DCM575 | DeWalt DCM575 CHAINSAW instruction manual

DCM575
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)4
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)19
English (original instructions)36
Español (traducido de las instrucciones originales)51
Français (traduction de la notice d’instructions originale)68
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)85
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)102
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)119
Português (traduzido das instruções originais)134
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)151
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)166
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)181
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)196
Copyright DeWALT
B
Fig. A
15
14
13
7
3
2
12
10
1
9
6
5
4
8
11
Fig. C
Fig. B
7
14
7
15
Fig. D
15
1
Fig. F
Fig. E
17
Fig. G
Fig. H
18
19
20
Fig. I
Fig. J
Fig. K
Fig. L
10
16
2
Fig. M
Fig. N
2
1
Fig. P
Fig. O
3
13
Fig. R
Fig. Q
21
60°
Fig. T
Fig. S
0.635mm
3
Dansk
54V KÆDESAV
DCM575
Tillykke!
EF-Konformitetserklæring
Du har valgt et DeWALT-værktøj. Mange års erfaring, ihærdig
produktudvikling og innovation gør DeWALT én af de mest
pålidelige partnere for professionelle brugere af elværktøj.
Maskindirektiv
Tekniske Data
Spænding
Batteritype
Sværdlængde
Maksimal kædehastighed (ubelastet)
Maksimal savelængde
Oliekapacitet
Vægt (uden batteripakke)
VDC
cm
m/s
cm
ml
kg
DCM575
54
Li-Ion
40
15
40
115
4,4
Støjværdier og vibrationsværdier (triax vector sum) i henhold til EN60745-213:2009+A1:2010:
dB(A)
80,5
LPA(emissions lydtryksniveau)
dB(A)
100,5
LWA(lydtryksniveau)
K (usikkerhed for det angivne lydniveau)
dB(A)
3
m/s2
m/s2
Vibrationsemissionsværdi ah =
Usikkerhed K =
3,5
1,5
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er målt i overensstemmelse med en
standardiseret test, der er angivet i EN60745 og kan anvendes til
at sammenligne et værktøj med et andet. Det kan anvendes til
en foreløbig eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne vibrationsemissionsniveau
repræsenterer værktøjets hovedanvendelsesområder. Hvis
værktøjet anvendes til andre formål, med andet tilbehør
eller vedligeholdes dårligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forøge eksponeringsniveauet
over den samlede arbejdsperiode markant.
Et estimat af eksponeringsniveauet for vibration bør
også tage højde for de gange, værktøjet slukkes, eller
når det kører men ikke bruges til at arbejde. Det kan
mindske eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
Identificér yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at
beskytte operatøren mod vibrationens effekter, som f.eks.:
vedligehold værktøjet og tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre.
Sikringer:
Europa
4
230V værktøj
10 Amp, el-net
54V Kædesav
DCM575
DeWALT erklærer, at produkterne beskrevet under Tekniske
data er udformet i overensstemmelse med:
2006/42/EF, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-213:2009+A1:2010.
2000/14/EC , Bilag V DEKRA Certification B.V., Meander 1051 /
P.O. Box 5185 6825 MJ ARNHEM / 6802 ED
ARNHEM
Holland
Notificeret organ ID-nr.: 0344
LpA (målt lydeffekt) 80,5 dB(A)
usikkerhed (K) = 3,0 dB (A)
LWA (garanteret lydeffekt) 103 dB(A)
Disse produkter overholder også direktivet 2014/30/EU og
2011/65/EU. Kontakt DeWALT på følgende adresse for yderligere
oplysninger eller se bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den tekniske fil og
udsteder denne erklæring på vegne af DeWALT.
Markus Rompel
Direktør for maskinteknik
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
12.12.2016
ADVARSEL: Læs instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for
hvert enkelt signalord. Læs vejledningen og vær opmærksom på
disse symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart farlig situation, der
medmindre den undgås, vil resultere i død eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kunne resultere i død eller
alvorlig personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kan resultere i mindre eller
moderat personskade.
Dansk
Batterier
Opladere/opladningstider (minutter)
Kat #
VDC
Ah
Vægt
kg
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB413
DCB547
DCB546
DCB497
DCB496
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
18/54
18/54
36
36
18
18
18
18
18
3,0/9,0
2,0/6,0
7,5
6,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
1,25
1,05
1,92
1,88
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
420
270
X
X
70
185
90
240
60
220
140
X
X
35
100
50
120
30
140
90
X
X
22
60
30
75
22
85
60
X
X
22
60
30
75
22
140
90
X
X
22
60
30
75
22
X
X
X
X
45
120
60
150
X
X
X
150
120
X
X
X
X
X
BEMÆRK: Angiver en handling, der ikke er forbundet
med personskade, men som kan resultere
i produktskade.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
Generelle sikkerhedsadvarsler
for elværktøjer
ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Manglende overholdelse af advarsler og
instruktioner kan medføre elektrisk stød, brand og/eller
alvorlig personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG
Termen “elværktøj” i advarslerne refererer til dit elektroniske
(ledning) eller batteribetjente (trådløse) elværktøj.
1) Sikkerhed i Arbejdsområdet
a ) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og godt oplyst.
Rodede eller mørke områder giver anledning til ulykker.
b ) Undlad at benytte elektrisk værktøj i en
eksplosionsfarlig atmosfære, som f.eks. ved
tilstedeværelsen af brændbare væsker, gasser eller
støv. Elværktøj danner gnister, der kan antænde støv
eller dampe.
c ) Hold børn og omkringstående på afstand, når der
anvendes elektrisk værktøj. Distraktioner kan medføre,
at du mister kontrollen.
2) Elektrisk Sikkerhed
a ) Stik på elektrisk værktøj skal passe til stikkontakten.
Stikket må aldrig modificeres på nogen måde.
Undlad at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj. Umodificerede stik
og dertil passende stikkontakter reducerer risikoen for
elektrisk stød.
b ) Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader,
såsom rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Der er
øget risiko for elektrisk stød, hvis din krop er jordforbundet.
c ) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for regn eller
våde forhold. Hvis der trænger vand ind i et elektrisk
værktøj, øges risikoen for elektrisk stød.
d ) Undlad at udsætte ledningen for overlast. Brug
aldrig ledningen til at bære, trække værktøjet eller
trække det ud af stikkontakten. Hold ledningen
borte fra varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede ledninger øger
risikoen for elektrisk stød.
e ) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs, skal der
anvendes en forlængerledning, som er egnet til
udendørs brug. Brug af en ledning, der er egnet til
udendørs brug, reducerer risikoen for elektrisk stød.
f ) Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område, benyt
en strømforsyning, der er beskyttet af en
fejlstrømsafbryder. Ved at benytte en fejlstrømsafbryder
reduceres risikoen for elektrisk stød.
3) Personlig Sikkerhed
a ) Vær opmærksom, pas på hvad du foretager dig,
og brug sund fornuft, når du benytter et elektrisk
værktøj. Betjen ikke værktøjet, hvis du er træt,
påvirket af narkotika, alkohol eller medicin. Et
øjebliks uopmærksomhed under anvendelse af et elektrisk
værktøj kan forårsage alvorlig personskade.
b ) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær altid
beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr, såsom støvmaske,
skridsikre sikerhedssko, sikkerhedshjelm eller høreværn,
brugt når omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
c ) Undgå utilsigtet start. Sørg for, at der er slukket for
kontakten, inden værktøjet tilsluttes en strømkilde
og/eller batterienhed, samles op eller bæres. Når
elektrisk værktøj bæres med fingeren på kontakten eller
tilsluttes, når kontakten er tændt, giver det anledning
til ulykker.
d ) Fjern eventuelle justerings- eller skruenøgler, før det
elektriske værktøj startes. En skruenøgle eller anden
nøgle, der bliver siddende på en roterende del af elektrisk
værktøj, kan give anledning til personskade.
5
Dansk
e ) Undlad at række for langt. Hold hele tiden en god
fodstilling og balance. Dette giver bedre kontrol af det
elektriske værktøj, når uventede situationer opstår.
f ) Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær ikke løst tøj
eller smykker. Hold dit hår, tøj og handsker væk fra
bevægelige dele. Løstsiddende tøj, smykker eller langt
hår kan blive fanget i bevægelige dele.
g ) Hvis der anvendes støvudsugnings- eller
støvopsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes og
anvendes rigtigt. Anvendelse af støvopsamlingsudstyr
kan begrænse farer forårsaget af støv.
b ) Brug kun elektrisk værktøj med de batteripakker,
der er beregnet til hver enkelt type. Brug af andre
batteripakker kan skabe risiko for personskade og brand.
c ) Når en batteripakke ikke er i brug, skal den holdes
borte fra andre metalgenstande, såsom papirclips,
mønter, nøgler, søm, skruer og andre små
metalgenstande, der kan danne forbindelse mellem
to elektriske kontaktflader. Kortslutninger mellem
batterikontakter kan forårsage forbrænding eller brand.
d ) Hvis en batteripakke udsættes for overlast, kan der
sive væske ud. Undgå kontakt. Hvis væsken berøres
ved et tilfælde, skal der skylles med masser af vand.
Hvis der kommer væske i øjnene, skal der desuden
søges lægehjælp. Batterivæske kan forårsage irritation
eller forbrænding.
4) Anvendelse og Vedligeholdelse af
Elektrisk Værktøj
a ) Undlad at bruge magt over for det elektriske
værktøj. Brug det værktøj, der er bedst egnet til
det arbejde, der skal udføres. Værktøjet vil klare
opgaven bedre og mere sikkert med den ydelse, som det
er beregnet til.
b ) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis kontakten
ikke tænder og slukker for det. Alt elektrisk værktøj,
der ikke kan kontrolleres med kontakten, er farligt og
skal repareres.
c ) Træk stikket ud af stikkontakten og/eller
batterienheden fra det elektriske værktøj, før det
elektriske værktøj justeres, dets tilbehør udskiftes,
eller det stilles til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen for, at
værktøjet startes utilsigtet.
d ) Opbevar elektrisk værktøj uden for rækkevidde
af børn, og tillad ikke personer, som ikke er
bekendt med dette elektriske værktøj eller disse
instruktioner, at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj
er farligt i hænderne på personer, som ikke er instrueret i
brugen deraf.
e ) Vedligeholdelse af elektrisk værktøj. Undersøg
om bevægelige dele sidder skævt, binder eller er
gået itu såvel som andre forhold, der kan påvirke
betjeningen af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før brug. Mange
ulykker er forårsaget af dårligt vedligeholdt værktøj.
f ) Hold skæreværktøj skarpe og rene. Ordentligt
vedligeholdt skæreværktøj med skarpe skærekanter har
mindre tilbøjelighed til at binde og er lettere at styre.
g ) Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor, osv. i
overensstemmelse med disse instruktioner, idet der
tages hensyn til arbejdsforholdene og den opgave,
som skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til andre
opgaver end dem, det er beregnet til, kan resultere i en
farlig situation.
5) Anvendelse og Vedligeholdelse af
Batteri
a ) Må kun genoplades med den oplader, som er
angivet af fabrikanten. En oplader, der er beregnet til en
bestemt type batteripakke, kan udgøre en brandrisiko, hvis
den bruges med en anden type batteripakke.
6
6) Service
a ) Elektrisk værktøj skal serviceres af en kvalificeret
servicetekniker, som udelukende benytter
identiske reservedele. Derved sikres det, at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
Yderligere sikkerhedsadvarsler for kædesav
•
•
•
•
•
•
•
ADVARSEL: Yderligere sikkerhedsadvarsler
for kædesave.
Hold alle dele af kroppen væk fra savkæden, når
kædesaven anvendes. Før du starter kædesaven, skal
du sikre dig, at savkæden ikke er i kontakt med noget.
Få sekunders uopmærksomhed ved brugen af kædesave
kan medføre, at dit tøj eller din krop kommer i kontakt
med savkæden.
Hold altid kædesaven med højre hånd på det bageste
håndtag og venstre hånd på det forreste håndtag. Hold
aldrig kædesaven med hænderne placeret omvendt, da dette
øger risikoen for personskade.
Hold kun i elværktøjets isolerede gribeflader, da
savkæden kan komme i kontakt med skjulte ledninger.
Hvis savkæder kommer i kontakt med en strømførende
ledning, bliver elværktøjets blotlagte dele strømførende, så
brugeren får stød.
Bær beskyttelsesbriller og høreværn. Det anbefales at
benytte yderligere beskyttelsesudstyr til hoved, hænder,
ben og fødder. Tilstrækkelig beskyttende beklædning
mindsker personskaden i tilfælde af flyvende materiale eller
kontakt med savkæden ved et uheld.
Anvend ikke kædesaven i et træ. Anvendelse af kædesaven,
mens man befinder sig i et træ, kan medføre personskade.
Sørg altid for at have et godt fodfæste, og brug kun
kædesaven, når du står på en fast, solid og jævn
overflade. Glatte eller ustabile overflader som f.eks.
stiger kan medføre, at du mister balancen eller kontrollen
med kædesaven.
Ved savning i en stammedel, der står under spænding,
skal du være opmærksom på eventuel tilbagefjedring.
Når spændingen i træfibrene udløses, kan den fjederbelastede
stammedel ramme brugeren og/eller bringe kædesaven ud
af kontrol.
Dansk
•
•
•
•
•
Udvis stor forsigtighed ved savning i småkviste og unge
træer. Det tynde materiale kan gribe fat i savkæden og blive
slynget tilbage mod dig eller skubbe dig ud af balance.
Bær kædesaven i det forreste håndtag med kædesaven
slukket og vendt bort fra kroppen. Monter altid
sværddækslet ved transport eller opbevaring af
kædesaven. Korrekt håndtering af kædesaven mindsker
risikoen for at komme i berøring med savkæden ved et uheld,
mens den kører.
Følg instruktionerne vedrørende smøring, spænding af
kæden og udskiftning af tilbehør. Forkert spændte eller
smurte kæder kan knække eller forøge risikoen for tilbageslag.
Hold håndtagene tørre, rene og fri for olie og fedt.
Fedtede håndtag er glatte og kan forårsage, at du mister
kontrollen over maskinen.
Sav kun i træ. Brug ikke kædesaven til formål, som den
ikke er beregnet til. For eksempel: brug ikke kædesaven
til at save i plastik, murværk eller byggematerialer, som
ikke er af træ. Hvis kædesaven anvendes til andre formål, end
den er beregnet til, kan der opstå farlige situationer.
Årsager til og forebyggelse af tilbageslag:
Tilbageslag kan forekomme, når spidsen af sværdet berører en
genstand, eller når træet lukkes sammen, så savkæden kommer
i klemme i snittet.
Kontakt på spidsen kan forårsage en pludselig modsat reaktion,
så sværdet slås opad og bagud mod brugeren.
Fastklemning af savkæden oven på sværdet kan medføre, at
sværdet skubbes hurtigt tilbage mod brugeren.
Begge disse reaktioner kan føre til, at du mister kontrollen
med saven, hvilket kan medføre alvorlig personskade.
Du må ikke udelukkende forlade dig på de indbyggede
sikkerhedsfunktioner i saven. Som bruger af en kædesav skal
du træffe en række forholdsregler for at undgå uheld eller
personskade, når du arbejder.
Et tilbageslag opstår som følge af forkert brug eller
ved misbrug af værktøjet. Det kan undgås ved at følge
nedenstående forholdsregler:
• Hold godt fast, således at tommelfingeren og de øvrige
fingre griber omkring håndtagene på kædesaven,
med begge hænder på saven, og anbring din krop
og arm således, at du kan modstå tilbageslagskraft.
Tilbageslagskræfterne kan kontrolleres af brugeren, hvis der
træffes de nødvendige forholdsregler. Slip ikke kædesaven.
• Ræk dig ikke for langt, og undlad at save over
skulderhøjde. Derved undgås berøring af spidsen ved
et uheld, og du har bedre kontrol med kædesaven i
uventede situationer.
• Anvend kun udskiftningssværd og -kæder, som er
godkendt af producenten. Forkerte udskiftningssværd og
-kæder kan medføre, at kæden knækker, og/eller tilbageslag.
• Følg producentens instruktioner vedrørende slibning og
vedligeholdelse af savkæden. Hvis dybdemålerens højde
reduceres, forøges risikoen for tilbageslag.
Følgende foranstaltninger bør overholdes
for at minimere tilbageslag:
1 . Tag godt fat i saven. Hold godt fast i kædesaven med
begge hænder, når motoren kører. Hold godt fast,
således at tommelfingeren og de øvrige fingre griber
omkring håndtagene på kædesaven. Kædesaven vil
trække fremad, når du saver på den nederste kant af sværdet,
og den vil trække tilbage, når du saver langs den øverste kant
af sværdet.
2 . Ræk ikke for langt.
3 . Hold hele tiden en god fodstilling og balance.
4 . Lad ikke sværdets spids komme i kontakt med en
stamme, gren, jorden eller anden forhindring.
5 . Skær ikke over skulderhøjde.
6 . Brug enheder, som f.eks. lav tilbageslagskæde og
reducerede tilbageslagssværd, der reducerer risikoen
forbundet med tilbageslag.
7 . Anvend kun udskiftningssværd og -kæder, som er
godkendt af producenten eller lignende.
8 . Lad aldrig den kørende kæde komme i kontakt med
genstande ved spidsen af sværdet.
9 . Hold arbejdsområdet fri for forhindringer, såsom andre
træer, grene, sten, hegn, stubbe osv. Fjern eller undgå
enhver forhindring, din savkæde kan ramme, mens du saver
gennem en bestemt stamme eller gren.
10 . Hold din savkæde skarp og korrekt strammet. En
løs eller sløv kæde kan øge risikoen for tilbageslag.
Kontrollér spændingen ved regelmæssige intervaller, mens
motoren er stoppet og værktøjet frakoblet, og aldrig mens
motoren kører.
11 . Påbegynd og genoptag kun savningen, når kæden
bevæger sig med maksimal hastighed. Hvis kæden
bevæger sig ved en langsommere hastighed, er der en større
risiko for tilbageslag.
12 . Skær én stamme ad gangen.
13 . Udvis stor forsigtighed ved genoptagning af savning i
et gammelt savspor. Lås ribanslagene fast i træet, og lad
kæden nå fuld hastighed, før der fortsættes med savningen.
14 . Forsøg ikke at lave indstik.
15 . Pas på stammer, der flytter sig, eller andre kræfter, der
kan lukke savsporet og klemme eller falde ind i kæden.
Sikkerhedsfunktioner ved tilbageslag
•
ADVARSEL: Følgende funktioner er inkluderet på din sav
til at hjælpe med at reducere faren for tilbageslag; dog
vil sådanne funktioner ikke fjerne denne farlige reaktion
fuldstændigt. Som bruger af en kædesav bør du ikke
kun stole på sikkerhedsanordninger. Du skal følge alle
sikkerhedsforanstaltninger, anvisninger og vedligeholdelse
i denne vejledning for at hjælpe med at undgå tilbageslag
og andre kræfter, som kan resultere i alvorlig personskade.
Sværd med reduceret tilbageslag, der har en spids med en lille
radius, som reducerer størrelsen af farezonen for tilbageslag
på sværdspidsen. Et sværd med reduceret tilbageslag er et
7
Dansk
sværd, som har vist sig at reducere antallet og styrken af
tilbageslag, når det er afprøvet i overensstemmelse med
sikkerhedskrav for elektriske kædesave.
• Kæde med lavt tilbageslag, der er udformet med en kontureret
dybdemåler og et beskyttelsesled, der afleder tilbageslagskraft
og lader træ køre gradvist ind i skæret.
• Betjen ikke kædesaven, mens du befinder dig i et træ, på en
stige, på et stillads eller fra en ustabil overflade.
• Hold kun fast i værktøjet på de isolerede håndtagsflader under
udførelse af arbejdet, hvor saveværktøjet kan berøre skjulte
ledninger. Hvis det kommer i kontakt med en strømførende
ledning, kan nogle blotlagte metaldele på det elektriske
værktøj gøres strømførende og give stød til brugeren.
• Forsøg ikke anvendelser, du ikke har kapacitet til eller
erfaring med. Læs og forstå alle anvisningerne i denne
vejledning fuldstændigt.
• Før du starter kædesaven, skal du sikre dig, at savkæden ikke er
i kontakt med nogen genstand.
• Anvend ikke kædesaven med den ene hånd! Der kan opstå
alvorlig personskade af operatøren, hjælpere eller tilskuere som
et resultat af betjening med den ene hånd. En kædesav er kun
beregnet til at blive anvendt med to hænder.
• Hold håndtagene tørre, rene og fri for olie eller smørelse.
• Lad der ikke ophobe sig snavs, rester eller savsmuld på
motoren eller udvendige udluftningsventiler.
• Stop kædesaven, inden du lægger den fra dig.
• Skær ikke slyngplanter og/eller små undervækster.
• Vær yderst forsigtig ved skæring af små kviste og unge træer,
da det spinkle materiale kan gribe fat i savkæden og blive
slynget mod dig eller skubbe dig ud af balance.
ADVARSEL: Nogle støvtyper skabt af elektrisk slibning,
savning, boring og andre byggeaktiviteter indeholder
kemikalier kendt i staten Californien i USA for at forårsage
kræft, fosterskader eller andre reproduktive skader. Nogle
eksempler på disse kemikalier er:
• bly fra blybaserede malinger,
• krystallinsk silica fra mursten og cement og andre
murværksprodukter og
• arsenik og krom fra kemisk behandlet tømmer.
Din risiko for disse udsættelser varierer afhængigt af, hvor tit du
foretager denne type arbejde. Sådan nedsætter du risikoen for
udsættelse for disse kemikalier: arbejd i et godt ventileret område,
og arbejd med godkendt sikkerhedsudstyr, såsom de støvmasker,
der er specielt designet til at bortfiltrere mikroskopiske partikler.
• Undgå langvarig kontakt med støv fra elektrisk
slibning, savning, boring og andre byggeaktiviteter. Bær
beskyttelsesdragt og vask udsatte områder med sæbe og
vand. Hvis du lader støv trænge ind i din mund, næse, øjne
eller bliver liggende på din hud, kan fremme optagelse af
skadelige kemikalier.
ADVARSEL: Brug af dette værktøj kan generere og/eller
sprede støv, som kan medføre alvorlig åndedrætsskade
eller anden personskade.
Navne og betegnelser på kædesave
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
8
Opskæring - Processen med at save et fældet træ eller en
stamme på langs.
Motorbremse - En enhed, der bruges til at stoppe savkæden,
når udløseren slippes.
Kædesav-motorhoved - En kædesav uden savkæden
og sværdet.
Drivtandhjul eller tandhjul - Tanddelen, der driver savkæden.
Fældning - Processen med at fælde et træ.
Fældende bagsnit - Det endelige snit i en træfældning
foretaget på den modsatte side af træet fra forhugget.
Forreste håndtag - Støttehåndtaget placeret ved eller mod
forsiden af kædesaven.
Skærm til forreste håndtag - En strukturel barriere mellem det
forreste håndtag af kædesaven og sværdet, typisk placeret tæt
på håndpositionen på det forreste håndtag.
Sværd - En solid skinnestruktur, der understøtter og
fører savkæden.
Sværdskede - Afskærmning over sværdet for at forhindre
tandkontakt, når sav ikke er i brug.
Tilbageslag - Sværdets tilbage- eller opadgående bevægelse,
eller begge, der opstår, når savkæden nær spidsen af sværdets
øverste område kommer i kontakt med en genstand, som f.eks.
en stamme eller en gren, eller når træet lukkes omkring og
kniber savkæden under snittet.
Tilbageslag, knib - Den hurtige tilbageskubning af saven,
der kan opstå, når træet lukker sig sammen og kniber den
bevægende savkæde i snittet langs toppen af sværdet.
Tilbageslag, roterende - Den hurtige opad- og tilbagegående
bevægelse af saven, som kan opstå, når den bevægende
savkæde nær den øverste del af sværdets spids kommer i
kontakt med en genstand, som f.eks. en stamme eller gren.
Afkvistning - Fjernelse af grene fra et faldet træ
Kæde med lavt tilbageslag - En kæde, der reducerer kravene
til tilbageslagsydelse. (når testet på en repræsentativ prøve
af kædesave.)
Normal saveposition - De positioner, der påtages ved udførelse
af opskærings- og fældesnit.
Forhug - Et hug i et træ, der bestemmer i hvilken retning,
træet falder.
Bageste håndtag - Støttehåndtaget placeret ved eller mod
bagsiden af saven.
Sværd med reduceret tilbageslag - Et sværd, som er blevet
bevist til at reducere tilbageslag betydeligt.
Reservesavkæde - En kæde, der reducerer kravene til
tilbageslagsydelse, når den testes med specifikke kædesave.
Savkæde - En kædekreds med savtænder, der saver i træet, og
som drives af motoren og understøttes af sværdet.
Ribanslag - Ribberne anvendes ved fældning eller opskæring til
at pivotere saven og bevare positionen under savning.
Afbryder - En enhed, som ved betjening vil udføre eller afbryde
et elektrisk strømkredsløb til kædesavens motor.
Afbryderforbindelse - Mekanismen, der sender bevægelse fra
en udløser til afbryderen.
•
Afbryderspærring - Et bevægeligt stop, der forhindrer utilsigtet
betjening af afbryderen, indtil den aktiveres manuelt.
Tilsigtet anvendelse
Din DeWALT DCM575 kædesav er perfekt til
beskæringsanvendelser og til at save stammer med en diameter
på op til 35 cm.
Restrisici
På trods af overholdelsen af de relevante sikkerhedsregler og
brug af sikkerhedsudstyr kan visse restrisici ikke undgås. Disse
omfatter: Hørenedsættelse.
• Risiko for personskade som følge af flyvende partikler.
• Risiko for forbrænding ved at røre ved tilbehør, der bliver varmt
under betjening.
• Risiko for personskade som følge af forlænget brug.
•
Elektrisk sikkerhed
Den elektriske motor er konstrueret til bare én spænding.
Kontrollér altid, at batteripakken svarer til spændingen på
mærkepladen. Kontrollér også, at spændingen på din oplader
svarer til din el-netspænding.
Din DeWALT-oplader er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN60335. Derfor kræves der
ingen jordledning.
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den erstattes
af en specialfremstillet ledning, der fås gennem
DeWALT‘s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Der bør ikke benyttes en forlængerledning, medmindre det er
absolut nødvendigt. Brug en godkendt forlængerledning, der
er egnet til strømforsyningen til din oplader (se Tekniske data).
Den minimale lederstørrelse er 1 mm2; den maksimale længde
er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles helt ud.
•
•
•
•
•
•
GEM DISSE INSTRUKTIONER
Opladere
DeWALT opladere kræver ingen justering og er designet til at
være så brugervenlige som muligt.
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteriopladere
GEM DISSE INSTRUKTIONER: Denne vejledning indeholder
vigtige sikkerheds- og driftsinstruktioner for kompatible
batteriopladere se Tekniske data).
• Før du bruger opladeren, læs alle instruktioner og de
sikkerhedsmæssige afmærkninger på opladeren, batteripakken
og produktet.
ADVARSEL: Risiko for chok. Lad ikke nogen flydende
væsker komme ind i opladeren. Det kan resultere i et
elektrisk chok.
ADVARSEL: Vi anbefaler brug af en reststrømsanordning
med en reststrømskapacitet på 30mA eller mindre.
•
•
•
•
•
Dansk
FORSIGTIG: Risiko for brand. For at reducere risikoen
for kvæstelser, oplad kun DeWALT genopladelige
batterier. Andre batterityper kan eksplodere og
forårsage personskader.
FORSIGTIG: Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke
leger med udstyret.
BEMÆRK: Under bestemte forhold, når opladeren
er tilsluttet til strømforsyningen, kan blotlagte
opladerkontakter blive kortsluttet af fremmede materialer.
Fremmede materialer af en ledende art som for eksempel,
men ikke begrænset til ståluld, aluminumsfolie eller
anden koncentration af metalliske partikler skal holdes på
afstand af opladerens huller. Tag altid stikket til opladeren
ud fra kontakten, når der ikke er indsat en batteripakke.
Tag stikket til opladeren ud før forsøg på at rengøre den.
Forsøg ALDRIG at oplade batteripakken med andre
opladere end dem, der er omtalt i denne manual.
Opladeren og batteripakken er specielt designet til at
arbejde sammen.
Disse opladere er ikke beregnet til anden brug end
opladning af DeWALT genopladelige batterier. Al anden
brug kan medføre risiko for brand, elektrisk chok eller livsfarlige
elektriske stød.
Udsæt ikke opladeren for regn eller sne.
Træk i stikket i stedet for ledningen, når opladeren
frakobles. Dette vil reducere risikoen for beskadigelse af
elstikket og ledningen.
Sørg for at ledningen er placeret, så den ikke bliver trådt
på, snublet over eller på anden måde bliver genstand for
skader eller belastning.
Anvend kun en forlængerledning, når det er absolut
nødvendigt. Anvendelse af en ukorrekt forlængerledning
kan resultere i risiko for brand, elektrisk chok eller livsfarlige
elektriske stød.
Anbring ikke noget oven på opladeren eller anbring
opladeren på et blødt underlag, der kan blokere
ventilationshullerne og medføre for megen intern
varme. Anbring opladeren på afstand af alle varmekilder.
Opladeren ventileres gennem huller i toppen og bunden
af huset.
Brug ikke opladeren, hvis ledningen eller stikket er
beskadiget—få dem omgående udskiftet.
Brug ikke opladeren, hvis den har fået et hårdt slag, er
blevet tabt eller blevet beskadiget på anden vis. Tag den
med til et autoriseret værksted.
Demontér ikke opladeren, tag den med til et autoriseret
værksted, når service eller reparation er påkrævet.
Ukorrekt genmontering kan medføre risiko for elektrisk chok,
livsfarlige elektriske stød eller brand.
Hvis ledningen beskadiges, skal den omgående udskiftes af
producenten, hans forhandler eller lignende kvalificeret person
for at forebygge enhver risiko.
Tag stikket til opladeren ud af kontakten før forsøg på
nogen form for rengøring. Dette vil reducere risikoen for
9
Dansk
•
•
elektrisk chok. Fjernelse af batteripakken vil ikke reducere
denne risiko.
Forsøg ALDRIG at tilslutte 2 opladere til hinanden.
Opladeren er designet til at køre på standard 230V
husholdningsstrøm. Forsøg ikke at bruge den med
en anden strømstyrke. Dette gælder ikke for opladere
til køretøjer.
Opladning af et batteri (Fig. B)
1. Tilslut opladeren til en passende stikkontakt før
batteripakken sættes i.
2. Indsæt batteripakken 7 i opladeren og kontrollér, at pakken
sidder godt fast i opladeren. Det røde (opladnings) lys
vil blinke hele tiden og angive, at opladningsprocessen
er startet.
3. Når opladningen er færdig, vil det blive angivet af den røde
lampe, som vil lyse konstant på ON. Batteripakken er fuldt
opladet og kan nu anvendes eller kan efterlades i opladeren.
Skub batteriets udløserknap 15 på batteripakken for at
udtage batteripakken.
BEMÆRK: For at sikre maksimal ydeevne og levetid for li-Ion
batteripakker skal batteripakken lades helt op, før den anvendes
første gang.
Betjening af oplader
Se indikatorerne nedenfor for batteripakkens opladestatus.
Ladeindikatorer
oplader
fuldt opladet
DCB118 opladeren er udstyret med en intern blæser designet
til at nedkøle batteripakken. Blæseren tændes automatisk, når
batteripakken trænger til at blive afkølet. Brug aldrig opladeren,
hvis blæseren ikke virker korrekt, eller hvis blæseråbningerne
er blokerede. Tillad ikke at fremmedlegemer trænger ind
i opladeren.
Elektronisk beskyttelsessystem
XR Li-Ion værktøjerne er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem, der vil beskytte batteriet imod
overbelastning, overopvarmning eller dyb afladning.
Værktøjet vil automatisk slå fra, hvis det elektroniske
beskyttelsessystem aktiveres. Hvis dette sker, anbring li-ion
batteriet på opladeren, indtil det er helt opladet.
Vægmontering
Disse opladere er designet til montering på en væg, eller til at
stå oprejst på et bord eller en arbejdsflade. Hvis vægmontering
anbring opladeren inden for rækkevidde af en stikkontakt og
på afstand af et hjørne eller andre forhindringer, der kan hindre
luftstrømmen. Brug bagsiden af opladeren som skabelon for
placering af monteringsskruerne på væggen. Monter opladeren
sikkert ved hjælp af gipsskruer (købes separat) mindst 25,4 mm
langemed en skruehoveddiameter på 7–9 mm, skrues ind i
træ til en optimal dybde, der efterlader ca. 5,5 mm af skruen
blotlagt. Ret hullerne på bagsiden af opladeren ind efter de
blotlagte skruer og skru dem helt ind i hullerne.
Instruktioner om rengøring af opladeren
ADVARSEL: Risiko for chok. Tag stikket til opladeren
ud af kontakten før rengøring. Snavs og fedt kan
fjernes fra det ydersiden af opladeren med en klud eller
en blød ikke-metallisk børste. Brug ikke vand eller andre
rengøringsmidler. Lad aldrig væske trænge ind i værktøjet,
og nedsænk aldrig nogen del af værktøjet i en væske.
forsinkelse ved
varmt/koldt batteri*
*Det røde lys vil fortsætte med at blinke, men et gult indikatorlys
vil blive tændt under denne handling. Når batteriet har opnået
en passende temperatur, vil det gule lys blive slukket, og
opladeren vil genoptage opladningsproceduren.
Kompatible oplader(e) vil ikke oplade en defekt batteripakke.
Opladeren vil angive defekt batteri ved at nægte at lyse eller ved
at vise problem pakke eller oplader blinkmønster.
BEMÆRK: Dette kan også betyde et problem med opladeren.
Hvis opladeren angiver et problem, tag opladeren og
batteripakken med hen til et autoriseret servicecenter for at
blive kontrolleret.
Varm/kold pakkeforsinkelse
Når opladeren sporer et batteri, der er for varmt eller for
koldt, starter den automatisk en varm/kold pakkeforsinkelse
og indstiller opladningen, indtil batteriet har nået en
passende temperatur. Opladeren skifter derefter automatisk
til pakkeopladningsfunktion. Denne funktion sikrer
maksimal batterilevetid.
En kold batteripakke vil oplade med en langsommere hastighed
end en varm batteripakke. Batteripakken vil oplade ved den
lavere hastighed gennem hele opladningscyklussen og vil
ikke vende tilbage til maksimal opladningshastighed, selvom
batteriet varmer.
10
Batteripakke
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteripakker
Sørg for at oplyse katalognummer og spænding ved bestilling af
nye batteripakker.
Batteripakken er ikke fuldt opladet ved levering. Læs
nedenstående sikkerhedsvejledning, før batteripakke og oplader
tages i brug. Følg derefter den beskrevne opladningsprocedure.
LÆS ALLE INSTRUKTIONER
•
•
•
•
Oplad ikke eller brug batteriet i en eksplosionsfarlig
atmosfære, som f.eks. ved tilstedeværelsen af
brændbare væsker, gasser eller støv. Isætning eller
udtagning af batteriet fra opladeren kan antænde støv
eller dampe.
Tving aldrig batteripakken ind i opladeren. Foretag ikke
nogen ændringer på batteripakken, så den kan passe
ind i en ikke kompatibel oplader, da batteripakken kan
blive sprængt og kan medføre personskader.
Oplad kun batteripakker i DeWALT opladere.
Sprøjt IKKE på den eller nedsænk den i vand eller
andre væsker.
Dansk
•
•
•
•
Opbevar eller brug ikke værktøjet og batteripakken
på steder, hvor temperaturen kan nå op på eller
overstige 40 ˚C (104 ˚F) (som f.eks. uden for skure eller
metalbygninger om sommeren).
Brænd ikke batteripakken, selv hvis den er svært
beskadiget eller helt opslidt. Batteripakken kan eksplodere i
åben ild. Der dannes giftige dampe og stoffer ved forbrænding
af lithium-ion-batteripakker.
Hvis batteriets indhold kommer i kontakt med huden,
skal området omgående vaskes med mild sæbe og vand.
Hvis batterivæske kommer i øjnene, lad vand løbe over det
åbne øje i 15 minutter, eller indtil irritationen ophører. Hvis det
er nødvendigt at søge lægehjælp, består batterielektrolytten af
en blanding af flydende organiske karbonater og lithiumsalte.
Indholdet af åbnede battericeller kan forårsage
luftvejsirritation. Sørg for frisk luft. Søg lægehjælp, hvis
symptomerne vedvarer.
ADVARSEL: Fare for forbrændinger. Batterivæske kan
være brændbar, hvis den udsættes for gnister eller åben ild.
ADVARSEL: Forsøg aldrig at åbne batteripakken. Hvis
batteripakken er revnet eller beskadiget, indsæt den
ikke i opladeren. Undgå at mase, tabe eller beskadige
batteripakken. Anvend ikke en batteripakke eller
oplader, der har fået et hårdt slag, er blevet tabt, kørt
over eller blevet beskadiget på anden vis (f.eks. stukket
med en nål, slået med en hammer, trådt på). Det kan
medføre elektriske chok eller livsfarlige elektriske stød.
Beskadigede batteripakker skal returneres til forhandleren
for genanvendelse.
ADVARSEL: Brandfare. Opbevar eller bær aldrig
batteripakker, så metalgenstande kan komme
i kontakt med udsatte batteriklemmer. Anbring
for eksempel ikke batteripakker i forklæder, lommer,
værktøjskasser, produktkasser, skuffer osv. med løse søm,
skruer, nøgler osv.
FORSIGTIG: Når det ikke er i brug, læg værktøjet på
siden på en stabil overflade, hvor det ikke vil vælte
eller falde ned. Nogle værktøjer med store batteripakker
vil stå lodret på batteripakken, men kan let væltes.
Transport
ADVARSEL: Brandfare. Transport af batterier kan
muligvis forårsage brand, hvis batteripolerne uforvarende
kommer i kontakt med ledende materialer. Ved transport
af batterier sørg for, at batteriets poler er beskyttet og godt
isoleret fra materialer, der kan komme i kontakt med dem
og forårsage en kortslutning.
DeWALT batterier opfylder alle gældende skibsfartsregler
som foreskrevet af industrien og juridiske standarder, som
omfatter FN’s anbefalinger om transport af farligt gods,
den internationale lufttransportforening (IATA), farligt gods
regulativer, de internationale maritime farligt gods (IMDG) regler
og den europæiske konvention om international transport af
farligt gods ad landevejen (ADR). Litium-ion-celler og batterier
er blevet testet i henhold til afsnit 38,3 i FN´s anbefalinger om
tests og kriterier for transport af farligt gods.
I de fleste tilfælde vil afsendelsen af en DeWALT batteripakke
være undtaget fra at blive klassificeret som et fuldt reguleret
klasse 9 farligt materiale. Generelt vil det kun være forsendelser,
der indeholder et litium-ion batteri med en energivurdering på
over 100 watt timer (wt), der skal sendes som fuldt reguleret
klasse 9. Alle litium-ion batterier har en watt time vurdering
markeret på pakningen. Desuden på grund af regulativers
kompleksiteter, anbefaler DeWALT, at man ikke sender litiumion-batteripakker med luftfragt uanset watt time vurdering.
Forsendelser af værktøj med batterier (combo sæt) kan som
eneste undtagelse sendes med luftfragt, hvis batteripakkens
watt time vurdering ikke er højere end 100 watt timer.
Uanset om en forsendelse anses for at være undtaget
eller fuldt reguleret, er det speditørernes ansvar at rådføre
sig med de seneste regler for emballerings-, mærkningsog dokumentationskrav.
Oplysningerne i dette afsnit i vejledningen er givet i god tro
og menes at være korrekte på det tidspunkt, hvor dokumentet
blev oprettet. Men der gives ingen garanti, udtrykt eller
underforstået. Det er købers ansvar at sikre, at vedkommendes
aktiviteter er i overensstemmelse med de gældende regulativer.
Transport af FLEXVOLTTM batteri
DeWALT FLEXVOLTTM batteri har to funktioner: Anvendelse
og transport.
Anvendelsesfunktion: Når FLEXVOLTTM batteriet står alene
eller er i et DeWALT 18V produkt, vil den fungere som et 18V
batteri. Når FLEXVOLTTM batteriet er i et 54V eller et 108V (to 54V
batterier) produkt, vil det fungere som et 54V batteri.
Transportfunktion: Når
dækslet er fastgjort til
FLEXVOLTTM batteriet, er batteriet
i transportfunktion. Behold
dækslet til forsendelse.
Under transportfunktionen er cellestrenge elektrisk afbrudt inde
i pakken, og det resulterer i 3 batterier med en lavere watt time
(Wh) ydelse i forhold til 1 batteri med en højere watt timeydelse.
Denne øgede mængde på 3 batterier med den lavere watt
timeydelse kan fritage pakken fra visse forsendelsesforordninger,
der er batterier med højere watt timer.
Eksempelvis kan transport Eksempel på mærkning af anvendelses- og
transportlabel
Wh ydelsen angive 3 x 36
Wh, hvilket betyder 3
batterier hver på 36 watt
timer. Anvendelses Wh
ydelsen kan angive 108 watt timer (forudsat 1 batteri).
Anbefalet opbevaring
1. Det bedste opbevaringssted er køligt og tørt, hvor den ikke
udsættes for direkte sollys og ekstrem varme eller kulde. For
optimal batteriydelse og -liv skal du opbevare batteripakker
ved stuetemperatur, når de ikke er i brug.
2. For langtids opbevaring anbefales det at opbevare en fuldt
opladet batteripakke et køligt, tørt sted uden for opladeren
for optimale resultater.
BEMÆRK: Batteripakker bør ikke opbevares helt tømt for
opladning. Batteripakken skal genoplades før brug.
11
Dansk
Mærkater på oplader og batteripakke
Udover de piktogrammer, der anvendes i denne vejledning,
kan mærkater på opladeren og battteripakken vise de følgende
piktogrammer:
Læs brugsvejledningen før brug.
Se Tekniske data vedrørende opladningstid.
B erør aldrig kontaktflader med
strømførende genstande.
1betjeningsvejledning
INTET BATTERI OG INGEN OPLADER INKLUDERET
1 Li-Ion batteripakke**
1 Li-Ion batterioplader**
**Kun inkluderet med DCM575X1
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet, dele og tilbehør,
der kan være opstået under transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt og forstå den
før betjening.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
Beskadigede batteripakker må ikke oplades.
Bær høreværn.
Må ikke udsættes for vand.
Brug øjeværn.
Defekte ledninger skal udskiftes omgående.
Efterlad den ikke i regn.
Oplad kun mellem 4 ˚C og 40 ˚C.
Kontakt med spids kan få sværdet til pludseligt at
bevæge sig opad eller tilbage, hvilket kan forårsage
alvorlig personskade.
Kontakt mellem sværdspidsen og en anden genstand
bør undgås.
Kun til indendørs brug.
T ag hensyn til miljøet ved bortskaffelse
af batteripakken.
Savkædens rotationsretning.
plad kun DeWALT batteripakker med de
O
specielle DeWALT opladere. Opladning af andre
typer batteripakker end de specielle DeWALT
batterier med en DeWALT oplader, kan få dem til
at sprænges eller føre til andre farlige situationer.
Brug altid to hænder ved betjening af kædesaven.
Slå strømmen fra. Tag batteriet ud af værktøjet, inden
der foretages vedligeholdelse på værktøjet.
Destruér ikke batteripakken.
ANVENDELSE (uden transportdæksel). Eksempel:
Wh ydelsen angiver 108 Wh (1 batteri med 108
watt timer).
TRANSPORT (med indbygget transportdæksel).
Eksempel: Wh ydelsen angiver 3 x 36 Wh
(3 batterier på 36 watt timer).
Batteritype
DCM575 bruger et batteri på 54 volt.
Disse batteripakker kan bruges: DCB546, DCB547. Se Tekniske
data for flere informationer.
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1Kædesav
1Skede
1 Sværd 40 cm
1 Kæde 40 cm
12
Direktiv 2000/14/EC garanteret lydstyrke.
Datokodeposition
Datokoden, der også inkluderer produktionsåret, er tryk
på huset.
Eksempel:
2016 XX XX
Produktionsår
Beskrivelse (Fig. A)
1
2
3
4
5
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk værktøj eller nogen
dele deraf. Det kan medføre materiale- eller personskade.
Variabel hastighedsudløserkontakt
Startspærregreb
Kædebremse / forreste håndskærm
Sværd
Savkæde
Dansk
6 Afdækning af kædehjulstand
Batteripakker til brændstofmåler (Fig. E)
7 Batteripakke
Nogle DeWALT batteripakker indeholder en brændstofmåler,
som består af tre grønne LED lys, som angiver niveauet for den
resterende opladning i batteripakken.
Du aktiverer brændstofmåleren ved at trykke på og holde
brændstofmålerknappen 17 nede. En kombination af de tre
grønne LED lys vil lyse og angive niveauet for den resterende
opladning. Når niveauet for opladning i batteriet ligger under
den brugbare grænse, lyser brændstofmåleren ikke, og batteriet
skal genoplades.
BEMÆRK: Brændstofmåleren giver kun en indikation af den
opladning, der resterer i batteripakken. Den angiver ikke
værktøjets funktionalitet og er underlagt variation baseret på
produktkomponenter, temperatur og slutbrugeranvendelse.
8 Låseknap til justering af sværd
9 Kædespændingsknap
10 Indikator for oliestand
11 Sværdskede
12 Bageste håndtag
13 Forreste håndtag
14 Batterihus
15 Batteriets udløserknap
16 Oliehætte (vises ikke)
Tilsigtet anvendelse
Din kædesav er designet til professionelle saveopgaver.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i nærheden af
brændbare væsker eller gasser.
Denne kædesav er en professionel værktøjsmaskine.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet. Overvågning
er påkrævet, når uerfarne brugere anvender dette værktøj.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af personer
(inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale handicaps; mangel på erfaringer, viden eller
færdigheder, medmindre de er under overvågning af en
person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlige
kvæstelser, anbring forlæns-/baglænsknappen
i startspærreposition eller slå værktøjet fra og
frakobel batteripakken, før der foretages nogen
justeringer, eller der af-/påmonteres tilbehør eller
ekstraudstyr. Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
ADVARSEL: Anvend kun DeWALT-batteripakker og
-opladere.
Indsættelse og fjernelse af
batteripakken fra værktøjet (Fig. C–E)
BEMÆRK: For de bedste resultater kontrollér at batteripakken
7 er fuldt opladet.
Sådan installeres batteripakken i
værktøjets
1. Batteripakken 7 skal udrettes ift. skinnerne inde i værktøjet
(Fig. C).
2. Skub den ind i værktøjet, indtil batteriet sidder godt fast og
kontrollér, at du hører låsen klikke på plads.
Sådan fjernes batteripakken fra værktøjet
1. Tryk på udløserknap 15 og træk batteripakken ud af
værktøjets håndtag (Fig. D).
2. Isæt batteripakken i opladeren som beskrevet i
opladerafsnittet i denne vejledning.
SAMLING
Montering af sværdet og savkæden
(Fig. A, F–H, K)
FORSIGTIG: Skarp kæde. Bær altid beskyttelseshandsker
ved håndtering af kæden. Kæden er skarp, og man kan
skære sig på den, selv om den ikke kører.
ADVARSEL: Skarp roterende kæde. For at forhindre
utilsigtet drift skal det sikres, at batteriet fjernes fra
værktøjet, inden der foretages følgende handlinger. I
modsat fald kan der opstå alvorlige personskader.
Savkæden 5 og sværdet 4 er pakket separat i æsken.
Kæden skal fastgøres til sværdet, og begge dele skal fastgøres
til værktøjskroppen.
• Anbring saven på en flad, fast overflade.
• Ryk låsegrebet op, og drej låseknappen til justering af sværd
8 mod uret, som vist på Figur F, for at fjerne afdækningen
af kædehjulstand 6 .
• Bær beskyttelseshandsker, og tag fat i savkæden 5 , og tag
den omkring sværdet 4 , mens du sikrer dig, at tænderne
vender i den rigtige retning (se figur K)
• Sørg for, at kæden er placeret korrekt i åbningen omkring
hele sværdet.
• Anbring savkæden omkring tandhjulet 18 . Mens du flugter
åbningen på sværdet med kædespændingsstiften 20 og
bolten 19 på bunden af værktøjet, som vist på figur G.
• Når det er på plads, skal sværdet holdes stille og
afdækningen af kædehjulstand 6 sættes på plads. Sørg for,
at værktøjsfri spændingsmonteringsbolthul på afdækningen
flugter med bolten 19 i hovedhuset. Ryk låsegrebet op, og
drej låseknappen til justering af sværd 8 med uret, indtil
den klikker, og løsn derefter knappen en hel omdrejning, så
savkæden kan spændes korrekt.
• Drej kædespændingsknappen 9 med uret for at øge
spændingen, som vist på figur H. Sørg for, at savkæden
5 sidder tæt omkring sværdet 4 . Spænd låseknappen til
justering af sværd, indtil den klikker. Sværdet er fastgjort,
efter der høres tre klik. Der kræves ikke yderligere spænding.
13
Dansk
Justering af kædespænding (Fig. A, I )
Smøring af savkæden og sværdet (Fig. L)
FORSIGTIG: Skarp kæde. Bær altid beskyttelseshandsker
ved håndtering af kæden. Kæden er skarp, og man kan
skære sig på den, selv om den ikke kører.
ADVARSEL: Skarp roterende kæde. For at forhindre
utilsigtet drift skal det sikres, at batteriet fjernes fra
værktøjet, inden der foretages følgende handlinger. I
modsat fald kan der opstå alvorlige personskader.
• Mens saven er på en flad, fast overflade, skal du kontrollere
kædens 5 spænding. Spændingen er korrekt, når kæden
smælder tilbage, efter den er trukket 3 mm væk fra sværdet
4 med en let kraft fra pegefingeren og tommelfingeren,
som vist på figur I. Der bør ikke være nogen “sænkning”
mellem sværdet og kæden på undersiden, som vist på
figur I.
• For at justere savkædespændingen skal du rykke låseflappen
op og rotere låseknappen til justering af sværd 8 mod uret
en hel omdrejning. Roter kædespændingsknappen 9 med
uret, indtil kædespændingen er korrekt, som anvist herover.
• Stram ikke kæden for kraftigt, da dette vil medføre kraftig
slitage og afkorte sværdets og kædens levetid.
• Når kædespændingen er korrekt, skal låseknappen til
justering af sværd spændes godt.
BEMÆRK: Låseknappen til justering af sværd har et
palspændingssystem. Afdækningen af kædehjulstand
er fastgjort, efter der høres tre klik. Der kræves ikke
yderligere spænding.
• Når kæden er ny, skal stramningen kontrolleres ofte (efter
batteriet er taget ud) under de første 2 timers brug, da en ny
kæde strækker sig en smule.
Automatisk smøresystem
Udskiftning af savkæden (Fig. A, K)
FORSIGTIG: Skarp kæde. Bær altid beskyttelseshandsker
ved håndtering af kæden. Kæden er skarp, og man kan
skære sig på den, selv om den ikke kører.
ADVARSEL: Skarp roterende kæde. For at forhindre
utilsigtet drift skal det sikres, at batteriet fjernes fra
værktøjet, inden der foretages følgende handlinger. I
modsat fald kan der opstå alvorlige personskader.
• Ryk låseflappen op og roter låseknappen til justering af
sværd 8 mod uret for at frigøre kædespænding.
• Fjern afdækningen af kædehjulstand 6 , som beskrevet i
afsnittet Montering af sværdet og savkæden.
• Løft den slidte savkæde 5 ud af fordybningen i sværdet 4 .
• Anbring den nye kæde i åbningen af sværdet, mens du
sørger for, at savtænderne vender i den rigtige retning, ved
at matche pilen på kæden med grafikken på afdækningen af
kædehjulstand 6 vist på figur K.
• Følg anvisningerne til Montering af sværdet og savkæden.
Reservekæde og -sværd fås i dit nærmeste
DeWALT servicecenter.
• DCM575 kræver reservekæde # DWRC1600,
servicedelnummer 90618541. Reservesværd 40 cm,
servicedelnummer 90641855.
14
Denne kædesav er udstyret med et automatisk smøresystem,
der holder savkæden og sværdet smurt kontinuerligt.
Indikatoren for oliestand 10 viser oliestanden i kædesaven. Hvis
oliestanden er mindre end en kvart fuld, skal du fjerne batteriet
fra kædesaven og genfylde med den rette type olie. Tøm altid
olietanken efter skæring.
BEMÆRK: Brug en sværd- og kædeolie af høj kvalitet for korrekt
smøring af kæde og svær. Som en midlertidig erstatning kan
der anvendes en ikke-rensende motorolie med vægt SAE30. Det
anbefales at bruge en vegetabilsk baseret sværd- og kædeolie
ved beskæring af træer. Mineralske olier anbefales ikke, da de
kan beskadige træer. Brug aldrig spildolie eller meget tyk olie.
Disse kan beskadige din kædesav.
Påfyldning af oliebeholderen
• Ryk låsegrebet ned, og skru oliehætten en kvart omdrejning
16 mod uret, og tag den af. Fyld beholderen med den
anbefalede sværd- og kædeolie, indtil oliestanden har nået
toppen af indikatoren for oliestand 10 .
• Sæt oliehætten på igen, og spænd den en kvart omdrejning
med uret. Ryk låsegrebet op til dets låste position.
• Sluk ind imellem kædesaven, og kontrollér indikatoren
for oliestand for at sikre, at sværdet og kæden får
tilstrækkelig olie.
Transport af sav (Fig. A, M)
• Fjern altid batteriet fra værktøjet og dæk sværdet 4 med
skeden 11 (Figur M), når saven transporteres.
• Aktiver kædebremsen ved at skubbe kædebremse / forreste
håndskærm 3 fremad.
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL: Overhold altid sikkerhedsvejledningen og de
gældende regler.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlige
kvæstelser, anbring forlæns-/baglænsknappen
i startspærreposition eller slå værktøjet fra og
frakobel batteripakken, før der foretages nogen
justeringer, eller der af-/påmonteres tilbehør eller
ekstraudstyr. Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
Korrekt håndposition (Fig. A, J)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade skal
du ALTID anvende den rette håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlig
personskade skal du ALTID holde godt fast i tilfælde af en
pludselig reaktion.
Det er nødvendigt at placere den venstre hånd på det forreste
håndtag 13 og den højre hånd på baghåndtaget 12 for
korrekt håndposition
Dansk
Betjening af kædesaven (Fig. A, N–O)
ADVARSEL: Læs og forstå alle instruktioner. Manglende
overholdelse af alle nedenstående instruktioner kan
medføre elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade.
• Beskyt mod tilbageslag, som kan resultere i
alvorlig personskade eller dødsfald. Se Vigtige
sikkerhedsanvisninger Beskyt mod tilbageslag for
at undgå risikoen for tilbageslag.
• Undlad at række for langt. Skær ikke over brysthøjde.
Sørg for at have fast fodfæste. Hold fødderne adskilt.
Fordel din vægt jævnt på begge fødder.
• Brug et fast greb med din venstre hånd på det forreste
håndtag 13 og din højre hånd på det bageste
håndtag 12 , så din krop er til venstre for sværdet.
• Hold ikke kædesaven i den forreste håndskærm/
kædebremsen 3 . Hold albuen for venstre arm låst, så
den venstre arm er lige, for at modstå et tilbageslag.
ADVARSEL: Brug aldrig et krydshåndet greb (venstre
hånd på det bageste håndtag og den højre hånd på det
forreste håndtag).
ADVARSEL: Lad aldrig nogen del af din krop være i linje
med sværdet 4 under betjening af kædesaven.
• Den må aldrig bruges i et træ, i en kluntet position
eller på en stige eller anden ustabil overflade. Du
kan miste kontrol over saven, hvilket kan forårsage
alvorlig personskade.
• Hold saven i gang ved fuld hastighed hele tiden, mens
du saver.
• Lad kæden save for dig. Udøv kun let tryk. Læg ikke
pres på kædesaven ved enden af snittet.
ADVARSEL: Når den ikke er i brug, skal kædebremsen
altid være aktiveret, og batteriet fjernet.
Tænd/sluk kontakt
Vær altid sikker på dit fodfæste, og grib kædesaven godt med
begge hænder, mens tommelfingeren og de andre fingre
omkranser begge håndtag.
Dette værktøj er udstyret med en variabel
hastighedsudløserkontakt. For at tænde enheden skal
du sørge for, at kædebremsen ikke er aktiveret. Tryk
ned på startspærregrebet 2 , der vises i figur N, og klem
udløserkontakten 1 . Når enheden kører, kan du slippe
startspærregrebet. Jo mere du trykker på udløseren, jo hurtigere
vil værktøjet arbejde.
For at holde enheden i gang skal du blive ved med at klemme
udløseren. Slip udløseren for at slukke for enheden.
BEMÆRK: Hvis der bruges for meget kraft under et snit, slukkes
saven. For at genstarte saven skal du slippe startspærregrebet
2 og udløserkontakten 1 , inden saven genstarter. Begynd igen
snittet, denne gang med lidt mindre kraft. Lad saven save i sit
eget tempo.
ADVARSEL: Forsøg aldrig at låse en kontakt i
positionen ON (Tænd).
Indstilling af kædebremsen
Din kædesav er udstyret med et motorkædebremsesystem, som
stopper kæden hurtigt i tilfælde af tilbageslag.
• Fjern batteriet fra værktøjet.
• For at aktivere kædebremsen skal du skubbe kædebremsen
/ den forreste håndskærm 3 fremad, indtil den klikker fast.
• Træk kædebremsen / den forreste håndskærm 3 mod det
forreste håndtag 13 ind i den “indstillede” position, som
vist på figur O.
• Værktøjet er nu klar til brug.
BEMÆRK: I tilfælde af tilbageslag kommer din venstre hånd
i kontakt med forsideskærmen og skubber den fremad mod
arbejdsemnet. Dette stopper værktøjet.
Test af kædebremsen
Test kædebremsen inden hver anvendelse for at sikre, at den
fungerer korrekt.
• Anbring værktøjet på en flad, fast overflade. Sørg for, at
kædesaven 5 er væk fra jorden.
• Tag godt fat i værktøjet med begge hænder, og tænd
for kædesaven.
• Drej venstre hånd fremad omkring det forreste håndtag
13 , så bagsiden af hånden rører ved kædebremsen /
den forreste håndskærm 3 , og skub den fremad mod
arbejdsemnet. Savkæden bør standse med det samme.
BEMÆRK: Hvis saven ikke standser med det samme, skal du
holde op med at bruge værktøjet og aflevere det på et DeWALTservicecenter i nærheden af dig.
ADVARSEL: Sørg for at indstille kædebremsen
inden savning.
Almindelige saveteknikker
(Fig. A, P, Q, U, V, W)
Fældning
Processen med at fælde et træ. Sørg for, at batteriet er helt
opladet, inden du fælder et træ, så du kan afslutte på en enkelt
opladning. Fæld ikke træer ved kraftig vind.
ADVARSEL: Fældning kan resultere i personskade. Det bør
kun udføres af en øvet person.
• Der bør planlægges en retrætesti, som bør ryddes efter
behov, inden savningen går i gang. Retrætestien bør
strække sig tilbage og diagonalt med bagsiden af den
forventede faldlinje. (Figur U)
15
Dansk
Fig. U
Trim grene fra den modsatte side, og hold træstammen mod
dig og saven. Skær aldrig med saven mellem benene, eller mens
du sidder overskrævs på den gren, der skal skæres.
TILBAGETRÆKNING
FALDRETNING
45°
TRÆ
• Inden fældningen starter, skal du tage hensyn til træets
naturlige hældning, placeringen af større grene og
vindretningen for at vurdere hvilken vej, træet falder i. Hav
kiler (af træ, plastik eller aluminium) og en tung mukkert klar.
Fjern snavs, sten, løst bark, søm, hæfteklammer og ståltråd
fra det træ, hvor der skal foretages fældesnit.
• Forhug - Lav hugget 1/3 af træets diameter, vinkelret med
faldretningen. Lav det nederste vandrette forhug først.
Dette hjælper med at undgå at knibe enten savkæden eller
sværdet, når det andet forhug laves (Figur V).
• Fældende bagsnit - Lav det fældende bagsnit mindst
51 mm højere end det vandrette forhug. Hold det fældende
bagsnit parallelt med det vandrette forhug. Lav det
fældende bagsnit, så der er nok træ tilbage til at fungere
som et hængsel. Hængseltræet forhindrer træet i at sno sig
og falde i den forkerte retning. Skær ikke gennem hængslet
(Figur V).
• Når fældesnittet kommer tæt på hængslet, burde træet
begynde at falde. Hvis der er risiko for, at træet ikke falder
i den ønskede retning, eller at det vipper tilbage og
binder savkæden, skal du holde op med at save, inden det
fældende snit er færdigt, og bruge kiler til at åbne snittet
og lade det falde langs den ønskede faldlinje. Når træet
begynder at falde, skal du fjerne kædesaven fra snittet,
stoppe motoren, trække kædesaven ned og derefter bruge
den planlagte retrætesti. Pas på faldende grene, og hold øje
med dit fodfæste.
Fig. V
FALDRETNING
ADVARSEL: Det anbefales, at førstegangsbrugere øver sig
på at save på en savbuk.
Savning af et fældet træ eller en stamme på langs. Den
måde, du skal skære på, afhænger af, hvordan stammen er
understøttet. Brug en savbuk (Figur Q) , når det er muligt.
• Påbegynd altid et snit, når kæden bevæger sig med
fuld hastighed.
• Anbring den nederste spids 22 af kædesaven bag området
af det indledende snit, som vist på figur W.
• Tænd for kædesaven, og drej derefter kæden og sværdet
ned i træet, mens spidsen bruges som et hængsel.
• Når kædesaven når til en vinkel på 45 grader, skal
kædesaven igen nivelleres, og trinene skal gentages, indtil
du saver helt igennem.
Når træet understøttes hele vejen, skal du lave et snit fra toppen
(oversnit), men undgå at save i jorden, da dette hurtigt vil sløve
din sav.
Fig. W
SNIT FRA TOP (OVER BUK) UNDGÅ
22
AT SKÆRE JORD
• Figur X- Ved understøttelse af den ene ende, skær først 1/3
af diameteren fa undersiden (undersnit). Lav derefter det
endelige snit ved at save fra oven for at møde det første snit.
Fig. X
2. SNIT OVER BUK (2/3
DIAMATER) FOR AT MØDE
11
1. SNIT (FOR AT UNDGÅ
KNIBNING)
51 mm
HÆNGSEL
Afkvistning
Fjernelse af grene fra et faldet træ. Ved afskæring af grene
skæres de nederste store grene ikke af, så de kan holde
stammen oppe fra jorden. Fjern de små grene med ét snit.
Grene under spænding bør saves fra bunden af grenen mod
toppen for at undgå at binde kædesaven, som vist på figur P.
16
2
51 mm
FÆLDENDE BAGSNIT
FORDYBNING
Opskæring
• Figur Y- Ved understøttelse af begge ender.
Sav først 1/3 ned fra oversnittet ved toppen. Lav derefter det
endelige snit ved at save fra neden ved den nederste 2/3 for
at møde det første snit.
Dansk
Fig. Y
1. SNIT OVER BUK (1/3
DIAMETER) FOR AT UNDGÅ
SPLINTRING
2. SNIT UNDER BUK (2/3
DIAMATER) FOR AT MØDE
1. SNIT (FOR AT UNDGÅ
KNIBNING)
• På en hældning skal du altid stå på den opadgående side
af stammen. Ved “gennemsavning” skal du for at bevare
fuld kontrol reducere savetrykket nær slutningen af snittet
uden at løsne grebet på kædesavens håndtag. Lad ikke
kæden komme i kontakt med jorden. Når snittet er færdigt,
skal du vente på, at savkæden stopper, inden du bevæger
kædesaven. Stop altid motoren, før du går fra snit til snit.
PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE
Brug kun en mild sæbe og en fugtig klud til rengøring af
værktøjet. Brug ikke opløsningsmidler til at rengøre savens
plastikhus. Lad aldrig væske trænge ind i værktøjet, og nedsænk
aldrig nogen del af værktøjet i en væske.
VIGTIGT: Af hensyn til produktets SIKKERHED og PÅLIDELIGHED
bør reparationer, vedligeholdelse og justering udføres af et
autoriseret DeWALT-servicecenter, og der skal altid bruges
identiske reservedele.
Regelmæssig vedligeholdelse sikrer en lang effektiv levetid for
din kædesav.
Kæde og sværd
Efter nogle få timers brug skal du fjerne afdækningen af
kædehjulstand, sværdet og kæden og rengøre dem grundigt
med en blød børste. Sørg for, at smørehullet på sværdet er fri for
rester. Når sløve kæder udskiftes med skarpe kæder, er det en
god idé at øve dig på at vende kædesværdet fra bund til top.
Skærpning af savkæde (Fig. R–T)
FORSIGTIG: Skarp kæde. Bær altid beskyttelseshandsker
ved håndtering af kæden. Kæden er skarp, og man kan
skære sig på den, selv om den ikke kører.
ADVARSEL: Skarp roterende kæde. For at forhindre
utilsigtet drift skal det sikres, at batteriet fjernes fra
værktøjet, inden der foretages følgende handlinger. I
modsat fald kan der opstå alvorlige personskader.
BEMÆRK: Skærene bliver øjeblikkeligt sløve, hvis de berører
jorden eller et søm under savning.
For at få den bedste ydeevne fra din kædesav er det vigtigt at
holde tænderne på kæden skarpe. Følg disse nyttige tips til
korrekt skærpning af savkæde:
1. For at opnå de bedste resultater bør du bruge en fil på 4,5
mm og en filholder eller en filvejleder til at skærpe din kæde.
Dette sikrer, at du altid får de rette skærpningsvinkler.
2. Anbring filholderen fladt på den øverste plade og
dybdemåleren på skæret.
3. Figur R- Hold den rette topplade 21 skærpevinkellinje på
30° på din filvejleder parallelt med din kæde (fil ved 60° fra
kæde set fra siden).
4. Skærp først skær på den ene side af kæden. Slib fra
indersiden til ydersiden af hvert skær. Vend derefter din sav
rundt, og gentag processen (2,3,4) for skær på den anden
side af kæden.
BEMÆRK: Brug en flad fil til at slibe toppene af
rivetænderne (del af kædeled foran skæret), så de er ca.
0,635 mm under skærspidserne, som vist på figur S.
5. Figur T- Hold alle skærlængderne ens.
6. Hvis der er skader på toppladernes eller sidepladernes
kromoverflade, skal du slibe tilbage, indtil en sådan
skade fjernes.
FORSIGTIG: Efter slibningen er skæret skarpt. Pas ekstra
godt på under denne proces.
BEMÆRK: Hver gang kæden skærpes, mister den nogle af
kvaliteterne for lavt tilbageslag, og der bør udvises ekstra
forsigtighed. Det anbefales, at en kæde ikke skærpes mere end
fire gange.
Tilbehør
ADVARSEL: Brugen af ikke-anbefalet tilbehør i denne
vejledning kan være farlig.
Reservekæde og -sværd fås i dit nærmeste autoriserede
DeWALT-servicecenter. Må kun bruges med sværd og kæde
med lavt tilbageslag.
Tilgængelige sværd og kæder til DCM575:
• Sværd: 40 cm servicedelnummer 90641855
46 cm servicedelnummer N500117
• Kæde:
40 cm servicedelnummer 90618541
46 cm servicedelnummer N500152
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DeWALT-elværktøj er beregnet til langvarig brug med
minimal vedligeholdelse. Værktøjets fortsatte tilfredsstillende
drift afhænger af korrekt vedligeholdelse og rengøring
af værktøjet.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlige
kvæstelser, anbring forlæns-/baglænsknappen
i startspærreposition eller slå værktøjet fra og
frakobel batteripakken, før der foretages nogen
justeringer, eller der af-/påmonteres tilbehør eller
ekstraudstyr. Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
Der kan ikke udføres service på opladeren eller batteripakken.
Smøring
Se Smøring af savkæden og sværdet (Fig. L)
17
Dansk
FEJLFINDING
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs ud af hovedhuset med
tør luft, lige så snart der samler sig snavs i og omkring
luftaftrækket. Bær godkendte beskyttelsesbriller og
godkendt støvmaske ved udførelse af denne procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler eller andre
kraftige kemikalier til at rengøre værktøjets ikke-metalliske
dele. Disse kemikalier kan svække de materialer, der
anvendes i disse dele. Brug en klud, der kun er fugtet
med vand og mild sæbe. Lad aldrig væske trænge ind
i værktøjet, og nedsænk aldrig nogen del af værktøjet
i væske.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det, som stilles til
rådighed af DeWALT, ikke er afprøvet med dette produkt,
kan det være farligt at bruge sådant tilbehør med dette
værktøj. For at mindske risikoen for personskade, må
dette produkt kun anvendes med tilbehør, som anbefales
af DeWALT.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
Problem
Løsning
Enheden vil
ikke starte.
• Kontroller installationen
af batteriet.
• Kontroller kravene til opladning
af batteriet.
• Kontroller at startspærreknappen
er trykket helt ned, før
hovedudløseren bevæges.
Enhed lukkes ned
i brug.
• Oplad batteri
• Enhed bliver tvunget. Genstart og
brug mindre tryk.
Batteriet
oplades ikke.
• Indsæt batteriet i opladeren, indtil
det røde opladningslys tændes.
Oplad op til 8 timer, hvis batteri er
helt afladet.
• Slut opladeren til en fungerende
stikkontakt. Se Vigtige
bemærkninger om opladning
for flere detaljer.
• Kontroller strømstikket ved at
tilslutte et apparat.
• Kontrollér for at se om kontakten
er tilsluttet til en lyskontakt, som
slår strømmen fra, når du slukker
for lyset.
• Flyt opladeren og apparatet til
en omgivende lufttemperatur på
over 4,5 °C eller under 40,5 °C.
Sværdet/kæden
er overophedet.
• Se afsnittet Justering
af kædespænding.
• Se afsnittet Kædesmøring.
Kæden er løs.
• Se afsnittet Justering
af kædespænding.
Dårlig savekvalitet.
• Se afsnittet Justering af
kædespænding. BEMÆRK: For
stor spænding fører til kraftigt
slid og reduceret levetid af sværd
og kæde. Smør inden hvert
snit. Se afsnittet Udskiftning
af savkæden.
Enhed kører, men
saver ikke.
• Kæden kan være installeret
baglæns. Se afsnit om installation
og fjernelse af kæde.
Enhed smøres ikke.
• Påfyld oliebeholder.
• Rens sværd, tandhjul og
afdækningen af kædehjulstand.
Se afsnittet Pleje
og vedligeholdelse.
Miljøbeskyttelse
S eparate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden.
Produkte und Batterien enthalten Materialien, die
zurückgewonnen oder recycelt werden können, um den Bedarf
an Rohstoffen zu reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische
Produkte und Batterien gemäß den lokalen Bestimmungen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.2helpU.com.
Genopladelig batteripakke
Dette batteri har en lang levetid, men skal udskiftes, når det
ikke afgiver tilstrækkelig effekt ved opgaver, der før var lette at
udføre. Ved afslutningen af batteriets rimelige levetid bortskaffes
det på en miljøsikker måde:
• Sørg for, at batteripakken er helt afladet og tag den derpå
ud af værktøjet.
• Litium-ion-celler er genanvendelige. Tag dem med til din
forhandler eller til den lokale genbrugsplads. De indsamlede
batteripakker vil blive genanvendt eller korrekt bortskaffet.
18
Deutsch
54V-KETTENSÄGE
DCM575
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Gerät von DeWALT entschieden.
Langjährige Erfahrung, sorgfältige Produktentwicklung und
Innovation machen DeWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
Spannung
Akkutyp
Länge des Führungsschwerts
Maximale Kettengeschwindigkeit (Leerlauf)
Maximale Schnittlänge
Ölfüllmenge
Gewicht (ohne Akku)
VGS
cm
m/s
cm
ml
kg
DCM575
54
Li-Ion
40
15
40
115
4,4
Lärmwerte und Vibrationswerte (Triax-Vektorsumme) gemäß EN60745-213:2009+A1:2010.
dB(A)
80,5
LPA(Emissions-Schalldruckpegel)
LWA(Schallleistungspegel)
dB(A)
100,5
K(Unsicherheit für den angegebenen
dB(A)
3
Schallpegel)
Vibrationskennwert ah =
Unsicherheitswert K =
m/s2
m/s2
3,5
1,5
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem standardisierten
Test laut EN60745 gemessen und kann für einen Vergleich
zwischen zwei Geräten verwendet werden. Er kann zu einer
vorläufigen Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene Vibrationsemissionswert
bezieht sich auf die Hauptanwendung des Gerätes.
Wenn das Gerät jedoch für andere Anwendungen, mit
anderem Zubehör oder schlecht gewartet eingesetzt
wird, kann die Vibrationsemission verschieden sein. Dies
kann den Expositionsgrad über die Gesamtbetriebszeit
erheblich erhöhen.
Eine Schätzung der Vibrationsstärke sollte auch
berücksichtigen, wie oft das Gerät ausgeschaltet
wird oder über welche Zeit es zwar läuft, aber nicht
wirklich in Betrieb ist. Dies kann die Exposition über die
Gesamtbetriebszeit erheblich mindern.
Es sind zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutze
der Betriebsperson vor den Auswirkungen der Vibration
in Betracht zu ziehen, z. B.: Wartung des Gerätes und
des Zubehörs, Warmhalten der Hände, Organisation
des Arbeitsablaufes.
Sicherungen:
Europa
230V Werkzeuge
10 A Stromversorgung
EG-Konformitätserklärung
Maschinenrichylinie
54V-Kettensäge
DCM575
DeWALT erklärt hiermit, dass diese unter Technische Daten
beschriebenen Produkte die folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-213:2009+A1:2010.
2000/14/EG, Anhang V DEKRA Certification B.V., Meander 1051 /
P.O. Box 5185 6825 MJ ARNHEM / 6802 ED
ARNHEM
Niederlande
Kennnummer der benannten Stelle: 0344
LPA (gemessene Schallleistung) 80,5 dB(A)
Unsicherheitsfaktor (K) = 3,0 dB (A)
LWA (garantierte Schallleistung) 103 dB(A)
Diese Produkte erfüllen auch die Anforderungen von
Richtlinie 2014/30/EU und 2011/65/EU. Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an DeWALT unter der
folgenden Adresse oder schauen Sie auf der Rückseite dieser
Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die Zusammenstellung
des technischen Dossiers und gibt diese Erklärung im Namen
von DeWALT ab.
Markus Rompel
Technischer Direktor
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
12.12.2016
WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr bitte
die Bedienungsanleitung lesen.
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise
erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch und achten Sie auf
diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende
gefährliche Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu
tödlichen oder schweren Verletzungen führt.
19
Deutsch
Akkus
Ladegeräte/Ladedauer (Minuten)
Kat #
VGS
Ah
Gewicht
kg
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB413
DCB547
DCB546
DCB497
DCB496
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
18/54
18/54
36
36
18
18
18
18
18
3,0/9,0
2,0/6,0
7,5
6,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
1,25
1,05
1,92
1,88
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
420
270
X
X
70
185
90
240
60
220
140
X
X
35
100
50
120
30
140
90
X
X
22
60
30
75
22
85
60
X
X
22
60
30
75
22
140
90
X
X
22
60
30
75
22
X
X
X
X
45
120
60
150
X
X
X
150
120
X
X
X
X
X
WARNUNG: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, u. U. zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts
mit Verletzungen zu tun hat, aber, wenn es nicht
vermieden wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise für
Elektrowerkzeuge
WARNUNG: Lesen Sie alle Sicherheitswarnhinweise
und alle Anweisungen. Das Nichtbeachten von
Warnhinweisen und Anweisungen kann zu elektrischem
Schlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen bezieht sich
auf Ihr netzbetriebenes Elektrowerkzeug (mit Kabel) oder auf Ihr
akkubetriebenes (kabelloses) Elektrowerkzeug.
1) Sicherheit im Arbeitsbereich
a ) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut
ausgeleuchtet. Unaufgeräumte oder dunkle Bereiche
begünstigen Unfälle.
b ) Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen
sich z. B. brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub
befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Dämpfe entzünden können.
c ) Halten Sie Kinder und Zuschauer fern, während Sie
ein Elektrogerät betreiben. Ablenkung kann dazu
führen, dass Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.
20
2) Elektrische Sicherheit
a ) Der Stecker des Elektrogerätes muss in die
Steckdose passen. Ändern Sie niemals den Stecker
in irgendeiner Form. Verwenden Sie keinerlei
Adapterstecker an geerdeten Elektrogeräten.
Unveränderte Stecker und passende Steckdosen mindern
die Gefahr eines elektrischen Schlages.
b ) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten
Flächen, wie Rohre, Radiatoren, Herde und
Kühlgeräte. Es besteht eine erhöhte Gefahr für einen
elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
c ) Setzen Sie Elektrogeräte keinem Regen oder
feuchter Umgebung aus. Wenn Wasser in das
Elektrogerät eindringt, erhöht sich die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
d ) Überlasten Sie das Kabel nicht. Verwenden Sie
niemals das Kabel, um das Elektrogerät zu tragen
oder durch Ziehen vom Netz zu trennen. Halten Sie
das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder
beweglichen Teilen. Beschädigte oder verhedderte Kabel
erhöhen die Gefahr eines elektrischen Schlages.
e ) Wenn Sie ein Elektrogerät im Freien betreiben,
verwenden Sie ein für den Außeneinsatz geeignetes
Verlängerungskabel. Die Verwendung von für den
Außeneinsatz geeigneten Kabeln mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
f ) Wenn der Betrieb eines Elektrogerätes in feuchter
Umgebung unumgänglich ist, verwenden Sie eine
durch einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter
oder Rcd) geschützte Stromversorgung. Der Einsatz
eines Fehlerstromschutzschalters mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
3) Sicherheit von Personen
a ) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was
Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit
mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein
Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder
unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder
Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit
beim Betrieb eines Elektrogerätes kann zu schweren
Verletzungen führen.
Deutsch
b ) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und
immer eine Schutzbrille. Das Tragen persönlicher
Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste
Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach
Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das
Risiko von Verletzungen.
c ) Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten.
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter in der
AUS-Position ist, bevor Sie das Gerät an die
Stromversorgung und/oder an den Akku anschließen
oder wenn Sie das Gerät aufnehmen oder tragen.
Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den
Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet
an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu
Unfällen führen.
d ) Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder Werkzeuge,
bevor Sie das Elektrogerät einschalten. Werkzeuge
oder Schlüssel, die an rotierenden Teilen des Elektrogerätes
angebracht sind, können zu Verletzungen führen.
e ) Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung.
Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten
Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können
Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen
besser kontrollieren.
f ) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine
weite Kleidung und keinen Schmuck. Halten Sie Ihre
Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen
Teilen fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder lange
Haare können sich in den beweglichen Teilen verfangen.
g ) Wenn Geräte für den Anschluss an eine
Staubabsaugung und Staubsammlung vorgesehen
sind, vergewissern Sie sich, dass diese richtig
angeschlossen sind und verwendet werden. Der
Einsatz von Staubsammlern kann staubbedingte
Gefahren mindern.
e ) Warten Sie die Elektrogeräte. Prüfen Sie, ob
bewegliche Teile verzogen oder ausgeschlagen, ob
Teile gebrochen oder in einem Zustand sind, der den
Betrieb des Elektrogerätes beeinträchtigen kann.
Bei Beschädigungen lassen Sie das Elektrogerät
reparieren, bevor Sie es verwenden. Viele Unfälle
entstehen wegen mangelnder Wartung der Elektrogeräte.
f ) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Richtig gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen Klingen
blockieren seltener und sind leichter unter Kontrolle
zu halten.
g ) Verwenden Sie Elektrogeräte, Zubehör und Einsätze
(Bits) usw. gemäß diesen Anweisungen und unter
Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen und
der Aufgabe. Wenn Sie das Elektrogerät für Aufgaben
verwenden, die nicht bestimmungsgemäß sind, kann dies
zu gefährlichen Situationen führen.
5) Verwendung und Pflege von
Akkugeräten
a ) Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten auf, die
vom Hersteller empfohlen werden. Ein Ladegerät,
das für einen bestimmten Akkutyp geeignet ist, kann zu
Brandgefahr führen, wenn es mit einem anderen Akku
verwendet wird.
b ) Verwenden Sie Elektrogeräte nur mit den speziell
vorgesehenen Akkus. Der Einsatz anderer Akkus kann zu
Verletzungs- und Brandgefahr führen.
c ) Wenn Akkus nicht verwendet werden, halten Sie
sie von anderen Metallteilen, z. B. Büroklammern,
Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder
anderen kleinen Metallteilen fern, die eine
Verbindung zwischen den Polen verursachen
können. Wenn die Akkupole kurzgeschlossen werden,
kann dies zu Verbrennungen oder einem Brand führen.
d ) Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus dem
Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit.
Bei zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen.
Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt,
nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch.
Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder
Verbrennungen führen.
4) Verwendung und Pflege des
Elektrogerätes
a ) Überlasten Sie das Elektrogerät nicht. Verwenden Sie
das für Ihre Arbeit passende Elektrogerät. Das richtige
Gerät wird die Aufgabe besser und sicherer erledigen,
wenn es bestimmungsgemäß verwendet wird.
b ) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr
ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss
repariert werden.
c ) Trennen Sie den Stecker vom Netz und/oder die
Akkus vom Elektrogerät, bevor Sie Einstellungen
am Gerät vornehmen, Zubehör wechseln oder es
aufbewahren. Diese Vorbeugemaßnahmen mindern die
Gefahr, dass das Elektrogerät unbeabsichtigt startet.
d ) Bewahren Sie nicht verwendete Elektrogeräte für
Kinder unerreichbar auf und lassen Sie nicht zu, dass
Personen ohne Erfahrung mit dem Elektrogerät oder
mit diesen Anweisungen das Elektrogerät bedienen.
Elektrogeräte sind in den Händen nicht geschulter
Personen gefährlich.
6) Service
a ) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit OriginalErsatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass
die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für
Kettensägen
•
WARNUNG: Zusätzliche Sicherheitswarnungen
für Kettensägen.
Halten Sie alle Körperteile von der Kette fern, wenn
die Kettensäge in Betrieb ist. Vergewissern Sie sich
vor dem Starten der Kettensäge, dass die Kette keine
Gegenstände berührt. Ein Moment der Unachtsamkeit
21
Deutsch
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
22
während des Betriebs kann dazu führen, dass die Sägekette
Körper- oder Kleidungsteile berührt.
Halten Sie die Kettensäge immer mit der rechten Hand
am hinteren und mit der linken Hand am vorderen
Griff. Wenn Sie die Kettensäge anders halten, besteht
erhöhte Verletzungsgefahr.
Halten Sie das Gerät ausschließlich an den isolierten
Griffflächen, da die Kette mit verdeckten Kabeln in
Berührung kommen könnte. Der Kontakt der Sägekette
mit stromführenden Leitungen kann auch offenliegende
Metallteile am Gerät unter Strom setzen und zu einem
Stromschlag führen.
Tragen Sie eine Schutzbrille und einen Gehörschutz.
Außerdem empfiehlt sich das Tragen zusätzlicher
Schutzausrüstung für Kopf, Hände, Beine und Füße.
Geeignete Schutzausrüstung verringert das Risiko von
Verletzungen durch weggeschleuderte Schnittabfälle oder
durch unabsichtlichen Kontakt mit der Kette.
Arbeiten Sie mit der Kettensäge nicht auf Bäumen. Dies
kann zu schweren Verletzung führen.
Achten Sie jederzeit auf einen sicheren Stand, und
benutzen Sie die Kettensäge nur auf festem, ebenen
Boden. Auf rutschigen und instabilen Oberflächen oder auf
Leitern ist kein sicherer Stand gewährleistet. Es besteht die
Gefahr, dass Sie das Gleichgewicht und die Kontrolle über die
Kettensäge verlieren.
Beim Durchschneiden eines Astes, der unter Spannung
steht, kann dieser zurückschnellen. Wenn die Spannung
in den Holzfasern freigesetzt wird, kann der Ast den Bediener
treffen und/oder gegen die Kettensäge schlagen und diese
außer Kontrolle bringen.
Arbeiten Sie beim Sägen von Büschen und Jungbäumen
mit größter Vorsicht. Es besteht die Gefahr, dass sich das
nachgiebige Material in der Kette verfängt, in Ihre Richtung
gedrückt wird und Sie aus dem Gleichgewicht bringt.
Tragen Sie die Kettensäge am vorderen Handgriff. Das
Gerät muss ausgeschaltet sein und sollte den Körper
nicht berühren. Bringen Sie den Kettenschutz an, bevor
Sie das Gerät transportieren oder lagern. Durch einen
sachgemäßen Umgang mit der Kettensäge verhindern Sie
einen unabsichtlichen Kontakt mit der sich bewegenden Kette.
Befolgen Sie die Anweisungen zum Ölen und Spannen
der Kette und zum Wechseln von Zubehörteilen. Bei einer
unzureichend gespannten oder geölten Kette besteht Riss- und
erhöhte Rückschlaggefahr.
Halten Sie die Griffe trocken, sauber und öl- und fettfrei.
Schmierige, ölige Griffe sind rutschig. Dadurch ist die Kontrolle
über das Gerät nicht mehr gewährleistet.
Schneiden Sie nur in Holz. Verwenden Sie die Kettensäge
nur entsprechend ihres vorgesehenen Zwecks. Sägen
Sie zum Beispiel keinen Kunststoff, kein Mauerwerk
und keine Baumaterialien, die nicht aus Holz sind. Der
Gebrauch der Kettensäge für andere als die vorgesehenen
Zwecke kann zu gefährlichen Situationen führen.
Ursachen und Vermeidung des
Rückschlageffekts durch den Anwender
Rückschlag kann auftreten, wenn die Spitze des
Führungsschwerts einen Gegenstand berührt, oder wenn Holz
einknickt und die Kette im Schneidspalt einklemmt.
Kontakt an der Spitze kann in einigen Fällen eine blitzschnelle
Rückschlagwirkung erzeugen, die die Führungsschiene nach
oben und zurück in Richtung Bediener schnellen lässt.
Wenn die Kette an der Oberseite des Führungsschwerts
eingeklemmt wird, kann dies das Schwert schnell nach hinten in
Richtung Bediener drücken.
Diese Reaktionen können zum Verlust der Kontrolle über die
Kettensäge und damit zu schweren Verletzungen führen.
Verlassen Sie sich nicht nur auf die Sicherheitsvorrichtungen
der Kettensäge. Als Bediener einer Kettensäge müssen Sie
verschiedene Vorkehrungen treffen, um Sägearbeiten ohne
Unfälle und Verletzungen durchführen zu können.
Ein Rückschlag ist das Resultat eines Missbrauchs und/
oder einer falschen Bedienung der Kettensäge oder falscher
Arbeitsbedingungen. Er kann durch die entsprechenden unten
angegebenen Vorsichtsmaßnahmen vermieden werden.
• Halten Sie die Säge mit den Daumen auf einer Seite
und den Fingern auf der anderen Seite an den Griffen
fest. Halten Sie die Säge mit beiden Händen fest und
positionieren Sie Ihren Körper und Arm so, dass sie
den Rückschlagkräften widerstehen können. Die
Rückschlagkräfte können vom Bediener mittels entsprechender
Vorsichtsmaßnahmen unter Kontrolle gehalten werden.
Lassen Sie die Kettensäge nicht los.
• Strecken Sie sich nicht zu weit nach vorne, und
schneiden Sie nicht oberhalb der Schulterhöhe. Dadurch
vermeiden Sie einen versehentlichen Kontakt der Spitze, und
die Kettensäge lässt sich in unerwarteten Situationen besser
unter Kontrolle halten.
• Als Ersatzteile dürfen nur die vom Hersteller
bezeichneten Schwerter und Ketten verwendet werden.
Bei Verwendung falscher Ersatzteile besteht die Gefahr eines
Kettenrisses und/oder erhöhte Rückschlaggefahr.
• Das Schärfen der Sägekette und sämtliche
Wartungsarbeiten müssen gemäß den Anweisungen des
Herstellers erfolgen. Das Kürzen der Tiefenbegrenzer an der
Kette kann zu einer erhöhten Rückschlaggefahr führen.
Folgende Vorsichtsmaßnahmen sollten
beachtet werden, um Rückschlag zu
minimieren:
1 . Halten Sie die Säge gut fest. Halten Sie die Kettensäge
fest mit beiden Händen, während der Motor läuft.
Halten Sie die Säge mit den Daumen auf einer Seite und
den Fingern auf der anderen Seite an den Griffen fest.
Die Kettensäge zieht beim Schneiden mit der unteren Kante
des Sägeschwerts nach vorne, und sie schiebt sich nach hinten,
wenn die obere Kante des Sägeschwerts verwendet wird.
2 . Vermeiden Sie eine anormale Körperhaltung.
Deutsch
3 . Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie
jederzeit das Gleichgewicht.
4 . Lassen Sie die Spitze des Führungsschwerts nicht mit
einem Baumstamm, Ast, dem Erdboden oder einem
anderen Hindernis in Berührung kommen.
5 . Nicht über Schulterhöhe sägen.
6 . Verwenden Sie Vorrichtungen wie eine rückschlagarme
Sägekette und rückschlagreduzierende
Führungsschwerter, die die mit dem Rückschlag
verbundenen Risiken verringern.
7 . Als Ersatzteile dürfen nur die vom Hersteller
bezeichneten Schwerter und Ketten oder gleichwertige
Produkte verwendet werden.
8 . Bei laufender Kette darf die Spitze des Führungsschwerts
nicht mit einem Gegenstand in Kontakt kommen.
9 . Halten Sie den Arbeitsbereich frei von Hindernissen wie
anderen Bäumen, Ästen, Steinen, Zäunen, Stümpfen
usw. Beseitigen oder vermeiden Sie jegliche Hindernisse,
die Ihre Sägekette treffen könnte, während Sie durch einen
bestimmten Stamm oder Ast schneiden.
10 . Halten Sie die Sägekette scharf und richtig
gespannt. Eine lose oder stumpfe Kette kann die
Wahrscheinlichkeit eines Rückschlags erhöhen.
Überprüfen Sie regelmäßig die Spannung, wenn der
Motor angehalten und das Stromkabel des Werkzeugs
aus der Steckdose gezogen wurde. Die Überprüfung darf
niemals bei laufendem Motor erfolgen.
11 . Zu Beginn und während des Schnitts muss die Kette
immer mit voller Geschwindigkeit laufen. Wenn
sich die Kette langsamer bewegt, besteht eine größere
Wahrscheinlichkeit für einen Rückschlag.
12 . Schneiden Sie immer nur jeweils einen Stamm.
13 . Arbeiten Sie mit höchster Vorsicht, wenn Sie die Säge
in einen vorhandenen Schnittspalt einführen. Setzen Sie
die geriffelte Stoßleiste in das Holz ein, und warten Sie, bis die
Kette ihre volle Geschwindigkeit erreicht hat, bevor Sie den
Schnitt fortsetzen.
14 . Versuchen Sie keine Eintauchschnitte oder Bohrungen.
15 . Achten Sie auf die Bewegung des geschnittenen Stamms
und auf andere Kräfte, die dazu führen könnten, dass
sich der Schnittspalt schließt und die Kette einklemmt
oder dass Holz in die laufende Kette fällt.
Sicherheitsmaßnahmen gegen Rückschlag
•
WARNUNG: Die folgenden Merkmale Ihrer Säge sollen
helfen, die Gefahr eines Rückschlags zu verringern; diese
Merkmale können diese gefährliche Reaktion jedoch nicht
vollständig beseitigen. Der Benutzer einer Kettensäge darf
sich nicht nur auf die Sicherheitseinrichtungen verlassen.
Sie müssen alle Sicherheitsvorkehrungen, Anweisungen
und Wartungshinweise in diesem Handbuch beachten,
um Rückschläge und andere Kräfte zu vermeiden, die zu
schweren Verletzungen führen können.
Ein rückschlagreduzierendes Führungsschwert besitzt eine
Spitze mit kleinen Radius, was die Größe des Bereichs, in dem
Rückschlaggefahr droht, auf die Spitze des Sägeschwerts
reduziert. Ein rückschlagreduzierendes Führungsschwert
reduziert nachweislich deutlich die Anzahl und den
Schweregrad von Rückschlägen, wenn es gemäß den
Sicherheitsanforderungen für elektrische Kettensägen
geprüft wurde.
• Eine rückschlagarme Sägekette besitzt einen konturierten
Tiefenbegrenzer und eine Schutzabdeckungsverbindung,
welche die Kraft des Rückschlags ablenken und das Holz
allmählich in die Säge bewegen.
• Bedienen Sie die Säge nicht, wenn Sie sich in einem Baum, auf
einer Leiter, einem Gerüst oder auf einer anderen instabilen
Fläche befinden.
• Halten Sie das Werkzeug an den isolierten Griffflächen,
wenn Arbeiten durchgeführt werden, bei denen das
Schneidewerkzeug versteckte Leitungen berühren könnte. Ein
Kontakt mit einer spannungsführenden Leitung setzt auch die
freiliegenden Metallteile des Elektrowerkzeugs unter Spannung
und der Benutzer erleidet einen Stromschlag.
• Versuchen Sie nicht, Arbeiten durchzuführen, die über Ihre
Kraft oder Erfahrung hinausgehen. Lesen Sie sorgfältig alle
Anweisungen in diesem Handbuch durch und stellen Sie
sicher, dass Sie sie verstanden haben.
• Vergewissern Sie sich vor dem Starten der Kettensäge, dass die
Kette keine Gegenstände berührt.
• Bedienen Sie die Kettensäge nicht mit nur einer Hand! Bei
der Bedienung mit nur einer Hand können schwerwiegende
Verletzungen des Bedieners, der Helfer oder der Umstehenden
die Folge sein. Eine Kettensäge ist nur für die Verwendung mit
zwei Händen vorgesehen.
• Halten Sie die Griffe trocken, sauber und frei von Öl und Fett.
• Achten Sie darauf, dass sich am Motor oder den
Lüftungsschlitzen weder Schmutz noch Sägemehl ablagern.
• Halten Sie die Kettensäge an, bevor Sie sie absetzen.
• Schneiden Sie keine Reben und/oder Unterholz.
• Seien Sie besonders vorsichtig beim Schneiden von Büschen
oder Jungbäumen. Es besteht die Gefahr, dass sich das
nachgiebige Material in der Kette verfängt, in Ihre Richtung
gedrückt wird und Sie aus dem Gleichgewicht bringt.
WARNUNG: Einige Stäube, die durch Maschinenschleifen,
Sägen, Schleifen, Bohren oder durch andere Bautätigkeiten
entstehen, enthalten Chemikalien, die dafür bekannt sind,
Krebs, Fehlgeburten oder andere reproduktive Schäden
zu verursachen. (Gilt für den US-Bundesstaat Kalifornien.)
Diese Chemikalien sind zum Beispiel:
• Blei aus auf Blei basierenden Farben,
• Kristalline Kieselerde von Ziegelsteinen und Zement
oder anderem Mauerwerk, und
• Arsen oder Chrom von chemisch
behandeltem Bauholz.
Ihr Risiko in Bezug auf diese Stoffe variiert und hängt davon
ab, wie oft Sie diese Art von Arbeit machen. So minimieren
Sie die Belastung durch diese Chemikalien: Arbeiten Sie in
einem gut belüfteten Bereich und verwenden Sie genehmigte
Schutzausrüstung. So zum Beispiel Staubschutzmasken,
23
Deutsch
die speziell für das Ausfiltern von mikroskopischen Partikeln
konstruiert wurden.
• Vermeiden Sie längeren Kontakt mit Staub vom
Motorschleifen, Sägen, Schleifen, Bohren und anderen
Bautätigkeiten. Tragen Sie Schutzkleidung und waschen
Sie betroffene Stellen mit Seife und Wasser. Wenn Staub in
den Mund oder die Augen gelangt oder auf der Haut bleibt,
können schädliche Chemikalien absorbiert werden.
WARNUNG: Bei Verwendung dieses Werkzeugs kann
Staub erzeugt/oder verteilt werden, der zu permanenten
Erkrankungen der Atemwege oder anderen Verletzungen
führen kann.
•
Terminologie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
24
Ablängen - Das Sägen eines gefällten Baums oder Stamms der
Länge nach.
Motorbremse - Eine Vorrichtung, um die Sägekette zu stoppen,
wenn der Auslöser freigegeben wird.
Kettensägenantrieb - Der Teil der Kettensäge ohne Sägekette
und Führungsschwert.
Antriebskettenrad oder Kettenrad - Der Zahnkranz, der die
Sägekette antreibt.
Fällen - Das Sägen eines Baums, so dass er umfällt.
Fällschnitt an der Rückseite - Der letzte Schnitt beim
Baumfällen, der auf der Seite des Baumes erfolgt, die dem
eingekerbten Schnitt gegenüberliegt.
Vorderer Griff - Der Tragegriff befindet sich an oder in Richtung
des vorderen Teils der Kettensäge.
Vorderer Handschutz - Eine strukturelle Barriere zwischen dem
vorderen Griff einer Kettensäge und dem Führungsschwert, die
sich in der Nähe der Handposition am vorderen Griff befindet.
Führungsschwert - Eine massive Schwertstruktur, die die
Sägekette unterstützt und führt.
Messerschutz - Gehäuse über des Führungsschwert, das
Zahnkontakt verhindert, wenn die Säge nicht in Gebrauch ist.
Rückschlag - Die Rückwärts- oder Aufwärtsbewegung, oder
beides, des Führungsschwerts, die auftritt, wenn die Sägekette
nahe der Spitze des oberen Bereichs des Führungsschwerts mit
Gegenständen wie einem Baumstamm oder Ast in Berührung
kommt, oder wenn das Holz einknickt und die Kette im
Schneidspalt einklemmt.
Rückschlag, Einklemmen - Eine schnelle Rückwärtsbewegung
der Säge, die auftreten kann, wenn das Holz einknickt und die
sich bewegende Sägekette in den Schnitt entlang der Oberseite
des Führungsschwerts einklemmt.
Rückschlag, rotierend - Die schnelle Rückwärts- oder
Aufwärtsbewegung der Säge, die auftreten kann, wenn die
sich bewegende Sägekette nahe des oberen Bereichs des
Führungsschwerts mit Gegenständen wie einem Baumstamm
oder Ast in Berührung kommt.
Entasten - Entfernen der Äste eines umgestürzten Baums.
Rückschlagarme Sägekette - Eine Kette, die die Anforderungen
bei einem Rückschlag reduziert. (Sofern dies an einer
repräsentativen Auswahl von Kettensägen getestet wurde.)
•
•
•
•
•
•
•
•
Normale Schneidposition - Die Haltungen, die beim Ablängen
und Fällen eingenommen werden.
Einkerbender Hinterschnitt - Eine Kerbe in einem Baum, mit der
die Fallrichtung des Baums gelenkt wird.
Hinterer Griff - Der Stützgriff befindet sich an oder in Richtung
des hinteren Teils der Säge.
Rückschlagreduzierendes Führungsschwert - Ein
Führungsschwert, welches das Rückschlagrisiko nachweislich
deutlich reduziert.
Ersatz-Sägekette - Eine Kette, die die Anforderungen bei einem
Rückschlag reduziert, wenn sie mit bestimmten Kettensägen
getestet wurde.
Sägekette - Eine Kette mit einer Reihe von Schneidzähnen,
die das Holz schneidet, vom Motor angetrieben und vom
Führungsschwert gestützt wird.
Geriffelte Stoßleiste - Die Rippen, die beim Fällen oder
Ablängen verwendet werden, um die Säge zu schwenken und
während des Sägens die Position beizubehalten.
Schalter - Eine Vorrichtung, die bei Betätigung einen
elektrischen Stromkreis zum Motor der Säge herstellt
oder unterbricht.
Schalterverbindung - Der Mechanismus, der die Bewegung
von einem Auslöser auf den Schalter überträgt.
Schaltersperre - Ein beweglicher Anschlag, der den
unbeabsichtigten Betrieb des Schalters verhindert, bis er von
Hand aktiviert wird.
Verwendungszweck
Ihre DeWALT DCM575 Kettensäge eignet sich ideal zum
Beschneiden von Ästen und zum Sägen von Baumstämmen bis
zu einem Durchmesser von 35 cm.
Restrisiken
Trotz Beachtung der geltenden Sicherheitsvorschriften und des
Einsatzes von Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:
• Beeinträchtigung des Gehörs.
• Verletzungsgefahr durch umherfliegende Teilchen.
• Verbrennungsgefahr durch während des Betriebes heiß
werdende Zubehörteile.
• Verletzungsgefahr durch andauernden Gebrauch.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung
konstruiert. Überprüfen Sie immer, ob die Spannung des
Akkus der Spannung auf dem Typenschild entspricht. Stellen
Sie auch sicher, dass die Spannung Ihres Ladegeräts der
Netzspannung entspricht.
Ihr DeWALT Ladegerät ist gemäß EN60335 doppelt
isoliert. Es muss deshalb nicht geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt ist, muss es durch
ein speziell ausgestattetes Kabel ersetzt werden, dass bei der
DeWALT Kundendienstorganisation erhältlich ist.
Deutsch
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung
des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II (Doppelisolierung) – Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) – Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien verwendet
werden, müssen über einen Fehlerstromschutzschalter
angeschlossen werden.
Verwendung eines Verlängerungskabels
Ein Verlängerungskabel sollte nur verwendet werden, wenn
es absolut notwendig ist. Verwenden Sie ein zugelassenes
Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme Ihres
Ladegerätes geeignet ist (siehe Technische Daten). Der
Mindestquerschnitt der Leitungen beträgt 1 mm² und die
Höchstlänge beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie das Kabel
vollständig ab.
•
•
•
•
•
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
Ladegeräte
An DeWALT-Ladegeräten müssen keine Einstellungen
vorgenommen werden, und sie wurden für eine möglichst
einfache Bedienung konzipiert.
•
Wichtige Sicherheitshinweise für alle
Akku-Ladegeräte
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF: Dieses Handbuch
enthält wichtige Sicherheits- und Betriebsanweisungen für
kompatible Ladegeräte (siehe Technische Daten).
• Lesen Sie vor der Verwendung des Ladegeräts alle
Anweisungen und Warnhinweise auf dem Ladegerät und
dem Akku.
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Keine Flüssigkeiten
in das Ladegerät gelangen lassen. Dies kann einen
elektrischen Schlag zur Folge haben.
WARNUNG: Wir empfehlen die Verwendung einer
Fehlerstromschutzeinrichtung mi einemt Nennfehlerstrom
von maximal 30mA.
VORSICHT: Verbrennungsgefahr. Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr sollten nur Akkus von DeWALT
verwendet werden. Andere Akkutypen können bersten und
Verletzungen und Sachschäden verursachen.
VORSICHT: Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit dem
Werkzeug spielen.
HINWEIS: Wenn das Ladegerät in die Steckdose
gesteckt wird, können die Ladekontakte im Ladegerät
unter bestimmten Bedingungen durch Fremdmaterial
kurzgeschlossen werden. Leitfähige Fremdmaterialien, z.B.
unter anderem Stahlwolle, Alufolie oder angesammelte
Metallpartikel, sollten von Hohlräumen des Ladegeräts
ferngehalten werden. Ziehen Sie den Netzstecker des
Ladegerätes immer aus der Steckdose, wenn kein Akku
in der Vertiefung steckt. Ziehen Sie den Netzstecker des
Ladegerätes vor dem Reinigen aus der Steckdose.
• Der Akku darf NIEMALS in einem anderen Ladegerät,
außer dem in diesem Handbuch beschriebenen,
•
•
•
•
•
•
•
aufgeladen werden. Das Ladegerät und der Akku wurden
speziell zur gemeinsamen Verwendung konzipiert.
Diese Ladegeräte sind ausschließlich für das Laden von
DeWALT Akkus bestimmt. Eine anderweitige Verwendung
kann zu Brand führen oder gefährliche oder tödliche
Verletzungen durch Elektroschock verursachen.
Setzen Sie das Ladegerät weder Regen noch Schnee aus.
Ziehen Sie immer am Stecker und nicht am Kabel,
um das Ladegerät von der Stromquelle zu trennen.
Dadurch wird das Risiko einer Beschädigung von Stecker und
Kabel reduziert.
Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darauf
treten oder darüber stolpern kann, und dass es keinen
sonstigen schädlichen Einflüssen oder Belastungen
ausgesetzt wird.
Ein Verlängerungskabel sollte nur dann verwendet
werden, wenn es absolut notwendig ist. Ein ungeeignetes
Verlängerungskabel kann zu Brand führen oder gefährliche
oder tödliche Verletzungen durch Elektroschock verursachen.
Stellen Sie keine Gegenstände auf das Ladegerät
bzw. stellen Sie das Ladegerät nicht auf eine weiche
Oberfläche. Dadurch könnten die Lüftungsschlitze
blockiert und das Gerät überhitzt werden. Stellen Sie das
Ladegerät von Hitzequellen entfernt auf. Das Ladegerät ist
oben und unten am Gehäuse mit Lüftungsschlitzen versehen.
Betreiben Sie das Ladegerät nicht mit einem
beschädigten Netzkabel oder Netzstecker—beschädigte
Teile sind unverzüglich auszuwechseln.
Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn es einen
harten Stoß erlitten hat, fallen gelassen oder
anderweitig beschädigt wurde. Bringen Sie es zu einer
autorisierten Kundendienststelle.
Das Ladegerät darf nicht zerlegt werden. Bringen Sie
es zu einer autorisierten Kundendienststelle, wenn es
gewartet oder repariert werden muss. Ein unsachgemäßer
Zusammenbau kann gefährliche oder tödliche Verletzungen
durch Elektroschock verursachen oder zu Brand führen.
Zur Vermeidung von Gefahren muss ein beschädigtes
Netzkabel unverzüglich vom Hersteller, einer
Kundendienststelle oder einer anderen qualifizierten Person
ausgetauscht werden.
Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegerätes vor
dem Reinigen aus der Steckdose. Dadurch wird das
Risiko eines Stromschlags reduziert. Durch alleiniges
Herausnehmen des Akkus wird dieses Risiko nicht reduziert.
Versuchen Sie NIEMALS 2 Ladegeräte miteinander
zu verbinden.
Das Ladegerät wurde für den Betrieb mit
standardmäßigem 230V Netzstrom konzipiert. Es darf
mit keiner anderen Spannung verwendet werden. Dies
gilt nicht für das Fahrzeugladegerät.
Laden des Akkus (Abb. [Fig.] B)
1. Stecken Sie das Ladegerät in eine geeignete Steckdose,
bevor Sie das Akkupack einsetzen.
25
Deutsch
2. Legen Sie das Akkupack 7 in das Ladegerät ein und
vergewissern Sie sich, dass es vollständig eingerastet ist. Die
rote Leuchte (Aufladen) blinkt wiederholt und zeigt dadurch
an, dass der Ladevorgang begonnen wurde.
3. Der Abschluss des Ladevorgangs wird dadurch angezeigt,
dass das rote Licht dauerhaft leuchtet. Der Akku ist
vollständig aufgeladen und kann jetzt verwendet oder in der
Ladestation gelassen werden. Um das Akkupack aus dem
Ladegerät zu entnehmen, drücken Sie den Akku-Löseknopf
15 am Akkupack.
HINWEIS: Um die maximale Leistung und Lebensdauer der
Li-Ionen-Akkus zu gewährleisten, laden Sie das Akkupack vor
der ersten Verwendung vollständig auf.
Bedienung des Ladegeräts
Siehe Anzeigen unten zum Ladezustand der Akkus.
Anzeigen am Ladegerät
Wird geladen
Vollständig aufgeladen
Verzögerung heißer/kalter Akku*
*Die rote Leuchte blinkt in der Zeit weiter, aber eine gelbe
Anzeige leuchtet bei diesem Vorgang dauerhaft. Sobald der
Akku eine angemessene Temperatur erreicht hat, geht die
gelbe Leuchte aus und das Ladegerät nimmt den Ladevorgang
wieder auf.
Diese/s kompatible/n Ladegerät/e lädt keine defekten Akkus
auf. Das Ladegerät zeigt einen defekten Akku an, indem es nicht
leuchtet oder indem das Blinkmuster für Probleme mit dem
Akku oder dem Ladegerät angezeigt werden.
HINWEIS: Dies kann auch auf ein Problem mit dem
Ladegerät hinweisen.
Wenn das Ladegerät auf ein Problem hinweist, bringen
Sie es zusammen mit dem Akku zur Überprüfung zu einer
autorisierten Servicestelle.
Verzögerung heißer/kalter Akku
Wenn das Ladegerät erkennt, dass ein Akku zu heiß oder zu
kalt ist, startet es automatisch eine „Verzögerung heißer/kalter
Akku“, bis der Akku eine angemessene Temperatur erreicht hat.
Das Ladegerät schaltet dann automatisch in den Lademodus.
Diese Funktion gewährleistet eine maximale Lebensdauer
des Akkus.
Ein kalter Akku wird mit einer geringeren Geschwindigkeit
als ein warmer Akku geladen. Der Akku wird während des
gesamten Ladevorgangs mit der geringeren Geschwindigkeit
geladen, die sich auch nicht erhöht, wenn der Akku
wärmer wird.
Das Ladegerät DCB118 ist mit einem internen Gebläse
ausgestattet, um das Akkupack zu kühlen. Das Gebläse wird
automatisch eingeschaltet, wenn das Akkupack gekühlt werden
muss. Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn das Gebläse nicht
ordnungsgemäß funktioniert oder die Lüftungsschlitze blockiert
26
sind. Verhindern Sie, dass Fremdkörper in das Ladegerät
eintreten können.
Elektronischen Schutzsystem
XR Li-Ionen-Werkzeuge sind mit einem elektronischen
Schutzsystem ausgestattet, das den Akku vor Überladung,
Überhitzung und vollständiger Entladung schützt.
Das Werkzeug wird automatisch ausgeschaltet, sobald sich das
elektronische Schutzsystem einschaltet. Wenn dies geschieht,
setzen Sie das Lithium-Ionen-Akku in das Ladegerät, bis es
vollständig aufgeladen ist.
Wandmontage
Diese Ladegeräte sind so konzipiert, dass sie an der Wand oder
aufrecht auf einem Tisch oder einer Arbeitsoberfläche montiert
werden. Positionieren Sie das Ladegerät bei Wandmontage
in Reichweite einer Steckdose und abseits von Kanten oder
anderen Hindernissen, die den Luftstrom beeinträchtigen
könnten. Nutzen Sie die Rückseite des Ladegeräts als Schablone
für die Position der Montageschrauben an der Wand.
Montieren Sie das Ladegerät mit Schnellbauschrauben (separat
erhältlich), die mindestens 25,4 mm lang sind und einen
Schraubenkopfdurchmesser von 7-9 mm haben. Diese müssen
in optimaler Tiefe in das Holz geschraubt werden, sodass ca.
5,5 mm der Schraube frei liegen. Richten Sie die Schlitze auf der
Rückseite des Ladegeräts mit den frei liegenden Schrauben aus,
und führen Sie diese vollständig in die Schlitze ein.
Anweisungen zur Reinigung des
Ladegeräts
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Trennen Sie das
Gerät vor der Reinigung von der Steckdose. Schmutz
und Fett können mit einem Tuch oder einer weichen,
nicht-metallischen Bürste vom Äußeren des Ladegeräts
entfernt werden. Keinesfalls Wasser oder irgendwelche
Reinigungslösungen verwenden. Achten Sie darauf, dass
niemals Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie
niemals irgendein Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit.
Akkus
Wichtige Sicherheitsanweisungen für alle
Akkus
Achten Sie beim Bestellen von Ersatzakkus darauf, dass Sie die
Katalognummer und die Spannung angeben.
Wenn Sie den Akku aus dem Karton auspacken, ist er nicht
vollständig geladen. Lesen Sie die unten aufgeführten
Sicherheitsanweisungen, bevor Sie den Akku und das
Ladegerät verwenden. Befolgen Sie anschließend den
beschriebenen Ladevorgang.
LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN
•
•
Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen sich z.
B. brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden.
Beim Einsetzen und Herausnehmen des Akkus aus dem
Ladegerät können sich Staub oder Dämpfe entzünden.
Setzen Sie das Akku niemals mit Gewalt in das
Ladegerät ein. Führen Sie niemals Änderungen am
Deutsch
•
•
•
•
•
•
Akku durch, damit es in ein anderes Ladegerät passt, da
das Akku reißen kann, was zu schweren Verletzungen
führen kann.
Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten von DeWALT auf.
Das Ladegerät KEINEN Spritzern aussetzen und NICHT in
Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
Das Werkzeug und den Akku niemals in Bereichen
lagern oder verwenden, in denen die Temperatur
40 ˚C überschreiten könnte (z. B. Scheunen oder
Metallgebäude im Sommer).
