DCM581 | DeWalt DCM581 BRUSH CUTTER instruction manual

DCM581
Final page size: A5 (148mm x 210mm)
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)4
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)14
English (original instructions)26
Español (traducido de las instrucciones originales)36
Français (traduction de la notice d’instructions originale)47
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)58
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)69
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)80
Português (traduzido das instruções originais)90
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)101
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)111
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)121
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)131
Copyright DeWALT
B
Figure A
14
15
2
13
3
5
4
6
18
1
9
8
10
17
7
11
16
12
Figure B
Figure C
15
14
14
13
Figure D
Figure E
15
19
1
Figure F
Figure G
21
46
22
20
Figure H
Figure I
26
24
25
23
Figure J
Figure K
29
27
33
28
21
30
16
31
32
22
Figure L
20
17
Figure M
35
34
2
Figure N
Figure O
610 mm
Figure P
Figure Q
36
39
40
38
41
Figure R
Figure S
43
37
42
Figure T
Figure U
44
45
3
DC
Vægt
Dansk
GRÆSTRIMMER / BUSKRYDDER
DCM581
Tillykke!
Tekniske Data
Batterier og opladere sælges separat
Spænding
Type
Afgiven effekt
RPM
Trimmersporets bredde
Vægt (uden batteripakke)
W
/min
mm
kg
DCM581
36V
1
240
0-5100 / 0-5500
380
4,4
/min
mm
Tre-klinge buskkniv,
græsklipperklinge,
4T-græsklipperklinge
0-5100 / 0-5500
255
VDC
Buskrydder
Type
Afgiven effekt
Trimmersporets bredde
Støjværdier og vibrationsværdier (triax vector sum)
Græstrimmer-tilstand i henhold til EN50636-2-91:
dB(A)
LPA(emissions lydtryksniveau)
dB(A)
LWA(lydtryksniveau)
K(usikkerhed for det angivne
dB(A)
lydniveau)
Vibrationsemissionsværdi ah =
Usikkerhed K =
m/s2
m/s2
Støjværdier og vibrationsværdier (triax vector sum)
Buskrydder-tilstand i henhold til EN ISO 11806-1:
dB(A)
LPA(emissions lydtryksniveau)
dB(A)
LWA(lydtryksniveau)
K(usikkerhed for det angivne
dB(A)
lydniveau)
Vibrationsemissionsværdi ah =
- Håndtag
- Hjælpehåndtag
Usikkerhed K =
4
m/s2
m/s2
m/s2
81
95
1,0
Opladere/opladningstider
(minutter)
Batterier
Du har valgt et DeWALT-værktøj. Mange års erfaring, ihærdig
produktudvikling og innovation gør DeWALT én af de mest
pålidelige partnere for professionelle brugere af elværktøj.
Kat #
VDC
Ah
Vægt
kg
DCB413
DCB497
DCB496
36
36
7,5
6,0
1.92
1.88
170
130
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er målt i overensstemmelse med en
standardiseret test, der er angivet i EN50636 og kan anvendes til
at sammenligne et værktøj med et andet. Det kan anvendes til
en foreløbig eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne vibrationsemissionsniveau
repræsenterer værktøjets hovedanvendelsesområder. Hvis
værktøjet anvendes til andre formål, med andet tilbehør
eller vedligeholdes dårligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forøge eksponeringsniveauet
over den samlede arbejdsperiode markant.
Et estimat af eksponeringsniveauet for vibration bør
også tage højde for de gange, værktøjet slukkes, eller
når det kører men ikke bruges til at arbejde. Det kan
mindske eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
Identificér yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at
beskytte operatøren mod vibrationens effekter, som f.eks.:
vedligehold værktøjet og tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre.
BEMÆRK: Nationale regler kan begrænse brugen af maskinen.
EF-Konformitetserklæring
2,5
1,5
81
95
1,0
<2,5
10,9
1,5
Maskindirektiv
Græstrimmer / Buskrydder
DCM581
DeWALT erklærer, at produkterne beskrevet under Tekniske
data er udformet i overensstemmelse med:
2006/42/EF, EN60335-1:2012 + A11:2014 EN50636-2-91:2014,
EN ISO 11806-1:2011.
2000/14/EC, Græstrimmer, L ≤ 50 cm, tillæg VIII
DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg 310,
6802 ED Arnhem, Holland
ID-nr. for bemyndiget organ: 0344
Akustisk effektniveau ifølge 2000/14/EF
(Artikel 12, bilag III, L ≤ 50 cm):
LPA (målt lydtryk) 81 dB(A)
usikkerhed (K) =1,0 dB(A)
LWA (garanteret lydeffekt) 96 dB(A)
Dansk
Disse produkter overholder også direktivet 2014/30/EU og
2011/65/EU. Kontakt DeWALT på følgende adresse for yderligere
oplysninger eller se bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den tekniske fil og
udsteder denne erklæring på vegne af DeWALT.
Markus Rompel
Direktør for maskinteknik
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
10.11.2016
ADVARSEL: Læs instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for
hvert enkelt signalord. Læs vejledningen og vær opmærksom på
disse symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart farlig situation, der
medmindre den undgås, vil resultere i død eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kunne resultere i død eller
alvorlig personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kan resultere i mindre eller
moderat personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling, der ikke er forbundet
med personskade, men som kan resultere
i produktskade.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
•
•
•
ADVARSEL: Ved brug af lysnet-drevne redskaber skal
grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, herunder
de følgende, altid overholdes for at reducere risikoen for
brand, elektrisk stød, personskade og materiel skade.
ADVARSEL: Når du bruger trimmeren, skal
sikkerhedsreglerne følges. For din egen og tilskuerenes
sikkerheds skyld bedes du læse følgende anvisninger, før
du betjener trimmeren. Opbevar brugsanvisningen sikkert
til senere brug.
Læs omhyggeligt hele betjeningsvejledningen, før du begynder
at bruge redskabet.
Den tilsigtede anvendelse er beskrevet i denne
betjeningsvejledning. Brugen af tilbehør eller udstyr eller
udførelsen af enhver operation med dette redskab udover,
hvad der er anbefalet i denne vejledning, kan udgøre en risiko
for den personlige sikkerhed.
Gem denne betjeningsvejledning til fremtidig reference.
VIGTIGT
LÆS OMHYGGELIGT FØR BRUG
BEHOLD TIL FREMTIDIG BRUG
PRAKSIS FOR SIKKER BRUG
Øvelse
a ) Læs vejledningen omhyggeligt. Vær bekendt med
funktionerne og den korrekte brug af maskinen.
b ) Lad aldrig børn eller personer, der er ubekendte
med denne vejledning, bruge maskinen. Lokale
reguleringer kan begrænse operatørens alder.
c ) Husk, at operatøren eller brugeren er ansvarlig for
ulykker eller skader, der opstår, og som involverer andre
mennesker eller deres ejendom.
Forberedelse
a ) Inspicér altid grundigt maskinen før brug for at finde
beskadigede, manglende eller forkert anbragte skærme
eller skjold.
b ) Brug aldrig maskinen, mens folk, særligt børn, eller kæledyr
er i nærheden.
Funktion
a ) Bær altid øjenbeskyttelse og tykke sko ved brug af
maskinen.
b ) Undgå brug af maskinen under dårlige vejrforhold, særligt
ved risiko for lyn.
c ) Brug kun maskinen i dagslys eller godt kunstigt lys.
d ) Benyt aldrig maskinen med beskadigede skærme eller
skjold eller uden skærme eller skjold på plads.
e ) Tænd kun for motoren, når hænder og fødder vender væk
fra skæreredskaberne.
f ) Afbryd altid forbindelsen til strømforsyningen (dvs.
fjerne stikket fra elnettet, fjerne den inhabile enhed eller det
fjernbare batteri),
• når maskinen lades stå uden opsyn;
• før rydning af en blokering;
• før tjek, rengøring eller arbejde på maskinen;
• efter at have ramt et fremmedobjekt;
• når maskinen begynder at vibrere unormalt.
g ) Pas på, at skæreredskaberne ikke beskadiger fødder
og hænder.
h ) Sørg altid for, at ventilationshullerne holdes fri for rester.
i ) Når du bruger buskrydderen er der risiko for
tilbageslag, hvis den kommer i kontakt med en fast
genstand (træstamme, gren eller sten). Enheden bliver
slået tilbage i den modsatte retning af buskrydderens
rotation.
j ) Fjern ethvert objekt der kan forårsage tilbageslag, såsom
grene og sten.
k ) Kontroller for løse skruer og beskadigede dele, såsom
revner i skæreudstyret.
5
Dansk
Vedligeholdelse og opbevaring
a ) Afbryd maskinen fra strømforsyningen (altså ved at
fjerne stikket fra elnettet, fjerne den inhabile enhed
eller det fjernbare batteri) før vedligeholdelses- eller
rengøringsarbejde.
b ) Brug kun reservedele og tilbehør anbefalet af fabrikanten.
c ) Inspicér og vedligehold maskinen regelmæssigt. Få
kun maskinen repareret af en autoriseret reparatør.
d ) Opbevar maskinen utilgængeligt for børn, når den ikke
er i brug.
e ) Brug klingedæksel for metalklinger under transport
og opbevaring.
f ) Rengør før opbevaring, herunder brug af vagter på
skæreudstyr med metalklinger.
YDERLIGERE SIKKERHEDSANVISNINGER TIL
GRÆSTRIMMERE / BUSKRYDDERE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
6
ADVARSEL: Klippeenheder fortsætter med at rotere, efter
at motoren er slukket.
Brug lange bukser for at beskytte dine ben.
Før du bruger redskabet, skal du kontrollere, at det
område, der skal trimmes, er fri for pinde, sten, tråde og
andre forhindringer.
Brug kun redskabet i stående stilling, med trimmersnørerne
nær jorden. Tænd aldrig for redskabet i nogen anden position.
Bevæg dig langsomt, når du bruger redskabet. Vær
opmærksom på, at nyslået græs er fugtigt og glat.
Arbejd ikke på stejle skråninger. Arbejd på tværs af skråninger,
ikke op og ned.
Kryds ikke grusstier eller veje, mens redskabet er i gang.
Rør aldrig ved trimmersnørerne, mens redskabet kører.
Læg ikke apparatet ned, før trimmersnørerne er holdt op med
at rotere.
Brug kun den korrekte type trimmersnøre. Brug aldrig
trimmersnøre af metal eller fiskesnøre.
Hold altid hænder og fødder væk fra skæretråden og klingen,
især når motoren startes.
Før brug af apparatet og efter evt. slagpåvirkning skal det
kontrolleres for tegn på slid eller beskadigelse, og reparation
udføres efter behov.
Vær forsigtig med ikke at komme til skade på grund af enheder
monteret med henblik på at trimme snørelængden. Efter man
har trukket snøre ud, skal redskabet altid holdes i sin normale
driftsstilling, før det tændes.
Tæt opsyn er nødvendigt, når apparatet benyttes i nærheden
af børn.
Dette værktøj er ikke beregnet til at blive brugt af små børn og
svagelige uden opsyn.
Apparatet må ikke bruges som legetøj.
Brug kun tørre steder. Lad ikke apparatet blive vådt.
Nedsænk ikke apparatet i vand.
Luk ikke op for apparathuset. Der er ingen dele indeni, der kan
vedligeholdes af brugeren
•
•
•
•
Brug ikke laseren i områder med eksplosionsfare, som f.x. i
nærheden af letantændelige væsker, gasser eller støv.
Når værktøjet opbevares eller transporteres på et køretøj, skal
det placeres i bagagerummet eller fastspændes for at forhindre
bevægelse ved pludselige ændringer af hastighed eller retning.
Når værktøjet ikke er i brug, skal det opbevares et tørt og godt
ventileret sted, utilgængeligt for børn.
Børn må ikke have adgang til det opbevarede apparat.
Sikkerhed for andre
•
•
Dette værktøj er ikke beregnet til anvendelse af personer
(inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale handicaps eller med mangel på erfaringer eller
viden, medmindre de er under overvågning eller har fået
instruktioner i brugen af værktøjet af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed.
Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med redskabet.
Restrisici.
For at sikre et godt fodfæste på skråninger bør du ikke strække
dig for meget. Hold hele tiden balancen. Gå altid, og løb ikke.
Yderligere restrisici, som muligvis ikke er inkluderet i de
medfølgende sikkerhedsadvarsler, kan opstå under anvendelse
af værktøjet. Disse risici kan opstå ved misbrug, forlænget
brug osv.
Selv når de relevante sikkerhedsregler overholdes, og der
anvendes sikkerhedsudstyr, kan visse restrisici ikke undgås.
Disseomfatter:
• skader som følge af berøring af roterende/bevægelige dele.
• skader som følge af udskiftning af dele, knive eller tilbehør.
• skader som følge af forlænget brug af et værktøj. Når et
værktøj bruges over længere perioder, skal du sørge for at
holde pause med jævne mellemrum.
• Hørenedsættelse.
• Der kan opstå sundhedsfarer ved indånding af støv, der
dannes under brug af værktøjet (eksempel:- arbejde med træ,
især egetræ, bøg og træfiber).
Elektrisk sikkerhed
Den elektriske motor er konstrueret til bare én spænding.
Kontrollér altid, at batteripakken svarer til spændingen på
mærkepladen. Kontrollér også, at spændingen på din oplader
svarer til din el-netspænding.
Din DeWALT-oplader er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN60335. Derfor kræves der
ingen jordledning.
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den erstattes
af en specialfremstillet ledning, der fås gennem
DeWALT‘s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Der bør ikke benyttes en forlængerledning, medmindre det er
absolut nødvendigt. Brug en godkendt forlængerledning, der
er egnet til strømforsyningen til din oplader (se Tekniske data).
Den minimale lederstørrelse er 1 mm2; den maksimale længde
er 30 m.
Dansk
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles helt ud.
•
GEM DISSE INSTRUKTIONER
Opladere
DeWALT opladere kræver ingen justering og er designet til at
være så brugervenlige som muligt.
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteriopladere
GEM DISSE INSTRUKTIONER: Denne vejledning indeholder
vigtige sikkerheds- og driftsinstruktioner for kompatible
batteriopladere se Tekniske data).
• Før du bruger opladeren, læs alle instruktioner og de
sikkerhedsmæssige afmærkninger på opladeren, batteripakken
og produktet.
ADVARSEL: Risiko for chok. Lad ikke nogen flydende
væsker komme ind i opladeren. Det kan resultere i et
elektrisk chok.
ADVARSEL: Vi anbefaler brug af en reststrømsanordning
med en reststrømskapacitet på 30mA eller mindre.
FORSIGTIG: Risiko for brand. For at reducere risikoen
for kvæstelser, oplad kun DeWALT genopladelige
batterier. Andre batterityper kan eksplodere og
forårsage personskader.
FORSIGTIG: Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke
leger med udstyret.
BEMÆRK: Under bestemte forhold, når opladeren
er tilsluttet til strømforsyningen, kan blotlagte
opladerkontakter blive kortsluttet af fremmede materialer.
Fremmede materialer af en ledende art som for eksempel,
men ikke begrænset til ståluld, aluminumsfolie eller
anden koncentration af metalliske partikler skal holdes på
afstand af opladerens huller. Tag altid stikket til opladeren
ud fra kontakten, når der ikke er indsat en batteripakke.
Tag stikket til opladeren ud før forsøg på at rengøre den.
• Forsøg ALDRIG at oplade batteripakken med andre
opladere end dem, der er omtalt i denne manual.
Opladeren og batteripakken er specielt designet til at
arbejde sammen.
• Disse opladere er ikke beregnet til anden brug end
opladning af DeWALT genopladelige batterier. Al anden
brug kan medføre risiko for brand, elektrisk chok eller livsfarlige
elektriske stød.
• Udsæt ikke opladeren for regn eller sne.
• Træk i stikket i stedet for ledningen, når opladeren
frakobles. Dette vil reducere risikoen for beskadigelse af
elstikket og ledningen.
• Sørg for at ledningen er placeret, så den ikke bliver trådt
på, snublet over eller på anden måde bliver genstand for
skader eller belastning.
• Anvend kun en forlængerledning, når det er absolut
nødvendigt. Anvendelse af en ukorrekt forlængerledning
kan resultere i risiko for brand, elektrisk chok eller livsfarlige
elektriske stød.
•
•
•
•
•
•
•
Anbring ikke noget oven på opladeren eller anbring
opladeren på et blødt underlag, der kan blokere
ventilationshullerne og medføre for megen intern
varme. Anbring opladeren på afstand af alle varmekilder.
Opladeren ventileres gennem huller i toppen og bunden
af huset.
Brug ikke opladeren, hvis ledningen eller stikket er
beskadiget—få dem omgående udskiftet.
Brug ikke opladeren, hvis den har fået et hårdt slag, er
blevet tabt eller blevet beskadiget på anden vis. Tag den
med til et autoriseret værksted.
Demontér ikke opladeren, tag den med til et autoriseret
værksted, når service eller reparation er påkrævet.
Ukorrekt genmontering kan medføre risiko for elektrisk chok,
livsfarlige elektriske stød eller brand.
Hvis ledningen beskadiges, skal den omgående udskiftes af
producenten, hans forhandler eller lignende kvalificeret person
for at forebygge enhver risiko.
Tag stikket til opladeren ud af kontakten før forsøg på
nogen form for rengøring. Dette vil reducere risikoen for
elektrisk chok. Fjernelse af batteripakken vil ikke reducere
denne risiko.
Forsøg ALDRIG at tilslutte 2 opladere til hinanden.
Opladeren er designet til at køre på standard 230V
husholdningsstrøm. Forsøg ikke at bruge den med
en anden strømstyrke. Dette gælder ikke for opladere
til køretøjer.
Opladning af et batteri (Fig. B)
1. Tilslut opladeren til en passende stikkontakt før
batteripakken sættes i.
2. Indsæt batteripakken 14 i opladeren og kontrollér, at
pakken sidder godt fast i opladeren. Det røde (opladnings)
lys vil blinke hele tiden og angive, at opladningsprocessen
er startet.
3. Når opladningen er færdig, vil det blive angivet af den røde
lampe, som vil lyse konstant på ON. Batteripakken er fuldt
opladet og kan nu anvendes eller kan efterlades i opladeren.
Skub batteriets udløserknap 15 på batteripakken for at
udtage batteripakken.
BEMÆRK: For at sikre maksimal ydeevne og levetid for li-Ion
batteripakker skal batteripakken lades helt op, før den anvendes
første gang.
Betjening af oplader
Se indikatorerne nedenfor for batteripakkens opladestatus.
Pakke oplades
Pakke opladet
Varm/kold pakkeforsinkelse
Problem pakke eller oplader
Denne oplader er beregnet til at påvise nogle problemer, der
kan opstå. Problemer angives med det røde lys, som blinker
i et hurtigt tempo. Hvis dette sker, skal du fjerne og derefter
7
Dansk
indsætte batteripakken i opladeren igen. Hvis problemet
fortsætter, prøv en anden batteripakke for at afgøre, om
opladeren virker korrekt. Hvis den nye pakke oplader korrekt,
så er den oprindelige pakke defekt og skal returneres til et
servicecenter eller andet indsamlingssted til genbrug. Hvis den
nye batteripakke udløser den samme fejlindikation som den
oprindelige, få opladeren og batteriepakken kontrolleret på et
autoriseret servicecenter.
Kompatible oplader(e) vil ikke oplade en defekt batteripakke.
Opladeren vil angive defekt batteri ved at nægte at lyse eller ved
at vise problem pakke eller oplader blinkmønster.
BEMÆRK: Dette kan også betyde et problem med opladeren.
Hvis opladeren angiver et problem, tag opladeren og
batteripakken med hen til et autoriseret servicecenter for at
blive kontrolleret.
Varm/kold pakkeforsinkelse
Når opladeren sporer et batteri, der er for varmt eller for
koldt, starter den automatisk en varm/kold pakkeforsinkelse
og indstiller opladningen, indtil batteriet har nået en
passende temperatur. Opladeren skifter derefter automatisk
til pakkeopladningsfunktion. Denne funktion sikrer maksimal
batterilevetid.
En kold batteripakke vil oplade med en langsommere hastighed
end en varm batteripakke. Batteripakken vil oplade ved den
lavere hastighed gennem hele opladningscyklussen og vil
ikke vende tilbage til maksimal opladningshastighed, selvom
batteriet varmer.
Elektronisk beskyttelsessystem
XR Li-Ion værktøjerne er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem, der vil beskytte batteriet imod
overbelastning, overopvarmning eller dyb afladning.
Værktøjet vil automatisk slå fra, hvis det elektroniske
beskyttelsessystem aktiveres. Hvis dette sker, anbring li-ion
batteriet på opladeren, indtil det er helt opladet.
Instruktioner om rengøring af opladeren
ADVARSEL: Risiko for chok. Tag stikket til opladeren
ud af kontakten før rengøring. Snavs og fedt kan
fjernes fra det ydersiden af opladeren med en klud eller
en blød ikke-metallisk børste. Brug ikke vand eller andre
rengøringsmidler. Lad aldrig væske trænge ind i værktøjet,
og nedsænk aldrig nogen del af værktøjet i en væske.
Batteripakke
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteripakker
Sørg for at oplyse katalognummer og spænding ved bestilling af
nye batteripakker.
Batteripakken er ikke fuldt opladet ved levering. Læs
nedenstående sikkerhedsvejledning, før batteripakke og oplader
tages i brug. Følg derefter den beskrevne opladningsprocedure.
LÆS ALLE INSTRUKTIONER
•
8
Oplad ikke eller brug batteriet i en eksplosionsfarlig
atmosfære, som f.eks. ved tilstedeværelsen af
brændbare væsker, gasser eller støv. Isætning eller
•
•
•
•
•
•
•
udtagning af batteriet fra opladeren kan antænde støv eller
dampe.
Tving aldrig batteripakken ind i opladeren. Foretag ikke
nogen ændringer på batteripakken, så den kan passe
ind i en ikke kompatibel oplader, da batteripakken kan
blive sprængt og kan medføre personskader.
Oplad kun batteripakker i DeWALT opladere.
Sprøjt IKKE på den eller nedsænk den i vand eller andre
væsker.
Opbevar eller brug ikke værktøjet og batteripakken
på steder, hvor temperaturen kan nå op på eller
overstige 40 ˚C (104 ˚F) (som f.eks. uden for skure eller
metalbygninger om sommeren).
Brænd ikke batteripakken, selv hvis den er svært
beskadiget eller helt opslidt. Batteripakken kan eksplodere i
åben ild. Der dannes giftige dampe og stoffer ved forbrænding
af lithium-ion-batteripakker.
Hvis batteriets indhold kommer i kontakt med huden,
skal området omgående vaskes med mild sæbe og vand.
Hvis batterivæske kommer i øjnene, lad vand løbe over det
åbne øje i 15 minutter, eller indtil irritationen ophører. Hvis det
er nødvendigt at søge lægehjælp, består batterielektrolytten af
en blanding af flydende organiske karbonater og lithiumsalte.
Indholdet af åbnede battericeller kan forårsage
luftvejsirritation. Sørg for frisk luft. Søg lægehjælp, hvis
symptomerne vedvarer.
ADVARSEL: Fare for forbrændinger. Batterivæske kan
være brændbar, hvis den udsættes for gnister eller åben ild.
ADVARSEL: Forsøg aldrig at åbne batteripakken. Hvis
batteripakken er revnet eller beskadiget, indsæt den
ikke i opladeren. Undgå at mase, tabe eller beskadige
batteripakken. Anvend ikke en batteripakke eller oplader,
der har fået et hårdt slag, er blevet tabt, kørt over eller
blevet beskadiget på anden vis (f.eks. stukket med en
nål, slået med en hammer, trådt på). Det kan medføre
elektriske chok eller livsfarlige elektriske stød. Beskadigede
batteripakker skal returneres til forhandleren for
genanvendelse.
ADVARSEL: Brandfare. Opbevar eller bær aldrig
batteripakker, så metalgenstande kan komme
i kontakt med udsatte batteriklemmer. Anbring
for eksempel ikke batteripakker i forklæder, lommer,
værktøjskasser, produktkasser, skuffer osv. med løse søm,
skruer, nøgler osv.
FORSIGTIG: Når det ikke er i brug, læg værktøjet på
siden på en stabil overflade, hvor det ikke vil vælte
eller falde ned. Nogle værktøjer med store batteripakker
vil stå lodret på batteripakken, men kan let væltes.
Transport
ADVARSEL: Brandfare. Transport af batterier kan
muligvis forårsage brand, hvis batteripolerne uforvarende
kommer i kontakt med ledende materialer. Ved transport
af batterier sørg for, at batteriets poler er beskyttet og godt
isoleret fra materialer, der kan komme i kontakt med dem
og forårsage en kortslutning.
Dansk
DeWALT batterier opfylder alle gældende skibsfartsregler
som foreskrevet af industrien og juridiske standarder, som
omfatter FN’s anbefalinger om transport af farligt gods,
den internationale lufttransportforening (IATA), farligt gods
regulativer, de internationale maritime farligt gods (IMDG) regler
og den europæiske konvention om international transport af
farligt gods ad landevejen (ADR). Litium-ion-celler og batterier
er blevet testet i henhold til afsnit 38,3 i FN´s anbefalinger om
tests og kriterier for transport af farligt gods.
I de fleste tilfælde vil afsendelsen af en DeWALT batteripakke
være undtaget fra at blive klassificeret som et fuldt reguleret
klasse 9 farligt materiale. Generelt vil det kun være forsendelser,
der indeholder et litium-ion batteri med en energivurdering på
over 100 watt timer (wt), der skal sendes som fuldt reguleret
klasse 9. Alle litium-ion batterier har en watt time vurdering
markeret på pakningen. Desuden på grund af regulativers
kompleksiteter, anbefaler DeWALT, at man ikke sender litiumion-batteripakker med luftfragt uanset watt time vurdering.
Forsendelser af værktøj med batterier (combo sæt) kan som
eneste undtagelse sendes med luftfragt, hvis batteripakkens
watt time vurdering ikke er højere end 100 watt timer.
Uanset om en forsendelse anses for at være undtaget eller
fuldt reguleret, er det speditørernes ansvar at rådføre sig
med de seneste regler for emballerings-, mærknings- og
dokumentationskrav.
Oplysningerne i dette afsnit i vejledningen er givet i god tro
og menes at være korrekte på det tidspunkt, hvor dokumentet
blev oprettet. Men der gives ingen garanti, udtrykt eller
underforstået. Det er købers ansvar at sikre, at vedkommendes
aktiviteter er i overensstemmelse med de gældende regulativer.
Anbefalet opbevaring
1. Det bedste opbevaringssted er køligt og tørt, hvor den ikke
udsættes for direkte sollys og ekstrem varme eller kulde. For
optimal batteriydelse og -liv skal du opbevare batteripakker
ved stuetemperatur, når de ikke er i brug.
2. For langtids opbevaring anbefales det at opbevare en fuldt
opladet batteripakke et køligt, tørt sted uden for opladeren
for optimale resultater.
BEMÆRK: Batteripakker bør ikke opbevares helt tømt for
opladning. Batteripakken skal genoplades før brug.
Mærkater på oplader og batteripakke
Udover de piktogrammer, der anvendes i denne vejledning,
kan mærkater på opladeren og battteripakken vise de følgende
piktogrammer:
Læs brugsvejledningen før brug.
Se Tekniske data vedrørende opladningstid.
B erør aldrig kontaktflader med strømførende
genstande.
Beskadigede batteripakker må ikke oplades.
Må ikke udsættes for vand.
Defekte ledninger skal udskiftes omgående.
Oplad kun mellem 4 ˚C og 40 ˚C.
Kun til indendørs brug.
T ag hensyn til miljøet ved bortskaffelse
af batteripakken.
Oplad kun DeWALT batteripakker med de
specielle DeWALT opladere. Opladning af andre
typer batteripakker end de specielle DeWALT
batterier med en DeWALT oplader, kan få dem til
at sprænges eller føre til andre farlige situationer.
Destruér ikke batteripakken.
Batteritype
DCM581 bruger et batteri på 36 volt.
Disse batteripakker kan bruges: DCB496, DCB497. Se Tekniske
data for flere informationer.
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1Græstrimmer
1Reservehåndtag
4Reservehåndtagsskruer
1Strop
1Beskyttelsesskærm
4Beskyttelsesskærmskruer
1Buskrydderklinge
1Buskryddermøtrik
1 Klemskive til buskrydder
1 Drivskive til buskrydder
5Splitter
1Hjulnøgle
1 Stang, lås
1Klingedæksel
1Brugsvejledning
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet, dele og tilbehør,
der kan være opstået under transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt og forstå den
før betjening.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
9
Dansk
Beskrivelse (Fig. A)
Læs brugsvejledningen før brug.
Bær høreværn.
Brug øjeværn.
Udsæt ikke værktøjet for regn eller høj
luftfugtighed eller efterlad udendørs i regnvejr.
Slå strømmen fra. Fjern batteriet fra værktøjet
før vedligeholdelse.
Bær hovedbeskyttelse.
Bær skridsikkert fodtøj.
Bær skridsikre handsker.
Hold personer og dyr mindst 6 m væk fra
arbejdsområdet.
Anvend ikke runde metalklinger!
Pas på udslyngede genstande.
Pas på klingetilbagekast.
Hold omkringstående på afstand.
Direktiv 2000/14/EF garanteret lydeffekt.
Datokodeposition (Fig. U)
Datokoden 45 , der også inkluderer produktionsåret, er tryk
på huset.
Eksempel:
2016 XX XX
Produktionsår
10
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk værktøj eller nogen
dele deraf. Det kan medføre materiale- eller personskade.
1 Variabel hastighedsudløser
2 Startspærregreb
3 Startspærreflap
4 Håndtag
5 Hastighedsstyringskontakt
6 Hjælpehåndtag
7 Motorhus
8 Trimmerstang
9 Stropbeslag
10 Strop
11 Beskyttelsesskærm
12 Spolehus
13 Batterihus
14 Batteripakke
15 Batteriets udløsningsknap
16 Buskrydderklinge
17 Hjulnøgle
18 Klingedæksel
Tilsigtet Brug
Din græstrimmer / buskrydder er blevet udformet til
professionel trimning.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i nærheden af
brændbare væsker eller gasser.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet. Overvågning
er påkrævet, når uerfarne brugere anvender dette værktøj.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af personer
(inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale handicaps; mangel på erfaringer, viden eller
færdigheder, medmindre de er under overvågning af en
person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlige
kvæstelser, anbring forlæns-/baglænsknappen
i startspærreposition eller slå værktøjet fra og
frakobel batteripakken, før der foretages nogen
justeringer, eller der af-/påmonteres tilbehør eller
ekstraudstyr. Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
ADVARSEL: Anvend kun DeWALT-batteripakker og
-opladere.
Indsættelse og fjernelse af
batteripakken fra værktøjet (Fig. C–E)
BEMÆRK: For de bedste resultater kontrollér at batteripakken
14 er fuldt opladet.
Dansk
Sådan installeres batteripakken i
værktøjets
1. Batteripakken 14 skal udrettes ift. skinnerne inde i værktøjet
(Fig. C).
2. Skub den ind i værktøjet, indtil batteriet sidder godt fast og
kontrollér, at du hører låsen klikke på plads.
Sådan fjernes batteripakken fra værktøjet
1. Tryk på udløserknap 15 og træk batteripakken ud af
værktøjets håndtag (Fig. D).
2. Isæt batteripakken i opladeren som beskrevet i
opladerafsnittet i denne vejledning.
Batteripakker til brændstofmåler (Fig. E)
Nogle DeWALT batteripakker indeholder en brændstofmåler,
som består af tre grønne LED lys, som angiver niveauet for den
resterende opladning i batteripakken.
Du aktiverer brændstofmåleren ved at trykke på og holde
brændstofmålerknappen 19 nede. En kombination af de tre
grønne LED lys vil lyse og angive niveauet for den resterende
opladning. Når niveauet for opladning i batteriet ligger under
den brugbare grænse, lyser brændstofmåleren ikke, og batteriet
skal genoplades.
BEMÆRK: Brændstofmåleren giver kun en indikation af den
opladning, der resterer i batteripakken. Den angiver ikke
værktøjets funktionalitet og er underlagt variation baseret på
produktkomponenter, temperatur og slutbrugeranvendelse.
Samling
Afmontering af spolehus (Fig. A, F, G)
1. Indsæt en skruetrækker gennem hullet 21 i
græstrimmerens drivskive (lille) 20 og ind i hullet 22 i
motorhuset 7 , som vist på figur F.
2. Drej spolehuset 12 med uret, som vist på figur G.
3. Fjern spolehuset og drivskiven fra trimmeren.
Påmontering af beskyttelsesskærm
(Fig. A, H, I)
ADVARSEL: Arbejd aldrig med apparatet, uden at
skærmen er på plads. Det kan medføre materiale- eller
personskade.
1. Tag spolehuset 12 af, som beskrevet i afsnittet
Afmontering af spolehus.
2. Fastgør beskyttelsesskærmen ved at skubbe flappen 23 af
beskyttelsesskærmen under kanten 24 af motorhuset 7 ,
og sænk derefter bagsiden af beskyttelsesskærmen på plads,
som vist på figur H.
3. Skift og stram de 4 sikkerhedsskruer 25 med skruenøglen
17 som vist på figur I.
4. Sæt spolehuset på plads, som beskrevet i afsnittet
Påmontering af spolehus herunder.
Påmontering af spolehus (Fig A, I, J)
1. Skub græstrimmerens drivskive (lille) 20 ned over bolten
26 , der stikker ud fra trimmeren, så hullet 21 flugter med
hullet 22 i motorhuset 7 .
2. Roter skiven og motorhuset, indtil hullerne flugter med
hakket 27 i beskyttelsesskærmen 11 .
3. Indsæt en skruetrækker gennem de tre huller, skru
spolehuset mod uret, og sæt det godt fast på bolten.
Påmontering af klinge (Fig. A, K)
ADVARSEL: Fare for tilskadekomst. Buskrydderklingen har
skarpe kanter. Bær handsker ved håndtering af klinger.
1. Fjern spolehuset 12 og græstrimmerens drivskive (lille) 20 ,
som beskrevet i afsnittet Afmontering af spolehus.
2. Skub buskrydderens drivskive (stor) 28 ned over bolten 26 ,
der stikker ud fra trimmeren, så hullet 29 flugter med hullet
22 i motorhuset 7 .
3. Skub buskrydderens klinge 16 oven på drivskiven, så dens
indvendige, ikke-skærende kant 30 flugter med drivskivens
hul. Dette gør det lettere og sikrere at fjerne klingen senere.
4. Skub buskrydderens klemskive 31 oven på klingen, så den
brede side er flad mod klingen.
5. Skru buskryddermøtrikken 32 på bolten med skruenøglen
17 . Sørg for, at møtrikken er ordentligt strammet.
6. Skub splitteren 33 helt gennem hullet i bolten.
Montering af reservehåndtag (Fig. A, L)
1. Anbring reservehåndtaget 6 oven på trimmerstangen 8 over mærket placeret i midten af stangen.
2. Skub reservehåndtagets beslag 34 ind i bunden
af håndtaget.
3. Skru håndtagsboltene 35 gennem beslaget og ind
i håndtaget.
4. Spænd håndtagboltene med skruenøglen 17 . Sørg for, at
håndtaget sidder ordentligt fast.
Hvis det er nødvendigt med en justering, skal du løsne
håndtagsboltene og skubbe reservehåndtaget op eller ned ad
trimmerstangen. Spænd derefter boltene igen.
Udskiftning af beskyttelsesskærm
(Fig. I, M)
1. Tag spolehuset 12 af, som beskrevet i afsnittet
Afmontering af spolehus.
2. Fjern de 4 beskyttelsesskærmskruer 25 , som vist på figur I.
3. Løft beskyttelsesskærmen skråt af, som vist på figur M.
4. Installér den nye beskyttelsesskærm, som beskrevet i
afsnittet Påmontering af beskyttelsesskærm.
Påmontering af strop (Fig. A)
Hægt remmen 10 på remmonteringen 9 , og placér remmen
på den ene skulder for ekstra støtte, mens du bruger trimmeren
eller buskrydderen.
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL: Overhold altid sikkerhedsvejledningen og de
gældende regler.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlige
kvæstelser, anbring forlæns-/baglænsknappen
i startspærreposition eller slå værktøjet fra og
11
Dansk
frakobel batteripakken, før der foretages nogen
justeringer, eller der af-/påmonteres tilbehør eller
ekstraudstyr. Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
Korrekt håndposition (Fig. A, O)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade skal
du ALTID anvende den rette håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlig
personskade skal du ALTID holde godt fast i tilfælde af en
pludselig reaktion.
Det er nødvendigt at placere den ene hånd på håndtaget
4 og den anden hånd på reservehåndtaget 6 for
korrekt håndposition.
Slå strømmen til (Fig. A)
Tænd for apparatet ved at skubbe startspærreflappen 3 fremad,
klemme startspærregrebet 2 og derefter klemme den variable
hastighedsudløser 1 .
Sluk for apparatet ved at slippe den variable hastighedsudløser,
startspærregrebet og startspærreflappen.
Hastighedsreguleringsgreb (Fig. A)
Denne græstrimmer giver dig valget mellem at arbejde med
en mere effektiv hastighed for at forlænge driftstiden ved større
opgaver, eller at øge trimmerhastigheden ved mere krævende
opgaver.
For at udvide driftstiden skubbes hastighedskontrolkontakten
5 fremad mod hjælpehåndtaget 6 til position "LO". Denne
tilstand er bedst til større projekter, som er mere tidskrævende.
For at få trimmeren til at køre hurtigere trækkes
hastighedskontrolgrebet tilbage mod batterihuset 13 til
positionen "HI". Denne tilstand er bedst til at skære igennem
kraftigere græs og ved brug, der kræver højere omdrejningstal.
BEMÆRK: I tilstanden "HI" vil driftstiden være reduceret
sammenlignet med tilstanden "LO".
Når du bruger trimmeren, vil snøren blive kortere på grund af
slitage. Stød forsigtigt trimmeren mod jorden, mens den kører
ved normal hastighed, så snøren rulles ud.
BEMÆRK: Træk ikke nylonsnøren ud over snitbredden på
330 mm, da det vil påvirke ydeevne, driftstid og trimmerens
levetid negativt på grund af risikoen for skader på motoren.
Dermed kan garantien ugyldiggøres.
Nyttige trimmetips
• Brug spidsen af snøren til trimning, tving ikke snørehovedet
ind i uklippet græs.
• Trådhegn og stakitter forårsage ekstra slid på snører, de kan
også knække. Sten og murstensvægge, kantsten og træ kan
hurtigt slide snøren op.
• Lad ikke spolehovedet køre hen over jorden eller
andre overflader.
• I højtvoksende græs trimmes fra toppen – overstig ikke
304,8 mm højt græs.
• Hold trimmeren vippet mod området, der skal trimmes, det
er den bedste trimmestilling.
• Trimmeren skærer, når den bevæges fra venstre mod højre.
Det forhindrer, at brugeren bliver snavset til.
• Undgå kontakt med træer og buske. Bark på træer,
genstande i træ, facadebeklædninger og hegnspæle kan
nemt blive beskadiget af snøren.
Reservedele, tilbehør
Når trimmeren er tændt, sættes den ned i en vinkel og svinges
fra side til side som vist i figur N.
Oprethold en afstand på mindst 610 mm mellem skærmen og
dine fødder som vist i figur O.
ADVARSEL: Hold den roterende græstrimmer nogenlunde
parallelt med jorden (ikke vippet mere end 30 grader).
Trimmeren er ikke en kantklipper. VIP IKKE trimmeren,
så græs- eller buskrydderklingen 16 roterer nær en
ret vinkel med jorden. Flyvende affald kan forårsage
alvorlig tilskadekomst.
ADVARSEL: For at mindske risikoen for alvorlige
personskader skal du slukke for værktøjet og tage batteriet
ud, før du foretager justeringer eller fjerner/installerer
påsætninger eller tilbehør.
ADVARSEL: Brugen af tilbehør, som ikke anbefales af
DeWALT til brug med dette redskab, kan være farligt.
ADVARSEL: Brug ikke klinger eller andet tilbehør eller
reservedele end dem, der anbefales af DeWALT, på denne
trimmer. Der vil kunne opstå alvorlig personskade eller
skade på produktet.
Brug DeWALT-udskiftningsline Model nr. DT20650 (2 mm),
DT20651 (2 mm), DT20652 (2,5 mm).
• For optimale resultater skal du bruge Dewalt DT20650/51.
DeWALT DT20652 kan også bruges, men kan forringe
trimmerens kørselstid. Brug af andre ledninger med
trimmeren kan forringe resultater og/eller forårsage skade
på trimmeren.
Brug DeWALT-udskiftningsklinger Model Nr. DT20653 255 mm
(Buskkniv med tre klinger), DT20655 (230 mm 4T græsklinge).
Bumpfeed af trimmerline
Udskiftning af trimmersnøren (Fig. P–S)
Trimning / Buskrydning (Fig. A, N, O)
ADVARSEL: For at undgå personskader må enheden
aldrig bumpfeedes, når buskryddersamlingen er fastgjort
til motorhuset.
Din trimmer bruger nylonline med en diameter på 2,032 mm.
Trimmersnørerne vil slides hurtigere og kræve hyppigere
udrulning, hvis trimningen sker langs med fortove eller andre
slibende overflader eller ved trimning af kraftigere vækster.
12
FORSIGTIG: For at undgå skader på redskabet skæres
snøren af ved den lille kniv, hvis den rager længere ud end
trimmerskærmen.
1. Fjern batteriet.
2. Drej spolen 36 med uret for at låse den op, som vist i
figur P. Den hvide knop 37 inde i spolen roterer væk fra
spolevinduet 38 for at angive, den er låst op.
Dansk
3. Træk spolen lige ud for at fjerne den.
4. Fjern snavs og græs fra spolen og huset.
5. Rul først ny snøre i den kanal på spolen, der er tættest på
holdespalterne 39 , som vist på figur Q.
6. Placér enden af trimmersnøren 40 i fastholdelseshullet 42 .
7. Rul trimmersnøren på spolen i retning af pilen i bunden
af spolen.
8. Når den oprullede snøre når begyndelsen af holdespalterne
39 , afskæres snørerne i en længde på ca. 106 mm.
9. Skub snøren ind i holdspalten i den ene ende af spolen for at
holde den første snøre, mens du ruller den anden snøre på.
10. Gentag ovenstående procedure for den anden
trimmersnøre på den nederste del af spolen.
FORSIGTIG: Før du begynder trimning, skal du sørge
for kun at bruge den korrekte type snøre. Sørg for, at
trimmersnørerne er synlige i begge sektioner af spolen som
vist på figur R.
11. Når begge snører er rullet omkring spolen 36 , placeres
din tommel- og pegefinger på holdespalterne til yderligere
sikring af snøren, hvorefter hver snøre føres gennem de to
huller 43 på hver side af hovedet i spolehuset 12 , som vist
på figur S.
12. Få de hvide knopper 37 inde i spolehuset til at passe med
udskæringerne 41 i spolen. Tilpas holdespalterne 39 i
forhold til de to huller 43 så tæt på som muligt.
13. Skub spolen ind i spolehuset og drej mod uret for at låse
spolen på plads. Sørg for, at den hvide knop 37 kan ses i
spolevinduet 38 . Sørg for, at snøren ikke ruller op omkring
akslen under spolen.
14. Træk i begge ender af trimmersnørerne for at frigøre dem fra
holdespalterne. Hvis snørerne går forbi den lille trimmerkniv
på siden af skærmen, skæres snørerne af, så de netop
berører trimmerkniven.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DeWALT-elværktøj er beregnet til langvarig brug med
minimal vedligeholdelse. Værktøjets fortsatte tilfredsstillende
drift afhænger af korrekt vedligeholdelse og rengøring
af værktøjet.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlige
kvæstelser, anbring forlæns-/baglænsknappen
i startspærreposition eller slå værktøjet fra og
frakobel batteripakken, før der foretages nogen
justeringer, eller der af-/påmonteres tilbehør eller
ekstraudstyr. Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
1. Hold luftindtagsspalterne 44 , vist på Figur T, rene for at
undgå overophedning.
2. Din trimmersnøre kan tørre ud over tid. For at holde
din snøre i topform skal du opbevare ekstra snøre i en
genlukkelig plastikpose med en spiseskefuld vand i.
3. Plastdele kan renses ved hjælp af en mild sæbe og en
fugtig klud.
4. Snørekniven i kanten af skærmen kan blive sløv over tid.
Det anbefales, at du regelmæssigt skærper trimmerkniven
med en fil.
Der kan ikke udføres service på opladeren eller batteripakken.
Smøring
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs ud af hovedhuset med
tør luft, lige så snart der samler sig snavs i og omkring
luftaftrækket. Bær godkendte beskyttelsesbriller og
godkendt støvmaske ved udførelse af denne procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler eller andre
kraftige kemikalier til at rengøre værktøjets ikke-metalliske
dele. Disse kemikalier kan svække de materialer, der
anvendes i disse dele. Brug en klud, der kun er fugtet
med vand og mild sæbe. Lad aldrig væske trænge ind
i værktøjet, og nedsænk aldrig nogen del af værktøjet
i væske.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det, som stilles til
rådighed af DeWALT, ikke er afprøvet med dette produkt,
kan det være farligt at bruge sådant tilbehør med dette
værktøj. For at mindske risikoen for personskade, må
dette produkt kun anvendes med tilbehør, som anbefales
af DeWALT.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
Miljøbeskyttelse
S eparate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden.
Produkte und Batterien enthalten Materialien, die
zurückgewonnen oder recycelt werden können, um den Bedarf
an Rohstoffen zu reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische
Produkte und Batterien gemäß den lokalen Bestimmungen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.2helpU.com.
Genopladelig batteripakke
Dette batteri har en lang levetid, men skal udskiftes, når det
ikke afgiver tilstrækkelig effekt ved opgaver, der før var lette at
udføre. Ved afslutningen af batteriets rimelige levetid bortskaffes
det på en miljøsikker måde:
• Sørg for, at batteripakken er helt afladet og tag den derpå
ud af værktøjet.
• Litium-ion-celler er genanvendelige. Tag dem med til din
forhandler eller til den lokale genbrugsplads. De indsamlede
batteripakker vil blive genanvendt eller korrekt bortskaffet.
13
Gewicht
Deutsch
RASENTRIMMER / FREISCHNEIDER
DCM581
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Gerät von DeWALT entschieden.
Langjährige Erfahrung, sorgfältige Produktentwicklung und
Innovation machen DeWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
Akkus & Ladegeräte sind separat erhältlich
Spannung
Typ
Abgabeleistung
U/min
Schneisenbreite
Gewicht (ohne Akku)
VGS
W
/min
mm
kg
Freischneider
Typ
U/min
Schneisenbreite
Dickichtmesser
mit drei Messern,
Grasschneideblatt,
4T
Grasschneideblatt
/min
mm
Lärmwerte und Vibrationswerte (Triax-Vektorsumme)
Rasentrimmer-Modus gemäß EN50636-2-91:
dB(A)
LPA(Emissions-Schalldruckpegel)
dB(A)
LWA(Schallleistungspegel)
K(Unsicherheit für den angegebenen
dB(A)
Schallpegel)
Vibrationskennwert ah =
Unsicherheitswert K =
2
m/s
m/s2
Lärmwerte und Vibrationswerte (Triax-Vektorsumme)
Freischneider-Modus gemäß EN ISO 11806-1:
dB(A)
LPA(Emissions-Schalldruckpegel)
dB(A)
LWA(Schallleistungspegel)
K(Unsicherheit für den angegebenen
dB(A)
Schallpegel)
Vibrationskennwert ah =
- Griff
- Zusatzgriff
Unsicherheitswert K =
14
DCM581
36V
1
240
0-5100 / 0-5500
380
4,4
m/s2
m/s2
m/s2
0-5100 / 0-5500
255
81
95
1,0
2,5
1,5
81
95
1,0
<2,5
10,9
1,5
Ladegeräte/
Ladedauer (Minuten)
Akkus
Kat #
VGS
Ah
Gewicht
kg
DCB413
DCB497
DCB496
36
36
7,5
6,0
1,92
1,88
170
130
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem standardisierten
Test laut EN50636 gemessen und kann für einen Vergleich
zwischen zwei Geräten verwendet werden. Er kann zu einer
vorläufigen Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene Vibrationsemissionswert
bezieht sich auf die Hauptanwendung des Gerätes.
Wenn das Gerät jedoch für andere Anwendungen, mit
anderem Zubehör oder schlecht gewartet eingesetzt
wird, kann die Vibrationsemission verschieden sein. Dies
kann den Expositionsgrad über die Gesamtbetriebszeit
erheblich erhöhen.
Eine Schätzung der Vibrationsstärke sollte auch
berücksichtigen, wie oft das Gerät ausgeschaltet
wird oder über welche Zeit es zwar läuft, aber nicht
wirklich in Betrieb ist. Dies kann die Exposition über die
Gesamtbetriebszeit erheblich mindern.
Es sind zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutze
der Betriebsperson vor den Auswirkungen der Vibration
in Betracht zu ziehen, z. B.: Wartung des Gerätes und
des Zubehörs, Warmhalten der Hände, Organisation
des Arbeitsablaufes.
HINWEIS: Die Benutzung der Maschine kann durch nationale
Vorschriften eingeschränkt werden.
EG-Konformitätserklärung
Maschinenrichylinie
Rasentrimmer / Freischneider
DCM581
DeWALT erklärt hiermit, dass diese unter Technische Daten
beschriebenen Produkte die folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN60335-1:2012 + A11:2014 EN50636-2-91:2014,
EN ISO 11806-1:2011.
2000/14/EG, Rasentrimmer, L ≤ 50 cm, Anhang VIII
DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg 310,
6802 ED Arnhem, Niederlande
ID-Nr. der benannten Stelle: 0344
Geräuschemissionen gemäß 2000/14/EG
(Artikel 12, Anhang III, L ≤ 50 cm):
Deutsch
LPA (gemessene Schallleistung) 81 dB(A)
Unsicherheitsfaktor (K) = 1,0 dB(A)
LWA (garantierte Schallleistung) 96 dB(A)
Diese Produkte erfüllen auch die Anforderungen von
Richtlinie 2014/30/EU und 2011/65/EU. Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an DeWALT unter der
folgenden Adresse oder schauen Sie auf der Rückseite dieser
Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die Zusammenstellung
des technischen Dossiers und gibt diese Erklärung im Namen
von DeWALT ab.
•
•
•
Lesen Sie das gesamte Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie
das Gerät benutzen.
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in dieser
Betriebsanleitung beschrieben. Das Verwenden anderer
als der in dieser Anleitung empfohlenen Vorsatzgeräte und
Zubehörteile oder die Ausführung von Arbeiten, die nicht der
bestimmungsgemäßen Verwendung entsprechen, kann zu
Unfallgefahren führen.
Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren
Nachschlagen auf.
WICHTIG:
VOR DEM GEBRAUCH AUFMERKSAM LESEN
FÜR ZUKÜNFTIGE VERWENDUNG AUFBEWAHREN
Markus Rompel
Technischer Direktor
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
10.11.2016
WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr bitte
die Bedienungsanleitung lesen.
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise
erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch und achten Sie auf
diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende
gefährliche Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu
tödlichen oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, u. U. zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts
mit Verletzungen zu tun hat, aber, wenn es nicht
vermieden wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
SICHERHEITSANWEISUNGEN
WARNUNG: Um die Gefahr von Brand, Stromschlag,
Verletzungen und Sachschaden zu reduzieren, sollten bei
der Verwendung von netzbetriebenen Geräten immer
grundlegende Sicherheitsvorkehrungen, einschließlich der
unten stehenden, beachtet werden.
WARNUNG: Bei der Verwendung des Geräts sind
die Sicherheitsanweisungen zu beachten. Zu Ihrer
eigenen Sicherheit und zur Sicherheit von Unbeteiligten
sollten Sie vor der Erstinbetriebnahme des Geräts
diese Betriebsanleitung lesen. Bewahren Sie die
Betriebsanleitung für die zukünftige Nutzung auf.
SICHERE BEDIENUNG
Schulung
a ) Die Anleitungen bitte aufmerksam lesen Machen.
Sie sich bitte mit den Steuerungen und der richtigen
Verwendung der Maschine vertraut.
b ) Erlauben Sie unter keinen Umständen Kindern
oder Personen, die nicht mit diesen Anleitungen
vertraut sind, die Maschine zu verwenden. Lokale
Bestimmungen können eventuell ein Mindestalter für die
Bedienung dieser Maschine vorschreiben.
c ) Bedenken Sie bitte, dass der Bediener oder Nutzer für
Unfälle oder Gefährdung anderer Personen oder deren
Eigentums verantwortlich ist.
Vorbereitung
a ) Vor der Verwendung die Maschine immer auf
Beschädigungen, fehlende oder falsch eingesetzte
Schutzeinrichtungen oder Abdeckungen untersuchen.
b ) Die Maschine unter keinen Umständen in Betrieb setzen,
wenn Personen, insbesondere Kinder oder Tiere in der
Nähe sind.
Betrieb
a ) Während des Betriebs der Maschine müssen zu jeder Zeit
Augenschutz und Sicherheitsschuhe getragen werden.
b ) Die Maschine nicht unter schlechten Wetterbedingungen
in Betrieb nehmen, insbesondere bei hohem Risiko
eines Blitzschlags.
c ) Die Maschine nur bei Tageslicht oder bei ausreichender
künstlicher Beleuchtung in Betrieb nehmen.
d ) Die Maschinen unter keinen Umständen mit beschädigten
Schutzeinrichtungen oder Abdeckungen oder ohne
installierte Schutzeinrichtungen oder Abdeckungen in
Betrieb nehmen.
e ) Den Motor nur einschalten, wenn Hände und Füße keine
Schneidemittel berühren.
f ) Die Maschine immer von der Stromversorgung
trennen (d. h. den Stecker aus der Steckdose ziehen,
die Abschalteinrichtung oder herausnehmbare
Batterie entfernen),
15
Deutsch
•
•
•
g )
h )
i )
j )
k )
wenn die Maschine unbeaufsichtigt ist;
bevor Sie eine Blockierung an der Maschine beheben;
bevor Sie die Maschine überprüfen, reinigen oder
andere Arbeiten an der Maschine durchführen;
• wenn Sie einen Fremdkörper getroffen haben;
• wenn die Maschine beginnt, abnormal zu vibrieren.
Schützen Sie sich vor Verletzungen an Füßen und Händen
durch die Schneidemittel.
Achten Sie zu jeder Zeit darauf, dass die
Lüftungsöffnungen frei von Schmutz oder Staub sind.
Bei Anwendung des Freischneiders besteht
Rückschlaggefahr, wenn dieser auf ein festes Objekt
trifft (Baumstumpf, Äste oder Steine). Das Gerät
wird dann entgegengesetzt zur Messerdrehrichtung des
Freischneiders zurückschlagen.
Entfernen Sie alle Objekte, die einen Rückschlag
verursachen könnten, beispielsweise Äste und Steine.
Suchen Sie nach losen Befestigungselementen und
beschädigten Teilen, beispielsweise Risse in der
Schneideinrichtung.
•
•
•
•
•
•
•
•
Wartung und Aufbewahrung
a ) Trennen Sie die Maschine von der Stromversorgung
(d. h. ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, entfernen
Sie die Abschalteinrichtung oder die herausnehmbare
Batterie), bevor Sie Wartungs- oder Reinigungsarbeiten an
der Maschine durchführen.
b ) Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Ersatz- und
Zubehörteile.
c ) Überprüfen und warten Sie die Maschine
regelmäßig. Lassen Sie die Maschine nur von einer
autorisierten Reparaturwerkstatt reparieren.
d ) Bewahren Sie die Maschine außerhalb der Reichweite von
Kindern auf, wenn Sie sie nicht verwenden.
e ) Verwenden sie messerabdeckung für metallklingen
während transport und lagerung.
f ) Säubern sie vor der lagerung, einschliesslich
der verwendung von schutzvorrichtungen auf
schneidvorrichtungen mit metallklingen.
ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSHINWEISE FÜR
RASENTRIMMER / FREISCHNEIDER
•
•
•
•
16
WARNUNG: Nach dem Ausschalten des Motors rotieren
die Schneidelemente weiter.
Tragen Sie zum Schutz Ihrer Beine lange Hosen.
Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme des Geräts, ob Ihr
Schneidpfad frei von Stöcken, Steinen, Drähten und anderen
Hindernissen ist.
Betreiben Sie das Gerät nur in aufrechter Position, mit dem
Schneidfaden knapp über dem Boden. Schalten Sie das Gerät
niemals ein, wenn es sich in einer anderen Position befindet.
Bewegen Sie sich beim Betrieb des Geräts langsam. Denken Sie
daran, dass frisch geschnittenes Gras feucht und rutschig ist.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Arbeiten Sie nicht an steilen Hängen. Arbeiten Sie immer quer
zum Hang, niemals auf- und abwärts.
Überqueren Sie niemals Schotterwege, wenn das Gerät in
Betrieb ist.
Berühren Sie niemals den Schneidfaden, wenn das Gerät in
Betrieb ist.
Legen Sie das Gerät erst hin, wenn der Schneidfaden
vollständig zum Stillstand gekommen ist.
Verwenden Sie ausschließlich geeignete Arten von
Schneidfäden. Verwenden Sie niemals Schneidfäden aus
Metall oder Angelschnüre.
Halten Sie Hände und Füße stets vom Schneidfaden und vom
Messer fern, insbesondere beim Einschalten des Geräts.
Überprüfen Sie vor dem Gebrauch des Geräts und
insbesondere nach einem Stoß gegen das Gerät auf Anzeichen
von Abnutzung oder Beschädigungen und sorgen Sie, falls
erforderlich, für entsprechende Reparaturen.
Achten Sie darauf, sich nicht an einer am Trimmer
angebrachten Vorrichtung zum Kürzen des Schneidfadens
zu verletzten. Bringen Sie das Gerät nach dem Verlängern des
Schneidfadens wieder in die normale Betriebsposition, bevor
Sie es einschalten.
Wenn die Maschine in der Nähe von Kindern verwendet wird,
ist besondere Aufmerksamkeit erforderlich.
Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch kleine Kinder oder
behinderte Personen ohne Aufsicht gedacht.
Das Gerät ist kein Spielzeug.
Nur an einem trockenen Ort verwenden. Dieses Gerät darf
unter keinen Umständen nass werden.
Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
Öffnen Sie das Gehäuse nicht. Es gibt keine vom Benutzer zu
wartenden Teile im Inneren.
Betreiben Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten
Bereichen, z. B. in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten,
Gasen oder Staub.
Bei Aufbewahrung oder Transport in einem Fahrzeug sollte
das Gerät im Kofferraum platziert oder so befestigt werden,
dass Bewegungen bei plötzlichen Geschwindigkeits- oder
Richtungsänderungen verhindert werden.
Wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, sollte es an einem
trockenen, gut belüfteten Ort außerhalb der Reichweite von
Kindern aufbewahrt werden.
Das Gerät sollte für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden.
Sicherheit anderer Personen
•
•
Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern)
mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen
Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung oder
Kenntnisse verwendet werden, außer wenn diese Personen von
einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, bei der
Verwendung des Geräts beaufsichtigt oder mit ihm vertraut
gemacht werden.
Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass
sie nicht mit dem Gerät spielen.
Deutsch
Restrisiken.
Ladegeräte
Sorgen Sie auch auf Hängen für einen sicheren Stand. Halten Sie
jederzeit das Gleichgewicht. Rennen Sie nicht.
An DeWALT-Ladegeräten müssen keine Einstellungen
vorgenommen werden, und sie wurden für eine möglichst
einfache Bedienung konzipiert.
Es können zusätzliche Restrisiken beim Betrieb des Geräts
entstehen; diese sind unter Umständen nicht in den
aufgeführten Sicherheitswarnhinweisen enthalten. Diese Risiken
können durch unsachgemäßen Gebrauch, längeren Gebrauch
usw. entstehen.
Trotz Beachtung der geltenden Sicherheitsvorschriften und des
Einsatzes von Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:
• Verletzungen durch Berühren rotierender/sich
bewegender Teile.
• Verletzungen durch Auswechseln von Teilen, Klingen
oder Zubehör.
• Verletzungen durch längeren Gebrauch eines Geräts. Wenn Sie
das Gerät über einen längeren Zeitraum hinweg verwenden,
müssen Sie für regelmäßige Pausen sorgen.
• Schwerhörigkeit.
• Gesundheitsbeeinträchtigungen durch Einatmen von Staub
während des Gebrauchs Ihres Geräts (Beispiel: Arbeiten mit
Holz, insbesondere mit Eiche, Buche und MDF-Platten)
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung
konstruiert. Überprüfen Sie immer, ob die Spannung des
Akkus der Spannung auf dem Typenschild entspricht. Stellen
Sie auch sicher, dass die Spannung Ihres Ladegeräts der
Netzspannung entspricht.
Ihr DeWALT Ladegerät ist gemäß EN60335 doppelt
isoliert. Es muss deshalb nicht geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt ist, muss es durch
ein speziell ausgestattetes Kabel ersetzt werden, dass bei der
DeWALT Kundendienstorganisation erhältlich ist.
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung
des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II (Doppelisolierung) – Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) – Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien verwendet
werden, müssen über einen Fehlerstromschutzschalter
angeschlossen werden.
Verwendung eines Verlängerungskabels
Ein Verlängerungskabel sollte nur verwendet werden, wenn
es absolut notwendig ist. Verwenden Sie ein zugelassenes
Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme Ihres
Ladegerätes geeignet ist (siehe Technische Daten). Der
Mindestquerschnitt der Leitungen beträgt 1 mm² und die
Höchstlänge beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie das Kabel
vollständig ab.
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
Wichtige Sicherheitshinweise für alle
Akku-Ladegeräte
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF: Dieses Handbuch
enthält wichtige Sicherheits- und Betriebsanweisungen für
kompatible Ladegeräte (siehe Technische Daten).
• Lesen Sie vor der Verwendung des Ladegeräts alle
Anweisungen und Warnhinweise auf dem Ladegerät und
dem Akku.
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Keine Flüssigkeiten
in das Ladegerät gelangen lassen. Dies kann einen
elektrischen Schlag zur Folge haben.
WARNUNG: Wir empfehlen die Verwendung einer
Fehlerstromschutzeinrichtung mi einemt Nennfehlerstrom
von maximal 30mA.
VORSICHT: Verbrennungsgefahr. Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr sollten nur Akkus von DeWALT
verwendet werden. Andere Akkutypen können bersten und
Verletzungen und Sachschäden verursachen.
VORSICHT: Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit dem
Werkzeug spielen.
HINWEIS: Wenn das Ladegerät in die Steckdose
gesteckt wird, können die Ladekontakte im Ladegerät
unter bestimmten Bedingungen durch Fremdmaterial
kurzgeschlossen werden. Leitfähige Fremdmaterialien, z.B.
unter anderem Stahlwolle, Alufolie oder angesammelte
Metallpartikel, sollten von Hohlräumen des Ladegeräts
ferngehalten werden. Ziehen Sie den Netzstecker des
Ladegerätes immer aus der Steckdose, wenn kein Akku
in der Vertiefung steckt. Ziehen Sie den Netzstecker des
Ladegerätes vor dem Reinigen aus der Steckdose.
• Der Akku darf NIEMALS in einem anderen Ladegerät,
außer dem in diesem Handbuch beschriebenen,
aufgeladen werden. Das Ladegerät und der Akku wurden
speziell zur gemeinsamen Verwendung konzipiert.
• Diese Ladegeräte sind ausschließlich für das Laden von
DeWALT Akkus bestimmt. Eine anderweitige Verwendung
kann zu Brand führen oder gefährliche oder tödliche
Verletzungen durch Elektroschock verursachen.
• Setzen Sie das Ladegerät weder Regen noch Schnee aus.
• Ziehen Sie immer am Stecker und nicht am Kabel,
um das Ladegerät von der Stromquelle zu trennen.
Dadurch wird das Risiko einer Beschädigung von Stecker und
Kabel reduziert.
• Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darauf
treten oder darüber stolpern kann, und dass es keinen
sonstigen schädlichen Einflüssen oder Belastungen
ausgesetzt wird.
• Ein Verlängerungskabel sollte nur dann verwendet
werden, wenn es absolut notwendig ist. Ein ungeeignetes
Verlängerungskabel kann zu Brand führen oder gefährliche
oder tödliche Verletzungen durch Elektroschock verursachen.
17
Deutsch
•
•
•
•
•
•
•
•
Stellen Sie keine Gegenstände auf das Ladegerät
bzw. stellen Sie das Ladegerät nicht auf eine weiche
Oberfläche. Dadurch könnten die Lüftungsschlitze
blockiert und das Gerät überhitzt werden. Stellen Sie das
Ladegerät von Hitzequellen entfernt auf. Das Ladegerät ist
oben und unten am Gehäuse mit Lüftungsschlitzen versehen.
Betreiben Sie das Ladegerät nicht mit einem
beschädigten Netzkabel oder Netzstecker—beschädigte
Teile sind unverzüglich auszuwechseln.
Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn es einen
harten Stoß erlitten hat, fallen gelassen oder
anderweitig beschädigt wurde. Bringen Sie es zu einer
autorisierten Kundendienststelle.
Das Ladegerät darf nicht zerlegt werden. Bringen Sie
es zu einer autorisierten Kundendienststelle, wenn es
gewartet oder repariert werden muss. Ein unsachgemäßer
Zusammenbau kann gefährliche oder tödliche Verletzungen
durch Elektroschock verursachen oder zu Brand führen.
Zur Vermeidung von Gefahren muss ein beschädigtes
Netzkabel unverzüglich vom Hersteller, einer
Kundendienststelle oder einer anderen qualifizierten Person
ausgetauscht werden.
Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegerätes vor
dem Reinigen aus der Steckdose. Dadurch wird das
Risiko eines Stromschlags reduziert. Durch alleiniges
Herausnehmen des Akkus wird dieses Risiko nicht reduziert.
Versuchen Sie NIEMALS 2 Ladegeräte miteinander
zu verbinden.
Das Ladegerät wurde für den Betrieb mit
standardmäßigem 230V Netzstrom konzipiert. Es darf
mit keiner anderen Spannung verwendet werden. Dies
gilt nicht für das Fahrzeugladegerät.
Laden des Akkus (Abb. [Fig.] B)
1. Stecken Sie das Ladegerät in eine geeignete Steckdose,
bevor Sie das Akkupack einsetzen.
2. Legen Sie das Akkupack 14 in das Ladegerät ein und
vergewissern Sie sich, dass es vollständig eingerastet ist. Die
rote Leuchte (Aufladen) blinkt wiederholt und zeigt dadurch
an, dass der Ladevorgang begonnen wurde.
3. Der Abschluss des Ladevorgangs wird dadurch angezeigt,
dass das rote Licht dauerhaft leuchtet. Der Akku ist
vollständig aufgeladen und kann jetzt verwendet oder in der
Ladestation gelassen werden. Um das Akkupack aus dem
Ladegerät zu entnehmen, drücken Sie den Akku-Löseknopf
15 am Akkupack.
HINWEIS: Um die maximale Leistung und Lebensdauer der
Li-Ionen-Akkus zu gewährleisten, laden Sie das Akkupack vor
der ersten Verwendung vollständig auf.
Bedienung des Ladegeräts
Siehe Anzeigen unten zum Ladezustand der Akkus.
Akku wird aufgeladen
Akku ist aufgeladen
Verzögerung heißer/kalter Akku
Problem mit Akku oder Ladegerät
Das Ladegerät kann bestimmte Probleme erkennen, die
auftreten können. Probleme werden dadurch signalisiert,
dass die rote LED schnell blinkt. Wenn das geschieht, nehmen
Sie den Akku heraus und setzen ihn wieder in das Ladegerät
ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, versuchen Sie es
mit einem anderen Akku, um festzustellen, ob das Ladegerät
einwandfrei funktioniert. Wenn der neue Akku richtig
aufgeladen wird, dann ist der ursprünglich Akku defekt und
sollte zum Recycling bei einer Kundendienststelle oder einer
anderen Sammelstelle abgegeben werden. Wenn der neue Akku
die gleiche Störungsanzeige verursacht wie der ursprüngliche
Akku, lassen Sie Ladegerät und Akku von einer autorisierten
Kundendienststelle überprüfen.
Diese/s kompatible/n Ladegerät/e lädt keine defekten Akkus
auf. Das Ladegerät zeigt einen defekten Akku an, indem es nicht
leuchtet oder indem das Blinkmuster für Probleme mit dem
Akku oder dem Ladegerät angezeigt werden.
HINWEIS: Dies kann auch auf ein Problem mit dem Ladegerät
hinweisen.
Wenn das Ladegerät auf ein Problem hinweist, bringen
Sie es zusammen mit dem Akku zur Überprüfung zu einer
autorisierten Servicestelle.
Verzögerung heißer/kalter Akku
Wenn das Ladegerät erkennt, dass ein Akku zu heiß oder zu
kalt ist, startet es automatisch eine „Verzögerung heißer/kalter
Akku“, bis der Akku eine angemessene Temperatur erreicht hat.
Das Ladegerät schaltet dann automatisch in den Lademodus.
Diese Funktion gewährleistet eine maximale Lebensdauer des
Akkus.
Ein kalter Akku wird mit einer geringeren Geschwindigkeit
als ein warmer Akku geladen. Der Akku wird während des
gesamten Ladevorgangs mit der geringeren Geschwindigkeit
geladen, die sich auch nicht erhöht, wenn der Akku
wärmer wird.
Elektronischen Schutzsystem
XR Li-Ionen-Werkzeuge sind mit einem elektronischen
Schutzsystem ausgestattet, das den Akku vor Überladung,
Überhitzung und vollständiger Entladung schützt.
Das Werkzeug wird automatisch ausgeschaltet, sobald sich das
elektronische Schutzsystem einschaltet. Wenn dies geschieht,
setzen Sie das Lithium-Ionen-Akku in das Ladegerät, bis es
vollständig aufgeladen ist.
Anweisungen zur Reinigung des
Ladegeräts
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Trennen Sie das
Gerät vor der Reinigung von der Steckdose. Schmutz
und Fett können mit einem Tuch oder einer weichen,
18
Deutsch
nicht-metallischen Bürste vom Äußeren des Ladegeräts
entfernt werden. Keinesfalls Wasser oder irgendwelche
Reinigungslösungen verwenden. Achten Sie darauf, dass
niemals Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie
niemals irgendein Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit.
Akkus
Wichtige Sicherheitsanweisungen für alle
Akkus
Achten Sie beim Bestellen von Ersatzakkus darauf, dass Sie die
Katalognummer und die Spannung angeben.
Wenn Sie den Akku aus dem Karton auspacken, ist er nicht
vollständig geladen. Lesen Sie die unten aufgeführten
Sicherheitsanweisungen, bevor Sie den Akku und das Ladegerät
verwenden. Befolgen Sie anschließend den beschriebenen
Ladevorgang.
LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN
•
•
•
•
•
•
•
•
Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen sich z.
B. brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden.
Beim Einsetzen und Herausnehmen des Akkus aus dem
Ladegerät können sich Staub oder Dämpfe entzünden.
Setzen Sie das Akku niemals mit Gewalt in das
Ladegerät ein. Führen Sie niemals Änderungen am
Akku durch, damit es in ein anderes Ladegerät passt, da
das Akku reißen kann, was zu schweren Verletzungen
führen kann.
Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten von DeWALT auf.
Das Ladegerät KEINEN Spritzern aussetzen und NICHT in
Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
Das Werkzeug und den Akku niemals in Bereichen
lagern oder verwenden, in denen die Temperatur
40 ˚C überschreiten könnte (z. B. Scheunen oder
Metallgebäude im Sommer).
Den Akku nicht verbrennen, auch wenn er stark
beschädigt oder vollkommen verschlissen ist. Der
Akku kann im Feuer explodieren. Beim Verbrennen eines
Lithiumionen-Akkus entstehen giftige Dämpfe und Stoffe.
Wenn der Akkuinhalt mit der Haut in Kontakt kommt,
waschen Sie die Stelle sofort mit einer milden Seife und
Wasser. Wenn Akkuflüssigkeit in die Augen gelangt, spülen
Sie das offene Auge für 15 Minuten, oder bis die Reizung
nachlässt, mit Wasser. Falls Sie sich in ärztliche Behandlung
begeben müssen: Das Akkuelektrolyt besteht aus einer
Mischung von organischen Karbonaten und Lithiumsalzen.
Der Inhalt einer geöffneten Akkuzelle kann
Atemwegsreizungen verursachen. Sorgen Sie für Frischluft.
Wenn die Symptome anhalten, begeben Sie sich in ärztliche
Behandlung.
WARNUNG: Verbrennungsgefahr. Die Akkuflüssigkeit
kann brennbar sein, wenn sie Funken oder einer Flamme
ausgesetzt ist.
WARNUNG: Versuchen Sie niemals und unter keinen
Umständen, den Akku zu öffnen. Wenn das Akkugehäuse
Risse oder Beschädigungen aufweist, darf es nicht in das
Ladegerät gelegt werden. Den Akku nicht quetschen,
fallen lassen oder beschädigen. Verwenden Sie niemals
einen Akku oder ein Ladegerät, wenn sie einen harten
Schlag erlitten haben, fallen gelassen, überfahren oder
sonst wie beschädigt wurden (z. B. wenn sie mit einem
Nagel durchlöchert wurden, mit einem Hammer darauf
geschlagen oder getreten wurde). Ein Stromunfall oder
ein tödlicher Stromschlag könnte entstehen. Beschädigte
Akkus sollten zum Recycling zur Kundendienststelle
zurückgebracht werden.
WARNUNG: Feuergefahr. Akku nicht so aufbewahren
oder transportieren, dass metallische Gegenstände
die offenen Pole berühren können. Platzieren Sie
das Akkupack beispielsweise nicht in Schürzen, Taschen,
Werkzeugkästen, Produktverpackungen, Schubladen, usw.
mit losen Nägeln, Schrauben, Schlüsseln, usw.
VORSICHT: Wenn das Werkzeug nicht in Gebrauch
ist, muss es seitlich auf eine stabile Fläche gelegt
werden, wo es kein Stolperrisiko darstellt und es
nicht herunterfallen kann. Bestimmte Werkzeuge mit
großen Akkus stehen aufrecht auf dem Akku und können
leicht umgeworfen werden.
Transport
WARNUNG: Feuergefahr. Beim Transport von Akkus
können Brände entstehen, wenn die Batterieanschlüsse
unbeabsichtigt Kontakt mit leitfähigen Materialien
bekommen. Stellen Sie beim Transportieren von Akkus
sicher, dass die Batterieanschlüsse geschützt und gut
isoliert sind, damit sie nicht in Kontakt mit Materialien
kommen können, durch die ein Kurzschluss entstehen
kann.
DeWALT Akkus erfüllen alle geltenden Transportvorschriften, so
wie sie von den Industrie- und Rechtsnormen vorgeschrieben
werden, einschließlich der UN-Empfehlungen für die
Beförderung gefährlicher Güter; der Vorschriften über die
Beförderung gefährlicher Güter der International Air Transport
Association (IATA), der International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations und der Regelungen des europäischen
Übereinkommens über die internationale Beförderung
gefährlicher Güter auf der Straße (ADR). Lithium-Ionen-Zellen
und -Akkus wurden gemäß Abschnitt 38,3 der „Empfehlungen
der Vereinten Nationen zur Beförderung gefährlicher Stoffe,
Testhandbuch und Kriterien“ getestet.
In den meisten Fällen ist zu erwarten, dass der Versand eines
DeWALT-Akkus von der Klassifizierung als Gefahrstoff der voll
regulierten Klasse 9 ausgenommen wird. In der Regel müssen
nur Sendungen, die einen Lithium-Ionen-Akku mit einer
Energiekennzahl von mehr als 100 Wattstunden (Wh) enthalten,
als voll regulierte Klasse 9 verschickt werden. Bei allen LithiumIonen-Akkus ist die Wattstunden-Bewertung auf der Packung
angegeben. Außerdem empfiehlt DeWALT den alleinigen
Luftversand von Lithium-Ionen-Akkus aufgrund der komplexen
Regulierungen generell nicht, und zwar unabhängig von der
Wattstunden-Bewertung. Lieferungen von Werkzeugen mit
Batterien (Combo-Kits) können als Ausnahme per Luftfracht
19
Deutsch
versandt werden, wenn die Wattstunden-Bewertung des Akkus
nicht mehr als 100 Wh beträgt.
Unabhängig davon, ob ein Transport als ausgenommen oder
vollständig reguliert gilt, liegt es in der Verantwortung des
Versenders, sich über die aktuellen Vorschriften in Bezug auf die
Anforderungen für Verpackung, Etikettierung/Kennzeichnung
und Dokumentation zu informieren.
Die Informationen in diesem Abschnitt des Handbuchs
werden in gutem Glauben zur Verfügung gestellt und es wird
davon ausgegangen, dass sie zum Zeitpunkt der Erstellung
des Dokuments genau sind. Jedoch wird keine Garantie,
weder ausdrücklich noch implizit, gegeben. Es liegt in der
Verantwortung des Kunden sicherzustellen, dass seine
Tätigkeiten den geltenden Vorschriften entsprechen.
Empfehlungen für die Lagerung
1. Ein idealer Lagerplatz ist kühl und trocken und nicht
direktem Sonnenlicht sowie übermäßiger Hitze oder
Kälte ausgesetzt. Für eine optimale Akkuleistung und
Lebensdauer lagern Sie die Akkus bei Raumtemperatur,
wenn sie nicht verwendet werden.
2. Bei längerer Aufbewahrung sollte ein vollständig
aufgeladener Akku an einem kühlen, trockenen Ort und
außerhalb des Ladegeräts aufbewahrt werden, um optimale
Ergebnisse zu erhalten.
HINWEIS: Akkus sollten nicht vollständig entladen aufbewahrt
werden. Der Akku muss vor der Verwendung aufgeladen
werden.
Schilder am Ladegerät und Akku
Neben den Piktogrammen in dieser Anleitung können sich auf
dem Ladegerät und dem Akku folgende Piktogramme befinden:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
ie Ladezeit ist den Technischen Daten zu
D
entnehmen.
icht mit elektrisch leitenden Gegenständen
N
berühren.
Beschädigte Akkus nicht aufladen.
Das Gerät keiner Nässe aussetzen.
Akku umweltgerecht entsorgen.
Laden Sie DeWALT-Akkus nur mit den dazu
bestimmten DeWALT-Ladegeräten auf. Werden
andere Akkus als die dazu bestimmten DeWALTAkkus mit einem DeWALT-Ladegerät aufgeladen,
können diese platzen oder andere gefährliche
Situationen verursachen.
Den Akku nicht verbrennen.
Akkutyp
Das Modell DCM581 wird mit einem 36 Volt-Akku betrieben.
Diese Akkus können verwendet werden: DCB496, DCB497.
Weitere Angaben sind den Technischen Daten zu entnehmen.
