DWD024 | DeWalt DWD024 DRILL Type 20 instruction manual

DWD024
DWD024S
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiútir)
6
Copyright DEWALT
2
B
Figure 1
i
d
j
h
c
a
g
b
DWD024
e
f
DWD024S
c
a
k
3
Figure 2
i
Figure 3
g
h
Figure 4
4
Figure 5
Figure 6
d
Figure 8
Figure 7
Figure 9
j
g
5
TÜRKÇE
DEöøùKEN HIZLI DARBELø MATKAP
DWD024, DWD024S
Tebrikler!
Bir DEWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, esaslÕ ürün geliútirme ve yenilik DEWALT’Õn profesyonel
elektrikli alet kullanÕcÕlarÕ için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini sa÷lamaktadÕr.
Teknik veriler
DWD024
Voltaj
V
230
Tip
Guç ihtiyacÕ
W
DWD024S
230
20
20
750
750
Yüksüz hÕz
/min
0–2800
0–2800
Yüksüz darbe
/min
0–47600
0–47600
13/25/16
Maksimum delme kapasitesi: çelik/ahúap/beton
mm
13/25/16
Tork
Nm
5,2
5,2
Mandren mili diú boyutu
UNF
1/2"x20
1/2"x20
Bilezik çapÕ
mm
43
43
Azami mandren kapasitesi
mm
13
13
kg
1,6
1,6
A÷ÕrlÕk
EN 60745-2-1 uyarÕnca gürültü de÷erleri ve titreúim de÷erleri (triaks vektör toplamÕ):
LPA (emisyon ses basÕncÕ seviyesi)
dB(A)
94
94
94
94
LWA (ses güç seviyesi)
dB(A)
105
105
105
105
KWA (verilen ses seviyesi için belirsizlik)
dB(A)
3,2
3,2
3,2
3,2
Darbeli delme
Titreúim emisyon de÷eri ah,ID =
Belirsizlik de÷eri K =
m/s2
m/s2
25,3
3,1
25,3
3,1
25,3
3,1
25,3
3,1
Metal delme
Titreúim emisyon de÷eri ah,ID =
Belirsizlik de÷eri K =
m/s2
m/s2
2,5
1,5
2,5
1,5
2,5
1,5
2,5
1,5
Bu bilgi sayfasÕnda verilen titreúim emisyon düzeyi,
EN 60745’te sa÷lanan standart teste uygun olarak
ölçülmüútür ve aletleri birbiriyle karúÕlaútÕrmak için
kullanÕlabilir. Ön maruziyet de÷erlendirmesi için
kullanÕlabilir.
UYARI: Beyan edilen titreúim emisyon
düzeyi, aletin ana uygulamalarÕnÕ
yansÕtÕr. Ancak alet farklÕ aksesuarlarla
farklÕ uygulamalar için kullanÕlÕrsa
veya bakÕmÕ kötü yapÕlÕrsa, titreúim
6
emisyonu de÷iúebilir. Bu, toplam
çalÕúma süresindeki maruziyet düzeyini
önemli ölçüde artÕrabilir.
Tahmini titreúim maruziyeti, aletin
kapalÕ kaldÕ÷Õ veya çalÕúmasÕna
karúÕn iú görmedi÷i zamanlarÕ da
dikkate almalÕdÕr. Bu, toplam çalÕúma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde azaltabilir.
TÜRKÇE
Operatörü titreúim etkilerinden korumak
için úu türde ek güvenlik önlemleri alÕn:
Aletin ve aksesuarlarÕn bakÕmÕnÕ yapÕn,
elleri sÕcak tutun, çalÕúma modellerini
düzenleyin.
Bu belge altÕnda imzasÕ bulunan yetkili, teknik
dosyanÕn derlenmesinden sorumludur ve bu
beyanÕ DEWALT adÕna vermiútir.
Sigortalar:
Avrupa
230 V aletler
13 Amper, ana úebeke
TanÕmlar: Güvenlik TalimatlarÕ
Aúa÷Õdaki tanÕmlar her iúaret sözcü÷ü ciddiyet
derecesini gösterir. Lütfen kÕlavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLøKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakÕn bir
tehlikeli durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
DøKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli yaralanma
ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
øKAZ: Engellenmemesi halinde maddi
hasara neden olabilecek yaralanma
ile iliúkisi olmayan durumlarÕ gösterir.
Elektrik çarpmasÕ riskini belirtir.
YangÕn riskini belirtir.
AT UYGUNLUK BEYANATI
MAKøNE DøREKTøFø
DEöøùKEN HIZLI DARBELø MATKAP
DWD024, DWD024S
DEWALT, Teknik veriler bölümünde açÕklanan bu
ürünlerin 2006/42/EC, EN60745-1:2009 +A11:2010
ve EN60745-2-1:2010 normlarÕna uygun olarak
tasarlandÕ÷ÕnÕ beyan eder.
Bu ürünler ayrÕca 2004/108/EC (19.04.2016
tarihine kadar), 2014/30/EU (20.04.2016 tarihinden
itibaren) ve 2011/65/EU Direktifleriyle uyumludur.
Daha fazla bilgi için, lütfen aúa÷Õdaki adresten
DEWALT ile irtibata geçin veya kÕlavuzun arkasÕna
bakÕn.
