DCM587 | DeWalt DCM587 BLOWER VAC instruction manual

DCM587
Final page size: A5 (148mm x 210mm)
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)4
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)13
English (original instructions)24
Español (traducido de las instrucciones originales)33
Français (traduction de la notice d’instructions originale)43
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)53
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)63
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)73
Português (traduzido das instruções originais)82
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)92
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)101
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)111
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)120
Copyright DeWALT
B
Figure A
12
1
6
3
18
16
11
2
17
4
13
10
7
9
15
20
14
19
5
8
Figure B
Figure C
17
19
19
Figure D
18
1
Figure E
Figure F
7
21
8
Figure G
Figure H
24
7
6
23
22
Figure I
Figure J
6
26
25
5
12
12
13
13
Figure L
Figure K
1
16
27
2
Figure M
Figure N
28
10
Figure O
11
Figure P
3
2
Figure Q
29
3
Dansk
RYGSÆKSBLÆSER
DCM587
Tillykke!
Tekniske Data
Oplader
Netspænding
Batteritype
Ca. opladningstid af
batteripakke
Batterier og opladere sælges separat
Du har valgt et DeWALT-værktøj. Mange års erfaring, ihærdig
produktudvikling og innovation gør DeWALT én af de mest
pålidelige partnere for professionelle brugere af elværktøj.
Spænding
Type
Afgiven effekt
Gennemstrømningshastighed
Lufthastighed
Vægt (uden batteripakke)
VDC
W
CFM
Km/t
kg
DCM587
36
1
1000
450
230
8,4
Støjværdier og vibrationsværdier (triax vector sum) i henhold til 2006/42/EC,
2004/108/EC, EN15503:2009+A1:2013+A2:2016:
dB(A)
83,5
LPA(emissions lydtryksniveau)
dB(A)
97,5
LWA(lydtryksniveau)
K (usikkerhed for det angivne lydniveau)
dB(A)
0,5
m/s2
m/s2
Vibrationsemissionsværdi ah =
Usikkerhed K =
2,5
1,5
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er målt i overensstemmelse med en
standardiseret test, der er angivet i EN15503 og kan anvendes til
at sammenligne et værktøj med et andet. Det kan anvendes til
en foreløbig eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne vibrationsemissionsniveau
repræsenterer værktøjets hovedanvendelsesområder. Hvis
værktøjet anvendes til andre formål, med andet tilbehør
eller vedligeholdes dårligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forøge eksponeringsniveauet
over den samlede arbejdsperiode markant.
Et estimat af eksponeringsniveauet for vibration bør
også tage højde for de gange, værktøjet slukkes, eller
når det kører men ikke bruges til at arbejde. Det kan
mindske eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
Identificér yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at
beskytte operatøren mod vibrationens effekter, som f.eks.:
vedligehold værktøjet og tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre.
Batteripakke
DCB496
DCB497
Batteritype
Spænding
VDC
Li-Ion
36
Li-Ion
36
Ydeevne
Vægt
Ah
kg
6,0
1,88
7,5
1,92
4
min
DCB413
220-240
36 Li-Ion
120 (6 Ah)
150 (7,5 Ah)
Vægt
kg
0,82
Sikringer:
Europa
230V værktøj
VAC
10 Amp, el-net
EF-Konformitetserklæring
Maskindirektiv
Rygsæksblæser
DCM587
DeWALT erklærer, at produkterne beskrevet under Tekniske
data er udformet i overensstemmelse med:
2006/42/EF, 2006/42/EC, EN60335-1:2012+A11:2014; EN506362-100:2014, EN15503:2009+A1:2013+A2:2016.
2000/14/EF bilag V DEKRA-certificering B.V., Utrechtseweg 310,
6802 ED Arnhem, Nederlandene
Underrettet myndighed, id-nr.: 0344
LPA (målt lydtryk) 83,5 dB(A)
usikkerhed (K) = 2,5 dB(A)
LWA (garanteret lydeffekt) 98 dB(A)
Disse produkter overholder også direktivet 2014/30/EU og
2011/65/EU. Kontakt DeWALT på følgende adresse for yderligere
oplysninger eller se bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den tekniske fil og
udsteder denne erklæring på vegne af DeWALT.
Markus Rompel
Direktør for maskinteknik
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
16.10.2016
ADVARSEL: Læs instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for
hvert enkelt signalord. Læs vejledningen og vær opmærksom på
disse symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart farlig situation, der
medmindre den undgås, vil resultere i død eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kunne resultere i død eller
alvorlig personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kan resultere i mindre eller
moderat personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling, der ikke er forbundet
med personskade, men som kan resultere
i produktskade.
Dansk
Personlig sikkerhed
•
•
•
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER
FOR VÆRKTØJET
•
ADVARSEL! Ved anvendelse af ledningsfri apparater
skal grundlæggende sikkerhedsforholdsregler inkl.
følgende altid følges, så risikoen for brand, elektrisk stød,
personskade og skade på ejendom undgås.
• Læs denne vejledning grundigt, før du bruger maskinen, og
gør dig bekendt med knapperne og den korrekte betjening.
• Den tilsigtede anvendelse er beskrevet i denne vejledning.
Brugen af ekstraudstyr eller påsætning eller udførelse af andet
arbejde med dette apparat end det, der anbefales i denne
vejledning, kan udgøre en risiko for personskade.
Ordet "apparat" i alle advarslerne opført herunder henviser til
dit ledningsforbundne apparat (lysnet) eller det batteridrevne
(ledningsfri) apparat.
•
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER
FOR FREMTIDIG REFERENCE.
Brug af værktøjet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vær altid opmærksom under brug af værktøjet.
Hold arbejdsområdet rent og oplyst. Rod eller mørke lokaler
forøger risikoen for ulykker.
Brug kun værktøjet ved dagslys eller med godt kunstigt lys.
Brug ikke værktøjet i områder med eksplosionsfare som f.eks. i
nærheden af letantændelige væsker, gasser eller støv.
Tillad aldrig børn eller personer, som ikke er instrueret i brug
af værktøjet, at bruge apparatet, da lokale bestemmelser kan
begrænse operatørens alder.
Lad ikke børn eller dyr komme i nærheden af arbejdsområdet
eller røre ved værktøjet eller ledningen.
Hold børn, tilskuere og dyr væk under betjening af værktøjet.
Distraktioner kan medføre, at du mister kontrollen.
Værktøjet må ikke bruges som legetøj.
Værktøjet må ikke nedsænkes i vand.
Kabinettet må ikke åbnes. Der er ingen dele indeni, som kan
serviceres af brugeren.
Vær opmærksom, se efter hvad du foretager dig, og brug din
sunde fornuft, når du bruger værktøjet. Anvend ikke et værktøj
når du er træt eller er påvirket af stoffer, alkohol eller medicin.
Et øjebliks uopmærksomhed under brugen af værktøjer kan
resultere i alvorlige personskader.
Anvend personligt beskyttelsesudstyr, hvor det er nødvendigt.
Sikkerhedsudstyr, som øjenbeskyttelse, støvmaske, skridsikre
sikkerhedssko, sikkerhedshjelm eller høreværn, brugt når
omstændighederne foreskriver det, reducerer omfanget
af personskader.
Undgå utilsigtet start. Sørg for, at der er slukket for kontakten,
inden værktøjet tilsluttes en strømkilde og/eller batteripakke,
samles op eller bæres. Når elektrisk værktøj bæres med fingeren
på kontakten eller tilsluttes, når kontakten er tændt, giver det
anledning til ulykker.
Undlad at række for langt. Hold hele tiden en god fodstilling
og balance. Dette giver dig bedre kontrol over værktøjet i
uventede situationer.
Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær ikke løst tøj eller
smykker. Hold dit hår, tøj og handsker væk fra bevægelige dele.
Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan blive fanget i
bevægelige dele.
Brug og pleje af værktøjet
•
•
•
•
•
•
•
Før brug skal du kontrollere værktøjet for skader eller defekte
dele. Kontrollér for brud på dele, beskadigelse af kontakter og
alle andre forhold, som kan påvirke betjeningen.
Undlad at benytte værktøjet, hvis kontakten ikke tænder og
slukker for det. Alt værktøj, der ikke kan kontrolleres med
kontakten, er farligt og skal repareres.
Træk stikket ud af stikkontakten og/eller batteripakken
fra værktøjet, før værktøjet justeres, dets tilbehør udskiftes
eller det stilles til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen for, at værktøjet
startes utilsigtet.
Hvor det er nødvendigt, skal skæreværktøjer holdes skarpe
og rene. Ordentligt vedligeholdt skæreværktøj med skarpe
skærekanter har mindre tilbøjelighed til at binde og er lettere
at styre.
Brug ikke værktøjet, hvis nogen del er beskadiget eller defekt.
Få alle beskadigede eller defekte dele repareret eller udskiftet af
en autoriseret servicetekniker.
Forsøg aldrig at fjerne eller udskifte andre dele end dem
beskrevet i denne vejledning.
Elektrisk sikkerhed
•
•
Værktøjets stik skal passe til stikkontakten. Stikket må aldrig
modificeres på nogen måde. Undlad at bruge adapterstik
sammen med jordforbundet værktøj. Umodificerede stik
og dertil passende stikkontakter reducerer risikoen for
elektrisk stød.
Udsæt ikke værktøjet for regn eller våde forhold. Hvis der
trænger vand ind i værktøjet, øges risikoen for elektrisk stød.
5
Dansk
•
•
•
Undlad at udsætte ledningen for overlast. Brug aldrig
ledningen til at bære/trække værktøjet eller trække det ud af
stikkontakten. Hold ledningen borte fra varme, olie, skarpe
kanter og bevægelige dele. Beskadigede eller sammenfiltrede
ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
Når værktøjet benyttes udendørs, skal der anvendes en
forlængerledning, som er egnet til udendørs brug. Brug af en
ledning, der er egnet til udendørs brug, reducerer risikoen for
elektrisk stød.
Hvis det ikke kan undgås at betjene et elektrisk værktøj i et
fugtigt område, benyt en strømforsyning, der er beskyttet af
en fejlstrømsafbryder. Ved at benytte en fejlstrømsafbryder
reduceres risikoen for elektrisk stød.
Efter brug
•
•
•
Når det ikke er i brug, skal værktøjet opbevares et tørt og godt
ventileret sted, utilgængeligt for børn.
Børn må ikke have adgang til opbevarede værktøjer.
Når værtøjet opbevares og transporteres i et køretøj, skal
det placeres i bagagerummet eller bindes fast for at undgå
bevægelse ved pludselige ændringer i hastighed eller retning.
•
•
•
•
•
•
Brug og pleje af batteriværktøj
•
•
•
•
•
•
•
Genoplad kun værktøjet ved brug af den oplader, der er
angivet af producenten. En oplader, der passer til en type
batteripakke, kan udgøre en risiko for brand, når den bruges til
en anden type.
Brug kun elektriske værktøjer med specielt designede
batteripakker. Brug af andre batteripakker kan give risiko for
skader og brand.
Når batteripakken ikke er i brug, hold den på afstand fra andre
metalgenstande som f.eks. papirclips, mønter, nøgler, søm,
skruer eller andre små metalgenstande, som kan frembringe
en tilslutning fra en pol til en anden. Kortslutning af batteriets
poler kan medføre forbrændinger eller brand.
Under grove forhold kan væske sive ud fra batteriet; undgå
kontakt. Hvis der opstår kontakt ved et uheld, skyl med vand.
Hvis væske kommer ind i øjnene, søg omgående lægehjælp.
Væske, der siver ud fra batteriet, kan fremkalde irritationer
eller forbrændinger.
Service
•
Værktøj skal serviceres af en kvalificeret servicetekniker, som
udelukkende benytter identiske reservedele. Dette vil sikre, at
værktøjet fortsat kan bruges sikkert.
Ekstra sikkerhedsvejledninger for blæsere
Den tilsigtede anvendelse er beskrevet i denne vejledning. Brug
af tilbehør eller udstyr, eller udførelse af andre opgaver end
dem, der anbefales i denne betjeningsvejledning, kan medføre
risiko for personskade og/eller materielskade.
• Brug altid solidt fodtøj og lange bukser for at beskytte dine
fødder og ben under betjening af værktøjet.
• Sluk altid for værktøjet, og lad ventilatoren stoppe og tag
stikket ud når:
ʵʵ Ledningen er blevet beskadiget eller er viklet ind.
6
ʵʵ Du efterlader værktøjet uden opsyn.
ʵʵ Du udfører kontrol, justering, rengøring og arbejder
på værktøjet.
ʵʵ Hvis værktøjet begynder at vibrere unormalt.
Placer ikke blæserens indsugning eller udsugning nær øjne eller
ører under drift. Blæs aldrig rester hen mod omkringstående.
Brug ikke i regnvejr og efterlad ikke udendørs, når det regner.
Gå ikke over stier eller veje med grus, når værktøjet er tændt i
blæsetilstand. Gå, løb aldrig.
Sæt ikke værktøjet ned på grus, når det er tændt.
Sørg altid for at have et godt fodfæste, især på skråninger.
Stræk dig ikke for meget og hold hele tiden balancen.
Indfør ikke genstande i åbningerne. Brug aldrig, hvis
åbningerne er blokerede - hold fri for hår, fnug, støv og alle
andre genstande, der kan reducere luftstrømmen.
ADVARSEL: Brug altid værktøjet som beskrevet i denne
vejledning. Dit værktøj er designet til at blive brugt i en
opretstående tilstand og kan forårsage skade, hvis det
bruges på en anden måde. Tænd aldrig værktøjet, når det
ligger på siden eller på hovedet.
Operatøren eller brugeren er ansvarlig for ulykker eller farer,
der opstår for andre personer eller deres ejendom.
Bær ikke værktøjet i ledningen.
Hold altid ledningen i retningen bagud, væk fra værktøjet.
ADVARSEL: Hvis en ledning beskadiges under brug, skal
ledningen afbrydes fra lysnettet omgående. Rør ikke ved
ledningen, før forbindelsen til lysnettet er afbrudt.
Brug ikke opløsningsmidler eller rengøringsvæsker til at rense
dit værktøj. Brug en stump skraber til at fjerne græs og snavs.
Reserveventilatorer kan fås fra en DeWALT-serviceagent. Brug
kun reservedele og tilbehør anbefalet af DeWALT.
Sørg for, at alle bolte og skruer er stramme for at sikre, at
værktøjet er i sikre driftsforhold.
•
•
•
Andres sikkerhed
Værktøjet må kun bruges med den medfølgendestrømforsyning
• Dette værktøj er ikke beregnet til anvendelse af personer
(inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale handicaps eller med mangel på erfaringer eller
viden, medmindre de er under overvågning eller har fået
instruktioner i brugen af værktøjet af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed.
• Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med udstyret.
Restrisici.
Yderligere restrisici, som muligvis ikke er inkluderet i de
medfølgende sikkerhedsadvarsler, kan opstå under anvendelse
af værktøjet. Disse risici kan opstå ved misbrug, forlænget
brug osv.
Selv når de relevante sikkerhedsregler overholdes, og der
anvendes sikkerhedsudstyr, kan visse restrisici ikke undgås.
Disse omfatter:
• skader som følge af berøring af roterende/bevægelige dele.
• skader som følge af udskiftning af dele, knive eller tilbehør.
Dansk
•
•
•
skader som følge af forlænget brug af et værktøj. Når et
værktøj bruges over længere perioder, skal du sørge for at
holde pause med jævne mellemrum.
Hørenedsættelse.
Der kan opstå sundhedsfarer ved indånding af støv, der
dannes under brug af værktøjet (eksempel:- arbejde med træ,
især egetræ, bøg og træfiber).
•
Elektrisk sikkerhed
Den elektriske motor er konstrueret til bare én spænding.
Kontrollér altid, at batteripakken svarer til spændingen på
mærkepladen. Kontrollér også, at spændingen på din oplader
svarer til din el-netspænding.
Din DeWALT-oplader er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN60335. Derfor kræves der
ingen jordledning.
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den erstattes
af en specialfremstillet ledning, der fås gennem
DeWALT‘s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Der bør ikke benyttes en forlængerledning, medmindre det er
absolut nødvendigt. Brug en godkendt forlængerledning, der
er egnet til strømforsyningen til din oplader (se Tekniske data).
Den minimale lederstørrelse er 1 mm2; den maksimale længde
er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles helt ud.
•
•
•
•
•
•
GEM DISSE INSTRUKTIONER
Opladere
DeWALT opladere kræver ingen justering og er designet til at
være så brugervenlige som muligt.
•
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteriopladere
•
GEM DISSE INSTRUKTIONER: Denne vejledning indeholder
vigtige sikkerheds- og driftsinstruktioner for kompatible
batteriopladere se Tekniske data).
• Før du bruger opladeren, læs alle instruktioner og de
sikkerhedsmæssige afmærkninger på opladeren, batteripakken
og produktet.
ADVARSEL: Risiko for chok. Lad ikke nogen flydende
væsker komme ind i opladeren. Det kan resultere i et
elektrisk chok.
ADVARSEL: Vi anbefaler brug af en reststrømsanordning
med en reststrømskapacitet på 30mA eller mindre.
FORSIGTIG: Risiko for brand. For at reducere risikoen
for kvæstelser, oplad kun DeWALT genopladelige
batterier. Andre batterityper kan eksplodere og
forårsage personskader.
FORSIGTIG: Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke
leger med udstyret.
BEMÆRK: Under bestemte forhold, når opladeren
er tilsluttet til strømforsyningen, kan blotlagte
opladerkontakter blive kortsluttet af fremmede materialer.
Fremmede materialer af en ledende art som for eksempel,
•
•
•
•
•
men ikke begrænset til ståluld, aluminumsfolie eller
anden koncentration af metalliske partikler skal holdes på
afstand af opladerens huller. Tag altid stikket til opladeren
ud fra kontakten, når der ikke er indsat en batteripakke.
Tag stikket til opladeren ud før forsøg på at rengøre den.
Forsøg ALDRIG at oplade batteripakken med andre
opladere end dem, der er omtalt i denne manual.
Opladeren og batteripakken er specielt designet til at
arbejde sammen.
Disse opladere er ikke beregnet til anden brug end
opladning af DeWALT genopladelige batterier. Al anden
brug kan medføre risiko for brand, elektrisk chok eller livsfarlige
elektriske stød.
Udsæt ikke opladeren for regn eller sne.
Træk i stikket i stedet for ledningen, når opladeren
frakobles. Dette vil reducere risikoen for beskadigelse af
elstikket og ledningen.
Sørg for at ledningen er placeret, så den ikke bliver trådt
på, snublet over eller på anden måde bliver genstand for
skader eller belastning.
Anvend kun en forlængerledning, når det er absolut
nødvendigt. Anvendelse af en ukorrekt forlængerledning
kan resultere i risiko for brand, elektrisk chok eller livsfarlige
elektriske stød.
Anbring ikke noget oven på opladeren eller anbring
opladeren på et blødt underlag, der kan blokere
ventilationshullerne og medføre for megen intern
varme. Anbring opladeren på afstand af alle varmekilder.
Opladeren ventileres gennem huller i toppen og bunden
af huset.
Brug ikke opladeren, hvis ledningen eller stikket er
beskadiget—få dem omgående udskiftet.
Brug ikke opladeren, hvis den har fået et hårdt slag, er
blevet tabt eller blevet beskadiget på anden vis. Tag den
med til et autoriseret værksted.
Demontér ikke opladeren, tag den med til et autoriseret
værksted, når service eller reparation er påkrævet.
Ukorrekt genmontering kan medføre risiko for elektrisk chok,
livsfarlige elektriske stød eller brand.
Hvis ledningen beskadiges, skal den omgående udskiftes af
producenten, hans forhandler eller lignende kvalificeret person
for at forebygge enhver risiko.
Tag stikket til opladeren ud af kontakten før forsøg på
nogen form for rengøring. Dette vil reducere risikoen for
elektrisk chok. Fjernelse af batteripakken vil ikke reducere
denne risiko.
Forsøg ALDRIG at tilslutte 2 opladere til hinanden.
Opladeren er designet til at køre på standard 230V
husholdningsstrøm. Forsøg ikke at bruge den med
en anden strømstyrke. Dette gælder ikke for opladere
til køretøjer.
Opladning af et batteri (Fig. A, B)
1. Tilslut opladeren til en passende stikkontakt før
batteripakken sættes i.
7
Dansk
2. Indsæt batteripakken 19 i opladeren og kontrollér, at
pakken sidder godt fast i opladeren. Det røde (opladnings)
lys vil blinke hele tiden og angive, at opladningsprocessen
er startet.
3. Når opladningen er færdig, vil det blive angivet af den røde
lampe, som vil lyse konstant på ON. Batteripakken er fuldt
opladet og kan nu anvendes eller kan efterlades i opladeren.
Skub batteriets udløserknap 18 på batteripakken for at
udtage batteripakken.
BEMÆRK: For at sikre maksimal ydeevne og levetid for li-Ion
batteripakker skal batteripakken lades helt op, før den anvendes
første gang.
Elektronisk beskyttelsessystem
XR Li-Ion værktøjerne er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem, der vil beskytte batteriet imod
overbelastning, overopvarmning eller dyb afladning.
Værktøjet vil automatisk slå fra, hvis det elektroniske
beskyttelsessystem aktiveres. Hvis dette sker, anbring li-ion
batteriet på opladeren, indtil det er helt opladet.
Instruktioner om rengøring af opladeren
ADVARSEL: Risiko for chok. Tag stikket til opladeren
ud af kontakten før rengøring. Snavs og fedt kan
fjernes fra det ydersiden af opladeren med en klud eller
en blød ikke-metallisk børste. Brug ikke vand eller andre
rengøringsmidler. Lad aldrig væske trænge ind i værktøjet,
og nedsænk aldrig nogen del af værktøjet i en væske.
Betjening af oplader
Se indikatorerne nedenfor for batteripakkens opladestatus.
Pakke oplades
Batteripakke
Pakke opladet
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteripakker
Varm/kold pakkeforsinkelse
Problem pakke eller oplader
Denne oplader er beregnet til at påvise nogle problemer, der
kan opstå. Problemer angives med det røde lys, som blinker
i et hurtigt tempo. Hvis dette sker, skal du fjerne og derefter
indsætte batteripakken i opladeren igen. Hvis problemet
fortsætter, prøv en anden batteripakke for at afgøre, om
opladeren virker korrekt. Hvis den nye pakke oplader korrekt,
så er den oprindelige pakke defekt og skal returneres til et
servicecenter eller andet indsamlingssted til genbrug. Hvis den
nye batteripakke udløser den samme fejlindikation som den
oprindelige, få opladeren og batteriepakken kontrolleret på et
autoriseret servicecenter.
Kompatible oplader(e) vil ikke oplade en defekt batteripakke.
Opladeren vil angive defekt batteri ved at nægte at lyse eller ved
at vise problem pakke eller oplader blinkmønster.
BEMÆRK: Dette kan også betyde et problem med opladeren.
Hvis opladeren angiver et problem, tag opladeren og
batteripakken med hen til et autoriseret servicecenter for at
blive kontrolleret.
Varm/kold pakkeforsinkelse
Når opladeren sporer et batteri, der er for varmt eller for
koldt, starter den automatisk en varm/kold pakkeforsinkelse
og indstiller opladningen, indtil batteriet har nået en
passende temperatur. Opladeren skifter derefter automatisk
til pakkeopladningsfunktion. Denne funktion sikrer maksimal
batterilevetid.
En kold batteripakke vil oplade med en langsommere hastighed
end en varm batteripakke. Batteripakken vil oplade ved den
lavere hastighed gennem hele opladningscyklussen og vil
ikke vende tilbage til maksimal opladningshastighed, selvom
batteriet varmer.
8
Sørg for at oplyse katalognummer og spænding ved bestilling af
nye batteripakker.
Batteripakken er ikke fuldt opladet ved levering. Læs
nedenstående sikkerhedsvejledning, før batteripakke og oplader
tages i brug. Følg derefter den beskrevne opladningsprocedure.
LÆS ALLE INSTRUKTIONER
•
•
•
•
•
•
•
•
Oplad ikke eller brug batteriet i en eksplosionsfarlig
atmosfære, som f.eks. ved tilstedeværelsen af
brændbare væsker, gasser eller støv. Isætning eller
udtagning af batteriet fra opladeren kan antænde støv eller
dampe.
Tving aldrig batteripakken ind i opladeren. Foretag ikke
nogen ændringer på batteripakken, så den kan passe
ind i en ikke kompatibel oplader, da batteripakken kan
blive sprængt og kan medføre personskader.
Oplad kun batteripakker i DeWALT opladere.
Sprøjt IKKE på den eller nedsænk den i vand eller andre
væsker.
Opbevar eller brug ikke værktøjet og batteripakken
på steder, hvor temperaturen kan nå op på eller
overstige 40 ˚C (104 ˚F) (som f.eks. uden for skure eller
metalbygninger om sommeren).
Brænd ikke batteripakken, selv hvis den er svært
beskadiget eller helt opslidt. Batteripakken kan eksplodere i
åben ild. Der dannes giftige dampe og stoffer ved forbrænding
af lithium-ion-batteripakker.
Hvis batteriets indhold kommer i kontakt med huden,
skal området omgående vaskes med mild sæbe og vand.
Hvis batterivæske kommer i øjnene, lad vand løbe over det
åbne øje i 15 minutter, eller indtil irritationen ophører. Hvis det
er nødvendigt at søge lægehjælp, består batterielektrolytten af
en blanding af flydende organiske karbonater og lithiumsalte.
Indholdet af åbnede battericeller kan forårsage
luftvejsirritation. Sørg for frisk luft. Søg lægehjælp, hvis
symptomerne vedvarer.
ADVARSEL: Fare for forbrændinger. Batterivæske kan
være brændbar, hvis den udsættes for gnister eller åben ild.
ADVARSEL: Forsøg aldrig at åbne batteripakken. Hvis
batteripakken er revnet eller beskadiget, indsæt den
ikke i opladeren. Undgå at mase, tabe eller beskadige
batteripakken. Anvend ikke en batteripakke eller oplader,
der har fået et hårdt slag, er blevet tabt, kørt over eller
blevet beskadiget på anden vis (f.eks. stukket med en
nål, slået med en hammer, trådt på). Det kan medføre
elektriske chok eller livsfarlige elektriske stød. Beskadigede
batteripakker skal returneres til forhandleren for
genanvendelse.
ADVARSEL: Brandfare. Opbevar eller bær aldrig
batteripakker, så metalgenstande kan komme
i kontakt med udsatte batteriklemmer. Anbring
for eksempel ikke batteripakker i forklæder, lommer,
værktøjskasser, produktkasser, skuffer osv. med løse søm,
skruer, nøgler osv.
FORSIGTIG: Når det ikke er i brug, læg værktøjet på
siden på en stabil overflade, hvor det ikke vil vælte
eller falde ned. Nogle værktøjer med store batteripakker
vil stå lodret på batteripakken, men kan let væltes.
Dansk
blev oprettet. Men der gives ingen garanti, udtrykt eller
underforstået. Det er købers ansvar at sikre, at vedkommendes
aktiviteter er i overensstemmelse med de gældende regulativer.
Anbefalet opbevaring
1. Det bedste opbevaringssted er køligt og tørt, hvor den ikke
udsættes for direkte sollys og ekstrem varme eller kulde. For
optimal batteriydelse og -liv skal du opbevare batteripakker
ved stuetemperatur, når de ikke er i brug.
2. For langtids opbevaring anbefales det at opbevare en fuldt
opladet batteripakke et køligt, tørt sted uden for opladeren
for optimale resultater.
BEMÆRK: Batteripakker bør ikke opbevares helt tømt for
opladning. Batteripakken skal genoplades før brug.
Mærkater på oplader og batteripakke
Udover de piktogrammer, der anvendes i denne vejledning,
kan mærkater på opladeren og battteripakken vise de følgende
piktogrammer:
Læs brugsvejledningen før brug.
Transport
ADVARSEL: Brandfare. Transport af batterier kan
muligvis forårsage brand, hvis batteripolerne uforvarende
kommer i kontakt med ledende materialer. Ved transport
af batterier sørg for, at batteriets poler er beskyttet og godt
isoleret fra materialer, der kan komme i kontakt med dem
og forårsage en kortslutning.
DeWALT batterier opfylder alle gældende skibsfartsregler
som foreskrevet af industrien og juridiske standarder, som
omfatter FN’s anbefalinger om transport af farligt gods,
den internationale lufttransportforening (IATA), farligt gods
regulativer, de internationale maritime farligt gods (IMDG) regler
og den europæiske konvention om international transport af
farligt gods ad landevejen (ADR). Litium-ion-celler og batterier
er blevet testet i henhold til afsnit 38,3 i FN´s anbefalinger om
tests og kriterier for transport af farligt gods.
I de fleste tilfælde vil afsendelsen af en DeWALT batteripakke
være undtaget fra at blive klassificeret som et fuldt reguleret
klasse 9 farligt materiale. Generelt vil det kun være forsendelser,
der indeholder et litium-ion batteri med en energivurdering på
over 100 watt timer (wt), der skal sendes som fuldt reguleret
klasse 9. Alle litium-ion batterier har en watt time vurdering
markeret på pakningen. Desuden på grund af regulativers
kompleksiteter, anbefaler DeWALT, at man ikke sender litiumion-batteripakker med luftfragt uanset watt time vurdering.
Forsendelser af værktøj med batterier (combo sæt) kan som
eneste undtagelse sendes med luftfragt, hvis batteripakkens
watt time vurdering ikke er højere end 100 watt timer.
Uanset om en forsendelse anses for at være undtaget eller
fuldt reguleret, er det speditørernes ansvar at rådføre sig
med de seneste regler for emballerings-, mærknings- og
dokumentationskrav.
Oplysningerne i dette afsnit i vejledningen er givet i god tro
og menes at være korrekte på det tidspunkt, hvor dokumentet
Se Tekniske data vedrørende opladningstid.
B erør aldrig kontaktflader med strømførende
genstande.
Beskadigede batteripakker må ikke oplades.
Må ikke udsættes for vand.
Defekte ledninger skal udskiftes omgående.
Oplad kun mellem 4 ˚C og 40 ˚C.
Kun til indendørs brug.
T ag hensyn til miljøet ved bortskaffelse
af batteripakken.
Oplad kun DeWALT batteripakker med de
specielle DeWALT opladere. Opladning af andre
typer batteripakker end de specielle DeWALT
batterier med en DeWALT oplader, kan få dem til
at sprænges eller føre til andre farlige situationer.
Destruér ikke batteripakken.
Batteritype
DCM587 bruger et batteri på 36 volt.
9
Dansk
Disse batteripakker kan bruges: DCB496, DCB497. Se Tekniske
data for flere informationer.
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1 Motorhus, rygsæk, rør og joysticksamling
1 Nedre rør
1 Fleksibelt rør
1Rørklampe
1 Rørklampe med kabelklemme
1Sekskantnøgle
1Brugsvejledning
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet, dele og tilbehør,
der kan være opstået under transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt og forstå den
før betjening.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
Bær høreværn.
Brug øjeværn.
Udsæt ikke værktøjet for regn eller høj
luftfugtighed eller efterlad udendørs i regnvejr.
Slå strømmen fra. Fjern batteriet fra værktøjet
før vedligeholdelse.
Hold personer og dyr mindst 6 m væk fra
arbejdsområdet.
Beskrivelse (Fig. A)
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk værktøj eller nogen
dele deraf. Det kan medføre materiale- eller personskade.
1 Joystick
2 Udløser med variabel hastighed
3 Hastighedslåseknap
4 Batterivælgerknap
5 Nederste rør
6 Joystick-rør
7 Fleksibelt rør
8 Knærør
9 Rørklampe
10 Rørklampe med kabelklemme
11 Kabel
12 Skulderremme (2)
13 Justeringsremme (2)
14 Bagplade
15 Blæserhåndtag
16 Spænde
17 Batteriporte (2)
18 Batteriudløserknapper (2)
19 Batteri
20 Hexnøgle
Tilsigtet Brug
Din blæser er udformet til professionel fejning og blæsning.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i nærheden af
brændbare væsker eller gasser.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet. Overvågning
er påkrævet, når uerfarne brugere anvender dette værktøj.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af personer
(inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale handicaps; mangel på erfaringer, viden eller
færdigheder, medmindre de er under overvågning af en
person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
SAMLING OG JUSTERING
Hold omkringstående på afstand.
Direktiv 2000/14/EF garanteret lydeffekt.
Datokodeposition (Fig. Q)
Datokoden 29 , der også inkluderer produktionsåret, er tryk
på huset.
Eksempel:
2016 XX XX
Produktionsår
10
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlige
kvæstelser, anbring forlæns-/baglænsknappen
i startspærreposition eller slå værktøjet fra og
frakobel batteripakken, før der foretages nogen
justeringer, eller der af-/påmonteres tilbehør eller
ekstraudstyr. Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
ADVARSEL: Anvend kun DeWALT-batteripakker og
-opladere.
Indsættelse og fjernelse af
batteripakken fra værktøjet (Fig. C–E)
BEMÆRK: For de bedste resultater kontrollér at batteripakken
19 er fuldt opladet.
Dansk
Sådan installeres batteripakken i
værktøjets
1. Batteripakken 19 skal udrettes ift. skinnerne inde i værktøjet
(Fig. C).
2. Skub den ind i værktøjet, indtil batteriet sidder godt fast og
kontrollér, at du hører låsen klikke på plads.
Sådan fjernes batteripakken fra værktøjet
1. Tryk på udløserknap 18 og træk batteripakken ud af
værktøjets håndtag (Fig. D).
2. Isæt batteripakken i opladeren som beskrevet i
opladerafsnittet i denne vejledning.
Batteripakker til brændstofmåler (Fig. E)
Nogle DeWALT batteripakker indeholder en brændstofmåler,
som består af tre grønne LED lys, som angiver niveauet for den
resterende opladning i batteripakken.
Du aktiverer brændstofmåleren ved at trykke på og holde
brændstofmålerknappen 21 nede. En kombination af de tre
grønne LED lys vil lyse og angive niveauet for den resterende
opladning. Når niveauet for opladning i batteriet ligger under
den brugbare grænse, lyser brændstofmåleren ikke, og batteriet
skal genoplades.
BEMÆRK: Brændstofmåleren giver kun en indikation af den
opladning, der resterer i batteripakken. Den angiver ikke
værktøjets funktionalitet og er underlagt variation baseret på
produktkomponenter, temperatur og slutbrugeranvendelse.
Udtagning af blæser fra boks (Fig. A)
BEMÆRK: Blæseren og joystickrørsamlingen er fastgjort ved
forsendelsen. Hvis du forsøger at trække en side ud uden den
anden, kan det resultere i beskadigelse af kablet 11 .
1. Tag fat i blæserhåndtaget 15 og joysticket 1 , og tag dem
ud samtidigt.
2. Klip plastikbåndet, der holder joysticket fast til blæseren.
3. Fjern resten af delene, og montér som anvist herunder.
Montering (Fig. A, F –M)
FORSIGTIG: Sørg for, at batterivælgerknappen er
i midterpositionen «OFF» (sluk), for at forhindre
blæseren i at gå i gang, og at batteriet fjernes inden
fastgørelse eller aftagning af rørene. Rørene skal
samles helt før brug.
Rørsamling
Fastgørelse af fleksibelt rør til knærør (Fig. A, F, G)
1. Fjern rørklampen med kabelklemmen 10 fra det fleksible
rør 7 . Bemærk, hvordan klampen vender, til når den skal
sættes på igen.
2. Skub det fleksible rør over knærøret 8 , som vist på figur F.
3. Hold klampen i den samme retning, som den var i, inden
den blev fjernet fra det fleksible rør. Træk klampen op med
kabelklemmen, og sæt den omkring det fleksible rør, hvor
den fastgøres til knærøret, som vist på figur G.
4. Skub klampebolten 22 gennem klampen. Skru
sekskantskruen 23 på klampebolten med hånden.
5. Brug sekskantnøglen 20 til at stramme bolten, indtil
klampen holder det fleksible rør godt fast på manchetten og
joystickrøret. OVERSPÆND IKKE. Hvis klampen strammes
for meget, kan det resultere i beskadigelse af værktøjet, og
det vil begrænse joystickrørets bevægelse 6 .
Fastgørelse af det fleksible rør til joystickrøret
(Fig. A, G, H)
1. Indsæt rørmanchetten 24 ved enden af joystickrøret 6 i
den ene ende af det fleksible rør 7 , som vist på figur H.
2. Træk rørklampen 9 åben, og pak den omkring det fleksible
rør, hvor den overlapper rørmanchetten.
3. Skub klampebolten 22 gennem klampen. Skru
sekskantskruen 23 på klampebolten med hånden.
4. Brug sekskantnøglen 20 til at stramme bolten, indtil
klampen holder det fleksible rør godt fast på manchetten og
joystickrøret. OVERSPÆND IKKE. Hvis klampen spændes
for meget, kan det resultere i beskadigelse af værktøjet.
Fastgørelse af det nederste rør (Fig. I)
1. Flugt kanalerne 25 på det nederste rør 5 med knuderne
26 på joystickrøret 6 , som vist på figur I.
2. Skub det nederste rør 5 på joystickrøret 6 .
3. Drej det nederste rør godt for at låse knuden helt ind i et
af de to indhak på det nederste rør. De to indhak giver
mulighed for at gøre røret længere eller kortere, afhængigt
af den ønskede længde. Sørg for, at det nederste rør sidder
godt fast.
Justering af sele (Fig. A, J–K)
1. Anbring skulderremmene 12 over dine skuldre.
2. Træk justeringsremmene 13 ned, indtil bagpladen 14 er
fast mod din ryg (figur J).
3. Tryk spændet 16 sammen, og juster det, så det sidder godt
over brystet, som vist på figur K.
Justering af joystick (Fig. L - M)
1. Skub joysticket 1 op og ned ad røret, indtil det er i en
behagelig brugsposition, som vist på figur L.
2. Stram fløjmøtrikken 27 , indtil joysticket holdes godt på
plads. Overspænd ikke. Hvis joysticket spændes for meget,
kan det resultere i beskadigelse af værktøjet.
3. Fastgør kablet 11 ved at skubbe det ind i kabelklemmen
28 , der er placeret på rørklampen med kabelklemme 10 ,
som vist på figur M.
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL: Overhold altid sikkerhedsvejledningen og de
gældende regler.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlige
kvæstelser, anbring forlæns-/baglænsknappen
i startspærreposition eller slå værktøjet fra og
frakobel batteripakken, før der foretages nogen
justeringer, eller der af-/påmonteres tilbehør eller
ekstraudstyr. Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
11
Dansk
Korrekt håndposition (Fig. A, O)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade skal
du ALTID anvende den rette håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlig
personskade skal du ALTID holde godt fast i tilfælde af en
pludselig reaktion.
Spænd blæseren på skuldrene, og fastgør den, som beskrevet
i afsnittet Justering af sele. Anbring derefter den ene hånd på
joysticket 1 for at betjene den.
Aktivering (Fig. A, N)
FORSIGTIG: Ret ikke afladningsenheden mod dig
selv eller omkringstående.
FORSIGTIG: Brug altid sikkerhedsbriller. Bær en
filtermaske hvis arbejdet er støvet. Det anbefales at bruge
handsker, lange bukser og kraftigt fodtøj. Hold langt hår
og løse beklædningsgenstande på afstand af åbninger og
bevægelige dele.
1. Tryk på batterivælgerknappen 4 til venstre eller højre. Siden
markeret med ”I” aktiverer den øverste batteriåbning. Siden
markeret med ”II” aktiverer den nederste batteriåbning.
Midterpositionen ”O” deaktiverer strøm fra hver
batteriåbning. (figur N)
2. Hold den variable hastighedsudløser 2 nede.
3. Slip udløseren for at slukke for blæseren.
Brug (Fig. A, O)
Hold joysticket 1 med den ene hånd som vist i figur O, og
fej fra side til side med det nederste rør 5 flere tommer over
den hårde overflade. Gå langsomt frem i det du holder den
akkumulerede restbunke foran dig.
Hastighedslås (Fig. P)
Blæseren er udstyret med hastighedslås til kontinuerlig brug,
uden at det er nødvendigt at holde udløseren nede.
1. Træk i den variable hastighedsudløser 2 , indtil blæseren
kører ved den ønskede hastighed.
2. Tryk på hastighedslåseknappen 3 , og giv slip på udløseren,
som vist på figur P. Blæseren bliver ved ydelsesniveauet.
3. Sluk enheden ved at trykke på hastighedslåseknappen. Den
variable hastighedsudløser styrer nu enheden.
BEMÆRK: Mens blæseren er i hastighedslåsetilstand, kan
udløseren stadigvæk trykkes mere ned for yderligere kraft, når
der er behov for det. Når udløseren slippes, vender blæseren
tilbage til den forrige hastighed, som hastighedslåsen blev
indstillet til.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DeWALT-elværktøj er beregnet til langvarig brug med
minimal vedligeholdelse. Værktøjets fortsatte tilfredsstillende
drift afhænger af korrekt vedligeholdelse og rengøring
af værktøjet.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlige
kvæstelser, anbring forlæns-/baglænsknappen
i startspærreposition eller slå værktøjet fra og
frakobel batteripakken, før der foretages nogen
12
justeringer, eller der af-/påmonteres tilbehør eller
ekstraudstyr. Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
Der kan ikke udføres service på opladeren eller batteripakken.
Smøring
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs ud af hovedhuset med
tør luft, lige så snart der samler sig snavs i og omkring
luftaftrækket. Bær godkendte beskyttelsesbriller og
godkendt støvmaske ved udførelse af denne procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler eller andre
kraftige kemikalier til at rengøre værktøjets ikke-metalliske
dele. Disse kemikalier kan svække de materialer, der
anvendes i disse dele. Brug en klud, der kun er fugtet
med vand og mild sæbe. Lad aldrig væske trænge ind
i værktøjet, og nedsænk aldrig nogen del af værktøjet
i væske.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det, som stilles til
rådighed af DeWALT, ikke er afprøvet med dette produkt,
kan det være farligt at bruge sådant tilbehør med dette
værktøj. For at mindske risikoen for personskade, må
dette produkt kun anvendes med tilbehør, som anbefales
af DeWALT.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
Miljøbeskyttelse
S eparate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden.
Produkte und Batterien enthalten Materialien, die
zurückgewonnen oder recycelt werden können, um den Bedarf
an Rohstoffen zu reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische
Produkte und Batterien gemäß den lokalen Bestimmungen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.2helpU.com.
Genopladelig batteripakke
Dette batteri har en lang levetid, men skal udskiftes, når det
ikke afgiver tilstrækkelig effekt ved opgaver, der før var lette at
udføre. Ved afslutningen af batteriets rimelige levetid bortskaffes
det på en miljøsikker måde:
• Sørg for, at batteripakken er helt afladet og tag den derpå
ud af værktøjet.
• Litium-ion-celler er genanvendelige. Tag dem med til din
forhandler eller til den lokale genbrugsplads. De indsamlede
batteripakker vil blive genanvendt eller korrekt bortskaffet.
Deutsch
RUCKSACKGEBLÄSE
DCM587
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Gerät von DeWALT entschieden.
Langjährige Erfahrung, sorgfältige Produktentwicklung und
Innovation machen DeWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
Akkus & Ladegeräte sind separat erhältlich
Spannung
Typ
Abgabeleistung
Strömungsrate
Luftgeschwindigkeit
Gewicht (ohne Akku)
VGS
W
CFM
km/h
kg
DCM587
36
1
1000
450
230
8,4
Lärmwerte und Vibrationswerte (Triax-Vektorsumme) gemäß 2006/42/EC,
2004/108/EC, EN15503:2009+A1:2013+A2:2016.
dB(A)
83,5
LPA(Emissions-Schalldruckpegel)
LWA(Schallleistungspegel)
dB(A)
97,5
K(Unsicherheit für den angegebenen
dB(A)
0,5
Schallpegel)
Vibrationskennwert ah =
Unsicherheitswert K =
m/s2
m/s2
2,5
1,5
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem standardisierten
Test laut EN15503 gemessen und kann für einen Vergleich
zwischen zwei Geräten verwendet werden. Er kann zu einer
vorläufigen Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene Vibrationsemissionswert
bezieht sich auf die Hauptanwendung des Gerätes.
Wenn das Gerät jedoch für andere Anwendungen, mit
anderem Zubehör oder schlecht gewartet eingesetzt
wird, kann die Vibrationsemission verschieden sein. Dies
kann den Expositionsgrad über die Gesamtbetriebszeit
erheblich erhöhen.
Eine Schätzung der Vibrationsstärke sollte auch
berücksichtigen, wie oft das Gerät ausgeschaltet
wird oder über welche Zeit es zwar läuft, aber nicht
wirklich in Betrieb ist. Dies kann die Exposition über die
Gesamtbetriebszeit erheblich mindern.
Es sind zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutze
der Betriebsperson vor den Auswirkungen der Vibration
in Betracht zu ziehen, z. B.: Wartung des Gerätes und
des Zubehörs, Warmhalten der Hände, Organisation
des Arbeitsablaufes.
Akku
Akkutyp
Spannung
Leistung
Gewicht
VGS
DCB496
Li-Ion
36
DCB497
Li-Ion
36
Ah
kg
6,0
1,88
7,5
1,92
Ladegerät
Netzspannung
VWS
Akkutyp
Ungefähre Ladedauer der Akkus min
Gewicht
Sicherungen:
Europa
DCB413
220-240
36 Li-Ion
120 (6 Ah)
150 (7,5 Ah)
kg
230V Werkzeuge
0,82
10 A Stromversorgung
EG-Konformitätserklärung
Maschinenrichylinie
Rucksackgebläse
DCM587
DeWALT erklärt hiermit, dass diese unter Technische Daten
beschriebenen Produkte die folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, 2006/42/EC, EN60335-1:2012+A11:2014; EN506362-100:2014, EN15503:2009+A1:2013+A2:2016.
2000/14/EC Annex V DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg
310, 6802 ED Arnhem, Niederlande
Gemeldet unter ID-Nr.: 0344
LPA (gemessene Schallleistung) 83,5 dB(A)
Unsicherheitsfaktor (K) = 2,5 dB(A)
LWA (garantierte Schallleistung) 98 dB(A)
Diese Produkte erfüllen auch die Anforderungen von
Richtlinie 2014/30/EU und 2011/65/EU. Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an DeWALT unter der
folgenden Adresse oder schauen Sie auf der Rückseite dieser
Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die Zusammenstellung
des technischen Dossiers und gibt diese Erklärung im Namen
von DeWALT ab.
Markus Rompel
Technischer Direktor
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
16.10.2016
13
Deutsch
WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr bitte
die Bedienungsanleitung lesen.
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise
erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch und achten Sie auf
diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende
gefährliche Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu
tödlichen oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, u. U. zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts
mit Verletzungen zu tun hat, aber, wenn es nicht
vermieden wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
•
•
•
•
•
•
•
•
Persönliche Sicherheit
•
Weist auf eine Brandgefahr hin.
ALLGEMEINE SICHERHEITSWARNHINWEISE
FÜR GERÄTE
WARNUNG! Bei der Verwendung von netzbetriebenen
(mit Kabel)/akkubetriebenen (kabellosen) Geräten
sollten grundlegende Sicherheitsvorkehrungen immer
beachtet werden, um die Gefahr von Brand, Stromschlag,
Verletzungen und Sachschaden zu reduzieren. Zu diesen
Vorkehrungen gehören:
• Lesen Sie diese Betriebsanleitung vor der Verwendung
des Geräts sorgfältig durch, damit Sie sich mit den
Steuerungsfunktionen und der bestimmungsgemäßen
Verwendung vertraut gemacht haben.
• Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in dieser
Betriebsanleitung beschrieben. Das Verwenden anderer
als der in dieser Anleitung empfohlenen Vorsatzgeräte und
Zubehörteile oder die Ausführung von Arbeiten, die nicht der
bestimmungsgemäßen Verwendung entsprechen, kann zu
Unfallgefahren führen.
Der Begriff „Gerät“ in allen unten aufgeführten Warnhinweisen
bezieht sich auf Ihr netzbetriebenes (mit Kabel) oder
akkubetriebenes (kabelloses) Gerät.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE
UND ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF.
Verwendung des Geräts
•
•
14
Gehen Sie bei der Verwendung des Geräts immer mit
Bedacht vor.
Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut ausgeleuchtet.
Unaufgeräumte oder dunkle Bereiche begünstigen Unfälle.
Verwenden Sie das Gerät nur bei Tageslicht oder
guter Beleuchtung.
Betreiben Sie Ihr Gerät nicht in explosionsgefährdeten
Umgebungen, in denen sich z. B. brennbare Flüssigkeiten, Gase
oder Staub befinden.
Kinder oder Personen, die mit diesen Anweisungen nicht
vertraut sind, dürfen das Gerät nicht benutzen. Das Alter des
Bedieners kann durch örtliche Vorschriften begrenzt sein.
Es sollten sich keine Kinder oder Tiere im
Aktionsradius des Geräts aufhalten oder dessen
Stromversorgungskabel berühren.
Während des Betriebs des Geräts Kinder, Zuschauer und
Tiere fern halten. Ablenkung kann dazu führen, dass Sie die
Kontrolle über das Gerät verlieren.
Das Gerät darf nicht als Spielzeug verwendet werden.
Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein.
Öffnen Sie nicht das Gehäuse. Es gibt keine vom Benutzer zu
wartenden Teile im Inneren.
•
•
•
•
Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun,
und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Gerät.
Benutzen Sie kein Gerät, wenn Sie müde sind oder unter dem
Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein
Moment der Unachtsamkeit beim Betrieb eines Geräts kann zu
schweren Verletzungen führen.
Tragen Sie bei Bedarf eine persönliche Schutzausrüstung.
Das Tragen einer persönlichen Schutzausrüstung, wie
Augenschutz, Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des
Geräts, verringert das Risiko von Verletzungen.
Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten. Vergewissern Sie sich,
dass der Schalter in der AUS-Position ist, bevor Sie das Gerät
an die Stromversorgung und/oder an den Akku anschließen
oder wenn Sie das Gerät aufnehmen oder tragen. Wenn Sie
beim Tragen des Geräts den Finger am Schalter haben oder
das Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen,
kann dies zu Unfällen führen.
Vermeiden Sie eine anormale Körperhaltung. Sorgen
Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das
Gleichgewicht. Dadurch können Sie das Gerät in unerwarteten
Situationen besser kontrollieren.
Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung
und keinen Schmuck. Halten Sie Ihre Haare, Kleidung und
Handschuhe von beweglichen Teilen fern. Lose sitzende
Kleidung, Schmuck oder lange Haare können sich in den
beweglichen Teilen verfangen.
Verwendung und Pflege des Geräts
•
•
Überprüfen Sie vor einer Verwendung des Geräts dieses auf
eventuelle Schäden oder defekte Teile. Prüfen Sie, ob Teile
gebrochen, Schalter beschädigt oder in einem Zustand sind,
der den Betrieb beeinträchtigen kann.
Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Schalter defekt ist.
Ein Gerät, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist
gefährlich und muss repariert werden.
Deutsch
•
•
•
•
•
Trennen Sie den Stecker vom Netz und/oder die Akkus vom
Gerät, bevor Sie Einstellungen am Gerät vornehmen, Zubehör
wechseln oder es aufbewahren. Diese Vorbeugemaßnahmen
mindern die Gefahr, dass das Gerät unbeabsichtigt startet.
Halten Sie nach Möglichkeit Schneidwerkzeuge scharf und
sauber. Richtig gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen
Klingen blockieren seltener und sind leichter unter Kontrolle
zu halten.
Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn irgendein Teil
beschädigt ist.
Beschädigte Schalter oder defekte Teile müssen von
einer autorisierten Kundendienstwerkstatt repariert oder
ersetzt werden.
Versuchen Sie nicht, Teile zu entfernen oder zu ersetzen, die
nicht in dieser Anleitung spezifiziert sind.
•
•
•
Elektrische Sicherheit
•
•
•
•
•
Der Stecker des Geräts muss in die Steckdose passen. Ändern
Sie niemals den Stecker in irgendeiner Form. Verwenden Sie
keinerlei Adapterstecker an geerdeten Geräten. Unveränderte
Stecker und passende Steckdosen mindern die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
Setzen Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus. Wenn
Wasser in das Gerät eindringt, erhöht sich die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
Überlasten Sie das Kabel nicht. Verwenden Sie niemals das
Kabel, um das Gerät zu tragen oder durch Ziehen vom Netz
zu trennen. Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen
Kanten oder beweglichen Teilen. Beschädigte oder verhedderte
Kabel erhöhen die Gefahr eines elektrischen Schlages.
Wenn Sie ein Gerät im Freien betreiben, verwenden Sie ein
für den Außeneinsatz geeignetes Verlängerungskabel. Die
Verwendung von für den Außeneinsatz geeigneten Kabeln
mindert die Gefahr eines elektrischen Schlages.
Wenn der Betrieb eines Geräts in feuchter Umgebung
unumgänglich ist, verwenden Sie eine durch einen
Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter oder RCD)
geschützte Stromversorgung. Der Einsatz eines
Fehlerstromschutzschalters mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
Nach der Verwendung
•
•
•
Wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, bewahren Sie es an
einem trockenen, gut durchlüfteten Ort und außer Reichweite
von Kindern auf.
Kinder sollten keinen Zugang zu den aufbewahrten
Geräten haben.
Wenn das Gerät in einem Fahrzeug aufbewahrt oder
transportiert wird, sollte es in den Kofferraum gelegt bzw. es so
fixiert werden, dass es sich durch plötzliche Geschwindigkeitsoder Richtungsänderungen nicht verschieben kann.
Gebrauch und Pflege von Akkuwerkzeugen
•
Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten auf, die vom Hersteller
angegeben wurden. Für ein Ladegerät, das nur für eine
bestimmte Akkuart geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn es
mit anderen Akkus verwendet wird.
Verwenden Sie nur die für die Elektrogeräte vorgesehenen
Akkus. Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu Verletzungen
und Brandgefahr führen.
Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Büroklammern,
Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen
kleinen Metallgegenständen, die eine Überbrückung der
Kontakte verursachen könnten. Ein Kurzschluss zwischen
den Akkukontakten kann Verbrennungen oder Feuer zur
Folge haben.
Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus dem
Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei
unbeabsichtigtem Kontakt mit Wasser abspülen. Gelangt die
Flüssigkeit in die Augen, ziehen Sie außerdem ärztliche Hilfe
hinzu. Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen
oder Verbrennungen führen.
Service
•
Lassen Sie Ihr Gerät nur von qualifiziertem Fachpersonal
und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren. Damit wird
sichergestellt, dass die Sicherheit des Geräts erhalten bleibt.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für
Laubblasgeräte
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in dieser
Betriebsanleitung beschrieben. Das Verwenden anderer als
der in dieser Anleitung empfohlenen Vorsatzgeräte und
Zubehörteile oder die Ausführung von Arbeiten, die nicht der
bestimmungsgemäßen Verwendung entsprechen, kann zu
Unfallgefahren und/oder Sachbeschädigungen führen.
• Um Ihre Füße und Beine beim Betrieb des Geräts zu schützen,
tragen Sie immer feste Schuhe und lange Hosen.
• In den folgenden Fällen schalten Sie immer das Gerät aus,
warten Sie, bis der Ventilator angehalten hat und ziehen Sie
den Netzstecker aus der Steckdose:
ʵʵ Das Stromversorgungskabel ist beschädigt oder hat
sich verheddert.
ʵʵ Sie lassen das Gerät unbeaufsichtigt.
ʵʵ Sie führen eine Überprüfung, Einstellung, Reinigung oder
Reparatur o. ä. an Ihrem Gerät durch.
ʵʵ Das Gerät vibriert ungewöhnlich stark.
• Halten Sie den Einlass oder Auslass für den Luftstrom während
des Betriebs nicht in die Nähe der Augen oder Ohren. Blasen Sie
Schmutzansammlungen niemals in Richtung der Zuschauer.
• Verwenden Sie das Gerät nicht im Regen und lassen Sie es
nicht im Freien stehen, während es regnet.
• Überqueren Sie keine Schotterstraßen, während Ihr Gerät
eingeschaltet ist und bläst. Immer gehen, niemals rennen.
• Legen Sie Ihr Gerät niemals auf Schotterstraßen ab, während
es eingeschaltet ist.
• Achten Sie immer auf einen sicheren Stand, insbesondere an
Abhängen. Halten Sie das Gerät nicht zu weit von sich weg
und bewahren Sie immer das Gleichgewicht.
15
Deutsch
•
Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen. Verwenden
Sie das Gerät nicht, wenn die Öffnungen blockiert sind –
halten Sie es frei von Haaren, Fusseln, Staub und allem, was
den Luftstrom behindern könnte.
WARNUNG: Verwenden Sie Ihr Gerät immer gemäß
den hier enthaltenen Anweisungen. Ihr Gerät
muss in aufrechter Position betrieben werden. Eine
Nichtbeachtung dieser Vorgabe kann zu Verletzungen
führen. Betreiben Sie Ihr Gerät niemals, wenn es auf der
Seite oder verkehrt herum liegt.
Der Bediener oder Benutzer ist verantwortlich für Unfälle oder
Gefährdungen an anderen Menschen oder deren Eigentum.
Tragen Sie das Gerät nicht am Kabel.
Führen Sie das Kabel stets an der Rückseite des Geräts weg.
WARNUNG: Wenn das Netzkabel im Betrieb beschädigt
wird, trennen Sie das Gerät unverzüglich vom Stromnetz.
Berühren Sie das Netzkabel vor dem Trennen vom
Stromnetz nicht.
Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Reinigungsmittel, um
Ihr Gerät zu reinigen. Verwenden Sie zum Entfernen von Gras
oder Schmutz einen Flachschaber.
Ersatzventilatoren sind bei einer DeWALT-Kundendienststelle
erhältlich. Verwenden Sie von DeWALT empfohlene Ersatzund Zubehörteile.
Achten Sie darauf, dass alle Muttern und Schrauben fest
angezogen sind, sodass das Gerät immer in einem sicheren
Betriebszustand ist.
•
•
•
•
•
•
Sicherheit anderer Personen
Das Gerät darf nur mit dem Netzteil betrieben werden, das dem
Gerät beiliegt.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern)
mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen
Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung oder
Kenntnisse verwendet werden, außer wenn diese Personen von
einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, bei der
Verwendung des Geräts beaufsichtigt oder mit ihm vertraut
gemacht werden.
• Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit dem Gerät spielen.
Restrisiken.
Es können zusätzliche Restrisiken beim Betrieb des Geräts
entstehen; diese sind unter Umständen nicht in den
aufgeführten Sicherheitswarnhinweisen enthalten. Diese Risiken
können durch unsachgemäßen Gebrauch, längeren Gebrauch
usw. entstehen.
Trotz Beachtung der geltenden Sicherheitsvorschriften und des
Einsatzes von Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:
• Verletzungen durch Berühren rotierender/sich
bewegender Teile.
• Verletzungen durch Auswechseln von Teilen, Klingen
oder Zubehör.
• Verletzungen durch längeren Gebrauch eines Geräts. Wenn Sie
das Gerät über einen längeren Zeitraum hinweg verwenden,
müssen Sie für regelmäßige Pausen sorgen.
16
•
•
Schwerhörigkeit.
Gesundheitsbeeinträchtigungen durch Einatmen von Staub
während des Gebrauchs Ihres Geräts (Beispiel: Arbeiten mit
Holz, insbesondere mit Eiche, Buche und MDF-Platten)
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung
konstruiert. Überprüfen Sie immer, ob die Spannung des
Akkus der Spannung auf dem Typenschild entspricht. Stellen
Sie auch sicher, dass die Spannung Ihres Ladegeräts der
Netzspannung entspricht.
Ihr DeWALT Ladegerät ist gemäß EN60335 doppelt
isoliert. Es muss deshalb nicht geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt ist, muss es durch
ein speziell ausgestattetes Kabel ersetzt werden, dass bei der
DeWALT Kundendienstorganisation erhältlich ist.
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung
des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II (Doppelisolierung) – Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) – Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien verwendet
werden, müssen über einen Fehlerstromschutzschalter
angeschlossen werden.
Verwendung eines Verlängerungskabels
Ein Verlängerungskabel sollte nur verwendet werden, wenn
es absolut notwendig ist. Verwenden Sie ein zugelassenes
Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme Ihres
Ladegerätes geeignet ist (siehe Technische Daten). Der
Mindestquerschnitt der Leitungen beträgt 1 mm² und die
Höchstlänge beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie das Kabel
vollständig ab.
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
Ladegeräte
An DeWALT-Ladegeräten müssen keine Einstellungen
vorgenommen werden, und sie wurden für eine möglichst
einfache Bedienung konzipiert.
Wichtige Sicherheitshinweise für alle
Akku-Ladegeräte
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF: Dieses Handbuch
enthält wichtige Sicherheits- und Betriebsanweisungen für
kompatible Ladegeräte (siehe Technische Daten).
• Lesen Sie vor der Verwendung des Ladegeräts alle
Anweisungen und Warnhinweise auf dem Ladegerät und
dem Akku.
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Keine Flüssigkeiten
in das Ladegerät gelangen lassen. Dies kann einen
elektrischen Schlag zur Folge haben.
WARNUNG: Wir empfehlen die Verwendung einer
Fehlerstromschutzeinrichtung mi einemt Nennfehlerstrom
von maximal 30mA.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VORSICHT: Verbrennungsgefahr. Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr sollten nur Akkus von DeWALT
verwendet werden. Andere Akkutypen können bersten und
Verletzungen und Sachschäden verursachen.
VORSICHT: Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit dem
Werkzeug spielen.
HINWEIS: Wenn das Ladegerät in die Steckdose
gesteckt wird, können die Ladekontakte im Ladegerät
unter bestimmten Bedingungen durch Fremdmaterial
kurzgeschlossen werden. Leitfähige Fremdmaterialien, z.B.
unter anderem Stahlwolle, Alufolie oder angesammelte
Metallpartikel, sollten von Hohlräumen des Ladegeräts
ferngehalten werden. Ziehen Sie den Netzstecker des
Ladegerätes immer aus der Steckdose, wenn kein Akku
in der Vertiefung steckt. Ziehen Sie den Netzstecker des
Ladegerätes vor dem Reinigen aus der Steckdose.
Der Akku darf NIEMALS in einem anderen Ladegerät,
außer dem in diesem Handbuch beschriebenen,
aufgeladen werden. Das Ladegerät und der Akku wurden
speziell zur gemeinsamen Verwendung konzipiert.
Diese Ladegeräte sind ausschließlich für das Laden von
DeWALT Akkus bestimmt. Eine anderweitige Verwendung
kann zu Brand führen oder gefährliche oder tödliche
Verletzungen durch Elektroschock verursachen.
Setzen Sie das Ladegerät weder Regen noch Schnee aus.
Ziehen Sie immer am Stecker und nicht am Kabel,
um das Ladegerät von der Stromquelle zu trennen.
Dadurch wird das Risiko einer Beschädigung von Stecker und
Kabel reduziert.
Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darauf
treten oder darüber stolpern kann, und dass es keinen
sonstigen schädlichen Einflüssen oder Belastungen
ausgesetzt wird.
Ein Verlängerungskabel sollte nur dann verwendet
werden, wenn es absolut notwendig ist. Ein ungeeignetes
Verlängerungskabel kann zu Brand führen oder gefährliche
oder tödliche Verletzungen durch Elektroschock verursachen.
Stellen Sie keine Gegenstände auf das Ladegerät
bzw. stellen Sie das Ladegerät nicht auf eine weiche
Oberfläche. Dadurch könnten die Lüftungsschlitze
blockiert und das Gerät überhitzt werden. Stellen Sie das
Ladegerät von Hitzequellen entfernt auf. Das Ladegerät ist
oben und unten am Gehäuse mit Lüftungsschlitzen versehen.
Betreiben Sie das Ladegerät nicht mit einem
beschädigten Netzkabel oder Netzstecker—beschädigte
Teile sind unverzüglich auszuwechseln.
Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn es einen
harten Stoß erlitten hat, fallen gelassen oder
anderweitig beschädigt wurde. Bringen Sie es zu einer
autorisierten Kundendienststelle.
Das Ladegerät darf nicht zerlegt werden. Bringen Sie
es zu einer autorisierten Kundendienststelle, wenn es
gewartet oder repariert werden muss. Ein unsachgemäßer
Zusammenbau kann gefährliche oder tödliche Verletzungen
durch Elektroschock verursachen oder zu Brand führen.
Deutsch
•
•
•
•
Zur Vermeidung von Gefahren muss ein beschädigtes
Netzkabel unverzüglich vom Hersteller, einer
Kundendienststelle oder einer anderen qualifizierten Person
ausgetauscht werden.
Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegerätes vor
dem Reinigen aus der Steckdose. Dadurch wird das
Risiko eines Stromschlags reduziert. Durch alleiniges
Herausnehmen des Akkus wird dieses Risiko nicht reduziert.
Versuchen Sie NIEMALS 2 Ladegeräte miteinander
zu verbinden.
Das Ladegerät wurde für den Betrieb mit
standardmäßigem 230V Netzstrom konzipiert. Es darf
mit keiner anderen Spannung verwendet werden. Dies
gilt nicht für das Fahrzeugladegerät.
Laden des Akkus (Abb. [Fig.] A, B)
1. Stecken Sie das Ladegerät in eine geeignete Steckdose,
bevor Sie das Akkupack einsetzen.
2. Legen Sie das Akkupack 19 in das Ladegerät ein und
vergewissern Sie sich, dass es vollständig eingerastet ist. Die
rote Leuchte (Aufladen) blinkt wiederholt und zeigt dadurch
an, dass der Ladevorgang begonnen wurde.
3. Der Abschluss des Ladevorgangs wird dadurch angezeigt,
dass das rote Licht dauerhaft leuchtet. Der Akku ist
vollständig aufgeladen und kann jetzt verwendet oder in der
Ladestation gelassen werden. Um das Akkupack aus dem
Ladegerät zu entnehmen, drücken Sie den Akku-Löseknopf
18 am Akkupack.
HINWEIS: Um die maximale Leistung und Lebensdauer der
Li-Ionen-Akkus zu gewährleisten, laden Sie das Akkupack vor
der ersten Verwendung vollständig auf.
Bedienung des Ladegeräts
Siehe Anzeigen unten zum Ladezustand der Akkus.
Akku wird aufgeladen
Akku ist aufgeladen
Verzögerung heißer/kalter Akku
Problem mit Akku oder Ladegerät
Das Ladegerät kann bestimmte Probleme erkennen, die
auftreten können. Probleme werden dadurch signalisiert,
dass die rote LED schnell blinkt. Wenn das geschieht, nehmen
Sie den Akku heraus und setzen ihn wieder in das Ladegerät
ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, versuchen Sie es
mit einem anderen Akku, um festzustellen, ob das Ladegerät
einwandfrei funktioniert. Wenn der neue Akku richtig
aufgeladen wird, dann ist der ursprünglich Akku defekt und
sollte zum Recycling bei einer Kundendienststelle oder einer
anderen Sammelstelle abgegeben werden. Wenn der neue Akku
die gleiche Störungsanzeige verursacht wie der ursprüngliche
Akku, lassen Sie Ladegerät und Akku von einer autorisierten
Kundendienststelle überprüfen.
Diese/s kompatible/n Ladegerät/e lädt keine defekten Akkus
auf. Das Ladegerät zeigt einen defekten Akku an, indem es nicht
17
Deutsch
leuchtet oder indem das Blinkmuster für Probleme mit dem
Akku oder dem Ladegerät angezeigt werden.
HINWEIS: Dies kann auch auf ein Problem mit dem Ladegerät
hinweisen.
Wenn das Ladegerät auf ein Problem hinweist, bringen
Sie es zusammen mit dem Akku zur Überprüfung zu einer
autorisierten Servicestelle.
Verzögerung heißer/kalter Akku
Wenn das Ladegerät erkennt, dass ein Akku zu heiß oder zu
kalt ist, startet es automatisch eine „Verzögerung heißer/kalter
Akku“, bis der Akku eine angemessene Temperatur erreicht hat.
Das Ladegerät schaltet dann automatisch in den Lademodus.
Diese Funktion gewährleistet eine maximale Lebensdauer des
Akkus.
Ein kalter Akku wird mit einer geringeren Geschwindigkeit
als ein warmer Akku geladen. Der Akku wird während des
gesamten Ladevorgangs mit der geringeren Geschwindigkeit
geladen, die sich auch nicht erhöht, wenn der Akku
wärmer wird.
Elektronischen Schutzsystem
XR Li-Ionen-Werkzeuge sind mit einem elektronischen
Schutzsystem ausgestattet, das den Akku vor Überladung,
Überhitzung und vollständiger Entladung schützt.
Das Werkzeug wird automatisch ausgeschaltet, sobald sich das
elektronische Schutzsystem einschaltet. Wenn dies geschieht,
setzen Sie das Lithium-Ionen-Akku in das Ladegerät, bis es
vollständig aufgeladen ist.
Anweisungen zur Reinigung des
Ladegeräts
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Trennen Sie das
Gerät vor der Reinigung von der Steckdose. Schmutz
und Fett können mit einem Tuch oder einer weichen,
nicht-metallischen Bürste vom Äußeren des Ladegeräts
entfernt werden. Keinesfalls Wasser oder irgendwelche
Reinigungslösungen verwenden. Achten Sie darauf, dass
niemals Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie
niemals irgendein Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit.
Akkus
Wichtige Sicherheitsanweisungen für alle
Akkus
Achten Sie beim Bestellen von Ersatzakkus darauf, dass Sie die
Katalognummer und die Spannung angeben.
Wenn Sie den Akku aus dem Karton auspacken, ist er nicht
vollständig geladen. Lesen Sie die unten aufgeführten
Sicherheitsanweisungen, bevor Sie den Akku und das Ladegerät
verwenden. Befolgen Sie anschließend den beschriebenen
Ladevorgang.
LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN
•
18
Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen sich z.
B. brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden.
Beim Einsetzen und Herausnehmen des Akkus aus dem
Ladegerät können sich Staub oder Dämpfe entzünden.
•
•
•
•
•
•
•
Setzen Sie das Akku niemals mit Gewalt in das
Ladegerät ein. Führen Sie niemals Änderungen am
Akku durch, damit es in ein anderes Ladegerät passt, da
das Akku reißen kann, was zu schweren Verletzungen
führen kann.
Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten von DeWALT auf.
Das Ladegerät KEINEN Spritzern aussetzen und NICHT in
Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
Das Werkzeug und den Akku niemals in Bereichen
lagern oder verwenden, in denen die Temperatur
40 ˚C überschreiten könnte (z. B. Scheunen oder
Metallgebäude im Sommer).
Den Akku nicht verbrennen, auch wenn er stark
beschädigt oder vollkommen verschlissen ist. Der
Akku kann im Feuer explodieren. Beim Verbrennen eines
Lithiumionen-Akkus entstehen giftige Dämpfe und Stoffe.
Wenn der Akkuinhalt mit der Haut in Kontakt kommt,
waschen Sie die Stelle sofort mit einer milden Seife und
Wasser. Wenn Akkuflüssigkeit in die Augen gelangt, spülen
Sie das offene Auge für 15 Minuten, oder bis die Reizung
nachlässt, mit Wasser. Falls Sie sich in ärztliche Behandlung
begeben müssen: Das Akkuelektrolyt besteht aus einer
Mischung von organischen Karbonaten und Lithiumsalzen.
Der Inhalt einer geöffneten Akkuzelle kann
Atemwegsreizungen verursachen. Sorgen Sie für Frischluft.
Wenn die Symptome anhalten, begeben Sie sich in ärztliche
Behandlung.
WARNUNG: Verbrennungsgefahr. Die Akkuflüssigkeit
kann brennbar sein, wenn sie Funken oder einer Flamme
ausgesetzt ist.
WARNUNG: Versuchen Sie niemals und unter keinen
Umständen, den Akku zu öffnen. Wenn das Akkugehäuse
Risse oder Beschädigungen aufweist, darf es nicht in das
Ladegerät gelegt werden. Den Akku nicht quetschen,
fallen lassen oder beschädigen. Verwenden Sie niemals
einen Akku oder ein Ladegerät, wenn sie einen harten
Schlag erlitten haben, fallen gelassen, überfahren oder
sonst wie beschädigt wurden (z. B. wenn sie mit einem
Nagel durchlöchert wurden, mit einem Hammer darauf
geschlagen oder getreten wurde). Ein Stromunfall oder
ein tödlicher Stromschlag könnte entstehen. Beschädigte
Akkus sollten zum Recycling zur Kundendienststelle
zurückgebracht werden.
