DWS780 | DeWalt DWS780 MITRE SAW Type 11 instruction manual

DWS779
DWS780
Final Page Size: 172 x 240 mm
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)8
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)19
English (original instructions)32
Español (traducido de las instrucciones originales)43
Français (traduction de la notice d’instructions originale)55
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)67
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)79
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)91
Português (traduzido das instruções originais)102
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)114
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)125
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)136
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)147
Fig. A1
3
4
9
2
5
1
6
7
8
10
23
11
12
22
13
20
14
15
16
21
19
17
18
Fig. A2
24
34
DWS780
25
33
27
26
32
28
31
29
30
1
Fig. B
Fig. C
35
36
Fig. D
Fig. E
37
38
Fig. F
Fig. G1
2
1
2
Fig. G2
Fig. G3
40
1
39
29
Fig. G4
Fig. H
42
43
45
41
39
22
29
46
44
19
21
DWS780
Fig. I
DWS779
Fig. J
47
47
48
48
11
11
49
50
50
51
52
53
54
53
54
3
Fig. K
Fig. L
59
7
73 mm
58
21
Fig. M
Fig. N
55
21
Fig. O1
4
Fig. O2
56
Fig. P
Fig. Q
Fig. R
Fig. S
1
2
Fig. T
Fig. U
“A”
5
Fig. V1
Fig. V2
14
17
17
14
Fig. W1
Fig. W2
42
42
ss
14
Fig. X1
6
14
Fig. X2
Fig. Y
1
Fig. Z1
Fig. Z2
13
57
15
15
7
Dansk
GERINGSSAV
DWS779, DWS780
Tillykke!
Du har valgt et DeWALT-værktøj. Mange års erfaring, ihærdig
produktudvikling og innovation gør DeWALT én af de mest pålidelige
partnere for professionelle brugere af elværktøj.
ADVARSEL: Det angivne vibrationsemissionsniveau repræsenterer
værktøjets hovedanvendelsesområder. Hvis værktøjet anvendes
til andre formål, med andet tilbehør eller vedligeholdes dårligt,
kan vibrationsemissionen imidlertid variere. Det kan forøge
eksponeringsniveauet over den samlede arbejdsperiode markant.
Et estimat af eksponeringsniveauet for vibration bør også tage højde
for de gange, værktøjet slukkes, eller når det kører men ikke bruges til
at arbejde. Det kan mindske eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
Identificér yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte
operatøren mod vibrationens effekter, som f.eks.: vedligehold værktøjet
og tilbehøret, hold hænderne varme, organisation af arbejdsmønstre.
Tekniske data
W
mm
mm
mm
min-1
mm
mm
mm
mm
venstre
højre
DWS779
230
10
1675
305
30
1,8
4100
349
244
112
56
50°
60°
DWS780
230
11
1675
305
30
1,8
1900–3800
349
244
112
56
50°
60°
venstre
højre
49°
49°
49°
49°
mm
mm
mm
299
303
76
299
303
76
mm
mm
200
76
200
76
mm
mm
211
76
211
76
mm
mm
268
44
268
44
mm
mm
s
kg
193
28
< 10
25,4
193
28
< 10
25,4
Støjværdier og vibrationsværdier (triax vector sum) i henhold til EN61029
LPA (emissions lydtryksniveau)
dB(A)
93
LWA(lydtryksniveau)
dB(A)
100
K (usikkerhed for det angivne lydniveau)
dB(A)
3.0
93
100
3.0
Spænding
Type
Motoreffekt
Klingediameter
Huldiameter
Klingens tykkelse
Maksimal klingehastighed
Maks. tværsavningskapacitet 90°
Maks. geringskapacitet 45°
Maksimal savedybde 90°
Maks. smigtværsavning 45°
Gering (maks.-positioner)
Smig (maks.-positioner)
0° gering
Maksimal savbredde ved maks. højde 112 mm
Maksimal savbredde ved maks. højde 110 mm
Maksimal savhøjde ved maks. bredde 345 mm
45° venstre gering
Maksimal savbredde ved maks. højde 112 mm
Maksimal savhøjde ved maks. bredde 244 mm
45° højre gering
Maksimal savbredde ved maks. højde 112 mm
Maksimal savhøjde ved maks. bredde 244 mm
45° venstre smigvinkel
Maksimal savbredde ved maks. højde 63 mm
Maksimal savhøjde ved maks. bredde 345 mm
45° højre smigvinkel
Maksimal savbredde ved maks. højde 62 mm
Maksimal savhøjde ved maks. bredde 345 mm
Automatisk klingebremstid
Vægt
Vibrationsemissionsværdi ah =
Usikkerhed K =
VAC
230V værktøj
10 Amp, el-net
Definitioner: Sikkerhedsråd
Nedenstående definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for hvert signalord.
Læs vejledningen og læg mærke til disse symboler.
FARE: Angiver en overhængende farlig situation, der – hvis den ikke
undgås – kan resultere i døden eller alvorlige kvæstelser.
ADVARSEL: Angiver en mulig farlig situation, der – hvis den ikke
undgås – kan resultere i døden eller alvorlige kvæstelser.
FORSIGTIG: Angiver en mulig farlig situation, der – hvis den ikke
undgås – kan resultere i mindre eller moderat personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling,
der ikke er forbundet med personskade, men som kan
resultere i produktskade.
Betyder fare for elektrisk stød.
m/s2
m/s2
< 2.5
1.5
< 2.5
1.5
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette vejledningsark, er målt i
overensstemmelse med en standardiseret test, der er angivet i
EN61029 og kan anvendes til at sammenligne et værktøj med et andet. Det
kan anvendes til en foreløbig eksponeringsvurdering.
8
Sikringer:
Europa
Betyder risiko for brand.
EF-overensstemmelseserklæring
Maskindirektiv
Geringssav
DWS779, DWS780
DeWALT erklærer, at produkterne beskrevet under Tekniske data er
udformet i overensstemmelse med:
2006/42/EF, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-9:2012 +A11:2013.
Disse produkter overholder også direktivet 2014/30/EU og 2011/65/EU.
Kontakt DeWALT på følgende adresse for yderligere oplysninger eller se
bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den tekniske fil og udsteder
denne erklæring på vegne af DeWALT.
Markus Rompel
Direktør for maskinteknik
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
20.04.2016
Dansk
Sikkerhedsanvisninger
ADVARSEL! Når der bruges elektrisk værktøj, bør der tages
grundliggende sikkerhedsforanstaltninger, for at reducere risiko for
elektrisk stød og personskade
inklusiv følgende.
Alle disse anvisninger skal læses, inden der gøres forsøg på at betjene dette
produkt; disse anvisninger bør gemmes til senere brug.
GEM DENNE VEJLEDNING TIL SENERE BRUG
Generelle Sikkerhedsbestemmelser
1 . Hold arbejdsområdet ryddet.
ʵʵ Overfyldte områder og arbejdsbænke opfordrer til ulykker.
2 . Tag hensyn til arbejdsmiljøet.
ʵʵ Værktøjet må ikke udsættes for regn. Værktøjet må ikke bruges under
våde eller fugtige forhold. Sørg for, at arbejdsområdet er ordentligt
oplyst (250 - 300 Lux). Værktøjet må ikke bruges, hvor der er brandeller eksplosionsfare, f.eks. i nærheden af brændbare væsker eller
gasser.
3 . Værn mod elektrisk stød.
ʵʵ Undgå at komme i kontakt med jordede overflader (f.eks. rør,
radiatorer, komfurer og køleskabe). Når værktøjet bruges under
ekstreme forhold (f.eks. høj fugtighed, når der produceres
metalspåner osv.), kan den elektriske sikkerhed forbedres ved at
indsætte en isolerende transformer eller en fejlstrømsafbryder.
4 . Hold uvedkommende væk.
ʵʵ Lad ikke personer, specielt børn, blive involveret i arbejdet,
røre værktøjet eller forlængerledningen, og hold dem væk fra
arbejdsområdet.
5 . Stil ubrugt værktøj til opbevaring.
ʵʵ Når værktøj ikke er i brug, skal det opbevares på et tørt og forsvarligt
aflåst sted utilgængeligt for børn.
6 . Undlad at overbelaste værktøjet.
ʵʵ Jobbet foretages på bedre og sikrere måde med den tilsigtede
hastighed.
7 . Brug det korrekte værktøj.
ʵʵ Tving ikke mindre værktøj eller ekstraudstyr til at gøre samme arbejde
som et værktøj til industriel brug. Anvend aldrig værktøjet til ikketiltænkte formål; brug f.eks. ikke en rundsav til at skære i grene eller
træstammer.
8 . Vær hensigtsmæssigt klædt på.
ʵʵ Bær ikke løst tøj eller smykker, da de kan gribe fat i bevægelige dele.
Det anbefales at der bæres skridsikkert fodtøj, når der arbejdes
udendørs. Bær hårbeklædning for at holde på langt hår.
9 . Brug beskyttelsesudstyr.
ʵʵ Bær altid sikkerhedsbriller. Brug en ansigts- eller støvmaske, hvis
arbejdet skaber støv og flyvende partikler. Hvis dette materiale kan
være varmt, skal der også bæres et varmebestandigt forklæde. Bær
høreværn til hver en tid. Bær sikkerhedshjelm til hver en tid.
10 . Tilslut støvudsugningsudstyr.
ʵʵ Hvis der anvendes støvudsugnings- eller -opsamlingsudstyr, skal
dette tilsluttes og anvendes korrekt.
11 . Undlad at udsætte ledningen for overlast.
ʵʵ Træk aldrig stikket ud af stikkontakten ved at trække i
ledningen. Hold ledningen borte fra varme, olie og skarpe kanter.
Bær aldrig værktøjet ved at holde det i ledningen.
12 . Fastgør arbejdsemnet.
ʵʵ Brug skruetvinger eller en skruestik til at holde arbejdsemnet på plads.
Det er sikrere end at bruge hænderne, og gør begge hænder fri til at
betjene værktøjet.
13 . Undlad at række for langt.
ʵʵ Hold god fodstilling og balance til enhver tid.
14 . Vær omhyggelig med at vedligeholde værktøjet.
ʵʵ For bedre og sikrere ydeevne, skal skæreværktøjerne holdes skarpe
og rene. Følg anvisninger for smøring og udskiftning af tilbehør.
Kontroller værktøjerne regelmæssigt, og hvis de er beskadigede, få
dem repareret af et autoriseret servicecenter. Sørg for, at alle håndtag
og kontakter er tørre, rene og fri for fedt og olie.
15 . Frakobl værktøjer.
ʵʵ Når værktøjer ikke bruges, og inden service og udskiftning af tilbehør,
som for eksempel klinger, bor og skærere, skal værktøjer kobles fra
strømforsyningen.
16 . Fjern justeringsnøgler og skruenøgler.
ʵʵ Gør det til en vane at kontrollere om justeringsnøgler og skruenøgler
er fjernet fra værktøjet inden det betjenes.
17 . Undgå utilsigtet opstart af værktøjet.
ʵʵ Værktøjet må ikke bæres med fingeren på kontakten. Sørg for at
værktøjet er i “off” position (slukket) inden det tilsluttes.
18 . Brug forlængerledninger, der egner sig til udendørs brug.
ʵʵ Efterse forlængerledningen inden brug og udskift den, hvis den er
beskadiget. Når værktøjet bruges udendørs, må der kun bruges
forlængerledninger som egner sig til udendørs brug, samt er
afmærket til udendørs brug.
19 . Vær opmærksom.
ʵʵ Hold godt øje med, hvad du foretager dig. Brug sund fornuft.
Værktøjet må ikke betjenes når du er træt, eller under inflydelse af
stoffer eller alkohol.
20 . Undersøg, om der er beskadigede dele.
ʵʵ Inden brug, skal værktøjet og hovedledningen kontrolleres for at
fastslå om den kan fungere korrekt ifølge det tilsigtede formål.
Kontroller de bevægelige deles indstilling, binding, beskadelse af dele,
opstilling, samt andre forhold, der kan påvirke driften. En skærm
eller andre dele, som er beskadiget, skal repareres eller udskiftes af
et autoriseret servicecenter, medmindre andet er angivet i denne
brugervejledning. Få defekte kontakter udskiftet af et autoriseret
servicecenter. Undlad at bruge værktøjet, hvis det ikke er muligt
at tænde og slukke det med kontakten. Forsøg aldrig at udføre
reparationen selv.
ADVARSEL! Hvis der bruges tilbehør eller ekstraudstyr, eller udføres
en opgave med dette værktøj ud over hvad der er anbefalet i denne
brugervejledning, kan det indebære risiko for personskade.
21 . Få værktøjet repareret af en kvalificeret person.
ʵʵ Dette el-værktøj opfylder relevante sikkerhedsregler. Reparationer må
kun udføres af kvalificerede personer med originale reservedele, da
det ellers kan bringe brugeren i fare.
Yderligere Sikkerhedsregler for Geringssave
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Maskinen er udstyret med en specielt konfigurret el-ledning, som kun må
udskiftes af fabrikanten eller en autoriseret servicerepræsentant.
Saven må ikke bruges til at save andre materialer, som ikke anbefales af
fabrikanten.
Maskinen må ikke betjenes hvis skærmene ikke er på plads, eller hvis de
ikke fungerer eller vedligeholdes korrekt.
Sørg for at armene sidder forsvarligt fast når der foretages smigskæringer.
Hold gulvområdet omkring maskinens niveau ryddet og fri for løse
materialer, f.eks. skaller og afskæringer.
Brug savklinger, som er korrekt skærpede. Observer det maksimale
hastighedsmærke på savklingen.
Vælg den korrekte klinge til det materiale, der skal skæres.
Sørg for at alle låseknapper og klemmehåndtag er stramme inden
betjeningen sættes i gang.
Placer aldrig en hånd i klingeområdet når saven er koblet til
strømforsyningen.
9
Dansk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
10
Ræk ikke bagved anslaget med hænderne tættere end 100 mm fra begge
sider af savklingen for at fjerne affaldstræ eller af anden årsag, mens
klingen roterer. Det kan være svært at vurdere afstanden fra den roterende
savklinge til din hånd, og du kan komme alvorligt til skade.
Forsøg aldrig at stoppe en kørende maskine hurtigt ved at sætte et værktøj
eller andre genstande mod klinken; dette kan medføre alvorlige ulykker.
Rådfør med betjeningsvejledningen inden noget tilbehør tages i brug.
Ukorrekt brug af tilbehør kan medføre beskadigelser.
Anvend en holder eller bær handsker ved håndtering af en savklinge.
Sørg for at savklingen er installeret korrekt inden brug.
Sørg for at klingen drejer i den korrekte retning.
Undlad at bruge klinger med større eller mindre diameter end anbef
alet. Den rette klingekapacitet opnås ved at se de tekniske data. Brug kun
de i denne vejledning angivne klinger, som opfylder
EN 847-1.
Overvej at anvende specielt designet støjreducerende klinger.
Brug ikke HØJTLEGEREDE STÅL klinger.
Brug ikke revnede eller beskadigede savklinger.
Anvend ingen slibe- eller diamantlameller.
Brug aldrig saven uden savpladen.
Før hvert savsnit kontrollér, at maskinen er stabil.
Løft klingen fra savpladen i arbejdsemnet inden kontakten slippes.
Fastgør ikke noget imod ventilatoren for at holde motorakslen fast.
Klingens beskyttelsesskærm på din sav vil automatisk blive hævet, når der
trykkes på hovedlåsens udløsergreb, og armen føres nedad; den vil blive
sænket over hele klingen, når armen hæves.
Klingeskærmen må ikke løftes manuelt, medmindre saven er slukket.
Skærmen kan løftes med hånden, når savklingerne monteres eller fjernes,
eller når saven inspiceres.
Kontroller med jævne mellemrum om motorens luftspalter er rene og
uden skaller.
Udskift savsnitpladen hvis den er slidt. Se vedlagte liste over reservedele.
Kobl maskinen fra hovedforsyningen, inden der foretages vedligeholdelse
eller når klingerne udskiftes.
Udfør aldrig noget rengørings- eller vedligeholdelsesarbejde, når maskinen
stadig kører, og hovedet ikke er i øverste position.
Hvis du bruger en LED til at angive skærelinjen, sørg for at LED er af klasse
2 i henhold til EN 62471. Udskift ikke en LED diode med en anden type. Hvis
den er beskadiget, få LED repareret af et autoriseret værksted.
Skærmens forreste afsnit har lameller for at lette visibiliteten når der saves.
Selvom lamellerne i høj grad reducerer flyvende rester, er der åbninger i
skærmen, og der skal altid bæres sikkerhedsbriller, når der kigges gennem
lamellerne.
Når der saves træ, skal saven kobles til en støvopsamlingsanordning. Tag
altid hensyn til faktorer, som påvirker støvudsættelse, som for eksempel:
ʵʵ den type materiale der skal bearbejdes (spånplader producerer mere
støv end træ);
ʵʵ savklingens skarphed;
ʵʵ korrekt indstilling af savklingen;
ʵʵ støvekstraktor med en lufthastighed ikke mindre end 20 m/s.
Sørg for at den lokale udsugning, hætter, skærme og slisker er justeret
korrekt.
Vær opmærksom på følgende faktorer, som påvirker udsættelse
til støj:
ʵʵ brug savklinger, som er designet til at reducere den
udsendte støj;
ʵʵ brug kun savklinger, som er korrekt skærpede.
Vedligeholdelse af maskinen skal foretages med jævne mellemrum.
Sørg for at have tilstrækkelig almindelig og lokal belysning.
Sørg for at alle afstandsskiver og spindelringe passer til formålet som
angivet i denne manual.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lad være med at fjerne nogen afskårne dele eller andre dele af
arbejdsemnet fra skæreområdet, mens maskinen kører, og savhovedet ikke
er i hvileposition;
Skær aldrig arbejdsemner kortere end 200 mm.
Uden ekstra støtte er maskinen designet til at acceptere maksimale
arbejdsemnestørrelser for skråskæring:
ʵʵ Maksimal højde: 112 mm
ʵʵ Maksimal bredde: 345 mm
ʵʵ Maksimal længde: 600 mm
ʵʵ Længere arbejdsemner skal understøttes af passende ekstra
understøtning som fx DE7023-XJ eller DE7033-XJ benstativ. Spænd
altid arbejdsemnet godt fast.
I tilfælde af et uheld eller maskinfejl, sluk omgående for maskinen og tag
strømstikket ud.
Rapportér fejlen og afmærk maskinen, så andre ikke bruger den
fejlbehæftede maskine.
Når savklingen er blokeret på grund af helt usædvanlig fremføringskraft
under skæring, sluk for maskinen og tag strømstikket ud. Fjern
arbejdsemnet og sørg for, at savklingen kører frit. Tænd for maskinen og
start igen med at skære med nedsat fremføringskraft.
Skær aldrig lette legeringer, specielt magnesium.
Hver gang situationen tillader det, montér maskinen på en bænk ved hjælp
af bolte med en diameter på 8 mm og 80 mm i længden.
Sørg for at operatøren er tilstrækkeligt trænet i maskinens brug, justering
og betjening.
Før du starter, vælg den korrekte savklinge til det materiale, der skal saves.
Brug kun savklinger hvor den afmærkede hastighed på savklingen mindst
svarer til den hastighed, der er afmærket på klassificeringsklingen.
Kontrollér før hver savning, at maskinen er placeret på en jævn og stabil
overflade for at forhindre bevægelse.
ADVARSEL: Vi anbefaler brug af en reststrømsanordning med en
reststrømskapacitet på 30mA eller mindre.
Anden fare
Følgende risici er forbundet med anvendelsen af save:
• skader, der forårsages ved berøring af de bevægende dele
Selvom man følger alle relevante sikkerhedsinstruktioner og anvender
sikkerhedsanordninger, kan der stadig være visse farer. Disse farer er:
• Høreskader.
• Risiko for uheld med de roterende savklingers uafdækkede dele.
• Risiko for skade under udskiftning af klinger.
• Risiko for at få fingrene i klemme under åbning af afskærmningen.
• Helbredsrisiko ved indånding af træstøv, der udvikles under savning, især
fra eg, bøg og MDF.
De følgende faktorer øger risikoen for åndedrætsproblemer:
• Ingen støvekstraktor er tilsluttet ved savning af træ.
• Utilstrækkelig støvudsugning på grund af tilstoppede udsugningsfiltre.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
Bærepunkt.
Hold hænderne væk fra klingen.
Dansk
Hold hænder 100 mm fra begge sider af savklingen.
31 Låsegreb til smigsnit
32 0° smigstop
33 Bæltedæksel
Kig ikke direkte ind i lyskilden.
Datokodeposition (Fig. A1)
Datokoden 9 , der også inkluderer produktionsåret, er tryk på huset.
Eksempel:
2016 XX XX
Produktionsår
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1 Monteret geringssav
1Klingeskruenøgle
1Klinge
1Støvpose
1 Skruetvinge til materiale
1Brugsvejledning
ʵʵ Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet, dele og tilbehør, der kan
være opstået under transport.
ʵʵ Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt og forstå den før
betjening.
Beskrivelse (Fig. A1–E)
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk værktøj eller nogen dele deraf.
Det kan medføre materiale- eller personskade.
Fig. A1
1 Nederste beskyttelsesskærm
2 Hovedlåsens udløsergreb
3 Driftshåndtag
4 Bærehåndtag
5 Motorhus
6 Motorens endedæksel
7 Skinnelåsegreb
8 Justering af skinnens stilleskrue
9 Datokode
10 Skinner
11 Smigvinkelskala
12 Låsestift
13 Justeringsgreb til anslag
14 Anslag
15 Grundlæggende anslag
16 Håndindsnit
17 Bord
18 Monteringshuller på bænk
19 Geringsskala
20 Støvkanalindgang
21 Geringlåsehåndtag
22 Geringlåseknap
23 Savsnitsplade
Fig. A2
24 Udløserkontakt
25 XPS™ tænd/sluk-kontakt
26 Vingemøtrik
27 Dybdejusteringsskrue
28 Kanalsavningsstop
29 Klingeskruenøgle
30 Sokkel
34 Elektronisk hastighedskontrolviser (kun DWS780)
Valgfrit tilbehør
Fig. B
35 DE7082-XJ arbejdsemneholder
Fig. C
36 DE7053-XJ støvpose
Fig. D
37 DE7023-XJ / DE7033-XJ benholder
Fig. E
38 DE7025-XJ skruetvingebeslag
Tilsigtet Brug
Din DeWALT DWS779, DWS780 geringsav er blevet designet til professionel
skæring af træ, træprodukter og plastik. Den udfører let, præcis og sikker
savning på tværs, gerings- og smigskæring.
Denne enhed er designet til brug med en nominel klingediameter 305 mm
klinge med hårdtmetalskær.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i nærheden af brændbare
væsker eller gasser.
Disse geringsave er professionelle værktøjsmaskiner.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet. Overvågning er påkrævet,
når uerfarne brugere anvender dette værktøj.
ADVARSEL! Anvend ikke maskinen til andre formål end de tilsigtede.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af personer (inklusive
børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale handicaps;
mangel på erfaringer, viden eller færdigheder, medmindre de er under
overvågning af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må
aldrig efterlades alene med dette produkt.
Elektrisk-sikkerhed
Elmotoren er kun designet til én spænding. Kontrollér altid, at
strømforsyningen svarer til spændingen på mærkepladen.
Dit DeWALT-værktøj er dobbeltisoleret i overensstemmelse
med EN61029, og derfor er en jordledning ikke påkrævet.
Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes med en særlig
ledning, der kan fås gennem DeWALT’s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Hvis en forlængerledning er påkrævet, skal du anvende en godkendt
3-koret forlængerledning, der passer til dette værktøjs effektforbrug (se
Tekniske data). Den minimale lederstørrelse er 1,5 mm2; den maksimale
længde er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles helt ud.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: For at reducere risikoen for kvæstelser skal
enheden slukkes, og strømforsyningen til maskinen afbrydes
før montering og afmontering af tilbehør, før justering eller
ændring af konfiguration eller ved udførelse af reparationer.
Sørg for, at udløserkontakten er i OFF-position. Utilsigtet start kan
medføre kvæstelser.
Udpakning (Fig. A1, F)
1. Åbn æsken og løft saven ud ved hjælp af det komfortable bærehåndtag
4 , som vist i figur F.
2. Anbring saven på en jævn, flad overflade.
3. Udløs skinnelåsegrebet 7 , og skub savhovedet tilbage for at låse det i
bagerste position.
11
Dansk
4. Tryk let på driftshåndtaget 3 og træk låsestiften ud 12 .
5. Udløs forsigtigt det nedadgående tryk og hold driftshåndtaget, så det
kan hæves til dets fulde højde.
Montering på bænk (Fig. A1)
Der findes huller 18 i alle fire fødder for at lette montering på bænk. Der
findes huller i to forskellige størrelser som hjælp til forskellige boltestørrelser.
Brug et af hullerne; det er ikke nødvendigt at bruge begge.
Montér altid din sav på en stabil overflade, så den sidder godt fast, så
bevægelse undgås. For at gøre transporten lettere kan værktøjet monteres
på et stykke krydsfinér på 12,7 mm eller tykkere, som derefter kan fastgøres
til dit arbejdsunderlag eller kan flyttes til andre arbejdspladser og igen
fastgøres.
BEMÆRK: Når du monterer din sav til et stykke krydsfinér, skal du sørge
for at monteringsskruerne ikke stikker ud fra bunden af træet. Krydsfinéren
skal ligge fladt på arbejdsunderlaget. Ved fastspænding af saven til
en arbejdsoverflade, fastspænd kun på fastspændingsknasterne, hvor
monteringsskruehullerne er placeret. Fastspænding til alle andre punkter vil
kollidere med den korrekte betjening af saven.
FORSIGTIG: For at hindre binding og unøjagtigheder, skal man
sikre, at monteringsoverfladen ikke er vindskæv eller på anden måde
ujævn. Hvis saven vipper på overfladen, anbring et tyndt stykke
material under den ene savfod, indtil saven sidder godt fast på
monteringsoverfladen.
Ændring eller montering af en ny savklinge
Demontering af savklingen (Fig. G1–G4)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for kvæstelser skal
enheden slukkes, og strømforsyningen til maskinen afbrydes
før montering og afmontering af tilbehør, før justering eller
ændring af konfiguration eller ved udførelse af reparationer.
Sørg for, at udløserkontakten er i OFF-position. Utilsigtet start kan
medføre kvæstelser.
• Tryk aldrig på spindlens låseknap, når strømmen er tilsluttet til
klingen eller under friløb.
• Skær ikke lette legeringer og jernholdigt metal (indeholdende jern
eller stål) eller murværk eller støbte cementprodukter med denne
geringsav.
• Tryk på hovedlåsens udløsergreb 2 på beskyttelsesskærmen for
at udløse den nederste beskyttelsesskærm 1 , hæv derefter den
nederste beskyttelsesskærm så meget som muligt.
1. Tag savens stik ud.
2. Hæv armen til den øverste position og hæv den nederste
beskyttelsesskærm 1 så meget som muligt.
3. Tryk spindellåseknappen 40 ned, mens savklingen drejes forsigtigt,
indtil låsen falder i hak.
4. Men knappen holdes nede, brug den anden hånd og den leverede
skruetrækker 29 til at løsne klingeskruen. (drej venstre gevind
med uret.)
5. Demontér klingeskruen 39 , udvendig spændeskive 41 og klinge 42 .
Den indvendige spændeskive 43 kan blive siddende på spindlen.
Montering af savklingen (Fig. G1–G4)
1. Tag savens stik ud.
2. Med armen hævetog den nederste beskyttelseskærm åben,, anbring
klingen på spindlen, og anbring dent på denindvendige klingeholder
med tænderne nederste på klingen pegende imod savens bagside.
3. Saml den udvendige holdespændeskive på spindlen.
4. Installér klingeskruen og spænd, idet spindellåsen aktiveres, skruen godt
fast med den levered skruetrækker (drej venstre gevind mod uret).
ADVARSEL! Vær opmærksom på, at savklingen kun kan udskiftes på
den beskrevne måde. Brug kun de savklinger, der er specificerede under
Tekniske data; kat.nr.: DT4260 foreslås.
12
Transport af saven (Fig. A1, A2)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlig personskade,
lås ALTID skinnlelåsegrebet, geringslåsehåndtag, smiglåsehåndtag,
låsestift og anslagets justeringsgreb, før saven transporteres. Brug
aldrig beskyttelsesskærme til transport eller til løft.
For komfortabel transport af geringssaven, er der anbragt et bærehåndtag
4 øverst på savarmen.
• Saven transporteres ved at sænke hovedet og trykke låsestift 12 ned.
• Lås skinnelåsegrebet med savhovedet i den forreste position, lås
geringsarmen I den fulde venstre geringsvinkel, skub anslaget 14 helt
ind og lås smiglåsegreb 31 med savhovedet i vertikal position for at
gøre værktøjet så kompakt som muligt.
• Brug altid bærehåndtaget 4 eller håndindsnittene 16 .
Funktioner og reguleringer
ADVARSEL: For at reducere risikoen for kvæstelser skal
enheden slukkes, og strømforsyningen til maskinen afbrydes
før montering og afmontering af tilbehør, før justering eller
ændring af konfiguration eller ved udførelse af reparationer.
Sørg for, at udløserkontakten er i OFF-position. Utilsigtet start kan
medføre kvæstelser.
Geringsregulering (Fig. H)
Med geringslåsehåndtaget 21 og geringslåseknappen 22 kan du save
i gering til til 60° til højre og 50° til venstre. Du saver i gering ved at løfte
geringslåsehåndtaget, skubbe geringslåseknappen og indstille den ønskede
geringsvinkel på geringsskalaen 19 . Skub geringslåsehåndtaget ned for at
låse geringsvinklen.
Smiglåsegreb (Fig. A2)
Med smiglåsen kan du save i smig 49° til venstre eller højre. Du justerer
smigindstillingen ved at dreje grebet 31 mod uret. Savhovedet indstilles let
til venstre eller til højre, når der trækkes i 0° smigtilsidesættelsesgrebet. Du
spænder ved at dreje smiglåsegrebet med uret.
0° tilsidesættelse af smig (Fig. A2)
Med tilsidesættelse af smigstoppet 32 kan du save I smig til højre forbi 0°
mærket.
Når den er aktiveret, vil saven automatisk stoppe ved 0°, når den føres
op fra venstre. Du flytter midlertidigt forbi 0° mod højre ved at trække
i smiglåsegreb 31 . Når grebet er udløst, genaktiveres tilsidesættelsen.
Smiglåsegrebet kan låses ved at dreje grebet 180°.
Når den står ved 0°, låses tilsidesættelsen på plads. Tilsidesættelsen betjenes
ved at stille saven let i smig mod venstre.
45° tilsidesættelse af smig (Fig. I)
Der finde to greb til tilsidesættelse af smigstop, en på hver side af saven.
Saven stilles i smig til venstre eller højre forbi 45° ved at skubbe 45°
smigtilsidesættelsesgreb 50 bagud. Når den står I baglænsposition kan
saven stilles i smig forbi disse stop. Når 45° stop er nødvendige, træk 45°
smigtilsidesættelsesgrebet fremad.
Kronesmighager (Fig. (Fig. I, J)
BEMÆRK: Kroneskråsnit kan både foretages med DWS779 og DWS780,
selvom kun DWS780 har hårde stop for en hurtig og nøjagtig indstilling ved
22,5° og 33,86°.
Din sav er udstyret til nøjagtigt og hurtigt at kunne indsætte et kronestop
til venstre eller højre ved savning i fladt liggende kronekantprofiler (se
Vejledninger for savning af fladt liggende kronekantprofiler og brug af
kombinerede funktioner).
DWS780 (Fig. I)
Kronesmigspærrehagen 52 kan roteres for at komme i kontakt med
kronejusteringsskruen. Kronesmigspærrehagen vendes omvendt
ved at fjerne holdeskruen, 22,5° smigspærrehage 51 og 30°
kronesmigspærrehage 52 . Tryk på kronesmigspærrehagen 52 , så 33,86°
Dansk
teksten vender opad. Fastgør igen skruen til at sikre 22,5° smigspærrehagen
og kronesmigspærrehagen. Præcisionsindstillingen vil ikke blive påvirket.
22,5° kronesmighager (DWS780, Fig. I)
Din sav er udstyret til hurtigt og nøjagtigt at indstille en 22,5° smig til
venstre eller højre. 22,5° kronesmigspærrehagen 51 kan roteres for at
komme i kontakt med kronejusteringsskruen 49 .
Skinnelåsegreb (Fig. A1)
Med skinnelåsegreb 7 kan du låse savhovedet fast, så det ikke glider på
skinnerne 10 . Dette er nødvendigt ved udførelse af bestemte savninger
eller ved transport af saven.
Kanalskæringsstop (Fig. A2)
Med kanalskæringsstop 28 begrænses klingens savedybde. Stoppet er
nyttigt for anvendelse som fx kanalsavning eller høje vertikale snit. Drej
kanalskæringsstoppet fremad og justér dybdejusteringsskruen 27 for
at indstille den ønskede savedybde. Justeringen sikres ved at spænde
vingemøtrikken 26 . Drejning af kanalskæringsstoppet til savens bagende
vil gå uden om kanalskæringsstopfunktionen. Hvis dybdejusteringsskruen
er for stram til, at den kan løsnes med hånden, kan den medleverede
klingeskruetrækker 29 bruges til at løsne skruerne.
Låsestift (Fig. A1)
ADVARSEL: Låsestiften må kun bruges under transport af eller under
opbevaring af saven. Brug ALDRIG låsestiften til nogen savning.
Du laser savhovedet I nedadvendt position ved at skubbe savhovedet
nedad, skubbe låsestiften 12 ind og udløse savhovedet. Dette vil holde
savhovedet sikkert nede for flytning af saven fra et sted til et andet. Du
udløser ved at trykke savhovedet nedad og trække stiften ud.
Justering
Din geringssav blev fuldstændigt og nøjagtigt justeret på fabrikken under
produktionen. Hvis omjustering er nødvendigt på grund af forsendelse og
håndtering eller af anden årsag, følg instruktionerne nedenfor til at justere
din sav. Når de først er foretaget, vil disse justeringer forblive nøjagtige.
Justering af geringsskala (Fig. H, L)
1. Lås geringslåsehåndtaget op 21 og sving geringsarmen, indtil
geringslåseknappen 22 låser den i 0° geringsposition. Lås ikke
geringslåsehåndtaget.
2. Anbring en firkant imod savens anslag og klinge som vist. (Berør ikke
savklingens spidser med firkanten. Hvis du gør det, medfører det
unøjagtige målinger.)
3. Hvis savklingen ikke står står vinkelret i forhold til anslaget, løsn de fire
skruer 46 , der holder geringsskalaen 19 og flyt geringslåsehåndtaget
og skalaen til venstre eller højre, indtil klingen står vinkelret i forhold til
anslaget, som målt med firkanten.
4. Spæng igen de fire skruer. Vær ikke opmærksompå aflæsningen af
geringsmarkøren 44 på dette tidspunkt
Justering af geringsmarkør (Fig. H)
1. Lås geringslåsehåndtaget 21 op for at flytte geringsarmen til
nulposition.
2. Med geringshåndtaget last op, lad geringslåsen falde på plads, når du
drejer geringsarmen til nul.
3. Observér geringsmarkøren 44 og geringsskalen 19 vist i figur K. Hvis
markøren ikke nøjagtigt angiver nul, løsn geringsmarkørskrue 45 , der
holder markøren på plads, omplacér markøren og spænd skruen.
Justering af smigfirkanten i forhold til bordet
(Fig. A1, A2, I, J, M)
1. Du retter klingefirkanten i efter bordet ved at låse armen i nedad
position med låsestiften 12 , Fig. M.
2. Anbring en firkant imod klingen, idet du sikrer, at firkanten ikke sidder
på toppen af en tand.
3. Løsn smiglåsegrebet 31 og kontrollér, at armen siddet fast imod 0°
smigstoppet.
4. Drej 0° smigjusteringsskruen ( 54 , Fig. I, J) med 13 mm
klingeskruenøglen 29 om nødvendigt, så klingen er ved 0° smig i
forhold til bordet.
Justering af smigmarkør (Fig. I, J)
Hvis smigmarkører 48 ikke angiver nul, løsn hver skrue 47 , som holder
hver smigmarkør på plads og flyt dem om nødvendigt. Kontrollér at 0° smig
er korrekt, og at smigmarkører er indstillet, før justering af nogle af de andre
smigvinkelskruer.
Justering af smigstop 45° til højre og til venstre
(Fig. A2, I)
Sådan justeres højre 45° smigstop:
1. Løsn smiglåsegrebet 31 og træk 0° smigstoppet 32 for at tilsidesætte
0° smigstop.
2. Når saven star helt til højre, hvis smigmarkøren 48 ikke angiver
nøjagtig 45°, drej venstre 45° smigjusteringsskrue 53 med 13 mm
klingeskruenøgle 29 , indtil smigmarkøren angiver 45°.
Sådan justeres venstre 45° smigstop:
3. Løsn smiglåsegrebet og vip hovedet mod venstre.
4. Hvis smigmarkøren ikke angiver nøjagtig 45°, drej højre 45°
smigjusteringsskrue, indtil smigmarkøren viser 45°.
Justering af smigstop til 22,5° (Eller 30°) (Fig. A2, I)
BEMÆRK: Justér først smigvinklerne efter udførelse af 0° smigvinkel og
justering af smigmarkør.
Du indstiller venstre 22,5° smigvinkel ved at vende den venstre 22,5°
smigspærrehage 51 . Løsn smiglåsegrebet 31 og vip hovedet helt
mod venstre. Hvis smigmarkøren 48 ikke angiver nøjagtigt 22,5°, drej
kronejusteringsskrue 49 mod spærrehagen med en 10 mm skruenøgle,
indtil smigmarkøren viser 22,5°.
Du justerer venstre 22,5° smigvinkel ved at vende den højre 22,5°
smigspærrehage. Løsn smiglåsegrebet og træk 0° smigstoppet 32 for at tilsidesætte 0° smigstop. Når saven er helt mod højre, hvis
smigmarkøren ikke angiver nøjagtigt 22,5°, drej kronejusteringsskrue 49 mod spærrehagen med en 10 mm skruenøgle, indtil smigmarkøren viser
nøjagtigt 22,5°.
Justering af anslag (Fig. A1)
Den øverste del af anslaget kan justeres til at give frigang og gøre det
muligt at save i smig til fuld 49° både til venstre og højre.
1. Hvert anslag 14 justeres ved at løsne anslagets justeringsgreb 13 og
skubbe anslaget udad.
2. Foretag en tørkørsel med saven slået fra og kontrollér for frigang.
3. Justér anslaget, så det kommer så tæt på klingen som praktisk muligt
for at yde maksimal støtte til arbejdsemnet uden at forstyrre arm op- og
nedbevægelsen.
4. Stram justeringsgrebet til anslaget godt.
5. Når smigopgaverne er afsluttede, omplacér anslaget.
For bestemte snit kan det være en fordel at anbringe anslaggene tættere
på klingen. Du gør det ved at skrue justeringsgrebene 13 til anslaget to
omgange tilbage og flytte anslaggene tættere på klingen forbi den normale
grænse og derefter spænde justeringsgrebene til anslaget. Lav først et tørt
snit for at sikre, at klingen ikke kommer i berøring med anslaggene.
BEMÆRK: Anslaggenes spor kan blive fyldt med savstøv. Brug en børste
eller luft under lavt tryk til at rengøre styrerillerne.
Beskyttelsesskærmens aktivering og sigtbarhed
(Fig. A1)
Den nederste beskyttelsesskærm 1 på din save r designet til automatisk
at afdække klingen, når armen køres ned og til at dække klingen, når
armen hæves.
Beskyttelsesskærmen kan hæves manuelt ved af- eller påmontering
af savklinger eller ved eftersyn af saven. HÆV ALDRIG DEN nederste
BESKYTTELSESSKÆRM MANUELT MEDMINDRE KLINGEN ER STOPPET.
13
Dansk
Justering af savsnitplade (Fig. A1)
Du justerer savsnitpladen 23 ved at løsne de skruer, der holder
savsnitpladen på plads. Justér så savsnitpladerne er så tætte som muligt
uden at gribe ind i klingens bevægelser.
Hvis der ønskes en nul savsnitbredde, justér savsnitpladerne så tæt til
hinanden som muligt. De kan nu skæres langsomt med savklingen til at
give det mindst mulige mellemrum mellem klingen og savsnitpladerne.
Justering af styreskinne (Fig. A1)
Kontrollér skinnerne 10 regelmæssigt for slør eller frigang.
Den højre skinne kan justeres med stilleskrue 8 . Du reducerer frigangen
ved brug af en 4 mm sekskantnøgle og ved at dreje stilleskruen gradvist
med uret mens savhovedet skubbes tilbage og frem.
Justering af geringslås (Fig. A1, N)
Geringslåsestang 55 skal justeres, hvis savbordet kan flyttes, når
geringslåsehåndtaget er låst (nedad).
1. Anbring geringslåsehåndtaget 21 i ikke låst (opad) position.
2. Ved hjælp af en 13 mm åbn og vrid, løsn låsemøtrik 56 på
geringslåsestangen.
3. Spænd ved hjælp af en kærvskruetrækker geringslåsestangen ved at
dreje den med uret som vist i figur N. Drej låsestangen indtil den er
stram, drej den derefter en omgang mod uret.
4. Lås igen geringslåsen til en ikke låst måling på geringsskalen – for
eksempel , 34° – og kontrollér, at bordet ikke drejer.
5. Spænd låsemøtrik
Før værktøjet tages i brug
• Installér den passende savklinge. Anvend ikke meget slidte klinger.
Værktøjets maksimale rotation må ikke overstige savklingens. Anvend
ingen slibelameller!
• Forsøg ikke at save for små genstande.
• Lad klingen save frit. Pres ikke.
• Lad motoren nå op på fuld hastighed før savningen påbegyndes.
• Se til at alle låseknopper og klemmehåndtag er spændte.
• Spænd arbejdsemnet fast.
• Selv om denne sav kan save træ og mange andre ikke-jernholdige
materialer, vedrører disse brugsanvisninger kun savning af træ.
De samme retningslinier gælder for de andre materialer. Sav ikke
jernholdige materialer (jern eller stål), fibercement eller murværk med
denne sav!
• Brug savsporspladen. Brug ikke maskinen, hvis savsporet er bredere end
10 mm.
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL: Overhold altid sikkerhedsvejledningen og de gældende
regler.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for kvæstelser skal
enheden slukkes, og strømforsyningen til maskinen afbrydes
før montering og afmontering af tilbehør, før justering eller
ændring af konfiguration eller ved udførelse af reparationer.
Sørg for, at udløserkontakten er i OFF-position. Utilsigtet start kan
medføre kvæstelser.
Se Savklinger under Valgfrit tilbehør for at vælge den klinge, der bedst
passer til dine behov.
Kontrollér at maskinen er placeret, så den passer til din ergonomi med
hensyn til bordhøjde og stabilitet. Maskinstedet skal udvælges, så brugeren
har et godt overblik og har tilstrækkelig plads omkring maskinen til
bearbejdning af arbejdsemner uden begrænsninger.
Til reduktion af vibrationseffekter sørg for at den omgivende temperatur
ikke er for lav, at maskine og tilbehør er godt vedligeholdt, og at
arbejdsemnets størrelse passer til denne maskine.
14
Tilslut saven til enhver husholdnings 60 Hz strømkilde. Se navnepladen for
spænding. Kontrollér at ledningen ikke kommer I vejen for dit arbejde.
Korrekt krops- og håndposition (Fig. O1, O2)
•
•
•
•
•
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlig personskade skal du
ALTID altid anvende den rette håndposition som vist. i Figur O1.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlig personskade skal du
ALTID holde godt fast i tilfælde af en pludselig reaktion.
Anbring aldrig dine hænder tæt ved skæreområdet. Anbring ikke dine
hænder tættere end 100 mm fra klingen.
Hold arbejdsemnet tæt imod bordet og anslaget under skæring. Hold
dine hænder i denne position, indtil udløseren er blevet udløst, og
klingen helt er stoppet.
FORETAG ALTID TØRKØRSLER (UDEN STRØM), FØR DU AFSLUTTER SNIT,
SÅ DU KAN KONTROLLERE KLINGENS STI. KRYDS IKKE HÆNDERNE SOM
VIST I FIGUR O2.
Hold begge fødder solidt plantet på gulvet og oprethold en korrekt
balance. Når du flytter geringsarmen til venstre og højre, følg den og stå
lidt til siden for savklingen.
Kig gennem beskyttelsesskærmens spjæld, når du følger en blyantstreg.
Sådan tændes og slukkes (Fig. A2)
Tryk udløserkontakten 24 ned for at starte saven. Tryk på udløserkontakten
for at slå værktøjet fra.
Lad klingen komme op på fuld driftshastighed, før du starter.
Udløs udløserkontakten og lad bremsen stoppe klingen, før savhovedet
hæves.
Der er et hul I udløserkontakten til indsættelse af en lås til aflåsning
af saven.
Indstilling af den variable hastighed (Fig. A2)
DWS779, DWS780
Hastighedskontrolhjulet ( 34 ) kan indstilles på forhånd til den ønskede
hastighed.
• Drej hastighedskontrolskiven 34 hen på den ønskede værdi, der er
angivet med et tal.
• Brug høje hastigheder til savning i bløde materialer som træ. Brug lave
hastigheder til savning i metal.
Anvendelse af XPS™ LED arbejdslyssystem
(Fig. A1, A2)
BEMÆRK: Geringssaven skal være tilsluttet til en strømkilde.
XPS™ LED arbejdslyssystemet er udstyret med en tænd-/slukkontakt
25 . XPS™ LED arbejdslyssystemet er uafhængig af geringssavens
udløserkontakt. Lyset behøver ikke t være tændt for arbejde med saven.
Sådan skærer du gennem en eksisterende blyantstreg på et stykke træ:
1. Tænd for XPS™ systemet, træk derefter ned i driftshåndtaget 3 for at
bringe savklingen tæt til træet. Klingens skygge vil blive vist på træet.
2. Ret blyantstregen ind efter hjørnet på klingens skygge. Det kan være
nødvendigt at justere gerings- eller smigvinklerne til nøjagtigt at
matche blyantstregen.
Grundlæggende savsnit (Fig. A1, A2, P, Q)
Hvis skubbefunktionen ikke anvendes, kontrollér at savhovedet er skubbet
så langt tilbage som muligt, og at skinnelåsegrebet 7 er strammet. Dette vil
forhindre, at saven glider langs med skinnerne, når arbejdsemnet tilkobles.
Savning af flere stykker anbefales ikke, men kan gøres sikkert ved at sikre, at
hvert stykke holdes fast imod bordet og anslaget.
Lige vertikalt tværsnit
1. Indstil og lås træet fast til bordet 17 óg imod anslaget 14 .
2. Med skinnelåsegreb 7 spændt, tænd for saven ved at trykke på
udløserkontakt 24 .
Dansk
3. Når saven kommer op i hastighed, sænk armen jævnt og sav langsomt
gennem træet. Lad klingen komme til et fuldt stop, før armen hæves.
Glidende tværsnit (Fig. P)
Ved savning af noget længere end 51 x 150 mm (2" x 6" [51 x 105 mm
ved 45° gering]) arbejdsemne, brug en ned- og tilbagebevægelse med
skinnelåsegrebet 7 løsnet.
Træk saven ud imod dig, sænk savhovedet ned imod arbejdsemnet og skub
langsomt saven tilbage for at afslutte snittet.
Lad ikke saven komme i kontakt med det øverste af arbejdsemnet, når det
trækkes ud. Saven kan køre imod dig og kan forårsage personskade eller
beskadigelse af arbejdsemnet.
Gering tværsnit (Fig. Q)
Geringsvinklen er tit 45° for savning af hjørner, men kan indstilles overalt fra
nul til 50° venstre eller 60° højre. Fortsæt som for lige vertikalt tværsnit.
Under udførelse af et snit på arbejdsemner, der er bredere end 51 x
105 mm, der er kortere i længden, anbring altid den længste side imod
anslaget.
Smigsnit (Fig. A1, A2)
Smigvinkler kan indstilles fra 49° højre til 49° venstre og kan saves
med smigarmen indstillet mellem 50° venstre eller 60° højre. Se
afsnittetFunktioner og reguleringer for detaljerede instruktioner om
smigsystemet.
1. Løsn smiglås 31 og flyt saven til venstre eller højre som ønsket. Det
er nødvendigt at flytte anslag 14 for at muliggøre frigang. Spænd
anslagets justeringsgreb 13 efter placering af anslagene.
2. Spænd smiglåsen godt.
Ved ekstreme vinkler kan det være nødvendigt at fjerne højre eller venstre
sides anslag. Se Justering af anslag i afsnittet Justeringer for vigtige
informationer om justering af anslagene for bestemte smigsnit.
Du fjerner venstre eller højre anslag ved at skrue anslagets justeringsgreb
13 flere omgang og skubbe anslaget ud.
Kanalskæring (Fig. A2)
Din sav er udstyret med et kanalskæringsstop 28 , dybde justeringsskrue
27 og vingemøtrik 26 til kanalskæring.
• Tryk på kanalskæringsstop 28 imod savens forende.
• Justér vingemøtrik 26 og dybde justeringsskrue 27 for at indstille
dybden på kanalsnittet.
• Anbring et stykke affaldsmateriale på ca. 5 cm mellem anslag og
arbejdsemne for at udføre et lige kanalsnit.
Snitkvalitet
Glatheden af alle snit afhænger af et antal variable som fx det materiale, der
saves i, klingetype, klingens skarphed og snithastigheden.
Hvis du ønsker meget glatte snit til kantprofiler og andet præcisionsarbejde,
vil en skarp (60-tandet hårdtmetal) klinge og en langsommere, jævn
snithastighed frembringe de ønskede resultater.
ADVARSEL: Sørg for at materialet ikke bevæger sig under savningen,
spænd det godt fast. Lad altid klingen standse helt, før armen løsnes.
Hvis der opstår små træfibre bagest på arbejdsemnet, kan man
sætte et stykke tape på træemnet, der hvor snittet skal foretages. Sav
igennem tapen og fjern tapen, når savningen er udført.
Fastspænding af arbejdsmateriale (Fig. B)
ADVARSEL: Et arbejdsemne, der er fastspændt, afbalanceret og sikkert
før et snit, kan komme ud af balance, efter snittet er afsluttet. En last
ude af balance kan vippe saven eller det, saven er fastgjort til, som fx et
bord eller en arbejdsbænk. Ved udførelse af et snit, der kan komme ud
af balance, understøt arbejdsemnet korrekt og kontrollér, at saven er
fastboltet til en stabil overflade. Det kan resultere i personskade.
ADVARSEL: Fastspændingsfoden skal forblive fastspændt
over savfundamentet, hver gang holder anvendes. Fastspænd
altid arbejdsemnet til savfundamentet – ikke til andre dele af
arbejdsområdet. Kontrollér at fastspændingsfoden ikke er fastspændt
på hjørnet af savfundamentet.
FORSIGTIG: Anvend altid en arbejdsklemme til at opretholde
kontrollen og nedsætte risikoen for personskade og ødelæggelse
af arbejdsemnet.
Brug materialeholder 35 leveret sammen med din sav. Venstre eller
højre anslag vil glide fra side til side som hjælp til fastspænding. Andre
hjælpemidler som fx fjederholdere, stangholdere eller C-holdere kan være
velegnede for bestemte materialestørrelser og -former.
Sådan installeres holder
1. Indsæt den i hullet bag ved anslaget. Holderen skal vende imod
geringssavens bagside. Rillen på holderstangen skal være helt indsat
I fundamentet. Kontrollér at rillen er helt indsat i geringssavens
fundament. Hvis rillen er synlig, vil holderen ikke være sikret.
2. Drej holderen 180° imod geringssavens forside.
3. Løsn grebet for at justere holderen op eller ned, brug derefter
finjusteringsgrebet til at fastgøre arbejdsemnet.
BEMÆRK: Anbring holderen på den modsatte side af fundamentet under
smigskæring. FORETAG ALTID TØRKØRSLER (UDEN STRØM), FØR DU
AFSLUTTER SNIT, SÅ DU KAN KONTROLLERE KLINGENS STI. SØRG FOR AT
HOLDEREN IKKE FORSTYRRER SAVENS ELLER BESKYTTELSESSKÆRMENES
FUNKTIONER.
Understøtning af lange stykker (Fig. D)
UNDERSTØT ALTID LANGE STYKKER.
For bedste resultater, brug DE7023-XJ eller DE7033 benholdere 37 til at
udvide din savs bordbredde. Understøt lange arbejdsemner ved hjælp af
passende anordninger som fx savbukke eller lignende, så enderne ikke
falder ned.
Savning af billedrammer, skyggebokse og andre
firesidede projekter (Fig. R, S)
Afprøv et par enkle projekter ved brug af affaldsmateriale, indtil du
udvikler en ”fornemmelse” for saven. Din save r det perfekte værktøj til
geringsavning af hjørner som den, der er vist I figur R.
Skitse 1 I figure S viser en samling lavet med smigjusteringsmetoden. Den
viste samling kan laves ved hjælp af en af metoderne.
• Ved hjælp af smigjustering:
-- Smiget for de to plader er justeret til 45° for hver og giver et 90°
hjørne.
-- Geringsarmen er låst I nul position, og smigjusteringen er låst
ved 45°.
-- Træet er placeret med den brede flade side imod bordet og det
snævre hjørne imod anslaget.
• Ved hjælp af geringsjustering:
-- Det samme snit kan laves med geringskæring til højre og ventre
med den brede overflade imod anslaget.
Skæring af kantprofiler og andre rammer (Fig. S)
Skitse 2 i figur S viser en samling, der er lavet ved at indstille geringsarmen
ved 45° til at gere de to plader sammen til at danne et 90° hjørne. Du laver
denne type sammenføjning ved at indstille smigjusteringen til nul og
geringsarmen til 45°. Anbring igen træet med den brede flade side imod
bordet og det snævre hjørne imod anslaget.
De to skitser i figur S er kun for firesidede genstande. Når antallet af sider
ændres, ændres også gerings- og smigvinklerne. Oversigten nedenfor
angiver korrekte vinkler for mange forskellige former, idet der tages
udgangspunkt i, at alle siderne har samme længde.
15
Dansk
ANTAL SIDER
4
GERINGS- ELLER SMIGVINKEL
45°
5
6
7
8
9
10
36°
30°
25,7°
22,5°
20°
18°
Skæring af bundkantlister fra 76 mm til 171 mm
Højde vertikalt imod anslaget
BEMÆRK: Bevæg savklingen foran bundanslaget med støttehuset 58 og
tappen 59 73 mm fra hinanden, som vist i figur K.
Stram skinnelåseknappen 7 for at sætte skinnerne på plads.
Anbring materialet som vist i figur U.
Alle snit skal laves på kantlisternes bagside vendt imod anslaget og med
bunden af kantlisterne vendt imod bordet.
Efter snittet skal du løsne skinnelåseknappen 7 .
Til en form, der ikke vises i oversigten, brug følgende formular: 180° delt
med antallet af sider svarer til geringen (´hvis materialet skæres vertikalt)
eller til smigvinkel (hvis materialet skæres fladtliggende).
Skæring af kombinerede geringsnit (Fig. T)
Et kombineret geringsnit er et snit, der laves ved brug af en geringsvinkel
og en smigvinkel på same tid. Det er denne type snit, der bruges til at lave
rammer eller kasser med skrånende sider som den, der er vist i figur T.
ADVARSEL: Hvis skærevinklen varierer fra snit til snit, kontrollér at
smiglåsegrebet og geringslåsehåndtaget er korrekt låste. De skal være
låste, efter der er foretaget nogen ændringer af smig eller gering.
Oversigten vist nedenfor vil hjælpe dig med at vælge de korrekte smig- og
geringsindstillinger for fælles kombinerede geringssnit.
• Vælg den ønskede vinkel A (Fig. T) på dit projekt og find denne vinkel
på den passende bue i oversigten.
• Fra dette punkt følg oversigten lige ned for at finde den korrekte
smigvinkel og lige over for at finde den korrekte geringsvinkel.
• Indstil din sav til de foreskrevne vinkler og foretag et par prøvesnit. Øv
dig i at sætte de skårne stykker sammen.
6-SIDET KASSE
Vinkel på kassens side (vinkel "A")
Indstil denne geringsvinkel på saven
FIRKANTET KASSE
8-SIDET KASSE
Indstil denne hældningsvinkel på saven
EKSEMPEL: Du laver en 4-sidet kasse med 26° udvendige vinkler (vinkel A,
fig. T), ved at bruge den øverste højre bue. Find 26° på bueskalaen.
Følg den horisontale gennemskårne linje til den ene af siderne for at få
geringsvinkelindstillingen på saven (42°). Følg på same måde den vertikale
gennemskårne linje til toppen eller bunden for at få smigvinkelindstillingen
på saven (18°). Foretag altid prøvesnit på nogle stykker affaldstræ for at
kontrollere indstillingerne på saven.
Skæring af bundkantlister (Fig. K, U)
For at udføre lige 90° snit anbringes træet imod anslaget og holdes
på plads, som vist i figur U. Tænd for saven og lad klingerne opnå fuld
hastighed og sænk armen jævnt under skæringen.
16
Inde i hjørnet
Uden for hjørnet
Venstre gering ved 45°
Højre gering ved 45°
Gem venstre snitside
Gem venstre snitside
Højre side
Højre gering ved 45°
Venstre gering ved 45°
Gem højre snitside
Gem højre snitside
Materiale op til 171 mm kan skæres som beskrevet ovenfor.
Venstre side
Skæring af kronekantlister (Fig. A1, V1, V2)
Din geringssav er velegnet til opgaven med at skære kronekantlister. For
korrekt tilpasningskal kronekantlister være kombineret geret sammen med
stor nøjagtighed.
Din geringssav har specielt forhåndsindstillede låsepunkter ved 31,62°
til venstre og højre for skæring af kronekantlister ved den korrekte vinkel
og smigstophager ved 33,86° til venstre og højre. Der er også et mærke
på smigskalaen 11 ved 33,9°. Skemaet nedenfor angiver de korrekte
indstillinger for skæring af kronekantlister.
BEMÆRK: Forprøve med affaldsmateriale er meget vigtig!
Instruktioner om skæring af fladtliggende
kronekantlister og brug af kombinerede
funktioner (Fig. V1)
1. Kantlister skal ligge fladt med den brede bagoverflade nedad på
savbordet 17 .
2. Anbring toppen af kantlisterne imod anslaget 14 .
3. Indstillingerne nedenfor er for 45° fjederkronekantlister.
Inde i hjørnet
Venstre smig 30°
Smigbordet indstillet til højre til 35,26°
Gem venstre snitende
Højre side Højre smig 30°
Geringsbord indstillet til venstre til 35,26°
Gem højre snitende
Venstre
side
Uden for hjørnet
Højre smig 30°
Geringsbordet indstillet til højre til 35,26°
Gem venstre snitende
Venstre smig 30°
Smigbordet indstillet til højre til 35,26°
Gem højre snitende
4. Indstillingerne nedenfor er for kronekantlister med 52° vinkler øverst og
38° vinkler nederst.
Inde i hjørnet
Venstre Venstre smig 33,9°
side
Geringsbord indstillet til højre til 31,62°
Gem venstre snitende
Højre side Højre smig 33,9°
Geringsbord indstillet til højre til 31,62°
Gem højre snitende
Uden for hjørnet
Højre smig 33,9°
Geringsbord indstillet til venstre til 31,62°
Gem venstre snitende
Venstre smig 33,9°
Smigbordet indstillet til højre til 31,62°
Gem højre snitende
Alternativ metode for skæring af kronekantlister
Skæring af kantlister ved hjælp af denne metode kræver ikke et smigsnit.
Sidste øjebliks ændringer af geringsvinklen kan laves uden at berøre
smigvinklen. Når du støder på andre hjørner end 90°, kan saven hurtigt og
let justeres til dem.
Dansk
Instruktioner for skæring af kantlister vinklet
mellem anslaget og savfundamentet for alle snit
(Fig. V2)
1. Anbring kantlisten på skrå, så bunden på kantlisten (den del der går
imod væggen, når den er installeret) vender imod anslaget 14 , og det
øverste af kantlisten hviler på savbordet 17 .
2. De skråtstillede ”flader” bag på kantlisten skal hvile kvadratisk på
anslaget og savbordet.
Inde i hjørnet
Venstre side Højre gering ved 45°
Gem højre snitside
Højre side Venstre gering ved 45°
Gem venstre snitside
Uden for hjørnet
Venstre gering ved 45°
Gem højre snitside
Højre gering ved 45°
Gem venstre snitside
Specielle snit
ADVARSEL: Lav aldrig nogen snit undtagen materialet er sikret
på bordet og imod anslaget.
Skæring i aluminium (Fig. W1, W2)
ANVEND ALTID PASSENDE SAVKLINGE, LAVET SPECIELT TIL SKÆRING I
ALUMINIUM.
Nogle arbejdsemner kan kræve brug af en holder eller fastspænding for at
forhindre bevægelse under skæringen. Anbring materialet, så du skærer det
tyndeste tværsnit som vist i figur W1. Figur W2 illustrerer den forkerte måde
på at skære disse ekstruderinger.
Brug en stang voks skæresmørelse ved skæring i aluminium. Anvend
voksstangen direkte på savklingen 45 før skæring. Anvend aldrig
voksstangen på en klinge i bevægelse. Voksen giver korrekt smøring og
forhindrer, at spåner klæber sig fast til klingen.
Bøjet materiale (Fig. X1, X2)
Ved skæring i bøjet materiale, anbring det altid som vist i figur X1 og
aldrig som vist i figur X2. Ukorrekt anbringelse af materialet vil få klingen til
at blokere.
Skæring i plastikrør eller andre runde materialer
Plastikrør kan let skæres med din sav. Det skal skæres som træ og være
fastsgjort eller holdt fast til anslaget for at forhindre det i at rulle. Dette
er meget vigtigt ved udførelse af vinkelsnit.
Fastspænding af lange materialer (Fig. Y)
En gang imellem vil du støde på et stykke træ, der er lidt for stort til at
passeind under den laveste beskyttelsesskærm. Hvis dette sker, anbring
din højre tommelfingere på beskyttelseskærmens overside 1 og rule
beskyttelsesskærmen op lige tilstrækkeligt til arbejdsemnet som vist i
figur Y. Undgå at gøre det for tit, men hvis det er nødvendigt, vil saven
arbejde korrekt og foretage det store snit. BIND, TAPE ELLER FASTHOLD
ALDRIG BESKYTTELSESSKÆRMEN ÅBEN UNDER ARBEJDE MED DENNE SAV.
Speciel indstilling for brede tværsnit (Fig. Z1, Z2)
Din sav kan skære meget bredt (op til 409 mm) arbejdsemner, når en
speciel indstilling anvendes. Du indstiller saven til disse arbejdsemner ved
at følge disse trin:
1. Fjern både venstre og højre glidende anslag fra saven og sæt
dem til side. Du fjerner dem ved at dreje adskille omgange på
anslagsjusteringsgrebet 13 og skubbe hvert anslag udad. Justér og lås
geringskontrollen, så den står på 0° gering.
2. Lav en platform ved hjælp af et stykke på 38 mm tyk partikelplade
eller lignende fladt stærkt 38 mm tykt træ med dimensionerne: 368 x
660 mm. Platformen skal være flad, ellers kan materialet flytte sig under
skæring og medføre personskader.
3. Montér platformen på 368 x 660 mm til saven ved hjælp af fire 76,2 mm
lange træskruer igennem hullerne 57 i det nederste anslag 15 (Fig. Z1). Der skal anvendes fire skruer til at sikre materialet korrekt. Når
den specielle indstilling anvendes, vil platformen blive skåret i to stykker.
Sørg for at skruerne er strammet korrekt, ellers kan materialet gå løs og
medføre personskader. Kontrollér at platformen ligger fladt på bordet,
imod anslaget og er centreret fra venstre mod højre.
ADVARSEL: Sørg for at saven er monteret fast på en stabil, flad
overflade. Gør det den ikke, kan det destabilisere saven og forårsage
dens fald med personskade til følge.
4. Anbring arbejdsemnet, der skal skæres, øverst på platformen monteret
til bordet. Kontrollér at arbejdsemnet ligger fast imod bagsiden af det
nederste anslag 15 (Fig. Z2).
5. Fastgør materialet før skæring. Skær langsomt igennem materialet ved
hjælp af en ud-ned og tilbage bevægelse. Hvis du ikke fastspænder
korrekt eller skærer langsomt, kan det medføre, at materialet går løs og
medfører personskader.
Efter nogle skæringer med geringsvinkler forskellige fra 0°, kan platformen
svækkes og blive uegnet til at rigtigt støtte arbejdet. Montér en ny, ubrugt
platform på saven efter forhåndsfastsætning af den ønskede geringsvinkel.
FORSIGTIG: Fortsat brug af platform med forskellige savsnit kan
forårsage tab af materialestyringsevnen og risiko for personskade.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DeWALT-elværktøj er beregnet til langvarig brug med minimal
vedligeholdelse. Værktøjets fortsatte tilfredsstillende drift afhænger af
korrekt vedligeholdelse og rengøring af værktøjet.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for kvæstelser skal enheden
slukkes, og strømforsyningen til maskinen skal afbrydes før
montering og afmontering af tilbehør, før justering eller
ændring af konfiguration eller ved udførelse af reparationer.
Sørg for, at udløserkontakten er i OFF-position. Utilsigtet start kan
medføre kvæstelser.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade, berørIKKE
de skarpe punkter på klingen med fingrene eller hænder under
udførelsen af nogen vedligeholdelse.
Anvend IKKE smøremidler eller rensere (specielt spray eller aerosol) i
nærheden af plastikbeskyttelsesskærmen. Det polykarbonat materiale, der
anvendes i beskyttelsesskærmen, kan angribes af bestemte kemikalier.
Børster (Fig. A1)
Inspicér kulbørsterne regelmæssigt. Hold børsterne rene, så de kan glide frit
i deres holdere.
• Slå strømmen fra fjern motorendedæksel 6 , løft børstens fjeder og træk
børstesamlingen tilbage.
• Hvis børsterne er slidt ned til ca. 12,7 mm, vil fjederen ikke længere
udøve tryk, og de skal udskiftes.
• Brug kun identiske DeWalt børster. Brug af den korrekte grad børste er
væsentligt for korrekt drift af elektrisk bremse. Nye børstesamlinger kan
købes hos DeWALT servicecentre.
• Sæt altid børstens inspektionshætte på efter inspektion eller
servicearbejde på børsterne.
• Værktøjet skal “indkøres” (køre uden belastning) i 10 minutter før
brug for at køre nye børster ind. Den elektriske bremser kan være
uregelmæssig i drift, indtil børsterne sidder ordentligt fast (kørt ind).
• Under “indkøring” BIND, TAPE ELLER LÅS PÅ ANDEN MÅDE ALDRIG
UDLØSERKONTAKTEN ON. HOLD KUN MED HÅNDEN.
Smøring
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
Rengøring
Før brug kontrollér omhyggeligt den øverst beskyttelsesskærm, den
nederste beskyttelsesskærm og støvkanal for at fastslå, at de vil køre korrekt.
17
Dansk
Sørg for at skår, støv eller partikler fra arbejdsemnet ikke blokerer en af
funktionerne.
I tilfælde af at fragmenter fra arbejdsemnet sidder fast mellem savklingen
og beskyttelsesskærme, frakobl maskinen fra strømforsyningen og følg de
instruktioner, der findes i afsnittet Ændring eller montering af savklingen.
Fjern de fastklemte dele og genmontér savklingen.
Udrens med mellemrum al støv og alle træspåner fra rundt om OG UNDER
fundamentet og rotationsbordet.
ADVARSEL: Blæs støv og snavs ud af hovedhuset med tør luft, lige så
snart der samler sig snavs i og omkring luftaftrækket. Bær godkendte
beskyttelsesbriller og godkendt støvmaske ved udførelse af denne
procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler eller andre kraftige
kemikalier til at rengøre værktøjets
ikke-metalliske dele. Disse kemikalier kan svække de materialer, der
anvendes i disse dele. Brug en klud, der kun er fugtet med vand og
mild sæbe. Lad aldrig væske trænge ind i værktøjet, og nedsænk aldrig
nogen del af værktøjet i væske.
Rengøring af arbejdslys
• Fjern omhyggeligt savstøv og efterladenskaber fra arbejdslysets linser
med en vatpind. Støvsamlinger kan blokere for arbejdslyset og forhindre
det i at angive skærelinjen præcist.
• Brug ALDRIG nogen former for opløsningsmidler, da de kan ødelægge
linserne.
• Med klingen fjernet fra saven, rengør bane og samlinger fra klingen.
Rengøring af støvkanal
Med strømmen slået fra saven, og med savhovedet helt hævet, kan
lavtryksluft eller en dyvelstang med en stor diameter bruges til at rense
støvet ud af støvkanalen.
Valgfrit tilbehør (Fig. B–E)
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det, som stilles til rådighed af
DeWALT, ikke er afprøvet med dette produkt, kan det være farligt at
bruge sådant tilbehør med dette værktøj. For at mindske risikoen
for personskade, må dette produkt kun anvendes med tilbehør, som
anbefales af DeWALT.
Skruetvinge: DE7082-XJ (Fig. B)
Skruetvingen 35 bruges til sikker fastgørelse af arbejdsemnet til savbordet.
Støvpose: DE7053-XJ (Fig. C)
Udstyret med en lynlås til let tømning, vil støvposen 36 opfange
størstedelen af det producerede savstøv.
Benholdere: DE7023-XJ, DE7033-XJ (Fig. D)
Benholderen 37 bruges til at udvide savens bordbredde.
Skruetvingebeslag: DE7025-XJ (Fig. E)
Skruetvingebeslagene 38 bruges til montering af saven på en holder.
SAVKLINGER: BRUG ALTID 305 mm SAVKLINGER MED 30 mm
SPÆNDEHULLER HASTIGHEDSMÆRKNINGEN SKAL VÆRE MINDST 4800
O/MIN. Brug aldrig en klinge med en mindre diameter. Den vil ikke blive
korrekt beskyttet. Brug kun tværsnitsklinger! Anvend ikke klinger designet
for langsnitning, kombinationsklinger eller klinger med krogvinkler over  5°.
KLINGEBESKRIVELSER
OPGAVE
DIAMETER
TÆNDER
Konstruktionssavklinger (tyndt savsnit med anti-skubbekant)
Generelle formål
305 mm
40
Fine tværsnit
305 mm
60
Savklinger til træbearbejdning(giver jævne, rene snit)
Fine tværsnit
305 mm
80
Ikke jernholdige metaller
305 mm
96
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om korrekt tilbehør.
18
Miljøbeskyttelse
S eparate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit diesem
Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im normalen Hausmüll
entsorgt werden.
Produkte und Batterien enthalten Materialien, die
zurückgewonnen oder recycelt werden können, um den Bedarf an
Rohstoffen zu reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische Produkte und
Batterien gemäß den lokalen Bestimmungen. Weitere Informationen
erhalten Sie unter www.2helpU.com..
Deutsch
GEHRUNGSSÄGE
DWS779, DWS780
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Gerät von DeWALT entschieden. Langjährige
Erfahrung, sorgfältige Produktentwicklung und Innovation machen
DeWALT zu einem zuverlässigen Partner für professionelle Anwender von
Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
Spannung
Typ
Leistungsaufnahme
Sägeblattdurchmesser
Sägeblattbohrung
Stärke des Sägeblattkörpers
Max. Sägeblattdrehzahl
Max. Querschnitt bei 90°
Max. Gehrungsschnitt bei 45°
Max. Schnitttiefe bei 90°
Max. Neigungsquerschnittiefe bei 45°
Gehrung (max. Einstellung)
Neigung (max. Einstellung)
0° Gehrung
Resultierende Breite bei max. Höhe 112 mm
Resultierende Breite bei max. Höhe 110 mm
Resultierende Höhe bei max. Breite 345 mm
Gehrung 45° links
Resultierende Breite bei max. Höhe 112 mm
Resultierende Höhe bei max. Breite 244 mm
Gehrung 45° rechts
Resultierende Breite bei max. Höhe 112 mm
Resultierende Höhe bei max. Breite 244 mm
45° Neigung links
Resultierende Breite bei max. Höhe 63 mm
Resultierende Höhe bei max. Breite 345 mm
45° Neigung rechts
Resultierende Breite bei max. Höhe 62 mm
Resultierende Höhe bei max. Breite 345 mm
Bremszeit der automatischen elektronischen
Blattbremse
Gewicht
W
mm
mm
mm
min-1
mm
mm
mm
mm
links
rechts
links
rechts
DWS779
230
10
1675
305
30
1,8
4100
349
244
112
56
50°
60°
49°
49°
DWS780
230
11
1675
305
30
1,8
1900–3800
349
244
112
56
50°
60°
49°
49°
mm
mm
mm
299
303
76
299
303
76
mm
mm
200
76
200
76
mm
mm
211
76
211
76
mm
mm
268
44
268
44
mm
mm
193
28
193
28
s
kg
< 10
25,4
< 10
25,4
VWS
Lärmwerte und Vibrationswerte (Triax-Vektorsumme) gemäß EN61029
LPA(Emissions-Schalldruckpegel)
dB(A)
93
LWA(Schallleistungspegel)
dB(A)
100
K(Unsicherheit für den angegebenen Schallpegel) dB(A)
Vibrationskennwert ah =
Unsicherheitswert K =
m/s2
m/s2
93
100
3,0
3,0
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Der in diesem Informationsblatt angegebene Vibrationsemissionswert
wurde gemäß einem standardisierten Test laut EN61029 gemessen und
kann für einen Vergleich zwischen zwei Geräten verwendet werden. Er kann
zu einer vorläufigen Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene Vibrationsemissionswert bezieht sich
auf die Hauptanwendung des Gerätes. Wenn das Gerät jedoch für
andere Anwendungen, mit anderem Zubehör oder schlecht gewartet
eingesetzt wird, kann die Vibrationsemission verschieden sein. Dies
kann den Expositionsgrad über die Gesamtbetriebszeit erheblich
erhöhen.
Eine Schätzung der Vibrationsstärke sollte auch berücksichtigen, wie
oft das Gerät ausgeschaltet wird oder über welche Zeit es zwar läuft,
aber nicht wirklich in Betrieb ist. Dies kann die Exposition über die
Gesamtbetriebszeit erheblich mindern.
Es sind zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutze der
Betriebsperson vor den Auswirkungen der Vibration in Betracht zu
ziehen, z. B.: Wartung des Gerätes und des Zubehörs, Warmhalten der
Hände, Organisation des Arbeitsablaufes.
Sicherungen:
Europa
230V Werkzeuge
10 A Stromversorgung
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise erklärt. Bitte
lesen Sie die Betriebsanleitung und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen oder schweren
Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen oder schweren
Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden, zu leichten oder mittelschweren
Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts mit Verletzungen
zu tun hat, aber, wenn es nicht vermieden wird, zu Sachschäden
führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
EG-Konformitätserklärung
Maschinenrichtlinie
Gehrungssäge
DWS779, DWS780
DeWALT erklärt hiermit, dass diese unter Technische Daten beschriebenen
Produkte die folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-9:2012 +A11:2013.
Diese Produkte erfüllen auch die Anforderungen von Richtlinie 2014/30/
EU und 2011/65/EU. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
DeWALT unter der folgenden Adresse oder schauen Sie auf der Rückseite
dieser Betriebsanleitung nach.
19
Deutsch
Markus Rompel
Technischer Direktor
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
20.04.2016
Sicherheitshinweise
WARNUNG! Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sollten stets die
grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen befolgt werden, um das
Risiko von Feuer, Stromschlag und Personenschäden zu reduzieren,
einschließlich der nachfolgenden.
Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden
und bewahren Sie die Gebrauchsanleitung auf.
BEWAHREN SIE DAS HANDBUCH ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Allgemeine Sicherheitsregeln
1 . Halten Sie den Arbeitsbereich in Ordnung.
ʵʵ Unordnung im Arbeitsbereich führt zur Unfallgefahr.
2 . Wählen Sie ihr Arbeitsumfeld sorgfältig aus.
ʵʵ Setzen Sie das Werkzeug keinem Regen aus und verwenden Sie
es nicht unter feuchten oder nassen Bedingungen. Halten Sie den
Arbeitsbereich gut beleuchtet (250–300 Lux). Verwenden Sie das
Werkzeug nicht in brand- oder explosionsgefährdeten Bereichen, wie
z.B. in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
3 . Schutz vor elektrischem Schlag.
ʵʵ Vermeiden Sie jegliche Körperberührung mit geerdeten Teilen
(z. B. Rohre, Heizkörper, Herde und Kühlschränke). Bei extremen
Einsatzbedingungen (z.B. hohe Luftfeuchtigkeit, wenn Schleifschlamm
erzeugt wird, usw.) kann die elektrische Sicherheit durch Vorschalten
eines Trenntransformators oder eines (FI)- Fehlerstrom-Schutzschalters
erhöht werden.
4 . Halten Sie andere Personen fern.
ʵʵ Lassen Sie Personen, vor allem Kinder, die an den Arbeiten nicht
beteiligt sind, das Werkzeug oder das Verlängerungskabel nicht
anfassen und halten Sie sie vom Arbeitsbereich fern.
5 . Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf.
ʵʵ Unbenutzte Werkzeuge sollten an einem trockenen Ort unter
Verschluss außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
6 . Das Werkzeug nicht gewaltsam zweckfremd einsetzen.
ʵʵ Wenn es für seinen vorgesehenen Zweck angewendet wird, wird es die
Arbeit besser und sicherer ausführen.
7 . Verwenden Sie das richtige Werkzeug.
ʵʵ Setzen Sie Kleinwerkzeuge nicht dazu ein, die Arbeit von
Hochleistungswerkzeugen zu verrichten. Verwenden Sie Werkzeuge
nur entsprechend ihres vorgesehenen Zwecks; verwenden Sie
beispielsweise zum Schneiden von Ästen oder Baumstümpfen keine
Kreissäge.
8 . Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung.
ʵʵ Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck, da diese von den
beweglichen Teilen des Werkzeugs erfasst werden können. Beim
Arbeiten im Freien ist rutschfestes Schuhwerk zu empfehlen. Tragen Sie
ein Haarnetz, um langes Haar damit zu bedecken.
9 . Verwenden Sie Schutzausrüstung.
ʵʵ Tragen Sie immer eine Schutzbrille. Tragen Sie eine Atem- oder
Staubschutzmaske, falls die Arbeitsabläufe Staub oder Flugpartikel
erzeugen. Wenn die erzeugten Partikel heiß sind, sollte auch ein
hitzebeständiger Schurz getragen werden. Tragen Sie immer einen
Gehörschutz. Tragen Sie immer einen Schutzhelm.
20
10 . Schließen Sie die Vorrichtungen zur Staubabsaugung an.
ʵʵ Falls Geräte zur Staubabsaugung oder zum -sammeln angeschlossen
werden können, vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen sind
und ordnungsgemäß verwendet werden.
11 . Verwenden Sie das Kabel nicht missbräuchlich.
ʵʵ Ziehen Sie niemals am Netzkabel, wenn Sie es aus der
Steckdose entfernen. Halten Sie das Kabel von Hitze, Öl und
scharfen Kanten fern. Tragen Sie das Werkzeug niemals am Kabel.
12 . Sichern Sie das Werkstück.
ʵʵ Wenn möglich, benutzen Sie Schraubzwingen oder einen
Schraubstock, um das Werkstück in Position zu halten. Das ist sicherer,
als Ihre Hände zu benutzen, und es hält beide Hände für die Bedienung
des Werkzeugs frei.
13 . Achten Sie auf einen sicheren Stand.
ʵʵ Achten Sie auf einen sicheren Stand, um in jeder Arbeitsposition das
Gleichgewicht zu halten.
14 . Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt.
ʵʵ Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber, um gut und sicher
arbeiten zu können. Befolgen Sie die Schmiervorschriften und
die Hinweise für Werkzeugwechsel. Überprüfen Sie Ihr Werkzeug
in regelmäßigen Abständen, und lassen Sie es im Falle von
Beschädigungen von einem autorisierten Servicebetrieb reparieren.
Halten Sie alle Griffe und Schalter trocken, sauber und frei von Öl und
Schmierfett.
15 . Ziehen Sie den Netzstecker.
ʵʵ Wenn sie nicht benutzt werden, sollte die Stromversorgung für
Werkzeuge vor ihrer Wartung und beim Auswechseln von Zubehör wie
etwa Sägeblättern, Bits und Schneidwerkzeug unterbrochen werden.
16 . Entfernen Sie Stell- und Schraubenschlüssel.
ʵʵ Machen Sie es sich zur Gewohnheit, dass sie vor Inbetriebnahme
des Werkzeugs visuell prüfen, ob Stell- und Schraubenschlüssel vom
Werkzeug abgezogen sind.
17 . Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Einschalten.
ʵʵ Tragen Sie das Werkzeug niemals mit einem Finger am Schalter.
Vergewissern Sie sich, dass sich das Werkzeug vor dem Einstecken in
der „Aus“-Position befindet.
18 . Verwenden Sie Verlängerungskabel für den Einsatz im Freien.
ʵʵ Vor der Verwendung sollte das Verlängerungskabel inspiziert
werden. Wenn es Beschädigungen aufweist, muss es ersetzt werden.
Wenn das Werkzeug im Freien benutzt wird, benutzen Sie nur
Verlängerungskabel, die zum Einsatz im Freien vorgesehen sind und
entsprechend gekennzeichnet sind.
19 . Seien Sie stets aufmerksam.
ʵʵ Achten Sie darauf, was Sie tun. Handeln Sie mit Vernunft. Bedienen Sie
das Werkzeug nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von
Drogen oder Alkohol stehen.
20 . Kontrollieren Sie das Werkzeug auf Beschädigungen.
ʵʵ Überprüfen Sie das Werkzeug und das Netzkabel vor der
Inbetriebnahme auf Beschädigungen, um festzustellen, ob es
ordnungsgemäß funktionieren und seine vorgesehene Funktion
erfüllen kann. Überprüfen Sie, ob alle beweglichen Teile richtig
montiert sind und nicht klemmen und ob keine Teile gebrochen sind.
Überprüfen Sie auch alle Befestigungen und alle weiteren Konditionen,
die den Betrieb beeinflussen könnten. Schutzvorrichtungen oder
andere beschädigte Teile sollten ordnungsgemäß von einem
autorisierten Servicebetrieb repariert oder ersetzt werden, wenn die
Bedienungsanleitung nichts anderes angibt. Lassen Sie beschädigte
Schalter von einem autorisierten Servicebetrieb ersetzen.
Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn sich der Schalter nicht einoder ausschalten lässt.
Versuchen Sie niemals, Reparaturen selbst durchzuführen.
WARNUNG! Bei Verwendung von hier nicht empfohlenen
Zubehörteilen/Zusatzteilen oder bei der Durchführung von Arbeiten,
Deutsch
die nicht in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind, besteht
Verletzungsgefahr.
21 . Lassen Sie Ihr Werkzeug von einer qualifizierten Person reparieren.
ʵʵ Dieses Elektrowerkzeug entspricht den einschlägigen
Sicherheitsrichtlinien. Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem
Fachpersonal unter Verwendung von Originalersatzteilen
durchgeführt werden. Bei Nichtbeachtung können für den Benutzer
wesentliche Gefahren entstehen.
•
Zusätzliche Sicherheitsrichtlinien für Kapp- und
Gehrungssägen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Die Maschine ist mit einem speziell gestalteten Stromzuführungskabel
ausgestattet, das nur vom Hersteller oder von einem von ihm autorisierten
Servicebetrieb ersetzt werden darf.
Verwenden Sie die Säge nicht, um andere als die vom Hersteller
empfohlenen Materialien zu schneiden.
Nehmen Sie die Maschine nicht in Betrieb, wenn die Schutzhauben nicht
am Platz sind oder wenn die Schutzhauben nicht funktionieren oder
ordnungsgemäß gewartet werden.
Vergewissern Sie sich vor der Durchführung von Schrägschnitten, dass der
Arm sicher befestigt ist.
Halten Sie den Bodenbereich im Umkreis der Maschine in einem guten
Zustand und frei von losem Material, z.B. Spänen und Abschnitten.
Verwenden Sie ordnungsgemäß geschärfte Sägeblätter. Beachten Sie die
auf dem Sägeblatt angegebene Höchstgeschwindigkeit.
Wählen Sie das richtige Sägeblatt für das zu schneidende Material.
Vergewissern Sie sich, dass alle Feststellknöpfe und -hebel fest angezogen
sind, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.
Halten Sie ihre Hände nicht in die Nähe des Sägeblatts, wenn die Säge an
der Stromversorgung angeschlossen ist.
Greifen Sie beim Entfernen von Holzabfällen oder aus anderen Gründen
mit den Händen auf beiden Seiten des Sägeblatts nicht näher als
100 mm hinter die Schutzabdeckung, während das Sägeblatt dreht. Die
unmittelbare Nähe des drehenden Sägeblatts ist unter Umständen nicht
für Sie erkennbar und kann zu schweren Verletzungen führen.
Versuchen Sie niemals, das sich bewegende Werkzeug schnell
abzubremsen, indem Sie ein Werkzeug oder etwas anderes gegen das
Sägeblatt drücken, da hierdurch schwere Verletzungen verursacht
werden könnten.
Vor der Verwendung von Zubehörteilen schlagen Sie in der
Bedienungsanleitung nach. Die falsche Verwendung von Zubehör kann
Sachschäden verursachen.
Verwenden Sie beim Umgang mit einem Sägeblatt oder mit rauem
Material einen Halter oder tragen Sie Handschuhe.
Vergewissern Sie sich vor dem Einsatz, dass das Sägeblatt ordnungsgemäß
montiert ist.
Vergewissern Sie sich, dass sich das Sägeblatt in die richtige
Richtung dreht.
Keine Sägeblätter mit einem Durchmesser verwenden, der größer
oder kleiner ist als empfohlen. Die richtigen Schnittkapazitäten sind
den technischen Daten zu entnehmen. Verwenden Sie nur die in
diesem Handbuch spezifizierten Sägeblätter, die der Bestimmung EN
847-1 entsprechen.
Ziehen Sie unbedingt den Einsatz von speziell konstruierten
lärmmindernden Sägeblättern in Erwägung.
Verwenden Sie keine Sägeblätter für HOCHGESCHWINDIGKEITSSTAHL.
Verwenden Sie keine gesprungenen oder beschädigten Sägeblätter.
Verwenden Sie keine Schleif- oder Diamantscheiben.
Verwenden Sie die Säge niemals ohne die Schlitzplatte.
Vergewissern Sie sich vor jedem Sägevorgang, dass die Maschine
stabil steht.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Heben Sie das Sägeblatt aus dem Schnitt im Werkstück, bevor Sie den
Schalter loslassen.
Klemmen Sie nie etwas gegen den Ventilator, um die
Antriebswelle anzuhalten.
Der Blattschutz an Ihrer Säge wird automatisch hochgezogen,
wenn der Kopfblockierungs-Freigabehebel gedrückt und der Arm
gesenkt wird; er schwenkt wieder zurück, wenn die Säge in die
Ausgangsposition zurückkehrt.
Ziehen Sie den Blattschutz niemals per Hand hoch, außer wenn die Säge
abgeschaltet ist. Der Blattschutz kann von Hand hochgezogen werden,
wenn Sägeblätter installiert oder entfernt werden, oder zur Inspektion
der Säge.
Prüfen Sie regelmäßig, ob die Belüftungsschlitze des Motors sauber und
spanfrei sind.
Ersetzen Sie abgenutzte Schlitzplatten. Vor der Verwendung von
Zubehörteilen schlagen Sie in der Bedienungsanleitung nach.
Trennen Sie die Maschine vor der Durchführung von Wartungsarbeiten
und vor dem Sägeblattwechsel vom Netz.
Führen Sie niemals Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durch,
solange die Maschine noch läuft und sich der Kopf nicht in der oberen
Stellung befindet.
Falls Sie zur Anzeige der Schnittlinie einen Laser verwenden, vergewissern
Sie sich, dass es sich um einen Laser der Klasse 2 gemäß EN 62471
handelt. Tauschen Sie die Laserdiode nicht gegen eine Diode eines
anderen Typs aus. Lassen Sie einen defekten Laser von einer autorisierten
Kundendienstwerkstatt reparieren.
Der vordere Teil des Blattschutzes ist mit kleinen Schlitzen versehen, die
eine gute Sicht auf das Werkstück ermöglichen. Obwohl die Schlitze das
Herumfliegen von Spänen erheblich reduzieren, handelt es sind doch um
Öffnungen im Blattschutz; somit sollten Sie immer eine Schutzbrille tragen,
wenn Sie durch die Schlitze schauen.
Schließen Sie die Säge beim Sägen von Holz an eine
Staubsammelvorrichtung an. Bedenken Sie stets die Faktoren, die Einfluss
auf die Staubbelastung haben:
ʵʵ Typ des bearbeiteten Materials (Spanplatten produzieren mehr Staub
als Holz);
ʵʵ Schärfe des Sägeblatts;
ʵʵ richtige Einstellung des Sägeblatts;
ʵʵ Absaugvorrichtung mit Ventilationsleistung von mindestens
20 m/s.
Vergewissern Sie sich, dass die Absaugvorrichtung vor Ort sowie die
Abzugshauben, Absaugleitungen und Transportschächte ordnungsgemäß
ausgerichtet sind.
Seien Sie sich der folgenden Faktoren bewusst, die Einfluss auf die
Belastung durch Lärm haben:
Verwenden Sie Sägeblätter, die dazu konstruiert sind, den emittierten Lärm
zu vermindern;
ʵʵ Verwenden Sie nur gut geschärfte Sägeblätter.
ʵʵ Die Wartung der Maschine sollte in regelmäßigen Abständen
durchgeführt werden.
Sorgen Sie für angemessene allgemeine oder ortsgebundene Beleuchtung.
Vergewissern Sie sich, dass alle Distanz- und Spindelringe dem in dieser
Anleitung angegebenen Zweck entsprechen.
Entfernen Sie keine abgeschnittenen oder anderen Teile des Werkstücks
aus dem Schneidebereich, während die Maschine läuft und der Sägekopf
sich nicht in oberen Stellung befindet.
Sägen Sie niemals Werkstücke, die kürzer als 200 mm sind.
Ohne zusätzliche Stütze kann die Maschine bei Querschnitten die folgende
maximale Werkstückgröße akzeptieren:
ʵʵ Maximale Höhe: 112 mm
ʵʵ Maximale Breite: 345 mm
ʵʵ Maximale Länge: 600 mm
21
Deutsch
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ʵʵ L ängere Werkstücke müssen durch eine geeigneten zusätzliche Stütze
gehalten werden, z.B. die Stütze DE7023-XJ oder das Untergestell
DE7033-XJ. Klemmen Sie das Werkstück immer gut fest.
Schalten Sie bei einem Unfall oder Maschinenfehler die Maschine sofort ab
und trennen Sie sie von der Stromquelle.
Melden Sie den Fehler und kennzeichnen Sie die Maschine in geeigneter
Form, damit andere Personen die defekte Maschine nicht verwenden.
Wenn das Sägeblatt beim Sägen aufgrund anormaler Vorschubkraft
blockiert, schalten Sie die Maschine ab und trennen Sie sie von der
Stromzufuhr. Entfernen Sie das Werkstück und stellen Sie sicher, dass sich
das Sägeblatt frei dreht. Schalten Sie die Maschine ein und starten Sie
einen neuen Sägevorgang mit reduzierter Vorschubkraft.
Sägen Sie niemals Leichtmetalle, besonders kein Magnesium.
Immer wenn es die Situation erlaubt, montieren Sie die Maschine an eine
Werkbank, und verwenden Sie dazu Schrauben mit einem Durchmesser
von 8 mm und einer Länge von 80 mm.
Vergewissern Sie sich, dass der Benutzer für den Gebrauch, die Einstellung
und den Betrieb der Maschine angemessen ausgebildet ist.
Wählen Sie vor der Arbeit das korrekte Sägeblatt für das jeweilige Material.
Verwenden Sie nur Sägeblätter, deren Drehzahl mindestens so hoch ist wie
die auf dem Elektrowerkzeug angegebene Drehzahl.
Stellen Sie vor jedem Schnitt sichre, dass die Maschine auf einer ebenen
und stabilen Fläche steht, so dass sie sich nicht bewegen kann.
WARNUNG: Wir empfehlen die Verwendung einer
Fehlerstromschutzeinrichtung mi einemt Nennfehlerstrom von
maximal 30mA.
Restrisiken
Die größten Gefahren beim Einsatz von Sägen sind:
• Die rotierenden Teile, z.B. Berühren des Sägeblatts.
Beim Betrieb von Sägen lassen sich bestimmte Restrisiken trotz
der Verwendung von Schutzeinrichtungen und der Einhaltung der
Sicherheitsvorschriften nicht vermeiden. Es handelt sich hierbei
insbesondere um:
• Gehörschaden durch Lärmbelastung.
• Unfallgefahr am nicht abgedeckten Bereich des rotierenden Sägeblatts.
• Verletzungsgefahr beim Wechseln des Sägeblatts.
• Quetschen der Finger beim Öffnen der Schutzabdeckungen.
• Gesundheitsrisiko durch Einatmen des beim Arbeiten anfallenden
Holzstaubes, insbesondere bei Eichen- und Buchenstaub.
Die folgenden Faktoren erhöhen das Risiko von Atemproblemen:
• Keine Absaugvorrichtung beim Sägen von Holz angebracht.
• Unzureichende Staubabsaugung durch nicht gereinigte Absaugfilter.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
Tragpunkt.
Halten Sie Ihre Hände nicht in die Nähe des Sägeblatts..
Halten Sie die Hände immer 100 mm von jeder Sägeblattseite
entfernt.
Gefährliche optische Strahlung.
Lage des datumscodes (Abb. [fig.] A1)
Der Datumscode 9 , der auch das Herstelljahr enthält, ist in das Gehäuse
geprägt.
22
Beispiel:
2016 XX XX
Herstelljahr
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1 Montierte Kapp- und Gehrungssäge
1Trennscheibenschlüssel
1Sägeblatt
1Staubbeutel
1Schraubstock
1Betriebsanleitung
ʵʵ Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile auf Beschädigungen,
die beim Transport entstanden sein könnten.
ʵʵ Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme
sorgfältig zu lesen.
Beschreibung (Abb. [Fig.] 1A–E)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals Änderungen am Elektrowerkzeug
oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu Schäden oder Verletzungen
führen.
Abb. A1
1 Untere Schutzvorrichtung
2 Kopfblockierungs-Freigabehebel
3 Bedienungsgriff
4 Transportgriff
5 Motorgehäuse
6 Motorendkappe
7 Schienenverriegelungsknopf
8 Justierung der Schieneneinstellschraube
9 Datumscode
10 Schienen
11 Neigungsskala
12 Arretierstift
13 Anschlageinstellknopf
14 Anschlag
15 Rahmenanschlag
16 Griffmulde
17 Tisch
18 Bankbefestigungsbohrungen
19 Gehrungsskala
20 Staubabsaugeinlass
21 Gehrungsverriegelungsgriff
22 Gehrungsriegeltaste
23 Schlitzplatte
Abb. A2
24 Auslöseschalter
25 XPS™ Ein-/Aus-Schalter
26 Flügelmutter
27 Tiefeneinstellschraube
28 Fräsanschlag
29 Trennscheibenschlüssel
30 Rahmen
31 Neigungsverriegelungsknopf
32 0° Neigungsanschlag
33 Bandabdeckung
34 Elektronische Drehzahlreglung (nur DWS780)
Deutsch
Optionales Zubehör
Abb. B
35 DE7082-XJ Schraubklemme
Abb. C
36 DE7053-XJ Staubbeutel
Abb. D
37 DE7023-XJ / DE7033-XJ Untergestell
Abb. E
38 DE7025-XJ Halterung für Schraubklemme
Bestimmungsgemässe verwendung
Die DeWALT DWS779, DWS780 Kapp- und Gehrungssäge wurde zum
professionellen Schneiden von Holz, Holzprodukten und Kunststoff
entwickelt. Sie führt die Sägearbeiten für Querschnitte, Schrägschnitte und
Gehrungsschnitte einfach, genau und sicher durch.
Das Gerät ist für die Verwendung mit einem nominalen
Sägeblattdurchmesser von 305 mm mit Hartmetallschneide vorgesehen.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder in der Nähe von
entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
Diese Kapp- und Gehrungssäge ist ein Elektrowerkzeug für den
professionellen Gebrauch.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt mit dem Gerät kommen.
Wenn unerfahrene Personen dieses Gerät verwenden, sind diese zu
beaufsichtigen.
WARNUNG! Verwenden Sie Werkzeuge nur entsprechend ihres
vorgesehenen Zwecks.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit
eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten
oder ohne ausreichende Erfahrung oder Kenntnisse verwendet werden,
außer wenn diese Personen von einer Person, die für ihre Sicherheit
verantwortlich ist, bei der Verwendung des Geräts beaufsichtigt
werden. Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit diesem Produkt allein
gelassen werden.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung konstruiert. Überprüfen
Sie immer, dass die Stromversorgung der Spannung auf dem Typenschild
entspricht.
Ihr DeWALT-Gerät ist gemäß EN61029 doppelt isoliert. Es muss
deshalb nicht geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt ist, muss es durch ein
speziell ausgestattetes Kabel ersetzt werden, dass bei der DeWALT
Kundendienstorganisation erhältlich ist.
CH Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung des Schweizer
Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) – Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) – Geräte
CH Ortsveränderliche Geräte, die im Freien verwendet werden, müssen
über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen werden.
Verwendung eines Verlängerungskabels
Verwenden Sie ein zugelassenes 3-adriges Verlängerungskabel, das für die
Leistungsaufnahme dieses Elektrowerkzeugs geeignet ist (siehe Technische
Daten). Der Mindestquerschnitt der Leitungen beträgt 1,5 mm² und die
Höchstlänge beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie das Kabel
vollständig ab.
ZUSAMMENBAU UND EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Um die Gefahr von Verletzungen zu vermeiden,
schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Netz, bevor
Sie Zubehör anbringen oder abbauen oder Einstellungen
vornehmen oder ändern oder Reparaturen vornehmen.
Überprüfen Sie, dass der Auslöseschalter in der AUS-Stellung ist. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu Verletzungen führen.
Auspacken (Abb. A1, F)
1. Öffnen Sie den Kasten und heben Sie die Säge am Transportgriff 4 heraus, siehe Abbildung I.
2. Setzen Sie die Säge auf eine glatte, ebene Oberfläche.
3. Lösen Sie den Schienenverriegelungsknopf 7 und drücken Sie den
Sägekopf zurück, um ihn der hinteren Position zu verriegeln.
4. Drücken Sie leicht auf den Bedienungsgriff 3 und ziehen Sie den
Arretierstift 12 heraus.
5. Lösen Sie vorsichtig den Druck nach unten und halten Sie den
Bedienungsgriff, so dass er ganz nach oben kommen kann.
An der Werkbank befestigen (Abb. A1)
Alle vier Füße sind mit Löchern 18 versehen, die eine leichte Befestigung
an der Werkbank ermöglichen. Es sind Löcher in zwei verschiedenen
Größen vorhanden, so dass unterschiedliche Schraubengrößen verwendet
werden können. Verwenden Sie eines der beiden Löcher; es ist nicht nötig,
beide Löcher zu verwenden.
Befestigen Sie die Säge immer auf einer stabilen Oberfläche, damit sie sich
nicht bewegen kann. Um die Mobilität Ihrer Säge zu verbessern, können Sie
sie an einer mindestens 12,7 mm Sperrholzplatte befestigen. Sie können die
Platte nun leicht an der Werkbank festklemmen und wieder abnehmen, um
sie anderenorts zu befestigen.
HINWEIS: Wenn Sie Ihre Säge an einer Sperrholzplatte befestigen,
sollten Sie sicherstellen, dass die Befestigungsschrauben nicht aus dem
Plattenboden herausragen. Die Sperrholzplatte muss mit der Auflageplatte
der Werkbank bündig liegen. Bei Befestigung der Säge auf Arbeitsflächen
ist immer dafür zu sorgen, dass sie nur an den Spannstellen, wo sich die
Befestigungslöcher befinden, festgespannt wird. Ein Festspannen der Säge
an einer anderen Stelle stört den ordnungsgemäßen Betrieb.
VORSICHT: Um ein Blockieren der Maschine und Ungenauigkeiten
beim Arbeiten zu vermeiden, sollte das Werkzeug auf einer ebenen
Fläche montiert werden. Wenn die Säge auf der Fläche kippelt, legen
Sie eine dünne Unterlage unter einen der Sägefüße, bis die Säge fest
auf der Montagefläche steht.
Wechsel oder Montage eines neuen Sägeblatts
Demontage des Sägeblatts (Abb. G1–G4)
WARNUNG: Um die Gefahr von Verletzungen zu vermeiden,
schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Netz, bevor
Sie Zubehör anbringen oder abbauen oder Einstellungen
vornehmen oder ändern oder Reparaturen vornehmen.
Überprüfen Sie, dass der Auslöseschalter in der AUS-Stellung ist. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu Verletzungen führen.
• Drücken Sie niemals den Spindelarretierungsknopf herunter, wenn
das Sägeblatt unter Strom steht oder am Auslaufen ist.
• Schneiden Sie mit dieser Kapp- und Gehrungssäge kein
Leichtmetall und Eisenmetall (eisen- oder stahlhaltig) oder
Mauerwerks- oder Zementfasererzeugnisse.
• Drücken Sie den Kopfblockierungs-Freigabehebel 2 , um den
unteren Blattschutz 1 freizugeben. Ziehen Sie nun den unteren
Blattschutz so weit hoch wie möglich nach oben.
1. Ziehen Sie den Netzstecker der Säge.
2. Heben Sie den Arm in die obere Position und den unteren Blattschutz
1 so weit wie möglich.
23
Deutsch
3. Drücken Sie den Spindelarretierungsknopf 40 und drehen Sie das
Sägeblatt vorsichtig von Hand, bis die Arretierung einrastet.
4. Halten Sie den Knopf gedrückt und lösen Sie mit der anderen Hand
und dem mitgelieferten Schlüssel 29 die Sägeblattschraube. (Im
Uhrzeigersinn drehen, Linksgewinde.)
5. Sägeblattschraube 39 , äußere Unterlegscheibe der Schraubklemme
41 und Sägeblatt 42 entfernen. Die innere Unterlegscheibe der
Schraubklemme 43 kann auf der Spindel bleiben.
Montage des Sägeblatts (Abb. G1–G4)
1. Ziehen Sie den Netzstecker der Säge.
2. Setzen Sie bei gehobenem Arm und offen gehaltener unterer
Schutzvorrichtung das Sägeblatt auf die Spindel, und setzen Sie es auf
die innere Sägeblattklemme, wobei die Zähne am unteren Blattrand in
Richtung der Rückseite der Säge zeigen.
3. Befestigen Sie die Unterlegscheibe der äußeren Schraubklemme auf der
Spindel.
4. Montieren Sie die Sägeblattschraube und, während Sie die
Spindelarretierung betätigen, ziehen Sie die Schraube mit dem
mitgelieferten Schlüssel fest (gegen den Uhrzeigersinn drehen,
Linksgewinde).
WARNUNG! Das Sägeblatt darf nur auf die beschriebene Art und
Weise ausgetauscht werden. Verwenden Sie nur Sägeblätter gemäß
den Technische Daten; Kat.nr.: DT4260 wird empfohlen.
Transport der Säge (Abb. A1, A2)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu mindern,
arretieren Sie vor dem Transportieren der Säge IMMER den
Schienenverriegelungsknopf, den Gehrungsverriegelungsgriff,
den Gehrungsverriegelungsgriff, den Arretierstift und die
Anschlageinstellknöpfe. Heben oder transportieren Sie das Werkzeug
nicht, indem Sie es an den Schutzvorrichtungen festhalten.
IFür den Transport der Gehrungssäge ist oben am Sägearm ein
Transportgriff 4 vorhanden.
• Senken Sie zum Transportieren der Säge den Kopf und drücken Sie den
Arretierstift 12 herein.
• Verriegeln Sie den Schienenverriegelungsknopf mit dem Sägekopf in
der vorderen Position, verriegeln Sie den Gehrungsarm im ganz linken
Gehrungswinkel, schieben Sie den Anschlag 14 vollständig herein und
verriegeln Sie den Neigungsverriegelungsknopf 31 mit dem Sägekopf
in vertikaler Position, damit das Werkzeug so kompakt wie möglich
wird.
• Verwenden Sie immer den Transportgriff 4 oder die
Griffmulden 16 .
Merkmale und Steuerelemente
WARNUNG: Um die Gefahr von Verletzungen zu vermeiden,
schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Netz, bevor
Sie Zubehör anbringen oder abbauen oder Einstellungen
vornehmen oder ändern oder Reparaturen vornehmen.
Überprüfen Sie, dass der Auslöseschalter in der AUS-Stellung ist. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu Verletzungen führen.
links oder echts neigen, wenn der Umgehungsknopf für die 0°-Neigung
herausgezogen wird. Drehen Sie den Neigungsverriegelungsknopf zum
Festziehen im Uhrzeigersinn.
0° Neigungsumgehung (Abb. A2)
Die Neigungsumgehung 32 ermöglicht es, die Säge nach rechts über die
0° Markierung zu neigen.
Wenn sie aktiviert wurde, stoppt die Säge automatisch bei 0° wenn
Sie von links kommt. Um die Bewegung nach rechts über 0° dauerhaft
zu ermöglichen, ziehen Sie den Neigungsverriegelungsknopf 31 heraus. Wird der Knopf gelöst, wird die Umgehung wieder aktiviert. Der
Neigungsverriegelungsknopf kann durch Drehen um 180° arretiert werden.
Beim Erreichen von 0° arretiert der Umgehungsknopf. Um die Umgehung
zu aktivieren, kippen Sie die Säge etwas nach links.
45° Neigungsanschlagumgehung (Abb. I)
Es gibt zwei Hebel zur Umgehung des Neigungsanschlags, einen auf jeder
Seite der Säge. Zum Neigen der Säge, nach links oder rechts, vorbei an
45°, schieben Sie den Hebel zum Umgehen der Neigung bei 45° 50 nach
hinten. In der hinteren Position kann die Säge über diese Anschläge hinweg
geneigt werden. Wenn die 45° Anschläge erforderlich sind, ziehen Sie den
Hebel zum Umgehen der Neigung bei 45° nach vorne.
Sperrklinken für die Abschlussleistenneigung
(Abb. I, J)
HINWEIS: Flache Gehrungsschnitte können mit den Modellen DWS779
und DWS780 durchgeführt werden, allerdings besitzt nur das Modell
DWS780 feste Anschläge bei 22,5° und 33,86°, die eine schnelle und präzise
Einstellung ermöglichen.
Beim Schneiden von Abschlussleisten kann Ihre Säge einen genauen und
schnellen Anschlag festlegen, links oder rechts (siehe Anweisungen zum
Schneiden von Zierleisten und Verwendung der Verbundfunktionen).
DWS780 (Fig. I)
Die Sperrklinke für die Zierleistenneigung 52 kann so gedreht werden,
dass sie die Einstellschraube der Krone berührt. Um die Sperrklinke für
die Zierleistenneigung umzudrehen, entfernen Sie die Halteschraube, die
Sperrklinke bei 22,5° 51 und die Sperrklinke für die Zierleistenneigung
bei 30° 52 . Drehen Sie die Sperrklinke für die Zierleistenneigung 52 so,
dass die Beschriftung 33,86° nach oben zeigt. Bringen Sie die Schraube
wieder an, um die Sperrklinke bei 22,5° und die Sperrklinke für die
Zierleistenneigung zu befestigen. Die Genauigkeitesinstellung wird davon
nicht betroffen.
Sperrklinken bei 22,5° (DWS780, Abb. I)
Ihre Säge kann schnell und genau auf Neigungen von 22,5° eingestellt
werden, nach links oder rechts. Die Sperrklinke bei 22,5° 51 kann so
gedreht werden, dass sie die Einstellschraube der Krone 49 berührt.
Schienenverriegelungsknopf (Abb. A1)
Mit dem Schienenverriegelungsknopf 7 können Sie den Sägekopf fest
verriegeln, damit er sich nicht auf den Schienen 10 verschiebt. Dies ist für
bestimmte Schnitte oder beim Transport der Säge notwendig.
Fräsanschlag (Abb. A2)
Mit dem Gehrungsverriegelungsgriff 21 und der Gehrungsriegeltaste 22 können Sie die Säge auf Winkel von 60° nach rechts und 50° nach links
gehren. Heben Sie zum Gehren der Säge den Gehrungsverriegelungsgriff
an, drücken Sie die Gehrungsriegeltaste und stellen Sie den gewünschten
Gehrungswinkel auf der Gehrungsskala 19 ein. Drücken Sie den
Gehrungsverriegelungsgriff nach unten, um den Gehrungswinkel zu
verriegeln.
Mit dem Fräsanschlag 28 kann die Schnitttiefe des Sägeblatts beschränkt
werden. Der Anschlag ist nützlich bei Anwendungen wie Einstechen
und großen senkrechten Schnitten. Drehen Sie den Fräsanschlag nach
vorne und stellen Sie die Tiefeneinstellschraube 27 auf die gewünschte
Schnitttiefe ein. Zur Sicherung der Einstellung ziehen Sie die Flügelmutter
26 fest. Drehen des Fräsanschlags auf der Rückseite der Säge umgeht
die Fräsanschlagsfunktion. Wenn die Tiefeneinstellschraube zu fest ist,
um sie von Hand zu lösen, kann der vorgesehene Sägeblattschlüssel 29 verwendet werden, um die Schraube zu lockern.
Neigungsverriegelungsknopf (Abb. A2)
Arretierstift (Abb. A1)
Gehrungssteuerung (Abb. H)
Mit der Neigungsverriegelung kann die Säge um 49° nach links oder
rechts geneigt werden. Drehen Sie zum Einstellen der Neigung den
Knopf 31 gegen den Uhrzeigersinn. Der Sägekopf lässt sich einfach nach
24
WARNUNG: Der Arretierstift darf nur beim Transportieren und
Aufbewahren der Säge eingesetzt werden. Verwenden Sie den
Arretierstift NIEMALS bei Schneidevorgängen.
Deutsch
Zum Sperren des Sägekopfes in der unteren Position schieben Sie den
Sägekopf nach unten, drücken den Arretierstift 12 herein und lassen den
Sägekopf los. Dadurch wird der Sägekopf sicher nach unten gehalten, um
die Säge zu transportieren. Zum Lösen drücken Sie den Sägekopf nach
unten und ziehen den Stift heraus.
So stellen Sie den linken 45° Neigungsanschlag ein:
3. Lösen Sie den Neigungsverriegelungsknopf und kippen Sie den Kopf
nach links.
4. Wenn der Neigungszeiger nicht genau 45°, drehen Sei die recht 45°
Neigungseinstellschraube, bis der Neigungszeiger 45° anzeigt.
Einstellungen
Einstellen des neigungsanschlags auf 22,5°
(oder 30°) (Abb. A2, I)
Ihre Gehrungssäge wurde werksseitig genau eingestellt. Sollte wegen des
Transports oder aus irgendeinem anderen Grund eine erneute Einstellung
erforderlich sein, gehen Sie folgendermaßen vor, um Ihre Säge einzustellen.
Die Einstellungen sollten dann zuverlässig bestehen bleiben.