Den Akku nicht verbrennen, auch wenn er stark
beschädigt oder vollkommen verschlissen ist. Der
Akku kann im Feuer explodieren. Beim Verbrennen eines
Lithiumionen-Akkus entstehen giftige Dämpfe und Stoffe.
Wenn der Akkuinhalt mit der Haut in Kontakt kommt,
waschen Sie die Stelle sofort mit einer milden Seife und
Wasser. Wenn Akkuflüssigkeit in die Augen gelangt, spülen
Sie das offene Auge für 15 Minuten, oder bis die Reizung
nachlässt, mit Wasser. Falls Sie sich in ärztliche Behandlung
begeben müssen: Das Akkuelektrolyt besteht aus einer
Mischung von organischen Karbonaten und Lithiumsalzen.
Der Inhalt einer geöffneten Akkuzelle kann
Atemwegsreizungen verursachen. Sorgen Sie für
Frischluft. Wenn die Symptome anhalten, begeben Sie sich in
ärztliche Behandlung.
WARNUNG: Verbrennungsgefahr. Die Akkuflüssigkeit
kann brennbar sein, wenn sie Funken oder einer Flamme
ausgesetzt ist.
WARNUNG: Versuchen Sie niemals und unter keinen
Umständen, den Akku zu öffnen. Wenn das Akkugehäuse
Risse oder Beschädigungen aufweist, darf es nicht in das
Ladegerät gelegt werden. Den Akku nicht quetschen,
fallen lassen oder beschädigen. Verwenden Sie niemals
einen Akku oder ein Ladegerät, wenn sie einen harten
Schlag erlitten haben, fallen gelassen, überfahren oder
sonst wie beschädigt wurden (z. B. wenn sie mit einem
Nagel durchlöchert wurden, mit einem Hammer darauf
geschlagen oder getreten wurde). Ein Stromunfall oder
ein tödlicher Stromschlag könnte entstehen. Beschädigte
Akkus sollten zum Recycling zur Kundendienststelle
zurückgebracht werden.
WARNUNG: Feuergefahr. Akku nicht so aufbewahren
oder transportieren, dass metallische Gegenstände
die offenen Pole berühren können. Platzieren Sie
das Akkupack beispielsweise nicht in Schürzen, Taschen,
Werkzeugkästen, Produktverpackungen, Schubladen, usw.
mit losen Nägeln, Schrauben, Schlüsseln, usw.
VORSICHT: Wenn das Werkzeug nicht in Gebrauch
ist, muss es seitlich auf eine stabile Fläche gelegt
werden, wo es kein Stolperrisiko darstellt und es
nicht herunterfallen kann. Bestimmte Werkzeuge mit
großen Akkus stehen aufrecht auf dem Akku und können
leicht umgeworfen werden.
Transport
WARNUNG: Feuergefahr. Beim Transport von Akkus
können Brände entstehen, wenn die Batterieanschlüsse
unbeabsichtigt Kontakt mit leitfähigen Materialien
bekommen. Stellen Sie beim Transportieren von
Akkus sicher, dass die Batterieanschlüsse geschützt
und gut isoliert sind, damit sie nicht in Kontakt mit
Materialien kommen können, durch die ein Kurzschluss
entstehen kann.
DeWALT Akkus erfüllen alle geltenden Transportvorschriften, so
wie sie von den Industrie- und Rechtsnormen vorgeschrieben
werden, einschließlich der UN-Empfehlungen für die
Beförderung gefährlicher Güter; der Vorschriften über die
Beförderung gefährlicher Güter der International Air Transport
Association (IATA), der International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations und der Regelungen des europäischen
Übereinkommens über die internationale Beförderung
gefährlicher Güter auf der Straße (ADR). Lithium-Ionen-Zellen
und -Akkus wurden gemäß Abschnitt 38,3 der „Empfehlungen
der Vereinten Nationen zur Beförderung gefährlicher Stoffe,
Testhandbuch und Kriterien“ getestet.
In den meisten Fällen ist zu erwarten, dass der Versand eines
DeWALT-Akkus von der Klassifizierung als Gefahrstoff der voll
regulierten Klasse 9 ausgenommen wird. In der Regel müssen
nur Sendungen, die einen Lithium-Ionen-Akku mit einer
Energiekennzahl von mehr als 100 Wattstunden (Wh) enthalten,
als voll regulierte Klasse 9 verschickt werden. Bei allen LithiumIonen-Akkus ist die Wattstunden-Bewertung auf der Packung
angegeben. Außerdem empfiehlt DeWALT den alleinigen
Luftversand von Lithium-Ionen-Akkus aufgrund der komplexen
Regulierungen generell nicht, und zwar unabhängig von der
Wattstunden-Bewertung. Lieferungen von Werkzeugen mit
Batterien (Combo-Kits) können als Ausnahme per Luftfracht
versandt werden, wenn die Wattstunden-Bewertung des Akkus
nicht mehr als 100 Wh beträgt.
Unabhängig davon, ob ein Transport als ausgenommen oder
vollständig reguliert gilt, liegt es in der Verantwortung des
Versenders, sich über die aktuellen Vorschriften in Bezug auf die
Anforderungen für Verpackung, Etikettierung/Kennzeichnung
und Dokumentation zu informieren.
Die Informationen in diesem Abschnitt des Handbuchs
werden in gutem Glauben zur Verfügung gestellt und es wird
davon ausgegangen, dass sie zum Zeitpunkt der Erstellung
des Dokuments genau sind. Jedoch wird keine Garantie,
weder ausdrücklich noch implizit, gegeben. Es liegt in der
Verantwortung des Kunden sicherzustellen, dass seine
Tätigkeiten den geltenden Vorschriften entsprechen.
Transport des FLEXVOLTTM-Akkus
Der DeWALT FLEXVOLTTM-Akku hat zwei Betriebsarten:
Anwendung und Transport.
Anwendungsmodus: Wenn der FLEXVOLTTM-Akku unabhängig
steht oder sich in einem DeWALT 18 V-Produkt befindet,
funktioniert er als 18 V-Akku.
Wenn sich der FLEXVOLTTMAkku in einem 54 V oder
27
Deutsch
108 V-Produkt (zwei 54 V-Akkus) befindet, funktioniert er als
54 V-Akku.
Transportmodus: Wenn die Abdeckkappe am FLEXVOLTTMAkku angebracht ist, befindet sich der Akku im Transportmodus.
Bewahren Sie die Kappe für den Versand auf.
Im Transportmodus werden Zellensegmente im Akkupack
elektrisch voneinander getrennt, sodass 3 Akkus mit einer
geringeren Wattstundenzahl (Wh) entstehen, statt 1 Akku mit
einer größeren Wattstundenzahl. Diese höhere Anzahl von 3
Akkus mit einer niedrigeren Wattstundenzahl kann das
Akkupack bei bestimmten Transportvorschriften außen vor
lassen, die bei anderen Akkus mit höherer Wattstundenzahl
gelten können.
Zum Beispiel kann für
Anwendungsbeispiele für use- und
transport-kennzeichnungen
den Transport Wh-Wert
3 x 36 Wh angegeben sein,
das bedeutet 3 Akkus mit
je 36 Wh. Der Verwendung
Wh-Wert kann 108 Wh sein (d.h. 1 Akku).
Empfehlungen für die Lagerung
1. Ein idealer Lagerplatz ist kühl und trocken und nicht
direktem Sonnenlicht sowie übermäßiger Hitze oder
Kälte ausgesetzt. Für eine optimale Akkuleistung und
Lebensdauer lagern Sie die Akkus bei Raumtemperatur,
wenn sie nicht verwendet werden.
2. Bei längerer Aufbewahrung sollte ein vollständig
aufgeladener Akku an einem kühlen, trockenen Ort und
außerhalb des Ladegeräts aufbewahrt werden, um optimale
Ergebnisse zu erhalten.
HINWEIS: Akkus sollten nicht vollständig entladen
aufbewahrt werden. Der Akku muss vor der Verwendung
aufgeladen werden.
Schilder am Ladegerät und Akku
Neben den Piktogrammen in dieser Anleitung können sich auf
dem Ladegerät und dem Akku folgende Piktogramme befinden:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
ie Ladezeit ist den Technischen Daten
D
zu entnehmen.
icht mit elektrisch leitenden
N
Gegenständen berühren.
Beschädigte Akkus nicht aufladen.
Das Gerät keiner Nässe aussetzen.
Beschädigte Kabel sofort austauschen.
28
Nur zwischen 4 ˚C und 40 ˚C aufladen.
Nur in Innenräumen verwenden.
Akku umweltgerecht entsorgen.
Laden Sie DeWALT-Akkus nur mit den dazu
bestimmten DeWALT-Ladegeräten auf. Werden
andere Akkus als die dazu bestimmten DeWALTAkkus mit einem DeWALT-Ladegerät aufgeladen,
können diese platzen oder andere gefährliche
Situationen verursachen.
Den Akku nicht verbrennen.
VERWENDUNG (ohne Transportkappe). Beispiel: Der
Wh-Wert lautet 108 Wh (1 Akku mit 108 Wh).
TRANSPORT (mit angebrachter Transportkappe).
Beispiel: Der Wh-Wert lautet 3 x 36 Wh (3 Akkus
mit 36 Wh).
Akkutyp
Das Modell DCM575 wird mit einem 54 Volt-Akku betrieben.
Diese Akkus können verwendet werden: DCB546, DCB547.
Weitere Angaben sind den Technischen Daten zu entnehmen.
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1Kettensäge
1Messerschutz
1 Sägeschwert 40 cm
1 Kette 40 cm
1Betriebsanleitung
AKKU ODER LADEGERÄT NICHT ENTHALTEN
1Li-Ion-Akku**
1Li-Ion-Akkuladegerät**
**Nur im Lieferumfang von DCM575X1 enthalten
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile auf
Beschädigungen, die beim Transport entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
Tragen Sie Gehörschutz.
Tragen Sie Augenschutz.
Deutsch
Setzen Sie das Gerät keinem Regen aus.
Eine Berührung der Spitze kann dazu führen, dass
sich das Führungsschwert plötzlich nach oben und
nach hinten bewegt, was zu schweren Verletzungen
führen kann.
Der Kontakt der Spitze des Führungsschwerts mit
anderen Gegenständen sollte vermieden werden.
Drehrichtung der Sägekette.
Bedienen Sie die Kettensäge immer mit
beiden Händen.
Schalten Sie das Werkzeug aus. Entfernen Sie vor
jeglichen Wartungsarbeiten am Gerät den Akku aus
dem Gerät.
Garantierte Schallleistung laut Richtlinie 2000/14/EG.
Lage des Datumscodes
Der Datumscode, der auch das Herstelljahr enthält, ist in das
Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2016 XX XX
Herstelljahr
Beschreibung (Abb. A)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals Änderungen am
Elektrowerkzeug oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
1 Drehzahl-Regelschalter
2 Sicherungshebel
3 Kettenbremse / vorderer Handschutz
4 Führungsschwert
5 Sägekette
6 Kettenradabdeckung
7 Akkupack
8 Verriegelungsknopf für die Schwertjustierung
9 Kettenspannungsknopf
10 Ölpegelanzeige
11 Messerschutz
12 Hinterer Griff
13 Vorderer Handgriff
14 Batteriefach
15 Akku-Löseknöpfe
16 Öldeckel (nicht dargestellt)
Verwendungszweck
Ihre Kettensäge wurde für den professionellen Einsatz bei
Schneidarbeiten konstruiert.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder in der Nähe
von entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
Diese Kettensäge ist ein Elektrowerkzeug für den
professionellen Gebrauch.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt mit dem Gerät
kommen. Wenn unerfahrene Personen dieses Gerät verwenden,
sind diese zu beaufsichtigen.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich
Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen
oder mentalen Fähigkeiten oder ohne ausreichende
Erfahrung oder Kenntnisse verwendet werden, außer wenn
diese Personen von einer Person, die für ihre Sicherheit
verantwortlich ist, bei der Verwendung des Geräts
beaufsichtigt werden. Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit
diesem Produkt allein gelassen werden.
ZUSAMMENBAU UND EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Um die Gefahr ernsthafter Verletzungen
zu reduzieren, muss vor jeder Einstellung und jedem
Abnehmen/Installieren von Zubehör das Werkzeug
ausgeschaltet und der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu Verletzungen führen.
WARNUNG: Verwenden Sie nur Akkus und Ladegeräte
von DeWALT.
Einsetzen und Entfernen des Akkus aus dem
Werkzeug (Abb. C–E)
HINWEIS: Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollte der Akku 7 Einsetzen des Akkus in den Werkzeug
1. Richten Sie den Akku 7 an den Aussparungen im Inneren
des Werkzeugs aus (Abb. C).
2. Schieben Sie den Akku in das Werkzeug, bis er fest sitzt, und
stellen Sie sicher, dass Sie hören, wie die Sicherung einrastet.
Entfernen des Akkus aus dem
Werkzeuggriff
1. Drücken Sie Löseknopf 15 und ziehen Sie den Akku kräftig
aus dem Werkzeuggriff (Abb. D).
2. Legen Sie den Akku wie im Abschnitt Ladegerät dieser
Betriebsanleitung beschrieben in das Ladegerät.
Akku-Ladestandsanzeige (Abb. E)
Einige DeWALT-Akkus besitzen eine Ladestandsanzeige mit
drei grünen LEDs, die den verbleibenden Ladestand des
Akkus anzeigen.
Zum Betätigen der Ladestandsanzeige halten Sie die Taste für
die Ladestandsanzeige 17 gedrückt. Eine Kombination der
drei grünen LEDs leuchtet auf und zeigt den verbleibenden
Ladestand an. Wenn der verbleibende Ladestand im Akku
nicht mehr ausreicht, um das Werkzeug zu verwenden,
leuchtet die Ladestandsanzeige nicht auf und der Akku muss
aufgeladen werden.
HINWEIS: Die Ladestandsanzeige ist nur eine Schätzung
des verbleibenden Akku-Ladestands. Sie zeigt nicht die
Funktionsfähigkeit des Werkzeugs an und unterliegt
29
Deutsch
Unterschieden, die auf Bauteilen, Temperatur und
Anwendungsart des Endbenutzers basieren.
MONTAGE
Montage von Führungsschwert und
Sägekette (Abb. A, F–H, K)
VORSICHT: Scharfe Kette. Tragen Sie beim Umgang
mit der Sägekette immer Schutzhandschuhe. Die Kette
ist scharf und kann auch in ruhendem Zustand zu
Schnittverletzungen führen.
WARNUNG: Scharfe, bewegliche Kette. Um
versehentlichen Betrieb zu verhindern, stellen Sie sicher,
dass die Batterie aus dem Werkzeug entfernt wurde, bevor
Sie die folgenden Schritte ausführen. Eine Nichtbeachtung
kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
Sägekette 5 und Führungsschwert 4 werden separat
im Karton verpackt geliefert. Die Kette muss am Schwert
angebracht werden, und beide müssen am Werkzeugkörper
befestigt werden.
• Setzen Sie die Säge auf eine flache, stabile Oberfläche.
• Klappen Sie den Verriegelungshebel nach hinten
und drehen Sie den Verriegelungsknopf für die
Schwertjustierung 8 wie in Abbildung F gezeigt gegen den
Uhrzeigersinn, um die Kettenradabdeckung 6 zu entfernen.
• Tragen Sie Schutzhandschuhe, nehmen Sie die Sägekette
5 und wickeln Sie sie um das Führungsschwert 4 , wobei
die Zähne in die richtige Richtung weisen müssen (siehe
Abbildung K)
• Stellen Sie sicher, dass die Kette um die gesamte
Führungsschiene herum richtig in dem Schlitz sitzt.
• Bringen Sie die Sägekette um das Kettenrad 18 herum
an. Richten Sie den Schlitz am Führungsschwert wie in
Abbildung G gezeigt am Kettenspannstift 20 und der
Schraube 19 unten am Werkzeug aus.
• Wenn das Schwert eingesetzt ist, bringen Sie die
Kettenradabdeckung 6 wieder an. Stellen Sie sicher, dass
die Bohrung für die werkzeugfreie Spannschraube an
der Abdeckung an der Schraube 19 im Hauptgehäuse
ausgerichtet ist. Klappen Sie den Verriegelungshebel nach
oben und drehen Sie den Verriegelungsknopf für die
Schwertjustierung 8 im Uhrzeigersinn, bis er einrastet.
Lösen Sie dann den Knopf um eine volle Umdrehung, damit
die Sägekette richtig gespannt werden kann.
• Drehen Sie den Kettenspannknopf 9 wie in Abbildung H
gezeigt im Uhrzeigersinn, um die Spannung zu
erhöhen. Achten Sie darauf, dass die Sägekette 5 fest um das Führungsschwert 4 sitzt. Ziehen Sie den
Verriegelungsknopf für die Schwertjustierung an, bis er
einrastet. Das Schwert sitzt fest, wenn es dreimal hörbar
geklickt hat. Weiteres Anziehen ist nicht erforderlich.
Anpassen der Kettenspannung (Abb. A, I)
VORSICHT: Scharfe Kette. Tragen Sie beim Umgang
mit der Sägekette immer Schutzhandschuhe. Die Kette
30
ist scharf und kann auch in ruhendem Zustand zu
Schnittverletzungen führen.
WARNUNG: Scharfe, bewegliche Kette. Um
versehentlichen Betrieb zu verhindern, stellen Sie sicher,
dass die Batterie aus dem Werkzeug entfernt wurde, bevor
Sie die folgenden Schritte ausführen. Eine Nichtbeachtung
kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
• Platzieren Sie die Säge auf einer ebenen, festen Oberfläche
und überprüfen Sie dann die Sägekette 5 . Die Spannung
ist korrekt, wenn die Kette zurückschnappt, nachdem sie
wie in Abbildung I gezeigt mit leichtem Kraftaufwand von
Zeigefinger und Daumen 3 mm vom Führungsschwert
4 weggezogen wurde. Es darf an der Unterseite keinen
„Durchhang“ zwischen dem Führungsschwert und der Kette
geben, siehe Abbildung I.
• Um die Sägekettenspannung einzustellen, klappen
Sie die Sicherungslasche auf und drehen Sie den
Verriegelungsknopf für die Schwertjustierung 8 eine
volle Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn. Drehen
Sie den Kettenspannknopf 9 im Uhrzeigersinn, bis die
Kettenspannung wie oben beschrieben korrekt ist.
• Überspannen Sie die Kette nicht. Dies würde den
Verschleiß erhöhen und die Lebensdauer von Kette und
Führungsschwert verkürzen.
• Sobald die Kettenspannung korrekt ist, ziehen Sie den
Verriegelungsknopf für die Schwertjustierung fest.
HINWEIS: Der Verriegelungsknopf für die Schwertjustierung
verfügt über eine Arretierung. Die Kettenradabdeckung sitzt
fest, wenn es dreimal hörbar geklickt hat. Weiteres Anziehen ist
nicht erforderlich.
• Ist die Kette neu, überprüfen Sie die Spannung während der
ersten 2 Betriebsstunden häufiger (nach dem Entfernen des
Akkus), da sich eine neue Kette etwas dehnt.
Ersetzen der Sägekette (Abb. A, K)
•
•
•
•
VORSICHT: Scharfe Kette. Tragen Sie beim Umgang
mit der Sägekette immer Schutzhandschuhe. Die Kette
ist scharf und kann auch in ruhendem Zustand zu
Schnittverletzungen führen.
WARNUNG: Scharfe, bewegliche Kette. Um
versehentlichen Betrieb zu verhindern, stellen Sie sicher,
dass die Batterie aus dem Werkzeug entfernt wurde, bevor
Sie die folgenden Schritte ausführen. Eine Nichtbeachtung
kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
Um die Kettenspannung zu verringern, klappen
Sie die Sicherungslasche auf und drehen Sie den
Verriegelungsknopf für die Schwertjustierung 8 gegen
den Uhrzeigersinn.
Nehmen Sie die Kettenradabdeckung 6 wie in Abschnitt
Montage von Führungsschwert und Sägekette
beschrieben ab.
Heben Sie die abgenutzte Sägekette 5 aus der Nut im
Führungsschwert 4 .
Legen Sie eine neue Kette in den Schlitz des
Führungsschwerts. Stellen Sie dabei sicher, dass die
Sägezähne in die richtige Richtung zeigen. Dazu muss
der Pfeil auf der Kette mit der Darstellung auf der
Kettenradabdeckung übereinstimmen 6 (Abb. K).
• Beachten Sie die Anweisungen unter Montage von
Führungsschwert und Sägekette.
Ersatzketten und -sägeschwerter erhalten Sie bei Ihrer
nächstgelegenen DeWALT-Kundendienststelle.
• Für DCM575 ist die Ersatzkette mit der Nr. DWRC1600,
Ersatzteilnummer 90618541, erforderlich. Ersatzsägeschwert
40 cm, Ersatzteilnummer 90641855.
Ölen von Sägekette und Führungsschwert
(Abb. L)
Automatisches Ölungssystem
Diese Kettensäge ist mit einem automatischen Ölungssystem
ausgestattet, das Sägekette und Führungsschwert beständig
mit Öl schmiert. Die Ölpegelanzeige 10 zeigt den Ölpegel in
der Kettensäge an. Wenn der Ölbehälter weniger als ein Viertel
voll ist, nehmen Sie den Akku aus der Kettensäge und füllen
Sie ihn mit dem richtigen Öltyp auf. Nach dem Sägen muss der
Ölbehälter immer geleert werden.
HINWEIS: Verwenden Sie für Sägeschwert und Kette
hochwertiges Öl, damit die Teile optimal geschmiert werden.
Als vorübergehender Ersatz kann ein nicht-waschaktives SAE30Motoröl verwendet werden. Beim Beschneiden von Bäumen
wird die Verwendung eines pflanzlichen Öls empfohlen.
Mineralöl wird nicht empfohlen, da es die Bäume schädigen
kann. Verwenden Sie niemals Altöl oder sehr dickflüssiges Öl.
Diese können Ihre Kettensäge beschädigen.
Auffüllen des Ölbehälters
• Klappen Sie den Verriegelungshebel nach unten und drehen
Sie ihn eine Viertelumdrehung gegen den Uhrzeigersinn,
dann können Sie die Ölkappe 16 entfernen. Füllen Sie
den Behälter mit dem empfohlenen Öl, bis der Ölpegel die
oberste Markierung der Ölpegelanzeige 10 erreicht hat.
• Ölkappe wieder aufsetzen und im Uhrzeigersinn
eine Viertelumdrehung anziehen. Klappen Sie den
Verriegelungshebel in seine verriegelte Position nach oben.
• Schalten Sie die Kettensäge regelmäßig aus und
überprüfen Sie die Ölpegelanzeige, um sicherzustellen, dass
Sägeschwert und Kette ordnungsgemäß geölt werden.
Transportieren der Säge (Abb. A, M)
• Wenn Sie die Säge transportieren wollen, nehmen Sie
immer den Akku aus dem Werkzeug und decken Sie
das Führungsschwert 4 mit dem Messerschutz ab
11 , (Abb M).
• Betätigen Sie die Kettenbremse, indem Sie die
Kettenbremse/den vorderen Handschutz 3 nach
vorne schieben.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Beachten Sie immer die
Sicherheitsanweisungen und die geltenden Vorschriften.
Deutsch
WARNUNG: Um die Gefahr ernsthafter Verletzungen
zu reduzieren, muss vor jeder Einstellung und jedem
Abnehmen/Installieren von Zubehör das Werkzeug
ausgeschaltet und der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu Verletzungen führen.
Richtige Haltung der Hände (Abb. A, J)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, beachten Sie IMMER die richtige Haltung der
Hände, wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, halten Sie das Gerät IMMER sicher fest und seien
Sie auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Bei der korrekten Handposition liegt die linke Hand auf dem
vorderen Griff 13 und die rechte auf dem hinteren Griff 12 .
Bedienung der Kettensäge (Abb. A, N–O)
WARNUNG: Lesen und verstehen Sie alle Anweisungen.
Wenn Sie die folgenden Anweisungen nicht beachten,
kann es zu elektrischem Schlag, Feuer und/oder schweren
Verletzungen kommen.
• Seien Sie auf Rückschlag vorbereitet, der zu
schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.
Beachten Sie die Sicherheitshinweise unter Schutz
vor Rückschlag, um Risiken durch Rückschlag
zu vermeiden.
• Vermeiden Sie eine anormale Körperhaltung. Nicht
über Brusthöhe sägen. Achten Sie auf festen Stand.
Stellen Sie die Füße in ausreichendem Abstand
nebeneinander. Verteilen Sie Ihr Gewicht gleichmäßig
auf beide Füße.
• Halten Sie mit der linken Hand den vorderen Griff
13 und mit der rechten Hand den hinteren Griff
12 gut fest, so dass sich Ihr Körper links vom
Führungsschwert befindet.
• Halten Sie die Kettensäge nicht am vorderen
Handschutz bzw. an der Kettenbremse 3 fest.
Drücken Sie den Ellbogen des linken Arms durch,
so dass der linke Arm gerade ist, um einem
Rückschlag standzuhalten.
WARNUNG: Greifen Sie niemals über Kreuz (linke Hand
am hinteren Griff und rechte Hand am vorderen Griff).
WARNUNG: Achten Sie darauf, dass sich bei der
Bedienung der Kettensäge kein Teil Ihres Körpers in einer
Linie mit dem Führungsschwert 4 befindet.
• Arbeiten Sie niemals in einem Baum, in einer
unbequemen Position, auf einer Leiter oder einer
anderen instabilen Oberfläche. Wenn Sie die Kontrolle
über die Säge verlieren, sind schwere Verletzungen
die Folge.
• Lassen Sie die Kettensäge beim Sägen immer mit voller
Geschwindigkeit laufen.
• Lassen Sie die Kette für Sie arbeiten. Üben Sie nur
leichten Druck aus. Üben Sie keinesfalls Druck auf die
Kettensäge aus, wenn das Ende des Schnitts naht.
31
Deutsch
WARNUNG: Bei Nichtgebrauch stets die
Kettenbremse aktivieren und den Akku entnehmen.
Ein-/Aus-Schalter
Stellen Sie immer sicher, dass Sie festen Stand haben, und fassen
Sie die Kettensäge fest mit beiden Händen, so dass Daumen und
Finger beide Handgriffe umfassen.
Dieses Werkzeug ist mit einem Drehzahl-Regelschalter
ausgestattet. Zum Einschalten des Geräts stellen Sie sicher,
dass die Kettenbremse nicht aktiviert wurde. Drücken Sie den
in Abbildung N gezeigten Sicherungshebel 2 nach unten
und drücken Sie den Auslöseschalter 1 . Wenn das Gerät in
Betrieb ist, können Sie den Sicherungshebel loslassen. Je fester
Sie den Auslöseschalter eindrücken, desto schneller arbeitet
das Werkzeug.
Um das Gerät in Betrieb zu halten, müssen Sie den
Auslöseschalter gedrückt halten. Zum Ausschalten des Gerätes
lassen Sie den Auslöseschalter los.
HINWEIS: Wenn bei einem Schnitt zu viel Kraft angewendet
wird, schaltet sich die Säge aus. Um die Säge neu zu
starten, müssen Sie den Verriegelungshebel 2 und den
Auslöseschalter 1 loslassen, bevor die Säge neu gestartet
werden kann. Beginnen Sie Ihren Schnitt neu, dieses Mal mit
weniger Kraftaufwand. Lassen Sie die Säge in ihrem eigenen
Tempo schneiden.
WARNUNG: Arretieren Sie den Schalter nie in der
Stellung ON (EIN).
nach vorne in Richtung des Werkstücks. Die Sägekette sollte
sofort anhalten.
HINWEIS: Wenn die Säge nicht sofort anhält, halten Sie das
Werkzeug an und bringen Sie es zu Ihrer nächstgelegenen
DeWALT-Kundendienststelle.
WARNUNG: Achten Sie darauf, die Kettenbremse vor
dem Sägen einzustellen.
Häufige Sägetechniken (Abb. A, P, Q, U, V, W)
Fällen
Das Sägen eines Baums, so dass er umfällt. Stellen Sie sicher,
dass der Akku vollständig aufgeladen ist, bevor Sie einen Baum
fällen, damit Sie den Vorgang mit einer einzigen Aufladung
abschließen können. Fällen Sie Bäume nicht bei starkem Wind.
WARNUNG: Beim Fällen kann es zu Verletzungen
kommen. Diese Arbeit sollte nur von einer geschulten
Person durchgeführt werden.
• Es sollte ein Rückzugsweg geplant und freigeräumt werden,
bevor mit dem Sägen begonnen wird. Der Rückzugsweg
sollte sich rückwärts gerichtet und diagonal zur Rückseite
der erwarteten Falllinie erstrecken. (Abb. U)
Fig. U
RÜCKZUG
FALLRICHTUNG
Einstellung der Kettenbremse
Ihre Kettensäge ist mit einem Motorkettenbremssystem
ausgerüstet, das die Kette bei einem Rückschlag schnell anhält.
• Entfernen Sie den Akku aus dem Gerät.
• Zum Aktivieren der Kettenbremse drücken Sie die
Kettenbremse/den vorderen Handschutz 3 nach vorne, bis
sie/er einrastet.
• Ziehen Sie die Kettenbremse/den vorderen Handschutz 3 wie in Abbildung O gezeigt zum vorderen Handgriff 13 in
die „eingestellte“ Position.
• Das Gerät ist nun betriebsbereit.
HINWEIS: Im Fall eines Rückschlags berührt Ihre linke Hand
die vordere Schutzvorrichtung (Handschutz) und schiebt diese
nach vorne in Richtung des Werkstücks. Dadurch wird das
Werkzeug angehalten.
Testen der Kettenbremse
Testen Sie die Kettenbremse vor jeder Benutzung, um
sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktioniert.
• Setzen Sie das Werkzeug auf eine flache, stabile Oberfläche.
Stellen Sie sicher, dass die Sägekette 5 nicht den
Boden berührt.
• Halten Sie das Werkzeug mit beiden Händen fest und
schalten Sie die Säge ein.
• Drehen Sie die linke Hand nach vorne um den vorderen
Handgriff 13 , sodass der Handrücken die Kettenbremse/
den vorderen Handschutz 3 berührt, und schieben Sie sie
32
45°
BAUM
• Bevor das Fällen beginnt, betrachten Sie die natürliche
Neigung des Baums, die Position von größeren Ästen
und die Windrichtung, um zu beurteilen, wie der Baum
voraussichtlich fallen wird. Halten Sie Keile (Holz, Kunststoff
oder Aluminium) und einen schwerer Hammer bereit.
Entfernen Sie Schmutz, Steine, lose Rinde, Nägel, Klammern
und Draht aus dem Baum, wo die Säge angesetzt
werden soll.
• Einkerbender Hinterschnitt - Machen Sie eine Kerbe mit 1/3
des Durchmessers des Baums, senkrecht zur Fallrichtung.
Machen Sie zuerst den unteren horizontalen Kerbschnitt.
Dadurch wird verhindert, dass entweder die Sägekette oder
das Führungsschwert eingequetscht wird, wenn der zweite
Kerbschnitt vorgenommen wird (Abbildung V).
• Fällschnitt an der Rückseite - Machen Sie den Fällschnitt an
der Rückseite mindestens 51mm höher als den horizontalen
Kerbschnitt. Halten Sie den Fällschnitt an der Rückseite
parallel zum horizontalen Kerbschnitt. Nehmen Sie den
Fällschnitt an der Rückseite so vor, dass genug Holz bleibt,
das als „Scharnier“ dienen kann. Das Scharnierholz bewahrt
den Baum davor, dass er sich verdreht und in die falsche
Richtung fällt. Schneiden Sie das Scharnierholz nicht durch
(Abbildung V).
Deutsch
• Sobald der Fällschnitt sich dem Scharnier nähert, beginnt
der Baum zu fallen. Falls die Möglichkeit besteht, dass
der Baum nicht in die gewünschte Richtung fällt oder er
zurückkippt und die Sägekette einklemmt, beenden Sie den
Schnitt, bevor der Fällschnitt vollständig ist. Verwenden Sie
denn die Keile, um den Schnitt offen zu halten, und lassen
Sie den Baum entlang der gewünschten Linie fallen. Wenn
der Baum zu fallen beginnt, entfernen Sie die Kettensäge
aus dem Schnitt, schalten Sie den Motor aus, setzen Sie
die Kettensäge ab und verwenden Sie den geplanten
Rückzugsweg. Achten Sie auf herunterfallende Äste und
achten Sie darauf, wo Sie hintreten.
Fig. V
FALLRICHTUNG
KERBE
51 mm
FÄLLSCHNITT AN DER
RÜCKSEITE
51 mm
SCHARNIER
Entasten
Entfernen der Äste eines umgestürzten Baums. Lassen Sie beim
Entasten dickere untere Äste stehen, um den Stamm vom Boden
abzuhalten. Entfernen Sie kleine Äste mit einem Schnitt. Äste,
die unter Spannung stehen, sollten von der Unterseite her nach
oben gesägt werden, um zu verhindern, dass die Kettensäge
steckenbleibt, siehe Abbildung P. Beschneiden Sie Äste von der
gegenüberliegenden Seite her, so dass sich der Baumstamm
zwischen Ihnen und der Säge befindet. Sägen Sie niemals mit
der Säge zwischen Ihren Beinen, und stehen Sie niemals mit
gespreizten Beinen über dem zu sägenden Ast.
Ablängen
WARNUNG: Es empfiehlt sich, diese Art von Schnitten
zuerst mit einem Sägebock zu üben.
Schneiden Sie einen gefällten Baum oder Stamm der Länge
nach durch. Wie der Schnitt ausgeführt werden sollte, hängt
davon ab, wie das Holzstück gestützt wird. Verwenden Sie nach
Möglichkeit einen Sägebock (Abb. Q).
• Zu Beginn des Schnitts muss die Kette immer mit voller
Geschwindigkeit laufen.
• Setzen Sie die untere Spitze 22 der Kettensäge
wie in Abbildung W gezeigt hinter den Bereich
des Anfangsschnitts.
• Schalten Sie die Kettensäge ein, drehen Sie dann die Kette
und das Sägeschwert in den Baum, wobei die Spitze als
Scharnier dient.
• Sobald die Kettensäge einen Winkel von 45 Grad
erreicht hat, halten Sie die Kettensäge wieder gerade
und wiederholen Sie diese Schritte, bis er Schnitt
vollständig sind.
• Wenn der Baum über seine gesamte Länge gestützt wird,
machen Sie einen Schnitt von der Oberseite her, aber
vermeiden Sie dabei, in die Erde zu schneiden, da sonst die
Säge stumpf wird.
Fig. W
SCHNITT VON DER OBERSEITE, NICHT
22
IN DIE ERDE SCHNEIDEN
• Abbildung X- Holz ist an einem Ende abgestützt
Schneiden Sie zuerst 1/3 des Durchmessers von der
Unterseite her. Nehmen Sie dann den abschließenden
Schnitt von oben her so vor, dass er auf den ersten
Schnitt trifft.
2. SCHNITT VON OBEN (2/3 DES
Fig. X
DURCHMESSERS), UM DEN
1. SCHNITT ZU TREFFEN
(UM FESTKLEMMEN ZU
2
VERMEIDEN) 11
1. SCHNITT VON UNTEN
(1/3 DES DURCHMESSERS)
UM SPLITTERN ZU
VERHINDERN
• Abb. Y- Holz ist an beiden Enden abgestützt.
Schneiden Sie zuerst 1/3 von oben nach unten. Nehmen Sie
dann den abschließenden Schnitt von unten durch die 2/3
so vor, dass er auf den ersten Schnitt trifft.
Fig. Y
1. SCHNITT VON OBEN
(1/3 DES DURCHMESSERS)
UM SPLITTERN ZU VERHINDERN
2 SCHNITT VON UNTEN (2/3
DES DURCHMESSERS) UM DEN
1. SCHNITT ZU TREFFEN
(UM FESTKLEMMEN ZU
VERMEIDEN) • Stellen Sie sich an einem Hang immer auf die dem Berg
zugewandte Seite des Stamms. Um beim „Durchschneiden“
die vollständige Kontrolle zu behalten, reduzieren den
Schneiddruck kurz vor Ende des Schnittes. Halten Sie jedoch
die Griffe der Kettensäge weiterhin gut fest. Lassen Sie die
Kette nicht den Boden berühren. Warten Sie nach Abschluss
des Schnitts, bis die Sägekette ausgelaufen ist, bevor Sie die
Kettensäge bewegen. Halten Sie den Motor immer an, bevor
Sie zum nächsten Schnitt übergehen.
33
Deutsch
PFLEGE UND WARTUNG
Verwenden Sie zur Reinigung ausschließlich milde Seifenlösung
und ein angefeuchtetes Tuch. Verwenden Sie keine
Lösungsmittel, um das Kunststoffgehäuse der Säge zu reinigen.
Achten Sie darauf, dass niemals Flüssigkeiten in das Gerät
eindringen. Tauchen Sie niemals irgendein Teil des Gerätes in
eine Flüssigkeit.
WICHTIG: Um die SICHERHEIT und ZUVERLÄSSIGKEIT des Geräts
zu gewährleisten, sollten Reparaturen, Wartungsarbeiten und
Einstellungen in einer autorisierten DeWALT-Kundendienststelle
vorgenommen und stets identische Ersatzteile
verwendet werden.
Eine regelmäßige Wartung stellt eine lange Lebensdauer Ihrer
Kettensäge sicher.
Kette und Führungsschwert
Nach einigen Betriebsstunden müssen Kettenrad,
Führungsschwert und Kette abgenommen und mit einer
weichen Bürste gründlich gereinigt werden. Sorgen Sie dafür,
dass das Ölloch am Sägeschwert frei von Schmutz ist. Beim
Austausch einer stumpfen durch eine scharfe Kette ist es
praktisch, die Kette umzudrehen.
Schärfen der Sägekette (Abb. R–T)
VORSICHT: Scharfe Kette. Tragen Sie beim Umgang
mit der Sägekette immer Schutzhandschuhe. Die Kette
ist scharf und kann auch in ruhendem Zustand zu
Schnittverletzungen führen.
WARNUNG: Scharfe, bewegliche Kette. Um
versehentlichen Betrieb zu verhindern, stellen Sie sicher,
dass die Batterie aus dem Werkzeug entfernt wurde, bevor
Sie die folgenden Schritte ausführen. Eine Nichtbeachtung
kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
HINWEIS: Die Zähne werden sofort stumpf, wenn sie beim
Sägen den Boden oder einen Nagel berühren.
Um eine optimale Schneidleistung der Kettensäge zu erhalten,
muss die Sägekette regelmäßig geschärft werden. Befolgen Sie
diese Hinweise zum richtigen Schärfen der Säge:
1. Für beste Ergebnisse verwenden Sie eine 4,5 mm-Feile
und einen Feilenhalter oder eine Führung, um die
Kette zu schärfen. Dadurch erhalten Sie immer die
richtigen Schärfwinkel.
2. Legen Sie den Feilenhalter flach auf die obere Platte und
den Tiefenbegrenzer der Zähne.
3. Abbildung R- Bewahren Sie beim Feilen der oberen Platte
21 den richtigen Winkel von 30° Ihrer Feilenführung bei, so
dass sie parallel zur Kette liegt (feilen Sie von der Seite her
gesehen im 60°-Winkel von der Kette).
4. Schärfen Sie die Zähne zuerst auf einer Seite der Kette. Feilen
Sie von der Innenseite jedes Zahns nach außen. Drehen Sie
dann die Säge um und wiederholen Sie die Vorgänge (2,3,4)
für die Zähne auf der anderen Seite der Kette.
HINWEIS: Verwenden Sie eine flache Feile, um die Spitzen
der kleinen Streben (Teile der Kettenglieder vor den Zähnen)
zu feilen, also ungefähr 0,635 mm unter den Spitzen der
Zähne, wie in Abbildung S gezeigt.
34
5. Abbildung T- Halten Sie alle Zähne gleich lang.
6. Falls auf der Chromoberfläche der oberen oder seitlichen
Platten Beschädigungen vorhanden sind, fielen Sie diese ab,
bis die Beschädigungen entfernt sind.
VORSICHT: Nach dem Feilen sind die Zähne sehr
scharf; seien Sie daher während dieses Vorgangs
besonders vorsichtig.
HINWEIS: Bei jedem Schärfen verliert die Kette etwas von ihrer
Fähigkeit zur Rückschlagreduzierung, daher sollte bei der Arbeit
besonders vorsichtig vorgegangen werden. Es wird empfohlen,
eine Kette höchstens viermal zu schärfen.
Zubehör
WARNUNG: Die Verwendung von Zubehör, das in diesem
Handbuch nicht empfohlen wird, kann gefährlich sein.
Ersatzketten und -sägeschwerter erhalten Sie bei Ihrer
nächstgelegenen autorisierten DeWALT-Kundendienststelle. Nur
zum Einsatz mit rückschlagarmen Sägeschwertern und -ketten.
Erhältliche Sägeschwerter und -ketten für DCM575:
• Sägeschwert: 40 cm Ersatzteilnummer 90641855
46 cm Ersatzteilnummer N500117
• Kette:
40 cm Ersatzteilnummer 90618541
46 cm Ersatzteilnummer N500152
WARTUNG
Ihr DeWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen Betrieb mit
minimalem Wartungsaufwand konstruiert. Ein kontinuierlicher,
zufriedenstellender Betrieb hängt von der geeigneten Pflege
des Elektrowerkzeugs und seiner regelmäßiger Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr ernsthafter Verletzungen
zu reduzieren, muss vor jeder Einstellung und jedem
Abnehmen/Installieren von Zubehör das Werkzeug
ausgeschaltet und der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu Verletzungen führen.
Das Ladegerät und der Akku können nicht gewartet werden.
Schmierung
Siehe Ölen von Sägekette und Führungsschwert (Abb. L)
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft immer dann
Schmutz und Staub aus dem Hauptgehäuse, wenn
sich Schmutz sichtbar in und um die Lüftungsschlitze
ansammelt. Tragen Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen
Augenschutz und eine zugelassene Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals Lösungsmittel oder
andere scharfe Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese Chemikalien können
das in diesen Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser und einer milden
Seife befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Deutsch
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie niemals
irgendein Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit.
Optionales Zubehör
Problem
Lösung
Der Akku lässt sich
nicht aufladen.
• Setzen Sie die Batterie in das
Ladegerät ein, bis die rote
Ladeanzeige aufleuchtet. Bis zu
8 Stunden aufladen, wenn der
Akku vollständig leer war.
• Stecken Sie den Stecker des
Ladegeräts in eine aktive
Steckdose. Weitere Details
finden Sie unter Wichtige
Hinweise zum Aufladen.
• Prüfen Sie, ob die Steckdose
unter Spannung steht, indem
Sie ein anderes Gerät an die
Steckdose anschließen.
• Überprüfen Sie, ob die
Steckdose mit einem
Lichtschalter verbunden
ist, der auch das Gerät
ausschaltet, wenn das Licht
ausgeschaltet wird.
• Bringen Sie das Ladegerät und
das Gerät an einen Ort, der
eine Umgebungstemperatur
von über 4,5 °C bis unter
40,5 °C aufweist.
• Siehe Abschnitt Anpassen
der Kettenspannung.
• Siehe Abschnitt
Ölen von Sägekette
und Führungsschwert.
• Siehe Abschnitt Anpassen
der Kettenspannung.
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht von DeWALT
angeboten wird, nicht mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem Zubehör an
diesem Gerät gefährlich sein. Um das Verletzungsrisiko
zu mindern, sollte mit diesem Produkt nur von DeWALT
empfohlenes Zubehör verwendet werden.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen zu
geeignetem Zubehör.
Umweltschutz
Separate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden. Produkte und
Batterien enthalten Materialien, die zurückgewonnen
oder recycelt werden können, um den Bedarf an Rohstoffen zu
reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische Produkte und Batterien
gemäß den lokalen Bestimmungen. Weitere Informationen
erhalten Sie unter www.2helpU.com.
Akku
Dieser langlebige Akku muss aufgeladen werden, wenn die
Leistung nicht mehr für Arbeiten ausreicht, die bei voller Ladung
leicht durchgeführt werden konnten. Am Ende des technischen
Lebens ist der Akku umweltgerecht zu entsorgen:
• Entladen Sie den Akku vollständig und nehmen Sie ihn aus
dem Werkzeug.
• Lithium-Ionen-Zellen sind recycelbar. Geben Sie die
gebrauchten Akkus bei Ihrem Händler oder bei einer
kommunalen Recycling-Sammelstelle ab. Dort werden die
gesammelten Akkus recycelt oder ordnungsgemäß entsorgt.
FEHLERBEHEBUNG
Problem
Lösung
Gerät startet nicht.
• Prüfen Sie, ob der Akku richtig
angebracht wurde.
• Prüfen Sie die
erforderliche Ladekapazität.
• Prüfen Sie, ob die
Einschaltsperre vollständig
hereingedrückt ist, bevor Sie
den Hauptauslöser betätigen.
• Akku laden.
• Zu hoher Kraftaufwand. Gerät
neu starten und weniger
Druck ausüben.
Das Geräts schaltet sich
während der Arbeit aus.
Sägeschwert/
Kette überhitzt.
Kette ist locker.
Schlechte Schnittqualität. • Siehe Abschnitt Anpassen
der Kettenspannung.
HINWEIS: Übermäßige
Spannung führt zu
übermäßigem Verschleiß
und zur Verringerung der
Lebensdauer von Sägeschwert
und Kette. Vor jedem Schnitt
schmieren. Siehe Abschnitt
Ersetzen der Sägekette.
Gerät läuft, schneidet
• Die Kette wurde eventuell
aber nicht.
falsch herum eingebaut. Siehe
Abschnitte zum Ein- und
Ausbau der Kette.
Keine Ölzufuhr
• Ölbehälter nachfüllen.
zum Gerät.
• Führungsschwert, Kettenrad
und Kettenradabdeckung
reinigen. Siehe Abschnitt
Pflege und Wartung.
35
English
54V CHAINSAW
DCM575
Congratulations!
EC-Declaration of Conformity
You have chosen a DeWALT tool. Years of experience, thorough
product development and innovation make DeWALT one of the
most reliable partners for professional power tool users.
Machinery Directive
Technical Data
Voltage
UK & Ireland
Battery type
VDC
VDC
DCM575
54
54
Li-Ion
Bar Length
Maximum Chain Speed (no-load)
Maximum Cutting Length
Oil Capacity
Weight (without battery pack)
cm
m/s
cm
ml
kg
40
15
40
115
4.4
Noise values and vibration values (triax vector sum) according to EN60745-213:2009+A1:2010:
dB(A)
80.5
LPA(emission sound pressure level)
dB(A)
100.5
LWA(sound power level)
K (uncertainty for the given sound level)
dB(A)
3
Vibration emission value ah =
Uncertainty K =
m/s2
m/s2
3.5
1.5
The vibration emission level given in this information sheet has
been measured in accordance with a standardised test given in
EN60745 and may be used to compare one tool with another. It
may be used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration emission level
represents the main applications of the tool. However if
the tool is used for different applications, with different
accessories or poorly maintained, the vibration emission
may differ. This may significantly increase the exposure
level over the total working period.
An estimation of the level of exposure to vibration should
also take into account the times when the tool is switched
off or when it is running but not actually doing the job.
This may significantly reduce the exposure level over the
total working period.
Identify additional safety measures to protect the operator
from the effects of vibration such as: maintain the tool
and the accessories, keep the hands warm, organisation
of work patterns.
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
36
230V tools
230V tools
10 Amperes. mains
3 Amperes. in plugs
54V Chainsaw
DCM575
DeWALT declares that these products described under
Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-213:2009+A1:2010.
2000/14/EC , Annex V DEKRA Certification B.V., Meander 1051 /
P.O. Box 5185 6825 MJ ARNHEM / 6802 ED
ARNHEM
Netherlands
Notified Body ID No.: 0344
LPA (measured sound pressure level) 80.5 dB(A)
uncertainty (K) = 3,0 dB (A)
LWA (guaranteed sound power) 103 dB(A)
These products also comply with Directive 2014/30/EU and
2011/65/EU. For more information, please contact DeWALT at
the following address or refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the technical
file and makes this declaration on behalf of DeWALT.
Markus Rompel
Director Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
12.12.2016
WARNING: To reduce the risk of injury, read the
instruction manual.
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity for each signal
word. Please read the manual and pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently hazardous
situation which, if not avoided, will result in death or
serious injury.
WARNING: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not related to
personal injury which, if not avoided, may result in
property damage.
English
Batteries
Chargers/Charge Times (Minutes)
Cat #
VDC
Ah
Weight
kg
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB413
DCB547
DCB546
DCB497
DCB496
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
18/54
18/54
36
36
18
18
18
18
18
9.0/3.0
6.0/2.0
7.5
6.0
1.5
4.0
2.0
5.0
1.3
1.25
1.05
1.92
1.88
0.35
0.61
0.40
0.62
0.35
420
270
X
X
70
185
90
240
60
220
140
X
X
35
100
50
120
30
140
90
X
X
22
60
30
75
22
85
60
X
X
22
60
30
75
22
140
90
X
X
22
60
30
75
22
X
X
X
X
45
120
60
150
X
X
X
150
120
X
X
X
X
X
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING: Read all safety warnings and all
instructions. Failure to follow the warnings and
instructions may result in electric shock, fire and/or
serious injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to your mainsoperated (corded) power tool or battery-operated (cordless)
power tool.
1) Work area safety
a ) Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark
areas invite accidents.
b ) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of flammable
liquids, gases or dust. Power tools create sparks which
may ignite the dust or fumes.
c ) Keep children and bystanders away while operating
a power tool. Distractions can cause you to lose control.
2) Electrical safety
a ) Power tool plugs must match the outlet. Never
modify the plug in any way. Do not use any adapter
plugs with earthed (grounded) power tools.
Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b ) Avoid body contact with earthed or grounded
surfaces such as pipes, radiators, ranges and
refrigerators. There is an increased risk of electric shock if
your body is earthed or grounded.
c ) Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water entering a power tool will increase the risk of
electric shock.
d ) Do not abuse the cord. Never use the cord for
carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep
cord away from heat, oil, sharp edges or moving
parts. Damaged or entangled cords increase the risk of
electric shock.
e ) When operating a power tool outdoors, use an
extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord
suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
f ) If operating a power tool in a damp location is
unavoidable, use a residual current device (RCD)
protected supply. Use of an RCD reduces the risk of
electric shock.
3) Personal safety
a ) Stay alert, watch what you are doing and use
common sense when operating a power tool. Do not
use a power tool while you are tired or under the
influence of drugs, alcohol or medication. A moment
of inattention while operating power tools may result in
serious personal injury.
b ) Use personal protective equipment. Always wear
eye protection. Protective equipment such as dust mask,
non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used
for appropriate conditions will reduce personal injuries.
c ) Prevent unintentional starting. Ensure the switch
is in the off position before connecting to power
source and/or battery pack, picking up or carrying
the tool. Carrying power tools with your finger on the
switch or energising power tools that have the switch on
invites accidents.
d ) Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on. A wrench or a key left attached
to a rotating part of the power tool may result in
personal injury.
e ) Do not overreach. Keep proper footing and balance
at all times. This enables better control of the power tool
in unexpected situations.
f ) Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away
from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
37
English
g ) If devices are provided for the connection of dust
extraction and collection facilities, ensure these are
connected and properly used. Use of dust collection
can reduce dust-related hazards.
4) Power tool use and care
a ) Do not force the power tool. Use the correct power
tool for your application. The correct power tool
will do the job better and safer at the rate for which it
was designed.
b ) Do not use the power tool if the switch does not turn
it on and off. Any power tool that cannot be controlled
with the switch is dangerous and must be repaired.
c ) Disconnect the plug from the power source and/or
the battery pack from the power tool before making
any adjustments, changing accessories, or storing
power tools. Such preventive safety measures reduce the
risk of starting the power tool accidentally.
d ) Store idle power tools out of the reach of children
and do not allow persons unfamiliar with the power
tool or these instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
e ) Maintain power tools. Check for misalignment or
binding of moving parts, breakage of parts and any
other condition that may affect the power tool’s
operation. If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by poorly
maintained power tools.
f ) Keep cutting tools sharp and clean. Properly
maintained cutting tools with sharp cutting edges are less
likely to bind and are easier to control.
g ) Use the power tool, accessories and tool bits etc.,
in accordance with these instructions taking into
account the working conditions and the work to be
performed. Use of the power tool for operations different
from those intended could result in a hazardous situation.
6) Service
a ) Have your power tool serviced by a qualified repair
person using only identical replacement parts. This
will ensure that the safety of the power tool is maintained.
Additional Chainsaw Safety Warnings
•
•
•
•
•
•
•
5) Battery tool use and care
a ) Recharge only with the charger specified by the
manufacturer. A charger that is suitable for one type
of battery pack may create a risk of fire when used with
another battery pack.
b ) Use power tools only with specifically designated
battery packs. Use of any other battery packs may create
a risk of injury and fire.
c ) When battery pack is not in use, keep it away from
other metal objects like paper clips, coins, keys,
nails, screws or other small metal objects that can
make a connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may cause burns
or a fire.
d ) Under abusive conditions, liquid may be ejected
from the battery; avoid contact. If contact
accidentally occurs, flush with water. If liquid
contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid
ejected from the battery may cause irritation or burns.
38
•
•
•
•
•
WARNING: Additional safety warnings
for chainsaws.
Keep all parts of the body away from the saw chain
when the chain saw is operating. Before you start the
chain saw, make sure the saw chain is not contacting
anything. A moment of inattention while operating chain
saws may cause entanglement of your clothing or body with
the saw chain.
Always hold the chain saw with your right hand on the
rear handle and your left hand on the front handle.
Holding the chain saw with a reversed hand configuration
increases the risk of personal injury and should never be done.
Hold the power tool by insulated gripping surfaces only,
because the saw chain may contact hidden wiring. Saw
chains contacting a "live" wire may make exposed metal
parts of the power tool "live" and could give the operator an
electric shock.
Wear safety glasses and hearing protection. Further
protective equipment for head, hands, legs and feet is
recommended. Adequate protective clothing will reduce
personal injury by flying debris or accidental contact with the
saw chain.
Do not operate a chain saw in a tree. Operation of a chain
saw while up in a tree may result in personal injury.
Always keep proper footing and operate the chain saw
only when standing on fixed, secure and level surface.
Slippery or unstable surfaces such as ladders may cause a loss
of balance or control of the chain saw.
When cutting a limb that is under tension be alert for
spring back. When the tension in the wood fibers is released
the spring loaded limb may strike the operator and/or throw
the chain saw out of control.
Use extreme caution when cutting brush and saplings.
The slender material may catch the saw chain and be
whipped toward you or pull you off balance.
Carry the chain saw by the front handle with the chain
saw switched off and away from your body. When
transporting or storing the chain saw always fit the
guide bar cover. Proper handling of the chain saw will
reduce the likelihood of accidental contact with the moving
saw chain.
Follow instructions for lubricating, chain tensioning and
changing accessories. Improperly tensioned or lubricated
chain may either break or increase the chance for kickback.
Keep handles dry, clean, and free from oil and grease.
Greasy, oily handles are slippery causing loss of control.
Cut wood only. Do not use chain saw for purposes not
intended. For example: do not use chain saw for cutting
plastic, masonry or non-wood building materials. Use
English
of the chain saw for operations different than intended could
result in a hazardous situation.
Causes and Operator Prevention of Kickback:
Kickback may occur when the nose or tip of the guide bar
touches an object, or when the wood closes in and pinches the
saw chain in the cut.
Tip contact in some cases may cause a sudden reverse reaction,
kicking the guide bar up and back towards the operator.
Pinching the saw chain along the top of the guide bar may push
the guide bar rapidly back towards the operator.
Either of these reactions may cause you to lose control of the
saw which could result in serious personal injury. Do not rely
exclusively upon the safety devices built into your saw. As a
chain saw user, you should take several steps to keep your
cutting jobs free from accident or injury.
Kickback is the result of tool misuse and/or incorrect operating
procedures or conditions and can be avoided by taking proper
precautions as given below:
• Maintain a firm grip, with thumbs and fingers encircling
the chain saw handles, with both hands on the saw
and position your body and arm to allow you to resist
kickback forces. Kickback forces can be controlled by the
operator, if proper precautions are taken. Do not let go of the
chain saw.
• Do not overreach and do not cut above shoulder height.
This helps prevent unintended tip contact and enables better
control of the chain saw in unexpected situations.
• Only use replacement bars and chains specified by the
manufacturer. Incorrect replacement bars and chains may
cause chain breakage and/or kickback.
• Follow the manufacturer’s sharpening and maintenance
instructions for the saw chain. Decreasing the depth gauge
height can lead to increased kickback.
The Following Precautions Should Be
Followed to Minimize Kickback:
1 . Grip saw firmly. Hold the chain saw firmly with both
hands when the motor is running. Use a firm grip with
thumbs and fingers encircling the chain saw handles.
Chain saw will pull forward when cutting on the bottom edge
of the bar, and push backward when cutting along the top
edge of the bar.
2 . Do not over reach.
3 . Keep proper footing and balance at all times.
4 . Don’t let the nose of the guide bar contact a log, branch,
ground or other obstruction.
5 . Don’t cut above shoulder height.
6 . Use devices such as low kickback chain and reduced
kickback guide bars that reduce the risks associated
with kickback.
7 . Only use replacement bars and chains specified by the
manufacturer or the equivalent.
8 . Never let the moving chain contact any object at the tip
of the guide bar.
9 . Keep the working area free from obstructions such
as other trees, branches, rocks, fences, stumps, etc.
Eliminate or avoid any obstruction that your saw chain could
hit while you are cutting through a particular log or branch.
10 . Keep your saw chain sharp and properly tensioned. A
loose or dull chain can increase the chance of kickback.
Check tension at regular intervals with the motor stopped and
tool unplugged, never with the motor running.
11 . Begin and continue cutting only with the chain moving
at full speed. If the chain is moving at a slower speed, there is
a greater chance for kickback to occur.
12 . Cut one log at a time.
13 . Use extreme caution when re-entering a previous cut.
Engage ribbed bumpers into wood and allow chain to reach
full speed before proceeding with cut.
14 . Do not attempt plunge cuts or bore cuts.
15 . Watch for shifting logs or other forces that could close a
cut and pinch or fall into chain.
Kickback Safety Features
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
WARNING: The following features are included on your
saw to help reduce the hazard of kickback; however such
features will not totally eliminate this dangerous reaction.
As a chain saw user do not rely only on safety devices.
You must follow all safety precautions, instructions, and
maintenance in this manual to help avoid kickback and
other forces which can result in serious injury.
Reduced-Kickback Guide Bar, designed with a small radius
tip which reduces the size of the kickback danger zone on
bar tip. A reduced - kickback guide bar is one which has
been demonstrated to significantly reduce the number and
seriousness of kickbacks when tested in accordance with
safety requirements for electric chain saws.
Low-Kickback Chain, designed with a contoured depth gauge
and guard link which deflect kickback force and allow wood to
gradually ride into the cutter.
Do not operate chain saw while in a tree, on a ladder, on a
scaffold, or from any unstable surface.
Hold tool by insulated gripping surfaces when performing an
operation where the cutting tool may contact hidden wiring.
Contact with a “live” wire will make exposed metal parts of the
tool “live” and shock the operator.
Do not attempt operations beyond your capacity or
experience. Read thoroughly and understand completely all
instructions in this manual.
Before you start chain saw, make sure saw chain is not
contacting any object.
Do not operate a chain saw with one hand! Serious injury to the
operator, helpers, or bystanders may result from one handed
operation. A chain saw is intended for two-handed use only.
Keep the handles dry, clean, and free of oil or grease.
Do not allow dirt, debris, or sawdust to build up on the motor
or outside air vents.
Stop the chain saw before setting it down.
Do not cut vines and/or small under brush.
39
English
•
Use extreme caution when cutting small size brush and
saplings because slender material may catch the saw chain
and be whipped toward you or pull you off balance.
WARNING: Some dust created by power sanding, sawing,
grinding, drilling, and other construction activities
contains chemicals known to the State of California to
cause cancer, birth defects or other reproductive harm.
Some examples of these chemicals are:
• lead from lead-based paints,
• crystalline silica from bricks and cement and other
masonry products, and
• arsenic and chromium from chemically-treated lumber.
Your risk from these exposures varies, depending on how often you
do this type of work. To reduce your exposure to these chemicals:
work in a well ventilated area, and work with approved safety
equipment, such as those dust masks that are specially designed
to filter out microscopic particles.
• Avoid prolonged contact with dust from power sanding,
sawing, grinding, drilling, and other construction activities.
Wear protective clothing and wash exposed areas with soap
and water. Allowing dust to get into your mouth, eyes, or lay
on the skin may promote absorption of harmful chemicals.
WARNING: Use of this tool can generate and/or disburse
dust, which may cause serious and permanent respiratory
or other injury.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Chainsaw Names and Terms
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
40
Bucking - The process of cross cutting a felled tree or log into lengths.
Motor Brake - A device used to stop the saw chain when the
trigger is released.
Chain Saw Powerhead - A chain saw without the saw chain
and guide bar.
Drive Sprocket or Sprocket - The toothed part that drives the
saw chain.
Felling - The process of cutting down a tree.
Felling Back Cut - The final cut in a tree felling operation made
on the opposite side of the tree from the notching cut.
Front Handle - The support handle located at or toward the
front of the chain saw.
Front Hand Guard - A structural barrier between the front
handle of a chain saw and the guide bar, typically located
close to the hand position on the front handle.
Guide Bar - A solid railed structure that supports and guides
the saw chain.
Guide Bar Scabbard - Enclosure fitted over guide bar to prevent
tooth contact when saw is not in use.
Kickback - The backward or upward motion, or both of the guide
bar occurring when the saw chain near the nose of the top area
of the guide bar contacts any object such as a log or branch, or
when the wood closes in and pinches the saw chain in the cut.
Kickback, Pinch - The rapid pushback of the saw which can
occur when the wood closes in and pinches the moving saw
chain in the cut along the top of the guide bar.
Kickback, Rotational - The rapid upward and backward
motion of the saw which can occur when the moving saw
•
chain near the upper portion of the tip of the guide bar
contacts an object, such as a log or branch.
Limbing - Removing the branches from a fallen tree
Low-Kickback Chain - A chain that reduces the kickback
performance requirements. (when tested on a representative
sample of chain saws.)
Normal Cutting Position - Those positions assumed in
performing the bucking and felling cuts.
Notching Undercut - A notch cut in a tree that directs the tree’s fall.
Rear Handle - The support handle located at or toward the
rear of the saw.
Reduced Kickback Guide Bar - A guide bar which has been
demonstrated to reduce kickback significantly.
Replacement Saw Chain - A chain that reduces the kickback
performance requirements when tested with specific
chain saws.
Saw Chain - A loop of chain having cutting teeth, that cut the
wood,and that is driven by the motor and is supported by the
guide bar.
Ribbed Bumper - The ribs used when felling or bucking to pivot
the saw and maintain position while sawing.
Switch - A device that when operated will complete or interrupt
an electrical power circuit to the motor of the chain saw.
Switch Linkage - The mechanism that transmits motion from
a trigger to the switch.
Switch Lockout - A movable stop that prevents the
unintentional operation of the switch until manually actuated.
Intended Use
Your DeWALT DCM575 Chainsaw is ideal for pruning
applications and cutting logs up to 35 cm in diameter.
Residual Risks
In spite of the application of the relevant safety regulations
and the implementation of safety devices, certain residual risks
cannot be avoided. These are:
• Impairment of hearing.
• Risk of personal injury due to flying particles.
• Risk of burns due to accessories becoming hot
during operation.
• Risk of personal injury due to prolonged use.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one voltage only.
Always check that the battery pack voltage corresponds to the
voltage on the rating plate. Also make sure that the voltage of
your charger corresponds to that of your mains.
Your DeWALT charger is double insulated in
accordance with EN60335; therefore no earth wire
is required.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by a
specially prepared cord available through the DeWALT
service organisation.
English
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be made to the
earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good quality plugs.
Recommended fuse: 3 A.
Using an Extension Cable
An extension cord should not be used unless absolutely
necessary. Use an approved extension cable suitable for
the power input of your charger (see Technical Data). The
minimum conductor size is 1 mm2; the maximum length
is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable completely.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
Chargers
DeWALT chargers require no adjustment and are designed to be
as easy as possible to operate.
Important Safety Instructions for All
Battery Chargers
SAVE THESE INSTRUCTIONS: This manual contains important
safety and operating instructions for compatible battery
chargers (refer to Technical Data).
• Before using charger, read all instructions and cautionary
markings on charger, battery pack, and product using
battery pack.
WARNING: Shock hazard. Do not allow any liquid to get
inside charger. Electric shock may result.
WARNING: We recommend the use of a residual current
device with a residual current rating of 30mA or less.
CAUTION: Burn hazard. To reduce the risk of injury,
charge only DeWALT rechargeable batteries. Other types of
batteries may burst causing personal injury and damage.
CAUTION: Children should be supervised to ensure that
they do not play with the appliance.
NOTICE: Under certain conditions, with the charger
plugged into the power supply, the exposed charging
contacts inside the charger can be shorted by foreign
material. Foreign materials of a conductive nature such
as, but not limited to, steel wool, aluminum foil or any
buildup of metallic particles should be kept away from
charger cavities. Always unplug the charger from the
power supply when there is no battery pack in the cavity.
Unplug charger before attempting to clean
• DO NOT attempt to charge the battery pack with any
chargers other than the ones in this manual. The charger
and battery pack are specifically designed to work together.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
These chargers are not intended for any uses other than
charging DeWALT rechargeable batteries. Any other uses
may result in risk of fire, electric shock or electrocution.
Do not expose charger to rain or snow.
Pull by plug rather than cord when disconnecting
charger. This will reduce risk of damage to electric plug
and cord.
Make sure that cord is located so that it will not be
stepped on, tripped over, or otherwise subjected to
damage or stress.
Do not use an extension cord unless it is absolutely
necessary. Use of improper extension cord could result in risk
of fire,electric shock, or electrocution.
Do not place any object on top of charger or place
the charger on a soft surface that might block the
ventilation slots and result in excessive internal heat.
Place the charger in a position away from any heat source. The
charger is ventilated through slots in the top and the bottom
of the housing.
Do not operate charger with damaged cord or plug—
have them replaced immediately.
Do not operate charger if it has received a sharp blow,
been dropped, or otherwise damaged in any way. Take it
to an authorised service centre.
Do not disassemble charger; take it to an authorised
service centre when service or repair is required. Incorrect
reassembly may result in a risk of electric shock, electrocution
or fire.
In case of damaged power supply cord the supply cord must
be replaced immediately by the manufacturer, its service agent
or similar qualified person to prevent any hazard.
Disconnect the charger from the outlet before
attempting any cleaning. This will reduce the risk of
electric shock. Removing the battery pack will not reduce
this risk.
NEVER attempt to connect two chargers together.
The charger is designed to operate on standard
230V household electrical power. Do not attempt to
use it on any other voltage. This does not apply to the
vehicular charger.
Charging a Battery (Fig. B)
1. Plug the charger into an appropriate outlet before inserting
battery pack.
2. Insert the battery pack 7 into the charger, making sure the
battery pack is fully seated in the charger. The red (charging)
light will blink repeatedly indicating that the charging
process has started.
3. The completion of charge will be indicated by the red
light remaining ON continuously. The battery pack is fully
charged and may be used at this time or left in the charger.
To remove the battery pack from the charger, push the
battery release button 15 on the battery pack.
NOTE: To ensure maximum performance and life of lithium-ion
battery packs, charge the battery pack fully before first use.
41
English
Charger Operation
Refer to the indicators below for the charge status of the
battery pack.
Charge Indicators
Charging
exposed. Align the slots on the back of the charger with the
exposed screws and fully engage them in the slots.
Charger Cleaning Instructions
WARNING: Shock hazard. Disconnect the charger
from the AC outlet before cleaning. Dirt and grease
may be removed from the exterior of the charger using a
cloth or soft non-metallic brush. Do not use water or any
cleaning solutions. Never let any liquid get inside the tool;
never immerse any part of the tool into a liquid.
Fully Charged
Hot/Cold Pack Delay*
*The red light will continue to blink, but a yellow indicator light
will be illuminated during this operation. Once the battery pack
has reached an appropriate temperature, the yellow light will
turn off and the charger will resume the charging procedure.
The compatible charger(s) will not charge a faulty battery pack.
The charger will indicate faulty battery by refusing to light or by
displaying problem pack or charger blink pattern.
NOTE: This could also mean a problem with a charger.
If the charger indicates a problem, take the charger and battery
pack to be tested at an authorised service centre.
Hot/Cold Pack Delay
When the charger detects a battery pack that is too hot or too
cold, it automatically starts a Hot/Cold Pack Delay, suspending
charging until the battery pack has reached an appropriate
temperature. The charger then automatically switches to the
pack charging mode. This feature ensures maximum battery
pack life.
A cold battery pack will charge at a slower rate than a warm
battery pack. The battery pack will charge at that slower rate
throughout the entire charging cycle and will not return to
maximum charge rate even if the battery pack warms.
The DCB118 charger is equipped with an internal fan designed
to cool the battery pack. The fan will turn on automatically
when the battery pack needs to be cooled. Never operate the
charger if the fan does not operate properly or if ventilation slots
are blocked. Do not permit foreign objects to enter the interior
of the charger.
Electronic Protection System
XR Li-Ion tools are designed with an Electronic Protection
System that will protect the battery pack against overloading,
overheating or deep discharge.
The tool will automatically turn off if the Electronic Protection
System engages. If this occurs, place the lithium-ion battery
pack on the charger until it is fully charged.
Wall Mounting
These chargers are designed to be wall mountable or to sit
upright on a table or work surface. If wall mounting, locate the
charger within reach of an electrical outlet, and away from a
corner or other obstructions which may impede air flow. Use
the back of the charger as a template for the location of the
mounting screws on the wall. Mount the charger securely using
drywall screws (purchased separately) at least 25.4 mm long
with a screw head diameter of 7–9 mm, screwed into wood to
an optimal depth leaving approximately 5.5 mm of the screw
42
Battery Packs
Important Safety Instructions for All
Battery Packs
When ordering replacement battery packs, be sure to include
catalogue number and voltage.
The battery pack is not fully charged out of the carton. Before
using the battery pack and charger, read the safety instructions
below. Then follow charging procedures outlined.
READ ALL INSTRUCTIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
Do not charge or use battery in explosive atmospheres,
such as in the presence of flammable liquids, gases or
dust. Inserting or removing the battery from the charger may
ignite the dust or fumes.
Never force battery pack into charger. Do not modify
battery pack in any way to fit into a non-compatible
charger as battery pack may rupture causing serious
personal injury.
Charge the battery packs only in DeWALT chargers.
DO NOT splash or immerse in water or other liquids.
Do not store or use the tool and battery pack in
locations where the temperature may reach or exceed
40 ˚C (104 ˚F) (such as outside sheds or metal buildings
in summer).
Do not incinerate the battery pack even if it is severely
damaged or is completely worn out. The battery pack can
explode in a fire. Toxic fumes and materials are created when
lithium-ion battery packs are burned.
If battery contents come into contact with the skin,
immediately wash area with mild soap and water. If
battery liquid gets into the eye, rinse water over the open eye
for 15 minutes or until irritation ceases. If medical attention
is needed, the battery electrolyte is composed of a mixture of
liquid organic carbonates and lithium salts.
Contents of opened battery cells may cause respiratory
irritation. Provide fresh air. If symptoms persists, seek
medical attention.
WARNING: Burn hazard. Battery liquid may be flammable
if exposed to spark or flame.
WARNING: Never attempt to open the battery pack for
any reason. If battery pack case is cracked or damaged,
do not insert into charger. Do not crush, drop or damage
battery pack. Do not use a battery pack or charger that
has received a sharp blow, been dropped, run over or
damaged in any way (i.e., pierced with a nail, hit with
English
a hammer, stepped on). Electric shock or electrocution
may result. Damaged battery packs should be returned to
service centre for recycling.
WARNING: Fire hazard. Do not store or carry the
battery pack so that metal objects can contact
exposed battery terminals. For example, do not place
the battery pack in aprons, pockets, tool boxes, product kit
boxes, drawers, etc., with loose nails, screws, keys, etc.
CAUTION: When not in use, place tool on its side on
a stable surface where it will not cause a tripping
or falling hazard. Some tools with large battery packs
will stand upright on the battery pack but may be easily
knocked over.
Transportation
WARNING: Fire hazard. Transporting batteries can
possibly cause fire if the battery terminals inadvertently
come in contact with conductive materials. When
transporting batteries, make sure that the battery
terminals are protected and well insulated from materials
that could contact them and cause a short circuit.
DeWALT batteries comply with all applicable shipping
regulations as prescribed by industry and legal standards which
include UN Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods; International Air Transport Association (IATA) Dangerous
Goods Regulations, International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations, and the European Agreement Concerning
The International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR).
Lithium-ion cells and batteries have been tested to section 38.3
of the UN Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods Manual of Tests and Criteria.
In most instances, shipping a DeWALT battery pack will be
excepted from being classified as a fully regulated Class 9
Hazardous Material. In general, only shipments containing a
lithium-ion battery with an energy rating greater than 100 Watt
Hours (Wh) will require being shipped as fully regulated Class 9.
All lithium-ion batteries have the Watt Hour rating marked on
the pack. Furthermore, due to regulation complexities, DeWALT
does not recommend air shipping lithium-ion battery packs
alone regardless of Watt Hour rating. Shipments of tools with
batteries (combo kits) can be air shipped as excepted if the Watt
Hour rating of the battery pack is no greater than 100 Whr.
Regardless of whether a shipment is considered excepted
or fully regulated, it is the shipper's responsibility to consult
the latest regulations for packaging, labeling/marking and
documentation requirements.
The information provided in this section of the manual is
provided in good faith and believed to be accurate at the time
the document was created. However, no warranty, expressed or
implied, is given. It is the buyer’s responsibility to ensure that its
activities comply with the applicable regulations.
Transporting the FLEXVOLTTM Battery
The DeWALT FLEXVOLTTM battery has two modes: Use
and Transport.
Use Mode: When the FLEXVOLTTM battery stands alone or is in
a DeWALT 18V product, it will operate as an 18V battery. When
the FLEXVOLT battery is in a 54V or a 108V (two 54V batteries)
product, it will operate as a 54V battery.
Transport Mode: When the cap is attached to the FLEXVOLTTM
battery, the battery is in Transport mode. Keep the cap for
shipping.
When in Transport mode, strings
of cells are electrically
disconnected within the pack
resulting in 3 batteries with a
lower Watt hour (Wh) rating as compared to 1 battery with a
higher Watt hour rating. This increased quantity of 3 batteries
with the lower Watt hour rating can exempt the pack from
certain shipping regulations that are imposed upon the higher
Watt hour batteries.
For example, the Transport Example of Use and Transport Label Marking
Wh rating might indicate
3 x 36 Wh, meaning 3
batteries of 36 Wh each.
The Use Wh rating might
indicate 108 Wh (1 battery implied).
TM
Storage Recommendations
1. The best storage place is one that is cool and dry away
from direct sunlight and excess heat or cold. For optimum
battery performance and life, store battery packs at room
temperature when not in use.
2. For long storage, it is recommended to store a fully charged
battery pack in a cool, dry place out of the charger for
optimal results.
NOTE: Battery packs should not be stored completely
depleted of charge. The battery pack will need to be recharged
before use.
Labels on Charger and Battery Pack
In addition to the pictographs used in this manual, the labels
on the charger and the battery pack may show the following
pictographs:
Read instruction manual before use.
See Technical Data for charging time.
Do not probe with conductive objects.
Do not charge damaged battery packs.
Do not expose to water.
Have defective cords replaced immediately.
43
English
Charge only between 4 ˚C and 40 ˚C.
Tip contact can cause the guide bar to move suddenly
upward and backward, which can cause serious injury.
Only for indoor use.
Contact of the guide bar tip with any object should
be avoided.
Discard the battery pack with due care for
the environment.
Rotational direction of the saw chain.
Charge DeWALT battery packs only with designated
DeWALT chargers. Charging battery packs other
than the designated DeWALT batteries with a
DeWALT charger may make them burst or lead to
other dangerous situations.
Always use two hands when operating the chainsaw.
Do not incinerate the battery pack.
Directive 2000/14/EC guaranteed sound power.
USE (without transport cap). Example: Wh rating
indicates 108 Wh (1 battery with 108 Wh).
TRANSPORT (with built-in transport cap). Example:
Wh rating indicates 3 x 36 Wh (3 batteries of 36 Wh).
Battery Type
The DCM575 operates on a 54 volt battery pack.
These battery packs may be used: DCB546, DCB547. Refer to
Technical Data for more information.
Package Contents
The package contains:
1Chainsaw
1Scabbard
1Bar 40 cm
1Chain 40 cm
1 Instruction manual
NO BATTERY OR CHARGER INCLUDED
1 Li-Ion battery pack**
1 Li-Ion battery charger**
**Included with DCM575X1 Only
• Check for damage to the tool, parts or accessories which may
have occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand this manual
prior to operation.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
Wear ear protection.
Wear eye protection.
Do not leave in rain.
44
Switch the tool off. Before performing any
maintenance on the tool, remove the battery from
the tool.
Date Code Position
The date code, which also includes the year of manufacture, is
printed into the housing.
Example:
2016 XX XX
Year of Manufacture
Description (Fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
WARNING: Never modify the power tool or any part of it.
Damage or personal injury could result.
Variable speed trigger switch
Lock-off lever
Chain brake / front hand guard
Guide bar
Saw chain
Sprocket cover
Battery Pack
8 Bar adjust locking knob
9 Chain tensioning knob
10 Oil level indicator
11 Guide bar scabbard
12 Rear handle
13 Front handle
14 Battery housing
15 Battery release button
16 Oil cap (not shown)
Intended Use
Your chainsaw has been designed for professional
cutting applications.
DO NOT use under wet conditions or in the presence of
flammable liquids or gases.
This chainsaw is a professional power tool.
DO NOT let children come into contact with the tool.
Supervision is required when inexperienced operators use
this tool.
English
• Young children and the infirm. This appliance is not
intended for use by young children or infirm persons
without supervision.
• This product is not intended for use by persons (including
children) suffering from diminished physical, sensory or
mental abilities; lack of experience, knowledge or skills
unless they are supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with this product.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect battery pack
before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.
WARNING: Use only DeWALT battery packs and chargers.
Inserting and Removing the Battery Pack
from the Tool (Fig. C–E)
NOTE: Make sure your battery pack 7 is fully charged.
To Install the Battery Pack into the Tool
1. Align the battery pack 7 with the rails inside the tool
(Fig. C).
2. Slide it into the tool until the battery pack is firmly seated
and ensure that you hear the lock snap into place.
To Remove the Battery Pack from the Tool
1. Press the release button 15 and firmly pull the battery pack
out of the tool handle (Fig. D).
2. Insert battery pack into the charger as described in the
charger section of this manual.
Fuel Gauge Battery Packs (Fig. E)
Some DeWALT battery packs include a fuel gauge which
consists of three green LED lights that indicate the level of
charge remaining in the battery pack.
To actuate the fuel gauge, press and hold the fuel gauge button
17 . A combination of the three green LED lights will illuminate
designating the level of charge left. When the level of charge
in the battery is below the usable limit, the fuel gauge will not
illuminate and the battery will need to be recharged.
NOTE: The fuel gauge is only an indication of the charge left on
the battery pack. It does not indicate tool functionality and is
subject to variation based on product components, temperature
and end-user application.
ASSEMBLY
Installing the Guide Bar and Saw Chain
(Fig. A, F–H, K)
CAUTION: Sharp chain. Always wear protective gloves
when handling the chain. The chain is sharp and can cut
you when it is not running.
WARNING: Sharp moving chain. To prevent accidental
operation, ensure that battery is removed from the tool
before performing the following operations. Failure to do
this could result in serious personal injury.
The saw chain 5 and guide bar 4 are packed separately in the
carton. The chain has to be attached to the bar, and both must
be attached to the body of the tool.
• Place the saw on a flat, firm surface.
• Flip up locking lever and rotate the bar adjust locking
knob 8 counterclockwise as shown in Figure F to remove
sprocket cover 6 .
• Wearing protective gloves, grasp the saw chain 5 and wrap
it around the guide bar 4 , ensuring the teeth are facing the
correct direction (see Figure K)
• Ensure the chain is properly set in the slot around the entire
guide bar.
• Place the saw chain around the sprocket 18 . While lining
up the slot on the guide bar with chain tensioning pin
20 , and the bolt 19 , on the base of the tool as shown in
Figure G.
• Once in place, hold the bar still, replace sprocket cover
6 . Make sure tool-free tension assembly bolt hole on the
cover lines up with the bolt 19 , in the main housing. Flip
up locking lever and rotate the bar adjust locking knob 8 clockwise until it clicks, then loosen knob one full turn, so
that the saw chain can be properly tensioned.
• Rotate the chain tensioning knob 9 clockwise to increase
tension as shown in Figure H. Make sure the saw chain 5 is
snug around the guide bar 4 . Tighten the bar adjust locking
knob until it clicks. The bar is secure after three audible clicks
are heard. Further tightening is not required.
Adjusting Chain Tension (Fig. A, I )
CAUTION: Sharp chain. Always wear protective gloves
when handling the chain. The chain is sharp and can cut
you when it is not running.
WARNING: Sharp moving chain. To prevent accidental
operation, ensure that battery is removed from the tool
before performing the following operations. Failure to do
this could result in serious personal injury.
• With the saw on a flat, firm surface, check the saw chain 5 tension. The tension is correct when the chain snaps back
after being pulled 3 mm away from the guide bar 4 with
light force from the index finger and thumb as shown in
Figure I. There should be no “sag” between the guide bar
and the chain on the underside as shown in Figure I.
• To adjust saw chain tension, flip up locking tab and rotate
the bar adjust locking knob 8 counterclockwise one full
turn. Rotate the chain tensioning knob 9 clockwise until the
chain tension is correct as instructed above.
• Do not over-tension the chain as this will lead to excessive
wear and will reduce the life of the bar and chain.
• Once chain tension is correct, securely tighten bar adjust
locking knob.
NOTE: The bar adjust locking knob has a detent tightening
system. The sprocket cover is secure after three audible clicks
are heard. Further tightening is not required.
45
English
• When the chain is new, check the tension frequently (after
removing battery) during the first 2 hours of use as a new
chain stretches slightly.
Replacing the Saw Chain (Fig. A, K)
CAUTION: Sharp chain. Always wear protective gloves
when handling the chain. The chain is sharp and can cut
you when it is not running.
WARNING: Sharp moving chain. To prevent accidental
operation, ensure that battery is removed from the tool
before performing the following operations. Failure to do
this could result in serious personal injury.
• Flip up locking tab and rotate the bar adjust locking knob 8 counterclockwise to release chain tension.
• Remove sprocket cover 6 as described in Installing the
Guide Bar and Saw Chain section.
• Lift the worn saw chain 5 out of the groove in the guide
bar 4 .
• Place the new chain in the slot of the guide bar, making sure
the saw teeth are facing the correct direction by matching
the arrow on the chain with the graphic on the sprocket
cover 6 shown in Figure K.
• Follow instructions for Installing the Guide Bar and
Saw Chain.
Replacement chain and bar are available from your nearest
DeWALT service center.
• DCM575 requires replacement chain # DWRC1600, service
part number 90618541. Replacement 40 cm bar, service part
number 90641855.
Saw Chain and Guide Bar Oiling (Fig. L)
Auto Oiling System
This chain saw is equipped with an auto oiling system that
keeps the saw chain and guide bar constantly lubricated. The
oil level indicator 10 shows the level of the oil in the chain
saw. If the oil level is less than a quarter full, remove the battery
from the chain saw and refill with the correct type of oil. Always
empty oil tank when finished cutting.
NOTE: Use a high quality bar and chain oil for proper chain
and bar lubrication. As a temporary substitute, a non-detergent
SAE30 weight motor oil can be used. The use of a vegetable
based bar and chain oil is recommended when pruning trees.
Mineral oil is not recommended because it may harm trees.
Never use waste oil or very thick oil. These may damage your
chain saw.
Filling the Oil Reservoir
• Flip down locking lever and unscrew counterclockwise
a quarter turn and then remove the oil cap 16 . Fill the
reservoir with the recommended bar and chain oil until the
oil level has reached the top of the oil level indicator 10 .
• Refit the oil cap and tighten clockwise a quarter turn. Flip up
locking lever to its locked position.
• Periodically switch the chain saw off and check the oil
level indicator to ensure the bar and chain are being
properly oiled.
46
Transporting Saw (Fig. A, M)
• Always remove the battery from the tool and cover the
guide bar 4 with the scabbard 11 (Figure M) when
transporting the saw.
• Engage chain brake by pushing chain brake / front hand
guard 3 forward.
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety instructions and
applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect battery pack
before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.
Proper Hand Position (Fig. A, J)
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury,
ALWAYS use proper hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, ALWAYS hold securely in anticipation of a
sudden reaction.
Proper hand position requires the left hand on the front handle
13 , with the right hand on the rear handle 12 .
Operating the Chain Saw (Fig. A, N–O)
WARNING: Read and understand all instructions. Failure
to follow all instructions listed below may result in electric
shock, fire and/or serious personal injury.
• Guard Against Kickback which can result in severe
injury or death. See Important Safety Instructions
Guard Against Kickback, to avoid the risk
of kickback.
• Do not overreach. Do not cut above chest height.
Make sure your footing is firm. Keep feet apart. Divide
your weight evenly on both feet.
• Use a firm grip with your left hand on the front handle
13 and your right hand on the rear handle 12 so
that your body is to the left of the guide bar.
• Do not hold chain saw by front hand guard/ chain
brake 3 . Keep elbow of left arm locked so that left
arm is straight to withstand a kickback.
WARNING: Never use a cross-handed grip (left hand on
the rear handle and right hand on the front handle).
WARNING: Never allow any part of your body to be in line
with the guide bar 4 when operating the chain saw.
• Never operate while in a tree, in any awkward position
or on a ladder or other unstable surface. You may lose
control of saw causing severe injury.
• Keep the chain saw running at full speed the entire
time you are cutting.
• Allow the chain to cut for you. Exert only light pressure.
Do not put pressure on chain saw at end of cut.
WARNING: When not in use always have the chain
brake engaged and battery removed.
On / Off Switch
Always be sure of your footing and grip the chain saw firmly
with both hands with the thumb and fingers encircling
both handles.
This tool is equipped with a variable speed trigger switch. To turn
the unit on, ensure chain brake is not engaged. Push down on
the lock off lever 2 , shown in Figure N, and squeeze the trigger
switch 1 . Once the unit is running, you may release the lock off
lever. The farther you depress the trigger, the faster it will operate.
In order to keep the unit running you must continue to squeeze
the trigger. To turn the unit off, release the trigger.
NOTE: If too much force is applied while making a cut the saw
will turn off. To restart saw, you must release the lock off lever
2 and the trigger switch 1 before the saw will restart. Begin
your cut again this time with less force. Allow the saw to cut at its
own pace.
WARNING: Never attempt to lock a switch in the
ON position.
Setting The Chain Brake
Your chain saw is equipped with a motor chain braking system
which will stop the chain quickly in case of kickback.
• Remove the battery from the tool.
• To engage the chain brake, push the chain brake / front
hand guard 3 forward until it clicks into place.
• Pull the chain brake / front hand guard 3 towards the front
handle 13 into the “set” position as shown in Figure O.
• The tool is now ready to use.
NOTE: In the event of kickback, your left hand will come in
contact with the front guard, pushing it forward, toward the
workpiece. This will stop the tool.
Testing The Chain Brake
Test the chain brake before every use to make sure it
operates correctly.
• Place the tool on a flat, firm surface. Make sure the saw chain
5 is clear of the ground.
• Grip the tool firmly with both hands and turn the chain
saw on.
• Rotate your left hand forward around the front handle 13 so the back of your hand comes in contact with the Chain
brake / front hand guard 3 and push it forward, toward the
workpiece. The saw chain should stop immediately.
NOTE: If saw does not stop immediately, stop use of tool and
bring it to a DeWALT service center nearest you.
WARNING: Make sure to set chain brake before cutting.
English
Common Cutting Techniques
(Fig. A, P, Q, U, V, W)
Felling
The process of cutting down a tree. Be sure battery is fully
charged before felling a tree so you can finish on a single
charge. Do not fell trees in high wind conditions.
WARNING: Felling can result in injury. It should only be
performed by a trained person.
• A retreat path should be planned and cleared as necessary
before cuts are started. The retreat path should extend
back and diagonally to the rear of the expected line of fall.
(Figure U)
Fig. U
RETREAT
DIRECTION OF
FALL
45°
TREE
• Before felling is started, consider the natural lean of the
tree, the location of larger branches and the wind direction
to judge which way the tree will fall. Have wedges (wood,
plastic or aluminum) and a heavy mallet handy. Remove
dirt, stones, loose bark, nails, staples, and wire from the tree
where the felling cuts are to be made.
• Notching Undercut - Make the notch 1/3 of the diameter of
the tree, perpendicular to the direction of the fall. Make the
lower horizontal notching cut first. This will help to avoid
pinching of either the saw chain or the guide bar when the
second notch cut is being made (Figure V).
• Felling Back Cut - Make the felling back cut at least 51 mm
higher than the horizontal notching cut. Keep the felling
back cut parallel to the horizontal notching cut. Make the
felling back cut so enough wood is left to act as a hinge. The
hinge wood keeps the tree from twisting and falling in the
wrong direction. Do not cut through the hinge (Figure V).
• As the felling cut gets close to the hinge the tree should
begin to fall. If there is any chance that the tree may not fall
in the desired direction or it may rock back and bind the
saw chain, stop cutting before the felling cut is complete
and use wedges to open the cut and drop the tree along
the desired line of fall. When the tree begins to fall remove
the chain saw from the cut, stop the motor, put the chain
saw down, then use the retreat path planned. Be alert for
overhead limbs falling and watch your footing.
47
English
Fig. V
Fig. X
DIRECTION OF FALL
2
51 mm
FELLING BACK CUT
NOTCH
11
2nd CUT OVERBUCK
(2/3 DIAMETER) TO MEET 1st
CUT (TO AVOID PINCHING) 1st CUT UNDERBUCK
(1/3 DIAMETER)
AVOID SPLINTERING
51 mm
HINGE
Limbing
Removing the branches from a fallen tree. When limbing, leave
larger lower limbs to support the log off the ground. Remove
the small limbs in one cut. Branches under tension should be
cut from the bottom of the branch towards the top to avoid
binding the chain saw as shown in Figure P. Trim limbs from
opposite side keeping tree stem between you and saw. Never
make cuts with saw between your legs or straddle the limb to
be cut.
• Figure Y- When supported at both ends.
First, cut 1/3 down from the top overbuck. Then make the
finished cut by underbucking the lower 2/3 to meet the
first cut.
Fig. Y
1st CUT OVERBUCK
(1/3 DIAMETER)
TO AVOID SPLINTERING
2nd CUT UNDERBUCK (2/3
DIAMETER) TO MEET 1st CUT
(TO AVOID PINCHING) Bucking
WARNING: Recommend that first time users should
practice cutting on a saw horse.
Cutting a felled tree or log into lengths. How you should
cut depends on how the log is supported. Use a saw horse
(Figure Q) whenever possible.
• Always start a cut with the chain running at full speed.
• Place the bottom spike 22 of the chain saw behind the area
of the initial cut as shown in Figure W.
• Turn the chain saw on then rotate the chain and bar down
into the tree, using the spike as a hinge.
• Once the chain saw gets to a 45 degree angle, level the
chain saw again and repeat steps until you cut fully through.
• When the tree is supported along its entire length, make a
cut from the top (overbuck), but avoid cutting the earth as
this will dull your saw quickly.
Fig. W
CUT FROM TOP (OVERBUCK)AVOID
22
CUTTING EARTH
• When on a slope always stand on the uphill side of the
log. When “cutting through”, to maintain complete control
reduce the cutting pressure near the end of the cut without
relaxing your grip on the chain saw handles. Don’t let the
chain contact the ground. After completing the cut, wait
for the saw chain to stop before you move the chain saw.
Always stop the motor before moving from cut to cut.
CARE AND MAINTENANCE
Use only mild soap and damp cloth to clean the tool. Do not
use solvents to clean the plastic housing of the saw. Never let
any liquid get inside the tool; never immerse any part of the tool
into a liquid.
IMPORTANT: To assure product SAFETY and RELIABILITY,
repairs, maintenance and adjustment should be performed
by a DeWALT authorized service center, always using identical
replacement parts.
Regular maintenance ensures a long effective life for your
chain saw.
Chain and Bar
After every few hours of use, remove the sprocket cover, guide
bar and chain and clean thoroughly using a soft bristle brush.
Ensure oiling hole on bar is clear of debris. When replacing dull
chains with sharp chains it is good practice to flip the chain bar
from bottom to top.
• Figure X- When supported at one end
First, cut 1/3 the diameter from the underside (underbuck).
Then make the finishing cut by overbucking to meet the
first cut.
48
Saw Chain Sharpening (Fig. R–T)
CAUTION: Sharp chain. Always wear protective gloves
when handling the chain. The chain is sharp and can cut
you when it is not running.
WARNING: Sharp moving chain. To prevent accidental
operation, ensure that battery is removed from the tool
before performing the following operations. Failure to do
this could result in serious personal injury.
NOTE: The cutters will dull immediately if they touch the
ground or a nail while cutting.
To get the best possible performance from your chain saw it is
important to keep the teeth of the chain sharp. Follow these
helpful tips for proper saw chain sharpening:
1. For best results use a 4.5 mm file and a file holder or filing
guide to sharpen your chain. This will ensure you always get
the correct sharpening angles.
2. Place the file holder flat on the top plate and depth gauge
of the cutter.
3. Figure R- Keep the correct top plate 21 filing angle line
of 30° on your file guide parallel with your chain (file at 60°
from chain viewed from the side).
4. Sharpen cutters on one side of the chain first. File from the
inside of each cutter to the outside. Then turn your saw
around and repeat the processes (2,3,4) for cutters on the
other side of the chain.
NOTE: Use a flat file to file the tops of the rakers (portion of
chain link in front of the cutter) so they are about 0.635 mm
below the tips of the cutters as shown in Figure S.
5. Figure T- Keep all cutter lengths equal.
6. If damage is present on the chrome surface of the top plates
or side plates, file back until such damage is removed.
CAUTION: After filing, the cutter will be sharp, use extra
caution during this process.
NOTE: Each time the chain is sharpened, it loses some of the
low kickback qualities and extra caution should be used. It
is recommended that a chain be sharpened no more than
four times.
Accessories
WARNING: The use of accessories not recommended in
this manual may be hazardous.
Replacement chain and bar are available from your nearest
DeWALT authorized service center. For use only with low kick
back bar and chain.
Available bars and chains for DCM575:
• Bar: 40 cm service part number 90641855
46 cm service part number N500117
• Chain:
40 cm service part number 90618541
46 cm service part number N500152
MAINTENANCE
Your DeWALT power tool has been designed to operate
over a long period of time with a minimum of maintenance.
Continuous satisfactory operation depends upon proper tool
care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect battery pack
before making any adjustments or removing/
English
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.
The charger and battery pack are not serviceable.
Lubrication
Refer to Saw Chain and Guide Bar Oiling (Fig. L)
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of the main housing
with dry air as often as dirt is seen collecting in and around
the air vents. Wear approved eye protection and approved
dust mask when performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals
for cleaning the non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials used in these parts.
Use a cloth dampened only with water and mild soap.
Never let any liquid get inside the tool; never immerse any
part of the tool into a liquid.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other than those offered
by DeWALT, have not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could be hazardous.
To reduce the risk of injury, only DeWALT recommended
accessories should be used with this product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. Products and batteries marked
with this symbol must not be disposed of with normal
household waste.
Products and batteries contain materials that can
be recovered or recycled reducing the demand for raw
materials. Please recycle electrical products and batteries
according to local provisions. Further information is available at
www.2helpU.com.
Rechargeable Battery Pack
This long life battery pack must be recharged when it fails
to produce sufficient power on jobs which were easily done
before. At the end of its technical life, discard it with due care for
our environment:
• Run the battery pack down completely, then remove it from
the tool.
• Li-Ion cells are recyclable. Take them to your dealer or a
local recycling station. The collected battery packs will be
recycled or disposed of properly.
49
English
TROUBLESHOOTING
Problem
Solution
Unit will not start.
• Check battery installation.
• Check battery
charging requirements.
• Check that lock off is fully pushed
down prior to moving main trigger.
• Charge battery.
• Unit is being forced. Restart and
apply less pressure.
• Insert battery into charger until red
charging light illuminates. Charge up
to 8 hours if battery is totally drained.
• Plug charger into a working outlet.
Refer to Important Charging Notes
for more details.
• Check current at receptacle by
plugging an appliance.
• Check to see if receptacle is
connected to a light switch which
turns power off when you turn out
the lights.
• Move charger and appliance to
a surrounding air temperature of
above 4.5 °C or below 40.5 °C.
• Refer to Adjusting Chain
Tension section.
• Refer to Chain Oiling section.
• Refer to Adjusting Chain
Tension section.
Unit shuts down
in use.
Battery
won’t charge.
Bar /
Chain overheated.
Chain is loose.
Poor cut quality.
Unit runs but does
not cut.
Unit does not oil.
50
• Refer to Adjusting Chain
Tension section. NOTE: Excessive
tension leads to excessive wear and
reduction in life of bar and chain.
Lubricate before each cut. Refer to
Replacing the Saw Chain section.
• Chain could be installed backwards.
Refer to sections for installing and
removing chain.
• Refill oil reservoir.
• Clean guide bar, sprocket and
sprocket cover. Refer to Care And
Maintenance section.
Español
MOTOSIERRA DE54 V
DCM575
¡Enhorabuena!
Declaración de Conformidad CE
Ha elegido una herramienta DeWALT. Años de experiencia,
innovación y un exhaustivo desarrollo de productos hacen que
DeWALT sea una de las empresas más fiables para los usuarios
de herramientas eléctricas profesionales.
Directriz de la Maquinaria
Datos técnicos
Motosierra de 54 V
DCM575
Voltaje
Tipo de batería
Longitud de la barra
Velocidad máx. de la cadena (sin carga)
Máxima longitud de corte
Capacidad de aceite
Peso (sin paquete de batería)
VDC
cm
m/s
cm
ml
kg
DCM575
54
Li-Ion
40
15
40
115
4,4
Valores de ruido y valores de vibración (suma vectores triaxiales) de acuerdo con
EN60745-2-13:2009+A1:2010.
dB(A)
80,5
LPA(nivel de presión sonora de emisión)
dB(A)
100,5
LWA(nivel de potencia sonora)
K (incertidumbre para el nivel de sonido dado) dB(A)
3
Valor de la emisión de vibración ah =
Incertidumbre K =
m/s2
m/s2
3,5
1,5
El nivel de emisión de vibración que figura en esta hoja de
información se ha medido de conformidad con una prueba
normalizada proporcionada en la EN60745 y puede utilizarse
para comparar una herramienta con otra. Puede usarse para una
evaluación preliminar de exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión de vibración
declarado representa las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se utiliza la herramienta
para distintas aplicaciones, con accesorios diferentes o
mal mantenidos, la emisión de vibración puede variar.
Esto puede aumentar considerablemente el nivel de
exposición durante el período total de trabajo.
Una valoración del nivel de exposición a la vibración
debería tener en cuenta también las veces en que
la herramienta está apagada o cuando está en
funcionamiento pero no realizando ningún trabajo. Esto
puede reducir considerablemente el nivel de exposición
durante el periodo total de trabajo.
Identifique medidas de seguridad adicionales para
proteger al operador de los efectos de la vibración tales
como: ocuparse del mantenimiento de la herramienta y
los accesorios, mantener las manos calientes y organizar
los patrones de trabajo.
Fusibles:
Europa
Herramientas de 230 V
DeWALT declara que los productos descritos bajo Datos
Técnicos son conformes a las normas:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-213:2009+A1:2010.
2000/14/CE, Anexo V Certificación B.V. DEKRA, Meander 1051 /
P.O. Box 5185 6825 MJ ARNHEM / 6802 ED
ARNHEM
Países Bajos
N.º de ID de la entidad notificada: 0344
LPA (potencia acústica medida) 80,5 dB (A)
incertidumbre (K) = 3,0 dB (A)
LWA (potencia acústica garantizada) 103 dB (A)
Estos productos también son conformes con las Directivas
2014/30/UE y 2011/65/UE. Si desea más información,
póngase en contacto con DeWALT en la dirección indicada a
continuación o bien consulte la parte posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación del archivo
técnico y realiza esta declaración en representación de DeWALT.
Markus Rompel
Director de Ingeniería
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
12.12.2016
ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones, lea el
manual de instrucciones.
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de gravedad de las
señales. Lea el manual y preste atención a estos símbolos.
PELIGRO: indica una situación de peligro inminente, que
si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.
ADVERTENCIA: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, podría provocar la muerte o
lesiones graves.
ATENCIÓN: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, puede provocar lesiones leves
o moderadas.
10 A, en la red
51
Español
Pilas
Tiempo Cargadores/Carga (Minutos)
Cat #
VDC
Ah
Peso
kg
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB413
DCB547
DCB546
DCB497
DCB496
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
18/54
18/54
36
36
18
18
18
18
18
3,0/9,0
2,0/6,0
7,5
6,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
1,25
1,05
1,92
1,88
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
420
270
X
X
70
185
90
240
60
220
140
X
X
35
100
50
120
30
140
90
X
X
22
60
30
75
22
85
60
X
X
22
60
30
75
22
140
90
X
X
22
60
30
75
22
X
X
X
X
45
120
60
150
X
X
X
150
120
X
X
X
X
X
AVISO: Indica una práctica no relacionada con
las lesiones personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
b )
Indica riesgo de incendio.
Advertencias de seguridad generales para
herramientas eléctricas
ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias de
seguridad y todas las instrucciones. El incumplimiento
de las advertencias e instrucciones podría provocar una
descarga eléctrica, un incendio y/o lesiones graves.
c )
d )
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS
E INSTRUCCIONES PARA FUTURAS
CONSULTAS
El término “herramienta eléctrica” que aparece en las advertencias
se refiere a la herramienta eléctrica que funciona a través de la red
eléctrica (con cable) o a la herramienta eléctrica que funciona con
batería (sin cable).
e )
1) Seguridad en el Área de Trabajo
a ) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas en desorden u oscuras pueden
provocar accidentes.
b ) No utilice herramientas eléctricas en atmósferas
explosivas, como ambientes donde haya polvo,
gases o líquidos inflamables. Las herramientas
eléctricas originan chispas que pueden inflamar el polvo
o los gases.
c ) Mantenga alejados a los niños y a las personas
que estén cerca mientras utiliza una herramienta
eléctrica. Las distracciones pueden ocasionar que pierda
el control.
2) Seguridad Eléctrica
a ) Los enchufes de las herramientas eléctricas deben
corresponderse con la toma de corriente. No
modifique nunca el enchufe de ninguna forma. No
52
f )
utilice ningún enchufe adaptador con herramientas
eléctricas conectadas a tierra. Los enchufes no
modificados y las tomas de corriente correspondientes
reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
Evite el contacto del cuerpo con superficies
conectadas a tierra como tuberías, radiadores,
cocinas económicas y frigoríficos. Existe un mayor
riesgo de descarga eléctrica si tiene el cuerpo conectado
a tierra.
No exponga las herramientas eléctricas a la
lluvia ni a condiciones húmedas. Si entra agua
a una herramienta eléctrica aumentará el riesgo de
descarga eléctrica.
No someta el cable de alimentación a presión
innecesaria. No use nunca el cable para transportar,
tirar de la herramienta eléctrica o desenchufarla.
Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes
afilados y piezas en movimiento. Los cables dañados o
enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
Cuando esté utilizando una herramienta eléctrica al
aire libre, use un cable alargador adecuado para uso
en exteriores. La utilización de un cable adecuado para
el uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.
Si no puede evitar utilizar una herramienta eléctrica
en un lugar húmedo, use un suministro protegido
con un dispositivo de corriente residual. El uso de
un dispositivo de corriente residual reduce el riesgo de
descarga eléctrica.
3) Seguridad Personal
a ) Manténgase alerta, esté atento a lo que hace y use
el sentido común cuando utilice una herramienta
eléctrica. No maneje una herramienta eléctrica
cuando esté cansado o bajo los efectos de drogas,
medicamentos o alcohol. Un momento de falta de
atención cuando se manejan las herramientas eléctricas
puede ocasionar lesiones personales graves.
b ) Use un equipo protector personal. Utilice siempre
protección ocular. El uso del equipo protector como
mascarillas antipolvo, calzado antideslizante, casco o
Español
c )
d )
e )
f )
g )
protección auditiva para condiciones apropiadas reducirá
las lesiones personales.
Evite la puesta en funcionamiento involuntaria.
Asegúrese de que el interruptor esté en posición
de apagado antes de conectar con la fuente
de alimentación y/o la batería, de levantar
o transportar la herramienta. El transportar
herramientas eléctricas con el dedo puesto en el
interruptor o herramientas eléctricas activadoras
que tengan el interruptor encendido puede
provocar accidentes.
Saque toda llave de ajuste o llave inglesa antes
de encender la herramienta eléctrica. Una llave
inglesa u otra llave que se deje puesta en una pieza en
movimiento de la herramienta eléctrica pueden ocasionar
lesiones personales.
No intente extender las manos demasiado.
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y
conserve el equilibrio en todo momento. Esto
permite un mejor control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
Vístase debidamente. No se ponga ropa suelta
o joyas. Mantenga el pelo, la ropa y los guantes
alejados de las piezas móviles. La ropa suelta, las joyas
y el pelo largo pueden quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
Si se suministran dispositivos para la conexión
del equipo de extracción y recogida de polvo,
asegúrese de que estén conectados y de que se usen
adecuadamente. El uso de equipo de recogida de polvo
puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.
e ) Ocúpese del mantenimiento de las herramientas
eléctricas. Compruebe si hay desalineación o
bloqueo de las piezas en movimiento, rotura de
piezas y otras condiciones que puedan afectar el
funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si la
herramienta eléctrica está dañada, llévela para
que sea reparada antes de utilizarla. Se ocasionan
muchos accidentes por el mal mantenimiento de las
herramientas eléctricas.
f ) Mantenga las herramientas para cortar afiladas y
limpias. Hay menos probabilidad de que las herramientas
para cortar con bordes afilados se bloqueen y son más
fáciles de controlar.
g ) Use la herramienta eléctrica, los accesorios y las
brocas de la herramienta etc., conforme a estas
instrucciones teniendo en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que vaya a realizarse. El uso de la
herramienta eléctrica para operaciones que no sean las
previstas puede ocasionar una situación peligrosa.
5) Uso y cuidado de las herramientas que
funcionan con batería
a ) Recárguelas sólo con el cargador especificado por
el fabricante. Un cargador que sea adecuado para un
tipo de batería puede ocasionar un riesgo de incendio si se
utiliza con otra batería.
b ) Use herramientas eléctricas sólo con las baterías
designadas específicamente. El uso de cualquier
otro tipo de batería puede crear un riesgo de lesión o
de incendio.
c ) Cuando no se esté utilizando la batería, manténgala
alejada de otros objetos de metal, como los clips,
monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos
pequeños de metal que pueden hacer una conexión
de un terminal a otro. El provocar un cortacircuito en
los terminales de la batería puede causar quemaduras o
un incendio.
d ) En condiciones de abuso, el líquido puede salirse
de la batería, evite el contacto. Si se produce un
contacto de forma accidental, enjuague con agua.
Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque
atención médica. El líquido que sale de la batería puede
causar irritación o quemaduras.
4) Uso y cuidado de las herramientas
Eléctricas
a ) No fuerce la herramienta eléctrica. Use la
herramienta eléctrica correcta para su trabajo.
La herramienta eléctrica correcta funcionará mejor y
con mayor seguridad si se utiliza de acuerdo con sus
características técnicas.
b ) No utilice la herramienta eléctrica si no puede
encenderse y apagarse con el interruptor. Toda
herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el
interruptor es peligrosa y debe ser reparada.
c ) Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación
y/o la batería de la herramienta eléctrica antes de
realizar ajustes, cambiar accesorios o guardar las
herramientas eléctricas. Dichas medidas de seguridad
preventivas reducen el riesgo de poner en marcha la
herramienta eléctrica accidentalmente.
d ) Guarde las herramientas eléctricas que no esté
utilizando fuera del alcance de los niños y no
permita que utilicen la herramienta eléctrica las
personas que no estén familiarizadas con ella o con
estas instrucciones. Las herramientas eléctricas son
peligrosas en manos de personas no capacitadas.
6) Servicio
a ) Lleve su herramienta eléctrica para que sea
reparada por una persona cualificada para realizar
las reparaciones que use sólo piezas de recambio
idénticas. Así se asegurará que se mantenga la seguridad
de la herramienta eléctrica.
Advertencias de seguridad adicionales para
motosierras
•
ADVERTENCIA: Advertencias de seguridad
adicionales para motosierras.
Mantenga el cuerpo y la ropa alejados de la cadena
cuando la motosierra esté funcionando. Antes de
53
Español
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
54
encender la motosierra, asegúrese de que la cadena
no esté en contacto con ningún objeto. No estar atento
cuando se usa la motosierra puede hacer que la ropa o partes
del cuerpo se enreden con la cadena.
Sujete siempre la motosierra con la mano derecha por
la empuñadura trasera y con la mano izquierda por la
empuñadura delantera. Nunca sujete la motosierra con la
posición contraria de las manos, puesto que aumenta el riesgo
de que se produzcan lesiones personales.
Sujete la herramienta eléctrica únicamente por la
superficie de agarre aislada, ya que la cadena de la
sierra puede entrar en contacto con cables ocultos.
Si las cadenas de aserrar entran en contacto con un cable
conectado a la red eléctrica, las piezas metálicas expuestas
de la herramienta eléctrica podrían cargarse y producir una
descarga eléctrica al usuario.
Lleve siempre gafas protectoras y protectores para los
oídos. Se recomienda el uso de un equipo de protección
para cabeza, manos, piernas y pies. El uso de ropa de
protección adecuada reduce las lesiones personales causadas
por residuos volantes o por el contacto accidental con
la motosierra.
No utilice la motosierra en un árbol. El uso de la
motosierra mientras está subido en un árbol puede provocar
lesiones personales.
Mantenga siempre un apoyo firme en el suelo y
utilice la motosierra solo cuando se encuentre sobre
una superficie fija, segura y nivelada. Las superficies
resbaladizas o inestables como, por ejemplo, las escaleras,
pueden provocar la pérdida del equilibrio o del control de
la motosierra.
Cuando corte una rama sometida a tensión, tenga
cuidado con la fuerza de contragolpe. Cuando se libera
la tensión de las fibras de madera, la rama podría golpear al
operador y/o arrojar la motosierra fuera de su alcance.
Tenga sumo cuidado cuando corte matorrales o árboles
jóvenes. El material más ligero puede atrapar la cadena de
sierra y golpearle con un latigazo o desequilibrarle.
Transporte la motosierra sostenida por la empañadura
delantera, apagada y alejada del cuerpo. Al transportar
o guardar la motosierra coloque siempre la cubierta de
la barra guía. Una manipulación adecuada de la motosierra
reduce las posibilidades de que se produzca un contacto
accidental con la motosierra en movimiento.
Siga las instrucciones para lubricar, tensar la cadena
y cambiar los accesorios. Una cadena incorrectamente
tensada o lubricada puede romperse o aumentar el riesgo de
que se produzca un contragolpe de la sierra.
Mantenga las asas secas, limpias y libres de aceite y
grasa. Las asas con grasa o aceite son resbaladizas y pueden
provocar la pérdida de control.
Corte únicamente madera. No utilice la motosierra
para otros fines no previstos. Por ejemplo, no utilice
la motosierra para cortar plástico, mampostería o
materiales de construcción que no sean de madera. El
uso de la motosierra para trabajos diferentes a aquellos para
los que ha sido concebida puede resultar peligroso.
Causas y prevención de contragolpes por
parte del operador:
Es posible que se produzca un contragolpe cuando la boca o la
punta de la barra guía toca un objeto, o cuando la madera se
cierra y pellizca la cadena de la sierra durante el corte.
En algunos casos el contacto con la punta puede provocar una
reacción invertida y repentina, levantando y bajando la barra
guía hacia el usuario.
Es posible que si se pellizca la cadena de sierra en la parte
superior de la barra guía, ésta puede retroceder hasta el usuario.
Cualquiera de estas reacciones puede provocar la pérdida del
control de la sierra y lesiones personales graves. No confíe
únicamente en los dispositivos de seguridad incorporados en la
sierra. Como usuario de la motosierra, debe tomar precauciones
para evitar accidentes o lesiones durante los trabajos de corte.