WARNUNG: Feuergefahr. Akku nicht so aufbewahren
oder transportieren, dass metallische Gegenstände
die offenen Pole berühren können. Platzieren Sie
das Akkupack beispielsweise nicht in Schürzen, Taschen,
Werkzeugkästen, Produktverpackungen, Schubladen, usw.
mit losen Nägeln, Schrauben, Schlüsseln, usw.
VORSICHT: Wenn das Werkzeug nicht in Gebrauch
ist, muss es seitlich auf eine stabile Fläche gelegt
werden, wo es kein Stolperrisiko darstellt und es
nicht herunterfallen kann. Bestimmte Werkzeuge mit
großen Akkus stehen aufrecht auf dem Akku und können
leicht umgeworfen werden.
Deutsch
Transport
WARNUNG: Feuergefahr. Beim Transport von Akkus
können Brände entstehen, wenn die Batterieanschlüsse
unbeabsichtigt Kontakt mit leitfähigen Materialien
bekommen. Stellen Sie beim Transportieren von Akkus
sicher, dass die Batterieanschlüsse geschützt und gut
isoliert sind, damit sie nicht in Kontakt mit Materialien
kommen können, durch die ein Kurzschluss entstehen
kann.
DeWALT Akkus erfüllen alle geltenden Transportvorschriften, so
wie sie von den Industrie- und Rechtsnormen vorgeschrieben
werden, einschließlich der UN-Empfehlungen für die
Beförderung gefährlicher Güter; der Vorschriften über die
Beförderung gefährlicher Güter der International Air Transport
Association (IATA), der International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations und der Regelungen des europäischen
Übereinkommens über die internationale Beförderung
gefährlicher Güter auf der Straße (ADR). Lithium-Ionen-Zellen
und -Akkus wurden gemäß Abschnitt 38,3 der „Empfehlungen
der Vereinten Nationen zur Beförderung gefährlicher Stoffe,
Testhandbuch und Kriterien“ getestet.
In den meisten Fällen ist zu erwarten, dass der Versand eines
DeWALT-Akkus von der Klassifizierung als Gefahrstoff der voll
regulierten Klasse 9 ausgenommen wird. In der Regel müssen
nur Sendungen, die einen Lithium-Ionen-Akku mit einer
Energiekennzahl von mehr als 100 Wattstunden (Wh) enthalten,
als voll regulierte Klasse 9 verschickt werden. Bei allen LithiumIonen-Akkus ist die Wattstunden-Bewertung auf der Packung
angegeben. Außerdem empfiehlt DeWALT den alleinigen
Luftversand von Lithium-Ionen-Akkus aufgrund der komplexen
Regulierungen generell nicht, und zwar unabhängig von der
Wattstunden-Bewertung. Lieferungen von Werkzeugen mit
Batterien (Combo-Kits) können als Ausnahme per Luftfracht
versandt werden, wenn die Wattstunden-Bewertung des Akkus
nicht mehr als 100 Wh beträgt.
Unabhängig davon, ob ein Transport als ausgenommen oder
vollständig reguliert gilt, liegt es in der Verantwortung des
Versenders, sich über die aktuellen Vorschriften in Bezug auf die
Anforderungen für Verpackung, Etikettierung/Kennzeichnung
und Dokumentation zu informieren.
Die Informationen in diesem Abschnitt des Handbuchs
werden in gutem Glauben zur Verfügung gestellt und es wird
davon ausgegangen, dass sie zum Zeitpunkt der Erstellung
des Dokuments genau sind. Jedoch wird keine Garantie,
weder ausdrücklich noch implizit, gegeben. Es liegt in der
Verantwortung des Kunden sicherzustellen, dass seine
Tätigkeiten den geltenden Vorschriften entsprechen.
Empfehlungen für die Lagerung
1. Ein idealer Lagerplatz ist kühl und trocken und nicht
direktem Sonnenlicht sowie übermäßiger Hitze oder
Kälte ausgesetzt. Für eine optimale Akkuleistung und
Lebensdauer lagern Sie die Akkus bei Raumtemperatur,
wenn sie nicht verwendet werden.
2. Bei längerer Aufbewahrung sollte ein vollständig
aufgeladener Akku an einem kühlen, trockenen Ort und
außerhalb des Ladegeräts aufbewahrt werden, um optimale
Ergebnisse zu erhalten.
HINWEIS: Akkus sollten nicht vollständig entladen aufbewahrt
werden. Der Akku muss vor der Verwendung aufgeladen
werden.
Schilder am Ladegerät und Akku
Neben den Piktogrammen in dieser Anleitung können sich auf
dem Ladegerät und dem Akku folgende Piktogramme befinden:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
ie Ladezeit ist den Technischen Daten zu
D
entnehmen.
icht mit elektrisch leitenden Gegenständen
N
berühren.
Beschädigte Akkus nicht aufladen.
Das Gerät keiner Nässe aussetzen.
Beschädigte Kabel sofort austauschen.
Nur zwischen 4 ˚C und 40 ˚C aufladen.
Nur in Innenräumen verwenden.
Akku umweltgerecht entsorgen.
Laden Sie DeWALT-Akkus nur mit den dazu
bestimmten DeWALT-Ladegeräten auf. Werden
andere Akkus als die dazu bestimmten DeWALTAkkus mit einem DeWALT-Ladegerät aufgeladen,
können diese platzen oder andere gefährliche
Situationen verursachen.
Den Akku nicht verbrennen.
Akkutyp
Das Modell DCM587 wird mit einem 36 Volt-Akku betrieben.
Diese Akkus können verwendet werden: DCB496, DCB497.
Weitere Angaben sind den Technischen Daten zu entnehmen.
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1 Motorgehäuse, Rucksack, Rohr- und Joystick-Einheit
1 Unteres Rohr
1Schlauch
1Schlauchklemme
1 Schlauchklemme mit Kabelschelle
19
Deutsch
1Sechskantschlüssel
1Betriebsanleitung
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile auf
Beschädigungen, die beim Transport entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung
lesen.
4 Akku-Auswahlschalter
5 Unteres Rohr
6 Joystick-Rohr
7 Schlauch
8 Winkelrohr
9 Schlauchklemme
10 Schlauchklemme mit Kabelschelle
11 Kabel
12 Schultergurte (2)
13 Einstellgurte (2)
14 Rückseite
15 Gebläsegriff
16 Verschluss
Tragen Sie Gehörschutz.
Tragen Sie Augenschutz.
Setzen Sie das Gerät niemals Regen oder
hoher Luftfeuchtigkeit aus und lassen Sie es
nicht im Freien stehen, während es regnet.
Schalten Sie das Gerät aus. Entfernen Sie vor
der Ausführung von Wartungsarbeiten den
Akku aus dem Gerät.
Personen und Tiere müssen einen Abstand
vom Arbeitsbereich von mindestens 6 Metern
einhalten.
Halten Sie Zuschauer auf Abstand.
Richtlinie 2000/14/EG, zugesicherter
Schallleistungspegel.
Lage des Datumscodes (Abb. Q)
Der Datumscode 29 , der auch das Herstelljahr enthält, ist in das
Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2016 XX XX
Herstelljahr
Beschreibung (Abb. A)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals Änderungen am
Elektrowerkzeug oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
1 Joystick
2 Drehzahlregler
3 Taste zur Drehzahlarretierung
20
17 Akkuanschlüsse (2)
18 Entriegelungstasten des Akkus (2)
19 Akku
20 Sechskantschlüssel
Bestimmungsgemässe Verwendung
Ihr Gebläse wurde für professionelle Kehr- und
Blasanwendungen entwickelt.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder in der Nähe
von entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt mit dem Gerät
kommen. Wenn unerfahrene Personen dieses Gerät verwenden,
sind diese zu beaufsichtigen.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich
Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen
oder mentalen Fähigkeiten oder ohne ausreichende
Erfahrung oder Kenntnisse verwendet werden, außer wenn
diese Personen von einer Person, die für ihre Sicherheit
verantwortlich ist, bei der Verwendung des Geräts
beaufsichtigt werden. Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit
diesem Produkt allein gelassen werden.
ZUSAMMENBAU UND EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Um die Gefahr ernsthafter Verletzungen
zu reduzieren, muss vor jeder Einstellung und jedem
Abnehmen/Installieren von Zubehör das Werkzeug
ausgeschaltet und der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu Verletzungen führen.
WARNUNG: Verwenden Sie nur Akkus und Ladegeräte
von DeWALT.
Einsetzen und Entfernen des Akkus aus dem
Werkzeug (Abb. C–E)
HINWEIS: Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollte der Akku 19 vollständig aufgeladen sein.
Einsetzen des Akkus in den Werkzeug
1. Richten Sie den Akku 19 an den Aussparungen im Inneren
des Werkzeugs aus (Abb. C).
2. Schieben Sie den Akku in das Werkzeug, bis er fest sitzt, und
stellen Sie sicher, dass Sie hören, wie die Sicherung einrastet.
Deutsch
Entfernen des Akkus aus dem
Werkzeuggriff
1. Drücken Sie Löseknopf 18 und ziehen Sie den Akku kräftig
aus dem Werkzeuggriff (Abb. D).
2. Legen Sie den Akku wie im Abschnitt Ladegerät dieser
Betriebsanleitung beschrieben in das Ladegerät.
Akku-Ladestandsanzeige (Abb. E)
Einige DeWALT-Akkus besitzen eine Ladestandsanzeige mit
drei grünen LEDs, die den verbleibenden Ladestand des
Akkus anzeigen.
Zum Betätigen der Ladestandsanzeige halten Sie die Taste für
die Ladestandsanzeige 21 gedrückt. Eine Kombination der
drei grünen LEDs leuchtet auf und zeigt den verbleibenden
Ladestand an. Wenn der verbleibende Ladestand im Akku
nicht mehr ausreicht, um das Werkzeug zu verwenden,
leuchtet die Ladestandsanzeige nicht auf und der Akku muss
aufgeladen werden.
HINWEIS: Die Ladestandsanzeige ist nur eine Schätzung
des verbleibenden Akku-Ladestands. Sie zeigt nicht die
Funktionsfähigkeit des Werkzeugs an und unterliegt
Unterschieden, die auf Bauteilen, Temperatur und
Anwendungsart des Endbenutzers basieren.
Abnehmen des Gebläses vom Gehäuse
(Abb. A)
HINWEIS: Gebläse und Joystick-Rohr sind bei Lieferung
miteinander verbunden. Bei dem Versuch, nur an einer Seite zu
ziehen, kann das Kabel 11 beschädigt werden.
1. Halten Sie Gebläsegriff 15 und Joystick 1 fest und ziehen
Sie gleichzeitig an beiden.
2. Schneiden Sie den Plastikverschluss durch, mit dem der
Joystick am Gebläse befestigt ist.
3. Entfernen Sie die restlichen Teile und montieren Sie sie wie
unten beschrieben.
Montage (Abb. A, F –M)
VORSICHT: Vergewissern Sie sich vor dem Anbringen
oder Entfernen der Schläuche, dass sich der AkkuAuswahlschalter in der Position “OFF” (AUS)
befindet, damit sich das Gebläse nicht einschalten
kann, und dass der Akku entfernt wurde. Die
Schläuche müssen vor der Verwendung vollständig
montiert werden.
Rohrmontage
Anbringen des Schlauchs am Winkelrohr (Abb. A, F, G)
1. Entfernen Sie die Schlauchklemme mit Kabelschelle 10 vom Schlauch 7 . Beachten Sie die Ausrichtung der Klemme,
wenn sie wieder befestigt wird.
2. Schieben Sie den Schlauch wie in Abbildung F gezeigt über
das Winkelrohr 8 .
3. Halten Sie die Klemme in der gleichen Ausrichtung wie sie
war, bevor sie vom Schlauch entfernt wurde. Öffnen Sie
dann die Klemme mit Kabelschelle und wickeln Sie sie wie
in Abbildung G gezeigt an der Stelle um den Schlauch, wo
er an dem Winkelrohr befestigt ist.
4. Schieben Sie die Klemmenschraube 22 durch die Klemme.
Stecken Sie die Sechskantmutter 23 von Hand auf die
Klemmenschraube.
5. Ziehen Sie mit dem Sechskantschlüssel 20 die Schraube
fest, bis die Klemme den Schlauch fest an Bund und
Joystick hält. ÜBERDREHEN SIE DIE SCHRAUBE NICHT.
Ein Überdrehen der Klemme kann zur Beschädigung des
Werkzeugs und zu einer eingeschränkten Beweglichkeit des
Joystick-Rohres 6 führen.
Anbringen des Schlauchs am Joystick-Rohr (Abb. A, G, H)
1. Setzen Sie den Schlauchbund 24 am Ende des JoystickRohres 6 wie in Abbildung H gezeigt in ein Schlauchende
7 ein.
2. Ziehen Sie die Schlauchklemme 9 auf und wickeln Sie sie
dort um den Schlauch, wo er den Schlauchbund überlappt.
3. Schieben Sie die Klemmenschraube 22 durch die Klemme.
Stecken Sie die Sechskantmutter 23 von Hand auf die
Klemmenschraube.
4. Ziehen Sie mit dem Sechskantschlüssel 20 die Schraube
fest, bis die Klemme den Schlauch fest an Bund und
Joystick hält. ÜBERDREHEN SIE DIE SCHRAUBE NICHT.
Ein Überdrehen der Klemme kann zu Schäden am
Werkzeug führen.
Anbringen des unteren Rohres (Abb. I)
1. Richten Sie die Kanäle 25 des unteren Rohres 5 wie in
Abbildung I gezeigt an den Noppen 26 am Joystick-Rohr
6 aus.
2. Schieben Sie das untere Rohr 5 auf das Joystick-Rohr 6 .
3. Drehen Sie das untere Rohr so, dass die Noppe fest in einer
der beiden Vertiefungen des unteren Rohres sitzt. Durch
die beiden Aussparungen können Sie das Rohr auf die
gewünschte Länge einstellen. Vergewissern Sie sich, dass
das untere Rohr ordnungsgemäß befestigt ist.
Anpassen des Tragegurts (Abb. A, J–K)
1. Ziehen Sie die Schulterriemen 12 über die Schultern.
2. Ziehen Sie die Einstellriemen 13 nach unten, bis die
Rückseite des Rucksacks 14 fest gegen Ihren Rücken liegt
(Abbildung J).
3. Schließen Sie die Schnalle 16 und stellen Sie sie so ein wie
in Abbildung K gezeigt.
Einstellen des Joysticks (Abb. L - M)
1. Schieben Sie den Joystick 1 wie in Abbildung L
gezeigt nach vorne oder hinten, bis er eine bequeme
Benutzung ermöglicht.
2. Ziehen Sie die Flügelmutter 27 an, bis der Joystick fest
in seiner Position sitzt. Überdrehen Sie die Schraube
nicht. Ein Überdrehen des Joysticks kann zu Schäden am
Werkzeug führen.
3. Sichern Sie das Kabel 11 , indem Sie es wie in Abbildung M
gezeigt in die Kabelschelle 28 an der Kabelklemme
10 stecken.
21
Deutsch
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Beachten Sie immer die
Sicherheitsanweisungen und die geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr ernsthafter Verletzungen
zu reduzieren, muss vor jeder Einstellung und jedem
Abnehmen/Installieren von Zubehör das Werkzeug
ausgeschaltet und der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu Verletzungen führen.
Richtige Haltung der Hände (Abb. A, O)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, beachten Sie IMMER die richtige Haltung der
Hände, wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, halten Sie das Gerät IMMER sicher fest und seien
Sie auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Befestigen Sie das Gebläse wie im Abschnitt Anpassen des
Tragegurts beschrieben an Rücken und Schultern. Legen
Sie dann eine Hand an den Joystick 1 , um mit der Arbeit
zu beginnen.
Einschalten (Abb. A, N)
VORSICHT: Richten Sie den Auslass des Geräts nicht
auf sich selbst oder Umstehende.
VORSICHT: Tragen Sie immer eine Schutzbrille. Tragen
Sie eine Filtermaske, wenn bei der Arbeit Staub erzeugt
wird. Es wird das Tragen von Handschuhen, langen Hosen
und festem Schuhwerk empfohlen. Halten Sie lange
Haare und lockere Kleidung fern von Öffnungen und
rotierenden Teilen.
1. Drücken Sie den Akku-Auswahlschalter 4 auf der rechten
Seite. Die mit “I” gekennzeichnete Seite aktiviert den
oberen Akkuanschluss. Die mit “II” gekennzeichnete
Seite aktiviert den unteren Akkuanschluss. Die mittlere
Position “O” deaktiviert die Stromversorgung von beiden
Akkuanschlüssen. (Abbildung N)
2. Drücken Sie den Drehzahlregler 2 herein.
3. Lassen Sie den Regler los, um das Gebläse auszuschalten.
Verwendung (Abb. A, O)
Halten Sie den Joystick 1 wie in Abbildung O gezeigt mit einer
Hand fest und bewegen Sie ihn hin und her, wobei das untere
Rohr 5 einige Zentimeter über dem Boden bleibt. Bewegen Sie
sich langsam vorwärts und halten Sie dabei den gesammelten
Laubhaufen vor sich.
Drehzahlarretierung (Abb. P)
Ihr Gebläse ist mit einer Drehzahlarretierung (Speed Lock)
ausgerüstet, die einen Dauereinsatz ermöglicht, ohne den
Auslöser festhalten zu müssen.
1. Ziehen Sie den Drehzahlregler 2 , bis das Gebläse mit der
gewünschten Leistung arbeitet.
22
2. Drücken Sie die Taste zur Drehzahlarretierung 3 und
lassen Sie den Auslöser wie in Abbildung P gezeigt los. Das
Gebläse behält dieses Leistungsniveau bei.
3. Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie die Taste zur
Drehzahlarretierung. Der Drehzahlregler steuert nun
das Gerät.
HINWEIS: Wenn am Gebläse die Drehzahlarretierung aktiviert
ist, kann der Regler bei Bedarf für mehr Leistung weiter
eingedrückt werden. Sobald der Regler losgelassen wird, kehrt
das Gebläse zur vorherigen Geschwindigkeit zurück, auf die die
Drehzahlarretierung eingestellt war.
WARTUNG
Ihr DeWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen Betrieb mit
minimalem Wartungsaufwand konstruiert. Ein kontinuierlicher,
zufriedenstellender Betrieb hängt von der geeigneten Pflege
des Elektrowerkzeugs und seiner regelmäßiger Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr ernsthafter Verletzungen
zu reduzieren, muss vor jeder Einstellung und jedem
Abnehmen/Installieren von Zubehör das Werkzeug
ausgeschaltet und der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu Verletzungen führen.
Das Ladegerät und der Akku können nicht gewartet werden.
Schmierung
Ihr Elektrogerät benötigt keine zusätzliche Schmierung.
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft immer dann
Schmutz und Staub aus dem Hauptgehäuse, wenn
sich Schmutz sichtbar in und um die Lüftungsschlitze
ansammelt. Tragen Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen
Augenschutz und eine zugelassene Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals Lösungsmittel oder
andere scharfe Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese Chemikalien können
das in diesen Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser und einer milden
Seife befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie niemals
irgendein Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht von DeWALT
angeboten wird, nicht mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem Zubehör an
diesem Gerät gefährlich sein. Um das Verletzungsrisiko
zu mindern, sollte mit diesem Produkt nur von DeWALT
empfohlenes Zubehör verwendet werden.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen zu
geeignetem Zubehör.
Deutsch
Umweltschutz
Separate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden. Produkte und
Batterien enthalten Materialien, die zurückgewonnen
oder recycelt werden können, um den Bedarf an Rohstoffen zu
reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische Produkte und Batterien
gemäß den lokalen Bestimmungen. Weitere Informationen
erhalten Sie unter www.2helpU.com.
Akku
Dieser langlebige Akku muss aufgeladen werden, wenn die
Leistung nicht mehr für Arbeiten ausreicht, die bei voller Ladung
leicht durchgeführt werden konnten. Am Ende des technischen
Lebens ist der Akku umweltgerecht zu entsorgen:
• Entladen Sie den Akku vollständig und nehmen Sie ihn aus
dem Werkzeug.
• Lithium-Ionen-Zellen sind recycelbar. Geben Sie die
gebrauchten Akkus bei Ihrem Händler oder bei einer
kommunalen Recycling-Sammelstelle ab. Dort werden die
gesammelten Akkus recycelt oder ordnungsgemäß entsorgt.
23
English
BACKPACK BLOWER
DCM587
Congratulations!
You have chosen a DeWALT tool. Years of experience, thorough
product development and innovation make DeWALT one of the
most reliable partners for professional power tool users.
Technical Data
Batteries & Chargers sold separately
Voltage
UK & Ireland
Type
Power output
Flow Rate
Air Speed
Weight (without battery pack)
VDC
VDC
W
CFM
Km/Hr
kg
DCM587
36
36
1
1000
450
230
8.4
Noise values and vibration values (triax vector sum) according to
2006/42/EC, 2004/108/EC, EN15503:2009+A1:2013+A2:2016
dB(A)
83.5
L PA (emission sound pressure level)
L WA (sound power level)
dB(A)
97.5
K(uncertainty for the given sound
level)
dB(A)
0.5
Vibration emission value ah =
Uncertainty K =
m/s2
m/s2
2.5
1.5
The vibration emission level given in this information sheet has
been measured in accordance with a standardised test given in
EN15503 and may be used to compare one tool with another. It
may be used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration emission level
represents the main applications of the tool. However if
the tool is used for different applications, with different
accessories or poorly maintained, the vibration emission
may differ. This may significantly increase the exposure
level over the total working period.
An estimation of the level of exposure to vibration should
also take into account the times when the tool is switched
off or when it is running but not actually doing the job.
This may significantly reduce the exposure level over the
total working period.
Identify additional safety measures to protect the operator
from the effects of vibration such as: maintain the tool
and the accessories, keep the hands warm, organisation
of work patterns.
24
Battery pack
Battery type
Voltage
Capacity
Weight
Charger
Mains voltage
Battery type
Approx. charging time of
battery packs
DCB497
Li-Ion
36
Ah
kg
6.0
1.88
7.5
1.92
min
DCB413
220-240
36 Li-Ion
120 (6 Ah)
150 (7.5 Ah)
kg
0.82
VAC
Weight
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
VDC
DCB496
Li-Ion
36
230V tools
230V tools
10 Amperes. mains
3 Amperes. in plugs
EC-Declaration of Conformity
Machinery Directive
Backpack Blower
DCM587
DeWALT declares that these products described under
Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, 2006/42/EC, EN60335-1:2012+A11:2014; EN506362-100:2014, EN15503:2009+A1:2013+A2:2016.
2000/14/EC Annex V DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg
310, 6802 ED Arnhem, The Netherlands
Notified Body ID No.: 0344
LPA (measured sound pressure) 83.5 dB(A)
uncertainty (K) = 2.5 dB (A)
LWA (guaranteed sound power) 98 dB(A)
These products also comply with Directive 2014/30/EU and
2011/65/EU. For more information, please contact DeWALT at
the following address or refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the technical
file and makes this declaration on behalf of DeWALT.
Markus Rompel
Director Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
16.10.2016
English
WARNING: To reduce the risk of injury, read the
instruction manual.
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity for each
signal word. Please read the manual and pay attention to
these symbols.
DANGER: Indicates an imminently hazardous
situation which, if not avoided, will result in death or
serious injury.
WARNING: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not related to
personal injury which, if not avoided, may result in
property damage.
•
•
•
•
Personal safety
•
•
•
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
•
GENERAL APPLIANCE SAFETY WARNINGS
WARNING: When using mains-powered/cordless
appliances, basic safety precautions, including the following,
should always be followed to reduce the risk of fire, electric
shock, personal injury and material damage.
• Read all of this manual carefully before using the appliance, be
familiar with the controls and the proper use of the appliance.
• The intended use is described in this manual. The use of any
accessory or attachment or the performance of any operation
with this appliance other than those recommended in this
instruction manual may present a risk of personal injury.
The term "appliance" in all of the warnings listed below refers
to your mains operated (corded) appliance or battery operated
(cordless) appliance.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE.
Using your appliance
•
•
•
•
•
•
Always take care when using the appliance.
Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas
invite accidents.
Only use the appliance in daylight or good artificial light.
Do not operate your appliance in explosive atmospheres, such
as in the presence of flammable liquids, gases or dust.
Never allow children or people unfamiliar with the instructions
to use the appliance, local regulations may restrict the age of
the operator.
Do not allow children or animals to come near the work area
or touch the appliance supply cord.
Keep children, bystanders and animals away while operating an
appliance. Distractions can cause you to lose control.
The appliance is not to be used as a toy.
Do not immerse the appliance in water.
Do not open body casing. There are no userserviceable
parts inside.
•
Stay alert, watch what you are doing and use common sense
when operating an appliance. Do not use an appliance
while you are tired or under the influence of drugs, alcohol
or medication. A moment of inattention while operating an
appliance may result in serious personal injury.
Where required, use personal protective equipment. Protective
equipment such as eye protection, dust mask, non-skid safety
shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate
conditions will reduce personal injuries.
Prevent unintentional starting. Make sure that the switch is in the
off-position before connecting to a power source and/or battery
pack, picking up or carrying the appliance. Carrying appliances
with your finger on the switch or energising appliances that have
the switch on invites accidents.
Do not overreach. Keep proper footing and balance at
all times. This enables better control of the appliance in
unexpected situations.
Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep
your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose
clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
Appliance use and care
•
•
•
•
•
•
•
Before use, check the appliance for damaged or defective
parts. Check for breakage of parts, damage to switches and
any other conditions that may affect its operation.
Do not use the appliance if the switch does not turn it on and
off. Any appliance that cannot be controlled with the switch is
dangerous and must be repaired.
Disconnect the plug from the power source and/or the
battery pack from the appliance before making any
adjustments, changing accessories, or storing appliances.
Such preventive safety measures reduce the risk of starting the
appliance accidentally.
Where applicable, keep cutting tools sharp and clean. Properly
maintained cutting tools with sharp cutting edges are less
likely to bind and are easier to control.
Do not use the appliance if any part is damaged or defective.
Have any damaged or defective parts repaired or replaced by
an authorised repair agent.
Never attempt to remove or replace any parts other than those
specified in this manual.
Electrical safety
•
Appliance plugs must match the outlet. Never modify the
plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed
(grounded) appliance. Unmodified plugs and matching
outlets will reduce risk of electric shock.
25
English
•
•
•
•
Do not expose appliance to rain or wet conditions. Water
entering a appliance will increase the risk of electric shock.
Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling
or unplugging the appliance. Keep cord away from heat, oil,
sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords
increase the risk of electric shock.
When operating an appliance outdoors, use an extension cord
suitable for outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use
reduces the risk of electric shock.
If operating an appliance in a damp location is unavoidable,
use a Residual Current Device (RCD) protected supply. Use of an
RCD reduces the risk of electric shock.
After Use
•
•
•
When not in use, the appliance should be stored in a dry, well
ventilated place out of the reach of children.
Children should not have access to stored appliances.
When the appliance is stored or transported in a vehicle
it should be placed in the boot or restrained to prevent
movement following sudden changes in speed or direction.
Battery tool use and care
•
•
•
•
Recharge only with the charger specified by the manufacturer.
A charger that is suitable for one type of battery pack may
create a risk of fire when used with another battery pack.
Use power tools only with specifically designated battery
packs. Use of any other battery packs may create a risk of
injury and fire.
When battery pack is not in use, keep it away from other metal
objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small
metal objects, that can make a connection from one terminal
to another. Shorting the battery terminals together may cause
burns or a fire.
Under abusive conditions, liquid may be ejected from the
battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush
with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical
help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or
burns.
Service
•
Have your appliance serviced by a qualified repair person
using only identical replacement parts. This will ensure that
the safety of the appliance is maintained.
Additional Safety Instructions for Blowers
The intended use is described in this manual. The use of any
accessory or attachment or performance of any operation
with this appliance other than those recommended in this
instruction manual can present a risk of personal injury and/or
damage to property.
• To protect your feet and legs while operating the appliance,
always wear heavy duty footwear and long trousers.
• Always switch off your product, allow the fan to stop and
remove the plug from the socket when:
ʵʵ The supply cable has become damaged or entangled.
ʵʵ You leave your product unattended.
26
•
•
•
•
•
•
ʵʵ Checking, adjusting, cleaning or working on your product.
ʵʵ If the appliance starts to vibrate abnormally.
Do not place the inlet or outlet of the sweeper near eyes or ears when
operating. Never blow debris in the direction of bystanders.
Do not use in the rain or leave outdoors while it is raining.
Do not cross gravel paths or roads whilst your product is
switched on during blow mode. Walk, never run.
Do not place your unit down on gravel while it is switched on.
Always be sure of your footing, particularly on slopes. Do not
overreach and keep your balance at all times.
Do not place any objects into the openings. Never use if
the openings are blocked - keep free of hair, lint, dust and
anything that may reduce the airflow.
WARNING: Always use your product in the manner outlined
in this manual. Your product is designed to be used in an
upright mode and if it is used in any other way it may result
in injury. Never run your product whilst lying on it’s side or
upside down.
The operator or user is responsible for accidents or hazards
occurring to other people or their property.
Do not carry the appliance by the cable.
Always direct the cable to the rear away from the appliance.
WARNING: If a cord becomes damaged during use,
disconnect the supply cord from the mains supply
immediately. Do not touch the supply cord before
disconnecting the supply.
Do not use solvents or cleaning fluids to clean your product.
Use a blunt scraper to remove grass and dirt.
Replacement fans are available from a DeWALT service agent.
Use on DeWALT recommended spare parts and accessories.
Keep all nuts bolts and screws tight to make sure that the
appliance is in a safe working condition.
•
•
•
•
•
•
Safety of Others
The appliance is only to be used with the power supply unit
provided with the appliance
• This appliance is not intended for use by persons (including
children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,
or lack of experience and knowledge, unless they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance
by a person responsible for their safety.
• Children should be supervised to ensure that they do not play
with the appliance.
Residual Risks
Additional residual risks may arise when using the tool which
may not be included in the enclosed safety warnings. These
risks can arise from misuse, prolonged use etc.
Even with the application of the relevant safety regulations and
the implementation of safety devices, certain residual risks can
not be avoided. These include:
• Injuries caused by touching any rotating/moving parts.
• Injuries caused when changing any parts, blades or
accessories.
•
•
•
Injuries caused by prolonged use of a tool. When using any
tool for prolonged periods ensure you take regular breaks.
Impairment of hearing.
Health hazards caused by breathing dust developed when
using your tool (example: working with wood, especially oak,
beech and MDF.)
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one voltage only.
Always check that the battery pack voltage corresponds to the
voltage on the rating plate. Also make sure that the voltage of
your charger corresponds to that of your mains.
Your DeWALT charger is double insulated in
accordance with EN60335; therefore no earth wire
is required.
WARNING: 115 V units have to be operated via a fail-safe
isolating transformer with an earth screen between the
primary and secondary winding.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by a
specially prepared cord available through the DeWALT
service organisation.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be made to the
earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good quality plugs.
Recommended fuse: 3 A.
•
•
•
•
•
•
Using an Extension Cable
•
An extension cord should not be used unless absolutely
necessary. Use an approved extension cable suitable for
the power input of your charger (see Technical Data). The
minimum conductor size is 1 mm2; the maximum length
is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable completely.
•
SAVE THESE INSTRUCTIONS
Chargers
DeWALT chargers require no adjustment and are designed to be
as easy as possible to operate.
•
•
Important Safety Instructions for All
Battery Chargers
SAVE THESE INSTRUCTIONS: This manual contains important
safety and operating instructions for compatible battery
chargers (refer to Technical Data).
• Before using charger, read all instructions and cautionary
markings on charger, battery pack, and product using
battery pack.
WARNING: Shock hazard. Do not allow any liquid to get
inside charger. Electric shock may result.
•
•
•
English
WARNING: We recommend the use of a residual current
device with a residual current rating of 30mA or less.
CAUTION: Burn hazard. To reduce the risk of injury,
charge only DeWALT rechargeable batteries. Other types of
batteries may burst causing personal injury and damage.
CAUTION: Children should be supervised to ensure that
they do not play with the appliance.
NOTICE: Under certain conditions, with the charger
plugged into the power supply, the exposed charging
contacts inside the charger can be shorted by foreign
material. Foreign materials of a conductive nature such
as, but not limited to, steel wool, aluminum foil or any
buildup of metallic particles should be kept away from
charger cavities. Always unplug the charger from the
power supply when there is no battery pack in the cavity.
Unplug charger before attempting to clean
DO NOT attempt to charge the battery pack with any
chargers other than the ones in this manual. The charger
and battery pack are specifically designed to work together.
These chargers are not intended for any uses other than
charging DeWALT rechargeable batteries. Any other uses
may result in risk of fire, electric shock or electrocution.
Do not expose charger to rain or snow.
Pull by plug rather than cord when disconnecting
charger. This will reduce risk of damage to electric plug
and cord.
Make sure that cord is located so that it will not be
stepped on, tripped over, or otherwise subjected to
damage or stress.
Do not use an extension cord unless it is absolutely
necessary. Use of improper extension cord could result in risk
of fire,electric shock, or electrocution.
Do not place any object on top of charger or place
the charger on a soft surface that might block the
ventilation slots and result in excessive internal heat.
Place the charger in a position away from any heat source. The
charger is ventilated through slots in the top and the bottom
of the housing.
Do not operate charger with damaged cord or plug—
have them replaced immediately.
Do not operate charger if it has received a sharp blow,
been dropped, or otherwise damaged in any way. Take it
to an authorised service centre.
Do not disassemble charger; take it to an authorised
service centre when service or repair is required. Incorrect
reassembly may result in a risk of electric shock, electrocution
or fire.
In case of damaged power supply cord the supply cord must
be replaced immediately by the manufacturer, its service agent
or similar qualified person to prevent any hazard.
Disconnect the charger from the outlet before
attempting any cleaning. This will reduce the risk of
electric shock. Removing the battery pack will not reduce
this risk.
NEVER attempt to connect two chargers together.
27
English
•
The charger is designed to operate on standard
230V household electrical power. Do not attempt to
use it on any other voltage. This does not apply to the
vehicular charger.
Charging a Battery (Fig. A, B)
1. Plug the charger into an appropriate outlet before inserting
battery pack.
2. Insert the battery pack 19 into the charger, making sure the
battery pack is fully seated in the charger. The red (charging)
light will blink repeatedly indicating that the charging
process has started.
3. The completion of charge will be indicated by the red
light remaining ON continuously. The battery pack is fully
charged and may be used at this time or left in the charger.
To remove the battery pack from the charger, push the
battery release button 18 on the battery pack.
NOTE: To ensure maximum performance and life of lithium-ion
battery packs, charge the battery pack fully before first use.
Charger Operation
Refer to the indicators below for the charge status of the
battery pack.
Pack Charging
Pack Charged
throughout the entire charging cycle and will not return to
maximum charge rate even if the battery pack warms.
Electronic Protection System
XR Li-Ion tools are designed with an Electronic Protection
System that will protect the battery pack against overloading,
overheating or deep discharge.
The tool will automatically turn off if the Electronic Protection
System engages. If this occurs, place the lithium-ion battery
pack on the charger until it is fully charged.
Charger Cleaning Instructions
WARNING: Shock hazard. Disconnect the charger
from the AC outlet before cleaning. Dirt and grease
may be removed from the exterior of the charger using a
cloth or soft non-metallic brush. Do not use water or any
cleaning solutions. Never let any liquid get inside the tool;
never immerse any part of the tool into a liquid.
Battery Packs
Important Safety Instructions for All
Battery Packs
When ordering replacement battery packs, be sure to include
catalog number and voltage.
The battery pack is not fully charged out of the carton. Before
using the battery pack and charger, read the safety instructions
below. Then follow charging procedures outlined.
Hot/Cold Pack Delay
Problem Pack or Charger
This charger is designed to detect certain problems that can
arise. Problems are indicated by the red light flashing at a fast
rate. If this occurs, remove and then reinsert the battery pack
into the charger. If the problem persists, try a different battery
pack to determine if the charger is working properly. If the new
pack charges correctly, then the original pack is defective and
should be returned to a service center or other collection site
for recycling. If the new battery pack elicits the same trouble
indication as the original, have the charger and the battery pack
tested at an authorized service center.
The compatible charger(s) will not charge a faulty battery pack.
The charger will indicate faulty battery by refusing to light or by
displaying problem pack or charger blink pattern.
NOTE: This could also mean a problem with a charger.
If the charger indicates a problem, take the charger and battery
pack to be tested at an authorised service centre.
Hot/Cold Pack Delay
When the charger detects a battery pack that is too hot or too
cold, it automatically starts a Hot/Cold Pack Delay, suspending
charging until the battery pack has reached an appropriate
temperature. The charger then automatically switches to the
pack charging mode. This feature ensures maximum battery
pack life.
A cold battery pack will charge at a slower rate than a warm
battery pack. The battery pack will charge at that slower rate
28
READ ALL INSTRUCTIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
Do not charge or use battery in explosive atmospheres,
such as in the presence of flammable liquids, gases or
dust. Inserting or removing the battery from the charger may
ignite the dust or fumes.
Never force battery pack into charger. Do not modify
battery pack in any way to fit into a non-compatible
charger as battery pack may rupture causing serious
personal injury.
Charge the battery packs only in DeWALT chargers.
DO NOT splash or immerse in water or other liquids.
Do not store or use the tool and battery pack in
locations where the temperature may reach or exceed
40 ˚C (104 ˚F) (such as outside sheds or metal buildings
in summer).
Do not incinerate the battery pack even if it is severely
damaged or is completely worn out. The battery pack can
explode in a fire. Toxic fumes and materials are created when
lithium-ion battery packs are burned.
If battery contents come into contact with the skin,
immediately wash area with mild soap and water. If
battery liquid gets into the eye, rinse water over the open eye
for 15 minutes or until irritation ceases. If medical attention
is needed, the battery electrolyte is composed of a mixture of
liquid organic carbonates and lithium salts.
Contents of opened battery cells may cause respiratory
irritation. Provide fresh air. If symptoms persists, seek medical
attention.
WARNING: Burn hazard. Battery liquid may be flammable
if exposed to spark or flame.
WARNING: Never attempt to open the battery pack for
any reason. If battery pack case is cracked or damaged,
do not insert into charger. Do not crush, drop or damage
battery pack. Do not use a battery pack or charger that
has received a sharp blow, been dropped, run over or
damaged in any way (i.e., pierced with a nail, hit with
a hammer, stepped on). Electric shock or electrocution
may result. Damaged battery packs should be returned to
service centre for recycling.
WARNING: Fire hazard. Do not store or carry the
battery pack so that metal objects can contact
exposed battery terminals. For example, do not place
the battery pack in aprons, pockets, tool boxes, product kit
boxes, drawers, etc., with loose nails, screws, keys, etc.
CAUTION: When not in use, place tool on its side on
a stable surface where it will not cause a tripping
or falling hazard. Some tools with large battery packs
will stand upright on the battery pack but may be easily
knocked over.
Transportation
WARNING: Fire hazard. Transporting batteries can
possibly cause fire if the battery terminals inadvertently
come in contact with conductive materials. When
transporting batteries, make sure that the battery
terminals are protected and well insulated from materials
that could contact them and cause a short circuit.
DeWALT batteries comply with all applicable shipping
regulations as prescribed by industry and legal standards which
include UN Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods; International Air Transport Association (IATA) Dangerous
Goods Regulations, International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations, and the European Agreement Concerning
The International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR).
Lithium-ion cells and batteries have been tested to section 38.3
of the UN Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods Manual of Tests and Criteria.
In most instances, shipping a DeWALT battery pack will be
excepted from being classified as a fully regulated Class 9
Hazardous Material. In general, only shipments containing a
lithium-ion battery with an energy rating greater than 100 Watt
Hours (Wh) will require being shipped as fully regulated Class 9.
All lithium-ion batteries have the Watt Hour rating marked on
the pack. Furthermore, due to regulation complexities, DeWALT
does not recommend air shipping lithium-ion battery packs
alone regardless of Watt Hour rating. Shipments of tools with
batteries (combo kits) can be air shipped as excepted if the Watt
Hour rating of the battery pack is no greater than 100 Whr.
Regardless of whether a shipment is considered excepted
or fully regulated, it is the shipper's responsibility to consult
the latest regulations for packaging, labeling/marking and
documentation requirements.
The information provided in this section of the manual is
provided in good faith and believed to be accurate at the time
the document was created. However, no warranty, expressed or
English
implied, is given. It is the buyer’s responsibility to ensure that its
activities comply with the applicable regulations.
Storage Recommendations
1. The best storage place is one that is cool and dry away
from direct sunlight and excess heat or cold. For optimum
battery performance and life, store battery packs at room
temperature when not in use.
2. For long storage, it is recommended to store a fully charged
battery pack in a cool, dry place out of the charger for
optimal results.
NOTE: Battery packs should not be stored completely
depleted of charge. The battery pack will need to be recharged
before use.
Labels on Charger and Battery Pack
In addition to the pictographs used in this manual, the labels
on the charger and the battery pack may show the following
pictographs:
Read instruction manual before use.
See Technical Data for charging time.
Do not probe with conductive objects.
Do not charge damaged battery packs.
Do not expose to water.
Have defective cords replaced immediately.
Charge only between 4 ˚C and 40 ˚C.
Only for indoor use.
Discard the battery pack with due care for the
environment.
Charge DeWALT battery packs only with designated
DeWALT chargers. Charging battery packs other
than the designated DeWALT batteries with a
DeWALT charger may make them burst or lead to
other dangerous situations.
Do not incinerate the battery pack.
Battery Type
The DCM587 operates on a 36 volt battery pack.
These battery packs may be used: DCB496, DCB497. Refer to
Technical Data for more information.
29
English
Package Contents
Description (Fig. A)
The package contains:
1 Motor housing, backpack, tube, and joystick assembly
1 Lower tube
1 Flexible tube
1 Tube clamp
1 Tube clamp with cable clip
1 Hex wrench
1 Instruction manual
• Check for damage to the tool, parts or accessories which may
have occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand this manual
prior to operation.
WARNING: Never modify the power tool or any part of it.
Damage or personal injury could result.
1 Joystick
2 Variable-speed trigger
3 Speed lock button
4 Battery-select switch
5 Lower tube
6 Joystick tube
7 Flexible tube
8 Elbow tube
9 Tube clamp
10 Tube clamp with cable clip
11 Cable
12 Shoulder straps (2)
13 Adjustment straps (2)
14 Backplate
15 Blower handle
16 Buckle
17 Battery ports (2)
18 Battery-release buttons (2)
19 Battery
20 Hex wrench
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
Wear ear protection.
Wear eye protection.
Do not expose the tool to rain or high humidity
or leave outdoors while it is raining.
Switch the tool off. Before performing any
maintenance on the tool, remove the battery
from the tool.
Keep people and animals at least 6 m away
from the work area.
Keep bystanders away.
Directive 2000/14/EC guaranteed
sound power.
Date Code Position (Fig. Q)
The date code 29 , which also includes the year of manufacture,
is printed into the housing.
Example:
2016 XX XX
Year of Manufacture
Intended Use
Your blower has been designed for professional sweeping and
blowing applications.
DO NOT use under wet conditions or in the presence of
flammable liquids or gases.
DO NOT let children come into contact with the tool.
Supervision is required when inexperienced operators use
this tool.
• Young children and the infirm. This appliance is not
intended for use by young children or infirm persons
without supervision.
• This product is not intended for use by persons (including
children) suffering from diminished physical, sensory or
mental abilities; lack of experience, knowledge or skills
unless they are supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with this product.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect battery pack
before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.
WARNING: Use only DeWALT battery packs and chargers.
Inserting and Removing the Battery Pack
from the Tool (Fig. C–E)
NOTE: Make sure your battery pack 19 is fully charged.
30
English
To Install the Battery Pack into the Tool
1. Align the battery pack 19 with the rails inside the tool
(Fig. C).
2. Slide it into the tool until the battery pack is firmly seated
and ensure that you hear the lock snap into place.
To Remove the Battery Pack from the Tool
1. Press the release button 18 and firmly pull the battery pack
out of the tool handle (Fig. D).
2. Insert battery pack into the charger as described in the
charger section of this manual.
Fuel Gauge Battery Packs (Fig. E)
Some DeWALT battery packs include a fuel gauge which
consists of three green LED lights that indicate the level of
charge remaining in the battery pack.
To actuate the fuel gauge, press and hold the fuel gauge button
21 . A combination of the three green LED lights will illuminate
designating the level of charge left. When the level of charge
in the battery is below the usable limit, the fuel gauge will not
illuminate and the battery will need to be recharged.
NOTE: The fuel gauge is only an indication of the charge left on
the battery pack. It does not indicate tool functionality and is
subject to variation based on product components, temperature
and end-user application.
Removing blower from box (Fig. A)
NOTE: The blower and joystick tube assembly are attached
when shipped. Trying to pull one side out without the other
may result in damage to the cable 11 .
1. Grab the blower handle 15 and the joystick 1 and
removing simultaniously.
2. Cut the plastic zip tie that is tethering the joystick to
the blower.
3. Remove the rest of the parts and assemble as
instructed below.
Assembly (Fig. A, F –M)
CAUTION: Ensure the battery-selection switch is
in the center "OFF" position to prevent the blower
from actuating and the battery is removed before
attaching or removing the tubes. The tubes must be
fully assembled before use.
Tube Assembly
Attaching Flexible tube to elbow tube (Fig. A, F, G)
1. Remove the tube clamp with cable clip 10 from the flexible
tube 7 . Note the orientation of the clamp for when it
is reattached.
2. Slide the flexible tube over the elbow tube 8 as shown in
figure F.
3. Keeping the clamp in the same orientation as it was before
removing it from the flexible tube, pull open the clamp
with cable clip and wrap it around the flexible tube where it
attaches to the elbow tube as shown in figure G.
4. Slide the clamp bolt 22 through the clamp. Thread the hex
nut 23 onto the clamp bolt by hand.
5. Using the hex wrench 20 , tighten the bolt until the clamp
holds the flexible tube securely to the collar and joystick
tube. DO NOT OVERTIGHTEN. Overtightening the clamp
could result in damage to the tool and will restrict the
movement of the joystick tube 6 .
Attaching flexible tube to joystick tube (Fig. A, G, H)
1. Insert the tube collar 24 at the end of the joystick tube 6 into one end of the flexible tube 7 as shown in figure H.
2. Pull open the tube clamp 9 and wrap it around the flexible
tube where it overlaps the tube collar.
3. Slide the clamp bolt 22 through the clamp. Thread the hex
nut 23 onto the clamp bolt by hand.
4. Using the hex wrench 20 , tighten the bolt until the clamp
holds the flexible tube securely to the collar and joystick
tube. DO NOT OVERTIGHTEN. Overtightening the clamp
could result in damage to the tool.
Attaching Lower tube (Fig. I)
1. Line up the channels 25 of the lower tube 5 with the
nubs 26 on the joystick tube 6 as shown in figure I.
2. Slide the lower tube 5 onto the joystick tube 6 .
3. Firmly twist the lower tube to lock the nub completely
into one of the two recesses of the lower tube. The two
recesses allow you to set the tube longer or shorter,
depending on the length desired. Ensure the lower tube is
securely attached.
Adjusting harness (Fig. A, J–K)
1. Place the shoulder straps 12 over your shoulders.
2. Pull the adjustment straps 13 down until the backplate 14 is firm against your back (figure J).
3. Snap the buckle 16 together and adjust so it fits firmly
across your chest as shown in figure K.
Adjusting joystick (Fig. L - M)
1. Slide the joystick 1 up and down the tube until it is in a
comfortable use position as shown in figure L.
2. Tighten the wingnut 27 until the joystick is held firmly in
position. Do not overtighten. Overtightening the joystick
could result in damage to the tool.
3. Secure the cable 11 by pushing it into the cable clip 28 located on the tube clamp with cable clip 10 as shown in
figure M.
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety instructions and
applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect battery pack
before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.
31
English
Proper Hand Position (Fig. A, O)
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury,
ALWAYS use proper hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, ALWAYS hold securely in anticipation of a
sudden reaction.
Strap the blower onto your shoulders and fasten it as described
in the Adjusting the Harness section. Then, place one hand on
the joystick 1 to operate.
Switching On (Fig. A, N)
CAUTION: Do not point unit discharge at self
or bystanders.
CAUTION: Always wear safety glasses. Wear a filter mask
if the operation is dusty. Use of gloves, long pants and
substantial footwear is recommended. Keep long hair and
loose clothing away from openings and moving parts.
1. Press the battery-selection switch 4 on the left or right.
The side marked "I" activates the top battery port. The side
marked "II" activates the bottom battery port. The center
position "O" deactivates power from either battery port.
(figure N)
2. Depress the variable speed trigger 2 .
3. Release trigger to turn blower off.
Use (Fig. A, O)
Hold the joystick 1 with one hand as shown in figure O and
sweep from side to side with the lower tube 5 several inches above
the hard surface. Slowly advance, keeping the accumulated pile of
debris in front of you.
Speed Lock (Fig. P)
Your blower is equipped with Speed Lock for continuous use
without needing to hold the trigger.
1. Pull the variable speed trigger 2 until the blower is
performing at the desired speed.
2. Press the speed lock button 3 and let go of the trigger
as shown in figure P. The blower will maintain that
performance level.
3. To turn the unit off, press the speed lock button. The
variable speed trigger now controls the unit..
NOTE: While the blower is in speed lock mode, the trigger may
still be depressed further for more power when needed. Once
the trigger is released, the blower will return to the previous
speed at which the speed lock was set.
MAINTENANCE
Your DeWALT power tool has been designed to operate
over a long period of time with a minimum of maintenance.
Continuous satisfactory operation depends upon proper tool
care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect battery pack
before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.
32
The charger and battery pack are not serviceable.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of the main housing
with dry air as often as dirt is seen collecting in and around
the air vents. Wear approved eye protection and approved
dust mask when performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals
for cleaning the non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials used in these parts.
Use a cloth dampened only with water and mild soap.
Never let any liquid get inside the tool; never immerse any
part of the tool into a liquid.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other than those offered
by DeWALT, have not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could be hazardous.
To reduce the risk of injury, only DeWALT recommended
accessories should be used with this product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. Products and batteries marked
with this symbol must not be disposed of with normal
household waste.
Products and batteries contain materials that can
be recovered or recycled reducing the demand for raw
materials. Please recycle electrical products and batteries
according to local provisions. Further information is available at
www.2helpU.com.
Rechargeable Battery Pack
This long life battery pack must be recharged when it fails
to produce sufficient power on jobs which were easily done
before. At the end of its technical life, discard it with due care for
our environment:
• Run the battery pack down completely, then remove it from
the tool.
• Li-Ion cells are recyclable. Take them to your dealer or a
local recycling station. The collected battery packs will be
recycled or disposed of properly.
Español
SOPLADOR DE MOCHILA
DCM587
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DeWALT. Años de experiencia,
innovación y un exhaustivo desarrollo de productos hacen que
DeWALT sea una de las empresas más fiables para los usuarios
de herramientas eléctricas profesionales.
Datos técnicos
Baterías y cargadores vendidos por separado
Voltaje
Tipo
Potencia de salida
Caudal nominal
Velocidad aire
Peso (sin paquete de batería)
VDC
DCM587
36
1
W
CFM
Km/H
kg
1000
450
230
8,4
Valores de ruido y valores de vibración (suma vectores triaxiales) de acuerdo con
2006/42/EC, 2004/108/EC, EN15503:2009+A1:2013+A2:2016.
dB(A)
83,5
LPA(nivel de presión sonora de emisión)
Batería
Tipo de batería
Voltaje
Capacidad
Peso
Cargador
Voltaje de la red
Tipo de batería
Tiempo aprox. de carga de los
paquetes de baterías
Peso
Fusibles:
Europa
VDC
DCB496
Li-Ion
36
DCB497
Li-Ion
36
Ah
kg
6,0
1,88
7,5
1,92
min
DCB413
220-240
36 Li-Ion
120 (6 Ah)
150 (7,5 Ah)
kg
0,82
VAC
Herramientas de 230 V
10 A, en la red
Declaración de Conformidad CE
Directriz de la Maquinaria
LWA(nivel de potencia sonora)
dB(A)
97,5
K(incertidumbre para el nivel de sonido
dado)
dB(A)
0,5
Soplador de mochila
DCM587
Valor de la emisión de vibración ah =
Incertidumbre K =
m/s2
m/s2
2,5
1,5
DeWALT declara que los productos descritos bajo Datos
Técnicos son conformes a las normas:
2006/42/CE, 2006/42/EC, EN60335-1:2012+A11:2014; EN506362-100:2014, EN15503:2009+A1:2013+A2:2016.
2000/14/CE, Anexo V Certificación B.V. DEKRA, Utrechtseweg
310, 6802 ED Arnhem, Países Bajos
N.º de ID de la entidad notificada: 0344
LPA (presión acústica medida) 83,5 dB (A)
incertidumbre (K) = 2,5 dB (A)
LWA (potencia acústica garantizada) 98 dB (A)
Estos productos también son conformes con las Directivas
2014/30/UE y 2011/65/UE. Si desea más información,
póngase en contacto con DeWALT en la dirección indicada a
continuación o bien consulte la parte posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación del archivo
técnico y realiza esta declaración en representación de DeWALT.
El nivel de emisión de vibración que figura en esta hoja de
información se ha medido de conformidad con una prueba
normalizada proporcionada en la EN15503 y puede utilizarse
para comparar una herramienta con otra. Puede usarse para una
evaluación preliminar de exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión de vibración
declarado representa las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se utiliza la herramienta
para distintas aplicaciones, con accesorios diferentes o
mal mantenidos, la emisión de vibración puede variar.
Esto puede aumentar considerablemente el nivel de
exposición durante el período total de trabajo.
Una valoración del nivel de exposición a la vibración
debería tener en cuenta también las veces en que
la herramienta está apagada o cuando está en
funcionamiento pero no realizando ningún trabajo. Esto
puede reducir considerablemente el nivel de exposición
durante el periodo total de trabajo.
Identifique medidas de seguridad adicionales para
proteger al operador de los efectos de la vibración tales
como: ocuparse del mantenimiento de la herramienta y
los accesorios, mantener las manos calientes y organizar
los patrones de trabajo.
Markus Rompel
Director de Ingeniería
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
16.10.2016
33
Español
ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones, lea el
manual de instrucciones.
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de gravedad de las
señales. Lea el manual y preste atención a estos símbolos.
PELIGRO: indica una situación de peligro inminente, que
si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.
ADVERTENCIA: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, podría provocar la muerte o
lesiones graves.
ATENCIÓN: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, puede provocar lesiones leves
o moderadas.
AVISO: Indica una práctica no relacionada con
las lesiones personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
•
•
•
•
Seguridad personal
•
•
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
•
ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD GENERALES
PARA APARATOS
ADVERTENCIA Al usar aparatos conectados a la red/
inalámbricos, deben seguirse precauciones básicas de
seguridad, incluidas las siguientes, para reducir el riesgo de
incendio, descarga eléctrica, lesiones y daños materiales.
• Lea atentamente este manual completo antes de usar el
aparato, familiarícese con los controles y el uso apropiado
del aparato.
• En este manual se describe el uso previsto. El uso de accesorios
o acoplamientos o la realización de cualquier operación
con este aparato que sean distintos de los recomendados
en este manual de instrucciones pueden presentar el riesgo
de lesiones.
El término "aparato" en todas las advertencias que figuran a
continuación se refiere a su aparato operado conectado a la red
(con cable) o el aparato operado a batería (inalámbrico).
GUARDE TODAS LAS ADVERTENCIAS E
INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS.
Uso de su aparato
•
•
•
•
•
•
34
Siempre tenga cuidado al usar el aparato.
Mantenga su área de trabajo limpia y bien iluminada. Las
áreas en desorden u oscuras pueden provocar accidentes.
Solo use el aparato con luz de día o con buena luz artificial.
No haga funcionar su aparato en atmósferas explosivas, como
ambientes donde haya polvo, gases o líquidos inflamables.
Nunca permita que los niños o personas no familiarizadas
con las instrucciones usen el aparato; las regulaciones locales
pueden restringir la edad del operador.
No permita que los niños o animales se acerquen al área de
trabajo o toquen el cable de alimentación del aparato.
Mantenga a los niños, los animales y quienes estén alrededor
alejados mientras utiliza el aparato. Las distracciones pueden
provocarle la pérdida de control.
El aparato no debe usarse como un juguete.
No sumerja el aparato en agua.
No abra la carcasa del cuerpo. Este aparato no incluye piezas
que puedan ser reparadas en su interior.
•
•
Permanezca atento, controle lo que está haciendo y utilice
el sentido común cuando opere un aparato. No use un
aparato cuando esté cansado o bajo los efectos de drogas,
medicamentos o alcohol. Un momento de descuido mientras
se opera un aparato puede provocar lesiones graves.
Si es necesario, use equipos de protección personal. El uso de
equipo de protección, como protección ocular, mascarillas
para polvo, calzado de seguridad antideslizante, cascos o
protección auditiva, en las condiciones adecuadas reducirá
las lesiones.
Evite la puesta en funcionamiento involuntaria. Asegúrese
de que el interruptor esté en posición de apagado antes
de conectar con la fuente de alimentación o el paquete de
baterías, o de levantar o transportar el aparato. Transportar
aparatos con el dedo puesto en el interruptor o conectar la
alimentación a aparatos que tengan el interruptor encendido
puede provocar accidentes.
No se estire demasiado. Mantenga un equilibrio adecuado y la
estabilidad constantemente. Esto permite un mejor control del
aparato en situaciones inesperadas.
Use la vestimenta adecuada. No se ponga ropa suelta o
joyas. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes alejados
de las piezas en movimiento. Las ropas holgadas, las joyas
o el cabello largo pueden quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
Uso y cuidado del aparato
•
•
•
•
•
•
Antes de usar, revise el aparato para detectar piezas dañadas
o defectuosas. Compruebe si existen piezas rotas, daños a los
interruptores y cualquier otra condición que pueda afectar el
funcionamiento.
No utilice el aparato si no puede encenderse y apagarse con
el interruptor. Todo aparato que no pueda controlarse con el
interruptor es peligroso y debe ser reparado.
Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación o el
paquete de baterías del aparato antes de realizar ajustes,
cambiar accesorios o guardar los aparatos. Estas medidas de
seguridad preventivas reducen el riesgo de poner en marcha el
aparato accidentalmente.
Si corresponde, mantenga las herramientas de corte afiladas
y limpias. Hay menos probabilidad de que las herramientas
para cortar con bordes afilados se bloqueen y son más fáciles
de controlar.
No utilice el aparato si alguna de sus piezas está dañada
o defectuosa.
Haga que cualquier pieza defectuosa o dañada sea reparada
o sustituida por un agente de reparaciones habilitado.
Español
•
Nunca intente quitar ni reemplazar piezas además de las
especificadas en este manual.
Seguridad eléctrica
•
•
•
•
•
Los enchufes del aparato deben coincidir con el toma. No
modifique nunca el enchufe de ninguna forma. No utilice
ningún enchufe adaptador con un aparato conectado a
tierra. Los enchufes no modificados y las tomas de corriente
correspondientes reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
No exponga el aparato a la lluvia ni a condiciones
húmedas. Si entra agua en el aparato, aumenta el riesgo de
descarga eléctrica.
No maltrate el cable. No use nunca el cable para transportar
el aparato, tirar de él o desenchufarlo. Mantenga el cable
alejado del calor, aceite, bordes afilados y piezas en
movimiento. Los cables dañados o enredados aumentan el
riesgo de descarga eléctrica.
Cuando esté utilizando un aparato al aire libre, use un cable
alargador adecuado para uso en exteriores. La utilización de
un cable adecuado para el uso en exteriores reduce el riesgo de
descarga eléctrica.
Si no puede evitar utilizar un aparato en un lugar húmedo,
use un suministro protegido con un dispositivo de corriente
residual (RCD, por sus siglas en inglés). El uso de un dispositivo
de corriente residual reduce el riesgo de descarga eléctrica.
Después de usar
•
•
•
Cuando no se utiliza, el aparato debe almacenarse en un lugar
seco y bien ventilado fuera del alcance de los niños.
Los niños no deben tener acceso a aparatos almacenados.
Cuando el aparato se almacena o transporta en un vehículo,
debe colocarse en un maletero o debe sujetarse para prevenir
el movimiento luego de cambios repentinos en la velocidad o
la dirección.
Uso y cuidado de la herramienta con baterías
•
•
•
•
Recargue exclusivamente con el cargador indicado por el
fabricante. Un cargador adecuado para un tipo de paquete
de baterías puede provocar riesgos de incendio al ser utilizado
con otro paquete de baterías.
Utilice exclusivamente las herramientas eléctricas con los
paquetes de baterías indicados específicamente. El uso de
cualquier otro paquete de baterías puede crear riesgos de
daños e incendios.
Cuando el paquete de baterías no esté en uso, manténgalo
alejado de otros objetos metálicos como clips de papel,
monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos
pequeños que puedan conectar ambos terminales. La unión
de los terminales de las baterías puede provocar quemaduras
o incendios.
En condiciones abusivas, podrá salir líquido de la batería, evite
el contacto. Si se produce el contacto de forma accidental,
limpie con agua. Si el líquido se pone en contacto con los ojos,
acuda además a un médico. El líquido expulsado de la batería
podrá provocar irritaciones o quemaduras.
Servicio
•
Solicite a una persona cualificada en reparaciones que realice
el mantenimiento de su aparato y que solo utilice piezas de
repuesto idénticas. Esto garantizará que se mantenga la
seguridad del aparato.
Instrucciones de seguridad adicionales para
sopladores
En este manual se describe el uso previsto. El uso de accesorios
o acoplamientos o la realización de cualquier operación con
este aparato que sean distintos de los recomendados en este
manual de instrucciones pueden dar lugar a lesiones o daños
materiales.
• Para proteger los pies y piernas mientras utiliza el aparato,
siempre use calzado para servicio pesado y pantalones largos.
• Siempre apague el producto, deje detener el ventilador y quite
el enchufe del toma cuando:
ʵʵ El cable de alimentación se ha dañado o enredado.
ʵʵ Deja el producto sin atención.
ʵʵ Revisión, ajuste, limpieza o trabajo en el producto.
ʵʵ Si el aparato comienza a vibrar anormalmente.
• No coloque la entrada o salida de la barredora cerca de los
ojos o los oídos mientras la utiliza. Nunca sople desechos en
dirección de quienes estén alrededor.
• No use en la lluvia ni deje al aire libre mientras llueve.
• No cruce caminos o calles de canto rodado con el producto
encendido en modo de soplado. Camine, nunca corra.
• No apoye la unidad sobre canto rodado mientras
está encendida.
• Siempre mantenga una posición firme, especialmente
en pendientes. No se estire y mantenga el equilibrio en
todo momento.
• No coloque objetos en las aberturas. Nunca use si las aberturas
están bloqueadas; mantenga libre de cabellos, pelusas, polvo
y cualquier objeto que pueda reducir el flujo de aire.
ADVERTENCIA: Siempre use el producto en la forma
en que se describe en este manual. Su producto está
destinado a utilizarse en modo vertical y si se usa de
otra forma, pueden producirse lesiones. Nunca utilice el
producto apoyado sobre un costado o al revés.
• El operador o usuario es responsable de los accidentes que les
ocurran a otras personas o sus bienes o de los peligros a los
que los someta.
• No transporte el aparato por el cable.
• Siempre dirija el cable hacia atrás, alejado del aparato.
ADVERTENCIA: Si el cable se daña durante el uso,
desconecte el cable de alimentación de la red de
alimentación de inmediato. No toque el cable de
alimentación antes de desconectar de la alimentación.
• No use solventes ni fluidos de limpieza para limpiar su
producto. Use una espátula sin filo para quitar el césped y
la suciedad.
35
Español
•
•
Puede obtener ventiladores de reemplazo de una agente
de servicio de DeWALT. Use piezas de repuesto y accesorios
recomendados por DeWALT.
Mantenga ajustados todos los pernos de tuerca y tornillos
para asegurarse de que el aparato se encuentre en una
condición segura de trabajo.
Seguridad de los demás
El aparato solo debe utilizarse con la unidad de la fuente de
alimentación provista con el aparato.
• Este aparato no se destina al uso por parte de personas
(incluyendo los niños) con capacidades físicas, sensoriales
o mentales reducidas, o que carezcan de experiencia o del
conocimiento necesario, a menos que estén supervisadas o
reciban las instrucciones relativas al uso del aparato por una
persona encargada de su seguridad.
• Los niños deberán permanecer vigilados para garantizar que
no jueguen con el aparato.
Riesgos residuales.
Pueden surgir riesgos residuales adicionales al usar una
herramienta que puede no estar incluida en las advertencias de
seguridad que se adjuntan. Estos riesgos pueden surgir del uso
indebido, el uso prolongado, etc.
Incluso con la aplicación de las regulaciones de seguridad
pertinentes y la implementación de dispositivos de seguridad,
existen determinados riesgos residuales que no pueden evitarse.
Esto incluye:
• Lesiones causadas por el contacto con las piezas
giratorias móviles.
• Lesiones causadas al cambiar piezas, hojas o accesorios.
• Lesiones causadas por el uso prolongado de una herramienta.
Al utilizar una herramienta por períodos prolongados,
asegúrese de tomar descansos regulares.
• Deterioro auditivo.
• Riesgos a la salud causados por respirar el polvo desarrollado
al usar su herramienta (ejemplo: trabajos con madera,
especialmente roble, haya y aglomerado de densidad media).
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está diseñado para un solo voltaje.
Compruebe siempre que el voltaje de la batería coincida con
el voltaje que figura en la placa de especificaciones. Asegúrese
también de que el voltaje del cargador coincida con el de la
red eléctrica.
Su cargador DeWALT tiene doble aislamiento
conforme a la norma EN60335, por lo que no se
requiere conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe reemplazarse por
un cable especialmente preparado disponible a través de la
organización de servicios de DeWALT.
Uso de un alargador
No debe utilizarse un alargador a menos que sea absolutamente
necesario. Use un alargador adecuado a la potencia del cargador
(consulte los Datos técnicos). El tamaño mínimo del conductor
es 1 mm2; la longitud máxima es 30 m.
36
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
GUARDE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES
Cargadores
Los cargadores DeWALT no necesitan ningún ajuste y están
diseñados para ofrecer el funcionamiento más fácil al usuario.
Instrucciones de seguridad importantes
para todos los cargadores de batería
SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES: Este manual contiene
instrucciones importantes de seguridad y funcionamiento
para los cargadores de batería compatibles (Consultar Datos
Técnicos).
• Antes de utilizar el cargador, lea todas las instrucciones y
advertencias del cargador, del paquete de baterías y del
producto que utiliza el paquete de baterías.
ADVERTENCIA: Peligro de electrocuciones. No permita
que ningún líquido penetre en el cargador. Podrá
conllevar electrocuciones.
ADVERTENCIA: Recomendamos el uso de un dispositivo
de corriente residual con corrientes residuales de 30mA
o menos.
ATENCIÓN: Peligro de quemaduras. Para reducir el riesgo
de daños, cargue sólo las baterías recargables de DeWALT.
Otros tipos de baterías podrán provocar daños materiales
y daños personales.
ATENCIÓN: Los niños deberán permanecer vigilados para
garantizar que no jueguen con el aparato.
AVISO: En determinadas condiciones, estando el cargador
enchufado a la alimentación eléctrica, los contactos de
carga interiores del cargador pueden ser cortocicuitados
por materiales extraños. Los materiales conductores
extraños como, a título enunciativo pero no limitativo,
lana de acero, papel de aluminio o cualquier acumulación
de partículas metálicas deben mantenerse alejados
de las cavidades del cargador. Desconecte siempre el
cargador de la red cuando no haya ningún paquete de
baterías en la cavidad. Desconecte el cargador antes de
intentar limpiarlo.
• NO intente cargar el paquete de baterías con otros
cargadores distintos a los indicados en el presente
manual. El cargador y el paquete de baterías han sido
específicamente diseñados para funcionar juntos.
• Estos cargadores no han sido diseñados para fines
distintos a la recarga de las baterías recargables de
DeWALT. Cualquier otro uso provocará un riesgo de incendio,
electrocución o choques.
• No exponga el cargador a la lluvia o a la nieve.
• Tire del enchufe en lugar del cable al desconectar el
cargador. De este modo, reducirá el riesgo de daños a la
toma y al cable eléctrico.
• Compruebe que el cable se encuentra ubicado de modo
que no pueda pisarlo, atascarlo o sujeto a cualquier otro
daño o tensión.
Español
•
•
•
•
•
•
•
•
•
No utilice cables de extensión a menos que sea
estrictamente necesario. El uso de un cable de extensión
inadecuado podrá provocar riesgos de incendios,
electrocuciones o choques.
No coloque ningún objeto en la parte superior del
cargador ni lo coloque en una superficie blanda que
pueda bloquear las ranuras de ventilación y dar lugar a
un calentamiento interno excesivo. Coloque el cargador
en una posición lejos de cualquier fuente de calor. El cargador
se ventila mediante las ranuras ubicadas en la parte superior e
inferior de la carcasa.
No opere el cargador con un cable o enchufe dañado—
haga que se lo reparen de inmediato.
No opere el cargador si ha recibido un gran golpe, si
se ha caído o si se ha dañado de cualquier otro modo.
Llévelo a un centro de servicio autorizado.
No desmonte el cargador, llévelo a un centro de servicio
autorizado cuando necesite repararlo. Un ensamblaje
inadecuado podrá provocar riesgos de electrocución, choques
o incendios.
Si el cable de suministro está dañado, deberá sustituirlo de
inmediato por otro del fabricante, su agente de servicio o una
personal cualificada similar para evitar todo tipo de peligro.
Desconecte el cargador del enchufe antes de intentar
limpiarlo. Esto reducirá el riesgo de electrocución. La
retirada del paquete de baterías no reducirá este riesgo.
NO intente nunca conectar 2 cargadores juntos.
El cargador ha sido diseñado para funcionar con la
red eléctrica normal de 230 V. No intente utilizarlo
con cualquier otro voltaje. Esto no se aplica al cargador
de vehículos.
Cargar la batería (Fig. A, B)
1. Conecte el cargador a la toma adecuada antes de introducir
el paquete de baterías.
2. Introduzca el paquete de baterías 19 en el cargador,
comprobando que quede bien colocado en el cargador. La
luz roja (carga) parpadeará continuamente, indicando que
se ha iniciado el proceso de carga.
3. Se indicará que la carga ha terminado porque la luz roja
permanecerá encendida de manera continua. La batería está
totalmente cargada y puede usarla o dejarla en el cargador.
Para sacar el paquete de baterías del cargador, mantenga
pulsado el botón de liberación de la batería 18 del paquete
de baterías.
NOTA: Para garantizar el máximo rendimiento y la máxima
duración de sus baterías de iones de litio, cárguelas
completamente antes de utilizarlas.
Funcionamiento del cargador
Consulte los indicadores de abajo para conocer el estado de
carga de la batería.
Carga de la batería
Batería cargada
Retardo por batería fría / caliente
Problema en la batería o el cargador
Este cargador ha sido diseñado para detectar algunos
problemas que pueden surgir. Los problemas se señalan
mediante una luz roja que parpadea velozmente. Si esto ocurre,
extraiga y vuelva a insertar el paquete de baterías en el cargador.
Si el problema persiste, inténtelo con otro paquete de baterías
para determinar si el cargador funciona correctamente. Si el
nuevo paquete se carga correctamente, entonces el paquete
original es defectuoso y debe devolverlo a un centro de servicio
o a otro sitio de recogida para su reciclaje. Si el nuevo paquete
de baterías causa la misma indicación de error que el original,
haga revisar el cargador y el paquete de baterías por un centro
de servicio autorizado.
*La luz roja sigue parpadeando, pero el indicador de luz amarilla
queda encendido durante esta operación. Cuando la batería
está a una temperatura adecuada, la luz amarilla se apaga y el
cargador retoma el procedimiento de carga.
Los cargadores compatibles no cargan las baterías defectuosas.
El cargador indicará la batería defectuosa no encendiéndola o
mostrando el problema de la batería o del cargador mediante
un parpadeo.
NOTA: Esto también podría significar un problema con el
cargador.
Si el cargador indica un problema, lleve el cargador y la batería a
un centro de reparación autorizado para que los prueben.
Retardo por batería fría / caliente
Cuando el cargador detecta una batería demasiado fría o
caliente, automáticamente inicia un retardo de batería fría
/ caliente, suspendiendo la carga hasta que la batería haya
alcanzado la temperatura adecuada. El cargador cambiará
automáticamente al modo de carga de batería. Esta
característica le asegura el máximo de vida útil a la batería.