Einstellung der Gehrungsskala (Abb. H, L)
1. Entriegeln Sie Gehrungsverriegelungsgriff 21 und schwenken Sie den
Gehrungsarm, bis die Gehrungsriegeltaste 22 an der Gehrungsposition
0° einrastet. Verriegeln Sie nicht den Gehrungsverriegelungsgriff.
2. Legen Sie ein Winkelmaß wie abgebildet gegen den Sägeanschlag und
das Sägeblatt. (Berühren Sie die Spitzen der Sägeblattzähne nicht mit
dem Winkelmaß. Dies kann zu ungenauen Messungen führen.)
3. Wenn das Sägeblatt nicht genau senkrecht auf dem Anschlag sitzt,
lösen Sie die vier Schrauben 46 die die Gehrungsskala 19 halten, und
bewegen Sie den Gehrungsverriegelungsgriff und die Skala nach links
oder rechts, bis das Sägeblatt senkrecht so auf dem Anschlag sitzt, wie
es mit dem Winkelmaß gemessen wurde.
4. Ziehen Sie die vier Schrauben wieder an. Achten Sie dabei nicht auf die
Angaben auf dem Gehrungszeiger 44 .
Einstellung des Gehrungszeigers (Abb. H)
1. Lösen Sie den Gehrungsverriegelungsgriff 21 , um den Gehrungsarm in
die Nullstellung zu bringen.
2. Lassen Sie bei gelöstem Gehrungsverriegelungsgriff den Gehrungsriegel
einrasten, während Sie den Gehrungsarm auf Null drehen.
3. Beachten Sie den Gehrungszeiger 44 und die Gehrungsskala 19 gemäß Abbildung H. Wenn der Zeiger nicht genau auf Null zeigt,
lösen Sie die Schraube des Gehrungszeigers 45 , die den Zeiger an
seiner Position hält, stellen Sie den Zeiger neu ein und ziehen Sei die
Schraube an.
Einstellung des Winkelmaßes auf den Tisch
(Abb. A1, A2, I, J, M)
1. Zum Ausrichten des Winkelmaßes auf den Tisch, verriegeln Sie den Arm
mit dem Arretierstift 12 in der unteren Position.
2. Setzen Sie ein Winkelmaß gegen das Sägeblatt, stellen Sie dabei sicher,
dass das Winkelmaß nicht auf einem Zahn sitzt (Abb. M).
3. Lösen Sie den Neigungsverriegelungsknopf 31 und stellen Sie sicher,
dass der Arm fest gegen den 0° Neigungsanschlag sitzt.
4. Drehen Sie die 0° Neigungseinstellschraube ( 54 , Abb. I, J) mit dem
13 mm Sägeblattschlüssel 29 so weit, dass das Sägeblatt eine 0°
Neigung zum Tisch hat.
Einstellung des Neigungszeigers (Abb. I, J)
Wenn die Neigungszeiger 48 nicht auf null stehen, lösen Sie jede
Schraube 47 , die den jeweiligen Neigungszeiger an seiner Position hält
und verstellen Sie diesen wie erforderlich. Stellen Sie sicher, dass die 0°
Neigung korrekt ist und die Neigungszeiger eingestellt sind, bevor andere
Neigungswinkelschrauben angepasst werden.
Einstellung des Neigungsanschlag 45° rechts und
links (Abb. A2, I)
So stellen Sie den rechten 45° Neigungsanschlag ein:
1. Lösen Sie den Neigungsverriegelungsknopf 31 und ziehen Sie den
0° Neigungsanschlag 32 heraus, um den 0° Neigungsanschlag zu
umgehen.
2. Wenn die Säge ganz nach rechts eingestellt ist und der
Neigungszeiger 48 nicht genau 45° zeigt, drehen Sie die linke 45°
Neigungseinstellschraube 53 mit dem13 mm Sägeblattschlüssel 29 fest, bis der Neigungszeiger 45° anzeigt.
HINWEIS: Stellen Sie den Neigungswinkel erst ein, nachdem Sie den0°
Neigungswinkel und den Neigungszeiger angepasst haben.
Zum Einstellen des linken 22,5° Neigungswinkels drehen Sie die linke 22,5°
Neigungssperrklinke 51 um. Lösen Sie den Neigungsverriegelungsknopf
31 und kippen Sie den Kopf ganz nach links. Wenn der Neigungszeiger
48 nicht genau 22,5° zeigt, drehen Sie die Kroneneinstellschraube 49 , die
die Sperrklinke berührt, mit einem 10 mm Schlüssel, bis der Neigungszeiger
22,5° anzeigt.
Zum Einstellen des rechten 22,5° Neigungswinkels drehen Sie die rechten
22,5° Neigungssperrklinke um. Lösen Sie den Neigungsverriegelungsknopf
und ziehen Sie den 0° Neigungsanschlag 32 heraus, um den 0°
Neigungsanschlag zu umgehen. Wenn die Säge ganz rechts steht
und der Neigungszeiger nicht genau 22,5° zeigt, drehen Sie die
Kroneneinstellschraube 49 , die die Sperrklinke berührt, mit einem 10 mm
Schlüssel, bis der Neigungszeiger genau 22,5° anzeigt.
Einstellung des Anschlags (Abb. A1)
Der obere Teil des Anschlags kann so eingestellt werden, dass er einen
Freiraum bietet, so dass die Säge links und rechts eine Neigung von vollen
49° erhält.
1. Zur Einstellung der Anschläge 14 , lösen Sie den Anschlageinstellknopf
13 und schieben Sie den Anschlag nach außen.
2. Führen Sie einen Probelauf mit abgeschalteter Säge durch und prüfen
Sie den vorhandenen Freiraum.
3. Stellen Sie den Anschlag so nah an das Sägeblatt ein, wie es praktisch
ist, um das Werkstück bestmöglich zu stützen, ohne die Auf- und
Abwärtsbewegung des Arms zu stören.
4. Drehen Sie den Anschlageinstellungsknopf gut fest.
5. Wenn die Arbeiten mit der Neigung abgeschlossen sind, bringen Sie
den Anschlag wieder an.
Für bestimmte Schnitte ist es besser, die Anschläge näher an das Sägeblatt
heranzubringen. Drehen Sie hierzu die Anschlageinstellknöpfe 13 zwei
Umdrehungen heraus und bringen Sie die Anschläge näher als gewöhnlich
an das Sägeblatt heran, ziehen Sie dann die Anschlageinstellknöpfe fest.
Führen Sie zuerst einen Probeschnitt durch, so stellen Sie sicher, dass das
Sägeblatt nicht die Anschläge berührt.
HINWEIS: Die Rillen der Anschläge können durch Sägemehl verstopfen.
Reinigen Sie die Führungsrillen mit einer Bürste oder mit schwacher
Druckluft.
Betätigung und Sichtbarkeit der
Schutzvorrichtung (Abb. A1)
Die untere Schutzvorrichtung 1 an Ihrer Säge wird automatisch
hochgezogen, wenn der Arm gesenkt wird; er schwenkt wieder zurück,
wenn die Säge wieder in die obere Position zurückkehrt.
Der Blattschutz kann von Hand hochgezogen werden, wenn Sägeblätter
ausgewechselt werden und wenn der Zustand der Säge geprüft werden
soll. HEBEN SIE NIEMALS DIE untere SCHUTZVORRICHTUNG MIT DER HAND
AN, WENN DAS SÄGEBLATT NOCH LÄUFT.
Einstellung der Schlitzplatte (Abb. A1)
Zur Einstellung der Schlitzplatten 23 lösen Sie die Schrauben, die die
Schlitzplatten in ihrer Position halten. Nehmen Sie die Einstellung so vor,
dass die Schlitzplatten so dicht wie möglich sitzen, ohne die Bewegung des
Sägeblatts zu behindern.
Wenn die Schlitzplatte eine Breite von null haben soll, stellen Sie
die Schlitzplatten so dicht wie möglich an einander ein. Sie können
25
Deutsch
jetzt langsam so mit dem Sägeblatt geschnitten werden, dass die
kleinstmögliche Lücke zwischen Sägeblatt und Schlitzplatten besteht.
Einstellung der Schienenführung (Abb. A1)
Prüfen Sie regelmäßig die Schienen 10 auf Spiel oder Freiraum.
Die rechte Schiene kann mit der Einstellschraube 8 eingestellt werden. Zur
Reduzierung des Freiraums verwenden Sie einen 4 mm Inbusschlüssel und
drehen Sie die Einstellschraube schrittweise im Uhrzeigersinn, während Sie
den Sägekopf vor und zurück schieben.
Einstellung der Gehrungsverriegelung
(Abb. A1, N)
Die Gehrungsverriegelungsstange 55 muss eingestellt werden, wenn der
Tisch der Säge beweglich ist, wenn der Gehrungsverriegelungsgriff arretiert
ist (unten).
1. Bringen Sie den Gehrungsverriegelungsgriff 21 in die entsperrte
Position (oben).
2. Lösen Sie mit einem 13 mm Maulschlüssel die Sicherungsmutter 56 an
der Gehrungsverriegelungsstange.
3. Ziehen Sie mit einem Schlitzschraubendreher die
Gehrungsverriegelungsstange durch Drehen im Uhrzeigersinn wie in
Abbildung N gezeigt fest. Drehen Sie die Verriegelungsstange, bis sie
fest sitzt, drehen Sie dann eine Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn.
4. Arretieren Sie die Gehrungsverriegelung wieder in eine nicht markierte
Messstelle an der Gehrungsskala – zum Beispiel, 34° – und sorgen Sie
dafür, dass sich der Tisch nicht dreht.
5. Ziehen Sie die Sicherungsmutter fest.
Vor dem Betrieb
• Montieren Sie das richtige Sägeblatt. Verwenden Sie keine übermäßig
abgenutzten Sägeblätter. Die höchstzulässige Drehzahl der Säge
darf nicht höher sein als die des Sägeblattes. Verwenden Sie keine
Schleifscheiben.
• Versuchen Sie nicht, extrem kleine Werkstücke zu sägen.
• Üben Sie beim Schneiden keinen übermäßigen Druck auf das Sägeblatt
aus. Erzwingen Sie den Arbeitsvorgang nicht.
• Lassen Sie den Motor vor Arbeitsbeginn stets auf volle Drehzahl
­beschleunigen.
• Stellen Sie sicher, daß alle Feststellknöpfe und Hebel angezogen sind.
• Sichern Sie das Werkstück.
• Obwohl diese Säge Holz und viele andere Nichteisen-Werkstoffe
schneidet, bezieht sich diese Bedienungsanleitung nur auf das
­Schneiden von Holz. Die gleichen Richtlinien gelten auch für andere
Werkstoffe. Schneiden Sie mit dieser Säge keine Eisenwerkstoffe (­ Eisen
und Stahl), Faserzement oder Mauerwerk!
• Verwenden Sie immer die Schlitzplatte. Verwenden Sie die Säge nicht,
wenn der Schlitz in der Schlitzplatte breiter ist als 10 mm.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Beachten Sie immer die Sicherheitsanweisungen und die
geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr von Verletzungen zu vermeiden,
schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Netz, bevor
Sie Zubehör anbringen oder abbauen oder Einstellungen
vornehmen oder ändern oder Reparaturen vornehmen.
Überprüfen Sie, dass der Auslöseschalter in der AUS-Stellung ist. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu Verletzungen führen
Siehe Sägeblätter unter Optionales Zubehör, um das am besten
geeignete Sägeblatt zu finden.
Achten Sie bei der Aufstellung Maschine auf eine ergonomische Tischhöhe
und -stabilität. Der Standort der Maschine muss so gewählt werden, dass
der Bediener einen guten Überblick sowie genügend Platz um die Maschine
herum hat, dass er die Werkstücke ohne Einschränkung bearbeiten kann.
26
Stellen Sie zur Reduzierung der Auswirkungen von Vibrationen sicher, dass
die Umgebungstemperatur nicht zu gering ist, dass Maschine und Zubehör
gut gewartet sind und sich die Werkstückgröße für diese Maschine eignet.
Schließen Sie die Säge in eine haushaltsübliche Stromquelle mit 60 Hz an.
Beachten Sie bezüglich der Spannung das Typenschild. Achten Sie darauf,
dass das Kabel nicht die Arbeit behindert.
Haltung des Körpers und der Hände (Abb. O1, O2)
•
•
•
•
•
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu mindern, halten
Sie die Hände IMMER wie in Abb. O1 dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu mindern, halten
Sie das Gerät IMMER sicher fest und seien Sie auf eine plötzliche
Reaktion gefasst.
Halten Sie Ihre Hände vom Schneidbereich fern. Halten Sie mit Ihren
Händen immer einenSicherheitsabstand zum Sägeblatt von mindestens
100 mm ein.
Halten Sie das Werkstück beim Sägen dicht am Tisch und Anschlag.
Halten Sie Ihre Hände in der Position, bis der Schalter losgelassen wurde
und das Sägeblatt vollständig zum Stillstand gekommen ist.
MACHEN SIE IMMER EINEN VERSUCH (MIT AUSGESCHALTETER SÄGE),
BEVOR SIE MIT DEM EINGESCHALTETEN GERÄT ARBEITEN, SO DASS SIE
DIE BAHN DES SÄGEBLATTS ÜBERPRÜFEN KÖNNEN. KREUZEN SIE IHRE
HÄNDE NICHT, SIEHE ABB. O2.
Halten Sie beide Füße fest auf dem Boden und achten Sie darauf,
das Gleichgewicht zu behalten. Folgen Sie den Bewegungen des
Sägearms nach linksund rechts. Stehen Sie dabei ein wenig seitlich
desSägeblattes.
Blicken Sie durch die Schutzvorrichtungsgitter, wenn Sie einer
vorgezeichneten Linie folgen.
Ein- und Ausschalten (Abb. A2)
Um die Säge einzuschalten, drücken Sie den Auslöseschalter 24 . Zum
Ausschalten des Gerätes lassen Sie den Auslöseschalter los.
Lassen Sie das Sägeblatt die volle Betriebsdrehzahl erreichen, bevor Sie mit
den Schnitten beginnen.
Lassen Sie den Auslöseschalter los und lassen Sie die Bremse das Sägeblatt
anhalten, bevor Sie den Sägekopf anheben.
Im Auslöseschalter ist eine Öffnung vorhanden, um die Säge mit einem
Vorhängeschloss sichern zu können.
Einstellen der Drehzahl (Abb. A2)
DWS780
Die Drehzahlvorwahl 34 kann zur Voreinstellung der
Höchstgeschwindigkeit verwendet werden.
• Drehen Sie die Drehzahlvorwahl 34 auf den gewünschten Bereich;
je höher die angezeigte Zahl, desto höher die Drehzahl.
• Verwenden Sie für das Sägen von weichen Materialien wie
beispielsweise Holz hohe Drehzahlen. Verwenden Sie für das Sägen von
Metall niedrige Drehzahlen.
Verwendung des XPS™ LED-Arbeitsleuchtensystems
(Abb. A1, A2)
HINWEIS: Die Gehrungsäge muss an eine Stromquelle angeschlossen sein.
Das XPS™ LED-Arbeitsleuchtensystem ist mit einem Ein-/Aus-Schalter
25 versehen. Das XPS™ LED-Arbeitsleuchtensystem ist von dem
Auslöseschalter der Gehrungsäge unabhängig. Die Leuchte muss nicht
eingeschaltet sein, um die Säge betreiben zu können.
So schneiden Sie entlang einer vorgezeichneten Linie auf einem Holzstück:
1. Schalten Sie das XPS™ System ein, ziehen Sie dan den Bedienugnsgriff
3 nach unten, um das Sägeblatt dicht ans Holz zu bringen. Der
Schatten des Sägeblatts erscheint auf dem Holz.
2. Richten Sie die vorgezeichnete Linie an der Kante des Schattens
des Sägeblatts aus. Eventuell müssen Sie den Gehrungs- oder
Neigungwinkel anpassen, damit er der Linie genau entspricht.
Deutsch
Grundschnitte (Abb. A1, A2, P, Q)
Wenn die Schiebefunktion nicht verwendet wird, stellen Sie sicher,
dass der Sägekopf soweit wie möglich zurückgeschoben und der
Schienenverriegelungsknopf 7 festgezogen ist. Das verhindert, dass die
Säge sich auf den Schienen verschiebt, wenn das Werkstück aufgelegt wird.
Das Schneiden mehrerer Stücke wird nicht empfohlen, kann aber sicher
erfolgen, wenn Sie dabei sicherstellen, dass jedes Stück fest gegen Tisch
und Anschlag gedrückt wird.
Gerader vertikaler Querschnitt
1. Stellen Sie den Gehrungsarm bei null ein und verriegeln Sie ihn, und
halten Sie das Holz fest gegen den Tisch 17 und den
Anschlag 14 .
2. Schalten Sie bei festgezogenem Schienenverriegelungsknopf 7 die
Säge ein, indem Sie den Auslöseschalter 24 hereindrücken.
3. Wenn die Säge schneller wird, senken Sie den Arm gleichmäßig und
langsam ab, um das Holz zu schneiden. Lassen Sie das Sägeblatt
vollständig zum Stillstand kommen, bevor Sie den Arm heben.
Gestufter Querschnitt (Abb. P)
Wenn Werkstücke geschnitten werden, die größer als (51 x 150 m bei
45° Gehrung]) führen Sie mit gelöstem Schienenverriegelungsknopf 7 eine
Bewegung nach außen-unten-zurück durch.
Ziehen Sie die Säge zu sich heraus, senken Sie den Sägekopf auf das
Werkstück, und schieben Sie die Säge langsam zurück, um den Schnitt
fertigzustellen.
Lassen Sie die Säge beim Herausziehen nicht die Oberseite des Werkstücks
berühren. Die Säge kann auf Sie zulaufen, was zu Verletzungen oder
Schäden am Werkstück führen kann.
Gehrungsquerschnitt (Abb. Q)
Der Gehrungwinkel ist häufig. 45° für Ecken, kann aber auf jeden Wert
zwischen 50° links oder 60° rechts eingestellt werden. Verfahren Sie wie bei
einem geraden vertikalen Querschnitt.
Bei einem Gehrungsschnitt an Werkstücken, die breiter als 51 x 105 mm
aber kürzer sind, setzen Sie die längere Seite gegen den Anschlag.
Neigungsschnitt (Abb. A1, A2)
Neigungwinkel können von 49° rechts bis 49° links eingestellt werden
und mit dem Gehrungsarm zwischen 50° links oder 60° rechts geschnitten
werden. Siehe Abschnitt Merkmale und Steuerelemente für ausführliche
Anweisungen zum Neigungssystem.
1. Lösen Sie die Neigungsverriegelung 31 , und bewegen Sie die Säge
wie gewünscht nach links oder rechts. Der Anschlag 14 muss bewegt
werden, um Freiraum zu bieten. Ziehen Sie den Anschlageinstellknopf
13 an, nachdem Sie die Anschläge in Position gebracht haben.
2. Ziehen Sie die Neigungsverriegelung gut fest.
In einigen extremen Winkeln kann es nötig sein, den rechten oder
linken Anschlag zu entfernen. Siehe Anschlageinstellung im Abschnitt
Einstellungen für wichtige Informationen zum Einstellen der Anschläge für
bestimmte Neigungsschnitte.
Zum Entfernen des linken oder rechten Anschlags, lösen sie den
Anschlageinstellknopf 13 einige Umdrehungen und schieben Sie
denAnschlag heraus.
Fräsen (Abb. A2)
Ihre Säge besitzt einen Fräsanschlag 28 , eine Tiefeneinstellschraube 27 und eine Flügelmutter 26 , um Frässchnitte zu ermöglichen.
• Drehen Sie den Fräsanschlag 28 zur Vorderseite der Säge.
• Stellen Sie die Flügelmutter 26 und die Tiefeneinstellschraube 27 ein,
um die Tiefe des Frässchnitts festzulegen.
• Setzen Sie ein Abfallstück von ca. 5 cm zwischen Anschlag und
Werkstück, um einen geraden Frässchnitt zu machen.
Schnittqualität
Wie glatt ein Schnitt wird, hängt von mehreren Variablen ab, zum Beispiel
vom geschnittenen Material, vom Sägeblatttyp, der Schärfe des Sägeblatts
und der Schnittgeschwindigkeit.
Wenn besonders glatte Schnitte für Präzisionsarbeiten benötigt werden,
erzeugen ein scharfes (60-zahniges Hartmetall) Sägeblatt und eine
langsamere, gleichmäßige Schnittgeschwindigkeit die gewünschten
Ergebnisse.
WARNUNG: Sorgen Sie dafür, daß das Material während des
Schneidens nicht kriecht; sichern Sie es sorgfältig. Lassen Sie das
Sägeblatt immer zum Stillstand kommen, bevor Sie den Sägearm
hochziehen. Falls dennoch an der Hinterseite des Werkstückes kleine
Holzfasern abgespaltet werden, kleben Sie ein Stück Kreppband
über das Holz, wo es geschnitten werden soll. Sägen Sie durch das
Kreppband und entfernen Sie es nach dem Schneiden.
Einspannen des Werkstücks (Abb. B)
WARNUNG: Ein eingespanntes Werkstück, das vor einem Schnitt
symmetrisch und sicher war, kann danach unsymmetrisch sein. Bei
unsymmetrischer Belastung kann die Säge oder alles, worauf die
Säge befestigt ist, kippen, z.B. ein Tisch oder eine Werkbank. Bei einem
Schnitt, der evtl. unsymmetrisch wird, muss das Werkstück korrekt
abgestützt werden, stellen Sie dabei sicher, dass die Säge fest auf einer
stabilen Fläche befestigt ist. Dies könnte zu Verletzungen führen.
WARNUNG: Der Fuß der Schraubklemme muss immer über dem
Unterteil der Säge festgeklemmt werden, wenn die Schraubklemme
verwendet wird. Klemmen Sie das Werkstück immer am Unterteil der
Säge fest – und nirgendwo sonst am Arbeitsbereich. Stellen Sie sicher,
dass der Fuß der Schraubklemme nicht am Rand des Unterteils der
Säge festgeklemmt wird.
VORSICHT: Verwenden Sie immer eine Werkstückklemme, um
die Kontrolle zu behalten und das Risiko von Verletzungen und
Beschädigungen des Werkstücks zu reduzieren.
Verwenden Sie den Schraubstock 35 . der mit Ihrer Säge geliefert wird.
Der linke oder rechte Anschlag lässt sich seitlich verschieben, um das
Einspannen zu vereinfachen. Andere Hilfen wie Federklammern oder
Schraubzwingen können für bestimmte Größen und Materialformen
geeignet sein.
Befestigung des Schraubstocks
1. Setzen Sie ihn in die Öffnung hinter dem Anschlag ein. Die
Schraubklemme muss zur Rückseite der Gehrungsäge zeigen. Die Rille
an der Schraubstockstange muss vollständig in das Unterteil eingesetzt
werden. Stellen Sie sicher, dass die Rille vollständig in das Unterteil
der Gehrungssäge eingesetzt ist. Wenn die Rille sichtbar ist, ist der
Schraubstock nicht sicher.
2. Drehen Sie die Schraubklemme 180° zur Vorderseite der Gehrungssäge.
3. Lösen Sie den Knopf, um die Schraubklemme nach oben oder unten
einzustellen, verwenden Sie dann den Feineinstellungknopf, um die
Schraubklemme am Werkstück festzuklemmen.
HINWEIS: Setzen Sie den Schraubstock auf die gegenüberliegende
Seite des Unterteils, wenn Sie Neigungsschnitte vornehmen. MACHEN
SIE IMMER EINEN VERSUCH (MIT AUSGESCHALTETER SÄGE), BEVOR
SIE MIT DEM EINGESCHALTETEN GERÄT ARBEITEN, SO DASS SIE DIE
BAHN DES SÄGEBLATTS ÜBERPRÜFEN KÖNNEN. STELLEN SIE SICHER
DASS DER SCHRAUBSTOCK NICHT DEN BETRIEB DER SÄGE ODER DIE
SCHUTZVORRICHTUNGEN.
Stütze für lange Werkstücke (Abb. D)
STÜTZEN SIE LANGE STÜCKE IMMER AB.
Für beste Ergebnisse verwenden Sie die Untergestelle DE7023-XJ oder
DE7033 37 , um die Tischbreite Ihrer Säge zu erhöhen. Stützen Sie lange
Werkstücke mit einem geeigneten Mittel, zum Beispiel einem Sägebock,
damit die Enden nicht herunterfallen.
27
Deutsch
Schneiden von Zierleisten und andere Rahmen
(Abb. S)
Skizze 2 in Abbildung S zeigt eine Verbindung, die mit dem Gehrungsarm
bei 45° gemacht wurde, um die beiden Bretter für eine 90° Ecke zu gehren.
Stellen Sie für diese Art von Verbindung die Neigungseinstellung auf null
und den Gehrungsarm auf 45°. Setzen Sie das Holz wieder mit der breiten
flachen Seite auf den Tisch und der schmalen Kante gegen den Anschlag.
Die beiden Skizzen in Abbildung U sind nur vierseitige Objekte. Wenn
sich die Anzahl der Seiten ändert, gilt dies auch für die Gehrungs- und
Neigungswinkel. Das Diagramm unten zeigt die korrekten Winkel für
verschiedene Formen, davon ausgehend, dass alle Seiten gleich lang sind.
ANZAHL AN SEITEN
GEHRUNGS- ODER NEIGUNGSWINKEL
4
45°
5
36°
6
30°
7
25,7°
8
22,5°
9
20°
10
18°
Für eine Form, die nicht im Diagramm enthalten ist, verwenden Sie
folgende Formel: 180° geteilt durch die Anzahl der Seiten entspricht
der Gehrung (wenn das Material vertikal geschnitten wird) oder der
Neigungswinkel (wenn das Material flach liegend geschnitten wird).
Doppelgehrungsschnitte (Abb. T)
Ein Doppelgehrungsschnitt ist Schnitt mit einem Gehrungswinkel und
einem Neigungswinkel gleichzeitig. Diesen Schnitttyp verwendet man für
Rahmen oder Kästen mit schrägen Seiten wie der in Abbildung T.
WARNUNG: Wenn der Schnittwinkel von Schnitt zu Schnitt
variiert, überprüfen Sie, dass der Neigungsverriegelungsknopf und
der Gehrungsverriegelungsgriff sicher verriegelt sind. Sie müssen
verriegelt werden, nachdem Änderungen an Neigung oder Gehrung
vorgenommen wurden.
Das Diagramm unten hilft Ihnen dabei, die korrekten Neigungs- und
Gehrungseinstellungen für allgemeine Verbundgehrungschnitte zu finden.
• Wählen Sie den gewünschten Winkel A (Abb. T) Ihres Projekts und
finden Sie den Winkel auf dem entsprechenden Bogen im Diagramm.
• Folgen Sei von dem Punkt der Tabelle gerade nach unten, um den
korrekten Neigungwinkel zu finden, und gerade zur Seite, um den
korrekten Gehrungswinkel zu finden.
28
VIERECKIGER
KASTEN
6-SEITIGER
KASTEN
8-SEITIGER
KASTEN
Seitenwinkel des Kastens (Winkel A)
Führen sie zunächst einige einfache Schnitte an Abfallmaterial durch, um
ein „Gefühl“ für die Maschine zu entwickeln. Ihre Säge ist das perfekte
Werkzeug für das Gehren von Ecken wie der in Abbildung R.
Skizze 1 in Abbildung S zeigt eine Verbindung, die mit der
Neigungseinstellmethode gemacht wurde. Die gezeigte Verbindung kann
mit einer beliebigen Methode hergestellt werden.
• Mit der Neigungseinstellung:
-- Die Neigung für die beiden Bretter ist auf jeweils 45° eingestellt, was
eine 90° Ecke ergibt.
-- Der Gehrungsarm ist in der Nullposition verriegelt und die
Neigungseinstellung bei 45°.
-- Das Holz wird mit der breiten flachen Seite gegen den Tisch und der
schmalen Kante gegen den Anschlag gelegt.
• Mit Gehrungseinstellung:
-- Derselbe Schnitt kann durch Gehren der rechten und linken Seite
mit der breiten Fläche gegen den Anschlag gemacht werden.
• Stellen Sie Ihre Säge auf den angegebenen Winkel ein und machen
Sie einige Probeschnitte. Versuchen Sie, die geschnittenen Stücke
zusammenzusetzen.
Beispiel: Für einen 4-seitigen Kasten mit 26° Außenrwinkel (Winkel A,
Abb. T), verwenden Sie den Bogen oben rechts. Suchen Sie 26° auf der
Bogenskala. Folgen Sie der horizontalen Schnittlinie an jeder Seite, um
die Gehrungswinkeleinstellung an Säge (42°) zu erhalten. Folgen Sie
entsprechend der vertikalen Schnittlinie nach oben oder unten, um die
Neigungswinkeleinstellung an der Säge (18°) zu erhalten. Fürhen Sie immer
Probeschnitte an einigen Abfallstücken durch, um die Einstellungen der
Säge zu prüfen.
Einstellung des Gehrungswinkels an der Säge
Schneiden von Bilderrahmen, Schaukästen und
anderen vierseitigen Projekten (Abb. R, S)
Einstellung des Neigungswinkels an der Säge
Schneiden von Grundformen (Abb. K, U)
Für gerade 90°-Schnitte legen Sie das Holz gegen den Anschlag und halten
Sie es wie in Abbildung U abgebildet in Position. Schalten Sie die Säge ein,
lassen Sie das Sägeblatt seine volle Drehzahl erreichen und lenken Sie den
Arm vorsichtig durch den Schnitt.
Schneiden von Grundformen von 76 mm bis
171 mm vertikal gegen den Anschlag hochgestellt
HINWEIS: Bewegen Sie das Sägeblatt so vor den Basisanschlag, dass
Stützgehäuse 58 und Lagerzapfen 59 73 mm Abstand zueinander haben,
wie in Abbildung K gezeigt.
Ziehen Sie den Schienenverriegelungsknopf 7 an, damit die Schienen an
ihrer Position bleiben.
Positionieren Sie das Werkstück wie in Abbildung U dargestellt.
Alle Schnitte müssen mit der Rückseite der Form gegen den Anschlag und
mit der Unterseite gegen den Tisch erfolgen.
Nachdem der Schnitt durchgeführt wurde, lösen Sie den
Schienenverriegelungsknopf 7 .
Innenecke
Außenecke
Linke Seite
Gehrung links 45°
Sichere linke Seite des Schnitts
Gehrung rechts 45°
Sichere linke Seite des Schnitts
Rechte Seite
Gehrung rechts 45°
Sichere rechte Seite des Schnitts
Gehrung links 45°
Sichere rechte Seite des Schnitts
Material bis zu 171 mm kann wie oben beschrieben geschnitten werden.
Schneiden von Abschlussleisten (Abb. A1, V1, V2)
Ihre Gehrungssäge eignet sich gut zum Schneiden von Abschlussleisten.
Um genau zu passen, müssen die Gehrung bei Abschlussleisten mit
extremer Genauigkeit erfolgen.
Deutsch
Ihre Gehrungsäge hat spezielle voreingestellte Punkte zum Einrasten
bei Gehrungsschnitten, die links und rechts bei 31,62° liegen, um
Abschlussleisten mit dem richtigen Winkel herzustellen, und sie besitzt
Sperrklinken für den Neigungsanschlag bei 33,86° links und rechts. Es gibt
auch eine Markierung auf der Neigungsskala 11 bei 33,9°. Das Diagramm
unten zeigt die korrekten Einstellungen zum Schneiden Abschlussleisten.
HINWEIS: Tests mit Abfallsstücken sind extreme wichtig!
Anweisugnen zum Schneiden von
Abschlussleisten, die flach liegen, und
Verwendung der Verbundfunktionen (Abb. V1)
1. Das Werkstück muss flach mit der breiten Rückseite auf dem Sägetisch
liegen 17 .
2. Bringen Sie den oberen Teil des Werkstücks gegen the Anschlag 14 .
3. Die Einstellungen unten gelten für 45° gefederte Abschlussleisten.
Linke Seite
Rechte Seite
Innenecke
Neigung links 30°
Gehrungstisch eingestellt auf rechts
35,26°
Sicheres linkes Ende des Schnitts
Neigung rechts 30°
Gehrungstisch eingestellt auf links
35,26°
Sicheres rechtes Ende des Schnitts
Außenecke
Neigung rechts 30°
Gehrungstisch eingestellt auf links
32,26°
Sicheres linkes Ende des Schnitts
Neigung links 30°
Gehrungstisch eingestellt auf rechts
35,26°
Sicheres rechtes Ende des Schnitts
4. Die Einstellungen unten gelten für Abschlussleisten mit 52° Winkel
oben und und 38° Winkel unten.
Linke Seite
Rechte Seite
Innenecke
Neigung links 33,9°
Gehrungstisch eingestellt auf rechts
31,62°
Sicheres linkes Ende des Schnitts
Neigung rechts 33,9°
Gehrungstisch eingestellt auf links
31,62°
Sicheres rechtes Ende des Schnitts
Außenecke
Neigung rechts 33.9°
Gehrungstisch eingestellt auf links
31,62°
Sicheres linkes Ende des Schnitts
Neigung links 33,9°
Gehrungstisch eingestellt auf rechts
31.62°
Sicheres rechtes Ende des Schnitts
Alternative Methode zum Schneiden von
Abschlussleisten
Schneiden von Abschlussleisten mit dieser Methode erfordert keinen
Neigungsschnitt. Genaue Änderungen am Gehrungswinkel können ohne
Beeinträchtigung des Neigungswinkels erfolgen. Wenn andere Ecken als
solche mit 90° vorhanden sind, kann die Säge schnell und einfach darauf
eingestellt werden.
Anweisungen zum Schneiden von
Abschlussleisten, die winkelig zwischen Anschlag
und Unterteil der Säge liegen, für alle Schnitte
(Abb. V2)
1. Legen Sie das Werkstück so an, dass der untere Teil (der beim Einbau
gegen die Wand gerichtet ist) gegen den Anschlag 14 liegt und der
obere Teil auf dem Sägetisch liegt 17 .
2. Die winkeligen “flachen” Teile an der Rückseite des Werkstücks müssen
rechtwinklig auf Anschlag und Sägetisch liegen.
Linke Seite
Rechte Seite
Innenecke
Gehrung rechts bei 45°
Sichere rechte Seite des Schnitts
Gehrung links bei 45°
Sichere linke Seite des Schnitts
Außenecke
Gehrung links bei 45°
Sichere rechte Seite des Schnitts
Gehrung rechts bei 45°
Sichere linke Seite des Schnitts
Spezialschnitte
WARNUNG: Führen Sie nur dann Schnitte durch, wenn das
Material am Tisch und Anschlag gesichert wurde.
Schneiden von Aluminium (Abb. W1, W2)
VERWENDEN SIE IMMER EIN SÄGEBLATT, DAS SPZEIELL ZUM
SCHNEIDEN VON ALUMINIUM VORGESEHEN IST.
Für bestimmte Werkstücke kann ein Schraubstock oder eine andere
Vorrichtung Bewegungen während des Schnitts verhindern. Positionieren
Sie das Material so, dass Sie den dünnsten Querschnitt schneiden, siehe
Abbildung W1. Abbildung W2 zeigt die falsche Methode beim Schneiden
dieser Formen.
Verwenden Sie Wachs als Schmiermittel, wenn Sie Aluminium schneiden.
Tragen Sie das Wachs vor dem Schneiden direkt auf das Sägeblatt 42 auf. Tragen Sie niemals Wachs auf ein sich bewegendes Sägeblatt auf. Das
Wachs sorgt für die geeignete Schmierung und verhindert, dass Späne am
Sägeblatt kleben bleiben.
Gekrümmtes Material (Abb. X1, X2)
Beim Schneiden von gekrümmtem Material dieses immer wie in
Abbildung X1 gezeigt auflegen und nie wie in Abbildung X2. Falsches
Auflegen verursacht Schäden am Sägeblatt.
Schneiden von Kunststoffrohren oder anderen
runden Stoffen
Kunststoffrohre lassen sich mit Ihrer Säge einfach schneiden. Verfahren
Sie wie bei Holz und spannen Sie sie fest oder halten Sie sie am
Anschlag fest, damit sie nicht wegrollen. Dies ist extrem wichtig bei
Winkelschnitten.
Schneiden großer Werkstücke (Abb. Y)
Gelegentlich haben Sie mit Holzstücken zu tun, die etwas zu groß sind,
um unter die untere Schutzvorrichtung zu passen. In dem Fall legen
Sie Ihren rechten Daumen auf die obere Seite der Schutzvorrichtung 1 und rollen Sie die Schutzvorrichtung gerade soweit nach oben, dass das
Werkstück freigegeben wird, siehe Abbildung Y . Tun Sie dies nur wenn
unbedingt notwendig, die Säge funktioniert dann jedoch ordnungsgemäß
und macht einen größeren Schnitt. BINDEN ODER KLEBEN SIE DIE
SCHUTZVORRICHTUNG NIEMALS FEST ODER HALTEN SIE SIE AUF ANDERE
WEISE OFFEN, WENN SIE DIESE SÄGE BETREIBEN.
Spezielle Einrichtung für breite Querschnitte
(Abb. Z1, Z2)
Ihre Säge kann sehr breite Werkstücke schneiden (bis zu 409 mm), wenn
eine spezielle Einrichtung verwendet wird. So richten Sie die Säge für solche
Werkstücke ein:
1. Entfernen Sie die verschiebbaren linken und rechten Anschläge von
der Säge und legen Sie sie weg. Zum Entfernen schrauben Sie die
Anschlageinstellknöpfe 13 mehrere Umdrehungen los und schieben
Sie jeden Anschlag heraus. Stellen Sie dieGehrungssteuerung ein und
verriegeln Sie sie bei einer Gehrung von 0°.
2. Machen Sie eine Plattform aus eine 38 mm dicken Spanplatte oder
ähnlichem flachen und starken Holz, das 38 mm dick ist und folgende
Maße hat: 368 x 660 mm. Die Plattform muss flach sein, sonst kann
sich das Material während des Schneidens bewegen und Verletzungen
verursachen.
3. Befestigen Sie die 368 x 660 mm Plattform mit vier 76,2 mm langen
Holzschrauben durch die Bohrungen 57 im Boden des Anschlags
15 an der Säge (Abb. Z1). Es müssen vier Schrauben verwendet
werden, um das Material ordnungsgemäß abzusichern. Wenn die
Spezialeinrichtung verwendet wird, wird die Plattform in zwei Stücke
geschnitten. Stellen Sie sicher, dass die Schrauben ordnungsgemäß
festgezogen sind, sonst kann sich das Material lösen und Verletzungen
verursachen. Stellen Sie sicher, dass die Plattform fest flach auf dem
Tisch und gegen den Anschlag liegt, und gleichmäßig von links nach
rechts zentriert ist.
WARNUNG: Achten Sie auch darauf, dass die Säge auf einer stabilen
flachen Oberfläche fest montiert ist. Bei Nichtbeachtung könnte die
Säge instabil werden, herunterfallen und Verletzungen verursachen.
29
Deutsch
4. Setzen Sie das zu schneidende Werkstück oben auf die am Tisch
befestigte Plattform. Stellen Sie sicher, dass das Werkstück fest gegen
die Rückseite des Anschlags am Sockel 15 liegt (Abb. Z2).
5. Sichern Sie das Material vor dem Schneiden. Schneiden Sie langsam
durch das Material, und verwenden Sie eine Bewegung nach außenunten-zurück. Wenn das Werkstück nicht gesichert und nicht langsam
geschnitten wird, kann sich das Material lösen und Verletzungen
verursachen.
Nach mehrmaligem Schneiden mit verschiedenen Gehrungswinkeln (außer
dem 0-Grad-Winkel) kann die Stabilität der Aufspannplatte nachlassen und
das Werkstück nicht mehr ausreichend abstützen. Installieren Sie in diesem
Fall an der Säge eine neue, unbenutzte Aufspannplatte, nachdem Sie zuvor
den gewünschten Gehrungswinkel eingestellt haben.
VORSICHT: Wenn die Aufspannplatte trotz mehrerer Schnittfugen
weiter verwendet wird, kann die Kontrolle über das Material verloren
gehen, was Verletzungen zur Folge haben kann.
WARTUNG
Ihr DeWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen Betrieb mit minimalem
Wartungsaufwand konstruiert. Ein kontinuierlicher, zufriedenstellender
Betrieb hängt von der geeigneten Pflege des Elektrowerkzeugs und seiner
regelmäßiger Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr von Verletzungen zu vermeiden,
schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Netz, bevor
Sie Zubehör anbringen oder abbauen oder Einstellungen
vornehmen oder ändern oder Reparaturen vornehmen.
Überprüfen Sie, dass der Auslöseschalter in der AUS-Stellung ist. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu Verletzungen führen.
WARNUNG: Um schwere Verletzungen zu vermeiden, berühren
Sie NICHT die scharfen Stellen am Sägeblatt mit den Fingern
oder Händen, wenn Sie Wartungsarbeiten durchführen.
Verwenden Sie KEINE Schmiermittel oder andere Reinigungsmittel
(besonders Spray oder Aerosole) in der Nähe der KunststoffSchutzvorrichtung. Das verwendet Polycarbonatmaterial der
Schutzvorrichtung reagiert empfindlich auf bestimmte Chemikalien.
Bürsten (Abb. A1)
Überprüfen Sie die Kohlebürsten regelmäßig. Halten Sie die Bürsten sauber
und achten Sie darauf, dass sie sich in ihren Führungen frei bewegen
können.
• Ziehen Sie den Gerätestecker, entfernen Sie die Motorendkappe 6 ,
heben Sie die Bürstenfeder an und ziehen Sie die Bürstenbaugruppe
heraus.
• Wenn die Bürsten bis auf ca. 12,7 mm abgenutzt sind, üben die Federn
keinen Druck mehr aus und sie müssen ausgetauscht werden.
• Verwenden Sie nur identische Bürsten von DeWALT. Verwenden der
korrekten Bürstensorte ist entscheidend für den korrekten Betrieb der
elektronischen Bremse. Neue Bürstenbaugruppen erhalten Sie vom
DeWALT Kundendienst.
• Tauschen Sie die Inspektionskappe der Bürste immer aus, wenn die
Bürsten inspiziert oder gewartet wurden.
• Das Werkzeug sollte sich 10 Minuten “einlaufen” (ohne Last laufen),
damit sich neue Bürsten setzen könne. Die elektronische Bremse
kann fehlerhaft funktionieren, wenn die Bürsten sich noch nicht
ordnungsgemäß gesetzt haben.
• Während des “Einlaufens” DÜRFEN SIE DEN AUSLÖSESCHALTER WEDER
FESTBINDEN ODER FESTKLEBEN NOCH AUF ANDERE WEISE VERRIEGELN.
HALTEN SIE IHN NUR MIT DER
HAND FEST.
Schmierung
Ihr Elektrogerät benötigt keine zusätzliche Schmierung.
30
Reinigung
Überprüfen Sie vor der Verwendung sorgfältig die obere und untere
Schutzvorrichtung sowie die Staubabsaugung, damit diese korrekt arbeiten.
Stellen Sie sicher, dass Späne, Staub oder Werkstückteilchen keine der
Funktionen blockieren können.
Falls Werkstückfragmente zwischen Sägeblatt und Schutzvorrichtungen
steckenbleiben, trennen Sie die Maschine von der Stromversorgung und
befolgen Sie die Anweisungen in Abschnitt Wechsel oder Montage eines
Sägeblatts. Entfernen Sie die steckengebliebenen Teile und montieren Sie
das Sägeband wieder.
Entfernen Sie regelmäßig alle Staub und Holzspäne aus dem Bereich um
und UNTER dem Drehtisch.
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft immer dann Schmutz und
Staub aus dem Hauptgehäuse, wenn sich Schmutz sichtbar in und
um die Lüftungsschlitze ansammelt. Tragen Sie bei diesen Arbeiten
zugelassenen Augenschutz und eine zugelassene Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals Lösungsmittel oder andere
scharfe Chemikalien für die Reinigung der nicht-metallischen Teile des
Gerätes. Diese Chemikalien können das in diesen Teilen verwendete
Material aufweichen. Verwenden Sie ein nur mit Wasser und einer
milden Seife befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie niemals irgendein
Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit.
Reinigen der Arbeitsleuchte
• Enfernen Sie mit einem Baumwollstäbchen sorgfältig Sägemehl und
Schmutz von der Linse der Arbeitsleuchte. Angesammelter Staub kann
die Arbeitsleuchte blockieren und verhindern, dass sie die Schnittlinie
genau anzeigt.
• Verwenden Sie KEINERLEI Lösungsmittel, diese können die Linse
beschädigen.
• Reinigen Sie bei entferntem Sägeblatt die Führungen und das Sägeblatt
von Schmutz.
Reinigen der Staubabsaugung
Bei gezogenem Stecker und mit dem Sägekopf vollständig angehoben,
kann Luft mit geringem Druck oder eine Holzstange mit großem
Durchmesser verwendet werden, um Staub aus der Staubabsaugung
zu entfernen.
Optionales Zubehör (Abb. B–E)
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht von DeWALT angeboten wird,
nicht mit diesem Produkt geprüft worden ist, kann die Verwendung
von solchem Zubehör an diesem Gerät gefährlich sein. Um das
Verletzungsrisiko zu mindern, sollte mit diesem Produkt nur von
DeWALT empfohlenes Zubehör verwendet werden.
Schraubstock: DE7082-XJ (Abb. B)
Der Schraubstock 35 wird verwendet, um das Werkstück am Sägetisch
festzuklemmen.
Staubbeutel: DE7053-XJ (Abb. C)
Staubbeutel 36 mit Reißverschluss zum einfachen Entleeren nimmt den
Großteil des erzeugten Sägemehls auf.
Untergestelle: DE7023-XJ, DE7033-XJ (Abb. D)
Das Untergestell 37 wird verwendet, um die Tischbreite der Säge zu
erweitern.
Halterungen für Schraubklemmen: DE7025-XJ
(Abb. E)
Die Halterungen für Schraubklemmen 38 werden zur Befestigung der Säge
an einem Gestell verwendet.
Deutsch
SÄGEBLÄTTER VERWENDEN SIE IMMER 305 mm SÄGEBLÄTTER MIT
30 mm WELLENBOHRUNGEN. DIE DREHZAHL MUSS MINDESTENS 4800
U/MIN BETRAGEN. Verwenden Sie niemals ein Sägeblatt mit geringerem
Durchmesser. Es wird nicht ordnungsgemäß geschützt. Verwenden Sie
nur Querschnitt-Sägeblätter! Verwenden Sie keine Sägeblätter, die für
Längsschnitte vorgesehen sind, Kombinationsblätter oder Blätter mit
Hakenwinkeln über  5°.
SÄGEBLATT-BESCHREIBUNGEN
ANWENDUNG
DURCHMESSER
Sägeblätter für den Bau (dünner Schlitz mit Antihaftfelge)
Allgemeine Anwendungen
305 mm
Feine Querschnitte
305 mm
Sägeblätter für Holzarbeiten (für glatte, saubere Schnitte)
Feine Querschnitte
305 mm
Nichteisenmetalle
305 mm
ZÄHNE
40
60
80
96
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen zu geeignetem
Zubehör.
Umweltschutz
Separate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit diesem
Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im normalen Hausmüll
entsorgt werden. Produkte und Batterien enthalten Materialien,
die zurückgewonnen oder recycelt werden können, um den
Bedarf an Rohstoffen zu reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische Produkte
und Batterien gemäß den lokalen Bestimmungen. Weitere Informationen
erhalten Sie unter www.2helpU.com.
31
English
MITRE SAW
DWS779, DWS780
Congratulations!
You have chosen a DeWALT tool. Years of experience, thorough product
development and innovation make DeWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
Technical Data
Voltage
UK & Ireland
Type
Power input
Blade diameter
Blade bore
Blade body thickness
Max. blade speed
U.K. & Ireland
Max. cross-cut capacity 90°
Max. mitre capacity 45°
Max. depth of cut 90°
Max. depth of bevel cross-cut 45°
Mitre (max. positions)
Bevel (max. positions)
0° mitre
Resulting width at max. height 112 mm
Resulting width at max. height 110 mm
Resulting height at max. width 345 mm
45° mitre left
Resulting width at max. height 112 mm
Resulting height at max. width 244 mm
45° mitre right
Resulting width at max. height 112 mm
Resulting height at max. width 244 mm
45° bevel left
Resulting width at max. height 63 mm
Resulting height at max. width 345 mm
45° bevel right
Resulting width at max. height 62 mm
Resulting height at max. width 345 mm
Automatic blade brake time
Weight
W
mm
mm
mm
min-1
min-1
mm
mm
mm
mm
left
DWS779
230
115
10
1675
305
30
1.8
4100
3900
349
244
112
56
50°
DWS780
230
115
11
1675
305
30
1.8
1900–3800
1600–3600
349
244
112
56
50°
right
60°
60°
left
right
49°
49°
49°
49°
mm
mm
mm
299
303
76
299
303
76
mm
mm
200
76
200
76
mm
mm
211
76
211
76
mm
mm
268
44
268
44
VAC
VAC
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
230V tools
230V tools
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity for each signal word.
Please read the manual and pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided, will result in death or
serious injury.
WARNING: Indicates a potentially hazardous situation which, if not
avoided, could result in death or serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation which, if not
avoided, may result in minor or moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not related to personal injury which,
if not avoided, may result in property damage.
Denotes risk of electric shock.
EC-Declaration of Conformity
Machinery Directive
193
28
< 10
25.4
Noise values and vibration values (triax vector sum) according to EN61029
LPA (emission sound pressure level)
dB(A)
93
LWA (sound power level)
dB(A)
100
K (uncertainty for the given sound level)
dB(A)
3.0
93
100
3.0
mm
mm
s
kg
m/s2
m/s2
< 2.5
1.5
< 2.5
1.5
The vibration emission level given in this information sheet has been
measured in accordance with a standardised test given in EN61029 and
may be used to compare one tool with another. It may be used for a
preliminary assessment of exposure.
32
WARNING: The declared vibration emission level represents the
main applications of the tool. However if the tool is used for different
applications, with different accessories or poorly maintained, the
vibration emission may differ. This may significantly increase the
exposure level over the total working period.
An estimation of the level of exposure to vibration should also take
into account the times when the tool is switched off or when it is
running but not actually doing the job. This may significantly reduce
the exposure level over the total working period.
Identify additional safety measures to protect the operator from the
effects of vibration such as: maintain the tool and the accessories, keep
the hands warm, organisation of work patterns.
Denotes risk of fire.
193
28
< 10
25.4
Vibration emission value ah =
Uncertainty K =
Mitre saw
DWS779, DWS780
DeWALT declares that these products described under Technical Data are
in compliance with:
2006/42/EC, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-9:2012 +A11:2013
These products also comply with Directive 2014/30/EU and 2011/65/EU. For
more information, please contact DeWALT at the following address or refer
to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the technical file and
makes this declaration on behalf of DeWALT.
Markus Rompel
Director Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
20.04.2016
English
Safety Instructions
WARNING! When using electric tools basic safety precautions
should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and
personal injury including the following.
Read all these instructions before attempting to operate this product and save
these instructions.
SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE
General Safety Rules
1 . Keep work area clear.
ʵʵ Cluttered areas and benches invite injuries.
2 . Consider work area environment.
Do not expose the tool to rain. Do not use the tool in damp or wet
conditions. Keep the work area well lit (250–300 Lux). Do not use the tool
where there is a risk of causing fire or explosion, e.g., in the presence of
flammable liquids and gases.
3 . Guard against electric shock.
ʵʵ Avoid body contact with earthed surfaces (e.g., pipes, radiators,
cookers and refrigerators). When using the tool under extreme
conditions (e.g., high humidity, when metal swarf is being produced,
etc.), electric safety can be improved by inserting an isolating
transformer or a (FI) earth-leakage circuit-breaker.
4 . Keep other persons away.
ʵʵ Do not let persons, especially children, not involved in the work, touch
the tool or the extension cord and keep them away from the work
area.
5 . Store idle tools.
ʵʵ When not in use, tools must be stored in a dry place and locked up
securely, out of reach of children.
6 . Do not force the tool.
ʵʵ It will do the job better and safer at the rate to which it was intended.
7 . Use the right tool.
ʵʵ Do not force small tools to do the job of a heavy duty tool. Do not use
tools for purposes not intended; for example do not use circular saws
to cut tree limbs or logs.
8 . Dress properly.
ʵʵ Do not wear loose clothing or jewellery, as these can be caught in
moving parts. Non-skid footwear is recommended when working
outdoors. Wear protective hair covering to contain long hair.
9 . Use protective equipment.
ʵʵ Always use safety glasses. Use a face or dust mask if working
operations create dust or flying particles. If these particles might
be considerably hot, also wear a heat-resistant apron. Wear ear
protection at all times. Wear a safety helmet at all times.
10 . Connect dust extraction equipment.
ʵʵ If devices are provided for the connection of dust extraction and
collecting equipment, ensure these are connected and properly used.
11 . Do not abuse the cord.
ʵʵ Never yank the cord to disconnect it from the socket. Keep the
cord away from heat, oil and sharp edges. Never carry the tool by its
cord.
12 . Secure work.
ʵʵ Where possible use clamps or a vice to hold the work. It is safer than
using your hand and it frees both hands to operate the tool.
13 . Do not overreach.
ʵʵ Keep proper footing and balance at all times.
14 . Maintain tools with care.
ʵʵ Keep cutting tools sharp and clean for better and safer performance.
Follow instructions for lubricating and changing accessories.
Inspect tools periodically and if damaged have them repaired by an
authorized service facility. Keep handles and switches dry, clean and
free from oil and grease.
15 . Disconnect tools.
ʵʵ When not in use, before servicing and when changing accessories such
as blades, bits and cutters, disconnect tools from the power supply.
16 . Remove adjusting keys and wrenches.
ʵʵ Form the habit of checking to see that adjusting keys and wrenches
are removed from the tool before operating the tool.
17 . Avoid unintentional starting.
ʵʵ Do not carry the tool with a finger on the switch. Be sure that the tool
is in the “off” position before plugging in.
18 . Use outdoor extension leads.
ʵʵ Before use, inspect the extension cable and replace if damaged.
When the tool is used outdoors, use only extension cords intended for
outdoor use and marked accordingly.
19 . Stay alert.
ʵʵ Watch what you are doing. Use common sense. Do not operate the
tool when you are tired or under the influence of drugs or alcohol.
20 . Check for damaged parts.
ʵʵ Before use, carefully check the tool and mains cable to determine
that it will operate properly and perform its intended function. Check
for alignment of moving parts, binding of moving parts, breakage
of parts, mounting and any other conditions that may affect its
operation. A guard or other part that is damaged should be properly
repaired or replaced by an authorized service centre unless otherwise
indicated in this instruction manual. Have defective switches replaced
by an authorized service centre. Do not use the tool if the switch does
not turn it on and off. Never attempt any repairs yourself.
WARNING! The use of any accessory or attachment or performance
of any operation with this tool other than those recommended in this
instruction manual may present a risk of personal injury.
21 . Have your tool repaired by a qualified person.
ʵʵ This electric tool complies relevant safety rules. Repairs should only be
carried out by qualified persons using original spare parts; otherwise
this may result in considerable danger to the user.
Additional Safety Rules for Mitre Saws
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
The machine is provided with a special configured power supply cord
which can only be replaced by the manufacturer or its authorised
service agent.
Do not use the saw to cut other materials than those recommended by
the manufacturer.
Do not operate the machine without guards in position, or if guards do not
function or are not maintained properly.
Ensure that the arm is securely fixed when performing bevel cuts.
Keep the floor area around the machine level, well-maintained and free of
loose materials, e.g., chips and cut-offs.
Use correctly sharpened saw blades. Observe the maximum speed mark on
the saw blade.
Select the correct blade for the material to be cut.
Make sure all locking knobs and clamp handles are tight before starting
any operation.
Never place either hand in the blade area when the saw is connected to
the electrical power source.
Do not reach behind the fence with either hand closer than 100 mm from
either side of the saw blade, to remove wood scraps, or for any other
reason while the blade is spinning. The proximity of the spinning saw
blade to your hand may not be obvious and you may be seriously injured.
Never attempt to stop a machine in motion rapidly by jamming a tool or
other means against the blade; serious accidents can occur.
Before using any accessory consult the instruction manual.
The improper use of an accessory can cause damage.
33
English
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
34
Use a holder or wear gloves when handling a saw blade or rough material.
Ensure that the saw blade is mounted correctly before use.
Make sure that the blade rotates in the correct direction.
Do not use blades of larger or smaller diameter than recommended. For
the proper blade rating refer to the technical data. Use only the blades
specified in this manual, complying with EN 847-1.
Do consider applying specially designed noise-reduction blades.
Do not use HIGH SPEED STEEL blades.
Do not use cracked or damaged saw blades.
Do not use any abrasive or diamond discs.
Never use your saw without the kerf plate.
Before each cut ensure that the machine is stable.
Raise the blade from the kerf in the workpiece prior to releasing the switch.
Do not wedge anything against the fan to hold the motor shaft.
The blade guard on your saw will automatically raise when the head
up-lock release lever is pushed and the arm is brought down; it will lower
over the blade as the arm is raised.
Never raise the blade guard manually unless the saw is switched off. The
guard can be raised by hand when installing or removing saw blades or
for inspection of the saw.
Check periodically that the motor air slots are clean and free of chips.
Replace the kerf plate when worn. Refer to service parts list included.
Disconnect the machine from the mains before carrying out any
maintenance work or when changing the blade.
Never perform any cleaning or maintenance work when the machine is
still running and the head is not in the upper position.
If you use an LED to indicate the cutting line, make sure that the LED
is of class 2 according to EN 62471. Do not replace an LED diode with
a different type. If damaged, have the LED repaired by an authorised
repair agent.
The front section of the guard is louvered for visibility while cutting.
Although the louvers dramatically reduce flying debris, they are openings
in the guard and safety glasses should be worn at all times when viewing
through the louvers.
Connect the saw to a dust collection device when sawing wood. Always
consider factors which influence exposure of dust such as:
ʵʵ type of material to be machined (chip board produces more dust than
wood);
ʵʵ sharpness of the saw blade;
ʵʵ correct adjustment of the saw blade;
ʵʵ dust extractor with air velocity not less than 20m/s.
Ensure that the local extraction as well as hoods, baffles and chutes are
properly adjusted.
Please be aware of the following factors influencing exposure
to noise:
ʵʵ use saw blades designed to reduce the emitted noise;
ʵʵ use only well sharpened saw blades.
Machine maintenance shall be conducted periodically.
Provide adequate general or localized lighting.
Ensure that any spacers and spindle rings are suitable for the purpose as
stated in this manual.
Refrain from removing any cut-offs or other parts of the workpiece from
the cutting area while the machine is running and the saw head is not in
the upper position.
Never cut workpieces shorter than 200 mm.
Without additional support the machine is designed to accept the
maximum workpiece size for cross-cutting:
ʵʵ Maximum height: 112 mm
ʵʵ Maximum width: 345 mm
ʵʵ Maximum length: 600 mm
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ʵʵ L onger workpiece needs to be supported by suitable additional
support, e.g. DE7023-XJ or DE7033-XJ legstand. Always clamp the
workpiece safely.
In case of an accident or machine failure, immediately turn the machine
off and disconnect machine from the power source.
Report the failure and mark the machine in suitable form to prevent other
people from using the defective machine.
When the saw blade is blocked due to abnormal feed force during cutting,
turn the machine off and disconnect it from power supply. Remove the
workpiece and ensure that the saw blade runs free. Turn the machine on
and start new cutting operation with reduced feed force.
Never cut light alloy, especially magnesium.
Whenever the situation allows, mount the machine to a bench using bolts
with a diameter of 8 mm and 80 mm in length.
Ensure the operator is adequately trained in the use, adjustment and
operation of the machine.
Before working select the correct saw blade for the material to be cut.
Use only saw blades where the speed marked on the saw blade is at least
equal to the speed marked on the rating blade.
Ensure before each cut that the machine is located on an even and stable
surface to prevent movement.
WARNING: We recommend the use of a residual current device with a
residual current rating of 30mA or less.
Residual Risks
The following risks are inherent to the use of saws:
• Injuries caused by touching the rotating parts.
In spite of the application of the relevant safety regulations and the
implementation of safety devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
• Impairment of hearing.
• Risk of accidents caused by the uncovered parts of the rotating saw blade.
• Risk of injury when changing the blade.
• Risk of squeezing fingers when opening the guards.
• Health hazards caused by breathing dust developed when sawing wood,
especially oak, beech and MDF.
The following factors increase the risk of breathing problems:
• No dust extractor connected when sawing wood.
• Insufficient dust extraction caused by uncleaned exhaust filters.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
Carrying point.
Keep hands away from blade.
Keep hands 100 mm from either side of saw blade.
Do not stare directly into the light source.
Date Code Position (Fig. A1)
The date code 9 , which also includes the year of manufacture, is printed
into the housing.
English
Example:
2016 XX XX
Year of Manufacture
Package Contents
The package contains:
1 Assembled mitre saw
1 Blade wrench
1 Saw blade
1Dustbag
1 Material clamp
1 Instruction manual
ʵʵ Check for damage to the tool, parts or accessories which may have
occurred during transport.
ʵʵ Take the time to thoroughly read and understand this manual prior
to operation.
Description (Fig. A1–E)
WARNING: Never modify the power tool or any part of it. Damage or
personal injury could result.
Fig. A1
1 Lower guard
2 Head up-lock release lever
3 Operating handle
4 Carrying handle
5 Motor housing
6 Motor end cap
7 Rail lock knob
8 Rail set screw adjustment
9 Date code
10 Rails
11 Bevel scale
12 Lock down pin
13 Fence adjustment knob
14 Fence
15 Base fence
16 Hand indentation
17 Table
18 Bench mounting holes
19 Mitre scale
20 Dust duct inlet
21 Mitre lock handle
22 Mitre latch button
23 Kerf plate
Fig. A2
24 Trigger switch
25 XPS™ on/off switch
26 Wing nut
27 Depth adjustment screw
28 Grooving stop
29 Blade wrench
30 Base
31 Bevel lock knob
32 0° bevel stop
33 Belt cover
34 Electronic speed control dial (DWS780 only)
Optional accessories
Fig. B
35 DE7082-XJ Workpiece clamp
Fig. C
36 DE7053-XJ Dustbag
Fig. D
37 DE7023-XJ / DE7033-XJ Leg stand
Fig. E
38 DE7025-XJ Clamp brackets
Intended Use
Your DeWALT DWS779, DWS780 Mitre Saw has been designed for
professional cutting of wood, wood products and plastics. It performs the
sawing operations of cross-cutting, bevelling and mitring easily, accurately
and safely.
This unit is designed for use with a nominal blade diameter 305 mm carbide
tip blade.
DO NOT use under wet conditions or in the presence of flammable liquids
or gases.
These mitre saws are professional power tools.
DO NOT let children come into contact with the tool. Supervision is
required when inexperienced operators use this tool.
WARNING! Do not use the machine for purposes other than intended.
• This product is not intended for use by persons (including children)
suffering from diminished physical, sensory or mental abilities; lack of
experience, knowledge or skills unless they are supervised by a person
responsible for their safety. Children should never be left alone with this
product.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one voltage only. Always check
that the power supply corresponds to the voltage on the rating plate.
Your DeWALT tool is double insulated in accordance with
EN61029; therefore no earth wire is required.
WARNING: 115 V units have to be operated via a fail-safe isolating
transformer with an earth screen between the primary and secondary
winding.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by a specially prepared
cord available through the DeWALT service organisation.
Mains Plug Replacement (U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be made to the earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good quality plugs. Recommended
fuse: 13 A.
Fitting a Mains Plug to 115 V Units
(U.K. and Ireland Only)
ʵʵ The plug fitted should be comply with BS EN 60309 (BS4343),
16 Amps, earthing contact position 4h.
WARNING: Always ensure that the cable clamp is correctly and
securely fitted to the sheath of the cable.
Using an Extension Cable
If an extension cable is required, use an approved 3–core extension cable
suitable for the power input of this tool (see Technical Data).The minimum
conductor size is 1.5 mm2; the maximum length is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable completely.
35
English
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: To reduce the risk of injury, turn unit off and
disconnect machine from power source before installing and
removing accessories, before adjusting or changing set-ups
or when making repairs. Be sure the trigger switch is in the OFF
position. An accidental start-up can cause injury.
Unpacking (Fig. A1, F)
1. Open the box and lift the saw out by the con­venient carrying handle 4 ,
as shown in figure F.
2. Place the saw on a smooth, flat surface.
3. Release the rail lock knob 7 , and push the saw head back to lock it in
the rear position.
4. Press down lightly on the operating handle 3 and pull out the lock
down pin 12 .
5. Gently release the downward pressure and hold the operating handle,
allowing it to rise to its full height.
Bench Mounting (Fig. A1)
Holes 18 are provided in all four feet to facilitate bench mounting. Two
different-sized holes are provided to accommodate different sizes of screws.
Use either hole; it is not necessary to use both.
Always mount your saw firmly to a stable surface to prevent movement.
To enhance the tool’s portability, it can be mounted to a piece of 12.7 mm
or thicker plywood which can then be clamped to your work support or
moved to other job sites and reclamped.
NOTE: If you elect to mount your saw to a piece of plywood, make sure that
the mounting screws don’t protrude from the bottom of the wood. The
plywood must sit flush on the work support. When clamping the saw to
any work surface, clamp only on the clamping bosses where the mounting
screw holes are located. Clamping at any other point will interfere with the
proper operation of the saw.
CAUTION: To prevent binding and inaccuracy, be sure the mounting
surface is not warped or otherwise uneven. If the saw rocks on the
surface, place a thin piece of material under one saw foot until the saw
sits firmly on the mounting surface.
Changing or Installing a New Saw Blade
Removing the Blade (Fig. G1–G4)
WARNING: To reduce the risk of injury, turn unit off and
disconnect machine from power source before installing and
removing accessories, before adjusting or changing set-ups
or when making repairs. Be sure the trigger switch is in the OFF
position. An accidental start-up can cause injury.
• Never depress the spindle lock button while the blade is under
power or coasting.
• Do not cut light alloy and ferrous metal (containing iron or steel)
or masonry or fibre cement product with this mitre saw.
• Depress the head up-lock release lever 2 to release the lower
guard 1 , then raise the lower guard as far as possible.
1. Unplug the saw.
2. Raise the arm to the upper position and raise the lower guard 1 as far
as possible.
3. Depress the spindle lock button 40 while carefully rotating the saw
blade by hand until the lock engages.
4. Keeping the button depressed, use the other hand and the wrench
provided 29 to loosen the blade screw. (Turn clockwise, left-hand
threads.)
5. Remove the blade screw 39 , outer clamp washer 41 and blade 42 .
The inner clamp washer 43 may be left on the spindle.
Installing a Blade (Fig. G1–G4)
1. Unplug the saw.
36
2. With the arm raised and the lower guard held open, place the blade on
the spindle, and seat it on the inner blade clamp with the teeth at the
bottom of the blade pointing toward the back of the saw.
3. Assemble the outer clamp washer onto the spindle.
4. Install the blade screw and, engaging the spindle lock, tighten the
screw firmly with wrench provided (turn counterclockwise, lefthand threads).
WARNING! Be aware the saw blade shall be replaced in the described
way only. Only use saw blades as specified under Technical Data;
Cat. no.: DT4260 is suggested.
Transporting the Saw (Fig. A1, A2)
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury,
ALWAYS lock the rail lock knob, mitre lock handle, bevel lock handle,
lock down pin and fence adjustment knobs before transporting saw.
Never use guards for transporting or lift up.
In order to conveniently carry the mitre saw, a carrying handle 4 has been
included on the top of the saw arm.
• To transport the saw, lower the head and depress the lock down
pin 12 .
• Lock the rail lock knob with the saw head in the front position, lock the
mitre arm in the full left mitre angle, slide the fence 14 completely
inward and lock the bevel lock knob 31 with the saw head in the
vertical position to make the tool as compact as possible.
• Always use the carrying handle 4 or the hand indentations 16 .
Features and Controls
WARNING: To reduce the risk of injury, turn unit off and
disconnect machine from power source before installing and
removing accessories, before adjusting or changing set-ups
or when making repairs. Be sure the trigger switch is in the OFF
position. An accidental start-up can cause injury.
Mitre Control (Fig. H)
The mitre lock handle 21 and mitre latch button 22 allow you to mitre
your saw to 60° right and 50° left. To mitre the saw, lift the mitre lock
handle, push the mitre latch button and set the mitre angle desired on the
mitre scale 19 . Push down on the mitre lock handle to lock the mitre angle.
Bevel Lock Knob (Fig. A2)
The bevel lock allows you to bevel the saw 49° left or right. To adjust the
bevel setting, turn the knob 31 counterclockwise. The saw head bevels
easily to the left or to the right once the 0° bevel override knob is pulled. To
tighten, turn the bevel lock knob clockwise.
0° Bevel Override (Fig. A2)
The bevel stop override 32 allows you to bevel the saw to the right past
the 0° mark.
When engaged, the saw will automatically stop at 0° when brought up
from the left. To temporarily move past 0° to the right, pull the bevel lock
knob 31 . Once the knob is released, the override will be reengaged. The
bevel lock knob can be locked out by twisting the knob 180°.
When at 0°, the override locks in place. To operate the override, bevel the
saw slightly to the left.
45° Bevel Stop Override (Fig. I)
There are two bevel stop override levers, one on each side of the saw.
To bevel the saw, left or right, past 45°, push the 45° bevel override lever
50 rearward. When in the rearward position, the saw can bevel past
these stops. When the 45° stops are needed, pull the 45° bevel override
lever forward.
Crown Bevel Pawls (Fig. I, J)
NOTE: Crown bevel cuts can be made with both the DWS779 and the
DWS780, though only the DWS780 has hard stops for a fast and accurate
setting at 22.5° and 33.86°.
English
When cutting crown molding laying flat, your saw is equipped to accurately
and rapidly set a crown stop, left or right (refer to Instructions for Cutting
Crown Molding Laying Flat and Using the Compound Features)
DWS780 (Fig. I)
The crown bevel pawl 52 can be rotated to contact the crown
adjustment screw.
To reverse the crown bevel pawl, remove the retaining screw, the 22.5°
bevel pawl 51 and the 30° crown bevel pawl 52 . Flip the crown bevel
pawl 52 so the 33.86° text is facing up. Reattach the screw to secure the
22.5° bevel pawl and the crown bevel pawl. The accuracy setting will not
be affected.
22.5° Bevel Pawls (DWS780, Fig. I)
Your saw is equipped to rapidly and accurately set a 22.5° bevel, left or right.
The 22.5° bevel pawl 51 can be rotated to contact the crown adjustment
screw 49 .
3. Observe the mitre pointer 44 and mitre scale 19 shown in figure H.
If the pointer does not indicate exactly zero, loosen the mitre pointer
screw 45 holding the pointer in place, reposition the pointer and
tighten the screw.
Bevel Square to Table Adjustment
(Fig. A1, A2, I, J, M)
1. To align the blade square to the table, lock the arm in the down
position with the lock down pin 12 .
2. Place a square against the blade, ensuring the square is not on top of a
tooth (Fig. M).
3. Loosen the bevel lock knob 31 and ensure the arm is firmly against the
0° bevel stop.
4. Rotate the 0° bevel adjustment screw ( 54 Fig. I, J) with the 13 mm
blade wrench 29 as necessary so that the blade is at 0° bevel to the
table.
Rail Lock Knob (Fig. A1)
Bevel Pointer Adjustment (Fig. I, J)
The rail lock knob 7 allows you to lock the saw head firmly to keep it from
sliding on the rails 10 . This is necessary when making certain cuts or when
transporting the saw.
If the bevel pointers 48 do not indicate zero, loosen each screw 47 that
holds each bevel pointer in place and move them as necessary. Ensure the
0° bevel is correct and the bevel pointers are set before adjusting any other
bevel angle screws.
Grooving Stop (Fig. A2)
The grooving stop 28 allows the depth of cut of the blade to be limited.
The stop is useful for applications such as grooving and tall vertical cuts.
Rotate the grooving stop forward and adjust the depth adjustment screw
27 to set the desired depth of cut. To secure the adjustment, tighten the
wing nut 26 . Rotating the grooving stop to the rear of the saw will bypass
the grooving stop feature. If the depth adjustment screw is too tight to
loosen by hand, the provided blade wrench 29 can be used to loosen
the screw.
Lock Down Pin (Fig. A1)
WARNING: The lock down pin should be used only when carrying
or storing the saw. NEVER use the lock down pin for any cutting
operation.
To lock the saw head in the down position, push the saw head down, push
the lock down pin 12 in and release the saw head. This will hold the saw
head safely down for moving the saw from place to place. To release, press
the saw head down and pull the pin out.
Adjustment
Your mitre saw is fully and accurately adjusted at the factory at the time of
manufacture. If readjustment due to shipping and handling or any other
reason is required, follow the instructions below to adjust your saw. Once
made, these adjustments should remain accurate.
Mitre Scale Adjustment (Fig. H, L)
1. Unlock the mitre lock handle 21 and swing the mitre arm until the
mitre latch button 22 locks it at the 0° mitre position. Do not lock the
mitre lock handle.
2. Place a square against the saw’s fence and blade, as shown. (Do not
touch the tips of the blade teeth with the square. To do so will cause an
inaccurate measure­ment.)
3. If the saw blade is not exactly perpendicular to the fence, loosen the
four screws 46 that hold the mitre scale 19 and move the mitre lock
handle and the scale left or right until the blade is perpendicular to the
fence, as measured with the square.
4. Retighten the four screws. Pay no attention to the reading of the mitre
pointer 44 at this time.
Mitre Pointer Adjustment (Fig. H)
1. Unlock the mitre lock handle 21 to move the mitre arm to the
zero position.
2. With the mitre lock handle unlocked, allow the mitre latch to snap into
place as you rotate the mitre arm to zero.
Bevel Stop 45° Right and Left Adjustment
(Fig. A2, I)
To adjust the right 45° bevel stop:
1. Loosen the bevel lock knob 31 and pull the 0° bevel stop 32 to
override the 0° bevel stop.
2. When the saw is fully to the right, if the bevel pointer 48 does not
indicate exactly 45°, turn the left 45° bevel adjustment screw 53 with
the 13 mm blade wrench 29 until the bevel pointer indicates 45°.
To adjust the left 45° bevel stop:
3. Loosen the bevel lock knob and tilt the head to the left.
4. If the bevel pointer does not indicate exactly 45°, turn the right 45°
bevel adjustment screw until the bevel pointer reads 45°.
Adjusting the Bevel Stop to 22.5° (or 30°)
(Fig. A2, I)
NOTE: Adjust the bevel angles only after performing the 0° bevel angle and
bevel pointer adjustment.
To set the left 22.5° bevel angle, flip out the left 22.5° bevel pawl 51 .
Loosen the bevel lock knob 31 and tilt the head fully to the left. If the bevel
pointer 48 does not indicate exactly 22.5°, turn the crown adjustment
screw 49 contacting the pawl with a 10 mm wrench until the bevel pointer
reads 22.5°.
To adjust the right 22.5° bevel angle, flip out the right 22.5° bevel pawl.
Loosen the bevel lock knob and pull the 0° bevel stop 32 to override the 0°
bevel stop. When the saw is fully to the right, if the bevel pointer does not
indicate exactly 22.5°, turn the crown adjustment screw 49 contacting the
pawl with a 10 mm wrench until the bevel pointer indicates exactly 22.5°.
Fence Adjustment (Fig. A1)
The upper part of the fence can be adjusted to provide clearance, allowing
the saw to bevel to a full 49° both left and right.
1. To adjust each fence 14 , loosen the fence adjustment knob 13 and
slide the fence outward.
2. Make a dry run with the saw turned off and check for clearance.
3. Adjust the fence to be as close to the blade as practical to provide
maximum workpiece support, without interfering with arm up and
down movement.
4. Tighten the fence adjustment knob securely.
5. When the bevel operations are complete, relocate the fence.
For certain cuts, it may be desirable to bring the fences closer to the blade.
To do so, back the fence adjustment knobs 13 out two turns and move
the fences closer to the blade past the normal limit, then tighten the fence
37
English
adjustment knobs. Make a dry cut first to ensure the blade does not contact
the fences.
NOTE: The tracks of the fences can become clogged with sawdust. Use a
brush or some low pressure air to clear the guide grooves.
Guard Actuation and Visibility (Fig. A1)
The lower guard 1 on your saw has been designed to automatically
uncover the blade when the arm is brought down and to cover the blade
when the arm is raised.
The guard can be raised by hand when installing or removing saw blades
or for inspection of the saw. NEVER RAISE THE lower GUARD MANUALLY
UN­LESS THE BLADE IS STOPPED.
Kerf Plate Adjustment (Fig. A1)
To adjust the kerf plates 23 , loosen the screws holding the kerf plates
in place. Adjust so that the kerf plates are as close as possible without
interfering with the blade’s movement.
If a zero kerf width is desired, adjust the kerf plates as close to each other
as possible. They can now be cut slowly with the saw blade to give the
smallest gap possible between the blade and the kerf plates.
Rail Guide Adjustment (Fig. A1)
Regularly check the rails 10 for play or clearance.
The right rail can be adjusted with the set screw 8 . To reduce clearance,
use a 4 mm hex wrench and rotate the set screw clockwise gradually while
sliding the saw head back and forth.
Mitre Lock Adjustment (Fig. A1, N)
The mitre lock rod 55 should be adjusted if the table of the saw can be
moved when the mitre lock handle is locked (down).
1. Put the mitre lock handle 21 in the unlocked (up) position.
2. Using a 13 mm open end wrench, loosen the lock nut 56 on the mitre
lock rod.
3. Using a slotted screwdriver, tighten the mitre lock rod by turning it
clockwise as shown in Figure N. Turn the lock rod until it is snug, then
turn counterclockwise one turn.
4. Re-lock the mitre lock to a non-detented measurement on the mitre
scale – for example, 34° – and make sure the table will not rotate.
5. Tighten lock nut.
Prior to Operation
• Install the appropriate saw blade. Do not use excessively worn blades.
The maximum rotation speed of the tool must not exceed that of the
saw blade. Do not use any abrasive blades.
• Do not attempt to cut excessively small pieces.
• Allow the blade to cut freely. Do not force.
• Allow the motor to reach full speed before cutting.
• Make sure all locking knobs and clamp handles are tight.
• Secure the workpiece.
• Although this saw will cut wood and many nonferrous materials, these
operating instructions refer to the cutting of wood only. The same
guidelines apply to the other materials. Do not cut ferrous (iron and
steel) materials, fibre cement or masonry with this saw!
• Make sure to use the kerf plate. Do not operate the machine if the kerf
slot is wider than 10 mm.
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety instructions and
applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk of injury, turn unit off and
disconnect machine from power source before installing and
removing accessories, before adjusting or changing set-ups
or when making repairs. Be sure the trigger switch is in the OFF
position. An accidental start-up can cause injury.
38
Refer to Saw Blades under Optional Accessories to select the blade that
best fits your needs.
Ensure the machine is placed to satisfy your ergonomic conditions in terms
of table height and stability. The machine site shall be chosen so that the
operator has a good overview and enough free surrounding space around
the machine that allows handling of the workpiece without any restrictions.
To reduce effects of vibration make sure the environment temperature is
not too cold, the machine and accessories are well maintained and the
workpiece size is suitable for this machine.
The attention of UK users is drawn to the “woodworking machines regulations
1974” and any subsequent amendments.
Plug the saw into any household 60 Hz power source. Refer to the
nameplate for voltage. Be sure the cord will not interfere with your work.
Proper Body and Hand Position (Fig. O1, O2)
•
•
•
•
•
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury, ALWAYS use
proper hand position as shown in Figure O1.
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury, ALWAYS hold
securely in anticipation of a sudden reaction.
Never place hands near cutting area. Place hands no closer than
100 mm from the blade.
Hold the workpiece tightly to the table and the fence when cutting.
Keep hands in position until the trigger has been released and the blade
has completely stopped.
ALWAYS MAKE DRY RUNS (UNPOWERED) BEFORE FINISH CUTS SO THAT
YOU CAN CHECK THE PATH OF THE BLADE. DO NOT CROSS HANDS, AS
SHOWN IN FIGURE O2.
Keep both feet firmly on the floor and maintain proper balance. As you
move the mitre arm left and right, follow it and stand slightly to the side
of the saw blade.
Sight through the guard louvers when following a pencil line.
Switching On and Off (Fig. A2)
To turn the saw on, depress the trigger switch 24 . To turn the tool off,
release the trigger switch.
Allow the blade to spin up to full operating speed before making the cut.
Release the trigger switch and allow the brake to stop the blade before
raising the saw head.
A hole is provided in the trigger switch for insertion of a padlock to lock the
saw off.
Setting the Variable Speed (Fig. A2)
DWS780
The speed control dial 34 can be used for advance setting of the required
range of speed.
• Turn the speed control dial 34 to the desired range, which is indicated
by a number.
• Use high speeds for sawing soft materials such as wood.
Use low speeds for sawing metal.
Use of XPS™ LED Worklight System (Fig. A1, A2)
NOTE: The mitre saw must be connected to a power source.
The XPS™ LED Worklight System is equipped with an on/off switch 25 .
The XPS™ LED Worklight System is independent of the mitre saw’s trigger
switch. The light does not need to be on in order to operate the saw.
To cut through an existing pencil line on a piece of wood:
1. Turn on the XPS™ system, then pull down on the operating handle 3 to bring the saw blade close to the wood. The shadow of the blade will
appear on the wood.
2. Align the pencil line with the edge of the blade’s shadow. You may
have to adjust the mitre or bevel angles in order to match the pencil
line exactly.
English
Basic Saw Cuts (Fig. A1, A2, P, Q)
If the slide feature is not used, ensure the saw head is pushed back as far
as possible and the rail lock knob 7 is tightened. This will prevent the saw
from sliding along its rails as the workpiece is engaged.
Cutting of multiple pieces is not recommended but can be done safely by
ensuring that each piece is held firmly against the table and fence.
Straight Vertical Crosscut
1. Set and lock the mitre arm at zero, and hold the wood firmly on the
table 17 and against the fence 14 .
2. With the rail lock knob 7 tightened, turn on the saw by squeezing the
trigger switch 24 .
3. When the saw comes up to speed, lower the arm smoothly and slowly
to cut through the wood. Let the blade come to a full stop before
raising arm.
Sliding Crosscut (Fig. P)
When cutting anything larger than a 51 x 150 mm (51 x 105 mm at
45° mitre) workpiece, use an out-down-back motion with the rail lock knob
7 loosened.
Pull the saw out toward you, lower the saw head down toward the
workpiece, and slowly push the saw back to complete the cut.
Do not allow the saw to contact the top of the workpiece while pulling out.
The saw may run toward you, possibly causing personal injury or damage
to the workpiece.
Mitre Crosscut (Fig. Q)
The mitre angle is often 45° for making corners, but can be set anywhere
from zero to 50° left or 60° right. Proceed as for a straight vertical crosscut.
When performing a mitre cut on workpieces wider than 51 x 105 mm that
are shorter in length, always place the longer side against the fence.
Bevel Cut (Fig. A1, A2)
Bevel angles can be set from 49° right to 49° left and can be cut with the
mitre arm set between 50° left or 60° right. Refer to the Features and
Controls section for detailed instructions on the bevel system.
1. Loosen the bevel lock 31 , and move the saw to the left or right as
desired. It is necessary to move the fence 14 to allow clearance.
Tighten the fence adjustment knob 13 after positioning the fences.
2. Tighten the bevel lock firmly.
At some extreme angles, the right or left side fence might have to be
removed. Refer to Fence Adjustment in the Adjustments section for
important information on adjusting the fences for certain bevel cuts.
To remove the left or right fence, unscrew the fence adjustment knob 13 several turns and slide the fence out.
Grooving (Fig. A2)
Your saw is equipped with a grooving stop 28 , depth adjustment screw
27 and wing nut 26 to allow for groove cutting.
• Flip the grooving stop 28 towards the front of the saw.
• Adjust the wing nut 26 and depth adjustment screw 27 to set the
depth of the groove cut.
• Place a piece of scrap material of approx. 5 cm between fence and
workpiece in order to perform a straight groove cut.
Quality of Cut
The smoothness of any cut depends on a number of variables, such as the
material being cut, blade type, blade sharpness and rate of cut.
When smoothest cuts are desired for molding and other precision work, a
sharp (60 tooth carbide) blade and a slower, even cutting rate will produce
the desired results.
WARNING: Ensure that the material does not move or creep while
cutting; clamp it securely in place. Always let the blade come to a full
stop before raising arm. If small fibers of wood still split out at the rear
of the workpiece, stick a piece of masking tape on the wood where
the cut will be made. Saw through the tape and carefully remove tape
when finished.
Clamping the Workpiece (Fig. B)
WARNING: A workpiece that is clamped, balanced and secure
before a cut may become unbalanced after a cut is completed. An
unbalanced load may tip the saw or anything the saw is attached to,
such as a table or workbench. When making a cut that may become
unbalanced, properly support the workpiece and ensure the saw is
firmly bolted to a stable surface. Personal injury may occur.
WARNING: The clamp foot must remain clamped above the base of
the saw whenever the clamp is used. Always clamp the workpiece to
the base of the saw – not to any other part of the work area. Ensure
the clamp foot is not clamped on the edge of the base of the saw.
CAUTION: Always use a work clamp to maintain control and reduce
the risk of personal injury and workpiece damage.
Use the material clamp 35 provided with your saw. The left or right fence
will slide from side to side to aid in clamping. Other aids such as spring
clamps, bar clamps or C-clamps may be appropriate for certain sizes and
shapes of material.
To Install Clamp
1. Insert it into the hole behind the fence. The clamp should be facing
toward the back of the mitre saw. The groove on the clamp rod should
be fully inserted into the base. Ensure this groove is fully inserted into
the base of the mitre saw. If the groove is visible, the clamp will not
be secure.
2. Rotate the clamp 180° toward the front of the mitre saw.
3. Loosen the knob to adjust the clamp up or down, then use the fine
adjust knob to firmly clamp the workpiece.
NOTE: Place the clamp on the opposite side of the base when beveling.
ALWAYS MAKE DRY RUNS (UNPOWERED) BEFORE FINISH CUTS TO CHECK
THE PATH OF THE BLADE. ENSURE THE CLAMP DOES NOT INTERFERE WITH
THE ACTION OF THE SAW OR GUARDS.
Support for Long Pieces (Fig. D)
ALWAYS SUPPORT LONG PIECES.
For best results, use the DE7023-XJ or DE7033 leg stands 37 to extend the
table width of your saw. Support long workpieces using any convenient
means such as sawhorses or similar devices to keep the ends from
dropping.
Cutting Picture Frames, Shadow Boxes And Other
Four-Sided Projects (Fig. R, S)
Try a few simple projects using scrap wood until you develop a “feel” for
your saw. Your saw is the perfect tool for mitring corners like the one shown
in Figure R.
Sketch 1 in Figure S shows a joint made with the bevel adjustment method.
The joint shown can be made using either method.
• Using bevel adjustment:
-- The bevel for the two boards is adjusted to 45° each, producing a
90° corner.
-- The mitre arm is locked in the zero position and the bevel
adjustment is locked at 45°.
-- The wood is positioned with the broad flat side against the table
and the narrow edge against the fence.
• Using mitre adjustment:
-- The same cut can be made by mitring right and left with the broad
surface against the fence.
Cutting Trim Molding and Other Frames
(Fig. S)
Sketch 2 in figure S shows a joint made by setting the mitre arm at 45° to
mitre the two boards to form a 90° corner. To make this type of joint, set
39
English
the bevel adjustment to zero and the mitre arm to 45°. Once again, position
the wood with the broad flat side on the table and the narrow edge against
the fence.
The two sketches in Figure S are for four-sided objects only. As the number
of sides changes, so do the mitre and bevel angles. The chart below gives
the proper angles for a variety of shapes, assuming that all sides are of
equal length.
NUMBER OF SIDES
4
MITRE OR BEVEL ANGLE
45°
5
6
7
8
9
10
36°
30°
25.7°
22.5°
20°
18°
Cutting Base Moulding (Fig. K, U)
To complete straight 90° cuts, position the wood against the fence and hold
it in place as shown in Figure U. Turn on the saw, allow the blade to reach
full speed and lower the arm smoothly through the cut.
Cutting Base Moulding from 76 mm up to 171 mm
High Vertically Against the Fence
NOTE: Move the saw blade in front of the base fence with the support
housing 58 and trunnion 59 73 mm apart, as shown in Figure K.
Tighten the rail lock knob 7 to set the rails in place.
Position material as shown in Figure U.
All cuts should be made with the back of the moulding against the fence
and with the bottom of the moulding against the table.
After the cut is made, loosen the rail lock knob 7 .
Inside Corner
Outside Corner
Left side
For a shape that is not shown in the chart, use the following formula: 180°
divided by the number of sides equals the mitre (if the material is cut
vertically) or bevel angle (if the material is cut laying flat).
Mitre left 45°
Save left side of cut
Mitre right 45°
Save left side of cut
Right side
Mitre right 45°
Save right side of cut
Mitre left 45°
Save right side of cut
Cutting Compound Mitres (Fig. T)
Material up to 171 mm (6.75") can be cut as described above.
A compound mitre is a cut made using a mitre angle and a bevel angle at
the same time. This is the type of cut used to make frames or boxes with
slanting sides like the one shown in Figure T.
WARNING: If the cutting angle varies from cut to cut, check that the
bevel lock knob and the mitre lock handle are securely locked. These
must be locked after making any changes in bevel or mitre.
The chart shown below will assist you in selecting the proper bevel and
mitre settings for common compound mitre cuts.
Angle of side of box (angle ”A”)
Set this miter angle on saw
Your mitre saw is well suited to the task of cutting crown moulding. In
order to fit properly, crown moulding must be compound mitred with
extreme accuracy.
Your mitre saw has special pre-set mitre latch points at 31.62° left and right
for cutting crown moulding at the proper angle and bevel stop pawls at
33.86° left and right. There is also a mark on the bevel scale 11 at 33.9°. The
chart below gives the proper settings for cutting crown moulding.
NOTE: Pretesting with scrap material is extremely important!
Instructions for Cutting Crown Moulding Laying
Flat and Using the Compound Features (Fig. V1)
SQUARE BOX
6 SIDED BOX
Cutting Crown Moulding (Fig. A1, V1, V2)
8 SIDED BOX
1. Moulding should lay flat with the broad back surface down on the
saw table 17 .
2. Place the top of the moulding against the fence 14 .
3. The settings below are for 45° sprung crown moulding.
Inside Corner
Bevel left 30°
Mitre table set at right 35.26°
Save left end of cut
Right side Bevel right 30°
Mitre table set at left 35.26°
Save right end of cut
Left side
Outside Corner
Bevel right 30°
Mitre table set at left 35.26°
Save left end of cut
Bevel left 30°
Mitre table set at right 35.26°
Save right end of cut
4. The settings below are for crown moulding with 52° angles at the top
and 38° angles at the bottom.
Set this bevel angle on saw
• Select the desired angle A (Fig. T) of your project and locate that angle
on the appropriate arc in the chart.
• From that point follow the chart straight down to find the correct bevel
angle and straight across to find the correct mitre angle.
• Set your saw to the prescribed angles and make a few trial cuts. Practise
fitting the cut pieces together.
Example: To make a 4-sided box with 26° exterior angles (Angle A, Fig. T),
use the upper right arc. Find 26° on the arc scale. Follow the horizontal
intersecting line to either side to get mitre angle setting on saw (42°).
Likewise, follow the vertical intersecting line to the top or bottom to get the
bevel angle setting on the saw (18°). Always try cuts on a few scrap pieces
of wood to verify the settings on the saw.
40
Inside Corner
Bevel left 33.9°
Mitre table set at right 31.62°
Save left end of cut
Right side Bevel right 33.9°
Mitre table set at left 31.62°
Save right end of cut
Left side
Outside Corner
Bevel right 33.9°
Mitre table set at left 31.62°
Save left end of cut
Bevel left 33.9°
Mitre table set at right 31.62°
Save right end of cut
Alternative Method for Cutting Crown Moulding
Cutting crown moulding using this method does not require a bevel cut.
Minute changes in the mitre angle can be made without affecting the
bevel angle. When corners other than 90° are encountered, the saw can be
quickly and easily adjusted for them.
English
Instructions for Cutting Crown Moulding Angled
Between the Fence and Base of the Saw for All
Cuts (Fig. V2)
1. Angle the moulding so the bottom of the moulding (the part which
goes against the wall when installed) is against the fence 14 and the
top of the moulding is resting on the saw table 17 .
2. The angled “flats” on the back of the moulding must rest squarely on
the fence and saw table.
Left side
Right side
Inside Corner
Mitre right at 45°
Save right side of cut
Mitre left at 45°
Save left side of cut
Outside Corner
Mitre left at 45°
Save right side of cut
Mitre right at 45°
Save left side of cut
Special Cuts
WARNING: Never make any cut unless the material is secured
on the table and against the fence.
Aluminum Cutting (Fig. W1, W2)
ALWAYS USE THE APPROPRIATE SAW BLADE MADE ESPECIALLY FOR
CUTTING ALUMINUM.
Certain workpieces may require the use of a clamp or fixture to prevent
movement during the cut. Position the material so that you will be cutting
the thinnest cross section, as shown in Figure W1. Figure W2 illustrates the
wrong way to cut these extrusions.
Use a stick wax cutting lubricant when cutting aluminum. Apply the stick
wax directly to the saw blade 42 before cutting. Never apply stick wax to
a moving blade. The wax provides proper lubrication and keeps chips from
adhering to the blade.
Bowed Material (Fig. X1, X2)
When cutting bowed material always position it as shown in Figure X1 and
never like that shown in Figure X2. Positioning the material incorrectly will
cause it to pinch the blade.
Cutting Plastic Pipe or Other Round Material
Plastic pipe can be easily cut with your saw. It should be cut just like
wood and CLAMPED OR HELD FIRMLY TO THE FENCE TO KEEP IT FROM
ROLLING. This is extremely important when making angle cuts.
Cutting Large Material (Fig. Y)
Occasionally you will encounter a piece of wood a little too large to fit
beneath the lower guard. If this occurs, place your right thumb on the
upper side of the guard 1 and roll the guard up just enough to clear the
workpiece, as shown in Figure Y. Avoid doing this as much as possible, but
if need be, the saw will operate properly and make the bigger cut. NEVER
TIE, TAPE, OR OTHERWISE HOLD THE GUARD OPEN WHEN OPERATING
THIS SAW.
Special Set-up for Wide Crosscuts (Fig. Z1, Z2)
Your saw can cut very wide (up to 409 mm) workpieces when a special setup is used. To set the saw up for these workpieces, follow these steps:
1. Remove both left and right sliding fences from the saw and set aside. To
remove them, unscrew the fence adjustment knobs 13 several turns
and slide each fence outward. Adjust and lock the mitre control so that
it is at 0° mitre.
2. Make a platform using a piece of 38 mm thick particleboard or similar
flat strong 38 mm thick wood to the dimensions: 368 x 660 mm. The
platform must be flat, otherwise the material could move during cutting
and cause injury.
3. Mount the 368 x 660 mm platform to the saw using four 76.2 mm long
wood screws through the holes 57 in the base fence 15 (Fig. Z1).
Four screws must be used to properly secure the material. When the
special set-up is used, the platform will be cut into two pieces. Ensure
the screws are tightened properly, otherwise material could loosen and
cause injury. Ensure the platform is firmly flat on the table, against the
fence, and centred evenly from left to right.
WARNING: Ensure the saw is mounted firmly to a stable flat surface.
Failure to do so could cause the saw to be unstable and fall causing
personal injury.
4. Place the workpiece to be cut on top of the platform mounted to the
table. Ensure the workpiece is firmly against the back of the base fence
15 (Fig. Z2).
5. Secure the material before cutting. Cut slowly through the material
using a out-down-and-back motion. Failure to clamp securely or cut
slowly could result in the material coming loose and causing injury.
After several cuts are made at various mitre angles other than 0°, the
platform may weaken and not properly support the work. Install a new,
unused platform to the saw after presetting the desired mitre angle.
CAUTION: Continued use of a platform with several kerfs may cause
loss of material control and possible injury.
MAINTENANCE
Your DeWALT power tool has been designed to operate over a long period
of time with a minimum of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of injury, turn unit off and
disconnect machine from power source before installing and
removing accessories, before adjusting or changing set-ups
or when making repairs. Be sure the trigger switch is in the OFF
position. An accidental start-up can cause injury.
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury, DO NOT
touch the sharp points on the blade with fingers or hands while
performing any maintenance.
DO NOT use lubricants or cleaners (particularly spray or aerosol) in the
vicinity of the plastic guard. The polycarbonate material used in the guard is
subject to attack by certain chemicals.
Brushes (Fig. A1)
Inspect carbon brushes regularly. Keep brushes clean and sliding freely in
their guides.
• Unplug tool, remove the motor end cap 6 , lift the brush spring and
withdraw the brush assembly.
• If the brushes are worn down to approximately 12.7 mm, the springs
will no longer exert pressure and they must be replaced.
• Use only identical DeWalt brushes. Use of the correct grade of brush is
essential for proper operation of electric brake. New brush assemblies
are available at DeWALT service centres.
• Always replace the brush inspection cap after inspection or servicing
the brushes.
• The tool should be allowed to “run in” (run at no load) for 10 minutes
before use to seat new brushes. The electric brake may be erratic in
operation until the brushes are properly seated (worn in).
• While “running in” DO NOT TIE, TAPE, OR OTHER­WISE LOCK THE
TRIGGER SWITCH ON. HOLD BY HAND ONLY.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Cleaning
Before use, carefully check the upper guard, lower guard and dust duct
to determine that they will operate properly. Ensure that chips, dust or
workpiece particles do not block of one of the functions.
41
English
In case of workpiece fragments jammed between the saw blade and
guards, disconnect the machine from the power supply and follow the
instructions given in Changing or Installing a New Saw Blade. Remove
the jammed parts and reassemble the saw blade.
Periodically clean all dust and wood chips from around AND UNDER the
base and the rotary table.
WARNING: Blow dirt and dust out of the main housing with dry air
as often as dirt is seen collecting in and around the air vents. Wear
approved eye protection and approved dust mask when performing
this procedure.
WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals for cleaning
the non-metallic parts of the tool. These chemicals may weaken the
materials used in these parts. Use a cloth dampened only with water
and mild soap. Never let any liquid get inside the tool; never immerse
any part of the tool into a liquid.
Worklight Cleaning
• Carefully clean sawdust and debris from worklight lens with a cotton
swab. Dust build-up can block the worklight and prevent it from
accurately indicating the line of cut.
• DO NOT use solvents of any kind; they may damage the lens.
• With blade removed from saw, clean pitch and build-up from blade.
Dust Duct Cleaning
With the saw unplugged and the saw head raised fully, low pressure air or a
large diameter dowel rod can be used to clear the dust out of the dust duct.
Optional Accessories (Fig. B–E)
WARNING: Since accessories, other than those offered by DeWALT,
have not been tested with this product, use of such accessories with
this tool could be hazardous. To reduce the risk of injury, only DeWALT
recommended accessories should be used with this product.
Clamp: DE7082-XJ (Fig. B)
The clamp 35 is used for firmly clamping workpiece to the saw table.
Dust Bag: DE7053-XJ (Fig. C)
Equipped with a zipper for easy emptying, the dust bag 36 will capture the
majority of the sawdust produced.
Leg Stands: DE7023-XJ, DE7033-XJ (Fig. D)
The leg stand 37 is used to extend the table width of the saw.
Clamp Brackets: DE7025-XJ (Fig. E)
The clamp brackets 38 are used for mounting the saw to a stand.
SAW BLADES: ALWAYS USE 305 mm SAW BLADES WITH 30 mm ARBOUR
HOLES. SPEED RATING MUST BE AT LEAST 4800 RPM. Never use a smaller
diameter blade. It will not be guarded properly. Use crosscut blades only!
Do not use blades designed for ripping, combination blades or blades with
hook angles in excess of 5°.
BLADE DESCRIPTIONS
APPLICATION
DIAMETER
Construction Saw Blades (thin kerf with anti-stick rim)
General Purpose
305 mm
Fine Crosscuts
305 mm
Woodworking Saw Blades (provide smooth, clean cuts)
Fine crosscuts
305 mm
Non-ferrous metals
305 mm
TEETH
40
60
80
96
Consult your dealer for further information on the appropriate accessories.
42
Protecting the Environment
Separate collection. Products and batteries marked with this
symbol must not be disposed of with normal household waste.
Products and batteries contain materials that can be recovered or
recycled reducing the demand for raw materials. Please recycle
electrical products and batteries according to local provisions. Further
information is available at www.2helpU.com.
Español
SIERRA DE INGLETES
DWS779, DWS780
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DeWALT. Años de experiencia, innovación
y un exhaustivo desarrollo de productos hacen que DeWALT sea una de
las empresas más fiables para los usuarios de herramientas eléctricas
profesionales.
Datos técnicos
DWS779
230
10
1675
305
30
1,8
4100
349
244
112
56
50°
DWS780
230
11
1675
305
30
1,8
1900–3800
349
244
112
56
50°
derecha
60°
60°
izquierda
derecha
49°
49°
49°
49°
mm
mm
mm
299
303
76
299
303
76
mm
mm
200
76
200
76
mm
mm
211
76
211
76
mm
mm
268
44
268
44
mm
mm
193
28
193
28
s
< 10
< 10
kg
25,4
25,4
Valores de ruido y valores de vibración (suma vectores triaxiales) de acuerdo
con EN61029
LPA (nivel de presión sonora de emisión)
dB(A)
93
LWA (nivel de potencia sonora)
dB(A)
100
K (incertidumbre para el nivel de sonido dado)
dB(A)
3,0
93
100
3,0
VAC
Voltaje
Tipo
Potencia absorbida
W
Diámetro de la hoja
mm
Diámetro interior de la hoja
mm
Grueso del cuerpo del disco
mm
Velocidad máxima de la hoja
min-1
Capacidad máxima de corte transversal 90°
mm
Capacidad máxima de inglete 45°
mm
Máxima profundidad de corte a 90°
mm
Profundidad máxima de corte transversal en bisel 45° mm
Inglete (posiciones máximas)
izquierda
Bisel (posiciones máximas)
Inglete de 0°
Anchura resultante a la altura máxima 112 mm
Anchura resultante a la altura máxima 110 mm
Altura resultante a la anchura máxima 345 mm
45° inglete izquierdo
Anchura resultante a la altura máxima 112 mm
Altura resultante a la anchura máxima 244 mm
45° inglete derecho
Anchura resultante a la altura máxima 112 mm
Altura resultante a la anchura máxima 244 mm
45° bisel izquierdo
Anchura resultante a la altura máxima 63 mm
Altura resultante a la anchura máxima 345 mm
45° bisel derecho
Anchura resultante a la altura máxima 62 mm
Altura resultante a la anchura máxima 345 mm
Tiempo que tarda en funcionar el freno de la hoja
electrónica automática
Peso
Valor de la emisión de vibración ah =
Incertidumbre K =
El nivel de emisión de vibración que figura en esta hoja de información se
ha medido de conformidad con una prueba normalizada proporcionada
en la EN61029 y puede utilizarse para comparar una herramienta con otra.
Puede usarse para una evaluación preliminar de exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión de vibración declarado representa
las principales aplicaciones de la herramienta. Sin embargo, si se
utiliza la herramienta para distintas aplicaciones, con accesorios
diferentes o mal mantenidos, la emisión de vibración puede variar.
Esto puede aumentar considerablemente el nivel de exposición
durante el período total de trabajo.
Una valoración del nivel de exposición a la vibración debería tener
en cuenta también las veces en que la herramienta está apagada o
cuando está en funcionamiento pero no realizando ningún trabajo.
Esto puede reducir considerablemente el nivel de exposición durante el
periodo total de trabajo.
Identifique medidas de seguridad adicionales para proteger al
operador de los efectos de la vibración tales como: ocuparse del
mantenimiento de la herramienta y los accesorios, mantener las
manos calientes y organizar los patrones de trabajo.
Fusibles:
Europa
Herramientas de 230 V
10 A, en la red
Definiciones: Pautas de seguridad
Las definiciones que figuran a continuación describen el grado de
intensidad correspondiente a cada término de alarma. Lea el manual y
preste atención a estos símbolos.
PELIGRO: Indica una situación peligrosa inminente que, de no
evitarse, ocasionará la muerte o una lesión grave.
ADVERTENCIA: Indica una situación potencialmente peligrosa que,
de no evitarse, podría ocasionar la muerte o una lesión grave.
ATENCIÓN: Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, puede ocasionar una lesión de poca o modera gravedad.
AVISO: Indica una práctica no relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Indica riesgo de incendio.
Declaración de conformidad CE
Directriz de la maquinaria
Sierra de ingletes
DWS779, DWS780
DeWALT declara que los productos descritos bajo Datos técnicos son
conformes a las normas:
2006/42/CE, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-9:2012 +A11:2013.
Estos productos también son conformes con las Directivas 2014/30/UE y
2011/65/UE. Si desea más información, póngase en contacto con DeWALT
en la dirección indicada a continuación o bien consulte la parte posterior de
este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación del archivo técnico y
realiza esta declaración en representación de DeWALT.
43
Español
Markus Rompel
Director de Ingeniería
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
20.04.2016
Instrucciones de seguridad
¡ADVERTENCIA! Siempre que se utilicen herramientas eléctricas,
se deberán tomar precauciones básicas de seguridad para reducir
el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones a las personas
incluyendo lo siguiente.
Lea todas las instrucciones siguientes antes de operar este producto y
guárdelas.
GUARDE ESTE MANUAL PARA PODERLO
CONSULTAR EN EL FUTURO.
Normas Generales de Seguridad
1 . Mantenga despejada el área de trabajo.
ʵʵ Las áreas y banquillos abarrotados propician las lesiones.
2 . Tenga presente el entorno de la zona de trabajo
ʵʵ No exponga la herramienta a la lluvia. No utilice la herramienta en
condiciones de humedad o lluvia. Mantenga la zona de trabajo bien
iluminada (250 - 300 lux). No utilice la herramienta allí donde haya
riesgo de provocar una explosión; por ej. en presencia de líquidos y
gases inflamables.
3 . Evite las descargas eléctricas.
ʵʵ Evite que el cuerpo entre en contacto con superficies puestas a tierra
(por ejemplo: tuberías, radiadores, cocinas y neveras). Cuando use la
herramienta en condiciones extremas (por ejemplo, humedad elevada,
con producción de virutas metálicas, etc.), la seguridad eléctrica se
puede mejorar insertando un transformador aislante o un disyuntor
con derivación a tierra (FI).
4 . No permita que se acerquen otras personas.
ʵʵ No permita que personas, especialmente niños, que no intervengan
en el trabajo, toquen la herramienta o el cable de extensión y
manténgalos fuera del área de trabajo.
5 . Guarde las herramientas inactivas.
ʵʵ Las herramientas, cuando no se usen, deben almacenarse en un lugar
seco y bien cerrado, fuera del alcance de los niños.
6 . No fuerce la herramienta.
ʵʵ Funcionará mejor y de manera más segura, si se opera bajo las
condiciones para las que fue diseñada.
7 . Utilice la herramienta apropiada.
ʵʵ No fuerce las herramientas o accesorios pequeños para que hagan
el trabajo de una herramienta pesada. No use las herramientas para
otros fines distintos de los previstos; por ejemplo, no use la sierra
circular para cortar ramas ni troncos de árboles.
8 . Lleve ropa de trabajo adecuada.
ʵʵ No lleve prendas sueltas, ni joyas, ya que pueden quedar atrapadas
en las piezas en movimiento. Se recomienda utilizar calzado
antideslizante para trabajos en exteriores. Use protector de cabello
para sujetar el cabello largo.
9 . Use equipos de protección.
ʵʵ Lleve siempre gafas de seguridad. Utilice máscara o antifaz antipolvo
cuando trabaje en condiciones que produzcan polvo o despidan
partículas. Si esas partículas pueden estar muy calientes, lleve además
un delantal resistente al calor. Lleve siempre puestos auriculares de
protección. Lleve puesto siempre un casco de seguridad.
44
10 . Conecte el equipo extractor de polvo.
ʵʵ Si se suministrarán dispositivos para la conexión de accesorios de
recolección y extracción de polvo, asegúrese de que estén conectados
y que se utilicen correctamente.
11 . No use el cable indebidamente.
ʵʵ Para desconectarlo de la toma de corriente, nunca tire del
cable. Mantenga el cable alejado del calor, el aceite y los bordes
afilados. No lleve nunca la herramienta colgada por el cable.
12 . Proteja el trabajo.
ʵʵ Use mordazas o un torno de banco para sujetar la pieza. Es más
seguro que hacerlo con las manos, quedando éstas libres para operar
la herramienta.
13 . No se estire demasiado.
ʵʵ Conserve el equilibrio y posiciónese adecuadamente en todo
momento.
14 . Mantenga las herramientas con cuidado.
ʵʵ Mantenga limpias y afiladas las herramientas para cortar para un
mejor y más seguro rendimiento. Siga las instrucciones de lubricación
y reemplazo de piezas. Inspeccione las herramientas periódicamente
y, si están estropeadas, hágalas reparar por un establecimiento de
servicio autorizado. Mantenga todos los mangos e interruptores secos,
limpios y libres de aceite y de grasa.
15 . Desconecte las herramientas.
ʵʵ Desconecte las herramientas de la toma de corriente cuando no se
encuentren en uso, antes de darles mantenimiento y cada vez que se
reemplacen accesorios tales como hojas, brocas y cuchillas.
16 . Quite las llaves y herramientas de ajuste.
ʵʵ Acostúmbrese a verificar que las llaves de ajuste estén retiradas de la
herramienta antes de hacerla funcionar.
17 . Evite el encendido imprevisto.
ʵʵ No transporte la herramienta con el dedo en el interruptor. Asegúrese
de que la herramienta se encuentre en la posición de “apagado” antes
de conectarla a la toma de corriente.
18 . Utilice cables de extensión para exteriores.
ʵʵ Antes de usarla, inspeccione el cable de extensión y cámbielo si está
dañado En exteriores, utilice la herramienta solamente con cables de
extensión que estén indicados para uso en exteriores.
19 . Esté atento.
ʵʵ No pierda de vista lo que hace. Emplee el sentido común. No opere la
herramienta si está cansado o si se encuentra bajo la influencia de
drogas o alcohol.
20 . Verifique si hay piezas estropeadas.
ʵʵ Antes del uso, verifique cuidadosamente la herramienta y el cable
de electricidad para cerciorarse de que funcionan adecuadamente
y ejecuten correctamente la función para la que están previstos.
Verifique el alineamiento de las piezas movibles, de las uniones de las
piezas movibles, las uniones de las partes, los montajes y cualquier
otra condición que pueda afectar su funcionamiento. El estuche de
protección o cualquier otra parte defectuosa deberán ser debidamente
reparados o reemplazados por un centro de servicio autorizado a
menos de que se indique lo contrario en este manual de instrucciones.
Los interruptores defectuosos deberán ser reemplazados por un centro
de servicio autorizado. No utilice la herramienta eléctrica si no puede
encenderla o apagarla con el interruptor. No intente nunca hacer
reparaciones usted mismo.
¡ADVERTENCIA! El uso de cualquier accesorio o dispositivo auxiliar,
o la realización de cualquier operación, con esta herramienta que no
coincidan con los recomendados en este manual de instrucciones
puede entrañar riesgo de lesiones.
21 . Haga reparar su herramienta por una persona calificada.