El contragolpe se debe a la utilización inadecuada y/o a
procedimientos o condiciones de trabajo incorrectos, y
puede evitarse tomando las precauciones que se detallan
a continuación:
• Mantenga un agarre firme, con los pulgares y los dedos
alrededor de la motosierra, con ambas manos en la
sierra y con el cuerpo y los brazos en una posición que
le permita resistir a las fuerzas de contragolpe. Si se
toman las debidas precauciones, es posible controlar los
contragolpes. No suelte la motosierra.
• No se extralimite y no realice cortes a una altura
superior al hombro. De esto modo, evitará el contacto
accidental con la punta y ayudará a controlar mejor la
motosierra en situaciones inesperadas.
• Utilice únicamente las barras y cadenas de repuesto
especificadas por el fabricante. Las barras y cadenas de
repuesto colocadas de forma incorrecta pueden provocar
contragolpes o la rotura de la cadena.
• Siga las instrucciones del fabricante acerca del afilado
y mantenimiento de la motosierra. La disminución de la
altura del calibre de profundidad puede causar el aumento de
los contragolpes.
Para minimizar los contragolpes deberán
tomarse las siguientes precauciones:
1 . Aferre bien la sierra. Sujete la motosierra firmemente
con las dos manos mientras el motor esté en marcha.
Aférrela bien poniendo los pulgares y los dedos
alrededor de la empuñadura de la motosierra. La
motosierra tirará hacia adelante al cortar en la parte inferior
del borde de la barra, y empujará hacia atrás al cortar a lo
largo del borde superior de la barra.
2 . No se extienda demasiado.
3 . Mantenga un equilibrio adecuado y la
estabilidad constantemente.
4 . No deje que la boca de la barra guía toque ningún
tronco, rama, suelo u otra obstrucción.
Español
5 . No corte por encima de la altura del hombro.
6 . Use dispositivos tales como una cadena de contragolpe
moderado y barras guía de contragolpe reducido que
reduzcan los riesgos asociados a los contragolpes.
7 . Utilice únicamente las barras y las cadenas de repuesto
especificadas por el fabricante.
8 . No permita que la cadena en movimiento entre en
contacto con ningún objeto en la punta de la barra guía.
9 . Mantenga el área de trabajo libre de obstrucciones tales
como otros árboles, ramas, piedras, vallas, palos, etc.
Elimine o evite cualquier obstrucción contra la que pueda
golpearse la motosierra mientras corta un determinado tronco
o rama.
10 . Mantenga la motosierra afilada y bien tensada.
Si la cadena está floja o desafilada aumentan las
posibilidades de contragolpes. Controle la tensión
periódicamente con el motor parado y con la herramienta
desenchufada, nunca con el motor en funcionamiento.
11 . Empiece y siga cortando únicamente con la cadena
a máxima velocidad. Si la cadena se mueve a menor
velocidad, existen grandes posibilidades de que se produzca
un contragolpe.
12 . Corte un solo tronco por vez.
13 . Tenga sumo cuidado cuando reanude un corte iniciado
anteriormente. Clave los topes dentados en la madera y
espere a que la cadena alcance la máxima velocidad antes de
continuar con el corte.
14 . No intente hacer cortes de inmersión o perforación.
15 . Tenga cuidado con las ramas movedizas y otras fuerzas
que pudieran cerrar un corte o caer sobre la cadena.
Característica de seguridad contra los
contragolpes
•
•
ADVERTENCIA: Las siguientes características están
incluidas en su sierra para ayudarle a reducir el riesgo
de contragolpes; no obstante tales características no
eliminan totalmente este peligrosa reacción. Como
usuario de la motosierra, no se fíe exclusivamente
de los dispositivos de seguridad. Debe cumplir todas
las precauciones de seguridad, las instrucciones y el
mantenimiento indicados en este manual para contribuir
a evitar los contragolpes u otras fuerzas que pudieran
causar lesiones graves.
Barra guía de contragolpe reducido, diseñada con una
pequeña punta curva que reduce el tamaño de la zona
de peligro de contragolpe en la punta de la barra. Ha sido
demostrado que la barra guía de contragolpe reducido
reduce considerablemente el número y la gravedad de los
contragolpes al ser probada de acuerdo con los requisitos de
seguridad para las motosierras eléctricas.
La cadena de contragolpe moderado ha sido diseñada con un
calibrador de profundidad contorneado y una articulación de
protección que desvía la fuerza de contragolpe y permite que
la madera vaya gradualmente hacia la cuchilla.
•
No utilice la motosierra mientras se encuentre sobre un árbol,
en una escalera u otra superficie inestable.
• Sostenga la herramienta por las superficies de agarre aisladas
cuando realice una operación en la que la herramienta de
corte pueda estar en contacto con un cable oculto. El contacto
con un cable conectado dejará expuestas las piezas metálicas
de la herramienta con corriente, pudiendo dar una descarga
eléctrica al operador.
• No intente realizar operaciones que excedan de su capacidad
o experiencia. Lea meticulosamente y comprenda totalmente
todas las instrucciones de este manual.
• Antes de encender la motosierra, asegúrese de que esta no esté
en contacto con ningún objeto.
• No utilice la motosierra con una sola mano. Si se trabaja con
una sola mano pueden causarse lesiones graves al operador,
los ayudantes y otras personas. La motosierra ha sido
concebida únicamente para usarla con las dos manos.
• Mantenga las manos secas, limpias y libres de aceite o grasa.
• No deje que se acumule suciedad, restos o aserrín en el motor
o las salidas de aire exteriores.
• Pare la motosierra antes de bajarla.
• No corte vides y/o pequeños matorrales.
• Tenga especial cuidado cuando corte matorrales pequeños
y árboles jóvenes ya que el material más fino puede quedar
atrapado en la motosierra y golpearle en forma de látigo o
hacerle perder el equilibrio.
ADVERTENCIA: Algunos tipos de polvo generados
por el lijado, aserrado, amolado, taladrado y otras
actividades de construcción contienen productos químicos
considerados cancerígenos por el Estado de California
y que pueden causar defectos congénitos y otros daños
reproductivos. Algunos ejemplos de estas sustancias
químicas son:
• el plomo de las pinturas a base de plomo,
• la sílice cristalina de ladrillos y cemento y otros
productos de albañilería, y
• el arsénico y el cromo de la madera
tratada químicamente.
El riesgo a dichas exposiciones varía en función de la
frecuencia con la que realice este tipo de trabajo. Para reducir
la exposición a estas sustancias químicas: trabaje en un lugar
bien ventilado y con equipos de protección aprobados tales
como máscaras antipolvo especialmente diseñadas para filtrar
partículas microscópicas.
• Evite el contacto prolongado con el polvo de lijado, aserrado,
amolado, taladrado y otras actividades de construcción.
Lleve ropa protectora y limpie las zonas expuestas con agua
y jabón. Si no impide que le entre polvo en la boca u ojos o
permite que le quede depositado en la piel, puede favorecer la
absorción de sustancias químicas nocivas.
ADVERTENCIA: Al usar esta herramienta puede generarse
o emitirse polvo, que puede causar daños respiratorios
graves y permanentes y otras lesiones.
55
Español
Nombres y términos de la motosierra
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
56
Tronzado - El proceso de corte transversal de un árbol talado o
de un tronco en trozos.
Freno del motor - Un dispositivo usado para parar la
motosierra al soltar el interruptor.
Cabezal motor de la motosierra - Una motosierra sin la
cadena de aserrar y sin barra guía.
Piñón de mando o piñón - La pieza dentada que impulsa la
cadena de la sierra.
Tala - El proceso de cortar un árbol para derribarlo.
Corte trasero de tala - Corte final de la operación de tala de
un árbol que se hace en el lado opuesto del árbol al corte
de muesca.
Empuñadura delantera - La empuñadura de soporte situada
en o hacia la parte delantera de la motosierra.
Protector de la empuñadura delantera - La barrera estructural
entre la empuñadura delantera de la motosierra y la barra
guía, colocada generalmente cerca de la posición de la mano
en la empuñadura delantera.
Barra guía - Estructura sólida con un riel que sirve de soporte y
de guía para la cadena de la sierra.
Funda de la barra guía - Cubierta colocada sobre la barra guía
que impide el contacto con los dientes cuando la sierra no
está en uso.
Contragolpe - El movimiento hacia atrás o hacia arriba o
ambos de la barra guía, que se produce cuando la cadena de
la sierra cerca de la boca de la parte superior de la barra guía
toca cualquier objeto, como por ejemplo un tronco o una
rama, o cuando la madera se cierra y pellizca la cadena de la
sierra durante el corte.
Contragolpe por pellizco - Empuje rápido de la sierra hacia
atrás que puede producirse cuando la madera se cierra y
pellizca la cadena de la sierra en movimiento durante el corte
a lo largo de la parte superior de la barra guía.
Contragolpe rotatorio - El movimiento rápido hacia arriba
y hacia atrás de la sierra que puede producirse cuando la
cadena de la sierra en movimiento cerca de la parte superior
de la punta de la barra guía toca un objeto, como por ejemplo,
un tronco o una rama.
Desramar - Quitar las ramas de un árbol talado.
Cadena de contragolpe moderado - Una cadena que reduce
los requisitos relativos a los contragolpes. (cuando han sido
comprobadas en una muestra representativa de motosierras).
Posición normal de corte - Las posiciones asumidas al realizar
operaciones de tronzado y tala.
Corte de muescado - Corte en forma de muesca en un árbol
para dirigir la caída del árbol.
Empuñadura trasera - La empuñadura de soporte situada en
o hacia la parte trasera de la motosierra.
Barra guía de contragolpe reducido - Una barra guía
que, según se ha demostrado, reduce notablemente
los contragolpes.
•
•
•
•
•
•
Cadena de la sierra de repuesto - Cadena que reduce los
requisitos relativos a los contragolpes, tras ser probada con
motosierras específicas.
Cadena de la sierra - Cadena en forma de collar con dientes de
corte, accionada por el motor y sostenida por la barra guía.
Tope dentado - Los dientes usados al talar o tronzar para
pivotear la sierra y mantener la postura al aserrar.
Interruptor - Dispositivo que al usarlo abre o interrumpe
el circuito de alimentación eléctrica hacia el motor de
la motosierra.
Mecanismo articulado del interruptor - Mecanismo
que transmite el movimiento desde el accionamiento
al interruptor.
Bloqueo del interruptor - Bloqueo móvil que si no se
acciona manualmente, impide una opresión involuntaria
del interruptor.
Uso previsto
La motosierra DCM575 de DeWALT es ideal para trabajos de
poda y corte de troncos de hasta 35 cm de diámetro.
Riesgos residuales
No obstante el cumplimiento de las normas de seguridad
pertinentes y del uso de dispositivos de seguridad, existen
determinados riesgos residuales que no pueden evitarse. Dichos
riesgos son los siguientes:
• Deterioro auditivo.
• Riesgo de lesiones personales debido a partículas flotantes en
el aire.
• Riesgo de quemaduras producidas por los accesorios que se
calientan durante el funcionamiento.
• Riesgo de lesiones personales por uso prolongado.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está diseñado para un solo voltaje.
Compruebe siempre que el voltaje de la batería coincida con
el voltaje que figura en la placa de especificaciones. Asegúrese
también de que el voltaje del cargador coincida con el de la
red eléctrica.
Su cargador DeWALT tiene doble aislamiento
conforme a la norma EN60335, por lo que no se
requiere conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe reemplazarse por
un cable especialmente preparado disponible a través de la
organización de servicios de DeWALT.
Uso de un alargador
No debe utilizarse un alargador a menos que sea absolutamente
necesario. Use un alargador adecuado a la potencia del cargador
(consulte los Datos técnicos). El tamaño mínimo del conductor
es 1 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
GUARDE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES
Español
Cargadores
•
Los cargadores DeWALT no necesitan ningún ajuste y están
diseñados para ofrecer el funcionamiento más fácil al usuario.
Instrucciones de seguridad importantes
para todos los cargadores de batería
SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES: Este manual contiene
instrucciones importantes de seguridad y funcionamiento
para los cargadores de batería compatibles (Consultar Datos
Técnicos).
• Antes de utilizar el cargador, lea todas las instrucciones y
advertencias del cargador, del paquete de baterías y del
producto que utiliza el paquete de baterías.
ADVERTENCIA: Peligro de electrocuciones. No permita
que ningún líquido penetre en el cargador. Podrá
conllevar electrocuciones.
ADVERTENCIA: Recomendamos el uso de un dispositivo
de corriente residual con corrientes residuales de 30mA
o menos.
ATENCIÓN: Peligro de quemaduras. Para reducir el riesgo
de daños, cargue sólo las baterías recargables de DeWALT.
Otros tipos de baterías podrán provocar daños materiales
y daños personales.
ATENCIÓN: Los niños deberán permanecer vigilados para
garantizar que no jueguen con el aparato.
AVISO: En determinadas condiciones, estando el cargador
enchufado a la alimentación eléctrica, los contactos de
carga interiores del cargador pueden ser cortocicuitados
por materiales extraños. Los materiales conductores
extraños como, a título enunciativo pero no limitativo,
lana de acero, papel de aluminio o cualquier acumulación
de partículas metálicas deben mantenerse alejados
de las cavidades del cargador. Desconecte siempre el
cargador de la red cuando no haya ningún paquete de
baterías en la cavidad. Desconecte el cargador antes de
intentar limpiarlo.
• NO intente cargar el paquete de baterías con otros
cargadores distintos a los indicados en el presente
manual. El cargador y el paquete de baterías han sido
específicamente diseñados para funcionar juntos.
• Estos cargadores no han sido diseñados para fines
distintos a la recarga de las baterías recargables de
DeWALT. Cualquier otro uso provocará un riesgo de incendio,
electrocución o choques.
• No exponga el cargador a la lluvia o a la nieve.
• Tire del enchufe en lugar del cable al desconectar el
cargador. De este modo, reducirá el riesgo de daños a la
toma y al cable eléctrico.
• Compruebe que el cable se encuentra ubicado de modo
que no pueda pisarlo, atascarlo o sujeto a cualquier otro
daño o tensión.
• No utilice cables de extensión a menos que sea
estrictamente necesario. El uso de un cable de extensión
inadecuado podrá provocar riesgos de incendios,
electrocuciones o choques.
•
•
•
•
•
•
•
No coloque ningún objeto en la parte superior del
cargador ni lo coloque en una superficie blanda que
pueda bloquear las ranuras de ventilación y dar lugar a
un calentamiento interno excesivo. Coloque el cargador
en una posición lejos de cualquier fuente de calor. El cargador
se ventila mediante las ranuras ubicadas en la parte superior e
inferior de la carcasa.
No opere el cargador con un cable o enchufe dañado—
haga que se lo reparen de inmediato.
No opere el cargador si ha recibido un gran golpe, si
se ha caído o si se ha dañado de cualquier otro modo.
Llévelo a un centro de servicio autorizado.
No desmonte el cargador, llévelo a un centro de servicio
autorizado cuando necesite repararlo. Un ensamblaje
inadecuado podrá provocar riesgos de electrocución, choques
o incendios.
Si el cable de suministro está dañado, deberá sustituirlo de
inmediato por otro del fabricante, su agente de servicio o una
personal cualificada similar para evitar todo tipo de peligro.
Desconecte el cargador del enchufe antes de intentar
limpiarlo. Esto reducirá el riesgo de electrocución. La
retirada del paquete de baterías no reducirá este riesgo.
NO intente nunca conectar 2 cargadores juntos.
El cargador ha sido diseñado para funcionar con la
red eléctrica normal de 230 V. No intente utilizarlo
con cualquier otro voltaje. Esto no se aplica al cargador
de vehículos.
Cargar la batería (Fig. B)
1. Conecte el cargador a la toma adecuada antes de introducir
el paquete de baterías.
2. Introduzca el paquete de baterías 7 en el cargador,
comprobando que quede bien colocado en el cargador. La
luz roja (carga) parpadeará continuamente, indicando que
se ha iniciado el proceso de carga.
3. Se indicará que la carga ha terminado porque la luz roja
permanecerá encendida de manera continua. La batería está
totalmente cargada y puede usarla o dejarla en el cargador.
Para sacar el paquete de baterías del cargador, mantenga
pulsado el botón de liberación de la batería 15 del paquete
de baterías.
NOTA: Para garantizar el máximo rendimiento y la máxima
duración de sus baterías de iones de litio, cárguelas
completamente antes de utilizarlas.
Funcionamiento del cargador
Consulte los indicadores de abajo para conocer el estado de
carga de la batería.
Indicadores de carga
cargando
completamente cargado
retraso por batería caliente/fría*
*La luz roja sigue parpadeando, pero el indicador de luz amarilla
queda encendido durante esta operación. Cuando la batería
57
Español
está a una temperatura adecuada, la luz amarilla se apaga y el
cargador retoma el procedimiento de carga.
Los cargadores compatibles no cargan las baterías defectuosas.
El cargador indicará la batería defectuosa no encendiéndola o
mostrando el problema de la batería o del cargador mediante
un parpadeo.
NOTA: Esto también podría significar un problema con
el cargador.
Si el cargador indica un problema, lleve el cargador y la batería a
un centro de reparación autorizado para que los prueben.
Retardo por batería fría / caliente
Cuando el cargador detecta una batería demasiado fría o
caliente, automáticamente inicia un retardo de batería fría
/ caliente, suspendiendo la carga hasta que la batería haya
alcanzado la temperatura adecuada. El cargador cambiará
automáticamente al modo de carga de batería. Esta
característica le asegura el máximo de vida útil a la batería.
Una batería fría se carga a velocidad más baja que una batería
caliente. La batería se cargará a una velocidad inferior mediante
el ciclo completo de recarga y no regresará a la máxima
velocidad recarga incluso cuando la batería se caliente.
El cargador DCB118 está dotado de un ventilador interior
diseñado para enfriar el paquete de baterías. El ventilador se
enciende automáticamente cuando hay que enfriar el paquete
de baterías. Nunca haga funcionar el cargador si el ventilador
no funciona correctamente o si las ranuras de ventilación
están bloqueadas. No deje que objetos extraños entren dentro
del cargador.
Sistema de protección electrónica
Las herramientas XR de iones de litio han sido diseñadas con un
sistema de protección electrónica que protege la batería contra
la sobrecarga, el recalentamiento o las grandes descargas.
La herramienta se apagará automáticamente si se activa el
sistema de protección electrónica. Si esto ocurre, coloque la
batería de iones de litio en el cargador y déjela hasta que se
recargue totalmente.
Montaje de pared
Estos cargadores han sido diseñados para ser montados en la
pared o para dejarlos en pie sobre una mesa o una superficie
de trabajo. Si tiene montaje de pared, coloque el cargador
al alcance de una toma de corriente, y alejado de esquinas
u otras obstrucciones que impidan la circulación de aire.
Use la parte posterior del cargador como una plantilla para
colocar los tornillos de montaje en la pared. Monte el cargador
firmemente usando tornillos para paredes de cartón yeso
(comprados aparte) de por lo menos 25,4 mm de largo con
un tornillo con cabeza de 7-9 mm de diámetro, enroscado en
madera a un profundidad óptima, dejando aproximadamente
5,5 mm del tornillo expuesto. Alinee las ranuras de la parte
posterior del cargador con los tornillos expuestos y engánchelos
completamente en las ranuras.
Instrucciones para la limpieza del cargador
ADVERTENCIA: Peligro de descarga. Desconecte el
cargador de la toma de CA antes de la limpieza. La
grasa y la suciedad externas pueden eliminarse utilizando
58
un paño o un cepillo no metálico suave. No use agua ni
otros productos limpiadores. Nunca permita que entre
ningún líquido en la herramienta ni sumerja ninguna
parte de la misma en ningún líquido.
Baterías
Instrucciones de seguridad importantes
para todas las baterías
Cuando pida baterías de repuesto, asegúrese de incluir el
número de catálogo y el voltaje.
La batería incluida en la caja no está completamente cargada.
Antes de utilizar la batería y el cargador, lea las instrucciones de
seguridad a continuación. Luego siga los procedimientos de
carga descritos.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
•
•
•
•
•
•
•
•
No recargue ni utilice las baterías en atmósferas
explosivas, como ambientes donde haya polvo, gases
o líquidos inflamables. La introducción o la retirada de la
batería del cargador podrá incendiar el polvo o los humos.
No fuerce nunca el paquete de baterías en el cargador.
No cambie el paquete de baterías de ningún modo para
introducirlo en un cargador no compatible ya que el
paquete de baterías podrá romperse y provocar daños
personales graves.
Cargue el exclusivamente los paquetes de baterías con los
cargadores DeWALT.
NO salpique ni sumerja en agua ni en otros líquidos.
No guarde ni utilice la herramienta y el paquete de
baterías en lugares en los que la temperatura pueda
alcanzar o superar los 40 ˚C (104 ˚F) (como por ejemplo,
en los cobertizos de exterior o en las instalaciones
metálicas en verano).
No incinere la batería aunque tenga daños importantes
o esté completamente desgastada. La batería puede
explotar en un fuego. Se generan gases y materiales tóxicos
cuando se queman baterías de iones de litio.
Si el contenido de la batería entra en contacto con la
piel, lávese inmediatamente con jabón suave y agua.
Si el líquido de la batería entra en contacto con los ojos,
enjuague con agua los ojos abiertos durante 15 minutos o
hasta que cese la irritación. Si se necesita atención médica,
el electrolito de la batería está compuesto de una mezcla de
carbonatos orgánicos líquidos y sales de litio.
El contenido de las pilas de la batería abiertas puede
causar irritación respiratoria. Proporcione aire fresco. Si los
síntomas persisten, obtenga atención médica.
ADVERTENCIA: Riesgo de quemadura. El líquido de
la batería puede ser inflamable si se expone a chispas
o llamas.
ADVERTENCIA: No intente nunca abrir el paquete de
baterías por ningún motivo. Si la carcasa del paquete
de baterías está rota o dañada, no lo introduzca en el
cargador. No golpe, tire ni dañe el paquete de baterías.
No utilice un paquete de baterías o cargador que haya
recibido un gran golpe, se haya caído o se haya dañado
Español
de algún modo (por ejemplo, perforado con un clavo,
golpeado con un martillo o pisado). Podrá conllevar
electrocuciones o choques eléctricos. Los paquetes de
baterías dañadas deberán llevarse al centro de servicio
para su reciclado.
ADVERTENCIA: Peligro de incendio. No almacene ni
transporte paquetes de baterías de modo que algún
objeto metálico entre en contacto con los terminales
expuestos de la batería. Por ejemplo, no coloque el
paquete de baterías en delantales, bolsillos, cajas de
herramientas, cajones, etc. donde haya clavos, tornillos,
llaves, etc. sueltos.
ATENCIÓN: Cuando no la utilice, coloque la
herramienta de forma lateral en una superficie
estable que no presente ningún peligro de caídas u
obstáculos. Algunas herramientas con grandes paquetes
de baterías permanecerán de pie sobre el paquete de
baterías, pero podrán volcarse con facilidad.
Transporte
ADVERTENCIA: Peligro de incendio. El transporte de
baterías podría ser causa de incendios si los terminales
de la batería entran accidentalmente en contacto con
materiales conductores. Cuando transporte baterías,
compruebe que los terminales de las mismas estén
protegidos y bien aislados de los materiales que pudieran
entrar en contacto con ellos y causar un cortocircuito.
Las baterías de DeWALT cumplen todas las normas de
transporte aplicables según lo dispuesto en los estándares
industriales y legales, entre ellas, las Recomendaciones
relativas al transporte de mercancías peligrosas de la ONU;
los Reglamentos de Mercancías Peligrosas de la Asociación
Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el Código Marítimo
Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG) y el Acuerdo
Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías
Peligrosas por Carretera (ADR). Las celdas y las baterías de iones
de litio han sido comprobadas de acuerdo a lo establecido
en la sección 38,3 del Manual de pruebas y criterios de las
Recomendaciones relativas al transporte de mercancías
peligrosas de la ONU.
En la mayor parte de los casos, la expedición de paquetes de
baterías DeWALT está exenta de la clasificación de material
peligroso de Clase 9 totalmente regulado. En general, solo las
expediciones que contienen baterías de iones de litio con una
potencia energética superior a 100 vatios-hora (Wh) deben
ser expedidos como Clase 9 totalmente regulada. Todas las
baterías de iones de litio tienen la potencia de vatios-hora
marcadas en el paquete. Además, debido a la complejidad de
las reglamentaciones, DeWALT no recomienda el transporte
aéreo de paquetes de baterías de iones de litio solas,
independientemente de la potencia en vatios-horas que tengan.
La expedición de herramientas con baterías (combo kits) puede
hacerse por transporte aéreo excepto que la potencia en vatioshora del paquete de baterías sea superior a 100 Wh.
Independientemente de si el transporte se considera exento
o completamente regulado, el expedidor será responsable de
consultar las normas recientes sobre los requisitos de embalaje,
etiquetado o marcado y documentación.
La información expuesta en esta sección del manual se
proporciona de buena fe y se considera exacta en el momento
de creación del documento. No obstante, no se ofrece ninguna
garantía, ni implícita ni explícita. Es responsabilidad del
comprador comprobar que todas sus actividades se ajusten a las
normas de aplicación.
Transportar la batería FLEXVOLTTM
La batería DeWALT FLEXVOLTTM tiene dos modos: Uso
y transporte.
Modo de uso: Cuando la batería FLEXVOLTTM está erguida sola
o en un producto de 18 V DeWALT, funciona como una batería
de 18 V. Cuando la batería FLEXVOLTTM está en un producto
de 54 V o de 108 V (dos baterías de 54 V), funciona como una
batería de 54 V.
Modo de transporte: Cuando la batería FLEXVOLTTM tiene
colocada la tapa, está en modo de transporte. Mantenga la tapa
durante el transporte.
Cuando está en modo de
transporte, los cables de las
células están eléctricamente
desconectados dentro del
paquete, resultando 3 baterías con 1 batería de capacidad de
vatios hora (Wh) inferior en relación con una capacidad de
vatios hora superior. Esta cantidad aumentada de 3 baterías con
una capacidad de vatios hora inferior puede eximir la batería de
ciertas normas de transporte impuestas a las baterías de vatios
hora superiores.
Por ejemplo, la capacidad
Ejemplo de marcado de etiqueta de uso
y transporte
en Wh para el transporte
debería indicar 3 x 36 Wh,
lo que significa 3 baterías
de 36 Wh cada una. La
capacidad en Wh para el uso debería indicar 108 Wh (1 batería).
Recomendaciones para el almacenamiento
1. El mejor lugar de almacenamiento es uno que sea fresco y
seco, que no esté expuesto directamente a la luz del sol ni
a un exceso de frío o calor. Para un rendimiento y vida útil
óptimos de la batería, guarde las baterías a temperatura
ambiente cuando no esté usándolas.
2. Si va a realizar un almacenamiento duradero, se aconseja
que guarde un paquete de pilas completamente cargado
en un lugar frío y seco para obtener los máximos resultados
del cargador.
NOTA: Los paquetes de pilas no deberán guardarse
completamente descargados. El paquete de pilas deberá
recargarse antes de utilizarse.
Etiquetas del cargador y la batería
Además de los pictogramas utilizados en el presente manual,
las etiquetas del cargador y del paquete de pilas muestran los
siguientes pictogramas:
59
Español
Antes de usarse, leer el manual de instrucciones.
Consultar los Datos técnicos para informarse del
tiempo de carga.
No realizar pruebas con objetos conductores.
1 Cargador de batería de iones de litio**
**Incluido solo con la motosierra DCM575X1
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido
algún desperfecto durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer detenidamente y
comprender este manual antes de utilizar la herramienta.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de instrucciones.
No cargar baterías deterioradas.
Póngase protección para el oído.
No exponer al agua.
Póngase protección para los ojos.
Cambiar inmediatamente los cables defectuosos.
No dejar bajo la lluvia.
Cargar sólo entre 4 ˚C y 40 ˚C.
Sólo para uso en interior.
El contacto con la punta puede hacer que la barra guía
se mueva en modo imprevisto hacia arriba o abajo, lo
que puede causar lesiones graves.
Desechar las baterías con el debido respeto al
medio ambiente.
Debe evitarse el contacto de la punta de la barra guía
con cualquier objeto.
Cargue los paquetes de baterías DeWALT
únicamente con los cargadores DeWALT indicados.
Cargar los paquetes de baterías con baterías
distintas a las indicadas por DeWALT en un cargador
DeWALT, puede hacer que las baterías exploten o
causar otras situaciones peligrosas.
Dirección de giro de la cadena de la sierra.
Use siempre las dos manos cuando trabaje con
la motosierra.
Apague la herramienta. Antes de realizar alguna
operación de mantenimiento en la herramienta,
extraiga la batería.
No queme el paquete de baterías.
USO (sin tapa de transporte). Por ejemplo: la
capacidad en Wh indica 108 Wh (1 batería de
108 Wh).
TRANSPORTE (con tapa de transporte incorporada).
Ejemplo: la capacidad en Wh indica 3 x 36 Wh
(3 baterías de Wh).
Potencia sonora conforme con la Directiva 2000/14/
CE.
Posición del Código de Fecha
El DCM575 funciona con un paquete de baterías de 54 voltios.
Estos paquetes de baterías pueden usarse: DCB546, DCB547.
Consulte los Datos técnicos para más información.
El Código de fecha, que contiene también el año de fabricación,
viene impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2016 XX XX
Año de fabricación
Contenido del embalaje
Descripción (Fig. A)
Tipo de baterÍa
El embalaje contiene:
1Motosierra
1Funda
1 Barra de 40 cm
1 Cadena de 40 cm
1 Manual de instrucciones
BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDOS
1 Batería de iones de litio**
60
1
2
3
4
5
ADVERTENCIA: Jamás altere la herramienta eléctrica
ni ninguna de sus piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
Interruptor de velocidad variable
Palanca de bloqueo
Freno de la cadena / protector delantero de la mano
Barra guía
Cadena de la sierra
Español
6 Tapa del piñón
7 Batería
8 Botón de bloqueo de ajuste de la barra
9 Botón de tensado de la cadena
10 Indicador del nivel de aceite
11 Funda de la barra guía
12 Empuñadura trasera
13 Empuñadura delantera
14 Alojamiento de la batería
15 Botón de liberación de la batería
16 Tapón del aceite (no mostrado)
Uso previsto
La motosierra ha sido diseñada para aplicaciones profesionales
de corte.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en presencia de
líquidos o gases inflamables.
La motosierra es una herramienta eléctrica profesional.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El uso
de esta herramienta por parte de operadores inexpertos
requiere supervisión.
• Este producto no ha sido diseñado para ser utilizado por
personas (incluyendo los niños) que posean discapacidades
físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de la
experiencia, conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que se haga
responsable de su seguridad. No deberá dejar nunca que los
niños jueguen solos con este producto.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de realizar ajuste alguno
o de quitar o instalar acoplamientos o accesorios. La
puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
ADVERTENCIA: Utilice solamente baterías y
cargadores DeWALT.
Introducir y retirar el paquete de baterías de
la herramienta (Fig. C–E)
NOTA: Para obtener mejores resultados, compruebe que el
paquete de baterías 7 está completamente cargado.
Para instalar el paquete de baterías de la
herramienta
1. Alinee la batería 7 con las guías internas de la herramienta
(Fig. C).
2. Deslice la batería dentro de la unidad hasta que quede bien
colocada y asegúrese de que haga clic cuando encaje.
Para retirar el paquete de baterías de la
herramienta
1. Pulse el botón de liberación 15 y tire firmemente de la
batería para sacarla de la empuñadura de la herramienta
(Fig. D).
2. Introduzca el paquete de baterías en el cargador tal y como
se indica en la sección del cargador del presente manual.
Paquetes de baterías con indicador de
carga (Fig. E)
Algunos paquetes de baterías de DeWALT incluyen un indicador
de carga que consiste en tres luces LED que indican el nivel de
carga restante en el paquete de baterías.
Para activar el indicador de carga, pulse y mantenga pulsado el
botón del indicador de carga 17 . Un grupo de tres luces LED
verdes se iluminará, indicando el nivel que queda de carga.
Cuando el nivel de carga de la pila esté por debajo del límite
necesario para su uso, el indicador de carga no se iluminará y
deberá recargar la pila.
NOTA: El indicador de carga tan sólo constituye una indicación
de la carga que queda en el paquete de pilas. No indica ninguna
funcionalidad de la herramienta y podrá registrar variaciones en
función de los componentes del producto, de la temperatura y
de la aplicación del usuario final.
ENSAMBLAJE
Instalación de la barra guía y de la cadena
de la sierra (Fig. A, F–H, K)
ATENCIÓN: Cadena afilada. Utilice siempre guantes
de protección cuando manipule la cadena. La cadena
está afilada y puede provocar cortes cuando no está
en funcionamiento.
ADVERTENCIA: Cadena móvil afilada. Para evitar
accidentes, compruebe haber sacado la batería de la
herramienta antes de efectuar las siguientes operaciones.
No hacerlo podría provocar graves lesiones personales.
La cadena de la sierra 5 y la barra guía 4 están embaladas por
separado en la caja. La cadena debe conectarse a la barra, y
ambas deben conectarse al cuerpo de la herramienta.
• Coloque la cadena sobre una superficie plana y estable.
• Levante la palanca de bloqueo y gire el botón de bloqueo
de ajuste de la barra 8 en sentido contrario a las agujas del
reloj, como se muestra en la Figura F para extraer la tapa del
piñón 6 .
• Usando guantes de protección, aferre la cadena de aserrar
5 y envuélvala alrededor de la barra guía 4 , comprobando
que los dientes estén orientados hacia la dirección correcta
(consulte la Figura K).
• Compruebe que la cadena esté colocada correctamente en
la ranura alrededor de toda la barra guía.
• Coloque la cadena de la sierra alrededor del piñón 18 .
Mientras alinea la ranura de la barra guía con la clavija de
tensado de la cadena 20 y el perno 19 de la base de la
herramienta, como se muestra en la Figura G.
• Una vez que esté en su lugar, siga sosteniendo la barra y
vuelva a colocar la tapa del piñón 6 . Compruebe que el
orificio del conjunto del perno de la herramienta sin tensado
de la tapa quede alineado con el perno 19 de la carcasa
principal. Levante la palanca de bloqueo y gire el botón de
bloqueo de ajuste de la barra 8 en el sentido de las agujas
61
Español
del reloj hasta que haga clic, después afloje el botón una
vuelta completa para tensar bien la cadena de la sierra.
• Gire el botón de tensado de la cadena 9 en el sentido de las
agujas del reloj como se muestra en la figura H. Compruebe
que la cadena de la sierra 5 quede ajustada alrededor de la
barra guía 4 . Apriete el botón de bloqueo de ajuste de la
barra hasta que haga clic. La barra está bien sujeta después
de oír tres clics. No se requiere más apriete.
Ajustar el tensado de la cadena (Fig. A, I )
ATENCIÓN: Cadena afilada. Utilice siempre guantes
de protección cuando manipule la cadena. La cadena
está afilada y puede provocar cortes cuando no está
en funcionamiento.
ADVERTENCIA: Cadena móvil afilada. Para evitar
accidentes, compruebe haber sacado la batería de la
herramienta antes de efectuar las siguientes operaciones.
No hacerlo podría provocar graves lesiones personales.
• Con la sierra sobre una superficie plana y estable,
compruebe el tensado de la cadena de la sierra 5 . El
tensado es correcto cuando la cadena retrocede después de
alejarla 3 mm de la barra guía 4 ejerciendo poca fuerza con
los dedos índice y pulgar, como se muestra en la figura I.
No debería haber ninguna “flexión” entre la barra guía y la
cadena en la parte inferior, como se muestra en la Figura I.
• Para ajustar el tensado de la cadena de la sierra, levante la
pestaña de bloqueo y gire el botón de bloqueo de ajuste de
la barra 8 en el sentido contrario a las agujas del reloj con
una vuelta completa. Gire el botón de tensado de la cadena
9 en el sentido de las agujas del reloj hasta que la tensión
de la cadena sea correcta como se indica arriba.
• No tense demasiado la cadena, pues provocará un desgaste
excesivo y se reducirá la vida útil de la barra y de la cadena.
• Cuando el tensado de la cadena sea correcto, apriete bien el
botón de bloqueo de ajuste de la barra.
NOTA: El botón de bloqueo de ajuste de la barra tiene un
sistema de bloqueo de apriete. La tapa del piñón está bien
colocada después de oír tres clics. No se requiere más apriete.
• Cuando la cadena es nueva, compruebe la tensión
frecuentemente (después de sacar la batería) durante
las 2 primeras horas de uso ya que la cadena nueva se
alarga ligeramente.
Sustitución de cadena de la sierra (Fig. A, K)
ATENCIÓN: Cadena afilada. Utilice siempre guantes
de protección cuando manipule la cadena. La cadena
está afilada y puede provocar cortes cuando no está
en funcionamiento.
ADVERTENCIA: Cadena móvil afilada. Para evitar
accidentes, compruebe haber sacado la batería de la
herramienta antes de efectuar las siguientes operaciones.
No hacerlo podría provocar graves lesiones personales.
• Levante la pestaña de bloqueo y gire el botón de bloqueo
de ajuste de la barra 8 en el sentido contrario a las agujas
del reloj para liberar la tensión de la cadena.
62
• Extraiga la tapa del piñón 6 como se describe en la sección
Instalar la barra guía y la cadena de la sierra.
• Saque la cadena usada 5 del canal de la barra guía 4 .
• Coloque la cadena en la ranura de la barra guía; al hacerlo,
asegúrese de que los dientes de la cadena de la sierra estén
orientados en la dirección correcta, haciendo coincidir la
flecha de la cadena con el gráfico de la tapa del piñón 6 ,
como se muestra en la figura K.
• Siga las instrucciones de Instalar la barra guía y la cadena
de la sierra.
La cadena y la barra de repuesto están disponibles en su centro
de servicios de DeWALT más próximo.
• La motosierra DCM575 requiere la sustitución de la cadena
# DWRC1600, pieza de repuesto número 90618541. Barra de
repuesto de 40 cm, pieza de repuesto número 90641855.
Lubricación de la cadena de sierra y la barra
guía (Fig. L)
Sistema de lubricación automático
Esta motosierra incluye un sistema de lubricación automático
que mantiene la cadena y la barra guía constantemente
lubricadas. El indicador de nivel del aceite 10 muestra el nivel
del aceite en la cadena de la sierra. Si el nivel del aceite es
inferior a un cuarto del total, extraiga la batería de la motosierra
y llene con el tipo de aceite correcto. Vacíe siempre el depósito
de aceite al terminar de cortar.
NOTA: Use un aceite de alta calidad para la barra y la cadena
para obtener una correcta lubricación de ambas. Como sustituto
temporal, puede usarse aceite sin detergente para motores con
viscosidad SAE30. Cuando se podan árboles, se recomienda usar
aceite vegetal para lubricar la barra y la cadena. Se desaconseja
el aceite mineral pues puede dañar los árboles. Nunca use
aceite usado o aceite demasiado espeso. Estos pueden dañar la
cadena de la sierra.
Llenado del depósito de aceite
• Baje la palanca de bloqueo y desenrósquela en sentido
contrario a las agujas del reloj un cuarto de vuelta, después
extraiga el tapón 16 . Llene el depósito con el aceite
recomendado para la cadena y la barra hasta que el nivel del
aceite llegue a la parte superior del indicador de nivel del
aceite 10 .
• Vuelva a colocar el tapón de aceite y apriete en el sentido de
las agujas del reloj un cuarto de vuelta. Levante la palanca
de bloqueo hacia la posición de bloqueo.
• Periódicamente, apague la motosierra y compruebe el nivel
del aceite para asegurarse de que la barra y la cadena estén
debidamente lubricadas.
Transportar la sierra (Fig. A, M)
• Extraiga siempre la batería de la herramienta y cubra la
barra guía 4 con la funda 11 (Figura M) cuando transporte
la sierra.
• Accione el freno de la cadena empujando el freno de la
cadena / protector delantero de la mano 3 hacia adelante.
Español
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas aplicables.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de realizar ajuste alguno
o de quitar o instalar acoplamientos o accesorios. La
puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
Posición adecuada de las manos (Fig. A, J)
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, tenga SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, sujete SIEMPRE bien en caso de que haya una
reacción repentina.
La posición adecuada de las manos exige que la mano
izquierd se coloque en la empuñadura delantera 13 y la mano
aderechaen la empuñadura trasera 12 .
Utilizar la motosierra (Fig. A, N–O)
ADVERTENCIA: Lea y entienda todas las instrucciones. El
incumplimiento de todas las instrucciones que se indican
a continuación podría provocar una descarga eléctrica, un
incendio y/o lesiones graves.
• Tenga cuidado de los contragolpes pues pueden
causar lesiones graves o la muerte. Consulte las
instrucciones de seguridad importantes Evitar los
contragolpes, para evitar el riesgo de contragolpes.
• No se estire demasiado. No corte por encima de la
altura del pecho. Apóyese en modo firme en el suelo.
Mantenga los pies separados. Divida el peso del
cuerpo entre ambos pies.
• Aferre bien la empuñadura delantera 13 con la mano
izquierda, y la empuñadura trasera 12 con la mano
derecha, de modo que su cuerpo quede a la izquierda
de la barra guía.
• No sostenga la motosierra por el protector delantero
de la mano / freno de la cadena 3 . Mantenga el codo
del brazo izquierdo bloqueado, de modo que el brazo
izquierdo esté recto para resistir un contragolpe.
ADVERTENCIA: Nunca aferre la motosierra cruzando
las manos (mano izquierda en la empuñadura trasera y
mano derecha en la empañadura delantera).
ADVERTENCIA: Nunca permita que ninguna parte de su
cuerpo quede alineada con la barra guía 4 cuando utiliza
la motosierra.
• Nunca utilice la motosierra si está subido a un árbol,
en una posición incómoda o sobre una escalera o
sobre cualquier otra superficie inestable. Puede perder
el control de la sierra causando lesiones graves.
• Mantenga la sierra funcionando a la máxima
velocidad mientras esté cortando.
•
Deje que la sierra corte en lugar de usted. Ejercite
solamente una ligera presión. No ejercite presión sobre
la motosierra al finalizar el corte.
ADVERTENCIA: Cuando no use la motosierra,
siempre tenga activado el freno y extraiga la batería.
Interruptor de encendido/apagado
Asegúrese siempre de tener los pies firmes y un agarre seguro
de la motosierra con ambas manos, con el pulgar y el resto de
los dedos alrededor de ambas empuñaduras.
Esta herramienta está equipada con interruptor de velocidad
variable. Para encender la unidad, compruebe que el freno no
esté activado. Empuje hacia abajo la palanca de desbloqueo
2 , como se muestra en la Figura N, y apriete el interruptor de
activación 1 . Cuando la unidad está funcionando, puede soltar
la palanca de bloqueo. Cuanto más pulse el interruptor, más
rápido operará la herramienta.
Para mantener la unidad en funcionamiento tiene que
seguir apretando el disparador. Para apagar la unidad, suelte
el disparador.
NOTA: Si se ejercita demasiada presión al hacer un corte, la
sierra se apagará. Para reiniciar la sierra, debe soltar la palanca de
desbloqueo 2 y el interruptor de activación 1 antes de reiniciar
la sierra. Empiece a cortar nuevamente, esta vez ejerciendo
menos fuerza. Deje que la sierra corte siguiendo su ritmo.
ADVERTENCIA: Nunca intente bloquear un
interruptor en la posición de encendido.
Ajustar el freno de la sierra
La motosierra está equipada con un sistema de frenado de la
cadena del motor que detiene la cadena velozmente en caso
de contragolpe.
• Extraiga la batería de la herramienta.
• Para activar el freno de la cadena, apriete el freno de la
cadena / protector delantero de la mano 3 hacia adelante
hasta que haga clic al encajar en su posición.
• Tire el freno de la cadena / protector delantero de la mano
3 hacia la empuñadura delantera 13 en la posición
”establecida”, como se muestra en la Figura O.
• La herramienta está ahora lista para su uso.
NOTA: En caso de contragolpe, su mano izquierda entrará
en contacto con el protector delantero, empujándolo hacia
adelante, hacia la pieza de trabajo. Esto parará la herramienta.
Comprobar el freno de la cadena
Compruebe el freno de la cadena antes de cada uso para
asegurarse de que funcione correctamente.
• Coloque la herramienta sobre una superficie plana y estable.
Compruebe que la cadena de la sierra 5 esté apartada
del suelo.
• Aferre bien la unidad con ambas manos y encienda
la motosierra.
• Gire la mano izquierda hacia adelante alrededor de la
empuñadura delantera 13 de forma tal que el dorso
de la mano toque el freno de la cadena / protector
delantero de la mano 3 empujándolo hacia adelante,
63
Español
hacia la pieza de trabajo. La cadena de la sierra debería
pararse inmediatamente.
NOTA: Si la sierra no se para inmediatamente, deje de usarla y
llévela al centro de servicios de DeWALT más próximo.
ADVERTENCIA: Compruebe el ajuste del freno de la
cadena antes de cortar.
Técnicas de corte más comunes
(Fig. A, P, Q, U, V, W)
para abrir el corte y dejar caer el árbol a lo largo de la línea
de corte deseada. Cuando el árbol empieza a caer, extraiga
la motosierra del corte, pare el motor, baje la motosierra
y use la vía de retirada planificada. Esté alerta a las ramas
suspendidas y mantenga el equilibrio.
Fig. V
DIRECCIÓN DE LA CAÍDA
51 mm
CORTE TRASERO DE TALA
Tala
Proceso de cortar un árbol para derribarlo. Compruebe que
la batería esté totalmente cargada antes de talar un árbol, así
podrá completar el trabajo con una sola carga. No tale árboles
cuando haya mucho viento.
ADVERTENCIA: La tala puede ocasionar lesiones. Debe
ser efectuada por una persona capacitada.
• Debe planificarse una vía de retirada, que debe despejarse
según sea necesario antes de empezar los cortes. La vía de
retirada debe extenderse hacia atrás y en forma diagonal a
la parte posterior de la línea de caída esperada. (Figura U)
Fig. U
RETIRADA
DIRECCIÓN DE LA
CAÍDA
MUESCA
51 mm
BISAGRA
Desramar
Quitar las ramas de un árbol caído. Cuando corte ramas, deje
las ramas inferiores de mayor tamaño para mantener el tronco
alejado del suelo. Quite las ramas pequeñas de un corte. Las
ramas bajo tensión deberían cortarse desde la parte inferior la
rama hacia la parte superior, para evitar bloquear la motosierra,
como se muestra en la Figura P. Corte las ramas en sentido
contrario manteniendo el tallo del árbol entre usted y la sierra.
Nunca realice cortes con la sierra entre las piernas ni se siente a
horcajadas en la rama que va a cortar.
Tronzado
45°
ÁRBOL
• Antes de iniciar la tala, considere la inclinación natural del
árbol, la ubicación de las ramas más grandes y la dirección
del viento para determinar en qué dirección caerá el árbol.
Dótese de cuñas (madera, plástico o aluminio) y de una
maza de mano pesada. Elimine la suciedad, las piedras, las
cortezas sueltas, los clavos, grapas y cables de los árboles en
que se efectuará la tala.
• Corte de muescado - Haga una muesca de 1/3 del diámetro
del árbol, perpendicular a la dirección de caída. Primero
haga la muesca horizontal baja. Esto ayudará a evitar el
pellizco de la cadena de la sierra o de la barra guía al hacer
el segundo corte de muescado (Figura V).
• Corte trasero de tala - Haga el corte trasero de la tala por
lo menos 51 mm más arriba que el corte de muescado
horizontal. Mantenga el corte trasero de tala paralelo al
corte de muesca horizontal. Haga el corte trasero de tala de
modo que quede bastante madera para actuar de bisagra.
La madera de bisagra evita que el árbol gire y caiga en la
dirección errónea. No corte a través de la bisagra (Figura V).
• Cuando el corte de tala se acerca a la bisagra, el árbol
debería empezar a caerse. Si hay alguna posibilidad de
que el árbol no caiga en la dirección deseada o que se
balancee hacia atrás y bloquee la cadena de la sierra, deje
de cortar antes de completar el corte de tala y use cuñas
64
ADVERTENCIA: Se recomienda que los usuarios que
corten por primera vez, practiquen en un caballete
de aserrar.
Cortar un árbol talado o troncos en trozos. Cómo deberá cortar
dependerá de la forma en que se sujete el tronco. Use un
caballete de aserrar (Figura Q) siempre que sea posible.
• Inicie siempre el corte con la cadena a máxima velocidad.
• Coloque el diente inferior 22 de la motosierra detrás del
área de corte inicial, como se muestra en la Figura W.
• Encienda la motosierra y gire la cadena y el barra hacia abajo
en el árbol, usando el diente como bisagra.
• Una vez que la motosierra está en ángulo de 45 grados,
vuelva a nivelar la motosierra y repita los pasos hasta que
realice completamente el corte.
• Cuando el árbol está sostenido a lo largo de toda su
longitud, haga un corte desde la parte superior (corte
desde arriba), pero evite cortar la tierra pues esto desafilará
velozmente la sierra.
Español
Fig. W
22
CORTE DESDE LA PARTE SUPERIOR
(SOBRCLAVADO) EVITANDO CORTAR
TIERRA
IMPORTANTE: Para garantizar la SEGURIDAD y FIABILIDAD
del producto, las reparaciones, el mantenimiento y los ajustes
deben ser efectuados por un centro de servicios autorizado de
DeWALT, utilizando siempre piezas de repuesto originales.
El mantenimiento periódico asegura una larga vida útil de
la motosierra.
Cadena y barra
• Figura X- Cuando esté sostenido por un extremo
Primero, corte un 1/3 del diámetro desde la parte inferior
(corte desde abajo). Después haga un corte final desde
arriba hasta el primer corte.
Fig. X
2º CORTE SOBRECLAVADO (2/3
DIÁMETRO) PARA ENCAJAR EN
EL 1er CORTE (Y EVITAR LOS
2
PELLIZCOS) 11
1er CORTE SUBCLAVADO (1/3
DIÁMETRO) EVITANDO EL
ASTILLADO
• Figura Y- Cuando esté sostenido por ambos extremos.
Primero, corte 1/3 hacia abajo desde el corte superior.
Después haga un corte final cortando desde abajo los 2/3
inferiores hasta el primer corte.
Fig. Y
1er CORTE SOBRECLAVADO
(1/3 DIÁMETRO) EVITANDO EL
ASTILLADO
2º CORTE SUBCLAVADO (2/3
DIÁMETRO) PARA ENCAJAR EN
EL 1er CORTE (Y EVITAR LOS
PELLIZCOS) • Cuando esté en pendiente, permanezca en el lado de
la cuesta arriba del tronco. Cuando realice cortes que
atraviesan la superficie, para mantener totalmente el
control, reduzca la presión de corte cerca del final del corte
sin aflojar el agarre de las empuñaduras de la motosierra.
No deje que la cadena toque el suelo. Después de terminar
el corte, espere a que la cadena de la sierra se pare antes
de mover la motosierra. Pare siempre el motor antes de
moverse de corte a corte.
CUIDADO Y MANTENIMIENTO
Use solo un paño húmedo con jabón suave para limpiar
la herramienta. No use disolventes para limpiar la carcasa
plástica de la sierra. Nunca permita que entre ningún líquido
en la herramienta ni sumerja ninguna parte de la misma en
ningún líquido.
Después de unas pocas horas de uso, extraiga la tapa del
piñón, la barra guía y la cadena y límpielos a fondo usando un
cepillo de cerdas suaves. Compruebe que el orificio lubricado
de la barra esté limpio de residuos. Cuando sustituya cadenas
desafiladas, es una buena práctica voltear la barra de la cadena
de arriba abajo.
Afilado de la cadena de la sierra (Fig. R–T)
ATENCIÓN: Cadena afilada. Utilice siempre guantes
de protección cuando manipule la cadena. La cadena
está afilada y puede provocar cortes cuando no está
en funcionamiento.
ADVERTENCIA: Cadena móvil afilada. Para evitar
accidentes, compruebe haber sacado la batería de la
herramienta antes de efectuar las siguientes operaciones.
No hacerlo podría provocar graves lesiones personales.
NOTA: Los cortadores se desafilarán inmediatamente si tocan el
suelo o un clavo durante el corte.
Para conseguir el máximo rendimiento de la motosierra,
herramienta, es importante que mantenga los dientes de la
cadena afilados. Siga estos consejos útiles para el correcto
afilado de la cadena:
1. Para obtener mejores resultados, use una lima de 4.5 mm
y un soporte para la lima o guía de limar para afilar la
cadena. Esto le garantiza que obtendrá los ángulos de
afilado correctos.
2. Coloque el soporte de la lima contra la placa superior y el
calibrador de profundidad del cortador.
3. Figura R- Mantenga la correcta línea de 30° del ángulo
de limado de la placa superior 21 en su guía de limado
paralela a la cadena (limar a 60° de la cadena visto desde
el costado).
4. Primero afile los cortadores de un lado de la cadena. Lime
cada cortador de la parte interior hacia la parte exterior.
Después gire la sierra y repita los procesos (2, 3 y 4) con los
cortadores de la otra parte de la cadena.
NOTA: Use una lima plana para limar la parte superior
de los dientes raspadores (parte del eslabón de la
cadena de enfrente del cortador) de modo que estén a
aproximadamente 0,635 mm debajo de las puntas de los
cortadores, como se muestra en la Figura S.
5. Figura T- Mantenga iguales todas las longitudes de
los cortadores.
6. Si la superficie de cromo de las placas superiores o laterales
está dañada, vuelva a limar hasta eliminar tales daños.
ATENCIÓN: Después de limar, el cortador quedará
afilado, tenga mucho cuidado durante este proceso.
65
Español
NOTA: Cada vez que afile la cadena, se pierden un poco las
propiedades de contragolpe, por lo que hay que tener mucho
cuidado. Se recomienda no afilar más de cuatro veces la cadena.
Accesorios
ADVERTENCIA: El uso de accesorios no recomendados en
este manual puede ser peligroso.
La cadena y la barra de repuesto están disponibles en su centro
de servicios autorizado de DeWALT más próximo. Para usar
solamente con barras y cadenas de contragolpe moderado.
Barras y cadenas disponibles para DCM575:
• Barra: 40 cm número de pieza de repuesto 90641855
46 cm número de pieza de repuesto N500117
• Cadena:
40 cm número de pieza de repuesto 90618541
46 cm número de pieza de repuesto N500152
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DeWALT ha sido diseñada para
funcionar mucho tiempo con un mínimo de mantenimiento.
Que siga funcionando satisfactoriamente depende del buen
cuidado de la herramienta y de su limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de realizar ajuste alguno
o de quitar o instalar acoplamientos o accesorios. La
puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
El cargador y el paquete de pilas no pueden ser reparados.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación adicional.
Consulte Lubricación de la cadena de sierra y la barra guía
(Fig. L)
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que los accesorios que no sean
los suministrados por DeWALT no han sido sometidos a
pruebas con este producto, el uso de tales accesorios con
esta herramienta podría ser peligroso. Para disminuir
el riesgo de lesiones, con este producto se deben usar
exclusivamente accesorios recomendados por DeWALT.
Consulte a su proveedor si desea información más detallada
sobre los accesorios apropiados.
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Los productos y las baterías
marcadas con este símbolo no deben desecharse junto
con los residuos domésticos normales.
Los productos y las baterías contienen materiales que
pueden ser recuparados y reciclados, reduciendo la demanda de
materias primas. Recicle los productos eléctricos y las baterías
de acuerdo con las disposiciones locales. Para más información,
vaya a www.2helpU.com.
Batería recargable
Esta batería de larga duración debe recargarse cuando deje de
producir la suficiente potencia en trabajos que se realizaban con
facilidad anteriormente. Al final de su vida técnica, deséchela
con el debido respeto al medio ambiente.
• Descargue la batería por completo, y luego sáquela de
la herramienta.
• Las batería de litio-ión son reciclables. Llévelas
a su distribuidor o punto de reciclaje local. Los
paquetes de batería recogidos serán reciclados o
eliminados adecuadamente.
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Problema
Solución
La unidad no arranca.
• Compruebe la instalación del
conjunto de la batería.
• Compruebe los requisitos de
carga de la batería.
• Compruebe que el
desbloqueo esté totalmente
presionado antes de mover el
activador principal.
• Cargue la batería.
• Se unidad se fuerza. Reinicie y
ejercite menos presión.
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco la suciedad y el
polvo de la carcasa principal tan pronto como se advierta
su acumulación en las rejillas de ventilación o en sus
proximidades. Cuando lleve a cabo este procedimiento
póngase una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes u otros productos
químicos fuertes para limpiar las piezas no metálicas
de la herramienta. Dichos productos químicos pueden
debilitar los materiales con los que están construidas estas
piezas. Use un paño humedecido únicamente con agua
y jabón suave. Jamás permita que le entre líquido alguno
a la herramienta ni sumerja ninguna parte de la misma
en líquido.
66
La unidad se apaga
durante el uso.
Español
Problema
Solución
La batería no se carga.
• Inserte la batería en el cargador
hasta que se encienda la luz
roja de carga. Si la batería está
descargada, cargue durante 8
horas como máximo.
• Enchufe el cargador en una
toma de corriente que funcione.
Para más información, consulte
Notas importantes para
la carga.
• Encienda una lámpara u otro
aparato para comprobar la
corriente del receptáculo.
• Compruebe si el receptáculo
está conectado al interruptor de
luz que interrumpe la energía al
apagar las luces.
• Desplace el cargador y la batería
a un lugar con temperatura
ambiente superior a 4.5 ºC o
inferior a +40.5 ºC.
• Consulte la sesión Ajustar el
tensado de la cadena.
• Consulte la sesión Lubricación
de la cadena.
• Consulte la sesión Ajustar el
tensado de la cadena.
Barra /
cadena recalentadas.
La cadena está floja.
Escasa calidad
del corte.
La unidad funciona
pero no corta.
La unidad no
tiene aceite.
• Consulte la sesión Ajustar el
tensado de la cadena. NOTA: El
excesivo tensado causa desgaste
y la reducción de la vida de la
barra y de la cadena. Lubricar
antes de cada corte. Consulte la
sesión Sustituir la cadena de
la sierra.
• Puede que la cadena esté
instalada hacia atrás. Consulte
las sesiones sobre colocación y
extracción de la cadena.
• Llene el depósito de aceite.
• Limpie la barra guía, el
piñón y la tapa del piñón.
Consulte la sección Cuidado
y mantenimiento.
67
Français
TRONÇONNEUSE 54V
DCM575
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DeWALT. Des années d’expertise dans
le développement et l’innovation de ses produits ont fait de
DeWALT, le partenaire privilégié des utilisateurs professionnels
d’outils électriques.
Fiche technique
Tension
Type de batterie
VDC
DCM575
54
Li-Ion
Longueur du guide-chaîne
Vitesse maxi de la chaîne (à vide)
Longueur de coupe maximum
Capacité d’huile
Poids (sans le bloc-piles)
cm
m/s
cm
ml
kg
40
15
40
115
4,4
Valeurs acoustiques et valeurs vibratoires (somme vectorielle triax) selon
EN60745-2-13:2009+A1:2010.
80,5
LPA(niveau d’émission de pression acoustique) dB(A)
dB(A)
100,5
LWA(niveau de puissance acoustique)
K(incertitude pour le niveau acoustique
dB(A)
3
donné)
Valeur d’émission de vibration ah =
Incertitude K =
m/s2
m/s2
3,5
1,5
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce feuillet
informatif a été mesuré conformément à une méthode d’essai
normalisé établie par EN60745, et peut être utilisé pour
comparer un outil à un autre. Il peut également être utilisé pour
effectuer une évaluation préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le taux d’émission de vibrations
déclaré correspond aux applications principales de
l’outil. Néanmoins, si l’outil est utilisé pour différentes
applications ou est mal entretenu, ce taux d’émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments peuvent augmenter
considérablement le niveau d’exposition sur la durée totale
de travail.
Toute estimation du degré d’exposition à des vibrations
doit également prendre en compte les heures où l’outil est
mis hors tension ou lorsqu’il tourne sans effectuer aucune
tâche. Ces éléments peuvent réduire sensiblement le degré
d’exposition sur la durée totale de travail.
Identifier des mesures de sécurité supplémentaires pour
protéger l’opérateur contre les effets nocifs des vibrations
telles que : maintenance de l’outil et des accessoires,
maintenir la température des mains élevée, organisation
du travail.
68
Fusibles :
Europe
Outils de 230 V
10 ampères, secteur
Certificat de Conformité CE
Directives Machines
Tronçonneuse 54V
DCM575
DeWALT certifie que les produits décrits dans le paragraphe
Fiche technique sont conformes aux normes :
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-213:2009+A1:2010.
2000/14/CE , Annexe V DEKRA Certification B.V., Meander 1051 /
P.O. Box 5185 6825 MJ ARNHEM / 6802 ED
ARNHEM
Pays-Bas
Nº d’organisme notifié : 0344
LPA (pression acoustique mesurée) 80,5 dB(A)
incertitude (K) = 3,0 dB (A)
LWA (puissance acoustique garantie) 103 dB(A)
Ces produits sont également compatibles avec les Directives
2014/30/UE et 2011/65/UE. Pour plus d’informations, veuillez
contacter DeWALT à l’adresse suivante ou vous reporter au dos
de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du fichier
technique et fait cette déclaration au nom de DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Ingénierie
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
12.12.2016
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessure,
lisez le manuel d’instruction.
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de gravité de
chaque mot signalétique. Lisez le manuel de l’utilisateur et
soyez attentif à ces symboles.
DANGER : indique une situation dangereuse imminente
qui, si elle n’est pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures graves ou mortelles.
Français
Piles
Chargeurs/Durées de charge (minutes)
Cat #
VDC
Ah
Poids
kg
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB413
DCB547
DCB546
DCB497
DCB496
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
18/54
18/54
36
36
18
18
18
18
18
3,0/9,0
2,0/6,0
7,5
6,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
1,25
1,05
1,92
1,88
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
420
270
X
X
70
185
90
240
60
220
140
X
X
35
100
50
120
30
140
90
X
X
22
60
30
75
22
85
60
X
X
22
60
30
75
22
140
90
X
X
22
60
30
75
22
X
X
X
X
45
120
60
150
X
X
X
150
120
X
X
X
X
X
ATTENTION : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures minimes ou modérées.
AVIS : indique une pratique ne posant aucun risque
de dommages corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des risques de
dommages matériels.
Indique un risque d’électrocution.
b )
c )
Indique un risque d’incendie.
Consignes de sécurité générales propres aux
outils électriques
d )
AVERTISSEMENT : lire toutes les directives et
consignes de sécurité. Tout manquement aux
directives et consignes ci-incluses comporte des risques
de décharges électriques, d’incendie et/ou de dommages
corporels graves.
CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET
CONSIGNES À TITRE DE RÉFÉRENCE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les avertissements
ci-après se rapporte aux outils alimentés sur secteur (avec fil) ou
par piles (sans fil).
1) Sécurité – Aire de Travail
a ) Maintenir l’aire de travail propre et bien éclairée. Les
lieux sombres ou encombrés sont propices aux accidents.
b ) Ne pas utiliser un outil électrique dans un milieu
déflagrant, comme en présence de liquides, gaz ou
poussières inflammables. Les outils électriques peuvent
produire des étincelles qui pourraient enflammer toute
émanation ou poussière ambiante.
c ) Maintenir à l’écart les enfants, ou toute autre
personne, lors de l’utilisation d’un outil électrique.
Toute distraction pourrait faire perdre la maîtrise de
l’appareil.
2) Sécurité – Électricité
a ) La fiche électrique de l’outil doit correspondre à la
prise murale. Ne modifier la fiche en aucune façon.
e )
f )
Ne pas utiliser de fiche d’adaptation avec un outil
électrique mis à la terre (masse). L’utilisation de fiches
d’origine et de prises appropriées réduira tout risque de
décharges électriques.
Éviter tout contact corporel avec des éléments mis
à la terre comme : tuyaux, radiateurs, cuisinières
ou réfrigérateurs. Les risques de décharges électriques
augmentent lorsque le corps est mis à la terre.
Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à
l’humidité. Tout contact d’un outil électrique avec un
liquide augmente les risques de décharges électriques.
Ne pas utiliser le cordon de façon abusive. Ne
jamais utiliser le cordon pour transporter, tirer
ou débrancher un outil électrique. Protéger le
cordon de toute source de chaleur, de l’huile, et de
tout bord tranchant ou pièce mobile. Les cordons
endommagés ou emmêlés augmentent les risques de
décharges électriques.
En cas d’utilisation d’un outil électrique à l’extérieur,
utiliser systématiquement une rallonge conçue à cet
effet. Cela diminuera tout risque de décharges électriques.
Si on ne peut éviter d’utiliser un outil électrique en
milieu humide, utiliser un circuit protégé par un
dispositif de courant résiduel (RCD). Cela réduira tout
risque de décharges électriques.
3) Sécurité Individuelle
a ) Rester systématiquement vigilant et faire preuve de
jugement lorsqu’on utilise un outil électrique. Ne pas
utiliser d’outil électrique en cas de fatigue ou sous
l’influence de drogues, d’alcool ou de médicaments.
Tout moment d’inattention pendant l’utilisation d’un
outil électrique comporte des risques de dommages
corporels graves.
b ) Porter un équipement de protection individuel.
Porter systématiquement un dispositif de protection
oculaire. Le fait de porter un masque anti-poussières,
des chaussures antidérapantes, un casque de sécurité ou
un dispositif de protection auditive, lorsque la situation le
requiert, réduira les risques de dommages corporels.
69
Français
c ) Prévenir tout démarrage accidentel. S’assurer
que l’interrupteur est en position d’arrêt avant de
brancher l’outil sur le secteur et/ou à la batterie, ou
de le ramasser ou le transporter. Transporter un outil
le doigt sur l’interrupteur ou brancher un outil électrique
alors que l’interrupteur est en position de marche invite
les accidents.
d ) Retirer toute clé de réglage avant de démarrer
l’outil. Une clé laissée sur une pièce rotative d’un outil
électrique comporte des risques de dommages corporels.
e ) Adopter une position stable. Maintenir les pieds
bien ancrés au sol et conserver son équilibre en
permanence. Cela permettra de mieux maîtriser l’outil
électrique en cas de situations imprévues.
f ) Porter des vêtements appropriés. Ne porter aucun
vêtement ample ou bijou. Maintenir cheveux,
vêtements et gants à l’écart des pièces mobiles, car ils
pourraient s’y faire prendre.
g ) Lorsqu’un dispositif de connexion à un système de
dépoussiérage ou d’élimination est fourni, s’assurer
qu’il est branché et utilisé correctement. L’utilisation
de ces dispositifs peut réduire les risques engendrés par
les poussières.
g ) Utiliser un outil électrique, ses accessoires, mèches,
etc., conformément aux présentes directives et
suivant la manière prévue pour ce type particulier
d’outil électrique, en tenant compte des conditions
de travail et de la tâche à effectuer. L’utilisation d’un
outil électrique à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
5) Utilisation et entretien de la batterie
a ) Recharger la batterie uniquement avec le chargeur
spécifié par le fabricant. Un chargeur propre à un
certain type de batterie peut créer des risques d’incendie
lorsqu’utilisé avec d’autres batteries.
b ) Utiliser les outils électriques uniquement avec leur
batterie spécifique. L’utilisation d’autres batteries
comporte des risques de dommages corporels ou
d’incendie.
c ) Après utilisation, ranger la batterie à l’écart d’objets
métalliques, tels que trombones, pièces de monnaie,
clés, clous, vis ou autres petits objets métalliques
susceptibles de conduire l’électricité entre les bornes,
car cela pose des risques de brûlures ou d’incendie.
d ) Si utilisée de façon abusive, la batterie pourra
perdre du liquide. Éviter alors tout contact. En
cas de contact accidentel, rincer abondamment à
l’eau claire. En cas de contact oculaire, rincer puis
consulter immédiatement un médecin. Le liquide de la
batterie peut engendrer irritation ou brûlures.
4) Utilisation et Entretien des Outils
Électriques
a ) Ne pas forcer un outil électrique. Utiliser l’outil
approprié au travail en cours. L’outil approprié
effectuera un meilleur travail, de façon plus sûre et à la
vitesse pour laquelle il a été conçu.
b ) Ne pas utiliser un outil électrique dont l’interrupteur
est défectueux. Tout appareil dont l’interrupteur est
défectueux est dangereux et doit être réparé.
c ) Débrancher la fiche du secteur et/ou la batterie de
l’outil électrique avant d’effectuer tout réglage, de
changer tout accessoire, ou avant de le ranger. Ces
mesures préventives réduiront tout risque de démarrage
accidentel de l’appareil.
d ) Après utilisation, ranger les outils électriques hors
de portée des enfants et ne permettre à aucune
personne non familière avec son fonctionnement (ou
sa notice d’instructions) de l’utiliser. Les outils peuvent
être dangereux entre des mains inexpérimentées.
e ) Entretenir les outils électriques. Vérifier les pièces
mobiles pour s’assurer qu’elles sont bien alignées
et tournent librement, qu’elles sont en bon état et
ne sont affectées d’aucune condition susceptible de
nuire au bon fonctionnement de l’outil. En cas de
dommage, faire réparer l’outil électrique avant toute
nouvelle utilisation. De nombreux accidents sont causés
par des outils mal entretenus.
f ) Maintenir tout organe de coupe propre et bien
affûté. Les outils de coupe bien entretenus et affûtés
sont moins susceptibles de se coincer et sont plus faciles
à contrôler.
70
6) Réparation
a ) Faire entretenir les outils électriques par un
réparateur qualifié en n’utilisant que des pièces de
rechange identiques. Cela permettra de préserver
Consignes de sécurité supplémentaires
concernant les tronçonneuses
•
•
•
•
AVERTISSEMENT : consignes de sécurité
supplémentaires pour les tronçonneuses.
Gardez toutes les parties de votre corps éloignées de
la chaîne quand la tronçonneuse est en marche. Avant
de démarrer la tronçonneuse, assurez-vous que rien
n’est en contact avec la chaîne. Tout moment d’inattention
pendant le fonctionnement de la tronçonneuse peut entraîner
le coincement de vos vêtements ou d’une partie de votre corps
dans la tronçonneuse.
Tenez toujours la tronçonneuse avec la main droite
sur la poignée arrière et la main gauche sur la poignée
avant. N’inversez jamais les mains pour tenir la tronçonneuse
car cela augmente les risques de blessure.
Ne tenez l’outil électrique que par ses surfaces
de préhension isolées car il est possible que la
tronçonneuse entre en contact avec des fils cachés.
Tout contact de la tronçonneuse avec un fil sous tension peut
mettre les parties métalliques exposées de l’outil sous tension
et provoquer un choc électrique à l’utilisateur.
Portez des lunettes de sécurité et une protection
auditive. Des équipements de protection
Français
•
•
•
•
•
•
•
•
supplémentaires pour la tête, les mains, les jambes et
les pieds sont recommandés. Des vêtements de protection
adaptés permettent de réduire les blessures éventuelles dues
à la projection de débris ou à un contact accidentel avec
la chaîne.
N’utilisez pas la tronçonneuse perché dans un arbre.
L’utilisation d’une tronçonneuse en étant en haut d’un arbre
peut provoquer des blessures.
Adoptez toujours une position stable et ne faites
fonctionner la tronçonneuse que si vous vous trouvez
sur une surface fixe, sûre et de niveau. Les surfaces
glissantes ou instables, comme les échelles, peuvent provoquer
une perte d’équilibre ou de contrôle de la tronçonneuse.
Lorsque vous sciez une branche maîtresse cintrée,
prenez garde au moment de son redressement. Lorsque la
fibre du bois se décintre, la branche peut frapper l’opérateur et/
ou lui faire perdre le contrôle de la tronçonneuse.
Soyez extrêmement vigilant lorsque vous sciez des
buissons et des arbustes. Les tiges peuvent s’accrocher
dans la chaîne et être éjectées vers vous ou vous faire
perdre l’équilibre.
Transportez la tronçonneuse par la poignée avant,
éteinte et éloignée de votre corps. Pour le transport ou
le rangement de la tronçonneuse, installez toujours le
cache du guide-chaîne. Une manipulation appropriée de la
tronçonneuse réduit les risques de contact accidentel avec la
chaîne en mouvement.
Respectez les instructions concernant la lubrification
et la tension de la chaîne ainsi que celle concernant
le changement des accessoires. Une chaîne mal tendue
ou mal lubrifiée peut soit rompre, soit augmenter le risque
de rebond.
Veillez à ce que les poignées soient sèches et propres,
sans trace d’huile ou de graisse. Les poignées grasses sont
glissantes et provoquent la perte de contrôle.
Ne sciez que du bois. N’utilisez pas la tronçonneuse
pour effectuer des tâches pour lesquelles elle n’est pas
conçue. N’utilisez par exemple pas la tronçonneuse
pour couper du plastique, des matériaux de maçonnerie
ou des matériaux de construction autre que le bois.
L’utilisation de la tronçonneuse à d’autres fins que celles
prévues peut entraîner des situations dangereuses.
Causes et prévention des rebonds :
Un rebond peut se produire si le nez ou la pointe du guidechaîne touche un objet ou si le bois se referme et pince la
chaîne dans le trait de coupe.
Le contact de la pointe peut dans certains cas provoquer
une brusque réaction inverse qui soulève le guide-chaîne et
l’entraîne dans la direction de l’utilisateur.
Le pincement de la chaîne le long de la partie supérieure du
guide-chaîne peut rapidement repousser le guide-chaîne
vers l’utilisateur.
Ce genre de réactions peut entraîner la perte de contrôle de
la tronçonneuse et provoquer de graves blessures. Ne vous
fiez pas uniquement aux dispositifs de sécurité intégrés à
votre tronçonneuse. En tant qu’utilisateur, vous devez prendre
certaines mesures pour que vos travaux de tronçonnage
n’engendrent ni accident, ni blessure.
Les rebonds proviennent d’une utilisation incorrecte de l’outil
ou de conditions ou procédures d’exécution incorrectes et
ils peuvent être évités en prenant les précautions adéquates
énoncées ci-dessous :
• Conservez une prise en main ferme, pouces et doigts
encerclant les poignées de la tronçonneuse, les deux
mains sur la tronçonneuse et positionnez votre corps
et vos bras de façon à pouvoir résister à un rebond. La
force d’un rebond peut être contrôlée par l’utilisateur si les
précautions nécessaires sont prises. Ne relâchez pas la prise sur
la tronçonneuse.
• Ne vous penchez pas et ne sciez pas à une hauteur
supérieure à celle de vos épaules. Ceci permet d’éviter le
contact accidentel du bout de la chaîne et de mieux contrôler
la tronçonneuse en cas de situations inattendues.
• N’utilisez que des pièces de rechange (guides et chaînes)
prescrites par le fabricant. Des guides et chaînes du
mauvais type peuvent provoquer la rupture de la chaîne et/ou
des rebonds.
• Respectez les instructions du fabricant concernant
l’affûtage et l’entretien de la tronçonneuse. La diminution
de la hauteur de la jauge de profondeur, peut augmenter
les rebonds.
Les précautions suivantes doivent être prises
afin de minimiser le risque de rebond :
1 . Tenez fermement la tronçonneuse. Tenez fermement
la tronçonneuse à deux mains lorsque le moteur est en
marche. Maintenez fermement la tronçonneuse, pouces
et doigt encerclant les poignées de la tronçonneuse. La
tronçonneuse est attirée vers l’avant si le sciage est effectué
avec le bord inférieur du guide et poussée vers l’arrière si le
sciage est effectué avec le bord supérieur du guide.
2 . Ne vous penchez pas.
3 . Gardez les pieds bien ancrés au sol et conservez votre
équilibre en permanence.
4 . Ne laissez pas le nez du guide-chaîne entrer en contact
avec une bûche, une branche, le sol ou un quelque
autre obstacle.
5 . Ne sciez pas à une hauteur supérieure à celle
des épaules.
6 . Utilisez des équipements comme une chaîne à faible
rebond et des guide-chaînes à faible rebond pour
réduire les risques liés aux rebonds.
7 . N’utilisez que des guides et des chaînes de rechange
spécifiés par le fabricant ou équivalents.
8 . Ne laissez jamais la chaîne en mouvement entrer
en contact avec quoi que ce soit par le bout du
guide chaîne.
9 . Gardez la zone de travail exempte de tout obstacle
comme des arbres, des branches, des pierres, des
clôtures, des souches par exemple. Supprimez et évitez
71
Français
les obstacles avec lesquels votre tronçonneuse pourrait
entrer en contact pendant le tronçonnage d’une bûche ou
d’une branche.
10 . Gardez la chaîne bien affûtée et correctement tendue.
Une chaîne lâche ou émoussée peut augmenter le risque
de rebond. Contrôlez la tension à intervalles réguliers,
moteur arrêté et outil débranché. Ne le faites jamais si le
moteur est en marche.
11 . Ne commencez et ne continuez le sciage qu’une fois que
la chaîne tourne à pleine vitesse. Si la chaîne tourne au
ralenti, les risques de rebond sont plus importants.
12 . Ne tronçonnez qu’une seule bûche à la fois.
13 . Soyez extrêmement prudent lorsque vous réinsérez la
chaîne dans un trait de coupe déjà existant. Engagez les
amortisseurs rainurés dans le bois et laissez la chaîne atteindre
sa pleine vitesse avant de commencer à scier.
14 . Ne réalisez pas de coupe plongeante ou de perçage.
15 . Faites attention au déplacement éventuel de la bûche
ou aux autres forces qui pourraient se faire refermer un
trait de coupe et pincer ou entraver la chaîne.
Dispositifs de sécurité liés au rebond
•
•
•
•
•
•
72
AVERTISSEMENT : les dispositifs suivants équipent
votre tronçonneuse afin de réduire le risque de rebond.
Cependant, de tels dispositifs ne permettent pas de
complètement supprimer cette réaction dangereuse. En
tant qu’utilisateur de la tronçonneuse, vous ne devez pas
uniquement vous fier aux dispositifs de sécurité. Vous
devez respecter les consignes de sécurité, les instructions et
la maintenance présents dans ce manuel afin d’éviter les
rebonds et les autres forces qui pourraient provoquer de
graves blessures.
Un guide-chaîne à faible rebond, de faible rayon en extrémité
réduit la taille de la zone propice à engendrer des rebonds
au bout du guide. Un guide-chaîne à faible rebond est un
guide-chaîne qui a démontré qu’il pouvait réduire de façon
significative le nombre et la gravité des rebonds lorsqu’il a été
testé conformément aux exigences de sécurité concernant les
tronçonneuses électriques.
La chaîne à faible rebond, avec une jauge de profondeur
enveloppante et un maillon-guide dévie la force du rebond et
permet au bois de graduellement atteindre la dent de coupe.
N’utilisez pas la tronçonneuse si vous êtes dans un arbre, sur
une échelle, un échafaudage ou sur une surface instable.
Tenez l’outil par ses surfaces de préhension isolées lorsque
vous travaillez dans des zones où l’organe de coupe peut
entrer en contact avec des fils électriques cachés. Tout contact
avec un fil sous tension peut mettre les parties métalliques
exposées de l’outil sous tension et provoquer un choc électrique
à l’utilisateur.
Ne tentez pas de réaliser des tâches dépassant vos capacités
ou vos compétences. Lisez et assimilez complètement toutes
les instructions de ce manuel.
Avant de démarrer la tronçonneuse, assurez-vous que rien n’est
en contact avec la chaîne.
•
N’utilisez pas la tronçonneuse d’une seule main ! De graves
blessures à l’utilisateur, aux aidants ou aux personnes à
proximité peuvent être dues à l’utilisation de la tronçonneuse
à une main. Une tronçonneuse ne doit être utilisée qu’à
deux mains.
• Veillez à ce que les poignées soient sèches et propres, sans trace
d’huile ou de graisse.
• Ne laissez pas la saleté, les débris ou la poussière de sciage
s’accumuler sur le moteur ou au niveau des orifices d’aération.
• Éteignez la tronçonneuse avant de la poser.
• Ne sciez pas de vignes et/ou de petites broussailles.
• Soyez particulièrement vigilant si vous sciez des buissons et
des arbustes de petites tailles car de minces tiges peuvent
s’accrocher dans la chaîne et être éjectées vers vous ou
vous déséquilibrer.
AVERTISSEMENT : certaines poussières générées par
le ponçage, le sciage, le meulage, le perçage ainsi que
d’autres activités contiennent des produits chimiques
connus pour provoquer des cancers, des malformations
congénitales et d’autres problèmes de fertilité par
l’état de Californie. Certains exemples de ces produits
chimiques sont :
• le plomb provenant des peintures au plomb,
• la silice organique provenant des briques, du ciment et
d’autres matériaux de construction, et
• l’arsenic et le chrome provenant des planches
traitées chimiquement.
Le risque encouru par ces expositions varie en fonction de la
fréquence à laquelle vous effectuez ce type de travail. Afin de
réduire votre exposition à ces produits chimiques : Travaillez
dans des endroits bien aérés, avec les équipements de protection
individuelle appropriés, comme des masques anti-poussières
spécialement conçus pour filtrer les particules microscopiques.
• Évitez tout contact prolongé avec les poussières de ponçage,
de sciage, de meulage, de perçage et provenant d›autres
activités. Portez des vêtements de protection et lavez les zones
exposées au savon et à l’eau. La poussière qui pénètre dans
votre bouche et vos yeux ou qui reste sur votre peau peut
favoriser l’absorption de substances chimiques dangereuses.
AVERTISSEMENT : l’utilisation de cet outil peut générer
et/ou disperser de la poussière susceptible de provoquer
des problèmes respiratoires graves et permanents ou
d’autres lésions.
Tronçonneuse, noms et termes
•
•
•
•
•
Tronçonnage - Le procédé de coupe transversale de longueurs
d’arbre abattu ou d’une bûche.
Frein moteur - Un dispositif utilisé pour arrêter la tronçonneuse
lorsque la gâchette est relâchée.
Partie moteur de la tronçonneuse - Une tronçonneuse sans
chaîne, ni guide-chaîne.
Pignon d’entraînement ou Pignon - La partie dentelée qui
entraîne la chaîne.
Abattage - Le procédé pour abattre un arbre.
Français
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Trait de chute - La coupe finale qui est réalisée à l’opposé de
l’entaille de direction, dans une opération d’abattage.
Poignée avant - La poignée-support située à ou vers l’avant de
la tronçonneuse.
Carter de poignée avant - Une barrière structurelle entre
la poignée avant de la tronçonneuse et le guide-chaîne,
située généralement près de la position de la main sur la
poignée avant.
Guide-chaîne - Un rail solide qui supporte et guide la chaîne.
Fourreau du guide-chaîne - Étui fixé sur le guide-chaîne afin
d’éviter le contact avec les dents quand la tronçonneuse n’est
pas utilisée.
Rebond - Le rebond ou le mouvement vers le haut du guidechaîne, ou les deux, se produit lorsque la chaîne près du nez
en zone supérieure du guide-chaîne entre en contact avec
n’importe quel objet comme une bûche ou une branche ou si le
bois se referme et coince la chaîne dans le trait de coupe.
Rebond, Pincement - La forte et rapide poussée retour de la
tronçonneuse qui peut se produire lorsque le bois se referme et
pince la chaîne en mouvement dans le trait de coupe, le long
de la partie supérieure du guide-chaîne.
Rebond, Rotation - Le déplacement rapide vers le haut et
l’arrière de la tronçonneuse qui peut se produire lorsque la
chaîne en mouvement près de la partie supérieure du nez du
guide-chaîne entre en contact avec un objet, comme une
bûche ou une branche par exemple.
Ébranchage - Suppression des branches d›un arbre abattu
Chaîne à faible rebond - Une chaîne qui réduit les exigences
de performance des rebonds. (si testée sur un échantillon
représentatif de tronçonneuses.)
Position de sciage normale - Les positions supposées pour le
tronçonnage et l’abattage.
Entaille de direction - Une entaille dans un arbre qui permet de
déterminer le sens de la chute.
Poignée arrière - La poignée-support située à ou vers l’arrière
de la tronçonneuse.
Guide-chaîne à faible rebond - Un guide-chaîne prouvé pour
réduire les rebonds de façon significative.
Chaîne de rechange - Une chaîne qui réduit les
exigences de performance des rebonds si testée avec des
tronçonneuses spécifiques.
Chaîne - Une chaîne en boucle équipée de dents coupant
le bois, entraînée par le moteur et qui est soutenue par le
guide chaîne.
Amortisseur rainuré - Les rainures utilisées pour l’abattage ou
le tronçonnage afin de pivoter la tronçonneuse et de conserver
la position pendant le sciage.
Interrupteur - Un dispositif qui lorsqu’il est activé ferme
ou ouvre le circuit d’alimentation électrique du moteur de
la tronçonneuse.
Interconnexion de l’interrupteur - Le mécanisme qui transmet
le déplacement de la gâchette à l’interrupteur.
Verrouillage de l’interrupteur - Une butée repositionnable qui
évite la mise en marche accidentelle de l’interrupteur tant
qu’elle n’est pas actionnée manuellement.
Utilisation prévue
Votre tronçonneuse DeWALT DCM575 est idéale pour l’élagage
et le sciage de bûches jusqu’à 35 cm de diamètre.
Risques résiduels
Malgré l’application de la réglementation de sécurité applicable
et la mise en œuvre des dispositifs de sécurité, certains risques
résiduels ne peuvent pas être évités. À savoir :
• Diminution de l’acuité auditive.
• Risques de dommages corporels dus à la projection
de particules.
• Risques de brûlures provoquées par des accessoires chauffant
pendant leur utilisation.
• Risques de dommages corporels dus à un usage prolongé.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner sur une
tension unique. Vérifier systématiquement que la tension de
la batterie correspond bien à la tension indiquée sur la plaque
signalétique. Vérifier également que la tension du chargeur
correspond bien à la tension du secteur.
Votre chargeur DeWALT à double isolation est
conforme à la norme EN60335 ; un branchement à la
terre n’est donc pas nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer par un cordon
spécialement conçu à cet effet, et disponible auprès du service
après-vente DeWALT.
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement
du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) – outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) – outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les outils
portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
N’utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité absolue. Utiliser
une rallonge homologuée compatible avec la tension nominale
du chargeur (consulter la Caractéristiques techniques).
La section minimale du conducteur est de 1 mm2 pour une
longueur maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler systématiquement le
câble sur toute sa longueur.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
Chargeurs
Les chargeurs DeWALT ne nécessitent aucun réglage et sont
conçus pour une utilisation la plus simple possible.
Consignes de sécurité importantes propres
à tous les chargeurs de batteries
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS : ce manuel contient
d’importantes consignes de sécurité et de fonctionnement
concernant les chargeurs de batterie compatibles (consulter les
Caractéristiques Techniques).
73
Français
•
Avant d’utiliser le chargeur, lire toutes les instructions et les
marquages d’avertissement sur le chargeur, le bloc batterie et
le produit utilisant le bloc batterie.
AVERTISSEMENT : risque de choc. Ne pas laisser
les liquides pénétrer dans le chargeur. Risque de
choc électrique.
AVERTISSEMENT : nous recommandons l’utilisation d’un
disjoncteur différentiel avec un seuil de déclenchement de
30mA ou moins.
ATTENTION : risque de brûlure. Pour réduire le risque
de blessures, ne charger que des batteries rechargeables
DeWALT. Les autres types de batteries peuvent exploser et
causer des blessures et des dégâts.
ATTENTION : les enfants doivent être surveiller pour
s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
AVIS : sous certaines conditions, lorsque le chargeur est
branché à l’alimentation électrique, les contacts de charge
exposés à l’intérieur du chargeur peuvent être mis en
court-circuit par un corps étranger. Les corps étrangers de
nature conductrice tels que, mais ne se limitant pas à, la
laine d’acier, le papier aluminium ou toute accumulation
de particules métalliques doivent être tenus éloignés des
cavités du chargeur. Débranchez toujours le chargeur de
la prise lorsqu’il n’y a pas de pack batterie dans la cavité.
Débranchez le chargeur avant de le nettoyer.
NE PAS tenter de charger le bloc batterie avec un
chargeur différent de ceux indiqués dans ce manuel. Le
chargeur et le bloc batterie sont spécifiquement conçus pour
fonctionner ensemble.
Ces chargeurs ne sont pas prévus pour d’autres
utilisation que la charge des batteries rechargeables
DeWALT. Toute autre utilisation peut causer un risque
d’incendie, de choc électrique ou d’électrocution.
Ne pas exposer le chargeur à la pluie ou à la neige.
Pour débrancher le chargeur, tirer sur la fiche et non
sur le cordon. Cela réduira le risque de dégât à la fiche et
au cordon.
S’assurer que le cordon est placé de sorte qu’on ne
puisse pas marcher dessus, trébucher ou l’endommager
d’une autre manière.
Ne pas utiliser de rallonge sauf si cela est absolument
nécessaire. Toute utilisation impropre d’une rallonge
peut causer un risque d’incendie, de choc électrique ou
d’électrocution.
Ne placez aucun objet sur le chargeur et ne le placez pas
sur une surface molle qui pourrait obstruer les fentes
d’aération et entraîner une chaleur interne excessive.
Éloignez le chargeur de toute source de chaleur. Le chargeur
est aéré par des fentes au-dessus et au-dessous du boîtier.
Ne pas utiliser un chargeur ayant un cordon ou une fiche
endommagés—les faires remplacer immédiatement.
Ne pas utiliser le chargeur s’il a reçu un choc violent,
s’il est tombé, ou s’il a été autrement endommagé de
quelque manière que ce soit. Apporter le chargeur à un
centre de réparation agréé.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
74
•
•
•
•
•
Ne pas démonter le chargeur ; l’apporter à un centre de
réparation agréé lorsqu’un entretien ou une réparation
est nécessaire Un chargeur mal réassemblé peut entraîner un
risque de choc électrique, d’électrocution ou d’incendie.
Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être
remplacé immédiatement par le fabricant, un agent de
réparation ou une personne qualifiée similaire pour éviter
tout risque.
Débrancher le chargeur de la prise secteur avant de
procéder à son nettoyage. Cette précaution réduira
le risque de choc électrique. Le retrait du bloc batterie ne
réduira pas les risques.
NE JAMAIS tenter de relier 2 chargeurs ensemble.
Le chargeur est conçu pour être alimenté en courant
électrique domestique standard 230 V. Ne pas essayer
de l’utiliser avec n’importe quelle autre tension Cette
directive ne concerne pas le chargeur pour véhicule.
Recharger une batterie (Fig. B)
1. Branchez le chargeur dans une prise appropriée avant
d’insérer le bloc-batterie.
2. Insérez le bloc-batterie 7 dans le chargeur en vous assurant
qu’il soit parfaitement bien en place. Le voyant rouge
(charge) clignote de façon répétée pour indiquer que le
processus de charge a commencé.
3. La fin de la charge est indiquée par le voyant rouge restant
fixe en continu. Le bloc-batterie est alors complètement
rechargé et il peut soit être utilisé, soit être laissé dans le
chargeur. Pour retirer le bloc-batterie du chargeur, enfoncez
le bouton de libération de la batterie 15 sur le bloc batterie.
REMARQUE : Pour garantir les meilleures performances
et la durée de vie des blocs-batteries Li-Ion, rechargez-les
complètement avant la première utilisation.
Fonctionnement du chargeur
Consultez les indicateurs ci-dessous pour connaître l’état de
charge du bloc-batterie.
Indicateurs de charge
charge en cours
pleinement chargée
suspension de charge*
*Le voyant rouge continue à clignoter, mais un voyant jaune
s’allume durant cette opération. Lorsque la batterie a retrouvé
une température appropriée, le voyant jaune s’éteint et le
chargeur reprend la procédure de charge.
Les chargeurs compatibles ne rechargent pas un bloc batterie
défectueux. Le chargeur indique que la batterie est défectueuse
en refusant de s’allumer ou en affichant le dessin clignotant
indiquant un problème sur le bloc ou le chargeur.
REMARQUE : cela peut également signifier un problème sur
un chargeur.
Français
Si le chargeur indique un problème, portez le chargeur et le bloc
batterie pour un test dans un centre d’assistance agréé.
Délai Bloc chaud/froid
Lorsque le chargeur détecte que la batterie est trop chaude
ou trop froide, il démarre automatiquement un délai Bloc
Chaud/Froid, suspendant la charge jusqu’à ce que la batterie
ait atteint la température adéquate. Le chargeur passe ensuite
directement en mode Charge. Cette fonctionnalité permet une
durée de vie maximale de la batterie.
Un bloc-batterie froid se recharge à une cadence plus lente
qu’un bloc-batterie chaud. Le bloc batterie se charge à ce taux
réduit pendant tout le cycle de charge et n’atteint pas le niveau
de charge maximum même si la batterie se réchauffe.
Le chargeur DCB118 est équipé d’un ventilateur conçu pour
refroidir le bloc-batterie. Le ventilateur se met automatiquement
en marche si le bloc-batterie a besoin d’être refroidi. Ne faites
jamais fonctionner le chargeur si le ventilateur ne fonctionne
pas correctement ou si les fentes d’aération sont bouchées. Ne
laissez pénétrer aucun corps étranger à l’intérieur du chargeur.
Système de protection électronique
Les outils XR Li-Ion sont conçus avec un système de protection
électronique qui protège la batterie des surcharges, surchauffes
ou d’être complètement déchargée.
L’outil s’éteint automatiquement si le système de protection
électronique se déclenche. Si cela se produit, placez la
batterie ion lithium sur le chargeur jusqu’à ce qu’elle soit
complètement rechargée.
La batterie n’est pas totalement chargée en usine. Avant
d’utiliser la batterie et le chargeur, lire les consignes de sécurité
ci-dessous. Puis suivre la procédure de charge ci-après.
LIRE TOUTES CES CONSIGNES
•
•
•
•
•
•
•
Fixation murale
Ces chargeurs sont conçus pour être fixés au mur ou pour
être posés à la verticale sur une table ou un établi. En cas de
fixation au mur, placez le chargeur près d’une prise électrique
et loin d’un coin ou de toute autre obstacle qui pourrait gêner
le flux d’air. Utilisez l’arrière du chargeur comme gabarit pour
l’emplacement des vis au mur. Fixez le chargeur à l’aide de
vis pour cloisons sèches (achetées séparément) d’au moins
25,4 mm de long avec un diamètre de tête de 7 et 9 mm,vissées
dans du bois à une profondeur optimale laissant ressortir
environ 5,5 mm de la vis. Alignez les fentes à l’arrière du
chargeur avec les vis qui dépassent et insérez-les complètement
ces dernières dans les fentes.
Consignes de nettoyage du chargeur
AVERTISSEMENT : risque de choc. Débranchez le
chargeur de la prise de courant avant le nettoyage.
La saleté et la graisse peuvent être éliminées de l’extérieur
du chargeur avec un chiffon ou une brosse souple
non métallique. N’utilisez ni eau, ni autre solution de
nettoyage. Ne laissez jamais aucun liquide pénétrer à
l’intérieur de l’appareil et n’immergez jamais aucune pièce
de l’appareil dans aucun liquide.
Batteries
Consignes de sécurité importantes propres
à toutes les batteries
Pour commander une batterie de rechange, s’assurer d’inclure
son numéro de catalogue et sa tension.
•
Ne pas charger ou utiliser une batterie dans un milieu
déflagrant, comme en présence de liquides, gaz ou
poussières inflammables. Insérer ou retirer le bloc-pile du
chargeur peut enflammer la poussière ou des émanations.
Ne jamais forcer le bloc batterie dans le chargeur.
Ne modifier le bloc batterie d’aucune manière que ce
soit pour le faire entrer sur un chargeur incompatible,
car le bloc batterie peut se casser et causer de
graves blessures.
Charger le bloc batterie uniquement dans les
chargeurs DeWALT.
NE PAS l’éclabousser ou l’immerger dans l’eau ou
d’autres liquides.
Ne pas ranger ou utiliser l’outil et le bloc-piles dans des
endroits où la température peut atteindre ou excéder
40 ˚C (104 ˚F) (comme dans les remises extérieures ou
les bâtiments métalliques l’été).
Ne pas incinérer la batterie même si elle est sévèrement
endommagée ou complètement usagée, car elle pourrait
exploser au contact des flammes. Au cours de l’incinération
des batteries au lithium-ion, des vapeurs et matières toxiques
sont dégagées.
En cas de contact du liquide de la batterie avec la peau,
la rincer immédiatement au savon doux et à l’eau claire.
En cas de contact oculaire, rincer l’œil ouvert à l’eau claire une
quinzaine de minutes, ou jusqu’à ce que l’irritation cesse. Si des
soins médicaux sont nécessaires, noter que l’électrolyte de la
batterie est composé d’un mélange de carbonates organiques
liquides et de sels de lithium.
Le contenu des cellules d’une batterie ouverte pourrait
causer une irritation des voies respiratoires. Dans cette
éventualité, exposer l’individu à l’air libre. Si les symptômes
persistent, consulter un médecin.
AVERTISSEMENT : risques de brûlures. Le liquide de la
batterie pourrait s’enflammer s’il est exposé à des étincelles
ou à une flamme.
AVERTISSEMENT : ne jamais tenter d’ouvrir le bloc
batterie pour quelque raison que ce soit. Si le boîtier du
bloc batterie est fissuré ou endommagé, ne pas l’insérer
dans un chargeur Ne pas écraser, laisser tomber, ou
endommager le bloc batterie. Ne pas utiliser un bloc
batterie ou un chargeur ayant reçu un choc violent, étant
tombé, ayant été écrasé ou endommagé de quelque
façon que ce soit (par ex. percé par un clou, frappé d’un
coup de marteau, piétiné). Risque de choc électrique
ou d’électrocution. Les blocs batterie endommagés
doivent être renvoyés à un centre de réparation pour y
être recyclés.
AVERTISSEMENT : risque d’incendie. Ne rangez et ne
transportez pas le bloc-batterie s’il est possible que
des objets métalliques entrent en contact avec les
75
Français
bornes de la batterie. Ne placez par exemple pas le blocbatterie dans des tabliers, poches, boîtes à outils, boîtes
de kits d’accessoires, tiroirs, etc. en présence de clous, vis,
clés, etc.
ATTENTION : après utilisation, ranger l’outil, à plat,
sur une surface stable là où il ne pourra ni faire
tomber ni faire trébucher personne. Certains outils
équipés d’un gros bloc batterie peuvent tenir à la verticale
sur celui-ci, mais manquent alors de stabilité.
Transport
AVERTISSEMENT : risque d’incendie. Le transport
des batteries peut causer un incendie si les bornes de la
batterie entrent accidentellement en contact avec des
matériaux conducteurs. Lors du transport des batteries,
assurez-vous que les bornes de la batterie sont protégées
et bien isolées des matériaux avec lesquels elles pourraient
entrer en contact et qui pourraient provoquer un courtcircuit.
Les batteries DeWALT sont conformes à toutes les
réglementations d’expédition applicables comme prescrit
par les normes industrielles et juridiques qui incluent les
recommandations de l’ONU pour le transport des marchandises
dangereuses, les réglementations relatives aux marchandises
dangereuses de l’International Air Transport Association
(IATA), les réglementations de l’International Maritime
Dangerous Goods (IMDG) et l’accord européen concernant
le transport international de marchandises dangereuses sur
route (ADR). Les cellules et les batteries ion lithium ont été
testées conformément à la section 38,3 des recommandations
de l’ONU pour les tests et critères relatifs au transport des
marchandises dangereuses.
Dans la plupart des cas, l’envoi d’un bloc-batterie DeWALT ne
sera pas soumis à la classification réglementée de classe 9 pour
les matières dangereuses. En règle générale, seuls les envois
contenant une batterie Lithium-Ion d’une énergie nominale
supérieure à 100 Watts/heure (Wh) nécessitent une expédition
réglementée de classe 9. L’énergie nominale en Watts/heure de
toutes les batteries Lithium-Ion est indiquée sur l’emballage. De
plus, en raison de la complexité de la réglementation, DeWALT
ne recommande pas l’expédition aérienne de blocs-batteries
seuls, peu importe le wattage/heure nominal. Les envois d’outil
avec batterie (kit combiné) peuvent être faits par avion si le
wattage/heure nominal du bloc-batterie n’excède pas 100 Wh.
Que l’expédition soit exemptée ou réglementée, l’expéditeur
a la responsabilité intégrale de consulter les dernières
réglementations relatives à l’emballage, à l’étiquetage/au
marquage et aux exigences de documentation.
Les informations fournies dans cette section du manuel sont
fournies en bonne foi et sont considérées précises au moment
de la rédaction de ce document. Toutefois, aucune garantie
explicite ou implicite ne peut être fournie. L’acheteur a la
responsabilité de s’assurer que ses activités sont conformes aux
réglementations applicables.
Transport de la batterie FLEXVOLTTM
La batterie FLEXVOLTTM DeWALT dispose de deux modes :
Utilisation et Transport.
76
Mode Utilisation : Lorsque la batterie FLEXVOLTTM est seule
ou dans un produit DeWALT 18V, elle fonctionne comme une
batterie de 18 V. Lorsque la batterie FLEXVOLTTM est dans un
produit 54V ou 108V (deux batteries de 54V), elle fonctionne
comme une batterie de 54V.
Mode Transport : Lorsque le cache est fixé sur la batterie
FLEXVOLTTM, elle est en mode Transport. Gardez le cache en
place pour expédier la batterie.
En mode Transport, les chaînes
des cellules sont déconnectées
électriquement à l’intérieur du
bloc pour en faire 3 batteries de
plus faible wattage-heure (Wh)
comparées à une seule batterie au wattage-heure plus élevé. Le
fait de répartir l’énergie consommée du bloc en 3 batteries peut
exempter le bloc de certaines réglementations en matière de
transport qui sont imposées pour les batteries dont l’énergie
consommée est plus élevée.
La puissance en Wh pour
Exemple de marquage pour l’utilisation et
le transport
le transport peut par
exemple être de 3 x 36 Wh,
représentant 3 batteries
de 36 Wh chacune. La
puissance d'utilisation en Wh peut être de 108 Wh (sous
entendue, 1 batterie).
Recommandations de stockage
1. Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et sec, à l’abri
de toute lumière solaire directe et de tout excès de
température. Pour des performances et une durée de vie
optimales, entreposer les batteries à température ambiante
après utilisation.
2. Pour un stockage prolongé, il est recommandé de conserver
la batterie complètement chargée dans un lieu frais et sec,
hors du chargeur pour de meilleurs résultats.
REMARQUE : les blocs batterie ne doivent pas être stockés
complètement déchargés. Le bloc batterie devra être rechargé
avant l’utilisation.
Étiquettes sur le chargeur et la batterie
En plus des pictogrammes utilisés dans ce manuel, les
étiquettes sur le chargeur et le bloc batterie peuvent montrer les
pictogrammes suivants :
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
Consulter la Fiche technique pour les temps
de charge.
e pas mettre en contact avec des
N
objets conducteurs.
Ne pas recharger une batterie endommagée.
Français
Ne pas exposer à l’eau.
Porter un dispositif de protection auditive.
R emplacer systématiquement tout
cordon endommagé.
Porter un dispositif de protection oculaire.
Recharger seulement entre 4 ˚C et 40 ˚C.
Ne laissez pas la machine sous la pluie.
Utiliser uniquement à l’intérieur.
Tout contact avec la pointe peut provoquer le
mouvement soudain du guide-chaîne vers le haut ou
le bas et entraîner de graves blessures.
ettre la batterie au rebut conformément à la
M
réglementation en matière d’environnement.
Évitez tout contact de la pointe du guide-chaîne avec
un quelconque objet.
Recharger les blocs batterie DeWALT uniquement
avec les chargeurs DeWALT appropriés. La
recharge des blocs batterie différents des
batteries DeWALT appropriées avec un chargeur
DeWALT peut entraîner leur explosion ou d’autres
situations dangereuses.
Sens de rotation de la chaîne.
Utilisez toujours les deux mains pour utiliser
la tronçonneuse.
Éteignez l’outil. Avant de réaliser toute tâche de
maintenance sur l’outil, retirez la batterie.
Ne jetez pas le bloc batterie au feu.
UTILISATION (sans cache de transport). Exemple :
Puissance en Wh de 108 Wh (1 batterie de 108 W).
TRANSPORT (avec cache de transport intégré).
Exemple : Puissance en Wh de 3 x 36 Wh (3
batteries de 36 Wh).
Puissance sonore garantie selon la Directive 2000/14/
CE.
Emplacement de la Date Codée de
Fabrication
Le DCM575 fonctionne avec un bloc batterie de 54 volts.
Ces blocs batterie peuvent être utilisés : DCB546, DCB547.
Consultez les Caractéristiques techniques pour plus
d’informations.
La date codée de fabrication, qui comprend aussi l’année de
fabrication, est imprimée sur le boîtier.
Exemple :
2016 XX XX
Année de fabrication
Contenu de l’emballage
Description (Fig. A)
Ce carton comprend :
1Tronçonneuse
1Fourreau
1 Guide-chaîne de 40 cm
1 Chaîne de 40 cm
1 Manuel d’utilisation
SANS BATTERIE NI CHARGEUR
1 Bloc-batterie Li-ion**
1 Chargeur de batterie Li-ion**
**Fourni avec le modèle DCM575X1 uniquement
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou accessoires n’ont pas été
endommagés lors du transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et comprendre cette
notice d’instructions avant toute utilisation de l’appareil.
AVERTISSEMENT : ne jamais modifier l’outil électrique
ni aucun de ses composants. Il y a risques de dommages
corporels ou matériels.
1 Interrupteur à gâchette, variateur de vitesse
2 Levier de verrouillage
3 Frein de chaîne / Carter de protection de la poignée avant
4 Guide-chaîne
5 Chaîne
6 Cache-pignon
7 Bloc-batterie
8 Bouton de verrouillage de réglage du guide-chaîne
9 Bouton de tension de la chaîne
10 Indicateur de niveau d’huile
11 Fourreau du guide-chaîne
12 Poignée arrière
13 Poignée avant
14 Compartiment à batterie
15 Bouton de libération de la batterie
16 Bouchon d’huile (non visible)
Type de Batterie
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
77
Français
Utilisation prévue
Votre tronçonneuse a été conçue pour les applications de
sciage professionnelles.
NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence de gaz ou
de liquides inflammables.
Cette tronçonneuse est un puissant outil
électrique professionnel.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une supervision est
nécessaire auprès de tout utilisateur non expérimenté.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par des
personnes (y compris les enfants) dont les capacité
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou
qui manquent d’expérience ou d’aptitudes, sauf si ces
personnes sont surveillées par une autre personne
responsable de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute pièce ou tout accessoire.
Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
AVERTISSEMENT : utiliser exclusivement des batteries et
chargeurs DeWALT.
Insertion et retrait du bloc batterie de l’outil
(Fig. C–E)
REMARQUE : pour un résultat optimal, assurez-vous que le bloc
batterie 7 est complètement chargé.
Pour installer le bloc batterie de l’outil
1. Alignez le bloc-batterie 7 avec les rails à l’intérieur de l’outil
(Fig. C).
2. Glissez-le dans l’outil jusqu’à ce qu’il se fixe en place et
assurez-vous d’entendre le clic de verrouillage.
Pour démonter le bloc batterie de l’outil
1. Appuyez sur le bouton de libération de la batterie 15 et
tirez fermement le bloc-batterie hors de la poignée de l’outil
(Fig. D).
2. Insérer le bloc batterie dans le chargeur comme décrit dans
la section du chargeur de ce manuel.
Témoin de charge des blocs batterie
(Fig. E)
Certains blocs batterie DeWALT incluent un témoin de charge
composé par trois voyants verts qui indiquent le niveau de
charge restant dans le bloc batterie.
Pour activer le témoin de charge, maintenir enfoncé le bouton
du témoin de charge 17 . Une combinaison de trois voyants
verts s’allume pour indiquer le niveau de charge restant. Lorsque
le niveau de charge de la batterie est au-dessous de la limite
utilisable, le témoin de charge ne s’allume pas et la batterie doit
être rechargée.
78
REMARQUE : le témoin de charge est uniquement une
indication de la charge restant dans le bloc batterie. Il n’indique
pas la fonctionnalité de l’outil et peut être sujet à des variations
selon les composants du produit, la température et l’application
de l’utlisateur final.
ASSEMBLAGE
Installation du guide-chaîne et de la chaîne
(Fig. A, F–H, K)
ATTENTION : la chaîne est tranchante. Portez toujours
des gants de protection lorsque vous manipulez la chaîne.
La chaîne est très tranchante et peut vous couper, même
à l’arrêt.
AVERTISSEMENT : chaîne tranchante en mouvement.
Afin d’éviter toute mise en marche accidentelle, assurezvous que la batterie n’est pas dans l’outil avant de réaliser
les opérations qui suivent. Le non respect de cette
consigne peut entraîner de graves blessures.
La chaîne 5 et le guide-chaîne 4 sont emballés séparément
dans le carton. La chaîne doit être fixée sur le guide et cet
ensemble doit être fixé sur le corps de l’outil.
• Positionnez la tronçonneuse sur une surface plate et ferme.
• Soulevez le levier de verrouillage et tournez le bouton de
verrouillage de réglage du guide 8 dans le sens inverse
des aiguilles d’une montre, comme illustré par la figure F et
retirez le cache-pignon 6 .
• Muni de gants, prenez la chaîne 5 et enroulez-la autour du
guide-chaîne 4 , en vous assurant que les dents pointent
dans la bonne direction (voir figure K)
• Assurez-vous que la chaîne est bien installée dans son
logement sur la totalité du pourtour du guide-chaîne.
• Positionnez la chaîne autour du pignon 18 . Tout en alignant
le logement sur le guide-chaîne avec la goupille de tension
de la chaîne 20 et le boulon 19 à la base de l’outil, comme
illustré par la figure G.
• Une fois en place, tenez le guide-chaîne immobile et
replacez le cache-pignon 6 . Assurez-vous que l’orifice du
boulon du mécanisme de tension sans outil sur le cache est
aligné avec le boulon 19 sur le corps de l’outil. Soulevez le
levier de verrouillage et tournez le bouton de verrouillage
de réglage du guide 8 dans les sens des aiguilles d’une
montre jusqu’à entendre un clic puis dévissez le bouton
d’un tour complet de façon que la chaîne puisse être
correctement tendue.
• Tournez le bouton de tension de la chaîne 9 dans le sens
des aiguilles d’une montre pour augmenter la tension,
comme illustré par la figure H. Assurez-vous que la chaîne
5 est bien serrée tout autour du guide-chaîne 4 . Serrez
le bouton de verrouillage de réglage du guide jusqu’à
entendre le clic. Le guide est parfaitement fixé après avoir
entendu trois clics. Il n’est pas utile de serrer plus.
Réglage de la tension de la chaîne (Fig. A, I)
ATTENTION : La chaîne est tranchante. Portez toujours
des gants de protection lorsque vous manipulez la chaîne.
Français
La chaîne est très tranchante et peut vous couper, même
à l’arrêt.
AVERTISSEMENT : chaîne tranchante en mouvement.
Afin d’éviter toute mise en marche accidentelle, assurezvous que la batterie n’est pas dans l’outil avant de réaliser
les opérations qui suivent. Le non respect de cette consigne
peut entraîner de graves blessures.
• La tronçonneuse à plat sur une surface dure, contrôlez la
tension de la chaîne 5 . La tension correcte implique que la
chaîne soit rappelée si elle est éloignée de 3 mm du guidechaîne 4 avec une force moyenne, entre l’index et le pouce,
comme illustré par la figure I. Il ne doit y avoir aucun «jeu»
entre le guide-chaîne et la chaîne, vus du dessous, comme
illustré par la figure I.
• Pour régler la tension de la chaîne, soulevez la patte de
verrouillage et tournez le bouton de verrouillage de réglage
du guide 8 dans le sens inverse des aiguilles d’une montre
d’un tour complet. Tournez le bouton de tension de la
chaîne 9 dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce
que la chaîne soit correctement tendue, comme mentionné
ci-dessus.
• Veillez à ne pas trop tendre la chaîne car cela entraînerait
une usure excessive et réduirait la durée de vie du guidechaîne et de la chaîne.
• Une fois la chaîne correctement tendue, serrez fermement le
bouton de verrouillage de réglage du guide.
REMARQUE : Le bouton de verrouillage de réglage du guide
dispose d’un système de serrage à crans. Le cache-pignon est
parfaitement fixé après avoir entendu trois clics. Il n’est pas utile
de serrer plus.
• Si la chaîne est neuve, vérifiez fréquemment sa tension
(après avoir retiré la batterie) pendant les 2 premières
heures d’utilisation, les chaînes neuves ayant tendance à se
détendre légèrement.
Remplacement de la chaîne (Fig. A, K)
•
•
•
•
ATTENTION : la chaîne est tranchante. Portez toujours
des gants de protection lorsque vous manipulez la chaîne.
La chaîne est très tranchante et peut vous couper, même
à l’arrêt.