Una batería fría se carga a velocidad más baja que una batería
caliente. La batería se cargará a una velocidad inferior mediante
el ciclo completo de recarga y no regresará a la máxima
velocidad recarga incluso cuando la batería se caliente.
Sistema de protección electrónica
Las herramientas XR de iones de litio han sido diseñadas con un
sistema de protección electrónica que protege la batería contra
la sobrecarga, el recalentamiento o las grandes descargas.
La herramienta se apagará automáticamente si se activa el
sistema de protección electrónica. Si esto ocurre, coloque la
batería de iones de litio en el cargador y déjela hasta que se
recargue totalmente.
Instrucciones para la limpieza del cargador
ADVERTENCIA: Peligro de descarga. Desconecte el
cargador de la toma de CA antes de la limpieza. La
grasa y la suciedad externas pueden eliminarse utilizando
37
Español
un paño o un cepillo no metálico suave. No use agua ni
otros productos limpiadores. Nunca permita que entre
ningún líquido en la herramienta ni sumerja ninguna
parte de la misma en ningún líquido.
Baterías
Instrucciones de seguridad importantes
para todas las baterías
Cuando pida baterías de repuesto, asegúrese de incluir el
número de catálogo y el voltaje.
La batería incluida en la caja no está completamente cargada.
Antes de utilizar la batería y el cargador, lea las instrucciones de
seguridad a continuación. Luego siga los procedimientos de
carga descritos.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
•
•
•
•
•
•
•
•
No recargue ni utilice las baterías en atmósferas
explosivas, como ambientes donde haya polvo, gases
o líquidos inflamables. La introducción o la retirada de la
batería del cargador podrá incendiar el polvo o los humos.
No fuerce nunca el paquete de baterías en el cargador.
No cambie el paquete de baterías de ningún modo para
introducirlo en un cargador no compatible ya que el
paquete de baterías podrá romperse y provocar daños
personales graves.
Cargue el exclusivamente los paquetes de baterías con los
cargadores DeWALT.
NO salpique ni sumerja en agua ni en otros líquidos.
No guarde ni utilice la herramienta y el paquete de
baterías en lugares en los que la temperatura pueda
alcanzar o superar los 40 ˚C (104 ˚F) (como por ejemplo,
en los cobertizos de exterior o en las instalaciones
metálicas en verano).
No incinere la batería aunque tenga daños importantes
o esté completamente desgastada. La batería puede
explotar en un fuego. Se generan gases y materiales tóxicos
cuando se queman baterías de iones de litio.
Si el contenido de la batería entra en contacto con la
piel, lávese inmediatamente con jabón suave y agua.
Si el líquido de la batería entra en contacto con los ojos,
enjuague con agua los ojos abiertos durante 15 minutos o
hasta que cese la irritación. Si se necesita atención médica,
el electrolito de la batería está compuesto de una mezcla de
carbonatos orgánicos líquidos y sales de litio.
El contenido de las pilas de la batería abiertas puede
causar irritación respiratoria. Proporcione aire fresco. Si los
síntomas persisten, obtenga atención médica.
ADVERTENCIA: Riesgo de quemadura. El líquido de la
batería puede ser inflamable si se expone a chispas o
llamas.
ADVERTENCIA: No intente nunca abrir el paquete de
baterías por ningún motivo. Si la carcasa del paquete
de baterías está rota o dañada, no lo introduzca en el
cargador. No golpe, tire ni dañe el paquete de baterías.
No utilice un paquete de baterías o cargador que haya
recibido un gran golpe, se haya caído o se haya dañado
38
de algún modo (por ejemplo, perforado con un clavo,
golpeado con un martillo o pisado). Podrá conllevar
electrocuciones o choques eléctricos. Los paquetes de
baterías dañadas deberán llevarse al centro de servicio
para su reciclado.
ADVERTENCIA: Peligro de incendio. No almacene ni
transporte paquetes de baterías de modo que algún
objeto metálico entre en contacto con los terminales
expuestos de la batería. Por ejemplo, no coloque el
paquete de baterías en delantales, bolsillos, cajas de
herramientas, cajones, etc. donde haya clavos, tornillos,
llaves, etc. sueltos.
ATENCIÓN: Cuando no la utilice, coloque la
herramienta de forma lateral en una superficie
estable que no presente ningún peligro de caídas u
obstáculos. Algunas herramientas con grandes paquetes
de baterías permanecerán de pie sobre el paquete de
baterías, pero podrán volcarse con facilidad.
Transporte
ADVERTENCIA: Peligro de incendio. El transporte de
baterías podría ser causa de incendios si los terminales
de la batería entran accidentalmente en contacto con
materiales conductores. Cuando transporte baterías,
compruebe que los terminales de las mismas estén
protegidos y bien aislados de los materiales que pudieran
entrar en contacto con ellos y causar un cortocircuito.
Las baterías de DeWALT cumplen todas las normas de
transporte aplicables según lo dispuesto en los estándares
industriales y legales, entre ellas, las Recomendaciones
relativas al transporte de mercancías peligrosas de la ONU;
los Reglamentos de Mercancías Peligrosas de la Asociación
Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el Código Marítimo
Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG) y el Acuerdo
Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías
Peligrosas por Carretera (ADR). Las celdas y las baterías de iones
de litio han sido comprobadas de acuerdo a lo establecido
en la sección 38,3 del Manual de pruebas y criterios de las
Recomendaciones relativas al transporte de mercancías
peligrosas de la ONU.
En la mayor parte de los casos, la expedición de paquetes de
baterías DeWALT está exenta de la clasificación de material
peligroso de Clase 9 totalmente regulado. En general, solo las
expediciones que contienen baterías de iones de litio con una
potencia energética superior a 100 vatios-hora (Wh) deben
ser expedidos como Clase 9 totalmente regulada. Todas las
baterías de iones de litio tienen la potencia de vatios-hora
marcadas en el paquete. Además, debido a la complejidad de
las reglamentaciones, DeWALT no recomienda el transporte
aéreo de paquetes de baterías de iones de litio solas,
independientemente de la potencia en vatios-horas que tengan.
La expedición de herramientas con baterías (combo kits) puede
hacerse por transporte aéreo excepto que la potencia en vatioshora del paquete de baterías sea superior a 100 Wh.
Independientemente de si el transporte se considera exento
o completamente regulado, el expedidor será responsable de
Español
consultar las normas recientes sobre los requisitos de embalaje,
etiquetado o marcado y documentación.
La información expuesta en esta sección del manual se
proporciona de buena fe y se considera exacta en el momento
de creación del documento. No obstante, no se ofrece ninguna
garantía, ni implícita ni explícita. Es responsabilidad del
comprador comprobar que todas sus actividades se ajusten a las
normas de aplicación.
Recomendaciones para el almacenamiento
1. El mejor lugar de almacenamiento es uno que sea fresco y
seco, que no esté expuesto directamente a la luz del sol ni
a un exceso de frío o calor. Para un rendimiento y vida útil
óptimos de la batería, guarde las baterías a temperatura
ambiente cuando no esté usándolas.
2. Si va a realizar un almacenamiento duradero, se aconseja
que guarde un paquete de pilas completamente cargado
en un lugar frío y seco para obtener los máximos resultados
del cargador.
NOTA: Los paquetes de pilas no deberán guardarse
completamente descargados. El paquete de pilas deberá
recargarse antes de utilizarse.
Etiquetas del cargador y la batería
Además de los pictogramas utilizados en el presente manual,
las etiquetas del cargador y del paquete de pilas muestran los
siguientes pictogramas:
Antes de usarse, leer el manual de instrucciones.
Cargue los paquetes de baterías DeWALT
únicamente con los cargadores DeWALT indicados.
Cargar los paquetes de baterías con baterías
distintas a las indicadas por DeWALT en un cargador
DeWALT, puede hacer que las baterías exploten o
causar otras situaciones peligrosas.
No queme el paquete de baterías.
Tipo de baterÍa
El DCM587 funciona con un paquete de baterías de 36 voltios.
Estos paquetes de baterías pueden usarse: DCB496, DCB497.
Consulte los Datos técnicos para más información.
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1 Conjunto de carcasa del motor, mochila, tubo y joystick
1 Tubo inferior
1 Tubo flexible
1 Abrazadera del tubo
1 Abrazadera del tubo con sujetacable
1 Llave hexagonal
1 Manual de instrucciones
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido
algún desperfecto durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer detenidamente y
comprender este manual antes de utilizar la herramienta.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes pictogramas:
Consultar los Datos técnicos para informarse del
tiempo de carga.
Antes de usarse, lea el manual de instrucciones.
No realizar pruebas con objetos conductores.
No cargar baterías deterioradas.
No exponer al agua.
Cambiar inmediatamente los cables defectuosos.
Cargar sólo entre 4 ˚C y 40 ˚C.
Póngase protección para el oído.
Póngase protección para los ojos.
No exponga la herramienta a la lluvia o alta
humedad ni la deje al aire libre cuando llueve.
Sólo para uso en interior.
Apague la herramienta. Antes de realizar tareas
de mantenimiento en la herramienta, quite la
batería.
Desechar las baterías con el debido respeto al
medio ambiente.
Mantenga a las personas y animales al menos a
6 m de distancia del área de trabajo.
39
Español
responsable de su seguridad. No deberá dejar nunca que los
niños jueguen solos con este producto.
Mantenga alejados a quienes estén alrededor.
Directiva 2000/14/CE potencia del sonido
garantizada.
Posición del Código de Fecha (Fig. Q)
El Código de fecha 29 , que contiene también el año de
fabricación, viene impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2016 XX XX
Año de fabricación
Descripción (Fig. A)
ADVERTENCIA: Jamás altere la herramienta eléctrica
ni ninguna de sus piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
1 Joystick
2 Interruptor de velocidad variable
3 Botón de bloqueo de velocidad
4 Interruptor de selección de batería
5 Tubo inferior
6 Tubo del joystick
7 Tubo flexible
8 Tubo acodado
9 Abrazadera del tubo
10 Abrazadera del tubo con sujetacable
11 Cable
12 Correa de hombros (2)
13 Correas de ajuste (2)
14 Placa posterior
15 Empuñadura del soplador
16 Hebilla
17 Alojamientos de la batería (2)
18 Botones de liberación de la batería (2)
19 Batería
20 Llave hexagonal
Uso Previsto
El soplador ha sido diseñado para trabajos profesionales de
barrido y soplado.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en presencia de
líquidos o gases inflamables.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El uso
de esta herramienta por parte de operadores inexpertos
requiere supervisión.
• Este producto no ha sido diseñado para ser utilizado por
personas (incluyendo los niños) que posean discapacidades
físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de la
experiencia, conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que se haga
40
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de realizar ajuste alguno
o de quitar o instalar acoplamientos o accesorios. La
puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
ADVERTENCIA: Utilice solamente baterías y
cargadores DeWALT.
Introducir y retirar el paquete de baterías de
la herramienta (Fig. C–E)
NOTA: Para obtener mejores resultados, compruebe que el
paquete de baterías 19 está completamente cargado.
Para instalar el paquete de baterías de la
herramienta
1. Alinee la batería 19 con las guías internas de la herramienta
(Fig. C).
2. Deslice la batería dentro de la unidad hasta que quede bien
colocada y asegúrese de que haga clic cuando encaje.
Para retirar el paquete de baterías de la
herramienta
1. Pulse el botón de liberación 18 y tire firmemente de la
batería para sacarla de la empuñadura de la herramienta
(Fig. D).
2. Introduzca el paquete de baterías en el cargador tal y como
se indica en la sección del cargador del presente manual.
Paquetes de baterías con indicador de
carga (Fig. E)
Algunos paquetes de baterías de DeWALT incluyen un indicador
de carga que consiste en tres luces LED que indican el nivel de
carga restante en el paquete de baterías.
Para activar el indicador de carga, pulse y mantenga pulsado el
botón del indicador de carga 21 . Un grupo de tres luces LED
verdes se iluminará, indicando el nivel que queda de carga.
Cuando el nivel de carga de la pila esté por debajo del límite
necesario para su uso, el indicador de carga no se iluminará y
deberá recargar la pila.
NOTA: El indicador de carga tan sólo constituye una indicación
de la carga que queda en el paquete de pilas. No indica ninguna
funcionalidad de la herramienta y podrá registrar variaciones en
función de los componentes del producto, de la temperatura y
de la aplicación del usuario final.
Sacar el soplador del embalaje (Fig. A)
NOTA: El conjunto del soplador y el tubo joystick están
conectados al expedirlos. Tratar de sacar una parte sin la otra
puede causar daños al cable 11 .
1. Aferre la empuñadura del soplador 15 y el joystick 1 y
extráigalos simultáneamente.
2. Corte la atadura de plástico que sujeta el joystick al soplador.
Español
3. Saque el resto de las piezas y móntelas siguiendo las
instrucciones de abajo.
Montaje (Fig. A, F –M)
Los dos alojamientos le permiten colocar el tubo más
largo o más corto, dependiendo de la longitud que desee.
Compruebe que el tubo inferior esté bien colocado.
Ajustar el arnés (Fig. A, J–K)
1. Colóquese las correas de hombros 12 en los hombros.
2. Tire las correas de ajuste 13 hacia abajo hasta que la placa
trasera 14 quede firme contra la espalda (Figura J).
3. Abroche la hebilla 16 y ajuste de modo que quede bien
ajustado al pecho como se muestra en la figura K.
Montaje de los tubos
Ajuste del joystick (Fig. L - M)
1. Deslice el joystick 1 hacia arriba y hacia abajo del tubo
hasta que quede en una posición de uso cómoda como se
muestra en la figura L.
2. Apriete la tuerca de mariposa 27 hasta que el joystick
quede en una posición firme. No apriete demasiado. Si
aprieta demasiado el joystick pueden causarse daños a
la herramienta.
3. Sujete el cable 11 haciéndolo pasar por el sujetacable 28 situado en la abrazadera del tubo con sujetacable 10 , como
se muestra en la figura M.
ATENCIÓN: Compruebe que el interruptor de
selección de batería esté en la posición central de
apagado, para evitar que el soplador funcione, y
que la batería no esté colocada, antes de colocar o
extraer los tubos. Los tubos deben montarse antes
del uso.
Montaje del tubo flexible al tubo acodado (Fig. A, F, G)
1. Extraiga la abrazadera del tubo con sujetacable 10 del tubo
flexible 7 . Tenga en cuenta la orientación de la abrazadera
cuando la vuelva a colocar.
2. Deslice el tubo flexible en el tubo acodado 8 como se
muestra en la figura F.
3. Manteniendo la abrazadera con la misma orientación que
tenía antes de extraerla del tubo flexible, abra la abrazadera
con sujetacable y enróllela alrededor del tubo flexible en el
punto donde se une al tubo acodado como se muestra en
la figura G.
4. Deslice el perno de la abrazadera 22 por la abrazadera.
Enrosque a mano la tuerca hexagonal 23 en el perno de
la abrazadera.
5. Usando la llave hexagonal 20 , apriete el perno hasta
que la abrazadera sujete bien el tubo flexible al collarín
y al tubo del joystick. NO APRIETE DEMASIADO. Si
aprieta demasiado la abrazadera puede causar daños a
la herramienta y restringir el movimiento del tubo del
joystick 6 .
Colocación de tubo flexible al tubo del joystick
(Fig. A, G, H)
1. Inserte el collarín del tubo 24 en el extremo del tubo del
joystick 6 en un extremo del tubo flexible 7 , como se
muestra en la figura H.
2. Abra la abrazadera del tubo 9 y envuélvala en el tubo
flexible en el punto en que se superpone con el collarín
del tubo.
3. Deslice el perno de la abrazadera 22 por la abrazadera.
Enrosque a mano la tuerca hexagonal 23 en el perno de
la abrazadera.
4. Usando la llave hexagonal 20 , apriete el perno hasta
que la abrazadera sujete bien el tubo flexible al collarín
y al tubo del joystick. NO APRIETE DEMASIADO. Si
aprieta demasiado la abrazadera puede causar daños a
la herramienta.
Colocación del tubo inferior (Fig. I)
1. Haga coincidir los canales 25 del tubo inferior 5 con los
botones 26 del tubo del joystick 6 , como se muestra en
la figura I.
2. Deslice el tubo inferior 5 en el tubo del joystick 6 .
3. Gire bien el tubo inferior para bloquear totalmente los
botones en uno de los dos alojamientos del tubo inferior.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas aplicables.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de realizar ajuste alguno
o de quitar o instalar acoplamientos o accesorios. La
puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
Posición adecuada de las manos (Fig. A, O)
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, tenga SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, sujete SIEMPRE bien en caso de que haya una
reacción repentina.
Sujete el soplador en los hombros y abróchelo como se describe
en la sección Ajustar el arnés. Después coloque una mano en el
joystick 1 para hacerlo funcionar.
Encendido (Fig. A, N)
ATENCIÓN: No dirija la descarga de la unidad hacia
usted mismo o hacia otras personas.
ATENCIÓN: Utilice siempre gafas de seguridad. Utilice una
mascarilla de filtro si se genera polvo con la operación. Se
recomienda usar guantes, pantalones largos y calzado de
seguridad. Mantenga el pelo largo y la vestimenta suelta
fuera del alcance de las aberturas y piezas móviles.
1. Pulse el botón de selección de la batería 4 de la derecha o
la izquierda. El lado marcado con “I” activa el compartimento
superior de la batería. El lado marcado con “II” activa el
compartimento inferior de la batería. La posición central
41
Español
«O» desactiva la energía de ambos compartimentos de la
batería. (figura N)
2. Apriete el interruptor de velocidad variable 2 .
3. Suelte el interruptor para apagar el soplador.
Uso (Fig. A, O)
Sostenga el soplador 1 con una mano como se muestra en
la Figura O y barra de lado a lado con el tubo inferior 5 a
varios centímetros de la superficie dura. Avance lentamente
manteniendo la pila de residuos acumulados frente a usted.
Bloqueo de velocidad (Fig. P)
El soplador está equipado con un bloqueo de velocidad para el
uso continuo, sin necesidad de mantener pulsado el interruptor.
1. Tire el interruptor de velocidad variable 2 hasta que el
soplador funcione a la velocidad deseada.
2. Pulse el botón de bloqueo de velocidad 3 y suelte el
interruptor como se muestra en la figura P. El soplador
mantendrá tal nivel de funcionamiento.
3. Para apagar la unidad, pulse el botón de bloqueo de
velocidad. Ahora el interruptor de velocidad variable
controla la unidad.
NOTA: Cuando el soplador está en modo de bloqueo de
velocidad, se puede pulsar aún más el interruptor para disponer
de más potencia cuando se necesita. Después de soltar el
interruptor, el soplador vuelve a la velocidad anterior en la que
se estableció el bloqueo de velocidad.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DeWALT ha sido diseñada para
funcionar mucho tiempo con un mínimo de mantenimiento.
Que siga funcionando satisfactoriamente depende del buen
cuidado de la herramienta y de su limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de realizar ajuste alguno
o de quitar o instalar acoplamientos o accesorios. La
puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
El cargador y el paquete de pilas no pueden ser reparados.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación adicional.
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco la suciedad y el
polvo de la carcasa principal tan pronto como se advierta
su acumulación en las rejillas de ventilación o en sus
proximidades. Cuando lleve a cabo este procedimiento
póngase una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes u otros productos
químicos fuertes para limpiar las piezas no metálicas
de la herramienta. Dichos productos químicos pueden
42
debilitar los materiales con los que están construidas estas
piezas. Use un paño humedecido únicamente con agua
y jabón suave. Jamás permita que le entre líquido alguno
a la herramienta ni sumerja ninguna parte de la misma
en líquido.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que los accesorios que no sean
los suministrados por DeWALT no han sido sometidos a
pruebas con este producto, el uso de tales accesorios con
esta herramienta podría ser peligroso. Para disminuir
el riesgo de lesiones, con este producto se deben usar
exclusivamente accesorios recomendados por DeWALT.
Consulte a su proveedor si desea información más detallada
sobre los accesorios apropiados.
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Los productos y las baterías
marcadas con este símbolo no deben desecharse junto
con los residuos domésticos normales.
Los productos y las baterías contienen materiales que
pueden ser recuparados y reciclados, reduciendo la demanda de
materias primas. Recicle los productos eléctricos y las baterías
de acuerdo con las disposiciones locales. Para más información,
vaya a www.2helpU.com.
Batería recargable
Esta batería de larga duración debe recargarse cuando deje de
producir la suficiente potencia en trabajos que se realizaban con
facilidad anteriormente. Al final de su vida técnica, deséchela
con el debido respeto al medio ambiente.
• Descargue la batería por completo, y luego sáquela de
la herramienta.
• Las batería de litio-ión son reciclables. Llévelas a su
distribuidor o punto de reciclaje local. Los paquetes
de batería recogidos serán reciclados o eliminados
adecuadamente.
Français
SOUFFLEUR DORSAL
DCM587
Félicitations !
Batterie
Vous avez choisi un outil DeWALT. Des années d’expertise dans
le développement et l’innovation de ses produits ont fait de
DeWALT, le partenaire privilégié des utilisateurs professionnels
d’outils électriques.
Type de batterie
Fiche technique
Batteries et chargeurs vendus séparément
Tension
Type
Puissance utile
Débit
Vitesse de l’air
Poids (sans le bloc-piles)
VDC
DCM587
36
1
W
CFM
Km/Hr
kg
1000
450
230
8,4
Valeurs acoustiques et valeurs vibratoires (somme vectorielle triax) selon
2006/42/EC, 2004/108/EC, EN15503:2009+A1:2013+A2:2016.
dB(A)
83,5
LPA(niveau d’émission de pression
acoustique)
97,5
LWA(niveau de puissance acoustique) dB(A)
K(incertitude pour le niveau
acoustique donné)
Valeur d’émission de vibration ah =
Incertitude K =
dB(A)
0,5
m/s2
m/s2
2,5
1,5
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce feuillet
informatif a été mesuré conformément à une méthode d’essai
normalisé établie par EN15503, et peut être utilisé pour
comparer un outil à un autre. Il peut également être utilisé pour
effectuer une évaluation préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le taux d’émission de vibrations
déclaré correspond aux applications principales de
l’outil. Néanmoins, si l’outil est utilisé pour différentes
applications ou est mal entretenu, ce taux d’émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments peuvent augmenter
considérablement le niveau d’exposition sur la durée totale
de travail.
Toute estimation du degré d’exposition à des vibrations
doit également prendre en compte les heures où l’outil est
mis hors tension ou lorsqu’il tourne sans effectuer aucune
tâche. Ces éléments peuvent réduire sensiblement le degré
d’exposition sur la durée totale de travail.
Identifier des mesures de sécurité supplémentaires pour
protéger l’opérateur contre les effets nocifs des vibrations
telles que : maintenance de l’outil et des accessoires,
maintenir la température des mains élevée, organisation
du travail.
DCB496
Li-Ion
DCB497
Li-Ion
Tension
VDC
36
36
Capacité
Ah
6,0
7,5
Poids
kg
1,88
1,92
Chargeur
Tension secteur
Type de batterie
Durée de recharge
approximative des blocs
batterie
Poids
Fusibles :
Europe
min
DCB413
220-240
36 Li-Ion
120 (6 Ah)
150 (7,5 Ah)
kg
0,82
VAC
Outils de 230 V
10 ampères, secteur
Certificat de Conformité CE
Directives Machines
Souffleur dorsal
DCM587
DeWALT certifie que les produits décrits dans le paragraphe
Fiche technique sont conformes aux normes :
2006/42/CE, 2006/42/EC, EN60335-1:2012+A11:2014; EN506362-100:2014, EN15503:2009+A1:2013+A2:2016.
2000/14/CE Annexe V DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg
310, 6802 ED Arnhem, The Netherlands
N° ID corps : 0344
LPA (pression acoustique mesurée) 83,5 dB(A)
incertitude (K) = 2,5 dB (A)
LWA (puissance sonore garantie) 98 dB(A)
Ces produits sont également compatibles avec les Directives
2014/30/UE et 2011/65/UE. Pour plus d’informations, veuillez
contacter DeWALT à l’adresse suivante ou vous reporter au dos
de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du fichier
technique et fait cette déclaration au nom de DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Ingénierie
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
16.10.2016
43
Français
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessure,
lisez le manuel d’instruction.
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de gravité de
chaque mot signalétique. Lisez le manuel de l’utilisateur et
soyez attentif à ces symboles.
DANGER : indique une situation dangereuse imminente
qui, si elle n’est pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures graves ou mortelles.
ATTENTION : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures minimes ou modérées.
AVIS : indique une pratique ne posant aucun risque
de dommages corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des risques de
dommages matériels.
•
•
•
•
•
•
•
Sécurité personnelle
•
Indique un risque d’électrocution.
Indique un risque d’incendie.
AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX SUR LES
OUTILS ÉLECTRIQUES
•
AVERTISSEMENT ! lorsque vous utilisez des outils
alimentés par secteur/sans cordon, respectez toujours
les précautions de sécurité de base, ce qui comprend les
précautions indiquées ci-dessous, pour réduire le risque
d'incendie, de choc électrique, de blessures corporelles et
de dommages aux équipements.
• Lisez attentivement l'ensemble de ce manuel avant d'utiliser
l'outil, familiarisez-vous avec les commandes et avec la bonne
utilisation de l'outil.
• L'utilisation prévue est décrite dans ce manuel. L'utilisation de
tout accessoire ou ajout ou toute utilisation de cet appareil
autre que celles recommandées dans le présent manuel
peuvent présenter un risque de blessures corporelles.
Le terme « appareil » dans tous les avertissements indiqués
ci-dessous se rapporte à votre appareil alimenté sur secteur
(avec cordon) ou à votre appareil alimenté par batterie
(sans cordon).
CONSERVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS
ET INSTRUCTIONS POUR UNE
CONSULTATION ULTÉRIEURE
Utilisation de votre appareil
•
•
•
44
Soyez toujours attentif lorsque vous utilisez l'appareil.
Assurez-vous que le site est propre et bien éclairé. Des sites
encombrés ou sombres sont source d'accidents.
N'utilisez l'appareil que de jour ou dans des conditions
d'éclairage artificiel satisfaisantes.
N'utilisez pas votre appareil dans des atmosphères
explosives, telles qu'en présence de liquides, de gaz ou de
poussières inflammables.
Ne laissez jamais des enfants ou des personnes non formées à
ces instructions utiliser l'appareil, les réglementations locales
peuvent restreindre l'âge de l'utilisateur.
Ne laissez pas des enfants ou des animaux s'approcher
de la zone de travail ou toucher le cordon d'alimentation
de l'appareil.
Maintenez les enfants, les spectateurs et les animaux à l'écart
lorsque vous utilisez un outil électrique. Les distractions
peuvent vous amener à perdre le contrôle.
Cet appareil ne doit pas être utilisé comme jouet.
Cet appareil ne doit pas être immergé dans l'eau.
N'ouvrez pas le corps de l'appareil. Il ne contient aucune pièce
réparable par l'utilisateur.
•
•
•
Restez attentif, faites attention à ce que vous faites et faites
preuve de bon sens lorsque vous utilisez un outil électrique.
N'utilisez pas un outil électrique si vous êtes fatigué ou sous
l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un
moment d'inattention lorsque vous utilisez un outil électrique
peut provoquer des blessures personnelles graves.
Utilisez un équipement de protection personnelle si nécessaire.
Des équipements de protection tels que des lunettes de
protection, un masque anti-poussière, des chaussures de
sécurité antidérapantes, un casque ou des protections
auditives utilisées pour des conditions appropriées réduiront
les blessures personnelles.
Empêchez un déclenchement accidentel. Assurez-vous que
l'interrupteur est en position éteinte (OFF) avant de brancher
l'appareil à l'alimentation et/ou au bloc batterie, de saisir ou
de transporter l'outil. Transporter des outils électriques avec
votre doigt sur l'interrupteur ou alimenter des outils électriques
dont l'interrupteur est en position allumée peut provoquer
des accidents.
Ne vous penchez pas trop en avant. Gardez un appui et un
équilibre sûrs constamment. Cela permet de mieux contrôler
l'appareil dans des situations inattendues.
Habillez-vous correctement. Ne portez pas de vêtements
amples ou de bijoux. Maintenez vos cheveux, vos vêtements et
vos gants à l'écart des pièces en mouvement. Des vêtements
amples, des bijoux ou des cheveux longs peuvent être happés
par des pièces en mouvement.
Utilisation et entretien de l'outil
•
•
•
Vérifiez que l'appareil ne comporte aucune pièce
endommagée ou défectueuse avant utilisation. Contrôlez
l'absence de pièces cassées, d'interrupteurs endommagées ou
de toute autre situation pouvant affecter son fonctionnement.
N'utilisez pas l'appareil si l'interrupteur ne peut pas l'allumer
ni l'éteindre. Un outil électrique non contrôlable par un
interrupteur est dangereux et doit être réparé.
Débranchez la prise de la source d'alimentation et/ou le
bloc batterie de l'appareil avant d'effectuer des réglages,
Français
•
•
•
•
de changer des accessoires ou de ranger les appareils. Ces
mesures de prévention réduisent le risque de déclenchement
accidentel de l'appareil.
Maintenez les outils de coupe affûtés et propres le cas échéant.
Des outils de coupe correctement entretenus avec des bords
coupants affûtés ont moins de risques de se gripper et sont
plus faciles à contrôler.
N'utilisez pas l'appareil s'il comporte une pièce endommagée
ou défectueuse.
Faites réparer ou remplacer toute pièce endommagée ou
défectueuse par un réparateur agréé.
N'essayez jamais de retirer ou de réparer des pièces autres que
celles spécifiées dans le présent manuel.
Sécurité électrique
•
•
•
•
•
Les prises de l'appareil doivent être compatibles avec les prises
de secteur. Ne modifiez jamais la prise de quelque façon que
ce soit. N'utilisez pas d'adaptateurs de prise avec des appareils
mis à la terre. Des prises non modifiées et des prises de secteur
correspondantes réduisent le risque de choc électrique.
N'exposez pas les appareils à la pluie ou à l'humidité. L'eau
dans un outil électrique augmente le risque de choc électrique.
Ne malmenez pas le cordon. N'utilisez jamais le cordon pour
transporter, tirer ou débrancher l'appareil. Éloignez le cordon
de la chaleur, de l'huile, des bords tranchants ou des pièces
mobiles. Des cordons endommagés ou emmêlés augmentent
le risque de choc électrique.
Lorsque vous utilisez un appareil à l'extérieur, utilisez une
rallonge adaptée à l'usage en extérieur. L'utilisation d'un
cordon adapté à l'usage en extérieur réduit le risque de
choc électrique.
Si l'utilisation d'un appareil dans un environnement humide
est inévitable, utilisez une alimentation protégée par un
disjoncteur différentiel de fuite à la terre (DDFT). L'utilisation
d'un DDFT réduit le risque de choc électrique.
Après utilisation
•
•
•
Lorsqu'il n'est pas utilisé, l'appareil doit être rangé dans un
endroit sec, bien ventilé, et hors de portée des enfants.
Les appareils rangés doivent être hors de portée des enfants.
Lorsque l'appareil est rangé ou transporté dans un véhicule,
il doit être mis dans le coffre ou sanglé pour empêcher tout
mouvement dû aux changements de vitesse ou de direction.
Utilisation et entretien de la batterie
•
•
•
Ne la rechargez qu'avec le chargeur spécifié par le fabricant.
Un chargeur adapté à un type spécifique de bloc batterie
peut créer un risque d'incendie s'il est utilisé avec un autre
bloc batterie.
N'utilisez des outils électriques qu'avec leurs blocs batteries
spécifiques désignés. L'utilisation de tout autre bloc batterie
peut créer un risque de blessures et d'incendie.
Lorsque le bloc batterie n'est pas utilisé, maintenez-le à l'écart
d'autres objets métalliques tels que les trombones, clés, vis
ou autres petits objets métalliques susceptibles de créer un
•
raccord entre les bornes. La mise en court-circuit des bornes
peut provoquer des brûlures ou un incendie.
Une batterie malmenée peut faire s'écouler du liquide ; évitez
tout contact. En cas de contact accidentel, rincez à l'eau. En
cas de contact du liquide avec les yeux, rincez à l'eau puis
consultez un médecin. Le liquide s'écoulant de la batterie peut
provoquer des irritations ou des brûlures.
Réparation
•
Faites réparer votre appareil par un réparateur qualifié en
utilisant uniquement des pièces de rechange identiques. Ceci
afin de s'assurer que la sécurité de l'appareil est maintenue.
Consignes de sécurité supplémentaires pour
les souffleuses
L'utilisation prévue est décrite dans ce manuel. L'utilisation de
tout accessoire ou ajout ou toute utilisation de cet appareil
autres que celles recommandées dans le présent manuel
peuvent présenter un risque de blessures corporelles et/ou de
dommages aux équipements.
• Pour protéger vos pieds et vos jambes lorsque vous utilisez
l'appareil, portez toujours des chaussures de sécurité et des
pantalons longs.
• Éteignez toujours votre produit, laissez le ventilateur s'arrêter,
et retirez la prise de sa fiche quand :
ʵʵ Le câble d'alimentation est endommagé ou emmêlé.
ʵʵ Vous laissez votre produit sans surveillance.
ʵʵ Vous vérifiez, réglez, nettoyez ou travaillez sur
votre produit.
ʵʵ Si l'appareil commence à vibrer de manière anormale.
• Ne placez pas les ports d'entrée ou de sortie de la balayeuse
près des yeux ou des oreilles lors de l'utilisation. Ne soufflez
jamais des débris en direction de spectateurs.
• N'utilisez pas l'appareil sous la pluie et ne le laissez pas dehors
en cas de pluie.
• Ne traversez pas de chemins ou routes à graviers quand
votre produit est allumé en mode de soufflage. Marchez, ne
courez pas.
• Ne posez pas votre appareil sur du gravier lorsqu'il est
en marche.
• Ayez toujours un appui sûr, surtout sur les pentes. Ne vous
penchez pas trop en avant et gardez toujours l'équilibre.
• Ne mettez pas d'objets dans les ouvertures. N'utilisez pas
l'appareil si les ouvertures sont bloquées - assurez-vous qu'elles
ne comportent ni cheveux, ni peluche, ni poussière, ni quoi que
ce soit qui pourrait réduire le débit.
AVERTISSEMENT : utilisez toujours votre produit de la
manière décrite dans ce manuel. Votre produit est conçu
pour être utilisé à la verticale et toute autre utilisation peut
provoquer des blessures. N'actionnez jamais votre produit
s'il est couché sur le côté ou retourné.
• L'utilisateur est responsable de tout accident ou danger aux
personnes et aux biens.
• Ne transportez pas l'appareil en le tenant par le câble.
45
Français
•
Dirigez toujours le câble vers l'arrière dans la direction opposée
à l'appareil.
AVERTISSEMENT : si un cordon se détériore
pendant l'utilisation, débranchez immédiatement
le cordon d'alimentation de l'alimentation secteur.
Ne touchez pas le cordon d'alimentation avant de
débrancher l'alimentation.
N'utilisez pas de solvants ou de liquides de nettoyage pour
nettoyer votre produit. Utilisez un grattoir émoussé pour retirer
l'herbe et la terre.
Des ventilateurs de rechange sont disponibles auprès du
personnel d'entretien DeWALT. Utilisez des pièces de rechange
et accessoires recommandés par DeWALT.
Assurez-vous que tous les écrous, boulons et vis sont
serrés afin de vous assurer que l'appareil est en état de
fonctionnement sûr.
•
•
•
Sécurité d'autrui
N'utilisez l'appareil qu'avec le bloc d'alimentation fourni
avec l'appareil.
• Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des
personnes (dont les enfants) souffrant de capacités physiques,
sensorielles ou mentales réduites, ou n'ayant pas l'expérience
ou les connaissances suffisantes, à moins de bénéficier de la
supervision ou de l'instruction sur l'utilisation de l'appareil par
une personne responsable de leur sécurité.
• Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne
jouent pas avec l'appareil.
Risques résiduels.
Des risques résiduels supplémentaires non indiqués dans les
avertissements de sécurité inclus peuvent survenir lors de
l'utilisation de l'outil. Ces risques peuvent survenir en cas de
mauvaise utilisation, d'utilisation prolongée, etc.
Même en appliquant les réglementations de sécurité
pertinentes et en mettant en œuvre les dispositifs de sécurité,
certains risques résiduels ne peuvent être évités. Ceuxci comprennent :
• Les blessures provoquées par le contact avec des pièces en
rotation/mouvement.
• Les blessures provoquées en changeant des pièces, lames
ou accessoires.
• Les blessures provoquées par une utilisation prolongée de
l'outil. Assurez-vous de faire des pauses régulières lorsque vous
utilisez un outil pour des périodes prolongées.
• Les troubles de l'audition.
• Les risques sanitaires provoqués par l'inspiration de poussières
crées lors de l'utilisation de l'outil (par exemple : le travail sur le
bois, en particulier le chêne, le hêtre, et la fibre MDF.)
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner sur une
tension unique. Vérifier systématiquement que la tension de
la batterie correspond bien à la tension indiquée sur la plaque
signalétique. Vérifier également que la tension du chargeur
correspond bien à la tension du secteur.
46
Votre chargeur DeWALT à double isolation est
conforme à la norme EN60335 ; un branchement à la
terre n’est donc pas nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer par un cordon
spécialement conçu à cet effet, et disponible auprès du service
après-vente DeWALT.
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement
du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) – outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) – outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les outils
portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
N’utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité absolue. Utiliser
une rallonge homologuée compatible avec la tension nominale
du chargeur (consulter la Caractéristiques techniques).
La section minimale du conducteur est de 1 mm2 pour une
longueur maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler systématiquement le
câble sur toute sa longueur.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
Chargeurs
Les chargeurs DeWALT ne nécessitent aucun réglage et sont
conçus pour une utilisation la plus simple possible.
Consignes de sécurité importantes propres
à tous les chargeurs de batteries
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS : ce manuel contient
d’importantes consignes de sécurité et de fonctionnement
concernant les chargeurs de batterie compatibles (consulter les
Caractéristiques Techniques).
• Avant d’utiliser le chargeur, lire toutes les instructions et les
marquages d’avertissement sur le chargeur, le bloc batterie et
le produit utilisant le bloc batterie.
AVERTISSEMENT : risque de choc. Ne pas laisser
les liquides pénétrer dans le chargeur. Risque de
choc électrique.
AVERTISSEMENT : nous recommandons l’utilisation d’un
disjoncteur différentiel avec un seuil de déclenchement de
30mA ou moins.
ATTENTION : risque de brûlure. Pour réduire le risque
de blessures, ne charger que des batteries rechargeables
DeWALT. Les autres types de batteries peuvent exploser et
causer des blessures et des dégâts.
ATTENTION : les enfants doivent être surveiller pour
s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
AVIS : sous certaines conditions, lorsque le chargeur est
branché à l’alimentation électrique, les contacts de charge
exposés à l’intérieur du chargeur peuvent être mis en
court-circuit par un corps étranger. Les corps étrangers de
nature conductrice tels que, mais ne se limitant pas à, la
laine d’acier, le papier aluminium ou toute accumulation
Français
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
de particules métalliques doivent être tenus éloignés des
cavités du chargeur. Débranchez toujours le chargeur de
la prise lorsqu’il n’y a pas de pack batterie dans la cavité.
Débranchez le chargeur avant de le nettoyer.
NE PAS tenter de charger le bloc batterie avec un
chargeur différent de ceux indiqués dans ce manuel. Le
chargeur et le bloc batterie sont spécifiquement conçus pour
fonctionner ensemble.
Ces chargeurs ne sont pas prévus pour d’autres
utilisation que la charge des batteries rechargeables
DeWALT. Toute autre utilisation peut causer un risque
d’incendie, de choc électrique ou d’électrocution.
Ne pas exposer le chargeur à la pluie ou à la neige.
Pour débrancher le chargeur, tirer sur la fiche et non
sur le cordon. Cela réduira le risque de dégât à la fiche et
au cordon.
S’assurer que le cordon est placé de sorte qu’on ne
puisse pas marcher dessus, trébucher ou l’endommager
d’une autre manière.
Ne pas utiliser de rallonge sauf si cela est absolument
nécessaire. Toute utilisation impropre d’une rallonge
peut causer un risque d’incendie, de choc électrique ou
d’électrocution.
Ne placez aucun objet sur le chargeur et ne le placez pas
sur une surface molle qui pourrait obstruer les fentes
d’aération et entraîner une chaleur interne excessive.
Éloignez le chargeur de toute source de chaleur. Le chargeur
est aéré par des fentes au-dessus et au-dessous du boîtier.
Ne pas utiliser un chargeur ayant un cordon ou une fiche
endommagés—les faires remplacer immédiatement.
Ne pas utiliser le chargeur s’il a reçu un choc violent,
s’il est tombé, ou s’il a été autrement endommagé de
quelque manière que ce soit. Apporter le chargeur à un
centre de réparation agréé.
Ne pas démonter le chargeur ; l’apporter à un centre de
réparation agréé lorsqu’un entretien ou une réparation
est nécessaire Un chargeur mal réassemblé peut entraîner un
risque de choc électrique, d’électrocution ou d’incendie.
Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être
remplacé immédiatement par le fabricant, un agent de
réparation ou une personne qualifiée similaire pour éviter
tout risque.
Débrancher le chargeur de la prise secteur avant de
procéder à son nettoyage. Cette précaution réduira
le risque de choc électrique. Le retrait du bloc batterie ne
réduira pas les risques.
NE JAMAIS tenter de relier 2 chargeurs ensemble.
Le chargeur est conçu pour être alimenté en courant
électrique domestique standard 230 V. Ne pas essayer
de l’utiliser avec n’importe quelle autre tension Cette
directive ne concerne pas le chargeur pour véhicule.
Recharger une batterie (Fig. A, B)
1. Branchez le chargeur dans une prise appropriée avant
d’insérer le bloc-batterie.
2. Insérez le bloc-batterie 19 dans le chargeur en vous
assurant qu’il soit parfaitement bien en place. Le voyant
rouge (charge) clignote de façon répétée pour indiquer que
le processus de charge a commencé.
3. La fin de la charge est indiquée par le voyant rouge restant
fixe en continu. Le bloc-batterie est alors complètement
rechargé et il peut soit être utilisé, soit être laissé dans le
chargeur. Pour retirer le bloc-batterie du chargeur, enfoncez
le bouton de libération de la batterie 18 sur le bloc batterie.
REMARQUE : Pour garantir les meilleures performances
et la durée de vie des blocs-batteries Li-Ion, rechargez-les
complètement avant la première utilisation.
Fonctionnement du chargeur
Consultez les indicateurs ci-dessous pour connaître l’état de
charge du bloc-batterie.
Chargement du bloc
Bloc chargé
Délai Bloc chaud/froid
Problème du bloc ou du chargeur
Ce chargeur est conçu pour détecter l’apparition de certains
problèmes. Les problèmes sont indiqués par le voyant rouge qui
clignote rapidement. Si cela se produit, retirez et ré-insérez le
bloc-batterie dans le chargeur. Si le problème persiste, essayez
avec un autre bloc-batterie afin de déterminer si le chargeur
fonctionne correctement. Si le nouveau bloc se recharge
correctement, cela indique que le bloc d’origine est défectueux
et qu’il doit être renvoyé dans un centre d’assistance pour être
recyclé. Si le nouveau bloc indique également un problème
comme le bloc d’origine, faites tester le chargeur et le blocbatterie dans un centre d’assistance agréé.
Les chargeurs compatibles ne rechargent pas un bloc batterie
défectueux. Le chargeur indique que la batterie est défectueuse
en refusant de s’allumer ou en affichant le dessin clignotant
indiquant un problème sur le bloc ou le chargeur.
REMARQUE : cela peut également signifier un problème sur un
chargeur.
Si le chargeur indique un problème, portez le chargeur et le bloc
batterie pour un test dans un centre d’assistance agréé.
Délai Bloc chaud/froid
Lorsque le chargeur détecte que la batterie est trop chaude
ou trop froide, il démarre automatiquement un délai Bloc
Chaud/Froid, suspendant la charge jusqu’à ce que la batterie
ait atteint la température adéquate. Le chargeur passe ensuite
directement en mode Charge. Cette fonctionnalité permet une
durée de vie maximale de la batterie.
Un bloc-batterie froid se recharge à une cadence plus lente
qu’un bloc-batterie chaud. Le bloc batterie se charge à ce taux
réduit pendant tout le cycle de charge et n’atteint pas le niveau
de charge maximum même si la batterie se réchauffe.
47
Français
Système de protection électronique
Les outils XR Li-Ion sont conçus avec un système de protection
électronique qui protège la batterie des surcharges, surchauffes
ou d’être complètement déchargée.
L’outil s’éteint automatiquement si le système de protection
électronique se déclenche. Si cela se produit, placez la batterie
ion lithium sur le chargeur jusqu’à ce qu’elle soit complètement
rechargée.
Consignes de nettoyage du chargeur
AVERTISSEMENT : risque de choc. Débranchez le
chargeur de la prise de courant avant le nettoyage.
La saleté et la graisse peuvent être éliminées de l’extérieur
du chargeur avec un chiffon ou une brosse souple
non métallique. N’utilisez ni eau, ni autre solution de
nettoyage. Ne laissez jamais aucun liquide pénétrer à
l’intérieur de l’appareil et n’immergez jamais aucune pièce
de l’appareil dans aucun liquide.
Batteries
Consignes de sécurité importantes propres
à toutes les batteries
Pour commander une batterie de rechange, s’assurer d’inclure
son numéro de catalogue et sa tension.
La batterie n’est pas totalement chargée en usine. Avant
d’utiliser la batterie et le chargeur, lire les consignes de sécurité
ci-dessous. Puis suivre la procédure de charge ci-après.
LIRE TOUTES CES CONSIGNES
•
•
•
•
•
•
•
48
Ne pas charger ou utiliser une batterie dans un milieu
déflagrant, comme en présence de liquides, gaz ou
poussières inflammables. Insérer ou retirer le bloc-pile du
chargeur peut enflammer la poussière ou des émanations.
Ne jamais forcer le bloc batterie dans le chargeur.
Ne modifier le bloc batterie d’aucune manière que ce
soit pour le faire entrer sur un chargeur incompatible,
car le bloc batterie peut se casser et causer de graves
blessures.
Charger le bloc batterie uniquement dans les chargeurs
DeWALT.
NE PAS l’éclabousser ou l’immerger dans l’eau ou d’autres
liquides.
Ne pas ranger ou utiliser l’outil et le bloc-piles dans des
endroits où la température peut atteindre ou excéder
40 ˚C (104 ˚F) (comme dans les remises extérieures ou
les bâtiments métalliques l’été).
Ne pas incinérer la batterie même si elle est sévèrement
endommagée ou complètement usagée, car elle pourrait
exploser au contact des flammes. Au cours de l’incinération
des batteries au lithium-ion, des vapeurs et matières toxiques
sont dégagées.
En cas de contact du liquide de la batterie avec la peau,
la rincer immédiatement au savon doux et à l’eau claire.
En cas de contact oculaire, rincer l’œil ouvert à l’eau claire une
quinzaine de minutes, ou jusqu’à ce que l’irritation cesse. Si des
soins médicaux sont nécessaires, noter que l’électrolyte de la
•
batterie est composé d’un mélange de carbonates organiques
liquides et de sels de lithium.
Le contenu des cellules d’une batterie ouverte pourrait
causer une irritation des voies respiratoires. Dans cette
éventualité, exposer l’individu à l’air libre. Si les symptômes
persistent, consulter un médecin.
AVERTISSEMENT : risques de brûlures. Le liquide de la
batterie pourrait s’enflammer s’il est exposé à des étincelles
ou à une flamme.
AVERTISSEMENT : ne jamais tenter d’ouvrir le bloc
batterie pour quelque raison que ce soit. Si le boîtier du
bloc batterie est fissuré ou endommagé, ne pas l’insérer
dans un chargeur Ne pas écraser, laisser tomber, ou
endommager le bloc batterie. Ne pas utiliser un bloc
batterie ou un chargeur ayant reçu un choc violent, étant
tombé, ayant été écrasé ou endommagé de quelque
façon que ce soit (par ex. percé par un clou, frappé d’un
coup de marteau, piétiné). Risque de choc électrique ou
d’électrocution. Les blocs batterie endommagés doivent
être renvoyés à un centre de réparation pour y être
recyclés.
AVERTISSEMENT : risque d’incendie. Ne rangez et ne
transportez pas le bloc-batterie s’il est possible que
des objets métalliques entrent en contact avec les
bornes de la batterie. Ne placez par exemple pas le blocbatterie dans des tabliers, poches, boîtes à outils, boîtes
de kits d’accessoires, tiroirs, etc. en présence de clous, vis,
clés, etc.
ATTENTION : après utilisation, ranger l’outil, à plat,
sur une surface stable là où il ne pourra ni faire
tomber ni faire trébucher personne. Certains outils
équipés d’un gros bloc batterie peuvent tenir à la verticale
sur celui-ci, mais manquent alors de stabilité.
Transport
AVERTISSEMENT : risque d’incendie. Le transport
des batteries peut causer un incendie si les bornes de la
batterie entrent accidentellement en contact avec des
matériaux conducteurs. Lors du transport des batteries,
assurez-vous que les bornes de la batterie sont protégées
et bien isolées des matériaux avec lesquels elles pourraient
entrer en contact et qui pourraient provoquer un courtcircuit.
Les batteries DeWALT sont conformes à toutes les
réglementations d’expédition applicables comme prescrit
par les normes industrielles et juridiques qui incluent les
recommandations de l’ONU pour le transport des marchandises
dangereuses, les réglementations relatives aux marchandises
dangereuses de l’International Air Transport Association (IATA),
les réglementations de l’International Maritime Dangerous
Goods (IMDG) et l’accord européen concernant le transport
international de marchandises dangereuses sur route
(ADR). Les cellules et les batteries ion lithium ont été testées
conformément à la section 38,3 des recommandations de l’ONU
pour les tests et critères relatifs au transport des marchandises
dangereuses.
Français
Dans la plupart des cas, l’envoi d’un bloc-batterie DeWALT ne
sera pas soumis à la classification réglementée de classe 9 pour
les matières dangereuses. En règle générale, seuls les envois
contenant une batterie Lithium-Ion d’une énergie nominale
supérieure à 100 Watts/heure (Wh) nécessitent une expédition
réglementée de classe 9. L’énergie nominale en Watts/heure de
toutes les batteries Lithium-Ion est indiquée sur l’emballage. De
plus, en raison de la complexité de la réglementation, DeWALT
ne recommande pas l’expédition aérienne de blocs-batteries
seuls, peu importe le wattage/heure nominal. Les envois d’outil
avec batterie (kit combiné) peuvent être faits par avion si le
wattage/heure nominal du bloc-batterie n’excède pas 100 Wh.
Que l’expédition soit exemptée ou réglementée, l’expéditeur
a la responsabilité intégrale de consulter les dernières
réglementations relatives à l’emballage, à l’étiquetage/au
marquage et aux exigences de documentation.
Les informations fournies dans cette section du manuel sont
fournies en bonne foi et sont considérées précises au moment
de la rédaction de ce document. Toutefois, aucune garantie
explicite ou implicite ne peut être fournie. L’acheteur a la
responsabilité de s’assurer que ses activités sont conformes aux
réglementations applicables.
Recommandations de stockage
1. Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et sec, à l’abri
de toute lumière solaire directe et de tout excès de
température. Pour des performances et une durée de vie
optimales, entreposer les batteries à température ambiante
après utilisation.
2. Pour un stockage prolongé, il est recommandé de conserver
la batterie complètement chargée dans un lieu frais et sec,
hors du chargeur pour de meilleurs résultats.
REMARQUE : les blocs batterie ne doivent pas être stockés
complètement déchargés. Le bloc batterie devra être rechargé
avant l’utilisation.
Étiquettes sur le chargeur et la batterie
En plus des pictogrammes utilisés dans ce manuel, les
étiquettes sur le chargeur et le bloc batterie peuvent montrer les
pictogrammes suivants :
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
Consulter la Fiche technique pour les temps de
charge.
e pas mettre en contact avec des objets
N
conducteurs.
R emplacer systématiquement tout cordon
endommagé.
Recharger seulement entre 4 ˚C et 40 ˚C.
Utiliser uniquement à l’intérieur.
ettre la batterie au rebut conformément à la
M
réglementation en matière d’environnement.
Recharger les blocs batterie DeWALT uniquement
avec les chargeurs DeWALT appropriés. La recharge
des blocs batterie différents des batteries DeWALT
appropriées avec un chargeur DeWALT peut
entraîner leur explosion ou d’autres situations
dangereuses.
Ne jetez pas le bloc batterie au feu.
Type de Batterie
Le DCM587 fonctionne avec un bloc batterie de 36 volts.
Ces blocs batterie peuvent être utilisés : DCB496, DCB497.
Consultez les Caractéristiques techniques pour plus
d’informations.
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 Carter moteur, harnais dorsal, tube, et ensemble Joystick
1 Tube inférieur
1 Tube flexible
1Attache-tube
1 Attache-tube avec serre-câble
1 Clé hexagonale
1 Notice d’instructions
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou accessoires n’ont pas été
endommagés lors du transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et comprendre cette
notice d’instructions avant toute utilisation de l’appareil.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
Porter un dispositif de protection auditive.
Ne pas recharger une batterie endommagée.
Porter un dispositif de protection oculaire.
Ne pas exposer à l’eau.
49
Français
20 Clé hexagonale
N'exposez pas l'outil à la pluie ou à l'humidité
élevée et ne le laissez pas dehors en cas de pluie.
Éteignez l'outil. Retirez la batterie avant
d'effectuer toute opération d'entretien sur
l'outil.
Maintenez les gens et animaux à au moins 6 m
de la zone de travail.
Maintenez les spectateurs à l'écart.
Puissance sonore garantie selon la directive
2000/14/CE.
Emplacement de la Date Codée de
Fabrication (Fig. Q)
La date codée de fabrication 29 , qui comprend aussi l’année de
fabrication, est imprimée sur le boîtier.
Exemple :
2016 XX XX
Année de fabrication
Description (Fig. A)
AVERTISSEMENT : ne jamais modifier l’outil électrique
ni aucun de ses composants. Il y a risques de dommages
corporels ou matériels.
1 Joystick
2 Gâchette, variateur de vitesse
3 Bouton de verrouillage de régime
4 Interrupteur de sélection Batterie
5 Tube inférieur
6 Tube Joystick
7 Tube flexible
8 Tube coudé
9 Attache-tube
10 Attache-tube avec serre-câble
11 Câble
12 Bandoulières (2)
13 Bandes de réglage (2)
14 Contre-plaque
15 Poignée du souffleur
16 Fermoir
17 Ports batterie (2)
18 Boutons de libération de la batterie (2)
19 Batterie
50
Utilisation Prévue
Votre souffleur a été conçu pour le balayage et le
soufflage professionnels.
NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence de gaz ou
de liquides inflammables.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une supervision est
nécessaire auprès de tout utilisateur non expérimenté.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par des
personnes (y compris les enfants) dont les capacité
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou
qui manquent d’expérience ou d’aptitudes, sauf si ces
personnes sont surveillées par une autre personne
responsable de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute pièce ou tout accessoire.
Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
AVERTISSEMENT : utiliser exclusivement des batteries et
chargeurs DeWALT.
Insertion et retrait du bloc batterie de l’outil
(Fig. C–E)
REMARQUE : pour un résultat optimal, assurez-vous que le bloc
batterie 19 est complètement chargé.
Pour installer le bloc batterie de l’outil
1. Alignez le bloc-batterie 19 avec les rails à l’intérieur de
l’outil (Fig. C).
2. Glissez-le dans l’outil jusqu’à ce qu’il se fixe en place et
assurez-vous d’entendre le clic de verrouillage.
Pour démonter le bloc batterie de l’outil
1. Appuyez sur le bouton de libération de la batterie 18 et
tirez fermement le bloc-batterie hors de la poignée de l’outil
(Fig. D).
2. Insérer le bloc batterie dans le chargeur comme décrit dans
la section du chargeur de ce manuel.
Témoin de charge des blocs batterie
(Fig. E)
Certains blocs batterie DeWALT incluent un témoin de charge
composé par trois voyants verts qui indiquent le niveau de
charge restant dans le bloc batterie.
Pour activer le témoin de charge, maintenir enfoncé le bouton
du témoin de charge 21 . Une combinaison de trois voyants
verts s’allume pour indiquer le niveau de charge restant. Lorsque
le niveau de charge de la batterie est au-dessous de la limite
utilisable, le témoin de charge ne s’allume pas et la batterie doit
être rechargée.
Français
REMARQUE : le témoin de charge est uniquement une
indication de la charge restant dans le bloc batterie. Il n’indique
pas la fonctionnalité de l’outil et peut être sujet à des variations
selon les composants du produit, la température et l’application
de l’utlisateur final.
Sortir le souffleur de son emballage (Fig. A)
REMARQUE : Le souffleur et le joystick sont fixés l’un à l’autre au
moyen de l’expédition. Si vous tentez de sortir l’un sans l’autre,
vous risquez d’endommager le câble 11 .
1. Saisissez la poignée du souffleur 15 et le joystick 1 et
sortez-les en même temps.
2. Coupez le lien en plastique qui tient le joystick avec
le souffleur.
3. Retirez le reste des pièces et procédez à l’assemblage
comme indiqué ci-dessous.
Assemblage (Fig. A, F - M)
ATTENTION : assurez-vous que l’interrupteur de
sélection Batterie en position ARRÊT pour empêcher
le démarrage du souffleur et que la batterie est
retirée avant d’installer ou de retirer les tubes. Les
tubes doivent être assemblés avant utilisation.
Assemblage du tube
Fixer le tube flexible au tube coudé (Fig. A, F, G)
1. Retirez l’attache-tube avec le serre-câble 10 du tube
flexible 7 . Notez l’orientation de l’attache pour pouvoir
la re-fixer.
2. Glissez le tube flexible sur le tube coudé 8 comme illustré
par la figure F.
3. En gardant l’attache dans le même sens qu’elle était avant
son retrait du tube flexible, ouvrez l’attache avec le serrecable et entourez-la autour du tube flexible à l’endroit où il
rejoint le tube coudé, comme illustré par la figure G.
4. Glissez le boulon de fixation 22 à travers l’attache. Vissez
l’écrou hexagonal 23 sur le boulon de fixation à la main.
5. À l’aide de la clé hexagonale 20 , serrez le boulon jusqu’à ce
que l’attache tienne fermement le tube flexible sur le collier
et le tube du joystick. NE SERREZ PAS TROP FORT. Le
serrage trop important de l’attache pourrait endommager
l’outil et restreindre le mouvement du tube du joystick 6 .
Fixer le tube flexible et le tube du joystick (Fig. A, G, H)
1. Insérez le collier de tube 24 de l’extrémité du tube du
joystick 6 dans l’une des extrémités du tube flexible 7 ,
comme illustré par la figure H.
2. Ouvrez l’attache-tube 9 et enroulez-la autour du tube
flexible à l’endroit où il recouvre le collier du tube.
3. Glissez le boulon de fixation 22 à travers l’attache. Vissez
l’écrou hexagonal 23 sur le boulon de fixation à la main.
4. À l›aide de la clé hexagonale 20 , serrez le boulon jusqu›à ce
que l›attache tienne fermement le tube flexible sur le collier
et le tube du joystick. NE SERREZ PAS TROP FORT. Si vous
serrez trop l’attache, l’outil risque d’être endommagé.
Fixation du tube inférieur (Fig. I)
1. Alignez les rigoles 25 du tube inférieur 5 avec les picots
26 sur le tube du joystick 6 , comme illustré par la figure I.
2. Glissez le tube inférieur 5 sur le tube joystick 6 .
3. Tournez fermement le tube inférieur pour complètement
verrouiller le picot dans l’un des renfoncements du tube
inférieur. Les deux renfoncements vous permettent de
régler plus ou moins la longueur du tube en fonction de vos
besoins. Assurez-vous que le tube inférieur est bien fixé.
Régler le harnais (Fig. A, J–K)
1. Placez les bandoulières 12 sur vos épaules.
2. Tirez les bandes de réglages 13 vers le bas jusqu’à ce que la
contre-plaque 14 soit fermement en place contre vos dos
(figure J).
3. Fermez le fermoir 16 et réglez-le pour qu’il soit
parfaitement en place sur votre torse comme illustré par la
figure K.
Régler le joystick (Fig. L - M)
1. Glissez le joystick 1 vers le haut et le bas du tube jusqu’à
ce que la position d’utilisation vous semble confortable,
comme illustré par la figure L.
2. Serrez l’écrou papillon 27 jusqu’à ce que le joystick soit
fermement maintenu en position. Ne serrez pas trop fort. Si
vous serrez trop le joystick, l’outil risque d’être endommagé.
3. Fixez le câble 11 en l’enfonçant dans le serre-câble 28
situé sur l’attache-tube avec le serre-câble 10 , comme
illustré par la figure M.
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : respecter systématiquement les
consignes de sécurité et les normes en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute pièce ou tout accessoire.
Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
Position correcte des mains (Fig. A, O)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommages
corporels graves, adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, maintenir fermement
et SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour anticiper toute
réaction soudaine de sa part.
Sanglez le souffleur sur vos épaules et fixez-le comme décrit
dans la section Régler le harnais. Placez ensuite une main sur le
joystick 1 pour l’utiliser.
51
Français
Mise en marche (Fig. A, N)
ATTENTION : ne pointez pas l’évacuation de
l’appareil vers vous-même ou les autres.
ATTENTION : portez toujours des lunettes de protection.
Portez un masque filtrant si l’opération risque d’être
poussiéreuse. L’utilisation de gants, d’un pantalon et
de chaussures robustes est recommandée. Éloignez les
cheveux longs et les vêtements amples des ouvertures et
des pièces mobiles.
1. Enfoncez l’interrupteur de sélection Batterie 4 vers la
gauche ou la droite. Le côté marqué «I» active le port
batterie du haut. Le côté marqué «II» active le port batterie
du bas. La position centrale «O» désactive l’alimentation des
deux ports batterie. (figure N)
2. Enfoncez la gâchette, variateur de vitesse 2 .
3. Relâchez la gâchette pour éteindre le souffleur.
Utilisation (Fig. A, O)
Tenez le joystick 1 d’une main comme illustré par la figure O et
balayez la surface d’un côté à l’autre, le tube inférieur 5 devant
se trouver à plusieurs centimètres du sol. Avancez lentement en
gardant l’amas de débris devant vous.
Verrouillage du régime (Fig. P)
Votre souffleur est équipé d’un dispositif de verrouillage du
régime pour les utilisations en continu sans que vous ayez à
maintenir la gâchette enfoncée.
1. Tirez sur la gâchette, variateur de vitesse 2 jusqu’à ce que le
souffleur atteigne le régime voulu.
2. Enfoncez le bouton de verrouillage de régime 3 et relâchez
la gâchette, comme illustré par la figure P. Le souffleur
conserve ce niveau de puissance.
3. Pour arrêter l’appareil, appuyez sur le bouton verrouillage de
régime. C’est la gâchette, variateur de vitesse qui contrôle
maintenant l’outil.
REMARQUE : Quand le souffleur est en mode Régime verrouillé,
la gâchette peut être enfoncée plus pour augmenter la
puissance. Une fois la gâchette relâchée, le souffleur repasse au
régime auquel il était quand le régime a été verrouillé.
MAINTENANCE
Votre outil électrique DeWALT a été conçu pour fonctionner
longtemps avec un minimum de maintenance. Le
fonctionnement continu et satisfaisant de l’outil dépendra d’une
maintenance adéquate et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute pièce ou tout accessoire.
Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
Le chargeur et le bloc batterie ne peuvent pas être réparés.
52
Lubrification
Votre outil électrique ne requiert aucune
lubrification additionnelle.
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière et saleté du
boîtier principal à l’aide d’air comprimé chaque fois
que les orifices d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de protection et un
masque anti-poussières homologués au cours de
cette procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser de solvants ou
tout autre produit chimique décapant pour nettoyer les
parties non métalliques de l’outil. Ces produits chimiques
pourraient en attaquer les matériaux utilisés. Utiliser un
chiffon humidifié avec de l’eau et un savon doux. Protéger
l’outil de tout liquide et n’immerger aucune de ses pièces
dans aucun liquide.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les accessoires autres que ceux
offerts par DeWALT n’ont pas été testés avec ce produit,
leur utilisation avec cet appareil pourrait être dangereuse.
Pour réduire tout risque de dommages corporels, seuls des
accessoires DeWALT recommandés doivent être utilisés
avec cet appareil.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus d’informations sur
les accessoires appropriés.
Protection de l’environnement
Tri sélectif. Les produits et batteries marqués de ce
symbole ne doivent pas être jetés avec les déchets
ménagers.
Les produits et batteries contiennent des matières
qui peuvent être récupérées et recyclées afin de réduire la
demande en matières premières. Veuillez recycler les produits
électriques et les batteries conformément aux dispositions
locales en vigueur. Pour plus d’informations, consultez le site
www.2helpU.com.
Batterie rechargeable
Recharger cette batterie longue durée lorsqu’elle ne produira
plus assez de puissance pour effectuer un travail qu’elle faisait
facilement auparavant. En fin de vie utile, mettre la batterie
au rebut conformément à la réglementation en matière
d’environnement :
• Décharger complètement la batterie, puis la retirer de l’outil.
• Les cellules ion lithium sont recyclables. Les apporter
au revendeur ou dans un centre de recyclage local.
Les blocs batterie collectés seront recyclés ou mis au
rebut correctement.
Italiano
SOFFIATORE PER ZAINI
DCM587
Congratulazioni!
Pacco batteria
Per aver scelto un apparato DeWALT. Gli anni di esperienza,
lo sviluppo e l’innovazione meticolosi del prodotto fanno di
DeWALT uno dei partner più affidabili per gli utilizzatori di
apparati elettrici professionali.
Tipo batterie
Dati Tecnici
Batterie e caricabatterie venduti separatamente
Tensione
Tipo
Potenza resa
Portata
Velocità dell’aria
Peso (senza blocco batteria)
VDC
DCM587
36
1
W
CFM
Km/h
kg
1000
450
230
8,4
Valori di rumorosità e valori di vibrazione (somma vettore triassiale) secondo
2006/42/EC, 2004/108/EC, EN15503:2009+A1:2013+A2:2016
83,5
LPA(livello pressione sonora delle emissioni) dB(A)
LWA(livello potenza sonora)
dB(A)
97,5
K(incertezza per il livello sonoro dato)
dB(A)
0,5
m/s2
m/s2
2,5
1,5
Valore di emissione delle vibrazioni ah =
Incertezza K =
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo foglio
informativo è stato misurato in base al test standard indicato
nella normativa EN15503 e può essere utilizzato per confrontare
vari apparati fra di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: il livello di emissioni delle vibrazioni
riportato è relativo alle applicazioni principali
dell’apparato. Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato per
applicazioni diverse, con diversi accessori, o non riceve
adeguata manutenzione, il valore delle emissioni di
vibrazioni può essere differente. Ciò potrebbe aumentare
sensibilmente il livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
Una stima del livello di esposizione alle vibrazioni deve
anche considerare i momenti in cui l’apparato è spento
o quando è acceso ma non viene utilizzato. Ciò potrebbe
ridurre sensibilmente il livello di esposizione durante il
periodo di utilizzo complessivo.
È necessario identificare ulteriori misure di sicurezza
per proteggere l’operatore dagli effetti delle vibrazioni.
Per esempio: eseguire una manutenzione adeguata
dell’apparato e degli accessori, evitare il raffreddamento
delle mani, organizzare il lavoro.
DCB496
Li-Ion
DCB497
Li-Ion
Tensione
VDC
36
36
Capacità
Ah
6,0
7,5
Peso
kg
1,88
1,92
Caricabatteria
Tensione di rete
Tipo batterie
Tempo di caricamento
approssimativo dei pacchi
batteria
Peso
Fusibili:
Europa
min
DCB413
220-240
36 Li-Ion
120 (6 Ah)
150 (7,5 Ah)
kg
0,82
VAC
Utensili a 230 V
10 A, rete elettrica
Dichiarazione di conformità CE
Direttiva Macchine
Soffiatore per zaini
DCM587
DeWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati tecnici
sono conformi alle normative:
2006/42/CE, 2006/42/EC, EN60335-1:2012+A11:2014; EN506362-100:2014, EN15503:2009+A1:2013+A2:2016.
2000/14/CE Allegato V DEKRA Certificazione B.V., Utrechtseweg
310, 6802 ED Arnhem, Paesi Bassi
ID ente notificato n.: 0344
LPA (pressione sonora misurata) 83,5 dB(A)
incertezza (K) = 2,5 dB (A)
LWA (pressione sonora garantita) 98 dB(A)
Questi prodotti sono anche conformi alla Direttiva 2014/30/
UE e 2011/65/UE. Per ulteriori informazioni, contattare DeWALT
all’indirizzo seguente o vedere sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del documento
tecnico e rende questa dichiarazione per conto di DeWALT.
Markus Rompel
Direttore Progettazione
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
16.10.2016
53
Italiano
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, leggere
attentamente il manuale di istruzioni.
Definizioni: linee guida per la sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità di ciascuna
indicazione. Leggere il manuale e prestare attenzione ai
seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di pericolo imminente
che, se non viene evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare il
decesso o lesioni personali gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare
lesioni personali di entità lieve o moderata.
AVVISO: indica una situazione non in grado di causare
lesioni personali ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
•
•
•
•
•
•
Sicurezza personale
•
•
Segnala rischio di incendi.
AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA PER
L'APPARATO
AVVERTENZA! durante l'utilizzo degli apparati con/senza
filo è opportuno rispettare sempre le precauzioni di base
sulla sicurezza al fine di ridurre i rischi d'incendio, scossa
elettrica, lesioni personali e danni materiali.
• Leggere attentamente tutto il manuale prima di
usare l'apparato, comprendere i comandi e l'uso
corretto dell'apparato.
• L'utilizzo previsto è indicato nel presente manuale. L'uso di
accessori o attrezzature diversi o del presente apparato per
scopi diversi da quelli raccomandati nel presente manuale di
istruzioni può comportare il rischio di infortuni.
Il termine "apparato" riportato in tutte le avvertenze elencate
sotto fa riferimento all'apparato alimentato dalla rete principale
(con filo) o all'apparato alimentato a batteria (senza filo).
CONSERVARE TUTTE LE AVVERTENZE E LE
ISTRUZIONI PER CONSULTAZIONI FUTURE.
Utilizzo dell'apparato
•
•
•
•
54
Prestare sempre la dovuta cautela durante l'utilizzo
dell'apparato.
Tenere pulita e ben illuminata la zona di lavoro. Gli ambienti
disordinati o scarsamente illuminati favoriscono gli incidenti.
Utilizzare l'apparato solo in condizioni di illuminazione diurna
o artificiale.
Non azionare l'apparato in ambienti con atmosfera esplosiva,
come in presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili.
Non consentire mai l'uso dell'apparato a bambini o persone
che non ne conoscono le istruzioni; i regolamenti locali
potrebbero limitare l'età dell'operatore.
Non lasciare avvicinare all'area di lavoro bambini o animali né
consentire che tocchino il cavo di alimentazione.
Tenere bambini, astanti e animali lontano dall'area di utilizzo
dell'apparato. Le distrazioni possono provocare la perdita
di controllo.
L'apparato non va utilizzato come giocattolo.
Non immergere l'apparato in acqua.
Non aprire l'involucro. Non vi sono parti riparabili
dall'utente all'interno.
•
•
•
Quando si utilizza un apparato evitare di distrarsi. Prestare
attenzione a quello che si sta facendo e utilizzare il buon
senso. Non utilizzare l’apparato quando si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali. Un solo attimo di
distrazione durante l’uso di tali apparati potrebbe provocare
gravi lesioni personali.
Se richiesto, usare equipaggiamenti protettivi. Se si avrà cura
d’indossare l’equipaggiamento protettivo come necessario, ad
esempio una protezione oculare, una maschera antipolvere,
delle calzature antiscivolo, un casco o delle otoprotezioni, si
ridurrà il rischio di infortuni.
Evitare avvii involontari. Assicurarsi che l’interruttore sia in
posizione di spento prima di collegare all’alimentazione
elettrica e/o al pacco batteria e prima di afferrare o trasportare
l’apparato. Il trasporto degli apparati tenendo il dito
sull’interruttore o quando sono collegati alla rete elettrica con
l’interruttore nella posizione di acceso provoca incidenti.