ʵʵ Esta herramienta eléctrica cumple con las normas de seguridad
pertinentes. Las reparaciones solo deben efectuarlas personas
Español
cualificadas mediante el empleo de repuestos originales; en caso
contrario pudiera producirse un riesgo considerable para el usuario.
Normas de Seguridad Adicionales para Ingletadoras
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
El equipo está provisto de un cable de suministro de electricidad con una
configuración especial y que únicamente puede ser reemplazado por el
fabricante o por un agente de servicio técnico autorizado.
No utilice la sierra para cortar materiales distintos a los recomendados por
el fabricante.
No opere el equipo sin que la protección se encuentre en posición, si la
protección está bloqueada o sin que tenga el debido mantenimiento.
Asegúrese de que el brazo esté fijado correctamente cuando lleve a cabo
cortes para biselado.
Mantenga el área del piso adyacente al nivel de la máquina limpia y libre
de materiales sueltos, por ejemplo, virutas o pedazos de material.
Utilice hojas de sierra correctamente afiladas. Respete el nivel de velocidad
máximo indicado en la hoja de sierra.
Seleccione la cuchilla adecuada para el material que va a cortar.
Asegúrese de que todas las palancas de cierre y los mangos de la
abrazadera estén ajustados antes de iniciar cualquier operación.
Nunca coloque las manos dentro del área de la hoja cuando la sierra esté
conectada a la toma de corriente eléctrica.
No meta las manos detrás del tope-guía, a una distancia inferior a
100 mm a cada lado de la hoja de la sierra para eliminar fragmentos
de madera ni por ningún otro motivo, mientras esté girando la hoja. La
proximidad de la mano a la hoja de la sierra cuando esta está girando
puede no ser obvia y pueden producirse lesiones graves.
Nunca intente detener una máquina en movimiento bruscamente
mediante el forcejeo de una herramienta o cualquier otro instrumento
contra la hoja, ya que podría ocasionar un accidente grave.
Antes de utilizar cualquier accesorio, consulte el manual de instrucciones.
El uso inapropiado de cualquier accesorio puede causar daños.
Utilice un soporte o lleve guantes cuando manipule la cuchilla de una
sierra o un material duro.
Asegúrese de que la hoja esté colocada correctamente antes de cada uso.
Asegúrese de que la hoja gire en la dirección correcta.
No utilice hojas de un diámetro mayor o menor del recomendado. Para
conocer la capacidad de corte exacta, consulte las Datos técnicos. Utilice
sólo las hojas que se mencionan en este manual, que cumplen con la EN
847-1.
Tenga en cuenta la aplicación de cuchillas especialmente diseñadas para
reducir el ruido.
No utilice cuchillas de ACERO DE ALTA VELOCIDAD.
No utilice hojas rajadas o dañadas.
No utilice discos abrasivos o de punta de diamante.
Nunca utilice su sierra sin el platillo de ranura.
Antes de empezar a cortar, compruebe que la máquina está estable.
Levante la hoja de la ranura en la pieza a trabajar antes de encender el
interruptor.
No inserte nada contra el ventilador para sostener el eje del motor.
La protección de la cuchilla de su sierra se elevará automáticamente
cuando pulse la palanca de liberación del bloqueo del cabezal y baje el
brazo; se ubicará por debajo de la cuchilla cuando levante el brazo.
Nunca levante el protector de la hoja manualmente salvo que la cierra
esté apagada. El protector podrá levantarse con la mano cuando se
instalen o remuevan las hojas o cuando se inspeccione la sierra.
Verifique periódicamente que los compartimentos de aire del motor estén
limpios y libres de partículas.
Sustituya el plato de separación cuando esté gastado. Véase la lista
incluida de piezas de recambio.
Desconecte la máquina de la red eléctrica antes de llevar a cabo cualquier
trabajo de mantenimiento o al cambiar las hojas.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
No realice nunca ninguna operación de limpieza o mantenimiento
cuando la máquina siga girando y el cabezal no se haya ubicado en la
posición superior.
Si utiliza una LED para indicar la línea de corte, compruebe que la LED
sea de clase 2 de conformidad con la norma EN 62471. No sustituya un
diodo LED por un tipo distinto. Si está dañada, acuda a un agente de
reparaciones habilitado para que repare la LED correspondiente.
La sección frontal de la protección está transparentada para tener
visibilidad durante el corte. Si bien el transparentado reduce drásticamente
la expulsión de partículas, existen aberturas en la protección, por lo que
se recomienda usar anteojos de seguridad en todo momento al mirar a
través del transparentado.
Cuando corte madera, conecte la sierra a un dispositivo de recolección de
polvo. Tenga en cuenta siempre los factores que propicien la exposición al
polvo tales como:
ʵʵ tipo de material a trabajar (el tablero de astillado produce más polvo
que la madera);
ʵʵ afilamiento de la hoja de sierra;
ʵʵ ajuste correcto de la hoja de sierra;
ʵʵ extractor de polvo con una velocidad de aire que no sea inferior a los
20 m/s.
Asegúrese de que los dispositivos de extracción local tales como
cobertores, deflectores y trampillas estén debidamente ajustados.
Tome conocimiento de los siguientes factores que propician la exposición
al ruido:
ʵʵ utilice hojas diseñadas para reducir la producción de ruidos;
ʵʵ utilice únicamente hojas bien afiladas.
Se deberá llevar a cabo el mantenimiento periódico de la máquina.
Habilite sistemas de iluminación general o focalizados apropiados.
Compruebe que los espaciadores y las anillas de eje son adecuados para el
uso indicado en el presente manual.
No retire ningún elemento de corte ni otras partes de la pieza de trabajo en
la zona de corte mientras que la máquina esté funcionando y el cabezal de
la sierra se haya ubicado en posición superior.
No corte nunca piezas de una longitud inferior a 200 mm.
Sin soporte adicional, la máquina ha sido diseñada para aceptar piezas de
trabajo cuyo tamaño máximo para el corte transversal sea de:
ʵʵ Altura máxima: 112 mm
ʵʵ Ancho máximo: 345 mm
ʵʵ Largo máximo: 600 mm
ʵʵ Las piezas de trabajo más grandes deberán ser soportadas con un
soporte adicional adecuado, como por ejemplo, el soporte DE7023-XJ
o el soporte de pie DE7033-XJ. Fije siempre la pieza de trabajo con
seguridad.
Ante un accidente o un fallo de la máquina, apague inmediatamente la
máquina y desconéctela de la red.
Indique el fallo y marque la máquina de forma adecuada para evitar que
los demás utilicen una máquina defectuosa.
Cuando la cuchilla de la sierra esté bloqueada debido a una fuerza de
alimentación anormal, apague la máquina y desconéctela de la red.
Retire la pieza de trabajo y compruebe que la cuchilla de la sierra gira sin
problemas. Encienda la máquina y empiece de nuevo a cortar con una
fuerza de alimentación reducida.
No corte nunca aleaciones ligeras, especialmente de magnesio.
Cuando la situación lo permita, monte la máquina en un banco utilizando
pernos con un diámetro de 8 mm y un largo de 80 mm.
Asegúrese de que el operador esté adecuadamente capacitado para el
uso, ajuste y operación de la máquina.
Antes de operar, seleccione la cuchilla de sierra adecuada para el material
que va a cortar;
Utilice sólo cuchillas de sierra cuya velocidad indicada en la misma sea
como mínimo equivalente a la velocidad indicada en la placa de datos.
45
Español
•
Compruebe, antes de realizar cada corte, que la máquina se encuentra
ubicada en una superficie lisa y estable para evitar los movimientos.
ADVERTENCIA: Recomendamos el uso de un dispositivo de corriente
residual con corrientes residuales de 30mA o menos.
Riesgos Remanentes
A continuación se citan los riesgos inherentes al uso de la sierra:
• Lesiones provocadas por tocar las piezas giratorias.
A pesar del cumplimiento de las normas de seguridad correspondientes
y del uso de dispositivos de seguridad, existen determinados riesgos
residuales que no pueden evitarse, tales como:
• Dificultades auditivas.
• Riesgo de accidentes provocados por las partes descubiertas del disco de
sierra giratorio.
• Riesgo de lesiones al cambiar el disco de sierra.
• Riesgo de que los dedos queden atrapados al abrir los cierres de
protección.
• Riesgos para la salud al respirar el polvillo que se desprende al cortar
madera, en especial de roble, haya y MDF.
Los siguientes factores aumentan los riesgos de problemas respiratorios:
• No hay ningún extractor de polvo conectado mientras se sierra la madera.
• Extracción insuficiente de polvo, provocada por filtros de extracción sucios.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de instrucciones.
Punto de traslado.
Mantenga sus manos alejadas de la cuchilla.
Mantenga las manos a por lo menos 100 mm a cada lado de la
hoja de la sierra.
No fije su mirada directamente en la fuente de luz.
Posición del código de fecha (Fig. A1)
El Código de fecha 9 , que contiene también el año de fabricación, viene
impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2016 XX XX
Año de fabricación
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1 Ingletadora montada
1 Llave de cuchilla
1Hoja
1 Bolsa para la recogida de polvo
1 Sujeción del material
1 Manual de instrucciones
ʵʵ Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido algún
desperfecto durante el transporte.
ʵʵ Tómese el tiempo necesario para leer detenidamente y comprender
este manual antes de utilizar la herramienta.
46
Descripción (Fig. 1A–E)
ADVERTENCIA: Jamás altere la herramienta eléctrica ni ninguna de
sus piezas. Podrían producirse lesiones personales o daños.
Fig. A1
1 Protector inferior
2 Palanca de liberación de bloqueo del cabezal
3 Empuñadura de funcionamiento
4 Empuñadura de transporte
5 Carcasa del motor
6 Cubierta del motor
7 Perno de bloqueo del riel
8 Ajuste de la tuerca de fijación del riel
9 Código de fecha
10 Rieles
11 Escala de bisel
12 Clavija inferior de bloqueo
13 Perno de ajuste de hendidura
14 Hendidura
15 Hendidura de base
16 Muesca manual
17 Mesa
18 Orificios de instalación del banco
19 Escala de ingletes
20 Entrada del conducto de polvo
21 Asa de bloqueo de inglete
22 Botón de la hebilla del inglete
23 Plato de separación
Fig. A2
24 Interruptor de activación
25 Interruptor de encendido/apagado XPS™
26 Perno en ala
27 Tuerca de ajuste de profundidad
28 Tope de ranurado
29 Llave de cuchilla
30 Base
31 Perilla de bloqueo del bisel
32 Tope del bisel en 0°
33 Cubierta de correa
34 Botón de control de velocidad electrónica (solo DWS780)
Accesorios opcionales
Fig. B
35 DE7082-XJ Fijación de la pieza de trabajo
Fig. C
36 DE7053-XJ Bolsa de polvo
Fig. D
37 DE7023-XJ / DE7033-XJ Soporte de pie
Fig. E
38 DE7025-XJ Soportes de fijación
Uso Previsto
Su sierra de ingletes de DeWALT DWS779, DWS780 ha sido diseñada para
un corte profesional de madera, productos de madera y plásticos. Realiza las
operaciones de corte cruzado, biselado e inglesado de forma fácil, precisa
y segura.
Esta unidad se destina a un uso con una cuchilla nominal de diámetro de
305 mm con broca de carburo.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en presencia de líquidos o
gases inflamables.
Estas sierras de ingletes son herramientas eléctricas profesionales.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El uso de esta herramienta
por parte de operadores inexpertos requiere supervisión.
ADVERTENCIA! No utilice la máquina para fines distintos a
los indicados.
• Este producto no ha sido diseñado para ser utilizado por personas
(incluyendo los niños) que posean discapacidades físicas, sensoriales o
mentales, o que carezcan de la experiencia, conocimiento o destrezas
necesarias a menos que estén supervisadas por una persona que se
haga responsable de su seguridad. No deberá dejar nunca que los niños
jueguen solos con este producto.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está concebido para un solo voltaje. Compruebe
siempre que el voltaje suministrado corresponda al indicado en la placa de
características.
Su herramienta DeWALT tiene doble aislamiento conforme a la
norma EN61029, por lo que no se requiere conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe reemplazarse por un cable
especialmente preparado disponible a través de la organización de servicios
de DeWALT.
Uso de un alargador
En caso de que sea necesario utilizar un alargador, use uno de 3
conductores aprobado y apto para la potencia de esta herramienta (véanse
los Datos técnicos). El tamaño mínimo del conductor es
1,5 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el cable completamente. .
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones, apague
la máquina y desconéctala del suministro eléctrico antes de
instalar y quitar accesorios y antes de hacer ajustes, cambios
de configuración o reparaciones. Compruebe que el interruptor
de puesta en marcha esté en la posición OFF. La puesta en marcha
accidental puede causar lesiones.
Desembalaje (Fig. A1, F)
1. Abra la caja y levante la sierra por el asa de transporte adecuada 4 , tal y
como se indica en la figura F.
2. Coloque la sierra en una superficie plana y estable.
3. Suelte el perno de bloqueo del riel 7 , y empuje el cabezal de la sierra
hacia detrás para bloquearlo en la posición trasera.
4. Pulse ligeramente hacia abajo el asa de funcionamiento 3 y retire la
clavija inferior de bloqueo 12 .
5. Suelte suavemente la presión hacia abajo y sostenga el asa de
funcionamiento, dejando que se levante hasta su altura completa.
Montaje del banco (Fig. A1)
Los orificios 18 se suministran en los cuatro pies para facilitar el montaje
del banco. Se suministran dos orificios de tamaños distintos para adaptarse
a los distintos tamaños de las tuercas. Utilice uno de ellos; no es necesario
utilizar ambos.
Monte siempre su sierra con firmeza en una superficie estable para evitar su
movimiento. Para mejorar su potabilidad, la herramienta puede montarse
en una pieza de 12,7 mm o un tablero contrachapado más grueso que
pueda fijarse en su soporte de trabajo o desplazarse a otros lugares de
trabajo y volverse a ajustar.
NOTA: Cuando decida montar su sierra en una pieza de contrachapado,
compruebe que las tuercas de montaje no sobresalen por la parte inferior
de la madera. El contrachapado coincidir con el soporte de trabajo. Cuando
fije la sierra en cualquier superficie de trabajo, fíjela solamente en los
tetones de fijación en los que se encuentran ubicados los orificios de las
tuercas de instalación. Si la fija en cualquier otro punto, esto interferirá con
el funcionamiento adecuado de su sierra.
Español
ATENCIÓN: Para evitar deformaciones e imprecisiones, compruebe
que la superficie de montaje no está grapada y que sea uniforme. Si la
sierra daña la superficie, coloque una pieza fina de material bajo un
pie de la sierra hasta que la sierra se fije firmemente en la superficie
de instalación.
Cambio o instalación de una cuchilla de sierra nueva
Retirar la cuchilla (Fig. G1–G4)
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones, apague
la máquina y desconéctala del suministro eléctrico antes de
instalar y quitar accesorios y antes de hacer ajustes, cambios
de configuración o reparaciones. Compruebe que el interruptor
de puesta en marcha esté en la posición OFF. La puesta en marcha
accidental puede causar lesiones.
• No suelte nunca el botón de bloqueo del eje mientras esté
funcionando la cuchilla o se esté frenando.
• No corte aleaciones ligeras y metales férricos (que contengan
acero o hierro) ni ladrillos o productos de fibra de cemento con
esta sierra de ingletes.
• Suelte la palanca de liberación del bloqueo del cabezal 2 para
liberar la barra inferior 1 , y a continuación, levante la barra
inferior al máximo.
1. Desconecte la sierra.
2. Levante el brazo hasta la posición superior y levante la barra inferior 1 al máximo.
3. Pulse el botón de bloqueo del eje 40 mientras gira detenidamente la
cuchilla de la sierra de forma manual hasta que se active el bloqueo.
4. Manteniendo pulsado el botón, utilice la otra mano y la llave
suministrada 29 para aflojar la tuerca de la cuchilla. (Giro en sentido de
las agujas del reloj, roscas para zurdos)
5. Retire la tuerca de la cuchilla 39 , la arandela de fijación exterior 41 y la
cuchilla 42 . La arandela de fijación interior 43 podrá dejarse en el eje.
Instalar una cuchilla (Fig. G1–G4)
1. Desconecte la sierra.
2. Con el brazo levantado y la barra inferior abierta, coloque la cuchilla
sobre el eje, y siéntela en la fijación de la cuchilla interior haciendo que
los dientes ubicados en la parte inferior de la cuchilla señalen hacia la
parte trasera de la sierra.
3. Una la arandela de fijación exterior en el eje.
4. Instale la tuerca de la cuchilla y activando el bloqueo del eje, apriete la
tuerca firmemente con la llave suministrada (gire en sentido contrario al
de las agujas del reloj, para zurdos).
¡ADVERTENCIA! Compruebe que la cuchilla de la sierra se vuelva a
colocar en su sitio indicado exclusivamente. Utilice exclusivamente las
cuchillas de sierra indicadas en el apartado de Datos técnicos, nº de
categoría: DT4260 aconsejada.
Transportar la sierra (Fig. A1, A2)
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de daños personales
graves, BLOQUEE siempre el perno de bloqueo del riel, el asa de
bloqueo de inglete, el asa de bloqueo de bisel, la clavija inferior de
boqueo y los pernos de ajuste de la hendidura antes de transportar la
sierra. No utilice nunca los protectores para transportar o levantar.
Para transportar adecuadamente la sierra de ingletes, se ha suministrado un
asa de transporte 4 incluida en la parte superior del brazo de la sierra.
• Para transportar la sierra, baje el cabezal y pulse la clavija inferior de
bloqueo 12 .
• Bloquee el perno de bloqueo del riel con el cabezal de la sierra en
posición frontal, bloquee el brazo de inglete en el ángulo de inglete
máximo a la izquierda, deslice la hendidura 14 completamente hacia
el interior y bloquee el perno de bloqueo de bisel 31 con el cabezal de
la sierra en posición vertical para hacer que la herramienta sea lo más
compacta posible.
• Utilice siempre el asa de transporte 4 o las muescas manuales 16 .
47
Español
Funciones y mandos
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones, apague
la máquina y desconéctala del suministro eléctrico antes de
instalar y quitar accesorios y antes de hacer ajustes, cambios
de configuración o reparaciones. Compruebe que el interruptor
de puesta en marcha esté en la posición OFF. La puesta en marcha
accidental puede causar lesiones.
Perno de bloqueo de riel (Fig. A1)
El perno de bloqueo de riel 7 le permite bloquear el cabezal de la sierra
firmemente para que no deslice por los rieles 10 . Es necesario cuando se
realizan determinados cortes o cuando se transporta la sierra.
Tope de ranurado (Fig. A2)
El asa de bloqueo de inglete 21 y el botón del pestillo de inglete 22 le permiten poner su sierra en 60° a la derecha y 50° a la izquierda. Para
configurar el ángulo de la sierra, levante el asa de ingletes, pulse el botón
del pestillo de inglete y fije el ángulo de inglete deseado en la escala de
inglete 19 . Empuje hacia abajo el asa de bloqueo de inglete para bloquear
el ángulo de inglete.
El tope de ranurado 28 permite limitar la profundidad de corte de la
cuchilla. El tope es útil para las aplicaciones como los ranurados y los
cortes verticales erguidos. Gire el tope de ranurado hacia delante y ajuste
la tuerca de ajuste 27 para fijar la profundidad deseada de corte. Para
asegurar el ajuste, apriete el perno de ala 26 . Si gira el tope de ranurado
hasta la parte trasera de la sierra, anulará la función del tope de ranurado. Si
la tuerca de ajuste de profundidad está demasiado apretada para aflojarla
manualmente, podrá utilizar la llave suministrada de la cuchilla 29 para
aflojar la tuerca.
Perno de bloqueo de bisel (Fig. A2)
clavija inferior de bloqueo (Fig. A1)
Control de ingletes (Fig. H)
El bloqueo de bisel le permite biselar la sierra en 49° a la izquierda o a la
derecha. Para ajustar la configuración del bisel, gire el perno 31 en sentido
contrario al de las agujas del reloj. El cabezal de la sierra bisela fácilmente
hacia la izquierda o a la derecha al pulsar el perno de control del bisel en 0°.
Para apretarlo, gire el perno de bloqueo del bisel en sentido de las agujas
del reloj.
0° Control del bisel (Fig. A2)
El control de tope de bisel 32 le permite biselar la sierra hacia la derecha
una vez pasada la marca de 0°.
Cuando se activa, la sierra se detendrá automáticamente en 0°, al aportarla
desde la izquierda. Para pasar temporalmente el ángulo de 0° hacia la
derecha, pulse el perno de bloqueo de bisel 31 . Una vez soltado el perno,
el control se reactivará. El perno de bloqueo del bisel puede desbloquearse
girando el perno en 180°.
Cuando se encuentre en 0°, el control se bloquea en su lugar. Para operar el
control, incline la sierra ligeramente hacia la izquierda.
45° Control de tope de bisel (Fig. I)
Existen dos palancas de control del tope del bisel, una a cada lado de la
sierra. Para biselar la sierra, hacia la izquierda o la derecha, más allá de los
45°, empuje la palanca de control del bisel de 45° 50 hacia atrás. Cuando
se encuentre en posición trasera, la sierra podrá biselar más allá de dichos
topes. Cuando necesite los topes de 45°, pulse la palanca de control del
bisel hacia delante.
Linguetes de bisel de corona (Fig. Fig. I, J)
NOTA: Los cortes de corona biselada pueden efectuarse con las DWS779
y DWS780, no obstante solo la DWS780 tiene topes resistentes para una
configuración veloz y precisa a 22.5° y 33.86°.
Cuando corte un molde de corona en superficie plana, su sierra está
equipada para fijar con precisión y rápidamente un tope de corona, hacia la
derecha o hacia la izquierda (véanse las Instrucciones para cortar moldes
de corona en superficie plana y Uso de de funciones compuestas).
DWS780 (Fig. I)
El linguete del bisel de corona 52 puede girarse para ponerse en contacto
con la tuerca de ajuste de corona.
Para invertir el linguete del bisel de corona, retire la tuerca de sujeción, el
linguete de bisel de 22,5° 51 y el linguete de bisel de 30° 52 . Introduzca
el linguete de bisel de corona 52 de forma que el texto de 33,86° esté
cara arriba. Vuelva a unir la tuerca para fijar el linguete de bisel de 22,5°
y el linguete de bisel de corona. La configuración de la precisión no se
verá afectada.
Linguetes de bisel de 22,5° (DWS780, Fig. I)
Su sierra está equipada para fijar de forma rápida y precisa un bisel de 22,5°,
hacia la derecha o la izquierda. El linguete del bisel de 22,5° 51 puede
girarse para ponerse en contacto con la tuerca de ajuste de corona 49 .
48
ADVERTENCIA: La clavija inferior de bloqueo debe utilizarse
exclusivamente cuando transporte o almacene la sierre. No utilice
NUNCA la clavija inferior de bloqueo para ninguna operación de corte.
Para bloquear el cabezal de la sierra en posición inferior, empuje el cabezal
de la sierra hacia abajo, empuje la clavija inferior de bloqueo y 12 y suelte
el cabezal de la sierra. De este modo, mantendrá el cabezal de la sierra hacia
abajo con toda seguridad, evitando que se mueva de sitio. Para soltar, pulse
el cabezal de la sierra hacia abajo y saque la clavija.
Ajuste
Su sierra de ingletes está completa y precisamente ajustada de fábrica en el
momento de su fabricación. Si necesita un reajuste con motivo al envío y a
la manipulación o cualquier otro motivo, siga las instrucciones mencionadas
más abajo para ajustar su sierra. Una vez realizado, estos ajustes deberán
seguir siendo precisos.
Ajuste de escala de ingletes (Fig. H, L)
1. Desbloquee el asa de bloqueo de ingletes 21 y oscile el brazo de
ingletes hasta que el botón del pestillo de ingletes 22 se bloquee en la
posición de ingletes a 0°. No bloquee el asa de bloqueo de ingletes.
2. Coloque una escuadra frente a la hendidura de la sierra y la cuchilla, tal
y como se indica. (No toque las puntas de los dientes de la cuchilla con
la escuadra. Si lo hace, dará lugar a una medida imprecisa.)
3. Si la cuchilla de la sierra no es exactamente perpendicular a la
hendidura, afloje las cuatro tuercas 46 que sostienen la escala de
ingletes 19 y mueva el asa de bloqueo de ingletes y la escala hacia
la izquierda o la derecha hasta que la cuchilla sea perpendicular a la
hendidura, tal y como se mida con la escuadra.
4. Vuelva a apretar las cuatro tuercas. No preste atención a la lectura del
indicador de inglete 47 en este momento.
Ajuste del indicador de ingletes (Fig. H)
1. Desbloquee el asa de bloqueo de ingletes 21 para desplazar el brazo
de ingletes hacia la posición cero.
2. Con el asa de bloqueo de ingletes desbloqueada, deje que el pestillo
de inglete se coloque en su lugar, a medida que va girando el brazo de
inglete hasta cero.
3. Observe el indicador de inglete 44 y la escala de inglete 19 indicados
en la figura H. Si el indicador no indica exactamente cero, afloje la tuerca
del indicador de ingletes 45 sosteniendo el indicador en su lugar,
reposicione el indicador y apriete la tuerca.
Ajuste de la escuadra de bisel a la mesa
(Fig. A1, A2, I, J, M)
1. Para alinear la escuadra de la cuchilla con la mesa, bloquee el brazo en
posición inferior con la clavija inferior de bloqueo 12 .
2. Coloque una escuadra frente a la cuchilla, comprobando que la
escuadra no esté sobre un diente (Fig. M).
3. Afloje el perno de bloqueo de bisel 31 y compruebe que el brazo se fija
firmemente frente al tope de bisel de 0°.
Español
4. Gire la tuerca de ajuste de bisel de 0° ( 54 , Fig. I, J) con la llave de la
cuchilla de 13 mm 29 en la medida de lo necesario, para que la cuchilla
se encuentre en un bisel de 0° con la mesa.
Ajuste del indicador de bisel (Fig. I, J)
Si los indicadores de bisel 48 no indican cero, afloje cada tuerca 47 que
sostenga cada indicador de bisel en su lugar y muévalos en la medida de lo
necesario. Compruebe que el bisel de 0° es correcto y que los indicadores
de bisel se establezcan antes de ajustar cualquier otra tuerca de ángulo de
bisel.
Ajuste del tope de bisel en 45° hacia la derecha o
la izquierda (Fig. A2, I)
Para ajustar el tope de bisel en 45° a la derecha:
1. Afloje el perno de bloqueo de bisel 31 y tire del tope de bisel de 0° 32 para superar el tope de bisel de 0°.
2. Cuando la sierra esté completamente hacia la derecha, si el indicador de
bisel 48 no indica exactamente 45°, gire la tuerca de ajuste de bisel de
45° hacia la izquierda 53 con la llave de la cuchilla de 13 mm 29 hasta
que el indicador de bisel indique 45°.
Para ajustar el tope de bisel en 45° a la izquierda:
3. Afloje el perno de bloqueo de bisel e incline el cabezal hacia la
izquierda.
4. Si el indicador de bisel no indica exactamente 45°, gire la tuerca de
ajuste de bisel de 45° a la derecha hasta que el indicador de bisel
indique 45°.
Ajuste del tope de bisel en 22,5° (O 30°) (Fig. A2, I)
NOTA: Ajuste los ángulos de bisel sólo tras realizar el ajuste del ángulo de
bisel de 0° y del indicador de bisel.
Para fijar el ángulo de bisel izquierdo en 22,5°, deslice el linguete de bisel de
22,5° a la izquierda 51 . Afloje el perno de bloqueo de bisel 31 e incline el
cabezal completamente hacia la izquierda. Si el indicador de bisel 48 no
indica exactamente 22,5°, gire la tuerca de ajuste de corona 49 en contacto
con el linguete, con una llave de 10 mm hasta que el indicador de bisel lea
22,5°.
Para ajustar el ángulo de bisel derecho en 22,5°, deslice el linguete de
bisel de 22,5° a la derecha. Afloje el perno de bloqueo de bisel y tire del
tope de bisel de 0° 32 para superar el tope de bisel de 0°. Cuando la
sierra esté enteramente hacia la derecha, si el indicador de bisel no indica
exactamente 22,5°, gire la tuerca de ajuste de corona 49 en contacto con
el linguete con una llave de 10 mm hasta que el indicador de bisel indique
exactamente 22,5°.
Ajuste de hendidura (Fig. A1)
La parte superior de la hendidura puede ajustarse para ofrecer claridad,
permitiendo que la sierra pueda biselar en un ángulo completo de 49° tanto
hacia la izquierda como la derecha.
1. Para ajustar cada hendidura 14 , afloje el perno de ajuste de hendidura
13 y deslice la hendidura hacia fuera.
2. Realice un corte seco con la sierra apagad y compruebe el espacio.
3. El ajuste de la hendidura debe ser lo más cercano posible a la cuchilla,
para ofrecer el máximo soporte a la pieza de trabajo, sin interferir con el
movimiento del brazo hacia arriba y hacia abajo.
4. Apriete el perno de ajuste de hendidura con seguridad.
5. Cuando haya terminado las operaciones de bisel, vuelva a colocar
la hendidura.
Para determinados cortes, quizás sea conveniente acercar las hendiduras a
la cuchilla. Para ello, gire hacia atrás los pernos de ajuste de hendidura 13 en dos vueltas y mueva las hendiduras, acercándolas a la cuchilla hasta que
se pase el límite normal, y a continuación, apriete los pernos de ajuste de
hendidura. Realice un corte en seco primeramente para comprobar que la
cuchilla no entra en contacto con las hendiduras.
NOTA: Las pistas de las hendiduras podrán bloquearse con el polvo de
la sierra. Utilice un cepillo o aire a baja presión para limpiar las ranuras de
la guía.
Activación y visibilidad de la barra protectora
(Fig. A1)
La barra inferior 1 de su sierra ha sido diseñada para descubrir
automáticamente la cuchilla cuando el brazo se pulsa hacia abajo y para
cubrir la cuchilla cuando el brazo se levanta.
La protección podrá levantarse manualmente cuando instale o retire
cuchillas de sierra o cuando inspeccione la sierra. NO LEVANTE NUNCA
LA BARRA inferior MANUALMENTE, A MENOS QUE LA CUCHILLA ESTÉ
DETENIDA.
Ajuste del plato de hendidura (Fig. A1)
Para ajustar los platos de hendidura 23 , afloje las tuercas, sosteniendo los
platos de hendidura en su lugar. Realice el ajuste para que los platos de
hendidura estén lo más cerca posible sin interferir con el movimiento de
la cuchilla.
Si se desea obtener una profundidad cero de la hendidura, ajuste los platos
de hendidura lo más cerca posible entre sí. Ahora podrán ser cortados
lentamente con la cuchilla de la sierra para ofrecer el espacio más pequeño
posible entre la cuchilla y los platos de hendidura.
Ajuste de la guía de riel (Fig. A1)
Compruebe frecuentemente los rieles 10 de cara a su funcionamiento
o espacio.
El riel derecho puede ajustarse con el equipo de tuercas 8 . Para reducir
la separación, utilice una llave hexagonal de 4 mm y gire las tuercas en
sentido de las agujas del reloj gradualmente, mientras desliza el cabezal de
la sierra hacia delante y hacia atrás.
Ajuste del bloqueo de ingletes (Fig. A1, N)
La varilla de bloqueo de ingletes 55 debe ajustarse si la mesa de la sierra
puede moverse cuando el asa de bloqueo de ingletes está bloqueada (hacia
abajo).
1. Ponga el asa de bloqueo de ingletes 21 en posición desbloqueada
(hacia arriba).
2. Utilizando una llave de extremo abierto de 13 mm, afloje el perno de
bloqueo 56 en la varilla de bloqueo de ingletes.
3. Utilizando un destornillador ranurado, apriete la varilla de bloqueo
de inglete girándolo en sentido de las agujas del reloj, tal y como se
muestra en la figura N. Gire la varilla de bloqueo hasta que se ajuste y
continuación, gire en una vuelta al contrario de las agujas del reloj.
4. Vuelva a bloquear el bloqueo de inglete en una medida no indicada
de la escala de ingletes, como por ejemplo, en 34° y compruebe que la
mesa no gire.
5. Apriete el perno de bloqueo.
Antes de trabajar
• Instale la cuchilla de sierra adecuada. No utilice cuchillas excesivamente
gastadas. La velocidad máxima de giro de la herramienta no deberá
superar la de la cuchilla de la sierra. No utilice cuchillas abrasivas.
• No intente cortar piezas demasiado pequeñas.
• Deje que la hoja corte libremente. No la fuerce.
• Antes de cortar, permita que el motor alcance su velocidad total.
• Asegúrese de que todos los pomos de sujeción y bloqueos están
bien apretados.
• Sujete bien la pieza de trabajo.
• Aunque es posible cortar madera y muchos materiales no ferrosos con
esta ingletadora, estas instrucciones de funcionamiento se refieren
únicamente a la madera. Con otros materiales se aplican los mismos
principios. ¡No utilice esta ingletadora para cortar materiales ferrosos
(hierro y acero), fibrocemento o mampostería!
• Asegúrese de utilizar la placa de corte. No ponga en marcha la máquina
si la anchura de la ranura de corte es superior a 10 mm.
49
Español
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las instrucciones de seguridad y las
normas aplicables.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones, apague
la máquina y desconéctala del suministro eléctrico antes de
instalar y quitar accesorios y antes de hacer ajustes, cambios
de configuración o reparaciones. Compruebe que el interruptor
de puesta en marcha esté en la posición OFF. La puesta en marcha
accidental puede causar lesiones.
Véase el apartado de Cuchillas de sierra en Accesorios opcionales para
seleccionar la acuchilla que mejor se adapta a sus necesidades.
Compruebe que la máquina se coloque de forma que corresponda a sus
condiciones ergonómicas en cuanto a la altura y la estabilidad adecuadas.
Deberá elegir la ubicación de la máquina para que el operador goce de una
buena visión y de suficiente espacio libre alrededor de la máquina, que le
permita manipular la pieza de trabajo sin límites.
Para reducir los efectos de la vibración, compruebe que la temperatura
ambiente no sea demasiado baja, que tanto la máquina como sus
accesorios estén en buen estado y que la pieza de trabajo sea adecuada
para esta máquina.
Conecte la sierra a cualquier fuente de alimentación doméstica de 60 Hz.
Véase la placa de datos para observar el voltaje. Compruebe que el cable no
interfiera en su trabajo.
Posición adecuada del cuerpo y de las manos
(Fig. O1, O2)
•
•
•
•
•
ADVERTENCIA: tenga SIEMPRE las manos en una posición adecuada
como se muestra.Para reducir el riesgo de lesión personal grave, tenga
SIEMPRE las manos en una posición adecuada tal y como se muestra
en la figura O1.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal grave, sujete
SIEMPRE bien en caso de que haya una reacción repentina.
No coloque nunca sus manos cerca de la zona de corte. Mantenga una
separación de como mínimo 100 mm entre sus manos y la cuchilla.
Mantenga la pieza de trabajo firmemente a la mesa y a la hendidura
cuando corte. Mantenga sus manos en posición hasta que haya soltado
el interruptor y la cuchilla se haya detenido al completo.
REALICE SIEMPRE OPERACIONES EN SECO (CON LA MÁQUINA
DESCONECTADA) ANTES DE REALIZAR CORTES ACABADOS PARA
COMPROBAR LA RUTA DE LA CUCHILLA. NO CRUCE LAS MANOS, TAL Y
COMO SE INDICA EN LA FIGURA O2.
Mantenga ambos pies con firmeza en el suelo y mantenga un equilibrio
adecuado. A medida que vaya moviendo el brazo de ingletes hacia la
izquierda y la derecha, sígalo y permanezca ligeramente al lado de la
cuchilla de la sierra.
Observe a través de las lamas de la barra cuando siga una línea trazada
con lápiz.
Encendido y apagado (Fig. A2)
Para poner en marcha la sierra, presione el interruptor de activación 24 .
Para apagar la herramienta, suelte el interruptor.
Deje que la cuchilla acelere hasta alcanzar su máxima velocidad de
funcionamiento, antes de realizar el corte.
Suelte el interruptor de activación y deje que el freno detenga la cuchilla
antes de levantar el cabezal de la sierra.
Un orificio se ha suministrado en el interruptor de activación para introducir
un soporte que bloquee la sierra apagada.
Ajuste de la velocidad variable (Fig. A2)
DWS780
El control de velocidad 34 puede usarse para preajustar el nivel
de velocidad deseado.
50
• Gire el control de velocidad 34 al intervalo deseado, que está indicado
por un número.
• Use las velocidades altas para serrar materiales blandos como
la madera. Use las velocidades bajas para serrar metal.
Uso del sistema de luz de trabajo por LED XPS™
(Fig. A1, A2)
NOTA: La sierra de ingletes debe conectarse a una fuente de alimentación.
El sistema de luz de trabajo por LED XPS™ está equipado con un interruptor
de encendido/apagado 25 . El sistema de luz de trabajo por LED XPS™ es
independiente del interruptor de activación de la sierra de ingletes. La luz
no necesita estar activada para poder operar la sierra.
Para cortar a través de una línea existente trazada en una pieza de madera:
1. Encienda el sistema XPS™ y a continuación, empuje hacia abajo el asa
de funcionamiento 3 para hacer que la cuchilla de la sierra se acerque
a la madera. La sombra de la cuchilla aparecerá en la madera.
2. Alinee la línea trazada con el borde de la sombra de la cuchilla. Quizás
tenga que ajustar los ángulos de bisel o de ingletes para hacer que
coincida exactamente con la línea trazada.
Cortes de sierra básicos (Fig. A1, A2, P, Q)
Si la función de deslizamiento no se utiliza, compruebe que el cabezal de
la sierra se empuja al máximo posible y que el perno de bloqueo del riel 7 está apretado. Esto evitará que la sierra se deslice por los rieles a medida
que vaya introduciéndose la pieza de trabajo.
El corte de múltiples piezas no está aconsejado pero puede realizarse con
toda seguridad, comprobando que cada pieza se sostenga con firmeza
frente a la mesa y a la hendidura.
Corte transversal vertical recto
1. Fije y bloquee el brazo de ingletes en cero y sostenga firmemente la
madera sobre la mesa 17 y frente a la hendidura 14 .
2. Con el perno de bloqueo de riel 7 apretado, encienda la sierra
apretando el interruptor de activación 24 .
3. Cuando la sierra alcance la velocidad, baje suavemente el brazo y
empiece a cortar poco a poco la madera. Deje que la cuchilla se
detenga al completo antes de levantar el brazo.
Corte transversal deslizante (Fig. P)
Cuando corte cualquier pieza superior a 51 x 150 mm (2" x 6" [51 x 105 mm
a 45° inglete]) utilice un movimiento de vaivén con el perno de bloqueo de
riel 7 aflojado.
Tire de la sierra hacia usted, baje el cabezal de la sierra hacia la pieza de
trabajo y empuje suavemente la sierra hacia detrás para completar el corte.
No permita que la sierra entre en contacto con la parte superior de la
pieza de trabajo mientras tira de ella. La sierra podrá lanzarse frente a Vd.,
provocándole probablemente daños personales o daños en la pieza de
trabajo.
Corte transversal de inglete (Fig. Q)
El ángulo de inglete se fija a menudo en 45° para realizar esquinas, aunque
puede fijarse en cualquier posición desde cero hasta 50° a la izquierda o 60°
a la derecha. Proceda al igual que para el corte transversal vertical recto.
Cuando realice un corte de inglete en piezas de trabajo más anchas que 51
x 105 mm y que sean más cortas en longitud, coloque siempre la parte más
larga frente a la hendidura.
Corte biselado (Fig. A1, A2)
Los cortes biselados pueden fijarse desde 49° a la derecha hasta 49° a la
izquierda y pueden cortarse con el brazo de ingletes fijado entre 50° a la
izquierda y 60° a la derecha. Véase la sección de Funciones y mandos para
obtener instrucciones detalladas sobre el sistema biselado.
1. Afloje el bloqueo de bisel 31 , y mueva la sierra hacia la izquierda
o la derecha, en función de sus necesidades. Es necesario mover la
Español
hendidura 14 para facilitar el espacio. Apriete la tuerca de ajuste de
hendidura 13 tras posicionar las hendiduras.
2. Apriete el bloqueo de bisel firmemente.
En algunos ángulos extremos, la hendidura del lado derecho o izquierdo
deberá retirarse. Véase el Ajuste de hendidura en la sección de Ajustes
para obtener más información importante sobre el ajuste de hendiduras
para determinados cortes biselados.
Para retirar la hendidura izquierda o derecha, afloje el perno de ajuste de
hendidura 13 en varias vueltas y deslice la hendidura hacia fuera.
3. Afloje el perno para ajustar la fijación hacia arriba o hacia abajo, y a
continuación, utilice el perno de ajuste preciso para fijar con firmeza la
pieza de trabajo.
NOTA: Coloque la fijación en el lado opuesto de la base cuando
bisele. REALICE SIEMPRE OPERACIONES EN SECO (CON LA MÁQUINA
DESCONECTADA) ANTES DE REALIZAR CORTES ACABADOS PARA
COMPROBAR LA RUTA DE LA CUCHILLA. COMPRUEBE QUE LA FIJACIÓN NO
INTERFIERE CON LA ACCIÓN DE LA SIERRA O LAS BARRAS.
Ranurado (Fig. A2)
SOPORTE SIEMPRE LAS PIEZAS LARGAS.
Para lograr mejores resultados, utilice los soportes de pie DE7023-XJ o
DE7033 37 para extender el ancho de la mesa de su sierra. Soporte largas
piezas de trabajo utilizando cualesquiera medios convenientes como los
andamios o dispositivos similares para evitar que los extremos se caigan.
Su sierra está equipada con un tope de hendidura 28 , una tuerca de ajuste
de profundidad 27 y un perno de ala 26 para facilitar el corte ranurado.
• Deslice el tope ranurado 28 hacia la parte frontal de la sierra.
• Ajuste el perno de ala 26 y la tuerca de ajuste de profundidad 27 para
fijar la profundidad del corte ranurado.
• Coloque una pieza de un resto de material de aproximadamente 5 cm
entre la hendidura y la pieza de trabajo para realizar un corte ranurado
recto.
Calidad del corte
La calidad de cualquier corte depende de una serie de factores, como por
ejemplo, el material que se está cortando, el tipo de cuchilla, si la cuchilla
está afilada, y la velocidad de corte.
Cuando desee realizar cortes más suaves para trabajos de moldeado u
otras operaciones de precisión, una cuchilla afilada (punta de carbón de
60 dientes) y una velocidad de corte lenta y uniforme, darán los resultados
deseados.
ADVERTENCIA: Asegúrese de que el material no se deslice durante el
corte; sujételo bien. Deje siempre que la hoja se detenga por completo
antes de levantar el brazo. Si aún quedan pequeñas fibras de madera
en la parte posterior de la pieza de trabajo, coloque un trozo de cinta
adhesiva en la madera donde va a realizar el corte. Sierre sobre la
cinta adhesiva y retírela con cuidado cuando haya terminado.
Fijación de la pieza de trabajo (Fig. B)
Soporte de piezas largas (Fig. D)
Corte de marcos de de cuadros, cajas selladas y otros
proyectos de cuatro caras (Fig. R, S)
Intente varios proyectos simples utilizando restos de madera hasta que se
familiarice con su sierra. Su sierra es la herramienta ideal para realizar cortes
de esquina como el indicado en la figura R.
El croquis 1 en la figura S muestra una junta hecha con el método de ajuste
de bisel. La junta mostrada puede realizarse utilizando cualquier método.
• Uso del ajuste de bisel:
-- El bisel para los dos paneles se ajusta en 45° cada uno, produciendo
una esquina de 90°.
-- El brazo de inglete se bloquea en la posición cero y el ajuste de bisel
se bloquea en 45°.
-- La madera se posiciona con el lado plano del panel frente a la mesa
y el borde estrecho frente a la hendidura.
• Uso del ajuste de inglete:
-- El mismo corte puede realizarse realizando un corte de inglete hacia
la derecha y hacia la izquierda con la superficie del panel frente a
la hendidura.
ADVERTENCIA: Una pieza de trabajo que haya sido fijada,
equilibrada y asegurada antes de realizar un corte podrá
desequilibrarse tras finalizar el corte. Una carga desequilibrada puede
cargar la punta de la sierra o de cualquier complemento unido a la
sierra, como una mesa o banco de trabajo. Cuando realice un corte
que pueda dar lugar a un desequilibrio, soporte adecuadamente la
pieza de trabajo y compruebe que la sierra esté fijada con seguridad a
una superficie estable. Podrá dar lugar a daños personales.
ADVERTENCIA: El pie de fijación deberá permanecer fijado sobre la
base de la sierra cuando se utilice la fijación. Fije siempre la pieza de
trabajo en la base de la sierra y no a ninguna otra parte de la zona de
trabajo. Compruebe que el pie de fijación no está fijado en el borde de
la base de la sierra.
ATENCIÓN: Utilice siempre una sujeción para mantener el control y
reducir el riesgo de provocar daños personales y daños en la pieza de
trabajo.
Utilice la fijación de material 35 suministrada con su sierra. La hendidura
izquierda o derecha se deslizarán de lado a lado para facilitar la fijación.
Otras ayudas como las fijaciones de anillas, las fijaciones de barras o las
fijaciones en C podrán ser adecuadas para determinados tamaños y formas
de material.
Corte de moldes ajustados y otros marcos (Fig. S)
Para instalar la fijación
Para una forma que no se indique en la gráfica, utilice la siguiente fórmula:
180° dividido por el número de caras equivale al inglete (si el material se
corta verticalmente) o al ángulo de bisel (si el material se corta de forma
horizontal).
1. Introdúzcala en el orificio ubicado tras la hendidura. La fijación deberá
orientarse hacia la parte trasera de la sierra de ingletes. La hendidura
en la varilla de fijación debe introducirse completamente en la base.
Compruebe que esta hendidura está completamente introducida en la
base de la sierra de ingletes. Si la hendidura está visible, la fijación no
estará segura.
2. Gire la fijación en 180° hacia la parte frontal de la sierra de ingletes.
El croquis 2 de la figura S muestra una junta realizada fijando el brazo de
ingletes en 45° para cortar los dos paneles con vistas a formar una esquina
de 90°. Para realizar este tipo de junta, fije el ajuste de bisel en cero y el
brazo de inglete en 45°. Una vez más, coloque la madera con el lado plano
del panel frente a la mesa y el borde estrecho frente a la hendidura.
Los dos croquis de la figura S se destinan exclusivamente a los objetos de
cuatro caras. A medida que cambia el número de caras, también cambiarán
los ángulos de inglete y bisel. La gráfica indicada a continuación ofrece los
ángulos adecuados para una amplia variedad de formas, suponiendo que
todas las caras tengan el mismo largo.
NÚMERO DE CARAS
4
INGLETE O ÁNGULO DE BISEL
45°
5
6
7
8
9
10
36°
30°
25,7°
22,5°
20°
18°
51
Español
Corte de ingletes compuestos (Fig. T)
Después de hacer el corte, afloje el botón de bloqueo del riel 7 .
Un inglete compuesto es un corte realizado utilizando un ángulo de inglete
y de bisel al mismo tiempo. Este es el tipo de corte utilizado para realizar
marcos o cajas con lados inclinados como el que se indica en la figura T.
ADVERTENCIA: Si el ángulo de corte varía de corte a corte,
compruebe que el perno de bloqueo de bisel y el asa de bloqueo de
inglete estén bloqueados firmemente. Éstos deberán estar bloqueados
tras realizar cualquier cambio en el bisel o el inglete.
La gráfica indicada a continuación le ayudará a seleccionar la configuración
adecuada para el bisel y el inglete para los cortes de ingletes compuestos
más comunes.
• Seleccione el ángulo A deseado (Fig. T) de su proyecto y localice dicho
ángulo en el arco adecuado de la gráfica.
• A partir de dicho punto, siga la gráfica en línea recta hacia abajo
para encontrar el ángulo de bisel correcto y en línea recta de forma
transversal para encontrar el ángulo de inglete correcto.
• Fije su sierra en los ángulos indicados y realice varios cortes de prueba.
Practique ajustando las piezas cortadas entre sí.
Ejemplo: Para realizar una caja de 4 caras con ángulos exteriores de 26°
(Ángulo A, Fig. T), utilice el arco superior derecho. Encuentre el ángulo de
26° en la escala del arco. Siga la línea intersectora horizontal a ambos lados
para obtener la configuración del ángulo de inglete en la sierra (42°). Del
mismo modo, siga la línea intersectora vertical hacia arriba o hacia abajo
para obtener la configuración del ángulo de bisel en la sierra (18°). Intente
siempre realizar cortes en restos de piezas de madera para comprobar las
configuraciones de la sierra.
CAJA DE 6
LADOS
CAJA DE 8
LADOS
Ángulo de lado de la caja (ángulo ”A”)
Establezca este ángulo de inglete en la sierra
CAJA
CUADRADA
Establecer este ángulo de bisel en la sierra
Corte de molduras básicas (Fig. K, U)
Para completar cortes rectos a 90º, coloque la madera contra el tope-guía y
manténgala en su posición como se indica en la Figura U. Encienda la sierra,
deje que la hoja alcance la máxima velocidad y baje suavemente el brazo a
través del corte.
Corte de molde de base de una altura de 76 mm a
171 mm en vertical contra la guía
NOTA: Mueva la hoja de la sierra frente a la guía base con el alojamiento
de soporte 58 y el eje 59 a 73 mm de distancia, como se muestra en la
Figura K.
Apriete el botón de bloqueo del riel 7 para fijar los rieles en su posición.
Coloque el material como se indica en la Figura U.
Todos los cortes deberán ser realizados con la parte trasera de la
moldeadura contra la guía y con la parte inferior de la moldeadura contra
la mesa.
52
Lado izquierdo
Lado derecho
esquina interior
esquina exterior
Inglete izquierdo
de 45°
Guarde el lado izquierdo del corte
Inglete derecho de 45°
Guarde el lado derecho del corte
Inglete derecho de 45°
Guarde el lado izquierdo del corte
Inglete izquierdo de 45°
Guarde el lado derecho del corte
El material de hasta 171 mm puede cortarse tal y como se indicó previamente.
Corte de molde en corona (Fig. A1, V1, V2)
Su sierra de ingletes está adaptada a los cortes de molde en corona. Para
ajustarlo adecuadamente, el molde en corona debe realizarse mediante un
corte compuesto de ingletes con extrema precisión.
Su sierra de ingletes cuenta con una serie de puntos especiales de seguros
de ingletes preconfigurados en 31,62° a la izquierda y a la derecha para
realizar cortes de moldes en corona en el ángulo adecuado y con linguetes
de tope de bisel en 33,86° a la izquierda y a la derecha. Del mismo modo,
hay una marca en la escala de bisel 11 en 33,9°. La gráfica indicada a
continuación muestra la configuración adecuada para los cortes de molde
en corona.
NOTA: ¡La realización de pruebas previas con restos de material es
muy importante!
Instrucciones para cortar moldes en corona en
superficie horizontal y utilizando funciones
compuestas (Fig. V1)
1. El moldeado debe permanecer en posición horizontal con la superficie
trasera amplia sobre la mesa de la sierra 17 .
2. Coloque la parte superior del molde frente a la hendidura 14 .
3. Los parámetros indicados a continuación son para un molde de corona
de muelles en 45°.
esquina interior
Lado
Bisel izquierdo 30°
izquierdo Mesa de ingletes fijada a la derecha
35,26°
Guarde el extremo izquierdo del corte
Lado
Bisel derecho30°
derecho Mesa de ingletes fijada a la izquierda
35,26°
Guarde el extremo derecho del corte
esquina exterior
Bisel derecho 30°
Mesa de ingletes fijada a la izquierda
35,26°
Guarde el extremo izquierdo del corte
Bisel izquierdo 30°
Mesa de ingletes fijada a la derecha
35,26°
Guarde el extremo derecho del corte
4. Los parámetros indicados a continuación se destinan a un molde en
corona de ángulos de 52° en la parte superior y ángulos de 38° en la
parte inferior.
esquina interior
Lado
Bisel izquierdo 33,9°
izquierdo Mesa de ingletes fijada a la derecha
en 31,62°
Guarde el extremo izquierdo del corte
Lado
Bisel derecho 33,9°
derecho Mesa de ingletes fijada a la izquierda
en 31,62°
Guarde el extremo derecho del corte
esquina exterior
Bisel derecho 33,9°
Mesa de ingletes fijada a la izquierda
en 31,62°
Guarde el extremo izquierdo del corte
Bisel izquierdo 33,9°
Mesa de ingletes fijada a la derecha en
31,62°
Guarde el extremo derecho del corte
Método alternativo para cortar moldes en corona
El corte de moldes en corona que utiliza este método no exige un corte
biselado. Los cambios de minutos en el ángulo de ingletes pueden
realizarse sin que ello afecte al ángulo de bisel. Cuando se registran
esquinas con un ángulo distinto a 90°, la sierra puede ajustarse a las mismas
de forma rápida y fácil.
Español
Instrucciones para el corte de moldes en corona
angulados entre la hendidura y la base de la sierra
para todos los cortes (Fig. V2)
1. Cree el ángulo del molde para que la parte inferior del molde (la parte
que va hacia la pared cuando se instala) quede frente a la hendidura 14 y la parte superior del molde permanezca sobre la mesa de la sierra 17 .
2. Las ”caras” anguladas de la parte trasera del molde deben permanecer
encuadradas con la hendidura y la mesa de la sierra.
esquina interior
Inglete derecho en 45°
Guarde el lado derecho del corte
Inglete izquierdo en 45°
Guarde el lado izquierdo del corte
Lado
izquierdo
Lado
derecho
esquina exterior
Inglete izquierdo en 45°
Guarde el lado derecho del corte
Inglete derecho en 45°
Guarde el lado izquierdo del corte
Cortes especiales
ADVERTENCIA: No realice nunca cortes a menos que el material
esté fijado en la mesa y frente a la hendidura.
Corte de aluminio (Fig. W1, W2)
UTILICE SIEMPRE LA CUCHILLA DE SIERRA ADECUADA, ESPECIALMENTE
DISEÑADA PARA EL CORTE DE ALUMINIO.
Determinadas piezas de trabajo podrán exigir el uso de una fijación o agarre
para evitar el movimiento durante el corte. Coloque el material para que
pueda cortar la sección transversal más fina, tal y como se muestra en la
figura W1. La figura W2 ilustra la forma incorrecta de realizar dichos cortes.
Utilice un lubricante de corte de cera en barra cuando corte aluminio.
Aplique la cera en barra directamente en la cuchilla 42 de la sierra antes
de cortar. No aplique nunca la cera en una cuchilla en movimiento. La cera
ofrece la lubricación adecuada y evita que las astillas se peguen a la cuchilla.
Material arqueado (Fig. X1, X2)
Cuando corte un material arqueado, colóquelo siempre tal y como se indica
en la figura X1 y nunca como se muestra en la figura X2. Si posiciona el
material de forma incorrecta, hará que dañe la cuchilla.
Corte de tubos de plástico u otros materiales
redondos
Los tubos de plástico pueden cortarse con gran facilidad con su sierra.
Deben ser cortados al igual que la madera y fijados o sostenidos
firmemente a la hendidura para evitar que rueden. Esto es muy
importante a la hora de realizar cortes angulares.
Corte de materiales grandes (Fig. Y)
Ocasionalmente, se topará con piezas de trabajo demasiado grandes
para que puedan ubicarse bajo la barra inferior. En este caso, coloque su
pulgar derecho en la parte superior de la barra 1 y traslade la barra lo
suficientemente como para espaciar la pieza de trabajo, tal y como se indica
en la figura Y. Evite realizar esta operación al máximo, aunque cuando
sea necesario, la sierra funcionará adecuadamente y realizará cortes más
grandes. NUNA UNA, PEGUE O MANTENGA DE CUALQUIER OTRO MODO LA
BARRA ABIERTA CUANDO OPERE ESTA SIERRA.
Configuración especial para cortes transversales
amplios (Fig. Z1, Z2)
Su sierra puede cortar piezas de trabajo muy anchas (de hasta 409 mm)
cuando se utilice una configuración especial. Para fijar la sierra de cara a
dichas piezas de trabajo, siga las siguientes etapas:
1. Retire las hendiduras laterales derecha e izquierda de la sierra y déjelas
a un lado. Para retirarlas, afloje los pernos de ajuste de hendiduras 13 dando varias vueltas y deslice la hendidura hacia fuera. Ajuste y bloquee
el control de inglete para que se fije en un inglete de 0°.
2. Cree una plataforma utilizando un tablero de partículas de 38 mm de
grosor o una pieza sólida de madera de un grosor de 38 mm con las
siguientes dimensiones: 368 x 660 mm. La plataforma debe ser plana,
ya que de lo contrario, el material podría moverse durante el corte y
provocar daños.
3. Monte la plataforma de 368 x 660 mm en la sierra utilizando cuatro
tuercas largas de madera de 76,2 mm a través de los orificios 57 ubicados en la hendidura de base 15 (Fig. Z1). Deberán utilizarse
cuatro tuercas para fijar adecuadamente el material. Cuando se utilice
la configuración especial, la plataforma será cortada en dos piezas.
Compruebe que las tuercas están apretadas correctamente, ya que
de lo contrario, podrían aflojarse y provocar daños. Compruebe que la
plataforma está firmemente plana sobre la mesa, frente a la hendidura y
centrada uniformemente de izquierda a derecha.
ADVERTENCIA: Compruebe que la sierra esté montada
perfectamente en una superficie plana y estable. En caso contrario
podría desestabilizar la sierra y hacerla caer, lo que podría causar
daños personales.
4. Coloque la pieza de trabajo que va a cortar en la parte superior de la
plataforma instalada sobre la mesa. Compruebe que la pieza de trabajo
está firmemente ajustada frente a la parte trasera de la hendidura de
base 15 (Fig. Z2).
5. Fije el material antes de cortarlo. Corte lentamente el material,
utilizando un movimiento de vaivén. Si no fija firmemente o si corta
lentamente, podría hacer que el material se suelte y provocar daños
personales.
Tras varios cortes a diversos ángulos del inglete que no sean 0°, la
plataforma podría ceder y no soportar debidamente el trabajo. Instale
una nueva plataforma no utilizada en la sierra tras haber configurado
previamente el ángulo de inglete deseado.
ATENCIÓN: El uso continuado de una plataforma con varias vías
puede producir la pérdida de control del material y causar daños.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DeWALT ha sido diseñada para funcionar mucho
tiempo con un mínimo de mantenimiento. Que siga funcionando
satisfactoriamente depende del buen cuidado de la herramienta y de su
limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones, apague
la máquina y desconéctala del suministro eléctrico antes de
instalar y quitar accesorios y antes de hacer ajustes, cambios
de configuración o reparaciones. Compruebe que el interruptor
de puesta en marcha esté en la posición OFF. La puesta en marcha
accidental puede causar lesiones.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de daños personales
graves, NO toque las puntas afiladas de la cuchilla con los
dedos o manos mientras realiza cualquier operación de
mantenimiento.
NO utilice lubricantes o limpiadores (concretamente de tipo spray o
aerosoles) cerca de la barra de plástico. El material de policarbonato
utilizado en la barra puede ser dañado por determinados agentes químicos.
Cepillos (Fig. A1)
Inspeccione los cepillos de carbón regularmente. Mantenga los cepillos
limpios y deje que se deslicen libremente por sus guías.
• Desconecte la herramienta, retire el tope del extremo del motor 6 ,
levante la anilla del cepillo y retire el ensamblaje del cepillo.
• Si los cepillos están gastados en aproximadamente 12,7 mm, las anillas
dejarán de ejercer presión y deberán ser sustituidos.
• Utilice exclusivamente cepillos idénticos de DeWalt. El uso del grado
correcto de los cepillos es esencial para el funcionamiento adecuado
del freno eléctrico. Podrá adquirir nuevos conjuntos de cepillos en los
centros de servicio de DeWALT.
• Cambie siempre el tope de inspección del cepillo tras cada inspección o
reparación de cepillos.
• Deberá dejar que la herramienta funcione de por sí (sin carga) durante
10 minutos antes de utilizar los nuevos cepillos instalados. El freno
eléctrico podrá funcionar mal hasta que los cepillos hayan sido
instalados adecuadamente (sin desgastes).
53
Español
• Durante el funcionamiento en vacío, NO UNA, PEGUE NI BLOQUEE DE
NINGÚN OTRO MODO EL INTERRUPTOR DE ACTIVACIÓN EN MODO
ENCENDIDO. SOSTENGA EXCLUSIVAMENTE POR LAS MANOS.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación adicional.
Limpieza
Antes de utilizar la herramienta, compruebe la barra superior, la barra
inferior y el conducto de polvo para determinar que funcionarán
correctamente. Compruebe que las astillas, el polvo y las partículas de la
pieza de trabajo no pueden bloquear alguna de sus funciones.
Si se han atascado fragmentos de la pieza de trabajo entre la cuchilla de la
sierra y las barras, desconecte la máquina de la red y siga las instrucciones
ofrecidas en el apartado de Cambio o Instalación de una nueva cuchilla
de sierra. Retire las partes atascadas y vuelva a montar la cuchilla de la
sierra.
Limpie periódicamente todo el polvo y las astillas de madera alrededor Y
BAJO la base y la mesa giratoria.
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco la suciedad y el polvo de la
carcasa principal tan pronto como se advierta su acumulación en
las rejillas de ventilación o en sus proximidades. Cuando lleve a cabo
este procedimiento póngase una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes u otros productos químicos
fuertes para limpiar las piezas no metálicas de la herramienta. Dichos
productos químicos pueden debilitar los materiales con los que están
construidas estas piezas. Use un paño humedecido únicamente con
agua y jabón suave. Jamás permita que le entre líquido alguno a la
herramienta ni sumerja ninguna parte de la misma en líquido.
Limpieza de la luz de trabajo
• Limpie detenidamente el polvo de la sierra y los restos de las lentes de
la luz de trabajo con un paño de algodón. El polvo acumulado puede
bloquear la luz de trabajo y evitar que indique con precisión la línea de
corte.
• NO utilice solventes de ningún tipo; podrán dañar las lentes.
• Cuando retire la cuchilla de la sierra, limpie los escombros y
acumulaciones de la cuchilla.
Limpieza del conducto de polvo
Con la sierra desconectada y el cabezal de la sierra levantado al completo,
podrá utilizar una varilla espiga de gran diámetro o aire a baja presión para
limpiar el polvo del conducto de polvo.
Accesorios opcionales (Fig. B–E)
ADVERTENCIA: Dado que los accesorios que no sean los
suministrados por DeWALT no han sido sometidos a pruebas con este
producto, el uso de tales accesorios con esta herramienta podría ser
peligroso. Para disminuir el riesgo de lesiones, con este producto se
deben usar exclusivamente accesorios recomendados por DeWALT.
Fijación: DE7082-XJ (Fig. B)
La fijación 35 se utiliza para fijar firmemente la pieza de trabajo a la mesa
de la sierra.
Bolsa de polvo: DE7053-XJ (Fig. C)
Equipada con una cremallera para facilitar su vaciado, la bolsa de polvo 36 capturará la mayoría del polvo de sierra producido.
Soportes de pie: DE7023-XJ, DE7033-XJ (Fig. D)
El soporte de pie 37 se utiliza para ampliar el ancho de la mesa de la sierra.
54
Soportes de fijación: DE7025-XJ (Fig. E)
Los soportes de fijación 38 se utilizan para instalar la sierra en un soporte.
CUCHILLAS DE SIERRA: UTILICE SIEMPRE CUCHILLAS DE SIERRA DE
305 mm CON ORIFICIOS DE EJE DE 30 mm . LA VELOCIDAD DEBE SER
COMO MÍNIMO DE 4800 RPM. No utilice nunca una cuchilla de diámetro
inferior. No estará protegida correctamente. ¡Utilice sólo cuchillas de corte
transversal! No utilice cuchillas diseñadas para las operaciones de rasgado,
combinación de cuchillas o cuchillas con ángulos de gancho que superen
los 5°.
DESCRIPCIONES DE LA CUCHILLA
APLICACIÓN
DIÁMETRO
DIENTES
Cuchillas de sierra de construcción(entalladura fina con borde
antiadhesivo)
Fines generales
305 mm
40
Cortes transversales finos
305 mm
60
Cuchillas de sierra para madera (ofrecen cortes limpios y suaves)
Cortes transversales finos
305 mm
80
Metales no férricos
305 mm
96
Consulte a su proveedor si desea información más detallada sobre los
accesorios apropiados.
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Los productos y las baterías marcadas con este
símbolo no deben desecharse junto con los residuos domésticos
normales.
Los productos y las baterías contienen materiales que pueden
ser recuparados y reciclados, reduciendo la demanda de materias
primas. Recicle los productos eléctricos y las baterías de acuerdo con las
disposiciones locales. Para más información, vaya a www.2helpU.com.
Français
SCIE À ONGLETS
DWS779, DWS780
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DeWALT. Des années d’expertise dans le
développement et l’innovation de ses produits ont fait de DeWALT, le
partenaire privilégié des utilisateurs professionnels d’outils électriques.
AVERTISSEMENT : le taux d’émission de vibrations déclaré
correspond aux applications principales de l’outil. Néanmoins, si
l’outil est utilisé pour différentes applications ou est mal entretenu,
ce taux d’émission de vibrations pourra varier. Ces éléments peuvent
augmenter considérablement le niveau d’exposition sur la durée totale
de travail.
Toute estimation du degré d’exposition à des vibrations doit
également prendre en compte les heures où l’outil est mis hors tension
ou lorsqu’il tourne sans effectuer aucune tâche. Ces éléments peuvent
réduire sensiblement le degré d’exposition sur la durée totale de travail.
Identifier des mesures de sécurité supplémentaires pour protéger
l’opérateur contre les effets nocifs des vibrations telles que :
maintenance de l’outil et des accessoires, maintenir la température des
mains élevée, organisation du travail.
Caractéristiques techniques
Tension
Type
Puissance absorbée
Diamètre de lame
Alésage
Epaisseur de lame
Vitesse maximum de la lame
Largeur maximale de coupe transversale à 90°
Largeur maximale de coupe en onglet à 45°
Profondeur maximum de coupe 90°
Profondeur maximale de chanfrein transversal à 45°
Onglet (positions maximales)
Inclinaison (positions maximales)
Onglet 0°
Largeur résultante à hauteur maxi 112 mm
Largeur résultante à hauteur maxi 110 mm
Hauteur résultante à largeur maxi 345 mm
Onglet gauche 45°
Largeur résultante à hauteur maxi 112 mm
Hauteur résultante à largeur maxi 244 mm
Onglet droit 45°
Largeur résultante à hauteur maxi 112 mm
Hauteur résultante à largeur maxi 244 mm
Chanfrein gauche 45°
Largeur résultante à hauteur maxi 63 mm
Hauteur résultante à largeur maxi 345 mm
Chanfrein droite 45°
Largeur résultante à hauteur maxi 62 mm
Hauteur résultante à largeur maxi 345 mm
Temps d’arrêt de la lame
Poids
W
mm
mm
mm
min-1
mm
mm
mm
mm
gauche
droite
DWS779
230
10
1675
305
30
1,8
4100
349
244
112
56
50°
60°
DWS780
230
11
1675
305
30
1,8
1900–3800
349
244
112
56
50°
60°
gauche
droite
49°
49°
49°
49°
mm
mm
mm
299
303
76
299
303
76
mm
mm
200
76
200
76
mm
mm
211
76
211
76
mm
mm
268
44
268
44
mm
mm
s
kg
193
28
< 10
25,4
193
28
< 10
25,4
VAC
Valeurs acoustiques et valeurs vibratoires (somme vectorielle triax) selon EN61029
LPA (niveau d’émission de pression acoustique)
dB(A)
93
LWA (niveau de puissance acoustique)
dB(A)
100
K (incertitude pour le niveau acoustique donné)
dB(A)
3,0
Valeur d’émission de vibration ah =
Incertitude K =
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
93
100
3,0
Fusibles :
Europe
Outils de 230 V
10 ampères, secteur
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-après décrivent le degré de risques associé à chaque
balise. Lire soigneusement la notice d’instructions et respecter ces
symboles.
DANGER : indique une situation de danger imminent qui, si rien
n’est fait pour l’éviter, aura comme conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
AVERTISSEMENT : indique une situation de danger potentiel qui, si
rien n’est fait pour l’éviter, pourra avoir comme conséquences la mort
ou des dommages corporels graves.
ATTENTION : indique une situation de danger potentiel qui, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait avoir comme conséquences des
dommages corporels mineurs ou moindres.
AVIS : indique une pratique ne posant aucun risque de dommages
corporels, mais qui par contre, si rien n’est fait pour l’éviter, pourrait
poser des risques de dommages matériels.
Indique des risques de décharges électriques.
Indique des risques d’incendie.
Certificat de conformité CE
Directives machines
Scie à onglets
DWS779, DWS780
DeWALT certifie que les produits décrits dans le paragraphe Fiche
technique sont conformes aux normes :
2006/42/CE, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-9:2012 +A11:2013.
Ces produits sont également compatibles avec les Directives 2014/30/UE et
2011/65/UE. Pour plus d’informations, veuillez contacter DeWALT à l’adresse
suivante ou vous reporter au dos de cette notice d’instructions.
< 2,5
1,5
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce feuillet informatif a été
mesuré conformément à une méthode d’essai normalisé établie par
EN61029, et peut être utilisé pour comparer un outil à un autre. Il peut
également être utilisé pour effectuer une évaluation préliminaire de
l’exposition.
Markus Rompel
Directeur Ingénierie
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
20.04.2016
55
Français
Consignes de Sécurité
AVERTISSEMENT ! Lors de l’utilisation d’outils électriques, des
précautions de sécurité simples doivent toujours être respectées afin
de réduire le risque d’incendie, de choc électrique et de blessures
corporelles, dont les suivantes.
Lisez toutes les instructions avant de tenter de faire fonctionner ce produit et
conservez ces instructions.
CONSERVEZ CE MANUEL POUR VOUS Y REPORTER
ULTÉRIEUREMENT
Instructions Générales de Sécurité
1 . Maintenez la zone de travail propre.
ʵʵ Les zones et les établis encombrés favorisent les accidents.
2 . Inspectez l’environnement de la zone de travail.
ʵʵ Ne pas exposer l’outil à la pluie. Ne pas utiliser l’outil dans des
conditions humides. Éclairez convenablement la zone de travail
(250–300 lux). Ne pas utiliser l’outil en cas de risque d’incendie
ou d’explosion, c’est-à-dire en présence de liquides et de gaz
inflammables.
3 . Se protéger contre les chocs électriques.
ʵʵ Évitez tout contact corporel avec des surfaces reliées à la terre (par
exemple, tuyaux, radiateurs, autocuiseurs et réfrigérateurs). Lors de
l’utilisation de l’outil dans des conditions extrêmes (c’est-à-dire, une
forte humidité, en cas de production de copeaux de métaux, etc.) la
sécurité électrique peut être améliorée en insérant un transformateur
isolant ou un coupe-circuit contre les fuites à la terre.
4 . Maintenez les autres à distance.
ʵʵ Ne laissez pas les personnes, en particulier les enfants, ne participant
pas aux travaux toucher l’outil ou le cordon électrique et maintenezles à distance de la zone de travail.
5 . Rangez les outils non utilisés.
ʵʵ Rangez les outils dans un endroit sec et fermé, hors de portée des
enfants, lorsque vous ne les utilisez pas.
6 . Ne forcez pas l’outil.
ʵʵ Il fonctionnera mieux et avec plus de sécurité à la tension pour laquelle
il a été conçu.
7 . Utilisez l’outil approprié.
ʵʵ Ne forcez pas les petits outils à réaliser des actions prévues pour des
outils très résistants. N’utilisez pas des outils à des fins pour lesquelles
ils n’ont pas été conçus, par exemple, n’utilisez pas de scies circulaires
pour découper des troncs d’arbres ou des bûches.
8 . Portez des vêtements adéquats.
ʵʵ Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux, ils peuvent se
prendre dans les pièces mobiles. Des chaussures antidérapantes sont
recommandées en cas de travail à l’extérieur. Portez une protection
pour recouvrir les cheveux longs.
9 . Utilisez des équipements de protection.
ʵʵ Portez toujours des lunettes de sécurité. Utilisez un écran facial ou un
masque anti-poussière si le travail effectué crée de la poussière ou
des particules volantes. Si ces particules peuvent être chaudes, portez
également un tablier résistant à la chaleur. Portez à tout moment une
protection auditive. Portez à tout moment un casque de sécurité.
10 . Raccordez les équipements d’aspiration de la poussière.
ʵʵ Si des accessoires sont fournis pour raccorder des dispositifs
d’aspiration et de collecte de la poussière, vérifiez s’ils sont bien
raccordés et bien utilisés.
11 . Ne maltraitez pas le cordon d’alimentation.
ʵʵ Ne tirez jamais sur le cordon pour débrancher l’outil. Tenez
le cordon à l’écart des sources de chaleur, de l’huile et des bords
tranchants. N’utilisez jamais le cordon pour transporter l’outil.
56
12 . Sécurisez le travail.
ʵʵ Si possible, utilisez des pinces ou un étau pour maintenir le travail. Ceci
est plus sûr que d’utiliser vos mains et les libère pour actionner l’outil.
13 . Ne vous penchez pas trop loin.
ʵʵ Maintenez constamment votre équilibre.
14 . Entretenez vos outils avec soin.
ʵʵ Aiguisez les outils coupants et nettoyez-les pour obtenir des
performances plus sûres et optimisées. Respectez les instructions
de lubrification et de remplacement des accessoires. Inspectez
régulièrement les outils, en cas d’endommagement, faites-les réparer
par un centre de réparation agréé. Maintenez les poignées et les
interrupteurs secs, propres et exempts d’huile et de graisse.
15 . Débranchez les outils.
ʵʵ Après l’utilisation, avant l’entretien et en cas de remplacement des
accessoires tels que les lames, mèches et fraises, débranchez les outils
de l’alimentation électrique.
16 . Enlevez les clés de réglages et les clés.
ʵʵ Habituez-vous à vérifier que les clés de réglage et les clés sont bien
retirées de l’outil avant de l’actionner.
17 . Évitez tout démarrage intempestif.
ʵʵ Ne portez pas l’outil avec un doigt sur l’interrupteur. Assurez-vous que
l’outil est en position « off » avant de le brancher.
18 . Utilisez des cordons électriques extérieurs.
ʵʵ Avant utilisation, inspectez le cordon d’alimentation et remplacez-le
s’il est endommagé. En cas d’utilisation de l’outil à l’extérieur, n’utilisez
que des cordons électriques prévus pour l’extérieur et portant un
marquage correspondant.
19 . Restez alerte.
ʵʵ Faites attention à ce que vous faites. Utilisez votre bon sens. N’utilisez
pas l’outil si vous êtes fatigué ou sous l’influence de drogue ou d’alcool.
20 . Vérifiez la présence de pièces endommagées.
ʵʵ Avant utilisation, vérifiez soigneusement l’outil et le câble principal
pour vérifier qu’il va fonctionner correctement et effectuer les fonctions
pour lesquelles il a été conçu. Vérifiez l’alignement des pièces mobiles,
le grippage des pièces mobiles, la rupture de pièces, le montage et
tout autre état pouvant avoir une incidence sur son fonctionnement.
Une protection ou toute autre partie endommagée doit être
convenablement réparée ou remplacée par un centre d’entretien
agréé, sauf indication contraire dans ce manuel. Faites remplacer les
interrupteurs défectueux dans un centre d’entretien agréé. N’utilisez
pas l’outil s’il est impossible de l’allumer ou de l’éteindre avec
l’interrupteur. N’essayez jamais de le réparer vous-même.
AVERTISSEMENT ! L’utilisation de tout accessoire ou équipement
et la réalisation de toute opération différente de celles qui sont
recommandées dans ce manuel d’instruction avec cet outil peuvent
entraîner un risque de blessure corporelle.
21 . Faites réparer l’outil par une personne qualifiée.
ʵʵ Cet outil électrique est conforme aux règles de sécurité applicables. Les
réparations ne doivent être effectuées que par des personnes qualifiées
utilisant des pièces détachées d’origine ; dans le cas contraire,
l’utilisateur peut courir un grave danger.
Règles de Sécurité additionnelles pour les Scies à
Onglets
•
•
•
•
L’appareil est fourni avec un cordon électrique à configuration particulière
qui ne peut être remplacé que par le fabricant ou son agent agréé.
Ne pas utiliser la scie pour couper tout matériau différent de ceux qui sont
recommandés par le fabricant.
Ne pas faire fonctionner la machine sans les protections en place, si les
protections ne fonctionnent pas ou sont mal entretenues.
Assurez-vous que le bras est bien fixé en cas de découpes en biseau.
Français
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nettoyez l’aire de travail autour de l’appareil ; enlevez tous les matériaux
qui se sont détachés, tels que les copeaux et rognures de bois.
Utilisez des lames de scie bien aiguisées. Respectez la vitesse maximum
inscrite sur la lame de scie.
Sélectionnez la lame adéquate pour le matériel à découper.
Assurez-vous que tous les boutons de verrouillage et poignées de
verrouillage sont bien serrés avant de commencer toute opération.
Ne posez jamais la main sur l’aire de la lame lorsque la scie est raccordée à
l’alimentation électrique.
Ne dépassez pas la garde avec vos mains de plus de 100 mm des deux
côtés de la lame de scie, que ce soit pour retirer les copeaux de bois ou pour
toute autre raison, pendant que la lame tourne. La proximité de la lame
de scie en mouvement avec vos mains peut ne pas être évidente et vous
exposer à de graves blessures.
Ne tentez jamais d’arrêter rapidement une machine en mouvement en
coinçant la lame de l’outil ou par tout autre moyen ; des accidents graves
pourraient survenir.
Avant d’utiliser tout accessoire, consultez le manuel d’instructions. Toute
utilisation impropre d’un accessoire peut entraîner des dégâts matériels.
Durante la manipolazione della lama o di materiale grezzo, utilizzare un
supporto o indossare guanti.
Assurez-vous que la lame de scie est bien montée avant l’utilisation.
Assurez-vous que les lames tournent dans la direction appropriée.
N’utilisez pas de lames d’un diamètre plus petit ou plus grand que celui
qui est recommandé. Reportez-vous aux données Caractéristiques
techniques pour obtenir la nomenclature des lames. N’utilisez que les
lames spécifiées dans ce mode d’emploi, en conformité avec EN 847-1.
Étudiez la possibilité d’utiliser des lames spécialement conçues pour
réduire le bruit.
N’utilisez pas de lames en ACIER RAPIDE.
Ne pas utiliser de lames de scie fendues ou endommagées.
Ne pas utiliser de disques abrasifs ou diamantés.
Ne jamais utiliser votre scie sans la plaquette amovible.
Prima di ogni taglio, assicurarsi che la macchina sia stabile.
Relevez la lame de la plaquette amovible dans la pièce de fabrication
avant de relâcher l’interrupteur.
Ne jamais caler quoi que ce soit contre le ventilateur pour tenir l’arbre du
moteur.
Le carter de protection de votre scie s’ouvre automatiquement lorsque la
tête du levier de déverrouillage est poussée et le bras est abaissé ; elle se
referme sur la lame quand le bras remonte.
Ne jamais relever la protection de la lame manuellement avant d’éteindre
la scie. Il est possible de relever la protection manuellement lors de
l’installation ou du retrait de lames de scie ou pour inspecter la scie.
Vérifiez régulièrement que les encoches d’aération du moteur sont
exemptes de copeaux.
Remplacer l’insert lorsqu’il est usé. Se reporter à la liste des pièces de
rechange incluse.
Débranchez la machine du secteur avant de procéder à tout travail
d’entretien ou lors du remplacement de la lame.
Ne jamais effectuer de nettoyage ou d’entretien lorsque l’appareil est en
cours de fonctionnement ou si la tête n’est pas en position haute.
Si vous utilisez un laser pour indiquer la ligne de découpe, assurez-vous
que le laser appartient à la classe 2 conformément à
EN 62471. Ne remplacez pas une diode laser par une diode d’un autre
type. En cas d’endommagement, faites réparer le laser par un agent de
réparation agréé.
La section avant de la protection est équipée de fentes pour une meilleure
visibilité lors de la découpe. Bien que les fentes réduisent largement les
débris volants, ce sont des ouvertures dans la protection, et des lunettes
de sécurité doivent toujours être portées lorsque l’on procède à une
observation au travers des fentes.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Raccordez la scie à un dispositif de collecte de poussière en cas de sciage
de bois. Tenez toujours compte des facteurs qui influencent l’exposition à
la poussière tels que les suivants :
ʵʵ le type de matériel à usiner (les panneaux d’aggloméré produisent plus
de poussière que le bois) ;
ʵʵ l’aiguisage de la lame de scie ;
ʵʵ le réglage correct de la lame de scie ;
ʵʵ extracteur de poussière avec une vitesse de l’air inférieure à 20 m/s.
Vérifiez que l’extraction locale ainsi que les hottes, les séparateurs et les
conduits d’éjection sont bien réglés.
Veuillez faire attention aux facteurs suivants favorisant l’exposition
au bruit :
ʵʵ utilisez des lames de scie conçues pour réduire le bruit ;
ʵʵ n’utilisez que des lames de scie bien aiguisées.
Procédez à un entretien régulier de la machine.
Prévoyez un éclairage localisé ou général approprié.
Assurez-vous que toutes les entretoises et les bagues d’axe sont adaptées
au but indiqué dans ce manuel.
Évitez de retirer toute rognure de bois ou autre parties de la pièce de la
zone de coupe lorsque la machine fonctionne et que la tête de la scie n’est
pas en position haute.
Ne coupez jamais de pièces inférieures à 200 mm.
Sans support additionnel, la machine est conçue pour accepter une taille
de pièce maximale pour une coupe transversale :
ʵʵ Hauteur maximale : 112 mm
ʵʵ Largeur maximale : 345 mm
ʵʵ Longueur maximale : 600 mm
ʵʵ Une pièce plus longue doit être soutenue par un support
supplémentaire adapté, par exemple; le support DE7023-XJ ou
DE7033-XJ. Serrez toujours solidement les pièces.
En cas d’accident ou de panne de la machine, arrêtez immédiatement la
machine et débranchez-la de la source d’alimentation.
Signalez la panne et notez la machine dans un formulaire approprié pour
éviter que d’autres personnes n’utilisent la machine défectueuse.
Lorsque la lame de la scie est coincée en raison d’une force d’avance
anormale pendant la coupe, arrêtez la machine et débranchez-la de
l’alimentation. Retirez la pièce et assurez-vous que la lame de scie tourne
librement. Mettez la machine sous tension et commencez une nouvelle
opération de coupe avec une force d’avance réduite.
Ne coupez jamais d’alliages légers, notamment en magnésium.
Lorsque la situation le permet, montez la machine sur un établi en utilisant
des boulons de 8 mm de diamètre et de 80 mm de long.
Assurez-vous que l’opérateur est bien formé à l’utilisation, au réglage et à
l’opération de la machine.
Avant de travailler, sélectionnez la lame de scie adéquate pour le matériel
à découper.
Utilisez uniquement des lames de scie où la vitesse indiquée sur la lame de
scie est au moins égale à la vitesse indiquée sur la lame de notation.
Assurez-vous avant chaque coupe que la machine se trouve sur une
surface plane et stable pour éviter tout mouvement.
AVERTISSEMENT : nous recommandons l’utilisation d’un disjoncteur
différentiel avec un seuil de déclenchement de 30mA ou moins.
Risques Résiduels
Les risques suivants sont inhérents à l’utilisation de ces scies :
• Risque de blessure causé par les pièces rotatives (p. ex. la lame de scie).
En dépit de l’application des directives appropriées de sécurité et de la
réalisation de dispositifs de sécurité, certains risques résiduels ne peuvent
être évités; ceux-ci sont énumérés ci-dessous :
• Diminution de l’acuité auditive.
• Risque d’accidents provoqués par des parties non protégées
de la lame de scie en rotation.
57
Français
•
•
Risque de blessure lors du remplacement de la lame.
Risque de coincement de doigts lors de l’ouverture des carters
de protection.
• Risques pour la santé provoqués par la respiration de poussières dégagées
lors du sciage du bois, en particulier du chêne, du hêtre et du MDF.
Les facteurs suivants augmentent le risque de problèmes respiratoires :
• Extracteur de poussière non raccordé lorsque vous sciez du bois.
• Extraction de poussière insuffisante causée par des filtres d’évacuation
sales.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant
toute utilisation.
Point de transport.
Tenez les mains éloignées de la lame.
Gardez vos mains à au moins 100 mm de part et d’autre de la
lame de scie.
Ne pas regarder directement la source lumineuse
Emplacement de la date codée de fabrication
(Fig. A1)
La date codée de fabrication 9 , qui comprend aussi l’année de fabrication,
est imprimée sur le boîtier.
Exemple :
2016 XX XX
Année de fabrication
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 Scie à onglet assemblée
1 Clé de réglage de la lame
1 Lame de scie
1 Sac à poussières
1 Étau matériel
1 Notice d’instructions
ʵʵ Vérifier que l’appareil et ses pièces ou accessoires n’ont pas été
endommagés
lors du transport.
ʵʵ Prendre le temps de lire attentivement et comprendre cette notice
d’instructions avant toute utilisation de l’appareil.
Description (Fig. 1A–E)
AVERTISSEMENT : ne jamais modifier l’outil électrique ni aucun de
ses composants. Il y a risques de dommages corporels ou matériels.
Fig. A1
1 Carter de protection inférieur
2 Levier de dégagement du verrouillage de la tête
3 Poignée de commande
4 Poignée de transport
5 Carter du moteur
6 Flasque moteur
7 Bouton de verrouillage des rails
8 Réglage de la vis de l’ensemble de rail
58
9 Code de date
10 Rails
11 Échelle de biseau
12 Goupille de verrouillage
13 Bouton de réglage du guide
14 Guide
15 Base du guide
16 indentation manuelle
17 Table
18 Trous de montage sur table
19 Échelle d’onglet
20 Conduit d’entrée de poussière
21 Poignée de blocage d’onglet
22 Bouton de loquet d’onglet
23 Support de table
Fig. A2
24 Gâchette
25 commutateur marche/arrêt XPS™
26 Écrou papillon
27 Vis de réglage de la profondeur
28 Arrêt de rainure
29 Clé pour lame
30 Base
31 Bouton de verrouillage de l’inclinaison
32 0° arrêt biseau
33 Couvercle de la ceinture
34 Variateur de vitesse électronique l (DWS780 uniquement)
Fig. B
35 Bride de la pièce DE7082-XJ
Fig. C
36 DE7053-XJ Sac à poussière
Fig. D
37 Support DE7023-XJ / DE7033-XJ
Fig. E
38 support de fixation DE7025-XJ
UTILISATION PRÉVUE
Votre scie à onglet DeWALT DWS779, DWS780 a été conçue pour une
découpe professionnelle du bois, des produits du bois et des plastiques. Elle
va vous permettre de réaliser des opérations de découpe croisée, en biseau
et des coupes d’onglet facilement, avec précision et en toute sécurité.
Cet appareil est conçu pour l’utilisation avec une lame au carbure de
305 mm de diamètre nominal.
NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence de gaz ou de liquides
inflammables.
Ces scies à onglet sont des outils électriques professionnels.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une supervision est nécessaire
auprès de tout utilisateur non expérimenté.
AVERTISSEMENT ! n’utilisez pas la machine pour d’autres
applications que celles prévues.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris
les enfants) dont les capacité physiques, sensorielles ou mentales sont
réduites ou qui manquent d’expérience ou d’aptitudes, sauf si ces
personnes sont surveillées par une autre personne responsable de leur
sécurité. Ne jamais laisser les enfants seuls avec ce produit.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner sur une tension unique.
Vérifier systématiquement que la tension du secteur correspond bien à la
tension indiquée sur la plaque signalétique.
Français
Votre outil DeWALT à double isolation est conforme à la norme
EN61029 ; un branchement à la terre n’est donc pas nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer par un cordon
spécialement conçu à cet effet, et disponible auprès du service après-vente
DeWALT.
CH Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement du câble
d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) – outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) – outils
CH En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les outils portatifs à un
disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
Si une rallonge s’avère nécessaire, utiliser une rallonge à trois fils
homologuée et compatible avec la tension nominale de cet outil (se
reporter à la section Caractéristiques techniques). La section minimale du
conducteur est de 1,5 mm2 pour une longueur maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler systématiquement le câble sur
toute sa longueu
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommages
corporels, arrêter l’outil et débrancher l’appareil du secteur
avant d’installer ou de retirer tout accessoire, avant
tout réglage ou changement de configuration ou lors de
réparations. S’assurer que la gâchette est bien en position d’ARRÊT.
Tout démarrage accidentel pourrait causer des dommages corporels.
Déballage (Fig. A1, F)
1. Ouvrez la boîte et soulevez la scie par la poignée de transport pratique
4 , comme le montre la figure F.
2. Placez la scie sur une surface lisse et plane.
3. Relâchez le bouton de blocage des rails 7 , et poussez la tête de scie
pour la verrouiller en position arrière.
4. Appuyez légèrement sur la poignée de commande 3 et tirez la
goupille de verrouillage 12 .
5. Relâchez doucement la pression vers le bas et maintenez la poignée de
commande, ce qui lui permet de monter à sa pleine hauteur.
Montage sur l’établi (Fig. A1)
Des trous 18 sont prévus dans les quatre pieds pour faciliter la pose
sur établi. Deux trous de dimensions différentes permettent l’utilisation
de vis de dimensions différentes. Optez pour une des deux dimensions
proposées ; l’emploi des deux est superflu.
Fixez toujours fermement la scie sur une surface stable pour éviter tout
mouvement. Pour faciliter son transport, l’outil peut être fixé sur une
planche en contre-plaqué de 12,7 mm, que l’on peut aisément monter sur
le lieu de travail ou transporter en différents lieux
REMARQUE : Si vous choisissez de monter votre scie sur un morceau de
contreplaqué, assurez-vous que les vis de montage ne dépassent à partir
du fond du bois. Le contreplaqué doit être à fleur sur le support de travail.
Lors du serrage de la scie sur n’importe quelle surface de travail, pincez
uniquement sur les moyeux de serrage où les trous des vis de montage sont
situés. Le serrage à tout autre point va perturber le bon fonctionnement de
la scie.
ATTENTION : pour éviter tout risque de détachement ou
d’imprécision, s’assurer que la surface de montage n’est pas déformée
ou inégale. Si la scie balance sur la surface, placez une pièce de
matériel mince sous un pied de scie jusqu’à ce que la scie repose
fermement sur la surface de montage.
Changer ou installer une nouvelle lame de scie
Retirer une lame (Fig. G1–G4)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommages
corporels, arrêter l’outil et débrancher l’appareil du secteur
avant d’installer ou de retirer tout accessoire, avant
tout réglage ou changement de configuration ou lors de
réparations. S’assurer que la gâchette est bien en position d’ARRÊT.
Tout démarrage accidentel pourrait causer des dommages corporels.
• N’appuyez jamais sur le bouton de verrouillage de l’axe alors que
la lame est sous tension ou fonctionne en roue libre.
• Ne découpez pas d’alliages légers et de métaux ferreux (contenant
du fer ou de l’acier) ou des produits de maçonnerie ou en ciment
avec cette scie à onglets.
• Abaissez le levier de déverrouillage de la tête 2 pour relâcher
le carter de protection inférieur 1 et levez celui-ci aussi haut
que possible.
1. Débrancher la scie.
2. Levez le bras à la position supérieure, puis lever le carter de protection
inférieur 1 dans la mesure du possible.
3. Appuyer sur le bouton de verrouillage 40 tout en tournant doucement
la lame de scie à la main jusqu’à ce que le verrouillage s’enclenche.
4. Maintenez le bouton enfoncé, utiliser l’autre main et la clé fournie 29 pour desserrer la vis de la lame. (Tourner dans le sens horaire, filetages
à gauche.)
5. Retirer la vis de lame 39 , la rondelle de serrage externe 41 et la lame
42 . La rondelle de serrage intérieure 43 peut être laissée sur la broche.
Pose d’une lame (Fig. G1–G4)
1. Débranchez la scie.
2. Le bras étant levé et le carter inférieur maintenu ouvert, placez la lame
sur la broche et placez-la sur la fixation de la lame intérieure les dents se
trouvant au bas de la lame et pointant vers l’arrière de la scie.
3. Assemblez la rondelle de bride de fixation extérieure sur la broche.
4. Posez la vis de la lame et, tout en engageant le bouton de verrouillage
de la broche, serrez fermement la vis avec la clé fournie. (Tournez dans
le sens antihoraire, filets inversés)
AVERTISSEMENT ! Notez que la lame de la scie doit être remplacée
uniquement selon la procédure décrite. N’utilisez que les lames de scies
spécifiées dans la section Caractéristiques techniques (le modèle
DT4260 est conseillé).
Transport de la scie (Fig. A1, A2)
AVERTISSEMENT : pour réduire le risque de blessures graves,
TOUJOURS bloquer le bouton de verrouillage des rails, la poignée
de blocage d’onglets, la poignée de verrouillage de l’inclinaison, la
goupille de blocage et les boutons de réglage du guide avant de
transporter la scie. Non utilizzare mai le protezioni per il trasporto o il
sollevamento
Afin de transporter aisément la scie à onglet, l’outil est doté d’une poignée
de transport 4 sur la partie supérieure du bras de la scie.
• Pour transporter la scie, rabaissez la tête et appuyez sur la goupille de
blocage 12 .
• Verrouillez le bouton de verrouillage des rails avec la tête de scie en
position avant, verrouillez le bras de l’onglet à l’angle gauche, faites
glisser le guide 14 complètement vers l’intérieur et pour verrouiller
le bouton de blocage du biseau 31 avec la tête de scie en position
verticale pour rendre l’outil le plus compact possible.
• Toujours utiliser la poignée de transport 4 ou les entailles à la main 16 .
Caractéristiques et commandes
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommages
corporels, arrêter l’outil et débrancher l’appareil du secteur
avant d’installer ou de retirer tout accessoire, avant
59
Français
tout réglage ou changement de configuration ou lors de
réparations. S’assurer que la gâchette est bien en position d’ARRÊT.
Tout démarrage accidentel pourrait causer des dommages corporels.
Arresto della scanalatura (Fig. A2)
La poignée de blocage d’onglet 21 et le bouton de loquet d’onglet 22 vous permettent d’assembler votre scie en onglet à 60 degrés à droite et à
50 degrés à gauche. Pour assembler la scie en onglet, soulevez la poignée
de blocage d’onglet, appuyez sur le bouton du loquet d’onglet et réglez
l’angle d’onglet souhaité sur l’échelle d’onglet 19 . Appuyez la poignée de
blocage d’onglet vers le bas pour verrouiller l’angle d’onglet.
L’arresto della scanalatura 28 consente di limitare la profondità di taglio
della lama. L’arresto è utile per applicazione come le scanalature e i tagli
verticali in altezza. Ruotare l’arresto della scanalatura in avanti e regolare
la vite di regolazione della profondità 27 per impostare la profondità
desiderata del taglio. Per fermare la regolazione, serrare il dado ad alette
26 . Ruotando l’arresto della scanalatura sul retro della troncatrice sarà
possibile bypassare la funzione di arresto della scanalatura. Se la vite
di regolazione della profondità è troppo stretta da allentare a mano, è
possibile utilizzare la chiave della lama in dotazione 29 per allentare la vite.
Bouton de blocage de biseau (Fig. A2)
Goupille de verrouillage (Fig. A1)
Commande d’onglet (Fig. H)
Le blocage du biseau vous permet de tailler la scie en biseau à 49° à gauche
ou à droite. Pour ajuster le réglage du biseau, tournez le bouton 31 dans le
sens antihoraire La tête de la scie biseaute facilement vers la gauche ou vers
la droite une fois que le bouton d’annulation du biseau à 0° est tiré. Pour
serrer, tournez le bouton de verrouillage de biseau dans le sens horaire.
Neutralisation du biseau 0° (Fig. A2)
La neutralisation de la butée de biseau 32 vous permet de biseauter la scie
vers la droite après la marque de 0°.
Lorsqu’elle est engagée, la scie s’arrête automatiquement à 0° lorsqu’elle
est ramenée vers la gauche. Pour déplacer temporairement au-delà de
0° à droite, tirez sur le bouton de verrouillage du biseau 31 . Une fois
que le bouton est relâché, la neutralisation sera réengagée. Le bouton de
verrouillage de biseau peut être verrouillé en tournant le bouton de 180°.
Lorsqu’il est à 0°, la neutralisation se met en place. Pour actionner la
neutralisation, biseautez la scie légèrement vers la gauche.
Neutralisation de la butée de biseau 0° (Fig. I)
Il existe deux leviers de neutralisation de biseau, un de chaque côté de
la scie. Pour incliner la scie, vers la gauche ou vers la droite, au-delà de
45°, poussez le levier de neutralisation de biseau 45° 50 vers l’arrière.
En position arrière, la scie peut s’incliner au-delà de ces limites. Lorsque
des arrêts de 45° sont nécessaires, tirez le levier de neutralisation 45°
vers l’avant.
Cliquets de biseau en couronne (Fig. I, J)
REMARQUE : Les coupes de moulures couronnées en biseau peuvent
être exécutées avec la DWS779 et la DWS780, bien que seule la DWS780
dispose de butées rigides qui permettent un réglage rapide et précis à 22,5°
et 33,86°.
Lorsque vous découpez des moulures couronnées à plat, votre scie est
équipée pour fixer un arrêt de couronne avec précision et rapidement,
à gauche ou à droite (référez-vous à Instructions pour la découpe de
moulures couronnées à plat et en utilisant les onglets mixtes).
DWS780 (Fig. I)
Le cliquet de biseau en couronne 52 peut être tourné pour contacter la vis
de réglage de la couronne.
Pour inverser le cliquet de biseau en couronne, retirez la vis de retenue,
le cliquet de biseau 22,5° 51 et le cliquet de biseau en couronne 30° 52 . Tirez le cliquet de biseau en couronne 52 de sorte que le texte 33,86°
soit tourné vers le haut. Remettez la vis pour fixer le cliquet de biseau 22,5°
et le cliquet de biseau en couronne. Le réglage de la précision ne sera
pas affecté.
Cliquets de biseau 22,5° (DWS780, Fig. I)
Votre scie est équipée pour régler rapidement et avec précision un biseau
22,5°, à gauche ou à droite. Le cliquet de biseau 22,5° 51 peut être tourné
pour contacter la vis de réglage de la couronne 49 .
Bouton de blocage des rails (Fig. A1)
Le bouton de blocage des rails 7 vous permet de verrouiller fermement la
tête de la scie pour l’empêcher de glisser sur les rails 10 . Ceci est nécessaire
lorsque vous effectuez certaines coupes ou lorsque vous transportez la scie.
60
AVERTISSEMENT : la goupille de verrouillage doit être utilisée
uniquement lors du transport ou du stockage de la scie. NE JAMAIS
utiliser la goupille de verrouillage pour une opération de coupe.
Pour verrouiller la tête de scie en position basse, poussez la tête de scie vers
le bas, poussez la goupille de verrouillage 12 puis relâchez la tête de scie.
Ceci va maintenir la tête de scie en toute sécurité vers le bas pour déplacer
la scie d’un endroit à l’autre. Pour relâcher, appuyez la tête de scie vers le
bas et tirez la goupille.
Réglage
Votre scie à onglets est réglée intégralement et avec précision en usine au
moment de la fabrication. Si un nouveau réglage en raison du transport
et de la manutention ou de toute autre raison est nécessaire, suivez
les instructions ci-dessous pour régler la scie. Une fois effectués, ces
ajustements devraient rester précis.
Réglage de l’échelle d’onglet (Fig. H, L)
1. Déverrouillez la poignée de blocage d’onglet 21 et faites tourner le
bras d’onglet jusqu’à ce que le bouton de loquet d’onglet 22 se bloque
en position d’onglet 0°. Ne bloquez pas la poignée de blocage d’onglet.
2. Placez une équerre contre le guide de la scie et la lame, comme indiqué.
(Ne pas toucher les bouts des dents de la lame avec l’équerre. Si vous le
faites, vous aurez des mesures inexactes.)
3. Si la lame de la scie n’est pas exactement perpendiculaire au guide,
desserrez les quatre vis 46 qui retiennent l’échelle d’onglets 19 et
déplacez la poignée de blocage d’onglets et l’échelle de gauche ou de
droite jusqu’à ce que la lame soit perpendiculaire au guide, telle que
mesurée avec l’équerre.
4. Resserrez les quatre vis. Ne faites pas encore attention à la valeur lue sur
le pointeur d’onglets 44 .
Réglage du pointeur d’onglet (Fig. H)
1. Desserrez la poignée de blocage d’onglet 21 pour déplacer le bras
d’onglet vers la position zéro.
2. Après avoir desserré la poignée de blocage de l’onglet, laissez le loquet
de l’onglet s’enclencher en faisant pivoter le bras d’onglet vers la
position zéro.
3. Observez le pointeur 44 et l’échelle d’onglet 19 illustrés à la figure H.
Si le pointeur n’indique pas exactement zéro, desserrez la vis du
pointeur d’onglet 45 le maintenant en place, repositionnez-le et
resserrez la vis.
Réglage du biseau d’équerre sur la table
(Fig. A1, A2, I, J, M)
1. Pour aligner la lame d’équerre avec la table, verrouillez le bras en
position basse à l’aide de la goupille de verrouillage 12 .
2. Placez une équerre contre la lame en prenant soin que l’équerre ne
touche pas une dent de scie (Fig. M).
3. Desserrez le bouton de verrouillage de biseau 31 et assurez-vous que
le bras est fermement enclenché à la butée de biseau 0 degré.
4. Faites tourner la vis de réglage du biseau 0° ( 54 , Fig. I, J) avec la clé
pour lame de 13 mm 29 autant que nécessaire pour que la lame soit à
biseau 0° de la table.
Français
Réglage du pointeur de biseau (Fig. I)
Activation et visibilité du pare-main (Fig. A1)
Si les pointeurs de biseau 48 n’indiquent pas zéro, desserrez chaque vis 47 qui maintient chaque pointeur de biseau en place et déplacez-les comme
nécessaire Assurez-vous que le biseau 0° est correct et que les pointeurs de
biseau sont réglés avant de régler d’autres vis d’angle de biseau.
Le carter de protection inférieur 1 de votre scie est conçu pour découvrir
automatiquement la lame lorsque le bras est descendu et pour couvrir la
lame lorsque le bras est levé.
Le carter de protection peut être levé manuellement lors de l’installation ou
le retrait de lames de scie ou lors du contrôle de la scie. NE JAMAIS LEVER LE
GUIDE inférieur MANUELLEMENT SI LA LAME N’EST PAS HORS TENSION.
Ajustement droit et gauche de la butée de biseau
45° (Fig. A2, I)
Pour ajuster la butée de biseau droit 45°:
1. Desserrez le bouton de verrouillage de biseau 31 et tirez la butée de
biseau 0° 32 pour neutraliser la butée de biseau 0 degré.
2. Lorsque la scie est complètement à droite, si le pointeur du biseau 48 n’indique pas exactement 45°, tournez la vis de réglage du biseau 45°
gauche 53 à l’aide de la clé de lame de 13 mm 29 jusqu’à ce que le
pointeur du biseau indique 45°.
Pour ajuster la butée de biseau 45° gauche :
3. Desserrez le bouton de verrouillage de biseau et incliner la tête vers la
gauche.
4. Si le pointeur du biseau n’indique pas exactement 45°, tournez la vis
de réglage du biseau 45° droit jusqu’à ce que le pointeur de biseau
indique 45°.
Reglage de la butee de biseau A 22,5° (OU 30°)
(Fig. A2, I)
REMARQUE : Réglez les angles de biseau uniquement après avoir effectué
le réglage de l’angle de butée 0° et le pointeur de biseau.
Pour régler l’angle de biseau gauche 22,5°, faites tourner le cliquet de
biseau 22,5° gauche 51 . Desserrez le bouton de verrouillage de biseau 31 et incliner pleinement la tête vers la gauche. Si le pointeur de biseau 48 n’indique pas exactement 22,5°, tourner la vis de réglage de la couronne
49 en contact avec le cliquet à l’aide d’une clé de 10 mm jusqu’à ce que le
pointeur du biseau indique 22,5°.
Pour régler l’angle de biseau 22,5° droit , faites tourner le cliquet de biseau
22,5° droit. Desserrez le bouton de verrouillage de biseau et tirez la butée
de biseau 0° 32 pour neutraliser la butée de biseau 0°. Lorsque la scie est
complètement à droite, si le pointeur du biseau n’indique pas exactement
22,5°, tournez la vis de réglage de la couronne 49 pour qu’elle touche le
cliquet à l’aide d’une clé de 10 mm jusqu’à ce que le pointeur du biseau
indique exactement 22,5°.
Réglage de guide (Fig. A1)
La partie supérieure du guide peut être ajustée pour fournir un
dégagement, permettant la scie de biseauter à 49° complet à gauche et
à droite.
1. Pour ajuster chaque guide 14 , desserrez le bouton de réglage de guide
13 et faites glisser le guide vers l’extérieur.
2. Faire un essai avec la scie hors tension et vérifier le dégagement.
3. Réglez le guide pour être aussi proche de la lame que possible pour
apporter un appui maximal à la pièce, sans empêcher le mouvement
vers le bas et vers le haut du bras.
4. Serrer fermement le bouton de réglage de guide.
5. Lorsque les opérations de biseautage sont terminées, remettre
le guide.
Pour certaines coupes, il peut être souhaitable de ramener les guides plus
proches de la lame. Pour ce faire, soutenez les boutons de réglage de guide
13 à deux tours et passer les guides plus proche de la lame au-delà de la
limite normale, puis serrez les boutons de réglage de guide. Faire d’abord
une coupe à sec pour s’assurer que la lame ne touche pas les guides.
REMARQUE : Les pistes des guides peuvent se boucher avec de la sciure.
Utilisez une brosse ou de l’air à faible pression pour débloquer les rainures
de guidage.
Réglage de la plaque de trait de la scie (Fig. A1)
Pour ajuster les plaques de trait de scie 23 , desserrez les vis tout en
maintenant les plaques en place. Réglez les plaques trait de telle sorte
qu’elles soient aussi proches que possible sans entraver le mouvement de
la lame.
Si une largeur de trait de scie est souhaitée, ajuster les plaques de trait de
scie aussi proches que possible l’une de l’autre. Elles peuvent maintenant
être coupées lentement avec la lame de scie pour donner le plus petit écart
possible entre la lame et les plaques de trait de scie.
Réglage de la glissière de sécurité (Fig. A1)
Vérifiez régulièrement les rails 10 pour vous assurer de l’absence de jeu ou
de dégagement.
Le rail de droite peut être ajusté à l’aide de la vis de calage 8 . Pour
réduire le dégagement, utilisez une clé hexagonale de 4 mm et faites
graduellement pivoter la vis de calage dans le sens horaire tout en faisant
glisser la tête de vis en va et vient.
Réglage du verrouillage de l’onglet (Fig. A1, N)
La barre de verrouillage de l’onglet 55 doit être réglée s’il est possible de
déplacer la table à scier lorsque le verrou d’onglet est verrouillé.
1. Pour ajuster la poignée de blocage d’onglet 21 , placez cette dernière
en position haute et non verrouillée
2. En utilisant une clé de 13 mm fin ouverte, dévisser l’écrou de blocage
56 sur la tige de verrouillage d’onglet.
3. À l’aide d’un tournevis à fente, serrez la barre de verrouillage d’onglet
en la faisant tourner dans le sens horaire comme illustré à la figure N.
Tournez la barre jusqu’à ce qu’elle soit bien serrée puis tournez d’un
tour dans le sens antihoraire.
4. Verrouillez-la à nouveau sur une mesure ne correspondant pas à une
détente, par exemple 34°, et vérifiez que la table ne pivote pas.
5. Resserrez l’écrou de verrouillage.
Avant la mise en marche
• Installez la lame de scie appropriée. N’utilisez pas de lames de scie
excessivement usagées. La vitesse de rotation maximum de l’outil
ne doit pas dépasser celle de la lame de scie. Ne pas utiliser de lames
abrasives !
• Ne pas essayer de couper des pièces trop petites.
• Veiller à ce que la lame coupe librement. Ne pas forcer.
• Veiller à ce que le moteur atteigne sa vitesse maximale avant de
commencer à couper.
• S’assurer que tous les boutons de verrouillage et manettes de serrage
soient bien serrés.
• Fixez la pièce.
• Bien que cette scie coupe le bois et de nombreux matériaux nonferreux, les instructions de fonctionnement se rapportent uniquement
à la coupe du bois. Les mêmes directives sont applicables pour les
autres matériaux. Ne sciez pas des métaux ferreux (contenant du fer ou
de l’acier), le fibrociment ni les matériaux utilisés en maçonnerie avec
cette scie !
• Utilisez toujours l’insert. N’utilisez pas la machine si la largeur du trait de
scie de l’insert est supérieure à 10 mm.
61
Français
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : respecter systématiquement les consignes de
sécurité et les normes en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommages
corporels, arrêter l’outil et débrancher l’appareil du secteur
avant d’installer ou de retirer tout accessoire, avant
tout réglage ou changement de configuration ou lors de
réparations. S’assurer que la gâchette est bien en position d’ARRÊT.
Tout démarrage accidentel pourrait causer des dommages corporels.
Référez-vous à Lames de scie sous Accessoires facultatifs pour
sélectionner la lame qui satisfait le mieux vos besoins.
Assurez-vous que la machine est placée de manière à favoriser une position
ergonomique en termes de hauteur de table et de stabilité. L’emplacement
de la machine doit être choisi afin que l’opérateur possède une bonne
vue d’ensemble et suffisamment d’espace libre autour de la machine pour
permettre la manipulation de la pièce sans restrictions.
Pour réduire les effets de vibration, assurez-vous que la température
ambiante n’est pas trop froide, que la machine et les accessoires sont bien
entretenus et que la taille de la pièce est adaptée à cette machine.
Branchez la scie à une source électrique domestique de 60 Hz. Reportezvous à la plaque signalétique pour la tension. S’assurer que le cordon ne va
pas interférer avec votre travail.
Position appropriée du corps et des mains
(Fig. O1, O2)
•
•
•
•
•
AVERTISSEMENT : afin de réduire des risques de blessures corporelles
graves, TOUJOURS utiliser une position du corps appropriée comme
indiqué à la fig. O1.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommages corporels
graves, maintenir fermement et SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour
anticiper toute réaction soudaine de sa part.
Ne jamais placer les mains à proximité de la zone de coupe. Ne placez
pas les mains à moins de 100 mm de la lame.
Tenir l’ouvrage fermement sur la table et le guide lors de la coupe. Tenir
les mains en position tant que la gâchette n’a pas été relâchée et que la
lame n’est pas complètement immobile.
EFFECTUEZ TOUJOURS DES ESSAIS À BLANC (SANS ALIMENTATION)
AVANT DE RÉALISER VOS COUPES AFIN DE VÉRIFIER LA TRAJECTOIRE
DE LA LAME. NE CROISEZ PAS LES MAINS, TEL QU’ILLUSTRÉ À LA
FIGURE O2.
Tenir les deux pieds fermement au sol et conserver son équilibre.
Lorsque vous déplacez le bras d’onglet vers la gauche ou la droite,
suivez-le et tenez-vous légèrement sur le côté de la lame de la scie.
Observez au travers des persiennes du pare-main lorsque vous suivez
un trait tiré au crayon.