AVERTISSEMENT : chaîne tranchante en mouvement.
Afin d’éviter toute mise en marche accidentelle, assurezvous que la batterie n’est pas dans l’outil avant de réaliser
les opérations qui suivent. Le non respect de cette consigne
peut entraîner de graves blessures.
Soulevez la patte de verrouillage et tournez le bouton de
verrouillage de réglage du guide 8 dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre pour détendre la chaîne.
Retirez le cache-pignon 6 comme décrit dans la section
Installation du guide-chaîne et de la chaîne.
Soulevez la chaîne usée 5 hors de la rainure du guidechaîne 4 .
Placez la chaîne neuve dans le logement sur le guide-chaîne
en vous assurant que les dents de la chaîne pointent dans
la bonne direction en faisant correspondre la flèche sur la
chaîne avec le graphique sur le cache-pignon 6 , illustré sur
la figure K.
• Respectez les instructions de la section Installation du
guide-chaîne et de la chaîne.
Des chaînes et guide-chaînes de rechange sont disponibles
auprès de votre centre d’assistance DeWALT le plus proche.
• La tronçonneuse DCM575 utilise des chaînes de rechange
DWRC1600, numéro de pièce 90618541. Guide-chaîne de
rechange 40 cm, numéro de pièce 90641855.
Lubrification de la chaîne et du guide-chaîne
(Fig. L)
Système de lubrification automatique
Cette tronçonneuse est équipée d’un système de lubrification
automatique qui assure la lubrification constante de la chaîne
et du guide-chaîne. L’indicateur de niveau d’huile 10 indique le
niveau d’huile dans la tronçonneuse. Dès que le niveau d’huile
est inférieur au quart, retirez la batterie de la tronçonneuse et
procédez au remplissage avec le bon type l’huile. Videz toujours
le réservoir d’huile après chaque opération de sciage.
REMARQUE : Utilisez une huile pour guide-chaîne et chaîne
de bonne qualité pour assurer la bonne lubrification. En tant
qu’huile de remplacement temporaire, vous pouvez utiliser
une huile moteur SAE30. L’utilisation d’une huile végétale est
recommandée pour l’élagage des arbres. Les huiles minérales
ne sont pas recommandées car elles peuvent nuire aux arbres.
N’utilisez jamais d’huile usagée ou d’huile très épaisse. Elles
pourraient endommager votre tronçonneuse.
Remplissage du réservoir d’huile
• Abaissez le levier de verrouillage et dévissez le bouchon
d’huile 16 d’un quart de tour dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre avant de le retirer. Remplissez
le réservoir avec l’huile pour guide-chaîne et chaîne
recommandée jusqu’à ce que le niveau d’huile atteigne le
haut de l’indicateur de niveau d’huile 10 .
• Réinstallez le bouchon d’huile et vissez-le d’un quart de tour
dans les sens des aiguilles d’une montre. Relevez le levier de
verrouillage pour qu’il soit en position verrouillée.
• Éteignez régulièrement la tronçonneuse et vérifiez
l›indicateur de niveau d›huile afin de vous assurer que le
guide-chaîne et la chaîne sont correctement lubrifiés.
Transport de la tronçonneuse (Fig. A, M)
• Retirez toujours la batterie de l’outil et couvrez le guidechaîne 4 avec le fourreau 11 (figure M) pour transporter
la tronçonneuse.
• Enclenchez le frein de chaine en poussant le frein de chaîne/
carter de la poignée avant 3 vers l’avant.
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : respecter systématiquement les
consignes de sécurité et les normes en vigueur.
79
Français
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute pièce ou tout accessoire.
Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
Position correcte des mains (Fig. A, J)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommages
corporels graves, adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, maintenir fermement
et SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour anticiper toute
réaction soudaine de sa part.
La position correcte des mains nécessite que la main gauche
soit sur la poignée avant 13 et que l’autre main soit sur la
poignée arrière 12
Fonctionnement de la tronçonneuse
(Fig. A, N–O)
AVERTISSEMENT : veuillez lire et vous assurer d’avoir
compris toutes les instructions. Le non respect de toutes les
instructions listées ci-dessous peut conduire à des chocs
électriques, des incendies et/ou de graves blessures.
• Protection contre les rebonds qui peuvent engendrer
de graves blessures ou la mort. Consultez les consignes
de sécurité importantes Protection contre les
rebonds afin d’éviter le risque de rebond.
• Ne vous penchez pas. Ne tronçonnez pas à une
hauteur supérieure à celle de votre torse. Assurezvous d’avoir une posture stable. Gardez les pieds
écartés. Répartissez correctement votre poids sur vos
deux pieds.
• Tenez fermement la poignée avant 13 avec votre
main gauche et la poignée arrière 12 avec votre
main droite, de façon que votre corps soit à gauche du
guide-chaîne.
• Ne tenez pas la tronçonneuse par le carter de la
poignée avant/frein de chaîne 3 . Gardez le coude de
votre bras gauche verrouillé de façon que votre bras
reste droit pour résister à un rebond.
AVERTISSEMENT : n’intervertissez jamais les mains
(main gauche sur la poignée arrière et main droite sur la
poignée avant).
AVERTISSEMENT : ne laissez jamais aucune partie de
votre corps dans le prolongement du guide-chaîne 4
lorsque vous utilisez la tronçonneuse.
• N’utilisez jamais la tronçonneuse si vous êtes dans un
arbre ou dans toute autre position délicate ou si vous
êtes sur une échelle ou toute autre surface instable.
Vous pourriez perdre le contrôle de la tronçonneuse et
subir de graves blessures.
• Gardez toujours la tronçonneuse à plein régime durant
toute la durée du sciage.
80
•
Laissez la chaîne faire le travail. N’exercez qu’une
faible pression. N’exercez aucune pression sur le guidechaîne en fin de coupe.
AVERTISSEMENT : quand la tronçonneuse n’est pas
utilisée, enclenchez toujours le frein de chaîne et
retirez la batterie.
Interrupteur Marche/Arrêt
Assurez-vous toujours de votre posture et tenez la tronçonneuse
fermement à deux mains, pouces et doigts encerclant les
deux poignées.
Cet outil est équipé d’un interrupteur à gâchette, variateur
de vitesse. Pour allumer l’outil, assurez-vous que le frein de
chaîne n’est pas enclenché. Abaissez le levier de verrouillage 2
, montré dans la figure N et enfoncez l’interrupteur à gâchette
1 . Une fois l’appareil en marche, vous pouvez relâcher le levier
de verrouillage. Plus vous appuyez sur la gâchette, plus l’outil
tourne rapidement.
Pour maintenir l’appareil en marche, vous devez maintenir la
gâchette enfoncée. Pour arrêter l’appareil, relâchez la gâchette.
REMARQUE : Si la pression exercée est trop importante
pendant le sciage, la tronçonneuse s’éteint. Pour redémarrer
la tronçonneuse, vous devez d’abord relâcher le levier de
verrouillage 2 et l’interrupteur à gâchette 1 . Recommencez
à scier avec moins de force. Laissez la tronçonneuse scier à son
propre rythme.
AVERTISSEMENT : n’essayez jamais de bloquer
l’interrupteur en position marche.
Installation du frein de chaîne
Votre tronçonneuse est équipée d’un système de freinage
de la chaîne motorisé qui arrête rapidement la chaîne en cas
de rebond.
• Retirez la batterie de l’outil.
• Pour engager le frein de chaîne, poussez le frein de chaîne
/ carter de la poignée avant 3 vers l’avant jusqu’à se qu’il
s’enclenche en place.
• Tirez le frein de chaîne / carter de la poignée avant 3 vers
la poignée avant 13 en position «fixe», comme illustré par
la figure O.
• La tronçonneuse est alors prête à l’emploi.
REMARQUE : En cas de rebond, votre main gauche entre en
contact avec le carter avant, le poussant vers l’avant, vers la
pièce à scier. L’outil est arrêté.
Test du frein de chaîne
Testez le frein de chaine avant chaque utilisation afin de vous
assurer qu’il fonctionne correctement.
• Positionnez l’outil sur une surface plate et ferme. Assurezvous que la chaîne 5 ne touche pas le sol.
• Tenez l’outil fermement avec les deux mains et mettez la
tronçonneuse en marche.
• Faites pivoter votre main gauche vers l’avant autour de la
poignée avant 13 de façon que le dos de votre main entre
en contact avec le frein de chaine / carter de la poignée
Français
avant 3 et poussez-le en avant, vers la pièce à scier. La
tronçonneuse doit s’arrêter immédiatement.
REMARQUE : Si la tronçonneuse ne s’arrête pas
immédiatement, n’utilisez plus l’outil et emmenez-le dans le
centre d’assistance DeWALT le plus proche.
AVERTISSEMENT : assurez-vous d’installer le frein de
chaîne avant de scier.
Techniques courantes de coupe
(Fig. A, P, Q, U, V, W)
Abattage
Le procédé pour abattre un arbre. Assurez-vous que la batterie
est pleine avant d’abattre un arbre afin de pouvoir terminer la
tâche sans avoir à la recharger. N’abattez pas d’arbre en cas de
vent violent.
AVERTISSEMENT : l’abattage d’arbre peut engendrer
des blessures. Il ne doit être réalisé que par des
personnes formées.
• Une voie de retraite doit être prévue et rendue accessible
avant de commencer l’abattage. La voie de retraite doit
se trouver à l’arrière et à la diagonale de la ligne de chute
prévue. (Figure U)
Fig. U
que l’arbre chute dans la mauvaise direction ou qu’il puisse
basculer en arrière et coincer la chaîne, arrêtez-vous avant
que le trait de chute soit terminé et utilisez des clavettes
pour ouvrir le trait et faire tomber l’arbre le long de la ligne
de chute voulue. Dès que l’arbre commence à chuter, retirez
la chaîne du trait de coupe, arrêtez le moteur, abaissez la
tronçonneuse et dirigez-vous vers la voie de retraite. Restez
attentif aux branches tombant au dessus de votre tête et à
l’endroit où vous mettez les pieds.
Fig. V
SENS DE LA CHUTE
TRAIT DE CHUTE
RETRAITE
SENS DE LA
CHUTE
45°
ARBRE
• Avant de commencer l’abattage, prenez en compte
l’inclinaison naturelle de l’arbre, l’emplacement des grosses
banches et le sens du vent afin de déterminer dans quel
sens faire tomber l’arbre. Ayez à disposition des clavettes
(bois, plastique ou aluminium) et un maillet lourd. Retirez
les débris, pierres, écorces tombantes, clous, crampons et
fils de l’arbre au niveau où les entailles d’abattage doivent
être réalisées.
• Entaille de direction - Réalisez une entaille de 1/3 du
diamètre de l’arbre, perpendiculaire au sens de chute.
Effectuez d’abord l’entaille de direction horizontale du bas.
Ceci permet d’éviter le pincement de la chaîne ou du guidechaîne au moment de la seconde entaille (Figure V).
• Trait de chute - Effectuez le trait de chute au moins 51 mm
plus haut que l’entaille de direction horizontale. Gardez le
trait de chute parallèle à l’entaille de direction horizontale.
Réalisez le trait de chute de façon que suffisamment de bois
reste pour créer une charnière. La charnière permet d’éviter
que l’arbre ne vrille et qu’il chute dans la mauvaise direction.
Ne sciez pas à travers la charnière (Figure V).
• L’arbre doit commencer à tomber dès que le trait de chute
se rapproche de la charnière. S’il existe le moindre risque
51 mm
ENTAILLE
51 mm
CHARNIÈRE
Ébranchage
L’ébranchage consiste à scier les branches d’un arbre après sa
chute. Pendant l’ébranchage, laissez les plus grosses branches
du bas soutenir le tronc au-dessus du niveau du sol. Sciez les
petites branches d’un seul trait. Les branches sous tension
doivent être sciées de bas en haut en évitant de coincer la
chaîne, comme illustré par la figure P. Élaguez les branches du
côté opposé en gardant le tronc entre vous et la tronçonneuse.
Ne sciez jamais en plaçant l’outil entre vos jambes ou en
chevauchant la branche à scier.
Tronçonnage
AVERTISSEMENT : nous recommandons que les
utilisateurs exécutant cette opération pour la première fois
utilisent un chevalet.
Sciage de longueurs d’arbre abattu ou de bûche. La façon de
scier dépend de la façon dont la bûche est soutenue. Utilisez si
possible un chevalet (Figure Q).
• Ne commencez à scier que quand la tronçonneuse est à
plein régime.
• Placez le crampon inférieur 22 de la chaîne derrière la zone
de coupe initiale, comme illustré par la figure W.
• Allumez la tronçonneuse puis abaissez la chaîne et le guide
dans le bois, en utilisant le crampon comme point charnière.
• Une fois la tronçonneuse à 45°, mettez à nouveau la
tronçonneuse de niveau et répétez ces étapes jusqu’à avoir
traverser la pièce à scier.
• Si l’arbre est soutenu sur toute sa longueur, procédez au
sciage par le dessus (tronçonnage par le dessus) mais en
évitant de toucher le sol car cela émousserait rapidement
la chaîne.
81
Français
Fig. W
22
SCIEZ PAR LE DESSUS (TRONÇONNAGE
PAR LE DESSUS). NE TOUCHEZ PAS
LE SOL
pénétrer à l’intérieur de l’outil et n’immergez jamais aucune de
ses pièces dans aucun liquide.
IMPORTANT : Pour que le produit puisse être utilisé en toute
SÉCURITÉ et FIABILITÉ, les réparations, l’entretien et les réglages
doivent être exécutés dans des centres d’assistance agréés
utilisant toujours des pièces de rechange d’origine.
Un entretien régulier permet de prolonger la durée de vie de
votre tronçonneuse.
Chaîne et guide-chaîne
• Figure X- Si la pièce à scier est soutenue par une extrémité,
sciez d’abord 1/3 du diamètre par le dessous (tronçonnage
par le dessous). Finalisez ensuite la coupe en sciant par le
dessus pour rejoindre la première ligne de coupe.
2ème COUPE PAR LE DESSUS (2/3
Fig. X
DU DIAMÈTRE) POUR REJOINDRE
LA 1ère LIGNE DE COUPE
(POUR ÉVITER LE COINCEMENT) 2
11
1ère COUPE PAR LE DESSOUS
(1/3 DU DIAMÈTRE)
ÉVITE L’ÉCLATEMENT
• Figure Y- Si la pièce à scier est soutenue par les
deux extrémités.
Sciez d’abord 1/3 par le dessus. Finalisez ensuite la coupe en
sciant par le dessous les 2/3 pour rejoindre la première ligne
de coupe.
1ère COUPE PAR LE DESSUS
Fig. Y
(1/3 DU DIAMÈTRE)
POUR ÉVITER L’ÉCLATEMENT
2ème COUPE PAR LE DESSOUS (2/3 DU
DIAMÈTRE) POUR REJOINDRE LA 1ère LIGNE
DE COUPE (POUR ÉVITER LE COINCEMENT) • En pente, tenez vous toujours du côté montant de la bûche.
Pour une «coupe traversante», afin de conserver un contrôle
total, réduisez la pression de coupe en fin de sciage sans
relâcher votre prise sur les poignées de la tronçonneuse.
Ne laissez pas la chaîne toucher le sol. Une fois le sciage
terminé, attendez que la chaîne soit complètement arrêtée
avant de déplacer la tronçonneuse. Éteignez toujours le
moteur avant de passer à la coupe suivante.
ENTRETIEN ET MAINTENANCE
N’utilisez que du savon doux et un chiffon humide pour
nettoyer l’outil. N’utilisez aucun solvant pour nettoyer les pièces
en plastique de la tronçonneuse. Ne laissez jamais aucun liquide
82
Toutes les quelques heures d’utilisation, retirez le cache-pignon,
le guide-chaîne et la chaîne et nettoyez complètement chaque
élément à l’aide d’une brosse à brins souples. Assurez-vous
que l’orifice de lubrification du guide-chaîne est exempt de
salissures. Pour le remplacement des chaînes émoussées par des
chaînes neuves, il est bon de soulever le guide-chaîne de bas
en haut.
Affûtage de la chaîne (Fig. R–T)
ATTENTION : la chaîne est tranchante. Portez toujours
des gants de protection lorsque vous manipulez la chaîne.
La chaîne est très tranchante et peut vous couper, même
à l’arrêt.
AVERTISSEMENT : chaîne tranchante en mouvement.
Afin d’éviter toute mise en marche accidentelle, assurezvous que la batterie n’est pas dans l’outil avant de réaliser
les opérations qui suivent. Le non respect de cette
consigne peut entraîner de graves blessures.
REMARQUE : Les dents de coupe de la chaîne s’émoussent
immédiatement si elles touchent le sol ou un clou pendant
le sciage.
Pour optimiser les performances de votre tronçonneuse,
il est important que les dents de la chaîne soient toujours
bien affûtées. Suivez ces conseils pratiques pour affûter la
chaîne correctement :
1. Pour obtenir de meilleurs résultats, utilisez une lime de
4,5 mm et un porte-lime ou un guide-lime pour affûter
votre chaîne. Cela vous permet de toujours d’avoir toujours
le bon angle d’affûtage.
2. Placez le porte-lime à plat sur la platine supérieure et la
jauge de profondeur de la dent de coupe.
3. Figure R- Conservez la ligne d’angle de limage correct de la
platine supérieure 21 de 30° sur votre guide-lime parallèle
à la chaîne (lime à 60° par rapport à la chaîne vue de côté).
4. Affûtez d’abord les dents d’un côté de la chaîne. Limez de
l’intérieur vers l’extérieur de la dent de coupe. Retournez
ensuite votre tronçonneuse et répétez les procédures (2,3,4)
pour les dents de coupe de l’autre côté de la chaîne.
REMARQUE : Utilisez une lime plate pour limer les sommets
des «rabots» (portion de maillon de chaîne devant la dent
de coupe) de façon qu’ils soient à environ 0,635 mm sous les
pointes des dents de coupe, comme illustré par la figure S.
5. Figure T- Conservez toutes les dents de coupe à la
même longueur.
6. Si la surface en chrome des platines supérieures ou latérales
présente des défauts, limez jusqu’à supprimer ces défauts.
ATTENTION : après le limage, la dent de coupe est plus
tranchante, soyez particulièrement vigilant pendant
cette opération.
REMARQUE : Chaque fois que la chaîne est affûtée, elle perd de
sa capacité à réduire les rebonds et nécessite plus de vigilance. Il
est recommandé ne pas affûter une chaîne plus de quatre fois.
Accessoires
AVERTISSEMENT : l’utilisation d’accessoires non
recommandés dans ce manuel peut être dangereuse.
Des chaînes et guide-chaînes de rechange sont disponibles
auprès de votre centre d’assistance DeWALT agréé le plus
proche. À n›utilisez qu›avec des guide-chaînes et des chaînes à
faible rebond.
Guide-chaînes et chaînes disponibles pour la DCM575 :
• Guide-chaîne : 40 cm numéro de pièce 90641855
46 cm numéro de pièce N500117
• Chaîne :
40 cm numéro de pièce 90618541
46 cm numéro de pièce N500152
MAINTENANCE
Votre outil électrique DeWALT a été conçu pour fonctionner
longtemps avec un minimum de maintenance. Le
fonctionnement continu et satisfaisant de l’outil dépendra d’une
maintenance adéquate et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT :pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute pièce ou tout accessoire.
Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
Le chargeur et le bloc batterie ne peuvent pas être réparés.
Lubrification
Consultez la section Lubrification de la chaîne et du guidechaîne (Fig. L)
Français
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les accessoires autres que ceux
offerts par DeWALT n’ont pas été testés avec ce produit,
leur utilisation avec cet appareil pourrait être dangereuse.
Pour réduire tout risque de dommages corporels, seuls des
accessoires DeWALT recommandés doivent être utilisés
avec cet appareil.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus d’informations sur
les accessoires appropriés.
Protection de l’environnement
Tri sélectif. Les produits et batteries marqués de
ce symbole ne doivent pas être jetés avec les
déchets ménagers.
Les produits et batteries contiennent des matières
qui peuvent être récupérées et recyclées afin de réduire la
demande en matières premières. Veuillez recycler les produits
électriques et les batteries conformément aux dispositions
locales en vigueur. Pour plus d’informations, consultez le site
www.2helpU.com.
Batterie rechargeable
Recharger cette batterie longue durée lorsqu’elle ne produira
plus assez de puissance pour effectuer un travail qu’elle faisait
facilement auparavant. En fin de vie utile, mettre la batterie
au rebut conformément à la réglementation en matière
d’environnement :
• Décharger complètement la batterie, puis la retirer de l’outil.
• Les cellules ion lithium sont recyclables. Les apporter
au revendeur ou dans un centre de recyclage local.
Les blocs batterie collectés seront recyclés ou mis au
rebut correctement.
DÉPANNAGE
Problème
Solution
La machine ne
démarre pas.
• Vérifiez l’installation de la batterie.
• Vérifiez les conditions de charge de
la batterie.
• Contrôlez que le bouton de
verrouillage est complètement
enfoncé avant de déplacer la
gâchette principale.
La machine
s’arrête
en cours
d’utilisation.
• Rechargez la batterie.
• La machine est sur-sollicitée.
Redémarrez la machine et exercez
moins de pression.
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière et saleté du
boîtier principal à l’aide d’air comprimé chaque fois
que les orifices d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de protection et un
masque anti-poussières homologués au cours de
cette procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser de solvants ou
tout autre produit chimique décapant pour nettoyer les
parties non métalliques de l’outil. Ces produits chimiques
pourraient en attaquer les matériaux utilisés. Utiliser un
chiffon humidifié avec de l’eau et un savon doux. Protéger
l’outil de tout liquide et n’immerger aucune de ses pièces
dans aucun liquide.
83
Français
Problème
Solution
La batterie ne
se recharge pas.
• Insérez la batterie dans le chargeur
jusqu’à ce que le voyant de
charge rouge s’allume. Rechargez
pendant 8 heures si la batterie est
complètement vide.
• Branchez le chargeur dans une prise
murale qui fonctionne. Consultez la
section Remarques importantes sur
la charge pour avoir plus de détails.
• Vérifiez le courant au niveau de
la prise murale en branchant un
autre appareil.
• Vérifiez que la prise de courant n’est
pas reliée à un interrupteur coupant
l’alimentation lorsqu’on éteint
l’éclairage.
• Déplacez le chargeur et la machine
dans un endroit où la température
ambiante est supérieure à 4,5° C ou
inférieure à 40,5° C.
Surchauffe du
guide-chaîne /
de la chaîne.
• Consultez la section Réglage de la
tension de la chaîne.
• Consultez la section Lubrification de
la chaîne.
La chaîne
est détendue.
• Consultez la section Réglage de la
tension de la chaîne.
Faible qualité
du sciage.
• Consultez la section Réglage de la
tension de lachaîne. REMARQUE :
Une tension excessive conduit à une
usure excessive et réduit la durée de
vie du guide-chaîne et de la chaîne.
Lubrifiez avant chaque utilisation.
Consultez la section Remplacement
de la chaîne.
La machine est
en marche mais
elle ne scie pas.
• Il se peut que la chaîne soit installée
à l’envers. Consultez les sections
relatives à l’installation et au retrait de
la chaîne.
La machine ne
lubrifie pas.
• Remplissez le réservoir d’huile.
• Nettoyez le guide-chaîne, le pignon et
le cache-pignon. Consultez la section
Entretien et maintenance.
84
Italiano
54V MOTOSEGA
DCM575
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DeWALT. Gli anni di esperienza,
lo sviluppo e l’innovazione meticolosi del prodotto fanno di
DeWALT uno dei partner più affidabili per gli utilizzatori di
apparati elettrici professionali.
Dati Tecnici
Tensione
Tipo di batterie
VDC
DCM575
54
Li-Ion
Lunghezza barra
Velocità della catena (senza carico)
Lunghezza massima di taglio
Capacità serbatoio olio
Peso (senza blocco batteria)
cm
m/s
cm
ml
kg
40
15
40
115
4,4
Valori di rumorosità e valori di vibrazione (somma vettore triassiale) secondo
EN60745-2-13:2009+A1:2010
dB(A)
80,5
LPA(livello pressione sonora delle emissioni)
dB(A)
100,5
LWA(livello potenza sonora)
K (incertezza per il livello sonoro dato)
dB(A)
3
Valore di emissione delle vibrazioni ah =
Incertezza K =
m/s2
m/s2
3,5
1,5
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo foglio
informativo è stato misurato in base al test standard indicato
nella normativa EN60745 e può essere utilizzato per confrontare
vari apparati fra di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: il livello di emissioni delle vibrazioni
riportato è relativo alle applicazioni principali
dell’apparato. Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato per
applicazioni diverse, con diversi accessori, o non riceve
adeguata manutenzione, il valore delle emissioni di
vibrazioni può essere differente. Ciò potrebbe aumentare
sensibilmente il livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
Una stima del livello di esposizione alle vibrazioni deve
anche considerare i momenti in cui l’apparato è spento
o quando è acceso ma non viene utilizzato. Ciò potrebbe
ridurre sensibilmente il livello di esposizione durante il
periodo di utilizzo complessivo.
È necessario identificare ulteriori misure di sicurezza
per proteggere l’operatore dagli effetti delle vibrazioni.
Per esempio: eseguire una manutenzione adeguata
dell’apparato e degli accessori, evitare il raffreddamento
delle mani, organizzare il lavoro.
Fusibili:
Europa
Utensili a 230 V
10 A, rete elettrica
Dichiarazione di conformità CE
Direttiva Macchine
54V Motosega
DCM575
DeWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati tecnici
sono conformi alle normative:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-213:2009+A1:2010.
2000/14/EC , Allegato V DEKRA Certificazione B.V., Meander 1051
/ P.O. Box 5185 6825 MJ ARNHEM / 6802 ED
ARNHEM
Paesi Bassi
Ente notificato ID No.: 0344
LPA (potenza sonora misurata) 80,5 dB(A)
incertezza (K) = 3,0 dB (A)
LWA (potenza sonora garantita) 103 dB(A)
Questi prodotti sono anche conformi alla Direttiva 2014/30/
UE e 2011/65/UE. Per ulteriori informazioni, contattare DeWALT
all’indirizzo seguente o vedere sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del documento
tecnico e rende questa dichiarazione per conto di DeWALT.
Markus Rompel
Direttore Progettazione
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
12.12.2016
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, leggere
attentamente il manuale di istruzioni.
Definizioni: linee guida per la sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità di ciascuna
indicazione. Leggere il manuale e prestare attenzione ai
seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di pericolo imminente
che, se non viene evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare il
decesso o lesioni personali gravi.
85
Italiano
Batterie
Caricatori/Tempi di Ricarica (Minuti)
Cat #
VDC
Ah
Peso
kg
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB413
DCB547
DCB546
DCB497
DCB496
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
18/54
18/54
36
36
18
18
18
18
18
3,0/9,0
2,0/6,0
7,5
6,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
1,25
1,05
1,92
1,88
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
420
270
X
X
70
185
90
240
60
220
140
X
X
35
100
50
120
30
140
90
X
X
22
60
30
75
22
85
60
X
X
22
60
30
75
22
140
90
X
X
22
60
30
75
22
X
X
X
X
45
120
60
150
X
X
X
150
120
X
X
X
X
X
ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare
lesioni personali di entità lieve o moderata.
AVVISO: indica una situazione non in grado di causare
lesioni personali ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Segnala rischio di incendi.
Avvertenze generali di sicurezza per
apparati elettrici
AVVERTENZA: leggere attentamente tutte le
avvertenze e le istruzioni. La mancata osservanza delle
istruzioni seguenti può causare scossa elettrica, incendio
e/o gravi lesioni personali.
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE
ISTRUZIONI PER RIFERIMENTI FUTURI
Il termine “apparato elettrico” utilizzato nelle avvertenze fa
riferimento sia agli apparati alimentati a corrente (con cavo
elettrico), sia a quelli a batteria (senza cavo).
1) Sicurezza Dell’area di Lavoro
a ) Mantenere l’area di lavoro pulita e ben illuminata.
Gli ambienti disordinati o scarsamente illuminati
favoriscono gli incidenti.
b ) Non azionare gli apparati in ambienti con atmosfera
esplosiva, come quelli in presenza di liquidi, gas
o polveri infiammabili. Gli apparati elettrici creano
scintille che possono incendiare le polveri o i fumi.
c ) Durante l’uso di un apparato elettrico, tenere
lontani i bambini e chiunque si trovi nelle vicinanze.
Le distrazioni possono provocare la perdita di controllo.
2) Sicurezza Elettrica
a ) Le spine dell’apparato elettrico devono essere
adatte alla presa di alimentazione. Non modificare
la spina in alcun modo. Non collegare un adattatore
alla spina di un apparato elettrico dotato di scarico
a terra. Per ridurre il rischio di scossa elettrica evitare di
modificare le spine e utilizzare sempre le prese appropriate.
86
b ) Evitare il contatto con superfici collegate con
la terra, quali tubature, termosifoni, fornelli e
frigoriferi. Se il proprio corpo è collegato con la terra, il
rischio di scossa elettrica aumenta.
c ) Non esporre gli apparati elettrici alla pioggia o
all’umidità. Se l’acqua entra nell’apparato elettrico
aumenta il rischio di scossa elettrica.
d ) Non utilizzare il cavo elettrico in modo improprio.
Non utilizzare mai il cavo per spostare, tirare
o scollegare l’apparato elettrico. Tenere il
cavo elettrico lontano da fonti di calore, olio,
bordi taglienti o parti in movimento. Se il cavo
è danneggiato o impigliato, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
e ) Quando l’apparato elettrico viene impiegato
all’aperto, utilizzare unicamente cavi di prolunga
previsti per esterni. L’uso di un cavo elettrico adatto ad
ambienti esterni riduce il rischio di scossa elettrica.
f ) Se è non è possibile evitare l’uso di un apparato
elettrico in ambienti umidi, usare una fonte di
corrente protetta da un interruttore differenziale
(salvavita). L’uso di un interruttore differenziale riduce il
rischio di scossa elettrica.
3) Sicurezza Personale
a ) Quando si utilizza un apparato elettrico evitare
di distrarsi. Prestare attenzione a quello che si sta
facendo e utilizzare il buon senso. Non utilizzare
l’apparato elettrico quando si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali. Un solo attimo
di distrazione durante l’uso di tali apparati potrebbe
provocare gravi lesioni personali.
b ) Indossare abbigliamento di protezione adeguato.
Utilizzare sempre protezioni oculari. L’uso di
abbigliamento di protezione quali mascherine antipolvere,
scarpe antinfortunistiche antiscivolo, caschi di sicurezza
o protezioni uditive, in condizioni opportune consente di
ridurre le lesioni personali.
c ) Evitare avvii involontari. Assicurarsi che
l’interruttore sia in posizione di spento prima
inserire l’alimentazione elettrica e/o il blocco
batteria e prima di afferrare o trasportare
Italiano
d )
e )
f )
g )
l’apparato. Il trasporto di apparati elettrici tenendo il
dito sull’interruttore o quando sono collegati alla rete
elettrica con l’interruttore nella posizione di acceso
provoca incidenti.
Prima di accendere l’apparato elettrico, rimuovere
eventuali chiavi o utensili di regolazione. Un
utensile di regolazione o una chiave fissati su una parte
rotante dell’apparato elettrico possono provocare
lesioni personali.
Non sporgersi. Mantenere sempre una buona
stabilità al suolo ed equilibrio. Ciò consente un
migliore controllo dell’apparato nelle situazioni impreviste.
Indossare vestiario adeguato. Non indossare abiti
lenti o gioielli. Tenere capelli, vestiti e guanti lontano
dalle parti in movimento. Abiti lenti, gioielli o capelli
lunghi possono impigliarsi nelle parti in movimento.
Se i dispositivi sono forniti di collegamento con
l’attrezzatura di aspirazione e raccolta delle
polveri, assicurarsi che siano collegati e utilizzati
correttamente. La raccolta delle polveri può ridurre i
pericoli legati a queste ultime.
g ) Utilizzare l’apparato elettrico, gli accessori, le punte
ecc., rispettando le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di funzionamento e il
lavoro da eseguire. L’utilizzo dell’apparato elettrico per
impieghi diversi da quelli previsti può provocare situazioni
di pericolo.
5) Uso e Manutenzione Della Batteria
a ) Ricaricare l’apparato esclusivamente con il
caricabatteria specificato dal produttore. Un
caricabatteria adatto a un determinato tipo di batteria
può provocare il rischio di incendio se utilizzato con un
pacco batteria differente.
b ) Gli apparati elettrici vanno usati esclusivamente
con i pacchi batteria specificatamente indicati.
L’utilizzo di ogni altro pacco batteria crea rischio di lesioni
e d’incendio.
c ) Se il pacco batteria non è utilizzato tenerlo lontano
da oggetti di metallo come fermagli, monete,
chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti metallici che
possono provocare un contatto dei terminali. Il corto
circuito dei terminali della batteria può provocare ustioni
o un incendio.
d ) In condizioni di uso eccessivo è possibile che la
batteria espella del liquido; evitarne il contatto. In
caso di contatto, sciacquare abbondantemente con
acqua. Se il liquido viene a contatto con gli occhi,
consultare un medico Il liquido emesso dalla batteria
può causare irritazioni o ustioni.
4) Uso e Manutenzione Dell’apparato
Elettrico
a ) Non forzare l’apparato. Utilizzare un apparato
adatto al lavoro da eseguire. L’apparato lavora meglio
e con maggior sicurezza se utilizzato secondo quanto è
stato previsto.
b ) Non utilizzare l’apparato se l’interruttore non
permette l’accensione o lo spegnimento. Qualsiasi
apparato elettrico che non possa essere controllato
tramite l’interruttore è pericoloso e deve essere riparato.
c ) Staccare la spina dall’alimentazione elettrica e/o
il blocco batteria dell’apparato elettrico prima di
effettuare qualsiasi tipo di regolazione, prima di
cambiare gli accessori o di riporlo. Queste misure
di sicurezza preventive riducono il rischio di azionare
l’apparato accidentalmente.
d ) Riporre gli apparati non utilizzati fuori dalla portata
dei bambini ed evitarne l’uso da parte di persone
che hanno poca familiarità con l’apparato elettrico
e con le presenti istruzioni. Gli apparati elettrici sono
pericolosi in mano a persone inesperte.
e ) Eseguire una manutenzione adeguata degli
apparati elettrici. Verificare il cattivo allineamento
e inceppamento di parti mobili, la rottura di
componenti e ogni altra condizione che possa
influire sul funzionamento degli apparati. Se
danneggiato, far riparare l’apparato elettrico
prima dell’uso. Molti incidenti sono provocati da
apparati elettrici su cui non è stata effettuata la
corretta manutenzione.
f ) Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti. La
manutenzione corretta degli utensili da taglio con bordi
affilati riduce le probabilità di inceppamento e ne facilita
il controllo.
6) Assistenza
a ) L’apparato elettrico deve essere riparato da
personale qualificato,che utilizzi ricambi originali
identici alle parti da sostituire. In questo modo viene
garantita la sicurezza dell’apparato elettrico.
Altri avvisi di sicurezza per la motosega
•
•
•
AVVERTENZA: ulteriori avvisi di sicurezza per
le motoseghe.
Mantenere ogni parte del corpo lontana dalla motosega
durante l’impiego. Prima di accendere la motosega,
assicurarsi che la catena non sia a contatto con alcun
oggetto. Un attimo di distrazione durante l’impiego della
motosega può far impigliare l’abbigliamento o parti del corpo
nella motosega stessa.
Tenere sempre la motosega con la mano destra
sull’impugnatura posteriore e quella sinistra
sull’impugnatura anteriore. Tenere la motosega
all’incontrario rispetto a quanto consigliato aumenta il rischio
di lesioni personali: non bisogna mai farlo.
Afferrare l’elettroutensile solo dall’impugnatura
provvista di materiale isolante, dato che la motosega
potrebbe venire a contatto con cavi nascosti. Il
contatto tra la catena della motosega e un filo sotto
tensione mette sotto tensione anche le parti metalliche
esposte dell’elettroutensile, con il rischio di scosse elettriche
per l’operatore.
87
Italiano
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Indossare occhiali di sicurezza e otoprotezioni. Si
consiglia inoltre un equipaggiamento protettivo per
testa, mani, gambe e piedi. Un abbigliamento protettivo
idoneo riduce il rischio di lesioni personali causate dal distacco
di rami o dal contatto accidentale con la motosega.
Non utilizzare la motosega su di un albero. L’utilizzo
della motosega quando ci si trova in alto su di un albero può
causare lesioni personali.
Mantenere sempre un buon equilibrio e utilizzare la
motosega solo quando ci si trova su di una superficie
fissa, sicura e piana. Superfici sdrucciolevoli o poco stabili
tipo le scale, possono causare la perdita di equilibro o del
controllo della motosega.
Se si taglia un ramo sotto tensione, prestare attenzione
all’effetto “molla”. Quando la tensione nelle fibre del legno
viene rilasciata, il ramo caricato come una molla può colpire
l’operatore e/o fargli perdere il controllo della motosega.
Prestare la massima attenzione quando si tagliano
cespugli e giovani pertiche. Il materiale sottile potrebbe
incepparsi nella motosega e schizzare verso l’operatore oppure
fargli perdere l’equilibrio.
Trasportare la motosega spenta e tenuta lontana del
corpo afferrandola dall’impugnatura anteriore. Durante
il trasporto o quando si ripone la motosega, montare
sempre il coperchio della barra di guida. Il corretto
maneggio della motosega riduce la probabilità di contatto
accidentale con la catena in movimento della motosega.
Seguire le istruzioni relative alla lubrificazione, al
tensionamento della catena e alla sostituzione degli
accessori. Delle catene tese o lubrificate in modo errato
possono o rompersi o aumentare la probabilità di contraccolpi.
Mantenere le impugnature pulite e prive di tracce di olio
o grassi. La presenza di olio o grasso sui manici può renderli
scivolosi e causare la perdita di controllo dell’elettroutensile.
Tagliare solo il legno. Non usare la motosega per lavori
diversi da quelli previsti. Per esempio: non utilizzare la
motosega per tagliare plastica, murature o materiali
da costruzione diversi dal legno. L’impiego della motosega
per usi diversi da quelli previsti può dar luogo a situazioni
di pericolo.
Cause del rimbalzo e salvaguardia
dell’operatore:
I contraccolpi possono verificarsi quando la punta della barra di
guida tocca un oggetto o quando il legno tagliato si richiude e
incastra la catena della motosega nel taglio.
A volte il contatto con la punta può causare una reazione inversa
improvvisa, spingendo la barra di guida verso l’alto e indietro
verso l’operatore.
Se la catena della motosega rimane incastrata lungo la parte
superiore della barra di guida è possibile che la barra venga
spinta indietro velocemente contro l’operatore.
Entrambe queste reazioni possono causare la perdita di
controllo della motosega con la probabilità di pericolose lesioni
personali. Non fare affidamento esclusivamente sui dispositivi di
88
sicurezza incorporati nella motosega. Ricade sull’operatore della
motosega la responsabilità di eseguire dei lavori di taglio che
non causino incidenti o lesioni.
Un contraccolpo è la conseguenza di un utilizzo non
appropriato e/o non corretto dell’elettroutensile. Esso può essere
evitato soltanto adottando le misure di sicurezza idonee come
descritto di seguito:
• Mantenere una presa sicura, con i pollici e le dita
attorno alle manopole della motosega, con entrambe
le mani sulla catena e posizionando il proprio corpo e
braccio in modo da permettere di resistere alle forze di
contraccolpo. L’operatore è in grado di resistere alla forza
esercitata da eventuali contraccolpi se adotta le precauzioni
del caso. Non lasciare andare la motosega.
• Non sbilanciarsi e non tagliare oltre l’altezza della
spalla. In questo modo si evita il contatto involontario con
la punta e si mantiene un miglior contatto della motosega in
situazioni impreviste.
• Utilizzare solamente le barre e le catene di ricambio
indicate dal produttore. L’errata sostituzione delle barre
di guida e delle catene può causare la rottura della catena
e/o contraccolpi.
• Rispettare le istruzioni di affilatura e di manutenzione
della catena della motosega date dal fabbricante. La
diminuzione dell’altezza del calibro di profondità aumenta la
possibilità di contraccolpi.
Le seguenti misure di precauzione
dovrebbero essere seguite per ridurre al
minimo il contraccolpo:
1 . Tenere saldamente la sega. Tenere saldamente
l’elettroutensile con entrambe le mani quando il
motore è in funzione. Tenere saldamente la motosega
afferrando le impugnature con i pollici e le dita. La
motosega tira in avanti durante il taglio sull’angolo inferiore
della barra e spinge all’indietro durante il taglio lungo l’angolo
superiore della barra.
2 . Non sporgersi eccessivamente.
3 . Mantenere sempre un appoggio e un
equilibrio adeguati.
4 . Non consentire alla punta della barra di guida di venire
a contatto con il tronco, ramo, terreno o altri ostacoli.
5 . Non tagliare sopra l’altezza della spalla.
6 . Utilizzare i dispositivi come la catena bassa di
contraccolpo e le barre di guida per la riduzione
del contraccolpo che riducono i rischi associati
al contraccolpo.
7 . Utilizzare solamente le barre e le catene di ricambio
indicate dal produttore o prodotti equivalenti.
8 . Non lasciare mai che la catena in movimento tocchi
alcun oggetto in prossimità della punta della barra
di guida.
9 . Mantenere l’area di lavoro libera da ostacoli come altri
alberi, rami, massi, staccionate, cunei ecc. Eliminare o
Italiano
evitare qualsiasi ostacolo che la motosega può colpire mentre
si sta tagliando un particolare ceppo o ramo.
10 . La propria motosega deve sempre essere affilata e
ben tesa. Una motosega allentata o non affilata può
aumentare il rischio di contraccolpo. Verificare la tensione
a intervalli regolari con il motore fermo e l’utensile disconnesso
dalla corrente, non farlo mai con motore acceso.
11 . Iniziare e continuare un taglio solo con la catena alla
massima velocità. Se la motosega si muove a velocità
ridotta, sussiste un’elevata probabilità di contraccolpo.
12 . Tagliare un pezzo alla volta.
13 . Utilizzare estrema cautela quando si reinserisce la sega
in un taglio precedentemente iniziato. Inserire i paracolpi
nervati nel legno e attendere che la catena raggiunga la piena
velocità prima di procedere con il taglio.
14 . Non tentare di eseguire tagli dal pieno o perforanti.
15 . Prestare attenzione allo spostamento di cunei o ad
altre forze che possono chiudere un taglio e bloccare o
rallentare la catena.
Caratteristiche di sicurezza per i contraccolpi
•
•
•
•
•
•
AVVERTENZA: le seguenti caratteristiche sono presenti
sulla motosega per aiutare a ridurre il pericolo di
contraccolpi, tuttavia tali caratteristiche non saranno
in grado di eliminare completamente tale situazione
di pericolo. In qualità di utilizzatore di motosega non
fare affidamento solamente ai dispositivi di sicurezza. È
necessario attenersi a tutte le misure di sicurezza, istruzioni
e manutenzione del presente manuale per agevolare la
riduzione di contraccolpi e altre forze che possono causare
delle gravi lesioni.
La barra di guida per una riduzione dei contraccolpi,
sviluppata con una punta radiale che riduce la forma della
zona di pericolo di contraccolpo sulla punta della barra. Una
barra di guida con riduzione di contraccolpi ha dimostrato
di ridurre significativamente il numero e la gravità di
contraccolpi, se testato in conformità con i requisiti di sicurezza
per le motoseghe elettriche.
La motosega a contraccolpi ridotti con un limitatore di
profondità sagomato e un collegamento di protezione che
deflette la forza del contraccolpo e fa in modo che il legno
penetri gradualmente nella lama.
Non usare l’elettroutensile mentre ci si trova su un albero, su
una scala o su qualsiasi altra superficie poco stabile.
Sostenere l’utensile con supporti aventi superfici isolanti
quando si eseguono lavorazioni in cui l’accessorio di
taglio potrebbe toccare cavi elettrici nascosti. In caso di
contatto con una linea sotto tensione le parti metalliche
dell’apparato vengono sottoposte a tensione provocando una
scossa elettrica.
Non tentare azioni che vanno al di là delle proprie
capacità e la propria esperienza. Leggere attentamente
tutte le istruzioni riportate nel presente manuale e
comprenderle completamente.
Prima di accendere la motosega, assicurarsi che la catena non
sia a contatto con alcun oggetto.
•
Non utilizzare la motosega con una mano! Possono verificarsi
gravi lesioni per l’operatore, i coadiuvanti o astanti da un uso
con una mano. Una motosega è intesa solamente per l’utilizzo
con due mani.
• Tenere sempre gli organi di comando puliti, asciutti e privi di
olio o grasso.
• Non consentire allo sporco, ai detriti o alla polvere di segatura
di depositarsi sul motore o all’esterno delle prese d’aria.
• Arrestare la motosega prima che venga abbassato.
• Non tagliare le viti e/o piccoli cespugli.
• Adottare la massima cautela nel tagliare piccoli cespugli e
giovani pertiche perché la catena della sega può incepparsi
nel materiale sottile e schizzare verso l’operatore oppure fargli
perdere l’equilibrio.
AVVERTENZA: alcune particelle di polvere generate
da levigatura, segatura, macinazione, perforazione e
altre attività nel settore delle costruzioni, contengono
sostanze chimiche che secondo lo Stato della California
sono causa di tumori, difetti genetici o altri danni
all’apparato riproduttivo. Alcuni esempi di queste sostanze
chimiche sono:
• piombo contenuto in certe vernici a base di
questa sostanza,
• silice cristallina contenuta nei mattoni e nel cemento e
in altri prodotti per lavori in muratura; e
• arsenico e cromo contenuto nel legname
trattato chimicamente.
I rischi connessi a questi prodotti variano in funzione della
frequenza con cui questo tipo di lavori viene eseguito. Per ridurre
la propria esposizione a queste sostanze chimiche: lavorare
in un’area ben arieggiata, utilizzando dispositivi di sicurezza
omologati, come la maschere anti-polvere specificamente
concepite per filtrare particelle microscopiche.
• Evitare il contatto prolungato con la polvere prodotta da
levigatura, segatura, macinazione, perforazione e altre attività
nel settore delle costruzioni. Indossare indumenti protettivi e
lavare con acqua e sapone le parti esposte del corpo. Se entra
in bocca o negli occhi, o si posa sulla pelle, la polvere può
provocare l’assorbimento di sostanze chimiche dannose.
AVVERTENZA: l’uso di questo utensile può generare e/o
disperdere nell’aria polvere, che può provocare disturbi
respiratorio o altre lesioni gravi e permanenti.
Denominazioni e termini della motosega
•
•
•
•
•
Taglio in opposizione - Il processo tagliare in trasversale un
albero tagliato o un ceppo in misure longitudinali.
Freno motore - Un dispositivo utilizzato per arrestare la
motosega quando il grilletto è stato rilasciato.
Testa elettrica della motosega - una motosega senza la catena
della sega e la barra di guida.
Dente di trasmissione o dente per catena - La parte dentata
della sega che aziona la motosega.
Abbattimento - Il processo di tagliare un albero e farlo cadere.
89
Italiano
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
90
Taglio di rovescio d’abbattimento - Il taglio finale in
un’operazione d’abbattimento di un albero eseguito sul lato
opposto dell’albero rispetto alla rientranza dell’intaglio.
Manopola anteriore - La manopola di supporto collocata sul
davanti o verso la parte anteriore della sega a catena.
Dispositivo di protezione della manopola anteriore - Una
barriera strutturale fra la manopola anteriore della sega a
catena e la barra di guida, situata generalmente vicino alla
posizione della mano sulla manopola anteriore.
Barra di guida - Una barra solida che dà supporto e guida la
catena della sega.
Fodero della barra di guida - Involucro sopra la barra di
guida per impedire il contatto dei denti quando la sega non
viene utilizzata.
Contraccolpo - Il movimento all’indietro e/o verso l’alto della
barra di guida, verificantesi quando la catena della sega vicino
alla punta dell’area superiore della guida viene a contatto di
un oggetto come un altro tronco o ramo, o quando il legno si
stringe e comprime la catena della sega nel taglio.
Stretta del contraccolpo - La rapida spinta all’indietro
della sega che può verificarsi quando il legno si stringe e
comprime la catena della sega in movimento nel taglio lungo
la cima della barra di guida.
Contraccolpo rotativo - Il movimento rapido verso l’alto e
all’indietro della sega che può verificarsi quando la catena
della sega in movimento vicina alla parte superiore della
punta della guida viene a contatto di un oggetto, come un
tronco o un ramo.
Rientranza - Per rimuovere i rami di un albero abbattuto
Catena di riduzione del contraccolpo - Una catena che riduce i
requisiti di prestazione per contraccolpi. (quando testato su un
campione rappresentativo di motoseghe).
Posizione di taglio normale - Queste posizioni assunte durante
il taglio in opposizione e abbattimento.
Rientranza d’intaglio - Un intaglio in un albero che dirige la
caduta dell’albero.
Manopola posteriore - La manopola di supporto collocata
dietro o verso la parte posteriore della sega.
Barra di guida con contraccolpo ridotto - Una guida di
scorrimento che ha dimostrato di ridurre considerevolmente
il contraccolpo.
Catena di ricambio - Una catena che riduce i requisiti
di rendimento per il contraccolpo durante il test con
specifiche motoseghe.
Catena della sega - Una catena di andata e ritorno con denti
da taglio, che taglia il legno, e che è azionata dal motore e
sorretta dalla barra di guida.
Perno nervato - Le nervature utilizzate durante l’abbattimento
o il taglio in opposizione per appoggiarvi la sega e mantenere
la posizione d’equilibrio durante l’uso dell’utensile.
Interruttore - Dispositivo che, azionato, completa o interrompe
un circuito elettrico che va al motore della sega della catena.
Flusso concatenato dell’interruttore - Il meccanismo che
trasmette il movimento dalla levetta di scatto all’interruttore.
•
Blocco dell’interruttore - Un arresto mobile che impedisce il
funzionamento accidentale dell’interruttore finché esso non
viene azionato manualmente.
Uso previsto
La vostra motosega DeWALT DCM575 è l’ideale per applicazioni
di potatura e taglio di cunei fino a 35 cm in diametro.
Rischi residui
Malgrado l’applicazione delle principali regole di sicurezza e
l’implementazione di dispositivi di sicurezza, alcuni rischi residui
non possono essere evitati. Questi sono:
• Menomazioni uditive.
• Rischio di lesioni personali causati da schegge volanti.
• Rischio di bruciature causate da parti che si arroventano
durante la lavorazione.
• Rischio di lesioni personali causate dall’utilizzo prolungato.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere alimentato con
un solo livello di tensione. Verificare sempre che la tensione
del pacco batteria corrisponda alla tensione della targhetta.
Assicurarsi anche che la tensione del caricabatterie corrisponda
a quella di rete.
L’apparato DeWALT possiede doppio isolamento
secondo la normativa EN60335, perciò non è
necessario il collegamento a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito
con un cavo appositamente realizzato, disponibile tramite la
rete di assistenza DeWALT.
Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare
sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) – utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) – utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente esterno,
devono essere collegati ad un interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Non si dovrebbe mai utilizzare un cavo di prolunga se non
assolutamente necessario. Utilizzare un cavo di prolunga
omologato, adatto alla presa di ingresso del caricabatterie
(vedere i Dati tecnici). La sezione minima del conduttore è
1 mm2 e la lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo completamente.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
Caricabatterie
I caricabatteria DeWALT non richiedono alcuna regolazione e
sono progettati per funzionare nel modo più semplice possibile.
Istruzioni di sicurezza importanti per tutti i
caricabatteria
CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI: il presente manuale
contiene importanti istruzioni di sicurezza e di funzionamento
per caricabatterie compatibili (vedere Dati tecnici).
Italiano
•
Prima di utilizzare il caricatore, leggere tutte le istruzioni e
gli avvertimenti contrassegnati sul caricatore, la batteria e il
prodotto che funziona con la batteria.
AVVERTENZA: rischio di scossa elettrica. Non far
penetrare alcun liquido dentro al caricabatterie. Pericolo
di scossa elettrica.
AVVERTENZA: consigliamo l’utilizzo di un dispositivo di
corrente residua con una corrente nominale residua di
30mA o inferiore.
ATTENZIONE: rischio di incendio. Per ridurre il rischio di
lesioni, caricare solamente batterie ricaricabili DeWALT.
Tipi diversi di batterie potrebbero scoppiare provocando
lesioni personali e danni.
ATTENZIONE: i bambini devono essere sorvegliati per
assicurarsi che non giochino con l’apparecchio.
AVVISO: in determinate condizioni, con il caricatore
inserito nella presa di corrente, i contatti di carica esposti
all’interno del caricabatterie possono essere circuitati da
materiale estraneo. Materiali estranei di natura conduttiva
quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, lana
d’acciaio, fogli di alluminio o qualsiasi accumulo di
particelle metalliche devono essere tenuti lontano dalle
cavità del caricabatterie. Staccare sempre il caricabatterie
dalla presa quando il pacco batteria non è in sede.
Staccare il caricabatterie dalla presa prima di cominciare
a pulirlo.
NON provare a caricare il pacco batterie con qualsiasi
altro caricabatteria diverso da quelli di questo
manuale. Il caricabatterie e il pacco batteria sono progettati
specificatamente per lavorare insieme.
Questi caricabatteria non sono previsti per alcun altro
utilizzo diverso dal caricare le batterie ricaricabili
DeWALT. Ogni utilizzo diverso comporta rischio di incendio,
scossa elettrica o folgorazione.
Non esporre il caricabatteria a pioggia o neve.
Per staccare dalla presa il caricabatterie, tirare la spina e
non il cavo. Ciò riduce il rischio che si danneggino entrambi.
Assicurarsi che il cavo sia posto in modo da non essere
calpestato, non faccia inciampare o altro che lo possa
danneggiare o sollecitare.
Non utilizzare un cavo di prolunga se non è strettamente
necessario. L’utilizzo di cavi di prolunga non idonei può dar
luogo a rischio di incendio,scossa elettrica o folgorazione.
Non mettere alcun oggetto sopra il caricabatteria e non
appoggiare il caricabatteria su superfici morbide che
potrebbero bloccare le fessure di ventilazione e causare
calore interno eccessivo. Tenere il caricabatteria lontano da
qualsiasi fonte di calore. Il caricabatteria viene ventilato con le
fessure sopra e sotto l’alloggiamento.
Non lavorare con un caricabatteria che abbia il cavo o la
spina danneggiati—farli sostituire immediatamente.
Non azionare il caricabatteria se ha preso un forte colpo,
è caduto o è stato danneggiato in qualche altro modo.
Portarlo in un centro di assistenza autorizzato.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Non smontare il caricabatteria; quando è necessaria
assistenza o riparazione, portarlo in un centro di
assistenza autorizzato. Un montaggio sbagliato comporta
il rischio di scossa elettrica, folgorazione o incendio.
Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse danneggiato, è
necessario farlo sostituire immediatamente dal produttore, o
dal suo agente o da persone qualificate per evitare pericoli.
Staccare il caricabatterie dalla presa prima di qualsiasi
tipo di pulizia. Ciò riduce il rischio di scossa elettrica. La
rimozione del pacco batteria non riduce tale rischio.
Non tentare MAI di collegare fra loro 2 caricabatteria.
Il caricabatteria è progettato per funzionare con la
corrente elettrica da 230V standard di rete. Non tentare
di utilizzarlo con una tensione diversa. Ciò non vale per i
caricabatterie da veicolo.
Caricamento di una batteria (Fig. B)
1. Collegare il caricatore ad una presa adatta prima di inserire il
gruppo batterie.
2. Inserire il pacco batteria 7 nel caricabatteria, assicurandosi
che sia completamente posizionato nel caricabatteria. La
luce rossa (in carica) lampeggia ripetutamente, indicando
che è iniziato il processo di carica.
3. Il completamento della carica sarà indicato dalla luce
rossa che rimane continuamente accesa. Il pacco batteria
è completamente carico e può essere utilizzato in questo
momento o lasciato nel caricabatterie. Per rimuovere il
pacco batteria dal caricabatterie, premere e tenere premuto
il pulsante di sblocco della batteria 15 sul pacco batteria.
NOTA: Per garantire la massima prestazione e durata delle
batterie Li-Ion, caricare completamente il pacco batteria prima
di utilizzarlo per la prima volta.
Funzionamento del caricabatterie
Consultare gli indicatori sottostanti per lo stato di carica del
pacco batteria.
Indicatori di carica
in carica
carica completa
ritardo per pacco caldo/freddo*
*La spia rossa continuerà a lampeggiare, ma una spia
dell’indicatore gialla sarà illuminata durante questa operazione.
Una volta che la batteria avrà raggiunto una temperatura
adeguata, la spia gialla si spegnerà e il caricabatteria riprenderà
la procedura di caricamento.
I caricabatteria compatibili non caricheranno un pacco batteria
difettoso. Il caricabatteria indicherà una batteria difettosa non
illuminandosi o visualizzando un motivo lampeggiante con la
dicitura pacco batteria o caricabatteria difettoso.
NOTA: questo potrebbe anche indicare un problema
del caricabatteria.
Se il caricabatteria indica un problema, portare il caricatore e
il pacco batteria presso un centro di assistenza autorizzato per
essere testati.
91
Italiano
Ritardo pacco caldo/freddo
Quando il caricabatteria rileva una batteria troppo calda o
troppo fredda avvia automaticamente un ritardo pacco caldo/
freddo, sospendendo il caricamento finché la batteria non ha
raggiunto la temperatura appropriata. Il caricabatteria quindi
passa automaticamente alla modalità di caricamento del pacco.
Questa funzione garantisce la massima durata della batteria.
Un pacco batteria freddo si caricherà a una velocità più lenta
rispetto a un pacco batteria caldo. Il pacco batteria si caricherà
a una velocità rallentata per tutto il ciclo di caricamento e non
tornerà alla velocità di caricamento massima anche se la batteria
si scalda.
Il caricabatterie DCB118 è dotato di una ventola interna
progettata per raffreddare il pacco batterie. La ventola si
accende automaticamente quando il pacco batteria necessita
di essere raffreddato. Non utilizzare mai il caricabatterie se
la ventola non funziona correttamente o se le aperture di
ventilazione sono bloccate. Non permettere a corpi estranei di
entrare all’interno del caricabatterie.
Pacco batteria
Istruzioni di sicurezza importanti per tutti i
pacchi batteria
Con l’ordine dei pacchi batteria di ricambio, assicurarsi di
includere il loro numero di catalogo e la tensione.
Quando si apre la scatola, il pacco batteria non è carico
completamente. Prima di utilizzare il pacco batteria e il
caricabatterie, leggere le istruzioni di sicurezza seguenti. Seguire
poi le procedure di carica descritte.
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
•
•
Sistema di protezione elettronico
Gli apparati XR Li-Ion (agli ioni di litio) sono progettati con un
sistema di protezione elettronico che salvaguarda la batteria da
sovraccarico, surriscaldamento o scaricamento completo.
L’apparato si spegnerà automaticamente se dovesse
scattare il Sistema di Protezione Elettronico. In tal caso,
riporre la batteria agli ioni di litio sul caricatore finché non è
completamente carica.
•
•
•
Montaggio a parete
•
Questi caricabatterie sono progettati per essere montabili a
parete o per sedersi in posizione verticale su un piano o una
superficie di lavoro. Durante il montaggio a parete, individuare
il caricabatterie a portata di una presa elettrica, e lontano
da un angolo o altri ostacoli che possano impedire il flusso
d’aria. Utilizzare il retro del caricabatterie come modello per
la posizione delle viti di montaggio sulla parete. Montare il
caricabatterie in modo sicuro utilizzando viti per cartongesso
(acquistate separatamente) di almeno 25,4 mm di lunghezza
con un diametro della testa della vite di 7–9 mm, fissata nel
legno a una profondità ottimale lasciando circa 5,5 mm della
vite esposti. Allineare le fessure sul retro del caricatore con le viti
a vista e inserirle fino in fondo nelle fessure.
Istruzioni di pulizia per il caricabatteria
AVVERTENZA: rischio di scossa elettrica. Scollegare il
caricabatteria dalla presa di alimentazione CA prima
della pulizia. È possibile rimuovere lo sporco e il grasso
dall’esterno del caricabatteria utilizzando un panno o
una spazzola morbida non metallica. Non utilizzare
acqua o soluzioni detergenti. Non far penetrare del liquido
all’interno dell’apparato, e non immergere alcuno dei suoi
componenti direttamente in un liquido.
92
•
•
Non caricare o utilizzare la batteria in ambienti con
atmosfera esplosiva, come quelli in presenza di liquidi,
gas o polveri infiammabili. L’inserimento o la rimozione
della batteria dal caricabatterie può incendiare le polveri o
i fumi.
Non forzare il pacco batteria nel caricabatteria. Non
modificare il pacco batteria in modo da farlo entrare
in un caricabatteria non compatibile siccome il
pacco batteria potrebbe rompersi e provocare gravi
lesioni personali.
Caricare i pacchi batteria solo nei caricabatteria DeWALT.
NON spruzzare o immergere in acqua o in altri liquidi.
Non immagazzinare o non utilizzare l’apparato e il
pacco batteria in posti dove la temperatura raggiunge
o supera 40 ˚C (104 ˚F) (come nei capannoni o nelle
costruzioni metalliche in estate).
Non bruciare il pacco batteria anche se è seriamente
danneggiato o è completamente esausto. Il pacco
batteria può esplodere se gettato nel fuoco. Se vengono
bruciati dei pacchi batteria agli ioni di litio, si creano fumi e
materiali tossici.
Se il contenuto della batteria viene a contatto con la
pelle, lavare immediatamente con sapone delicato
e acqua. Se il liquido della batteria raggiunge gli occhi,
sciacquare con acqua gli occhi aperti per 15 minuti o fino a
quando cessa l’irritazione. Se sono necessarie cure mediche,
l’elettrolito della batteria è composto da una miscela di
carbonati organici liquidi e di sali di litio.
Il contenuto delle celle della batteria aperta può causare
irritazione delle vie respiratorie. Far circolare aria fresca. Se
il sintomo persiste, rivolgersi a cure mediche.
AVVERTENZA: rischio di incendio. Il liquido della batteria
si può incendiare se esposto a scintilla o a fiamma.
AVVERTENZA: non cercare mai di aprire il pacco
batteria per alcun motivo. Se l’involucro del pacco
batteria è lesionato o danneggiato, non inserirlo nel
caricabatterie. Non schiacciare, far cadere o danneggiare
il pacco batteria. Non utilizzare un pacco batteria o un
caricabatterie che abbia subito un forte colpo, sia caduto,
sia stato travolto o danneggiato in qualche modo (per
esempio forato con un chiodo, battuto con un martello,
calpestato). Pericolo di scossa elettrica o folgorazione. I
pacchi batteria danneggiati dovrebbero essere inviati al
centro assistenza per il riciclaggio.
AVVERTENZA: pericolo d’incendio. Non conservare o
trasportare il pacco batteria in modo tale che degli
oggetti metallici possano entrare a contatto con
i terminali esposti della batteria. Per esempio, non
riporre il pacco batteria in grembiuli, tasche, cassette degli
attrezzi, scatole kit prodotto, cassetti, ecc, con chiodi, viti,
chiavi, etc.
ATTENZIONE: quando non viene usato, appoggiare
l’apparato di fianco su una superficie stabile, dove
non ci sia rischio di inciampare o di cadere. Alcuni
apparati con pacchi batterie grandi possono rimanere
in piedi poggiando sul pacco batteria ma potrebbero
cadere facilmente.
Trasporto
AVVERTENZA: pericolo d’incendio. Il trasporto delle
batterie può causare incendi se i terminali della batteria
entrano inavvertitamente a contatto con materiali
conduttivi. Durante il trasporto delle batterie, assicurarsi
che i terminali della batteria siano protetti e ben isolati
da materiali che potrebbero entrare in contatto con essi e
causare un corto circuito.
Le batterie DeWALT sono conformi a tutte le norme di trasporto
in vigore come prescritte dalle normative del settore e legali
che includono la Raccomandazione NU sul trasporto di merci
pericolose; le normative sulle merci pericolose dell’Associazione
di trasporto aereo internazionale (IATA), le normative
internazionali marittime sulle merci (IMDG) e l’Accordo
europeo concernente il trasporto stradale internazionale di
merci pericolose (ADR). Le celle e le batterie agli ioni di litio
sono state testate conformemente alla sezione 38,3 delle
Raccomandazioni NU sul Manuale di Test e Criteri per il
Trasporto di merci pericolose.
Nella maggior parte dei casi, la spedizione di un pacco batteria
DeWALT sarà esentata dalla classificazione di Materiale
pericoloso Classe 9 pienamente regolamentato. In generale, solo
le spedizioni contenenti una batteria agli ioni di litio con una
classe superiore a 100 wattore (Wh) richiederà una spedizione
Classe 9 pienamente regolamentata. Tutte le batterie agli ioni
di litio hanno la potenza in wattora indicata sulla confezione.
Inoltre, a causa della complessità della regolamentazione,
DeWALT sconsiglia la spedizione aerea delle sole batterie agli
ioni di litio a prescindere dalla classificazione in wattora. Le
spedizioni di utensili con batterie (kit combo) possono essere
effettuate per via aerea eccetto salvo che la classificazione in
wattore della batteria non sia superiore a 100 Wh.
A prescindere che una spedizione sia considerata esente o
pienamente regolata, è di responsabilità dei trasportatori
consultare le ultime normative concernenti i requisiti di
imballaggio/etichettatura/contrassegno e documentazione.
Le informazioni contenute nella presente sezione sono fornite in
buona fede e si ritengono accurate al momento della creazione
del documento. Tuttavia, non viene fornita alcuna garanzia
implicita o esplicita. È di responsabilità dell’acquirente assicurarsi
che le proprie attività sia conformi alle normative in vigore.
Italiano
Trasporto della batteria FLEXVOLT
La batteria DeWALT FLEXVOLTTM ha due modalità: Uso
e Trasporto.
Modalità Uso: Quando la batteria FLEXVOLTTM è utilizzata
autonomamente o si trova in un prodotto DeWALT 18V,
funzionerà come batteria da 18V. Quando la batteria
FLEXVOLTTM si trova in un prodotto da 54V o 108V (due batterie
da 54V), funzionerà come batteria da 54V.
Modalità Trasporto: Quando viene inserito il coperchio sulla
batteria FLEXVOLTTM, la batteria è in modalità trasporto.
Conservare il coperchio per la spedizione.
In modalità Trasporto, le celle
sono elettricamente scollegate
all’interno del pacco risultando in
3 batterie con un wattora più
basso (Wh) rispetto a 1 batteria
con un wattora superiore. La quantità superiore di 3 batterie con
un wattora inferiore può esentare il pacco da determinate
norme di spedizione imposte sulle batterie con
wattora superiore.
Esempio di marcatura sull’etichetta d’uso
Per esempio, la
classificazione di Trasporto e trasporto
Wh potrebbe indicare
3 x 36 Wh, ovvero 3
batterie di 36 Wh ciascuna.
La classificazione di Utilizzo Wh potrebbe indicare 108 Wh
(1 batteria implicita).
TM
Istruzioni per la conservazione
1. Il posto migliore per la conservazione è un luogo fresco e
asciutto, non illuminato direttamente dal sole e protetto
da eccessive temperature calde o fredde. Per ottenere il
massimo di prestazioni e di durata dalla batteria, conservare
i pacchi batteria a temperatura ambiente quando
non utilizzati.
2. Per la conservazione nel lungo periodo, si raccomanda di
ritirare un pacco batteria completamente carico in un luogo
fresco e asciutto fuori dal caricabatteria per risultati ottimali.
NOTA: i pacchi batteria non devono essere conservati
completamente privi di carica. Il pacco batteria dovrà essere
ricaricato prima dell’uso.
Targhette sul caricabatterie e sul pacco
batteria
Oltre ai simboli utilizzati nel presente manuale, le etichette sul
caricabatteria e il pacco batteria riportano i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
Vedere i Dati Tecnici per il tempo di ricarica.
Non toccare con oggetti conduttivi.
93
Italiano
Non caricare pacchi batteria danneggiati.
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
Non esporre all’acqua.
Utilizzare protezioni acustiche.
Far sostituire immediatamente i cavi difettosi.
Utilizzare protezioni oculari.
aricare esclusivamente a temperature tra 4 ˚C e
C
40 ˚C.
Non esporre alla pioggia.
Solo per uso interno.
Il contatto con la punta può far sì che la barra di guida
si sposti improvvisamente verso l’alto e verso il basso,
il che può provocare gravi lesioni.
S maltire il pacco batteria con la dovuta attenzione
per l’ambiente.
È necessario evitare qualsiasi contatto della punta
della barra di guida con qualsiasi oggetto.
aricare i pacchi batteria DeWALT esclusivamente
C
con i caricabatteria designati da DeWALT. Il
caricamento di pacchi batteria diversi da quelli
designati da DeWALT con un caricabatteria DeWALT
potrebbero causare un’esplosione o comportare
altre situazioni di pericolo.
Direzione di rotazione della motosega.
Utilizzare la motosega sempre con due mani.
Spegnere l’apparato. Prima di eseguire interventi di
manutenzione sull’elettroutensile, estrarre la batteria.
Non bruciare il pacco batteria.
UTILIZZO (senza il tappo di traposto). Esempio: la
classificazione Wh indica 108 Wh (1 batteria con
108 Wh).
TRASPORTO (con tappo di trasporto incorporato).
Esempio: la classificazione Wh indica 3 x 36 Wh
(3 batterie di 36 Wh).
Tipo batterie
Il modello DCM575 funziona con un pacco batteria da 54 volt.
Questi pacchi batteria possono essere utilizzati:
DCB546, DCB547. Fare riferimento a Dati Tecnici per
ulteriori informazioni.
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1Motosega
1Fodero
1 Guida 40 cm
1 Catena 40 cm
1 Manuale di istruzioni
BATTERIA O CARICABATTERIA NON INCLUSI
1 Pacchi batteria Li-Ion**
1 Caricabatteria batteria Li-Ion**
**In dotazione solamente con il modello DCM575X1
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai componenti o agli
accessori che possano essere avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e comprendere
interamente questo manuale.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
94
Potenza sonora garantita ai sensi della.Direttiva
2000/14/CE.
Posizione del Codice Data
Il codice data, che comprende anche l’anno di fabbricazione, è
stampato sulla superficie dell’alloggiamento.
Esempio:
2016 XX XX
Anno di fabbricazione
Descrizione (Fig. A)
AVVERTENZA: non modificare l’apparato o alcuna parte
di esso. Si possono causare danni o lesioni personali.
1 Interruttore a velocità variabile
2 Levetta di sblocco
3 Freno della sega / protezione anteriore delle mani
4 Barra di guida
5 Catena della sega
6 Copri rocchetto
7 Pacco batteria
8 Pomello di bloccaggio regolazione guida
9 Pomello coperchio catena
10 Indicatore livello olio
11 Fodero barra di guida
12 Impugnatura posteriore
13 Impugnatura anteriore
14 Alloggiamento della batteria
15 Pulsante di rilascio della batteria
16 Tappo dell’olio (non mostrato)
Italiano
Uso previsto
La motosega è stata progettata per applicazioni professionali
di taglio.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza di liquidi
o gas infiammabili.
Questa motosega è un apparato elettrico professionale.
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi all’apparato. Le
persone inesperte devono utilizzare questo apparato solo
sotto sorveglianza.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso da parte di
persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali
o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, a
meno che non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di una persona
responsabile della loro sicurezza. I bambini non devono mai
essere lasciati da soli con questo prodotto.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e staccare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Un
avvio accidentale può causare lesioni.
AVVERTENZA: utilizzare esclusivamente pacchi batteria e
caricabatterie DeWALT.
Inserimento e rimozione del gruppo batterie
dall’apparato (Fig. C–E)
NOTA: per risultati ottimali, assicurarsi che il pacco batteria 7 sia completamente carico.
Per installare il pacco batteria
dell’apparato
1. Allineare il pacco batteria 7 alle guide all’interno
dell’impugnatura dell’utensile (Fig. C).
2. Farlo scorrere nell’utensile finché il pacco batteria non
è saldamente alloggiato e assicurarsi di sentire lo scatto
della chiusura.
Per rimuovere il pacco batteria
dall’apparato
1. Premere il pulsante di rilascio della batteria 15 ed estrarre la
batteria dall’impugnatura (Fig. D) dell’utensile.
2. Inserire il pacco batteria nel caricatore come descritto nella
sezione caricabatteria di questo manuale.
Pacchi batteria con indicatore del livello
di carburante (Fig. E)
Alcuni pacchi batteria DeWALT comprendono un indicatore del
livello di carburante costituito da tre spie LED verdi che indicano
il livello di carica rimanente nel pacco batteria.
Per azionare l’indicatore del carburante, premere e tenere
premuto il pulsante dell’indicatore del carburante 17 . Una
combinazione di tre spie LED verdi si illumina per designare
il livello di carica residua. Quando il livello di carica nella
batteria scende al di sotto del limite utilizzabile, l’indicatore del
carburante non si illumina e sarà necessario ricaricare la batteria.
NOTA: l’indicatore del carburante è solo un’indicazione
del livello di carica residua sul pacco batteria. Non indica la
funzionalità dell’apparato ed è soggetto a variazioni in base
ai componenti prodotto, alla temperatura e all’applicazione
dell’utente finale.
ASSEMBLAGGIO
Installazione della barra di guida e della
catena della sega (Fig. A, F–H, K)
ATTENZIONE: catena affilata. Indossare sempre guanti di
protezione per l’installazione e la rimozione della catena.
La catena è affilata e può causare ferite da taglio anche
da ferma.
AVVERTENZA: lama mobile e affilata. Per prevenire
delle operazioni fortuite, fare in modo che la batteria
sia rimossa dall’utensile prima di eseguire le seguenti
operazioni. In caso contrario si potrebbero subire o
causare lesioni gravi.
La catena della sega 5 e la barra di guida 4 sono confezionate
separatamente nel cartone. La catena deve essere fissata alla
barra e deve essere fissata al corpo dell’utensile.
• Appoggiare la sega su di una superficie piana e ferma.
• Muovere verso l’alto la leva di bloccaggio e ruotare il
pomello di bloccaggio regolazione guida 8 in senso
antiorario come mostrato dalla figura F per rimuovere il
copri rocchetto 6 .
• Indossando i guanti di protezione, afferrare la catena
della sega 5 e avvolgerci intorno la barra di guida 4 ,
accertandosi che i denti sono rivolti nella direzione corretta
(vedi figura K)
• Accertarsi che la catena sia inserita correttamente nella sede
attorno all’intera barra di guida.
• Posizionare la catena della sega attorno al rocchetto 18 .
Durante l’allineamento della sede sulla barra di guida con il
perno di tensionamento della catena 20 e la vite 19 sulla
base dell’utensile come da figura G.
• Una volta nella sede, mantenere la barra ferma e sostituire
il copri rocchetto 6 . Fare in modo che il foro della vite di
montaggio senza utensili sia allineato con la vite 19 nel
corpo principale. Spostare verso l’alto la leva di bloccaggio
e ruotare il pomello di bloccaggio regolazione guida 8 in
senso orario fino a quando non si innesta, poi allentare il
pomello di un giro pieno, affinché la catena della sega possa
essere tensionata adeguatamente.
• Ruotare il pomello di tensionamento catena 9 in senso
orario per aumentare la tensione come da figura H. Fare
in modo che la catena della sega 5 aderisca attorno
alla barra di guida 4 . Serrare il pomello di bloccaggio
regolazione guida fino a quando non si innesta. La barra è
sicura dopo tre clic udibili distintamente. Non è necessario
serrare ulteriormente.
95
Italiano
Regolazione del tensionamento della catena
(Fig. A, I )
ATTENZIONE: catena affilata. Indossare sempre guanti di
protezione per l’installazione e la rimozione della catena.
La catena è affilata e può causare ferite da taglio anche
da ferma.
AVVERTENZA: lama mobile e affilata. Per prevenire
delle operazioni fortuite, fare in modo che la batteria
sia rimossa dall’utensile prima di eseguire le seguenti
operazioni. In caso contrario si potrebbero subire o causare
lesioni gravi.
• Verificare il tensionamento della catena della sega 5 su
una superficie piana e ferma. Il tensionamento è corretto,
quando la catena rimbalza all’indietro dopo essere stata
spostata di 3 mm dalla barra di guida 4 con una leggera
pressione di indice e pollice come da figura I. Non deve
essere presente una “piegatura” tra la barra di guida e la
catena sul lato inferiore come da figura I.
• Per regolare la tensione della catena, spostare verso l’alto
il fermo di bloccaggio e ruotare il pomello di bloccaggio
regolazione guida 8 in senso antiorario di un giro pieno.
Ruotare il pomello di tensionamento catena 9 in senso
orario fino a quando il tensionamento della catena non è
corretto come da indicazioni di cui sopra.
• Non tendere eccessivamente la catena: ciò causa un logorio
eccessivo e abbrevia la vita della barra di guida e della
catena stessa.
• Una volta che il tensionamento della catena è corretto,
serrare in modo sicuro il pomello di bloccaggio
regolazione guida.
NOTA: Il pomello di bloccaggio regolazione guida è
dotato di sistema di serraggio di arresto. Il copri rocchetto è
sicuro dopo tre clic udibili distintamente. Non è necessario
serrare ulteriormente.
• Quando la catena è nuova, controllarne spesso la tensione
(dopo avere rimosso la batteria) durante le prime due ore
d’uso, in quanto le catene nuove cedono leggermente.
Sostituzione della catena della sega
(Fig. A, K)
ATTENZIONE: catena affilata. Indossare sempre guanti di
protezione per l’installazione e la rimozione della catena.
La catena è affilata e può causare ferite da taglio anche
da ferma.
AVVERTENZA: lama mobile e affilata. Per prevenire
delle operazioni fortuite, fare in modo che la batteria
sia rimossa dall’utensile prima di eseguire le seguenti
operazioni. In caso contrario si potrebbero subire o causare
lesioni gravi.
• Spostare verso l’alto il fermo di bloccaggio e ruotare il
pomello di bloccaggio regolazione guida 8 in senso
antiorario per rilasciare il tensionamento della catena.
• Rimuovere il copri rocchetto 6 come da descrizione nella
sezione Installazione della barra di guida e della catena
della sega.
96
• Sollevare la catena della sega 5 usurata dal solco nella barra
di guida 4 .
• Collocare la nuova catena nella sede della barra di guida,
verificando che i denti della sega siano rivolti nella direzione
giusta; a tal fine allineare la freccia sulla catena al disegno sul
copri-rocchetto 6 come da fig. K.
• Attenersi alle istruzioni per Installazione della barra di
guida e della catena della sega.
La catena e la barra di ricambio sono disponibili nel centro
assistenza DeWALT a voi più vicino.
• Il DCM575 richiede una catena di ricambio # DWRC1600,
numero ricambio 90618541. Guida di ricambio 40 cm,
numero ricambio 90641855.
Catena motosega e barra di guida (Fig. L)
Sistema di lubrificazione automatico
Questa motosega è provvista di un sistema di lubrificazione
automatico che mantiene la catena e la barra di guida
costantemente lubrificate. L’indicatore livello olio 10 mostra il
livello dell’olio nella motosega. Se il livello dell’olio è inferiore
a un quarto pieno, rimuovere la batteria dalla motosega e
rabboccare con il tipo di olio corretto. Riempire sempre il
serbatoio dell’olio a conclusione delle operazioni di taglio.
NOTA: Utilizzare un olio di alta qualità per la barra e la catena
per assicurare un’adeguata lubrificazione di catena e barra. In
alternativa è possibile utilizzare un olio motore non detergente
SAE30. Si raccomanda l’utilizzo di un olio per barra e catena
su base vegetale per la potatura di alberi. Non è opportuno
utilizzare oli minerali poiché potrebbero danneggiare gli
alberi. Non utilizzare mai olio esausto od olio molto spesso. Ciò
potrebbe danneggiare la vostra motosega.
Riempimento del serbatoio di olio
• Spostare verso il basso la leva di bloccaggio e svitare
in senso antiorario un quarto di giro e poi rimuovere il
tappo dell’olio 16 . Riempire il serbatoio con l’olio per
barra e catena sega raccomandato fino al raggiungimento
dell’indicatore livello olio 10 .
• Riapplicare il tappo dell’olio e serrare in senso orario di un
quarto di giro. Spostare verso l’alto la leva di bloccaggio sulla
sua posizione di bloccaggio.
• Spegnere periodicamente la motosega e controllare
l’indicatore del livello dell’olio per fare in modo che la barra
di guida e la catena siano adeguatamente lubrificate.
Trasporto della motosega (Fig. A, M)
• Rimuovere sempre la batteria dall’elettroutensile e coprire
la barra di guida 4 con il fodero 11 (figura M) durante il
trasporto della sega.
• Inserire il freno della sega premendo sul freno della sega /
protezione anteriore delle mani 3 .
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le istruzioni di sicurezza
e le normative in vigore.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e staccare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Un
avvio accidentale può causare lesioni.
Corretto posizionamento delle mani
(Fig. A, J)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, tenere le mani SEMPRE nella posizione corretta,
come illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, mantenere SEMPRE l’apparato con presa sicura per
prevenire reazioni improvvise.
La posizione corretta delle mani richiede la mano
sinistra sull’impugnatura anteriore 13 , e la mano destra
sull’impugnatura principale 12 .
Utilizzo della motosega (Fig. A, N–O)
AVVERTENZA: leggere e comprendere tutte le istruzioni.
La mancata osservanza di tutte le istruzioni seguenti
può dar luogo a scossa elettrica, incendio e/o gravi
lesioni personali.
• Protezione contro il contraccolpo che può causare
gravi lesioni o la morte. Vedi Importanti istruzioni di
sicurezza Protezione contro i contraccolpi, per
evitare il rischio di contraccolpo.
• Non sporgersi troppo. Non tagliare sopra l’altezza del
petto. Fare in modo la posizione dell’utente è stabile.
Tenere le gambe divaricate. Suddividere il proprio peso
in modo uniforme su entrambi i piedi.
• Utilizzare una presa sicura con la mano sinistra
sull’impugnatura anteriore 13 e la mano destra
sull’impugnatura posteriore 12 in modo che il proprio
corpo si trovi alla sinistra della barra di guida.
• Non afferrare la motosega dalla protezione anteriore/
dal freno della catena 3 . Mantenere il gomito del
braccio sinistro bloccato, affinché il braccio sinistro sia
teso per sostenere il contraccolpo.
AVVERTENZA: non utilizzare mai una presa incrociata
(mano sinistra sull’impugnatura posteriore e mano destra
sull’impugnatura anteriore).
AVVERTENZA: non permettere mai a qualsiasi parte del
proprio corpo di trovarsi allineati con la barra di guida 4
quando viene utilizzata la motosega.
• Non utilizzare mai su un albero, in qualsiasi posizione
scomoda o su una scala a pioli oppure un’altra
superficie instabile. Si potrebbe perdere il controllo
della sega causando gravi lesioni.
• Mantenere la motosega in funzione alla massima
velocità durante tutto il periodo di taglio.
• Consentire alla motosega di eseguire il taglio.
Esercitare solamente una leggera pressione. Non
premere la motosega fino al termine del taglio.
Italiano
AVVERTENZA: inserire il freno della catena e
rimuovere la batteria quando la motosega non
viene utilizzata.
Interruttore acceso/spento
Essere saldamente in posizione eretta e afferrare la motosega
in modo sicuro con entrambe le mani con il pollice e le dita
attorno alle impugnature.
Questo utensile è provvisto di un interruttore a velocità variabile.
Per mettere in funzione l’utensile, accertarsi che il freno della
catena non sia inserito. Spingere verso il basso sulla levetta
di sblocco 2 , mostrata in figura N, e premere l’interruttore di
azionamento 1 . Una volta che l’unità è in funzione, è possibile
rilasciare la levetta di sblocco. Più si preme l’interruttore,
maggiore sarà la velocità di funzionamento.
Al fine di mantenere l’unità in funzione, occorre continuare a
premere il grilletto. Per spegnere l’unità, rilasciare il grilletto.
NOTA: Se viene esercitata una forza eccessiva durante il taglio,
la sega si spegnerà. Per riavviare la motosega, è necessario
rilasciare la levetta di sblocco 2 e l’interruttore di accensione 1 prima che la motosega possa essere riavviata. Avviare di nuovo
il taglio, esercitando meno forza. Consentire alla motosega di
eseguire il taglio per noi.
AVVERTENZA: non tentare mai di bloccare
l’interruttore in posizione ON.
Impostazione del freno della catena
La propria motosega è dotata di un sistema di frenatura della
catena motore che arresterà rapidamente la catena in caso
di contraccolpo.
• Estrarre la batteria dall’elettroutensile.
• Per inserire il freno della sega, premere il freno della sega /
protezione anteriore delle mani 3 in avanti fino all’innesto
dello stesso.
• Tirare il freno della sega / protezione anteriore delle mani
3 verso l’impugnatura anteriore 13 nella posizione
“impostazione” come da figura O.
• Ora l’utensile è pronto per essere adoperato.
NOTA: In caso di contraccolpi, la mano sinistra viene a contatto
della protezione anteriore e la spinge in avanti, verso il pezzo su
cui si sta lavorando. Ciò arresta l’utensile.
Prova del freno della catena
Testare il freno della catena prima di qualsiasi utilizzo per fare in
modo che funzioni correttamente.
• Appoggiare l’utensile su di una superficie piana e ferma.
Fare in modo che la catena della sega 5 sia chiaramente
sollevata dal terreno.
• Tenere l’utensile saldamente con entrambe le mani e
mettere in funzione la sega.
• Girare la mano sinistra in avanti, attorno all’impugnatura
anteriore 13 , in modo che il dorso della mano venga a
contatto del freno della sega / protezione anteriore delle
mani 3 e la spinga in avanti, verso il pezzo da tagliare. La
motosega dovrebbe arrestarsi immediatamente.
97
Italiano
NOTA: In caso la motosega non si arresti immediatamente,
interrompere l’utilizzo dell’utensile e portarlo nel centro
assistenza DeWALT più vicino.
AVVERTENZA: Fare in modo di impostare il freno
della catena prima del taglio.
Tecniche di taglio particolari
(Fig. A, P, Q, U, V, W)
Abbattimento
Il processo di tagliare un albero e farlo cadere. Accertarsi che
la batteria sia pienamente carica prima di abbattere un albero,
affinché si possa eseguire ciò con una sola carica. Non abbattere
alberi in condizioni di forte vento.
AVVERTENZA: l’abbattimento può causare lesioni. Esso
dovrebbe essere eseguito solamente da una persona
addestrata in tal senso.
• Dovrebbe essere predisposta una pista di ritiro libera prima
di eseguire il taglio. La pista di ritiro dovrebbe estendersi
all’indietro e diagonalmente nella parte posteriore della linea
di caduta prevista. (Figura U)
Fig. U
RITIRO
DIREZIONE DI
CADUTA
45°
ALBERO
che l’albero non cada nella direzione desiderata o che ruoti
all’indietro serrando la catena
• della sega, smettere di tagliare prima di completare il taglio
d’abbattimento e usare cunei per aprire il taglio e far cadere
• l’albero lungo la linea desiderata di caduta. Quando l’albero
inizia a cadere, rimuovere la motosega dal taglio, arrestare
il motore, appoggiare a terra la motosega, poi utilizzare la
pista di ritiro pianificata. Prestare attenzione a rami in caduta
dall’alto e ai propri piedi.
Fig. V
DIREZIONE DELLA
CADUTA
51 mm
ABBATTIMENTO
ALL’INDIETRO
INTAGLIO
51 mm
CUNEO
Rimozione di rami
Per rimuovere i rami di un albero abbattuto, lasciare i rami
inferiori più grossi a sostenere il tronco in modo che sia sollevato
da terra e rimuovere i rami più piccoli con un solo taglio. I rami
sotto tensione dovrebbero essere tagliati dal basso verso l’alto
per evitare di bloccare la sega della catena come da figura P.
Tagliare i rami dal lato opposto mantenendo il tronco dell’albero
tra sé e la motosega. Non tagliare mai tenendo la motosega tra
le gambe o a cavalcioni sul ramo da tagliare.
Taglio in opposizione
• Prima di iniziare l’abbattimento, considerare la pendenza
naturale dell’albero, la posizione dei rami più grandi e la
direzione del vento per valutare la direzione di caduta
dell’albero. Tenere delle zeppe (in legno, plastica o alluminio)
e una mazza pesante a portata di mano. Rimuovere sporco,
massi, cortecce cadenti, chiodi, graffe e fili dall’albero nei
punti, in cui devono essere effettuati i tagli.
• Rientranza d’intaglio - Eseguire una rientranza di un terzo
dell’albero, in perpendicolare rispetto alla direzione di
caduta. Eseguire prima un intaglio inferiore orizzontale.
Ciò permette di evitare che la catena della sega o la barra
di guida si stringano quando viene effettuato il secondo
intaglio (figura V).
• Taglio di rovescio d’abbattimento - Il taglio finale in
un’operazione d’abbattimento di un albero eseguito sul
lato opposto dell’albero rispetto alla rientranza dell’intaglio.
Mantenere il taglio di rovescio d’abbattimento in parallelo
rispetto all’intaglio orizzontale. Eseguire il taglio di rovescio
d’abbattimento in modo che vi sia legno sufficiente che
agisca da cardine. Il legno di cerniera fa in modo che
l’albero non ruoti e cada nella direzione errata. Non tagliare
attraverso il cardine (figura V).
• Man mano che il taglio d’abbattimento si avvicina al cardine,
l’albero dovrebbe cominciare a cadere. Se c’è una possibilità
98
AVVERTENZA: si raccomanda agli utenti che utilizzano
la sega per la prima volta di fare pratica di taglio su un
cavalletto per segare legna.
Tagliare un albero abbattuto o un ceppo in direzione
longitudinale. La procedura di taglio dipende dal sostegno
che regge il ceppo. Quando possibile, fare uso di un cavalletto
(figura Q).
• Iniziare sempre un taglio con la catena alla massima velocità.
• Posizionare il dente inferiore 22 della motosega dietro l’area
del taglio iniziale come mostrato nella figura W.
• Mettere in funzione la motosega, poi ruotare la catena e la
barra in basso nell’albero, utilizzando il dente come cardine.
• Una volta che la catena della sega si trova ad un angolo di
45 gradi, livellare nuovamente la motosega e ripetere i passi
fino a quando il taglio non è stato eseguito.
• Se l’albero viene supportato lungo tutta la linea, eseguire un
taglio dalla cima, ma evitare di tagliare la terra, poiché ciò la
motosega perderà rapidamente l’affilatura.
Italiano
Fig. W
22
TAGLIO DALL’ALTO EVITANDO DI
TAGLIARE IL TERRENO
IMPORTANTE: Per garantire la SICUREZZA e l’AFFIDABILITà del
prodotto, le riparazioni, la manutenzione e le regolazioni devono
sempre essere eseguite da centri di assistenza autorizzati
DeWALT, usando in ogni caso ricambi identici.
La manutenzione regolare garantisce la durata della motosega e
le sue prestazioni.
Catena e barra di guida
• Figura X- Quando il tronco è sorretto da un lato
Tagliare prima un terzo del diametro dal di sotto. Quindi
eseguire il taglio finale tagliando in opposizione in modo da
incontrare il primo taglio.
Fig. X
SECONDO TAGLIO DALL’ALTO
(DUE TERZI) PER INCONTRARE
IL PRIMO TAGLIO (PER
EVITARE
IL PIZZICAMENTO) 2
11
PRIMO TAGLIO DAL BASSO
(UN TERZO DEL DIAMETRO)
EVITARE LA SCHEGGIATURA
• Figura Y- Ceppi sostenuti alle estremità.
Prima tagliare un terzo dall’alto verso il basso. Quindi
eseguire il taglio finale tagliando i due terzi inferiori per
incontrare il primo taglio.
Fig. Y
PRIMO TAGLIO DALL’ALTO
(UN TERZO DEL DIAMETRO)
PER LA SCHEGGIATURA
SECONDO TAGLIO DAL BASSO
(DUE TERZI DEL DIAMETRO) PER
INCONTRARE IL PRIMO TAGLIO
(PER EVITARE LA SCHEGGIATURA) • Quando si esegue il taglio lungo un pendìo, stare sempre sul
lato più in alto rispetto al tronco. Quando si esegue il taglio,
per mantenere il controllo completo, ridurre la pressione di
taglio verso la fine dell’operazione senza lasciare andare la
presa sulle manopole della sega a catena. Non permettere
alla catena di toccare il terreno. Dopo aver completato il
taglio, aspettare che la sega a catena si arresti prima di
muoverla. Fermare sempre il motore prima di spostarsi da
un albero ad un altro.
CURA E MANUTENZIONE
Per pulire l’utensile, utilizzare solamente sapone neutro e un
panno umido. Non utilizzare solventi per pulire il corpo in
plastica della sega. Non far penetrare del liquido all’interno
dell’apparato, e non immergere alcuno dei suoi componenti
direttamente in un liquido.
Dopo alcune ore di utilizzo, rimuovere il copri rocchetto, la barra
di guida e la catena e pulire a fondo utilizzando una spazzola a
setole morbide. Fare in modo che il foro di lubrificazione sulla
barra sia privo di detriti. Durante la sostituzione di catene non
affilate con catene affilate sarebbe opportuno spostare la barra
di guida dal basso verso l’alto.
Affilatura della catena della sega (Fig. R–T)
ATTENZIONE: catena affilata. Indossare sempre guanti di
protezione per l’installazione e la rimozione della catena.
La catena è affilata e può causare ferite da taglio anche
da ferma.
AVVERTENZA: lama mobile e affilata. Per prevenire
delle operazioni fortuite, fare in modo che la batteria
sia rimossa dall’utensile prima di eseguire le seguenti
operazioni. In caso contrario si potrebbero subire o
causare lesioni gravi.
NOTA: I taglienti perdono immediatamente il filo se toccano il
terreno o un chiodo durante il taglio.
Per ottenere prestazioni ottimali, è importante mantenere
affilati i denti della catena della motosega. Seguire queste
utili raccomandazioni per l’affilatura appropriata della catena
della sega:
1. Per ottenere i migliori risultati, utilizzare una lima da 4,5 mm
e un supporto lima per affilare la catena. Ciò permetterà di
mantenere sempre gli angoli affilati in modo corretto.
2. Posizionare il supporto della lima in posizione piatta su
piastra superiore e limitatore di profondità del tagliente.
3. Figura R- Mantenere la linea d’angolo di levigatura corretta
della piastra superiore 21 pari a 30° sulla guida di levigatura
parallelamente alla catena (lima a 60° dalla catena vista
dal lato).
4. Affilare prima i taglienti su un lato della catena. Levigare
dall’interno di ciascun tagliente verso l’esterno. Girare poi la
sega e ripetere le procedure (2,3,4) per i taglienti sull’altro
lato della catena.
NOTA: Utilizzare una lima piatta per levigare la parte
superiore degli arieggiatori (porzione del collegamento
catena di fronte al tagliente), affinché essi si trovino a circa
0,635 mm sotto le punte dei taglienti come da figura S.
5. Figura T- Mantenere la stessa lunghezza di tutti i taglienti.
6. Se la superficie cromata delle piastre superiori
è danneggiata, levigare fino a far rimuovere
il danneggiamento.
ATTENZIONE: dopo la levigatura il tagliente è affilato,
prestare particolare attenzione durante questa procedura.
NOTA: Ad ogni affilatura della catena, la sua qualità di
protezione da contraccolpi diminuisce un po’ e deve essere
99
Italiano
prestata una particolare attenzione durante l’utilizzo. Si
raccomanda di affilare la catena non più di quattro volte.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni sugli
accessori più adatti.
Accessori
Rispetto ambientale
AVVERTENZA: l’utilizzo di accessori non raccomandati
nel presente manuale può essere pericoloso.
La catena e la barra di ricambio sono disponibili nel centro
assistenza DeWALT autorizzato a voi più vicino. Utilizzo solo con
barra di guida di protezione e catena contro contraccolpi.
Barre e catene disponibili per DCM575:
• Barra: 40 cm numero ricambio 90641855
46 cm numero ricambio N500117
• Catena:
40 cm numero ricambio 90618541
46 cm numero ricambio N500152
Raccolta differenziata. I prodotti e le batterie
contrassegnati con questo simbolo non devono essere
smaltiti con i normali rifiuti domestici.
Prodotti e batterie contengono materiali che possono
essere recuperati o riciclati diminuendo la domanda di materie
prime. Si prega di riciclare prodotti elettrici e batterie secondo
le disposizioni locali. Ulteriori informazioni sono disponibili
all’indirizzo www.2helpU.com.
MANUTENZIONE
Questo apparato DeWALT è stato progettato per funzionare a
lungo con una manutenzione minima. Per avere prestazioni
sempre soddisfacenti occorre avere cura dell’apparato e
sottoporlo a pulizia periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e staccare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Un
avvio accidentale può causare lesioni.
Il caricabatteria e il pacco batteria non sono parti riparabili.
Pacco batteria ricaricabile
Questo pacco batteria a lunga durata deve essere ricaricato
quando non fornisce più energia sufficiente per eseguire
compiti che prima erano eseguiti agevolmente. Al termine della
sua vita operativa, il pacco batteria va smaltito con la dovuta
cura per l’ambiente.
• Far scaricare il pacco batteria completamente, quindi
rimuoverlo dalla radio.
• Le batteria agli ioni di litio sono riciclabili. Consegnarle al
proprio concessionario o presso un’apposita stazione di
riciclaggio. Le batterie raccolte verranno riciclate o smaltite
in modo appropriato.
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Problema
Soluzione
L’unità non parte.
• Controllare l’inserimento
della batteria.
• Controllare i requisiti di carica
della batteria.
• Verificare se il blocco è
completamente premuto prima
di muovere il grilletto principale.
• Caricare la batteria.
• L’unità è stata forzata. Riavviare e
applicare una forza inferiore.
Lubrificazione
Consultare Catena motosega e barra di guida (Fig. L)
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere dall’alloggiamento
con aria compressa, non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria di ventilazione.
Quando si esegue questa procedura indossare occhiali di
protezione e mascherine antipolvere omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o altri prodotti
chimici aggressivi per pulire le parti non metalliche
dell’apparato. Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti. Utilizzare un
panno inumidito solo con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno dell’apparato, e non
immergere alcuno dei suoi componenti direttamente in
un liquido.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto sono stati collaudati
soltanto gli accessori offerti da DeWALT, quindi l’utilizzo
di accessori diversi potrebbe essere rischioso. Per ridurre il
rischio di lesioni, su questo prodotto vanno utilizzati solo
gli accessori raccomandati DeWALT.
100
L’unità si spegne.
Italiano
Problema
Soluzione
La batteria non si
carica.
• Inserire la batteria nel
caricabatteria fino a quando non
si accende la spia di carica rossa.
Caricare fino a 8 ore se la batteria
è completamente scarica.
• Collegare l’alimentatore a
una presa di corrente che
funzioni. Consultare Note
importanti sul caricamento per
ulteriori dettagli.
• Controllare la presenza di
corrente nella presa collegandovi
un apparecchio.
• Verificare se la presa è collegata
ad un interruttore della luce che
si spegne quando si spengono
le luci.
• Spostare l’alimentatore e
l’applicazione in un ambiente
dove la temperatura è superiore
a 4,5 °C o inferiore a 40,5 °C.
• Consultare la sezione
Regolazione
tensionamento catena.
• Consultare la sezione
Lubrificazione catena.
• Consultare la sezione
Regolazione
tensionamento catena.
• Consultare la sezione
Regolazione tensionamento
catena. NOTA: Un
tensionamento eccessivo
comporta un’usura eccessiva
e una riduzione della durata di
vita della barra e della catena.
Lubrificare prima di ciascun
taglio. Consultare la sezione
Sostituzione della catena
della sega.
• La catena potrebbe essere
installata all’incontrario.
Consultare le sezioni per
l’installazione e la rimozione
della catena.
• Rabboccare il serbatoio d’olio.
• Pulire la barra di guida, il
rocchetto e il copri rocchetto.
Consultare la sezione Cura
e manutenzione.
Barra /
Catena surriscaldata.
La catena è allentata.
Qualità scadente
del taglio.
L’unità è in funzione,
ma non esegue
alcun taglio.
L’unità non lubrifica.
101
Nederlands
54V KETTINGZAAG
DCM575
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DeWALT gereedschap. Jarenlange
ervaring, grondige productontwikkeling en innovatie maken
DeWALT tot een van de betrouwbaarste partners voor
gebruikers van professioneel gereedschap.
Technische gegevens
Spanning
Accutype
VDC
DCM575
54
Li-Ion
Lengte zwaard
Maximale kettingsnelheid (onbelast)
Maximale lengte zaagsnede
Olie-inhoud
Gewicht (zonder accuset)
cm
m/s
cm
ml
kg
40
15
40
115
4,4
Lawaaiwaarden en vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgens EN60745-213:2009+A1:2010.
dB(A)
80,5
LPA(emissie geluidsdrukniveau)
dB(A)
100,5
LWA(niveau geluidsvermogen)
K(onzekerheid voor het gegeven
dB(A)
3
geluidsniveau)
Vibratie-emissiewaarde ah =
Onzekerheid K =
m/s2
m/s2
3,5
1,5
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad wordt
gegeven, is gemeten in overeenstemming met een
gestandaardiseerde test volgens EN60745 en kan worden
gebruikt om het ene gereedschap met het andere te vergelijken.
Het kan worden gebruikt voor een eerste inschatting
van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde vibratie-emissieniveau
geldt voor de hoofdtoepassingen van het gereedschap. Als
het gereedschap echter voor andere toepassingen wordt
gebruikt, dan wel met andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-emissie verschillen. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk verhogen gedurende de
totale arbeidsduur.
Een inschatting van het blootstellingniveau aan vibratie
dient ook te worden overwogen wanneer het gereedschap
wordt uitgeschakeld of als het aan staat maar geen
daadwerkelijke werkzaamheden uitvoert. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verminderen gedurende de
totale arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen op om de
operator te beschermen tegen de effecten van vibratie,
zoals: onderhoud het gereedschap en de accessoires, houd
de handen warm, organisatie van werkpatronen.
102
Zekeringen:
Europa
230 V-gereedschap
10 ampère, stroomnet
EG-conformiteitsverklaring
Richtlijn Voor Machines
54V Kettingzaag
DCM575
DeWALT verklaart dat deze producten zoals beschreven onder
Technische gegevens in overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-213:2009+A1:2010.
2000/14/EG, Bijlage V DEKRA Certification B.V., Meander 1051 /
Postbus 5185 6825 MJ ARNHEM / 6802 ED
ARNHEM
Nederland
Aangemelde instantie ID-nr.: 0344
LpA (gemeten geluidsvermogen) 80,5 dB(A)
onzekerheid (K) = 3,0 dB (A)
LWA (gegarandeerd geluidsvermogen) 103 dB(A)
Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn 2014/30/EU
en 2011/65/EU. Neem voor meer informatie contact op met
DeWALT via het volgende adres of kijk op de achterzijde van
de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling
van het technische bestand en legt deze verklaring af
namens DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
12.12.2016
WAARSCHUWING: Lees de instructiehandleiding om het
risico op letsel te verminderen.
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad voor elk
signaalwoord. Gelieve de handleiding te lezen en op deze
symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
Nederlands
Accu's
Laders/Laadtijden (Minuten)
Cat #
VDC
Ah
Gewicht
kg
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB413
DCB547
DCB546
DCB497
DCB496
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
18/54
18/54
36
36
18
18
18
18
18
3,0/9,0
2,0/6,0
7,5
6,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
1,25
1,05
1,92
1,88
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
420
270
X
X
70
185
90
240
60
220
140
X
X
35
100
50
120
30
140
90
X
X
22
60
30
75
22
85
60
X
X
22
60
30
75
22
140
90
X
X
22
60
30
75
22
X
X
X
X
45
120
60
150
X
X
X
150
120
X
X
X
X
X
WAARSCHUWING: Wijst op een mogelijk gevaarlijke
situatie die, indien niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
OPMERKING: Geeft een handeling aan waarbij geen
persoonlijk letsel optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan veroorzaken.
Wijst op risico van een elektrische schok.
Wijst op brandgevaar.
Algemene veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING: Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle instructies. Het
niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies
kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig
persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN
EN INSTRUCTIES ALS TOEKOMSTIG
REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de waarschuwingen verwijst
naar uw (met een snoer) op de netspanning aangesloten
elektrische gereedschap of naar (draadloos) elektrisch
gereedschap met een accu.
1) Veiligheid Werkplaats
a ) Houd het werkgebied schoon en goed verlicht.
Rommelige of donkere gebieden zorgen voor ongelukken.
b ) Bedien elektrische gereedschappen niet in een
explosieve omgeving, zoals in de nabijheid van
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrische
gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
c ) Houd kinderen en omstanders op een afstand terwijl
u een elektrisch gereedschap bedient. Als u wordt
afgeleid kunt u de controle over het gereedschap verliezen.
2) Elektrische Veiligheid
a ) Stekkers van elektrisch gereedschap moeten in het
stopcontact passen. Pas de stekker nooit op enige
manier aan. Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap. Niet aangepaste
stekkers en passende contactdozen verminderen het risico
op een elektrische schok.
b ) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren, fornuizen
en ijskasten. Er bestaat een verhoogd risico op een
elektrische schok als uw lichaam geaard is.
c ) Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of
natte omstandigheden. Als er water in een elektrisch
gereedschap terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
d ) Behandel het stroomsnoer voorzichtig. Gebruik het
stroomsnoer nooit om het elektrische gereedschap
te dragen of te trekken, of de stekker uit het
stopcontact te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of bewegende
onderdelen. Beschadigde snoeren of snoeren die in de
war zijn verhogen het risico op een elektrische schok.
e ) Als u een elektrisch gereedschap buitenshuis
gebruikt, gebruikt u een verlengsnoer dat geschikt
is voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis, vermindert
het risico op een elektrische schok.
f ) Als het gebruik van een elektrisch gereedschap
op een vochtige locatie onvermijdelijk is,
gebruikt u een stroomvoorziening die beveiligd
is met een aardlekschakelaar. Het gebruik van
een aardlekschakelaar vermindert het risico op een
elektrische schok.
3) Persoonlijke Veiligheid
a ) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw gezonde
verstand als u een elektrisch gereedschap bedient.
Gebruik het gereedschap niet als u vermoeid bent
103
Nederlands
b )
c )
d )
e )
f )
g )
of onder de invloed van drugs, alcohol of medicatie
bent. Een moment van onoplettendheid tijdens het
bedienen van elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
Gebruik een beschermende uitrusting. Draag altijd
oogbescherming. Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen, een helm, of
gehoorbescherming gebruikt in de juiste omstandigheden
zal het risico op persoonlijk letsel verminderen.
Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de
schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand staat voordat u
het gereedschap aansluit op de stroombron en/
of accu, het oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw vinger
op de schakelaar of het aanzetten van elektrische
gereedschappen waarvan de schakelaar aan staat, zorgt
voor ongelukken.
Verwijder alle stelsleutels of moersleutels voordat u
het elektrische gereedschap aan zet. Een moersleutel
of stelsleutel die in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten kan leiden tot
persoonlijk letsel.
Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en in balans op
de grond staan. Dit zorgt voor betere controle van het
elektrische gereedschap in onverwachte situaties.
Draag geschikte kleding. Draag geen loszittende
kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en
handschoenen uit de buurt van bewegende
onderdelen. Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor dat deze
correct worden aangesloten en gebruikt. Het gebruik
van een stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.
4) Gebruik en Verzorging van Elektrisch
Gereedschap
a ) Forceer het gereedschap niet. Gebruik het juiste
elektrische gereedschap voor uw toepassing. Het
juiste elektrische gereedschap voert de werkzaamheden
beter en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
b ) Gebruik het gereedschap niet als de schakelaar het
niet aan en uit kan zetten. Ieder gereedschap dat niet
met de schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.
c ) Haal de stekker uit het stopcontact en/of neem de
accu uit het gereedschap voordat u aanpassingen
uitvoert, accessoires verwisselt, of het elektrische
gereedschap opbergt. Dergelijke preventieve
veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het
elektrische gereedschap per ongeluk opstart.
d ) Bewaar gereedschap dat niet wordt gebruikt buiten
het bereik van kinderen en laat niet toe dat personen
die onbekend zijn met het elektrische gereedschap
104
of deze instructies het gereedschap bedienen.
Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk in handen van
ongetrainde gebruikers.
e ) Onderhoud elektrische gereedschappen. Controleer
op verkeerde uitlijning en het grijpen van
bewegende onderdelen, breuk van onderdelen en
andere omstandigheden die de werking van het
gereedschap nadelig kunnen beïnvloeden. Zorg dat
het gereedschap voor gebruik wordt gerepareerd als
het beschadigd is. Veel ongelukken worden veroorzaakt
door slecht onderhouden gereedschap.
f ) Houd snijdgereedschap scherp en schoon. Correct
onderhouden snijdgereedschappen met scherpe
snijdranden lopen minder snel vast en zijn gemakkelijker
te beheersen.
g ) Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen enz. in
overeenstemming met deze instructies, waarbij
u rekening houdt met de werkomstandigheden
en de werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische gereedschap voor
werkzaamheden die anders zijn dan het bedoelde gebruik,
kunnen leiden tot een gevaarlijke situatie.
5) Gebruik en Verzorging van
Gereedschap op Accu
a ) Gebruik alleen de lader die door de fabrikant wordt
opgegeven. Een lader die geschikt is voor één accutype,
kan een risico op brand veroorzaken indien gebruikt met
een andere accu.
b ) Gebruik elektrische gereedschappen uitsluitend met
speciaal omschreven accu’s. Gebruik van andere accu’s
kan leiden tot letsel en brandgevaar.
c ) Als de accu niet in gebruik is, dient u deze uit de
buurt te houden van andere metalen voorwerpen
zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers,
schroeven of andere kleine metalen voorwerpen
die een verbinding van het ene contactpunt met
het andere kunnen maken. Het kortsluiten van
de accucontactpunten samen kan brandwonden of
brand veroorzaken.
d ) Als het gereedschap te zwaar wordt belast, kan
er vloeistof uit de accu lekken; vermijd contact
hiermee. Als u per ongeluk hier toch mee in contact
komt, spoelt u met water. Als de vloeistof in contact
met de ogen komt, dient u daarnaast medische hulp
in te roepen. Vloeistof afkomstig uit de accu kan irritatie
of brandwonden veroorzaken.
6) Service
a ) Zorg dat u gereedschap wordt onderhouden door
een erkende reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit zorgt ervoor dat
de veiligheid van het gereedschap blijft gegarandeerd.
Nederlands
Aanvullende veiligheidswaarschuwingen
voor de kettingzaag
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
WAARSCHUWING: Aanvullende
veiligheidswaarschuwingen bij kettingzagen.
Houd alle lichaamsdelen uit de buurt van de zaagketting
wanneer de kettingzaag in bedrijf is. Controleer voor
u de kettingzaag start dat de zaagketting niet ergens
aanloopt. Een moment van onoplettendheid bij het gebruik
van kettingzagen kan ertoe leiden dat kledingstukken of
lichaamsdelen in de kettingzaag verstrikt raken.
Houd de kettingzaag altijd vast met uw rechterhand op
de achterste handgreep en uw linkerhand op de voorste
handgreep. Plaatst u uw handen anders op de kettingzaag,
dan neemt het gevaar van lichamelijk letsel toe, en dat moet u
dus nooit doen.
Houd het elektrisch gereedschap alleen vast bij de
geïsoleerde greepoppervlakken, omdat de kettingzaag
met verborgen bedrading in aanraking kan komen.
Als een draad onder spanning met een kettingzaag wordt
geraakt, kunnen onafgeschermde metalen onderdelen van het
gereedschap onder spanning komen te staan en kunt u een
elektrische schok krijgen.
Draag een veiligheidsbril en gehoorbescherming. Ook
wordt het dragen van beschermende uitrusting voor
hoofd, handen, benen en voeten aanbevolen. Geschikte
beschermende kleding vermindert de gevolgen van
rondvliegend afval en van het per ongeluk aanraken van
de zaagketting.
Werk niet met de kettingzaag terwijl u zich in een boom
bevindt. Werken met een kettingzaag terwijl u zich in een
boom bevindt, kan lichamelijk letsel tot gevolg hebben.
Zorg er altijd voor dat u stevig staat en gebruik de
kettingzaag alleen wanneer u op een stabiele, veilige
en horizontale ondergrond staat. Op gladde of instabiele
oppervlakken, zoals ladders, kunt u uw evenwicht of de
controle over de kettingzaag verliezen.
Wees erop bedacht dat takken die worden belast,
kunnen terugveren wanneer u deze doorzaagt. Zodra de
spanning in de houtvezels vrijkomt, kunt u door de tak worden
geraakt en/of kunt u de controle over de kettingzaag verliezen.