Markus Rompel
Mühendislik Direktörü
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
17.04.2015
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, kullanÕm kÕlavuzunu okuyun.
Genel Elektrikli Alet Güvenlik
UyarÕlarÕ
UYARI! Tüm güvenlik uyarÕlarÕnÕ
ve tüm talimatlarÕ okuyun. UyarÕ
ve talimatlara uyulmamasÕ elektrik
çarpmasÕ, yangÕn ve/veya ciddi
yaralanmaya yol açabilir.
TÜM UYARI VE TALIMATLARI ILERIDE
BAùVURU AMACIYLA SAKLAYIN
UyarÕlarda geçen “elektrikli alet” terimi, ana
úebekeden güç alan (kablolu) elektrikli aletinizi
veya pil ile çalÕúan (kablosuz) elektrikli aletinizi
ifade etmektedir.
1) ÇALIùMA ALANININ GÜVENLIöI
a) ÇalÕúma alanÕnÕ temiz tutun ve iyi
ÕúÕklandÕrÕn. KarÕúÕk veya karanlÕk bölgeler
kazalara yol açabilir.
b) Elektrikli aletleri yanÕcÕ sÕvÕlar, gazlar
veya toz gibi patlayÕcÕlarÕn bulundu÷u
ortamlarda kullanmayÕn. Elektrikli aletler
toz veya dumanÕ ateúleyebilecek kÕvÕlcÕmlar
çÕkarmaktadÕr.
c) Bir elektrikli aleti kullanÕrken çocuklarÕ
ve etraftaki insanlarÕ uzakta tutun. Dikkat
da÷ÕtÕcÕ úeyler kontrolü kaybetmenize sebep
olabilir.
2) ELEKTRIK EMNIYETI
a) Elektrikli aletin fiúleri prize uygun
olmalÕdÕr. Fiúi hiçbir úekilde
de÷iútirmeyin. TopraklanmÕú elektrikli
aletler ile birlikte adaptör fiúlerini
kullanmayÕn. De÷iútirilmemiú fiúler ve
uygun prizler elektrik çarpmasÕ riskini
azaltacaktÕr.
b) Borular, radyatörler, mutfak ocaklarÕ ve
buzdolaplarÕ gibi topraklanmÕú yüzeylerle
7
TÜRKÇE
c)
d)
e)
f)
vücudunuzun temas etmesini engelleyin.
Vücudunuzun topraklanmasÕ halinde elektrik
çarpmasÕ riski artmaktadÕr.
Elektrikli aletleri ya÷mura veya Õslak
koúullara maruz bÕrakmayÕn. Bir elektrikli
aletin içine giren su, elektrik çarpmasÕ riskini
artÕracaktÕr.
Kabloyu baúka amaçlarla kullanmayÕn.
Kabloyu hiçbir zaman elektrikli aleti
taúÕmak, sürüklemek veya prizden
çekmek üzere kullanmayÕn. Kabloyu
ÕsÕ, ya÷, keskin köúeler veya hareketli
parçalardan uzak tutun. HasarlÕ veya
dolaúmÕú kablolar elektrik çarpmasÕ riskini
artÕrmaktadÕr.
Bir elektrikli aleti dÕú mekanda
kullanÕrken, dÕú mekan kullanÕmÕna
uygun bir uzatma kablosu kullanÕn. DÕú
mekan kullanÕmÕna uygun bir kablonun
kullanÕlmasÕ elektrik çarpmasÕ riskini
azaltmaktadÕr.
Elektrikli aletin nemli ortamda çalÕúmasÕ
kaçÕnÕlmazsa, bir artÕk akÕm cihazÕ (RCD)
korumalÕ besleme kullanÕn. RCD kullanÕmÕ
elektrik çarpma riskini azaltÕr.
3) KIùISEL GÜVENLIK
a) Bir elektrikli aleti kullanÕrken tetikte
olun, ne yaptÕ÷ÕnÕza dikkat edin
ve sa÷duyunuzu kullanÕn. Yorgun
oldu÷unuz zaman veya ilaç, alkol ya da
baúka tedavi etkisi altÕnda iken elektrikli
aleti kullanmayÕn. Elektrikli aletleri
kullanÕrken bir anlÕk dikkatsizlik ciddi kiúisel
yaralanmaya yol açabilir.
b) Kiúisel koruyucu ekipman kullanÕn. Her
zaman göz korumasÕ kullanÕn. Uygun
koúullarda kullanÕlan toz maskesi, kaymaz
emniyet ayakkabÕlarÕ, kask veya duyma
korumasÕ gibi koruyucu ekipman kiúisel
yaralanmalarÕ azaltacaktÕr.
c) østemeyerek çalÕútÕrmaktan kaçÕnÕn.
Güç kayna÷ÕnÕ ve/veya pil takÕmÕnÕ
ba÷lamadan, aleti yerden kaldÕrmadan
ya da taúÕmadan önce anahtarÕn off
(kapalÕ) konumda oldu÷undan emin
olun. Elektrikli aletleri parma÷ÕnÕz anahtar
üzerindeyken taúÕmak veya anahtarÕ açÕk
konumdaki elektrikli aletleri prize takmak
kazalara yol açacaktÕr.
d) Elektrikli aleti açÕk konuma getirmeden
önce varsa ayar anahtarÕnÕ veya ayarlÕ
penseyi çÕkarÕn. Elektrikli aletin dönen
bir parçasÕna ba÷lÕ kalan bir ayarlÕ pense
8
veya anahtar kiúisel yaralanmaya yol
açabilir.
e) Yetiúemeyece÷iniz noktalara uzanmayÕn.