Non sporgersi troppo. Mantenere sempre un appoggio
ed equilibrio adeguati. Ciò consente un migliore controllo
dell’apparato nelle situazioni impreviste.
Vestirsi adeguatamente. Non indossare abiti svolazzanti o
gioielli. Tenere i capelli, i vestiti e i guanti lontano dalle parti
mobili. Abiti svolazzanti, gioielli o capelli lunghi possono
impigliarsi nelle parti in movimento.
Utilizzo e cura dell'apparato
•
•
•
•
Prima dell'uso, verificare che non vi siano parti danneggiate
o difettose. Controllare se sono presenti parti rotte, danni agli
interruttori e qualsiasi altra condizione che possa influenzare il
funzionamento dell'apparato.
Non utilizzare l'apparato se non è possibile accenderlo e
spegnerlo mediante l’interruttore. Qualsiasi apparato che non
possa essere controllato tramite l’interruttore è pericoloso e
deve essere riparato.
Staccare la spina dall’alimentazione elettrica e/o il pacco
batteria dell’apparato prima di effettuare qualsiasi tipo di
regolazione, di sostituire gli accessori o di riporlo. Queste
misure di sicurezza preventive riducono il rischio di azionare
l’apparato accidentalmente.
Se applicabile, tenere affilati e puliti gli utensili da taglio. La
manutenzione corretta degli utensili da taglio con bordi affilati
riduce le probabilità di inceppamento e ne facilita il controllo.
Italiano
•
•
•
Non usare l'apparato se presenta elementi danneggiati
o difettosi.
Eventuali componenti difettosi o danneggiati devono essere
sostituiti o riparati da un tecnico autorizzato.
Non tentare mai di rimuovere o sostituire parti diverse da
quelle specificate in questo manuale.
Sicurezza elettrica
•
•
•
•
•
Le spine dell'apparato devono essere adatte alla presa. Non
modificare la spina in alcun modo. Non collegare adattatori
ad apparati dotati di messa a terra. Per ridurre il rischio di
scossa elettrica evitare di modificare le spine e utilizzare
sempre le prese appropriate.
Non esporre l'apparato a pioggia o umidità. Se entra
all'interno dell'apparato, l’acqua aumenta il rischio di
scossa elettrica.
Non utilizzare il cavo elettrico in modo improprio. Non
utilizzare mai il cavo per spostare, tirare o scollegare
l’apparato. Tenere il cavo elettrico lontano da fonti di
calore, olio, bordi taglienti o parti in movimento. Se il
cavo è danneggiato o impigliato, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
Quando l’apparato viene impiegato all’aperto, utilizzare
unicamente prolunghe adatte ad uso esterno. L’uso di un cavo
adatto ad uso esterno riduce il rischio di scosse elettriche.
Se è non è possibile evitare l’uso di un apparato in ambienti
umidi, usare una fonte di corrente protetta da un interruttore
differenziale (salvavita). L’uso di un interruttore differenziale
riduce il rischio di scossa elettrica.
Dopo l'uso
•
•
•
Quando non è utilizzato, l'apparato deve essere riposto in
un luogo asciutto e ben ventilato, lontano dalla portata
dei bambini.
I bambini non devono poter accedere agli apparati riposti.
Quando è riposto o trasportato su un veicolo, l'apparato
deve essere collocato nel bagagliaio o bloccato per evitare lo
spostamento dovuto a cambiamenti improvvisi della velocità
o di direzione.
Uso e cura degli apparati a batteria
•
•
•
•
Ricaricare esclusivamente con il caricabatteria specificato dal
fabbricante. Un caricabatteria adatto per un tipo di pacco
batteria può esporre a rischio d'incendio se usato con un altro
pacco batteria.
Utilizzare gli apparati elettrici solo con i pacchi batteria
indicati. L'uso di pacchi batteria diversi può esporre al rischio
di infortuni e incendi.
Quando non è in uso, il pacco batteria va conservato lontano
da oggetti metallici come graffette, monete, chiavi, chiodi, viti
o altre minuterie in metallo che possono creare contatto tra i
poli. Il cortocircuito dei poli della batteria può causare ustioni
o incendi.
In condizioni di sovraccarico, la batteria può perdere liquido:
evitare di toccarlo. In caso di contatto accidentale, sciacquare
con acqua. Se il liquido entra a contatto con gli occhi,
consultare un medico. Il liquido che fuoriesce dalla batteria
può causare irritazioni o ustioni.
Assistenza
•
Fare riparare l’apparato solo ed esclusivamente da personale
specializzato e solo impiegando pezzi di ricambio identici. Così
facendo si eviterà di alterare la sicurezza dell'apparato.
Ulteriori istruzioni di sicurezza per i
soffiatori
L'utilizzo previsto è indicato nel presente manuale. L'uso di
accessori o attrezzature diversi o del presente apparato per scopi
diversi da quelli raccomandati nel presente manuale di istruzioni
può comportare il rischio di infortuni e/o danni alle proprietà.
• Per proteggere piedi e gambe durante l'uso dell'apparato,
indossare sempre calzature antinfortunistiche e
pantaloni lunghi.
• Spegnere sempre il prodotto, lasciare arrestare la ventola e
rimuovere la spina dalla presa:
ʵʵ Se il cavo di alimentazione si è danneggiato o impigliato.
ʵʵ Se il prodotto è stato lasciato incustodito.
ʵʵ Durante verifica, regolazione, pulizia o manutenzione
del prodotto.
ʵʵ Se l'apparato inizia a vibrare in modo anomalo.
• Non avvicinare agli occhi o alle orecchie l'ingresso o l'uscita
dalla spazzatrice durante il funzionamento. Non soffiare mai
detriti verso gli astanti.
• Non usare sotto la pioggia né lasciare all'aperto quando piove.
• Non attraversare viottoli o strade in ghiaia con il prodotto
acceso in modalità di soffiaggio. Camminare, non correre.
• Non appoggiare l'unità sulla ghiaia quando è accesa.
• Assicurarsi sempre di essere stabili, soprattutto nelle pendenze.
Non sporgersi e tenere sempre l'equilibrio.
• Non inserire oggetti nelle aperture. Non usare mai se le
aperture sono bloccate, tenere libere da capelli, sporcizia,
polvere e qualsiasi oggetto che potrebbe ostruire il
flusso d'aria.
AVVERTENZA: usare sempre il prodotto come descritto
in questo manuale. Il prodotto è ideato per essere usato
in posizione verticale; qualsiasi altra posizione potrebbe
causare delle lesioni. Non azionare mai il prodotto quando
è appoggiato sul lato o capovolto.
• L'operatore o l'utente è responsabile di incidenti o pericoli
accaduti ad altre persone o alla loro proprietà.
• Non trasportare l'apparato tenendolo dal cavo.
• Dirigere sempre il cavo sul retro lontano dall'apparato.
AVVERTENZA: se un cavo si danneggia durante l'uso,
scollegare immediatamente il cavo di alimentazione
dalla rete. Non toccare il cavo di alimentazione prima di
scollegare l'alimentazione.
• Non usare solventi o fluidi detergenti per pulire il prodotto.
Usare un raschietto non affilato per rimuovere erba e sporcizia.
55
Italiano
•
•
Le ventole sostitutive sono disponibili presso un tecnico di
assistenza DeWALT. Usare solo parti di ricambio e accessori
raccomandati da DeWALT.
Tenere tutti i bulloni e le viti serrati per assicurare che
l'apparato sia in buone condizioni di funzionamento.
Sicurezza altrui
L'apparato deve essere usato solo con l'alimentatore fornito con
lo stesso
• Questo apparato non è destinato all'uso da parte di persone
(compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali
ridotte, oppure prive di esperienza e conoscenza, a meno
che non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni riguardo
all'uso dell'apparato da parte di una persona responsabile
della loro sicurezza.
• I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non
giochino con l'apparato.
Rischi residui.
Ulteriori rischi residui potrebbero scaturire se l'apparato viene
usato in un modo non indicato nelle avvertenze di sicurezza
accluse. Questi rischi possono scaturire da uso scorretto, uso
prolungato, ecc.
Malgrado l’applicazione delle principali regole di sicurezza e
l’implementazione di dispositivi di sicurezza, alcuni rischi residui
non possono essere evitati. Sono inclusi:
• Lesioni causate dal contatto con le parti rotanti/in movimento.
• Lesioni causate quando si cambiano parti, lame o accessori.
• Lesioni causate dall'uso prolungato di un utensile. Quando si
usa un utensile per periodi prolungati, assicurarsi di prendere
delle pause regolari.
• Menomazioni uditive.
• Rischi per la salute causati dalla respirazione della polvere
sviluppata durante l'uso dell'apparato (come quando si lavora
con il legno, specialmente di quercia, di faggio e fibre di media
densità o MDF).
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere alimentato con
un solo livello di tensione. Verificare sempre che la tensione
del pacco batteria corrisponda alla tensione della targhetta.
Assicurarsi anche che la tensione del caricabatterie corrisponda
a quella di rete.
L’apparato DeWALT possiede doppio isolamento
secondo la normativa EN60335, perciò non è
necessario il collegamento a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito
con un cavo appositamente realizzato, disponibile tramite la
rete di assistenza DeWALT.
Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare
sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) – utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) – utensili elettrici
56
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente esterno,
devono essere collegati ad un interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Non si dovrebbe mai utilizzare un cavo di prolunga se non
assolutamente necessario. Utilizzare un cavo di prolunga
omologato, adatto alla presa di ingresso del caricabatterie
(vedere i Dati tecnici). La sezione minima del conduttore è
1 mm2 e la lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo completamente.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
Caricabatterie
I caricabatteria DeWALT non richiedono alcuna regolazione e
sono progettati per funzionare nel modo più semplice possibile.
Istruzioni di sicurezza importanti per tutti i
caricabatteria
CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI: il presente manuale
contiene importanti istruzioni di sicurezza e di funzionamento
per caricabatterie compatibili (vedere Dati tecnici).
• Prima di utilizzare il caricatore, leggere tutte le istruzioni e
gli avvertimenti contrassegnati sul caricatore, la batteria e il
prodotto che funziona con la batteria.
AVVERTENZA: rischio di scossa elettrica. Non far
penetrare alcun liquido dentro al caricabatterie. Pericolo
di scossa elettrica.
AVVERTENZA: consigliamo l’utilizzo di un dispositivo di
corrente residua con una corrente nominale residua di
30mA o inferiore.
ATTENZIONE: rischio di incendio. Per ridurre il rischio di
lesioni, caricare solamente batterie ricaricabili DeWALT.
Tipi diversi di batterie potrebbero scoppiare provocando
lesioni personali e danni.
ATTENZIONE: i bambini devono essere sorvegliati per
assicurarsi che non giochino con l’apparecchio.
AVVISO: in determinate condizioni, con il caricatore
inserito nella presa di corrente, i contatti di carica esposti
all’interno del caricabatterie possono essere circuitati da
materiale estraneo. Materiali estranei di natura conduttiva
quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, lana
d’acciaio, fogli di alluminio o qualsiasi accumulo di
particelle metalliche devono essere tenuti lontano dalle
cavità del caricabatterie. Staccare sempre il caricabatterie
dalla presa quando il pacco batteria non è in sede.
Staccare il caricabatterie dalla presa prima di cominciare
a pulirlo.
• NON provare a caricare il pacco batterie con qualsiasi
altro caricabatteria diverso da quelli di questo
manuale. Il caricabatterie e il pacco batteria sono progettati
specificatamente per lavorare insieme.
• Questi caricabatteria non sono previsti per alcun altro
utilizzo diverso dal caricare le batterie ricaricabili
DeWALT. Ogni utilizzo diverso comporta rischio di incendio,
scossa elettrica o folgorazione.
• Non esporre il caricabatteria a pioggia o neve.
Italiano
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Per staccare dalla presa il caricabatterie, tirare la spina e
non il cavo. Ciò riduce il rischio che si danneggino entrambi.
Assicurarsi che il cavo sia posto in modo da non essere
calpestato, non faccia inciampare o altro che lo possa
danneggiare o sollecitare.
Non utilizzare un cavo di prolunga se non è strettamente
necessario. L’utilizzo di cavi di prolunga non idonei può dar
luogo a rischio di incendio,scossa elettrica o folgorazione.
Non mettere alcun oggetto sopra il caricabatteria e non
appoggiare il caricabatteria su superfici morbide che
potrebbero bloccare le fessure di ventilazione e causare
calore interno eccessivo. Tenere il caricabatteria lontano da
qualsiasi fonte di calore. Il caricabatteria viene ventilato con le
fessure sopra e sotto l’alloggiamento.
Non lavorare con un caricabatteria che abbia il cavo o la
spina danneggiati—farli sostituire immediatamente.
Non azionare il caricabatteria se ha preso un forte colpo,
è caduto o è stato danneggiato in qualche altro modo.
Portarlo in un centro di assistenza autorizzato.
Non smontare il caricabatteria; quando è necessaria
assistenza o riparazione, portarlo in un centro di
assistenza autorizzato. Un montaggio sbagliato comporta
il rischio di scossa elettrica, folgorazione o incendio.
Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse danneggiato, è
necessario farlo sostituire immediatamente dal produttore, o
dal suo agente o da persone qualificate per evitare pericoli.
Staccare il caricabatterie dalla presa prima di qualsiasi
tipo di pulizia. Ciò riduce il rischio di scossa elettrica. La
rimozione del pacco batteria non riduce tale rischio.
Non tentare MAI di collegare fra loro 2 caricabatteria.
Il caricabatteria è progettato per funzionare con la
corrente elettrica da 230V standard di rete. Non tentare
di utilizzarlo con una tensione diversa. Ciò non vale per i
caricabatterie da veicolo.
Caricamento di una batteria (Fig. A, B)
1. Collegare il caricatore ad una presa adatta prima di inserire il
gruppo batterie.
2. Inserire il pacco batteria 19 nel caricabatteria, assicurandosi
che sia completamente posizionato nel caricabatteria. La
luce rossa (in carica) lampeggia ripetutamente, indicando
che è iniziato il processo di carica.
3. Il completamento della carica sarà indicato dalla luce
rossa che rimane continuamente accesa. Il pacco batteria
è completamente carico e può essere utilizzato in questo
momento o lasciato nel caricabatterie. Per rimuovere il
pacco batteria dal caricabatterie, premere e tenere premuto
il pulsante di sblocco della batteria 18 sul pacco batteria.
NOTA: Per garantire la massima prestazione e durata delle
batterie Li-Ion, caricare completamente il pacco batteria prima
di utilizzarlo per la prima volta.
Funzionamento del caricabatterie
Consultare gli indicatori sottostanti per lo stato di carica del
pacco batteria.
Ricarica del pacco
Pacco ricaricato
Ritardo pacco caldo/freddo
Pacco batteria o caricabatteria
difettoso
Questo caricabatterie è progettato per rilevare alcuni problemi
che potrebbero verificarsi. I problemi sono indicati con
una spia rossa lampeggiante in modo rapido. In tal caso,
rimuovere e reinserire la batteria nel caricatore. Se il problema
persiste, provare un altro pacco batteria per determinare se
il caricabatterie funziona correttamente. Se il nuovo pacco
si carica correttamente, il pacco originale è difettoso e deve
essere restituito a un centro di assistenza o un altro centro di
raccolta per il riciclaggio. Se il nuovo pacco batteria mostra
la stessa indicazione dei problemi di quello originale, far
testare il caricabatterie e il pacco batteria presso un centro di
assistenza autorizzato.
I caricabatteria compatibili non caricheranno un pacco batteria
difettoso. Il caricabatteria indicherà una batteria difettosa non
illuminandosi o visualizzando un motivo lampeggiante con la
dicitura pacco batteria o caricabatteria difettoso.
NOTA: questo potrebbe anche indicare un problema del
caricabatteria.
Se il caricabatteria indica un problema, portare il caricatore e
il pacco batteria presso un centro di assistenza autorizzato per
essere testati.
Ritardo pacco caldo/freddo
Quando il caricabatteria rileva una batteria troppo calda o
troppo fredda avvia automaticamente un ritardo pacco caldo/
freddo, sospendendo il caricamento finché la batteria non ha
raggiunto la temperatura appropriata. Il caricabatteria quindi
passa automaticamente alla modalità di caricamento del pacco.
Questa funzione garantisce la massima durata della batteria.
Un pacco batteria freddo si caricherà a una velocità più lenta
rispetto a un pacco batteria caldo. Il pacco batteria si caricherà
a una velocità rallentata per tutto il ciclo di caricamento e non
tornerà alla velocità di caricamento massima anche se la batteria
si scalda.
Sistema di protezione elettronico
Gli apparati XR Li-Ion (agli ioni di litio) sono progettati con un
sistema di protezione elettronico che salvaguarda la batteria da
sovraccarico, surriscaldamento o scaricamento completo.
L’apparato si spegnerà automaticamente se dovesse scattare il
Sistema di Protezione Elettronico. In tal caso, riporre la batteria
agli ioni di litio sul caricatore finché non è completamente
carica.
Istruzioni di pulizia per il caricabatteria
AVVERTENZA: rischio di scossa elettrica. Scollegare il
caricabatteria dalla presa di alimentazione CA prima
della pulizia. È possibile rimuovere lo sporco e il grasso
dall’esterno del caricabatteria utilizzando un panno o
una spazzola morbida non metallica. Non utilizzare
57
Italiano
acqua o soluzioni detergenti. Non far penetrare del liquido
all’interno dell’apparato, e non immergere alcuno dei suoi
componenti direttamente in un liquido.
Pacco batteria
Istruzioni di sicurezza importanti per tutti i
pacchi batteria
Con l’ordine dei pacchi batteria di ricambio, assicurarsi di
includere il loro numero di catalogo e la tensione.
Quando si apre la scatola, il pacco batteria non è carico
completamente. Prima di utilizzare il pacco batteria e il
caricabatterie, leggere le istruzioni di sicurezza seguenti. Seguire
poi le procedure di carica descritte.
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
•
•
•
•
•
•
•
•
Non caricare o utilizzare la batteria in ambienti con
atmosfera esplosiva, come quelli in presenza di liquidi,
gas o polveri infiammabili. L’inserimento o la rimozione
della batteria dal caricabatterie può incendiare le polveri o i
fumi.
Non forzare il pacco batteria nel caricabatteria. Non
modificare il pacco batteria in modo da farlo entrare
in un caricabatteria non compatibile siccome il pacco
batteria potrebbe rompersi e provocare gravi lesioni
personali.
Caricare i pacchi batteria solo nei caricabatteria DeWALT.
NON spruzzare o immergere in acqua o in altri liquidi.
Non immagazzinare o non utilizzare l’apparato e il
pacco batteria in posti dove la temperatura raggiunge
o supera 40 ˚C (104 ˚F) (come nei capannoni o nelle
costruzioni metalliche in estate).
Non bruciare il pacco batteria anche se è seriamente
danneggiato o è completamente esausto. Il pacco
batteria può esplodere se gettato nel fuoco. Se vengono
bruciati dei pacchi batteria agli ioni di litio, si creano fumi e
materiali tossici.
Se il contenuto della batteria viene a contatto con la
pelle, lavare immediatamente con sapone delicato
e acqua. Se il liquido della batteria raggiunge gli occhi,
sciacquare con acqua gli occhi aperti per 15 minuti o fino a
quando cessa l’irritazione. Se sono necessarie cure mediche,
l’elettrolito della batteria è composto da una miscela di
carbonati organici liquidi e di sali di litio.
Il contenuto delle celle della batteria aperta può causare
irritazione delle vie respiratorie. Far circolare aria fresca. Se
il sintomo persiste, rivolgersi a cure mediche.
AVVERTENZA: rischio di incendio. Il liquido della batteria
si può incendiare se esposto a scintilla o a fiamma.
AVVERTENZA: non cercare mai di aprire il pacco
batteria per alcun motivo. Se l’involucro del pacco
batteria è lesionato o danneggiato, non inserirlo nel
caricabatterie. Non schiacciare, far cadere o danneggiare
il pacco batteria. Non utilizzare un pacco batteria o un
caricabatterie che abbia subito un forte colpo, sia caduto,
sia stato travolto o danneggiato in qualche modo (per
esempio forato con un chiodo, battuto con un martello,
58
calpestato). Pericolo di scossa elettrica o folgorazione. I
pacchi batteria danneggiati dovrebbero essere inviati al
centro assistenza per il riciclaggio.
AVVERTENZA: pericolo d’incendio. Non conservare o
trasportare il pacco batteria in modo tale che degli
oggetti metallici possano entrare a contatto con
i terminali esposti della batteria. Per esempio, non
riporre il pacco batteria in grembiuli, tasche, cassette degli
attrezzi, scatole kit prodotto, cassetti, ecc, con chiodi, viti,
chiavi, etc.
ATTENZIONE: quando non viene usato, appoggiare
l’apparato di fianco su una superficie stabile, dove
non ci sia rischio di inciampare o di cadere. Alcuni
apparati con pacchi batterie grandi possono rimanere
in piedi poggiando sul pacco batteria ma potrebbero
cadere facilmente.
Trasporto
AVVERTENZA: pericolo d’incendio. Il trasporto delle
batterie può causare incendi se i terminali della batteria
entrano inavvertitamente a contatto con materiali
conduttivi. Durante il trasporto delle batterie, assicurarsi
che i terminali della batteria siano protetti e ben isolati
da materiali che potrebbero entrare in contatto con essi e
causare un corto circuito.
Le batterie DeWALT sono conformi a tutte le norme di trasporto
in vigore come prescritte dalle normative del settore e legali
che includono la Raccomandazione NU sul trasporto di merci
pericolose; le normative sulle merci pericolose dell’Associazione
di trasporto aereo internazionale (IATA), le normative
internazionali marittime sulle merci (IMDG) e l’Accordo europeo
concernente il trasporto stradale internazionale di merci
pericolose (ADR). Le celle e le batterie agli ioni di litio sono state
testate conformemente alla sezione 38,3 delle Raccomandazioni
NU sul Manuale di Test e Criteri per il Trasporto di merci
pericolose.
Nella maggior parte dei casi, la spedizione di un pacco batteria
DeWALT sarà esentata dalla classificazione di Materiale
pericoloso Classe 9 pienamente regolamentato. In generale, solo
le spedizioni contenenti una batteria agli ioni di litio con una
classe superiore a 100 wattore (Wh) richiederà una spedizione
Classe 9 pienamente regolamentata. Tutte le batterie agli ioni
di litio hanno la potenza in wattora indicata sulla confezione.
Inoltre, a causa della complessità della regolamentazione,
DeWALT sconsiglia la spedizione aerea delle sole batterie agli
ioni di litio a prescindere dalla classificazione in wattora. Le
spedizioni di utensili con batterie (kit combo) possono essere
effettuate per via aerea eccetto salvo che la classificazione in
wattore della batteria non sia superiore a 100 Wh.
A prescindere che una spedizione sia considerata esente o
pienamente regolata, è di responsabilità dei trasportatori
consultare le ultime normative concernenti i requisiti di
imballaggio/etichettatura/contrassegno e documentazione.
Le informazioni contenute nella presente sezione sono fornite in
buona fede e si ritengono accurate al momento della creazione
del documento. Tuttavia, non viene fornita alcuna garanzia
Italiano
implicita o esplicita. È di responsabilità dell’acquirente assicurarsi
che le proprie attività sia conformi alle normative in vigore.
Istruzioni per la conservazione
1. Il posto migliore per la conservazione è un luogo fresco e
asciutto, non illuminato direttamente dal sole e protetto
da eccessive temperature calde o fredde. Per ottenere il
massimo di prestazioni e di durata dalla batteria, conservare
i pacchi batteria a temperatura ambiente quando
non utilizzati.
2. Per la conservazione nel lungo periodo, si raccomanda di
ritirare un pacco batteria completamente carico in un luogo
fresco e asciutto fuori dal caricabatteria per risultati ottimali.
NOTA: i pacchi batteria non devono essere conservati
completamente privi di carica. Il pacco batteria dovrà essere
ricaricato prima dell’uso.
Targhette sul caricabatterie e sul pacco
batteria
Oltre ai simboli utilizzati nel presente manuale, le etichette sul
caricabatteria e il pacco batteria riportano i seguenti simboli:
Tipo batterie
Il modello DCM587 funziona con un pacco batteria da 36 volt.
Questi pacchi batteria possono essere utilizzati: DCB496,
DCB497. Fare riferimento a Dati Tecnici per ulteriori
informazioni.
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1 Alloggiamento del motore, zaino, tubo e gruppo joystick
1 Tubo inferiore
1 Tubo flessibile
1 Morsa per tubi
1 Morsa per tubi con fermacavo
1 Chiave esagonale
1 Manuale di istruzioni
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai componenti o agli
accessori che possano essere avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e comprendere
interamente questo manuale.
Riferimenti sull’apparato
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
Vedere i Dati Tecnici per il tempo di ricarica.
Non toccare con oggetti conduttivi.
Utilizzare protezioni acustiche.
Non caricare pacchi batteria danneggiati.
Utilizzare protezioni oculari.
Non esporre all’acqua.
Far sostituire immediatamente i cavi difettosi.
aricare esclusivamente a temperature tra 4 ˚C e
C
40 ˚C.
Non esporre l'apparato a pioggia o umidità
elevata né lasciarlo all'esterno quando piove.
Spegnere l'apparato. Prima di qualsiasi
manutenzione dell'apparato, rimuovere la
batteria.
Solo per uso interno.
S maltire il pacco batteria con la dovuta attenzione
per l’ambiente.
Caricare i pacchi batteria DeWALT esclusivamente
con i caricabatteria designati da DeWALT. Il
caricamento di pacchi batteria diversi da quelli
designati da DeWALT con un caricabatteria DeWALT
potrebbero causare un’esplosione o comportare
altre situazioni di pericolo.
Non bruciare il pacco batteria.
Tenere persone e animali ad almeno 6 m
dall'area di lavoro.
Tenere lontano gli astanti.
Direttiva 2000/14/CE potenza sonora garantita.
59
Italiano
Posizione del Codice Data (Fig. Q)
Il codice data 29 , che comprende anche l’anno di
fabbricazione, è stampato sulla superficie dell’alloggiamento.
Esempio:
2016 XX XX
Anno di fabbricazione
Descrizione (Fig. A)
AVVERTENZA: non modificare l’apparato o alcuna parte
di esso. Si possono causare danni o lesioni personali.
1 Joystick
2 Grilletto a velocità variabile
3 Pulsante di blocco velocità
4 Interruttore di selezione della batteria
5 Tubo inferiore
6 Tubo joystick
7 Tubo flessibile
8 Tubo a gomito
9 Morsa per tubi
10 Morsa per tubi con fermacavo
11 Cavo
12 Bretelle (2)
13 Cinghie di regolazione (2)
14 Piastra posteriore
15 Impugnatura del soffiatore
16 Fibbia
17 Portelli della batteria (2)
18 Pulsanti di rilascio batteria (2)
19 Batteria
20 Chiave esagonale
Utilizzo Previsto
Il soffiatore è stato progettato per applicazioni di aspirazione e
soffiaggio professionali.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza di liquidi
o gas infiammabili.
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi all’apparato. Le
persone inesperte devono utilizzare questo apparato solo
sotto sorveglianza.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso da parte di
persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali
o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, a
meno che non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di una persona
responsabile della loro sicurezza. I bambini non devono mai
essere lasciati da soli con questo prodotto.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e staccare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Un
avvio accidentale può causare lesioni.
60
AVVERTENZA: utilizzare esclusivamente pacchi batteria e
caricabatterie DeWALT.
Inserimento e rimozione del gruppo batterie
dall’apparato (Fig. C–E)
NOTA: per risultati ottimali, assicurarsi che il pacco batteria 19 sia completamente carico.
Per installare il pacco batteria
dell’apparato
1. Allineare il pacco batteria 19 alle guide all’interno
dell’impugnatura dell’utensile (Fig. C).
2. Farlo scorrere nell’utensile finché il pacco batteria non
è saldamente alloggiato e assicurarsi di sentire lo scatto
della chiusura.
Per rimuovere il pacco batteria
dall’apparato
1. Premere il pulsante di rilascio della batteria 18 ed estrarre la
batteria dall’impugnatura (Fig. D) dell’utensile.
2. Inserire il pacco batteria nel caricatore come descritto nella
sezione caricabatteria di questo manuale.
Pacchi batteria con indicatore del livello
di carburante (Fig. E)
Alcuni pacchi batteria DeWALT comprendono un indicatore del
livello di carburante costituito da tre spie LED verdi che indicano
il livello di carica rimanente nel pacco batteria.
Per azionare l’indicatore del carburante, premere e tenere
premuto il pulsante dell’indicatore del carburante 21 . Una
combinazione di tre spie LED verdi si illumina per designare
il livello di carica residua. Quando il livello di carica nella
batteria scende al di sotto del limite utilizzabile, l’indicatore del
carburante non si illumina e sarà necessario ricaricare la batteria.
NOTA: l’indicatore del carburante è solo un’indicazione
del livello di carica residua sul pacco batteria. Non indica la
funzionalità dell’apparato ed è soggetto a variazioni in base
ai componenti prodotto, alla temperatura e all’applicazione
dell’utente finale.
Rimozione del soffiatore dalla scatola
(Fig. A)
NOTA: Il soffiatore e il gruppo di tubi joystick sono montati al
momento della spedizione. Il tentativo di estrarre un lato senza
l’altro può provocare danni al cavo 11 .
1. Afferrare l’impugnatura del soffiatore 15 e il joystick 1 e
rimuoverli simultaneamente.
2. Tagliare la fascetta di plastica che fissa il joystick al soffiatore.
3. Rimuovere il resto delle parti e montare come indicato
di seguito.
Assemblaggio (Fig. A, F –M)
ATTENZIONE: assicurarsi che l’interruttore di
selezione della batteria si trovi nella posizione
centrale «OFF» per impedire l’azionamento del
soffiatore e che la batteria sia rimossa prima di
Italiano
collegare o rimuovere i tubi. I tubi devono essere
completamente assemblati prima dell’uso.
Montaggio dei tubi
Collegamento del tubo flessibile al tubo a gomito
(Fig. A, F, G)
1. Rimuovere la morsa per tubi con fermacavo 10 dal tubo
flessibile 7 . Notare l’orientamento della morsa per quando
viene ricollegata.
2. Far scorrere il tubo flessibile sul tubo a gomito 8 come
mostrato in figura F.
3. Mantenendo la morsa con lo stesso orientamento che aveva
prima di rimuoverla dal tubo flessibile, tirare per aprire la
morsa con fermacavo e avvolgerla attorno al tubo flessibile,
dove si attacca al tubo a gomito come mostrato nella
figura G.
4. Far scorrere il bullone della morsa 22 attraverso la morsa.
Filettare il dado esagonale 23 sul bullone della morsa
a mano.
5. Utilizzando la chiave esagonale 20 , serrare il bullone fino a
che la morsa tiene il tubo flessibile in modo sicuro al collare
e al tubo joystick. NON STRINGERE TROPPO. Il serraggio
eccessivo della morsa potrebbe causare danni all’apparato e
limitare il movimento del tubo joystick 6 .
Collegamento del tubo flessibile al tubo joystick
(Fig. A, G, H)
1. Inserire il collare del tubo 24 alla fine del tubo joystick 6 in una estremità del tubo flessibile 7 come mostrato in
figura H.
2. Tirare per aprire il morsetto del tubo 9 e avvolgerlo attorno
al tubo flessibile, dove si sovrappone al collare del tubo.
3. Far scorrere il bullone della morsa 22 attraverso la morsa.
Filettare il dado esagonale 23 sul bullone della morsa
a mano.
4. Utilizzando la chiave esagonale 20 , serrare il bullone fino a
che la morsa tiene il tubo flessibile in modo sicuro al collare
e al tubo joystick. NON STRINGERE TROPPO. Il serraggio
eccessivo della morsa potrebbe causare danni all’apparato.
Collegamento del tubo inferiore (Fig. I)
1. Allineare i canali 25 del tubo inferiore 5 alle sporgenze 26 sul tubo joystick 6 come mostrato in figura I.
2. Far scorrere il tubo inferiore 5 sul tubo joystick 6 .
3. Avvolgere saldamente il tubo inferiore per bloccare
completamente la sporgenza in uno dei due incavi del tubo
inferiore. I due incavi consentono di impostare il tubo più
lungo o più corto, a seconda della lunghezza desiderata.
Assicurarsi che il tubo inferiore sia saldamente fissato.
Regolazione dell’imbracatura (Fig. A, J-K)
1. Posizionare le bretelle 12 sulle spalle.
2. Tirare le cinghie di regolazione 13 verso il basso fino a
quando la piastra posteriore 14 è ferma contro la schiena
(figura J).
3. Far scattare la fibbia 16 insieme e regolare in modo che si
adatti saldamente sul petto come mostrato nella figura K.
Regolazione del joystick (Fig. L - M)
1. Far scorrere il joystick 1 su e giù dal tubo fino a quando non
si trova in una posizione di utilizzo comoda come mostrato
in figura L.
2. Serrare il dado a farfalla 27 fino a quando il joystick non
viene tenuto saldamente in posizione. Non stringere
troppo. Il serraggio eccessivo del joystick potrebbe causare
danni all’apparato.
3. Fissare il cavo 11 spingendolo nel fermacavo 28 situato
sulla morsa per tubi con fermacavo 10 come mostrato in
figura M.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le istruzioni di sicurezza
e le normative in vigore.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e staccare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Un
avvio accidentale può causare lesioni.
Corretto posizionamento delle mani
(Fig. A, O)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, tenere le mani SEMPRE nella posizione corretta,
come illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, mantenere SEMPRE l’apparato con presa sicura per
prevenire reazioni improvvise.
Fissare il soffiatore alle spalle con le cinghie come descritto nella
sezione Regolazione dell’imbracatura. Quindi, mettere una
mano sul joystick 1 per azionarlo.
Accensione (Fig. A, N)
ATTENZIONE: Non puntare lo scarico dell’unità verso
di sé o verso altre persone presenti.
ATTENZIONE: Indossare sempre occhiali di protezione.
Indossare una maschera con filtro se l’operazione risulta
polverosa. Si raccomanda l’utilizzo di guanti, pantaloni
lunghi e calzature rigide. Tenere i capelli lunghi e gli abiti
larghi lontano dalle aperture e dalle parti mobili.
1. Premere l’interruttore di selezione della batteria 4 a sinistra
o a destra. Il lato contrassegnato con “I” attiva la batteria
superiore. Il lato contrassegnato con “II” attiva la batteria
inferiore. La posizione centrale “O” disattiva l’alimentazione
da uno dei portelli della batteria. (figura N)
2. Premere il grilletto velocità variabile 2 .
3. Rilasciare grilletto per spegnere il soffiatore.
Utilizzo (Fig. A, O)
Tenere il joystick 1 con una mano, come mostrato in figura O
e passare da lato a lato con il tubo inferiore 5 di diversi pollici
sopra la superficie dura. Procedere lentamente tenendo il
mucchio di detriti davanti a sé.
61
Italiano
Blocco della velocità (Fig. P)
Il soffiatore è dotato di un Blocco della velocità per un utilizzo
continuo senza bisogno di tenere premuto il grilletto.
1. Tirare il grilletto della velocità variabile 2 fino a che il
soffiatore non funziona alla velocità desiderata.
2. Premere il pulsante di blocco della velocità 3 e lasciare
andare il grilletto come mostrato in figura P. Il soffiatore
manterrà quel livello di prestazioni.
3. Per spegnere l’unità, premere il pulsante di blocco della
velocità. Il grilletto a velocità variabile ora controlla l’unità.
NOTA: Mentre il soffiatore è in modalità di blocco della velocità,
il grilletto può ancora essere premuto ulteriormente per avere
più potenza quando necessario. Una volta che il grilletto viene
rilasciato, il soffiatore tornerà alla velocità precedente alla quale
è stato impostato il blocco velocità.
MANUTENZIONE
Questo apparato DeWALT è stato progettato per funzionare a
lungo con una manutenzione minima. Per avere prestazioni
sempre soddisfacenti occorre avere cura dell’apparato e
sottoporlo a pulizia periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e staccare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Un
avvio accidentale può causare lesioni.
Il caricabatteria e il pacco batteria non sono parti riparabili.
Lubrificazione
L’apparato non richiede alcuna ulteriore lubrificazione.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere dall’alloggiamento
con aria compressa, non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria di ventilazione.
Quando si esegue questa procedura indossare occhiali di
protezione e mascherine antipolvere omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o altri prodotti
chimici aggressivi per pulire le parti non metalliche
dell’apparato. Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti. Utilizzare un
panno inumidito solo con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno dell’apparato, e non
immergere alcuno dei suoi componenti direttamente in
un liquido.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto sono stati collaudati
soltanto gli accessori offerti da DeWALT, quindi l’utilizzo
di accessori diversi potrebbe essere rischioso. Per ridurre il
rischio di lesioni, su questo prodotto vanno utilizzati solo
gli accessori raccomandati DeWALT.
62
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni sugli
accessori più adatti.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. I prodotti e le batterie
contrassegnati con questo simbolo non devono essere
smaltiti con i normali rifiuti domestici.
Prodotti e batterie contengono materiali che possono
essere recuperati o riciclati diminuendo la domanda di materie
prime. Si prega di riciclare prodotti elettrici e batterie secondo
le disposizioni locali. Ulteriori informazioni sono disponibili
all’indirizzo www.2helpU.com.
Pacco batteria ricaricabile
Questo pacco batteria a lunga durata deve essere ricaricato
quando non fornisce più energia sufficiente per eseguire
compiti che prima erano eseguiti agevolmente. Al termine della
sua vita operativa, il pacco batteria va smaltito con la dovuta
cura per l’ambiente.
• Far scaricare il pacco batteria completamente, quindi
rimuoverlo dalla radio.
• Le batteria agli ioni di litio sono riciclabili. Consegnarle al
proprio concessionario o presso un’apposita stazione di
riciclaggio. Le batterie raccolte verranno riciclate o smaltite
in modo appropriato.
Nederlands
OP DE RUG TE DRAGEN BLADBLAZER
DCM587
Hartelijk gefeliciteerd!
Accu
U hebt gekozen voor een DeWALT gereedschap. Jarenlange
ervaring, grondige productontwikkeling en innovatie maken
DeWALT tot een van de betrouwbaarste partners voor
gebruikers van professioneel gereedschap.
Accutype
Technische gegevens
Accu’s en laders worden apart verkocht
Spanning
Type
Uitgangsvermogen
Doorstroomsnelheid
Luchtsnelheid
Gewicht (zonder accuset)
VDC
DCM587
36
1
W
CFM
Km/Hr
kg
1000
450
230
8,4
Lawaaiwaarden en vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgens 2006/42/EC,
2004/108/EC, EN15503:2009+A1:2013+A2:2016.
dB(A)
83,5
LPA(emissie geluidsdrukniveau)
LWA(niveau geluidsvermogen)
dB(A)
97,5
K(onzekerheid voor het gegeven
geluidsniveau)
dB(A)
0,5
m/s2
m/s2
2,5
1,5
Vibratie-emissiewaarde ah =
Onzekerheid K =
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad wordt
gegeven, is gemeten in overeenstemming met een
gestandaardiseerde test volgens EN15503 en kan worden
gebruikt om het ene gereedschap met het andere te vergelijken.
Het kan worden gebruikt voor een eerste inschatting
van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde vibratie-emissieniveau
geldt voor de hoofdtoepassingen van het gereedschap. Als
het gereedschap echter voor andere toepassingen wordt
gebruikt, dan wel met andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-emissie verschillen. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk verhogen gedurende de
totale arbeidsduur.
Een inschatting van het blootstellingniveau aan vibratie
dient ook te worden overwogen wanneer het gereedschap
wordt uitgeschakeld of als het aan staat maar geen
daadwerkelijke werkzaamheden uitvoert. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verminderen gedurende de
totale arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen op om de
operator te beschermen tegen de effecten van vibratie,
zoals: onderhoud het gereedschap en de accessoires, houd
de handen warm, organisatie van werkpatronen.
DCB496
Li-Ion
DCB497
Li-Ion
Spanning
VDC
36
36
Capaciteit
Ah
6,0
7,5
Gewicht
kg
1,88
1,92
Lader
Netspanning
Accutype
Laadtijd bij benadering van
accu’s
Gewicht
Zekeringen:
Europa
min
DCB413
220-240
36 Li-Ion
120 (6 Ah)
150 (7,5 Ah)
kg
0,82
VAC
230 V-gereedschap
10 ampère, stroomnet
EG-conformiteitsverklaring
Richtlijn Voor Machines
Op de rug te dragen bladblazer
DCM587
DeWALT verklaart dat deze producten zoals beschreven onder
Technische gegevens in overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, 2006/42/EC, EN60335-1:2012+A11:2014; EN506362-100:2014, EN15503:2009+A1:2013+A2:2016.
2000/14/EC Bijlage V DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg
310, 6802 ED Arnhem, Nederland
Aangemelde instantie ID Nr.: 0344
LPA (gemeten geluidsvermogen) 83,5 dB(A)
onzekerheid (K) = 2,5 dB (A)
LWA (gegarandeerd geluidsvermogen) 98 dB(A)
Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn 2014/30/EU
en 2011/65/EU. Neem voor meer informatie contact op met
DeWALT via het volgende adres of kijk op de achterzijde van
de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling
van het technische bestand en legt deze verklaring af
namens DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
16.10.2016
63
Nederlands
WAARSCHUWING: Lees de instructiehandleiding om het
risico op letsel te verminderen.
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad voor elk
signaalwoord. Gelieve de handleiding te lezen en op deze
symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een mogelijk gevaarlijke
situatie die, indien niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
OPMERKING: Geeft een handeling aan waarbij geen
persoonlijk letsel optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan veroorzaken.
•
•
•
•
•
•
•
Persoonlijke veiligheid
•
Wijst op risico van een elektrische schok.
Wijst op brandgevaar.
ALGEMENE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN
VOOR HET APPARAAT
•
WAARSCHUWING! Wanneer u snoerloze of op
netvoeding aangesloten apparaten gebruikt,
dient u altijd de nodige (waaronder de volgende)
basisveiligheidsmaatregelen te nemen om het risico op
brand, elektrische schokken, lichamelijk letsel en materiële
schade te beperken.
• Lees de gehele gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat
u het apparaat gebruikt en zorg dat u bekend bent met de
bediening en het juiste gebruik van het apparaat.
• Het beoogde gebruik wordt in deze gebruiksaanwijzing
beschreven. Het gebruik van een accessoire of hulpstuk
of het uitvoeren van een handeling met dit product
voor andere doeleinden dan wordt geadviseerd in
deze gebruiksaanwijzing, kan leiden tot gevaar voor
persoonlijk letsel.
De term 'apparaat' in alle onderstaande waarschuwingen
verwijst naar uw op netvoeding werkende apparaat (met snoer)
of op accu werkende apparaat (snoerloos).
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN
INSTRUCTIES ZODAT U DEZE LATER OOK NOG
KUNT RAADPLEGEN.
Gebruik van uw apparaat
•
•
•
64
Wees altijd voorzichtig wanneer u het apparaat gebruikt.
Houd het werkgebied schoon en goed verlicht. Rommelige of
donkere werkplekken leiden tot ongelukken.
Gebruik het apparaat alleen bij daglicht of goed kunstlicht.
Gebruik uw apparaat niet in een explosieve omgeving, zoals in
de nabijheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof.
Laat het apparaat nooit gebruiken door kinderen en mensen
die niet bekend zijn met de instructies. Uw plaatselijke
regelgeving kan een minimumleeftijd voor de bediening van
het apparaat opleggen.
Laat kinderen en dieren niet in de buurt van het werkgebied
komen of het stroomsnoer van het apparaat aanraken.
Houd kinderen, omstanders en dieren uit de buurt terwijl u een
apparaat bedient. Als u wordt afgeleid, kunt u de controle over
het gereedschap verliezen.
Het apparaat mag niet als speelgoed worden gebruikt.
Dompel het apparaat niet onder in water.
Open de behuizing van het apparaat niet. In het apparaat
bevinden zich geen onderdelen waaraan de gebruiker
onderhoud kan uitvoeren.
•
•
•
Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw gezond verstand
wanneer u een apparaat bedient. Gebruik het apparaat
niet als u vermoeid bent of onder de invloed van drugs,
alcohol of medicatie bent. Een moment van onoplettendheid
tijdens het bedienen van een apparaat kan leiden tot ernstig
persoonlijk letsel.
Gebruik indien nodig persoonlijke beschermingsmiddelen.
Beschermingsmiddelen zoals oogbescherming, een
stofmasker, antislip-veiligheidsschoenen, een helm of
gehoorbescherming zullen, mits gebruikt in de juiste
omstandigheden, het risico op persoonlijk letsel verminderen.
Vermijd onbedoeld opstarten. Zorg ervoor dat de schakelaar
in de 'off'-stand (uit) staat voordat u het apparaat aansluit
op een stroombron en/of accu, het oppakt of ronddraagt. Het
ronddragen van elektrische gereedschappen met uw vinger
op de schakelaar of het aanzetten van apparaten waarvan de
schakelaar aan staat, leidt tot ongelukken.
Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en in balans op de
grond staan. Dit geeft u betere controle over het apparaat in
onverwachte situaties.
Draag de juiste kleding. Draag geen loszittende kleding
of sieraden. Houd uw haar, kleding en handschoenen uit
de buurt van bewegende onderdelen. Loszittende kleding,
sieraden of lang haar kunnen door bewegende delen
worden gegrepen.
Gebruik van en zorg voor het apparaat
•
•
•
Controleer het apparaat vóór gebruik op beschadigde of
defecte onderdelen. Controleer op breuk van onderdelen
en schade aan schakelaars en ga na of er geen andere
problemen zijn die de werking van het apparaat negatief
kunnen beïnvloeden.
Gebruik het apparaat niet als de schakelaar het niet aan en
uit kan zetten. Een apparaat dat niet met de schakelaar kan
worden bediend, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
Haal de stekker uit het stopcontact en/of neem de accu uit
het apparaat voordat u aanpassingen uitvoert, accessoires
verwisselt of het apparaat opbergt. Dergelijke preventieve
Nederlands
•
•
•
•
veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het
apparaat per ongeluk opstart.
Houd snijgereedschap scherp en schoon, indien van
toepassing. Correct onderhouden snijdgereedschappen
met scherpe snijdranden lopen minder snel vast en zijn
gemakkelijker te beheersen.
Gebruik het apparaat niet als een deel ervan beschadigd of
defect is.
Laat beschadigde en niet goed functionerende onderdelen
vervangen door een erkende reparatievertegenwoordiger.
Probeer nooit om onderdelen anders dan die aangeduid in
deze gebruiksaanwijzing te verwijderen of vervangen.
•
•
•
Elektrische veiligheid
•
•
•
•
•
De stekker van het apparaat moet in het stopcontact passen.
Pas de stekker nooit op enige manier aan. Gebruik geen
adapterstekkers voor geaarde apparaten. Niet aangepaste
stekkers en passende contactdozen verminderen het risico op
een elektrische schok.
Stel het apparaat niet bloot aan regen en vocht. Als er
water in een apparaat komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
Behandel het stroomsnoer voorzichtig. Gebruik het
stroomsnoer nooit om het apparaat te dragen of te trekken
of om de stekker uit het stopcontact te halen. Houd het snoer
uit de buurt van warmte, olie, scherpe randen of bewegende
onderdelen. Beschadigde snoeren of snoeren die in de war zijn,
verhogen het risico op een elektrische schok.
Als u een apparaat buitenshuis gebruikt, gebruik dan een
verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis. Het
gebruik van een verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis,
vermindert het risico van een elektrische schok.
Als het gebruik van een apparaat op een vochtige locatie
onvermijdelijk is, gebruik dan een stroomvoorziening
die beveiligd is met een aardlekschakelaar. Het gebruik
van een aardlekschakelaar vermindert het risico op een
elektrische schok.
Na gebruik
•
•
•
Als het apparaat niet wordt gebruikt, dient het te worden
bewaard in een droge, goed geventileerde ruimte buiten het
bereik van kinderen.
Kinderen dienen geen toegang te hebben tot
opgeborgen apparaten.
Wanneer het apparaat in een voertuig wordt opgeborgen of
vervoerd, dient het in de kofferbak te worden geplaatst of te
worden vastgezet om te voorkomen dat het in beweging komt
bij plotselinge veranderingen in de snelheid of richting.
Gebruik en onderhoud van accugereedschap
•
Laad de accu alleen op met de oplader die wordt opgegeven
door de fabrikant. Een lader die geschikt is voor het ene type
accu, kan een risico op brand doen ontstaan bij gebruik met
een andere accu.
Gebruik elektrisch gereedschap alleen met de speciaal daartoe
bestemde accu. Gebruik van een andere accu kan een risico op
letsel en brand doen ontstaan.
Houd de accu, wanneer u deze niet gebruikt, weg bij andere
metalen objecten zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers,
schroeven of andere kleine metalen voorwerpen die een
verbinding tot stand kunnen brengen tussen de ene pool en de
andere. Wanneer kortsluiting ontstaat tussen de polen van de
accu, kan dat brandwonden of brand veroorzaken.
Wanneer de accu slecht wordt behandeld, kan er vloeistof
uit de accu spuiten, vermijd contact met deze vloeistof. Als
er per ongeluk contact ontstaat, spoel dan met water. Als
de vloeistof in de ogen komt, roep dan tevens medische
hulp in. Vloeistof die uit de accu komt, kan irritatie en
brandwonden veroorzaken.
Service
•
Laat uw apparaat onderhouden door een erkende reparateur
die uitsluitend identieke vervangingsonderdelen gebruikt.
Dit zorgt ervoor dat de veiligheid van het apparaat
gegarandeerd blijft.
Aanvullende veiligheidsinstructies voor
blazers
Het beoogde gebruik wordt in deze gebruiksaanwijzing
beschreven. Het gebruik van een ander accessoire of hulpstuk of
het uitvoeren van een andere handeling met dit apparaat dan
wordt geadviseerd in deze gebruiksaanwijzing, kan leiden tot
gevaar voor persoonlijk letsel en/of schade aan eigendommen.
• Draag altijd stevige schoenen en een lange broek om uw
voeten en benen te beschermen terwijl u het apparaat
gebruikt.
• Schakel het apparaat altijd uit, laat de ventilator tot stilstand
komen en haal de stekker uit het stopcontact wanneer:
ʵʵ de stroomkabel beschadigd of verward is geraakt,
ʵʵ u het product onbewaakt wilt achterlaten,
ʵʵ u het product inspecteert, afstelt, reinigt of er
werkzaamheden aan uitvoert,
ʵʵ het apparaat abnormaal begint te trillen.
• Houd de inlaat of uitlaat van het veegapparaat tijdens het
gebruik niet in de buurt van de ogen of oren. Blaas nooit vuil in
de richting van omstanders.
• Gebruik het apparaat niet in de regen en laat het niet buiten
staan terwijl het regent.
• Steek geen grindpaden of wegen over terwijl uw product is
ingeschakeld in de blaasmodus. U dient alleen te wandelen,
nooit te rennen.
• Plaats het apparaat niet op grind terwijl het is ingeschakeld.
• Let altijd goed op waar u loopt, vooral op hellingen. Rek u niet
te ver uit en zorg dat u altijd in evenwicht blijft.
• Plaats geen voorwerpen in de openingen. Gebruik het
apparaat nooit als de openingen geblokkeerd zijn en houd
deze vrij van haar, pluizen, stof en alles wat de luchtstroom
kan belemmeren.
65
Nederlands
•
•
•
WAARSCHUWING: Gebruik uw product altijd op de wijze
die in deze gebruiksaanwijzing wordt beschreven. Uw
product is ontworpen om rechtop te worden gebruikt. Als
het op een andere manier wordt gebruikt, kunt u letsel
oplopen. Gebruik het product nooit terwijl het op zijn kant
of ondersteboven ligt.
De bediener of gebruiker is verantwoordelijk voor ongevallen
die andere mensen of hun eigendommen overkomen.
Draag het apparaat niet aan de kabel.
Richt de kabel altijd naar achteren, weg van het apparaat.
WAARSCHUWING: Als het snoer tijdens het gebruik
beschadigd raakt, haal dan onmiddellijk de stekker uit het
stopcontact. Raak het snoer niet aan voordat u de stekker
uit het stopcontact hebt gehaald.
Gebruik geen oplosmiddelen of reinigingsvloeistoffen om uw
product te reinigen. Gebruik een stompe schraper om gras en
vuil te verwijderen.
Vervangende ventilators zijn verkrijgbaar bij
servicevertegenwoordigers van DeWALT. Gebruik alleen
reserveonderdelen en accessoires die door DeWALT
worden aanbevolen.
Zorg dat alle moeren, bouten en schroeven goed zijn
vastgedraaid, zodat het apparaat veilig kan worden gebruikt.
•
•
•
Veiligheid van anderen
Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de
stroomvoorzieningseenheid die met het apparaat is
meegeleverd.
• Het is niet de bedoeling dat het apparaat wordt gebruikt door
personen (waaronder kinderen) met verminderde fysieke,
sensorische of psychische vermogens, of door personen die het
ontbreekt aan ervaring en kennis, tenzij onder toezicht en na
instructie over het gebruik van het apparaat door iemand die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
• Houd toezicht op kinderen zodat zij niet met het apparaat
kunnen spelen.
Overige risico's.
Overige risico's kunnen optreden wanneer het
gereedschap niet wordt gebruikt conform de bijgevoegde
veiligheidswaarschuwingen. Deze risico's kunnen het gevolg
zijn van verkeerd gebruik, langdurig gebruik, enzovoorts.
Ook al worden de relevante veiligheidsvoorschriften en de
veiligheidsvoorzieningen toegepast, sommige risico’s kunnen
niet worden vermeden. Deze omvatten:
• verwondingen die worden veroorzaakt door het aanraken van
draaiende/bewegende onderdelen,
• verwondingen die worden veroorzaakt bij de vervanging van
onderdelen, bladen of accessoires,
• verwondingen die worden veroorzaakt door langdurig
gebruik van een apparaat. Als u een apparaat langdurig moet
gebruiken, neem dan regelmatig een pauze.
• gehoorbeschadiging,
66
•
gezondheidsrisico's als gevolg van de inademing van stof
tijdens het gebruik van uw gereedschap (bijv. als u werkt met
hout, vooral eiken, beuken of MDF).
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage ontworpen.
Controleer altijd of het voltage van de accu overeenkomt
met het voltage op het typeplaatje. Zorg er ook voor dat
het voltage van uw oplader overeenkomt met dat van
uw stroomvoorziening.
Uw DeWALT oplader is dubbel geïsoleerd in
overeenstemming met EN60335; daarom is geen
aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen
door een speciaal geprepareerd snoer dat leverbaar is via het
DeWALT servicecentrum.
Een verlengsnoer gebruiken
U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit absoluut
noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd verlengsnoer
dat geschikt is voor de stroominvoer van uw oplader (zie
Technische gegevens). De minimale geleidergrootte is 1 mm2;
de maximale lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd volledig af
te rollen.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Laders
DeWALT laders hoeven niet te worden afgesteld en zijn zo
ontworpen dat zij zeer gemakkelijk in het gebruik zijn.
Belangrijke veiligheidsinstructies voor alle
acculaders
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze handleiding bevat
belangrijke instructies voor de veiligheid en voor de bediening
van geschikte batterijladers (raadpleeg Technische Gegevens).
• Lees voordat u de lader gebruikt, alle instructies en
aanwijzingen voor de veiligheid op de lader, de accu en het
product dat de accu gebruikt.
WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schok. Laat
geen vloeistof in de lader dringen. Dit zou kunnen leiden
tot een elektrische schok.
WAARSCHUWING: Wij adviseren een aardlekschakelaar
met een reststroomwaarde van 30mA of minder
te gebruiken.
VOORZICHTIG: Gevaar voor brandwonden. Beperk
het risico van letsel, laad alleen oplaadbare accu’s op
van het merk DeWALT. Andere typen accu’s zouden uit
elkaar kunnen springen en persoonlijk letsel en schade
kunnen veroorzaken.
VOORZICHTIG: Houd toezicht op kinderen zodat zij niet
met het apparaat kunnen spelen.
OPMERKING: Onder bepaalde omstandigheden, wanneer
de stekker van de lader in het stopcontact zit, kunnen de
niet-afgedekte laadcontacten binnenin de lader door
materiaal of een voorwerp worden kortgesloten. Bepaalde
materialen die geleidend zijn, zoals, maar niet uitsluitend,
Nederlands
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
staalwol, aluminiumfolie of een opeenhoping van
metaalachtige deeltjes, kunnen beter bij de holtes van de
lader worden weggehouden. Trek altijd de stekker uit het
stopcontact wanneer er geen accu in de lader zit. Trek de
stekker van de lader uit het stopcontact voordat u de lader
gaat reinigen.
Probeer NIET de accu op te laden met andere laders dan
die in deze handleiding worden beschreven. De lader en
de accu zijn speciaal voor elkaar ontworpen.
Deze laders zijn niet bedoeld voor een andere
toepassing dan het opladen van oplaadbare accu’s van
DeWALT. Andere toepassingen kunnen leiden tot het gevaar
van brand, elektrische schok of elektrocutie.
Stel de lader niet bloot aan regen of sneeuw.
U kunt beter niet aan het snoer trekken wanneer u de
stekker van de lader uit het stopcontact trekt. Er is dan
minder risico op beschadiging van het snoer en van de stekker.
Het is belangrijk dat u het snoer zo plaatst dat niemand
erop kan stappen of erover kan struikelen, en het snoer
niet op een andere manier kan beschadigen of onder
spanning kan komen te staan.
Gebruik alleen een verlengsnoer als het er werkelijk
niet anders kan. Gebruik van een ongeschikt verlengsnoer
kan het risico van brand, elektrische schok of elektrocutie tot
gevolg hebben.
Plaats niet iets boven op een lader en plaats de lader
niet op een zacht oppervlak omdat hierdoor de
ventilatiesleuven kunnen worden geblokkeerd en de
lader binnenin veel te heet wordt. Plaats de lader niet in de
buurt van een warmtebron. De lader wordt geventileerd door
sleuven boven en onder in de behuizing.
Gebruik de lader niet met een beschadigd snoer of een
beschadigde stekker—laat deze onmiddellijk vervangen.
Gebruik de lader niet als er hard op is geslagen, als de
lader is gevallen of op een andere manier beschadigd is.
Breng de lader naar een erkend servicecentrum.
Haal de lader niet uit elkaar; breng de lader naar een
erkend servicecentrum wanneer service of reparatie
nodig is. Onjuiste montage kan leiden tot het risico van een
elektrische schok, elektrocutie of brand.
Als het netsnoer is beschadigd, moet het onmiddellijk worden
vervangen door de fabrikant, een servicemonteur van de
fabrikant of een dergelijk vakbekwaam persoon, zodat risico
is uitgesloten.
Trek de stekker van de lader uit het stopcontact voordat
u de lader gaat schoonmaken. Er is dan minder risico
van een elektrische schok. Het risico is niet minder wanneer
u de accu verwijderd.
Probeer NOOIT 2 laders op elkaar aan te sluiten.
De lader is ontworpen voor de 230V stroomvoorziening
van een woning. Probeer de lader niet te gebruiken op
een andere spanning. Dit geldt niet voor de 12V-lader.
2. Plaats de accu 19 in de lader, en let er daarbij op dat de
accu geheel in de lader komt te zitten. Het rode lampje
(opladen) knippert herhaaldelijk en dat duidt erop dat het
laadproces is gestart.
3. Een volledig opgeladen accu wordt aangegeven door het
rode lampje dat constant AAN blijft. De accu is nu volledig
opgeladen en kan worden gebruikt of kan in de acculader
blijven zitten. Duw, als u de accu uit de lader wilt nemen, op
de accu-vrijgaveknop 18 op de accu.
OPMERKING: U kunt maximale prestaties en levensduur van
lithium-ion-accu’s garanderen door de accu’s volledig op te
laden voordat u deze voor het eerst in gebruik neemt.
Werking van de lader
Raadpleeg onderstaande indicatoren voor de laadstatus van de
accu.
Laden van de accu
Accu opgeladen
Hot/Cold Pack Delay (Vertraging
Hete/Koude Accu)
Probleem met accu of lader
Deze lader is ontworpen om problemen die kunnen ontstaan,
te detecteren. Wanneer het rode lampje snel knippert is dat een
teken dat er problemen zijn. Neem in dat geval de accu uit en
zet de accu weer in de lader. Houdt het probleem aan, probeer
dan een andere accu zodat u kunt vaststellen of de lader wel
goed werkt. Als de nieuwe accu wel goed wordt opgeladen,
is de oorspronkelijke accu kapot en moet deze worden
teruggestuurd naar het servicecentrum of bij een inzamelpunt
worden ingeleverd voor recycling. Als de nieuwe accu dezelfde
problemen geeft als de oorspronkelijke, laat dan de lader en de
accu testen bij een erkend servicecentrum.
De geschikte lader(s) laden niet een kapotte accu op. Het
lampje zal niet of onregelmatig gaan branden en de lader geeft
daarmee aan dat de accu kapot is.
OPMERKING: Dit kan ook betekenen dat er iets mis is met de
lader.
Als de lader laat zien dat er een probleem is, laat de lader en de
accu dan testen door een geautoriseerd servicecentrum.
Hot/Cold Pack Delay (Vertraging Hete/Koude Accu)
Wanneer de lader waarneemt dat een accu te warm of te koud
is, wordt onmiddellijk een Hot/Cold Delay gestart en wordt het
laden uitgesteld tot de accu een geschikte temperatuur heeft
bereikt. De lader schakelt dan automatisch over op de acculaadstand. Deze functie waarborgt een maximale levensduur
van de accu.
Een koude accu zal minder snel worden opgeladen dan een
warme accu. De accu zal minder snel opladen gedurende
de gehele laadcyclus en zal niet op maximumsnelheid gaan
opladen, ook niet als de accu warmer wordt.
Een accu opladen (Afb. [Fig.] A, B)
1. Steek de lader in een geschikt stopcontact voordat u de
accu insteekt.
67
Nederlands
Elektronisch Beveiligingssysteem
XR Li-Ion-gereedschap is ontworpen met een Elektronisch
Beveiligingssysteem dat ervoor zorgt dat de accu niet te veel
wordt geladen, niet te heet wordt of te veel wordt ontladen.
Het product zal automatisch uitgeschakeld worden, als het
elektronisch beschermingssysteem actief wordt. Als dit gebeurt,
zet u de Lithium-ion-accu op de lader, totdat deze volledig
geladen is.
Instructies voor het reinigen van de lader
WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schok.
Neem, voordat u met de reiniging begint, de stekker
van de lader uit het stopcontact. U kunt stof en vet
van de buitenzijde van de lader verwijderen met een doek
of een zachte, niet-metalen borstel. Gebruik geen water
of schoonmaakmiddelen. Laat nooit vloeistof in het
gereedschap komen; dompel nooit een onderdeel van het
gereedschap onder in een vloeistof.
Accu
Belangrijke veiligheidsinstructies voor alle
accu’s
Als u vervangende accu’s bestelt, zorg er dan voor dat u het
catalogusnummer en voltage vermeldt.
De accu is niet volledig opgeladen als deze uit de verpakking
komt. Voordat u de accu en oplader gebruikt, dient u de
onderstaande veiligheidsinstructies te lezen. Volg vervolgens de
oplaadprocedures zoals die zijn uitgelegd.
LEES ALLE INSTRUCTIES
•
•
•
•
•
•
•
68
Laad de accu niet op en gebruik deze niet in een
explosieve omgeving, zoals in de nabijheid van
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Wanneer u de
accu plaatst in of verwijdert uit de lader kan het stof of de
damp door een vonk vlamvatten.
Gebruik nooit geweld bij het plaatsen van de accu in de
lader. Wijzig de accu op geen enkele manier als deze niet
past in een lader die niet geschikt is, omdat de accu kan
openbarsten waardoor ernstig persoonlijk letsel kan
ontstaan.
Laad de accu’s alleen op in DeWALT-laders.
Spat NIET met water en dompel de accu niet onder in water
of andere vloeistoffen.
Gebruik of bewaar het gereedschap en de accu niet
op plaatsen waar de temperatuur 40 ˚C of meer kan
bereiken (bijvoorbeeld in een schuurtje of een metalen
loods in de zomer).
Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze ernstig
beschadigd is of volledig verbruikt. De accu kan in vuur
exploderen. Als lithium ion accu‘s worden verbrand, komen
giftige dampen en materialen vrij.
Als de inhoud van de accu in contact met de huid komt,
wast u dit onmiddellijk af met water en een milde
zeep. Als accuvloeistof in de ogen komt spoelt u 15 minuten
met water in het geopende oog, of totdat de irritatie stopt.
Als medische hulp nodig is dient u te vermelden dat de
•
accuelektrolyt is samengesteld uit een mengsel van vloeibare
organische carbonaten en lithiumzouten.
De inhoud van geopende accucellen kan irritatie aan de
luchtwegen veroorzaken. Zorg voor frisse lucht. Zoek als de
symptomen aanhouden medische hulp.
WAARSCHUWING: Gevaar voor brandwonden.
Accuvloeistof kan ontvlambaar zijn als deze aan een vonk
of vlam wordt blootgesteld.
WAARSCHUWING: Probeer nooit om welke reden dan
ook de accu te openen. Als de behuizing van de accu
is gescheurd of beschadigd, zet de accu dan niet in de
lader. Klem een accu niet vast, laat een accu niet vallen,
beschadig een accu niet. Gebruik een accu of lader waar
hard op is geslagen, die is gevallen, waar overheen is
gereden of die op welke manier dan ook is beschadigd
(dat wil zeggen, doorboord met een spijker, geraakt
met een hamer, vertrapt) niet. Een elektrische schok of
elektrocutie kan het gevolg zijn. Breng beschadigde accu’s
terug naar het servicecentrum zodat ze kunnen worden
gerecycled.
WAARSCHUWING: Brandgevaar. Berg de accu
niet op en vervoer de accu niet op een manier dat
metalen voorwerpen in contact kunnen komen
met de aansluitpunten van de accu. Bijvoorbeeld,
steek de accu niet in een schortzak, broekzakken,
gereedschapskisten, gereedschapsdozen, laden, enz., waar
een losse spijkers, schroeven, sleutels, enz. liggen.
VOORZICHTIG: Plaats het gereedschap wanneer
het niet in gebruik is, op z’n zijkant op een stabiel
oppervlak waar het niet kan vallen of omvallen.
Sommige gereedschappen met grote accu’s kunnen
rechtop staan op de accu maar kunnen gemakkelijk
worden omgegooid.
Transport
WAARSCHUWING: Brandgevaar. Tijdens het transport
kunnen accu’s mogelijk vlam vatten als de aansluitingen
van de accu onbedoeld in aanraking komen met
geleidende materialen. Controleer dat tijdens het transport
de aansluitingen van de accu afgeschermd zijn en goed
geïsoleerd van materialen die ermee in contact kunnen
komen en kortsluiting kunnen veroorzaken.
DeWALT accu’s voldoen aan alle van toepassing zijn
verzendvoorschriften zoals deze zijn bepaald door de bedrijfstak
en door wettelijke normen, zoals Aanbevelingen voor het
Transport van Gevaarlijke Goederen van de UN; Voorschriften
voor Gevaarlijke Goederen van de International Air Transport
Association (IATA) , Voorschriften Internationale Maritieme
Gevaarlijke Goederen (IMDG) en de Europese Overeenkomst
Betreffende het Internationale Vervoer van Gevaarlijke Goederen
over de Weg (ADR). Lithium-ion cellen en accu’s zijn getest in
overeenstemming met Hoofdstuk 38,3 van de Aanbevelingen
voor het Transport van Gevaarlijke Goederen Handleiding van
Testen en Criteria.
In de meeste gevallen zal bij de verzending van een DeWALTaccu deze naar verwachting worden geclassificeerd als volledig
gereguleerd Klasse 9 Gevaarlijk materiaal. Over het algemeen
Nederlands
zullen alleen verzendingen die een lithium-ion-accu bevatten
met een energie-classificatie hoger dan 100 Wattuur (Wh),
moeten worden verzonden als volledig gereguleerd Klasse 9. Bij
alle lithium-ion-accu’s wordt de Wattuur-classificatie op de accu
vermeld. Verder adviseert DeWALT in verband met complicaties
met de voorschriften, lithium-ion-accu’s niet als luchtvracht
alleen te verzenden, ongeacht de Wattuur-classificatie.
Zendingen van gereedschap met accu’s (combo-sets) kunnen
naar verwachting per luchtvracht worden verzonden, als de
Wattuur-classificatie van de accu niet hoger is dan 100 Wh.
Ongeacht of een verzending wordt geacht een vrijstelling
te hebben of volledig voorgeschreven, is voor de
verantwoordelijkheid van de verzender de meest recente
voorschriften voor verpakking, labeling/markering en vereisten
ten aanzien van documentatie.
De informatie die in dit hoofdstuk van de handleiding wordt
verstrekt, wordt verstrekt in goed vertrouwen en wordt geacht
nauwkeurig te zijn op het moment dat het document werd
opgesteld. Er wordt echter geen garantie gegeven, impliciet
of expliciet. Het is voor de verantwoordelijkheid van de koper
ervoor te zorgen dat zijn activiteiten in overeenstemming zijn
met de geldende voorschriften.
Aanbevelingen voor opslag
1. De beste plaats om het apparaat op te bergen is koel en
droog, uit direct zonlicht en niet in overmatige hitte of
koude. Voor optimale accuprestaties en levensduur bergt u
accu’s op bij kamertemperatuur als deze niet in gebruik zijn.
2. Wanneer u de accu lange tijd opbergt, kunt u deze voor
optimale resultaten het beste volledig opgeladen opslaan
op een koele, droge plaats buiten de lader.
OPMERKING: Accu’s kunnen beter niet volledig ontladen
worden opgeslagen. De accu moet voor gebruik weer worden
opgeladen.
Labels op de oplader en accu
Behalve de pictogrammen die in deze handleiding worden
gebruikt, kunnen de volgende pictogrammen op de labels op
de lader en op de accu staan:
Uitsluitend opladen tussen 4 ˚C en 40 ˚C.
Alleen voor gebruik binnenshuis.
B ied de accu als chemisch afval aan en houd
rekening met het milieu.
Laad DeWALT-accu’s alleen op met de aangewezen
DeWALT-laders. Wanneer u andere accu’s dan de
aangewezen DeWALT-accu’s oplaadt met een
DeWALT-lader dan kunnen deze barsten of kan dit
leiden tot andere gevaarlijke situaties.
Gooi de accu niet in het vuur
Accutype
De DCM587 werkt op een 36-V accu.
Deze accu's kunnen worden gebruikt: DCB496, DCB497.
Raadpleeg Technische Gegevens voor meer informatie.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Motorbehuizing, rug-draagframe, buis en joystick
1 Onderste buis
1 Flexibele buis
1Buisklem
1 Buisklem met kabelklem
1Inbussleutel
1Gebruiksaanwijzing
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen of accessoires
mogelijk zijn beschadigd tijdens het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door te lezen en te
begrijpen voordat u de apparatuur gebruikt.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Zie Technische gegevens voor de oplaadtijd.
Draag gehoorbescherming.
Niet doorboren met geleidende voorwerpen.
Draag oogbescherming.
Laad geen beschadigde accu‘s op.
Niet blootstellen aan water.
Stel het apparaat niet bloot aan regen of een
hoog vochtgehalte en laat het niet buiten staan
terwijl het regent.
Z org dat defecte snoeren onmiddellijk worden
vervangen.
Schakel het gereedschap uit. Voordat u
onderhoud aan het apparaat uitvoert, dient u
de accu uit het apparaat te verwijderen.
69
Nederlands
Houd dieren en mensen minimaal 6 meter
verwijderd van het werkgebied.
Zorg ervoor dat omstanders uit de buurt
blijven.
Richtlijn 2000/14/EG: gegarandeerd
geluidsvermogen.
Positie Datumcode (Afb. Q)
De datumcode 29 , die ook het jaar van fabricage bevat, is
binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2016 XX XX
Jaar van fabricage
Beschrijving (Afb. A)
WAARSCHUWING: Pas het gereedschap of een onderdeel
ervan nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk letsel tot
gevolg hebben.