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1Rasentrimmer
1Zusatzhandgriff
4 Schrauben des Zusatzhandgriffs
1Riemen
1Schutzabdeckung
4 Schrauben der Schutzabdeckung
1Freischneiderklinge
1Freischneidermutter
1 Unterlegscheibe für Freischneiderklemme
1 Unterlegscheibe für Freischneiderantrieb
5Sicherungsstifte
1Ringschlüssel
1 Stange, Arretierung
1Messerabdeckung
1Betriebsanleitung
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile auf
Beschädigungen, die beim Transport entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung
lesen.
Beschädigte Kabel sofort austauschen.
Nur zwischen 4 ˚C und 40 ˚C aufladen.
Nur in Innenräumen verwenden.
20
Tragen Sie Gehörschutz.
Tragen Sie Augenschutz.
Deutsch
Setzen Sie das Gerät niemals Regen oder
hoher Luftfeuchtigkeit aus und lassen Sie es
nicht im Freien stehen, während es regnet.
Schalten Sie das Gerät aus. Entfernen Sie vor
der Ausführung von Wartungsarbeiten den
Akku aus dem Gerät.
6 Zusatzgriff
7 Motorgehäuse
8 Trimmerstange
9 Riemenhalterung
10 Riemen
11 Schutzhaube
12 Spulengehäuse
Tragen Sie Schutzausrüstung für den Kopf.
13 Akkugehäuse
14 Akku
Tragen Sie rutschfestes Schuhwerk.
15 Akku-Löseknöpfe
16 Freischneiderklinge
17 Ringschlüssel
18 Messerabdeckung
Tragen Sie rutschfeste Handschuhe.
Personen und Tiere müssen einen Abstand
vom Arbeitsbereich von mindestens 6 Metern
einhalten.
Keine kreisrunden Metallklingen verwenden.
Achten Sie auf Objekte, die umher
geschleudert werden.
Achten Sie auf zurückschlagende Messer.
Halten Sie Zuschauer auf Abstand.
Richtlinie 2000/14/EG, zugesicherter
Schallleistungspegel.
Lage des Datumscodes (Abb. U)
Der Datumscode 45 , der auch das Herstelljahr enthält, ist in das
Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2016 XX XX
Herstelljahr
Beschreibung (Abb. A)
1
2
3
4
5
WARNUNG: Nehmen Sie niemals Änderungen am
Elektrowerkzeug oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
Geschwindigkeitsregler
Arretierhebel
Arretierschalter
Griff
Geschwindigkeitsschalter
Bestimmungsgemässe Verwendung
Ihr Rasentrimmer / Freischneider wurde für professionelle
Schneidanwendungen entwickelt.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder in der Nähe
von entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt mit dem Gerät
kommen. Wenn unerfahrene Personen dieses Gerät verwenden,
sind diese zu beaufsichtigen.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich
Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen
oder mentalen Fähigkeiten oder ohne ausreichende
Erfahrung oder Kenntnisse verwendet werden, außer wenn
diese Personen von einer Person, die für ihre Sicherheit
verantwortlich ist, bei der Verwendung des Geräts
beaufsichtigt werden. Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit
diesem Produkt allein gelassen werden.
ZUSAMMENBAU UND EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Um die Gefahr ernsthafter Verletzungen
zu reduzieren, muss vor jeder Einstellung und jedem
Abnehmen/Installieren von Zubehör das Werkzeug
ausgeschaltet und der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu Verletzungen führen.
WARNUNG: Verwenden Sie nur Akkus und Ladegeräte
von DeWALT.
Einsetzen und Entfernen des Akkus aus dem
Werkzeug (Abb. C–E)
HINWEIS: Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollte der Akku 14 vollständig aufgeladen sein.
Einsetzen des Akkus in den Werkzeug
1. Richten Sie den Akku 14 an den Aussparungen im Inneren
des Werkzeugs aus (Abb. C).
2. Schieben Sie den Akku in das Werkzeug, bis er fest sitzt, und
stellen Sie sicher, dass Sie hören, wie die Sicherung einrastet.
Entfernen des Akkus aus dem
Werkzeuggriff
1. Drücken Sie Löseknopf 15 und ziehen Sie den Akku kräftig
aus dem Werkzeuggriff (Abb. D).
21
Deutsch
2. Legen Sie den Akku wie im Abschnitt Ladegerät dieser
Betriebsanleitung beschrieben in das Ladegerät.
Akku-Ladestandsanzeige (Abb. E)
Einige DeWALT-Akkus besitzen eine Ladestandsanzeige mit
drei grünen LEDs, die den verbleibenden Ladestand des
Akkus anzeigen.
Zum Betätigen der Ladestandsanzeige halten Sie die Taste für
die Ladestandsanzeige 19 gedrückt. Eine Kombination der
drei grünen LEDs leuchtet auf und zeigt den verbleibenden
Ladestand an. Wenn der verbleibende Ladestand im Akku
nicht mehr ausreicht, um das Werkzeug zu verwenden,
leuchtet die Ladestandsanzeige nicht auf und der Akku muss
aufgeladen werden.
HINWEIS: Die Ladestandsanzeige ist nur eine Schätzung
des verbleibenden Akku-Ladestands. Sie zeigt nicht die
Funktionsfähigkeit des Werkzeugs an und unterliegt
Unterschieden, die auf Bauteilen, Temperatur und
Anwendungsart des Endbenutzers basieren.
Montage
Entfernen des Spulengehäuses
(Abb. A, F, G)
1. Setzen Sie wie in Abbildung F gezeigt einen
Schraubendreher durch das Loch 21 in der Unterlegscheibe
des Rasentrimmerantriebs (klein) 20 sowie durch das Loch
22 im Motorgehäuse 7 ein.
2. Drehen Sie das Spulengehäuse 12 wie in Abbildung G
gezeigt im Uhrzeigersinn.
3. Nehmen Sie Spulengehäuse und Unterlegscheibe vom
Trimmer ab.
Anbringen der Schutzvorrichtung
(Abb. A, H, I)
WARNUNG: Betreiben Sie das Gerät niemals, wenn die
Schutzvorrichtung nicht fest angebracht wurde. Dies
könnte zu Schäden oder Verletzungen führen.
1. Nehmen Sie das Spulengehäuse 12 wie im Abschnitt
Entfernen des Spulengehäuses beschrieben ab.
2. Um die Schutzabdeckung zu befestigen, schieben Sie die
Lasche 23 der Schutzabdeckung unter die Lippe 24 des
Motorgehäuses 7 und bewegen Sie dann die Rückseite der
Schutzvorrichtung wie in Abbildung H gezeigt nach unten.
3. Setzen Sie die 4 Schrauben der Schutzvorrichtung 25 wieder ein, und ziehen Sie diese wie in Abbildung 1
dargestellt mit dem Schraubenschlüssel 17 fest.
4. Bringen Sie das Spulengehäuse wie im nachfolgenden
Abschnitt Anbringen des Spulengehäuses beschrieben
wieder an.
Anbringen des Spulengehäuses
(Abb. A, I, J)
1. Schieben Sie die Unterlegscheibe des Rasentrimmerantriebs
20 über die Schraube 26 , die aus dem Trimmer herausragt,
so dass ihr Loch 21 genau über dem Loch 22 im
Motorgehäuse 7 liegt.
22
2. Drehen Sie Unterlegscheibe und Motorgehäuse, bis ihre
Löcher an der Kerbe 27 in der Schutzeinrichtung 11 ausgerichtet sind.
3. Setzen Sie einen Schraubendreher durch die drei Löcher ein,
schrauben Sie das Spulengehäuse gegen den Uhrzeigersinn
und ziehen Sie es fest auf der Schraube an.
Anbringen des Messers (Abb. A, K)
WARNUNG: Verletzungsgefahr. Die Klinge des
Freischneiders hat scharfe Kanten. Tragen Sie beim
Umgang mit der Klinge Handschuhe.
1. Nehmen Sie das Spulengehäuse 12 und die
Unterlegscheibe des Rasentrimmerantriebs (klein)
20 wie im Abschnitt Entfernen des Spulengehäuses
beschrieben ab.
2. Schieben Sie die Unterlegscheibe für Freischneiderantrieb
(groß) 28 über die Schraube 26 , die aus dem Trimmer
herausragt, so dass ihr Loch 29 genau über dem Loch 22 im Motorgehäuse 7 liegt.
3. Schieben Sie die Freischneiderklinge 16 so auf die
Unterlegscheibe des Antriebs, dass die innere, nicht
schneidende Kante 30 genau über dem Loch der
Unterlegscheibe des Antriebs liegt. Das ermöglicht später
ein leichteres und sichereres Entfernen der Klinge.
4. Schieben Sie die Unterlegscheibe für die
Freischneiderklemme 31 so oben auf die Klinge, dass die
breitere Seite flach gegen die Klinge liegt.
5. Schrauben Sie die Mutter 32 des Freischneiders mit dem
Schraubenschlüssel 17 auf den Bolzen. Vergewissern Sie
sich, dass die Mutter ordnungsgemäß festgezogen ist.
6. Schieben Sie den Sicherungsstift 33 vollständig durch das
Loch in der Schraube.
Anbringen des Zusatzhandgriffs (Abb. A, L)
1. Setzen Sie den Zusatzhandgriff 6 auf den oberen Teil der
Trimmerstange 8 , und zwar über dem Etikett, das sich in
der Mitte der Stange befindet.
2. Schieben Sie die Halterung 34 des Zusatzhandgriffs in das
Unterteil des Griffs.
3. Stecken Sie die Griffschrauben 35 durch die Halterung und
in den Griff.
4. Ziehen Sie die Bolzen des Griffs mit dem Schraubenschlüssel
17 fest. Stellen Sie sicher, dass der Griff sicher befestigt ist.
Wenn eine Anpassung erforderlich ist, lösen Sie die Schrauben
des Griffs und schieben Sie den Zusatzhandgriff an der
Trimmerstange nach oben oder nach unten. Danach die
Schrauben wieder festziehen.
Austauschen der Schutzabdeckung
(Abb. I, M)
1. Nehmen Sie das Spulengehäuse 12 wie im Abschnitt
Entfernen des Spulengehäuses beschrieben ab.
2. Nehmen Sie die 4 Schrauben der Schutzabdeckung 25 gemäß Abbildung I ab.
3. Heben Sie die Schutzabdeckung wie in Abbildung M
gezeigt schräg an.
Deutsch
4. Setzen Sie die neue Schutzabdeckung wie im Abschnitt
Anbringen der Schutzvorrichtung beschrieben ein.
Anbringen des Riemens (Abb. A)
Haken Sie den Gurt 10 an der Gurthalterung 9 ein, und
legen Sie den Gurt über die Schulter, um bei Anwendung des
Freischneiders weitere Unterstützung zu erhalten.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Beachten Sie immer die
Sicherheitsanweisungen und die geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr ernsthafter Verletzungen
zu reduzieren, muss vor jeder Einstellung und jedem
Abnehmen/Installieren von Zubehör das Werkzeug
ausgeschaltet und der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu Verletzungen führen.
Richtige Haltung der Hände (Abb. A, O)
Rasentrimmen / Freischneiden (Abb. A, N, O)
Halten Sie den eingeschalteten Rasentrimmer im
entsprechenden Winkel und bewegen Sie ihn von einer Seite
zur anderen (siehe Abbildung N).
Halten Sie zwischen Ihren Füßen und der Schutzabdeckung
einen Mindestabstand von etwa 610 mm ein (siehe
Abbildung O).
WARNUNG: Halten Sie den rotierenden Faden ungefähr
parallel zum Boden (d.h. in einem Winkel von maximal
30 Grad). Dieser Trimmer ist kein Kantenschneider.
KIPPEN Sie den Trimmer NICHT so, dass sich der Faden
oder die Freischneiderklinge 16 im rechten Winkel zum
Boden dreht. Umherfliegende Teilchen können ernsthafte
Verletzungen verursachen.
Fadenverlängerung durch Aufdrücken auf
den Boden
Um das Gerät einzuschalten, schieben Sie den Arretierschalter
3 nach vorne und drücken erst den Arretierhebel 2 und dann
den Geschwindigkeitsregler 1 ein.
Um das Gerät auszuschalten, lassen Sie den
Geschwindigkeitsregler, den Arretierhebel und den
Arretierschalter los.
WARNUNG: Um Verletzungen zu vermeiden, darf das
Gerät niemals auf den Boden gedrückt werden, wenn die
Freischneidereinheit am Motorgehäuse befestigt ist.
An Ihrem Trimmer wird ein Nylonfaden mit einem Durchmesser
von 2,032 mm eingesetzt. Der Schneidfaden verschleißt
schneller und muss häufiger nachgeführt werden, wenn Sie
entlang von Bordsteinen oder anderen abrasiven Oberflächen
bzw. stärkere Gräser schneiden.
Beim Gebrauch des Trimmers verkürzt sich der Faden aufgrund
von Verschleiß. Durch leichtes Aufklopfen des Mähkopfes auf
den Boden bei normaler Drehzahl des Trimmers wird der Faden
nachgeführt.
HINWEIS: Ist der nachgeführte Nylonfaden länger
als die Schneisenbreite von 330 mm, wirkt sich dieser
Umstand nachteilig auf die Leistung, Laufzeit und
Lebensdauer des Trimmers aus, da dies zur Beschädigung
des Motors führen kann. Dies kann zum Erlöschen der
Gewährleistungsansprüche führen.
Drehzahlwählschalter (Abb. A)
Wissenswertes zum Thema Schneiden
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, beachten Sie IMMER die richtige Haltung der
Hände, wie dargestellt.
WARNUNG: Zur Reduzierung des Risikos schwerer
Verletzungen muss das Gerät IMMER fest in den Händen
gehalten werden, damit jederzeit richtig reagiert
werden kann.
Bei der korrekten Handposition liegt eine Hand auf dem Griff 4 und die andere auf dem Zusatzhandgriff 6 .
Einschalten (Abb. A)
Bei diesem Rasentrimmer können Sie eine effizientere Drehzahl
wählen, um die Laufzeit bei größeren Aufgaben zu verlängern,
oder die Trimmerdrehzahl für anspruchsvollere Schneidarbeiten
erhöhen.
Um die Laufzeit zu verlängern, drücken Sie den
Drehzahlwählschalter 5 nach vorn in Richtung Zusatzgriff 6 in die Position „LO“. Dieser Modus eignet sich am besten für
größere Projekte, die etwas länger dauern.
Um die Trimmerdrehzahl zu erhöhen, ziehen Sie den
Drehzahlwählschalter nach hinten in Richtung Akkugehäuse 13 in die Position „HI“. Dieser Modus eignet sich am besten zum
Mähen hohen Grases und für Anwendungen, bei denen eine
höhere Drehzahl erforderlich ist.
HINWEIS: Wenn sich das Gerät im Modus „HI“ befindet, verkürzt
sich die Laufzeit im Vergleich zum Modus „LO“.
• Verwenden Sie zum Schneiden bzw. Mähen des Grases
die Spitze des Fadens; drücken Sie den Mähkopf nicht in
ungeschnittenes Gras.
• Maschendraht- und Lattenzäune erhöhen den
Fadenverschleiß und können sogar Beschädigungen
verursachen. Steine und Ziegelwände, Bordsteine und Holz
können zu einem höheren Verschleiß des Fadens führen.
• Vermeiden Sie, die Spulenkappe auf dem Boden oder einer
anderen Oberflächen entlang zu ziehen.
• Schneiden Sie bei einem starken Bewuchs von oben
nach unten, wobei Sie nicht mehr als 304,8 mm
abschneiden sollten.
• Halten Sie den Trimmer in einer geneigten Position zum zu
mähenden Bereich; dies ist der beste Schneidebereich.
• Der Trimmer schneidet, wenn er von links nach rechts
geschwenkt wird. Dadurch wird vermieden, dass
umherfliegender Schmutz den Bediener treffen könnte.
23
Deutsch
• Vermeiden Sie Bäume und Sträucher. Baumrinde,
Holzstücke, Verkleidungen und Zaunpfähle könnten durch
den Faden leicht beschädigt werden.
Ersatzzubehör
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerät aus und entfernen
den Akku, bevor Sie Einstellungen vornehmen oder
Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder entfernen.
WARNUNG: Die Verwendung von Zubehörteilen, die
nicht von DeWALT für den Gebrauch mit diesem Gerät
empfohlen wurden, kann zu Gefährdungen führen.
WARNUNG: Verwenden Sie an diesem Trimmer
ausschließlich von DeWALT empfohlene Klingen,
Vorsatzgeräte und Zubehörteile. Anderenfalls kann
es zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am
Gerät kommen.
Verwenden Sie DeWALT Ersatzfäden, Modellnr. DT20650 (2 mm),
DT20651 (2 mm), DT20652 (2,5 mm).
• Verwenden Sie für optimale Leistungen den DeWALT
DT20650/51. Der DeWALT DT20652 kann auch genutzt
werden, aber die Laufzeit des Trimmers kann dadurch
sinken. Die Anwendung eines anderen Fadens im Trimmer
kann die Leistung verschlechtern und/oder Schäden am
Trimmer verursachen.
Verwenden Sie DeWALT Ersatzklingen, Modellnr. DT20653
255 mm (Freischneider mit Dreifachklinge), DT20655 (230 mm
4T-Klinge zum Grasschneiden).
Erneuerung des Schneidfadens (Abb. P–S)
VORSICHT: Um eine Beschädigung des Geräts zu
vermeiden, wenn der Schneidfaden über die Trimmklinge
hinausragt, schneiden Sie diesen so ab, dass er genau bis
zur Klinge reicht.
1. Entfernen Sie den Akku.
2. Drehen Sie die Spule 36 im Uhrzeigersinn, um sie zu
entriegeln, wie in Abbildung P dargestellt. Die weiße Noppe
37 im Inneren der Spule dreht sich vom Rollenfenster 38 aus gesehen weg, um die aktive Verriegelung anzuzeigen.
3. Ziehen Sie die Spule zum Entfernen gerade heraus.
4. Entfernen Sie Schmutz und Gras von Spule und Gehäuse.
5. Stecken Sie den neuen Faden zuerst in den Kanal der
Spule, die sich am nächsten zu den Halteaussparungen 39 befindet, wie in Abbildung Q dargestellt.
6. Platzieren Sie das Ende des Schneidfadens 40 in die
Halteaussparung 41 .
7. Wickeln Sie den Schneidfaden in Richtung des Pfeils auf der
Unterseite der Spule auf die Spule.
8. Wenn der aufgewickelte Schneidfaden den Anfang der
Halteaussparungen erreicht, kürzen Sie den Faden auf ca.
106 mm.
9. Drücken Sie den Faden in die Halteaussparungen auf einer
Seite der Spule, um den ersten Faden zu fixieren, während
Sie den zweiten Faden aufwickeln.
10. Wiederholen Sie die Schritte oben für den zweiten
Schneidfaden am unteren Abschnitt der Spule.
VORSICHT: Vergewissern Sie sich vor Beginn des
Trimmens, dass Sie einen geeigneten Schneidfaden
verwenden. Stellen Sie sicher, dass der Schneidfaden
in beiden Abschnitten der Spule vorhanden ist, wie in
Abbildung R dargestellt.
11. Sobald beide Fäden um die Spule 36 gewickelt sind, legen
Sie Ihren Daumen und Finger auf die Halteaussparungen,
um den Faden weiter zu sichern. Führen Sie dann das
Ende jedes Fadens durch die beiden Aussparungen 43 an jeder Seite des Kopfes im Spulengehäuse 12 , wie in
Abbildung S dargestellt.
12. Richten Sie die weißen Noppen 37 im Innern des
Spulengehäuses auf die Aussparungen 42 der Spule aus.
Richten Sie die Halteaussparungen 39 möglichst genau auf
die beiden Aussparungen 43 aus.
13. Drücken Sie die Spule in das Spulengehäuse und drehen
Sie es entgegen dem Uhrzeigersinn, um die Spule in ihrer
Position zu verriegeln. Stellen Sie sicher, dass die weiße
Noppe 37 im Spulenfenster 38 zu sehen ist. Vergewissern
Sie sich, dass der Faden nicht ausfranst und sich um die
Welle unter der Spule wickelt.
14. Ziehen Sie an beiden Enden des Schneidfadens, um sie aus
den Halteaussparungen zu lösen. Wenn der Faden über die
Schneidklinge an der Schutzvorrichtung reicht, schneiden
Sie den Faden so ab, dass er gerade bis zur Klinge reicht.
WARTUNG
Ihr DeWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen Betrieb mit
minimalem Wartungsaufwand konstruiert. Ein kontinuierlicher,
zufriedenstellender Betrieb hängt von der geeigneten Pflege
des Elektrowerkzeugs und seiner regelmäßiger Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr ernsthafter Verletzungen
zu reduzieren, muss vor jeder Einstellung und jedem
Abnehmen/Installieren von Zubehör das Werkzeug
ausgeschaltet und der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu Verletzungen führen.
1. Halten Sie die Lufteinlassschlitze 44 sauber, wie in
Abbildung T dargestellt, um eine Überhitzung zu vermeiden.
2. Der Trimmerfaden kann nach einer gewissen Zeit
austrocknen. Damit sich der Faden immer in einem guten
Zustand befindet, bewahren Sie Ersatzfäden in einem dicht
verschließbaren Kunststoffbeutel mit einem Esslöffel Wasser
darin auf.
3. Kunststoffteile können mit milder Seife und einem feuchten
Tuch gereinigt werden.
4. Der Fadenschneider an der Schutzvorrichtung kann mit
der Zeit stumpf werden. Es wird empfohlen, die Klinge
regelmäßig mit einer Feile nachzuschärfen.
Das Ladegerät und der Akku können nicht gewartet werden.
Schmierung
Ihr Elektrogerät benötigt keine zusätzliche Schmierung.
24
Deutsch
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft immer dann
Schmutz und Staub aus dem Hauptgehäuse, wenn
sich Schmutz sichtbar in und um die Lüftungsschlitze
ansammelt. Tragen Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen
Augenschutz und eine zugelassene Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals Lösungsmittel oder
andere scharfe Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese Chemikalien können
das in diesen Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser und einer milden
Seife befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie niemals
irgendein Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht von DeWALT
angeboten wird, nicht mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem Zubehör an
diesem Gerät gefährlich sein. Um das Verletzungsrisiko
zu mindern, sollte mit diesem Produkt nur von DeWALT
empfohlenes Zubehör verwendet werden.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen zu
geeignetem Zubehör.
Umweltschutz
Separate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden. Produkte und
Batterien enthalten Materialien, die zurückgewonnen
oder recycelt werden können, um den Bedarf an Rohstoffen zu
reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische Produkte und Batterien
gemäß den lokalen Bestimmungen. Weitere Informationen
erhalten Sie unter www.2helpU.com.
Akku
Dieser langlebige Akku muss aufgeladen werden, wenn die
Leistung nicht mehr für Arbeiten ausreicht, die bei voller Ladung
leicht durchgeführt werden konnten. Am Ende des technischen
Lebens ist der Akku umweltgerecht zu entsorgen:
• Entladen Sie den Akku vollständig und nehmen Sie ihn aus
dem Werkzeug.
• Lithium-Ionen-Zellen sind recycelbar. Geben Sie die
gebrauchten Akkus bei Ihrem Händler oder bei einer
kommunalen Recycling-Sammelstelle ab. Dort werden die
gesammelten Akkus recycelt oder ordnungsgemäß entsorgt.
25
Weight
English
STRING TRIMMER / BRUSH CUTTER
DCM581
Congratulations!
You have chosen a DeWALT tool. Years of experience, thorough
product development and innovation make DeWALT one of the
most reliable partners for professional power tool users.
Technical Data
Batteries & Chargers sold separately
Voltage
UK & Ireland
Type
Power output
RPM
Cutting Swath Size
Weight (without battery pack)
Brush cutter
Type
RPM
Cutting Swath Size
VDC
VDC
W
/min
mm
kg
DCM581
36V
36V
1
240
0-5100 / 0-5500
380
4.4
Tri-Blade Brush
Knife, Grass Cutting
Blade,
4T Grass Cutting
Blade
/min 0-5100 / 0-5500
mm
255
Chargers/Charge Times
(Minutes)
Batteries
Cat #
VDC
Ah
Weight
kg
DCB413
DCB497
DCB496
36
36
7.5
6.0
1.92
1.88
170
130
The vibration emission level given in this information sheet has
been measured in accordance with a standardised test given in
EN50636 and may be used to compare one tool with another. It
may be used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration emission level
represents the main applications of the tool. However if
the tool is used for different applications, with different
accessories or poorly maintained, the vibration emission
may differ. This may significantly increase the exposure
level over the total working period.
An estimation of the level of exposure to vibration should
also take into account the times when the tool is switched
off or when it is running but not actually doing the job.
This may significantly reduce the exposure level over the
total working period.
Identify additional safety measures to protect the operator
from the effects of vibration such as: maintain the tool
and the accessories, keep the hands warm, organisation
of work patterns.
NOTE: National regulation can restrict the use of the machine.
Noise values and vibration values (triax vector sum).
String trimmer mode according to EN50636-2-91:
dB(A)
LPA(emission sound pressure level)
dB(A)
LWA(sound power level)
K (uncertainty for the given sound level)
dB(A)
81
95
1.0
Machinery Directive
m/s2
m/s2
2.5
1.5
String Trimmer / Brush Cutter
DCM581
Vibration emission value ah =
Uncertainty K =
Noise values and vibration values (triax vector sum).
Brush cutter mode according to EN ISO 11806-1:
dB(A)
LPA(emission sound pressure level)
dB(A)
LWA(sound power level)
K (uncertainty for the given sound level)
dB(A)
Vibration emission value ah =
- Handle
- Auxiliary Handle
Uncertainty K =
26
m/s2
m/s2
m/s2
EC-Declaration of Conformity
81
95
1.0
<2.5
10.9
1.5
DeWALT declares that these products described under
Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, EN60335-1:2012 + A11:2014 EN50636-2-91:2014,
EN ISO 11806-1:2011.
2000/14/EC, Lawn Trimmer, L ≤ 50 cm, Annex VIII
DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg 310,
6802 ED Arnhem, The Netherlands
Notified Body ID No.: 0344
Level of accoustic power according to 2000/14/EC
(Article 12, Annex III, L ≤ 50 cm):
LPA (measured sound pressure level) 81 dB(A)
uncertainty (K) = 1.0 dB (A)
LWA (guaranteed sound power) 96 dB(A)
English
These products also comply with Directive 2014/30/EU and
2011/65/EU. For more information, please contact DeWALT at
the following address or refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the technical
file and makes this declaration on behalf of DeWALT.
Markus Rompel
Director Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
10.11.2016
WARNING: To reduce the risk of injury, read the
instruction manual.
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity for each
signal word. Please read the manual and pay attention to
these symbols.
DANGER: Indicates an imminently hazardous
situation which, if not avoided, will result in death or
serious injury.
WARNING: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not related to
personal injury which, if not avoided, may result in
property damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
SAFETY INSTRUCTIONS
•
•
•
WARNING: When using mains-powered appliances,
basic safety precautions, including the following, should
always be followed to reduce the risk of fire, electric shock,
personal injury and material damage.
WARNING: When using the machine the safety rules must
be followed. For your own safety and bystanders please
read these instructions before operating the machine.
Please keep the instructions safe for later use.
Read all of this manual carefully before operating the appliance.
The intended use is described in this manual. The use of any
accessory or attachment or the performance of any operation
with this appliance other than those recommended in this
instruction manual may present a risk of personal injury.
Retain this manual for future reference.
IMPORTANT
READ CAREFULLY BEFORE USE
KEEP FOR FUTURE REFERENCE
SAFE OPERATING PRACTICES
Training
a ) Read the instructions carefully. Be familiar with the
controls and the correct use of the machine.
b ) Never allow children or people unfamiliar with these
instructions to use the machine. Local regulations can
restrict the age of the operator.
c ) Keep in mind that the operator or user is responsible
for accidents or hazards occurring to other people or
their property.
Preparation
a ) Before use, always visually inspect the machine for
damaged, missing or misplaced guards or shields.
b ) Never operate the machine while people, especially
children, or pets are nearby.
Operation
a ) Wear eye protection and stout shoes at all times while
operating the machine.
b ) Avoid using the machine in bad weather conditions
especially when there is a risk of lightning.
c ) Use the machine only in daylight or good artificial light.
d ) Never operate the machine with damaged guards or
shields or without guards or shields in place.
e ) Switch on the motor only when the hands and feet are
away from the cutting means.
f ) Always disconnect the machine from the power
supply (i.e. remove the plug from the mains, remove the
disabling device or removable battery)
• whenever the machine is left unattended;
• before clearing a blockage;
• before checking, cleaning or working on the machine;
• after striking a foreign object;
• whenever the machine starts vibrating abnormally.
g ) Take care against injury to feet and hands from the
cutting means.
h ) Always ensure that the ventilation openings are kept clear
of debris.
i ) When using the brush cutter there is a risk of
kickback if it contacts a solid object (tree trunk,
branch, or rock). The unit will kick to the opposite
direction of the brush cutter blade's rotation.
j ) Remove any objects that may cause kickback, such as
branches and rocks.
k ) Check for loose fasteners and damaged parts, such as cracks in
the cutting attachment.
27
English
Maintenance and Storage
a ) Disconnect the machine from the power supply (i.e.
remove the plug from the mains, remove the disabling
device or removable battery) before carrying out
maintenance or cleaning work.
b ) Use only the manufacturer’s recommended replacement
parts and accessories.
c ) Inspect and maintain the machine regularly. Have
the machine repaired only by an authorized repairer.
d ) When not in use, store the machine out of the reach
of children.
e ) Use blade cover for metal blades during transport
and storage.
f ) Clean before storing, including the use of guards on
cutting attachments with metal blades.
ADDITIONAL SAFETY INSTRUCTIONS FOR
GRASS TRIMMERS / BRUSH CUTTERS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
28
WARNING: Cutting elements continue to rotate after the
motor is switched off.
Wear long trousers to protect your legs.
Before using the appliance, check that your cutting path is free
from sticks, stones, wire and any other obstacles.
Only use the appliance in the upright position, with the cutting
line near the ground. Never switch the appliance on in any
other position.
Move slowly when using the appliance. Be aware that freshly
cut grass is damp and slippery.
Do not work on steep slopes. Work across the face of slopes,
not up and down.
Never cross gravel paths or roads while the appliance
is running.
Never touch the cutting line while the appliance is running.
Do not put the appliance down until the cutting line has come
to a complete standstill.
Use only the appropriate type of cutting line. Never use metal
cutting line or fishing line.
Keep hands and feet away from the cutting line and blade at
all times, especially when switching on the motor.
Before using the appliance and after any impact, check for
signs of wear or damage and repair as necessary.
Take care against injury from any device fitted for trimming
the filament line length. After extending new cutter line always
return the machine to its normal operating position before
switching on.
Close supervision is necessary when the appliance is used
near children.
This appliance is not intended for use by young or infirm
persons without supervision.
This appliance is not to be used as a toy.
Use in a dry location only. Do not allow the appliance to
become wet.
Do not immerse the appliance in water.
•
•
•
•
•
Do not open the body casing. There are not user-serviceable
parts inside
Do not operate the appliance in explosive atmospheres, such
as in the presence of flammable liquids, gases or dust.
When the appliance is stored or transported in a vehicle
it should be placed in the boot or restrained to prevent
movement following sudden changes in speed or direction.
When not in use, the appliance should be stored in a dry, well
ventilated place out of reach of children.
Children should not have access to stored appliances.
Safety of Others
•
•
This appliance is not intended for use by persons (including
children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,
or lack of experience and knowledge, unless they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance
by a person responsible for their safety.
Children must be supervised to ensure that they do not play
with the appliance.
Residual Risks
To ensure you have good footing on slopes, do not overreach.
Keep your balance at all times. Always walk, do not run.
Additional residual risks may arise when using the tool which
may not be included in the enclosed safety warnings. These
risks can arise from misuse, prolonged use etc.
Even with the application of the relevant safety regulations and
the implementation of safety devices, certain residual risks can
not be avoided. These include:
• Injuries caused by touching any rotating/moving parts.
• Injuries caused when changing any parts, blades or
accessories.
• Injuries caused by prolonged use of a tool. When using any
tool for prolonged periods ensure you take regular breaks.
• Impairment of hearing.
• Health hazards caused by breathing dust developed when
using your tool (example: working with wood, especially oak,
beech and MDF.)
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one voltage only.
Always check that the battery pack voltage corresponds to the
voltage on the rating plate. Also make sure that the voltage of
your charger corresponds to that of your mains.
Your DeWALT charger is double insulated in
accordance with EN60335; therefore no earth wire
is required.
WARNING: 115 V units have to be operated via a fail-safe
isolating transformer with an earth screen between the
primary and secondary winding.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by a
specially prepared cord available through the DeWALT
service organisation.
English
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be made to the
earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good quality plugs.
Recommended fuse: 3 A.
Using an Extension Cable
An extension cord should not be used unless absolutely
necessary. Use an approved extension cable suitable for
the power input of your charger (see Technical Data). The
minimum conductor size is 1 mm2; the maximum length
is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable completely.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
Chargers
DeWALT chargers require no adjustment and are designed to be
as easy as possible to operate.
Important Safety Instructions for All
Battery Chargers
SAVE THESE INSTRUCTIONS: This manual contains important
safety and operating instructions for compatible battery
chargers (refer to Technical Data).
• Before using charger, read all instructions and cautionary
markings on charger, battery pack, and product using
battery pack.
WARNING: Shock hazard. Do not allow any liquid to get
inside charger. Electric shock may result.
WARNING: We recommend the use of a residual current
device with a residual current rating of 30mA or less.
CAUTION: Burn hazard. To reduce the risk of injury,
charge only DeWALT rechargeable batteries. Other types of
batteries may burst causing personal injury and damage.
CAUTION: Children should be supervised to ensure that
they do not play with the appliance.
NOTICE: Under certain conditions, with the charger
plugged into the power supply, the exposed charging
contacts inside the charger can be shorted by foreign
material. Foreign materials of a conductive nature such
as, but not limited to, steel wool, aluminum foil or any
buildup of metallic particles should be kept away from
charger cavities. Always unplug the charger from the
power supply when there is no battery pack in the cavity.
Unplug charger before attempting to clean
• DO NOT attempt to charge the battery pack with any
chargers other than the ones in this manual. The charger
and battery pack are specifically designed to work together.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
These chargers are not intended for any uses other than
charging DeWALT rechargeable batteries. Any other uses
may result in risk of fire, electric shock or electrocution.
Do not expose charger to rain or snow.
Pull by plug rather than cord when disconnecting
charger. This will reduce risk of damage to electric plug
and cord.
Make sure that cord is located so that it will not be
stepped on, tripped over, or otherwise subjected to
damage or stress.
Do not use an extension cord unless it is absolutely
necessary. Use of improper extension cord could result in risk
of fire,electric shock, or electrocution.
Do not place any object on top of charger or place
the charger on a soft surface that might block the
ventilation slots and result in excessive internal heat.
Place the charger in a position away from any heat source. The
charger is ventilated through slots in the top and the bottom
of the housing.
Do not operate charger with damaged cord or plug—
have them replaced immediately.
Do not operate charger if it has received a sharp blow,
been dropped, or otherwise damaged in any way. Take it
to an authorised service centre.
Do not disassemble charger; take it to an authorised
service centre when service or repair is required. Incorrect
reassembly may result in a risk of electric shock, electrocution
or fire.
In case of damaged power supply cord the supply cord must
be replaced immediately by the manufacturer, its service agent
or similar qualified person to prevent any hazard.
Disconnect the charger from the outlet before
attempting any cleaning. This will reduce the risk of
electric shock. Removing the battery pack will not reduce
this risk.
NEVER attempt to connect two chargers together.
The charger is designed to operate on standard
230V household electrical power. Do not attempt to
use it on any other voltage. This does not apply to the
vehicular charger.
Charging a Battery (Fig. B)
1. Plug the charger into an appropriate outlet before inserting
battery pack.
2. Insert the battery pack 14 into the charger, making sure the
battery pack is fully seated in the charger. The red (charging)
light will blink repeatedly indicating that the charging
process has started.
3. The completion of charge will be indicated by the red
light remaining ON continuously. The battery pack is fully
charged and may be used at this time or left in the charger.
To remove the battery pack from the charger, push the
battery release button 15 on the battery pack.
NOTE: To ensure maximum performance and life of lithium-ion
battery packs, charge the battery pack fully before first use.
29
English
Charger Operation
Refer to the indicators below for the charge status of the
battery pack.
Pack Charging
Pack Charged
Hot/Cold Pack Delay
Battery Packs
Important Safety Instructions for All
Battery Packs
When ordering replacement battery packs, be sure to include
catalog number and voltage.
The battery pack is not fully charged out of the carton. Before
using the battery pack and charger, read the safety instructions
below. Then follow charging procedures outlined.
Problem Pack or Charger
This charger is designed to detect certain problems that can
arise. Problems are indicated by the red light flashing at a fast
rate. If this occurs, remove and then reinsert the battery pack
into the charger. If the problem persists, try a different battery
pack to determine if the charger is working properly. If the new
pack charges correctly, then the original pack is defective and
should be returned to a service center or other collection site
for recycling. If the new battery pack elicits the same trouble
indication as the original, have the charger and the battery pack
tested at an authorized service center.
The compatible charger(s) will not charge a faulty battery pack.
The charger will indicate faulty battery by refusing to light or by
displaying problem pack or charger blink pattern.
NOTE: This could also mean a problem with a charger.
If the charger indicates a problem, take the charger and battery
pack to be tested at an authorised service centre.
Hot/Cold Pack Delay
When the charger detects a battery pack that is too hot or too
cold, it automatically starts a Hot/Cold Pack Delay, suspending
charging until the battery pack has reached an appropriate
temperature. The charger then automatically switches to the
pack charging mode. This feature ensures maximum battery
pack life.
A cold battery pack will charge at a slower rate than a warm
battery pack. The battery pack will charge at that slower rate
throughout the entire charging cycle and will not return to
maximum charge rate even if the battery pack warms.
Electronic Protection System
XR Li-Ion tools are designed with an Electronic Protection
System that will protect the battery pack against overloading,
overheating or deep discharge.
The tool will automatically turn off if the Electronic Protection
System engages. If this occurs, place the lithium-ion battery
pack on the charger until it is fully charged.
Charger Cleaning Instructions
WARNING: Shock hazard. Disconnect the charger
from the AC outlet before cleaning. Dirt and grease
may be removed from the exterior of the charger using a
cloth or soft non-metallic brush. Do not use water or any
cleaning solutions. Never let any liquid get inside the tool;
never immerse any part of the tool into a liquid.
READ ALL INSTRUCTIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
Do not charge or use battery in explosive atmospheres,
such as in the presence of flammable liquids, gases or
dust. Inserting or removing the battery from the charger may
ignite the dust or fumes.
Never force battery pack into charger. Do not modify
battery pack in any way to fit into a non-compatible
charger as battery pack may rupture causing serious
personal injury.
Charge the battery packs only in DeWALT chargers.
DO NOT splash or immerse in water or other liquids.
Do not store or use the tool and battery pack in
locations where the temperature may reach or exceed
40 ˚C (104 ˚F) (such as outside sheds or metal buildings
in summer).
Do not incinerate the battery pack even if it is severely
damaged or is completely worn out. The battery pack can
explode in a fire. Toxic fumes and materials are created when
lithium-ion battery packs are burned.
If battery contents come into contact with the skin,
immediately wash area with mild soap and water. If
battery liquid gets into the eye, rinse water over the open eye
for 15 minutes or until irritation ceases. If medical attention
is needed, the battery electrolyte is composed of a mixture of
liquid organic carbonates and lithium salts.
Contents of opened battery cells may cause respiratory
irritation. Provide fresh air. If symptoms persists, seek medical
attention.
WARNING: Burn hazard. Battery liquid may be flammable
if exposed to spark or flame.
WARNING: Never attempt to open the battery pack for
any reason. If battery pack case is cracked or damaged,
do not insert into charger. Do not crush, drop or damage
battery pack. Do not use a battery pack or charger that
has received a sharp blow, been dropped, run over or
damaged in any way (i.e., pierced with a nail, hit with
a hammer, stepped on). Electric shock or electrocution
may result. Damaged battery packs should be returned to
service centre for recycling.
WARNING: Fire hazard. Do not store or carry the
battery pack so that metal objects can contact
exposed battery terminals. For example, do not place
the battery pack in aprons, pockets, tool boxes, product kit
boxes, drawers, etc., with loose nails, screws, keys, etc.
CAUTION: When not in use, place tool on its side on
a stable surface where it will not cause a tripping
30
English
or falling hazard. Some tools with large battery packs
will stand upright on the battery pack but may be easily
knocked over.
Read instruction manual before use.
Transportation
WARNING: Fire hazard. Transporting batteries can
possibly cause fire if the battery terminals inadvertently
come in contact with conductive materials. When
transporting batteries, make sure that the battery
terminals are protected and well insulated from materials
that could contact them and cause a short circuit.
DeWALT batteries comply with all applicable shipping
regulations as prescribed by industry and legal standards which
include UN Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods; International Air Transport Association (IATA) Dangerous
Goods Regulations, International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations, and the European Agreement Concerning
The International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR).
Lithium-ion cells and batteries have been tested to section 38.3
of the UN Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods Manual of Tests and Criteria.
In most instances, shipping a DeWALT battery pack will be
excepted from being classified as a fully regulated Class 9
Hazardous Material. In general, only shipments containing a
lithium-ion battery with an energy rating greater than 100 Watt
Hours (Wh) will require being shipped as fully regulated Class 9.
All lithium-ion batteries have the Watt Hour rating marked on
the pack. Furthermore, due to regulation complexities, DeWALT
does not recommend air shipping lithium-ion battery packs
alone regardless of Watt Hour rating. Shipments of tools with
batteries (combo kits) can be air shipped as excepted if the Watt
Hour rating of the battery pack is no greater than 100 Whr.
Regardless of whether a shipment is considered excepted
or fully regulated, it is the shipper's responsibility to consult
the latest regulations for packaging, labeling/marking and
documentation requirements.
The information provided in this section of the manual is
provided in good faith and believed to be accurate at the time
the document was created. However, no warranty, expressed or
implied, is given. It is the buyer’s responsibility to ensure that its
activities comply with the applicable
Storage Recommendations
1. The best storage place is one that is cool and dry away
from direct sunlight and excess heat or cold. For optimum
battery performance and life, store battery packs at room
temperature when not in use.
2. For long storage, it is recommended to store a fully charged
battery pack in a cool, dry place out of the charger for
optimal results.
NOTE: Battery packs should not be stored completely
depleted of charge. The battery pack will need to be recharged
before use.
Labels on Charger and Battery Pack
In addition to the pictographs used in this manual, the labels
on the charger and the battery pack may show the following
pictographs:
See Technical Data for charging time.
Do not probe with conductive objects.
Do not charge damaged battery packs.
Do not expose to water.
Have defective cords replaced immediately.
Charge only between 4 ˚C and 40 ˚C.
Only for indoor use.
Discard the battery pack with due care for the
environment.
Charge DeWALT battery packs only with designated
DeWALT chargers. Charging battery packs other
than the designated DeWALT batteries with a
DeWALT charger may make them burst or lead to
other dangerous situations.
Do not incinerate the battery pack.
Battery Type
The DCM581 operates on a 36 volt battery pack.
These battery packs may be used: DCB496, DCB497. Refer to
Technical Data for more information.
Package Contents
The package contains:
1 String trimmer
1 Auxiliary handle
4 Auxiliary handle screws
1Strap
1Guard
4 Guard screws
1 Brush cutter blade
1 Brush cutter nut
1 Brush cutter clamp washer
1 Brush cutter drive washer
5 Cotter pins
1 Nut wrench
1 Rod, lock
31
English
Date Code Position (Fig. U)
1 Blade cover
1 Instruction manual
• Check for damage to the tool, parts or accessories which may
have occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand this manual
prior to operation.
The date code 45 , which also includes the year of manufacture,
is printed into the housing.
Example:
2016 XX XX
Year of Manufacture
Markings on Tool
Description (Fig. A)
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
Wear ear protection.
Wear eye protection.
Do not expose the tool to rain or high humidity
or leave outdoors while it is raining.
Switch the tool off. Before performing any
maintenance on the tool, remove the battery
from the tool.
Wear head protection.
Wear slip-resistant footwear.
Wear slip-resistant gloves.
Keep people and animals at least 6 m away
from the work area.
Do not use circular metal blades.
Beware of thrown objects.
Beware of blade thrust.
Keep bystanders away.
Directive 2000/14/EC guaranteed
sound power.
WARNING: Never modify the power tool or any part of it.
Damage or personal injury could result.
1 Variable speed trigger
2 Lock-off lever
3 Lock-off tab
4 Handle
5 Speed control switch
6 Auxiliary handle
7 Motor housing
8 Trimmer pole
9 Strap mount
10 Strap
11 Guard
12 Spool housing
13 Battery housing
14 Battery pack
15 Battery release button
16 Brush cutter blade
17 Nut wrench
18 Blade cover
Intended Use
Your string trimmer / brush cutter has been designed for
professional trimming applications.
DO NOT use under wet conditions or in the presence of
flammable liquids or gases.
DO NOT let children come into contact with the tool.
Supervision is required when inexperienced operators use
this tool.
• Young children and the infirm. This appliance is not
intended for use by young children or infirm persons
without supervision.
• This product is not intended for use by persons (including
children) suffering from diminished physical, sensory or
mental abilities; lack of experience, knowledge or skills
unless they are supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with this product.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect battery pack
before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.
WARNING: Use only DeWALT battery packs and chargers.
32
English
Inserting and Removing the Battery Pack
from the Tool (Fig. C–E)
NOTE: Make sure your battery pack 14 is fully charged.
To Install the Battery Pack into the Tool
1. Align the battery pack 14 with the rails inside the tool
(Fig. C).
2. Slide it into the tool until the battery pack is firmly seated
and ensure that you hear the lock snap into place.
To Remove the Battery Pack from the Tool
1. Press the release button 15 and firmly pull the battery pack
out of the tool handle (Fig. D).
2. Insert battery pack into the charger as described in the
charger section of this manual.
Fuel Gauge Battery Packs (Fig. E)
Some DeWALT battery packs include a fuel gauge which
consists of three green LED lights that indicate the level of
charge remaining in the battery pack.
To actuate the fuel gauge, press and hold the fuel gauge button
19 . A combination of the three green LED lights will illuminate
designating the level of charge left. When the level of charge
in the battery is below the usable limit, the fuel gauge will not
illuminate and the battery will need to be recharged.
NOTE: The fuel gauge is only an indication of the charge left on
the battery pack. It does not indicate tool functionality and is
subject to variation based on product components, temperature
and end-user application.
Assembly
Removing spool housing (Fig. A, F, G)
1. Insert a screwdriver through the hole 21 in the string
trimmer drive washer (small) 20 and into the hole 22 in
the motor housing 7 as shown in figure F.
2. Turn the spool housing 12 clockwise as shown in figure G.
3. Remove the spool housing and the drive washer from
the trimmer.
Attaching guard (Fig. A, H, I)
WARNING: Never operate appliance without guard firmly
in place. Damage or personal injury could result.
1. Remove the spool housing 12 as described in the
Removing the spool housing section.
2. To attached the guard, slide the tab 23 of the guard under
the lip 24 of the motor housing 7 , then lower the back of
the guard into place as shown in figure H.
3. Replace and securely tighten the 4 guard screws 25 with
the wrench 17 as shown in figure I.
4. Replace the spool housing as described in the Attaching
Spool Housing section below.
Attaching spool housing (Fig A, I, J)
1. Slide the string trimmer drive washer (small) 20 down over
the the bolt 26 protruding from the trimmer so that its hole
21 lines up with the hole 22 in the motor housing 7 .
2. Rotate the washer and motor housing until their holes line
up with the notch 27 in the guard 11 .
3. Insert a screwdriver through the three holes, thread the
spool housing counterclockwise, and securely tighten onto
the bolt.
Attaching blade (Fig. A, K)
WARNING: Risk of injury. Brush cutter blade has sharp
edges. Wear gloves when handling blade.
1. Remove the spool housing 12 and the string trimmer drive
washer (small) 20 as described in the Removing the spool
housing section.
2. Slide the brush cutter drive washer (large) 28 down over
the the bolt 26 protruding from the trimmer so that its hole
29 lines up with the hole 22 in the motor housing 7 .
3. Slide the brush cutter blade 16 on top of drive washer
so that the inner, non-cutting edge 30 lines up with the
hole of the drive washer. This will allow for easier and safer
removal of the blade later.
4. Slide the brush cutter clamp washer 31 on top of the blade
so that the wider side is flat against the blade.
5. Screw the brush cutter nut 32 onto the bolt with the
wrench 17 . Ensure the nut is securely tightened.
6. Slide the cotter pin 33 fully through the hole in the bolt.
Attaching auxiliary handle (Fig. A, L)
1. Place the auxiliary handle 6 onto the top of the trimmer
pole 8 above the label placed in the middle fo the pole.
2. Slide the bracket 34 of the auxiliary handle into the bottom
of the handle.
3. Thread the handle bolts 35 through the bracket and into
the handle.
4. Tighten the handle bolts with the wrench 17 . Ensure the
handle is securely attached.
If adjustment is necessary, loosen the handle bolts and slide the
auxiliary handle up or down the trimmer pole. Then, retighten
the bolts.
Replacing guard (Fig. I, M)
1. Remove the spool housing 12 as described in the
Removing the spool housing section.
2. Remove the 4 guard screws 25 shown in figure I.
3. Lift the guard off at an angle as shown in figure M.
4. Install the new guard as described in the Attaching
guard section.
Attaching strap (Fig. A)
Hook the strap 10 to the strap mount 9 and place strap on
one shoulder for extra support while using the trimmer or
brush cutter.
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety instructions and
applicable regulations.
33
English
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect battery pack
before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.
Proper Hand Position (Fig. A, O)
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury,
ALWAYS use proper hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, ALWAYS hold securely in anticipation of a
sudden reaction.
Proper hand position requires one hand on the handle 4 , with
the other hand on the auxiliary handle 6 .
Switching On (Fig. A)
To turn the appliance on, push the lock off tab 3 forward,
squeeze the lock-off lever 2 , and then squeeze the variable
speed trigger 1 .
To turn the appliance off, release the variable speed trigger, the
lock-off lever, and tab.
Speed Control Switch (Fig. A)
This string trimmer gives you the choice to operate at a
more efficient speed to extend the runtime for larger jobs, or
accelerate the trimmer speed for high-performance cutting.
To extend runtime, push the speed control switch 5 forward
toward the auxiliary handle 6 into the "LO" position. This mode
is best for larger projects that require more time to complete.
To accelerate the trimmer, pull the speed control switch back
toward the battery housing 13 into the "HI" position. This mode
is best to cut through heavier growth and for applications that
need higher RPM.
NOTE: When in "HI" mode, runtime will be decreased as
compared to when trimmer is in "LO" mode.
Trimming / Brush cutting (Fig. A, N, O)
With the trimmer on, angle it and swing side to side as shown
in figure N.
Maintain a minimum distance of 610 mm between the guard
and your feet as shown in figure O.
WARNING: Keep the rotating string roughly parallel with
the ground (tilted no more than 30 degrees). This trimmer is
not an edger. DO NOT TILT the trimmer so that the string or
brush cutter blade 16 is spinning near a right angle to the
ground. Flying debris can cause serious injury.
Bump Feed Trimmer Line Feed
WARNING: To avoid personal injury, never bump the
unit when the brush cutter assembly is attached to the
motor housing.
Your trimmer uses 2.032 mm diameter nylon line. Cutting line
will wear faster and require more feeding if the cutting is done
along sidewalks or other abrasive surfaces or heavier weeds are
being cut.
34
As you use the trimmer, the string will get shorter due to wear.
Gently bump the trimmer on the ground while running at
normal speed and the line will feed.
NOTE: Extending nylon line beyond the 330 mm swath will
negatively affect performance, runtime, and the life of the
trimmer due to potential of damaging motor. Doing so may
void the warranty.
Helpful Cutting Tips
• Use the tip of the string to do the cutting; do not force string
head into uncut grass.
• Wire and picket fences cause extra string wear, even
breakage. Stone and brick walls, curbs, and wood may wear
string rapidly.
• Do not allow spool cap to drag on ground or other surfaces.
• In long growth, cut from the top down and do not exceed
304.8 mm high.
• Keep trimmer tilted toward the area being cut; this is the
best cutting area.
• The trimmer cuts when passing the unit from the left to
right. This will avoid throwing debris at the operator.
• Avoid trees and shrubs. Tree bark, wood moldings, siding, and
fence posts can easily be damaged by the string.
Replacement Accessories
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury,
turn appliance off and remove battery before making
any adjustments or removing/installing attachments
or accessories.
WARNING: The use of any accessory not recommended by
DeWALT for use with this appliance could be hazardous.
WARNING: Do not use any blades, or any accessory or
attachment other than those recommended by DeWALT
on this trimmer. Serious injury or product damage
may result.
Use DeWALT replacement line Model No. DT20650 (2 mm),
DT20651 (2 mm), DT20652 (2.5 mm).
• For optimal performance, use Dewalt DT20650/51. DeWALT
DT20652 can also be use but may degrade runtime of the
trimmer. Using any other line with the trimmer can degrade
performance and/or cause damage to the trimmer.
Use DeWALT replacement blades Model No. DT20653
255 mm (Tri-Blade Brush Knife), DT20655 (230 mm 4T Grass
Cutting Blade).
Replacing the Cutting Line (Fig. P–S)
CAUTION: To avoid appliance damage, if the cutting line
protrudes beyond the trimming blade, cut it off so that it
just reaches the blade.
1. Remove battery.
2. Turn spool 36 clockwise to unlock as shown in figure P. The
white nub 37 inside the spool will rotate away from the
spool window 38 to indicate it is unlocked.
3. Pull the spool straight out to remove.
4. Remove any dirt and grass from the spool and housing.
English
5. First, wind new line in the channel of the spool closest to
the holding slots 39 as shown in figure Q.
6. Place the end of the cutting line 40 into the retaining
hole 41 .
7. Wind the cutting line onto the spool in the direction of the
arrow on the bottom of the spool.
8. When the wound cutting line reaches the beginning of the
holding slots, cut the line approximately 106 mm.
9. Push the line in the holding slots on one side of the spool to
hold the first line while you wind the second line.
10. Repeat the above procedure for the second cutting line on
the lower section of the spool.
CAUTION: Before you begin trimming, only use the
appropriate type of cutting line. Ensure that cutting line is
present in both sections of the spool as shown in Figure R.
11. Once both lines are wrapped around the spool 36 , place
your thumb and finger on the holding slots to further secure
the string and feed the end of each line through the two
holes 43 on either side of the head in the spool housing
12 as shown in figure S.
12. Line up the white nubs 37 inside the spool housing with
the recesses 42 of the spool. Align the holding slots 39 with the two holes 43 as close as possible.
13. Push the spool into the spool housing and turn
counterclockwise to lock the spool in place. Ensure the
white nub 37 appears in the spool window 38 . Make sure
the line doesn't unravel and wrap around the shaft below
the spool.
14. Pull both ends of the cutting line to release them from the
holding slots. If the line extends past the cutting blade on the
guard cut the line so it just reaches the blade.
MAINTENANCE
Your DeWALT power tool has been designed to operate
over a long period of time with a minimum of maintenance.
Continuous satisfactory operation depends upon proper tool
care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect battery pack
before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.
1. Keep the air intake slots 44 , shown in figure T, clean to
avoid overheating.
2. Your trimmer line can dry out over time. To keep your line in
top condition, store spare line in a plastic, sealable bag with
a tablespoon of water.
3. Plastic parts may be cleaned by using a mild soap and a
damp rag.
4. The line cutter on the edge of the guard can dull over time.
It is recommended you periodically touch-up the sharpness
of the blade with a file.
The charger and battery pack are not serviceable.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of the main housing
with dry air as often as dirt is seen collecting in and around
the air vents. Wear approved eye protection and approved
dust mask when performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals
for cleaning the non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials used in these parts.
Use a cloth dampened only with water and mild soap.
Never let any liquid get inside the tool; never immerse any
part of the tool into a liquid.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other than those offered
by DeWALT, have not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could be hazardous.
To reduce the risk of injury, only DeWALT recommended
accessories should be used with this product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. Products and batteries marked
with this symbol must not be disposed of with normal
household waste.
Products and batteries contain materials that can
be recovered or recycled reducing the demand for raw
materials. Please recycle electrical products and batteries
according to local provisions. Further information is available at
www.2helpU.com.
Rechargeable Battery Pack
This long life battery pack must be recharged when it fails
to produce sufficient power on jobs which were easily done
before. At the end of its technical life, discard it with due care for
our environment:
• Run the battery pack down completely, then remove it from
the tool.
• Li-Ion cells are recyclable. Take them to your dealer or a
local recycling station. The collected battery packs will be
recycled or disposed of properly.
35
Peso
Español
CORTABORDES / DESBROZADORA
DCM581
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DeWALT. Años de experiencia,
innovación y un exhaustivo desarrollo de productos hacen que
DeWALT sea una de las empresas más fiables para los usuarios
de herramientas eléctricas profesionales.
Datos técnicos
Baterías y cargadores vendidos por separado
Voltaje
Tipo
Potencia de salida
RPM
W
/min
DCM581
36V
1
240
0-5100 / 0-5500
Tamaño del hilo de corte
Peso (sin paquete de batería)
mm
kg
380
4,4
/min
mm
Cuchillo de
tres hojas para
desbrozar, hoja
para cortar
césped,
Hoja para
cortar césped 4T
0-5100 / 0-5500
255
VDC
Desbrozadora
Type
RPM
Tamaño del hilo de corte
Valores de ruido y valores de vibración (suma vectores triaxiales)
Modo cortadora de hilo de acuerdo con EN50636-2-91:
dB(A)
LPA(nivel de presión sonora de emisión)
dB(A)
LWA(nivel de potencia sonora)
K (incertidumbre para el nivel de sonido dado) dB(A)
Valor de la emisión de vibración ah =
Incertidumbre K =
m/s2
m/s2
Valores de ruido y valores de vibración (suma vectores triaxiales)
Modo desbrozadora de acuerdo con EN ISO 11806-1:
dB(A)
LPA(nivel de presión sonora de emisión)
dB(A)
LWA(nivel de potencia sonora)
K (incertidumbre para el nivel de sonido dado) dB(A)
Valor de la emisión de vibración ah =
- Empuñadura
- Empuñadura auxiliar
Incertidumbre K =
36
m/s2
m/s2
m/s2
81
95
1,0
Tiempo Cargadores/
Carga (Minutos)
Pilas
Cat #
VDC
Ah
Peso
kg
DCB413
DCB497
DCB496
36
36
7,5
6,0
1,92
1,88
170
130
El nivel de emisión de vibración que figura en esta hoja de
información se ha medido de conformidad con una prueba
normalizada proporcionada en la EN50636 y puede utilizarse
para comparar una herramienta con otra. Puede usarse para una
evaluación preliminar de exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión de vibración
declarado representa las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se utiliza la herramienta
para distintas aplicaciones, con accesorios diferentes o
mal mantenidos, la emisión de vibración puede variar.
Esto puede aumentar considerablemente el nivel de
exposición durante el período total de trabajo.
Una valoración del nivel de exposición a la vibración
debería tener en cuenta también las veces en que
la herramienta está apagada o cuando está en
funcionamiento pero no realizando ningún trabajo. Esto
puede reducir considerablemente el nivel de exposición
durante el periodo total de trabajo.
Identifique medidas de seguridad adicionales para
proteger al operador de los efectos de la vibración tales
como: ocuparse del mantenimiento de la herramienta y
los accesorios, mantener las manos calientes y organizar
los patrones de trabajo.
NOTA: Las leyes locales pueden restringir el uso de la máquina.
Declaración de Conformidad CE
Directriz de la Maquinaria
2,5
1,5
Cortabordes / Desbrozadora
DCM581
81
95
1,0
<2,5
10,9
1,5
DeWALT declara que los productos descritos bajo Datos
Técnicos son conformes a las normas:
2006/42/CE, EN60335-1:2012 + A11:2014 EN50636-2-91:2014,
EN ISO 11806-1:2011.
2000/14/EC, Cortadoras de césped, L ≤ 50 cm, Anexo VIII
DEKRA Certificación B.V., Utrechtseweg 310,
6802 ED Arnhem, Los Países Bajos
N. ° de ID de organismo notificado: 0344
Nivel de potencia acústica, conforme a 2000/14/EC
(Artículo 12, Anexo III, L ≤ 50 cm):
Español
LPA (presión acústica medida) 81 dB (A)
incertidumbre (K) = 1,0 dB (A)
LWA (potencia acústica garantizada) 96 dB (A)
Estos productos también son conformes con las Directivas
2014/30/UE y 2011/65/UE. Si desea más información,
póngase en contacto con DeWALT en la dirección indicada a
continuación o bien consulte la parte posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación del archivo
técnico y realiza esta declaración en representación de DeWALT.
Markus Rompel
Director de Ingeniería
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
10.11.2016
ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones, lea el
manual de instrucciones.
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de gravedad de las
señales. Lea el manual y preste atención a estos símbolos.
PELIGRO: indica una situación de peligro inminente, que
si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.
ADVERTENCIA: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, podría provocar la muerte o
lesiones graves.
ATENCIÓN: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, puede provocar lesiones leves
o moderadas.
AVISO: Indica una práctica no relacionada con
las lesiones personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
•
•
ADVERTENCIA: Al utilizar aparatos con alimentación de
red, se deben seguir precauciones de seguridad básicas,
incluidas las siguientes, para disminuir los riesgos de
incendio, descarga eléctrica, lesión y daños materiales.
ADVERTENCIA: Cuando se utiliza la máquina, se deben
cumplir las normas de seguridad. Por su propia seguridad
y la de las personas que estén cerca, lea estas instrucciones
antes de utilizar la máquina. Guarde estas instrucciones
de forma segura para usos futuros.
Lea atentamente este manual en su totalidad antes de utilizar
el aparato.
En este manual se describe el uso previsto. El uso de accesorios
o acoplamientos o la realización de cualquier operación con
este aparato que sean distintos de los recomendados en este
manual de instrucciones pueden dar lugar a lesiones.
•
Guarde este manual para consultas posteriores.
IMPORTANTE:
LEER ATENTAMENTE ANTES DE USAR
GUARDAR PARA TENER COMO REFERENCIA FUTURA
PRÁCTICAS DE FUNCIONAMIENTO SEGURO
Capacitación
a ) Lea las instrucciones con atención. Familiarícese con
los controles y el uso correcto de la máquina.
b ) Nunca permita que niños o personas poco
familiarizadas con estas instrucciones utilicen
la máquina. En las reglamentaciones locales puede
restringirse la edad del operador.
c ) Tenga en cuenta que el operador o usuario son
responsables de los accidentes o peligros que
experimenten otras personas o sus bienes.
Preparación
a ) Antes de usar, siempre revise visualmente la máquina en
busca de protectores o pantallas dañados, faltantes o mal
colocados.
b ) Nunca opere la máquina con personas, en especial niños,
o mascotas cerca.
Funcionamiento
a ) Utilice protección ocular y calzado resistente en todo
momento mientras opera la máquina.
b ) Evite usar la máquina en condiciones climáticas adversas,
en especial cuando haya riesgo de relámpagos.
c ) Utilice la máquina únicamente durante el día o con buena
iluminación artificial.
d ) Nunca opere la máquina con los protectores o pantallas
dañados o sin dichos elementos colocados en su lugar.
e ) Encienda el motor únicamente cuando sus manos y pies
se encuentren lejos de los medios de corte.
f ) Siempre desconecte la máquina de la fuente de
alimentación (es decir, extraiga el enchufe de la
red eléctrica, retire el dispositivo de desactivación o
batería extraíble):
• toda vez que la máquina quede desatendida;
• antes de limpiar un bloqueo;
• antes de revisar, limpiar la máquina o trabajar en ella;
• luego de golpear un objeto extraño;
• toda vez que la máquina comience a vibrar de
forma anormal.
g ) Tome precauciones contra lesiones en los pies y manos
derivadas de los medios de corte.
h ) Siempre asegúrese de que las aberturas de ventilación se
mantengan libres de residuos.
i ) Al usar la desbrozadora existe el riesgo de
contragolpe si esta entra en contacto con un objeto
sólido (tronco de árbol, rama o piedra). La unidad
dará un contragolpe en el sentido opuesto de la dirección
de rotación de la hoja de la desbrozadora.
37
Español
j ) Elimine cualquier objeto que pueda causar contragolpes,
como por ejemplo, ramas o piedras.
k ) Compruebe que no haya sujeciones flojas ni piezas
dañadas, como por ejemplo rajaduras en el accesorio de
corte.
Mantenimiento y almacenamiento
a ) Desconecte la máquina de la fuente de alimentación
(es decir, extraiga el enchufe de la red eléctrica, retire el
dispositivo de desactivación o batería extraíble) antes de
llevar a cabo trabajos de mantenimiento o limpieza.
b ) Utilice únicamente las piezas de repuesto y los accesorios
recomendados por el fabricante.
c ) Revise y mantenga la máquina con regularidad.
Solicite la reparación de la máquina únicamente por un
técnico autorizado.
d ) Cuando no esté en uso, almacene la máquina fuera del
alcance de los niños.
e ) Utilice una cubierta de la hoja de metal durante el
transporte y almacenamiento.
f ) Limpie antes de guardarlo, incluyendo el uso
de protectores en los accesorios de corte con
cuchillas metálicas.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
ADICIONALES PARA CORTABORDES /
DESBROZADORAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
38
ADVERTENCIA: Los elementos de corte continúan
girando luego de que se apaga el motor.
Use pantalones largos para proteger las piernas.
Antes de usar el aparato, corrobore que el camino donde
vaya a cortar esté libre de palos, piedras, alambre y
otros obstáculos.
Solo use el aparato en posición vertical, con la línea de corte
cerca del suelo. No encienda el aparato en otra posición.
Muévase lentamente al usar el aparato. Tenga en cuenta que
el pasto recién cortado es húmedo y resbaladizo.
No trabaje en pendientes empinadas. Trabaje
transversalmente en la superficie de las pendientes, no en
forma ascendente o descendente.
No cruce caminos de gravilla o calles mientras el aparato
esté funcionando.
No toque la línea de corte mientras el aparato
esté funcionando.
No coloque el aparato en el suelo hasta que la línea de corte se
haya detenido por completo.
Use solo el tipo apropiado de línea de corte. No use una línea
de corte de metal ni una línea de pesca.
Mantenga las manos y los pies alejados de la línea de corte
y de la hoja en todo momento, especialmente al encender
el motor.
Antes de usar el aparato y luego de un impacto, corrobore
que no haya señales de deterioro o daños, y repárelos de
ser necesario.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Cuídese de las lesiones provocadas por todo dispositivo usado
para acortar la longitud de la línea de filamento. Luego de
extender una nueva línea de corte, siempre debe colocar la
máquina en su posición de funcionamiento normal antes
de encenderla.
Se requiere supervisión estricta cuando el aparato se usa cerca
de niños.
Este aparato no está destinado al uso por parte de niños
pequeños o personas discapacitadas sin supervisión.
Este aparato no debe utilizarse como un juguete.
Utilícelo únicamente en ubicaciones secas. No permita que el
aparato se moje.
No sumerja el aparato en agua.
No abra la carcasa del cuerpo. Este aparato no incluye piezas
que puedan ser reparadas por el usuario en su interior.
No haga funcionar el aparato en atmósferas explosivas, como
ambientes donde haya polvo, gases o líquidos inflamables.
Cuando el aparato se almacena o transporta en un vehículo,
debe colocarse en el maletero o sujetarse para prevenir el
movimiento después de cambios repentinos en la velocidad o
la dirección.
Cuando no se utiliza, el aparato debe almacenarse en un lugar
seco y bien ventilado, fuera del alcance de los niños.
Los niños no deben tener acceso a los aparatos almacenados.
La seguridad de los demás
•
•
Este aparato no se destina al uso por parte de personas
(incluyendo los niños) con capacidades físicas, sensoriales
o mentales reducidas, o que carezcan de experiencia o del
conocimiento necesario, a menos que estén supervisadas o
reciban las instrucciones relativas al uso del aparato por una
persona encargada de su seguridad.
Los niños deberán permanecer vigilados para garantizar que
no jueguen con el aparato.
Riesgos residuales.
Para asegurarse de tener un buen equilibro en las pendientes,
no se extienda demasiado. Mantenga el equilibrio
constantemente. Camine siempre, nunca corra.
Pueden surgir riesgos residuales adicionales al usar una
herramienta que puede no estar incluida en las advertencias de
seguridad que se adjuntan. Estos riesgos pueden surgir del uso
indebido, el uso prolongado, etc.
Incluso con la aplicación de las regulaciones de seguridad
pertinentes y la implementación de dispositivos de seguridad,
existen determinados riesgos residuales que no pueden evitarse.
Esto incluye:
• Lesiones causadas por el contacto con las piezas
giratorias móviles.
• Lesiones causadas al cambiar piezas, hojas o accesorios.
• Lesiones causadas por el uso prolongado de una herramienta.
Al utilizar una herramienta por períodos prolongados,
asegúrese de tomar descansos regulares.
• Deterioro auditivo.
Español
•
Riesgos a la salud causados por respirar el polvo desarrollado
al usar su herramienta (ejemplo: trabajos con madera,
especialmente roble, haya y aglomerado de densidad media).
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está diseñado para un solo voltaje.
Compruebe siempre que el voltaje de la batería coincida con
el voltaje que figura en la placa de especificaciones. Asegúrese
también de que el voltaje del cargador coincida con el de la
red eléctrica.
Su cargador DeWALT tiene doble aislamiento
conforme a la norma EN60335, por lo que no se
requiere conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe reemplazarse por
un cable especialmente preparado disponible a través de la
organización de servicios de DeWALT.
•
•
•
•
Uso de un alargador
No debe utilizarse un alargador a menos que sea absolutamente
necesario. Use un alargador adecuado a la potencia del cargador
(consulte los Datos técnicos). El tamaño mínimo del conductor
es 1 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
GUARDE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES
Cargadores
•
•
•
Los cargadores DeWALT no necesitan ningún ajuste y están
diseñados para ofrecer el funcionamiento más fácil al usuario.
Instrucciones de seguridad importantes
para todos los cargadores de batería
SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES: Este manual contiene
instrucciones importantes de seguridad y funcionamiento
para los cargadores de batería compatibles (Consultar Datos
Técnicos).
• Antes de utilizar el cargador, lea todas las instrucciones y
advertencias del cargador, del paquete de baterías y del
producto que utiliza el paquete de baterías.
ADVERTENCIA: Peligro de electrocuciones. No permita
que ningún líquido penetre en el cargador. Podrá
conllevar electrocuciones.
ADVERTENCIA: Recomendamos el uso de un dispositivo
de corriente residual con corrientes residuales de 30mA
o menos.
ATENCIÓN: Peligro de quemaduras. Para reducir el riesgo
de daños, cargue sólo las baterías recargables de DeWALT.
Otros tipos de baterías podrán provocar daños materiales
y daños personales.
ATENCIÓN: Los niños deberán permanecer vigilados para
garantizar que no jueguen con el aparato.
AVISO: En determinadas condiciones, estando el cargador
enchufado a la alimentación eléctrica, los contactos de
carga interiores del cargador pueden ser cortocicuitados
por materiales extraños. Los materiales conductores
extraños como, a título enunciativo pero no limitativo,
lana de acero, papel de aluminio o cualquier acumulación
•
•
•
•
•
•
•
de partículas metálicas deben mantenerse alejados
de las cavidades del cargador. Desconecte siempre el
cargador de la red cuando no haya ningún paquete de
baterías en la cavidad. Desconecte el cargador antes de
intentar limpiarlo.
NO intente cargar el paquete de baterías con otros
cargadores distintos a los indicados en el presente
manual. El cargador y el paquete de baterías han sido
específicamente diseñados para funcionar juntos.
Estos cargadores no han sido diseñados para fines
distintos a la recarga de las baterías recargables de
DeWALT. Cualquier otro uso provocará un riesgo de incendio,
electrocución o choques.
No exponga el cargador a la lluvia o a la nieve.
Tire del enchufe en lugar del cable al desconectar el
cargador. De este modo, reducirá el riesgo de daños a la
toma y al cable eléctrico.
Compruebe que el cable se encuentra ubicado de modo
que no pueda pisarlo, atascarlo o sujeto a cualquier otro
daño o tensión.
No utilice cables de extensión a menos que sea
estrictamente necesario. El uso de un cable de extensión
inadecuado podrá provocar riesgos de incendios,
electrocuciones o choques.
No coloque ningún objeto en la parte superior del
cargador ni lo coloque en una superficie blanda que
pueda bloquear las ranuras de ventilación y dar lugar a
un calentamiento interno excesivo. Coloque el cargador
en una posición lejos de cualquier fuente de calor. El cargador
se ventila mediante las ranuras ubicadas en la parte superior e
inferior de la carcasa.
No opere el cargador con un cable o enchufe dañado—
haga que se lo reparen de inmediato.
No opere el cargador si ha recibido un gran golpe, si
se ha caído o si se ha dañado de cualquier otro modo.
Llévelo a un centro de servicio autorizado.
No desmonte el cargador, llévelo a un centro de servicio
autorizado cuando necesite repararlo. Un ensamblaje
inadecuado podrá provocar riesgos de electrocución, choques
o incendios.
Si el cable de suministro está dañado, deberá sustituirlo de
inmediato por otro del fabricante, su agente de servicio o una
personal cualificada similar para evitar todo tipo de peligro.
Desconecte el cargador del enchufe antes de intentar
limpiarlo. Esto reducirá el riesgo de electrocución. La
retirada del paquete de baterías no reducirá este riesgo.
NO intente nunca conectar 2 cargadores juntos.
El cargador ha sido diseñado para funcionar con la
red eléctrica normal de 230 V. No intente utilizarlo
con cualquier otro voltaje. Esto no se aplica al cargador
de vehículos.
Cargar la batería (Fig. B)
1. Conecte el cargador a la toma adecuada antes de introducir
el paquete de baterías.
39
Español
2. Introduzca el paquete de baterías 14 en el cargador,
comprobando que quede bien colocado en el cargador. La
luz roja (carga) parpadeará continuamente, indicando que
se ha iniciado el proceso de carga.
3. Se indicará que la carga ha terminado porque la luz roja
permanecerá encendida de manera continua. La batería está
totalmente cargada y puede usarla o dejarla en el cargador.
Para sacar el paquete de baterías del cargador, mantenga
pulsado el botón de liberación de la batería 15 del paquete
de baterías.
NOTA: Para garantizar el máximo rendimiento y la máxima
duración de sus baterías de iones de litio, cárguelas
completamente antes de utilizarlas.
Sistema de protección electrónica
Las herramientas XR de iones de litio han sido diseñadas con un
sistema de protección electrónica que protege la batería contra
la sobrecarga, el recalentamiento o las grandes descargas.
La herramienta se apagará automáticamente si se activa el
sistema de protección electrónica. Si esto ocurre, coloque la
batería de iones de litio en el cargador y déjela hasta que se
recargue totalmente.
Instrucciones para la limpieza del cargador
ADVERTENCIA: Peligro de descarga. Desconecte el
cargador de la toma de CA antes de la limpieza. La
grasa y la suciedad externas pueden eliminarse utilizando
un paño o un cepillo no metálico suave. No use agua ni
otros productos limpiadores. Nunca permita que entre
ningún líquido en la herramienta ni sumerja ninguna
parte de la misma en ningún líquido.
Funcionamiento del cargador
Consulte los indicadores de abajo para conocer el estado de
carga de la batería.
Carga de la batería
Baterías
Batería cargada
Instrucciones de seguridad importantes
para todas las baterías
Retardo por batería fría / caliente
Problema en la batería o el cargador
Este cargador ha sido diseñado para detectar algunos
problemas que pueden surgir. Los problemas se señalan
mediante una luz roja que parpadea velozmente. Si esto ocurre,
extraiga y vuelva a insertar el paquete de baterías en el cargador.
Si el problema persiste, inténtelo con otro paquete de baterías
para determinar si el cargador funciona correctamente. Si el
nuevo paquete se carga correctamente, entonces el paquete
original es defectuoso y debe devolverlo a un centro de servicio
o a otro sitio de recogida para su reciclaje. Si el nuevo paquete
de baterías causa la misma indicación de error que el original,
haga revisar el cargador y el paquete de baterías por un centro
de servicio autorizado.
Los cargadores compatibles no cargan las baterías defectuosas.
El cargador indicará la batería defectuosa no encendiéndola o
mostrando el problema de la batería o del cargador mediante
un parpadeo.
NOTA: Esto también podría significar un problema con el
cargador.
Si el cargador indica un problema, lleve el cargador y la batería a
un centro de reparación autorizado para que los prueben.
Retardo por batería fría / caliente
Cuando el cargador detecta una batería demasiado fría o
caliente, automáticamente inicia un retardo de batería fría
/ caliente, suspendiendo la carga hasta que la batería haya
alcanzado la temperatura adecuada. El cargador cambiará
automáticamente al modo de carga de batería. Esta
característica le asegura el máximo de vida útil a la batería.
Una batería fría se carga a velocidad más baja que una batería
caliente. La batería se cargará a una velocidad inferior mediante
el ciclo completo de recarga y no regresará a la máxima
velocidad recarga incluso cuando la batería se caliente.
40
Cuando pida baterías de repuesto, asegúrese de incluir el
número de catálogo y el voltaje.
La batería incluida en la caja no está completamente cargada.
Antes de utilizar la batería y el cargador, lea las instrucciones de
seguridad a continuación. Luego siga los procedimientos de
carga descritos.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
•
•
•
•
•
•
•
No recargue ni utilice las baterías en atmósferas
explosivas, como ambientes donde haya polvo, gases
o líquidos inflamables. La introducción o la retirada de la
batería del cargador podrá incendiar el polvo o los humos.
No fuerce nunca el paquete de baterías en el cargador.
No cambie el paquete de baterías de ningún modo para
introducirlo en un cargador no compatible ya que el
paquete de baterías podrá romperse y provocar daños
personales graves.
Cargue el exclusivamente los paquetes de baterías con los
cargadores DeWALT.
NO salpique ni sumerja en agua ni en otros líquidos.
No guarde ni utilice la herramienta y el paquete de
baterías en lugares en los que la temperatura pueda
alcanzar o superar los 40 ˚C (104 ˚F) (como por ejemplo,
en los cobertizos de exterior o en las instalaciones
metálicas en verano).
No incinere la batería aunque tenga daños importantes
o esté completamente desgastada. La batería puede
explotar en un fuego. Se generan gases y materiales tóxicos
cuando se queman baterías de iones de litio.
Si el contenido de la batería entra en contacto con la
piel, lávese inmediatamente con jabón suave y agua.
Si el líquido de la batería entra en contacto con los ojos,
enjuague con agua los ojos abiertos durante 15 minutos o
hasta que cese la irritación. Si se necesita atención médica,
el electrolito de la batería está compuesto de una mezcla de
carbonatos orgánicos líquidos y sales de litio.
Español
•
El contenido de las pilas de la batería abiertas puede
causar irritación respiratoria. Proporcione aire fresco. Si los
síntomas persisten, obtenga atención médica.