Her zaman için uygun ayak basacak yer
bulun ve dengenizi sa÷layÕn. Böylece
beklenmeyen durumlarda elektrikli alet daha
iyi kontrol edilebilecektir.
f) Uygun giysiler giyin. Bol giysiler veya
takÕ kullanmayÕn. SaçÕnÕz, giysileriniz ve
eldivenlerinizi hareketli parçalardan uzak
tutun. Bol giysiler, takÕlar veya uzun saç
hareketli parçalara takÕlabilir.
g) Toz çekme ve toplama araç-gereçlerinin
ba÷lanmasÕ için cihazlar verilmesi
halinde, bunlarÕn uygun biçimde
ba÷lanmasÕ ve kullanÕlmasÕnÕ sa÷layÕn.
Toz toplama kullanÕmÕ tozla ilgili tehlikeleri
azaltabilir.
4) ELEKTRIKLI ALETIN KULLANIMI VE BAKIMI
a) Elektrikli aleti zorlamayÕn. UygulamanÕz
için do÷ru elektrikli aleti kullanÕn. Do÷ru
elektrikli alet, tasarlandÕ÷Õ hÕzda iúi daha iyi
ve daha güvenli yapacaktÕr.
b) Açma/kapama anahtarÕ çalÕúmazsa
elektrikli aleti kullanmayÕn. Anahtar ile
kontrol edilemeyen herhangi bir elektrikli
alet tehlikelidir ve tamir edilmelidir.
c) Herhangi bir ayarlama yapmadan,
aksesuvarlarÕ de÷iútirmeden veya
elektrikli aletleri saklamadan önce
fiúi güç kayna÷Õndan çekin ve/veya
pilleri çÕkarÕn. Bu türlü koruyucu güvenlik
önlemleri elektrikli aletin yanlÕúlÕkla
çalÕúmasÕ riskini azaltÕr.
d) Boútaki elektrikli aletleri çocuklarÕn
eriúemeyece÷i yerlerde muhafaza edin
ve elektrikli aleti veya bu talimatlarÕ
bilmeyen kiúilerin elektrikli aleti
kullanmasÕna izin vermeyin. Elektrikli
aletler e÷itimsiz kullanÕcÕlarÕn elinde çok
tehlikelidir.
e) Elektrikli aletlerin bakÕmÕnÕ yapÕn.
Hareketli parçalarÕn hizalanmasÕnÕ
veya ba÷lantÕlarÕnÕ, parçalarÕn kÕrÕk
olup olmadÕ÷ÕnÕ ve elektrikli aletlerin
çalÕúmasÕnÕ etkileyebilecek baúka
koúullarÕ kontrol edin. HasarlÕ ise,
kullanmadan önce elektrikli aletin
tamirini yaptÕrÕn. KazalarÕn pek ço÷u,
bakÕmÕ yapÕlmayan elektrikli aletlerden
kaynaklanmaktadÕr.
f) Kesme aletlerini keskin ve temiz tutun.
BakÕmÕ gerekti÷i úekilde yapÕlmÕú keskin
TÜRKÇE
uçlu kesme aletlerinin rahatsÕzlÕk yaratma
olasÕlÕ÷Õ daha az, kontrolü daha kolaydÕr.
g) Elektrikli el aletini, aksesuvarlarÕ
ve uçlarÕ vb. çalÕúma úartlarÕnÕ ve
gerçekleútirilecek iúi göz önüne
alarak bu talimatlara göre kullanÕn.
Elektrikli aletin amacÕ dÕúÕndaki iúlemlerde
kullanÕlmasÕ tehlikeli durumlara yol açabilir.
5) SERVIS
a) Elektrikli aletinizin e÷itimli bir tamir
görevlisi tarafÕndan sadece aynÕ yedek
parçalar kullanÕlarak tamir edilmesini
sa÷layÕn. Bu úekilde elektrikli aletin
güvenli÷i sa÷lanmÕú olacaktÕr.
Darbeli Matkaplar için Ek Özel
Güvenlik KurallarÕ
•
•
•
•
•
•
•
Koruyucu kulaklÕk kullanÕn. Gürültüye
maruz kalÕnmasÕ, iúitme kaybÕna yol açabilir.
Aletle birlikte verilen yardÕmcÕ
tutamak(lar)Õ kullanÕn. Kontrol kaybÕ
yaralanmaya neden olabilir.
Aletin, gömülü elektrik kablolarÕna veya
kendi kablosuna temas etmesine yol
açabilecek durumlarda aleti izole edilmiú
saplarÕndan tutun. Kesim aksesuarÕ
elektrik akÕmÕ bulunan kablolarla temas
etti÷inde, akÕm elektrikli aletin iletken metal
parçalarÕ üzerinden kullanÕcÕya iletilerek
elektrik çarpmasÕna yol açabilir.
Kesilecek parçayÕ sa÷lam bir yere
sabitlemek için iúkence veya baúka
araçlar kullanÕn. ParçanÕn elinizle
veya vücudunuzu kullanarak tutulmasÕ
güvenilmezdir ve kontrol kaybÕna neden
olabilir.