1 Joystick
2 Knop voor Variabele snelheid
3 Knop snelheidsvergrendeling
4 Accu-selectieschakelaar
5 Onderste buis
6 Joystick-buis
7 Flexibele buis
8 Elleboogvormige buis
9 Buisklem
10 Buisklem met kabelklem
11 Kabel
12 Schouderriemen (2)
13 Stelriemen (2)
14 Rugplaat
15 Handgreep bladblazer
16 Gesp
17 Accupoorten (2)
18 Ontgrendelingsknoppen accu (2)
19 Accu
20 Inbussleutel
Gebruiksdoel
Uw bladblazer is ontworpen voor professionele toepassing als
veger en bladblazer.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of in de
aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
70
LAAT GEEN kinderen in contact met het gereedschap
komen. Toezicht is vereist als onervaren gebruikers dit
gereedschap bedienen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen
(waaronder kinderen) die verminderde fysieke, sensorische
of psychische vermogens hebben of die het ontbreekt
aan ervaring en/of kennis of bekwaamheden, als dat
niet gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen mogen
nooit alleen worden gelaten met dit product zodat ze ermee
zouden kunnen spelen.
MONTAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u de accu, voordat
u enige aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
WAARSCHUWING: gebruik alleen de accusets en laders
van DeWALT.
De accu in het gereedschap zetten en uit het
gereedschap verwijderen (Afb. C–E)
OPMERKING: Voor het beste resultaat is het belangrijk dat u de
accu 19 volledig oplaadt.
De accu in van het gereedschap installeren
1. Houd de accu 19 tegenover de rails in het gereedschap
(Afb. C).
2. Schuif de accu in het gereedschap tot deze stevig vastzit en
let er vooral op dat u de accu hoort vastklikken.
De accu uit het gereedschap halen
1. Druk op de accu-ontgrendelknop 18 en trek de accu stevig
uit de handgreep van het gereedschap (Afb. D).
2. Zet de accu in de lader zoals wordt beschreven in het
ladergedeelte van deze handleiding.
Vermogenmeter (Afb. E)
Er zijn DeWALT-accu’s met een vermogenmeter en deze bestaat
uit drie groene LED-lampjes die een aanduiding geven van de
hoeveelheid lading die de accu nog heeft.
U kunt de vermogenmeter inschakelen door de knop van
de vermogenmeter 21 in te drukken. Een combinatie van
de drie groene LED-lampjes gaat branden en dat geeft een
aanduiding van de hoeveelheid lading die de accu nog heeft.
Wanneer de lading in de accu onder het bruikbare niveau
ligt, gaat de vermogenmeter niet branden en moet de accu
worden opgeladen.
OPMERKING: De brandstofmeter geeft slechts een indicatie
van de hoeveelheid lading die de accu nog heeft. De meter
geeft geen aanwijzingen over de functionaliteit van het
gereedschap en is onderhevig aan schommelingen afhankelijk
van productcomponenten, temperatuur en de toepassing door
de eindgebruiker.
Nederlands
Bladblazer uit doos nemen (Afb. A)
OPMERKING: De bladblazer en de joystick zijn bij verzending
op elkaar gemonteerd. Wanneer u probeert de bladblazer aan
één zijde uit de doos te trekken, kan dat beschadiging van de
kabel 11 tot gevolg hebben.
1. Pak de handgreep 15 van de bladblazer en de joystick
1 tegelijkertijd vast bij het uit de doos nemen van
het apparaat.
2. Knip de plastic binder door waarmee de joystick aan de
bladblazer vast zit.
3. Neem de overige onderdelen uit de doos en monteer het
geheel, volgens onderstaande instructies.
Montage (Afb. A, F – M)
VOORZICHTIG: Controleer dat de accuselectieschakelaar in de middelste positie staat
(OFF), zodat de bladblazer niet kan worden
ingeschakeld, en dat de accu is uitgenomen, en
bevestig of verwijder dan pas de buizen. De buizen
moeten vóór gebruik aan elkaar worden gezet.
Montage van de buis
Flexibele buis aan de elleboogvormige buis bevestigen
(Afb. A, F, G)
1. Verwijder de buisklem met kabelklem 10 van de flexibele
buis 7 . Let goed op de manier waarop de klem is bevestigd,
voor wanneer u de klem weer vastmaakt.
2. Schuif de flexibele buis over de elleboogvormige buis 8 ,
zoals wordt getoond in afbeelding F.
3. Houd de klem zoals toen u deze van de flexibele buis
verwijderde, trek de klem met de kabelklem open en wikkel
deze om de flexibele buis, waar de klem vast zit aan de
elleboogvormige buis, zoals wordt getoond in afbeelding G.
4. Schuif de klembout 22 door de klem. Draai de zeskantige
moer 23 met de hand op de klembout.
5. Zet met de inbussleutel 20 de bout vast tot de klem de
flexibele buis stevig vastzet op de kraag en de joystickbuis. ZET DE BOUT NIET TE VAST. Zet u de klem te vast
dan kan dat tot gevolg hebben dat het gereedschap
beschadigd raakt en dat de beweging van de joystick-buis
6 wordt beperkt.
Flexibele buis aan de joystick-buis bevestigen
(Afb. A, G, H)
1. Steek de kraag van de buis 24 aan het einde van de
joystick-buis 6 in één uiteinde van de flexibele buis 7 , zoals
wordt getoond in afbeelding H.
2. Trek de buisklem 9 open en wikkel deze rond de flexibele
buis, waar de kraag van de buis wordt overlapt.
3. Schuif de klembout 22 door de klem. Draai de zeskantige
moer 23 met de hand op de klembout.
4. Zet met de inbussleutel 20 de bout vast tot de klem de
flexibele buis stevig vastzet op de kraag en de joystickbuis. ZET DE BOUT NIET TE VAST. Wanneer u de klem
te vast zet, kan dat beschadiging van het gereedschap tot
gevolg hebben.
De onderste buis bevestigen (Afb. I)
1. Houd de groeven 25 van de onderste buis 5 tegenover de
nokken 26 op de joystick-buis 6 , zoals wordt getoond in
afbeelding I.
2. Schuif de onderste buis 5 op de joystick-buis 6 .
3. Draai de onderste buis stevig vast door de nok volledig
in één van de twee uitsparingen op de onderste buis te
vergrendelen. Met de twee uitsparingen kunt u de buis
langer of korter instellen, afhankelijk van de gewenste
lengte. Controleer dat de onderste buis stevig vast zit.
Draagframe afstellen (Afb. A, J – K)
1. Plaats de schouderbanden 12 over uw schouders.
2. Trek de stelbanden 13 omlaag tot de rugplaat 14 stevig
tegen uw rug drukt (afbeelding J).
3. Maak de gesp 16 vast en stel deze af zodat het frame stevig
over uw borst past, zoals wordt getoond in afbeelding K.
Joystick afstellen (Afb. L – M)
1. Schuif de joystick 1 omhoog en omlaag over de buis, tot u
de positie voor comfortabel gebruik hebt gevonden, zoals
wordt getoond in afbeelding L.
2. Draaide vleugelmoer 27 vast tot de joystick stevig op zijn
plaats wordt gehouden. Zet de bout niet te vast. Wanneer
u de joystick te vast zet, kan dat beschadiging van het
gereedschap tot gevolg hebben.
3. Zet de kabel 11 vast door deze in de kabelklem 28 te
duwen, die zich bevindt op de buisklem met de kabelklem
10 , zoals wordt getoond in afbeelding M.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd aan de
veiligheidsinstructies en van toepassing
zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u de accu, voordat
u enige aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
Juiste positie van de handen (Afb. A, O)
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, dient u ALTIJD de handen in de
juiste positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
Bevestig de bladblazer op uw schouders en zet de banden vast,
zoals wordt beschreven in het gedeelte Draagframe afstellen.
Plaats vervolgens één hand op de joystick 1 zodat u deze
kunt bedienen.
71
Nederlands
Inschakelen (Afb. A, N)
VOORZICHTIG: Richt niet met het mondstuk op uzelf
of op omstanders.
VOORZICHTIG: Draag altijd een veiligheidsbril. Draag
een mondkap met een filter als er bij het werken veel
stof vrijkomt. Het dragen van handschoenen, een lange
broek en stevig schoeisel wordt aanbevolen. Houd lang
haar en losse kledingstukken weg bij openingen en
bewegende delen.
1. Druk op de accuselectieknop 4 aan de linker- of de
rechterzijde. De zijde die is gemarkeerd met «I» activeert de
accupoort aan de bovenzijde. De zijde die is gemarkeerd
met «II» activeert de accupoort aan de onderzijde. In de
middelste positie «O” is de stroomvoorziening uit beide
accupoorten uitgeschakeld. (afbeelding N)
2. Druk de schakelaar 2 voor de variabele snelheid in.
3. Laat de schakelaar los zodat de bladblazer
wordt uitgeschakeld.
Gebruik (Afb. A, O)
Houd de joystick 1 vast met één hand, zoals wordt getoond in
afbeelding O en zwaai met de onderste buis 5 heen en weer
op ongeveer 10 cm boven het harde oppervlak. Loop langzaam
vooruit en houd verzameld afval voor u.
Vergrendeling van de snelheid (Afb. P)
De bladblazer is voorzien van een Snelheidsvergrendeling zodat
u het gereedschap ononderbroken kunt gebruiken zonder dat u
de schakelaar hoeft vast te houden.
1. Trek aan de schakelaar 2 voor de variabele snelheid tot de
bladblazer op de gewenste snelheid werkt.
2. Druk op de knop 3 voor vergrendeling van de snelheid en
laat de schakelaar los, zoals wordt getoond in afbeelding P.
De bladblazer blijft nu op die snelheid werken.
3. U schakelt het apparaat weer uit door op de knop voor
vergrendeling van de snelheid te drukken. U bedient nu het
apparaat met de schakelaar voor variabele snelheid.
OPMERKING: U kunt, terwijl de bladblazer in de stand voor
vergrendelde snelheid staat, de schakelaar nog verder indrukken
zodat het apparaat op meer vermogen gaat werken. Wanneer u
de schakelaar loslaat, keert de bladblazer terug naar de snelheid
die was ingesteld met de snelheidsvergrendeling.
ONDERHOUD
Uw DeWALT gereedschap op stroom is ontworpen om
gedurende een lange tijdsperiode te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Het continu naar bevrediging
functioneren hangt af van de juiste zorg voor het gereedschap
en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u de accu, voordat
u enige aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
Aan de lader en de accu kan geen onderhoud worden verricht.
72
Smering
Uw elektrische gereedschap heeft geen aanvullende
smering nodig.
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof uit de
hoofdbehuizing met droge lucht, zo vaak u ziet dat
vuil zich in en rond de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een goedgekeurd
stofmasker als u deze procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen of
andere bijtende chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het gereedschap. Deze
chemicaliën kunnen het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een doek die uitsluitend
met water en milde zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt; dompel nooit
enig onderdeel van het gereedschap in een vloeistof.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien accessoires die niet
door DeWALT zijn aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke accessoires met
dit gereedschap gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel te
verminderen dient u uitsluitend door DeWALT aanbevolen
accessoires met dit product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere informatie
over de geschikte accessoires.
Bescherming van het milieu
Gescheiden inzameling. Producten en batterijen die
zijn voorzien van dit symbool, mogen niet bij het
normale huishoudelijke afval worden weggegooid.
Producten en batterijen bevatten materialen die
kunnen worden teruggewonnen en gerecycled, zodat de vraag
naar grondstoffen afneemt. Recycle elektrische producten en
batterijen volgens de lokale voorschriften. Nadere informatie is
beschikbaar op www.2helpU.com.
Herlaadbare accu
Deze duurzame accu moet herladen worden als hij niet krachtig
genoeg blijkt tijdens het uitvoeren van klussen die daarvoor vlot
verliepen. Aan het einde van zijn technische levensduur dient u
dit werktuig weg te gooien met respect voor het milieu:
• Gebruik de accu helemaal op en verwijder deze vervolgens
uit het werktuig.
• Lithium-ion-cellen recyclebaar. Breng ze terug bij uw
leverancier of naar het milieupark bij u in de buurt. De
ingezamelde accu’s zullen worden gerecycled of op juiste
wijze tot afval worden verwerkt.
Norsk
RYGGSEKKBLÅSER
DCM587
Gratulerer!
Tekniske data
Charger
Netspanning
Batteritype
Omtrentlig ladetid på
batteripakker
Batterier og ladere selges separat
Vekt
Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig
produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til en meget
pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Spenning
Type
VDC
DCM587
36
1
Utgangseffekt
Strømningshastighet
Lufthastighet
Vekt (uten batteripakke)
W
CFM
Km/t
kg
1000
450
230
8,4
dB(A)
97,5
K(usikkerhet for det angitte
støynivå)
dB(A)
0,5
Verdi vibrasjonsutslipp ah =
Usikkerhet K =
m/s2
m/s2
2,5
1,5
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er
blitt målt iht. standardiserte tester gitt i EN15503, og kan brukes
til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til
forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet
brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene
avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør
også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller
når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte
operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde
ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme,
organisere arbeidsmønster.
Batteripakke
Batteritype
kg
0,82
230V verktøy
10 A, nettspenning
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING MED EU
Maskineridirektiv
Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til 2006/42/EC,
2004/108/EC, EN15503:2009+A1:2013+A2:2016:
dB(A)
83,5
LPA(lydtrykksnivå)
LWA(lydeffektnivå)
Sikringer:
Europa
min
DCB413
220-240
36 Li-Ion
120 (6 Ah)
150 (7,5 Ah)
VAC
DCB496
Li-Ion
DCB497
Li-Ion
36
36
Spenning
VDC
Kapasitet
Ah
6,0
7,5
Vekt
kg
1,88
1,92
Ryggsekkblåser
DCM587
DeWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under
Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EU, 2006/42/EC, EN60335-1:2012+A11:2014; EN506362-100:2014, EN15503:2009+A1:2013+A2:2016.
2000/14/EC Annex V DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg
310, 6802 ED Arnhem, Nederland
ID-nummer for varslet organ: 0344
LWA (målt lydeffekt) 83,5 dB(A)
usikkerhet (K) = 2,5 dB(A)
LWA (garantert lydeffekt) 98 dB(A)
Disse produktene samsvarer også med direktiv 2014/30/EF og
2011/65/EF. For mer informasjon, vennligst kontakt DeWALT på
følgende adresser eller se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske
filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DeWALT.
Markus Rompel
Teknisk direktør
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
16.10.2016
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik at skaderisikoen
kan reduseres.
Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de
enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt
oppmerksom på disse symbolene.
73
Norsk
FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller
moderat personskade.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til
personskader, men som kan føre til skader på utstyr
hvis den ikke unngås.
Personlig sikkerhet
•
•
•
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
GENERELLE SIKKERHETSADVARSLER FOR
APPARATET
ADVARSEL! Når du bruker nettforsynte/trådløse
apparater skal grunnleggende sikkerhetsregler, inkludert
følgende, alltid følges for å redusere risikoen for brann,
elektrisk støt, personskader og materielle skader.
• Les nøye gjennom denne bruksanvisningen før du
bruker apparatet, bli kjent med kontrollene og riktig bruk
av apparatet.
• Den tiltenkte bruken er beskrevet i denne bruksanvisningen.
Bruk av noe annet tilbehør eller ekstrautstyr, eller å bruke dette
apparatet på andre måten enn det som er beskrevet i denne
bruksanvisningen, kan medføre risiko for personskade.
Begrepet «apparat» i alle advarslene nedenfor henviser både til
apparat drevet av nettstrøm (med ledning) eller batteridrevet
(trådløst) apparat.
•
•
Bruk og vedlikehold av apparatet
•
•
•
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKSER FOR FREMTIDIG REFERANSE.
Bruk av apparatet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
74
Vær alltid forsiktig når du bruker apparatet.
Hold arbeidsområdet rent og godt opplyst. Rotete eller mørke
områder er en invitasjon til ulykker.
Apparatet skal kun brukes i dagslys eller god kunstig belysning.
Ikke bruk apparatet i eksplosive omgivelser, slik som i nærheten
av antennelige væsker, gasser eller støv.
La aldri barn eller personer som ikke kjenner til instruksjonene
bruke apparatet. Lokale forskrifter kan begrense alderen
på operatøren.
Ikke la barn eller dyr komme i nærheten av arbeidsområdet
eller berøre apparatets strømledning.
Hold barn, tilskuere og dyr på avstand når et apparat brukes.
Distraksjoner kan føre til at du mister kontrollen.
Apparatet skal ikke brukes som et leketøy.
Ikke legg apparatet i vann.
Ikke åpne dekselet. Det er ingen deler av apparatet som
brukeren selv kan reparere.
Vær oppmerksom, pass på hva du gjør og bruk sunn fornuft
når du bruker et apparat. Ikke bruk et apparat dersom du er
trøtt eller er påvirket av narkotika, alkohol eller medikamenter.
Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av apparatet, kan
føre til alvorlig personskade.
Der det er nødvendig, bruk personlig verneutstyr.
Verneutstyr som vernebriller, støvmaske, sklisikre vernesko,
hjelm eller hørselsvern, brukt under passende forhold, vil
redusere personskader.
Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i av-stillingen
før du kobler til en strømkilde og/eller en batteripakke og før
du plukker opp eller bærer apparatet. Å bære apparater med
fingeren på bryteren eller å plugge inn apparater med bryteren
på, øker faren for ulykker.
Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og stå støtt hele
tiden. Dette gjør at du har bedre kontroll over apparatet i
uventede situasjoner.
Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg løstsittende klær eller
smykker. Hold hår, antrekk og hansker borte fra bevegelige
deler. Løstsittende klær, smykker og langt hår kan bli fanget
opp av bevegelige deler.
•
Før bruk skal apparatet kontrolleres for skadede eller defekte
deler. Kontroller om det er brudd i deler, skader på brytere og
andre forhold som kan påvirke driften.
Ikke bruk apparatet hvis bryteren ikke kan slås av og på.
Ethvert apparat som ikke kan kontrolleres med bryteren er
farlig og må repareres.
Koble støpsel fra strømkilden og/eller batteripakken fra
apparatet før du foretar eventuelle justeringer, endrer tilbehør
eller skal legge apparater til oppbevaring. Slike forebyggende
sikkerhetstiltak reduserer risikoen for å starte apparatet ved
et uhell.
Der det er aktuelt, hold skjæreverktøy skarpt og rent. Godt
vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe skjærekanter setter seg
mindre sannsynlig fast og er lettere å kontrollere.
Ikke bruk apparatet hvis en del er skadet eller defekt.
Skadede eller defekte deler skal skiftes ut av et
autorisert serviceverksted.
Forsøk aldri å fjerne eller skifte ut noen deler, annet enn de som
er spesifisert i denne bruksanvisningen.
Elektrisk sikkerhet
•
•
•
Apparatets støpsler må passe til stikkontakten. Aldri modifiser
støpselet på noen måte. Ikke bruk adaptere med jordede
apparat. Umodifiserte støpsler og stikkontakter som passer vil
redusere risikoen for elektrisk sjokk.
Ikke utsett apparatet for regn eller våte forhold. Dersom
det kommer vann inn i et apparat, vil det øke risikoen for
elektrisk støt.
Ikke misbruk ledningen. Bruk aldri ledningen til å bære, trekke
i eller dra ut støpselet til apparatet. Hold ledningen borte fra
Norsk
•
•
varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk sjokk.
Når du bruker et apparatet utendørs, bruk en skjøteledning
som er egnet for utendørs bruk. Bruk av en skjøteledning
beregnet for utendørs bruk reduserer risikoen for elektrisk støt.
Dersom bruk av et apparatet på et fuktig sted er uunngåelig,
bruk en strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk av
jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for elektrisk sjokk.
Etter bruk
•
•
•
Når det ikke er i bruk, bør apparatet oppbevares på et tørt og
godt ventilert sted, utilgjengelig for barn.
Barn skal ikke ha tilgang til lagrede apparater.
Når apparatet oppbevares eller transporteres i et kjøretøy,
skal det plasseres i bagasjerommet eller sikres slik at det ikke
beveger seg ved brå endring av hastighet eller retning.
Bruk og stell av batteriverktøy
•
•
•
•
Skal kun lades opp ved hjelp av batteriladeren spesiefisert av
produsenten. En lader som passer for en type batteripakke
kan føre til risiko for brann dersom den brukes på en
annen batteripakke.
Bruk kun elektroverktøy med spesifiserte batteripakker. Bruk
av andre batteripakker kan føre til risiko for personskade
og brann.
Når batteripakken ikke er i bruk, hold den unna
metallgjenstander som binderser, mynter, nøkler, spiker, skruer
eller andre små metallgjenstander som kan skape en kobling
fra én terminal til en annen. Kortslutning av batteripolene mot
hverandre kan føre til brannskader eller brann.
Ved feilaktig bruk kan det komme væske ut av batteriet, unngå
kontakt med den. Dersom du kommer i kontakt med den, skyll
av med vann. Dersom du får væsken i øynene, søk legehjelp.
Væske som kommer ut av batteriet kan føre til irritasjon
eller branskader.
Service
•
La en kvalifisert reparatør, som kun bruker originale
reservedeler, utføre service på apparatet. Dette sørger for at
apparatets sikkerhet blir ivaretatt.
Ekstra sikkerhetsregler for blåsemaskiner
Den tiltenkte bruken er beskrevet i denne bruksanvisningen.
Bruk av noe annet tilbehør eller ekstrautstyr, eller å bruke dette
apparatet på andre måten enn det som er beskrevet i denne
bruksanvisningen, kan medføre risiko for personskade og/eller
materiell skade.
• For å beskytte føtter og ben ved bruk av apparatet, skal alltid
vernesko og lange bukser brukes.
• Slå alltid produktet av, la viften stoppe og ta støpselet ut av
stikkontakten når:
ʵʵ Strømkabelen har blitt skadet eller har hengt seg fast i noe.
ʵʵ Du går fra produktet ubevoktet.
ʵʵ Produktet blir sjekket, justert på, rengjort eller arbeidet på
produktet utføres.
ʵʵ Apparatet begynner å vibrere unormalt.
•
•
•
•
•
•
Ikke plasser inntaket eller utløpet til feiemaskinen i nærheten
av øyne eller ører ved drift. Blås aldri rusk i retning av tilskuere.
Ikke bruk i regn eller la det ligge utendørs mens det regner.
Ikke kryss grusveier eller -stier mens produktet er slått på og
står i blåsemodus. Gå, aldri løp.
Ikke sett enheten ned på grus mens den er slått på.
Sikre alltid godt fotfeste, spesielt i bakker. Ikke strekk deg for
mye og hold balansen til enhver tid.
Ikke plasser gjenstander inn i åpningene. Bruk aldri hvis
åpningene er blokkerte – holde dem frie for hår, lo, støv og
annet som kan redusere luftstrømmen.
ADVARSEL: Bruk alltid produktet på den måten som er
beskrevet i denne bruksanvisningen. Produktet er utformet
for å brukes i stående stilling og hvis det brukes på annen
måte, kan det føre til personskade. Bruk aldri produktet
mens det ligger på siden eller opp ned.
Operatøren eller brukeren er ansvarlig for ulykker eller farer
som oppstår for andre personer eller deres eiendom.
Ikke bær apparatet etter kabelen.
Hold alltid kabelen bak deg og borte fra apparatet.
ADVARSEL: Hvis en ledning blir skadet under bruk, skal
strømledningen umiddelbart kobles fra strømnettet. Ikke
ta på strømledningen før du kobler fra strømforsyningen.
Ikke bruk løsemidler eller rengjøringsmidler til å rengjøre
produktet. Bruk en butt skrape til å fjerne gress og smuss.
Reserve-vifter er tilgjengelige hos et DeWALT-serviceverksted.
Brukes på reservedeler og tilbehør som er anbefalt av DeWALT.
Hold alle muttere og skruer stramme for å sikre at apparatet er
i forsvarlig, fungerende tilstand.
•
•
•
•
•
•
Andres sikkerhet
Apparatet skal kun brukes med strømforsyningen som følger
med apparatet
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert
barn) med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller
mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn eller
har blitt opplært i bruk av apparatet av en person ansvarlig for
deres sikkerhet.
• Barn må holdes under oppsyn, sørg for at de ikke leker
med apparatet.
Restrisikoer.
Ekstra restrisiko kan oppstå ved bruk av verktøyet og er kanskje
ikke inkludert i de vedlagte sikkerhetsadvarslene. Disse risikoene
kan oppstå fra misbruk, langvarig bruk osv.
Selv ved anvendelsen av de relevante sikkerhetsreglene og bruk
av sikkerhetsinnretningene, kan visse restrisikoer ikke unngås.
Disse inkluderer:
• Skader som oppstår ved berøring av roterende/
bevegelige deler.
• Skader som oppstår ved utskifting av deler, kniver eller tilbehør.
• Skader som oppstår ved langvarig bruk av et verktøy.
Sørg for å ta regelmessige pauser når du bruker verktøyet i
lengre perioder.
• Hørselskader.
75
Norsk
•
Helsefarer som oppstår ved å puste inn støv som utvikles når
du bruker verktøyet (eksempel: arbeid med tre, spesielt eik, bøk
og MDF).
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning.
Alltid kontroller at spenningen til batteripakken samsvarer med
spenningen på merkeskiltet. Sørg også for at spenningen på
laderen samsvarer med spenningen på strømnettet.
Din DeWALT-lader er dobbeltisolert i samsvar med
EN60335; det trengs derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en
spesialledning som fås via DeWALT-serviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er absolutt
nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som egner seg
for kraftforsyningen til din lader (se Tekniske data). Minimum
størrelse på lederen er 1 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker
en kabeltrommel.
•
•
•
•
•
•
•
•
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN
Ladere
•
DeWALT ladere trenger ingen justeringer, og er designet til å
være så enkle som mulig å bruke.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle
batteriladere
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN: Denne manualen
inneholder viktige sikkerhetsanvisninger og bruksanvisninger for
kompatible batteriladere (se Tekniske data).
• Før du bruker laderen les alle instruksjoner og advarselsmerker på laderen, batteripakken og produktet som
bruker batteripakken.
ADVARSEL: Fare for støt. Ikke la væske komme inn i
laderen. Det kan resultere i elektrisk støt.
ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring med en
nominell strømverdi på 30mA eller mindre.
FORSIKTIG: Fare for brannskader. For å redusere faren
for skader, lad kun DeWALT oppladbare batterier. Andre
type batterier kan sprekke og forårsake personskader og
materielle skader.
FORSIKTIG: Barn må holdes under oppsyn, sørg for at de
ikke leker med apparatet.
MERK: Under visse forhold, med laderen innplugget i
strømforsyningen, kan de eksponerte kontaktene i laderen
kortsluttes av fremmedlegemer. Fremmedlegemer som
kan lede strøm, inkludert ,men ikke bregrenset til stålull,
aluminiumsfolie eller annen ansamling av metalliske
partikler, må holdes unna åpningene i laderen. Kople alltid
laderen fra strømtilførselen når det ikke er en batteripakk i
hulrommet. Kople fra laderen før rengjøring.
• IKKE forsøk å lade batteripakken med andre ladere
enn de som er nevnt i denne manualen. Laderen og
batteripakken er spesielt designet for å jobbe sammen.
76
•
•
•
•
Disse ladere er ikke ment for annen bruk enn lading av
DeWALT oppladbare batterier. Annen bruk kan resultere i
brannfare og/eller elektrisk støt.
Ikke utsett laderen for regn eller snø.
Dra i kontakten og ikke ledningen når du kople laderen
fra strømmen. Dette reduserer faren for skade på kontakten
og ledningen.
Påse at ledningen er plassert slik at den ikke tråkkes
på, snubles i, eller på annen måte utsettes for skade
eller påkjenning.
Ikke bruk skjøteledning med mindre det er helt
nødvendig. Bruk av feil skjøteledning kan resultere i
brannfare og/eller elektrisk støt.
Ikke plasser noe på laderen og ikke plasser laderen på
en myk overflate som kan blokkere ventilasjonsslissene
og resultere i for høy innvendig temperatur. Plasser
laderen et sted unna varmekilder. Laderen ventileres gjennom
slisser i toppen og bunnen av huset.
Ikke bruk lader med skadet ledning eller kontakt—bytt
dem ut med en gang.
Ikke bruk laderen dersom den har fått et slag, er mistet
i gulvet eller skadet på annen måte. Lever den på et
autorisert serviceverksted.
Ikke ta laderen fra hverandre; lever den på et autorisert
serviceverksted når service eller reparasjon trenges. Å
sette den sammen feil kan resultere i elektrisk støt eller brann.
Dersom ledningen er skadet må den byttes ut med en gang
av produsenten, dens serviceagent eller lignende kvalifisert
person for å unngå farer.
Kople laderen fra strømtilførselen før du begynner med
rengjøring. Dette reduserer faren for elektrisk støt.
Fjerning av batteripakken reduserer ikke denne faren.
ALDRI forsøk på kople 2 ladere sammen.
Laderen er designet for å bruke standard 230V elektrisk
strøm. Ikke forsøk å bruke den på annen spenning. Dette
gjelder ikke billaderen.
Lade et batteri (Fig. A, B)
1. Plugg inn laderen i en passende stikkontakt for du setter inn
batteripakken.
2. Sett batteripakken 19 i laderen, pass på at batteripakken
sitter godt i laderen. Det røde (lade) lyset blinker gjentatt
som indikasjon på at ladeprossessen er startet.
3. Fullført lading vises ved at det røde lyset er PÅ konstant.
Pakken er da fullt oppladet og kan brukes, eller den
kan bli stående i laderen. For å ta batteripakken ut av
arbeidspakken, trykk inn og hold låseknappen 18 på
batteripakken og ta den av.
MERK: For å sikre maksimum ytelse og levetid på Li-Ion
batteripakker, lad batteripakken helt opp før første gangs bruk.
Bruk av lader
Se indikatorne under for batteripakkens ladetilstand.
Norsk
Pakken lades
Pakken ladet
Ventetid for varm/kald pakke
Batteriet kommer ikke fullstendig ladet ut av pakningen. Les
sikkerhetsinstruksjonene under før du bruker batteripakken og
laderen. Følg deretter ladeprosedyrene som er beskrevet.
LES ALLE INSTRUKSJONER
•
Problem pakke eller lader
Denne laderen er laget slik at den oppdager visse problemer
som kan oppstå. Problemer indikeres ved at det røde lyset
blinker hurtig. Hvis dette oppstår, ta ut og sett inn batteripakken
i laderen igjen. Hvis problemet vedvarer skal du prøve med
en annen batteripakke for å fastslå om laderen virker slik den
skal. Hvis den nye pakken lader slik den skal, er den originale
pakken defekt og skal leveres til et servicesenter eller et annet
innsamlingssted for resirkulering. Hvis problemet vedvarer med
den nye batteripakken skal du levere laderen og batteripakken
til et servicesenter for testing.
Kompatible ladere vil ikke lade en defekt batteripakke. Laderen
vil indikere feilaktig batteripakke ved at den ikke lyser, eller ved å
indikere blinkemønster for problem pakke eller lader.
MERK: Dette kan også tyde på et problem med laderen.
Dersom laderen indikerer er problem, ta med lader og
batteripakke til et servicesenter for testing.
Ventetid for varm/kald pakke
Dersom laderen detekterer et batteri som er for varmt eller for
kaldt, vil den automatisk starte en ”varm/kald pakke forsinkelse”,
og venter med å lade til batteriet har passende temperatur.
Laderen vil deretter automatisk skifte til lademodus for pakken.
Denne funksjonen sikrer maksimal levetid på batteriet.
En kald batteripakke vil lade langsommere enn en varm
batteripakke. Batteripakken vil lade langsommere gjennom hele
ladesyklusen, og vil ikke gå tilbake til maksimal ladehastighet
selv om batteriet blir varmt.Elektronisk beskyttelsessystem
XR Li-ione verktøy er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem som vil beskytte batteriet mot overlading,
overoppvarming eller dyp utlading.
Verktøyet vil automatisk slå seg av dersom beskyttelsessystemet
aktiveres (Electronic Protection System). Dersom det skjer, sett
litium-ion batteriet på laderen til det er helt oppladet igjen..
Rengjøringsanvisninger for lader
ADVARSEL: Fare for støt. Koble laderen fra
strømuttaket før rengjøring. Smuss og fett kan fjernes
fra laderen ved hjelp av en klut eller en myk, metallfri
børste. Ikke bruk vann eller rengjøringsvæsker. Aldri la
noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp noen del av
verktøyet i en væske.
Batteripakke
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle
batteripakker
Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når du
bestiller nye batteripakker.
•
•
•
•
•
•
•
Ikke lad eller bruk batteriet i eksplosive omgivelser, slik
som i nærheten av antennelige væsker, gasser eller støv.
Innsetting eller uttak av batteriet kan antenne støvet eller
gassen.
Tving aldri batteripakken inn i laderen. Ikke modifiser
batteripakken på noen måte for å passe inn i en ikkekompatibel lader idet batteripakken kan sprekke og
forårsake alvorlig personskade.
Lad batteripakkene kun i DeWALT ladere.
IKKE sprut på eller senke ned i vann eller andre væsker.
Ikke lagre eller bruk verktøyet eller batteripakken
på steder der temperaturen kan nå eller overstige
40 ˚C (104 ˚F) (som utenfor skur eller metallbygg på
sommeren).
Ikke brenn batteripakken selv om den er alvorlig skadet
eller fullstendig utslitt. Batteripakken kan eksplodere i en
brann. Giftige gasser og materialer oppstår når man brenner
litium ion-batteripakker.
Hvis batteriets innhold kommer i kontakt med huden,
vasker du området med mild såpe og vann. Hvis du får
batterivæske på øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter
eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs medisinsk
tilsyn, er batteriets elektrolytt sammensatt av en blanding av
organiske karbonater og litium-salter.
Innholdet i åpne battericeller kan forårsake irritasjon
av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk medisinsk ettersyn hvis
symptomene vedvarer.
ADVARSEL: Fare for brannskader. Batterivæsken kan
antennes hvis den utsettes for gnister eller flammer.
ADVARSEL: Forsøk aldri å åpne batteripakken av noen
årsak. Ikke sett i laderen dersom batteripakkens ytre er
sprukket eller skadet. Ikke knus, slipp i gulvet eller skad
batteripakken. Ikke bruk en batteripakke eller lader som
har fått et slag, er mistet i gulvet, påkjørt eller skadet på
annen måte (f.eks. gjennomboret av en spiker, slått med
hammer, tråkket på). Det kan resultere i elektrisk støt.
Skadede batteripakker skal leveres til servicesenteret for
gjenvinning.
ADVARSEL: Fare for brann. Ikke lagre eller
transporter batteripakken slik at batteripolene
kan komme i kontakt med metallobjekter. For
eksempel, ikke legg batteriet i forkle, lommer, verktøyskrin,
produktesker, skuffer etc. sammen med løse spikere, skruer,
nøkler, etc.
FORSIKTIG: Når det ikke er i bruk plasser verktøyet
på siden på en stabil overflate der det ikke skaper
fare for snubling eller fall. Noen verktøy med store
batteripakker kan stå på batteripakken, men kan lettes
slås overende.
77
Norsk
Transport
ADVARSEL: Fare for brann. Transport av batterier kan
kanskje føre til brann dersom batteripolene utilsiktet
kommer i kontakt med elektrisk ledende materialer. Ved
transport av batterier, pass på at batteripolene er beskyttet
og godt isolerte fra materialer som kan komme i kontakt
og føre til kortslutning.
DeWALT batterier samsvarer med alle aktuelle shippingforskrifter som angitt av bransjen og lovregler, inkludert UN
Recommendations on the Transport of Dangerous Goods;
International Air Transport Association (IATA) Dangerous
Goods Regulations, International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations, og European Agreement Concerning The
International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR).
Litium-ion celler og batterier er testet i henhold til avsnitt 38,3
i ”UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods
Manual of Tests and Criteria”.
I de fleste tilfeller vil forsendelse av en DeWALT batteripakke
være unntatt fra klassifisering som en fullt regulert Class
9 Hazardous Material. Vanligvis vil bare forsendelser som
inneholder et litium-ione batteri med høyere energiklassifisering
enn 100 watt-timer (Wh) kreve forsendelse som fullt regulert
Class 9. Alle litium-ione batterier har angitt watt-timer på
pakken. Men på gunn av de kompliserte reglene anbefaler
DeWALT ikke å sende litium-ione batteripakker med fly, uansett
watt-time klassifisering. Forsendelser av verktøy med batterier
(kombinerte sett) kan unntaksvis sendes med fly dersom angitt
watt-timer på batteripakken er under 100 Wh.
Uansett om en transport regnes som unntatt eller fullt regulert,
er det senderens ansvar å sjekke de gjeldende reglene for
pakking, etiketter/merking og dokumentasjon.
Informasjonen i dette avsnittet av manualen er gitt i god tro og
ansett som nøyaktig på tidspunktet dokumentet ble opprettet.
Men det gis ingen garantier, hverken eksplisitt eller implisitt.
Det er kjøperens ansvar å sikre at aktivitetene samsvarer med de
gjeldende retningslinjer.
Anbefalinger for lagring
1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og ikke utsatt
for direkte solskinn samt for sterk varme eller kulde. For
optimal batteriytelse og levetid bør batteripakker lagres i
romtemperatur når de ikke er i bruk.
2. For lang tids lagring, anbefales det for optimalt resultat å
lagre en fullt ladet batteripakke på et kjølig og tørt sted
uttatt av laderen.
MERK: Batteripakker bør ikke lagres fullt utladet. Batteripakken
må lades opp igjen før bruk.
Merking på laderen og batteripakken
I tillegg til piktogrammene som er brukt i denne manualen,
kan etikettene på laderen og batteripakken vise følgende
piktogrammer:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
78
Se Tekniske data for ladetid.
Ikke undersøk med strømførende gjenstander.
Ikke lad skadede batteripakker.
Ikke utsett for vann.
Få byttet defekte ledninger omgående.
Lades kun mellom 4 ˚C og 40 ˚C.
Kun for innendørs bruk.
Deponer batteripakken på miljøvennlig vis.
Lad kun DeWALT batteripakker med de angitte
DeWALT laderne. Lading av andre batteripakker
enn de angitte DeWALT batteriene med en DeWALT
lader kan føre til at de sprekker eller til andre farlige
situasjoner.
Ikke brenn batteripakken.
Batteritype
DCM587 bruker en 36 volt batteripakke.
Disse batteripakkene kan brukes: DCB496, DCB497. Se
Tekniske Data for mer informasjon.
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Motorramme, ryggsekk, rør og joystickmontering
1 Nedre rør
1 Fleksibelt rør
1Rørklemme
1 Rørklemme med kabelklips
1Umbrakonøkkel
1Instruksjonshåndbok
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha
oppstått under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne
håndboken før bruk.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Norsk
18 Batteriutløserknapp (2)
Bruk hørselvern.
19 Batteri
20 Unbrakonøkkel
Bruk vernebriller.
Ikke utsett verktøyet for regn eller høy fuktighet
eller la det ligge utendørs mens det regner.
Skru verktøyet av. Ta batteriet ut av verktøyet
før du utfører noe vedlikehold på verktøyet.
Hold mennesker og dyr minst 6 m unna
arbeidsområdet.
Hold tilskuere unna.
Tiltenkt Bruk
Blåseren din har blitt designet for profesjonelle børste- og
blåseapplikasjoner.
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av antennelige væsker
eller gasser.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne
operatører trenger tilsyn når de bruker dette verktøyet.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert
barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner,
eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får
tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal
aldri forlates alene med dette produktet.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble fra
batteripakken før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
ADVARSEL: Bruk kun batteripakker og ladere fra DeWALT.
Direktiv 2000/14/EU garantert lydeffekt.
Datokode plassering (Fig. Q)
Datokoden 29 , som også inkluderer produksjonsåret, er trykket
på huset.
Eksempel:
2016 XX XX
Produksjonsår
Beskrivelse (Fig. A)
ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del
av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader.
1 Joystick
2 Bryter for variabel hastighet
3 Hurtighetslåseknapp
4 Batteri bytte
5 Nedre rør
6 Joystickrør
7 Fleksibelt rør
8 Alburør
9 Rørklemme
10 Rørklemme med kabelklips
11 Kabel
12 Skulderreim (2)
13 Justeringsreim (2)
14 Ryggplate
15 Blåsehåndtak
16 Spenne
17 Batteriport (2)
Sette inn og ta av batteripakke
på verktøyet (Fig. C–E)
MERK: For best resultat, pass på at batteripakken 19 er helt
oppladet før bruk.
For å installer batteripakken i verktøyet
1. Rett inn batteripakken 19 med skinnene inne i verktøyet
(fig. C).
2. Sett den inn i enheten til batteripakken sitter godt og
forsikre deg om at du hører at låsen klikker på plass.
For å fjerne batteripakken fra verktøyet
1. Trykk batteriets utløserknapp 18 og trekk batteriet bestemt
ut av håndtaket (fig. D).
2. Sett batteripakken i laderen som beskrevet i laderavsnittet i
denne manualen.
Ladeindikator batteripakker (Fig. E)
Noen DeWALT batteripakker inkluderer en ladeindikator som
består av tre grønne LED som indikerer hvor mye lading som er
igjen i batteripakken.
For å aktivere ladeindikatoren, trykk og hold indikatorknappen
21 . En kombinasjon av tre grønne LED-lys vil lyse og vise
gjenværende lading. Dersom gjenværende lading av batteriet
er under brukbar grense, vil ingen lys tennes og batteriet må
lades opp.
MERK: Ladeindikatoren er bare an indikasjon av gjenværende
lading i batteripakken. Den gir ingen indikasjon på om verktøyet
fortsatt kan brukes, og kan variere med produktkomponentene,
temperatur og brukerens bruksområde.
79
Norsk
Fjerne blåseren fra esken (Fig. A)
MERK: Blåser og joystickrørmontering er festet ved shipping.
Å dra en side ut uten den andre kan resultere i skade på
kabelen 11 .
1. Dra i blåserhåndtaket 15) og joysticken 1 og dra samtidig.
2. Kutt plastikkstripsene som fester joysticken til blåseren.
3. Fjern resten av delene og monter som instruert nedenfor.
Montering (Fig. A, F–M)
FORSIKTIG: Sikre at låsebryteren er i *OFF*-posisjon
for å forhindre at bryteren beveger seg og at
batteriet er fjernet før festing eller fjerning av rør.
Rørene må settes sammen før bruk.
Montering av rør
Festing av fleksibelt rør til alburør (Fig. A, F, G)
1. Fjern rørklemmen med kabelklipsen 10 fra det fleksible
røret 7 . Merk retningen til klemmen for når den skal festes
på ny.
2. Skli det fleksible røret over alburøret 8 som vist i figur F.
3. Hold klemmen i samme retningen som den var før den
ble fjernet fra det fleksible røret, åpne klemmen med
kabelklipsen og vikle den rundt det fleksible røret hvor det
fester til alburøret som vist i figur G.
4. Dra klemmebolten 22 gjennom klemmen. Gjeng
sekskantmutteren 23 på klemmebolten for hånd.
5. Bruk unbrakonøkkelen 20 , stram bolten til klemmen
holder det fleksible røret sikkert til kragen og joystickrøret.
IKKE STRAM FOR MYE. Overstramming av klemmen kan
resultere i skade på verktøyet og vil hindre bevegelsen av
joystickrøret 6 .
Festing av fleksibelt rør til joystickrør (Fig. A, G, H)
1. Sett inn rørkragen 24 på enden av joystickrøret 6 i en ende
av det fleksible røret 7 som vist i figur H.
2. Åpne rørklemmen 9 og ta den rundt det fleksible røret hvor
det møter rørkragen.
3. Dra klemmebolten 22 gjennom klemmen. Gjeng
sekskantmutteren 23 på klemmebolten for hånd.
4. Bruk unbrakonøkkelen 20 , stram bolten til klemmen holder
det fleksible røret sikkert til kragen og joystickrøret. IKKE
STRAM FOR MYE. Overstramming av klemmen kan føre til
skade på verktøyet.
Feste nedre rør (Fig. I)
1. Still opp kanalene 25 av det nedre røret 5 med nubbene
26 på joystickrøret 6 som vist i figur I.
2. Skyv det nedre røret 5 inn på joystickrøret 6 .
3. Skru det nedre røret for å løse nubbene helt inn i en av de
to innskjæringene på det nedre røret. De to innskjæringene
lar deg feste røret kortere eller lengre, avhengig av den
ønskede lengden. Sikre at det nedre røret er festet skikkelig.
Justering av selen (Fig. A, J–K)
1. Plasser skulderreimene 12 over skuldrene.
2. Dra i justeringsreimene 13 ned til ryggplaten 14 er fast
mot ryggen din (Fig. J).
80
3. Fest spennen 16 og juster den så den sitter stramt over
brystet ditt som vist i figur K.
Justering av joystick (Fig. L - M)
1. Dra joysticken 1) opp og ned tuben frem til den er i en
komfortabel posisjon som vist i figur L.
2. Stram vingemutteren 27 frem til joysticken blir holdt på
plass. Ikke stram for mye. Overstramming av joysticken kan
føre til skade på verktøyet.
3. Sikre kabelen 11 ved å dytte den inn i kabelklipsen 28
plassert på rørklemmen med kabelklipsen 10 som vist i
figur M.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene
og gjeldende forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble fra
batteripakken før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Korrekt plassering av hendene (Fig. A, O)
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade,
skal man ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for personskade, skal
man ALLTID holde godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Fest blåseren på skuldrene dine og fest som beskrevet i
Justering av selen. Plasser så en hånd på joysticken 1 for
å bruke.
Skru på (Fig. A, N)
FORSIKTIG: Ikke rett luftutblåsningen mot deg selv
eller andre personer.
FORSIKTIG: Bruk alltid vernebriller. Bruk en filtermaske
hvis arbeidet er støvete. Bruk hansker, lange benklær og
kraftige sko. Hold langt hår og løsthengende plagg borte
fra åpninger og bevegelige deler.
1. Trykk på batterivalgbryteren 4 på venstre eller høyre.
Siden merket med «I» aktiverer det øvre batterirommet.
Siden merket med «II» aktiverer det nedre batterirommet.
Midtposisjonen «O» deaktiverer strøm fra begge
batterirommene. (Fig. N)
2. Trykk på bryter for variabel hastighet 2 .
3. Slipp bryteren for å skru blåseren av.
Bruk (Fig. A, O)
Hold joysticken 1 med en hånd som vist på figur O og blås
fra side til side med røret 5 flere centimeter over bakken. Gå
sakte fremover mens du holder den oppsamlede haugen av løv
foran deg.
Norsk
Hastighetslås (Fig. P)
Beskyttelse av miljøet
Blåseren er utstyrt med hastighetslås for kontinuerlig bruk uten
å holde bryteren.
1. Dra på bryteren for variabel hastighet 2 frem til blåseren
yter ved den ønskede hastigheten.
2. Trykk på hastighetslåseknappen 3 og slipp bryteren som
vist i figur P. Blåseren vil opprettholde det ytelsesnivået.
3. Når du skal slå apparatet av, trykk på hastighetslåseknappen.
Bryter for variabel hastighet kontrollerer nå enheten.
MERK: Mens blåseren er i låsemodus, kan bryteren trykkes
lenger inn for mer kraft når det trengs. Når du slipper bryteren
vil blåseren gå tilbake til den hastigheten hastighetslåsen var
satt til.
Separat innsamling. Produkter og batterier merket
med dette symbolet skal ikke kastes i vanlig
husholdningsavfall.
Produkter og batterier inneholder materialer som
kan gjenvinnes eller gjenbrukes, som reduserer behovet for
råmaterialer. Vennligst lever elektriske produkter og batterier til
gjenbruk i henhold til lokale regler. Mer informasjon får du på
www.2helpU.com.
VEDLIKEHOLD
Ditt DeWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en
lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig
tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell av
verktøyet og regelmessig renhold.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble fra
batteripakken før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Laderen og batteripakken er vedlikeholdsfrie.
Oppladbar batteripakke
Denne langtids batteripakken må lades på nytt når den ikke
lenger produserer nok strøm til jobber som enkelt kunne utføres
tidligere. Ta hensyn til miljøet når batteripakken må kasseres:
• Lad batteripakken helt ut, og ta den ut av verktøyet.
• Litium-ion celler kan gjenbrukes. Lever dem til forhandleren
eller en lokal gjenbruksstasjon. De innleverte batteripakkene
vil gjenbrukes eller avfallsbehandles korrekt.
Smøring
Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med
tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når
du utfører denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier
for å rengjøre ikke-metalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse
delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild
såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp
noen del av verktøyet i en væske.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som
tilbys av DeWALT kan være farlig, ettersom dette ikke
er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere
faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DeWALT brukes sammen med dette produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om
egnet ekstrautstyr.
81
Português
SOPRADOR DE MOCHILA
DCM587
Gratulerer!
Optou por uma ferramenta da DeWALT. Longos anos de
experiência, um desenvolvimento meticuloso dos seus
produtos e um grande espírito de inovação são apenas alguns
dos argumentos que fazem da DeWALT um dos parceiros de
maior confiança dos utilizadores de ferramentas eléctricas
profissionais.
Dados técnicos
Baterias e carregadores vendidos em separado
Voltagem
Tipo
Potência
Caudal
Velocidade do ar
Peso (sem bateria)
VCC
W
CFM
Km/h
kg
DCM587
36
1
1000
450
230
8,4
Valores de ruído e vibração (valores totais de vibração) de acordo com a
2006/42/EC, 2004/108/EC, EN15503:2009+A1:2013+A2:2016:
dB(A)
83,5
LPA(nível de emissão de pressão
sonora)
dB(A)
97,5
LWA(nível de potência acústica)
K(variabilidade do nível acústico
indicado)
Valor de emissão de vibrações ah =
K de variabilidade =
dB(A)
0,5
m/s2
m/s2
2,5
1,5
O nível de emissão de vibrações indicado nesta ficha de
informações foi medido em conformidade com um teste padrão
estabelecido pela norma EN15503 e poderá ser utilizado para
comparar ferramentas. Por conseguinte, este nível poderá
ser utilizado para uma avaliação preliminar da exposição às
vibrações.
ATENÇÃO: o nível de emissão de vibrações declarado
diz respeito às principais aplicações da ferramenta.
No entanto, se a ferramenta for utilizada para outras
aplicações ou com outros acessórios, ou tiver uma
manutenção insuficiente, o nível de emissão de
vibrações poderá ser diferente. Isto poderá aumentar
significativamente o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Além disso, a estimativa do nível de exposição às
vibrações também deverá ter em conta o número de vezes
que a ferramenta é desligada ou está em funcionamento,
mas sem executar tarefas. Isto poderá reduzir
significativamente o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
82
Identifique medidas de segurança adicionais para
proteger o utilizador contra os efeitos das vibrações, tais
como: efectuar uma manutenção correcta da ferramenta
e dos acessórios, manter as mãos quentes e organizar
padrões de trabalho.
Batería
Tipo de batería
Voltagem
Capacidade
Peso
Carregador
Voltagem da rede eléctrica
Tipo de bateria
Tempo de carga aprox. das
baterias
Peso
Fusíveis:
Europa
VCC
DCB496
Li-Ion
36
DCB497
Li-Ion
36
Ah
kg
6,0
1,88
7,5
1,92
min
DCB413
220-240
36 Li-Ion
120 (6 Ah)
150 (7,5 Ah)
kg
0,82
VCA
Ferramentas de 230 V
10 amperes, alimentação de rede
Declaração de conformidade da CE
Directiva “máquinas”
Soprador de mochila
DCM587
A DeWALT declara que os produtos descritos em Dados
técnicos se encontram em conformidade com as seguintes
normas e directivas:
2006/42/CE, 2006/42/EC, EN60335-1:2012+A11:2014; EN506362-100:2014, EN15503:2009+A1:2013+A2:2016.
2000/14/CE, Anexo V DEKRA Certificação B.V., Utrechtseweg
310, 6802 ED Arnhem, Países Baixos
N.º de ID do Organismo Notificado: 0344
LPA (pressão acústica medida) 83,5 dB(A)
imprecisão (K) = 2,5 dB (A)
LWA (potência sonora garantida) 98 dB(A)
Estes equipamentos também estão em conformidade com
a Directiva 2014/30/UE e a 2011/65/UE. Para obter mais
informações, contacte a DeWALT através da morada indicada
em seguida ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação do ficheiro
técnico e faz esta declaração em nome da DeWALT.
Português
Markus Rompel
Director de Engenharia
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
16.10.2016
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, leia o
manual de instruções.
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES
PARA FUTURA REFERÊNCIA.
Utilizar o seu aparelho
•
•
•
•
Definições: directrizes de Segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o grau de
gravidade correspondente a cada palavra de advertência. Leia
cuidadosamente o manual e preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação iminentemente perigosa
que, se não for evitada, irá resultar em morte ou
lesões graves.
ATENÇÃO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
CUIDADO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em lesões ligeiras
ou moderadas.
AVISO: indica uma prática (não relacionada com
ferimentos) que, se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
•
•
•
•
•
•
Segurança pessoal
•
Indica risco de incêndio.
AVISOS DE SEGURANÇA GERAIS RELATIVOS
A APARELHOS
ATENÇÃO! quando utilizar aparelhos sem fios/ligados à
corrente, as precauções básicas de segurança, incluindo as
seguintes, devem ser sempre seguidas de modo a reduzir
os riscos de incêndio, choques eléctricos, ferimentos
pessoais e danos materiais.
• Leia todo o manual com atenção antes de utilizar o aparelho,
familiarize-se com os controlos e a utilização correcta
do aparelho.
• A utilização adequada é descrita neste manual. O uso de
qualquer acessório ou o desempenho de qualquer operação
com este aparelho, que não seja o recomendado neste
manual de instruções pode constituir um risco em termos
de ferimentos.
O termo "aparelho" em todos os avisos listados abaixo refere-se
ao seu aparelho alimentado pela rede eléctrica (com fios) ou ao
aparelho alimentado por bateria (sem fios).
Tome sempre cuidado quando utilizar o aparelho.
Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada. As
áreas desorganizadas ou escuras são propensas a acidentes.
Apenas utilize o aparelho à luz do dia ou com uma boa
luz artificial.
Não utilize o seu aparelho em ambientes explosivos,
como, por exemplo, na presença de líquidos, gases ou
poeiras inflamáveis.
Nunca permita que crianças ou pessoas não familiarizadas
com as instruções utilizem o aparelho, os regulamentos locais
podem restringir a idade do operador.
Não permita que crianças ou animais se aproximem da área
de trabalho ou toquem no cabo de alimentação do aparelho.
Mantenha as crianças, as pessoas que se encontrem nas
proximidades e os animais afastados enquanto utiliza um
aparelho. As distracções podem levar à perda do controlo
da ferramenta.
O aparelho não deve ser utilizado como um brinquedo.
Não coloque o aparelho dentro de água.
Não abra a caixa do corpo. O aparelho não possui peças que
possam ser reparadas a nível interno.
•
•
•
•
Mantenha-se alerta, preste atenção ao que está a fazer e
faça uso de bom senso ao utilizar um aparelho. Não utilize
um aparelho quando estiver cansado ou sob o efeito de
drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de distracção
durante a utilização de um aparelho poderá resultar em
ferimentos graves.
Se necessário, use equipamento de protecção pessoal. O
equipamento de protecção, como, por exemplo, protecção
ocular, máscara contra o pó, sapatos de segurança
antiderrapantes, um capacete de segurança ou uma
protecção auditiva, usado nas condições apropriadas, reduz o
risco de ferimentos.
Evite accionamentos acidentais. Certifique-se de que o
interruptor está na posição de desligado antes de ligar à
tomada de electricidade e/ou inserir a bateria, ou antes
de pegar ou transportar o aparelho. Se mantiver o dedo
sobre o interruptor ao transportar aparelhos ou se os ligar
à fonte de alimentação com o interruptor ligado, poderá
originar acidentes.
Não se estique demasiado ao trabalhar com a ferramenta.
Mantenha sempre os pés bem apoiados e um equilíbrio
apropriado. Desta forma, será mais fácil controlar o aparelho
em situações inesperadas.
Use vestuário adequado. Não use roupa larga nem jóias.
Mantenha o cabelo, a roupa e as luvas afastados das peças
móveis. As roupas largas, as jóias ou o cabelo comprido
podem ficar presos nestas peças.
83
Português
Cuidados e utilização do aparelho
•
•
•
•
•
•
•
Antes de utilizar, verifique o aparelho quanto a danos ou
peças defeituosas. Verifique se existem peças fracturadas,
interruptores danificados e quaisquer situações que possam
afectar o respectivo funcionamento.
Não utilize o aparelho se o respectivo interruptor não a ligar
e desligar. Qualquer aparelho que não possa ser controlado
através do interruptor de alimentação é perigoso e tem de
ser reparado.
Retire a ficha da tomada de electricidade e/ou a bateria
do aparelho antes de efectuar quaisquer ajustes, substituir
acessórios ou guardar o aparelho. Estas medidas
de segurança preventivas reduzem o risco de ligar o
aparelho acidentalmente.
Se aplicável, mantenha as ferramentas de corte afiadas e
limpas. As ferramentas de corte sujeitas a uma manutenção
adequada, com arestas de corte afiadas, emperram com
menos frequência e controlam-se com maior facilidade.
Não utilize o aparelho se alguma peça estiver danificada
ou defeituosa.
Envie quaisquer peças danificadas ou defeituosas a um agente
DeWALT autorizado para reparação ou substituição.
Nunca tente remover ou substituir quaisquer peças para além
daquelas especificadas neste manual.
Segurança eléctrica
•
•
•
•
•
As fichas do aparelho devem corresponder à tomada. Nunca
modifique a ficha de forma alguma. Não utilize fichas
adaptadoras com aparelhos ligados à terra. As fichas não
modificadas e as tomadas compatíveis reduzem o risco de
choque eléctrico.
Não exponha o aparelho a chuva ou condições húmidas.
A entrada de água num aparelho aumenta o risco de
choque eléctrico.
Não aplique força excessiva sobre o cabo. Nunca o utilize para
transportar, puxar ou desligar o aparelho. Mantenha o cabo
afastado de fontes de calor, substâncias oleosas, extremidades
aguçadas ou peças móveis. Os cabos danificados ou
emaranhados aumentam o risco de choque eléctrico.
Ao utilizar um aparelho no exterior, use uma extensão
adequada para utilização ao ar livre. A utilização de
um cabo adequado para uso ao ar livre reduz o risco de
choque eléctrico.
Se não for possível evitar trabalhar com um aparelho num
local húmido, utilize uma fonte de alimentação protegida por
um dispositivo de corrente residual (DCR). A utilização de um
DCR reduz o risco de choque eléctrico.
Após a utilização
•
•
•
84
Quando não for utilizado, o aparelho deve ser guardado num
local seco e bem ventilado fora do alcance das crianças.
As crianças não devem ter acesso a aparelhos guardados.
Quando o aparelho é guardado ou transportado num veículo,
deve ser colocado na bagageira ou contido para impedir
o movimento após mudanças repentinas de velocidade
ou direcção.
Utilização e cuidados a ter com a ferramenta
com pilhas
•
•
•
•
Recarregue apenas com o carregador especificado pelo
fabricante. Um carregador adequado para um tipo de bateria
pode causar um incêndio se for utilizado com outra bateria.
Utilize apenas ferramentas eléctricas que tenha baterias
especificamente concebidas. A utilização de outro tipo de
pilhas pode causar lesões e incêndio.
Quando não utilizar a bateria, mantenha-a afastada de
outros objectos metálicos, tais como clipes para papel,
moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros pequenos
objectos metálicos que permitam fazer a ligação de um
terminal para outro. O curto-circuito dos terminais da bateria
pode causar queimaduras ou um incêndio.
Em condições abusivas, pode derramar líquido da pilha,
devendo evitar o contacto. Se tocar acidentalmente no
líquido, lave bem com água. Se o líquido entrar em contacto
com os olhos, consulte um médico. O líquido derramado da
pilha pode causar irritação ou queimaduras.
Assistência
•
O seu aparelho só deve ser reparado por um técnico
qualificado e só devem ser utilizadas peças sobresselentes
originais. Desta forma, é garantida a segurança do aparelho.
Instruções de segurança adicionais sobre
sopradores
A utilização adequada é descrita neste manual. O uso de
qualquer acessório ou o desempenho de qualquer operação
com este aparelho, que não seja o recomendado neste manual
de instruções pode constituir um risco em termos de ferimentos
e/ou danos materiais.
• Para proteger os seus pés e pernas enquanto utiliza o
aparelho, use sempre calçado resistente e calças compridas.
• Desligue sempre o seu equipamento, pare a ventoinha e
remova a ficha da tomada quando:
ʵʵ O cabo de alimentação se tenha danificado ou enredado.
ʵʵ Deixa o equipamento desacompanhado.
ʵʵ Verificar, ajustar, limpar ou utilizar o seu equipamento.
ʵʵ O aparelho começar a vibrar de forma anormal.
• Não coloque a entrada ou saída da vassoura junto aos olhos
ou orelhas quando operar. Nunca sopre detritos na direcção
de pessoas que se encontrem nas proximidades.
• Não utilize à chuva ou deixe no exterior enquanto chove.
• Não cruze estradas ou caminhos de cascalho enquanto o seu
produto estiver ligado durante o modo de soprador. Caminhe,
nunca corra.
• Não pouse a sua unidade no cascalho enquanto estiver ligado.
• Tenha sempre a certeza da sua posição, particularmente em
inclinações. Não exceda e mantenha sempre o seu equilíbrio.
Português
•
Não coloque quaisquer objectos nas aberturas. Nunca utilize
se as aberturas estiverem bloqueadas - mantenha sem cabelo,
pêlos, poeira e qualquer coisa que possa reduzir o fluxo de ar.
ATENÇÃO: utilize sempre o seu equipamento da forma
realçada neste manual. O seu equipamento foi concebido
para ser utilizado num modo vertical e se for utilizado de
outra forma pode resultar em ferimentos. Nunca utilize
o seu equipamento enquanto estiver deitado de lado ou
ao contrário.
O operador ou utilizador é responsável por acidentes ou riscos
que ocorram a outras pessoas ou à respectiva propriedade.
Não transporte o aparelho pelo cabo.
Dirija sempre o cabo para trás, afastado do aparelho.
ATENÇÃO: se um cabo ficar danificado durante a
utilização, desligue imediatamente o cabo de alimentação
da corrente eléctrica. Não toque no cabo de alimentação
antes de desligar a alimentação.
Não utilize solventes ou líquidos de limpeza para limpar o seu
produto. Utilize um raspador sem corte para remover grama
e sujidade.
As ventoinhas de substituição estão disponíveis a partir de
um agente de assistência DeWALT. Utilize acessórios e peças
sobresselentes recomendados da DeWALT.
Mantenha todas as porcas e parafusos apertados para
garantir que o aparelho se encontra numa condição de
trabalho segura.
•
•
•
•
•
•
•
Riscos à saúde causados por respirar poeira desenvolvidos
quando utilizar a sua ferramenta (exemplo: trabalhos com
madeira, principalmente carvalho, faia e MDF).
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma voltagem
específica. Verifique sempre se a voltagem da bateria
corresponde à indicada na placa com os requisitos de
alimentação. Além disso, certifique-se também de que a
voltagem do seu carregador corresponde à da rede eléctrica.
O seu carregador da DeWALT possui isolamento
duplo, em conformidade com a norma EN60335.
Por conseguinte, não é necessária qualquer ligação
à terra.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este tem de ser
substituído por um cabo especialmente preparado, disponível
através dos centros de assistência da DeWALT.
Utilizar uma extensão
Não deve ser utilizada qualquer extensão a menos que seja
absolutamente necessário. Utilize uma extensão aprovada
adequada para a potência da alimentação do seu carregador
(consulte os Dados técnicos). O diâmetro mínimo do fio
condutor é 1 mm2; o comprimento máximo da extensão é 30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o cabo
na íntegra.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
Segurança dos outros
Carregadores
O aparelho apenas deve ser utilizado com a unidade de
alimentação fornecida com o aparelho.
• Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo
crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais
reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos,
a menos que sejam acompanhadas ou tenham recebido
formação sobre a utilização deste equipamento por uma
pessoa responsável pela sua segurança.
• As crianças devem ser vigiadas, para garantir que não
brincam com o aparelho.
Os carregadores da DeWALT não requerem ajuste e foram
concebidos para uma operação tão fácil quanto possível.
Riscos residuais.
Podem ocorrer riscos residuais adicionais quando utilizar a
ferramenta que poderão não estar incluídos nos avisos de
segurança delimitados. Estes riscos podem ocorrer da utilização
errada, utilização prolongada, etc.
Mesmo com a aplicação dos regulamentos de segurança
relevantes e a implementação de dispositivos de segurança,
alguns riscos residuais não podem ser evitados. Estes incluem:
• Ferimentos causados ao tocar nas peças rotativas/móveis.
• Ferimentos causados quando trocar quaisquer peças, lâminas
ou acessórios.
• Ferimentos causados pela utilização prolongada de uma
ferramenta. Quando utilizar qualquer ferramenta por períodos
prolongados, certifique-se de que faz pausas regulares.
• Danos auditivos.
Instruções de Segurança Importantes Para
Todos os Carregadores de Baterias
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES: este manual inclui instruções de
funcionamento e segurança importantes para carregadores de
bateria compatíveis (consulte Dados técnicos).
• Antes de utilizar o carregador, leia todas as instruções e sinais
de aviso indicados no carregador, na bateria e no aparelho
que utiliza a bateria.
ATENÇÃO: perigo de choque. Não permita a entrada de
líquidos no carregador. Pode ocorrer um choque eléctrico
ATENÇÃO: recomendamos a utilização de um dispositivo
de corrente residual com uma corrente residual de 30mA
ou menos.
CUIDADO: perigo de queimadura. Para reduzir o risco de
lesões, carregue apenas baterias recarregáveis DeWALT.
Outros tipos de baterias podem rebentar, causando lesões
pessoais e danos.
CUIDADO: as crianças devem ser vigiadas, para garantir
que não brincam com o aparelho.
AVISO: em determinadas condições, quando o carregador
está ligado à fonte de alimentação, os contactos de carga
expostos no interior do carregador podem entrar em
curto-circuito devido a material estranho. Os materiais
estranhos condutores como, por exemplo, mas não
limitado a, lã de aço, folha de alumínio ou qualquer
85
Português
acumulação de partículas metálicas devem ser removidos
dos orifícios do carregador. Desligue sempre o carregador
da fonte de alimentação quando não estiver inserida
uma bateria no respectivo compartimento. Desligue o
carregador antes de proceder à limpeza.
NÃO carregue a bateria com quaisquer carregadores
além dos especificados neste manual. O carregador e a
bateria foram concebidas especificamente para funcionarem
em conjunto.
Estes carregadores foram concebidos para apenas para
carregar baterias recarregáveis DeWALT. Quaisquer
outras utilizações podem resultar em incêndio, choque
eléctrico ou electrocussão.
Não exponha o carregador a chuva ou neve.
Quando desligar o carregador da corrente, puxe pela
ficha e não pelo cabo. Isto permite reduzir o risco de danos
na ficha de alimentação eléctrica e do cabo.
Certifique-se de que o cabo está colocado num local
onde não possa ser pisado, possa causar tropeções ou
esteja sujeito a danos ou tensão.
Não utilize uma extensão, a menos que seja
estritamente necessário. O uso de uma extensão
inadequada pode resultar num incêndio,choque eléctrico
ou electrocussão.
Não coloque objectos sobre o carregador nem o coloque
em cima de uma superfície macia que possa bloquear as
entradas de ventilação e causar calor interno excessivo.
Coloque o carregador num local afastado de fontes de calor. O
carregador é ventilado através de ranhuras na parte superior e
inferior da estrutura.
Não utilize o carregador se o cabo ou a ficha estiverem
danificados—substitua-os de imediato.
Não utilize o carregador se tiver sofrido um golpe
brusco, se o deixar cair ou se ficar de algum modo
danificado. Leve-o para um centro de assistência autorizado.
Não desmonte o carregador; leve-o para um centro
de assistência autorizado, no caso de ser necessário
assistência ou reparação. Uma nova montagem incorrecta
pode resultar em choque eléctrico, electrocussão ou incêndio.
Se o cabo de alimentação ficar danificado, deve enviá-lo
de imediato para o fabricante, agente de assistência ou um
responsável devidamente qualificado para que possa ser
substituído, de modo a evitar qualquer situação de perigo.
Desligue o carregador da tomada antes de proceder
a qualquer trabalho de limpeza. Isto reduz o risco de
choque eléctrico. A remoção da bateria não reduz este tipo
de risco.
NUNCA tente ligar 2 carregadores ao mesmo tempo.
O carregador foi concebido para funcionar com uma
potência eléctrica doméstica padrão de 230 V. Não tente
utilizá-lo com qualquer outro tipo de tensão. Isto não se
aplica ao carregador do automóvel.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Carregar uma bateria (Fig. A, B)
1. Ligue o carregador numa tomada adequada antes de inserir
a pilha.
86
2. Insira a bateria 19 no carregador, certificando-se de que fica
totalmente encaixada no carregador. O indicador luminoso
vermelho (de carga) pisca repetidamente, indicando que o
processo de carga foi iniciado.
3. A conclusão do processo de carga é indicado pelo indicador
luminoso vermelho, que permanece ligado de maneira
contínua. A bateria fica totalmente carregada e pode ser
utilizada nesta altura ou pode deixá-la no carregador. Para
retirar a bateria do carregador, prima o botão de libertação
na bateria 18 .
NOTA: Para assegurar o máximo desempenho e vida útil das
baterias de iões de lítio, carregue a bateria totalmente antes de
utilizar o produto pela primeira vez.
Funcionamento do carregador
Consulte os indicadores abaixo para saber qual é o estado do
processo de carga da bateria.
Carregamento da bateria
Bateria carregada
Retardação de calor/frio
Problema com a bateria ou o
carregador
Este carregador foi concebido para detectar problemas que
possam ocorrer. Quando ocorrem problemas, começa a piscar
rapidamente um indicador luminoso vermelho. Se isto se
verificar, retire e volte a inserir a bateria no carregador. Se o
problema persistir, experimente uma bateria para determinar
se o carregador está a funcionar correctamente. Se a nova
bateria for carregada correctamente, isso significa que a bateria
original está defeituosa e deve ser devolvida a um centro de
assistência ou a outro ponto de recolha para reciclagem. Se a
nova bateria apresentar o mesmo problema do que a bateria
original, deve levar o carregador e a bateria testada a um centro
de assistência autorizado.
O(s) carregador(es) compatível(eis) não carrega uma bateria
defeituosa. O carregador indica que a bateria está defeituosa ao
não acender-se ou apresentando um problema na bateria ou
aparece um padrão intermitente no carregador.
NOTA: isto pode também indicar que se trata de um problema
no carregador.
Se o carregador indicar uma falha, leve o carregador e a bateria
um centro de assistência autorizado para que sejam submetidos
a um teste.
Retardação de calor/frio
Quando o carregador detecta que uma bateria está demasiado
quente ou fria, inicia automaticamente a retardação de calor/
frio, interrompendo o processo de carga até a bateria atingir
a temperatura adequada. Em seguida, o carregador muda
automaticamente para o modo de carga. Esta função assegura a
duração máxima da bateria.
Uma bateria fria fica carregada a uma velocidade mais lenta do
que uma bateria quente. A bateria irá carregar a essa taxa mais
Português
lenta durante todo o ciclo de carga e não recupera a taxa de
carga máxima, mesmo que a bateria aqueça.
Sistema de protecção electrónica
As baterias de iões de lítio XR foram concebidas com um
Sistema de protecção electrónica que protege a bateria contra
sobrecarga, sobreaquecimento ou descarga profunda.
A ferramenta desliga-se automaticamente se o Sistema de
protecção electrónica for activado. Se isto ocorrer, coloque
a bateria de iões de lítio no carregador até ficar totalmente
carregada.
Instruções de limpeza do carregador
ATENÇÃO: perigo de choque. Desligue o carregador
da tomada de CA antes de proceder à limpeza. A
sujidade e gordura podem ser removidas a partir do
exterior do carregador com um pano ou uma escova
suave não metálica. Não utilize água ou outros produtos
de limpeza. Nunca deixe entrar qualquer líquido dentro da
ferramenta. Da mesma forma, nunca mergulhe qualquer
peça da ferramenta num líquido.
Baterias
Instruções de segurança importantes para
todas as baterias
Ao encomendar baterias sobresselentes, certifique-se de que
inclui a referência do catálogo e a voltagem.
A bateria não irá estar totalmente carregada quando a retirar
da embalagem pela primeira vez. Antes de utilizar a bateria
e o carregador, leia as instruções de segurança abaixo. Em
seguida, siga os procedimentos de carregamento indicados nas
instruções.
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES
•
•
•
•
•
•
•
Não carregue ou utilize baterias em ambientes
explosivos, como, por exemplo, na presença de líquidos,
gases ou poeiras inflamáveis. A colocação ou remoção da
bateria do carregador pode inflamar as poeiras ou os fumos.