ADVERTENCIA: Riesgo de quemadura. El líquido de la
batería puede ser inflamable si se expone a chispas o
llamas.
ADVERTENCIA: No intente nunca abrir el paquete de
baterías por ningún motivo. Si la carcasa del paquete
de baterías está rota o dañada, no lo introduzca en el
cargador. No golpe, tire ni dañe el paquete de baterías.
No utilice un paquete de baterías o cargador que haya
recibido un gran golpe, se haya caído o se haya dañado
de algún modo (por ejemplo, perforado con un clavo,
golpeado con un martillo o pisado). Podrá conllevar
electrocuciones o choques eléctricos. Los paquetes de
baterías dañadas deberán llevarse al centro de servicio
para su reciclado.
ADVERTENCIA: Peligro de incendio. No almacene ni
transporte paquetes de baterías de modo que algún
objeto metálico entre en contacto con los terminales
expuestos de la batería. Por ejemplo, no coloque el
paquete de baterías en delantales, bolsillos, cajas de
herramientas, cajones, etc. donde haya clavos, tornillos,
llaves, etc. sueltos.
ATENCIÓN: Cuando no la utilice, coloque la
herramienta de forma lateral en una superficie
estable que no presente ningún peligro de caídas u
obstáculos. Algunas herramientas con grandes paquetes
de baterías permanecerán de pie sobre el paquete de
baterías, pero podrán volcarse con facilidad.
Transporte
ADVERTENCIA: Peligro de incendio. El transporte de
baterías podría ser causa de incendios si los terminales
de la batería entran accidentalmente en contacto con
materiales conductores. Cuando transporte baterías,
compruebe que los terminales de las mismas estén
protegidos y bien aislados de los materiales que pudieran
entrar en contacto con ellos y causar un cortocircuito.
Las baterías de DeWALT cumplen todas las normas de
transporte aplicables según lo dispuesto en los estándares
industriales y legales, entre ellas, las Recomendaciones
relativas al transporte de mercancías peligrosas de la ONU;
los Reglamentos de Mercancías Peligrosas de la Asociación
Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el Código Marítimo
Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG) y el Acuerdo
Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías
Peligrosas por Carretera (ADR). Las celdas y las baterías de iones
de litio han sido comprobadas de acuerdo a lo establecido
en la sección 38,3 del Manual de pruebas y criterios de las
Recomendaciones relativas al transporte de mercancías
peligrosas de la ONU.
En la mayor parte de los casos, la expedición de paquetes de
baterías DeWALT está exenta de la clasificación de material
peligroso de Clase 9 totalmente regulado. En general, solo las
expediciones que contienen baterías de iones de litio con una
potencia energética superior a 100 vatios-hora (Wh) deben
ser expedidos como Clase 9 totalmente regulada. Todas las
baterías de iones de litio tienen la potencia de vatios-hora
marcadas en el paquete. Además, debido a la complejidad de
las reglamentaciones, DeWALT no recomienda el transporte
aéreo de paquetes de baterías de iones de litio solas,
independientemente de la potencia en vatios-horas que tengan.
La expedición de herramientas con baterías (combo kits) puede
hacerse por transporte aéreo excepto que la potencia en vatioshora del paquete de baterías sea superior a 100 Wh.
Independientemente de si el transporte se considera exento
o completamente regulado, el expedidor será responsable de
consultar las normas recientes sobre los requisitos de embalaje,
etiquetado o marcado y documentación.
La información expuesta en esta sección del manual se
proporciona de buena fe y se considera exacta en el momento
de creación del documento. No obstante, no se ofrece ninguna
garantía, ni implícita ni explícita. Es responsabilidad del
comprador comprobar que todas sus actividades se ajusten a las
normas de aplicación.
Recomendaciones para el almacenamiento
1. El mejor lugar de almacenamiento es uno que sea fresco y
seco, que no esté expuesto directamente a la luz del sol ni
a un exceso de frío o calor. Para un rendimiento y vida útil
óptimos de la batería, guarde las baterías a temperatura
ambiente cuando no esté usándolas.
2. Si va a realizar un almacenamiento duradero, se aconseja
que guarde un paquete de pilas completamente cargado
en un lugar frío y seco para obtener los máximos resultados
del cargador.
NOTA: Los paquetes de pilas no deberán guardarse
completamente descargados. El paquete de pilas deberá
recargarse antes de utilizarse.
Etiquetas del cargador y la batería
Además de los pictogramas utilizados en el presente manual,
las etiquetas del cargador y del paquete de pilas muestran los
siguientes pictogramas:
Antes de usarse, leer el manual de instrucciones.
Consultar los Datos técnicos para informarse del
tiempo de carga.
No realizar pruebas con objetos conductores.
No cargar baterías deterioradas.
No exponer al agua.
Cambiar inmediatamente los cables defectuosos.
41
Español
Cargar sólo entre 4 ˚C y 40 ˚C.
Póngase protección para los ojos.
Sólo para uso en interior.
No exponga la herramienta a la lluvia o alta
humedad ni la deje al aire libre cuando llueve.
Apague la herramienta. Antes de realizar tareas
de mantenimiento en la herramienta, quite la
batería.
Desechar las baterías con el debido respeto al
medio ambiente.
Cargue los paquetes de baterías DeWALT
únicamente con los cargadores DeWALT indicados.
Cargar los paquetes de baterías con baterías
distintas a las indicadas por DeWALT en un cargador
DeWALT, puede hacer que las baterías exploten o
causar otras situaciones peligrosas.
Use protección para la cabeza.
Use calzado antideslizante.
Use guantes antideslizantes.
No queme el paquete de baterías.
Tipo de baterÍa
Mantenga a las personas y animales al menos a
6 m de distancia del área de trabajo.
El DCM581 funciona con un paquete de baterías de 36 voltios.
Estos paquetes de baterías pueden usarse: DCB496, DCB497.
Consulte los Datos técnicos para más información.
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1Cortabordes
1 Empuñadura auxiliar
4 Tornillos de la empuñadura auxiliar
1Correa
1Protector
4 Tornillos del protector
1 Hoja de la desbrozadora
1 Tuerca de la hoja de la desbrozadora
1 Arandela de la abrazadera de la desbrozadora
1 Arandela de accionamiento de la desbrozadora
5 Clavijas de bloqueo
1 Llave de tuercas
1 Varilla, bloqueo
1 Cubierta de la hoja
1 Manual de instrucciones
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido
algún desperfecto durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer detenidamente y
comprender este manual antes de utilizar la herramienta.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes pictogramas:
No use hojas metálicas circulares.
Tenga cuidado con los objetos que salen
arrojados.
Tenga cuidado con la tracción de la hoja.
Mantenga alejados a quienes estén alrededor.
Directiva 2000/14/CE potencia del sonido
garantizada.
Posición del Código de Fecha (Fig. U)
El Código de fecha 45 , que contiene también el año de
fabricación, viene impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2016 XX XX
Año de fabricación
Descripción (Fig. A)
1
Antes de usarse, lea el manual de instrucciones.
2
3
4
Póngase protección para el oído.
5
6
42
ADVERTENCIA: Jamás altere la herramienta eléctrica
ni ninguna de sus piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
Interruptor de velocidad variable
Palanca de bloqueo
Pestaña de bloqueo
Empuñadura
Interruptor de control de velocidad
Empuñadura auxiliar
Español
7 Carcasa del motor
8 Palo del cortabordes
9 Montaje de la correa
10 Correa
11 Protector
12 Compartimento de la bobina
13 Compartimento de la batería
14 Batería
15 Botón de liberación de la batería
16 Hoja de la desbrozadora
17 Llave de tuercas
18 Cubierta de la hoja
Uso Previsto
El cortabordes / desbrozadora ha sido diseñado para
aplicaciones profesionales de corte.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en presencia de
líquidos o gases inflamables.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El uso
de esta herramienta por parte de operadores inexpertos
requiere supervisión.
• Este producto no ha sido diseñado para ser utilizado por
personas (incluyendo los niños) que posean discapacidades
físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de la
experiencia, conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que se haga
responsable de su seguridad. No deberá dejar nunca que los
niños jueguen solos con este producto.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de realizar ajuste alguno
o de quitar o instalar acoplamientos o accesorios. La
puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
ADVERTENCIA: Utilice solamente baterías y
cargadores DeWALT.
Introducir y retirar el paquete de baterías de
la herramienta (Fig. C–E)
NOTA: Para obtener mejores resultados, compruebe que el
paquete de baterías 14 está completamente cargado.
Para instalar el paquete de baterías de la
herramienta
1. Alinee la batería 14 con las guías internas de la herramienta
(Fig. C).
2. Deslice la batería dentro de la unidad hasta que quede bien
colocada y asegúrese de que haga clic cuando encaje.
Para retirar el paquete de baterías de la
herramienta
1. Pulse el botón de liberación 15 y tire firmemente de la
batería para sacarla de la empuñadura de la herramienta
(Fig. D).
2. Introduzca el paquete de baterías en el cargador tal y como
se indica en la sección del cargador del presente manual.
Paquetes de baterías con indicador de
carga (Fig. E)
Algunos paquetes de baterías de DeWALT incluyen un indicador
de carga que consiste en tres luces LED que indican el nivel de
carga restante en el paquete de baterías.
Para activar el indicador de carga, pulse y mantenga pulsado el
botón del indicador de carga 19 . Un grupo de tres luces LED
verdes se iluminará, indicando el nivel que queda de carga.
Cuando el nivel de carga de la pila esté por debajo del límite
necesario para su uso, el indicador de carga no se iluminará y
deberá recargar la pila.
NOTA: El indicador de carga tan sólo constituye una indicación
de la carga que queda en el paquete de pilas. No indica ninguna
funcionalidad de la herramienta y podrá registrar variaciones en
función de los componentes del producto, de la temperatura y
de la aplicación del usuario final.
Ensamblaje
Extraer el compartimento de la bobina
(Fig. A, F, G)
1. Inserte un destornillador en el orificio 21 de la arandela
de accionamiento del cortabordes (pequeña) 20 y en el
orificio 22 de la carcasa del motor 7 , como se muestra en
la figura F.
2. Gire el compartimento de la bobina 12 en el sentido de las
agujas del reloj como se muestra en la figura G.
3. Extraiga el compartimento de la bobina y la arandela de
accionamiento del cortabordes.
Colocar el protector (Fig. A, H, I)
ADVERTENCIA: Nunca debe utilizar el aparato sin el
protector colocado correctamente. Podrían producirse
lesiones personales o daños.
1. Extraiga el compartimento de la bobina 12 como se
describe en la sección Extraer el compartimento de
la bobina.
2. Para colocar el protector, deslice la pestaña 23 del
protector debajo del labio 24 de la carcasa del motor 7 ,
después baje la parte posterior del protector a su lugar,
como se muestra en la figura H.
3. Sustituya y apriete bien los 4 tornillos del protector 25 con
la llave 17 como se muestra en la figura I.
4. Vuelva a colocar el compartimento de la bobina como se
describe abajo en la sección Colocar el compartimento de
la bobina.
Colocar el compartimento de la bobina
(Fig. A, I, J)
1. Deslice la arandela de accionamiento del cortabordes
(pequeña) 20 hacia abajo en el perno 26 sobresaliendo
del cortabordes de modo que el orificio 21 quede alineado
con el orificio 22 de la carcasa del motor 7 .
43
Español
2. Gire la arandela y el compartimento del motor hasta que
los orificios queden alineados con la muesca 27 del
protector 11 .
3. Inserte un destornillador en los tres orificios, enrosque el
compartimento de la bobina en sentido antihorario y apriete
bien en el perno.
Colocar la hoja (Fig. A, K)
ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones. La desbrozadora tiene
bordes afilados. Utilice guantes para manipular las hojas
de corte.
1. Extraiga el compartimento de la bobina 12 y la tuerca
de accionamiento del cortabordes (pequeña) 20 como
se describe en la sección Extraer el compartimento de
la bobina.
2. Deslice la arandela de accionamiento del cortabordes
(pequeña) 28 hacia abajo en el perno 26 sobresaliendo
del cortabordes de modo que el orificio 29 quede alineado
con el orificio 22 de la carcasa del motor 7 .
3. Deslice la hoja de la desbrozadora 16 en la parte superior
de la tuerca de accionamiento de modo que el borde
interno no cortante 30 quede alineado con el orificio de la
tuerca de accionamiento. Esto permite una extracción más
fácil y segura de la hoja posteriormente.
4. Deslice la arandela de la abrazadera de la desbrozadora 31 en la parte superior de modo que el lado más ancho quede
contra la hoja.
5. Atornille la tuerca de la desbrozadora 32 en el perno con la
llave 17 . Compruebe que la tuerca esté bien apretada.
6. Deslice la clavija de bloqueo 33 totalmente en el orificio
del perno.
Instalación de la empuñadura auxiliar
(Fig. A, L)
1. Coloque la empuñadura auxiliar 6 en la parte superior del
palo del cortabordes 8 arriba de la etiqueta colocada en el
medio del palo.
2. Deslice el soporte 34 de la empuñadura auxiliar en el fondo
de la empuñadura.
3. Enrosque los pernos de la empuñadura 35 a través del
soporte y en la empuñadura.
4. Apriete los pernos de la empuñadura con la llave 17 .
Compruebe que la empuñadura esté bien colocada.
Si es necesario algún ajuste, afloje los pernos de la empuñadura
y deslice la empuñadura auxiliar hacia arriba o hacia abajo del
palo de la cortabordes. Después, vuelva a apretar los pernos.
Sustituir el protector (Fig. I, M)
1. Extraiga el compartimento de la bobina 12 como se
describe en la sección Extraer el compartimento de
la bobina.
2. Extraiga los 4 tornillos del protector 25 , como se muestra
en la figura I.
3. Levante el protector por las esquinas, como se muestra en
la figura M.
4. Instale el nuevo protector según se describe en la sección
Colocar el protector.
44
Colocar la correa (Fig. A)
Enganche la correa 10 en el montaje de la correa 9 y
colóquese la correa en un hombro para un soporte adicional
cuando use la cortadora o la desbrozadora.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas aplicables.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de realizar ajuste alguno
o de quitar o instalar acoplamientos o accesorios. La
puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
Posición adecuada de las manos (Fig. A, O)
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, tenga SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones
graves, sujete SIEMPRE bien en previsión de una
reacción repentina.
La posición adecuada de las manos exige que una mano
se coloque en la empuñadura frontal 4 , y la otra en la
empuñadura auxiliar 6 .
Encendido (Fig. A)
Para encender el aparato, apriete la pestaña de desbloqueo 3 hacia adelante, apriete la palanca de desbloqueo 2 , y después
el interruptor de velocidad variable 1 .
Para apagar el aparato, suelte el interruptor de velocidad
variable, la palanca de desbloqueo y la pestaña.
Interruptor de control de velocidad (Fig. A)
Esta cortadora de cordel le brinda la opción de hacerla funcionar
a una velocidad más eficiente para ampliar el tiempo de
actividad en trabajos más extensos o para acelerar la velocidad
de la cortadora en operaciones de corte de alto rendimiento.
Para ampliar el tiempo de actividad, mueva el interruptor
de control de velocidad 5 hacia delante de la empuñadura
auxiliar 6 hasta la posición "LO". Este modo es más adecuado
para proyectos más extensos que requieren más tiempo
para completarse.
Para acelerar la cortadora, mueva el interruptor de control de
velocidad nuevamente hacia la carcasa de la batería 13 hasta
la posición "HI". Este modo es más adecuado para cortar zonas
más espesas y para aplicaciones que necesiten RPM más altas.
NOTA: Cuando se encuentra en el modo "HI", el tiempo de
actividad de la c
Cortar con el cortabordes / la desbrozadora
(Fig. A, N, O)
Con el cortabordes encendido, inclínelo y balancéelo de lado a
lado tal como se muestra en la figura N.
Mantenga una distancia mínima de 610 mm entre el protector y
los pies, tal como se muestra en la figura O.
ADVERTENCIA: Mantenga el hilo rotatorio más o
menos paralelo al suelo (inclinado a no más de 30
grados). Este cortabordes no es un cortasetos. NO
INCLINE el cortabordes de modo que el hilo o la hoja de
la desbrozadora 16 gire aproximadamente en ángulo
recto con el suelo. Los restos volátiles pueden causar
lesiones graves.
Alimentación del hilo del cortabordes
por golpe
ADVERTENCIA: Para evitar lesiones personales, nunca
golpee la unidad cuando el conjunto de la desbrozadora
está conectado a la carcasa del motor.
Su cortadora utiliza una línea de nailon de 2,032 mm de
diámetro. La línea de corte se desgastará más rápido y requerirá
más alimentación si el corte se realiza a lo largo de aceras, otras
superficies abrasivas o pastizales más espesos.
A medida que use la cortadora, el cordel se acortará por el
desgaste. Con cuidado, golpee la cortadora en el suelo mientras
la utiliza a velocidad normal y la línea saldrá.
NOTA: Si extiende la línea de nailon más allá del hilo de
330 mm, afectará negativamente el rendimiento, el tiempo de
actividad y la vida útil de la cortadora por el potencial daño al
motor. El hacerlo puede ser causal de anulación de la garantía.
Consejos útiles sobre el cortado
• Utilice la punta del cordel para cortar; no fuerce el cabezal
del cordel en el césped largo.
• Los cercos con piquetas y alambre generan un mayor
deterioro del cordel e incluso su rotura. Las paredes de
ladrillo y piedra, las curvas y la madera pueden deteriorar
más rápidamente el cordel.
• No arrastre la tapa del carretel en el suelo ni en
otras superficies.
• En zonas donde el césped está largo, corte de arriba hacia
abajo y no exceda las 304,8 mm de altura.
• Mantenga la cortadora inclinada hacia el área de corte; esta
es la mejor área de corte.
• La cortadora corta cuando pasa la unidad de izquierda a
derecha. Esto evitará que se arrojen residuos al operador.
• Evite árboles y arbustos. Los troncos de árboles, las molduras
de madera, los revestimientos y los postes de cercos pueden
dañarse fácilmente con el cordel.
Accesorios de sustitución
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
graves, apague el aparato y retire la batería antes de
realizar ajustes o de poner o quitar acoplamientos
o accesorios.
ADVERTENCIA: El uso de accesorios no recomendados
por DeWALT para usar con este aparato podría
ser peligroso.
Español
ADVERTENCIA: No utilice hojas, ni ningún accesorio o
acoplamiento distinto de los recomendados por DeWALT
para esta cortadora. Pueden provocarse lesiones graves o
daños en el producto.
Use la línea de repuestos de DeWALT modelos n.º DT20650
(2 mm), DT20651 (2 mm) y DT20652 (2.5 mm).
• Para un óptimo rendimiento, use Dewalt DT20650/51.
También puede usarse DeWALT DT20652, pero puede
reducir el tiempo de ejecución de la cortadora. Usar
cualquier otro hilo con la cortadora puede reducir el
rendimiento y/o causar daños a la cortadora.
Use las cuchillas de repuesto de DeWALT modelos n.º DT20653
255 mm (cuchillo de tres hojas para corte de arbustos), DT20655
(hoja para corte de hierba de 230 mm 4T).
Recolocación de la línea de corte (Fig. P–S)
ATENCIÓN: Para evitar daños en el aparato, si la línea de
corte sobresale más allá de la hoja de corte, córtela para
que llegue justo a la hoja.
1. Extraiga la batería.
2. Gire el carretel 36 en sentido horario para desbloquearlo,
como se muestra en la Figura P. El eje blanco 37 dentro
del carretel girará alejándose del visor del carretel 38 para
indicar que se ha desbloqueado.
3. Tire del carretel directamente hacia afuera para extraerlo.
4. Remueva la suciedad y el pasto del carretel y la carcasa.
5. Primero, enrosque una nueva línea en el canal del carretel
más cercano a las ranuras de soporte 39 , como se muestra
en la Figura Q.
6. Coloque el extremo de la línea de corte 40 en el orificio de
retención 41 .
7. Enrosque la línea de corte en el carretel en la dirección de la
flecha en la base de este.
8. Cuando la línea de corte enroscada llegue al comienzo de
las ranuras de soporte corte la línea en aproximadamente
106 mm.
9. Empuje la línea en las ranuras de soporte en un lado del
carretel para sostener la primera línea mientras enrosca
la segunda.
10. Repita el procedimiento anterior con la segunda línea de
corte en la sección inferior del carretel.
ATENCIÓN: Antes de comenzar a cortar, use únicamente
el tipo adecuado de línea de corte. Asegúrese de que
la línea de corte esté presente en ambas secciones del
carretel, como se muestra en la Figura R.
11. Una vez que ambas líneas estén envueltas alrededor del
carretel 36 , coloque su dedo pulgar y su dedo índice en
las ranuras de soporte para asegurar más el cordel y pase el
extremo de cada línea a través de los dos orificios 43 a cada
lado del cabezal hacia la carcasa del carretel 12 , como se
muestra en la Figura S.
12. Alinee los ejes blancos 37 dentro de la carcasa del carretel
con las partes hundidas 42 del carretel. Alinee las ranuras
de soporte 39 con los dos orificios 43 lo más cerca posible.
45
Español
13. Empuje el carretel hacia el interior de su carcasa y gírelo en
sentido antihorario para bloquearlo en su lugar. Asegúrese
de que el eje blanco 37 aparezca en el visor del carretel
38 . Asegúrese de que la línea no se suelte y se envuelva
alrededor del eje debajo del carretel.
14. Tire de ambos extremos de la línea de corte para liberarlas
de las ranuras de soporte. Si la línea se extiende más allá
de la hoja de corte en el protector, corte la línea para que
llegue justo a la hoja.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DeWALT ha sido diseñada para
funcionar mucho tiempo con un mínimo de mantenimiento.
Que siga funcionando satisfactoriamente depende del buen
cuidado de la herramienta y de su limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de realizar ajuste alguno
o de quitar o instalar acoplamientos o accesorios. La
puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
1. Mantenga limpias las ranuras de entrada de aire 44 , que se
muestran en la Figura T para evitar un sobrecalentamiento.
2. Su línea de corte puede secarse con el tiempo. Para
mantener la línea en excelentes condiciones, almacene la
línea de repuesto en una bolsa de plástico que se pueda
sellar con una cucharada de agua.
3. Puede limpiar las piezas de plástico con jabón neutro y un
trapo húmedo.
4. La línea de corte en el borde del protector puede
perder vigor con el tiempo. Se recomienda que retoque
periódicamente el filo de la hoja con una lima.
El cargador y el paquete de pilas no pueden ser reparados.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación adicional.
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco la suciedad y el
polvo de la carcasa principal tan pronto como se advierta
su acumulación en las rejillas de ventilación o en sus
proximidades. Cuando lleve a cabo este procedimiento
póngase una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes u otros productos
químicos fuertes para limpiar las piezas no metálicas
de la herramienta. Dichos productos químicos pueden
debilitar los materiales con los que están construidas estas
piezas. Use un paño humedecido únicamente con agua
y jabón suave. Jamás permita que le entre líquido alguno
a la herramienta ni sumerja ninguna parte de la misma
en líquido.
46
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que los accesorios que no sean
los suministrados por DeWALT no han sido sometidos a
pruebas con este producto, el uso de tales accesorios con
esta herramienta podría ser peligroso. Para disminuir
el riesgo de lesiones, con este producto se deben usar
exclusivamente accesorios recomendados por DeWALT.
Consulte a su proveedor si desea información más detallada
sobre los accesorios apropiados.
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Los productos y las baterías
marcadas con este símbolo no deben desecharse junto
con los residuos domésticos normales.
Los productos y las baterías contienen materiales que
pueden ser recuparados y reciclados, reduciendo la demanda de
materias primas. Recicle los productos eléctricos y las baterías
de acuerdo con las disposiciones locales. Para más información,
vaya a www.2helpU.com.
Batería recargable
Esta batería de larga duración debe recargarse cuando deje de
producir la suficiente potencia en trabajos que se realizaban con
facilidad anteriormente. Al final de su vida técnica, deséchela
con el debido respeto al medio ambiente.
• Descargue la batería por completo, y luego sáquela de
la herramienta.
• Las batería de litio-ión son reciclables. Llévelas a su
distribuidor o punto de reciclaje local. Los paquetes
de batería recogidos serán reciclados o eliminados
adecuadamente.
Poids
Français
DÉBROUSSAILLEUSE / COUPE-BROUSSAILLE
DCM581
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DeWALT. Des années d’expertise dans
le développement et l’innovation de ses produits ont fait de
DeWALT, le partenaire privilégié des utilisateurs professionnels
d’outils électriques.
Fiche technique
Batteries et chargeurs vendus séparément
Tension
Type
Puissance utile
tr/min
Taille de la trajectoire de coupe
Poids (sans le bloc-piles)
Coupe-broussaille
Type
tr/min
Taille de la trajectoire de coupe
VDC
W
/min
mm
kg
DCM581
36V
1
240
0-5100 / 0-5500
380
4,4
Débroussailleuse
triple lame, Coupeherbe, Coupeherbe 4T
/min 0-5100 / 0-5500
mm
255
Valeurs acoustiques et valeurs vibratoires (somme vectorielle triax)
Mode Coupe-herbe conformément à la norme EN50636-2-91 :
81
LPA(niveau d’émission de pression acoustique) dB(A)
dB(A)
95
LWA(niveau de puissance acoustique)
K(incertitude pour le niveau acoustique
dB(A)
1,0
donné)
Valeur d’émission de vibration ah =
Incertitude K =
m/s2
m/s2
2,5
1,5
Valeurs acoustiques et valeurs vibratoires (somme vectorielle triax)
Mode Débroussailleuse conformément à la norme EN ISO 11806-1 :
81
LPA(niveau d’émission de pression acoustique) dB(A)
dB(A)
95
LWA(niveau de puissance acoustique)
K(incertitude pour le niveau acoustique
dB(A)
1,0
donné)
Valeur d’émission de vibration ah =
- Poignée
- Poignée auxiliaire
Incertitude K =
m/s2
m/s2
m/s2
<2,5
10,9
1,5
Chargeurs/Durées de
charge (minutes)
Piles
Cat #
VDC
Ah
Poids
kg
DCB413
DCB497
DCB496
36
36
7,5
6,0
1,92
1,88
170
130
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce feuillet
informatif a été mesuré conformément à une méthode d’essai
normalisé établie par EN50636, et peut être utilisé pour
comparer un outil à un autre. Il peut également être utilisé pour
effectuer une évaluation préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le taux d’émission de vibrations
déclaré correspond aux applications principales de
l’outil. Néanmoins, si l’outil est utilisé pour différentes
applications ou est mal entretenu, ce taux d’émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments peuvent augmenter
considérablement le niveau d’exposition sur la durée totale
de travail.
Toute estimation du degré d’exposition à des vibrations
doit également prendre en compte les heures où l’outil est
mis hors tension ou lorsqu’il tourne sans effectuer aucune
tâche. Ces éléments peuvent réduire sensiblement le degré
d’exposition sur la durée totale de travail.
Identifier des mesures de sécurité supplémentaires pour
protéger l’opérateur contre les effets nocifs des vibrations
telles que : maintenance de l’outil et des accessoires,
maintenir la température des mains élevée, organisation
du travail.
REMARQUE : La réglementation nationale peut restreindre
l’utilisation de cette machine.
Certificat de Conformité CE
Directives Machines
Débroussailleuse / coupe-broussaille
DCM581
DeWALT certifie que les produits décrits dans le paragraphe
Fiche technique sont conformes aux normes :
2006/42/CE, EN60335-1:2012 + A11:2014 EN50636-2-91:2014,
EN ISO 11806-1:2011.
2000/14/CE, Taille-bordures, L ≤ 50 cm, Annexe VIII
DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg 310,
6802 ED Arnhem, Pays-Bas
Identifiant de l'organisme notifié : 0344
Niveau de puissance acoustique selon la norme 2000/14/CE
(Article 12, Annexe III, L ≤ 50 cm) :
LPA (pression acoustique mesurée) 81 dB(A)
47
Français
incertitude (K) = 1,0 dB (A)
LWA (puissance sonore garantie) 96 dB(A)
Ces produits sont également compatibles avec les Directives
2014/30/UE et 2011/65/UE. Pour plus d’informations, veuillez
contacter DeWALT à l’adresse suivante ou vous reporter au dos
de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du fichier
technique et fait cette déclaration au nom de DeWALT.
•
•
•
lire ces instructions avant d'utiliser l'appareil. Veuillez
conserver ces instructions pour un usage ultérieur.
Lisez attentivement toutes les instructions contenues dans ce
manuel avant d’utiliser l'appareil.
L'utilisation prévue est décrite dans ce manuel. L’utilisation
ou l'ajout d’accessoires ou la réalisation de travaux avec
cet appareil autres que ceux recommandés dans le présent
manuel pourrait entraîner un risque de blessure.
Conservez ce manuel pour pouvoir le consulter lors de
prochaines utilisations.
IMPORTANT
Markus Rompel
Directeur Ingénierie
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
10.11.2016
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessure,
lisez le manuel d’instruction.
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de gravité de
chaque mot signalétique. Lisez le manuel de l’utilisateur et
soyez attentif à ces symboles.
DANGER : indique une situation dangereuse imminente
qui, si elle n’est pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures graves ou mortelles.
ATTENTION : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures minimes ou modérées.
AVIS : indique une pratique ne posant aucun risque
de dommages corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des risques de
dommages matériels.
Indique un risque d’électrocution.
Indique un risque d’incendie.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
AVERTISSEMENT : lorsque vous utilisez des outils
alimentés par secteur, respectez toujours les précautions
de sécurité de base, ce qui comprend les précautions
indiquées ci-dessous, pour réduire le risque d'incendie, de
choc électrique, de blessures corporelles et de dommages
aux équipements.
AVERTISSEMENT : les consignes de sécurité doivent
être respectées lors de toute utilisation de l'appareil. Pour
votre propre sécurité et celle des autres personnes, veuillez
48
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT
TOUTE UTILISATION
VEUILLEZ CONSERVER CE DOCUMENT POUR
RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE
MODES D’UTILISATION SÛRS
Formation
a ) Veuillez lire attentivement les instructions.
Familiarisez-vous avec les commandes et l’utilisation
correcte de l’appareil
b ) Ne laissez jamais des enfants ou des personnes
n’ayant pas connaissance de ces instructions utiliser
l’appareil. Les règlementations locales peuvent limiter
l’âge de l’opérateur.
c ) Rappelez-vous que l’opérateur ou l’utilisateur est
responsable des accidents ou dangers occasionnés à des
tiers et à leurs biens.
Préparation
a ) Avant toute utilisation, inspectez toujours l’appareil
pour vérifier si des garde-corps ou des protections sont
endommagés, manquants ou mal positionnés.
b ) Ne faites jamais fonctionner l’appareil à proximité de
personnes et notamment d’enfants, ou d’animaux
domestiques.
Fonctionnement
a ) Lors de l’utilisation de l’appareil, portez toujours des
lunettes de protection et des chaussures résistantes.
b ) Évitez d’utiliser l’appareil lorsque les conditions
météorologiques sont mauvaises et notamment s’il y a un
risque d’orage.
c ) Utilisez l’appareil uniquement à la lumière du jour ou sous
une lumière artificielle correcte.
d ) N’utilisez jamais l’appareil si les garde-corps ou les
protections sont endommagés ou mal positionnés.
e ) Allumez le moteur uniquement lorsque les mains et les
pieds sont loin des outils de coupe.
f ) Débranchez toujours l’appareil de l’alimentation
(c’est-à-dire, retirez la fiche de la prise secteur, déposez le
dispositif de désactivation ou la batterie amovible)
• dès lors que vous laissez l’appareil sans surveillance ;
• avant de retirer un bourrage ;
Français
•
g )
h )
i )
j )
k )
avant de vérifier, nettoyer ou de travailler sur
l’appareil ;
• après avoir heurté un objet étranger ;
• dès lors que l’appareil commence à vibrer
anormalement.
Veillez à éviter toute blessure aux pieds et aux mains à
cause des outils de coupe.
Assurez-vous toujours que les ouvertures de ventilation
sont exemptes de débris.
Il existe un risque de rebond lors de l’utilisation de la
débroussailleuse, si cette dernière entre en contact
avec un objet dur (tronc d’arbre, branches ou
caillou). La machine rebondit dans la direction opposée
au sens de rotation de la lame de la débroussailleuse.
Retirez tous les objets susceptibles de provoquer un
rebond, comme les branches et les cailloux.
Vérifiez que les fixations ne sont pas desserrées, qu’aucune
pièce n’est endommagée et que les accessoires de coupe
ne sont pas fissurés.
Maintenance et rangement
a ) Débranchez l’appareil de l’alimentation (c’est-à-dire,
retirez la fiche de la prise secteur, déposez le dispositif de
désactivation ou la batterie amovible) avant de procéder à
la maintenance ou au nettoyage de l’appareil.
b ) Utilisez uniquement les pièces de rechange et les
accessoires recommandés par le fabricant.
c ) Inspectez et effectuez la maintenance de l’appareil
régulièrement. Faites réparer l’appareil uniquement par
un réparateur agréé.
d ) Lorsqu’il n’est pas utilisé, rangez l’appareil hors de portée
des enfants.
e ) Utiliser cache-lame pour les lames métalliques pendant le
transport et le stockage.
f ) Nettoyer avant de stocker, y compris l'utilisation de
protections sur les accessoires de coupe avec des lames
en métal.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
SUPPLÉMENTAIRES CONCERNANT
LES COUPE-BROUSSAILLES / COUPEBROUSSAILLES
•
•
•
•
AVERTISSEMENT : les éléments de coupe continuent de
tourner juste après la mise hors tension du moteur.
Portez un pantalon pour protéger vos jambes.
Avant d'utiliser l'appareil, retirez les bâtons, cailloux, câbles et
autres corps étrangers de la zone à couper.
N’utilisez l’appareil qu'en position verticale avec le fil de coupe
au niveau du sol. Ne démarrez jamais l’appareil dans une
autre position.
Déplacez-vous lentement pendant l’utilisation de l’appareil.
N'oubliez pas que l'herbe fraîchement coupée est humide
et glissante.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne travaillez pas sur des pentes trop raides. Travaillez face à la
pente et non de haut en bas.
Ne traversez jamais des passages ou des routes recouverts de
gravier lorsque l'appareil fonctionne.
Ne touchez jamais le fil de coupe lorsque l'appareil fonctionne.
Ne posez pas l'appareil avant l'arrêt complet du fil de coupe.
N'utilisez que le type de fil de coupe approprié. N'utilisez jamais
de fil de coupe en métal ou un fil de pêche.
Gardez toujours vos mains et vos pieds éloignés du fil de coupe
particulièrement au démarrage du moteur.
Avant d'utiliser l'appareil et après un choc, recherchez des
signes d'usure ou de dommage et réparez, le cas échéant.
Prenez les précautions nécessaires pour éviter de vous blesser
avec les dispositifs de réglage du fil. Une fois le nouveau fil de
coupe tiré, replacez-le en position normale de fonctionnement
avant de remettre l'appareil en marche.
Une surveillance étroite est de mise lorsque l’appareil est utilisé
à proximité d’enfants.
Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par de jeunes
enfants ou des personnes handicapées sans surveillance.
Cet appareil n’est pas un jouet.
Utilisez dans un endroit sec uniquement. Ne laissez pas
l’appareil prendre l’humidité.
N’immergez pas l’appareil dans l’eau.
N’ouvrez pas le boîtier de l’appareil. L’appareil ne comporte
aucune pièce susceptible d’être réparée par l’utilisateur.
N’utilisez pas l’appareil dans des atmosphères
explosives, telles qu’en présence de liquides, de gaz ou de
poussières inflammables.
Lorsque l’appareil est rangé ou transporté dans un véhicule,
il doit être mis dans le coffre ou sanglé pour empêcher tout
mouvement dû aux changements de vitesse ou de direction.
Lorsqu’il n’est pas utilisé, l’appareil doit être rangé dans un
endroit sec, bien ventilé et hors de portée des enfants.
Les appareils doivent être rangés hors de portée des enfants.
Sécurité des personnes
•
•
L'utilisation de cet appareil n'est pas prévue pour les
personnes (y compris les enfants) ayant des capacités
physiques, sensorielles ou mentales limitées, ou qui manquent
d'expérience et de connaissances, sauf si ces personnes sont
surveillées ou instruites sur l'utilisation de l'appareil par une
personne responsable de leur sécurité.
Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne
jouent pas avec l'appareil.
Risques résiduels.
Afin de garantir de garder une bonne assise dans les pentes, ne
vous penchez pas. Conservez votre équilibre en permanence.
Marchez, ne courez jamais.
Des risques résiduels supplémentaires non indiqués dans les
avertissements de sécurité inclus peuvent survenir lors de
l'utilisation de l'outil. Ces risques peuvent survenir en cas de
mauvaise utilisation, d'utilisation prolongée, etc.
49
Français
Même en appliquant les réglementations de sécurité
pertinentes et en mettant en œuvre les dispositifs de sécurité,
certains risques résiduels ne peuvent être évités. Ceuxci comprennent :
• Les blessures provoquées par le contact avec des pièces en
rotation/mouvement.
• Les blessures provoquées en changeant des pièces, lames
ou accessoires.
• Les blessures provoquées par une utilisation prolongée de
l'outil. Assurez-vous de faire des pauses régulières lorsque vous
utilisez un outil pour des périodes prolongées.
• Les troubles de l'audition.
• Les risques sanitaires provoqués par l'inspiration de poussières
crées lors de l'utilisation de l'outil (par exemple : le travail sur le
bois, en particulier le chêne, le hêtre, et la fibre MDF.)
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner sur une
tension unique. Vérifier systématiquement que la tension de
la batterie correspond bien à la tension indiquée sur la plaque
signalétique. Vérifier également que la tension du chargeur
correspond bien à la tension du secteur.
Votre chargeur DeWALT à double isolation est
conforme à la norme EN60335 ; un branchement à la
terre n’est donc pas nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer par un cordon
spécialement conçu à cet effet, et disponible auprès du service
après-vente DeWALT.
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement
du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) – outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) – outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les outils
portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
N’utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité absolue. Utiliser
une rallonge homologuée compatible avec la tension nominale
du chargeur (consulter la Caractéristiques techniques).
La section minimale du conducteur est de 1 mm2 pour une
longueur maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler systématiquement le
câble sur toute sa longueur.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
Chargeurs
Les chargeurs DeWALT ne nécessitent aucun réglage et sont
conçus pour une utilisation la plus simple possible.
Consignes de sécurité importantes propres
à tous les chargeurs de batteries
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS : ce manuel contient
d’importantes consignes de sécurité et de fonctionnement
50
concernant les chargeurs de batterie compatibles (consulter les
Caractéristiques Techniques).
• Avant d’utiliser le chargeur, lire toutes les instructions et les
marquages d’avertissement sur le chargeur, le bloc batterie et
le produit utilisant le bloc batterie.
AVERTISSEMENT : risque de choc. Ne pas laisser
les liquides pénétrer dans le chargeur. Risque de
choc électrique.
AVERTISSEMENT : nous recommandons l’utilisation d’un
disjoncteur différentiel avec un seuil de déclenchement de
30mA ou moins.
ATTENTION : risque de brûlure. Pour réduire le risque
de blessures, ne charger que des batteries rechargeables
DeWALT. Les autres types de batteries peuvent exploser et
causer des blessures et des dégâts.
ATTENTION : les enfants doivent être surveiller pour
s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
AVIS : sous certaines conditions, lorsque le chargeur est
branché à l’alimentation électrique, les contacts de charge
exposés à l’intérieur du chargeur peuvent être mis en
court-circuit par un corps étranger. Les corps étrangers de
nature conductrice tels que, mais ne se limitant pas à, la
laine d’acier, le papier aluminium ou toute accumulation
de particules métalliques doivent être tenus éloignés des
cavités du chargeur. Débranchez toujours le chargeur de
la prise lorsqu’il n’y a pas de pack batterie dans la cavité.
Débranchez le chargeur avant de le nettoyer.
• NE PAS tenter de charger le bloc batterie avec un
chargeur différent de ceux indiqués dans ce manuel. Le
chargeur et le bloc batterie sont spécifiquement conçus pour
fonctionner ensemble.
• Ces chargeurs ne sont pas prévus pour d’autres
utilisation que la charge des batteries rechargeables
DeWALT. Toute autre utilisation peut causer un risque
d’incendie, de choc électrique ou d’électrocution.
• Ne pas exposer le chargeur à la pluie ou à la neige.
• Pour débrancher le chargeur, tirer sur la fiche et non
sur le cordon. Cela réduira le risque de dégât à la fiche et
au cordon.
• S’assurer que le cordon est placé de sorte qu’on ne
puisse pas marcher dessus, trébucher ou l’endommager
d’une autre manière.
• Ne pas utiliser de rallonge sauf si cela est absolument
nécessaire. Toute utilisation impropre d’une rallonge
peut causer un risque d’incendie, de choc électrique ou
d’électrocution.
• Ne placez aucun objet sur le chargeur et ne le placez pas
sur une surface molle qui pourrait obstruer les fentes
d’aération et entraîner une chaleur interne excessive.
Éloignez le chargeur de toute source de chaleur. Le chargeur
est aéré par des fentes au-dessus et au-dessous du boîtier.
• Ne pas utiliser un chargeur ayant un cordon ou une fiche
endommagés—les faires remplacer immédiatement.
• Ne pas utiliser le chargeur s’il a reçu un choc violent,
s’il est tombé, ou s’il a été autrement endommagé de
Français
•
•
•
•
•
quelque manière que ce soit. Apporter le chargeur à un
centre de réparation agréé.
Ne pas démonter le chargeur ; l’apporter à un centre de
réparation agréé lorsqu’un entretien ou une réparation
est nécessaire Un chargeur mal réassemblé peut entraîner un
risque de choc électrique, d’électrocution ou d’incendie.
Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être
remplacé immédiatement par le fabricant, un agent de
réparation ou une personne qualifiée similaire pour éviter
tout risque.
Débrancher le chargeur de la prise secteur avant de
procéder à son nettoyage. Cette précaution réduira
le risque de choc électrique. Le retrait du bloc batterie ne
réduira pas les risques.
NE JAMAIS tenter de relier 2 chargeurs ensemble.
Le chargeur est conçu pour être alimenté en courant
électrique domestique standard 230 V. Ne pas essayer
de l’utiliser avec n’importe quelle autre tension Cette
directive ne concerne pas le chargeur pour véhicule.
Recharger une batterie (Fig. B)
1. Branchez le chargeur dans une prise appropriée avant
d’insérer le bloc-batterie.
2. Insérez le bloc-batterie 14 dans le chargeur en vous
assurant qu’il soit parfaitement bien en place. Le voyant
rouge (charge) clignote de façon répétée pour indiquer que
le processus de charge a commencé.
3. La fin de la charge est indiquée par le voyant rouge restant
fixe en continu. Le bloc-batterie est alors complètement
rechargé et il peut soit être utilisé, soit être laissé dans le
chargeur. Pour retirer le bloc-batterie du chargeur, enfoncez
le bouton de libération de la batterie 15 sur le bloc batterie.
REMARQUE : Pour garantir les meilleures performances
et la durée de vie des blocs-batteries Li-Ion, rechargez-les
complètement avant la première utilisation.
comme le bloc d’origine, faites tester le chargeur et le blocbatterie dans un centre d’assistance agréé.
Les chargeurs compatibles ne rechargent pas un bloc batterie
défectueux. Le chargeur indique que la batterie est défectueuse
en refusant de s’allumer ou en affichant le dessin clignotant
indiquant un problème sur le bloc ou le chargeur.
REMARQUE : cela peut également signifier un problème sur un
chargeur.
Si le chargeur indique un problème, portez le chargeur et le bloc
batterie pour un test dans un centre d’assistance agréé.
Délai Bloc chaud/froid
Lorsque le chargeur détecte que la batterie est trop chaude
ou trop froide, il démarre automatiquement un délai Bloc
Chaud/Froid, suspendant la charge jusqu’à ce que la batterie
ait atteint la température adéquate. Le chargeur passe ensuite
directement en mode Charge. Cette fonctionnalité permet une
durée de vie maximale de la batterie.
Un bloc-batterie froid se recharge à une cadence plus lente
qu’un bloc-batterie chaud. Le bloc batterie se charge à ce taux
réduit pendant tout le cycle de charge et n’atteint pas le niveau
de charge maximum même si la batterie se réchauffe.
Système de protection électronique
Les outils XR Li-Ion sont conçus avec un système de protection
électronique qui protège la batterie des surcharges, surchauffes
ou d’être complètement déchargée.
L’outil s’éteint automatiquement si le système de protection
électronique se déclenche. Si cela se produit, placez la batterie
ion lithium sur le chargeur jusqu’à ce qu’elle soit complètement
rechargée.
Consignes de nettoyage du chargeur
AVERTISSEMENT : risque de choc. Débranchez le
chargeur de la prise de courant avant le nettoyage.
La saleté et la graisse peuvent être éliminées de l’extérieur
du chargeur avec un chiffon ou une brosse souple
non métallique. N’utilisez ni eau, ni autre solution de
nettoyage. Ne laissez jamais aucun liquide pénétrer à
l’intérieur de l’appareil et n’immergez jamais aucune pièce
de l’appareil dans aucun liquide.
Fonctionnement du chargeur
Consultez les indicateurs ci-dessous pour connaître l’état de
charge du bloc-batterie.
Chargement du bloc
Bloc chargé
Délai Bloc chaud/froid
Problème du bloc ou du chargeur
Ce chargeur est conçu pour détecter l’apparition de certains
problèmes. Les problèmes sont indiqués par le voyant rouge qui
clignote rapidement. Si cela se produit, retirez et ré-insérez le
bloc-batterie dans le chargeur. Si le problème persiste, essayez
avec un autre bloc-batterie afin de déterminer si le chargeur
fonctionne correctement. Si le nouveau bloc se recharge
correctement, cela indique que le bloc d’origine est défectueux
et qu’il doit être renvoyé dans un centre d’assistance pour être
recyclé. Si le nouveau bloc indique également un problème
Batteries
Consignes de sécurité importantes propres
à toutes les batteries
Pour commander une batterie de rechange, s’assurer d’inclure
son numéro de catalogue et sa tension.
La batterie n’est pas totalement chargée en usine. Avant
d’utiliser la batterie et le chargeur, lire les consignes de sécurité
ci-dessous. Puis suivre la procédure de charge ci-après.
LIRE TOUTES CES CONSIGNES
•
•
Ne pas charger ou utiliser une batterie dans un milieu
déflagrant, comme en présence de liquides, gaz ou
poussières inflammables. Insérer ou retirer le bloc-pile du
chargeur peut enflammer la poussière ou des émanations.
Ne jamais forcer le bloc batterie dans le chargeur.
Ne modifier le bloc batterie d’aucune manière que ce
51
Français
•
•
•
•
•
•
soit pour le faire entrer sur un chargeur incompatible,
car le bloc batterie peut se casser et causer de graves
blessures.
Charger le bloc batterie uniquement dans les chargeurs
DeWALT.
NE PAS l’éclabousser ou l’immerger dans l’eau ou d’autres
liquides.
Ne pas ranger ou utiliser l’outil et le bloc-piles dans des
endroits où la température peut atteindre ou excéder
40 ˚C (104 ˚F) (comme dans les remises extérieures ou
les bâtiments métalliques l’été).
Ne pas incinérer la batterie même si elle est sévèrement
endommagée ou complètement usagée, car elle pourrait
exploser au contact des flammes. Au cours de l’incinération
des batteries au lithium-ion, des vapeurs et matières toxiques
sont dégagées.
En cas de contact du liquide de la batterie avec la peau,
la rincer immédiatement au savon doux et à l’eau claire.
En cas de contact oculaire, rincer l’œil ouvert à l’eau claire une
quinzaine de minutes, ou jusqu’à ce que l’irritation cesse. Si des
soins médicaux sont nécessaires, noter que l’électrolyte de la
batterie est composé d’un mélange de carbonates organiques
liquides et de sels de lithium.
Le contenu des cellules d’une batterie ouverte pourrait
causer une irritation des voies respiratoires. Dans cette
éventualité, exposer l’individu à l’air libre. Si les symptômes
persistent, consulter un médecin.
AVERTISSEMENT : risques de brûlures. Le liquide de la
batterie pourrait s’enflammer s’il est exposé à des étincelles
ou à une flamme.
AVERTISSEMENT : ne jamais tenter d’ouvrir le bloc
batterie pour quelque raison que ce soit. Si le boîtier du
bloc batterie est fissuré ou endommagé, ne pas l’insérer
dans un chargeur Ne pas écraser, laisser tomber, ou
endommager le bloc batterie. Ne pas utiliser un bloc
batterie ou un chargeur ayant reçu un choc violent, étant
tombé, ayant été écrasé ou endommagé de quelque
façon que ce soit (par ex. percé par un clou, frappé d’un
coup de marteau, piétiné). Risque de choc électrique ou
d’électrocution. Les blocs batterie endommagés doivent
être renvoyés à un centre de réparation pour y être
recyclés.
AVERTISSEMENT : risque d’incendie. Ne rangez et ne
transportez pas le bloc-batterie s’il est possible que
des objets métalliques entrent en contact avec les
bornes de la batterie. Ne placez par exemple pas le blocbatterie dans des tabliers, poches, boîtes à outils, boîtes
de kits d’accessoires, tiroirs, etc. en présence de clous, vis,
clés, etc.
ATTENTION : après utilisation, ranger l’outil, à plat,
sur une surface stable là où il ne pourra ni faire
tomber ni faire trébucher personne. Certains outils
équipés d’un gros bloc batterie peuvent tenir à la verticale
sur celui-ci, mais manquent alors de stabilité.
52
Transport
AVERTISSEMENT : risque d’incendie. Le transport
des batteries peut causer un incendie si les bornes de la
batterie entrent accidentellement en contact avec des
matériaux conducteurs. Lors du transport des batteries,
assurez-vous que les bornes de la batterie sont protégées
et bien isolées des matériaux avec lesquels elles pourraient
entrer en contact et qui pourraient provoquer un courtcircuit.
Les batteries DeWALT sont conformes à toutes les
réglementations d’expédition applicables comme prescrit
par les normes industrielles et juridiques qui incluent les
recommandations de l’ONU pour le transport des marchandises
dangereuses, les réglementations relatives aux marchandises
dangereuses de l’International Air Transport Association (IATA),
les réglementations de l’International Maritime Dangerous
Goods (IMDG) et l’accord européen concernant le transport
international de marchandises dangereuses sur route
(ADR). Les cellules et les batteries ion lithium ont été testées
conformément à la section 38,3 des recommandations de l’ONU
pour les tests et critères relatifs au transport des marchandises
dangereuses.
Dans la plupart des cas, l’envoi d’un bloc-batterie DeWALT ne
sera pas soumis à la classification réglementée de classe 9 pour
les matières dangereuses. En règle générale, seuls les envois
contenant une batterie Lithium-Ion d’une énergie nominale
supérieure à 100 Watts/heure (Wh) nécessitent une expédition
réglementée de classe 9. L’énergie nominale en Watts/heure de
toutes les batteries Lithium-Ion est indiquée sur l’emballage. De
plus, en raison de la complexité de la réglementation, DeWALT
ne recommande pas l’expédition aérienne de blocs-batteries
seuls, peu importe le wattage/heure nominal. Les envois d’outil
avec batterie (kit combiné) peuvent être faits par avion si le
wattage/heure nominal du bloc-batterie n’excède pas 100 Wh.
Que l’expédition soit exemptée ou réglementée, l’expéditeur
a la responsabilité intégrale de consulter les dernières
réglementations relatives à l’emballage, à l’étiquetage/au
marquage et aux exigences de documentation.
Les informations fournies dans cette section du manuel sont
fournies en bonne foi et sont considérées précises au moment
de la rédaction de ce document. Toutefois, aucune garantie
explicite ou implicite ne peut être fournie. L’acheteur a la
responsabilité de s’assurer que ses activités sont conformes aux
réglementations applicables.
Recommandations de stockage
1. Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et sec, à l’abri
de toute lumière solaire directe et de tout excès de
température. Pour des performances et une durée de vie
optimales, entreposer les batteries à température ambiante
après utilisation.
2. Pour un stockage prolongé, il est recommandé de conserver
la batterie complètement chargée dans un lieu frais et sec,
hors du chargeur pour de meilleurs résultats.
REMARQUE : les blocs batterie ne doivent pas être stockés
complètement déchargés. Le bloc batterie devra être rechargé
avant l’utilisation.
Français
Étiquettes sur le chargeur et la batterie
En plus des pictogrammes utilisés dans ce manuel, les
étiquettes sur le chargeur et le bloc batterie peuvent montrer les
pictogrammes suivants :
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
Consulter la Fiche technique pour les temps de
charge.
e pas mettre en contact avec des objets
N
conducteurs.
1 Rondelle de fixation du coupe-broussaille
1 Rondelle d’entraînement du coupe-broussaille
5Goupilles
1 Clé pour écrou
1 Goupille, dispositif de verrouillage
1Cache-lame
1 Notice d’instructions
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou accessoires n’ont pas été
endommagés lors du transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et comprendre cette
notice d’instructions avant toute utilisation de l’appareil.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Ne pas recharger une batterie endommagée.
Ne pas exposer à l’eau.
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
R emplacer systématiquement tout cordon
endommagé.
Porter un dispositif de protection auditive.
Recharger seulement entre 4 ˚C et 40 ˚C.
Porter un dispositif de protection oculaire.
Utiliser uniquement à l’intérieur.
N'exposez pas l'outil à la pluie ou à l'humidité
élevée et ne le laissez pas dehors en cas de pluie.
Éteignez l'outil. Retirez la batterie avant
d'effectuer toute opération d'entretien sur
l'outil.
ettre la batterie au rebut conformément à la
M
réglementation en matière d’environnement.
Recharger les blocs batterie DeWALT uniquement
avec les chargeurs DeWALT appropriés. La recharge
des blocs batterie différents des batteries DeWALT
appropriées avec un chargeur DeWALT peut
entraîner leur explosion ou d’autres situations
dangereuses.
Portez une protection sur votre tête.
Portez des chaussures antidérapantes.
Portez des gants antidérapants.
Ne jetez pas le bloc batterie au feu.
Type de Batterie
Le DCM581 fonctionne avec un bloc batterie de 36 volts.
Ces blocs batterie peuvent être utilisés : DCB496, DCB497.
Consultez les Caractéristiques techniques pour plus
d’informations.
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1Débroussailleuse
1 Poignée auxiliaire
4 Vis de poignée auxiliaire
1Lanière
1 Carter de protection
4 Vis de carter
1 Lame débroussailleuse
1 Écrou de coupe-broussaille
Maintenez les gens et animaux à au moins 6 m
de la zone de travail.
N’utilisez pas de lames métallique rondes.
Faites attention à la projection d’objets.
Faites attention à la poussée de la lame.
53
Français
MONTAGE ET RÉGLAGES
Maintenez les spectateurs à l'écart.
Puissance sonore garantie selon la directive
2000/14/CE.
Emplacement de la Date Codée de
Fabrication (Fig. U)
La date codée de fabrication 45 , qui comprend aussi l’année de
fabrication, est imprimée sur le boîtier.
Exemple :
2016 XX XX
Année de fabrication
Description (Fig. A)
AVERTISSEMENT : ne jamais modifier l’outil électrique
ni aucun de ses composants. Il y a risques de dommages
corporels ou matériels.
1 Gâchette, variateur de vitesse
2 Levier de verrouillage
3 Patte de verrouillage
4 Poignée
5 Sélecteur de vitesse
6 Poignée auxiliaire
7 Bloc-moteur
8 Perche de taille
9 Support de lanière
10 Lanière
11 Carter de protection
12 Compartiment à bobine
13 Compartiment à batterie
14 Bloc-batterie
15 Bouton de libération de la batterie
16 Lame débroussailleuse
17 Clé pour écrou
18 Cache-lame
Utilisation Prévue
Votre débroussailleuse / coupe-broussaille a été conçue pour la
taille professionnelle.
NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence de gaz ou
de liquides inflammables.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une supervision est
nécessaire auprès de tout utilisateur non expérimenté.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par des
personnes (y compris les enfants) dont les capacité
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou
qui manquent d’expérience ou d’aptitudes, sauf si ces
personnes sont surveillées par une autre personne
responsable de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.
54
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute pièce ou tout accessoire.
Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
AVERTISSEMENT : utiliser exclusivement des batteries et
chargeurs DeWALT.
Insertion et retrait du bloc batterie de l’outil
(Fig. C–E)
REMARQUE : pour un résultat optimal, assurez-vous que le bloc
batterie 14 est complètement chargé.
Pour installer le bloc batterie de l’outil
1. Alignez le bloc-batterie 14 avec les rails à l’intérieur de
l’outil (Fig. C).
2. Glissez-le dans l’outil jusqu’à ce qu’il se fixe en place et
assurez-vous d’entendre le clic de verrouillage.
Pour démonter le bloc batterie de l’outil
1. Appuyez sur le bouton de libération de la batterie 15 et
tirez fermement le bloc-batterie hors de la poignée de l’outil
(Fig. D).
2. Insérer le bloc batterie dans le chargeur comme décrit dans
la section du chargeur de ce manuel.
Témoin de charge des blocs batterie
(Fig. E)
Certains blocs batterie DeWALT incluent un témoin de charge
composé par trois voyants verts qui indiquent le niveau de
charge restant dans le bloc batterie.
Pour activer le témoin de charge, maintenir enfoncé le bouton
du témoin de charge 19 . Une combinaison de trois voyants
verts s’allume pour indiquer le niveau de charge restant. Lorsque
le niveau de charge de la batterie est au-dessous de la limite
utilisable, le témoin de charge ne s’allume pas et la batterie doit
être rechargée.
REMARQUE : le témoin de charge est uniquement une
indication de la charge restant dans le bloc batterie. Il n’indique
pas la fonctionnalité de l’outil et peut être sujet à des variations
selon les composants du produit, la température et l’application
de l’utlisateur final.
Assemblage
Retrait du compartiment à bobine
(Fig. A, F, G)
1. Insérez un tournevis dans l’orifice 21 de la rondelle
d’entraînement du coupe-broussaille (petite) 20 et dans
l’orifice 22 du bloc-moteur 7 , comme illustré par la figure F.
2. Tournez le compartiment à bobine 12 dans le sens des
aiguilles d’une montre, comme illustré par la figure G.
3. Retirez le compartiment à bobine et la rondelle
d’entraînement du coupe-broussaille.
Français
Fixation du carter de protection
(Fig. A, H, I)
AVERTISSEMENT : ne faites jamais fonctionner l’appareil
sans que le carter de protection soit parfaitement en place.
Des dommages ou blessures pourraient sinon en résulter.
1. Retirez le compartiment à bobine 12 comme décrit dans la
section Retrait du compartiment à bobine.
2. Pour fixer le carter de protection, glissez la patte 23 du
carter sous la lèvre 24 du bloc-moteur 7 puis abaissez
l’arrière du carter en place, comme illustré par la figure H.
3. Replacez et fixez fermement les 4 vis du carter de protection
25 , à l’aide de la clé 17 , comme illustré par la figure I.
4. Replacez le compartiment à bobine comme décrit dans la
section Fixation du compartiment à bobine ci-dessous.
Fixation du compartiment à bobine
(Fig. A, I, J)
1. Glissez la rondelle d’entraînement du coupe-broussaille
(petite) 20 vers le bas sur le boulon 26 qui ressort du
coupe-broussaille de façon que son orifice 21 soit aligné
avec l’orifice 22 du bloc-moteur 7 .
2. Tournez la rondelle et le bloc-moteur jusqu’à ce que leurs
orifices soient alignés avec l’encoche 27 du carter 11 .
3. Insérez un tournevis dans les trois orifices, vissez le
compartiment à bobine dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre et fixez-le fermement sur le boulon.
Fixation de la lame (Fig. A, K)
AVERTISSEMENT : risque de blessures. Les bords de la
lame de la débroussailleuse sont tranchants. Portez des
gants pour manipuler la lame.
1. Retirez le compartiment à bobine 12 et la rondelle
d’entraînement (petite) 20 , comme décrit dans la section
Retrait du compartiment à bobine.
2. Glissez la rondelle d’entraînement du coupe-broussaille
(grande) 28 vers le bas sur le boulon 26 qui ressort du
coupe-broussaille de façon que son orifice 29 soit aligné
avec l’orifice 22 du bloc-moteur 7 .
3. Glissez la lame débroussailleuse 16 au dessus de la
rondelle d’entraînement de façon que le bord intérieur
non coupant 30 soit aligné avec l’orifice de la rondelle
d’entraînement. Cela permet le retrait plus facile et plus sûr
de la lame ultérieurement.
4. Glissez la rondelle d’entraînement du coupe-broussaille 31
au dessus de la lame de façon que le côté le plus large soit à
plat contre la lame.
5. Vissez l’écrou de la débroussailleuse 32 sur le boulon à
l’aide de la clé 17 . Assurez-vous que l’écrou est bien fixé.
6. Glissez la goupille 33 complètement dans le trou
du boulon.
Fixation de la poignée auxiliaire (Fig. A, L)
1. Placez la poignée auxiliaire 6 en haut sur la perche de
taille 8 , au dessus de l’étiquette se trouvant au milieu de
la perche.
2. Glissez le support 34 de la poignée auxiliaire dans le bas de
la poignée.
3. Vissez les boulons de la poignée 35 dans le support et
la poignée.
4. Serrez les boulons de la poignée à l’aide de la clé 17 .
Assurez-vous que la poignée est bien fixée.
Pour procéder à un éventuel réglage, dévissez les boulons de
la poignée et glissez cette dernière vers le haut ou le bas sur la
perche. Resserrez ensuite les boulons.
Remplacement du carter (Fig. I, M)
1. Retirez le compartiment à bobine 12 comme décrit dans la
section Retrait du compartiment à bobine.
2. Retirez les 4 vis du carter 25 , comme illustré par la figure J.
3. Soulevez le carter pour le sortir, comme illustré par la
figure M.
4. Installez le nouveau carter comme décrit dans la section
Fixation du carter.
Fixation de la lanière (Fig. A)
Accrochez la lanière 10 sur le support de lanière 9 et placez la
lanière sur une épaule pour plus de maintien lors de l’utilisation
du coupe-herbe ou de la débroussailleuse.
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : respecter systématiquement les
consignes de sécurité et les normes en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute pièce ou tout accessoire.
Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
Position correcte des mains (Fig. A, O)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommages
corporels graves, adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : afin de réduire tout risque de blessures
graves, maintenez TOUJOURS l’outil fermement pour
anticiper une éventuelle réaction soudaine.
La position correcte des mains nécessite une main sur la
poignée 4 et l’autre main sur la poignée auxiliaire 6 .
Mise en marche (Fig. A)
Pour mettre l’appareil en marche, enfoncez la patte de
verrouillage 3 vers l’avant, appuyez sur le levier de verrouillage
2 puis sur la gâchette variateur de vitesse 1 .
Pour éteindre l’appareil, relâchez la gâchette variateur de vitesse,
le levier de verrouillage et la patte.
Interrupteur de contrôle de vitesse (Fig. A)
Ce taille-bordures vous permet soit d'avoir une vitesse
de fonctionnement plus efficace pour prolonger la durée
55
Français
d'exécution des travaux de plus grande envergure, soit
d'accélérer la vitesse de taille pour avoir une meilleure coupe.
Pour prolonger la durée d'exécution, poussez l'interrupteur
de contrôle de vitesse 5 en avant vers la poignée auxiliaire 6 en position « LO ». Il s'agit du mode le mieux adapté pour les
travaux de plus grande envergure qui nécessitent plus de temps
pour être menés à terme.
Pour accélérer la coupe, tirez l'interrupteur de contrôle de
vitesse vers le bas vers le boîtier de la batterie 13 en position
« HI ». Il s'agit du mode le mieux adapté pour cisailler les pousses
plus importantes et pour les applications qui nécessitent un tour
par minute plus élevé.
REMARQUE : En mode « HI », la durée d'exécution sera
diminuée par rapport au mode « LO ».
Tailler / Débroussailler (Fig. A, N, O)
Outil mis en marche, inclinez-le et balancez-le d’un côté à
l’autre, comme illustré à la figure N.
Gardez une distance minimum de 610 mm entre le carter de
protection et vos pieds, comme illustré par la figure O.
AVERTISSEMENT : maintenez le fil en rotation à
peu près parallèle avec le sol (l’inclinaison ne doit pas
dépassée 30°). Cette machine n’est pas un délimiteur
de bordure. NE L’INCLINEZ PAS au point que le fil ou la
lame débroussailleuse 16 tourne près d’un angle droit
avec le sol. La projection de débris peut provoquer de
graves blessures.
Alimentation en fil de coupe par secousse
AVERTISSEMENT : afin d’éviter les blessures, ne secouez
jamais la machine lorsque l’ensemble coupe-broussaille
est fixé au bloc-moteur.
Votre taille-bordures dispose d'un fil en nylon d'un diamètre
de 2,032 mm. Le fil de coupe s'usera plus rapidement et
s'avancera plus si la coupe se fait le long des trottoirs ou d'autres
surfaces abrasives ou si des mauvaises herbes plus épaisses
sont coupées.
Au fur et à mesure que vous utiliserez le taille-bordures, le fil
deviendra plus court en raison de l'usure. Frappez délicatement
le sol avec le taille-bordures en vitesse normale et le fil avancera.
REMARQUE : Prolonger le fil en nylon au-delà de la trajectoire
de 330 mm nuira à la performance, à la durée d'exécution et
à la durée de vie du taille-bordures en raison de la possibilité
d'endommager le moteur. Cela peut annuler la garantie.
Conseils utiles pour la coupe
• Utilisez l'extrémité du fil pour effectuer la coupe ; ne forcez
jamais la tête de coupe dans l'herbe non coupée.
• Le fil peut s'user et même casser à cause des câbles et des
clôtures. Il peut également s'user rapidement à cause des
cailloux, des murs de briques, des bordures et du bois.
• Ne laissez pas le support de la bobine traîner sur le sol ou sur
d'autres surfaces.
• Lorsque les pousses sont longues, coupez de haut en bas et
ne dépassez pas 304,8 mm de haut.
56
• Gardez le taille-bordures incliné vers la zone à couper. Il
s'agit de la meilleure zone de coupe.
• Le taille-bordures coupe lorsque vous effectuez un
mouvement de gauche à droite avec l'appareil. Cela évite
que les débris soient projetés en direction de l'utilisateur.
• Évitez les arbres et arbustes. L'écorce des arbres, les
moulures en bois, le bardage et les piquets de clôture
peuvent facilement être endommagés par le fil.
Accessoires de rechange
AVERTISSEMENT : afin de réduire tout risque de blessures
corporelles graves, arrêtez l'appareil et retirez la batterie
avant d'effectuer tout réglage ou de retirer ou d’installer
toute pièce ou tout accessoire.
AVERTISSEMENT : l'utilisation d'accessoires non
recommandés par DeWALT avec cet appareil peut
présenter des risques.
AVERTISSEMENT : n'utilisez pas sur ce taille-bordures
des lames, des accessoires ou des pièces différentes de
ceux recommandés par DeWALT. Cela peut entraîner des
blessures graves ou endommager le produit.
Utilisez du fil de rechange DeWALT, modèle DT20650 (2 mm),
DT20651 (2 mm), DT20652 (2,5 mm).
• Pour de meilleurs résultats, utilisez le fil DeWalt DT20650/51.
Le DeWALT DT20652 peut également être utilisé mais il
peut diminuer la durée de fonctionnement du coupeherbe. L’utilisation de toute autre gamme d’accessoires
avec le coupe-herbe peut diminuer ses performances et/ou
l’endommager.
Utilisez des lames de rechange DeWALT DT20653 255 mm
(C uteau de taille trois lames), DT20655 (230 mm 4T Lame de
tonte d’herbe).
Remplacement du fil de coupe (Fig. P–S)
ATTENTION : pour éviter d'endommager l'appareil, si le fil
de coupe dépasse de la lame de taille, coupez-le afin qu'il
touche à peine la lame.
1. Retirez la batterie.
2. Tournez la bobine 36 dans le sens des aiguilles d'une
montre pour la déverrouiller comme indiqué sur l'image P.
Le tenon blanc 37 situé à l'intérieur de la bobine tournera
en s'éloignant de la fenêtre de la bobine 38 pour indiquer
qu'elle est déverrouillée.
3. Tirez la bobine en la tenant droite pour la retirer.
4. Enlevez les saletés et l'herbe de la bobine et du boîtier.
5. Enroulez d'abord le nouveau fil dans la chaîne de bobine la
plus proche des fentes de retenue 39 , comme indiqué sur
l'image Q.
6. Placez l'extrémité du fil de coupe 40 dans le trou de
retenue 41 .
7. Enroulez le fil de coupe sur la bobine selon le sens de la
flèche située sur la partie inférieure de la bobine.
8. Lorsque le fil de coupe enroulé arrive au début des fentes de
retenue, coupez le fil à environ 106 mm.
Français
9. Poussez le fil dans les fentes de retenue situées sur un côté
de la bobine afin de maintenir le premier fil pendant que
vous enroulez le deuxième fil.
10. Répétez la procédure ci-dessus pour le deuxième fil de
coupe situé sur la partie inférieure de la bobine.
ATTENTION : avant de commencer la taille, assurez-vous
d'utiliser uniquement le type de fil de coupe approprié.
Assurez-vous que les deux parties de la bobine contiennent
le fil de coupe comme indiqué sur l'image R.
11. Une fois que les deux fils de coupe sont enroulés autour
de la bobine 36 , placez votre pouce et un doigt sur les
fentes de retenue afin de mieux fixer le fil et faites passer
l'extrémité de chaque fil de coupe dans les deux trous 43 situés de chaque côté de la tête dans le boîtier de la bobine
12 comme indiqué sur l'image S.
12. Alignez les tenons blancs 37 situés à l'intérieur du boîtier
de la bobine avec les recoins 42 de la bobine. Alignez aussi
près que possible les fentes de retenue 39 sur les deux
trous 43 .
13. Poussez la bobine dans le boîtier de la bobine et tournez
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la
verrouiller. Assurez-vous que le tenon blanc 37 apparaît
dans la fenêtre de la bobine 38 . Assurez-vous que le fil ne
se défait pas et qu'il s'enroule autour du manche en dessous
de la bobine.
14. Tirez les deux extrémités du fil de coupe pour les libérer des
fentes de retenue. Si le fil dépasse de la lame de coupe sur
le carter de protection, coupez le fil afin qu'il touche à peine
la lame.
MAINTENANCE
Votre outil électrique DeWALT a été conçu pour fonctionner
longtemps avec un minimum de maintenance. Le
fonctionnement continu et satisfaisant de l’outil dépendra d’une
maintenance adéquate et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute pièce ou tout accessoire.
Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
1. Veillez à ce que les fentes d'admission d'air 44 , indiquées
sur l'image T, soient propres pour éviter une surchauffe.
2. Votre fil de coupe peut s'assécher au fil du temps. Pour
garder votre fil en bon état, mettez le fil de rechange
dans un sac en plastique scellable avec une cuillère à
soupe d'eau.
3. Vous pouvez utiliser un savon doux et un chiffon humide
pour nettoyer les pièces en plastique.
4. Le fil de coupe sur le bord du carter de protection peut ternir
au fil du temps. Il est recommandé de réaliser régulièrement
l'affûtage de la lame avec une lime.
Le chargeur et le bloc batterie ne peuvent pas être réparés.
Lubrification
Votre outil électrique ne requiert aucune
lubrification additionnelle.
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière et saleté du
boîtier principal à l’aide d’air comprimé chaque fois
que les orifices d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de protection et un
masque anti-poussières homologués au cours de
cette procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser de solvants ou
tout autre produit chimique décapant pour nettoyer les
parties non métalliques de l’outil. Ces produits chimiques
pourraient en attaquer les matériaux utilisés. Utiliser un
chiffon humidifié avec de l’eau et un savon doux. Protéger
l’outil de tout liquide et n’immerger aucune de ses pièces
dans aucun liquide.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les accessoires autres que ceux
offerts par DeWALT n’ont pas été testés avec ce produit,
leur utilisation avec cet appareil pourrait être dangereuse.
Pour réduire tout risque de dommages corporels, seuls des
accessoires DeWALT recommandés doivent être utilisés
avec cet appareil.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus d’informations sur
les accessoires appropriés.
Protection de l’environnement
Tri sélectif. Les produits et batteries marqués de ce
symbole ne doivent pas être jetés avec les déchets
ménagers.
Les produits et batteries contiennent des matières
qui peuvent être récupérées et recyclées afin de réduire la
demande en matières premières. Veuillez recycler les produits
électriques et les batteries conformément aux dispositions
locales en vigueur. Pour plus d’informations, consultez le site
www.2helpU.com.
Batterie rechargeable
Recharger cette batterie longue durée lorsqu’elle ne produira
plus assez de puissance pour effectuer un travail qu’elle faisait
facilement auparavant. En fin de vie utile, mettre la batterie
au rebut conformément à la réglementation en matière
d’environnement :
• Décharger complètement la batterie, puis la retirer de l’outil.
• Les cellules ion lithium sont recyclables. Les apporter
au revendeur ou dans un centre de recyclage local.
Les blocs batterie collectés seront recyclés ou mis au
rebut correctement.
57
Peso
Italiano
DECESPUGLIATORE / TOSAERBA FALCIATUTTO
DCM581
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DeWALT. Gli anni di esperienza,
lo sviluppo e l’innovazione meticolosi del prodotto fanno di
DeWALT uno dei partner più affidabili per gli utilizzatori di
apparati elettrici professionali.
Dati Tecnici
Batterie e caricabatterie venduti separatamente
Tensione
Tipo
Potenza resa
Giri/min
Dimensioni della fascia di taglio
Peso (senza blocco batteria)
W
/min
mm
kg
DCM581
36V
1
240
0-5100 / 0-5500
380
4,4
/min
mm
Coltello spazzola
trilama, Lama di
taglio dell’erba,
Lama di taglio
dell’erba 4T
0-5100 / 0-5500
255
VDC
Tosaerba falciatutto
Tipo
Giri/min
Dimensioni della fascia di taglio
Valori di rumorosità e valori di vibrazione (somma vettore triassiale)
Modalità tosaerba a filo secondo la norma EN50636-2-91:
dB(A)
81
LPA(livello pressione sonora delle emissioni)
dB(A)
95
LWA(livello potenza sonora)
K (incertezza per il livello sonoro dato)
dB(A)
1,0
Valore di emissione delle vibrazioni ah =
Incertezza K =
m/s2
m/s2
2,5
1,5
Valori di rumorosità e valori di vibrazione (somma vettore triassiale)
Modalità decespugliatore secondo la norma EN ISO 11.806-1:
dB(A)
81
LPA(livello pressione sonora delle emissioni)
dB(A)
95
LWA(livello potenza sonora)
K (incertezza per il livello sonoro dato)
dB(A)
1,0
Valore di emissione delle vibrazioni ah =
- Impugnatura
- Leva ausiliaria
Incertezza K =
58
m/s2
m/s2
m/s2
<2,5
10,9
1,5
Caricatori/Tempi di
Ricarica (Minuti)
Batterie
Cat #
VDC
Ah
Peso
kg
DCB413
DCB497
DCB496
36
36
7,5
6,0
1,92
1,88
170
130
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo foglio
informativo è stato misurato in base al test standard indicato
nella normativa EN50636 e può essere utilizzato per confrontare
vari apparati fra di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: il livello di emissioni delle vibrazioni
riportato è relativo alle applicazioni principali
dell’apparato. Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato per
applicazioni diverse, con diversi accessori, o non riceve
adeguata manutenzione, il valore delle emissioni di
vibrazioni può essere differente. Ciò potrebbe aumentare
sensibilmente il livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
Una stima del livello di esposizione alle vibrazioni deve
anche considerare i momenti in cui l’apparato è spento
o quando è acceso ma non viene utilizzato. Ciò potrebbe
ridurre sensibilmente il livello di esposizione durante il
periodo di utilizzo complessivo.
È necessario identificare ulteriori misure di sicurezza
per proteggere l’operatore dagli effetti delle vibrazioni.
Per esempio: eseguire una manutenzione adeguata
dell’apparato e degli accessori, evitare il raffreddamento
delle mani, organizzare il lavoro.
NOTA: la normativa nazionale può limitare l’uso della macchina.
Dichiarazione di conformità CE
Direttiva Macchine
Decespugliatore / tosaerba falciatutto
DCM581
DeWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati tecnici
sono conformi alle normative:
2006/42/CE, EN60335-1:2012 + A11:2014 EN50636-2-91:2014,
EN ISO 11806-1:2011.
2000/14/CE, Tagliaerba, L ≤ 50 cm, Allegato VIII
DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg 310,
6802 ED Arnhem, Paesi Bassi
N. ID organismo di notifica: 0344
Livello di potenza acustica secondo 2000/14/CE
(Articolo 12, Allegato III, L ≤ 50 cm):
Italiano
LPA (pressione sonora misurata) 81 dB(A)
incertezza (K) = 1,0 dB (A)
LWA (pressione sonora garantita) 96 dB(A)
Questi prodotti sono anche conformi alla Direttiva 2014/30/
UE e 2011/65/UE. Per ulteriori informazioni, contattare DeWALT
all’indirizzo seguente o vedere sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del documento
tecnico e rende questa dichiarazione per conto di DeWALT.
Markus Rompel
Direttore Progettazione
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
10.11.2016
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, leggere
attentamente il manuale di istruzioni.
Definizioni: linee guida per la sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità di ciascuna
indicazione. Leggere il manuale e prestare attenzione ai
seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di pericolo imminente
che, se non viene evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare il
decesso o lesioni personali gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare
lesioni personali di entità lieve o moderata.
AVVISO: indica una situazione non in grado di causare
lesioni personali ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Segnala rischio di incendi.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA
•
•
AVVERTENZA: durante l’utilizzo degli apparecchi elettrici
è opportuno rispettare sempre le precauzioni di base
sulla sicurezza al fine di ridurre i rischi d’incendio, scossa
elettrica, lesioni personali e danni materiali.
AVVERTENZA: rispettare le norme sulla sicurezza durante
l’uso della macchina. Per la sicurezza personale e degli
astanti, leggere queste istruzioni prima di utilizzare la
macchina. Conservare le istruzioni al sicuro per riutilizzarle
in seguito.
Leggere interamente e con attenzione il presente manuale
prima di adoperare l’apparecchio.
L’uso previsto è indicato nel presente manuale. L’uso di
accessori o attrezzature o l’esecuzione con l’apparecchio di
•
operazioni diverse da quelle consigliate nel presente manuale
di istruzioni può comportare il rischio di infortuni.
Conservare questo manuale per successive consultazioni.
IMPORTANTE
LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL’USO
CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO
PRASSI OPERATIVE SICURE
Formazione
a ) Leggere attentamente le istruzioni. Conoscere i
comandi e l’uso corretto della macchina.
b ) Non consentire mai a bambini o a persone che
non conoscono queste istruzioni di utilizzare la
macchina. Le normative locali potrebbero limitare l’età
dell’operatore.
c ) Tenere presente che l’operatore o utente è responsabile
di incidenti o pericoli a danno di altre persone o della
loro proprietà.