Koruyucu gözlük veya gözü koruyacak
baúka araçlar kullanÕn. Delme iúlemleri
uçuúan talaúlara neden olur. Uçan
parçacÕklar kalÕcÕ göz hasarÕna neden
olabilir.
Matkap uçlarÕ ve araçlar çalÕúÕrken
ÕsÕnabilir. Bunlara dokunurken eldiven giyin.
Makinenin saplarÕnÕ mutlaka kuru ve
temiz tutun ve saplara ya÷ veya gres
bulaúmasÕnÕ önleyin. Kauçuk eldiven
kullanÕlmasÕ tavsiye olunur. Bu sayede aleti
daha iyi kontrol edebilirsiniz.
UYARI: Bir kaçak akÕm cihazÕnÕn
30mA veya daha az kaçÕk akÕmla
kullanÕlmasÕnÕ öneriyoruz.
Di÷er riskler
Aúa÷Õdaki riskler darbeli matkap kullanmanÕn
özünde mevcuttur:
– Aletin dönen veya sÕcak parçalarÕna dokunma
sonucu yaralanma.
ølgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanmasÕ ve
güvenlik cihazlarÕnÕn kullanÕlmasÕna ra÷men, bazÕ
risklerden kaçÕnmak mümkün de÷ildir. Bunlar:
– øúitme bozuklu÷u.
– AksesuarlarÕ de÷iútirirken parmaklarÕn ezilme
tehlikesi.
– Ahúap malzemeler üzerinde çalÕúÕrken
meydana gelen tozun yutulmasÕ sonucu
oluúan sa÷lÕk sorunlarÕ.
– SÕçrayan parçacÕklardan kaynaklanan
yaralanma riski.
– Uzun süreli kullanÕmdan kaynaklanan
yaralanma riski.
Alet üzerindeki øúaretler
Alet üzerinde aúa÷Õdaki resimler gösterilir:
Kullanmadan önce talimat kÕlavuzunu
okuyun.
Kulak korumasÕ kullanÕn.
Göz korumasÕ kullanÕn.
TARøH KODU KONUMU (ùEKøL [FøG.] 1)
ømalat yÕlÕnÕ da içeren Tarih Kodu (k) gövdeye
basÕlÕdÕr.
Örnek:
2015 XX XX
ømalat YÕlÕ
Paket içerikleri
Paket içeri÷inde úunlar bulunmaktadÕr:
1 Matkap
1 Mandren anahtarÕ (DWD024)
1 Derinlik çubu÷u
1 Yan tutamak
1 Talimat kÕlavuzu
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye
sÕrasÕnda hasar oluúup oluúmadÕ÷ÕnÕ kontrol
edin.
• ÇalÕútÕrmadan önce bu kÕlavuzu iyice okuyup
anlamak için gerekli zamanÕ ayÕrÕn.
9
TÜRKÇE
AçÕklama (úekil 1)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli
aleti veya herhangi bir parçasÕnÕ
de÷iútirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
a. De÷iúken hÕzlÕ tetik dü÷mesi
b. Kilitleme dü÷mesi
c. øleri/geri kolu
d. Mandren
e. Anahtar yuvalÕ kablo koruyucusu
f. Kablo seti
g. Yan tutamak
h. Derinlik ayarlama çubu÷u
i. Mod dü÷mesi
j. Ana tutamak
k. Tarih kodu konumu
KULLANIM ALANI
Bu a÷Õr hizmet tipi de÷iúken hÕzlÕ darbeli matkaplar,
profesyonel delme uygulamalarÕ için tasarlanmÕútÕr.
Islak koúullarda veya yanÕcÕ sÕvÕ ya da gazlarÕn
mevcut oldu÷u ortamlarda KULLANMAYIN.
Bu a÷Õr hizmet tipi darbeli matkaplar profesyonel
elektrikli aletlerdir.
ÇocuklarÕn aleti ellemesine øZøN VERMEYøN. Bu
alet deneyimsiz kullanÕcÕlar tarafÕndan kullanÕlÕrken
nezaret edilmelidir.
• Bu ürün, güvenliklerinden sorumlu kiúinin
gözetiminde olmadÕklarÕnda, fiziksel (çocuklar
dahil), algÕsal veya zihinsel kapasite kaybÕ
yaúamÕú deneyimsiz, bilgisiz ve yeteneksiz
kiúiler tarafÕndan kullanÕlmamalÕdÕr. Çocuklar
asla bu ürünle yalnÕz bÕrakÕlmamalÕdÕr.
Elektrik emniyeti
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için
tasarlanmÕútÕr. Her zaman, güç kayna÷ÕnÕn anma
de÷erleri plakasÕndaki voltajla aynÕ olup olmadÕ÷ÕnÕ
kontrol edin.
DEWALT aletiniz EN 60745 normuna
uygun olarak çift izole edilmiútir; bu
nedenle topraklama kablosuna gerek
yoktur.
Güç kablosu zarar görmüú ise, bu, DEWALT servis
organizasyonundan temin edilebilen özel olarak
hazÕrlanmÕú bir kablo ile de÷iútirilmelidir.
10
Uzatma kablosu kullanÕlmasÕ
Uzatma kablosu kullanÕlmasÕ gerekiyorsa bu aletin
giriú gücüne (Teknik verilere bakÕn) uygun onaylÕ
bir 3 damarlÕ uzatma kablosu kullanÕn. Minimum
iletken ebadÕ 1,5 mm2; maksimum uzunluk
30 m’dir.