Mise en marche et arrêt de l’appareil (Fig. A2)
Appuyez sur la gâchette 24 pour mettre la scie en marche. Relâcher
l’interrupteur pour arrêter l’outil.
Laissez la lame tourner à plein régime avant d’entamer la découpe.
Relâchez la détente et laissez le frein arrêter complètement la lame avant de
soulever la tête de scie.
La détente est dotée d’un orifice permettant d’insérer un cadenas pour
verrouiller la scie.
Réglage de la vitesse variable (Fig. A2)
DWS780
Le régulateur de vitesse 34 permet de prérégler la vitesse maximum.
• Tournez le régulateur de vitesse 34 vers la plage désirée, indiquée par
un numéro.
62
• Utilisez les hautes vitesses pour les matériaux tendres tels que le bois.
Utilisez les basses vitesses pour scier le métal.
Utilisation du système de lampe de travail à DEL
XPS™ (Fig. A1, A2)
REMARQUE : La scie à onglets doit être connectée à une source
d’alimentation.
Le système de lampe de travail à DEL XPS™ est équipé d’un interrupteur
marché/arrêt 25 . Le système de lampe de travail à DEL XPS™ ne dépend
pas de la détente de la scie à onglets. La lumière ne doit pas être allumée
pour faire fonctionner la scie.
Pour découper une ligne de crayon existant sur un morceau de bois :
1. Mettez le système XPS™ en marche, puis tirez sur la poignée de
commande 3 pour porter la lame de scie à proximité du bois. L’ombre
de la lame apparaît sur le bois.
2. Aligner le trait de crayon sur le bord de l’ombre de la lame. Vous
pourriez avoir à ajuster l’onglet ou les angles de biseau pour
correspondre exactement à la ligne de crayon.
Coupes de base de la scie (Fig. A1, A2, P, Q)
Si la fonction de glissement n’est pas utilisée, s’assurer que la tête de la scie
est reculée aussi loin que possible et que le bouton de blocage des rails
7 est serrée. Cela permettra d’éviter que la scie glisse le long de ses rails
quand la pièce de travail est engagée.
La découpe de plusieurs pièces n’est pas recommandée mais elle peut être
effectuée en toute sécurité en s’assurant que chaque pièce est maintenue
fermement en place contre la table et le guide.
Coupe transversale verticale
1. Réglez et verrouillez le bras d’onglet à zéro, maintenez fermement le
bois en place sur la table 17 et contre le guide 14 .
2. Après avoir serré le bouton de blocage des rails 7 , mettez la scie en
marche en appuyant sur la détente 24 .
3. Lorsque la scie atteint son plein régime, baissez doucement et
lentement le bras pour découper le bois. Laissez la lame s’arrêter
complètement avant de relever le bras.
Coupe transversale coulissante (Fig. P)
Lors de la découpe de toute pièce plus grande que 51 x 150 mm (51 x
105 mm avec un onglet à 45 degrés), utilisez un mouvement extérieur-basretour après avoir desserré le bouton de blocage des rails 7 .
Tirez la scie vers vous, abaissez la tête de scie vers la pièce et repoussez
lentement la scie pour terminer la coupe.
Ne laissez pas la scie entrer en contact avec le sommet de la pièce lorsque
vous tirez dessus. La scie pourrait se déplacer rapidement vers vous et
pourrait entraîner une blessure corporelle ou endommager votre pièce.
Coupe transversale en onglets (Fig. Q)
L’angle d’onglet est souvent de 45° pour couper des coins, mais peut être
défini comme n’importe quelle valeur entre zéro à 50° vers la gauche ou 60°
à droite. Procédez comme avec une coupe transversale verticale.
Lors de la coupe de pièce plus larges que 51 x 105 mm de longueur plus
courte, placez toujours le côté le plus long contre le guide.
Coupe en biseau (Fig. A1, A2)
Les angles de biseau peuvent être définis entre 49 degrés à droite et 49
degrés à gauche et peuvent être coupés avec l’arbre à onglet positionné
entre 50 degrés à gauche et 60 degrés à droite. Reportez-vous à la section
Caractéristiques et commandes pour des instructions détaillées sur le
système de biseau.
1. Desserrez le verrouillage de biseau 31 , et déplacez la scie à gauche ou
à droite selon les besoins. Il est nécessaire de déplacer le guide 14 pour
permettre le dégagement. Serrez le bouton de réglage de guide 13 après avoir positionné les guides.
2. Serrez fermement le verrouillage de biseau.
Français
À certains angles extrêmes, le côté droit ou gauche pourrait être enlevé.
Reportez-vous à Réglage de guide dans la section Réglages pour des
informations importantes sur le réglage des guides pour certaines coupes
en biseau.
Pour retirer le guide de gauche ou de droite, dévisser le bouton de réglage
de guide 13 de plusieurs tours et faites glisser le guide dessus.
Rainure (Fig. A2)
Votre scie est équipée d’une butée de rainure 28 , une vis de réglage de
profondeur 27 et un écrou papillon 26 pour permettre des découpes de
rainure.
• Faites basculer la butée de rainure 28 vers l’avant de la scie.
• Ajustez l’écrou papillon 26 et la vis de réglage de profondeur 27 pour
régler la profondeur de la rainure.
• Placez un morceau de matériau de rebut d’env. 5 cm entre le guide et la
pièce afin d’effectuer une découpe de rainure droite.
Qualité de coupe
La qualité de toute coupe dépend de plusieurs variables tels que le
matériau coupé, le type de lame, la dureté de la lame et la vitesse de coupe.
Lorsque des coupes plus régulières sont souhaitées, notamment dans le cas
de moulures ou d’autres travaux de précision, une lame aiguisée (60 dents
en carbure) et une vitesse de coupe plus faible et plus régulière produiront
le résultat souhaité.
AVERTISSEMENT : S’assurer que le matériau ne glisse pas pendant
la coupe; bien le bloquer. Toujours attendre que la lame soit
complètement arrêtée avant de lever le bras. Au cas où des petites
fibres de bois sont visibles à l’arrière de la pièce, appliquer un morceau
de bande adhésive à l’endroit de la coupe. Couper à travers la bande
adhésive et l’enlever prudemment après la coupe.
Fixation de la pièce (Fig. B)
AVERTISSEMENT : une pièce qui est encastrée, équilibrée et fixée
avant une coupe peut être déséquilibrée après avoir été coupée. Une
charge déséquilibrée peut incliner la scie ou tout ce sur quoi la scie est
fixée, comme une table ou un établi. Lorsque vous effectuez une coupe
qui peut devenir déséquilibrée, bien soutenir la pièce et s’assurer que
la scie est bien boulonnée à une surface stable. Il y a des risques de
blessures corporelles.
AVERTISSEMENT : le pied de la bride doit être encastré au-dessus de
la base de la scie chaque fois que la bride est utilisée. Toujours serrer la
pièce à la base de la scie et non à une autre partie de la zone de travail.
S’assurer que le pied de la bride n’est pas serré au bord de la base de
la scie.
ATTENZIONE: utilizzare sempre un fermo per mantenere il controllo e
ridurre il rischio di lesioni personali e danni al pezzo da lavorare.
Utilisez la pince matériel 35 fourni avec la scie. Les guides de gauche et
de droite coulissent d’un côté à l’autre pour faciliter l’opération de pinçage.
D’autres accessoires tels que pinces à ressort, serres à barre ou serre-joint en
C peuvent être adaptées à certaines tailles et formes de matériaux.
Soutien des pièces longues (Fig. D)
SOUTENEZ TOUJOURS LES PIÈCES LONGUES
Pour de meilleurs résultats, utilisez les supports DE7023-XJ ou DE7033 37 pour étendre la largeur de la table de la scie. Soutenez les longues pièces à
l’aide de tout moyen commode, par exemple un chevalet de sciage ou un
appareil similaire, afin d’empêcher les extrémités de tomber.
Découpe de cadres, de coffrages et d’autres objets à
quatre faces (Fig. R, S)
Faites quelques coupes simples dans des chutes de bois pour bien « sentir »
la scie. Votre scie est l’outil parfait pour réaliser des coins à l’onglet comme
celui illustré à la figure R.
Le diagramme 1 de la figure S illustre un assemblage réalisé à l’aide de la
méthode de réglage de biseau. L’assemblage illustré peut être réalisé en
utilisant les deux méthodes.
• En utilisant le réglage du biseau :
-- Le biseau pour les deux panneaux est ajusté à 45° chacun,
produisant un angle de 90°.
-- Le bras d ‘onglet est bloqué en position zéro et le réglage de biseau
est bloqué à 45°.
-- Le bois est positionné avec le large côté plat contre la table et le
bord étroit contre le guide.
• En utilisant le réglage d’onglet :
-- La même coupe peut être faite par la coupe d’onglets à droite et à
gauche avec la surface large contre le guide.
Découpe de moulures de garnissage et d’autres
cadres (Fig. S)
Le diagramme 2 de la figure S illustre un assemblage réalisé en réglant
le bras d’onglet à 45 degrés pour couper à onglet les deux planches afin
de former un coin à 90 degrés. Pour réaliser ce type d’assemblage, réglez
le biseau sur zéro et le bras d’onglet sur 45 degrés. Une fois de plus,
positionnez le bois avec le large côté plat contre la table et l’arête étroite
contre le guide.
Les deux diagrammes de la figure S correspondent à des objets à quatre
côtés uniquement. Lorsque le nombre de côtés change, les angles d’onglet
et de biseau changent aussi. Le tableau ci-dessous indique les angles
adéquats pour diverses formes, en supposant que tous les côtés sont
d’égale longueur.
Installer de la bride
1. L’insérer dans le trou situé derrière le guide. La bride doit être face à
l’arrière de la scie à onglets. La rainure logée dans la tige de la bride
doit être bien insérée dans la base. S’assurer que cette rainure est bien
insérée dans la base de la scie à onglets. Si la rainure est visible, cela
signifie que la bride est mal fixée.
2. Tourner la bride de 180 degrés vers l’avant de la scie à onglets.
3. Desserrer la poignée pour monter ou descendre la bride, puis utiliser le
bouton de réglage fin pour serrer fermement la pièce.
REMARQUE : Placer la bride du côté opposé à la base pour le biseautage.
TOUJOURS EFFECTUER DES ESSAIS À BLANC (SANS ALIMENTATION) AVANT
DE RÉALISER VOS COUPES AFIN DE VÉRIFIER LA TRAJECTOIRE DE LA LAME.
S’ASSURER QUE LA BRIDE N’OBSTRUE PAS LE MOUVEMENT DE LA SCIE OU
DES GUIDES.
NOMBRE DE CÔTÉS
4
ONGLET OU ANGLE DE BISEAU
45°
5
6
7
8
9
10
36°
30°
25,7°
22,5°
20°
18°
Pour réaliser une forme qui n’apparaît pas dans le tableau, utilisez la formule
suivante : 180 degrés divisé par le nombre de côté donne l’angle d’onglet (si
le matériau est coupé verticalement) ou de biseau (s’il est coupé à plat)
Découpe à onglet mixte (Fig. T)
Une coupe à onglet mixte est réalisée en utilisant simultanément un angle
d’onglet et un angle de biseau. C’est le type de coupe utilisé pour fabriquer
des cadres ou des boîtes dont les côtés sont inclinés, comme illustré dans
la figure T.
AVERTISSEMENT : si l’angle de coupe varie d’une coupe à l’autre,
vérifiez que la poignée de fixation de biseau et la poignée de blocage
d’onglet sont bien serrées. Ces poignées doivent être resserrées après
chaque réglage d’onglet ou de biseau.
63
Français
Le tableau ci-dessous vous aidera à sélectionner les réglages d’onglet et de
biseau adéquats pour des coupes à onglet mixte classiques.
• Pour utiliser le tableau, sélectionnez l’angle A souhaité (Figure T) pour
votre projet et recherchez cet angle sur l’arc adéquat du tableau.
• Tracez un trait vertical à partir de ce point pour lire l’angle de biseau
adéquat et un trait horizontal pour lire l’angle d’onglet adéquat.
• Réglez votre scie sur les angles prescrits et effectuez quelques coupes
d’essai. Entraînez-vous à assembler les pièces coupées.
Exemple : pour fabriquer une boîte à quatre côtés avec des angles
extérieurs à 26 degrés (Angle A, figure T), utilisez l’arc supérieur droit.)
Trouvez la valeur 26° sur l’échelle de l’arc. Suivez la ligne horizontale
d’intersection jusqu’à l’un des deux axes pour obtenir le réglage de
l’angle d’onglet pour votre scie (42°). Suivez de même la ligne verticale
d’intersection vers le bas ou vers le haut pour obtenir le réglage de l’angle
de biseau pour la scie (18°). Essayez toujours les coupes sur des chutes de
bois afin de vérifier les réglages de la scie.
BOÎTE À 6 FACES
Angle du coté de la boîte (angle «A»)
Réglez cet angle d’onglet sur la scie
BOÎTE CARRÉE
BOÎTE À 8 FACES
Découpe de moulures couronnées (Fig. A1, V1, V2)
Votre scie à onglet est mieux adaptée à la tâche de découpe de moulures
couronnées qu’aucun autre outil. Afin de s’ajuster correctement, les
moulures couronnées doivent être découpées à l’onglet avec une précision
extrême.
Votre scie à onglet comporte des points de loquet d’onglet prédéfinis à
31,62 degrés à gauche et à droite pour découper des moulures couronnées
à l’angle adéquat, et des cliquets de butée de biseau à 33,86 degrés à
gauche et à droite. Une marque est également présente sur l’échelle
de biseau 11 à 33,9 degrés. Le tableau suivant indique les paramètres
appropriés pour la découpe de moulures couronnées.
REMARQUE : Il est extrêmement important d’effectuer des tests
préliminaires avec des chutes de bois!
instruction pour la découpe de moulures
couronnées à plat et en utilisant les onglets mixtes
(Fig. V1)
1. Moulure dont la large surface arrière est à plat sur la table à scie 17 .
2. Placez le haut de la moulure contre le guide 14 .
3. Les réglages ci-dessous s’appliquent aux moulures couronnées avec des
angles de 45°.
coin intérieur
coin extérieur
Côté gauche Biseau gauche à 30°
Biseau droite à 30°
Table à onglets à droite à 35.26°
Table à onglets à gauche à 35.26°
Conservez l’extrémité gauche de la
Conservez l’extrémité gauche de la
coupe
coupe
Côté droit
Biseau droit à 30°
Biseau gauche à 30°
Table à onglets à gauche à 35.26°
Table à onglets à droite à 35.26°
Conservez l’extrémité droite de la coupe Conservez l’extrémité droite de la coupe
4. Les réglages ci-dessous s’appliquent aux moulures couronnées avec des
angles de 52° au sommet et des angles de 38° au fond.
Côté gauche
Réglez cet angle de biseau sur la scie
Découpe de moulure d’embase (Fig. K, U)
Pour effectuer des coupes droites à 90°, placez le bois contre la garde et
maintenez-la en place comme illustré par la figure U. Mettez la scie en
marche, laissez la lame atteindre sa pleine vitesse et abaissez doucement le
bras à travers la coupe.
Découpe de moulures d’embase de 76 à 171 mm
de hauteur à la verticale contre la garde
REMARQUE : Déplacez la lame de scie devant la garde de base avec le
boîtier support 58 et le tourillon 59 espacés de 73 mm, comme illustré
par la figure K.
Serrez le bouton de verrouillage du rail 7 pour fixer les rails en place.
Placez la pièce comme illustré par la figure U.
Toutes les coupes doivent être réalisées l’arrière de la moulure placée contre
la garde et le bas de la moulure contre le plateau.
Une fois la coupe effectuée, dévissez le bouton de verrouillage du rail 7 .
coin intérieur
coin extérieur
Côté gauche Onglet gauche à 45°
Onglet droit à 45°
Conservez le côté gauche de la coupe Conservez le côté gauche de la coupe
Côté droit
Onglet gauche à 45°
Conservez le côté
droit de la coupe
Du matériel jusqu’à 171 mm peut être coupé comme indiqué ci-dessus.
64
Onglet droit à 45°
Conservez le côté droit de la coupe
Côté droit
coin intérieur
Biseau gauche à 33,9°
Table à onglets à droite à 31,62°
Conservez l’extrémité gauche de la
coupe
Biseau droit à 33,9°
Table à onglets à
gauche à 31,62°
Conservez l’extrémité droite de la
coupe
coin extérieur
Biseau à droite à 33,9°
Table à onglets à gauche à 31,62°
Conservez l’extrémité gauche de la
coupe
Biseau gauche à 33,9°
Table à onglets à
droite à 31,62°
Conservez l’extrémité droite de la
coupe
Méthode alternative de découpe de moulures
couronnées
Avec cette méthode de découpe de moulure couronnée, aucune coupe
biseautée n’est requise. Des modifications minimes peuvent être apportées
à l’angle d’onglet sans affecter l’angle de biseau. En cas de coins autres
qu’à 90 degrés, il est possible d’ajuster rapidement et facilement la scie
en conséquence.
Instructions pour la découpe de moulures
couronnées mises en angle entre le guide et la
base de la scie pour toutes les coupes (Fig. V2)
1. Faites pivoter la moulure de sorte que sa partie inférieure (celle qui sera
adossée au mur lors de l’installation) se trouve contre le guide 14 et
que sa partie supérieure repose sur la base de la scie.
2. Les parties « plates » formant un angle à l’arrière de la moulure doivent
bien reposer sur le guide et la base de la scie 17 .
Français
coin intérieur
Côté gauche Onglet à droite à 45°
Conservez le côté
droit de la coupe
Côté droit
Onglet à gauche à 45°
Conservez le côté gauche de la coupe
coin extérieur
Onglet à gauche à 45°
Conservez le côté
droit de la coupe
Onglet à droite à 45°
Conservez le côté gauche de la coupe
Découpes spéciales
AVERTISSEMENT : n’effectuez jamais aucune découpe si le
matériau n’est pas maintenu en place sur la table et contre
le guide.
Découpe d’aluminium (Fig. W1, W2)
UTILISEZ TOUJOURS DES LAMES DE SCIE APPROPRIÉES SPÉCIALEMENT
CONÇUES POUR LA DÉCOUPE D’ALUMINIUM.
Certaines pièces peuvent nécessiter l’utilisation de pinces ou de fixations
pour éviter tout mouvement durant la découpe. Positionnez le matériel de
telle sorte que vous couperez la section transversale la plus fine, comme le
montre la figure W1. La figure W2 illustre la mauvaise manière de couper
ces extrusions.
Utilisez un lubrifiant de coupe en cire en bâton lors de la découpe
d’aluminium. Appliquez directement le lubrifiant de coupe en cire en bâton
sur la lame 42 de scie avant d’entamer l’opération de coupe. N’appliquez
jamais de cire en bâton sur une lame en mouvement. La cire apporte une
lubrification adaptée et empêche les copeaux d’adhérer à la lame.
Matériau arqué (Fig. X1, X2)
Lors de la découpe de matériau arqué, placez toujours ce dernier comme
illustré à la figure X1 et jamais comme illustré à la figure X2. Si vous placez
incorrectement le matériau, il pincera la lame.
Découpe de tuyau en plastique ou d’autre
matériau rond
Il est facile de couper des tuyaux en plastique avec votre scie. Il faut les
couper exactement de la même manière que du bois et LES PINCER ET
LES MAINTENIR FERMEMENT SUR LE GUIDE POUR LES EMPÊCHER DE
ROULER. Cela est extrêmement important lors de découpes en angle
Découpe de grands matériaux (Fig. Y)
De temps à autre, vous serez confronté à une pièce de bois légèrement
trop grande pour passer sous le pare-main de la lame. Si cela se produit,
placez simplement votre pouce droit sur la partie supérieure du carter de
protection, 1 puis remontez le pare-main juste assez pour libérer la pièce,
comme le montre la figure Y. Évitez de procéder ainsi autant que possible,
mais s’il le faut, la scie fonctionnera bien et réalisera une plus grosse coupe.
NE JAMAIS ATTACHER, COLLER NI FIXER LE PARE-MAIN DE MANIÈRE À LE
MAINTENIR OUVERT DURANT L’UTILISATION DE CETTE SCIE.
Configuration spéciale pour les coupes
transversales larges (Fig. Z1, Z2)
Votre scie peut couper des pièces très larges (jusqu’à 409 mm en utilisant
une configuration spéciale. Pour ce faire, suivez la procédure suivante :
1. Retirez les guides coulissants gauche et droite de la scie et mettez-les
à l’écart. Pour les retirer, dévisser de plusieurs tours les boutons de
réglage de guide 13 et faites glisser chaque guide vers l’extérieur.
Réglez et bloquez la commande d’onglet de telle sorte qu’elle indique
un onglet à 0 degré.
2. Façonnez une plate-forme à l’aide d’une pièce de 38 mm d’aggloméré
épais ou d’un morceau de bois plat similaire de 38 mm d’épaisseur aux
dimensions suivantes : 368 x 660 mm. La plate-forme doit être plane
afin que le matériau ne puisse pas se déplacer durant la découpe et
causer des blessures.
3. Montez la plate-forme de 368 x 660 mm sur la scie en passant 4 vis
à bois de 76,2 mm de longueur au travers des trous 57 du guide de
la base 15 (Fig. Z1). Il faut utiliser quatre vis pour fixer le matériau de
manière adéquate. Lors de l’utilisation de cette configuration spéciale,
la plate-forme sera coupée en deux morceaux. Assurez-vous que les vis
sont bien serrées pour éviter que le matériau ne se desserre et puisse
causer des blessures. Assurez-vous que la plateforme est fermement
à plat sur la table, contre le guide et centrée entre les bords gauche et
droit.
AVERTISSEMENT : assurez-vous que la scie est montée solidement
sur une surface plate et stable. À défaut, la scie pourrait être instable
et tomber, ce qui ferait courir à l’utilisateur des risques de blessures
corporelles.
4. Placez la pièce à couper sur la plate-forme assemblée à la table.
Assurez-vous que la pièce repose fermement contre le guide arrière 15 (Fig. Z2).
5. Fixez le matériau avant de le couper. Coupez lentement à travers le
matériau en utilisant un mouvement extérieur-bas-et-retour. Négliger
de fixer la pièce de manière sûre ou de couper lentement pourrait
desserrer le matériau et causer des blessures.
Une fois plusieurs découpes effectuées en divers angles d’onglet autre que
0°, la plateforme peut s’affaiblir et ne plus supporter la pièce. Préréglez
l’angle de l’onglet et installez une plateforme neuve sur la scie.
ATTENTION : l’utilisation continue d’une plateforme présentant
plusieurs traits de scie peut provoquer une perte de contrôle de la pièce
et faire courir à l’utilisateur des risques de blessures potentielles.
MAINTENANCE
Votre outil électrique DeWALT a été conçu pour fonctionner longtemps avec
un minimum de maintenance. Le fonctionnement continu et satisfaisant
de l’outil dépendra d’une maintenance adéquate et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommages
corporels, arrêter l’outil et débrancher l’appareil du secteur
avant d’installer ou de retirer tout accessoire, avant
tout réglage ou changement de configuration ou lors de
réparations. S’assurer que la gâchette est bien en position d’ARRÊT.
Tout démarrage accidentel pourrait causer des dommages corporels.
AVERTISSEMENT : afin d’éviter des risques de blessures
corporelles graves, NE PAS toucher les points tranchants de
la lame avec les doigts ou les mains lors d’une opération de
maintenance.
NE PAS utiliser de graisse ou de produit nettoyant (en particulier
pulvérisateur ou aérosol) à proximité du pare-main en plastique. Certains
produits chimiques peuvent attaquer le matériau polycarbonate dont il
est constitué.
Brosses (Fig. A1)
Inspectez régulièrement les brosses en carbone. Maintenir les brosses
propres et coulissant librement dans leurs guides.
• Débranchez l’outil, enlevez le capuchon du moteur 6 , soulevez le
ressort de la brosse et retirez l’assemblage de la brosse.
• Si les brosses sont usées à environ 12,7 mm, les ressorts n’exerceront
plus aucune pression et ils doivent être remplacés.
• Utilisez uniquement des brosses DeWALT identiques. Il est essentiel
pour un fonctionnement correct du frein électrique d’utiliser le
grade adéquat de brosse. De nouveaux assemblages de brosse sont
disponibles auprès des centres de service DeWALT.
• Replacez toujours le capuchon d’inspection de brosse après avoir
inspecté ou réparé une brosse.
• Laissez l’outil « tourner à blanc » (tourner sans charge) pendant
10 minutes pour qu’une brosse neuve se positionne correctement.
Le frein électrique peut ne pas fonctionner correctement tant que les
brosses ne sont pas correctement positionnées (usées).
• Lors d’un « fonctionnement à blanc », N’ATTACHEZ PAS, NE FIXEZ
PAS AU MOYEN DE RUBAN ADHÉSIF ET NE VERROUILLEZ PAS D’UNE
AUTRE MANIÈRE LA DÉTENTE EN POSITION MARCHE. NE LA TENEZ QU’À
LA MAIN.
65
Français
Lubrification
Votre outil électrique ne requiert aucune lubrification additionnelle.
Entretien
Avant toute utilisation, vérifiez soigneusement le pare-main supérieur,
le pare-main inférieur et le conduit de poussière afin de déterminer s’ils
fonctionnent correctement. Assurez-vous que les copeaux, la poussière ou
les particules de la pièce ne bloquent l’une des fonctions.
Dans le cas où les fragments de la pièce sont coincés entre la lame et les
pare-mains, débranchez l’appareil de l’alimentation et suivez les instructions
données dans Changer ou installer une nouvelle lame de scie. Retirez les
parties coincées et remontez la lame de scie.
Nettoyez régulièrement la poussière et les copeaux de bois autour ET SOUS
la base et la table tournante.
AVERTISSEMENT : éliminer poussière et saleté du boîtier principal à
l’aide d’air comprimé chaque fois que les orifices d’aération semblent
s’encrasser. Porter systématiquement des lunettes de protection et un
masque anti-poussières homologués au cours de cette procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser de solvants ou tout autre produit
chimique décapant pour nettoyer les parties non métalliques de l’outil.
Ces produits chimiques pourraient en attaquer les matériaux utilisés.
Utiliser un chiffon humidifié avec de l’eau et un savon doux. Protéger
l’outil de tout liquide et n’immerger aucune de ses pièces dans aucun
liquide.
Nettoyage de la lampe de travail
• Nettoyez soigneusement la sciure et les débris de la lampe de travail
avec un coton-tige. L’accumulation de poussière peut bloquer la lampe
de travail et de l’empêcher d ‘indiquer précisément la ligne de coupe.
• NE PAS utiliser de solvants de toute nature; ils peuvent endommager
la lentille.
• Avec la lame retirée de la scie, nettoyez le brai et les particules de
la lame.
Nettoyage des conduits de poussière
Avec la scie débranché et la tête de scie pleinement soulevée, de l’air
à faible pression ou une tige de grand diamètre peut être utilisée pour
enlever la poussière sur le conduit de poussière.
Accessoires en option (Fig. B–E)
AVERTISSEMENT : comme les accessoires autres que ceux offerts
par DeWALT n’ont pas été testés avec ce produit, leur utilisation avec
cet appareil pourrait être dangereuse. Pour réduire tout risque de
dommages corporels, seuls des accessoires DeWALT recommandés
doivent être utilisés avec cet appareil.
Bride de fixation : DE7082-XJ (Fig. B)
La bride 35 est utilisée pour pincer fermement la pièce sur la table de
la scie.
Sac à poussière : DE7053-XJ (Fig. C)
Équipé d’une fermeture à glissière pour un vidage facile, le sac à poussière
36 capture la plus grande partie de la sciure produite.
Supports : DE7023-XJ, DE7033-XJ (Fig. D)
Le support 37 est utilisé pour étendre la largeur de table de la scie
Supports de fixation : DE7025-XJ (Fig. E)
Les supports de fixation 38 sont utilisés pour monter la scie sur un établi.
LAMES DE SCIE UTILISEZ TOUJOURS DES LAMES DE SCIE DE 305 mm
AVEC DES TROUX D’AXE DE 30 mm . L’INDICE DE VITESSE DOIT ÊTRE AU
MOINS 4 800 TR/MIN N’utilisez jamais de lame de diamètre inférieur. Le
66
pare-main ne serait pas adéquat. Utilisez uniquement des lames de coupe
transversale. Ne pas utiliser des lames conçues pour l’extraction, des lames
de combinaison ou des lames avec des angles de coupe de plus de 5°.
DESCRIPTION DES LAMES
APPLICATION
DIAMETRE
DENTS
Construction des lames de scie (trait de scie étroit avec rebord antiadhésif)
Usage général
305 mm
40
Coupes transversales fines
305 mm
60
Lames de scie à bois (fournir des coupes lisses et nettes)
Coupes transversales fines
305 mm
80
Métaux non ferreux
305 mm
96
Veuillez consulter votre revendeur pour plus d’informations sur les
accessoires appropriés.
Protection de l’environnement
Tri sélectif. Les produits et batteries marqués de ce symbole ne
doivent pas être jetés avec les déchets ménagers.
Les produits et batteries contiennent des matières qui peuvent
être récupérées et recyclées afin de réduire la demande en
matières premières. Veuillez recycler les produits électriques et les
batteries conformément aux dispositions locales en vigueur. Pour plus
d’informations, consultez le site www.2helpU.com.
Italiano
TRONCATRICE
DWS779, DWS780
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DeWALT. Gli anni di esperienza, lo sviluppo e
l’innovazione meticolosi del prodotto fanno di DeWALT uno dei partner più
affidabili per gli utilizzatori di apparati elettrici professionali.
Dati tecnici
Tensione
Tipo
Potenza assorbita
Diametro lama
Alesatura lama
Spessore lama
Velocità max. lama
Capacità max. di taglio a 90°
Capacità max. di taglio a 45°
W
mm
mm
mm
min-1
mm
DWS779
230
10
1675
305
30
1,8
4100
349
DWS780
230
11
1675
305
30
1,8
1900–3800
349
VAC
mm
244
244
Profondità max. di taglio 90°
Profondità max. di taglio a 45°
Taglio obliquo (posizioni max.)
mm
mm
a sinistra
a destra
112
56
50°
60°
112
56
50°
60°
Taglio inclinato (posizioni max.)
a sinistra
a destra
49°
49°
49°
49°
mm
mm
mm
299
303
76
299
303
76
mm
mm
200
76
200
76
mm
mm
211
76
211
76
mm
mm
268
44
268
44
mm
mm
s
kg
193
28
< 10
25,4
193
28
< 10
25,4
Obliquo a 0°
Larghezza risultante ad altezza max. 112 mm
Larghezza risultante ad altezza max. 110 mm
Altezza risultante a larghezza max. 345 mm
Taglio obliquo 45° a sinistra
Larghezza risultante ad altezza max. 112 mm
Altezza risultante a larghezza max. 244 mm
Taglio obliquo 45° a destra
Larghezza risultante ad altezza max. 112 mm
Altezza risultante a larghezza max. 244 mm
Inclinato a sinistra a 45°
Larghezza risultante ad altezza max. 63 mm
Altezza risultante a larghezza max. 345 mm
Inclinato a destra a 45°
Larghezza risultante ad altezza max. 62 mm
Altezza risultante a larghezza max. 345 mm
Tempo di frenatura automatica della lama
Peso
Valori di rumorosità e valori di vibrazione (somma vettore triassiale) secondo EN61029
LPA (livello pressione sonora delle emissioni)
dB(A)
93
93
LWA (livello potenza sonora)
dB(A)
100
100
K (incertezza per il livello sonoro dato)
dB(A)
3,0
3,0
Valore di emissione delle vibrazioni ah =
Incertezza K =
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo foglio informativo
è stato misurato in base al test standard indicato nella normativa
EN61029 e può essere utilizzato per confrontare vari apparati fra di loro. Può
essere utilizzato per una valutazione preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: il livello di emissioni delle vibrazioni riportato è relativo
alle applicazioni principali dell’apparato. Tuttavia, se l’apparato viene
utilizzato per applicazioni diverse, con diversi accessori, o non riceve
adeguata manutenzione, il valore delle emissioni di vibrazioni può
essere differente. Ciò potrebbe aumentare sensibilmente il livello di
esposizione durante il periodo di utilizzo complessivo.
Una stima del livello di esposizione alle vibrazioni deve anche
considerare i momenti in cui l’apparato è spento o quando è acceso
ma non viene utilizzato. Ciò potrebbe ridurre sensibilmente il livello di
esposizione durante il periodo di utilizzo complessivo.
È necessario identificare ulteriori misure di sicurezza per proteggere
l’operatore dagli effetti delle vibrazioni. Per esempio: eseguire una
manutenzione adeguata dell’apparato e degli accessori, evitare il
raffreddamento delle mani, organizzare il lavoro.
Fusibili:
Europa
Utensili a 230 V
10 A, rete elettrica
Definizioni: istruzioni di sicurezza
Le definizioni sottostanti descrivono il livello di allerta rappresentato da
ogni parola di segnalazione. Si invita a leggere attentamente il manuale,
prestando attenzione a questi simboli.
PERICOLO: indica una situazione di pericolo imminente che, se non
evitata, provoca lesioni gravi o addirittura mortali.
AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente pericolosa che,
se non evitata, può causare morte o gravi lesioni.
ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente pericolosa
che, se non evitata, potrebbe provocare lesioni di gravità lieve o
media.
AVVISO: indica una situazione non in grado di causare lesioni
personali ma che, se non evitata, potrebbe provocare danni
materiali.
Evidenzia il rischio di scossa elettrica.
Evidenzia il rischio d’incendio.
Dichiarazione di conformità CE
Direttiva macchine
Troncatrice
DWS779, DWS780
DeWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati tecnici sono conformi
alle normative:
2006/42/CE, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-9:2012 +A11:2013
Questi prodotti sono anche conformi alla Direttiva 2014/30/UE e 2011/65/
UE. Per ulteriori informazioni, contattare DeWALT all’indirizzo seguente o
vedere sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del documento tecnico e
rende questa dichiarazione per conto di DeWALT.
67
Italiano
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
20.04.2016
Norme Generali di Sicurezza
AVVERTENZA! Durante l’utilizzo di utensili elettrici adottare sempre le
elementari norme di sicurezza atte a ridurre
i rischi di incendio, scosse elettriche e ferimenti, incluso
quanto segue.
Prima di adoperare l’utensile, leggere attentamente le istruzioni di cui al
presente manuale e conservare queste istruzioni.
CONSERVARE QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI
PER SUCCESSIVE CONSULTAZIONI
Regole Generali per la Sicurezza
1 . Tenere pulita l’area di lavoro.
ʵʵ Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono essere causa di
incidenti.
2 . Tener presenti le caratteristiche dell’ambiente di lavoro.
ʵʵ Non lasciare l’utensile sotto la pioggia. Non usare l’utensile in ambienti
in ambienti carichi di umidità. Tenere ben illuminata l’area di lavoro
(250 - 300 lux). Non usare l’utensile quando vi sia il rischio di provocare
un incendio o una esplosione, per es. in luoghi con atmosfera gassosa
e infiammabile.
3 . Proteggersi da scariche elettriche.
ʵʵ Evitare il contatto con oggetti dotati di scarico a terra (per esempio
tubi, termosifoni, cucine e frigoriferi). Durante impieghi estremi (per
es. alto livello di umidità, polvere metallica, ecc.), si può aumentare la
sicurezza elettrica collegando in serie un trasformatore d’isolamento o
un interruttore di sicurezza per correnti di guasto (FI).
4 . Tenere lontane le altre persone dall’area di lavoro.
ʵʵ Non consentire ad altre persone non coinvolte nel lavoro,
specialmente bambini, di toccare lo strumento o il cavo di prolunga e
tenerle lontane dall’area di lavoro.
5 . Custodia dell’elettroutensile dopo l’uso.
ʵʵ Quando non vengono usati, riporre gli utensili in luogo sicuro e ben
asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
6 . Non forzare l’utensile.
ʵʵ Lo strumento offre prestazioni migliori e più sicure se viene utilizzato
secondo il regime previsto.
7 . Usare l’utensile adatto.
ʵʵ Non forzare utensili di potenza limitata impiegandoli per lavori
destinati ad utensili di maggiore potenza. Non usare attrezzi per scopi
diversi da quelli dichiarati. Per esempio, non montare seghe circolari
dentate per tagliare rami o tronchi.
8 . Usare il vestiario appropriato.
ʵʵ Evitare l’uso di abiti svolazzanti, catenine, ecc. in quanto potrebbero
rimanere impigliati nelle parti mobili dell’utensile. Si raccomanda l’uso
di scarpe antiscivolo quando si lavora all’esterno. Raccogliere i capelli
se si portano lunghi.
9 . Utilizzare l’equipaggiamento di protezione.
ʵʵ Indossare sempre gli occhiali di sicurezza. Indossare una visiera
protettiva o una mascherina contro la polvere se le operazioni da
svolgere causano la creazione di polvere o di particelle volatili.
Se tali particelle possono essere particolarmente calde, indossare
anche un grembiule resistente al caldo. Fare sempre uso di sistemi di
otoprotezione. Indossare sempre un elmetto di sicurezza.
68
10 . Connettere l’apparecchiatura aspirapolvere.
ʵʵ Se sono forniti i dispositivi per la connessione delle macchine
aspirazione e raccolta della polvere, verificare che vengano collegati e
utilizzati correttamente.
11 . Non abusare del cavo elettrico.
ʵʵ Non tirare mai il cavo per per estrarlo dalla presa. Proteggere il
cavo dal calore, dagli oli e dai bordi taglienti. Non trasportare mai lo
strumento tenendolo per il cavo.
12 . Bloccare il pezzo da lavorare.
ʵʵ Ove possibile usare pinze o morse per bloccare il pezzo da lavorare. Ciò
aumenta la sicurezza piuttosto che utilizzare la mano e consente di
mantenere entrambe le mani libere per operare meglio.
13 . Non sbilanciarsi.
ʵʵ Mantenere sempre un buon equilibrio evitando posizioni malsicure.
14 . Mantenere gli utensili con cura.
ʵʵ Tenere gli accessori sempre ben affilati e puliti per un migliore e
più sicuro utilizzo. Osservare le istruzioni per la lubrificazione e la
sostituzione degli accessori. Ispezionare periodicamente gli strumenti
e, in caso di danni, richiederne la riparazione da parte di un centro di
assistenza autorizzato. Mantenere le impugnature e gli interruttori
asciutti, puliti e senza tracce di olio e grassi.
15 . Scollegare gli utensili.
ʵʵ Quando non è in uso, prima di effettuare la manutenzione e prima di
cambiare pezzi quali lame, punte e parti taglienti, scollegare l’utensile
dalla presa di alimentazione.
16 . Rimuovere chiavi ed altri utensili.
ʵʵ Prendere l’abitudine di controllare che le chiavi di regolazione e le
brugole siano state rimosse dallo strumento prima di mettere in
funzione.
17 . Evitare accensioni accidentali.
ʵʵ Quando si trasporta lo strumento, non appoggiare il dito
sull’interruttore. Accertarsi che lo strumento si trovi in posizione di
spegnimento (“off”) prima di collegarlo all’alimentazione.
18 . Utilizzare cavi di prolunga per esterni.
ʵʵ Prima dell’uso, ispezionare la prolunga e sostituirla se è danneggiata.
Quando l’utensile viene impiegato all’esterno, usare unicamente le
prolunghe per uso esterno e adeguatamente contrassegnate.
19 . Stare sempre attenti.
ʵʵ Prestare attenzione a quanto si sta facendo. Usare il proprio buon
senso. Non utilizzare l’utensile quando si è stanchi o sotto l’effetto di
farmaci, droghe o alcool.
20 . Controllare che non vi siano parti danneggiate.
ʵʵ Prima dell’uso, ispezionare accuratamente l’utensile e il cavo elettrico
per determinare che funzionino correttamente ed eseguano la
funzione per essi prevista. Controllare se ci sono parti mobili non
allineate o parti mobili con gioco, pezzi rotti, che il montaggio sia
accurato e se ci sia qualsiasi altra condizione che possa incidere sul
funzionamento dell’utensile. Protezioni o altri pezzi danneggiati
devono essere riparati o sostituiti adeguatamente da un centro
di assistenza autorizzato, salvo diversa indicazione nel presente
manuale. Far sostituire gli interruttori difettosi da un centro di
assistenza autorizzato. Non utilizzare lo strumento se l’interruttore non
consente di accenderlo e spegnerlo. Non tentare mai di effettuare delle
riparazioni.
AVVERTENZA! L’uso di accessori o attrezzature diversi o l’impiego
del presente utensile per scopi diversi da quelli indicati nel presente
manuale d’uso comportano il rischio di infortuni.
21 . Fare eseguire le riparazioni da una persona qualificata.
ʵʵ Il presente strumento elettrico è conforme alle normative di sicurezza
applicabili. Le riparazioni devono essere effettuate esclusivamente da
personale qualificato, utilizzando parti di ricambio originali per evitare
possibili pericoli per l’utente.
Italiano
Norme di Sicurezza Supplementari per le Troncatrici
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
La macchina è dotata di un cavo di alimentazione specificamente
configurato dal produttore o dall’agente autorizzato alla manutenzione.
Non utilizzare la troncatrice per tagliare materiali diversi da quelli indicati
dal produttore.
Non utilizzare la macchina senza le protezioni in posizione, se le protezioni
non funzionano o se non è stata eseguita la corretta manutenzione delle
protezioni.
Prima di effettuare tagli inclinati, accertarsi che il braccio sia saldamente
fissato.
Mantenere la superficie attorno alla macchina in piano, omogenea e priva
di materiali di scarto quali trucioli o schegge.
Utilizzare lame accuratamente affilate. Rispettare il contrassegno della
massima velocità sulla lama.
Selezionare la lama corretta per il materiale da tagliare.
Prima di iniziare qualsiasi operazione accertarsi che le manopole di
bloccaggio e le impugnature di fissaggio siano ben serrate.
Non posizionare mai una mano nell’area della lama quando lo strumento
è collegato alla fonte di alimentazione.
Non mettere le mani dietro il guidapezzo avvicinandosi a più di 100 mm
da uno dei due lati della lama, per rimuovere resti di legno o per qualsiasi
altro motivo, mentre la lama sta girando. La vicinanza della lama in
rotazione alla mano potrebbe non essere evidente e potrebbero verificarsi
lesioni gravi.
Non tentare mai di interrompere rapidamente una macchina in
movimento incastrandovi uno strumento o ponendo un altro oggetto
contro la lama; tale azione potrebbe causare incidenti gravi.
Consultare il manuale di istruzioni prima di utilizzare qualsiasi accessorio.
L’uso non corretto di un accessorio può causare danni.
Durante la manipolazione della lama o di materiale grezzo, utilizzare un
supporto o indossare guanti.
Prima dell’uso accertarsi che la lama sia montata correttamente.
Verificare che la lama ruoti nella direzione corretta.
Non utilizzare lame di diametro maggiore o minore di quello consigliato.
Fare riferimento ai dati tecnici per le corrette capacità di taglio. Utilizzare
soltanto le lame specificate in questo manuale, conformi alla norma EN
847-1.
Prendere in considerazione l’applicazione di lame specificamente
progettate per ridurre la rumorosità.
Non usare lame HSS (acciaio ad alta velocità).
Non utilizzare lame di troncatrice spaccate o danneggiate.
Non utilizzare mole abrasive o di diamante.
Non utilizzare mai la troncatrice senza la piastra di taglio.
Prima di ogni taglio, assicurarsi che la macchina sia stabile.
Sollevare la lama dal taglio nel pezzo in lavorazione prima di rilasciare
l’interruttore.
Non incuneare oggetti contro il ventilatore per bloccare l’albero motore.
La protezione della lama si solleva automaticamente quando viene
premuta la leva di rilascio del blocco della testa e quando il braccio viene
abbassato; si abbassa sopra la lama quando il braccio viene sollevato.
Non sollevare manualmente la protezione della lama a meno che
la troncatrice non sia spenta. La protezione può essere sollevata
manualmente durante l’installazione o la rimozione delle lame oppure per
ispezionare la lama.
Controllare a intervalli regolari che le aperture di ventilazione del motore
siano pulite e prive di schegge.
Sostituire la tavola da taglio ove usurata. Consultare l’elenco delle parti
soggette a manutenzione fornito in dotazione.
Prima di eseguire operazioni di manutenzione o di sostituire la lama,
scollegare sempre la macchina dalla fonte di alimentazione.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Non eseguire operazioni di pulizia o manutenzione se la macchina è
ancora accesa e la testa non si trova nella posizione superiore.
Se si utilizza un LED per indicare la linea di taglio, assicurarsi che il LED sia
di classe 2 in conformità alla normativa EN 62471. Non sostituire un diodo
LED con uno di tipo diverso. Se danneggiato, far riparare il LED da un
agente di manutenzione autorizzato.
La sezione anteriore della protezione è dotata di feritoie per consentire la
visibilità durante il taglio. Sebbene le feritoie riducano drasticamente la
quantità di detriti volanti, sono pur sempre delle aperture sulla protezione
e pertanto si consiglia di indossare sempre occhiali di sicurezza prima di
guardare attraverso le feritoie.
Durante il taglio di pezzi di legno, collegare la troncatrice a un dispositivo
di raccolta della polvere. Tenere sempre in considerazione i fattori che
condizionano l’esposizione alla polvere, quali:
ʵʵ il tipo di materiale sul quale si lavora (il compensato produce più
polvere del legno);
ʵʵ l’affilatura della lama;
ʵʵ la regolazione corretta della lama;
ʵʵ dispositivo di estrazione della polvere con velocità non inferiore a 20
m/s.
Accertarsi che l’estrazione locale, le cappe, i deflettori e i camini siano
regolati correttamente.
Tenere in considerazione i seguenti fattori che influiscono sull’esposizione
al rumore:
ʵʵ utilizzare lame progettate per ridurre le emissioni acustiche;
ʵʵ utilizzare solo lame ben affilate.
La manutenzione della macchina deve essere eseguita a intervalli regolari.
Fornire un’illuminazione generale o locale adeguata.
Assicurarsi che gli eventuali distanziatori e anelli dell’alberino siano adatti
allo scopo indicato nel presente manuale.
Astenersi dal rimuovere trucioli o altre parti del pezzo da lavorare dall’area
di taglio mentre la macchina è un funzione e la testa della sega non si
trova nella posizione superiore.
Non tagliare mai i pezzi da lavorare più corti di 200 mm.
Senza ulteriore supporto, per il taglio trasversale la macchina è progettata
per accettare dimensioni massime del pezzo da lavorare di:
ʵʵ Altezza massima: 112 mm
ʵʵ Larghezza massima: 345 mm
ʵʵ Lunghezza massima: 600 mm
ʵʵ I pezzi da lavorare più lunghi devono essere supportati da un
adeguato supporto aggiuntivo, es. il supporto DE7023-XJ o il supporto
DE7033-XJ. Fissare sempre il pezzo da lavorare in modo sicuro.
In caso di un incidente o guasto della macchina, spegnere
immediatamente la macchina e scollegarla dalla presa di corrente.
Segnalare il guasto e contrassegnare la macchina in modo adeguato in
modo da impedire ad altre persone di utilizzare la macchina difettosa.
Se la lama della sega è bloccata a causa di una forza di alimentazione
anormale durante il taglio, spegnere la macchina e scollegarla dalla presa
di corrente. Rimuovere il pezzo da lavorare e assicurarsi che la lama della
sega sia libera di muoversi. Accendere la macchina e avviare una nuova
operazione di taglio con una forza di alimentazione ridotta.
Non tagliare mai le leghe leggere, specialmente il magnesio.
Ove possibile, montare la macchina ad un banco utilizzando bulloni con
un diametro di 8 mm e 80 mm di lunghezza.
accertarsi che l’operatore sia adeguatamente preparato per l’uso, la
regolazione e il funzionamento della macchina.
Prima della lavorazione, selezionare la lama corretta per il materiale da
tagliare.
Utilizzare esclusivamente lame la cui velocità contrassegnata sulla lama è
almeno pari alla velocità indicata nelle specifiche della lama.
Prima di ciascun taglio, assicurarsi che la macchina sia posizionata su una
superficie stabile e uniforme per impedire movimenti.
69
Italiano
AVVERTENZA: consigliamo l’utilizzo di un dispositivo di corrente
residua con una corrente nominale residua di 30mA o inferiore.
Rischi Residui
I rischi seguenti riguardano l’utilizzo di seghe:
• Ferite provocate dal contatto con parti rotanti
L’applicazione delle norme di sicurezza pertinenti e l’installazione di
dispositivi di sicurezza non consentono comunque di eliminare i seguenti
rischi residui:
• Diminuzione dell’udito.
• Rischio di incidenti provocati da parti scoperte della lama della sega in
rotazione.
• Rischio di ferirsi durante la sostituzione della lama.
• Rischio di schiacciamento delle dita durante l’apertura delle difese.
• Pericoli per la salute causati dall’inspirazione della polvere prodotta
durante la segatura del legno, in modo particolare quercia, faggio e MDF.
I seguenti fattori aumentano il rischio di problemi respiratori:
• Nessun dispositivo di estrazione della polvere collegato durante la
segatura del legno.
• Estrazione della polvere insufficiente causata da filtri di scarico non puliti.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
Punto di trasporto.
Tenere le mani lontane dalla lama.
Tenere le mani ad almeno 100 mm da entrambi i lati della lama.
Non fissare direttamente la sorgente luminosa.
Posizione del codice data (Fig. A1)
Il codice data 9 , che comprende anche l’anno di fabbricazione, è stampato
sulla superficie dell’alloggiamento.
Esempio:
2016 XX XX
Anno di fabbricazione
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1 Troncatrice montata
1 Chiave lama
1Lama
1 Sacchetto raccoglipolvere
1 Morsetto per il bloccaggio del materiale
1 Manuale di istruzioni
ʵʵ Verificare eventuali danni all’apparato, ai componenti o agli accessori
che possano essere avvenuti durante il trasporto.
ʵʵ Prima di utilizzare il prodotto, leggere e comprendere interamente
questo manuale.
70
Descrizione (Fig. 1A–E)
AVVERTENZA: non modificare l’apparato o alcuna parte di esso. Si
possono causare danni o lesioni personali.
Fig. A1
1 Protezione inferiore
2 Leva di rilascio blocco testa
3 Impugnatura di azionamento
4 Impugnatura di trasporto
5 Alloggiamento motore
6 Coperchio terminale motore
7 Manopola di bloccaggio guida
8 Regolazione vite di fermo della guida
9 Codice data
10 Guide
11 Scala di inclinazione
12 Perno di bloccaggio
13 Manopola di regolazione guidapezzo
14 Guidapezzo
15 Guidapezzo base
16 Incavi per l’impugnatura
17 Tavola
18 Fori di fissaggio al banco
19 Scala per la regolazione dell’inclinazione
20 Ingresso aspirazione della polvere
21 Impugnatura di blocco taglio inclinato
22 Pulsante di fermo del taglio inclinato
23 Piastra scanalata
Fig. A2
24 Interruttore di azionamento
25 Interruttore acceso/spento XPS™
26 Dado ad alette
27 Vite di regolazione della profondità
28 Arresto scanalatura
29 Chiave lama
30 Base
31 Manopola di bloccaggio taglio obliquo
32 Arresto taglio obliquo 0°
33 Coperchio cinghia
34 Selettore di comando elettronico della velocità (Solo DWS780)
Accessori opzionali
Fig. B
35 Morsetto di fissaggio pezzo DE7082-XJ
Fig. C
36 Sacchetto raccoglipolvere DE7053-XJ
Fig. D
37 Supporto DE7023-XJ / DE7033-XJ
Fig. E
38 Staffe di fissaggio DE7025-XJ
UTILIZZO PREVISTO
La troncatrice DeWALT DWS779, DWS780 è stata progettata per il taglio
professionale di legno, prodotti in legno e plastica. Esegue le operazioni di
segatura di taglio trasversale, smussatura e taglio a 45° in modo semplice,
accurato e sicuro.
Questa unità è progettata per essere utilizzata con una lama dal diametro
nominale di 305 mm e punta in metallo duro.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza di liquidi o gas
infiammabili.
Queste troncatrici sono utensili elettrici professionali.
Italiano
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi all’apparato. Le persone
inesperte devono utilizzare questo apparato solo sotto sorveglianza.
AVVERTENZA! non utilizzare la macchina per scopi diversi da quelli a
cui è destinata.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso da parte di persone
(compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte,
o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ottenuto
sorveglianza o istruzioni riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di
una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini non devono
mai essere lasciati da soli con questo prodotto.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere alimentato con un solo
livello di tensione. Verificare sempre che l’alimentazione corrisponda alla
tensione della targhetta.
L’apparato DeWALT possiede doppio isolamento secondo la
normativa EN61029 perciò non è necessario il collegamento
a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito con un
cavo appositamente realizzato, disponibile tramite la rete di assistenza
DeWALT.
CH Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare sempre la
spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) – utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) – utensili elettrici
G
li
apparecchi
portatili, utilizzati in ambiente esterno, devono essere
CH
collegati ad un interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Se è necessaria una prolunga, utilizzare un cavo di prolunga omologato a
3 anime, idoneo alla potenza di ingresso di questo apparato (vedere i Dati
tecnici). La sezione minima del conduttore è
1,5 mm2 e la lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo completamente.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, spegnere l’unità
e staccarla dall’alimentazione prima di installare e rimuovere
gli accessori, di regolare o cambiare impostazioni o di fare
riparazioni. Assicurarsi che l’interruttore a grilletto sia in posizione
OFF. Un avvio accidentale può causare lesioni.
Apertura dell’imballaggio (Fig. A1, F)
1. Aprire la confezione e rimuovere la troncatrice dal materiale
d’imballaggio servendosi della comoda impugnatura di trasporto 4 ,
come illustrato in figura F.
2. Disporre la troncatrice su una superficie regolare e piana.
3. Liberare la manopola di bloccaggio guida 7 e spingere indietro la testa
della troncatrice per bloccarla in posizione posteriore.
4. Premere l’impugnatura di azionamento 3 ed estrarre il perno di
bloccaggio 12 .
5. Rilasciare con cautela la pressione verso il basso e tenere l’impugnatura
di azionamento, lasciando che il braccio si sollevi fino alla
massima altezza.
Montaggio sul banco (Fig. A1)
Sono forniti dei fori 18 in tutti e quattro i piedini per facilitare il montaggio
del banco. Due fori di dimensioni diverse sono forniti per adattarsi alle
varie dimensioni delle viti. Utilizzare uno dei due fori; non è necessario
usarli entrambi.
Montare sempre la sega su una superficie stabile per impedire eventuali
movimenti. Per migliorare la portabilità dell’apparato, è possibile montarlo
su un pezzo da 12,7 mm o legno compensato più spesso che può poi
essere fissato al supporto di lavoro o spostato verso altre postazioni di
lavoro e rifissato.
NOTA: Se si sceglie di fissare la troncatrice su un pezzo di compensato,
accertarsi che le viti di montaggio non sporgano dal lato inferiore del legno.
Il compensato deve essere montato a livello sul supporto di lavorazione. Per
il bloccaggio della troncatrice su qualsiasi superficie di lavoro, bloccare solo
le borchie dei fori delle viti di fissaggio. Bloccaggi effettuati in altri punti,
infatti, interferiscono con il corretto funzionamento della macchina.
ATTENZIONE: per evitare incollaggi e imprecisioni, accertarsi che la
superficie di montaggio non sia svergolata o altrimenti non uniforme.
Se la troncatrice oscilla sulla superficie, infilare un pezzo sottile di
materiale sotto uno dei piedini finché la macchina non risulta salda
sulla superficie di fissaggio.
Sostituzione o montaggio di una nuova lama
Rimozione della lama (Fig. G1–G4)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, spegnere l’unità
e staccarla dall’alimentazione prima di installare e rimuovere
gli accessori, di regolare o cambiare impostazioni o di fare
riparazioni. Assicurarsi che l’interruttore a grilletto sia in posizione
OFF. Un avvio accidentale può causare lesioni.
• Non premere mai il pulsante di blocco dell’alberino mentre la lama
è sotto tensione o in movimento.
• Non tagliare le leghe leggere e il metallo ferroso (contenente
ferro o acciaio) o i prodotti in muratura o vetrocemento con
questa troncatrice.
• Premere la leva di rilascio del blocco testa 2 per sbloccare
la protezione inferiore 1 , quindi sollevare quest’ultima fino
all’altezza max.
1. Scollegare la troncatrice.
2. Sollevare il braccio alla posizione superiore e sollevare la protezione
inferiore 1 all’altezza max.
3. Premere il pulsante blocca-albero 40 facendo ruotare con cautela la
lama della troncatrice a mano fino a innestare il blocco.
4. Tenendo premuto il pulsante, usare l’altra mano e la chiave in dotazione
29 per allentare la vite della lama. (Girare in senso orario, filettature a
sinistra.)
5. Rimuovere la vite della lama 39 , la rondella del morsetto esterno 41 e la lama 42 . È possibile lasciare la rondella del morsetto interno 43 sull’albero.
Montaggio di una lama (Fig. G1–G4)
1. Scollegare la troncatrice.
2. Con il braccio sollevato e la protezione inferiore tenuta aperta,
posizionare la lama sull’albero, e fissarla sul morsetto della lama interno
con i dentini sul fondo della lama rivolti verso il retro della troncatrice.
3. Assemblare la rondella del morsetto esterno sull’albero.
4. Installare la vite della lama e, innestando il blocco dell’albero, serrare
saldamente la vite con la chiave in dotazione (girare in senso anti-orario,
filettature a sinistra).
AVVERTENZA! Tenere presente che la lama della sega deve essere
sostituita solamente nel modo descritto. Utilizzare solamente lame
come quelle specificate nei Dati tecnici; Cat. N.: si consiglia la DT4260.
Trasporto della troncatrice (Fig. A1, A2)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali, bloccare
SEMPRE la manopola di bloccaggio guida, l’impugnatura di blocco
taglio inclinato, l’impugnatura di bloccaggio taglio obliquo, il perno
di bloccaggio e le manopole di regolazione guidapezzo prima di
trasportare la troncatrice. Non utilizzare mai le protezioni per il
trasporto o il sollevamento.
71
Italiano
Per facilitarne il trasporto, la troncatrice è dotata di apposita impugnatura 4 sulla sommità del braccio.
• Per il trasporto della troncatrice, abbassare il braccio e premere il perno
di bloccaggio 12 .
• Bloccare la manopola di bloccaggio della guida con la testa della
sega in posizione anteriore, bloccare il braccio per il taglio obliquo
nell’angolopiù a sinistra, fare scorrere il guidapezzo 14 completamente
all’interno e bloccare la manopola di bloccaggio inclinazione 31 con
la testa della sega in posizione verticale per rendere l’apparato il più
compatto possibile.
• Per la movimentazione della troncatrice utilizzare l’impugnatura di
trasporto 4 o gli incavi per trasporto troncatrice 16 .
Funzioni e controlli
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, spegnere l’unità
e staccarla dall’alimentazione prima di installare e rimuovere
gli accessori, di regolare o cambiare impostazioni o di fare
riparazioni. Assicurarsi che l’interruttore a grilletto sia in posizione
OFF. Un avvio accidentale può causare lesioni.
Per invertire il dente di arresto taglio obliquo a corona, rimuovere la
vite di ritegno, il dente di arresto taglio obliquo 22,5° 51 e il dente di
arresto taglio obliquo a corona 30° 52 . Girare il dente di arresto taglio
obliquo a corona 52 in modo che la dicitura 33,86° sia rivolta verso l’alto.
Serrare nuovamente la vite per fissare il dente di arresto taglio obliquo
22,5° e il dente di arresto taglio obliquo a corona. Questo non influirà
sull’impostazione della precisione.
Denti di arresto taglio obliquo 22,5°
(DWS780, Fig. I)
La troncatrice è in grado di impostare in modo rapido e preciso un taglio
obliquo di 22,5°, a sinistra o a destra. È possibile ruotare il dente di arresto
taglio obliquo 22,5° 51 in modo che si trovi a contatto con con la vite di
regolazione della corona 49 .
Manopola di bloccaggio guida (Fig. A1)
La manopola di bloccaggio guida 7 serve a bloccare la testa della
troncatrice per evitareche scivoli via sui binari. 10 . Questa operazione è
necessaria quando sieffettuano alcuni tipi di tagli o durante il trasporto della
troncatrice.
Controllo taglio inclinato (Fig. H)
Arresto della scanalatura (Fig. A2)
L’impugnatura di blocco taglio inclinato 21 e il pulsante di fermo del taglio
obliquo 22 permettono di inclinare la troncatrice di 60° a destra e di 50°
a sinistra. Per inclinare la troncatrice, sollevare l’impugnatura di blocco
taglio inclinato e impostare l’angolo di inclinazione desiderato sulla scala di
regolazione dell’inclinazione 19 . Premere l’impugnatura di blocco taglio
inclinato per bloccare l’angolo di inclinazione.
L’arresto della scanalatura 28 consente di limitare la profondità di taglio
della lama. L’arresto è utile per applicazione come le scanalature e i tagli
verticali in altezza. Ruotare l’arresto della scanalatura in avanti e regolare
la vite di regolazione della profondità 27 per impostare la profondità
desiderata del taglio. Per fermare la regolazione, serrare il dado ad alette
26 . Ruotando l’arresto della scanalatura sul retro della troncatrice sarà
possibile bypassare la funzione di arresto della scanalatura. Se la vite
di regolazione della profondità è troppo stretta da allentare a mano, è
possibile utilizzare la chiave della lama in dotazione 29 per allentare la vite.
Manopola di bloccaggio taglio obliquo (Fig. A2)
Il blocco taglio obliquo consente di inclinare la troncatrice di 49° a sinistra
o a destra. Per regolare l’impostazione di inclinazione, ruotare la manopola
31 in senso anti-orario. La testa della troncatrice si inclina facilmente a
sinistra o a destra una volta che viene tirata la manopola di disinserimento
taglio obliquo 0°. Per serrare, girare la manopola di bloccaggio taglio
obliquo in senso orario.
Disinserimento taglio obliquo 0° (Fig. A2)
Il disinserimento dell’arresto taglio obliquo 32 consente di inclinare la
troncatrice per il taglio obliquo oltre il segno 0°.
Quando è innestato, la troncatrice si arresta automaticamente a 0° quando
viene sollevata da sinistra. Per andare provvisoriamente oltre 0° a destra,
tirare la manopola di bloccaggio taglio obliquo 31 . Una volta rilasciata
la manopola, il disinserimento sarà nuovamente innestato. È possibile
bloccare la manopola di blocco taglio obliquo ruotando la manopola
di 180°.
A 0°, il disinserimento si blocca in posizione. Per azionare il disinserimento,
inclinare leggermente la troncatrice a sinistra.
Disinserimento taglio obliquo 45° (Fig. I)
Vi sono due leve di disinserimento dell’arresto taglio obliquo, una su ciascun
lato della troncatrice. Per inclinare la troncatrice, a sinistra o a destra, oltre
45°, premere la leva di disinserimento taglio obliquo 45° 50 all’indietro.
Quando è in posizione arretrata, la troncatrice può eseguire il taglio obliquo
oltre questi arresti. Quando è necessario fare uso degli arresti 45°, tirare in
avanti la leva di disinserimento taglio obliquo 45°.
Denti di arresto taglio obliquo a corona (Fig. I, J)
NOTA: I tagli obliqui a corona possono essere eseguiti sia con il DWS779
che con il DWS780, sebbene soltanto il DWS780 sia munito di fermi rigidi
per una rapida e corretta impostazione a 22,5° e 33,86°.
Per il taglio di sagome a corona di piatto, la troncatrice è in grado di
impostare in modo rapido e preciso un arresto corona, a sinistra o a destra
(consultare Istruzioni per il taglio di sagome a corona di piatto e utilizzo
delle funzioni per i tagli composti).
DWS780 (Fig. I)
È possibile ruotare il dente di arresto taglio obliquo a corona 52 in modo
che si trovi a contatto con con la vite di regolazione della corona.
72
Perno di bloccaggio (Fig. A1)
AVVERTENZA: Il perno di bloccaggio deve essere utilizzato solamente
durante il trasporto o l’immagazzinaggio della troncatrice. Non
utilizzare MAI il perno di bloccaggio per alcuna operazione di taglio.
Per bloccare la testa della troncatrice verso il basso, spingere in dentro
il perno di bloccaggio 12 e rilasciare la testa della troncatrice. Questo
manterrà la testa della troncatrice ingiù e consentirà di spostarla in modo
sicuro. Per sbloccare il dispositivo, premere verso il basso la testa della
troncatrice ed estrarre il perno dibloccaggio.
Regolazione
La troncatrice è stata accuratamente regolata in fabbrica. Qualora
fosse necessario rieffettuare la regolazione a seguito della spedizione
e dellamovimentazione, o per qualsiasi altro motivo, attenersi alle
istruzioni in merito riportate di seguito. Una volta eseguite, tali regolazioni
devonomantenersi precise.
Regolazione scala taglio inclinato (Fig. H, L)
1. Sganciare l’impugnatura di blocco per taglio inclinato 21 e far oscillare
il braccio per taglio inclinato finché il pulsante di fermo del taglio
inclinato 22 non lo blocca in posizione di taglio inclinato 0°. Non
bloccare l’impugnatura di blocco per taglio inclinato.
2. Collocare una squadretta contro il guidapezzo e la lama della
troncatrice, come illustrato. (Evitare il contatto della squadra con la
punta dei denti della lama. Altrimenti si effettuerà una misurazione
imprecisa)
3. Se la lama della troncatrice non è esattamente perpendicolare al
guidapezzo, allentare le quattro viti 46 che tengono la scala per la
regolazione dell’inclinazione 19 e spostare l’impugnatura di blocco
taglio inclinato e la scala a sinistra o a destra finché la lama non è
perpendicolare al guidapezzo, secondo la misurazione effettuata con la
squadretta.
4. Riserrare le quattro viti. Per il momento, non prestare attenzione al
valore di lettura dell’indicatore di taglio inclinato 44 .
Italiano
Regolazione indicatore taglio inclinato (Fig. H)
1. Sganciare l’impugnatura di blocco per taglio inclinato 21 per spostare il
braccio per taglio inclinato in posizione zero.
2. Con la manopola di bloccaggio per taglio inclinato allentata, far
scattare in posizione il fermo del taglio inclinato ruotando il braccio per
taglioinclinato oltre lo zero.
3. Osservare l’indicatore taglio inclinato 44 e la scala per la regolazione
dell’inclinazione 19 illustrati in figura H. Se l’indicatore non indica
esattamente lo zero, allentare la vite 45 che tiene l’indicatore in
posizione, riposizionare l’indicatore e stringere la vite.
Taglio inclinato perpendicolare alla regolazione
del banco (Fig. A1, A2, I, J, M)
1. Per allineare la lama perpendicolare al banco, bloccare il braccio in
posizione abbassata con il perno di bloccaggio 12 .
2. Posizionare una squadretta contro la lama, assicurandosi che la prima
non si trovi sopra un dente (Fig. M).
3. Allentare la manopola di blocco taglio obliquo 31 e assicurarsi che il
braccio si trovi saldamente contro l’arresto taglio obliquo 0°.
4. Ruotare la vite di regolazione taglio obliquo 0° ( 54 , Fig. I, J) con la
chiave della lama 13 mm 29 secondo necessità in modo che la lama si
trovi ad un’inclinazione di 0° rispetto al banco.
Regolazione indicatore taglio obliquo (Fig. I, J)
Se gli indicatori di taglio obliquo 48 non indicano lo zero, allentare ogni
vite 47 che tiene in posizione ciascun indicatore di taglio obliquo e
spostarle secondo necessità. Assicurarsi che il taglio obliquo 0° sia corretto
e che gli indicatori di taglio obliquo siano impostati prima di regolare
qualsiasi altra vite di angolo inclinato.
Regolazione arresto taglio obliquo 45° a destra e a
sinistra (Fig. A2, I)
Per regolare l’arresto di taglio obliquo 45° a destra:
1. Allentare la manopola di blocco del taglio obliquo 31 e tirare l’arresto
taglio obliquo 0° 32 per disinserire l’arresto taglio
obliquo 0°.
2. Quando la troncatrice si trova completamente a destra, se l’indicatore
di taglio obliquo 48 non indica esattamente 45°, girare la vite di
regolazione del taglio obliquo di 45° a sinistra 53 con la chiave della
lama 13 mm 29 finché l’indicatore di taglio obliquo non indica 45°.
Per regolare l’arresto di taglio obliquo 45° a sinistra:
3. Allentare la manopola di blocco taglio obliquo e inclinare la testa a
sinistra.
4. Se l’indicatore di taglio obliquo non indica esattamente 45°, girare la
vite di regolazione taglio obliquo 45° finché l’indicatore taglio obliquo
non indica 45°.
Regolazione dell’arresto taglio obliquo a 22,5°
(o 30°) (Fig. A2, I)
NOTA: Regolare gli angoli taglio obliquo solo dopo aver eseguito l’angolo
taglio obliquo 0° e la regolazione dell’indicatore taglio obliquo.
Per impostare l’angolo taglio obliquo 22,5° a sinistra, estrarre il dente
di arresto taglio obliquo 22,5° a sinistra 51 . Allentare la manopola di
blocco taglio obliquo 31 e inclinare la testa completamente a sinistra. Se
l’indicatore taglio obliquo 48 non indica esattamente 22,5°, girare la vite
di regolazione della corona 49 mettendo il dente d’arresto a contatto con
una chiave da 10 mm finché l’indicatore di taglio obliquo non indica 22,5°.
Per regolare l’angolo taglio obliquo 22,5° a destra, estrarre il dente di
arresto taglio obliquo 22,5° a destra. Allentare la manopola di blocco del
taglio obliquo e tirare l’arresto taglio obliquo 0° 32 per disinserire l’arresto
taglio obliquo 0°. Quando la troncatrice si trova completamente a destra,
se l’indicatore di taglio obliquo non indica esattamente 22,5°, girare la vite
di regolazione della corona mettendo il dente d’arresto a contatto con la
chiave della lama 10 mm finché l’indicatore di taglio obliquo non indica
esattamente 22,5°.
Regolazione del guidapezzo (Fig. A1)
È possibile regolare la parte superiore del guidapezzo in modo da dare
gioco alla troncatrice e poterla inclinare fino a un massimo di 49° sia a
sinistra che a destra.
1. Per regolare ciascun guidapezzo 14 , allentare la manopola di
regolazione guidapezzo 13 e far scorrere il guidapezzo all’infuori.
2. Eseguire una rotazione della lama in assenza di alimentazione
(troncatrice disattivata) e controllare la presenza del gioco.
3. Regolare quindi il guidapezzo in modo che risulti sufficientemente
vicino alla lama da fornire il max. supporto al pezzo di lavorazione, senza
però interferire con il movimento verso l’alto e verso il basso del braccio.
4. Serrare saldamente la manopola di regolazione del guidapezzo.
5. Una volta completate le operazioni di taglio obliquo, riposizionare il
guidapezzo.
Per determinati tagli, è consigliabile avvicinare le guide alla lama. Per fare
ciò, far arretrare le manopole di regolazione del guidapezzo 13 di due
giri e avvicinare le guide alla lama oltre il limite normale, quindi stringere
le manopole di regolazione del guidapezzo. Eseguire prima un taglio a
troncatrice disattivata per assicurarsi che la lama non venga a contatto con
le guide.
NOTA: Le scanalature della guida si possonointasare di segatura. Per pulirle
usare un bastoncino o un getto di aria compressa a bassa pressione.
Azionamento della protezione e visibilità (Fig. A1)
La protezione inferiore 1 sulla troncatrice è stata progettata in modo da
scoprire automaticamente la lama quando il braccio viene abbassato e da
coprirla quando viene sollevato.
La protezione può essere sollevata manualmente durante l’installazione o
rimozione delle lame o per l’ispezione della sega. NON SOLLEVARE MAI LA
PROTEZIONE inferiore A MENO CHE LA LAMA NON VENGA ARRESTATA.
Regolazione della piastra scanalata (Fig. A1)
Per regolare le piastre scanalate 23 , allentare le viti che tengono le piastre
scanalate in posizione. Regolare le piastre scanalate in modo che si trovino il
più vicino possibile senza interferire con il movimento della lama.
Se si desidera una larghezza della piastra pari a zero, regolare le piastre
scanalate il più vicino possibile le une alle altre. Ora possono essere
utilizzate lentamente per il taglio con la lama della troncatrice per avere la
distanza più ridotta possibile tra la lama e le piastre scanalate.
Regolazione della guida (Fig. A1)
Controllare regolarmente il guidapezzo 10 e verificarne il gioco.
È possibile regolare la guida destra con la vite di fermo 8 . Per ridurre il
gioco, utilizzare la chiave a brugole da 4 mm e ruotare la vite di fermo in
senso orario gradualmente facendo scorrere la testa della troncatrice avanti
e indietro.
Regolazione blocco taglio inclinato (Fig. A1, N)
È necessario regolare l’asta di blocco taglio inclinato 55 se è possibile
spostare il banco della troncatrice quando l’impugnatura di blocco quando
l’impugnatura di blocco taglio inclinato è bloccata (verso il basso).
1. Collocare l’impugnatura di blocco taglio inclinato 21 nella posizione
sbloccata (in su).
2. Servendosi di una chiave aperta 13 mm, allentare il dado di blocco 56 sull’asta di blocco taglio.
3. Utilizzando un cacciavite a testa piatta, serrare l’asta di blocco taglio
inclinato girandola in senso orario come illustrato in figura N. Girare
l’asta di blocco fino alla posizione di inserimento, quindi ruotare in
senso anti-orario di un giro.
4. Rifissare il blocco taglio inclinato a una misurazione non a scatto sulla
scala di regolazione inclinazione - per esempio, 34° – e assicurarsi che il
banco non ruoti.
5. Serrare il dado di bloccaggio.
73
Italiano
Prima del funzionamento
• Montare il tipo di lama appropriato. Non utilizzare lame eccessivamente
usurate. La velocità max. di rotazione dell’utensile non deve superare
quella della lama della troncatrice. Non usare lame abrasive.
• Non cercare di tagliare pezzi eccessivamente piccoli.
• Non forzare la lama, lasciare che esegua il taglio liberamente.
• Prima di eseguire il taglio attendere che il motore elettrico abbia
raggiunto il regime max.
• Accertarsi che le manopole e le impugnature di bloccaggio
siano serrate.
• Fissare il pezzo in lavorazione.
• Per quanto la troncatrice sia in grado di tagliare molti materiali non
ferrosi oltre al legno, le presenti istruzioni d’uso fanno riferimento
esclusivamente al taglio del legno. Gli stessiprincipi valgono per gli
altri materiali. Non impiegare la troncatrice per tagliare materiali ferrosi
(ghisa e acciaio) o per laterizi!
• Adoperare la tavola di taglio. Non azionare la troncatrice se la larghezza
della scanalatura di taglio è superiore a 10 mm.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le istruzioni di sicurezza e le
normative in vigore.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, spegnere l’unità
e staccarla dall’alimentazione prima di installare e rimuovere
gli accessori, di regolare o cambiare impostazioni o di fare
riparazioni. Assicurarsi che l’interruttore a grilletto sia in posizione
OFF. Un avvio accidentale può causare lesioni.
Consultare Lame della troncatrice alla sezione Accessori opzionali per
selezionare la lama più adatta alle proprie esigenze.
Assicurarsi che la macchina sia posizionata in modo da soddisfare le
condizioni ergonomiche di altezza e stabilità del tavolo. Il luogo di
installazione della macchina deve essere selezionato in modo che
l’operatore abbia una buona visuale e abbastanza spazio libero attorno alla
macchina da consentire la movimentazione del pezzo da lavorare senza
limitazioni.
Per ridurre gli effetti delle vibrazioni, assicurarsi che la temperatura
ambiente non sia troppo fredda, che la macchina e gli accessori siano
mantenuti in modo adeguato e che le dimensioni del pezzo da lavorare
siano adatte a questa macchina.
Inserire la troncatrice in qualsiasi presa di corrente domestica da 60 Hz.
Consultare la targhetta per verificare la tensione. Assicurarsi che il cavo non
interferisca con il proprio lavoro.
Posizione corretta del corpo e delle mani
(Fig. O1, O2)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni personali, tenere le
mani SEMPRE nella posizione corretta, come illustrato in fig. O1.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali gravi,
mantenere SEMPRE l’apparato con presa sicura per prevenire
reazioni improvvise.
• Non posizionare mai le mani vicino alla zona di taglio. Posizionare le
mani a una distanza non inferiore a 100 mm dalla lama.
• Durante il taglio tenere il pezzo di lavorazione saldamente a contatto
con la tavola e con il guidapezzo. Tenere le mani in posizione finchénon
si rilascia l’interruttore e la lama non si è completamente arrestata.
• PRIMA DEI TAGLI DI FINITURA, EFFETTUARE SEMPRE ALCUNE CORSE
IN ASSENZA DI ALIMENTAZIONE DI POTENZA IN MODO DA POTER
CONTROLLARE IL PERCORSO DELLA LAMA. NON INCROCIARE LE MANI,
COME ILLUSTRATO IN FIGURA O2.
74
• Tenere entrambi i piedi ben poggiati sul pavimento e non sbilanciare
il corpo lateralmente. Mentre si sposta il braccio della troncatrice verso
sinistra e verso destra, seguirlo e tenersi leggermente a lato della lama.
• Quando si segue una linea tracciata a matita, guardare attraverso le
feritoie del riparo.
Accensione e spegnimento (Fig. A2)
Per avviare la troncatrice, premere l’interruttore di azionamento 24 . Per
spegnere l’apparato, rilasciare l’interruttore di azionamento.
Lasciare che la lama raggiunga la massima velocità di funzionamento prima
di effettuare il taglio.
Rilasciare l’interruttore di azionamento e lasciare che il freno arresti la lama
prima di sollevare la testa della troncatrice.
L’interruttore di azionamento è provvisto di un foro per l’inserimento di un
lucchetto che blocchi la troncatrice.
Impostazione della velocità variabile (Fig. A2)
DWS780
Per impostare preventivamente il valore della velocità si può utilizzare
il dispositivo di controllo della velocità 34 .
• Impostare il dispositivo di controllo della velocità 34 sul campo
di azione desiderato, indicato da un numero.
• Utilizzare l’alta velocità per tagliare materiali teneri come il legno.
Utilizzare la bassa velocità per tagliare metalli.
Uso del sistema di spie LED XPS™ (Fig. A1, A2)
NOTA: È necessario collegare la troncatrice a una presa di corrente.
Il sistema di spie LED XPS™ è munito di un interruttore acceso/spento 25 .
Il sistema di spie LED XPS™ è indipendente dall’interruttore di azionamento
della troncatrice. Non è necessario che la spia sia accesa per utilizzare la
troncatrice.
Per tagliare attraverso una linea esistente tracciata a matita su un pezzo di
legno:
1. Accendere il sistema XPS™, quindi tirare l’impugnatura di azionamento
verso il basso 3 per avvicinare la lama della troncatrice al legno.
Comparirà l’ombra della lama sul legno.
2. Allineare la linea tratteggiata a matita al bordo dell’ombra della lama.
È possibile dover regolare gli angoli del taglio inclinato o del taglio
obliquo per seguire esattamente la linea tratteggiata a matita.
Tagli principali della troncatrice (Fig. A1, A2, P, Q)
Se la funzione di scorrimento non è utilizzata, assicurarsi di spingere la
testa della troncatrice il più indietro possibile e di serrare la manopola
di bloccaggio della guida 7 . In questo modo è possibile impedire alla
troncatrice di scorrere lungo i binari mentre si innesta il pezzo da lavorare.
Il taglio di più pezzi non è consigliato ma può essere effettuato in sicurezza
assicurandosi che ciascun pezzo sia tenuto saldamente contro il banco e
il guidapezzo.
Taglio verticale a troncare
1. Innestare e bloccare il braccio per il taglio inclinato sullo zero, e
tenere saldamente il legno da tagliare sul banco 17 e contro il
guidapezzo 14 .
2. Con la manopola di bloccaggio guida 7 serrata, accendere la
troncatrice premendo l’interruttore di azionamento 24 .
3. Quando la troncatrice prende velocità, abbassare il braccio ed eseguire
lentamente il taglio attraverso il pezzo di legno. Lasciare che la lama si
fermi completamente prima di sollevare il braccio.
Taglio scorrevole (Fig. P)
Quando si tagliano pezzi più grandi di 51 x 150 mm (51 x 105 mm a
un’inclinazione di 45° , utilizzare un movimento all’infuori, verso il basso e
indietro con la manopola di bloccaggio guida 7 allentata.
Italiano
Tirare la troncatrice verso di sé, abbassare la testa della troncatrice verso
il pezzo da lavorare e spingere lentamente la troncatrice all’indietro per
completare il taglio.
Non lasciare che la troncatrice venga a contatto con la parte superiore del
pezzo da lavorare durante l’estrazione. La troncatrice potrebbe avanzare
verso la persona, provocando possibili lesioni personali o danni al pezzo
da lavorare.
Taglio trasversale (Fig. Q)
L’angolo di taglio inclinato è spesso a 45° per l’effettuazione degli angoli,
ma può essere impostato in qualsiasi posizione da zero a 50° a sinistra o a
60° a destra. Procedere come per un taglio trasversale rettilineo.
Quando si esegue un taglio inclinato su pezzi da lavorare di larghezza
superiore a 51 x 105 mm e più corti in lunghezza, posizionare sempre il lato
più lungo contro il guidapezzo.
Taglio di sbieco (Fig. A1, A2)
Gli angoli inclinati si possono impostare da 49° a destra a 49° a sinistra e si
possono eseguire impostando il braccio per taglio inclinato 50° a sinistra
o 60° a destra. Consultare la sezione Funzioni e controlli per istruzioni
dettagliate sul sistema di inclinazione.
1. Allentare il blocco del taglio obliquo 31 , e spostare la troncatrice a
sinistra o a destra secondo necessità. È necessario spostare il guidapezzo
14 per consentire il gioco. Serrare la manopola di regolazione del
guidapezzo 13 dopo aver posizionato le guide.
2. Serrare saldamente il blocco del taglio obliquo.
A talune angolature estreme, potrebbe essere necessario rimuovere
il guidapezzo sul lato destro o sinistro. Consultare Regolazione del
guidapezzo nella sezione Regolazioni per informazioni importanti sulla
regolazione delle guide per determinati tagli obliqui.
Per rimuovere il guidapezzo sinistro o destro, svitare la manopola di
regolazione guidapezzo 13 di diversi giri e far scorrere il guidapezzo
all’infuori.
potrebbe risultare sbilanciato, sostenere adeguatamente il pezzo da
lavorare e assicurare che la troncatrice sia saldamente fissata a una
superficie stabile. Potrebbero verificarsi lesioni personali.
AVVERTENZA: Il piedino di serraggio deve rimanere fissato sopra
la base della troncatrice ogni volta che viene utilizzato il morsetto.
Serrare sempre il pezzo da lavorare alla base della troncatrice - non
a qualsiasi altra parte dell’area di lavoro. Assicurarsi che il piedino di
serraggio non sia fissato sul bordo della base della troncatrice.
ATTENZIONE: utilizzare sempre un fermo per mantenere il controllo e
ridurre il rischio di lesioni personali e danni al pezzo da lavorare.
Utilizzare il morsetto di fissaggio del materiale 35 fornito in dotazione
con la troncatrice. Il guidapezzo sinistro o destro scorrerà da lato a lato per
facilitare il serraggio. Altri supporti come morsetti a molla, morsetti a barra
e morsetti a C potrebbero essere consigliabili per determinate dimensioni e
forme di materiale.
Per montare il morsetto
1. Inserirlo nel foro dietro il guidapezzo. Il morsetto deve essere rivolto
verso il retro della troncatrice. La scanalatura sull’asta del morsetto
deve essere completamente inserita nella base. Assicurarsi che questa
scanalatura sia completamente inserita nella base della troncatrice. Se la
scanalatura è visibile, il morsetto non sarà fermo.
2. Ruotare il morsetto di 180° verso il davanti della troncatrice.
3. Allentare la manopola per regolare il morsetto in su o in giù, quindi
utilizzare la manopola di regolazione fine per serrare saldamente il
pezzo da lavorare.
NOTA: Posizionare il morsetto sul lato opposto della base durante il taglio
obliquo. PRIMA DEI TAGLI DI FINITURA, EFFETTUARE SEMPRE ALCUNE
CORSE IN ASSENZA DI ALIMENTAZIONE DI POTENZA IN MODO DA
CONTROLLARE IL PERCORSO DELLA LAMA. ASSICURARSI CHE IL MORSETTO
NON INTERFERISCA CON L’AZIONE DELLA TRONCATRICE O DELLE
PROTEZIONI.
Scanalature (Fig. A2)
Supporto per pezzi lunghi (Fig. D)
La troncatrice è equipaggiata di un arresto scanalatura 28 , vite di
regolazione della profondità 27 e dado ad alette 26 per consentire di
intagliare delle scanalature.
• Ribaltare l’arresto scanalatura 28 verso il lato anteriore della sega.
• Regolare il dado ad alette 26 e la vite di regolazione della profondità
27 per impostare la profondità della scanalatura.
• Collocare un pezzo di materiali di scarto di circa 5 cm tra il guidapezzo e
il pezzo in lavorazione, per poter eseguire un taglio scanalato dritto.
SOSTENERE SEMPRE I PEZZI LUNGHI.
Per l’ottimizzazione dei risultati, impiegare i supporti DE7023-XJ o DE7033
37 per estendere la larghezza della tavola della troncatrice. Sostenere
i pezzi di lavorazione lunghi con un qualsiasi mezzo adeguato, come
cavalletti o dispositivi analoghi, in modo da sostenerne le estremità.
Taglio di cornici per quadri, giunture a squadro ed
altri progetti a quattro lati (Fig. R, S)
Qualità di taglio
Si consiglia di provare a eseguire alcuni lavori semplici con del legno di
scarto finché non si sviluppa una certa “sensibilità” nei confronti della
troncatrice. La troncatrice è l’apparato perfetto per eseguireangoli a squadra
come quello illustrato nella figura R.
Il disegno 1 in figura S illustra una giunzione realizzata con il metodo di
regolazione del taglio obliquo. La giunzione illustrata può essere realizzata
utilizzando entrambi i metodi.
• Impiego della regolazione taglio obliquo:
-- Il taglio inclinato dei due pannelli, regolato a 45° in entrambi i casi,
permette di ottenere un angolo di 90°
-- Il braccio taglio inclinato è bloccato in posizione zero e la
regolazione del taglio obliquo è bloccata a 45°.
-- Il legno è posizionato con il lato ampio e piatto contro la tavola e
con il margine stretto contro il guidapezzo.
• Impiego della regolazione taglio inclinato:
-- Lo stesso taglio si può eseguire mediante taglio inclinato a destra o
a sinistra con la superficie ampia contro il guidapezzo.
L’uniformità di qualsiasi taglio dipende da numerose variabili, come ad es.
il materiale da tagliare, il tipo di lama, l’affilatura della lama e la velocità
di taglio.
Quando siano richiesti tagli particolarmente levigatiper modanature e altri
lavori di precisione, i migliori risultati si ottengono con una lama affilata (60
denti, in carburo) e con una velocità di taglio piùbassa e uniforme.
AVVERTENZA: accertarsi che il materiale non slitti durante il taglio;
bloccarlo saldamente in posizione. Prima di sollevare il braccio
attendere sempre che la lama si arresti completamente. Se fibre di
legno di piccole dimensioni continuano a staccarsi sul lato posteriore
del pezzo di lavorazione, applicare un tratto di nastro adesivo
protettivo sul legno nel punto in cui si deve eseguire il taglio. Segare
attraverso il nastro adesivo, quindi rimuoverlo con cautela al termine
dell’operazione.
Bloccaggio del pezzo di lavorazione (Fig. B)
AVVERTENZA: un pezzo da lavorare che risulta fissato, bilanciato
e fermo prima di un taglio, può risultare sbilanciato una volta
completato il taglio. Un carico sbilanciato potrebbe far sbilanciare
la troncatrice o qualsiasi cosa a cui essa possa essere fissata, come
un piano o un banco di lavoro. Durante l’esecuzione di un taglio che
75
Italiano
Modanature di finitura e altre intelaiature (Fig. S)
Il disegno 2 alla figura S illustra una giunzione realizzata impostando il
braccio del taglio inclinato a 45° per inclinare i due pannelli in modo da
formare un angolo di 90°. Per realizzare questo tipo di giunzione, impostare
la regolazione del taglio obliquo a zero e il braccio del taglio inclinato a 45°.
Ancora una volta, posizionare il legno con il lato ampio e piatto contro la
tavola e con il margine stretto contro il guidapezzo.
I due bozzetti in figura S disegni valgono esclusivamente per oggetti
quadrangolari. Al variare del numero dei lati, variano anche l’angolo di
taglio obliquo e l’angolo di taglio inclinato. Nella tabella sottostante sono
riportati gli angoliindicati per una varietà di forme, presupponendo che tutti
i lati siano di lunghezza uguale.
NUMERO DI LATI
4
ANGOLO TAGLIO OBLIQUO O INCLINATO
45°
5
6
7
8
9
10
36°
30°
25,7°
22,5°
20°
18°
Taglio composto (Fig. T)
Il taglio obliquo composto è il taglio eseguito contemporaneamente con un
angolo di taglio obliquo e inclinato. Si tratta del tipo di taglio utilizzato per
la fabbricazione di cornici o strutture con lati inclinati come quella illustrata
nella figura T.
AVVERTENZA: se l’angolo varia da taglio a taglio, controllareche la
manopola di bloccaggio taglio inclinato e quella di bloccaggio taglio
obliquo siano saldamente serrate. Serrare nuovamente le manopole
ogniqualvolta si modifica l’angolo di taglio inclinato o obliquo.
La tabella riportata di seguito consente di selezionare le corrette
impostazioni di taglio inclinato e obliquo per i più diffusi tagli
inclinati composti.
SCATOLA A 4 LATI
Impostare questo angolo di diagonale sulla troncatrice
• Selezionare l’angolo desiderato “A” (Fig. T) del progetto e individuare
tale angolo sull’arcoappropriato della tabella.
• Partendo da tale punto, scendere lungola tabella seguendo una linea
retta fino a trovare l’angolo inclinato corretto, e spostarsi lateralmente
76
Per completare tagli dritti a 90°, posizionare il pezzo di legno contro il
guidapezzo e mantenerlo in posizione, come illustrato nella Figura U.
Avviare la troncatrice, lasciare che la lama raggiunga la velocità massima e
abbassare il braccio attraverso il taglio.
NOTA: spostare la lama davanti al guidapezzo della base con
l’alloggiamento di supporto 58 e il perno 59 a 73 mm di distanza, come
mostrato in Figura K.
Serrare la manopola di blocco della guida 7 per fissare le guide in
posizione.
Posizionare il materiale come illustrato nella Figura U.
Tutti i tagli vengono eseguiti con la parte posteriore della sagoma contro il
guidapezzo e con il fondo della sagoma contro il banco.
Una volta eseguito il taglio, allentare la manopola di blocco della guida 7 .
angolo interno
angolo esterno
Lato sinistro
Taglio inclinato a
Taglio inclinato a
sinistra 45°
destra 45°
Tenere il lato sinistro
Tenere il lato sinistro
del taglio
del taglio
Lato destro
Taglio inclinato a
Taglio inclinato a
destra 45°
sinistra 45°
Tenere il lato
Tenere il lato
destro del taglio
destro del taglio
I materiali fino a 171 mm possono essere tagliati secondo la procedura descritta di sopra.
Taglio di sagome a corona (Fig. A1, V1, V2)
Angolo del lato della scatola (angolo “A”)
Impostare questo angolo di inclinazione sulla troncatrice
SCATOLA A 8 LATI
Taglio di modanature di base (Fig. K, U)
Esecuzione di tagli di modanature da 76 mm fino a
171 mm alti in verticale contro il guidapezzo
In caso di forme non indicate in tabella, utilizzare la seguente formula:
180° diviso il numero di lati corrisponde all’angolo di taglio inclinato (se il
materiale è tagliato in verticale) o di taglio obliquo (se il materiale è tagliato
di piatto).
SCATOLA A 6 LATI
seguendo una linea retta trasversale, fino a trovare l’angolo di taglio
obliquo corretto.
• Impostare la troncatrice sugli angoli prescritti ed eseguire alcuni tagli di
prova. Esercitarsi a montare i pezzi.
Esempio: Per costruire una scatola a 4 lati dotata di angoli esterni di 26°
(angolo A, fig. T), utilizzare l’arco superiore di destra. Individuare il 26° sulla
scala dell’arco. Per ottenere l’impostazione angolo di taglio obliquo della
troncatrice (42°), seguire la linea orizzontale di intersezione fino all’uno o
l’altro lato. Analogamente, per ottenere l’impostazione angolo di taglio
inclinato della troncatrice (18°), seguire la linea verticale di intersezione
fino alla sommità o al fondo. Al fine di verificare le impostazioni troncatrice,
eseguire sempre alcuni tagli di prova su pezzi di legno di scarto.
La troncatrice è particolarmente adatta al taglio di sagome a corona. Per
ottenere un’elevata precisione, il taglio di sagome a corona viene eseguito
in un taglio obliquo composto.
La troncatrice è dotata di punti di fermo preimpostati del taglio inclinato a
31,62° a sinistra e a destra per il taglio di sagome a corona all’angolazione
corretta e dentini di arresto del taglio obliquo a 33,86° a sinistra e a destra.
È inoltre presente una marcatura sulla scala di regolazione inclinazione 11 a 33,9°. La tabella di seguito fornisce le impostazioni corrette per il taglio di
sagome a corona.
NOTA: È estremamente importante effettuare delle prove con
materiale di scarto!
Istruzioni per il taglio di sagome a corona di piatto
e l’utilizzo delle funzioni per il taglio composto
(Fig. V1)
1. La sagoma deve giacere piatta con la superficie posteriore ampia
abbassata sul banco della troncatrice 17 .
2. Posizionare la parte superiore della sagoma contro il guidapezzo 14 .
3. Le impostazioni di seguito sono per le sagome a corona a 45°.
Italiano
angolo interno
Lato sinistro Taglio obliquo a sinistra 30°
Piano di inclinazione impostato a
destra 35,26°
Tenere l’estremità sinistra del taglio
Lato destro Taglio obliquo a destra 30°
Piano di inclinazione impostato a
sinistra 35,26°
Tenere l’estremità destra del taglio
angolo esterno
Taglio obliquo a destra 30°
Piano di inclinazione impostato a
sinistra 35,26°
Tenere l’estremità sinistra del taglio
Taglio obliquo a sinistra 30°
Piano di inclinazione impostato a
destra 35,26°
Tenere l’estremità destra del taglio
4. Le impostazioni di seguito sono per le sagome a corona con angoli di
52° in alto e di 38° in basso.
angolo interno
angolo esterno
Lato sinistro Taglio obliquo a sinistra 33,9°
Taglio obliquo a destra 33,9°
Piano di inclinazione impostato a destra Piano di inclinazione impostato a
31,62°
sinistra 31,62°
Tenere l’estremità sinistra del taglio Tenere l’estremità sinistra del taglio
Lato destro Taglio obliquo a destra 33,9°
Taglio obliquo a sinistra 33,9°
Piano di inclinazione impostato a
Piano di inclinazione impostato a destra
sinistra 31,62°
31,62°
Tenere l’estremità destra del taglio
Tenere l’estremità destra del taglio
Metodo alternativo per il taglio di sagome a
corona
Il taglio di sagome a corona con l’uso di questo metodo non richiede un
taglio obliquo. È possibile effettuare regolazioni fini dell’angolo di taglio
inclinato senza influire sull’angolo di taglio obliquo. Quando si affrontano
angoli diversi da 90°, è possibile regolare la troncatrice in modo rapido
e semplice.
Istruzioni per il taglio di sagome a corona
angolato tra il guidapezzo e la base della
troncatrice per tutti i tagli (Fig. V2)
1. Angolare la sagoma in modo che la parte inferiore della sagoma (la
parte che va contro la parete una volta installata) si trovi contro il
guidapezzo 14 e la parte superiore della sagoma sia appoggiata sul
banco della troncatrice.
2. Le “parti piatte” angolate sul retro della sagoma devono rimanere
perpendicolari sul guidapezzo e il banco della troncatrice 17 .
angolo interno
Lato sinistro Taglio inclinato a
destra 45°
Tenere il lato destro del taglio
Lato destro Taglio inclinato a
sinistra 45°
Tenere il lato
sinistro del taglio
angolo esterno
Taglio inclinato a
sinistra 45°
Tenere il lato destro del taglio
Taglio inclinato a
destra 45°
Tenere il lato
sinistro del taglio
Tagli speciali
AVVERTENZA: non effettuare mai alcun taglio a meno che il
materiale non sia fissato al banco e contro il guidapezzo.
Taglio di alluminio (Fig. W1, W2)
UTILIZZARE SEMPRE LA LAMA DELLA TRONCATRICE ADEGUATA,
REALIZZATA APPOSITAMENTE PER IL TAGLIO DI ALLUMINIO.
È possibile che alcuni pezzi da lavorare richiedano l’uso di un morsetto o
di un dispositivo di fissaggio per impedire i movimenti durante il taglio.
Posizionare il materiale in modo da tagliare la sezione trasversale più sottile,
come illustrato in figura W1. La figura W2 illustra il modo errato di tagliare
queste estrusioni.
Usare un lubrificante di taglio a base di cera durante il taglio di alluminio.
Applicare la cera direttamente sulla lama 42 della troncatrice prima del
taglio. Non applicare mai la cera a una lama in movimento. La cera dà una
lubrificazione adeguata e impedisce che i trucioli rimangano attaccati
alla lama.
Materiali piegati (Fig. X1, X2)
Per praticare tagli su materiali piegati, posizionare sempre i materiali come
illustrato nella figura X1, mai come nella figura X2. Il posizionamento
scorretto del materiale causa l’incagliamento della lama.
Taglio di tubi di plastica o altro materiale rotondo
La troncatrice consente di tagliare agevolmente i tubi di plastica.
Tale materiale viene tagliato allo stesso modo del legno e fissato o
tenuto saldamente contro il guidapezzo per evitare che rotoli. Tale
accorgimento è estremamente importante durante l’esecuzione di tagli
ad angolo.
Taglio di materiali di grandi dimensioni (Fig. Y)
A volte un pezzo di legno può essere troppo grande per essere posto sotto
la protezione inferiore della lama. In tal caso, posizionare il pollice destro
sul lato superiore della protezione 1 e sollevare la protezione abbastanza
da coprire il pezzo da lavorare, come illustrato in figura Y. Cercare di evitare
questa situazione il più possibile ma, se necessario, la troncatrice funziona
comunque correttamente e consente di effettuare il taglio più grande. NON
LEGARE, FERMARE CON NASTRO ADESIVO O SALDARE IN ALTRO MODO LA
PROTEZIONE IN POSIZIONE APERTADURANTE L’USO DELLA TRONCATRICE.
Configurazione speciali per i tagli trasversali
larghi (Fig. Z1, Z2)
La troncatrice è in grado di tagliare pezzi molto larghi (fino a 409 mm) e
utilizzata una speciale configurazione. Per configurare la troncatrice per tali
pezzi, seguire queste procedure:
1. Rimuovere entrambe le guide di scorrimento sinistra e destra dalla
troncatrice e metterle da parte. Per rimuoverle, svitare le manopole di
regolazione del guidapezzo 13 di diversi giri e far scorrere ciascuna
guida all’infuori. Regolare e bloccare il controllo del taglio inclinato in
modo che sia posizionato a 0°.
2. Preparare una piattaforma utilizzando un pezzo di truciolato dello
spessore di 38 mm o un piano resistente in legno simile di 38 mm delle
seguenti dimensioni: 368 x 660 mm. La piattaforma deve essere piana
altrimenti il materiale potrebbe muoversi durante il taglio e provocare
lesioni.
3. Montare la piattaforma da 368 x 660 mm sulla troncatrice utilizzando
quattro viti da legno lunghe 76,2 mm attraverso i fori 57 nel
guidapezzo base 15 (Fig. Z1). Occorre utilizzare quattro viti in modo
da fissare il materiale in modo appropriato. Se si utilizza questo assetto
speciale, la piattaforma viene tagliata in due pezzi. Assicurarsi che le
viti siano serrate saldamente, altrimenti il materiale potrebbe allentarsi
e provocare lesioni. Assicurarsi che la piattaforma rimanga saldamente
piatta sul piano, contro il guidapezzo, e centrata simmetricamente da
destra a sinistra.
AVVERTENZA: assicurarsi che la troncatrice venga montata in modo
saldo su una superficie piana. In caso contrario la troncatrice potrebbe
risultare instabile e cadere, provocando lesioni personali.
4. Posizionare il pezzo da lavorare sopra la piattaforma montata al
banco. Assicurarsi che il pezzo sia appoggiato saldamento al retro del
guidapezzo base 15 (Fig. Z2).
5. Fissare il materiale prima del taglio. Tagliare lentamente passando
attraverso il materiale e andando avanti e indietro con la lama. Se il
materiale non viene fissato saldamente o il taglio viene effettuato
troppo velocemente, il materiale potrebbe spostarsi e provocare lesioni.
Se si effettuano vari tagli a diverse angolazioni diverse da 0°, la piattaforma
può indebolirsi e non essere più in grado di supportare adeguatamente il
lavoro. Dopo aver impostato l’angolazione di taglio inclinato desiderata,
installare una piattaforma nuova e inutilizzata.
ATTENZIONE: L’uso continuo della piattaforma con varie intaccature
potrebbe provocare la perdita del controllo sul materiale e
possibili lesioni.
77
Italiano
MANUTENZIONE
Questo apparato DeWALT è stato progettato per funzionare a lungo con
una manutenzione minima. Per avere prestazioni sempre soddisfacenti
occorre avere cura dell’apparato e sottoporlo a pulizia periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, spegnere l’unità
e staccarla dall’alimentazione prima di installare e rimuovere
gli accessori, di regolare o cambiare impostazioni o di fare
riparazioni. Assicurarsi che l’interruttore a grilletto sia in posizione
OFF. Un avvio accidentale può causare lesioni.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali gravi,
NON toccare i punti affilati sulla lama con le dita o le mani
mentre si effettua qualsiasi intervento di manutenzione.
NON utilizzare lubrificanti o detergenti (specialmente spray o aerosol)
in prossimità della protezione in plastica. Il materiale in policarbonato
utilizzato nella protezione è soggetto all’attacco da parte di determinati
agenti chimici.
Spazzole (Fig. A1)
Ispezionare regolarmente le spazzole di carbone. Tenere le spazzole pulite e
libere di scorrere nelle rispettive guide.
• Scollegare l’apparato, rimuovere il coperchio terminale del motore 6 ,
sollevare la molla della spazzola e rimuovere il gruppo spazzola.
• Se le spazzole sono usurate fino a circa 12,7 mm, le molle non
eserciteranno più pressione e dovranno essere sostituite.
• Utilizzare esclusivamente spazzole DeWalt identiche. L’uso del tipo
adeguato di spazzola è essenziale per il funzionamento corretto del
freno elettrico. Nuovi gruppi spazzola sono disponibili presso i centri di
assistenza DeWALT.
• Sostituire sempre il coperchio di ispezione delle spazzole dopo
l’ispezione o la manutenzione delle spazzole.
• Consentire il “rodaggio” (funzionamento con velocità a vuoto) per 10
minuti prima dell’uso per inserire nuove spazzole. Il funzionamento
del freno elettrico potrebbe essere irregolare finché le spazzole non
vengono inserite correttamente.
• Durante il “rodaggio”, NON LEGARE, FERMARE CON NASTRO ADESIVO
O ALTRIMENTI BLOCCARE L’INTERRUTTORE DI AZIONAMENTO IN
POSIZIONE DI ACCENSIONE. TENERLO SOLO A MANO.
Lubrificazione
L’apparato non richiede alcuna ulteriore lubrificazione.
Pulizia
Prima dell’uso, ispezionare attentamente la protezione superiore, la
protezione inferiore e il condotto della polvere per determinarne il
funzionamento corretto. Assicurarsi che i trucioli, la polvere o le particelle
del pezzo da lavorare non provochino il blocco di una delle funzioni.
In caso di frammenti del pezzo incastrati tra la lama della troncatrice e le
protezioni, scollegare la macchina dall’alimentazione e seguire le istruzioni
fornite in Sostituzione o montaggio di una nuova lama. Rimuovere le
parti incastrate e riassemblare la lama della sega.
Eliminare periodicamente tutta la polvere e i trucioli di legno attorno E
SOTTO la base e il piano rotante.
AVVERTENZA: soffiare via la polvere dall’alloggiamento con aria
compressa, non appena vi sia sporco visibile all’interno e intorno
alle prese d’aria di ventilazione. Quando si esegue questa procedura
indossare occhiali di protezione e mascherine antipolvere omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o altri prodotti chimici
aggressivi per pulire le parti non metalliche dell’apparato. Questi
prodotti chimici indeboliscono i materiali utilizzati per questi
78
componenti. Utilizzare un panno inumidito solo con acqua e sapone
delicato. Non far penetrare del liquido all’interno dell’apparato, e non
immergere alcuno dei suoi componenti direttamente in un liquido.
Pulizia della torcia
• Rimuovere con cautela la segatura e i detriti dall’obiettivo della torcia
con uno strofinaccio di cotone. L’accumulo di polvere può bloccare la
torcia e impedire che indichi con precisione la linea di taglio.
• NON utilizzare solventi di alcun tipo; potrebbero danneggiare l’obiettivo.
• Con la lama rimossa dalla troncatrice, eliminare la pece e gli accumuli
dalla lama.
Pulizia del condotto della polvere
Con la troncatrice scollegata e la testa della troncatrice sollevata al massimo,
è possibile utilizzare dell’aria a bassa pressione o un’asta di centraggio a
diametro grande per eliminare la polvere dal condotto della polvere.
Accessori su richiesta (Fig. B–E)
AVVERTENZA: su questo prodotto sono stati collaudati soltanto
gli accessori offerti da DeWALT, quindi l’utilizzo di accessori diversi
potrebbe essere rischioso. Per ridurre il rischio di lesioni, su questo
prodotto vanno utilizzati solo gli accessori raccomandati DeWALT.
Morsetto: DE7082-XJ (Fig. B)
Il morsetto 35 viene utilizzato per serrare saldamente il pezzo da lavorare
al banco.
Sacchetto raccoglipolvere: DE7053-XJ (Fig. C)
Munito di una chiusura a zip per facilitarne lo svuotamento, il sacchetto
raccoglipolvere 36 cattura la maggior parte della segatura prodotta.
Supporti: DE7023-XJ, DE7033-XJ (Fig. D)
Il supporto 37 viene utilizzato per estendere la larghezza del banco della
troncatrice.
Staffe di serraggio: DE7025-XJ (Fig. E)
Le staffe di serraggio 38 vengono utilizzate per il montaggio della
troncatrice a un supporto.
LAME DELLA TRONCATRICE: UTILIZZARE SEMPRE LAME DA 305 mm CON
FORI DELL’ALBERO DI 30 mm . LA VELOCITÀ NOMINALE DEVE ESSERE DI
ALMENO 4800 RPM. Non utilizzare mai una lama di diametro piccolo. Non
sarà possibile proteggerla adeguatamente. Utilizzare solamente lame per
il taglio trasversale! Non utilizzare lame progettate per la rifilatura, lame
composte o lame con angoli di fissaggio superiori a 5°.
DESCRIZIONE LAME
APPLICAZIONE
DIAMETRO
DENTI
Lame per costruzioni (banco sottile con bordo anti-adesivo)
Impieghi generici
305 mm
40
Tagli trasversali sottili
305 mm
60
Lame per il taglio del legno (producono tagli uniformi e puliti)
Tagli trasversali sottili
305 mm
80
Metalli non ferrosi
305 mm
96
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni sugli accessori
più adatti.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. I prodotti e le batterie contrassegnati con
questo simbolo non devono essere smaltiti con i normali rifiuti
domestici.
Prodotti e batterie contengono materiali che possono essere
recuperati o riciclati diminuendo la domanda di materie prime. Si prega di
riciclare prodotti elettrici e batterie secondo le disposizioni locali. Ulteriori
informazioni sono disponibili all’indirizzo www.2helpU.com.
Nederlands
VERSTEKZAAG
DWS779, DWS780
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DeWALT gereedschap. Jarenlange ervaring,
grondige productontwikkeling en innovatie maken DeWALT tot een van
de betrouwbaarste partners voor gebruikers van professioneel gereedschap.
Technische gegevens
W
mm
mm
mm
min-1
mm
mm
mm
mm
links
rechts
DWS779
230
10
1675
305
30
1,8
4100
349
244
112
56
50°
60°
DWS780
230
11
1675
305
30
1,8
1900–3800
349
244
112
56
50°
60°
links
rechts
49°
49°
49°
49°
mm
mm
mm
299
303
76
299
303
76
mm
mm
200
76
200
76
mm
mm
211
76
211
76
mm
mm
268
44
268
44
mm
mm
s
kg
193
28
< 10
25,4
193
28
< 10
25,4
Lawaaiwaarden en vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgens EN61029
LPA (emissie geluidsdrukniveau)
dB(A)
93
LWA (niveau geluidsvermogen)
dB(A)
100
K (onzekerheid voor het gegeven geluidsniveau)
dB(A)
3,0
93
100
3,0
Spanning
Type
Opgenomen vermogen
Zaagbladdiameter
Asgat
Zaagbladdikte
Max. snelheid zaagblad
Max. zaagbreedte 90°
Max. verstek 45°
Max. zaagdiepte 90°
Max. afschuining 45°
Verstek (max. posities)
Afschuining (max. posities)
0° verstek
Eindbreedte bij max. hoogte 112 mm
Eindbreedte bij max. hoogte 110 mm
Eindhoogte bij max. breedte 345 mm
45° verstek naar links
Eindbreedte bij max. hoogte 112 mm
Eindhoogte bij max. breedte 244 mm
45° verstek naar rechts
Eindbreedte bij max. hoogte 112 mm
Eindhoogte bij max. breedte 244 mm
45° afschuining links
Eindbreedte bij max. hoogte 63 mm
Eindhoogte bij max. breedte 345 mm
45° afschuining rechts
Eindbreedte bij max. hoogte 62 mm
Eindhoogte bij max. breedte 345 mm
Remtijd van zaagblad
Gewicht
Vibratie-emissiewaarde ah =
Onzekerheid K =
VAC
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
WAARSCHUWING: Het verklaarde vibratie-emissieniveau geldt voor
de hoofdtoepassingen van het gereedschap. Als het gereedschap
echter voor andere toepassingen wordt gebruikt, dan wel met andere
accessoires of slecht wordt onderhouden, kan de vibratie-emissie
verschillen. Dit kan het blootstellingniveau aanzienlijk verhogen
gedurende de totale arbeidsduur.
Een inschatting van het blootstellingniveau aan vibratie dient ook te
worden overwogen wanneer het gereedschap wordt uitgeschakeld of
als het aan staat maar geen daadwerkelijke werkzaamheden uitvoert.
Dit kan het blootstellingniveau aanzienlijk verminderen gedurende de
totale arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen op om de operator te
beschermen tegen de effecten van vibratie, zoals: onderhoud het
gereedschap en de accessoires, houd de handen warm, organisatie
van werkpatronen.
Zekeringen:
Europa
230 V-gereedschap
10 ampère, stroomnet
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De onderstaande definities beschrijven het veiligheidsniveau voor ieder
signaleringswoord. Lees de gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en let
op deze symbolen.