Nunca force a entrada da bateria no carregador.
Nunca modifique a bateria de modo a encaixá-la num
carregador não compatível, porque pode romper,
causando lesões pessoais graves.
Carregue as baterias apenas em carregadores DeWALT.
NÃO salpique nem coloque a bateria dentro de água ou de
outros líquidos.
Não armazene nem utilize a ferramenta e a bateria em
locais onde a temperatura possa atingir ou exceder
40 ˚C (tais como barracões ao ar livre ou construções de
metal durante o Verão).
Não incinere a bateria, mesmo se esta estiver
gravemente danificada ou completamente esgotada.
A bateria pode explodir se for exposta a uma chama. São
produzidos vapores e materiais tóxicos quando as baterias de
iões de lítio são queimadas.
Se o conteúdo da bateria entrar em contacto com a sua
pele, lave imediatamente a área afectada com sabão
suave e água. Se o líquido da bateria entrar em contacto
•
com os seus olhos, passe-os (abertos) por água durante 15
minutos ou até a irritação passar. Se for necessária assistência
médica, o electrólito da bateria é composto por uma mistura
de carbonatos orgânicos líquidos e sais de lítio.
O conteúdo das células de uma bateria aberta poderá
causar irritação respiratória. Respire ar fresco. Se os
sintomas persistirem, procure assistência médica.
ATENÇÃO: risco de queimadura. O líquido da bateria
poderá ser inflamável se for exposto a faíscas ou a uma
chama.
ATENÇÃO: nunca tente abrir a bateria, seja qual for
o motivo. Se a bateria estiver rachada ou danificada,
não a insira no carregador. Não esmague, deixe cair
nem danifique a bateria. Não utilize uma bateria ou um
carregador que tenha sofrido um golpe brusco, uma
queda, atropelamento ou danificada de algum modo
(por exemplo, perfurada por um prego, atingida com um
martelo ou pisada). Pode ocorrer um choque eléctrico
ou electrocussão. As baterias danificadas devem ser
devolvidas ao centro de assistência para reciclagem.
ATENÇÃO: perigo de incêndio. Quando armazenar
ou transportar a bateria, não deixe que objectos
metálicos entrem em contacto com os terminais
expostos da bateria. Por exemplo, não coloque a bateria
dentro de aventais, bolsos, caixas de ferramentas, caixas
de kits de produtos, gavetas, etc., com pregos soltos,
parafusos, chaves, etc.
CUIDADO: quando não utilizar a ferramenta, deve
colocá-la de lado numa superfície estável, de modo a
que ninguém tropece nem sofra uma queda. Algumas
ferramentas com baterias grandes ficam na vertical
dentro da bateria, mas podem ser facilmente derrubadas.
Transporte
ATENÇÃO: Perigo de incêndio. O transporte das pilhas
pode dar origem a um incêndio se os terminais da pilha
entrarem em contacto inadvertidamente com os materiais
condutores. Quando transportar as pilhas, certifique-se de
que os terminais da pilha estão protegidos e devidamente
isolados de materiais que possam entrar em contacto com
eles e causar um curto-circuito.
As pilhas da DeWALT estão em conformidade com todas as
regulamentações de expedição aplicáveis, de acordo com os
padrões jurídicos e de indústria, que incluem as Recomendações
da ONU sobre o transporte de mercadorias perigosas;
disposições relativas a mercadorias perigosas da Associação do
Transporte Aéreo Internacional (IATA), Regulamentações do
código marítimo internacional para o transporte de mercadorias
perigosas (IMDG) e o Acordo europeu relativo ao transporte
rodoviário internacional de mercadorias perigosas (ADR). As
pilhas de iões de lítio foram testadas de acordo com a secção
38,3 das Recomendações da ONU no que respeita ao Transporte
de Mercadorias Perigosas: Manual de Ensaios e Critérios.
Na maioria dos casos, o envio de uma bateria DeWALT não
terá de ser classificado como Material perigoso de Classe
9 totalmente regulado. Em geral, apenas os envios que
contenham uma bateria de iões de lítio com uma taxa
87
Português
energética superior a 100 watt-horas (Wh) serão enviados como
Classe 9 totalmente regulada. Todas as baterias de iões de lítio
têm uma classificação de watt-horas assinalada na bateria.
Além disso, devido às complexidades de regulamentação, a
DeWALT não recomenda o envio de baterias de iões de lítio por
transporte aéreo, independentemente da classificação de watthoras. O envio de ferramentas com baterias (conjunto) enviado
por transporte aéreo será isento se a classificação de watt-horas
da bateria não for superior a 100 watts-horas.
Independentemente de uma expedição ser considerada
isenta ou totalmente regulamentada, é da responsabilidade
do expedidor consultar as mais recentes regulamentações
para a embalagem, etiquetagem/marcação e exigências de
documentação.
As informações indicadas nesta secção do manual são
fornecidas de boa fé e acredita-se que são precisas aquando
da elaboração do documento. No entanto, não é fornecida
qualquer garantia, expressa ou implícita. É da responsabilidade
do comprador garantir que as respectivas actividades estão em
conformidade com as regulamentações aplicáveis.
Recomendações de armazenamento
1. O melhor local de armazenamento será um local fresco e
seco, afastado da luz directa do sol e de fontes de calor ou
de frio. Para obter o máximo desempenho e a maior vida útil
possíveis das baterias, guarde-as à temperatura ambiente
quando não estiverem a ser utilizadas.
2. Para um armazenamento prolongado, é recomendável
armazenar a bateria totalmente carregada num local fresco,
seco e afastado do carregador para obter os melhores
resultados.
NOTA: as baterias não devem ser armazenadas totalmente sem
carga. É necessário recarregar a bateria antes de a utilizar.
Etiquetas no carregador e na bateria
Além dos símbolos indicados neste manual, os rótulos no
carregador e na bateria podem apresentam os seguintes
símbolos:
L eia o manual de instruções antes de utilizar este
equipamento.
Consulte os Dados técnicos para ficar a saber o
tempo de carregamento.
arregue a bateria apenas com uma temperatura
C
ambiente entre 4 ˚C e 40 ˚C.
Apenas para uso dentro de casa.
esfaça-se da bateria de uma forma
D
ambientalmente responsável.
Carregue as baterias da DeWALT apenas com os
carregadores DeWALT concebidos para o efeito.
O carregamento de baterias que não sejam as
baterias específicas DeWALT com um carregador
da DeWALT pode fazer com que rebentem ou dar
origem a situações de perigo.
Não queime a bateria.
Tipo de bateria
O modelo DCM587 utiliza uma pilha de 36 volts.
Podem ser utilizadas as seguintes baterias: DCB496, DCB497.
Consulte os Dados Técnicos para obter mais informações.
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1Compartimento do motor, mochila, tubo e conjunto do
manípulo de comando
1 Tubo inferior
1 Tubo flexível
1 Grampo do tubo
1 Grampo do tubo com braçadeira para cabo
1 Chave sextavada
1 Manual de instruções
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os acessórios foram
danificados durante o transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente e compreender
todas as instruções neste manual antes de utilizar
o equipamento.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de utilizar
este equipamento.
Não toque nos contactos com objectos condutores.
Use uma protecção auditiva.
Não carregue baterias danificadas.
Use uma protecção ocular.
Não exponha o equipamento à água.
ande substituir imediatamente quaisquer cabos
M
danificados.
88
Não exponha a ferramenta à chuva ou
humidade elevada ou deixe no exterior
enquanto chove.
Português
Desligue a ferramenta. Antes de realizar
qualquer manutenção na ferramenta, remova
as pilhas da ferramenta.
Mantenha as pessoas e os animais a, pelo
menos, 6 m da área de trabalho.
Mantenha afastadas as pessoas que se
encontrem nas proximidades.
Directiva 2000/14/CE potência acústica
garantida.
Posição do Código de data (Fig. Q)
NÃO permita que crianças entrem em contacto com as
mesmas. É necessária supervisão quando estas ferramentas
forem manuseadas por utilizadores inexperientes.
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo
crianças) que sofram de capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, falta de experiência e/ou conhecimentos,
a menos que estejam acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua segurança. As crianças nunca devem
ficar sozinhas com este produto.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos
graves, desligue a ferramenta e retire a bateria
antes de efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/
instalar dispositivos complementares ou acessórios.
Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.
ATENÇÃO: utilize apenas baterias e
carregadores DeWALT.
O código de data 29 , o qual também inclui o ano de fabrico,
está impresso na superfície do equipamento.
Exemplo:
2016 XX XX
Ano de fabrico
Inserir e retirar a bateria da ferramenta
(Fig. C–E)
Descrição (Fig. A)
Instalar a bateria da ferramenta
ATENÇÃO: nunca modifique a ferramenta eléctrica nem
qualquer um dos seus componentes. Tal poderia resultar
em danos ou ferimentos.
1 Manípulo de comando
2 Interruptor de velocidade variável
3 Botão de bloqueio da velocidade
4 Interruptor de selecção da bateria
5 Tubo inferior
6 Tubo do manípulo de comando
7 Tubo flexível
8 Tubo curvo
9 Sistema de fixação do tubo
10 Grampo do tubo com braçadeira para cabo
11 Cabo
12 Alças a tiracolo (2)
13 Alças de ajuste (2)
14 Placa de apoio
15 Pega do soprador
16 Fivela
17 Compartimentos da bateria (2)
18 Botões de desbloqueio da bateria (2)
19 Bateria
20 Chave sextavada
Utilização Adequada
O soprador foi concebido para aplicações de limpeza e
sopragem profissionais.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou na
presença de gases ou líquidos inflamáveis.
NOTA: para obter os melhores resultados, certifique-se de que a
bateria 19 está totalmente carregada antes de a utilizar.
1. Alinhe a bateria 19 com as calhas no interior da ferramenta
(Fig. C).
2. Deslize-a para dentro da ferramenta até a bateria encaixar
com firmeza e ouvir um som de encaixe no respectivo local.
Retirar a bateria da ferramenta
1. Prima a patilha de libertação 18 e puxe a bateria com
firmeza para fora da pega da ferramenta (Fig. D).
2. Insira a bateria no carregador, tal como descrito na secção
do carregador indicada neste manual.
Baterias para o indicador do nível de
combustível (Fig. E)
Algumas baterias DeWALT incluem um indicador de nível de
combustível, composto por três indicadores luminosos LED
verdes que indicam o nível de carga restante na bateria.
Para activar o indicador do nível de combustível, prima
e mantenha premido o botão do indicador do nível de
combustível 21 . Uma combinação dos três indicadores
luminosos LED verdes acende-se, indicando o nível da carga
restante. Se o nível da carga na bateria for inferior ao limite
utilizável, o indicador do nível de combustível não se acende e é
necessário voltar a carregar a bateria.
NOTA: o indicador do nível de combustível é apenas
uma indicação da carga restante na bateria. Não indica o
funcionamento da ferramenta e está sujeito a variações, com
base nos componentes do produto, temperatura e aplicação do
utilizador final.
89
Português
Retirar o soprador da embalagem (Fig. A)
NOTA: O conjunto do manípulo de comando e do soprador
estão montados quando são enviados. Tentar empurrar um lado
para fora sem o outro pode causar danos no cabo 11 .
1. Agarre a pega do soprador 15 e o manípulo de comando
1 e remova-os em simultâneo.
2. Corte a abraçadeira de plástico que liga o manípulo de
comando ao soprador.
3. Retire o resto das peças e proceda à montagem de acordo
com as instruções indicadas abaixo.
Montagem (Fig. A, F –M)
CUIDADO: Certifique-se de que o interruptor de
selecção da bateria está na posição «desligada»
central, para impedir que o soprador seja accionado
e que a bateria seja removida antes de montar ou
remover os tubos. Os tubos devem ser montados
totalmente antes de serem utilizados.
Conjunto de tubos
Montar o tubo flexível no tubo curvo (Fig. A, F, G)
1. Retire o sistema de fixação do tubo com a braçadeira para
cabo 10 do tubo flexível 7 . Tenha em atenção a orientação
da fixação do grampo quando voltar a montá-lo.
2. Deslize o tubo flexível sobre o tubo curvo 8 , como indicado
na Figura F.
3. Mantendo o grampo na mesma orientação em que estava
antes de removê-lo do tubo flexível, abra o grampo com a
abraçadeira para cabo e envolva-o à volta do tubo flexível
no local onde encaixa com o tubo curvo, como indicado na
Figura G.
4. Deslize o parafuso de fixação 22 através do grampo.
Enrosque à mão a porca hexagonal 23 no parafuso
de fixação.
5. Com a chave sextavada 20 , aperte o parafuso até o grampo
fixar o tubo flexível em segurança no anel e no tubo do
manípulo de comando. NÃO APERTE DEMASIADO. Se
apertar demasiado o grampo, podem ocorrer danos na
ferramenta e restringir o movimento do tubo do manípulo
de comando 6 .
Montar o tubo flexível no tubo do manípulo de comando
(Fig. A, G, H)
1. Insira a anilha do tubo 24 na extremidade do tubo do
manípulo de comando 6 numa extremidade do tubo
flexível 7 , como indicado na Figura H.
2. Puxe para abrir o grampo do tubo 9 e envolva-o à volta do
tubo flexível, ficando sobreposto à anilha do tubo.
3. Deslize o parafuso de fixação 22 através do grampo.
Enrosque à mão a porca hexagonal 23 no parafuso
de fixação.
4. Com a chave sextavada 20 , aperte o parafuso até o grampo
fixar o tubo flexível em segurança no anel e no tubo do
manípulo de comando. NÃO APERTE DEMASIADO.
Se apertar demasiado o grampo podem ocorrer danos
na ferramenta.
90
Fixar o tubo inferior (Fig. I)
1. Alinhe os canais 25 do tubo inferior 5 com as
protuberâncias 26 no tubo do manípulo de comando 6 ,
como indicado na Figura I.
2. Deslize o tubo inferior 5 para dentro do tubo do manípulo
de comando 6 .
3. Torça com firmeza o tubo inferior para bloquear a
protuberância por completo numa das duas saliências do
tubo inferior. As duas saliências permitem-lhe aumentar ou
diminuir o tamanho do tubo, dependendo do comprimento
pretendido. Certifique-se de que o tubo inferior está
encaixado de forma segura.
Ajustar o arreio (Fig. A, J–K)
1. Coloque as alças a tiracolo 12 sobre os ombros.
2. Puxe as alças de ajuste 13 para baixo até a placa de apoio
14 ficar bem assente nas suas costas (Figura J).
3. Encaixe a fivela 16 e ajuste-a de modo a que fique bem
colocada no seu peito, como indicado na Figura K.
Ajustar o manípulo de comando (Fig. L - M)
1. Deslize o manípulo de comando 1 para cima e para baixo
até o tubo ficar numa posição de utilização confortável,
como indicado na Figura L.
2. Aperte a porca de orelhas 27 até o manípulo de comando
ficar preso com firmeza na respectiva posição. Não aperte
demasiado. Se apertar demasiado o manípulo de comando,
podem ocorrer danos na ferramenta.
3. Fixe o cabo 11 empurrando-o na direcção da abraçadeira
para cabo 28 localizada no grampo do tubo com a
abraçadeira para cabo 10 , como indicado na Figura M.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: cumpra sempre as instruções de segurança e
os regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos
graves, desligue a ferramenta e retire a bateria
antes de efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/
instalar dispositivos complementares ou acessórios.
Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.
Posição correcta das mãos (Fig. A, O)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
utilize SEMPRE a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na figura).
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
segure SEMPRE a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por parte da mesma.
Coloque o soprador nos ombros e aperte-o, como descrito na
secção Ajustar os arreios. Em seguida, coloque uma mão no
manípulo de comando 1 para controlar a ferramenta.
Português
Ligar (Fig. A, N)
CUIDADO: não aponte a descarga da unidade para si
ou para outras pessoas que estejam presentes.
CUIDADO: utilize sempre óculos de protecção. Use
uma máscara filtrante se a operação produzir pó. É
recomendável usar luvas, calças compridas e calçado
robusto. Mantenha o cabelo comprido e a roupa larga
afastada de aberturas e peças em movimento.
1. Prima o interruptor de selecção da bateria 4 à esquerda
ou à direita. O lado com a marca “I” activa o compartimento
superior da bateria. O lado com a marca “II” activa o
compartimento inferior da bateria. A posição central “O”
desactiva a alimentação de ambos os compartimentos da
bateria. (Figura N)
2. Prima o interruptor de velocidade variável 2 .
3. Liberte o interruptor para desligar o soprador.
Utilização (Fig. A, O)
Segure o manípulo de comando 1 com uma mão, como
indicado na Figura O e varra de um lado para o outro com
o tubo inferior 5 a uma distância de vários centímetros
da superfície dura. Avance lentamente, mantendo a pilha
acumulada de resíduos à sua frente.
Bloqueio da velocidade (Fig. P)
O soprador está equipado com um sistema de bloqueio da
velocidade para uma utilização contínua, não sendo necessário
manter o interruptor premido.
1. Puxe o interruptor de velocidade variável 2 até o soprador
funcionar à velocidade pretendida.
2. Prima o botão de bloqueio da velocidade 3 e liberte-o,
como indicado na Figura P. O soprador mantém esse nível
de desempenho.
3. Para desligar a unidade, prima o botão de bloqueio de
velocidade. O interruptor de velocidade variável controla
agora a unidade.
NOTA: Quando o soprador está no modo de bloqueio de
velocidade, pode premir o interruptor para obter mais energia
sempre que for necessário. Quando libertar o interruptor, o
soprador volta para a velocidade anterior, de acordo com a qual
o bloqueio de velocidade foi definido.
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta eléctrica da DeWALT foi concebida para
funcionar durante um longo período de tempo com uma
manutenção mínima. Uma utilização continuamente satisfatória
depende de uma manutenção apropriada da ferramenta e de
uma limpeza regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos
graves, desligue a ferramenta e retire a bateria
antes de efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/
instalar dispositivos complementares ou acessórios.
Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.
O carregador e a bateria não são passíveis de reparação.
Lubrificação
A sua ferramenta eléctrica não necessita de
lubrificação adicional.
Limpeza
ATENÇÃO: retire os detritos e as partículas da caixa da
unidade com ar comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das aberturas de
ventilação e à volta das mesmas. Use uma protecção
ocular e uma máscara contra o pó aprovadas ao efectuar
este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes ou outros
químicos abrasivos para limpar as peças não metálicas
da ferramenta. Estes químicos poderão enfraquecer
os materiais utilizados nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão suave. Nunca
deixe entrar qualquer líquido para dentro da ferramenta.
Da mesma forma, nunca mergulhe qualquer peça da
ferramenta num líquido.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas foram testados com
este produto os acessórios disponibilizados pela DeWALT,
a utilização de outros acessórios com esta ferramenta
poderá ser perigosa. Para reduzir o risco de ferimentos,
apenas deverão ser utilizados acessórios recomendados
pela DeWALT com este produto.
Consulte o seu revendedor para obter mais informações sobre
os acessórios apropriados.
Proteger o meio ambiente
Recolha separada. Os produtos e baterias indicados
com este símbolo não devem ser eliminados em
conjunto com resíduos domésticos comuns.
Os produtos e as baterias contêm materiais que
podem ser recuperados ou reciclados, o que reduz a procura
de matérias-primas. Recicle o equipamento eléctrico de acordo
com as disposições locais. Estão disponíveis mais informações
em www.2helpU.com.
Bateria recarregável
Esta bateria de longa duração tem de ser recarregada
quando deixar de produzir energia suficiente nas tarefas que
anteriormente eram realizadas com facilidade. No fim da sua
vida útil, elimine-a com o devido respeito pelo meio ambiente:
• Descarregue completamente a bateria e em seguida retire-a
da ferramenta.
• As baterias de iões de lítio são recicláveis. Entregue-as ao
seu fornecedor ou coloque-as num ecoponto. As baterias
recolhidas serão recicladas ou eliminadas correctamente.
91
Suomi
REPPUPUHALLIN
DCM587
Onnittelut!
Tekniset tiedoissa
Latauslaite
Verkkojännite
Akun tyyppi
Akkujen keskimääräinen
latausaika
Akut ja laturit myydään erikseen
Paino
Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus,
huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DeWALTtyökaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille.
Jännite
Tyyppi
Virransyöttö
Virtausnopeus
Ilmanvirtausnopeus
Paino (ilman akkupakkausta)
VDC
DCM587
36
1
W
CFM
km/h
kg
1000
450
230
8,4
Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin 2006/42/EC,
2004/108/EC, EN15503:2009+A1:2013+A2:2016 mukaisesti:
dB(A)
83,5
LPA(äänenpainetaso)
LWA(äänitehotaso)
dB(A)
97,5
K(määritetyn äänitason
epävarmuus)
dB(A)
0,5
Tärinäpäästöarvo ah =
Vaihtelu K =
m/s2
m/s2
2,5
1,5
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN15503 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää
verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä voidaan käyttää
arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä
työkalua sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos
työkalua käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on
kiinnitetty erilaisia lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu
huonosti, tärinä voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa
merkittävästi altistumiseen työkalua käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai
se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan
vähentää merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet
kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä
huomiota työn jaksottamiseen.
Akku
Akun tyyppi
Jännite
Kapasiteetti
Paino
92
VDC
DCB496
Li-Ion
36
DCB497
Li-Ion
36
Ah
kg
6,0
1,88
7,5
1,92
Sulakkeet
Eurooppa
min
DCB413
220-240
36 Li-Ion
120 (6 Ah)
150 (7,5 Ah)
kg
0,82
VAC
230 voltin työkalut
10 ampeerin sulake
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
Konedirektiivi
Reppupuhallin
DCM587
DeWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat
määräykset:
2006/42/EU, 2006/42/EC, EN60335-1:2012+A11:2014; EN506362-100:2014, EN15503:2009+A1:2013+A2:2016.
2000/14/EY liite V DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg 310,
6802 ED Arnhem, The Netherlands
Ilmoitetun laitoksen tunnusnumero: 0344
LPA (mitattu äänenpaine) 83,5 dB(A)
epävarmuus (K) = 2,5 dB(A)
LWA (taattu ääniteho) 98 dB(A)
Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2014/30/EY ja 2011/65/EY
vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DeWALTiin.
Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa tämän
vakuutuksen DeWALTin puolesta.
Markus Rompel
Tekninen päällikkö
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
16.10.2016
VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue
tämä käyttöohje.
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja
kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai
vakavan henkilövahingon vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai
vakavan vaaran mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta.
Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei
välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi
aiheuttaa omaisuusvahingon.
Suomi
Henkilökohtainen turvallisuus
•
•
Sähköiskun vaara.
Tulipalon vaara.
•
YLEISIÄ TYÖKALUJEN TURVALLISUUTTA
KOSKEVIA VAROITUKSIA
VAROITUS! Seuraavia perusturvallisuusohjeita on
noudatettava käytettäessä verkko-/akkuvirralla toimivia
laitteita, jotta tulipalo-, sähköisku-, henkilövahinko- ja
materiaalivaurioriski olisi mahdollisimman vähäinen.
• Lue tämä käyttöohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöä.
Tutustu sen hallintalaitteisiin ja oikeanlaiseen käyttötapaan.
• Tarkoitettu käyttö on kuvattu tässä ohjeessa. Lisälaitteen tai
lisävarusteen käyttö tai laitteen käyttö muuhun kuin tässä
käyttöohjeessa suositeltuun tarkoitukseen voi aiheuttaa
henkilövahinkovaaran.
Termi "laite" kaikissa seuraavissa varoituksissa viittaa
verkkovirralla (sähköjohdollinen) tai akkuvirralla (sähköjohdoton)
toimiviin laitteisiin.
TALLENNA KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN
Laitteen käyttö
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ole aina huolellinen käyttäessäsi laitetta.
Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Onnettomuuksia sattuu herkemmin epäsiistissä tai huonosti
valaistussa ympäristössä.
Käytä laitetta vain päivänvalossa tai riittävän hyvässä
keinovalaistuksessa.
Älä käytä laitetta räjähdysalttiissa ympäristössä, esimerkiksi
tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä.
Älä koskaan anna lasten tai käyttöohjeita tuntemattomien
käyttää laitetta. Paikalliset säädökset saattavat rajoittaa
käyttäjän ikää.
Älä anna lasten tai eläinten tulla työskentelyalueen lähelle tai
koskea virtajohtoon.
Pidä lapset, sivustaseuraajat ja eläimet loitolla käyttäessäsi
laitetta. Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi aiheuttaa
hallinnan menettämisen.
Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi leluna.
Älä upota laitetta veteen.
Älä avaa laitteen kotelointia. Sisällä ei ole mitään käyttäjän
huollettavia osia.
•
•
Ole valppaana, katso, mitä teet, ja käytä tervettä järkeä
työkalua käyttäessäsi. Älä käytä työkalua ollessasi väsynyt tai
alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Tarkkaavaisuuden herpaantuminen työkalua käytettäessä
saattaa aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.
Käytä tarvittaessa henkilönsuojaimia. Suojalasien,
hengityssuojaimen, liukumattomien turvajalkineiden,
kypärän ja kuulosuojaimen käyttäminen oikeissa olosuhteissa
vähentää henkilövahinkojen vaaraa.
Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että virtakytkin
on OFF-asennossa, ennen kuin kytket laitteen pistorasiaan,
yhdistät siihen akun, nostat työkalun käteesi tai kannat
sitä. Laitteen kantaminen sormi virtakytkimellä tai virran
syöttäminen laitteeseen, jonka virtakytkin on ON-asennossa
lisää onnettomuusvaaraa.
Älä kurottele. Huolehdi siitä, että sinulla on koko ajan tukeva
jalansija ja hyvä tasapaino. Näin voit paremmin hallita
laitteen käytön odottamattomissa tilanteissa.
Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja. Pidä
hiukset, vaatteet ja kädet loitolla liikkuvista osista. Löysät
vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
Laitteen käyttö ja huolto
•
•
•
•
•
•
•
Tarkista ennen käyttöä, että laitteessa ei ole vaurioituneita tai
viallisia osia. Tarkista osien rikkoutuminen, kytkinten vauriot ja
muut kohdat, jotka voivat vaikuttaa laitteen toimintaan.
Älä käytä laitetta, jos virtakytkin ei kytke sitä päälle ja pois
päältä. Jos laitetta ei voi hallita kytkimen avulla, se on
vaarallinen ja se on korjattava.
Irrota laite pistorasiasta tai irrota akku ennen säätämistä,
varusteiden vaihtamista tai laitteen asettamista säilytykseen.
Nämä ehkäisevät turvatoimet vähentävät vahingossa
käynnistymisen vaaraa.
Pidä leikkaustyökalut tarvittaessa terävinä ja puhtaina.
Kunnossa pidettyjen leikkaavia teräviä reunoja sisältävien
työkalut todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on
helpompi hallita.
Älä käytä laitetta, jos mikään sen osa on vaurioitunut
tai viallinen.
Anna valtuutetun huollon vaihtaa tai korjata vaurioituneet tai
vialliset osat.
Älä koskaan yritä poistaa tai korvata osia muihin kuin tässä
ohjekirjassa mainittuihin.
Sähköturvallisuus
•
•
•
Laitteen pistokkeen on oltava yhteensopiva pistorasian
kanssa. Älä koskaan tee pistokkeeseen mitään muutoksia. Älä
yhdistä maadoitettua laitetta jatkojohtoon. Sähköiskun vaara
vähenee, jos pistokkeisiin ei tehdä muutoksia ja ne yhdistetään
vain niille tarkoitettuihin pistorasioihin.
Älä altista laitetta vesisateelle äläkä märille olosuhteille.
Laitteen sisään pääsevä vesi lisää sähköiskun vaaraa.
Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna työkaluja sähköjohdosta
tai vedä pistoketta pistorasiasta sähköjohdon avulla. Pidä
93
Suomi
•
•
sähköjohto kaukana kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista
tai liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot
lisäävät sähköiskun vaaraa.
Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä vain ulkokäyttöön
tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkokäyttöön tarkoitetun
sähköjohdon käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa.
Jos sähkötyökalua on käytettävä kosteassa paikassa, käytä
vikavirtasuojaa. Tämä vähentää sähköiskun vaaraa.
Käytön jälkeen
•
•
•
Kun laite ei ole käytössä, sitä on säilytettävä kuivassa, hyvin
tuuletetussa paikassa pois lasten ulottuvilta.
Lasten ei pitäisi päästä käsiksi varastoituihin laitteisiin.
Kun laite on varastoituna tai sitä kuljetetaan ajoneuvossa,
se on sijoitettava lattialle tai muuhun tukevaan paikkaan,
jossa se ei pääse liikkumaan äkkinäisten nopeuden- tai
suunnanvaihdosten takia.
Akkutyökalun käyttö ja huolto
•
•
•
•
Lataa vain valmistajan määrittämällä laturilla. Laturi, joka
on sopiva yhden tyyppiselle akulle, voi aiheuttaa tulipalon
vaaran, jos sitä käytetään toisen tyyppisellä akulla.
Käytä työkaluja vain erityisesti niille suunniteltujen
akkuyksiköiden kanssa. Muiden akkujen käyttö voi aiheuttaa
loukkaantumisen ja tulipaloriskin.
Kun akkuyksikkö ei ole käytössä, pidä se poissa muista
metalliesineistä, kuten paperiliittimet, kolikot, avaimet, naulat,
ruuvit tai muut pienet metalliesineet, jotka voivat muodostaa
kytkennän yhdestä kennon pinnestä toiseen. Kennon pinteiden
oikosulku voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.
Epäsuotuisissa olosuhteissa akusta saattaa ruiskuta ulos
nestettä, jota tulee välttää. Jos nesteen kanssa joutuu
kosketuksiin, huuhtele vedellä. Jos nestettä joutuu silmiin,
hakeudu lisäksi lääkärin hoitoon. Akusta roiskunut neste
saattaa aiheuttaa ärsytystä tai palovammoja.
Huolto
•
Anna työkalu huollettavaksi ammattikorjaajalle, joka käyttää
ainoastaan samanlaisia vaihto-osia. Näin taataan, että
laitteen turvallisuus säilyy.
Lehtipuhaltimien lisäturvasääntöjä
Tarkoitettu käyttö on kuvattu tässä ohjeessa. Lisälaitteen tai
lisävarusteen käyttö tai laitteen käyttö muuhun kuin tässä
käyttöohjeessa suositeltuun tarkoitukseen voi aiheuttaa
henkilövahinkovaaran ja/tai omaisuusvahingon.
• Suojele jalkojasi laitetta käyttäessäsi turvajalkineilla ja
pitkillä housuilla.
• Sammuta laite, odota tuulettimen pysähtymistä ja irrota
pistoke pistorasiasta aina kun:
ʵʵ Virtajohto on vahingoittunut tai solmussa.
ʵʵ Jätät laitteen vartioimatta.
ʵʵ Tarkistat, säädät, puhdistat tai huollat tuotettasi.
ʵʵ Jos laite värähtelee epänormaalisti.
94
•
•
•
•
•
•
Älä vie laitteen sisään- tai ulostuloa lähelle silmiä tai
korvia sen ollessa käynnissä. Älä koskaan puhalla roskia
sivustaseuraajien päälle.
Älä käytä vesisateella äläkä jätä laitetta ulos sateeseen.
Älä kulje sorapolkujen tai -teiden yli laitteen puhaltaessa.
Kävele laitetta käyttäessäsi. Älä koskaan juokse.
Älä koskaan jätä laitetta päälle, jos joudut jättämään sen
soran päälle.
Ole varovainen kulkiessasi laitteen kanssa, erityisesti mäkisessä
ympäristössä. Älä kurottele liikaa ja pidä hyvä tasapaino.
Älä laita mitään esineitä aukkojen päälle. Älä koskaan käytä
laitetta, jos sen aukot ovat tukossa. Poista hiukset, nukka, pöly
ja mitkä tahansa ilmavirtausta heikentävät esteet.
VAROITUS: Käytä aina laitetta näissä ohjeissa kuvatulla
tavalla. Laite on tarkoitettu käytettäväksi pystyssä, ja sen
käyttö muulla tavoin voi johtaa loukkaantumiseen. Älä
ikinä käytä laitetta, kun se on kyljellään tai ylösalaisin.
Laitteen käyttäjä on vastuussa muille ihmisille tai
omaisuudelle aiheutuneista vahingoista tai vaaratilanteista.
Älä kanna laitetta johdosta.
Osoita johto aina poispäin laitteesta sen takaosaa kohti.
VAROITUS: Jos virtajohto vahingoittuu käytön aikana,
irrota se virtalähteestä välittömästi. Älä koske virtajohtoon
ennen kun olet katkaissut virransyötön.
Älä käytä liuottimia tai puhdistusnesteitä laitteesi
puhdistamiseen. Käytä tylsää kaavinta poistamaan ruoho
ja lika.
Vaihtotuulettimia saa DeWALTin huoltopalvelusta. Käytä
DeWALTin hyväksymiä varaosia ja lisäosia.
Huolehdi, että mutterit ja ruuvit ovat aina kireällä, jotta laite
toimisi turvallisesti.
•
•
•
•
•
•
Muiden turvallisuus
Laitetta saa käyttää vain sen mukana tulleen virtalähteen kanssa.
• Tämä laite ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien
lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset
kyvyt tai kokemus ja tietämys ovat rajalliset. Heidän
turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa oleva
henkilö tai paikalla tulee olla henkilö, joka neuvoo miten
laitetta tulee käyttää.
• Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, että he eivät leiki laitteella.
Jäännösriskit
Lisäjäännösriskejä saattaa esiintyä työkalua käytettäessä eikä
näitä ole välttämättä mainittu turvallisuusvaroituksissa. Riskit
voivat aiheutua mm. väärinkäytöstä tai liian pitkästä käytöstä.
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä jäännösriskejä ei voida välttää.
Näitä ovat:
• Työkalun pyörivien/liikkuvien osien koskettamisesta
aiheutuvat vammat.
• Osien, terien tai lisälaitteiden vaihdosta aiheutuvat vammat.
• Työkalun liian pitkästä käytöstä aiheutuvat vammat. Kun
käytät työkalua pitkiä aikoja kerrallaan, muista pitää taukoja
säännöllisesti.
Suomi
•
•
Kuulon heikkeneminen.
Työkalusi aiheuttaman pölyn aiheuttamat terveysvaarat
(esim. puupöly, erityisesti tammi, pyökki ja MDF).
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina,
että akun jännite vastaa laitteen tyyppikilpeen merkittyä
jännitettä. Tarkista myös, että latauslaitteen jännite vastaa
sähköverkon jännitettä.
Tämä DeWALT-latauslaite on kaksoiseristetty EN60335
-säädösten mukaisesti, joten maadoitusjohtoa
ei tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla,
jonka voi hankkia DeWALTin huolto-organisaation kautta.
•
•
•
•
•
Jatkojohdon käyttäminen
•
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset täyttävää
hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on Teknisissä tiedoissa.
Johdinten pienin koko on 1 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki.
•
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Latauslaitteet
•
DeWALT-laturit eivät vaadi säätöä ja niiden käyttö on suunniteltu
mahdollisimman helpoksi.
•
Tärkeitä turvallisuusohjeita latauslaitetta
käytettäessä
•
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tämä ohjekirja sisältää tärkeitä
turvallisuus- ja käyttöohjeita yhteensopiviin akkulatureihin (katso
Tekniset tiedot).
• Lue kaikki laturin, akkuyksikön ja akkuyksikköä käyttävän
tuotteen ohjeet ja varoitusmerkinnät ennen laturin käyttöä.
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä päästä nestettä laturin
sisään. Se voi aiheuttaa sähköiskun.
VAROITUS: Suosittelemme vikavirtasuojalaitteen käyttöä,
jonka vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään 30mA.
HUOMIO: Palovamman vaara. Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lataa vain ladattavia DeWALT-akkuja.
Muun tyyppiset akut voivat haljeta ja aiheuttaa
henkilövahingon ja vaurioita.
HUOMIO: Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, että he eivät
leiki laitteella.
HUOMAUTUS: Joissakin olosuhteissa vieras materiaali
voi aiheuttaa oikosulkuja laturin sisällä oleviin
suojaamattomiin latauskontakteihin laturin ollessa
kytkettynä sähköverkkoon. Vieraat johtavat aineet, kuten
teräsvilla, alumiinifolio tai metallihiukkaskertymät, niihin
kuitenkaan rajoittumatta, on pidettävä poissa laturin
aukoista. Irrota laturi aina tehonsyötöstä, kun laturissa
ei ole akkua. Irrota laturi tehonsyötöstä ennen kuin yrität
puhdistaa sitä.
• ÄLÄ YRITÄ ladata akkuyksikköä millään muulla
laturilla kuin tässä käyttöohjeessa mainituilla. Laturi ja
akkuyksikkö on suunniteltu erityisesti toimimaan yhdessä.
•
•
•
Näitä latureita ei ole tarkoitettu käytettäväksi
mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin ladattavien
DeWALT-akkujen lataamiseen. Muu voi aiheuttaa tulipalon
tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
Älä jätä laturia sateeseen tai lumeen.
Vedä pistokkeesta äläkä johdosta, kun irrotat laturia
verkkovirrasta. Tämä vähentää pistokkeen ja sähköjohdon
vahingoittumisen riskiä.
Varmista, että johto sijaitsee niin, että sen päälle ei
astuta, siihen ei kompastu tai että siihen ei muuten
kohdistu vaurioita tai rasitusta.
Älä käytä jatkojohtoa ellei se ole ehdottoman
välttämätöntä. Jatkojohdon virheellinen käyttö voi
aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
Älä laita mitään esineitä laturin päälle tai laita
laturia pehmeälle pinnalle, joka saattaa tukkia
ilmanvaihtoaukot ja aiheuttaa liiallisen sisäisen
lämmön. Sijoita laturi pois lämpölähteiden läheltä. Laturi
tuulettuu kotelon päällä ja pohjassa olevien aukkojen kautta.
Älä käytä laturia, jos johto tai pistoke on
vahingoittunut– vaihdata ne välittömästi.
Älä käytä laturia, jos siihen on kohdistunut terävä isku,
se on pudotettu tai muuten vahingoittunut millään
tavalla. Vie se valtuutettuun huoltoon.
Älä pura laturia. Vie se valtuutettuun huoltoon, jossa
se huolletaan tai korjataan. Virheellinen kokoaminen voi
aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan, huollon tai
vastaavan pätevän henkilön täytyy vaihtaa se välittömästi.
Irrota laturi pistorasiasta ennen kuin yrität puhdistaa
sitä. Tämä vähentää sähköiskun vaaraa. Akkuyksikön
poistaminen ei vähennä riskiä.
ÄLÄ KOSKAANyritä yhdistää kahta laturia yhteen.
Laturi on suunniteltu toimimaan tavallisella 230
V:n kotitalouden sähkövirralla. Älä yritä käyttää
mitään muuta kuin määritettyä jännitettä. Tämä ei
koske autolaturia.
Akun lataaminen (Kuva [Fig.] A, B)
1. Yhdistä laturi sopivaan pistorasiaan ennen kuin laitat akun
paikoilleen.
2. Aseta akku 19 laturiin ja varmista, että akku on hyvin
paikoillaan laturissa. Punainen (latauksen) merkkivalo vilkkuu
toistuvasti ilmoittaen, että latausprosessi on alkanut.
3. Kun lataus on valmis, punainen valo jää palamaan jatkuvasti.
Akku on täysin ladattu ja sitä voidaan käyttää heti tai sen
voi jättää laturiin. Poista akku laturista painamalla akun
vapautuspainiketta 18 .
HUOMAA: Jotta varmistat litiumioniakkujen parhaimman
mahdollisen suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän, akku tulee ladata
täyteen ennen ensimmäistä käyttöä.
Laturin toiminta
Katso akun lataustaso alla olevista merkkivaloista.
95
Suomi
Akku latauksessa
LUE KAIKKI OHJEET
•
Akku ladattu
Akun kuuma-/kylmäviive
Ongelma akussa tai laturissa
Laturi on tarkoitettu tunnistamaan joitakin käytön aikana
aiheutuvia ongelmia. Nopeasti vilkkuva punainen merkkivalo
osoittaa ongelmista. Tässä tapauksessa akku on irrotettava
ja asetettava uudelleen laturiin. Jos ongelma toistuu, kokeile
toista akkua selvittääksesi, toimiiko laturi virheettömästi.
Jos uusi akku lataa virheettömästi, alkuperäinen akku on
viallinen ja se tulee palauttaa huoltoliikkeeseen tai muuhun
keräyspisteeseen kierrätystä varten. Jos sama ongelma esiintyy
uudessa akussa, laturi ja akku on annettava valtuutetun
huoltoliikkeen testattavaksi.
Yhteensopiva(t) laturi(t) ei(eivät) lataa viallista akkua. Jos akku on
viallinen, merkkivalo ei syty tai laturi ilmoittaa viallisesta akusta
tai sen merkkivalo vilkkuu.
HUOMAA: Tämä voi tarkoittaa myös laturivikaa.
Jos laturi ilmoittaa ongelmasta, vie laturi ja akku testattavaksi
valtuutettuun huoltopalveluun.
Akun kuuma-/kylmäviive
Kun laturi tunnistaa liian kuuman tai kylmän akun, se käynnistää
automaattisesti akun kuuma-/kylmäviiveen, jolloin lataus
käynnistyy vasta sitten, kun akku on saavuttanut hyväksyttävän
lämpötilan. Laturi siirtyy tämän jälkeen automaattisesti akun
lataustilaan. Tämä toiminto takaa akun maksimaalisen käyttöiän.
Kylmä akku latautuu hitaammin kuin lämmin akku.
Akku latautuu hitaammin koko latausjakson ajan, sen
latautumisnopeus ei palaudu nopeaksi, vaikka akku lämpenisi.
Elektroninen suojausjärjestelmä
XR Li-Ion -laitteissa on elektroninen suojausjärjestelmä, joka
suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta tai suurelta
purkautumiselta.
Työkalu sammuu automaattisesti, jos sähköinen
suojausjärjestelmä käynnistyy. Jos näin tapahtuu, laita
litiumioniakku laturiin, kunnes se on kokonaan latautunut.
Laturin puhdistusohjeet
VAROITUS: Sähköiskuvaara. Irrota laturi
AC-pistorasiasta ennen puhdistusta. Lika ja rasva
voidaan poistaa laturin ulkopuolelta kankaalla tai
pehmeällä, ei-metallisella harjalla. Älä käytä vettä tai
puhdistusaineita. Älä päästä mitään nestettä työkalun
sisään. Älä upota mitään työkalun osaa nesteeseen.
Akkuyksikkö
Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia akkuja
käytettäessä
Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jännite.
Kun uusi akku otetaan pakkauksesta, sitä ei ole ladattu täyteen.
Lue seuraavat turvaohjeet ennen akun ja latauslaitteen
käyttämistä. Noudata annettuja ohjeita.
96
•
•
•
•
•
•
•
Älä lataa tai käytä räjähdysalttiissa ympäristössä,
esimerkiksi tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja
tai pölyä. Akun laittaminen laturiin tai poistaminen laturista
voi sytyttää pölyn tai kaasun.
Älä koskaan pakota akkua laturiin. Älä muokkaa
akkuyksikköä millään tavalla saadaksesi sen sopimaan
yhteensopimattomaan laturiin, sillä akkuyksikkö
saattaa murtua ja aiheuttaa vakavan henkilökohtaisen
vaurion.
Lataa akkuyksiköt vain DeWALT-latureilla.
ÄLÄ roiskuta vettä tai upota veteen tai muihin nesteisiin.
Älä säilytä tai käytä työkalua ja akkuyksikköä paikassa,
jossa lämpötila voi saavuttaa tai ylittää 40 ˚C (kuten
kesällä ulkokatoksissa tai metallirakennuksissa).
Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa päähän.
Akku voi räjähtää poltettaessa. Litium-ioniakkuja poltettaessa
syntyy myrkyllisiä kaasuja ja aineita.
Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele heti miedolla
saippualla ja vedellä. Jos akkunestettä pääsee silmään,
huuhtele avointa silmää vedellä 15 minuutin ajan kunnes
ärsytys lakkaa. Jos on hakeuduttava lääkärin hoitoon,
ilmoita, että akun elektrolyytti on nestemäisten orgaanisten
karbonaattien ja litiumsuolojen seosta.
Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää hengitysteitä.
Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos oireet jatkuvat, ota yhteys
lääkäriin.
VAROITUS: Palovamman vaara. Akkuneste voi syttyä
altistuessaan kipinälle tai liekille.
VAROITUS: Älä koskaan yritä avata akkuyksikköä
mistään syystä. Jos akkuyksikön kotelo on murtunut tai
vahingoittunut, älä laita sitä laturiin. Älä riko, pudota
tai vahingoita akkuyksikköä. Älä käytä akkuyksikköä tai
laturia, johon on osunut terävä isku, joka on pudotettu tai
vahingoittunut millään tavalla (esim. lävistetty naulalla,
isketty vasaralla, astuttu päälle). Se voi aiheuttaa jopa
kuolettavan sähköiskun. Vahingoittuneet akkuyksiköt
tulee palauttaa huoltoon kierrätystä varten.
VAROITUS: Tulipalovaara. Älä varastoi tai
kanna akkuja niin, että metalliesineet pääsevät
kosketuksiin akun napoihin. Laturia ei saa esimerkiksi
asettaa liinojen päälle, taskuihin, työkalukoteloihin,
tuotepakkauksiin, laatikkoihin, jne., joissa on irtonaisia
nauloja, ruuveja, avaimia, jne.
HUOMIO: Kun työkalua ei ole käytössä, laita se
sivulleen vakaalle alustalle, jossa se ei aiheuta
kompastumisen tai putoamisen vaaraa. Jotkut
työkalut, joissa on suuret akkuyksiköt, seisovat pystyssä
akkuyksikön varassa, mutta ne kaatuvat helpommin.
Kuljetus
VAROITUS: Tulipalovaara. Akkujen kuljetus voi
johtaa tulipaloon, jos akkunavat pääsevät vahingossa
kosketuksiin johtaviin materiaaleihin. Akkuja kuljettaessa
tulee varmistaa, että akkujen navat on suojattu ja
Suomi
eristetty hyvin materiaaleista, jotka voivat päästä niihin
kosketuksiin ja aiheuttaa oikosulun.
DeWALT-akut täyttävät kaikkien soveltuvien teollisuudenalaa
koskevien ja lakisääteisten kuljetusmääräyksien vaatimukset,
niihin kuuluvat muun muassa YK:n vaarallisen tavaran
kuljetussuositukset, kansainvälisen ilmakuljetusliiton
(IATA) vaarallisen tavaran määräykset, vaarallisten aineiden
kansainvälisen merikuljetussäännöstön (IMDG) määräykset sekä
eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä
tiekuljetuksista (ADR). Litiumionikennot ja -akut on testattu YK:n
vaarallisen tavaran suosituksien osion 38,3 mukaisesti koskien
testausohjeita ja testikriteerejä.
Useimmissa tapauksissa DeWALT-akkujen kuljetukset eivät
kuulu luokan 9 vaarallisten materiaalien määräyksien piiriin.
Yleisesti ottaen luokan 9 määräykset soveltuvat vain toimituksiin,
jotka sisältävät energialuokaltaan yli 100 wattitunnin
(Wh) litiumioniakun. Wattitunnit on merkitty kaikkiin
litiumioniakkuihin. Määräyksien monimutkaisuuden vuoksi
DeWALT ei suosittele yksistään litiumioniakkujen kuljetusta
ilmateitse niiden wattitunneista riippumatta. Akkuja sisältävät
työkalupakkaukset (yhdistelmäpakkaukset) voidaan kuljettaa
ilmateitse määräyksien soveltamisalan ulkopuolella, jos akkuun
merkityt wattitunnit ovat korkeintaan 100 Wh.
Oli kyseessä odotettu tai täysin säännöstelty kuljetus, kuljettajien
vastuulla on ottaa selvää viimeisimmistä pakkausta, merkkiä/
merkintää sekä dokumentaatiota koskevista määräyksistä.
Tämän ohjekirjan osion tiedot on annettu hyvässä uskossa
ja niiden uskotaan olevan tarkkoja asiakirjan luontihetkellä.
Mitään takuita, välillisiä tai suoria, ei kuitenkaan anneta. Ostajan
vastuulla on taata, että toiminta on soveltuvien määräyksien
mukaista.
Älä työnnä sähköä johtavia esineitä laitteen sisään.
Älä lataa vaurioitunutta akkua.
Älä altista vedelle.
Vaihdata vialliset akut heti.
Lataa vain lämpötilassa 4–40 ˚C.
Käytettäväksi vain ulkona.
T oimita akku kierrätykseen ympäristöystävällisellä
tavalla.
Lataa DeWALT-akut ainoastaan yhteensopivilla
DeWALT-latureilla.
Jos muita kuin yhteensopivia DeWALT-akkuja
ladataan DeWALT-laturilla, akut voivat räjähtää tai
aiheuttaa muita vaaratilanteita.
Älä hävitä akkuyksikköä polttamalla.
Akun Tyyppi
DCM587 toimii 36 voltin akulla.
Näitä akkuja voidaan käyttää: DCB496, DCB497. Katso lisätietoja
kohdasta Tekniset tiedot.
Säilytyssuositukset
Pakkauksen Sisältö
1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä ja kuivassa
paikassa poissa suorasta auringonpaisteesta sekä
liiallisesta kylmyydestä tai kuumuudesta. Akku toimii
mahdollisimman tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään
huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä.
2. Pitkän säilytyksen aikana täyteen ladattu akku on
suositeltavaa säilyttää viileässä ja kuivassa paikassa irti
laturista.
HUOMAA: Akkuja ei saa asettaa säilöön täysin tyhjinä. Akku on
ladattava ennen käyttöä.
Pakkauksen sisältö:
1 Moottorikotelo, reppu, putki ja ohjain
1Alaputki
1 Joustava putki
1Putkenpidin
1 Putkenpidin johtopidikkeellä
1Kuusiokoloavain
1Käyttöohje
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai
tarvikkeissa kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä.
Latauslaitteen ja akun tarrat
Näissä ohjeissa kuvattujen kuvakkeiden lisäksi laturissa ja akussa
voi olla seuraavat merkit:
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Latausajan tiedot ovat Teknisissä tiedoissa.
Käytä kuulosuojaimia.
97
Suomi
19 Akku
Käytä suojalaseja.
20 Kuusiokoloavain
Käyttötarkoitus
Älä altista työkalua sateelle tai runsaalle
kosteudelle äläkä jätä sitä ulos vesisateeseen.
Sammuta työkalu. Ennen kun huollat työkalua,
poista sen akku.
Pidä muut ihmiset ja eläimet vähintään
6 metrin päässä työskentelyalueesta.
Tämä puhallin on tarkoitettu ammattimaiseen lakaisu- ja
puhallustarkoituksiin.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on
syttyviä nesteitä tai kaasuja.
ÄLÄ anna lasten koskea tähän työkaluun. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien
lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset
kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa
oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää yksin tämän
tuotteen kanssa.
KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT
Pidä sivustakatsojat loitolla.
Direktiivin 2000/14/EY mukainen
äänenvoimakkuus.
Päivämääräkoodin Sijainti (kuva Q)
Päivämääräkoodi 29 on merkitty koteloon. Se sisältää
myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2016 XX XX
Valmistusvuosi
Kuvaus (kuva A)
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään
muutoksia. Tällöin voi aiheutua omaisuustai henkilövahinkoja.
1 Ohjain
2 Säädettävä nopeuskytkin
3 Nopeuden lukituspainike
4 Akun valintakytkin
5 Alaputki
6 Ohjausputki
7 Joustava putki
8 Kulmaputki
9 Putkenpidin
10 Putkenpidin johtopidikkeellä
11 Johto
12 Olkahihnat (2)
13 Säätöhihnat (2)
14 Selkälevy
15 Puhaltimen kahva
16 Solki
17 Akkuportit (2)
18 Akun vapautuspainikkeet (2)
98
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista
tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi
aiheutua loukkaantuminen.
VAROITUS: Käytä ainoastaan DeWALT-akkupakkauksia
ja -latureita.
Akun Asentaminen ja Poistaminen
Työkalusta (kuva C–E)
HUOMAA: Parhaiden tuloksien saavuttamiseksi on
varmistettava, että akku 19 on ladattu täyteen.
Akun Asentaminen Työkalun Kahvaan
1. Kohdista akku 19 kahvan sisällä oleviin kiskoihin (kuva C).
2. Liu’uta se kahvaan, kunnes akku on hyvin paikoillaan
laitteessa ja varmista, ettei se irtoa.
Akun Poistaminen Työkalusta
1. Paina akun vapautuspainiketta 18 ja vedä akku ulos
työkalun kahvasta.
2. Laita akku laturiin, kuten käyttöohjeen laturiosassa kuvataan.
Tasomittarilla Varustetut Akut (Kuva E)
Joissakin DeWALT-akuissa on tasomittari, jossa on kolme
vihreää LED-merkkivaloa. Merkkivalot osoittavat akun jäljelle
jäävän virtatason.
Kytke tasomittari päälle painamalla ja pitämällä tasomittarin
painiketta 21 alhaalla. Jokin kolme vihreän LED-merkkivalon
valoyhdistelmä syttyy osoittaen jäljelle jäävän virtatason. Kun
akkuvirran taso on käyttörajan alapuolella, tasomittari ei syty ja
akku on ladattava.
HUOMAA: Tasomittari osoittaa akkuvirran tason ainoastaan
viitteellisesti. Se ei osoita työkalun toiminnallisuutta ja
se voi vaihdella tuoteosien, lämpötilan ja loppukäyttäjän
käytön mukaan.
Suomi
Puhaltimen poistaminen laatikosta (kuva A)
HUOMIO: Puhallin- ja ohjausputkikokoonpanot on kiinnitetty
yhteen toimittaessa. Jos toista sivua yritetään vetää irti ilman
toista puolta, johto 11 voi vaurioitua.
1. Tartu puhaltimen kahvaan 15 ja ohjaimeen 1 , poista ne
samanaikaisesti.
2. Leikkaa muovikiinnitin, joka pitää ohjaimen kiinni
puhaltimessa.
3. Poista muut osat ja asenna alla olevien ohjaisen mukaisesti.
Asennus (kuvat A, F–M)
HUOMIO: Varmista, että akun valintakytkin on
«OFF»-keskiasennossa puhaltimen käynnistymisen
välttämiseksi ja että akku on irrotettu ennen putkien
kiinnittämistä tai irrottamista. Putket on koottava
kokonaan ennen käyttöä.
Putken asentaminen
Joustavan putken asentaminen kulmaputkeen
(kuvat A, F, G)
1. Irrota putkenpidin johtopidikkeellä 10 joustavasta
putkesta 7 . Huomaa pitimen suunta sen uudelleen
kiinnittämistä varten.
2. Liu’uta joustava putki kulmaputken 8 päälle
kuvan F mukaisesti.
3. Pidä pidin samassa suunnassa kuin ennen sen poistamista
joustavasta putkesta, vedä johtopidikkeellä varustettu pidin
auki ja kääri se joustavan putken ympärille kohdassa, jossa se
kiinnittyy kulmaputkeen kuvan G mukaisesti.
4. Liu’uta kiinnityspultti 22 pidikkeen läpi. Kierrä kuusiomutteri
23 kiinnityspulttiin käsin.
5. Kiristä pultti kuusiokoloavaimella 20 niin, että
pidin kiinnittää joustavan putken tiukasti holkkiin ja
ohjausputkeen. ÄLÄ KIRISTÄ LIIKAA. Jos pidintä kiristetään
liikaa, työkalu voi vaurioitua ja se voi rajoittaa ohjausputken
6 liikettä.
Joustavan putken kiinnittäminen ohjausputkeen
(kuvat A, G, H)
1. Aseta ohjausputken 6 päässä oleva putken holkki 24 yhteen joustavan putken 7 päähän kuvan H mukaisesti.
2. Vedä putken pidin 9 auki ja kääri se joustavan putken
ympärille kohdassa, jossa se menee limittäin putken
holkkiin nähden.
3. Liu’uta kiinnityspultti 22 pidikkeen läpi. Kierrä kuusiomutteri
23 kiinnityspulttiin käsin.
4. Kiristä pultti kuusiokoloavaimella 20 niin, että
pidin kiinnittää joustavan putken tiukasti holkkiin ja
ohjausputkeen. ÄLÄ KIRISTÄ LIIKAA. Jos pidintä
kiristetään liikaa, työkalu voi vaurioitua.
Alaputken kiinnittäminen (kuva I)
1. Kohdista alaputken 5 kanavat 25 joustavan putken 6
kiinnitysosiin 26 kuvan I mukaisesti.
2. Liu’uta alaputki 5 ohjausputkeen 6 .
3. Käännä alaputkea kiinnitysosan lukitsemiseksi kokonaan
yhteen alaputken uraan. Kahden uran avulla putkea voidaan
säätää pitemmäksi tai lyhyemmäksi tarpeen mukaan.
Varmista, että alaputki on kiinnitetty hyvin.
Valjaiden säätäminen (kuvat A, J–K)
1. Aseta olkahihnat 12 olkapäiden yli.
2. Vedä säätöhihnoja 13 alas, kunnes selkälevy 14 asettuu
tukevasti selkää vasten (kuva J).
3. Napsauta solki 16 yhteen ja säädä sitä niin, että se on hyvin
rintaa vasten kuvan K mukaisesti.
Ohjaimen säätäminen (kuvat L - M)
1. Liu’uta ohjainta 1 ylös- ja alaspäin putkessa, kunnes se on
miellyttävässä käyttöasennossa kuvan L mukaisesti.
2. Kiristä siipimutteria 27 , kunnes ohjain on tiukasti
paikoillaan. Älä kiristä liikaa. Jos ohjainta kiristetään liikaa,
työkalu voi vaurioitua.
3. Kiinnitä johto 11 painamalla se johtopidikkeellä
varustetussa putkenpitimessä 10 olevaan
johtopidikkeeseen 28 kuvan M mukaisesti.
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista
tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi
aiheutua loukkaantuminen.
Käsien oikea asento (kuva A, O)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitämällä kädet AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitelemällä työkalua AINA tiukassa otteessa.
Aseta puhaltimen hihnat olkapäille ja kiinnitä se osion Valjaiden
säätäminen mukaan. Aseta sitten yksi käsi ohjaimeen 1 laitteen käyttämiseksi.
Käynnistäminen (kuvat A, N)
HUOMIO: Älä suuntaa puhallinta itseesi tai
muihin henkilöihin.
HUOMIO: Käytä aina suojalaseja. Käytä
hengityssuojainta, jos käytön aikana esiintyy pölyä.
Suojakäsineiden, pitkien housujen ja tukevien jalkineiden
käyttö on suositeltavaa. Älä pidä pitkiä hiuksia tai väljiä
vaatteita aukkojen ja liikkuvien osien lähellä.
1. Paina akun vasemmalla tai oikealla olevaa valintakytkintä 4 .
Merkillä “I” merkitty puoli aktivoi yläpuoleisen akkuportin.
Merkillä “II” merkitty puoli aktivoi alapuoleisen akkuportin.
Keskiasennossa ”O” molempien akkuporttien virta on
kytketty pois. (kuva N)
2. Paina säädettävää nopeuskytkintä 2 .
3. Vapauta kytkin puhaltimen sammuttamiseksi.
99
Suomi
Käyttö (kuvat A, O)
Lisävarusteet
Pidä ohjainta 1 yhdellä kädellä kuvan O mukaisesti ja
puhalla sivulta sivulle alaputken 5 ollessa muutaman
senttimetrin korkeudella kovasta pinnasta. Etene hitaasti pitäen
roskakasaa edessäsi.
VAROITUS: Muita kuin DeWALT-lisävarusteita ei
ole testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen
kanssa vain DeWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Nopeuslukitus (kuva P)
Puhaltimessa on nopeuslukitus jatkuvaa käyttöä varten niin,
ettei liipaisinta tarvitse pitää alhaalla.
1. Vedä säädettävää nopeuskytkintä 2 , kunnes puhallin toimii
haluamallasi nopeudella.
2. Paina nopeuden lukituspainiketta 3 ja vapauta liipaisin
kuvan P mukaisesti. Puhallin säilyttää valitun tehotason.
3. Sammuta laite painamalla nopeuden lukituspainiketta.
Laitetta voidaan nyt säätää säädettävällä nopeuskytkimellä.
HUOMIO: Kun puhallin on nopeuden lukitustilassa, liipaisinta
voidaan edelleen painaa tarvittaessa tehon lisäämiseksi.
Kun liipaisin on vapautettu, puhallin palaa edelliseen
nopeusasetukseen, jossa nopeuslukitus aktivoitiin.
KUNNOSSAPITO
DeWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään
ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea
käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen
ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista
tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi
aiheutua loukkaantuminen.
Laturia tai akkua ei voida huoltaa.
Voiteleminen
Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella.
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla
ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden
ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin
metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden
kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää
näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä
ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä
mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen
osaa nesteeseen.
100
Ympäristön suojeleminen
Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on tämä
merkintä, ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen
mukana.
Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja, jotka
voidaan kerätä tai kierrättää uudelleen käyttöä varten. Kierrätä
sähkölaitteet ja akut paikallisten määräyksien mukaisesti.
Lisätietoa on saatavilla osoitteesta www.2helpU.com.
Uudelleenladattava akku
Tämä pitkään kestävä akku on ladattava uudelleen, jos se ei enää
tuota riittävää tehoa töissä, joihin teho on aikaisemmin riittänyt
hyvin. Kun laitteen toiminta-aika on lopussa, se tulee hävittää
ympäristöystävällisellä tavalla:
• Anna akun tyhjentyä kokonaan ja irrota se sitten laitteesta.
• litiumioniakkujen ovat kierrätettäviä. Vie ne jälleenmyyjälle
tai paikalliseen kierrätyspisteeseen. Kerätyt akkuyksiköt
kierrätetään tai hävitetään oikein.
Svenska
RYGGSÄCKSBLÅSARE
DCM587
Gratulerar!
Du har valt ett DeWALT-verktyg. År av erfarenhet, grundlig
produktutveckling och innovation gör DeWALT till en av
de pålitligaste partnerna för fackmannamässiga elverktygsanvändare.
Tekniska data
Batterier och laddare säljs separat
Spänning
Typ
Strömmatning
Flödeshastighet
Lufthastighet
Vikt (utan batteripaket)
VDC
DCM587
36
1
W
CFM
Km/h
kg
1000
450
230
8,4
Buller- och vibrationsvärden (triax vektorsumma) i enlighet med 2006/42/EC,
2004/108/EC, EN15503:2009+A1:2013+A2:2016.
dB(A)
83,5
LPA(emissionsljudtrycksnivå)
LWA(ljudeffektnivå)
dB(A)
97,5
K (osäkerhet för angiven ljudnivå)
dB(A)
0,5
2
2,5
1,5
Vibration, emissionsvärde ah =
Osäkerhet K =
m/s
m/s2
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN15503, och den kan användas
för att jämföra ett verktyg med ett annat. Den kan användas för
att få fram en preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån för vibration
gäller vid verktygets huvudsakliga användning. Om
verktyget emellertid används för andra tillämpningar,
med andra tillbehör, eller om det är dåligt underhållet
kan vibrationen avvika. Detta kan avsevärt öka
exponeringsnivån under hela dess arbetstid.
En uppskattning av exponeringsnivån för vibrationer bör
dessutom ta med i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att utföra sitt arbete.
Detta kan avsevärt minska exponeringsnivån under hela
dess arbetstid.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder för att skydda
handhavaren mot verkningarna av vibration, såsom att:
underhålla verktyget och tillbehören, hålla händerna
varma, organisera arbetsgången.
Batteripaket
Batterityp
Spänning
Kapacitet
Vikt
Laddare
Starkströmsspänning
Batterityp
Ungefärlig laddningstid för
batteripaket
Vikt
Säkringar
Europa
VDC
DCB496
Li-Ion
36
DCB497
Li-Ion
36
Ah
kg
6,0
1,88
7,5
1,92
min
DCB413
220-240
36 Li-Ion
120 (6 Ah)
150 (7,5 Ah)
kg
0,82
VAC
230 Volt verktyg
10 Ampere, starkström
EC-Följsamhetsdeklaration
Maskindirektiv
Ryggsäcksblåsare
DCM587
DeWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna under
Tekniska data uppfyller:
2006/42/EC, 2006/42/EC, EN60335-1:2012+A11:2014; EN506362-100:2014, EN15503:2009+A1:2013+A2:2016.
2000/14/EG Bilaga V DEKRA Certifikation B.V., Utrechtseweg 310,
6802 ED Arnhem, Nederländerna
Anmält organ, id-nr: 0344
LpA (uppmätt ljudtryck) 83,5 dB(A)
osäkerhet (K) = 2,5 dB(A)
LWA (garanterad ljudnivå) 98 dB(A)
Dessa produkter uppfyller också direktiv 2014/30/EU och
2011/65/EU. För mer information, var god kontakta DeWALT på
följande adress, eller se handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning av den tekniska
filen och gör denna förklaring å DeWALTs vägnar.
Markus Rompel
Teknisk chef
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
16.10.2016
VARNING: För att minska risken för personskada,
läs instruktionshandboken.
101
Svenska
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån för
varje signalord. Var god läs handboken och uppmärksamma
dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld situation som, om
den inte undviks, kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, skulle kunna resultera i dödsfall
eller allvarlig personskada.
SE UPP: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, kan resultera i mindre eller
medelmåttig personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som inte är relaterad till
personskada som, om den inte undviks, skulle kunna
resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
•
•
•
•
Personlig säkerhet
•
•
•
Anger risk för eldsvåda.
ALLMÄNNA SÄKERHETSVARNINGAR FÖR
UTRUSTNING
VARNING! När nätansluten/trådlös utrustning används
ska grundläggande säkerhetsåtgärder, innefattat följande,
alltid följas för att minska risken för brand, elektrisk stöt,
personskada samt materialskada.
• Läs hela denna handbok noggrant innan utrustningen
används och bekanta dig med utrustningens kontroller samt
hur den används på rätt sätt.
• Avsedd användning beskrivs i denna handbok. Att använda
andra tillbehör eller tillsatser, eller att utföra annat arbete,
med denna utrustning än vad som rekommenderas i denna
instruktionshandbok kan utgöra en risk för personskada.
Uttrycket ”utrustning” i alla varningar som anges nedan
avser din nätanslutna (trådbundna) eller batteridrivna
(trådlösa) utrustning.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH ANVISNINGAR
FÖR FRAMTIDA BRUK.
Använda utrustningen
•
•
•
•
•
•
102
Var alltid försiktig när du använder utrustningen.
Håll arbetsområdet rent och ordentligt upplyst. Belamrade
eller mörka områden inbjuder till olyckor.
Använd alltid utrustningen i dagsljus eller tillräckligt
artificiellt ljus.
Arbeta inte med utrustningen i explosiva atmosfärer,
exempelvis i närheten av lättantändliga vätskor, gaser
eller damm.
Låt aldrig barn eller personer som saknar kunskap om
anvisningarna använda utrustningen. Lokala regelverk anger
eventuellt åldersrestriktioner för användare.
Låt inte barn eller djur komma i närheten av arbetsområdet
och låt dem inte vidröra utrustningens strömsladd.
Håll barn, åskådare och djur på avstånd när utrustningen
används. Störningarna kan göra att du tappar kontrollen.
Utrustningen får inte användas som en leksak.
Utrustningen får inte nedsänkas i vatten.
Huvudhöljet får inte öppnas. Det finns inga interna delar som
kan underhållas av användaren.
•
•
Var uppmärksam, titta på vad du gör och använd sunt förnuft
när du använder utrustningen. Använd inte utrustningen när
du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller läkemedel.
Ett ögonblick av bristande uppmärksamhet under arbete med
utrustningen kan resultera i allvarliga personskador.
Använd personlig skyddsutrustning när så krävs.
Skyddsutrustning som ögonskydd, dammfiltermask, halksäkra
säkerhetsskor, skyddshjälm eller hörselskydd som används vid
lämpliga förhållanden minskar risken för personskador.
Förhindra att utrustningen oavsiktligt startas. Se till att
strömbrytaren står i avstängt läge innan du ansluter
utrustningen till en strömkälla och/eller batteripaket samt
innan du plockar upp eller bär utrustningen. Att bära
utrustning med fingret på strömbrytaren eller att strömsätta
utrustning då strömbrytaren står i påslaget läge kan resultera i
olyckor.
Sträck dig inte för långt. Ha ordentligt fotfäste och balans
hela tiden. Detta möjliggör bättre kontroll av utrustningen om
oväntade situationer uppstår.
Klä dig på lämpligt sätt. Bär inte lösa kläder eller smycken. Håll
hår, beklädnad och handskar borta från delar i rörelse. Lösa
kläder, smycken eller långt hår kan fastna i rörliga delar.
Användning och skötsel av utrustningen
•
•
•
•
•
•
•
Kontrollera att utrustningen inte har några skadade eller
trasiga delar innan den används. Kontrollera att det inte
finns spruckna delar, skador på strömbrytarna eller andra
förhållanden som kan påverka utrustningens drift.
Använd inte utrustningen om strömbrytaren inte slår på
eller stänger av den. Utrustning som inte kan styras med
strömbrytaren är farlig och måste repareras.
Dra ur kontakten från strömkällan och/eller ta ur
batteripaketet från utrustningen innan du gör några
justeringar, byter tillbehör eller avser förvara utrustningen.
Dessa förebyggande säkerhetsåtgärder minskar risken för att
utrustningen startar oavsiktligt.
Se till att kapningsverktyg är vassa och rena, om sådana finns.
Ordentligt underhållna kapningsverktyg med vassa sågkanter
är mindre sannolika att fastna och är lättare att kontrollera.
Använd inte utrustningen och någon del är skadad eller trasig.
Skadade eller trasiga delar ska repareras eller bytas ut av en
auktoriserad reparationsverkstad.
Försök aldrig att avlägsna eller byta ut några andra delar än
de som anges i denna handbok.
Elsäkerhet
•
Utrustningens kontakter måste stämma överens med
uttaget. Modifiera aldrig kontakten på något sätt. Använd
Svenska
•
•
•
•
inte adapterkontakter med jordansluten (jordad) utrustning.
Omodifierade kontakter och matchande uttag minskar risken
för elektrisk stöt.
Utsätt inte utrustningen för regn eller våta förhållanden.
Vatten som tränger in i utrustningen ökar risken för
elektrisk stöt.
Missbruka inte sladden. Använd aldrig sladden till att bära,
dra i eller dra ur kontakten från utrustningen. Håll sladden
borta från värme, olja, vassa kanter eller rörliga delar. Skadade
eller tilltrasslade sladdar ökar risken för elektrisk stöt.
När utrustningen används utomhus ska en förlängningssladd
som är avsedd för utomhusbruk användas. Användning
av en sladd som passar för utomhusbruk minskar risken för
elektrisk stöt.
Om det är oundvikligt att använda utrustningen i en fuktig
miljö ska en strömkälla som är skyddad av jordfelsbrytare
(RCD) användas. Användning av en RCD minskar risken för
elektrisk stöt.
Efter användning
•
•
•
När utrustningen inte används ska den förvaras på en torr och
välventilerad plats, utom räckhåll för barn.
Barn ska inte ha åtkomst till förvarad utrustning.
När utrustningen förvaras eller transporteras i ett fordon ska
den placeras i bagageutrymmet eller spännas fast så att den
inte förflyttas vid hastighetsförändringar eller svängar.
Användning och skötsel av batteridrivet
verktyg
•
•
•
•
Ladda endast med den laddare som rekommenderas av
tillverkaren. En laddare som passar en batterityp kan medföra
brandrisk om den används ihop med ett annat batteri.
Använd endast motordrivna verktyg med särskilt angivna
batteripaket. Användning av något annat batteripaket kan
skapa risker för skador och brand.
När batteripaketet inte används ska det hållas borta från
andra metallföremål som gem, slantar, nycklar, spikar, skruvar
eller andra små metallföremål som kan skapa kontakt mellan
de två batteripolerna. Kortslutning mellan batteriets poler kan
orsaka brännskada eller brand.
Under olämpliga förhållanden kan vätska spruta ut från
batteriet. Undvik kontakt. Vid oavsiktlig kontakt, spola med
vatten. Om vätskan kommer i kontakt med ögonen, sök också
läkarhjälp. Vätska som sprutar ur batteriet kan orsaka sveda
och brännskador.
Service
•
Service av utrustningen får endast utföras av en kvalificerad
reparatör som endast använder identiska ersättningsdelar.