Bir kablo makarasÕ kullanÕrken, her zaman kabloyu
tamamen makaradan çÕkarÕn.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: aralanma riskini azaltmak
için aksesuarlarÕ takÕp çÕkarmadan
önce, ayarlarla oynamadan veya
de÷iútirmeden önce ya da tamir
yaparken aleti kapatÕn ve güç
kayna÷Õndan ayÕrÕn. Tetik dü÷mesinin
kapalÕ konumda oldu÷unu kontrol
edin. Aletin yanlÕúlÕkla çalÕútÕrÕlmasÕ
yaralanmaya neden olabilir.
Yan Tutamak (úekil 1)
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için aleti DAøMA yan tutamak düzgün
takÕlmÕú durumda kullanÕn. Aksi
durum aletin çalÕúmasÕ sÕrasÕnda yan
tutama÷Õn kaymasÕna ve dolayÕsÕyla
kontrol kaybÕna neden olabilir. En üst
seviyede kontrol sa÷lamak için aleti her
iki elinizle tutun.
Yan kol DWD024, DWD024S modelleriyle
birlikte gelmektedir.
Yan tutamak (g) sa÷ elini ya da sol elini kullanan
kullanÕcÕlarÕn kullanabilecekleri úekilde takÕlabilir.
YAN TUTAMAöI AYARLAMAK øÇøN
1. Yan tutama÷Õ (g) saatin aksi yönünde
çevirerek gevúetin.
2. Yan tutama÷Õ döndürerek istenilen pozisyona
getirin.
3. Yan tutama÷Õ saat yönünde çevirerek sÕkÕn.
TARAF DEöøùTøRMEK øÇøN
Sa÷ elini kullanan kullanÕcÕlar için: tutamak
solda kalacak úekilde yan tutamak kelepçesini
mandrenin üzerinden geçirin.
Sol elini kullanan kullanÕcÕlar için: tutamak
sa÷da kalacak úekilde yan tutamak kelepçesini
mandrenin üzerinden geçirin.
TÜRKÇE
øleri/Geri Kolu (úekil 1)
Tetik dü÷mesinin (a) üst kÕsmÕnda bulunan ileri/
geri kolu (c), sÕkÕ deliklerden uçlarÕ geri çekmek ve
vidalarÕ sökmek için kullanÕlÕr.
Motoru tersine çevirmek için ÖNCE teti÷i bÕrakÕn
ve ardÕndan kolu sa÷a alÕn (matkabÕ çalÕúma
pozisyonunda tutarken bakÕldÕ÷Õnda).
Herhangi bir tersine çevirme iúleminden sonra kolu
ileri pozisyonuna alÕn.
Mod Dü÷mesi (úekil 2)
øKAZ: Mod dü÷mesini kullanmadan
önce alet tam olarak durmalÕdÕr aksi
takdirde alet hasar görebilir.
Mod dü÷mesini (i) ilgili sembolü gösterecek úekilde
kaydÕrarak istenilen çalÕúma modunu seçin.
SALT DELME MODU
Ahúap, metal ve plastik için salt delme
modunu kullanÕn.
DARBELø DELME MODU
Duvar, tu÷la ve beton üzerinde eú
zamanlÕ dönüú ve darbe sa÷lamak için
darbeli delme modunu kullanÕn.
Delme Derinli÷inin
AyarlanmasÕ (úekil 3)
1. Gerekli delme ucunu mandrene takÕn.
2. Yan tutama÷Õ (g) gevúetin.
3. Derinlik ayarlama çubu÷unu (h) yan tutamak
kelepçesinin içindeki delikten geçirin.
4. Delme derinli÷ini úekil 3’te gösterildi÷i gibi
ayarlayÕn.
5. Yan tutama÷Õ sÕkÕn.
AnahtarlÕ Mandren
(úekil 1, 4, 5)
DWD024
DWD024, anahtarlÕ mandren (d) kullanÕr.
MATKAP UCUNU VEYA BAùKA BøR
AKSESUARI TAKMAK øÇøN
1. Mandren tÕrnaklarÕnÕ bilezi÷i elinizle çevirerek
açÕn ve matkap ucunun sapÕnÕ mandrene
yaklaúÕk 19 mm sokun. Mandren bilezi÷ini
elinizle sÕkÕn.
2. Mandren anahtarÕnÕ her üç deli÷e de yerleútirin
ve saat yönünde sÕkÕn. Mandrenin üç deli÷in
hepsinden sÕkÕlmasÕ önemlidir.
Ucu çÕkarmak için mandreni tek bir delikten saat
yönünün aksi istikametinde döndürün ve mandreni
elinizle gevúetin.
ANAHTARLI MANDRENøN ÇIKARILMASI
(ùEK. 4)
Mandreni bir altÕ köúe anahtarÕn kÕsa ucunu
sokarak sÕkÕn. Yumuúak bir çekiç kullanarak
anahtara, aletin ön tarafÕndan bakÕldÕ÷Õnda saat
yönünün aksi istikametinde hÕzla vurun. Bu iúlem
mandreni gevúetir böylece elinizle döndürerek
çÕkarabilirsiniz.