Preparazione
a ) Prima dell’uso, ispezionare sempre visivamente la
macchina per escludere eventuali protezioni o schermi
danneggiati, mancanti o fuori posto.
b ) Non azionare mai la macchina mentre vi sono persone,
specialmente bambini, oppure animali nelle vicinanze.
Funzionamento
a ) Indossare sempre occhiali protettivi e scarpe resistenti
durante l’azionamento della macchina.
b ) Evitare di utilizzare la macchina quando il tempo è brutto,
specialmente se c’è il rischio di fulmini.
c ) Utilizzare la macchina solo in condizioni di illuminazione
diurna o di buona illuminazione artificiale.
d ) Non utilizzare mai la macchina se le protezioni o gli
schermi sono danneggiati o non sono installati.
e ) Accendere il motore solo quando le mani e i piedi sono
lontani dall’organo di taglio.
f ) Scollegare sempre la macchina dall’alimentazione
elettrica (ad es. rimuovere la spina dalla rete elettrica,
rimuovere il dispositivo invalidante o la batteria rimovibile)
• quando la macchina viene lasciata incustodita;
• prima di eliminare un blocco;
• prima di controllare, pulire o lavorare sulla macchina;
• dopo aver colpito un corpo estraneo;
• se la macchina inizia a vibrare in modo anormale.
g ) Fare attenzione a non ferirsi a piedi e mani con l’organo
di taglio.
h ) Assicurarsi sempre che le aperture di ventilazione siano
prive di residui.
i ) Quando si utilizza il decespugliatore sussiste il
rischio di contraccolpo se viene a contatto con un
oggetto solido (tronco d’albero, ramo, o roccia).
59
Italiano
L’unità passerà al senso di rotazione opposto a quello del
decespugliatore.
j ) Rimuovere eventuali oggetti che possono causare
contraccolpi, come rami e rocce.
k ) Verificare la presenza di dispositivi di fissaggio allentati e
parti danneggiate, come le crepe nel gruppo di taglio.
Manutenzione e conservazione
a ) Scollegare la macchina dall’alimentazione elettrica
(ad es. rimuovere la spina dalla rete elettrica, rimuovere
il dispositivo invalidante o la batteria rimovibile) prima di
eseguire lavori di manutenzione o pulizia.
b ) Utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio e accessori
raccomandati dal produttore.
c ) Ispezionare e sottoporre a regolare manutenzione la
macchina. Far riparare la macchina esclusivamente da
un riparatore autorizzato.
d ) Quando non è in uso, riporre la macchina lontano dalla
portata dei bambini.
e ) Utilizzare la copertura della lama per lame di metallo
durante il trasporto e lo stoccaggio.
f ) Pulire prima di riporre, compreso l'uso di protezioni sul
taglio allegati con lame di metallo.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA AGGIUNTIVE
PER DECESPUGLIATORI / TOSAERBA
FALCIATUTTO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sicurezza altrui
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
60
AVVERTENZA: gli elementi di taglio continuano a ruotare
dopo lo spegnimento del motore.
Indossare pantaloni lunghi per proteggere le gambe.
Prima di utilizzare l’apparecchio, verificare che il percorso di
taglio sia libero da bastoni, pietre, fili e altri ostacoli.
Utilizzare l’apparecchio esclusivamente in posizione verticale,
con il filo di taglio in prossimità del suolo. Non accendere
l’apparecchio in qualsiasi altra posizione.
Muoversi lentamente durante l’uso dell’apparecchio. L’erba
appena tagliata è umida e scivolosa.
Non lavorare su pendii ripidi. Sui pendii, procedere
orizzontalmente e non verso l’alto o il basso.
Non attraversare strade o viottoli in ghiaia con l’apparecchio
in funzione.
Non toccare il filo di taglio mentre l’apparecchio è in funzione.
Non appoggiare l’apparecchio a terra finché il filo di taglio
non è completamente fermo.
Utilizzare esclusivamente un filo di taglio di tipo appropriato.
Non utilizzare fili di taglio in metallo o lenze da pesca.
Tenere sempre mani e piedi lontani dal filo da taglio e dalla
lama, in modo particolare quando si accende il motore.
Prima di utilizzare l’apparecchio e dopo qualsiasi impatto,
verificare la presenza di segni di usura o danno e, se
necessario, procedere alla riparazione.
Prestare attenzione agli infortuni causati dai dispositivi per
tagliare la lunghezza del filamento. Dopo aver esteso il filo di
taglio, riportare sempre la macchina alla normale posizione di
funzionamento prima di accenderla.
Se l’apparato è utilizzato in presenza di bambini è necessaria
un’attenta supervisione.
Questo apparato non è destinato all’uso da parte di bambini o
persone inferme senza adeguata supervisione.
L’apparato non va utilizzato come giocattolo.
Utilizzare esclusivamente in un ambiente asciutto. Non
bagnare l’apparato.
Non immergere l’apparato nell’acqua.
Non aprire il telaio. Non vi sono parti riparabili
dall’utente all’interno.
Non azionare l’apparato in ambienti con atmosfera esplosiva,
ad esempio con presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili.
Quando è riposto o trasportato su un veicolo, l’apparato
deve essere collocato nel bagagliaio o bloccato per evitarne
lo spostamento dovuto a cambiamenti improvvisi di velocità
o direzione.
Quando non è in uso, l’apparato deve essere riposto in
un luogo asciutto e ben ventilato, lontano dalla portata
dei bambini.
Non permettere che i bambini accedano al luogo in cui sono
riposti gli apparati.
•
Questo apparecchio non è destinato all’uso da parte di
persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali
o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, a meno
che non siano adeguatamente supervisionate o istruite
sull’uso dell’apparecchio da una persona responsabile della
loro sicurezza.
I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non
giochino con l’apparecchio.
Rischi residui.
Per essere sicuri di avere un buon appoggio nelle pendenze,
non sbilanciarsi. Mantenere sempre un equilibrio adeguato.
Camminare sempre, non correre.
Ulteriori rischi residui potrebbero scaturire se l'apparato viene
usato in un modo non indicato nelle avvertenze di sicurezza
accluse. Questi rischi possono scaturire da uso scorretto, uso
prolungato, ecc.
Malgrado l’applicazione delle principali regole di sicurezza e
l’implementazione di dispositivi di sicurezza, alcuni rischi residui
non possono essere evitati. Sono inclusi:
• Lesioni causate dal contatto con le parti rotanti/in movimento.
• Lesioni causate quando si cambiano parti, lame o accessori.
• Lesioni causate dall'uso prolungato di un utensile. Quando si
usa un utensile per periodi prolungati, assicurarsi di prendere
delle pause regolari.
• Menomazioni uditive.
• Rischi per la salute causati dalla respirazione della polvere
sviluppata durante l'uso dell'apparato (come quando si lavora
con il legno, specialmente di quercia, di faggio e fibre di media
densità o MDF).
Italiano
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere alimentato con
un solo livello di tensione. Verificare sempre che la tensione
del pacco batteria corrisponda alla tensione della targhetta.
Assicurarsi anche che la tensione del caricabatterie corrisponda
a quella di rete.
L’apparato DeWALT possiede doppio isolamento
secondo la normativa EN60335, perciò non è
necessario il collegamento a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito
con un cavo appositamente realizzato, disponibile tramite la
rete di assistenza DeWALT.
Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare
sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) – utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) – utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente esterno,
devono essere collegati ad un interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Non si dovrebbe mai utilizzare un cavo di prolunga se non
assolutamente necessario. Utilizzare un cavo di prolunga
omologato, adatto alla presa di ingresso del caricabatterie
(vedere i Dati tecnici). La sezione minima del conduttore è
1 mm2 e la lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo completamente.
•
•
•
•
•
•
•
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
Caricabatterie
I caricabatteria DeWALT non richiedono alcuna regolazione e
sono progettati per funzionare nel modo più semplice possibile.
Istruzioni di sicurezza importanti per tutti i
caricabatteria
CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI: il presente manuale
contiene importanti istruzioni di sicurezza e di funzionamento
per caricabatterie compatibili (vedere Dati tecnici).
• Prima di utilizzare il caricatore, leggere tutte le istruzioni e
gli avvertimenti contrassegnati sul caricatore, la batteria e il
prodotto che funziona con la batteria.
AVVERTENZA: rischio di scossa elettrica. Non far
penetrare alcun liquido dentro al caricabatterie. Pericolo
di scossa elettrica.
AVVERTENZA: consigliamo l’utilizzo di un dispositivo di
corrente residua con una corrente nominale residua di
30mA o inferiore.
ATTENZIONE: rischio di incendio. Per ridurre il rischio di
lesioni, caricare solamente batterie ricaricabili DeWALT.
Tipi diversi di batterie potrebbero scoppiare provocando
lesioni personali e danni.
ATTENZIONE: i bambini devono essere sorvegliati per
assicurarsi che non giochino con l’apparecchio.
AVVISO: in determinate condizioni, con il caricatore
inserito nella presa di corrente, i contatti di carica esposti
•
•
•
•
•
•
•
all’interno del caricabatterie possono essere circuitati da
materiale estraneo. Materiali estranei di natura conduttiva
quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, lana
d’acciaio, fogli di alluminio o qualsiasi accumulo di
particelle metalliche devono essere tenuti lontano dalle
cavità del caricabatterie. Staccare sempre il caricabatterie
dalla presa quando il pacco batteria non è in sede.
Staccare il caricabatterie dalla presa prima di cominciare
a pulirlo.
NON provare a caricare il pacco batterie con qualsiasi
altro caricabatteria diverso da quelli di questo
manuale. Il caricabatterie e il pacco batteria sono progettati
specificatamente per lavorare insieme.
Questi caricabatteria non sono previsti per alcun altro
utilizzo diverso dal caricare le batterie ricaricabili
DeWALT. Ogni utilizzo diverso comporta rischio di incendio,
scossa elettrica o folgorazione.
Non esporre il caricabatteria a pioggia o neve.
Per staccare dalla presa il caricabatterie, tirare la spina e
non il cavo. Ciò riduce il rischio che si danneggino entrambi.
Assicurarsi che il cavo sia posto in modo da non essere
calpestato, non faccia inciampare o altro che lo possa
danneggiare o sollecitare.
Non utilizzare un cavo di prolunga se non è strettamente
necessario. L’utilizzo di cavi di prolunga non idonei può dar
luogo a rischio di incendio,scossa elettrica o folgorazione.
Non mettere alcun oggetto sopra il caricabatteria e non
appoggiare il caricabatteria su superfici morbide che
potrebbero bloccare le fessure di ventilazione e causare
calore interno eccessivo. Tenere il caricabatteria lontano da
qualsiasi fonte di calore. Il caricabatteria viene ventilato con le
fessure sopra e sotto l’alloggiamento.
Non lavorare con un caricabatteria che abbia il cavo o la
spina danneggiati—farli sostituire immediatamente.
Non azionare il caricabatteria se ha preso un forte colpo,
è caduto o è stato danneggiato in qualche altro modo.
Portarlo in un centro di assistenza autorizzato.
Non smontare il caricabatteria; quando è necessaria
assistenza o riparazione, portarlo in un centro di
assistenza autorizzato. Un montaggio sbagliato comporta
il rischio di scossa elettrica, folgorazione o incendio.
Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse danneggiato, è
necessario farlo sostituire immediatamente dal produttore, o
dal suo agente o da persone qualificate per evitare pericoli.
Staccare il caricabatterie dalla presa prima di qualsiasi
tipo di pulizia. Ciò riduce il rischio di scossa elettrica. La
rimozione del pacco batteria non riduce tale rischio.
Non tentare MAI di collegare fra loro 2 caricabatteria.
Il caricabatteria è progettato per funzionare con la
corrente elettrica da 230V standard di rete. Non tentare
di utilizzarlo con una tensione diversa. Ciò non vale per i
caricabatterie da veicolo.
Caricamento di una batteria (Fig. B)
1. Collegare il caricatore ad una presa adatta prima di inserire il
gruppo batterie.
61
Italiano
2. Inserire il pacco batteria 14 nel caricabatteria, assicurandosi
che sia completamente posizionato nel caricabatteria. La
luce rossa (in carica) lampeggia ripetutamente, indicando
che è iniziato il processo di carica.
3. Il completamento della carica sarà indicato dalla luce
rossa che rimane continuamente accesa. Il pacco batteria
è completamente carico e può essere utilizzato in questo
momento o lasciato nel caricabatterie. Per rimuovere il
pacco batteria dal caricabatterie, premere e tenere premuto
il pulsante di sblocco della batteria 15 sul pacco batteria.
NOTA: Per garantire la massima prestazione e durata delle
batterie Li-Ion, caricare completamente il pacco batteria prima
di utilizzarlo per la prima volta.
Funzionamento del caricabatterie
Consultare gli indicatori sottostanti per lo stato di carica del
pacco batteria.
tornerà alla velocità di caricamento massima anche se la batteria
si scalda.
Sistema di protezione elettronico
Gli apparati XR Li-Ion (agli ioni di litio) sono progettati con un
sistema di protezione elettronico che salvaguarda la batteria da
sovraccarico, surriscaldamento o scaricamento completo.
L’apparato si spegnerà automaticamente se dovesse scattare il
Sistema di Protezione Elettronico. In tal caso, riporre la batteria
agli ioni di litio sul caricatore finché non è completamente
carica.
Istruzioni di pulizia per il caricabatteria
AVVERTENZA: rischio di scossa elettrica. Scollegare il
caricabatteria dalla presa di alimentazione CA prima
della pulizia. È possibile rimuovere lo sporco e il grasso
dall’esterno del caricabatteria utilizzando un panno o
una spazzola morbida non metallica. Non utilizzare
acqua o soluzioni detergenti. Non far penetrare del liquido
all’interno dell’apparato, e non immergere alcuno dei suoi
componenti direttamente in un liquido.
Ricarica del pacco
Pacco ricaricato
Ritardo pacco caldo/freddo
Pacco batteria
Pacco batteria o caricabatteria
difettoso
Istruzioni di sicurezza importanti per tutti i
pacchi batteria
Questo caricabatterie è progettato per rilevare alcuni problemi
che potrebbero verificarsi. I problemi sono indicati con
una spia rossa lampeggiante in modo rapido. In tal caso,
rimuovere e reinserire la batteria nel caricatore. Se il problema
persiste, provare un altro pacco batteria per determinare se
il caricabatterie funziona correttamente. Se il nuovo pacco
si carica correttamente, il pacco originale è difettoso e deve
essere restituito a un centro di assistenza o un altro centro di
raccolta per il riciclaggio. Se il nuovo pacco batteria mostra
la stessa indicazione dei problemi di quello originale, far
testare il caricabatterie e il pacco batteria presso un centro di
assistenza autorizzato.
I caricabatteria compatibili non caricheranno un pacco batteria
difettoso. Il caricabatteria indicherà una batteria difettosa non
illuminandosi o visualizzando un motivo lampeggiante con la
dicitura pacco batteria o caricabatteria difettoso.
NOTA: questo potrebbe anche indicare un problema del
caricabatteria.
Se il caricabatteria indica un problema, portare il caricatore e
il pacco batteria presso un centro di assistenza autorizzato per
essere testati.
Ritardo pacco caldo/freddo
Quando il caricabatteria rileva una batteria troppo calda o
troppo fredda avvia automaticamente un ritardo pacco caldo/
freddo, sospendendo il caricamento finché la batteria non ha
raggiunto la temperatura appropriata. Il caricabatteria quindi
passa automaticamente alla modalità di caricamento del pacco.
Questa funzione garantisce la massima durata della batteria.
Un pacco batteria freddo si caricherà a una velocità più lenta
rispetto a un pacco batteria caldo. Il pacco batteria si caricherà
a una velocità rallentata per tutto il ciclo di caricamento e non
62
Con l’ordine dei pacchi batteria di ricambio, assicurarsi di
includere il loro numero di catalogo e la tensione.
Quando si apre la scatola, il pacco batteria non è carico
completamente. Prima di utilizzare il pacco batteria e il
caricabatterie, leggere le istruzioni di sicurezza seguenti. Seguire
poi le procedure di carica descritte.
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
•
•
•
•
•
•
•
Non caricare o utilizzare la batteria in ambienti con
atmosfera esplosiva, come quelli in presenza di liquidi,
gas o polveri infiammabili. L’inserimento o la rimozione
della batteria dal caricabatterie può incendiare le polveri o i
fumi.
Non forzare il pacco batteria nel caricabatteria. Non
modificare il pacco batteria in modo da farlo entrare
in un caricabatteria non compatibile siccome il pacco
batteria potrebbe rompersi e provocare gravi lesioni
personali.
Caricare i pacchi batteria solo nei caricabatteria DeWALT.
NON spruzzare o immergere in acqua o in altri liquidi.
Non immagazzinare o non utilizzare l’apparato e il
pacco batteria in posti dove la temperatura raggiunge
o supera 40 ˚C (104 ˚F) (come nei capannoni o nelle
costruzioni metalliche in estate).
Non bruciare il pacco batteria anche se è seriamente
danneggiato o è completamente esausto. Il pacco
batteria può esplodere se gettato nel fuoco. Se vengono
bruciati dei pacchi batteria agli ioni di litio, si creano fumi e
materiali tossici.
Se il contenuto della batteria viene a contatto con la
pelle, lavare immediatamente con sapone delicato
e acqua. Se il liquido della batteria raggiunge gli occhi,
Italiano
•
sciacquare con acqua gli occhi aperti per 15 minuti o fino a
quando cessa l’irritazione. Se sono necessarie cure mediche,
l’elettrolito della batteria è composto da una miscela di
carbonati organici liquidi e di sali di litio.
Il contenuto delle celle della batteria aperta può causare
irritazione delle vie respiratorie. Far circolare aria fresca. Se
il sintomo persiste, rivolgersi a cure mediche.
AVVERTENZA: rischio di incendio. Il liquido della batteria
si può incendiare se esposto a scintilla o a fiamma.
AVVERTENZA: non cercare mai di aprire il pacco
batteria per alcun motivo. Se l’involucro del pacco
batteria è lesionato o danneggiato, non inserirlo nel
caricabatterie. Non schiacciare, far cadere o danneggiare
il pacco batteria. Non utilizzare un pacco batteria o un
caricabatterie che abbia subito un forte colpo, sia caduto,
sia stato travolto o danneggiato in qualche modo (per
esempio forato con un chiodo, battuto con un martello,
calpestato). Pericolo di scossa elettrica o folgorazione. I
pacchi batteria danneggiati dovrebbero essere inviati al
centro assistenza per il riciclaggio.
AVVERTENZA: pericolo d’incendio. Non conservare o
trasportare il pacco batteria in modo tale che degli
oggetti metallici possano entrare a contatto con
i terminali esposti della batteria. Per esempio, non
riporre il pacco batteria in grembiuli, tasche, cassette degli
attrezzi, scatole kit prodotto, cassetti, ecc, con chiodi, viti,
chiavi, etc.
ATTENZIONE: quando non viene usato, appoggiare
l’apparato di fianco su una superficie stabile, dove
non ci sia rischio di inciampare o di cadere. Alcuni
apparati con pacchi batterie grandi possono rimanere in
piedi poggiando sul pacco batteria ma potrebbero cadere
facilmente.
Trasporto
AVVERTENZA: pericolo d’incendio. Il trasporto delle
batterie può causare incendi se i terminali della batteria
entrano inavvertitamente a contatto con materiali
conduttivi. Durante il trasporto delle batterie, assicurarsi
che i terminali della batteria siano protetti e ben isolati
da materiali che potrebbero entrare in contatto con essi e
causare un corto circuito.
Le batterie DeWALT sono conformi a tutte le norme di trasporto
in vigore come prescritte dalle normative del settore e legali
che includono la Raccomandazione NU sul trasporto di merci
pericolose; le normative sulle merci pericolose dell’Associazione
di trasporto aereo internazionale (IATA), le normative
internazionali marittime sulle merci (IMDG) e l’Accordo europeo
concernente il trasporto stradale internazionale di merci
pericolose (ADR). Le celle e le batterie agli ioni di litio sono state
testate conformemente alla sezione 38,3 delle Raccomandazioni
NU sul Manuale di Test e Criteri per il Trasporto di merci
pericolose.
Nella maggior parte dei casi, la spedizione di un pacco batteria
DeWALT sarà esentata dalla classificazione di Materiale
pericoloso Classe 9 pienamente regolamentato. In generale, solo
le spedizioni contenenti una batteria agli ioni di litio con una
classe superiore a 100 wattore (Wh) richiederà una spedizione
Classe 9 pienamente regolamentata. Tutte le batterie agli ioni
di litio hanno la potenza in wattora indicata sulla confezione.
Inoltre, a causa della complessità della regolamentazione,
DeWALT sconsiglia la spedizione aerea delle sole batterie agli
ioni di litio a prescindere dalla classificazione in wattora. Le
spedizioni di utensili con batterie (kit combo) possono essere
effettuate per via aerea eccetto salvo che la classificazione in
wattore della batteria non sia superiore a 100 Wh.
A prescindere che una spedizione sia considerata esente o
pienamente regolata, è di responsabilità dei trasportatori
consultare le ultime normative concernenti i requisiti di
imballaggio/etichettatura/contrassegno e documentazione.
Le informazioni contenute nella presente sezione sono fornite in
buona fede e si ritengono accurate al momento della creazione
del documento. Tuttavia, non viene fornita alcuna garanzia
implicita o esplicita. È di responsabilità dell’acquirente assicurarsi
che le proprie attività sia conformi alle normative in vigore.
Istruzioni per la conservazione
1. Il posto migliore per la conservazione è un luogo fresco e
asciutto, non illuminato direttamente dal sole e protetto
da eccessive temperature calde o fredde. Per ottenere il
massimo di prestazioni e di durata dalla batteria, conservare
i pacchi batteria a temperatura ambiente quando
non utilizzati.
2. Per la conservazione nel lungo periodo, si raccomanda di
ritirare un pacco batteria completamente carico in un luogo
fresco e asciutto fuori dal caricabatteria per risultati ottimali.
NOTA: i pacchi batteria non devono essere conservati
completamente privi di carica. Il pacco batteria dovrà essere
ricaricato prima dell’uso.
Targhette sul caricabatterie e sul pacco
batteria
Oltre ai simboli utilizzati nel presente manuale, le etichette sul
caricabatteria e il pacco batteria riportano i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
Vedere i Dati Tecnici per il tempo di ricarica.
Non toccare con oggetti conduttivi.
Non caricare pacchi batteria danneggiati.
Non esporre all’acqua.
Far sostituire immediatamente i cavi difettosi.
63
Italiano
aricare esclusivamente a temperature tra 4 ˚C e
C
40 ˚C.
Utilizzare protezioni acustiche.
Solo per uso interno.
Utilizzare protezioni oculari.
S maltire il pacco batteria con la dovuta attenzione
per l’ambiente.
Non esporre l'apparato a pioggia o umidità
elevata né lasciarlo all'esterno quando piove.
Spegnere l'apparato. Prima di qualsiasi
manutenzione dell'apparato, rimuovere la
batteria.
Caricare i pacchi batteria DeWALT esclusivamente
con i caricabatteria designati da DeWALT. Il
caricamento di pacchi batteria diversi da quelli
designati da DeWALT con un caricabatteria DeWALT
potrebbero causare un’esplosione o comportare
altre situazioni di pericolo.
Indossare un casco.
Indossare calzature antiscivolo.
Non bruciare il pacco batteria.
Indossare guanti antiscivolo.
Tipo batterie
Il modello DCM581 funziona con un pacco batteria da 36 volt.
Questi pacchi batteria possono essere utilizzati: DCB496,
DCB497. Fare riferimento a Dati Tecnici per ulteriori
informazioni.
Tenere persone e animali ad almeno 6 m
dall'area di lavoro.
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1Decespugliatore
1 Impugnatura ausiliaria
4 Viti dell’impugnatura ausiliaria
1Cordino
1Riparo
4 Viti del riparo
1 Lama del tosaerba falciatutto
1 Dado del tosaerba falciatutto
1 Rondella di fissaggio del tosaerba falciatutto
1 Rondella di trasmissione del tosaerba falciatutto
5Copiglie
1 Chiave dado
1 Asta, blocco
1 Coperchio coltello
1 Manuale di istruzioni
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai componenti o agli
accessori che possano essere avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e comprendere
interamente questo manuale.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
Non usare lame metalliche circolari.
Fare attenzione agli oggetti lanciati in aria.
Fare attenzione alla spinta della lama.
Tenere lontano gli astanti.
Direttiva 2000/14/CE potenza sonora garantita.
Posizione del Codice Data (Fig. U)
Il codice data 45 , che comprende anche l’anno di
fabbricazione, è stampato sulla superficie dell’alloggiamento.
Esempio:
2016 XX XX
Anno di fabbricazione
Descrizione (Fig. A)
1
2
3
4
5
64
AVVERTENZA: non modificare l’apparato o alcuna parte
di esso. Si possono causare danni o lesioni personali.
Grilletto a velocità variabile
Pulsante di sicurezza
Linguetta di sicurezza
Impugnatura
Comando velocità
Italiano
6 Leva ausiliaria
7 Alloggiamento motore
8 Asta del decespugliatore
9 Attacco del cordino
10 Cordino
11 Riparo
12 Alloggiamento bobina
13 Alloggiamento batteria
14 Gruppo batterie
15 Pulsante di rilascio della batteria
16 Lama del tosaerba falciatutto
17 Chiave dado
18 Coperchio coltello
Utilizzo Previsto
Il decespugliatore/tosaerba falciatutto è stato progettato per
applicazioni professionali di taglio.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza di liquidi
o gas infiammabili.
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi all’apparato. Le
persone inesperte devono utilizzare questo apparato solo
sotto sorveglianza.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso da parte di
persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali
o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, a
meno che non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di una persona
responsabile della loro sicurezza. I bambini non devono mai
essere lasciati da soli con questo prodotto.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e staccare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Un
avvio accidentale può causare lesioni.
AVVERTENZA: utilizzare esclusivamente pacchi batteria e
caricabatterie DeWALT.
Inserimento e rimozione del gruppo batterie
dall’apparato (Fig. C–E)
NOTA: per risultati ottimali, assicurarsi che il pacco batteria 14 sia completamente carico.
Per installare il pacco batteria
dell’apparato
1. Allineare il pacco batteria 14 alle guide all’interno
dell’impugnatura dell’utensile (Fig. C).
2. Farlo scorrere nell’utensile finché il pacco batteria non
è saldamente alloggiato e assicurarsi di sentire lo scatto
della chiusura.
Per rimuovere il pacco batteria
dall’apparato
1. Premere il pulsante di rilascio della batteria 15 ed estrarre la
batteria dall’impugnatura (Fig. D) dell’utensile.
2. Inserire il pacco batteria nel caricatore come descritto nella
sezione caricabatteria di questo manuale.
Pacchi batteria con indicatore del livello
di carburante (Fig. E)
Alcuni pacchi batteria DeWALT comprendono un indicatore del
livello di carburante costituito da tre spie LED verdi che indicano
il livello di carica rimanente nel pacco batteria.
Per azionare l’indicatore del carburante, premere e tenere
premuto il pulsante dell’indicatore del carburante 19 . Una
combinazione di tre spie LED verdi si illumina per designare
il livello di carica residua. Quando il livello di carica nella
batteria scende al di sotto del limite utilizzabile, l’indicatore del
carburante non si illumina e sarà necessario ricaricare la batteria.
NOTA: l’indicatore del carburante è solo un’indicazione
del livello di carica residua sul pacco batteria. Non indica la
funzionalità dell’apparato ed è soggetto a variazioni in base
ai componenti prodotto, alla temperatura e all’applicazione
dell’utente finale.
Montaggio
Rimozione dell’alloggiamento del
rocchetto (Fig. A, F, G)
1. Inserire un cacciavite attraverso il foro 21 nella rondella di
trasmissione del decespugliatore (piccola) 20 e nel foro 22 nell’alloggiamento del motore 7 come mostrato in figura F.
2. Ruotare l’alloggiamento del rocchetto 12 in senso orario
come mostrato in figura G.
3. Rimuovere l’alloggiamento del rocchetto e la rondella di
trasmissione dal tosaerba.
Attacco della protezione (Fig. A, H, I)
AVVERTENZA: non utilizzare mai l’apparecchio senza
la protezione saldamente in posizione. Ne potrebbero
derivare danni o infortuni alle persone.
1. Rimuovere l’alloggiamento del rocchetto 12 , come
descritto nella sezione Rimozione dell’alloggiamento
del rocchetto.
2. Per montare la protezione, far scorrere la linguetta 23 della
protezione sotto l’aletta 24 dell’alloggiamento del motore
7 , quindi abbassare la parte posteriore della protezione in
posizione come mostrato nella figura H.
3. Sostituire e serrare le 4 viti della protezione 25 con la chiave
17 come mostrato in figura I.
4. Riposizionare l’alloggiamento del rocchetto come descritto
nella sezione Montaggio dell’alloggiamento del rocchetto
di seguito.
Montaggio dell’alloggiamento del
rocchetto (Fig A, I, J)
1. Far scorrere la rondella di trasmissione del decespugliatore
(piccola) 20 verso il basso sopra il bullone 26 sporgente
dal tosaerba in modo che il suo foro 21 si allinei al foro 22 nell’alloggiamento del motore 7 .
2. Ruotare la rondella e l’alloggiamento del motore fino
a quando i fori non si allineano alla tacca 27 nella
protezione 11 .
65
Italiano
3. Inserire un cacciavite attraverso i tre fori, infilare
l’alloggiamento del rocchetto in senso antiorario, e stringere
saldamente sul bullone.
Montaggio della lama (Fig. A, K)
AVVERTENZA: pericolo di lesioni. Il decespugliatore
presenta bordi taglienti. Indossare guanti quando si
maneggiano le lame.
1. Rimuovere l’alloggiamento del rocchetto 12 e la rondella
di trasmissione del decespugliatore (piccola) 20 , come
descritto nella sezione Rimozione dell’alloggiamento
del rocchetto.
2. Far scorrere la rondella di trasmissione del decespugliatore
(grande) 28 verso il basso sopra il bullone 26 sporgente
dal tosaerba in modo che il suo foro 29 si allinei al foro 22 nell’alloggiamento del motore 7 .
3. Far scorrere la lama del decespugliatore 16 sulla parte
superiore della rondella di trasmissione in modo che il bordo
interno non tagliente 30 si allinei al foro della rondella di
trasmissione. Ciò consentirà una rimozione più facile e sicura
della lama in un secondo momento.
4. Spostare la rondella di fissaggio del decespugliatore 31 sulla parte superiore della lama in modo che il lato più largo
si trovi a filo con la lama.
5. Avvitare il dado del decespugliatore 32 sul bullone con la
chiave 17 . Assicurarsi che il dado sia ben serrato.
6. Far scorrere la coppiglia 33 fino in fondo attraverso il foro
nel bullone.
Montaggio dell’impugnatura ausiliaria
(Fig. A, L)
1. Posizionare l’impugnatura ausiliaria 6 sulla parte superiore
dell’asta del decespugliatore 8 sopra l’etichetta posta al
centro dell’asta.
2. Far scorrere la staffa 34 dell’impugnatura ausiliaria nella
parte inferiore dell’impugnatura.
3. Filettare i bulloni dell’impugnatura 35 attraverso la staffa e
nell’impugnatura.
4. Serrare i bulloni dell’impugnatura con la chiave 17 .
Assicurarsi che l’impugnatura sia fissata saldamente.
Se è necessaria una regolazione, allentare i bulloni
dell’impugnatura e far scorrere l’impugnatura ausiliaria verso
l’alto o verso il basso dell’asta del decespugliatore. Quindi,
stringere nuovamente i bulloni.
Riposizionamento della protezione
(Fig. I, M)
1. Rimuovere l’alloggiamento del rocchetto 12 , come
descritto nella sezione Rimozione dell’alloggiamento
del rocchetto.
2. Rimuovere le 4 viti della protezione 25 in figura I.
3. Sollevare la protezione ad un angolo, come mostrato in
figura M.
4. Installare la nuova protezione, come descritto nella sezione
Montaggio della protezione.
66
Montaggio del cordino (Fig. A)
Fissare la cinghia 10 al montaggio della cinghia 9 e
posizionare la cinghia su una spalla per un sostegno
supplementare durante l’utilizzo della tosaerba o
decespugliatore.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le istruzioni di sicurezza
e le normative in vigore.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e staccare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Un
avvio accidentale può causare lesioni.
Corretto posizionamento delle mani
(Fig. A, O)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, tenere le mani SEMPRE nella posizione corretta,
come illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, mantenere SEMPRE una presa sicura per
prevenire reazioni improvvise.
La posizione corretta delle mani richiede una mano
sull’impugnatura 4 , e l’altra mano sull’impugnatura ausiliaria 6 .
Accensione (Fig. A)
Per accendere l’apparecchio, spingere il pulsante di sicurezza
3 in avanti, premere la leva di sicurezza 2 , e quindi premere il
grilletto a velocità variabile 1 .
Per spegnere l’apparecchio, rilasciare il grilletto a velocità
variabile, il pulsante di sicurezza e la linguetta.
Interruttore di controllo della velocità
(Fig. A)
Questo tagliabordi può essere utilizzato a una velocità più
efficiente per estendere il tempo di lavoro in caso di interventi
estesi, oppure di accelerare la velocità di taglio per un taglio ad
alte prestazioni.
Per estendere il tempo di lavoro, spingere avanti l’interruttore di
controllo della velocità 5 , verso l’impugnatura ausiliaria 6 , in
posizione “LO”. Questa modalità è adatta ai progetti più grandi
che richiedono più tempo per il completamento.
Per aumentare la velocità del tagliabordi, tirare indietro
l’interruttore di controllo della velocità, verso l’alloggiamento
della batteria 13 , nella posizione “HI”. Questa modalità è
adatta per tagliare prati molto cresciuti e per applicazioni che
richiedono un regime più alto.
NOTA Nella modalità “HI”, il tempo di lavoro è inferiore rispetto
alla modalità “LO”.
Italiano
Uso del decespugliatore/tosaerba falciatutto
(Fig. A, N, O)
Accendere il decespugliatore e, inclinatolo, farlo oscillare da un
lato all’altro come mostrato nella figura N.
Mantenere una distanza minima di 610 mm tra la protezione e i
piedi, come mostrato nella Figura O.
AVVERTENZA: mantenere il filo di rotazione più o meno
parallelo con il terreno (inclinato a non più di 30 gradi).
Questo decespugliatore non è adatto per il taglio dei bordi.
Non inclinare il decespugliatore in modo che il filo o la
lama del tosaerba 16 ruotino in prossimità di un angolo
retto rispetto al terreno. I detriti volanti possono causare
lesioni gravi.
Alimentazione urto Alimentazione linea del
decespugliatore
AVVERTENZA: per evitare lesioni personali, non urtare
l’unità quando il gruppo del decespugliatore è collegato
all’alloggiamento del motore.
Il tagliabordi usa un filo in nylon con diametro di 2,032 mm.
Il filo di taglio si usura velocemente e deve essere alimentato
maggiormente se si effettuano tagli lungo marciapiedi o altre
superfici abrasive, oppure se si tagliano erbacce dure.
Con l’uso del tagliabordi, il filo si accorcia a causa dell’usura.
Battere delicatamente il tagliabordi sul suolo mentre è in
funzione a velocità normale per alimentare il filo.
NOTA L’estensione del filo di nylon oltre la fascia di 330 mm
inciderà negativamente sulle prestazioni, sul tempo di
funzionamento e sulla durata del tagliabordi in quanto è in
grado di danneggiare il motore. Questa procedura potrebbe
invalidare la garanzia.
Consigli utili per il taglio
• Utilizzare la punta del filo per eseguire il taglio; non forzare
la testina del filo nell’erba non tagliata.
• Le recinzioni causano un’usura supplementare del filo e
possono provocarne anche la rottura. I muri in pietra o
mattoni, i cordoli e il legno possono usurare rapidamente
il filo.
• Non trascinare il tappo del rocchetto sul terreno o su
altre superfici.
• Se l’erba è molto alta, tagliare dall’alto verso il basso e non
superare un’altezza di 304,8 mm.
• Mantenere il tagliabordi inclinato verso l’area da tagliare.
• Il tagliabordi effettua il taglio quando si muove l’unità
da sinistra a destra. In questo modo si evita che i detriti
vengano scagliati verso l’operatore.
• Evitare alberi e arbusti. La corteccia d’albero, le modanature
in legno, i rivestimenti e i pali delle recinzioni possono
essere facilmente danneggiati dal filo.
Accessori sostitutivi
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparecchio ed estrarre la batteria
prima di eseguire qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o accessori.
AVVERTENZA: l’uso con questo apparecchio di accessori
non raccomandati da DeWALT potrebbe essere pericoloso.
AVVERTENZA: non utilizzare lame, accessori o dotazioni
diversi da quelli raccomandati da DeWALT per questo
tagliabordi. Si potrebbero causare gravi infortuni o danni
al prodotto.
Usare la linea di sostituzione DeWALT Modello No. DT20650
(2 mm), DT20651 (2 mm), DT20652 (2,5 mm).
• Per ottenere prestazioni ottimali, utilizzare Dewalt
DT20650/51. Può anche essere utilizzato il modello DeWALT
DT20652, ma può peggiorare il tempo di funzionamento del
tosaerba. L’utilizzo di qualsiasi altra linea con il tosaerba può
degradare le prestazioni e/o causare danni al tosaerba.
Utilizzare lame di sostituzione DeWALT Modello No. DT20653
255 mm (Coltello trilama), DT20655 (Lama di taglio dell’erba
230 mm 4T).
Sostituzione del filo di taglio (Fig. P–S)
ATTENZIONE: per evitare danni all’apparecchio, se il filo
di taglio sporge oltre la lama di taglio, tagliarlo in modo
che raggiunga appena la lama.
1. Rimuovere la batteria.
2. Ruotare il rocchetto 36 in senso orario per sbloccarlo, come
mostrato nella Figura P. Il nodo bianco 37 all’interno del
rocchetto ruoterà esternamente alla finestrella del rocchetto
38 per indicare che è sbloccato.
3. Tirare verso l’esterno il rocchetto per rimuoverlo.
4. Rimuovere sporcizia ed erba dal rocchetto e
dall’alloggiamento.
5. Avvolgere il nuovo filo nel canale del rocchetto, il più vicino
possibile alle scanalature di fermo 39 , come mostrato nella
Figura Q.
6. Posizionare la fine del filo di taglio 40 nel foro di
fissaggio 41 .
7. Avvolgere il filo di taglio sul rocchetto nella direzione della
freccia posta nella parte inferiore del rocchetto.
8. Quando il filo di taglio avvolto raggiunge l’inizio delle
scanalature di fermo, tagliare il filo a una lunghezza di
106 mm circa.
9. Inserire il filo nelle scanalature di fermo su un lato del
rocchetto per tenere fermo il primo filo mentre si avvolge
il secondo.
10. Ripetere la procedura descritta per il secondo filo di taglio
nella sezione inferiore del rocchetto.
ATTENZIONE: prima di iniziare il taglio, utilizzare
esclusivamente il tipo appropriato di filo di taglio.
Assicurarsi che il filo di taglio sia presente in entrambe le
sezioni del rocchetto, come mostrato nella Figura R.
11. Dopo aver avvolto entrambi i fili sul rocchetto 36 ,
posizionare il pollice e un dito sulle scanalature di fermo per
fissare ulteriormente il filo e alimentare l’estremità di ogni
filo attraverso i due fori 43 su entrambi i lati della testina
67
Italiano
nell’alloggiamento del rocchetto 12 come mostrato nella
Figura S.
12. Allineare i nodi bianchi 37 all’interno dell’alloggiamento del
rocchetto con le rientranze 42 della bobina. Allineare il più
possibile le scanalature di fermo 39 con i due fori 43 .
13. Inserire il rocchetto nel relativo alloggiamento e ruotarlo
in senso antiorario per bloccare il rocchetto in posizione.
Assicurarsi che il nodo bianco 37 sia visibile nella finestrella
del rocchetto 38 . Accertarsi che il filo non si sfilacci
avvolgendosi all’alberino sotto il rocchetto.
14. Tirare entrambe le estremità del filo di taglio per liberarle
dalle scanalature di fermo. Se il filo si estende oltre la lama di
taglio sulla protezione, tagliare il filo in modo che raggiunga
appena la lama.
MANUTENZIONE
Questo apparato DeWALT è stato progettato per funzionare a
lungo con una manutenzione minima. Per avere prestazioni
sempre soddisfacenti occorre avere cura dell’apparato e
sottoporlo a pulizia periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e staccare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Un
avvio accidentale può causare lesioni.
1. Mantenere pulite le prese d’aria 44 , mostrate nella Figura T,
per evitare il surriscaldamento.
2. Il filo del tagliabordi può seccarsi nel tempo. Per mantenere
il filo in condizioni ottimali, conservare il filo di riserva in un
sacchetto di plastica richiudibile con un cucchiaio di acqua.
3. Le parti in plastica possono essere pulite utilizzando un
sapone delicato e un panno umido.
4. La taglierina del filo sul bordo della protezione può
smussarsi nel tempo. È consigliabile affilare periodicamente
la lama con una lima.
Il caricabatteria e il pacco batteria non sono parti riparabili.
Lubrificazione
L’apparato non richiede alcuna ulteriore lubrificazione.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere dall’alloggiamento
con aria compressa, non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria di ventilazione.
Quando si esegue questa procedura indossare occhiali di
protezione e mascherine antipolvere omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o altri prodotti
chimici aggressivi per pulire le parti non metalliche
dell’apparato. Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti. Utilizzare un
panno inumidito solo con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno dell’apparato, e non
68
immergere alcuno dei suoi componenti direttamente in
un liquido.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto sono stati collaudati
soltanto gli accessori offerti da DeWALT, quindi l’utilizzo
di accessori diversi potrebbe essere rischioso. Per ridurre il
rischio di lesioni, su questo prodotto vanno utilizzati solo
gli accessori raccomandati DeWALT.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni sugli
accessori più adatti.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. I prodotti e le batterie
contrassegnati con questo simbolo non devono essere
smaltiti con i normali rifiuti domestici.
Prodotti e batterie contengono materiali che possono
essere recuperati o riciclati diminuendo la domanda di materie
prime. Si prega di riciclare prodotti elettrici e batterie secondo
le disposizioni locali. Ulteriori informazioni sono disponibili
all’indirizzo www.2helpU.com.
Pacco batteria ricaricabile
Questo pacco batteria a lunga durata deve essere ricaricato
quando non fornisce più energia sufficiente per eseguire
compiti che prima erano eseguiti agevolmente. Al termine della
sua vita operativa, il pacco batteria va smaltito con la dovuta
cura per l’ambiente.
• Far scaricare il pacco batteria completamente, quindi
rimuoverlo dalla radio.
• Le batteria agli ioni di litio sono riciclabili. Consegnarle al
proprio concessionario o presso un’apposita stazione di
riciclaggio. Le batterie raccolte verranno riciclate o smaltite
in modo appropriato.
Gewicht
Nederlands
DRAADTRIMMER / BOSMAAIER
DCM581
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DeWALT gereedschap. Jarenlange
ervaring, grondige productontwikkeling en innovatie maken
DeWALT tot een van de betrouwbaarste partners voor
gebruikers van professioneel gereedschap.
Technische gegevens
Accu’s en laders worden apart verkocht
Spanning
Type
Uitgangsvermogen
Toerental
Grootte maaistrook
Gewicht (zonder accuset)
W
/min
mm
kg
DCM581
36V
1
240
0-5100 / 0-5500
380
4,4
/min
mm
Snoeimes
voor struiken,
Grasmaaimes,
4T
Grasmaaimes
0-5100 / 0-5500
255
VDC
Bosmaaier
Type
Toerental
Grootte maaistrook
Lawaaiwaarden en vibratiewaarden (triax-vectorsom)
Draadtrimmerstand volgens EN50636-2-91:
dB(A)
LPA(emissie geluidsdrukniveau)
dB(A)
LWA(niveau geluidsvermogen)
K(onzekerheid voor het gegeven
dB(A)
geluidsniveau)
Vibratie-emissiewaarde ah =
Onzekerheid K =
m/s2
m/s2
Lawaaiwaarden en vibratiewaarden (triax-vectorsom)
Struikensnoeistand volgens EN ISO-11806-1:
dB(A)
LPA(emissie geluidsdrukniveau)
dB(A)
LWA(niveau geluidsvermogen)
K(onzekerheid voor het gegeven
dB(A)
geluidsniveau)
Vibratie-emissiewaarde ah =
- Handgreep
- Hulphandgreep
Onzekerheid K =
m/s2
m/s2
m/s2
81
95
1,0
2,5
1,5
81
95
1,0
<2,5
10,9
1,5
Laders/Laadtijden
(Minuten)
Accu's
Cat #
VDC
Ah
Gewicht
kg
DCB413
DCB497
DCB496
36
36
7,5
6,0
1,92
1,88
170
130
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad wordt
gegeven, is gemeten in overeenstemming met een
gestandaardiseerde test volgens EN50636 en kan worden
gebruikt om het ene gereedschap met het andere te vergelijken.
Het kan worden gebruikt voor een eerste inschatting
van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde vibratie-emissieniveau
geldt voor de hoofdtoepassingen van het gereedschap. Als
het gereedschap echter voor andere toepassingen wordt
gebruikt, dan wel met andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-emissie verschillen. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk verhogen gedurende de
totale arbeidsduur.
Een inschatting van het blootstellingniveau aan vibratie
dient ook te worden overwogen wanneer het gereedschap
wordt uitgeschakeld of als het aan staat maar geen
daadwerkelijke werkzaamheden uitvoert. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verminderen gedurende de
totale arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen op om de
operator te beschermen tegen de effecten van vibratie,
zoals: onderhoud het gereedschap en de accessoires, houd
de handen warm, organisatie van werkpatronen.
OPMERKING: Landelijk geldende regels zullen misschien
beperkingen inhouden voor het gebruik van de machine.
EG-conformiteitsverklaring
Richtlijn Voor Machines
Draadtrimmer / Bosmaaier
DCM581
DeWALT verklaart dat deze producten zoals beschreven onder
Technische gegevens in overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN60335-1:2012 + A11:2014 EN50636-2-91:2014,
EN ISO 11806-1:2011.
2000/14/EG, grastrimmer, L ≤ 50 cm, Bijlage VIII
DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg 310,
6802 ED Arnhem, Nederland
Identificatienr. aangemelde instantie: 0344
Niveau akoestisch vermogen conform 2000/14/EG
(Artikel 12, Bijlage III, L ≤ 50 cm):
69
Nederlands
LPA (gemeten geluidsvermogen) 81 dB(A)
onzekerheid (K) = 1,0 dB (A)
LWA (gegarandeerd geluidsvermogen) 96 dB(A)
Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn 2014/30/EU
en 2011/65/EU. Neem voor meer informatie contact op met
DeWALT via het volgende adres of kijk op de achterzijde van
de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling
van het technische bestand en legt deze verklaring af
namens DeWALT.
•
•
•
Bewaar de instructies op een veilige plaats voor
toekomstig gebruik.
Lees deze handleiding aandachtig geheel door voordat u het
apparaat bedient.
Het bedoeld gebruik wordt beschreven in deze handleiding.
Het gebruik van een accessoire of hulpstuk of het uitvoeren
van een handeling met dit apparaat voor andere doeleinden
dan wordt geadviseerd in deze gebruiksaanwijzing, kan leiden
tot gevaar voor persoonlijk letsel.
Bewaar deze handleiding zodat u deze later ook nog
kunt raadplegen.
BELANGRIJK
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
10.11.2016
WAARSCHUWING: Lees de instructiehandleiding om het
risico op letsel te verminderen.
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad voor elk
signaalwoord. Gelieve de handleiding te lezen en op deze
symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een mogelijk gevaarlijke
situatie die, indien niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
OPMERKING: Geeft een handeling aan waarbij geen
persoonlijk letsel optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan veroorzaken.
Wijst op risico van een elektrische schok.
Wijst op brandgevaar.
INSTRUCTIES VOOR DE VEILIGHEID
WAARSCHUWING: Wanneer u op netvoeding
aangesloten apparaten gebruikt, dient u altijd de nodige
(waaronder de volgende) basisveiligheidsmaatregelen
te nemen om het risico op brand, elektrische schokken,
lichamelijk letsel en materiële schade te beperken.
WAARSCHUWING: Bij gebruik van het apparaat
moeten de veiligheidsregels worden nageleefd. Lees deze
instructies alvorens het apparaat te bedienen en dit met
het oog op uw eigen veiligheid en die van omstanders.
70
LEES ZORGVULDIG DOOR VOOR GEBRUIK
BEWAREN OM LATER TE KUNNEN RAADPLEGEN
VEILIGE BEDIENING
Opleiding
a ) Lees de instructies aandachtig door. Maak u
vertrouwd met de bedieningsknoppen en het juiste gebruik
van de machine.
b ) Kinderen of personen die niet vertrouwd zijn met
deze instructies mogen de machine niet gebruiken.
De lokale wetgeving kan de leeftijd van de bediener
begrenzen.
c ) Opgelet: de bediener of gebruiker is verantwoordelijk voor
ongevallen of gevaren die zich bij andere personen of hun
eigendommen voordoen.
Voorbereiding
a ) Voor gebruik, controleert u de machine altijd op
beschadigde, ontbrekende of verkeerd geplaatste
schermen of beschermingen.
b ) Gebruik de machine nooit als er zich mensen, in het
bijzonder kinderen of huisdieren, in de buurt bevinden.
Werking
a ) Draag altijd oogbescherming en stevige schoenen
wanneer de machine in werking is.
b ) Gebruik het apparaat niet tijdens slechte
weersomstandigheden, in het bijzonder bij bliksem.
c ) Gebruik de machine alleen bij daglicht of voldoende
kunstmatig licht.
d ) Gebruik de machine nooit met beschadigde schermen
of beschermingen of zonder dat de schermen of
beschermingen bevestigd zijn.
e ) Schakel de motor alleen in wanneer uw handen en voeten
zich uit de buurt van het snijelement bevinden.
f ) Koppel de machine altijd los van de voeding (d.w.z.
haal de stekker uit het stopcontact of verwijder het
ontkoppelingsmechanisme of de uitneembare accu)
• telkens de machine zonder toezicht wordt
achtergelaten;
• voor het verwijderen van een verstopping;
Nederlands
•
g )
h )
i )
j )
k )
voor het controleren, reinigen of onderhouden van
de machine;
• na het raken van een vreemd voorwerp;
• telkens de machine overmatig trilt.
Zorg dat u geen letsel oploopt aan uw handen en voeten
door het snijelement.
Zorg dat de ventilatieopeningen altijd vrij van vuil zijn.
Wanneer u met de machine struiken knipt, is er een
risico van terugslag als u in aanraking komt met
een vast voorwerp (boomstam, tak of steen). De
terugslag zal tegengesteld zijn aan de rotatierichting van
het snoeimes.
Verwijder voorwerpen die terugslag kunnen veroorzaken,
zoals takken en stukken steen.
Controleer de machine op losse moeren en bouten
en beschadigde onderdelen, zoals scheuren in het
kniphulpstuk.
Onderhoud en opslag
a ) Koppel de machine altijd los van de voeding (d.w.z.
haal de stekker uit het stopcontact of verwijder het
ontkoppelingsmechanisme of de uitneembare accu)
voordat u de machine reinigt of onderhoudt.
b ) Gebruik alleen reserveonderdelen en accessoires die door
de fabrikant zijn aanbevolen.
c ) Controleer en onderhoud de machine
regelmatig. Laat de machine alleen door een erkende
reparateur repareren.
d ) Wanneer niet in gebruik, bergt u de machine op buiten het
bereik van kinderen.
e ) Gebruik blade dekking voor metalen bladen tijdens
transport en opslag.
f ) Schoon zijn voor het opslaan, inclusief het gebruik van
bewakers op snijuitrustingen met metalen messen.
AANVULLENDE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
VOOR GRASTRIMMERS / BOSMAAIERS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Veiligheid van anderen
•
•
•
•
•
•
•
•
WAARSCHUWING: Snijelementen blijven draaien nadat
de motor is uitgeschakeld.
Draag een lange broek om uw benen te beschermen.
Controleer voordat u het apparaat gebruikt of het
snijoppervlak stokken, stenen, kabels en andere
obstakels bevat.
Gebruik het apparaat alleen rechtop, met het snijkoord vlak bij
de grond. Schakel het apparaat nooit in wanneer het in een
andere positie staat.
Beweeg traag wanneer u het apparaat gebruikt. Opgelet, net
gemaaid gras is vochtig en glad.
Werk niet op steile hellingen. Werk tegen de richting van
hellingen in, niet op en neer.
Betreed nooit kiezelpaden of wegen wanneer het apparaat in
werking is.
Raak het snijkoord nooit aan wanneer het apparaat in
werking is.
Leg het apparaat niet neer totdat het snijkoord volledig tot
stilstand is gekomen.
Gebruik alleen het juiste type snijkoord. Gebruik nooit een
metalen snijkoord of vislijn.
Houd altijd uw handen en voeten uit de buurt van het
snijdraad, vooral wanneer u de motor inschakelt.
Kijk het apparaat vóór gebruik en na een impact na op
tekenen van slijtage of schade en repareer het zo nodig.
Zorg dat u geen letsel oploopt door een apparaat dat dient om
de roterende draad in te korten. Nadat u een nieuw snijkoord
hebt geplaatst, moet u de machine steeds terug in de normale
bedieningspositie plaatsen alvorens ze in te schakelen.
Houd toezicht wanneer dit apparaat wordt gebruikt in de
nabijheid van kinderen.
Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door jonge kinderen
of zwakke personen zonder toezicht.
Dit apparaat mag niet als speelgoed gebruikt worden.
Gebruik alleen in een droge ruimte. Zorg dat het apparaat niet
nat wordt.
Dompel het apparaat niet onder in water.
Open de behuizing niet. Geen enkel onderdeel binnenin het
apparaat kan door de gebruiker worden onderhouden.
Gebruik het apparaat niet in een explosieve omgeving, zoals in
de nabijheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof.
Wanneer het apparaat in een voertuig wordt bewaard of
vervoerd, moet het in de bagageruimte worden geplaatst
of worden vastgemaakt opdat het niet zou bewegen bij een
plotse verandering van snelheid of rijrichting.
Wanneer het apparaat niet wordt gebruikt, moet het op een
droge, goed verluchte plaats buiten het bereik van kinderen
worden bewaard.
Kinderen dienen geen toegang te hebben tot
opgeborgen apparatuur.
•
Het is niet de bedoeling dat het apparaat wordt gebruikt door
personen (waaronder kinderen) met verminderde fysieke,
sensorische of psychische vermogens, of door personen die het
ontbreekt aan ervaring en kennis, tenzij onder toezicht en na
instructie over het gebruik van het apparaat door iemand die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
Houd toezicht op kinderen zodat zij niet met het apparaat
kunnen spelen.
Overige risico's.
Zorg ervoor dat u stevig staat op hellingen, reik niet buiten uw
macht. Blijf altijd in evenwicht op de grond staan. Loop altijd in
een rustig tempo, ren niet.
Overige risico's kunnen optreden wanneer het
gereedschap niet wordt gebruikt conform de bijgevoegde
veiligheidswaarschuwingen. Deze risico's kunnen het gevolg
zijn van verkeerd gebruik, langdurig gebruik, enzovoorts.
Ook al worden de relevante veiligheidsvoorschriften en de
veiligheidsvoorzieningen toegepast, sommige risico’s kunnen
niet worden vermeden. Deze omvatten:
71
Nederlands
•
•
•
•
•
verwondingen die worden veroorzaakt door het aanraken van
draaiende/bewegende onderdelen,
verwondingen die worden veroorzaakt bij de vervanging van
onderdelen, bladen of accessoires,
verwondingen die worden veroorzaakt door langdurig
gebruik van een apparaat. Als u een apparaat langdurig moet
gebruiken, neem dan regelmatig een pauze.
gehoorbeschadiging,
gezondheidsrisico's als gevolg van de inademing van stof
tijdens het gebruik van uw gereedschap (bijv. als u werkt met
hout, vooral eiken, beuken of MDF).
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage ontworpen.
Controleer altijd of het voltage van de accu overeenkomt
met het voltage op het typeplaatje. Zorg er ook voor dat
het voltage van uw oplader overeenkomt met dat van
uw stroomvoorziening.
Uw DeWALT oplader is dubbel geïsoleerd in
overeenstemming met EN60335; daarom is geen
aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen
door een speciaal geprepareerd snoer dat leverbaar is via het
DeWALT servicecentrum.
•
•
•
•
Een verlengsnoer gebruiken
U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit absoluut
noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd verlengsnoer
dat geschikt is voor de stroominvoer van uw oplader (zie
Technische gegevens). De minimale geleidergrootte is 1 mm2;
de maximale lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd volledig af
te rollen.
•
•
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Laders
•
DeWALT laders hoeven niet te worden afgesteld en zijn zo
ontworpen dat zij zeer gemakkelijk in het gebruik zijn.
Belangrijke veiligheidsinstructies voor alle
acculaders
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze handleiding bevat
belangrijke instructies voor de veiligheid en voor de bediening
van geschikte batterijladers (raadpleeg Technische Gegevens).
• Lees voordat u de lader gebruikt, alle instructies en
aanwijzingen voor de veiligheid op de lader, de accu en het
product dat de accu gebruikt.
WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schok. Laat
geen vloeistof in de lader dringen. Dit zou kunnen leiden
tot een elektrische schok.
WAARSCHUWING: Wij adviseren een aardlekschakelaar
met een reststroomwaarde van 30mA of minder
te gebruiken.
VOORZICHTIG: Gevaar voor brandwonden. Beperk
het risico van letsel, laad alleen oplaadbare accu’s op
van het merk DeWALT. Andere typen accu’s zouden uit
72
elkaar kunnen springen en persoonlijk letsel en schade
kunnen veroorzaken.
VOORZICHTIG: Houd toezicht op kinderen zodat zij niet
met het apparaat kunnen spelen.
OPMERKING: Onder bepaalde omstandigheden, wanneer
de stekker van de lader in het stopcontact zit, kunnen de
niet-afgedekte laadcontacten binnenin de lader door
materiaal of een voorwerp worden kortgesloten. Bepaalde
materialen die geleidend zijn, zoals, maar niet uitsluitend,
staalwol, aluminiumfolie of een opeenhoping van
metaalachtige deeltjes, kunnen beter bij de holtes van de
lader worden weggehouden. Trek altijd de stekker uit het
stopcontact wanneer er geen accu in de lader zit. Trek de
stekker van de lader uit het stopcontact voordat u de lader
gaat reinigen.
Probeer NIET de accu op te laden met andere laders dan
die in deze handleiding worden beschreven. De lader en
de accu zijn speciaal voor elkaar ontworpen.
Deze laders zijn niet bedoeld voor een andere
toepassing dan het opladen van oplaadbare accu’s van
DeWALT. Andere toepassingen kunnen leiden tot het gevaar
van brand, elektrische schok of elektrocutie.
Stel de lader niet bloot aan regen of sneeuw.
U kunt beter niet aan het snoer trekken wanneer u de
stekker van de lader uit het stopcontact trekt. Er is dan
minder risico op beschadiging van het snoer en van de stekker.
Het is belangrijk dat u het snoer zo plaatst dat niemand
erop kan stappen of erover kan struikelen, en het snoer
niet op een andere manier kan beschadigen of onder
spanning kan komen te staan.
Gebruik alleen een verlengsnoer als het er werkelijk
niet anders kan. Gebruik van een ongeschikt verlengsnoer
kan het risico van brand, elektrische schok of elektrocutie tot
gevolg hebben.
Plaats niet iets boven op een lader en plaats de lader
niet op een zacht oppervlak omdat hierdoor de
ventilatiesleuven kunnen worden geblokkeerd en de
lader binnenin veel te heet wordt. Plaats de lader niet in de
buurt van een warmtebron. De lader wordt geventileerd door
sleuven boven en onder in de behuizing.
Gebruik de lader niet met een beschadigd snoer of een
beschadigde stekker—laat deze onmiddellijk vervangen.
Gebruik de lader niet als er hard op is geslagen, als de
lader is gevallen of op een andere manier beschadigd is.
Breng de lader naar een erkend servicecentrum.
Haal de lader niet uit elkaar; breng de lader naar een
erkend servicecentrum wanneer service of reparatie
nodig is. Onjuiste montage kan leiden tot het risico van een
elektrische schok, elektrocutie of brand.
Als het netsnoer is beschadigd, moet het onmiddellijk worden
vervangen door de fabrikant, een servicemonteur van de
fabrikant of een dergelijk vakbekwaam persoon, zodat risico
is uitgesloten.
Trek de stekker van de lader uit het stopcontact voordat
u de lader gaat schoonmaken. Er is dan minder risico
•
•
•
•
•
Nederlands
•
•
van een elektrische schok. Het risico is niet minder wanneer
u de accu verwijderd.
Probeer NOOIT 2 laders op elkaar aan te sluiten.
De lader is ontworpen voor de 230V stroomvoorziening
van een woning. Probeer de lader niet te gebruiken op
een andere spanning. Dit geldt niet voor de 12V-lader.
Een accu opladen (Afb. [Fig.] B)
1. Steek de lader in een geschikt stopcontact voordat u de
accu insteekt.
2. Plaats de accu 14 in de lader, en let er daarbij op dat de
accu geheel in de lader komt te zitten. Het rode lampje
(opladen) knippert herhaaldelijk en dat duidt erop dat het
laadproces is gestart.
3. Een volledig opgeladen accu wordt aangegeven door het
rode lampje dat constant AAN blijft. De accu is nu volledig
opgeladen en kan worden gebruikt of kan in de acculader
blijven zitten. Duw, als u de accu uit de lader wilt nemen, op
de accu-vrijgaveknop 15 op de accu.
OPMERKING: U kunt maximale prestaties en levensduur van
lithium-ion-accu’s garanderen door de accu’s volledig op te
laden voordat u deze voor het eerst in gebruik neemt.
bereikt. De lader schakelt dan automatisch over op de acculaadstand. Deze functie waarborgt een maximale levensduur
van de accu.
Een koude accu zal minder snel worden opgeladen dan een
warme accu. De accu zal minder snel opladen gedurende
de gehele laadcyclus en zal niet op maximumsnelheid gaan
opladen, ook niet als de accu warmer wordt.
Elektronisch Beveiligingssysteem
XR Li-Ion-gereedschap is ontworpen met een Elektronisch
Beveiligingssysteem dat ervoor zorgt dat de accu niet te veel
wordt geladen, niet te heet wordt of te veel wordt ontladen.
Het product zal automatisch uitgeschakeld worden, als het
elektronisch beschermingssysteem actief wordt. Als dit gebeurt,
zet u de Lithium-ion-accu op de lader, totdat deze volledig
geladen is.
Instructies voor het reinigen van de lader
WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schok.
Neem, voordat u met de reiniging begint, de stekker
van de lader uit het stopcontact. U kunt stof en vet
van de buitenzijde van de lader verwijderen met een doek
of een zachte, niet-metalen borstel. Gebruik geen water
of schoonmaakmiddelen. Laat nooit vloeistof in het
gereedschap komen; dompel nooit een onderdeel van het
gereedschap onder in een vloeistof.
Werking van de lader
Raadpleeg onderstaande indicatoren voor de laadstatus van de
accu.
Laden van de accu
Accu opgeladen
Hot/Cold Pack Delay (Vertraging
Hete/Koude Accu)
Probleem met accu of lader
Deze lader is ontworpen om problemen die kunnen ontstaan,
te detecteren. Wanneer het rode lampje snel knippert is dat een
teken dat er problemen zijn. Neem in dat geval de accu uit en
zet de accu weer in de lader. Houdt het probleem aan, probeer
dan een andere accu zodat u kunt vaststellen of de lader wel
goed werkt. Als de nieuwe accu wel goed wordt opgeladen,
is de oorspronkelijke accu kapot en moet deze worden
teruggestuurd naar het servicecentrum of bij een inzamelpunt
worden ingeleverd voor recycling. Als de nieuwe accu dezelfde
problemen geeft als de oorspronkelijke, laat dan de lader en de
accu testen bij een erkend servicecentrum.
De geschikte lader(s) laden niet een kapotte accu op. Het
lampje zal niet of onregelmatig gaan branden en de lader geeft
daarmee aan dat de accu kapot is.
OPMERKING: Dit kan ook betekenen dat er iets mis is met de
lader.
Als de lader laat zien dat er een probleem is, laat de lader en de
accu dan testen door een geautoriseerd servicecentrum.
Hot/Cold Pack Delay (Vertraging Hete/Koude Accu)
Wanneer de lader waarneemt dat een accu te warm of te koud
is, wordt onmiddellijk een Hot/Cold Delay gestart en wordt het
laden uitgesteld tot de accu een geschikte temperatuur heeft
Accu
Belangrijke veiligheidsinstructies voor alle
accu’s
Als u vervangende accu’s bestelt, zorg er dan voor dat u het
catalogusnummer en voltage vermeldt.
De accu is niet volledig opgeladen als deze uit de verpakking
komt. Voordat u de accu en oplader gebruikt, dient u de
onderstaande veiligheidsinstructies te lezen. Volg vervolgens de
oplaadprocedures zoals die zijn uitgelegd.
LEES ALLE INSTRUCTIES
•
•
•
•
•
•
Laad de accu niet op en gebruik deze niet in een
explosieve omgeving, zoals in de nabijheid van
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Wanneer u de
accu plaatst in of verwijdert uit de lader kan het stof of de
damp door een vonk vlamvatten.
Gebruik nooit geweld bij het plaatsen van de accu in de
lader. Wijzig de accu op geen enkele manier als deze niet
past in een lader die niet geschikt is, omdat de accu kan
openbarsten waardoor ernstig persoonlijk letsel kan
ontstaan.
Laad de accu’s alleen op in DeWALT-laders.
Spat NIET met water en dompel de accu niet onder in water
of andere vloeistoffen.
Gebruik of bewaar het gereedschap en de accu niet
op plaatsen waar de temperatuur 40 ˚C of meer kan
bereiken (bijvoorbeeld in een schuurtje of een metalen
loods in de zomer).
Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze ernstig
beschadigd is of volledig verbruikt. De accu kan in vuur
73
Nederlands
•
•
exploderen. Als lithium ion accu‘s worden verbrand, komen
giftige dampen en materialen vrij.
Als de inhoud van de accu in contact met de huid komt,
wast u dit onmiddellijk af met water en een milde
zeep. Als accuvloeistof in de ogen komt spoelt u 15 minuten
met water in het geopende oog, of totdat de irritatie stopt.
Als medische hulp nodig is dient u te vermelden dat de
accuelektrolyt is samengesteld uit een mengsel van vloeibare
organische carbonaten en lithiumzouten.
De inhoud van geopende accucellen kan irritatie aan de
luchtwegen veroorzaken. Zorg voor frisse lucht. Zoek als de
symptomen aanhouden medische hulp.
WAARSCHUWING: Gevaar voor brandwonden.
Accuvloeistof kan ontvlambaar zijn als deze aan een vonk
of vlam wordt blootgesteld.
WAARSCHUWING: Probeer nooit om welke reden dan
ook de accu te openen. Als de behuizing van de accu
is gescheurd of beschadigd, zet de accu dan niet in de
lader. Klem een accu niet vast, laat een accu niet vallen,
beschadig een accu niet. Gebruik een accu of lader waar
hard op is geslagen, die is gevallen, waar overheen is
gereden of die op welke manier dan ook is beschadigd
(dat wil zeggen, doorboord met een spijker, geraakt
met een hamer, vertrapt) niet. Een elektrische schok of
elektrocutie kan het gevolg zijn. Breng beschadigde accu’s
terug naar het servicecentrum zodat ze kunnen worden
gerecycled.
WAARSCHUWING: Brandgevaar. Berg de accu
niet op en vervoer de accu niet op een manier dat
metalen voorwerpen in contact kunnen komen
met de aansluitpunten van de accu. Bijvoorbeeld,
steek de accu niet in een schortzak, broekzakken,
gereedschapskisten, gereedschapsdozen, laden, enz., waar
een losse spijkers, schroeven, sleutels, enz. liggen.
VOORZICHTIG: Plaats het gereedschap wanneer
het niet in gebruik is, op z’n zijkant op een stabiel
oppervlak waar het niet kan vallen of omvallen.
Sommige gereedschappen met grote accu’s kunnen
rechtop staan op de accu maar kunnen gemakkelijk
worden omgegooid.
Transport
WAARSCHUWING: Brandgevaar. Tijdens het transport
kunnen accu’s mogelijk vlam vatten als de aansluitingen
van de accu onbedoeld in aanraking komen met
geleidende materialen. Controleer dat tijdens het transport
de aansluitingen van de accu afgeschermd zijn en goed
geïsoleerd van materialen die ermee in contact kunnen
komen en kortsluiting kunnen veroorzaken.
DeWALT accu’s voldoen aan alle van toepassing zijn
verzendvoorschriften zoals deze zijn bepaald door de bedrijfstak
en door wettelijke normen, zoals Aanbevelingen voor het
Transport van Gevaarlijke Goederen van de UN; Voorschriften
voor Gevaarlijke Goederen van de International Air Transport
Association (IATA) , Voorschriften Internationale Maritieme
Gevaarlijke Goederen (IMDG) en de Europese Overeenkomst
Betreffende het Internationale Vervoer van Gevaarlijke Goederen
74
over de Weg (ADR). Lithium-ion cellen en accu’s zijn getest in
overeenstemming met Hoofdstuk 38,3 van de Aanbevelingen
voor het Transport van Gevaarlijke Goederen Handleiding van
Testen en Criteria.
In de meeste gevallen zal bij de verzending van een DeWALTaccu deze naar verwachting worden geclassificeerd als volledig
gereguleerd Klasse 9 Gevaarlijk materiaal. Over het algemeen
zullen alleen verzendingen die een lithium-ion-accu bevatten
met een energie-classificatie hoger dan 100 Wattuur (Wh),
moeten worden verzonden als volledig gereguleerd Klasse 9. Bij
alle lithium-ion-accu’s wordt de Wattuur-classificatie op de accu
vermeld. Verder adviseert DeWALT in verband met complicaties
met de voorschriften, lithium-ion-accu’s niet als luchtvracht
alleen te verzenden, ongeacht de Wattuur-classificatie.
Zendingen van gereedschap met accu’s (combo-sets) kunnen
naar verwachting per luchtvracht worden verzonden, als de
Wattuur-classificatie van de accu niet hoger is dan 100 Wh.
Ongeacht of een verzending wordt geacht een vrijstelling
te hebben of volledig voorgeschreven, is voor de
verantwoordelijkheid van de verzender de meest recente
voorschriften voor verpakking, labeling/markering en vereisten
ten aanzien van documentatie.
De informatie die in dit hoofdstuk van de handleiding wordt
verstrekt, wordt verstrekt in goed vertrouwen en wordt geacht
nauwkeurig te zijn op het moment dat het document werd
opgesteld. Er wordt echter geen garantie gegeven, impliciet
of expliciet. Het is voor de verantwoordelijkheid van de koper
ervoor te zorgen dat zijn activiteiten in overeenstemming zijn
met de geldende voorschriften.
Aanbevelingen voor opslag
1. De beste plaats om het apparaat op te bergen is koel en
droog, uit direct zonlicht en niet in overmatige hitte of
koude. Voor optimale accuprestaties en levensduur bergt u
accu’s op bij kamertemperatuur als deze niet in gebruik zijn.
2. Wanneer u de accu lange tijd opbergt, kunt u deze voor
optimale resultaten het beste volledig opgeladen opslaan
op een koele, droge plaats buiten de lader.
OPMERKING: Accu’s kunnen beter niet volledig ontladen
worden opgeslagen. De accu moet voor gebruik weer worden
opgeladen.
Labels op de oplader en accu
Behalve de pictogrammen die in deze handleiding worden
gebruikt, kunnen de volgende pictogrammen op de labels op
de lader en op de accu staan:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Zie Technische gegevens voor de oplaadtijd.
Niet doorboren met geleidende voorwerpen.
Nederlands
Laad geen beschadigde accu‘s op.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het gereedschap vermeld:
Niet blootstellen aan water.
Z org dat defecte snoeren onmiddellijk worden
vervangen.
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Uitsluitend opladen tussen 4 ˚C en 40 ˚C.
Draag gehoorbescherming.
Alleen voor gebruik binnenshuis.
Draag oogbescherming.
B ied de accu als chemisch afval aan en houd
rekening met het milieu.
Laad DeWALT-accu’s alleen op met de aangewezen
DeWALT-laders. Wanneer u andere accu’s dan de
aangewezen DeWALT-accu’s oplaadt met een
DeWALT-lader dan kunnen deze barsten of kan dit
leiden tot andere gevaarlijke situaties.
Gooi de accu niet in het vuur
Accutype
De DCM581 werkt op een 36-V accu.
Deze accu's kunnen worden gebruikt: DCB496, DCB497.
Raadpleeg Technische Gegevens voor meer informatie.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1Draadtrimmer
1Hulphandgreep
4 Schroeven hulphandgreep
1Draagriem
1Beschermkap
4 Schroeven beschermkap
1 Maaiblad bosmaaier
1 Moer bosmaaier
1 Klemring bosmaaier
1 Ring van de aandrijving van de bosmaaier
5Splitpennen
1Moersleutel
1 Stang, vergrendeling
1Snoeimesbeschermkap
1Gebruiksaanwijzing
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen of accessoires
mogelijk zijn beschadigd tijdens het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door te lezen en te
begrijpen voordat u de apparatuur gebruikt.
Stel het apparaat niet bloot aan regen of een
hoog vochtgehalte en laat het niet buiten staan
terwijl het regent.
Schakel het gereedschap uit. Voordat u
onderhoud aan het apparaat uitvoert, dient u
de accu uit het apparaat te verwijderen.
Draag bescherming van uw hoofd.
Draag anti-slip schoeisel.
Draag anti-slip handschoenen.
Houd dieren en mensen minimaal 6 meter
verwijderd van het werkgebied.
Gebruik geen ronde metalen messen.
Wees bedacht op voorwerpen die worden
weggeslingerd.
Wees bedacht op kracht van het knipmes.
Zorg ervoor dat omstanders uit de buurt
blijven.
Richtlijn 2000/14/EG: gegarandeerd
geluidsvermogen.
Positie Datumcode (Afb. U)
De datumcode 45 , die ook het jaar van fabricage bevat, is
binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2016 XX XX
Jaar van fabricage
75
Nederlands
Beschrijving (Afb.A)
WAARSCHUWING: Pas het gereedschap of een onderdeel
ervan nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk letsel tot
gevolg hebben.
1 Knop voor variabele snelheid
2 Hendel voor vergrendeling in de uit-stand
3 Nok voor vergrendeling in de uit-stand
4 Handgreep
5 Snelheidsschakelaar
6 Hulphandgreep
7 Motorbehuizing
8 Trimmerstang
9 Riembevestiging
10 Draagriem
11 Beschermkap
12 Spoelbehuizing
13 Accubehuizing
14 Accu
15 Accu-ontgrendelknop
16 Maaiblad bosmaaier
17 Moersleutel
18 Snoeimesbeschermkap
Gebruiksdoel
De draadtrimmer / bosmaaier is ontworpen voor professionele
trim- en maaitoepassingen.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of in de
aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
LAAT GEEN kinderen in contact met het gereedschap
komen. Toezicht is vereist als onervaren gebruikers dit
gereedschap bedienen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen
(waaronder kinderen) die verminderde fysieke, sensorische
of psychische vermogens hebben of die het ontbreekt
aan ervaring en/of kennis of bekwaamheden, als dat
niet gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen mogen
nooit alleen worden gelaten met dit product zodat ze ermee
zouden kunnen spelen.
MONTAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u de accu, voordat
u enige aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
WAARSCHUWING: gebruik alleen de accusets en laders
van DeWALT.
De accu in het gereedschap zetten en uit het
gereedschap verwijderen (Afb. C–E)
OPMERKING: Voor het beste resultaat is het belangrijk dat u de
accu 14 volledig oplaadt.
76
De accu in van het gereedschap installeren
1. Houd de accu 14 tegenover de rails in het gereedschap
(Afb. C).
2. Schuif de accu in het gereedschap tot deze stevig vastzit en
let er vooral op dat u de accu hoort vastklikken.
De accu uit het gereedschap halen
1. Druk op de accu-ontgrendelknop 15 en trek de accu stevig
uit de handgreep van het gereedschap (Afb. D).
2. Zet de accu in de lader zoals wordt beschreven in het
ladergedeelte van deze handleiding.
Vermogenmeter (Afb. E)
Er zijn DeWALT-accu’s met een vermogenmeter en deze bestaat
uit drie groene LED-lampjes die een aanduiding geven van de
hoeveelheid lading die de accu nog heeft.
U kunt de vermogenmeter inschakelen door de knop van
de vermogenmeter 19 in te drukken. Een combinatie van
de drie groene LED-lampjes gaat branden en dat geeft een
aanduiding van de hoeveelheid lading die de accu nog heeft.
Wanneer de lading in de accu onder het bruikbare niveau
ligt, gaat de vermogenmeter niet branden en moet de accu
worden opgeladen.
OPMERKING: De brandstofmeter geeft slechts een indicatie
van de hoeveelheid lading die de accu nog heeft. De meter
geeft geen aanwijzingen over de functionaliteit van het
gereedschap en is onderhevig aan schommelingen afhankelijk
van productcomponenten, temperatuur en de toepassing door
de eindgebruiker.
Montage
Spoelbehuizing (Afb. A, F, G)
1. Steek een schroevendraaier door het gat 21 in de ring van
de trimmer-aandrijving (klein) 20 en in het gat 22 in de
motorbehuizing 7 zoals wordt getoond in afbeelding F.
2. Draai de spoelbehuizing 12 naar rechts zoals wordt
getoond in afbeelding G.
3. Verwijder de spoelbehuizing en de ring van de aandrijving
van de trimmer.
Beschermkap bevestigen (Afb. A, H, I)
WAARSCHUWING: Werk nooit met het apparaat zonder
dat de beschermkap stevig op zijn plaats zit. Dit kan
schade of persoonlijk letsel tot gevolg hebben.
1. Verwijder de spoelbehuizing 12 , zoals wordt beschreven in
het gedeelte De spoelbehuizing verwijderen.
2. Schuif, wanneer u de beschermkap wilt bevestigen, de
nok 23 van de beschermkap onder de lip 24 van de
motorbehuizing 7 , breng vervolgens de achterzijde van de
beschermkap omlaag en op z’n plaats, zoals wordt getoond
in afbeelding H.
3. Zet de 4 schroeven 25 van de beschermkap vast met de
steeksleutel 17 , zoals wordt getoond in afbeelding I.
4. Plaats de spoelbehuizing weer, zoals wordt beschreven in
het gedeelte De spoelbehuizing bevestigen.
Nederlands
De spoelbehuizing bevestigen (Afb A, I, J)
1. Schuif de ring van de aandrijving van de draadtrimmer
(klein) 20 omlaag over de bout 26 , die van de trimmer
uitsteekt, zodat het gat ervan 21 uitkomt tegenover het gat
22 in de motorbehuizing 7 .