GEVAAR: Geeft een dreigend gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, leidt tot de dood of ernstig letsel.
WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk gevaar aan dat, indien dit niet
wordt voorkomen, kan leiden tot de dood of ernstig letsel.
VOORZICHTIG: Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, indien
dit niet wordt voorkomen, zou kunnen leiden tot gering of matig
letsel.
OPMERKING: Geeft een handeling aan waarbij geen persoonlijk
letsel optreedt die, indien niet voorkomen, schade aan goederen
kan veroorzaken.
Wijst op het gevaar voor elektrische schok.
Wijst op brandgevaar.
EG verklaring van overeenstemming
Richtlijn voor machines
Verstekzaag
DWS779, DWS780
DeWALT verklaart dat deze producten zoals beschreven onder Technische
gegevens in overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-9:2012 +A11:2013.
Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn 2014/30/EU en 2011/65/EU.
Neem voor meer informatie contact op met DeWALT via het volgende adres
of kijk op de achterzijde van de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling van het
technische bestand en legt deze verklaring af namens DeWALT.
< 2,5
1,5
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad wordt gegeven, is
gemeten in overeenstemming met een gestandaardiseerde test volgens
EN61029 en kan worden gebruikt om het ene gereedschap met het
andere te vergelijken. Het kan worden gebruikt voor een eerste inschatting
van blootstelling.
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
20.04.2016
79
Nederlands
Veiligheidsinstructies
WAARSCHUWING! Wanneer u gebruik maakt van elektrisch
gereedschap, is het belangrijk dat u zich altijd houdt aan elementaire
veiligheidsmaatregelen om de kans op brand, elektrische schok en
lichamelijk letsel te verkleinen, met inbegrip van de onderstaande
maatregelen.
Lees al deze instructies voordat u dit product tracht te bedienen en bewaar
deze instructies.
BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG
GEBRUIK
Algemene Veiligheidsregels
1 . Zorg voor een opgeruimde werkomgeving.
ʵʵ Rommelige plaatsen en werkbanken werken letsel in de hand.
2 . Houd rekening met de omgeving van de werkplek.
ʵʵ Stel het gereedschap niet bloot aan regen. Gebruik het gereedschap
niet in een vochtige of natte omgeving. Houd de werkplek goed
verlicht (250 - 300 Lux). Gebruik het gereedschap niet op plaatsen
waar brand- of explosiegevaar bestaat, bijv. in de buurt van brandbare
vloeistoffen en gassen.
3 . Bescherm uzelf tegen elektrische schokken.
ʵʵ Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken (bijvoorbeeld
pijpen, radiatoren, kooktoestellen en koelkasten). Bij gebruik van
het gereedschap onder extreme omstandigheden (bijvoorbeeld
hoge luchtvochtigheid, als er metaalslijpsel wordt geproduceerd
enz.) kan de elektrische veiligheid worden verbeterd door een
scheidingstransformator of een (FI) aardlekschakelaar te plaatsen.
4 . Houd andere mensen uit de buurt.
ʵʵ Laat niet toe dat personen, vooral kinderen, die niet bij het werk zijn
betrokken het gereedschap of het verlengsnoer aanraken en houd ze
uit de buurt van de werkplek.
5 . Berg ongebruikt gereedschap op.
ʵʵ Wanneer het gereedschap niet gebruikt wordt, moet het op een droge
plek bewaard worden en veilig opgeborgen zijn, buiten het bereik van
kinderen.
6 . Forceer het gereedschap niet.
ʵʵ Het zal de taak beter en veiliger uitvoeren wanneer het op de bedoelde
wijze wordt gebruikt.
7 . Maak gebruik van het juiste gereedschap.
ʵʵ Gebruik geen licht gereedschap om het werk van zware machines uit
te voeren. Gebruik het gereedschap niet voor doeleinden waarvoor het
niet bestemd is; gebruik bijvoorbeeld cirkelzagen niet om boomtakken
of houtblokken te zagen.
8 . Draag geschikte kleding.
ʵʵ Draag geen loszittende kleding of juwelen, want deze kunnen vast
komen te zitten in bewegende delen. Schoenen met profielzolen zijn
aanbevolen wanneer u buitenshuis werkt. Houd lang haar bijeen.
9 . Gebruik beschermend materiaal.
ʵʵ Draag altijd een veiligheidsbril. Draag een gezichts- of stofmasker bij
werkzaamheden waarbij stof of rondvliegende deeltjes vrijkomen.
Draag ook een hittebestendige schort indien deze deeltjes heet
kunnen zijn. Draag altijd gehoorbescherming. Draag altijd
een veiligheidshelm.
10 . Sluit voorziening voor stofafvoer aan.
ʵʵ Als er hulpmiddelen zijn geleverd voor de aansluiting van
voorzieningen voor afvoer en opvang van stof, zorg dan dat deze zijn
aangesloten en naar behoren worden gebruikt.
11 . Gebruik het snoer niet verkeerd.
ʵʵ Trek nooit aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te
trekken. Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie en scherpe randen.
Draag het gereedschap nooit aan het snoer.
80
12 . Zeker het werkstuk.
ʵʵ Gebruik waar mogelijk klemmen of een bankschroef om het te
bewerken deel vast te zetten. Dit is veiliger dan wanneer u uw
handen gebruikt en bovendien kunt u de machine dan met beide
handen bedienen.
13 . Zorg voor een veilige houding.
ʵʵ Zorg altijd voor een juist, stabiele houding.
14 . Onderhoud gereedschap met zorg.
ʵʵ Houd zaagwerktuigen scherp en schoon voor betere en veiligere
prestaties. Volg aanwijzingen voor het smeren en verwisselen van
hulpstukken. Inspecteer het gereedschap regelmatig en laat het
repareren door een bevoegde reparatieservice als het is beschadigd.
Houd handgrepen en schakelaars droog, schoon en vrij van olie en vet.
15 . Trek de stekker van het gereedschap altijd uit het stopcontact.
ʵʵ Haal de stekker uit het stopcontact als u de machine niet gebruikt
en wanneer u onderhoud aan de machine uitvoert of accessoires als
bladen, boren en snijstukken verwisselt.
16 . Verwijder stel- en moersleutels.
ʵʵ Maak er een gewoonte van om te controleren dat de stel- en
moersleutels zijn verwijderd voordat u het gereedschap gebruikt.
17 . Vermijd onbedoeld inschakelen.
ʵʵ Draag het gereedschap niet met een vinger op de schakelaar. Zorg
ervoor dat het gereedschap uit staat voordat u de stekker in het
stopcontact steekt.
18 . Maak gebruik van verlengsnoeren die geschikt zijn voor
buitengebruik.
ʵʵ Controleer voor gebruik de verlengkabel en vervang deze als die
beschadigd is. Gebruik, wanneer het gereedschap buiten wordt
gebruikt, alleen verlengsnoeren die geschikt zijn voor buitengebruik en
als zodanig zijn gemarkeerd.
19 . Blijf alert.
ʵʵ Kijk wat u doet. Gebruik uw gezond verstand. Gebruik het gereedschap
niet wanneer u moe bent of wanneer u drugs of alcohol hebt gebruikt.
20 . Controleer op beschadigde onderdelen.
ʵʵ Controleer voor gebruik het gereedschap en het stroomsnoer
zorgvuldig om vast te stellen dat het op juiste wijze werkt en de
bedoelde taken uitvoert. Controleer of bewegende delen zich in de
juiste positie bevinden en goed zijn bevestigd, of er defecte onderdelen
zijn, of ze juist zijn gemonteerd en of er sprake is van andere zaken
die bediening kunnen beïnvloeden. Een beschermstuk of ander
onderdeel dat is beschadigd dient op de juiste wijze te worden
vervangen of gerepareerd door een bevoegde reparatieservice, tenzij
in de handleiding anders wordt aangegeven. Laat een bevoegde
reparatieservice defecte schakelaars vervangen. Gebruik het
gereedschap niet als de aan-/uitschakelaar niet naar behoren werkt.
Probeer nooit zelf reparaties uit te voeren.
WAARSCHUWING! Het gebruik van een accessoire of hulpstuk of
het uitvoeren van werkzaamheden met dit gereedschap buiten wat
is aanbevolen in deze instructiehandleiding, kan risico op persoonlijk
letsel met zich meebrengen.
21 . Laat uw gereedschap repareren door een bevoegd persoon.
ʵʵ Dit elektrisch gereedschap voldoet aan de relevante
veiligheidsvoorschriften. Reparaties mogen alleen worden
uitgevoerd door bevoegde personen die gebruikmaken van originele
reserveonderdelen; dit kan anders resulteren in aanzienlijk gevaar voor
de gebruiker.
Overige Veiligheidsvoorschriften voor Verstekzagen
•
•
Bij het apparaat wordt een speciaal geconfigureerd stroomsnoer geleverd
dat alleen kan worden vervangen door de fabrikant of door de bevoegde
reparatieservice.
Gebruik de zaag niet om ander materiaal mee te zagen dan dat door de
fabrikant wordt aanbevolen.
Nederlands
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gebruik het apparaat niet zonder de beschermkappen of indien de
beschermkappen niet functioneren of niet goed zijn onderhouden.
Controleer of de arm goed is bevestigd wanneer u schuin zaagt.
Houd het werkoppervlak rond het apparaat horizontaal, goed
onderhouden en verwijder rondslingerende zaken zoals snippers en
afgezaagde delen.
Gebruik op juiste wijze geslepen zaagbladen. Houd u aan de op het
zaagblad aangegeven maximale snelheid.
Selecteer het juiste zaagblad voor het materiaal dat u wilt zagen.
Controleer of alle bevestigingsschroeven en klemmen goed vastzitten
voordat u het gereedschap gebruikt.
Plaats nooit een hand in het zaaggebied wanneer de zaag op het
stroomnet is aangesloten.
Reik niet met één van uw handen achter de langsgeleiding, op een afstand
van minder dan 100 mm van een van de zijden van het zaagblad, bijv. om
houtresten te verwijderen, of om welke andere reden dan ook, terwijl het
zaagblad draait. U zult dan misschien niet merken hoe dicht uw hand bij
het zaagblad is en u zult ernstig letsel kunnen oplopen.
Probeer nooit om een draaiende machine snel tot stilstand te brengen
door gereedschap of iets anders tegen het blad te houden; dit kan leiden
tot ernstige ongelukken.
Raadpleeg de handleiding voordat u accessoires gebruikt.
Het verkeerde gebruik van accessoires kan leiden tot schade.
Gebruik een houder of draag handschoenen wanneer u een zaagblad of
ruw materiaal hanteert.
Zorg ervoor dat het zaagblad correct is aangebracht voordat u het
gebruikt.
Let erop dat het blad in de juiste richting draait.
Gebruik geen bladen met een grotere of kleinere diameter dan aanbevolen.
Zie de technische gegevens voor de juiste zaagcapaciteiten. Gebruik
alleen de bladen die in deze handleiding worden gespecificeerd en voldoen
aan EN 847-1.
Het is verstandig speciaal ontworpen geluidsarme zaagbladen toe te
passen.
Gebruik geen HIGH SPEED-stalen zaagbladen.
Gebruik geen gebarsten of beschadigde zaagbladen.
Gebruik geen schurende schijven of diamantschijven.
Gebruik uw zaag nooit zonder de snijplaat.
Controleer voor iedere zaagsnede dat de machine stabiel is.
Licht het zaagblad uit de zaagsnede in het werkstuk voordat u de
schakelaar loslaat.
Zet geen wig tegen de ventilator om de motoras tegen te houden.
De zaagbladbeschermkap op uw zaag zal automatisch omhoog gaan
wanneer op de vrijgavehefboom voor het omhoogbrengen van de kop
wordt geduwd en de arm omlaag wordt gebracht; de beschermkap zakt
over het zaagblad wanneer de arm omhoog wordt gebracht.
Breng de beschermkap van het blad nooit handmatig omhoog, tenzij de
zaag is uitgeschakeld. De beschermkap kan handmatig omhoog worden
gebracht wanneer u zaagbladen installeert of verwijdert of wanneer u
deze inspecteert.
Controleer regelmatig of de ventilatieopeningen van de motor schoon zijn
en vrij van snippers.
Vervang de zaagplaat wanneer deze versleten is. Raadpleeg de
serviceonderdelenlijst die is bijgevoegd.
Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u
onderhoudswerkzaamheden verricht of wanneer u het blad vervangt.
Voer nooit reinigings- of onderhoudswerk uit wanneer de machine nog
loopt en de kop niet in de hoogste positie staat.
Als u de snijlijn aanduidt met een LED, is het belangrijk dat de LED van
klasse 2 is volgens EN 62471. Vervang niet een LED-diode door een diode
van een ander type. Laat de LED, als deze beschadigd is, repareren door
een erkende reparatiemonteur.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
In de voorzijde van de beschermkap bevindt zich een rooster voor een
beter overzicht tijdens het zagen. Ondanks het feit dat een rooster leidt
tot aanzienlijk minder rondvliegende delen, zijn het wel openingen in
de beschermkap en een veiligheidsbril dient altijd te worden gedragen
wanneer u door het rooster kijkt.
Verbind de zaag met een apparaat voor stofopname wanneer u hout
zaagt. Denk altijd aan factoren die invloed hebben op blootstelling aan
stof, zoals:
ʵʵ het soort materiaal waarmee u werkt (spaanplaat produceert meer
stof dan hout);
ʵʵ scherpte van het zaagblad;
ʵʵ juiste instellingen van het zaagblad;
ʵʵ stofafzuiging met luchtsnelheid van niet minder dan 20 m/s.
Controleer dat de afvoer ter plaatse, evenals de kappen, schermen en
trechters op juiste wijze zijn afgesteld.
Denk goed aan de volgende factoren die invloed uitoefenen op
blootstelling aan lawaai:
ʵʵ gebruik zaagbladen die zijn ontworpen om het lawaai te verminderen;
ʵʵ gebruik alleen goed geslepen bladen.
Onderhoud aan het apparaat dient regelmatig te worden uitgevoerd.
Zorg voor gepaste algehele of plaatselijke verlichting.
Let erop dat eventuele tussenringen en asringen geschikt zijn voor het doel
dat in deze handleiding wordt vermeld.
Haal geen afgezaagde stukken of andere delen van het werkstuk weg uit
het zaaggebied, terwijl de machine loopt en de zaagkop niet in de hoogste
positie staat.
Zaag nooit werkstukken korten dan 200 mm.
Zonder extra ondersteuning kan de machine werkstukken afkorten van de
volgende afmetingen:
ʵʵ Maximale hoogte: 112 mm
ʵʵ Maximale breedte: 345 mm
ʵʵ Maximale breedte: 600 mm
ʵʵ Langere werkstukken moeten worden ondersteund door middel van
geschikte extra ondersteuning, bijv. Ondersteuning of DE7023-XJ of
DE7033-XJ schraag. Klem het werkstuk altijd stevig vast.
In het geval van een ongeval of van storing van de machine moet u de
machine onmiddellijk uitschakelen en de stekker van het netsnoer uit het
stopcontact trekken.
Rapporteer de storing en breng een geschikte aanduiding op de machine
aan zodat andere mensen niet proberen de niet (goed) functionerende
machine te gebruiken.
Wanneer het zaagblad is geblokkeerd als gevolg van abnormale
aanvoerdruk tijdens het zagen, zet de machine dan uit en trek de stekker
uit het stopcontact. Verwijder het werkstuk en zorg voor vrijloop van het
zaagblad. Zet de machine aan start de zaagwerkzaamheden weer met
verminderde aanvoerdruk.
Zaag nooit een lichte legering, vooral niet magnesium.
Monteer, wanneer de situatie dat toelaat, de machine op een werkbank
met bouten van een diameter van 8 mm en een lengte van 80 mm.
Controleer of diegene die met het apparaat werkt goed getraind is in het
gebruiken, het instellen en het bedienen van het apparaat.
Selecteer, voordat u met uw werkzaamheden start, het juiste zaagblad
voor het materiaal dat moet worden gezaagd.
Gebruik alleen zaagbladen waarbij de snelheid die op het zaagblad wordt
vermeld, ten minste gelijk is aan de snelheid die op het referentiezaagblad
wordt vermeld.
Zorg er voordat u een zaagsnede maakt steeds voor dat de machine is
geplaatst op een vlak en stabiel oppervlak zodat de machine op zijn plaats
blijft.
WAARSCHUWING: Wij adviseren een aardlekschakelaar met een
reststroomwaarde van 30 mA of minder te gebruiken.
81
Nederlands
Overige Gevaren
De volgende gevaren zijn inherent aan het gebruik van deze zaagmachines:
• Verwonding door het aanraken van roterende delen.
Ondanks toepassing van de veiligheidsvoorschriften en het aanbrengen van
beveiligingen blijven bepaalde gevaren bestaan, en wel met name:
• Gevaar voor gehoorbeschadiging.
• Gevaar voor verwonding door de niet afgedekte gedeelten van het
zaagblad.
• Gevaar voor verwonding bij het verwisselen van het zaagblad.
• Gevaar voor beklemming van vingers bij het openen van de afdekkap.
• Gezondheidsrisico door het inademen van stof, met name bij het
verwerken van eiken- en beukehout.
De volgende factoren verhogen het risico van ademhalingsproblemen:
• Geen stofafzuiging bevestigd wanneer u hout zaagt.
• Onvoldoende stofafzuiging doordat uitlaatfilters niet zijn gereinigd.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Draagpunt.
Houd handen weg bij zaagblad.
Houd uw handen op een afstand van 100 mm van de zijden van
het zaagblad.
Kijk niet direct in de lichtbron.
Positie datumcode (Afb. [Fig.] A1)
De datumcode 9 , die ook het jaar van fabricage bevat, is binnen in de
behuizing geprint.
Voorbeeld:
2016 XX XX
Jaar van fabricage
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Gemonteerde verstekzaagmachine
1Zaagbladsleutel
1Zaagblad
1Stofzak
1Materiaalklem
1Gebruiksaanwijzing
ʵʵ Controleer of het gereedschap, de onderdelen of accessoires mogelijk
zijn beschadigd tijdens het transport.
ʵʵ Neem de tijd om deze handleiding grondig door te lezen en te
begrijpen voordat u de apparatuur gebruikt.
Beschrijving (Afb. A1–E)
WAARSCHUWING: Pas het gereedschap of een onderdeel ervan nooit
aan. Dit kan schade of persoonlijk letsel tot gevolg hebben.
Afb. A1
1 Onderste beschermkap
2 Vrijgavehefboom voor het omhoogbrengen van de kop
3 Bedieningshandgreep
4 Draaghendel
82
5 Motorbehuizing
6 Eindkap van de motor
7 Railvergrendelingsknop
8 Aanpassing rail-stelschroef
9 Datumcode
10 Rails
11 Schaalverdeling afschuinen
12 Vergrendelingspen
13 Aanpassingsknop langsgeleiding
14 Langsgeleiding
15 Onderplaat langsgeleiding
16 Uitsparing voor de hand
17 Tafel
18 Montagegaten werkbank
19 Verstekschaalverdeling
20 Stofbuisingang
21 Handgreep verstekvergrendeling
22 Verstekgrendelknop
23 Zaagplaat
Afb. A2
24 Aan/uit-schakelaar
25 XPS™ aan/uit-schakelaar
26 Vleugelmoer
27 Diepteafstellingsschroef
28 Groefstof
29 Zaagbladsleutel
30 Basis
31 Vergrendelingsknop afschuinhoek
32 0° afschuinstop
33 Riemafdekkap
34 Kiezer voor elektronische snelheidsregeling (Alleen DWS780)
Optionele accessoires
Afb. B
35 DE7082-XJ Werkstukklem
Afb. C
36 DE7053-XJ Stofzak
Afb. D
37 DE7023-XJ / DE7033-XJ Schraag
Afb. E
38 DE7025-XJ Klembeugels
Gebruiksdoel
Uw DeWALT DWS779, DWS780 Verstekzaag is ontworpen voor het op
professionele wijze zagen van hout, houtproducten en kunststoffen. De
zaag voert de werkzaamheden zoals afkorten, afschuinen en verstekzagen
gemakkelijk, nauwkeurig en veilig uit.
Deze unit is ontworpen voor gebruik met een carbidepuntzaag met een
nominale zaagbladdiameter van 305 mm.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of in de aanwezigheid van
ontvlambare vloeistoffen of gassen.
Deze verstekzagen zijn professioneel elektrisch gereedschap.
LAAT GEEN kinderen in contact met het gereedschap komen. Toezicht is
vereist als onervaren gebruikers dit gereedschap bedienen.
WAARSCHUWING! Gebruik de machine niet voor andere doeleinden
dan waarvoor zij is bedoeld
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder
kinderen) die verminderde fysieke, sensorische of psychische
vermogens hebben of die het ontbreekt aan ervaring en/of kennis of
bekwaamheden, als dat niet gebeurt onder toezicht van een persoon
die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen mogen nooit
alleen worden gelaten met dit product zodat ze ermee zouden
kunnen spelen.
Nederlands
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage ontworpen. Controleer
altijd of de stroomvoorziening overeenkomt met de voltage op het
typeplaatje.
Uw DeWALT gereedschap s dubbel geïsoleerd in
overeenstemming met EN61029; daarom is geen aarding
nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door een
speciaal geprepareerd snoer dat leverbaar is via de DeWALT servicedienst.
Een verlengsnoer gebruiken
Gebruik, als een verlengsnoer nodig is, een goedgekeurd 3-aderig
verlengsnoer dat geschikt is voor de stroomvoorziening van dit
gereedschap (zie Technische gegevens). De minimale geleidergrootte is
1,5 mm2; de maximale lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd volledig af te rollen.
ASSEMBLAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het gevaar op letsel te verminderen
schakelt u het apparaat uit en sluit u de stroombron van de
machine af voordat u accessoires installeert of verwijdert,
voordat u instellingen aanpast of wijzigt, of als u reparaties
uitvoert. Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie
staat. Het onbedoeld opstarten kan letsel veroorzaken.
Uitpakken (Afb. A1, F)
1. Open de doos en til de zaag aan de handige draaghandgreep 4 omhoog, zoals in afbeelding F wordt getoond.
2. Plaats de zaag op een vlak en plat oppervlak.
3. Maak de railvergrendelingskno 7 los en duw de zaagkop naar achter
zodat deze wordt vergrendeld in de achterste positie.
4. Duw licht op de bedieningshandgreep 3 en trek de vergrendelingspen
12 uit.
5. Duw voorzichtig wat minder op de bedieningshandgreep zodat deze
geheel omhoog kan komen.
Montage op de werkbank (Afb. A1)
Alle vier voeten zijn voorzien van een gaten 18 voor montage op de
werkbank. Er zijn twee gaten van verschillende grootte voor schroeven van
verschillend formaat. Gebruik één van de gaten; het is niet nodig beide
te gebruiken.
Monteer uw zaag altijd op een stabiel oppervlak zodat de zaag niet kan
bewegen. U kunt de draagbaarheid van het gereedschap verbeteren
door het te monteren op een stuk multiplex van 12,7 mm of dikker dat
u vervolgens op uw werkondersteuning kunt klemmen of naar andere
werklocaties kunt meenemen en vastklemmen.
OPMERKING: Als u besluit uw vraag op een stuk multiplex te monteren, is
het belangrijk dat u ervoor zorgt dat de montageschroeven niet onder uit
het hout steken. Het multiplex moet vlak op het draagvlak rusten. Wanneer
u de zaag op een werkoppervlak klemt, zet de klemmen dan alleen vast
waar de gaten van de montageschroeven zich bevinden. Wanneer u
de klemmen op een ander punt vastzet, zal dat de werking van de zaag
verstoren.
VOORZICHTIG: Voorkom vastlopen en onnauwkeurige resultaten,
let er vooral op dat het montageoppervlak niet krom of op een
andere manier ongelijk is. Als de zaag heen en weer beweegt op het
oppervlak, plaats dan een de stuk materiaal onder een voet van de
zaag, totdat de zaag stevig op het montage-oppervlak rust.
Een zaagblad verwisselen of een nieuw zaagblad
plaatsen
Het zaagblad verwijderen (Afb. G1–G4)
WAARSCHUWING: Om het gevaar op letsel te verminderen
schakelt u het apparaat uit en sluit u de stroombron van de
machine af voordat u accessoires installeert of verwijdert,
voordat u instellingen aanpast of wijzigt, of als u reparaties
uitvoert. Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie
staat. Het onbedoeld opstarten kan letsel veroorzaken.
• Druk nooit de asvergrendelingsknop in terwijl het zaagblad wordt
aangedreven of uitloopt.
• Zaag geen lichte legeringen of ijzerhoudende metalen (iron
of steel) of metselwerk of vezelcementproducten met deze
verstekzaag.
• Druk de vrijgavehefboom 2 van de vergrendeling van de kop
omlaag zodat de onderste beschermkap loskomt 1 , haal
vervolgens de onderste beschermkap zoveel mogelijk omhoog.
1. Trek de stekker van de zaag uit het stopcontact.
2. Breng de arm in de hoogste stand en haal de onderste beschermkap 1 zo ver mogelijk omhoog.
3. Druk de asvergrendelingsknop 40 in terwijl uw voorzichtig het
zaagblad met de hand ronddraait totdat het vaststaat.
4. Houd de knop ingedrukt, en draai met de andere hand en de
bijgeleverde steeksleutel 29 de schroef van het zaagblad los. (Naar
rechts draaien, linkse draad.)
5. Neem de zaagbladschroef 39 , de buitenste klemring 41 en het
zaagblad 42 los. De binnenste klemring 43 kan op de as blijven zitten.
Het zaagblad plaatsen (Afb. G1–G4)
1. Trek de stekker van de zaag uit het stopcontact.
2. Plaats terwijl de arm omhoogstaat en deonderste beschermkap
openstaat, het zaagblad op de as, en zet het op de binnenste
zaagbladklem met de tanden aan de onderzijde van het zaagblad
wijzend naar de achterzijde van de zaag.
3. Monteer de buitenste klemring op de as.
4. Plaats de zaagbladschroef en draai de schroef stevig vast met de
bijgeleverde steeksleutel, terwijl u de asvergrendeling vastzet (draai
naar links, linkse draad).
WAARSCHUWING! Bedenk dat het zaagblad alleen op de
voorgeschreven manier moet worden vervangen. Gebruik alleen
zaagbladen die worden aangeduid bij Technische gegevens; Cat.
nr.: Geadviseerd wordt DT4260 te gebruiken.
De zaag vervoeren (Afb. A1, A2)
WAARSCHUWING: Beperk het risico van ernstig persoonlijk
letsel, zet ALTIJD de railvergrendelingsknop, de handgreep
verstekvergrendeling, de vergrendelingspen en de afstellingsknoppen
van de langsgeleiding vast voordat u de zaag vervoert. Draag en til het
gereedschap nooit aan de beschermkappen.
Voor het gemakkelijk vervoeren van de verstekzaag is er bovenop de
zaagarm een draaghandgreep 4 gemonteerd.
• Breng de kop omlaag en druk de vergrendelingspen 12 in als u de
zaag wilt vervoeren.
• Zet de railvergrendlingsknop vast met de zaagkop in de voorste positie,
vergrendel de verstekarm in de uiterst linkse verstekhoek, schuif de
langsgeleiding 14 geheel naar binnen en zet de vergrendelingsknop
van de afschuinhoek 31 vast met de zaagkop in de verticale positie
zodat het gereedschap zo compact
mogelijk is.
• Gebruik altijd de draaghandgreep 4 of de uitsparingen voor de
hand 16 .
Functies en bedieningsfuncties
WAARSCHUWING: Om het gevaar op letsel te verminderen
schakelt u het apparaat uit en sluit u de stroombron van de
machine af voordat u accessoires installeert of verwijdert,
voordat u instellingen aanpast of wijzigt, of als u reparaties
uitvoert. Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie
staat. Het onbedoeld opstarten kan letsel veroorzaken.
83
Nederlands
Afstellen van de verstekhoek (Afb. H)
Groevenstop (Afb. A2)
Met de vergrendelingshandgreep van de verstekhoek 21 en de
verstekgrendelknop 22 kunt u uw zaag in een verstek van 60° rechts en
50° links afstellen. Breng, als u de zaag in verstek wilt zetten, de handgreep
verstekvergrendeling omhoog, duw de verstekgrendelknop in en stel de
gewenste verstekhoek in op de verstekschaalverdeling 19 . Vergrendel de
verstekhoek door de handgreep verstekvergrendeling omlaag te duwen.
Met de groevenstop 28 kan de diepte van de zaagsnede van het
zaagblad worden beperkt. Deze stop is handig voor bepaalde applicaties,
zoals het maken van groeven en grote verticale zaagsneden. Draai de
groevenstop naar voren en stel de schroef voor de diepteafstelling 27 af
op de gewenste diepte van de zaagsnede. Zet de aanpassing vast door de
vleugelmoer 26 te draaien. Wanneer u de groevenstop naar de achterzijde
van de zaag draait, wordt de functie van de groevenstop uitgeschakeld.
Als u de schroef voor de diepteafstelling niet met de hand los kunt draaien,
kunt u de schroef losdraaien met de geleverde zaagbladsleutel 29 .
Vergrendelingsknop afschuinhoek (Afb. A2)
Met de vergrendeling van de afschuinhoek kunt u de zaag in een verstek
van 49° links of rechts instellen. U kunt de instelling van de afschuinhoek
aanpassen door de knop 31 naar links te draaien. De zaagkop kan
gemakkelijk in een verstek naar links of naar rechts worden ingesteld
wanneer de uitschakelknop verstek 0° wordt opgetrokken. U kunt de
vergrendelingsknop voor de afschuinhoek vastzetten door deze naar rechts
te draaien.
0° Verstek uitschakelen (Afb. A2)
Met de uitschakelknop voor het afschuinen 32 kunt u de zaag naar rechts
in verstek plaatsen voorbij het merkteken van 0°.
Wanneer deze knop is ingeschakeld, stopt de zaag automatisch bij 0°
wanneer deze stand van links wordt benaderd. U kunt tijdelijk voorbij 0°
komen door de vergrendelingsknop voor de afschuinhoek op te trekken
31 . Wanneer u de knop loslaat, wordt de stand weer ingeschakeld. De
vergrendelingsknop voor de afschuinhoek kan worden vergrendeld door de
knop 180° te draaien.
Bij 0° wordt de stand weer vergrendeld. Zet de zag iets naar links in verstek
als u de uitschakeling wilt bedienen.
45° Verstek Uitschakelen (Afb. I)
Er zijn twee hefbomen voor het uitschakelen van de stop van de
verstekstand, één aan iedere zijde van de zaag. U kunt de zaag, links
of rechts, in verstek plaatsen voorbij 45° door de hefboom voor het
uitschakelen van de 45° verstekstand 50 naar achteren te duwen. In
deze stand naar achteren kan de zaag in verstek zagen voorbij deze
stoppen. Wanneer de 45° stoppen nodig zijn, trekt u de hefboom voor het
uitschakelen van de verstekstand 45° naar voren.
Pallen kroonlijst afkorten (Afb. I, J)
OPMERKING: Zaagsneden voor kroonlijsten zijn mogelijk met zowel de
DWS779 als de DWS780, maar alleen de DWS780 heeft vaste stops voor een
snelle en nauwkeurige instelling op 22,5° en 33,86°.
Voor het zagen van een kroonlijst die vlak ligt kunt u op uw zaag
nauwkeurig en snel een kroonlijststop zetten, links of rechts (raadpleeg
de instructies voor Het Zagen van een kroonlijst die vlak ligt en
samengestelde functies gebruiken)
DWS780 (Afb. I)
U kunt de pal 52 voor het afschuinen van een kroonlijst draaien zodat de
contact ontstaat met de kroonafstelschroef.
U kunt de pal voor het afschuinen van een kroonlijst omkeren door de
borgschroef, de pal voor de 22,5° afschuinhoek 51 en de pal voor de 30°
52 afschuinhoek te verwijderen. Keer de pal voor het afschuinen van een
kroonlijst 52 zo om dat de tekst 33,86° omhoog wijst. Bevestig de schroef
weer zodat de 22,5° pal voor het afschuinen en pal voor het afschuinen van
een kroonlijst vastzitten. De instelling van de nauwkeurigheid verandert
hierdoor niet.
22,5° pallen kroonlijst afkorten (DWS780, Afb. I)
U kunt met uw vraag snel en nauwkeurig een afschuinhoek van 22,5°, links
of rechts, instellen. U kunt de pal voor de 22,5° afschuinhoek 51 draaien
zodat de contact ontstaat met de kroonafstelschroef 49 .
Railvergrendelingsknop (Afb. A1)
Met de railvergrendelingsknop 7 kunt u de zaagkop stevig vergrendelen
zodat deze niet van de rails 10 kan schuiven. Dit is noodzakelijk wanneer u
bepaalde zaagsneden maakt of wanneer u de zaag vervoert.
84
Vergrendelingspen (Afb. A1)
WAARSCHUWING: De vergrendelingspen mag ALLEEN worden
gebruikt wanneer u de zaag draagt of opbergt. Gebruik de
vergrendelingspen NOOIT bij uw zaagwerkzaamheden.
U kunt de zaagkop in de neerwaartse stand vergrendelen door de zaagkop
omlaag te duwen, de vergrendelingspen 12 in te duwen en de zaagkop
los te laten. Zo wordt de zaagkop veilig omlaag gehouden en kan de
zaag veilig van de ene plaats naar de andere worden vervoerd. U kunt de
zaagkop losmaken door de kop omlaag te duwen en de pen uit te trekken.
Aanpassing
Uw verstekzaag is in de fabriek ten tijde van de productie volledig
en nauwkeurig afgesteld. Als ten gevolge van het vervoer, van
werkzaamheden of een andere oorzaak een nieuwe afstelling nodig is, volg
dan onderstaande instructies voor het afstellen van uw zaag. Wanneer deze
aanpassingen zijn uitgevoerd, zouden zij nauwkeurig moeten blijven.
Afstelling van de schaalverdeling voor
verstekzagen (Afb. H, L)
1. Ontgrendel de handgreep voor de verstekvergrendeling 21 en
zwaai de verstekarm totdat de verstekgrendelknop 22 wordt
vergrendeld in de positie voor 0°. Vergrendel de handgreep voor de
verstekvergrendeling niet.
2. Plaats een winkelhaak tegen de langsgeleiding van de zaag en het
zaagblad, zoals wordt getoond. (Raak de punten van de tanden van het
zaagblad niet met de winkelhaak aan. Als u dat doet zal dat leiden tot
een onnauwkeurige meting.)
3. Als het zaagblad niet precies haaks op de langsgeleiding staat, draai de
vier schroeven 46 waarmee de verstekschaalverdeling 19 vastzit, dan
los en verplaats de handgreep voor de verstekvergrendeling naar links
of naar rechts tot het zaagblad haaks op de langsgeleiding staat, zoals
gemeten met de winkelhaak
4. Zet de vier schroeven weer vast. Let op dat moment niet op de uitlezing
van de verstekaanwijzer 44 .
Afstelling van de aanwijzer voor verstekzagen
(Afb. H)
1. Ontgrendel de handgreep 21 van de verstekvergrendeling zodat u de
verstekarm naar de nulpositie kunt verplaatsen.
2. Laat terwijl de handgreep voor de verstrekvergrendeling ontgrendeld
is, de verstekgrendel op z’n plaats klikken wanneer u de verstekarm naar
nul draait.
3. Houd rekening met de verstekaanwijzer 44 en de
verstekschaalverdeling 19 die in afbeelding H worden getoond. Als
de aanwijzer niet precies nul aangeeft, draai de schroef 45 van de
verstekaanwijzer die de aanwijzer op z’n plaats houdt, dan los, verplaats
de aanwijzer en zet de schroef vast.
Afstelling afschuinen haaks op de tafel
(Afb. A1, A2, I, J, M)
1. U kunt het zaagblad haaks op het tabelblad uitlijnen door de arm
in de neerwaartse positie te vergrendelen met behulp van de
vergrendelingspen 12 .
2. Plaats een winkelhaak tegen het zaagblad, en let er daarbij op dat de
winkelhaak niet boven op een tand staat (Afb. M).
Nederlands
3. Draai de vergrendelingsknop voor de afschuinhoek 31 los en zorg
ervoor dat de arm stevig tegen de 0° afschuinstop staat.
4. Draai de 0° afschuinstelschroef ( 54 Afb. I, J) met de zaagbladsleutel van
13 mm 29 zo veel als nodig is om het zaagblad in een hoek van 0° ten
opzichte van de tafel te zetten.
Afstelling aanwijzer afschuinhoek (Afb. I, J)
Als de aanwijzers van de afschuinhoek 48 niet op nul wijzen, draai dan elk
van de schroeven 47 waarmee de aanwijzers vastzitten, los en verplaats
ze zo veel als nodig is. Controleer dat de 0° afschuinhoek juist is en dat de
aanwijzers zijn ingesteld voordat u andere schroeven van de afschuinhoek
aanpast.
Aanpassing stop afschuinhoek 45° rechts en links
(Afb. A2, I)
De rechter stop afschuinhoek 45° aanpassen:
1. Draai de vergrendelingsknop voor de afschuinhoek 31 los en trek de 0°
afschuinstop 32 los zodat de 0° afschuinstop wordt uitgeschakeld.
2. Wanneer de zaag geheel naar rechts staat, draai dan, als de aanwijzer
van de afschuinhoek 48 niet precies 45° aangeeft de linker 45°
afschuinstelschroef 53 met de 13 mm zaagbladsleutel 29 tot de
aanwijzer van de afschuinhoek 45° aangeeft.
De linker stop afschuinhoek 45° aanpassen:
3. Draai de vergrendelingsknop voor de afschuinhoek los en kantel de kop
naar links.
4. Als de aanwijzer van de afschuinhoek niet precies 45° aangeeft,
draai dan de rechter afschuinstelschroef totdat de aanwijzer van de
afschuinhoek 45° aangeeft.
De stop van de afschuinhoek aanpassen op 22,5°
(OF 30°) (Afb. A2, I)
OPMERKING: Pas de afschuinhoek pas aan wanneer u de 0° afschuinhoek
en de aanwijzer van de afschuinhoek hebt aangepast.
Klap de pal 51 voor de 22,5° afschuinhoek uit als u de 22,5° afschuinhoek
wilt instellen. Draai de vergrendelingsknop 31 voor de afschuinhoek los en
kantel de kop geheel naar links. Als de aanwijzer 48 van de afschuinhoek
niet precies 22,5°aangeeft, draai dan de stelschroef 49 voor de kroonlijst
met een 10 mm steeksleutel in contact met de pal totdat de aanwijzer van
de afschuinhoek 22,5° aangeeft.
Klap de rechter pal voor de 22,5° afschuinhoek uit als u de rechter
22,5° afschuinhoek wilt instellen. Draai de vergrendelingsknop voor de
afschuinhoek los en trek de 0° afschuinstop 32 los zodat de 0° afschuinstop
wordt uitgeschakeld. Wanneer de zaag geheel naar rechts staat, draai
dan, als de aanwijzer van de afschuinhoek niet precies 22,5° aangeeft de
stelschroef van de kroonlijst met de 10 mm zaagbladsleutel tot de aanwijzer
van de afschuinhoek precies 22,5° aangeeft.
Aanpassing van de langsgeleiding (Afb. A1)
Het bovenste gedeelte van de langsgeleiding kan worden aangepast zodat
speling ontstaat en de zaag een volledige afschuinhoek van 49° zowel links
als rechts haalt.
1. U kunt de langsgeleidingen 14 aanpassen door de afstellingsknop 13 van de langsgeleiding los te draaien en de langsgeleiding naar buiten
te schuiven.
2. Probeer of de stand juist is door de speling te controleren met de zaag
uitgeschakeld.
3. Stel dat langsgeleiding af zo dicht mogelijk bij het zaagblad als praktisch
mogelijk is, voor een maximale ondersteuning van het werkstuk, zonder
dat de armbeweging omhoog en omlaag wordt verhinderd.
4. Zet de afstellingsknop van de langsgeleiding stevig vast.
5. Zet de langsgeleiding weer terug, wanneer de werkzaamheden van het
afschuinen zijn voltooid.
Voor bepaalde zaagsneden kan het misschien beter zijn de
langsgeleidingen dichter bij het zaagblad te zetten. Zet hiervoor de
afstellingsknoppen 13 van de langsgeleiding twee slagen terug en
verplaats de langsgeleidingen dichter bij het zaagblad, voorbij de normale
limiet, en draai vervolgens de afstellingsknoppen van de langsgeleiding
vast. Probeer eerst of de stand juist is, zodat u zeker weet dat het zaagblad
de langsgeleidingen niet raakt.
OPMERKING: Het spoor van de langsgeleidingen kan verstopt raken
met zaagsel. Reinig de geleidingsgroeven met een borstel of lucht onder
lage druk.
Activering en zichtbaarheid van de beschermkap
(Afb. A1)
De onderste beschermkap 1 is ontworpen voor het automatisch vrijgeven
van het zaagblad wanneer de arm omlaag wordt gebracht en het bedekken
van de arm wanneer de arm omhoog wordt gehaald.
U kunt de beschermkap met de hand omhoog brengen wanneer u
zaagbladen monteert of verwijdert of als u de zaag wilt inspecteren. BRENG
DE onderste BESCHERMKAP NOOIT MET DE HAND OMHOOG ALS HET
ZAAGBLAD NIET STILSTAAT.
Aanpassing van de zaagplaat (Afb. A1)
Draai, als u de zaagplaten 23 wilt aanpassen, de schroeven die de
zaagplaten op hun plaats houden. Pas ze zo aan dat de zaagplaten zo
dicht mogelijk bij het zaagblad staan zonder dat de de beweging van het
zaagblad wordt verhinderd.
Als een zaagbreedte van nul nodig is, stel de zaagplaten dan zo dicht
mogelijk bij elkaar af. Zij kunnen nu langzaam worden gezaagd met het
zaagblad zodat de kleinst mogelijke ruimte ontstaat tussen het zaagblad en
de zaagblad.
Aanpassing van de railgeleiding (Afb. A1)
Controleer de rails 10 regelmatig op speling of ruimte.
De rechter rail kan worden aangepast met de stelschroef 8 . U kunt
de ruimte verkleinen met behulp van een 4 mm inbussleutel door de
stelschroef geleidelijk naar rechts te draaien terwijl u de zaagkop naar voren
en naar achteren schuift.
Afstelling van de verstekvergrendeling
(Afb. A1, N)
De stang voor de verstekvergrendeling 55 moet worden aangepast als
de tafel van de zaag kan worden verplaatst wanneer de handgreep van de
verstekvergrendeling vast staat (omlaag).
1. Zet de handgreep van de verstekvergrendeling 21 in de nietvergrendelde stand (omhoog).
2. Draai met een 13 mm open steeksleutel, de vergrendelingsmoer 56 op
de de stang van de verstekvergrendeling los.
3. Draai met een platte schroevendraaier de stang van de
verstekvergrendeling vast door deze naar rechts te draaien, zoals in
afbeelding N wordt getoond. Draai de vergrendelingsstang totdat deze
vastzit, draai vervolgens een slag naar links.
4. Zet de verstekvergrendeling weer vast op een niet-vooringestelde maat
op de verstekschaalverdeling – bijvoorbeeld, 34° – en zorg ervoor dat
de tafel niet draait.
5. Zet de vergrendelingsmoer vast.
Voor gebruik
• Installeer het geschikte zaagblad. Gebruik geen zeer versleten
zaagbladen. De maximale rotatiesnelheid van het gereedschap mag
niet hoger zijn dan die van het zaagblad. Gebruik geen slijpschijven.
• Probeer niet om extreem kleine werkstukken te zagen.
• Oefen bij het zagen geen overmatige druk op het zaagblad uit. Forceer
het zagen niet.
• Laat de motor voor het zagen op volle toeren komen.
• Zorg er voor dat alle knoppen en hendels goed vastgedraaid zijn.
• Klem het werkstuk vast.
• Hoewel deze zaagmachine geschikt is voor het zagen van hout
en veel metalen (maar niet voor ijzer en staal), gelden deze
85
Nederlands
bedieningsvoorschriften alleen voor het zagen van hout. Dezelfde
richtlijnen gelden ook voor andere materialen. Zaag met deze zaag
geen ijzer, staal, vezelcement of metselwerk!
• Gebruik altijd de sleufplaat. Gebruik de machine niet als de sleuf breder
is dan 10 mm.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd aan de veiligheidsinstructies en van
toepassing zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op letsel te verminderen
schakelt u het apparaat uit en sluit u de stroombron van de
machine af voordat u accessoires installeert of verwijdert,
voordat u instellingen aanpast of wijzigt, of als u reparaties
uitvoert. Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie
staat. Het onbedoeld opstarten kan letsel veroorzaken.
Raadpleeg Zaagblden bij Optionele accessoires en selecteer het zaagblad
dat het meest geschikt is voor uw werkzaamheden.
Ensure the machine is placed to satisfy your ergonomic conditions in terms
of table height and stability. The machine site shall be chosen so that the
operator has a good overview and enough free surrounding space around
the machine that allows handling of the workpiece without any restrictions.
Beperk de gevolgen van trillingen, zorg ervoor dat de
omgevingstemperatuur niet te laag is, de machine en de accessoires goed
zijn onderhouden en het formaat van het werkstuk geschikt is voor deze
machine.
Steek de stekker van de zaag in een 60 Hz stopcontact in de woning.
Raadpleeg het naamplaatje voor de spanning. Let erop dat het snoer u niet
in de weg zit tijdens het werken.
Juiste stand van lichaam en handen (Afb. O1, O2)
•
•
•
•
•
WAARSCHUWING: Beperk het risico van ernstig persoonlijk letsel, Zet
ALTIJD uw handen in de juiste stand, zoals in afb. O1 wordt getoond.
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, houdt u het ALTIJD stevig vast, anticiperend op een
plotseling reactie.
Zet uw handen nooit in de buurt van het zaaggebied. Plaats uw handen
niet op een afstand van minder dan 100 mm van het zaagblad.
Houd het werkstuk tijdens het zagen stevig tegen de tafel en
de langsgeleiding. Houd u handen in die positie totdat de Aan/
Uit-schakelaar is vrijgegeven en het zaagblad volledig tot stilstand
is gekomen.
PROBEER ALTIJD EERST ZAAGSNEDEN UIT (ZAAG UITGESCHAKELD)
VOORDAT U ZE UITVOERT, ZODAT U HET PAD VAN HET ZAAGBLAD
KUNT CONTROLEREN. ZET UW HANDEN NIET KRUISLINGS, ZOALS IN
AFBEELDING O2 WORDT GETOOND.
Houd beide voeten op de vloer en blijf goed in evenwicht. Volg de
verstekarm wanneer u deze naar links of naar rechts verplaatst, en sta
iets opzij van het zaagblad.
Kijk door de openingen in de beschermkap wanneer u een
potloodlijn volgt.
In- en uitschakelen (Afb. A2)
U schakelt de zaag in door de Aan/Uit-schakelaar 24 in te drukken. U kunt
het gereedschap uitschakelen door de Aan/Uit-schakelaar los te laten.
Laat het zaagblad volledig op bedrijfssnelheid komen voordat u de
zaagsnede maakt.
Laat de Aan/Uit-schakelaar los en haal de zaagkop pas omhoog als de rem
het zaagblad heeft afgeremd.
In de Aan/Uit-schakelaar zit een gat waarin u een hangslot kunt steken en
zo kunt u de zaag vergrendelen.
Instellen van de variabele snelheid (Afb. A2)
DWS780
86
Het stelwiel voor elektronische snelheidsregeling 34 kan worden gebruikt
om vooraf de maximum snelheid in te stellen.
• Draai het stelwiel voor elektronische snelheidsregeling 34 naar de
gewenste waarde, die met een nummer wordt aangegeven.
• Gebruik een hoog toerental voor het zagen van zachte materialen zoals
hout. Gebruik een laag toerental voor het zagen van metaal.
XPS™ LED Werklichtsysteem gebruiken (Afb. A1, A2)
OPMERKING: De verstekzaag moet op een stopcontact worden
aangesloten.
Het XPS™ LED Werklichtsysteem is voorzien van een Aan/Uit-schakelaar
25 . Het XPS™ LED Werklichtsysteem werkt onafhankelijk van de Aan/Uitschakelaar van de verstekzaag. U kunt de zaag bedienen zonder dat het
licht is ingeschakeld.
Door een bestaande potloodlijn zagen op een stuk hout:
1. Schakel het XPS™ systeem in en trek vervolgens de
bedieningshandgreep 3 omlaag zodat het zaagblad dicht bij het hout
komt. De schaduw van het zaagblad verschijnt op het hout.
2. Breng de potloodlijn op één lijn met de rand van de schaduw van het
zaagblad. Misschien moet u, om de potloodlijn nauwkeurig te kunnen
volgen, de verstekhoek of de afschuinhoek aanpassen.
Gewone zaagsneden (Afb. A1, A2, P, Q)
Als u de schuiffunctie niet gebruikt, is het belangrijk dat u de zaagkop zo ver
mogelijk naar achteren duwt en dat de knop van de railvergrendeling 7 is
vastgezet. Zo voorkomt u dat de zaag langs de rails verschuift wanneer het
zaagblad op het werkstuk ingrijpt.
Het zagen van meerdere stukken wordt niet aanbevolen, maar het kan
veilig worden uitgevoerd, wanneer u ervoor zorgt dat ieder stuk stevig
tegen de tafel en de langsgeleiding wordt gedrukt.
Rechte verticale afkortzaagsnede
1. Stel de verstekarm in op nul en vergrendel de arm en houd het hout
stevig op de tafel 17 en tegen de langsgeleiding 14 .
2. Schakel, terwijl de railvergrendelingsknop 7 is vastgezet, de zaag in
door de Aan/Uit-schakelaar 24 in te knijpen.
3. Laat, wanneer de zaag op snelheid komt, de arm gelijkmatig en
langzaam zakken en zaag door het hout. Haal de arm pas omhoog als
het zaagblad volledig tot stilstand is gekomen.
Schuivend afkortzagen (Afb. P)
Wanneer u een werkstuk groter dan 51 x 150 mm (2" x 6" [51 x 105 mm bij
verstek van 45°]) zaagt, maak dan een naar buiten gerichte achterwaartse
beweging met een losse railvergrendelingsknop 7 .
Trek de zaag naar buiten naar u toe, breng de zaagkop omlaag naar het
werkstuk toe en voltooi de zaagsnede door de zaag langzaam terug
te duwen.
Laat de zaag tijdens het naar buiten trekken niet in contact komen met de
bovenzijde van het werkstuk. De zaag kan dan naar u toe komen, wat kan
leiden tot persoonlijk letsel en beschadiging van het werkstuk.
Afkortzagen in verstek (Afb. Q)
De verstekhoek is vaak 45° voor het maken van hoeken, maar kan worden
ingesteld in iedere stand tussen 50° links of 60° rechts. Verder werkt u als bij
de rechte verticale afkortzaagsnede.
Wanneer u een zaagsnede in verstek uitvoert op werkstukken die breder
zijn dan 51 x 105 mm die in lengte minder zijn, plaats dan altijd de langere
zijde tegen de langsgeleiding.
Afschuinen (Afb. A1, A2)
Afschuinhoeken kunnen worden ingesteld van 49° rechts tot 49° links en
kunnen worden uitgevoerd met de verstekarm ingesteld tussen 50° links of
60° rechts. Raadpleeg het hoofdstuk Functies en bedieningfuncties voor
gedetailleerde instructies over het afschuinsysteem.
1. Maak de afschuinvergrendeling 31 los en verplaats de zaag naar wens
naar links of naar rechts. De langsgeleiding 14 moet worden verplaatst
Nederlands
zodat er ruimte ontstaat. Zet de afstellingsknop van de langsgeleiding
13 vast wanneer u de langsgeleidingen op hun plaats hebt gezet.
2. Zet de afschuinvergrendeling stevig vast.
Wanneer u bepaalde extreme hoeken wilt slagen, zult u de linker of rechter
langsgeleiding misschien moeten verwijderen. Raadpleeg Aanpassing
van de langsgeleiding in het hoofdstuk Aanpassingen voor belangrijke
informatie over het aanpassen van de langsgeleidingen voor bepaalde
afschuinzaagsneden.
U kunt de linker of rechter langsgeleiding verwijderen door de
afstellingsknop 13 enkele slagen los te draaien en de langsgeleiding naar
buiten te schuiven.
Groeven zagen (Afb. A2)
Uw zaag is voorzien van een groefstop 28 , diepteafstellingsschroef 27 en
vleugelmoer 26 voor het zagen van groeven.
• Klap de groefstop 28 naar de voorzijde van de zaag.
• Stel de vleugelmoer 26 en de diepteafstellingsschroef 27 af zodat u
de diepte van de groefzaagsnede kunt instellen.
• Plaats een stuk afvalmateriaal van ongev. 5 cm tussen de langsgeleiding
en het werkstuk voor het uitvoeren van een rechte groefzaagsnede.
Kwaliteit van de zaagsnede
De gelijkmatigheid van zaagsneden hangt af van een aantal variabelen,
zoals het materiaal dat wordt gezaagd, het type zaagblad, de scherpte van
het zaagblad en de zaagsnelheid.
Wanneer een zo gelijkmatig mogelijke zaagsnede is vereist, voor mallen en
ander precisiewerk, zullen een scherp zaagblad (60-tands carbide) en een
langzamere, gelijkmatige zaagsnelheid de gewenste resultaten geven.
WAARSCHUWING: Zorg er voor dat het materiaal tijdens het zagen
niet kruipt; maak het stevig vast. Laat de zaagarm pas omhoogkomen
als het zaagblad volledig tot stilstand is gekomen. Als aan de
achterkant toch kleine splinters ontstaan, plak dan een stuk crêpeplakband op de plaats waar de zaagsnede zal worden gemaakt. Zaag
door het crêpe-plakband en verwijder het voorzichtig na het zagen.
Het werkstuk vastklemmen (Afb. B)
WAARSCHUWING: Een werkstuk dat voor een zaagsnede is
vastgeklemd, uitgebalanceerd en bevestigd, kan uit balans raken
wanneer de zaagsnede is voltooid. Een niet-uitgebalanceerde
belasting kan de zaag of alles waar de zaag op is bevestigd, zoals
een tafel of een werkbank, doen kantelen. Ondersteun, wanneer u
een zaagsnede maakt die het werkstuk uit de balans kan brengen,
het werkstuk goed en zorg ervoor dat de zaag stevig met bouten is
vastgezet op een stabiel oppervlak. Persoonlijk letsel kan het
gevolg zijn.
WAARSCHUWING: De klemvoet moet steeds boven de grondplaat
van de zaag vastgeklemd blijven, wanneer de klem wordt gebruikt.
Klem het werkstuk altijd vast op de grondplaat van de zaag – niet op
een andere onderdeel van het werkgebied. Controleer dat de klemvoet
niet op de rand van de grondplaat van der zaag is geklemd.
VOORZICHTIG: Zorg er met behulp van een werkklem altijd voor dat
u de controle behoudt en beperk zo het risico van persoonlijk letsel en
beschadiging van het werkstuk.
Gebruik de materiaalklem 35 die bij uw zaag wordt geleverd. De linkse
en rechtse langsgeleiding schuiven langs en kunnen helpen bij het
vastklemmen. Andere hulpmiddelen zoals veerklemmen, lijmklemmen of
klemschroeven kunnen waarschijnlijk goed van pas komen bij materiaal van
bepaalde afmetingen en vormen
Klem plaatsen
1. Steek de klem in het gat achter de langsgeleiding. De klem moet naar
de achterzijde van de verstekzaag wijzen. De groef op de klemstang
moet geheel in de grondplaat worden gestoken. Controleer dat deze
groef volledig in de grondplaat van de verstekzaag is gestoken. Als de
groef zichtbaar is, zit de klem niet goed vast.
2. Draai de klem 180° naar de voorzijde van de verstekzaag.
3. Draai de knop los zodat u de klem omhoog en omlaag kunt aanpassen,
stel vervolgens de klem nauwkeurig af op het werkstuk door middel van
de fijnafstellingsknop.
OPMERKING: Plaats de klem op de tegenovergestelde zijde van de
grondplaat bij het schuin afzagen. PROBEER ALTIJD EERST ZAAGSNEDEN UIT
(ZAAG UITGESCHAKELD) VOORDAT U ZE UITVOERT, ZODAT U HET PAD VAN
HET ZAAGBLAD KUNT CONTROLEREN. CONTROLEER DAT DE KLEM NIET DE
WERKING VAN DE ZAAG OF DE BESCHERMKAP VERHINDERT.
Ondersteuning voor lange stukken (Afb. D)
ONDERSTEUNING LANGE STUKKEN ALTIJD.
Gebruik voor de beste resultaten de schraag DE7023-XJ of DE7033 37 voor het uitbreiden van de breedte van uw zaagtafel. Ondersteun lange
werkstukken op allerlei geschikte manieren, zoals zaagbokken of dergelijke,
zodat afgezaagde gedeelten niet kunnen vallen.
Het zagen van schilderijlijsten, kleine vitrines en
andere vierzijdige elementen (Afb. R, S)
Begin met het uitvoeren van enkele eenvoudige projecten met afvalhout,
zodat u het werken met de zaag “in uw vingers krijgt”. Uw zaag is het
perfecte gereedschap voor verstekzagen van hoeken, zoals afbeelding R
laat zien.
Tekening 1 in afbeelding S toont een verbinding die is gemaakt met de
methode voor het aanpassen van de afschuinhoek. De verbinding kan
worden gemaakt met een van beide methoden.
• Aanpassing van de afschuinhoek:
-- De afschuinhoek voor de twee platen wordt voor elk afgesteld op
45°, waardoor een hoek van 90° ontstaat.
-- De verstekarm wordt vergrendeld in de nulpositie en de
afschuinafstelling wordt vergrendeld op 45°.
-- Het hout wordt met de brede vlakke zijde tegen de tafel geplaatst
en de smalle zijde tegen de langsgeleiding.
• Aanpassing van het verstek gebruiken:
-- Dezelfde zaagsnede kan worden gemaakt door links en rechts
verstek te zagen met de brede zijde tegen de langsgeleiding.
Sierlijsten en andere lijsten zagen (Afb. S)
Tekening 2 in afbeelding S toont een verbinding die is gemaakt door de
verstekarm op 45° te plaatsen en de twee platen in verstek te zagen zodat
een hoek van 90° ontstaat. U kunt dit type verbinding maken door de
afschuinaanpassing op nul te stellen en de verstekarm op 45°. Plaats het
hout weer met de brede vlakke zijde op de tafel en met de smalle zijde
tegen de langsgeleiding.
De twee tekeningen in afbeelding S zijn alleen voor vierzijdige objecten.
Als het aantal zijden verandert, veranderen ook de verstekhoeken en de
afschuinhoeken. Onderstaand schema geeft de juiste hoeken voor een
uiteenlopende reeks van vormen, ervan uitgaande dat alle zijden een gelijke
lengte hebben.
AANTAL ZIJDEN
4
VERSTEKHOEK OF AFSCHUINHOEK
45°
5
6
7
8
9
10
36°
30°
25,7°
22,5°
20°
18°
Gebruik voor een vorm die niet in het schema wordt getoond, de volgende
formule: 180° gedeeld door het aantal zijden is gelijk aan de versterking (als
het materiaal verticaal wordt gezaagd) of de afschuinhoek (als het materiaal
vlak wordt gezaagd).
87
Nederlands
Samengesteld verstek zagen (Afb. T)
Een samengesteld verstek is een zaagsnede die wordt gemaakt door een
verstekhoek en een afschuinhoek tegelijkertijd toe te passen. Dit is het type
zaagsnede dat wordt gebruikt voor het maken van lijsten of kisten met
schuine zijde, zoals er een wordt getoond in afbeelding T.
WAARSCHUWING: Als de zaaghoek verandert van zaagsnede
tot zaagsnede, controleer dan dat de vergrendelingsknop van de
afschuinhoek en de handgreep voor de verstekvergrendeling stevig zijn
vergrendeld. Deze moeten worden vergrendeld nadat u veranderingen
hebt aangebracht in de afschuinhoek of het verstek.
Het schema die hieronder wordt getoond, helpt u bij het kiezen van de
juiste afschuinhoek en instellingen van het verstek voor veelgebruikte
samengestelde verstekzaagsneden.
• Selecteer de gewenste hoek A (Afb. T) van uw project en zoek deze
hoek op de bijbehorende parabool in het schema.
• Volg vanaf dat punt het schema recht naar beneden en kijk wat
de juiste afschuinhoek is en vind in een rechte lijn ook de juiste
verstekhoek.
• Stel uw zaag af op de voorgeschreven hoeken en maak een aantal
proef gesneden. Oefen in het tegen elkaar plaatsen van de de
gezaagde delen.
Voorbeeld: Als u een vierzijdige kist wilt maken met buitenhoeken van
26° (hoek A, Afb. T), gebruik dan de parabool rechts boven. Zoek waar
zich 26° bevindt op de schaalverdeling. Volg de horizontale snijdende lijn
naar beide zijden voor een instelling van de verstekhoek op de zaag (42°).
Volg op dezelfde wijze de verticale snijdende lijn naar de bovenzijde of
de onderzijde voor de instelling van de afschuinhoek van de zaag (18°).
Probeer altijd de zaagsneden uit op wat afvalhout zodat u de instellingen
van de zaag kunt controleren.
6-ZIJDIG VAK
8-ZIJDIG VAK
Stel deze schuine hoek in op de zaag.
Basissierlijsten zagen (Afb. K, U)
Plaats voor het voltooien van rechte zaagsneden van 90° het hout tegen
de langsgeleiding en houd het op z’n plaats, zoals wordt getoond in
Afbeelding U. Schakel de zaag in, laat het zaagblad volledig op snelheid
komen en voer de zaagsnede uit door de arm gelijkmatig omlaag te
brengen.
88
Hoek van zijde van vak (hoek “A”)
Stel deze verstekhoek in op de zaag
VIERKANT VAK
Basissierlijsten zagen van 76 mm tot 171 mm
Hoog Verticaal Tegen de Langsgeleiding
OPMERKING: Verplaats het zaagblad tot voor de basis-langsgeleiding met
de steunbehuizing 58 en tap 59 73 mm uit elkaar, zoals wordt getoond in
Afbeelding K.
Zet de knop van de railvergrendeling 7 vast en zet zo de rails op z’n plaats.
Plaats het materiaal zoals wordt getoond in Afbeelding U.
Alle zaagsneden moeten worden gemaakt met de achterzijde van de
sierlijst tegen de langsgeleiding en met de onderzijde van de sierlijst tegen
de tafel.
Maak nadat de zaagsnede is gemaakt, de knop van de railvergrendeling
los 7 .
binnenhoek
buitenhoek
Linkerzijde
Verstek links 45°
Verstek rechts 45°
Veilige linkerzijde van de zaagsnede Veilige linkerzijde van de zaagsnede
Rechterzijde
Verstek rechts 45°
Verstek links 45°
Veilige rechterzijde van de zaagsnede Veilige rechterzijde van de zaagsnede
Materiaal tot 171 mm kan worden gezaagd zoals hierboven wordt beschreven.
Kroonlijsten zagen (Afb. A1, V1, V2)
Uw verstekzaag is zeer geschikt voor het zagen van kroonlijsten.
Kroonlijsten passen alleen goed als zij met uiterste precisie in samengesteld
verstek worden gezaagd.
Uw verstekzaag heeft speciale vaste vooringestelde verstekpunten
op 31,62° links en rechts voor het zagen van kroonlijsten in de juiste
hoek en pallen voor de afschuinhoekstop bij 33,86° links en rechts. Er
is ook een merkteken op de schaalverdeling 11 voor afschuinhoek op
33,9°. Onderstaand schema geeft de juiste instellingen voor het zagen
van kroonlijsten.
OPMERKING: Het vooraf proefzagen met afvalmateriaal is
uiterst belangrijk!
Instructievoor het zagen van kroonlijsten die vlak
liggen en de functies voor samengesteld verstek
gebruiken (Afb. V1)
1. De kroonlijst moet vlak liggen met de brede achterzijde op de zaagtafel
17 .
2. Plaats de bovenzijde van de kroonlijst tegen de langsgeleiding 14 .
3. Onderstaande instellingen zijn voor kroonlijsten van 45°.
binnenhoek
Afschuinhoek links 30°
Verstektafel rechts ingesteld 35,26°
Veilige linkeruiteinde van zaagsnede
Rechterzijde Afschuinhoek rechts 30°
Verstektafel rechts ingesteld 35,26°
Veilige rechteruiteinde van de
zaagsnede
Linkerzijde
buitenhoek
Afschuinhoek rechts 30°
Verstektafel links ingesteld 35,26°
Veilige linkeruiteinde van zaagsnede
Afschuinhoek links 30°
Verstektafel rechts ingesteld 35,26°
Veilige linkeruiteinde van zaagsnede
4. Onderstaande instellingen zijn voor kroonlijsten met hoeken van 52°
aan de bovenzijde en 38° aan de onderzijde.
binnenhoek
Afschuinhoek links 33,9°
Verstektafel rechts ingesteld 31,62°
Veilige linkeruiteinde van zaagsnede
Rechterzijde Afschuinhoek rechts 33,9°
Verstektafel links ingesteld 31,62°
Veilige rechteruiteinde van de zaagsnede
Linkerzijde
buitenhoek
Afschuinhoek rechts 33,9°
Verstektafel links ingesteld 31,62°
Veilige linkeruiteinde van zaagsnede
Afschuinhoek links 33,9°
Verstektafel rechts ingesteld 31,62°
Veilige rechteruiteinde van zaagsnede
Nederlands
Alternatieve methode voor het zagen van
kroonlijsten
Speciale instelling voor brede afkortzaagsneden
(Afb. Z1, Z2)
Voor het zagen van kroonlijsten volgens deze methode is geen
afschuinzaagsnede nodig. Er kunnen zeer kleine veranderingen in de
verstekhoek worden aangebracht zonder gevolgen voor de afschuinhoek.
Bij andere hoeken dan hoeken van 90° kan de zaag snel en gemakkelijk
worden aangepast.
Uw zaag kan zeer brede werkstukken (tot wel 409 mm) zagen wanneer een
speciale instelling wordt gebruikt. Volg deze stappen als u de instelling wilt
gebruiken voor het zagen van dergelijke werkstukken:
1. Verwijder zowel de linker als de rechter langsgeleiding van de zaag en
zet deze opzij. U kunt ze verwijderen door de afstellingsknop van de
langsgeleiding 13 enkele slagen los te draaien en de langsgeleidingen
naar buiten te schuiven. Stel de verstekregeling af op 0° en vergrendel.
2. Maak een plateau met een stuk spaanplaat van 38 mm dik of een
dergelijk even sterk stuk plaatmateriaal van 38 mm dik op maat: 368
x 660 mm. Het plateau moet vlak zijn, anders kan het materiaal zich
verplaatsen tijdens het zagen en letsel veroorzaken.
3. Monteer het plateau van 368 x 660 mm met vier houtschroeven van
76,2 mm lang door de gaten 57 in de basislanggeleiding 15 (Afb. Z1).
Er moeten vier schroeven worden gebruikt om het materiaal goed vast
te zetten. Wanneer de speciale instelling wordt gebruikt, wordt het
plateau in twee delen gezaagd. Controleer dat de schroeven stevig
zijn vastgezet, anders kan het materiaal losraken en letsel veroorzaken.
Controleer dat het plateau stevig vlak op de tafel ligt, tegen de
langsgeleiding en gelijk centreert tussen links en rechts.
WAARSCHUWING: Controleer of de zaag stevig is gemonteerd op een
stabiel en plat oppervlak. Anders kan de zaag onstabiel worden, vallen
en letsels veroorzaken.
4. Plaats het werkstuk bovenop het plateau dat op de tafel is gemonteerd.
Controleer dat het werkstuk stevig tegen de achterzijde van de
basislangsgeleiding 15 ligt (Afb. Z2).
5. Zet het materiaal voor het zagen goed vast. Zaag langzaam door het
materiaal volgens een neerwaartse beweging naar achteren. Als u het
materiaal niet stevig vastzet en niet langzaam zaagt kan dat ertoe leiden
dat het materiaal loskomt en letsel veroorzaakt.
Na verschillende keren zagen aan verschillende verstekhoeken anders
dan 0 graden, kan het platform verzwakken en het werk niet meer goed
ondersteunen. Installeer een nieuw, ongebruikt platform voor de zaag na
herinstelling van de gewenste verstekhoek.
VOORZICHTIG: Blijvend gebruik van een platform met verschillende
zaagsneden kan leiden tot verlies van controle over het materiaal en
mogelijke letsels.
Instructies voor het zagen van kroonlijsten
onder een hoek tussen de langsgeleiding en de
grondplaat voor alle zaagsneden (Afb. V2)
1. Leg de kroonlijst zo neer dat de onderzijde van de kroonlijst (het
gedeelte dat tegen de wand uitkomt) tegen de langsgeleiding ligt en
de bovenzijde van de kroonlijst op de zaagtafel rust 17 .
2. De gehoekte “vlakke gedeelten” aan de achterzijde van de kroonlijst
moeten recht tegen de langsgeleiding 14 van de zaagtafel liggen.
binnenhoek
Linkerzijde Verstek rechts 45°
Veilige rechterzijde van de zaagsnede
Rechterzijde Verstek links 45°
Veilige linkerzijde van de zaagsnede
buitenhoek
Verstek links 45°
Veilige rechterzijde van de zaagsnede
Verstek rechts 45°
Veilige linkerzijde van de zaagsnede
Speciale zaagsneden
WAARSCHUWING: Maak nooit een zaagsnede als het materiaal
niet stevig vastligt op de tafel en tegen de langsgeleiding.
Aluminium zagen (Afb. W1, W2)
GEBRUIK VOOR HET ZAGEN VAN ALUMINIUM ALTIJD HET SPECIAAL
VOOR HET ZAGEN VAN ALUMINIUM VERVAARDIGDE ZAAGBLAD.
Voor bepaalde werkstukken zal misschien een klem of een andere
bevestigingsmethode nodig zijn om te voorkomen dat het werkstuk
tijdens het zagen wordt verplaatst. Plaats het materiaal zo dat u de
dunste dwarsdoorsnede zaagt, zoals in afbeelding W1 wordt getoond.
Afbeelding W2 laat zien hoe u deze geëxtrudeerde delen niet moet zagen.
Gebruik bij het zagen van aluminium een snijsmeermiddel. Breng
het snijmiddel direct aan op het zaagblad, voor het zagen. Breng het
middel nooit aan op een bewegend zaagblad 42 . De was geeft een
goede smering en zorgt ervoor dat er geen splinters aan het zaagblad
blijven plakken.
Gebogen materiaal (Afb. X1, X2)
Wanneer u gebogen materiaal zaagt, moet u het altijd plaatsen zoals wordt
getoond in afbeelding X1 en nooit zoals wordt getoond in afbeelding X2.
Wanneer u het materiaal niet goed plaatst zal dat ertoe leiden dat het
zaagblad vastloopt.
Kunststof leiding of ander rond materiaal zagen
U kunt met uw zaag gemakkelijk kunststof leiding zagen. Het moet worden
gezaagd als hout EN STEVIG TEGEN DE LANGSGELEIDING WORDEN
GEKLEMD OF GEHOUDEN ZODAT HET NIET KAN WEGROLLEN. Dit is
uiterst belangrijk wanneer u zaagsnede onder een hoek maakt.
Groot materiaal zagen (Afb. Y)
Zo nu en dan zult u een stuk hout willen zagen dat iets te groot is en
niet onder de onderste beschermkap past. Als dat zo is, plaats dan
uw rechterduim op de bovenzijde van de beschermkap 1 en rol de
beschermkap net genoeg omhoog voor het werkstuk, zoals in afbeelding Y
wordt getoond. Vermijd dit zoveel mogelijk, maar als het niet anders kan
zal de zaag goed werken en een grotere zaagsnede uitvoeren. MAAK DE
BESCHERMKAP NOOIT VAST MET TAPE OF WAT DAN OOK, WANNEER U MET
DEZE ZAAK WERKT.
ONDERHOUD
Uw DeWALT gereedschap op stroom is ontworpen om gedurende een
lange tijdsperiode te functioneren met een minimum aan onderhoud. Het
continu naar bevrediging functioneren hangt af van de juiste zorg voor het
gereedschap en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op letsel te verminderen
schakelt u het apparaat uit en sluit u de stroombron van de
machine af voordat u accessoires installeert of verwijdert,
voordat u instellingen aanpast of wijzigt, of als u reparaties
uitvoert. Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie
staat. Het onbedoeld opstarten kan letsel veroorzaken.
WAARSCHUWING: Beperk het risico van ernstig persoonlijk
letsel, Raak NIET de scherpe punten van het zaagblad
aan met uw vingers of handen tijdens het uitvoeren van
onderhoudswerkzaamheden.
Gebruik GEEN smeermiddelen of reinigingsmiddelen (vooral niet in
spuitbussen) in de buurt van de kunststof beschermkap. Het polycarbonaat
materiaal dat in de beschermkap wordt gebruikt, kan door bepaalde
chemicaliën worden aangetast.
Koolborstels (Afb. A1)
Inspecteer de koolborstels regelmatig. Houd de borstel schoon en zorg
ervoor dat ze vrij in hun geleiders kunnen schuiven.
89
Nederlands
• Trek de stekker van het gereedschap uit het stopcontact, verwijder de
eindkap van de motor 6 , haal de veer van de koolborstels omhoog en
neem de koopborstels uit.
• Als de borstels versleten zijn tot ongeveer 12,7 mm, oefenen de veren
geen druk meer uit en moeten de borstels worden vervangen.
• Gebruik uitsluitend identieke DeWalt borstels. Gebruik van de
juiste koolborstels is van zeer groot belang voor de juiste werking
van de elektrische rem. Nieuwe koolborstelsets zijn verkrijgbaar bij
DeWALT servicecentra.
• Plaats altijd weer de inspectiekap van de koolborstels wanneer u de
borstels hebt geïnspecteerd en eventueel vervangen.
• Het gereedschap moet altijd 10 minuten “proefdraaien” (onbelast
draaien) zodat de borstel zich kunnen zetten. De elektrische rem zal
misschien niet goed werken als de borstels zich nog niet goed hebben
gezet (ingelopen).
• Zet tijdens het “proefdraaien” NIET DE AAN/UIT-SCHAKELAAR OP
WELKE MANIER DAN OOK VAST. HOUD DE SCHAKELAAR MET DE
HAND INGEDRUKT.
Smering
Uw elektrische gereedschap heeft geen aanvullende smering nodig.
Reiniging
Controleer, voor gebruik, nauwgezet de bovenste beschermkap, de
onderste beschermkap en de stofbuis zodat u kunt bepalen of zij goed zou
werken. Zorg ervoor dat splinters, stof of deeltjes van het werkstuk niet een
van de functies blokkeren.
Als er gedeelten van het werkstuk tussen het zaagblad en de
beschermkappen bekneld zitten, trek de stekker van de machine dan uit het
stopcontact en volgt de instructies die worden gegeven bij Een zaagblad
verwisselen of een nieuw zaagblad plaatsen. Verwijder de vastgelopen
gedeelten en monteer het zaagblad opnieuw.
Verwijder zo nu en dan alle stof- en houtdeeltjes bij EN ONDER de basisplaat
en het draaiplateau.
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof uit de hoofdbehuizing met
droge lucht, zo vaak u ziet dat vuil zich in en rond de luchtopeningen
ophoopt. Draag goedgekeurde oogbescherming en een goedgekeurd
stofmasker als u deze procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen of andere bijtende
chemicaliën voor het reinigen van niet-metalen onderdelen van het
gereedschap. Deze chemicaliën kunnen het materiaal dat in deze
onderdelen is gebruikt verzwakken. Gebruik een doek die uitsluitend
met water en milde zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit enige
vloeistof in het gereedschap komt; dompel nooit enig onderdeel van
het gereedschap in een vloeistof.
Reiniging van het werklicht
• Verwijder voorzichtig zaagsel en vuil van de lens van het werklicht en
gebruik daarvoor een wattenstaafje. Stof kan het werklicht blokkeren en
dan kan het licht de zaaglijn niet zorgvuldig aangeven.
• Gebruik vooral GEEN oplosmiddelen van welke aard dan ook, deze
kunnen de lens beschadigen.
• Reinig terwijl het zaagblad is uitgenomen de aanslag en vuilresten van
het zaagblad.
Reiniging van de stofbuis
Verwijder het stof uit de stofbuis nadat u de stekker uit het stopcontact hebt
getrokken en de zaagkop volledig omhoog hebt geplaatst en gebruik lucht
onder weinig druk of een stang met een grote diameter.
90
Optionele accessoires (Afb. B–E)
WAARSCHUWING: Aangezien accessoires die niet door DeWALT
zijn aangeboden niet met dit product zijn getest, kan het gebruik van
dergelijke accessoires met dit gereedschap gevaarlijk zijn. Om het risico
op letsel te verminderen dient u uitsluitend door DeWALT aanbevolen
accessoires met dit product te gebruiken.
Klem: DE7082-XJ (Afb. B)
De klem 35 wordt gebruikt om het werkstuk stevig op de zaagtafel
te klemmen.
Stofzak: DE7053-XJ (Afb. C)
De stofzak 36 vangt het meeste stof dat wordt geproduceerd op en is
voorzien van een ritssluiting zodat u de zak gemakkelijk kunt leegmaken.
Schragen: DE7023-XJ, DE7033-XJ (Afb. D)
De schraag 37 wordt gebruikt voor uitbreiding van de breedte van de
zaagtafel.
Klembeugels: DE7025-XJ (Afb. E)
De klembeugels 38 worden gebruikt om de zaag op de standaard te
monteren.
ZAAGBLADEN: GEBRUIK ALTIJD 305 mm ZAAGBLADEN MET 30 mm
OPNAMEBOORGATEN. NOMINALE SNELHEID MOET TEN MINSTE 4800
ZIJN. Gebruik nooit zaagbladen met een kleinere diameter. Deze zullen
nooit goed kunnen worden afgeschermd. Gebruik alleen afkortzaagbladen
Gebruik geen zaagbladen die bedoeld zijn voor overlangse verzaging,
combinatiezaagbladen of zaagbladen met grotere hoeken dan  5°.
BESCHRIJVING VAN ZAAGBLADEN
TOEPASSING
DIAMETER
TANDEN
Constructiezaagbladen (dunne plaat met anti-kleef rand)
Algemene toepassing
305 mm
40
Fijne afkortzaagsneden
305 mm
60
Zaagbladen voor houtbewerking (geven gladde, schone zaagsneden)
Fijne afkortzaagsneden
305 mm
80
Non-ferrometalen
305 mm
96
Neem contact op met uw leverancier voor verdere informatie over de
geschikte accessoires.
Bescherming van het milieu
Gescheiden inzameling. Producten en batterijen die zijn voorzien
van dit symbool, mogen niet bij het normale huishoudelijke afval
worden weggegooid.
Producten en batterijen bevatten materialen die kunnen worden
teruggewonnen en gerecycled, zodat de vraag naar grondstoffen afneemt.
Recycle elektrische producten en batterijen volgens de lokale voorschriften.
Nadere informatie is beschikbaar op www.2helpU.com.
Norsk
GJÆRSAG
DWS779, DWS780
Gratulerer!
Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig
produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til en meget pålitelig partner
for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet brukes i andre
bruksområder, med annet tilbehør eller er dårlig vedlikeholdt, kan
vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået
betydelig for hele arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør også tas med
i beregningen når verktøyet er slått av eller når det går uten faktisk å
gjøre en jobb. Dette kan redusere eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte operatøren mot følgene
fra vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like verktøy og tilbehør, holde
hendene varme, organisere arbeidsmønster.
Tekniske data
W
mm
mm
mm
min-1
mm
mm
mm
mm
venstre
DWS779
230
10
1675
305
30
1,8
4100
349
244
112
56
50°
DWS780
230
11
1675
305
30
1,8
1900–3800
349
244
112
56
50°
høyre
60°
60°
venstre
høyre
49°
49°
49°
49°
mm
mm
mm
299
303
76
299
303
76
mm
mm
200
76
200
76
mm
mm
211
76
211
76
mm
mm
268
44
268
44
mm
mm
s
kg
193
28
< 10
25,4
193
28
< 10
25,4
Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN61029
LPA(lydtrykksnivå)
dB(A)
93
LWA(lydeffektnivå)
dB(A)
100
K (usikkerhet for det angitte støynivå)
dB(A)
3,0
93
100
3,0
Spenning
Type
Motoreffekt
Bladdiameter
Utsparingsdiameter
Bladtykkelse
Maks bladhastighet
Maks. snittbredde 90°
Maks. gjæringskapasitet 45°
Maks kuttdybde 90°
Maks. dybde på skråsnitt 45°
Gjærsnitt (ytterstillinger)
Skråsnitt (ytterstillinger)
0° gjæring
Snittbredde ved maks. høyde 112 mm
Snittbredde ved maks. høyde 110 mm
Snitthøyde ved maks. bredde 345 mm
Venstregjæring 45°
Snittbredde ved maks. høyde 112 mm
Snitthøyde ved maks. bredde 244 mm
Høyregjæring 45°
Snittbredde ved maks. høyde 112 mm
Snitthøyde ved maks. bredde 244 mm
Venstreavfasing 45°
Snittbredde ved maks. høyde 63 mm
Snitthøyde ved maks. bredde 345 mm
Høyreavfasing 45°
Snittbredde ved maks. høyde 62 mm
Snitthøyde ved maks. bredde 345 mm
Bremsetid, automatisk elektronisk bladbrems
Vekt
Verdi vibrasjonsutslipp ah =
Usikkerhet K =
VAC
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er blitt
målt iht. standardiserte tester gitt i EN61029, og kan brukes til å
sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til forberedende
vurdering av eksponering.
Sikringer:
Europa
230V verktøy
10 A, nettspenning
Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for hvert signalkodeord.
Vennligst les håndboken og legg merke til disse symbolene.
FARE: Indikerer en overhengende farlig situasjon som vil føre til død
eller alvorlige personskader hvis den ikke avverges.
ADVARSEL: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan føre til
død eller alvorlige personskader hvis den ikke avverges.
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan føre til
små eller moderate personskader hvis den ikke avverges.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til personskader,
men som kan føre til skader på utstyr hvis den ikke unngås.
Betegner fare for elektrosjokk.
Betegner fare for brann.
EU-samsvarserklæring
Maskineridirektiv
Gjærsag
DWS779, DWS780
DeWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under Tekniske data
er i samsvar med:
2006/42/EU, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-9:2012 +A11:2013.
Disse produktene samsvarer også med direktiv 2014/30/EF og 2011/65/EF.
For mer informasjon, vennligst kontakt DeWALT på følgende adresser eller
se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske filen og
fremsetter denne erklæringen på vegne av DeWALT.
Markus Rompel
Teknisk direktør
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
20.04.2016
91
Norsk
Sikkerhetsinstruksjoner
ADVARSEL! Ved bruk av elektrisk verktøy bør grunnleggende
sikkerhetstiltak alltid bli fulgt for å redusere risiko for brann, elektrisk
støt og personlig skade inkludert følgende.
Les alle disse instruksjonene før du forsøker å bruke dette produktet, og ta vare
på disse instruksjonene.
TA VARE PÅ DENNE MANUALEN FOR FREMTIDIG
REFERENSE
Generelle Sikkerhetsregler
1 . Hold arbeidsområdet ryddig.
ʵʵ Rotete områder og benker kan føre til skader.
2 . Ta hensyn til omgivelsene i arbeidsområdet.
ʵʵ Utsett ikke verktøyet for regn. Bruk ikke verktøyet i fuktige eller våte
forhold. Hold arbeidsområdet godt opplyst (250–300 lux). Bruk ikke
verktøyet på steder hvor det er risiko for brann eller eksplosjon, f.eks. i
nærheten av antennelige væsker og gasser.
3 . Beskytt deg mot elektrisk støt.
ʵʵ Unngå kroppskontakt med jordede flater (f.eks. rør, radiatorer,
komfyrer og kjøleskap). Når verktøyet blir brukt under ekstreme
forhold (f.eks. høy luftfuktighet, når filspon blir produsert osv.), kan
strømsikkerheten bli forbedret ved å sette inn en isolerende omformer
eller en (FI) jordfeilsbryter.
4 . Hold andre personer borte.
ʵʵ La ikke personer, og særlig barn, som ikke er involverte i arbeidet, røre
verktøyet eller skjøteledningen og hold dem borte fra arbeidsområdet.
5 . Oppbevar verktøy som ikke er i bruk.
ʵʵ Når de ikke er i bruk, må verktøyene oppbevares på et tørt sted og være
trygt låst, utenfor barns rekkevidde.
6 . Press ikke verktøyet.
ʵʵ Det vil utføre jobben bedre og tryggere i det tempoet det var ment å
operere i.
7 . Bruk det riktige verktøyet.
ʵʵ Tving ikke små verktøy til å gjøre jobben tiltenkt et kraftigere verktøy.
Bruk ikke verktøy til oppgaver som de ikke er beregnet på, bruk for
eksempel ikke sirkelsager til å kutte grener på trær eller tømmerstokker.
8 . Kle deg riktig.
ʵʵ Bruk ikke løse klær eller smykker, da disse kan sette seg fast i bevegelige
deler. Sklifritt fottøy er å anbefale når du arbeider utendørs. Ha på
beskyttende hårklede til langt hår.
9 . Bruk beskyttende utstyr.
ʵʵ Bruk alltid vernebriller. Bruk ansikts- eller støvmaske hvis
arbeidesoperasjonene forårsaker støv eller flyvende partikler. Hvis disse
partiklene er veldig varme, bruk også et varmebestandig forkle. Bruk
alltid hørselsvern. Bruk alltid vernehjelm.
10 . Koble til støvsugingsutstyr.
ʵʵ Hvis anordningene er ustyrt med kobling for støvsugings- og
oppsamlingsutstyr, kontroller at disse er tilkoblet og brukt riktig.
11 . Vær forsiktig med ledningen.
ʵʵ Rykk aldri i ledningen for å dra den ut av stikkontakten. Hold
ledningen på avstand fra varme, olje og skarpe kanter. Bær aldri
verktøyet i ledningen.
12 . Beskytt arbeidet.
ʵʵ Hvor det er mulig, bruk klemmer eller en skruestikke for å feste
arbeidssstykket. Det er tryggere enn å bruke hånda di, og det frir opp
begge hendene til å operere verktøyet.
13 . Len deg ikke for mye over.
ʵʵ Oppretthold fotfestet og balansen til enhver tid.
14 . Vedlikehold verktøyene godt.
ʵʵ Hold kutteredskaper skarpe og rene for bedre og tryggere yteevne. Følg
instruksjonene for smøring og skifting av tilbehør. Inspiser verktøyene
92
periodisk, og, hvis de har skader, reparer dem på et autorisert
servicested. Hold alle håndtak og brytere tørre, rene og frie for olje og
fett.
15 . Koble fra verktøyene.
ʵʵ Når de ikke er i bruk, før ettersyn og når tilbehør som blader, skjær og
kniver blir skiftet, koble verktøyene fra strømmen.
16 . Fjern justerings- og skrunøkler.
ʵʵ Venn deg til å kontrollere at justeringsnøkler og skrunøkler blir fjernet
fra verktøyet før verktøyet blir tatt i bruk.
17 . Unngå utilsiktet start.
ʵʵ Bær ikke verktøyet med en finger på bryteren. Vær sikker på at
verktøyet er i “av”-posisjon før det blir plugget i.
18 . Bruk utendørs skjøteledninger.
ʵʵ Før bruk inspiserer du skjøteledningen og skifter den ut hvis den er
skadet. Når verktøyet blir brukt utendørs, bruk kun skjøteledninger som
er ment for utendørs bruk og som er riktig merket.
19 . Vær oppmerksom.
ʵʵ Følg med på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Operer ikke verktøyet når
du er trøtt eller er under påvirkning av rusmiddel eller alkohol.
20 . Sjekk etter skadde deler.
ʵʵ Før bruk sjekker du verktøyet og nettkabelen nøye for å kontrollere at
det virker ordentlig og oppfyller sin tiltenkte funksjon. Sjekk justering av
bevegelige deler, festing av bevegelige deler, brukne deler, montering
og andre ting som kan påvirke driften. En beskyttelsesplate eller
annen del som er skadet, må repareres ordentlig eller bli byttet ut
på et autorisert servicesenter med mindre annet er angitt i denne
instruksjonsmanualen. Få defekte brytere byttet ut på et autorisert
servicesenter. Bruk ikke verktøyet hvis bryteren ikke kan bli slått på og
av. Prøv aldri selv å reparere verktøyet.
ADVARSEL! Bruken av ekstrautstyr eller tilbehør eller bruk av dette
verktøyet sammen med annet enn det som er anbefalt i denne
instruksjonsmanualen, kan føre til risiko for personskade.
21 . Få verktøyet ditt reparert av en kvalifisert person.
ʵʵ Dette elekstriske verktøyet retter seg etter relevante sikkerhetsforskrifter.
Reparasjoner skal kun utføres av kvalifiserte personer som bruker
originale reservedeler, ellers kan det resultere i vesentlig fare for
brukeren.
Ytterligere Sikkerhetsforskrifter for Gjæringssager
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Maskinen er utstyrt med en spesiell konfigurert strømledning som kun kan
bli byttet ut av produsenten eller en autorisert serviceagent.
Bruk ikke sagen til å skjære i andre materialer enn de som er anbefalt av
produsenten.
Bruk ikke maskinen uten at beskyttelsesplatene er i posisjon, eller hvis
beskyttelsesplatene ikke fungerer eller ikke er ordentlig vedlikeholdt.
Vær sikker på at armen er forsvarlig festet ved skråskårne kutt.
Hold gulvområdet rundt maskinunderlaget godt vedlikeholdt og fritt for
løst materiale, f.eks. flis og avkutt.
Bruk riktig slipte sagblader. Følg maksimum hastighetsmerke på
sagbladet.
Velg et blad tilpasset materialet som skal skjæres.
Vær sikker på at alle låseknappene og klemmehåndtakene er stramme før
en operasjon blir satt igang.
Plasser ikke noen av hendene i bladområdet når sagen er koblet til den
elektriske strømkilden.
Ikke grip bak anlegget med noen hånd nærmere enn 100 mm fra hver side
av sagbladet, hverken for å fjerne treflis eller av noen annen grunn når
bladet roterer. Det er kanskje ikke opplagt hvor nært sagbladet er hånden
din, og du kan få alvorlig personskade.
Forsøk ikke brått å stoppe en maskin som er i gang, ved å presse et redskap
eller noe annet mot bladet, da alvorlige ulykker kan oppstå.
Norsk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Før bruk av noe som helst ekstrautstyr, konsulter instruksjonsmanualen.
Uriktig bruk av et ekstrautstyr kan forårsake skade.
Bruk en holder eller hansker når du tar i et sagblad eller grovt materiale.
Kontroller at sagbladet er riktig montert før bruk.
Kontroller at bladet roterer i riktig retning.
Ikke bruk blader med større eller mindre diameter enn det som er anbefalt.
For riktig bladgrad, referer til tekniske data. Bruk kun bladene som er
spesifisert i denne manualen, som retter seg etter EN 847-1.
Vurder bruk av spesialdesignede støyreduksjonsblader.
Ikke bruk HØYHASTIGHETS stålblad.
Ikke bruk sprukne eller skadde sagblader.
Ikke bruk slipeskiver eller diamantskiver.
Bruk aldri sagen din uten sagsnittplaten.
Før kapping, pass på at maskinen står støtt.
Løft bladet opp fra sagsnittet på arbeidsstykket før bryteren blir koblet ut.
Ikke kil noe mot viften for å holde motorakselen.
Bladbeskyttelsen på sagen løftes automatisk når hodelåsens låsespake
trykkes inn og armen tas ned; den senkes ned over bladet når armen løftes.
Løft aldri bladbeskytteren manuelt med mindre sagen er koblet fra.
Bladbeskytteren kan løftes med hånd når det blir installert eller fjernet
sagblader eller når sagen blir inspisert.
Sjekk med jevne mellomrom at motorluftsåpningene er rene og fri for
sagflis.
Skift ut kappeskiven dersom den er slitt. Se den vedlagte listen av
reservedeler.
Koble maskinen fra nettet før det utføres vedlikeholdsarbeid eller når
bladet skiftes.
Utfør aldri rengjørings- eller vedlikeholdsarbeid når verktøyet kjører og
hodet ikke er i øvre posisjon.
Dersom du bruker en LED for å vise kuttelinjen, pass på at LED-en er av
klasse 2 i henhold til EN 62471. Ikke skift ut LED-dioden med en annen type.
Dersom den er skadet, få LED-en reparert av en autorisert reparatør.
Den fremre delen av beskytteren er spaltet slik at man kan se mens man
kutter. Selv om spaltene dramatisk reduserer flygende partikler, er de
åpninger i beskytteren slik at man bør ha på vernebriller hele tiden mens
man ser gjennom spaltene.
Koble sagen til en støvsamleranordning når det skjæres i tre. Vurder alltid
faktorer som påvirker støvrisiko, som:
ʵʵ type materiale som det skal arbeides på (sponplate produserer mer
støv enn tre);
ʵʵ hvor skarpt bladet er;
ʵʵ riktig justering av sagbladet;
ʵʵ støvavsug med lufthastighet ikke under 20 m/s.
Vær sikker på at uttrekking på stedet så vel som deksel, bafler og
sagflisrenner er riktig justert.
Vennligst vær klar over følgende faktorer som påvirker
utsatthet for støy:
ʵʵ bruk sagblader som er konstruert for å redusere utstedt støy;
ʵʵ bruk kun godt filte sagblader.
Maskinvedlikehold bør foretas med jevne mellomrom.
Skaff til veie passende normalt eller nært lys.
Pass på at eventuelle mellomringer og spindelringer passer for bruken, som
angitt i denne håndboken.
Ikke ta av noe avkapp eller andre deler av arbeidsstykket fra kappeområdet
mens verktøyet kjører og sagehodet ikke er øvre posisjon.
Ikke kapp arbeidsstykker som er under 200 mm.
Uten ekstra støtte kan verktøyet bruke arbeidsstykker av maksimal størrelse
for tverrkapping.
ʵʵ Maks høyde: 112 mm
ʵʵ Maks bredde: 345 mm
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ʵʵ Maks lengde: 600 mm
ʵʵ Lengre arbeidsstykker må støttes av passende støtteemner f.eks.
DE7023-XJ eller DE7033-XJ understell. Arbeidsstykket må alltid
klemmes godt fast.
I tilfelle ulykke eller svikt i verktøyet, slå verktøyet straks av og koble
verktøyet fra strømforsyningen.
Rapporter feilen og merk verktøyet på passende måte for å unngå at andre
bruker det defekte verktøyet.
Dersom sagbladet blokkeres på grunn av unormal skyvekraft ved kutting,
slå av verktøyet og koble fra strømforsyningen. Ta bort arbeidsstykket og
forsikre deg om at sagbladet løper fritt. Slå på verktøyet og start en ny
kapping med redusert skyvekraft.
Ikke kutt lettmetall-legeringer, spesielt ikke magnesium.
Når situasjonen tillater det, monter verktøyet på en benk ved hjelp av
bolter med diameter 8 mm og lengde 80 mm.
Pass på at operatøren er skikkelig trent til bruk, justering og drift av
maskinen.
Før du begynner arbeidet, velg riktig sagblad tilpasset materialet som skal
kappes.
Bruk kun sagblad der hastigheten markert på bladet er tilsvarende eller
mer enn hastigheten markert på typeskiltet.
Forsikre deg om at sagmaskinen står på plant underlag før hvert kapp, for
å hindre bevegelser.
ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring med en nominell
strømverdi på 30mA eller mindre.
Ekstra farer
Følgende farer er forbundet med bruk av sager:
• Skader som følge av berøring av roterende deler.
Selv om man følger de relevante sikkerhetsforskrifter og bruker
sikkerhetsanordningene, er det visse farer som ikke kan unngås.
Disse er:
• Hørselsskader.
• Fare for ulykker forårsaket av de ikke tildekte delene av det roterende
sagbladet.
• Fare for skader ved skifting av blad.
• Fare for klemming av fingre når dekslene åpnes.
• Helseskader som følge av innånding av støv som oppstår ved saging av
tre, særlig eik, bjørk og MDF.
Følgende faktorer øker risikoen for pusteproblemer.
• Intet støvavsug tilkoblet ved saging av treverk.
• Utilstrekkelig støvavsug på grunn av urene avtrekksfiltere.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Bærepunkt.
Hold hendene unna bladet.
Hold hendene minst 100 mm fra hver side av sagbladet.
Ikke se direkte inn i lyskilden.
93
Norsk
Datokode plassering (Fig. A1)
Datokoden 9 , som også inkluderer produksjonsåret, er trykket på huset.
Eksempel:
2016 XX XX
Produksjonsår
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Gjærsag, montert
1 Blad nøkkel
1Blad
1Støvpose
1Materialklemme
1Instruksjonshåndbok
ʵʵ Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha oppstått
under transport.
ʵʵ Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne håndboken før
bruk.
Beskrivelse (Fig. 1A–E)
ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del av det.
Dette kan føre til materiell- eller personskader.
Fig. A1
1 Nedre beskyttelse
2 Hodelåsens låsespake
3 Betjeningshåndtak
4 Bærehåndtak
5 Motor hus
6 Motor endestykke
7 Skinne låse knapp
8 Skrue justering for skinnesett
9 Datokode
10 Skinner
11 Vinkel skala
12 Låsepinne
13 Justeringsknapp for anleggsflate
14 Anleggsflate
15 Base anlegg
16 Hånd fordypning
17 Bord
18 Benkmonteringshull
19 Gjæringsskala
20 Tilkobling for støvkanal
21 Gjæringslåsehåndtak
22 Gjæringslåseknapp
23 Snittplate
Fig. A2
24 Avtrekker-bryter
25 XPS™ av/på bryter
26 Vingemutter
27 Dybdejusteringsskrue
28 Sporing stopp
29 Bladnøkkel
30 Bunnplate
31 Skråvinkel låseknapp
32 0° vinkelstopp
33 Beltedeksel
34 Elektronisk hastighetskontrollhjul (Kun DWS780)
94
Valgfritt tilleggsutstyr
Fig. B
35 DE7082-XJ Arbeidsstykke klemme
Fig. C
36 DE7053-XJ Støvpose
Fig. D
37 DE7023-XJ / DE7033-XJ Understell
Fig. E
38 DE7025-XJ Klemme braketter
Tiltenkt bruk
Din DeWALT DWS779, DWS780 stikksag er designet for profesjonell kapping
av treverk, treprodukter og plast. Den utfører sagingen med enkel, nøyaktig
og trygg bruk ved tverrkutting, kanting og gjæring.
Denne enheten er designet for bruk med nominell bladdiameter på
305 mm, karbidtannet blad.
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av antennelige væsker eller gasser.
Denne stikksagen er et profesjonelt verktøy.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne operatører trenger
tilsyn når de bruker dette verktøyet.
ADVARSEL! Ikke bruk verktøyet for andre formål enn beskrevet.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn)
med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på
erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn av en person ansvarlig
for deres sikkerhet. Barn skal aldri forlates alene med dette produktet.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning. Kontroller
alltid at strømforsyningen samsvarer med spenningen på merkeskiltet.
Ditt DeWALT-verktøy er dobbeltisolert i samsvar med
EN61029; det trengs derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en spesialledning som
fås via DeWALT-serviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en godkjent 3-leder skjøteledning
egnet for verktøyets strømforbruk (se Tekniske data). Minimum størrelse på
lederen er 1,5 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en kabeltrommel
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere faren for personskader, slå av
enheten og koble verktøyet fra strømforsyningen før du
installerer eller tar av utstyr, før justering eller skifte av
oppsett, eller når du foretar reparasjoner. Forsikre deg om
at utløserbryteren er i stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre
til personskader.
Pakke ut (Fig. A1, F)
1. Åpne boksen og løft sagen i det bruksvennlige bærehåndtaket 4 , som
vist i figur F.
2. Plasser sagen på et glatt, flatt underlag.
3. Løsne skinnelåsen 7 , og skyv saghodet tilbake for å låse det i
bakre posisjon.
4. Press lett ned på betjeningshåndtaket 3 og trekk ut låsepinnen 12 .
5. Slipp opp forsiktig og hold i betjeningshåndtaket, la det løfte seg
til fullhøyde.
Benkmontering (Fig. A1)
Det er hull 18 i alle fire bena for montering på benk. Det er hull av to ulike
størrelser for bruk av ulike boltstørrelser. Bruk hvilket som helst hull, det er
ikke nødvendig å bruke begge.
Norsk
Fest alltid sagen godt for å fohindre bevegelser. or å øke mobiliteten kan
verktøyet monteres på et stykke kryssfiner, tykkelse 12,7 mm eller mer,
som deretter kan klemmes fast på arbeidsbenken eller flyttes til andre
arbeidssteder og festes der.
MERK: Ved montering av maskinen på en kryssfinerplate, pass på at
monteringsskruene ikke stikker ned under platen. Kryssfinerplaten skal
ligge flatt mot arbeidsunderlaget. Ved fastklemming av sagen til et
arbeidsunderlag, klem alltid bare fast med klempunktene der hullene for
monteringsskruene er. Fastklemming andre steder vil komme i konflikt med
korrekt funksjon av sagen.
FORSIKTIG: For å forhindre låsing og unøyaktigheter, pass på at
monteringsflaten ikke er vridd eller ujevn. Dersom sagen vipper på
underlaget, plassert et tynt stykke materiale under en av sagens føtter
til sagen sitter satbilt på monteringsflaten.
Funksjoner og kontroller
ADVARSEL: For å redusere faren for personskader, slå av
enheten og koble verktøyet fra strømforsyningen før du
installerer eller tar av utstyr, før justering eller skifte av
oppsett, eller når du foretar reparasjoner. Forsikre deg om
at utløserbryteren er i stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre
til personskader.
Gjæringskontroll (Fig. H)
Gjæringslåshåndtaket 21 og gjæringslåsknappen 22 lar deg stille
sagen til 60° høyre og 50° venstre. For å stille gjæring på sagen,
skyv inn gjæringslåsknappen og still inn gjæringsvinkel som ønsket
på gjæringsskalaen 19 . Skyv ned gjæringslåshåndtaket for å låse
gjæringsvinkelen.
Skifte eller sette på et nytt sagblad
Skråvinkel låseknapp (Fig. A2)
Ta av bladet (Fig. G1–G4)
ADVARSEL: For å redusere faren for personskader, slå av
enheten og koble verktøyet fra strømforsyningen før du
installerer eller tar av utstyr, før justering eller skifte av
oppsett, eller når du foretar reparasjoner. Forsikre deg om at
utløserbryteren er i stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
• Trykk aldri inn knappen for sapindellås når bladet er i bruk eller
spinner fritt.
• Ikke bruk denne stikksagen til å kutte lettmetall-legeringer og
jernholdige metaller (som inneholder jern eller stål), eller murverk
eller fibersementprodukter.
• Trykk ned utløseren for hodelåsen 2 for å løsne nedre beskyttelse
1 , løft deretter den nedre beskyttelsen så langt det går.
1. Trekk ut støpselet på sagen.
2. Løft armen til øvre posisjon og løft nedre beskyttelse 1 så langt
som mulig.
3. Trykk ned spindellåsen 40 mens du forsiktig roterer bladet for hånd til
det går i lås.
4. Hold knappen inntrykket, bruk den andre hånden og nøkkelen 29 for å
løsne bladskruen. (Vri med klokka, venstregjenget.)
5. Ta av bladnøkkelen 39 , ytre klemskiven 41 og blad 42 . Den indre
klemskiven 43 kan du la være på spindelen.
Sette på bladet (Fig. G1–G4)
1. Trekk ut støpselet på sagen.
2. Med armen løftet og nedre beskyttelse holdt åpen,, plasser bladet på
spindelen, ogsett det på den indre bladklemmen med tennene nederst
pekende bakover mot bakenden av sagen.
3. Monter den ytre klemskiven på spindelen.
4. Installer bladskruen, engasjer spindellåsen, stram godt til skruen med
nøkkelen(vri mot klokka, venstregjenger).
ADVARSEL! Pass på at bladet alltid bare skiftes på den beskrevne
måten. Bruk kun sagbald som spesifisert under Tekniske data; kat.
nr.: DT4260 anbefales.
Transport av sagen (Fig. A1, A2)
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlige personskader,
ALLTID lås skinnelåsen, gjæringslåsehåndtaket, skråvinkellåsen,
låsepinnen og anleggsjusteringene før du transporterer sagen. Bruk
aldri beskyttelsen for transport eller løfting.
For enkelt å kunne bære gjæringssagen, er det montert et bærehåndtak 4 på toppen av sagarmen.
• For å transportere sagen ,senk hodet og trykk ned låsepinnen 12 .
• Lås skinnelåsknappen med saghodet i fremre posisjon, lås
gjæringsarmen med full venstre gjæring, skyv anlegget 14 helt inn og
lås skråvinkellåsen 31 med saghodet i vertikal posisjon; da blir sagen så
kompakt som mulig.
• Bruk alltid bærehåndtaket 4 eller håndgrepet 16 .
Skråvinkellåsen lar deg stille skråvinkel fra 49° venstre til høyre. For å justere
skråvinkel, vri knappen 31 mot klokka. Saghodet er lett å skråstille til
venstre eller høyre når overstyringsknotten for 0° skråvinkel er trukket ut. For
stramme til, vri skråvinkellåsen med klokka.
0° Skråvinkel OVERSTYRING (Fig. A2)
Skråvinkel stopp overstyring 32 lar deg skråstille sagen til høyre forbi
merket for 0°.
Når engsjert, vil sagen automatisk stoppe på 0° når den kommer fra venstre.
For midlertidig å beveges forbi 0° til høyre, trekk ut skråvinkellåsen 31 . Når
knappen slippes vil overstyringen gå på igjen. Skråvinkel låseknapp kan
låses opp ved å vri knappen 180°.
På 0° er overstyringen på plass. For å bruke overstyringen, skråstill sagen litt
til venstre.
45° Skråvinkel stopp overstyring (Fig. I)
Det er to spaker for skråvinkelstopp overstyring, en på hver side av sagen
For å skråstille sagen, venstre eller høyre forbi 45°, skyv 45° skråvinkel
overstyring spaken 50 bakover. I bakre posisjon kan sagen skråstilles
forbi disse stopperne. Dersom 45° stopp ønskes, trekk overstyringsspak for
45° forover.
List skråvinkelstoppere (Fig. I, J)
MERK: Taklistkutt kan gjøres både med DWS779 og DWS780, men kun
DWS780 har harde stopp for rask og nøyaktig innstilling av 22,5° og 33.86°.
For saging av en flatt liggende taklist, er sagen utstyrt for raskt og nøyaktig å
kunne stille inn en liststopp, venstre eller høyre (se Instruksjoner for saging
av taklister som ligger flatt og bruk av sammensatt funksjon).
DWS780 (Fig. I)
Taklistvinkelstopper 52 kan roteres for å komme i kontakt med
taklistjusteringsskruen.
For å reversere taklist skråvinkelstopperen, fjern festeskruen, 22,5°
skråvinkelsstopperen 51 og 30° listskråvinkelstopperen 52 . Flipp
takliststopper 52 slik at 33,86° teksten vender opp. Fest skruen på nytt
for å sikre den 22,5° skråvinkelstopperen og list skråvinkelstopperen.
Nøyaktighetsinnstillingen blir ikke påvirket.
22,5° list skråvinkelstoppere (DWS780, Fig. I)
Sagen er utformet for raskt og nøyaktig å stille inn 22,5° skråstilling venstre
og høyre. Den 22,5° skråvinkelstopperen 51 kan roteres for å komme i
kontakt med taklist justeringsskruen 49 .
Skinnelåsknapp (Fig. A1)
Skinnelåsknappen 7 lar deg låse saghodet godt slik at den ikke sklir
på skinnene 10 . Dette er nødvendig for visse typer kapp og når sagen
transporteres.
Sporstopper (Fig. A2)
Sporstopperen 28 lar deg begrense bladets kuttdybde. Stopperen er
nyttige ved sporsaging og høye vertikale kapp. Roter sporstopperen
fremover og juster dybdejusteringsskruen ate 27 for å stille inn ønsket
kappdybde. For låse justeringen, stram vingemutteren 26 . Rotering av
95
Norsk
sporstopperen mot bakre delen av sagen omgår sporstopperfunksjonen.
Dersom dybdejusteringsskruen er for stram til å løsne for hånd, kan den
medfølgende bladnøkkelen 29 brukes for å løsne skruen.
Låsepinne (Fig. A1)
ADVARSEL: Låsepinnen skal kun brukes når sagen bæres eller
oppbevares. Bruk ALDRI låsepinnen for kapping.
For å låse saghodet i ned-stilling trykk saghodet ned, trykk låsepinnen 12 inn og slipp saghodet. Dette holder saghodet trygt nede for flytting av
sagen fra sted til sted. For å slippe trykk saghodet ned og dra ut pinnen.
Justering
Gjæringssagen er helt og nøyaktig justert på fabrikken når den er produsertDersom en ny justering trenges grunnet forsendelsen og håndtering eller
annen årsak følg anvisningene nedenfor for å justere sagen. Når disse
justeringer er gjort skal sagen forbli nøyaktig.
Justering av gjæringsskala (Fig. H, L)
1. Lås opp gjæringslåsehåndtaket 21 og sving gjæringslåsen
til gjæringslåsknappen 22 låser i 0° posisjon. Ikke lås
gjæringslåshåndtaket.
2. Sett en vinkelhake mot sagens anlegg oog bladet, som vist. (Ikke
berør tuppene på bladtennene med vinkelhaken. Det vil i så fall føre til
unøyaktig måling.)
3. IDersom sagbladet ikke er nøyaktig vinkelrett på anlegget, løsne
de fire skruene 46 som holder gjæringsskalaen 19 og beveg
gjæringslåsehåndtaket og skalaen til venstre eller høyre til bladet er
vinkelrett på anlegget, som målt med vinkelhaken.
4. Stram til igjen de fire skruene. Ikke bry deg med plassering av
gjæringspekeren 44 på dette tidspunkt.
Justering av gjæringspeker (Fig. H)
1. Lås opp gjæringslåshåndtaket 21 for å flytte gjæringsarmen til null
posisjonen.
2. Med gjæringslåshåndtaket låst opp la gjæringsklinken smekke på plass
mens du roterer gjæringsarmen til null.
3. Se på gjæringspekeren 44 og gjæringsskalaen 19 vist i figur H.
Dersom pekeren ikke viser nøyaktig null løsne gjæringspekerskruen 45 som holder pekeren på plass, flytt pekeren og stram skruen.
Justering av skråvinkel normalt mot bordet
(Fig. A1, A2, I, J, M)
1. For å rette inn bladet normalt mot bordet, lås armen i nedeposisjon
med låsepinnen 12 .
2. Sett en vinkelhake mot bladet, pass på at vinkelhaken ikke står mot
tuppen på en tann (Fig. M).
3. Løsne skråvinkellåseknapp 31 og sikre at armen er fast mot 0°
skråvinkelstopper.
4. Roter 0° skråvinkeljusteringskrue ( 54 Fig. I, J) med 13 mm bladnøkkel
29 som nødvendig for at bladet skal være på 0° mot bordet.
Skråvinkelpeker justering (Fig. I, J)
Dersom skråvinkelpekeren 48 ikke viser null, løsne hver skrue 47 som
holder hver skråvinkelpeker på plass og flytt dem som nødvendig. Pass på
at 0° skråvinkel er korrekt og at skråvinkelpekerne er stilt inn før du justerer
noen andre skråvinkelskruer.