ANAHTARLI MANDRENøN TAKILMASI
(ùEK. 5)
Mandreni elinizle mümkün oldu÷unda çevirerek
sokun. AltÕ köúe bir anahtarÕn (ürünle verilmez)
kÕsa ucunu mandrene sokun ve anahtara yumuúak
bir çekiçle saat yönünde vurun.
AnahtarsÕz Mandren
(úekil 1, 6–8)
DWD024S
DWD024S
kullanÕm kolaylÕ÷Õ için anahtarsÕz kovana (d)
sahiptir.
Matkap ucunu veya baúka bir aksesuarÕ takmak
için
1. Mandrenin arka yarÕsÕnÕ bir elinizle kavrayÕn
ve di÷er elinizi kullanarak ùekil 6’da
gösterildi÷i gibi ön yarÕsÕnÕ saat yönünün aksi
istikametinde döndürün. Döndürme miktarÕnÕ
mandren, istenilen aksesuarÕ alabilecek kadar
açÕlacak úekilde ayarlayÕn.
2. Ucu veya baúka aksesuarÕ mandrenin içine
yaklaúÕk 19 mm sokun ve mandrenin arka
yarÕsÕnÕ tutup ön yarÕsÕnÕ saat yönünde
döndürerek iyice sÕkÕn. Mandren sÕkÕlmak
üzereyken bir tÕklama sesi duyarsÕnÕz. 4 ila
6 tÕklama sonunda mandren, aksesuarÕn
etrafÕnda iyice sÕkÕlmÕútÕr.
3. AksesuarÕ çÕkarmak için yukarÕda anlatÕlan 1.
adÕmÕ tekrarlayÕn.
UYARI: Mandrenin ön kÕsmÕnÕ tutup
aleti çevirerek matkap uçlarÕnÕ (veya
baúka aksesuarlarÕ) sÕkmaya çalÕúmayÕn.
Mandren hasarÕna ve yaralanmaya
neden olabilir.
11
TÜRKÇE
ANAHTARSIZ MANDRENøN ÇIKARILMASI
(ùEK. 7)
Mandreni bir altÕ köúe anahtarÕn (ürünle verilmez)
kÕsa ucunu sokarak sÕkÕn. Yumuúak bir çekiç veya
bir tahta parçasÕ kullanarak anahtarÕn uzun ucuna
saat yönünün aksi istikametinde vurun. Bu iúlem
mandreni gevúetir böylece elinizle çÕkarabilirsiniz.
ANAHTARSIZ MANDRENøN TAKILMASI (ùEK. 8)
Mandreni elinizle mümkün oldu÷unda çevirerek
sokun. Bir altÕ köúe anahtarÕn (ürünle verilmez)
kÕsa ucunu mandrene sokarak mandreni sÕkÕn ve
yumuúak bir çekiçle anahtarÕn uzun ucuna saat
yönünde vurun.
ÇALIùTIRMA
Kullanma talimatlarÕ
UYARI: Her zaman güvenlik
talimatlarÕna ve geçerli düzenlemelere
uygun hareket edin.
UYARI: aralanma riskini azaltmak
için aksesuarlarÕ takÕp çÕkarmadan
önce, ayarlarla oynamadan
veya de÷iútirmeden önce ya da
tamir yaparken aleti kapatÕn ve
güç kayna÷Õndan ayÕrÕn. Tetik
dü÷mesinin kapalÕ konumda
oldu÷unu kontrol edin. Aletin
yanlÕúlÕkla çalÕútÕrÕlmasÕ yaralanmaya
neden olabilir.
Tetik Dü÷mesi (úekil 1)
MatkabÕ çalÕútÕrmak için tetik dü÷mesine basÕn;
matkabÕ durdurmak için teti÷i bÕrakÕn.
NOT: Merkezinde oyuk bulunmayan delikleri
delmeye baúlarken, metal veya plastikleri delerken,
vidalama yaparken veya seramik delerken
düúük hÕzlarÕ kullanÕn. Yüksek hÕzlar ahúap ile
mukavvalarÕ delerken ve aúÕndÕrÕcÕ ve cilalama
aksesuarlarÕ kullanÕrken daha iyidir.
DEöøùKEN HIZ
De÷iúken hÕzlÕ tetik dü÷mesi (a) hÕz kontrolü sa÷lar;
teti÷e ne kadar basarsanÕz matkabÕn hÕzÕ o kadar
yüksek olur.
Kesintisiz çalÕúma için de÷iúken hÕzlÕ dü÷meyi
basÕlÕ tutun, kilitleme dü÷mesine (b) basÕn,
ardÕndan teti÷i bÕrakÕn.
Kesintisiz çalÕúmayÕ durdurmak için dü÷meye kÕsa
süreli basÕn ve bÕrakÕn. øú bittikten sonra ve fiúi
prizden çÕkarmadan önce daima aleti kapatÕn.
12
Uygun El Pozisyonu (úekil 9)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak
için, DAøMA úekil 9’da gösterilen uygun
el pozisyonunu kullanÕn.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak
için, ani tepki ihtimaline karúÕ aleti
DAøMA sÕkÕca tutun.
Uygun el pozisyonu bir elin ana tutamakta (j) ve
di÷er elin yan tutamakta (g) olmasÕnÕ gerektirir.