2. Draai de ring en de motorbehuizing tot de gaten
ervan uitkomen tegenover de uitsparing 27 in de
beschermkap 11 .
3. Steek een schroevendraaier door de drie gaten, draai de
spoelbehuizing naar links, en zet stevig vast op de bout.
Maaimes bevestigen (Afb. A, K)
WAARSCHUWING: Risico van letsel. Het snoeimes voor
struiken heeft scherpe randen. Draag handschoenen
wanneer u het mes vastpakt.
1. Verwijder de spoelbehuizing 12 en de ring van
de aandrijving van de draadtrimmer (klein) 20
, zoals wordt beschreven in het gedeelte De
spoelbehuizing verwijderen.
2. Schuif de ring van de aandrijving van de bosmaaier (groot)
28 omlaag over de bout 26 , die van de trimmer uitsteekt,
zodat het gat ervan 29 uitkomt tegenover het gat 22 in de
motorbehuizing 7 .
3. Schuif het maaimes 16 van de bosmaaier boven op de
ring van de aandrijving, zo dat de binnenste, niet-snijdende
hand 30 uitkomt tegenover het gat van de ring van de
aandrijving. Het maaimes kan dan later gemakkelijker en
veiliger worden verwijderd.
4. Schuif de klemring 31 boven op het maaimes, zo dat de
brede zijde vlak tegen het maaimes ligt.
5. Schroef de moer 32 van het snoeimes met de steeksleutel
op de bout 17 . Controleer dat de moer stevig vast zit.
6. Schuif de splitpen 33 volledig door het gat in de bout.
De hulphandgreep bevestigen (Afb. A, L)
1. Plaats de hulphandgreep 6 boven op de trimmerstang 8
boven het label dat in het midden van de stang is geplakt.
2. Schuif de beugel 34 van de hulphandgreep onder in de
handgreep.
3. Draai de bouten 35 door de beugel en in de handgreep.
4. Zet de bouten van de handgreep vast met de steeksleutel
17 . Controleer dat de handgreep stevig vast zit.
Als u de montage moet aanpassen, draai dan de bouten van de
handgreep los en schuif de hulphandgreep omhoog of omlaag
langs de trimmerstang. Zet vervolgens de bouten weer vast.
De beschermkap weer plaatsen (Afb. I, M)
1. Verwijder de spoelbehuizing 12 , zoals wordt beschreven in
het gedeelte De spoelbehuizing verwijderen.
2. Verwijder de 4 schroeven 25 van de beschermkap, zoals
wordt getoond in afbeelding I.
3. Til de beschermkap onder een hoek omhoog, zoals wordt
getoond in afbeelding M.
4. Plaats de nieuwe beschermkap zoals wordt beschreven in
het gedeelte Beschermkap bevestigen.
Draagriem bevestigen (Afb. A)
Haak de riem 10 op het bevestigingspunt 9 van de riem
en plaats de riem op uw schouder voor extra ondersteuning
wanneer u de trimmer of het snoeimes gebruikt.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd aan de
veiligheidsinstructies en van toepassing
zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u de accu, voordat
u enige aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
Juiste positie van de handen (Afb. A, O)
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, dient u ALTIJD de handen in de
juiste positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Beperk het risico op ernstig persoonlijk
letsel, houd het gereedschap ALTIJD stevig vast, zodat u
bent voorbereid op een plotselinge terugslag.
Voor een juiste positie van de handen zet u één hand op de
handgreep 4 en de andere hand op de hulphandgreep 6 .
Inschakelen (Afb. A)
U schakelt het apparaat in door de nok 3 voor vergrendeling
in de uit-stand naar voren te duwen, de hendel 2 voor
vergrendeling in de uit-stand in te knijpen, en vervolgens de
schakelaar voor variabele snelheid 1 in te knijpen.
U schakelt het apparaat uit door de schakelaar voor variabele
snelheid, de hendel voor vergrendeling in de uit-stand en de
nok los te laten.
Schakelaar snelheidsregeling (Afb. A)
Deze trimmer biedt u de keuze om aan een meer gematigde
snelheid te werken om de werkingsduur te verlengen voor
grotere opdrachten of om de trimmersnelheid te verhogen voor
krachtige trimwerkzaamheden.
Om de werkingsduur te verlengen, duwt u de schakelaar
voor de snelheidsregeling 5 naar voren in de richting van de
hulphandgreep 6 in de 'LO'-stand. Deze stand is het meest
geschikt voor grotere opdrachten die meer tijd in beslag nemen.
Om de trimmer te versnellen, duwt u de schakelaar voor
de snelheidsregeling naar achteren in de richting van de
accubehuizing 13 in de 'HI'-stand. Deze stand is het meest
geschikt om hogere gewassen te trimmen en voor toepassingen
die een groter toerental vereisen.
OPMERKING: In de 'HI'-stand zal de werkingsduur korter zijn
dan wanneer de trimmer in de 'LO'-stand staat.
77
Nederlands
Trimmen / Bosmaaien (Afb. A, N, O)
Accessoires vervangen
Beweeg de trimmer nadat u deze hebt ingeschakeld, onder een
hoek met een zwaaiende beweging heen en weer, zoals wordt
getoond in afbeelding N.
Houd een afstand van ten minste 610 mm aan tussen
de beschermkap en uw voeten, zoals wordt getoond in
afbeelding O.
WAARSCHUWING: Houd de roterende draad ongeveer
parallel met de grond (onder een hoek van niet meer
dan 30 graden). Deze trimmer is niet een kantentrimmer.
KANTEL de trimmer NIET zo ver dat de draad of van het
maaimes 16 van de bosmaaier bijna tot in een rechte
hoek ten opzichte van de grond ronddraait. Vuil dat wordt
rondgeslingerd kan ernstige verwondingen veroorzaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig persoonlijk
letsel te beperken, zet u het apparaat uit en neemt u de
accu uit voordat u een aanpassing uitvoert of hulpstukken
of accessoires verwijdert/installeert.
WAARSCHUWING: Het gebruik van een accessoire dat
niet door DeWALT wordt aanbevolen voor gebruik met dit
apparaat kan gevaarlijk zijn.
WAARSCHUWING: Gebruik geen andere bladen,
accessoires of hulpstukken dan deze die door DeWALT
voor deze trimmer worden aanbevolen. Dit kan tot ernstig
letsel of productschade leiden.
Gebruik vervangende draad van DeWALT, modelnr. DT20650
(2 mm), DT20651 (2 mm), DT20652 (2,5 mm).
• U bereikt optimale prestaties wanneer u de Dewalt
DT20650/51 gebruikt. De DeWALT DT20652 gebruiken
is ook mogelijk, maar de trimmer zal misschien minder
lang werken op de accu. Gebruikt u een andere lijn op
de trimmer, dan zal de machine misschien minder goed
werken en/of zal de trimmer beschadigd raken.
Gebruik vervangende maaimessen van DeWALT modelnr.
DT20653 255 mm (Tri-Blade Brush Knife), DT20655 (230 mm 4T
Grass Cutting Blade).
Aanvoer trimmerdraad
WAARSCHUWING: Voorkom persoonlijk letsel, voer nooit
draad aan wanneer de bosmaaier op de motorbehuizing
is bevestigd.
Uw trimmer maakt gebruik van een nylondraad met een
diameter van 2,032 mm. Het snijkoord zal sneller verslijten en
vaker moeten worden verlengd wanneer u snijwerkzaamheden
verricht langs stoepen of andere schurende oppervlakken of
wanneer u hardnekkiger onkruid snijdt.
Naarmate u de trimmer gebruikt, verkort het koord ten gevolge
van slijtage. Tik de trimmer zachtjes tegen de grond tijdens de
bediening ervan aan een normale snelheid om het koord te
verlengen.
OPMERKING: Wanneer u de nylondraad langer maakt dan
de zwade van 330 mm, heeft dit een negatieve impact op
de prestaties, werkingsduur en levensduur van de trimmer
wegens potentiële motorschade. In dit geval dreigt de garantie
te vervallen.
Handige snijtips
• Gebruik het uiteinde van het koord voor de
snijwerkzaamheden. Duw de koordkop niet in
ongemaaid gras.
• Draad- en houten omheiningen zorgen ervoor dat het koord
sneller slijt en zelfs stukgaat. Door stenen en bakstenen
muren, stoepranden en hout kan het koord snel slijten.
• Laat de beschermkap van de spoel niet over de grond of
andere oppervlakken slepen.
• Snijd hoge gewassen van boven naar beneden en snijd
nooit stukken van meer dan 30 mm hoog.
• Houd de trimmer gekanteld in de richting van de snijzone;
dit is de beste snijmethode.
• De trimmer snijdt door hem van links naar rechts te
bewegen. Op die manier krijgt de gebruiker geen puin
op zich.
• Ga bomen en struiken uit de weg. Boomschors, houten
profielen, gevelbekleding en omheiningspalen kunnen
gemakkelijk worden beschadigd door het koord.
78
Het snijkoord vervangen (Afb. P–S)
VOORZICHTIG: Om schade aan het apparaat te
voorkomen, moet u het snijkoord afsnijden wanneer
het over het snijblad uitsteekt zodat het net tot aan het
blad reikt.
1. Verwijder de accu.
2. Draai de spoel 36 in de richting van de wijzers van de
klok om te ontgrendelen, zoals in afbeelding P wordt
geïllustreerd. Het witte knobbeltje 37 in de spoel zal van
het spoelvenster 38 wegdraaien om aan te geven dat het
ontgrendeld is.
3. Trek de spoel er recht uit om deze te verwijderen.
4. Haal vuil en gras van de spoel en behuizing.
5. Wind eerst het nieuwe koord om de geul van de spoel die
zich het dichtst bij de grijpsleuven 39 bevindt, zoals in
afbeelding Q wordt geïllustreerd.
6. Steek het uiteinde van het snijkoord 40 in het
bevestigingsgat 41 .
7. Wind het snijkoord om de spoel in de richting van de pijl
onder aan de spoel.
8. Wanneer het omgewonden snijkoord het begin van de
grijpsleuven heeft bereikt, snijd het koord dan af op
ongeveer 106 mm.
9. Duw het koord in de grijpsleuven aan één kant van de spoel
om het eerste koord vast te houden terwijl u het tweede
koord omwindt.
10. Herhaal de bovenstaande procedure voor het tweede
snijkoord in het onderste deel van de spoel.
VOORZICHTIG: Gebruik alleen het juiste type snijkoord
alvorens u begint te trimmen. Zorg dat het snijkoord zich
Nederlands
goedgekeurde oogbescherming en een goedgekeurd
stofmasker als u deze procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen of
andere bijtende chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het gereedschap. Deze
chemicaliën kunnen het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een doek die uitsluitend
met water en milde zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt; dompel nooit
enig onderdeel van het gereedschap in een vloeistof.
in beide delen van het spoel bevindt, zoals in afbeelding R
wordt geïllustreerd.
11. Zodra beide koorden om de spoel 36 zijn gewonden,
plaats u uw duim en vinger op de grijpsleuven om het
koord nog beter te bevestigen en voert u het uiteinde van
elk koord door de twee gaten 43 aan weerszijden van
de kop in de spoelbehuizing 12 , zoals in afbeelding S
wordt\ geïllustreerd.
12. Plaats de witte knobbeltjes 37 in de spoelbehuizing gelijk
met de uitsparingen 42 van de spoel. Plaats de grijpsleuven
39 zo dicht mogelijk bij de twee gaten 43 .
13. Duw de spoel in de spoelbehuizing en draai tegen de
wijzers van de klok in om de spoel te vergrendelen. Zorg dat
het witte knobbeltje 37 in het spoelvenster 38 verschijnt.
Vermijd dat het koord rafelt en zich om de schacht onder de
spoel windt.
14. Trek aan beide uiteinden van het snijkoord om deze uit de
grijpsleuven te halen. Als het koord over het snijblad op de
beschermkap uitsteekt, snijd het koord dan zodat het net tot
aan het blad reikt.
WAARSCHUWING: Aangezien accessoires die niet
door DeWALT zijn aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke accessoires met
dit gereedschap gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel te
verminderen dient u uitsluitend door DeWALT aanbevolen
accessoires met dit product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere informatie
over de geschikte accessoires.
ONDERHOUD
Bescherming van het milieu
Uw DeWALT gereedschap op stroom is ontworpen om
gedurende een lange tijdsperiode te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Het continu naar bevrediging
functioneren hangt af van de juiste zorg voor het gereedschap
en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u de accu, voordat
u enige aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
1. Houd de luchtinlaatsleuven 44 , getoond in afbeelding T,
schoon om oververhitting te voorkomen.
2. Uw trimmerkoord kan mettertijd uitdrogen. Om uw koord
in topvorm te houden, bewaart u een reservekoord in een
plastic, verzegelbare zak met een eetlepel water.
3. Plastic onderdelen kunnen worden schoongemaakt met
een milde zeepoplossing en een vochtige doek.
4. De koordsnijder aan de rand van de beschermknap
kan mettertijd bot worden. Het is aanbevolen het blad
regelmatig met een vijl te slijpen.
Aan de lader en de accu kan geen onderhoud worden verricht.
Optionele accessoires
Gescheiden inzameling. Producten en batterijen die
zijn voorzien van dit symbool, mogen niet bij het
normale huishoudelijke afval worden weggegooid.
Producten en batterijen bevatten materialen die
kunnen worden teruggewonnen en gerecycled, zodat de vraag
naar grondstoffen afneemt. Recycle elektrische producten en
batterijen volgens de lokale voorschriften. Nadere informatie is
beschikbaar op www.2helpU.com.
Herlaadbare accu
Deze duurzame accu moet herladen worden als hij niet krachtig
genoeg blijkt tijdens het uitvoeren van klussen die daarvoor vlot
verliepen. Aan het einde van zijn technische levensduur dient u
dit werktuig weg te gooien met respect voor het milieu:
• Gebruik de accu helemaal op en verwijder deze vervolgens
uit het werktuig.
• Lithium-ion-cellen recyclebaar. Breng ze terug bij uw
leverancier of naar het milieupark bij u in de buurt. De
ingezamelde accu’s zullen worden gerecycled of op juiste
wijze tot afval worden verwerkt.
Smering
Uw elektrische gereedschap heeft geen aanvullende
smering nodig.
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof uit de
hoofdbehuizing met droge lucht, zo vaak u ziet dat
vuil zich in en rond de luchtopeningen ophoopt. Draag
79
Vekt
Norsk
GRESSTRIMMER/RYDDESAGER
DCM581
Gratulerer!
Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig
produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til en meget
pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Tekniske data
Batterier og ladere selges separat
Spenning
Type
Utgangseffekt
RPM
Skjærebredde
Vekt (uten batteripakke)
Ryddesager
Type
RPM
Skjærebredde
VDC
W
/min
mm
kg
DCM581
36V
1
240
0-5100 / 0-5500
380
4,4
Trimmekniv
med tre blad,
gresskutterblad,
4T
gresskutterblad
/min 0-5100 / 0-5500
mm
255
Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum)
Gresstrimmermodus i henhold til EN50636-2-91:
dB(A)
LPA(lydtrykksnivå)
dB(A)
LWA(lydeffektnivå)
K (usikkerhet for det angitte støynivå)
dB(A)
81
95
1,0
m/s2
m/s2
2,5
1,5
Verdi vibrasjonsutslipp ah =
Usikkerhet K =
Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum)
Trimmemodus i henhold til EN ISO 11806-1:
dB(A)
LPA(lydtrykksnivå)
dB(A)
LWA(lydeffektnivå)
K (usikkerhet for det angitte støynivå)
dB(A)
Verdi vibrasjonsutslipp ah =
-Håndtak
- Ekstrahåndtak
Usikkerhet K =
80
m/s2
m/s2
m/s2
81
95
1,0
<2,5
10,9
1,5
Ladere/Ladetider
(i minutter)
Batterier
Kat #
VDC
Ah
Vekt
kg
DCB413
DCB497
DCB496
36
36
7.5
6.0
1.92
1.88
170
130
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er
blitt målt iht. standardiserte tester gitt i EN50636, og kan brukes
til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til
forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet
brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene
avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør
også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller
når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte
operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde
ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme,
organisere arbeidsmønster.
MERK: Nasjonale forskrifter kan begrense bruk av maskinen.
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING MED EU
Maskineridirektiv
Gresstrimmer/Ryddesager
DCM581
DeWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under
Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EU, EN60335-1:2012 + A11:2014 EN50636-2-91:2014,
EN ISO 11806-1:2011.
2000/14/EC, Gresstrimmere, L ≤ 50 cm, tillegg VIII
DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg 310,
6802 ED Arnhem, Nederland
Varslet organisasjon ID-nr.: 0344
Nivået på akustisk støyeffekt i
henhold til 2000/14/EC
(Artikkel 12, tillegg III, L ≤ 50 cm):
LWA (målt lydeffekt) 81 dB(A)
usikkerhet (K) = 1,0 dB(A)
LWA (garantert lydeffekt) 96 dB(A)
Disse produktene samsvarer også med direktiv 2014/30/EF og
2011/65/EF. For mer informasjon, vennligst kontakt DeWALT på
følgende adresser eller se baksiden av håndboken.
Norsk
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske
filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DeWALT.
RUTINER FOR SIKKERT BRUK
Opplæring
a ) Les instruksjonene nøye. Gjør deg kjent med kontrollene
og riktig bruk av maskinen.
b ) La aldri barn eller personer som ikke er kjent
med disse instruksjonene bruke maskinen. Lokale
bestemmelser kan legge restriksjoner for alder på operatør.
c ) Husk at operatøren er ansvarlig for ulykker eller farlige
situasjoner som oppstår overfor andre personer eller
deres eiendom.
Markus Rompel
Teknisk direktør
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
10.11.2016
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik at skaderisikoen
kan reduseres.
Forberedelse
a ) Før bruk må du alltid inspisere maskinen visuelt for
skadde, eller manglende deksler eller beskyttelser.
b ) Bruk aldri maskinen mens andre personer, spesielt barn,
eller kjæledyr er i nærheten.
Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de
enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt
oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller
moderat personskade.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til
personskader, men som kan føre til skader på utstyr
hvis den ikke unngås.
Bruk
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
SIKKERHETSINSTRUKSJONER
ADVARSEL: Ved bruk av apparater som drives av
strømnettet må grunnleggende forholdsregler for
sikkerhet, inklusive følgende, alltid følges for å redusere
risikoen for brann, elektrisk støt, personskader og
materielle skader.
ADVARSEL: Ved bruk av maskinen må sikkerhetsreglene
følges. For din egen og andre tilstedeværendes sikkerhet,
bør du lese disse bruksanvisningene før du bruker
maskinen. Oppbevar denne bruksanvisningen sikkert for
senere bruk.
Les hele denne bruksanvisningen nøye for du bruker apparatet.
De tiltenkte bruksområdene er beskrevet i denne
bruksanvisningen. Bruk av tilbehør eller ekstrautstyr, eller
andre bruksmåter for dette produktet enn de som er beskrevet i
denne bruksanvisningen, kan gi risiko for personskader.
Ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidig bruk.
•
•
•
VIKTIG
LES NØYE FØR BRUK
OPPBEVAR FOR FRAMTIDIG BRUK
a ) Bruk alltid beskyttelsesbriller og vernesko ved bruk av
denne maskinen.
b ) Unngå bruk av maskinen under dårlige værforhold,
spesielt ved fare for lynnedslag.
c ) Maskinen må kun brukes i dagslys eller i god
kunstig belysning.
d ) Bruk aldri maskinen med deksler eller beskyttelser som er
skadet, eller uten at deksler eller beskyttelser er på plass.
e ) Slå kun på motoren når hendene og føttene er godt
unna skjærebladet.
f ) Koble alltid maskinen fra strømforsyningen (dvs.
fjerne støpselet fra stikkontakten, fjerne nødstoppenhet er
avtagbart batteri)
• når maskinen er etterlatt uten tilsyn;
• før fjerning av blokkering;
• før sjekking, rengjøring eller vedlikehold av maskinen;
• etter å ha truffet et fremmedlegeme;
• hvis maskinen begynner å vibrere unormalt.
g ) Beskytt deg mot skader på hendene og føttene
fra kutteutstyret.
h ) Påse at ventilasjonsåpninger til enhver tid er fri for rusk
og rask.
i ) Når du bruker kantklipperen er det fare for
tilbakeslag ved kontakt med harde ting som
trestammer, grener eller steiner. Klipperen vil «sprette»
i motsatt retning av kantklipperens bladrotasjon.
j)Fjern alt som kan forårsake tilbakeslag, f.eks. grener
og steiner.
k)Se etter løse festemekanismer og deler med skade, som
f.eks. sprekker i kutteutstyret.
Vedlikehold og lagring
a ) Koble alltid maskinen fra strømforsyningen (dvs.
fjerne støpselet fra stikkontakten, fjerne nødstoppenhet
er avtagbart batteri) før utføring av vedlikehold
eller rengjøring.
81
Norsk
b ) Bruk kun reservedeler og tilbehør godkjent av produsenten.
c ) Kontroller og vedlikehold maskinen regelmessig.
Påse at reparasjoner av maskinen kun utføres av
autorisert verksted.
d ) Når den ikke er i bruk må maskinen oppbevares
utilgjengelig for barn.
e ) Bruk blad deksel for metallbladene under transport
og lagring.
f ) Clean før lagring, herunder bruk av vakter på skjæreutstyr
med metallbladene.
Ekstra sikkerhetsinformasjon for
gresstrimmere/ryddesager
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
82
ADVARSEL: Skjæreelementer fortsetter å rotere etter at
motoren er slått av.
Bruk lange bukser for å beskytte beina.
Sjekk at klippebanen er fri for pinner, steiner, ståltråd eller
andre hindringer før bruk av apparatet.
Bruk bare apparatet i oppreist stilling, med skjæretråden nær
bakken. Slå aldri apparatet på i noen andre stillinger.
Beveg deg sakte ved bruk av apparatet. Vær oppmerksom på
at nylig klippet gress er vått og glatt.
Du må ikke arbeide i bratte skråninger. Jobb tvers over
skråninger, ikke opp og ned.
Kryss aldri grusstier eller veier når apparatet kjører.
Ikke berør skjæretråden når apparatet kjører.
Ikke sett apparatet ned før skjæretråden har stoppet helt.
Bruk bare passende type skjæretråd. Bruk aldri skjæretråd av
metall eller fiskesnøre.
Hold alltid hender og føtter borte fra skjæretråden og bladet,
særlig når du slår på motoren.
Kontroller for tegn på slitasje eller skade og reparer hvis
nødvendig før du bruker apparatet og etter evt. sammenstøt.
Vær påpasselig så du ikke blir skadet av utstyr montert for
trimming av trådlengden. Etter å ha forlenget skjæretråden
skal du alltid sette maskinen tilbake i normal arbeidsstilling før
du slår den på.
Nøye tilsyn er nødvendig når apparatet brukes i nærheten
av barn.
Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av små barn eller uføre
personer uten oppsyn.
Apparatet må ikke brukes som et leketøy.
Må kun brukes under tørre forhold. La ikke apparatet bli våt.
Ikke senk apparatet ned i vann.
Ikke åpne apparathuset. Apparatet inneholder ingen deler som
kan vedlikeholdes av brukeren.
Ikke bruk apparatet i eksplosive omgivelser, slik som i nærheten
av antennelige væsker, gasser eller støv.
Når apparatet er lagret eller transportert i et kjøretøy, skal
det plasseres i bagasjerommet eller festes for å unngå at det
beveger på seg som følge av plutselige endringer i hastighet
eller retning.
•
•
Når apparatet ikke er i bruk, skal det lagres på et tørt, godt
ventilert sted utilgjengelig for barn.
Barn bør ikke ha tilgang til lagrede apparater.
ANDRES SIKKERHET
•
•
Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert
barn) med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller
mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn eller
har blitt opplært i bruk av apparatet av en person ansvarlig for
deres sikkerhet.
Barn må holdes under oppsyn, sørg for at de ikke leker
med apparatet.
Restrisikoer.
For å sikre at du har godt fotfeste i skråninger, ikke overvurder
deg selv. Hold balansen hele tiden. Gå, ikke løp.
Ekstra restrisiko kan oppstå ved bruk av verktøyet og er kanskje
ikke inkludert i de vedlagte sikkerhetsadvarslene. Disse risikoene
kan oppstå fra misbruk, langvarig bruk osv.
Selv ved anvendelsen av de relevante sikkerhetsreglene og bruk
av sikkerhetsinnretningene, kan visse restrisikoer ikke unngås.
Disse inkluderer:
• Skader som oppstår ved berøring av roterende/bevegelige
deler.
• Skader som oppstår ved utskifting av deler, kniver eller tilbehør.
• Skader som oppstår ved langvarig bruk av et verktøy. Sørg
for å ta regelmessige pauser når du bruker verktøyet i lengre
perioder.
• Hørselskader.
• Helsefarer som oppstår ved å puste inn støv som utvikles når
du bruker verktøyet (eksempel: arbeid med tre, spesielt eik, bøk
og MDF).
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning.
Alltid kontroller at spenningen til batteripakken samsvarer med
spenningen på merkeskiltet. Sørg også for at spenningen på
laderen samsvarer med spenningen på strømnettet.
Din DeWALT-lader er dobbeltisolert i samsvar med
EN60335; det trengs derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en
spesialledning som fås via DeWALT-serviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er absolutt
nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som egner seg
for kraftforsyningen til din lader (se Tekniske data). Minimum
størrelse på lederen er 1 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker
en kabeltrommel.
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN
Ladere
DeWALT ladere trenger ingen justeringer, og er designet til å
være så enkle som mulig å bruke.
Norsk
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle
batteriladere
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN: Denne manualen
inneholder viktige sikkerhetsanvisninger og bruksanvisninger for
kompatible batteriladere (se Tekniske data).
• Før du bruker laderen les alle instruksjoner og advarselsmerker på laderen, batteripakken og produktet som
bruker batteripakken.
ADVARSEL: Fare for støt. Ikke la væske komme inn i
laderen. Det kan resultere i elektrisk støt.
ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring med en
nominell strømverdi på 30mA eller mindre.
FORSIKTIG: Fare for brannskader. For å redusere faren
for skader, lad kun DeWALT oppladbare batterier. Andre
type batterier kan sprekke og forårsake personskader og
materielle skader.
FORSIKTIG: Barn må holdes under oppsyn, sørg for at de
ikke leker med apparatet.
MERK: Under visse forhold, med laderen innplugget i
strømforsyningen, kan de eksponerte kontaktene i laderen
kortsluttes av fremmedlegemer. Fremmedlegemer som
kan lede strøm, inkludert ,men ikke bregrenset til stålull,
aluminiumsfolie eller annen ansamling av metalliske
partikler, må holdes unna åpningene i laderen. Kople alltid
laderen fra strømtilførselen når det ikke er en batteripakk i
hulrommet. Kople fra laderen før rengjøring.
• IKKE forsøk å lade batteripakken med andre ladere
enn de som er nevnt i denne manualen. Laderen og
batteripakken er spesielt designet for å jobbe sammen.
• Disse ladere er ikke ment for annen bruk enn lading av
DeWALT oppladbare batterier. Annen bruk kan resultere i
brannfare og/eller elektrisk støt.
• Ikke utsett laderen for regn eller snø.
• Dra i kontakten og ikke ledningen når du kople laderen
fra strømmen. Dette reduserer faren for skade på kontakten
og ledningen.
• Påse at ledningen er plassert slik at den ikke tråkkes
på, snubles i, eller på annen måte utsettes for skade
eller påkjenning.
• Ikke bruk skjøteledning med mindre det er helt
nødvendig. Bruk av feil skjøteledning kan resultere i
brannfare og/eller elektrisk støt.
• Ikke plasser noe på laderen og ikke plasser laderen på
en myk overflate som kan blokkere ventilasjonsslissene
og resultere i for høy innvendig temperatur. Plasser
laderen et sted unna varmekilder. Laderen ventileres gjennom
slisser i toppen og bunnen av huset.
• Ikke bruk lader med skadet ledning eller kontakt—bytt
dem ut med en gang.
• Ikke bruk laderen dersom den har fått et slag, er mistet
i gulvet eller skadet på annen måte. Lever den på et
autorisert serviceverksted.
• Ikke ta laderen fra hverandre; lever den på et autorisert
serviceverksted når service eller reparasjon trenges. Å
sette den sammen feil kan resultere i elektrisk støt eller brann.
•
•
•
•
Dersom ledningen er skadet må den byttes ut med en gang
av produsenten, dens serviceagent eller lignende kvalifisert
person for å unngå farer.
Kople laderen fra strømtilførselen før du begynner med
rengjøring. Dette reduserer faren for elektrisk støt.
Fjerning av batteripakken reduserer ikke denne faren.
ALDRI forsøk på kople 2 ladere sammen.
Laderen er designet for å bruke standard 230V elektrisk
strøm. Ikke forsøk å bruke den på annen spenning. Dette
gjelder ikke billaderen.
Lade et batteri (Fig. B)
1. Plugg inn laderen i en passende stikkontakt for du setter inn
batteripakken.
2. Sett batteripakken 14 i laderen, pass på at batteripakken
sitter godt i laderen. Det røde (lade) lyset blinker gjentatt
som indikasjon på at ladeprossessen er startet.
3. Fullført lading vises ved at det røde lyset er PÅ konstant.
Pakken er da fullt oppladet og kan brukes, eller den
kan bli stående i laderen. For å ta batteripakken ut av
arbeidspakken, trykk inn og hold låseknappen 15 på
batteripakken og ta den av.
MERK: For å sikre maksimum ytelse og levetid på Li-Ion
batteripakker, lad batteripakken helt opp før første gangs bruk.
Bruk av lader
Se indikatorne under for batteripakkens ladetilstand.
Pakken lades
Pakken ladet
Ventetid for varm/kald pakke
Problem pakke eller lader
Denne laderen er laget slik at den oppdager visse problemer
som kan oppstå. Problemer indikeres ved at det røde lyset
blinker hurtig. Hvis dette oppstår, ta ut og sett inn batteripakken
i laderen igjen. Hvis problemet vedvarer skal du prøve med
en annen batteripakke for å fastslå om laderen virker slik den
skal. Hvis den nye pakken lader slik den skal, er den originale
pakken defekt og skal leveres til et servicesenter eller et annet
innsamlingssted for resirkulering. Hvis problemet vedvarer med
den nye batteripakken skal du levere laderen og batteripakken
til et servicesenter for testing.
Kompatible ladere vil ikke lade en defekt batteripakke. Laderen
vil indikere feilaktig batteripakke ved at den ikke lyser, eller ved å
indikere blinkemønster for problem pakke eller lader.
MERK: Dette kan også tyde på et problem med laderen.
Dersom laderen indikerer er problem, ta med lader og
batteripakke til et servicesenter for testing.
Ventetid for varm/kald pakke
Dersom laderen detekterer et batteri som er for varmt eller for
kaldt, vil den automatisk starte en ”varm/kald pakke forsinkelse”,
og venter med å lade til batteriet har passende temperatur.
83
Norsk
Laderen vil deretter automatisk skifte til lademodus for pakken.
Denne funksjonen sikrer maksimal levetid på batteriet.
En kald batteripakke vil lade langsommere enn en varm
batteripakke. Batteripakken vil lade langsommere gjennom hele
ladesyklusen, og vil ikke gå tilbake til maksimal ladehastighet
selv om batteriet blir varmt.Elektronisk beskyttelsessystem
XR Li-ione verktøy er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem som vil beskytte batteriet mot overlading,
overoppvarming eller dyp utlading.
Verktøyet vil automatisk slå seg av dersom beskyttelsessystemet
aktiveres (Electronic Protection System). Dersom det skjer, sett
litium-ion batteriet på laderen til det er helt oppladet igjen..
Rengjøringsanvisninger for lader
•
Innholdet i åpne battericeller kan forårsake irritasjon
av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk medisinsk ettersyn hvis
symptomene vedvarer.
ADVARSEL: Fare for brannskader. Batterivæsken kan
antennes hvis den utsettes for gnister eller flammer.
ADVARSEL: Forsøk aldri å åpne batteripakken av noen
årsak. Ikke sett i laderen dersom batteripakkens ytre er
sprukket eller skadet. Ikke knus, slipp i gulvet eller skad
batteripakken. Ikke bruk en batteripakke eller lader som
har fått et slag, er mistet i gulvet, påkjørt eller skadet på
annen måte (f.eks. gjennomboret av en spiker, slått med
hammer, tråkket på). Det kan resultere i elektrisk støt.
Skadede batteripakker skal leveres til servicesenteret for
gjenvinning.
ADVARSEL: Fare for brann. Ikke lagre eller
transporter batteripakken slik at batteripolene
kan komme i kontakt med metallobjekter. For
eksempel, ikke legg batteriet i forkle, lommer, verktøyskrin,
produktesker, skuffer etc. sammen med løse spikere, skruer,
nøkler, etc.
FORSIKTIG: Når det ikke er i bruk plasser verktøyet
på siden på en stabil overflate der det ikke skaper
fare for snubling eller fall. Noen verktøy med store
batteripakker kan stå på batteripakken, men kan lettes
slås overende.
Batteripakke
ADVARSEL: Fare for støt. Koble laderen fra
strømuttaket før rengjøring. Smuss og fett kan fjernes
fra laderen ved hjelp av en klut eller en myk, metallfri
børste. Ikke bruk vann eller rengjøringsvæsker. Aldri la
noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp noen del av
verktøyet i en væske.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle
batteripakker
Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når du
bestiller nye batteripakker.
Batteriet kommer ikke fullstendig ladet ut av pakningen. Les
sikkerhetsinstruksjonene under før du bruker batteripakken og
laderen. Følg deretter ladeprosedyrene som er beskrevet.
LES ALLE INSTRUKSJONER
•
•
•
•
•
•
•
84
Ikke lad eller bruk batteriet i eksplosive omgivelser, slik
som i nærheten av antennelige væsker, gasser eller støv.
Innsetting eller uttak av batteriet kan antenne støvet eller
gassen.
Tving aldri batteripakken inn i laderen. Ikke modifiser
batteripakken på noen måte for å passe inn i en ikkekompatibel lader idet batteripakken kan sprekke og
forårsake alvorlig personskade.
Lad batteripakkene kun i DeWALT ladere.
IKKE sprut på eller senke ned i vann eller andre væsker.
Ikke lagre eller bruk verktøyet eller batteripakken
på steder der temperaturen kan nå eller overstige
40 ˚C (104 ˚F) (som utenfor skur eller metallbygg på
sommeren).
Ikke brenn batteripakken selv om den er alvorlig skadet
eller fullstendig utslitt. Batteripakken kan eksplodere i en
brann. Giftige gasser og materialer oppstår når man brenner
litium ion-batteripakker.
Hvis batteriets innhold kommer i kontakt med huden,
vasker du området med mild såpe og vann. Hvis du får
batterivæske på øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter
eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs medisinsk
tilsyn, er batteriets elektrolytt sammensatt av en blanding av
organiske karbonater og litium-salter.
Transport
ADVARSEL: Fare for brann. Transport av batterier kan
kanskje føre til brann dersom batteripolene utilsiktet
kommer i kontakt med elektrisk ledende materialer. Ved
transport av batterier, pass på at batteripolene er beskyttet
og godt isolerte fra materialer som kan komme i kontakt
og føre til kortslutning.
DeWALT batterier samsvarer med alle aktuelle shippingforskrifter som angitt av bransjen og lovregler, inkludert UN
Recommendations on the Transport of Dangerous Goods;
International Air Transport Association (IATA) Dangerous
Goods Regulations, International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations, og European Agreement Concerning The
International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR).
Litium-ion celler og batterier er testet i henhold til avsnitt 38,3
i ”UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods
Manual of Tests and Criteria”.
I de fleste tilfeller vil forsendelse av en DeWALT batteripakke
være unntatt fra klassifisering som en fullt regulert Class
9 Hazardous Material. Vanligvis vil bare forsendelser som
inneholder et litium-ione batteri med høyere energiklassifisering
enn 100 watt-timer (Wh) kreve forsendelse som fullt regulert
Class 9. Alle litium-ione batterier har angitt watt-timer på
pakken. Men på gunn av de kompliserte reglene anbefaler
DeWALT ikke å sende litium-ione batteripakker med fly, uansett
watt-time klassifisering. Forsendelser av verktøy med batterier
(kombinerte sett) kan unntaksvis sendes med fly dersom angitt
watt-timer på batteripakken er under 100 Wh.
Uansett om en transport regnes som unntatt eller fullt regulert,
er det senderens ansvar å sjekke de gjeldende reglene for
pakking, etiketter/merking og dokumentasjon.
Norsk
Informasjonen i dette avsnittet av manualen er gitt i god tro og
ansett som nøyaktig på tidspunktet dokumentet ble opprettet.
Men det gis ingen garantier, hverken eksplisitt eller implisitt.
Det er kjøperens ansvar å sikre at aktivitetene samsvarer med de
gjeldende retningslinjer.
Anbefalinger for lagring
1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og ikke utsatt
for direkte solskinn samt for sterk varme eller kulde. For
optimal batteriytelse og levetid bør batteripakker lagres i
romtemperatur når de ikke er i bruk.
2. For lang tids lagring, anbefales det for optimalt resultat å
lagre en fullt ladet batteripakke på et kjølig og tørt sted
uttatt av laderen.
MERK: Batteripakker bør ikke lagres fullt utladet. Batteripakken
må lades opp igjen før bruk.
Merking på laderen og batteripakken
I tillegg til piktogrammene som er brukt i denne manualen,
kan etikettene på laderen og batteripakken vise følgende
piktogrammer:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Se Tekniske data for ladetid.
Disse batteripakkene kan brukes: DCB496, DCB497. Se
Tekniske Data for mer informasjon.
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1Gresstrimmer
1Ekstrahåndtak
4Ekstrahåndtakskruer
1Reim
1Beskyttelse
4Beskyttelsesskruer
1Krattkutteblad
1Krattkuttemutter
1 Krattkutter klemmeskive
1 Krattkutter driveskive
5Låsepinner
1Hjulmutternøkkel
1 Stang, lås
1Bladdeksel
1Instruksjonshåndbok
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha
oppstått under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne
håndboken før bruk.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Ikke undersøk med strømførende gjenstander.
Ikke lad skadede batteripakker.
Ikke utsett for vann.
Få byttet defekte ledninger omgående.
Lades kun mellom 4 ˚C og 40 ˚C.
Kun for innendørs bruk.
Deponer batteripakken på miljøvennlig vis.
Lad kun DeWALT batteripakker med de angitte
DeWALT laderne. Lading av andre batteripakker
enn de angitte DeWALT batteriene med en DeWALT
lader kan føre til at de sprekker eller til andre farlige
situasjoner.
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Bruk hørselvern.
Bruk vernebriller.
Ikke utsett verktøyet for regn eller høy fuktighet
eller la det ligge utendørs mens det regner.
Skru verktøyet av. Ta batteriet ut av verktøyet
før du utfører noe vedlikehold på verktøyet.
Bruk hodevern.
Bruk sklisikkert fottøy.
Bruk sklisikre hansker.
Ikke brenn batteripakken.
Batteritype
DCM581 bruker en 36 volt batteripakke.
85
Norsk
Hold mennesker og dyr minst 6 m unna
arbeidsområdet.
Ikke bruk sirkelblader i metall.
Vær oppmerksom på gjenstander som spretter
av under bruk.
Vær oppmerksom på bladets forskyvning.
Hold tilskuere unna.
Direktiv 2000/14/EU garantert lydeffekt.
Datokode plassering (Fig. U)
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av antennelige væsker
eller gasser.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne
operatører trenger tilsyn når de bruker dette verktøyet.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert
barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner,
eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får
tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal
aldri forlates alene med dette produktet.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble fra
batteripakken før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
ADVARSEL: Bruk kun batteripakker og ladere fra DeWALT.
Sette inn og ta av batteripakke
på verktøyet (Fig. C–E)
MERK: For best resultat, pass på at batteripakken 14 er helt
oppladet før bruk.
Datokoden 45 , som også inkluderer produksjonsåret, er trykket
på huset.
Eksempel:
2016 XX XX
Produksjonsår
For å installer batteripakken i verktøyet
Beskrivelse (Fig. A)
For å fjerne batteripakken fra verktøyet
ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del
av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader.
1 Bryter for variabel hastighet
2 Låsehåndtak
3 Låseflik
4 Håndtak
5 Bryter for hastighetskontroll
6 Ekstrahåndtak
7 Motorramme
8 Klippestang
9 Reimfeste
10 Reim
11 Beskyttelse
12 Spoleramme
13 Batterikabinett
14 Batteripakke
15 Batteriutløserknappen
16 Krattkutteblad
17 Hjulmutternøkkel
18 Bladdeksel
Tiltenkt Bruk
Gresstrimmeren/ryddesagen er designet for
profesjonelt trimmebruk.
86
1. Rett inn batteripakken 14 med skinnene inne i verktøyet
(fig. C).
2. Sett den inn i enheten til batteripakken sitter godt og
forsikre deg om at du hører at låsen klikker på plass.
1. Trykk batteriets utløserknapp 15 og trekk batteriet bestemt
ut av håndtaket (fig. D).
2. Sett batteripakken i laderen som beskrevet i laderavsnittet i
denne manualen.
Ladeindikator batteripakker (Fig. E)
Noen DeWALT batteripakker inkluderer en ladeindikator som
består av tre grønne LED som indikerer hvor mye lading som er
igjen i batteripakken.
For å aktivere ladeindikatoren, trykk og hold indikatorknappen
19 . En kombinasjon av tre grønne LED-lys vil lyse og vise
gjenværende lading. Dersom gjenværende lading av batteriet
er under brukbar grense, vil ingen lys tennes og batteriet må
lades opp.
MERK: Ladeindikatoren er bare an indikasjon av gjenværende
lading i batteripakken. Den gir ingen indikasjon på om verktøyet
fortsatt kan brukes, og kan variere med produktkomponentene,
temperatur og brukerens bruksområde.
Montering
Fjerning av spoleramme (Fig. A, F, G)
1. Sett inn et skrujern gjennom hullet 21 i gresstrimmerens
driveskive (liten) 20 og inn i hullet 22 i motorrammen 7
som vist i figur F.
2. Skru spolerammen 12 med klokken som vist i figur G.
3. Fjern spolerammen og driveskiven fra trimmeren.
Norsk
Feste beskyttelse (Fig. A, H, I)
ADVARSEL: Bruk aldri apparatet uten at beskyttelsen
er på plass. Det kan føre til materielle skader
eller personskader.
1. Fjern spolerammen 12 som beskrevet under Fjerning
av spoleramme.
2. For å feste beskyttelsen ,skyv fliken 23 av beskyttelsen
under kanten 24 til motorrammen 7 , og senk bakdelen av
beskyttelsen på plass som vist i figur H.
3. Bytt og fest de fire sikkerhetsskruene 25 med nøkkelen 17 ,
som vist på figur I.
4. Erstatt spolerammen som beskrevet under Feste
spoleramme nedenfor.
Feste spoleramme (Fig. A, I, J)
1. Skyv gresstrimmerens driveskive (liten) 20 ned over bolten
26 som stikker ut fra trimmeren slik at hullet 21 er på lik
linje med hullet 22 i motorrammen 7 .
2. Roter skiven og motorrammen frem til hullene er på lik linje
med hakket 27 i beskyttelsen 11 .
3. Sett inn et skrujern gjennom de tre hullene, gjeng
spolerammen mot klokken, og sikre på bolten.
Feste bladet (Fig. A, K)
ADVARSEL: Fare for skade. Det er skarpe kanter
på kantklipperens blad. Benytt hansker når du
håndterer bladet.
1. Fjern spolerammen 12 og gresstrimmerens driveskive
(liten) 20 som beskrevet i Fjerning av spoleramme.
2. Skyv ryddesagdriveskiven (stor) 28 ned over bolten 26
som står ut fra trimmeren slik at hullet 29 er på lik linje med
hullet 22 i motorrammen 7 .
3. Skyv krattkuttebladet 16 på toppen av driveskiven slik at
den indre, ikke-kuttende kanten 30 er på linje med hullet
til driveskiven. Dette vil tillate lettere og tryggere fjerning av
bladet senere.
4. Skyv ryddesagklemmeskiven 31 på toppen av bladet slik at
den brede siden er flat mot bladet.
5. Skru kantklippermutteren 32 på bolten med nøkkelen 17 .
Kontroller at mutteren er festet godt.
6. Skyv låsepinnen 33 helt gjennom hullet i bolten.
Feste ekstrahåndtaket (Fig. A, L)
1. Plasser ekstrahåndtaket 6 på toppen av trimmerstangen 8
over etiketten plassert på midten av stangen.
2. Skyv braketten 34 til ekstrahåndtaket inn i bunnen
av håndtaket.
3. Gjeng håndtaksboltene 35 gjennom braketten og inn
i håndtaket.
4. Stram håndtaksboltene med nøkkelen 17 . Kontroller at
håndtaket er godt festet.
Dersom justering er nødvendig, løsne håndtaksboltene og
skyv ekstrahåndtaket opp eller ned trimmerstangen. Stram
så boltene.
Erstatt beskyttelsen (Fig. I, M)
1. Fjern spolerammen 12 som beskrevet under Fjerning av
spoleramme.
2. Fjern de 4 beskyttelsesskruene 25 som vist i figur I.
3. Løft beskyttelsen av i vinke som vist i figur M.
4. Installer den nye beskyttelsen som beskrevet i
Feste beskyttelse.
Fest reimen (Fig. A)
Fest reimen 10 til reimfestet 9 og plasser reimen på en skulder
for å få ekstra støtte ved bruk av trimmeren eller kantklipperen.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene
og gjeldende forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble fra
batteripakken før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Korrekt plassering av hendene (Fig. A, O)
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade,
skal man ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade,
skal man ALLTID holde godt fast, for å være forberedt på
en plutselig reaksjon.
Riktig stilling for hendene er å ha en hånd på fronthåndtaket 4 og den andre på ekstrahåndtaket 6 .
Slå på (Fig. A)
For å skru den på, skyv låsefliken 3 frem, klem låsehåndtaket 2 ,
og klem bryteren for variabel hastighet 1 .
For å skru den av, slipp bryteren for variabel hastighet,
låsehåndtaket, og fliken.
Hastighetskontrollhjul (Fig. A)
Denne trådtrimmeren gir deg valget mellom å jobbe med en
effektiv hastighet for å utvide brukstiden for større jobber, eller
akselerere trimmerhastigheten for mer effektiv kutting.
For å utvide brukstiden, trykk hastighetshjulet 5 fremover mot
hjelpehåndtaket 6 og inn i «LO»-stillingen. Denne innstillingen
er best for større prosjekter som krever mer tid for å fullføres.
For å bruke trimmeren med større hastighet, drei
hastighetskontrollhjulet tilbake mot batterihuset 13 og inn i
«HI»-stillingen. Denne innstillingen er best for kutte gjennom
kraftigere vekst og for bruk som krever høyere motorhastighet.
MERK: Når satt til «HI»-stilling, vil brukstiden reduseres
sammenlignet med når trimmeren er satt i «LO»-stilling.
Trimming/krattklipping (Fig. A, N, O)
Med trimmeren på, finn en god vinkel og sving trimmeren fra
side til side som vist i figur N.
Oppretthold en minimumsavstand på 610 mm mellom
beskyttelsen og føttene dine, som vist i figur O.
87
Norsk
ADVARSEL: Hold den roterende tråden omtrent parallell
med bakken (ikke mer enn en 30-graders vinkel). Denne
trimmeren er ikke en kantklipper. IKKE SNU trimmeren
slik at tråden eller krattkuttebladet 16 spinner nær
en rett vinkel til bakken. Flyende rusk kan føre til
alvorlig personskade.
Dunking av trimmertråd-foring
ADVARSEL: For å unngå personskade, dunk aldri
på enheten mens krattkuttermonteringen er festet
til motorrammen.
Trimmeren din bruker nylontråd med 2,032 mm diameter.
Skjæretråden vil slites raskere og kreve mer innmating hvis
kuttingen gjøres langs fortau eller andre overflater som sliter
mer på tråden, eller hvis kraftigere ugress kuttes.
Etter hvert som du bruker trimmeren, vil kuttetråden bli kortere
grunnet slitasje. Dunk forsiktig trimmeren i bakken mens den
kjører i normal hastighet og mer kuttetråd vil bli matet.
MERK: Strekking av nylontråden utover 330 mm skjærebredde
vil påvirke ytelsen, driftstiden og levetiden til trimmeren
grunnet potensialet for å skade motoren. Gjøres dette kan det
ugyldiggjøre garantien.
Nyttige tips for kutting
• Bruk enden på tråden for å gjøre kuttingen, ikke tving
trådhodet inn i uklippet gress.
• Tråd- og stakittgjerder forårsaker ekstra slitasje, til og med
brekkasje. Stein- og murvegger, kantstein og treverk kan
slite tråden raskt.
• Ikke la spolelokket bli dratt rundt på bakken eller andre
overflater.
• Ved høyere vekst, kutt fra toppen og ned og ikke overstig
304,8 mm høyde.
• Hold trimmeren vippet mot området som kuttes; dette er
det beste kutteområdet.
• Trimmeren kutter når den beveges fra venstre mot høyre.
Dette hindrer at rester slynges mot brukeren.
• Unngå trær og busker. Bark fra trær, treverk, bordkledning
og gjerdestolper kan lett ødelegges av tråden.
Byttetilbehør
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlige
personskader, slå av verktøy og koble fra batteripakken
før du gjør justeringer eller tar av / setter på tilbehør eller
ekstrautstyr.
ADVARSEL: Bruk av evt. tilbehør som ikke er anbefalt av
DeWALT for bruk med dette apparatet kan være farlig.
ADVARSEL: Ikke bruk noen blader eller andre tilbehør eller
fest på annet enn utstyr det som anbefales av DeWALT
på denne trimmeren. Det kan føre til alvorlig personskade
eller skade på produktet.
Bruk DeWALT erstatningstråd Model No. DT20650 (2 mm),
DT20651 (2 mm), DT20652 (2,5 mm).
• Bruk Dewalt DT20650/51 for å få optimal ytelse. DeWALT
DT20652 kan også brukes, men dette kan redusere
88
klipperens kjøretid. Bruk av en annen snor kan redusere
ytelsen og/eller forårsake skade på klipperen.
Bruk DeWALT erstatningsblader Model No. DT20653
255 mm (Tri-Blade Brush Knife), DT20655 (230 mm 4T Grass
Cutting Blade).
Bytte av kuttetråd (Fig. P–S)
FORSIKTIG: For å unngå skade på apparatet, hvis
kuttetråden er utenfor trimmebladet, kutt tråden av der
slik at den akkurat når bladet.
1. Fjern batteriet.
2. Drei spolen 36 med klokken for å åpne, som vist i figur P.
Den hvite knotten 37 inne i spolen vil rotere vekk fra
spolevinduet 38 for å indikere ulåst.
3. Dra spolen rett ut for å fjerne.
4. Fjern evt. skitt og gress fra spolen og huset.
5. Først, vikle den nye tråden i kanalen for spolen nærmest
holdesporene 39 som vist i figur Q.
6. Sett enden på kuttetråden 40 inn i holderhullet 41 .
7. Vikle kuttetråden på spolen i retning med pilen på bunnen
av spolen.
8. Når den viklede kuttetråden når begynnelsen på
holdesporene, kutt tråden omtrent 106 mm.
9. Skyv tråden inn i holdesporene på én side av spolen for å
holde den første tråden mens du vikler den andre tråden.
10. Gjenta prosedyren over for den andre kuttetråden på nedre
del av spolen.
FORSIKTIG: Bruk bare rett type kuttetråd før du begynner
trimmingen. Forsikre deg om at kuttetråden er fremme på
begge sider av spolen, som vist i figur R.
11. Så snart begge trådene er viklet rundt spolen 36 , setter du
tommelen og en finger på holdesporene for å sikre tråden
og føre enden på hver tråd gjennom de to hullene 43 på
hver side av hodet i spolehuset 12 som vist i figur S.
12. Innrett de hvite knottene 37 inne i spolehuset med
innskjæringene 42 på spolen. Still inn holdesporene 39 med de to hullene 43 så nært som mulig.
13. Skyv spolen inn i spolehuset og drei mot klokken for å låse
spolen på plass. Forsikre deg om at den hvite knotten 37 vises i spolevinduet 38 . Sørg for at tråden ikke vikles av og
rundt skaftet under spolen.
14. Dra begge ender av kuttetråden for å løsne dem fra
holdesporene. Hvis tråden rekker utenfor kuttebladet
på sprutvernet kutter du tråden slik at den bare så vidt
når bladet.
VEDLIKEHOLD
Ditt DeWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en
lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig
tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell av
verktøyet og regelmessig renhold.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble fra
batteripakken før du foretar eventuelle justeringer
Norsk
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
1. Hold lufteslissene 44 , vist i figur T, rene for å unngå
overoppheting.
2. Kuttetråden kan uttørkes etter en viss tid. For å holde
kuttetråden i topp stand, oppbevar reservetråden i en
lukkbar plastpose med en teskje vann inni.
3. Plastdeler kan rengjøres med en mild såpe og en fuktig klut.
4. Trådkutteren på kanten av sprutvernet kan bli sløv over tid.
Det anbefales at du periodisk sliper og skjerper bladet med
en fil.
Laderen og batteripakken er vedlikeholdsfrie.
• Litium-ion celler kan gjenbrukes. Lever dem til forhandleren
eller en lokal gjenbruksstasjon. De innleverte batteripakkene
vil gjenbrukes eller avfallsbehandles korrekt.
Smøring
Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med
tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når
du utfører denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier
for å rengjøre ikke-metalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse
delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild
såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp
noen del av verktøyet i en væske.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som
tilbys av DeWALT kan være farlig, ettersom dette ikke
er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere
faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DeWALT brukes sammen med dette produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om
egnet ekstrautstyr.
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Produkter og batterier merket
med dette symbolet skal ikke kastes i vanlig
husholdningsavfall.
Produkter og batterier inneholder materialer som
kan gjenvinnes eller gjenbrukes, som reduserer behovet for
råmaterialer. Vennligst lever elektriske produkter og batterier til
gjenbruk i henhold til lokale regler. Mer informasjon får du på
www.2helpU.com.
Oppladbar batteripakke
Denne langtids batteripakken må lades på nytt når den ikke
lenger produserer nok strøm til jobber som enkelt kunne utføres
tidligere. Ta hensyn til miljøet når batteripakken må kasseres:
• Lad batteripakken helt ut, og ta den ut av verktøyet.
89
Peso
Português
APARADOR DE RELVA COM FIO/MÁQUINA CORTA-MATO
DCM581
Gratulerer!
Optou por uma ferramenta da DeWALT. Longos anos de
experiência, um desenvolvimento meticuloso dos seus
produtos e um grande espírito de inovação são apenas alguns
dos argumentos que fazem da DeWALT um dos parceiros de
maior confiança dos utilizadores de ferramentas eléctricas
profissionais.
Dados técnicos
Baterias e carregadores vendidos em separado
Voltagem
Tipo
Potência
RPM
Tamanho da faixa de corte
Peso (sem bateria)
Máquina corta-mato
Tipo
RPM
Tamanho da faixa de corte
VCC
W
/min
mm
kg
DCM581
36V
1
240
0-5100 / 0-5500
380
4,4
Faca para cortar
mato de três
lâminas, lâmina
para cortar
relva,
lâmina para
cortar relva 4T
/min 0-5100 / 0-5500
mm
255
Valores de ruído e vibração (valores totais de vibração)
Modo de guilhotina com fio de acordo com a norma EN50636-2-91:
dB(A)
81
LPA(nível de emissão de pressão sonora)
dB(A)
95
LWA(nível de potência acústica)
K (variabilidade do nível acústico indicado)
dB(A)
1,0
Valor de emissão de vibrações ah =
K de variabilidade =
m/s2
m/s2
2,5
1,5
Valores de ruído e vibração (valores totais de vibração)
Modo de máquina corta-mato de acordo com a norma EN ISO 11806-1:
dB(A)
81
LPA(nível de emissão de pressão sonora)
dB(A)
95
LWA(nível de potência acústica)
K (variabilidade do nível acústico indicado)
dB(A)
1,0
Valor de emissão de vibrações ah =
- Punho
- Pega auxiliar
K de variabilidade =
90
2
m/s
m/s2
m/s2
<2,5
10,9
1,5
Carregadores/
Intervalos de
Carregamento
(minutos)
Baterias
# de cat.
VCC
Ah
Peso
kg
DCB413
DCB497
DCB496
36
36
7,5
6,0
1,92
1,88
170
130
O nível de emissão de vibrações indicado nesta ficha de
informações foi medido em conformidade com um teste padrão
estabelecido pela norma EN50636 e poderá ser utilizado para
comparar ferramentas. Por conseguinte, este nível poderá
ser utilizado para uma avaliação preliminar da exposição às
vibrações.
ATENÇÃO: o nível de emissão de vibrações declarado
diz respeito às principais aplicações da ferramenta.
No entanto, se a ferramenta for utilizada para outras
aplicações ou com outros acessórios, ou tiver uma
manutenção insuficiente, o nível de emissão de
vibrações poderá ser diferente. Isto poderá aumentar
significativamente o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Além disso, a estimativa do nível de exposição às
vibrações também deverá ter em conta o número de vezes
que a ferramenta é desligada ou está em funcionamento,
mas sem executar tarefas. Isto poderá reduzir
significativamente o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Identifique medidas de segurança adicionais para
proteger o utilizador contra os efeitos das vibrações, tais
como: efectuar uma manutenção correcta da ferramenta
e dos acessórios, manter as mãos quentes e organizar
padrões de trabalho.
NOTA: A regulamentação nacional pode restringir a utilização
da máquina.
Declaração de conformidade da CE
Directiva “máquinas”
Aparador de relva com fio/máquina
corta-mato
DCM581
A DeWALT declara que os produtos descritos em Dados
técnicos se encontram em conformidade com as seguintes
normas e directivas:
2006/42/CE, EN60335-1:2012 + A11:2014 EN50636-2-91:2014,
EN ISO 11806-1:2011.
2000/14/CE, Aparador de relva, L ≤ 50 cm, Anexo VIII
DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg 310,
6802 ED Arnhem, Países Baixos
N.º de ID do Organismo Notificado: 0344
Nível de potência acústica de acordo com a 2000/14/CE
(Artigo 12.º, Anexo III, L ≤ 50 cm):
LPA (pressão acústica medida) 81 dB(A)
imprecisão (K) = 1,0 dB (A)
LWA (potência sonora garantida) 96 dB(A)
Estes equipamentos também estão em conformidade com
a Directiva 2014/30/UE e a 2011/65/UE. Para obter mais
informações, contacte a DeWALT através da morada indicada
em seguida ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação do ficheiro
técnico e faz esta declaração em nome da DeWALT.
Markus Rompel
Director de Engenharia
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
10.11.2016
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, leia o
manual de instruções.
Definições: directrizes de Segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o grau de
gravidade correspondente a cada palavra de advertência. Leia
cuidadosamente o manual e preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação iminentemente perigosa
que, se não for evitada, irá resultar em morte ou
lesões graves.
ATENÇÃO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
CUIDADO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em lesões ligeiras
ou moderadas.
AVISO: indica uma prática (não relacionada com
ferimentos) que, se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
ATENÇÃO: quando utilizar aparelhos ligados à corrente,
as precauções básicas de segurança, incluindo as
seguintes, devem ser sempre seguidas de modo a reduzir
os riscos de incêndio, choques eléctricos, ferimentos
pessoais e danos materiais.
Português
•
•
•
ATENÇÃO: quando utilizar a máquina, as regras de
segurança devem ser seguidas. Para sua segurança e das
pessoas que se encontram nas proximidades, leia estas
instruções antes de utilizar a máquina. Mantenha as
instruções seguras para utilizar posteriormente.
Leia este manual na íntegra e com atenção antes de utilizar
o aparelho.
A utilização adequada é descrita neste manual. O uso de
qualquer acessório ou o desempenho de qualquer operação
com este aparelho, que não seja o recomendado neste
manual de instruções pode constituir um risco em termos
de ferimentos.
Guarde este manual para referência futura.
IMPORTANTE
LEIA ATENTAMENTE ANTES DE UTILIZAR
GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA
PRÁTICAS DE UTILIZAÇÃO SEGURA
Formação
a ) Leia atentamente as instruções. Familiarize-se com os
controlos e com a utilização correta do aparelho.
b ) Não permita que este aparelho seja utilizado por
crianças ou por outras pessoas que não conhecem
as instruções. A legislação local poderá restringir a idade
do utilizador.
c ) Lembre-se de que o utilizador é responsável pelos
acidentes que causem danos a bens ou ferimentos
em pessoas.
Preparação
a ) Antes de utilizar, verifique se o aparelho está danificado e
se existem peças ou proteções partidas ou mal colocadas.
b ) Nunca utilize este aparelho com pessoas, especialmente
crianças, por perto.
Utilização
a ) Utilize proteção para os olhos e calçado apropriado
sempre que utilizar este aparelho.
b ) Evite utilizar este aparelho com más condições
meteorológicas, especialmente quando existe o risco
de relâmpagos.
c ) Utilize o aparelho apenas durante o dia ou com luz
artifical suficiente.
d ) Nunca utilize este aparelho com peças ou proteções
danificadas ou sem estas peças e proteções
devidamente colocadas.
e ) Ligue o motor apenas quando tiver as mãos e os pés
afastados das ferramentas de corte.
f ) Desligue sempre o aparelho da fonte de alimentação
(por exemplo, remova a ficha da tomada, remova o
desativador ou a bateria amovível)
• sempre que não o estiver a utilizar;
• antes de desobstruir caminho;
• antes de verificar, limpar ou ligar o aparelho;
91
Português
•
•
g )
h )
i )
j )
k )
após atingir um objeto estranho;
sempre que o aparelho começar a vibrar de
forma anormal.
Tenho o cuidado de evitar ferimentos nos pés e nas mãos
provocados pelas ferramentas de corte.
Certifique-se de que não existem resíduos a obstruir as
aberturas de ventilação.
Quando utiliza a máquina corta-mato, há o risco de
recuo se entrar em contacto com objectos sólidos
(troncos de árvores, ramos ou pedras). A unidade
recua para a direcção oposta à da rotação da lâmina da
máquina corta-mato.
Remova os objectos que possam causar recuo, como
ramos ou pedras.
Verifique se existem fechos soltos e peças danificadas,
como fendas no acessório de corte.
Manutenção e armazenamento
a ) Desligue o aparelho da fonte de alimentação
(por exemplo, remova a ficha da tomada, remova o
desativador ou a bateria amovível) antes de realizar
tarefas de manutenção ou limpeza do aparelho.
b ) Utilize apenas os acessórios e peças de substituição
recomendados pelo fabricante.
c ) Inspecione e leve a cabo a manutenção do aparelho
regularmente. As reparações só devem ser efetuadas por
um representante autorizado.
d ) Quando não estiver a utilizar o aparelho, deve mantê-lo
longe do alcance das crianças.
e ) Use cobertura da lâmina para lâminas de metal durante
o transporte e armazenamento.
f ) Limpe antes de armazenar, incluindo o uso de protetores
em acessórios de corte com lâminas de metal.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ADICIONAIS
PARA APARADORES DE RELVA/MÁQUINAS
CORTA-MATO
•
•
•
•
•
•
•
92
ATENÇÃO: os elementos de corte continuam a rodar após
o motor ser desligado.
Use calças compridas para proteger as suas pernas.
Antes de utilizar o aparelho, verifique se o seu percurso
de corte não possui paus, pedras, fios e quaisquer
outros obstáculos.
Apenas utilize o aparelho na vertical com a linha de corte
junto ao solo. Nunca ligue o aparelho noutra posição.
Desloque-se lentamente quando utilizar o aparelho. Tenha
em atenção que a relva acabada de cortar está húmida e
é escorregadia.
Não trabalhe em declives. Trabalhe na transversal dos declives
e não de cima para baixo.
Nunca atravesse estradas ou caminhos com gravilha com o
aparelho em funcionamento.
Nunca toque na linha de corte com o aparelho
em funcionamento.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Não pouse o aparelho até que a linha de corte se tenha
paralisado completamente.
Apenas utilize o tipo de linha de corte adequado. Nunca utilize
linha de corte metálica ou fio de pesca.
Mantenha sempre as mãos e os pés afastados da linha de
corte e da lâmina, especialmente ao ligar o motor.
Antes de utilizar o aparelho e após qualquer impacto,
verifique de há sinais de desgaste ou danos e repare
conforme necessário.
Tome cuidado contra os ferimentos a partir de qualquer
dispositivo instalado para a aparagem do comprimento da
linha de fios. Após alargar a nova linha de corte, volte sempre
a colocar a máquina na sua posição de funcionamento
normal antes de a ligar.
Tenha cuidado adicional sempre que utilizar o aparelho perto
de crianças.
Este aparelho não se destina a ser utilizado por crianças ou
por pessoas inválidas sem supervisão.
Este aparelho não deve ser utilizado como um brinquedo.
Utilize apenas em locais secos. Mantenha o aparelho afastado
da água.
Não coloque o aparelho dentro de água.
Não abra a estrutura do aparelho. O interior do aparelho não
possui peças de manutenção feita pelo utilizador
Não utilize o aparelho em ambientes explosivos,
como, por exemplo, na presença de líquidos, gases ou
poeiras inflamáveis.
Quando o aparelho é guardado ou transportado num veículo,
deve ser colocado na bagageira ou contido para impedir
o movimento após mudanças repentinas de velocidade
ou direcção.
Quando não está a ser utilizado, este aparelho deve ser
guardado num local seco e bem ventilado, fora do alcance
das crianças.
As crianças não devem ter acesso a aparelhos guardados.
Segurança dos outros
•
•
Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo
crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais
reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos,
a menos que sejam acompanhadas ou tenham recebido
formação sobre a utilização deste equipamento por uma
pessoa responsável pela sua segurança.
As crianças devem ser vigiadas, para garantir que não
brincam com o aparelho.
Riscos residuais.
Para garantir uma boa fixação em declives, não se estique
demasiado. Mantenha sempre o equilíbrio. Ande sempre,
não corra.
Podem ocorrer riscos residuais adicionais quando utilizar a
ferramenta que poderão não estar incluídos nos avisos de
segurança delimitados. Estes riscos podem ocorrer da utilização
errada, utilização prolongada, etc.
Mesmo com a aplicação dos regulamentos de segurança
relevantes e a implementação de dispositivos de segurança,
alguns riscos residuais não podem ser evitados. Estes incluem:
• Ferimentos causados ao tocar nas peças rotativas/móveis.
• Ferimentos causados quando trocar quaisquer peças, lâminas
ou acessórios.
• Ferimentos causados pela utilização prolongada de uma
ferramenta. Quando utilizar qualquer ferramenta por períodos
prolongados, certifique-se de que faz pausas regulares.
• Danos auditivos.
• Riscos à saúde causados por respirar poeira desenvolvidos
quando utilizar a sua ferramenta (exemplo: trabalhos com
madeira, principalmente carvalho, faia e MDF).
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma voltagem
específica. Verifique sempre se a voltagem da bateria
corresponde à indicada na placa com os requisitos de
alimentação. Além disso, certifique-se também de que a
voltagem do seu carregador corresponde à da rede eléctrica.
O seu carregador da DeWALT possui isolamento
duplo, em conformidade com a norma EN60335.
Por conseguinte, não é necessária qualquer ligação
à terra.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este tem de ser
substituído por um cabo especialmente preparado, disponível
através dos centros de assistência da DeWALT.
•
•
•
•
Utilizar uma extensão
Não deve ser utilizada qualquer extensão a menos que seja
absolutamente necessário. Utilize uma extensão aprovada
adequada para a potência da alimentação do seu carregador
(consulte os Dados técnicos). O diâmetro mínimo do fio
condutor é 1 mm2; o comprimento máximo da extensão é 30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o cabo
na íntegra.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
•
•
•
Carregadores
Os carregadores da DeWALT não requerem ajuste e foram
concebidos para uma operação tão fácil quanto possível.
Instruções de Segurança Importantes Para
Todos os Carregadores de Baterias
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES: este manual inclui instruções de
funcionamento e segurança importantes para carregadores de
bateria compatíveis (consulte Dados técnicos).
• Antes de utilizar o carregador, leia todas as instruções e sinais
de aviso indicados no carregador, na bateria e no aparelho
que utiliza a bateria.
ATENÇÃO: perigo de choque. Não permita a entrada de
líquidos no carregador. Pode ocorrer um choque eléctrico
ATENÇÃO: recomendamos a utilização de um dispositivo
de corrente residual com uma corrente residual de 30mA
ou menos.
•
•
•
•
Português
CUIDADO: perigo de queimadura. Para reduzir o risco de
lesões, carregue apenas baterias recarregáveis DeWALT.
Outros tipos de baterias podem rebentar, causando lesões
pessoais e danos.
CUIDADO: as crianças devem ser vigiadas, para garantir
que não brincam com o aparelho.
AVISO: em determinadas condições, quando o carregador
está ligado à fonte de alimentação, os contactos de carga
expostos no interior do carregador podem entrar em
curto-circuito devido a material estranho. Os materiais
estranhos condutores como, por exemplo, mas não
limitado a, lã de aço, folha de alumínio ou qualquer
acumulação de partículas metálicas devem ser removidos
dos orifícios do carregador. Desligue sempre o carregador
da fonte de alimentação quando não estiver inserida
uma bateria no respectivo compartimento. Desligue o
carregador antes de proceder à limpeza.
NÃO carregue a bateria com quaisquer carregadores
além dos especificados neste manual. O carregador e a
bateria foram concebidas especificamente para funcionarem
em conjunto.
Estes carregadores foram concebidos para apenas para
carregar baterias recarregáveis DeWALT. Quaisquer
outras utilizações podem resultar em incêndio, choque
eléctrico ou electrocussão.
Não exponha o carregador a chuva ou neve.
Quando desligar o carregador da corrente, puxe pela
ficha e não pelo cabo. Isto permite reduzir o risco de danos
na ficha de alimentação eléctrica e do cabo.
Certifique-se de que o cabo está colocado num local
onde não possa ser pisado, possa causar tropeções ou
esteja sujeito a danos ou tensão.
Não utilize uma extensão, a menos que seja
estritamente necessário. O uso de uma extensão
inadequada pode resultar num incêndio,choque eléctrico
ou electrocussão.
Não coloque objectos sobre o carregador nem o coloque
em cima de uma superfície macia que possa bloquear as
entradas de ventilação e causar calor interno excessivo.
Coloque o carregador num local afastado de fontes de calor. O
carregador é ventilado através de ranhuras na parte superior e
inferior da estrutura.
Não utilize o carregador se o cabo ou a ficha estiverem
danificados—substitua-os de imediato.
Não utilize o carregador se tiver sofrido um golpe
brusco, se o deixar cair ou se ficar de algum modo
danificado. Leve-o para um centro de assistência autorizado.
Não desmonte o carregador; leve-o para um centro
de assistência autorizado, no caso de ser necessário
assistência ou reparação. Uma nova montagem incorrecta
pode resultar em choque eléctrico, electrocussão ou incêndio.
Se o cabo de alimentação ficar danificado, deve enviá-lo
de imediato para o fabricante, agente de assistência ou um
responsável devidamente qualificado para que possa ser
substituído, de modo a evitar qualquer situação de perigo.
93
Português
•
•
•
Desligue o carregador da tomada antes de proceder
a qualquer trabalho de limpeza. Isto reduz o risco de
choque eléctrico. A remoção da bateria não reduz este tipo
de risco.
NUNCA tente ligar 2 carregadores ao mesmo tempo.
O carregador foi concebido para funcionar com uma
potência eléctrica doméstica padrão de 230 V. Não tente
utilizá-lo com qualquer outro tipo de tensão. Isto não se
aplica ao carregador do automóvel.
Carregar uma bateria (Fig. B)
1. Ligue o carregador numa tomada adequada antes de inserir
a pilha.
2. Insira a bateria 14 no carregador, certificando-se de que fica
totalmente encaixada no carregador. O indicador luminoso
vermelho (de carga) pisca repetidamente, indicando que o
processo de carga foi iniciado.
3. A conclusão do processo de carga é indicado pelo indicador
luminoso vermelho, que permanece ligado de maneira
contínua. A bateria fica totalmente carregada e pode ser
utilizada nesta altura ou pode deixá-la no carregador. Para
retirar a bateria do carregador, prima o botão de libertação
na bateria 15 .
NOTA: Para assegurar o máximo desempenho e vida útil das
baterias de iões de lítio, carregue a bateria totalmente antes de
utilizar o produto pela primeira vez.
Funcionamento do carregador
Se o carregador indicar uma falha, leve o carregador e a bateria
um centro de assistência autorizado para que sejam submetidos
a um teste.
Retardação de calor/frio
Quando o carregador detecta que uma bateria está demasiado
quente ou fria, inicia automaticamente a retardação de calor/
frio, interrompendo o processo de carga até a bateria atingir
a temperatura adequada. Em seguida, o carregador muda
automaticamente para o modo de carga. Esta função assegura a
duração máxima da bateria.
Uma bateria fria fica carregada a uma velocidade mais lenta do
que uma bateria quente. A bateria irá carregar a essa taxa mais
lenta durante todo o ciclo de carga e não recupera a taxa de
carga máxima, mesmo que a bateria aqueça.
Sistema de protecção electrónica
As baterias de iões de lítio XR foram concebidas com um
Sistema de protecção electrónica que protege a bateria contra
sobrecarga, sobreaquecimento ou descarga profunda.
A ferramenta desliga-se automaticamente se o Sistema de
protecção electrónica for activado. Se isto ocorrer, coloque
a bateria de iões de lítio no carregador até ficar totalmente
carregada.
Instruções de limpeza do carregador
ATENÇÃO: perigo de choque. Desligue o carregador
da tomada de CA antes de proceder à limpeza. A
sujidade e gordura podem ser removidas a partir do
exterior do carregador com um pano ou uma escova
suave não metálica. Não utilize água ou outros produtos
de limpeza. Nunca deixe entrar qualquer líquido dentro da
ferramenta. Da mesma forma, nunca mergulhe qualquer
peça da ferramenta num líquido.
Consulte os indicadores abaixo para saber qual é o estado do
processo de carga da bateria.
Carregamento da bateria
Bateria carregada
Retardação de calor/frio
Problema com a bateria ou o
carregador
Este carregador foi concebido para detectar problemas que
possam ocorrer. Quando ocorrem problemas, começa a piscar
rapidamente um indicador luminoso vermelho. Se isto se
verificar, retire e volte a inserir a bateria no carregador. Se o
problema persistir, experimente uma bateria para determinar
se o carregador está a funcionar correctamente. Se a nova
bateria for carregada correctamente, isso significa que a bateria
original está defeituosa e deve ser devolvida a um centro de
assistência ou a outro ponto de recolha para reciclagem. Se a
nova bateria apresentar o mesmo problema do que a bateria
original, deve levar o carregador e a bateria testada a um centro
de assistência autorizado.
O(s) carregador(es) compatível(eis) não carrega uma bateria
defeituosa. O carregador indica que a bateria está defeituosa ao
não acender-se ou apresentando um problema na bateria ou
aparece um padrão intermitente no carregador.
NOTA: isto pode também indicar que se trata de um problema
no carregador.
94
Baterias
Instruções de segurança importantes para
todas as baterias
Ao encomendar baterias sobresselentes, certifique-se de que
inclui a referência do catálogo e a voltagem.
A bateria não irá estar totalmente carregada quando a retirar
da embalagem pela primeira vez. Antes de utilizar a bateria
e o carregador, leia as instruções de segurança abaixo. Em
seguida, siga os procedimentos de carregamento indicados nas
instruções.
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES
•
•
•
•
Não carregue ou utilize baterias em ambientes
explosivos, como, por exemplo, na presença de líquidos,
gases ou poeiras inflamáveis. A colocação ou remoção da
bateria do carregador pode inflamar as poeiras ou os fumos.
Nunca force a entrada da bateria no carregador.
Nunca modifique a bateria de modo a encaixá-la num
carregador não compatível, porque pode romper,
causando lesões pessoais graves.
Carregue as baterias apenas em carregadores DeWALT.
NÃO salpique nem coloque a bateria dentro de água ou de
outros líquidos.
Português
•
•
•
•
Não armazene nem utilize a ferramenta e a bateria em
locais onde a temperatura possa atingir ou exceder
40 ˚C (tais como barracões ao ar livre ou construções de
metal durante o Verão).
Não incinere a bateria, mesmo se esta estiver
gravemente danificada ou completamente esgotada.
A bateria pode explodir se for exposta a uma chama. São
produzidos vapores e materiais tóxicos quando as baterias de
iões de lítio são queimadas.
Se o conteúdo da bateria entrar em contacto com a sua
pele, lave imediatamente a área afectada com sabão
suave e água. Se o líquido da bateria entrar em contacto
com os seus olhos, passe-os (abertos) por água durante 15
minutos ou até a irritação passar. Se for necessária assistência
médica, o electrólito da bateria é composto por uma mistura
de carbonatos orgânicos líquidos e sais de lítio.
O conteúdo das células de uma bateria aberta poderá
causar irritação respiratória. Respire ar fresco. Se os
sintomas persistirem, procure assistência médica.
ATENÇÃO: risco de queimadura. O líquido da bateria
poderá ser inflamável se for exposto a faíscas ou a uma
chama.
ATENÇÃO: nunca tente abrir a bateria, seja qual for
o motivo. Se a bateria estiver rachada ou danificada,
não a insira no carregador. Não esmague, deixe cair
nem danifique a bateria. Não utilize uma bateria ou um
carregador que tenha sofrido um golpe brusco, uma
queda, atropelamento ou danificada de algum modo
(por exemplo, perfurada por um prego, atingida com um
martelo ou pisada). Pode ocorrer um choque eléctrico
ou electrocussão. As baterias danificadas devem ser
devolvidas ao centro de assistência para reciclagem.
ATENÇÃO: perigo de incêndio. Quando armazenar
ou transportar a bateria, não deixe que objectos
metálicos entrem em contacto com os terminais
expostos da bateria. Por exemplo, não coloque a bateria
dentro de aventais, bolsos, caixas de ferramentas, caixas
de kits de produtos, gavetas, etc., com pregos soltos,
parafusos, chaves, etc.
CUIDADO: quando não utilizar a ferramenta, deve
colocá-la de lado numa superfície estável, de modo a
que ninguém tropece nem sofra uma queda. Algumas
ferramentas com baterias grandes ficam na vertical
dentro da bateria, mas podem ser facilmente derrubadas.
Transporte
ATENÇÃO: Perigo de incêndio. O transporte das pilhas
pode dar origem a um incêndio se os terminais da pilha
entrarem em contacto inadvertidamente com os materiais
condutores. Quando transportar as pilhas, certifique-se de
que os terminais da pilha estão protegidos e devidamente
isolados de materiais que possam entrar em contacto com
eles e causar um curto-circuito.