Ga zeer voorzichtig te werk bij het zagen van
struikgewas of jong hout. Het dunne materiaal kan in de
zaagketting vast komen te zitten en naar u toe zwiepen of u
uw evenwicht doen verliezen.
Draag de kettingzaag aan de voorste handgreep, in
uitgeschakelde toestand en van uw lichaam af gericht.
Plaats altijd de kap over het zwaard wanneer u de
kettingzaag vervoert of opbergt. Een juist gebruik van de
kettingzaag verkleint de kans op een ongewild contact met de
bewegende zaagketting.
Volg de instructies voor het smeren en spannen van de
ketting, en het vervangen van accessoires nauwgezet
op. Een onjuist gespannen of gesmeerde ketting kan breken en
vergroot de kans op terugslag.
•
•
Houd de handvatten droog, schoon en vrij van olie
en vet. Vettige handvatten zijn glad en u kunt daardoor
de controle over het gereedschap verliezen.
Zaag uitsluitend hout. Gebruik de kettingzaag niet voor
doeleinden waarvoor deze niet is bedoeld. Gebruik
de kettingzaag bijvoorbeeld niet voor het zagen van
kunststof, metselwerk of bouwmaterialen die niet van
hout zijn. Gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor
de kettingzaag is bedoeld, kan leiden tot gevaarlijke situaties.
Oorzaken van terugslag en hoe de gebruiker
deze kan voorkomen:
Er kan terugslag optreden wanneer de punt van het zwaard op
een voorwerp stoot of het hout terugveert en de zaagketting in
de zaagsnede klem komt te zitten.
Als de punt een voorwerp raakt, kan het zwaard plotseling
omhoog en naar achter slaan in de richting van uw lichaam.
Wanneer de zaagketting aan de bovenzijde van het zwaard
klem komt te zitten, kan het zwaard snel achterwaarts in de
richting van uw lichaam worden geduwd.
Elk van deze reacties kan u de controle over de kettingzaag
doen verliezen en ernstig lichamelijk letsel tot gevolg
hebben. Vertrouw niet uitsluitend op de ingebouwde
veiligheidsvoorzieningen van de zaag. Als gebruiker van
de kettingzaag kunt u ook zelf stappen ondernemen
om ongevallen en letsel tijdens het werken met de zaag
te voorkomen.
Terugslag is het gevolg van verkeerd gebruik of onjuiste
gebruiksomstandigheden van het gereedschap. Met geschikte
voorzorgsmaatregelen, zoals hieronder worden beschreven, kan
terugslag worden voorkomen.
• Blijf het gereedschap in een stevige greep houden,
met uw duimen en vingers rond de handgrepen van de
kettingzaag, met beide handen op de zaag en in een
houding waarin u met uw lichaam en arm weerstand
kunt bieden aan de krachten van terugslag. Met geschikte
voorzorgsmaatregelen kunt u de terugslagkrachten onder
controle houden. Laat de kettingzaag niet los.
• Reik niet buiten uw macht en zaag niet boven
schouderhoogte. Dit voorkomt onbedoeld contact met de
punt en zorgt ervoor dat u de kettingzaag in onverwachte
situaties beter onder controle kunt houden.
• Gebruik uitsluitend door de fabrikant aanbevolen
vervangingsonderdelen. Onjuiste zwaarden en kettingen
kunnen kettingbreuk en/of terugslag veroorzaken.
• Volg voor de zaagketting de slijp- en
onderhoudsinstructies van de fabrikant. Verkleining van
de dieptemaat kan tot meer terugslag leiden.
Neem de volgende maatregelen om
terugslag zoveel mogelijk te beperken:
1 . Houd de zaag in een stevige greep. Houd de kettingzaag
stevig met beide handen vast wanneer de motor
loopt. Houd de kettingzaag in een stevige greep
met uw duimen en vingers rond de handgrepen. De
105
Nederlands
kettingzaag zal zichzelf naar voren trekken wanneer u zaagt
met de onderste rand van het zwaard, en zal zichzelf naar
achteren duwen wanneer u zaagt met de bovenste rand van
het zwaard.
2 . Reik niet buiten uw macht.
3 . Blijf te allen tijde stevig in evenwicht en met beide
voeten op de grond staan.
4 . Laat niet de neus van het zwaard in contact komen met
een houtblok, een tak, de grond of een ander obstakel.
5 . Zaag niet boven schouderhoogte.
6 . Gebruik voorzieningen zoals een ketting met geringe
terugslag en zwaarden met verminderde terugslag,
zodat er minder risico van terugslag is.
7 . Gebruik uitsluitend door de fabrikant aanbevolen
vervangende zwaarden en kettingen of
gelijkwaardige producten.
8 . Laat nooit de bewegende ketting in aanraking komen
met een voorwerp op de punt van het zwaard.
9 . Houd de werkplek vrij van obstakels, zoals andere
bomen, takken, stenen, schuttingen, boomstronken,
enz. Ruim alle obstakels uit de weg, die de ketting van de zaag
kan raken wanneer u bezig bent een blok of tak door te zagen.
10 . Houd de ketting van de zaag scherp en goed op
spanning. Een losse of botte ketting kan de kans op
terugslag doen toenemen. Controleer de spanning met
regelmatige tussenpozen, zet daarvoor de motor stil en
trek de stekker uit het stopcontact, doe het nooit terwijl de
motor loopt.
11 . Zaag uitsluitend met de ketting draaiend op volle
snelheid. Als de ketting op een lagere snelheid beweegt, is de
kans dat terugslag optreedt een groter.
12 . Zaag slechts één houtblok tegelijk.
13 . Ga zeer voorzichtig te werk wanneer u verder gaat
zagen in een eerder gemaakte zaagsnede. Zet de
geribbelde stootrand in het hout en ga pas zagen wanneer de
zaagketting op volle snelheid is gekomen.
14 . Probeer niet invalzaagsneden uit te voeren of gaten
te zagen.
15 . Wees erop bedacht dat houtblokken kunnen
verschuiven en dat zich andere krachten kunnen
voordoen die de zaagsnede dichtknijpen of het
zaagwerk op een andere wijze belemmeren.
Veiligheidsvoorzieningen tegen terugslag
WAARSCHUWING: De volgende voorzieningen op
de zaag helpen het gevaar van terugslag te beperken;
maar dergelijke voorzieningen zullen deze gevaarlijke
reactie van het gereedschap niet volledig voorkomen.
Vertrouw als gebruiker van de kettingzaag niet
uitsluitend op veiligheidsvoorzieningen. U moet alle
veiligheidsmaatregelen, instructies en aanwijzingen voor
het onderhoud in deze handleiding opvolgen, zodat
terugslag en andere krachten die kunnen leiden tot
ernstige letsel, zoveel mogelijk kunnen worden vermeden.
106
•
Zwaard voor verminderde terugslag, ontworpen met een
kleine radiale punt die de omvang van de gevarenzone voor
terugslag verkleint. Een zwaard voor minder terugslag is één
van de voorzieningen die naar is gebleken het aantal en de
ernst van de gevallen van terugslag aanzienlijk heeft doen
afnemen, bij tests op basis van de veiligheidsvereisten voor
elektrische kettingzagen.
• Ketting voor geringe terugslag, ontworpen met een
dieptemeter rondom en een beschermkapbevestiging die de
kracht van de terugslag afwendt en de zaag geleidelijk in het
hout laat dringen.
• Gebruik het gereedschap niet in een boom of op een ladder of
een ander instabiel oppervlak.
• Houd het gereedschap vast aan geïsoleerde oppervlakken
wanneer u een handeling uitvoert waarbij het gereedschap
in contact kan komen met verborgen bedrading. Contact
met een draad waar spanning op staat, zet de blootgestelde
metalen onderdelen van het gereedschap onder spanning en
maakt dat de gebruiker een schok krijgt.
• Probeer geen verrichtingen uit te voeren waarmee u geen
ervaring heeft of die uw capaciteiten te boven gaan. Lees alle
instructies in deze handleiding nauwgezet door zodat u ze
volledig begrijpt.
• Controleer voor u de kettingzaag start dat de zaagketting niet
ergens aanloopt.
• Werk niet met de kettingzaag met één hand! Werken met
één hand kan ernstig letsel van de gebruiker, helpers of
omstanders tot gevolg hebben. Het is de bedoeling dat u
uitsluitend met beide handen met de kettingzaag werkt.
• Houd de handgrepen altijd droog, schoon en vrij van olie
en vet.
• Laat geen stof, vuil of zaagsel zich ophopen op de motor of
aan de buitenzijde van luchtopeningen.
• Zet de kettingzaag pas neer wanneer deze tot stilstand
is gekomen.
• Gebruik de kettingzaag niet voor wijnranken en/of ander
klein struikgewas.
• Ga uiterst voorzichtig te werk in struikgewas of jong hout,
omdat dun materiaal in de zaagketting vast kan komen te
zitten en naar u toe zwiepen of u uit evenwicht brengen.
WAARSCHUWING: Bepaald stof dat ontstaat bij
elektrisch schuren, zagen, slijpen, boren en andere
bouwactiviteiten bevat chemicaliën waarvan bekend is
dat zij kanker, lichaamsgebreken bij de geboorte en andere
schade aan het voortplantingssysteem kan veroorzaken.
Enkele voorbeelden van deze chemicaliën zijn:
• lood uit verven op loodbasis,
• kristallijn kiezelzuur uit bakstenen en cement en
andere metselproducten, en
• arseen en chroom uit chemisch
behandeld timmerhout.
Het risico dat u loopt door blootstelling hieraan varieert afhankelijk
van hoe vaak u dit soort werk doet. U kunt de blootstelling aan
deze chemicaliën beperken door: in een goed geventileerde ruimte
te werken, en met goedgekeurde veiligheidsapparatuur te werken,
Nederlands
zoals stofmaskers die speciaal zijn ontworpen voor het filteren van
microscopische deeltjes.
• Vermijd langdurig contact met stof dat ontstaat bij elektrisch
schuren, zagen, slijpen, boren en andere bouwactiviteiten.
Draag beschermende kleding en was blootgestelde delen met
zeep en water. Wanneer u stof in uw mond, neus, ogen of
op uw huid laat komen, kan dat de opname van schadelijke
chemicaliën bevorderen.
WAARSCHUWING: Gebruik van dit gereedschap kan stof
genereren en/of verspreiden, wat ernstige en permanente
beschadiging van de luchtwegen en ander letsel
kan veroorzaken.
Namen van de kettingzaag en bijbehorende
termen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zagen - Het proces van het in stukken zagen van een geveilde
boom of een houtblok.
Motorrem - Een voorziening voor het tot stilstand brengen
van de ketting van de zaag wanneer de aan/uit-schakelaar
wordt losgelaten.
Aandrijfgedeelte kettingzaag - Een kettingzaag zonder de
zaagketting en het zwaard.
Aandrijfwiel of kettingwiel - Het getande gedeelte dat de
zaagketting aandrijft.
Vellen - Het proces van het omzagen van een boom.
Zaagsnede tegenkant - De eindzaagsnede die wordt gemaakt
aan de tegenovergestelde zijde van de inkeping.
Voorste handgreep - De ondersteunende handgreep die zich
aan of bij de voorzijde van de kettingzaag bevindt.
Voorste handbeschermkap - Een structurele afscherming
tussen de voorste handgreep van een kettingzaag en
het zwaard, gewoonlijk dichtbij de handpositie op de
voorste handgreep.
Zwaard - Een stevige structuur met rails die de zaagketting
ondersteunt en leidt.
Scherm van het zwaard - Afscherming die over het zwaard is
gemonteerd die aanraking met de tanden voorkomt wanneer
de zaag niet wordt gebruikt.
Terugslag - De achterwaartse of opwaartse beweging, of
beide, van het zwaard, die optreedt wanneer de zaagketting
bij de neus van het bovenste gedeelte van het zwaard in
contact komt met een voorwerp, zoals een houtblok of tak,
of wanneer het hout zich sluit en de zaag in de zaagsnede
wordt vastgeknepen.
Terugslag, beknelling - De snelle terugslag van de zaag
die zich kan voordoen wanneer het hout zich sluit en de
bewegende zaagketting langs de bovenzijde van het zwaard
in de zaagsnede wordt vastgeknepen.
Terugslag, roterend - De snelle opwaartse en achterwaartse
beweging van de zaag die zich kan voordoen wanneer de
bewegende zaagketting bij het bovenste gedeelte van de tip
van het zwaard in contact komt met een voorwerp, zoals een
houtblok of een tak.
Snoeien - Het verwijderen van takken van een gevelde boom.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ketting met geringe terugslag - Een ketting die minder
terugslag geeft. (bij een test op een representatieve
verzameling van kettingzagen.)
Normale zaagpositie - De posities die worden aangenomen bij
het klein zagen van standen of het vellen van een boom.
Inkeping - Een zaagsnede voor het maken van een inkeping in
de stam, die de richting bepaalt waarin de boom valt.
Achterste handgreep - De ondersteunende handgreep die zich
aan of bij de achterzijde van de kettingzaag bevindt.
Zwaard voor minder terugslag - Een zwaar dat heeft bewezen
aanzienlijk minder terugslag te geven.
Vervangende zaagketting - Een ketting die minder terugslag
geeft bij tests op bepaalde kettingzagen.
Zaagketting - Een ronde ketting met zaagtanden die het hout
zagen, en die wordt aangedreven door de motor en wordt
ondersteund door het zwaard.
Geribbelde stootrand - Met met behulp van de ribbels wordt bij
het vellen of afzagen de zaag gedraaid en kan de zaag tijdens
het zagen op z’n plaats worden gehouden.
Schakelaar - Een voorziening door middel waarvan een
elektrisch voedingscircuit naar de motor van de kettingzaag
tot stand wordt gebracht of wordt onderbroken.
Schakelverbinding - Het mechanisme dat beweging
overbrengt van een aan/uit-schakelaar naar de schakelaar.
Schakelaarblokkering - Een beweegbare vergrendeling die
ervoor zorgt dat de schakelaar pas wordt bediend wanneer de
blokkering is opgeheven.
Bedoeld gebruik
De DeWALT DCM575 kettingzaag is bij uitstek geschikt voor
snoeien en voor het zagen van houtblokken van maximaal
35 cm doorsnee.
Overige risico’s
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten kunnen sommige overige risico’s niet
worden vermeden. Dit zijn:
• Gehoorbeschadiging .
• Risico op persoonlijk letsel door rondvliegende deeltjes.
• Risico van brandwonden omdat accessoires tijdens het
gebruik heet worden.
• Risico van persoonlijk letsel als gevolg van langdurig gebruik.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage ontworpen.
Controleer altijd of het voltage van de accu overeenkomt
met het voltage op het typeplaatje. Zorg er ook voor dat
het voltage van uw oplader overeenkomt met dat van
uw stroomvoorziening.
Uw DeWALT oplader is dubbel geïsoleerd in
overeenstemming met EN60335; daarom is geen
aarding nodig.
107
Nederlands
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen
door een speciaal geprepareerd snoer dat leverbaar is via het
DeWALT servicecentrum.
Een verlengsnoer gebruiken
U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit absoluut
noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd verlengsnoer
dat geschikt is voor de stroominvoer van uw oplader (zie
Technische gegevens). De minimale geleidergrootte is 1 mm2;
de maximale lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd volledig af
te rollen.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
•
•
•
•
•
Laders
DeWALT laders hoeven niet te worden afgesteld en zijn zo
ontworpen dat zij zeer gemakkelijk in het gebruik zijn.
Belangrijke veiligheidsinstructies voor alle
acculaders
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze handleiding bevat
belangrijke instructies voor de veiligheid en voor de bediening
van geschikte batterijladers (raadpleeg Technische Gegevens).
• Lees voordat u de lader gebruikt, alle instructies en
aanwijzingen voor de veiligheid op de lader, de accu en het
product dat de accu gebruikt.
WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schok. Laat
geen vloeistof in de lader dringen. Dit zou kunnen leiden
tot een elektrische schok.
WAARSCHUWING: Wij adviseren een aardlekschakelaar
met een reststroomwaarde van 30mA of minder
te gebruiken.
VOORZICHTIG: Gevaar voor brandwonden. Beperk
het risico van letsel, laad alleen oplaadbare accu’s op
van het merk DeWALT. Andere typen accu’s zouden uit
elkaar kunnen springen en persoonlijk letsel en schade
kunnen veroorzaken.
VOORZICHTIG: Houd toezicht op kinderen zodat zij niet
met het apparaat kunnen spelen.
OPMERKING: Onder bepaalde omstandigheden, wanneer
de stekker van de lader in het stopcontact zit, kunnen de
niet-afgedekte laadcontacten binnenin de lader door
materiaal of een voorwerp worden kortgesloten. Bepaalde
materialen die geleidend zijn, zoals, maar niet uitsluitend,
staalwol, aluminiumfolie of een opeenhoping van
metaalachtige deeltjes, kunnen beter bij de holtes van de
lader worden weggehouden. Trek altijd de stekker uit het
stopcontact wanneer er geen accu in de lader zit. Trek de
stekker van de lader uit het stopcontact voordat u de lader
gaat reinigen.
• Probeer NIET de accu op te laden met andere laders dan
die in deze handleiding worden beschreven. De lader en
de accu zijn speciaal voor elkaar ontworpen.
• Deze laders zijn niet bedoeld voor een andere
toepassing dan het opladen van oplaadbare accu’s van
DeWALT. Andere toepassingen kunnen leiden tot het gevaar
van brand, elektrische schok of elektrocutie.
108
•
•
•
•
•
•
•
Stel de lader niet bloot aan regen of sneeuw.
U kunt beter niet aan het snoer trekken wanneer u de
stekker van de lader uit het stopcontact trekt. Er is dan
minder risico op beschadiging van het snoer en van de stekker.
Het is belangrijk dat u het snoer zo plaatst dat niemand
erop kan stappen of erover kan struikelen, en het snoer
niet op een andere manier kan beschadigen of onder
spanning kan komen te staan.
Gebruik alleen een verlengsnoer als het er werkelijk
niet anders kan. Gebruik van een ongeschikt verlengsnoer
kan het risico van brand, elektrische schok of elektrocutie tot
gevolg hebben.
Plaats niet iets boven op een lader en plaats de lader
niet op een zacht oppervlak omdat hierdoor de
ventilatiesleuven kunnen worden geblokkeerd en de
lader binnenin veel te heet wordt. Plaats de lader niet in de
buurt van een warmtebron. De lader wordt geventileerd door
sleuven boven en onder in de behuizing.
Gebruik de lader niet met een beschadigd snoer of een
beschadigde stekker—laat deze onmiddellijk vervangen.
Gebruik de lader niet als er hard op is geslagen, als de
lader is gevallen of op een andere manier beschadigd is.
Breng de lader naar een erkend servicecentrum.
Haal de lader niet uit elkaar; breng de lader naar een
erkend servicecentrum wanneer service of reparatie
nodig is. Onjuiste montage kan leiden tot het risico van een
elektrische schok, elektrocutie of brand.
Als het netsnoer is beschadigd, moet het onmiddellijk worden
vervangen door de fabrikant, een servicemonteur van de
fabrikant of een dergelijk vakbekwaam persoon, zodat risico
is uitgesloten.
Trek de stekker van de lader uit het stopcontact voordat
u de lader gaat schoonmaken. Er is dan minder risico
van een elektrische schok. Het risico is niet minder wanneer
u de accu verwijderd.
Probeer NOOIT 2 laders op elkaar aan te sluiten.
De lader is ontworpen voor de 230V stroomvoorziening
van een woning. Probeer de lader niet te gebruiken op
een andere spanning. Dit geldt niet voor de 12V-lader.
Een accu opladen (Afb. [Fig.] B)
1. Steek de lader in een geschikt stopcontact voordat u de
accu insteekt.
2. Plaats de accu 7 in de lader, en let er daarbij op dat de accu
geheel in de lader komt te zitten. Het rode lampje (opladen)
knippert herhaaldelijk en dat duidt erop dat het laadproces
is gestart.
3. Een volledig opgeladen accu wordt aangegeven door het
rode lampje dat constant AAN blijft. De accu is nu volledig
opgeladen en kan worden gebruikt of kan in de acculader
blijven zitten. Duw, als u de accu uit de lader wilt nemen, op
de accu-vrijgaveknop 15 op de accu.
OPMERKING: U kunt maximale prestaties en levensduur van
lithium-ion-accu’s garanderen door de accu’s volledig op te
laden voordat u deze voor het eerst in gebruik neemt.
Nederlands
Werking van de lader
Raadpleeg onderstaande indicatoren voor de laadstatus van
de accu.
Laadindicaties
bezig met opladen
volledig opgeladen
hete/koude accuvertraging*
*Het rode lampje blijft knipperen, maar er brandt ook een geel
indicatielampje wanneer de functie actief is. Wanneer de accu
een geschikte temperatuur heeft bereikt, gaat het gele lampje
uit en hervat de lader de laadprocedure.
De geschikte lader(s) laden niet een kapotte accu op. Het
lampje zal niet of onregelmatig gaan branden en de lader geeft
daarmee aan dat de accu kapot is.
OPMERKING: Dit kan ook betekenen dat er iets mis is met
de lader.
Als de lader laat zien dat er een probleem is, laat de lader en de
accu dan testen door een geautoriseerd servicecentrum.
Hot/Cold Pack Delay (Vertraging Hete/Koude Accu)
Wanneer de lader waarneemt dat een accu te warm of te koud
is, wordt onmiddellijk een Hot/Cold Delay gestart en wordt het
laden uitgesteld tot de accu een geschikte temperatuur heeft
bereikt. De lader schakelt dan automatisch over op de acculaadstand. Deze functie waarborgt een maximale levensduur
van de accu.
Een koude accu zal minder snel worden opgeladen dan een
warme accu. De accu zal minder snel opladen gedurende
de gehele laadcyclus en zal niet op maximumsnelheid gaan
opladen, ook niet als de accu warmer wordt.
De lader DCB118 is voorzien van een interne ventilator voor
het koelen van de accu. De ventilator gaat automatisch draaien
wanneer de accu moet worden gekoeld. Gebruik de lader nooit
als de ventilator niet goed werkt of als de ventilatiesleuven zijn
geblokkeerd. Zorg ervoor dat er geen voorwerpen in de lader
kunnen komen.
waarvan de schroefkop een diameter heeft van of 7 – 9 mm, in
hout geschroefd tot op een optimale diepte, waarbij ongeveer
5,5 mm van de schroef uitsteekt. Houd de sleuven aan de
achterzijde van de lader tegenover de uitstekende schroeven en
steek montagesleuven volledig op de schroeven.
Instructies voor het reinigen van de lader
WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schok.
Neem, voordat u met de reiniging begint, de stekker
van de lader uit het stopcontact. U kunt stof en vet
van de buitenzijde van de lader verwijderen met een doek
of een zachte, niet-metalen borstel. Gebruik geen water
of schoonmaakmiddelen. Laat nooit vloeistof in het
gereedschap komen; dompel nooit een onderdeel van het
gereedschap onder in een vloeistof.
Accu
Belangrijke veiligheidsinstructies voor alle
accu’s
Als u vervangende accu’s bestelt, zorg er dan voor dat u het
catalogusnummer en voltage vermeldt.
De accu is niet volledig opgeladen als deze uit de verpakking
komt. Voordat u de accu en oplader gebruikt, dient u de
onderstaande veiligheidsinstructies te lezen. Volg vervolgens de
oplaadprocedures zoals die zijn uitgelegd.
LEES ALLE INSTRUCTIES
•
•
•
•
Elektronisch Beveiligingssysteem
XR Li-Ion-gereedschap is ontworpen met een Elektronisch
Beveiligingssysteem dat ervoor zorgt dat de accu niet te veel
wordt geladen, niet te heet wordt of te veel wordt ontladen.
Het product zal automatisch uitgeschakeld worden, als het
elektronisch beschermingssysteem actief wordt. Als dit gebeurt,
zet u de Lithium-ion-accu op de lader, totdat deze volledig
geladen is.
•
Montage aan de wand
•
Deze laders kunnen aan de wand worden gemonteerd
of rechtop op een tafel of werkoppervlak staan. Plaats bij
wandmontage de accu dichtbij een stopcontact en uit de
buurt van een hoek of andere obstakels die de doorstroming
van lucht kunnen verhinderen. Gebruik de achterzijde van de
lader als sjabloon voor de plaatsing van de montageschroeven
aan de wand. Monteer de lader stevig met gipsplaatschroeven
(afzonderlijk aan te schaffen), van tenminste 25,4 mm lang
•
Laad de accu niet op en gebruik deze niet in een
explosieve omgeving, zoals in de nabijheid van
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Wanneer u de
accu plaatst in of verwijdert uit de lader kan het stof of de
damp door een vonk vlamvatten.
Gebruik nooit geweld bij het plaatsen van de accu in
de lader. Wijzig de accu op geen enkele manier als deze
niet past in een lader die niet geschikt is, omdat de accu
kan openbarsten waardoor ernstig persoonlijk letsel
kan ontstaan.
Laad de accu’s alleen op in DeWALT-laders.
Spat NIET met water en dompel de accu niet onder in water
of andere vloeistoffen.
Gebruik of bewaar het gereedschap en de accu niet
op plaatsen waar de temperatuur 40 ˚C of meer kan
bereiken (bijvoorbeeld in een schuurtje of een metalen
loods in de zomer).
Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze ernstig
beschadigd is of volledig verbruikt. De accu kan in vuur
exploderen. Als lithium ion accu‘s worden verbrand, komen
giftige dampen en materialen vrij.
Als de inhoud van de accu in contact met de huid komt,
wast u dit onmiddellijk af met water en een milde
zeep. Als accuvloeistof in de ogen komt spoelt u 15 minuten
met water in het geopende oog, of totdat de irritatie stopt.
Als medische hulp nodig is dient u te vermelden dat de
accuelektrolyt is samengesteld uit een mengsel van vloeibare
organische carbonaten en lithiumzouten.
109
Nederlands
•
De inhoud van geopende accucellen kan irritatie aan de
luchtwegen veroorzaken. Zorg voor frisse lucht. Zoek als de
symptomen aanhouden medische hulp.
WAARSCHUWING: Gevaar voor brandwonden.
Accuvloeistof kan ontvlambaar zijn als deze aan een vonk
of vlam wordt blootgesteld.
WAARSCHUWING: Probeer nooit om welke reden dan
ook de accu te openen. Als de behuizing van de accu
is gescheurd of beschadigd, zet de accu dan niet in de
lader. Klem een accu niet vast, laat een accu niet vallen,
beschadig een accu niet. Gebruik een accu of lader waar
hard op is geslagen, die is gevallen, waar overheen is
gereden of die op welke manier dan ook is beschadigd
(dat wil zeggen, doorboord met een spijker, geraakt
met een hamer, vertrapt) niet. Een elektrische schok
of elektrocutie kan het gevolg zijn. Breng beschadigde
accu’s terug naar het servicecentrum zodat ze kunnen
worden gerecycled.
WAARSCHUWING: Brandgevaar. Berg de accu
niet op en vervoer de accu niet op een manier dat
metalen voorwerpen in contact kunnen komen
met de aansluitpunten van de accu. Bijvoorbeeld,
steek de accu niet in een schortzak, broekzakken,
gereedschapskisten, gereedschapsdozen, laden, enz., waar
een losse spijkers, schroeven, sleutels, enz. liggen.
VOORZICHTIG: Plaats het gereedschap wanneer
het niet in gebruik is, op z’n zijkant op een stabiel
oppervlak waar het niet kan vallen of omvallen.
Sommige gereedschappen met grote accu’s kunnen
rechtop staan op de accu maar kunnen gemakkelijk
worden omgegooid.
Transport
WAARSCHUWING: Brandgevaar. Tijdens het transport
kunnen accu’s mogelijk vlam vatten als de aansluitingen
van de accu onbedoeld in aanraking komen met
geleidende materialen. Controleer dat tijdens het transport
de aansluitingen van de accu afgeschermd zijn en goed
geïsoleerd van materialen die ermee in contact kunnen
komen en kortsluiting kunnen veroorzaken.
DeWALT accu’s voldoen aan alle van toepassing zijn
verzendvoorschriften zoals deze zijn bepaald door de bedrijfstak
en door wettelijke normen, zoals Aanbevelingen voor het
Transport van Gevaarlijke Goederen van de UN; Voorschriften
voor Gevaarlijke Goederen van de International Air Transport
Association (IATA) , Voorschriften Internationale Maritieme
Gevaarlijke Goederen (IMDG) en de Europese Overeenkomst
Betreffende het Internationale Vervoer van Gevaarlijke Goederen
over de Weg (ADR). Lithium-ion cellen en accu’s zijn getest in
overeenstemming met Hoofdstuk 38,3 van de Aanbevelingen
voor het Transport van Gevaarlijke Goederen Handleiding van
Testen en Criteria.
In de meeste gevallen zal bij de verzending van een DeWALTaccu deze naar verwachting worden geclassificeerd als volledig
gereguleerd Klasse 9 Gevaarlijk materiaal. Over het algemeen
zullen alleen verzendingen die een lithium-ion-accu bevatten
met een energie-classificatie hoger dan 100 Wattuur (Wh),
110
moeten worden verzonden als volledig gereguleerd Klasse 9. Bij
alle lithium-ion-accu’s wordt de Wattuur-classificatie op de accu
vermeld. Verder adviseert DeWALT in verband met complicaties
met de voorschriften, lithium-ion-accu’s niet als luchtvracht
alleen te verzenden, ongeacht de Wattuur-classificatie.
Zendingen van gereedschap met accu’s (combo-sets) kunnen
naar verwachting per luchtvracht worden verzonden, als de
Wattuur-classificatie van de accu niet hoger is dan 100 Wh.
Ongeacht of een verzending wordt geacht een vrijstelling
te hebben of volledig voorgeschreven, is voor de
verantwoordelijkheid van de verzender de meest recente
voorschriften voor verpakking, labeling/markering en vereisten
ten aanzien van documentatie.
De informatie die in dit hoofdstuk van de handleiding wordt
verstrekt, wordt verstrekt in goed vertrouwen en wordt geacht
nauwkeurig te zijn op het moment dat het document werd
opgesteld. Er wordt echter geen garantie gegeven, impliciet
of expliciet. Het is voor de verantwoordelijkheid van de koper
ervoor te zorgen dat zijn activiteiten in overeenstemming zijn
met de geldende voorschriften.
De FLEXVOLTTM-accu vervoeren
De DeWALT FLEXVOLTTM-accu heeft twee standen: Gebruiksen Transport-.
Stand: Wanneer de FLEXVOLTTM-accu op zichzelf staat of in
een DeWALT 18V-product zit, werkt de accu als een 18V-accu.
Wanneer de FLEXVOLTTM-accu in een 54V- of een 108V-product
(twee 54V-accu’s) zit, werkt de accu als een 54V-accu.
Transport-stand: Wanneer de kap op de FLEXVOLTTM-accu is
bevestigd, staat de accu in de transport-stand. Houd de kap op
de accu bij verzending.
In de Transport-stand zijn reeksen
van cellen binnen in de accu
elektrisch van elkaar geïsoleerd,
waardoor 3 accu’s ontstaan met
een lagere Wattuur-classificatie (Wh), vergeleken bij 1 accu met
een hogere Wh-classificatie. Door dit grotere aantal van 3 accu’s
met een lagere Wattuur- classificatie kan de accu vrijgesteld zijn
van bepaalde voorschriften voor verzending die worden
opgelegd aan accu’s met een hogere Wattuur-capaciteit.
Voorbeeld, de transport
Voorbeeld van markering met etiket
Wh waarde kan 3 x 36 Wh gebruik en transport
aangeven, dit betekend 3
batterijen van elk 36 Wh. De
Wh waarde tijdens gebruik
kan 108 Wh aangeven (1 batterij).
Aanbevelingen voor opslag
1. De beste plaats om het apparaat op te bergen is koel en
droog, uit direct zonlicht en niet in overmatige hitte of
koude. Voor optimale accuprestaties en levensduur bergt u
accu’s op bij kamertemperatuur als deze niet in gebruik zijn.
2. Wanneer u de accu lange tijd opbergt, kunt u deze voor
optimale resultaten het beste volledig opgeladen opslaan
op een koele, droge plaats buiten de lader.
Nederlands
OPMERKING: Accu’s kunnen beter niet volledig ontladen
worden opgeslagen. De accu moet voor gebruik weer
worden opgeladen.
Labels op de oplader en accu
Behalve de pictogrammen die in deze handleiding worden
gebruikt, kunnen de volgende pictogrammen op de labels op
de lader en op de accu staan:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Zie Technische gegevens voor de oplaadtijd.
1 Zwaard 40 cm
1 Ketting 40 cm
1Gebruiksaanwijzing
ACCU OF LADER NIET INBEGREPEN
1Li-Ion-accu**
1 lader voor de Li-Ion-accu**
**Alleen inbegrepen bij de DCM575X1
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen of accessoires
mogelijk zijn beschadigd tijdens het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door te lezen en te
begrijpen voordat u de apparatuur gebruikt.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het gereedschap vermeld:
Niet doorboren met geleidende voorwerpen.
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Laad geen beschadigde accu‘s op.
Draag gehoorbescherming.
Niet blootstellen aan water.
Draag oogbescherming.
Z org dat defecte snoeren onmiddellijk
worden vervangen.
Laat de lader niet in de regen liggen.
Contact van de tip kan ertoe leiden dat het zwaard
plotseling omhoog en naar achteren wordt verplaatst,
en dat kan ernstig letsel tot gevolg hebben.
Uitsluitend opladen tussen 4 ˚C en 40 ˚C.
Alleen voor gebruik binnenshuis.
Contact van de tip van het zwaard met een voorwerp
moet worden vermeden.
B ied de accu als chemisch afval aan en houd
rekening met het milieu.
Draairichting van de zaagketting.
Laad DeWALT-accu’s alleen op met de aangewezen
DeWALT-laders. Wanneer u andere accu’s dan de
aangewezen DeWALT-accu’s oplaadt met een
DeWALT-lader dan kunnen deze barsten of kan dit
leiden tot andere gevaarlijke situaties.
Bedien de kettingzaag altijd met beide handen.
Schakel het gereedschap uit. Neem, voordat u
onderhoud aan het gereedschap uitvoert, de accu uit
het gereedschap.
Gooi de accu niet in het vuur
GEBRUIK (zonder transport dop). Voorbeeld: Wh
waarde geeft 108 Wh aan (1 batterij van 108 Wh).
TRANSPORT (met ingebouwde transport dop).
Voorbeeld: Wh waarde geeft 3 x 36 Wh aan
(3 batterijen van 36 Wh).
Accutype
De DCM575 werkt op een 54-V accu.
Deze accu's kunnen worden gebruikt: DCB546, DCB547.
Raadpleeg Technische Gegevens voor meer informatie.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1Kettingzaag
1Zaagbeschermkap
Richtlijn 2000/14/EC Gegarandeerd geluidsvermogen.
Positie Datumcode
De datumcode, die ook het jaar van fabricage bevat, is binnen in
de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2016 XX XX
Jaar van fabricage
Beschrijving (Afb. A)
WAARSCHUWING: Pas het gereedschap of een onderdeel
ervan nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk letsel tot
gevolg hebben.
1 Schakelaar voor variabele snelheid aan/uit
111
Nederlands
2 Hendel voor vergrendeling in de uit-stand
3 Kettingrem / voorste handbeschermkap
4 Zwaard
5 Zaagketting
6 Tandwielkap
De accu uit het gereedschap halen
1. Druk op de accu-ontgrendelknop 15 en trek de accu stevig
uit de handgreep van het gereedschap (Afb. D).
2. Zet de accu in de lader zoals wordt beschreven in het
ladergedeelte van deze handleiding.
7 Accu
Vermogenmeter (Afb. E)
8 Vergrendelingsknop zwaardafstelling
Er zijn DeWALT-accu’s met een vermogenmeter en deze bestaat
uit drie groene LED-lampjes die een aanduiding geven van de
hoeveelheid lading die de accu nog heeft.
U kunt de vermogenmeter inschakelen door de knop van
de vermogenmeter 17 in te drukken. Een combinatie van
de drie groene LED-lampjes gaat branden en dat geeft een
aanduiding van de hoeveelheid lading die de accu nog heeft.
Wanneer de lading in de accu onder het bruikbare niveau
ligt, gaat de vermogenmeter niet branden en moet de accu
worden opgeladen.
OPMERKING: De brandstofmeter geeft slechts een indicatie
van de hoeveelheid lading die de accu nog heeft. De meter
geeft geen aanwijzingen over de functionaliteit van het
gereedschap en is onderhevig aan schommelingen afhankelijk
van productcomponenten, temperatuur en de toepassing door
de eindgebruiker.
9 Knop van kettingspanner
10 Oliepeilaanwijzer
11 Zwaardafscherming
12 Achterste handgreep
13 Voorste handgreep
14 Accubehuizing
15 Accu-ontgrendelknop
16 Oliedop (niet afgebeeld)
Bedoeld gebruik
Deze kettingzaag is ontworpen voor
professionele zaagtoepassingen.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of in de
aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
Deze kettingzaag is professioneel elektrisch gereedschap.
LAAT GEEN kinderen in contact met het gereedschap
komen. Toezicht is vereist als onervaren gebruikers dit
gereedschap bedienen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen
(waaronder kinderen) die verminderde fysieke, sensorische
of psychische vermogens hebben of die het ontbreekt
aan ervaring en/of kennis of bekwaamheden, als dat
niet gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen mogen
nooit alleen worden gelaten met dit product zodat ze ermee
zouden kunnen spelen.
MONTAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u de accu, voordat
u enige aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
WAARSCHUWING: gebruik alleen de accusets en laders
van DeWALT.
De accu in het gereedschap zetten en uit het
gereedschap verwijderen (Afb. C–E)
OPMERKING: Voor het beste resultaat is het belangrijk dat u de
accu 7 volledig oplaadt.
De accu in van het gereedschap installeren
1. Houd de accu 7 tegenover de rails in het gereedschap
(Afb. C).
2. Schuif de accu in het gereedschap tot deze stevig vastzit en
let er vooral op dat u de accu hoort vastklikken.
112
MONTAGE
Het zwaard en de zaagketting plaatsen
(Afb. A, F – H, K)
VOORZICHTIG: Scherpe ketting Draag altijd
veiligheidshandschoenen bij het hanteren van de ketting.
De ketting is scherp en kan u ook verwonden wanneer het
gereedschap is uitgeschakeld
WAARSCHUWING: Scherpe bewegende ketting. Voorkom
dat de kettingzaag per ongeluk wordt ingeschakeld, haal
vooral de accu uit het gereedschap voordat u de volgende
werkzaamheden uitvoert. Als u dat niet doet, kan dat tot
ernstig letsel leiden.
De zaagketting 5 en het zwaard 4 zijn afzonderlijk verpakt in
de doos. De ketting moet aan het zwaard worden bevestigd
en beide moeten aan de behuizing van het gereedschap
worden bevestigd.
• Plaats de zaag op een vlak en stevig oppervlak.
• Klap de vergrendelingshendel omhoog en draai de
vergrendelingsknop 8 van de afstelling van het zwaard
naar links, zoals wordt getoond in Afbeelding F, en verwijder
zo de kap van het tandwiel 6 .
• Draag beschermende handschoenen wanneer u de
zaagketting 5 vastpakt en de ketting om het zwaard 4
legt, en let er daarbij op dat de tanden in de juiste richting
wijzen (zie Afbeelding K)
• Controleer dat de ketting goed geheel rondom in de sleuf
van het zwaard zit.
• Plaats de zaagketting rond het tandwiel 18 . Houd de sleuf
op het zwaard tegenover de pen 20 en de bout 19 voor
het spannen van de ketting, op de grondplaat van het
gereedschap, zoals wordt getoond in Afbeelding G.
Nederlands
• Houd, wanneer alles op z’n plaats zet, het zwaard stil en
plaats de kap van het tandwiel weer 6 . Controleer dat het
gat voor het spannen van de ketting zonder gereedschap
op de kap tegenover de bout 19 op de behuizing van
het gereedschap uitkomt. Klap de vergrendelingshendel
omhoog en draai de vergrendelingsknop 8 voor het
afstellen van het zwaard naar rechts tot deze klikt, draai
vervolgens de knop een hele slag los, zodat de zaagketting
goed op spanning kan worden gebracht.
• Draai de knop 9 voor het spannen van de ketting naar
rechts en verhoogde spanning van de ketting, zoals wordt
getoond in Afbeelding H. Controleer dat de zaagketting 5
dicht rond het zwaard 4 ligt. Draai de vergrendelingsknop
voor het afstellen van het zwaard vast tot deze klikt. Het
zwaard zit goed vast wanneer u driemaal een klik hebt
gehoord. Het zwaard hoeft verder niet vast te worden gezet.
Afstelling van de spanning van de ketting
(Afb. A, I)
VOORZICHTIG: Scherpe ketting Draag altijd
veiligheidshandschoenen bij het hanteren van de ketting.
De ketting is scherp en kan u ook verwonden wanneer het
gereedschap is uitgeschakeld
WAARSCHUWING: Scherpe bewegende ketting. Voorkom
dat de kettingzaag per ongeluk wordt ingeschakeld, haal
vooral de accu uit het gereedschap voordat u de volgende
werkzaamheden uitvoert. Als u dat niet doet, kan dat tot
ernstig letsel leiden.
• Leg de zaag op een vlak en stevig oppervlak en controleer
de spanning van de zaagketting 5 . De ketting is goed op
spanning wanneer deze terugveert wanneer u de ketting
licht met uw wijsvinger en duim 3 mm wegtrekt van het
zwaard 4 , zoals wordt getoond in Afbeelding I. De ketting
mag niet aan de onderzijde van het zwaard “doorzakken”,
zoals wordt getoond in Afbeelding I.
• U kunt de spanning van de zaagketting aanpassen door de
vergrendelingsnok op te klappen en de vergrendelingsknop
8 voor afstelling van het zwaard een hele slag naar links te
draaien. Draai de knop voor het spannen van de ketting 9
naar rechts, tot de ketting op de juiste spanning is, volgens
de instructies hierboven
• Stel de ketting niet te strak af. Dit leidt tot overmatige
slijtage en beperkt de levensduur van het zwaard en
de ketting.
• Zet, wanneer de ketting goed op spanningen is, de
vergrendelingsknop voor het afstellen van het zwaard
stevig vast.
OPMERKING: De vergrendelingsknop voor het afstellen van
het zwaard is voorzien van een bevestigingssysteem. De kap
van het tandwiel zit goed vast wanneer u driemaal een klik hebt
gehoord. Het zwaard hoeft verder niet vast te worden gezet.
• Wanneer de ketting nieuw is, moet u de spanning tijdens
de eerste 2 gebruiksuren regelmatig controleren (nadat u
de accu hebt verwijderd), omdat er wat rek in een nieuwe
ketting zit.
De zaagketting vervangen (Afb. A, K)
VOORZICHTIG: Scherpe ketting Draag altijd
veiligheidshandschoenen bij het hanteren van de ketting.
De ketting is scherp en kan u ook verwonden wanneer het
gereedschap is uitgeschakeld.
WAARSCHUWING: Scherpe bewegende ketting. Voorkom
dat de kettingzaag per ongeluk wordt ingeschakeld, haal
vooral de accu uit het gereedschap voordat u de volgende
werkzaamheden uitvoert. Als u dat niet doet, kan dat tot
ernstig letsel leiden.
• Klap de vergrendelingsnok op en draai de
vergrendelingsknop 8 voor afstelling van het zwaard naar
links zodat de spanning van de ketting wordt gehaald.
• Verwijder de kap van het tandwiel 6 , zoals wordt
beschreven in het gedeelte Het zwaard en de
zaagketting plaatsen.
• Neem de versleten zaagketting 5 uit de groef in het
zwaard 4 .
• Plaats de nieuwe ketting in de sleuf op het zwaard en
zorg ervoor dat de zaagtanden in de juiste richting wijzen,
laat de pijl op de ketting in dezelfde richting wijzen als
de afbeelding op de kap van het tandwiel 6 , zoals wordt
getoond in Afbeelding K.
• Volg de instructies bij Het zwaard en de
zaagketting plaatsen.
Reserveonderdelen voor de ketting en het zwaard zijn
verkrijgbaar bij het DeWALT-servicecentrum bij u in de buurt.
• Voor de DCM575 is de reserveketting # DWRC1600, serviceonderdeelnummer 90618541 nodig. Reserveonderdeel
zwaard 40 cm, service-onderdeelnummer 90641855.
Zaagketting en zwaard smeren (Afb. L)
Systeem voor automatische smering
De kettingzaag is voorzien van een systeem voor automatische
smering waarmee de zaagketting en het zwaard doorlopend
worden gesmeerd. De aanwijzer voor het olieniveau 10 toont
het olieniveau in de kettingzaag. Als het olieniveau tot minder
dan een vierde gedeelte is gedaald, neem dan de accu uit de
kettingzaag en vul olie van het juiste type bij. Laat de olietank
altijd leeglopen wanneer u klaar bent met zagen.
OPMERKING: Gebruik voor het zwaard en de ketting olie van
hoge kwaliteit zodat de ketting en het zwaard goed worden
gesmeerd. Eventueel kan als tijdelijke vervanging een nietdetergente SAE30 motorolie worden gebruikt. Wanneer u
bomen snoeit kunt u voor de smering van het zwaard en de
ketting het beste een olie op plantaardige basis gebruiken.
Minerale olie wordt niet aanbevolen om deze schade aan
bomen kan veroorzaken. Gebruik nooit afvalolie of heel dikke
olie. Zij kunnen de kettingzaag beschadigen.
Het oliereservoir vullen
• Klap de vergrendelingshendel meer en verwijder de oliedop
16 door deze een kwartslag naar links los te draaien. Vul het
reservoir met de aanbevolen olie voor zwaard en ketting, tot
het olieniveau de bovenzijde van de aanwijzer 10 van het
olieniveau heeft bereikt.
113
Nederlands
• Plaats de oliedop weer en draai de knop een kwartslag naar
rechts vast. Klap de vergrendelingshendel omhoog in de
vergrendelde positie.
• Schakel de kettingzaag zo nu en dan uit en controleer de
aanwijzer van het olieniveau, zodat u zeker weet dat het
zwaard en de ketting goed worden gesmeerd.
De zaag vervoeren (Afb. A, M)
• Neem altijd de accu uit het gereedschap en dek het zwaard
4 af met de beschermkap 11 (Afbeelding M), wanneer u
de zaag vervoert.
• Schakel de rem van de ketting in door de kettingrem /
voorste handbeschermkap 3 naar voren te duwen.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd aan de
veiligheidsinstructies en van toepassing
zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u de accu, voordat
u enige aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
Juiste positie van de handen (Afb. A, J)
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, dient u ALTIJD de handen in de
juiste positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
Voor een juiste positie van de handen zet u uw linkerhand op
de voorste handgreep 13 en uw rechterhand op de achterste
handgreep 12 .
De kettingzaag bedienen (Afb. A, N – O)
WAARSCHUWING: Lees alle instructies en zorg dat u
deze begrijpt. Het niet opvolgen van alle onderstaande
instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/
of ernstig persoonlijk letsel.
• Wees op uw hoede voor terugslag, omdat deze ernstig
letsel mogelijk met dodelijke afloop tot gevolg kan
hebben. Voorkom het risico van terugslag, zie de
belangrijke veiligheidsinstructies Wees op uw hoede
voor terugslag.
• Reik niet buiten uw macht. Zaag niet boven
borsthoogte. Zorg ervoor dat u stevig staat. Zet uw
voeten uit elkaar. Verdeel uw gewicht gelijkmatig over
beide voeten.
• Pak de voorste handgreep 13 stevig met uw
linkerhand en de achterste handgreep 12 met uw
rechterhand vast, zodat uw lichaam zich links van
het zwaard bevindt.
114
•
Houd de kettingzaag niet vast aan de voorste
handbeschermkap/ kettingrem 3 . Houd de elleboog
van uw linkerarm stevig gestrekt zodat uw linkerarm
recht is en terugslag kan tegenhouden.
WAARSCHUWING: Houd de kettingzaag nooit met
gekruiste handen vast (linkerhand op de achterste
handgreep en de rechterhand op de voorste handgreep).
WAARSCHUWING: Zorg er voor dat er nooit een deel
van uw lichaam zich in een rechte lijn met het zwaard 4
bevindt, wanneer u met de kettingzaag werkt.
• Werk nooit met de kettingzaag terwijl u in een boom
of in een ongemakkelijke positie zit of op een ladder of
een instabiel oppervlak staat. U kunt dan de controle
over de zaag verliezen en dat kan ernstig letsel tot
gevolg hebben.
• Houd de kettingzaag op volledige snelheid
ingeschakeld zolang u aan het zagen bent.
• Laat de ketting het zaagwerk doen. Oefen alleen
lichte druk uit. Zet geen druk op de kettingzaag aan
het einde van de zaagsnede.
WAARSCHUWING: Wanneer u de kettingzaag niet
gebruikt, moet de kettingrem zijn ingeschakeld en
de accu zijn verwijderd.
Aan/Uit-schakelaar
Zorg er altijd voor dat u stevig staat en pak de kettingzaag
stevig met beide handen vast met de duim in de vingers om bij
de handgrepen.
Dit gereedschap is voorzien van een schakelaar voor variabele
snelheid. Controleer voordat u het gereedschap aanzet, dat
de kettingrem niet is ingeschakeld. Duw de hendel 2 voor
vergrendeling in de uit-stand omlaag, zoals wordt getoond in
Afbeelding N, en knijp de aan/uit-schakelaar in 1 . Wanneer
het gereedschap eenmaal werkt, kunt u de hendel voor
de vergrendeling in de Uit-stand loslaten. Hoe verder u de
schakelaar indrukt, des te sneller werkt het gereedschap.
U houdt het gereedschap in werking door de Aan/Uitschakelaar ingedrukt te houden. U kunt het gereedschap
uitschakelen door de Aan/Uit-schakelaar los te laten.
OPMERKING: Als te veel kracht wordt toegepast tijdens het
maken van een zaagsnede, schakelt de zaag zichzelf uit. U
kunt de zaag pas weer starten wanneer u de hendel 2 voor
vergrendeling in de uit-stand en de aan/uit-schakelaar 1 hebt
losgelaten. Voer uw zaagsnede nu uit met minder kracht. Laat
de zaag op eigen snelheid werken.
WAARSCHUWING: Probeer nooit een schakelaar in
de stand ON te vergrendelen.
De kettingrem inschakelen
De kettingzaag is voorzien van een remsysteem voor de ketting,
dat de ketting snel tot stilstand brengt in geval van terugslag.
• Verwijder de accu uit het gereedschap.
• U kunt de kettingrem inschakelen door de kettingrem /
voorste handbeschermkap 3 naar voren te duwen tot
deze vastklikt.
Nederlands
• Trek de kettingrem / voorste handbeschermkap 3 naar de
voorste handgreep 13 toe in de “set”-stand, zoals wordt
getoond in Afbeelding O.
• Het gereedschap is nu klaar voor gebruik.
OPMERKING: Bij een terugslag komt uw linkerhand in
aanraking met de voorste beschermkap en drukt deze naar
voren in de richting van het werkstuk. Hierdoor komt het
gereedschap tot stilstand.
De kettingrem testen
Test de kettingrem voor ieder gebruik zodat u zeker weet dat de
rem goed werkt.
• Plaats het gereedschap op een vlak en stevig oppervlak.
Controleer dat de zaagketting 5 de ondergrond niet raakt.
• Houd het gereedschap stevig met beide handen vast en
schakel de kettingzaag in.
• Draai uw linkerhand naar voren rond de voorste handgreep
13 , zodat de achterzijde van uw hand met de kettingrem
/ voorste handbeschermkap 3 in aanraking komt en
deze naar voren duwt, in de richting van het werkstuk. De
kettingzaag moet onmiddellijk tot stilstand komen.
OPMERKING: Als de zaag niet onmiddellijk tot stilstand komt,
gebruik het gereedschap dan niet meer en breng het naar een
DeWALT-servicecentrum bij u in de buurt.
WAARSCHUWING: Let er vooral op dat u de
kettingrem instelt, voordat u gaat zagen.
Veelgebruikte zaagtechnieken
(Afb. A, P, Q, U, V, W)
Vellen
Het proces van het omzagen van een boom. Controleer dat de
accu volledig is opgeladen, zodat u de boom kunt vellen op een
enkele lading. Zaag geen bomen om bij harde wind.
WAARSCHUWING: Bij het vellen van bomen kunnen
personen gewond raken. Het mag alleen worden
uitgevoerd door een getraind iemand.
• Voordat met zagen wordt begonnen, moet een uitwijkroute
worden gepland en zo nodig worden vrijgemaakt. Het
uitwijkpad moet zich uitstrekken naar achteren en diagonaal
op de achterzijde van de verwachte valrichting van de
boom. (Afbeelding U)
Fig. U
van de grotere takken en de windrichting, zodat u kunt
beoordelen waar de boom heen zal vallen. Houd wiggen
(hout, kunststof of aluminium) en een zware houten
hamer in gereedheid. Verwijder vuil, stenen, losse schors,
spijkers, nagels en draad uit de boom, op de plaats waar de
zaagsneden voor het vullen worden uitgevoerd.
• Zaagsnede als inkeping - Maak de inkeping tot op 1/3 van
de diameter van de boom, haaks op de valrichting. Maak de
onderste horizontale inkeping eerst. Dit helpt te voorkomen
dat de kettingzaag of het zwaard bekneld raakt, wanneer de
tweede inkeping wordt gezaagd (Afbeelding V).
• Zaagsnede voor het vellen - maak de zaagsnede voor
het vellen ten minste 51 mm hoger dan de horizontale
inkeping. Houd de zaagsnede parallel aan de horizontale
inkeping. Maak de zaagsnede voor het vellen zo dat er
voldoende hout overblijft dat kan dienen als scharnier. Het
scharnierende hout maakt dat de boom niet kan draaien
en in de verkeerde richting vallen. Zaag het scharnier
(Afbeelding V) niet door.
• Naarmate de zaagsnede voor het vellen in de buurt komt
van het scharnier, moet de boom beginnen te vallen. Als de
kans bestaat dat de boom niet in de gewenste richting valt
of als de boom terugkantelt en de zaagketting vastzet, stop
dan het zagen voordat de zaagsnede is voltooid en open
met behulp van wiggen de zaagsnede en laat de boom
in de gewenste richting vallen. Haal, wanneer de boom
begint te vallen de kettingzaag uit te zaagsnede, stop de
motor, leg de kettingzaag neer en de geplande uitwijkroute.
Let op vallende takken boven uw hoofd en kijk waar u uw
voeten neerzet.
Fig. V
VALRICHTING
UITWIJKROUTE
VALRICHTING
45°
BOOM
51 mm
INKEPING
ZAAGSNEDE VOOR
VELLEN
51 mm
SCHARNIER
Takken afzagen
Het verwijderen van takken van een omgevallen boom.
Wanneer u takken afzaagt, laat u grotere takken onderaan zitten
zodat de boom van de grond wordt gehouden. Verwijder de
kleine takken in één zaagbeweging. Takken die onder spanning
staan moeten vanaf de onderzijde van de tak naar boven
worden afgezaagd, zodat wordt voorkomen dat de kettingzaag
vastloopt, zoals wordt getoond in Afbeelding P. Maak nooit
zaagsneden met de zaag tussen uw benen en klem de af te
zagen tak niet tussen uw benen.
Stammen in stukken zagen
• Kijk, voordat u met het vellen van een boom begint,
naar de natuurlijke groeirichting van de boom, de plaats
WAARSCHUWING: Aanbevolen wordt dat personen
die de kettingzaag voor het eerst gebruiken, een
zaagbok gebruiken.
115
Nederlands
Een gevelde boom of een houtblok in stukken zagen. De manier
van zagen is afhankelijk van de ondersteuning van het blok.
Maak zo mogelijk gebruik van een zaagbok (Afbeelding Q).
• Begin een zaagsnede altijd pas wanneer de ketting op volle
snelheid draait.
• Plaats de onderste punt 22 van de kettingzaag achter de
plaats van de eerste zaagsnede, zoals wordt getoond in
Afbeelding W.
• Schakel de kettingzaag in en draai vervolgens de ketting
en het zwaard omlaag in de boom, gebruik de uitstekende
punt daarbij als scharnier.
• Bereikt de kettingzaag eenmaal een hoek van 45°, plaats de
kettingzaag dan weer in een rechte positie en herhaal deze
stappen tot dat u de boom volledig hebt doorgezaagd.
• Wanneer de boom over de volle lengte wordt ondersteund,
maak de zaagsnede dan van boven af, maar zaag niet in de
grond, omdat uw zaag dan snel bot wordt.
Fig. W
ZAAGSNEDE VAN BOVEN AF, ZAAG
22
NIET IN DE GROND
• Wanneer u op een helling staat, ga dan altijd boven het
houtblok staan. Wanneer u de boom doorzaagt moet u, om
volledige controle te houden, de druk op de zaag aan het
einde van de zaagsnede verminderen, zonder dat u de grip
op de handgrepen van de kettingzaag laat afnemen. Laat de
ketting niet de grond raken. Wacht, na het voltooien van de
zaagsnede, tot de zaagketting tot stilstand is gekomen en
verplaats vervolgens pas de kettingzaag. Laat de motor altijd
tot stilstand komen tussen twee zaagsneden.
VERZORGING EN ONDERHOUD
Reinig het gereedschap met alleen een milde zeepoplossing
en een vochtige doek. Maak de kunststof behuizing van de
zaag niet schoon met oplosmiddelen. Laat nooit vloeistof in
het gereedschap komen; dompel nooit een onderdeel van het
gereedschap onder in een vloeistof.
BELANGRIJK: De VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID
van het product kunnen alleen worden gegarandeerd als
reparaties, onderhoud en afstellingen worden uitgevoerd door
een officieel DeWALT-servicecentrum, altijd met identieke
vervangende onderdelen.
Regelmatig onderhoud zorgt ervoor dat de kettingzaag
lang meegaat.
Ketting en zwaard
•
Afbeelding X- Wanneer de boom aan één zijde wordt
ondersteund, zaag dan eerst tot op 1/3 van de doorsnede
van onderen af. Maak de zaagsnede dan af door van boven
af naar de eerste zaagsnede te zagen.
Fig. X
2e ZAAGSNEDE VAN BOVEN
AF (2/3 DOORSNEE) NAAR DE
1e ZAAGSNEDE (ZODAT DE
ZAAG NIET BEKNELD RAAKT) 2
11
1st ZAAGSNEDE VAN ONDER
AF (1/3 DOORSNEDE)
TER VOORKOMING VAN
SPLINTERVORMING
• Afbeelding Y- Bij ondersteuning aan beide uiteinden.
Zaag eerst tot op 1/3 vanaf de bovenzijde. Maak de
zaagsnede dan af door de boom van boven af voor 2/3 door
te zagen naar de eerste zaagsnede toe.
Fig. Y
1st ZAAGSNEDE VAN BOVEN
AF (1/3 DOORSNEDE)
TER VOORKOMING VAN
SPLINTERVORMING
2e ZAAGSNEDE VAN ONDER AF
(2/3 DOORSNEDE) NAAR DE 1e
ZAAGSNEDE (ZODAT DE ZAAG
NIET BEKNELD RAAKT) 116
Verwijder steeds na een paar uur gebruik de kap van het
kettingwiel, het zwaard en de ketting en maak alles schoon met
een zachte borstel. Controleer dat de smeeropening op het
zwaard vrij van vuil is. Wanneer u een botte ketting vervangt
door een scherpe, is het een goede gewoonte het zwaard om
te keren.
Slijpen van de zaagketting (Afb. R – T)
VOORZICHTIG: Scherpe ketting Draag altijd
veiligheidshandschoenen bij het hanteren van de ketting.
De ketting is scherp en kan u ook verwonden wanneer het
gereedschap is uitgeschakeld
WAARSCHUWING: Scherpe bewegende ketting. Voorkom
dat de kettingzaag per ongeluk wordt ingeschakeld, haal
vooral de accu uit het gereedschap voordat u de volgende
werkzaamheden uitvoert. Als u dat niet doet, kan dat tot
ernstig letsel leiden.
OPMERKING: De zaagtanden worden onmiddellijk bot
wanneer ze tijdens het zagen de grond of een spijker raken.
Voor optimale prestaties van de kettingzaag is het belangrijk dat
u de tanden van de zaagketting scherp houdt. Volg deze nuttige
tips voor het op de juiste manier slijpen van de ketting.
1. U bereikt de beste resultaten door de ketting te slijpen met
een vijl van 4,5 mm en een houder of een vijlgeleider. U
zorgt er dan voor dat u altijd de juiste slijphoek aanhoudt.
2. Plaats de vijlhouder op de bovenplaat en de dieptemeter
van het slijptoestel.
3. Afbeelding R- Houd de juiste hoek van 30° aan voor het
vijlen voor de bovenplaat 21 op de vijlgeleider, met de
ketting (vijl op 60° van de ketting gezien van de zijkant).
Nederlands
4. Slijp de tanden eerst aan één zijde van de ketting. Vijl vanaf
de binnenzijde van iedere tand naar de buitenzijde. Draai de
zaag om en er haal de handelingen (2, 3, 4) voor de tanden
aan de andere zijde van de ketting.
OPMERKING: .Gebruik een platte vijl voor het veilen van de
bovenzijde van de beitel (gedeelte van de kettingverbinding
voor de tand) zo dat zij ongeveer 0,635 mm onder de punt
van de tanden zijn, zoals wordt getoond in Afbeeding S.
5. Afbeelding T- Houd de lengte van alle tanden gelijk.
6. Als er een beschadiging zit op het chromen oppervlak
van de boven- of zijplaten, vijl dan tot een dergelijke
beschadiging weg is.
VOORZICHTIG: Na het vijlen is de tand scherp, ga dan
extra voorzichtig te werk.
OPMERKING: Iedere keer dat de ketting wordt geslepen, gaat
iets van de goede terugslageigenschappen verloren en moet u
extra voorzichtig zijn. Aanbevolen wordt de ketting niet meer
dan vier keer te slijpen.
Accessoires
WAARSCHUWING: Het gebruik van accessoires die niet in
deze handleiding worden aanbevolen, kan gevaarlijk zijn.
Reserveonderdelen voor de ketting en het zwaard zijn
verkrijgbaar bij het DeWALT-servicecentrum bij u in de
buurt. Alleen te gebruiken voor zwaard en ketting met
geringe terugslag.
Leverbare zwaarden en kettingen voor de DCM575:
• Zwaard: 40 cm service-onderdeelnummer 90641855
46 cm service-onderdeelnummer N500117
• Ketting:
40 cm service-onderdeelnummer 90618541
46 cm service-onderdeelnummer N500152
ONDERHOUD
Uw DeWALT gereedschap op stroom is ontworpen om
gedurende een lange tijdsperiode te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Het continu naar bevrediging
functioneren hangt af van de juiste zorg voor het gereedschap
en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u de accu, voordat
u enige aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
Aan de lader en de accu kan geen onderhoud worden verricht.
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof uit de
hoofdbehuizing met droge lucht, zo vaak u ziet dat
vuil zich in en rond de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een goedgekeurd
stofmasker als u deze procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen of
andere bijtende chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het gereedschap. Deze
chemicaliën kunnen het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een doek die uitsluitend
met water en milde zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt; dompel nooit
enig onderdeel van het gereedschap in een vloeistof.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien accessoires die niet
door DeWALT zijn aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke accessoires met
dit gereedschap gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel te
verminderen dient u uitsluitend door DeWALT aanbevolen
accessoires met dit product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere informatie
over de geschikte accessoires.
Bescherming van het milieu
Gescheiden inzameling. Producten en batterijen die
zijn voorzien van dit symbool, mogen niet bij het
normale huishoudelijke afval worden weggegooid.
Producten en batterijen bevatten materialen die
kunnen worden teruggewonnen en gerecycled, zodat de vraag
naar grondstoffen afneemt. Recycle elektrische producten en
batterijen volgens de lokale voorschriften. Nadere informatie is
beschikbaar op www.2helpU.com.
Herlaadbare accu
Deze duurzame accu moet herladen worden als hij niet krachtig
genoeg blijkt tijdens het uitvoeren van klussen die daarvoor vlot
verliepen. Aan het einde van zijn technische levensduur dient u
dit werktuig weg te gooien met respect voor het milieu:
• Gebruik de accu helemaal op en verwijder deze vervolgens
uit het werktuig.
• Lithium-ion-cellen recyclebaar. Breng ze terug bij uw
leverancier of naar het milieupark bij u in de buurt. De
ingezamelde accu’s zullen worden gerecycled of op juiste
wijze tot afval worden verwerkt.
Smering
Raadpleeg Zaagketting en zwaard smeren (Afb. L)
117
Nederlands
OPLOSSEN VAN PROBLEMEN
Probleem
Oplossing
Gereedschap
start niet.
• Controleer dat de accu goed
is geplaatst.
• Controleer wat nodig is voor het
laden van de accu.
• Controleer dat u de Vergrendeling
in de Uit-stand wel geheel hebt
ingedrukt voordat u de Aan/Uitschakelaar hebt verplaatst.
• Laad de accu op.
• Er wordt te veel druk op het
gereedschap uitgeoefend. Start het
gereedschap opnieuw en oefen
minder druk uit.
• Plaats de accu in de lader tot het
rode laadlampje gaat branden.
Laad de accu tot wel 8 uur op als
de accu geheel leeg is.
• Steek de stekker van de oplader
in een stopcontact waar spanning
op staat. Raadpleeg Belangrijke
opmerkingen over laden voor
meer informatie.
• Controleer de spanning door een
apparaat op het stopcontact aan
te sluiten.
• Controleer of de spanning op
het stopcontact misschien
wordt onderbroken door een
lichtschakelaar, die het stopcontact
stroomloos maakt wanneer u het
licht uitschakelt.
• Verplaats de lader en het
gereedschap naar een locatie waar
de luchttemperatuur hoger is dan
4,5 °C en lager is dan 40,5 °C.
• Raadpleeg gedeelte Afstelling van
de spanning van de ketting.
• Raadpleeg gedeelte Smering van
de ketting.
• Raadpleeg gedeelte Afstelling van
de spanning van de ketting.
Gereedschap stopt
tijdens gebruik.
Accu laadt niet op.
Zwaard / ketting te
warm geworden.
Ketting is te los
Zaagsneden van
slechte kwaliteit
118
• Raadpleeg gedeelte Afstelling
van de spanning van de ketting.
OPMERKING: Overmatige
spanning van de ketting leidt
tot overmatige slijtage en
vermindering van de levensduur
van het zwaard en de ketting.
Smeer voorafgaand aan iedere
zaagsnede. Raadpleeg het gedeelte
De zaagketting vervangen.
Probleem
Oplossing
Gereedschap loopt • Misschien is de ketting
wel maar zaagt niet.
achterstevoren geplaatst.
Raadpleeg de gedeelten over
het plaatsen en verwijderen van
de ketting.
Gereedschap wordt • Vul olie in het oliereservoir bij.
niet gesmeerd.
• Maak zwaard, kettingwiel en kap
van kettingwiel schoon. Raadpleeg
het gedeelte Verzorging
en onderhoud.
Norsk
54V MOTORSAG
DCM575
Gratulerer!
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING MED EU
Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig
produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til en meget
pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Maskineridirektiv
Tekniske data
Spenning
Batteritype
VDC
DCM575
54
Li-Ion
Sverdlengde
Maks. kjedehastighet (uten belastning)
Maks. skjærelengde
Oljekapasitet
Vekt (uten batteripakke)
cm
m/s
cm
ml
kg
40
15
40
115
4,4
Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN60745-213:2009+A1:2010:
dB(A)
80,5
LPA(lydtrykksnivå)
dB(A)
100,5
LWA(lydeffektnivå)
K (usikkerhet for det angitte støynivå)
dB(A)
3
Verdi vibrasjonsutslipp ah =
Usikkerhet K =
m/s2
m/s2
3,5
1,5
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er
blitt målt iht. standardiserte tester gitt i EN60745, og kan brukes
til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til
forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet
brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene
avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør
også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller
når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte
operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde
ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme,
organisere arbeidsmønster.
Sikringer:
Europa
230V verktøy
10 A, nettspenning
54V Motorsag
DCM575
DeWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under
Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-213:2009+A1:2010.
2000/14/EG, Bijlage V DEKRA Certification B.V., Meander 1051 /
Postbus 5185 6825 MJ ARNHEM / 6802 ED
ARNHEM
Nederland
Notified Body ID-nr.: 0344
LpA (målt lydeffekt) 80,5 dB(A)
usikkerhet (K) = 3,0 dB (A)
LWA (garantert lydeffekt) 103 dB(A)
Disse produktene samsvarer også med direktiv 2014/30/EF og
2011/65/EF. For mer informasjon, vennligst kontakt DeWALT på
følgende adresser eller se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske
filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DeWALT.
Markus Rompel
Teknisk direktør
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
12.12.2016
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik at skaderisikoen
kan reduseres.
Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de
enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt
oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller
moderat personskade.
119
Norsk
Batterier
Ladere/Ladetider (i minutter)
Kat #
VDC
Ah
Vekt
kg
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB413
DCB547
DCB546
DCB497
DCB496
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
18/54
18/54
36
36
18
18
18
18
18
3,0/9,0
2,0/6,0
7,5
6,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
1,25
1,05
1,92
1,88
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
420
270
X
X
70
185
90
240
60
220
140
X
X
35
100
50
120
30
140
90
X
X
22
60
30
75
22
85
60
X
X
22
60
30
75
22
140
90
X
X
22
60
30
75
22
X
X
X
X
45
120
60
150
X
X
X
150
120
X
X
X
X
X
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til
personskader, men som kan føre til skader på utstyr
hvis den ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
Generelle sikkerhetsadvarsler for elektriske
verktøy
ADVARSEL: Les alle sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse av advarslene
og instruksjonene kan resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket “elektrisk verktøy” i advarslene henviser til ditt
strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller ditt
batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
1) Sikkerhet på arbeidsområdet
a ) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete eller mørke
områder er en invitasjon til ulykker.
b ) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive omgivelser,
slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser
eller støv. Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
c ) Hold barn og tilskuere borte mens du bruker et
elektrisk verktøy. Distraksjoner kan føre til at du
mister kontrollen.
2) Elektrisk sikkerhet
a ) Støpselet til elektriske verktøy må passe til
stikkontakten. Aldri modifiser støpselet på noen
måte. Ikke bruk adaptere med jordede elektriske
verktøy. Umodifiserte støpsler og stikkontakter som
passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b ) Unngå kroppskontakt med jordete overflater slik
som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det
finnes en økt risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din
er jordet.
120
c ) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn eller våte
forhold. Dersom det kommer vann inn i et elektrisk
verktøy vil det øke risikoen for elektrisk sjokk.
d ) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk ledningen til å
bære, trekke eller dra ut støpselet til det elektriske
verktøyet. Hold ledningen borte fra varme, olje,
skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk sjokk.
e ) Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs, bruk en
skjøteledning som er egnet for utendørs bruk. Bruk
av en skjøteledning beregnet for utendørs bruk reduserer
risikoen for elektrisk sjokk.
f ) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på et fuktig sted
er uunngåelig, bruk en strømkilde med jordfeilbryter
(RCD). Bruk av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
3) Personlig sikkerhet
a ) Hold deg våken, hold øye med det du gjør og bruk
sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Ikke
bruk et elektrisk verktøy dersom du er trøtt eller er
påvirket av medikamenter, narkotika eller alkohol.
Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av elektriske
verktøy kan føre til alvorlig personskade.
b ) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller.
Verneutstyr slik som støvmaske, sklisikre vernesko,
hjelm, eller hørselsvern brukt under passende forhold vil
redusere personskader.
c ) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i
av-stillingen før du kobler til strømkilden og/eller
batteripakken, plukker opp eller bærer verktøyet. Å
bære elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller å
sette inn støpselet mens elektriske verktøy har bryteren på
øker faren for ulykker.
d ) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på
det elektriske verktøyet. En nøkkel som er festet til
en roterende del av det elektriske verktøyet kan føre
til personskade.
e ) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og stå
støtt hele tiden. Dette fører til at du har bedre kontroll
over det elektriske verktøyet ved uventede situasjoner.
Norsk
f ) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg løstsittende klær
eller smykker. Hold hår, antrekk og hansker borte
fra bevegelige deler. Løstsittende antrekk, smykker eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler.
g ) Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av
støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning, må du
sørge for at disse er koblet til og ordentlig sikret. Bruk
av støvoppsamlere kan redusere støvrelaterte farer.
4) Bruk og vedlikehold av elektriske
verktøy
a ) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det elektriske
verktøyet som situasjonen krever. Det riktige elektriske
verktøyet vil gjøre jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
b ) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan slå
verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk verktøy som ikke
kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres.
c ) Koble støpselet fra strømkilden og/eller
batteripakken fra det elektriske verktøyet før
du foretar noen justeringer, endrer tilbehør
eller lagrer elektriske verktøy. Slike preventive
sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for å starte
det elektriske verktøyet ved et uhell.
d ) Lagre elektriske verktøy som ikke er i bruk,
utilgjengelig for barn og la ikke personer som ikke
er kjent med det elektriske verktøyet eller disse
instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy er farlige i
hendene på utrenede brukere.
e ) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller om
bevegelige deler er feiljustert eller fastskjært,
om deler er ødelagt eller andre forhold som kan
påvirke driften av verktøyet. Dersom det er skadet,
få verktøyet reparert før neste bruk. Mange ulykker
forårsakes av dårlig vedlikeholdte verktøy.
f ) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte
skjæreverktøy med skarpe skjærekanter setter seg mindre
sannsynlig fast og er lettere å kontrollere.
g ) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene, osv.,
i samsvar med disse instruksjonene og ta i
betraktning arbeidsforholdene og det arbeidet som
skal utføres. Bruk av det elektriske verktøyet for oppgaver
som er forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
5) Bruk og vedlikehold av batteridrevne
verktøy
a ) Bruk kun laderen som er spesifisert av produsenten.
En lader som passer for en type batteripakke kan føre til
brannfare dersom den brukes med en annen batteripakke.
b ) Bruk kun elektriske verktøy sammen med
de spesifiserte batteripakkene. Bruk av andre
batteripakker kan skape risiko for skader eller brann.
c ) Når batteripakken ikke er i bruk, hold den borte fra
andre metallobjekter som binders, mynter, nøkler,
spikere, skruer eller andre små metallobjekter som
kan skape en forbindelse fra en batteripol til en
annen. Å kortslutte batteripolene kan føre til brannskader
eller brann.
d ) Ved hardhendt behandling kan det komme væske
ut fra batteriet. Unngå kontakt med denne. Dersom
du ved et uhell kommer i kontakt med væsken, skyll
med vann. Dersom du får væsken i øynene, oppsøk
lege umiddelbart. Batterivæske kan føre til irritasjon
eller forbrenninger.
6) Vedlikehold
a ) Få det elektriske verktøyet ditt vedlikeholdt av
en kvalifisert reparatør som kun bruker originale
reservedeler. Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet
blir ivaretatt.
Ytterligere sikkerhetsadvarsler motorsag
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ADVARSEL: Ytterligere sikkerhetsadvarsler
for motorsager.
Hold alle deler av kroppen unna kjedet mens
motorsagen er i bruk. Før du starter motorsagen, må
du passe på at sagkjedet ikke er i kontakt med noe. Et
øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av motorsagen kan
føre til at klesplagg eller kroppsdeler vikles inn i eller på annen
måte kommer i utilsiktet kontakt med motorsagen.
Hold alltid motorsagen med høyre hånd på bakre
håndtak og venstre hånd på fremre håndtak. Hvis
motorsagen holdes på en motsatt måte, øker risikoen for
personskade. Hold derfor alltid motorsagen som anbefalt.
Hold elektroverktøyet bare i de isolerte gripeflatene,
fordi motorsagen kan komme i kontakt med skjulte
ledninger. Hvis motorsager kommer i kontakt med en
strømførende ledning, kan frittliggende metalldeler på
verktøyet bli strømførende, og brukeren kan få elektrisk støt.
Bruk vernebriller og hørselvern. Annet personlig
verneutstyr for hode, hender, bein og føtter anbefales.
Passende beskyttelsesklær vil redusere omfanget av
personskade som forårsakes av materiale som slynges
gjennom luften, eller kontakt med sagkjedet ved et uhell.
En motorsag må ikke brukes oppe i et tre. Bruk av
motorsag mens brukeren står eller sitter i et tre, kan føre
til personskade.
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste, og bruk
motorsagen bare når du står på et fast, sikkert og
plant underlag. Glatte eller ustabile overflater, for eksempel
stiger, kan føre til at man mister balansen og kontrollen
over motorsagen.
Når du kutter en gren som står i spenn, må du være
oppmerksom på at den kan slå mot deg. Når spenningen
i trefibrene utløses kan det spente stykket slå operatøren og/
eller slå motorsagen ut av kontroll.
Vær svært forsiktig ved kutting av kratt og busker. Tynt
materiale kan bli fanget i sagkjedet og bli slengt mot deg eller
rykke deg ut av balanse.
Kjedesagen bæres etter fronthåndtaket, og skal være
slått av og vendt bort fra kroppen. Ved transport eller
oppbevaring av motorsagen skal dekselet for sverdet
121
Norsk
•
•
•
alltid være påmontert. Riktig håndtering av motorsagen vil
gi redusert sannsynlighet for utilsiktet kontakt med sagkjedet
i bevegelse.
Følg anvisningene for smøring, kjedestramming og
utskifting av tilbehør. Et kjede som ikke er spent eller smurt
på riktig måte, kan gå i stykker eller øke faren for tilbakeslag.
Hold håndtakene tørre, rene og fri for olje og fett.
Håndtak med fett eller olje er glatte og kan forårsake at du
mister kontrollen.
Kutt bare i tre. Ikke bruk motorsagen til oppgaver den
ikke er beregnet for. Ikke bruk motorsagen til å kutte
plast, murverk eller byggematerialer som ikke er av tre.
Bruk av motorsagen til andre formål enn det som er angitt,
kan føre til farlige situasjoner.
Årsaker til, og hvordan man unngår
tilbakeslag:
Tilbakeslag kan forekomme når spissen på sverdet kommer i
kontakt med en gjenstand, eller når treverket ”lukker seg” og
kniper fast sagkjedet.
Når spissen kommer i kontakt med en gjenstand, kan det
plutselig oppstå en motsatt reaksjon, som fører til at sverdet slås
opp og bakover mot operatøren.
Hvis kjedet knipes fast langs øvre kant av sverdet, kan sverdet bli
skjøvet fort bakover mot operatøren.
Begge disse reaksjonene kan føre til at du mister kontrollen over
motorsagen, slik at det oppstår alvorlig personskade. Ikke stol
blindt på motorsagens innebygde sikkerhetsinnretninger. Som
bruker er det ditt ansvar å ta nødvendige forholdsregler for å
unngå uhell og skader.
Tilbakeslag er resultatet av feil bruk av verktøyet og/eller feil
driftsprosedyrer eller betingelser, og kan unngås ved å treffe
skikkelige forholdsregler, som angitt nedenfor:
• Oppretthold et fast grep, med fingre og tomler rundt
motorsaghåndtakene, med begge hendene på sagen
og posisjonere kroppen og armen slik at du motstår
tilbakeslagskrefter. Tilbakeslagskrefter kan beherskes
av operatøren hvis riktige forholdsregler tas. Ikke slipp tak
i motorsagen.
• Ikke strekk deg for langt, og ikke bruk sagen over
skulderhøyde. På denne måten kan du unngå utilsiktet
kontakt mellom spissen og gjenstander, og få bedre kontroll
over motorsagen i uventede situasjoner.
• Bruk bare erstatningssverd og kjeder som produsenten
har angitt. Bruk av feil erstatningssverd og kjeder kan føre til
kjedebrudd og/eller tilbakeslag.
• Følg produsentens anvisninger for sliping og
vedlikehold av sagkjedet. Lavere dybdemålerhøyde kan
føre til mer tilbakeslag.
De følgende forholdsregler skal følges for å
redusere tilbakeslag:
1 . Hold sagen med et fast grep. Hold motorsagen fast
med begge hender når motoren er i gang. Sørg for at du
holder godt fast i sagen, med tomler og fingrer rundt
122
håndtakene. Motorsagen vil drive fremover når du kutter
på bunnkanten av sverdet, og dytte tilbake når du kutter
langsmed toppkanten av sverdet.
2 . Ikke strekk deg.
3 . Ha godt fotfeste og stå støtt hele tiden.
4 . Ikke la nesen på sverdet komme i kontakt med en kubbe,
gren, bakken eller andre forhindringer.
5 . Ikke kutt over skulderlengde.
6 . Bruk enheter som kjede for redusert tilbakeslag og
sverd for redusert tilbakeslag, som reduserer risikoen
for tilbakeslag.
7 . Bruk bare erstatningssverd og kjeder som produsenten
har angitt.
8 . En kjede i bevegelse må ikke komme i kontakt med noen
gjenstander ytterst på sverdet.
9 . Hold arbeidsstedet fritt for hindringer slik som andre
trær, grener, steiner, gjerder, stubber osv. Fjern eller
unngå forhindringer som motorsagen kan treffe mens du
kutter gjennom en kubbe eller gren.
10 . Hold sagkjedet skarpt og tilstrekkelig stram. En
løs eller sløv kjede kan øke sjansen for tilbakeslag.
Sjekk strammingen med regelmessige intervaller
med motoren stoppet og verktøyet tatt ut av
strømforsyningen. Motoren skal aldri gå.
11 . Begynn og fortsett med kuttingen først når kjedet
beveger seg med full hastighet. Hvis kjedet beveger seg ved
lavere hastigheter, er det større sjanse for tilbakeslag.
12 . Kapp bare en kubbe om gangen.
13 . Vær svært forsiktig når du fortsetter med en tidligere
kutting. Sett ribbene inn mot treet, og la kjedet nå full
hastighet før du fortsetter kuttingen.
14 . Ikke prøv å sage innstikk eller hull.
15 . Se etter bevegelige grener eller andre krefter som kan
avbryte en kutting, klemme kjedet eller falle ned på den.
Tilbakeslag sikkerhetsegenskaper
•
•
ADVARSEL: De følgende egenskapene er inkludert
på sagen for å redusere faren for tilbakeslag: men
slike egenskaper vil ikke helt eliminere denne farlige
reaksjonen. Som motorsagbruker skal du ikke
kun stole på sikkerhetsenhetene. Du må følge alle
sikkerhetsanvisningene, instruksjonene og vedlikeholdet i
denne bruksanvisningen for å unngå tilbakeslag og andre
krefter som kan resultere i alvorlig personskade.
Sverd med liten fare for tilbakeslag, utformet med en
liten tupp med liten radius som reduserer størrelsen på
tilbakeslags-faresonen på sverdtuppen. Et sverd med redusert
fare for tilbakeslag har vist seg å vesentlig redusere antallet
og alvorligheten av tilbakeslag når den testes i henhold til
sikkerhetskrav for elektriske motorsager.
Kjede med redusert fare for tilbakeslag, med en
konturdybdemåler og beskyttelsesledd som avleder
tilbakeslagskraften og lar treverket gradvis mates inn
i kutteren.
Norsk
•
Du må ikke bruke motorsagen når du er oppe i et tre, på en
stige, stillas eller på noen annen ustabil overflate.
• Hold det elektriske verktøyet kun i isolerte gripeoverflater når
du utfører operasjoner hvor kutteutstyret kan komme i kontakt
med skjulte ledninger. Kontakt med en strømførende ledning
kan føre til at eksponerte metalldeler på elektroverktøyet blir
strømførende, og kan gi operatøren støt.
• Ikke prøv å utføre arbeid som ligger utenfor din kapasitet
eller erfaring. Les nøye gjennom og fullstendig forstå alle
instruksjoner i denne bruksanvisningen.
• Før du starter motorsagen, må du passe på at sagkjedet ikke er
i kontakt med noe.
• Motorsag skal ikke brukes med en hånd! En-hånds saging
kutting kan føre til alvorlig personskade på brukeren, hjelpere
eller tilskuere. En motorsag er kun tiltenkt bruk med to hender.
• Hold håndtakene tørre, rene og frie for olje og fett.
• Ikke la skitt, rusk eller sagflis bygge seg opp på motoren eller
utenfor ventilene.
• Stopp kjedet før du setter den ned.
• Ikke kutt slyngplanter og/eller små busker.
• Vær ytterst forsiktig når du kutter i kratt og busker, fordi kvister
og lignende kan komme inn i kjedet og slenges mot deg eller
gjøre at du mister balansen.
ADVARSEL: Noe støv som utvikles ved slipemaskiner,
fresing, boring, drilling, saging og andre aktiviteter
inneholder kjemikalier som fører til kreft, fosterskader eller
skader på forplantningsorganene. Noen eksempler på slike
kjemikalier er:
• bly fra blyholdig maling,
• krystallinsk silika (silisiumdioksid) fra tegl og sement
og andre murprodukter og
• arsenikk og krom fra kjemikaliebehandlet treverk.
Hvor utsatt du er for denne typen eksponering vil variere,
avhengig av hvor ofte du utfører denne type arbeid. For å redusere
eksponeringen for disse kjemikaliene: jobb i et godt ventilert
område, og bruk godkjent verneutstyr så som støvmasker som er
spesielt designet for å filtrere bort mikroskopiske partikler.
• Unngå for lang tids kontakt med støv fra slipemaskiner,
fresing, boring og andre lignende aktiviteter. Bruk vernetøy
og vask eksponerte områder med såpe og vann. Støv som blir
liggende i munn, nese, øyne eller på huden, kan medføre at
farlige kjemikalier absorberes.
ADVARSEL: Bruk av dette verktøyet kan generere og/
eller spre støv, som kan forårsake åndedrettsskader eller
andre personskader.
•
•
•
Motorsagnavn og termer
•
•
•
•
•
Kubbing - Prosessen med å krysskutte et felt tre eller grener
i lengder.
Motorbremse - En enhet som brukes til å stoppe kjedet når du
slipper avtrekkeren.
Motorsag krafthode - En motorsag uten sagkjede og sverd.
Drivhjul eller tannhjul - Tannet hjul som driver sagkjedet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Felling - Prosessen der du kutter ned et tre.
Fellingskutt - Siste kuttet ved trefelling, på motsatt side
av sporkuttet.
Fronthåndtak - Støttehåndtaket som er foran på eller nær
fronten på motorsagen.
Fremre håndbeskyttelse - En strukturell barriere mellom
fronthåndtaket på motorsagen og sverdet, vanligvis plassert
nær håndposisjonen på fronthåndtaket.
Sverd - En stiv skinnekonstruksjon som støtter og
rettleder sagkjedet.
Sverdslire - Slire som settes over sverdet for å forhindre
tannkontakt når sagen ikke er i bruk.
Tilbakeslag - Tilbake eller oppoverbevegelsen, eller begge på
sverdet som oppstår når sagkjedet nær nesen til tuppområdet
til sverdet kommer i kontakt med objekter slik som lange
grener, eller når trestykket klemmer og klyper fast sagkjedet
i kuttet.
Tilbakeslag, klemming - Det hurtige tilbakeslaget til sagen som
kan oppstå når treet stopper opp og klemmer det bevegende
sagkjedet i kuttet langsmed tuppen på sverdet.
Tilbakeslag, roterende - Den hurtige bevegelsen oppover
og bakover av sagen som kan oppstå når det bevegende
sagkjedet nær den øvre delen av tuppen på sverdet kommer i
kontakt med et objekt, slik som en kubbe eller gren.
Grenkutting - Fjerne grener fra et felt tre
Kjede med redusert tilbakeslag - Et kjede som
reduserer tilbakeslagsfaren. (testet på et representativt
utvalg motorsager.)
Normal kutteposisjon - Posisjonene du skal stå i ved kubbing
og fellingkutt.
Underkutt - Sporet som sages ut i et tre som bestemmer
fallretningen til treet.
Bakre håndtak - Støttehåndtaket som er plassert bak eller mot
bakre del av sagen.
Redusert tilbakeslagsverd - Et sverd som har vist seg å redusere
tilbakeslag vesentlig.
Redusert tilbakeslagskjede - Et kjede som reduserer
tilbakeslagsytelseskravene når det er testet med
spesifikke motorsager.
Sagkjede - En kjedesløyfe som har kuttetenner som kutter tre
og som drives av motoren og støttes av sverdet.
Ribbet demper - Ribbene brukes ved felling eller kubbekutting
for å rotere sagen og beholde posisjonen ved saging.
Bryter - En enhet som vil starte eller stoppe elektrisk strømkrets
til motoren til motorsagen.
Bryterledd - Mekanismen som overfører bevegelse fra
avtrekkeren til bryteren.
Bryterlås - En bevegelig stopp som forhindrer utilsiktet bruk av
bryteren før den aktiveres manuelt.
Tiltenkt bruk
Din DeWALT DCM575 motorsag er ideell for beskjæring og kutte
kubber opp til 35 cm diameter.
123
Norsk
Restrisikoer
Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser
og bruker sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan
unngås. De er: Hørselskader.
• Fare for personskade pga. flygende partikler.
• Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under bruk.
• Fare for personskade ved langvarig bruk.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning.
Alltid kontroller at spenningen til batteripakken samsvarer med
spenningen på merkeskiltet. Sørg også for at spenningen på
laderen samsvarer med spenningen på strømnettet.
Din DeWALT-lader er dobbeltisolert i samsvar med
EN60335; det trengs derfor ikke noen jordledning.
•
•
•
•
•
•
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en
spesialledning som fås via DeWALT-serviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er absolutt
nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som egner seg
for kraftforsyningen til din lader (se Tekniske data). Minimum
størrelse på lederen er 1 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker
en kabeltrommel.
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN
Ladere
DeWALT ladere trenger ingen justeringer, og er designet til å
være så enkle som mulig å bruke.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle
batteriladere
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN: Denne manualen
inneholder viktige sikkerhetsanvisninger og bruksanvisninger for
kompatible batteriladere (se Tekniske data).
• Før du bruker laderen les alle instruksjoner og advarselsmerker på laderen, batteripakken og produktet som
bruker batteripakken.
ADVARSEL: Fare for støt. Ikke la væske komme inn i
laderen. Det kan resultere i elektrisk støt.
ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring med en
nominell strømverdi på 30mA eller mindre.
FORSIKTIG: Fare for brannskader. For å redusere faren
for skader, lad kun DeWALT oppladbare batterier. Andre
type batterier kan sprekke og forårsake personskader og
materielle skader.
FORSIKTIG: Barn må holdes under oppsyn, sørg for at de
ikke leker med apparatet.
MERK: Under visse forhold, med laderen innplugget i
strømforsyningen, kan de eksponerte kontaktene i laderen
kortsluttes av fremmedlegemer. Fremmedlegemer som
kan lede strøm, inkludert ,men ikke bregrenset til stålull,
aluminiumsfolie eller annen ansamling av metalliske
partikler, må holdes unna åpningene i laderen. Kople alltid
124
•
•
•
•
•
•
•
•
laderen fra strømtilførselen når det ikke er en batteripakk i
hulrommet. Kople fra laderen før rengjøring.
IKKE forsøk å lade batteripakken med andre ladere
enn de som er nevnt i denne manualen. Laderen og
batteripakken er spesielt designet for å jobbe sammen.
Disse ladere er ikke ment for annen bruk enn lading av
DeWALT oppladbare batterier. Annen bruk kan resultere i
brannfare og/eller elektrisk støt.
Ikke utsett laderen for regn eller snø.
Dra i kontakten og ikke ledningen når du kople laderen
fra strømmen. Dette reduserer faren for skade på kontakten
og ledningen.
Påse at ledningen er plassert slik at den ikke tråkkes
på, snubles i, eller på annen måte utsettes for skade
eller påkjenning.
Ikke bruk skjøteledning med mindre det er helt
nødvendig. Bruk av feil skjøteledning kan resultere i
brannfare og/eller elektrisk støt.
Ikke plasser noe på laderen og ikke plasser laderen på
en myk overflate som kan blokkere ventilasjonsslissene
og resultere i for høy innvendig temperatur. Plasser
laderen et sted unna varmekilder. Laderen ventileres gjennom
slisser i toppen og bunnen av huset.
Ikke bruk lader med skadet ledning eller kontakt—bytt
dem ut med en gang.
Ikke bruk laderen dersom den har fått et slag, er mistet
i gulvet eller skadet på annen måte. Lever den på et
autorisert serviceverksted.
Ikke ta laderen fra hverandre; lever den på et autorisert
serviceverksted når service eller reparasjon trenges. Å
sette den sammen feil kan resultere i elektrisk støt eller brann.
Dersom ledningen er skadet må den byttes ut med en gang
av produsenten, dens serviceagent eller lignende kvalifisert
person for å unngå farer.
Kople laderen fra strømtilførselen før du begynner med
rengjøring. Dette reduserer faren for elektrisk støt.
Fjerning av batteripakken reduserer ikke denne faren.
ALDRI forsøk på kople 2 ladere sammen.
Laderen er designet for å bruke standard 230V elektrisk
strøm. Ikke forsøk å bruke den på annen spenning. Dette
gjelder ikke billaderen.
Lade et batteri (Fig. B)
1. Plugg inn laderen i en passende stikkontakt for du setter
inn batteripakken.
2. Sett batteripakken 7 i laderen, pass på at batteripakken
sitter godt i laderen. Det røde (lade) lyset blinker gjentatt
som indikasjon på at ladeprossessen er startet.
3. Fullført lading vises ved at det røde lyset er PÅ konstant.
Pakken er da fullt oppladet og kan brukes, eller den
kan bli stående i laderen. For å ta batteripakken ut av
arbeidspakken, trykk inn og hold låseknappen 15 på
batteripakken og ta den av.
Norsk
MERK: For å sikre maksimum ytelse og levetid på Li-Ion
batteripakker, lad batteripakken helt opp før første gangs bruk.
Bruk av lader
Se indikatorne under for batteripakkens ladetilstand.
Rengjøringsanvisninger for lader
ADVARSEL: Fare for støt. Koble laderen fra
strømuttaket før rengjøring. Smuss og fett kan fjernes
fra laderen ved hjelp av en klut eller en myk, metallfri
børste. Ikke bruk vann eller rengjøringsvæsker. Aldri la
noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp noen del av
verktøyet i en væske.
Ladeindikatorer
lading
fulladet
varm/kald ladeforsinkelse*
*Det røde lyset vil fortsette å blinke, men et gult indikatorlys
vil lyse under denne operasjonen. Når batteriet har
kjølt seg ned, vil det gule lyset bli slått av og laderen vil
gjenoppta ladeprosedyren.
Kompatible ladere vil ikke lade en defekt batteripakke. Laderen
vil indikere feilaktig batteripakke ved at den ikke lyser, eller ved å
indikere blinkemønster for problem pakke eller lader.
MERK: Dette kan også tyde på et problem med laderen.
Dersom laderen indikerer er problem, ta med lader og
batteripakke til et servicesenter for testing.
Ventetid for varm/kald pakke
Dersom laderen detekterer et batteri som er for varmt eller for
kaldt, vil den automatisk starte en ”varm/kald pakke forsinkelse”,
og venter med å lade til batteriet har passende temperatur.
Laderen vil deretter automatisk skifte til lademodus for pakken.
Denne funksjonen sikrer maksimal levetid på batteriet.
En kald batteripakke vil lade langsommere enn en varm
batteripakke. Batteripakken vil lade langsommere gjennom hele
ladesyklusen, og vil ikke gå tilbake til maksimal ladehastighet
selv om batteriet blir varmt.
Ladere DCB118 er utstyrt med en intern vifte som er designet
for å avkjøle batteripakken. Viften vil slå seg på automatisk når
batteripakken trenger å kjøles. Bruk aldri laderen dersom viften
ikke fungerer korrekt eller dersom ventilasjonsåpningene er
blokkert. Pass på at fremmedlegemer ikke kommer inn i laderen.
Elektronisk beskyttelsessystem
XR Li-ione verktøy er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem som vil beskytte batteriet mot overlading,
overoppvarming eller dyp utlading.
Verktøyet vil automatisk slå seg av dersom beskyttelsessystemet
aktiveres (Electronic Protection System). Dersom det skjer, sett
litium-ion batteriet på laderen til det er helt oppladet igjen.
Veggmontering
Disse laderne er designet for å monteres på vegg eller stå på et
bord eller arbeidsbenk. Dersom den skal monteres på veggen,
plasser laderen innen rekkevidde fra en stikkontakt og unna
hjørner eller andre hindringer som kan stoppe luftstrømmen.
Bruk baksiden av laderen som mal for å bore hull i veggen
for monteringsskruene. Monter laderen godt med gipsskruer
(må kjøpes separat) minst 25,4 mmlange med hodediameter
7–9 mm, som skrus inn i treverk til optimal dybde med omtrent
5,5 mm av skruen som stikker ut. Rett inn sporene på baksiden
av laderen med de utstikkende skruene og lås på plass i sporene.
Batteripakke
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle
batteripakker
Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når du
bestiller nye batteripakker.
Batteriet kommer ikke fullstendig ladet ut av pakningen. Les
sikkerhetsinstruksjonene under før du bruker batteripakken og
laderen. Følg deretter ladeprosedyrene som er beskrevet.
LES ALLE INSTRUKSJONER
•
•
•
•
•
•
•
•
Ikke lad eller bruk batteriet i eksplosive omgivelser,
slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser eller
støv. Innsetting eller uttak av batteriet kan antenne støvet
eller gassen.
Tving aldri batteripakken inn i laderen. Ikke modifiser
batteripakken på noen måte for å passe inn i en ikkekompatibel lader idet batteripakken kan sprekke og
forårsake alvorlig personskade.
Lad batteripakkene kun i DeWALT ladere.
IKKE sprut på eller senke ned i vann eller andre væsker.
Ikke lagre eller bruk verktøyet eller batteripakken
på steder der temperaturen kan nå eller overstige
40 ˚C (104 ˚F) (som utenfor skur eller metallbygg på
sommeren).
Ikke brenn batteripakken selv om den er alvorlig skadet
eller fullstendig utslitt. Batteripakken kan eksplodere i en
brann. Giftige gasser og materialer oppstår når man brenner
litium ion-batteripakker.
Hvis batteriets innhold kommer i kontakt med huden,
vasker du området med mild såpe og vann. Hvis du får
batterivæske på øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter
eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs medisinsk
tilsyn, er batteriets elektrolytt sammensatt av en blanding av
organiske karbonater og litium-salter.
Innholdet i åpne battericeller kan forårsake irritasjon
av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk medisinsk ettersyn hvis
symptomene vedvarer.
ADVARSEL: Fare for brannskader. Batterivæsken kan
antennes hvis den utsettes for gnister eller flammer.
ADVARSEL: Forsøk aldri å åpne batteripakken av noen
årsak. Ikke sett i laderen dersom batteripakkens ytre er
sprukket eller skadet. Ikke knus, slipp i gulvet eller skad
batteripakken. Ikke bruk en batteripakke eller lader som
har fått et slag, er mistet i gulvet, påkjørt eller skadet
på annen måte (f.eks. gjennomboret av en spiker, slått
med hammer, tråkket på). Det kan resultere i elektrisk
støt. Skadede batteripakker skal leveres til servicesenteret
for gjenvinning.
125
Norsk
ADVARSEL: Fare for brann. Ikke lagre eller
transporter batteripakken slik at batteripolene
kan komme i kontakt med metallobjekter. For
eksempel, ikke legg batteriet i forkle, lommer, verktøyskrin,
produktesker, skuffer etc. sammen med løse spikere, skruer,
nøkler, etc.
FORSIKTIG: Når det ikke er i bruk plasser verktøyet
på siden på en stabil overflate der det ikke skaper
fare for snubling eller fall. Noen verktøy med store
batteripakker kan stå på batteripakken, men kan lettes
slås overende.
Transport
ADVARSEL: Fare for brann. Transport av batterier kan
kanskje føre til brann dersom batteripolene utilsiktet
kommer i kontakt med elektrisk ledende materialer. Ved
transport av batterier, pass på at batteripolene er beskyttet
og godt isolerte fra materialer som kan komme i kontakt
og føre til kortslutning.
DeWALT batterier samsvarer med alle aktuelle shippingforskrifter som angitt av bransjen og lovregler, inkludert UN
Recommendations on the Transport of Dangerous Goods;
International Air Transport Association (IATA) Dangerous
Goods Regulations, International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations, og European Agreement Concerning The
International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR).
Litium-ion celler og batterier er testet i henhold til avsnitt 38,3
i ”UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods
Manual of Tests and Criteria”.
I de fleste tilfeller vil forsendelse av en DeWALT batteripakke
være unntatt fra klassifisering som en fullt regulert Class
9 Hazardous Material. Vanligvis vil bare forsendelser som
inneholder et litium-ione batteri med høyere energiklassifisering
enn 100 watt-timer (Wh) kreve forsendelse som fullt regulert
Class 9. Alle litium-ione batterier har angitt watt-timer på
pakken. Men på gunn av de kompliserte reglene anbefaler
DeWALT ikke å sende litium-ione batteripakker med fly, uansett
watt-time klassifisering. Forsendelser av verktøy med batterier
(kombinerte sett) kan unntaksvis sendes med fly dersom angitt
watt-timer på batteripakken er under 100 Wh.
Uansett om en transport regnes som unntatt eller fullt regulert,
er det senderens ansvar å sjekke de gjeldende reglene for
pakking, etiketter/merking og dokumentasjon.
Informasjonen i dette avsnittet av manualen er gitt i god tro og
ansett som nøyaktig på tidspunktet dokumentet ble opprettet.
Men det gis ingen garantier, hverken eksplisitt eller implisitt.
Det er kjøperens ansvar å sikre at aktivitetene samsvarer med de
gjeldende retningslinjer.
Transport av FLEXVOLTTM batteriet
DeWALT FLEXVOLTTM batteriet har to moduser: Bruk
og transport.
Bruks-modus: Når FLEXVOLTTM-batteriet står alene eller er
montert i et DeWALT 18V produkt, fungerer det som et 18V
batteri. Dersom FLEXVOLTTM-batteriet er i et 54V eller et 108V (to
54V batterier) produkt, vil det fungere som et 54V batteri.
Transport-modus: Når hetten er satt på FLEXVOLTTM-batteriet,
er batteriet i transport-modus. La hetten være på ved
forsendelse.
I transportmodus blir rekker av
celler elektrisk frakoblet i pakken
slik at det dannes 3 batterier
med lavere watt-timer (Wh)
sammenlignet med 1 batteri med
høyere watt-timer. Denne endringen til 3 batterier med lavere
watt-timer gjør at pakken er unntatt fra visse begrensende
shipping-regler som gjelder batterier med høyere watt-timer.
For eksempel kan Wh-spesifikasjonen for Transport være 3 x 36
Wh, som betyr 3 batterier Eksemple på merking for bruk og
for transport
på 36 Wh hver. Whspesifikasjonen for USE
(bruk) kan være 108 Wh
(som betyr 1 batteri).
Anbefalinger for lagring
1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og ikke utsatt
for direkte solskinn samt for sterk varme eller kulde. For
optimal batteriytelse og levetid bør batteripakker lagres i
romtemperatur når de ikke er i bruk.
2. For lang tids lagring, anbefales det for optimalt resultat å
lagre en fullt ladet batteripakke på et kjølig og tørt sted
uttatt av laderen.
MERK: Batteripakker bør ikke lagres fullt utladet. Batteripakken
må lades opp igjen før bruk.
Merking på laderen og batteripakken
I tillegg til piktogrammene som er brukt i denne manualen,
kan etikettene på laderen og batteripakken vise følgende
piktogrammer:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Se Tekniske data for ladetid.
Ikke undersøk med strømførende gjenstander.
Ikke lad skadede batteripakker.
Ikke utsett for vann.
Få byttet defekte ledninger omgående.
126
Norsk
Tuppkontakt kan føre til at sverdet plutselig
beveger seg oppover, noe som kan føre til
alvorlig personskade.
Lades kun mellom 4 ˚C og 40 ˚C.
Kun for innendørs bruk.
Unngå all kontakt med sverdtuppen.
Deponer batteripakken på miljøvennlig vis.
Rotasjonsretning av motorsagen.
Lad kun DeWALT batteripakker med de angitte
DeWALT laderne. Lading av andre batteripakker
enn de angitte DeWALT batteriene med en DeWALT
lader kan føre til at de sprekker eller til andre
farlige situasjoner.
Du skal alltid bruke to hender når du
bruker motorsagen.
Skru verktøyet av. Før du utfører vedlikehold på
verktøyet, må du fjerne batteriet fra verktøyet.
Ikke brenn batteripakken.
Direktiv 2000/14/EU garantert lydnivå.
BRUK: Bruk uten transporthette, nominell Wh er 108
Wh (1 batteri med 108 Wh).
TRANSPORT: Bruk med innebygget transporthette,
nominell Wh er 3 x 36 Wh (3 batteri med 36 Wh).
Batteritype
DCM575 bruker en 54 volt batteripakke.
Disse batteripakkene kan brukes: DCB546, DCB547. Se
Tekniske Data for mer informasjon.
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1Motorsag
1Slire
1 Sverd 40 cm
1 Kjede 40 cm
1Bruksanvisning
BATTERI OG LADER ER IKKE INKLUDERT
1 Li-ion batteripakke**
1 Li-ion batterilader**
**Kun Inkludert med DCM575X1
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha
oppstått under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne
håndboken før bruk.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Bruk hørselvern.
Bruk vernebriller.
Datokode plassering
Datokoden, som også inkluderer produksjonsåret, er trykket
på huset.
Eksempel:
2016 XX XX
Produksjonsår
Beskrivelse (Fig. A)
ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del
av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader.
1 Avtrekksbryter for variabel hastighet
2 Låsespake
3 Kjedebremse / front håndbeskyttelse
4 Sverd
5 Sagkjede
6 Tannhjulsdeksel
7 Batteripakke
8 Låseknott for sverdjustering
9 Kjedejusteringsknott
10 Indikator for oljenivå
11 Sverdslire
12 Håndtak bak
13 Fronthåndtak
14 Batterihus
15 Festeknapp for batteriet
16 Oljedeksel (vises ikke)
Tiltenkt bruk
Din motorsag er utformet for profesjonell kutting.
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av antennelige væsker
eller gasser.
Denne motorsagen er et profesjonelt elektroverktøy.
Skal ikke utsettes for regn.
127
Norsk
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne
operatører trenger tilsyn når de bruker dette verktøyet.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert
barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner,
eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får
tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal
aldri forlates alene med dette produktet.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble fra
batteripakken før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
ADVARSEL: Bruk kun batteripakker og ladere fra DeWALT.
Sette inn og ta av batteripakke
på verktøyet (Fig. C–E)
MERK: For best resultat, pass på at batteripakken 7 er helt
oppladet før bruk.
For å installer batteripakken i verktøyet
1. Rett inn batteripakken 7 med skinnene inne i verktøyet
(Fig. C).
2. Sett den inn i enheten til batteripakken sitter godt og
forsikre deg om at du hører at låsen klikker på plass.
For å fjerne batteripakken fra verktøyet
1. Trykk batteriets utløserknapp 15 og trekk batteriet bestemt
ut av håndtaket (Fig. D).
2. Sett batteripakken i laderen som beskrevet i laderavsnittet i
denne manualen.
Ladeindikator batteripakker (Fig. E)
Noen DeWALT batteripakker inkluderer en ladeindikator som
består av tre grønne LED som indikerer hvor mye lading som er
igjen i batteripakken.
For å aktivere ladeindikatoren, trykk og hold indikatorknappen
17 . En kombinasjon av tre grønne LED-lys vil lyse og vise
gjenværende lading. Dersom gjenværende lading av batteriet
er under brukbar grense, vil ingen lys tennes og batteriet må
lades opp.
MERK: Ladeindikatoren er bare an indikasjon av gjenværende
lading i batteripakken. Den gir ingen indikasjon på om verktøyet
fortsatt kan brukes, og kan variere med produktkomponentene,
temperatur og brukerens bruksområde.
MONTERING
Installere sverdet og sagkjedet
(Fig. A, F–H, K)
FORSIKTIG: Skarpt kjede. Bruk alltid vernehansker når du
setter på eller tar av sagkjedet. Sagkjedet er skarpt og kan
kutte deg selv om det ikke er i bevegelse.
ADVARSEL: Skarpt, bevegelig kjede. For å forhindre
utilsiktet start, skal du forsikre deg om at batteriet er fjernet
128
fra verktøyet før du utfører de følgende handlingene. Hvis
du ikke gjør dette, kan det føre til alvorlig personskade.
Sagkjedet 5 og sverdet 4 pakkes separat i esken. Kjeden må
festes til sverdet, og begge må festes til verktøykroppen.
• Plasser sagen på et flatt, solid underlag.
• Vipp opp låsespaken og roter låseknotten til sverdet 8 mot klokken som vist på figur F for å fjerne dekselet over
tannhjulet 6 .
• Ha på vernehansker og grip sagkjedet 5 og legg den rundt
sverdet 4 , forsikre deg om at tennene peker i riktig retning
(se figur K)
• Forsikre deg om at kjedet er riktig satt i sporet rundt
hele sverdet.
• Plasser sagkjedet rundt tannhjulet 18 . Rett inn sporet i
sverdet med kjedets strammepinne 20 og bolten 19 nederst på verktøyet som vist i figur G.
• Når den sitter på plass skal du holde sverdet i ro og sette
på plass dekselet 6 . Pass på at monteringshullet er rettet
inn mot monteringsbolten 19 i hovedhuset. Vipp opp
låsespaken og roter sverdets justeringslåseknott 8 med
klokken til den klikker, løsne så knotten en hel omdreining
slik at sagkjedet kan strammes skikkelig.
• Roter kjedets strammeknott 9 med klokken for å øke
strammingen som vist på figur H. Forsikre deg om at
sagkjedet 5 klemmer rundt sverdet 4 . Stram sverdets
låseknott til den klikker. Sverdet er sikret etter du hører tre
klikk. Ytterligere stramming er ikke nødvendig.
Justere kjedestramming (Fig. A, I )
FORSIKTIG: Skarpt kjede. Bruk alltid vernehansker når du
setter på eller tar av sagkjedet. Sagkjedet er skarpt og kan
kutte deg selv om det ikke er i bevegelse.
ADVARSEL: Skarpt, bevegelig kjede. For å forhindre
utilsiktet start, skal du forsikre deg om at batteriet er fjernet
fra verktøyet før du utfører de følgende handlingene. Hvis
du ikke gjør dette, kan det føre til alvorlig personskade.
• Sjekk sagkjedets 5 stramming med sagen på et flatt, fast
underlag. Spenningen er korrekt når kjedet spretter tilbake
etter å ha blitt dratt 3 mm vekk fra sverdet 4 med lett kraft
fra pekefingeren og tommelen som vist på figur I. Det skal
ikke være ”sig” mellom sverdet og kjedet på undersiden som
vist på figur I.
• For å justere kjededtrammingen, skal du vippe opp
låseknasten og rotere sverdets justeringslåseknott 8 mor
klokken en hel vridning. Roter kjedets strammeknott 9 med
klokken til kjedestrammingen er korrekt som instruert over.
• Ikke stram kjedet for mye, da dette vil føre til for stor slitasje,
noe som reduserer levetiden for sverdet og kjedet.
• Når kjedestrammingen er korrekt, fest
sikkert justeringslåseknotten.
MERK: Sverdets justeringslåseknott har et klikk-låsesystem.
Kjedehjuldekselet er sikret etter du hører tre klikk. Ytterligere
stramming er ikke nødvendig.
Norsk
• Når kjedet er nytt, må du kontrollere strammingen ofte
(etter å ha fjernet batteriet) i løpet av de første 2 timene du
bruker den, siden et nytt kjede strekker seg noe.
Skifte sagblad (Fig. A, K)
FORSIKTIG: Skarpt kjede. Bruk alltid vernehansker når du
setter på eller tar av sagkjedet. Sagkjedet er skarpt og kan
kutte deg selv om det ikke er i bevegelse.
ADVARSEL: Skarpt, bevegelig kjede. For å forhindre
utilsiktet start, skal du forsikre deg om at batteriet er fjernet
fra verktøyet før du utfører de følgende handlingene. Hvis
du ikke gjør dette, kan det føre til alvorlig personskade.
• For å justere kjedestrammingen, skal du vippe opp
låseknasten og rotere sverdets justeringslåseknott 8 mot
klokken en hel vridning.
• Fjern kjedehjuldekselet 6 som beskrevet i Installere
sverdet og sagkjedet avsnittet.
• Løft det slitte sagkjedet 5 ut av sporet i sverdet 4 .
• Legg det nye kjedet i sverdets spor. Kontroller at
sagkjedetennene vender i riktig retning ved å stille inn pilen
på kjedet på grafikken på kjedehjuldekselet 6 vist på figur K.