Detta garanterar att utrustningens säkerhet bibehålls.
Ytterligare säkerhetsanvisningar för blåsare
Avsedd användning beskrivs i denna handbok. Att använda
andra tillbehör eller tillsatser, eller att utföra annat arbete,
med denna utrustning än vad som rekommenderas i denna
instruktionshandbok kan utgöra en risk för personskada och/
eller egendomsskada.
• Skydda alltid dina fötter och ben när utrustningen används
genom att bära slitstarka skor och långbyxor.
• Stäng alltid av produkten, låt fläkten stanna och dra ur
kontakten ur uttaget när:
ʵʵ strömsladden har skadats eller blivit tilltrasslad,
ʵʵ produkten lämnas utan uppsikt,
ʵʵ produkten kontrolleras, justeras, rengörs eller repareras,
ʵʵ utrustningen börjar vibrera på ett onormalt sätt.
• Håll inte sopredskapets in- eller utmatningsportar nära ögon
eller öron under användning. Blås aldrig skräp i riktning mot
personer i närheten.
• Använd inte utrustningen i regn och lämna den inte utomhus
när det regnar.
• Passera inte över grusgångar eller -vägar när produkten är
påslagen och inställd till blåsläge. Gå – spring aldrig.
• Lägg inte ned utrustningen ovanpå grus när den är påslagen.
• Håll alltid uppsikt över vart du går, speciellt i lutningar. Sträck
dig inte för långt och se till att hålla god balans.
• Placera inte några föremål i utrustningens öppningar.
Använd inte utrustningen om öppningar är igensatta – se
till att dessa är fria från hår, ludd, damm och annat som kan
försämra luftflödet.
VARNING: Använd alltid produkten enligt beskrivningen
i denna handbok. Produkten är utformad att användas i
upprätt läge. Om den används på något annat sätt kan
detta leda till personskada. Låt aldrig produkten vara
påslagen när den ligger på sidan eller är placerad upp
och ned.
• Operatören eller användaren ansvarar för olyckor eller faror
som inbegriper andra människor eller deras egendom.
• Bär inte utrustningen genom att hålla i dess sladd.
• Rikta alltid sladden bakåt och bort från utrustningen.
VARNING: Om en sladd skadas under användning ska
strömsladden omedelbart kopplas bort från elnätet. Rör
inte vid strömsladden innan den kopplas bort från elnätet.
• Använd inte lösningsmedel eller rengöringsvätskor vid
rengöring av produkten. Använd en trubbig skrapa för att
avlägsna gräs och smuts.
• Ersättningsfläktar finns hos DeWALTs reparationsverkstäder.
Använd endast reservdelar och tillbehör som rekommenderas
av DeWALT.
• Alla muttrar, bultar och skruvar ska vara ordentligt åtdragna
för att säkerställa att utrustningen hålls i säkert arbetsskick.
Andras säkerhet
Utrustningen får endast användas med
strömförsörjningsenheten som medföljer utrustningen.
• Denna utrustning är inte avsedd att användas av personer
(inklusive barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental
förmåga eller med begränsad erfarenhet eller kunskap
såvida inte de är under uppsikt eller fått instruktioner om
103
Svenska
•
användning av utrustningen av en person som är ansvarig för
deras säkerhet.
Barn bör övervakas för att garantera att de inte leker
med utrustningen.
Dolda risker.
Ytterligare dolda risker kan uppstå vid användning av verktyget.
Dessa risker inkluderas eventuellt inte i de medföljande
säkerhetsvarningarna. Dessa risker kan uppstå vid felaktig eller
långvarig användning o.s.v.
Även då relevanta säkerhetsbestämmelser tillämpas och
säkerhetsenheter implementeras kan vissa dolda risker inte
undvikas. Dessa omfattar:
• skador som uppstår vid kontakt med roterande/rörliga delar,
• skador som uppstår vid byte av delar, klingor eller tillbehör,
• skador som uppstår vid långvarig användning av verktyget,
när verktyget används under långa perioder ska regelbundna
pausar tas,
• hörselnedsättning,
• hälsofaror som orsakas av inandning av damm som bildas
under tiden verktyget används (exempelvis vid arbete med trä,
speciellt ek, bok och MDF).
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för endast en spänning.
Kontrollera alltid att batteripaketets spänning motsvarar
spänningen på klassificeringsplattan. Se också till att spänningen
hos din laddare motsvarar den hos din starkströmsförsörjning.
Din DeWALT-laddare är dubbel-isolerad i enlighet
med EN60335; därför behövs ingen jordningstråd.
•
•
•
•
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas ut
mot en speciellt preparerad sladd som finns att få genom
DeWALTs serviceorganisation.
•
Användning av Förlängningssladd
•
En förlängningssladd bör inte användas, såvida den inte är
absolut nödvändig. Använd en godkänd förlängningssladd,
lämplig för din laddares strömmatning (se Tekniska data).
Minsta ledningsstorlek är 1 mm2; maximala längden är 30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut sladden helt
och hållet.
•
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
Laddare
DeWALT laddare kräver inga inställningar och är skapade för att
vara så enkla som möjligt att hantera.
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för alla
Batteriladdare
SPARA DESSA INSTRUKTIONER: Denna manual innehåller
viktiga säkerhets- och driftinstruktioner för kompatibla
batteriladdare (se tekniska data).
• Innan laddaren används läs igenom alla instruktioner och
varningar om laddaren, batteripaket och produkten för
användning av batteripaketet.
104
•
•
•
VARNING: Risk för stötar. Låt ingen vätska komma in i
laddaren. Det kan resultera i elektriska stötar.
VARNING: Vi rekommenderar användning av en
jordfelsbrytare med en restström på 30mA eller mindre.
SE UPP: Risk för brännskador. För att minska risken
för skador ladda endast DeWALT laddningsbara
batterier. Olika typer av batterier kan brista och orsaka
personskador och skadegörelse.
SE UPP: Barn bör övervakas för att garantera att de inte
leker med apparaten.
OBSERVERA: Under vissa förhållanden när
laddaren är inkopplad i eluttaget kan de exponerade
laddningskontakterna inuti laddaren kortslutas av
främmande föremål. Främmande föremål som är ledande
såsom, men inte begränsat till, stålull, aluminiumfolie
eller ansamling av metarpartiklar bör hållas borta från
laddningshålrummet. Koppla alltid ifrån laddaren
från eluttaget när det inte finns något batteripaket i
hålrummet. Koppla ifrån laddaren vid rengöring.
Försk INTE att ladda batteripaketet med någon
annan laddare än den som tas upp i denna manual.
Laddaren och batteripaketet är speciellt konstruerade att
fungera tillsammans.
Dessa laddaren är inte avsedda att användas för annat
än laddning av DeWALT laddningsbara batterier. All
annan användning kan resultera i barndrisk, elektriska stötar
eller död med elektrisk ström.
Utsätt inte laddaren för regn eller snö.
Dra i själva kontakten och inte i sladden när laddaren
kopplas ur. Detta kommer att minska risken för skador på
den elektriska kontakten och sladden.
Se till att sladden placeras så att ingen går på den,
snubblar på den eller att det på annat sätt riskerar att
skadas eller påfrestas.
Använd inte förlängningssladd såvida inte det
är absolut nödvändigt. Användning av en olämplig
förlängningssladd kan resultera i risk för brand. elektriska
stötar eller död av elektrisk ström.
Placera inga föremål ovanpå laddaren eller placera
inte laddaren på ett mjukt underlag eftersom det kan
blockera ventilationsöppningarna vilket kan resultera i
intern överhettning. Placera laddaren undan från alla heta
källor. Laddaren ventileras genom öppningar i överkant och
underkant av höljet.
Använd inte laddaren med skadad sladd eller kontakt—
byt ut dem omedelbart.
Använd inte laddaren om den utsatts för skarpa
stötar, tappats eller skadats på annat sätt. Ta den till ett
auktoriserat servicecenter.
Demontera inte laddaren, ta den till ett auktoriserat
servicecenter när service eller reparation behövs. Felaktig
montering kan resultera i risker för elektriska stötar, dödsfall
via elektricitet eller brand.
Svenska
•
•
•
•
Om strömsladden skadas måste den bytas omedelbart at
tillverkaren, dess serviceombud eller liknande kvalificerad
person för att förhindra alla faror.
Koppla ifrån laddaren från uttaget innan den regörs.
Detta kommer att minska risken för elektriska stötar.
Borttagning av batteripaketet kommer inte att minska risken.
Försök ALDRIG att ansluta två laddare tillsammans.
Laddaren är konstruerad för att arbeta med standard
230V hushållsström. Försök inte att använda någon
annan spänning. Detta gäller inte för billaddaren.
Laddning av ett batteri (Bild [Fig.] A, B)
1. Koppla in laddaren i lämpligt uttag innan batteripaketet
sätts i.
2. Sätt i batteripaketet 19 i laddaren, se till att batteripaketet
är helt isatt i laddaren. Den röda (laddar) lampan
börjar blinka upprepade gånger för att indikera att
laddningsprocessen har startat.
3. Det går att se när laddningen är klar genom att den
röda lampan lyser kontinuerligt. Batteripaketet är
fulladdat och kan nu användas eller lämnas i laddaren.
För att ta bort batteriet ur laddaren, tryck och håll nere
batterifrigöringsknappen 18 på batteripaketet.
NOTERA: För att garantera maximal prestanda och livslängd
för Litium-jon batteripaket bör batteripaketet laddas fullt innan
första användning.
Laddning
Se nedanstående tabell angående batteripaketets
laddningsstatus.
Paket laddar
Paket laddat
Varm/kall fördröjning
Problem med paket eller laddare
Denna laddare är designad att detektera vissa problem som kan
uppsåt. Problem indikeras genom att den röda lampan blinkar
snabbt. Om detta sker, ta bort och sätt tillbaka batteripaketet
i laddaren. Om problemet kvarstår, försök med ett annat
batteripaket för att avgöra om laddaren fungerar korrekt. Om
det nya paketet laddas korrekt är det ursprungliga paketet
defekt och skall returneras till ett servicecenter eller lämnas på
en insamlingsplats för återvinning. Om det nya batteripaketet
påvisar samma felindikation som det ursprungliga paketet, låt
ett auktoriserat servicecenter testa laddaren och batteripaketet.
Den/de kompatibla laddar(en/na) kommer inte att ladda
ett felaktigt batteripaket. Laddaren kommer att indikera ett
felaktigt batteri genom att vägra att tända eller genom att visa
blinkmönster för problempaket eller laddare.
NOTERA: Detta kan också betyda att det är problem med en
laddare.
Om laddaren indikerar ett problem, låt testa laddaren och
batteripaketet hos ett auktoriserat servicecenter.
Varm/kall fördröjning
När laddaren upptäcker ett batteri som är för hett eller för kallt,
kommer den automatiskt att starta en varm/kall fördröjning,
avbryta laddningen tills batteriet har nått en lämplig temperatur.
Laddaren växlar sedan automatiskt till paketladdningsläge.
Denna funktion garanterar maximal batterilivslängd.
Ett kallt batteripaket kommer att laddas långsammare än ett
varmt batteripaket. Batteripaketet kommer att laddas med en
lägre hastighet genom hela laddningscykeln och kommer inte
att återgå till maximal laddningshastighet även om batteriet blir
varmt.
Elektroniskt skyddssystem
XR Li-jon verktyg är konstruerade med ett elektroniskt
skyddssystem som kommer att skydda batteriet mot
överladdning, överhettning eller kraftig urladdning.
Verktyget kommer automatiskt att stängas av om elektroniska
skyddssystemet aktiveras. Om detta sker placera litiumjon
batteriet i laddaren tills det är fulladdat.
Rengöringsinstruktioner för laddaren
VARNING: Risk för stötar. Koppla ifrån laddaren
från strömuttaget innan rengöring. Smuts och fett
kan avlägsnas från utsidan av laddaren med en trasa
eller med en mjuk, icke-metallisk borste. Använd inte
vatten eller någon rengöringsvätska. Låt aldrig någon
vätska komma in i verktyget; sänk aldrig ner någon del av
verktyget i en vätska.
Batteripaket
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för alla
Batteripaket
Vid beställning av utbytes-batteripaket, se till att inkludera
katalognummer och spänning.
Batteripaketet är inte full-laddat när det kommer ur
kartongen. Innan du använder batteripaketet och laddaren,
läs säkerhetsinstruktionerna här nedan. Följ därefter de
laddningsprocedurer som översiktligt beskrivs.
LÄS ALLA INSTRUKTIONER
•
•
•
•
•
•
Ladda inte eller använd batteriet i explosiv atmosfär,
såsom i närheten av brännbara vätskor, gaser eller
damm. Isättning och borttagning av batteriet från laddaren
kan antända dammet eller ångorna.
Tvinga aldrig in batteripaketet in i laddaren. Modifiera
inte batteripaketet på något sätt så att det passar i en
icke-kompatibel laddare då batteripaketet kan brista
och orsaka allvarliga personskador.
Aldda endast batteripaketet i DeWALT laddare.
Skvätt INTE eller sänk ned i vatten eller annan vätska.
Förvara inte eller använd verktyget och batteripaketet
på platser där temperaturen kan nå upptill
eller överstiga 40 ˚C (såsom utomhusskjul eller
metallbyggnader under sommaren).
Bränn inte batteripaketet, även om det är svårt skadat
och helt utslitet. Batteripaketet kan explodera i elden. Giftiga
105
Svenska
•
•
ångor och ämnen skapas när batteripaket med litium-jon
bränns.
Om batteriets innehåll kommer i kontakt med huden,
tvätta omedelbart området med mild tvål och vatten.
Om batterivätskan kommer in i ögat, skölj med vatten över
det öppna ögat under 15 minuter eller tills irritationen upphör.
Om medicinsk omsorg behövs består batteri-elektrolyten av en
blandning av flytande organiska karbonater och litiumsalter.
Innehållet i öppnade battericeller kan ge upphov till
andningsirritation. Tillhandahåll frisk luft. Om symtom
kvarstår, sök medicinsk vård.
VARNING: Fara för brännskada. Batterivätskan kan vara
lättantändlig om den som utsätts för gnista eller eld.
VARNING: Försök aldrig att öppna batteripaketet av
någon anledning. Om batteripaketets hölja spricker eller
är skadat sätt inte in det i laddaren. Krossa inte, tappa
eller skada batteripaketet. Använd inte ett batteripaket
som fått en kraftig stöt, tappats, körts över eller skadats
på något annat sätt (t.ex. genomborrad av en spik, träffad
av en hammare, klivits på). Det kan resultera i elektriska
stötar eller dödsfall av elektisk ström. Skadade batteripaket
skall returneras till servicecenter för återvinning.
VARNING: Brandfara. Förvara eller bär inte
batteripaketen på så sätt att metallföremål kan
komma i kontakt med de oskyddade batteripolerna.
Exempelvis placera inte batteripaketet i förkläden, fickor,
verktygslådor, produktlådor, lådor etc. där det finns lösa
spikar, skruvar, nycklar etc.
SE UPP: När den inte används skall den läggas
på sidan på en stabil plats så att ingen riskerar
att någon snubblar på den. Vissa verktyg med stora
batteripaket kan stå upprätt på batteripaketet men lätt
kan vältas.
förpackningen. Vidare, på grund av bestämmelsens komplexitet
rekommenderar inte DeWALT flygtransport av endast litiumjonbatteripaket oavsett märkning av wattimmar. Leverans
av verktyg med batterier (kombisatser) kan accepteras för
flygtransporter om märkningen av wattimmarna inte är större
än 100 Wh.
Oberoende av om försändelsen klassificeras som undantagen
eller helt reglerad, är det avsändaren som har ansvaret för att
de aktuella bestämmelserna gällande förpackning, etikettering/
märkning och dokumentation uppfylls.
Informationen som ges i detta avsnitt av handboken är given
enligt bästa vetande och har ansetts vara korrekt vid tidpunkten
som dokumentet skrevs. Trots det ges ingen uttrycklig eller
underförstådd garanti. Det är på köparens eget ansvar att de
åtgärder som vidtas uppfyller gällande bestämmelser.
Förvaringsrekommendationer
1. Den bästa förvaringsplatsen är en som är sval och torr,
långt bort från direkt solljus och för mycket värme eller
kyla. För optimal batterifunktionalitet och livslängd, förvara
batteripaket vid rumstemperatur när de inte används.
2. För långvarig förvaring rekommenderas att förvara ett
fulladdata batteripaket på en kall och torr plats utan laddare
för optimalt resultat.
NOTERA: Batteripaket bör inte förvaras helt urladdade.
Batteripaketet behöver laddas innan det används igen.
Etiketter på laddare och batteripaket
Förutom bilddiagrammen som används i denna manual
kan etiketterna på laddaren och batteripaketet visa följande
bilddiagram:
Läs instruktionshandbok före användning.
Transport
VARNING: Brandfara. Transport av batterier kan leda till
eldsvåda om batteripolerna oavsiktligt kommer i kontakt
med ledande material. Se vid transport av batterier till att
batteripolerna är skyddade och väl isolerade från material
som eventuellt kan komma i kontakt med dem och orsaka
kortslutning.
DeWALT batterierna uppfyller alla tillämpliga regler för transport
av farligt gods som stipuleras av industrin och rättsliga normer,
vilket omfattar FN:s rekommendationer för transport av farligt
gods; International Air Transport Associations (IATA) regelverk
vid transport av farligt gods, de internationella föreskrifterna om
transport av farligt gods till sjöss (IMDG), samt den europeiska
överenskommelsen om internationell transport av farligt gods
på väg (ADR). Litiumjon -celler och -batterier har klassificerats
enligt testresultaten och de fastställda kriterierna i delavsnitt
38,3 i FN:s testhandbok för transport av farligt gods.
I de flesta fall kommer transport av ett DeWALT batteripaket att
undantas från att klassificeras som ett fullt reglerat klass 9 farligt
material. Generellt kommer endast transporter som innehåller
ett litium-jonbatteri med en nominell energimärkning större
än 100 Watt (Wh) krävas att de transporteras som fullt reglerat
klass 9. Alla litium-jonbatterier har wattimmarna markerat på
106
Se Tekniska data angående laddningstid.
Stick inte in ledande föremål.
Ladda inte skadade batteripaket.
Utsätt inte för vatten.
Se till att undermåliga sladdar omedelbart byts ut.
Ladda endast mellan 4 ˚C och 40 ˚C.
Endast för användning inomhus.
Svenska
K assera batteripaketet med vederbörlig hänsyn till
miljön.
Håll människor och djur på minst sex meters
avstånd från arbetsområdet.
Ladda endast DeWALT batteripaket med avsedda
DeWALT laddare. Laddning av batteripaket med
andra än de avsedda DeWALT batterierna med en
DeWALT laddare kan göra att de brister eller så kan
det leda till farliga situationer.
Håll åskådare på avstånd.
Bränn inte batteripaketet.
Batterityp
DCM587 arbetar med ett 36 volt batteripaket.
Dessa batteripaket kan användas: DCB496, DCB497. Se Tekniska
Data för mer information.
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1 Motorhölje, ryggsäck, rör och styrspaksmontaget
1 Nedre rör
1 Flexibelt rör
1Rörklämma
1 Rörklämma med kabelfäste
1Insexnyckel
1Instruktionshandbok
• Kontrollera med avseende på skada på verktyget, på delar eller
tillbehör som kan tänkas ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna handbok
före användning.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
Bär öronskydd.
Bär ögonskydd.
Utsätt inte verktyget för regn eller hög
luftfuktighet och lämna det inte utomhus när
det regnar.
Stäng av verktyget. Avlägsna batteriet från
verktyget innan underhåll utförs.
Direktiv 2000/14/EC, garanterad ljudeffekt.
Datumkodplacering (Bild Q)
Datumkoden 29 , vilken också inkluderar tillverkningsår, finns
tryckt i kåpan.
Exempel:
2016 XX XX
Tillverkningsår
Beskrivning (Bild A)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget eller någon del av
det. Skada eller personskada skulle kunna uppstå.
1 Styrspak
2 Variabel hastighetskontroll
3 Hastighetslåsspak
4 Batterivalsomkopplare
5 Nedre rör
6 Styrspaksrör
7 Flexibelt rör
8 Vinkelrör
9 Rörklämma
10 Rörklämma med kabelfäste
11 Kabel
12 Axelremmar (2)
13 Justerbara remmar (2)
14 Bakre platta
15 Nedre handtag
16 Spänne
17 Batteriuttag (2)
18 Batterilåsknappar (2)
19 Batteri
20 Insexnyckel
Avsedd Användning
Din blåsare har designats för professionella sopningsoch blåsarbeten.
Använd INTE under våta förhållanden eller i närheten av
lättantändliga vätskor eller gaser.
Låt INTE barn komma i kontakt med verktyget. Överinseende
krävs när oerfarna handhavare använder detta verktyg.
107
Svenska
• Denna produkt är inte avsedd att användas av personer
(inklusive barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental
förmåga eller med begränsad erfarenhet eller kunskap
såvida inte de är under uppsikt av en person som är ansvarig
för deras säkerhet. Barn skall aldrig lämnas ensamma med
denna produkt.
MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör. En
oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
VARNING: Använd enbart DeWALT batteripaket
och laddare.
Montering och borttagning av
batteriet från verktyget (Bild. C–E)
NOTERA: För bästa resultat se till att batteripaketet 19 är fulladdat.
Akun Asentaminen Työkalun
1. Kohdista akku 19 työkalun sisällä oleviin kiskoihin (kuva C).
2. Liu’uta se työkaluun, kunnes akku on hyvin paikoillaan ja
varmista, että lukitus napsahtaa paikoilleen.
Akun Poistaminen Työkalusta
1. Paina vapautuspainiketta 18 ja vedä akku ulos työkalun
kahvasta (kuva D)
2. Sätt i batteriet i laddaren såsom beskrivs i laddningsavsnittet
i denna manual.
Bränslemätare batteripaket (Bild. E)
Vissa DeWALT batteripaket inkluderar en bränslemätare vilket
består av tre gröna LED-lampor som indikerar laddningsnivån
som finns kvar i batteripaketet.
För att aktivera bränslemätaren, tryck in och håll kvar
bränslemätarknappen 21 . En kombination av de tre
LED-lamporna kommer att lysa för att ange kvarvarande
laddningsnivå. När laddningen i batteriet är under den
användbara gränsen kommer inte bränslemätaren att lysa och
batteriet behöver laddas.
NOTERA: Bränslemätaren är endast en indikering på laddning
som finns kvar i batteripaketet. Den indikerar inte verktygets
funktionalitet och kan variera baserat på produktkomponenter,
temperatur och slutanvändarens användning.
Borttagning av blåsaren från kartongen
(Bild A)
NOTERA: Blåsarens och styrspakens rörmontage är fastsatta vid
leverans. Försök att bara dra ut ena sidan utan den andra kan
resultera i att kabeln skadas 11 .
1. Ta tag i blåsarens handtag 15 och styrspaken 1 och
dra samtidigt.
2. Klipp av plastremmen som binder fast styrspaken i blåsaren.
3. Ta bort resten av delarna och montaget såsom
instrueras nedan.
108
Montering (Bild A, F - M)
SE UPP: Se till att batterivalomkopplaren är i
mittenpositionen ”OFF” för att förhindra att
blåsaren aktiveras och att batteriet är borttaget
innan rören monteras eller tas bort. Rören måste
sättas ihop helt innan användning.
Rörmontage
Fästa flexibla röret till vinkelröret (Bild A, F, G)
1. Ta bort rörklämman med kabelclipset 10 från det flexibla
röret 7 . Notera riktningen på klämman så att den kan
återmonteras på samma sätt.
2. Skjut det flexibla röret över vinkelröret 8 såsom visas i bild F.
3. Ha klämman i samma riktning som den var innan den
togs bort från det flexibla röret, dra upp klämman med
kabelclipset och linda den runt det flexibla röret där det fästs
till vinkelröret såsom visas i bild G.
4. Skjut klämbulten 22 genom klämman. Gänga på
sexkantsmuttern 23 på klämbulten för hand.
5. Använd insexnyckeln 20 , dra åt bukten till klämman fäster
det flexibla röret mot hylsan och styrspaksröret. DRA INTE
ÅT FÖR HÅRT. För hård åtdragning av klämman kan
resultera i skador på verktyget och kommer att begränsa
rörelsen hos styrspaksröret 6 .
Fästa flexibla röret till styrspaksröret (Bild A, G, H)
1. Sätt in rörhyslan 24 i änden av styrspaksröret 6 i enda
änden av det flexibla röret 7 såsom visas i bild H.
2. Öppna rörklämman 9 och linda den runt det flexibla röret
där den överlappar rörhylsan.
3. Skjut klämbulten 22 genom klämman. Gänga på
sexkantsmuttern 23 på klämbulten för hand.
4. Använd insexnyckeln 20 , dra åt bukten till klämman fäster
det flexibla röret mot hylsan och styrspaksröret. DRA INTE
ÅT FÖR HÅRT. För hård åtdragning av klämman kan
resultera i skador på verktyget.
Sätta fast nedre röret (Bild l)
1. Rikta in kanalerna 25 på det nedre röret 5 mot piggarna
26 på styrspaksröret 6 såsom visas i bild I.
2. Skjut det nedre röret 5 mot styrspaksröret 6 .
3. Vrid fast det nedre röret för att låsa piggarna helt i ett av de
två spåren i det nedre röret. De två spåren låter dig ställa
in röret längre eller kortare, beroende på vilken längd som
önskas. Se till att det nedre röret sitter fast ordentligt.
Inställning av selen (Bild A, J–K)
1. Placera axelremmarna 12 över axlarna.
2. Dra justeringsremmarna 13 nedåt tills bakplattan 14 sitter
stadigt mot ryggen (Bild J).
3. Sätt ihop spännet 16 och justera så att det sitter fast längs
bröstet såsom visas i bild K.
Inställning av styrspak (Bild L - M)
1. Skjut styrspaken 1 upp och ned längs röret tills det är i en
komfortabel position såsom visas i bild L.
Svenska
2. Dra åt vingmuttern 27 tills styrspaken hålls fast i positionen.
Dra inte åt för hårt. För hård åtdragning av styrspaken kan
resultera i skador på verktyget.
3. Fäst kabeln 11 genom att skjuta den in i kabelclipset 28 som är placerad på rörklämman med kabelclipset 10 såsom
visas i bild M.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Iaktta alltid säkerhetsinstruktionerna och
tillämpbara bestämmelser.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör. En
oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
Korrekt Handplacering (Bild A, O)
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
använd ALLTID korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
håll ALLTID verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
Placera blåsaren på dina axlar och spänn fast den såsom beskrivs
i sektionen Inställning av selen. Placera sedan ena handen på
styrspaken 1 för att börja arbeta.
Slå på (Bild A, N)
SE UPP: Rikta inte utblåset mot dig själv eller
mot åskådare.
SE UPP: Bär alltid skyddsglasögon. Använd en filtermask
vid arbete i dammiga miljöer. Användning av handskar
och lämplig skobeklädnad rekommenderas. Håll långt
hår och löst sittande kläder borta från öppningar och
rörliga delar.
1. Tryck batterivalknappen 4 åt höger eller vänster. Sidan
markerad med ”l” aktiverar det övre batteriuttaget. Sidan
markerad med “ll” aktiverar det nedre batteriuttaget.
Mittenpositionen ”O” avaktiverar strömmen från endera
batteriuttaget. (Bild N)
2. Tryck in den variabla hastighetsavtryckaren 2 .
3. Släpp avtryckaren för att stänga av blåsaren.
Använda (Bild A, O)
Håll styrspaken 1 med ena handen såsom visas i bild O och
svep från sida till sida med det nedre röret 5 flera centimeter
ovanför den hårda ytan. Avancera långsamt framåt med det
ihopsamlade skräpet framför dig.
Hastighetslås (Bild P)
Blåsaren är utrustad med ett hastighetslås för kontinuerlig
användning utan att avtryckaren behöver hållas intryckt.
1. Dra den variabla hastighetsavtryckaren 2 tills blåsaren
använder önskad hastighet.
2. Tryck på hastighetslåsknappen 3 och släpp avtryckaren
såsom visas i bild P. Blåsaren kommer att bibehålla den
prestandanivån.
3. Stäng av enheten, tryck på hastighetslåsknappen. Den
variabla hastighetsavtryckaren kontrollerar nu enheten.
NOTERA: När blåsaren är i hastighetslåsläge kan avtryckaren
fortfarande tryckas in ytterligare när mer effekt behövs. När
avtryckaren släpps kommer blåsaren att återgå till den tidigare
hastigheten som hastighetslåset är inställt på.
UNDERHÅLL
Ditt elverktyg från DeWALT har konstruerats för att arbeta
över en lång tidsperiod med minimalt underhåll. Kontinuerlig
tillfredsställande drift beror på ordentlig verktygsvård och
regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör. En
oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
Laddaren och batteripaketet är inte servicebara.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen ytterligare smörjning.
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm från huvudkåpan
med torr luft varje gång du ser smuts samlas i och
runt lufthålen. Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel eller andra
skarpa kemikalier för att rengöra de icke-metalliska
delarna på verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga de
material som används i dessa delar. Använd en trasa som
bara är fuktad med vatten och mild tvål. Låt aldrig någon
vätska komma in i verktyget; sänk aldrig ner någon del av
verktyget i en vätska.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör än de som erbjuds
av DeWALT inte har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör med detta verktyg vara
riskabelt. För att minska risken för personskada bör endast
tillbehör som rekommenderas av DeWALT användas med
denna produkt.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information angående
lämpliga tillbehör.
Att skydda miljön
Separat insamling. Produkter och batterier som är
märkta med denna symbol får inte kastas i den vanliga
hushållssoporna.
109
Svenska
Produkter och batterier innehåller material som kan återvinnas
och återanvändas vilket minskar behovet av råmaterial. Återvinn
elektriska produkter och batterier enligt lokala bestämmelser.
Ytterligare information finns tillgängligt på www.2helpU.com.
Laddningsbart Batteripaket
Det här långlivade batteripaketet måste laddas när det inte
längre producerar tillräcklig energi för arbeten som tidigare lätt
utförts. Det bör omhändertas med lämpliga miljöhänsyn vid
slutet av dess fungerande livslängd:
• Ladda ur batteripaketet fullständigt och ta sedan ut det
ur produkten.
• Litiumjonbatteripaket celler är återvinningsbara. Lämna
dem hos din återförsäljare eller på en återvinningsstation.
De insamlade batteripaketen kommer att återvinnas eller
avyttras korrekt.
110
Türkçe
SIRT TIPI ÜFLEYICI
DCM587
Tebrikler!
Bir DeWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, sürekli ürün
geliştirme ve yenilik DeWALT markasının profesyonel elektrikli
alet kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi haline
gelmesini sağlamaktadır.
Teknik Özellikleri
Batarya ve Şarj Aletleri ayrıca satılır
Voltaj
Tip
Çıkış gücü
Flödeshastighet
Lufthastighet
Ağırlık (akü hariç)
DCM587
36
1
1000
450
230
8,4
VDC
W
CFM
Km/h
kg
2006/42/EC, 2004/108/EC, EN15503:2009+A1:2013+A2:2016’e göre tespit
edilen toplam gürültü ve titreşim değerleri (üç yönün vektör toplamı):
dB(A)
83,5
LPA(ses basıncı düzeyi)
LWA(akustik güç düzeyi)
dB(A)
97,5
K (akustik gücü belirsizliği)
dB(A)
0,5
m/s2
m/s2
2,5
1,5
Titreşim emisyon değeri ah =
Belirsizlik K =
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi, EN15503’te
sağlanan standart teste uygun olarak ölçülmüştür ve aletleri
birbiriyle karşılaştırmak için kullanılabilir. Ön maruziyet
değerlendirmesi için kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon düzeyi, aletin ana
uygulamalarını yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa veya bakımı kötü
yapılırsa, titreşim emisyonu değişebilir. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin kapalı kaldığı veya
çalışmasına karşın iş görmediği zamanları da dikkate
almalıdır. Bu, toplam çalışma süresindeki maruziyet
düzeyini önemli ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden korumak için belirtilen ek
güvenlik önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların bakımını
yapın, elleri sıcak tutun, çalışma modellerini düzenleyin.
Akü
Akü tipi
Voltaj
Kapasite
Ağırlık
VDC
DCB496
Li-Ion
36
DCB497
Li-Ion
36
Ah
kg
6,0
1,88
7,5
1,92
Şarj Cihazı
Şebeke gerilimi
Akü tipi
Akünün yaklaşık şarj süresi
min
DCB413
220-240
36 Li-Ion
120 (6 Ah)
150 (7,5 Ah)
Ağırlık
kg
0,82
Sigortalar
Avrupa
VAC
230V aletler
10 Amper, şebeke
AT Uygunluk Beyanatı
Makıne Dırektıfı
Sırt Tipi Üfleyici
DCM587
DeWALT, Teknik Özellikleri bölümünde açıklanan bu ürünlerin
aşağıda belirtilen yönergelere uygun olduğunu beyan eder:
2006/42/AT, 2006/42/EC, EN60335-1:2012+A11:2014; EN506362-100:2014, EN15503:2009+A1:2013+A2:2016.
2000/14/EC Ek V DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg 310,
6802 ED Arnhem, The Netherlands
Onaylanmış Kuruluş ID No.: 0344
LPA (ölçülen ses şiddeti) 83,5 dB(A)
kesinsizlik (K) =2,5 dB (A)
LWA (garanti edilen ses şiddeti) 98 dB(A)
Bu ürünler ayrıca 2014/30/EU ve 2011/65/EU Direktiflerine de
uygundur. Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten
DeWALT ile temas kurun veya kılavuzun arka kapağına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik dosyanın
derlenmesinden sorumludur ve bu beyanı DeWALT
adına vermiştir.
Markus Rompel
Mühendislik Direktörü
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
16.10.2016
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, kullanım
kılavuzunu okuyun.
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet derecesini
gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
111
Türkçe
UYARI: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde önemsiz veya orta
dereceli yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi hasara
neden olabilecek, yaralanma ile ilişkisi olmayan
durumları gösterir.
Kişisel güvenlik
•
•
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
•
GENEL CIHAZ GÜVENLIK TALIMATLARI
UYARI! Şebekeden beslenen/kablosuz cihazlar
kullanılırken, yangın, elektrik çarpması, yaralanma ve
maddi zarar riskini azaltmak için her zaman aşağıdakileri
de içeren temel güvenlik önlemleri uygulanmalıdır.
• Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzun tamamını
dikkatlice okuyun, cihazın kontrolünü ve uygun bir şekilde
kullanımını öğrenin.
• Kullanım amacı bu kılavuzda anlatılmıştır. Bu kullanım
kılavuzunda tavsiye edilenin dışında herhangi bir aksesuar
veya parçanın kullanımı veya bu cihazla yapılacak her hangi
bir işlem yaralanma riski taşıyabilir.
Aşağıda listelenen tüm uyarılardaki "cihaz" terimi, şebekeden
beslenen (kablolu) cihaz veya bataryayla çalışan (kablosuz) cihaz
anlamına gelir.
İLERDE BAKMAK IÇIN TÜM UYARI VE
TALIMATLARI SAKLAYIN.
Cihazınızın kullanımı
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Cihazı kullanırken her zaman dikkatli olun.
Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun. Karışık ve karanlık
alanlar kazaya davetiye çıkartır.
Cihazı yalnızca gün ışığında veya yeterli yapay ışıkta kullanın.
Cihazınızı, yanıcı sıvılar, gazlar ve tozların bulunduğu yerler
gibi yanıcı ortamlarda çalıştırmayın.
Çocukların veya talimatları bilmeyen kişilerin cihazı
kullanmasına hiçbir zaman izin vermeyin; yerel düzenlemeler
kullanıcının yaşı için kısıtlama uygulayabilir.
Çocukların veya hayvanların çalışma alanına yaklaşmasına
veya cihazın güç kablosuna dokunmasına izin vermeyin.
Çocukları, etrafta duran kişileri ve hayvanları cihazı
çalıştırırken uzakta tutun. Dikkatinizi dağıtıcı şeyler kontrolü
kaybetmenize neden olabilir.
Cihaz oyuncak olarak kullanılmamalıdır.
Cihazı suya daldırmayın.
Gövde kaplamasını açmayın. İçinde kullanıcı tarafından
bakımı yapılabilecek parçalar yoktur.
•
•
Cihaz kullanımı ve bakımı
•
•
•
•
•
•
•
Kullanmadan önce, cihazda hasarlı veya bozuk parça olup
olmadığını kontrol edin. Kırık parçalar, hasarlı düğmeler veya
çalışmasını etkileyebilecek başka koşullar olup olmadığını
kontrol edin.
Düğme açılmıyor ve kapanmıyorsa cihazı kullanmayın.
Düğmeyle kontrol edilemeyen tüm cihazlar tehlikelidir ve tamir
edilmesi gerekmektedir.
Herhangi bir ayarlama, aksesuar değişimi veya cihazların
saklanması öncesinde fişi güç kaynağından çekin ve/veya
bataryayı cihazdan ayırın. Bu tür önleyici güvenlik tedbirleri
cihazın istem dışı olarak çalıştırılması riskini azaltacaktır.
Mümkün olduğunda kesim aletlerini keskin ve temiz tutun.
Bakımı uygun şekilde yapılmış keskin kesim uçlu kesim
aletlerinin sıkışma ihtimali daha düşüktür ve kontrol edilmesi
daha kolaydır.
Herhangi bir parçası hasarlı veya bozuksa cihazı kullanmayın.
Hasarlı veya kusurlu parçaları yetkili onarım merkezinden
tamir ettirin ve değiştirin.
Bu kılavuzda belirtilenler dışındaki parçaları hiçbir zaman
kaldırmaya veya değiştirmeye çalışmayın.
Elektrik emniyeti
•
•
•
112
Bir cihaz kullanırken her zaman dikkatli olun, yaptığınız
işe yoğunlaşın ve sağduyulu davranın. Cihazı yorgunken
veya ilaç ya da alkolün etkisi altındayken kullanmayın.
Cihazı kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
Gerektiğinde, kişisel koruyucu donanım kullanın. Koşullara
uygun göz koruması, toz maskesi, kaymayan güvenlik
ayakkabıları, baret veya kulaklık gibi koruyucu donanımların
kullanılması kişisel yaralanmaları azaltacaktır.
İstem dışı çalıştırılmasını önleyin. Cihazı güç kaynağına ve/
veya bataryaya bağlamadan, yerden kaldırmadan veya
taşımadan önce düğmenin kapalı konumda olduğundan
emin olun. Cihazları, parmağınız düğme üzerinde bulunacak
şekilde taşımak veya açık konumdaki cihazları elektrik
şebekesine bağlamak kazaya davetiye çıkartır.
Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde kullanmayın. Daima sağlam
ve dengeli basın. Bu, beklenmedik durumlarda cihazın daha iyi
kontrol edilmesine olanak tanır.
Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler giymeyin ve takı takmayın.
Saçınızı, elbiselerinizi ve eldivenlerinizi hareketli parçalardan
uzak tutun. Bol elbiseler, takılar veya uzun saç hareketli
parçalara takılabilir.
Cihaz fişleri prize uygun olmalıdır. Fiş üzerinde kesinlikle
hiçbir değişiklik yapmayın. Topraklı cihazda hiçbir adaptör
fişi kullanmayın. Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler elektrik
çarpması riskini azaltacaktır.
Cihazı yağmura veya neme maruz bırakmayın. Cihaza su
girmesi elektrik çarpması riskini artıracaktır.
Elektrik kablosunu uygun olmayan amaçlarla kullanmayın.
Cihazı kesinlikle kablosundan tutarak taşımayın, çekmeyin
Türkçe
•
•
veya prizden çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan, keskin
kenarlardan veya hareketli parçalardan uzak tutun. Hasarlı
veya dolaşmış kablolar elektrik çarpması riskini arttırır.
Cihazı açık havada çalıştırıyorsanız, açık havada kullanıma
uygun bir uzatma kablosu kullanın. Açık havada kullanıma
uygun bir kablonun kullanılması elektrik çarpması
riskini azaltır.
Cihazın nemli bir bölgede çalıştırılması zorunluysa, bir Artık
Akım Aygıtı (RCD) korumalı bir kaynak kullanın. Bir RCD
kullanılması elektrik şoku riskini azaltır.
Kullanımdan Sonra
•
•
•
Kullanılmadığında, cihaz çocukların ulaşamayacağı kuru, iyi
havalandırılan bir yerde saklanmalıdır.
Çocukların saklanan cihazlara erişimi engellenmemelidir.
Cihaz bir araçta saklandığında veya taşındığında, hız veya
yönde ani değişiklikler olması durumunda hareket etmesini
önlemek için bir kılıfa yerleştirilmelidir veya sabitlenmelidir.
Akü kullanım ve bakımı
•
•
•
•
Yalnızca üretici tarafından belirtilen cihazla şarj edin. Bir
batarya için uygun olan şarj cihazı başka bir batarya ile
kullanıldığında yangın tehlikesi yaratabilir.
Elektrikli aletleri yalnızca özellikle belirlenen bataryalarla
kullanın. Herhangi başka bir pilin kullanımı yaralanma ve
yangın tehlikesi yaratabilir.
Batarya kullanılmadığında, iki kutbu birbirine temas
ettirebilecek ataş, bozuk para, anahtar, çivi, vida ve diğer
küçük metal nesnelerden uzak tutun. Akü kutuplarının kısa
devre yaptırılması yanık veya yangına neden olabilir.
Kötü şartlar altında, akü sıvı sızdırabilir, temastan kaçının.
Yanlışlıkla temas halinde, suyla yıkayın. Sıvı gözlere temas
ederse, ayrıca doktora da başvurun. Aküden sızan sıvı tahriş
veya yanıklara neden olabilir.
Servis
•
Cihazınızı, sadece orijinal yedek parçaların kullanıldığı yetkili
servise tamir ettirin. Bu, cihazın güvenliğinin muhafaza
edilmesini sağlayacaktır.
Üfleme Makineleri için Ek Güvenlik
Talimatları
Kullanım amacı bu kılavuzda anlatılmıştır. Bu kullanım
kılavuzunda tavsiye edilenin dışında herhangi bir aksesuar veya
parçanın kullanımı veya bu cihazla yapılacak herhangi bir işlem
yaralanma ve/veya maddi zarar riski taşıyabilir.
• Cihazı çalıştırırken ayaklarınızı ve bacaklarınızı korumak
için her zaman ağır hizmete uygun ayakkabı ve uzun
pantolon giyin.
• Şu durumlarda her zaman ürününüzü kapatın, fanın
durmasını sağlayın ve fişi prizden çıkarın:
ʵʵ Güç kablosu hasar gördüğünde veya dolaştığında.
ʵʵ Ürününüzü başında kimse olmadan bıraktığınızda.
ʵʵ Ürününüz üzerinde kontrol, inceleme veya
çalışma yaparken.
•
•
•
•
•
•
ʵʵ Cihaz anormal bir şekilde titremeye başlarsa.
Çalışırken süpürücünün girişini veya çıkışını gözlerinizin veya
kulaklarınızın yakınına yerleştirmeyin. Artıkları hiçbir zaman
etrafta duranlara karşı üfürmeyin.
Yağmur altında kullanmayın veya yağmurlu havalarda
dışarıda bırakmayın.
Ürününüz üfürme modunda açıkken çakıllı patikalardan veya
yollardan geçmeyin. Yürüyün, koşmayın.
Ünitenizi açıkken çakılların üzerine yerleştirmeyin.
Özellikle yamaçlarda ayaklarınıza dikkat edin. Çok fazla
uzanmayın ve dengenizi her zaman koruyun.
Açıklıklara herhangi bir nesne yerleştirmeyin. Açıklıklar
tıkalıysa kullanmayın; hava akışını azaltabilecek saç, tiftik, toz,
vb. nesneleri temizleyin.
UYARI: Ürününüzü her zaman bu kılavuzda açıklanan
şekilde kullanın. Ürününüz, dikey olarak kullanılacak
şekilde tasarlanmıştır ve başka şekilde kullanılırsa
yaralanmaya yol açabilir. Ürününüzü yana yatmışken
veya baş aşağıyken asla kullanmayın.
Operatör veya kullanıcı, başka insanların veya mülklerinin
maruz kaldığı kazalar ve tehlikelerden sorumludur.
Cihazı kablosundan tutarak taşımayın.
Kabloyu her zaman cihazdan uzağa, arkaya
doğru yönlendirin.
UYARI: Kablo kullanım sırasında hasar görürse, güç
kablosunu derhal şebeke kaynağından çıkarın. Kaynak
bağlantısını kesmeden önce güç kablosuna dokunmayın.
Ürününüzü temizlemek için çözücüler veya temizlik
maddeleri kullanmayın. Otları ve tozu temizlemek için küt bir
kazıyıcı kullanın.
DeWALT servis temsilcisinden yedek fanlar edinilebilir.
Yalnızca DeWALT tarafından önerilen yedek parçaları ve
aksesuarları kullanın.
Cihazın güvenli bir şekilde çalıştığından emin olmak için tüm
somunları, cıvataları ve vidaları sıkı bir şekilde tutun.
•
•
•
•
•
•
Başkalarının güvenliği
Cihaz, yalnızca cihazla birlikte verilen güç kaynağı
birimiyle kullanılacaktır
• Cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişi gözetiminde cihazın
kullanımı hakkında bilgi verilmeksizin, sınırlı fiziksel (çocuklar
dahil), duyusal veya zihinsel kapasiteli veya deneyimsiz ve
bilgisiz kişiler tarafından kullanılmamalıdır.
• Cihazla oynamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetim
altında tutulmalıdır.
Diğer riskler.
Alet kullanılırken, verilen güvenlik uyarılarına dahil
olmayabilecek başka riskler ortaya çıkabilir. Bu riskler; hatalı
kullanım, uzun süreli kullanım, vb. durumlardan kaynaklanabilir.
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve güvenlik
cihazlarının kullanılmasına rağmen, bazı risklerden kaçınmak
mümkün değildir. Bunlar şunlardır:
• Dönen/hareketli parçalara dokunmaktan
kaynaklanan yaralanmalar.
113
Türkçe
•
•
•
•
Parçalar, bıçaklar veya aksesuarların değiştirilmesinden
kaynaklanan yaralanmalar.
Aletin uzun süre kullanılmasından kaynaklanan yaralanmalar.
Bir aleti uzun süre kullanacaksanız, düzenli olarak mola verin.
İşitme kaybı.
Aracınızı kullanırken oluşan tozu solumaktan kaynaklanan
sağlık tehlikeleri (örnek: ahşapla, özellikle de meşe ağacı, kayın
ağacı ve MDF ile çalışırken.)
Elektrik Güvenliği
Elektrik motoru, sadece tek bir gerilim ile çalışacak şekilde
ayarlanmıştır. Her zaman akü voltajının aletin üretim etiketinde
belirlenmiş değerlere uyup uymadığını kontrol edin. Aynı
zamanda şarj cıhazınızın voltajının ana şebeke voltajınızla aynı
olduğundan emin olun.
DeWALT şarj cihazınız EN60335 standardına uygun
olarak çift yalıtımlıdır; bu nedenle, topraklama
kablosuna gerek yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DeWALT yetkili servisinden temin
edilebilen özel olarak hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
•
•
•
•
•
•
Uzatma Kablolarının Kullanımı
Kesinlikle gerekli olmadıkça bir uzatma kablosu
kullanılmamalıdır. Daima şarj cihazınızın elektrik girişine uygun
(Teknik Özellikleri bölümüne bakın), onaylı bir uzatma kablosu
kullanın. Minimum iletken boyutu 1 mm2'dir; maksimum
uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, kabloyu daima sonuna kadar açın.
BU TALİMATLARI SAKLAYIN
Şarj Cihazları
DeWALT şarj cihazlarının ayara ihtiyacı yoktur ve olabildiğince
kolay çalıştırılmak üzere tasarlanmışlardır.
Tüm Akü Şarj Cihazları İçin Önemli
Güvenlik Talimatları
BU TALİMATLARI SAKLAYIN: Bu kılavuz uyumlu şarj cihazları
hakkında önemli güvenlik ve çalıştırma talimatları içerir (Teknik
Özellikleri bölümüne bakın).
• Şarj cihazını kullanmadan önce şarj cihazının, akünün ve
üründe kullanılan akünün üzerindeki talimatları ve uyarıcı
işaretleri okuyun.
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi. Şarj cihazının içine
sıvı kaçmasına izin vermeyin. Elektrik çarpmasına
neden olabilir.
UYARI: Alet, 30mA akımı aşmayan akım kesici cihazla
beraber kullanılmaya tavsiye edilir.
DIKKAT: Yanma tehlikesi. Yaralanma riskini azaltmak
için, yalnızca DeWALT şarj edilebilir akülerini şarj edin.
Diğer akü tipleri patlayarak yaralanmanıza veya hasar
meydana gelmesine yol açabilir.
DİKKAT: Çocuklar, cihazla oynamalarını önlemek
amacıyla kontrol altında tutulmalıdır.
İKAZ: Belirli koşullar altında, şarj cihazı güç kaynağına
takılıyken, şarj içindeki açık şarj kontakları yabancı
maddeler tarafından kısa devre yapılabilir. Bunlarla
114
•
•
•
•
•
•
•
•
sınırlı olmamak kaydıyla iletken nitelikteki çelik yünü,
alüminyum folyo veya metal parçacık birikimi gibi yabancı
maddeler şarj cihazının yuvalarından uzak tutulmalıdır.
Yuvada akü yokken şarj cihazını daima güç kaynağından
çıkarın. Şarj cihazının fişini temizlemeden önce çıkarın.
Aküyü bu kılavuzdaki şarj cihazlarından başka
cihazlarla şarj etmeye ÇALIŞMAYIN. Şarj cihazı ve akü
özellikle birlikte çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
Bu şarj cihazları DeWALT şarj edilebilir akülerini şarj
etmekten başka kullanımlar için tasarlanmamıştır.
Başka kullanımlar yangın veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
Şarj cihazını yağmura veya kara maruz bırakmayın.
Şarj cihazını fişten çıkarırken kablodan değil fişten
tutarak çekin. Bu, elektrik fişine ve kablosuna hasar verilmesi
riskini azaltır.
Kablonun üzerine basılmayacak, ortalıkta
gezinmeyecek veya başka şekilde hasara ve gerginliğe
maruz kalmayacak şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
Kesinlikle gerekli olmadıkça uzatma kablosu
kullanmayın. Yanlış uzatma kablosu kullanımı yangın veya
elektrik çarpmasına neden olabilir.
Şarj cihazının üzerine herhangi bir eşya koymayın
veya şarj cihazını havalandırma deliklerini kapatıp
aşırı iç sıcaklığa neden olabilecek yumuşak bir yüzeye
yerleştirmeyin. Şarj cihazını herhangi bir ısı kaynağından
uzaktaki bir yere koyun. Şarj cihazı muhafazanın üstündeki ve
altındaki delikler aracılığıyla havalandırılır.
Şarj cihazını hasarlı kordon veya fişle çalıştırmayın—
bunları derhal değiştirin.
Şarj cihazını sert bir darbe aldıysa, düştüyse veya
herhangi bir şekilde hasar gördüyse çalıştırmayın. Yetkili
bir servis merkezine götürün.
Şarj cihazını sökmeyin; servis veya onarım gerektiğinde
yetkili bir servis merkezine götürün. Yanlış yeniden takma
elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
Elektrik kablosu hasarlı ise, bir tehlike oluşmasını önlemek için
üretici ya da yetkili Servis Merkezi tarafından değiştirilmelidir.
Herhangi bir temizlik işlemi yapmadan önce şarj
cihazının fişini prizden çekin. Bu, elektrik çarpması
riskini azaltır. Aküyü çıkarmak bu riski azaltmaz.
ASLA 2 şarj cihazını bir arada bağlamaya çalışmayın.
Şarj cihazı standart 230 V ev elektrik gücüyle çalışmak
üzere tasarlanmıştır. Başka herhangi bir voltaj
ile kullanmayı denemeyin. Bu araba şarj cihazı için
geçerli değildir.
Bir Bataryanın Şarj Edilmesi
(Şek. [Fig.] A, B)
1. Bataryayı takmadan önce şarj cihazını uygun prize takın.
2. Bataryayı 19 şarj cihazına takın, bataryanın şarj cihazına
tamamen oturduğundan emin olun. Devamlı yanıp sönen
kırmızı (şarj) ışık, şarj işleminin başladığını gösterir.
3. Şarjın tamamlandığı, kırmızı ışığın sürekli yanmasıyla belirtilir.
Batarya tam olarak şarj edildikten sonra hemen kullanılabilir
veya şarj cihazından bırakılabilir. Bataryayı şarj cihazından
Türkçe
çıkarmak için, bataryanın üzerindeki batarya bırakma
düğmesine 18 basın.
NOT: Lityum iyon bataryalardan maksimum performans almak
ve bataryaların kullanım ömrünü uzatmak için, ilk kullanım
öncesinde tam olarak şarj edin.
Şarj Cihazının Çalışması
Bataryanın şarj durumu için aşağıdaki göstergelere bakın.
Batarya Şarj Oluyor
Batarya Şarj Oldu
Sıcak/Soğuk Paket Gecikmesi
Paket veya şarj cihazında sorun
Bu şarj cihazı oluşabilecek belirli sorunları tespit etmek için
tasarlanmıştır. Sorunlar, hızlı bir şekilde yanıp sönen kırmızı
ışıkla belirtilir. Eğer bu durum meydana gelirse bataryayı şarj
cihazından çıkartıp tekrar takın. Sorun devam ederse şarj
cihazının doğru şekilde çalışıp çalışmadığını belirlemek için
farklı bir batarya deneyin. Yeni batarya doğru şekilde şarj
oluyorsa orijinal batarya arızalıdır ve geri dönüşüm için bir servis
merkezine veya diğer bir toplama yerine geri gönderilmelidir.
Yeni batarya da orijinal bataryada olduğu gibi aynı sorunu
belirtiyorsa şarj cihazı ve bataryayı test için bir yetkili servis
merkezine götürün.
Uyumlu şarj cihazı arızalı bir aküyü şarj etmeyecektir. Şarj
cihazı, ışığı geri çevirerek veya paket ya da şarj sorunu yanıp
sönme şablonunu görüntüleyerek akünün arızalı olduğunu
gösterecektir.
NOT: Bu aynı zamanda şarj cihazının arızalı olduğu anlamına da
gelebilir.
Şarj cihazı bir sorun gösteriyorsa, şarj cihazını ve akü takımını test
edilmek üzere yetkili bir servis merkezine gönderin.
Sıcak/Soğuk Paket Gecikmesi
Şarj aleti çok sıcak veya çok soğuk bir batarya tespit ettiğinde,
otomatik olarak Sıcak/Soğuk Gecikmesini başlatarak batarya
uygun sıcaklığa gelene kadar şarjı durdurur. Şarj aleti sonrasında
otomatik olarak şarj moduna geçer. Bu özellik maksimum
batarya ömrünü garanti eder.
Soğuk bir batarya sıcak bir bataryaya göre daha yavaş bir hızla
şarj olacaktır. Akü takımı tüm şarj döngüsü boyunca daha yavaş
bir hızda şarj olacaktır ve akü ısındığında bile maksimum şarj
oranına geri dönmeyecektir.
Elektronik Koruma Sistemi
XR Li-Ion cihazları aşırı yük, aşırı ısınma veya tamamen
boşalmadan koruyacak bir Elektronik Koruma Sistemi ile birlikte
tasarlanmıştır.
Elektronik Koruma Sistemi devreye girerse alet otomatik olarak
kapatılacaktır. Bu durum gerçekleşirse lityum iyon aküyü
tamamen şarj olana dek bir şarj cihazının üzerine koyun.
Şarj Cihazı Temizlik Talimatları
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi. Temizlik
öncesinde AC çıkışı bağlantısını kesin. Şarj cihazının
dış yüzeyindeki kir ve yağ bir bez parçası yada metal
olmayan bir fırça kullanılarak çıkarılabilir. Su veya temizlik
solüsyonları kullanmayın. Aletin içine herhangi bir sıvının
girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir parçasını bir
sıvı içine daldırmayın.
Akü
Tüm Aküler İçin Önemli Güvenlik
Talimatları
Yedek aküleri sipariş ederken, katalog numarasını ve voltajı
eklediğinizden emin olun.
Akü, kutudan şarjı dolu olarak çıkmaz. Aküyü ve şarj cihazını
kullanmadan önce, aşağıdaki güvenlik talimatlarını dikkatlice
okuyun. Daha sonra belirtilen şarj işlemlerini uygulayın.
TÜM TALİMATLARI OKUYUN
•
•
•
•
•
•
•
•
Aküyü yanıcı sıvılar, gazlar ve tozların bulunduğu yerler
gibi yanıcı ortamlarda şarj etmeyin veya kullanmayın.
Aküyü şarj cihazına takmak veya cihazdan çıkarmak toz veya
dumanları tutuşturabilir.
Aküyü şarj cihazının içine doğru zorlamayın.
Akü kırılarak ciddi kişisel yaralanmaya neden
olabileceğinden akünün üzerinde hiçbir şekilde
uyumsuz bir şarj cihazına uydurmak için değişiklik
yapmayın.
Aküleri yalnızca DeWALT şarj cihazlarında şarj edin.
Su veya diğer sıvıları sıçratmayın veya bunlara
DALDIRMAYIN.
Aleti ve aküyü sıcaklığın 40 °C’ye (104° F) ulaştığı veya
bu sıcaklığı aştığı yerlerde (yazın dış barakalar veya
metal binalar gibi) depolamayın veya kullanmayın.
Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen eskimiş olsa bile
aküyü ateşe atmayın. Akü ateşe atılırsa patlayabilir. Lityum
iyon aküler yanınca zehirli buharlar ve materyaller açığa çıkar.
Akü içeriği cildinizle temas ederse, etkilenen alanı
derhal yumuşak bir sabun ve suyla yıkayın. Akü sıvısı
gözlerinize bulaşırsa, gözünüzü açık tutarak 15 dakika
boyunca veya tahriş hissi geçene kadar suyla yıkayın. Tıbbi
yardım gerekirse, akü elektroliti sıvı organik karbonatlar ve
lityum tuzları karışımından oluşmaktadır.
Açılan akü hücrelerinin içeriği solunum yolunu tahriş
edebilir. Ortama temiz hava girmesini sağlayın. Belirtiler
geçmezse tıbbi yardım alın.
UYARI: Yanık tehlikesi. Akü sıvısı kıvılcıma veya ateşe
maruz kalırsa yanıcı olabilir.
UYARI: Aküyü hiçbir nedenle asla açmayın. Akünün
muhafazası çatlarsa veya hasar görürse, şarj cihazına
takmayın. Aküyü çarpmayın, düşürmeyin veya pakete
hasar vermeyin. Sert bir darbe almış, düşmüş, çiğnenmiş
veya herhangi bir şekilde hasar görmüş (örn. çiviyle
delinmiş, çekiçle vurulmuş veya üzerine basılmış) bir aküyü
veya şarj cihazını kullanmayın. Elektrik çarpmasına yol
açabilir. Hasarlı aküler geri dönüşüm için servis merkezine
gönderilmelidir.
UYARI: Yangın tehlikesi. Bataryayı metal nesnelerin
batarya terminallerine değmeyecekleri şekilde
saklayın veya taşıyın. Örneğin, bataryayı içerisinde
115
Türkçe
gevşek çiviler, vidalar, anahtarlar vb. bulunan kayışlı
taşıyıcı, cep, alet kutuları, ürün kiti kutuları, çekmece vb.
içerisine koymayın.
DIKKAT: Aleti kullanmadığınız zaman, devrilme veya
düşme tehlikesine yol açmayacağı dengeli bir yüzeye
yan tarafının üzerine yerleştirin. Büyük akülere sahip
bazı aletler akünün üzerinde dik durabilir, ancak bunlar
kolayca devrilebilir
Nakliyat
2. Uzun süreli saklama için, en iyi sonuç için şarj cihazından
uzak serin, kuru bir yerde tamamen dolu bir akü saklamak
için tavsiye edilir.
NOT: Aküler tamamen şarj boşalmış halinde saklanmamalıdır.
Akünün kullanılmadan önce yeniden şarj edilmesi gerekir.
Şarj Cihazı ve Akü Üzerindeki Etiketler
Bu kılavuzda kullanılan sembollere ilave olarak, şarj cihazı ve akü
üzerinde bulunan etiketler aşağıdaki sembolleri belirtmektedir:
UYARI: Yangın tehlikesi. Batarya nakliyatında,
batarya kutuplarının istemsiz şekilde iletken maddelerle
temas ederek yangına sebep vermesi ihtimali vardır.
Batarya nakliyatı yaparken, batarya kutuplarının iyi
korunduğundan ve kutuplarla temas edip kısa devreye
sebep olabilecek maddelerden iyi şekilde izole edildiğinden
emin olun.
DeWALT bataryalar, Tehlikeli Maddelerin Nakliyesi Hakkında BM
Tavsiyeleri; Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Tehlikeli
Madde Düzenlemeleri, Uluslararası Deniz Taşımacılığı Tehlikeli
Madde (IMDG) Düzenlemeleri ve Uluslararası Karayoluyla
Tehlikeli madde Taşıma Konulu Avrupa Anlaşması içeriklerinde
belirtilen sektörel ve hukuki standartların tüm düzenlemeleriyle
uyumludur. Lityum-iyon bataryalar, Tehlikeli Madde Taşımacılığı
Kılavuzu Testleri ve Kriterleri Hakkındaki BM Tavsiyelerinin 38,3.
bölümüne kadar test edilmiştir.
Çoğu durumda bir DeWALT bataryanın nakliyesinin tam
olarak düzenlenmiş bir Sınıf 9 Tehlikeli Maddeler kapsamında
sınıflandırılması beklenir. Genelde sadece 100 Watt Saat (Wh)
üzeri bir enerji değerine sahip bir lityum iyon bataryayı içeren
taşıma işlemlerinin tam olarak düzenlenmiş bir Sınıf 9 Tehlikeli
Maddeler kapsamında sınıflandırılarak yapılması gerekmektedir.
Tüm lityum iyon bataryalarda ambalajın üzerinde Watt Saati
değeri mevcuttur. Buna ilave olarak, düzenlemedeki karışıklıklar
nedeniyle, DeWALT lityum iyon bataryaların Watt Saati değeri
göz önünde bulundurulmaksızın havayolu kargosuyla tek başına
taşınmasını önermez. Bataryası bulunan aletlerin (kombo setler)
havayoluyla nakliyesi ancak bataryanın sahip olduğu Watt
Saati değerinin 100 Watt Saatinden yüksek olmaması şartıyla
yapılabilir.
Nakliyat kapsam dışında da kalsa, tamamen düzenlenmiş
de olsa, paketleme, etiketleme ve belgeleme gereklilikleri
hakkındaki son düzenlemeleri takip etmek nakliyatçıların
sorumluluğudur.
Kılavuzun bu bölümünde bulunan bilgiler iyi niyetle
yazılmıştır ve kılavuzun hazırlandığı tarih itibarıyla doğru
olduğuna inanılmaktadır. Fakat, sözlü veya zımnen hiçbir
garanti verilmemektedir. Gerçekleştirdiği işlemlerin geçerli
düzenlemelerle uyumlu olduğundan emin olmak alıcının
sorumluluğundadır.
Saklama Önerileri
1. En iyi saklama ortamı serin ve kuru, doğrudan güneş ışığı
almayan, aşırı sıcak ve soğuk olmayan yerlerdir. En uygun
akü performansı ve ömrü için kullanımda değilken aküleri
oda sıcaklığında saklayın.
116
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu
okuyun.
Şarj süresi için Teknik Özellikleri bölümüne bakın.
İletken nesnelerle temas etmeyin.
Hasarlı aküleri şarj etmeyin.
Suya maruz bırakmayın.
Hasarlı kabloların hemen değiştirilmesini sağlayın.
Sadece 4 ˚C ve 40 ˚C arasında şarj edin.
Yalnızca kapalı alanda kullanım icindir.
Aküleri cevremize gerekli ozeni gostererek atın.
DeWALT aküler, yalnızca onlar için tasarlanmış
olan DeWALT şarj cihazlarında şarj edin. DeWALT
aküleri haricindeki akülerin DeWALT şarj cihazlarıyla
şarj edilmesi patlamalarına veya diğer tehlikeli
durumların ortaya çıkmasına sebep olabilir.
Aküyü ateşe atmayın.
Akü tipi
DCM587 36 volt akülerle çalışır.
Bu bataryalar kullanılmalıdır: DCB496, DCB497. Daha fazla bilgi
için Teknik Veriler bölümüne bakın.
Ambalaj İçeriği
Ambalaj, aşağıdaki parçaları içermektedir:
1 Motor yuvası, sırt çantası, boru, ve joystick düzeneği
1 Alt boru
1 Esnek boru
1 Boru kelepçesi
1 Kablo klipsli boru kelepçesi
Türkçe
1 Altıgen anahtar
1 Kullanım kılavuzu
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye sırasında hasar oluşup
oluşmadığını kontrol edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup anlamak için
zaman ayırın.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde, aşağıdaki uyarı sembolleri bulunmaktadır:
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu
okuyun.
5 Alt boru
6 Joystick borusu
7 Esnek boru
8 Dirsek borusu
9 Boru kelepçesi
10 Kablo klipsli boru kelepçesi
11 Kablo
12 Omuz askıları (2)
13 Ayar askıları (2)
14 Sırtlık
15 Üfleyici tutma kolu
16 Toka
17 Batarya portları (2)
Kulaklık takın.
Koruyucu gözlük takın.
Aleti yağmur veya çok fazla neme maruz
bırakmayın ya da yağmurlu havalarda dışarıda
bırakmayın.
Aleti kapatın. Alet üzerinde bakım
gerçekleştirmeden önce, bataryayı aletten
çıkarın.
İnsanları ve hayvanları çalışma alanından en az
6 metre uzaktan tutun.
Etrafta duran kişileri uzak tutun.
Direktif 2000/14/AT ile garanti edilen ses gücü.
Tarih Kodu Konumu (Şek. Q)
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu 29 gövdeye basılıdır.
Örnek:
2016 XX XX
İmalat Yılı
Açıklama (Şek. A)
1
2
3
4
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli aleti veya herhangi
bir parçasını değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
Joystick
Değişken hızlı tetik düğmesi
Hız kilidi düğmesi
Batarya seçme düğmesi
18 Batarya serbest bırakma düğmeleri (2)
19 Batarya
20 Altıgen anahtar
Kullanim Amaci
Üfleyiciniz profesyonel amaçlı süpürme ve üfleme işleri
için tasarlanmıştır.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların mevcut olduğu
ortamlarda KULLANMAYIN.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu alet deneyimsiz
kullanıcılar tarafından kullanılırken nezaret edilmelidir.
• Bu ürün fiziksel ve zihinsel kapasitesinin yanı sıra
algılama gücü azalmış olan veya yeterince deneyim ve
bilgisi bulunmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından
kullanılmak üzere üretilmemiştir. Bu tür kişiler ürünü
ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın
kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi veya sürekli kontrol
altında tutulması durumunda kullanabilir. Çocuklar, bu ürün
ile kontrol altında tutulmalıdır.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve
aküyü ayırın. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
UYARI: Yalnızca DEWALT akü ve şarj cihazlarını kullanın.
Alete Akü Takma Ve Çıkartma (Şek. C–E)
NOT: Akünün 19 tamamen şarjlı olduğundan emin olun.
Installation av batteriet i verktyget
1. Rikta in batteripaketet 19 mot skenorna inuti verktygets
handtag (Bild C).
2. Glid den in i verktyget tills batteripaketet sitter fast, se till att
du hör att den snäpper på plats.
Borttagning av batteriet
från verktygshandtaget.
1. Tryck på låsknappen 18 och dra med en fast rörelse
batteripaketet bort från verktygshandtaget (Bild D).
117
Türkçe
2. Aküyü bu kılavuzun şarj cihazı kısmında açıklandığı gibi şarj
cihazına takın.
Akü Şarj Sevİyesİ Göstergesı (Şek. E)
Bazı DeWALT aküler, aküde kalan şarj seviyesini gösteren üç yeşil
LED ışından oluşan bir şarj seviyesi göstergesini içerir.
Şarj seviyesi göstergesini çalıştırmak için gösterge düğmesine
21 basın ve basılı tutun . Üç yeşil LED ışığının bir kombinasyonu
kalan şarj seviyesini gösterecek şekilde yanacaktır. Aküdeki şarj
seviyesi kullanılabilir limitin altındayken, gösterge yanmaz ve
akünün şarj edilmesi gerekir.
NOT: Bu gösterge sadece aküda kalan şarj seviyesini gösterir. Bu
alet işlevini göstermez; ürün parçaları, sıcaklık ve son kullanıcı
uygulamaya göre değişime tabidir.
Üfleyicinin kutudan çıkartılması (Şek. A)
NOT: Üfleyici ve joystick boru düzeneği kutusundan takılmış
olarak çıkar. Bir ucun diğer uç olmadan dışarı çekilmesi kablonun
11 zarar görmesine neden olabilir.
1. Üfleyici tutma kolu 15 ve joysticki 1 tutun ve aynı anda
çekerek çıkartın.
2. Joysticki üfleyiciye bağlayan plastik kablo bağını kesin.
3. Parçalar ve düzeneğin kalan kısmını aşağıda belirtildiği
gibi çıkartın.
Montaj (Şek. A, F –M)
DİKKAT: Üfleyicinin devreye girmesini önlemek
için batarya seçme düğmesinin «Kapalı» konumda
olduğundan ve boruları takıp çıkartmadan önce
bataryanın çıkartılmış olduğundan emin olun.
Borular kullanım öncesinde tam olarak takılmalıdır.
Borunun Montajı
Esnek borunun dirsek borusuna takılması (Şek. A, F, G)
1. Kablo klipsli boru kelepçesini 10 esnek borudan 7 çıkartın.
Yeniden takıldığında kelepçenin yönüne dikkat edin.
2. Esnek boruyu Şekil F’de gösterildiği gibi dirsek borusuna 8 kaydırarak takın.
3. Kelepçeyi esnek borudan çıkartılırken olduğu gibi aynı
yönde tutarak kablo klipsli boru kelepçesini çekerek açın ve
Şekil G’de gösterildiği gibi dirsek borusuna takıldığı yerde
esnek borunun etrafına sarın.
4. Kelepçe cıvatasını 22 kelepçeye doğru kaydırın. Altıgen
somunu 23 kelepçe cıvatasına elle takın.
5. Altıgen anahtarı 20 kullanarak kelepçe esnek boruyu bilezik
ve joystick borusunu sağlam şekilde kavrayana kadar sıkın.
GEREĞINDEN FAZLA SIKMAYIN. Kelepçenin gereğinden
fazla sıkılması alette hasara yol açabilir ve joystick borusunun
6 hareketi kısıtlayabilir.
Esnek borunun joystick borusuna takılması (Şek. A, G, H)
1. Joystick borusunun 6 ucundaki boru bileziğini 24 Şekil
H’de gösterildiği gibi esnek borunun 7 bir ucuna takın.
2. Hortum kelepçesini 9 çekerek açın ve boru kelepçesi ile üst
üste geldiği yerde esnek borunun etrafına sarın.
3. Kelepçe cıvatasını 22 kelepçeye doğru kaydırın. Altıgen
somunu 23 kelepçe cıvatasına elle takın.
118
4. Altıgen anahtarı 20 kullanarak kelepçe esnek boruyu bilezik
ve joystick borusunu sağlam şekilde kavrayana kadar sıkın.
GEREĞINDEN FAZLA SIKMAYIN. Kelepçenin gereğinden
fazla sıkılması alette hasara yol açabilir.
Alt borunun takılması (Şek. I)
1. Alt borunun 5 kanallarını 25 Şekil l’de gösterildiği gibi
joystick borusunun 6 yuvarlak çıkıntılarıyla 26 aynı
hizaya getirin.
2. Alt boruyu 5 joystick borusuna 6 kaydırın.
3. Yuvarlak çıkıntıları alt borunun iki girintisine tam olarak
kilitlemek için alt boruyu sıkıca çevirin. Bu iki girinti, boruyu
istediğiniz uzunluğa göre kısa veya uzun ayarlamanızı sağlar.
Alt borunun tam olarak takıldığından emin olun.
Kablo demetinin ayarlanması (Şek. A, J–K)
1. Omuz askılarını 12 omzunuza koyun.
2. Sırtlık 14 sırtınıza sağlam şekilde yerleşene kadar ayar
askılarını 13 aşağı doğru çekin (Şek. J).