Skråvinkelstopp 45° høyre og venstre, justering
(Fig. A2, I)
For å justere høyre 45° skråvinkelstopper:
1. Løsne skråvinkelstoppeknapp 31 og trekk ut 0° skråvinkelstopper 32 for å overstyre 0° skråvinkelstopper.
2. Når sagen er helt til høyre, dersom skråvinkelpekeren 48 ikke viser
nøyaktig 45°, vri venstre 45° skråvinkel justeringsskrue 53 med 13 mm
blad-nøkkel 29 til skråvinkelpekeren viser 45°.
For å justere venstre 45° skråvinkelstopper:
96
3. Løsne skråvinkel låseknapp og vipp hodet til venstre.
4. Dersom skråvinkelpekeren ikke viser nøyaktig 45°, vri høyre 45°
skråvinkel justeringsskrue til skråvinkelpekeren viser 45°.
Juster skråvinkelstopper til 22,5° (eller 30°)
(Fig. A2, I)
MERK: Juster skråvinklene kun etter justering av 0° skråvinkel og
skråvinkelpekeren.
For å stille inn venstre 22,5° skråvinkel, flipp ut venstre 22,5°
skråvinkelstopper 51 . Løsne skråvinkel låseknapp 31 og vipp hodet
helt til venstre. Dersom skråvinkelpeker 48 ikke viser nøyaktig 22,5°, vri
justeringsskruen 49 i kontakt med stopperen med en 10 mm nøkkel til
skråvinkelpekeren viser 22,5°.
For å stille inn høyre 22,5° skråvinkel, flipp ut høyre 22,5° skråvinkelstopper.
Løsne skråvinkel låseknapp og trekk ut 0° skråvinkelstopper 32 for
å overstyre 0° skråvinkelstopper. Når sagen er helt til høyre, dersom
skråvinkelpekeren ikke viser nøyaktig 22,5°, vri justeringsskruen 49 i kontakt
med stopperen med en 10 mm nøkkel til skråvinkelpekeren viser nøyaktig
22,5°.
Justering av anlegg (Fig. A1)
Øvre del av anlegget kan justeres for å gi klaring, og lar sagen stilles skrått til
hele 49° til venstre og høyre.
1. For å justere hvert anlegg 14 , løsen anleggets justeringsskrue 13 og
skyv anlegget utover.
2. Gjør en test med sagen avslått og kontroller klaringen.
3. Juster anlegget så nært til bladet som praktisk mulig for å gi maksimal
støtte til arbeidsstykket, uten å komme i konflikt med armens opp og
ned bevegelse.
4. Stram til justeringsknappen for anlegget.
5. Når arbeidet med skråstilling er ferdig, sett på plass igjen anlegget.
For visse typer kutt, kan det være ønskelig å sette anlegget nærmere bladet.
For å gjøre det, skru ut anleggets justeringsknotter 13 to omdreininger og
flytt anlegget nærmere bladet forbi den vanlig grensen, og trekk til igjen
anleggets justeringsknotter. Gjør en test først for å sjekke at bladet ikke er i
kontakt med anlegget.
MERK: Sporene på anlegget kan fylles med sagflis. Bruk lavtrykk luft for å
rengjøre anleggssporene.
Funksjon av beskyttelse og synlighet (Fig. A1)
Nedre beskyttelse 1 på sagen er designet for automatisk å frilegge bladet
når armen går ned, og for å dekke bladet når armen løftes.
Beskyttelsen kan løftes for hånd når du installerer eller fjerner sagblader for
inspeksjon av sagen. LØFT ALDRI nedre BESKYTTELSE MANUELT UTEN AT
BLADET STÅR STILLE.
Justering av sporplate (Fig. A1)
For justering av sporplatene 23 , løsne skruene som holder sporplatene på
plass. Juster slik at sporplatene er så nære som mulig uten å påvirke bladets
bevegelse.
Dersom det ønskes sporbredde på null, juster sporplatene så nær hverandre
som mulig. Du kan nå sage langsomt med sagbladet og få den smaleste
åpningen mellom bladet og sporplatene.
Justering av skinnebeskyttelse (Fig. A1)
Kontrollere skinnene 10 regelmessig for slark og klaring.
Høyre skinne kan justreres med settskruen 8 . For å redusere klaringen, bruk
en 4 mm sekskantnøkkel og roter settskruen med klokka gradvis, mens du
skyver saghodet frem og tilbake.
Justering av gjæringslås (Fig. A1, N)
Gjæringslåsstangen 55 bør justeres dersom bordet på sagen kan beveges
når gjæringslåshåndtaket er låst (nede).
1. Sett gjæringslåshåndtaket 21 i åpen posisjon (opp).
2. Bruk en 13 mm åpen nøkkel for å løsne låsemutteren 56 på
gjæringslåsestangen.
Norsk
3. Med en skrutrekker, trekk til gjæringslåsestangen ved å vri med klokka
som vist i figur N. Vri stangen til den sitter fast, og skru så mot klokka en
omdreining.
4. Lås gjæringslåsen til en ikke-fast måling på gjæringsskalen – for
eksempel 34° – og pass på at bordet da ikke roterer.
5. Trekk til låsemutteren.
Før maskinen tas i bruk
• Installer passende sagblad. Ikke bruk for slitte blader. Verktøyets
maksimum rotasjonshastighet må ikke overgå sagbladets. Ikke bruk
slipeskiver.
• Ikke forsøk å skjære svært små arbeidsstykker.
• La bladet arbeide uten å tvinge arbeidsstykket inn mot sagbladet.
• La motoren nå normal hastighet før du begynner å skjære.
• Kontroller at alle låseskruer og låsehåndtak er trukket til.
• Spenn fast arbeidsstykket.
• Selv om sagen kan skjære i tre og mange ikke-metalliske materialer,
gjelder disse betjeningsinstruksjonene bare for skjæring i tre. De samme
retningslinjene gjelder for andre materialer. Ikke kapp jernholdige
materialer (jern og stål), fibersement eller murprodukter med denne
sagen!
• Bruk alltid snittplaten. Ikke bruk maskinen hvis sporet i snittplaten er
bredere enn 10 mm.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende
forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere faren for personskader, slå av
enheten og koble verktøyet fra strømforsyningen før du
installerer eller tar av utstyr, før justering eller skifte av
oppsett, eller når du foretar reparasjoner. Forsikre deg om at
utløserbryteren er i stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
Se Sagblader under Ekstra tilbehør for å velge et blad som best passer for
dine behov.
Pass på at verktøyet er plassert så det sikrer ergonomiske forhold når det
gjelder bordhøyde og stabilitet. Verktøyet skal plasseres slik at operatøren
har en god oversikt og nok fri plass rundt verktøyet, slik at arbeidsstykket
kan håndteres uten hinder.
For å redusere effekten av vibrasjoner, pass på at omgivelsene ikke er for
kalde, at verktøy og tilbehør er godt vedlikeholdt og at arbeidsstykket
størrelse er passende for dette verktøyet.
Koble sagen til vanlig stikkontakt med 60 Hz. Se typeskiltet for info om
spenning. Pass på at kabelen ikke kommer i veien ved arbeidet.
Korrekt posisjon av kropp og hender (Fig. O1, O2)
•
•
•
•
•
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade, BRUK
ALLTID korrekt håndposisjon som vist i fig. O1.
ADVARSEL: For å redusere faren for personskade, skal man ALLTID
holde godt fast, for å være forberedt på en plutselig reaksjon.
Plasser aldri hendene nær kappeområdet. Ikke plasser hendene
nærmere bladet enn 100 mm.
Hold arbeidsstykket fast mot bordet og anlegget under kapping. Hold
hendene på plass inntil bryteren er sluppet og bladet har stoppet helt.
GJØR ALLTID EN TEST (UTEN STRØM) FØR ET VIRKELIG KUTT, SLIK AT DU
KAN SJEKKE BLADETS RUTE. IKKE KRYSS HENDENE, SOM VIST I FIGUR O2.
Hold begge bena godt på bakken og hold riktig balanse. Når du
beveger gjæringsarmen til venstre og høyre, følg den og stå litt til siden
for bladet.
Sikt gjennom sporene i beskyttelsen når du skal følge en linje.
Slå på og av (Fig. A2)
For å bruke verktøyet, klem avtrekksbryteren 24 . For å slå av verktøyet, slipp
avtrekksbryteren.
La bladet komme til full hastighet før du starter å sage.
Slipp avtrekkerbryteren og la bremsen stoppe bladet helt før du løfter
saghodet.
Det er et hull i avtrekkerbryteren for å kunne sette inn en hengelås for låsing
av sagen.
Stille inn variabel hastighet (Fig. A2)
DWS780
Hjulet for turtallsregulering 34 kan brukes til forhåndsinnstilling av maks.
hastighet.
• Drei turtallsregulatoren 34 til ønsket område, som angis ved et
nummer.
• Bruk høye hastigheter for saging i myke materialer så som tre. Bruk lave
hastigheter for å sage i metall.
Bruk av XPS™ LED arbeidslyssystem (Fig. A1, A2)
MERK: Gjæringssagen må være koblet til en strømkilde.
XPS™ LED arbeidslyssystem er utstyrt med en på/av bryter 25 . XPS™ LED
arbeidslyssystem er uavhengig av gjæringssagen avtrekkerbryter. Lyset
behøver ikke være på for å kunne bruke sagen
For å kutte langs en trukket linje på et trestykke:
1. Slå på XPS™ systemet, trekk ned betjeningshåndtaket 3 for å sette
sagbladet nært trestykket. Skyggen av bladet vil vises på trestykket.
2. Rett inn streken langs kanten av bladets skygge. Du kan måtte justere
gjærings- eller skråvinkel for å kunne følge streken nøyaktig.,
Basis saging (Fig. A1, A2, P, Q)
Dersom skyvefunksjonen ikke brukes, pass på at saghodet er skjøvet så
langt tilbake som mulig og at skinnelåsknappen 7 er strammet til. Dette vil
hindre at sagen sklir langs skinnen etterhvert som arbeidsstykket engasjeres.
Kapping av flere stykker anbefales ikke, men kan gjøres trygt ved å sikre at
hvert stykke holdes fast mot bordet og anlegget.
Rett vertikalt tverrkutt
1. Still inn og lås gjæringsarmen på null, og hold trestykket fast mot bordet
17 og mot anlegget 14 .
2. Med skinnelåsknappen 7 strammet, slå på sagen ved å trykke inn
avtrekkerbryteren 24 .
3. Når sagen er kommet i hastighet, senk armen mykt og langsomt for å
kappe gjennom trestykket. La bladet stoppe helt før du løfter armen.
Skyvende tverrkutt (Fig. P)
Ved kappuing av noe større enn 51 x 150 mm (51 x 105 mm ved
45° gjæring), bruk en ut-ned-tilbake bevegelse med skinnelåsknappen 7 løsnet.
Trekk sagen ut mot deg, senk saghodet mot arbeidsstykket, og skyv
langsomt sagen tilbake for å fullføre kuttet.
Ikke la sagen komme i direkte kontakt med toppen av arbeidsstykket når du
trekker ut. Sagen kan ”løpe” mot deg, og føre til personskade elller skader
på arbeidsstykket.
Gjæret tverrkutt (Fig. Q)
Gjæringsvinkel er ofte 45° for å lage hjørner, men kan stilles inn hele veien
fra null til 50° venstre eller 60° høyre. Gå frem som for et rett vertikalt
tverrkutt.
Når du utfører et gjæringskutt på arbiedsstykker bredere enn 51 x 105 mm
som er kortere av lengde, legg alltid den lengste siden mot anlegget.
Avfasing (skråvinkel) (Fig. A1, A2)
Skråvinkler kan stilles fra 49° høyre til 49° venstre og kan kappes med
gjæringsarmen satt mellom 50° venstre eller 60° høyre. Se avsnittet
Funksjoner og kontroller for detaljerte instruksjoner om skråvinkelsystemet
97
Norsk
1. Løsen skråstillingslåsen 31 , og beveg bladet til venstre eller høyre som
ønsket. Det er nødvendig å bevege anlegget 14 for å gi klaring. Stram
anleggets justeringsskrue 13 etter posisjonering av anlegget.
2. Stram skråvinkellåsen godt.
Ved noen ekstreme vinkler, kan høyre eller venstre anlegg måtte tas av.
Se Justering av anlegg i avsnittet Justeringer for viktig informasjon om
justering av føringer for visse skråkutt.
For å ta av venstre eller høyre anlegg, skru ut anleggets justeringsknapp 13 flere omdreininger og skyv ut anlegget.
Sporsaging (Fig. A2)
Sagen er utstyrt med en sporstopper 28 , dybdejusteringsskrue 27 og
vingemutter 26 for å utføre sporsaging.
• Flipp sporstoperen 28 mot fronten av sagen.
• Juster vingemutteren 26 og dybdejusteringsskruen 27 for å stille inn
dybden av sporet.
• Plasser et stykke skrapmateriale på omtrent 5 cm mellom anlegget og
arbeidsstykket for å utføre et rett sporkutt.
Kvalitet på kutt
Glatthet av et kutt avhenger av flere variabler, så som materialet det sages i,
bladtype, bladskarphet og sagehastighet.
Når du ønsker glatte kutt for listverk og annet presisjonsarbeide, bruk et
skarpt blad (60 tenner carbide) og en langsom, jevn sagehastighet for å få
best mulig resultat.
ADVARSEL: Pass på at arbeidsstykket ikke flytter seg mens du skjærer.
Spenn det godt fast. La alltid sagbladet stoppe helt før du hever
betjeningsarmen. Hvis små trefliser fortsatt blir revet ut på baksiden av
arbeidsstykket, kan du sette på et stykke maskeringstape der du skal
skjære i arbeidsstykket. Skjær gjennom tapen, og fjern forsiktig tapen
til slutt.
Feste av arbeidsstykket (Fig. B)
ADVARSEL: Et fastklemt, balansert og sikret arbeidsstykke kan bli
ubalansert etter at et kutt er utført. En ubalansert belastning kan tippe
sagen eller det som sagen er festet til, så som et bord eller arbeidsbenk.
Når du gjør et kutt som kan føre til ubalanse, støtt opp arbeidsstykket
godt og sikre at sagen er godt boltet til et stabilt underlag. Det kan
resultere i personskade.
ADVARSEL: Klemfoten skal være fastklemt over basis av sagen når
klemmen brukes. Klem alltid fast arbeidsstykket til basis av sagen –
ikke til noen annen del av arbeidsområdet. Pass på at klemfoten ikke er
klemt mot kanten av basis på sagen.
FORSIKTIG: Bruk alltid en materialholder/klemme for å holde kontroll
og redusere faren for personskader og skader på arbeidsstykket.
Bruk materialklemmen 35 som leveres med sagen. Venstre eller høyre
anlegg kan skyves fra side til side som hjelp ved fastklemmingen. Andre
hjelpemidler som fjærklemmer, klemstenger eller C-klemmer kan være
passende for visse størrelser og former på materialet.
For å installere klemmen
1. Sett den inn i hullet bak anlegget. Klemmen skal peke bakover mot
bakenden av gjæringssagen Sporet på klemstangen skal være helt
innskjøvet i basisen. Pass på at sporet er fullt innskjøvet i basis på
gjæringssagen. Dersom sporet er synlig vil ikke klemmen være sikret.
2. Roter klemmen 180° mot fronten av gjæringssagen.
3. Løsne knotten for å justere klemmen opp eller ned, og bruk
finjusteringsknappen for å klemme fast arbeidsstykket.
MERK: Plasser klemmen på motsatt side av basisen ved skråsaging. GJØR
ALLTID EN TEST (UTEN STRØM) FØR ET VIRKELIG KUTT, SLIK AT DU KAN
SJEKKE BLADETS RUTE. SIKRE AT KLEMMEN IKKE KOMMER I VEIEN FOR
FUNKSJONEN AV SAGEN ELLER ANLEGGET.
98
Støtte for lange stykker (Fig. D)
STØTT ALLTID OPP LANGE STYKKER
For best resultat, bruk DE7023-XJ eller DE7033 understell 37 for å utvide
bordbredden på sagen. Støtt opp lange arbeidsstykker ved hjelp av
praktiske løsninger som en sagbukk eller lignende, for å hindre at endene
henger ned.
Saging av billedrammer, bokser og andre firkantede
objekter (Fig. R, S)
Prøv noen enkle prosjekter på skrap for å få ”følelsen” med sagen. Denne
sagen er perfekt for å sage hjørner som vist i figur R.
Skisse 1 i figur S viser en skjøt laget med metode med skråvinkeljustering.
Den viste skjøten kan lages med begge metoder.
• Bruk av skråvinkeljustering.
-- Skråvinkel for de to platene justeres til 45° hver, som gir et hjørne
på 90°.
-- Gjæringsarmen er låst på null og skråvinkel er låst på 45°.
-- Trestykket er posisjonert med den brede flate siden mot bordet, og
den smale kanten mot anlegget.
• Bruk av gjæringsjustering:
-- Samme kutt kan gjøres ved høyre eller venstre gjæring med den
brede flaten mot anlegget.
Kapping av lister og andre rammer (Fig. S)
Skisse 2 i figur S viser en skjøt laget ved å sette gjæringsarmen med 45° for
å skjøte de to stykkene til et 90° hjørne. For å lage denne typen skjøt, sett
skråsvinkel til null og gjæringsarmen 45°. Trestykket er også nå posisjonert
med den brede flate siden mot bordet, og den smale kanten mot anlegget.
De to skissene i figur S er kun for firkantede objekter. Når det er et annet
antall sider, må skråvinkel og gjæringsvinkel endres. Tabellen under gir
korrekt vinkel for et utvalg former, forutsatt at alle sidene har lik lengde.
ANTALL SIDER
4
GJÆRINGS- ELLER SKRÅ-VINKEL
45°
5
6
7
8
9
10
36°
30°
25,7°
22,5°
20°
18°
For former som ikke vises i tabellen, bruk følgende formel: 180° dividert
på antall sider gir deg gjæringen (dersom materialet kappes vertikalt) eller
skråvinkelen (dersom materialet kappes når det ligger flatt).
Saging av sammensatte gjæringer (Fig. T)
En sammensatt gjæring er et kutt satt sammen av en gjæringsvinkel og en
skråvinkel samtidig. Dette er den typen kutt som brukes for å lage rammer
eller bokser med skråstilte sider som den vist i figur T.
ADVARSEL: Dersom kappevinkelen varierer fra kutt til kutt, kontroller
at gjæringslåseknotten og gjæringslåsehåndtsaket er godt festet. De
skal låses etter hver endring som gjøres på gjærings- eller skråvinkel.
Tabellen vist under hjelper deg å sette korrekt gjæring og skråstilling for
vanlige sammensatte gjæringskutt.
• Velg ønsket vinkel A (Fig. T) for ditt prosjekt og finn den vinkelen på den
aktuelle buen i tabellen.
• Fra det punktet, følg tabellen rett ned for å finne korrekt skråvinkel, og
rett over for å finne korrekt gjæringsvinkel.
• Still inn sagen til de angitte vinklene og gjør et par prøvekapp. Øv deg
på å sette sammen de kappede bitene.
Eksempel: For å lage en boks med 4 sider med 26° ytre vinkler
(vinkel A, Fig. T), bruk øvre høyre bue. Finn 26° på bueskalaen. Følg den
horisontale kryssende linjen til en av sidene for å finne innstilling av
Norsk
gjæringsvinkel på sagen (42°). På samme måte følg den vertikalt kryssende
linjen til topp eller bunn for å finne innstilling av skråvinkel på sagen (18°).
Gjør alltid noen testkutt på skrapmateriale for å verifisere at innstillingene på
sagen er korrekte.
6-SIDET BOKS
8-SIDET BOKS
Vinkel på siden av boksen (vinkel ”A”)
Sett denne gjæringsvinkelen på sagen
FIRKANTET BOKS
Sett denne skråvinkelen på sagen
Saging av gulvlister (Fig. K,U)
For rette 90° kutt, legg trestykket mot anlegget og hold det på plass som
vist i Figur U. Slå på sagen, la bladet få full hastighet og senk armen jevnt
gjennom kuttet.
Saging av gulvlister fra 76 mm opp til 171 mm
høyde vertikalt mot anlegget
MERK: Flytt sagbladet foran basisanlegget med støttehuset 58 og
rotasjonstappen 59 73 mm fra hverandre, som vist i Figur K.
Stram til skinnelåsen 7 for å holde skinnene på plass.
Plasser materialet som vist i figur U.
Alle kapp skal gjøres med baksiden av listen mot anlegget, og med bunnen
av listen mot bordet.
Etter sagingen, løsne anleggslåsen 7 .
innvendig hjørne
utvendig hjørne
Venstre Side
Gjæring venstre 45°
Bruker venstre side av kuttet
Gjæring høyre 45°
Bruker venstre side av kuttet
Høyre Side
Gjæring høyre 45°
Bruker høyre side av kuttet
Gjæring venstre 45°
Bruker høyre side av kuttet
Materiale opp til 171 mm kan kappes som beskrevet over.
Sage taklister (Fig. A1, V1, V2)
Din gjæringssag er godt utstyrt for oppgaven med å sage taklister.
For å passe godt, må taklisten sages med sammensatt gjæring med
ekstrem nøyaktighet.
Din gjæringssag har en sepsielt innstilt gjæringslås for gjæringsvinkel 31,62°
venstre og høyre, for korrekt saging av taklister med korrekt vinkel, og med
skråvinkelstoppere på 33,86° venstre og høyre. Det er også et merke på
gjæringsskalaen 11 på 33,9°. Tabellen under gir deg korrekte innstillinger
for saging av taklister.
MERK: Testing med skrapmateriale er svært viktig!
Instruksjoner for saging av taklister som ligger
flatt, og bruk av sammensatt funksjon (Fig. V1)
1. Taklisten skal ligge flatt med den brede baksiden ned mot bordet 17 .
2. Legg toppen av taklisten mot anlegget 14 .
3. Innstillingene under er for 45° vinklet taklist.
innvendig hjørne
Venstre Side Gjæring venstre 30°
Gjæringsbord satt på høyre 35,26°
Bruk venstre ende av kappet
Høyre Side Gjæring høyre 30°
Gjæringsbord satt på venstre 35,26°
Bruk høyre ende av kappet
utvendig hjørne
Gjæring høyre 30°
Gjæringsbord satt på venstre 35,26°
Bruk venstre ende av kappet
Gjæring venstre 30°
Gjæringsbord satt på høyre 35,26°
Bruk høyre ende av kappet
4. Innstillingene under er for taklist med 52° vinkler på toppen og 38°
vinkler på bunnen.
innvendig hjørne
Venstre Side Gjæring venstre 33,9°
Gjæringsbord satt til høyre 31,62°
Bruk venstre ende av kappet
Høyre Side Gjæring høyre 33,9°
Gjæringsbord satt til venstre 31,62°
Bruk høyre ende av kappet
utvendig hjørne
Gjæring høyre 33,9°
Gjæringsbord satt til venstre 31,62°
Bruk venstre ende av kappet
Gjæring venstre 33,9°
Gjæreingsbord satt til høyre 31,62°
Bruk høyre ende av kappet
Alternativ metode for saging av taklister
Saging av taklister med denne metoden krever ikke gjæringskutt. Mindre
endringer av gjæringsvinkelen kan gjøres uten å påvirke skråvinkelen.
Dersom det er andre hjørner enn 90° , kan sagen raskt og enkelt justeres
for det.
Instrukser for sagning av taklister med vinkling
mellom anlegg og bunnplaten på sagen for alle
kapp (Fig. V2)
1. Sett listen i vinkel slik at bunnen av listen (den delen som ligger mot
veggen ved montering) er mot anlegget 14 , og toppen av listen hviler
mot sagbordet.
2. De vinklede ”flatene” på baksiden av taklisten skal ligge rett an mot
anlegget og sagbordet 17 .
innvendig hjørne
Venstre Side Gjæring høyre 45°
Bruker høyre side av kuttet
Høyre Side Gjæring venstre 45°
Bruker venstre side av kuttet
utvendig hjørne
Gjæring venstre 45°
Bruker høyre side av kuttet
Gjæring høyre 45°
Bruker venstre side av kuttet
Spesialkutt
ADVARSEL: Foreta aldri noen kutt ute at materialet er festet til
bordet og mot anlegget.
Saging av aluminum (Fig. W1, W2)
BRUK ALLTID ET PASSENDE SAGBLAD SOM ER SPESIELT PRODUSERT
FOR SAGING AV ALUMINIUM.
Visse arbeidsstykker kan kreve bruk av en klemme for å hindre bevegelse
under sagingen. Posisjoner materialet slik at du kapper det tynneste
tverrsnittet, som vist i figur W1. Figur W2 viser en feil måte å kutte slike
tverrsnitt.
Bruk smøring med voksstift ved kapping av aluminium. Påfør voksstiften
direkte på sagbladet 42 før saging. Bruk alri voksstiften på et blad i
bevegelse. Voksen gir passende smøring og holder spon fra å klebe
til bladet.
Bøyd materiale (Fig. X1, X2)
Ved saging av bøyd materiale, plasser det alltid som vist i figur X1 og aldri
som vist i figur X2. Plassering av materialet på feil måte vi føre til at det
klemmer bladet.
99
Norsk
Kapping av plastrør og andre runde materialer
Plastrør kan enkelt kappes med sagen. Den kappes på same måte som
treverk og klemmes eller holdes fast mot anlegget for å hindre at den
ruller. Dette er svært viktig ved vinkelkutt.
Saging av store materialer (Fig. Y)
Av og til vil du få et trestykke som er litt for stort for å passe under nedre
beskyttelse. Dersom dette skjer, sett høyre tommel på øvre side av
beskyttelsen 1 og rull opp beskyttelsen nok til å gå klar av arbeidsstykket,
som vist i figur Y. Unngå helst å gjøre dettem men om nødvendig fungerer
det bra og sagen kan gjøre et større kutt. ALDRI BIND, TAPE ELLER PÅ
ANNEN MÅTE HOLD BESKYTTELSEN PERMANENT ÅPEN VED BRUK AV
SAGEN.
Spesielt oppsett for brede tverrkutt (Fig. Z1, Z2)
Du kan sage svært brede (opp til 409 mm) arbeidsstyller ved bruk av et
spesielt oppsett. For å sette opp sagen for slike arbeidsstykker, følg disse
trinnene:
1. Ta av både venstre og høyre skyveanlegg fra sagen og legg bort. For
å ta av, skru løs anleggets justeringsknotter 13 flere omdreininger og
skyv hvert anlegg utover. Juster og lås gjæringskontrollen slik at den er
på 0° gjæring.
2. Lag en plattform ved hjelp av et stykke av 38 mm sponplate eller
tilsvarende flat sterk 38 mm treplate til dimensjonene 368 x 14,5 x 26
Plattformen må være flat, ellers kan materialet bevege seg under saging
og føre til personskade.
3. Monter 368 x 660 mm plattformen til sagen ved bruk av fire 76,2 mm
lange treskruer gjennom hullene 57 i basisanlegget 15 (Fig. Z1). Fire
skruer må festes godt for å feste materialet. Nåd det spesielle oppsettet
benyttes, vil plattformen kappes i to deler. Pass på at skruene er trukket
godt til, ellers vil materialet løsne og kan føre til personskade. Pass på at
plattformen er fasst flatt mot bordet, mot anlegget og sentrert likt fra
venstre til høyre.
ADVARSEL: Påse at sagen er montert forsvarlig på en stabil, plan
flate. Hvis dette ikke gjøres kan sagen bli ustabil og falle, og forårsake
personskader.
4. Legg arbeidsstykket som skal sages på toppen av plattformen som nå
er montert på bordet. Pass på at arbeidsstykket er fast mot baksiden av
basisanlegget 15 (Fig. Z2).
5. Fest materialet for kapping. Sag langsomt gjennom materialet ved hjelp
av en ut-ned-tilbake bevegelse. Dersom det ikke er klemt ordentlig fast
eller du sager for langsomt, kan materialet løsne og føre til personskade.
Etter flere kutt er utført med forskjellige gjærevinkler utover 0°, kan
plattformen være svekket og ikke støtte materialet ordentlig. Sett inn en ny,
ubrukt plattform på sagen etter å ha forhåndsinnstilt ønsket gjærevinkel.
FORSIKTIG: Bruk av en plattform med flere sagsnitt kan forårsake tap
av kontroll over materialet og mulige skader.
VEDLIKEHOLD
Ditt DeWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en lang
tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende
drift avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og regelmessig renhold.
ADVARSEL: For å redusere faren for personskader, slå av
enheten og koble verktøyet fra strømforsyningen før du
installerer eller tar av utstyr, før justering eller skifte av
oppsett, eller når du foretar reparasjoner. Forsikre deg om
at utløserbryteren er i stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre
til personskader.
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade, IKKE
berør de skarpe punktene på bladet med fingrer eller hender
når du utfører vedlikehold.
IKKE bruk smøremidler eller rengjøringsmidler (spesielt spray eller aerosol)
i nærheten av plast-beskyttelsen. Materialet av polykarbonat som brukes i
beskyttelsen vil angripes av visse kjemikalier.
100
Børster (Fig. A1)
Inspiser kullbørstene regelmessig. Sørg for å holde børstene rene slik at de
glir fritt i styringene.
• Trekk ut støpselet på verktøyet, ta av motorendehetten 6 , løft
børstefjæren og trekk ut børstemodulen.
• Dersom børstene er slitt ned til omtrent 12,7 mm, vil ikke fjærene lenger
gi nok trykk og de må skiftes ut.
• Bruk kun identiske DeWALT børster. Bruk av korrekt grad børster
er vesentlig for korrekt funksjon av den elektriske bremsen. Nye
børstemoduler kan leveres fra DeWALT servicesentere.
• Skift alltid ut børsteinspeksjonshetten etter inspeksjon eller service av
børstene.
• Verktøyet skal få "kjøres inn" (kjøring uten belastning) i 10 minutter for
å la de nye børstene sette seg. Den elektriske bremsen kan være noe
varierende i bruk helt til børstene er korrekt satt (innkjørt).
• Ved “innkjøring" IKKE BIND, TAPE ELLER PÅ ANNEN MÅTE LÅS
AVTREKKERBRYTEREN I PÅ-POSISJON. HOLD DEN KUN FOR HÅND.
Smøring
Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
Før bruk, sjekk nøye øvre beskyttelse, nedre beskyttelse og støvkanalen
for å se at de fungerer korrekt. Pass på at spon, støv eller partikler fra
arbeidsstykket ikke kan føre til blokkering av funksjonene.
Dersom fragmenter av arbeidsstykket jammes mellom sagbladet og
beskyttelsen, koble maskinen fra strømmen og følg instruksjonene i Skifte
eller installere et nytt sagblad. Ta av de fastkilte delene og sett på igjen
sagbladet.
regelmessig rengjør alt støv og treflis fra rundt OG UNDER basisen og det
roterende bordet.
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med tørr
luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene. Bruk godkjent
øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når du utfører denne
prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier for å rengjøre
ikke-metalliske deler av verktøyet. Disse kjemikaliene kan svekke
materialene som brukes i disse delene. Bruk en klut som bare er fuktet
med vann og mild såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet;
aldri dypp noen del av verktøyet i en væske.
Rengjøring av arbeidslys
• Rengjør nøye sagflis og støv fra linsen på arbeidslyset med en
bommullsklut. Oppbygging av støv kan blokkere arbeidslyset og
forhindre nøyaktig visning av kappelinjen.
• IKKE bruk løsemidler av noen type, de kan skade linsen.
• Med bladet tatt av sagen, rengjør festet og fjern støv fra bladet.
Rengjøring av støvkanal
Med sagen frakoblet strømmen og saghodet løftet, bruk lavtrykk luft eller en
stor plugg-stang for å fjerme støv fra støvkanalen.
Tilleggsutstyr (Fig. B–E)
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som tilbys av DeWALT
kan være farlig, ettersom dette ikke er testet sammen med dette
verktøyet. For å redusere faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er
anbefalt av DeWALT brukes sammen med dette produktet.
Klemme: DE7082-XJ (Fig. B)
Klemmen 35 brukes for å feste arbeidsstykket til sagbordet.
Norsk
Støvpose: DE7053-XJ (Fig. C)
Utstyrt med glidelås for enkel tømming, og støvposen 36 vil samle det
meste av sagflisen som produseres.
Understell: DE7023-XJ, DE7033-XJ (Fig. D)
Understell 37 brukes for å forlenge bordbredden på sagen.
Klemmebraketter: DE7025-XJ (Fig. E)
Klemmebrakettene 38 brukes for montering av sagen på et stativ.
SAGBLADER: BRUK ALLTID 305 mm SAGBLADER MED 30 mm
MONTERINGSHULL. HASTIGHETSANGIVELSE SKAL VÆRE MINST 4800 RPM.
Bruk aldri blad med mindre diameter. De vil ikke beskyttes tilstrekkelig.
Bruk kun blad for tverrkapping! Ikke bruk blader som er designet for riving,
kombinasjonsblad eller blader med krokvinkler over  5°.
BLADBESKRIVELSER
Bruksområde
DIAMETER
Bygningssagblader(tynt spor med anti-klebe kant)
Generelt bruk
305 mm
Fine tverrkutt
305 mm
Treverksagblader (gir glatte, rene kutt)
Fine tverrkutt
305 mm
Ikke jernholdige metaller
305 mm
TENNER
40
60
80
96
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om egnet
ekstrautstyr.
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Produkter og batterier merket med dette
symbolet skal ikke kastes i vanlig husholdningsavfall.
Produkter og batterier inneholder materialer som kan gjenvinnes
eller gjenbrukes, som reduserer behovet for råmaterialer. Vennligst
lever elektriske produkter og batterier til gjenbruk i henhold til lokale regler.
Mer informasjon får du på www.2helpU.com.
101
Português
SERRA DE ESQUADRIA
DWS779, DWS780
Parabéns!
Optou por uma ferramenta da DeWALT. Longos anos de experiência, um
desenvolvimento meticuloso dos seus produtos e um grande espírito de
inovação são apenas alguns dos argumentos que fazem da DeWALT um
dos parceiros de maior confiança dos utilizadores de ferramentas eléctricas
profissionais.
Dados técnicos
Voltagem
Tipo
Potência absorvida
Diâmetro da lâmina
Furo da lâmina
Espess. folha
Velocidade máxima da lâmina
Capacidade max. de corte transversal 90°
Capac. max. de corte em esquadria 45°
Profundidade máxima do corte 90°
Profund. max. de corte inclinado 45°
Corte em esquadria (posições max.)
Corte em bisel (posições max.)
Esquadria 0°
Largura adquirida em altura max. 112 mm
Largura adquirida em altura max. 110 mm
Altura adquirida em largura max. 345 mm
Esquadria 45° à esquerda
Largura adquirida em altura max. 112 mm
Altura adquirida em largura max. 244 mm
Esquadria 45° à direita
Largura adquirida em altura max. 112 mm
Altura adquirida em largura max. 244 mm
Inclinação à esquerda de 45°
Largura adquirida em altura max. 63 mm
Altura adquirida em largura max. 345 mm
Inclinação à direita de 45°
Largura adquirida em altura max. 62 mm
Altura adquirida em largura max. 345 mm
Tempo de travagem automática da lâmina
Peso
W
mm
mm
mm
min-1
mm
mm
mm
mm
esq.
dir.
DWS779
230
10
1675
305
30
1,8
4100
349
244
112
56
50°
60°
DWS780
230
11
1675
305
30
1,8
1900–3800
349
244
112
56
50°
60°
esq.
dir.
49°
49°
49°
49°
mm
mm
mm
299
303
76
299
303
76
mm
mm
200
76
200
76
mm
mm
211
76
211
76
mm
mm
268
44
268
44
mm
mm
s
kg
193
28
< 10
25,4
193
28
< 10
25,4
VCA
Valores de ruído e vibração (valores totais de vibração) de acordo com a EN61029
LPA (nível de emissão de pressão sonora)
dB(A)
93
LWA (nível de potência acústica)
K (variabilidade do nível acústico indicado)
Valor de emissão de vibrações ah =
K de variabilidade =
102
93
dB(A)
dB(A)
100
3,0
100
3,0
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
O nível de emissão de vibrações indicado nesta ficha de informações
foi medido em conformidade com um teste padrão estabelecido pela
norma EN61029 e poderá ser utilizado para comparar ferramentas. Por
conseguinte, este nível poderá ser utilizado para uma avaliação preliminar
da exposição às vibrações.
ATENÇÃO: o nível de emissão de vibrações declarado diz respeito às
principais aplicações da ferramenta. No entanto, se a ferramenta for
utilizada para outras aplicações ou com outros acessórios, ou tiver
uma manutenção insuficiente, o nível de emissão de vibrações poderá
ser diferente. Isto poderá aumentar significativamente o nível de
exposição às vibrações ao longo do período total de trabalho.
Além disso, a estimativa do nível de exposição às vibrações também
deverá ter em conta o número de vezes que a ferramenta é desligada
ou está em funcionamento, mas sem executar tarefas. Isto poderá
reduzir significativamente o nível de exposição às vibrações ao longo
do período total de trabalho.
Identifique medidas de segurança adicionais para proteger o
utilizador contra os efeitos das vibrações, tais como: efectuar uma
manutenção correcta da ferramenta e dos acessórios, manter as mãos
quentes e organizar padrões de trabalho.
Fusíveis:
Europa
Ferramentas de 230 V
10 amperes, alimentação de rede
Definições: directrizes de segurança
As definições abaixo descrevem o nível de gravidade de cada aviso. Leia o
manual e preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação de perigo eminente que, se não for
evitada, irá resultar em morte ou ferimentos graves.
ATENÇÃO: indica uma situação potencialmente perigosa que, se não
for evitada, poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
CUIDADO: indica uma situação potencialmente perigosa que, se não
for evitada, poderá resultar em ferimentos ligeiros ou moderados.
AVISO: indica uma prática (não relacionada com ferimentos) que,
se não for evitada, poderá resultar em danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Declaração de conformidade da CE
Directiva “máquinas”
Serra de esquadria
DWS779, DWS780
A DeWALT declara que os produtos descritos em Dados técnicos se
encontram em conformidade com as seguintes normas e directivas:
2006/42/CE, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-9:2012 +A11:2013.
Estes equipamentos também estão em conformidade com a Directiva
2014/30/UE e a 2011/65/UE. Para obter mais informações, contacte a
DeWALT através da morada indicada em seguida ou consulte o verso do
manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação do ficheiro técnico e faz
esta declaração em nome da DeWALT.
Português
Markus Rompel
Director de Engenharia
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
20.04.2016
Instruções de Segurança
ATENÇÃO! Ao utilizar ferramentas eléctricas devem ser seguidas
normas de segurança básicas de forma a reduzir
o risco de incêndio, choque eléctrico e lesões pessoais
incluindo as seguintes.
Leia as instruções na íntegra antes de tentar utilizar o produto, e guarde-as.
GUARDE ESTE MANUAL PARA REFERÊNCIA
FUTURA
Regras Gerais de Segurança
1 . Mantenha a área de trabalho livre de obstáculos.
ʵʵ Áreas e mesas de trabalho repletas de objectos convidam os acidentes.
2 . Tenha em consideração o ambiente da área de trabalho.
ʵʵ Não exponha a ferramenta à chuva. Não utilize a ferramenta em
condições húmidas ou molhadas. Mantenha a área de trabalho
bem iluminada (250 – 300 Lux). Não utilize a ferramenta em locais
onde exista o risco de causar incêndios ou explosão, por exemplo na
presença de gases e líquidos inflamáveis.
3 . Proteja-se de choques eléctricos.
ʵʵ Evite o contacto físico com superfícies ligadas à terra (por exemplo,
tubos, radiadores, fogões e frigoríficos). Quando utilizar a ferramenta
em condições extremas (por exemplo, humidade, quando estão a ser
produzidas aparas metálicas, etc.), a segurança eléctrica pode ser
melhorada introduzindo um transformador de isolamento ou um
disjuntor de fuga à terra (FI).
4 . Mantenha as restantes pessoas afastadas.
ʵʵ Não deixe que pessoas, em particular as crianças, não envolvidas na
tarefa, toquem na ferramenta ou no cabo eléctrico, e mantenha-as
afastadas da área de trabalho.
5 . Guarde as ferramentas que não estejam a ser utilizadas.
ʵʵ Quando não estão a ser utilizadas, as ferramentas deverão ser
guardadas num local seco e fechado com segurança, fora do alcance
de crianças.
6 . Não sobrecarregue a ferramenta.
ʵʵ Executará o trabalho com maior qualidade e à velocidade para a qual
foi concebido.
7 . Utilize a ferramenta adequada ao trabalho.
ʵʵ Não force pequenas ferramentas ou acessórios a efectuarem o
trabalho de uma ferramenta de alta resistência. Não utilize as
ferramentas para outras finalidades que não as indicadas; por
exemplo, não utilize serras circulares para cortar ramos ou troncos de
árvores.
8 . Use roupa adequada.
ʵʵ Não use roupa larga ou jóias, pois estas podem ser agarradas por
partes em movimentos. Recomenda-se o uso de sapatos, ou afins,
não deslizantes quando estiver a trabalhar no exterior. Recorra a uma
protecção de cabelo para conter cabelos compridos.
9 . Use equipamento de protecção.
ʵʵ Use sempre óculos de protecção. Use uma máscara para a cara
ou contra a serradura se as tarefas em causa criarem serradura
ou ejectarem partículas. Se estas partículas estiverem quentes, use
igualmente um avental resistente ao calor. Use sempre protecção
auditiva. Use sempre capacete de segurança.
10 . Ligue equipamento de aspiração de serradura.
ʵʵ Se for prevista a montagem de dispositivos de aspiração de serradura
e de dispositivos de recolha, assegure-se de que estão ligados e são
correctamente utilizados.
11 . Não utilize indevidamente o cabo.
ʵʵ Nunca puxe o cabo para o retirar da tomada. Mantenha o fio
afastado de calor, óleo e extremidades afiadas. Nunca transporte a
ferramenta pelo fio.
12 . Fixe o trabalho de forma segura.
ʵʵ Utilize grampos ou um torno para manter a peça de trabalho fixa.
É mais seguro do que usar as mãos e mantém as mãos livres para
operar a ferramenta.
13 . Não se estique demasiado.
ʵʵ Mantenha-se sempre em posição firme e equilibrada.
14 . Manutenção das ferramentas.
ʵʵ Mantenha as ferramentas de corte afiadas e limpas para um
desempenho melhor e mais seguro. Siga as instruções para lubrificar
e mudar acessórios. Inspeccione as ferramentas de forma periódica e
se estiverem danificadas faça-as reparar por um serviço de assistência
autorizado. Mantenha todas as pegas e interruptores secos, limpos e
sem óleo nem massa lubrificante.
15 . Desligue as ferramentas.
ʵʵ Quando não estiverem em uso, antes da manutenção e quando
trocar acessórios, tais como lâminas, peças e cortadores, desligue as
ferramentas da alimentação eléctrica.
16 . Retire as chaves de ajuste e chaves de porcas.
ʵʵ Adquira o hábito de verificar que as chaves de ajuste e as chaves
de porcas são retiradas da ferramenta antes de a colocar em
funcionamento.
17 . Evite um accionamento acidental.
ʵʵ Não transporte a ferramenta mantendo o dedo sobre o interruptor.
Assegure-se de que a ferramenta está na posição “desligada” antes de
a ligar à alimentação eléctrica.
18 . Use cabos de extensão para o exterior.
ʵʵ Antes de utilizar, inspeccione o cabo de extensão e substitua-o se
estiver danificado. Quando a ferramenta for utilizada no exterior,
use apenas cabos de extensão preparados para uso no exterior e
assinalados devidamente.
19 . Mantenha-se atento.
ʵʵ Preste atenção ao que está a fazer. Faça uso do senso comum. Não
opere a ferramenta quando se sentir cansado ou estiver sob os efeitos
de medicamentos ou álcool.
20 . Verifique se existem peças danificadas.
ʵʵ Antes do uso, inspeccione cuidadosamente a ferramenta e os cabos
de alimentação para determinar que irá funcionar de forma correcta
e desempenhar a função pretendida. Verifique o alinhamento das
partes amovíveis, a junção das partes amovíveis, se existem peças
partidas, as condições da montagem das peças, ou quaisquer outras
condições que possam afectar o funcionamento. Um resguardo ou
outra parte que esteja danificada deve ser reparada devidamente ou
substituída por um centro de assistência autorizado, a não ser quando
explicitamente indicado em contrário neste manual de instruções.
Os interruptores defeituosos devem ser substituídos por um centro de
assistência autorizado. Não utilize a ferramenta se o interruptor não
puder ser ligado nem desligado. Nunca tente reparar você mesmo a
ferramenta.
ATENÇÃO! A utilização de qualquer acessório ou encaixe suplementar
ou o desempenho de qualquer operação com esta ferramenta que
não esteja em conformidade com as recomendações deste manual de
instruções podem acarretar risco de lesões.
103
Português
21 . A sua ferramenta deve ser reparada por um técnico qualificado.
ʵʵ Esta ferramenta eléctrica cumpre as principais regras de segurança. As
reparações deverão ser efectuadas apenas por pessoal qualificado e só
deverão ser utilizadas peças sobresselentes originais; caso contrário,
tal poderá resultar num perigo considerável para o utilizador.
•
Instruções de Segurança Adicionais para Serras de
Esquadria
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
104
A máquina inclui um cabo de alimentação eléctrica configurado de
forma especial que apenas pode ser substituído pelo fabricante ou por um
agente de assistência autorizado.
Não utilize a serra para cortar outros materiais além dos recomendados
pelo fabricante.
Não opere a máquina sem os resguardos colocados, ou se estes não
funcionarem devidamente ou não estiverem devidamente mantidos.
Assegure-se que o braço se encontra devidamente fixado quando estiver a
efectuar cortes em bisel.
Mantenha a área do solo em volta da máquina equilibrada,
correctamente mantida e livre de materiais soltos, por exemplo, lascas e
desperdícios do corte.
Use lâminas para a serra correctamente afiadas. Atente na velocidade
máxima aceitável pela lâmina da serra.
Seleccione a lâmina correcta para o material que pretende cortar.
Assegure-se de que todos os botões de bloqueio e manípulos de fixação se
encontram apertados antes de iniciar qualquer operação.
Nunca coloque a mão na área da lâmina enquanto a serra estiver ligada
à corrente eléctrica.
Não se coloque por trás da guia com uma das mãos a uma distância
inferior a 100 mm de um dos lados da lâmina da serra para retirar aparas
de madeira ou por qualquer outro motivo enquanto a lâmina estiver a
girar. A proximidade da lâmina da serra em movimento à sua mão pode
não ser óbvia e causar ferimentos graves.
Nunca tente deter uma máquina em acção rápida colocando obstáculos
contra a serra; podem ocorrer acidentes sérios.
Antes de usar qualquer dos acessórios, consulte o manual de instruções. O
uso impróprio de um acessório pode causar danos.
Utilize um fixador ou use luvas quando manusear uma lâmina de serra ou
material áspero.
Assegure-se de que a lâmina da serra se encontra correctamente fixada
antes do uso.
Assegure-se de que a lâmina roda na direcção correcta.
Não utilize lâminas com diâmetro superior ou inferior ao recomendado.
Para saber as medidas adequadas da lâmina, consulte os dados
técnicos. Utilize apenas as lâminas especificadas neste manual, em
conformidade com a norma EN 847-1.
Considere a utilização de lâminas de redução de ruído
especialmente concebidas.
Não utilize lâminas fabricadas com AÇO RÁPIDO.
Não use lâminas danificadas ou rachadas.
Não utilize discos abrasivos ou de diamante.
Nunca use a sua serra sem a chapa da ranhura.
Antes de cada corte, certifique-se de que a máquina está estável.
Erga a serra da chapa de ranhura na peça de trabalho antes de soltar o
interruptor.
Não enfie um obstáculo na saída da ventoinha para segurar o eixo
da serra.
O resguardo da lâmina da serra irá erguer-se automaticamente quando
a alavanca de desengate do cabeçote for pressionada; irá descer sobre a
serra quando a alavanca de desengate do cabeçote for accionada.
Nunca erga manualmente o resguardo da lâmina, a não ser que a serra
esteja desligada. O resguardo pode ser erguido manualmente quando
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
estiver a instalar ou remover as lâminas da serra ou para inspecção
da serra.
Verifique periodicamente que as aberturas de ar do motor se encontram
limpas e livres de lascas.
Substitua a placa de corte de serra quando estiver gasta. Consulte a lista
de peças de serviço incluídas.
Desligue a máquina da corrente eléctrica antes de iniciar acções de
manutenção ou enquanto substituir a lâmina.
Nunca efectue qualquer acção de manutenção ou limpeza enquanto
a máquina ainda estiver a funcionar e o cabeçote não se encontrar na
posição mais alta.
Se utilizar um LED para indicar a linha de corte, certifique-se que o LED é
de classe 2 de acordo com a directiva EN 62471. Não substitua um díodo
de LED por um que seja diferente. Se estiver danificado, peça a um agente
de reparação autorizado para reparar o LED.
A secção dianteira do resguardo contém alhetas para permitir visibilidade
enquanto efectua o corte. Embora as alhetas reduzam dramaticamente
a expulsão de aparas, existem aberturas nas guardas, pelo que óculos de
protecção devem ser usados sempre que espreitar pelas alhetas.
Ligue a serra a um dispositivo de recolha de serradura quando estiver
a serrar madeira. Tenha sempre presente os factores que influenciam a
exposição à serradura, tais como:
ʵʵ o tipo de material a ser utilizado (contraplacado produz mais
serradura que madeira);
ʵʵ grau em que se encontra afiada a lâmina;
ʵʵ ajuste correcto da lâmina;
extractor de poeira com velocidade do ar não inferior a 20 m/s.
Assegure-se de que a extracção local, bem como os resguardos, os
defelectores e calhas de descarga se encontram devidamente ajustados.
Tenha em atenção os seguintes factores que influenciam a exposição
ao ruído:
ʵʵ use lâminas concebidas para reduzir a emissão de ruído;
ʵʵ use apenas lâminas bem afiadas.
Deverá ser efectuada a manutenção da máquina de forma periódica.
Providencie uma iluminação geral ou localizada adequada.
Certifique-se de que os espaçadores e anéis de eixo são adequados para o
fim a que se destina, tal como indicado neste manual.
Evite remover quaisquer desperdícios ou partes da área de corte da peça
enquanto a máquina estiver em funcionamento e a cabeça da serra não
estiver na posição mais alta.
Nunca corte peças com menos de 200 mm.
Sem suporte adicional, a máquina foi concebida para aceitar o tamanho
máximo da peça para cortes transversais:
ʵʵ Altura máxima: 112 mm
ʵʵ Largura máxima: 345 mm
ʵʵ Comprimento máximo: 600 mm
ʵʵ As peças de trabalho maiores devem ser suportadas por um apoio
adicional adequado, por exemplo, o apoio DE7023-XJ ou o suporte
com pernas DE7033-XJ. Fixe sempre a peça de trabalho em segurança.
Em caso de acidente ou falha da máquina, desligue a máquina de
imediato e retire a ficha da máquina da fonte de alimentação.
Comunique a falha e assinale a máquina de maneira adequada, para
evitar que outras pessoas utilizem a máquina defeituosa.
Se a lâmina da serra ficar bloqueada devido a força de avanço anormal
durante o corte, desligue a máquina e retire a ficha da fonte de
alimentação. Retire a peça de trabalho e certifique-se que a lâmina da
serra funciona sem problemas. Ligue a máquina e inicie a nova operação
de corte com força de avanço reduzida.
Nunca corte ligas leves, especialmente magnésio.
Sempre que a situação o permitir, monte a máquina numa bancada,
utilizando parafusos com 8 mm de diâmetro e 80 mm de comprimento.
Português
•
•
•
•
Assegure-se de que o operador se encontra devidamente treinado no uso,
ajuste e operação da máquina.
Antes de começar a trabalhar, seleccione a lâmina de serra correcta para o
material que pretende cortar.
Utilize apenas lâminas de serra em que a velocidade assinalada na lâmina
da serra seja, pelo menos, igual à indicada na classificação da lâmina.
Antes de cada corte, certifique-se de que a máquina está instalada sobre
uma superfície nivelada e estável para evitar qualquer movimento.
ATENÇÃO: recomendamos a utilização de um dispositivo de corrente
residual com uma corrente residual de 30 mA ou menos.
Riscos Residuais
Os riscos seguintes são inerentes à utilização de serras:
• Ferimentos causados por se tocar nas peças em rotação.
Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança relevantes e da
implementação de instrumentos de segurança, certos riscos residuais não
podem ser evitados. Eles são:
• Diminuição da audição.
• Risco de acidentes provocados pelas partes descobertas da lâmina
rotativa.
• Risco de ferimento ao mudar a lâmina.
• Risco de apertão dos dedos ao abrir os resguardos.
• Problemas de saúde provocados pela inalação do pó produzido aos serrar
madeira, sobretudo carvalho, faia e MDF.
Os seguintes factores aumentam o risco de problemas de respiração:
• Não deve ser ligado um extractor de poeira durante o corte de madeira.
• Extracção de poeira insuficiente causada por filtros de exaustão sujos.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de utilizar este equipamento.
Ponto de transporte.
Mantenha as mãos afastadas da lâmina.
M
antenha as mãos a uma distância de 100 mm de cada lado da
lâmina da serra.
Não olhe directamente para a fonte de luz.
Posição do Código de data (Fig. A1)
O código de data 9 , o qual também inclui o ano de fabrico, está impresso
na superfície do equipamento.
Exemplo:
2016 XX XX
Ano de fabrico
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Serra de esquadria montada
1 Chave inglesa da lâmina
1Lâmina
1 Saco para o pó
1 Sistema de fixação do material
1 Manual de instruções
ʵʵ Verifique se a ferramenta, as peças ou os acessórios foram danificados
durante o transporte.
ʵʵ Leve o tempo necessário para ler atentamente e compreender todas as
instruções neste manual antes de utilizar o equipamento.
Descrição (Fig. 1A–E)
ATENÇÃO: nunca modifique a ferramenta eléctrica nem qualquer um
dos seus componentes. Tal poderia resultar em danos ou ferimentos.
Fig. A1
1 Resguardo inferior
2 Alavanca de desengate do cabeçote
3 Punho
4 Pega de transporte
5 Alojamento do motor
6 Tampão do motor
7 Botão de bloqueio do varão
8 Ajuste do parafuso de ajuste do varão
9 Código de data
10 Varões
11 Régua do ângulo de corte inclinado
12 Pino de fixação
13 Botão de ajuste da guia
14 Guia
15 Guia de suporte
16 Entalhe para as mãos
17 Mesa
18 Orifícios para montagem
19 Régua de esquadria
20 Entrada da conduta para poeira
21 Punho do engate do ângulo em esquadria
22 Botão do trinco de esquadria
23 Placa de corte
Fig. A2
24 Interruptor de accionamento
25 Interruptor de ligar/desligar XPS™
26 Porca de orelhas
27 Parafuso de ajuste de profundidade
28 Travamento do entalhe
29 Chave inglesa da lâmina
30 Base
31 Botão de fixação do bisel
32 Batente de bisel de 0°
33 Tampa da correia
34 Botão de controlo electrónico da velocidade
(Apenas no modelo DWS780)
Acessórios opcionais
Fig. B
35 Sistema de fixação para peças de trabalho DE7082-XJ
Fig. C
36 Saco para poeiras DE7053-XJ
Fig. D
37 Suporte com pernas DE7023-XJ / DE7033-XJ
Fig. E
38 Suportes de fixação DE7025-XJ
Utilização adequada
A sua Serra de Esquadria DeWALT DWS779, DWS780 foi concebida para o
corte profissional de madeira, produtos de madeira e plásticos. Efectua as
operações de serragem de corte transversal, biselamento e em esquadria de
maneira fácil, precisa e segura.
Esta unidade foi concebida para uso com uma lâmina de ponta de
carboneto com 305 mm de diâmetro nominal.
105
Português
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou na presença de gases
ou líquidos inflamáveis.
Estas serras de esquadria são ferramentas eléctricas profissionais.
NÃO permita que crianças entrem em contacto com as mesmas. É
necessária supervisão quando estas ferramentas forem manuseadas por
utilizadores inexperientes.
ATENÇÃO! não utilize a máquina para fins que não sejam aqueles
para os quais foram concebidos.
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) que
sofram de capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, falta de
experiência e/ou conhecimentos, a menos que estejam acompanhados
de uma pessoa que se responsabilize pela sua segurança. As crianças
nunca devem ficar sozinhas com este produto.
NOTA: se quiser montar a serra numa placa de contraplacado, certifique-se
de que os parafusos de montagem não ficam salientes na parte inferior da
placa. A placa de contraplacado deve ficar nivelada no suporte de trabalho.
Se fixar a serra numa superfície de trabalho, faça-o apenas nas saliências de
fixação onde se encontram os furos dos parafusos de montagem. A fixação
em qualquer outro local pode interferir com o funcionamento correcto da
serra.
CUIDADO: Para evitar qualquer bloqueio e incorrecção, certifique-se
de que a superfície de montagem não está torta ou irregular. Se a serra
baloiçar sobre a superfície, coloque uma peça fina de material debaixo
de um pé da serra, até que a serra esteja firme sobre a superfície
de montagem.
Segurança eléctrica
Remover a lâmina (Fig. G1–G4)
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma voltagem específica.
Verifique sempre se a tensão da tomada de electricidade corresponde
à voltagem indicada na placa com os requisitos de alimentação da
ferramenta.
A sua ferramenta da DeWALT possui isolamento duplo, em
conformidade com a norma EN61029. Por conseguinte, não é
necessária qualquer ligação à terra
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este tem de ser substituído
por um cabo especialmente preparado, disponível através dos centros de
assistência da DeWALT.
Utilizar uma extensão
Se for necessário utilizar uma extensão, use uma extensão aprovada com
3 núcleos, adequada para a potência de alimentação desta ferramenta
(consulte os Dados técnicos). O diâmetro mínimo do fio condutor é
1,5 mm2; o comprimento máximo da extensão é 30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o cabo na íntegra.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, desligue a
unidade e retire a respectiva ficha da tomada de electricidade
antes de instalar e retirar acessórios, ajustar ou alterar
a configuração do equipamento ou efectuar reparações.
Certifique-se de que o gatilho se encontra na posição de ferramenta
desligada. Um accionamento acidental da ferramenta pode causar
ferimentos.
Desempacotamento (Fig. A1, F)
1. Abra a embalagem e levante a serra pelo punho 4 conveniente, tal
como indicado na figura F.
2. Coloque a serra sobre uma superfície macia e plana.
3. Solte o botão de bloqueio do varão 7 e empurre a cabeça da serra para
trás para a bloquear na posição traseira.
4. Prima o punho 3 ligeiramente para baixo e e puxe o pino de fixação
12 para fora.
5. Diminua ligeiramente a pressão descendente e segure no punho,
permitindo que suba até à altura máxima.
Montagem em bancada (Fig. A1)
Os quatro pés dispõem de furos 18 para facilitar a montagem em bancada.
São fornecidos dois orifícios com tamanho diferente para acomodar
parafusos com tamanho diferente. Utilize um dos orifícios; não é necessário
utilizar os dois.
Monte sempre a serra com firmeza para evitar qualquer movimento. Para
melhorar a portabilidade, a ferramenta pode ser montada numa placa de
contraplacado de 12,7 mm ou mais grossa, que pode ser fixada no seu
suporte de trabalho ou movida para outros locais de trabalho e fixada
novamente.
106
Mudar ou instalar uma nova lâmina de serra
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, desligue a
unidade e retire a respectiva ficha da tomada de electricidade
antes de instalar e retirar acessórios, ajustar ou alterar
a configuração do equipamento ou efectuar reparações.
Certifique-se de que o gatilho se encontra na posição de ferramenta
desligada. Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.
• Nunca pressione o botão de bloqueio do eixo enquanto a lâmina
estiver em funcionamento ou quando estiver a ser desligada.
• Não corte ligas leves nem metais ferrosos (que contenham ferro ou
aço) ou produtos com alvenaria ou fibrocimento com esta serra
de esquadria.
• Prima a alavanca de libertação superior de bloqueio da cabeça
2 para soltar o resguardo inferior 1 e, em seguida, levante o
resguardo inferior o máximo possível.
1. Desligue a serra.
2. Levante o braço para a posição superior e levante o resguardo inferior
1 o máximo possível.
3. Prima o botão de bloqueio do veio 40 enquanto roda manualmente a
lâmina da serra com cuidado até o engate ficar activado.
4. Mantendo o botão premido, utilize a outra mão e a chave de porcas
fornecida 29 para libertar o parafuso da lâmina. (Rode as roscas no lado
esquerdo no sentido dos ponteiros do relógio.)
5. Retire o parafuso da lâmina 39 , a anilha de fixação exterior 41 e a
lâmina 42 . Pode deixar a anilha de fixação interna 43 no eixo.
Instalar uma lâmina (Fig. G1–G4)
1. Desligue a serra.
2. Com o braço levantado e o resguardo inferior aberto, coloque a lâmina
sobre o eixo e insira-o sobre o sistema de fixação da lâmina com os
dentes na parte inferior da lâmina virados para a parte de trás da serra.
3. Monte a anilha de fixação exterior no eixo.
4. Coloque o parafuso da lâmina e, fixando o bloqueio do eixo, aperte o
parafuso com firmeza com a chave de fendas fornecida (rode as roscas
da esquerda no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio).
ATENÇÃO! certifique-se de que substitui a lâmina da serra apenas
de acordo com o procedimento descrito. Utilize apenas lâminas de
serra tal como especificado em Dados técnicos; Cat. n.º: Sugere-se o
modelo DT4260.
Transporte da serra (Fig. A1, A2)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves, bloqueie
SEMPRE o botão de bloqueio do varão, o punho de bloqueio do
ângulo em esquadria, o punho de fixação de inclinação, o pino de
fixação e os botões de ajuste do bisel antes de transportar a serra.
Nunca utilize as protecções para transporte ou içamento.
Para transportar convenientemente a serra de esquadria, foi colocada uma
pega de transporte 4 na parte superior do braço da serra.
Português
• Para transportar a serra, baixe o cabeçote e prima o pino de fixação 12 .
• Trave o botão de bloqueio do varão com a cabeça da serra na posição
frontal, trave o braço de esquadria no ângulo de esquadria totalmente
à esquerda, faça deslizar a guia 14 totalmente para dentro e trave
o botão de bloqueio de bisel 31 com a cabeça da serra na posição
vertical para tornar a ferramenta tão compacta quanto possível.
• Use sempre a pega de transporte 4 ou os entalhes para as
mãos 16 .
Funções e comandos
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, desligue a
unidade e retire a respectiva ficha da tomada de electricidade
antes de instalar e retirar acessórios, ajustar ou alterar
a configuração do equipamento ou efectuar reparações.
Certifique-se de que o gatilho se encontra na posição de ferramenta
desligada. Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.
Controlo de esquadria (Fig. H)
O punho de engate do ângulo em esquadria 21 e o botão do trinco de
esquadria 22 permite criar um ângulo de esquadria de 60° para a direita e
de 50° para a esquerda. Para colocar a serra em esquadria, levante empurre
o botão do trinco de esquadria e regule o ângulo de esquadria pretendido
na régua de esquadria 19 . Prima o punho de bloqueio do ângulo em
esquadria para fixar o ângulo de esquadria.
Botão de fixação do bisel (Fig. A2)
O bloqueio de bisel permite inclinar a serra num ângulo de 49° para a
esquerda ou direita. Para regular a definição do bisel, rode o botão 31 no sentido dos ponteiros do relógio. A cabeça da serra inclina-se para a
esquerda ou direita quando puxa o botão de substituição de bisel para um
ângulo de 0°. Para apertá-la, rode o botão de bloqueio de bisel no sentido
dos ponteiros do relógio.
0° substituição do bisel (Fig. A2)
A substituição do batente de bisel 32 permite-lhe inclinar a serra para a
direita depois de passar pela 0°.
Quando está engatada, a serra pára automaticamente no ângulo 0° quando
é regulada da esquerda. Para deslocar temporariamente para além do
valor de 0° para a direita, puxe o botão de bloqueio de bisel 31 . Depois
de libertar o botão, a sobreposição será engatada novamente. O botão de
bloqueio do bisel pode ser bloqueado rodando o botão para um ângulo
de 180°.
Quando se encontra no ângulo 0°, a sobreposição fica fixada na respectiva
posição. Para utilizar a sobreposição, incline a serra ligeiramente para a
esquerda.
Sobreposição do batente do bisel num ângulo de
45° (Fig. I)
Existem duas alavancas de sobreposição do batente de bisel, uma em
cada lado da serra. Para inclinar a serra para a esquerda ou direita, para um
ângulo superior a 45°, empurre a alavanca de sobreposição de bisel de 45°
50 para trás. Quando a serra se encontra na posição de retaguarda, a serra
consegue contornar estes batentes. Quando forem necessários batentes de
45°, puxe a alavanca de sobreposição de bisel de 45° para a frente.
Gatilhos de bisel de coroa (Fig. I, J)
NOTA: Os cortes em bisel em coroa podem ser efectuados com os modelos
DWS779 e DWS780, mas apenas o modelo DWS780 tem paragens bruscas e
uma regulação precisa a 22,5° e 33,86°.
Quando cortar a moldura de coroa na horizontal, a serra está equipada para
regular um batente de coroa de maneira precisa e rápida, para a esquerda
ou direita (consulte Instruções para cortar molduras de coroa e utilizar
as funções compostas).
DWS780 (Fig. I)
Os gatilhos de bisel da coroa 52 podem ser rodados para entrar em
contacto com o parafuso de ajuste da coroa.
Para inverter o gatilho de bisel de coroa, desaperte o parafuso de retenção,
o gatilho de bisel com um ângulo de 22,5° 51 e o gatilho de bisel de coroa
com um ângulo de 30° 52 . Rode o gatilho de bisel de coroa 52 de modo
a que a parte com um ângulo de 33,86° esteja virada para cima. Volte a
apertar o parafuso para fixar o gatilho de bisel com um ângulo de 22,5° e o
gatilho de bisel de coroa. A definição de precisão não será afectada.
Gatilhos de bisel de 2,5° (DWS780, Fig. I)
A sua serra está equipada para permitir, de maneira rápida e precisa, um
bisel de 22,5°, para a esquerda ou direita. O gatilho de bisel com um ângulo
de 22,5° 51 pode ser rodado para entrar em contacto com o parafuso de
ajuste da coroa 49 .
Botão de bloqueio dos varões (Fig. A1)
O botão de bloqueio dos varões 7 permite bloquear a cabeça da serra
com firmeza, de evitar que deslize nos varões 10 . Isto é necessário quando
efectua determinados cortes ou transporta a serra.
Travamento de entalhe (Fig. A2)
O travamento de entalhe 28 permite limitar a profundidade de corte
da lâmina. O batente é útil para aplicações como fazer ranhuras e cortes
verticais compridos. Rode o travamento de entalhe para a frente e regule
o parafuso de ajuste de profundidade 27 para especificar a profundidade
de corte pretendida. Para fixar o ajuste, aperte a porca com orelhas 26 . Se
rodar o travamento de entalhe para a parte traseira da serra, irá ultrapassar a
função de travamento de entalhe. Se o parafuso de ajuste de profundidade
estiver demasiado apertado para afrouxá-lo à mão, pode utilizar a chave de
fendas da lâmina 29 para desapertar o parafuso.
Pino de fixação (Fig. A1)
ATENÇÃO: o pino de fixação só pode ser utilizado para o transporte
ou armazenamento da serra. NUNCA utilize o pino de fixação para
qualquer operação de corte.
Para fixar a cabeça da serra na posição descendente, empurre a cabeça de
serra para baixo, empurre o pino de fixação 12 e liberte a cabeça da serra.
Isto permite fixar a cabeça da serra com firmeza, permitindo assim deslocar
a serra de um local para outro. Para libertá-la, prima a cabeça da serra para
baixo e prima o pino para fora.
Ajuste
A serra de esquadria está totalmente ajustada e de maneira precisa de
origem aquando da altura de fabrico. Se for necessário ajustá-la novamente,
em caso de transporte, manuseamento ou qualquer outro motivo, siga as
instruções indicadas abaixo para ajustar a serra. Depois de os efectuar, estes
ajustes devem permanecer precisos.
Ajuste da régua de esquadria (Fig. H, L)
1. Desbloqueie o punho de bloqueio do ângulo em esquadria 21 e rode
o braço de esquadria até o botão do trinco de esquadria 22 o bloquear
na posição de esquadria de 0°. Não bloqueie o punho de bloqueio do
ângulo em esquadria.
2. Coloque um esquadro sobre a guia e a lâmina da serra, tal como
indicado. (Não toque nas pontas dos dentes da lâmina com o esquadro.
Se o fizer, a medição poderá não ser precisa.)
3. Se a lâmina da serra não estiver totalmente perpendicular à guia,
afrouxe os quatros parafusos 46 que fixam a régua de esquadria 19 e
desloque tanto o punho de bloqueio do ângulo em esquadria como a
régua para a esquerda ou direita até a lâmina ficar perpendicular à guia,
tal como indicado pelo esquadro.
4. Volte a apertar os quatro parafusos. Não preste atenção ao valor
indicado no indicador da esquadria 44 nesta altura.
Ajuste do indicador de esquadria (Fig. H)
1. Desbloqueie o punho de bloqueio do ângulo em esquadria 21 para
deslocar o braço de esquadria para a posição zero.
107
Português
2. Quando o punho de bloqueio do ângulo em esquadria estiver
desbloqueado, deixe a patilha de esquadria encaixar à medida que roda
o braço de esquadria para a posição zero.
3. Observe o indicador da esquadria 44 e a régua de esquadria 19 indicados na figura H. Se o ponteiro não indicar exactamente zero,
afrouxe o ponteiro do indicador de esquadria 45 mantendo o indicador
fixo, posicione de novo o indicador e aperte o parafuso.
Esquadro móvel para ajuste da mesa
(Fig. A1, A2, I, J, M)
1. Para alinhar o esquadro da lâmina com a mesa, fixe o braço para a
posição descendente com o pino de fixação 12 .
2. Coloque um esquadro sobre a lâmina, certificando-se de que o
esquadro não fica em cima dos dentes (Fig. M).
3. Afrouxe o botão de bloqueio de bisel 31 e certifique-se de que o braço
fica assente com firmeza contra o batente do bisel num ângulo de 0°.
4. Rode o parafuso de ajuste de bisel para um ângulo de 0° ( 54 , Fig. I, J)
com a chave para lâminas de 13 mm 29 conforme necessário de modo
a que a lâmina fique com um bisel de 0° relativamente à mesa.
Ajuste do indicador de bisel (Fig. I, J)
Se os indicadores de bisel 48 não indicarem um valor igual a zero, afrouxe
todos os parafusos 47 que fixam cada indicador de bisel e desloque-os,
conforme necessário. Certifique-se de que o ângulo de bisel de 0° é correcto
e que os indicadores de bisel estão ajustados antes de ajustar quaisquer
outros parafusos de ângulo de bisel.
Batente de bisel a 45° para a direita e ajuste para a
esquerda (Fig. A2, I)
Para ajustar o batente de bisel para um ângulo de 45° à direita:
1. Afrouxe o botão de bloqueio de bisel 31 e empurre o batente de bisel
num ângulo de 0° 32 para substituir o batente de bisel num ângulo
de 0°.
2. Quando a serra estiver totalmente virada para a direita, se o indicador
de bisel 48 não indicar um valor exacto de 45°, rode o parafuso de
ajuste de bisel esquerdo para um ângulo de 45° 53 com a chave para
lâmina de 13 mm 29 até o indicador de bisel apresentar um valor
de 45°.
Para ajustar o batente de bisel esquerdo de 45°:
3. Afrouxe o botão de bloqueio de bisel e incline a cabeça para a
esquerda.
4. Se o indicador de bisel não indicar um ângulo exacto de 45°, rode o
parafuso de ajuste direito para um ângulo de 45° até o indicador de
bisel apresentar um valor de 45°.
Ajustar o batente de bisel para um ângulo de 22,5°
(ou 30°) (Fig. A2, I)
NOTA: Só deve ajustar os ângulos de bisel depois de proceder ao ajuste do
ângulo de bisel de 0° e do indicador de bisel.
Para regular o ângulo de bisel esquerdo para 22,5°, rode o gatilho de bisel
esquerdo para um ângulo de 22,5° 51 . Afrouxe o botão de bloqueio de
bisel 31 e incline a cabeça totalmente para a esquerda. Se o indicador de
bisel 48 não indicar um valor preciso de 22,5°, rode o parafuso de ajuste da
coroa 49 que está em contacto com o gatilho com uma chave de 10 mm
até o indicador de bisel indicar 22,5°.
Para ajustar o ângulo de bisel direito para um ângulo de 22,5°, rode para
fora o gatilho de bisel direito para um ângulo de 22,5°. Afrouxe o botão
de bloqueio de bisel e puxe o batente de bisel de 0° 32 para substituir o
batente de bisel de 0°. Quando a serra estiver totalmente para a direita, se
o indicador de bisel não indicar um valor exacto de 22,5°, rode o parafuso
de ajuste de coroa 49 que está em contacto o gatilho com uma chave de
10 mm até o indicador de bisel indicar precisamente 22,5°.
108
Ajuste da guia (Fig. A1)
A parte superior da guia pode ser ajustada para permitir uma folga,
permitindo inclinar a serra para um ângulo total de 49° tanto para a
esquerda como para a direita.
1. Para ajustar cada guia 14 , regule o botão de ajuste da guia 13 e faça
deslizar a guia para fora.
2. Efectue um teste com a serra desligada e verifique se existem folgas.
3. Ajuste a guia de modo a ficar o mais próxima possível da lâmina para
proporcionar um máximo de apoio à peça de trabalho, sem interferir
com o movimento de subida e descida do braço.
4. Aperte o botão de ajuste da guia com firmeza.
5. Quando as operações de bisel estiverem concluídas, instale a guia.
No que respeita a determinados tipos de corte, pode ser necessário
aproximar as guias da lâmina. Para tal, afrouxe os botões de ajuste da
guia 13 duas voltas, aproxime as guias na direcção da lâmina para além
do limite normal e, em seguida, aperte os botões de ajuste da guia. Faça
primeiro um corte a seco para certificar-se de que a lâmina não entra em
contacto com as guias.
NOTA: As marcas das guias podem ficar obstruídas com serradura. Utilize
uma escova ou ar de baixa pressão para desobstruir as ranhuras da guia.
Activação do resguardo e visibilidade (Fig. A1)
O resguardo inferior 1 que se encontra integrado na serra foi concebido
para destapar automaticamente a lâmina quando o braço está rebaixado e
para tapar a lâmina quando o braço está levantado.
O resguardo pode ser levantado com a mão durante a colocação ou
remoção das lâminas de serra ou a inspecção da serra. NUNCA LEVANTE
O RESGUARDO inferior MANUALMENTE, A NÃO SER QUE A LÂMINA
ESTEJA PARADA.
Ajuste da placa de corte (Fig. A1)
Para ajustar as placas de corte 23 , afrouxe os parafusos que fixam as placas
no local pretendido. Deve proceder ao ajuste de modo a que as placas de
corte fiquem o mais próximo possível sem interferir com o movimento
da lâmina.
Se for necessária uma largura de corte igual a zero, ajuste as placas de corte
de modo a que fiquem o mais aproximadas possível. Em seguida, é possível
cortar lentamente com a lâmina da serra, com uma folga mínima entre a
lâmina e as placas de corte.
Ajuste da guia dos varões (Fig. A1)
Verifique regularmente os varões 10 em termos de folgas ou obstruções.
A calha da direita pode ser regulada com o parafuso de ajuste 8 .
Para diminuir a folga, utilize uma chave hexagonal de 4 mm e rode
gradualmente o parafuso de ajuste à medida que desliza a cabeça da serra
para a frente e para trás.
Ajuste do engate do ângulo em esquadria
(Fig. A1, N)
A haste de engate do ângulo em esquadria 55 deve ser ajustada se a mesa
da serra se deslocar quando o punho de bloqueio do ângulo em esquadria
estiver bloqueado (para baixo).
1. Coloque o punho de bloqueio do ângulo em esquadria 21 na posição
de desbloqueio (para cima).
2. Com uma chave de bocas de 13 mm, afrouxe a contra-porca 56 na
haste de engate do ângulo em esquadria.
3. Use uma chave de fendas com ranhuras, aperte a haste de engate de
esquadria e rode-a para a direita, tal como indicado na figura N. Rode
a haste de engate até ficar presa e, em seguida, rode uma volta para a
esquerda.
4. Volte a bloquear o engate de esquadria para um valor não regulado na
régua de esquadria – por exemplo, 34° – e certifique-se de que a mesa
não roda.
5. Aperte a contra-porca.
Português
Antes da operação
• Instale a lâmina de serra adequada. Não utilize lâminas de aço muito
gastas. A velocidade máxima de rotação da ferramenta não deve
exceder a da lâmina da serra. Não utilize quaisquer lâminas abrasivas.
• Não tente cortar peças excessivamente pequenas.
• Deixe a lâmina cortar livremente. Não esforce.
• Deixe o motor atingir a velocidade total antes de cortar.
• Certifique-se de que todos os botões de fixação e os manípulos dos
grampos estão fixos.
• Fixe bem a peça a trabalhar.
• Embora esta serra corte madeira e muitos materiais não-ferrosos,
estas instruções para uso, referem-se apenas ao corte de madeira. As
mesmas normas de procedimento aplicam-se para outros materiais.
Não corte materiais ferrosos (ferro e aço), fibra de cimento ou pedra
com esta serra!
• Certifique-se de que utiliza a chapa da ranhura. Não trabalhe
com a máquina se o corte na chapa da ranhura for mais largo
que 10 mm.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: cumpra sempre as instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, desligue a
unidade e retire a respectiva ficha da tomada de electricidade
antes de instalar e retirar acessórios, ajustar ou alterar
a configuração do equipamento ou efectuar reparações.
Certifique-se de que o gatilho se encontra na posição de ferramenta
desligada. Um accionamento acidental da ferramenta pode causar
ferimentos.
Consulte a secção Lâminas de serra em Acessórios opcionais para
seleccionar a lâmina que melhor se adequada às suas necessidades.
Certifique-se de que a máquina é colocada de modo a satisfazer as suas
condições ergonómicas em termos de altura e estabilidade da mesa.
O local de instalação da máquina deve ser escolhido de modo a que o
operador tenha uma visão adequada e suficiente espaço em redor à volta
da máquina que permita um funcionamento da peça de trabalho sem
quaisquer restrições.
Para diminuir os efeitos de vibração, certifique-se de que a temperatura
ambiente não é demasiado baixa, a manutenção da máquina e dos
acessórios foi devidamente efectuada e o tamanho da peça de trabalho é
adequado para esta máquina.
Ligue a serra a qualquer fonte de alimentação doméstica de 60 Hz. Consulte
a placa sinalética para saber qual é o valor de tensão. Certifique-se de que o
cabo não interfere com o seu trabalho.
Posição adequada do corpo e das mãos (Fig. O1, O2)
•
•
•
•
ATENÇÃO: para reduzir o risco de lesões pessoais graves, utilize
SEMPRE a posição correcta das mãos, tal como indicado na fig. O1.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves, segure SEMPRE
a ferramenta com segurança, antecipando uma reacção súbita por
parte da mesma.
Nunca coloque as mãos perto da área de corte. Não deve colocar as
mãos a uma distância superior a 100 mm da lâmina.
Fixe a peça de trabalho com firmeza na mesa e na guia quando efectuar
trabalhos de certe. Mantenha as mãos em posição, até o gatilho estar
solto e a lâmina estar completamente parada.
REALIZE SEMPRE TESTES (SEM LIGAÇÃO À CORRENTE) ANTES DE
CONCLUIR OS CORTES, PARA QUE POSSA VERIFICAR A TRAJECTÓRIA DA
LÂMINA. NÃO CRUZE AS MÃOS, TAL COMO INDICADO NA FIGURA O2.
Coloque os pés firmemente assentes no chão e mantenha o equilíbrio
adequado. À medida que desloca o braço de esquadria para a esquerda
ou direita, acompanhe-o e encoste-se ligeiramente na parte lateral da
lâmina da serra.
• Olhe através dos postigos, quando seguir uma linha do lápis.
Ligar e desligar (Fig. A2)
Para ligar a serra, prima o interruptor de activação 24 . Para desligar a
ferramenta, liberte o interruptor de accionamento.
Permita que a lâmina atinja a velocidade de funcionamento total antes de
efectuar o corte.
Liberte o interruptor de activação e prima o travão para parar a lâmina antes
de levantar a cabeça da serra.
É disponibilizado um orifício no interruptor de activação para a colocação
de um cadeado para bloquear a ferramenta.
Ajuste da velocidade variável (Fig. A2)
DWS780
O mostrador de controlo de velocidade 34 pode ser usado para pré-ajuste
do limite de velocidade pretendido.
• Rode o mostrador de controlo de velocidade 34 para o limite
pretendido, que é indicado por um número.
• Utilize velocidades elevadas para cortar materiais macios como madeira.
Utilize velocidades baixas para cortar metais.
Utilização do sistema de indicadores luminosos de
funcionamento XPS™ (Fig. A1, A2)
NOTA: A serra de esquadria deve ser ligada a uma fonte de alimentação.
O sistema de indicadores luminosos de funcionamento XPS™ está equipado
com um interruptor de ligar/desligar 25 . O sistema de indicadores
luminosos de funcionamento XPS™ LED é independente do interruptor de
activação da serra de esquadria. O indicador luminoso não tem de estar
ligado para utilizar a serra.
Para cortar ao longo de uma linha escrita a lápis numa placa de madeira:
1. Ligue o sistema XPS™ e, em seguida, puxe o punho para baixo 3 para
aproximar a lâmina da serra da placa de madeira. O tracejado da lâmina
aparece na placa de madeira.
2. Alinhe o tracejado de lápis com o tracejado da lâmina. Pode ser
necessário ajustar os ângulos de esquadria ou bisel para que
correspondam exactamente ao tracejado do lápis.
Cortes básicos com a serra (Fig. A1, A2, P, Q)
Se a função de deslizamento não for utilizada, certifique-se de que a cabeça
da serra está empurrada para trás o máximo possível e que o botão de
bloqueio do varão 7 está apertado. Isto impede que a serra deslize ao
longo das calhas à medida que a peça é encaixada.
O corte de várias peças não é recomendado mas pode ser efectuado em
segurança, certificando-se de que cada peça está premida com firmeza
contra a mesa e a guia.
Corte transversal direito na vertical
1. Regule e bloqueie o braço de esquadria para o valor zero e segure a
placa de madeira com firmeza sobre a mesa 17 e contra a guia 14 .
2. Com o botão de bloqueio do varão 7 apertado, ligue a serra premindo
o interruptor de activação 24 .
3. Quando a serra atingir a velocidade pretendida, baixe o braço com
cuidado e lentamente para cortar a madeira. Deixe a lâmina parar por
completo antes de levantar o braço.
Corte transversal deslizante (Fig. P)
Se cortar algum pedaço com um tamanho superior a 51 x 150 mm (51 x
105 mm a um ângulo de esquadria de 45°), utilize um movimento para forabaixo-e para trás com o botão de bloqueio do varão 7 afrouxado.
Puxe a serra para fora na sua direcção, baixe a cabeça da serra na direcção
da peça a trabalhar e empurre lentamente a serra para terminar o corte.
109
Português
Não deixe que a serra entre em contacto com a parte superior da peça
enquanto a puxa para fora. A serra pode mover-se na sua direcção,
podendo causar ferimentos pessoais ou danos na peça.
Corte transversal em esquadria (Fig. Q)
O ângulo de bloqueio de esquadria é, normalmente, de 45° para fazer
cantos, mas pode ser regulado em qualquer local, desde a 50° para a
esquerda ou 60° para a direita. Efectue o mesmo procedimento que utilizou
para um corte transversal a direito na vertical.
Se efectuar um corte de esquadria com um tamanho superior a 51 x
105 mm que sejam mais curtos em comprimento, coloque sempre o lado
mais comprido contra a guia.
Corte em bisel (Fig. A1, A2)
Os ângulos em bisel podem ser para um ângulo entre 49° para a direita e
49° para a esquerda e podem ser cortados com o braço de esquadria com
um valor de regulação que varie entre 50° para a esquerda ou 60° para a
direita. Consulte a secção Características e controlos para obter instruções
detalhadas acerca do sistema de bisel.
1. Afrouxe o bloqueio de bisel 31 e mova a serra para a esquerda ou
direita, conforme pretendido. É necessário deslocar a guia 14 para
permitir uma folga. Aperte o botão de ajuste da guia 13 depois de
posicionar as guias.
2. Aperte o bloqueio do bisel com firmeza.
Em alguns ângulos extremos, pode ser necessário remover a guia do lado
direito ou esquerdo. Consulte Ajuste da guia na secção Ajustes para obter
informações importantes sobre como ajustar guias para determinados
cortes em bisel.
Para retirar a guia da esquerda ou direita, desaperte o botão de ajuste da
guia 13 várias vezes e faça deslizar a guia para fora.
Fazer entalhes (Fig. A2)
A sua serra está equipada com um travamento de entalhe 28 , um parafuso
de ajuste de profundidade 27 e uma porca com orelhas 26 que permite o
corte de entalhes.
• Rode o travamento de entalhe 28 na direcção da parte da frente
da serra.
• Ajuste a porca de orelhas 26 e o parafuso de ajuste de profundidade
27 para regular a profundidade do corte do entalhe.
• Coloque um pedaço de material cortado com cerca de 5 cm entre a
guia e a peça para efectuar um corte no entalhe a direito.
ATENÇÃO: qauando o sistema de fixação é utilizado, o pé de fixação
pode ficar demasiado fixo acima da base da serra. Fixe sempre a
peça na base da serra – e não a qualquer outra parte da área de
trabalho. Certifique-se de que a base de fixação não está bloqueada
na extremidade da base da serra.
CUIDADO: utilize sempre um sistema de fixação de trabalho para
manter o controlo e reduzir o risco de ferimentos pessoais e danos na
peça de trabalho.
Utilize o sistema de fixação de material 35 fornecido com a serra. A
guia esquerda ou direita desliza de um lado para outro para auxiliar a
fixação. Outros sistemas de apoio, tais como pinças com molas, gastalhos
ou grampos em forma de C, podem ser adequados para determinados
tamanhos e tipos de material.
Instalação de grampos
1. Insira-o no orifício atrás da guia. O grampo deve estar virado para a
parte de trás da serra de esquadria. A ranhura da haste do grampo deve
estar totalmente inserida na base. Certifique-se de que esta ranhura
está totalmente inserida na base da serra de esquadria. Se a ranhura for
visível, significa que o grampo não está fixo.
2. Rode o grampo num ângulo de 180° para a frente da serra de esquadria.
3. Afrouxe o botão para ajustar o grampo para cima ou para baixo e
depois utilize o botão de ajuste fino para fixar a peça com firmeza.
NOTA: Coloque o grampo no lado oposto da base quando fizer trabalhos
em bisel. REALIZE SEMPRE TESTES (SEM LIGAÇÃO À CORRENTE) ANTES
DE TERMINAR OS CORTES PARA VERIFICAR A TRAJECTÓRIA DA LÂMINA.
CERTIFIQUE-SE DE QUE O GRAMPO NÃO INTERFERE COM O MOVIMENTO
DA SERRA OU DOS RESGUARDOS.
Apoio para peças longas (Fig. D)
APOIE SEMPRE AS PEÇAS COMPRIDAS.
Para obter os melhores resultados, utilize os suportes com pernas DE7023XJ ou DE7033 37 para aumentar a largura da mesa da sua serra. Apoie
peças compridas, usando qualquer meio conveniente como uma bancada
ou um dispositivo semelhante, para evitar que a extremidade tombe.
Serragem de molduras, caixas e outros objectos
rectangulares (Fig. R, S)
A regularidade de qualquer corte depende de uma quantidade de factores,
p.e. o material a cortar, o tipo de lâmina, o grau em que se encontra afiada a
lâmina e o grau de corte.
Quando se precisa de cortes perfeitos para molduras e outros trabalhos
de precisão, uma lâmina (de 60 dentes de pastilhada) e um corte suave e
uniforme produzem os resultados desejados.
ATENÇÃO: Certifique-se de que o material não se desloca durante o
corte; fixe-o bem no seu lugar. Espere sempre que a lâmina pare, antes
de levantar o braço da serra. Se se formarem pequenos fragmentos de
madeira na traseira da peça a trabalhar, cole um pedaço de fita cola
na madeira onde o corte vai sair. Serre através da fita cola e retire-o
depois cuidadosamente.
Exercite-se com trabalhos simples usando restos de madeira, até apanhar o
jeito com a sua serra. A sua serra é uma ferramenta perfeita para fazer cortes
angulares, como indicado na figura R.
O esquema 1 na figura S mostra uma junção feita com o método de ajuste
de bisel. A união mostrada pode ser efectuada utilizando um dos seguintes
métodos.
• Através do ajuste de bisel:
-- A inclinação das duas peças feita em 45° cada, produz um ângulo
de 90°.
-- O braço de esquadria foi colocado na posição zero e o ajuste de
bisel foi colocado na num ângulo de 45°.
-- A madeira foi colocada com o lado largo sobre a mesa e a face mais
estreita contra a guia.
• Através de um ajuste angular:
-- O mesmo corte pode ser feito cortando em ângulo à direita e à
esquerda, com a superfície larga contra o apoio.
Fixação da peça de trabalho (Fig. B)
Corte de molduras e outras armações (Fig. S)
Qualidade do corte
ATENÇÃO: uma peça que esteja fixada, equilibrada e segura antes
de um corte pode tornar-se desequilibrado depois de um corte ser
concluído. Uma carga não equilibrada pode fazer com que a serra
fique inclinada ou qualquer acessório ao qual a serra esteja montada,
tal como uma mesa ou bancada. Quando fizer um corte que possa
ficar desequilibrado, apoie correctamente a peça e certifique-se de
que a serra está devidamente fixada numa superfície estável Podem
ocorrer lesões pessoais.
110
O esquema 2 na figura S mostra uma união ao regular o braço de esquadria
a um ângulo de 45° para fazer a esquadria em duas placas para formar um
ângulo de 90°. Para criar este tipo de junta, regule o ajuste de bisel para zero
e o braço de esquadria para 45°. Posicione novamente a placa de madeira
com o lado largo e a face mais estreita contra o apoio.
Os dois esquemas indicados na figura S dizem apenas respeito a objectos
de quatro lados. Se o número de lados mudar, mudam-se também os
ângulos de bisel e de esquadria. A tabela abaixo dá os ângulos correctos
para uma variedade de modelos, partindo-se de que todos os lados têm o
mesmo comprimento
Português
NÚMERO DE LADOS
4
ESQUADRIA OU ÂNGULO DE BISEL
45°
5
6
7
8
9
10
36°
30°
25,7°
22,5°
20°
18°
Corte da moldura base (Fig. K, U)
Para efectuar cortes a direito de 90°, posicione a placa de madeira contra a
guia e segure-a no local pretendido, tal como indicado na Figura U. Ligue
a serra, deixe a lâmina atingir a velocidade máxima e baixe o braço com
cuidado ao longo do corte.
Corte da moldura base de 76 mm para um máximo
de 171 mm na vertical contra a guia
Para obter uma forma que não esteja indicada no gráfico, utilize o seguinte
sistema: 180° dividido pelo número de lados é igual ao ângulo de esquadria
(se o material for cortado na vertical) ou de bisel (se o material for cortado
na horizontal).
Corte de meia-esquadria composta (Fig. T)
Uma esquadria composta é um corte feito utilizando ao mesmo tempo
um ângulo de esquadria e um ângulo de inclinação. Este é o tipo de
corte utilizado para fazer armações ou caixas com lados inclinados, como
mostrado na figura T.
ATENÇÃO: se o ângulo de corte variar de corte para corte, controle
se o botão de fixação de inclinação e o botão de fixação de esquadria
estão bem seguros. Estes botões devem estar bem apertados, depois
de fazer qualquer modificação na inclinação ou na esquadria.
O gráfico indicado abaixo pode ajudá-lo a escolher as regulações de bisel e
esquadria adequadas para cortes comuns de meia-esquadria composta.
• Seleccione o ângulo A (Fig. T) desejado do seu projecto e coloque esse
ângulo no arco apropriado na tabela.
• A partir desse ponto siga a tabela precisamente para encontrar o ângulo
correcto da inclinação e passe para o outro lado para encontrar o
ângulo devido da esquadria.
• Coloque a sua serra nos ângulos descritos e faça uns cortes de
experiência. Experimente juntar as peças cortadas.
Exemplo: Para fazer uma caixa de 4 lados com 25° ângulos exteriores
(ângulo A, fig. T), use o arco de cima à direita. Procure 25° na régua do arco.
Siga a linha de intersecção horizontal de cada lado, para obter a posição do
ângulo de esquadria na serra (42°). Igualmente, siga a linha de intersecção
vertical até ao topo ou ao fundo, para obter a posição do ângulo em bisel
na serra (18°). Experimente sempre os cortes em pedaços de madeira, para
verificar as posições na serra
CAIXA DE 6 LADOS
CAIXA DE 8 LADOS
Regular este ângulo de bisel na serra
Ângulo da parte lateral da caixa (ângulo “A”)
Regular este ângulo de esquadria na serra
CAIXA QUADRADA
NOTA: Mova a lâmina da serra à frente da guia de base com o alojamento
de suporte 58 e o munhão 59 a uma distância de 73 mm, tal como
indicado na Figura K.
Aperte o botão de bloqueio do varão 7 para regular os varões no local
adequado.
Posicione o material, como indicado na Figura U.
Todos os cortes devem ser efectuados com a parte de trás da moldura
contra a guia e com a parte inferior da moldura contra a mesa.
Depois de fazer o corte, afrouxe o botão de bloqueio do varão 7 .
ângulo interior
Lado esquerdo Esquadria à esquerda de 45°
Resguarde o lado esquerdo do corte
Lado direito
Esquadria à direita de 45°
Resguarde o lado direito do corte
ângulo exterior
Esquadria à direita de 45°
Resguarde o lado esquerdo do corte
Esquadria à esquerda de 45°
Resguarde o lado direito do corte
O material com um tamanho até 171 mm pode ser cortado de acordo com o procedimento
indicado acima.
Corte de molduras em coroa (Fig. A1, V1, V2)
A sua serra de esquadria é adequada para cortar molduras em coroa. De
modo a encaixar correctamente, a moldura em coroa deve ser colocada em
esquadria meia-composta.
A serra de esquadria inclui pontos de patilha de esquadria predefinidos
especiais a um ângulo de 31,62° à esquerda e à direita para o corte de
moldura em coroa no ângulo adequado e os gatilhos do batente de biséis
a um ângulo de 33,86° para a esquerda e direita. Existe também uma marca
na régua do ângulo de corte inclinado 11 a 33,9°. O gráfico abaixo mostra
as definições adequadas para o corte de molduras em coroa.
NOTA: É muito efectuar um teste prévio do material de refugo!
instruções para o corte de molduras em coroa na
horizontal e utilizando características compostas
(Fig. V1)
1. A moldura deve permanecer na horizontal com a superfície posterior na
mesa da serra 17 .
2. Coloque a parte superior da moldura contra a guia 14 .
3. As definições indicadas abaixo dizem respeito a molduras com coroa de
mola a um ângulo de 45°.
ângulo interior
ângulo exterior
Lado esquerdo Esquadria à esquerda a um ângulo Esquadria à direita a um ângulo de 30°
de 30°
Mesa de esquadria regulada à
Mesa de esquadria regulada à direita a esquerda a um ângulo de 35,26°
um ângulo de 35,26°
Resguarde a extremidade esquerda
Resguarde a extremidade esquerda de corte
do corte
Lado direito
Esquadria à direita a um ângulo de 30° Esquadria à esquerda a um ângulo
Mesa de esquadria regulada à
de 30°
esquerda a um ângulo de 35,26°
Resguarde a extremidade esquerda do
Resguarde a extremidade direita
corte a um ângulo de 35.26°
de corte
Resguarde a extremidade direita
de corte
4. As definições indicadas abaixo dizem respeito a moldura em coroa com
ângulos de 52° na parte superior e ângulos de 38° na parte inferior.
111
Português
ângulo interior
ângulo exterior
Lado esquerdo Inclinação à esquerda 33,9°
Inclinação à direita 33,9°
Mesa de esquadria regulada à direita a Mesa de esquadria regulada à direita a
um ângulo de 31,62°
um ângulo de 31,62°
Resguarde a extremidade esquerda Resguarde a extremidade esquerda
do corte
do corte
Lado direito
Inclinação à direita 33,9°
Inclinação à esquerda 33,9°
Mesa de esquadria regulada à direita a Mesa de esquadria regulada à direita a
um ângulo de 31,62°
um ângulo de 31,62°
Resguarde a extremidade direita
Resguarde a extremidade direita
do corte
do corte
Método alternativo para corte em moldura de
coroa
O corte em moldura de coroa que utiliza este método não requer um
corte em bisel. Podem ser efectuadas pequenas alterações no ângulo de
esquadria sem afectar o ângulo de bisel. Se houver ângulos que tenham
90°, é possível ajustar a serra de maneira de maneira fácil e rápida.
Instruções para cortar moldes em coroa em ângulo
entre a guia e a base da serra para todos os cortes
(Fig. V2)
1. Incline a moldura de modo a que a parte inferior da moldura (a parte
que fica virada para a parede quando é instalada) fica virada contra a
guia e a parte superior da moldura fica encostada na mesa da serra 17 .
2. A “parte plana” na parte de trás da moldura deve permanecer em
esquadria na guia 14 e na mesa da serra.
ângulo interior
ângulo exterior
Lado esquerdo Inclinação à direita a um ângulo de 45° Esquadria à esquerda a um ângulo
Resguarde a extremidade direita
de 45°
do corte
Resguarde a extremidade direita
do corte
Lado direito
Esquadria à esquerda a um ângulo Esquadria à direita a um ângulo de 45°
de 45°
Resguarde a extremidade esquerda
Resguarde a extremidade esquerda do corte
do corte
Cortes especiais
ATENÇÃO: nunca faça quaisquer cortes a menos que o material
esteja fixado na mesa e contra a guia.
Corte de alumínio (Fig. W1, W2)
UTILIZE SEMPRE A LÂMINA DE SERRA ADEQUADA, CONCEBIDA
ESPECIFICAMENTE PARA CORTAR ALUMÍNIO.
Algumas peças podem solicitar o uso de um grampo ou de uma peça de
fixação para impedir qualquer movimento durante o corte. Posicione o
material para para que possa cortar a secção transversal mais fina, tal como
indicado na figura W1. A figura W2 mostra a maneira incorrecta de cortar
estas saliências.
Utilize um lubrificante para cortar cera aderente quando cortar alumínio.
Aplique a cera na lâmina da serra 42 antes de proceder ao corte. Nunca
aplique cera a uma lâmina em movimento. A cera permite uma lubrificação
adequada e impede que as aparas fiquem coladas na lâmina.
Material dobrado (Fig. X1, X2)
Quando cortar material dobrado, posicione-o sempre conforme
descrito na figura X1 e nunca como indicado na figura X2. Se posicionar
incorrectamente o material, a lâmina pode ficar presa.
Cortar tubos de plástico ou outros materiais
redondos
É muito fácil possível cortar tubos de plástico com a serra. Deve ser cortada
como madeira e fixada ou presa com firmeza à guia para impedir que se
desloque. Isto é muito importante quando fizer cortes em ângulo.
112
Corte de material comprido (Fig. Y)
Pode encontrar ocasionalmente pedaços de madeira um pouco maiores
que se encaixem debaixo do resguardo inferior. Se isto se verificar, coloque
o polegar direito sobre a parte superior do resguardo 1 e coloque o
resguardo na posição mais elevada possível para desobstruir a peça de
trabalho, conforme ilustrado na figura Y. Evite fazê-lo tanto quanto possível,
mas se for necessário, a serra irá funciona correctamente e o tamanho do
corte será maior. NUNCA AMARRE, COLE NEM MANTENHA O RESGUARDO
ABERTO QUANDO UTILIZAR ESTA SERRA.
Conjunto especial para cortes transversais largos
(Fig. Z1, Z2)
A serra tem capacidade para cortar peças muito largas (até um máximo de
409 mm) quando é utilizada uma configuração especial. Para configurar a
serra para estas peças, siga estes passos:
1. Retire as guias de deslizamento do lado esquerdo e direito da serra e
coloque-as de parte. Para removê-las, desaparafuse os botões de ajuste
da guia 13 várias vezes e deslize cada guia para fora. Ajuste e bloqueie
o controlo de esquadria para que fique a uma esquadria de 0°.
2. Crie uma plataforma utilizando uma placa de partículas espessa de
38 mm ou uma placa de madeira espessa e dura de 38 mm com as
seguintes dimensões: 368 x 660 mm A plataforma deve ficar achatada,
caso contrário o material pode deslocar-se durante o corte e causar
ferimentos.
3. Monte uma plataforma de 368 x 660 mm na serra utilizando quatro
parafusos de madeira compridos de 76,2 mm através dos furos 57 na
guia da base 15 (Fig. Z1). Os quatro parafusos devem ser utilizados
para fixar o material. Quando é utilizada uma configuração especial,
a plataforma é cortada em dois pedaços. Certifique-se de que os
parafusos estão apertados correctamente, caso contrário o material
pode soltar-se e causar ferimentos. Assegure-se de que a plataforma
está totalmente achatada sobre a mesa, contra a guia e centrada de
maneira uniforme da esquerda para a direita.
ATENÇÃO: Assegure-se de que a serra é firmemente montada sobre
uma superfície plana estável. A não observância desta instrução
pode resultar em instabilidade e queda da serra, resultando e m
lesões físicas.
4. Coloque a peça a cortar na parte superior da plataforma montada na
mesa. Certifique-se de que a peça está encostada com firmeza contra a
parte traseira da guia da base 15 (Fig. Z2).
5. Fixe o material antes de o cortar. Corte lentamente através do material
utilizando um movimento para fora, para baixo e depois para trás. Se
não fixar a peça correctamente ou cortá-la lentamente, esta pode ficar
solta e causar ferimentos.
Após a realização de vários cortes em vários ângulos de esquadria diferentes
de 0°, a plataforma pode enfraquecer e não apoiar devidamente a peça de
trabalho. Instale uma nova plataforma não utilizada na serra, após predefinir
o ângulo de esquadria pretendido.
CUIDADO: A utilização contínua de uma plataforma com
várias ranhuras pode causar a perda de controlo do material e
possíveis lesões.
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta eléctrica da DeWALT foi concebida para funcionar durante
um longo período de tempo com uma manutenção mínima. Uma utilização
continuamente satisfatória depende de uma manutenção apropriada da
ferramenta e de uma limpeza regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, desligue a
unidade e retire a respectiva ficha da tomada de electricidade
antes de instalar e retirar acessórios, ajustar ou alterar
a configuração do equipamento ou efectuar reparações.
Certifique-se de que o gatilho se encontra na posição de ferramenta
desligada. Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves, NÃO toque
nas partes afiadas da lâmina com os dedos ou mãos enquanto
efectua qualquer trabalho de manutenção.
NÃO utilize lubrificantes ou produtos de limpeza (especialmente
pulverizantes ou aerossóis) perto do resguardo de plástico. O material
em policarbonato utilizado no resguardo está sujeito a ataques por
determinados produtos químicos.
Escovas (Fig. A1)
Inspeccione as escovas de carbono com regularidade. Mantenha as escovas
limpas e a deslizar livremente nas respectivas calhas.
• Desligue a ferramenta, retire o tampão do motor 6 , levante a mola da
escova e retire o conjunto de escovas.
• Se as escovas estiverem gastas para cerca de 12,7 mm, as molas deixam
de exercer pressão e é necessário substituí-las.
• Utilize apenas escovas DeWALT idênticas. A utilização de uma escova
com um grau correcto é essencial para o funcionamento adequado
do travão eléctrico. Estão disponíveis novos conjuntos de escovas nos
centros de assistência da DeWALT.
• Substitua sempre a tampa de inspecção das escovas depois de
inspeccionar ou reparar as escovas.
• Deve colocar a ferramenta em funcionamento (arranque sem carga)
durante 10 minutos antes de colocar novas escovas. O travão eléctrico
pode funcionar incorrectamente se as escovas não estiverem inseridas
correctamente (desgaste).
• Durante o arranque, NÃO ATE, COLE OU BLOQUEIE O INTERRUPTOR DE
ACTIVAÇÃO. SEGURE A FERRAMENTA APENAS COM A MÃO.
Lubrificação
A sua ferramenta eléctrica não necessita de lubrificação adicional.
Limpeza
Antes de a utilizar, verifique com cuidado o resguardo superior, o
resguardo inferior e a conduta de poeiras para determinar se funcionam
correctamente. Certifique-se de que as aparas, partículas de pó ou da peça a
trabalhar não obstruem uma das funções.
Caso haja pedaços da peça a trabalhar encravados entre a lâmina da serra
e os resguardos, desligue a máquina da fonte de alimentação e siga as
instruções indicadas in Alterar ou instalar uma nova lâmina de serra.
Retire as partes encravadas e volte a montar a lâmina da serra.
Limpe periodicamente todas as aparas de madeira e pó em torno E
DEBAIXO da base e da mesa rotativa.
ATENÇÃO: retire os detritos e as partículas da caixa da unidade com
ar comprimido seco sempre que houver uma acumulação de detritos
dentro das aberturas de ventilação e à volta das mesmas. Use uma
protecção ocular e uma máscara contra o pó aprovadas ao efectuar
este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes ou outros químicos abrasivos
para limpar as peças não metálicas da ferramenta. Estes químicos
poderão enfraquecer os materiais utilizados nestas peças. Utilize um
pano humedecido apenas com água e sabão suave. Nunca deixe
entrar qualquer líquido para dentro da ferramenta. Da mesma forma,
nunca mergulhe qualquer peça da ferramenta num líquido.
Português
• NÃO utilize qualquer tipo de solventes; podem danificar a lente.
• Depois de retirar a lâmina da serra, limpe o espaço entre os dentes e
acumulação de sujidade da lâmina.
Limpeza da conduta de poeira
Com a serra desligada e a cabeça da serra levantada por completo, pode
utilizar ar de baixa pressão ou uma haste de encaixe com um diâmetro
comprido para remover o pó da conduta de poeira.
Acessórios opcionais (Fig. B–E)
ATENÇÃO: uma vez que apenas foram testados com este produto
os acessórios disponibilizados pela DeWALT, a utilização de outros
acessórios com esta ferramenta poderá ser perigosa. Para reduzir
o risco de ferimentos, apenas deverão ser utilizados acessórios
recomendados pela DeWALT com este produto.
Grampo: DE7082-XJ (Fig. B)
O grampo 35 é utilizado para fixar peças de trabalho com firmeza à mesa
da serra.
Saco da serradura: DE7053-XJ (Fig. C)
O saco da serradura 36 está equipado com um fecho-éclair para um
esvaziamento mais fácil, que permite captar a maioria da serradura
produzida.
Suportes com pernas: DE7023-XJ, DE7033-XJ
(Fig. D)
O suporte com pernas 37 é utilizado para aumentar a largura da mesa da
serra.
Suportes de fixação: DE7025-XJ (Fig. E)
Os suportes de fixação 38 são utilizados para montar a serra num suporte.
LÂMINAS DA SERRA: UTILIZE SEMPRE LÂMINAS DE SERRA 305 mm COM
ORIFÍCIOS DE MANDRIL 30 mm. O ÍNDICE DE VELOCIDADE DEVE SER, PELO
MENOS, DE 4800 RPM. Nunca utilize uma lâmina com um diâmetro mais
pequeno. Se o fizer, a lâmina não fica devidamente protegida. Utilize apenas
lâminas para corte cruzado! Não utilize lâminas concebidas para corte,
lâminas de combinação com ângulos em gancho cujo ângulo exceda  5°.
DESCRIÇÕES DA LÂMINA
APLICAÇÃO
DIÂMETRO
DENTES
Lâminas de serra de construção (placa fina com orla anti-aderente)
Utilização geral
305 mm
40
Corte transversais finos
305 mm
60
Lâminas de serra para trabalhos em madeira (permitem fazer cortes
macios e limpos)
Cortes transversais finos
305 mm
80
Metais não ferrosos
305 mm
96
Consulte o seu revendedor para obter mais informações sobre os acessórios
apropriados.
Proteger o meio ambiente
Recolha separada. Os produtos e baterias indicados com este
símbolo não devem ser eliminados em conjunto com resíduos
domésticos comuns.
Os produtos e as baterias contêm materiais que podem ser
recuperados ou reciclados, o que reduz a procura de matérias-primas.
Recicle o equipamento eléctrico de acordo com as disposições locais. Estão
disponíveis mais informações em www.2helpU.com.
Limpeza dos indicadores luminosos de
funcionamento
• Limpe com cuidado qualquer serradura e resíduos das lentes dos
indicadores luminosos de funcionamento com uma cotonete.
A acumulação de poeira pode tapar o indicador luminoso de
funcionamento e impedir que indique com precisão a linha de corte.
113
Suomi
JIIRISAHA
DWS779, DWS780
Onnittelut!
Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus, huolellinen
tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DeWALT-työkaluista luotettavia
kumppaneita ammattilaisille.
Tekniset tiedot
Jännite
Tyyppi
Ottoteho
Terän halkaisija
Teräkeskiön halkaisija
Sahanterän leveys
Suurin terän nopeus
Suurin leikkuualue 90°
Suurin jiirileikkuualue 45°
Suurin leikkuusyvyys 90°
Suurin vinoleikkuualue 45°
Jiirileikkaus (max kulmat)
Vinoleikkaus (max kulmat)
0°:n jiiri
Leikkuuleveys kun työkappaleen suurin korkeus 112 mm
Leikkuuleveys kun työkappaleen suurin korkeus 110 mm
Leikkuukorkeus kun työkappaleen suurin leveys 345 mm
45°:n jiiri vasempaan
Leikkuuleveys kun työkappaleen suurin korkeus 112 mm
Leikkuukorkeus kun työkappaleen suurin leveys 244 mm
45°:n jiiri oikeaan
Leikkuuleveys kun työkappaleen suurin korkeus 112 mm
Leikkuukorkeus kun työkappaleen suurin leveys 244 mm
45° vasen vinokulma
Leikkuuleveys kun työkappaleen suurin korkeus 63 mm
Leikkuukorkeus kun työkappaleen suurin leveys 345 mm
45° oikea vinokulma
Leikkuuleveys kun työkappaleen suurin korkeus 62 mm
Leikkuukorkeus kun työkappaleen suurin leveys 345 mm
Automaattinen terän jarrutusaika
Paino
VAC
W
mm
mm
mm
min-1
mm
mm
mm
mm
vasen
oikea
DWS779 DWS780
230
230
10
11
1675
1675
305
305
30
30
1,8
1,8
4100 1900–3800
349
349
244
244
112
112
56
56
50°
50°
60°
60°
vasen
oikea
49°
49°
49°
49°
mm
mm
mm
299
303
76
299
303
76
mm
mm
200
76
200
76
mm
mm
211
76
211
76
mm
mm
268
44
268
44
mm
mm
s
kg
193
28
< 10
25,4
193
28
< 10
25,4
Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin EN61029 mukaisesti:
LPA(äänenpainetaso)
dB(A)
93
LWA(äänitehotaso)
K (määritetyn äänitason epävarmuus)
Tärinäpäästöarvo ah =
Vaihtelu K =
93
dB(A)
dB(A)
100
3,0
100
3,0
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu EN61029 -standardin
mukaisesti. Sitä voidaan käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä
voidaan käyttää arvioitaessa altistumista.