• Følg instruksjonene for Installere sverdet og sagkjedet.
Reservekjede og sverd er tilgjengelige på ditt nærmeste
DeWALT servicesenter.
• DCM575 krever et reservekjede # DWRC1600,
servicedelnummer 90618541. Reserve 40 cm sverd,
servicedelnummer 90641855.
Sagkjede og sverdoljing (Fig. L)
Autooljesystem
Denne motorsagen er utstyrt med et automatisk oljesystem
som holder sagkjedet og sverdet kontinuerlig smurt.
Oljenivåindikatoren 10 viser nivået av olje i motorsagen.
Hvis oljenivået er mindre enn en fjerdedels full, skal du fjerne
batteriet fra motorsagen og fylle på med korrekt type olje. Du
skal alltid tømme oljetanken når du er ferdig med å kutte.
MERK: Bruk et høykvalitetsolje for sverd og kjede for skikkelig
smørning. Som en midlertidig løsning, kan en motorolje SAE30
uten rengjøringsmidler brukes. Bruk av biologisk baserte sverd
og kjedeoljer anbefales når du trimmer trær. Mineraloljer
anbefales ikke fordi det kan skade trærne. Du skal aldri bruke
brukt eller veldig tykk olje. Disse kan skade motorsagen.
Fylle oljetanken
• Vipp ned låsespaken og skru av oljedekselet 16 og vri
en fjerdedel mot klokken. Fyll tanken med den anbefalte
sverd og kjedeoljen til oljenivået har nådd toppen til
oljenivåindikatoren 10 .
• Sett oljedekselet på plass igjen og fest med klokken en kvart
vridning. Vipp opp låsespaken til sin låste posisjon.
• Skru motorsagen av periodevis og sjekk oljenivåindikatoren
for å sikre at sverdet og kjedet får oljesmørning.
Transportere sagen (Fig. A, M)
• Du skal alltid fjerne batteriet fra verktøyet og dekke sverdet
4 med sliren 11 (figur M) ved transport av sagen.
• Bruk kjedebremsen ved å trykke på kjedebremsen / fremre
håndbeskytter 3 fremover.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene
og gjeldende forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble fra
batteripakken før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Korrekt plassering av hendene (Fig. A, J)
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade,
skal man ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for personskade, skal
man ALLTID holde godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Riktig stilling for hendene er å ha venstre hånd på
fronthåndtaket 13 og høyre hånd på bakre håndtak 12 .
Bruke motorsagen (Fig. A, N–O)
ADVARSEL: Les og forstå alle anvisninger.
Manglende overholdelse av instruksjonene listet opp
nedenfor kan resultere i elektrisk støt, brann og/eller
alvorlig personskade.
• Beskyttelse mot tilbakeslag som kan føre
til alvorlig personskade eller død. Se viktige
sikkerhetsinstruksjoner Beskyttelse mot
tilbakeslag, for å unngå risikoen for tilbakeslag.
• Ikke strekk deg for langt. Ikke kutt over brysthøyde.
Forsikre deg om at du har godt fotfeste. Hold føttene
fra hverandre for stødig stilling. Fordel vekten din på
begge føtter.
• Bruk et fast grep med venstre hånd på fremre håndtak
13 og høyre hånd på bakre håndtak 12 slik at
kroppen din er til venstre for sverdet.
• Ikke hold motorsagen i fremre håndbeskyttelse/
kjedebremse 3 . Hold albuen til venstre arm låst slik at
venstre arm er rett og kan motstå tilbakeslag.
ADVARSEL: Du skal aldri bruke krysshåndet grep
(venstre hånd på bakre håndtak og høyre hånd på
fremre håndtak).
ADVARSEL: Du skal aldri la noen del av kroppen være på
linje med sverdet 4 når du bruker motorsagen.
• Du skal aldri bruke den oppe i et tre, i en kinkig
posisjon eller på en stige eller andre ustabile overflater.
Du kan miste kontroll over sagen og forårsake
alvorlig personskade.
• Ha motorsagen på full hastighet hele tiden du kutter.
• La sagen kutte for deg. Utøv kun lett trykk. Ikke press
på motorsagen på slutten av kuttet.
ADVARSEL: Du skal alltid ha på kjedebremsen og
batteriene fjernet når sagen ikke er i bruk.
129
Norsk
På / Av bryter
Hold sikkert fotfeste og grip motorsagen med begge hender
med tommelen og fingre rundt begge håndtak.
Dette verktøyet er utstyrt med avtrekker for variabel hastighet.
For å skru på enheten, vær sikker på at kjedebremsen ikke
er på. Trykk ned låsespaken 2 vist i figur F, og trykk på
avtrekkerbryteren 1 . Du kan slippe låseknappen når verktøyet
er i gang. Jo mer du klemmer avtrekkerbryteren, desto raskere
roterer verktøyet.
For å holde verktøyet i gang må du holde avtrekkeren inntrykket.
For å slå av verktøyet, slipp avtrekkeren.
MERK: Hvis du bruker for mye kraft når du kutter, vil sagen slå
seg av. For å starte sagen igjen, må du løsne låsespaken 2 og
avtrekkeren 1 før sagen vil starte. Begynn kuttet igjen denne
gangen med mindre kraft. La sagen kutte i sitt eget tempo.
ADVARSEL: Prøv aldri å låse bryteren i PÅ posisjonen.
Stille inn kjedebremsen
Motorsagen er utstyrt med et bremsesystem for kjedet som vil
stoppe kjedet raskt i tilfelle tilbakeslag oppstår.
• Fjern batteriet fra verktøyet.
• For å sette igang kjedebremsen, trykk på kjedebremsen /
fremre håndbeskyttelse 3 fremover til den klikker på plass.
• Dra i kjedebremsen / fremre håndbeskyttelse 3 mot fremre
håndtak 13 i ”satt” posisjon som vist på figur O.
• Verktøyet er nå klart til bruk.
MERK: I tilfelle av tilbakeslag kommer din venstre hånd i kontakt
med frontbeskyttelsen, skyver det forover, mot arbeidsstykket.
Dette vil stoppe verktøyet.
Teste kjedebremsen
Test kjedebremsen før bruk for å være sikker på at den
virker skikkelig.
• Plasser sagen på et flatt, solid underlag. Forsikre deg om at
sagkjedet 5 ikke tar i bakken.
• Hold verktøyet godt med begge hender og slå
motorsagen på.
• Drei venstre hånd forover rundt fronthåndtaket 13 slik at
håndbaken kommer i kontakt med kjedebremsen / fremre
håndbeskyttelse 3 og skyv den forover, mot arbeidsstykket.
Sagbladet skal stoppe umiddelbart.
MERK: Hvis sagen ikke stopper umiddelbart, skal du slutte å
bruke verktøyet og ta det med til et DeWALT servicesenter.
ADVARSEL: Pass på å sette på kjedebremsen
før saging.
Vanlige kutteteknikker (Fig. A, P, Q, U, V, W)
• En rømningsvei skal planlegges og klargjøres før kuttingen
starter. Rømningsveien skal gå diagonalt bakover fra det
forventede fallet. (Figur U)
Fig. U
TILBAKETREKNING
FALLRETNING
45°
• Før du starter fellingen, skal du vurdere den naturlige
leningen til treet, plasseringen til store grener og
vindretningen for å vurdere hvilken vei treet vil falle. Ha kiler
(tre, plast eller aluminium) og en tung hammer for hånden.
Fjern skitt, steiner, løs bark, spikre, stifter og ledninger fra
treet du skal felle.
• Underkutt - Ta ut et hakk 1/3 av diameteren på treet,
vinkelrett på ønsket fallretning. Foreta nedre horisontale
kuttet først. Dette skal forhindre klemming av enten
sagkjedet eller sverdet når det kuttet foretas (figur V).
• Fellekutt - Fellekuttet skal sages inn minst 51 mm høyere en
det horisontale sporkuttet. Hold fellekuttet parallelt til det
horisontale kuttet. Foreta fellekuttet slik at nok treverk sitter
igjen og virker som en hengsle. ”Hengslet” vil forhindrer
treet i å vri seg og falle i feil retning. Ikke kutt gjennom
hengslen (figur V).
• Når fellekuttet kommer nærmere hengslen, skal treet
begynne å falle. Hvis det er en sjanse for at treet faller i feil
retning eller at det gynger tilbake og kiler fast sagkjedet,
skal du stoppe å kutte før fellekuttet er fullstendig, og bruke
kiler for å åpne kuttet og la treet falle i ønsket retning. Når
treet begynner å falle, skal du fjerne motorsagen fra kuttet,
stoppe motoren og sette motorsagen ned, og så bruke
rømningsveien som planlagt. Vær oppmerksom på fallende
grener og pass på fotfestet ditt.
Fig. V
FALLRETNING
130
51 mm
BAK-KUTT FOR Å FELLE
SPOR
Felling
Prosessen der du kutter ned et tre. Forsikre deg om at batteriet
er fulladet før du feller et tre, så du kan gjennomføre jobben på
en enkelt lading. Ikke fell trær i sterk vind.
ADVARSEL: Felling kan føre til personskader. Det skal kun
utføres av en erfaren person.
TRE
51 mm
HENGSLE
Grenfelling
Fjerne grener fra et felt tre. Når grener kuttes, skal store grener
nederst stå igjen for å støtte stammen opp fra bakken. Fjern
de små grenene i ett kutt. Grener under spenning skal kuttes
Norsk
fra bunnen av grenen mot toppen for å unngå fastkjøring av
sagen som vist på figur P. Trim grener fra motsatt side, hold
trestammen mellom deg og sagen. Sag aldri med sagen mellom
bena, eller stå overskrevs over grenen som skal sages.
Fig. Y
KUTT UNDERKUTT (2/3
DIAMETER) FOR Å MØTE 1.
KUTT (FOR Å UNNGÅ AT DET
KLYPER) Kubbing
ADVARSEL: Det anbefales at førstegangsbrukere øver seg
på en sagkrakk først.
Kutte et felt tre eller kubbe i lengder. Hvordan du skal kutte,
avhenger av hvordan stokken er støttet opp. Bruk en sagkrakk
(figur Q) når dette er mulig.
• Begynn med kuttingen først når kjedet beveger seg med
full hastighet.
• Plasser nedre tupp 22 på motorsagen bak området til det
første kuttet som vist på figur W.
• Skru på motorsagen, roter så kjedet og sverdet inn i treet
ved å rotere rundt tuppen - som ved et hengsle.
• Når motorsagen når 45 graders vinkel, skal du rette
opp motorsagen igjen og gjenta trinnene til du kutter
helt gjennom.
• Når treet støttes gjennom hele lengden, kan du kutte fra
toppen (overkutt), men du skal unngå å kutte jord, da dette
vil gjøre sagen sløv.
Fig. W
KUTTE FRA TOPPEN (OVERKUTT)
22
UNNGÅ Å KUTTE I BAKKEN
KUTT OVERKUTT (1/3
DIAMETER) FOR Å UNNGÅ
SPLINTER
• Når du står i en skråning skal du alltid stå på oversiden av
kubben. Når du kutter gjennom skal du, for å ha full kontroll,
redusere kuttetrykket nær slutten av kuttet uten å løsne
grepet på motorsaghåndtakene. Ikke la kjedet komme i
kontakt med bakken. Etter å ha gjennomført kuttet, skal
du vente til sagkjedet stopper før du beveger motorsagen.
Du skal alltid stoppe motoren før du beveger deg fra kutt
til kutt.
IVARETAGELSE OG VEDLIKEHOLD
Bare bruk mild såpe og en fuktig klut til å rengjøre verktøyet.
Ikke bruk rengjøringsmidler til å rengjøre plasthuset på sagen.
Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp noen del
av verktøyet i en væske.
VIKTIG : For å sikre produktets SIKKERHET og PÅLITELIGHET
skal reparasjoner, vedlikehold og justering utføres av
autoriserte DeWALT serviceverksteder, og alltid med bruk av
identiske reservedeler.
Regelmessig vedlikehold sikrer lang levetid for motorsagen.
Kjede og sverd
Etter noen timers bruk skal du fjerne kjedehjuldekselet, sverdet
og kjedet og rengjøre grundig med en myk børste. Forsikre deg
om at oljehullet på sverdet er fri for rusk. Når du skifter sløve
kjeder med skarpe kjeder er det fornuftig å vippe kjedesverdet
fra bunn til topp.
• Figur X- Når det bare er støttet opp i en ende - kutt først
1/3 av diameteren fra undersiden (underkutt). Avslutt
kappingen med et overkutt som møter første kutt.
Fig. X
2. KUTT OVERKUTT (2/3
DIAMETER) FOR Å MØTE
1.KUTT (FOR Å UNNGÅ
FASTKILING) 2
11
1. KUTT UNDERKUTT (1/3
DIAMETER) UNNGÅ SPLINTER
• Figur Y- Når den er støttet i begge ender.
Kutt først 1/3 fra toppen og nedover. Avslutt sagingen med
et underkutt på nedre 2/3 for å møte første kutt.
Sagkjedesliping (Fig. R–T)
FORSIKTIG: Skarpt kjede. Bruk alltid vernehansker når du
setter på eller tar av sagkjedet. Sagkjedet er skarpt og kan
kutte deg selv om det ikke er i bevegelse.
ADVARSEL: Skarpt, bevegelig kjede. For å forhindre
utilsiktet start, skal du forsikre deg om at batteriet er fjernet
fra verktøyet før du utfører de følgende handlingene. Hvis
du ikke gjør dette, kan det føre til alvorlig personskade.
MERK: Sagtennene på kjedet vil bli sløve med én gang dersom
de berører bakken eller en spiker under bruk.
Hvis du vil ha best mulig ytelse fra verktøyet, er det viktig å
holde kjedetennene skarpe. Følg disse tipsene for skikkelig
sagkjedesliping:
1. For best mulig resultat skal du bruke en 4,5 mm fil og
filholder eller filstyring for å slipe kjedet. Dette vil forsikre
deg korrekt slipevinkel.
2. Plasser filholderen flatt på topplaten og dybdemåleren
til kutteren.
3. Figur R- Hold den korrekte topplaten 21 filvinkellinjen på
30° på filstyringen parallelt med kjedet (fil ved 60° fra kjedet
sett fra siden).
131
Norsk
4. Slip eggene på en side av kjedet først. Fil fra innsiden av
hver egg til utsiden. Snu sagen rundt og repeter prosessene
(2,3,4) for eggen på den andre siden av kjedet.
MERK: Bruk en flat fil for å file toppen av tennene (delen
av leddet foran eggen) slik at de ligger omtrent 0,635 mm
under tuppen av eggen som vist i figur S.
5. Figur T- Hold alle kutterlengdene like.
6. Hvis skade har oppstått på kromoverflaten på topplatene
eller sideplatene skal du file til disse skadene er fjernet.
FORSIKTIG: Etter filing vil kutteren være skarp. Vær ekstra
forsiktig under denne prosessen.
MERK: Hver gang en kjede slipes, mister den noe av den lave
tilbakeslagskvalitetene og du må være forsiktig. Det anbefales at
kjedet ikke slipes mer enn fire ganger.
Tilbehør
ADVARSEL: Bruk av tilbehør kan være farlig og anbefales
ikke i denne bruksanvisningen.
Reservekjede og sverd er tilgjengelige på ditt nærmeste
DeWALT servicesenter. Kun for bruk med lav tilbakeslagsverd
og kjede.
Tilgjengelige sverd og kjeder for DCM575:
• Sverd: 40 cm servicedelnummer 90641855
46 cm servicedelnummer N500117
• Kjede:
40 cm servicedelnummer 90618541
46 cm servicedelnummer N500152
VEDLIKEHOLD
Ditt DeWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en
lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig
tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell av
verktøyet og regelmessig renhold.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble fra
batteripakken før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Laderen og batteripakken er vedlikeholdsfrie.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier
for å rengjøre ikke-metalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse
delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild
såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp
noen del av verktøyet i en væske.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som
tilbys av DeWALT kan være farlig, ettersom dette ikke
er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere
faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DeWALT brukes sammen med dette produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om
egnet ekstrautstyr.
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Produkter og batterier
merket med dette symbolet skal ikke kastes i
vanlig husholdningsavfall.
Produkter og batterier inneholder materialer som
kan gjenvinnes eller gjenbrukes, som reduserer behovet for
råmaterialer. Vennligst lever elektriske produkter og batterier til
gjenbruk i henhold til lokale regler. Mer informasjon får du på
www.2helpU.com.
Oppladbar batteripakke
Denne langtids batteripakken må lades på nytt når den ikke
lenger produserer nok strøm til jobber som enkelt kunne utføres
tidligere. Ta hensyn til miljøet når batteripakken må kasseres:
• Lad batteripakken helt ut, og ta den ut av verktøyet.
• Litium-ion celler kan gjenbrukes. Lever dem til forhandleren
eller en lokal gjenbruksstasjon. De innleverte batteripakkene
vil gjenbrukes eller avfallsbehandles korrekt.
FEILSØKING
Problem
Løsning
Enheten starter ikke.
• Kontroller innsettingen
av batteriet.
• Kontroller kravene til ladning
av batteriet.
• Kontroller at låsen er
trykket helt inn før du
bruker hovedavtrekkeren.
• Lade batteriet.
• Enheten må tvinges. Start igjen og
bruk mindre kraft.
Smøring
Se Sagkjede og sverdoljing (Fig. L)
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med
tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når
du utfører denne prosedyren.
132
Enheten stopper
under bruk.
Norsk
Problem
Løsning
Batteriet lader ikke.
• Sett batteriet i laderen til det røde
ladelyset lyser. Lad i opp til 8 timer
dersom batteriet er helt utladet.
• Sett laderen i en stikkontakt
som virker. SeViktige
ladeopplysninger for
mer informasjon.
• Kontroller strømmen i kontakten
ved å plugge inn et annet apparat.
• Kontroller om stikkontakten er
koblet til en lysbryter som slår av
strømmen når du slår av lyset.
• Flytt laderen og batteriet til et sted
med lufttemperatur over 4,5 °C
eller under 40,5 °C.
• SeJustere
kjedestramming avsnittet.
• SeOlje kjedet avsnittet.
• SeJustere
kjedestramming avsnittet.
Sverd /
kjede overopphetet.
Kjedet er løs.
Dårlig kuttekvalitet.
Enheten går, men
kutter ikke.
Enheten oljes ikke.
• SeJustere
kjedestramming avsnittet.
MERK: For stor stramming
leder til overdreven slitasje og
redusert levetid for sverd og kjede.
Smør før hvert kutt. SeSkifte av
sagkjedet avsnittet.
• Kjedet kan ha blitt installert
baklengs. Se avsnittene om
installering og fjerning av kjedet.
• Fyll opp oljetanken.
• Rengjør sverdet, kjedehjulet og
tannhjulsdekselet. Se avsnittet
Ivaretagelse og vedlikehold.
133
Português
MOTOSSERRA DE 54 V
DCM575
Gratulerer!
Optou por uma ferramenta da DeWALT. Longos anos de
experiência, um desenvolvimento meticuloso dos seus
produtos e um grande espírito de inovação são apenas
alguns dos argumentos que fazem da DeWALT um dos
parceiros de maior confiança dos utilizadores de ferramentas
eléctricas profissionais.
Dados técnicos
Voltagem
Tipo de bateria
VCC
DCM575
54
Li-Ion
Comprimento da lâmina-guia
Velocidade máxima da corrente (sem carga)
Comprimento máximo de corte
Capacidade do óleo
Peso (sem bateria)
cm
m/s
cm
ml
kg
40
15
40
115
4,4
Valores de ruído e vibração (valores totais de vibração) de acordo com a
EN60745-2-13:2009+A1:2010:
dB(A)
80,5
LPA(nível de emissão de pressão sonora)
dB(A)
100,5
LWA(nível de potência acústica)
K (variabilidade do nível acústico indicado)
dB(A)
3
Valor de emissão de vibrações ah =
K de variabilidade =
m/s2
m/s2
3,5
1,5
O nível de emissão de vibrações indicado nesta ficha de
informações foi medido em conformidade com um teste padrão
estabelecido pela norma EN60745 e poderá ser utilizado para
comparar ferramentas. Por conseguinte, este nível poderá
ser utilizado para uma avaliação preliminar da exposição
às vibrações.
ATENÇÃO: o nível de emissão de vibrações declarado
diz respeito às principais aplicações da ferramenta.
No entanto, se a ferramenta for utilizada para outras
aplicações ou com outros acessórios, ou tiver uma
manutenção insuficiente, o nível de emissão de
vibrações poderá ser diferente. Isto poderá aumentar
significativamente o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Além disso, a estimativa do nível de exposição às
vibrações também deverá ter em conta o número de vezes
que a ferramenta é desligada ou está em funcionamento,
mas sem executar tarefas. Isto poderá reduzir
significativamente o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Identifique medidas de segurança adicionais para
proteger o utilizador contra os efeitos das vibrações, tais
como: efectuar uma manutenção correcta da ferramenta
134
e dos acessórios, manter as mãos quentes e organizar
padrões de trabalho.
Fusíveis:
Europa
Ferramentas de 230 V
10 amperes, alimentação de rede
Declaração de conformidade da CE
Directiva “máquinas”
Motosserra de 54 V
DCM575
A DeWALT declara que os produtos descritos em Dados
técnicos se encontram em conformidade com as seguintes
normas e directivas:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-213:2009+A1:2010.
2000/14/CE, Anexo V DEKRA Certificação B.V., Meander 1051/P.O.
Box 5185 6825 MJ ARNHEM / 6802 ED
ARNHEM
Países Baixos
N.º do ID do Organismo Notificado: 0344
LPA (potência acústica medida) 80,5 dB(A)
incerteza (K) = 3,0 dB (A)
LWA (potência acústica garantida) 103 dB(A)
Estes equipamentos também estão em conformidade com
a Directiva 2014/30/UE e a 2011/65/UE. Para obter mais
informações, contacte a DeWALT através da morada indicada
em seguida ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação do ficheiro
técnico e faz esta declaração em nome da DeWALT.
Markus Rompel
Director de Engenharia
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
12.12.2016
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, leia o
manual de instruções.
Definições: directrizes de Segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o grau de
gravidade correspondente a cada palavra de advertência. Leia
cuidadosamente o manual e preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação iminentemente perigosa
que, se não for evitada, irá resultar em morte ou
lesões graves.
Português
Baterias
Carregadores/Intervalos de Carregamento (minutos)
# de cat.
VCC
Ah
Peso
kg
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB413
DCB547
DCB546
DCB497
DCB496
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
18/54
18/54
36
36
18
18
18
18
18
3,0/9,0
2,0/6,0
7,5
6,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
1,25
1,05
1,92
1,88
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
420
270
X
X
70
185
90
240
60
220
140
X
X
35
100
50
120
30
140
90
X
X
22
60
30
75
22
85
60
X
X
22
60
30
75
22
140
90
X
X
22
60
30
75
22
X
X
X
X
45
120
60
150
X
X
X
150
120
X
X
X
X
X
ATENÇÃO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
CUIDADO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em lesões ligeiras
ou moderadas.
AVISO: indica uma prática (não relacionada com
ferimentos) que, se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Avisos de segurança gerais relativos a
ferramentas eléctricas
ATENÇÃO: leia todos os avisos de segurança e todas
as instruções. O não seguimento dos avisos e das
instruções poderá resultar em choque eléctrico, incêndio
e/ou ferimentos graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E
INSTRUÇÕES PARA CONSULTA POSTERIOR
Em todos os avisos que se seguem, o termo “ferramenta eléctrica”
refere-se à sua ferramenta alimentada pela rede eléctrica (com
fios) ou por uma bateria (sem fios).
1) Segurança da Área de Trabalho
a ) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou escuras são
propensas a acidentes.
b ) Não utilize as ferramentas eléctricas em ambientes
explosivos, como, por exemplo, na presença de
líquidos, gases ou poeiras inflamáveis. As ferramentas
eléctricas criam faíscas que poderão inflamar estas
poeiras ou vapores.
c ) Mantenha as crianças e outras pessoas afastadas
quando utilizar uma ferramenta eléctrica.
As distracções podem levar à perda do controlo
da ferramenta.
2) Segurança Eléctrica
a ) As fichas das ferramentas eléctricas têm de ser
compatíveis com a tomada de electricidade. Nunca
modifique a ficha de forma alguma. Não utilize
fichas adaptadoras com ferramentas eléctricas
ligadas à terra. As fichas não modificadas e as tomadas
compatíveis reduzem o risco de choque eléctrico.
b ) Evite o contacto corporal com superfícies e
equipamentos ligados à terra, como, por exemplo,
tubagens, radiadores, fogões e frigoríficos. Se o seu
corpo estiver “ligado” à terra, o risco de choque eléctrico
é maior.
c ) Não exponha as ferramentas eléctricas à chuva ou
a condições de humidade. A entrada de água numa
ferramenta eléctrica aumenta o risco de choque eléctrico.
d ) Não aplique força excessiva sobre o cabo. Nunca
o utilize para transportar, puxar ou desligar a
ferramenta eléctrica. Mantenha o cabo afastado de
fontes de calor, substâncias oleosas, extremidades
aguçadas ou peças móveis. Os cabos danificados ou
emaranhados aumentam o risco de choque eléctrico.
e ) Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no exterior, use
uma extensão adequada para utilização ao ar livre.
A utilização de um cabo adequado para uso ao ar livre
reduz o risco de choque eléctrico.
f ) Se não for possível evitar trabalhar com uma
ferramenta eléctrica num local húmido, utilize uma
fonte de alimentação protegida por um dispositivo
de corrente residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
3) Segurança Pessoal
a ) Mantenha-se alerta, preste atenção ao que está
a fazer e faça uso de bom senso ao utilizar uma
ferramenta eléctrica. Não utilize uma ferramenta
eléctrica quando estiver cansado ou sob o efeito de
drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de
distracção durante a utilização de ferramentas eléctricas
poderá resultar em ferimentos graves.
b ) Use equipamento de protecção pessoal. Use sempre
uma protecção ocular. O equipamento de protecção,
135
Português
c )
d )
e )
f )
g )
como, por exemplo, uma máscara contra o pó, sapatos
de segurança antiderrapantes, um capacete de segurança
ou uma protecção auditiva, usado nas condições
apropriadas, reduz o risco de ferimentos.
Evite accionamentos acidentais. Certifique-se de
que o interruptor da ferramenta está na posição de
desligado antes de a ligar à tomada de electricidade
e/ou inserir a bateria, ou antes de pegar ou
transportar a ferramenta. Se mantiver o dedo sobre
o interruptor ao transportar ferramentas eléctricas ou se
as ligar à fonte de alimentação com o interruptor ligado,
poderá originar acidentes.
Retire qualquer chave de ajuste ou chave de porcas
antes de ligar a ferramenta eléctrica. Uma chave de
porcas ou chave de ajuste deixada numa peça móvel da
ferramenta poderá resultar em ferimentos.
Não se estique demasiado ao trabalhar com a
ferramenta. Mantenha sempre os pés bem apoiados
e um equilíbrio apropriado. Desta forma, será mais fácil
controlar a ferramenta eléctrica em situações inesperadas.
Use vestuário apropriado. Não use roupa larga nem
jóias. Mantenha o cabelo e a roupa (incluindo luvas)
afastados das peças móveis. As roupas largas, as jóias
ou o cabelo comprido podem ficar presos nestas peças.
Se forem fornecidos acessórios para a ligação de
equipamentos de extracção e recolha de partículas,
certifique-se de que estes são ligados e utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos de extracção
de partículas pode reduzir os riscos relacionados com
as mesmas.
4) Utilização e Manutenção de
Ferramentas Eléctricas
a ) Não utilize a ferramenta eléctrica de forma forçada.
Utilize a ferramenta eléctrica correcta para o seu
trabalho. A ferramenta eléctrica adequada irá efectuar
o trabalho de um modo mais eficiente e seguro se for
utilizada de acordo com a capacidade para a qual
foi concebida.
b ) Não utilize a ferramenta eléctrica se o respectivo
interruptor não a ligar e desligar. Qualquer
ferramenta eléctrica que não possa ser controlada
através do interruptor de alimentação é perigosa e tem de
ser reparada.
c ) Retire a ficha da tomada de electricidade e/ou a
bateria da ferramenta eléctrica antes de efectuar
quaisquer ajustes, substituir acessórios ou
guardar a ferramenta. Estas medidas de segurança
preventivas reduzem o risco de ligar a ferramenta
eléctrica acidentalmente.
d ) Guarde as ferramentas eléctricas que não estiverem
a ser utilizadas fora do alcance de crianças e
não permita que sejam utilizadas por pessoas
não familiarizadas com as mesmas ou com estas
instruções. As ferramentas eléctricas são perigosas nas
mãos de pessoas que não possuam as qualificações
necessárias para as manusear.
136
e ) Faça a devida manutenção das ferramentas
eléctricas. Verifique se as peças móveis da
ferramenta eléctrica estão alinhadas e não
emperram, bem como se existem peças partidas
ou danificadas ou quaisquer outras condições que
possam afectar o funcionamento da mesma. Se a
ferramenta eléctrica estiver danificada, esta não
deve ser utilizada até que seja reparada. Muitos
acidentes têm como principal causa ferramentas
eléctricas com uma manutenção insuficiente.
f ) Mantenha as ferramentas de corte sempre afiadas
e limpas. As ferramentas de corte sujeitas a uma
manutenção adequada, com arestas de corte afiadas,
emperram com menos frequência e controlam-se com
maior facilidade.
g ) Utilize a ferramenta eléctrica, os acessórios, as
brocas, etc., de acordo com estas instruções, tendo
em conta as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta eléctrica
para fins diferentes dos previstos poderá resultar em
situações perigosas.
5) Utilização e Manutenção de
Ferramentas com Bateria
a ) Utilize apenas o carregador especificado pelo
fabricante do equipamento. Um carregador
apropriado para um tipo de bateria poderá criar um risco
de incêndio se for utilizado para carregar outras baterias.
b ) Utilize as ferramentas eléctricas apenas com as
baterias especificamente indicadas para as mesmas.
A utilização de quaisquer outras baterias poderá criar um
risco de ferimentos e incêndio.
c ) Quando a bateria não estiver a ser utilizada,
mantenha-a afastada de outros objectos de metal,
como, por exemplo, clipes, moedas, chaves, pregos,
parafusos ou outros pequenos objectos metálicos
que possam estabelecer uma ligação entre os
contactos. Um curto-circuito entre os contactos da
bateria poderá causar queimaduras ou um incêndio.
d ) Uma utilização abusiva da ferramenta pode resultar
na fuga do líquido da bateria; evite o contacto com
este líquido. No caso de um contacto acidental,
passe imediatamente a zona afectada por água. Se
o líquido entrar em contacto com os olhos, procure
também assistência médica. O líquido derramado da
bateria pode provocar irritação ou queimaduras.
6) Assistência
a ) A sua ferramenta eléctrica só deve ser reparada por
um técnico qualificado e só devem ser utilizadas
peças sobresselentes originais. Desta forma, é
garantida a segurança da ferramenta eléctrica.
Avisos de segurança adicionais sobre a
motosserra
ATENÇÃO: avisos de segurança adicionais
para motosserras.
Português
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mantenha todas as partes do corpo afastadas da
corrente da serra quando a motoserra estiver em
funcionamento. Antes de ligar a motoserra, certifiquese de que a corrente da serra não está em contacto com
nada. Um momento de falta de atenção durante a utilização
de uma motosserra poderá fazer com que o seu vestuário ou
corpo fique preso na ferramenta.
Segure sempre a motosserra com a mão direita na pega
traseira e a mão esquerda na pega dianteira. Segurar a
motosserra com uma disposição invertida das mãos aumenta
o risco de lesões e tal nunca deverá ser efectuado.
Segure a ferramenta eléctrica só pelas áreas isoladas,
porque a corrente da serra pode entrar em contacto
com a cablagem oculta. As correntes da serra em contacto
com um cabo sob tensão poderão fazer com que as peças
metálicas expostas do sistema eléctrico da ferramenta
também o fiquem e provoquem um choque eléctrico
ao operador.
Utilize óculos de segurança e protecção auricular. É
recomendada a utilização de equipamento de protecção
adicional para a cabeça, mãos, pernas e pés. Um vestuário
de protecção adequado reduzirá as lesões causadas por
fragmentos em movimento ou pelo contacto acidental com a
corrente da serra.
Não utilize uma motosserra em cima de uma árvore. A
utilização de uma motosserra em cima de uma árvore pode
causar ferimentos.
Mantenha-se sempre bem posicionado e utilize
a motosserra apenas quando se encontrar numa
superfície fixa, segura e nivelada. As superfícies
escorregadias ou instáveis, como, por exemplo, escadas,
poderão causar uma perda do equilíbrio ou do controlo
da motosserra.
Quando estiver a cortar uma pernada sob tensão, esteja
atento à recuperação elástica. Quando a tensão das fibras
de madeira for libertada, a pernada sob tensão pode atingir o
operador e/ou provocar o descontrolo da motosserra.
Tenha especial cuidado ao cortar galhos e árvores
jovens. O material fino e delgado poderá tocar na corrente da
serra e saltar na sua direcção ou fazer com que se desequilibre.
Transporte a motosserra pela pega dianteira com a
motosserra desligada e afastada do seu corpo. Quando
transportar ou armazenar a motosserra, coloque
sempre a tampa da lâmina-guia. Um manuseamento
adequado da motosserra reduzirá a probabilidade de um
contacto acidental com a corrente da serra em movimento.
Siga as instruções relativas à lubrificação, tensão
da corrente e troca de acessórios. Uma correia
incorrectamente tensionada ou lubrificada poderá partir ou
aumentar a probabilidade de um contra-golpe.
Mantenha as pegas secas, limpas e sem qualquer
óleo ou gordura. As pegas com gordura ou óleo são
escorregadias, podendo provocar a perda de controlo.
Corte apenas madeira. Não utilize a motosserra
para fins que não sejam aqueles para os quais foram
concebidos. Por exemplo: não utilize a motosserra para
cortar plástico, alvenaria ou materiais de construção
que não sejam madeira. A utilização da motosserra para
outros fins que não os previstos poderá resultar em situações
de perigo.
Causas e prevenção por parte do utilizador
do efeito de contra-golpe:
O contra-golpe poderá ocorrer quando a frente ou a ponta
da lâmina-guia tocar num objecto ou quando um pedaço de
madeira se fechar e emperrar a corrente da serra no corte.
O contacto com a ponta poderá, em alguns casos, causar uma
súbita reacção inversa, empurrando a lâmina-guia para cima e
para trás em direcção ao utilizador.
Se a corrente da serra ficar presa ao longo da parte superior da
lâmina-guia poderá empurrar a lâmina-guia rapidamente para
trás em direcção ao utilizador.
Qualquer uma destas reacções poderá fazer com que perca o
controlo da motosserra, o que poderá causar ferimentos graves.
Não dependa exclusivamente dos dispositivos de segurança
integrados na sua motosserra. Como utilizador de uma
motosserra, deverá efectuar diversas medidas para manter os
trabalhos de corte isentos de acidentes ou lesões.
O contra-golpe é o resultado de uma utilização errada da
ferramenta e/ou de procedimentos ou condições de utilização
incorrectos, podendo ser evitado com medidas de precauções
apropriadas, conforme descrito em seguida.
• Segure a motosserra com firmeza, com os polegares e
os outros dedos a rodear as pegas da motosserra, com
ambas as mãos e posicione o corpo e o braço para que
consiga resistir a forças de contra-golpe. As forças de um
contra-golpe podem ser controladas pelo utilizador, se forem
tomadas medidas de precaução apropriadas. Não largue
a motosserra.
• Mantenha sempre o equilíbrio e não corte a uma altura
superior à do seu ombro. Isto ajuda a impedir um contacto
involuntário da ponta e permite um melhor controlo da
motosserra em situações inesperadas.
• Utilize apenas as lâminas-guia e correntes de
substituição especificadas pelo fabricante. Se utilizar
lâminas-guia e correntes de substituição incorrectas, a
corrente pode partir-se e/ou ocorrer um contra-golpe.
• Respeite as instruções de afiação e manutenção do
fabricante para a corrente da serra. Diminuir a altura
do indicador de profundidade poderá originar um contragolpe maior.
Devem ser respeitadas as seguintes
precauções para minimizar o contra-golpe:
1 . Agarre a motosserra com firmeza. Segure firmemente
na motosserra com ambas as mãos quando o motor
estiver ligado. Segure com firmeza a pega com os
polegares e os outros dedos à volta das pegas da
motosserra. A motosserra puxa para a frente quando
fizer cortes a partir da extremidade inferior da lâmina-
137
Português
guia e empurra para trás quando fizer cortes ao longo da
extremidade superior da lâmina-guia.
2 . Mantenha sempre o equilíbrio.
3 . Mantenha-se sempre bem posicionado e equilibrado.
4 . Não permita que a ponta da lâmina-guia toque em
troncos, ramos, no chão ou em qualquer obstrução.
5 . Não corte a uma altura superior à do seu ombro.
6 . Utilize dispositivos como a corrente de contra-golpe
reduzido e as lâminas-guia de contra-golpe que
diminuem os riscos associados ao contra-golpe.
7 . Utilize apenas as lâminas-guia e as correntes
de substituição especificadas pelo fabricante
ou equivalente.
8 . Nunca deixe a corrente em movimento entrar
em contacto com qualquer objecto na ponta da
lâmina guia.
9 . Mantenha a área de trabalho sem obstruções, como
outras árvores, ramos, rochas, vedações, cotos, etc.
Elimine ou evite quaisquer obstruções nas quais a motosserra
pode bater enquanto estiver a fazer cortes através de um
tronco ou ramo específico.
10 . Mantenha a motosserra afiada e com a tensão
adequada. Uma corrente solta ou embotada pode
aumentar a probabilidade de contra-golpe. Verifique
a tensão em intervalos regulares com o motor parado e
a ferramenta desligada, mas nunca o faça com o motor
em funcionamento.
11 . Comece e execute o corte apenas quando tiver a
corrente a deslocar-se à velocidade máxima. Se a
corrente estiver a deslocar-se a uma velocidade mais lenta, há
uma maior probabilidade de contra-golpe.
12 . Corte um tronco de cada vez.
13 . Tenha muito cuidado quando retomar um corte
anterior. Coloque as protecções com reentrâncias junto à
madeira e deixe que a correia atinja a velocidade máxima
antes de prosseguir com o corte.
14 . Não faça cortes em profundidade ou de perfuração.
15 . Preste atenção ao movimento dos troncos ou a outras
forças que possam impedir um corte, bloqueio ou queda
para cima da motosserra.
Dispositivos de segurança contra recuo
•
138
ATENÇÃO: Os seguintes dispositivos estão incluídos na
motosserra para ajudar a reduzir o risco de contra-golpe.
Porém, esses dispositivos não eliminam por completo
esta reacção perigosa. Como utilizador da motosserra,
não deve confiar apenas nos dispositivos de segurança.
Deve seguir todas as precauções de segurança, instruções
e manutenção indicadas neste manual para evitar o
contra-golpe e outras forças que possam dar origem a
ferimentos graves.
A lâmina-guia, que permite reduzir o contra-golpe, foi
concebida com uma ponta com um raio pequeno, que diminui
o tamanho da zona de perigo de contra-golpe na ponta da
lâmina-guia. Está comprovado que uma lâmina-guia contra
contra-golpe reduz consideravelmente o grau e a gravidade do
contra-golpe quando é testada de acordo com os requisitos de
segurança para motosserras eléctricas.
• A corrente de contra-golpe reduzido, concebida com um
indicador de profundidade contornado e uma ligação do
guarda-mão que desvia a força do contra-golpe e permite a
entrada da madeira na lâmina.
• Não utilize a motosserra quando estiver em cima de uma
árvore, numa escada, num escadote ou em qualquer outra
superfície instável.
• Segure a ferramenta apenas pelas superfícies isoladas
específicas para o efeito ao efectuar uma operação em que
a ferramenta de corte possa entrar em contacto com fios
ocultos. O contacto com um fio sob tensão irá também fazer
com que as partes metálicas expostas da ferramenta fiquem
com corrente e provoquem um choque eléctrico no utilizador.
• Não tente efectuar operações que estejam para além da sua
capacidade ou experiência. Leia atentamente e compreenda
por completo todas as instruções indicadas neste manual.
• Antes de ligar a motoserra, certifique-se de que a corrente da
serra não está em contacto com outros objectos.
• Não utilize uma motosserra com uma mão! Se utilizar a
motosserra com uma mão, podem ocorrer ferimentos graves
no operador, nos ajudantes ou em pessoas que estejam
por perto. As motosserras foram concebidas apenas para
utilização com duas mãos.
• Mantenha as pegas secas, limpas e sem óleo ou
massa lubrificante.
• Não permita a acumulação de sujidade, resíduos ou serradura
no interior do motor ou nas aberturas de ar exteriores.
• Desligue a motosserra antes de antes de a colocar no chão.
• Não corte vinhas e/ou vegetação rasteira.
• Tenha especial cuidado quando cortar arbustos de pequenas
dimensões e árvores jovens, uma vez que o material fino
e delgado poderá tocar na correia da serra e saltar na sua
direcção ou fazer com que se desequilibre.
ATENÇÃO: algumas poeiras produzidas por actividades
de areamento, serragem, polimento, perfuração e
construção contêm produtos químicos comprovados
pelo Estado da Califórnia como causa de cancro, defeitos
congénitos ou outros danos genéticos. Alguns exemplos
destes produtos químicos são:
• chumbo proveniente de tintas à base de chumbo,
• sílica cristalina de tijolos e cimento e outros produtos
de alvenaria e
• arsénico e crómio de madeira quimicamente tratada.
O risco de exposição a estes produtos varia, dependendo da
frequência com que efectua este tipo de trabalho. Para reduzir a
exposição a estes produtos químicos: trabalhe numa área bem
ventilada, e use equipamento de segurança aprovado, porque
essas máscaras contra o pó são concebidas especialmente para
filtrar partículas microscópicas.
• Evite o contacto prolongado com o pó resultante das
actividades de areamento, serragem, polimento, perfuração e
outras actividades de construção. Use vestuário de protecção
Português
e lave as áreas expostas com água e sabão. Se permitir a
entrada de poeira na boca, nariz, olhos ou se permanecer
na sua pele, os produtos químicos podem ser absorvidos
pela pele.
ATENÇÃO: a utilização desta ferramenta pode gerar e/ou
espalhar serradura, provocando problemas respiratórios
permanentes ou outras lesões.
Nomes e termos da motosserra
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Corte transversal do tronco - O processo de corte transversal de
uma árvore abatida ou de um tronco em pedaços.
Travão do motor - Um dispositivo empregue para parar a
motosserra quando o interruptor é libertado.
Motora-piloto da motosserra - Uma motosserra sem a corrente
da serra e a lâmina-guia.
Roda dentada ou roda - A parte dentada que acciona
a motosserra.
Abate de árvores - O processo de corte de uma árvore.
Traço de abate - O corte final de uma operação de abate
de árvores feito do lado oposto da árvore a partir do corte
de entalhe.
Pega dianteira - A pega de apoio localizada na ou na direcção
da parte da frente da motosserra.
Guarda-mão dianteiro - Uma barreira estrutural entre a pega
dianteira de uma motosserra e a lâmina-guia, normalmente
localizada perto da posição da mão na pega dianteira.
Lâmina-guia - Uma estrutura com calhas que suporta e guia
a motosserra.
Bainha da lâmina-guia - Caixa instalada sobre a lâmina-guia
para impedir o contacto dos dentes quando a serra não estiver
a ser utilizada.
Contra-golpe - O movimento de contra-golpe ou ascendente,
ou ambos, da lâmina-guia ocorrem quando a motosserra
perto do bocal da área superior da lâmina-guia entra em
contacto com um objecto, por exemplo, um tronco ou um
ramo, ou quando a madeira fecha e bloqueia a motosserra
durante o corte.
Contra-golpe, bloqueio - O contra-golpe rápido da serra, que
pode ocorrer quando a madeira fecha e bloqueia a motosserra
em movimento no corte, ao longo da parte superior da
lâmina-guia.
Contra-golpe, rotativo - O movimento ascendente e de contragolpe rápido da serra, que pode ocorrer quando a corrente
da serra em movimento perto da parte superior da ponta da
lâmina-guia entra em contacto com um objecto, como, por
exemplo, um tronco ou um ramo.
Corte de pernadas - Remover os ramos de uma árvore caída
Corrente de contra-golpe reduzido - Uma corrente que reduz
os requisitos de desempenho do contra-golpe. (quando é
testado numa amostra representativa das motosserras.)
Posição normal de corte - As posições empregues para
efectuar as operações de abate e corte.
Corte inferior em entalhes - Um corte de entalhe numa árvore
que orienta a queda da árvore.
•
•
•
•
•
•
•
•
Pega traseira - A pega de apoio localizada na ou na direcção
da parte da frente da motosserra.
Lâmina-guia de contra-golpe reduzido - Uma
lâmina-guia que reduz consideravelmente o recuo, de
maneira comprovada.
Corrente de serra de substituição - Uma corrente que reduz
os requisitos de desempenho de recuo quando é testada com
motosserras específicas.
Motosserra - Uma corrente com dentes de corte, que corta
a madeira e accionada pelo motor e é suportada pela
lâmina guia.
Protecção com reentrâncias - As reentrâncias utilizadas
durante o corte ou abate para rodar a serra e manter a posição
durante a serragem.
Interruptor - Um dispositivo que, quando é accionado, liga
ou interrompe um circuito de potência eléctrica ao motor
da motosserra.
Ligação do interruptor - O mecanismo que transmite
movimento de um gatilho ao interruptor.
Bloqueio do interruptor - Um batente móvel que impede
o funcionamento acidental do interruptor até ser
accionado manualmente.
Uso pretendido
A motosserra DCM575 da DeWALT é ideal para aplicações de
poda e cortar troncos até 35 cm de diâmetro.
Riscos residuais
Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança relevantes
e da implementação de dispositivos de segurança, alguns riscos
residuais não podem ser evitados. Estes riscos são os seguintes:
• Danos auditivos.
• Risco de ferimentos causados por partículas voadoras.
• Risco de queimaduras devido aos acessórios ficarem quentes
durante a respectiva utilização.
• Risco de ferimentos pessoais devido a uma
utilização prolongada.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma voltagem
específica. Verifique sempre se a voltagem da bateria
corresponde à indicada na placa com os requisitos de
alimentação. Além disso, certifique-se também de que a
voltagem do seu carregador corresponde à da rede eléctrica.
O seu carregador da DeWALT possui isolamento
duplo, em conformidade com a norma EN60335.
Por conseguinte, não é necessária qualquer ligação
à terra.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este tem de ser
substituído por um cabo especialmente preparado, disponível
através dos centros de assistência da DeWALT.
Utilizar uma extensão
Não deve ser utilizada qualquer extensão a menos que seja
absolutamente necessário. Utilize uma extensão aprovada
adequada para a potência da alimentação do seu carregador
139
Português
(consulte os Dados técnicos). O diâmetro mínimo do fio
condutor é 1 mm2; o comprimento máximo da extensão é 30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o cabo
na íntegra.
•
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
•
Carregadores
Os carregadores da DeWALT não requerem ajuste e foram
concebidos para uma operação tão fácil quanto possível.
Instruções de Segurança Importantes Para
Todos os Carregadores de Baterias
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES: este manual inclui instruções de
funcionamento e segurança importantes para carregadores de
bateria compatíveis (consulte Dados técnicos).
• Antes de utilizar o carregador, leia todas as instruções e sinais
de aviso indicados no carregador, na bateria e no aparelho
que utiliza a bateria.
ATENÇÃO: perigo de choque. Não permita a entrada de
líquidos no carregador. Pode ocorrer um choque eléctrico
ATENÇÃO: recomendamos a utilização de um dispositivo
de corrente residual com uma corrente residual de 30mA
ou menos.
CUIDADO: perigo de queimadura. Para reduzir o risco de
lesões, carregue apenas baterias recarregáveis DeWALT.
Outros tipos de baterias podem rebentar, causando lesões
pessoais e danos.
CUIDADO: as crianças devem ser vigiadas, para garantir
que não brincam com o aparelho.
AVISO: em determinadas condições, quando o carregador
está ligado à fonte de alimentação, os contactos de carga
expostos no interior do carregador podem entrar em
curto-circuito devido a material estranho. Os materiais
estranhos condutores como, por exemplo, mas não
limitado a, lã de aço, folha de alumínio ou qualquer
acumulação de partículas metálicas devem ser removidos
dos orifícios do carregador. Desligue sempre o carregador
da fonte de alimentação quando não estiver inserida
uma bateria no respectivo compartimento. Desligue o
carregador antes de proceder à limpeza.
• NÃO carregue a bateria com quaisquer carregadores
além dos especificados neste manual. O carregador e a
bateria foram concebidas especificamente para funcionarem
em conjunto.
• Estes carregadores foram concebidos para apenas para
carregar baterias recarregáveis DeWALT. Quaisquer
outras utilizações podem resultar em incêndio, choque
eléctrico ou electrocussão.
• Não exponha o carregador a chuva ou neve.
• Quando desligar o carregador da corrente, puxe pela
ficha e não pelo cabo. Isto permite reduzir o risco de danos
na ficha de alimentação eléctrica e do cabo.
• Certifique-se de que o cabo está colocado num local
onde não possa ser pisado, possa causar tropeções ou
esteja sujeito a danos ou tensão.
140
•
•
•
•
•
•
•
Não utilize uma extensão, a menos que seja
estritamente necessário. O uso de uma extensão
inadequada pode resultar num incêndio,choque eléctrico
ou electrocussão.
Não coloque objectos sobre o carregador nem o coloque
em cima de uma superfície macia que possa bloquear as
entradas de ventilação e causar calor interno excessivo.
Coloque o carregador num local afastado de fontes de calor. O
carregador é ventilado através de ranhuras na parte superior e
inferior da estrutura.
Não utilize o carregador se o cabo ou a ficha estiverem
danificados—substitua-os de imediato.
Não utilize o carregador se tiver sofrido um golpe
brusco, se o deixar cair ou se ficar de algum modo
danificado. Leve-o para um centro de assistência autorizado.
Não desmonte o carregador; leve-o para um centro
de assistência autorizado, no caso de ser necessário
assistência ou reparação. Uma nova montagem incorrecta
pode resultar em choque eléctrico, electrocussão ou incêndio.
Se o cabo de alimentação ficar danificado, deve enviá-lo
de imediato para o fabricante, agente de assistência ou um
responsável devidamente qualificado para que possa ser
substituído, de modo a evitar qualquer situação de perigo.
Desligue o carregador da tomada antes de proceder
a qualquer trabalho de limpeza. Isto reduz o risco de
choque eléctrico. A remoção da bateria não reduz este tipo
de risco.
NUNCA tente ligar 2 carregadores ao mesmo tempo.
O carregador foi concebido para funcionar com uma
potência eléctrica doméstica padrão de 230 V. Não tente
utilizá-lo com qualquer outro tipo de tensão. Isto não se
aplica ao carregador do automóvel.
Carregar uma bateria (Fig. B)
1. Ligue o carregador numa tomada adequada antes de inserir
a pilha.
2. Insira a bateria 7 no carregador, certificando-se de que fica
totalmente encaixada no carregador. O indicador luminoso
vermelho (de carga) pisca repetidamente, indicando que o
processo de carga foi iniciado.
3. A conclusão do processo de carga é indicado pelo indicador
luminoso vermelho, que permanece ligado de maneira
contínua. A bateria fica totalmente carregada e pode ser
utilizada nesta altura ou pode deixá-la no carregador. Para
retirar a bateria do carregador, prima o botão de libertação
na bateria 15 .
NOTA: Para assegurar o máximo desempenho e vida útil das
baterias de iões de lítio, carregue a bateria totalmente antes de
utilizar o produto pela primeira vez.
Funcionamento do carregador
Consulte os indicadores abaixo para saber qual é o estado do
processo de carga da bateria.
Português
Indicadores de carga
em carga
totalmente carregada
retardação de calor/frio da bateria*
*O indicador luminoso vermelho continua a piscar, mas acendese um indicador luminoso amarelo durante esta operação.
Quando a bateria atingir a temperatura adequada, o indicador
luminoso amarelo desliga-se e o carregador continua o
processo de carga.
O(s) carregador(es) compatível(eis) não carrega uma bateria
defeituosa. O carregador indica que a bateria está defeituosa ao
não acender-se ou apresentando um problema na bateria ou
aparece um padrão intermitente no carregador.
NOTA: isto pode também indicar que se trata de um problema
no carregador.
Se o carregador indicar uma falha, leve o carregador e a bateria
um centro de assistência autorizado para que sejam submetidos
a um teste.
Retardação de calor/frio
Quando o carregador detecta que uma bateria está demasiado
quente ou fria, inicia automaticamente a retardação de calor/
frio, interrompendo o processo de carga até a bateria atingir
a temperatura adequada. Em seguida, o carregador muda
automaticamente para o modo de carga. Esta função assegura a
duração máxima da bateria.
Uma bateria fria fica carregada a uma velocidade mais lenta do
que uma bateria quente. A bateria irá carregar a essa taxa mais
lenta durante todo o ciclo de carga e não recupera a taxa de
carga máxima, mesmo que a bateria aqueça.
O carregador DCB118 está equipado com uma ventoinha
interna para arrefecer a bateria. A ventoinha liga-se
automaticamente quando a ventoinha tem de ser arrefecida.
Nunca utilize o carregador se a ventoinha não funcionar
correctamente ou se as aberturas de ventilação estiverem
obstruídas. Não permita a entrada de objectos estranhos no
interior do carregador.
Sistema de protecção electrónica
As baterias de iões de lítio XR foram concebidas com um
Sistema de protecção electrónica que protege a bateria contra
sobrecarga, sobreaquecimento ou descarga profunda.
A ferramenta desliga-se automaticamente se o Sistema
de protecção electrónica for activado. Se isto ocorrer,
coloque a bateria de iões de lítio no carregador até ficar
totalmente carregada.
Monte o carregador com firmeza com parafusos de placa
de gesso (adquiridos em separado) a uma distância de pelo
menos 25,4 mm com uma cabeça do parafuso com 7–9 mm de
diâmetro, aparafusado em madeira a uma profundidade ideal
de cerca de 5,5 mm do parafuso exposto. Alinhe as ranhuras na
parte de trás do carregador com os parafusos expostos e insiraos por completo nas ranhuras.
Instruções de limpeza do carregador
ATENÇÃO: perigo de choque. Desligue o carregador
da tomada de CA antes de proceder à limpeza. A
sujidade e gordura podem ser removidas a partir do
exterior do carregador com um pano ou uma escova
suave não metálica. Não utilize água ou outros produtos
de limpeza. Nunca deixe entrar qualquer líquido dentro da
ferramenta. Da mesma forma, nunca mergulhe qualquer
peça da ferramenta num líquido.
Baterias
Instruções de segurança importantes para
todas as baterias
Ao encomendar baterias sobresselentes, certifique-se de que
inclui a referência do catálogo e a voltagem.
A bateria não irá estar totalmente carregada quando a retirar
da embalagem pela primeira vez. Antes de utilizar a bateria
e o carregador, leia as instruções de segurança abaixo. Em
seguida, siga os procedimentos de carregamento indicados
nas instruções.
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES
•
•
•
•
•
•
Montagem na parede
Estes carregadores foram concebidos para montagem na
parede ou para serem colocados numa mesa ou numa
superfície de trabalho. Se forem montados numa parede,
coloque o carregador perto de uma tomada eléctrica e
afastado de cantos ou outras obstruções que possam impedir
a circulação de ar. Utilize a parte de trás do carregador como
base para a fixação dos parafusos de montagem na parede.
•
Não carregue ou utilize baterias em ambientes
explosivos, como, por exemplo, na presença de líquidos,
gases ou poeiras inflamáveis. A colocação ou remoção da
bateria do carregador pode inflamar as poeiras ou os fumos.
Nunca force a entrada da bateria no carregador.
Nunca modifique a bateria de modo a encaixá-la num
carregador não compatível, porque pode romper,
causando lesões pessoais graves.
Carregue as baterias apenas em carregadores DeWALT.
NÃO salpique nem coloque a bateria dentro de água ou de
outros líquidos.
Não armazene nem utilize a ferramenta e a bateria em
locais onde a temperatura possa atingir ou exceder
40 ˚C (tais como barracões ao ar livre ou construções de
metal durante o Verão).
Não incinere a bateria, mesmo se esta estiver
gravemente danificada ou completamente esgotada.
A bateria pode explodir se for exposta a uma chama. São
produzidos vapores e materiais tóxicos quando as baterias de
iões de lítio são queimadas.
Se o conteúdo da bateria entrar em contacto com a sua
pele, lave imediatamente a área afectada com sabão
suave e água. Se o líquido da bateria entrar em contacto
com os seus olhos, passe-os (abertos) por água durante 15
minutos ou até a irritação passar. Se for necessária assistência
médica, o electrólito da bateria é composto por uma mistura
de carbonatos orgânicos líquidos e sais de lítio.
141
Português
•
O conteúdo das células de uma bateria aberta poderá
causar irritação respiratória. Respire ar fresco. Se os
sintomas persistirem, procure assistência médica.
ATENÇÃO: risco de queimadura. O líquido da bateria
poderá ser inflamável se for exposto a faíscas ou a
uma chama.
ATENÇÃO: nunca tente abrir a bateria, seja qual for
o motivo. Se a bateria estiver rachada ou danificada,
não a insira no carregador. Não esmague, deixe cair
nem danifique a bateria. Não utilize uma bateria ou um
carregador que tenha sofrido um golpe brusco, uma
queda, atropelamento ou danificada de algum modo
(por exemplo, perfurada por um prego, atingida com um
martelo ou pisada). Pode ocorrer um choque eléctrico
ou electrocussão. As baterias danificadas devem ser
devolvidas ao centro de assistência para reciclagem.
ATENÇÃO: perigo de incêndio. Quando armazenar
ou transportar a bateria, não deixe que objectos
metálicos entrem em contacto com os terminais
expostos da bateria. Por exemplo, não coloque a bateria
dentro de aventais, bolsos, caixas de ferramentas, caixas
de kits de produtos, gavetas, etc., com pregos soltos,
parafusos, chaves, etc.
CUIDADO: quando não utilizar a ferramenta, deve
colocá-la de lado numa superfície estável, de modo a
que ninguém tropece nem sofra uma queda. Algumas
ferramentas com baterias grandes ficam na vertical
dentro da bateria, mas podem ser facilmente derrubadas.
Transporte
ATENÇÃO: Perigo de incêndio. O transporte das pilhas
pode dar origem a um incêndio se os terminais da pilha
entrarem em contacto inadvertidamente com os materiais
condutores. Quando transportar as pilhas, certifique-se de
que os terminais da pilha estão protegidos e devidamente
isolados de materiais que possam entrar em contacto com
eles e causar um curto-circuito.
As pilhas da DeWALT estão em conformidade com todas as
regulamentações de expedição aplicáveis, de acordo com os
padrões jurídicos e de indústria, que incluem as Recomendações
da ONU sobre o transporte de mercadorias perigosas;
disposições relativas a mercadorias perigosas da Associação do
Transporte Aéreo Internacional (IATA), Regulamentações do
código marítimo internacional para o transporte de mercadorias
perigosas (IMDG) e o Acordo europeu relativo ao transporte
rodoviário internacional de mercadorias perigosas (ADR). As
pilhas de iões de lítio foram testadas de acordo com a secção
38,3 das Recomendações da ONU no que respeita ao Transporte
de Mercadorias Perigosas: Manual de Ensaios e Critérios.
Na maioria dos casos, o envio de uma bateria DeWALT não
terá de ser classificado como Material perigoso de Classe
9 totalmente regulado. Em geral, apenas os envios que
contenham uma bateria de iões de lítio com uma taxa
energética superior a 100 watt-horas (Wh) serão enviados como
Classe 9 totalmente regulada. Todas as baterias de iões de lítio
têm uma classificação de watt-horas assinalada na bateria.
Além disso, devido às complexidades de regulamentação, a
142
DeWALT não recomenda o envio de baterias de iões de lítio por
transporte aéreo, independentemente da classificação de watthoras. O envio de ferramentas com baterias (conjunto) enviado
por transporte aéreo será isento se a classificação de watt-horas
da bateria não for superior a 100 watts-horas.
Independentemente de uma expedição ser considerada
isenta ou totalmente regulamentada, é da responsabilidade
do expedidor consultar as mais recentes regulamentações
para a embalagem, etiquetagem/marcação e exigências
de documentação.
As informações indicadas nesta secção do manual são
fornecidas de boa fé e acredita-se que são precisas aquando
da elaboração do documento. No entanto, não é fornecida
qualquer garantia, expressa ou implícita. É da responsabilidade
do comprador garantir que as respectivas actividades estão em
conformidade com as regulamentações aplicáveis.
Transportar a bateria FLEXVOLTTM
A bateria DeWALT FLEXVOLTTM tem dois modos: Utilização
e transporte.
Modo de utilização: Quando a bateria FLEXVOLTTM não está
instalada ou está instalada num equipamento DeWALT de
18 V, funciona como uma bateria de 18 V. Quando a bateria
FLEXVOLTTM está instalada num equipamento de 54 V ou de
108 V (duas baterias de 54 V), funciona como uma bateria de
54 V.
Modo de transporte: Quando a tampa está montada na
bateria FLEXVOLTTM, isso significa que a bateria está no modo de
transporte. Mantenha a tampa colocada quando transportar a
bateria.
No modo Transporte, os conjuntos
de células são desligados
electricamente da bateria, o que
dá origem a 3 baterias com uma
capacidade nominal de watt-hora (Wh) mais reduzida, em
comparação com 1 bateria com uma capacidade nominal de
watt-hora. Esta capacidade superior de 3 baterias com uma
capacidade nominal de watt-hora mais reduzida pode isentar a
bateria de determinadas regras de transporte impostas às
baterias de watt-hora de maior capacidade.
Por exemplo, a classificação Exemplo de marca de etiqueta de utilização
e transporte
Wh (watt-hora) de
transporte pode indicar
3 x 36 Wh, o que significa
3 pilhas de 36 Wh cada.
A classificação de Wh de utilização pode indicar 108 Wh (é
necessário utilizar 1 pilha).
Recomendações de armazenamento
1. O melhor local de armazenamento será um local fresco e
seco, afastado da luz directa do sol e de fontes de calor ou
de frio. Para obter o máximo desempenho e a maior vida útil
possíveis das baterias, guarde-as à temperatura ambiente
quando não estiverem a ser utilizadas.
2. Para um armazenamento prolongado, é recomendável
armazenar a bateria totalmente carregada num local
Português
fresco, seco e afastado do carregador para obter os
melhores resultados.
NOTA: as baterias não devem ser armazenadas totalmente sem
carga. É necessário recarregar a bateria antes de a utilizar.
Etiquetas no carregador e na bateria
Além dos símbolos indicados neste manual, os rótulos no
carregador e na bateria podem apresentam os seguintes
símbolos:
L eia o manual de instruções antes de utilizar
este equipamento.
Consulte os Dados técnicos para ficar a saber o
tempo de carregamento.
Não toque nos contactos com objectos condutores.
Não carregue baterias danificadas.
Não exponha o equipamento à água.
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1Motosserra
1Bainha
1 Lâmina-guia de 40 cm
1 Corrente de 40 cm
1 Manual de instruções
NÃO INCLUI BATERIA OU CARREGADOR
1 Bateria de iões de lítio**
1 Carregador para baterias de iões de lítio**
**Incluído apenas no modelo DCM575X1
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os acessórios foram
danificados durante o transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente e compreender
todas as instruções neste manual antes de utilizar
o equipamento.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de utilizar
este equipamento.
ande substituir imediatamente quaisquer
M
cabos danificados.
Use uma protecção auditiva.
arregue a bateria apenas com uma temperatura
C
ambiente entre 4 ˚C e 40 ˚C.
Use uma protecção ocular.
Apenas para uso dentro de casa.
Não deixe a motosserra à chuva.
esfaça-se da bateria de uma forma
D
ambientalmente responsável.
O contacto com a ponta pode fazer com que a lâminaguia se desloque de repente para cima e para trás e
causar ferimentos graves.
Carregue as baterias da DeWALT apenas com os
carregadores DeWALT concebidos para o efeito.
O carregamento de baterias que não sejam as
baterias específicas DeWALT com um carregador
da DeWALT pode fazer com que rebentem ou dar
origem a situações de perigo.
Não queime a bateria.
UTILIZAÇÃO (sem bolsa de transporte). Exemplo:
a classificação de Wh indica 108 Wh (1 pilha com
108 Wh).
TRANSPORTE (com bolsa de transporte
incorporada). Exemplo: a classificação de Wh indica
3 x 36 Wh (3 pilhas de 36 Wh).
Tipo de bateria
O modelo DCM575 utiliza uma pilha de 54 volts.
Podem ser utilizadas as seguintes baterias: DCB546, DCB547.
Consulte os Dados Técnicos para obter mais informações.
O contacto da ponta da lâmina-guia com qualquer
objecto deve ser evitado.
A direcção de rotação da motosserra.
Utilize sempre as duas mãos quando controlar
a motosserra.
Desligue a ferramenta. Antes de ser realizada qualquer
operação de manutenção na ferramenta, remova a
bateria da ferramenta.
Potência sonora garantida pela directiva 2000/14/CE.
Posição do Código de data
O código de data, o qual também inclui o ano de fabrico, está
impresso na superfície do equipamento.
Exemplo:
2016 XX XX
Ano de fabrico
143
Português
Descrição (Fig. A)
ATENÇÃO: nunca modifique a ferramenta eléctrica nem
qualquer um dos seus componentes. Tal poderia resultar
em danos ou ferimentos.
1 Interruptor de accionamento de velocidade variável
2 Alavanca de desbloqueio
3 Travão da corrente/guarda-mão dianteiro
4 Lâmina-guia
5 Corrente da serra
6 Cobertura da roda dentada
7 Baterias
8 Botão de bloqueio de ajuste da lâmina-guia
9 Botão de tensão da correia
10 Indicador do nível do óleo
11 Bainha da lâmina-guia
12 Pega traseira
13 Pega frontal
14 Compartimento da bateria
15 Patilha de libertação das baterias
16 Tampa do óleo (não apresentada)
Uso pretendido
A motosserra foi concebida aplicações de corte profissionais.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou na
presença de gases ou líquidos inflamáveis.
Esta motosserra é uma ferramenta eléctrica profissional.
NÃO permita que crianças entrem em contacto com as
mesmas. É necessária supervisão quando estas ferramentas
forem manuseadas por utilizadores inexperientes.
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo
crianças) que sofram de capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, falta de experiência e/ou conhecimentos,
a menos que estejam acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua segurança. As crianças nunca devem
ficar sozinhas com este produto.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos
graves, desligue a ferramenta e retire a bateria
antes de efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/
instalar dispositivos complementares ou acessórios.
Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.
ATENÇÃO: utilize apenas baterias e
carregadores DeWALT.
Inserir e retirar a bateria da ferramenta
(Fig. C–E)
NOTA: para obter os melhores resultados, certifique-se de que a
bateria 7 está totalmente carregada antes de a utilizar.
Instalar a bateria da ferramenta
1. Alinhe a bateria 7 com as calhas no interior da ferramenta
(Fig. C).
144
2. Deslize-a para dentro da ferramenta até a bateria encaixar
com firmeza e ouvir um som de encaixe no respectivo local.
Retirar a bateria da ferramenta
1. Prima a patilha de libertação 15 e puxe a bateria com
firmeza para fora da pega da ferramenta (Fig. D).
2. Insira a bateria no carregador, tal como descrito na secção
do carregador indicada neste manual.
Baterias para o indicador do nível de
combustível (Fig. E)
Algumas baterias DeWALT incluem um indicador de nível de
combustível, composto por três indicadores luminosos LED
verdes que indicam o nível de carga restante na bateria.
Para activar o indicador do nível de combustível, prima
e mantenha premido o botão do indicador do nível de
combustível 17 . Uma combinação dos três indicadores
luminosos LED verdes acende-se, indicando o nível da carga
restante. Se o nível da carga na bateria for inferior ao limite
utilizável, o indicador do nível de combustível não se acende e é
necessário voltar a carregar a bateria.
NOTA: o indicador do nível de combustível é apenas
uma indicação da carga restante na bateria. Não indica o
funcionamento da ferramenta e está sujeito a variações, com
base nos componentes do produto, temperatura e aplicação do
utilizador final.
MONTAGEM
Instalar a lâmina-guia e a serra da corrente
(Fig. A, F–H, K)
CUIDADO: a cadeia é afiada. Utilize sempre luvas de
protecção durante utilizar a corrente. A corrente é afiada e
pode cortá-lo quando não estiver a ser utilizada.
ATENÇÃO: corrente afiada em movimento. Para evitar
um accionamento acidental, certifique-se de que remove
a bateria da ferramenta antes de efectuar as seguintes
operações. Se não o fizer, poderão ocorrer ferimentos
pessoais graves.
A corrente da serra 5 e a lâmina-guia 4 estão guardadas
em separado na embalagem. A corrente tem de ser instalada
na lâmina-guia e ambas têm de ser instaladas no corpo
da ferramenta.
• Coloque a serra numa superfície lisa e regular.
• Rode a alavanca de bloqueio para cima e rode o botão de
bloqueio de ajuste da lâmina-guia 8 para a esquerda, como
indicado na Figura F para remover a cobertura da roda
dentada 6 .
• Usando luvas de protecção, agarre na corrente da serra 5 e enrole-a à volta da lâmina-guia 4 , certificando-se de
que os dentes estão virados para a direcção correcta (veja a
Figura K)
• Certifique-se de que a corrente foi inserida correctamente
na ranhura à volta de toda a lâmina-guia.
• Coloque a corrente da serra à volta da roda dentada 18 .
Enquanto alinha a ranhura na lâmina-guia com o pino
de aperto da corrente 20 , e o parafuso 19 , na base da
ferramenta, como indicado na Figura G.
• Quando estiver instalado, mantenha a lâmina-guia fixa e
volte a colocar a cobertura da roda dentada 6 . Certifiquese de que o orifício do parafuso de montagem de tensão
sem ferramenta fica anilhado com o parafuso 19 , no
compartimento principal. Rode para cima a alavanca de
bloqueio e rode o botão de bloqueio de ajuste da lâminaguia 8 para a direita até encaixar, afrouxe o botão uma volta
completa, de modo a que a corrente da serra fique com a
tensão adequada.
• Rode o botão de tensão da corrente 9 para a direita para
aumentar a tensão, como indicado na Figura H. Certifique-se
de que a corrente da serra 5 está bem apertada à volta da
lâmina-guia 4 . Aperte o botão de bloqueio de ajuste da
lâmina-guia até encaixar. A lâmina fica fixa após três cliques.
Não é necessário apertar mais a lâmina.
Ajustar a tensão da corrente (Fig. A, I )
CUIDADO: a cadeia é afiada. Utilize sempre luvas de
protecção durante utilizar a corrente. A corrente é afiada e
pode cortá-lo quando não estiver a ser utilizada.
ATENÇÃO: corrente afiada em movimento. Para evitar
um accionamento acidental, certifique-se de que remove
a bateria da ferramenta antes de efectuar as seguintes
operações. Se não o fizer, poderão ocorrer ferimentos
pessoais graves.
• Com a serra colocada numa superfície plana e firme,
verifique a tensão da corrente da serra 5 . A tensão está
correcta quando a corrente encaixar depois de ser puxada a
3 mm de distância da lâmina-guia 4 com pouca força por
parte do indicador e o polegar, como indicado na Figura I.
Não deve haver uma folga entre a lâmina-guia e a corrente
na parte inferior, como indicado na Figura I.
• Para ajustar a tensão da corrente da serra, rode a patilha de
bloqueio para cima e rode o botão de bloqueio de ajuste da
lâmina-guia 8 para a esquerda uma volta completa. Rode
o botão de tensão da corrente 9 para a direita até a tensão
da corrente estar correcta, de acordo com as instruções
indicadas acima.
• Não aplique uma tensão excessiva na corrente, pois pode
provocar um desgaste excessivo e reduzir a duração da
lâmina-guia e da corrente.
• Quando a tensão da corrente estiver correcta, aperte o
botão de bloqueio de ajuste da lâmina-guia com firmeza.
NOTA: O botão de bloqueio de ajuste da lâmina-guia tem um
sistema de aperto de fixação. A cobertura da roda dentada fica
fixa após três cliques. Não é necessário apertar mais a lâmina.
• Se a correia for nova, verifique a tensão frequentemente
(depois de retirar a bateria) durante as primeiras 2 horas de
utilização, uma vez que a nova correia estica ligeiramente.
Substituir a corrente da serra (Fig. A, K)
CUIDADO: a cadeia é afiada. Utilize sempre luvas de
protecção durante utilizar a corrente. A corrente é afiada e
pode cortá-lo quando não estiver a ser utilizada.
Português
ATENÇÃO: corrente afiada em movimento. Para evitar
um accionamento acidental, certifique-se de que remove
a bateria da ferramenta antes de efectuar as seguintes
operações. Se não o fizer, poderão ocorrer ferimentos
pessoais graves.
• Rode a patilha de bloqueio para cima e rode o botão de
bloqueio de ajuste da lâmina-guia 8 para a esquerda para
aliviar a tensão da correia.
• Retire a cobertura da roda dentada 6 , como descrito na
secção Instalar a lâmina-guia e a corrente da serra.
• Levante a corrente da serra gasta 5 da ranhura na lâminaguia 4 .
• Coloque a nova corrente na ranhura da lâmina-guia,
certificando-se de que os dentes da serra estão virados para
o sentido correcto, fazendo corresponder a seta na corrente
com o gráfico na cobertura da roda dentada 6 , como
indicado na Figura K.
• Siga as instruções sobre como Instalar a lâmina-guia e a
corrente da serra.
A corrente e a lâmina-guia de substituição estão disponíveis no
seu centro de assistência DeWALT mais próximo.
• A DCM575 requer a correia de substituição # DWRC1600,
número de peça de serviço 90618541. Lâminaguia de substituição de 40 cm, número de peça de
serviço 90641855.
Lubrificação da corrente da serra e lâminaguia (Fig. L)
Sistema automático de lubrificação
Esta motosserra encontra-se equipada com um sistema
automático de lubrificação, que mantém a corrente da serra e
a lâmina-guia permanentemente lubrificadas. O indicador do
nível do óleo 10 mostra o nível do óleo na motosserra. Se o
nível de óleo for inferior a um quarto do depósito cheio, retire a
bateria da motosserra e volte a encher o tipo de óleo correcto.
Quando terminar o corte, esvazie sempre o depósito de óleo.
NOTA: Utilize um óleo para lâminas-guia e correntes de
qualidade elevada para uma lubrificação adequada da corrente
e da lâmina-guia. Como substituto temporário, pode utilizar o
óleo de motor SAE30 não adequado para detergentes. Quando
podar árvores, é recomendável utilizar um óleo para lâminasguia e correntes de origem vegetal. O óleo mineral não é
recomendado, porque pode causar danos nas árvores. Nunca
utilize óleo usado ou um óleo muito espesso. Estes podem
danificar a motosserra.
Encher o depósito de lubrificante
• Rode para baixo a alavanca de bloqueio e desaperte para
a esquerda um quarto de volta e depois retire a tampa do
óleo 16 . Encha o depósito com a quantidade de óleo para
lâminas-guia e correntes recomendada até o nível atingir o
topo do indicador do nível de óleo 10 .
• Volte a colocar a tampa do óleo e aperte-a para a direita um
quarto de volta. Rode para cima a alavanca de bloqueio para
a posição de bloqueio.
145
Português
• Substitua periodicamente a serra da corrente e verifique
o indicador do nível de óleo para assegurar a lubrificação
adequada da lâmina-guia e da corrente.
Transportar a serra (Fig. A, M)
• Quando transportar a serra, retire sempre a bateria
da ferramenta e tape a lâmina-guia 4 com a bainha
11 (Figura M).
• Engate o travão da corrente puxando o travão da corrente/
guarda-mão dianteiro 3 para a frente.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: cumpra sempre as instruções de segurança e
os regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos
graves, desligue a ferramenta e retire a bateria
antes de efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/
instalar dispositivos complementares ou acessórios.
Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.
Posição correcta das mãos (Fig. A, J)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
utilize SEMPRE a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na figura).
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
segure SEMPRE a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por parte da mesma.
A posição correcta das mãos requer a colocação da mão
esquerda na pega dianteira 13 e a direita na pega traseira 12 .
Utilizar a motosserra (Fig. A, N–O)
ATENÇÃO: leia e compreenda todas as instruções. O
não cumprimento de todas as instruções indicadas
abaixo pode resultar em choque eléctrico, incêndio e/ou
lesões graves.
• O guarda-mão contra recuo pode causar ferimentos
graves ou a morte. Consulte Instruções importantes de
segurança Guarda-mão contra recuo, para evitar
o risco de recuo.
• Não se estique demasiado ao trabalhar com a
ferramenta. Não corte acima do peito. Certifique-se
de que tem os pés bem assentes. Mantenha os pés
afastados. Divida o seu peso de maneira uniforme em
ambos os pés.
• Segure com firmeza a pega dianteira 13 com a mão
esquerda e, com a direita, segure a pega traseira
12 de modo a que seu corpo fique à esquerda da
lâmina guia.
• Não segure a motosserra pelo guarda-mão dianteiro/
travão da corrente 3 . Mantenha firme o ombro do
braço esquerdo para que o braço esquerdo fique
direito para suportar o recuo.
146
ATENÇÃO: nunca segure na ferramenta com as mãos
cruzadas (mão esquerda na pega traseira e mão direita na
pega dianteira).
ATENÇÃO: quando utilizar a motosserra, nunca alinhe
qualquer parte do seu corpo com a lâmina-guia 4 .
• Nunca trabalhe junto a uma árvore, numa posição
invulgar ou em cima de uma escada ou de outra
superfície instável. Pode perder o controlo da serra,
causando ferimentos graves.
• Mantenha a motosserra à velocidade máxima durante
toda a operação de corte.
• Deixe que seja a corrente a fazer o corte. Exerça
apenas uma pressão ligeira. Não coloque pressão na
motosserra quando terminar o corte.
ATENÇÃO: quando não utilizar a ferramenta, engate
sempre o travão da corrente e retire a bateria.
Interruptor de ligar/desligar
Certifique-se sempre de que tem os pés assentes e segure a
motosserra com firmeza com ambas as mãos e com o polegar e
os dedos à volta de ambas as pegas.
Esta ferramenta está equipada com um interruptor de
accionamento de velocidade variável. Para ligar a unidade,
certifique-se de que o travão da corrente não está engatado.
Prima a alavanca de desbloqueio 2 , indicada na Figura N e
prima o interruptor de accionamento 1 . Quando a unidade
estiver a funcionar, pode libertar a alavanca de desbloqueio.
Quanto mais premir o interruptor, maior será a velocidade
da ferramenta.
Para manter a unidade em funcionamento, deve continuar a
apertar o gatilho. Para desligar a ferramenta, liberte o gatilho.
NOTA: Se for aplicada demasiada força durante um corte, a serra
é desligada. Para reiniciar a serra, deve libertar a alavanca de
desbloqueio 2 e o interruptor de accionamento 1 . Em seguida,
inicie o corte aplicando menos força. Permita que a serra faça o
corte ao ritmo adequado.
ATENÇÃO: nunca tente bloquear um interruptor na
posição Ligado.
Accionar o travão da corrente
A motosserra está equipada com um sistema de travagem
da corrente do motor que pára a corrente rapidamente se
houver recuo.
• Remova a bateria da ferramenta.
• Para engatar o travão da corrente, empurre o travão da
corrente/guarda-mão dianteiro 3 para a frente até encaixar
no respectivo local.
• Puxe o travão da corrente/guarda-mão dianteiro 3 na
direcção da pega dianteira 13 para a posição “definida”,
como indicado na Figura O.
• A ferramenta está pronta a ser utilizada.
NOTA: No caso de recuo, a sua mão esquerda entra em
contacto com o guarda-mão dianteiro, empurrando-o
para a frente, em direcção à peça de trabalho. Isto faz parar
a ferramenta.
Português
Testar o travão da corrente
Teste o travão da corrente antes de qualquer utilização, para
certificar-se de que funciona correctamente.
• Coloque a ferramenta numa superfície lisa e firme.
Certifique-se de que a corrente da serra 5 está afastada
do solo.
• Segure a ferramenta com firmeza com ambas as mãos e
ligue a motosserra.
• Rode a mão esquerda para a frente à volta da pega dianteira
13 de modo a que as costas da mão entrem em contacto
com o travão da corrente/guarda-mão dianteiro 3 e o
empurrem para a frente, em direcção à peça de trabalho. A
corrente da serra pára de imediato.
NOTA: Se a serra não parar de imediato, deixe de utilizar a
ferramenta e leve-a para um centro de assistência DeWALT perto
de si.
ATENÇÃO: certifique-se de que acciona o travão da
corrente antes de efectuar o corte.
Técnicas de corte comuns
(Fig. A, P, Q, U, V, W)
impede o bloqueio da corrente da serra ou da lâmina-guia
quando fizer o segundo corte em entalhe (Figura V).
• Traço de abate - Faça o traço de abate a, pelo menos, 51
mm acima do corte de entalhe na horizontal. Mantenha o
traço de abate paralelo ao corte de entalhe na horizontal.
Faça o traço de abate para que haja madeira suficiente para
funcionar como dobradiça. A madeira de dobradiça impede
que a árvore fique torcida e caia para a direcção errada. Não
corte através da dobradiça (Figura V).
• À medida que o corte se aproxima da dobradiça, a árvore
deve começar a cair. Se a árvore não cair na direcção
pretendida ou se abanar e dobrar a corrente da serra,
pare o corte antes de o corte de abate ser concluído e use
cunhas para abrir o corte e deixar cair a árvore ao longo
da linha de corte pretendida. Quando a árvore começar
a cair, retire a motosserra da área de corte, pare o motor,
coloque a motosserra no cão e depois utilize o caminho de
fuga planeado. Esteja atento à queda de pernadas e preste
atenção aos seus pés.
Fig. V
DIRECÇÃO DA QUEDA
Abate
O processo de corte de uma árvore. Antes de cortar uma árvore,
certifique-se de que a bateria está totalmente carregada para
que possa terminar com uma única carga. Não corte árvores em
situações de vento forte.
ATENÇÃO: O derrube pode dar origem a ferimentos. Deve
ser efectuado apenas por pessoas com formação.
• Antes de efectuar os cortes, deve planear um caminho de
fuga. O caminho de fuga deve ser efectuado para trás e na
diagonal para a parte de trás da linha de queda prevista.
(Figura U)
Fig. U
TRAÇO DE ABATE
ENTALHE
FUGA
DIRECÇÃO DA
QUEDA
45°
ÁRVORE
• Antes de a operação de abate ser iniciada, tenha em
consideração a inclinação natural da árvore, a localização
dos ramos maiores e a direcção do vento para poder avaliar
o local de queda da árvore. Deve ter cunhas (de madeira,
plástico ou alumínio) e um macete pesado por perto. Retire
a sujidade, as pedras, cascas, pregos, agrafos e fios na árvore
onde pretende efectuar o corte.
• Corte inferior em entalhes - Faça um entalhe de 1/3 do
diâmetro da árvore, perpendicular à direcção da queda.
Faça primeiro o corte de entalhe inferior na horizontal. Isto
51 mm
51 mm
DOBRADIÇA
Corte de pernadas
Remover os ramos de uma árvore caída. Ao cortar as pernadas,
deixe as pernadas maiores da parte inferior a impedir que o
tronco fique apoiado no chão. Remova as pernadas pequenas
com um só corte. Os ramos sob tensão devem ser cortados a
partir da parte inferior do ramo para cima, para evitar que a serra
da corrente fique dobrada, como indicado na Figura P. Corte as
pernadas a partir do lado oposto, mantendo o tronco da árvore
entre si e a serra. Nunca corte com a serra entre as perna nem se
sente sobre a pernada a cortar.
Corte transversal do tronco
ATENÇÃO: é recomendável que os utilizadores
inexperientes pratiquem os cortes num cavalete
de serrador.
Podem também praticar numa árvore ou num tronco cortado.
Como cortar depende de como o tronco está apoiado. Utilize
um cavalete (Figura Q) sempre que possível.
• Faça sempre um corte com a corrente a funcionar à
velocidade máxima.
• Coloque a haste inferior 22 da motosserra por trás da área
do corte inicial, como indicado na Figura W.
• Ligue a motosserra e depois rode a corrente e a lâmina-guia
na direcção da árvore, utilizando a haste como dobradiça.
147
Português
• Quando a serra da corrente ficar a um ângulo de 45 graus,
nivele a serra da corrente novamente e repita os passos até
o corte ser terminado por completo.
• Se a árvore for apoiada em todo o comprimento, faça
um corte a partir do topo (corte superior), mas evite
cortar a terra, porque pode fazer com que a serra fique
embotada rapidamente.
Fig. W
CORTE A PARTIR DO TOPO (CORTE
22
SUPERIOR) EVITE CORTAR TERRA
CUIDADOS E MANUTENÇÃO
Utilize apenas sabão neutro e um pano húmido para limpar
a ferramenta. Não utilize dissolventes para limpar a caixa de
plástico da serra. Nunca deixe entrar qualquer líquido dentro da
ferramenta. Da mesma forma, nunca mergulhe qualquer peça
da ferramenta num líquido.
IMPORTANTE: Para garantir a SEGURANÇA e FIABILIDADE
do produto as reparações, manutenção e ajustes devem ser
executados por um centro de assistência autorizado da DeWALT,
utilizando sempre peças sobresselentes originais.
Uma manutenção regular assegura à motosserra uma
duração prolongada.
Corrente e lâmina-guia
• Figura X- Quando é suportada numa extremidade
Primeiro, faça um corte de 1/3 de diâmetro a partir do
lado inferior (corte inferior). Em seguida, inicie o corte final,
efectuando um corte superior na direcção do primeiro corte.
Fig. X
2.º CORTE SUPERIOR (2/3 DE
DIÂMETRO) PARA TER ACESSO
AO 1.º CORTE (PARA EVITAR
BLOQUEIO) 2
11
1.º CORTE INFERIOR (1/3
DE DIÂMETRO) PARA
EVITAR FRAGMENTAÇÃO
• Figura Y- Quando apoiado em ambas as extremidades.
Primeiro, corte 1/3 para baixo a partir do corte superior. Em
seguida, inicie o corte final, efectuando um corte inferior nos
2/3 inferiores na direcção do primeiro corte.
Fig. Y
1.º CORTE SUPERIOR (1/3
DE DIÂMETRO) PARA
EVITAR FRAGMENTAÇÃO
2.º CORTE INFERIOR (2/3
DE DIÂMETRO) PARA IR AO
ENCONTRO DO 1.º CORTE
(PARA EVITAR BLOQUEIO) • Se estiver num declive, coloque-se na parte ascendente
do tronco. Quando fizer “cortes completos”, para manter
o controlo total, reduza a pressão de corte perto da
extremidade do corte sem aliviar a pressão nas pegas da
motosserra. Não deixe que a corrente entre em contacto
com o chão. Depois de terminar o corte, aguarde que
a corrente da serra pare antes de mover a motosserra.
Desligue sempre o motor antes de efectuar outro corte.
148
Após algumas horas de utilização, retire a cobertura da roda
dentada, a lâmina-guia e a corrente e limpe-os bem com
uma escova de cerdas macias. Certifique-se de que o orifício
de lubrificação na lâmina-guia não apresenta resíduos.
Quando substituir correntes embotadas por correntes afiadas,
é aconselhável rodar a lâmina-guia da parte inferior para
a superior.
Afiar a corrente da serra (Fig. R–T)
CUIDADO: a cadeia é afiada. Utilize sempre luvas de
protecção durante utilizar a corrente. A corrente é afiada e
pode cortá-lo quando não estiver a ser utilizada.
ATENÇÃO: corrente afiada em movimento. Para evitar
um accionamento acidental, certifique-se de que remove
a bateria da ferramenta antes de efectuar as seguintes
operações. Se não o fizer, poderão ocorrer ferimentos
pessoais graves.
NOTA: As lâminas ficam imediatamente rombas se tocarem no
solo ou num prego durante o corte.
Para obter os melhores resultados desta motosserra, é
importante manter os dentes da corrente afiados. Siga estas
sugestões úteis para afiar a corrente da serra correctamente:
1. Para obter os melhores resultados, utilize uma lima de
4,5 mm e um porta-limas ou uma guia de lima para afiar
a corrente. Isto garante que obtém sempre os ângulos de
afiação correctos.
2. Coloque o suporte da lima achatado na placa superior e
indicador de profundidade da lâmina.
3. Figura R- Mantenha a linha de ângulo de afiação da placa
superior 21 correcta de 30° na guia da lima paralela à sua
corrente (lime a 60° a partir da corrente visualizada a partir
da parte lateral).
4. Afie primeiro as lâminas num dos lados da corrente. Lime
cada lâmina de dentro para fora. Em seguida, vire a serra ao
contrário e repita os processos (2,3,4) das lâminas no outro
lado da corrente.
NOTA: Utilize uma lima achatada para limar a parte superior
dos raspadores (parte da ligação da corrente à frente da
lâmina) para fiquem a cerca de 0,635 mm abaixo das pontas
das lâminas, como indicado na Figura S.
5. Figura T- Mantenha iguais todos os comprimentos
das lâminas.
Português
6. Se houver danos na superfície cromada das placas
superiores ou laterais, lime até remover os danos.
CUIDADO: depois de limar, a lâmina fica afiada, por isso
tenha cuidado especial atenção durante este processo.
NOTA: Sempre que afiar a corrente, perde parte da capacidade
de recuo reduzida, portanto deve ter especial atenção. É
recomendável utilizar a corrente apenas quatro vezes.
Acessórios
ATENÇÃO: a utilização de acessórios não recomendados
neste manual pode ser perigosa.
A corrente e a lâmina-guia de substituição estão disponíveis
no seu centro de assistência DeWALT autorizado mais próximo.
Só devem ser utilizados para correntes e lâminas-guia de
recuo reduzido.
Lâminas-guia e correntes disponíveis para o modelo DCM575:
• Lâmina-guia: 40 cm número de peça de serviço 90641855
46 cm número de peça de serviço N500117
• Corrente:
40 cm número de peça de serviço 90618541
46 cm número de peça de serviço N500152
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta eléctrica da DeWALT foi concebida para
funcionar durante um longo período de tempo com uma
manutenção mínima. Uma utilização continuamente satisfatória
depende de uma manutenção apropriada da ferramenta e de
uma limpeza regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos
graves, desligue a ferramenta e retire a bateria
antes de efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/
instalar dispositivos complementares ou acessórios.
Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.
O carregador e a bateria não são passíveis de reparação.
Lubrificação
Consulte Lubrificação da corrente da serra e lâmina-guia
(Fig. L)
Limpeza
ATENÇÃO: retire os detritos e as partículas da caixa da
unidade com ar comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das aberturas de
ventilação e à volta das mesmas. Use uma protecção
ocular e uma máscara contra o pó aprovadas ao efectuar
este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes ou outros
químicos abrasivos para limpar as peças não metálicas
da ferramenta. Estes químicos poderão enfraquecer
os materiais utilizados nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão suave. Nunca
deixe entrar qualquer líquido para dentro da ferramenta.
Da mesma forma, nunca mergulhe qualquer peça da
ferramenta num líquido.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas foram testados com
este produto os acessórios disponibilizados pela DeWALT,
a utilização de outros acessórios com esta ferramenta
poderá ser perigosa. Para reduzir o risco de ferimentos,
apenas deverão ser utilizados acessórios recomendados
pela DeWALT com este produto.
Consulte o seu revendedor para obter mais informações sobre
os acessórios apropriados.
Proteger o meio ambiente
Recolha separada. Os produtos e baterias indicados
com este símbolo não devem ser eliminados em
conjunto com resíduos domésticos comuns.
Os produtos e as baterias contêm materiais que
podem ser recuperados ou reciclados, o que reduz a procura
de matérias-primas. Recicle o equipamento eléctrico de acordo
com as disposições locais. Estão disponíveis mais informações
em www.2helpU.com.
Bateria recarregável
Esta bateria de longa duração tem de ser recarregada
quando deixar de produzir energia suficiente nas tarefas que
anteriormente eram realizadas com facilidade. No fim da sua
vida útil, elimine-a com o devido respeito pelo meio ambiente:
• Descarregue completamente a bateria e em seguida retire-a
da ferramenta.
• As baterias de iões de lítio são recicláveis. Entregue-as ao
seu fornecedor ou coloque-as num ecoponto. As baterias
recolhidas serão recicladas ou eliminadas correctamente.
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Problema
Solução
A unidade não é iniciada. • Verifique a instalação
da bateria.
• Verifique os requisitos para
carregar a bateria.
• Verifique se o desbloqueio está
totalmente premido antes de
deslocar o gatilho principal.
A unidade desliga-se
• Carregue a bateria.
durante a utilização.
• A unidade está a ser
forçada. Reinicie-a e aplique
menos pressão.
149
Português
Problema
Solução
A bateria não carrega.
• Insira a bateria no carregador
até o indicador luminoso do
carregador se acender. Se a
bateria estiver totalmente
descarregada, carregue-a
durante 8 horas.
• Ligue o carregador à tomada.
Consulte Notas importantes
sobre carregamento para
obter mais informações.
• Verifique a corrente na
tomada, ligando um aparelho.
• Verifique se a tomada está
ligada a um interruptor de luz
que se desliga quando desliga
as luzes.
• O carregador e o equipamento
devem estar a uma
temperatura de ar ambiente
superior a 4,5 ºC ou inferior a
40,5 ºC.
• Consulte a secção Ajustar a
tensão da corrente.
• Consulte a secção
Lubrificação da corrente.
• Consulte a secção Ajustar a
tensão da corrente.
Lâmina-guia/
corrente sobreaquecida.
A corrente está solta.
• Consulte a secção Ajustar a
tensão da corrente. NOTA:
O excesso de tensão resulta
num desgaste excessivo e na
redução da durabilidade da
lâmina-guia e da corrente.
Lubrifique antes de cada corte.
Consulte a secção Substituir a
corrente da serra.
A unidade funciona, mas • A corrente pode ser instalada
não corta.
ao contrário. Consulte as
secções para instalar e remover
a corrente.
A unidade não tem óleo. • Encha o depósito de óleo.
• Limpe a lâmina-guia, a roda
dentada e a cobertura da roda
dentada. Consulte a secção
Cuidados e manutenção.
A qualidade de corte
é fraca.
150
Suomi
54 V KETJUSAHA
DCM575
Onnittelut!
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus,
huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DeWALTtyökaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille.
Konedirektiivi
Tekniset tiedoissa
Jännite
Akkutyyppi
VDC
DCM575
54
Li-Ion
Laipan pituus
Ketjun maksiminopeus (kuormittamattomana)
Suurin sahauspituus
Öljysäiliön tilavuus
Paino (ilman akkupakkausta)
cm
m/s
cm
ml
kg
40
15
40
115
4,4
Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin EN60745-213:2009+A1:2010 mukaisesti:
dB(A)
80,5
LPA(äänenpainetaso)
dB(A)
100,5
LWA(äänitehotaso)
K (määritetyn äänitason epävarmuus)
dB(A)
3
Tärinäpäästöarvo ah =
Vaihtelu K =
m/s2
m/s2
3,5
1,5
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää
verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä voidaan käyttää
arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä
työkalua sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos
työkalua käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on
kiinnitetty erilaisia lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu
huonosti, tärinä voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa
merkittävästi altistumiseen työkalua käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai
se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan
vähentää merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet
kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä
huomiota työn jaksottamiseen.
Sulakkeet
Eurooppa
230 voltin työkalut
10 ampeerin sulake
54 V Ketjusaha
DCM575
DeWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat
määräykset:
2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-213:2009+A1:2010.
2000/14/EY, liite V DEKRA Certification B.V., Meander 1051 / P.O.
Box 5185 6825 MJ ARNHEM / 6802 ED
ARNHEM
Alankomaat
Ilmoitetun laitoksen tunnusnro: 0344
LPA (mitattu ääniteho) 80,5 dB(A)
epävarmuus (K) = 3,0 dB (A)
LWA (taattu ääniteho) 103 dB(A)
Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2014/30/EY ja 2011/65/EY
vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DeWALTiin.
Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa tämän
vakuutuksen DeWALTin puolesta.
Markus Rompel
Tekninen päällikkö
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
12.12.2016
VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue
tämä käyttöohje.
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja
kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai
vakavan henkilövahingon vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai
vakavan vaaran mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta.
Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei
välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi
aiheuttaa omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara.
151
Suomi
Akkua
Laturit/Latausajat (minuutteina)
Kat. #
VDC
Ah
Paino
kg
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB413
DCB547
DCB546
DCB497
DCB496
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
18/54
18/54
36
36
18
18
18
18
18
3,0/9,0
2,0/6,0
7,5
6,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
1,25
1,05
1,92
1,88
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
420
270
X
X
70
185
90
240
60
220
140
X
X
35
100
50
120
30
140
90
X
X
22
60
30
75
22
85
60
X
X
22
60
30
75
22
140
90
X
X
22
60
30
75
22
X
X
X
X
45
120
60
150
X
X
X
150
120
X
X
X
X
X
Tulipalon vaara.
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS: Lue kaikki turvallisuusvaroitukset
ja ohjeet. Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta,
on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan
henkilövahingon vaara.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu-ilmaus viittaa
verkkovirtaan yhdistettävään tai akkukäyttöiseen työkaluun.
1) Työskentelyalueen Turvallisuus
a ) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti
valaistuna. Onnettomuuksia sattuu herkemmin
epäsiistissä tai huonosti valaistussa ympäristössä.
b ) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden,
kaasujen tai pölyn vuoksi. Sähkötyökalujen
aiheuttamat kipinät voivat sytyttää pölyn tai kaasut.
c ) Pidä lapset ja sivulliset kaukana käyttäessäsi
sähkötyökalua. Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
2) Sähköturvallisuus
a ) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava toisiaan.
Älä koskaan tee pistokkeeseen mitään muutoksia.
Älä yhdistä maadoitettua sähkötyökalua
jatkojohtoon. Sähköiskun vaara vähenee, jos
pistokkeisiin ei tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain
niille tarkoitettuihin pistorasioihin.
b ) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja
jäähdytyslaitteisiin. Voit saada sähköiskun, jos kehosi
on maadoitettu.
c ) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle.
Sähkötyökaluun menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa.
152
d ) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna työkaluja
sähköjohdosta tai vedä pistoketta pistorasiasta
sähköjohdon avulla. Pidä sähköjohto kaukana
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista tai
liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot
lisäävät sähköiskun vaaraa.
e ) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä vain
ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkokäyttöön
tarkoitetun sähköjohdon käyttäminen vähentää
sähköiskun vaaraa.
f ) Jos sähkötyökalua on käytettävä kosteassa
paikassa, käytä vikavirtasuojaa. Tämä vähentää
sähköiskun vaaraa.
3) Henkilösuojaus
a ) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy valppaana, keskity
työhön ja käytä tervettä järkeä. Älä käytä tätä
työkalua ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskittymisen
herpaantuminen hetkeksikin sähkötyökalua käytettäessä
voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
b ) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä aina
suojalaseja. Hengityssuojaimen, liukumattomien
turvajalkineiden, kypärän ja kuulosuojaimen käyttäminen
vähentää henkilövahinkojen vaaraa.
c ) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että
virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin kytket
sähkötyökalun pistorasiaan, yhdistät siihen
akun, nostat työkalun käteesi tai kannat sitä.
Sähkötyökalun kantaminen sormi virtakytkimellä
lisää onnettomuusvaaraa.
d ) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet ennen
sähkötyökalun käynnistämistä. Sähkötyökalun
pyörivään osaan jäänyt säätöavain tai väännin voi
aiheuttaa henkilövahingon.
e ) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti tasapainossa.
Näin voit hallita sähkötyökalua paremmin
odottamattomissa tilanteissa.
f ) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita tai
koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet loitolla
Suomi
liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät
hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
g ) Jos käytettävissä on laitteita pölyn ottamiseksi
talteen, käytä niitä. Pölyn ottaminen talteen voi
vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
4) Sähkötyökaluista Huolehtiminen
a ) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa voimaa. Valitse
käyttötarkoituksen kannalta oikea sähkötyökalu.
Sähkötyökalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä
käytetään sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
b ) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi. Jos
sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen avulla, se on
vaarallinen ja se on korjattava.
c ) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota sen
pistoke pistorasiasta tai irrota akku siitä
ennen säätämistä, varusteiden vaihtamista tai
sähkötyökalun asettamista säilytykseen. Näin voit
vähentää vahingossa käynnistymisen aiheuttaman
henkilövahingon vaaraa.
d ) Varastoi sähkötyökaluja lasten ulottumattomissa.
Älä anna sähkötyökaluihin tottumattomien tai
näihin ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden
käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut ovat vaarallisia
kouluttamattomien käyttäjien käsissä.
e ) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista liikkuvat
osat, niiden kiinnitys, osien eheys ja muut
toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos havaitset
vaurioita, korjauta sähkötyökalu ennen niiden
käyttämistä. Huonosti kunnossapidetyt sähkötyökalut
aiheuttavat onnettomuuksia.
f ) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja puhtaina.
Kunnossa pidettyjen leikkaavia teräviä reunoja sisältävien
työkalut todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on
helpompi hallita.
g ) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita, kuten
poranteriä, näiden ohjeiden mukaisesti. Ota
työskentelyolosuhteet ja tehtävä työ huomioon. Jos
sähkötyökalua käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
d ) Oikosulku voi aiheuttaa nesteen vuotamisen akusta.
Vältä koskemasta tähän nesteeseen. Jos nestettä
pääsee vahingossa iholle, huuhtele vedellä. Jos
tätä nestettä pääsee silmään, ota yhteys lääkäriin.
Akkuneste voi ärsyttää tai aiheuttaa palovamman.
6) Huolto
a ) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä vastaavia
osia. Tämä varmistaa sähkötyökalun turvallisuuden.
Ketjusahan lisäturvavaroitukset
VAROITUS: Lisäturvavaroitukset ketjusahoille.
•
•
•
•
•
•
•
5) Akkukäyttöisten Työkalujen
Käyttäminen ja Niistä Huolehtiminen
a ) Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemaa
latauslaitetta. Tietyntyyppiselle akulle soveltuva
latauslaite voi aiheuttaa tulipalon vaaran käytettynä
yhdessä toisen akun kanssa.
b ) Käytä sähkötyökalussa vain siihen tarkoitettuja
akkuja. Muiden akkujen käyttäminen voi aiheuttaa
tulipalon tai onnettomuuden vaaran.
c ) Kun akku ei ole käytössä, pidä se poissa muiden
metalliesineiden läheltä, kuten paperiliittimien,
kolikoiden, avainten, naulojen, ruuvien tai muiden
pienten esineiden läheltä. Ne voivat oikosulkea
akun navat. Akun napojen oikosulkeminen voi aiheuttaa
palovamman tai tulipalon.
•
•
•
•
Ole huolellinen, ettei teräketju osu sinuun itseesi
sahauksen missään vaiheessa. Varmista ennen sahan
käynnistämistä, ettei teräketju kosketa mihinkään. Jos
tarkkaavaisuutesi pääsee herpaantumaan sahauksen aikana,
esimerkiksi vaatteesi tai jäsenesi voivat takertua teräketjuun.
Pidä ketjusahaa oikealla kädellä sen takakahvasta
ja vasemmalla sen etukahvasta. Vastakkainen ote
sahasta lisää onnettomuusriskiä. Älä koskaan käytä
vastakkaista otetta.
Pitele sähkötyökalua vain sen eristävistä
tartuntapinnoista, sillä teräketju voi osua piilossa
oleviin sähköjohtoihin. Teräketjun kosketus jännitteisen
johtimen kanssa voi tehdä työkalun paljaista metalliosista
jännitteisiä ja aiheuttaa sähköiskun käyttäjälle.
Käytä aina kuulosuojaimia ja suojalaseja. Pään, käsien
ja jalkojen suojavarusteet ovat suositeltavia. Kunnollinen
suojavaatetus vähentää lentävien puunsälöjen ja teräketjun
kosketusten aiheuttamia onnettomuuksia.
Älä käytä ketjusahaa puussa. Loukkaantumisriski on
erittäin suuri, jos kiipeät puuhun sahaamaan.
Käytä suojaavia jalkineita ja seiso sahatessasi
tasaisella ja tukevalla alustalla. Sahaaminen liukkaalla tai
epävakaalla työskentelypaikalla, kuten tikapuilla, voi johtaa
tasapainon tai sahan hallinnan menetykseen.
Ole varovainen katkaistessasi jännittyneenä olevaa
oksaa, sillä se saattaa ponnahtaa yllättävään
suuntaan. Kun puun jännitys laukeaa, ponnahtava
oksa voi osua käyttäjään ja/tai työkaluun ja aiheuttaa
hallinnan menetyksen.
Ole hyvin varovainen sahatessasi pensaita tai vesakkoa.
Taipuisat oksat voivat tarttua teräketjuun ja iskeytyä
sahaajaan tai horjuttaa hänen tasapainoaan.
Kanna ketjusahaa etukahvasta virta katkaistuna ja terä
suunnattuna itsestäsi poispäin. Aseta laipan suojus
paikalleen ketjusahan kuljetuksen ja varastoinnin
ajaksi. Käsittele ketjusahaa huolellisesti, ettet vahingossa
kosketa pyörivää teräketjua.
Noudata voitelua, ketjun kireyttä ja osien vaihtoa
koskevia ohjeita. Väärin kiristetty tai voitelematon ketju voi
katketa tai lisätä takapotkun mahdollisuutta.
Pidä kädensijat kuivina ja puhtaina öljystä ja rasvasta.
Rasvaiset tai öljyiset kahvat ovat liukkaat, ja ote heltiää
niistä helposti.
153
Suomi
•
Käytä sahaa vain oksien ja ohuiden puiden katkaisuun.
Älä käytä ketjusahaa muuhun kuin sille suunniteltuun
tarkoitukseen. Esimerkki: älä sahaa ketjusahalla
muovia, tiiltä tai muuta materiaalia. Ketjusahan käyttö
muuhun kuin sille tarkoitettuun tehtävään voi johtaa
vaarallisiin tilanteisiin.
Takaiskun syyt ja ehkäiseminen:
Takapotkun voi aiheuttaa laipan kärjen osuminen johonkin tai
terän jääminen puristuksiin.
Laipan kärjen osuminen kiinteään kohteeseen voi potkaista
pyörivän ketjun voimakkaasti päin sahaajaa.
Teräketjun puristuminen laipan yläpintaan voi myös aiheuttaa
nopean takapotkun.
Molemmat edellä kuvatuista tilanteista voivat johtaa ketjusahan
hallinnan menetykseen ja loukkaantumiseen. Älä luota
pelkästään sahan turvalaitteisiin. Ketjusahan käyttäjän tulee itse
huolehtia siitä, etteivät sahausolosuhteet aiheuta vaaratilanteita.
Takapotku on seuraus sahan vääristä käyttötavoista
tai -olosuhteista ja sen voi välttää noudattamalla alla
kuvattuja varotoimia:
• Säilytä hyvä ote pitämällä ketjusahan kahvoja
molemmilla käsillä peukalon ja sormien välissä.
Aseta keho ja käsivarsi niin, että pystyt vastaamaan
mahdollisiin takaiskuihin. Sahaaja pystyy hyvin
vastustamaan takapotkun voimaa noudattamalla esitettyjä
varotoimia. Älä hellitä otettasi ketjusahasta kesken työn.
• Älä kurkota liikaa äläkä sahaa hartiatason yläpuolella.
Näin estät tahattomat kärkikosketukset ja pystyt paremmin
hallitsemaan ketjusahaa yllättävissä tilanteissa.
• Käytä varaosina vain valmistajan määrittämiä laippoja
ja ketjuja. Sahaan sopimattomat laipat tai ketjut voivat
johtaa ketjurikkoihin ja/tai takapotkuihin.
• Noudata valmistajan antamia ketjusahan teroitus- ja
huolto-ohjeita. Syvyysohjaimen madaltaminen voi lisätä
sahan alttiutta takapotkuihin.
Varotoimenpiteet takaiskujen
minimoimiseen:
1 . Pidä sahasta tukevasti kiinni. Pidä ketjusahasta kiinni
tukevasti molemmin käsin moottorin käydessä. Tartu
ketjusahaan lujalla otteella kummastakin kahvasta.
Ketjusaha vetää eteenpäin leikatessa laipan alareunalla ja
painaa vastaavasti taaksepäin leikatessa laipan yläreunalla.
2 . Älä kurkottele.
3 . Huolehdi siitä, että sinulla on koko ajan tukeva jalansija
ja hyvä tasapaino.
4 . Älä anna laipan kärjen koskettaa puunrunkoa, oksaa,
maata tai muuta kohdetta.
5 . Ei saa leikata olkapäiden yläpuolella.
6 . Käytä apuna laitteita (esim. alhaisen takaiskun ketju ja
laipat), jotka lieventävät takaiskuun liittyviä vaaroja.
7 . Käytä varaosina vain valmistajan suosittelemia laippoja
ja ketjuja tai vastaavia.
154
8 . Ketjun pyöriessä varo aina, ettei laipan kärki osu
mihinkään kohteeseen.
9 . Varmista, ettei työalueella ole esteitä (esim. muita
puita, oksia, kiviä, aitoja jne.). Poista tai vältä alueella
olevat esteet, joihin saha voi osua puunrunkoa tai
oksaa katkaistaessa.
10 . Pidä teräketju terävänä ja oikealla kireydellä. Löysä tai
tylsä ketju voi lisätä takaiskun vaaraa. Tarkista kireys
säännöllisin aikavälein moottori pysähdyksissä ja
työkalu virtalähteestä irrotettuna. Älä koskaan suorita sitä
moottori käynnissä.
11 . Aloita katkaisu ja työskentele vain ketjun pyöriessä
täydellä nopeudella. Jos ketju liikkuu alhaisemmalla
nopeudella, takaiskun vaara on suurempi.
12 . Leikkaa vain yksi puunrunko kerrallaan.
13 . Ole erittäin varovainen jatkaessasi katkaisua
aikaisemmin aloitetusta kohdasta. Tartu uritetuilla
ohjaustangoilla puusta ja jatka katkaisua vasta kun saha on
saavuttanut täyden nopeuden.
14 . Älä yritä upotussahausta tai reikien leikkausta.
15 . Tarkkaile puunrungon liikkeitä tai muita
voimia, mikä voi johtaa terän takertumiseen tai
putoamiseen katkaisukohtaan.
Takaiskun turvallisuusominaisuudet
•
•
•
•
•
•
•
VAROITUS: Saha sisältää seuraavat toiminnot, jotka
lieventävät takaiskun vaaraa, ne eivät kuitenkaan
täysin poista takaiskun vaaraa. Älä luota ainoastaan
turvalaitteisiin ketjusahan käyttäjänä. Noudata kaikkia
tämän ohjekirjan turvallisuusohjeita, varoituksia ja
huolto-ohjeita takaiskun ja muiden voimien välttämiseksi,
sillä ne voivat aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.
Alhaisen takaiskun laippa, joka sisältää pienisäteisen
kärjen, joka pienentää takaiskun vaara-aluetta laipan
kärjessä. Alhaisen takaiskun laipan on todettu vähentävän
huomattavasti takaiskujen määrää ja vakavuutta
sähkötoimisten ketjusahojen turvallisuusvaatimusten
mukaisissa testeissä.
Alhaisen takaiskun ketju sisältää muotoillun syvyysohjaimen
ja suojusliitännän, jotka kääntävät takaiskun voiman ja
mahdollistavat puun siirtymisen asteittain terään.
Älä käytä ketjusahaa ollessasi puussa, tikkailla, telineellä tai
jollakin muulla epävakaalla alustalla.
Tartu kiinni laitteen eristetyistä tartuntapinnoista, jos
leikkausvälinettä käyttäessä on vaara osua piilossa oleviin
johtoihin. Kosketus jännitteelliseen johtoon tekee jotkut
työkalun näkyvillä olevat metalliosat jännitteellisiksi, ja ne
aiheuttavat sähköiskun työkalun käyttäjälle.
Älä yritä toimenpiteitä, jotka ylittävät kykysi tai kokemuksesi.
Lue kaikki tämän ohjekirjan ohjeet huolellisesti ja varmista,
että ymmärrät ne.
Varmista ennen sahan käynnistämistä, ettei teräketju
kosketa mihinkään.
Älä käytä ketjusahaa yhdellä kädellä! Jos sahaa käytetään
yhdellä kädellä, seurauksena voivat olla käyttäjän, avustajien
Suomi
tai sivullisten vakavat henkilövahingot. Ketjusaha on
tarkoitettu käytettäväksi vain kahdella kädellä.