3. Tokayı 16 takın ve Şekil K’da gösterildiği gibi göğsünüz
üzerinde sıkıca takılacak biçimde ayarlayın.
Joystickin ayarlanması (Şek. L - M)
1. Joysticki 1 boru Şekil L’de gösterildiği gibi konforlu kullanım
pozisyonuna gelene kadar aşağı ve yukarı kaydırın.
2. Joystick yerinde sağlam şekilde tutulana kadar kelebek
somunu 27 sıkın. Gereğinden fazla sıkmayın. Joystickin
gereğinden fazla sıkılması alette hasara yol açabilir.
3. Kabloyu 11 Şekil M’de gösterildiği gibi kablo klipsli
boru kelepçesinde 10 bulunan kablo klipsine 28 iterek sabitleyin.
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve geçerli yönetmeliklere
daima uyun.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve
aküyü ayırın. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
Uygun El Pozisyonu (Şek. A, O)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, DAİMA
şekilde gösterilen uygun el pozisyonunu kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, ani tepki
ihtimaline karşı aleti DAİMA sıkıca tutun.
Üfleyiciyi omuzlarınıza asın ve Kablo Demetinin Ayarlanması
bölümünde açıklandığı gibi bağlayın. Ardından çalıştırmak için
elinizi joystick 1 üzerine getirin.
Açılması (Şek. A, N)
DİKKAT: Ünitenin tahliye yerini kendinize veya
etrafta izleyenlere tutmayın.
DİKKAT: Daima güvenlik gözlüğü kullanın. Tozlu işlerde
çalışma sırasında bir filtre maske kullanın. Eldiven, uzun
pantolon ve koruyucu ayakkabı kullanılması önerilir.
Türkçe
Uzun saçlar ve bol kıyafetleri çıkış kısımları ve hareketli
parçalardan uzak tutun.
1. Batarya seçme düğmesini 4 sola veya sağa bastırın. Yan
işaret “I” üst batarya portunu etkinleştirir. Yan işaret “II” alt
batarya portunu etkinleştirir. Orta konum “O” her iki batarya
portundaki gücü devre dışı bırakır. (Şek. N)
2. Değişken hız tetik düğmesine 2 basın.
3. Üfleyiciyi kapatmak için tetik düğmesini bırakın.
güçsüzleştirir. Yalnızca su ve yumuşak sabunla
nemlendirilmiş bir bez kullanın. Aletin içine herhangi
bir sıvının girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir
parçasını bir sıvı içine daldırmayın.
İlave Aksesuarlar
Joysticki 1 Şekil O’da gösterildiği gibi tek elle tutun ve sert
yüzeylerin birkaç santimetre üzerinde alt boruyla 5 yana doğru
süpürme işlemi yapın. Birikmiş kir yığınını önünüzde tutarak
yavaşça ilerleyin.
UYARI: DeWALT tarafından tedarik veya tavsiye
edilenlerin dışındaki aksesuarlar bu ürün üzerinde test
edilmediğinden, söz konusu aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma riskini azaltmak
için bu ürünle birlikte sadece DeWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak için satış
noktalarıyla görüşün.
Hız Kilidi (Şek. P)
Çevrenin Korunması
Kullanılması (Şek. A, O)
Üfleyicinizde, eliniz sürekli tetiğe basılı durumda olmaksızın
çalışmasını sağlamak için Hız Kilidi bulunmaktadır.
1. Üfleyici istenen hızda çalışana kadar değişken hız tetik
düğmesini 2 çekin.
2. Hız kilidi düğmesine 3 basın ve tetik düğmesinin Şekil P’de
gösterildiği gibi gitmesini sağlayın. Üfleyici bu performans
seviyesini koruyacaktır.
3. Üniteyi kapatmak için hız kilidi düğmesine basın. Artık ünite
değişken hız tetik düğmesi tarafından kontrol edilir.
NOT: Üfleyici hız kilidi modundayken, daha fazla güce gerek
olduğunda tetiğe daha da fazla basılabilir. Tetik düğmesi serbest
bırakıldığında üfleyici hız kilidiyle ayarlanmış olan önceki hızına
geri döner.
BAKIM
DeWALT elektrikli aletiniz minimum bakımla uzun bir süre
çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz olarak memnuniyet
verici bir şekilde çalışması gerekli özenin gösterilmesine ve
düzenli temizliğe bağlıdır.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve
aküyü ayırın. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
Şarj cihazı ve akü bakım geriktirmezler.
Ayrı toplama. Bu işaretlenmiş simgeyle ürün ve piller
normal evsel atıklarla birlikte çöpe atılmamalıdır.
Bazı malzemeleri içeren ürün ve piller geri
dönüştürülebilir veya geri kazanılabilir, bu da bazı
hammaddeler için talebi azaltabilir. Lütfen elektrikli ürünleri
ve pilleri yerel yasal mevzuata uygun şekilde geri dönüşüme
tabi tutun. Daha ayrıntılı bilgiler www.2helpU.com adresinde
mevcuttur
Şarj Edilebilir Aküler
Bu uzun ömürlü akü, daha önce kolayca yapılan işlerde yeterince
güç üretemeyecek duruma geldiğinde şarj edilmelidir. Teknik
ömürlerinin sonunda, aküleri çevremize gerekli özeni göstererek
atın:
• Aküyü bitene kadar aleti çalıştırın, sonra aletten çıkartın.
• Lityum İyon hücreler geri dönüştürülebilir. Bunları yetkili
servise veya yerel toplama merkezine teslim edin. Toplanan
aküler geri dönüştürülecek veya uygun şekilde atılacaktır.
Yağlama
Elektrikli aletiniz ek bir yağlama gerektirmemektedir.
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde ve etrafında toz
toplanması halinde bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu işlemi gerçekleştirirken
onaylı bir göz koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan parçalarını temizlemek
için asla çözücü veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan malzemeleri
119
Ελληνικά
ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΠΛΑΤΗΣ
DCM587
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DeWALT. Τα έτη εμπειρίας, η σχολαστική
ανάπτυξη προϊόντων και η καινοτομία έχουν καταστήσει την
DeWALT έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα
των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
Μπαταρίες και φορτιστές πωλούνται ξεχωριστά
Τάση
Τύπος
Ισχύς εξόδου
Παροχή
Ταχύτητα αέρα
Βάρος (χωρίς πακέτο μπαταριών)
VDC
DCM587
36
1
W
CFM
km/h
kg
1000
450
230
8,4
Τιμές θορύβου και δόνησης (άθροισμα τριαξονικών ανυσμάτων) σύμφωνα με
2006/42/EC, 2004/108/EC, EN15503:2009+A1:2013+A2:2016:
dB(A)
83,5
LPA(επίπεδο πίεσης ήχου)
Μπαταρία
Τύπος μπαταρίας
Τάση
Χωρητικότητα
Βάρος
Φορτιστής
Τάση ηλεκτροδότησης
Τύπος μπαταριών
Προσεγγιστικός χρόνος
φόρτισης πακέτων μπαταριών
Βάρος
Ασφάλειες
Ευρώπη
VDC
DCB496
Li-Ion
36
DCB497
Li-Ion
36
Ah
kg
6,0
1,88
7,5
1,92
min
DCB413
220-240
36 Li-Ion
120 (6 Ah)
150 (7,5 Ah)
kg
0,82
VAC
Εργαλεία 230 V
10 Αμπέρ, ηλεκτρικό δίκτυο
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
Οδηγία περί μηχανικού εξοπλισμού
LWA(επίπεδο ισχύος ήχου)
dB(A)
97,5
K(αβεβαιότητα για το δοθέν
επίπεδο ήχου)
dB(A)
0,5
Φυσητηρας πλατης
DCM587
m/s2
m/s2
2,5
1,5
Η εταιρεία DeWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που περιγράφονται
στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση
με τα εξής πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/EK, 2006/42/EC, EN60335-1:2012+A11:2014; EN506362-100:2014, EN15503:2009+A1:2013+A2:2016.
2000/14/ΕΚ Παράρτημα V DEKRA Certification B.V.,
Utrechtseweg 310, 6802 ED Arnhem, Ολλανδία
Αρ. ID Διακοινωμένου Οργανισμού: 0344
LPA (μετρημένη ηχητική πίεση) 83,5 dB(A)
αβεβαιότητα (K) = 2,5 dB(A)
LWA (εγγυημένη ηχητική ισχύς) 98 dB(A)
Αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται και με τις Οδηγίες
2014/30/ΕΕ και 2011/65/ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με την DeWALT στην παρακάτω
διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του
τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί την παρούσα δήλωση εκ
μέρους της εταιρείας DeWALT.
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah =
Αβεβαιότητα K =
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που αναφέρεται στο παρόν
ενημερωτικό φυλλάδιο, μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη
δοκιμή που αναφέρεται στο πρότυπο EN15503 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την αρχική αξιολόγηση της έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο επίπεδο εκπομπής
κραδασμών αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο χρησιμοποιηθεί σε
άλλες εφαρμογές, με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
περίπτωση κακής συντήρησης, η εκπομπή κραδασμών
ενδέχεται να διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου λειτουργίας.
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης σε κραδασμούς
πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το
εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή ο χρόνος που
λειτουργεί χωρίς να εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό ενδέχεται
να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη
διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας για να
προστατεύσετε το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι: συντήρηση του εργαλείου
και των παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών σε καλή
θερμοκρασία, οργάνωση μοτίβων εργασίας.
120
Markus Rompel
Διευθυντής Μηχανολογικού τμήματος
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
16.10.2016
Ελληνικά
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο σοβαρότητας
για κάθε προειδοποιητική λέξη. Παρακαλούμε διαβάστε το
εγχειρίδιο και δώστε προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη επικίνδυνη
κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
θα μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική που δεν έχει
σχέση με προσωπικό τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει υλική ζημιά.
•
•
•
•
•
•
•
•
Προσωπική ασφάλεια
•
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ
ΣΥΣΚΕΥΏΝ
•
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές/
επαναφορτιζόμενες συσκευές, πρέπει να τηρείτε
πάντα ορισμένες βασικές προφυλάξεις ασφαλείας,
περιλαμβανομένων των παρακάτω, για να μειωθεί ο
κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, τραυματισμού και
υλικών ζημιών.
• Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε προσεκτικά
ολόκληρο το παρόν εγχειρίδιο και εξοικειωθείτε με τα
χειριστήρια και τη σωστή χρήση της συσκευής.
• Η προβλεπόμενη χρήση περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. Η
χρήση οποιουδήποτε αξεσουάρ ή παρελκομένου ή η εκτέλεση
οποιασδήποτε εργασίας με αυτό το προϊόν, πέραν των
όσων συνιστώνται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών, μπορεί να
προκαλέσει κίνδυνο τραυματισμού.
Ο όρος «συσκευή» σε όλες τις προειδοποιήσεις που
αναγράφονται παρακάτω αναφέρεται στην ηλεκτρική συσκευή
(τροφοδοσία με καλώδιο) ή την επαναφορτιζόμενη συσκευή
(τροφοδοσία με μπαταρία).
ΦΥΛΆΞΤΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ ΑΝΑΦΟΡΆ.
Χρήση της συσκευής
•
•
Να είστε πάντα προσεκτικοί κατά τη χρήση της συσκευής.
Διατηρείτε την περιοχή εργασίας καθαρή και καλά
φωτισμένη. Οι ακατάστατες ή σκοτεινές περιοχές γίνονται
αιτίες ατυχημάτων.
Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο υπό το φως της ημέρας ή
επαρκή τεχνητό φωτισμό.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, για
παράδειγμα παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων ή σκόνης.
Μην επιτρέψετε πότε τη χρήση της συσκευής σε παιδιά ή
άτομα που δεν γνωρίζουν τις οδηγίες χρήσης. Οι τοπικοί
κανονισμοί ενδέχεται να θέτουν περιορισμούς στην ηλικία
του χειριστή.
Μην αφήνετε παιδιά ή ζώα να πλησιάζουν στην περιοχή
εργασίας ή να αγγίζουν το καλώδιο τροφοδοσίας
της συσκευής.
Κρατάτε τα παιδιά, τους παρευρισκόμενους και τα ζώα μακριά
όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Παράγοντες που αποσπούν
την προσοχή μπορεί να σας κάνουν να χάσετε τον έλεγχο.
Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως παιχνίδι.
Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.
Μην ανοίγετε το περίβλημα του κορμού. Στο εσωτερικό δεν
υπάρχουν εξαρτήματα που επιδέχονται σέρβις από το χρήστη.
•
•
•
Παραμένετε σε επαγρύπνηση, προσέχετε τι κάνετε και
εφαρμόζετε την κοινή λογική όταν χρησιμοποιείτε μια συσκευή.
Μη χρησιμοποιείτε μια συσκευή όταν είστε κουρασμένος/η ή
υπό την επήρεια ναρκωτικών, οινοπνεύματος ή φαρμακευτικής
αγωγής. Μια στιγμή απροσεξίας κατά τη χρήση της συσκευής
μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
Εάν απαιτείται, χρησιμοποιείτε εξοπλισμό ατομικής
προστασίας. Ο προστατευτικός εξοπλισμός, όπως
προστατευτικά γυαλιά, μάσκα κατά της σκόνης, αντιολισθητικά
παπούτσια ασφαλείας, κράνος ή προστασία ακοής, όταν
χρησιμοποιείται για τις κατάλληλες συνθήκες, θα μειώσει
τους τραυματισμούς.
Αποφεύγετε την ακούσια ενεργοποίηση. Προτού συνδέσετε
το καλώδιο τροφοδοσίας/την μπαταρία και προτού σηκώσετε
ή μεταφέρετε τη συσκευή να βεβαιώνεστε ότι ο διακόπτης
λειτουργίας είναι κλειστός. Η μεταφορά συσκευών με
το δάκτυλο στον διακόπτη λειτουργίας ή η σύνδεση της
τροφοδοσίας σε συσκευές με ανοικτό διακόπτη λειτουργίας
μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα.
Μην τεντώνεστε υπερβολικά. Διατηρείτε πάντα σταθερή
στήριξη στα πόδια σας και καλή ισορροπία. Έτσι
μπορείτε να έχετε καλύτερο έλεγχο της συσκευής σε μη
αναμενόμενες καταστάσεις.
Να είστε ενδεδυμένοι κατάλληλα. Μη φοράτε ρούχα με χαλαρή
εφαρμογή ή κοσμήματα. Κρατάτε τα μαλλιά, τα ρούχα και τα
γάντια σας μακριά από κινούμενα μέρη. Τα χαλαρά ρούχα,
τα κοσμήματα και τα μακριά μαλλιά μπορεί να πιαστούν σε
κινούμενα μέρη.
Χρήση και φροντίδα της συσκευής
•
•
Πριν από τη χρήση, ελέγξτε τη συσκευή για φθαρμένα ή
ελαττωματικά εξαρτήματα. Ελέγξτε για θραύση εξαρτημάτων,
φθορές σε διακόπτες και οποιεσδήποτε άλλες συνθήκες
μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία.
Μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αν ο διακόπτης δεν το
ενεργοποιεί ή δεν το απενεργοποιεί. Οι συσκευές που δεν είναι
121
Ελληνικά
•
•
•
•
•
δυνατόν να ελεγχθούν μέσω του διακόπτη είναι επικίνδυνες και
πρέπει να επισκευάζονται.
Αποσυνδέστε το φις από την πηγή ρεύματος και/ή την
μπαταρία από την ηλεκτρική συσκευή πριν πραγματοποιήσετε
οποιεσδήποτε ρυθμίσεις, αλλάξετε αξεσουάρ ή αποθηκεύσετε
τις συσκευές. Τέτοια προληπτικά μέτρα ασφαλείας μειώνουν το
κίνδυνο ακούσιας ενεργοποίησης της συσκευής.
Εάν απαιτείται, διατηρείτε τα κοπτικά εργαλεία ακονισμένα
και καθαρά. Τα σωστά συντηρημένα κοπτικά εργαλεία με
ακονισμένες ακμές σημειώνουν λιγότερες εμπλοκές και
ελέγχονται ευκολότερα.
Μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αν οποιοδήποτε εξάρτημα
έχει υποστεί ζημιά ή βλάβη.
Αναθέτετε σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις να
επισκευάσει τυχόν εξαρτήματα που έχουν υποστεί ζημιά ή
είναι ελαττωματικά.
Μην επιχειρήσετε ποτέ να αφαιρέσετε ή αντικαταστήστετε
οποιοδήποτε εξάρτημα, εκτός από αυτά που καθορίζονται στο
παρόν εγχειρίδιο.
Ηλεκτρική ασφάλεια
•
•
•
•
•
Τα φις των συσκευών πρέπει να ταιριάζουν στις πρίζες. Ποτέ
μην τροποποιείτε το φις. Μη χρησιμοποιείτε προσαρμογείς φις
με γειωμένες συσκευές. Η χρήση του εργοστασιακού φις και
της κατάλληλης πρίζας μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Μην εκθέσετε τη συσκευή σε βροχή ή συνθήκες υψηλής
υγρασίας. Η διείσδυση νερού στη συσκευή θα αυξήσει τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ
το καλώδιο για να μεταφέρετε, τραβήξετε ή αποσυνδέσετε
τη συσκευή. Κρατάτε το καλώδιο μακριά από θερμότητα,
κοφτερές ακμές ή κινούμενα εξαρτήματα Τα φθαρμένα ή
μπερδεμένα καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Κατά τη χρήση της συσκευής σε εξωτερικούς χώρους,
χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης που είναι κατάλληλο για
χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Η χρήση καλωδίου κατάλληλου
για χρήση σε εξωτερικούς χώρους μειώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
Εάν η χρήση της συσκευής σε περιβάλλον με υγρασία είναι
αναπόφευκτη, τότε χρησιμοποιήστε πηγή ρεύματος με διάταξη
προστασίας έναντι ρεύματος διαρροής (RCD). Η χρήση
διάταξης RCD μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Μετά τη χρήση
•
•
•
Όταν δεν χρησιμοποιείται, η συσκευή πρέπει να αποθηκεύεται
σε στεγνό, καλά αερίζομενο χώρο, μακριά από παιδιά.
Τα παιδιά δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση σε
αποθηκευμένες συσκευές.
Εάν η συσκευή είναι αποθηκευμένη ή μεταφέρεται εντός
οχήματος, πρέπει να τοποθετείται στο χώρο αποσκευών και να
είναι ακινητοποιημένη έτσι ώστε να μην μετακινείται εξαιτίας
αλλαγών στην ταχύτητα ή της κατεύθυνση του οχήματος.
Χρήση και φροντίδα εργαλείου μπαταρίας
•
122
Να επαναφορτίζετε μόνο με τον φορτιστή που καθορίζει ο
κατασκευαστής. Ένας φορτιστής που είναι κατάλληλος για ένα
•
•
•
τύπο μπαταρίας μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς
όταν χρησιμοποιείται με άλλον τύπο μπαταρίας.
Χρησιμοποιείτε τα εργαλεία μόνο με τις ειδικές, προβλεπόμενες
μπαταρίες. Η χρήση οποιωνδήποτε άλλων μπαταριών μπορεί
να δημιουργήσει κίνδυνο τραυματισμού και πυρκαγιάς.
Όταν μια μπαταρία δεν χρησιμοποιείται, διατηρείτε την μακριά
από άλλα μεταλλικά αντικείμενα όπως συνδετήρες, νομίσματα,
κλειδιά, βίδες ή άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα που
μπορούν να δημιουργήσουν σύνδεση από τον ένα πόλο στον
άλλο. Αν βραχυκυκλωθούν οι πόλοι της μπαταρίας μπορεί να
προκληθούν εγκαύματα ή πυρκαγιά.
Αν οι μπαταρίες υποστούν κακομεταχείριση, μπορεί να
διαρρεύσει υγρό. Αποφύγετε την επαφή. Αν κατά λάθος έρθετε
σε επαφή, ξεπλύνετε με νερό. Αν το υγρό έρθει σε επαφή με
τα μάτια, ζητήστε επιπλέον και ιατρική βοήθεια. Το υγρό που
εξέρχεται από τη μπαταρία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς
ή εγκαύματα.
Σέρβις
•
Αναθέτετε το σέρβις της συσκευής σας σε εξειδικευμένο
τεχνικό επισκευής με χρήση μόνο πανομοιότυπων
ανταλλακτικών. Έτσι θα εξασφαλίσετε τη διατήρηση της
ασφάλειας της συσκευής.
Πρόσθετες οδηγίες ασφαλείας για
φυσητήρες
Η προβλεπόμενη χρήση περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. Η
χρήση οποιουδήποτε αξεσουάρ ή παρελκομένου ή η εκτέλεση
οποιασδήποτε εργασίας με αυτήν τη συσκευή, πέραν των
όσων συνιστώνται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών, μπορεί να
προκαλέσει κίνδυνο τραυματισμού.
• Για την προστασία των πελμάτων και των ποδιών σας κατά τη
χρήση της συσκευής, φοράτε πάντα χοντρά υποδήματα και
μακριά παντελόνια.
• Απενεργοποιείτε πάντα το προϊόν, αφήνετε τον ανεμιστήρα
να σταματήσει και αφαιρείτε το φις από την πρίζα στις
εξής περιπτώσεις:
ʵʵ Όταν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει φθαρεί ή μπερδευτεί.
ʵʵ Όταν αφήνετε το προϊόν χωρίς επιτήρηση.
ʵʵ Όταν εκτελείτε έλεγχο, ρύθμιση, καθαρισμό ή εργασίες στο
προϊόν σας.
ʵʵ Εάν η συσκευή παρουσιάσει ασυνήθιστους κραδασμούς.
• Κατά τη λειτουργία, μην πλησιάζετε τα μάτια ή τα αυτιά σας
στην εισαγωγή ή την εξαγωγή του φυσητήρα. Μην φυσάτε
ποτέ τα απορρίμματα προς τυχόν παρευρισκόμενους.
• Μην χρησιμοποιείτε και μην αφήνετε τη συσκευή σε
εξωτερικούς χώρους υπό βροχή.
• Όταν το προϊόν είναι ενεργοποιημένο στη λειτουργία
φυσήματος μην διασχίζετε διαδρόμους ή σημεία στρωμένα με
χαλίκι. Προχωράτε περπατώντας, ποτέ τρέχοντας.
• Μην αφήνετε τη μονάδα επάνω σε χαλίκι ενώ
είναι ενεργοποιημένη.
• Εξασφαλίζετε πάντα σίγουρο πάτημα, ειδικά σε επικλινείς
επιφάνειες. Μην τεντώνεστε υπερβολικά και διατηρείτε πάντα
ισορροπημένη στάση σώματος.
Ελληνικά
•
Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε αντικείμενο μέσα στα
ανοίγματα. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι
φραγμένα τα ανοίγματα. Καθαρίζετέ τα από τρίχες, χνούδια,
σκόνες και ό,τι άλλο μπορεί να εμποδίζει τη ροή του αέρα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε πάντα το προϊόν
σύμφωνα με τον τρόπο που περιγράφει το παρόν
εγχειρίδιο. Το προϊόν σας είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί
σε κατακόρυφη θέση και οποιαδήποτε άλλη θέση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό. Μη λειτουργείτε
ποτέ το προϊόν εάν αυτό είναι ξαπλωμένο στο πλάι ή
στραμμένο ανάποδα.
Ο χειριστής ή ο χρήστης είναι υπεύθυνος για ατυχήματα ή
κινδύνους που θα προκληθούν σε άλλα άτομα ή περιουσίες.
Μη μεταφέρετε τη συσκευή από το καλώδιο.
Κατευθύνετε πάντα το καλώδιο πίσω και μακριά από
τη συσκευή.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν το καλώδιο υποστεί φθορά κατά
τη χρήση, αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο τροφοδοσίας
από την πρίζα. Μην αγγίξετε το καλώδιο προτού το
αποσυνδέσετε από την πρίζα.
Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή καθαριστικά υγρά για να
καθαρίσετε το προϊόν. Για να απομακρύνετε το γρασίδι και το
χώμα χρησιμοποιήστε μια κατάλληλη, όχι αιχμηρή ξύστρα.
Ανταλλακτικοί ανεμιστήρες διατίθενται από τους
αντιπροσώπους σέρβις της DeWALT. Χρησιμοποιείτε τα
ανταλλακτικά και αξεσουάρ που προτείνει η DeWALT.
Ελέγχετε τη σύσφιξη όλων των μπουλονιών, περικοχλίων και
βιδών ώστε να εξασφαλίσετε την καλή λειτουργική κατάσταση
της συσκευής.
•
•
•
•
•
•
Ασφάλεια άλλων προσώπων
Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με τη μονάδα
τροφοδοσίας που συνοδεύει τη συσκευή
• Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(περιλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές,
αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή με έλλειψη
εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν σε αυτά έχει παρασχεθεί
από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους επίβλεψη ή
εκπαίδευση σχετικά με τη χρήση της συσκευής.
• Τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται υπό επίβλεψη ώστε να
διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι.
Κατά τη χρήση του εργαλείου ενδέχεται να προκύψουν επιπλέον
κίνδυνοι, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στις υπάρχουσες
προφυλάξεις ασφαλείας. Αυτοί οι κίνδυνοι ενδέχεται να
προκληθούν από ακατάλληλη χρήση, παρατεταμένη χρήση κ.λπ.
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών ασφαλείας και
την εφαρμογή διατάξεων ασφαλείας, ορισμένοι υπολειπόμενοι
κίνδυνοι δεν μπορούν να αποφευχθούν. Σε αυτούς
περιλαμβάνονται οι εξής:
• Τραυματισμοί λόγω επαφής με περιστρεφόμενα/
κινούμενα εξαρτήματα.
• Τραυματισμοί κατά την αλλαγή εξαρτημάτων,
λεπίδων αξεσουάρ.
•
•
•
Τραυματισμοί λόγω παρατεταμένης χρήσης ενός εργαλείου.
Εάν χρησιμοποιείτε ένα εργαλεία για μεγάλα χρονικά
διαστήματα, φροντίζετε να κάνετε τακτικά διαλλείματα.
Βλάβη της ακοής.
Κίνδυνοι για την υγεία λόγω εισπνοής σκόνης η οποία
παράγεται από τη χρήση του εργαλείου (παράδειγμα: εργασίες
με ξύλο και ειδικότερα δρυ, οξιά και MDF.)
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για λειτουργία μόνο
σε μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε εάν η τάση της μπαταρίας
ανταποκρίνεται στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα
με τα δεδομένα. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η τάση του φορτιστή
αντιστοιχεί στην τάση του ηλεκτρικού δικτύου.
Ο φορτιστής της DeWALT διαθέτει διπλή μόνωση
σύμφωνα με το πρότυπο EN60335. Κατά συνέπεια,
δεν απαιτείται καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί βλάβη, πρέπει να
αντικατασταθεί από ειδικά διαμορφωμένο καλώδιο που
διατίθεται μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DeWALT.
Χρήση προέκτασης
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται προεκτάσεις εκτός και αν
είναι απολύτως απαραίτητο. Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένη
προέκταση, κατάλληλη για την είσοδο ρεύματος του φορτιστή
σας (ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος
του αγωγού είναι 1 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι 30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να ξετυλίγετε πάντοτε το
καλώδιο εντελώς.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Φορτιστές
Οι φορτιστές DeWALT δεν απαιτούν καμία ρύθμιση και έχουν
σχεδιαστεί για να λειτουργούν όσο το δυνατόν πιο απλά.
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας για κάθε
τύπο φορτιστή μπαταρίας
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει
σημαντικές οδηγίες ασφάλειας και λειτουργίας για συμβατούς
φορτιστές μπαταριών (ανατρέξτε στα Τεχνικά Στοιχεία).
• Πριν χρησιμοποιήσετε το φορτιστή, διαβάστε όλες τις
οδηγίες και τις επισημάνσεις προσοχής πάνω στο φορτιστή,
το πακέτο μπαταριών και το προϊόν όπου χρησιμοποιείται το
πακέτο μπαταριών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην
επιτρέψετε να εισέλθει οποιοδήποτε υγρό μέσα στο
φορτιστή. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνιστούμε τη χρήση διάταξης
προστασίας από ρεύμα διαρροής με διαβάθμιση έντασης
ρεύματος διαρροής 30mA ή μικρότερη.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων. Για να μειώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού, φορτίζετε μόνο
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες DeWALT. Άλλοι
τύποι μπαταριών μπορεί να εκραγούν προκαλώντας
τραυματισμό και ζημιά.
123
Ελληνικά
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
124
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται υπό
επίβλεψη ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με
τη συσκευή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπό ορισμένες συνθήκες, με το φορτιστή
συνδεδεμένο στην παροχή ρεύματος, οι εκτεθειμένες
επαφές φόρτισης μέσα στο φορτιστή μπορεί να
βραχυκυκλωθούν από ξένο υλικό. Τα ξένα υλικά με
αγώγιμες ιδιότητες, όπως είναι, αλλά χωρίς περιορισμός
σε αυτά, το σύρμα τριψίματος, το αλουμινόχαρτο ή
οποιαδήποτε συσσώρευση μεταλλικών σωματιδίων, θα
πρέπει να διατηρούνται μακριά από τις κοιλότητες των
φορτιστών. Πάντα αποσυνδέετε το φορτιστή από την
παροχή ρεύματος όταν δεν υπάρχει πακέτο μπαταριών
στην κοιλότητα. Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα
πριν επιχειρήσετε να τον καθαρίσετε.
ΜΗΝ επιχειρήσετε να φορτίσετε το πακέτο μπαταριών
με οποιουσδήποτε φορτιστές άλλους από τους
αναφερόμενους στο παρόν εγχειρίδιο. Ο φορτιστής
και το πακέτο μπαταριών έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να
λειτουργούν μαζί.
Αυτοί οι φορτιστές δεν προορίζονται για χρήσεις άλλες
από φόρτιση επαναφορτιζόμενων μπαταριών DeWALT.
Οποιεσδήποτε άλλες χρήσεις μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο
πυρκαγιάς και ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
Μην εκθέσετε το φορτιστή σε βροχή ή χιόνι.
Τραβάτε το φις και όχι το καλώδιο όταν αποσυνδέετε
το φορτιστή. Έτσι θα μειωθεί ο κίνδυνος ζημιάς στο φις και
το καλώδιο.
Να βεβαιώνεστε ότι το καλώδιο έχει διευθετηθεί
έτσι ώστε να μην πατηθεί, να αποτελέσει αιτία
παραπατήματος ή να υποβληθεί με άλλο τρόπο σε ζημιά
ή καταπόνηση.
Μη χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης εκτός αν είναι
απολύτως απαραίτητο. Η χρήση ακατάλληλου καλωδίου
επέκτασης θα μπορούσε να επιφέρει κίνδυνο πυρκαγιάς και
ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε αντικείμενο πάνω στο
φορτιστή και μην τοποθετείτε το φορτιστή σε μαλακή
επιφάνεια που θα μπορούσε να φράξει τα ανοίγματα
αερισμού και να έχει ως αποτέλεσμα έντονη εσωτερική
θέρμανση. Τοποθετείτε το φορτιστή μακριά από οποιαδήποτε
πηγή θερμότητας. Ο φορτιστής αερίζεται μέσω ανοιγμάτων
στο πάνω και στο κάτω μέρος του περιβλήματος.
Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν το καλώδιο
ή το φις του έχει υποστεί ζημιά— φροντίστε να
αντικατασταθούν άμεσα.
Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν έχει δεχτεί
δυνατό χτύπημα, έχει πέσει ή αν έχει υποστεί ζημιά
με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Παραδώστε τον σε
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
Μην αποσυναρμολογήσετε το φορτιστή. Παραδώστε
τον σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις όταν απαιτείται
σέρβις ή επισκευή. Η λανθασμένη συναρμολόγηση μπορεί
να έχει ως αποτέλεσμα κίνδυνο ελαφράς ή θανατηφόρου
ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
•
•
•
•
Σε περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά,
αυτό πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα από τον κατασκευαστή,
τον αντιπρόσωπό του για σέρβις ή άτομο με παρόμοια
εξειδίκευση, ώστε να αποτραπεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.
Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα πριν
επιχειρήσετε οποιονδήποτε καθαρισμό. Έτσι θα μειωθεί
ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Με την αφαίρεση του πακέτου
μπαταριών δεν μειώνεται αυτός ο κίνδυνος.
ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να συνδέσετε 2 φορτιστές μαζί.
Ο φορτιστής έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με
κανονικό οικιακό ρεύμα 230 V. Μην επιχειρήσετε να τον
χρησιμοποιήσετε με οποιαδήποτε άλλη τάση. Αυτό δεν
ισχύει για το φορτιστή οχήματος.
Φόρτιση μιας μπαταρίας (Εικ. [Fig.] A, B)
1. Συνδέστε το φορτιστή σε κατάλληλη πρίζα πριν
τοποθετήσετε το πακέτο μπαταρίας.
2. Εισάγετε το πακέτο μπαταρίας 19 μέσα στο φορτιστή
και βεβαιωθείτε ότι το πακέτο μπαταρίας έχει τερματίσει
πλήρως στην κανονική του θέση μέσα στο φορτιστή. Η
κόκκινη λυχνία (φόρτισης) θα αναβοσβήνει επανειλημμένα
υποδηλώνοντας ότι έχει αρχίσει η διαδικασία φόρτισης.
3. Η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί όταν το κόκκινο φως είναι
μόνιμα αναμμένο. Τότε το πακέτο μπαταρίας είναι πλήρως
φορτισμένο και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε άμεσα ή να
το αφήσετε τοποθετημένο στο φορτιστή. Για να αφαιρέσετε
το πακέτο μπαταρίας από το φορτιστή, πατήστε το κουμπί
απασφάλισης της μπαταρίας 18 στο πακέτο μπαταρίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εξασφαλίσετε μέγιστη απόδοση και μέγιστη
ωφέλιμη ζωή των πακέτων μπαταριών λιθίου-ιόντων, φορτίστε
πλήρως το πακέτο μπαταρίας πριν την πρώτη χρήση.
Λειτουργία του φορτιστή
Ανατρέξτε στις παρακάτω ενδείξεις σχετικά με την κατάσταση
φόρτισης του πακέτου μπαταρίας.
Πακέτο φορτίζεται
Πακέτο φορτισμένο
Καθυστέρηση θερμού/ψυχρού
πακέτου
Πρόβλημα πακέτου ή φορτιστή
Αυτός ο φορτιστής έχει σχεδιαστεί να ανιχνεύει ορισμένα
προβλήματα που μπορεί να προκύψουν. Τα προβλήματα
υποδεικνύονται από την κόκκινη λυχνία όταν αναβοσβήνει με
γρήγορο ρυθμό. Αν συμβεί αυτό, αφαιρέστε και τοποθετήστε
πάλι το πακέτο μπαταρίας μέσα στο φορτιστή. Αν το πρόβλημα
επιμένει, δοκιμάστε ένα διαφορετικό πακέτο μπαταρίας για
να δείτε αν λειτουργεί σωστά ο φορτιστής. Αν το νέο πακέτο
μπαταρίας φορτίζεται κανονικά, τότε το αρχικό πακέτο έχει
βλάβη και πρέπει να το παραδώσετε για ανακύκλωση σε κέντρο
σέρβις ή σε άλλο σημείο συλλογής. Αν και με το νέο πακέτο
μπαταρίας παράγεται η ίδια ένδειξη βλάβης όπως και με το
αρχικό, τότε αναθέστε σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις να
ελέγξει το φορτιστή και το πακέτο μπαταρίας.
Ελληνικά
Ο/Οι συμβατός(-οί) φορτιστής(-ές) δεν θα φορτίσουν μια
μπαταρία που παρουσιάζει βλάβη. Ο φορτιστής θα υποδηλώσει
τη βλάβη μπαταρίας μη ανάβοντας καθόλου τη λυχνία ή
εμφανίζοντας την ακολουθία αναβοσβησίματος: πρόβλημα
μπαταριών ή φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει πρόβλημα με
φορτιστή.
Αν ο φορτιστής υποδηλώνει πρόβλημα, δώστε το φορτιστή και
το πακέτο μπαταριών για έλεγχο σε εξουσιοδοτημένο κέντρο
σέρβις.
Καθυστερηση θερμου/ψυχρου πακετου μπαταριας
Αν ο φορτιστής ανιχνεύσει μπαταρία με υπερβολικά υψηλή
ή χαμηλή θερμοκρασία, ξεκινά αυτόματα μια Καθυστέρηση
θερμού/ψυχρού πακέτου μπαταρίας, αναστέλλοντας τη φόρτιση
έως ότου η μπαταρία έχει φθάσει σε κατάλληλη θερμοκρασία.
Κατόπιν, ο φορτιστής αρχίζει αυτόματα τη φόρτιση του πακέτου.
Αυτή η λειτουργία διασφαλίζει τη μέγιστη διάρκεια ζωής της
μπαταρίας.
ο μπαταρίας μη ανάβοντας λυχνία ή εμφανίζοντας ένα μοτίβο
αναβοσβησίματος που αντιστοιχεί σε μήνυμα αντικαταστήστε
το πακέτο μπαταρίας. Το πακέτο μπαταριών θα φορτίζεται σε
αυτή τη μικρότερη ταχύτητα σε όλον τον κύκλο φόρτισης και
δεν θα επιστρέψει στη μέγιστη ταχύτητα φόρτισης ακόμα και αν
η μπαταρία θερμανθεί.
Ηλεκτρονικό Σύστημα Προστασίας
Τα εργαλεία XR Li-Ion (λιθίου-ιόντων) έχουν σχεδιαστεί με
Ηλεκτρονικό Σύστημα Προστασίας το οποίο προστατεύει
τη μπαταρία από υπερφόρτωση, υπερθέρμανση ή βαθιά
εκφόρτιση.
Το εργαλείο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα αν ενεργοποιηθεί το
ηλεκτρονικό σύστημα προστασίας. Αν συμβεί αυτό, τοποθετήστε
τη μπαταρία λιθίου-ιόντων στο φορτιστή έως ότου φορτιστεί
πλήρως.
Οδηγιες καθαρισμου του φορτιστη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα ρεύματος
AC πριν τον καθαρισμό. Οι ρύποι και το γράσο
μπορούν να αφαιρεθούν από τις εξωτερικές επιφάνειες
του φορτιστή με χρήση ενός πανιού ή μιας μαλακής,
μη μεταλλικής βούρτσας. Μη χρησιμοποιείτε νερό ή
οποιαδήποτε καθαριστικά διαλύματα. Ποτέ μην αφήσετε
οποιοδήποτε υγρό να εισέλθει στο εργαλείο. Ποτέ μη
βυθίσετε κανένα μέρος του εργαλείου σε υγρό.
Μπαταρία
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας για κάθε
τύπο μπαταρίας
Όταν παραγγέλνετε εφεδρικές μπαταρίες, φροντίστε να
συμπεριλάβετε τον αριθμό καταλόγου και την τάση.
Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη όταν αφαιρείται από
τη συσκευασία της. Προτού χρησιμοποιήσετε την μπαταρία και
τον φορτιστή, διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες ασφαλείας.
Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις διαδικασίες φόρτισης που
περιγράφονται.
ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ
•
•
•
•
•
•
•
•
Μη φορτίσετε ή χρησιμοποιήσετε μπαταρία σε
εκρηκτική ατμόσφαιρα, όπως με παρουσία εύφλεκτων
υγρών, αερίων ή σκόνης. Η εισαγωγή ή αφαίρεση της
μπαταρίας από το φορτιστή μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη
της σκόνης ή των αναθυμιάσεων.
Ποτέ μην αναγκάσετε το πακέτο μπαταριών να εισέλθει
με τη βία στο φορτιστή. Μην τροποποιήσετε το πακέτο
μπαταριών με οποιονδήποτε τρόπο για να ταιριάζει
με μη συμβατό φορτιστή, γιατί το πακέτο μπαταριών
μπορεί να σπάσει προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό.
Φορτίζετε τα πακέτα μπαταριών μόνο σε φορτιστές DeWALT.
ΜΗΝ πιτσιλίζετε ή βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά.
Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το εργαλείο και
το πακέτο μπαταριών σε θέσεις όπου η θερμοκρασία
μπορεί να φθάσει ή να υπερβεί τους 40 ˚C (104 ˚F)
(όπως έξω από καλυμμένα μέρη ή σε μεταλλικά κτίρια το
καλοκαίρι).
Μην αποτεφρώσετε την μπαταρία ακόμη και εάν
έχει υποστεί σοβαρή ζημιά ή έχει φθαρεί εντελώς. Σε
περίπτωση πυρκαγιάς, η μπαταρία μπορεί να εκραγεί. Κατά
την καύση μπαταριών ιόντων λιθίου δημιουργούνται τοξικές
αναθυμιάσεις και υλικά.
Εάν το περιεχόμενο της μπαταρίας έρθει σε επαφή με το
δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως την περιοχή με ήπιο σαπούνι
και νερό. Εάν το υγρό της μπαταρίας εισέλθει στα μάτια,
ξεπλύνετε με άφθονο νερό επί 15 λεπτά ή έως ότου σταματήσει
ο ερεθισμός. Εάν η ιατρική βοήθεια είναι απαραίτητη, ο
ηλεκτρολύτης της μπαταρίας αποτελείται από ένα μίγμα υγρών
οργανικών υδρογονανθράκων και αλάτων λιθίου.
Τα περιεχόμενα των κυψελών μιας ανοιχτής μπαταρίας
μπορούν να προκαλέσουν ερεθισμό του αναπνευστικού
συστήματος. Αναπνεύστε καθαρό αέρα. Εάν τα συμπτώματα
επιμένουν, ζητήστε ιατρική βοήθεια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων. Το υγρό της
μπαταρίας ενδέχεται να είναι εύφλεκτο εάν εκτεθεί σε
σπινθήρα ή φλόγα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην επιχειρήσετε να ανοίξετε
το πακέτο μπαταριών για οποιονδήποτε λόγο. Αν το
περίβλημα του πακέτου μπαταριών είναι ραγισμένο ή έχει
υποστεί ζημιά, μην εισάγετε το πακέτο στο φορτιστή. Μη
συνθλίψετε, ρίξετε κάτω ή προξενήσετε ζημιά στο πακέτο
μπαταριών. Μη χρησιμοποιήσετε πακέτο μπαταριών ή
φορτιστή που έχει δεχθεί ισχυρό χτύπημα, έχει πέσει, έχει
πατηθεί από όχημα ή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε
τρόπο (π.χ τρυπηθεί με καρφί, χτυπηθεί με σφυρί,
πατηθεί). Μπορεί να προκληθεί ελαφρά ή θανατηφόρος
ηλεκτροπληξία. Τα πακέτα μπαταριών που έχουν υποστεί
ζημιά θα πρέπει να παραδίδονται στο κέντρο σέρβις για
ανακύκλωση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς. Μην
αποθηκεύετε ή μεταφέρετε το πακέτο μπαταρίας
με τρόπο ώστε μεταλλικά αντικείμενα να μπορούν
να έρθουν σε επαφή με εκτεθειμένους ακροδέκτες
μπαταρίας. Για παράδειγμα, μην τοποθετείτε το πακέτο
μπαταρίας μέσα σε ποδιές, τσέπες, εργαλειοθήκες,
125
Ελληνικά
κουτιά μεταφοράς προϊόντων, συρτάρια κλπ. μαζί με μη
στερεωμένα καρφιά, βίδες, κλειδιά κλπ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δεν χρησιμοποιείται το εργαλείο,
τοποθετείτε το με την πλευρά του σε σταθερή
επιφάνεια, όπου δεν θα αποτελέσει κίνδυνο λόγω
παραπατήματος ή πτώσης. Ορισμένα εργαλεία με
μεγάλα πακέτα μπαταριών μπορούν να στέκονται όρθια
πάνω στο πακέτο μπαταριών αλλά μπορεί να πέσουν
εύκολα αν σπρωχτούν.
Μεταφορά
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς. Η μεταφορά
μπαταριών μπορεί ενδεχομένως να γίνει αιτία πυρκαγιάς
αν οι πόλοι της μπαταρίας έρθουν κατά λάθος σε επαφή
με αγώγιμα υλικά. Κατά την μεταφορά μπαταριών
να βεβαιώνεστε ότι οι πόλοι των μπαταριών είναι
προστατευμένοι και καλά μονωμένοι από υλικά που
θα μπορούσαν να έρθουν σε επαφή μαζί τους και να
προκαλέσουν βραχυκύκλωμα.
Οι μπαταρίες DeWALT συμμορφώνονται με όλους τους
εφαρμόσιμους κανονισμούς μεταφορών προϊόντων, όπως
αυτοί καθορίζονται από τα βιομηχανικά και νομικά πρότυπα,
στα οποία περιλαμβάνονται ο Συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών
σχετικά με τη μεταφορά επικίνδυνων αγαθών, οι κανονισμοί
μεταφοράς επικίνδυνων αγαθών της Διεθνούς Ένωσης
Αερομεταφορών (IATA), οι διεθνείς ναυτιλιακοί κανονισμοί
περί επικίνδυνων αγαθών (IMDG) και η Ευρωπαϊκή συμφωνία
για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων αγαθών (ADR).
Τα στοιχεία και οι μπαταρίες λιθίου-ιόντων έχουν δοκιμαστεί
σύμφωνα με το τμήμα 38,3 του Εγχειριδίου και κριτηρίων
δοκιμών των συστάσεων των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη
μεταφορά επικίνδυνων αγαθών.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, n μεταφορά πακέτου
μπαταρίας DeWALT δεν θα εμπίπτει στην ταξινόμηση ενός
πλήρως ελεγχόμενου Επικίνδυνου υλικού Κλάσης 9. Γενικά,
μόνο μεταφορές που περιέχουν μπαταρία λιθίου-ιόντων με
ονομαστική τιμή ενέργειας μεγαλύτερη από 100 βατώρες (Wh)
θα απαιτεί να γίνονται ως πλήρως ελεγχόμενα φορτία Κλάσης
9. Σε όλες τις μπαταρίες λιθίου-ιόντων, η ονομαστική τους τιμή
σε βατώρες επισημαίνεται πάνω στη συσκευασία. Επιπλέον,
λόγω κανονιστικών περιπλοκών, η DeWALT δεν συνιστά τη
μεταφορά δι’ αέρος ξεχωριστών πακέτων μπαταριών λιθίουιόντων, ανεξάρτητα από την ονομαστική τιμή βατωρών. Οι
μεταφορές εργαλείων που περιέχουν μπαταρίες (συνδυασμένα
κιτ) μπορούν να γίνουν δι’ αέρος ως εξαίρεση αν η ονομαστική
τιμή σε βατώρες του πακέτου μπαταρίας δεν είναι μεγαλύτερη
από 100 Wh.
Ανεξάρτητα από το αν μια αποστολή θεωρείται εξαιρούμενη ή
πλήρως ρυθμιζόμενη, αποτελεί ευθύνη του αποστολέα να λάβει
υπόψη του τους πιο πρόσφατους κανονισμούς για τις απαιτήσεις
συσκευασίας, σήμανσης και τεκμηρίωσης.
Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ενότητα του
εγχειριδίου, παρέχονται καλή τη πίστη και πιστεύεται ότι είναι
ακριβείς κατά το χρόνο της σύνταξης του εγγράφου. Ωστόσο
δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή συναγόμενη. Αποτελεί
ευθύνη του αγοραστή να βεβαιωθεί ότι οι δραστηριότητές του
συμμορφώνονται με τους εφαρμοστέους κανονισμούς.
126
Συστάσεις για την αποθήκευση
1. Το καλύτερο μέρος αποθήκευσης είναι ένα δροσερό και
στεγνό μέρος, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και την
υπερβολική ζέστη ή κρύο. Για βέλτιστη απόδοση και
διάρκεια ζωής, αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε θερμοκρασία
δωματίου όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
2. Για μεγάλο χρόνο φύλαξης, για τα καλύτερα αποτελέσματα
συνιστάται να αποθηκεύετε το πακέτο μπαταριών πλήρως
φορτισμένο, σε δροσερό, ξηρό μέρος, εκτός του φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πακέτα μπαταριών δεν θα πρέπει να
αποθηκεύονται τελείως εκφορτισμένα. Το πακέτο μπαταριών θα
χρειαστεί να επαναφορτιστεί πριν τη χρήση.
Ετικέτες στο φορτιστή και την μπαταρία
Επιπλέον των εικονογραμμάτων που χρησιμοποιούνται στο
εγχειρίδιο αυτό, οι ετικέτες πάνω στο φορτιστή και στο πακέτο
μπαταριών μπορεί να δείχνουν τα εξής εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.
Ανατρέξτε στα Tεχνικά δεδομένα για το χρόνο
φόρτισης.
Μην αγγίζετε με αγώγιμα αντικείμενα.
Μη φορτίζετε κατεστραμμένες μπαταρίες.
Να μην εκτίθεται σε νερό.
ροντίζετε για την άμεση αντικατάσταση τυχόν
Φ
ελαττωματικών καλωδίων.
φόρτιση να γίνεται μόνο σε θερμοκρασία από 4 °C
Η
έως 40 °C.
Μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο.
Απορρίψτε την μπαταρία με φιλικό προς το
περιβάλλον τρόπο.
Φορτίζετε τα πακέτα μπαταριών DeWALT μόνο
με τους προβλεπόμενους φορτιστές DeWALT.
Η φόρτιση πακέτων μπαταριών άλλων από τις
προβλεπόμενες μπαταρίες DeWALT με χρήση
φορτιστή DeWALT μπορεί να προκαλέσει έκρηξή
τους ή άλλες επικίνδυνες καταστάσεις.
Μην πετάτε το πακέτο μπαταριών σε φωτιά.
Τύπος μπαταριών
Το DCM587 λειτουργεί με πακέτο μπαταριών των 36 V.
Ελληνικά
Αυτά τα πακέτα μπαταριών μπορούν να χρησιμοποιηθούν:
DCB496, DCB497. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα
Τεχνικά δεδομένα.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1Συγκρότημα με περίβλημα μοτέρ, εξοπλισμό ανάρτησης
στην πλάτη, σωλήνα και χειριστήριο joystick
1 Κάτω σωλήνα
1 Εύκαμπτο σωλήνα
1 Σφιγκτήρα σωλήνα
1 Σφιγκτήρα σωλήνα με κλιπ καλωδίου
1 Κλειδί Άλεν
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα τμήματα ή τα
παρελκόμενα, οι οποίες μπορεί να συνέβησαν κατά τη διάρκεια
της μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε
προσεκτικά και να κατανοήσετε το παρόν εγχειρίδιο.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη
χρήση.
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
Μην εκθέτετε το εργαλείο σε βροχή ή υψηλή
υγρασία και μην το αφήνετε σε εξωτερικούς
χώρους υπό βροχή.
Απενεργοποιήστε το εργαλείο. Αφαιρείτε την
μπαταρία πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε
συντήρησης στο εργαλείο.
Κρατάτε ανθρώπους και ζώα σε απόσταση
τουλάχιστον 6 m από την περιοχή εργασίας.
Κρατάτε τους παρευρισκόμενους σε απόσταση.
Οδηγία 2000/14/ΕΚ περί Εγγυημένης
ακουστικής ισχύος.
Θeεh Κωδικου Ημερομηνιας (Εικ. Q)
Ο κωδικός ημερομηνίας 29 , ο οποίος περιλαμβάνει επίσης το
έτος κατασκευής, είναι τυπωμένος επάνω στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2016 XX XX
Έτος κατασκευής
Περιγραφή (εικ. A)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιήσετε ποτέ το
ηλεκτρικό εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα του. Μπορεί να
προκληθεί βλάβη ή προσωπικός τραυματισμός.
1 Χειριστήριο
2 Σκανδάλη ρύθμισης ταχύτητας
3 Κουμπί ασφάλισης ταχύτητας
4 Διακόπτης επιλογής μπαταρίας
5 Κάτω σωλήνας
6 Σωλήνας χειριστηρίου Joystick
7 Εύκαμπτος σωλήνας
8 Γωνιακός σωλήνας
9 Σφιγκτήρας σωλήνα
10 Σφιγκτήρας σωλήνα με κλιπ καλωδίου
11 Καλώδιο
12 Ιμάντες ώμων (2)
13 Ιμάντες ρύθμισης (2)
14 Πλάκα πλάτης
15 Λαβή φυσητήρα
16 Πόρπη
17 Θύρες μπαταρίας (2)
18 Κουμπιά απελευθέρωσης μπαταρίας (2)
19 Μπαταρία
20 Κλειδί Άλεν
Προοριζομενη Χρηση
Ο φυσητήρας σας έχει σχεδιαστεί για επαγγελματικές εφαρμογές
καθαρισμού και φυσήματος.
Να ΜΗ χρησιμοποιείται σε συνθήκες υγρασίας ή όταν υπάρχουν
εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με το εργαλείο.
Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται από
μη έμπειρους χειριστές.
-- Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(περιλαμβανομένων παιδιών) που έχουν μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή
έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός
αν τα άτομα αυτά επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο για
την ασφάλειά τους. Τα παιδιά δεν πρέπει να μένουν ποτέ
μόνα τους με αυτό το προϊόν.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετε
την μπαταρία πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
127
Ελληνικά
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο σετ μπαταριών
και φορτιστές της DeWALT.
Εισαγωγή και αφαίρεση του πακέτου
μπαταριών από το εργαλείο (εικ. C–E))
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τα καλύτερα αποτελέσματα, να βεβαιώνεστε ότι
το πακέτο μπαταριών 19 είναι πλήρως φορτισμένο.
Aküyü Aletin Takma
1. Bataryayı 19 aletin içindeki raylara hizalayın (Şekil C).
2. Batarya tam olarak yerine oturana kadar aleti sürgüyle
kaydırın ve kilit tırnağının yerine yerleşme sesini
duyduğunuzdan emin olun.
Aküyü Aletten çıkarma
1. Serbest bırakma düğmesine 18 basın ve bataryayı sıkıca
çekerek aletin tutma kolundan çıkarın (Şekil D).
2. Εισάγετε το πακέτο μπαταριών μέσα στο φορτιστή
όπως περιγράφεται στο τμήμα περί φορτιστή του
παρόντος εγχειριδίου.
Πακετα μπαταριων με δεικτη φορτιου
(Εικ. E)
Ορισμένα πακέτα μπαταριών DeWALT περιλαμβάνουν ένα
δείκτη φορτίου. Αυτός αποτελείται από τρεις πράσινες λυχνίες
LED που υποδηλώνουν το επίπεδο του φορτίου που απομένει
στο πακέτο μπαταριών.
Για να ενεργοποιήσετε το δείκτη φορτίου, πατήστε και
κρατήστε πατημένο το κουμπί 21 του δείκτη φορτίου. Θα
ανάψει ένας συνδυασμός των τριών πράσινων λυχνιών LED
που είναι ενδεικτικός του επιπέδου του φορτίου που απομένει.
Όταν το επίπεδο του φορτίου στη μπαταρία είναι κάτω από το
χρησιμοποιήσιμο όριο, ο δείκτης φορτίου δεν θα ανάψει και η
μπαταρία θα χρειαστεί να επαναφορτιστεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο δείκτης φορτίου αποτελεί μόνο μια ένδειξη του
φορτίου που έχει απομείνει στο πακέτο μπαταριών. Δεν δείχνει
τη λειτουργικότητα του εργαλείου και υπόκειται σε μεταβολές
βάσει των εξαρτημάτων του προϊόντος, της θερμοκρασίας και
της εφαρμογής του τελικού χρήστη.
Αφαίρεση του φυσητήρα από το κουτί
(Εικ. A)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το συγκρότημα φυσητήρα και χειριστηρίου joystick
είναι συνδεδεμένο κατά την αποστολή. Αν προσπαθήσετε να
τραβήξετε έξω από το κουτί τη μία πλευρά χωρίς την άλλη
μπορεί να προκληθεί ζημιά στο καλώδιο 11 .
1. Πιάστε τη λαβή 15 του φυσητήρα και το χειριστήριο 1 και
αφαιρέστε τα ταυτόχρονα.
2. Κόψτε το πλαστικό δεματικό που συγκρατεί το χειριστήριο
joystick στο φυσητήρα.
3. Αφαιρέστε τα υπόλοιπα εξαρτήματα και εγκαταστήστε τα
σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες.
128
Συναρμολόγηση (Εικ. A, F –M)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης
επιλογής μπαταρίας είναι στην κεντρική «OFF»
(απενεργοποιημένη) θέση για να αποτραπεί
ενεργοποίηση του φυσητήρα και ότι η μπαταρία
έχει αφαιρεθεί, πριν συνδέσετε ή αφαιρέσετε τους
σωλήνες. Οι σωλήνες αναρρόφησης πρέπει να
εγκατασταθούν πλήρως πριν από τη χρήση.
Συναρμολόγηση σωλήνων
Σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα στο γωνιακό σωλήνα
(Εικ. A, F, G)
1. Αφαιρέστε το σφιγκτήρα σωλήνα με το κλιπ καλωδίου
10 από τον εύκαμπτο σωλήνα 7 . Σημειώστε
τον προσανατολισμό του σφιγκτήρα, για σωστή
επανατοποθέτηση.
2. Περάστε τον εύκαμπτο σωλήνα πάνω στο γωνιακό σωλήνα
8 όπως φαίνεται στην εικόνα F.
3. Κρατώντας το σφιγκτήρα στον ίδιο προσανατολισμό που
είχε πριν τον αφαιρέσετε από τον εύκαμπτο σωλήνα,
τραβήξτε για να ανοίξει ο σφιγκτήρας με το κλιπ καλωδίου
και περάστε τον γύρω από τον εύκαμπτο σωλήνα εκεί
όπου συνδέεται στο γωνιακό σωλήνα, όπως φαίνεται στην
εικόνα G.
4. Περάστε το μπουλόνι 22 του σφιγκτήρα μέσα από το
σφιγκτήρα. Βιδώστε με το χέρι το εξαγωνικό παξιμάδι 23 στο μπουλόνι του σφιγκτήρα.
5. Χρησιμοποιώντας το κλειδί Άλεν 20 , σφίξτε τον κοχλία,
έως ότου ο σφιγκτήρας συγκρατεί σταθερά τον εύκαμπτο
σωλήνα στο κολάρο και στο σωλήνα του χειριστηρίου
joystick. ΜΗ ΣΦΊΞΕΤΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΆ. Η υπερβολική
σύσφιξη του σφιγκτήρα θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά
στο εργαλείο και θα περιορίσει την κίνηση του σωλήνα
χειριστηρίου joystick 6 .
Σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα στο σωλήνα
χειριστηρίου joystick (Εικ. A, G, H)
1. Εισάγετε το κολάρο σωλήνα 24 στο άκρο του σωλήνα
χειριστηρίου joystick 6 στο ένα άκρο του εύκαμπτου
σωλήνα 7 όπως φαίνεται στην εικόνα H.
2. Τραβήξτε για να ανοίξει ο σφιγκτήρας σωλήνα 9 και
περάστε τον γύρω από τον εύκαμπτο σωλήνα εκεί όπου
επικαλύπτει το κολάρο σωλήνα.
3. Περάστε το μπουλόνι 22 του σφιγκτήρα μέσα από το
σφιγκτήρα. Βιδώστε με το χέρι το εξαγωνικό παξιμάδι 23 στο μπουλόνι του σφιγκτήρα.
4. Χρησιμοποιώντας το κλειδί Άλεν 20 , σφίξτε τον κοχλία,
έως ότου ο σφιγκτήρας συγκρατεί σταθερά τον εύκαμπτο
σωλήνα στο κολάρο και στο σωλήνα του χειριστηρίου
joystick. ΜΗ ΣΦΊΞΕΤΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΆ. Η υπερβολική
σύσφιξη του σφιγκτήρα θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά
στο εργαλείο.
Σύνδεση του κάτω σωλήνα (Εικ. I)
1. Ευθυγραμμίστε τα κανάλια 25 του κάτω σωλήνα 5 με τις
προεξοχές 26 στο σωλήνα χειριστηρίου joystick 6 όπως
φαίνεται στην εικόνα I.
Ελληνικά
2. Σπρώξτε τον κάτω σωλήνα 5 πάνω στο σωλήνα
χειριστηρίου Joystick 6 .
3. Στρίψτε με σταθερή δύναμη τον κάτω σωλήνα για να
ασφαλίσετε την προεξοχή πλήρως μέσα σε μία από τις δύο
εσοχές του κάτω σωλήνα. Οι δύο εσοχές σας επιτρέπουν να
ρυθμίσετε το σωλήνα σε μεγαλύτερο ή μικρότερο μήκος,
ανάλογα με το μήκος που επιθυμείτε. Βεβαιωθείτε ότι ο κάτω
σωλήνας έχει συνδεθεί με ασφάλεια.
Ρύθμιση του συστήματος ιμάντων (Εικ. A, J–K)
1. Περάστε τους ιμάντες ώμου 12 πάνω από τους ώμους σας.
2. Τραβήξτε τους ιμάντες ρύθμισης 13 προς τα κάτω, έως
ότου η πλάκα πλάτης 14 έχει εφαρμόσει καλά στην πλάτη
σας (εικόνα J).
3. Κουμπώστε την πόρπη 16 και ρυθμίστε έτσι ώστε να
εφαρμόζει κατά πλάτος του στήθους σας, όπως φαίνεται
στην εικόνα K.
Ρύθμιση του χειριστηρίου joystick (Εικ. L - M)
1. Μετακινήστε το χειριστήριο 1 προς τα πάνω και κάτω στο
σωλήνα έως ότου βρίσκεται σε θέση που επιτρέπει την
άνετη χρήση, όπως φαίνεται στην εικόνα L.
2. Σφίξτε το παξιμάδι τύπου πεταλούδας 27 έως ότου το
χειριστήριο joystick συγκρατείται σταθερά στη θέση
του. Μη σφίξετε υπερβολικά. Η υπερβολική σύσφιξη του
χειριστηρίου joystick θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά
στο εργαλείο.
3. Στερεώστε το καλώδιο 11 μέσα στο κλιπ καλωδίου 28 το οποίο βρίσκεται πάνω στο σφιγκτήρα σωλήνα με κλιπ
καλωδίου 10 , όπως φαίνεται στην Εικόνα M.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Να τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες
ασφαλείας και τις ισχύουσες ρυθμίσεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετε
την μπαταρία πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
Ο φορτιστής και το πακέτο μπαταριών δεν επιδέχονται σέρβις.
Κατάλληλη θέση χεριών (εικ. A, O)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
προσωπικού τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΟΤΕ
την κατάλληλη θέση των χεριών, όπως φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
προσωπικού τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να κρατάτε καλά
το εργαλείο για να είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
Αναρτήστε το σύστημα ιμάντων του φυσητήρα στους ώμους
σας και προσδέστε το όπως περιγράφεται στο τμήμα Ρύθμιση
του συστήματος ιμάντων. Κατόπιν, τοποθετήστε ένα χέρι πάνω
στο joystick 1 για το χειρισμό.
Ενεργοποίηση (Εικ. A, N)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην κατευθύνετε την έξοδο της μονάδας
προς τον εαυτό σας ή παρευρισκόμενους.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να φοράτε πάντα γυαλιά ασφαλείας. Φοράτε
μάσκα με φίλτρο αν κατά την εργασία παράγεται σκόνη.
Συνιστάται η χρήση γαντιών, μακριών παντελονιών
και προστατευτικών υποδημάτων. Κρατάτε τα μακριά
μαλλιά και τα χαλαρά ρούχα μακριά από ανοίγματα και
κινούμενα μέρη.
1. Πατήστε το κουμπί επιλογής μπαταρίας 4 στα αριστερά
ή στα δεξιά. Η πλευρά με τη σήμανση «I» ενεργοποιεί
την πάνω θύρα μπαταρίας. Η πλευρά με τη σήμανση «II»
ενεργοποιεί την κάτω θύρα μπαταρίας. Η κεντρική θέση
«O» απενεργοποιεί την τροφοδοσία και από τις δύο θύρες
μπαταρίας. (εικόνα N)
2. Πατήστε τη σκανδάλη ρύθμισης ταχύτητας 2 .
3. Ελευθερώστε τη σκανδάλη για να απενεργοποιήσετε
το φυσητήρα.
Χρήση (Εικ. A, O)
Κρατήστε το χειριστήριο joystick 1 με το ένα χέρι όπως φαίνεται
στην εικόνα O και καθαρίστε από τη μία πλευρά ως την άλλη
και αντίστροφα με τον κάτω σωλήνα 5 σε απόσταση αρκετών
ιντσών πάνω από τη σκληρή επιφάνεια. Προχωράτε αργά
διατηρώντας το σωρό των συσσωρευμένων υπολειμμάτων
μπροστά σας.
Ασφάλιση ταχύτητας (Εικ. P)
Ο φυσητήρας διαθέτει σύστημα ασφάλισης ταχύτητας για
συνεχή χρήση χωρίς να χρειάζεται να κρατάτε συνεχώς
τη σκανδάλη.
1. Πιέστε τη σκανδάλη ρύθμισης ταχύτητας 2 έως ότου ο
φυσητήρας λειτουργεί με την επιθυμητή ταχύτητα.
2. Πατήστε το κουμπί ασφάλισης ταχύτητας 3 και αφήστε τη
σκανδάλη, όπως φαίνεται στην εικόνα P. Ο φυσητήρας θα
διατηρήσει το ρυθμισμένο επίπεδο απόδοσης.
3. Για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα, πατήστε το κουμπί
ασφάλισης ταχύτητας. Τώρα η μονάδα ελέγχεται από τη
σκανδάλη ρύθμισης ταχύτητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν ο φυσητήρας είναι σε κατάσταση
κλειδώματος ασφάλισης, η σκανδάλη μπορεί να πατηθεί
περισσότερο για μεγαλύτερη ισχύ όταν χρειάζεται. Αφού
ελευθερωθεί η σκανδάλη, ο φυσητήρας θα επιστρέψει
στην προηγούμενη ταχύτητα στην οποία είχε ρυθμιστεί η
ασφάλιση ταχύτητας.
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DeWALT σχεδιάστηκε για να
λειτουργεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα με ελάχιστη συντήρηση.
Η συνεχής ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή
φροντίδα του εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετε
την μπαταρία πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
129
Ελληνικά
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
Λίπανση
Το ηλεκτρικό σας εργαλείο δεν απαιτεί επιπλέον λίπανση.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για την αφαίρεση ρύπων και σκόνης,
χρησιμοποιήστε ξηρό αέρα κάθε φορά που διαπιστώνετε
συγκέντρωση σκόνης εντός και γύρω από τις θυρίδες
αερισμού. Όταν εκτελείτε αυτή τη διαδικασία, να φοράτε
εγκεκριμένο προστατευτικό για τα μάτια και εγκεκριμένη
μάσκα για τη σκόνη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες ή
άλλες ισχυρές χημικές ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου. Αυτές οι χημικές
ουσίες μπορούν να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα τμήματα.
Χρησιμοποιείτε ένα πανί που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό
και ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ την εισροή τυχόν
υγρών στο εσωτερικό του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε υγρό.
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Επειδή με το προϊόν αυτό δεν έχουν
δοκιμαστεί άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά που
διατίθενται από την DeWALT, η χρήση τυχόν τέτοιων
παρελκόμενων με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού,
πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από την DeWALT.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κατάλληλα
παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο με τον
οποίο συνεργάζεστε.
Για την προστασία του περιβάλλοντος
Χωριστή συλλογή. Τα προϊόντα και οι μπαταρίες που
επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να
απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.
Τα προϊόντα και οι μπαταρίες περιέχουν υλικά που
μπορούν να ανακτηθούν ή να ανακυκλωθούν ώστε να μειωθούν
οι ανάγκες για πρώτες ύλες. Παρακαλούμε να ανακυκλώνετε
τα ηλεκτρικά προϊόντα και τις μπαταρίες σύμφωνα με τους
τοπικούς κανονισμούς. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται
στον ιστότοπο www.2helpU.com.
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Η μπαταρία μεγάλης διάρκειας λειτουργίας πρέπει να
επαναφορτίζεται, όταν αδυνατεί πλέον να παράγει επαρκή
ισχύ για εργασίες, οι οποίες πραγματοποιούνταν εύκολα
στο παρελθόν. Στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής της,
απορρίψτε της με τρόπο που σέβεται το περιβάλλον:
• Εξαντλήστε τη μπαταρία λειτουργώντας το εργαλείο, κατόπιν
αφαιρέστε την από το εργαλείο.
130
• Οι κυψέλες μπαταριών λιθίου-ιόντων είναι ανακυκλώσιμες.
Παραδίδετέ τις στο κατάστημα αγοράς ή σε τοπικό σταθμό
ανακύκλωσης. Τα συλλεγόμενα πακέτα μπαταριών θα
ανακυκλώνονται ή θα απορρίπτονται με σωστό τρόπο.
131
132
133
Belgique et
Luxembourg België
en Luxemburg
DeWALT - Belgium BVBA
Egide Walschaertsstraat 16
2800 Mechelen
Tel: NL 32 15 47 37 63
Tel: FR 32 15 47 37 64
Fax:
32 15 47 37 99
www.dewalt.be
enduser.BE@SBDinc.com
Danmark
DeWALT (Stanley Black&Decker AS)
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Tel:
Fax:
www.dewalt.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Deutschland
DeWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:06126-21-0
Fax:06126-21-2770
www.dewalt.de
infodwge@sbdinc.com
Ελλάς
DeWALT (Ελλάς) Α.Ε.
EΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος 7
& Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 74, Αθήνα
SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) – 193 00 Ασπρόπυργος
Τηλ:00302108981616
Φαξ:00302108983570
www.dewalt.gr
Greece.Service@sbdinc.com
España
DeWALT Ibérica, S.C.A.
Parc de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
934 797 400
934 797 419
www.dewalt.es
respuesta.postventa@sbdinc.com
France
DeWALT
5, allée des Hêtres
BP 60105, 69579 Limonest Cedex
Tel:
Fax:
04 72 20 39 20
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
scufr@sbdinc.com
Schweiz
Suisse
Svizzera
DeWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel:
Fax:
044 - 755 60 70
044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
service@rofoag.ch
Ireland
DeWALT
Building 4500, Kinsale Road
Cork Airport Business Park
Cork, Ireland
Tel:00353-2781800
Fax:
01278 1811
www.dewalt.ie
Sales.ireland@sbdinc.com
Italia
DeWALT
via Energypark 6
20871 Vimercate (MB), IT
Tel: Fax: 800-014353
39 039-9590200
39 039-9590311
www.dewalt.it
Nederlands
DeWALT
Netherlands BVPostbus 83,
6120 AB BORN
Tel:
Fax:
31 164 283 063
31 164 283 200
www.dewalt.nl
Norge
DeWALT
Postboks 4613
0405 Oslo, Norge
Tel: Fax: 45 25 13 00
45 25 08 00
www.dewalt.no
kundeservice.no@sbdinc.com
Österreich
DeWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248, A-1230 Wien
Tel: Fax: 01 - 66116 - 0
01 - 66116 - 614
www.dewalt.at
service.austria@sbdinc.com
Portugal
DeWALT
Ed. D Dinis, Quina da Fonte
Rua dos Malhoes 2 2A 2º Esq.
Oeiras e S. Juliao da Barra, paço de Arcos e Caxias
2770 071 Paço de Arcos
Tel: Fax: +351 214667500
+351214667580
www.dewalt.pt
resposta.posvenda@sbdinc.com
Suomi
DeWALT
PL47
00521 Helsinki, Suomi
Puh: Faksi:
010 400 4333
0800 411 340
www.dewalt.fi
asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Sverige
DeWALT
BOX 94
43122 Mölndal
Sverige
Tel:
Fax: 031 68 61 60
031 68 60 08
www.dewalt.se
kundservice.se@sbdinc.com
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel: Faks:
0212 533 52 55
0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DeWALT, 210 Bath Road;
Slough, Berks SL1 3YD
Tel: Fax: 01753-567055
01753-572112
www.dewalt.co.uk
emeaservice@sbdinc.com
Australia
DeWALT
810 Whitehorse Road Box Hill
VIC 3103 Australia
Tel: Aust 1800 338 002
Tel: NZ 0800 339 258
www.dewalt.com.au
www.dewalt.co.nz
Middle East Africa
DeWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, UAE
Tel: Fax: www.dewalt.ae
Service.MEA@sbdinc.com
N504869
70 20 15 10
70 22 49 10
971 4 812 7400
971 4 2822765
11/16
Download PDF

advertising