As pilhas da DeWALT estão em conformidade com todas as
regulamentações de expedição aplicáveis, de acordo com os
padrões jurídicos e de indústria, que incluem as Recomendações
da ONU sobre o transporte de mercadorias perigosas;
disposições relativas a mercadorias perigosas da Associação do
Transporte Aéreo Internacional (IATA), Regulamentações do
código marítimo internacional para o transporte de mercadorias
perigosas (IMDG) e o Acordo europeu relativo ao transporte
rodoviário internacional de mercadorias perigosas (ADR). As
pilhas de iões de lítio foram testadas de acordo com a secção
38,3 das Recomendações da ONU no que respeita ao Transporte
de Mercadorias Perigosas: Manual de Ensaios e Critérios.
Na maioria dos casos, o envio de uma bateria DeWALT não
terá de ser classificado como Material perigoso de Classe
9 totalmente regulado. Em geral, apenas os envios que
contenham uma bateria de iões de lítio com uma taxa
energética superior a 100 watt-horas (Wh) serão enviados como
Classe 9 totalmente regulada. Todas as baterias de iões de lítio
têm uma classificação de watt-horas assinalada na bateria.
Além disso, devido às complexidades de regulamentação, a
DeWALT não recomenda o envio de baterias de iões de lítio por
transporte aéreo, independentemente da classificação de watthoras. O envio de ferramentas com baterias (conjunto) enviado
por transporte aéreo será isento se a classificação de watt-horas
da bateria não for superior a 100 watts-horas.
Independentemente de uma expedição ser considerada
isenta ou totalmente regulamentada, é da responsabilidade
do expedidor consultar as mais recentes regulamentações
para a embalagem, etiquetagem/marcação e exigências de
documentação.
As informações indicadas nesta secção do manual são
fornecidas de boa fé e acredita-se que são precisas aquando
da elaboração do documento. No entanto, não é fornecida
qualquer garantia, expressa ou implícita. É da responsabilidade
do comprador garantir que as respectivas actividades estão em
conformidade com as regulamentações aplicáveis.
Recomendações de armazenamento
1. O melhor local de armazenamento será um local fresco e
seco, afastado da luz directa do sol e de fontes de calor ou
de frio. Para obter o máximo desempenho e a maior vida útil
possíveis das baterias, guarde-as à temperatura ambiente
quando não estiverem a ser utilizadas.
2. Para um armazenamento prolongado, é recomendável
armazenar a bateria totalmente carregada num local fresco,
seco e afastado do carregador para obter os melhores
resultados.
NOTA: as baterias não devem ser armazenadas totalmente sem
carga. É necessário recarregar a bateria antes de a utilizar.
Etiquetas no carregador e na bateria
Além dos símbolos indicados neste manual, os rótulos no
carregador e na bateria podem apresentam os seguintes
símbolos:
L eia o manual de instruções antes de utilizar este
equipamento.
95
Português
Consulte os Dados técnicos para ficar a saber o
tempo de carregamento.
Não toque nos contactos com objectos condutores.
•
Leve o tempo necessário para ler atentamente e compreender
todas as instruções neste manual antes de utilizar
o equipamento.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Não carregue baterias danificadas.
Não exponha o equipamento à água.
Leia o manual de instruções antes de utilizar
este equipamento.
ande substituir imediatamente quaisquer cabos
M
danificados.
Use uma protecção auditiva.
arregue a bateria apenas com uma temperatura
C
ambiente entre 4 ˚C e 40 ˚C.
Use uma protecção ocular.
Apenas para uso dentro de casa.
esfaça-se da bateria de uma forma
D
ambientalmente responsável.
Carregue as baterias da DeWALT apenas com os
carregadores DeWALT concebidos para o efeito.
O carregamento de baterias que não sejam as
baterias específicas DeWALT com um carregador
da DeWALT pode fazer com que rebentem ou dar
origem a situações de perigo.
Não queime a bateria.
Tipo de bateria
O modelo DCM581 utiliza uma pilha de 36 volts.
Podem ser utilizadas as seguintes baterias: DCB496, DCB497.
Consulte os Dados Técnicos para obter mais informações.
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Aparador de relva com fio
1 Pega auxiliar
4 Parafusos da pega auxiliar
1Correia
1Resguardo
4 Parafusos do resguardo
1 Lâmina da máquina corta-mato
1 Porca da máquina corta-mato
1 Anilha de fixação da máquina corta-mato
1 Anilha de transmissão da máquina corta-mato
5 Pinos de fixação
1 Chave para porcas
1 Haste, bloqueio
1 Cobertura da lâminar
1 Manual de instruções
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os acessórios foram
danificados durante o transporte.
96
Não exponha a ferramenta à chuva ou
humidade elevada ou deixe no exterior
enquanto chove.
Desligue a ferramenta. Antes de realizar
qualquer manutenção na ferramenta, remova
as pilhas da ferramenta.
Use protecção para a cabeça.
Use calçado anti-derrapante.
Use luvas anti-derrapante.
Mantenha as pessoas e os animais a, pelo
menos, 6 m da área de trabalho.
Não utilize lâminas metálicas abrasivas.
Tenha cuidado com a projecção de objectos.
Tenha cuidado com o impulso da lâmina.
Mantenha afastadas as pessoas que se
encontrem nas proximidades.
Directiva 2000/14/CE potência acústica
garantida.
Posição do Código de data (Fig. U)
O código de data 45 , o qual também inclui o ano de fabrico,
está impresso na superfície do equipamento.
Português
Exemplo:
2016 XX XX
Ano de fabrico
Descrição (Fig. A)
ATENÇÃO: nunca modifique a ferramenta eléctrica nem
qualquer um dos seus componentes. Tal poderia resultar
em danos ou ferimentos.
1 Interruptor de velocidade variável
2 Alavanca de desbloqueio
3 Patilha de desbloqueio
4 Punho
5 Interruptor de controlo de velocidade
6 Pega auxiliar
7 Compartimento do motor
8 Haste do aparador de relva
9 Fixação com correia
10 Correia
11 Protecção
12 Compartimento do cilindro
13 Compartimento da bateria
14 Compartimento das pilhas
15 Patilha de libertação das baterias
16 Lâmina da máquina corta-mato
17 Chave para porcas
18 Cobertura da lâmina
Utilização Adequada
O aparador de relva com fio/máquina corta-mato foi concebido
para aplicações de corte de relva profissionais.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou na
presença de gases ou líquidos inflamáveis.
NÃO permita que crianças entrem em contacto com as
mesmas. É necessária supervisão quando estas ferramentas
forem manuseadas por utilizadores inexperientes.
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo
crianças) que sofram de capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, falta de experiência e/ou conhecimentos,
a menos que estejam acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua segurança. As crianças nunca devem
ficar sozinhas com este produto.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos
graves, desligue a ferramenta e retire a bateria
antes de efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/
instalar dispositivos complementares ou acessórios.
Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.
ATENÇÃO: utilize apenas baterias e
carregadores DeWALT.
Inserir e retirar a bateria da ferramenta
(Fig. C–E)
NOTA: para obter os melhores resultados, certifique-se de que a
bateria 14 está totalmente carregada antes de a utilizar.
Instalar a bateria da ferramenta
1. Alinhe a bateria 14 com as calhas no interior da ferramenta
(Fig. C).
2. Deslize-a para dentro da ferramenta até a bateria encaixar
com firmeza e ouvir um som de encaixe no respectivo local.
Retirar a bateria da ferramenta
1. Prima a patilha de libertação 15 e puxe a bateria com
firmeza para fora da pega da ferramenta (Fig. D).
2. Insira a bateria no carregador, tal como descrito na secção
do carregador indicada neste manual.
Baterias para o indicador do nível de
combustível (Fig. E)
Algumas baterias DeWALT incluem um indicador de nível de
combustível, composto por três indicadores luminosos LED
verdes que indicam o nível de carga restante na bateria.
Para activar o indicador do nível de combustível, prima
e mantenha premido o botão do indicador do nível de
combustível 19 . Uma combinação dos três indicadores
luminosos LED verdes acende-se, indicando o nível da carga
restante. Se o nível da carga na bateria for inferior ao limite
utilizável, o indicador do nível de combustível não se acende e é
necessário voltar a carregar a bateria.
NOTA: o indicador do nível de combustível é apenas
uma indicação da carga restante na bateria. Não indica o
funcionamento da ferramenta e está sujeito a variações, com
base nos componentes do produto, temperatura e aplicação do
utilizador final.
Montagem
Remover o compartimento do cilindro
(Fig. A, F, G)
1. Insira uma chave de fendas no orifício 21 na anilha de
transmissão do aparador de relva com (pequena) 20 e no
orifício 22 no compartimento do motor 7 , como indicado
na Figura F.
2. Rode o compartimento do cilindro 12 para a direita, como
indicado na Figura G.
3. Retire o compartimento do cilindro e a anilha de
transmissão do aparador de relva.
Montar o resguardo (Fig. A, H, I)
ATENÇÃO: nunca utilize o aparelho sem a protecção
devidamente instalada. Tal poderia resultar em danos
ou ferimentos.
1. Retire o compartimento do cilindro 12 , como descrito na
secção Remover o compartimento do cilindro.
2. Para montar o resguardo, deslize a patilha 23 do resguardo
debaixo da extremidade 24 do compartimento do motor
97
Português
7 e depois baixe a parte de trás do resguardo para o
respectivo local, como indicado na Figura H.
3. Volte a colocar e aperte com firmeza os 4 parafusos do
resguardo 25 com a chave 17 , como indicado na Figura I.
4. Volte a colocar o compartimento do cilindro, como descrito
na secção Montar o compartimento do cilindro abaixo.
Montar o compartimento do cilindro
(Fig. I, J)
1. Deslize a anilha de transmissão do aparador de relva com
fio (pequena) 20 para baixo sobre o parafuso 26 que fica
saliente a partir do aparador para que o respectivo orifício
21 fique alinhado com o orifício 22 no compartimento do
motor 7 .
2. Rode a anilha e o compartimento do motor até os
respectivos orifícios ficarem alinhados com o entalhe 27 no
resguardo 11 .
3. Insira uma chave de fendas através dos três orifícios,
enrosque o compartimento do cilindro para a esquerda e
aperte com firmeza no parafuso.
Montar a lâmina (Fig. A, K)
ATENÇÃO: risco de ferimentos. A lâmina da máquina
corta-mato tem arestas afiadas. Use luvas quando
manusear a lâmina.
1. Retire o compartimento do cilindro 12 e a anilha de
transmissão do aparador de relva com fio (pequena) 20 ,
como descrito na secção Remover o compartimento
do cilindro.
2. Deslize a anilha de transmissão da máquina corta-mato
(grande) 28 para baixo sobre o parafuso 26 que fica
saliente a partir do aparador para que o respectivo orifício
29 fique alinhado com o orifício 22 no compartimento do
motor 7 .
3. Deslize a lâmina da máquina corta-mato 16 na parte
superior da anilha de transmissão para que a extremidade
interna não cortante 30 fique alinhada com o orifício da
anilha de transmissão. Isto permite uma remoção mais fácil
e segura da lâmina.
4. Deslize a anilha de fixação da máquina corta-mato 31 na
parte superior da lâmina de modo a que o lado mais largo
fique encostado à lâmina.
5. Aparafuse a porca da máquina corta-mato 32 no parafuso
com a chave 17 . Certifique-se de que a porca está
encaixada de forma segura.
6. Deslize o pino de fixação 33 totalmente através do orifício
no parafuso.
Fixar a pega auxiliar (Fig. A, L)
1. Coloque a pega auxiliar 6 na parte superior da haste do
aparador de relva 8 acima da etiqueta colocada na parte
central da haste.
2. Deslize o suporte 34 da pega auxiliar para dentro da parte
inferior da pega.
3. Enrosque os parafusos da pega 35 através do suporte e
dentro da pega.
98
4. Aperte os parafusos do punho com a chave 17 . Certifiquese de que o punho está encaixado de forma segura.
Se for necessário efectuar ajustes, afrouxe os parafusos e deslize
a pega auxiliar para cima ou para baixo da haste do aparador de
relva. Em seguida, volte a apertar os parafusos.
Substituir o resguardo (Fig. I, M)
1. Retire o compartimento do cilindro 12 , como descrito na
secção Remover o compartimento do cilindro.
2. Retire os 4 parafusos do resguardo 25 , como indicado na
Figura I.
3. Retire o resguardo de acordo com o ângulo na Figura M.
4. Instale o novo resguardo, como indicado na secção Montar
o resguardo.
Montar a correia (Fig. A)
Prenda a alça 10 na fixação da alça 9 e coloque a alça ao
ombro para um apoio adicional quando utilizar o cortador ou a
máquina corta-mato.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: cumpra sempre as instruções de segurança e
os regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos
graves, desligue a ferramenta e retire a bateria
antes de efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/
instalar dispositivos complementares ou acessórios.
Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.
Posição correcta das mãos (Fig. A, O)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
utilize SEMPRE a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na figura).
ATENÇÃO: para reduzir o risco de lesões pessoais
graves, segure sempre a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por parte da mesma.
A posição correcta das mãos requer a colocação de uma mão na
pega 4 e a outra na pega auxiliar 6 .
Ligar (Fig. A)
Para ligar o aparelho, empurre a patilha de desbloqueio 3 para
a frente, prima a alavanca de desbloqueio 2 e, em seguida,
prima o interruptor de velocidade variável 1 .
Para desligar o aparelho, liberte o interruptor de velocidade
variável, a alavanca de desbloqueio e a patilha.
Interruptor de controlo de velocidade (Fig. A)
Este aparador de fio oferece-lhe a oportunidade de operar a
uma velocidade mais eficiente de modo a aumentar o tempo de
execução para trabalhos mais longos ou acelerar a velocidade
do aparador para um desempenho de corte mais elevado.
Para aumentar o tempo de execução, empurre o interruptor
de controlo da velocidade 5 para a frente, em direcção à pega
auxiliar 6 , para a posição "LO". Este modo é mais adequado
Português
para projectos de grande dimensão que requerem mais tempo
de conclusão.
Para acelerar o aparador, puxe o interruptor de controlo da
velocidade para trás, em direcção à caixa da bateria, para a
posição "HI". Este modo é mais adequado 13 para o corte de
relva de forte crescimento e para aplicações que necessitam
mais RPM.
NOTA: Quando estiver no modo "HI", o tempo de execução será
menor quando em comparação com o aparador no modo "LO".
Aparar/cortar arbustos (Fig. A, N, O)
Com o aparador ligado, ajuste o ângulo e faça-o oscilar de um
lado para o outro, como demonstrado na Figura N.
Mantenha uma distância mínima de 610 mm entre o resguardo
e os seus pés, conforme demonstrado na Figura O.
ATENÇÃO: mantenha o fio rotativo ligeiramente paralelo
em relação ao chão (a inclinação não deve ser superior
a 30 graus). Este aparador não é uma serra canteadeira.
NÃO INCLINE o aparador ao ponto do fio ou da lâmina
da máquina corta-mato 16 ficar a rodar perto de um
ângulo adequado ao chão. Os resíduos projectados
podem causar lesões graves.
Avanço de linha do aparador de relva de
avanço por golpe
ATENÇÃO: para evitar ferimentos pessoais, nunca bata
com a unidade quando a máquina corta-mato estiver
montada no compartimento do motor.
O seu aparador utiliza uma linha de nylon de 2,032 mm de
diâmetro. A linha de corte irá gastar-se mais rápido e requer
mais alimentação caso o corte seja realizado em passeios ou
outras superfícies abrasivas ou ervas mais fortes.
À medida que utilizar o aparador, o fio ficará mais pequeno
devido ao desgaste. Dê uma pancada leve com o aparador
no solo enquanto funciona à velocidade normal e a linha
irá alimentar.
NOTA: o aumento da linha de nylon para além de uma faixa de
330 mm irá afectar negativamente o desempenho, o tempo de
execução e a vida do aparador devido a danos potenciais no
motor. Fazer isto pode anular a garantia.
Sugestões de corte úteis
• Utilize a ponta do fio para realizar o corte; não force a cabeça
do fio na relva não cortada.
• Os obstáculos de piquetes e fios resultam num desgaste
adicional do fio, mesmo em fractura. As paredes de pedra
e tijolo, as bermas e a madeira pode resultar no rápido
desgaste do fio.
• Não permita que a tampa da bobina se arraste pelo solo ou
outras superfícies.
• Em ervas de forte crescimento, corte de cima para baixo e
não exceda os 304,8 mm de altura.
• Mantenha o aparador inclinado na direcção da área que será
cortada; esta é a melhor área de corte.
• O aparador corta ao passar a unidade desde o lado esquerdo
para o lado direito. Isto evitará que sejam lançados detritos
para o operador.
• Evite árvores e arbustos. A casca de árvore, os moldes
de madeira, os tapumes e postes da cerca podem ser
facilmente danificados pelo fio.
Acessórios de substituição
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue o aparelho e remova a bateria antes de efectuar
quaisquer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios.
ATENÇÃO: a utilização de qualquer acessório não
recomendado pela DeWALT para utilização com este
aparelho pode ser perigosa.
ATENÇÃO: não utilize quaisquer lâminas ou qualquer
acessório ou dispositivo complementar para além
daqueles que são recomendados pela DeWALT em relação
a este aparador. Podem resultar ferimentos graves ou
danos no equipamento.
Utilize o modelo de linha de substituição DeWALT N.º DT20650
(2 mm), DT20651 (2 mm), DT20652 (2,5 mm).
• Para um desempenho ideal, utilize o DeWALT DT20650/51.
O DeWALT DT20652 também pode ser utilizado, mas
pode deteriorar o tempo de funcionamento do cortador.
Se utilizar outro fio no cortador, o desempenho pode ser
afectado e/ou pode causar danos no cortador.
Utilize as lâminas de substituição DeWALT modelo n.º DT20653
255 mm (faca para cortar arbustos de três lâminas), DT20655
(lâmina para cortar relva 4T de 230 mm).
Substituição da linha de corte (Fig. P–S)
CUIDADO: para impedir que o aparelho se danifique,
caso a linha de corte sobressaia para além da lâmina de
aparagem, corte-a de modo a chegar apenas à lâmina.
1. Remova a bateria.
2. Rode a bobina 36 no sentido dos ponteiros do relógio
conforme ilustrado na Figura P. O nó branco 37 no interior
da bobina irá rodar para fora da entrada da bobina 38 para
indicar que está desbloqueada.
3. Puxe a bobina directamente para fora para a remover.
4. Remova qualquer sujidade e relva da bobina e da caixa.
5. Em primeiro lugar, enrole a nova linha no canal da bobina
mais próximo das aberturas de fixação 39 conforme
ilustrado na Figura Q.
6. Coloque a extremidade da linha de corte 40 no orifício de
retenção 41 .
7. Enrole a linha de corte na bobina no sentido da seta que se
encontra na parte inferior da bobina.
8. Quando a linha de corte enrolada atingir o início das
aberturas de fixação, corte cerca de 106 mm da linha.
9. Empurre a linha nas aberturas de fixação num dos lados da
bobina para prender a primeira linha enquanto enrolar a
segunda linha.
99
Português
10. Repita o procedimento acima para a segunda linha de corte
na secção inferior da bobina.
CUIDADO: antes de começar a aparar, apenas utilize
o tipo de linha de corte adequado. Certifique-se de que
a linha de corte se encontra em ambas as secções da
bobina, conforme ilustrado na Figura R.
11. Assim que ambas as linhas estiverem enroladas em redor da
bobina 36 , coloque o seu polegar e indicador nas entradas
de fixação para prender mais o fio e alimente a extremidade
de cada linha pelos dois orifícios 43 em ambos os lados
da cabeça na caixa da bobina 12 , conforme ilustrado na
Figura S.
12. Alinhe os nós brancos 37 no interior da caixa da bobina
com as reentrâncias 42 da bobina. Alinhe as aberturas
de fixação 39 o mais próximo possível com os dois
orifícios 43 .
13. Empurre a bobina para a caixa da bobina e rode no sentido
contrário aos ponteiros do relógio para bloquear a bobina
no respectivo local. Certifique-se de que o nó branco 37 aparece na entrada da bobina 38 . Certifique-se de que
a linha não se desembarace e se enrola em redor do veio
abaixo da bobina.
14. Puxe ambas as extremidades da linha de corte para as
libertar das aberturas de fixação. Se a linha ultrapassar a
lâmina de corte no resguardo, corte a linha de modo a
chegar apenas à lâmina.
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta eléctrica da DeWALT foi concebida para
funcionar durante um longo período de tempo com uma
manutenção mínima. Uma utilização continuamente satisfatória
depende de uma manutenção apropriada da ferramenta e de
uma limpeza regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos
graves, desligue a ferramenta e retire a bateria
antes de efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/
instalar dispositivos complementares ou acessórios.
Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.
1. Mantenha as aberturas de admissão de ar 44 , ilustradas na
Figura T, limpas de modo a impedir o sobreaquecimento.
2. A linha do seu aparador pode secar ao longo do tempo.
Para manter a sua linha em boas condições, guarde a linha
sobresselente num saco de plástico fechado com uma
colher de água.
3. As partes plásticas podem ser limpas ao utilizar um sabão
neutro e um pano húmido.
4. O cortador da linha na extremidade do resguardo pode ficar
mais duro ao longo do tempo. Recomenda-se que retoque
periodicamente a lâmina com uma lima de modo a que
permaneça afiada.
O carregador e a bateria não são passíveis de reparação.
100
Lubrificação
A sua ferramenta eléctrica não necessita de
lubrificação adicional.
Limpeza
ATENÇÃO: retire os detritos e as partículas da caixa da
unidade com ar comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das aberturas de
ventilação e à volta das mesmas. Use uma protecção
ocular e uma máscara contra o pó aprovadas ao efectuar
este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes ou outros
químicos abrasivos para limpar as peças não metálicas
da ferramenta. Estes químicos poderão enfraquecer
os materiais utilizados nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão suave. Nunca
deixe entrar qualquer líquido para dentro da ferramenta.
Da mesma forma, nunca mergulhe qualquer peça da
ferramenta num líquido.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas foram testados com
este produto os acessórios disponibilizados pela DeWALT,
a utilização de outros acessórios com esta ferramenta
poderá ser perigosa. Para reduzir o risco de ferimentos,
apenas deverão ser utilizados acessórios recomendados
pela DeWALT com este produto.
Consulte o seu revendedor para obter mais informações sobre
os acessórios apropriados.
Proteger o meio ambiente
Recolha separada. Os produtos e baterias indicados
com este símbolo não devem ser eliminados em
conjunto com resíduos domésticos comuns.
Os produtos e as baterias contêm materiais que
podem ser recuperados ou reciclados, o que reduz a procura
de matérias-primas. Recicle o equipamento eléctrico de acordo
com as disposições locais. Estão disponíveis mais informações
em www.2helpU.com.
Bateria recarregável
Esta bateria de longa duração tem de ser recarregada
quando deixar de produzir energia suficiente nas tarefas que
anteriormente eram realizadas com facilidade. No fim da sua
vida útil, elimine-a com o devido respeito pelo meio ambiente:
• Descarregue completamente a bateria e em seguida retire-a
da ferramenta.
• As baterias de iões de lítio são recicláveis. Entregue-as ao
seu fornecedor ou coloque-as num ecoponto. As baterias
recolhidas serão recicladas ou eliminadas correctamente.
Paino
Suomi
TRIMMERI/RAIVAUSAURA
DCM581
Onnittelut!
Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus,
huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DeWALTtyökaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille.
Tekniset tiedoissa
Akut ja laturit myydään erikseen
Jännite
Tyyppi
Virransyöttö
RPM
Niitoksen leveys
Paino (ilman akkupakkausta)
VDC
W
/min
mm
kg
Raivausaura
Tyyppi
RPM
Niitoksen leveys
DCM581
36V
1
240
0-5100 / 0-5500
380
4,4
Kolmiteräinen harjaterä,
ruohonleikkuuterä,
4T-ruohonleikkuuterä
/min
mm
Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma)
Trimmaustila standardin EN50636-2-91 mukaisesti:
dB(A)
LPA(äänenpainetaso)
dB(A)
LWA(äänitehotaso)
K(määritetyn äänitason
dB(A)
epävarmuus)
Tärinäpäästöarvo ah =
Vaihtelu K =
m/s2
m/s2
Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma)
Harjaleikkaustila standardin EN ISO 11806-1 mukaisesti:
dB(A)
LPA(äänenpainetaso)
dB(A)
LWA(äänitehotaso)
K(määritetyn äänitason
dB(A)
epävarmuus)
Tärinäpäästöarvo ah =
- Kahva
- Apukahva
Vaihtelu K =
m/s2
m/s2
m/s2
0-5100 / 0-5500
255
81
95
1,0
2,5
1,5
81
95
1,0
<2,5
10,9
1,5
Laturit/Latausajat
(minuutteina)
Akkua
Kat. #
VDC
Ah
Paino
kg
DCB413
DCB497
DCB496
36
36
7,5
6,0
1,92
1,88
170
130
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN50636 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää
verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä voidaan käyttää
arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä
työkalua sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos
työkalua käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on
kiinnitetty erilaisia lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu
huonosti, tärinä voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa
merkittävästi altistumiseen työkalua käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai
se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan
vähentää merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet
kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä
huomiota työn jaksottamiseen.
HUOMAA: Maakohtaiset määräykset voivat rajoittaa
koneen käyttöä.
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
Konedirektiivi
Trimmeri/raivausaura
DCM581
DeWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat
määräykset:
2006/42/EU, EN60335-1:2012 + A11:2014 EN50636-2-91:2014,
EN ISO 11806-1:2011.
2000/14/EY, Nurmikon viimeistelyleikkuri, L ≤ 50 cm, Liite VIII
DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg 310,
6802 ED Arnhem, Alankomaat
Ilmoitetun tarkastuslaitoksen tunnusnro: 0344
Direktiivin 2000/14/EY mukainen äänitehotaso
(12 artikla, Liite III, L ≤ 50 cm):
LPA (mitattu äänenpaine) 81 dB(A)
epävarmuus (K) = 1,0 dB(A)
LWA (taattu ääniteho) 96 dB(A)
Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2014/30/EY ja 2011/65/EY
vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DeWALTiin.
Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
101
Suomi
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa tämän
vakuutuksen DeWALTin puolesta.
TURVALLISET KÄYTTÖTAVAT
Perehtyminen
a ) Lue ohjeet huolellisesti. Tutustu laitteen
hallintalaitteisiin ja sen oikeaan käyttöön.
b ) Älä koskaan anna lasten tai näitä ohjeita
tuntemattomien käyttää laitetta. Paikalliset
määräykset saattavat rajoittaa käyttäjän ikää.
c ) Muista, että käyttäjä on vastuussa muille henkilöille ja
heidän omaisuudelleen aiheutuvista onnettomuuksista
tai vaaroista.
Markus Rompel
Tekninen päällikkö
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
10.11.2016
VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue
tämä käyttöohje.
Valmistelut
a ) Ennen käyttöä tarkasta aina laite silmämääräisesti
vaurioiden sekä puuttuvien tai väärin sijoitettujen
ohjainten tai suojien varalta.
b ) Älä koskaan käytä laitetta jos ihmisiä, erityisesti lapsia, tai
lemmikkieläimiä on lähistöllä.
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja
kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai
vakavan henkilövahingon vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai
vakavan vaaran mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta.
Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei
välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi
aiheuttaa omaisuusvahingon.
Käyttäminen
Sähköiskun vaara.
Tulipalon vaara.
TURVAOHJEET
VAROITUS: Käyttäessäsi verkkovirtakäyttöisiä laitteita
on aina noudatettava perusturvallisuusvarotoimia,
seuraavat toimenpiteet mukaan luettuina, jotta
vähennetään tulipalon, sähköiskun, henkilövahingon ja
omaisuusvahinkojen riskiä.
VAROITUS: Turvallisuusohjeita on noudatettava laitetta
käytettäessä. Lue nämä käyttöohjeet ennen laitteen
käyttöä oman sekä sivullisten turvallisuuden takaamiseksi.
Pidä käyttöohjeet tallessa myöhempää tarvetta varten.
Lue tämä käyttöohje huolellisesti kokonaan ennen
laitteen käyttöä.
Tarkoitettu käyttö on kuvattu tässä ohjeessa. Muun
kuin tässä käyttöohjeessa suositellun lisälaitteen tai
lisävarusteen käyttö tai laitteen käyttö muuhun kuin tässä
käyttöohjeessa suositeltuun tarkoitukseen voi aiheuttaa
henkilövahingon vaaran.
Säilytä käyttöohjeet myöhempää käyttöä varten.
•
•
•
TÄRKEÄÄ
LUE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ
SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN
102
a ) Käytä aina koko laitteen käytön ajan silmäsuojaimia ja
tukevia kenkiä.
b ) Vältä laitteen käyttöä huonoissa sääolosuhteissa,
erityisesti tilanteissa, joissa on olemassa
salamoinnin vaara.
c ) Käytä laitetta vain päivänvalossa tai hyvässä
keinovalaistuksessa.
d ) Älä koskaan käytä laitetta, jonka ohjaimet tai suojaukset
ovat vaurioituneet tai ne eivät ole paikallaan.
e ) Käynnistä moottori vain kun kädet ja jalat ovat poissa
leikkausteristä.
f ) Irrota laite aina virtalähteestä (ts. irrota johto
pistorasiasta, poista estolaite tai irrotettava akku)
• kun laite jää ilman valvontaa,
• ennen tukoksen selvittämistä,
• ennen laitteen tarkastusta, puhdistusta tai muuta
laitteelle tehtävää työtä,
• kun laite on osunut vieraaseen esineeseen,
• kun laite alkaa täristä tavallisesta poikkeavalla tavalla.
g ) Varo, etteivät leikkuuterät aiheuta käsien tai jalkojen
loukkaantumista.
h ) Varmista aina, että tuuletusaukot pysyvät vapaana
roskista.
i ) Harjaleikkaimen käytön aikana on olemassa
takaiskun vaara, jos se koskettaa kiinteään
kohteeseen (puun runko, oksa tai kivi). Takaisku
suuntautuu vastakkaiseen suuntaan harjaleikkaimen
kiertosuuntaan nähden.
j)Poista kaikki esineet, jotka voivat aiheuttaa takaiskun
(esim. oksat ja kivet).
k)Tarkista kiinnittimet löystymisen varalta ja osat vaurioiden
varalta (esim. leikkuuosien halkeamat).
Suomi
Huolto ja varastointi
a ) Irrota laite virtalähteestä (ts. irrota johto pistorasiasta,
poista estolaite tai irrotettava akku) ennen huolto- tai
puhdistustöiden suorittamista.
b ) Käytä vain valmistajan suosittelemia varaosia
ja tarvikkeita.
c ) Tarkasta ja huolla laite säännöllisesti. Anna laite vain
valtuutetun huoltoliikkeen korjattavaksi.
d ) Kun laite ei ole käytössä, se on säilytettävä lasten
ulottumattomissa.
e ) Käytä terän kansi metalliterille kuljetuksen ja
varastoinnin aikana.
f ) Puhdista ennen varastointia, mukaan lukien käyttö
vartijoita terälaitteessa metalliterien.
TRIMMERIEN/RAIVAUSAUROJEN
LISÄTURVALLISUUSOHJEET
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VAROITUS: Leikkaavat osat jatkavat pyörimistään vielä
moottorin sammuttamisen jälkeen.
Käytä pitkiä housuja suojaamaan jalkojasi.
Tarkasta ennen laitteen käyttöä, että leikkausalueellasi ei ole
keppejä, kiviä, rautalankoja tai muita esteitä.
Käytä laitetta vain pystyasennossa siten, että
leikkauslinja kulkee lähellä maata. Älä vaihda laitteen
asentoa toisenlaiseksi.
Liiku hitaasti käyttäessäsi laitetta. Huomioi, että vasta leikattu
ruoho on kosteaa ja liukasta.
Älä työskentele jyrkissä rinteissä. Etene rinteessä
vaakasuuntaisesti edestakaisin, ei ylhäältä alas.
Älä ylitä sorateitä tai -polkuja, kun laite on käynnissä.
Älä koskaan kosketa leikkaussiimaa, kun laite on käynnissä.
Älä laske laitetta alas ennen kuin leikkaussiima on
pysähtynyt kokonaan.
Käytä vain laitteeseen soveltuvaa leikkaussiimaa. Älä koskaan
käytä metallisiimaa tai kalastussiimaa.
Pidä kädet ja jalat aina poissa leikkuulangan ja terän tieltä
etenkin, kun moottori käynnistetään.
Ennen kuin käytät laitetta törmäyksen jälkeen, tarkasta
ettei laitteessa ole kulumisen tai vaurioitumisen merkkejä ja
korjaa tarvittaessa.
Huolehdi, että mistään langan pituuden leikkaamiseen
tarkoitetusta laitteesta ei aiheudu vammoja. Uuden
leikkaussiiman vetämisen jälkeen palauta laite aina
normaaliin toiminta-asentoon ennen päälle laittamista.
Tarkka valvonta on tarpeen, jos laitetta käytetään
lasten lähellä.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu nuorten tai vajaakuntoisten
henkilöiden käyttöön ilman valvontaa.
Laitetta ei saa käyttää leluna.
Käytä vain kuivissa paikoissa. Älä anna laitteen kastua.
Älä upota laitetta veteen.
Laitteen koteloa ei saa avata. Sisällä ei ole mitään käyttäjän
huollettavia osia
•
•
•
•
Älä käytä laitetta räjähdysalttiissa ympäristössä, esimerkiksi
tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä.
Kun laitetta säilytetään tai kuljetetaan ajoneuvossa, se on
laitettava tavaratilaan tai kiinnitettävä niin, ettei se pääse
liikkumaan vauhdin- tai suunnanmuutosten seurauksena.
Kun laite ei ole käytössä, se on säilytettävä kuivassa, hyvin
ilmastoidussa tilassa lasten ulottumattomissa.
Laite on säilytettävä lasten ulottumattomissa.
Muiden turvallisuus
•
•
Tämä laite ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien
lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset
kyvyt tai kokemus ja tietämys ovat rajalliset. Heidän
turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa oleva
henkilö tai paikalla tulee olla henkilö, joka neuvoo miten
laitetta tulee käyttää.
Lapsia on valvottava, ja on varmistettava, että he eivät
leiki laitteella.
Jäännösriskit
Varmista kaltevilla alustoilla tukeva jalansija, vältä kurkottelua.
Säilytä aina hyvä tasapaino. Kävele aina, ei saa juosta.
Lisäjäännösriskejä saattaa esiintyä työkalua käytettäessä eikä
näitä ole välttämättä mainittu turvallisuusvaroituksissa. Riskit
voivat aiheutua mm. väärinkäytöstä tai liian pitkästä käytöstä.
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä jäännösriskejä ei voida välttää.
Näitä ovat:
• Työkalun pyörivien/liikkuvien osien koskettamisesta
aiheutuvat vammat.
• Osien, terien tai lisälaitteiden vaihdosta aiheutuvat vammat.
• Työkalun liian pitkästä käytöstä aiheutuvat vammat. Kun
käytät työkalua pitkiä aikoja kerrallaan, muista pitää taukoja
säännöllisesti.
• Kuulon heikkeneminen.
• Työkalusi aiheuttaman pölyn aiheuttamat terveysvaarat
(esim. puupöly, erityisesti tammi, pyökki ja MDF).
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina,
että akun jännite vastaa laitteen tyyppikilpeen merkittyä
jännitettä. Tarkista myös, että latauslaitteen jännite vastaa
sähköverkon jännitettä.
Tämä DeWALT-latauslaite on kaksoiseristetty EN60335
-säädösten mukaisesti, joten maadoitusjohtoa
ei tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla,
jonka voi hankkia DeWALTin huolto-organisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset täyttävää
hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on Teknisissä tiedoissa.
Johdinten pienin koko on 1 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
103
Suomi
Latauslaitteet
DeWALT-laturit eivät vaadi säätöä ja niiden käyttö on suunniteltu
mahdollisimman helpoksi.
Tärkeitä turvallisuusohjeita latauslaitetta
käytettäessä
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tämä ohjekirja sisältää tärkeitä
turvallisuus- ja käyttöohjeita yhteensopiviin akkulatureihin (katso
Tekniset tiedot).
• Lue kaikki laturin, akkuyksikön ja akkuyksikköä käyttävän
tuotteen ohjeet ja varoitusmerkinnät ennen laturin käyttöä.
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä päästä nestettä laturin
sisään. Se voi aiheuttaa sähköiskun.
VAROITUS: Suosittelemme vikavirtasuojalaitteen käyttöä,
jonka vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään 30mA.
HUOMIO: Palovamman vaara. Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lataa vain ladattavia DeWALT-akkuja.
Muun tyyppiset akut voivat haljeta ja aiheuttaa
henkilövahingon ja vaurioita.
HUOMIO: Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, että he eivät
leiki laitteella.
HUOMAUTUS: Joissakin olosuhteissa vieras materiaali
voi aiheuttaa oikosulkuja laturin sisällä oleviin
suojaamattomiin latauskontakteihin laturin ollessa
kytkettynä sähköverkkoon. Vieraat johtavat aineet, kuten
teräsvilla, alumiinifolio tai metallihiukkaskertymät, niihin
kuitenkaan rajoittumatta, on pidettävä poissa laturin
aukoista. Irrota laturi aina tehonsyötöstä, kun laturissa
ei ole akkua. Irrota laturi tehonsyötöstä ennen kuin yrität
puhdistaa sitä.
• ÄLÄ YRITÄ ladata akkuyksikköä millään muulla
laturilla kuin tässä käyttöohjeessa mainituilla. Laturi ja
akkuyksikkö on suunniteltu erityisesti toimimaan yhdessä.
• Näitä latureita ei ole tarkoitettu käytettäväksi
mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin ladattavien
DeWALT-akkujen lataamiseen. Muu voi aiheuttaa tulipalon
tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
• Älä jätä laturia sateeseen tai lumeen.
• Vedä pistokkeesta äläkä johdosta, kun irrotat laturia
verkkovirrasta. Tämä vähentää pistokkeen ja sähköjohdon
vahingoittumisen riskiä.
• Varmista, että johto sijaitsee niin, että sen päälle ei
astuta, siihen ei kompastu tai että siihen ei muuten
kohdistu vaurioita tai rasitusta.
• Älä käytä jatkojohtoa ellei se ole ehdottoman
välttämätöntä. Jatkojohdon virheellinen käyttö voi
aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
• Älä laita mitään esineitä laturin päälle tai laita
laturia pehmeälle pinnalle, joka saattaa tukkia
ilmanvaihtoaukot ja aiheuttaa liiallisen sisäisen
lämmön. Sijoita laturi pois lämpölähteiden läheltä. Laturi
tuulettuu kotelon päällä ja pohjassa olevien aukkojen kautta.
• Älä käytä laturia, jos johto tai pistoke on
vahingoittunut– vaihdata ne välittömästi.
104
•
•
•
•
•
•
Älä käytä laturia, jos siihen on kohdistunut terävä isku,
se on pudotettu tai muuten vahingoittunut millään
tavalla. Vie se valtuutettuun huoltoon.
Älä pura laturia. Vie se valtuutettuun huoltoon, jossa
se huolletaan tai korjataan. Virheellinen kokoaminen voi
aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan, huollon tai
vastaavan pätevän henkilön täytyy vaihtaa se välittömästi.
Irrota laturi pistorasiasta ennen kuin yrität puhdistaa
sitä. Tämä vähentää sähköiskun vaaraa. Akkuyksikön
poistaminen ei vähennä riskiä.
ÄLÄ KOSKAANyritä yhdistää kahta laturia yhteen.
Laturi on suunniteltu toimimaan tavallisella 230
V:n kotitalouden sähkövirralla. Älä yritä käyttää
mitään muuta kuin määritettyä jännitettä. Tämä ei
koske autolaturia.
Akun lataaminen (Kuva [Fig.] B)
1. Yhdistä laturi sopivaan pistorasiaan ennen kuin laitat akun
paikoilleen.
2. Aseta akku 14 laturiin ja varmista, että akku on hyvin
paikoillaan laturissa. Punainen (latauksen) merkkivalo vilkkuu
toistuvasti ilmoittaen, että latausprosessi on alkanut.
3. Kun lataus on valmis, punainen valo jää palamaan jatkuvasti.
Akku on täysin ladattu ja sitä voidaan käyttää heti tai sen
voi jättää laturiin. Poista akku laturista painamalla akun
vapautuspainiketta 15 .
HUOMAA: Jotta varmistat litiumioniakkujen parhaimman
mahdollisen suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän, akku tulee ladata
täyteen ennen ensimmäistä käyttöä.
Laturin toiminta
Katso akun lataustaso alla olevista merkkivaloista.
Akku latauksessa
Akku ladattu
Akun kuuma-/kylmäviive
Ongelma akussa tai laturissa
Laturi on tarkoitettu tunnistamaan joitakin käytön aikana
aiheutuvia ongelmia. Nopeasti vilkkuva punainen merkkivalo
osoittaa ongelmista. Tässä tapauksessa akku on irrotettava
ja asetettava uudelleen laturiin. Jos ongelma toistuu, kokeile
toista akkua selvittääksesi, toimiiko laturi virheettömästi.
Jos uusi akku lataa virheettömästi, alkuperäinen akku on
viallinen ja se tulee palauttaa huoltoliikkeeseen tai muuhun
keräyspisteeseen kierrätystä varten. Jos sama ongelma esiintyy
uudessa akussa, laturi ja akku on annettava valtuutetun
huoltoliikkeen testattavaksi.
Yhteensopiva(t) laturi(t) ei(eivät) lataa viallista akkua. Jos akku on
viallinen, merkkivalo ei syty tai laturi ilmoittaa viallisesta akusta
tai sen merkkivalo vilkkuu.
HUOMAA: Tämä voi tarkoittaa myös laturivikaa.
Jos laturi ilmoittaa ongelmasta, vie laturi ja akku testattavaksi
valtuutettuun huoltopalveluun.
Suomi
Akun kuuma-/kylmäviive
Kun laturi tunnistaa liian kuuman tai kylmän akun, se käynnistää
automaattisesti akun kuuma-/kylmäviiveen, jolloin lataus
käynnistyy vasta sitten, kun akku on saavuttanut hyväksyttävän
lämpötilan. Laturi siirtyy tämän jälkeen automaattisesti akun
lataustilaan. Tämä toiminto takaa akun maksimaalisen käyttöiän.
Kylmä akku latautuu hitaammin kuin lämmin akku.
Akku latautuu hitaammin koko latausjakson ajan, sen
latautumisnopeus ei palaudu nopeaksi, vaikka akku lämpenisi.
Elektroninen suojausjärjestelmä
XR Li-Ion -laitteissa on elektroninen suojausjärjestelmä, joka
suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta tai suurelta
purkautumiselta.
Työkalu sammuu automaattisesti, jos sähköinen
suojausjärjestelmä käynnistyy. Jos näin tapahtuu, laita
litiumioniakku laturiin, kunnes se on kokonaan latautunut.
Laturin puhdistusohjeet
VAROITUS: Sähköiskuvaara. Irrota laturi
AC-pistorasiasta ennen puhdistusta. Lika ja rasva
voidaan poistaa laturin ulkopuolelta kankaalla tai
pehmeällä, ei-metallisella harjalla. Älä käytä vettä tai
puhdistusaineita. Älä päästä mitään nestettä työkalun
sisään. Älä upota mitään työkalun osaa nesteeseen.
Akkuyksikkö
Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia akkuja
käytettäessä
Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jännite.
Kun uusi akku otetaan pakkauksesta, sitä ei ole ladattu täyteen.
Lue seuraavat turvaohjeet ennen akun ja latauslaitteen
käyttämistä. Noudata annettuja ohjeita.
LUE KAIKKI OHJEET
•
•
•
•
•
•
•
Älä lataa tai käytä räjähdysalttiissa ympäristössä,
esimerkiksi tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja
tai pölyä. Akun laittaminen laturiin tai poistaminen laturista
voi sytyttää pölyn tai kaasun.
Älä koskaan pakota akkua laturiin. Älä muokkaa
akkuyksikköä millään tavalla saadaksesi sen sopimaan
yhteensopimattomaan laturiin, sillä akkuyksikkö
saattaa murtua ja aiheuttaa vakavan henkilökohtaisen
vaurion.
Lataa akkuyksiköt vain DeWALT-latureilla.
ÄLÄ roiskuta vettä tai upota veteen tai muihin nesteisiin.
Älä säilytä tai käytä työkalua ja akkuyksikköä paikassa,
jossa lämpötila voi saavuttaa tai ylittää 40 ˚C (kuten
kesällä ulkokatoksissa tai metallirakennuksissa).
Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa päähän.
Akku voi räjähtää poltettaessa. Litium-ioniakkuja poltettaessa
syntyy myrkyllisiä kaasuja ja aineita.
Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele heti miedolla
saippualla ja vedellä. Jos akkunestettä pääsee silmään,
huuhtele avointa silmää vedellä 15 minuutin ajan kunnes
ärsytys lakkaa. Jos on hakeuduttava lääkärin hoitoon,
•
ilmoita, että akun elektrolyytti on nestemäisten orgaanisten
karbonaattien ja litiumsuolojen seosta.
Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää hengitysteitä.
Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos oireet jatkuvat, ota yhteys
lääkäriin.
VAROITUS: Palovamman vaara. Akkuneste voi syttyä
altistuessaan kipinälle tai liekille.
VAROITUS: Älä koskaan yritä avata akkuyksikköä
mistään syystä. Jos akkuyksikön kotelo on murtunut tai
vahingoittunut, älä laita sitä laturiin. Älä riko, pudota
tai vahingoita akkuyksikköä. Älä käytä akkuyksikköä tai
laturia, johon on osunut terävä isku, joka on pudotettu tai
vahingoittunut millään tavalla (esim. lävistetty naulalla,
isketty vasaralla, astuttu päälle). Se voi aiheuttaa jopa
kuolettavan sähköiskun. Vahingoittuneet akkuyksiköt
tulee palauttaa huoltoon kierrätystä varten.
VAROITUS: Tulipalovaara. Älä varastoi tai
kanna akkuja niin, että metalliesineet pääsevät
kosketuksiin akun napoihin. Laturia ei saa esimerkiksi
asettaa liinojen päälle, taskuihin, työkalukoteloihin,
tuotepakkauksiin, laatikkoihin, jne., joissa on irtonaisia
nauloja, ruuveja, avaimia, jne.
HUOMIO: Kun työkalua ei ole käytössä, laita se
sivulleen vakaalle alustalle, jossa se ei aiheuta
kompastumisen tai putoamisen vaaraa. Jotkut
työkalut, joissa on suuret akkuyksiköt, seisovat pystyssä
akkuyksikön varassa, mutta ne kaatuvat helpommin.
Kuljetus
VAROITUS: Tulipalovaara. Akkujen kuljetus voi
johtaa tulipaloon, jos akkunavat pääsevät vahingossa
kosketuksiin johtaviin materiaaleihin. Akkuja kuljettaessa
tulee varmistaa, että akkujen navat on suojattu ja
eristetty hyvin materiaaleista, jotka voivat päästä niihin
kosketuksiin ja aiheuttaa oikosulun.
DeWALT-akut täyttävät kaikkien soveltuvien teollisuudenalaa
koskevien ja lakisääteisten kuljetusmääräyksien vaatimukset,
niihin kuuluvat muun muassa YK:n vaarallisen tavaran
kuljetussuositukset, kansainvälisen ilmakuljetusliiton
(IATA) vaarallisen tavaran määräykset, vaarallisten aineiden
kansainvälisen merikuljetussäännöstön (IMDG) määräykset sekä
eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä
tiekuljetuksista (ADR). Litiumionikennot ja -akut on testattu YK:n
vaarallisen tavaran suosituksien osion 38,3 mukaisesti koskien
testausohjeita ja testikriteerejä.
Useimmissa tapauksissa DeWALT-akkujen kuljetukset eivät
kuulu luokan 9 vaarallisten materiaalien määräyksien piiriin.
Yleisesti ottaen luokan 9 määräykset soveltuvat vain toimituksiin,
jotka sisältävät energialuokaltaan yli 100 wattitunnin
(Wh) litiumioniakun. Wattitunnit on merkitty kaikkiin
litiumioniakkuihin. Määräyksien monimutkaisuuden vuoksi
DeWALT ei suosittele yksistään litiumioniakkujen kuljetusta
ilmateitse niiden wattitunneista riippumatta. Akkuja sisältävät
työkalupakkaukset (yhdistelmäpakkaukset) voidaan kuljettaa
ilmateitse määräyksien soveltamisalan ulkopuolella, jos akkuun
merkityt wattitunnit ovat korkeintaan 100 Wh.
105
Suomi
Oli kyseessä odotettu tai täysin säännöstelty kuljetus, kuljettajien
vastuulla on ottaa selvää viimeisimmistä pakkausta, merkkiä/
merkintää sekä dokumentaatiota koskevista määräyksistä.
Tämän ohjekirjan osion tiedot on annettu hyvässä uskossa
ja niiden uskotaan olevan tarkkoja asiakirjan luontihetkellä.
Mitään takuita, välillisiä tai suoria, ei kuitenkaan anneta. Ostajan
vastuulla on taata, että toiminta on soveltuvien määräyksien
mukaista.
Älä hävitä akkuyksikköä polttamalla.
Akun Tyyppi
DCM581 toimii 36 voltin akulla.
Näitä akkuja voidaan käyttää: DCB496, DCB497. Katso lisätietoja
kohdasta Tekniset tiedot.
Säilytyssuositukset
Pakkauksen Sisältö
1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä ja kuivassa
paikassa poissa suorasta auringonpaisteesta sekä
liiallisesta kylmyydestä tai kuumuudesta. Akku toimii
mahdollisimman tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään
huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä.
2. Pitkän säilytyksen aikana täyteen ladattu akku on
suositeltavaa säilyttää viileässä ja kuivassa paikassa irti
laturista.
HUOMAA: Akkuja ei saa asettaa säilöön täysin tyhjinä. Akku on
ladattava ennen käyttöä.
Pakkauksen sisältö:
1Trimmeri
1Lisäkahva
4 Lisäkahvan ruuvit
1Hihna
1Suojus
4 Suojuksen ruuvit
1 Raivausauran terä
1 Raivausauran mutteri
1 Raivausauran kiinnittimen aluslevy
1 Raivausauran voimansiirtoyksikön aluslevy
5Sokat
1Mutteriavain
1Lukitusvarsi
1 Terän suojus
1Käyttöohje
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai
tarvikkeissa kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä.
Latauslaitteen ja akun tarrat
Näissä ohjeissa kuvattujen kuvakkeiden lisäksi laturissa ja akussa
voi olla seuraavat merkit:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Latausajan tiedot ovat Teknisissä tiedoissa.
Älä työnnä sähköä johtavia esineitä laitteen sisään.
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Älä lataa vaurioitunutta akkua.
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Älä altista vedelle.
Vaihdata vialliset akut heti.
Käytä kuulosuojaimia.
Lataa vain lämpötilassa 4–40 ˚C.
Käytä suojalaseja.
Käytettäväksi vain ulkona.
Älä altista työkalua sateelle tai runsaalle
kosteudelle äläkä jätä sitä ulos vesisateeseen.
T oimita akku kierrätykseen ympäristöystävällisellä
tavalla.
Sammuta työkalu. Ennen kun huollat työkalua,
poista sen akku.
Lataa DeWALT-akut ainoastaan yhteensopivilla
DeWALT-latureilla.
Jos muita kuin yhteensopivia DeWALT-akkuja
ladataan DeWALT-laturilla, akut voivat räjähtää tai
aiheuttaa muita vaaratilanteita.
Käytä suojakypärää.
Käytä luisumattomia turvajalkineita.
Käytä luistamattomia käsineet.
106
Suomi
Käyttötarkoitus
Pidä muut ihmiset ja eläimet vähintään
6 metrin päässä työskentelyalueesta.
Älä käytä metallisia pyöröteriä.
Varo sinkoilevia esineitä.
Huomioi terän työntövoima.
Tämä trimmeri/raivausaura on tarkoitettu
ammattimaiseen trimmaukseen.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on
syttyviä nesteitä tai kaasuja.
ÄLÄ anna lasten koskea tähän työkaluun. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien
lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset
kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa
oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää yksin tämän
tuotteen kanssa.
KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT
Pidä sivustakatsojat loitolla.
Direktiivin 2000/14/EY mukainen
äänenvoimakkuus.
Päivämääräkoodin Sijainti (kuva U)
Päivämääräkoodi 45 on merkitty koteloon. Se sisältää
myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2016 XX XX
Valmistusvuosi
Kuvaus (kuva A)
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään
muutoksia. Tällöin voi aiheutua omaisuustai henkilövahinkoja.
1 Säädettävä nopeuskytkin
2 Lukitusvipu
3 Lukituskieleke
4 Kahva
5 Nopeudensäätökytkin
6 Apukahva
7 Moottorikotelo
8 Trimmerin tanko
9 Hihnan kiinnitysosa
10 Hihna
11 Suojus
12 Kelakotelo
13 Akkukotelo
14 Akkuyksikkö
15 Akun vapautuspainike
16 Raivausauran terä
17 Mutteriavain
18 Terän suojus
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista
tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi
aiheutua loukkaantuminen.
VAROITUS: Käytä ainoastaan DeWALT-akkupakkauksia
ja -latureita.
Akun Asentaminen ja Poistaminen
Työkalusta (kuva C–E)
HUOMAA: Parhaiden tuloksien saavuttamiseksi on
varmistettava, että akku 14 on ladattu täyteen.
Akun Asentaminen Työkalun
1. Kohdista akku 14 työkalun sisällä oleviin kiskoihin (kuva C).
2. Liu’uta se työkaluun, kunnes akku on hyvin paikoillaan ja
varmista, että lukitus napsahtaa paikoilleen.
Akun Poistaminen Työkalusta
1. Paina vapautuspainiketta 15 ja vedä akku ulos työkalun
kahvasta (kuva D).
2. Laita akku laturiin, kuten käyttöohjeen laturiosassa kuvataan.
Tasomittarilla Varustetut Akut (kuva E)
Joissakin DeWALT-akuissa on tasomittari, jossa on kolme
vihreää LED-merkkivaloa. Merkkivalot osoittavat akun jäljelle
jäävän virtatason.
Kytke tasomittari päälle painamalla ja pitämällä tasomittarin
painiketta 19 alhaalla. Jokin kolme vihreän LED-merkkivalon
valoyhdistelmä syttyy osoittaen jäljelle jäävän virtatason. Kun
akkuvirran taso on käyttörajan alapuolella, tasomittari ei syty ja
akku on ladattava.
HUOMAA: Tasomittari osoittaa akkuvirran tason ainoastaan
viitteellisesti. Se ei osoita työkalun toiminnallisuutta ja
se voi vaihdella tuoteosien, lämpötilan ja loppukäyttäjän
käytön mukaan.
Asennus
Kelakotelon irrottaminen (kuvat A, F, G)
1. Aseta ruuvimeisseli reiän 21 läpi trimmerin
voimansiirtoyksikön aluslevyyn (pieni) 20 ja reikään 22 moottorikotelossa 7 kuvan F mukaisesti.
107
Suomi
2. Käännä kelakoteloa 12 myötäpäivään kuvan G mukaisesti.
3. Irrota kelakotelo ja voimansiirtoyksikön aluslevy trimmeristä.
Suojuksen kiinnittäminen (kuvat A, H, I)
VAROITUS: Älä koskaan käytä laitetta, jos suojus ei
ole paikoillaan. Muutoin voi aiheutua omaisuus- tai
henkilövahinkoja.
1. Poista kelakotelo 12 osion Kelakotelon
irrottaminen mukaisesti.
2. Kiinnitä suojus liu’uttamalla suojuksen kieleke 23 moottorikotelossa 7 olevan läpän 24 alle, laske sitten
suojuksen takaosa paikoilleen kuvan H mukaisesti.
3. Asenna ja kiristä hyvin suojuksen 4 ruuvia 25 avaimella 17 kuten kuvassa I.
4. Asenna kelakotelo takaisin paikoilleen osion Kelakotelon
kiinnittäminen mukaisesti.
Kelakotelon kiinnittäminen (kuvat A, I, J)
1. Liu’uta trimmerin voimansiirtoyksikön aluslevy (pieni) 20 alas trimmeristä ulos tulevan pultin 26 päälle niin, että
sen reikä 21 kohdistuu moottorikotelossa 7 olevaan
reikään 22 .
2. Kierrä aluslevyä ja moottorikoteloa, kunnes niiden reiät
kohdistuvat suojuksessa 11 olevaan uraan 27 .
3. Aseta ruuvimeisseli kolmen reiän läpi, kierrä kelakoteloa
vastapäivään ja kiristä pultti hyvin.
Terän kiinnittäminen (kuva A, K)
VAROITUS: Henkilövahinkovaara. Harjaleikkaimen
terässä on teräviä reunoja. Käytä suojakäsineitä
käsitellessäsi teriä.
1. Poista kelakotelo 12 ja trimmerin voimansiirtoyksikön
aluslevy (pieni) 20 osion Kelakotelon
irrottaminen mukaisesti.
2. Liu’uta raivausauran voimansiirtoyksikön aluslevy (suuri)
28 alas trimmeristä ulos tulevan pultin 26 päälle niin,
että sen reikä 29 kohdistuu moottorikotelossa 7 olevaan
reikään 22 .
3. Liu’uta raivausauran terä 16 voimansiirtoyksikön
aluslevyn päälle niin, että sisempi leikkaamaton reuna 30 kohdistuu voimansiirtoyksikön aluslevyn reikään. Tämä
mahdollistaa myöhemmin terän poistamisen helpommin
ja turvallisemmin.
4. Liu’uta raivausauran kiinnittimen aluslevy 31 terän päälle
niin, että leveämpi puoli on tasaisesti terää vasten.
5. Ruuvaa harjaleikkaimen mutteri 32 pulttiin avainta
17 käyttäen. Varmista, että mutteri on kiristetty hyvin
paikoilleen.
6. Liu’uta sokka 33 kokonaan pultin reiän läpi.
Lisäkahvan kiinnittäminen (kuvat A, L)
1. Aseta lisäkahva 6 trimmerin tangon 8 yläosaan tangon
keskellä olevan merkin yläpuolelle.
2. Liu’uta lisäkahvan kannatin 34 kahvan alaosaan.
3. Kierrä kahvan pultit 35 kannattimen läpi kahvaan.
4. Kiristä kahvan pultit avaimella 17 . Varmista, että kahva on
kiinnittynyt hyvin paikoilleen.
108
Jos säätö on tarpeen, löysää kahvan pultteja ja liu’uta lisäkahvaa
ylös- tai alaspäin trimmerin tangossa. Kiristä sitten pultit.
Suojuksen vaihtaminen (kuvat I, M)
1. Poista kelakotelo 12 osion Kelakotelon irrottaminen
mukaisesti.
2. Irrota suojuksen 4 ruuvia 25 kuvan I mukaisesti.
3. Nosta suojus irti kuvan M mukaisessa kulmassa.
4. Asenna uusi suojus osion Suojuksen
kiinnittäminen mukaisesti.
Hihnan kiinnittäminen (kuva A)
Kiinnitä hihna 10 hihnakiinnikkeeseen 9 ja aseta hihna
yhden olkapään yli trimmerin tai harjaleikkaimen tukemiseksi
paremmin käytön aikana.
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista
tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi
aiheutua loukkaantuminen.
Käsien oikea asento (kuvat A, O)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitämällä kädet AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitelemällä työkalua AINA tiukassa otteessa.
Käsien oikea asento tarkoittaa toisen käden pitämistä kahvassa
4 ja toisen käden pitämistä lisäkahvalla 6 .
Käynnistäminen (kuva A)
Käynnistä laite painamalla lukituskielekettä 3 eteenpäin,
puristamalla lukitusvipua 2 ja sen jälkeen säädettävää
nopeuskytkintä 1 .
Sammuta laite vapauttamalla säädettävä nopeuskytkin,
lukitusvipu ja kieleke.
Nopeuden säätökytkin (kuva A)
Tällä siimaleikkurilla on mahdollista säätää nopeutta leikkausajan
pidentämiseksi suurikokoisissa töissä tai kiihdyttää leikkurin
nopeutta korkeatehoiseen leikkaamiseen.
Pidentääksesi leikkausaikaa paina säätökytkintä 5 eteenpäin
kohti apukahvaa 6 asentoon "LO". Tila soveltuu parhaiten
suurten, enemmän aikaa vievien projektien tekemiseen.
Kiihdytä laitteen nopeutta vetämällä nopeuden säätökytkintä
taaksepäin kohti akun koteloa 13 asentoon "HI". Tila soveltuu
parhaiten tiheämmän kasvuston läpi leikkaamiseen ja käyttöön,
jossa vaaditaan suurempaa kierrosnopeutta.
HUOMAA: "HI"-tilassa käyttöaika lyhenee "LO"-tilaan verrattuna.
Trimmerin/raivausauran käyttäminen
(kuvat A, N, O)
Kun trimmeri on käynnistetty, kallista sitä ja käännä sitä kevyesti
puolelta toiselle kuvan N osoittamalla tavalla.
Pidä jalat aina vähintään 610 mm:n etäisyydellä suojuksesta
(kuva O).
VAROITUS: Pidä trimmerin pyörivä leikkuulanka
samansuuntaisesti maahan nähden (korkeintaan 30
kulmassa). Tämä trimmeri ei ole reunaleikkuri. Trimmeriä
EI SAA kallistaa niin, että leikkuulangan tai raivausauran
terä 16 pyörii oikean kulman lähettyvillä maahan
nähden. Sinkoavat irto-osat voivat aiheuttaa vakavia
vammoja.
Trimmerin leikkuulinjan syöttö sykäyksin
VAROITUS: Älä koskaan käytä laitetta sykäyksin
raivausauran ollessa kiinni moottorikotelossa. Muutoin
vaarana ovat henkilövahingot.
Leikkurissa käytetään läpimitaltaan 2,032 mm nailonsiimaa.
Leikkaussiima kuluu nopeammin ja vaatii enemmän syöttöä,
kun leikataan kävelytien reunaa tai muita kuluttavia materiaaleja
pitkin tai leikataan paksumpia kasveja.
Leikkuria käytettäessä siima kuluu lyhyemmäksi. Siimaa
syötetään lisää törmäämällä leikkurilla varovasti maahan
leikkurin käydessä normaalilla nopeudella.
HUOMAA: Nailonsiiman syöttäminen yli 330 mm levyiseksi
vaikuttaa heikentävästi leikkurin suorituskykyyn, käyttöaikaan ja
käyttöikään moottorille mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta
johtuen. Se voi mitätöidä takuun.
Leikkausvinkkejä
• Käytä leikkaamiseen siiman kärkeä; älä pakota siiman kantaa
leikkaamattomaan nurmeen.
• Lanka- ja lauta-aidat aiheuttavat ylimääräistä siiman
kulumista ja voivat jopa rikkoa sen. Kivi- ja tiiliseinät,
reunakiveykset ja puu voivat kuluttaa siimaa nopeasti.
• Älä anna puolan kannen viistää pitkin maata tai
muita pintoja.
• Kun leikkaat korkeaa kasvustoa, leikkaa ylhäältä alas äläkä
leikkaa korkeampaa kuin 30 cm kasvustoa.
• Pidä leikkuri kallistettuna kohti leikattavaa aluetta; tämä on
paras leikkausalue.
• Leikkuri leikkaa, kun yksikköä liikutetaan vasemmalta
oikealle. Tällöin käyttäjän päälle ei lennä leikkuujätettä.
• Vältä puita ja pensaita. Puun kaarna, puiset listat,
ulkovuoraukset ja aidanpylväät voivat helposti vaurioitua
leikkurin siimasta.
Vaihto-osat
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise laitteesta virta ja poista akku
ennen säätämistä tai varusteiden tai lisälaitteiden
irrottamista tai asentamista.
Suomi
VAROITUS: Sellaisten lisävarusteiden käyttö, joita
DeWALT ei ole suositellut tämän laitteen kanssa
käytettäväksi, voi olla vaarallista.
VAROITUS: Älä käytä minkäänlaisia teriä tai mitään
lisälaitteita tai lisävarusteita, joita DeWALT ei ole
suositellut tämän laitteen kanssa käytettäväksi. Siitä voi
aiheutua vakavia vammoja tai laitteen rikkoutuminen.
Käytä DeWALTin varalankaa, mallinro DT20650 (2 mm), DT20651
(2 mm), DT20652 (2.5 mm).
• Käytä tuotetta Dewalt DT20650/51 optimaalisen
suorituskyvyn saavuttamiseksi. Voit käyttää myös mallia
DeWALT DT20652, mutta trimmerin käyttöaika voi olla
tällöin lyhyempi. Jos trimmerissä käytetään muiden sarjojen
tuotteita, sen suorituskyky voi heikentyä ja/tai trimmeri voi
vaurioitua.
Käytä DeWALTin varateriä, mallinro DT20653 255 mm
(kolmiteräinen raivausauran terä), DT20655 (230 mm 4T
ruohonleikkuuterä).
Leikkaussiiman vaihtaminen (kuvat P–S)
HUOMIO: Välttääksesi laitteen vaurioitumisen, leikkaa
siima ulottumaan juuri terään saakka, jos siima ulottuu
katkaisuterän ulkopuolelle.
1. Irrota akku
2. Käännä puolaa 36 myötäpäivään, kunnes lukitus aukeaa
kuvan P mukaisesti. Valkoinen läppä 37 puolan sisällä
kiertyy pois puolan ikkunasta 38 , mikä tarkoittaa että lukitus
on auki.
3. Vedä puola suoraan irti.
4. Poista lika ja ruoho puolasta ja kotelosta.
5. Kelaa ensiksi uutta siimaa pitouria 39 lähinnä olevaan
puolan kanavaan kuvan Q mukaisesti.
6. Aseta siiman pää 40 jäljelle jäävään reikään 41 .
7. Kelaa siima puolaan puolan pohjassa olevan
nuolen suuntaisesti.
8. Leikkaa siima noin 106 mm pituiseksi, kun kelattu siima on
pitourien alun kohdalla.
9. Työnnä siima toisen puolen pitouriin siksi aikaa, että saat
toisen siiman puolattua.
10. Toista yllä oleva menettely toiselle siimalle puolan alaosaan.
HUOMIO: Ennen leikkaamisen aloittamista käytä vain
soveltuvan tyyppistä siimaa. Varmista, että siimaa on
puolan molemmissa osissa kuvan R mukaisesti.
11. Kun molemmat siimat on kelattu puolaan 36 aseta
peukalosi ja sormesi pitourien päälle pitääksesi siima
oikealla paikallaan ja syötä kummankin siiman pää kahden
aukon 43 läpi puolakotelon 12 kummallakin puolella
kuvan S mukaisesti.
12. Kohdista puolakotelon sisällä olevat valkoiset läpät 37 puolan lovien 42 kanssa. Kohdista pitourat 39 kahden
reiän 43 kanssa mahdollisimman tarkasti.
13. Työnnä puola puolakoteloon ja käännä vastapäivään
lukitaksesi se paikoilleen. Varmista, että valkoinen läppä 37 näkyy puolan ikkunassa 38 . Varmista, että siima ei purkaudu
eikä kierry puolan alapuolella olevan karan ympärille.
109
Suomi
14. Vedä siiman molemmista päistä vapauttaaksesi ne pitourista.
Jos siima ulottuu suojuksen katkaisuterän ulkopuolelle,
leikkaa siima lyhyemmäksi siten, että se yltää juuri terään.
KUNNOSSAPITO
DeWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään
ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea
käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen
ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista
tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi
aiheutua loukkaantuminen.
1. Pidä kuvassa T näkyvät ilmanottoaukot 44 puhtaina, jotta
vältytään ylikuumenemiselta.
2. Leikkurin siima voi kuivua ajan myötä. Pidä siima hyvässä
kunnossa säilyttämällä sitä suljettavassa muovipussissa, jossa
on ruokalusikallinen vettä.
3. Muoviosat voidaan puhdistaa miedolla saippualiuoksella ja
kostealla liinalla.
4. Suojuksen reunassa oleva siiman katkaisija voi tylsyä ajan
myötä. On suositeltavaa teroittaa terä aika ajoin viilalla
Laturia tai akkua ei voida huoltaa.
Voiteleminen
Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella.
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla
ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden
ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin
metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden
kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää
näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä
ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä
mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen
osaa nesteeseen.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DeWALT-lisävarusteita ei
ole testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen
kanssa vain DeWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
110
Ympäristön suojeleminen
Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on tämä
merkintä, ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen
mukana.
Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja, jotka
voidaan kerätä tai kierrättää uudelleen käyttöä varten. Kierrätä
sähkölaitteet ja akut paikallisten määräyksien mukaisesti.
Lisätietoa on saatavilla osoitteesta www.2helpU.com.
Uudelleenladattava akku
Tämä pitkään kestävä akku on ladattava uudelleen, jos se ei enää
tuota riittävää tehoa töissä, joihin teho on aikaisemmin riittänyt
hyvin. Kun laitteen toiminta-aika on lopussa, se tulee hävittää
ympäristöystävällisellä tavalla:
• Anna akun tyhjentyä kokonaan ja irrota se sitten laitteesta.
• litiumioniakkujen ovat kierrätettäviä. Vie ne jälleenmyyjälle
tai paikalliseen kierrätyspisteeseen. Kerätyt akkuyksiköt
kierrätetään tai hävitetään oikein.
Vikt
Svenska
TRÅDTRIMMER/BUSKKLIPPARE
DCM581
Gratulerar!
Du har valt ett DeWALT-verktyg. År av erfarenhet, grundlig
produktutveckling och innovation gör DeWALT till en av
de pålitligaste partnerna för fackmannamässiga elverktygsanvändare.
Tekniska data
Batterier och laddare säljs separat
W
/min
mm
kg
DCM581
36V
1
240
0-5100 / 0-5500
380
4,4
VPM
Storlek skärsträng
/min
mm
Grästrimmer
med trippelblad,
gräskapblad, 4T
gräskapblad
0-5100 / 0-5500
255
Buller- och vibrationsvärden (triax vektorsumma)
Grästrimmerläge enligt EN50636-2-91:
LPA(emissionsljudtrycksnivå)
LWA(ljudeffektnivå)
K (osäkerhet för angiven ljudnivå)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
81
95
1,0
m/s2
m/s2
2,5
1,5
Spänning
Typ
Strömmatning
VPM
Storlek skärsträng
Vikt (utan batteripaket)
VDC
Buskklippare
Typ
Vibration, emissionsvärde ah =
Osäkerhet K =
Buller- och vibrationsvärden (triax vektorsumma)
Röjsågläge enligt EN ISO 11806-1:
LPA(emissionsljudtrycksnivå)
LWA(ljudeffektnivå)
K (osäkerhet för angiven ljudnivå)
Vibration, emissionsvärde ah =
- Handtag
- Hjälphandtag
Osäkerhet K =
dB(A)
dB(A)
dB(A)
81
95
1,0
m/s2
m/s2
m/s2
<2,5
10,9
1,5
Laddare/Laddningstid
(minuter)
Batterier
Kat. #
VDC
Ah
Vikt
kg
DCB413
DCB497
DCB496
36
36
7.5
6.0
1.92
1.88
170
130
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN50636, och den kan användas
för att jämföra ett verktyg med ett annat. Den kan användas för
att få fram en preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån för vibration
gäller vid verktygets huvudsakliga användning. Om
verktyget emellertid används för andra tillämpningar,
med andra tillbehör, eller om det är dåligt underhållet
kan vibrationen avvika. Detta kan avsevärt öka
exponeringsnivån under hela dess arbetstid.
En uppskattning av exponeringsnivån för vibrationer bör
dessutom ta med i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att utföra sitt arbete.
Detta kan avsevärt minska exponeringsnivån under hela
dess arbetstid.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder för att skydda
handhavaren mot verkningarna av vibration, såsom att:
underhålla verktyget och tillbehören, hålla händerna
varma, organisera arbetsgången.
NOTERA: Lokala bestämmelser kan begränsa maskinens
användning.
EC-Följsamhetsdeklaration
Maskindirektiv
Trådtrimmer/buskklippare
DCM581
DeWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna under
Tekniska data uppfyller:
2006/42/EC, EN60335-1:2012 + A11:2014 EN50636-2-91:2014,
EN ISO 11806-1:2011.
2000/14/EC, Grästrimmer, L ≤ 50 cm, bilaga VIII
DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg 310,
6802 ED Arnhem, Nederländerna
Tillkännagiven organisations ID-nummer 0344
Ljudnivå enligt 2000/14/EC
(artikel 12, bilaga III, L ≤ 50 cm):
LpA (uppmätt ljudtryck) 81 dB(A)
osäkerhet (K) = 1,0 dB(A)
LWA (garanterad ljudnivå) 96 dB(A)
111
Svenska
Dessa produkter uppfyller också direktiv 2014/30/EU och
2011/65/EU. För mer information, var god kontakta DeWALT på
följande adress, eller se handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning av den tekniska
filen och gör denna förklaring å DeWALTs vägnar.
•
Spara denna handbok för framtida bruk.
VIKTIGT
LÄS NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING
SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK
PRAXIS FÖR SÄKER DRIFT
Utbildning
Markus Rompel
Teknisk chef
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
10.11.2016
VARNING: För att minska risken för personskada,
läs instruktionshandboken.
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån för
varje signalord. Var god läs handboken och uppmärksamma
dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld situation som, om
den inte undviks, kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, skulle kunna resultera i dödsfall
eller allvarlig personskada.
SE UPP: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, kan resultera i mindre eller
medelmåttig personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som inte är relaterad till
personskada som, om den inte undviks, skulle kunna
resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
SÄKERHETSINSTRUKTIONER
•
•
112
VARNING: Vid användning av verktyg kopplade till
elnätet bör alltid grundläggande försiktighetsåtgärder
vidtas, inklusive de som anges nedan, för att minska risk
för brand, elstötar, personskada och skada på egendom.
VARNING: Vid användning av apparaten måste
säkerhetsreglerna alltid följas. För din egen säkerhet,
liksom för personer i apparatens närhet, läs dessa
instruktioner innan du använder apparaten. Behåll
dessa instruktioner på ett säkert ställe om du vill läsa
dem senare.
Läs igenom hela denna handbok noga innan du
använder apparaten.
Avsedd användning beskrivs i denna användarhandbok.
Användning av tillbehör, tillsatser eller utförande av arbete
med denna produkt annat än vad som rekommenderas
i denna användarhandbok kan medföra en risk
för personskador.
a ) Läs bruksanvisningen noggrant. Bekanta dig med
reglagen och hur maskinen är avsedd att användas.
b ) Låt aldrig barn eller personer som inte har tagit
del av dessa anvisningar använda maskinen.
Lokala åldersgränser för användning av maskinen
kan förekomma.
c ) Kom ihåg att operatören eller användaren bär ansvaret
för olyckor eller faror som drabbar andra personer eller
deras egendom.
Förberedelser
a ) Kontrollera alltid maskinen innan användning så
att den inte är skadad och så att inga skydd eller
säkerhetskomponenter saknas eller är felaktigt monterade.
b ) Använd aldrig maskinen under tiden som andra personer,
i synnerhet barn, eller husdjur befinner sig i närheten.
Drift
a ) Bär alltid skyddsglasögon och kraftiga skor när du
använder maskinen.
b ) Undvik att använda maskinen under dåliga
väderförhållanden, särskilt om det finns risk för åskoväder.
c ) Använd endast maskinen i dagsljus eller under
stark belysning.
d ) Använd aldrig maskinen om den har skadade skydd eller
säkerhetskomponenter eller om den saknar skydd och
säkerhetskomponenter.
e ) Se alltid till att hålla händer och fötter borta från
skärbladen när du startar motorn.
f ) Koppla alltid ur maskinen från strömförsörjningen
(d.v.s. dra ut kontakten ur eluttaget eller avlägsna
generator eller löstagbart batteri)
• när maskinen lämnas utan uppsikt;
• innan du rensar bort en blockering;
• innan du kontrollerar, rengör eller
underhåller maskinen;
• när du har slagit i ett främmande föremål;
• när maskinen börjar vibrera på ett onormalt sätt.
g ) Var försiktig så att inte fötter och händer skadas
av skärbladen.
h ) Se alltid till att inget skräp blockerar
ventilationsöppningarna.
i ) Vid användning av röjsågen finns en risk för bakslag
om den kommer i kontakt ett fast föremål (trädstam,
gren eller sten). Apparaten kommer att kasta i motsatt
riktning av bladets rotationsriktning.
Svenska
j ) Ta bort eventuella föremål som kan orsaka kast, såsom
grenar och stenar.
k ) Kontrollera om det finns lösa fästen och skadade delar,
såsom sprickor i skärutrustningen.
Underhåll och förvaring
a ) Koppla bort maskinen från strömförsörjningen
(d.v.s. dra ut kontakten ur eluttaget eller avlägsna
generator eller löstagbart batteri) innan du utför
underhållsarbeten eller rengör den.
b ) Använd enbart reservdelar och tillbehör som
rekommenderas av tillverkaren.
c ) Inspektera och underhåll maskinen regelbundet. Låt
enbart behöriga reparatörer reparera maskninen.
d ) När den inte används ska maskinen förvaras utom
räckhåll för barn.
e ) Använd bladskyddet för metallblad under transport
och lagring.
f ) Ren innan lagring, inklusive användning av vakter på
skärutrustning med metallblad.
YTTERLIGARE SÄKERHETSINSTRUKTIONER
FÖR GRÄSTRIMMER/BUSKKLIPPARE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VARNING: De skärande delarna fortsätter att rotera efter
det att motorn har stängts av.
Bär långbyxor för att skydda dina ben.
Försäkra dig om att området du vill klippa är fritt från
pinnar, stenar, ledningar eller andra hinder innan du
använder apparaten.
Använd endast apparaten i upprätt läge och med skärlinan
nära marken. Slå aldrig på apparaten i något annat läge.
Rör dig långsamt då du använder apparaten. Kom ihåg att
nyklippt gräs är vått och halt.
Arbeta inte i branta sluttningar. Arbeta dig längs med
sluttningar, inte upp- och nedför.
Korsa aldrig grusstigar eller vägar medan apparaten är igång.
Vidrör aldrig skärlinan när apparaten är igång.
Ställ inte ned apparaten förrän skärlinan har avstannat helt.
Använd enbart rätt sorts skärlina. Använd aldrig fiskelinor eller
skärlinor i metall.
Håll hela tiden händer och fötter undan från klipptråden och
klingan, särskilt när motorn slås på.
Innan du använder apparaten, och efter alla stötar,
kontrollera efter tecken på slitage eller skada och reparera
vid behov.
Var försiktig så att du inte skadar dig på enheter monterad
för att trimma längden på linan. Efter att du har dragit ut ny
skärlina ska du alltid föra tillbaka apparaten till dess vanliga
arbetsposition innan du startar den.
Noggrann uppsikt fordras när apparaten används i närheten
av barn.
Denna apparat är inte avsedd att användas av små barn eller
personer med fysisk funktionsnedsättning utan övervakning.
Apparaten får inte användas som en leksak.