• Pidä kahvat aina kuivina, puhtaina sekä öljyttöminä
ja rasvattomina.
• Älä anna epäpuhtauksien, jäämien tai sahanpölyn kertyä
moottoriin tai ilma-aukkojen ulkopuolelle.
• Sammuta ketjusaha ennen sen asettamista alas.
• Älä leikkaa viiniköynnöksiä ja/tai pieniä pensaan alaoksia.
• Noudata erityistä varovaisuutta sahatessa pensaiden
tai aivan pienten puiden sahaamista. Taipuisa oksa
voi juuttua teräketjuun ja iskeä sahaajaan horjuttaen
hänen tasapainoaan.
VAROITUS: Hiomisesta, sahaamisesta, poraamisesta
ja muista rakennustoimista aiheutuva pöly voi sisältää
kemikaaleja, joiden on Kalifornian osavaltiossa
todettu aiheuttavan syöpää, syntymävikoja tai muita
lisääntymiskykyyn vaikuttavia haittoja. Esimerkkejä
haitallisista kemikaaleista:
• lyijypohjaisten maalien lyijy
• kiteinen piidioksidi tiilistä ja sementistä sekä muista
kivituotteista
• arseeni ja kromi kemiallisesti käsitellystä puusta.
Kyseisten altistumisten riskitaso vaihtelee riippuen siitä,
kuinka usein työskentelet vastaavassa ympäristössä. Vältä
altistumista kyseisille kemikaaleille seuraavasti: Työskentele
hyvin tuuletetussa tilassa ja käytä hyväksyttyjä suojavarusteita,
kuten mikroskooppisten hiukkasten suodattamiseen
tarkoitettuja hengityssuojaimia.
• Vältä pitkäaikaista kontaktia hiomisesta, sahaamisesta,
poraamisesta ja muista rakennustöistä aiheutuvaan pölyyn.
Käytä suojavaatetusta ja pese altistuneet alueet saippualla
ja vedellä. Haitallisten kemikaalien imeytyminen voi olla
voimakkaampaa, jos pölyä pääsee suuhun, silmiin tai jos sitä
jää iholle.
VAROITUS: Työkalun käyttö voi aiheuttaa ja/tai
levittää pölyä, mikä voi aiheuttaa vakavan ja pysyvän
hengitysongelman tai muun vamman.
•
•
Ketjusahan nimet ja sanasto
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pölkytys - Kaadetun puun tai puunrungon
poikkileikkaus pölkyiksi.
Moottorijarru - Laite, joka pysäyttää teräketjun liipaisimen
vapauttamisen yhteydessä.
Ketjusahan tehoyksikkö - Ketjusaha, jossa ei ole teräketjua
ja laippaa.
Voimansiirron pyörä tai hammaspyörä - Hammastettu osa,
jonka avulla teräketju toimii.
Kaataminen - Puun kaataminen sahaamalla.
Kaatosahaus - Lopullinen sahaustoiminto puun kaatamisen
aikana, suoritetaan puun vastakkaiselle puolelle
kaatoloveen nähden.
Etukahva - Ketjusahan etuosassa oleva kahva.
Oikeanpuoleinen suojus - Rakenteellinen suoja ketjusahan
etukahvan ja laipan välissä, sijaitsee yleensä tartuntakohdan
lähellä etukahvassa.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Laippa - Kiinteä kiskollinen rakenne, joka tukee ja
ohjaa ketjuterää.
Laippasuojus - Suojus, joka asennetaan laipan päälle. Estää
hampaisiin osumisen, kun sahaa ei käytetä.
Takaisku - Laipan liike taakse- ja/tai ylöspäin, kun teräketju
laipan kärkialueen lähellä koskettaa johonkin kohteeseen
(esim. puunrunko tai oksa) tai kun teräketju juuttuu
puuhun kiinni.
Takaisku, tarttuminen - Nopea sahan iskeytyminen
taaksepäin, kun liikkuva teräketju juuttuu puuhun kiinni
laipan yläreunalla leikatessa.
Takaisku, kierteinen - Nopea sahan iskeytyminen ylös- ja
taaksepäin, kun liikkuva teräketju koskettaa johonkin
kohteeseen (esim. puunrunko tai oksa) laipan kärjen
yläosan lähettyvillä.
Karsiminen - Kaadetun puun oksien karsiminen.
Alhaisen takaiskun ketju - Ketju, joka laskee takaiskun
suorituskykyvaatimuksia. (testattuna ketjusahojen näytteellä)
Normaali leikkausasento - Pölkytyksen ja puun
kaatamisen leikkuuasennot.
Kaatolovi - Puuhun sahattu lovi, joka määrää
puun kaatumissuunnan.
Takakahva - Sahan takaosassa oleva kahva.
Alhaisen takaiskun laippa - Laippa, jonka on todettu
vähentävän huomattavasti takaiskua.
Varateräketju - Ketju, joka vähentää takaiskun
suorituskykyvaatimuksia erityisillä ketjusahoilla testattuna.
Teräketju - Silmukan muodostava ketju, jonka
leikkaushampaat leikkaavat puuta, joka toimii moottorin
avulla ja jota laippa tukee.
Uritettu ohjaustanko - Ohjaustangot, joiden avulla sahaa
ohjataan ja pidetään paikoillaan pölkytyksen, puun
kaatamisen ja sahaamisen aikana.
Kytkin - Laite, jolla ketjusahan moottorin virta kytketään päälle
ja pois päältä.
Kytkimen liitososat - Mekanismi, joka välittää liikkeen
liipaisimesta kytkimeen.
Kytkimen lukitus - Siirrettävä rajoitin, joka estää kytkimen
tahattoman käytön manuaaliseen kytkentään saakka.
Käyttötarkoitus
DeWALT DCM575 -ketjusaha sopii ihanteellisesti karsimiseen ja
halkaisijaltaan korkeintaan 35 cm puunrunkojen katkaisemiseen.
Vaarat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida välttää. Näitä
ovat seuraavat:
• Kuulon heikkeneminen.
• Lentävien kappaleiden aiheuttamat henkilövahingot.
• Käytön aikana kuumenevien varusteiden
aiheuttamat palovammat.
• Pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat henkilövahingot.
155
Suomi
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina,
että akun jännite vastaa laitteen tyyppikilpeen merkittyä
jännitettä. Tarkista myös, että latauslaitteen jännite vastaa
sähköverkon jännitettä.
Tämä DeWALT-latauslaite on kaksoiseristetty EN60335
-säädösten mukaisesti, joten maadoitusjohtoa
ei tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla,
jonka voi hankkia DeWALTin huolto-organisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset täyttävää
hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on Teknisissä tiedoissa.
Johdinten pienin koko on 1 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
•
•
•
•
•
•
•
Latauslaitteet
DeWALT-laturit eivät vaadi säätöä ja niiden käyttö on suunniteltu
mahdollisimman helpoksi.
Tärkeitä turvallisuusohjeita latauslaitetta
käytettäessä
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tämä ohjekirja sisältää tärkeitä
turvallisuus- ja käyttöohjeita yhteensopiviin akkulatureihin (katso
Tekniset tiedot).
• Lue kaikki laturin, akkuyksikön ja akkuyksikköä käyttävän
tuotteen ohjeet ja varoitusmerkinnät ennen laturin käyttöä.
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä päästä nestettä laturin
sisään. Se voi aiheuttaa sähköiskun.
VAROITUS: Suosittelemme vikavirtasuojalaitteen käyttöä,
jonka vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään 30mA.
HUOMIO: Palovamman vaara. Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lataa vain ladattavia DeWALT-akkuja.
Muun tyyppiset akut voivat haljeta ja aiheuttaa
henkilövahingon ja vaurioita.
HUOMIO: Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, että he eivät
leiki laitteella.
HUOMAUTUS: Joissakin olosuhteissa vieras materiaali
voi aiheuttaa oikosulkuja laturin sisällä oleviin
suojaamattomiin latauskontakteihin laturin ollessa
kytkettynä sähköverkkoon. Vieraat johtavat aineet, kuten
teräsvilla, alumiinifolio tai metallihiukkaskertymät, niihin
kuitenkaan rajoittumatta, on pidettävä poissa laturin
aukoista. Irrota laturi aina tehonsyötöstä, kun laturissa
ei ole akkua. Irrota laturi tehonsyötöstä ennen kuin yrität
puhdistaa sitä.
• ÄLÄ YRITÄ ladata akkuyksikköä millään muulla
laturilla kuin tässä käyttöohjeessa mainituilla. Laturi ja
akkuyksikkö on suunniteltu erityisesti toimimaan yhdessä.
• Näitä latureita ei ole tarkoitettu käytettäväksi
mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin ladattavien
DeWALT-akkujen lataamiseen. Muu voi aiheuttaa tulipalon
tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
156
•
•
•
•
•
Älä jätä laturia sateeseen tai lumeen.
Vedä pistokkeesta äläkä johdosta, kun irrotat laturia
verkkovirrasta. Tämä vähentää pistokkeen ja sähköjohdon
vahingoittumisen riskiä.
Varmista, että johto sijaitsee niin, että sen päälle ei
astuta, siihen ei kompastu tai että siihen ei muuten
kohdistu vaurioita tai rasitusta.
Älä käytä jatkojohtoa ellei se ole ehdottoman
välttämätöntä. Jatkojohdon virheellinen käyttö voi
aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
Älä laita mitään esineitä laturin päälle tai laita
laturia pehmeälle pinnalle, joka saattaa tukkia
ilmanvaihtoaukot ja aiheuttaa liiallisen sisäisen
lämmön. Sijoita laturi pois lämpölähteiden läheltä. Laturi
tuulettuu kotelon päällä ja pohjassa olevien aukkojen kautta.
Älä käytä laturia, jos johto tai pistoke on
vahingoittunut– vaihdata ne välittömästi.
Älä käytä laturia, jos siihen on kohdistunut terävä isku,
se on pudotettu tai muuten vahingoittunut millään
tavalla. Vie se valtuutettuun huoltoon.
Älä pura laturia. Vie se valtuutettuun huoltoon, jossa
se huolletaan tai korjataan. Virheellinen kokoaminen voi
aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan, huollon tai
vastaavan pätevän henkilön täytyy vaihtaa se välittömästi.
Irrota laturi pistorasiasta ennen kuin yrität puhdistaa
sitä. Tämä vähentää sähköiskun vaaraa. Akkuyksikön
poistaminen ei vähennä riskiä.
ÄLÄ KOSKAANyritä yhdistää kahta laturia yhteen.
Laturi on suunniteltu toimimaan tavallisella 230
V:n kotitalouden sähkövirralla. Älä yritä käyttää
mitään muuta kuin määritettyä jännitettä. Tämä ei
koske autolaturia.
Akun lataaminen (Kuva [Fig.] B)
1. Yhdistä laturi sopivaan pistorasiaan ennen kuin laitat
akun paikoilleen.
2. Aseta akku 7 laturiin ja varmista, että akku on hyvin
paikoillaan laturissa. Punainen (latauksen) merkkivalo vilkkuu
toistuvasti ilmoittaen, että latausprosessi on alkanut.
3. Kun lataus on valmis, punainen valo jää palamaan jatkuvasti.
Akku on täysin ladattu ja sitä voidaan käyttää heti tai sen
voi jättää laturiin. Poista akku laturista painamalla akun
vapautuspainiketta 15 .
HUOMAA: Jotta varmistat litiumioniakkujen parhaimman
mahdollisen suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän, akku tulee ladata
täyteen ennen ensimmäistä käyttöä.
Laturin toiminta
Katso akun lataustaso alla olevista merkkivaloista.
Suomi
pehmeällä, ei-metallisella harjalla. Älä käytä vettä tai
puhdistusaineita. Älä päästä mitään nestettä työkalun
sisään. Älä upota mitään työkalun osaa nesteeseen.
Laturin merkkivalot
lataus käynnissä
ladattu täyteen
Akkuyksikkö
kuuma-/kylmäviive*
Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia akkuja
käytettäessä
*Punainen merkkivalo vilkkuu edelleen ja keltainen merkkivalo
palaa kyseisen toiminnon aikana. Kun akku on saavuttanut
oikean lämpötilan, keltainen merkkivalo sammuu ja laturi
jatkaa latausta.
Yhteensopiva(t) laturi(t) ei(eivät) lataa viallista akkua. Jos akku on
viallinen, merkkivalo ei syty tai laturi ilmoittaa viallisesta akusta
tai sen merkkivalo vilkkuu.
HUOMAA: Tämä voi tarkoittaa myös laturivikaa.
Jos laturi ilmoittaa ongelmasta, vie laturi ja akku testattavaksi
valtuutettuun huoltopalveluun.
Akun kuuma-/kylmäviive
Kun laturi tunnistaa liian kuuman tai kylmän akun, se käynnistää
automaattisesti akun kuuma-/kylmäviiveen, jolloin lataus
käynnistyy vasta sitten, kun akku on saavuttanut hyväksyttävän
lämpötilan. Laturi siirtyy tämän jälkeen automaattisesti akun
lataustilaan. Tämä toiminto takaa akun maksimaalisen käyttöiän.
Kylmä akku latautuu hitaammin kuin lämmin akku.
Akku latautuu hitaammin koko latausjakson ajan, sen
latautumisnopeus ei palaudu nopeaksi, vaikka akku lämpenisi.
DCB118-laturissa on sisäinen puhallin akun jäähdytystä varten.
Puhallin kytkeytyy automaattisesti päälle, kun akun jäähdytys
on tarpeen. Älä koskaan käytä laturia, jos puhallin ei toimi oikein
tai jos tuuletusaukot on tukittu. Laturin sisälle ei saa asettaa
vieraita esineitä.
Elektroninen suojausjärjestelmä
XR Li-Ion -laitteissa on elektroninen suojausjärjestelmä,
joka suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta tai
suurelta purkautumiselta.
Työkalu sammuu automaattisesti, jos sähköinen
suojausjärjestelmä käynnistyy. Jos näin tapahtuu, laita
litiumioniakku laturiin, kunnes se on kokonaan latautunut.
Asennus seinään
Nämä laturit on tarkoitettu asennettaviksi seinään tai
käytettäviksi pystyasennossa pöydän tai työtason päällä. Jos
laturi asennetaan seinään, sijoita laturi pistorasian lähettyville
ja kauas kulmista tai muista esteistä, jotka voivat haitata
ilmavirtausta. Käytä laturin takaosaa mallina kiinnitysruuvien
kiinnittämisessä seinään. Asenna laturi hyvin kiinnitysruuveilla
(hankittava erikseen), joiden pituus on vähintään 25,4 mm
ruuvin kannan halkaisijan ollessa 7–9 mm. Kiinnitä ruuvit
puuhun optimaaliseen syvyyteen jättäen ruuvista näkyville noin
5,5 mm. Kohdista laturin takana olevat reiät ruuveihin ja kiinnitä
ne reikiin.
Laturin puhdistusohjeet
VAROITUS: Sähköiskuvaara. Irrota laturi
AC-pistorasiasta ennen puhdistusta. Lika ja rasva
voidaan poistaa laturin ulkopuolelta kankaalla tai
Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jännite.
Kun uusi akku otetaan pakkauksesta, sitä ei ole ladattu täyteen.
Lue seuraavat turvaohjeet ennen akun ja latauslaitteen
käyttämistä. Noudata annettuja ohjeita.
LUE KAIKKI OHJEET
•
•
•
•
•
•
•
•
Älä lataa tai käytä räjähdysalttiissa ympäristössä,
esimerkiksi tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja
tai pölyä. Akun laittaminen laturiin tai poistaminen laturista
voi sytyttää pölyn tai kaasun.
Älä koskaan pakota akkua laturiin. Älä muokkaa
akkuyksikköä millään tavalla saadaksesi sen
sopimaan yhteensopimattomaan laturiin, sillä
akkuyksikkö saattaa murtua ja aiheuttaa vakavan
henkilökohtaisen vaurion.
Lataa akkuyksiköt vain DeWALT-latureilla.
ÄLÄ roiskuta vettä tai upota veteen tai muihin nesteisiin.
Älä säilytä tai käytä työkalua ja akkuyksikköä paikassa,
jossa lämpötila voi saavuttaa tai ylittää 40 ˚C (kuten
kesällä ulkokatoksissa tai metallirakennuksissa).
Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa päähän.
Akku voi räjähtää poltettaessa. Litium-ioniakkuja poltettaessa
syntyy myrkyllisiä kaasuja ja aineita.
Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele heti miedolla
saippualla ja vedellä. Jos akkunestettä pääsee silmään,
huuhtele avointa silmää vedellä 15 minuutin ajan kunnes
ärsytys lakkaa. Jos on hakeuduttava lääkärin hoitoon,
ilmoita, että akun elektrolyytti on nestemäisten orgaanisten
karbonaattien ja litiumsuolojen seosta.
Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää hengitysteitä.
Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos oireet jatkuvat, ota
yhteys lääkäriin.
VAROITUS: Palovamman vaara. Akkuneste voi syttyä
altistuessaan kipinälle tai liekille.
VAROITUS: Älä koskaan yritä avata akkuyksikköä
mistään syystä. Jos akkuyksikön kotelo on murtunut tai
vahingoittunut, älä laita sitä laturiin. Älä riko, pudota
tai vahingoita akkuyksikköä. Älä käytä akkuyksikköä tai
laturia, johon on osunut terävä isku, joka on pudotettu tai
vahingoittunut millään tavalla (esim. lävistetty naulalla,
isketty vasaralla, astuttu päälle). Se voi aiheuttaa jopa
kuolettavan sähköiskun. Vahingoittuneet akkuyksiköt
tulee palauttaa huoltoon kierrätystä varten.
VAROITUS: Tulipalovaara. Älä varastoi tai
kanna akkuja niin, että metalliesineet pääsevät
kosketuksiin akun napoihin. Laturia ei saa esimerkiksi
asettaa liinojen päälle, taskuihin, työkalukoteloihin,
157
Suomi
tuotepakkauksiin, laatikkoihin, jne., joissa on irtonaisia
nauloja, ruuveja, avaimia, jne.
HUOMIO: Kun työkalua ei ole käytössä, laita se
sivulleen vakaalle alustalle, jossa se ei aiheuta
kompastumisen tai putoamisen vaaraa. Jotkut
työkalut, joissa on suuret akkuyksiköt, seisovat pystyssä
akkuyksikön varassa, mutta ne kaatuvat helpommin.
Kuljetus
VAROITUS: Tulipalovaara. Akkujen kuljetus voi
johtaa tulipaloon, jos akkunavat pääsevät vahingossa
kosketuksiin johtaviin materiaaleihin. Akkuja kuljettaessa
tulee varmistaa, että akkujen navat on suojattu ja
eristetty hyvin materiaaleista, jotka voivat päästä niihin
kosketuksiin ja aiheuttaa oikosulun.
DeWALT-akut täyttävät kaikkien soveltuvien teollisuudenalaa
koskevien ja lakisääteisten kuljetusmääräyksien vaatimukset,
niihin kuuluvat muun muassa YK:n vaarallisen tavaran
kuljetussuositukset, kansainvälisen ilmakuljetusliiton
(IATA) vaarallisen tavaran määräykset, vaarallisten aineiden
kansainvälisen merikuljetussäännöstön (IMDG) määräykset sekä
eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä
tiekuljetuksista (ADR). Litiumionikennot ja -akut on testattu YK:n
vaarallisen tavaran suosituksien osion 38,3 mukaisesti koskien
testausohjeita ja testikriteerejä.
Useimmissa tapauksissa DeWALT-akkujen kuljetukset eivät
kuulu luokan 9 vaarallisten materiaalien määräyksien piiriin.
Yleisesti ottaen luokan 9 määräykset soveltuvat vain toimituksiin,
jotka sisältävät energialuokaltaan yli 100 wattitunnin
(Wh) litiumioniakun. Wattitunnit on merkitty kaikkiin
litiumioniakkuihin. Määräyksien monimutkaisuuden vuoksi
DeWALT ei suosittele yksistään litiumioniakkujen kuljetusta
ilmateitse niiden wattitunneista riippumatta. Akkuja sisältävät
työkalupakkaukset (yhdistelmäpakkaukset) voidaan kuljettaa
ilmateitse määräyksien soveltamisalan ulkopuolella, jos akkuun
merkityt wattitunnit ovat korkeintaan 100 Wh.
Oli kyseessä odotettu tai täysin säännöstelty kuljetus, kuljettajien
vastuulla on ottaa selvää viimeisimmistä pakkausta, merkkiä/
merkintää sekä dokumentaatiota koskevista määräyksistä.
Tämän ohjekirjan osion tiedot on annettu hyvässä uskossa
ja niiden uskotaan olevan tarkkoja asiakirjan luontihetkellä.
Mitään takuita, välillisiä tai suoria, ei kuitenkaan anneta.
Ostajan vastuulla on taata, että toiminta on soveltuvien
määräyksien mukaista.
FLEXVOLTTM-akun kuljetus
DeWALT FLEXVOLTTM -akkuja on kahdenmallisia: Käyttö
ja kuljetus.
Käyttötila: Kun FLEXVOLTTM-akkua käytetään sellaisenaan tai
se on DeWALT 18 V -tuotteessa, se toimii 18 V akkuna. Kun
FLEXVOLTTM-akku on 54 V tai 108 V (kaksi 54 V akkua) tuotteessa,
se toimii 54 V akkuna.
Kuljetustila: Kun kansi on asennettu FLEXVOLTTM-akkuun, se on
kuljetustilassa. Säilytä kansi kuljetusta varten.
Kuljetustilassa kennosarjat on
katkaistu akussa sähköisesti, jolloin
158
ne vastaavat kolmea alhaisemman Wh-arvon omaava akkua
verrattuna yhteen suuremman Wh-arvon omaavaan akkuun.
Kun kolmen akun Wh-arvo on pienempi, tietyt suurempaa
Wh-arvoa koskevat akkujen kuljetusmääräykset voidaan välttää.
Kuljetuksen Wh-arvo
Esimerkki käyttöä ja kuljetusta koskevasta
merkinnästä
voi esimerkiksi ilmoittaa
3 x 36 Wh, toisin sanoen
kolme 36 Wh:n paristoa.
Käytön Wh-arvo voi
ilmoittaa 108 Wh (koskee yhtä paristoa).
Säilytyssuositukset
1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä ja kuivassa
paikassa poissa suorasta auringonpaisteesta sekä
liiallisesta kylmyydestä tai kuumuudesta. Akku toimii
mahdollisimman tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään
huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä.
2. Pitkän säilytyksen aikana täyteen ladattu akku on
suositeltavaa säilyttää viileässä ja kuivassa paikassa
irti laturista.
HUOMAA: Akkuja ei saa asettaa säilöön täysin tyhjinä. Akku on
ladattava ennen käyttöä.
Latauslaitteen ja akun tarrat
Näissä ohjeissa kuvattujen kuvakkeiden lisäksi laturissa ja akussa
voi olla seuraavat merkit:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Latausajan tiedot ovat Teknisissä tiedoissa.
Älä työnnä sähköä johtavia esineitä laitteen sisään.
Älä lataa vaurioitunutta akkua.
Älä altista vedelle.
Vaihdata vialliset akut heti.
Lataa vain lämpötilassa 4–40 ˚C.
Käytettäväksi vain ulkona.
T oimita akku kierrätykseen
ympäristöystävällisellä tavalla.
Lataa DeWALT-akut ainoastaan yhteensopivilla
DeWALT-latureilla.
Jos muita kuin yhteensopivia DeWALT-akkuja
ladataan DeWALT-laturilla, akut voivat räjähtää tai
aiheuttaa muita vaaratilanteita.
Suomi
Sammuta työkalu. Poista akku ennen
työkalun huoltamista.
Älä hävitä akkuyksikköä polttamalla.
KÄYTTÖ (ilman kuljetussuojaa). Esimerkki: Wh-arvo
ilmoittaa 108 Wh (yksi 108 Wh:n paristo).
KULJETUS (sisäänrakennetulla kuljetussuojalla).
Esimerkki: Wh-arvo ilmoittaa 3 x 36 Wh (kolme 36
Wh:n paristoa).
Direktiivin 2000/14/EY mukainen taattu ääniteho.
Päivämääräkoodin Sijainti
DCM575 toimii 54 voltin akulla.
Näitä akkuja voidaan käyttää: DCB546, DCB547. Katso lisätietoja
kohdasta Tekniset tiedot.
Päivämääräkoodi on merkitty koteloon. Se sisältää
myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2016 XX XX
Valmistusvuosi
Pakkauksen Sisältö
Kuvaus (kuva A)
Akun Tyyppi
Pakkauksen sisältö:
1Ketjusaha
1Laippasuojus
1 Laippa 40 cm
1 Ketju 40 cm
1Käyttöohje
EI SISÄLLÄ AKKUA TAI LATURIA
1Litiumioniakku**
1 Litiumioniakun laturi**
**Sisältyy vain malliin DCM575X1
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai
tarvikkeissa kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä.
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Käytä kuulosuojaimia.
Käytä suojalaseja.
Suojaa sateelta.
Kärjen osuminen johonkin kohteeseen voi aiheuttaa
laipan liikkumisen äkkinäisesti ylös- ja taaksepäin,
jolloin seurauksena voi olla vakava henkilövahinko.
Vältä laipan kosketusta mihinkään kohteeseen.
Ketjusahan kiertosuunta.
Käytä ketjusahaa aina molemmilla käsillä.
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään
muutoksia. Tällöin voi aiheutua omaisuustai henkilövahinkoja.
1 Säädettävä nopeuden liipaisukytkin
2 Lukituksen vapautusvipu
3 Ketjun jarru / käden etusuoja
4 Laippa
5 Teräketju
6 Hammaspyörän suojus
7 Akku
8 Laipan säädön lukitusnuppi
9 Ketjun kiristysnuppi
10 Öljytason ilmaisin
11 Laippasuojus
12 Takakahva
13 Etukahva
14 Akkukotelo
15 Akun vapautuspainike
16 Öljysäiliön korkki (ei kuvassa)
Käyttötarkoitus
Ketjusahasi on suunniteltu ammattimaisiin leikkaussovelluksiin.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on
syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Tämä ketjusaha on ammattimainen sähkötyökalu.
ÄLÄ anna lasten koskea tähän työkaluun. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien
lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset
kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa
oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää yksin tämän
tuotteen kanssa.
KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista
tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi
aiheutua loukkaantuminen.
159
Suomi
VAROITUS: Käytä ainoastaan DeWALT-akkupakkauksia
ja -latureita.
Akun Asentaminen ja Poistaminen
Työkalusta (kuva C–E)
HUOMAA: Parhaiden tuloksien saavuttamiseksi on
varmistettava, että akku 7 on ladattu täyteen.
Akun Asentaminen Työkalun
1. Kohdista akku 7 työkalun sisällä oleviin kiskoihin (kuva C).
2. Liu’uta se työkaluun, kunnes akku on hyvin paikoillaan ja
varmista, että lukitus napsahtaa paikoilleen.
Akun Poistaminen Työkalusta
1. Paina vapautuspainiketta 15 ja vedä akku ulos työkalun
kahvasta (kuva D).
2. Laita akku laturiin, kuten käyttöohjeen laturiosassa kuvataan.
Tasomittarilla Varustetut Akut (Kuva E)
Joissakin DeWALT-akuissa on tasomittari, jossa on kolme
vihreää LED-merkkivaloa. Merkkivalot osoittavat akun jäljelle
jäävän virtatason.
Kytke tasomittari päälle painamalla ja pitämällä tasomittarin
painiketta 17 alhaalla. Jokin kolme vihreän LED-merkkivalon
valoyhdistelmä syttyy osoittaen jäljelle jäävän virtatason. Kun
akkuvirran taso on käyttörajan alapuolella, tasomittari ei syty ja
akku on ladattava.
HUOMAA: Tasomittari osoittaa akkuvirran tason ainoastaan
viitteellisesti. Se ei osoita työkalun toiminnallisuutta ja
se voi vaihdella tuoteosien, lämpötilan ja loppukäyttäjän
käytön mukaan.
ASENNUS
Laipan ja teräketjun asentaminen
(kuvat A, F–H, K)
HUOMIO: Ketju on terävä. Käytä aina suojakäsineitä
ketjun käsittelyn aikana. Ketju on terävä ja voi aiheuttaa
haavan myös liikkumattomana ollessaan.
VAROITUS: Terävä liikkuva ketju. Jotta laite ei käynnistyisi
vahingossa, varmista, että akku on irrotettu laitteesta
ennen seuraavien toimenpiteiden suorittamista. Jos näin
ei menetellä, seurauksena saattaa olla vakava tapaturma.
Teräketju 5 ja laippa 4 on pakattu laatikkoon erikseen. Ketju
on liitettävä laippaan, minkä jälkeen ne liitetään laitteen
runko osaan.
• Aseta saha tasaiselle ja vakaalle alustalle.
• Käännä lukitusvipu ylös ja kierrä laipan säädön lukitusnuppia
8 vastapäivään kuvan F mukaisesti hammaspyörön
suojuksen 6 poistamiseksi.
• Tartu teräketjuun 5 suojakäsineitä käyttäen ja kääri se
laippaan 4 varmistaen, että hampaat osoittavat oikeaan
suuntaan (ks. kuva K)
• Varmista, että ketju on asetettu oikein aukkoon koko
laipan ympärille.
160
• Aseta teräketju hammaspyörän 18 ympärille. Kohdista
samalla laipassa oleva aukko ketjun kiristystappeen 20 ja
pulttiin 19 laitteen alaosassa kuvan G mukaisesti.
• Kun osat on kiinnitetty, pitele laippaa paikoillaan ja asenna
hammaspyörän suojus 6 takaisin. Varmista, että suojuksessa
oleva työkaluton kiristyksen asennuspultin reikä kohdistuu
päärungossa olevaan pulttiin 19 . Käännä lukitusvipu ylös ja
kierrä laipan säädön lukitusnuppia 8 myötäpäivään, kunnes
se napsahtaa. Löysää sitten nuppia yhden kierroksen verran
niin, että teräketju voidaan kiristää oikeaoppisesti.
• Kierrä ketjun kiristysnuppia 9 myötäpäivään kireyden
lisäämiseksi kuvan H mukaisesti. Varmista, että teräketju
5 on asettunut hyvin laippaan 4 . Kiristä laipan säädön
lukitusnuppia, kunnes kuulet napsahduksen. Laippa on
paikoillaan, kun kuulet kolme napsahdusta. Sitä ei tarvitse
kiristää enempää.
Ketjun kireyden säätäminen (kuvat A, I )
HUOMIO: Ketju on terävä. Käytä aina suojakäsineitä
ketjun käsittelyn aikana. Ketju on terävä ja voi aiheuttaa
haavan myös liikkumattomana ollessaan.
VAROITUS: Terävä liikkuva ketju. Jotta laite ei käynnistyisi
vahingossa, varmista, että akku on irrotettu laitteesta
ennen seuraavien toimenpiteiden suorittamista. Jos näin
ei menetellä, seurauksena saattaa olla vakava tapaturma.
• Tarkista teräketjun 5 kireys, kun saha on tasaisella ja
tukevalla alustalla. Kireys on oikeaoppinen, kun ketju
napsahtaa takaisin sitä vetäessä 3 mm:n verran laipasta
4 poispäin kevyellä voimalla pitäen ketjua etusormen ja
peukalon välissä kuvan I mukaisesti. Laipan ja ketjun väliin
alaosaan ei saa jäädä “notkoa” kuvan I mukaisesti.
• Voit säätää teräketjun kireyden kääntämällä
lukituskielekkeen ylös ja kiertämällä laipan säädön
lukitusnuppia 8 yhden kierroksen verran vastapäivään.
Kierrä ketjun kiristysnuppia 9 myötäpäivään, kunnes ketjun
kireys on oikea yllä olevien ohjeiden mukaisesti.
• Älä kiristä ketjua liian tiukalle, koska tällöin laippa ja ketju
kuluvat loppuun ennenaikaisesti.
• Kun kireys on oikeaoppinen, kiristä laipan säädön
lukitusnuppi hyvin.
HUOMAA: Laipan säädön lukitusnupissa on lukittuva
kiristysjärjestelmä. Hammaspyörän suojus on paikoillaan, kun
kuulet kolme napsahdusta. Sitä ei tarvitse kiristää enempää.
• Tarkista uuden ketjun kireys useaan kertaan (akun
irrottamisen jälkeen) 2 ensimmäisen käyttötunnin aikana,
koska uusi ketju venyy hieman.
Teräketjun vaihtaminen (kuvat A, K)
HUOMIO: Ketju on terävä. Käytä aina suojakäsineitä
ketjun käsittelyn aikana. Ketju on terävä ja voi aiheuttaa
haavan myös liikkumattomana ollessaan.
VAROITUS: Terävä liikkuva ketju. Jotta laite ei käynnistyisi
vahingossa, varmista, että akku on irrotettu laitteesta
ennen seuraavien toimenpiteiden suorittamista. Jos näin
ei menetellä, seurauksena saattaa olla vakava tapaturma.
Suomi
• Käännä lukituskieleke ylös ja kierrä laipan
säädön lukitusnuppia 8 vastapäivään ketjun
kireyden vapauttamiseksi.
• Poista hammaspyörän suojus 6 osion Laipan ja teräketjun
asentaminen mukaisesti.
• Nosta kulunut teräketju 5 laipan 4 urasta irti.
• Aseta uusi ketju laipan aukkoon varmistaen, että sahan
hampaat osoittavat oikeaan suuntaan, kun ketjussa oleva
nuoli osoittaa samaan suuntaan kuin hammaspyörän
suojuksessa 6 oleva merkki (kuva K).
• Noudata osion Laipan ja teräketjun asentaminen ohjeita.
Ketjun ja laipan varaosat ovat saatavilla paikallisesta
DeWALT huoltopalvelusta.
• DCM575 edellyttää varaketjun # DWRC1600, varaosanumero
90618541. Varalaippa 40 cm, varaosanumero 90641855.
Teräketjun ja laipan voitelu (kuva L)
Automaattinen voitelujärjestelmä
Tässä ketjusahassa on teräketjun ja laipan automaattinen
voitelujärjestelmä. Öljytason ilmaisin 10 näyttää ketjusahan
öljytason. Jos öljytaso laskee alle neljänneksen, irrota akku
ketjusahasta ja täytä säiliö oikeanlaisella öljyllä. Tyhjennä
öljysäiliö aina sahaamisen lopettamisen jälkeen.
HUOMAA: Käytä korkealuokkaista laippaa ja ketjuöljyä ketjun
ja laipan asianmukaista voitelua varten. Vaihtoehtoisesti voit
käyttää väliaikaisesti pesuaineetonta SAE30-moottoriöljyä.
Kasvispohjaisen öljyn käyttö laipassa ja ketjussa on suositeltavaa
puita karsiessa. Mineraaliöljyn käyttö ei ole suositeltavaa, sillä
se voi vahingoittaa puita. Älä koskaan käytä jäteöljyä tai erittäin
paksua öljyä. Muutoin ketjusaha voi vaurioitua.
Öljysäiliön täyttäminen
• Käännä lukitusvipu alas ja kierrä sitä neljänneskierroksen
verran vastapäivään ja poista öljysäiliön korkki 16 . Täytä
säiliö suositellulla laipan ja ketjun öljyllä, kunnes öljytaso on
saavuttanut öljytason ilmaisimen 10 ylätason.
• Asenna öljysäiliön korkki takaisin ja kiristä kiertämällä
myötäpäivään neljänneskierroksen verran. Käännä
lukitusvipu ylös sen lukittuun asentoon.
• Kytke ketjusaha säännöllisesti pois päältä ja tarkista
öljytason ilmaisin varmistaaksesi, että laippa ja ketju on
voideltu oikeaoppisesti.
Sahan kuljettaminen (kuvat A, M)
• Poista akku aina työkalusta ja suojaa laippa 4 laippasuojuksella 11 (kuva M) ennen sahan kuljettamista.
• Kytke ketjun jarru päälle painamalla ketjun jarrua / käden
etusuojaa 3 eteenpäin.
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista
tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi
aiheutua loukkaantuminen.
Käsien oikea asento (kuva A, J)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitämällä kädet AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitelemällä työkalua AINA tiukassa otteessa.
Käsien oikea asento tarkoittaa vasemman käden pitämistä
etukahvassa 13 ja oikean käden pitämistä takakahvassa 12 .
Ketjusahan käyttäminen (kuvat A, N–O)
VAROITUS: Lue ja varmista, että ymmärrät kaikki ohjeet.
Jos kaikkia ohjeita ei noudateta, on olemassa sähköiskun,
tulipalon ja/tai vakavan henkilövahingon vaara.
• Varo takaiskuja, sillä ne voivat aiheuttaa vakavia
henkilövahinkoja ja kuolemanvaaran. Lue tärkeät
turvallisuusohjeet Suojautuminen takaiskulta
takaiskuvaaran välttämiseksi.
• Älä kurkottele. Ei saa leikata rinnan yläpuolella.
Varmista hyvä jalansija. Pidä jalat erillään. Varmista,
että painosi jakautuu tasaisesti molemmille jaloille.
• Pidä vasemmalla kädellä tiukasti kiinni etukahvasta
13 ja oikealla kädellä kiinni takakahvasta 12 niin,
että kehosi on laipan vasemmalla puolella.
• Älä pidä ketjusahasta kiinni käden etusuojasta
/ ketjun jarrusta 3 . Pidä vasemman käsivarren
kyynärpää lukittuna niin, että vasen käsivarsi on
suorassa mahdollista takaiskua varten.
VAROITUS: Älä koskaan tartu sahaan kädet ristissä
(vasen käsi takakahvassa ja oikea käsi etukahvassa).
VAROITUS: Älä koskaan anna kehonosien olla
samansuuntaisesti laippaan 4 nähden ketjusahan
käyttämisen aikana.
• Älä koskaan käytä puussa, epämukavassa
asennossa, tikapuilla tai muulla epävakaalla
alustalla. Sahan hallinnan menetys voi aiheuttaa
vakavia henkilövahinkoja.
• Anna ketjusahan käydä täydellä nopeudella koko
sahauksen ajan.
• Anna kerjun leikata puolestasi. Käytä ainoastaan
kevyttä painetta. Älä kohdista painetta ketjusahaan
sahauksen loppuvaiheessa.
VAROITUS: Kun sahaa ei käytetä, kytke ketjun jarru
aina päälle ja irrota akku.
Virtakytkin
Varmista aina hyvä jalansija ja pidä ketjusahan kahvoista tiukasti
kiinni molemmilla käsillä peukalo ja sormet kahvojen ympärillä.
Tämä laite sisältää säädettävän liipaisukytkimen. Kytke laite
päälle varmistamalla, ettei ketjun jarru ole päällä. Paina
lukituksen vapautusvipua 2 kuva N mukaisesti ja paina
liipaisukytkin 1 alas. Kun laite on toiminnassa, lukituksen
vapautusvipu voidaan vapauttaa. Mitä enemmän painat
kytkintä, sitä nopeammin työkalu toimii.
161
Suomi
Pidä laite käynnissä pitämällä liipaisukytkintä alhaalla. Sammuta
työkalu vapauttamalla liipaisukytkin.
HUOMAA: Jos käytät liian suurta voimaa sahaamisen aikana,
saha sammuu. Voit käynnistää sahan uudelleen vapauttamalla
lukituksen vapautusvivun 2 ja liipaisukytkimen 1 ennen sahan
käynnistymistä. Aloita sahaaminen ja käytä kevyempää voimaa.
Anna sahan leikata omaan tahtiin.
VAROITUS: Älä koskaan yritä lukita kytkintä
ON-asentoon.
Fig. U
PERÄÄNTYMINEN
KAATAMISSUUNTA
45°
PUU
Ketjun jarrun asettaminen
Ketjusahassa on moottorin ketjun jarrutusjärjestelmä, joka
pysäyttää ketjun nopeasti takaiskun sattuessa.
• Poista akku työkalusta.
• Voit kytkeä ketjun jarrun päälle painamalla ketjun
jarrua / käden etusuojaa 3 eteenpäin, kunnes se
napsahtaa paikoilleen.
• Vedä ketjun jarrua / käden etusuojaa 3 etukahvaa 13 kohti
“asetusasentoon” kuvan O mukaisesti.
• Saha on nyt käyttövalmis.
HUOMAA: Takaiskutilanteessa vasen käsi osuu etusuojaan
työntäen sitä eteenpäin työstökappaletta kohti. Työkalu
pysähtyy tämän seurauksena.
Ketjun jarrun testaaminen
Testaa ketjun jarru ennen jokaista käyttökertaa varmistaaksesi,
että se toimii oikein.
• Aseta laite tasaiselle ja vakaalle alustalle. Varmista, että sahan
ketju 5 on maasta irti.
• Pidä laitteesta hyvin kiinni molemmilla käsillä ja
käynnistä ketjusaha.
• Kierrä vasenta kättä etukahvasta 13 pitäen eteenpäin niin,
että kätesi takaosa koskettaa ketjun jarrua / käden etusuojaa
3 ja työntää sitä eteenpäin työstökappaletta kohti.
Teräketjun tulee pysähtyä välittömästi.
HUOMAA: Jos saha ei pysähdy välittömästä, lopeta laitteen
käyttö ja vie se lähimpään DeWALT-huoltopalveluun.
VAROITUS: Varmista, että asetat ketjun jarrun
ennen sahaamista.
Yleiset sahaustekniikat
(kuvat A, P, Q, U, V, W)
• Huomioi puun luonnollinen kaltevuus, suurimpien oksien
sijainti ja tuulen suunta ennen puun kaatamisen aloittamista
ja päättele niiden perusteella puun kaatumissuunta.
Pidä kiiloja (puiset, muoviset tai alumiiniset) ja raskasta
nuijaa käytettävissä. Poista epäpuhtaudet, kivet,
irtonainen kuori, naulat, niitit ja langat puusta, johon
kaatosahaukset suoritetaan.
• Kaatolovi - Sahaa lovi 1/3 puun halkaisijasta kohtisuoraan
kaatamissuuntaan. Suorita ensin alempi kaatolovi
vaakasuoraan. Täten vältetään teräketjun tai laipan
juuttuminen kiinni toista kaatolovea suorittaessa (kuva V).
• Kaatosahaus - Suorita kaatosahaus takana vähintään
51 mm vaakasuuntaista kaatolovea ylempänä. Kaatosahaus
on suoritettava samansuuntaisesti kaatoloveen nähden.
Suorita kaatosahaus niin, että puuta jää riittävästi saranaksi.
Saranaosa estää puun kääntymisen ja kaatumisen väärään
suuntaan. Älä leikkaa saranan läpi (kuva V).
• Puu alkaa kaatua, kun kaatosahaus lähestyy saranaa. Jos
on olemassa mahdollisuus, että puu ei kaadu haluttuun
suuntaan tai että se voi kallistua taakse ja aiheuttaa
teräketjun kiinni juuttumisen, lopeta sahaaminen ennen
kaatosahauksen loppuun suorittamista ja avaa katkaisukohta
kiiloilla puun kaatamiseksi haluttuun suuntaan. Kun puu
alkaa kaatua, poista ketjusaha leikkuukohdasta, sammuta
moottori, aseta ketjusaha alas ja käytä suunniteltua
perääntymisreittiä. Varo ylhäältä putoavia suuria oksia ja
varmista hyvä jalansija.
Fig. V
KAATAMISSUUNTA
KAATOSAHAUS
Kaataminen
Puun kaataminen sahaamalla. Varmista, että akku on
ladattu täyteen ennen puun kaatamista, jotta voit suorittaa
toimenpiteen yhdellä latauskerralla. Puita ei saa kaataa erittäin
tuulisissa olosuhteissa.
VAROITUS: Puita kaataessa on olemassa
henkilövahinkovaara. Sen saa suorittaa ainoastaan
vastaavan koulutuksen saanut henkilö.
• Suunnittele ja vapauta perääntymisreitti ennen sahaamisen
aloittamista. Perääntymisreitin tulee ulottua taakse ja
diagonaalisesti odotetun kaatumislinjan taakse. (Kuva U)
162
51 mm
LOVI
51 mm
SARANA
Karsiminen
Kaadetun puun oksien karsiminen. Jätä karsimisen ajaksi tukkiin
suuret alaoksat kannattelemaan sitä irti maasta. Karsi pienet
oksat yhdellä leikkauksella. Jännittyneet oksat tulee sahata
alhaalta ylöspäin välttäen ketjusahan kiinni juuttumista kuvan P
Suomi
mukaisesti. Leikkaa oksat vastakkaiselta puolelta niin, että puun
varsi on sinun ja sahan välissä Älä koskaan sahatessasi pidä
sahaa jalkojesi välissä tai asetu oksan ympärille hajareisin.
Fig. Y
Pölkytys
VAROITUS: Ensikäyttäjien on suositeltavaa harjoitella
sahaamista sahapukilla.
Kaadetun puun tai puunrungon sahaaminen pölkyiksi.
Sahaustapa määräytyy tukin tuennan perusteella. Käytä
sahapukkia (kuva Q) aina kun mahdollista.
• Aloita katkaisu aina ketjun käydessä täydellä nopeudella.
• Aseta ketjusahan alapiikki 22 alustavan katkaisualueen
taakse kuvan W mukaisesti.
• Kytke ketjusaha päälle, kierrä ketju ja laippa alas puuhun
käyttäen piikkiä saranana.
• Kun ketjusaha on 45 asteen kulmassa, aseta ketjusaha
uudelleen tasalle ja toista vaiheet, kunnes katkaiset
puun kokonaan.
• Kun puuta tuetaan koko pituudelta, sahaa yläosasta
(yläpölkytys) välttäen leikkaamasta maata. Muutoin saha
tylsyy nopeasti.
Fig. W
SAHAA YLÄOSASTA (YLÄPÖLKYTYS)
22
JA VÄLTÄ LEIKKAAMASTA MAATA
1. YLÄPÖLKYTYS (1/3
HALKAISIJASTA) HAJOAMISEN
VÄLTTÄMISEKSI
2. ALAPÖLKYTYS (2/3
HALKAISIJASTA) 1.
KATKAISUUN SAAKKA (KIINNI
JUUTTUMISEN VÄLTTÄMISEKSI) • Seiso kaltevalla alustalla aina puunrungon ylämäen
puolella. Kun “leikkaat puun läpi”, säilytä täydellinen hallinta
vähentämällä leikkauspainetta leikkauksen loppuosan
lähellä ja säilytä tiukka ote ketjusahan kahvoista. Älä anna
ketjun koskettaa maata. Kun olet suorittanut katkaisun,
odota, että ketjusaha pysähtyy ennen sen liikuttamista.
Sammuta moottori aina ennen yhdestä katkaisusta
toiseen siirtymistä.
YLLÄPITO JA HUOLTO
Käytä laitteen puhdistamiseen vain mietoa pesuainetta ja
kosteaa kangasta. Sahan muovikoteloa ei saa puhdistaa
liuottimilla. Älä päästä mitään nestettä työkalun sisään. Älä
upota mitään työkalun osaa nesteeseen.
TÄRKEÄÄ: TURVALLISUUDEN ja LUOTETTAVUUDEN
turvaamiseksi korjaukset, huollot ja säädöt tulee suorittaa
valtuutetuissa DeWALT-huoltopalveluissa käyttäen aina
identtisiä varaosia.
Säännöllinen huolto varmistaa ketjusahan pitkän ja
tehokkaan käyttöiän.
Ketju ja laippa
•
Kuva X- Tuettuna yhdestä päästä
Leikkaa ensin 1/3 halkaisijasta alapuolelta (alapölkytys).
Viimeistele katkaisu sitten yläpölkytyksellä ensimmäiseen
sahaukseen saakka.
Fig. X
2. YLÄPÖLKYTYS (2/3
HALKAISIJASTA) 1.
KATKAISUUN SAAKKA
(KIINNI JUUTTUMISEN
2
VÄLTTÄMISEKSI) 1. ALAPÖLKYTYS (1/3
HALKAISIJASTA) HAJOAMISEN
11
VÄLTTÄMISEKSI
• Kuva Y- Tuettuna molemmista päistään.
Sahaa ensin 1/3 alaspäin yläpölkystä. Viimeistele katkaisu
sitten alapölkytyksellä 2/3 ensimmäiseen sahaukseen saakka.
Poista hammaspyörän suojus, laippa ja ketju muutaman
käyttötunnin välein ja puhdista ne perusteellisesti
pehmeäharjaisella harjalla. Varmista, ettei laipan voiteluaukossa
ole jäämiä. Kun vaihdat tylsän ketjun terävään, laippa kannattaa
kääntää alaosasta yläosaan.
Ketjuterän teroittaminen (kuvat R–T)
HUOMIO: Ketju on terävä. Käytä aina suojakäsineitä
ketjun käsittelyn aikana. Ketju on terävä ja voi aiheuttaa
haavan myös liikkumattomana ollessaan.
VAROITUS: Terävä liikkuva ketju. Jotta laite ei käynnistyisi
vahingossa, varmista, että akku on irrotettu laitteesta
ennen seuraavien toimenpiteiden suorittamista. Jos näin
ei menetellä, seurauksena saattaa olla vakava tapaturma.
HUOMAA: Leikkuuterät tylsyvät heti, jos ne sahattaessa osuvat
maahan tai naulaan.
Jotta ketjusaha toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, teräketjun
hampaat on pidettävä terävinä. Teräketjun oikeaoppiset
teroitusohjeet:
1. Käytä parhaiden tuloksien saavuttamiseksi 4,5 mm:n viilaa ja
viilan pidikettä tai viilanohjainta ketjun teroittamiseen. Tämä
varmistaa oikeat teroituskulmat.
2. Aseta viilan pidike tasaisesti terän ylälevyyn
ja syvyysohjaimeen.
163
Suomi
3. Kuva R- Säilytä ylälevyn 21 oikea viilauskulma 30°
viilanohjaimessa samansuuntaisesti ketjuun nähden (viilaa
60° kulmassa ketjusta sivusta katsottuna).
4. Teroita terät ensin ketjun toisella puolen. Viilaa kunkin
terän sisäpuolelta ulospäin. Käännä saha sitten toisinpäin
ja toista vaiheet (2,3,4) ketjun toisella puolella olevien
terien kohdalla.
HUOMAA: Viilaa tasaisella viilalla säätöhampaiden yläosat
(ketjun liitososa terän edessä) niin, että ne ovat noin
0,635 mm terien kärkien alapuolella kuva S.
5. Kuva T- Säilytä kaikkien terien pituudet yhtenäisinä.
6. Jos ylä- tai sivulevyjen kromipinnassa on vaurioita, poista
vauriot viilaamalla.
HUOMIO: Viilaamisen jälkeen terä on terävä. Noudata
erityistä huolellisuutta tämän toimenpiteen aikana.
HUOMAA: Kun ketju teroitetaan, se menettää hiukan
alhaisen takaiskun ominaisuuksiaan ja erityistä varovaisuutta
on noudatettava. Terä on suositeltavaa teroittaa korkeintaan
neljä kertaa.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muiden kuin tässä ohjekirjassa määritettyjen
varaosien käyttö voi olla vaarallista.
Ketjun ja laipan varaosat ovat saatavilla paikallisesta
valtuutetusta DeWALT-huoltopalvelusta. Voidaan käyttää vain
alhaisen takaiskun laipan ja ketjun kanssa.
Malliin DCM575 saatavilla olevat laipat ja ketjut:
• Laippa: 40 cm varaosanumero 90641855
46 cm varaosanumero N500117
• Ketju:
40 cm varaosanumero 90618541
46 cm varaosanumero N500152
KUNNOSSAPITO
DeWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään
ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea
käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen
ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista
tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi
aiheutua loukkaantuminen.
Laturia tai akkua ei voida huoltaa.
Voiteleminen
Katso osio Teräketjun ja laipan voitelu (kuva L)
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla
ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden
164
ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin
metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden
kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää
näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä
ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä
mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen
osaa nesteeseen.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DeWALT-lisävarusteita ei
ole testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen
kanssa vain DeWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Ympäristön suojeleminen
Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on
tämä merkintä, ei saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana.
Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja, jotka
voidaan kerätä tai kierrättää uudelleen käyttöä varten. Kierrätä
sähkölaitteet ja akut paikallisten määräyksien mukaisesti.
Lisätietoa on saatavilla osoitteesta www.2helpU.com.
Uudelleenladattava akku
Tämä pitkään kestävä akku on ladattava uudelleen, jos se ei enää
tuota riittävää tehoa töissä, joihin teho on aikaisemmin riittänyt
hyvin. Kun laitteen toiminta-aika on lopussa, se tulee hävittää
ympäristöystävällisellä tavalla:
• Anna akun tyhjentyä kokonaan ja irrota se sitten laitteesta.
• litiumioniakkujen ovat kierrätettäviä. Vie ne jälleenmyyjälle
tai paikalliseen kierrätyspisteeseen. Kerätyt akkuyksiköt
kierrätetään tai hävitetään oikein.
VIANMÄÄRITYS
Ongelma
Ratkaisu
Laite ei käynnisty.
• Tarkista akun asennus.
• Tarkista akun latausvaatimukset.
• Tarkista, että lukituspainike on
painettu kokonaan alas ennen
liipaisimen käyttöä.
• Lataa akku.
• Laitteeseen kohdistetaan voimaa.
Käynnistä uudelleen ja kohdista
siihen vähemmän painetta.
Laite sammuu
käytön aikana.
Suomi
Ongelma
Ratkaisu
Akku ei lataudu.
• Aseta akku laturiin, kunnes
punainen latauksen merkkivalo
syttyy. Lataa korkeintaan 8 tuntia,
jos akku on tyhjentynyt kokonaan.
• Kytke laturi pistorasiaan. Katso
lisätietoa osiosta Tärkeitä
huomautuksia lataamiseen.
• Tarkista pistorasian sähkövirta
kytkemällä siihen jokin laite.
• Tarkista valojen sammuttamisen
yhteydessä virran katkaisevaa
valokytkintä liitetty pistorasiaan.
• Siirrä laturi ja laite ympäristöön,
jonka lämpötila on yli 4,5 °C ja alle
40,5 °C.
• Katso osio Ketjun kireyden
säätäminen .
• Katso osio Ketjun voiteleminen .
Laippa/ketju
on ylikuumentunut.
Ketju on löysä.
• Katso osio Ketjun kireyden
säätäminen .
• Katso osio Ketjun kireyden
säätäminen . HUOMAUTUS:
Liian suuri kireys kiihdyttää
kulumista ja lyhentää laipan ja
ketjun käyttöikää. Voitele ennen
leikkaamista. Katso osio Sahan
ketjun vaihtaminen.
Laite toimii, mutta se • Ketju on voitu asentaa väärinpäin.
ei leikkaa.
Katso ketjun asennusta ja poistoa
koskevat osiot.
Laitteen voitelu
• Täytä öljysäiliö.
ei toimi.
• Puhdista laippa, hammaspyörä ja
hammaspyörän suojus. Katso osio
Ylläpito ja huolto.
Heikko
leikkauksen laatu.
165
Svenska
54V MOTORSÅG
DCM575
Gratulerar!
EC-Följsamhetsdeklaration
Du har valt ett DeWALT-verktyg. År av erfarenhet, grundlig
produktutveckling och innovation gör DeWALT till en av
de pålitligaste partnerna för fackmannamässiga elverktygsanvändare.
Maskindirektiv
Tekniska data
54V motorsåg
DCM575
Spänning
Batterityp
VDC
DCM575
54
Li-Ion
Svärdlängd
Maximal kedjehastighet (utan belastning)
Maxmal såglängd
Oljekapacitet
Vikt (utan batteripaket)
cm
m/s
cm
ml
kg
40
15
40
115
4,4
Buller- och vibrationsvärden (triax vektorsumma) i enlighet med EN60745-213:2009+A1:2010.
dB(A)
80,5
LPA(emissionsljudtrycksnivå)
dB(A)
100,5
LWA(ljudeffektnivå)
K (osäkerhet för angiven ljudnivå)
dB(A)
3
Vibration, emissionsvärde ah =
Osäkerhet K =
m/s2
m/s2
3,5
1,5
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN60745, och den kan användas
för att jämföra ett verktyg med ett annat. Den kan användas för
att få fram en preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån för vibration
gäller vid verktygets huvudsakliga användning. Om
verktyget emellertid används för andra tillämpningar,
med andra tillbehör, eller om det är dåligt underhållet
kan vibrationen avvika. Detta kan avsevärt öka
exponeringsnivån under hela dess arbetstid.
En uppskattning av exponeringsnivån för vibrationer bör
dessutom ta med i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att utföra sitt arbete.
Detta kan avsevärt minska exponeringsnivån under hela
dess arbetstid.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder för att skydda
handhavaren mot verkningarna av vibration, såsom att:
underhålla verktyget och tillbehören, hålla händerna
varma, organisera arbetsgången.
Säkringar
Europa
166
230 Volt verktyg
10 Ampere, starkström
DeWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna under
Tekniska data uppfyller:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-213:2009+A1:2010.
2000/14/EG , Billaga V DEKRA Certification B.V., Meander 1051 /
P.O. Box 5185 6825 MJ ARNHEM / 6802 ED
ARNHEM
Nederländerna
Anmält organ, ID-nr.: 0344
LpA (uppmätt ljudeffekt) 80,5 dB(A)
osäkerhet (K) = 3,0 dB (A)
LpA (garanterat ljudtryck) 103 dB(A)
Dessa produkter uppfyller också direktiv 2014/30/EU och
2011/65/EU. För mer information, var god kontakta DeWALT på
följande adress, eller se handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning av den tekniska
filen och gör denna förklaring å DeWALTs vägnar.
Markus Rompel
Teknisk chef
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
12.12.2016
VARNING: För att minska risken för personskada,
läs instruktionshandboken.
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån för
varje signalord. Var god läs handboken och uppmärksamma
dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld situation som, om
den inte undviks, kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, skulle kunna resultera i dödsfall
eller allvarlig personskada.
SE UPP: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, kan resultera i mindre eller
medelmåttig personskada.
Svenska
Batterier
Laddare/Laddningstid (minuter)
Kat. #
VDC
Ah
Vikt
kg
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB413
DCB547
DCB546
DCB497
DCB496
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
18/54
18/54
36
36
18
18
18
18
18
3,0/9,0
2,0/6,0
7,5
6,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
1,25
1,05
1,92
1,88
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
420
270
X
X
70
185
90
240
60
220
140
X
X
35
100
50
120
30
140
90
X
X
22
60
30
75
22
85
60
X
X
22
60
30
75
22
140
90
X
X
22
60
30
75
22
X
X
X
X
45
120
60
150
X
X
X
150
120
X
X
X
X
X
OBSERVERA: Anger en praxis som inte är relaterad till
personskada som, om den inte undviks, skulle kunna
resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
Säkerhetsvarningar, Allmänt Elverktyg
VARNING: Läs alla säkerhetsvarningar och alla
instruktioner. Underlåtenhet att följa varningarna och
instruktionerna kan resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/
eller allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH
INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Termen “elverktyg” i varningarna syftar på ditt starkströmsdrivna
(sladdanslutna) elverktyg eller batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) Säkerhet på Arbetsområdet
a ) Håll arbetsområdet rent och ordentligt upplyst.
Belamrade eller mörka områden inbjuder till olyckor.
b ) Använd inte elektriska verktyg i explosiva
atmosfärer, såsom i närvaron av lättantändliga
vätskor, gaser eller damm. Elektriska verktyg ge upphov
till gnistor som kan antända dammet eller ångorna.
c ) Håll barn och åskådare borta meda du arbetar
med ett elverktyg. Distraktioner kan göra att du
förlorar kontrollen.
2) Elektrisk Säkerhet
a ) Kontakterna till elverktyget måste matcha uttaget.
Modifiera aldrig kontakten på något sätt. Använd
inte några adapterpluggar med jordanslutna
(jordade) elektriska verktyg. Omodifierade kontakter
och matchande uttag minskar risken för elektrisk stöt.
b ) Undvik kroppskontakt med jordanslutna eller
jordade ytor såsom rör, värmeelement, spisar och
kylskåp. Det finns en ökad risk för elektrisk chock om din
kropp är jordansluten eller jordad.
c ) Utsätt inte elektriska verktyg för regn eller våta
förhållanden. Vatten som kommer in i ett elverktyg ökar
risken för elektrisk stöt.
d ) Missbruka inte sladden. Använd aldrig sladden
till att bära, dra eller koppla bort elverktyget från
strömmen. Håll sladden borta från värme, olja,
skarpa kanter eller rörliga delar. Skadade eller
tilltrasslade sladdar ökar risken för elektrisk stöt.
e ) När du arbetar med ett elverktyg utomhus,
använd en förlängningssladd som passar för
utomhusanvändning. Användning av en sladd som
passar för utomhusanvändning minskar risken för
elektrisk stöt.
f ) Om arbete med ett elverktyg i en fuktig lokal är
oundvikligt, använd ett uttag som är skyddat med
jordfelsbrytare (RCD). Användning av en RCD minskar
risken för elektrisk stöt.
3) Personlig Säkerhet
a ) Var vaksam, ha koll på vad du gör och använd sunt
förnuft när du arbetar med ett elverktyg. Använd
inte ett elverktyg när du är trött eller påverkad av
droger, alkohol eller medicinering. Ett ögonblicks
ouppmärksamhet när du arbetar med elektriska verktyg
kan resultera i allvarlig personskada.
b ) Använd personlig skyddsutrustning. Bär alltid
ögonskydd. Skyddsutrustning såsom dammfilterskydd,
halksäkra säkerhetsskor, skyddshjälm eller
hörselskydd som används för lämpliga förhållanden
minskar personskador.
c ) Förebygg oavsiktlig igångsättning. Se till att
strömbrytaren är i frånläge innan du ansluter till
strömkällan och/eller batteripaketet, plockar upp
eller bär verktyget. Att bära elektriska verktyg med ditt
finger på strömbrytaren eller att strömsätta elektriska
verktyg som har strömbrytaren på är att invitera olyckor.
d ) Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller skiftnyckel
innan du sätter på elverktyget. En skiftnyckel eller en
nyckel som sitter kvar på en roterande del av elverktyget
kan resultera i personskada.
167
Svenska
e ) Böj dig inte för långt. Bibehåll alltid ordentligt
fotfäste och balans. Detta möjliggör bättre kontroll av
elverktyget i oväntade situationer.
f ) Klä dig ändamålsenligt. Bär inte lösa kläder eller
smycken. Håll hår, beklädnad och handskar borta
från delar i rörelse. Lösa kläder, smycken eller långt hår
kan fastna i delar i rörelse.
g ) Om det finns anordningar för anslutning av
apparater för dammutrensning och insamling, se
till att dessa är anslutna och används på ett korrekt
sätt. Användning av dammuppsamling kan minska
damm-relaterade faror.
b ) Använd elverktygen enbart med därtill avsedda
batteripaket. Användning av andra batteripaket kan ge
upphov till skaderisk och eldsvåda.
c ) När batteripaketet inte används, håll det borta från
andra metallföremål, såsom gem, mynt, nycklar,
spikar, skruvar eller andra små metallföremål som
kan skapa en förbindelse från ena polen till den
andra. Kortslutning av batteripolerna kan ge upphov till
brännskador eller eldsvåda.
d ) Under missbruksförhållanden kan vätska komma
ut från batteriet, undvik kontakt med denna. Om
kontakt oavsiktligt inträffar, spola med vatten.
Om vätska kommer i kontakt med ögonen, uppsök
medicinsk hjälp. Vätska som kommer ut från batteriet
kan ge upphov till irritation eller brännskador.
4) Användning och Skötsel av Elverktyg
a ) Tvinga inte elverktyget. Använd det korrekta
elverktyget för din tillämpning. Det korrekta
elverktyget gör arbetet bättre och säkrare vid den
hastighet för vilket det konstruerades.
b ) Använd inte elverktyget om strömbrytaren inte
sätter på och stänger av det. Ett elverktyg som inte
kan kontrolleras med strömbrytaren är farligt och
måste repareras.
c ) Ta ur kontakten från strömkällan och/eller
batteripaketet från elverktyget innan du gör några
justeringar, byter tillbehör eller lägger elverktygen
i förvaring. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder
minskar risken att oavsiktligt starta elverktyget.
d ) Förvara elektriska verktyg som inte används
utom räckhåll för barn, och låt inte personer som
är obekanta med elverktyget eller med dessa
instruktioner använda elverktyget. Elektriska verktyg
är farliga i händerna på outbildade användare.
e ) Underhåll elektriska verktyg. Kontrollera för
feljustering eller om rörliga delar har fastnat,
bristning hos delar och andra eventuella
förhållanden som kan komma att påverka
elverktygets funktion. Om det är skadat, se till att
elverktyget blir reparerat före användning. Många
olyckor orsakas av dåligt underhållna elektriska verktyg.
f ) Håll kapningsverktyg vassa och rena. Ordentligt
underhållna kapningsverktyg med vassa sågkanter är
mindre sannolika att fastna och är lättare att kontrollera.
g ) Använd elverktyget, tillbehören och
verktygssatserna, etc. i enlighet med dessa
instruktioner, och ta hänsyn till arbetsförhållandena
och det arbete som ska utföras. Användningen av
elverktyget för andra verksamheter än de som det är avsett
för skulle kunna resultera i en farlig situation.
5) Användning och Skötsel av
Batteridrivna Verktyg
a ) Ladda endast med den laddare som är specificerad
av tillverkaren. En laddare som passar till en typ av
batteripaket kan ge upphov till brandfara när den
används tillsammans med ett annat batteripaket.
168
6) Service
a ) Se till att ditt elverktyg får service av en kvalificerad
reparatör, som endast använder identiska
ersättningsdelar. Detta säkerställer att elverktygets
säkerhet bibehålles.
Ytterligare säkerhetsanvisningar för
motorsåg
•
•
•
•
•
•
•
VARNING: Extra säkerhetsföreskrifter
för motorsågar.
Håll alla kroppsdelar borta från kedjan när motorsågen
är igång. Se till att kedjan inte vidrör något innan du
startar sågen. Bara ett ögonblicks ouppmärksamhet när
du använder motorsågar kan leda till att kläder eller delar av
kroppen fastnar i motorsågen.
Håll alltid motorsågen med din högra hand på det
bakre handtaget och din vänstra hand på det främre
handtaget. Håll aldrig motorsågen med händerna i omvänd
ordning eftersom risken för personskador då ökar.
Håll endast elverktyget i de isolerade greppytorna
eftersom det finns risk för att sågkedjan kommer
i kontakt med dolda elledningar. Om en sågkedja
får kontakt med strömförande ledningar kan verktygets
metalldelar bli strömförande och ge dig en elektrisk stöt.
Använd skyddsglasögon och hörselskydd. Ytterligare
skyddsutrustning för huvud, händer, ben och fötter
rekommenderas. Lämpliga skyddskläder minskar
personskador till följd av flygande träbitar eller oavsiktlig
kontakt med sågens kedja.
Använd inte sågen uppe i träd. Användning av en
motorsåg uppe i träd kan orsaka personskador.
Se alltid till att ha ordentligt fotfäste och stå på ett
stadigt, säkert och jämnt underlag när du använder
motorsågen. Hala eller instabila underlag, t.ex. stegar,
kan få dig att tappa balansen eller förlora kontrollen
över motorsågen.
Var uppmärksam på att en spänd gren som sågas av
kan fjädra tillbaka. När spänningen i träfibrerna
släpper kan den fjädrande grenen träffa den som
sågar och/eller slå motorsågen ur händerna.
Svenska
•
•
•
•
•
Iaktta stor försiktighet vid kapning av buskar och unga
träd. Tunna grenar kan fastna i kedjan och slå tillbaka mot
dig eller få dig att tappa balansen.
Bär motorsågen i det främre handtaget och se till att
den är avstängd och att kedjan inte kommer i kontakt
med kroppen. Se alltid till att svärdsskyddet är på under
transport eller förvaring. Om motorsågen hanteras på rätt
sätt minskas risken för oavsiktlig kontakt med kedjan när den
är i rörelse.
Följ anvisningarna för smörjning, kedjespänning och
byte av tillbehör. En felaktigt spänd eller smord kedja kan gå
av eller medföra ökad risk för kast.
Håll handtagen torra, rena och fria från olja och fett.
Feta och oljiga handtag är hala och gör sågen okontrollerbar.
Såga endast i trä. Använd inte motorsågen till annat
än det den är avsedd för. Använd den inte till att såga
plast, murverk eller byggmaterial som inte är av trä.
Användning av motorsågen på annat sätt än det avsedda kan
framkalla fara.
Orsaker till och eliminering av rekyl:
Rekyl kan uppstå om svärdets nos eller spets kommer i kontakt
med ett föremål, eller om träet sluter sig och nyper kedjan
i skåran.
Spetskontakt kan i vissa fall orsaka en plötslig omvänd reaktion
så att svärdet slås uppåt och bakåt mot användaren.
Om kedjan nyps längs svärdets översida kan svärdet hastigt
slungas bakåt mot användaren.
Båda dessa reaktioner kan få dig att tappa kontrollen över sågen,
vilket kan leda till allvarlig personskada. Förlita dig inte enbart
på sågens inbyggda säkerhetsanordningar. Du bör vidta flera
skyddsåtgärder för att undvika olyckshändelser och skador när
du använder sågen.
Rekyl uppstår till följd av felaktig användning och/eller hantering
av sågen. Detta kan undvikas genom de skyddsåtgärder som
beskrivs nedan:
• Ha ett fast grepp med tummarna och fingrarna runt
motorsågens handtag med båda händerna på sågen
och placera kroppen och armen för att kunna stå
emot rekylkrafterna. Kraften i rekyler kan bemästras av
användaren om nödvändiga skyddsåtgärder vidtagits. Släpp
inte motorsågen.
• Sträck dig inte för långt och såga aldrig ovanför
axelhöjd. Det minskar risken för oavsiktlig spetskontakt och
ger dig bättre kontroll över motorsågen i oväntade situationer.
• Använd bara sådana utbytessvärd och -kedjor som
tillverkaren anger. Byte till fel svärd eller kedja kan medföra
att kedjan går av och/eller att rekyler uppstår.
• Följ tillverkarens anvisningar för slipning och underhåll
av kedjan. Minskning av riktskärets djup kan medföra
ökad rekyl.
Följande försiktighetsåtgärder skall följas
för att minimera rekyler:
1 . Greppa sågen med ett stadigt grepp. Håll motorsågen
stadigt med båda händerna när motorn är i gång. Se till
att du har ett fast grepp med tummarna och fingrarna
ordentligt omslutna om handtagen. Motorsågen kommer
att dra bakåt vid sågning med svärdets undre kant och skjuta
framåt vis sågning längs med svärdets överkant.
2 . Sträck dig inte för långt.
3 . Ha ordentligt fotfäste och balans hela tiden.
4 . Låt inte spetsen på styrsvärdet komma i kontakt med en
stock, gren, marken eller andra hinder.
5 . Såga inte över axelhöjd.
6 . Användning av enheter som lågrekylkedja och
reducerad rekylstyrsvärd som minskar risken
associerat med rekyler.
7 . Använd bara sådana utbytessvärd och -kedjor som
tillverkaren anger.
8 . Låt inte den löpande kedjan komma emot något
föremål vid spetsen av svärdet.
9 . Håll arbetsområdet fritt från hinder, såsom andra träd,
grenar, stenar, stängsel, stubbar etc. Eliminera eller undvik
alla hinder som sågen kan träffa när du sågar genom en
särskild gren eller stock.
10 . Se till att kedjan är välslipad och korrekt spänd. En lös
eller slö kedja kan öka risken för rekyler. Kontrollera
spänningen regelbundet med motorn stoppad och verktyget
urkopplat, aldrig medan motorn körs.
11 . Börja och fortsätt såga bara när kedjan går med full
fart. Om kedjan rör sig långsamt, finns det en större risk att
rekyler uppstår.
12 . Såga bara en stock i taget.
13 . Var ytterst försiktig när du fortsätter en tidigare
påbörjad sågning. Aktivera räfflade stötdämparen på trät
och låt kedjan få full fart innan du fortsätter att såga.
14 . Försök inte göra instickssågningar
eller borrningssågningar.
15 . Se upp för korsande grenar eller annat som kan stoppa
sågningen och nypa fast eller falla ned på kedjan.
Säkerhetsfunktioner rekyl
•
VARNING: Följande funktioner är inkluderade i din såg
för att hjälpa till att minska risken för rekyler, emellertid
kommer inte sådana funktioner att helt eliminera denna
farliga reaktion. Som användare av motorsågen bör du
inte endast lita på säkerhetsanordningar. Du måste följa
alla säkerhetsåtgärder, instruktioner och underhåll i denna
manual för att hjälpa till att undvika rekyler och andra
krafter som kan resultera i allvarliga skador.
Svärd med reducerad rekyl, designad med en liten spetsradie
som reducerad storleken på den farliga zonen för rekyler på
svärdsspetsen. Ett svärd för reducerade rekyler har visat sig
signifikant minska antalet och farligheten med rekyler vid test i
enlighet ed säkerhetskraven för elektriska motorsågar.
169
Svenska
•
Lågrekylkedja, designad med en konturdjupmätare och
skyddslänk som avleder rekylkrafter och låter trät gradvis
färdas in i sågen.
• Använd inte motorsågen när du är uppe i ett träd eller står på
en stege eller någon annan instabil yta.
• Håll verktyget i isolerade greppytor under arbete där
sågverktyget kan komma i kontakt med dolda strömledningar.
Kontakt med en strömförande ledning kommer att göra
vissa metalldelar på verktyget strömförande och ge
operatören elstötar.
• Arbeta inte utanför din kapacitet eller erfarenhet. Läs
noga igenom och förstå fullständigt alla instruktioner i
denna manual.
• Innan du startar sågen, se till att sågkedjan inte är i kontakt
med något föremål.
• Använd inte sågen med en hand! Operatören, hantlangare
eller åskådare kan skadas allvarligt om arbetet sker med bara
en hand. En motorsåg är endast avsedd att användas med
två händer.
• Se till att handtagen är torra och fria från olja eller fett.
• Låt inte smuts, skräp eller sågspån samlas på motorn eller
utanpå luftventilerna.
• Stanna sågen innan den läggs ned.
• Såga inte revor och/eller små grenar under buskar.
• Var extra försiktig vid sågning av små buskar och unga träd
eftersom tunna grenar kan fastna i kedjan och slå tillbaka mot
dig eller få dig att tappa balansen.
VARNING: Man vet att vissa slags damm som
uppstår vid maskinell slipning, sågning, borrning och
andra bearbetningsmetoder innehåller kemikalier
som kan orsaka cancer, fosterskador eller andra
reproduktionsproblem. Några exempel på dessa
kemikalier är:
• bly från blybaserade färger,
• kristallint kisel i tegel och cement samt andra
murverksprodukter, och
• arsenik och krom i kemisk behandlat virke.
Din risk vid dessa exponeringar varierar beroende på hur ofta du
gör denna typ av arbete. För att minska exponeringen för dessa
kemikalier: arbeta på ett väl ventilerat område och använd
godkänd säkerhetsutrustning, såsom dammskyddsmasker som är
specialkonstruerade för att filtrera mikroskopiska partiklar.
• Undvik långvarig kontakt med damm som uppstår
vid maskinell slipning, sågning, borrning och andra
bearbetningsmetoder. Använd skyddskläder och tvätta
exponerade områden med tvål och vatten. Om damm får
komma in i munnen, näsan, ögonen eller lägger sig på huden
kan det gynna upptagning av skadliga kemikalier.
VARNING: Detta verktyg kan ge upphov till och/eller
sprida damm som kan leda till allvarliga och permanenta
luftvägsskador eller andra skador.
•
•
Motorsåg namn och termer
•
•
170
Kapning - processen med kapning av fallna träd eller kapning
av stockar i längder.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Motorbroms - en enhet som används för att stoppa sågkedjan
när avtryckaren släpps.
Motorsåg motorhuvud - en motorsåg utan sågkedja
och svärd.
Drivkugghjul eller kugghjul - den tandade delen som
driver sågkedjan.
Fällning - processen att såga ned ett träd.
Fällning baksidessågning - den slutliga sågningen
vid trädfällning som görs på motsatt sida av trädet
från falssågningen.
Fronthandtag - stödhandtaget placerat på eller mot fronten
på motorsågen.
Fronthandtagsskydd - en konstruktionsbarriär mellan
fronthandtaget på en motorsåg och svärdet, vanligtvis
placerad nära handpositionen på fronthandtaget.
Svärd - en fast skenstruktur som stöder och styr sågkedjan.
Svärdsslida - skyddskåpa som placeras över svärdet för att
förhindra kontakt med sågtänderna när sågen inte används.
Rekyl - Svärdets rörelse bakåt eller uppåt eller båda som
uppstår när sågkedjan nära spetsen på ovansidan av svärdet
kommer i kontakt med något föremål såsom en stock eller
gren eller när trät klämmer ihop sågkedjan under sågningen.
Rekyl, nypning - den snabba tillbakatryckningen av sågen som
kan uppstå när trät stänger in och nyper fast sågkedjan under
sågningen längs ovansidan av svärdet.
Rekyl, roterande - den snabba rörelsen uppåt och bakåt hos
sågen som kan uppstå när sågkedjan nära den övre delen av
spetsen på svärdet kommer i kontakt med ett föremål, såsom
en stock eller en gren under sågningen.
Kvistning - ta bort grenar från ett fällt träd
Lågrekylkedja - en kedja som reduceras rekyler enligt
prestandadkraven. (vid test på ett representativt exempel
på motorsågar.)
Normal sågposition - de förmodade positionerna när kapning
och fällsågningar utförs.
Hakundersågningar - en haksågning i ett träd som riktar in
trädets fallriktning.
Bakre handtag - stödhandtaget placerat på eller mot baksidan
av motorsågen.
Rekylreducerande svärd - ett svärd som har visat sig reducera
rekylerna signifikant.
Utbytessågkedja - en kedja som reduceras rekyler enligt
prestandakraven vid test med specifika motorsågar.
Sågkedja - en loop av en kedja som har sågtänder som sågar
trät och som drivs av motorn och stöds av svärdet.
Räfflad stötdämpare - räfflorna används vid fällning
eller kapning för att luta sågen och bibehålla positionen
under sågningen.
Omkopplare - en enhet som, när den används, helt kommer
att avsluta eller avbryta en elektrisk krets till motorn
på motorsågen.
Omkopplarlänk - den mekanism som överför rörelsen från en
avtryckare till omkopplaren.
Svenska
•
Omkopplarlås - ett rörligt stopp som förhindrar oavsiktlig
hantering av omkopplaren innan den manuellt aktiveras.
Avsedd användning
Din DeWALT DCM575 motorsåg är idealisk för
beskärningsarbetet och för att kapa stockar upp till
35 cmi diameter.
Återstående risker
Trots tillämpning av de relevanta säkerhetsbestämmelserna och
användning av säkerhetsapparater kan vissa återstående risker
inte undvikas. De är: Hörselnedsättning.
• Risk för personskada på grund av flygande partiklar.
• Risk för brännskador på grund av att tillbehör blir heta
under arbetet.
• Risk för personskada på grund av långvarig användning.
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för endast en spänning.
Kontrollera alltid att batteripaketets spänning motsvarar
spänningen på klassificeringsplattan. Se också till att spänningen
hos din laddare motsvarar den hos din starkströmsförsörjning.
Din DeWALT-laddare är dubbel-isolerad i enlighet
med EN60335; därför behövs ingen jordningstråd.
•
•
•
•
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas ut
mot en speciellt preparerad sladd som finns att få genom
DeWALTs serviceorganisation.
•
Användning av Förlängningssladd
•
En förlängningssladd bör inte användas, såvida den inte är
absolut nödvändig. Använd en godkänd förlängningssladd,
lämplig för din laddares strömmatning (se Tekniska data).
Minsta ledningsstorlek är 1 mm2; maximala längden är 30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut sladden helt
och hållet.
•
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
Laddare
DeWALT laddare kräver inga inställningar och är skapade för att
vara så enkla som möjligt att hantera.
•
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för alla
Batteriladdare
•
SPARA DESSA INSTRUKTIONER: Denna manual innehåller
viktiga säkerhets- och driftinstruktioner för kompatibla
batteriladdare (se tekniska data).
• Innan laddaren används läs igenom alla instruktioner och
varningar om laddaren, batteripaket och produkten för
användning av batteripaketet.
VARNING: Risk för stötar. Låt ingen vätska komma in i
laddaren. Det kan resultera i elektriska stötar.
VARNING: Vi rekommenderar användning av en
jordfelsbrytare med en restström på 30mA eller mindre.
SE UPP: Risk för brännskador. För att minska risken
för skador ladda endast DeWALT laddningsbara
batterier. Olika typer av batterier kan brista och orsaka
personskador och skadegörelse.
SE UPP: Barn bör övervakas för att garantera att de inte
leker med apparaten.
OBSERVERA: Under vissa förhållanden när
laddaren är inkopplad i eluttaget kan de exponerade
laddningskontakterna inuti laddaren kortslutas av
främmande föremål. Främmande föremål som är ledande
såsom, men inte begränsat till, stålull, aluminiumfolie
eller ansamling av metarpartiklar bör hållas borta från
laddningshålrummet. Koppla alltid ifrån laddaren
från eluttaget när det inte finns något batteripaket i
hålrummet. Koppla ifrån laddaren vid rengöring.
Försk INTE att ladda batteripaketet med någon
annan laddare än den som tas upp i denna manual.
Laddaren och batteripaketet är speciellt konstruerade att
fungera tillsammans.
Dessa laddaren är inte avsedda att användas för annat
än laddning av DeWALT laddningsbara batterier. All
annan användning kan resultera i barndrisk, elektriska stötar
eller död med elektrisk ström.
Utsätt inte laddaren för regn eller snö.
Dra i själva kontakten och inte i sladden när laddaren
kopplas ur. Detta kommer att minska risken för skador på
den elektriska kontakten och sladden.
Se till att sladden placeras så att ingen går på den,
snubblar på den eller att det på annat sätt riskerar att
skadas eller påfrestas.
Använd inte förlängningssladd såvida inte det
är absolut nödvändigt. Användning av en olämplig
förlängningssladd kan resultera i risk för brand. elektriska
stötar eller död av elektrisk ström.
Placera inga föremål ovanpå laddaren eller placera
inte laddaren på ett mjukt underlag eftersom det kan
blockera ventilationsöppningarna vilket kan resultera i
intern överhettning. Placera laddaren undan från alla heta
källor. Laddaren ventileras genom öppningar i överkant och
underkant av höljet.
Använd inte laddaren med skadad sladd eller kontakt—
byt ut dem omedelbart.
Använd inte laddaren om den utsatts för skarpa
stötar, tappats eller skadats på annat sätt. Ta den till ett
auktoriserat servicecenter.
Demontera inte laddaren, ta den till ett auktoriserat
servicecenter när service eller reparation behövs. Felaktig
montering kan resultera i risker för elektriska stötar, dödsfall
via elektricitet eller brand.
Om strömsladden skadas måste den bytas omedelbart at
tillverkaren, dess serviceombud eller liknande kvalificerad
person för att förhindra alla faror.
Koppla ifrån laddaren från uttaget innan den regörs.
Detta kommer att minska risken för elektriska stötar.
Borttagning av batteripaketet kommer inte att minska risken.
Försök ALDRIG att ansluta två laddare tillsammans.
•
•
•
•
171
Svenska
•
Laddaren är konstruerad för att arbeta med standard
230V hushållsström. Försök inte att använda någon
annan spänning. Detta gäller inte för billaddaren.
Laddning av ett batteri (Bild [Fig.] B)
1. Koppla in laddaren i lämpligt uttag innan batteripaketet
sätts i.
2. Sätt i batteripaketet 7 i laddaren, se till att batteripaketet är
helt isatt i laddaren. Den röda (laddar) lampan börjar blinka
upprepade gånger för att indikera att laddningsprocessen
har startat.
3. Det går att se när laddningen är klar genom att den
röda lampan lyser kontinuerligt. Batteripaketet är
fulladdat och kan nu användas eller lämnas i laddaren.
För att ta bort batteriet ur laddaren, tryck och håll nere
batterifrigöringsknappen 15 på batteripaketet.
NOTERA: För att garantera maximal prestanda och livslängd
för Litium-jon batteripaket bör batteripaketet laddas fullt innan
första användning.
Laddning
Se nedanstående tabell angående
batteripaketets laddningsstatus.
Laddningsindikatorer
laddar
fullständigt laddad
Varmt/kallt paket fördröjning*
*Den röda lampan fortsätter att blinka, men en
gul indikatorlampa kommer att lysa under denna
operation. När batteriet har nått lämplig temperatur
kommer den gula lampan att slockna och laddaren
återupptar laddningsproceduren.
Den/de kompatibla laddar(en/na) kommer inte att ladda
ett felaktigt batteripaket. Laddaren kommer att indikera ett
felaktigt batteri genom att vägra att tända eller genom att visa
blinkmönster för problempaket eller laddare.
NOTERA: Detta kan också betyda att det är problem med
en laddare.
Om laddaren indikerar ett problem, låt testa laddaren och
batteripaketet hos ett auktoriserat servicecenter.
Varm/kall fördröjning
När laddaren upptäcker ett batteri som är för hett eller för kallt,
kommer den automatiskt att starta en varm/kall fördröjning,
avbryta laddningen tills batteriet har nått en lämplig temperatur.
Laddaren växlar sedan automatiskt till paketladdningsläge.
Denna funktion garanterar maximal batterilivslängd.
Ett kallt batteripaket kommer att laddas långsammare än ett
varmt batteripaket. Batteripaketet kommer att laddas med en
lägre hastighet genom hela laddningscykeln och kommer inte
att återgå till maximal laddningshastighet även om batteriet
blir varmt.
DCB118 laddaren är utrustad med en intern fläkt som är
designad att kyla batteripaketet. Fläkten slås på automatiskt
172
när batteripaketet behöver svalkas. Använd aldrig laddaren om
fläkten inte fungerar korrekt eller om ventilationsöppningarna är
blockerade. Låt inga främmande föremål komma in på insidan
av laddaren.
Elektroniskt skyddssystem
XR Li-jon verktyg är konstruerade med ett elektroniskt
skyddssystem som kommer att skydda batteriet mot
överladdning, överhettning eller kraftig urladdning.
Verktyget kommer automatiskt att stängas av om elektroniska
skyddssystemet aktiveras. Om detta sker placera litiumjon
batteriet i laddaren tills det är fulladdat.
Väggmontering
Dessa laddare är designade att väggmonteras eller stå upprätt
på ett bord eller arbetsyta. Vid väggmontering, placera laddaren
inom räckhåll för ett elektriskt uttag och borta från hörn och
andra hinder som kan påverka luftflödet. Använd baksidan
av laddaren som mall för placering av monteringsskruvarna
på väggen. Montera laddaren säkert med gipsskruvar (köps
separat) som är minst 25,4 mm långa med ett skruvhuvud med
en diameter på 7–9 mm, skruvade i trä till ett optimalt djup som
lämnar ungefär 5,5 mm av skruven synlig. Rikta in öppningarna
på baksidan av laddaren mot de exponerade skruvarna och för
in dem helt i öppningarna.
Rengöringsinstruktioner för laddaren
VARNING: Risk för stötar. Koppla ifrån laddaren
från strömuttaget innan rengöring. Smuts och fett
kan avlägsnas från utsidan av laddaren med en trasa
eller med en mjuk, icke-metallisk borste. Använd inte
vatten eller någon rengöringsvätska. Låt aldrig någon
vätska komma in i verktyget; sänk aldrig ner någon del av
verktyget i en vätska.
Batteripaket
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för alla
Batteripaket
Vid beställning av utbytes-batteripaket, se till att inkludera
katalognummer och spänning.
Batteripaketet är inte full-laddat när det kommer ur
kartongen. Innan du använder batteripaketet och laddaren,
läs säkerhetsinstruktionerna här nedan. Följ därefter de
laddningsprocedurer som översiktligt beskrivs.
LÄS ALLA INSTRUKTIONER
•
•
•
•
•
Ladda inte eller använd batteriet i explosiv atmosfär,
såsom i närheten av brännbara vätskor, gaser eller
damm. Isättning och borttagning av batteriet från laddaren
kan antända dammet eller ångorna.
Tvinga aldrig in batteripaketet in i laddaren. Modifiera
inte batteripaketet på något sätt så att det passar i en
icke-kompatibel laddare då batteripaketet kan brista
och orsaka allvarliga personskador.
Aldda endast batteripaketet i DeWALT laddare.
Skvätt INTE eller sänk ned i vatten eller annan vätska.
Förvara inte eller använd verktyget och batteripaketet
på platser där temperaturen kan nå upptill
Svenska
•
•
•
eller överstiga 40 ˚C (såsom utomhusskjul eller
metallbyggnader under sommaren).
Bränn inte batteripaketet, även om det är svårt skadat
och helt utslitet. Batteripaketet kan explodera i elden.
Giftiga ångor och ämnen skapas när batteripaket med litiumjon bränns.
Om batteriets innehåll kommer i kontakt med huden,
tvätta omedelbart området med mild tvål och vatten.
Om batterivätskan kommer in i ögat, skölj med vatten över
det öppna ögat under 15 minuter eller tills irritationen upphör.
Om medicinsk omsorg behövs består batteri-elektrolyten av en
blandning av flytande organiska karbonater och litiumsalter.
Innehållet i öppnade battericeller kan ge upphov till
andningsirritation. Tillhandahåll frisk luft. Om symtom
kvarstår, sök medicinsk vård.
VARNING: Fara för brännskada. Batterivätskan kan vara
lättantändlig om den som utsätts för gnista eller eld.
VARNING: Försök aldrig att öppna batteripaketet av
någon anledning. Om batteripaketets hölja spricker eller
är skadat sätt inte in det i laddaren. Krossa inte, tappa
eller skada batteripaketet. Använd inte ett batteripaket
som fått en kraftig stöt, tappats, körts över eller skadats
på något annat sätt (t.ex. genomborrad av en spik, träffad
av en hammare, klivits på). Det kan resultera i elektriska
stötar eller dödsfall av elektisk ström. Skadade batteripaket
skall returneras till servicecenter för återvinning.
VARNING: Brandfara. Förvara eller bär inte
batteripaketen på så sätt att metallföremål kan
komma i kontakt med de oskyddade batteripolerna.
Exempelvis placera inte batteripaketet i förkläden, fickor,
verktygslådor, produktlådor, lådor etc. där det finns lösa
spikar, skruvar, nycklar etc.
SE UPP: När den inte används skall den läggas
på sidan på en stabil plats så att ingen riskerar
att någon snubblar på den. Vissa verktyg med stora
batteripaket kan stå upprätt på batteripaketet men lätt
kan vältas.
Transport
VARNING: Brandfara. Transport av batterier kan leda till
eldsvåda om batteripolerna oavsiktligt kommer i kontakt
med ledande material. Se vid transport av batterier till att
batteripolerna är skyddade och väl isolerade från material
som eventuellt kan komma i kontakt med dem och
orsaka kortslutning.
DeWALT batterierna uppfyller alla tillämpliga regler för transport
av farligt gods som stipuleras av industrin och rättsliga normer,
vilket omfattar FN:s rekommendationer för transport av farligt
gods; International Air Transport Associations (IATA) regelverk
vid transport av farligt gods, de internationella föreskrifterna om
transport av farligt gods till sjöss (IMDG), samt den europeiska
överenskommelsen om internationell transport av farligt gods
på väg (ADR). Litiumjon -celler och -batterier har klassificerats
enligt testresultaten och de fastställda kriterierna i delavsnitt
38,3 i FN:s testhandbok för transport av farligt gods.
I de flesta fall kommer transport av ett DeWALT batteripaket att
undantas från att klassificeras som ett fullt reglerat klass 9 farligt
material. Generellt kommer endast transporter som innehåller
ett litium-jonbatteri med en nominell energimärkning större
än 100 Watt (Wh) krävas att de transporteras som fullt reglerat
klass 9. Alla litium-jonbatterier har wattimmarna markerat på
förpackningen. Vidare, på grund av bestämmelsens komplexitet
rekommenderar inte DeWALT flygtransport av endast litiumjonbatteripaket oavsett märkning av wattimmar. Leverans
av verktyg med batterier (kombisatser) kan accepteras för
flygtransporter om märkningen av wattimmarna inte är större
än 100 Wh.
Oberoende av om försändelsen klassificeras som undantagen
eller helt reglerad, är det avsändaren som har ansvaret för att
de aktuella bestämmelserna gällande förpackning, etikettering/
märkning och dokumentation uppfylls.
Informationen som ges i detta avsnitt av handboken är given
enligt bästa vetande och har ansetts vara korrekt vid tidpunkten
som dokumentet skrevs. Trots det ges ingen uttrycklig eller
underförstådd garanti. Det är på köparens eget ansvar att de
åtgärder som vidtas uppfyller gällande bestämmelser.
Transportera FLEXVOLTTM batteriet
DeWALT FLEXVOLTTM batteri har två lägen: Använd
och Transport.
Använd-läge: När FLEXVOLTTM batteriet är fristående eller är i
en DeWALT 18V produkt, fungerar det som ett 18V batteri. När
FLEXVOLTTM batteriet är i en 54 V eller en 108 V (två 54V
batterier) produkt, fungerar det som ett 54 V batteri.
Transport-läge:
När locket är fäst på
FLEXVOLTTM batteriet är
batteriet i transport-läge.
Behåll locket på för varutransport.
I transport-läge är cellsträngarna elektriskt frånkopplade i
paketet vilket resulterar i tre batterier med lägre märkning av
watt-timmar (Wh) jämfört med ett batteri med en högre
märkning av watt-timmar. Denna ökade kvantitet med tre
batterier med den lägre märkningen av watt-timmar kan
undanta paketet från visa transportbestämmelser som införts för
batteriet med högre watt-timmar.
Exempel. transport
Exempel på etikettmärkning för
användning och transport
Wh-klassificering kan
indikera 3 x 36 Wh, vilket
betyder tre batterier på 36
Wh var. Användningen av
Wh-klassificeringen indikerar 108 Wh (underförstått ett batteri).
Förvaringsrekommendationer
1. Den bästa förvaringsplatsen är en som är sval och torr,
långt bort från direkt solljus och för mycket värme eller
kyla. För optimal batterifunktionalitet och livslängd, förvara
batteripaket vid rumstemperatur när de inte används.
2. För långvarig förvaring rekommenderas att förvara ett
fulladdata batteripaket på en kall och torr plats utan laddare
för optimalt resultat.
NOTERA: Batteripaket bör inte förvaras helt urladdade.
Batteripaketet behöver laddas innan det används igen.
173
Svenska
Etiketter på laddare och batteripaket
Förutom bilddiagrammen som används i denna manual
kan etiketterna på laddaren och batteripaketet visa följande
bilddiagram:
Läs instruktionshandbok före användning.
Se Tekniska data angående laddningstid.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Stick inte in ledande föremål.
Läs instruktionshandbok före användning.
Ladda inte skadade batteripaket.
Bär öronskydd.
Utsätt inte för vatten.
Bär ögonskydd.
Se till att undermåliga sladdar omedelbart byts ut.
Lämna inte ute i regnet.
Ladda endast mellan 4 ˚C och 40 ˚C.
Spetskontakt kan göra att svärdet plötsligt rör sig
uppåt och bakåt vilket kan orsaka allvarliga skador.
Endast för användning inomhus.
Kontakt med svärdets spets mot något objekt
skall undvikas.
K assera batteripaketet med vederbörlig hänsyn
till miljön.
Rotationsriktning för sågkedjan.
Ladda endast DeWALT batteripaket med avsedda
DeWALT laddare. Laddning av batteripaket med
andra än de avsedda DeWALT batterierna med en
DeWALT laddare kan göra att de brister eller så kan
det leda till farliga situationer.
Använd alltid båda händerna när
motorsågen används.
Bränn inte batteripaketet.
Direktiv 2000/14/EG garanterad ljudeffekt.
ANVÄNDNING: Använd utan transportlock, indikerar
Wh-märkningen 108 Wh (ett batteri med 108 Wh).
TRANSPORT: Transport med inbyggt transportlock,
Wh-märkning indikerar 3 x 36 Wh (tre batterier på
36 Wh).
Batterityp
DCM575 arbetar med ett 54 volt batteripaket.
Dessa batteripaket kan användas: DCB546, DCB547. Se Tekniska
Data för mer information.
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1Motorsåg
1Slida
1 Svärd 40 cm
1 Kedja 40 cm
1Bruksanvisning
174
BATTERI ELLER LADDARE MEDFÖLJER INTE
1 Li-jon batteripaket**
1 Li-jon batteriladdare**
**Medföljer endast DCM575X1
• Kontrollera med avseende på skada på verktyget, på delar eller
tillbehör som kan tänkas ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna handbok
före användning.
Stäng av verktyget. Ta ut batteriet ur verktyget innan
du utför något underhåll på verktyget.
Datumkodplacering
Datumkoden, vilken också inkluderar tillverkningsår, finns tryckt
i kåpan.
Exempel:
2016 XX XX
Tillverkningsår
Beskrivning (Bild A)
1
2
3
4
5
6
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget eller någon del av
det. Skada eller personskada skulle kunna uppstå.
Variabel hastighetskontroll
Låsspak
Kedjebroms/fronthandtagsskydd
Svärd
Sågkedja
Kedjekåpa
Svenska
7 Batteripaket
8 Låsratt för kedjejustering
9 Kedjespänningsratt
10 Indikator för oljenivå
11 Svärd
12 Bakre handtag
13 Främre handtag
14 Batterihölje
15 Batterilåsknapp
16 Oljelock (visas inte)
Avsedd användning
Din motorsåg är konstruerad för professionell sågning.
Använd INTE under våta förhållanden eller i närheten av
lättantändliga vätskor eller gaser.
Denna motorsåg är ett professionellt elverktyg.
Låt INTE barn komma i kontakt med verktyget. Överinseende
krävs när oerfarna handhavare använder detta verktyg.
• Denna produkt är inte avsedd att användas av personer
(inklusive barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental
förmåga eller med begränsad erfarenhet eller kunskap
såvida inte de är under uppsikt av en person som är ansvarig
för deras säkerhet. Barn skall aldrig lämnas ensamma med
denna produkt.
MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör. En
oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
VARNING: Använd enbart DeWALT batteripaket
och laddare.
Montering och borttagning av
batteriet från verktyget (Bild. C–E)
NOTERA: För bästa resultat se till att batteripaketet 7 är fulladdat.
Installation av batteriet i verktyget
1. Rikta in batteripaketet 7 mot skenorna inuti verktygets
handtag (Bild C).
2. Glid den in i verktyget tills batteripaketet sitter fast, se till att
du hör att den snäpper på plats.
Borttagning av batteriet
från verktygshandtaget.
1. Tryck på låsknappen 15 och dra med en fast rörelse
batteripaketet bort från verktygshandtaget (Bild D).
2. Sätt i batteriet i laddaren såsom beskrivs i laddningsavsnittet
i denna manual.
Bränslemätare batteripaket (Bild. E)
Vissa DeWALT batteripaket inkluderar en bränslemätare vilket
består av tre gröna LED-lampor som indikerar laddningsnivån
som finns kvar i batteripaketet.
För att aktivera bränslemätaren, tryck in och håll kvar
bränslemätarknappen 17 . En kombination av de tre
LED-lamporna kommer att lysa för att ange kvarvarande
laddningsnivå. När laddningen i batteriet är under den
användbara gränsen kommer inte bränslemätaren att lysa och
batteriet behöver laddas.
NOTERA: Bränslemätaren är endast en indikering på laddning
som finns kvar i batteripaketet. Den indikerar inte verktygets
funktionalitet och kan variera baserat på produktkomponenter,
temperatur och slutanvändarens användning.
MONTERING
Installera svärdet och sågkedjan
(Bild A, F–H, K)
SE UPP: Vass kedja. Använd alltid skyddshandskar när
sågkedjan hanteras. Kedjan är vass och du kan skära dig
även när den inte är i rörelse.
VARNING: Vass kedja i rörelse. För att förhindra oavsiktlig
start, se till att batteriet är borttaget från verktyget
innan någon av följande handlingar utförs. Om inte
ovanstående rekommendationer följs kan det leda till
allvarliga personskador.
Sågkedjan 5 och svärdet 4 är förpackade separat i kartongen.
Kedjan måste fästas på svärdet och båda måste fästas på
verktygets stomme.
• Placera sågen på en plan och fast yta.
• Flippa upp låsspaken och vrid inställningslåsratten
8 moturs såsom visas i bild F för att ta bort
kedjekranslocket 6 .
• Använd skyddshandskar, ta tag i sågkedjan 5 och linda den
runt svärdet 4 , se till att tänderna är riktade i rätt riktning
(se bild K)
• Se till att kedjan är korrekt insatt i öppningen runt
hela svärdet.
• Placera sågkedjan runt kedjekransen 18 . Rikta in
kedjespänningspinnen 20 och bulten 19 mot öppningen i
svärdet på basen på verktyget såsom visas i bild G.
• När den är på palts, håll svärdet stilla och sätt
tillbaka kedjekransen lock 6 . Se till att verktygsfria
spänningsmontagets bulthål på höljet är i linje med bulten
19 , i huvudhöljet. Flippa upp låsspaken och vrid på svärdets
inställningslåsspak 8 medurs till den klickar på plats, lossa
den sedan ett helt varv så att kedjan kan spännas korrekt.
• Vrid kedjespänningsratten 9 medurs för att öka spänningen
såsom visas i bild H. Se till att sågkedjan 5 sitter tätt mot
svärdet 4 . Dra åt svärdinställningens låsratt tills det klickar.
Svärdet sitter fast efter att tre ljudliga klick hörs. Ytterligare
åtdragning behövs inte.
Justering av kedjespänning (Bild A, I )
SE UPP: Vass kedja. Använd alltid skyddshandskar när
sågkedjan hanteras. Kedjan är vass och du kan skära dig
även när den inte är i rörelse.
VARNING: Vass kedja i rörelse. För att förhindra oavsiktlig
start, se till att batteriet är borttaget från verktyget
175
Svenska
innan någon av följande handlingar utförs. Om inte
ovanstående rekommendationer följs kan det leda till
allvarliga personskador.
• Kontrollera kedjespänningen 5 med sågen liggande plant
på en fast yta. Spänningen är korrekt när kedjan snäpper
tillbaka efter dragits 3 mm bort från svärdet 4 med lätt
kraft från pekfingret och tummen såsom visas i bild I. Det
skall inte finnas någon ”svikt” mellan svärdet och kedjan på
undersidan såsom visas i bild I.
• För att justera sågkedjans spänning, flippa upp låsfliken och
vrid svärdets inställningslåsratt 8 moturs ett helt varv. Vrid
kedjespänningsratten 9 medurs tills kedjespänningen är
korrekt såsom instruerats ovan.
• Spänn inte kedjan för hårt eftersom det ger ökad förslitning
och kommer att minska svärdets och kedjans livslängd.
• När kedjespänningen är korrekt, dra åt
svärdinställningens låsratt.
NOTERA: Svärdets justeringslåsratt har ett
spärråtdragningssystem. Kedjekranslocket sitter fast efter att tre
ljudliga klick hörs. Ytterligare åtdragning behövs inte.
• När kedjan är ny skall spänningen kontrolleras ofta (efter
att batteriet tagits bort) under de första 2 timmarnas
användning eftersom en ny kedja tänjer ut sig något.
Byte av sågkedja (Bild A, K)
SE UPP: Vass kedja. Använd alltid skyddshandskar när
sågkedjan hanteras. Kedjan är vass och du kan skära dig
även när den inte är i rörelse.
VARNING: Vass kedja i rörelse. För att förhindra oavsiktlig
start, se till att batteriet är borttaget från verktyget
innan någon av följande handlingar utförs. Om inte
ovanstående rekommendationer följs kan det leda till
allvarliga personskador.
• Flippa upp låsfliken och vrid svärdinställningens låsratt 8 moturs för att lossa kedjespänningen.
• Ta bort kedjekranslocket 6 såsom beskrivs i sektionen
Installera svärdet och sågkedjan.
• Lyft bort den slitna kedjan 5 från spåret i svärdet 4 .
• Placera den nya kedjan över svärdet och se till att
kedjeskären är riktade åt rätt håll genom att jämföra pilen
på kedjan med bilden på kedjekranslocket 6 såsom visas
i bild K.
• Följ instruktionerna för Installera svärdet och sågkedjan.
Utbyteskedja och svärd finns tillgängliga från ditt närmaste
DeWALT servicecenter.
• DCM585 kräver utbyteskedja # DWRC1600,
serviceartikelnummer 90618541. Utbytessvärd 40 cm,
serviceartikelnummer 90641855.
Smörjning kedja och svärd (Bild L)
Automatiskt smörjningssystem
Den här motorsågen har ett automatiskt smörjsystem som
håller kedjan och svärdet konstant smorda. Oljenivåindikatorn
10 visar nivån på oljan i motorsågen. Om oljenivån är mindre
176
är kvartsfull, ta bort batteriet från motorsågen och fyll på med
korrekt typ av olja. Töm alltid oljetanken när sågningen avslutats.
NOTERA: Använd alltid svärds- och kedjeolja av hög kvalitet
för korrekt smörjning av svärd och kedja. Som ett temporärt
substitut kan en icke-renande SAE30 avvägd motorolja
användas. Användningen av ev vegetabiliskt baserad
svärds- och kedjeolja rekommenderas vid beskärning av träd.
Mineralolja rekommenderas inte eftersom det kan skada träd.
Använd aldrig förbrukad olja eller mycket tjock olja. Dessa kan
skada din motorsåg.
Fylla på oljebehållaren
• Flippa ned låsspaken och skruva loss moturs ett kvarts varv
och ta sedan bort oljelocket 16 . Fyll behållaren med den
rekommenderade svärds- och kedjeoljan tills oljenivån når
överkanten av oljenivåindikatorn 10 .
• Sätt tillbaka oljelocket och dra åt medurs ett kvarts varv.
Flippa upp låsspaken till dess låsposition.
• Stäng av motorsågen med jämna mellanrum och kontrollera
oljenivåindikatorn för att garantera att svärdet och kedjan
smörjs ordentligt.
Transportera sågen (Bild A, M)
• Ta alltid bort batteriet från verktyget och täck svärdet 4 med slidan 11 (Bild M) när sågen transporteras.
• Aktivera kedjebromsen genom att skjuta kedjebromsen/
främre handtagets skydd 3 framåt.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Iaktta alltid säkerhetsinstruktionerna och
tillämpbara bestämmelser.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör. En
oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
Korrekt Handplacering (Bild A, J)
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
använd ALLTID korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
håll ALLTID verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
Korrekt handposition kräver den vänstra handen på det främre
handtaget 13 och den högra handen på bakre handtaget 12 .
Hantera motorsågen (Bild A, N–O)
VARNING: Läs och förstå alla instruktioner. Underlåtenhet
att följa samtliga nedanstående instruktioner kan resultera
i elstötar, brand och / eller allvarliga personskador.
• Skydd mot rekyler vilka kan resultera i allvarliga skador
eller dödsfall. Se viktiga säkerhetsinstruktioner Skydd
mot rekyler, för att undvika risken för rekyl.
Svenska
•
Sträck dig inte för långt. Såga inte över brösthöjd. Se
till att ha bra fotfäste. Ha fötterna isär. Fördela vikten
på båda fötterna.
• Använd ett fast grepp med vänstra handen på det
främre handtaget 13 och din högra hand på det
bakre handtaget 12 så att du har kroppen till vänster
om svärdet.
• Håll inte motorsågen i främre handtagsskyddet/
kedjebromsen 3 . Ha armbågen på vänstra armen
låst så att det vänstra armen är rak för att stå emot
en rekyl.
VARNING: Använd aldrig ett korsat handgrepp (vänster
hand på det bakre handtaget och högra handen på
främre handtaget).
VARNING: Låt aldrig någon del av kroppen vara i linje
med svärdet 4 när motorsågen används.
• Använd aldrig sågen i ett träd, i någon konstig
position eller på en stege eller annan instabil yta.
Du kan förlora kontrollen av sågen och orsaka
allvarliga skador.
• Kör sågen med full hastighet hela tiden som du sågar.
• Låt kedjan utföra sågningen. Använd endast lätt
tryck. Tryck inte på motorsågen i slutet av sågningen.
VARNING: När sågen inte används, ha alltid
kedjebromsen aktiverad och batteriet borttaget.
Strömbrytare
Ha alltid bra fotfäste och greppa motorsågen med
båda händerna med tummarna och fingrarna runt
respektive handtag.
Detta verktyg är utrustad med en variabel hastighetskontroll.
För att slå på enheten, se till att kedjebromsen inte är aktiverad.
Tryck ned låsspaken 2 såsom visas i bild N och tryck in
avtryckaren 1 . När enheten är igång kan du släppa låsspaken.
Ju längre du trycker in avtryckaren desto snabbare kommer
verktyget att arbeta.
För att fortsätta att ha enheten igång måste du fortsätta
att trycka in avtryckaren. För att stänga av enheten,
släpp avtryckaren.
NOTERA: Om för mycket kraft används vid sågningen kommer
sågen att stängas av. För att starta om sågen måste du släppa
låsspaken 2 och strömbrytaren 1 innan sågen kommer att
starta om. Påbörja sågningen igen, denna gång med mindre
kraft. Låt alltid sågen såga av egen kraft.
VARNING: Försök aldrig att låsa omkopplaren i
påslaget läge.
Inställning av kedjebromsen
Din motors¨g är utrustad med ett motorsystem med
kedjebroms som kommer att stoppa kedjan snabbt i händelse
av en rekyl.
• Ta ut batteriet ur verktyget.
• För att aktivera kedjebromsen, skjut kedjebromsen/främre
handtaget 3 framåt tills det klickar på plats.
• Dra kedjebromsen/främre handtaget 3 mot främre
handtaget 13 in i “inställd” position såsom visas i bild O.
• Verktyget är nu klart för användning.
NOTERA: I händelse av en rekyl kast kommer din vänstra hand
att komma i kontakt med främre skyddet och skjuta det framåt
mot arbetsstycket. Detta kommer att stoppa verktyget.
Testa kedjebromsen
Testa kedjebromsen före varje användning för att vara säker på
att den fungerar korrekt.
• Lägg sågen på ett plant, stabilt underlag. Se till att sågkedjan
5 går fritt från underlaget.
• Greppa verktyget med båda händerna och slå på sågen.
• Vrid vänster hand framåt runt det främre handtaget 13
så att handryggen kommer i kontakt med kedjebromsen/
främre handtaget 3 och skjuter det mot arbetsstycket.
Sågkedjan skall stoppas omedelbart.
NOTERA: Om sågen inte stoppar omedelbart, sluta använda
verktyget och lämna det till ditt närmaste DeWALT servicecenter.
VARNING: Se till att ställa in kedjebromsen
innan sågningen.
Vanliga sågtekniker (Bild A, P, Q, U, V, W)
Fällning
Processen att såga ned ett träd. Se till att batteriet är fullt laddat
innan fällningen så att du kan avsluta den på en enda laddning.
Fäll inga träd vid hård blåst.
VARNING: Fällning kan resultera i skador. Det skall endast
utföras av utbildade personer.
• En reträttväg skall planeras och vara nödvändigt rensad
innan sågningen startar. Reträttvägen skall sträckas bakåt
och diagonalt bakåt mot den förväntade fallinjen. (Bild U)
Fig. U
TILLBAKADRAGNING
FALLRIKTNING
45°
TRÄD
• Innan fällningen starta, betrakta den naturliga lutningen på
trädet, placeringen av större grenar och vindriktningen för
att avgöra vilken väg trädet kommer att falla. Ha kilar (trä,
plast eller aluminium) och en kraftig klubba tillgänglig. Ta
bort smuts, stenar, lös bark, spikar, nitar och ledningar från
trädet där fällningskapningen ska ske.
• Falsundersågning - Gör falsen 1/3 av diametern på trädet,
vertikalt mot fallriktningen. Gör det nedre horisontella
falssågningen först. Detta hjälper till att undvika klämning
av antingen sågkedjan eller svärdet när den andra
falssågningen görs (Bild V).
177
Svenska
• Fällningsbaksågning - gör fällningsbaksågningen minst
51 mm högre än det horisontella falssågningen. Håll
fällningsbaksågningen parallellt med det horisontella
falssågningen. Gör bakre fällningssågningen så att tillräckligt
med trä finns kvar som ett gångjärn. Trägångjärnet
förhindrar att trädet vrider sig och faller i fel riktning. Såga
inte igenom gångjärnet (Bild V).
• När fällningssågningen närmar sig gångjärnet börjar trädet
att falla. Om det finns den minsta risk att trädet inte faller
i önskad riktning eller att det gungar tillbaka och binder
sågkedjan, sluta såga innan fällningssågningen är färdig
och använd kilar för att öppna sågningen och få trädet
att falla i önskad fallriktning. När trädet börjar att falla ta
bort motorsågen från sågspåret, stoppa motorn, lägg ned
motorsägen och använd reträttvägen som planerat. Var
uppmärksam på överhängande kvistar som faller och se upp
var du placerar fötterna.