114
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä työkalua sen
varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos työkalua käytetään erilaiseen
tarkoitukseen, jos siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita tai jos
sitä on hoidettu huonosti, tärinä voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa
merkittävästi altistumiseen työkalua käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai se toimii
tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää merkittävästi työkalua
käytettäessä.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan vähentää
merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet kunnossa, pitämällä
kädet lämpiminä ja kiinnittämällä huomiota työn jaksottamiseen.
Sulakkeet
Eurooppa
230 voltin työkalut
10 ampeerin sulake
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja kiinnitä
huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai vakavan
henkilövahingon vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai vakavan
vaaran mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta. Ellei
tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai keskinkertainen
loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara!
Tulipalon vaara.
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
Konedirektiivi
Jiirisaha
DWS779, DWS780
DeWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat määräykset:
2006/42/EU, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-9:2012 +A11:2013.
Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2014/30/EY a 2011/65/EY vaatimukset.
Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DeWALTiin. Osoitteet näkyvät
käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa tämän vakuutuksen
DeWALTin puolesta.
Markus Rompel
Tekninen päällikkö
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
20.04.2016
Turvaohjeet
VAROITUS! Käytettäessä sähkötyökaluja on aina noudatettava
perusvarotoimia tulipalon, sähköiskun ja henkilövamman
välttämiseksi. Alla on mainittu joitakin varotoimia.
Lue kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttämistä ja säästä ohjeet.
Suomi
SÄILYTÄ OHJEKIRJA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA
VARTEN
Yleiset turvallisuusohjeet
1 . Pidä työskentelyalue siistinä.
ʵʵ Epäsiistit tilat voivat aiheuttaa vammoja.
2 . Huomioi työskentelyalueen ympäristö.
ʵʵ Älä altista työkalua sateelle. Älä käytä työkalua kosteissa tai märissä
olosuhteissa. Pidä työskentelyalue hyvin valaistuna (250–300 luksia).
Älä käytä työkalua paikoissa, joissa on tulipalon tai räjähdyksen
vaara, esimerkiksi palavien nesteiden ja kaasujen läheisyydessä.
3 . Suojaudu sähköiskulta.
ʵʵ Älä anna kehosi koskettaa maadoitettuihin pintoihin (esimerkiksi
putkiin, lämpöpattereihin, lieteen tai jääkaappiin). Kun työkalua
käytetään äärimmäisissä olosuhteissa (esim. korkea kosteus, kun
metallilastuja syntyy jne.), sähköturvallisuutta voidaan parantaa
kytkemällä eristysmuuntaja tai (FI) maavuodon katkaisin.
4 . Pidä muut ihmiset etäällä.
ʵʵ Älä anna asiattomien, varsinkaan lasten, koskea työkalua tai
sähköjohtoa, ja pidä heidät etäällä työskentelyalueesta.
5 . Laita joutilas työkalu varastoon.
ʵʵ Kun työkalu ei ole käytössä, sitä on säilytettävä lukittuna kuivassa ja
turvallisessa paikassa ja poissa lasten ulottuvilta.
6 . Älä käytä työkalua väkisin.
ʵʵ Se toimii paremmin ja turvallisemmin sille tarkoitetulla nopeudella.
7 . Käytä oikeaa työkalua.
ʵʵ Älä käytä pieniä työkaluja väkisin suurtehotyökalua vaativaan työhön.
Käytä työkalua vain sen käyttötarkoituksen mukaan; älä käytä
esimerkiksi pyörösahaa oksien tai tukkien katkaisemiseen.
8 . Pukeudu asianmukaisesti.
ʵʵ Älä käytä väljiä vaatteita tai koruja, sillä ne voivat takertua liikkuviin
osiin. Luistamattomien jalkineiden käyttöä suositellaan käytettäessä
laitetta ulkona. Käytä suojaavaa päähinettä, jos sinulla on pitkät
hiukset.
9 . Käytä suojavarusteita.
ʵʵ Käytä aina suojalaseja. Käytä kasvo- tai pölysuojaa, jos
työskenneltäessä syntyy pölyä tai lentäviä hiukkasia. Mikäli nämä
hiukkaset ovat erittäin kuumia, käytä myös kuumuudenkestävää
suojaesiliinaa. Käytä aina kuulosuojaimia. Käytä aina suojakypärää.
10 . Kytke laitteeseen pölynpoistolaite.
ʵʵ Jos pölyn poistamiseen ja keräykseen soveltuvia työkaluun liitettäviä
laitteita on, varmista, että ne ovat kytkettyinä ja että käytät niitä
oikein.
11 . Älä käytä johtoa väärin.
ʵʵ Älä koskaan vedä johdosta, kun haluat irrottaa laitteen
pistorasiasta. Pidä johto etäällä kuumuudesta, öljystä ja terävistä
reunoista. Älä koskaan kanna työkalua johdosta.
12 . Kiinnitä työstökappale paikalleen.
ʵʵ Käytä ruuvipuristinta tai penkkipuristinta pitämään työstökappale
paikoillaan. Se on turvallisempaa ja saat molemmat kädet vapaaksi
työhön.
13 . Älä kurottele.
ʵʵ Huolehdi siitä, että sinulla on koko ajan tukeva jalansija ja hyvä
tasapaino.
14 . Huolla työkalua huolellisesti.
ʵʵ Pidä leikkuutyökalut terävinä ja puhtaina, jolloin ne toimivat
paremmin ja turvallisemmin. Noudata voiteluohjeita ja lisäosien
vaihto-ohjeita. Tutki työkalut aika ajoin, ja jos havaitset vikoja,
korjauta ne valtuutetussa huoltoliikkeessä. Pidä kaikki kahvat ja
kytkimet kuivina, puhtaina, öljyttöminä ja rasvattomina.
15 . Katkaise työkalujen virta.
ʵʵ Kun työkaluja ei käytetä, irrota ne virtalähteestä ennen niiden
huoltamista ja vaihtaessasi lisävarusteita, kuten teriä ja leikkureita.
16 . Poista jakoavaimet ja ruuviavaimet.
ʵʵ Ota tavaksi tarkastaa, että jako- ja ruuviavaimet on poistettu
työkalusta ennen sen käyttöä.
17 . Vältä vahingossa tapahtuvaa käynnistystä.
ʵʵ Älä kanna työkalua sormi virtakytkimellä. Varmista, että työkalu on
katkaisu päältä virtakytkimestä ennen sen kytkemistä virtalähteeseen.
18 . Käytä ulkokäyttöön tarkoitettuja jatkojohtoja.
ʵʵ Tarkasta ennen käyttöä jatkojohdon kunto ja vaihda se, jos se on
viallinen. Kun työkalua käytetään ulkona, käytä vain ulkokäyttöön
tarkoitettuja jatkojohtoja, joissa on tätä vastaava merkintä.
19 . Pysy valppaana.
ʵʵ Katso tarkkaan, mitä teet. Käytä tervettä järkeä. Älä käytä työkalua
väsyneenä tai huumeiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena.
20 . Tarkasta osat mahdollisten vikojen varalta.
ʵʵ Tarkasta työkalu ja virtajohto huolellisesti ennen käyttöä
varmistaaksesi, että ne toimivat oikein ja täyttävät tehtävänsä.
Tarkasta liikkuvien osien kohdistus ja kiinnitys, osien kunto ja
kiinnitys sekä muut mahdolliset seikat, jotka saattavat vaikuttaa
työkalun käyttöön. Suojus ja muut vioittuneet osat on korjattava
asianmukaisesti tai vaihdettava. Työn saa tehdä vain valtuutettu
huoltoliike, ellei tässä käyttöoppaassa ole toisin mainittu. Vaihdata
vialliset kytkimet valtuutetussa huoltoliikkeessä.
Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei kytke sitä päälle ja pois päältä.
Älä koskaan yritä korjata työkalua itse.
VAROITUS: Muunlainen kuin tässä ohjekirjassa tälle työkalulle
suositeltu lisävaruste tai -laite tai käyttötoimenpide voi aiheuttaa
henkilövahingon.
21 . Anna vain pätevän henkilön korjata työkalu.
ʵʵ Tämä sähkötyökalu noudattaa asianmukaisia turvasääntöjä.
Korjauksia saavat tehdä vain pätevät henkilöt alkuperäisiä varaosia
käyttäen; muunlainen toiminta voi aiheuttaa käyttäjälle suuren
vaaran.
Muita jiirisahan turvallisuussääntöjä
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Laitteen mukana toimitetaan erityinen sähköjohto, jonka voi vaihtaa vain
valmistaja tai valtuutettu huoltoedustaja.
Sahalla ei saa leikata muita kuin valmistajan suosittelemia materiaaleja.
Älä käytä konetta, jos suojukset eivät ole paikallaan, ne eivät toimi tai niitä
ei ole ylläpidetty asianmukaisesti.
Varmista vinosahauksia suoritettaessa, että sahausvarsi on tiukasti kiinni.
Pidä konetta ympäröivä lattia-alue tasaisena, hoidetussa kunnossa ja
puhtaana irtonaisista materiaaleista, kuten lastuista ja leikkuujätteistä.
Käytä asianmukaisesti teroitettuja sahanteriä. Noudata sahanterään
merkittyä enimmäisnopeutta.
Valitse oikea terä leikattavalle materiaalille.
Varmista, että kaikki lukitusnupit ja puristimien varret ovat tiukasti kiinni
ennen laitteen käyttöä.
Älä koskaan aseta kättä terän lähelle, kun saha on kytketty
sähköliitäntään.
Älä koskaan kurottele rajasuojan taakse pitämällä kättä alle 100 mm:n
(4”) päässä sahanterän reunasta puukappaleiden poistamiseksi tai
muusta syystä terän pyöriessä. Pyörivän terän ja käden pieni etäisyys ei
välttämättä ole ilmiselvää, olemassa on vakavan henkilövahingon vaara.
Älä koskaan yritä pysäyttää toiminnassa olevaa laitetta työntämällä
jotakin työkalua yms. terää vasten. Tämä saattaa johtaa vakavaan
onnettomuuteen.
Tarkista käyttöohje ennen lisävarusteiden käyttöä.
Lisävarusteen väärä käyttö voi aiheuttaa vaurioita.
115
Suomi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
116
Käytä terän pidintä tai käsineitä, kun käsittelet sahan terää tai karkeaa
materiaalia.
Varmista ennen käyttöä, että sahanterä on asennettu oikein.
Varmista että terä pyörii oikeaan suuntaan.
Älä käytä teriä, joiden läpimitta on suositeltua suurempi tai pienempi.
Katso tarkemmat terien ominaisuudet teknisistä tiedoista. Käytä
ainoastaan tässä käsikirjassa eriteltyjä, standardin EN 847-1 mukaisia
teriä.
Harkitse erikoisvalmistettujen melua vähentävien terien käyttöä.
Älä käytä NOPEITA TERÄKSISIÄ sahanteriä.
Älä käytä haljenneita tai vioittuneita sahanteriä.
Älä käytä hioma- tai timanttilaikkoja.
Älä koskaan käytä sahaa ilman kitapalaa.
Ennen sahaamista tulee varmistaa, että kone on vakaa.
Nosta terä työkappaleen sahausurasta, ennen kuin vapautat
virtakytkimen.
Älä yritä jarruttaa moottoria työntämällä esineitä tuulettimen aukkoon.
Sahan teräsuojus nousee automaattisesti, kun pään ylälukituksen
vapautusvipua painetaan ja varsi lasketaan alas, ja se laskeutuu terän
päälle, kun vartta nostetaan.
Älä koskaan nosta sahanterää käsin, ellei sahaa ole sammutettu.
Teränsuojuksen voi nostaa kädellä, kun sahanterää vaihdetaan tai sahaa
tarkistetaan.
Tarkista säännöllisin väliajoin, että moottorin ilma-aukot ovat puhtaat
eikä niissä ole lastuja.
Vaihda kulunut uurroslevy. Katso mukana toimitettua huolto-osaluetteloa.
Irrota kone verkkovirrasta ennen sen huoltoa ja terää vaihdettaessa.
Älä koskaan suorita puhdistusta tai huoltotöitä, kun kone on käynnissä ja
teräosa ei ole yläasennossa.
Jos käytät LED-valoa osoittamaan leikkuulinjaa, varmista, että LED
on luokan 2 mukainen LED-tuote EN 62471 -standardin mukaan. Älä
vaihda LED-diodia toisen tyyppiseen. Jos LED on vahingoittunut, pyydä
valtuutettu korjaaja korjaamaan se.
Suojuksen etuosassa on säleikkö näkyvyyden helpottamiseksi. Vaikka
säleikkö vähentää huomattavasti lastujen sinkoamista, suojuksessa on
aukkoja ja sahatessa tulisi pitää aina suojalaseja.
Kytke saha kiinni pölynkeräyslaitteeseen sahattaessa puuta. Ota aina
huomioon tekijät, jotka vaikuttavat altistumiseen pölylle, kuten:
ʵʵ Työstettävän materiaalin tyyppi (lastulevy tuottaa enemmän pölyä
kuin puu);
ʵʵ Sahanterän terävyys;
ʵʵ Oikea sahanterän säätö;
ʵʵ Pölynimulaite, jonka ilman virtausnopeus ei saa olla alle 20 m/s.
Varmista, että paikalliset pölynpoistolaitteet sekä suojukset, välilevyt ja
kourut on säädetty oikein.
Ota huomioon seuraavat tekijät, jotka vaikuttavat altistukseen
melulle:
ʵʵ Käytä sahanteriä, jotka on suunniteltu vähentämään melua;
ʵʵ Käytä vain hyvin teroitettuja sahanteriä.
Laite on huollettava säännöllisin väliajoin.
Järjestä riittävä yleinen tai paikallinen valaistus.
Varmista, että välilevyt ja kararenkaat ovat tässä käyttöoppaassa
osoitetun tarkoituksen mukaisia.
Vältä katkaistujen palojen tai muiden työkappaleen osien poistamista
leikkuualueelta, kun kone on käynnissä ja kun saha ei ole yläasennossa.
Älä koskaan leikkaa 200 mm lyhyempiä työkappaleita.
Ilman lisätukea kone on suunniteltu enintään seuraavan kokoisille
työkappaleille poikkileikkausta varten:
ʵʵ Maksimikorkeus: 112 mm
ʵʵ Maksimileveys: 345 mm
ʵʵ Maksimipituus: 600 mm
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ʵʵ P itempää työkappaletta tulee tukea sopivalla lisätuella, esimerkiksi
-tuella tai DE7023-XJ tai DE7033-XJ -jalustalla. Kiinnitä työkappale
aina turvallisesti.
Onnettomuuden tai konevian tapahtuessa sammuta kone välittömästi ja
irrota kone virtalähteestä.
Raportoi viasta ja merkitse kone, jotta muut ihmiset eivät käytä viallista
konetta.
Kun sahan terä on jumissa epänormaalin syöttövoiman vuoksi
leikkauksen aikana, sammuta kone ja irrota se tehonsyötöstä. Poista
työkappale ja varmista, että sahan terä liikkuu vapaasti. Sammuta kone ja
aloita uusi leikkaustoiminto pienemmällä syöttövoimalla.
Älä koskaan leikkaa kevytmetallia, erityisesti magnesiumia.
Aina tilanteen mukaan asenna kone penkkiin käyttämällä ruuveja, joiden
halkaisija on 8 mm ja pituus 80 mm.
Varmista, että käyttäjä on kyllin koulutettu käyttämään ja säätämään
laitetta.
Valitse oikea terä leikattavalle materiaalille ennen työskentelyä.
Käytä ainoastaan sahanteriä, joihin on merkitty nopeus on vähintään
yhtä suuri kuin nimellisterään merkitty nopeus.
Varmista ennen jokaista sahaustoimenpidettä, että kone on tasaisella ja
vakaalla alustalla sen liikkumisen estämiseksi.
VAROITUS: Suosittelemme vikavirtasuojalaitteen käyttöä, jonka
vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään 30 mA.
Muut mahdolliset vaarat
Seuraavat vaarat ovat mahdollisia, kun käytät sahaa:
• Tapaturmat, jotka aiheutuvat liikkuvien osien koskettamisesta.
Turvallisuusohjeiden noudattamisesta ja suojusten käytöstä huolimatta
tiettyjä vaaroja ei voi välttää. Näitä ovat:
• Kuulon heikkeneminen.
• Onnettomuusvaara, jonka sahanterän suojaamattomat osat aiheuttavat.
• Tapaturmavaara, kun terää vaihdetaan.
• Sormien jääminen puristuksiin, kun suojuksia avataan.
• Terveysriskit, jotka aiheutuvat puun sahauksesta aiheutuvan pölyn
hengittämisestä, erityisesti sahattaessa tammea, pyökkiä ja MDF-levyä.
Seuraavat tekijät lisäävät hengitysongelmien riskiä:
• Koneeseen ei ole kiinnitetty puuta sahattaessa pölynimulaitetta.
• Puhdistamattomien poistosuodattimien aiheuttama riittämätön
pölynpoisto.
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Kantokohta.
Pidä kädet poissa terän ulottuvilta.
Pidä kädet vähintään 100 mm päässä sahanterän molemmalta
puolelta.
Älä katso suoraan valolähteeseen.
Päivämääräkoodin sijainti (Kuva [Fig.] A1)
Päivämääräkoodi 9 on merkitty koteloon. Se sisältää myös
valmistusvuoden.
Esimerkki:
2016 XX XX
Valmistusvuosi
Suomi
Pakkauksen sisältö
Pakkauksen sisältö:
1 Valmiiksi koottu katkaisu- ja jiirisaha
1 Terän avain
1Terä
1Pölypussi
1Materiaalinpidike
1Käyttöohje
ʵʵ Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa kuljetusvaurioita.
ʵʵ Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä.
Kuvaus (Kuvat 1A–E)
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään muutoksia. Tällöin
voi aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja.
Kuva A1
1 Alasuojus
2 Pään ylälukituksen vapautusvipu
3 Käyttökahva
4 Kantokahva
5 Moottorin ulkokuori
6 Moottorin päätykansi
7 Kiskon lukitusnuppi
8 Kiskon säätöruuvi
9 Päivämääräkoodi
10 Kiskot
11 Viistoasteikko
12 Lukitustappi
13 Rajasuojan säätönuppi
14 Rajasuoja
15 Alaraja
16 Käden paikka
17 Pöytä
18 Penkin asennusreiät
19 Kulma-asteikko
20 Pölykanavan tuloaukko
21 Jiirin lukituskahva
22 Jiirin lukituspainike
23 Uurroslevy
Kuva A2
24 Liipaisukytkin
25 XPS™-virtakytkin
26 Siipimutteri
27 Syvyyden säätöruuvi
28 Uurtamisen pysäytin
29 Terän avain
30 Pohja
31 Viisteen lukitusnuppi
32 0° viisteen pysäytin
33 Hihnan suoja
34 Elektroninen nopeudensäädön valitsin (koskee vain mallia DWS780)
Lisävarusteet
Kuva B
35 DE7080-XJ Työskentelytuen jatke
Kuva C
36 DE7053-XJ Pölypussi
Kuva D
37 DE7023-XJ / DE7033-XJ Jalusta
Kuva E
38 DE7025-XJ Pidikkeen kannattimet
Käyttötarkoitus
DeWALT DWS779, DWS780 -kulmasaha on suunniteltu ammattimaiseen
puun, puutuotteiden ja muovin leikkaamiseen. Se suorittaa poikkileikkaus-,
viistotus- ja kulmasahaustoiminnot helposti, täsmällisesti ja turvallisesti.
Tämä yksikkö on tarkoitettu käytettäväksi nimellisteränhalkaisijaltaan
305 mm:n karbiditerän kanssa.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on syttyviä nesteitä
tai kaasuja.
Nämä kulmasahat ovat ammattimaisia sähkötyökaluja.
ÄLÄ ANNA lasten koskea tähän työkaluun. Kokemattomat henkilöt saavat
käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
VAROITUS! Älä käytä konetta muuhun kuin osoitettuun
tarkoitukseen.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lapset)
käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai kokemus
ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset. Heidän turvallisuudestaan tulee
huolehtia heistä vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää
yksin tämän tuotteen kanssa.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että
verkkovirran jännite vastaa tyyppikilpeen merkittyä jännitettä.
Tämä DeWALT-työkalu on kaksoiseristetty EN61029 -säädösten
mukaisesti, joten maadoitusjohdinta ei tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla, jonka voi
hankkia DeWALTin huolto-organisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle soveltuvaa 3-kaapelista
jatkojohtoa. Lisätietoja on Teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on
1,5 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki.
KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi katkaise
laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen varusteiden
asentamista tai irrottamista sekä ennen säätöjen ja korjausten
tekemistä. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite
käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
Pakkauksen avaaminen (Kuvat A1, F)
1. Avaa laatikko ja nosta saha pois kätevästä kuljetuskahvasta 4 kuvan F
mukaisesti.
2. Laita saha tasaiselle ja vakaalle alustalle.
3. Vapauta kiskon lukitusnuppi 7 , ja paina sahan pää taakse sen
lukitsemiseksi taka-asentoon.
4. Paina käyttökahvaa 3 kevyesti alaspäin ja vedä ulos lukitustappi 12 .
5. Vapauta kevyesti alaspäin suuntautuva paine ja pidä käyttökahvasta
antaen sen nousta kokonaan ylös.
Penkin asentaminen (Kuva A1)
Reiät 18 kaikissa neljässä jalassa on tarkoitettu helpottamaan penkin
asennusta. Kaksi erikokoista reikää on tarkoitettu erikokoisille ruuveille. Käytä
jompaakumpaa reikää; ei ole tarpeen käyttää molempia.
Asenna saha aina tukevasti vakaalle alustalle liikkumisen estämiseksi.
Kannettavuuden parantamiseksi työkalu voidaan asentaa 12,7 mm paksuun
tai paksumpaan vaneriin, joka voidaan kiinnittää työtukeen tai siirtää toisille
työpaikoille ja kiinnittää uudelleen.
HUOMAA: Jos saha asennetaan vaneriin, varmista, etteivät kiinnitysruuvit
tule ulos puukappaleen pohjasta. Vanerin on oltava tasaisesti työtasoon
117
Suomi
nähden. Kun saha kiinnitetään työtasoon, kiinnitä vain kiinnitysnavat, joissa
sijaitsevat kiinnitysruuvit. Muiden kohtien kiinnitys häiritsee sahan toimintaa.
HUOMIO: Kiinni juuttumisen ja epätarkkojen tuloksien välttämiseksi
on varmistettava, ettei asennustaso ole vääntynyt tai muutoin
epätasainen. Jos saha heiluu alustalla, aseta ohut materiaalikappale
sahan jalan alapuolelle, kunnes saha on kiinnittynyt hyvin
asennustasoon.
Uuden sahanterän vaihtaminen tai asentaminen
Terän poistaminen (Kuvat G1–G4)
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi katkaise
laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen varusteiden
asentamista tai irrottamista sekä ennen säätöjen ja korjausten
tekemistä. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite
käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
• Älä koskaan paina karan lukituspainiketta, kun terässä on virta tai
kun terä on liikkeessä.
• Älä leikkaa kevytmetallia ja rautametallia (sisältää rautaa tai
terästä) tai muurattuja rakenteita tai kuitusementtituotteita tällä
kulmasahalla.
• Paina pään ylälukituksen vapautusvipua 2 vapauttaaksesi
alasuojuksen 1 , ja nosta sitten alasuojus niin ylös kuin
mahdollista.
1. Irrota saha virtalähteestä.
2. Nosta varsi yläasentoon ja nosta alasuojus 1 niin ylös kuin mahdollista.
3. Paina karan lukituspainiketta 40 ja kierrä samalla varoen sahanterää
käsin, kunnes lukko kytkeytyy päälle.
4. Pidä painike alhaalla ja löysää terän ruuvia toisella kädellä avainta 29 käyttämällä. (Käännä myötöpäivään, vasemmat kierteet.)
5. Poista terän ruuvi 39 , ulkoinen pidikkeen aluslaatta 41 ja terä 42 .
Sisempi pidikkeen aluslaatta 43 voi olla vasemmalla karassa.
Terän asentaminen (Kuvat G1–G4)
1. Irrota saha virtalähteestä.
2. Kun varsi on ylhäällä ja alasuojus on auki, aseta terä karaan, ja kiinitä
se sisäiseen terän pidikkeeseen siten, että terän alareunan hampaat
osoittavat sahan takaosaan.
3. Asenna ulkoinen pidikkeen aluslaatta karaan.
4. Asenna terän ruuvi ja kiristä ruuvi hyvin kytkemällä karan
lukko ja käyttämällä pakkauksen avainta (käännä vastapäivään,
vasemmat kierteet).
VAROITUS! Huolehdi, että sahan terä laitetaan paikalleen vain
kuvatulla tavalla. Käytä vain Teknisissä tiedoissa määritettyjä sahan
teriä; luettelonro: DT4260.
Sahan kuljettaminen (Kuvat A1, A2)
VAROITUS: Vakavan henkilövahinkovaaran välttämiseksi tulee
AINA lukita kiskon lukitusnuppi, jiirisahan kahva, viistolukon kahva,
lukitustappi ja rajasuojan säätönupit ennen sahan kuljettamista. Älä
koskaan kuljeta tai nosta laitetta sen suojista kiinni pitäen.
Jiirisahan kuljettamisen helpottamiseksi sahan varressa on kuljetuskahva 4 .
• Kuljeta sahaa laskemalla pää alas ja painamalla lukitustappia 12 .
• Lukitse kiskon lukitusnuppi sahan pään ollessa etuasennossa,
lukitse jiirivarsi täysin vasempaan jiirikulmaan, liu’uta rajasuoja 14 kokonaan sisään ja lukitse viisteen lukitusnuppi 31 sahan pään ollessa
pystyasennossa, jotta työkalu olisi mahdollisimman kompakti.
• Käytä aina kuljetuskahvaa 4 tai käden paikkoja 16 .
Ominaisuudet ja ohjaimet
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi katkaise
laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen varusteiden
asentamista tai irrottamista sekä ennen säätöjen ja korjausten
118
tekemistä. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite
käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
Jiirin hallinta (Kuva H)
Jiirin lukituskahva 21 ja lukituspainike 22 mahdollistavat sahan
asettamisen 60° oikeaan ja 50° vasempaan kulmaan. Aloita jiirisahaus
nostamalla jiirin lukituskahva, painamalla jiirin lukituspainiketta ja
asettamalla haluamasi jiirikulma kulma-asteikolla 19 . Paina jiirin
lukituskahva alas jiirikulman lukitsemiseksi.
Viisteen lukitusnuppi (Kuva A2)
Viisteen lukitusnupin avulla voit kallistaa sahan 49° vasempaan tai oikeaan
kulmaan. Säädä viistekulma kääntämällä nuppia 31 vastapäivään. Sahan
pää siirtyy helposti vasempaan tai oikeaan viistekulmaan, kun 0° viisteen
ohitusnuppia on vedetty. Kiristä se kiertämällä viisteen lukitusnuppia
myötäpäivään.
0° Viisteen OHITUSVIPU (Kuva A2)
Viisteen pysäyttimen ohitusvipu 32 mahdollistaa sahan kallistamisen
oikealle 0° merkin yli.
Kun vipu on kytketty, saha pysähtyy automaattisesti arvoon 0°, kun se
viedään ylös vasemmalta. Voit siirtää sen väliaikaisesti 0° asteen yli oikealle
vetämällä viisteen lukitusnupista 31 . Kun nuppi vapautetaan, ohitusvipu
kytkeytyy uudelleen päälle. Viisteen lukitusnuppi voidaan lukita, mutta
ainoastaan nuppia 180° heiluttamalla.
Kun viiste on 0°, ohitusvipu lukittuu paikoilleen. Voit käyttää ohitusvipua
kallistamalla sahaa hiukan vasemmalle.
45°Viisteen pysäyttimen ohitusvipu (Kuva I)
Sahassa on kaksi viisteen pysäyttimen ohitusvipua, yksi kummallakin
puolella. Kallista sahaa vasemmalle tai oikealle, ohi 45°, painamalla 45°
viisteen ohitusvipua 50 taaksepäin. Kun vipu on takana, saha voidaan
kallistaa pysäyttimien yli. Kun 45° pysäyttimet tarvitaan, vedä 45° viisteen
ohitusvipu eteen
Päällyslistojen viistepidikkeet (Kuva I, J)
HUOMAA: Vinosahauksia voidaan suorittaa sekä mallilla DWS779 että
mallilla DWS780, vaikka vain mallissa DWS780 on äkkipysähdyksiä nopeaa ja
tarkkaa 22,5° ja 33,86° asettamista varten.
Kun sahaat tasaisella alustalla olevaa päällyslistaa, sahassa on nopeasti ja
helposti asetettava päällyslistojen pysäytin, vasemmalla tai oikealla (ks.
Tasaisten päällyslistojen sahaus ja Yhdistelmätoimintojen käyttö).
DWS780 (Fig. I)
Päällyslistojen viistepidikettä 52 voidaan kiertää, jotta se koskettaisi
päällyslistojen säätöruuvia.
Päällyslistan viistepidikkeen kääntämiseksi on poistettava kiinnitysruuvi,
22,5° viistepidike 51 ja 30° päällyslistan viistepidike 52 . Käännä
päällyslistan viistepidikettä 52 niin, että 33,86° -teksti osoittaa ylöspäin.
Kiinnitä ruuvi uudelleen 22,5° -viistepidikkeen ja päällyslistojen
viistepidikkeen kiinnittämiseksi. Tämä ei vaikuta tarkkuusasetukseen.
22,5° Viistepidikkeet (DWS780, Kuva I)
Sahassa on nopeasti ja tarkasti asetettava 22,5° viiste vasemmalle tai
oikealle. 22,5° viistepidikettä 51 voidaan kiertää, jotta se koskettaisi
päällyslistojen säätöruuvia 49 .
Kiskon lukitusnuppi (Kuva A1)
Kiskon lukitusnuppi 7 mahdollistaa sahan pään lukitsemisen tiukasti, jotta
se ei liukuisi kiskoilla 10 . Tämä on tarpeen tietynlaisia sahauksia suorittaessa
tai sahaa kuljettaessa.
Urapysäytin (Kuva A2)
Urapysäytin 28 mahdollistaa terän sahaussyvyyden rajoittamisen.
Pysäytin on hyödyllinen esimerkiksi uurteutuksessa ja pitkissä pystysuorissa
sahauksissa. Kierrä urapysäytintä eteenpäin ja säädä syvyyden säätöruuvia
27 haluamasi sahaussyvyyden asettamiseksi. Varmista säätö kiristämällä
siipimutteria 26 . Kun urapysäytin kierretään sahan takaosaan, uran
pysäytystoiminto ohitetaan. Jos syvyyden säätöruuvi on liian kireällä käsin
Suomi
löysäämistä varten, tuotteen mukana toimitettua terän avainta 29 voidaan
käyttää ruuvin löystämiseen.
Lukitustappi (Kuva A1)
VAROITUS: Lukitustappia tulee käyttää vain sahaa kuljettaessa
tai varastoidessa. ÄLÄ KOSKAAN käytä lukitustappia
sahaustoimenpiteissä.
Lukitse sahan pää ala-asentoon painamalla sahan päätä alaspäin,
painamalla lukitustappia 12 sisään ja vapauttamalla sahan pään. Tällöin
sahan pää pysyy turvallisesti alhaalla sahan liikuttamiseksi asemasta toiseen.
Vapauta se painamalla sahan päätä alas ja vetämällä tappi ulos.
Säätäminen
Jiirisaha on säädetään kokonaan ja tarkasti tehtaalla valmistusprosessin
aikana. Jos lisäsäädöt ovat tarpeen kuljetuksen tai käsittelyn tai muun
syyn vuoksi, säädä saha noudattamalla alla olevia ohjeita. Kun säädöt on
suoritettu, ne jäävät tarkoiksi.
Kulma-asteikon säätäminen (Kuva H, L)
1. Vapauta jiirin lukituskahva 21 ja käännä jiirin vartta, kunnes jiirin
lukituspainike 22 lukitsee sen 0° jiiriasentoon. Älä lukitse jiirin
lukituskahvaa.
2. Aseta kulmaviivain sahan rajasuojaa ja terää vasten kuvan mukaisesti.
(Älä koske terän hampaiden kärkiä kulmaviivaimella. Muutoin
mittaustulos on epätarkka.)
3. Jos sahanterä ei ole tarkalleen kohtisuorassa rajasuojaan, löysää neljää
ruuvia 46 jotka pitävät kulma-steikon 19 paikoillaan ja siittä jiirin
lukituskahvaa ja asteikkoa vasemmalle tai oikealle, kunnes terä on
kohtisuorassa rajasuojaan kulmaviivaimen mittauksen mukaan.
4. Kiristä neljä ruuvia uudelleen. Älä välitä jiirin osoittimen 44 luvusta
tässä vaiheessa.
Jiirin osoittimen säätäminen (Kuva H)
1. Vapauta jiirin lukituskahva 21 siirtääksesi jiirin varren nolla-asentoon.
2. Kun jiirin lukituskahva on vapautettu, anna jiirin lukon asettua
paikoilleen, kun kierrät jiirin varren nolla-asentoon.
3. Huomaa jiirin osoitin 44 ja kulma-asteikko 19 kuvassa H. Jos osoitin
ei osoita tarkalleen nolla-arvoa, löysää jiirin osoittimen ruuvia 45 , joka
pitää osoittimen paikoillaan, aseta osoitin uudelleen paikoilleen ja kiristä
ruuvi.
Viisteviivain pöydän säämiseen (Kuva A1, A2, I, J, M)
1. Kohdista terän viivain pöytään, lukitse varsi ala-asentoon
lukitustapilla 12 .
2. Aseta viivain terää vasten ja varmista, ettei viivain ole hampaan päällä.
3. Löysää viisteen lukitusnuppia 31 ja varmista, että varsi on tiukasti 0°
viisteen pysäytintä vasten (Kuva M).
4. Kierrä 0° viisteen säätöruuvia ( 54 , Kuvat I, J) 13  mm:n terän avaimella
29 tarpeen mukaan niin, että terä on 0° viistekulmassa pöytään
nähden.
Viisteen osoittimen säätäminen (Kuva I, J)
Jos viisteen osoittimet 48 eivät ole nolla-asennossa, löysää ruuveja 47 ,
jotka pitävät viisteen osoittimen paikoillaan ja siirrä niitä tarpeen mukaan.
Varmista, että 0° viiste on oikein ja että viisteen osoittimet on asetettu
ennen muiden viistekulmien ruuvien säätämistä.
Viisteen pysäyttimen säätäminen 45° oikealle ja
vasemmalle (Kuva A2, I)
Viisteen oikean 45° pysäyttimen säätäminen:
1. Löysää viisteen lukitusnuppia 31 ja vedä 0° viisteen pysäytintä 32 0°
viisteen pysäyttimen ohittamiseksi.
2. Kun saha on kokonaan oikealla eikä viisteen osoitin 48 ole tarkalleen
45° kohdalla, käännä vasenta 45° viisteen säätöruuvia 53 13  mm:n
terän avaimella 29 , kunnes viisteen osoitin on 45° kohdalla.
Viisteen vasemman 45° pysäyttimen säätäminen:
3. Löysää viisteen lukitusnuppia ja kallista päätä vasemmalle.
4. Jos viisteen osoitin ei ole tarkalleen 45° kohdalla, käännä oikeaa 45°
viisteen säätöruuvia, kunnes viisteen osoitin on 45° kohdalla.
Viisteen pysäyttimen säätäminen 22,5° (tai 30°)
(Kuvat A2, I)
HUOMAA: Säädä viistekulmia vasta sitten, kun 0° viistekulma ja viisteen
osoitin on säädetty.
Aseta vasen 22,5° viistekulma kääntämällä vasenta 22,5° viisteen pidikettä
51 . Löysää viisteen lukitusnuppia 31 ja kallista pää kokonaan vasemmalle.
Jos viisteen osoitin 48 ei ole tarkalleen 22,5° kohdalla, käännä kruunun
säätöruuvia 49 , joka koskettaa pidikkeeseen, 10  mm:n avaimella, kunnes
viisteen osoitin on 22,5° kohdalla.
Aseta oikea 22,5° viistekulma kääntämällä oikeaa 22,5° viisteen pidikettä.
Löysää viisteen lukitusnuppia ja vedä 0° viisteen pysäytintä 32 viisteen
pysäyttimen 0° ohittamiseksi. Kun saha on kokonaan oikealla eikä viisteen
osoitin ole tarkalleen 22,5° kohdalla, käännä kruunun säätöruuvia 49 , joka
on kosketuksissa pidikkeeseen, 10 mm:n terän avaimella, kunnes viisteen
osoitin on tarkalleen 22,5° kohdalla.
Rajasuojan säätäminen (Kuva A1)
Rajasuojan yläosaa voidaan säätää välyksen mahdollistamiseksi, jolloin saha
voidaan säätää kokonaan 49° vasemmalle ja oikealle.
1. Säädä rajasuojia 14 löysäämällä rajasuojan säätönuppia 13 ja
liu’uttamalla rajasuojaa ylospäin.
2. Suorita kuiva ajo sahan ollessa pois toiminnasta ja tarkista välys.
3. Säädä rajasuoja mahdollisimman lähelle terää maksimaalista
työkappaleen tukea varten vaikuttamatta kuitenkaan varren ylä- ja
alaliikkeeseen.
4. Kiristä rajasuojan säätönuppi hyvin.
5. Kun viistetoimenpiteet on suoritettu, aseta rajasuoja
uuteen paikkaan.
Tietyissä sahaustoimenpiteissä rajasuojat tulee viedä lähemmäs terää.
Vie tällöin rajasuojan säätönuppeja 13 kaksi kierrosta ulospäin ja siirrä
rajasuojat lähemmäs terää normaalin rajan yli. Kiristä sitten rajasuojan
säätönupit. Suorita ensin kuiva sahaus varmistaaksesi, ettei terä kosketa
rajasuojia.
HUOMAA: Rajasuojien uriin ei saa mennä sahanpurua. Käytä harjaa tai
paineilmaa alhaisella paineella puhdistaaksesi ohjaimen urat.
Suojan toiminta ja näkyvyys (Kuva A1)
Sahan alasuojus 1 poistuu automaattisesti terän päältä, kun varsi viedään
alas, ja se peittää terän, kun varsi nostetaan.
Suojus voidaan nostaa käsin, kun sahanteriä asennetaan tai poistetaan tai
sahaa halutaan tutkia. ÄLÄ KOSKAAN NOSTA ALASUOJUSTA KÄSIN, ELLEI
TERÄ OLE PYSÄHTYNYT.
Uurroslevyn säätäminen (Kuva A1)
Säädä uurroslevyjä 23 löysäämällä niiden kiinnitysruuveja. Säädä levyt
niin, että ne ovat mahdollisimman lähellä, mutta eivät kuitenkaan ole terän
liikkeen edessä.
Jos haluat asettaa uurrosleveydeksi nollan, säädä uurroslevyt
mahdollisimman lähelle toisiaan. Ne voidaan nyt sahata
hitaasti sahanterällä, jotta terän ja uurroslevyjen välinen tila olisi
mahdollisimman pieni.
Kiskon ohjaimen säätäminen (Kuva A1)
Tarkista kiskot 10 säännöllisesti välyksen varalta.
Oikea kisko voidaan säätää asetusruuvilla 8 . Välyksen pienentämiseksi
voit käyttää 4 mm:n kuusiokoloavainta ja kiertää asetusruuvia asteittain
myötäpäivään liu’uttamalla samalla sahan päätä taakse- ja eteenpäin.
Jiirin lukon säätäminen (Kuvat A1, N)
Jiirin lukitustankoa 55 tulee säätää, jos sahan pöytää voidaan liikuttaa, kun
jiirin lukituskahva on lukittu (alhaalla).
1. Aseta jiirin lukituskahva 21 vapaaseen (ylös) asentoon.
119
Suomi
2. Löysää 13  mm:n avopäistä avainta käyttämällä jiirin lukitustangon
lukitusmutteria 56 .
3. Kiristä uritettua ruuvimeisseliä käyttämällä jiirin lukitustanko kääntämällä
sitä myötäpäivään kuvan N mukaisesti. Käännä lukitusvartta, kunnes se
on tiiviisti. Käännä sitä sitten vastapäivään yhden kierroksen verran.
4. Lukitse jiirin lukko uudelleen kulma-asteikon kolottomaan arvoon –
esim. 34° – ja varmista, ettei pöytä pyöri.
5. Kiristä lukitusmutteri.
Ennen käyttämistä
• Asenna sopiva sahanterä. Älä käytä erittäin kuluneita teriä.
Työkalun enimmäispyörimisnopeus ei saa ylittää sahanterän
enimmäispyörimisnopeutta. Älä käytä hiovia teriä.
• Anna terän leikata vapaasti. Älä sahaa väkipakolla.
• Anna moottorin saavuttaa täydet kierrokset ennen sahaamista.
• Varmista että kaikki lukitusruuvit ja kahvat ovat tiukasti kiinni.
• Kiinnitä työkappale.
• Vaikka tällä sahalla on mahdollista sahata puuta ja monia
ei-rautametalleja, käyttöohjeissa viitataan vain puun sahaamiseen.
Samat perusohjeet pätevät myös muiden materiaalien sahaukseen.
Älä sahaa rautametalleja (rautaa ja terästä), kuitusementtiä tai kiveä
tällä sahalla!
• Käytä kitapalaa. Älä käytä konetta jos kitapalan ura on leveämpi
kuin 10 mm.
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä.
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi katkaise
laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen varusteiden
asentamista tai irrottamista sekä ennen säätöjen ja korjausten
tekemistä. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite
käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
Valitse sopivin terä kohdasta Sahanterät luvussa Valinnaiset lisävarusteet.
Varmista, että kone on sijoitettu ergonomisesti pöydän korkeus ja vakaus
huomioiden. Koneen paikka tulee valita niin, että käyttäjällä on hyvä
yleisnäkymä ja tarpeeksi vapaata tilaa koneen ympärillä, mikä mahdollistaa
työkappaleen käsittelyn rajoituksetta.
Jotta vähennetään tärinän vaikutukset, varmista, että ympäristölämpötila
ei ole liian kylmä, kone ja lisävarusteet on hyvin huollettu ja työkappaleen
koko on sopiva tälle koneelle.
Kytke saha asuinrakennuksen 60 Hz -virtalähteeseen. Katso jännite
arvokilvestä. Varmista, ettei johto häiritse työskentelyä.
Oikeat kehon ja käden asennot (Kuvat O1, O2)
•
•
•
•
•
120
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon vaaraa
pitämällä kädet AINA oikassa asennossa kuvan O1 mukaisesti.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon vaaraa
pitelemällä työkalua AINA tiukassa otteessa.
Älä laita käsiä leikkuualueen lähelle. Pidä kädet vähintään 100  mm:n
päässä terästä.
Pidä työkappaletta tiukasti pöydällä ja ohjaimessa katkaistessasi. Pidä
kätesi paikallaan, kunnes kytkin on vapautettu ja terä pysähtynyt
kokonaan.
SUORITA AINA KUIVIA AJOJA (ILMAN VIRTAA) ENNEN SAHAUKSEN
VIIMEISTELYÄ, JOTTA VOIT TARKISTAA TERÄN REITIN. ÄLÄ ASETA KÄSIÄ
RISTIIN KUVAN O2 MUKAISESTI.
Pidä molemmat jalat vakaasti lattialla ja säilytä oikea tasapaino. Kun
siirrät jiirisahaa vasemmalle ja oikealle, seuraa sitä ja seiso hiukan
sahanterän vieressä.
Katso suojuksen rakojen läpi, kun seuraat piirrettyä linjaa.
Käynnistäminen ja sammuttaminen (Kuva A2)
Käynnistä saha painamalla liipaisukytkintä 24 . Sammuta työkalu
vapauttamalla liipaisukytkin.
Anna terän saavuttaa täysi nopeus ennen sahaamista.
Vapauta liikaisukytkin ja anna jarrun pysäyttää terä ennen sahan pään
nostamista.
Liipaisukytkimessä on reikä sahan lukitsemiseksi riippulukolla.
Muuttujanopeuden asettaminen (Kuva A2)
DWS780
Enimmäisnopeus voidaan säätää etukäteen enimmäisnopeuden
valitsinkiekon 34 avulla.
• Kierrä asteikolla varustettua valitsinta 34 haluamaasi aluetta osoittavan
numeron kohdalle.
• Käytä suurta nopeutta, kun sahaat pehmeitä materiaaleja, kuten puuta.
Käytä pientä nopeutta, kun sahaat metallia.
XPS™ LED-valojärjestelmän käyttö (Kuvat A1, A2)
HUOMAA: Jiirisaha tulee kytkeä virtalähteeseen.
XPS™ LED-valojärjestelmässä on virtakytkin 25 . XPS™ LED-valojärjestelmä
toimii sahan liipaisukytkimestä erillään. Valon ei tarvitse välttämättä palaa,
kun sahaa käytetään.
Puukappaleen viivamerkintää pitkin sahaaminen:
1. Kytke XPS™-järjestelmä päälle ja vedä käyttökahva 3 alas, jotta
sahanterä siirtyy puukappaleen lähelle. Terän varjo tulee näkyviin
puukappaleeseen.
2. Kohdista piirretty linja terän varjon reunaan. Jiiriä tai viistekulmia voi olla
tarpeen säätää, jotta terä kohdistuisi tarkalleen piirrettyyn linjaan.
Tavallinen sahaus (Kuvat A1, A2, P, Q)
Jos liukumistoimintoa ei käytetä, varmista, että sahanterä painetaan
mahdollisimman taakse ja että kiskon lukitusnuppi 7 kiristetään. Tämä
estää sahan liukumisen kiskoja pitkin työkappaleen ollessa kytketty
paikoilleen.
Useiden kappaleiden sahaaminen ei ole suositeltavaa, mutta se voidaan
tehdä turvallisesti varmistamalla, että kaikki kappaleet pysyvät tiukasti
pöytää ja rajasuojaa vasten.
Pystysuora katkaisusahaus
1. Aseta ja lukitse jiirivarsi nolla-asentoon, ja pidä puukappaletta tiukasti
pöytää 17 ja rajasuojaa 14 vasten.
2. Kun kiskon lukitusnuppi 7 on kiristetty, käännä sahaa painamalla
liipaisukytkintä 24 .
3. Kun saha saavuttaa täyden nopeuden, laske varsi tasaisesti ja
hitaasti puun sahaamiseksi. Anna terän pysähtyä kokonaan ennen
varren nostamista.
Liukukatkaisu (Kuva P)
Kun mitoiltaan yli 51 x 150 mm (51 x 105 mm viistekulmassa 45°)
työstökappaletta sahataan, käytä ulos-alas-taakse -liikettä, kun kiskon
lukitusnuppi 7 on löysä.
Vedä sahaa ulospäin itseäsi kohti, laske sahan pää alas työkappaleeseen
kohti ja paina hitaasti sahaa taaksepäin sahaustoimenpiteen suorittamiseksi.
Älä anna sahan päästä kosketuksiin työkappaleen yläosaan, kun vedät sitä
ulospäin. Saha voi siirtyä itseesi päin ja aiheuttaa näin henkilövahinkoja tai
vaurioittaa työkappaletta.
Poikittainen jiirisahaus (Kuva Q)
Jiirikulma on usein 45° kulmien toteuttamiseksi, mutta se voidaan asettaa
nollasta 50° vasemmalle tai 60° oikealle. Toimi samalla tavoin kun suorassa
pystysuuntaisessa poikkileikkauksessa.
Kun jiirisahaat leveydeltään yli 51 x 105 mm kokoisia työkappaleita, joiden
pituus on tätä lyhyempi, aseta aina pitempi sivu rajasuojaa vasten.
Suomi
Viistoleikkaus (Kuvat A1, A2)
Viistekulmat voidaan asettaa arvosta 49° oikealta 49° vasemmalle ja ne
voidaan sahata jiirivarren ollessa välillä 50° vasemmalle tai 60° oikealle. Katso
osiosta Ominaisuudet ja ohjaimet lisätietoa viistejärjestelmästä.
1. Löysää viistelukkoa 31 , ja siirrä sahaa vasemmalle tai oikealle.
Rajasuojaa 14 tulee siirtää välyksen mahdollistamiseksi. Kiristä
rajasuojan säätönuppi 13 suojien sijoittamisen jälkeen.
2. Kiristä viistelukko hyvin.
Joissakin äärimmäisissä kulmissa oikea tai vasen rajasuoja voidaan poistaa.
Katso osiosta Rajasuojan säätäminen luvussa Säädöt tärkeitä lisätietoja
rajasuojien säätämiseksi tiettyjä viisteleikkauksia varten.
Voita poistaa vasemman tai oikean rajasuojan kiertämällä rajasuojan
säätönuppia 13 useita kertoja auki ja liu’uttamalla rajasuojan ulos.
Uritus (Kuva A2)
Sahassa on urituksen pysäytin 28 , syvyyden säätöruuvi 27 ja siipimutteri
26 urituksen toteuttamiseen.
• Käännä urituksen pysäytintä 28 sahan etuosaan päin.
• Säädä siipimutteria 26 ja syvyyden säätöruuvia 27 uran syvyyden
asettamiseksi.
• Aseta ylimääräinen noin 5 cm:n kappale rajasuojan ja työkappaleen
väliin suoran urituksen suorittamiseksi.
Sahauksen laatu
Leikkauksien tasaisuus riippuu monesta eri tekijästä, kuten sahattavasta
materiaalista, terätyypistä, terän terävyydestä ja sahausnopeudesta.
Kun haluat suorittaa mahdollisimman tasaisia sahauksia päällyslistoihin
ja muihin tarkkuustöihin, terävä (60 hampaan karbidi) terä ja hitaampi ja
tasainen sahausnopeus tuottavat odotetut tulokset.
VAROITUS: Varmista ettei sahattava materiaali siirry paikaltaan
sahattaessa. Kiinnitä työstökappale kunnolla. Anna sahanterän
pyörimisliikkeen pysähtyä aina ennen kuin nostat sahauspäätä.
Jos puunkappaleen takaosa sahattaessa säröytyy, liimaa pala
peiteteippiä puuhun leikkauskohtaan. Sahaa teipin läpi ja poista teippi
varovasti kun sahaus on tehty.
Työkappaleen kiinnittäminen (Kuva B)
VAROITUS: Ennen sahausta kiinnitetty, tasapainotettu ja
varmistettu työkappale voi olla epätasapainossa sahauksen jälkeen.
Epätasapainossa oleva kuormitus voi kallistaa sahaa tai kaikkia
sahassa kiinni olevia kappaleita, kuten pöytää tai penkkiä. Kun sahaat
kappaletta, joka voi mennä epätasapainoon, tue työkappaletta oikein
varmistaaksesi, että saha on tiukasti kiinni vakaassa tasossa. Vaarana
on henkilövahinko.
VAROITUS: Pidikkeen jalan on oltava kiinni sahan pohjan yläpuolella
aina, kun pidikettä käytetään. Kiinnitä työkappale aina sahan
pohjaan – älä kiinnitä sitä mihinkään muuhun työalueen kohtaan.
Varmista, ettei pidikkeen jalka ole kiinni sahan pohjan reunassa.
HUOMIO: Käytä aina työkappaleen pidikettä hallinnan säilyttämiseksi
ja henkilövahinkovaaran ja työkappaleen vaurioitumisvaaran
välttämiseksi.
Käytä sahan mukana toimitettua materiaalinpidikettä 35 . Vasen ja oikea
rajasuoja liukuu sivulta sivulle kiinnittämisen helpottamiseksi. Muita
apuvälineitä, kuten jousikiristimiä, tankokiristimiä tai C-pidikkeitä voidaan
käyttää tietyn kokoisiin ja muotoisiin materiaaleihin.
Pidikkeen asentaminen
1. Aseta pidike rajasuojan takana olevaan reikään. Pidikkeen on oltava
jiirisahan takaosaan päin. Pidikkeen tangossa oleva ura tulee asettaa
kokonaan pohjaan. Varmista, että ura on asetettu kokonaan jiirisahan
pohjaan. Jos ura on näkyvissä, pidike ei ole tiukasti kiinni.
2. Kierrä pidikettä 180° jiirisahan etuosaan päin.
3. Löysää nuppia pidikkeen säätämiseksi ylös- tai alaspäin ja kiinnitä
työkappale tiukasti säätämällä hienosäädön nuppia.
HUOMAA: Aseta pidike vastakkaiselle puolelle pohjaa viisteen
saavuttamiseksi. SUORITA AINA KUIVIA AJOJA (ILMAN VIRTAA) ENNEN
SAHAUKSEN VIIMEISTELYÄ, JOTTA VOIT TARKISTAA TERÄN REITIN.
VARMISTA, ETTEI PIDIKE OL SAHAN TAI SUOJIEN TIELLÄ.
Pitkien työkappaleiden tukeminen (Kuva D)
TUE AINA PITKIÄ KAPPALEITA.
Käytä DE7023-XJ tai DE7033 -jalustoja 37 sahan pöydän leveyden
parantamiseksi ja parhaiden tulosten saavuttamiseksi. Tue pitkiä
työkappaleita kaikkia hyödyllisiä tapoja käyttäen, kuten sahapukkia tai
vastaavaa laitetta käyttäen päiden alas putoamisen välttämiseksi.
Taulukehysten, laatikoiden ja muiden nelitahoisten
esineiden leikkaaminen (Kuvat R, S)
Kokeile yksinkertaisia toimenpiteitä muutaman kerran koekappaleisiin,
kunnes ”totut” sahan käyttämiseen. Tämä saha on täydellinen väline
kulmien jiirisahaukseen, katso esimerkki kuvasta R.
Kohde 1 kuvassa S osoittaa viisteen säädöllä tuotetun liitoksen. Kuvassa
näkyvä liitos voidaan suorittaa jommalla kummalla tavalla.
• Viisteen säätö:
-- Kahden reunan viiste säädetään 45°, jolloin tuloksena on 90° kulma.
-- Jiirisahan varsi lukitaan nolla-asentoon ja viisteen säätöarvoksi
lukitaan 45°.
-- Puukappale asetetaan laaja ja litteä puoli pöytää vasten ja kapea
reuna rajasuojaa vasten.
• Jiirisahauksen säätö:
-- Sama leikkaus voidaan suorittaa jiirisahaamalla oikea ja vasen puoli
laajan pinnan ollessa rajasuojaa vasten.
Verhoilulistojen ja muiden kehyksien sahaus
(Kuva S)
Kohde 2 kuvassa S osoittaa liitoksen, joka on suoritettu asettamalla jiirin varsi
45° ja sahaamalla kaksi reunaa 90° kulman muodostamiseksi. Vastaavan
liitoksen suorittamiseksi viisteen säätö on asetettava nollaan ja jiirin varsi
45°. Puukappale asetetaan laaja ja litteä puoli pöytää vasten ja kapea reuna
rajasuojaa vasten.
Kaksi kohdetta kuvassa S ovat vain nelipuolisia kohteita. Koska sivujen määrä
muuttuu, muuttuvat myös jiirin kulma ja viistekulma. Alla oleva taulukko
sisältää kulmat eri muotoihin olettaen, että kaikki sivut ovat samanpituisia.
SIVUJEN LUKUMÄÄRÄ
4
JIIRISAHAN KULMA TAI VIISTEKULMA
45°
5
6
7
8
9
10
36°
30°
25,7°
22,5°
20°
18°
Jos jotakin muotoa ei ole taulukossa, käytä seuraavaa kaaviota: 180°
jaettuna sivujen lukumäärällä on jiirin kulma (jos materiaalia sahataan
pystysuunnassa) tai viistekulma (jos materiaalia sahataan alustalla).
Yhdistetty jiiri- ja viistesahaus (Kuva T)
Yhdistetyssä sahauksessa käytetään jiirikulmaa ja viistekulmaa
samanaikaisesti. Tätä sahaustyyppiä käytetään kehyksien tai laatikoiden
sahaamiseen viistoilla sivuilla, katso esimerkki kuvasta T.
VAROITUS: Jos sahauskulma vaihtelee kappalekohtaisesti, tarkista,
että viisteen lukitusnuppi ja jiirisajan lukituskahva on kiinnitetty
hyvin Ne on lukittava sen jälkeen, kun viistekulmaa tai jiirikulmaa
on muutettu.
Alla oleva taulukko auttaa valitsemaan oikean viistekulman ja jiirisahan
asetukset yleisissä yhdistelmäsahauksissa.
121
Suomi
• Valitse haluamasi kulma A (Kuva T) ja määritä sen sijainti taulukon
kaaressa.
• Katso siitä kohdasta suoraan alas ja näet oikean viistekulman ja suoraan
toisella puolella näet oikean jiirikulman.
• Aseta saha määritettyihin kulmiin ja suorita muutama harjoitus
koekappaleisiin. Harjoittale leikattujen kappaleiden yhdessä pitämistä.
Esimerkki: Voit toteuttaa 4-puolisen laatikon 26° ulkoisilla kulmilla (kulma
A, kuva V) käyttämällä ylhäällä oikealla olevaa kaarta. Määritä 26° sijainti
kaaren asteikossa. Seuraa vaakasuoraa viivaa pitkin kummallakin puolella
määrittääksesi sahan jiirikulman (42°). Seuraa samalla tavoin pystysuoraa
viivaa pitkin ylös tai alas määrittääksesi viistekulman sahaan (18°). Kokeile
sahausta aina muutamaan koekappaleeseen sahan virheettömien
asetuksien varmistamiseksi.
6-PUOLINEN
LAATIKKO
8-PUOLINEN
LAATIKKO
Laatikon puolen kulma (kulma ”A”)
Aseta tämä jiirikulma sahaan
NELIÖLAATIKKO
pidikkeet 33,86° vasemmalla ja oikealla. Viistoasteikolla on merkki 11 myös
arvossa 33,9°. Alla oleva taulukko sisältää oikeat asetukset päällyslistojen
sahaukseen.
HUOMAA: On erittäin tärkeää kokeilla sahausta ensin
koekappaleisiin!
Ohjeet päällyslistojen sahaamiseen tasaisella
alustalla ja yhdistelmätoimintoja käyttäen
(Kuva V1)
1. Listan on oltava tasaisesti laaja takaosa alaspäin sahauspöytää vasten
17 .
2. Aseta listan yläosa rajasuojaa vasten 14 .
3. Alla olevat asetukset on tarkoitettu 45° päällyslistoihin.
sisäkulma
Vasen puoli Viiste vasen 30°
Jiiripöytä oikealla 35.26°
Säästä vasen sahauspää
Oikea puoli Viiste oikea 30°
Jiiripöytä vasemmalla 35.26°
Säästä oikea sahauspää
ulkokulma
Viiste oikea 30°
Jiiripöytä vasemmalla 35.26°
Säästä vasen sahauspää
Viiste vasen 30°
Jiiripöytä oikealla 35.26°
Säästä oikea sahauspää
4. Alla olevat asetukset ovat päällyslistan sahaukseen 52° yläkulmalla ja 38°
alakulmalla.
sisäkulma
Vasen puoli Viiste vasen 33,9°
Jiiripöytä oikealla 31,62°
Säästä vasen sahauspää
Oikea puoli Viiste oikea 33,9°
Jiiripöytä vasemmalla 31,62°
Säästä oikea sahauspää
ulkokulma
Viiste oikea 33,9°
Jiiripöytä vasemmalla 31,62°
Säästä vasen sahauspää
Viiste vasen 33,9°
Jiiripöytä oikealla 31,62°
Säästä oikea sahauspää
Vaihtoehtoinen tapa sahata päällyslistoja
Aseta tämä viistekulma sahaan
Lattialistojen sahaus (kuvat K, U)
Suorita suorat 90° leikkaukset asettamalla puukappale rajasuojaa vasten ja
pitämällä sitä paikoillaan kuvan U mukaisesti. Kytke saha päälle, anna terän
saavuttaa täysi nopeus ja laske vartta tasaisesti leikkauksen ajan.
Lattialistojen sahaus 76 mm - 171 mm korkealla
pystysuunnassa rajasuojaa vasten
HUOMAA: Siirrä sahanterä alasuojan eteen tukikotelo 58 ja ristiakseli 59 73 mm erillään kuvan K mukaisesti.
Kiristä kiskon lukitusnuppi 7 kiskojen asettamiseksi paikoilleen.
Aseta materiaali kuvan U mukaisesti.
Kaikki sahaukset tulee suorittaa listan takaosa rajasuojaa vasten ja alaosa
pöytää vasten.
Löysää sahaamisen jälkeen kiskon lukitusnuppia 7 .
Kun päällyslistoja sahataan tätä sahaustapaa käyttäen, viistesahausta ei
vaadita. Jiirikulmaa voidaan muuttaa minuuteilla ilman, että se vaikuttaisi
viistekulmaan. Kun muita kuin 90° kulmia esiintyy, saha voidaan säätää
niihin nopeasti ja helposti.
Ohjeet sellaisten päällyslistojen sahaukseen, jossa
kulmat ovat rajasuojan ja sahan pohjan välissä
kaikissa sahauksissa (Kuva V2)
1. Aseta lista kulmaan niin, että sen alaosa (asennuksessa seinää
vasten asetettava osa) on rajasuojaa 14 vasten ja listan yläosa on
sahataulukkoa vasten 17 .
2. Listan takaosassa olevien kulmittaisten “tasaisten osien” on oltava
tiukasti rajasuojaa ja sahauspöytää vasten.
sisäkulma
ulkokulma
sisäkulma
Vasen puoli Jiiri oikea 45°
Säästä sahauksen oikea puoli
Oikea puoli Jiiri vasen 45°
Säästä sahauksen vasen puoli
Vasen puoli
Jiiri vasen 45°
Säästä sahauksen vasen puoli
Jiiri oikea 45°
Säästä sahauksen vasen puoli
Erityiset sahaustoimenpiteet
Oikea puoli
Jiiri oikea 45°
Säästä sahauksen oikea puoli
Jiiri vasen 45°
Säästä sahauksen oikea puoli
Korkeintaan 171  mm:n materiaalia voidaan sahata yllä mainitulla tavalla.
Päällyslistojen sahaus (Kuvat A1, V1, V2)
Tämä jiirisaha sopii hyvin päällyslistojen sahaamiseen. Jotta lista sopisi
oikein, päällyslistat tulee jiirisahata erittäin tarkasti sahausyhdistelmää
käyttämällä.
Tässä jiirisahssa on erityinen esiasetettu jiirin lukituskohta 31,62° vasemmalla
ja oikealla päällyslistojen sahaamiseksi oikeassa kulmassa ja viistekulman
122
ulkokulma
Jiiri vasen 45°
Säästä sahauksen oikea puoli
Jiiri oikea 45°
Säästä sahauksen vasen puoli
VAROITUS: Älä koskaan aloita sahausta, ellei materiaalia ole
kiinnitetty hyvin pöytään ja rajasuojaa vasten.
Alumiinin sahaus (Kuvt W1, W2)
KÄYTÄ AINA SOPIVAA SAHANTERÄÄ, JOKA ON TARKOITETTU ALUMIININ
LEIKKAAMISEEN.
Jotkin työkappaleet voivat vaatia pidikkeen tai kiinnittimen käyttöä
liikkumisen estämiseksi sahauksen aikana. Aseta materiaali niin, että
sahaat ohuinta poikkipintaa kuvan W1 mukaisesti. Kuvassa W2 on esitetty
virheellinen tapa sahata näitä osia.
Käytä kiinnitysvahan voiteluainetta alumiinia sahatessa. Levitä
kiinnitysvaha suoraan sahanterään 42 ennen sahaamista. Älä koskaan
Suomi
levitä kiinnitysvahaa liikkuvaan terään. Vaha voitelee ja estää sirujen
tarttumisen terään.
Taipuneen materiaalin sahaus (Kuvat X1, X2)
Kun sahaat taipunutta materiaalia, aseta se aina kuvan X1 mukaisesti, älä
koskaan aseta sitä kuten kuvassa X2. Jos materiaali asetaan virheellisesti, se
puristaa terää.
Muoviputkien tai muiden pyöreiden materiaalien
sahaus
Tällä sahalla voidaan sahata helposti muoviputkia. Se tulee sahata kuten
puu ja se tulee kiinnittää tai sitä tulee pitää hyvin rajasuojaa vasten
sen pyörimisen estämiseksi. Tämä on erityisen tärkeää kulmikkaita
sahaustoimenpiteitä suorittaessa.
Suuren materiaalien sahaus (Kuva Y)
Joskus sahattava puukappale voi olla liian suuri alasuojuksen alle. Aseta
tällöin oikea peukalo suojuksen yläosaan 1 ja kierrä suojusta ylöspäin
työstökappaleen vaatiman tilan verran kuten kuvassa Y. Vältä tätä
mahdollisuuksien mukaan, mutta tarvittaessa saha toimii oikein ja suorittaa
suuremman leikkauksen. ÄLÄ KOSKAAN SIDO, TEIPPAA TAI PIDÄ MUULLA
TAVALLA SUOJUSTA AUKI SAHAN KÄYTÖN AIKANA.
Laajojen poikkileikkauksien erityiset asetukset
(Kuvat Z1, Z2)
Tällä sahalla voidaan sahata erittäin leveitä (jopa 409 mm) työkappaleita
erityisiä asetuksia käyttämällä. Aseta saha näihin työkappaleisiin seuraavia
ohjeita noudattamalla.
1. Poista vasen ja oikea liukuva rajasuoja sahasta ja aseta ne sivuun. Poista
ne kiertämällä auki rajasuojan säätönuppeja 13 useiden kierroksien
verran ja liu’uttamalla rajasuojia ulospäin. Säädä ja lukitse jiirin
hallintajärjestelmä niin, että se on 0° jiirikulmassa.
2. Toteuta taso käyttäen 38  mm paksua lastulevyä tai vastaavaa tasaista
ja vahvaa 38 mm paksua puuta, jonak mitat ovat: 368 x 660 mm. Tason
on oltava tasainen, muutoin materiaali voi liikkua sahauksen aikana ja
aiheuttaa henkilövahinkoja.
3. Asenna 368 x 660 mm taso sahaan neljää 76,2  mm pitkää puuruuvia
käyttäen rei’issä 57 pohjasuojassa 15 (Kuva Z1). Neljää ruuvia tulee
käyttää oikein materiaalin kiinnittämiseksi. Kun erityistä asetusta
käytetään, taso leikataan kahteen osaan. Varmista, että ruuvit kiristetään
oikein, muutoin materiaali voi vapautua ja aiheuttaa henkilövammoja.
Varmista, että taso on tiukasti pöydällä suojarajaa vasten ja keskitetty
tasaisesti vasemmalta oikealle.
VAROITUS: Varmista, että saha on asennettu kunnolla vakaalle,
tasaiselle pinnalle. Mikäli näin ei ole, saha voi olla epävakaa, päästä
putoamaan ja aiheuttaa henkilövahinkoja.
4. Aseta työkappale pöydälle asennetun tason yläisaan. Varmista, että
työkappale on tiukasti pohjan rajasuojaa 15 vasten (Kuva Z2).
5. Kiinnitä materiaali ennen sen sahaamista. Sahaa hitaasti materiaalin läpi
käyttäen ulos-alas-taakse -liikettä. Jos sitä ei kiinnitetä hyvin tai sahata
hitaasti, materiaali voi irrota ja aiheuttaa henkilövahinkoja.
Kun alustalla on sahattu useita ei-nollakulmaisia jiirikulmia, alusta voi olla jo
heikko eikä välttämättä tue työstettävää kappaletta enää kunnolla. Valitse
tällöin haluttu jiirikulma uudestaan ja asenna uusi, käyttämätön alusta
sahaan.
HUOMIO: Älä käytä alustaa, jossa on jo useita uurteita, koska
työstettävä kappale voi tällöin olla vaikeasti hallittavissa, mikä voi
aiheuttaa vahinkoja.
KUNNOSSAPITO
DeWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään ja edellyttämään
vain vähän kunnossapitoa. Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus
varmistavat laitteen ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi katkaise
laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen varusteiden
asentamista tai irrottamista sekä ennen säätöjen ja korjausten
tekemistä. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite
käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon välttämiseksi terän
teräviin osiin EI SAA koskea sormilla tai käsillä huollon aikana.
ÄLÄ käytä voiteluaineita tai puhdistusaineita (erityisesti suihkeita tai
aerosoleja) muovisen suojan läheisyydessä. Jotkin kemikaalit voivat
vaikuttaa suojan polykarbonaattimateriaaliin.
Harjat (Kuva A1)
Tarkista hiiliharjat säännöllisesti. Pidä harjat puhtaina ja varmista niiden
vapaa liikkuminen ohjaimissa.
• Irrota työkalu sähköverkosta, poista moottorin päätykansi 6 , nosta
harjan jousta ja vedä harjakokoonpano taakse.
• Jos harjat ovat kuluneet noin 12,7 mm korkeudelle, jouset eivät enää
kohdista painetta ja ne on vaihdettava.
• Käytä ainoastaan DeWALT -harjoja. Oikean harjan asteen käyttö on
tärkeää sähköjarrun virheettömän toiminnan kannalta. Uusia harjoja on
saatavilla DeWALT -huoltoliikkeistä.
• Vaihda aina harjan tarkistusluukku harjojen tarkastuksen tai huollon
jälkeen.
• Työkalun tulee antaa käydä kuormittamattomana 10 minuutin ajan
ennen uusien harjojen asentamista. Sähköjarru voi toimia virheellisesti,
ellei harjoja ole asennettu oikein (sisään).
• Tyhjäkäynnin aikana LIIPAISUKYTKINTÄ EI SAA SITOA, TEIPATA TAI
MUUTOIN LUKITA. PITELE SITÄ AINOASTAAN KÄSIN.
Voiteleminen
Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella.
Puhdistaminen
Ennen käyttöä tulee tarkistaa huolellisesti yläsuojus, alasuojus ja pölykanava
niiden virheettömän toiminnan varmistamiseksi. Varmista, että lastut, pöly
tai työkappaleen palat eivät voi muodostaa tukosta johonkin toiminnoista.
Jos työkappaleen paloja jää sahanterän ja suojuksien väliin, irrota kone
virtalähteestä ja noudata kohdan Uuden sahanterän vaihtaminen tai
asennus ohjeita. Poista jumiutuneet osat ja kokoa sahan terä uudelleen.
Puhdista pöly ja puulastut säännöllisesti pohjan ja pyörivän pöydän
ympäriltä JA ALTA.
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä
kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille. Käytä tällöin
hyväksyttyjä silmäsuojuksia ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin metallipintoja
liuottimien tai muiden voimakkaiden kemikaalien avulla. Nämä
kemikaalit voivat heikentää näissä osissa käytettyjä materiaaleja.
Käytä vain vedellä ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta.
Älä päästä mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen
osaa nesteeseen.
Työvalon puhdistus
• Puhdista varoen sahauspöly ja jäämät valojen linsseistä vanupuikolla.
Pölyn kertyminen voi estää valon toiminnan, jolloin se ei valaise oikein
sahauslinjaa.
• ÄLÄ käytä liuotusaineita; ne voivat muutoin vahingoittaa linssejä.
• Kun terä on poistettu sahasta, puhdista piki ja kertymät terästä.
Pölykanavan puhdistus
Kun saha on irrotettu sähköverkosta ja sahan pää on kokonaan ylhäällä,
puhdista pölyt pölykanavasta käyttämällä matalapaineista ilmaa tai suuren
halkaisijan omaavaa ohjauspuikkoa.
123
Suomi
Lisävarusteet (Kuvat B–E)
VAROITUS: Muita kuin DeWALT-lisävarusteita ei ole testattu tämän
työkalun kanssa, joten niiden käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä
tämän laitteen kanssa vain DeWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
Pidike: DE7082-XJ (Kuva B)
Pidikkeellä 35 kiinnitetään työkappale tiukasti sahauspöytään.
Pölypussi: DE7053-XJ (Kuva C)
Varustettu vetoketjulla helppoa tyhjennystä varten, pölypussi 36 kerää
suurimman osan tuotetusta sahanpölystä.
Jalustat: DE7023-XJ, DE7033-XJ (Kuva D)
Jalustalla 37 pidennetään sahan pöydän leveyttä.
Pidikkeen kannattimet: DE7025-XJ (Kuva E)
Pidikkeen kannattimilla 38 asennetaan saha telineeseen.
SAHANTERÄT: KÄYTÄ AINA 305 mm SAHANTERIÄ 30 mm REI’ISSÄ.
NIMELLISNOPEUDEN ON OLTAVA VÄHINTÄÄN 4 800 KIERR./MIN.
Älä koskaan käytä pienemmän halkaisijan teriä. Niiden käyttö ei ole
turvallista Käytä ainoastaan poikkileikkauksen teriä Älä käytä jyrsimisteriä,
yhdistelmäteriä tai teriä, joiden koukkukulmat ovat yli 5°.
TERÄN KUVAUS
SOVELLUS
HALKAISIJA
HAMMAS
Rakennussahanterät (ohut uurros, jossa on tartt umisen estävä reuna)
Yleistarkoitus
305 mm
40
Hienot poikkileikkaukset
305 mm
60
Puunkäsittelyyn tarkoitetut sahanterät (tasaiset ja puhtaat
leikkaustulokset)
Hienot poikkileikkaukset
305 mm
80
Rautaa sisältämättömät metallit
305 mm
96
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Ympäristön suojeleminen
Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on tämä merkintä, ei saa
hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.
Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja, jotka voidaan kerätä tai
kierrättää uudelleen käyttöä varten. Kierrätä sähkölaitteet ja akut
paikallisten määräyksien mukaisesti. Lisätietoa on saatavilla osoitteesta
www.2helpU.com.
124
Svenska
GERINGSSÅG
DWS779, DWS780
Gratulerar!
Du har valt ett DeWALT-verktyg. År av erfarenhet, grundlig
produktutveckling och innovation gör DeWALT till en av de pålitligaste
partnerna för fackmannamässiga elverktygs-användare.
VARNING: Den angivna emissionsnivån för vibration gäller vid
verktygets huvudsakliga användning. Om verktyget emellertid
används för andra tillämpningar, med andra tillbehör, eller om det
är dåligt underhållet kan vibrationen avvika. Detta kan avsevärt öka
exponeringsnivån under hela dess arbetstid.
En uppskattning av exponeringsnivån för vibrationer bör dessutom
ta med i beräkningen de gånger verktyget är avstängt, eller när
det är igång utan att utföra sitt arbete. Detta kan avsevärt minska
exponeringsnivån under hela dess arbetstid.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder för att skydda handhavaren
mot verkningarna av vibration, såsom att: underhålla verktyget och
tillbehören, hålla händerna varma, organisera arbetsgången.
Tekniska data
W
mm
mm
mm
min-1
mm
mm
mm
mm
vänster
höger
DWS779
230
10
1675
305
30
1,8
4100
349
244
112
56
50°
60°
DWS780
230
11
1675
305
30
1,8
1900–3800
349
244
112
56
50°
60°
vänster
höger
49°
49°
49°
49°
mm
mm
mm
299
303
76
299
303
76
mm
mm
200
76
200
76
mm
mm
211
76
211
76
mm
mm
268
44
268
44
mm
mm
s
kg
193
28
< 10
25,4
193
28
< 10
25,4
Buller- och vibrationsvärden (triax vektorsumma) i enlighet med EN61029
LPA(emissionsljudtrycksnivå)
dB(A)
93
LWA(ljudeffektnivå)
dB(A)
100
K (osäkerhet för angiven ljudnivå)
dB(A)
3,0
93
100
3,0
Spänning
Typ
Ineffekt
Klingdiameter
Håldiameter
Tjocklek klingliv
Max. klinghastighet
Max. kaplängd 90°
Max. geringslängd 45°
Max. sågdjup 90°
Max. sågdjup vid gering 45°
Gering (max. positioner)
Lutning (max. positioner)
0° gering
Maximal sågbredd vid maxhöjd 112 mm
Maximal sågbredd vid maxhöjd 110 mm
Maximal såghöjd vid maxbredd 345 mm
45° vänstergering
Maximal sågbredd vid maxhöjd 112 mm
Maximal såghöjd vid maxbredd 244 mm
45° högergering
Maximal sågbredd vid maxhöjd 112 mm
Maximal såghöjd vid maxbredd 244 mm
45° fasvinkel vänster
Maximal sågbredd vid maxhöjd 63 mm
Maximal såghöjd vid maxbredd 345 mm
45° fasvinkel höger
Maximal sågbredd vid maxhöjd 62 mm
Maximal såghöjd vid maxbredd 345 mm
Automatisk elektronisk klingbromsningstid
Vikt
Vibration, emissionsvärde ah =
Osäkerhet K =
VAC
Säkringar
Europa
230 Volt verktyg
10 Ampere, starkström
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån för varje signalord.
Var god läs handboken och uppmärksamma dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld situation som, om den
inte undviks, kommer att resultera i dödsfall eller allvarlig
personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som, om den
inte undviks, skulle kunna resultera i dödsfall eller allvarlig
personskada.
SE UPP! Indikerar en potentiellt riskfylld situation som, om den inte
undviks, kan resultera i mindre eller medelmåttig personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som inte är relaterad till
personskada som, om den inte undviks, skulle kunna resultera i
egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
EC-Följsamhetsdeklaration
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta informationsblad har
uppmätts i enlighet med en standardiserad test som anges i EN61029,
och den kan användas för att jämföra ett verktyg med ett annat. Den kan
användas för att få fram en preliminär uppskattning av exponering.
Maskindirektiv
Geringssåg
DWS779, DWS780
DeWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna under Tekniska data
uppfyller:
2006/42/EC, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-9:2012 +A11:2013.
Dessa produkter uppfyller också direktiv 2014/30/EU och 2011/65/EU. För
mer information, var god kontakta DeWALT på följande adress, eller se
handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning av den tekniska filen och gör
denna förklaring å DeWALTs vägnar.
Markus Rompel
Teknisk chef
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
20.04.2016
125
Svenska
Säkerhetsföreskrifter
VARNING! När du använder elverktyg bör du alltid iaktta
grundläggande försiktighetsåtgärder för att minska
risken för brand, elchock och personskada.
Detta innebär:
Läs alla anvisningar innan du använder produkten, och spara anvisningarna.
SPARA DEN HÄR BRUKSANVISNINGEN FÖR
FRAMTIDA BRUK
Allmänna Säkerhetsföreskrifter
1 . Håll arbetsområdet i ordning.
ʵʵ Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder till skador.
2 . Tänk på arbetsmiljöns inverkan.
ʵʵ Utsätt inte verktyget för regn. Använd inte verktyget i fuktiga eller våta
miljöer. Se till att arbetsområdet är väl belyst (250 – 300 Lux). Använd
inte verktyget där det finns risk för eldsvåda eller explosion, t.ex. i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
3 . Skydda dig mot elektriska stötar.
ʵʵ Undvik kroppskontakt med jordade ytor (såsom rör, element, spisar
och kylskåp). När verktyget används under extrema omständigheter
(t.ex. vid hög fuktighet, då metallspån skapas osv.), kan elsäkerheten
ökas genom att man lägger in en isolerande transformator eller en (FI)
jordfelsbrytare.
4 . Håll andra personer borta.
ʵʵ Låt inte andra personer som inte arbetar med verktyget, i synnerhet
inte barn, röra verktyget eller förlängningssladden, och håll dem borta
från arbetsytan.
5 . Lägg undan verktyg som inte används.
ʵʵ När verktyg inte används måste de förvaras på ett torrt ställe och låsas
in säkert och utom räckhåll för barn.
6 . Använd inte verktyget för uppgifter det inte är avsett för.
ʵʵ Arbetet går bättre och säkrare om verktyget jobbar i avsedd takt.
7 . Använd rätt verktyg.
ʵʵ Tvinga inte elverktyget att göra arbeten som är avsedda för kraftigare
verktyg. Använd inte verktyg för andra ändamål än de är avsedda
för. Använd till exempel inte cirkelsågar för att kapa trädgrenar eller
stockar.
8 . Bär lämplig klädsel.
ʵʵ Bär inte löst hängande kläder och smycken, då de kan fastna i rörliga
maskindelar. Skor med halkskydd rekommenderas när man jobbar
utomhus. Bär hårskydd för att hålla upp långt hår.
9 . Använd skyddsutrustning.
ʵʵ Använd alltid skyddsglasögon. Använd en ansikts- eller skyddsmask
om arbetet skapar damm eller omkringflygande partiklar. Bär också
värmeresistent skyddsförkläde, om partiklarna kan tänkas vara heta.
Bär alltid hörselskydd. Bär alltid skyddshjälm.
10 . Anslut dammuppsugningsutrustning.
ʵʵ Om utrustning tillhandahålls för utsugning och insamling av damm,
försäkra dig om att den är ansluten och används på rätt sätt.
11 . Använd inte sladden på olämpligt sätt.
ʵʵ Drag aldrig i sladden för att dra ur kontakten ur eluttaget. Håll
sladden borta från hetta, olja och vassa kanter. Bär aldrig verktyget i
sladden.
12 . Arbeta säkert.
ʵʵ Använd skruvtvingar eller skruvstäd för att hålla fast arbetsföremålet.
Det är säkrare än att använda händerna och gör att båda händerna
kan användas för att styra verktyget.
13 . Sträck dig inte för långt.
ʵʵ Ha alltid säkert fotfäste och balans.
126
14 . Ta väl hand om verktygen.
ʵʵ Håll kapverktygen slipade och rena, så fungerar de bättre och
säkrare. Följ instruktionerna för hur man smörjer och byter ut
tillbehören. Inspektera verktygen med jämna mellanrum och anlita
en auktoriserad verkstad för att reparera dem vid behov. Håll alla
handtag och knappar torra, rena och fria från olja och fett.
15 . Koppla ur verktygen ut strömkällan.
ʵʵ Koppla ur verktygen ur strömkällan när de inte används, före underhåll
och när du byter ut tillbehör som klingor, borr och kapar.
16 . Avlägsna skruvnycklar och justerverktyg.
ʵʵ Ha för vana att kontrollera om skruvnycklar och justerverktyg har
avlägsnats från verktyget innan du tar det i bruk.
17 . Undvik att slå på verktyget av misstag.
ʵʵ Bär inte verktyget med fingret på strömbrytaren. Kontrollera att
verktyget står på “off” innan det ansluts.
18 . Använd förlängningssladdar för utomhusbruk.
ʵʵ Före användandet bör du granska förlängningssladden och byta ut
den om den är skadad. När verktyget används utomhus får du bara
använda förlängningssladdar som är avsedda för utomhusbruk och
som har rätt markering.
19 . Var uppmärksam.
ʵʵ Håll ögonen på ditt arbete. Använd sunt förnuft. Använd inte verktyget
när du är trött eller påverkad av droger eller alkohol.
20 . Kontrollera att inga delar är skadade.
ʵʵ Innan du använder verktyget bör du kontrollera både det och
huvudkabeln så att det fungerar korrekt och kan användas till det
som det är avsett för. Kontrollera de rörliga delarnas position, om de
sitter fast eller om de eller hållarna har gått sönder, samt om något
annat kan påverka funktionen. Ett skydd eller någon annan del som
är skadad ska repareras eller bytas ut av en auktoriserad verkstad, om
inget annat anges i bruksanvisningen. Byt ut defekta knappar på en
auktoriserad verkstad. Använd inte elverktyget om det inte kan slås av
och på med strömbrytaren. Försök aldrig reparera verktyget själv.
VARNING! Användande av det här verktyget, eller användande av
accessoarer eller tillbehör med det här verktyget, för andra ändamål
än de som rekommenderas i den här bruksanvisningen kan medföra
risk för personskada.
21 . Låt en kvalificerad person reparera verktyget.
ʵʵ Detta elverktyg följer gällande säkerhetsföreskrifter. Reparationer
bör enbart utföras av kvalificerade personer och med användande
av reservdelar i original. Annars kan betydande fara för användaren
orsakas.
Ytterligare Säkerhetsföreskrifter för Geringssågar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Maskinen har en särskild strömsladd som endast kan bytas ut av
tillverkaren eller på en auktoriserad verkstad.
Använd inte sågen för att kapa andra material än de som rekommenderas
av tillverkaren.
Använd inte maskinen om inte skydden sitter på plats, eller om skydden
inte fungerar eller inte har underhållits på rätt sätt.
Se till att armen sitter ordentligt på plats när en fasvinkel sågas ut.
Håll golvet vid maskinen plant, i god ordning och fritt från lösa material,
såsom flis och sågrester.
Använd sågklingor som är ordentligt slipade. Observera markeringen för
högsta hastighet på sågklingorna.
Välj korrekt klinga för det material som skall sågas.
Se till att alla låsknoppar och handtag har dragits åt innan du börjar
använda verktyget.
Placera aldrig någon hand i klingområdet när sågen är ansluten till den
elektriska strömkällan.
Sträck dig inte, när klingan roterar, för att avlägsna träspån eller av någon
annan anledning, närmare anslaget än 100 mm från någondera sidan
Svenska
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
av sågklingan. Du kan kanske inte uppskatta hur nära den roterande
sågklingan din hand befinner sig och du kan skada dig allvarligt.
Försök inte stoppa en maskin i rörelse snabbt genom att kila fast ett
verktyg eller något annat vid klingan. Det kan leda till allvarliga olyckor.
Titta i bruksanvisningen innan du använder några tillbehör. Om tillbehör
används felaktigt kan skador uppstå.
Använd en hållare eller använd handskar när sågklingan hanteras.
Se till att sågklingan är ordentligt fastsatt före användning.
Kontrollera att klingan roterar i rätt riktning.
Använd inte klingor med större eller mindre diameter än rekommenderat.
Se tekniska data för information om rätt sågkapacitet. Använd enbart
klingor som specificeras i den här bruksanvisningen, i enlighet med
EN 847-1.
Överväg att använda speciellt konstruerade bullerbekämpande klingor.
Använd inte HÖGHASTIGHETSSTÅL-klingor.
Använd inte spruckna eller skadade sågklingor.
Använd inte några slip- eller diamantskivor.
Använd aldrig sågen utan spårskivan.
Innan varje sågning se till att maskinen är stabil.
Höj bladet från spåret i arbetsmaterialet innan du släpper upp brytaren.
Kila inte in något mot fläkten för att hålla motoraxeln stilla.
Klingskyddet på din såg kommer automatiskt att lyftas när huvudlåsets
frigöringsspak tryck in och armen förs ned, det kommer att sänkas över
klingan när armen höjs.
Lyft aldrig upp skyddet manuellt om inte sågen är avstängd. Skyddet kan
höjas för hand vid montering och byte av sågklinga, eller vid kontroll av
sågen.
Kontrollera regelbundet att motorns ventilationsöppningar är rena och
fria från flisor.
Byt sågplattan när den är sliten. Se reservdelslistan som medföljer.
Koppla bort maskinen från strömkällan före underhållsarbeten eller
klingbyte.
Utför aldrig någon rengöring eller något underhåll när maskinen
fortfarande körs och huvudet inte är lyft i övre läget.
Om du använder en LED för att indikera såglinjen se till att lysdioden är
klass 2 enligt EN EN 62471. Byt inte ut en lysdiod mot någon annan sort.
Vid skada måste LED repareras av en auktoriserad reparatör.
Skyddets framsida har ett galler så att du kan se när du sågar. Gallret ger
avsevärt skydd mot runtflygande bitar, men skyddet är alltså delvis öppet.
Bär alltid skyddsglasögon när du tittar genom gallret.
Anslut sågen till en dammsamlare när du sågar i trä. Tänk alltid på
faktorer som påverkar dammexponering, såsom:
ʵʵ material som ska bearbetas (spånskiva dammar mer än trä);
ʵʵ sågklingans skärpa;
ʵʵ korrekt inställning av sågklingan;
ʵʵ dammutblås med en lufthastighet på minst 20 m/s.
Kontrollera att utsug och huvor samt bafflar och rännor är rätt inställda.
Tänk på följande när det gäller ljudexponering:
ʵʵ använd sågklingor som har utformats för att minska ljudutsläpp;
ʵʵ använd endast vassa sågklingor.
Underhåll av maskinen ska ske regelbundet.
Tillhandahåll tillräcklig allmän eller lokal belysning.
Se till att distansbrickor och spindelringar är lämpliga för det syfte som
anges i denna manual.
Avstå från att ta bort några avsågade eller andra delar från arbetsstycket
från sågområdet medan maskinen körs och när såghuvudet inte är i övre
läget.
Såga aldrig arbetsstycken som är kortare än 200 mm.
Maskinen har konstruerats för att kunna arbeta med arbetsstycken med
följande maximala storlek vid kapning:
ʵʵ
ʵʵ
ʵʵ
ʵʵ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Maximal höjd: 112 mm
Maximal bredd: 345 mm
Maximal längd: 600 mm
Längre arbetsstycken behöver stöd av lämpligt extra stöd t.ex. stöd
eller DE7023-XJ eller DE7033-XJ benställning. Spänn alltid fast
arbetsstycket ordentligt.
Vid någon olycka eller maskinfel, stäng omedelbart av maskinen och
koppla bort den från strömkällan.
Rapportera felet och märk maskinen på ett lämpligt sätt för att förhindra
att personer använder den defekta maskinen.
När sågbladet blockeras på grund av onormal matarkraft under
sågningen, stäng av maskinen och koppla bort den från strömkällan. Ta
bort arbetsstycket och se till att sågbladet kan köras fritt. Slå på maskinen
och påbörja en ny sågning med minskad matarkraft.
Såga aldrig lättlegeringar, i synnerhet inte magnesium.
När så är möjligt montera maskinen på en bänk med bultar med en
diameter på 8 mm och 80 mm långa.
Se till att operatören har rätt utbildning i användning och justering av
maskinen.
Innan arbetet börjar välj korrekt sågklinga för det material som skall sågas.
Använd endast sågklingor där hastigheten som markerats på sågklingan
är minst lika med den hastighet som är markerad på den klassade klingan.
Se till innan varje kapning att maskinen är placerad på en jämn och stabil
yta för att förhindra rörelser.
VARNING: Vi rekommenderar användning av en jordfelsbrytare med
en restström på 30mA eller mindre.
Övriga Risker
Följande risker är förbundna till användningen av sågar:
• Kroppsskador orsakade av att man vidrör roterande delar.
Även om man följer alla relevanta säkerhetsföreskrifter och tillämpar alla
säkerhetsanordningar kan vissa kvarstående risker inte undvikas. Dessa är:
• Hörselskada.
• Risk för olyckor orsakade av det roterande sågbladets oskyddade delar.
• Risk för kroppsskada vid bladbyte.
• Risk att klämma fingrarna när skyddskåporna öppnas.
• Hälsorisker till följd av inandat damm som bildas vid sågning av trä, i
synnerhet ek, bok och MDF.
Följande faktorer ökar risken för andningsproblem:
• Ingen utsugningsapparat ansluten vid sågning av trä.
• Otillräcklig spånutsugning som orsakas av smutsiga utsugningsfilter.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
Bärpunkt.
Håll alltid händerna undan från bladet.
Håll handen minst 100 mm från vardera sida av sågklingan.
Titta inte direkt in i ljuskällan.
127
Svenska
Datumkodplacering (Bild [Fig.] A1)
Datumkoden 9 , vilken också inkluderar tillverkningsår, finns tryckt i kåpan.
Exempel:
2016 XX XX
Tillverkningsår
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1 Färdigmonterad geringsåg
1Klingnyckel
1Blad
1Dammpåse
1Materialklämma
1Instruktionshandbok
ʵʵ Kontrollera med avseende på skada på verktyget, på delar eller
tillbehör som kan tänkas ha uppstått under transporten.
ʵʵ Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna handbok före
användning.
Beskrivning (Bild 1A–E)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget eller någon del av det. Skada
eller personskada skulle kunna uppstå.
Bild A1
1 Undre skydd
2 Huvudupplåsningsspak
3 Drifthandtag
4 Bärhandtag
5 Motorhus
6 Motorhuv
7 Styrskenlåsratt
8 Inställningsskruv styrskenor
9 Datumkod
10 Skenor
11 Vinkelskala
12 Låspinne
13 Anslagsjusteringsratt
14 Anslag
15 Fotanslag
16 Handfördjupning
17 Arbetsbord
18 Bänkmonteringshål
19 Geringsskala
20 Dammutsugning
21 Geringslåshandtag
22 Geringslåsknapp
23 Geringsskiva
Bild A2
24 Vippströmställare
25 XPS™ på/av strömbrytare
26 Vingmutter
27 Djupjusteringsskruv
28 Räfflingsstopp
29 Klingnyckel
30 Fot
31 Fasningslåsratt
32 0° fasstopp
33 Bälteshölje
34 Elektronisk hastighetskontroll (Endast DWS780)
128
Extra tillbehör
Bild B
35 DE7082-XJ Fastklämning arbetsstycke
Bild C
36 DE7053-XJ Dammpåse
Bild D
37 DE7023-XJ / DE7033-XJ Benställning
Bild E
38 DE7025-XJ Klämkonsol
Avsedd Användning
Din DeWALT DWS779, DWS780 geringssåg har konstruerats för professionell
sågning av trä, träprodukter och plast. Den utför sågoperationer såsom
kapning, snedsågning och geringssågning enkelt, korrekt och säkert.
Denna enhet är konstruerad för användning med en nominell bladdiameter
på 305 mm med karbidbladspets.
Använd INTE under våta förhållanden eller i närheten av lättantändliga
vätskor eller gaser.
Dessa geringssågar är professionella arbetsverktyg.
Låt INTE barn komma i kontakt med verktyget. Överinseende krävs när
oerfarna handhavare använder detta verktyg.
VARNING! Använd inte maskinen för andra syften än vad som
avsetts.
• Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (inklusive
barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med
begränsad erfarenhet eller kunskap såvida inte de är under uppsikt av
en person som är ansvarig för deras säkerhet. Barn skall aldrig lämnas
ensamma med denna produkt.
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för endast en spänning. Kontrollera
alltid att strömförsörjningen motsvarar spänningen på klassificeringsplattan.
Ditt DeWALT-verktyg är dubbel-isolerad i enlighet med
EN61029; därför behövs ingen jordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas ut mot en speciellt
preparerad sladd som finns att få genom DeWALTs serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
Om en förlängningssladd behövs, använd en godkänd 3-kärnig
förlängningssladd, som är lämplig för detta verktygs strömbehov (se
Tekniska data). Minsta ledningsstorlek är 1,5 mm2; maximala längden är
30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut sladden helt och hållet.
HOPMONTERING OCH JUSTERING
VARNING: För att minska risken för personskada, stäng av
enheten och koppla bort maskinen från strömkällan innan du
installerar och tar bort tillbehör, före justering eller ändring
av inställningar eller vid reparationer. Se till att startknappen är i
AV-läge. En oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
Utpackning (Bild A1, F)
1. Öppna lådan och lyft ut sågen med bärhandtaget 4 , såsom visas i
bild F.
2. Placera sågen på en jämn och plan yta.
3. Lossa skenans låsratt 7 , och skjut såghuvudet bakåt för att låsa det i
den bakre positionen.
4. Tryck lätt ned drifthandtaget 3 och dra ut låspinnen 12 .
5. Släpp försiktigt trycket nedåt och håll i drifthandtaget och låt den lyftas
till sin fulla höjd.
Svenska
Bänkmontering (Bild A1)
Hålen 18 i alla fyra fötterna är till för att möjliggöra bänkmontering. Två
olika hålstorlekar finns för två olika skruvstorlekar. Använd något av hålen,
det är inte nödvändigt att använda båda hålen.
Montera alltid fast sågen på en stabil yta för att förhindra rörelser. För att
förbättra verktygets flyttbarhet kan det monteras på en bit plywood som
är 12,7 mm eller tjockare vilken kan klämmas fast på ditt arbetsbord eller
flyttas till andra arbetsplatser och klämmas fast.
OBSERVERA: Om du väljer att montera din såg på en bit plywood, se till
att monteringsskruvarna inte sticker ut ur skivans undersida. Plywoodskivan
måste ligga plant på underlaget. När sågen kläms fasta på någon arbetsyta,
kläm endast på fastspänningsbasen där monteringsskruvarna är placerade.
Fastklämning vid andra punkter kommer att störa den korrekta hanteringen
av sågen.
SE UPP: För att förekomma att hyveln fastnar eller förlorar sin
noggrannhet, får monteringsytan aldrig vara skev eller på annat sätt
ojämn. Om sågen gungar på arbetsytan, placera en tunn bit av något
material under ena sågfoten tills sågen sitter fast på monteringsytan.
Byta eller installera en ny sågklinga
Borttagning av klingan (Bild G1–G4)
VARNING: För att minska risken för personskada, stäng av
enheten och koppla bort maskinen från strömkällan innan du
installerar och tar bort tillbehör, före justering eller ändring
av inställningar eller vid reparationer. Se till att startknappen är i
AV-läge. En oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
• Tryck aldrig ned spindellåsknappen när bladet är anslutet till
eluttaget eller i rörelse.
• Såga aldrig lättlegering eller i järnhaltig metall (innehåller
järn eller stål) eller murverk eller fibercementprodukter med
denna geringssåg.
• Tryck ned huvudlåsets frigöringsspak 2 för att frigöra det nedre
skyddet 1 , lyft sedan det nedre skyddet så långt som möjligt.
1. Koppla ifrån sågen
2. Lyft upp armen till det översta läget och lyft upp den nedre skyddet 1 så långt som möjligt.
3. Tryck in spindellåsknappen 40 medan sågklingan försiktigt roteras för
hand tills låset aktiveras.
4. Fortsätt att hålla knappen intryckt, använd den andra handen för att
med den medföljande nyckeln 29 lossa klingans skruv. (Vrid medurs,
vänstergängat.)
5. Ta bort klingskruven 39 , yttre klämbrickan 41 och klingan 42 . Den
inre klämbrickan 43 kan lämnas kvar på spindeln.
Installera en klinga (Bild G1–G4)
1. Koppla ifrån sågen
2. Med armen lyft och det nedre skyddshållaren öppen, placera klingan
på spindeln och placera den på den inre klingklämman med tänderna
nederst på klingan pekande bakåt på sågen.
3. Montera den yttre klämbrickan på spindeln.
4. Montera klingskruven och aktivera spindellåset, dra åt skruven med den
medföljande nyckeln (vrid moturs, vänstergängad).
VARNING! Var medveten om att sågbladet endast kan bytas såsom
beskrivits. Använd endast blad som specificeras under Tekniska data;
kat.nr.: DT4260 föreslås.
Transport av sågen (Bild A1, A2)
VARNING: För att minska risken för allvarliga personskador
skall ALLTID styrskenlåsratten, geringslåshandtaget,
faslåshandtaget, låspinnen och styrskeninställningsratten låsas innan
sågen transporteras. Använd aldrig skydden för transport eller för att
lyfta upp.
För att bekvämt kunna bära geringssågen har ett bärhandtag 4 placerats
ovanpå sågarmen.
• Vid transport av sågen sänk huvudet och tryck in låspinnen 12 .
• Lås styrskenans låsratten med såghuvudet i främre positionen, lås
geringsarmen i full vänstergeringsvinkel, skjut anslaget 14 helt inåt
och lås faslåsratten 31 med såghuvudet i vertikal position för att göra
verktyget så kompakt som möjligt.
• Använd alltid bärhandtaget 4 eller handinbuktningen 16 .
Funktioner och kontroller
VARNING: För att minska risken för personskada, stäng av
enheten och koppla bort maskinen från strömkällan innan du
installerar och tar bort tillbehör, före justering eller ändring
av inställningar eller vid reparationer. Se till att startknappen är i
AV-läge. En oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
Geringsinställning (Bild H)
Geringslåshandtag 21 och geringslåsknappen 22 låter dig gera din
såg till 60° höger och 50° vänster. För att geringssåga med sågen, lyft
geringslåshandtaget, tryck på geringslåsknappen och ställ in önskad
geringsvinkel på geringsskalan 19 . Tryck ned geringslåshandtaget för att
låsa geringsvinkeln.
Faslåsratt (Bild A2)
Faslåset låter dig luta sågen 49° åt vänster eller höger. För att ställa
in fasinställningen vrid på ratten 31 moturs. Såghuvudet lutar lätt åt
vänster eller höger när 0° fasfrigöringsknappen trycks in. För att dra åt vrid
faslåsratten medurs.
0° Fas frigöring (Bild A2)
Fasfrigöringen 32 låter dig luta sågen åt höger förbi 0° markeringen.
När den är aktiverad kommer sågen automatiskt att stoppas vid 0° när den
förs upp från vänster. För att temporärt passera 0° åt höger dra i faslåsratten
31 . När ratten släpps kommer åsidosättandet att åter aktiveras. Faslåsratten
kan låsas genom att ratten vrids 180°.
Vid 0° låser frigöringen på plats. För att hantera frigöringen luta sågen lätt
åt vänster.
45° Fasstopp frigöring (Bild I)
Det finns två fasstoppfrigöringsspakar, en på var sida om sågen. För att
luta sågen åt vänster eller höger över 45°, skjut 45° fasfrigöringsspaken 50 bakåt. I den bakersta positionen kan sågen lutas förbi dessa stopp. När 45°
stopp behövs dra 45° fasfrigöringsspaken framåt.
Toppfasningsanhåll (Bild I, J)
NOTERA: Taklistsågningar kan göras med både DWS779 och DWS780, men
endast DWS780 har stopp för en snabb och korrekt inställning på 22,5° och
33,86°.
Vid sågning av toppformning liggande plant är din såg utrustad med en
snabbinställd toppstopp, vänster eller höger (se Instruktioner för sågning
av toppformning liggande plant och använda de komplicerade
funktionerna .
DWS780 (Bild I)
Toppfasningsanhållet 52 kan vridas för att komma i kontakt med
toppjusteringsskruven.
För att vända på toppfasningsanhållet ta bort låsskruven, 22,5°
fasningsanhållet 51 och 30° toppfasningsanhållet 52 . Vänd på
toppfasningsanhållet 52 så att 33.86° texten riktas uppåt. Sätt tillbaka
skruven för att fästa 22,5° fasningsanhållet och toppfasningsanhållet.
Precisionsinställningen kommer inte att påverkas.
22,5° Fasningsanhåll (DWS780, Bild I)
Din såg är utrustad för att snabbt och korrekt ställa in en fasning på 22,5°,
vänster eller höger. 22,5° fasningsanhållet 51 kan vridas för att komma i
kontakt med toppjusteringsskruven 49 .
Skenlåsknapp (Bild A1)
Skenlåsknappen 7 låter dig låsa fast såghuvudet för att förhindra att den
glider på skenorna 10 . Detta är nödvändigt när vissa kapningar görs eller
när sågen transporteras.
129
Svenska
Spårningsstopp (Bild A2)
Spårningsstoppet 28 gör att djupet på sågningen begränsas. Stoppet
är användbart vid spontning och vid stora vertikala kapningar. Vrid
spårningsstoppet framåt och ställ in djupinställningsskruven 27 på
önskat sågdjup. För att låsa inställningen dra åt vingmuttern 26 .
Rotering av spårningsstoppet till sågens baksida kommer att koppla bort
spårningsstoppfunktionen. Om djupstoppskruven är för hårt åtdragen för
att lossas för hand kan medföljande klingnyckel 29 användas för att lossa
skruven.
låspinne (Bild A1)
VARNING: Låspinnen bör endast användas när sågen bärs eller vid
förvaring av sågen. Använd ALDRIG låspinnen för något sågjobb.
För att låsa såghuvudet i nedre läget, skjut ned såghuvudet, tryck in
låspinnen 12 och släpp såghuvudet. Detta kommer att på ett säkert sätt
hålla ned såghuvudet vid förflyttning av sågen mellan olika platser. För att
lossa tryck ned såghuvudet och dra ut pinnen.
Inställning
Din geringssåg är fullständigt och korrekt inställd på fabrik vid
tillverkningen. Om omjustering krävs på grund av transport och hantering
eller av någon annan anledning, följ instruktionerna nedan för att ställa in
din såg. När det är gjort bör dessa inställningar förbli korrekta,
Geringsskalinställning (Bild H, L)
1. Lås upp geringslåshandtaget 21 och sväng geringsarmen tills
geringslåsknappen 22 låser i geringspositionen 0°. Lås inte
geringslåshandtaget.
2. Placera en vinkelhake mot sågens anslag och klingan såsom visas.
(Vidrör inte spetsen på klingans tänder med vinkelhaken. Om så görs
kommer det att ge felaktigt mätvärde.)
3. Om sågklingan inte är exakt vinkelrät mot anslaget, lossa de
fyra skruvarna 46 som håller geringsskalan 19 och flytta
geringslåshandtaget och skalan åt vänster eller höger tills klingan är
vinkelrät mot anslaget mätt med vinkelhaken.
4. Dra åt de fyra skruvarna. Bry dig inte om avläsningen av geringspekaren
44 i detta läge.
Geringspekarinställning (Bild H)
1. Lås upp geringslåshandtaget 21 för att flytta geringsarmen till
positionen noll.
2. Med geringslåsarmen upplåst låter du geringshaken snäppa på plats när
du vrider geringsarmen till noll.
3. Observera geringspekaren 44 och geringsskalan 19 såsom visas i
bild H. Om pekaren inte pekar exakt på noll lossa geringspekarens skruv
45 som håller pekaren på plats, placera om pekaren och dra åt skruven.
Fasvinkelinställning mot bord (Bild A1, A2, I, J, M)
1. För att rikta i klingans vinkel mot bordet, lås armen i nedre läger med
låspinnen 12 .
2. Placera en vinkelhake mot klingan, se till att vinkelhaken inte befinner
sig ovanpå en tand (Bild M).
3. Lossa faslåsratten 31 och se till att armen är fast mot 0° fasstoppet.
4. Vrid på 0° fasinställningsskruven ( 54 , Bild I, J) med 13 mm klingnyckeln
29 om så behövs så att klingan befinner sig vid 0° vinkel mot bordet.
Faspekarinställning (Bild I, J)
om faspekaren 48 inte indikerar noll lossa varje skruv 47 som håller varje
faspekare på plats och flytta dem efter behov. Se till att 0° fasen är korrekt
och att faspekarna är inställda innan någon annan fasvinkelskruv justeras.
Inställning av fasstopp 45° höger eller vänster
(Bild A2, I)
För justering av det högra 45° fasstoppet:
1. Lossa faslåsratten 31 och dra 0° fasstoppet 32 för att åsidosätta
0° fasstoppet.
130
2. När sågen befinner sig fullt åt höger och inte faspekaren 48 inte
indikerar exakt 45°, vrid på den vänstra 45° fasinställningsskruven 53 med 13 mm klingnyckeln 29 tills faspekaren indikerar 45°.
För justering av den vänstra 45° fasstoppet:
3. Lossa faslåsratten och luta huvudet åt vänster.
4. Om faspekaren inte indikerar exakt 45°, vrid den högra 45°
fasinställningsskruven till faspekaren avläser 45°.
Inställning av fasstoppet till 22,5° (eller 30°)
(Bild A2, I)
OBSERVERA: Ställ in endast in fasvinklarna efter att 0° fasvinkeln och
faspekaren ställts in.
För att ställa in 22,5° fasvinkeln vippa ut det vänstra 22,5° fasanslaget 51 .
Lossa faslåsratten 31 och luta huvudet helt åt vänster. Om faspekaren 48 inte exakt indikerar 22,5°, vrid på toppjusteringsskruven 49 i kontakt med
anslaget med en 10 mm nyckel till faspekaren avläser 22,5°.
För att ställa in den högra 22,5° fasvinkeln, vippa ut det högra 22,5°
fasanslaget. Lossa faslåsratten och dra 0° fasstoppet 32 för att åsidosätta 0°
fasstoppet. När sågen är fullt åt höger, om inte faspekaren indikerar exakt
22,5°, vrid toppjusteringsskruven som är i kontakt med anslaget med en
10 mm nyckel tills faspekaren indikerar exakt 22,5°.
Anslagsinställning (Bild A1)
Den övre delen av anhållet kan ställas in för att ge fritt utrymme och låta
sågen fasa upp till totalt 49° både åt vänster och höger.
1. För att ställa in varje anslag 14 , lossa anslagsinställningsratten 13 och
skjut anslaget utåt.
2. Gör en tomkörning med sågen avstängd och kontrollera det fria
utrymmet.
3. Ställ in anslaget så att det är så nära klingan som möjligt för att ge
maximalt stöd till arbetsstycket utan att påverka armens rörelser uppåt
och nedåt.
4. Dra åt anslagsinställningsratten.
5. När fasningsoperationen är klar flytta tillbaka anslaget.
För vissa kapningar kan det vara önskvärt att föra anslaget närmare klingan.
För att göra detta backa ut anslagsinställningsratten 13 två varv och
flytta anslaget närmare klingan förbi den normala gränsen dra sedan åt
anslagsinställningsratten. Gör först en tomkörning för att kontrollera att inte
klingan kommer i kontakt med anslaget.
OBSERVERA: Spåren till anslagen kan bli tilltäppta med sågspån. Använd
en borste eller lågt lufttryck för att rensa styrspåren.
Skyddsaktivering och synlighet (Bild A1)
Det nedre skyddet 1 på din såg har konstruerats att automatiskt avtäcka
klingan när armen sänks ned och att täcka klingan när armen lyfts upp.
Skyddet kan lyftas för hand vid installation eller borttagning av klingor
eller för inspektion av sågen. LYFT ALDRIG DET nedre SKYDDET MANUELLT
SÅVIDA INTE KLINGAN STOPPATS.
Inställning sågplatta (Bild A1)
För att ställa in sågplattorna 23 , lossa skruvarna som håller sågplattorna på
plats. Ställ in så att sågplattorna är så nära som möjligt utan att de påverkar
klingans rörelse.
Om ingen sågbredd önskas, ställ in sågplattorna så nära varandra som
möjligt. De kan nu kapas långsamt med sågklingan för att ge minsta möjliga
gap mellan klingan och sågplattorna.
Inställning styrskenor (Bild A1)
Kontrollera regelbundet skenorna 10 för frigång och avstånd.
Den högra skenan kan ställas in med inställningsskruven 8 . För att minska
avståndet använd en 4 mm insexnyckel och vrid inställningsskruven medurs
gradvis medan såghuvudet glider fram och tillbaka.
Geringslåsinställning (Bild A1, N)
Geringslåsspaken 55 bör justeras om sågbordet kan flyttas när
geringslåshandtaget är låst (ned)
Svenska
1. Placera geringslåshandtaget 21 i upplåst (upp) position.
2. Använd en 13 mm öppen nyckel för att lossa låsmuttern 56 på
geringslåsstången.
3. Använd en platt skruvmejsel och dra åt geringslåsspaken genom att
vrida den medurs såsom visas i bild N. Vrid på låsspaken tills den sitter
tätt, vrid den sedan moturs ett varv.
4. Lås geringslåset igen till ett icke-spärrat mått på geringsskalan –
exempelvis 34° – och kontrollera att bordet inte roterar.
5. Dra åt muttern.
Innan Du börjar
• Installera lämplig sågklinga. Använd inte mycket slitna klingor. Den
maximala rotationshastigheten hos verktyget får inte överstiga det för
sågklingan. Använd inga slipskivor!
• Försök aldrig såga mycket små bitar.
• Låt bladet såga fritt. Tvinga inte sågen.
• Såga inte förrän motorn har uppnått full hastighet.
• Se till att alla spärrknappar och spännhandtag är åtdragna.
• Sätt fast arbetsstycket.