Delme
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarlarÕ söküp takmadan önce
aleti kapatÕn ve güç kayna÷Õndan
ayÕrÕn.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, DAøMA iú parçasÕnÕn sÕkÕca
sabitlendi÷inden emin olun. ønce
malzemeleri delerken malzemeye
hasar vermemek için ahúap “arka” blok
kullanÕn.
1. Sadece keskin matkap uçlarÕ kullanÕn. AHùAP
için düúük hÕz ayarÕ ile matkap ucu, yassÕ
matkap ucu, elektrikli burgu ucu veya delik
testeresi kullanÕn. METAL için düúük hÕz
ayarÕ ile çelik matkap ucu veya delik testeresi
kullanÕn. Tu÷la, çimento, cüruf briketi vs. gibi
ÇøMENTO BAZLI malzemeler için darbeli
delmeye uygun karbür matkap ucu kullanÕn.
2. Uç ile daima düz bir hatta basÕnç uygulayÕn.
MatkabÕn delmeye devam etmesi için yeterli
basÕnç kullanÕn ancak motorun tutukluk
yapmasÕ veya ucun sapmasÕnÕ engellemek için
aúÕrÕ güç kullanmayÕn.
3. MatkabÕn dönüú hareketini kontrol etmek için
aleti her iki elinizle sÕkÕca tutun.
DøKKAT: AúÕrÕ yükleme yapÕlÕrsa
matkap tutukluk yaparak ani burkulmaya
neden olabilir. Aletin tutukluk
yapabilece÷inizi aklÕnÕzdan çÕkarmayÕn.
Burkulma hareketini kontrol etmek ve
yaralanmalarÕ önlemek için matkabÕ
sÕkÕca tutun.
4. MATKAP TUTUKLUK YAPARSA bunun
nedeni genellikle aúÕrÕ yüklenmesi veya
düzgün kullanÕlmamasÕdÕr. TETøöø DERHAL
BIRAKIN, matkap ucunu parçadan çekin
ve tutukluk yapmasÕnÕn nedenini belirleyin.
TÜRKÇE
SIKIùMIù DURUMDAKø MATKABI
DÖNDÜRMEK øÇøN TETøöø BIRAKIP
YENøDEN BASMAYIN — BU øùLEM
MATKABA HASAR VEREBøLøR.
5. Tutukluk yapmasÕnÕ veya malzemenin
parçalanmasÕnÕ en alt seviyeye indirmek için
matkap üzerindeki basÕncÕ azaltÕn ve deli÷in
son noktasÕnda uca uygulanan basÕncÕ azaltÕn.
6. Delinen delikten ucu geri çekerken motoru
çalÕúÕr durumda muhafaza edin. Bu iúlem
sÕkÕúmayÕ önlemeye yardÕmcÕ olur.
7. De÷iúken hÕzlÕ matkaplarla delinecek noktada
merkezi oyuk açmaya gerek yoktur. Deli÷i
baúlatmak için düúük bir hÕz kullanÕn ve
delik, matkap ucu dÕúarÕ kaçmayacak kadar
derinleúti÷inde teti÷i daha fazla çekerek
hÕzlanÕn.
METAL DELME
Delmeye düúük hÕzla baúlayÕn ve alete sÕkÕ
basÕnç uygularken tam güce çÕkÕn. Düzgün, eúit
metal talaúÕ akÕúÕ uygun delme hÕzÕnÕ gösterir.
Metalleri delerken kesim ya÷Õ kullanÕn. Kuru olarak
delinmesi gereken istisnalar dökme demir ve
pirinçtir.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, aksesuarlarÕ takÕp çÕkarmadan
önce, ayarlama yapmadan veya
ayarlarÕ de÷iútirmeden önce veya
tamir etmeye baúlamadan önce
üniteyi kapatÕn ve makinenin güç
kayna÷Õ ba÷lantÕsÕnÕ kesin. Tetikleme
anahtarÕnÕn KAPALI konumda
oldu÷undan emin olun. Aletin
yanlÕúlÕkla çalÕúmasÕ yaralanmaya
sebep olabilir.
Motor FÕrçalarÕ
DEWALT, fÕrçalar aúÕndÕ÷Õnda matkabÕ otomatik
olarak durduran bir ileri fÕrça sistemi kullanÕr. Bu
sayede motorun ciddi hasar görmesi engellenir.
Yeni fÕrça kompleleri yetkili DEWALT servis
merkezlerinden temin edilebilir. Daima orijinal
yedek parça kullanÕn.
Ya÷lama
Bu elektrikli aletin ilave ya÷lanmasÕna gerek yoktur.
NOT: Çeli÷e açÕlacak büyük (8 mm ila 13 mm)
delikler, önce bir kÕlavuz delik (4 mm ila 5 mm)
açÕlmasÕ durumunda daha kolay yapÕlabilir.
AHùAP DELME
Delmeye düúük hÕzla baúlayÕn ve alete sÕkÕ basÕnç
uygularken tam güce çÕkÕn. Ahúaba açÕlacak
delikler için metal delmede kullanÕlan aynÕ matkap
uçlarÕ kullanÕlabilir. Oluklardan talaúlarÕ temizlemek
için sÕk sÕk dÕúarÕ çÕkarÕlmamalarÕ durumunda bu
uçlar aúÕrÕ ÕsÕnabilir. Parçalanmaya meyilli parçalar
bir ahúap blo÷u ile desteklenmelidir.