Fig. V
FALLRIKTNING
51 mm
BAKRE
FÄLLNINGSSÅGNING
FALS
Fig. W
22
•
Bild X- Vid stöd vid ena änder, såga först 1/3 av diametern
från undersidan (underkapning). Gör sedan den avslutande
sågningen med överkapning för att möta den
första sågningen.
Fig. X
ANDRA
ÖVERKAPNINGSSÅGNING (2/3
DIAMETER) FÖR ATT MÖTA
FÖRSTA SÅGNINGEN (FÖR ATT
2
UNDVIKA KLÄMNING) FÖRSTA SÅGNING
UNDERKAPNING (1/3
11
DIAMETER) UNDVIK FLISNING
51 mm
GÅNGJÄRN
Kvistning
Ta bort grenar från ett fällt träd. Lämna större kvistar på trädets
nederdel som stöd för stocken. Avlägsna de små kvistarna i ett
skär. Grenar som ligger spända skall sågas från undersidan av
grenen mot ovansidan för att undvika bindning av motorsågen
såsom visas i bild P. Såga stockar från motsatta sida och håll
trädstammen mellan dig och sågen. Gör aldrig kapningar mellan
dina ben eller grensla kvisten som ska kapas.
• Bild Y- Om stocken vilar på stöd i bägge ändarna.
Såga förs 1/3 ned från överkanten, överkapning. Gör sedan
den avslutande sågningen med underkapning den nedre
2/3 för att möta den första sågningen.
Fig. Y
FÖRSTA SÅGNING ÖVERKAPNING
(1/3 DIAMETER) FÖR ATT
UNDVIKA FLISNING
ANDRA SÅGNING UNDERKAPNING
(2/3 DIAMETER) FÖR ATT MÖTA
FÖRSTA SÅGNINGEN (FÖR ATT
UNDVIKA KLÄMNING) Kapning
VARNING: Rekommenderas att användare för första
gången bör öva sågning på en sågbock.
Kapa ett fällt träd eller stock i längder. Hur du ska kapa beror på
vad stocken vilar på. Om möjligt, använd sågbock (Bild Q).
• Starta inte en sågning innan kedjan går med full fart.
• Placera undre kanten 22 av kedjan bakom området för den
första sågningen såsom visas i bild W.
• Slå på motorsågen och vrid sedan kedjan och svärdet nedåt
genom trät och använd undre kanten som ett gångjärn.
• När motorsågen kommer till 45 graders vinkel, lyft sågen
horisontellt igen och upprepa stegen tills du sågat
helt igenom.
• När trädet stöds längs hela dess längd, gör en sågning från
ovansidan (överkapning) men undvik att såga i jorden då
detta kan göra sågen slö snabbt.
178
SÅGNING FRÅN OVANSIDAN
(ÖVERKAPNING) UNDVIK ATT SÅGA
I JORDEN
• I en sluttning skall du alltid stå ovanför stocken. Vid
”genomsågning”, för att bibehålla fullständig kontroll bör
sågtrycket minskas när slutet av sågningen utan att greppet
minskas på motorsågens handtag. Låt inte kedjan komma i
kontakt med marken. Efter att sågningen är klar, vänta på att
sågkedjan stannar innan du flyttar motorsågen. Stoppa alltid
motorn innan sågen flyttas mellan sågningarna.
VÅRD OCH UNDERHÅLL
Använd bara mild tvål och en fuktig trasa för att rengöra
verktyget. Använd inga lösningsmedel för att rengöra plasthöljet
på sågen. Låt aldrig någon vätska komma in i verktyget; sänk
aldrig ner någon del av verktyget i en vätska.
VIKTIGT: För att garantera SÄKERHETEN och PÅLITLIGHETEN
skall reparationer, underhåll och justeringar utföras av ett
DeWALT auktoriserat servicecenter som alltid använder
identiska reservdelar.
Svenska
Regelbundet underhåll ger verktyget en lång, effektiv livslängd
för din motorsåg.
Kedja och svärd
Efter varje användning, ta bort kuggdrevslocket, svärdet
och kedjan och rengör noga med en mjuk borste. Se till att
smörjhålet på svärdet är fritt från skräp. Vid byte av en slö kedja
mot en vass kedja är det en god praxis att flippa svärdet från
undersida och uppåt.
Sågkedjeslipning (Bild R–T)
SE UPP: Vass kedja. Använd alltid skyddshandskar när
sågkedjan hanteras. Kedjan är vass och du kan skära dig
även när den inte är i rörelse.
VARNING: Vass kedja i rörelse. För att förhindra oavsiktlig
start, se till att batteriet är borttaget från verktyget
innan någon av följande handlingar utförs. Om inte
ovanstående rekommendationer följs kan det leda till
allvarliga personskador.
NOTERA: Sågtänderna blir genast slöa om de kommer i kontakt
med marken eller en spik under sågning.
För att få bästa möjliga prestanda från motorsågen är det viktigt
att hålla sågtänderna på kedjan vassa. Följ dessa hjälpfulla tips
för korrekt slipning av sågkedjan:
1. För bästa resultat, använd en 4,5 mm fil och en filhållare eller
filstyrning för att vässa kedjan. Detta garanterar att du alltid
få korrekt slipvinkel.
2. Placera filhållare plant på överplattan och djupmätaren
på skäret.
3. Bild R- Håll korrekt filvinkellinje på 30° på överplattan 21 på filstyrningen parallellt med kedjan (fila i 60° från kedjan
sett från sidan).
4. Vässa skären på ena sidan först. Fila från insidan på varje skär
till utsidan. Vänd sedan på sågen och upprepa processen
(2,3,4) för skären på den andra sidan av kedjan.
NOTERA: Använd en platt fil för att fila ovansidan av
hyvlingständerna (del av kedjelänken framför skäret) så att
de är ungefär 0,635 mm under spetsen på skäret såsom
visas i bild S.
5. Bild T- Håll alla skärs längder lika.
6. Om det finns skador på kromytan på övre plattorna eller på
sidoplattorna, fila så att sådana skador försvinner.
SE UPP: Efter filningen kommer skäret att vara vasst, var
extra försiktigt under denna process.
NOTERA: Varje gång som kedjan slipas förlorar den något av
den låga rekylkvaliteterna och extra försiktighet är nödvändig.
Det rekommenderas att en kedja inte skall slipas mer än
fyra gånger.
Tillbehör
VARNING: Användning av tillbehör som inte
rekommenderas i denna manual kan vara farligt.
Utbyteskedja och svärd finns tillgängliga från ditt närmaste
DeWALT auktoriserade servicecenter. Endast för användning
med lågrekylsvärd och kedja.
Tillgängliga svärd och kedjor för DCM575:
• Svärd: 40 cm reservdelsnummer 90641855
46 cm reservdelsnummer N500117
• Kedja:
40 cm reservdelsnummer 90618541
46 cm reservdelsnummer N500152
UNDERHÅLL
Ditt elverktyg från DeWALT har konstruerats för att arbeta
över en lång tidsperiod med minimalt underhåll. Kontinuerlig
tillfredsställande drift beror på ordentlig verktygsvård och
regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör. En
oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
Laddaren och batteripaketet är inte servicebara.
Smörjning
Se Smörjning av kedja och svärd (Bild L)
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm från huvudkåpan
med torr luft varje gång du ser smuts samlas i och
runt lufthålen. Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel eller andra
skarpa kemikalier för att rengöra de icke-metalliska
delarna på verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga de
material som används i dessa delar. Använd en trasa som
bara är fuktad med vatten och mild tvål. Låt aldrig någon
vätska komma in i verktyget; sänk aldrig ner någon del av
verktyget i en vätska.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör än de som erbjuds
av DeWALT inte har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör med detta verktyg vara
riskabelt. För att minska risken för personskada bör endast
tillbehör som rekommenderas av DeWALT användas med
denna produkt.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information angående
lämpliga tillbehör.
Att skydda miljön
Separat insamling. Produkter och batterier som
är märkta med denna symbol får inte kastas i den
vanliga hushållssoporna.
Produkter och batterier innehåller material som
kan återvinnas och återanvändas vilket minskar behovet av
179
Svenska
råmaterial. Återvinn elektriska produkter och batterier enligt
lokala bestämmelser. Ytterligare information finns tillgängligt på
www.2helpU.com.
Laddningsbart Batteripaket
Det här långlivade batteripaketet måste laddas när det inte
längre producerar tillräcklig energi för arbeten som tidigare lätt
utförts. Det bör omhändertas med lämpliga miljöhänsyn vid
slutet av dess fungerande livslängd:
• Ladda ur batteripaketet fullständigt och ta sedan ut det
ur produkten.
• Litiumjonbatteripaket celler är återvinningsbara. Lämna
dem hos din återförsäljare eller på en återvinningsstation.
De insamlade batteripaketen kommer att återvinnas eller
avyttras korrekt.
FELSÖKNING
Problem
Lösning
Enheten startar inte.
• Kontrollera batteriets installation.
• Se till att batteriet är
ordentligt laddat.
• Kontrollera att låsknappen är helt
intryckt innan huvudavtryckaren
kläms in.
• Ladda batteriet.
• Enheten tvingas. Start om och
använd mindre tryck.
• Sätt i batteriet i laddaren tills den
röda lampan lyser. Ladda upp till 8
timmar om batteriet är helt tomt.
• Anslut laddaren till ett fungerande
eluttag. Se Viktiga anmärkningar
gällande laddning för
ytterligare detaljer.
• Kontrollera eluttaget genom att
ansluta en apparat.
• Kontrollera om uttaget är anslutet
till en strömbrytare som stänger av
strömmen när du släcker ljuset.
• Flytta laddaren och apparaten till
en plats där temperaturen i den
omgivande luften är över 4,5 °C
eller under 40,5 °C.
• Se sektionen
Justera kedjespänningen.
• Se sektionen Kedjesmörjning.
• Se sektionen
Justera kedjespänningen.
Enheten stängs av
under användning.
Batteriet laddas inte.
Svärd/
kedja överhettad.
Kedjan lös.
180
Problem
Lösning
• Se sektionen Justera
kedjespänningen. NOTERA:
Överdriven spänning leder till
onödigt slitaget och förkortning
av livslängden hos svärdet och
kedjan. Smörj innan varje sågning.
Se sektionen Byta sågkedja.
Enheten körs med
• Kedjan kan vara installerad
sågar inte.
baklänges. Se sektionen för
installation och borttagning
av kedja.
Enheten smörjer inte. • Fyll oljebehållaren.
• Rengör svärdet, kedjehjulet
och locket. Se sektionen Vård
och underhåll.
Dålig sågkvalitet.
Türkçe
54V ZINCIRLI TESTERE
DCM575
Tebrikler!
AT Uygunluk Beyanatı
Bir DeWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, sürekli ürün
geliştirme ve yenilik DeWALT markasının profesyonel elektrikli
alet kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi haline
gelmesini sağlamaktadır.
Makıne Dırektıfı
Teknik Özellikleri
54V Zincirli testere
DCM575
Voltaj
Akü tipi
VDC
DCM575
54
Li-Ion
Çubuk Uzunluğu
Maksimum Zincir Hızı (yüksüz)
Maksimum Kesme Uzunluğu
Yağ Kapasitesi
Ağırlık (akü hariç)
cm
m/s
cm
ml
kg
40
15
40
115
4,4
EN60745-2-13:2009+A1:2010’e göre tespit edilen toplam gürültü ve titreşim
değerleri (üç yönün vektör toplamı):
dB(A)
80,5
LPA(ses basıncı düzeyi)
dB(A)
100,5
LWA(akustik güç düzeyi)
K (akustik gücü belirsizliği)
dB(A)
3
Titreşim emisyon değeri ah =
Belirsizlik K =
m/s2
m/s2
3,5
1,5
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi, EN60745’te
sağlanan standart teste uygun olarak ölçülmüştür ve aletleri
birbiriyle karşılaştırmak için kullanılabilir. Ön maruziyet
değerlendirmesi için kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon düzeyi, aletin ana
uygulamalarını yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa veya bakımı kötü
yapılırsa, titreşim emisyonu değişebilir. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin kapalı kaldığı veya
çalışmasına karşın iş görmediği zamanları da dikkate
almalıdır. Bu, toplam çalışma süresindeki maruziyet
düzeyini önemli ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden korumak için belirtilen ek
güvenlik önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların bakımını
yapın, elleri sıcak tutun, çalışma modellerini düzenleyin.
Sigortalar
Avrupa
230V aletler
10 Amper, şebeke
DeWALT, Teknik Özellikleri bölümünde açıklanan bu ürünlerin
aşağıda belirtilen yönergelere uygun olduğunu beyan eder:
2006/42/AT, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-213:2009+A1:2010.
2000/14/EC, Ek V DEKRA Certification B.V., Meander 1051 / P.O.
Box 5185 6825 MJ ARNHEM / 6802 ED
ARNHEM
Netherlands
Onaylanmış Kuruluş ID No.: 0344
LPA (ölçülen ses şiddeti) 80,5 dB(A)
belirsizlik (K) = 3,0 dB (A)
LWA (garanti edilen ses şiddeti) 103 dB(A)
Bu ürünler ayrıca 2014/30/EU ve 2011/65/EU Direktiflerine de
uygundur. Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten
DeWALT ile temas kurun veya kılavuzun arka kapağına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik dosyanın
derlenmesinden sorumludur ve bu beyanı DeWALT
adına vermiştir.
Markus Rompel
Mühendislik Direktörü
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
12.12.2016
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, kullanım
kılavuzunu okuyun.
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet derecesini
gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde önemsiz veya orta
dereceli yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
181
Türkçe
Aküler
Şarj Aletleri/Şarj Süreleri (Dakika)
Kat. #
VDC
Ah
Ağırlık
kg
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB413
DCB547
DCB546
DCB497
DCB496
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
18/54
18/54
36
36
18
18
18
18
18
3,0/9,0
2,0/6,0
7,5
6,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
1,25
1,05
1,92
1,88
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
420
270
X
X
70
185
90
240
60
220
140
X
X
35
100
50
120
30
140
90
X
X
22
60
30
75
22
85
60
X
X
22
60
30
75
22
140
90
X
X
22
60
30
75
22
X
X
X
X
45
120
60
150
X
X
X
150
120
X
X
X
X
X
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi hasara
neden olabilecek, yaralanma ile ilişkisi olmayan
durumları gösterir.
c )
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
d )
Elektrikli El Aletleri İçin Genel Güvenlik
Talimatları
UYARI: Bütün güvenlik uyarılarını ve talimatlarını
mutlaka okuyun. Bu talimatların herhangi birisine
uyulmaması elektrik çarpması, yangın ve/veya ciddi
yaralanma riskine neden olabilir.
BÜTÜN UYARI VE
GÜVENLİKTALİMATLARINI İLERİDE
BAKMAK ÜZERE SAKLAYIN
Uyarılarda yer alan «elektrikli alet» terimi şebeke elektriğiyle
(kablolu) veya akü/pille (şarjlı) çalışan elektrikli aletinizi
ifade etmektedir.
1) Çalışma alanının Güvenlığı
a ) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun. Karışık ve
karanlık alanlar kazaya davetiye çıkartır.
b ) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar ve
tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda
çalıştırmayın. Elektrikli aletler, toz veya dumanları
ateşleyebilecek kıvılcımlar çıkartır.
c ) Bir elektrikli aleti çalıştırırken çocuklardan ve
etraftaki kişilerden uzak tutun. Dikkatinizi dağıtıcı
şeyler kontrolü kaybetmenize neden olabilir.
2) Elektrık Güvenlığı
a ) Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun olmalıdır.
Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir değişiklik yapmayın.
Topraklı elektrikli aletlerde hiçbir adaptör fişi
kullanmayın. Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler
elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
b ) Borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolapları gibi
topraklanmamış yüzeylerle vücut temasından
182
e )
f )
kaçının. Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek bir
elektrik çarpması riski vardır.
Elektrikli aletleri yağmura maruz bırakmayın veya
ıslatmayın. Elektrikli alete su girmesi elektrik çarpması
riskini arttıracaktır.
Elektrik kablosunu uygun olmayan amaçlarla
kullanmayın. Elektrikli aleti kesinlikle kablosundan
tutarak taşımayın, çekmeyin veya prizden
çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan, keskin
kenarlardan veya hareketli parçalardan uzak
tutun. Hasarlı veya dolaşmış kablolar elektrik çarpması
riskini arttırır.
Elektrikli bir aleti açık havada çalıştırıyorsanız,
açık havada kullanıma uygun bir uzatma kablosu
kullanın. Açık havada kullanıma uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık akım aygıtı (RCD)
korumalı bir kaynak kullanın. Bir RCD kullanılması
elektrik şoku riskini azaltır.
3) Kışısel Güvenlık
a ) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman dikkatli
olun, yaptığınız işe yoğunlaşın ve sağduyulu
davranın. Elektrikli bir aleti yorgunken veya ilaç ya
da alkolün etkisi altındayken kullanmayın. Elektrikli
aletleri kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
b ) Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka kullanın.
Daima koruyucu gözlük takın. Koşullara uygun toz
maskesi, kaymayan güvenlik ayakkabıları, baret veya
kulaklık gibi koruyucu donanımların kullanılması kişisel
yaralanmaları azaltacaktır.
c ) İstem dışı çalıştırılmasını önleyin. Aleti güç
kaynağına ve/veya aküye bağlamadan, yerden
kaldırmadan veya taşımadan önce düğmenin kapalı
konumda olduğundan emin olun. Aleti, parmağınız
düğme üzerinde bulunacak şekilde taşımak veya açık
konumdaki elektrikli aletleri elektrik şebekesine bağlamak
kazaya davetiye çıkartır.
Türkçe
d ) Elektrikli aleti açmadan önce tüm ayarlama
anahtarlarını çıkartın. Elektrikli aletin hareketli bir
parçasına takılı kalmış bir anahtar kişisel yaralanmaya
neden olabilir.
e ) Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde kullanmayın.
Daima sağlam ve dengeli basın. Bu, beklenmedik
durumlarda elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine
olanak tanır.
f ) Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler giymeyin ve takı
takmayın. Saçınızı, elbiselerinizi ve eldivenlerinizi
hareketli parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
takılar veya uzun saç hareketli parçalara takılabilir.
g ) Eğer kullandığınız üründe toz emme ve toplama
özellikleri olan ataşmanlar varsa bunların bağlı
olduğundan ve doğru şekilde kullanıldığından
emin olun. Bu ataşmanların kullanılması tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.
4) Elektrıklı Aletlerın Kullanımı
ve Bakımı
a ) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız için
doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru elektrikli alet,
belirlendiği kapasite ayarında kullanıldığında daha iyi ve
güvenli çalışacaktır.
b ) Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa elektrikli aleti
kullanmayın. Düğmeyle kontrol edilemeyen tüm elektrikli
aletler tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
c ) Herhangi bir ayarlama, aksesuar değişimi veya
elektrikli aletlerin saklanması öncesinde fişi güç
kaynağından çekin ve/veya aküyü aletten ayırın. Bu
tür önleyici güvenlik tedbirleri elektrikli aletin istem dışı
olarak çalıştırılması riskini azaltacaktır.
d ) Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı yerlerde
saklayın ve elektrikli aleti tanımayan veya bu
talimatları bilmeyen kişilerin elektrikli aleti
kullanmasına izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
e ) Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza edin.
Hareketli parçalardaki hizalama hatalarını ve
tutuklukları, parçalardaki kırılmalar ve elektrikli
aletin çalışmasını etkileyebilecek tüm diğer koşulları
kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti kullanmadan
önce tamir ettirin. Kazaların çoğu, elektrikli aletlerin
bakımının yeterli şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
f ) Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun. Bakımı uygun
şekilde yapılmış keskin kesim uçlu kesim aletlerinin sıkışma
ihtimali daha düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
g ) Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve aletin diğer
parçalarını kullanırken bu talimatlara mutlaka uyun
ve çalışma ortamının koşullarını ve yapılacak işin
ne olduğunu göz önünde bulundurun. Elektrikli aletin
öngörülen işlemler dışındaki işlemler için kullanılması
tehlikeli durumlara neden olabilir.
5) Şarjlı Aletlerın kullanımı ve bakımı
a ) Sadece üretici tarafından belirtilen şarj cihazı ile
şarj edin. Bir akü tipine uygun bir şarj cihazı başka
tipte bir aküyü şarj etmek için kullanıldığında yangın
riski yaratabilir.
b ) Elektrikli aletleri yalnızca özel olarak tanımlanmış
akülerle kullanın. Başka akülerin kullanılması
yaralanma ve yangın riskine yol açabilir.
c ) Akü kullanımda değilken, ataç, bozuk para, anahtar,
çivi, vida veya terminaller arasında kontağa neden
olabilecek diğer küçük metal nesnelerden uzak
tutulmalıdır. Akü terminallerinin birbirine kısa devre
yapılması yanıklara veya yangına neden olabilir.
d ) Uygun olmayan koşullarda, akü sıvı sızıntısı
yapabilir; sıvıya temas etmekten kaçının. Kazara
temas etmeniz halinde suyla yıkayın. Sıvı,
gözlerinize temas ederse, ayrıca bir doktora
başvurun. Aküden sıvı sızması tahriş veya yanıklara
neden olabilir.
6) Servıs
a ) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek parçaların
kullanıldığı yetkili DeWALT servisine tamir
ettirin. Bu, elektrikli aletin güvenliğinin muhafaza
edilmesini sağlayacaktır.
İlave Zincirli Testere Güvenlik Uyarıları
UYARI: Zincirli testereler için ek güvenlik uyarıları.
•
•
•
•
•
•
•
Zincirli testere çalışırken vücudunuzun tüm uzuvlarını
testereden uzakta tutun. Zincirli testereyi çalıştırmadan
önce testerenin herhangi bir şeye temas etmediğinden
emin olun. Zincirli testereleri çalıştırırken bir anlık dikkatsizlik
vücudunuz veya elbiselerinizin testereye takılmasına
neden olabilir.
Zincirli testereyi daima sağ el arka tutma yeri üzerinde
ve sol el ise ön tutma yeri üzerinde olacak şekilde tutun.
Zincirli testerenin bunun tersi bir el konumunda tutulması
yaralanma riskini artırabilir ve kesinlikle yapılmamalıdır.
Zincirli testere kendi görünmez kablosuna temas
edebileceğinden, elektrikli aleti, yalnızca izolasyonlu
tutma yerinden tutun. “İletken” bir kablo ile temas eden
zincirli testere, elektrikli aletin metal parçalarını “iletken” hale
getirerek kullanıcıda elektrik çarpmasına yol açabilir.
Güvenlik gözlükleri ve kulak koruması kullanın. Baş,
kollar, bacak ve ayaklar için ilave koruma ekipmanları
önerilir. Uygun koruyucu kıyafetler uçuşan partiküller veya
kazara zincirli testereyle temas edilmesi nedeniyle yaralanma
riskini azaltır.
Bir zincirli testereyi ağaç üzerinde çalıştırmayın. Bir
zincirli testerenin ağaç üzerinde çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
Daima sağlam ve dengeli basın ve zincirli testereyi sabit,
güvenli ve dengeli bir zemindeyken çalıştırın. Merdivenler
gibi stabil olmayan veya kaygan yüzeyler dengeyi ve zincirli
testere kontrolünü kaybetmeye neden olabilir.
Gerilmiş bir dalı keserken, geri sıçramaya karşı dikkatli
olun. Ahşap dokularındaki gerilim serbest kaldığında, yay
yüklü parça operatöre çarpabilir ve/veya zincirli testerenin
kontrolünün kaybedilmesine neden olabilir.
183
Türkçe
•
•
•
•
•
Çalılık ve taze fidanları keserken son derece dikkatli
olun. İnce malzeme zincirli testereyi kavrayabilir ve kırbaç
etkisiyle çarpabilir veya dengenizi bozabilir.
Zincirli testereyi daima ön tutma yerinden tutarak
çalışmaz vaziyette ve vücudunuzdan uzakta taşıyın.
Zincirli testereyi taşırken veya saklarken daima
kılavuz çubuk kılıfını takın. Zincirli testerenin doğru
taşınması hareketli zincirli testereye yanlışlıkla temas etme
riskini azaltacaktır.
Yağlama, zincir gerginliği ve aksesuar değiştirme
talimatlarını izleyin. Yanlış gerilen veya yağlanan zincir
kırılabilir ve geri tepme riskini artırabilir.
Tutma saplarını kuru, temiz, yağsız ve gressiz tutun.
Gresli, yağlı tutamaklar kaygandır ve kontrolü kaybetmenize
neden olabilir.
Sadece ahşap kesin. Zincirli testereyi tasarlandığı amaç
dışında amaçlar için kullanmayın. Örneğin; zincirli
testereyi plastik, duvar inşaat veya ahşap olmayan
inşaat malzemelerini kesmek için kullanmayın. Zincirli
testerenin öngörülenler dışındaki işlemler için kullanılması
tehlikeli durumlara neden olabilir.
Geri Tepmenin Nedenleri ve Önlenmesi:
Geri tepme, kılavuz çubuğun burnunun veya ucunun bir
nesneye değdiği veya ahşabın sıkışarak zincirli testerenin
takılmasına neden olduğu durumlarda görülebilir.
Bazı durumlarda uç kısmın teması ani bir ters tepkiye neden
olabilir ve kılavuz çubuk operatöre doğru yukarı ve geri tepebilir.
Zincirli testerenin, kılavuz çubuğun üst kısmında sıkışması,
çubuğu hızlı bir şekilde operatöre doğru geri tepebilir.
Bu tepkilerden herhangi biri testerenin kontrolünü
kaybetmenize ve ciddi yaralanmaya neden olabilir. Sadece
testerenizde dahili olarak bulunan güvenlik düzeneklerine
güvenmeyin. Zincirli testere kullanıcısı olarak, kesme işlerinizi
kaza veya yaralanmaya karşı korumak için çeşitli önlemler alın.
Geri tepme, aletin yanlış kullanılmasından ve/veya hatalı
kullanma prosedür veya şartlarından kaynaklanır ve aşağıda
verilen uygun tedbirler alınarak önlenebilir:
• Baş parmaklar ve parmaklar zincirli testere
tutamaklarını sağlam kavrayacak ve her iki eliniz
testere üzerinde olacak bir şekilde tutun, gövdenizin
pozisyonunu ve kolunuzu ayarlayarak tepme gücüne
karşı tedbir alın. Geri tepme gücü, doğru önlemler alınırsa
operatör tarafından kontrol edilebilir. Zincirli testereyi
elinizden bırakmayın.
• Zorla uzanmaya çalışmayın ve omuz yüksekliği üstünde
kesim yapmayın. Operatörün yardımı ucun yanlışlıkla temas
etmesini önler ve beklenmeyen durumlarda zincirli testerenin
daha iyi kontrolüne imkan tanır.
• Sadece üretici tarafından belirtilen yedek çubuk ve
zincirler kullanın. Yanlış yedek çubuk ve zincirler, zincirin
kırılmasına ve/veya geri tepmeye neden olabilir.
• Zincirli testere için üreticinin bileyleme ve bakım
talimatlarına uyun. Derinlik göstergesi yüksekliğini
azaltmak, geri tepme riskini artırır.
184
Geri Tepme Riskini En Aza İndirmek için
Aşağıdaki Önlemler Alınmalıdır:
1 . Tutma yerini sıkı kavrayın. Zincirli testereyi motor
çalışırken her iki elinizle sıkıca kavrayarak tutun. Baş
parmaklar ve parmaklar zincirli testere tutamaklarını
sağlam kavrayacak şekilde tutun. Zincirli testere, çubuğun
alt kenarında kesim yaparken ileri itilirken çubuğun üst kenarı
boyunca kesim yaparken geri doğru itilir.
2 . Uzanması zor yerlerde kullanmayın.
3 . Daima sağlam ve dengeli basın.
4 . Kılavuz çubuğun burnunun bir kütüğe, dala, yere veya
diğer nesnelere temas etmesine izin vermeyin.
5 . Omuz yüksekliği üstünde kesim yapmayın.
6 . Düşük geri tepmeli zincir ve azaltılmış geri tepmeli
kılavuz çubuklar gibi geri tepme riskini azaltan
düzenekleri kullanın.
7 . Yalnızca üretici tarafından belirtilen veya eşdeğeri
yedek çubuklar ve zincirleri kullanın.
8 . Hareketli zincirin kılavuz çubuğun ucunda herhangi bir
nesneye temas etmesine izin vermeyin.
9 . Çalışma alanında diğer ağaçlar, kayalar, çitler, ağaç
kökleri vb. gibi engelleyici nesneler bulundurmayın.
Belirli bir kütük veya dalı keserken zincirli testerenizin temas
edebileceği herhangi br engeli kaldırın veya önleyin.
10 . Zincirli testerenin keskin ve doğru gerginlikte kalmasını
sağlayın. Gevşek veya körelmiş zincirler geri tepme
riskini artırabilir. Gerginliği kesinlikle motor çalışırken değil
daima motor durmuş ve fişi çekili şekilde düzenli aralıklarla
kontrol edin.
11 . Kesme işlemine sadece zincir tam hızla hareket ederken
başlayın ve devam edin. Zincir daha düşük bir hızla hareket
ederse geri tepme ihtimali büyük oranda artar.
12 . Tek seferde sadece bir kütük kesin.
13 . Önceden yapılmış bir kesim üzerinde yeniden kesim
yaparken çok dikkatli olun. Destekli durdurucuları ahşaba
yerleştirin ve kesme işlemine devam etmeden önce zincirin tam
hız ulaşmasını sağlayın.
14 . Daldırarak kesimler veya delik açarak kesimler
yapmaya çalışmayın.
15 . Bir kesimi kapatarak sıkışmaya neden olabilecek veya
zincirin üzerine düşebilecek şekilde kayan kütükler veya
diğer güçlere dikkat edin.
Geri Tepmeye Karşı Güvenlik Önlemleri
•
UYARI: Her ne kadar bu önlemler tehlikeli durumu
tamamen ortadan kaldırmasa da geri tepme tehlikesini
azaltmak için testerenize aşağıdaki özellikler dahil
edilmiştir. Bir zincirli testere kullanıcı olarak sadece
güvenlik düzeneklerine güvenmeyin. Ciddi yaralanmaya
neden olabilecek geri tepme ve diğer güçleri önlemek için
bu kılavuzda belirtilen tüm güvenlik önlemleri, talimatları
ve bakım önerilerine uyun.
Geri tepme tehlike bölgesinin büyüklüğünü kılavuz çubuğun
ucuyla sınırlandıracak şekilde ufak yarı çaplı bir uca sahip
Türkçe
olarak tasarlanmış Azaltılmış Geri Tepmeli Kılavuz Çubuk.
Azaltılmış geri tepmeli kılavuz çubuk, elektrikli zincirli testereler
için geçerli güvenlik gereklilikleri uyarınca test edildiğinde
geri tepme sayısı ve şiddetini belirgin düzeyde azaltan
önlemlerden biridir.
• Düşük Geri Tepmeli Zincir geri tepme şiddetini başka yerlere
yönelten ve ahşabın kademeli olarak kesiciye yöneltmeyi
sağlayan hatları belirlenmiş bir derinlik ölçer ve siper
bağlantısıyla tasarlanmıştır.
• Zincirli bir testereyi bir ağaç, merdiven, yapı iskelesi üzerinde
veya düz olmayan zeminlerde çalıştırmayın.
• Kesme aletinin, gömülü elektrik kablolarına temas etmesine
yol açabilecek durumlarda aleti izole edilmiş saplarından
tutun. Elektrik akımı bulunan kablolarla temas halinde akım,
aletin “iletken” metal parçaları üzerinden kullanıcıya “iletilerek”
elektrik çarpmasına yol açacaktır.
• Kapasiteniz veya deneyiminizi aşan işlemleri yapmaya
çalışmayın. Bu kılavuzda belirtilen tüm talimatları tam olarak
okuyun ve anlayın.
• Zincirli testereyi çalıştırmadan önce testerenin herhangi bir
nesneye temas etmediğinden emin olun.
• Bir zincirli testereyi tek elle çalıştırmayın! Tek elle çalıştırma
operatör, yardımcılar veya yoldan geçenlerin ciddi
yaralanmasına neden olabilir. Bir zincirli testere iki elle
kullanım için tasarlanmıştır.
• Tutamakları kuru, temiz veya üzerinde yağ bulunmadan
muhafaza edin.
• Motor üzerinde veya havalandırma deliklerinin dış kısmında
kir, çöp veya ahşap parçaları bulunmasına izin vermeyin.
• Zincir testereyi ayarlamadan önce durdurmayın.
• Sarmaşık filizlerini ve/veya çalılıktan ufak dalları kesmeyin.
• Zincir testereye ince malzemeler takılabileceği, testere size
doğru hareket edeceği veya dengenizi kaybetmenize neden
olacağı için küçük boyutlu çalılık ve yeni fidanları keserken
ekstra dikkat gösterin.
UYARI: Elektrikli zımparalama, kesme, taşlama, delme
ve diğer imalat işlemlerinin ortaya çıkardığı bazı tozlar
kansere, doğum hataları veya diğer üreme sorunlarına
neden olduğu Kaliforniya Eyaleti tarafından ortaya
koyulmuş kimyasallar içerir. Bu kimyasallardan bazıları:
• kurşun bazlı boyalardaki kurşun,
• tuğla ve çimentoda ve diğer duvar malzemelerinde
bulunan kristalin silika ve
• kimyasal işleme tabi tutulmuş keresteden
kaynaklanan arsenik ve krom.
Bunlara maruziyetinizden kaynaklanan risk, bu tip çalışmaları ne
sıklıkla gerçekleştirdiğinize bağlı olarak değişir. Bu kimyasallara
maruz kalmayı azaltmak için: iyi havalandırmalı yerlerde çalışın ve
mikroskopik partikülleri sızdırmayacak şekilde özel tasarlanmış toz
maskeleri gibi onaylı güvenlik ekipmanlarını kullanın.
• Elektrikli zımparalama, kesme, taşlama, delme ve diğer imalat
işlemlerinin ortaya çıkardığı tozlarla uzun süreli temastan
kaçının. Koruyucu giysiler giyin ve maruz kalan alanları sabun
ve su ile yıkayın. Tozun ağız ve gözlerinize girmesine veya
cildiniz üzerinde birikmesine izin vermek zararlı kimyasalların
emilmesine neden olabilir.
UYARI: Bu aletin kullanımı ciddi ve kalıcı solunum
sorunları veya yaralanmalara neden olabilecek toz
üretip yayabilir.
Zincirli Testereyle İlgili İsimler ve Terimler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kütüklere ayırmak - Devrilmiş bir ağacı dik kesme veya
uzunlamasına parçalarına ayırma işlemi.
Motor Freni - Tetik serbest bırakıldığında zincirli testereyi
durdurmak için kullanılan bir cihaz.
Zincir Testere Güç Başlığı - Zincir ve kılavuz çubuk bulunmayan
bir zincir testere.
Tahrik Zinciri veya Zincir Dişlisi - Testere zincirini tahrikleyen
dişli kısım.
Ağaç Devirmek - Bir ağacı kesip devirme işlemi.
Devirme Amaçlı Ters Kesim - Çentik açma amaçlı kesimde
ağacın ters tarafında yapılan ve ağacı devirmeyi hedefleyen
nihai kesim.
Ön Tutma Yeri - Zincirli testerenin ön tarafında veya o kısma
doğru yer alan destek kolu.
Ön El Koruyucusu - Bir zincirli testerenin ön tutma yeri ve
kılavuz çubuk arasında yer alan ve genelde ön tutma yerindeki
el koyma yerine yakın bulunan bir yapısal bariyer.
Kılavuz Çubuk - Zincirli testereyi destekleyen ve yönlendiren
sert kızaklı bir yapı.
Kılavuz Çubuk Kılıfı - Testere kullanılmadığında diş temasını
önlemek için kılavuz çubuk üzerine takılmış olan mahfaza.
Geri Tepme - Zincirli testerenin, kılavuz çubuğun üst kısmının
burun bölümünde yer alan bir kütük veya dal gibi herhangi
bir nesne ile temas ettiğinde veya ahşabın sıkışarak zincirli
testerenin takılmasına neden olduğunda kılavuz çubuğun
geriye veya ileriye veya her iki yönde hareket etmesi.
Geri Tepme, Sıkışma - Ahşabın sıkışması ve hareketli testere
zincirinin kılavuz çubuğun üst kısmı boyunca sıkışmasına
neden olduğunda ortaya çıkan hızlı testere geri tepmesi.
Geri Tepme, Dairesel - Zincirli testerenin, kılavuz çubuğun uç
kısmında yer alan bir kütük veya dal gibi herhangi bir nesne
ile temas ettiğinde veya ahşabın sıkışarak zincirli testerenin
takılmasına neden olduğunda zincirli çubuğun geriye veya
ileriye hızlı şekilde hareketi.
Dal Kesme - Devrilmiş bir ağaçtaki dalların
keserek temizlenmesi
Düşük Geri Tepmeli Zincir - Geri tepme performans
gereksinimlerini azaltan bir zincir. (testere zincirlerinin temsili
bir örneğinde test edildiğinde.)
Normal Kesme Konumu - Kütüklere ayırma ve devirme amaçlı
kesimler yaparken kullanılan konumlar.
Çentik Açma Amaçlı Alttan Oyma - Ağaçta ağacın devrilmesini
sağlayan bir çentik açma.
Arka Tutma Yeri - Testerenin arka tarafında veya o kısma doğru
yer alan destek kolu.
Azaltılmış Geri Tepmeli Kılavuz Çubuk - Geri tepmeyi belirgin
düzeyde azalttığı ortaya koyulan bir kılavuz çubuk.
185
Türkçe
•
•
•
•
•
•
Yedek Testere Zinciri - Belirli etstere zincirleriyle test edildiğinde
geri tepme performansını belirgin şekilde azaltan bir zincir.
Testere Zinciri - Ahşap kesen, motor tarafından tahriklenen ve
kılavuz çubuk tarafından desteklenen kesme dişlerine sahip bir
zincir halkası.
Destekli Durdurucu - Ağacı keserek devirmek veya kütüklere
ayırma sırasında testerenin eksen üzerinde dönmesini
sağlayan ve kesim sırasında pozisyonu koruyan destekler.
Sviç - Çalıştırıldığında zincirli testerenin motoruna gelen
elektrikli güç devresini tamamlayan veya durduran
bir düzenek.
Sviç Bağlantısı - Hareketi bir tetikten svice ileten mekanizma.
Sviç Kilidi - Manüel olarak durdurulana kadar svicin istenmedik
hareket etmesini önleyen hareketli bir durdurma mekanizması.
Kullanım Amacı
Kullandığınız DeWALT DCM585 Zincirli Testere budama işleri ve
çapı 35 cm kütüklerin kesilmesi için idealdir.
Diğer Tehlikeler
Emniyet tedbirlerini düzenleyen yönetmeliğin uygulanmasına
ve emniyet sağlayıcı aygıtların kullanılmasına rağmen, başka
belirli risklerden kaçınılamaz. Bunlar:
• Duyma bozukluğu.
• Sıçrayan parçacıklardan kaynaklanan yaralanma riski.
• Çalışma sırasında ısınan aksesuarlardan kaynaklanan
yanık tehlikesi.
• Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan yaralanma riski.
Elektrik Güvenliği
Elektrik motoru, sadece tek bir gerilim ile çalışacak şekilde
ayarlanmıştır. Her zaman akü voltajının aletin üretim etiketinde
belirlenmiş değerlere uyup uymadığını kontrol edin. Aynı
zamanda şarj cıhazınızın voltajının ana şebeke voltajınızla aynı
olduğundan emin olun.
DeWALT şarj cihazınız EN60335 standardına uygun
olarak çift yalıtımlıdır; bu nedenle, topraklama
kablosuna gerek yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DeWALT yetkili servisinden temin
edilebilen özel olarak hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma Kablolarının Kullanımı
Kesinlikle gerekli olmadıkça bir uzatma kablosu
kullanılmamalıdır. Daima şarj cihazınızın elektrik girişine uygun
(Teknik Özellikleri bölümüne bakın), onaylı bir uzatma kablosu
kullanın. Minimum iletken boyutu 1 mm2'dir; maksimum
uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, kabloyu daima sonuna kadar açın.
BU TALİMATLARI SAKLAYIN
Şarj Cihazları
DeWALT şarj cihazlarının ayara ihtiyacı yoktur ve olabildiğince
kolay çalıştırılmak üzere tasarlanmışlardır.
186
Tüm Akü Şarj Cihazları İçin Önemli
Güvenlik Talimatları
BU TALİMATLARI SAKLAYIN: Bu kılavuz uyumlu şarj cihazları
hakkında önemli güvenlik ve çalıştırma talimatları içerir (Teknik
Özellikleri bölümüne bakın).
• Şarj cihazını kullanmadan önce şarj cihazının, akünün ve
üründe kullanılan akünün üzerindeki talimatları ve uyarıcı
işaretleri okuyun.
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi. Şarj cihazının içine
sıvı kaçmasına izin vermeyin. Elektrik çarpmasına
neden olabilir.
UYARI: Alet, 30mA akımı aşmayan akım kesici cihazla
beraber kullanılmaya tavsiye edilir.
DIKKAT: Yanma tehlikesi. Yaralanma riskini azaltmak
için, yalnızca DeWALT şarj edilebilir akülerini şarj edin.
Diğer akü tipleri patlayarak yaralanmanıza veya hasar
meydana gelmesine yol açabilir.
DİKKAT: Çocuklar, cihazla oynamalarını önlemek
amacıyla kontrol altında tutulmalıdır.
İKAZ: Belirli koşullar altında, şarj cihazı güç kaynağına
takılıyken, şarj içindeki açık şarj kontakları yabancı
maddeler tarafından kısa devre yapılabilir. Bunlarla
sınırlı olmamak kaydıyla iletken nitelikteki çelik yünü,
alüminyum folyo veya metal parçacık birikimi gibi yabancı
maddeler şarj cihazının yuvalarından uzak tutulmalıdır.
Yuvada akü yokken şarj cihazını daima güç kaynağından
çıkarın. Şarj cihazının fişini temizlemeden önce çıkarın.
• Aküyü bu kılavuzdaki şarj cihazlarından başka
cihazlarla şarj etmeye ÇALIŞMAYIN. Şarj cihazı ve akü
özellikle birlikte çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
• Bu şarj cihazları DeWALT şarj edilebilir akülerini şarj
etmekten başka kullanımlar için tasarlanmamıştır.
Başka kullanımlar yangın veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
• Şarj cihazını yağmura veya kara maruz bırakmayın.
• Şarj cihazını fişten çıkarırken kablodan değil fişten
tutarak çekin. Bu, elektrik fişine ve kablosuna hasar verilmesi
riskini azaltır.
• Kablonun üzerine basılmayacak, ortalıkta
gezinmeyecek veya başka şekilde hasara ve gerginliğe
maruz kalmayacak şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
• Kesinlikle gerekli olmadıkça uzatma kablosu
kullanmayın. Yanlış uzatma kablosu kullanımı yangın veya
elektrik çarpmasına neden olabilir.
• Şarj cihazının üzerine herhangi bir eşya koymayın
veya şarj cihazını havalandırma deliklerini kapatıp
aşırı iç sıcaklığa neden olabilecek yumuşak bir yüzeye
yerleştirmeyin. Şarj cihazını herhangi bir ısı kaynağından
uzaktaki bir yere koyun. Şarj cihazı muhafazanın üstündeki ve
altındaki delikler aracılığıyla havalandırılır.
• Şarj cihazını hasarlı kordon veya fişle çalıştırmayın—
bunları derhal değiştirin.
• Şarj cihazını sert bir darbe aldıysa, düştüyse veya
herhangi bir şekilde hasar gördüyse çalıştırmayın. Yetkili
bir servis merkezine götürün.
Türkçe
•
•
•
•
•
Şarj cihazını sökmeyin; servis veya onarım gerektiğinde
yetkili bir servis merkezine götürün. Yanlış yeniden takma
elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
Elektrik kablosu hasarlı ise, bir tehlike oluşmasını önlemek için
üretici ya da yetkili Servis Merkezi tarafından değiştirilmelidir.
Herhangi bir temizlik işlemi yapmadan önce şarj
cihazının fişini prizden çekin. Bu, elektrik çarpması
riskini azaltır. Aküyü çıkarmak bu riski azaltmaz.
ASLA 2 şarj cihazını bir arada bağlamaya çalışmayın.
Şarj cihazı standart 230 V ev elektrik gücüyle çalışmak
üzere tasarlanmıştır. Başka herhangi bir voltaj
ile kullanmayı denemeyin. Bu araba şarj cihazı için
geçerli değildir.
Bir Bataryanın Şarj Edilmesi (Şek. [Fig.] B)
1. Bataryayı takmadan önce şarj cihazını uygun prize takın.
2. Bataryayı 7 şarj cihazına takın, bataryanın şarj cihazına
tamamen oturduğundan emin olun. Devamlı yanıp sönen
kırmızı (şarj) ışık, şarj işleminin başladığını gösterir.
3. Şarjın tamamlandığı, kırmızı ışığın sürekli yanmasıyla belirtilir.
Batarya tam olarak şarj edildikten sonra hemen kullanılabilir
veya şarj cihazından bırakılabilir. Bataryayı şarj cihazından
çıkarmak için, bataryanın üzerindeki batarya bırakma
düğmesine 15 basın.
NOT: Lityum iyon bataryalardan maksimum performans almak
ve bataryaların kullanım ömrünü uzatmak için, ilk kullanım
öncesinde tam olarak şarj edin.
Şarj Cihazının Çalışması
Bataryanın şarj durumu için aşağıdaki göstergelere bakın.
Şarj ışıkları
şarj edilmesi
tamamen şarj oldu
Soğuk bir batarya sıcak bir bataryaya göre daha yavaş bir hızla
şarj olacaktır. Akü takımı tüm şarj döngüsü boyunca daha yavaş
bir hızda şarj olacaktır ve akü ısındığında bile maksimum şarj
oranına geri dönmeyecektir.
DCB118 şarj cihazında bataryayı soğutmak için tasarlanmış bir
dahili fan bulunmaktadır. Bataryanın soğutulması gerektiğinde
bu fan otomatik olarak devreye girecektir. Fan doğru şekilde
çalışmıyorsa veya havalandırma yuvaları tıkanmışsa şarj
cihazını kesinlikle kullanmayın. Şarj cihazının içerisine yabancı
maddelerin girmesine izin vermeyin.
Elektronik Koruma Sistemi
XR Li-Ion cihazları aşırı yük, aşırı ısınma veya tamamen
boşalmadan koruyacak bir Elektronik Koruma Sistemi ile
birlikte tasarlanmıştır.
Elektronik Koruma Sistemi devreye girerse alet otomatik olarak
kapatılacaktır. Bu durum gerçekleşirse lityum iyon aküyü
tamamen şarj olana dek bir şarj cihazının üzerine koyun.
Duvara Montaj
Bu şarj cihazları duvara monte edilebilir veya bir masa veya
çalışma tezgahı üzerinde yukarı doğru durabilir şekilde tasarlanır.
Duvara monte edilecekse şarj aletini bir elektrik prizinin
yakınında veya bir köşe veya hava akımını engelleyebilecek diğer
engellerden uzakta konumlandırın. Şarj cihazının arka tarafını
montaj vidalarının duvar üzerindeki yerini belirlemek amacıyla
şablon olarak kullanın. Şarj aletini (ayrıca satın alınan) en az
25,4 mm uzunluğunda ve 7–9 mm bir vida başı çapına sahip,
ahşap üzerine vidalandığında vida başının açıkta olan kısmı
yaklaşık 5,5 mm optimal bir derinlik bırakacak şekilde vidalayarak
monte edin. Şarj cihazının arkasındaki yuvaları vidaların açıkta
olan kısımlarıyla hizalayın ve onları yuvalara tam olarak oturtun.
Şarj Cihazı Temizlik Talimatları
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi. Temizlik
öncesinde AC çıkışı bağlantısını kesin. Şarj cihazının
dış yüzeyindeki kir ve yağ bir bez parçası yada metal
olmayan bir fırça kullanılarak çıkarılabilir. Su veya temizlik
solüsyonları kullanmayın. Aletin içine herhangi bir sıvının
girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir parçasını bir
sıvı içine daldırmayın.
sıcak/soğuk akü gecikmesi*
*Bu işlem esnasında kırmızı ışık yanıp sönmeye devam edecek,
fakat bir sarı ışık da yanacaktır. Akü uygun bir sıcaklığa
ulaştığında, sarı ışık kapanacak ve şarj aleti şarj işlemine
devam edecektir.
Uyumlu şarj cihazı arızalı bir aküyü şarj etmeyecektir. Şarj
cihazı, ışığı geri çevirerek veya paket ya da şarj sorunu
yanıp sönme şablonunu görüntüleyerek akünün arızalı
olduğunu gösterecektir.
NOT: Bu aynı zamanda şarj cihazının arızalı olduğu anlamına
da gelebilir.
Şarj cihazı bir sorun gösteriyorsa, şarj cihazını ve akü takımını test
edilmek üzere yetkili bir servis merkezine gönderin.
Sıcak/Soğuk Paket Gecikmesi
Şarj aleti çok sıcak veya çok soğuk bir batarya tespit ettiğinde,
otomatik olarak Sıcak/Soğuk Gecikmesini başlatarak batarya
uygun sıcaklığa gelene kadar şarjı durdurur. Şarj aleti sonrasında
otomatik olarak şarj moduna geçer. Bu özellik maksimum
batarya ömrünü garanti eder.
Akü
Tüm Aküler İçin Önemli Güvenlik
Talimatları
Yedek aküleri sipariş ederken, katalog numarasını ve voltajı
eklediğinizden emin olun.
Akü, kutudan şarjı dolu olarak çıkmaz. Aküyü ve şarj cihazını
kullanmadan önce, aşağıdaki güvenlik talimatlarını dikkatlice
okuyun. Daha sonra belirtilen şarj işlemlerini uygulayın.
TÜM TALİMATLARI OKUYUN
•
•
Aküyü yanıcı sıvılar, gazlar ve tozların bulunduğu yerler
gibi yanıcı ortamlarda şarj etmeyin veya kullanmayın.
Aküyü şarj cihazına takmak veya cihazdan çıkarmak toz veya
dumanları tutuşturabilir.
Aküyü şarj cihazının içine doğru zorlamayın.
Akü kırılarak ciddi kişisel yaralanmaya neden
187
Türkçe
•
•
•
•
•
•
olabileceğinden akünün üzerinde hiçbir şekilde
uyumsuz bir şarj cihazına uydurmak için
değişiklik yapmayın.
Aküleri yalnızca DeWALT şarj cihazlarında şarj edin.
Su veya diğer sıvıları sıçratmayın veya
bunlara DALDIRMAYIN.
Aleti ve aküyü sıcaklığın 40 °C’ye (104° F) ulaştığı veya
bu sıcaklığı aştığı yerlerde (yazın dış barakalar veya
metal binalar gibi) depolamayın veya kullanmayın.
Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen eskimiş olsa bile
aküyü ateşe atmayın. Akü ateşe atılırsa patlayabilir. Lityum
iyon aküler yanınca zehirli buharlar ve materyaller açığa çıkar.
Akü içeriği cildinizle temas ederse, etkilenen alanı
derhal yumuşak bir sabun ve suyla yıkayın. Akü sıvısı
gözlerinize bulaşırsa, gözünüzü açık tutarak 15 dakika
boyunca veya tahriş hissi geçene kadar suyla yıkayın. Tıbbi
yardım gerekirse, akü elektroliti sıvı organik karbonatlar ve
lityum tuzları karışımından oluşmaktadır.
Açılan akü hücrelerinin içeriği solunum yolunu tahriş
edebilir. Ortama temiz hava girmesini sağlayın. Belirtiler
geçmezse tıbbi yardım alın.
UYARI: Yanık tehlikesi. Akü sıvısı kıvılcıma veya ateşe
maruz kalırsa yanıcı olabilir.
UYARI: Aküyü hiçbir nedenle asla açmayın. Akünün
muhafazası çatlarsa veya hasar görürse, şarj cihazına
takmayın. Aküyü çarpmayın, düşürmeyin veya pakete
hasar vermeyin. Sert bir darbe almış, düşmüş, çiğnenmiş
veya herhangi bir şekilde hasar görmüş (örn. çiviyle
delinmiş, çekiçle vurulmuş veya üzerine basılmış) bir
aküyü veya şarj cihazını kullanmayın. Elektrik çarpmasına
yol açabilir. Hasarlı aküler geri dönüşüm için servis
merkezine gönderilmelidir.
UYARI: Yangın tehlikesi. Bataryayı metal nesnelerin
batarya terminallerine değmeyecekleri şekilde
saklayın veya taşıyın. Örneğin, bataryayı içerisinde
gevşek çiviler, vidalar, anahtarlar vb. bulunan kayışlı
taşıyıcı, cep, alet kutuları, ürün kiti kutuları, çekmece vb.
içerisine koymayın.
DIKKAT: Aleti kullanmadığınız zaman, devrilme veya
düşme tehlikesine yol açmayacağı dengeli bir yüzeye
yan tarafının üzerine yerleştirin. Büyük akülere sahip
bazı aletler akünün üzerinde dik durabilir, ancak bunlar
kolayca devrilebilir
Nakliyat
UYARI: Yangın tehlikesi. Batarya nakliyatında,
batarya kutuplarının istemsiz şekilde iletken maddelerle
temas ederek yangına sebep vermesi ihtimali vardır.
Batarya nakliyatı yaparken, batarya kutuplarının iyi
korunduğundan ve kutuplarla temas edip kısa devreye
sebep olabilecek maddelerden iyi şekilde izole edildiğinden
emin olun.
DeWALT bataryalar, Tehlikeli Maddelerin Nakliyesi Hakkında BM
Tavsiyeleri; Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Tehlikeli
Madde Düzenlemeleri, Uluslararası Deniz Taşımacılığı Tehlikeli
Madde (IMDG) Düzenlemeleri ve Uluslararası Karayoluyla
188
Tehlikeli madde Taşıma Konulu Avrupa Anlaşması içeriklerinde
belirtilen sektörel ve hukuki standartların tüm düzenlemeleriyle
uyumludur. Lityum-iyon bataryalar, Tehlikeli Madde Taşımacılığı
Kılavuzu Testleri ve Kriterleri Hakkındaki BM Tavsiyelerinin 38,3.
bölümüne kadar test edilmiştir.
Çoğu durumda bir DeWALT bataryanın nakliyesinin tam
olarak düzenlenmiş bir Sınıf 9 Tehlikeli Maddeler kapsamında
sınıflandırılması beklenir. Genelde sadece 100 Watt Saat (Wh)
üzeri bir enerji değerine sahip bir lityum iyon bataryayı içeren
taşıma işlemlerinin tam olarak düzenlenmiş bir Sınıf 9 Tehlikeli
Maddeler kapsamında sınıflandırılarak yapılması gerekmektedir.
Tüm lityum iyon bataryalarda ambalajın üzerinde Watt Saati
değeri mevcuttur. Buna ilave olarak, düzenlemedeki karışıklıklar
nedeniyle, DeWALT lityum iyon bataryaların Watt Saati değeri
göz önünde bulundurulmaksızın havayolu kargosuyla tek
başına taşınmasını önermez. Bataryası bulunan aletlerin (kombo
setler) havayoluyla nakliyesi ancak bataryanın sahip olduğu
Watt Saati değerinin 100 Watt Saatinden yüksek olmaması
şartıyla yapılabilir.
Nakliyat kapsam dışında da kalsa, tamamen düzenlenmiş
de olsa, paketleme, etiketleme ve belgeleme
gereklilikleri hakkındaki son düzenlemeleri takip etmek
nakliyatçıların sorumluluğudur.
Kılavuzun bu bölümünde bulunan bilgiler iyi niyetle
yazılmıştır ve kılavuzun hazırlandığı tarih itibarıyla doğru
olduğuna inanılmaktadır. Fakat, sözlü veya zımnen hiçbir
garanti verilmemektedir. Gerçekleştirdiği işlemlerin
geçerli düzenlemelerle uyumlu olduğundan emin olmak
alıcının sorumluluğundadır.
FLEXVOLTTM Bataryanın Taşınması
DeWALT FLEXVOLTTM bataryanın iki farklı modu mevcuttur: ve
Taşıma modunu kullanın.
Kullanım Modu: FLEXVOLTTM batarya tek başına olduğunda
veya bir DeWALT 18V ürün içerisinde bulunduğunda, bir
18V batarya olarak çalışacaktır. FLEXVOLTTM batarya 54V veya
108V (ika adet 54V batarya) ürün olduğunda, bir 54V batarya
olarak çalışacaktır.
Taşıma Modu: FLEXVOLTTM bataryaya kapak takıldığında
batarya taşıma modundadır. Taşıma için kapağı muhafaza edin.
Taşıma modundayken pil dizileri, 3
bataryanın daha yüksek bir Watt
saati (Wh) değerine sahip 1
bataryaya kıyasla daha düşük bir
Watt saatiyle sonuçlanacak şekilde
elektriksel olarak birbirinden ayrılır. Daha düşük bir Watt saati
değerine sahip 3 bataryanın bu artan miktarı bataryanın daha
yüksek bir Watt saati değerine sahip bataryaların tabi olduğu
belirli taşımacılık düzenlemelerinden muaf olmasına neden
olabilir.
Örneğin, 3 x 36 Wh
Kullanım ve taşıma modu etiket işareti örneği
olarak belirtilen
Transport (Taşıma) Wh
değeri, her biri 36 Wh
olan 3 bataryanın
bulunduğu anlamına gelir. Use (Kullanım) Wh değeri ise 108 Wh
olarak belirtilebilir (1 batarya kasdedilir).
Türkçe
Saklama Önerileri
Akü tipi
1. En iyi saklama ortamı serin ve kuru, doğrudan güneş ışığı
almayan, aşırı sıcak ve soğuk olmayan yerlerdir. En uygun
akü performansı ve ömrü için kullanımda değilken aküleri
oda sıcaklığında saklayın.
2. Uzun süreli saklama için, en iyi sonuç için şarj cihazından
uzak serin, kuru bir yerde tamamen dolu bir akü saklamak
için tavsiye edilir.
NOT: Aküler tamamen şarj boşalmış halinde saklanmamalıdır.
Akünün kullanılmadan önce yeniden şarj edilmesi gerekir.
DCM575 54 volt akülerle çalışır.
Bu bataryalar kullanılmalıdır: DCB546, DCB547. Daha fazla bilgi
için Teknik Veriler bölümüne bakın.
Şarj Cihazı ve Akü Üzerindeki Etiketler
Bu kılavuzda kullanılan sembollere ilave olarak, şarj cihazı ve akü
üzerinde bulunan etiketler aşağıdaki sembolleri belirtmektedir:
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu
kılavuzu okuyun.
Şarj süresi için Teknik Özellikleri bölümüne bakın.
İletken nesnelerle temas etmeyin.
Ambalaj İçeriği
Ambalaj, aşağıdaki parçaları içermektedir:
1 Zincirli testere
1 Testere kılıfı
1 Çubuk 40 cm
1 Zincir 40 cm
1 Kullanım kılavuzu
BATARYA VEYA ŞARJ ALETİ İÇERMEZ
1 Li-İyon batarya**
1 Li-İyon batarya şarj aleti**
**Sadece DCM575X1 ile dahildir
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye sırasında hasar oluşup
oluşmadığını kontrol edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup anlamak için
zaman ayırın.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde, aşağıdaki uyarı sembolleri bulunmaktadır:
Hasarlı aküleri şarj etmeyin.
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu okuyun.
Suya maruz bırakmayın.
Kulaklık takın.
Hasarlı kabloların hemen değiştirilmesini sağlayın.
Koruyucu gözlük takın.
Sadece 4 ˚C ve 40 ˚C arasında şarj edin.
Yağmurda bırakmayın.
Yalnızca kapalı alanda kullanım icindir.
Uca temas edilmesi kılavuz çubuğun yukarı ve geri
hareket etmesine ve sonucunda ciddi yaralanmaya
neden olabilir.
Aküleri cevremize gerekli ozeni gostererek atın.
DeWALT aküler, yalnızca onlar için tasarlanmış
olan DeWALT şarj cihazlarında şarj edin. DeWALT
aküleri haricindeki akülerin DeWALT şarj cihazlarıyla
şarj edilmesi patlamalarına veya diğer tehlikeli
durumların ortaya çıkmasına sebep olabilir.
Aküyü ateşe atmayın.
USE (KULLANIM) (taşıma başlığı olmadan). Örnek:
Wh değeri 108 Wh olarak belirtilir (108 Wh
değerindeki 1 batarya).
Kılavuz çubuk ucunun herhangi bir nesneye
teması engellenmelidir.
Testere zincirinin dairesel dönüş yönü.
Zincirli testereyi çalıştırırken daima iki elle
tutarak kullanın.
Aleti kapatın. Alette herhangi bir bakımda
bulunmadan önce aletin bataryasını çıkartın.
Yönetmelik 2000/14/EC garanti edilen ses şiddeti.
TRANSPORT (TAŞIMA) (dahili taşıma başlığı ile).
Örnek: Wh değeri 3 x 36 Wh olarak belirtilir (36 Wh
değerindeki 3 batarya).
189
Türkçe
Tarih Kodu Konumu
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu gövdeye basılıdır.
Örnek:
2016 XX XX
İmalat Yılı
Açıklama (Şek. A)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli aleti veya herhangi
bir parçasını değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
1 Değişken hız tetik düğmesi
2 Kilitleme kolu
3 Zincir freni / ön el koruyucusu
4 Kılavuz çubuk
5 Testere zinciri
6 Zincir kılıfı
7 Batarya
8 Çubuk ayarı kilitleme düğmesi
9 Zincir gerginliği ayarlama düğmesi
10 Yağ seviyesi göstergesi
11 Kılavuz çubuk kılıfı
12 Arka tutamak
13 Ön tutamak
14 Batarya yuvası
15 Batarya çıkarma düğmesi
16 Yağ kapağı (görünmüyor)
Kullanım Amacı
Zincirli testereniz, profesyonel kesme uygulamaları
için tasarlanmıştır.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların mevcut olduğu
ortamlarda KULLANMAYIN.
Bu zincirli testere profesyonel amaçlı bir elektrikli alettir.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu alet deneyimsiz
kullanıcılar tarafından kullanılırken nezaret edilmelidir.
• Bu ürün fiziksel ve zihinsel kapasitesinin yanı sıra
algılama gücü azalmış olan veya yeterince deneyim ve
bilgisi bulunmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından
kullanılmak üzere üretilmemiştir. Bu tür kişiler ürünü
ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın
kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi veya sürekli kontrol
altında tutulması durumunda kullanabilir. Çocuklar, bu ürün
ile kontrol altında tutulmalıdır.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve
aküyü ayırın. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
UYARI: Yalnızca DEWALT akü ve şarj cihazlarını kullanın.
Alete Akü Takma Ve Çıkartma (Şek. C–E)
NOT: Akünün 7 tamamen şarjlı olduğundan emin olun.
190
Aküyü Aletin Takma
1. Bataryayı 7 aletin içindeki raylara hizalayın (Şek. C).
2. Batarya tam olarak yerine oturana kadar aleti sürgüyle
kaydırın ve kilit tırnağının yerine yerleşme sesini
duyduğunuzdan emin olun.
Aküyü Aletten çıkarma
1. Serbest bırakma düğmesine 15 basın ve bataryayı sıkıca
çekerek aletin tutma kolundan çıkarın (Şek. D).
2. Aküyü bu kılavuzun şarj cihazı kısmında açıklandığı gibi şarj
cihazına takın.
Akü Şarj Sevİyesİ Göstergesı (Şek. E)
Bazı DeWALT aküler, aküde kalan şarj seviyesini gösteren üç yeşil
LED ışından oluşan bir şarj seviyesi göstergesini içerir.
Şarj seviyesi göstergesini çalıştırmak için gösterge düğmesine
17 basın ve basılı tutun . Üç yeşil LED ışığının bir kombinasyonu
kalan şarj seviyesini gösterecek şekilde yanacaktır. Aküdeki şarj
seviyesi kullanılabilir limitin altındayken, gösterge yanmaz ve
akünün şarj edilmesi gerekir.
NOT: Bu gösterge sadece aküda kalan şarj seviyesini gösterir. Bu
alet işlevini göstermez; ürün parçaları, sıcaklık ve son kullanıcı
uygulamaya göre değişime tabidir.
MONTAJ
Kılavuz Çubuk ve Testere Zincirinin Takılması
(Şek. A, F-H, K)
DIKKAT: Keskin zincir. Zinciri tutarken daima ellerinize
koruyucu eldiven takın. Zincir keskindir ve çalışırken temas
edildiğinde kesiklere neden olabilir.
UYARI: Keskin ve hareketli zincir. Aşağıdaki işlemleri
yapmadan önce kazara harekete geçmesini önlemek için
bataryanın çıkartılmasını sağlayın. Buna uyulmaması
ciddi yaralanmaya yol açabilir.
Testere zinciri 5 ve kılavuz çubuk 4 karton içerisinde bağımsız
paketlenir. Önce zincir çubuğa takılmalı ve sonrasında her ikisi
aletin gövdesine takılmalıdır.
• Testereyi düz ve sert bir yüzeye yerleştirin.
• Zincir kılıfını 6 çıkartmak için Şekil F’de gösterildiği gibi
kilitleme kolunu yukarı çevirin ve kilitleme düğmesini 8 ayarlayan çubuğu döndürün.
• Koruyucu eldivenler takılı olarak testere zincirini 5 kavrayın
ve dişlerin doğru yöne baktığından emin olarak kılavuz
çubuk 4 etrafına sarın (Şek. K)
• Zincirin tüm kılavuz çubuk etrafındaki yuvada doğru şekilde
ayarlandığından emin olun.
• Testere zincirini zincir kılıfı 18 etrafına koyun. Kılavuz
üzerindeki yuvayı zincir gerginliği ayarlama pimi 20 ve
cıvatayla 19 Şekil G’de gösterildiği gibi aletin tabanında
tutarak hizalayın.
• Takıldıktan sonra çubuğu hareketsiz tutun ve zincir kılıfını
6 değiştirin. Kapak üzerindeki aletsiz gerginlik ayarlama
düzeneği cıvata deliğinin ana yuvadaki cıvatayla 19 aynı
hizada olduğundan emin olun. Kilitleme kolunu yukarı
kaldırın ve çubuğu, kilitleme düğmesini 8 saat yönünde tık
Türkçe
sesi gelene kadar çevirin ve testere zincirinin düzgün şekilde
gerginleştirilebilmesi için, düğmeyi bir tam tur gevşetin.
• Şekil H›de gösterildiği gibi gerginliği arttırmak için zincir
germe düğmesini 9 saat yönünde döndürün. Testere
zincirinin 5 kılavuz çubuğun 4 etrafında rahatça
oturduğundan emin olun. Çubuk ayarlama kilit düğmesini
tıklama sesi duyulana kadar sıkın. Üç adet arka arkaya
tıklama sesi duyulduktan sonra çubuk güvenlidir. Daha fazla
sıkmak gerekmez.
Zincir Gerginliğinin Ayarlanması (Şek. A, I)
DIKKAT: Keskin zincir. Zinciri tutarken daima ellerinize
koruyucu eldiven takın. Zincir keskindir ve çalışırken temas
edildiğinde kesiklere neden olabilir.
UYARI: Keskin ve hareketli zincir. Aşağıdaki işlemleri
yapmadan önce kazara harekete geçmesini önlemek için
bataryanın çıkartılmasını sağlayın. Buna uyulmaması
ciddi yaralanmaya yol açabilir.
• Testere düz, dengeli bir yüzeye sahipken, testere zinciri
5 gerginliğini kontrol edin. Gerginlik, zincir, Şekil I’de
gösterildiği gibi, işaret parmağından ve başparmağından
hafif kuvvetle kılavuz çubuğa 4 3 mm uzaklıkta çekildikten
sonra geri takıldığında doğrudur. Şekil I’de gösterildiği
gibi kılavuz çubuğu ile alttaki zincir arasında hiçbir
“sarkma” olmamalıdır.
• Testere zincirinin gerginliğini ayarlamak için kilitleme
tırnağını yukarı doğru çevirin ve çubuğu, kilitleme düğmesini
8 saat yönünün tersine bir tur çevirin. Zincir germe
düğmesini 9 yukarıda belirtildiği gibi zincir gerginliği doğru
olana kadar saat yönünde döndürün.
• Bu durum aşırı aşınmaya neden olacağı, çubuk ve zincirin
ömrünü azaltacağı için zinciri fazla gergin bırakmayın.
• Zincir gerginliği doğru olduğunda, çubuk ayarı kilitleme
düğmesini sağlam şekilde sıkın.
NOT: Çubuk ayarı kilitleme düğmesinin bir mandal sıkma
sistemi vardır. Üç adet arka arkaya tıklama sesi duyulduktan
sonra zincir kılıfı güvenlidir. Daha fazla sıkmak gerekmez.
• Zincir yeniyse, yeni zincirler yavaşça gerildiği için
kullanımdaki ilk 2 saat boyunca gerginliği (bataryayı
çıkardıktan sonra) sık sık kontrol edin.
Testere Bıçağının Değiştirilmesi (Şek. A, K)
DIKKAT: Keskin zincir. Zinciri tutarken daima ellerinize
koruyucu eldiven takın. Zincir keskindir ve çalışırken temas
edildiğinde kesiklere neden olabilir.
UYARI: Keskin ve hareketli zincir. Aşağıdaki işlemleri
yapmadan önce kazara harekete geçmesini önlemek için
bataryanın çıkartılmasını sağlayın. Buna uyulmaması
ciddi yaralanmaya yol açabilir.
• Kilitleme tırnağını yukarı doğru çevirin ve çubuğu, kilitleme
düğmesini 8 saat yönünün tersine bir tur çevirin.
• Zincir kılıfını 6 Kılavuz Çubuk ve Testere Zincirinin
Takılması bölümünde açıklandığı gibi çıkartın.
• Aşınmış testere zincirini 5 kılavuz çubuğun 4 yuvasından çıkarın.
• Zincir üzerindeki oku, Şekil K’da gösterilen dişli kapağı 6 üzerindeki grafikle eşleştirerek ve testere dişlerinin doğru
yönde olduğundan emin olarak yeni zinciri kılavuz çubuğun
yuvasına yerleştirin.
• Kılavuz Çubuk ve Testere Zincirinin Takılması
bölümündeki talimatları takip edin.
Yedek zincir ve çubuk, size en yakın DeWALT servis
merkezinden edinilebilir.
• DCM575 ürününde # DWRC1600, servis parça numarası
90618541 olan yedek zincir kullanılması gerekir. Yedek 40 cm
çubuk, servis parça numarası 90641855.
Testere Zinciri ve Kılavuz Çubuğun
Yağlanması (Şek. L)
Otomatik Yağlama Sistemi
Bu zincirli testere, zinciri ve kılavuz çubuğu sürekli yağlamayı
sağlayan otomatik yağlama sistemi ile donatılmıştır. Yağ seviyesi
göstergesi 10 zincir testeredeki yağ seviyesini gösterir. Yağ
seviyesi çeyrek seviyeden azsa, bataryayı zincirli testereden
çıkarın ve doğru miktarda yağ doldurun. Kesme işlemi bittiğinde
yağ haznesini daima boşaltın.
NOT: Doğru zincir ve çubuk yağlaması için yüksek kaliteli bir
çubuk ve zincir yağı kullanın. Geçici bir çözüm olarak, deterjan
içermeyen bir SAE30 ağırlıkta motor yağı kullanılabilir. Ağaç
budama yaparken, bitkisel bazlı bir çubuk ve zincir yağı
kullanılması önerilir. Mineral yağ tavsiye edilmez çünkü ağaçlara
zarar verebilir. Atık yağları veya çok kalın yağ kullanmayın. Bunlar
zincirli testerenize zarar verebilir.
Yağ Haznesinin Doldurulması
• Kilit kolunu aşağı indirin ve saat yönünün tersine dörtte bir
tur çevirerek yağ kapağını 16 çıkartın. Tavsiye edilen çubuk
ve zincir yağıyla, yağ seviyesi seviye göstergesinin 10 üst
kısmına gelene kadar hazneyi doldurun.
• Yağ kapağını yeniden takın ve saat yönünde çeyrek tur
döndürün. Kilitleme kolunu kilitli konuma getirin.
• Zincir testeresini periyodik olarak kapalı konuma getirin,
çubuk ve zincirin yağlı olduğundan emin olmak için yağ
seviyesi göstergesini kontrol edin.
Testerenin Taşınması (Şek. A, M)
• Testereyi taşırken bataryayı daima aletten çıkarın ve kılavuz
çubuğu 4 kılıfla 11 (Şek. M) kapatın.
• Zincir frenini / ön el koruyucusunu 3 ileri iterek zincir
frenini takın.
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve geçerli yönetmeliklere
daima uyun.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve
aküyü ayırın. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
191
Türkçe
Uygun El Pozisyonu (Şek. A, J)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, DAİMA
şekilde gösterilen uygun el pozisyonunu kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, ani tepki
ihtimaline karşı aleti DAİMA sıkıca tutun.
Doğru el pozisyonu sol el ön kol üzerinde 13 , sağ el ana kol 12 üzerinde olacak şekildedir.
Zincirli Testerenin Çalıştırılması (Şek. A, N-O)
UYARI: Tüm talimatları okuyun ve anlayın. Aşağıda
listelenen tüm talimatlara uyulmaması elektrik
çarpmasına, yangına ve/veya ciddi kişisel yaralanmalara
neden olabilir.
• Ciddi yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek Geri
Tepmeye Karşı Koruma Sağlayın. Geri tepme riskini
azaltmak için bkz. Önemli Güvenlik Talimatları Geri
Tepmeye Karşı Koruma Sağlayın.
• Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde kullanmayın. Göğüs
yüksekliğinin üstünde kesim yapmayın. Durduğunuz
yerin sağlam olduğundan emin olun. Ayakları
birbirinden uzak tutun. Ağırlığınızı iki ayağınıza eşit
olarak dağıtın.
• Vücudunuzun kılavuz çubuğunun sol tarafında olacak
şekilde, sol elinizle ön tutamağı 13 ve sağ elinizle sağ
tutamağı 12 tutun.
• Zincir testeresini ön kol koruyucu / zincir freni 3 ile
tutmayın. Sol kolun dirseğini, sol kol geri tepmeye
dayanacak şekilde kenetlenmiş tutun.
UYARI: Hiçbir zaman çapraz şekilde (sol el arka tutamak
ve sağ el ön tutamak üzerinde) tutmayın.
UYARI: Zincirli testereyi çalıştırırken vücudunuzun
herhangi bir parçasının kılavuz çubukla 4 aynı
doğrultuda olmasına kesinlikle izin vermeyin.
• Ağaç üzerinde, herhangi bir uygunsuz konumda,
merdiven veya diğer dengesiz yüzeylerde hiçbir zaman
çalışmayın. Ciddi yaralanmaya neden olacak şekilde
testere kontrolünü kaybedebilirsiniz.
• Tüm kesim süresi boyunca zincir testeresini tam
hızda tutun.
• Bırakın testere sizin için kesim yapsın. Sadece hafif
basınç uygulayın. Kesim bittiğinde zincirli testereye
basınç uygulamayın.
UYARI: Kullanılmadığı zaman daima zincir frenini
takın ve bataryayı çıkartın.
Açma / Kapama Düğmesi
Her zaman ayakta dengeli durun ve zincir testereyi başparmak
ve parmaklarla her iki tutma yerini kavrayarak iki elinizle
sıkıca tutun.
Bu alet değişken hızlı bir tetik düğmesi ile donatılmıştır. Üniteyi
açmak için, zincir freninin takılı olmadığından emin olun.
Kilitleme kolunu 2 Şekil N’de gösterildiği gibi aşağı bastırın ve
tetik düğmesine 1 basın. Ünite çalışmaya başladıktan sonra
kilitleme kolunu serbest bırakabilirsiniz. Tetiğe ne kadar çok
basarsanız, alet o kadar hızlı çalışır.
192
Ünitenin çalışmayı sürdürmesi için tetiğe basmaya devam
etmelisiniz. Üniteyi kapatmak için ise, tetik düğmesini
serbest bırakın.
NOT: Bir kesim yapılırken çok fazla kuvvet uygulanırsa testere
durur. Testereyi yeniden çalıştırmak için, testere yeniden
çalışmadan önce kilitleme kolunu 2 ve tetik düğmesini 1 bırakmanız gerekir. Bu sefer, kesiminize daha az kuvvetle
başlayın. Testerenin kendi hızında kesim yapmasına izin verin.
UYARI: Kesinlikle bir düğmeyi AÇIK konumda
kilitlemeyi denemeyin.
Zincir Freninin Ayarlanması
Zincir testereniz, geri tepme durumunda zinciri hızlı bir şekilde
durduracak bir motor zinciri fren sistemi ile donatılmıştır.
• Bataryayı aletten çıkartın.
• Zincir frenini devreye sokmak için, zincir frenini / ön el
koruyucusunu 3 yerine oturuncaya kadar ileri itin.
• Zincir frenini / ön kol koruyucuyu 3 Şekil O’da gösterildiği
gibi “ayar” konumuna doğru ön tutma yerine 13 çekin.
• Alet artık kullanıma hazırdır.
NOT: Geri tepme durumunda, sol eliniz ön koruyucu ile temas
ederek onu iş parçasına doğru iter. Bu hareket aleti durdurur.
Zincir Freninin Test Edilmesi
Zincir frenini, her kullanımdan önce doğru biçimde çalıştığından
emin olmak üzere test edin.
• Aleti düz ve sert bir yüzeye koyun. Testere zincirinin 5 zeminden yeterli mesafede olduğundan emin olun.
• Zincirli testereyi her iki elinizle sıkıca tutun ve çalıştırın.
• Sol elinizi elinizin arka kısmı Zincir freni / ön el korumasıyla
3 temas edecek şekilde ön tutma yerinin etrafında 13 döndürün ve onu ileriye, iş parçasına doğru itin. Bu hareketle
testere zinciri derhal durmalıdır.
NOT: Testere derhal durmazsa, aleti kullanmayı bırakın ve en
yakınınızdaki bir DeWALT servis merkezine götürün.
UYARI: Kesim işleminden önce zincir frenini
ayarladığınızdan emin olun.
Ortak Kesim Teknikleri (Şek. A, P, Q, U, V, W)
Ağaç devirme
Bir ağacı kesip devirme işlemi. Tek bir şarjla bitirebilmeniz için bir
ağacı kesmeden önce bataryanın tamamen dolu olduğundan
emin olun. Yüksek rüzgarlı koşullarda ağaç kesimi yapmayın.
UYARI: Ağaç kesimi yaralanmayla sonuçlanabilir. Bu işlem
sadece eğitimli bir kişi tarafından yapılmalıdır.
• Kesim işlemi başlamadan önce bir geri çekilme yolu
planlanmalı ve gerekirse temizlenmelidir. Geri çekilme yolu,
beklenen düşme hattının arkasına doğru ve çapraz olarak
uzanmalıdır. (Şek. U)
Türkçe
Fig. U
gibi alttan yukarı doğru kesilmelidir. Karşı taraftaki dalları, ağaç
kökünü sizinle testere arasında tutarak düzeltin. Asla testere
bacaklar arasında olacak veya kesilecek dal üzerinde ata binmiş
şekilde kesim yapmayın.
GERİ ÇEKİN
Kütüklere ayırmak
DÜŞME YÖNÜ
45°
AĞAÇ
• Ağaç devrilmeye başlamadan önce, ağacın hangi yönde
düşeceğini değerlendirmek için, ağacın doğal zayıf yönünü,
daha büyük dalların yerlerini ve rüzgar yönünü göz önünde
bulundurun. Keski (ahşap, plastik veya alüminyum) ve ağır
bir tokmak kullanın. Kesme yapılacak ağaçtaki kir, taş, gevşek
kabuk, çivi, raptiye ve kabloları çıkartın.
• Çentik Açma Amaçlı Alttan Oyma - Ağacın çapının 1/3›ü
kadar, düşüş yönüne dik olacak şekilde bir çentik açın.
Önce alt yatay çentik kesmesini yapın. Bu, ikinci çentik
kesmesi yapılırken testere zincirinin veya kılavuz çubuğunun
sıkışmasını önlemeye yardımcı olacaktır (Şek. V).
• Geriye Devirme Kesmesi - Kesme işlemini, yatay çentik
kesiminden en az 51 mm yukarıda yapın. Geriye devirme
kesmesini yatay çentik kesimine paralel tutun. Geriye
devirme kesmesini yeterli ağacın bir dayanak gibi hareket
edecek şekilde yapın. Dayanak yapılan ağaç parçası ağacın
dönmesi ve yanlış yere düşmesini önler. Dayanak boyunca
kesmeyin (Şek. V).
• Ağaç devirme kesiği dayanak noktasına yaklaşınca, ağaç
düşmeye başlamalıdır. Ağacın istenen yöne düşmeme
ihtimali varsa veya geri kayarak testereyi sıkıştırırsa, arka
kesik tamamlanmadan önce kesme işlemini durdurun,
kesiği açmak için keski kullanın ve ağacı istenen düşme
hattına devirin. Ağaç düşmeye başladığında, zincirli testereyi
kesikten çıkartın, motoru durdurun, testereyi yere koyun ve
planladığınız geri çekilme yolunu kullanın. Yukarıdan dal
düşmesine karşı dikkatli olun ve adımlarınıza dikkat edin.
Fig. V
DÜŞME YÖNÜ
51 mm
GERİ ÇEKMELİ KESİM
UYARI: İlk kez kullananların bir testere tezgahı üzerinde
kesim yapmalarını öneriyoruz.
Devrilmiş bir ağacı kesmek veya uzunlamasına parçalarına
ayırmak. Nasıl kesmeniz gerektiği, kütüğün nasıl desteklendiğine
bağlıdır. Mümkünse bir testere tezganı (Şek. Q) kullanın.
• Kesme işlemini daima zincir tam hızda çalışırken başlatın.
• Zincirli testerenin alt tutma yerini 22 Şekil W’de gösterildiği
gibi, ilk kesim alanının arkasına getirin.
• Zincirli testereyi açın, ardından zinciri ve çubuğu, sapı
dayanak olarak kullanarak ağaçtan aşağı doğru döndürün.
• Zincirli testere 45 derecelik bir açıyla geldiğinde, testereyi
tekrar düz seviyeye getirin ve tamamen kesinceye kadar bu
adımları tekrarlayın.
• Ağaç, tüm uzunluğu boyunca desteklendiğinde, üstten
bir kesim yapın (üstten parçalama), ancak testerenizin
hızlı bir şekilde körelmesine neden olacağı için toprağı
kesmekten kaçının.
Fig. W
ÜSTTEN KESMEYE BAŞLAYIN
22
(ÜSTTEN DESTEKLEYİN) TOPRAĞI
KESMEYİN
• Şekil X- Kütük bir uçta desteklendiğinde
Öncelikle çapın 1/3ʼünü alttan kesin (alttan kesme).
Ardından ilk kesmeyle karşılaşacak şekilde üstten keserek
kesimi tamamlayın.
Fig. X
2inci KESME ÜSTTEN
DESTEKLEYEREK (2/3 ÇAP)
1inci KESME İLE BULUŞUN
(KISILMAYI ÖNLEMEK İÇİN) 2
11
ÇENTİK
51 mm
1inci KESME ALTTAN
DESTEKLEYEREK (1/3 ÇAP)
PARÇALANMAYI ÖNLEYİN
MENTEŞE
Dal kesme
Devrilmiş bir ağaçtaki dalların keserek temizlenmesi. Dalları
keserken kütüğü yerden desteklemek için büyük alt dalları
bırakın. Küçük dalları bir seferde kesin. Zincirli testerenin
takılmasını önlemek için gerilimli dallar Şekil P’de gösterildiği
• Şekil Y- Kütük her iki uçta desteklendiğinde.
Öncelikle çapın 1/3 ü kadar üstten kesin. Ardından ilk kesiği
karşılayacak şekilde alttan 2/3 keserek işlemi tamamlayın.
193
Türkçe
Fig. Y
1inci KESME ÜSTTEN
DESTEKLEYEREK (1/3 ÇAP)
PARÇALANMAYI ÖNLEYİN
2inci KESME ALTTAN
DESTEKLEYEREK (2/3 ÇAP)
1inci KESME İLE BULUŞUN
(KISILMAYI ÖNLEMEK İÇİN) • Eğimli bir alanda kesim yaparken daima kütüğün yokuş
yukarı kısmında durun. “Ortadan kesim” yaparken tam
kontrolü sürdürmek için, testere tutamaklarını kavramayı
sürdürürken kesme sonuna doğru basıncı azaltın. Zinciri yere
temas ettirmeyin. Kesmeyi tamamladıktan sonra, testereyi
hareket ettirmeden önce testerenin durmasını bekleyin. Bir
ağaçtan diğerine geçmeden önce daima motoru durdurun.
TEMIZLIK VE BAKIM
Aleti temizlemek için sadece hafif bir sabun ve ıslak bez kullanın.
Testerenin plastik muhafazasını temizlemek için solvent
kullanmayın. Aletin içine herhangi bir sıvının girmesine izin
vermeyin; aletin herhangi bir parçasını bir sıvı içine daldırmayın.
ÖNEMLİ: Ürün güvenliğini ve güvenilirliğini sağlamak için
tamirat, bakım ve ayarlama işlemleri, yetkili bir DeWALT servis
merkezi tarafından, her zaman aynı parçalarla değiştirilmek
suretiyle gerçekleştirilmelidir.
Düzenli bakım, zincirli testerenizin uzun ömürlü olmasını sağlar.
Zincir ve Çubuk
Her birkaç saatlik kullanımın ardından dişli kapağını, kılavuz
çubuğu ve zinciri çıkarın ve yumuşak kıllı bir fırça kullanarak
iyice temizleyin. Çubuk üzerindeki yağlama deliğinde kir
bulunmadığından emin olun. Körelmiş zincirleri keskin
zincirlerle değiştirirken zincir çubuğunu alttan üste çevirmek iyi
bir uygulamadır.
Testere Bıçağının Keskinleştirilmesi
(Şek. R–T)
DIKKAT: Keskin zincir. Zinciri tutarken daima ellerinize
koruyucu eldiven takın. Zincir keskindir ve çalışırken temas
edildiğinde kesiklere neden olabilir.
UYARI: Keskin ve hareketli zincir. Aşağıdaki işlemleri
yapmadan önce kazara harekete geçmesini önlemek için
bataryanın çıkartılmasını sağlayın. Buna uyulmaması
ciddi yaralanmaya yol açabilir.
NOT: Kesiciler kesim yaparken zemine veya bir çiviye dokunursa,
hemen körelir.
Zincirli testerenizden mümkün olan en iyi performansı almak
için zincir dişlerini keskin tutmanız önemlidir. Doğru zincir
bileme işlemi için aşağıdaki yararlı ipuçlarını izleyin:
1. En iyi sonuçlar için, zincirinizi keskinleştirmek üzere 4,5
mm’lik bir eğe ve bir eğe tutucu veya eğeleme kılavuzu
kullanın. Bu, daima doğru keskinleştirme açılarından emin
olmanızı sağlar.
2. Eğe tutucuyu kesicinin üst plakası ve derinlik ölçerine düz bir
şekilde yerleştirin.
194
3. Şekil R - Eğe kılavuzunuzda zincirle paralel olarak 30°’lik
doğru üst plakası 21 eğeleme açısını (zincir taraftan 60°’lik
bir eğenin yanından görünümü) tutun.
4. Önce zincirin bir tarafındaki kesicileri bileyleyin. Her kesicide
içten dışa doğru eğeleme yapın. Sonra testerenizi çevirin
ve zincirin diğer tarafındaki kesiciler için aynı işlemleri
(2,3,4) tekrarlayın.
NOT: Şekil S’de gösterildiği gibi kesicilerin uçlarını (kesicinin
önündeki zincir bağlantısının bir kısmını) yaklaşık 0,635 mm
aşağıda olacak şekilde düzleştirmek için düz bir eğe kullanın.
5. Şekil T- Tüm kesici uzunlukları eşit tutun.
6. Üst plakaların veya yan plakaların krom yüzeyinde hasar
varsa, bu tür bir hasar giderilene kadar yeniden eğeleme
işlemi yapın.
DIKKAT: Eğeyle düzeltme sonrasında kesici keskin
olacaktır, bu yüzden bu işlem sırasında dikkatli olun.
NOT: Zincir her bileylendiğinde, bazı düşük geri tepme
özelliklerini kaybeder, bu yüzden son derece dikkatli olunmalıdır.
Zincirin en fazla dört kez bileylenerek keskinleştirilmesi önerilir.
Accessories
UYARI: Bu el kitabında önerilmeyen aksesuarların
kullanılması tehlikeli olabilir.
Yedek zincir ve çubuk, size en yakın yetkili DeWALT servis
merkezinden edinilebilir. Sadece düşük geri tekmeli çubuk ve
zincir ile kullanım içindir.
DCM575 için mevcut olan yedek çubuklar ve zincirler:
• Çubuk: 40 cm servis parça numarası 90641855
46 cm servis parça numarası N500117
• Zincir:
40 cm servis parça numarası 90618541
46 cm servis parça numarası N500152
BAKIM
DeWALT elektrikli aletiniz minimum bakımla uzun bir süre
çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz olarak memnuniyet
verici bir şekilde çalışması gerekli özenin gösterilmesine ve
düzenli temizliğe bağlıdır.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve
aküyü ayırın. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
Şarj cihazı ve akü bakım geriktirmezler.
Yağlama
Testere Zinciri ve Kılavuz Çubuğun Yağlanması bölümüne
bakın (Şek. L)
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde ve etrafında toz
toplanması halinde bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
Türkçe
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu işlemi gerçekleştirirken
onaylı bir göz koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan parçalarını temizlemek
için asla çözücü veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan malzemeleri
güçsüzleştirir. Yalnızca su ve yumuşak sabunla
nemlendirilmiş bir bez kullanın. Aletin içine herhangi
bir sıvının girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir
parçasını bir sıvı içine daldırmayın.
Sorun
Çözüm
Bataryayı şarj etmeyin.
• Bataryayı kırmızı şarj lambası
yanana kadar şarj cihazına takın.
Batarya tamamen boşalırsa 8
saate kadar şarj edin.
• Ayrıca, aleti çalışan bir prize
takın. Daha fazla ayrıntı için bkz.
Önemli Şarj Notları.
• Bir cihazın fişini takarak prizdeki
akımı kontrol edin.
• Işıkları söndürdüğünüzde
prizin gücü kapatan bir
lamba düğmesine bağlı olup
olmadığını kontrol edin.
• Şarj cihazını ve cihazı, 4,5°C’nin
üstünde veya 40,5°C’nin
altındaki bir hava sıcaklığına
sahip yerlere götürün.
• Bkz. Zincir Gerginliğinin
Ayarlanması bölümü.
• Bkz. Zincirin
Yağlanması bölümü.
• Bkz. Zincir Gerginliğinin
Ayarlanması bölümü.
İlave Aksesuarlar
UYARI: DeWALT tarafından tedarik veya tavsiye
edilenlerin dışındaki aksesuarlar bu ürün üzerinde test
edilmediğinden, söz konusu aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma riskini azaltmak
için bu ürünle birlikte sadece DeWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak için satış
noktalarıyla görüşün.
Çevrenin Korunması
Ayrı toplama. Bu işaretlenmiş simgeyle ürün ve piller
normal evsel atıklarla birlikte çöpe atılmamalıdır.
Bazı malzemeleri içeren ürün ve piller geri
dönüştürülebilir veya geri kazanılabilir, bu da bazı
hammaddeler için talebi azaltabilir. Lütfen elektrikli ürünleri
ve pilleri yerel yasal mevzuata uygun şekilde geri dönüşüme
tabi tutun. Daha ayrıntılı bilgiler www.2helpU.com adresinde
mevcuttur
Çubuk / Zincir
aşırı ısındı.
Zincir gevşek.
Kötü kesme kalitesi.
Şarj Edilebilir Aküler
Bu uzun ömürlü akü, daha önce kolayca yapılan işlerde yeterince
güç üretemeyecek duruma geldiğinde şarj edilmelidir. Teknik
ömürlerinin sonunda, aküleri çevremize gerekli özeni göstererek
atın:
• Aküyü bitene kadar aleti çalıştırın, sonra aletten çıkartın.
• Lityum İyon hücreler geri dönüştürülebilir. Bunları yetkili
servise veya yerel toplama merkezine teslim edin. Toplanan
aküler geri dönüştürülecek veya uygun şekilde atılacaktır.
ARIZA GİDERME
Sorun
Çözüm
Ünite çalışmıyor.
• Batarya düzeneğini kontrol edin.
• Batarya şarj gereksinimlerini
kontrol edin.
• Ana tetiği hareket ettirmeden
önce kilidin tamamen aşağıya
doğru itildiğini kontrol edin.
• Bataryayı şarj edin.
• Ünite zorlanıyor. Yeniden
başlatın ve daha az
basınç uygulayın.
Ünite
kullanırken kapanıyor.
Ünite çalışıyor ama
kesim yapmıyor.
Ünite yağlanmıyor.
• Bkz. Zincir Gerginliğinin
Ayarlanması bölümü. NOT:
Aşırı gerginlik, aşınmaya,
çubuk ve zincirin ömrünün
azalmasına neden olur. Her
kesim öncesinde yağlayın.
Bkz. Testere Bıçağının
Değiştirilmesi bölümü.
• Zincir ters takılmış
olabilir. Zincirin takılması
ve çıkartılmasıyla ilgili
bölümlere bakın.
• Yağ haznesini doldurun.
• Kılavuz çubuğunu, dişliyi ve
dişli kapağını temizleyin. Bkz.
Temizlik ve Bakım bölümü.
195
Ελληνικά
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 54 V
DCM575
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DeWALT. Τα έτη εμπειρίας, η σχολαστική
ανάπτυξη προϊόντων και η καινοτομία έχουν καταστήσει την
DeWALT έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα
των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
Τάση
Τύπος μπαταρίας
VDC
DCM575
54
Li-Ion
Μήκος λάμας
Μέγιστη ταχύτητα αλυσίδας (χωρίς φορτίο)
Μέγιστο μήκος κοπής
Χωρητικότητα λαδιού
Βάρος (χωρίς πακέτο μπαταριών)
cm
m/s
cm
ml
kg
40
15
40
115
4,4
Τιμές θορύβου και δόνησης (άθροισμα τριαξονικών ανυσμάτων) σύμφωνα με
EN60745-2-13:2009+A1:2010:
dB(A)
80,5
LPA(επίπεδο πίεσης ήχου)
dB(A)
100,5
LWA(επίπεδο ισχύος ήχου)
K (αβεβαιότητα για το δοθέν επίπεδο ήχου)
dB(A)
3
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah =
Αβεβαιότητα K =
m/s2
m/s2
3,5
1,5
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που αναφέρεται στο παρόν
ενημερωτικό φυλλάδιο, μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη
δοκιμή που αναφέρεται στο πρότυπο EN60745 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την αρχική αξιολόγηση της έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο επίπεδο εκπομπής
κραδασμών αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο χρησιμοποιηθεί σε
άλλες εφαρμογές, με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
περίπτωση κακής συντήρησης, η εκπομπή κραδασμών
ενδέχεται να διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου λειτουργίας.
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης σε κραδασμούς
πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το
εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή ο χρόνος που
λειτουργεί χωρίς να εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό ενδέχεται
να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη
διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας για να
προστατεύσετε το χειριστή από τις επιπτώσεις των κραδασμών.
Τέτοια μέτρα είναι: συντήρηση του εργαλείου και των
παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών σε καλή θερμοκρασία,
οργάνωση μοτίβων εργασίας.
196
Ασφάλειες
Ευρώπη
Εργαλεία 230 V
10 Αμπέρ, ηλεκτρικό δίκτυο
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
Οδηγία περί μηχανικού εξοπλισμού
Αλυσοπριονο 54 V
DCM575
Η εταιρεία DeWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που περιγράφονται
στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση
με τα εξής πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/EK, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-213:2009+A1:2010.
2000/14/ΕΚ, Παράρτημα V DEKRA Certification B.V., Meander
1051 / P.O. Box 5185 6825 MJ ARNHEM / 6802 ED
ARNHEM
Ολλανδία
Αναγνωριστικός αριθμός ενημερωμένης υπηρεσίας: 0344
LPA (μετρηθείσα ηχητική ισχύς) 80,5 dB(A)
αβεβαιότητα (K) = 3,0 dB (A)
LWA (εγγυημένη ηχητική ισχύς) 103 dB(A)
Αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται και με τις Οδηγίες
2014/30/ΕΕ και 2011/65/ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με την DeWALT στην παρακάτω
διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του
τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί την παρούσα δήλωση εκ
μέρους της εταιρείας DeWALT.
Markus Rompel
Διευθυντής Μηχανολογικού τμήματος
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
12.12.2016
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο σοβαρότητας
για κάθε προειδοποιητική λέξη. Παρακαλούμε διαβάστε το
εγχειρίδιο και δώστε προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη επικίνδυνη
κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
Ελληνικά
Μπαταρίες
Φορτιστές/Χρόνοι φόρτισης (λεπτά)
Αρ. κατ.
VDC
Ah
Βάρος
kg
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB413
DCB547
DCB546
DCB497
DCB496
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
18/54
18/54
36
36
18
18
18
18
18
3,0/9,0
2,0/6,0
7,5
6,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
1,25
1,05
1,92
1,88
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
420
270
X
X
70
185
90
240
60
220
140
X
X
35
100
50
120
30
140
90
X
X
22
60
30
75
22
85
60
X
X
22
60
30
75
22
140
90
X
X
22
60
30
75
22
X
X
X
X
45
120
60
150
X
X
X
150
120
X
X
X
X
X
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
θα μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική που δεν έχει
σχέση με προσωπικό τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας για τα
ηλεκτρικά εργαλεία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε όλες τις
προειδοποιήσεις ασφαλείας και όλες τις οδηγίες. Η
μη τήρηση όλων των προειδοποιήσεων και των οδηγιών
ενδέχεται να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και
σοβαρό τραυματισμό.
ΔΙΑΤΗΡΉΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ
ΑΝΑΦΟΡΆ
Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» σε όλες τις προειδοποιήσεις,
αναφέρεται σε εργαλείο που τροφοδοτείται με ρεύμα από το
ηλεκτρικό δίκτυο (με καλώδιο) ή σε εργαλείο που λειτουργεί με
μπαταρία (ασύρματο).
1) Ασφάλεια χώρου εργασίας
α ) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και καλά
φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι ή σκοτεινοί χώροι,
αποτελούν αιτία ατυχημάτων.
β ) Μη λειτουργείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε
εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως όταν υπάρχουν
εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία
δημιουργούν σπινθήρες που μπορούν να προκαλέσουν
ανάφλεξη στη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
γ ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα παρευρισκόμενα
άτομα όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο.
Η απόσπαση της προσοχής σας μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου.
2) Ηλεκτρική ασφάλεια
α ) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων πρέπει
να ταιριάζουν με τις πρίζες. Μην τροποποιείτε
ποτέ το βύσμα με οποιονδήποτε τρόπο. Μη
χρησιμοποιείτε τυχόν βύσματα προσαρμογέα με
γειωμένα (με γείωση εδάφους) ηλεκτρικά εργαλεία.
Με μη τροποποιημένα βύσματα και κατάλληλες πρίζες
ελαττώνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
β ) Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας με
γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες, καλοριφέρ,
εστίες κουζινών και ψυγεία. Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
αυξάνεται όταν το σώμα σας είναι γειωμένο.
γ ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή ή
σε συνθήκες υγρασίας. Η είσοδος νερού σε ηλεκτρικό
εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
δ ) Μην καταπονείτε υπερβολικά το καλώδιο. Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για τη μεταφορά,
το τράβηγμα ή την αποσύνδεση του ηλεκτρικού
εργαλείου. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από
θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές και κινούμενα
μέρη. Καλώδια που έχουν υποστεί ζημιά ή περιπλεγμένα
καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ε ) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο
σε εξωτερικό χώρο, να χρησιμοποιείτε μόνο
καλώδια προέκτασης που είναι κατάλληλα για
χρήση σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση καλωδίου
κατάλληλου για χρήση σε εξωτερικό χώρο ελαττώνει τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
στ ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία ηλεκτρικού
εργαλείου σε χώρο με υψηλή υγρασία,
χρησιμοποιήστε παροχή ηλεκτροδότησης με
προστασία από ρεύματα διαρροής (RCD). Η χρήση
μιας διάταξης RCD ελαττώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
3) Προσωπική ασφάλεια
α ) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε τι κάνετε
και χρησιμοποιείτε την κοινή λογική κατά τη χρήση
197
Ελληνικά
ενός ηλεκτρικού εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο εάν είστε
κουρασμένος(-η) ή υπό την επήρεια ναρκωτικών,
αλκοόλ ή φαρμακευτικής αγωγής. Μια μόνο στιγμή
απόσπασης της προσοχής σας καθώς χειρίζεστε
ηλεκτρικά εργαλεία, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό
προσωπικό τραυματισμό.
β ) Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό.
Να φοράτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως μάσκας για τη σκόνη,
αντιολισθητικών υποδημάτων, κράνους ή προστατευτικών
ακουστικών για τις ανάλογες συνθήκες, θα ελαττώσει τους
προσωπικούς τραυματισμούς.
γ ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του εργαλείου.
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση
Off προτού συνδέσετε το εργαλείο στην πρίζα ή/
και στην μπαταρία, καθώς και προτού σηκώσετε
ή μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά ηλεκτρικών
εργαλείων με το δάκτυλό σας στο διακόπτη ή η σύνδεση
στην πρίζα εργαλείων με το διακόπτη στη θέση On ενέχουν
κίνδυνο ατυχήματος.
δ ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί
προτού ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Ένα
κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει αφεθεί προσαρτημένο
σε κινητό τμήμα του ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να
προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό.
ε ) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε απομακρυσμένα
σημεία. Φροντίστε να έχετε πάντοτε την κατάλληλη
στάση και να διατηρείτε την ισορροπία σας. Κατ’
αυτόν τον τρόπο θα έχετε καλύτερο έλεγχο του εργαλείου
σε απροσδόκητες καταστάσεις.
στ ) Να είστε ντυμένοι κατάλληλα. Μην φοράτε φαρδιά
ενδύματα ή κοσμήματα. Διατηρείτε τα μαλλιά, τα
ενδύματα και τα γάντια σας μακριά από κινούμενα
μέρη. Τα φαρδιά ενδύματα, τα κοσμήματα ή τα μακριά
μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα κινούμενα μέρη.
ζ ) Εάν οι συσκευές παρέχονται με σύνδεση
συστημάτων αφαίρεσης και συλλογής σκόνης,
φροντίστε τα συστήματα αυτά να είναι συνδεδεμένα
και να χρησιμοποιούνται κατάλληλα. Η χρήση
συστήματος συλλογής σκόνης μπορεί να ελαττώσει τους
κινδύνους που σχετίζονται με τη σκόνη.
4) Χρήση και φροντίδα των ηλεκτρικών
εργαλείων
198
α ) Μη ζορίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Χρησιμοποιείτε
το κατάλληλο εργαλείο ανάλογα με την εφαρμογή. Η
εργασία θα πραγματοποιηθεί με καλύτερο και πιο ασφαλή
τρόπο όταν εκτελείται από το σωστά επιλεγμένο ηλεκτρικό
εργαλείο με τον προβλεπόμενο ρυθμό.
β ) Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν ο διακόπτης δεν
μεταβαίνει στις θέσεις On (Ενεργοποίηση) και Off
(Απενεργοποίηση). Οποιοδήποτε εργαλείο δεν μπορεί
να ελεγχθεί μέσω του διακόπτη του, είναι επικίνδυνο και
πρέπει να επισκευαστεί.
γ ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα ή και την
μπαταρία από το ηλεκτρικό εργαλείο πριν κάνετε
οποιεσδήποτε ρυθμίσεις, αλλαγές παρελκόμενων
ή πριν αποθηκεύσετε οποιοδήποτε ηλεκτρικό
εργαλείο. Αυτού του είδους τα μέτρα ασφαλείας
ελαττώνουν τον κίνδυνο τυχαίας θέσης του ηλεκτρικού
εργαλείου σε λειτουργία.
δ ) Αποθηκεύετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη όπου μπορούν
να τα προσεγγίσουν παιδιά και μην επιτρέπετε τη
χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου από άτομα που
δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό ή με τις οδηγίες
χρήσης του. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν
χρησιμοποιούνται από μη εκπαιδευμένους χειριστές.
ε ) Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία. Ελέγξτε για τυχόν
εσφαλμένη ευθυγράμμιση ή ενσφήνωση κινούμενων
μερών, για τυχόν θραύση εξαρτημάτων και για
τυχόν άλλες καταστάσεις που μπορεί να επηρεάσουν
τη λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά, φροντίστε
για την επισκευή του πριν το χρησιμοποιήσετε. Πολλά
ατυχήματα έχουν προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που
δεν έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
στ ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και καθαρά.
Τα κατάλληλα συντηρημένα εργαλεία κοπής με αιχμηρά
άκρα κοπής έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται ευκολότερα.
ζ ) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα
παρελκόμενα και τα τρυπάνια κ.λπ. σύμφωνα
με τις παρούσες οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη
τις συνθήκες εργασίας και την εργασία που
πρόκειται να πραγματοποιηθεί. Η χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου για εργασίες διαφορετικές από
αυτές για τις οποίες προορίζεται, μπορεί να οδηγήσει σε
επικίνδυνη κατάσταση.
5) Χρήση και φροντίδα των εργαλείων με
μπαταρία
α ) Επαναφορτίζετε μόνο με το φορτιστή που
καθορίζεται από τον κατασκευαστή. Φορτιστής που
είναι κατάλληλος για έναν τύπο μπαταριών, μπορεί να
ενέχει κίνδυνο πυρκαγιάς όταν χρησιμοποιείται με άλλο
τύπο μπαταριών.
β ) Χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία μόνο με τις
ειδικά καθορισμένες μπαταρίες. Η χρήση μπαταριών
άλλου τύπου ενέχει κίνδυνο τραυματισμού και πυρκαγιάς.
γ ) Όταν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται, διατηρείτε
την μακριά από άλλα μεταλλικά αντικείμενα, όπως
συνδετήρες, νομίσματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες
ή άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα που μπορεί
να προκαλέσουν ηλεκτρική επαφή μεταξύ των
δύο ακροδεκτών της μπαταρίας. Η βραχυκύκλωση
των ακροδεκτών της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει
εγκαύματα ή και πυρκαγιά.
δ ) Κάτω από συνθήκες κακομεταχείρισης, μπορεί να
εκτοξευτεί υγρό από τη μπαταρία. Αποφύγετε την
επαφή με το υγρό αυτό. Εάν έλθετε σε επαφή κατά
λάθος, ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Σε περίπτωση
που το υγρό έλθει σε επαφή με τα μάτια σας, ζητήστε
Ελληνικά
ιατρική βοήθεια. Το υγρό που εκτοξεύεται από τη
μπαταρία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς ή εγκαύματα.
•
6) Συντήρηση (Σέρβις)
α ) Φροντίζετε η συντήρηση του ηλεκτρικού εργαλείου
να πραγματοποιείται από πιστοποιημένο για
επισκευές άτομο, με τη χρήση μόνο πανομοιότυπων
ανταλλακτικών. Κατ’ αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η
ασφάλεια του ηλεκτρικού εργαλείου.
Πρόσθετες προειδοποιήσεις ασφαλείας για
αλυσοπρίονα
•
•
•
•
•
•
•
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πρόσθετες προειδοποιήσεις
ασφαλείας για τα αλυσοπρίονα.
Κρατάτε όλα τα μέρη του σώματός σας μακριά από την
αλυσίδα του πριονιού όταν το αλυσοπρίονο βρίσκεται σε
λειτουργία. Πριν θέσετε σε λειτουργία το αλυσοπρίονο,
φροντίστε η αλυσίδα του πριονιού να μη βρίσκεται
σε επαφή με οποιοδήποτε αντικείμενο. Μια στιγμιαία
απροσεξία κατά το χειρισμό αλυσοπρίονου μπορεί να
οδηγήσει στην εμπλοκή των ρούχων ή του σώματός σας στην
αλυσίδα του πριονιού.
Πάντα να κρατάτε το αλυσοπρίονο με το δεξιό σας χέρι
στην πίσω λαβή και το αριστερό σας στην μπροστινή
λαβή. Ποτέ δεν πρέπει να κρατάτε το αλυσοπρίονο με αντίθετη
διάταξη χεριών, γιατί αυξάνεται ο κίνδυνος τραυματισμού.
Κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο από μονωμένες
επιφάνειες λαβής μόνο, επειδή η αλυσίδα του πριονιού
μπορεί να έρθει σε επαφή με αθέατα καλώδια. Αν η
αλυσίδα του πριονιού έρθει σε επαφή με καλώδιο υπό τάση,
μπορεί να θέσει υπό τάση και τα εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη
του ηλεκτρικού εργαλείου και να προκαλέσει ηλεκτροπληξία
στο χειριστή.
Φοράτε προστατευτικά γυαλιά ασφαλείας και
προστασία ακοής. Συνιστάται η χρήση περαιτέρω
προστατευτικού εξοπλισμού για το κεφάλι, τα χέρια και
τα πόδια. Ο κατάλληλος προστατευτικός ρουχισμός μειώνει
τον κίνδυνο τραυματισμού από εκτοξευόμενα θραύσματα ή
την τυχαία επαφή με την αλυσίδα του πριονιού.
Μη χρησιμοποιείτε το αλυσοπρίονο ενώ είστε
ανεβασμένοι σε δέντρο. Η χρήση του αλυσοπρίονου
ενώ βρίσκεστε πάνω σε δέντρο μπορεί να οδηγήσει
σε τραυματισμό.
Να διατηρείτε πάντα σωστή στήριξης στα πόδια σας
και να χρησιμοποιείτε το αλυσοπρίονο μόνο όταν
στέκεστε σε σταθερή, ασφαλή και επίπεδη επιφάνεια.
Οι ολισθηρές ή ασταθείς επιφάνειες όπως οι σκάλες μπορούν
να προκαλέσουν απώλεια της ισορροπίας ή του ελέγχου
του αλυσοπρίονου.
Όταν κόβετε ένα κλαδί που βρίσκεται υπό μηχανική
τάση, προσέχετε το ενδεχόμενο να κινηθεί απότομα
προς το μέρος σας του. Όταν πάψει να ασκείται πίεση στις
ίνες του ξύλου, το κλαδί που βρισκόταν υπό μηχανική τάση
μπορεί να χτυπήσει το χειριστή και/ή να προκαλέσει την
απώλεια ελέγχου του αλυσοπρίονου.
•
•
•
•
Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν κόβετε θάμνους και
δενδρύλλια. Τα λεπτά και ευλύγιστα υλικά μπορεί να πιαστούν
στην αλυσίδα του πριονιού και να τιναχτούν προς το μέρος ή
να σας κάνουν να χάσετε την ισορροπία σας.
Να μεταφέρετε το αλυσοπρίονο από την μπροστινή λαβή
με την αλυσίδα πριονιού σταματημένη και σε απόσταση
από το σώμα σας. Όταν μετακινείτε ή αποθηκεύετε το
αλυσοπρίονο, τοποθετείτε πάντα το κάλυμμα της λάμας.
Ο σωστός χειρισμός του αλυσοπρίονου μειώνει την πιθανότητα
τυχαίας επαφής με την κινούμενη αλυσίδα του πριονιού.
Ακολουθείτε τις σχετικές οδηγίες σε ότι αφορά τη
λίπανση, το τέντωμα της αλυσίδας και την αλλαγή
εξαρτημάτων. Όταν μια αλυσίδα δεν έχει τεντωθεί ή
λιπανθεί σωστά, υπάρχει κίνδυνος θραύσης της ή αυξημένης
πιθανότητας ανάδρασης.
Φροντίστε οι λαβές να είναι στεγνές, καθαρές και χωρίς
λάδια ή γράσα. Ο λαβές που είναι λερωμένες με γράσο ή λάδι
γλιστρούν, με αποτέλεσμα την απώλεια του ελέγχου.
Το εργαλείο προορίζεται αποκλειστικά για την
κοπή ξύλου. Μη χρησιμοποιείτε το αλυσοπρίονο
για εργασίες για τις οποίες δεν προορίζεται. Για
παράδειγμ