•
•
•
•
•
•
•
Får endast användas i torra miljöer. Låt inte apparaten bli blöt.
Sänk inte ned apparaten i vatten.
Öppna inte apparatens skyddshölje. Det finns inga delar på
insidan som användaren själv kan reparera.
Använd inte apparaten i explosiva omgivningar, t.ex. i
närheten av lättantändliga vätskor, gaser eller damm.
När produkten förvaras eller transporteras i ett fordon ska den
placeras i bagageutrymmet eller spännas fast för att förhindra
förskjutning vid plötslig hastighets- eller riktningsändring.
När produkten inte används ska den förvaras på en torr och
välventilerad plats utom räckhåll för barn.
Barn bör inte ha tillträde till förvarade apparater.
Säkerhet för andra
•
•
Denna apparat är inte avsedd att användas av personer
(inklusive barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental
förmåga eller med begränsad erfarenhet eller kunskap såvida
inte de är under uppsikt eller fått instruktioner om användning
av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
Barn måste över
Dolda risker.
Se till att du har bra balans i sluttningar, sträck dig inte för långt.
Håll balansen hela tiden. Gå alltid, spring aldrig.
Ytterligare dolda risker kan uppstå vid användning av verktyget.
Dessa risker inkluderas eventuellt inte i de medföljande
säkerhetsvarningarna. Dessa risker kan uppstå vid felaktig eller
långvarig användning o.s.v.
Även då relevanta säkerhetsbestämmelser tillämpas och
säkerhetsenheter implementeras kan vissa dolda risker inte
undvikas. Dessa omfattar:
• skador som uppstår vid kontakt med roterande/rörliga delar,
• skador som uppstår vid byte av delar, klingor eller tillbehör,
• skador som uppstår vid långvarig användning av verktyget,
när verktyget används under långa perioder ska regelbundna
pausar tas,
• hörselnedsättning,
• hälsofaror som orsakas av inandning av damm som bildas
under tiden verktyget används (exempelvis vid arbete med trä,
speciellt ek, bok och MDF).
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för endast en spänning.
Kontrollera alltid att batteripaketets spänning motsvarar
spänningen på klassificeringsplattan. Se också till att spänningen
hos din laddare motsvarar den hos din starkströmsförsörjning.
Din DeWALT-laddare är dubbel-isolerad i enlighet
med EN60335; därför behövs ingen jordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas ut
mot en speciellt preparerad sladd som finns att få genom
DeWALTs serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
En förlängningssladd bör inte användas, såvida den inte är
absolut nödvändig. Använd en godkänd förlängningssladd,
113
Svenska
lämplig för din laddares strömmatning (se Tekniska data).
Minsta ledningsstorlek är 1 mm2; maximala längden är 30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut sladden helt
och hållet.
•
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
Laddare
DeWALT laddare kräver inga inställningar och är skapade för att
vara så enkla som möjligt att hantera.
•
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för alla
Batteriladdare
•
SPARA DESSA INSTRUKTIONER: Denna manual innehåller
viktiga säkerhets- och driftinstruktioner för kompatibla
batteriladdare (se tekniska data).
• Innan laddaren används läs igenom alla instruktioner och
varningar om laddaren, batteripaket och produkten för
användning av batteripaketet.
VARNING: Risk för stötar. Låt ingen vätska komma in i
laddaren. Det kan resultera i elektriska stötar.
VARNING: Vi rekommenderar användning av en
jordfelsbrytare med en restström på 30mA eller mindre.
SE UPP: Risk för brännskador. För att minska risken
för skador ladda endast DeWALT laddningsbara
batterier. Olika typer av batterier kan brista och orsaka
personskador och skadegörelse.
SE UPP: Barn bör övervakas för att garantera att de inte
leker med apparaten.
OBSERVERA: Under vissa förhållanden när
laddaren är inkopplad i eluttaget kan de exponerade
laddningskontakterna inuti laddaren kortslutas av
främmande föremål. Främmande föremål som är ledande
såsom, men inte begränsat till, stålull, aluminiumfolie
eller ansamling av metarpartiklar bör hållas borta från
laddningshålrummet. Koppla alltid ifrån laddaren
från eluttaget när det inte finns något batteripaket i
hålrummet. Koppla ifrån laddaren vid rengöring.
• Försk INTE att ladda batteripaketet med någon
annan laddare än den som tas upp i denna manual.
Laddaren och batteripaketet är speciellt konstruerade att
fungera tillsammans.
• Dessa laddaren är inte avsedda att användas för annat
än laddning av DeWALT laddningsbara batterier. All
annan användning kan resultera i barndrisk, elektriska stötar
eller död med elektrisk ström.
• Utsätt inte laddaren för regn eller snö.
• Dra i själva kontakten och inte i sladden när laddaren
kopplas ur. Detta kommer att minska risken för skador på
den elektriska kontakten och sladden.
• Se till att sladden placeras så att ingen går på den,
snubblar på den eller att det på annat sätt riskerar att
skadas eller påfrestas.
• Använd inte förlängningssladd såvida inte det
är absolut nödvändigt. Användning av en olämplig
114
•
•
•
•
•
förlängningssladd kan resultera i risk för brand. elektriska
stötar eller död av elektrisk ström.
Placera inga föremål ovanpå laddaren eller placera
inte laddaren på ett mjukt underlag eftersom det kan
blockera ventilationsöppningarna vilket kan resultera i
intern överhettning. Placera laddaren undan från alla heta
källor. Laddaren ventileras genom öppningar i överkant och
underkant av höljet.
Använd inte laddaren med skadad sladd eller kontakt—
byt ut dem omedelbart.
Använd inte laddaren om den utsatts för skarpa
stötar, tappats eller skadats på annat sätt. Ta den till ett
auktoriserat servicecenter.
Demontera inte laddaren, ta den till ett auktoriserat
servicecenter när service eller reparation behövs. Felaktig
montering kan resultera i risker för elektriska stötar, dödsfall
via elektricitet eller brand.
Om strömsladden skadas måste den bytas omedelbart at
tillverkaren, dess serviceombud eller liknande kvalificerad
person för att förhindra alla faror.
Koppla ifrån laddaren från uttaget innan den regörs.
Detta kommer att minska risken för elektriska stötar.
Borttagning av batteripaketet kommer inte att minska risken.
Försök ALDRIG att ansluta två laddare tillsammans.
Laddaren är konstruerad för att arbeta med standard
230V hushållsström. Försök inte att använda någon
annan spänning. Detta gäller inte för billaddaren.
Laddning av ett batteri (Bild [Fig.] B)
1. Koppla in laddaren i lämpligt uttag innan batteripaketet
sätts i.
2. Sätt i batteripaketet 14 i laddaren, se till att batteripaketet
är helt isatt i laddaren. Den röda (laddar) lampan
börjar blinka upprepade gånger för att indikera att
laddningsprocessen har startat.
3. Det går att se när laddningen är klar genom att den
röda lampan lyser kontinuerligt. Batteripaketet är
fulladdat och kan nu användas eller lämnas i laddaren.
För att ta bort batteriet ur laddaren, tryck och håll nere
batterifrigöringsknappen 15 på batteripaketet.
NOTERA: För att garantera maximal prestanda och livslängd
för Litium-jon batteripaket bör batteripaketet laddas fullt innan
första användning.
Laddning
Se nedanstående tabell angående batteripaketets
laddningsstatus.
Paket laddar
Paket laddat
Varm/kall fördröjning
Problem med paket eller laddare
Denna laddare är designad att detektera vissa problem som kan
uppsåt. Problem indikeras genom att den röda lampan blinkar
Svenska
snabbt. Om detta sker, ta bort och sätt tillbaka batteripaketet
i laddaren. Om problemet kvarstår, försök med ett annat
batteripaket för att avgöra om laddaren fungerar korrekt. Om
det nya paketet laddas korrekt är det ursprungliga paketet
defekt och skall returneras till ett servicecenter eller lämnas på
en insamlingsplats för återvinning. Om det nya batteripaketet
påvisar samma felindikation som det ursprungliga paketet, låt
ett auktoriserat servicecenter testa laddaren och batteripaketet.
Den/de kompatibla laddar(en/na) kommer inte att ladda
ett felaktigt batteripaket. Laddaren kommer att indikera ett
felaktigt batteri genom att vägra att tända eller genom att visa
blinkmönster för problempaket eller laddare.
NOTERA: Detta kan också betyda att det är problem med
en laddare.
Om laddaren indikerar ett problem, låt testa laddaren och
batteripaketet hos ett auktoriserat servicecenter.
Varm/kall fördröjning
När laddaren upptäcker ett batteri som är för hett eller för kallt,
kommer den automatiskt att starta en varm/kall fördröjning,
avbryta laddningen tills batteriet har nått en lämplig temperatur.
Laddaren växlar sedan automatiskt till paketladdningsläge.
Denna funktion garanterar maximal batterilivslängd.
Ett kallt batteripaket kommer att laddas långsammare än ett
varmt batteripaket. Batteripaketet kommer att laddas med en
lägre hastighet genom hela laddningscykeln och kommer inte
att återgå till maximal laddningshastighet även om batteriet blir
varmt.
Elektroniskt skyddssystem
XR Li-jon verktyg är konstruerade med ett elektroniskt
skyddssystem som kommer att skydda batteriet mot
överladdning, överhettning eller kraftig urladdning.
Verktyget kommer automatiskt att stängas av om elektroniska
skyddssystemet aktiveras. Om detta sker placera litiumjon
batteriet i laddaren tills det är fulladdat.
Rengöringsinstruktioner för laddaren
VARNING: Risk för stötar. Koppla ifrån laddaren
från strömuttaget innan rengöring. Smuts och fett
kan avlägsnas från utsidan av laddaren med en trasa
eller med en mjuk, icke-metallisk borste. Använd inte
vatten eller någon rengöringsvätska. Låt aldrig någon
vätska komma in i verktyget; sänk aldrig ner någon del av
verktyget i en vätska.
Batteripaket
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för alla
Batteripaket
Vid beställning av utbytes-batteripaket, se till att inkludera
katalognummer och spänning.
Batteripaketet är inte full-laddat när det kommer ur
kartongen. Innan du använder batteripaketet och laddaren,
läs säkerhetsinstruktionerna här nedan. Följ därefter de
laddningsprocedurer som översiktligt beskrivs.
LÄS ALLA INSTRUKTIONER
•
•
•
•
•
•
•
•
Ladda inte eller använd batteriet i explosiv atmosfär,
såsom i närheten av brännbara vätskor, gaser eller
damm. Isättning och borttagning av batteriet från laddaren
kan antända dammet eller ångorna.
Tvinga aldrig in batteripaketet in i laddaren. Modifiera
inte batteripaketet på något sätt så att det passar i en
icke-kompatibel laddare då batteripaketet kan brista
och orsaka allvarliga personskador.
Aldda endast batteripaketet i DeWALT laddare.
Skvätt INTE eller sänk ned i vatten eller annan vätska.
Förvara inte eller använd verktyget och batteripaketet
på platser där temperaturen kan nå upptill
eller överstiga 40 ˚C (såsom utomhusskjul eller
metallbyggnader under sommaren).
Bränn inte batteripaketet, även om det är svårt skadat
och helt utslitet. Batteripaketet kan explodera i elden. Giftiga
ångor och ämnen skapas när batteripaket med litium-jon
bränns.
Om batteriets innehåll kommer i kontakt med huden,
tvätta omedelbart området med mild tvål och vatten.
Om batterivätskan kommer in i ögat, skölj med vatten över
det öppna ögat under 15 minuter eller tills irritationen upphör.
Om medicinsk omsorg behövs består batteri-elektrolyten av en
blandning av flytande organiska karbonater och litiumsalter.
Innehållet i öppnade battericeller kan ge upphov till
andningsirritation. Tillhandahåll frisk luft. Om symtom
kvarstår, sök medicinsk vård.
VARNING: Fara för brännskada. Batterivätskan kan vara
lättantändlig om den som utsätts för gnista eller eld.
VARNING: Försök aldrig att öppna batteripaketet av
någon anledning. Om batteripaketets hölja spricker eller
är skadat sätt inte in det i laddaren. Krossa inte, tappa
eller skada batteripaketet. Använd inte ett batteripaket
som fått en kraftig stöt, tappats, körts över eller skadats
på något annat sätt (t.ex. genomborrad av en spik, träffad
av en hammare, klivits på). Det kan resultera i elektriska
stötar eller dödsfall av elektisk ström. Skadade batteripaket
skall returneras till servicecenter för återvinning.
VARNING: Brandfara. Förvara eller bär inte
batteripaketen på så sätt att metallföremål kan
komma i kontakt med de oskyddade batteripolerna.
Exempelvis placera inte batteripaketet i förkläden, fickor,
verktygslådor, produktlådor, lådor etc. där det finns lösa
spikar, skruvar, nycklar etc.
SE UPP: När den inte används skall den läggas
på sidan på en stabil plats så att ingen riskerar
att någon snubblar på den. Vissa verktyg med stora
batteripaket kan stå upprätt på batteripaketet men lätt
kan vältas.
Transport
VARNING: Brandfara. Transport av batterier kan leda till
eldsvåda om batteripolerna oavsiktligt kommer i kontakt
med ledande material. Se vid transport av batterier till att
batteripolerna är skyddade och väl isolerade från material
115
Svenska
som eventuellt kan komma i kontakt med dem och orsaka
kortslutning.
DeWALT batterierna uppfyller alla tillämpliga regler för transport
av farligt gods som stipuleras av industrin och rättsliga normer,
vilket omfattar FN:s rekommendationer för transport av farligt
gods; International Air Transport Associations (IATA) regelverk
vid transport av farligt gods, de internationella föreskrifterna om
transport av farligt gods till sjöss (IMDG), samt den europeiska
överenskommelsen om internationell transport av farligt gods
på väg (ADR). Litiumjon -celler och -batterier har klassificerats
enligt testresultaten och de fastställda kriterierna i delavsnitt
38,3 i FN:s testhandbok för transport av farligt gods.
I de flesta fall kommer transport av ett DeWALT batteripaket att
undantas från att klassificeras som ett fullt reglerat klass 9 farligt
material. Generellt kommer endast transporter som innehåller
ett litium-jonbatteri med en nominell energimärkning större
än 100 Watt (Wh) krävas att de transporteras som fullt reglerat
klass 9. Alla litium-jonbatterier har wattimmarna markerat på
förpackningen. Vidare, på grund av bestämmelsens komplexitet
rekommenderar inte DeWALT flygtransport av endast litiumjonbatteripaket oavsett märkning av wattimmar. Leverans
av verktyg med batterier (kombisatser) kan accepteras för
flygtransporter om märkningen av wattimmarna inte är större
än 100 Wh.
Oberoende av om försändelsen klassificeras som undantagen
eller helt reglerad, är det avsändaren som har ansvaret för att
de aktuella bestämmelserna gällande förpackning, etikettering/
märkning och dokumentation uppfylls.
Informationen som ges i detta avsnitt av handboken är given
enligt bästa vetande och har ansetts vara korrekt vid tidpunkten
som dokumentet skrevs. Trots det ges ingen uttrycklig eller
underförstådd garanti. Det är på köparens eget ansvar att de
åtgärder som vidtas uppfyller gällande bestämmelser.
Förvaringsrekommendationer
1. Den bästa förvaringsplatsen är en som är sval och torr,
långt bort från direkt solljus och för mycket värme eller
kyla. För optimal batterifunktionalitet och livslängd, förvara
batteripaket vid rumstemperatur när de inte används.
2. För långvarig förvaring rekommenderas att förvara ett
fulladdata batteripaket på en kall och torr plats utan laddare
för optimalt resultat.
NOTERA: Batteripaket bör inte förvaras helt urladdade.
Batteripaketet behöver laddas innan det används igen.
Etiketter på laddare och batteripaket
Förutom bilddiagrammen som används i denna manual
kan etiketterna på laddaren och batteripaketet visa följande
bilddiagram:
Läs instruktionshandbok före användning.
Se Tekniska data angående laddningstid.
116
Stick inte in ledande föremål.
Ladda inte skadade batteripaket.
Utsätt inte för vatten.
Se till att undermåliga sladdar omedelbart byts ut.
Ladda endast mellan 4 ˚C och 40 ˚C.
Endast för användning inomhus.
K assera batteripaketet med vederbörlig hänsyn till
miljön.
Ladda endast DeWALT batteripaket med avsedda
DeWALT laddare. Laddning av batteripaket med
andra än de avsedda DeWALT batterierna med en
DeWALT laddare kan göra att de brister eller så kan
det leda till farliga situationer.
Bränn inte batteripaketet.
Batterityp
DCM581 arbetar med ett 36 volt batteripaket.
Dessa batteripaket kan användas: DCB496, DCB497. Se Tekniska
Data för mer information.
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1Trådtrimmer
1Sidohandtag
4 Skruvar sidohandtag
1Rem
1Skydd
4 Skruvar skydd
1Buskklipparklinga
1 Mutter buskklippare
1 Klämbricka buskklipparbricka
1 Klämbricka buskklipparbricka
5Låspinnar
1Skiftnyckel
1 Stång, lås
1Bladskydd
1Instruktionshandbok
• Kontrollera med avseende på skada på verktyget, på delar eller
tillbehör som kan tänkas ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna handbok
före användning.
Svenska
Märkningar på verktyg
Beskrivning (Bild A)
Följande bildikoner visas på verktyget:
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget eller någon del av
det. Skada eller personskada skulle kunna uppstå.
1 Variabel hastighetskontroll
2 Låsspak
3 Låsknapp
4 Handtag
5 Hastighetsväljare
6 Hjälphandtag
7 Motorhölje
8 Trimmerstång
9 Remmontering
10 Rem
11 Skydd
12 Spolhölje
13 Batterihölje
14 Batteripaket
15 Batterilåsknapp
16 Buskklipparklinga
17 Skiftnyckel
18 Bladskydd
Läs instruktionshandbok före användning.
Bär öronskydd.
Bär ögonskydd.
Utsätt inte verktyget för regn eller hög
luftfuktighet och lämna det inte utomhus när
det regnar.
Stäng av verktyget. Avlägsna batteriet från
verktyget innan underhåll utförs.
Bär huvudskydd.
Använd halksäkra skor.
Använd halksäkra handskar.
Håll människor och djur på minst sex meters
avstånd från arbetsområdet.
Använd inte runda metallblad.
Akta dig för utslungade föremål.
Akta dig för kast.
Håll åskådare på avstånd.
Direktiv 2000/14/EC, garanterad ljudeffekt.
Datumkodplacering (Bild U)
Datumkoden 45 , vilken också inkluderar tillverkningsår, finns
tryckt i kåpan.
Exempel:
2016 XX XX
Tillverkningsår
Avsedd Användning
Din trådtrimmer/buskklippare har designats för
professionella trimningsarbeten.
Använd INTE under våta förhållanden eller i närheten av
lättantändliga vätskor eller gaser.
Låt INTE barn komma i kontakt med verktyget. Överinseende
krävs när oerfarna handhavare använder detta verktyg.
• Denna produkt är inte avsedd att användas av personer
(inklusive barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental
förmåga eller med begränsad erfarenhet eller kunskap
såvida inte de är under uppsikt av en person som är ansvarig
för deras säkerhet. Barn skall aldrig lämnas ensamma med
denna produkt.
MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör. En
oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
VARNING: Använd enbart DeWALT batteripaket
och laddare.
Montering och borttagning av
batteriet från verktyget (Bild. C–E)
NOTERA: För bästa resultat se till att batteripaketet 14 är fulladdat.
Installation av batteriet i verktyget
1. Rikta in batteripaketet 14 mot skenorna inuti verktygets
handtag (Bild C).
117
Svenska
2. Glid den in i verktyget tills batteripaketet sitter fast, se till att
du hör att den snäpper på plats.
Borttagning av batteriet
från verktygshandtaget.
1. Tryck på låsknappen 15 och dra med en fast rörelse
batteripaketet bort från verktygshandtaget (Bild D).
2. Sätt i batteriet i laddaren såsom beskrivs i laddningsavsnittet
i denna manual.
Bränslemätare batteripaket (Bild. E)
Vissa DeWALT batteripaket inkluderar en bränslemätare vilket
består av tre gröna LED-lampor som indikerar laddningsnivån
som finns kvar i batteripaketet.
För att aktivera bränslemätaren, tryck in och håll kvar
bränslemätarknappen 19 . En kombination av de tre
LED-lamporna kommer att lysa för att ange kvarvarande
laddningsnivå. När laddningen i batteriet är under den
användbara gränsen kommer inte bränslemätaren att lysa och
batteriet behöver laddas.
NOTERA: Bränslemätaren är endast en indikering på laddning
som finns kvar i batteripaketet. Den indikerar inte verktygets
funktionalitet och kan variera baserat på produktkomponenter,
temperatur och slutanvändarens användning.
Montering
Borttagning av spolhöljet (Bild A, F, G)
1. Sätt in en skruvmejsel genom hålet 21 i trådtrimmerns
drivbricka (liten) 20 och i hålet 22 i motorhöljet 7 såsom
visas i bild F.
2. Vrid spolhöljet 12 medurs såsom visas i bild G.
3. Ta bort spolhöljet och drivbrickan från trimmern.
Fästa skydd (Bild A, H, I)
VARNING: Använd aldrig apparaten utan att skyddet
sitter fast på plats. Skada eller personskada kan uppstå.
1. Ta bort spolhöljet 12 såsom beskrivs i sektionen
Borttagning av spolhöljet.
2. För att fästa skyddet skjut fliken 23 på skyddet under
klacken 24 på motorhöljet 7 , sänk sedan bakre delen av
skyddet på plats såsom visas i bild H.
3. Ersätt och dra åt de 4 säkerhetsskruvarna 25 med nyckeln
17 som visas i figur I.
4. Sätt tillbaka spolhöljet såsom beskrivs i sektionen Fästa
spolhöljet nedan.
Fästa spolhöljet (Bild A, I, J)
1. Skjut trådtrimmerns drivbricka (liten) 20 ned över bulten
26 som sticker ut från trimmern så att dess hål 21 är i linje
med hålet 22 i motorhöljet 7 .
2. Vrid brickan och motorhöljet tills deras hål är i linje med
spåret 27 i skyddet 11 .
3. Sätt in en skruvmejsel genom de tre hålen, trä på spolhöljet
moturs och sätt fast på bulten.
Fästa klingan (Bild A, K)
VARNING: Risk för personskador. Röjsågen har skarpa
kanter. Bär handskar när du hanterar bladen.
118
1. Ta bort spolhöljet 12 och trådtrimmerns drivbricka (liten)
20 såsom beskrivs i sektionen Borttagning av spolhöljet.
2. Skjut buskklipparens drivbricka (stor) 28 ned över bulten
26 som sticker ut från trimmern så att dess hål 29 är i linje
med hålet 22 i motorhöljet 7 .
3. Skjut buskklipparklingan 16 ovanpå drivbrickan så att
den inre, icke-klippande kanten 30 är i linje med hålet på
drivbrickan. Detta kommer att göra det lättare och säkrare
att ta bort klingan senare.
4. Skjut buskklipparens klämbricka 31 ovanpå klingan så att
den bredare sidan är plan mot klingan.
5. Skruva röjsågens mutter 32 på skruven med nyckel 17 . Se
till att muttern är ordentligt åtdragen.
6. Skjut låspinnen 33 helt genom hålet i bulten.
Montera sidohandtaget (Bild A, L)
1. Placera sidohandtaget 6 på ovansidan av trimmerstången
8 ovanför etiketten som är placerad i mitten av stången.
2. Skjut konsolen 34 på sidohandtaget in i nederdelen av
handtaget.
3. Trä handtagsbultarna 35 genom konsolen och in
i handtaget.
4. Dra åt handtagsbultarna med nyckeln 17 . Se till att
handtaget sitter fast ordentligt.
Om justeringar behövs, lossa handtagsbultarna och skjut
sidohandtaget upp eller ned på trimmerstången. Dra sedan åt
bultarna igen.
Byta skydd (Bild I, M)
1. Ta bort spolhöljet 12 såsom beskrivs i sektionen
Borttagning av spolhöljet.
2. Ta bort skyddets fyra skruvar 25 såsom visas i bild I.
3. Lyft bort skyddet i den vinkel som visas i bild M.
4. Installera det nya skyddet såsom beskrivs i sektionen
Fästa skydd.
Fästa rem (Bild A)
Haka fast remmen 10 på remfästet 9 och placera remmen
på ena axeln för extra stöd när du använder trimmern eller
röjsågen.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Iaktta alltid säkerhetsinstruktionerna och
tillämpbara bestämmelser.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör. En
oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
Korrekt Handplacering (Bild A, O)
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
använd ALLTID korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
HÅLL ALLTID verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
Korrekt handposition kräver ena handen på handtaget 4 och
den andra handen på sidohandtaget 6 .
Slå på (Bild A)
För att slå på apparaten, skjut låsknappen 3 framåt, tryck in låsspaken 2 och tryck sedan in den
variabla hastighetskontrollen 1 .
För att stänga av, släpp den variabla hastighetskontrollen,
låsspaken och knappen.
Hastighetsreglage (Bild A)
Denna trådtrimmer gör det möjligt för dig att välja om du vill
arbeta med en mer effektiv hastighet för att förlänga arbetstiden
för stora jobb, eller om du vill öka hastigheten på trimmern för
en mer högpresterande klippning.
Tryck hastighetsreglaget 5 framåt mot hjälphandtaget 6 till
”LO”-positionen för att förlänga arbetstiden. Detta läge är bäst
för större projekt som det tar längre tid att slutföra.
Dra hastighetsreglaget bakåt mot batterihöljet 13 till ”HI”positionen för att accelerera trimmern. Detta läge är bäst när
man vill klippa tyngre växtlighet samt för arbeten som kräver ett
högre varvtal.
NOTERA: I ”HI”-läge kommer arbetstiden att minskas jämfört
med när trimmern är i ”LO”-läge.
Trimning/buskklippning (Bild A, N, O)
Med trimmern påslagen vinklar och svänger du trimmern från
sida till sida enligt bild N.
Se till att du har ett minsta avstånd på 610 mm mellan skyddet
och dina fötter såsom visas i bild O.
VARNING: Håll den roterande tråden parallellt mot
marken (inte lutad mer är 30 grader). Denna trimmer är
ingen kantklippare. LUTA INTE trimmern så att tråden eller
buskklipparklingan 16 snurrar nära en rät vinkel mot
marken. Flygande skräp kan orsaka allvarliga skador.
Stötmatning trimmertrådmatning
VARNING: För att undvika personskador skall aldrig
enheten stötas när buskklipparmontaget är fäst
vid motorhöljet.
Din trimmer använder en nylonlina med 2,032 mm i diameter.
Skärlinan kommer att slitas ut snabbare och behövs matas fram
oftare om man skär längs med trottoarer och andra sträva ytor,
eller om man skär tyngre ogräs.
I och med att du använder trimmern kommer tråden att bli
kortare på grund av slitage. Genom att varsamt stöta trimmern
mot marken medan du kör den på normal hastighet kommer
linan att matas ut.
NOTERA: Att låta nylonlinan gå utanför den 330 mm breda
skärsträngen kommer att påverka prestanda, arbetstid och
trimmerns livslängd negativt på grund av risken att skada
motorn. Att göra detta kan ogiltigförklara garantin.
Svenska
Användbara tips för klippning
• Använd toppen på tråden för att klippa – tvinga inte ned
trådhuvudet i oklippt gräs.
• Ståltrådsstängsel och staket orsakar extra mycket slitage,
till och med att tråden går av. Sten- och tegelmurar,
trottoarkanter och trä kan också slita ned tråden snabbt.
• Låt inte spollocket släpa i marken eller andra ytor.
• Skär från toppen och ned i hög växtlighet och klipp inte på
höjder över 304,8 mm.
• Luta trimmern mot det område som ska klippas – detta är
det bästa området för klippning.
• Trimmern klipper när man svänger enheten från vänster till
höger. Detta förhindrar att skräp flyger upp på användaren.
• Undvik träd och buskage. Bark, trälister, fasader och
staketstolpar skadas lätt av tråden.
Utbyte av tillbehör
VARNING: Stäng av verktyget och ta bort batteriet
innan du gör några justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör för att minska risken för
allvarlig personskada.
VARNING: Det kan vara farligt att använda tillbehör som
DeWALT inte har rekommenderat för denna apparat.
VARNING: Använd inte några blad eller tillbehör som
inte har rekommenderats av DeWALT på denna trimmer.
Detta kan leda till allvarlig personskada eller skada
på produkten.
Använd DeWALT ersättningstråd modellnr. DT20650 (2 mm),
DT20651 (2 mm), DT20652 (2,5 mm).
• För optimal prestanda, använd Dewalt DT20650/51. DeWALT
DT20652 kan också användas, men kan försämra trimmerns
körtid. Användning av någon annan produktlinje med
trimmern kan försämra prestanda och/eller orsaka skador
på trimmern.
Använd DeWALT ersättningsklingor modellnr. DT20653 255 mm
(Tri-Blade buskkniv), DT20655 (230 mm 4T gräsklipparklinga).
Byte av skärlina (Bild P–S)
FÖRSIKTIG: Klipp av skärlinan så att den bara når fram till
bladet för att undvika skada om den sticker fram utanför
trimningsbladet.
1. Avlägsna batteriet.
2. Vrid spolen 36 medurs för att låsa upp enligt anvisning
i Bild P. Den vita knoppen 37 inne i spolen kommer
att rotera bort från spolfönstret 38 för att visa att den
är upplåst.
3. Dra spolen rakt ut för att avlägsna den.
4. Avlägsna möjlig smuts och gräs från spolen och höljet.
5. Linda först den nya linan i spolens kanal närmast
fästesspåren 39 så som visas i Bild Q.
6. Placera ändan på skärlinan 40 i fästhålet 41 .
7. Linda skärlinan på spolen i samma riktning som pilen som
finns på spolens undersida.
119
Svenska
8. Klipp av den upplindade skärlinan vid ungefär 106 mm när
den når början på fästesspåren.
9. Tryck in linan i fästesspåren på den ena sidan av spolen
för att hålla fast den första linan medan du lindar upp
den andra.
10. Upprepa ovanstående procedur för den andra skärlinan på
den lägre delen av spolen.
FÖRSIKTIG: Använd enbart den rätta sortens skärlina
innan du börjar trimma. Försäkra dig om att skärlinan
finns i båda sektionerna av spolen så som visas i Bild R.
11. När väl båda linorna är lindade runt spolen 36 , placera din
tumme och ett finger på fästesspåren för att ytterligare säkra
tråden och mata in änden på båda linorna genom de två
hålen 43 på vardera sida av huvudet i spolhöljet 12 enligt
anvisning i Bild S.
12. Se till att de vita knopparna 37 inuti spolhöljet är i jämnhöjd
med urgröpningarna 42 på spolen. Placera fästesspåren
39 jämns med de två hålen 43 så gott det går.
13. Tryck in spolen i spolhöljet och vrid moturs för att låsa fast
spolen på plats. Försäkra dig om att den vita knoppen 37 syns i spolfönstret 38 . Se till att linan inte lindas upp och
snör sig runt skaftet under spolen.
14. Dra i båda ändorna på skärlinjen för att lossa på dem från
fästesspåren. Klipp av linan så att den enbart når fram till
skärbladet om den sticker ut utanför bladet på skyddet.
UNDERHÅLL
Ditt elverktyg från DeWALT har konstruerats för att arbeta
över en lång tidsperiod med minimalt underhåll. Kontinuerlig
tillfredsställande drift beror på ordentlig verktygsvård och
regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör. En
oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
1. Se till att luftintagshålen 44 , som visas i Bild T, är rena för att
förhindra överhettning.
2. Din trimmerlina kan så småningom att torka ut. Förvara
extralinor i en förslutbar plastpåse tillsammans med en
matsked vatten för att bibehålla dem i toppskick.
3. Plastdelar kan rengöras med hjälp av en mild tvål och en
fuktig trasa.
4. Linskäraren på kanten av skyddet kan så småningom bli slö.
Det rekommenderas att du med jämna mellanrum vässar
bladet med en fil.
Laddaren och batteripaketet är inte servicebara.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen ytterligare smörjning.
120
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm från huvudkåpan
med torr luft varje gång du ser smuts samlas i och
runt lufthålen. Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel eller andra
skarpa kemikalier för att rengöra de icke-metalliska
delarna på verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga de
material som används i dessa delar. Använd en trasa som
bara är fuktad med vatten och mild tvål. Låt aldrig någon
vätska komma in i verktyget; sänk aldrig ner någon del av
verktyget i en vätska.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör än de som erbjuds
av DeWALT inte har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör med detta verktyg vara
riskabelt. För att minska risken för personskada bör endast
tillbehör som rekommenderas av DeWALT användas med
denna produkt.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information angående
lämpliga tillbehör.
Att skydda miljön
Separat insamling. Produkter och batterier som är
märkta med denna symbol får inte kastas i den vanliga
hushållssoporna.
Produkter och batterier innehåller material som
kan återvinnas och återanvändas vilket minskar behovet av
råmaterial. Återvinn elektriska produkter och batterier enligt
lokala bestämmelser. Ytterligare information finns tillgängligt på
www.2helpU.com.
Laddningsbart Batteripaket
Det här långlivade batteripaketet måste laddas när det inte
längre producerar tillräcklig energi för arbeten som tidigare lätt
utförts. Det bör omhändertas med lämpliga miljöhänsyn vid
slutet av dess fungerande livslängd:
• Ladda ur batteripaketet fullständigt och ta sedan ut det
ur produkten.
• Litiumjonbatteripaket celler är återvinningsbara. Lämna
dem hos din återförsäljare eller på en återvinningsstation.
De insamlade batteripaketen kommer att återvinnas eller
avyttras korrekt.
Ağırlık
Türkçe
OT BIÇME MAKINESI / ÇALI KESICISI
DCM581
Tebrikler!
Bir DeWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, sürekli ürün
geliştirme ve yenilik DeWALT markasının profesyonel elektrikli
alet kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi haline
gelmesini sağlamaktadır.
Teknik Özellikleri
Batarya ve Şarj Aletleri ayrıca satılır
Voltaj
Tip
Çıkış gücü
devir/dakika
Kesme Alanı Boyutu
Ağırlık (akü hariç)
Çalı kesicisi
Tip
devir/dakika
Kesme Alanı Boyutu
VDC
W
/dakika
mm
kg
DCM581
36V
1
240
0-5100 / 0-5500
380
4,4
Uç Bıçaklı Çalı
Kesici, Çim Kesim
Bıçağı,
4T Çim
Kesim Bıçağı
/dakika 0-5100 / 0-5500
mm
255
Edilen toplam gürültü ve titreşim değerleri (üç yönün vektör toplamı):
EN50636-2-91 uyarınca ot biçme modu:
dB(A)
81
LPA(ses basıncı düzeyi)
dB(A)
95
LWA(akustik güç düzeyi)
K (akustik gücü belirsizliği)
dB(A)
1,0
Titreşim emisyon değeri ah =
Belirsizlik K =
m/s2
m/s2
2,5
1,5
Edilen toplam gürültü ve titreşim değerleri (üç yönün vektör toplamı):
EN ISO 11806-1 uyarınca çalı biçme modu:
dB(A)
81
LPA(ses basıncı düzeyi)
dB(A)
95
LWA(akustik güç düzeyi)
K (akustik gücü belirsizliği)
dB(A)
1,0
Titreşim emisyon değeri ah =
- Tutamak
- Yardımcı tutamak
Belirsizlik K =
m/s2
m/s2
m/s2
<2,5
10,9
1,5
Şarj Aletleri/Şarj
Süreleri (Dakika)
Aküler
Kat. #
VDC
Ah
Ağırlık
kg
DCB413
DCB497
DCB496
36
36
7,5
6,0
1,92
1,88
170
130
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi, EN50636’te
sağlanan standart teste uygun olarak ölçülmüştür ve aletleri
birbiriyle karşılaştırmak için kullanılabilir. Ön maruziyet
değerlendirmesi için kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon düzeyi, aletin ana
uygulamalarını yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa veya bakımı kötü
yapılırsa, titreşim emisyonu değişebilir. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin kapalı kaldığı veya
çalışmasına karşın iş görmediği zamanları da dikkate
almalıdır. Bu, toplam çalışma süresindeki maruziyet
düzeyini önemli ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden korumak için belirtilen ek
güvenlik önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların bakımını
yapın, elleri sıcak tutun, çalışma modellerini düzenleyin.
NOT: Ulusal yönetmelikler makinenin kullanımına kısıtlama
getirebilir.
AT Uygunluk Beyanatı
Makıne Dırektıfı
Ot Biçme Makinesi / Çalı Kesicisi
DCM581
DeWALT, Teknik Özellikleri bölümünde açıklanan bu ürünlerin
aşağıda belirtilen yönergelere uygun olduğunu beyan eder:
2006/42/AT, EN60335-1:2012 + A11:2014 EN50636-2-91:2014,
EN ISO 11806-1:2011.
2000/14/EC, Çim Biçme Aleti, L ≤ 50 cm, Annex VIII
DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg 310,
6802 ED Arnhem, Hollanda
Onaylı Kuruluş Kimlik No.: 0344
2000/14/EC’ye göre akustik güç düzeyi
(Madde 12, Ek III, L ≤ 50 cm):
LPA (ölçülen ses şiddeti) 81 dB(A)
kesinsizlik (K) =1,0 dB (A)
LWA (garanti edilen ses şiddeti) 96 dB(A)
Bu ürünler ayrıca 2014/30/EU ve 2011/65/EU Direktiflerine de
uygundur. Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten
DeWALT ile temas kurun veya kılavuzun arka kapağına bakın.
121
Türkçe
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik dosyanın
derlenmesinden sorumludur ve bu beyanı DeWALT
adına vermiştir.
Markus Rompel
Mühendislik Direktörü
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
10.11.2016
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, kullanım
kılavuzunu okuyun.
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet derecesini
gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde önemsiz veya orta
dereceli yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi hasara
neden olabilecek, yaralanma ile ilişkisi olmayan
durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
GÜVENLIK TALIMATLARI
•
•
•
UYARI: Ana şebekeden güç alan cihazlar kullanılırken
yangın, elektrik çarpması, kişisel yaralanma ve maddi
hasar riskini azaltmak amacıyla aşağıdakiler dahil olmak
üzere her zaman temel güvenlik önlemleri alınmalıdır.
UYARI: Makine kullanılırken güvenlik kurallarına
uyulmalıdır. Sizin ve çevrenizdekilerin güvenliği için, lütfen
makineyi çalıştırmadan önce bu talimatları okuyun. Lütfen
talimatları daha sonra kullanmak üzere saklayın.
Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzun tamamını dikkatli bir
şekilde okuyun.
Kullanım amacı bu kılavuzda anlatılmıştır. Bu kılavuzda
tavsiye edilenin dışında herhangi bir aksesuar veya parçanın
kullanımı veya bu ürünle yapılacak herhangi bir işlem
yaralanma riskini ortaya çıkarabilir.
Bu kılavuzu daha sonra referans olarak kullanmak
üzere saklayın.
ÖNEMLİ
KULLANMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUN
122
İLERİDE BAKMAK ÜZERE MUHAFAZA EDİN
GÜVENLI ÇALIŞMA UYGULAMALARI
Eğitim
a ) Talimatları dikkatlice okuyun. Kontroller ve makinenin
doğru kullanımı hakkında bilgi alın.
b ) Çocukların veya bu talimatları bilmeyen kişilerin
makineyi kullanmasına asla izin vermeyin. Yerel
düzenlemeler operatörün yaşını kısıtlayabilir.
c ) Operatörün veya kullanıcının, diğer kişilerin veya
mülklerinin maruz kaldığı kazalardan ya da tehlikelerden
sorumlu olduğunu unutmayın.
Hazırlık
a ) Kullanmadan önce, her zaman makinede hasarlı, eksik
veya yanlış yere takılmış muhafaza ya da koruyucu olup
olmadığını kontrol edin.
b ) Makineyi insanların, özellikle de çocukların veya evcil
hayvanların yakınında çalıştırmayın.
Çalışma
a ) Makineyi çalıştırırken her zaman göz koruması ve sağlam
ayakkabılar giyin.
b ) Makineyi, özellikle yıldırım riski olan kötü hava
koşullarında kullanmaktan kaçının.
c ) Makineyi yalnızca gün ışığında veya yeterli yapay ışık
altında kullanın.
d ) Makineyi asla hasarlı muhafazalar veya koruyucularla
ya da muhafazalar veya koruyucular takılı olmadan
çalıştırmayın.
e ) Motoru elleriniz ve ayaklarınız kesme parçalarından
uzaktayken açın.
f ) Makineyi şu durumlarda her zaman güç
kaynağından çekin (ör. fişi elektrik hattından çıkarın,
devre dışı bırakma cihazını veya çıkarılabilir pili çıkarın)
• makinenin başında kimse olmadığında;
• bir tıkanıklığı temizlemeden önce;
• makineyi kontrol etmeden, temizlemeden veya
makinenin üzerinde çalışmadan önce;
• yabancı bir nesneye çarptıktan sonra;
• makine anormal bir şekilde titremeye başladığında.
g ) Ayaklarınızın ve ellerinizin kesme parçaları nedeniyle
yaralanmaması için dikkatli olun.
h ) Her zaman havalandırma açıklıklarında kalıntı
kalmadığından emin olun.
i ) Çalı kesiciyi kullanırken sert bir cisimle (ağaç
gövdesi, dal veya kaya) temas ederse geri tepme
riski vardır. Ünite, çalı kesici bıçağının dönüş yönünün
tersi yönde geri tepecektir.
j ) Dallar ve kayalar gibi geri tepmeye neden olabilecek
nesneleri ortadan kaldırın.
k ) Gevşek bağlantı elemanları ve örneğin kesim
ataşmanındaki çatlaklar gibi hasar görmüş parçalar olup
olmadığını kontrol edin.
Türkçe
Bakım ve depolama
a ) Makineyi bakım veya temizlik işi gerçekleştirmeden
önce güç kaynağından çekin (ör. fişi elektrik hattından
çıkarın, devre dışı bırakma cihazını veya çıkarılabilir
pili çıkarın).
b ) Yalnızca üreticinin önerdiği yedek parçaları ve
aksesuarları kullanın.
c ) Makineyi düzenli olarak denetime ve bakıma alın.
Makineyi yetkili bir tamirciye onartın.
d ) Makineyi kullanmadığınız zaman çocuklardan uzak bir
yerde tutun.
e ) Nakliye ve saklama sırasında metal bıçaklar için bıçak
kapağı kullanın.
f ) Depolamadan önce, metal bıçaklı ek parçaları kesmek için
muhafazaları da içeren temizlik yapın.
OT BIÇME MAKINESI / ÇALI KESICISI IÇIN
İLAVE GÜVENLIK TALIMATLARI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
UYARI: Motor kapatıldıktan sonra, kesme parçaları
dönmeye devam eder.
Bacaklarınızı korumak için uzun pantolon giyin.
Cihazı kullanmadan önce, otları keseceğiniz alanda herhangi
bir çubuk, taş, tel ya da başka bir engel olmadığından
emin olun.
Cihazı yalnızca dik konumda ve kesme ipi zemine yakın
olacak şekilde kullanın. Cihazı başka bir konumda
kesinlikle çalıştırmayın.
Cihazı kullanırken yavaşça hareket edin. Yeni kesilen otların
nemli ve kaygan olduğunu unutmayın.
Dik eğimli zeminlerde çalışmayın. Eğimli zeminde yukarıaşağı hareket ederek değil, eğimin cephesinde çapraz hareket
ederek çalışın.
Cihaz çalışır durumdayken, çakıl taşlı patika ve yollardan
kesinlikle geçmeyin.
Cihaz çalışır durumdayken kesinlikle kesme ipine dokunmayın.
Kesme ipi tamamen hareketsiz hale gelinceye kadar cihazı
yere koymayın.
Yalnızca uygun tipte kesme ipini kullanın. Kesinlikle metal
kesme ipi ya da olta ipi kullanmayın.
Ellerinizi ve ayaklarınızı özellikle motoru çalıştırma sırasında
daima kesim hattı ve bıçaklardan uzakta tutun.
Cihazı kullanmadan önce ve herhangi bir darbeden sonra,
herhangi bir aşınma ya da hasar olup olmadığını kontrol edin
ve gerekirse cihazı onarın.
Tel ipi kesmek üzere kullandığınız cihazlardan
kaynaklanabilecek yaralanmalara karşı dikkatli olun.
Yeni kesme ipini uzattıktan sonra her zaman makineyi
çalıştırmadan önce normal çalışma konumuna getirin.
Cihaz çocukların yakınında kullanılırken yakından
gözetim gerekir.
Bu cihaz yanlarında bir gözetmen olmadan çocukların ve
engellilerin kullanımına uygun değildir.
Bu cihaz oyuncak olarak kullanılamaz.
•
•
•
•
•
•
•
Yalnızca kuru bir konumda kullanın. Cihazın ıslanmasına
izin vermeyin.
Cihazı suya batırmayın.
Gövde kasasını açmayın. İçinde kullanıcı tarafından bakımı
yapılabilecek parçalar yoktur
Cihazı, yanıcı sıvılar, gazlar ve tozların bulunduğu yerler gibi
yanıcı ortamlarda çalıştırmayın.
Cihaz bir araçta depolandığında veya taşındığında, hızdaki
veya yöndeki ani değişiklikler sonucu hareket etmesini
önlemek için bir kılıfa yerleştirilmeli veya sabitlenmelidir.
Cihaz, kullanılmadığında kuru, iyi havalandırılan ve
çocuklardan uzakta bir konumda depolanmalıdır.
Çocukların depolanan cihazlara erişimi olmamalıdır.
Çevredekilerin Güvenliği
•
•
Cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişi gözetiminde cihazın
kullanımı hakkında bilgi verilmeksizin, sınırlı fiziksel (çocuklar
dahil), duyusal veya zihinsel kapasiteli veya deneyimsiz ve
bilgisiz kişiler tarafından kullanılmamalıdır.
Cihazla oynamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetim
altında tutulmalıdır.
Diğer riskler.
Eğimli yerlerde iyi şekilde basmak için parmaklarınızın ucunda
uzanmaya çalışmayın. Daima dengenizi koruyun. Koşmayın ve
daima yürüyün.
Alet kullanılırken, verilen güvenlik uyarılarına dahil
olmayabilecek başka riskler ortaya çıkabilir. Bu riskler; hatalı
kullanım, uzun süreli kullanım, vb. durumlardan kaynaklanabilir.
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve güvenlik
cihazlarının kullanılmasına rağmen, bazı risklerden kaçınmak
mümkün değildir. Bunlar şunlardır:
• Dönen/hareketli parçalara dokunmaktan kaynaklanan
yaralanmalar.
• Parçalar, bıçaklar veya aksesuarların değiştirilmesinden
kaynaklanan yaralanmalar.
• Aletin uzun süre kullanılmasından kaynaklanan yaralanmalar.
Bir aleti uzun süre kullanacaksanız, düzenli olarak mola verin.
• İşitme kaybı.
• Aracınızı kullanırken oluşan tozu solumaktan kaynaklanan
sağlık tehlikeleri (örnek: ahşapla, özellikle de meşe ağacı, kayın
ağacı ve MDF ile çalışırken.)
Elektrik Güvenliği
Elektrik motoru, sadece tek bir gerilim ile çalışacak şekilde
ayarlanmıştır. Her zaman akü voltajının aletin üretim etiketinde
belirlenmiş değerlere uyup uymadığını kontrol edin. Aynı
zamanda şarj cıhazınızın voltajının ana şebeke voltajınızla aynı
olduğundan emin olun.
DeWALT şarj cihazınız EN60335 standardına uygun
olarak çift yalıtımlıdır; bu nedenle, topraklama
kablosuna gerek yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DeWALT yetkili servisinden temin
edilebilen özel olarak hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
123
Türkçe
Uzatma Kablolarının Kullanımı
Kesinlikle gerekli olmadıkça bir uzatma kablosu
kullanılmamalıdır. Daima şarj cihazınızın elektrik girişine uygun
(Teknik Özellikleri bölümüne bakın), onaylı bir uzatma kablosu
kullanın. Minimum iletken boyutu 1 mm2'dir; maksimum
uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, kabloyu daima sonuna kadar açın.
•
•
BU TALİMATLARI SAKLAYIN
Şarj Cihazları
•
DeWALT şarj cihazlarının ayara ihtiyacı yoktur ve olabildiğince
kolay çalıştırılmak üzere tasarlanmışlardır.
•
Tüm Akü Şarj Cihazları İçin Önemli
Güvenlik Talimatları
•
BU TALİMATLARI SAKLAYIN: Bu kılavuz uyumlu şarj cihazları
hakkında önemli güvenlik ve çalıştırma talimatları içerir (Teknik
Özellikleri bölümüne bakın).
• Şarj cihazını kullanmadan önce şarj cihazının, akünün ve
üründe kullanılan akünün üzerindeki talimatları ve uyarıcı
işaretleri okuyun.
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi. Şarj cihazının içine
sıvı kaçmasına izin vermeyin. Elektrik çarpmasına
neden olabilir.
UYARI: Alet, 30mA akımı aşmayan akım kesici cihazla
beraber kullanılmaya tavsiye edilir.
DIKKAT: Yanma tehlikesi. Yaralanma riskini azaltmak
için, yalnızca DeWALT şarj edilebilir akülerini şarj edin.
Diğer akü tipleri patlayarak yaralanmanıza veya hasar
meydana gelmesine yol açabilir.
DİKKAT: Çocuklar, cihazla oynamalarını önlemek
amacıyla kontrol altında tutulmalıdır.
İKAZ: Belirli koşullar altında, şarj cihazı güç kaynağına
takılıyken, şarj içindeki açık şarj kontakları yabancı
maddeler tarafından kısa devre yapılabilir. Bunlarla
sınırlı olmamak kaydıyla iletken nitelikteki çelik yünü,
alüminyum folyo veya metal parçacık birikimi gibi yabancı
maddeler şarj cihazının yuvalarından uzak tutulmalıdır.
Yuvada akü yokken şarj cihazını daima güç kaynağından
çıkarın. Şarj cihazının fişini temizlemeden önce çıkarın.
• Aküyü bu kılavuzdaki şarj cihazlarından başka
cihazlarla şarj etmeye ÇALIŞMAYIN. Şarj cihazı ve akü
özellikle birlikte çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
• Bu şarj cihazları DeWALT şarj edilebilir akülerini şarj
etmekten başka kullanımlar için tasarlanmamıştır.
Başka kullanımlar yangın veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
• Şarj cihazını yağmura veya kara maruz bırakmayın.
• Şarj cihazını fişten çıkarırken kablodan değil fişten
tutarak çekin. Bu, elektrik fişine ve kablosuna hasar verilmesi
riskini azaltır.
• Kablonun üzerine basılmayacak, ortalıkta
gezinmeyecek veya başka şekilde hasara ve gerginliğe
maruz kalmayacak şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
124
•
•
•
•
Kesinlikle gerekli olmadıkça uzatma kablosu
kullanmayın. Yanlış uzatma kablosu kullanımı yangın veya
elektrik çarpmasına neden olabilir.
Şarj cihazının üzerine herhangi bir eşya koymayın
veya şarj cihazını havalandırma deliklerini kapatıp
aşırı iç sıcaklığa neden olabilecek yumuşak bir yüzeye
yerleştirmeyin. Şarj cihazını herhangi bir ısı kaynağından
uzaktaki bir yere koyun. Şarj cihazı muhafazanın üstündeki ve
altındaki delikler aracılığıyla havalandırılır.
Şarj cihazını hasarlı kordon veya fişle çalıştırmayın—
bunları derhal değiştirin.
Şarj cihazını sert bir darbe aldıysa, düştüyse veya
herhangi bir şekilde hasar gördüyse çalıştırmayın. Yetkili
bir servis merkezine götürün.
Şarj cihazını sökmeyin; servis veya onarım gerektiğinde
yetkili bir servis merkezine götürün. Yanlış yeniden takma
elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
Elektrik kablosu hasarlı ise, bir tehlike oluşmasını önlemek için
üretici ya da yetkili Servis Merkezi tarafından değiştirilmelidir.
Herhangi bir temizlik işlemi yapmadan önce şarj
cihazının fişini prizden çekin. Bu, elektrik çarpması
riskini azaltır. Aküyü çıkarmak bu riski azaltmaz.
ASLA 2 şarj cihazını bir arada bağlamaya çalışmayın.
Şarj cihazı standart 230 V ev elektrik gücüyle çalışmak
üzere tasarlanmıştır. Başka herhangi bir voltaj
ile kullanmayı denemeyin. Bu araba şarj cihazı için
geçerli değildir.
Bir Bataryanın Şarj Edilmesi (Şek. [Fig.] B)
1. Bataryayı takmadan önce şarj cihazını uygun prize takın.
2. Bataryayı 14 şarj cihazına takın, bataryanın şarj cihazına
tamamen oturduğundan emin olun. Devamlı yanıp sönen
kırmızı (şarj) ışık, şarj işleminin başladığını gösterir.
3. Şarjın tamamlandığı, kırmızı ışığın sürekli yanmasıyla belirtilir.
Batarya tam olarak şarj edildikten sonra hemen kullanılabilir
veya şarj cihazından bırakılabilir. Bataryayı şarj cihazından
çıkarmak için, bataryanın üzerindeki batarya bırakma
düğmesine 15 basın.
NOT: Lityum iyon bataryalardan maksimum performans almak
ve bataryaların kullanım ömrünü uzatmak için, ilk kullanım
öncesinde tam olarak şarj edin.
Şarj Cihazının Çalışması
Bataryanın şarj durumu için aşağıdaki göstergelere bakın.
Batarya Şarj Oluyor
Batarya Şarj Oldu
Sıcak/Soğuk Paket Gecikmesi
Paket veya şarj cihazında sorun
Bu şarj cihazı oluşabilecek belirli sorunları tespit etmek için
tasarlanmıştır. Sorunlar, hızlı bir şekilde yanıp sönen kırmızı
ışıkla belirtilir. Eğer bu durum meydana gelirse bataryayı şarj
cihazından çıkartıp tekrar takın. Sorun devam ederse şarj
cihazının doğru şekilde çalışıp çalışmadığını belirlemek için
Türkçe
farklı bir batarya deneyin. Yeni batarya doğru şekilde şarj
oluyorsa orijinal batarya arızalıdır ve geri dönüşüm için bir servis
merkezine veya diğer bir toplama yerine geri gönderilmelidir.
Yeni batarya da orijinal bataryada olduğu gibi aynı sorunu
belirtiyorsa şarj cihazı ve bataryayı test için bir yetkili servis
merkezine götürün.
Uyumlu şarj cihazı arızalı bir aküyü şarj etmeyecektir. Şarj
cihazı, ışığı geri çevirerek veya paket ya da şarj sorunu yanıp
sönme şablonunu görüntüleyerek akünün arızalı olduğunu
gösterecektir.
NOT: Bu aynı zamanda şarj cihazının arızalı olduğu anlamına
da gelebilir.
Şarj cihazı bir sorun gösteriyorsa, şarj cihazını ve akü takımını test
edilmek üzere yetkili bir servis merkezine gönderin.
Sıcak/Soğuk Paket Gecikmesi
Şarj aleti çok sıcak veya çok soğuk bir batarya tespit ettiğinde,
otomatik olarak Sıcak/Soğuk Gecikmesini başlatarak batarya
uygun sıcaklığa gelene kadar şarjı durdurur. Şarj aleti sonrasında
otomatik olarak şarj moduna geçer. Bu özellik maksimum
batarya ömrünü garanti eder.
Soğuk bir batarya sıcak bir bataryaya göre daha yavaş bir hızla
şarj olacaktır. Akü takımı tüm şarj döngüsü boyunca daha yavaş
bir hızda şarj olacaktır ve akü ısındığında bile maksimum şarj
oranına geri dönmeyecektir.
Elektronik Koruma Sistemi
XR Li-Ion cihazları aşırı yük, aşırı ısınma veya tamamen
boşalmadan koruyacak bir Elektronik Koruma Sistemi ile birlikte
tasarlanmıştır.
Elektronik Koruma Sistemi devreye girerse alet otomatik olarak
kapatılacaktır. Bu durum gerçekleşirse lityum iyon aküyü
tamamen şarj olana dek bir şarj cihazının üzerine koyun.
Şarj Cihazı Temizlik Talimatları
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi. Temizlik
öncesinde AC çıkışı bağlantısını kesin. Şarj cihazının
dış yüzeyindeki kir ve yağ bir bez parçası yada metal
olmayan bir fırça kullanılarak çıkarılabilir. Su veya temizlik
solüsyonları kullanmayın. Aletin içine herhangi bir sıvının
girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir parçasını bir
sıvı içine daldırmayın.
Akü
Tüm Aküler İçin Önemli Güvenlik
Talimatları
Yedek aküleri sipariş ederken, katalog numarasını ve voltajı
eklediğinizden emin olun.
Akü, kutudan şarjı dolu olarak çıkmaz. Aküyü ve şarj cihazını
kullanmadan önce, aşağıdaki güvenlik talimatlarını dikkatlice
okuyun. Daha sonra belirtilen şarj işlemlerini uygulayın.
TÜM TALİMATLARI OKUYUN
•
Aküyü yanıcı sıvılar, gazlar ve tozların bulunduğu yerler
gibi yanıcı ortamlarda şarj etmeyin veya kullanmayın.
Aküyü şarj cihazına takmak veya cihazdan çıkarmak toz veya
dumanları tutuşturabilir.
•
•
•
•
•
•
•
Aküyü şarj cihazının içine doğru zorlamayın.
Akü kırılarak ciddi kişisel yaralanmaya neden
olabileceğinden akünün üzerinde hiçbir şekilde
uyumsuz bir şarj cihazına uydurmak için değişiklik
yapmayın.
Aküleri yalnızca DeWALT şarj cihazlarında şarj edin.
Su veya diğer sıvıları sıçratmayın veya bunlara
DALDIRMAYIN.
Aleti ve aküyü sıcaklığın 40 °C’ye (104° F) ulaştığı veya
bu sıcaklığı aştığı yerlerde (yazın dış barakalar veya
metal binalar gibi) depolamayın veya kullanmayın.
Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen eskimiş olsa bile
aküyü ateşe atmayın. Akü ateşe atılırsa patlayabilir. Lityum
iyon aküler yanınca zehirli buharlar ve materyaller açığa çıkar.
Akü içeriği cildinizle temas ederse, etkilenen alanı
derhal yumuşak bir sabun ve suyla yıkayın. Akü sıvısı
gözlerinize bulaşırsa, gözünüzü açık tutarak 15 dakika
boyunca veya tahriş hissi geçene kadar suyla yıkayın. Tıbbi
yardım gerekirse, akü elektroliti sıvı organik karbonatlar ve
lityum tuzları karışımından oluşmaktadır.
Açılan akü hücrelerinin içeriği solunum yolunu tahriş
edebilir. Ortama temiz hava girmesini sağlayın. Belirtiler
geçmezse tıbbi yardım alın.
UYARI: Yanık tehlikesi. Akü sıvısı kıvılcıma veya ateşe
maruz kalırsa yanıcı olabilir.
UYARI: Aküyü hiçbir nedenle asla açmayın. Akünün
muhafazası çatlarsa veya hasar görürse, şarj cihazına
takmayın. Aküyü çarpmayın, düşürmeyin veya pakete
hasar vermeyin. Sert bir darbe almış, düşmüş, çiğnenmiş
veya herhangi bir şekilde hasar görmüş (örn. çiviyle
delinmiş, çekiçle vurulmuş veya üzerine basılmış) bir aküyü
veya şarj cihazını kullanmayın. Elektrik çarpmasına yol
açabilir. Hasarlı aküler geri dönüşüm için servis merkezine
gönderilmelidir.
UYARI: Yangın tehlikesi. Bataryayı metal nesnelerin
batarya terminallerine değmeyecekleri şekilde
saklayın veya taşıyın. Örneğin, bataryayı içerisinde
gevşek çiviler, vidalar, anahtarlar vb. bulunan kayışlı
taşıyıcı, cep, alet kutuları, ürün kiti kutuları, çekmece vb.
içerisine koymayın.
DIKKAT: Aleti kullanmadığınız zaman, devrilme veya
düşme tehlikesine yol açmayacağı dengeli bir yüzeye
yan tarafının üzerine yerleştirin. Büyük akülere sahip
bazı aletler akünün üzerinde dik durabilir, ancak bunlar
kolayca devrilebilir
Nakliyat
UYARI: Yangın tehlikesi. Batarya nakliyatında,
batarya kutuplarının istemsiz şekilde iletken maddelerle
temas ederek yangına sebep vermesi ihtimali vardır.
Batarya nakliyatı yaparken, batarya kutuplarının iyi
korunduğundan ve kutuplarla temas edip kısa devreye
sebep olabilecek maddelerden iyi şekilde izole edildiğinden
emin olun.
DeWALT bataryalar, Tehlikeli Maddelerin Nakliyesi Hakkında BM
Tavsiyeleri; Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Tehlikeli
125
Türkçe
Madde Düzenlemeleri, Uluslararası Deniz Taşımacılığı Tehlikeli
Madde (IMDG) Düzenlemeleri ve Uluslararası Karayoluyla
Tehlikeli madde Taşıma Konulu Avrupa Anlaşması içeriklerinde
belirtilen sektörel ve hukuki standartların tüm düzenlemeleriyle
uyumludur. Lityum-iyon bataryalar, Tehlikeli Madde Taşımacılığı
Kılavuzu Testleri ve Kriterleri Hakkındaki BM Tavsiyelerinin 38,3.
bölümüne kadar test edilmiştir.
Çoğu durumda bir DeWALT bataryanın nakliyesinin tam
olarak düzenlenmiş bir Sınıf 9 Tehlikeli Maddeler kapsamında
sınıflandırılması beklenir. Genelde sadece 100 Watt Saat (Wh)
üzeri bir enerji değerine sahip bir lityum iyon bataryayı içeren
taşıma işlemlerinin tam olarak düzenlenmiş bir Sınıf 9 Tehlikeli
Maddeler kapsamında sınıflandırılarak yapılması gerekmektedir.
Tüm lityum iyon bataryalarda ambalajın üzerinde Watt Saati
değeri mevcuttur. Buna ilave olarak, düzenlemedeki karışıklıklar
nedeniyle, DeWALT lityum iyon bataryaların Watt Saati değeri
göz önünde bulundurulmaksızın havayolu kargosuyla tek
başına taşınmasını önermez. Bataryası bulunan aletlerin (kombo
setler) havayoluyla nakliyesi ancak bataryanın sahip olduğu
Watt Saati değerinin 100 Watt Saatinden yüksek olmaması
şartıyla yapılabilir.
Nakliyat kapsam dışında da kalsa, tamamen düzenlenmiş
de olsa, paketleme, etiketleme ve belgeleme gereklilikleri
hakkındaki son düzenlemeleri takip etmek nakliyatçıların
sorumluluğudur.
Kılavuzun bu bölümünde bulunan bilgiler iyi niyetle
yazılmıştır ve kılavuzun hazırlandığı tarih itibarıyla doğru
olduğuna inanılmaktadır. Fakat, sözlü veya zımnen hiçbir
garanti verilmemektedir. Gerçekleştirdiği işlemlerin geçerli
düzenlemelerle uyumlu olduğundan emin olmak alıcının
sorumluluğundadır.
Saklama Önerileri
1. En iyi saklama ortamı serin ve kuru, doğrudan güneş ışığı
almayan, aşırı sıcak ve soğuk olmayan yerlerdir. En uygun
akü performansı ve ömrü için kullanımda değilken aküleri
oda sıcaklığında saklayın.
2. Uzun süreli saklama için, en iyi sonuç için şarj cihazından
uzak serin, kuru bir yerde tamamen dolu bir akü saklamak
için tavsiye edilir.
NOT: Aküler tamamen şarj boşalmış halinde saklanmamalıdır.
Akünün kullanılmadan önce yeniden şarj edilmesi gerekir.
Şarj Cihazı ve Akü Üzerindeki Etiketler
Bu kılavuzda kullanılan sembollere ilave olarak, şarj cihazı ve akü
üzerinde bulunan etiketler aşağıdaki sembolleri belirtmektedir:
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu
okuyun.
Şarj süresi için Teknik Özellikleri bölümüne bakın.
İletken nesnelerle temas etmeyin.
126
Hasarlı aküleri şarj etmeyin.
Suya maruz bırakmayın.
Hasarlı kabloların hemen değiştirilmesini sağlayın.
Sadece 4 ˚C ve 40 ˚C arasında şarj edin.
Yalnızca kapalı alanda kullanım icindir.
Aküleri cevremize gerekli ozeni gostererek atın.
DeWALT aküler, yalnızca onlar için tasarlanmış
olan DeWALT şarj cihazlarında şarj edin. DeWALT
aküleri haricindeki akülerin DeWALT şarj cihazlarıyla
şarj edilmesi patlamalarına veya diğer tehlikeli
durumların ortaya çıkmasına sebep olabilir.
Aküyü ateşe atmayın.
Akü tipi
DCM581 36 volt akülerle çalışır.
Bu bataryalar kullanılmalıdır: DCB496, DCB497. Daha fazla bilgi
için Teknik Veriler bölümüne bakın.
Ambalaj İçeriği
Ambalaj, aşağıdaki parçaları içermektedir:
1 Ot biçme makinesi
1 Yardımcı tutamak
4 Yardımcı tutamak vidaları
1Askı
1Siper
4 Siper vidaları
1 Çalı kesme bıçağı
1 Çalı kesme somunu
1 Çalı kesme kelepçe pulu
1 Çalı kesme tahrik pulu
5 Çatal pim
1 Somun anahtarı
1 Çubuk, kilit
1 Bıçak kılıfı
1 Kullanım kılavuzu
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye sırasında hasar oluşup
oluşmadığını kontrol edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup anlamak için
zaman ayırın.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde, aşağıdaki uyarı sembolleri bulunmaktadır:
Türkçe
2 Kilitleme kolu
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu
okuyun.
3 Kilitleme tırnağı
4 Tutamak
5 Hız kontrol düğmesi
6 Yardımcı tutamak
Kulaklık takın.
7 Motor yuvası
8 Ot biçme direği
Koruyucu gözlük takın.
Aleti yağmur veya çok fazla neme maruz
bırakmayın ya da yağmurlu havalarda dışarıda
bırakmayın.
Aleti kapatın. Alet üzerinde bakım
gerçekleştirmeden önce, bataryayı aletten
çıkarın.
Baş koruyucu kullanın.
Kaymayan ayakkabı kullanın.
Kaymaya karşı dayanıklı eldivenler giyin.
İnsanları ve hayvanları çalışma alanından en az
6 metre uzaktan tutun.
Dairesel metal bıçaklar kullanmayın.
Fırlayan nesnelere dikkat edin.
Bıçak iticisine dikkat edin.
Etrafta duran kişileri uzak tutun.
Direktif 2000/14/AT ile garanti edilen ses gücü.
9 Askı montaj
10 Askı
11 Siper
12 Makara yuvası
13 Batarya yuvası
14 Batarya paketi
15 Batarya çıkarma düğmesi
16 Çalı kesme bıçağı
17 Somun anahtarı
18 Bıçak kılıfı
Kullanim Amaci
Bu ot biçme makinesi / çalı kesicisi profesyonel amaçlı kesme ve
biçme işleri için tasarlanmıştır.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların mevcut olduğu
ortamlarda KULLANMAYIN.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu alet deneyimsiz
kullanıcılar tarafından kullanılırken nezaret edilmelidir.
• Bu ürün fiziksel ve zihinsel kapasitesinin yanı sıra
algılama gücü azalmış olan veya yeterince deneyim ve
bilgisi bulunmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından
kullanılmak üzere üretilmemiştir. Bu tür kişiler ürünü
ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın
kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi veya sürekli kontrol
altında tutulması durumunda kullanabilir. Çocuklar, bu ürün
ile kontrol altında tutulmalıdır.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve
aküyü ayırın. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
UYARI: Yalnızca DEWALT akü ve şarj cihazlarını kullanın.
Alete Akü Takma Ve Çıkartma (Şek. C–E)
Tarih Kodu Konumu (Şek. U)
NOT: Akünün 14 tamamen şarjlı olduğundan emin olun.
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu 45 gövdeye basılıdır.
Örnek:
2016 XX XX
İmalat Yılı
Aküyü Aletin Takma
Açıklama (Şek. A)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli aleti veya herhangi
bir parçasını değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
1 Değişken hız tetiği
1. Bataryayı 14 aletin içindeki raylara hizalayın (Şekil C).
2. Batarya tam olarak yerine oturana kadar aleti sürgüyle
kaydırın ve kilit tırnağının yerine yerleşme sesini
duyduğunuzdan emin olun.
Aküyü Aletten çıkarma
1. Serbest bırakma düğmesine 15 basın ve bataryayı sıkıca
çekerek aletin tutma kolundan çıkarın (Şekil D).
127
Türkçe
2. Aküyü bu kılavuzun şarj cihazı kısmında açıklandığı gibi şarj
cihazına takın.
Akü Şarj Sevİyesİ Göstergesı (Şek. E)
Bazı DeWALT aküler, aküde kalan şarj seviyesini gösteren üç yeşil
LED ışından oluşan bir şarj seviyesi göstergesini içerir.
Şarj seviyesi göstergesini çalıştırmak için gösterge düğmesine
19 basın ve basılı tutun . Üç yeşil LED ışığının bir kombinasyonu
kalan şarj seviyesini gösterecek şekilde yanacaktır. Aküdeki şarj
seviyesi kullanılabilir limitin altındayken, gösterge yanmaz ve
akünün şarj edilmesi gerekir.
NOT: Bu gösterge sadece aküda kalan şarj seviyesini gösterir. Bu
alet işlevini göstermez; ürün parçaları, sıcaklık ve son kullanıcı
uygulamaya göre değişime tabidir.
Montaj
Makara yuvasının çıkartılması (Şek. A, F, G)
1. Ot biçme makinesi tahrik pulundaki (küçük) 20 deliğe ve
motor yuvasındaki 7 deliğe 22 Şekil F’de gösterildiği gibi
bir tornavida 21 takın.
2. Makara yuvasını 12 Şekil G’de gösterildiği gibi saat
yönünde çevirin.
3. Makara yuvasını ve tahrik pulunu ot biçme
makinesinden sökün.
Siperin takılması (Şek. A, H, I)
UYARI: Aleti siper tam olarak yerine takılı
değilken kesinlikle çalıştırmayın. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
1. Makara yuvasını 12 Makara yuvasının çıkartılması
bölümünde açıklandığı gibi çıkartın.
2. Siperi takmak için siperin tırnağını 23 motor yuvasının 7 altındaki uç kısma 24 kaydırın ve sonra siperin arkasını Şekil
H’de gösterildiği gibi yerine alçaltın.
3. Şekil I›de gösterildiği gibi 4 siper vidasını 25 anahtar 17 kullanarak değiştirin ve sağlam şekilde sıkın.
4. Makara yuvasını aşağıda Makara yuvasının takılması
bölümünde açıklandığı gibi değiştirin.
Makara yuvasının takılması (Şek. A, I, J)
1. Ot biçme makinesi tahrik pulunu (küçük) 20 ot biçme
makinesinden çıkıntı yapan cıvataya 26 deliği 21 motor
yuvasındaki 7 delikle 22 aynı hizaya gelecek şekilde
aşağı kaydırın.
2. Pul ve motor yuvasını delikleri siperdeki 11 çentikle 27 aynı
hizaya gelene kadar döndürün.
3. Üç delikten bir tornavida sokun, makara yuvasını saatin tersi
yönde çevirin ve cıvataya sağlam şekilde sıkın.
Bıçağın takılması (Şek. A, K)
UYARI: Yaralanma riski. Çalı kesici bıçağının keskin
kenarları bulunmaktadır. Bıçağı elle tutarken iş
eldivenleri takın.
1. Makara yuvasını 12 ve ot biçme makinesi tahrik pulunu
(küçük) 20 Makara yuvasının çıkartılması bölümünde
açıklandığı gibi çıkartın.
128
2. Çalı kesicisi tahrik pulunu (büyük) 28 ot biçme
makinesinden çıkıntı yapan cıvataya 26 deliği 29 motor
yuvasındaki 7 delikle 22 aynı hizaya gelecek şekilde
aşağı kaydırın.
3. Çalı kesicisi bıçağını 16 iç kısımdaki, kesmeyen kenar 30 tahrik pulunun deliğiyle aynı hizada olacak şekilde tahrik
pulunun üzerine kaydırın. Böylece bıçağın sonrasında daha
kolay ve güvenli şekilde çıkartılması sağlanır.
4. Çalı kesicisi kelepçe pulunu 31 daha geniş olan tarafı bıçağa
düz gelecek şekilde bıçağında üzerinde kaydırın.
5. Çalı kesicisi somununu 32 anahtar 17 kullanarak cıvataya
vidalayın. Somunun sağlam şekilde sıkıldığından emin olun.
6. Çatal pimi 33 cıvatadaki delikten tam kaydırın.
Yardımcı tutma kolunun takılması
(Şek. A, L)
1. Yardımcı tutma kolunu 6 , direğin ortasında bulunan etiketin
üzerinde ot biçme direğinin 8 en üstüne yerleştirin.
2. Yardımcı tutma kolu braketini 34 tutma kolunun
altında kaydırın.
3. Tutma kolu cıvatalarını 35 brakete ve kola takın.
4. Tutma kolunun cıvatalarını anahtar 17 kullanarak sıkın.
Tutma kolunun tam olarak takıldığından emin olun.
Ayarlama gerekiyorsa tutma kolu cıvatalarını gevşetin ve
yardımcı tutma kolunu ot biçme direğinde yukarı veya aşağı
kaydırın. Ardından cıvataları geri sıkın.
Siperin değiştirilmesi (Şek. I, M)
1. Makara yuvasını 12 Makara yuvasının çıkartılması
bölümünde açıklandığı gibi çıkartın.
2. Şekil I›de gösterildiği gibi 4 siper vidasını 25 sökün.
3. Siperi Şekil M’de gösterilen bir açıyla kaldırın.
4. Yeni siperi Siperin takılması bölümünde açıklandığı
gibi takın.
Askının takılması (Şek. A)
Askıyı 10 askı takma yerinden 9 geçirin ve biçme makinesini
veya çalı kesicisini kullanırken ekstra destek almak için askıyı
omzunuza yerleştirin.
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve geçerli yönetmeliklere
daima uyun.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve
aküyü ayırın. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
Uygun El Pozisyonu (Şek. A, O)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, DAİMA
şekilde gösterilen uygun el pozisyonunu kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, ani tepki
ihtimaline karşı aleti HER ZAMAN sıkıca tutun.
Türkçe
Doğru el pozisyonu bir el normal tutma yeri üzerinde 4 , diğer el
yardımcı tutma kolu 6 üzerinde olacak şekildedir.
Açılması (Şek. A)
•
Cihazı çalıştırmak için, kilitleme tırnağını 3 ileri ittirin, kilitleme
kolunu 2 sıkın ve sonrasında da değişken hız tetiğini 1 sıkın.
Cihazı kapatmak için değişken hız tetiğini, kilitleme kolunu ve
tırnağı serbest bırakın.
•
Hız Kontrolü Anahtarı (Şek. A)
•
Bu ipli ot biçme aleti, daha büyük işlerde çalıştırma süresini
uzatmak üzere daha verimli bir hızda iş yapma ya da yüksek
performanslı biçme işlemi için alet hızını artırma seçeneği sunar.
Çalıştırma süresini uzatmak için, hız kontrolü anahtarını 5 yardımcı tutamağa 6 doğru ileri iterek “LO” konumuna getirin.
Bu mod, tamamlanması daha fazla zaman alan büyük işler için
idealdir.
Ot biçme aletinin hızını artırmak için, hız kontrolü anahtarını akü
muhafazasına 13 doğru geri çekerek “HI” konumuna getirin. Bu
mod, daha yoğun otlar ve daha yüksek devir/dakika gerektiren
uygulamalar için idealdir.
NOT: “HI” modundayken, çalışma süresi, alet “LO” modunda
olduğundan daha düşüktür.
Ot biçme / Çalış kesme (Şek. A, N, O)
Ot biçme makinesi açıkken, açısını doğru belirleyin ve Şekil N’de
gösterildiği gibi yana doğru sallayın.
Siper ve ayaklarınız arasında, Şekil O’da gösterildiği gibi
minimum 610 mm mesafeyi koruyun.
UYARI: Dönen ipi zemine neredeyse paralel mesafede (30
dereceden fazla eğmeden) tutun. Bu ot biçme makinesi
bir kenar kesici değildir. Ot biçiciyi misina veya çalı kesme
bıçağı 16 zemine sağdan bir açıyla dönecek şekilde
EĞMEYİN. Uçuşan çöpler yaralanmaya neden olabilir.
Darbeli Besleme Ot Biçici Misina Besleme
UYARI: Yaralanmayı önlemek için üniteyi motor yuvasına
çalı biçme düzeneği takılı durumdayken kesinlikle
darbeli çalıştırmayın.
Ot biçme aletinizde, 2,032 mm çapa sahip naylon ip kullanılır.
Kesme ipi, kesme işlemi bordür boyunca ya da diğer aşındırıcı
yüzeyler boyunca gerçekleştirilirse, daha çabuk yıpranır ve daha
fazla besleme gerektirir.
Ot biçme aletini kullandıkça, yıpranma nedeniyle ip daha da
kısalır. Normal hızda çalışırken aleti yavaşça zemine vurarak ipin
beslenmesini sağlayın.
NOT: Naylon ipin 330 mm’lik bir alanın ötesine uzatılması,
performansı, çalışma süresini ve ürün ömrünü motorun hasar
görme riski olduğu için olumsuz şekilde etkiler. Bu, garantiyi
geçersiz kılabilir.
Kesmeyle İlgili Faydalı İpuçları
• Kesme işlemi için ipin ucunu kullanın, ipin baş kısmını
kesilmemiş çimenlere doğru zorlamayın.
• Tel ya da kazık çitler, ipin daha fazla yıpranmasına, hatta
kopmasına neden olur. Taştan ya da tuğladan duvarlar,
•
•
bordürler ve tahta, ipin hızlı bir şekilde yıpranmasına
neden olur.
Makara başlığın yerde ya da diğer yüzeylerde
sürüklenmesine izin vermeyin.
Uzun otlarda, biçme işlemini yukarıdan aşağı doğru yapın ve
30 cm yüksekliği aşmayın.
Ot biçme aletini, kesilecek alana doğru eğerek tutun. Bu en
iyi kesme alanıdır.
Ot biçme aleti, aleti soldan sağa doğru hareket ettirdiğinizde
kesme işlemini yapar. Böylece, aleti kullanan kişiye
döküntülerin çarpması önlenir.
Ağaçlardan ve çalılardan kaçının. Ağaç kabuğu, ahşap
kalıp, dış kaplama ve çit direkleri ip nedeniyle kolaylıkla
zarar görebilir.
Yedek Aksesuarlar
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için herhangi
bir ayar yapmadan ya da parça veya aksesuarları söküp
takmadan önce cihazı kapatın ve aküyü çıkarın.