ÇøMENTO BAZLI MALZEME DELME
Çimento bazlÕ malzemeler üzerinde delme
yaparken darbeli delmeye uygun karbür
matkap ucu kullanÕn ve matkap uçlarÕnÕn keskin
olduklarÕndan emin olun. En verimli úekilde delmek
için alete sabit ve sÕkÕ bir güç uygulayÕn. Düzgün,
düzenli toz akÕúÕ uygun delme hÕzÕna iúaret eder.
BAKIM
DEWALT elektrikli aletiniz uzun süre boyunca
minimum bakÕmla çalÕúmak üzere tasarlanmÕútÕr.
Aletin uzun süre boyunca verimli bir úekilde
çalÕúmasÕ, uygun bakÕmÕn ve düzenli temizli÷in
yapÕlmasÕna ba÷lÕdÕr.
Temizleme
UYARI: HavalandÕrma deliklerinde
ve etrafÕnda toz toplanmasÕ halinde
bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaútÕrÕn. Bu
iúlemi gerçekleútirirken onaylÕ bir göz
korumasÕ ve onaylÕ toz maskesi takÕn.
UYARI: Aletin metalik olmayan
parçalarÕnÕ temizlemek için asla çözücü
veya baúka sert kimyasal kullanmayÕn.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanÕlan
malzemeleri güçsüzleútirir. YalnÕzca su
ve yumuúak sabunla nemlendirilmiú bir
bez kullanÕn. Aletin içine herhangi bir
sÕvÕnÕn girmesine izin vermeyin; aletin
herhangi bir parçasÕnÕ bir sÕvÕ içine
daldÕrmayÕn.
Opsiyonel aksesuarlar
UYARI: DEWALT tarafÕndan
verilenlerin dÕúÕndaki aksesuarlar bu
ürün üzerinde test edilmedi÷inden, söz
konusu aksesuarlarÕn bu aletle birlikte
kullanÕlmasÕ tehlikeli olabilir. Yaralanma
13
TÜRKÇE
riskini azaltmak için, bu aletle birlikte
sadece DEWALT tarafÕndan tavsiye
edilen aksesuarlar kullanÕlmalÕdÕr.
DøKKAT: Yaralanma riskini azaltmak için
aksesuarlar sadece Teknik Veriler’de
gösterilen maksimum boyuta kadar
kullanÕlmalÕdÕr.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak
için satÕcÕnÕzla görüúün.
Çevrenin korunmasÕ
AyrÕ toplama. Bu ürün normal evsel
atÕklarla birlikte imha edilmemelidir.
Herhangi bir zamanda DEWALT
ürününüzü de÷iútirmek isterseniz ya da
artÕk iúinize yaramÕyorsa, normal evsel atÕklarla
birlikte atmayÕn. Bu ürünü ayrÕ toplama için ayÕrÕn.
KullanÕlmÕú ürünlerin ayrÕ toplanmasÕ ve
paketlenmesi malzemelerin geri
kazanÕm yoluyla tekrar kullanÕlmasÕnÕ
sa÷lamaktadÕr. Geri kazanÕlan
malzemelerin tekrar kullanÕlmasÕ çevre
kirlili÷inin önlenmesine yardÕmcÕ olur ve
ham madde talebini azaltÕr.
Yerel düzenlemeler kapsamÕnda elektrikli
ürünlerin evsel atÕklardan ayrÕ olarak belediyenin
atÕk sahalarÕnda toplanmasÕ veya yeni bir ürün
aldÕ÷ÕnÕzda satÕcÕ tarafÕndan geri alÕnmasÕ
öngörülebilir.
DEWALT, kullanma süreleri sona eren DEWALT
ürünlerinin toplanmasÕ ve geri kazanÕmÕ için bir
imkan sunmaktadÕr. Bu hizmetten yararlanmak
için, lütfen ürününüzü bizim adÕmÕza toplama iúlemi
yapan bir yetkili servise götürün.
Bu kÕlavuzda belirtilen adresteki yerel DEWALT
ofisi ile irtibata geçerek size en yakÕn yetkili servisin
yerini ö÷renebilirsiniz. Alternatif olarak, yetkili
DEWALT tamir acentelerinin listesi ve satÕú sonrasÕ
servis ve ba÷lantÕlarÕn tam ayrÕntÕlarÕ ønternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
zst00338404 - 05-05-2017
14
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince
kullanım ömrü 7 yıldır.
STANLEY BLACK&DECKER TURKEY
ALET ÜRETİM SAN. TİC. LTD.ŞTİ
Kozyatağı Mh Değirmen Sk.
Nida Kule No:18 Kat:6
34742 Kadıköy
İstanbul, TÜRKİYE
Tel: +90 216 665 2900
Fax: +90 216 665 2901
hQYDQÕ
$GUHVL
7HOHIRQQR
)DNVQR
(PDLO
STANLEY BLACK&DECKER TURKEY ALET URETIM SAN. TIC. LTD.STI.
Kozyatagi Mh Degirmen Sk. Nida Kule No:18 Kat:6 34742
Kadikoy, Istanbul, TURKEY
0216 665 29 00
216 665 29 01
info-tr@sbdinc.com
KULLANMA.,/A98=8ødø1(.%ø/*ø/(5
Matkaplar
a- Sözleşmeden dönme,
N534590
7 yıl
Download PDF

advertising