UYARI: DeWALT, tehlikeli olabileceği için, bu cihazla
birlikte herhangi bir aksesuarın kullanılmasını önermez.
UYARI: DeWALT tarafından bu ot biçme aleti ile
kullanılması önerilenlerin dışında hiçbir bıçak, aksesuar
veya parçayı kullanmayın. Aksi halde, ciddi yaralanma ya
da ürünün hasar görme tehlikesi vardır.
DeWALT yedek misina Model No. DT20650 (2 mm), DT20651
(2 mm), DT20652 (2.5 mm) kullanın.
• En iyi performans için Dewalt DT20650/51 kullanın. DeWALT
DT20652 de kullanılabilir ancak bu, biçme makinesinin
çalışma süresini azaltabilir. Biçici ile başka bir misina
kullanılması performansı düşürebilir ve/veya biçiciye
zarar verebilir.
DeWALT yedek bıçaklar Model No. DT20653 255 mm (Tri-Blade
Çalı Bıçağı), DT20655 (230 mm 4T Çim Kesme Bıçağı) kullanın.
Kesme İpinin Değiştirilmesi (Şek. P–S)
DİKKAT: Cihazın hasar görmemesi için, kesme ipi biçme
bıçağından ileri uzanırsa, ipi kesin ve ipin yalnızca bıçağa
kadar uzanmasını sağlayın.
1. Aküyü çıkarın.
2. Makarayı 36 saat yönünde döndürerek Şek. P’da gösterildiği
gibi kilidi açın. Makara içindeki beyaz yuvarlak çıkıntı 37 ,
kilidin açıldığını göstermek amacıyla makara penceresinden
38 dönerek uzaklaşacaktır.
3. Makarayı doğrudan çekerek çıkarın.
4. Makaradaki ve muhafazadaki tüm kalıntıları ve otları çıkarın.
5. Önce Şek. Q’da gösterildiği gibi, tutma yuvalarına 39 en
yakın makaranın kanalına yeni bir ip sarın.
6. Kesme ipinin ucunu 40 tutma deliğine 41 yerleştirin.
7. Kesme ipini, makaraya, makaranın tabanındaki ok
yönünde sarın.
8. Sarılı kesme ipi tutma yuvalarının baş kısmına ulaştığında, ipi
yaklaşık 106 mm uzunluğunda kesin.
9. İkinci ipi sararken birinci ipi tutmak amacıyla, ipi makaranın
bir tarafında yer alan tutma yuvalarına itin.
129
Türkçe
10. Yukarıdaki prosedürü, makaranın alt kısmındaki ikinci kesme
ipi için kullanın.
DİKKAT: Biçme işlemine başlamadan önce, yalnızca
uygun türde kesme ipi kullanın. Kesme ipinin, Şek. R’de
gösterildiği gibi makaranın her iki bölümünde de
olduğundan emin olun.
11. Her iki ip de makara 36 etrafına sarıldıktan sonra,
baş parmağınızla işaret parmağınızı tutma yuvalarına
yerleştirerek ipin daha sabit durmasını sağlayın ve her ipin
ucunu makara muhafazasında 12 yer alan baş kısmın her
iki tarafındaki iki delikten 43 Şek. S’de gösterildiği gibi içeri
doğru ilerletin.
12. Makara muhafazası içindeki beyaz yuvarlak çıkıntıları 37 ,
makaranın girintileriyle 42 hizalayın. Tutma yuvalarını 39 iki delikle 43 mümkün olduğunca yakın şekilde hizalayın.
13. Makarayı makara muhafazası içine itin ve makarayı
yerine kilitlemek için saat yönünün tersine döndürün.
Makara penceresinde 38 beyaz yuvarlak çıkıntının 37 göründüğünden emin olun. İpin çözülmediğinden ve
makaranın alt kısmındaki milin etrafına dolanmadığından
emin olun.
14. Kesme ipinin her iki ucunu tutma yuvalarından çıkarmak
için çekin. İpin siper üzerindeki kesme bıçağının ilerisine
uzanması durumunda, ipi keserek en fazla bıçağa kadar
uzanmasını sağlayın.
BAKIM
DeWALT elektrikli aletiniz minimum bakımla uzun bir süre
çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz olarak memnuniyet
verici bir şekilde çalışması gerekli özenin gösterilmesine ve
düzenli temizliğe bağlıdır.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve
aküyü ayırın. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
1. Aşırı ısınmayı önlemek için, hava giriş deliklerini 35 Şek. T’te
gösterildiği gibi temiz tutun.
2. Ot biçme aletinizin ipi zamanla kuruyabilir. İpi en iyi
durumda muhafaza etmek için, yedek ipi plastik ve
kapatılabilir bir poşet içinde bir kaşık su ilave ederek saklayın.
3. Plastik parçalar, sabun ve nemli bir bezle temizlenebilir.
4. Muhafazanın kenarındaki ip kesici, zamanla körleşebilir.
Bıçağı düzenli olarak bir eğeyle bilemeniz önerilir.
Şarj cihazı ve akü bakım geriktirmezler.
Yağlama
Elektrikli aletiniz ek bir yağlama gerektirmemektedir.
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde ve etrafında toz
toplanması halinde bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
130
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu işlemi gerçekleştirirken
onaylı bir göz koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan parçalarını temizlemek
için asla çözücü veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan malzemeleri
güçsüzleştirir. Yalnızca su ve yumuşak sabunla
nemlendirilmiş bir bez kullanın. Aletin içine herhangi
bir sıvının girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir
parçasını bir sıvı içine daldırmayın.
İlave Aksesuarlar
UYARI: DeWALT tarafından tedarik veya tavsiye
edilenlerin dışındaki aksesuarlar bu ürün üzerinde test
edilmediğinden, söz konusu aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma riskini azaltmak
için bu ürünle birlikte sadece DeWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak için satış
noktalarıyla görüşün.
Çevrenin Korunması
Ayrı toplama. Bu işaretlenmiş simgeyle ürün ve piller
normal evsel atıklarla birlikte çöpe atılmamalıdır.
Bazı malzemeleri içeren ürün ve piller geri
dönüştürülebilir veya geri kazanılabilir, bu da bazı
hammaddeler için talebi azaltabilir. Lütfen elektrikli ürünleri
ve pilleri yerel yasal mevzuata uygun şekilde geri dönüşüme
tabi tutun. Daha ayrıntılı bilgiler www.2helpU.com adresinde
mevcuttur
Şarj Edilebilir Aküler
Bu uzun ömürlü akü, daha önce kolayca yapılan işlerde yeterince
güç üretemeyecek duruma geldiğinde şarj edilmelidir. Teknik
ömürlerinin sonunda, aküleri çevremize gerekli özeni göstererek
atın:
• Aküyü bitene kadar aleti çalıştırın, sonra aletten çıkartın.
• Lityum İyon hücreler geri dönüştürülebilir. Bunları yetkili
servise veya yerel toplama merkezine teslim edin. Toplanan
aküler geri dönüştürülecek veya uygun şekilde atılacaktır.
Βάρος
Ελληνικά
ΚΟΠΤΙΚΟ ΜΕ ΝΗΜΑ / ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ
DCM581
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DeWALT. Τα έτη εμπειρίας, η σχολαστική
ανάπτυξη προϊόντων και η καινοτομία έχουν καταστήσει την
DeWALT έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα
των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
Μπαταρίες και φορτιστές πωλούνται ξεχωριστά
Τάση
Τύπος
Ισχύς εξόδου
Σ.Α.Λ.
Διάσταση διαδρόμου κοπής
Βάρος (χωρίς πακέτο μπαταριών)
W
/min
mm
kg
DCM581
36V
1
240
0-5100 / 0-5500
380
4,4
/min
mm
Μαχαίρι θάμνων
τριπλής λεπίδας,
λεπίδα κοπής
χόρτων,
λεπίδα
κοπής χόρτων 4T
0-5100 / 0-5500
255
VDC
θαμνοκοπτικο
Τύπος
Σ.Α.Λ.
Διάσταση διαδρόμου κοπής
Τιμές θορύβου και δόνησης (άθροισμα τριαξονικών ανυσμάτων)
Λειτουργία χορτοκοπτικού με νήμα σύμφωνα με το EN50636-2-91:
dB(A)
81
LPA(επίπεδο πίεσης ήχου)
dB(A)
95
LWA(επίπεδο ισχύος ήχου)
K (αβεβαιότητα για το δοθέν επίπεδο ήχου)
dB(A)
1,0
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah =
Αβεβαιότητα K =
m/s2
m/s2
Τιμές θορύβου και δόνησης (άθροισμα τριαξονικών ανυσμάτων)
Λειτουργία θαμνοκοπτικού σύμφωνα με το EN ISO 11806-1:
dB(A)
LPA(επίπεδο πίεσης ήχου)
dB(A)
LWA(επίπεδο ισχύος ήχου)
K (αβεβαιότητα για το δοθέν επίπεδο ήχου)
dB(A)
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah =
- Λαβή
- Βοηθητική λαβή
Αβεβαιότητα K =
m/s2
m/s2
m/s2
Φορτιστές/Χρόνοι
φόρτισης (λεπτά)
Μπαταρίες
Αρ. κατ.
VDC
Ah
Βάρος
kg
DCB413
DCB497
DCB496
36
36
7,5
6,0
1,92
1,88
170
130
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που αναφέρεται στο παρόν
ενημερωτικό φυλλάδιο, μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη
δοκιμή που αναφέρεται στο πρότυπο EN50636 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την αρχική αξιολόγηση της έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο επίπεδο εκπομπής
κραδασμών αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο χρησιμοποιηθεί σε
άλλες εφαρμογές, με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
περίπτωση κακής συντήρησης, η εκπομπή κραδασμών
ενδέχεται να διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου λειτουργίας.
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης σε κραδασμούς
πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το
εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή ο χρόνος που
λειτουργεί χωρίς να εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό ενδέχεται
να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη
διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας για να
προστατεύσετε το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι: συντήρηση του εργαλείου
και των παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών σε καλή
θερμοκρασία, οργάνωση μοτίβων εργασίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εθνικός κανονισμός μπορεί να περιορίζει την
ηλικία του χειριστή.
2,5
1,5
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
81
95
1,0
Κοπτικο με νημα / θαμνοκοπτικο
DCM581
<2,5
10,9
1,5
Οδηγία περί μηχανικού εξοπλισμού
Η εταιρεία DeWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που περιγράφονται
στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση
με τα εξής πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/EK, EN60335-1:2012 + A11:2014 EN50636-2-91:2014,
EN ISO 11806-1:2011.
2000/14/EC, Χορτοκοπτικά, L ≤ 50 cm, Παράρτημα VIII
Υπηρεσία Πιστοποίησης DEKRA B.V., Utrechtseweg 310,
6802 ED Arnhem, Ολλανδία
Αριθμός Μητρώου Φορέα Κοινοποίησης: 0344
Στάθμη ακουστικής ισχύος σύμφωνα με το πρότυπο 2000/14/ΕΚ
131
Ελληνικά
(Άρθρο 13, Παράρτημα III, L ≤ 50 cm):
LPA (μετρημένη ηχητική πίεση) 81 dB(A)
αβεβαιότητα (K) = 1,0 dB(A)
LWA (εγγυημένη ηχητική ισχύς) 96 dB(A)
Αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται και με τις Οδηγίες
2014/30/ΕΕ και 2011/65/ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με την DeWALT στην παρακάτω
διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του
τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί την παρούσα δήλωση εκ
μέρους της εταιρείας DeWALT.
•
•
•
οδηγίες προτού χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα. Φυλάξτε
αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.
Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο προτού
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
Η προβλεπόμενη χρήση περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. Η
χρήση οποιουδήποτε αξεσουάρ ή παρελκομένου ή η εκτέλεση
οποιασδήποτε εργασίας με αυτό το προϊόν, πέραν των
όσων συνιστώνται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών, μπορεί να
προκαλέσει κίνδυνο τραυματισμού.
Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
Markus Rompel
Διευθυντής Μηχανολογικού τμήματος
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
10.11.2016
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο σοβαρότητας
για κάθε προειδοποιητική λέξη. Παρακαλούμε διαβάστε το
εγχειρίδιο και δώστε προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη επικίνδυνη
κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
θα μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική που δεν έχει
σχέση με προσωπικό τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
ΟΔΗΓΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές
συσκευές, πρέπει να τηρείτε πάντα ορισμένες βασικές
προφυλάξεις ασφαλείας, περιλαμβανομένων των
παρακάτω, για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς,
ηλεκτροπληξίας, τραυματισμού και υλικών ζημιών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά τη χρήση του μηχανήματος
πρέπει να τηρούνται οι κανονισμοί ασφαλείας. Για την
ασφάλεια τη δική σας και των γύρω σας, διαβάστε αυτές τις
132
ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΉ ΧΕΙΡΙΣΜΌ
Εκπαίδευση
α ) Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες. Εξοικειωθείτε με τα
χειριστήρια και τη σωστή χρήση του μηχανήματος.
β ) Μην επιτρέψετε πότε τη χρήση του μηχανήματος
σε παιδιά ή άτομα που δεν γνωρίζουν τις οδηγίες
χρήσης. Οι ισχύοντες εθνικοί κανονισμοί ενδέχεται να
θέτουν περιορισμούς για την ηλικία του χειριστή.
γ ) Να έχετε υπόψη ότι ο χειριστής ή ο χρήστης είναι
υπεύθυνος για ατυχήματα ή κινδύνους που θα προκληθούν
σε άλλα άτομα ή περιουσίες.
Προετοιμασία
α ) Πριν από τη χρήση, κάνετε πάντα οπτικό έλεγχο του
μηχανήματος για τυχόν προφυλακτήρες ή καλύμματα που
έχουν φθαρεί, λείπουν ή έχουν εγκατασταθεί λανθασμένα.
β ) Μη χειρίζεστε ποτέ το μηχάνημα όταν βρίσκονται κοντά
άλλα άτομα, ειδικά παιδιά, ή κατοικίδια.
Λειτουργία
α ) Φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά και υποδήματα όταν
χειρίζεστε το μηχάνημα.
β ) Αποφεύγετε τη χρήση του μηχανήματος υπό κακές
καιρικές συνθήκες, ειδικά όταν υπάρχει κίνδυνος
πτώσης κεραυνών.
γ ) Χρησιμοποιείτε το μηχάνημα μόνο υπό το φως της ημέρας
ή επαρκή τεχνητό φωτισμό.
δ ) Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το μηχάνημα εάν οι
προφυλακτήρες ή τα προστατευτικά καλύμματα έχουν
φθορές ή δεν είναι τοποθετημένα.
ε ) Ενεργοποιείτε το μοτέρ μόνο όταν τα χέρια και τα πόδια
σας είναι μακριά από το κοπτικό μέσο.
στ)
Αποσυνδέετε πάντα το μηχάνημα από την
τροφοδοσία ρεύματος (δηλ. αποσυνδέετε το φις από
την πρίζα ή αφαιρείτε τη διάταξη απενεργοποίησης ή την
αφαιρούμενη μπαταρία)
• κάθε φορά που αφήνετε το μηχάνημα χωρίς
επιτήρηση,
• προτού αποκαταστήσετε μια εμπλοκή,
Ελληνικά
•
π ριν εκτελέσετε έλεγχο, καθαρισμό ή εργασίες στο
μηχάνημα,
• μετά από κρούση με ξένο αντικείμενο,
• κάθε φορά που το μηχάνημα παράγει
ασυνήθιστους κραδασμούς.
ζ ) Φροντίστε για την αποφυγή τραυματισμού των χεριών και
των ποδιών σας από τα κοπτικά μέσα.
θ) Φροντίζετε ώστε οι εγκοπές εξαερισμού να είναι πάντα
καθαρές από κατάλοιπα.
ι)
Όταν χρησιμοποιείτε το θαμνοκοπτικό υπάρχει
κίνδυνος ανάδρασης αν έρθει σε επαφή με σταθερό
αντικείμενο (κορμό δένδρου, κλαδί ή πέτρα). Η
μονάδα θα τιναχτεί σε κατεύθυνση αντίθετη από αυτή της
περιστροφής της λεπίδας του θαμνοκοπτικού.
ια) Αφαιρέστε τυχόν αντικείμενα που μπορούν να
προκαλέσουν ανάδραση όπως κλαδιά και πέτρες.
ιβ) Ελέγξτε για λασκαρισμένα εξαρτήματα σύνδεσης και
γενικά για εξαρτήματα που έχουν υποστεί ζημιά, όπως
ρωγμές στο κοπτικό προσάρτημα.
Συντήρηση και αποθήκευση
α)
Αποσυνδέετε το μηχάνημα από την τροφοδοσία
ρεύματος (δηλ. αποσυνδέετε το φις από την πρίζα
ή αφαιρείτε τη διάταξη απενεργοποίησης ή την
αφαιρούμενη μπαταρία) πριν από εργασίες συντήρησης
ή καθαρισμού.
β) Χρησιμοποιείτε μόνο τα ανταλλακτικά και αξεσουάρ που
προτείνει ο κατασκευαστής.
γ)
Ελέγχετε και συντηρείτε τακτικά το μηχάνημα.
Αναθέτετε την επισκευή του μηχανήματος μόνο σε
εξουσιοδοτημένους επισκευαστές.
δ) Όταν δεν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα, αποθηκεύετέ το
μακριά από παιδιά.
ε) χρησιμοποιήστε το κάλυμμα λεπίδας για μεταλλικές
λεπίδες κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση.
στ) καθαρίστε πριν από την αποθήκευση,
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των φρουρών για την
κοπή συνημμένα με μεταλλικές λεπίδες.
ΠΡΌΣΘΕΤΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΓΙΑ
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΆ / ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΆ
•
•
•
•
•
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα κοπτικά εξαρτήματα
εξακολουθούν να περιστρέφονται ακόμα και μετά την
απενεργοποίηση του μοτέρ.
Φοράτε μακρύ παντελόνι για να προστατεύσετε τα πόδια σας.
Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι στη
διαδρομή που θα ακολουθήσετε με το κοπτικό δεν υπάρχουν
ξύλα, πέτρες, καλώδια, σύρματα και άλλα εμπόδια.
Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε όρθια θέση, με τη
μεσινέζα κοντά στο έδαφος. Ποτέ μη στρέφετε τη συσκευή σε
οποιαδήποτε άλλη θέση.
Μετακινήστε αργά κατά τη χρήση της συσκευής. Να γνωρίζετε
ότι τα φρεσκοκομμένα χόρτα είναι υγρά και ολισθηρά.
Μην εργάζεστε σε εδάφη με έντονη κλίση. Σε επικλινή εδάφη
να κόβετε στο ίδιο ύψος και όχι πάνω κάτω.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Μη διασχίζετε ποτέ επιφάνειες με χαλίκι όταν λειτουργεί
η συσκευή.
Μην αγγίξετε ποτέ τη μεσινέζα ενώ λειτουργεί η συσκευή.
Μην αφήνετε τη συσκευή κάτω εάν δεν έχει σταματήσει
εντελώς η μεσινέζα.
Χρησιμοποιείτε μόνο τον κατάλληλο τύπο μεσινέζας. Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ μεταλλική μεσινέζα ή πετονιά ψαρέματος.
Κρατάτε πάντοτε τα χέρια και τα πόδια σας μακριά από το νήμα
κοπής και τη λεπίδα, ειδικά κατά την ενεργοποίηση του μοτέρ.
Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και μετά από κάθε
χτύπημα σε αυτήν, ελέγχετε για ίχνη φθοράς ή βλάβης και
επισκευάστε ανάλογα.
Αποφεύγετε τους τραυματισμούς από το εξάρτημα που κόβει
την μεσινέζα. Αφού τραβήξετε έξω τη μεσινέζα, επαναφέρετε
το μηχάνημα στην κανονική θέση λειτουργίας προτού
το ενεργοποιήσετε.
Απαιτείται αυστηρή επιτήρηση όταν η συσκευή
χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά.
Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση χωρίς επίβλεψη
από νεαρά ή εξασθενημένα άτομα.
Η συγκεκριμένη συσκευή δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται ως παιχνίδι.
Να χρησιμοποιείται μόνο σε χώρους χωρίς υγρασία. Μην
αφήνετε τη συσκευή να βραχεί.
Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.
Μην ανοίγετε το περίβλημα του κορμού. Στο εσωτερικό
δεν υπάρχουν εξαρτήματα που επιδέχονται σέρβις από
τον χρήστη.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, για
παράδειγμα παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων ή σκόνης.
Εάν η συσκευή είναι αποθηκευμένη ή μεταφέρεται εντός
οχήματος, πρέπει να τοποθετείται στο χώρο αποσκευών και να
είναι ακινητοποιημένη έτσι ώστε να μην μετακινείται εξαιτίας
αλλαγών στην ταχύτητα ή της κατεύθυνση του οχήματος.
Όταν δεν χρησιμοποιείται, η συσκευή πρέπει να αποθηκεύεται
σε στεγνό, καλά αερίζομενο χώρο, μακριά από παιδιά.
Τα παιδιά δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση σε
αποθηκευμένες συσκευές.
Ασφάλεια άλλων προσώπων
•
•
Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(περιλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές,
αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή με έλλειψη
εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν σε αυτά έχει παρασχεθεί
από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους επίβλεψη ή
εκπαίδευση σχετικά με τη χρήση της συσκευής.
Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό επίβλεψη ώστε να
διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι.
Για να διασφαλίσετε ότι έχετε καλή στήριξη στα πόδια σας σε
εδάφη με κλίση, μην τεντώνεστε υπερβολικά. Διατηρείτε πάντα
την ισορροπία σας. Πάντα να περπατάτε, ποτέ μην τρέχετε.
Κατά τη χρήση του εργαλείου ενδέχεται να προκύψουν επιπλέον
κίνδυνοι, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στις υπάρχουσες
133
Ελληνικά
προφυλάξεις ασφαλείας. Αυτοί οι κίνδυνοι ενδέχεται να
προκληθούν από ακατάλληλη χρήση, παρατεταμένη χρήση κ.λπ.
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών ασφαλείας και
την εφαρμογή διατάξεων ασφαλείας, ορισμένοι υπολειπόμενοι
κίνδυνοι δεν μπορούν να αποφευχθούν. Σε αυτούς
περιλαμβάνονται οι εξής:
• Τραυματισμοί λόγω επαφής με περιστρεφόμενα/
κινούμενα εξαρτήματα.
• Τραυματισμοί κατά την αλλαγή εξαρτημάτων,
λεπίδων αξεσουάρ.
• Τραυματισμοί λόγω παρατεταμένης χρήσης ενός εργαλείου.
Εάν χρησιμοποιείτε ένα εργαλεία για μεγάλα χρονικά
διαστήματα, φροντίζετε να κάνετε τακτικά διαλλείματα.
• Βλάβη της ακοής.
• Κίνδυνοι για την υγεία λόγω εισπνοής σκόνης η οποία
παράγεται από τη χρήση του εργαλείου (παράδειγμα: εργασίες
με ξύλο και ειδικότερα δρυ, οξιά και MDF.)
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για λειτουργία μόνο
σε μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε εάν η τάση της μπαταρίας
ανταποκρίνεται στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα
με τα δεδομένα. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η τάση του φορτιστή
αντιστοιχεί στην τάση του ηλεκτρικού δικτύου.
Ο φορτιστής της DeWALT διαθέτει διπλή μόνωση
σύμφωνα με το πρότυπο EN60335. Κατά συνέπεια,
δεν απαιτείται καλώδιο γείωσης.
•
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί βλάβη, πρέπει να
αντικατασταθεί από ειδικά διαμορφωμένο καλώδιο που
διατίθεται μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DeWALT.
Χρήση προέκτασης
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται προεκτάσεις εκτός και αν
είναι απολύτως απαραίτητο. Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένη
προέκταση, κατάλληλη για την είσοδο ρεύματος του φορτιστή
σας (ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος
του αγωγού είναι 1 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι 30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να ξετυλίγετε πάντοτε το
καλώδιο εντελώς.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
•
•
•
•
Φορτιστές
Οι φορτιστές DeWALT δεν απαιτούν καμία ρύθμιση και έχουν
σχεδιαστεί για να λειτουργούν όσο το δυνατόν πιο απλά.
•
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας για κάθε
τύπο φορτιστή μπαταρίας
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει
σημαντικές οδηγίες ασφάλειας και λειτουργίας για συμβατούς
φορτιστές μπαταριών (ανατρέξτε στα Τεχνικά Στοιχεία).
• Πριν χρησιμοποιήσετε το φορτιστή, διαβάστε όλες τις
οδηγίες και τις επισημάνσεις προσοχής πάνω στο φορτιστή,
το πακέτο μπαταριών και το προϊόν όπου χρησιμοποιείται το
πακέτο μπαταριών.
134
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην
επιτρέψετε να εισέλθει οποιοδήποτε υγρό μέσα στο
φορτιστή. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνιστούμε τη χρήση διάταξης
προστασίας από ρεύμα διαρροής με διαβάθμιση έντασης
ρεύματος διαρροής 30mA ή μικρότερη.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων. Για να μειώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού, φορτίζετε μόνο
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες DeWALT. Άλλοι
τύποι μπαταριών μπορεί να εκραγούν προκαλώντας
τραυματισμό και ζημιά.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται υπό
επίβλεψη ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με
τη συσκευή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπό ορισμένες συνθήκες, με το φορτιστή
συνδεδεμένο στην παροχή ρεύματος, οι εκτεθειμένες
επαφές φόρτισης μέσα στο φορτιστή μπορεί να
βραχυκυκλωθούν από ξένο υλικό. Τα ξένα υλικά με
αγώγιμες ιδιότητες, όπως είναι, αλλά χωρίς περιορισμός
σε αυτά, το σύρμα τριψίματος, το αλουμινόχαρτο ή
οποιαδήποτε συσσώρευση μεταλλικών σωματιδίων, θα
πρέπει να διατηρούνται μακριά από τις κοιλότητες των
φορτιστών. Πάντα αποσυνδέετε το φορτιστή από την
παροχή ρεύματος όταν δεν υπάρχει πακέτο μπαταριών
στην κοιλότητα. Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα
πριν επιχειρήσετε να τον καθαρίσετε.
ΜΗΝ επιχειρήσετε να φορτίσετε το πακέτο μπαταριών
με οποιουσδήποτε φορτιστές άλλους από τους
αναφερόμενους στο παρόν εγχειρίδιο. Ο φορτιστής
και το πακέτο μπαταριών έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να
λειτουργούν μαζί.
Αυτοί οι φορτιστές δεν προορίζονται για χρήσεις άλλες
από φόρτιση επαναφορτιζόμενων μπαταριών DeWALT.
Οποιεσδήποτε άλλες χρήσεις μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο
πυρκαγιάς και ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
Μην εκθέσετε το φορτιστή σε βροχή ή χιόνι.
Τραβάτε το φις και όχι το καλώδιο όταν αποσυνδέετε
το φορτιστή. Έτσι θα μειωθεί ο κίνδυνος ζημιάς στο φις και
το καλώδιο.
Να βεβαιώνεστε ότι το καλώδιο έχει διευθετηθεί
έτσι ώστε να μην πατηθεί, να αποτελέσει αιτία
παραπατήματος ή να υποβληθεί με άλλο τρόπο σε ζημιά
ή καταπόνηση.
Μη χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης εκτός αν είναι
απολύτως απαραίτητο. Η χρήση ακατάλληλου καλωδίου
επέκτασης θα μπορούσε να επιφέρει κίνδυνο πυρκαγιάς και
ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε αντικείμενο πάνω στο
φορτιστή και μην τοποθετείτε το φορτιστή σε μαλακή
επιφάνεια που θα μπορούσε να φράξει τα ανοίγματα
αερισμού και να έχει ως αποτέλεσμα έντονη εσωτερική
θέρμανση. Τοποθετείτε το φορτιστή μακριά από οποιαδήποτε
πηγή θερμότητας. Ο φορτιστής αερίζεται μέσω ανοιγμάτων
στο πάνω και στο κάτω μέρος του περιβλήματος.
•
Ελληνικά
•
•
•
•
•
•
•
Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν το καλώδιο
ή το φις του έχει υποστεί ζημιά— φροντίστε να
αντικατασταθούν άμεσα.
Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν έχει δεχτεί
δυνατό χτύπημα, έχει πέσει ή αν έχει υποστεί ζημιά
με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Παραδώστε τον σε
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
Μην αποσυναρμολογήσετε το φορτιστή. Παραδώστε
τον σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις όταν απαιτείται
σέρβις ή επισκευή. Η λανθασμένη συναρμολόγηση μπορεί
να έχει ως αποτέλεσμα κίνδυνο ελαφράς ή θανατηφόρου
ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
Σε περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά,
αυτό πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα από τον κατασκευαστή,
τον αντιπρόσωπό του για σέρβις ή άτομο με παρόμοια
εξειδίκευση, ώστε να αποτραπεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.
Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα πριν
επιχειρήσετε οποιονδήποτε καθαρισμό. Έτσι θα μειωθεί
ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Με την αφαίρεση του πακέτου
μπαταριών δεν μειώνεται αυτός ο κίνδυνος.
ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να συνδέσετε 2 φορτιστές μαζί.
Ο φορτιστής έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με
κανονικό οικιακό ρεύμα 230 V. Μην επιχειρήσετε να τον
χρησιμοποιήσετε με οποιαδήποτε άλλη τάση. Αυτό δεν
ισχύει για το φορτιστή οχήματος.
Φόρτιση μιας μπαταρίας (Εικ. [Fig.] B)
1. Συνδέστε το φορτιστή σε κατάλληλη πρίζα πριν
τοποθετήσετε το πακέτο μπαταρίας.
2. Εισάγετε το πακέτο μπαταρίας 14 μέσα στο φορτιστή
και βεβαιωθείτε ότι το πακέτο μπαταρίας έχει τερματίσει
πλήρως στην κανονική του θέση μέσα στο φορτιστή. Η
κόκκινη λυχνία (φόρτισης) θα αναβοσβήνει επανειλημμένα
υποδηλώνοντας ότι έχει αρχίσει η διαδικασία φόρτισης.
3. Η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί όταν το κόκκινο φως είναι
μόνιμα αναμμένο. Τότε το πακέτο μπαταρίας είναι πλήρως
φορτισμένο και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε άμεσα ή να
το αφήσετε τοποθετημένο στο φορτιστή. Για να αφαιρέσετε
το πακέτο μπαταρίας από το φορτιστή, πατήστε το κουμπί
απασφάλισης της μπαταρίας 15 στο πακέτο μπαταρίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εξασφαλίσετε μέγιστη απόδοση και μέγιστη
ωφέλιμη ζωή των πακέτων μπαταριών λιθίου-ιόντων, φορτίστε
πλήρως το πακέτο μπαταρίας πριν την πρώτη χρήση.
Λειτουργία του φορτιστή
Ανατρέξτε στις παρακάτω ενδείξεις σχετικά με την κατάσταση
φόρτισης του πακέτου μπαταρίας.
Πακέτο φορτίζεται
Πακέτο φορτισμένο
Καθυστέρηση θερμού/ψυχρού
πακέτου
Πρόβλημα πακέτου ή φορτιστή
Αυτός ο φορτιστής έχει σχεδιαστεί να ανιχνεύει ορισμένα
προβλήματα που μπορεί να προκύψουν. Τα προβλήματα
υποδεικνύονται από την κόκκινη λυχνία όταν αναβοσβήνει με
γρήγορο ρυθμό. Αν συμβεί αυτό, αφαιρέστε και τοποθετήστε
πάλι το πακέτο μπαταρίας μέσα στο φορτιστή. Αν το πρόβλημα
επιμένει, δοκιμάστε ένα διαφορετικό πακέτο μπαταρίας για
να δείτε αν λειτουργεί σωστά ο φορτιστής. Αν το νέο πακέτο
μπαταρίας φορτίζεται κανονικά, τότε το αρχικό πακέτο έχει
βλάβη και πρέπει να το παραδώσετε για ανακύκλωση σε κέντρο
σέρβις ή σε άλλο σημείο συλλογής. Αν και με το νέο πακέτο
μπαταρίας παράγεται η ίδια ένδειξη βλάβης όπως και με το
αρχικό, τότε αναθέστε σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις να
ελέγξει το φορτιστή και το πακέτο μπαταρίας.
Ο/Οι συμβατός(-οί) φορτιστής(-ές) δεν θα φορτίσουν μια
μπαταρία που παρουσιάζει βλάβη. Ο φορτιστής θα υποδηλώσει
τη βλάβη μπαταρίας μη ανάβοντας καθόλου τη λυχνία ή
εμφανίζοντας την ακολουθία αναβοσβησίματος: πρόβλημα
μπαταριών ή φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει πρόβλημα
με φορτιστή.
Αν ο φορτιστής υποδηλώνει πρόβλημα, δώστε το φορτιστή
και το πακέτο μπαταριών για έλεγχο σε εξουσιοδοτημένο
κέντρο σέρβις.
Καθυστερηση θερμου/ψυχρου πακετου μπαταριας
Αν ο φορτιστής ανιχνεύσει μπαταρία με υπερβολικά υψηλή
ή χαμηλή θερμοκρασία, ξεκινά αυτόματα μια Καθυστέρηση
θερμού/ψυχρού πακέτου μπαταρίας, αναστέλλοντας τη φόρτιση
έως ότου η μπαταρία έχει φθάσει σε κατάλληλη θερμοκρασία.
Κατόπιν, ο φορτιστής αρχίζει αυτόματα τη φόρτιση του πακέτου.
Αυτή η λειτουργία διασφαλίζει τη μέγιστη διάρκεια ζωής
της μπαταρίας.
ο μπαταρίας μη ανάβοντας λυχνία ή εμφανίζοντας ένα μοτίβο
αναβοσβησίματος που αντιστοιχεί σε μήνυμα αντικαταστήστε
το πακέτο μπαταρίας. Το πακέτο μπαταριών θα φορτίζεται σε
αυτή τη μικρότερη ταχύτητα σε όλον τον κύκλο φόρτισης και
δεν θα επιστρέψει στη μέγιστη ταχύτητα φόρτισης ακόμα και αν
η μπαταρία θερμανθεί.
Ηλεκτρονικό Σύστημα Προστασίας
Τα εργαλεία XR Li-Ion (λιθίου-ιόντων) έχουν σχεδιαστεί με
Ηλεκτρονικό Σύστημα Προστασίας το οποίο προστατεύει
τη μπαταρία από υπερφόρτωση, υπερθέρμανση ή
βαθιά εκφόρτιση.
Το εργαλείο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα αν ενεργοποιηθεί
το ηλεκτρονικό σύστημα προστασίας. Αν συμβεί αυτό,
τοποθετήστε τη μπαταρία λιθίου-ιόντων στο φορτιστή έως ότου
φορτιστεί πλήρως.
Οδηγιες καθαρισμου του φορτιστη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα ρεύματος
AC πριν τον καθαρισμό. Οι ρύποι και το γράσο
μπορούν να αφαιρεθούν από τις εξωτερικές επιφάνειες
του φορτιστή με χρήση ενός πανιού ή μιας μαλακής,
μη μεταλλικής βούρτσας. Μη χρησιμοποιείτε νερό ή
οποιαδήποτε καθαριστικά διαλύματα. Ποτέ μην αφήσετε
οποιοδήποτε υγρό να εισέλθει στο εργαλείο. Ποτέ μη
βυθίσετε κανένα μέρος του εργαλείου σε υγρό.
135
Ελληνικά
Μπαταρία
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας για κάθε
τύπο μπαταρίας
Όταν παραγγέλνετε εφεδρικές μπαταρίες, φροντίστε να
συμπεριλάβετε τον αριθμό καταλόγου και την τάση.
Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη όταν αφαιρείται από
τη συσκευασία της. Προτού χρησιμοποιήσετε την μπαταρία
και τον φορτιστή, διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες
ασφαλείας. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις διαδικασίες φόρτισης
που περιγράφονται.
ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ
•
•
•
•
•
•
•
•
Μη φορτίσετε ή χρησιμοποιήσετε μπαταρία σε
εκρηκτική ατμόσφαιρα, όπως με παρουσία εύφλεκτων
υγρών, αερίων ή σκόνης. Η εισαγωγή ή αφαίρεση της
μπαταρίας από το φορτιστή μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη
της σκόνης ή των αναθυμιάσεων.
Ποτέ μην αναγκάσετε το πακέτο μπαταριών να εισέλθει
με τη βία στο φορτιστή. Μην τροποποιήσετε το πακέτο
μπαταριών με οποιονδήποτε τρόπο για να ταιριάζει
με μη συμβατό φορτιστή, γιατί το πακέτο μπαταριών
μπορεί να σπάσει προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό.
Φορτίζετε τα πακέτα μπαταριών μόνο σε φορτιστές DeWALT.
ΜΗΝ πιτσιλίζετε ή βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά.
Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το εργαλείο και
το πακέτο μπαταριών σε θέσεις όπου η θερμοκρασία
μπορεί να φθάσει ή να υπερβεί τους 40 ˚C (104 ˚F)
(όπως έξω από καλυμμένα μέρη ή σε μεταλλικά κτίρια το
καλοκαίρι).
Μην αποτεφρώσετε την μπαταρία ακόμη και εάν
έχει υποστεί σοβαρή ζημιά ή έχει φθαρεί εντελώς. Σε
περίπτωση πυρκαγιάς, η μπαταρία μπορεί να εκραγεί. Κατά
την καύση μπαταριών ιόντων λιθίου δημιουργούνται τοξικές
αναθυμιάσεις και υλικά.
Εάν το περιεχόμενο της μπαταρίας έρθει σε επαφή με το
δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως την περιοχή με ήπιο σαπούνι
και νερό. Εάν το υγρό της μπαταρίας εισέλθει στα μάτια,
ξεπλύνετε με άφθονο νερό επί 15 λεπτά ή έως ότου σταματήσει
ο ερεθισμός. Εάν η ιατρική βοήθεια είναι απαραίτητη, ο
ηλεκτρολύτης της μπαταρίας αποτελείται από ένα μίγμα υγρών
οργανικών υδρογονανθράκων και αλάτων λιθίου.
Τα περιεχόμενα των κυψελών μιας ανοιχτής μπαταρίας
μπορούν να προκαλέσουν ερεθισμό του αναπνευστικού
συστήματος. Αναπνεύστε καθαρό αέρα. Εάν τα συμπτώματα
επιμένουν, ζητήστε ιατρική βοήθεια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων. Το υγρό της
μπαταρίας ενδέχεται να είναι εύφλεκτο εάν εκτεθεί σε
σπινθήρα ή φλόγα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην επιχειρήσετε να ανοίξετε
το πακέτο μπαταριών για οποιονδήποτε λόγο. Αν το
περίβλημα του πακέτου μπαταριών είναι ραγισμένο ή έχει
υποστεί ζημιά, μην εισάγετε το πακέτο στο φορτιστή. Μη
συνθλίψετε, ρίξετε κάτω ή προξενήσετε ζημιά στο πακέτο
μπαταριών. Μη χρησιμοποιήσετε πακέτο μπαταριών ή
φορτιστή που έχει δεχθεί ισχυρό χτύπημα, έχει πέσει, έχει
136
πατηθεί από όχημα ή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε
τρόπο (π.χ τρυπηθεί με καρφί, χτυπηθεί με σφυρί,
πατηθεί). Μπορεί να προκληθεί ελαφρά ή θανατηφόρος
ηλεκτροπληξία. Τα πακέτα μπαταριών που έχουν υποστεί
ζημιά θα πρέπει να παραδίδονται στο κέντρο σέρβις
για ανακύκλωση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς. Μην
αποθηκεύετε ή μεταφέρετε το πακέτο μπαταρίας
με τρόπο ώστε μεταλλικά αντικείμενα να μπορούν
να έρθουν σε επαφή με εκτεθειμένους ακροδέκτες
μπαταρίας. Για παράδειγμα, μην τοποθετείτε το πακέτο
μπαταρίας μέσα σε ποδιές, τσέπες, εργαλειοθήκες,
κουτιά μεταφοράς προϊόντων, συρτάρια κλπ. μαζί με μη
στερεωμένα καρφιά, βίδες, κλειδιά κλπ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δεν χρησιμοποιείται το εργαλείο,
τοποθετείτε το με την πλευρά του σε σταθερή
επιφάνεια, όπου δεν θα αποτελέσει κίνδυνο λόγω
παραπατήματος ή πτώσης. Ορισμένα εργαλεία με
μεγάλα πακέτα μπαταριών μπορούν να στέκονται όρθια
πάνω στο πακέτο μπαταριών αλλά μπορεί να πέσουν
εύκολα αν σπρωχτούν.
Μεταφορά
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς. Η μεταφορά
μπαταριών μπορεί ενδεχομένως να γίνει αιτία πυρκαγιάς
αν οι πόλοι της μπαταρίας έρθουν κατά λάθος σε επαφή
με αγώγιμα υλικά. Κατά την μεταφορά μπαταριών
να βεβαιώνεστε ότι οι πόλοι των μπαταριών είναι
προστατευμένοι και καλά μονωμένοι από υλικά που
θα μπορούσαν να έρθουν σε επαφή μαζί τους και να
προκαλέσουν βραχυκύκλωμα.
Οι μπαταρίες DeWALT συμμορφώνονται με όλους τους
εφαρμόσιμους κανονισμούς μεταφορών προϊόντων, όπως
αυτοί καθορίζονται από τα βιομηχανικά και νομικά πρότυπα,
στα οποία περιλαμβάνονται ο Συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών
σχετικά με τη μεταφορά επικίνδυνων αγαθών, οι κανονισμοί
μεταφοράς επικίνδυνων αγαθών της Διεθνούς Ένωσης
Αερομεταφορών (IATA), οι διεθνείς ναυτιλιακοί κανονισμοί
περί επικίνδυνων αγαθών (IMDG) και η Ευρωπαϊκή συμφωνία
για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων αγαθών (ADR).
Τα στοιχεία και οι μπαταρίες λιθίου-ιόντων έχουν δοκιμαστεί
σύμφωνα με το τμήμα 38,3 του Εγχειριδίου και κριτηρίων
δοκιμών των συστάσεων των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη
μεταφορά επικίνδυνων αγαθών.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, n μεταφορά πακέτου
μπαταρίας DeWALT δεν θα εμπίπτει στην ταξινόμηση ενός
πλήρως ελεγχόμενου Επικίνδυνου υλικού Κλάσης 9. Γενικά,
μόνο μεταφορές που περιέχουν μπαταρία λιθίου-ιόντων με
ονομαστική τιμή ενέργειας μεγαλύτερη από 100 βατώρες (Wh)
θα απαιτεί να γίνονται ως πλήρως ελεγχόμενα φορτία Κλάσης
9. Σε όλες τις μπαταρίες λιθίου-ιόντων, η ονομαστική τους τιμή
σε βατώρες επισημαίνεται πάνω στη συσκευασία. Επιπλέον,
λόγω κανονιστικών περιπλοκών, η DeWALT δεν συνιστά τη
μεταφορά δι’ αέρος ξεχωριστών πακέτων μπαταριών λιθίουιόντων, ανεξάρτητα από την ονομαστική τιμή βατωρών. Οι
μεταφορές εργαλείων που περιέχουν μπαταρίες (συνδυασμένα
κιτ) μπορούν να γίνουν δι’ αέρος ως εξαίρεση αν η ονομαστική
Ελληνικά
τιμή σε βατώρες του πακέτου μπαταρίας δεν είναι μεγαλύτερη
από 100 Wh.
Ανεξάρτητα από το αν μια αποστολή θεωρείται εξαιρούμενη ή
πλήρως ρυθμιζόμενη, αποτελεί ευθύνη του αποστολέα να λάβει
υπόψη του τους πιο πρόσφατους κανονισμούς για τις απαιτήσεις
συσκευασίας, σήμανσης και τεκμηρίωσης.
Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ενότητα του
εγχειριδίου, παρέχονται καλή τη πίστη και πιστεύεται ότι είναι
ακριβείς κατά το χρόνο της σύνταξης του εγγράφου. Ωστόσο
δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή συναγόμενη. Αποτελεί
ευθύνη του αγοραστή να βεβαιωθεί ότι οι δραστηριότητές του
συμμορφώνονται με τους εφαρμοστέους κανονισμούς.
Συστάσεις για την αποθήκευση
1. Το καλύτερο μέρος αποθήκευσης είναι ένα δροσερό και
στεγνό μέρος, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και την
υπερβολική ζέστη ή κρύο. Για βέλτιστη απόδοση και
διάρκεια ζωής, αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε θερμοκρασία
δωματίου όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
2. Για μεγάλο χρόνο φύλαξης, για τα καλύτερα αποτελέσματα
συνιστάται να αποθηκεύετε το πακέτο μπαταριών πλήρως
φορτισμένο, σε δροσερό, ξηρό μέρος, εκτός του φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πακέτα μπαταριών δεν θα πρέπει να
αποθηκεύονται τελείως εκφορτισμένα. Το πακέτο μπαταριών θα
χρειαστεί να επαναφορτιστεί πριν τη χρήση.
Ετικέτες στο φορτιστή και την μπαταρία
Επιπλέον των εικονογραμμάτων που χρησιμοποιούνται στο
εγχειρίδιο αυτό, οι ετικέτες πάνω στο φορτιστή και στο πακέτο
μπαταριών μπορεί να δείχνουν τα εξής εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.
Ανατρέξτε στα Tεχνικά δεδομένα για το
χρόνο φόρτισης.
Μην αγγίζετε με αγώγιμα αντικείμενα.
Μη φορτίζετε κατεστραμμένες μπαταρίες.
Φορτίζετε τα πακέτα μπαταριών DeWALT μόνο
με τους προβλεπόμενους φορτιστές DeWALT.
Η φόρτιση πακέτων μπαταριών άλλων από τις
προβλεπόμενες μπαταρίες DeWALT με χρήση
φορτιστή DeWALT μπορεί να προκαλέσει έκρηξή
τους ή άλλες επικίνδυνες καταστάσεις.
Μην πετάτε το πακέτο μπαταριών σε φωτιά.
Τύπος μπαταριών
Το DCM581 λειτουργεί με πακέτο μπαταριών των 36 V.
Αυτά τα πακέτα μπαταριών μπορούν να χρησιμοποιηθούν:
DCB496, DCB497. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα
Τεχνικά δεδομένα.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1 Κοπτικό με νήμα
1 Βοηθητική λαβή
4 Βίδες βοηθητικής λαβής
1Λουρί
1Προστατευτικό
4 Βίδες προστατευτικού
1 Λεπίδα θαμνοκοπτικού
1 Παξιμάδι θαμνοκοπτικού
1 Ροδέλα σύσφιξης θαμνοκοπτικού
1 Ροδέλα κίνησης θαμνοκοπτικού
5Κοπίλιες
1 Κλειδί παξιμαδιού
1 Ράβδος, ασφάλισης
1 Κάλυμμα λεπίδας
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα τμήματα ή τα
παρελκόμενα, οι οποίες μπορεί να συνέβησαν κατά τη διάρκεια
της μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε
προσεκτικά και να κατανοήσετε το παρόν εγχειρίδιο.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Να μην εκτίθεται σε νερό.
ροντίζετε για την άμεση αντικατάσταση τυχόν
Φ
ελαττωματικών καλωδίων.
φόρτιση να γίνεται μόνο σε θερμοκρασία από 4 °C
Η
έως 40 °C.
Μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο.
Απορρίψτε την μπαταρία με φιλικό προς το
περιβάλλον τρόπο.
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από
τη χρήση.
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
Μην εκθέτετε το εργαλείο σε βροχή ή υψηλή
υγρασία και μην το αφήνετε σε εξωτερικούς
χώρους υπό βροχή.
137
Ελληνικά
Απενεργοποιήστε το εργαλείο. Αφαιρείτε την
μπαταρία πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε
συντήρησης στο εργαλείο.
11 Προστατευτικό
Φοράτε προστασία κεφαλής.
14 Πακέτο μπαταριών
Να φοράτε αντιολισθητικά υποδήματα.
12 Περίβλημα καρουλιού
13 Περίβλημα μπαταρίας
15 Κουμπί απελευθέρωσης μπαταρίας
16 Λεπίδα θαμνοκοπτικού
17 Κλειδί παξιμαδιού
18 Κάλυμμα λεπίδας
Φορέστε αντιολισθητικό γάντια.
Κρατάτε ανθρώπους και ζώα σε απόσταση
τουλάχιστον 6 m από την περιοχή εργασίας.
Μη χρησιμοποιείτε κυκλικές μεταλλικές λεπίδες.
Προσέχετε για τυχόν
εκτινασσόμενα αντικείμενα.
Προσοχή στην ώθηση από τη λεπίδα.
Κρατάτε τους παρευρισκόμενους σε απόσταση.
Οδηγία 2000/14/ΕΚ περί Εγγυημένης
ακουστικής ισχύος.
Θeεh Κωδικου Ημερομηνιας (Εικ. U)
Ο κωδικός ημερομηνίας 45 , ο οποίος περιλαμβάνει επίσης το
έτος κατασκευής, είναι τυπωμένος επάνω στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2016 XX XX
Έτος κατασκευής
Περιγραφή (εικ. A)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιήσετε ποτέ το
ηλεκτρικό εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα του. Μπορεί να
προκληθεί βλάβη ή προσωπικός τραυματισμός.
1 Σκανδάλη ρύθμισης ταχύτητας
2 Μοχλός ασφάλισης σε απενεργοποιημένη κατάσταση
3 Ρύγχος ασφάλισης σε απενεργοποιημένη κατάσταση
4 Λαβή
5 Διακόπτης ρύθμισης ταχύτητας
6 Βοηθητική λαβή
7 Περίβλημα μοτέρ
8 Μπαστούνι κοπτικού
9 Βάση στερέωσης για το λουρί
10 Λουρί
138
Προοριζομενη Χρηση
Το κοπτικό με νήμα / θαμνοκοπτικό έχει σχεδιαστεί για
επαγγελματικές εφαρμογές κοπής.
Να ΜΗ χρησιμοποιείται σε συνθήκες υγρασίας ή όταν υπάρχουν
εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με το εργαλείο.
Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται από
μη έμπειρους χειριστές.
-- Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(περιλαμβανομένων παιδιών) που έχουν μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή
έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός
αν τα άτομα αυτά επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο για
την ασφάλειά τους. Τα παιδιά δεν πρέπει να μένουν ποτέ
μόνα τους με αυτό το προϊόν.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετε
την μπαταρία πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο σετ μπαταριών
και φορτιστές της DeWALT.
Εισαγωγή και αφαίρεση του πακέτου
μπαταριών από το εργαλείο (εικ. C–E)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τα καλύτερα αποτελέσματα, να βεβαιώνεστε ότι
το πακέτο μπαταριών 14 είναι πλήρως φορτισμένο.
Εισαγωγή του πακέτου μπαταριών από το
εργαλείο
1. Ευθυγραμμίστε το πακέτο μπαταρίας 14 με τις ράγες μέσα
στο εργαλείο (Εικ. C).
2. Εισάγετέ το στο εργαλείο έως ότου το πακέτο μπαταρίας
έχει εδράσει σταθερά και βεβαιωθείτε ότι ακούσατε την
ασφάλιση να κουμπώσει στη θέση της.
Για να αφαιρεσετε το πακετο μπαταριων
απο το εργαλειο
1. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης 15 και τραβήξτε
σταθερά το πακέτο μπαταρίας ώστε να βγει από τη λαβή του
εργαλείου (Εικ. D).
Ελληνικά
2. Εισάγετε το πακέτο μπαταριών μέσα στο φορτιστή
όπως περιγράφεται στο τμήμα περί φορτιστή του
παρόντος εγχειριδίου.
Πακετα μπαταριων με δεικτη φορτιου
(Εικ. E)
Ορισμένα πακέτα μπαταριών DeWALT περιλαμβάνουν ένα
δείκτη φορτίου. Αυτός αποτελείται από τρεις πράσινες λυχνίες
LED που υποδηλώνουν το επίπεδο του φορτίου που απομένει
στο πακέτο μπαταριών.
Για να ενεργοποιήσετε το δείκτη φορτίου, πατήστε και
κρατήστε πατημένο το κουμπί 19 του δείκτη φορτίου. Θα
ανάψει ένας συνδυασμός των τριών πράσινων λυχνιών LED
που είναι ενδεικτικός του επιπέδου του φορτίου που απομένει.
Όταν το επίπεδο του φορτίου στη μπαταρία είναι κάτω από το
χρησιμοποιήσιμο όριο, ο δείκτης φορτίου δεν θα ανάψει και η
μπαταρία θα χρειαστεί να επαναφορτιστεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο δείκτης φορτίου αποτελεί μόνο μια ένδειξη του
φορτίου που έχει απομείνει στο πακέτο μπαταριών. Δεν δείχνει
τη λειτουργικότητα του εργαλείου και υπόκειται σε μεταβολές
βάσει των εξαρτημάτων του προϊόντος, της θερμοκρασίας και
της εφαρμογής του τελικού χρήστη.
Συναρμολόγηση
Αφαίρεση του περιβλήματος καρουλιού
(Εικ. A, F, G)
1. Περάστε ένα κατσαβίδι μέσα από την οπή 21 στη ροδέλα
κίνησης κοπτικού με νήμα (μικρή) 20 ώστε να εισέλθει
στην οπή 22 στο περίβλημα μοτέρ 7 όπως φαίνεται στην
εικόνα F.
2. Περιστρέψτε το περίβλημα καρουλιού 12 δεξιόστροφα
όπως φαίνεται στην εικόνα G.
3. Αφαιρέστε το περίβλημα καρουλιού και τη ροδέλα κίνησης
από το κοπτικό.
Σύνδεση του προστατευτικού (Εικ. A, H, I)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σε καμία περίπτωση μη
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή χωρίς το προστατευτικό
καλά σφιγμένο στη θέση του. Θα μπορούσε να προκύψει
ζημιά ή τραυματισμός.
1. Αφαιρέστε το περίβλημα καρουλιού 12 όπως περιγράφεται
στο τμήμα Αφαίρεση του περιβλήματος καρουλιού.
2. Για να συνδέσετε το προστατευτικό, περάστε το ρύγχος
23 του προστατευτικού κάτω από το χείλος 24 του
περιβλήματος μοτέρ 7 και κατόπιν χαμηλώστε το πίσω
μέρος του προστατευτικού στη θέση του, όπως φαίνεται
στην εικόνα H.
3. Επανατοποθετήστε και σφίξτε καλά τις 4 βίδες
προστατευτικού 25 με το κλειδί 17 όπως φαίνεται στην
εικόνα I.
4. Επανατοποθετήστε το περίβλημα καρουλιού όπως
περιγράφεται παρακάτω στο τμήμα Σύνδεση του
περιβλήματος καρουλιού.
Σύνδεση του περιβλήματος καρουλιού
(Εικ. A, I, J)
1. Περάστε τη ροδέλα κίνησης του κοπτικού με νήμα (μικρή)
20 πάνω στο μπουλόνι 26 το οποίο προεξέχει από το
κοπτικό έτσι ώστε η οπή της ροδέλας 21 να συμπέσει με
την οπή 22 στο περίβλημα μοτέρ 7 .
2. Περιστρέψτε τη ροδέλα και το περίβλημα μοτέρ έως
ότου οι οπές τους συμπέσουν με την εσοχή 27 στο
προστατευτικό 11 .
3. Περάστε ένα κατσαβίδι μέσα από τις τρεις οπές, βιδώστε το
περίβλημα καρουλιού δεξιόστροφα και σφίξτε το καλά πάνω
στο μπουλόνι.
Σύνδεση της λεπίδας (Εικ. A, K)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος τραυματισμού. Η λεπίδα
θαμνοκοπτικού έχει αιχμηρά άκρα. Φοράτε γάντια κατά το
χειρισμό της λεπίδας.
1. Αφαιρέστε το περίβλημα καρουλιού 12 και τη ροδέλα
κίνησης του κοπτικού με νήμα (μικρή) 20 όπως
περιγράφεται στο τμήμα Αφαίρεση του περιβλήματος
του καρουλιού.
2. Περάστε τη ροδέλα (μεγάλη) 28 του μηχανισμού κίνησης
του κοπτικού με νήμα πάνω στο μπουλόνι 26 το οποίο
προεξέχει από το κοπτικό έτσι ώστε η οπή της 29 να
συμπέσει με την οπή 22 στο περίβλημα μοτέρ 7 .
3. Τοποθετήστε τη λεπίδα θαμνοκοπτικού 16 πάνω στη
ροδέλα μηχανισμού κίνησης έτσι ώστε η εσωτερική,
μη κοπτική ακμή 30 να ευθυγραμμίζεται με την οπή
της ροδέλας μηχανισμού κίνησης. Με αυτό τον τρόπο
θα είναι ευκολότερη και ασφαλέστερη η αφαίρεση της
λεπίδας αργότερα.
4. Περάστε τη ροδέλα σύσφιξης θαμνοκοπτικού 31 πάνω στη
λεπίδα ώστε η πλατύτερη πλευρά να είναι σε πλήρη επαφή
με τη λεπίδα.
5. Βιδώστε το παξιμάδι 32 του θαμνοκοπτικού πάνω στο
μπουλόνι χρησιμοποιώντας το κλειδί 17 . Βεβαιωθείτε ότι το
παξιμάδι είναι καλά σφιγμένο.
6. Περάστε την κοπίλια 33 τελείως μέσα από την οπή
στο μπουλόνι.
Τοποθέτηση της βοηθητικής λαβής
(Εικ. A, L)
1. Τοποθετήστε τη βοηθητική λαβή 6 στο πάνω μέρος του
μπαστουνιού 8 του κοπτικού πάνω από την ετικέτα που
είναι τοποθετημένη στο μέσο του μπαστουνιού.
2. Μετακινήστε το στήριγμα 34 της βοηθητικής λαβής ως την
κάτω πλευρά της λαβής.
3. Περάστε τα μπουλόνια 35 της λαβής μέσα από το στήριγμα
ώστε να εισέλθουν στη λαβή.
4. Σφίξτε τα μπουλόνια της λαβής με το κλειδί 17 . Βεβαιωθείτε
ότι λαβή έχει στερεωθεί καλά.
Αν χρειάζεται ρύθμιση, λασκάρετε τα μπουλόνια της λαβής και
κινήστε τη βοηθητική λαβή προς τα πάνω ή κάτω στο μπαστούνι
του κοπτικού. Κατόπιν, σφίξτε πάλι τα μπουλόνια.
139
Ελληνικά
Αντικατάσταση του προστατευτικού
(Εικ. I, M)
1. Αφαιρέστε το περίβλημα καρουλιού 12 όπως περιγράφεται
στο τμήμα Αφαίρεση του περιβλήματος καρουλιού.
2. Αφαιρέστε τις 4 βίδες προστατευτικού 25 όπως φαίνεται
στην εικόνα I.
3. Ανυψώστε και αφαιρέστε το προστατευτικό υπό γωνία, όπως
φαίνεται στην εικόνα M.
4. Εγκαταστήστε το νέο προστατευτικό όπως περιγράφεται στο
τμήμα Σύνδεση του προστατευτικού.
Σύνδεση του λουριού (Εικ. A)
Συνδέστε το λουρί 10 στη βάση στερέωσης του λουριού 9 και
περάστε το λουρί σε έναν ώμο για πρόσθετη υποστήριξη του
χορτοκοπτικού ή θαμνοκοπτικού κατά τη χρήση του.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Να τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες
ασφαλείας και τις ισχύουσες ρυθμίσεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετε
την μπαταρία πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
Κατάλληλη θέση χεριών (εικ. A, O)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
προσωπικού τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΟΤΕ
την κατάλληλη θέση των χεριών, όπως φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
τραυματισμού, ΠΑΝΤΑ να κρατάτε σταθερά το εργαλείο
σε αναμονή απότομης αντίδρασης.
Για τη σωστή τοποθέτηση των χεριών απαιτείται ένα χέρι στη
λαβή 4 , με το άλλο χέρι στην κύρια λαβή 6 .
Ενεργοποίηση (Εικ. Α)
Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, σπρώξτε προς τα εμπρός
το ρύγχος ασφάλισης στην απενεργοποιημένη κατάσταση 3 ,
πιέστε το μοχλό ασφάλισης στην απενεργοποιημένη κατάσταση
2 και κατόπιν πιέστε τη σκανδάλη ρύθμισης ταχύτητας 1 .
Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, ελευθερώστε τη
σκανδάλη ρύθμισης ταχύτητας, το μοχλό ασφάλισης στην
απενεργοποιημένη κατάστασης και το ρύγχος.
Διακόπτης ρύθμισης ταχύτητας (εικ. A)
Αυτό το χορτοκοπτικό σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε την
κατάλληλη ταχύτητα για μεγαλύτερη διάρκεια εργασίας ή να
αυξήσετε τις στροφές για πιο αποτελεσματική κοπή.
Για να αυξήσετε την αυτονομία λειτουργίας, πιέστε εμπρός τον
διακόπτη ρύθμισης ταχύτητας 5 προς τη βοηθητική λαβή 6 στη θέση «LO». Αυτή η λειτουργία είναι η καταλληλότερη για
μεγάλες επιφάνειες που απαιτούν περισσότερο χρόνο για την
ολοκλήρωσή τους.
140
Για να αυξήσετε τις στροφές του χορτοκοπτικού, τραβήξτε
πίσω τον διακόπτη ρύθμισης ταχύτητας προς το περίβλημα
της μπαταρίας 13 στη θέση «HI». Αυτή λειτουργία είναι η
καταλληλότερη για πιο πυκνά χόρτα και εργασίες που απαιτούν
υψηλότερες στροφές ανά λεπτό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη λειτουργία «HI» η διαθέσιμη αυτονομία είναι
μικρότερη σε σύγκριση με τη λειτουργία «LO».
Κοπή χόρτων / Κοπή θάμνων (Εικ. A, N, O)
Με το κοπτικό σε λειτουργία, θέστε το υπό γωνία και
μετακινήστε το από πλευρά σε πλευρά, όπως φαίνεται στην
εικόνα N.
Διατηρήστε ελάχιστη απόσταση 610 mm ανάμεσα στο
προστατευτικό και στα πόδια σας, όπως φαίνεται στην εικόνα O.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Διατηρείτε το περιστρεφόμενο νήμα
κατά προσέγγιση παράλληλο με το έδαφος (με κλίση
όχι μεγαλύτερη από 30 μοίρες). Αυτό το κοπτικό δεν
είναι κλαδευτικό για φράκτες θάμνων. ΜΗ ΓΕΡΝΕΤΕ το
κοπτικό ώστε το νήμα του ή η λεπίδα θαμνοκοπτικού 16 να περιστρέφεται σε ορθή γωνία ως προς το έδαφος. Τα
εκτινασσόμενα υπολείμματα μπορούν να προκαλέσουν
σοβαρό τραυματισμό.
Τροφοδοσία νήματος σε κοπτικό
τροφοδοσίας με μέθοδο κτυπήματος
στο έδαφος
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για την αποφυγή τραυματισμού, ποτέ
μη κτυπάτε τη μονάδα στο έδαφος όταν έχει συνδεθεί το
συγκρότημα θαμνοκοπτικού στο περίβλημα μοτέρ.
Το χορτοκοπτικό σας χρησιμοποιεί νάιλον μεσινέζα διαμέτρου
2,032 mm. Η μεσινέζα φθείρεται ταχύτερα και χρειάζεται
συχνότερα τροφοδότηση όταν κόβετε κατά μήκος διαδρόμων,
πεζοδρομίων ή άλλων σκληρών επιφανειών, καθώς και όταν
κόβετε πιο χοντρά χόρτα.
Κατά τη χρήση του χορτοκοπτικού, το μήκος της μεσινέζας
μειώνεται εξαιτίας της φθοράς. Για να τροφοδοτήσετε νέα
μεσινέζα, ελαφρά απαλά το χορτοκοπτικό στο έδαφος ενώ
λειτουργεί με κανονικές στροφές.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν το μήκος της μεσινέζας υπερβαίνει το
πλάτος κοπής των 330 mm τότε οι επιδόσεις, η αυτονομία και
η ωφέλιμη διάρκεια ζωής του χορτοκοπτικού επηρεάζονται
αρνητικά εξαιτίας της πιθανής βλάβης του μοτέρ. Κάτι τέτοιο
ενδέχεται να ακυρώσει την εγγύηση.
Χρήσιμες συμβουλές για το κόψιμο
• Χρησιμοποιείτε το άκρο της μεσινέζας για να κόψετε. Μην
πιέζετε την κεφαλή της μεσινέζας μέσα στα άκοπα χόρτα.
• Οι φράκτες, είτε με συρματόπλεγμα είτε ξύλινοι, προκαλούν
πρόσθετη φθορά στη μεσινέζα, ακόμα και σπάσιμό της. Τα
τοιχία από πέτρα ή τούβλο, τα ρείθρα και τα ξύλα φθείρουν
τη μεσινέζα ταχύτατα.
• Μην αφήνετε το κάλυμμα του καρουλιού να τρίβεται στο
έδαφος ή άλλες επιφάνειες.
• Σε ψηλά χόρτα, ξεκινήστε να κόβετε από πάνω προς τα
κάτω, αλλάζοντας ύψος το πολύ μέχρι 30 εκατοστά τη φορά.
Ελληνικά
• Δώστε κλίση στο χορτοκοπτικό προς την περιοχή που
κόβετε. Εκεί γίνεται η αποδοτικότερη κοπή.
• Το χορτοκοπτικό κόβει κατά την κίνηση της κεφαλής
του από αριστερά προς τα δεξιά. Με τον τρόπο αυτό
αποφεύγετε την εκτίναξη αντικειμένων προς τον χειριστή.
• Αποφεύγετε δέντρα και θάμνους. Η μεσινέζα μπορεί εύκολα
να κάνει ζημιά σε φλοιούς δέντρων, ξύλινα σοβατεπιά και
κορνίζες, επενδύσεις και ραμποτέ ή πασσάλους περίφραξης.
Ανταλλακτικά αξεσουάρ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο
σοβαρού τραυματισμού, απενεργοποιείτε τη συσκευή και
αποσυνδέετε την μπαταρία πριν κάνετε οποιεσδήποτε
ρυθμίσεις ή πριν αφαιρέσετε/τοποθετήσετε παρελκόμενα
ή αξεσουάρ.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η χρήση αξεσουάρ που δεν
συνιστώνται από την DeWALT για τη συγκεκριμένη
συσκευή ενδέχεται να δημιουργήσει κινδύνους.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε λεπίδες, αξεσουάρ
ή παρελκόμενα διαφορετικά από αυτά που προτείνει η
DeWALT για το συγκεκριμένο χορτοκοπτικό Ενδέχεται να
προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή ζημιά στο προϊόν.
Χρησιμοποιείτε το ανταλλακτικό νήμα DeWALT, αρ. μοντέλου
DT20650 (2 mm), DT20651 (2 mm), DT20652 (2,5 mm).
• Για τη βέλτιστη απόδοση, χρησιμοποιήστε DeWALT
DT20650/51. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και DeWALT
DT20652 αλλά σε αυτή την περίπτωση μπορεί να είναι
μειωμένος ο χρόνος λειτουργίας του χορτοκοπτικού. Η
χρήση οποιουδήποτε άλλου νήματος με το χορτοκοπτικό
μπορεί να προκαλέσει υποβάθμιση της απόδοσης και/ή
ζημιά στο χορτοκοπτικό.
Χρησιμοποιείτε ανταλλακτικές λεπίδες DeWALT, αρ. μοντέλου
DT20653 255 mm (μαχαίρι θάμνων τριπλής λεπίδας), DT20655
(λεπίδα κοπής χόρτων 4T των 230 mm).
Αντικατάσταση της μεσινέζας κοπής
(εικ. P–S)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε βλάβη της συσκευής, εάν η
μεσινέζα εξέχει πέρα από τη λεπίδα μεσινέζας, κόψτε την
τόσο ώστε μόλις να φτάνει τη λεπίδα.
1. Αφαιρέστε την μπαταρία.
2. Στρέψτε το καρούλι 36 δεξιόστροφα για να ξεκλειδώσει,
όπως φαίνεται στην Εικόνα P. Η λευκή γλώσσα 37 που υπάρχει μέσα στο καρούλι θα περιστραφεί έξω
από το «μάτι» 38 του καρουλιού, υποδεικνύοντας ότι
έχει ξεκλειδώσει.
3. Τραβήξτε το καρούλι ίσια προς τα έξω για να το αφαιρέσετε.
4. Απομακρύνετε τα χόρτα και τα χώματα από το καρούλι και
το περίβλημα.
5. Αρχικά, τυλίξτε τη μεσινέζα στο κανάλι του καρουλιού που
βρίσκεται πιο κοντά στις εγκοπές συγκράτησης 39 , όπως
φαίνεται στην Εικόνα Q.
6. Τοποθετήστε το άκρο της μεσινέζας 40 μέσα στην οπή
συγκράτησης 41 .
7. Τυλίξτε τη μεσινέζα στο καρούλι, σύμφωνα με τη φορά
που υποδεικνύει το βέλος που υπάρχει στην κάτω πλευρά
του καρουλιού.
8. Όταν η τυλιγμένη μεσινέζα φτάσει στην αρχή των εγκοπών
συγκράτησης, κόψτε τη μεσινέζα, αφήνοντας ατύλιχτο μήκος
106 mm.
9. Πιέστε τη μεσινέζα μέσα στην εγκοπή συγκράτησης στη
μία πλευρά του καρουλιού για να συγκρατήσετε το πρώτο
κομμάτι ενώ τυλίγετε το δεύτερο.
10. Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία για το δεύτερο
κομμάτι μεσινέζας στο κάτω τμήμα του καρουλιού.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Προτού αρχίσετε να κόβετε, βεβαιωθείτε
ότι χρησιμοποιείτε μόνο τον κατάλληλο τύπο μεσινέζας.
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει μεσινέζα και στα δύο τμήματα του
καρουλιού, όπως φαίνεται την Εικόνα R.
11. Μόλις τυλίξετε και τα δύο κομμάτια στο καρούλι 36 ,
ακινητοποιήστε με τον αντίχειρα και τον δείκτη τη μεσινέζα
στις εγκοπές συγκράτησης και περάστε το κάθε άκρο της
μέσα από τις δύο οπές 43 που υπάρχουν εκατέρωθεν
της κεφαλής του περιβλήματος 12 , όπως φαίνεται στην
Εικόνα S.
12. Ευθυγραμμίστε τις λευκές γλώσσες 37 που υπάρχουν
μέσα στο περίβλημα του καρουλιού με τις εσοχές 42 του
καρουλιού. Ευθυγραμμίστε τις εγκοπές συγκράτησης 39 με
τις δύο οπές 43 , όσο πιο κοντά γίνεται.
13. Πιέστε το καρούλι μέσα στο περίβλημά του και στρέψτε
το αριστερόστροφα για να κλειδώσει στη θέση του.
Βεβαιωθείτε ότι η λευκή γλώσσα 37 φαίνεται μέσα από το
«μάτι» 38 του καρουλιού. Βεβαιωθείτε ότι η μεσινέζα δεν
έχει ξετυλιχθεί και ότι δεν έχει τυλιχθεί γύρω από τον άξονα
που υπάρχει κάτω από το καρούλι.
14. Τραβήξτε και τα δύο άκρα της μεσινέζας για να την
ελευθερώσετε από τις εγκοπές συγκράτησης. Εάν η μεσινέζα
εκτείνεται πέρα από τη λεπίδα κοπής της που υπάρχει στον
προφυλακτήρα, τότε κόψτε την τόσο ώστε μόλις να φτάνει
τη λεπίδα.
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DeWALT σχεδιάστηκε για να
λειτουργεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα με ελάχιστη συντήρηση.
Η συνεχής ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή
φροντίδα του εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετε
την μπαταρία πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
1. Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση κρατάτε καθαρά τα
ανοίγματα εξαερισμού 44 , που φαίνονται στην Εικόνα T.
2. Η μεσινέζα του χορτοκοπτικού ενδέχεται να ξεραθεί με τον
καιρό. Για να διατηρήσετε την ανταλλακτική μεσινέζα σε
άριστη κατάσταση, αποθηκεύετέ την σε αεροστεγή σακούλα
στην οποία έχετε προσθέσει μια κουταλιά της σούπας νερό.
141
Ελληνικά
3. Για τον καθαρισμό των πλαστικών εξαρτημάτων μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε ήπιο σαπούνι και υγρό πανί.
4. Το μαχαίρι της μεσινέζας που υπάρχει στο χείλος του
προφυλακτήρα ενδέχεται να στομώσει με τον καιρό.
Συνιστούμε να το ακονίζετε περιοδικά με μια λίμα.
Ο φορτιστής και η μπαταρία δεν επιδέχονται σέρβις.
Λίπανση
Το ηλεκτρικό σας εργαλείο δεν απαιτεί επιπλέον λίπανση.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για την αφαίρεση ρύπων και σκόνης,
χρησιμοποιήστε ξηρό αέρα κάθε φορά που διαπιστώνετε
συγκέντρωση σκόνης εντός και γύρω από τις θυρίδες
αερισμού. Όταν εκτελείτε αυτή τη διαδικασία, να φοράτε
εγκεκριμένο προστατευτικό για τα μάτια και εγκεκριμένη
μάσκα για τη σκόνη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες ή
άλλες ισχυρές χημικές ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου. Αυτές οι χημικές
ουσίες μπορούν να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα τμήματα.
Χρησιμοποιείτε ένα πανί που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό
και ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ την εισροή τυχόν
υγρών στο εσωτερικό του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε υγρό.
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Επειδή με το προϊόν αυτό δεν έχουν
δοκιμαστεί άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά που
διατίθενται από την DeWALT, η χρήση τυχόν τέτοιων
παρελκόμενων με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού,
πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από την DeWALT.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κατάλληλα
παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο με τον
οποίο συνεργάζεστε.
Για την προστασία του περιβάλλοντος
Χωριστή συλλογή. Τα προϊόντα και οι μπαταρίες που
επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να
απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.
Τα προϊόντα και οι μπαταρίες περιέχουν υλικά που
μπορούν να ανακτηθούν ή να ανακυκλωθούν ώστε να μειωθούν
οι ανάγκες για πρώτες ύλες. Παρακαλούμε να ανακυκλώνετε
τα ηλεκτρικά προϊόντα και τις μπαταρίες σύμφωνα με τους
τοπικούς κανονισμούς. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται
στον ιστότοπο www.2helpU.com.
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Η μπαταρία μεγάλης διάρκειας λειτουργίας πρέπει να
επαναφορτίζεται, όταν αδυνατεί πλέον να παράγει επαρκή
142
ισχύ για εργασίες, οι οποίες πραγματοποιούνταν εύκολα
στο παρελθόν. Στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής της,
απορρίψτε της με τρόπο που σέβεται το περιβάλλον:
• Εξαντλήστε τη μπαταρία λειτουργώντας το εργαλείο, κατόπιν
αφαιρέστε την από το εργαλείο.
• Οι κυψέλες μπαταριών λιθίου-ιόντων είναι ανακυκλώσιμες.
Παραδίδετέ τις στο κατάστημα αγοράς ή σε τοπικό σταθμό
ανακύκλωσης. Τα συλλεγόμενα πακέτα μπαταριών θα
ανακυκλώνονται ή θα απορρίπτονται με σωστό τρόπο.
143
144
145
Belgique et
Luxembourg België
en Luxemburg
DeWALT - Belgium BVBA
Egide Walschaertsstraat 16
2800 Mechelen
Tel: NL 32 15 47 37 63
Tel: FR 32 15 47 37 64
Fax:
32 15 47 37 99
www.dewalt.be
enduser.BE@SBDinc.com
Danmark
DeWALT (Stanley Black&Decker AS)
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Tel:
Fax:
www.dewalt.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Deutschland
DeWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:06126-21-0
Fax:06126-21-2770
www.dewalt.de
infodwge@sbdinc.com
Ελλάς
DeWALT (Ελλάς) Α.Ε.
EΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος 7
& Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 74, Αθήνα
SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) – 193 00 Ασπρόπυργος
Τηλ:00302108981616
Φαξ:00302108983570
www.dewalt.gr
Greece.Service@sbdinc.com
España
DeWALT Ibérica, S.C.A.
Parc de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
934 797 400
934 797 419
www.dewalt.es
respuesta.postventa@sbdinc.com
France
DeWALT
5, allée des Hêtres
BP 60105, 69579 Limonest Cedex
Tel:
Fax:
04 72 20 39 20
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
scufr@sbdinc.com
Schweiz
Suisse
Svizzera
DeWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel:
Fax:
044 - 755 60 70
044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
service@rofoag.ch
Ireland
DeWALT
Building 4500, Kinsale Road
Cork Airport Business Park
Cork, Ireland
Tel:00353-2781800
Fax:
01278 1811
www.dewalt.ie
Sales.ireland@sbdinc.com
Italia
DeWALT
via Energypark 6
20871 Vimercate (MB), IT
Tel: Fax: 800-014353
39 039-9590200
39 039-9590311
www.dewalt.it
Nederlands
DeWALT
Netherlands BVPostbus 83,
6120 AB BORN
Tel:
Fax:
31 164 283 063
31 164 283 200
www.dewalt.nl
Norge
DeWALT
Postboks 4613
0405 Oslo, Norge
Tel: Fax: 45 25 13 00
45 25 08 00
www.dewalt.no
kundeservice.no@sbdinc.com
Österreich
DeWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248, A-1230 Wien
Tel: Fax: 01 - 66116 - 0
01 - 66116 - 614
www.dewalt.at
service.austria@sbdinc.com
Portugal
DeWALT
Ed. D Dinis, Quina da Fonte
Rua dos Malhoes 2 2A 2º Esq.
Oeiras e S. Juliao da Barra, paço de Arcos e Caxias
2770 071 Paço de Arcos
Tel: Fax: +351 214667500
+351214667580
www.dewalt.pt
resposta.posvenda@sbdinc.com
Suomi
DeWALT
PL47
00521 Helsinki, Suomi
Puh: Faksi:
010 400 4333
0800 411 340
www.dewalt.fi
asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Sverige
DeWALT
BOX 94
43122 Mölndal
Sverige
Tel:
Fax: 031 68 61 60
031 68 60 08
www.dewalt.se
kundservice.se@sbdinc.com
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel: Faks:
0212 533 52 55
0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DeWALT, 210 Bath Road;
Slough, Berks SL1 3YD
Tel: Fax: 01753-567055
01753-572112
www.dewalt.co.uk
emeaservice@sbdinc.com
Australia
DeWALT
810 Whitehorse Road Box Hill
VIC 3103 Australia
Tel: Aust 1800 338 002
Tel: NZ 0800 339 258
www.dewalt.com.au
www.dewalt.co.nz
Middle East Africa
DeWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, UAE
Tel: Fax: www.dewalt.ae
Service.MEA@sbdinc.com
N501282
70 20 15 10
70 22 49 10
971 4 812 7400
971 4 2822765
12/16
Download PDF

advertising