• Även om denna såg kan skära trä och många mjukmetaller, hänför sig
användarinstruktionerna endast till sågning av trä. För andra material
gäller samma riktlinjer. Såga aldrig järnhaltiga material (järn och stål)
fibercement eller murverksmaterial med denna såg!
• Använd spårskivan. Använd inte maskinen om spåret i skivan är bredare
än 10 mm.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Iaktta alltid säkerhetsinstruktionerna och tillämpbara
bestämmelser.
VARNING: För att minska risken för personskada, stäng av
enheten och koppla bort maskinen från strömkällan innan du
installerar och tar bort tillbehör, före justering eller ändring
av inställningar eller vid reparationer. Se till att startknappen är i
AV-läge. En oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
Se Sågklingor under Valfria tillbehör för att väja den klinga som bästa
passar dina behov.
Se till att maskinen placeras på ett ergonomiskt sätt vad gäller höjd och
stabilitet. Maskinens plats skall väljas så att opertören har god översikt och
tillräckligt med utrymme runt maskinen så att arbetsstyckena kan hanteras
utan begränsningar.
För att minska effekterna av vibrationerna se till att omgivande temperatur
inte är för kall, att maskinen och tillbehören är väl underhållna och att
arbetsstyckets storlek är lämpligt för denna maskin.
Koppla in sågen i någon 60 Hz hushållsströmkälla. Se namnplåten för
spänning. Se till att sladden inte stör ditt arbete.
Korrekt kropps- och handposition (Bild O1, O2)
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada, använd
ALLTID korrekt handställning, så som visas bild O1.
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada, håll
ALLTID verktyget säkert, för att förekomma en plötslig reaktion.
• Placera aldrig händerna i närheten av sågområdet. Placera inte
händerna närmare än 100 mm från klingan.
• Håll fast arbetsstycket mot bordet och anslaget under sågningen. Håll
händerna i positionerna tills strömbrytaren frigjorts och klingan stannat
helt och hållet.
• GÖR ALLTID TOMKÖRNINGAR (UTAN STRÖM) INNAN DEN SLUTLIGA
SÅGNINGEN SÅ ATT DU KAN KONTROLLERA KLINGANS VÄG. KORSA
INTE HÄNDERNA SÅSOM VISAS I BILD O2.
• Ha båda fötterna stadigt på golvet och bibehåll en bra balans. När du
flyttar geringsarmen åt vänster och höger. följ den och stå något på
sidan om sågklingan.
• Titta genom skyddsgallret när ett pennstreck följs.
Slå på och stänga av (Bild A2)
För att slå på sågen, tryck på strömbrytaren 24 . För att stänga av verktyget,
släpp strömbrytaren.
Låt sågen komma upp i full hastighet innan sågningen görs.
Släpp brytaren och låt bromsen stoppa klingan innan såghuvudet lyfts upp.
Det finns ett hål i brytaren för placering av ett hänglås för att låsa sågen.
Inställning av variabel hastighet (Bild A2)
DWS780
Hastighetskontrollen 34 kan användas till att ställa in hastighetsområdet i
förväg.
• Vrid hastighetsratten 34 till önskat område, vilket anges med en siffra.
• Använd höga hastigheter vid sågning av mjukare material som trä.
Använd låga hastigheter för metall.
Användning av XPS™ LED arbetsbelysningssystem
(Bild A1, A2)
OBSERVERA: Geringssågen måste anslutas till en strömkälla.
XPS™ LED arbetsbelysningssystem har en på/av brytare 25 . XPS™ LED
arbetsbelysningssystem är oberoende från geringssågens brytare. Lampan
behöver inte vara tänd för att arbeta med sågen.
Sågning efter ett befintligt pennstreck på ett arbetsstycke:
1. Slå på XPS™ systemet, dra sedan ned drifthandtaget 3 för att föra
klingan närmare arbetsstycket.. Skuggan från klingan kommer att visas
på arbetsstycket.
2. Rikta in pennstrecket mot klingans skugga. Du kan behöva ställa in
gerings- eller fasvinkeln så att den exakt matchar pennstrecket.
Grundläggande kapning (Bild A1, A2, P, Q)
Om glidfunktionen inte används, se till att såghuvudet är skjutet så långt
bak som möjligt och att skenlåsratten 7 är åtdragen. Detta förhindrar att
sågen glider längs dess anslag när arbetsstycket fastnar.
Sågning av flera bitar rekommenderas inte men kan göras säkert genom att
se till att varje del håll fast mot bordet och anslaget.
Rak vertikal kapning
1. Ställ in och lås geringsarmen på noll och håll fast träbiten mot bordet
17 och mot anslaget 14 .
2. Med styrskenlåsratten 7 åtdragen, slå på sågen genom att trycka på
avtryckaren 24 .
3. När sågen kommer upp i fart sänk ned armen mjuk och långsamt för att
såga genom virket. Låt klingan stanna helt innan armen lyfts upp.
Glidande kapning (Bild P)
Vid kapning av något större än 51 x 150 mm [51 x 105 mm vid 45° gering])
arbetsstycke, använd en utåtgående- ned- tillbaka rörelse med
styrskenlåsknappen 7 lossad.
Dra sågen mot dig, sänk ned såghuvudet mot arbetsstycket och tryck sakta
sågen tillbaka för att fullfölja kapningen.
Låt inte sågen komma i kontakt med ovansidan av arbetsstycket när den
dras ut. Sågen kan köra mot dig och eventuellt orsaka personskador eller
skador på arbetsstycket.
Geringskapning (Bild Q)
Geringsvinkeln är oftast 45° för att såga hörn men kan ställas in från noll till
50° vänster eller 60° höger. Fortsätt såsom med en rak vertikal kapning.
När en geringskapning görs på ett arbetsstycke som är bredare än 51 x
105 mm och som är kortare i längd placera alltid den längre sidan mot
anslaget.
131
Svenska
Fassågning (Bild A1, A2)
Fasvinklar kan ställas in från 49° höger till 49° vänster och kan sågas med
geringsarmen inställd mellan 50° vänster och 60° höger. Se sektionen
Funktioner och kontroll för detaljerade instruktioner om fassystemet.
1. Lossa faslåset 31 och flytta sågen åt höger eller vänster enligt
önskemål. Det är nödvändigt att flytta anslaget 14 för att möjliggöra
frigång. Dra åt anslagsinställningsratten 13 efter att anslaget
positionerats.
2. Dra åt faslåset.
Vid vissa extrema vinklar kan det vänstra eller högra anslaget behövas tas
bort. Se Anslagsinställning i sektionen Inställning för viktig information
om inställning av anslagen för vissa geringssågningar.
För att ta bort det vänstra eller högra anslaget skruva loss
anslagsinställningsratten 13 flera varv och låt anslaget glida ut.
Spårning (Bild A2)
Din såg är utrustad med ett spårstopp 28 , djupinställningsskruv 27 och
vingmutter 26 för att möjliggöra spårsågning.
• Vippa spårstoppet 28 mot fronten på sågen.
• Ställ in vingmuttern 26 och djupinställningsskruven 27 för att ställa in
djupet på spårsågningen.
• Placera en bit restmaterial på ungefär 5 cm mellan anslaget och
arbetsstycket för att utföra en rak spårsågning.
Sågkvalitet
Smidigheten hos sågningarna beror på ett antal variabler, såsom materialet
som skall sågas, klingtyp, klingans skärpa och såghastigheten.
När slätaste sågningen önskas för formning och andra precisionsarbeten
kommer en vass (60-tandad karbid) klinga och en långsammare och jämn
sågning ge det bästa resultatet.
VARNING: Se till att materialet inte kryper medan du sågar; kläm
det ordentligt på plats. Låt alltid klingans stanna helt innan du lyfter
armen. Om det ändå bryts ut små fibrer vid arbetsstyckets bakända,
klistra en bit maskeringstejp på trät där sågningen ska göras. Såga
igenom tejpen och avlägsna den försiktigt när du är färdig.
Fastklämning av arbetsstycket (Bild B)
VARNING: Ett arbetsstycke som är fastklämt, balanserat och säkert
innan sågningen kan komma i obalans efter att sågningen är klar.
En obalanserad last kan tippa sågen eller något som sågen sitter fast
på såsom ett bord eller en arbetsbänk. När en sågning görs som kan
komma i obalans, se till att arbetsstycket har stöd och att sågen är
fastskruvad i en stabil yta. Personskador kan uppstå.
VARNING: Klämfoten måste förbli fastklämd ovanför basen på sågen
när klämman används. Kläm alltid fast arbetsstycket i basen på sågen
- inte i någon annan dela av arbetsområdet. Se till att klämfoten inte
kläms fast på kanten av sågbasen.
SE UPP: Använd alltid en arbetsklämma för att bibehålla kontrollen
och minska risken för personskador och skador på arbetsstycket.
Använd materialklämman 35 som medföljde sågen. Det vänstra eller högra
anslaget kommer att glida från sidan till sida som hjälp vid klämningen.
Anda hjälpmedel såsom fjäderklämmor, stavklämmor, C-klämmor kan vara
lämpliga för vissa storlekar och former på material.
Installation av klämman
1. Sätt i den i hålet bakom anslaget. Klämman måste vara riktad mot
baksidan av geringssågen. Spåret på klämstaven skall var hel isatt i
basen. Se till att skåran är helt isatt i basen hos geringssågen. Om skåran
är synlig är klämman inte fastsatt.
2. Rotera klämman 180° mot fronten på geringssågen.
3. Lossa ratten för att justera klämman uppåt eller nedåt, använd sedan
fininställningsratten föra tt fästa klämman på arbetsstycket.
OBSERVERA: Placera klämman på motsatt sida av basen vid fasning. GÖR
ALLTID TOMKÖRNINGAR (UTAN STRÖM) INNAN DEN SLUTLIGA SÅGNINGEN
132
SÅ ATT DU KAN KONTROLLERA KLINGANS VÄG. SE TILL ATT KLÄMMAN INTE
ÄR I VÄGEN FÖR SÅGEN ELLER SKYDDEN.
Stöd för långa arbetsstycken (Bild D)
STÖD ALLTID LÅNGA ARBETSSTYCKEN.
För bästa resultat använd DE7023-XJ eller DE7033 benställning 37 för
att öka bordets bredd för din såg. Stöd långa arbetsstycken med något
bekvämt hjälpmedel såsom sågbock eller likande enheter för att förhindra
att änden faller ned.
Såga bildramar, tittlådor och andra fyrsidiga projekt
(Bild R, S)
Försök med några enkel projekt med skräpträbitar så att då lär känna din
såg. Din såg är ett perfekt verktyg för geringssågning av hörn såsom den
som visas i bild R.
Skiss 1 i bild S visar en hopfogning gjord med fasinställningsmetoden.
Sammanfogningen som visas kan göras med någon av följande metoder.
• Använda fasinställning:
-- Fasen för de två brädorna är inställd på 45° var, vilket ger ett
90° hörn.
-- Geringsarmen är låst i nolläget och fasinställningen är låst
vid 45°.
-- Brädan placeras med den breda platta sidan mot bordet och den
smala kanten mot anslaget.
• Använda geringsinställning:
-- Samma sågning kan göras med gering höger och vänster med den
breda ytan mot anslaget.
Såga trimformning och andra ramar (Bild S)
Skiss 2 i bild S visar en sammanfogning som gjorts med geringsarmen i 45°
för att gera de två skivorna för att forma ett 90° hörn. För att göra denna typ
av sammanfogning ställ in fasinställningen på noll och geringsarmen på
45°. Inge, placera brädan med den breda platta sidan mot bordet och den
smala kanten mot anslaget.
De två skisserna i bild S är endast för fyrsidiga föremål. När antalet sidor
ändras ändras också fasvinkeln. Tabellen nedan visar korrekt vinklar för olika
former, antagande att alla sidorna är lika långa.
ANTAL SIDOR
GERING ELLER FASVINKEL
4
45°
5
36°
6
30°
7
25,7°
8
22,5°
9
20°
10
18°
För en form som inte visas i tabellen använd följande formel: 180° delat
med antalet sidor är lika med gerings- (om materialet sågas vertikalt) eller
fasvinkeln (om materialet sågas liggandes plant).
Såga komplicerade geringar (Bild T)
En blandad gering är en sågning som görs med en geringsvinkel och en
fasvinkel samtidigt. Denna typ av sågning används för att göra ramas eller
lådor med lutande sidor såsom den som visas i bild T.
VARNING: Om sågvinkeln varierar mellan sågningarna kontrollera att
faslåsratten och geringslåshandtaget är låsta. Dessa måste låsas efter
att ändringar gjorts i fasvinkeln eller geringen.
Tabellen som visas nedan hjälper dig att välja korrekt inställning för fasning
och gering för vanliga sammansatta geringssågningar.
• Välj önskad vinkel A (Bild T) för ditt projekt och leta reda på den vinkeln i
lämplig båge i tabellen.
Svenska
• Från den punkten följ tabellen rakt ned för att hitta korrekt fasvinkel och
rakt över hitta korrekt geringsvinkel.
• Ställ in sågen enligt de beskrivna vinklarna och gör några provsågningar.
Prova att sätta ihop de sågade bitarna.
Exempel: För att göra en 4-sidig låda med 26° yttre vinklar (vinkel A,
bild T), använd den övre högra bågen. Leta reda på 26° på bågskalan. Följ
den horisontella korsande linjen till någon sida för att få inställningen för
geringsvinkeln för sågen(42°). På samma sätt följ den vertikala korsande
linjen upp eller ned för att få inställningen för fasvinkeln för sågen (18°).
Gör några provsågningar på några skräpbitar för att verifiera inställningarna
på sågen.
6-SIDIG LÅGA
instruktioner för sågning av toppformning
liggande plant och användning av den
sammansatta funktionen (Bild V1)
1. Formen bör ligga plant med den breda baksidan ned mot sågbordet
17 .
2. Placera överkanten på formen mot anslaget 14 .
3. Inställningarna nedan är för 45° fjädrande toppformning.
Vänster sida
Höger sida
Vinkel på ådan sida (vinkel ”A”)
Ställ in denna geringsvinkel på sågen
FYRKANTIG LÅGA
OBSERVERA: Förtest på skräpmaterial är extremt viktigt!
8-SIDIG LÅDA
insida hörn
Fas vänster 30°
Geringsbord inställt åt höger 35,26°
Spara vänster kant på sågning
Fas höger 30°
Geringsbord inställt åt vänster 35,26°
Spara höger kant på sågning
utsida hörn
Fas vänster 30°
Geringsbord inställt åt höger 35,26°
Spara vänster kant på sågning
Fas vänster 30°
Geringsbord inställt åt höger 35,26°
Spara höger kant på sågning
4. Inställningen nedan är för formning med 52° vinkel överst och 38°
vinkel nederst.
Vänster sida
Höger sida
insida hörn
Fas vänster 33,9°
Geringsbord inställt åt höger 31,62°
Spara vänster kant på sågning
Fas höger 33,9°
Geringsbord inställt åt vänster 31,62°
Spara höger kant på sågning
utsida hörn
Fas höger 33,9°
Geringsbord inställt åt vänster 31,62°
Spara vänster kant på sågning
Fas vänster 33,9°
Geringsbord inställt åt höger 31,62°
Spara höger kant på sågning
Alternativ metod för sågning av toppform
Ställ in denna fasvinkel på sågen
Såga golvlister (Bild K, U)
För att göra en rak 90° sågning, placera trät mot anslaget och håll det på
plats såsom visas i bild U. Slå på sågen och låt klingan nå full hastighet och
sänk armen mjukt genom sågningen.
Såga golvlister från 76 mm upp till 171 mm högt
vertikalt mot anslaget
NOTERA: Flytta sågen framför basanslaget med stödhöljet 58 och bäraxeln
59 73 mm isär såsom visas i bild K.
Dra åt skenlåsratten 7 för att placera skenorna på plats.
Placera materialet såsom visas i bild U.
Alla sågningar bör göras med baksidan av formen mot anslaget och med
undersidan på formen mot bordet.
När sågningen gjorts, lossa skenlåsratten 7 .
insida hörn
utsida hörn
Vänster sida
Gering vänster 45°
Spara vänster sida av sågningen
Gering höger 45°
Spara vänster sida av sågningen
Höger sida
Gering höger 45°
Spara höger sida av sågningen
Gering vänster 45°
Spara höger sida av sågningen
Material upp till 171 mm kan sågas såsom beskrivs ovan.
Såga toppformer (Bild A1, V1, V2)
Din geringssåg är lämplig för uppgiften att såga toppformer. För att
passa korrekt måste toppformning vara sammansatt gering med
extrem korrekthet.
Din geringssåg ha en speciell förinställd geringslåspunkt på 31,62° vänster
och höger för toppformning vid korrekt vinkel och fasstoppanhåll vid 33,86°
vänster och höger. Det finns också en märkning på fasskalan 11 vid 33,9°.
Tabellen nedan ger de korrekt inställningarna för sågning av toppformning.
Sågning av toppform med denna metod kräver ingen fassågning. Små
ändringar i geringsvinkeln kan göras utan att det påverkar fasvinkeln. När
andra hörn än 90° påträffas kan sågen snabbt och lätt ställas in för dessa.
Instruktioner för sågning av toppformer vinklad
mellan anslaget och sågens bas för alla sågningar
(Bild V2)
1. Vinkla formen så att botten på formen (den del som går mot väggen
vid installation) är mot anslaget 14 och överdelen av formen vilar mot
bordet.
2. Den vinklade ”platta delen” av formen måste vila vinkelrät mot anslaget
och sågbordet 17 .
insida hörn
Vänster sida Gering höger vid 45°
Spara höger sida av sågningen
Höger sida Gering vänster vid 45°
Spara vänster sida av sågningen
utsida hörn
Gering vänster vid 45°
Spara höger sida av sågningen
Gering höger vid 45°
Spara vänster sida av sågningen
Specialsågningar
VARNING: Gör aldrig några sågningar såvida inte materialet
sitter fast på bordet och mot anslaget.
Aluminumsågning (Bild W1, W2)
ANVÄND ALLTID LÄMPLIG SÅGKLINGA SOM TILLVERKATS SPECIELLT
FÖR SÅGNING AV ALUMINIUM.
Vissa arbetsstycken kan kräva användning av en klämma eller fixtur för att
förhindra rörelser under sågningen. Placera materialet så att du kan såga det
tunnaste tvärsnittet såsom visas i bild W1. Bild W2 illustrerar fel sätt att såga
dessa profiler.
Använd ett fästvax sågsmörjmedel vid sågning av aluminium. Använd
fästvaxet direkt på sågklingan 42 innan sågningen. Fäst aldrig fästvax på en
klinga i rörelse. Vaxet ger tillräcklig smörjning och förhindrar att spån fastnar
på klingan.
133
Svenska
Böjda material (Bild X1, X2)
Vid sågning av böjda material placera dessa alltid såsom visas i bild X1 och
aldrig såsom visas i bild X2. Felaktig placering av materialet kan göra att det
nyper fast klingan.
Såga plaströr och andra runda material
Plaströr kan enkelt sågas med denna såg. Det fungerar som att såga
trämaterial och fastklämt eller fasthållet mot anslaget för att förhindra
att det rullar. Detta är extremt viktigt vid vinkelsågningar.
Såga stora material (Bild Y)
Emellanåt kommer du att stöta på trädelar som är för stora att passa mellan
de nedre skydden Om detta sker placera din högra tumme på ovansidan
av skyddet 1 och rulla upp skyddet precis så mycket att arbetsstycket går
fritt såsom visas i bild Y. Undvik detta så mycket som möjligt men om det
behövs kommer sågen att fungera korrekt och göra den större sågningen.
BIND ALDRIG ELLER PÅ ANNAT SÄTT HÅLLA SKYDDET ÖPPET NÄR SÅGEN
ANVÄNDS.
Specialinställning för breda kapningar
(Bild Z1, Z2)
Du kan såga mycket breda (upp till 409 mm) arbetsstycken när en
specialinställning används. För inställning av sågen för dessa arbetsstycken
följ dessa steg:
1. Ta bort både det vänstra och högra glidanslaget från sågen och lägg åt
sidan. För att ta bort dem skruva loss anslagsinställningsratten 13 flera
varv och skjut varje anslag utåt. Ställ in låset på geringskontrollen så att
det är vid gering 0°.
2. Gör en plattform med en bit på 38 mm tjock spånskiva eller liknande
platt stark 38 mm tjockt trä med måtten: 368 x 660 mm. Plattformen
måste vara plan i annat fall kommer materialet att röra sig under
sågningen och orsaka skador.
3. Montera 368 x 660 mm plattformen på sågen med fyra 76,2 mm långa
träskruvar genom hålen 57 i basanslaget 15 (Bild Z1). Fyra skruvar
måste användas för att korrekt fästa materialet. När den speciella
inställningen används kommer plattformen att sågas i två delar. Se till
att skruvarna är ordentligt åtdragna i annat fall kan materialet lossna
och orsaka skador. Se till att plattformen sitter fast plant på bordet, mot
anslaget och centrerat jämnt från höger och vänster.
VARNING: Se till att sågen är stadigt monterad vid en stabil platt
yta. I annat fall kan sågen bli instabil och falla, vilket kan orsaka
personskada.
4. Placera arbetsstycket som skall sågas ovanpå plattformen som
monterats på bordet. Se till att arbetsstycket ligger fast mot baksidan av
basanslaget 15 (Bild Z2).
5. Fäst materialet innan sågningen. Såga långsamt genom materialet med
ut-ned-tillbaka rörelse. Om inte materialet sitter fast eller sågningen
görs långsamt kan det resultera i att materialet lossar och orsakar
skador.
Efter att flera sågningar utförts med olika geringsvinklar annat än 0°, kan det
hända att plattformen försvagas och inte längre stöder arbetet ordentligt.
Montera en ny, oanvänd plattform vid sågen efter att den önskade
geringsvinkeln ställts in i förväg.
SE UPP! Kontinuerlig användning av en plattform med flera olika
snitt, kan göra att kontrollen över materialet förloras, vilket kan orsaka
skada.
UNDERHÅLL
Ditt elverktyg från DeWALT har konstruerats för att arbeta över en lång
tidsperiod med minimalt underhåll. Kontinuerlig tillfredsställande drift beror
på ordentlig verktygsvård och regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken för personskada, stäng av
enheten och koppla bort maskinen från strömkällan innan du
installerar och tar bort tillbehör, före justering eller ändring
av inställningar eller vid reparationer. Se till att startknappen är i
AV-läge. En oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
134
VARNING: För att minska risken för allvarliga personskador,
VIDRÖR INTE de vassa delarna av klingan med fingrarna eller
händerna när underhåll görs.
Använd INTE smörjmedel eller rengöringsmedel (särskilt sprej eller aerosol)
i närheten av plastskydden. Karbonplasten som används i skydden påverkas
av vissa kemikalier.
Borstar (Bild A1)
Inspektera kolborstarna regelbundet. Håll borstarna rena och se till att de
glider fritt i sina styrningar.
• Koppla ifrån verktyget ta bort motorhuven 6 , lyft upp borstfjädern och
dra bort borstmontaget.
• Om borstarna är nedslitna till ungefär 12,7 mm och fjädrarna inte ger
något tryck måste de bytas.
• Använd endast identiska DeWalt borstar. Användning av korrekt grad
på borste är väsentligt för korrekt funktion hos elektriska bromsen. Nya
borstar finns tillgängliga hos DeWALT servicecenter.
• Sätt alltid tillbaka borstinspektionshuven efter inspektionen eller service
av borstarna.
• Verktyget bör tillåtas att ”köras in” (köras utan belastning) i 10 minuter
innan användning för att sätta de nya borstarna. Den elektriska bromsen
kan bli oregelbunden innan borstarna är ordentligt satta (inkörda).
• Under ”inkörningen” BIND INTE FAST, TEJPA ELLER PÅ ANNAT SÄTT
LÅSA STRÖMBRYTAREN PÅSLAGEN. HÅLL ENDAST MED HANDEN.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen ytterligare smörjning.
Rengöring
Innan användning kontrollera noga att det övre skyddet, nedre skyddet och
dammutsuget fungerar som de ska. Se till att spån, damm eller bitar från
arbetsstycket inte medför att någon av funktionerna blockeras.
Om bitar från arbetsstycket fastnar mellan sågklingan och skydden, koppla
ifrån maskinen från strömförsörjningen och följ instruktionerna som ges
i Byta eller installera en ny sågklinga. Ta bort de bitar som fastnat och
montera tillbaka sågbladet.
Rengör regelbundet allt damm och träflisor från och runt OCH UNDER
basen och det roterande bordet.
VARNING: Blås bort smuts och damm från huvudkåpan med torr luft
varje gång du ser smuts samlas i och runt lufthålen. Bär godkända
ögonskydd och godkänt dammfilterskydd när du utför denna
procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel eller andra skarpa kemikalier
för att rengöra de icke-metalliska delarna på verktyget. Dessa
kemikalier kan försvaga de material som används i dessa delar.
Använd en trasa som bara är fuktad med vatten och mild tvål. Låt
aldrig någon vätska komma in i verktyget; sänk aldrig ner någon del
av verktyget i en vätska.
Rengöring arbetsbelysning
• Ta noggrant bort sågspån och skräp från arbetsbelysningens lins med
en bomullssvabb. Damm som samlas kan blockera arbetsbelysningen
och förhindra att den fungerar korrekt vid indikering av såglinjen.
• ANVÄND INTE lösningsmedel av någon form, det kan skada linsen.
• Med klingan borttagen från sågen, ta bort kåda och ansamlingar
från klingan.
Rengöring dammutsug
Med sågen frånkopplad och såghuvudet full upphöjt använd lågt lufttryck
eller en stor pinne för att ta bort dammet från dammutsuget.
Svenska
Valfria tillbehör (Bild B–E)
VARNING: Eftersom andra tillbehör än de som erbjuds av DeWALT
inte har testats med denna produkt, kan användningen av sådana
tillbehör med detta verktyg vara riskabelt. För att minska risken för
personskada bör endast tillbehör som rekommenderas av DeWALT
användas med denna produkt.
Klämma: DE7082-XJ (Bild B)
Klämman 35 används för att klämma fast arbetsstycken till sågbordet.
Dammpåse: DE7053-XJ (Bild C)
Utrustad med en dragkedja för enkel tömning, dammpåsen 36 fångar det
mesta av sågdammet som produceras.
benställning: DE7023-XJ, DE7033-XJ (Bild D)
Benställningen 37 används för att förlänga bordets bredd för sågen.
klämkonsoler: DE7025-XJ (Bild E)
Klämkonsolerna 38 används för montering av sågen på en ställning.
SÅGBLAD: ANVÄND ALLTID 305 mm SÅGBLAD MED 30 mm AXELHÅL .
HASTIGHETENS MÄRKDATA MÅSTE VARA MINST 4800 RPM. Använd aldrig
en klinga med mindre diameter. Det kommer inte att skyddas ordentligt.
Använd endast kapklingor. Använd inte klingor som konstruerats för
klyvning, kombinationsklingor eller klingor med hakvinklar överstigande 5°.
KLINGBESKRIVNING
ANVÄNDNING
DIAMETER
Konstruktionssågklingor (tunn sågning med antikvistkant)
Allmänna ändamål
305 mm
Fin kapning
305 mm
Träbearbetningssågklingor(ger mjuka, rena kapningar)
Fin kapning
305 mm
Icke-järnhaltig metall
305 mm
TÄNDER
40
60
80
96
Rådfråga din återförsäljare för vidare information angående
lämpliga tillbehör.
Att skydda miljön
Separat insamling. Produkter och batterier som är märkta med
denna symbol får inte kastas i den vanliga hushållssoporna.
Produkter och batterier innehåller material som kan återvinnas
och återanvändas vilket minskar behovet av råmaterial. Återvinn
elektriska produkter och batterier enligt lokala bestämmelser. Ytterligare
information finns tillgängligt på www.2helpU.com.
135
Türkçe
GÖNYE TESTERE
DWS779, DWS780
Tebrikler!
Bir DeWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, sürekli ürün geliştirme ve
yenilik DeWALT markasının profesyonel elektrikli alet kullanıcıları için en
güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini sağlamaktadır.
Teknik veriler
Voltaj
Tip
Güç ihtiyacı
Bıçak çapı
Bıçak deliği
Bıçak gövde kalınlığı
Azami bıçak hızı
Azami çapraz kesim kapasitesi 90°
Azami gönye kapasitesi 45°
Azami kesme derinliği 90°
Azami meyilli çapraz kesim derinliği 45°
Gönye (azami konumlar)
Meyil (azami konumlar)
0° gönye
Azami yükseklikte elde edilen genişlik 112 mm
Azami yükseklikte elde edilen genişlik 110 mm
Azami genişlikte elde edilen yükseklik 345 mm
45° gönye sol
Azami yükseklikte elde edilen genişlik 112 mm
Azami genişlikte elde edilen yükseklik 244 mm
45° gönye sol
Azami yükseklikte elde edilen genişlik 112 mm
Azami genişlikte elde edilen yükseklik 244 mm
45° meyil sol
Azami yükseklikte elde edilen genişlik 63 mm
Azami genişlikte elde edilen yükseklik 345 mm
45° meyil sağ
Azami yükseklikte elde edilen genişlik 62 mm
Azami genişlikte elde edilen yükseklik 345 mm
Otomatik fren süresi
Ağırlık
W
mm
mm
mm
min-1
mm
mm
mm
mm
sol
sağ
DWS779
230
10
1675
305
30
1,8
4100
349
244
112
56
50°
60°
DWS780
230
11
1675
305
30
1,8
1900–3800
349
244
112
56
50°
60°
sol
sağ
49°
49°
49°
49°
mm
mm
mm
299
303
76
299
303
76
mm
mm
200
76
200
76
mm
mm
211
76
211
76
mm
mm
268
44
268
44
mm
mm
s
kg
193
28
< 10
25,4
193
28
< 10
25,4
VAC
EN61029’e göre tespit edilen toplam gürültü ve titreşim değerleri (üç yönün vektör toplamı):
LPA (ses basıncı düzeyi)
LWA (akustik güç düzeyi)
K (akustik gücü belirsizliği)
Titreşim emisyon değeri ah =
Belirsizlik K =
dB(A)
dB(A)
dB(A)
93
100
3,0
93
100
3,0
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi, EN61029’te sağlanan
standart teste uygun olarak ölçülmüştür ve aletleri birbiriyle karşılaştırmak
için kullanılabilir. Ön maruziyet değerlendirmesi için kullanılabilir.
136
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon düzeyi, aletin ana
uygulamalarını yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla farklı
uygulamalar için kullanılırsa veya bakımı kötü yapılırsa, titreşim
emisyonu değişebilir. Bu, toplam çalışma süresindeki maruziyet
düzeyini önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin kapalı kaldığı veya çalışmasına
karşın iş görmediği zamanları da dikkate almalıdır. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden korumak için belirtilen ek güvenlik
önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların bakımını yapın, elleri sıcak
tutun, çalışma modellerini düzenleyin.
Sigortalar
Avrupa
230V aletler
10 Amper, şebeke
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet derecesini gösterir. Lütfen
kılavuzu okuyunuz ve bu simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde önemsiz veya orta dereceli
yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli durumu
gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi hasara neden olabilecek,
yaralanma ile ilişkisi olmayan durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
AT Uygunluk Beyanatı
Makine direktifi
Gönye testere
DWS779, DWS780
DeWALT, Teknik Özellikleri bölümünde açıklanan bu ürünlerin aşağıda
belirtilen yönergelere uygun olduğunu beyan eder:
2006/42/AT, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-9:2012 +A11:2013
Bu ürünler ayrıca 2014/30/EU ve 2011/65/EU Direktiflerine de uygundur.
Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten DeWALT ile temas kurun
veya kılavuzun arka kapağına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik dosyanın derlenmesinden
sorumludur ve bu beyanı DeWALT adına vermiştir.
Markus Rompel
Mühendislik Müdürü
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
20.04.2016
Türkçe
Güvenlik Talimatları
UYARI! Elektrikli aletleri kullanırken, yangın, elektrik çarpması ve
yaralanma riskini azaltmak için daima
aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel güvenlik
önlemlerine uyulmalıdır.
Bu ürünü kullanmadan önce tüm bu talimatları okuyun ve kaydedin.
GELECEKTE REFERANS OLARAK KULLANMAK
ÜZERE BU KILAVUZU SAKLAYIN
Genel Güvenlik Kuralları
1 . Çalışma alanını temiz tutun.
ʵʵ Dağınık alanlar ve tezgahlar yaralanmalara neden olabilir.
2 . Çalışma alanı çevresine dikkat edin.
ʵʵ Aleti yağmurda bırakmayın. Aleti nemli veya ıslak koşullarda
kullanmayın. Çalışma alanının iyi ışıklandırılmasını sağlayın (250 - 300
Lux). Yanıcı sıvıların ve gazların bulunduğu ortamlarda yangın veya
patlama gibi olaylara neden olacak bir riski varsa aleti kullanmayın.
3 . Elektrik çarpmasına karşı önlem alın.
ʵʵ Topraklanmış yüzeylerle (ör. borular, radyatörler, pişiriciler ve
buzdolapları) temastan kaçının. Alet zorlu koşullarda kullanılırken (ör.
yüksek nemli ortamlarda, metal talaşın çıktığı durumlarda, vb.), bir
yalıtım transformatörü veya bir (FI) toprak-sızıntısı devre kesici yoluyla
elektrik emniyeti artırılabilir.
4 . Diğer kişileri iş alanından uzak tutun.
ʵʵ Kimsenin, özellikle de çocukların işe karışmasına, alete veya uzatma
kablosuna dokunmasına izin vermeyin ve onları çalışma alanından
uzak tutun.
5 . Kullanılmayan aletleri kaldırın.
ʵʵ Aletler kullanılmadığı zaman kuru bir yerde saklanmalı ve çocukların
erişemeyeceği Şekilde kilitlenmelidir.
6 . Aleti zorlamayın.
ʵʵ Tasarlandığı hızda, işini daha iyi ve güvenli bir Şekilde yerine
getirecektir.
7 . Doğru aleti kullanın.
ʵʵ Dayanıklı aletlerin işini yaptırarak küçük aletleri zorlamayın. Aletleri
amaçları dışında kullanmayın; örneğin daire testereleri ağaç dalları
veya kütük kesmek için kullanmayın.
8 . Uygun giysiler giyin.
ʵʵ Hareketli parçalar tarafından yakalanabileceği için bol giysiler
giymeyin veya takılar kullanmayın. Açık havada çalışırken kaymayan
ayakkabı giyilmesi önerilir. Uzun saçları içine alacak saç koruyucusu
kullanın.
9 . Koruyucu teçhizat kullanın.
ʵʵ Her zaman güvenlik gözlükleri takın. Çalışma sırasındaki işlemlerin
toz veya uçuşan parçacıklar yaratması halinde yüz veya toz maskesi
kullanın. Bu parçacıkların çok sıcak olduğu durumlarda, ayrıca ısıya
dayanıklı önlük giyin. Her zaman kulak koruması kullanın. Her zaman
koruyucu kask kullanın.
10 . Toz çıkarma teçhizatını bağlayın.
ʵʵ Toz çekme ve toplama araç-gereçlerinin bağlanması için cihaz tedarik
edilirse bunların uygun biçimde bağlandığından ve kullanıldığından
emin olun.
11 . Kabloyu yanlış kullanmayın.
ʵʵ Prizden çıkarmak için kabloyu birden hızla çekmeyin. Kabloyu ısı,
yağ ve keskin köşelerden uzak tutun. Aleti hiçbir zaman kablosundan
tutarak taşımayın.
12 . Çalışma parçasını sabitleyin.
ʵʵ Çalışma parçasını tutmak için kelepçeler veya mengene kullanın.
Elinizi kullanmaktan daha güvenlidir ve aleti kullanmak için iki elinizi
de serbest bırakır.
13 . Yetişemeyeceğiniz noktalara koymayın.
ʵʵ Her zaman uygun dayanağı ve dengenizi sağlayın.
14 . Aletlerin gerekli bakımlarını yapın.
ʵʵ Daha iyi ve güvenli performans sağlamaları için aletleri keskin ve
temiz olarak muhafaza edin. Aksesuarları yağlamak ve değiştirmek
için talimatlara uyun. Aletleri periyodik olarak kontrol edin ve hasarlı
olanların yetkili servis tarafından tamir edilmesini sağlayın. Bütün
kulpları ve anahtarları kuru ve temiz tutun ve yağ ile gres yağı
bulaşmamış Şekilde koruyun.
15 . Aletleri ayırın.
ʵʵ Kullanımda değilken, servisten önce ve bıçak, matkap uçları ve kesiciler
gibi aksesuarları değiştirirken aletleri güç kaynağından ayırın.
16 . Ayar anahtarlarını ve penseleri çıkarın.
ʵʵ Aleti çalıştırmadan önce ayarlama anahtarları ve penselerin aletten
çıkarıldığını kontrol etme alışkanlığını kazanın.
17 . Aletin kazara çalışmasını engelleyin.
ʵʵ Aleti, parmaklarınızdan biri anahtar üzerine gelecek Şekilde taşımayın.
Fişi prize takmadan önce aletin “kapalı” konumda olduğundan emin
olun.
18 . Açık hava uzatma kablolarını kullanın.
ʵʵ Kullanımdan önce, uzatma kablosunu kontrol edin ve hasarlıysa
değiştirin. Alet açık havada kullanılıyorsa, yalnızca açık hava
kullanımı için imal edilmiş ve buna uygun olarak işaretlenmiş uzatma
kablolarını kullanın.
19 . Dikkatli olun.
ʵʵ Ne yaptığınıza dikkat edin. Sağduyulu hareket edin. Yorgunsanız veya
ilaç ya da alkolün etkisindeyseniz aleti kullanmayın.
20 . Hasarlı parça bulunup bulunmadığını kontrol edin.
ʵʵ Kullanımdan önce, aletin düzgün bir biçimde çalışacağından
ve işlevini yerine getireceğinden emin olmak için aleti ve şebeke
kablosunu dikkatli bir biçimde kontrol edin. Hareketli parçaların
ayarlanması, hareketli parçaların bağlanması, montaj ve aletin
işleyişini etkileyebilecek diğer başka koşulların kontrolünü yapın.
Bu kullanma kılavuzunda aksi belirtilmiyorsa, hasarlı bir muhafaza
veya başka bir parça gerektiği gibi tamir edilmeli veya yetkili
servis tarafından değiştirilmelidir. Arızalı anahtarların yetkili servis
tarafından değiştirilmesini sağlayın. Açma/kapama anahtarı
çalışmazsa elektrikli aleti kullanmayın. Kendi başınıza tamir yapmayı
denemeyin.
UYARI! Bu kullanım kılavuzunda tavsiye edilenin dışında herhangi
bir aksesuar veya eklenti kullanılması ya da aletle herhangi bir işlem
yapılması, kişisel yaralanma riskine yol açabilir.
21 . Aletinizin yetkili bir kişi tarafından tamir edilmesini sağlayın.
ʵʵ Bu elektrikli alet, ilgili güvenlik kurallarına uymaktadır. Onarım
işlemleri sadece yetkili kişilerce orijinal yedek parçaları kullanarak
yapılmalıdır; aksi takdirde kullanıcı için önemli tehlikelere yol açabilir.
Daire Testereler için Ek Güvenlik Kuralları
•
•
•
•
•
•
•
•
Makine, yalnızca imalatçı veya yetkili servis temsilcisi tarafından
değiştirilebilecek özel olarak yapılandırılmış bir güç kablosu ile birlikte
temin edilir.
Testereyi, imalatçı tarafından tavsiye edilenlerden başka malzemeleri
kesmek için kullanmayın.
Muhafazalar yerinde bulunmuyorsa, muhafazalar işlevini yerine
getirmiyorsa veya gerektiği gibi korunmuyorsa makineyi çalıştırmayın.
Meyilli kesimler gerçekleştirirken kolun sağlam bir biçimde
sabitlendiğinden emin olun.
Makine düzeyinin etrafındaki zeminin bakımlı olmasına, yontulmuş veya
kesilmiş parçacıkların bulunmamasına özen gösterin.
Gerektiği gibi bilenmiş testere bıçaklarını kullanın. Testere bıçağının
üzerindeki azami hız işaretine uyun.
Kesilecek malzeme için doğru bıçağı seçin.
Tüm kilit düğmeleri ve kelepçe saplarının işlemin başlamasından önce sıkı
olduğundan emin olun.
137
Türkçe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
138
Testere elektrik güç kaynağına bağlıyken asla ellerinizi bıçak alanına
sokmayın.
Bıçak dönerken odun parçalarını temizlemek veya diğer herhangi bir
nedenle herhangi elinizi çitin arkasında testere bıçağının 100 mm’den
(4”) daha fazla yaklaştırmayın. Ellerinizin dönen testere bıçağına yakınlığı
anlaşılamayabilir ve ciddi şekilde yaralanmanıza neden olabilir.
Hareket halindeki makinenin bıçağına bir alet veya herhangi bir şey
yerleştirerek çabucak durdurmaya çalı­şmayın; ciddi kazalar meydana
gelebilir.
Herhangi bir aksesuar­kullanmadan önce kullanım kılavuzuna bakı­n.
Aksesuarlar­ın yanl­ış kullanı­mı­hasara neden olabilir.
Testere bıçağını veya sert malzemeleri tutarken bir tutucu kullanın veya
eldiven takın.
Testere b­ıçağı­nı­n kullanı­lmadan önce doğru olarak monte edildiğinden
emin olun.
Bı­çağ­ın doğru yönde dönmesine dikkat edin.
Önerilenden daha büyük veya küçük çapta bıçaklar kullanmayın. Uygun
testere bıçağı ayarları için teknik verilere bakın. Yalnızca bu kılavuzda
belirtilen ve EN 847-1 ile uyumlu bıçakları kullanın.
Özel olarak tasarlanmış gürültü azaltıcı bıçakları kullanmayı dikkate alın.
YÜKSEK HIZLI ÇELİK bıçaklar kullanmayın.
Çatlak veya hasarl­ı testere bıçaklar­ını­kullanmayı­n.
Asındırıcı veya elmas diskler kullanmayın.
Testere bıçağıyla işlem yaparken tutucu veya eldiven kullanı­n.
Her kesimden önce makinenin sabit olduğundan emin olun.
Anahtarı serbest bırakmadan önce testere bıçağını çalışma parçası
üzerindeki çentikten kaldırın.
Motor şaftı­nı­tutmak üzere pervaneye herhangi bir şey sı­kı­ştı­rmay­ın.
Kafa kaldırma kilidinin serbest bırakma koluna basıldığında ve kol aşağıya
indirildiğinde testerenizde bulunan bıçak siperi otomatik olarak yukarı
kalkar; kol kaldırıldığında bıçağın üstüne iner.
Asla testereyi kapatmadan bıçak koruması­nı­elle kaldı­rmayı­n. Testerenin
kontrolü s­ırası­nda veya testere bıçakları takı­lı­p ç­ıkarı­lı­rken koruma elle
kald­ırı­labilir.
Motor hava deliklerinin temiz ve talaştan arındırılmış olduğunu düzenli
olarak kontrol edin.
Kesim plakasını asınmıssa değistirin. Ürünle verilen servis parçaları listesine
bakın.
Bakı­m yaparken veya testere bıçağını­değiştirirken makinenin elektrik
bağlantısını kesin.
Makine hala çalışıyorken ve kafa yukarı konumda değilken asla temizlik
veya bakım çalışması yapmayın.
Kesim hattını göstermek için bir LED kullanıyorsanız,
EN 62471 uyarınca LED’in sınıf 2 dahilinde olduğundan emin olun. LED
diyotunu farklı tipteki bir LED’le değistirmeyin. Hasarlı ise, LED’i yetkili
servise tamir ettirin.
Koruman­ın ön k­ısmı­kesim yaparken görüntü rahatl­ığ­ı sağlamak için
panjurlanm­ışt­ır. Panjurların uçan parçacı­kları­önemli ölçüde azaltması­na
karşı­n, koruma üzerinde boşluklar bulunur ve panjurdan bakarken her
zaman güvenlik gözlükleri takı­lmal­ıd­ır.
Tahta keserken testereyi toz toplama cihazına bağlayın. Aşağıda
belirtilenler gibi, toza maruz kalma riskini etkileyen faktörleri her zaman
göz önünde bulundurun:
ʵʵ makineye girecek malzeme tipi (düşük kaliteli karton, tahtadan daha
fazla toz üretir);
ʵʵ testere bıçağının keskinliği;
ʵʵ testere bıçağının doğru bir biçimde ayarlanmış olması;
ʵʵ 20 m/sn’den az olmayan hava hızına sahip toz toplama elemanı.
Bacalar, bölmeler ve olukların yanı sıra yerel havalandırmanın da gerektiği
gibi ayarlandığından emin olun.
Lütfen, aşağıdakilere maruz kalma riskini etkileyen faktörlerin farkında
olun ses:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ʵʵ çıkan sesi azaltmak üzere tasarlanmış testere bıçaklarını kullanın;
ʵʵ yalnızca iyi bilenmiş testere bıçaklarını kullanın.
Makine bakımı periyodik olarak gerçekleştirilecektir.
Yeterli genel veya bölgesel ışıklandırma temin edin.
Kullanılan aralayıcılar ve mil halkalarının bu kılavuzda belirtilen amaçlara
uygun olduğundan emin olun.
Makine çalışırken ve testere kafası yukarı konumda değilken iş parçasından
kesilen kısımları veya diğer parçaları kesim alanından çıkarmaya
çalışmayın.
200 mm’den kısa parçaları asla kesmeyin.
Ek destek olmadığı durumlarda makinenin enine kesim için kabul edeceği
maksimum iş parçası boyutu:
ʵʵ Maksimum yükseklik: 112 mm
ʵʵ Maksimum genişlik: 345 mm
ʵʵ Maksimum genişlik: 600 mm
ʵʵ Daha uzun bir iş parçasının uygun ek destek ile desteklenmesi
gereklidir, örn. Desteği veya DE7023-XJ veya DE7033-XJ ayak standı
Üzerinde çalışılan parçayı her zaman güvenli bir Şekilde kelepçeleyin.
Kaza veya makine arızası durumunda, makineyi hemen kapatıp güç
kaynağıyla bağlantısını kesin.
Arızayı rapor edin ve arızalı makineyi, baskaları tarafından kullanılmaya
çalısılmasını önlemek için uygun sekilde isaretleyin.
Testere bıçağı kesim sırasında anormal parça besleme kuvveti nedeniyle
bloke olursa, makineyi kapatıp güç kaynağıyla bağlantısını kesin. Üzerinde
çalıstığınız
parçayı çıkarın ve testere bıçağının rahatça döndüğünden emin olun.
Makineyi açın ve daha az parça besleme kuvveti uygulayarak yeni kesim
islemini baslatın.
Özellikle magnezyum olmak üzere hafif alasım malzemeleri asla kesmeyin.
Durumun izin verdiği hallerde, makineyi 8 mm çapında, 80 mm
uzunluğunda cıvatalar kullanarak tezgaha monte edin.
Operatörün, makinenin kullanımı, ayarı ve işleyişi ile ilgili yeterli eğitime
sahip olduğundan emin olun.
Kesilecek malzeme için doğru testere bıçağını seçin.
Testere bıçağının üzerinde işaretli olan hız değerlendirme bıçağında işaretli
olan hıza en azından eşit olduğunda yalnızca testere bıçaklarını kullanın.
Her kesimden önce, hareketi önlemek için makinenin dengeli ve sabit bir
yüzeyde bulunduğundan emin olun.
UYARI: Bir kaçak akım cihazının 30mA veya daha az kaçık akımla
kullanılmasını öneriyoruz.
Diğer Tehlikeler
Aşağıdaki tehlikeler testere kullanımında görülebilmektedir:
• Dönen parçalara dokunma sonucu yaralanmalar.
İlgili güvenlik kurallarının uygulanmasına ve güvenlik donanımlarının
kullanılmasına rağmen bazı tehlikelerin önüne geçilememektedir. Bu
tehlikeler arasında:
• Duyma hissinin azalması.
• Dönen testere bıçağının açıkta kalan kısmının neden olduğu kaza tehlikesi.
• Bıçak değiştirirken meydana gelebilecek kazalar.
• Siperleri açarken parmakların ezilme tehlikesi.
• Özellikle meşe, akgürgen ve MDF olmak üzere ahşep keserken meydana
gelen tozun yutulması sonucu oluşan sağlık sorunları bulunmaktadır.
Asağıdaki etmenler, solunum sorunları riskini arttırır:
• Ahsap keserken toz toplama elemanının bağlanmaması.
• Kirli egzoz filtreleri nedeniyle yetersiz toz toplama.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde aşağıdaki semboller gösterilir:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyun.
Türkçe
Tasıma noktası.
Ellerinizi bıçaktan uzak tutun.
Elinizi testere bıçağının her iki tarafına 100 mm mesafede tutun.
Doğrudan ışık kaynağına bakmayın.
Tarih kodu konumu (Şek [fig.] A1)
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu 9 gövdeye basılıdır.
Örnek:
2016 XX XX
İmalat Yılı
Ambalaj İçeriği
Ambalaj içeriğinde şunlar bulunmaktadır:
1 Monte edilmiş gönye testeresi
1 Bıçak anahtarı
1 Testere bıçağı
1 Toz torbası
1 Malzeme kelepçesi
1 Kullanım kılavuzu
ʵʵ Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye sırasında hasar oluşup
oluşmadığını kontrol edin.
ʵʵ Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup anlamak için zaman
ayırın.
Tanımlama (Şek. 1A–E)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli aleti veya herhangi bir parçasını
değiştirmeyin. Hasarla veya yaralanmayla sonuçlanabilir.
Şek. A1
1 Alt siper
2 Kafa kaldırma kilidi serbest bırakma kolu
3 Çalıştırma kolu
4 Taşıma kolu
5 Motor mahfazası
6 Motor uç kapağı
7 Ray kilit düğmesi
8 Ray ayar vidası ayarı
9 Tarih kodu
10 Raylar
11 Açılama ölçeği
12 Aşağı kilitleme pimi
13 Çit ayarlama düğmesi
14 Çit
15 Taban çiti
16 El girintisi
17 Tabla
18 Tezgah montaj delikleri
19 Gönye ölçeği
20 Toz kanalı girişi
21 Gönye kilit kolu
22 Gönye mandal düğmesi
23 Kertik plakası
Şek. A2
24 Tetik düğmesi
25 XPS™ açma/kapatma düğmesi
26 Kelebek somun
27 Derinlik ayarlama vidası
28 Oluk açma freni
29 Bıçak anahtarı
30 Taban
31 Açılama kilit düğmesi
32 0° açılama freni
33 Kayış kapağı
34 Elektronik hız kontrol kadranı (Sadece DWS780)
İsteğe bağlı aksesuarlar
Şek. B
35 DE7082-XJ İş parçası kelepçesi
Şek. C
36 DE7053-XJ Toz torbası
Şek. D
37 DE7023-XJ / DE7033-XJ Ayak standı
Şek. E
38 DE7025-XJ Kelepçe braketleri
Kullanim Alani
DeWALT DWS779, DWS780 Gönye Testereniz, ahsap, ahsap ürünleri ve
plastiklerin profesyonel olarak kesilmesi amacıyla tasarlanmıstır. Çapraz
kesim, eğik kesim ve gönyeli
kesim islemlerini basit, doğru ve güvenli bir sekilde gerçeklestirir.
Bu ünite, karpit uçlu, nominal 305 mm bıçak çapına sahip bir bıçakla
kullanılmak üzere tasarlanmıstır.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların mevcut olduğu ortamlarda
KULLANMAYIN.
Bu gönye testereler, profesyonel elektrikli aletlerdir.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu alet deneyimsiz kullanıcılar
tarafından kullanılırken nezaret edilmelidir.
UYARI! Makineyi, tasarlanan amaçlar dısında kullanmayın.
• Bu ürün, güvenliklerinden sorumlu kişinin gözetiminde
olmadıklarında, fiziksel (çocuklar dahil), algısal veya zihinsel kapasite
kaybı yaşamış deneyimsiz, bilgisiz ve yeteneksiz kişiler tarafından
kullanılmamalıdır. Çocuklar asla bu ürünle yalnız bırakılmamalıdır.
Elektrik emniyeti
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için tasarlanmıştır. Her zaman güç
kaynağının, etiket plakasındaki voltajla aynı olup olmadığını kontrol edin.
DeWALT aletiniz EN61029 standardına uygun olarak çift
yalıtımlıdır; bu nedenle, topraklama kablosuna gerek yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DeWALT yetkili servisinden temin edilebilen özel
olarak hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma kablosu kullanılması
Uzatma kablosu kullanılması gerekiyorsa bu aletin giriş gücüne (Teknik
verilere bakın) uygun onaylı bir 3 damarlı uzatma kablosu kullanın.
Minimum iletken ebadı 1,5 mm2; maksimum uzunluk
30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, her zaman kabloyu tamamen
makaradan çıkarın.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için aksesuarları takıp
çıkarmadan önce, ayarlarla oynamadan veya değiştirmeden
önce ya da tamir yaparken aleti kapatın ve makineyi
güç kaynağından ayırın. Tetik düğmesinin kapalı konumda
139
Türkçe
olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
Paketi açma (Şek. A1, F)
1. Kutuyu açın ve kullanışlı taşıma kolu 4 ile, Şek. F’da gösterildiği gibi
testereyi çekip çıkarın.
2. Testereyi pürüzsüz, düz bir yüzeye yerleştirin.
3. Ray kilit düğmesini 7 serbest bırakın ve arka konuma kilitlemek için
testere kafasını geri itin.
4. Çalıştırma koluna yavaşça aşağıya bastırın 3 ve aşağı kilitleme pimini
kendinize çekin 12 .
5. Aşağı yönde olan basıncı hafifçe serbest bırakın ve tam yüksekliğine
ulaşmasını sağlayarak çalıştırma kolunu tutun.
Tezgaha Montaj (Şek. A1)
Tezgaha monte etmeyi kolaylaştırmak için dört ayakta da delikler
18 mevcuttur. Farklı boyutlarda vidalar için iki farklı boyutta delik
bulunmaktadır. İstediğiniz deliği kullanabilirsiniz; her ikisini de kullanmak
şart değildir.
Hareket etmesini önlemek için testerenizi her zaman sabit bir yüzeye sağlam
bir şekilde monte edin. Aletin taşınabilirliğini iyileştirmek için, 12,7 mm’lik bir
parçaya veya daha sonra çalışma desteğinize kelepçelenebilen daha kalın
bir kontrplağa monte edilebilir veya diğer iş alanlarına taşınabilir ve yeniden
kelepçelenebilir.
NOT: Testerenizi bir kontrplak parçasına monte etmeyi tercih ederseniz,
montaj vidalarının ahşabın altından çıkıntı oluşturmadığından emin olun.
Kontrplak çalışma desteği üzerine düzgünce oturmalıdır. Testereyi herhangi
bir çalışma yüzeyine kelepçelerken, yalnızca montaj vida deliklerinin
bulunduğu kelepçeleme yuvalarına kelepçeleyin. Başka herhangi bir
noktaya kelepçelemek testerenin düzgün çalışmasına müdahale edecektir.
DİKKAT: Bağlanma ve yanlışlığı önlemek için, montaj yüzeyinin eğri
veya dengesiz olmadığından emin olun. Testere yüzeyde titrerse,
testere montaj yüzeyine sağlam şekilde yerleşene kadar bir testere
ayağının altına ince bir parça malzeme yerleştirin.
Değiştirme veya Yeni Testere Bıçağı Takma
Bıçağın Çıkarılması (Şek. G1–G4)
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için aksesuarları takıp
çıkarmadan önce, ayarlarla oynamadan veya değiştirmeden
önce ya da tamir yaparken aleti kapatın ve makineyi
güç kaynağından ayırın. Tetik düğmesinin kapalı konumda
olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
• Bıçak güç altındayken veya bosta dönerken mil kilidine
asla basmayın.
• Hafif alasım veya demir içeren (demir veya çelik içeren) metalleri,
duvarları veya lifli çimento ürünlerini bu gönye testerede kesmeyin.
• Alt siperi 1 serbest bırakmak için kafa kaldırma kilidi
serbest bırakma 2 kolunu bastırın ve ardından alt siperi
olabildiğince kaldırın.
1. Testereyi fişten çekin.
2. Kolu yukarı konuma kaldırın ve alt siperi 1 olabildiğince kaldırın.
3. Testere bıçağını kilit devreye girene kadar el ile dikkatlice döndürürken
milli kilit düğmesine 40 basın.
4. Düğme basılıyken, verilen anahtarı 29 ve diğer elinizi kullanarak bıçak
vidasını gevşetin. (Saat yönünde çevirin, soldan dişli.)
5. Bıçak vidasını 39 , dış kelepçe pulunu 41 ve bıçağı 42 çıkarın. İç
kelepçe pulu 43 milde bırakılabilir.
Bıçağın Takılması (Şek. G1–G4)
1. Testereyi fişten çekin.
2. Kol yükseltilmiş ve alt siper açık açık tutulurken, bıçağı mile yerleştirin ve
bıçağın altındaki diş testerenin arkasına işaret edecek şekilde bıçağı iç
bıçak kelepçesinin üzerine oturtun.
140
3. Dış kelepçe pulunu mile monte edin.
4. Bıçak vidasını takın ve mil kilidini devreye sokarak, vidayı verilen anahtar
ile iyice sıkın (saat yönünün tersine çevirin, soldan dişli).
UYARI! Testere bıçağının yalnızca açıklanan sekilde değistirilmesi
gerektiğini unutmayın. Yalnızca Teknik Veriler bölümünde belirtilen
testere bıçaklarını kullanın; Kat.no.: DT4260 önerilir.
Testerenin Taşınması (Şek. A1, A2)
UYARI: Ciddi kişisel yaralanma riskini azaltmak için, testereyi
taşımadan önce DAIMA ray kilidi düğmesini, açılama kilit kolunu,
eğim kilit kolunu, aşağı kilitleme pimini ve çit ayarlama düğmelerini
kilitleyin. Taşımak veya kaldırmak için asla koruyucuları kullanmayın.
Gönye testereyi rahatça taşımak için, testere kolunun üstünde bir taşıma
kolu 4 dahil edilmiştir.
• Testereyi taşımak için, kafayı alçaltın ve aşağı kilitleme pimine basın 12 .
• Ray kilidi düğmesini, testere kafası ön konumdayken kilitleyin, gönye
kolunu tam sol gönye açısında kilitleyin, çiti 14 tamamen içe doğru
kaydırın ve açılama kilit düğmesini 31 , aleti olabildiğince kompakt hale
getirmek için testere kafası dikey konumdayken kilitleyin.
• Daima taşıma kolunu 4 veya el girintilerini 16 kullanın.
Özellikler ve Kontroller
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için aksesuarları takıp
çıkarmadan önce, ayarlarla oynamadan veya değiştirmeden
önce ya da tamir yaparken aleti kapatın ve makineyi
güç kaynağından ayırın. Tetik düğmesinin kapalı konumda
olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
Gönye kontrolü (Şek. H)
Gönye kilit kolu 21 ve gönye mandal düğmesi 22 testerenizi 60° sağa ve
50° sola gönye yapmanıza izin verir. Testereyi gönye yapmak için, gönye
kilidi kolunu kaldırın, gönye mandalı düğmesine basın ve gönye açısını
istenilen gönye ölçeğine ayarlayın 19 . Gönye açısını kilitlemek için gönye
kilidi koluna basın.
Açılama kilit düğmesi (Şek. A2)
Açılama kilidi, testereye sol veya sağa 49° açı vermenizi sağlar. Açılama
ayarını belirlemek için, düğmeyi 31 saat yönünün tersine çevirin. 0° açı
geçersiz kılma düğmesi çekildiğinde testere kafası kolayca sola veya sağa açı
alır. Sıkmak için, açılama kilit düğmesini saat yönünde çevirin.
0° Açılama GEÇERSİZ KILMA (Şek. A2)
Açılama freni geçersiz kılma elemanı 32 testereyi 0° işaretinin sağına
açılamanızı sağlar.
Devreye girdiğinde, soldan getirildiğinde testere otomatik olarak 0°’de
durur. Sağa 0°’ye geçici olarak hareket ettirmek için, açılama kilit düğmesini
31 çekin. Düğme serbest bırakıldığında, geçersiz kılma yeniden devreye
girer. Açılama kilit düğmesi düğme 180° derece bükülerek kilitlenebilir.
0°’deyken, geçersiz kılma elemanı yerine kilitlenir. Geçersiz kılma elemanını
çalıştırmak için, testereye hafifçe sola doğru açı verin.
45° Açılama Freni Geçersiz Kılma (Şek. I)
Testerenin her iki yanında iki açılama freni geçersiz kılma kolu
bulunmaktadır. Testereyi sola ya da sağa açılamak için, 45°’yi geçin, 45°
açılama geçersiz kılma kolunu 50 geriye doğru itin. Geriye doğru konumda
olduğunda, testere bu frenleri geçerek açılanabilir. 45° frenleri gerekli
olduğunda, 45° açılama geçersiz kılma kolunu ileri doğru itin.
Tepe açılama kilit mandalları (Şek. I, J)
NOT: Her ne kadar 22,5° ve 33,86°’de hızlı ve düzgün kesim için sadece
DWS780 anında durdurma özelliğine sahipse de kartonpiyerde eğik kesimler
DWS779 ve DWS780 modellerin her ikisiyle de yapılabilir.
Tepe kalıbı yerleşme yüzeyini keserken, testereniz soldan ya da sağdan
doğru ve hızlı şekilde bir tepe durma noktası ayarlamak üzere donatılmıştır
(Tepe Kalıbı Yerleşme Yüzeyi ve Bileşik Özellikleri Kullanma’ya bakın).
Türkçe
DWS780 (Şek. I)
Tepe açılama kilit mandalı 52 tepe ayarlama vidasıyla temas etmesi için
döndürülebilir.
Tepe açılama kilit mandalını tersine çevirmek için, tutma vidasını, 22,5°
açılama kilit mandalını 51 ve 30° tepe açılama kilit mandalını 52 çıkarın.
Tepe açılama kilit mandalını 52 33,86° yazısı yukarı bakacak şekilde çevirin.
22,5° açılama kilit mandalını ve tepe açılama kilit mandalını sabitlemek için
vidayı yeniden takın. Doğruluk ayarı etkilenmeyecektir.
22,5° Açılama kilit mandalları (DWS780, Şek. I)
Testereniz sol veya sağdan 22,5°’lik bir açılamayı hızla ve doğru şekilde
ayarlamak üzere donatılmıştır. 22,5° açılama kilit mandalı 51 tepe ayarlama
vidasıyla 49 temas etmesi için döndürülebilir.
Ray Kilit Düğmesi (Şek. A1)
Ray kilit düğmesi 7 , raylar 10 üzerinde kaymasını önlemek için testere
kafasını sağlam şekilde kilitlemenizi sağlar. Bu, belli kesimler yaparken veya
testereyi taşırken gereklidir.
Oluk Açma Freni (Şek. A2)
Oluk açma freni 28 bıçağın kesiminin derinliğinin sınırlı olmasını sağlar.
Fren, oluk açma ve uzun dikey kesimler gibi uygulamalar için yararlıdır. Oluk
açma frenini ileri döndürün ve istenilen kesim derinliğini ayarlamak için
derinlik ayarlama vidasını 27 ayarlayın. Ayarlamayı sabitlemek için kelebek
somunu 26 sıkın. Oluk açma freni testerenin arkasına döndürüldüğünde
oluk açma freni özelliği atlanacaktır. Derinlik ayarlama vidası elle
gevşetilmeyecek kadar sıkıysa, vidayı gevşetmek için verilen bıçak anahtarı
29 kullanılabilir.
Aşağı kilitleme pimi (Şek. A1)
UYARI: Aşağı kilitleme pimi yalnızca testere taşınırken veya
saklanırken kullanılmalıdır. Herhangi bir kesme işlemi için ASLA aşağı
kilitleme pimini kullanmayın.
Testere kafasını aşağı konumda kilitlemek için, testere kafasını aşağıya itin,
aşağı kilitleme pimini itin 12 ve testere kafasını serbest bırakın. Bu, testereyi
bir yerden bir yere hareket ettirirken testere kafasını güvenle aşağıda
tutacaktır. Serbest bırakmak için, testere kafasını aşağıya bastırın ve pimi
çekerek çıkarın.
Ayarlama
Gönye testereniz üretim anında fabrikada eksiksiz ve doğru olarak
ayarlanmıştır. Nakliye ve kullanım veya başka herhangi bir nedenden ötürü
yeniden ayarlama gerekliyse, testerenizi ayarlamak için aşağıdaki talimatları
takip edin. Bir kez yapıldığında, bu ayarlamalar doğru olarak kalacaktır.
Gönye ölçeği ayarlama (Şek. H, L)
1. Gönye kilit kolunun 21 kilidini açın ve gönye mandalı düğmesi 22 0°
gönye konumunda. kilitlenene dek, gönye kolunu döndürün. Gönye kilit
kolunu kilitlemeyin.
2. Testere çiti ve bıçağına karşı, gösterildiği şekilde bir gönye yerleştirin.
(Bıçak dişi uçlarına gönye ile dokunmayın. Böyle yapılması hatalı
ölçümlere neden olur.)
3. Testere bıçağı çite tam olarak dik değilse, gönye ölçeğini 19 tutan dört
vidayı 46 gevşetin ve gönye ile ölçerek, gönye kilit kolunu ve ölçeği,
bıçak çite dik olana dek sola ya da sağa kaydırın.
4. Dört vidayı yeniden sıkın. Gönye göstergesinin 44 değerine bu kez
önem vermeyin.
Gönye göstergesi ayarlama (Şek. H)
1. Gönye kolunu sıfır konumuna getirmek için gönye kilit kolunun 21 kilidini açın.
2. Gönye kilit kolunun kilidi açılmışken, gönye kolunu sıfıra döndürürken
gönye mandalının yerine oturmasını sağlayın.
3. Şek. H’de gösterilen gönye göstergesini 44 ve gönye ölçeğini 19 gözlemleyin. Gösterge tam olarak sıfırı göstermezse, göstergeyi yerinde
tutarak gönye göstergesi vidasını 45 gevşetin, göstergeyi yeniden
konumlandırın ve vidayı sıkın.
Tabla ayarlaması için oynar kollu gönye
(Şek. A1, A2, I, J, M)
1. Bıçak gönyesini tablaya hizalamak için, kolu aşağı kilitleme pimi 12 ile
aşağı konuma kilitleyin.
2. Gönyenin dişin üst kısmında olmamasını sağlayarak bıçağa karşı bir
gönye yerleştirin (Şek. M).
3. Açılama kilit düğmesini 31 gevşetin ve kolun 0° açılama frenine sıkıca
dayanmasını sağlayın.
4. Bıçağın tablaya 0° açıda olacağı şekilde, 13 mm bıçak anahtarı 29 ile 0°
eğim ayar vidasını ( 54 , Şek. I, J) gerektiğince döndürün.
Açılama göstergesi ayarı (Şek. I, J)
Açılama göstergeleri 48 sıfırı göstermezse, açılama göstergelerinin her
birini yerinde tutan her bir vidayı 47 gevşetin ve gerekirse hareket ettirin. 0°
açılamasının doğru olduğundan ve başka herhangi bir açılama açısı vidasını
ayarlamadan önce açılama göstergelerinin ayarlandığından emin olun.
Açılama freni 45° sağ ve sol ayarı (Şek. A2, I)
Sağ 45° açılama frenini ayarlamak için:
1. Açılama kilit düğmesini 31 gevşetin ve 0° açılama frenini geçersiz
kılmak için 0° açılama frenini 32 çekin.
2. Testere tam olarak sağda olduğunda, açılama göstergesi 48 tam olarak
45°’yi göstermezse, 13 mm bıçak anahtarı 29 ile açılama göstergesi
45°’yi gösterene dek sol 45° açılama ayar vidasını 53 çevirin.
Sol 45° açılama frenini ayarlamak için:
3. Açılama kilit düğmesini gevşetin ve kafayı sola eğin.
4. Açılama göstergesi tam olarak 45°’yi göstermezse, açılama göstergesi
45° değerini gösterene kadar sağ 45° açılama ayar vidasını çevirin.
Açilama frenini 22,5° (veya 30°) olarak ayarlama
(Şek. A2, I)
NOT: Açılama açılarını yalnızca 0° açılama açısını ve açılama göstergesi
ayarını uyguladıktan sonra ayarlayın.
Sol 22,5° açılama açısını belirlemek için, sol 22,5° açılama kilit mandalını 51 dışarıya çevirin. Açılama kilit düğmesini 31 gevşetin ve kafayı tamamen
sola eğin. Açılama göstergesi 48 tam olarak 22,5°’yi göstermezse, açılama
göstergesinde 22,5° değeri görünene kadar 10 mm anahtar ile kilit
mandalına temas eden tepe ayarlama vidasını 49 çevirin.
Sağ 22,5° açılama açısını ayarlamak için, sağ 22,5° açılama kilit mandalını
dışarıya çevirin. Açılama kilit düğmesini gevşetin ve 0° açılama frenini
32 geçersiz kılmak için 0° açılama frenini çekin. Testere tam olarak sağda
olduğunda, açılama göstergesi tam olarak 22,5°’yi göstermezse, açılama
göstergesi tam olarak 22,5°’yi gösterene dek, 10 mm anahtar ile kilit
mandalıyla temas ederek tepe ayarlama vidasını 49 çevirin.
Çitin ayarlanmasI (Şek. A1)
Çitin üst parçası, testerenin hem soldan hem de sağdan tam 49° bir açı
yapmasına izin veren bir açıklık sağlamak üzere ayarlanabilir.
1. Her bir çiti 14 ayarlamak için, çit ayarlama düğmesini 13 gevşetin ve
çiti dışarıya doğru kaydırın.
2. Testere kapalıyken kuru şekilde çalıştırın ve açıklığı denetleyin.
3. Kolun yukarı ve aşağı hareketine müdahale etmeksizin iş parçasına
maksimum destek sağlamak için çiti bıçağa olabildiğince yakın
şekilde ayarlayın.
4. Çit ayar düğmesini iyice sıkın.
5. Açılama işlemleri tamamlandığında, çiti yeniden konumlandırın.
Belli kesimler için, çitleri bıçağa yaklaştırmak arzu edilebilir. Bunu yapmak
için, çit ayar düğmelerini 13 tekrar iki kez çevirin ve normal sınırı geçen
bıçağı çitlere yakın konuma getirin, ardından çit ayar düğmelerini sıkın.
Bıçağın çitlerle temas etmediğinden emin olmak için ilk olarak bir kuru
kesim yapın.
NOT: Çitlerin hatları testere tozu ile tıkalı hale gelebilir. Rehber olukları
temizlemek için bir fırça ya da düşük basınçlı hava kullanın.
141
Türkçe
Siper Hareketi ve Görünürlük (Şek. A1)
Testerenizdeki alt siper 1 kol aşağı götürüldüğünde bıçağı otomatik olarak
ortaya çıkarmak ve kol yükseltildiğinde bıçağı kaplamak için tasarlanmıştır.
Siper, testere bıçakları takılırken veya sökülürken ya da testerenin
incelenmesi için elle kaldırılabilir. BIÇAK DURDURULMADIKÇA alt SİPERİ
ASLA KALDIRMAYIN.
Kertik plakasinin ayarlanmasi (Şek. A1)
Kertik plakasını 23 ayarlamak için, kertik plakalarını yerinde tutan vidaları
gevşetin. Kertik plakalarını, bıçağın hareketine müdahale etmeksizin
olabildiğince yakın şekilde ayarlayın.
Sıfır kertik genişliği arzu edilirse, kertik plakalarını olabildiğince birbirine
yakın ayarlayın. Artık, bıçak ve kertik plakaları arasında mümkün olan en
küçük boşluğu vermek için testere bıçağıyla yavaşça kesilebilirler.
Ray rehberinin ayarlanmasi (Şek. A1)
Rayları 10 düzenli olarak sallanma veya açıklık açısından kontrol edin.
Sağ ray ayar vidası 8 ile ayarlanabilir. Açıklığı azaltmak için 4 mm’lik bir
altıgen anahtar kullanın ve testere kafasını ileri geri kaydırırken ayar vidasını
saat yönünde döndürün.
Makinenin, masa yüksekliği ve denge açısından ergonomik durumunuza
uygun sekilde yerlestirildiğinden emin olun. Makinenin yerlestirileceği
bölge, operatörün görüs açısının iyi olmasını ve üzerinde çalısılan parçanın
herhangi bir sınırlama olmaksızın ele alınmasına olanak tanıyacak yeterli
serbest alan bulunmasını sağlayacak sekilde seçilmelidir.
Titreşim etkilerini azaltmak için çevre sıcaklığının çok düşük olmadığından,
makine ve aksesuarların bakımının iyi yapıldığından ve iş parçası boyutunun
bu makineye uygun olduğundan emin olun.
Testereyi herhangi 60 Hz’lik bir güç kaynağına takın. Gerilim için ad plakasına
bakın. Kablonun çalışmanıza müdahale etmeyeceğinden emin olun.
Düzgün Vücut ve El Konumu (Şek. O1, O2)
•
•
Gönye Kilidinin Ayarlanması (Şek. A1, N)
Gönye kilidi kolu (aşağıda) kilitliyken testerenin tablası hareket
ettirilebiliyorsa, gönye kilidi çubuğu 55 ayarlanmalıdır.
1. Gönye kilidi kolunu 21 açık kilit (yukarı) konumuna getirin.
2. 13 mm’lik bir açık uçlu anahtar kullanarak, gönye kilidi çubuğundaki kilit
somununu 56 gevşetin.
3. Yarıklı tornavida kullanarak, Şek. N’da gösterildiği gibi saat yönünde
çevirerek gönye kilit çubuğunu sıkın. Kilit çubuğunu yerine oturuncaya
kadar çevirin, ardından saat yönünün tersinde bir kere çevirin.
4. Gönye kilidini, gönye ölçeğinde kilitlenmemiş bir ölçüme - örneğin 34°
– yeniden kilitleyin ve tablanın dönmeyeceğinden emin olun.
5. Kilit somununu sıkın.
Kullanmadan önce
• Uygun testere bıçağını takın. Aşırı derecede aşınmış bıçakları
kullanmayın. Aletin maksimum dönüş hızı testere bıçağının hızını
aşmamalıdır. Aşındırıcı bıçak kullanmayın.
• Çok küçük parçalar kesmeye çalışmayın.
• Bıçağın serbestçe kesmesini sağlayın. Kesimi zorlamayın.
• Kesime başlamadan önce motorun tam hıza ulaşmasını bekleyin.
• Tüm sıkıştırma düğmeleri ve sıkıştırma kollarının kavrar vaziyette
olmasına dikkat edin.
• İş parçasını emniyete alın.
• Sahip olduğunuz testere, tahta ve bir çok demir içermeyen malzemeyi
kesmekte kullanılabilmesine karşın bu çalıştırma talimatları sadece
tahta kesimini açıklamaktadır. Aynı talimatlar diğer malzemeler için de
geçerlidir. Testereyi kullanarak demir içeren (demir ve çelik) malzemeleri,
lif betonu veya taş işlerini kesmeyin!
• Çentik plakasını kullandığınızdan emin olun. Çentik yuvası 10 mm’den
kalınsa makineyi çalıştırmayın.
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve geçerli düzenlemelere her
zaman uyun.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için aksesuarları takıp
çıkarmadan önce, ayarlarla oynamadan veya değiştirmeden
önce ya da tamir yaparken aleti kapatın ve makineyi güç
kaynağından ayırın. Tetik düğmesinin kapalı konumda olduğunu
kontrol edin. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya neden olabilir
İhtiyaçlarınıza en uygun bıçağı seçmek için İsteğe Bağlı Aksesuarlar altında
Testere Bıçakları’na bakın.
142
•
•
•
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, Şek. O1’da gösterildiği
gibi Daima şekilde gösterilen uygun el pozisyonunu kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, ani tepki ihtimaline
karşı aleti DAİMA sıkıca tutun.
Ellerinizi asla kesim alanının yakınına koymayın. Ellerinizi bıçaktan
100 mm daha yakına koymayın.
Kesim yaparken iş parçasını tablaya ve çite dayanacak şekilde sıkıca
tutun. Tetiği bırakana ve bıçak tamamen duruncaya kadar ellerinizi
konumunda tutun.
BIÇAĞIN YOLUNU KONTROL EDEBİLMENİZ İÇİN KESİMLERİ BİTİRMEDEN
ÖNCE DAİMA KURU ÇALIŞTIRMA (ELEKTRİKSİZ) GERÇEKLEŞTİRİN.
ELLERİNİZİ, ŞEKİL O2’DE GÖSTERİLDİĞİ GİBİ ÇAPRAZ TUTMAYIN.
İki ayağın da sıkıca zeminde olmasını sağlayın ve uygun dengeyi
koruyun. Gönye kolunu sola ve sağa hareket ettirdikçe, onu takip edin ve
testere bıçağının hafifçe yanında durun.
Bir kalem izini takip ederken siper hava deliklerine bakın.
Açma ve Kapatma (Şek. A2)
Testereyi açmak için, tetik düğmesine basın 24 . Aleti kapatmak için ise, tetik
düğmesini serbest bırakın.
Kesimi yapmadan önce bıçağın tam çalışma hızında dönmesine izin verin.
Tetik anahtarını serbest bırakın ve testere kafasını yükseltmeden önce frenin
bıçağı durdurmasını sağlayın.
Testereyi kilitlemek üzere bir asma kilit takmak için tetikte bir
delik mevcuttur.
Değişken hIz ayarI (Şek. A2)
DWS780
Hız kontrol kadranı 34 ihtiyaç duyulan hız aralığının önceden ayarlanması
için kullanılabilir.
• Hız kontrol kadranını 34 bir numara ile belirlenen istenilen
aralığa getirin.
• Ahşap gibi yumuşak maddeleri kesmek için yüksek hız kullanın. Metalleri
kesmek için düşük hız kullanın.
XPS™ LED Çalışma Işığı Sisteminin Kullanılması
(Şek. A1, A2)
NOT: Gönye testeresi bir güç kaynağına bağlı olmalıdır.
XPS™ LED Çalışma Işığı Sistemi bir açma/kapatma düğmesine sahiptir
25 . XPS™ LED Çalışma Işığı sistemi gönye testerenin tetik anahtarından
bağımsızdır. Işık, testereyi çalıştırmak üzere açık olmak zorunda değildir.
Bir ahşap parçası üzerinde mevcut bir kalem hattından kesim
yapmak için:
1. XPS™ sistemini açın, ardından testere bıçağını ahşaba yaklaştırmak için
çalıştırma kolunu aşağı çekin 3 . Bıçağın gölgesi ahşapta görünecektir.
2. Kalem hattını bıçağın gölgesinin kenarı ile hizalayın. Kalem
hattıyla tam olarak denk getirmek için gönyeyi veya eğik açıları
ayarlamanız gerekebilir.
Temel Testere Kesimleri (Şek. A1, A2, P, Q)
Kaydırma özelliği kullanılmıyorsa, testere kafasının olabildiğince
geriye itildiğinden ve ray kilidi düğmesinin 7 sıkıldığından emin olun.
Türkçe
Bu, iş parçasıyla çalışmaya başlandığında testerenin rayları boyunca
kaymasını önler.
Birden çok parçanın kesilmesi önerilmez ancak her bir parçanın tabla ve çite
dayanacak şekilde sıkıca tutulması sağlanırsa güvenli bir şekilde yapılabilir.
Düz dikey enine kesim
1. Gönye kolunu sıfıra ayarlayıp kilitleyin ve ahşabı tabla 17 üzerinde ve
çite 14 dayanacak şekilde sıkıca tutun.
2. Ray kilit düğmesi 7 sıkılmışken, tetik anahtarını 24 sıkıştırarak
testereyi açın.
3. Testere hızlandığında, kolu hafifçe alçaltın ve ahşabı yavaşça kesin. Kolu
yükseltmeden önce bıçağın tam olarak durmasına izin verin.
Kaydırmalı Enine Kesim (Şek. P)
51 x 150 mm’den daha geniş (51 x 105 mm 45° gönyede) bir iş parçası
keserken, ray kilit düğmesi 7 gevşetilmiş şekilde dışarı-aşağı hareket
kullanın.
Testereyi kendinize doğru çekin, testere kafasını iş parçasına doğru aşağıya
indirin ve kesimi tamamlamak için testereyi yavaşça geri itin.
Dışarı çekerken testerenin iş parçasının üst kısmıyla temas etmesine izin
vermeyin. Testere, muhtemelen kişisel yaralanmaya veya iş parçasının zarar
görmesine neden olacak şekilde size doğru hareket edebilir.
Gönye enine kesim (Şek. Q)
Gönye açısı köşe yapmak için genellikle 45° olur, ancak sıfır ila soldan 50°
ve sağdan 60° herhangi bir yere ayarlanabilir. Düz dikey bir enine kesim için
devam edin.
Daha kısa olan ve 51 x 105 mm’den daha geniş iş parçaları üzerinde bir
gönye kesimi gerçekleştirirken, uzun tarafı daima çite karşı yerleştirin
(Şek. Q).
Açılı Kesme İşlemi (Şek. A1, A2)
Eğik açılar 49° sağdan ve 49° soldan ayarlanabilir ve gönye kolu 50° sol veya
60° sağ arasında kesilebilir. Açılama sistemine dair ayrıntılı talimatlar için
Özellikler ve Kontroller’e bakın.
1. Açılama kilidini 31 gevşetin ve testereyi istenildiği şekilde sola veya
sağa hareket ettirin. Açıklığı sağlamak için çiti 14 hareket ettirmek
gereklidir. Çitleri yerleştirdikten sonra çit ayarlama düğmesini 13 sıkın.
2. Açılama kilidini iyice sıkın.
Bazı aşırı açılarda, sağ veya sol taraftaki çitin çıkarılması gerekli olabilir.
Belli açılı kesme işlemleri için çitleri ayarlamaya dair önemli bilgiler için
Ayarlamalar kısmında Çit Ayarı’na bakın.
Sol veya sağ çiti çıkarmak için, çit ayarlama düğmesinin 13 bir kaç kere
vidasını gevşetin ve çıtayı dışarıya kaydırın.
Oluk Açma (Şek. A2)
Testereniz, oluk kesimini sağlamak için bir oluk açma freni 28 , derinlik
ayarlama vidası 27 ve kelebek somun 26 ile donatılmıştır.
• Oluk açma frenini 28 testerenin önüne doğru çevirin.
• Oluk kesiminin derinliğini belirlemek için kelebek somunu 26 ve
derinlik ayarlama vidasını 27 ayarlayın.
• Düz bir oluk kesimi gerçekleştirmek için çit ve iş parçası arasına yaklaşık
5 cm bir hurda malzeme parçası yerleştirin.
Kesme Kalitesi
Herhangi bir kesimin pürüzsüzlüğü, kesilen materyal, bıçak tipi ve kesme hızı
gibi bir dizi değişkene bağlıdır.
Kalıplama ve diğer hassas çalışmalar için en pürüzsüz kesimler istenildiğinde,
keskin bir (60 diş karbür) bıçak ve daha yavaş, dengeli bir kesme hızı
istenilen sonuçları verecektir.
UYARI: Kesilen malzemenin kesim sırasında yürümemesine dikat edin;
parçayı sıkıca tespit edin. Testere kolunu kaldırmadan önce daima
bıçağın tamamen durmasını bekleyin. Kesilen parçanın arka kısmında
hala küçük çaplı yırtılmalar oluyorsa, kesilecek ahşabın üzerine bir
seloteyp şeridi yapıştırın. Kesimi şeridin içinden yaptıktan sonra, şeridi
dikkatli bir şekilde çıkartın.
İş Parçasının Kelepçelenmesi (Şek. B)
UYARI: Bir kesimden önce kelepçelenmiş, dengeli ve güvenli olan
iş parçası, kesim tamamlandıktan sonra dengesini kaybedebilir.
Dengesiz bir yük testereyi veya bir masa veya tezgah gibi testerenin
takılı olduğu herhangi bir şeyi yana yatırabilir. Dengesiz hale
gelebilecek bir kesim yaparken, iş parçasını düzgün şekilde destekleyin
ve testerenin sabit bir yüzeye sağlam şekilde cıvatalandığından emin
olun. Yaralanmayla sonuçlanabilir.
UYARI: Kelepçenin her kullanılışında, kelepçe ayağının testere
tabanının yukarısına kelepçeli kalması gereklidir. İş parçasını, çalışma
alanındaki herhangi bir başka parçaya değil, daima testerenin
tabanına kelepçeleyin. Kelepçe ayağının testere tabanının kenarına
kelepçelenmediğinden emin olun.
DİKKAT: Denetimi sağlamak ve yaralanma ve iş yeri hasarı riskini
önlemek için daima bir çalışma kelepçesi kullanın.
Testerenizle verilen malzeme kelepçesini 35 kullanın. Kelepçelemeye
yardımcı olması için sol veya sağ çiti baştan başa kaydırın. Yay kelepçeler,
çubuk kelepçeler veya C kelepçeler gibi başka destek elemanları belli
boyutlar ve Şek.lerdeki malzemeler için gerekli olabilir.
Kelepçeyi takmak için
1. Çitin arkasındaki deliğe takın. Kelepçe gönye testerenin arkasına doğru
bakmalıdır. Kelepçe çubuğundaki oluk tabana tam olarak takılmalıdır. Bu
oluğun gönye testeresinin tabanına tam olarak takıldığından emin olun.
Oluk görünür durumdaysa, kelepçe güvenli olmayacaktır.
2. Kelepçeyi gönye testeresinin önüne doğru 180° döndürün.
3. Kelepçeyi yukarıya veya aşağıya ayarlamak için düğmeyi gevşetin,
ardından iş parçasını sağlam şekilde kelepçelemek için ince ayar
düğmesini kullanın.
NOT: Açılandırırken kelepçeyi tabanın zıt tarafına yerleştirin. BIÇAĞIN
YOLUNU KONTROL EDEBİLMENİZ İÇİN KESİMLERİ BİTİRMEDEN ÖNCE DAİMA
KURU ÇALIŞTIRMA (ELEKTRİKSİZ) GERÇEKLEŞTİRİN. KELEPÇENİN, TESTERE
VEYA SİPERLERİN HAREKETİNE MÜDAHALE ETMEDİĞİNDEN EMİN OLUN
Uzun Parçalar için Destek (Şek. D)
UZUN PARÇALARI DAİMA DESTEKLEYİN.
En iyi sonuçlar için, testerenizin tabla genişliğini artırmak üzere DE7023-XJ
veya DE7033 ayak standlarını 37 kullanın. Uçların düşmesini önlemek
için testere tezgahları veya benzeri aletler gibi kullanışlı yollarla uzun iş
parçalarını destekleyin.
Resim Çerçeveleri, Gölge Kutuları ve Diğer Dört
Kenarlı Projeleri Kesme (Şek. R, S)
Testerenize alıştığınızdan emin olana dek hurda ahşap üzerinde birkaç basit
alıştırma yapın. Testereniz Şek. R’de gösterilen gibi gönyeli kesilen kenarlar
için mükemmeldir.
Şek. S’deki Taslak 1 açılı ayarlama yöntemi ile yapılan bir bağlantıyı
göstermektedir. Gösterilen bağlantı şu yöntemlerden biriyle yapılabilir.
• Açılı ayarlama kullanılarak:
-- İki panonun açısı, 90° bir kenar oluşturarak her biri 45° olacak şekilde
ayarlanır.
-- Gönye kolu sıfır konumuna kilitlenir ve açılı ayarlama 45°’de kilitlenir.
-- Ahşap, geniş düz tarafı tablaya, dar kenarı da çite dayanacak şekilde
konumlandırılır.
• Gönyeli ayarlama kullanılarak:
-- Aynı kesim, çite karşı geniş yüzeyle sağ ve sol gönyeleme yapılarak
da gerçekleştirilebilir.
Trim Çıtasının ve Diğer Çerçevelerin Kesilmesi
(Şek. S)
Şek. S’deki Taslak 2 90° bir köşe oluşturmak için iki panoya 45°’de gönye
kolunu ayarlayarak yapılan bir bağlantıyı gösterir. Bu tip bir bağlantıyı
yapmak için, açılı ayarlamayı sıfıra ve gönye kolunu 45°’ye ayarlayın. Bir kere
143
Türkçe
daha, ahşabı geniş düz tarafı tablaya, dar kenarı da çite dayanacak şekilde
konumlandırın.
Şek. S’deki iki taslak yalnızca dört kenarlı nesneler içindir. Kenar sayısı
değiştikçe, gönye ve açılama açıları da değişir. Aşağıdaki çizelge, tüm
kenarların eşit uzunlukta olduğunu varsayarak, çeşitli Şek.ler için düzgün
açıları sunar.
KENAR SAYISI
4
GÖNYE VEYA AÇILAMA AÇISI
45°
5
6
7
8
9
10
36°
30°
25,7°
22,5°
20°
18°
Bileşik Gönyelerin Kesilmesi (Şek. T)
Bileşik gönye, aynı anda bir gönye açısı ve açılama açısı kullanılarak yapılan
bir kesimdir. Bu, Şek. T’de gösterilen gibi verev kenarlara sahip çerçeveler
veya kutular yapmak için kullanılan kesim tipidir.
UYARI: Kesme açısı kesimden kesime değişiklik gösteriyorsa, açılama
kilit düğmesinin ve gönye kilidi kolunun güvenli şekilde kilitlendiğini
kontrol edin. Açılamada veya gönyede herhangi bir değişiklik
yaptıktan sonra bunlar kilitlenmelidir.
Aşağıda gösterilen çizelge yaygın bileşik gönye kesimleri için düzgün eğim
ve gönye ayarlarını seçmekte size yardımcı olacaktır.
Kutu kenarının açısı (açı “A”)
Testerede bu gönye açısını ayarlayın
KARE KUTU
8 KENARLI KUTU
Testerede bu açılama açısını ayarlayın
• Çizelgedeki uygun kavisteki o açıyı bularak, istenilen A açısını
(Şek. T) seçin.
• Doğru açılama açısını bulmak için o noktadan itibaren çizelgeyi aşağıya
doğru düz, doğru gönye açısını bulmak için düz çapraz takip edin.
• Testerenizi saptanan açılara ayarlayın ve birkaç deneme kesimi yapın.
Kesim parçalarını birlikte takmak üzerine çalışın.
Örnek: 26° dış açılı 4 kenarlı bir kutu yapmak için (Açı A, Şek. T), sağ üst
kavisi kullanın. Kavis ölçeğinde 26°’yi bulun. Testerede gönye açısı ayarını
elde etmek için (42°) herhangi bir kenardan yatay kesişim hattını takip edin.
Aynı şekilde, testeredeki açılama açısını elde etmek için (18°) üst veya alttan
dikey kesişim hattını takip edin. Testeredeki ayarları doğrulamak için daima
birkaç hurda ahşap parçasında kesmeyi deneyin.
144
Düz 90° kesimleri tamamlayabilmek için ahşabı çite karşı konumlandırın ve
Şekil U’da gösterildiği gibi yerinde tutun. Testereyi çalıştırın, bıçağın tam hıza
ulaşmasını sağlayın ve kesim boyunca kolu yavaşça alçaltın.
76 mm’den 171 mm’ye Yükseklikte Taban Kalıbının
Çite Karşı Dikey Olarak Kesilmesi
NOT: Taban çitinin önündeki testere bıçağını destek yuvası 58 ve silindir
yatağı ile 59 73 mm uzağa, Şekil K’da gösterildiği gibi, hareket ettirin.
Parmaklıkları yerine kilitlemek için parmaklık kilitleme topuzunu 7 sıkın.
Malzemeyi Şekil U’da gösterildiği gibi konumlandırın.
Tüm kesimler, kalıbın arkası çite, kalıbın altı da tablaya dayanacak şekilde
yapılmalıdır.
Kesim işlemi yerine getirildikten sonra, parmaklık kilitleme topuzunu 7 gevşetin.
Çizelgede gösterilmeyen bir Şek. için, aşağıdaki formülü kullanın: 180° bölü
kenar sayısı eşittir gönye (malzeme dikey kesiliyorsa) veya açılandırma açısı
(malzeme düz uzanırken kesiliyorsa).
6 KENARLI KUTU
Taban Kalıbının Kesilmesi (Şekil K, U)
Iç kenar
Dış kenar
Sol yan
Gönye sol 45°
Kesimin sol yanını koruyun
Gönye sağ 45°
Kesimin sol yanını koruyun
Sağ Yan
Gönye sağ 45°
Kesimin sağ yanını koruyun
Gönye sol 45°
Kesimin sağ yanını koruyun
171 mm’ye kadar malzeme yukarıda açıklandığı şekilde kesilebilir.
Tepe Kalıbının Kesilmesi (Şek. A1, V1, V2)
Gönye testereniz tepe kalıbının kesilmesi görevine tamamıyla uygundur.
Düzgün şekilde uyması için, tepe kalıbının bileşik gönyeyle son derece
doğru bir şekilde ölçülmesi gereklidir.
Gönye testereniz, tepe kalıbının düzgün açıda kesilmesi için 31,62° sol ve
sağda önceden ayarlı gönye mandal noktalarına ve 33,86° sol ve sağda
açılama fren kilit mandallarına sahiptir. 33,9°’de açılama ölçeğinde 11 de bir
işaret bulunmaktadır. Aşağıdaki çizelge tepe kalıbının kesilmesi için düzgün
ayarları sunar.
NOT: Hurda malzeme ile ön test yapılması aşırı derecede önemlidir!
Tepe kalıbı yerleşme yüzeyini kesme ve bileşik
özelliklerini kullanma talimatları (Şek. V1)
1. Kalıp, geniş arka yüzeyi aşağıya, testere tablasına 17 bakacak şekilde
düz uzanmalıdır.
2. Kalıbın üstünü çite 14 karşı yerleştirin.
3. Aşağıdaki ayarlar 45° esnek tepe kalıbı içindir.
Sol yan
Sağ yan
Iç kenar
Eğim sol 30°
Sağda gönye tablası ayarı 35,26°
Kesimin sol ucunu koruyun
Eğim sağ 30°
Solda gönye tablası ayarı 35,26°
Kesimin sağ ucunu koruyun
Dış kenar
Eğim sağ 30°
Solda gönye tablası ayarı 35,26°
Kesimin sol ucunu koruyun
Eğim sol30°
Sağda gönye tablası ayarı 35,26°
Kesimin sağ ucunu koruyun
4. Aşağıdaki ayarlar üstten 52° açılara ve alttan 38° açılara sahip tepe
kalıpları içindir.
Sol yan
Sağ Yan
Iç kenar
Eğim sol 33,9°
Sağda gönye tablası ayarı 31,62°
Kesimin sol ucunu koruyun
Eğim sağ 33,9°
Solda gönye tablası ayarı 31,62°
Kesimin sağ ucunu koruyun
Dış kenar
Eğim sağ 33,9°
Solda gönye tablası ayarı 31,62°
Kesimin sol ucunu koruyun
Eğim sol 33,9°
Sağda gönye tablası ayarı 31,62°
Kesimin sağ ucunu koruyun
Tepe Kalıbının Kesilmesi için Alternatif Yöntem
Tepe kalıbının bu yöntemle kesilmesi bir açılı kesimi gerektirmez. Gönye
açısındaki minik değişiklikler açılandırma açısına etki etmeden yapılabilir.
90°’nin dışındaki kenarlara karşılaşıldığında, testere bunlar için hızlıca ve
kolayca ayarlanabilir.
Türkçe
Tüm kesimler için çit ve testere tabanı arasında açı
verilmiş tepe kalıbının kesilmesine dair talimatlar
(Şek. V2)
1. Kalıbın altı (takıldığında duvara karşı olan parça) çite 14 , kalıbın üstü de
testere tablasına 17 dayanacak şekilde kalıba açı verin.
2. Kalıbın arkasındaki açı verilen “düzlükler” çit ve testere tablasında
dümdüz uzanmalıdır.
Iç kenar
45°’de gönye sağ
Kesimin sağ yanını koruyun
45°’de gönye sol
Kesimin sol yanını koruyun
Sol yan
Sağ Yan
Dış kenar
45°’de gönye sol
Kesimin sağ yanını koruyun
45°’de gönye sağ
Kesimin sol yanını koruyun
Özel Kesimler
UYARI: Malzeme tablada ve çite karşı sabitlenmedikçe asla
herhangi bir kesme işlemi yapmayın.
Alüminyum Kesme (Şek. W1, W2)
DAİMA ALÜMİNYUM KESMEK İÇİN ÖZEL OLARAK YAPILMIŞ UYGUN
TESTERE BIÇAĞINI KULLANIN.
Kimi iş parçalarında, kesim sırasında hareketi önlemek için bir kelepçe veya
bağlama düzeneği kullanılmasını gerekebilir. Şek. W1’da gösterildiği gibi,
en ince enine kesiti kesecek şekilde malzemeyi konumlandırın. Şek. W2 bu
ekstrüzyonları kesmenin yanlış yolunu göstermektedir.
Alüminyum keserken bir çubuk mum kesme yağı kullanın. Kesmeden önce
çubuk mumu doğrudan testere bıçağına uygulayın 42 . Çubuk mumu asla
hareket eden bir bıçağa uygulamayın. Mum, düzgün yağlanmayı sağlar ve
yongaların bıçağa yapışmasını önler.
Eğri Malzeme (Şek. X1, X2)
Eğri malzeme keserken, Şek. X2’deki gibi değil, daima Şek. X1’daki gibi
konumlandırın. Malzemeyi yanlış şekilde konumlandırmak bıçağın
vurmasına neden olacaktır.
Plastik Boru ve Başka Yuvarlak Malzemenin
Kesilmesi
Plastik borular testerenizle kolaylıkla kesilebilir. Aynen ahşap gibi kesilmeleri
gerekir ve yuvarlanmalarını önlemek için çite kelepçelenmeli veya çite
dayanacak şekilde sıkıca tutulmalıdır. Açılı kesimler yaparken bu aşırı
derecede önemlidir.
Geniş Malzemenin Kesilmesi (Şek. Y)
Kimi zamanlar alt sipere yerleştirilemeyecek kadar geniş bir ahşap parçası ile
karşılaşırsınız. Böyle bir durumda, sağ başparmağınızı siperin 1 üst kısmına
yerleştirin ve siperi, Şek. Y’de gösterildiği gibi iş parçasını temizlemeye
yetecek kadar yukarıya kaydırın. Bunu yapmaktan olabildiğince kaçının,
ancak gerekliyse, testere düzgün şekilde çalışır ve daha büyük kesimi yapar.
BU TESTEREYİ ÇALIŞTIRIRKEN ASLA BAĞLAMAYIN; BANTLAMAYIN YA DA
SİPERİ AÇIK BIRAKMAYIN.
Geniş Enine Kesimler için Özel Montaj (Şek. Z1, Z2)
Özel bir montaj kullanıldığında testereniz çok geniş (409 mm’ye kadar) iş
parçalarını kesebilir. Testereyi bu iş parçaları için kurmak üzere şu adımları
takip edin:
1. Hem sol hem de sağ kayan çitleri testereden çıkarın ve bir kenara koyun.
Bunları sökmek için, çit ayarlama düğmelerinin vidasını 13 birkaç kez
çevirerek sökün ve her bir çiti dışarı doğru kaydırın. Gönye kontrolünü, 0°
gönyede olacak şekilde ayarlayın ve kilitleyin.
2. 38 mm kalınlıkta bir yonga levha veya benzeri düz güçlü 38 mm
kalınlıkta ahşap parçasını kullanarak şu boyutlarda bir platform yapın:
368 x 660 mm. Platform düz olmalıdır, aksi halde kesme sırasında
malzeme hareket edebilir ve yaralanmaya neden olabilir.
3. 368 x 660 mm platformunu, dört 76,2 mm uzun ahşap vidayı taban
çitindeki 15 deliklerden 57 monte edin (Şek. Z1). Malzemeyi düzgün
şekilde sabitlemek için dört vida kullanılmalıdır. Özel bir montaj
kullanıldığında, platform iki parçaya kesilecektir. Vidaların düzgün
şekilde sıkıldığından emin olun, aksi halde malzeme gevşeyebilir ve
yaralanmaya neden olabilir. Platformun tabla üzerinde, çite dayanacak
şekilde sıkıca düz durduğundan ve soldan sağa dengeli biçimde
ortalandığından emin olun.
UYARI: Testerenin sabit düz bir yüzeye sıkıca monte edilmesini
sağlayın. Bunu yapmamak testerenin oynamasına ve bunun
sonucunda da kişisel yaralanmalara sebep olabilir.
4. Kesilecek iş parçasını tablaya monte edilmiş platformun üst kısmına
yerleştirin. İş parçasının taban çitinin 15 arkasına sağlam bir şekilde
dayandığından emin olun (Şek. Z2).
5. Kesmeden önce malzemeyi sabitleyin. Dışa doğru aşağıya ve
geriye hareketini ederek malzemeyi yavaşça kesin. Sağlam şekilde
kelepçelenmemesi veya yavaş kesilmemesi malzemenin gevşemesine
yol açabilir ve yaralanmaya neden olabilir.
0° den farklı değişik gönye açılarında çeşitli kesimler yapıldıktan sonra
platform zayıflayabilir ve işi gerektiği gibi desteklemeyebilir. İstenen gönye
açısının ön ayarını yaptıktan sonra testereye yeni ve kullanılmamış bir
platform kurun.
DİKKAT: Üzerinde muhtelif çentikler olan bir platformun kullanılmaya
devam edilmesi malzeme kontrolünün kaybedilmesine ve olası
yaralanmalara sebep olabilir.
BAKIM
DeWALT elektrikli aletiniz uzun süre boyunca minimum bakımla çalışmak
üzere tasarlanmıştır. Aletin uzun süre boyunca verimli bir şekilde çalışması,
uygun bakımın ve düzenli temizliğin yapılmasına bağlıdır.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için aksesuarları takıp
çıkarmadan önce, ayarlarla oynamadan veya değiştirmeden
önce ya da tamir yaparken aleti kapatın ve makineyi
güç kaynağından ayırın. Tetik düğmesinin kapalı konumda
olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
UYARI: Ciddi kişisel yaralanma riskini azaltmak için, herhangi
bir bakım gerçekleştirirken, bıçak üzerindeki keskin noktalara
DOKUNMAYIN.
Plastik siperin çevresinde yağlayıcı veya temizleyici (özellikle sprey veya
aerosol) KULLANMAYIN. Siperde kullanılan polikarbonat malzeme belli
kimyasallar tarafından saldırıya maruz kalabilir.
Fırçalar (Şek. A1)
Karbon fırçaları düzenli olarak inceleyin. Fırçaları temiz ve raylarında
serbestçe kayabilecekleri şekilde tutun.
• Aleti fişten çekin, motor uç kapağını 6 çıkarın, fırça yayını kaldırın ve
fırça ünitesini geri çekin.
• Fırçalar 12,7 mm’ye kadar aşındırılırsa, yaylar basınç uygulayamaz ve
değiştirilmeleri gerekir.
• Yalnızca eşdeğer DeWALT fırçalarını kullanın. Doğru fırça derecesini
kullanmak elektrikli frenin düzgün çalıştırılması için çok önemlidir. Yeni
fırça üniteleri DeWALT servis merkezlerinde bulunabilir.
• Fırçaları inceledikten veya bakımını yaptıktan sonra daima fırça inceleme
kapağını daima değiştirin.
• Yeni fırçaları yerleştirmek için kullanmadan önce 10 dakika alet
“alıştırılmalıdır” (yüksüz çalıştırma). Bu fırçalar düzgün şekilde
yerleştirilmedikçe (aşınma) elektrikli fren çalışırken istikrarsız olabilir.
• “Alıştırma” sırasında TETİK ANAHTARINI KİLİTLEMEYİN, BAĞLAMAYIN
VEYA BANTLAMAYIN. YALNIZCA ELİNİZLE TUTUN.
Yağlama
Bu aletin ilave yağlanmasına gerek yoktur.
145
Türkçe
Temizleme
Kullanmadan önce, düzgün şekilde çalışacaklarını belirlemek için üst
siperi, alt siperi ve toz kanalını dikkatlice kontrol edin. Yonga toz veya iş
parçasından çıkan küçük parçacıkların fonksiyonlardan herhangi birinin
engellenmesine yol açmayacağından emin olun.
İş parçası bölümlerinin testere bıçağı ve siperler arasında sıkışması
durumunda, makineyi güç kaynağından sökün ve Değiştirme veya Yeni
Testere Bıçağı Takma’da verilen talimatları takip edin. Sıkışmış parçaları
çıkartın ve testere bıçağını takın.
Tüm tozu ve ahşap yongalarını taban ve döner tablanın etrafından VE
ALTINDAN düzenli olarak temizleyin.
UYARI: Havalandırma deliklerinde ve etrafında toz toplanması
halinde bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak ana gövdeden
uzaklaştırın. Bu işlemi gerçekleştirirken onaylı bir göz koruması ve
onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan parçalarını temizlemek için asla
çözücü veya başka sert kimyasal kullanmayın. Bu kimyasallar bu
parçalarda kullanılan malzemeleri güçsüzleştirir. Yalnızca su ve
yumuşak sabunla nemlendirilmiş bir bez kullanın. Aletin içine herhangi
bir sıvının girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir parçasını bir sıvı
içine daldırmayın.
Çalışma Işığının Temizlenmesi
• Testere tozlarını ve talaşları bir kulak temizleme çubuğu ile çalışma
ışığı merceğinden dikkatlice temizleyin. Toz birikmesi çalışma ışığını
engelleyebilir ve kesim hattını doğru şekilde göstermesini önleyebilir.
• Herhangi türde bir çözücü KULLANMAYIN, merceğe zarar verebilirler.
• Bıçak testereden çıkarılmış durumda, zifti ve oluşumu bıçaktan
temizleyin.
Toz Kanalının Temizlenmesi
Testere fişten çekilmiş ve testere kafası tam olarak yükseltmiş durumdayken,
tozu toz kanalından temizlemek için düşük basınçlı hava veya geniş çaplı bir
tespit çubuğu kullanılabilir.
İlave aksesuarlar (Şek. B–E)
UYARI: DeWALT tarafından tedarik veya tavsiye edilenlerin dışındaki
aksesuarlar bu ürün üzerinde test edilmediğinden, söz konusu
aksesuarların bu aletle birlikte kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için bu ürünle birlikte sadece DeWALT tarafından
tavsiye edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Kelepçe: DE7082-XJ (Şek. B)
Kelepçe 35 iş parçasını testere tablasına sağlam şekilde kelepçelemek
için kullanılır.
Toz Torbası: DE7053-XJ (Şek. C)
Kolay boşaltma için fermuara sahip olan toz torbası 36 üretilen testere
tozunun çoğunu yakalayacaktır.
Ayak standları: DE7023-XJ, DE7033-XJ (Şek. D)
Ayak standı 37 testerenin tabla genişliğini artırmak için kullanılır.
Kelepçe braketleri: DE7025-XJ (Şek. E)
Kelepçe braketleri 38 testereyi bir standa monte etmek için kullanılır.
TESTERE BIÇAKLARI: 30 mm ÇARK DELİKLERİİLE DAİMA 305 mm
TESTERE BIÇAKLARINI KULLANIN. HIZ DEĞERİ EN AZINDAN 4800 RPM
OLMALIDIR. Daha küçük çaplı bir bıçağı asla kullanmayın. Düzgün şekilde
korunmayacaktır. Yalnızca enine kesim bıçakları kullanın! Yarmak için
tasarlanan bıçaklarla, kombinasyon bıçaklarıyla veya  5°’yi aşan kanca
açılarına sahip bıçaklarla kullanmayın.
146
BIÇAK AÇIKLAMALARI
UYGULAMA
ÇAP
DİŞLER
İnşaat Testere Bıçakları (yapışmayan kenarlı ince kertik)
Genel Amaçlı
305 mm
40.
Hassas Enine Kesimler
305 mm
60.
Ahşap İşi Testere Bıçakları (pürüzsüz, temiz kesimler sağlar)
Hassas enine kesimler
305 mm
80.
Demir dışı metaller
305 mm
96.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak için satış
noktalarıyla görüşün.
Çevrenin Korunması
Ayrı toplama. Bu işaretlenmiş simgeyle ürün ve piller normal evsel
atıklarla birlikte çöpe atılmamalıdır.
Bazı malzemeleri içeren ürün ve piller geri dönüştürülebilir veya
geri kazanılabilir, bu da bazı hammaddeler için talebi azaltabilir.
Lütfen elektrikli ürünleri ve pilleri yerel yasal mevzuata uygun şekilde geri
dönüşüme tabi tutun. Daha ayrıntılı bilgiler www.2helpU.com adresinde
mevcuttur
Ελληνικά
ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ
DWS779, DWS780
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DeWALT. Τα έτη εμπειρίας, η σχολαστική ανάπτυξη
προϊόντων και η καινοτομία έχουν καταστήσει την DeWALT έναν από τους
πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα των επαγγελματικών ηλεκτρικών
εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
Τάση
Τύπος
Κατανάλωση ισχύος
Διάμετρος λεπίδας
Οπή λεπίδας
Πάχος σώματος λεπίδας
Μέγ. ταχύτητα λεπίδας
Μέγ. ικανότητα εγκάρσιας κοπής 90°
Μέγ. ικανότητα λοξής κοπής 45°
Μέγ. βάθος κοπής 90°
Μέγ. βάθος εγκάρσιας φαλτσοκοπής 45°
Λοξή κοπή (μέγ. γωνία)
Φαλτσοκοπή (μέγ. γωνία)
Λοξή κοπή 0°
Πλάτος που προκύπτει σε μέγ. ύψος 112 mm
Πλάτος που προκύπτει σε μέγ. ύψος 110 mm
Ύψος που προκύπτει σε μέγ. πλάτος 345 mm
Λοξή κοπή 45° αριστερά
Πλάτος που προκύπτει σε μέγ. ύψος 112 mm
Ύψος που προκύπτει σε μέγ. πλάτος 244 mm
Λοξή κοπή 45° δεξιά
Πλάτος που προκύπτει σε μέγ. ύψος 112 mm
Ύψος που προκύπτει σε μέγ. πλάτος 244 mm
Φαλτσοκοπή 45° αριστερά
Πλάτος που προκύπτει σε μέγ. ύψος 63 mm
Ύψος που προκύπτει σε μέγ. πλάτος 345 mm
Φαλτσοκοπή 45° δεξιά
Πλάτος που προκύπτει σε μέγ. ύψος 62 mm
Ύψος που προκύπτει σε μέγ. πλάτος 345 mm
Χρόνος αυτόμ. πέδησης λεπίδας
Βάρος
W
mm
mm
mm
min-1
mm
mm
mm
mm
αριστερά
δεξιά
DWS779
230
10
1675
305
30
1,8
4100
349
244
112
56
50°
60°
DWS780
230
11
1675
305
30
1,8
1900–3800
349
244
112
56
50°
60°
αριστερά
δεξιά
49°
49°
49°
49°
mm
mm
mm
299
303
76
299
303
76
mm
mm
200
76
200
76
mm
mm
211
76
211
76
mm
mm
268
44
268
44
mm
mm
δευτ.
kg
193
28
< 10
25,4
193
28
< 10
25,4
VAC
Τιμές θορύβου και δόνησης (άθροισμα τριαξονικών ανυσμάτων) σύμφωνα με EN61029
LPA (επίπεδο πίεσης ήχου)
dB(A)
93
93
LWA (επίπεδο ισχύος ήχου)
dB(A)
100
100
K (αβεβαιότητα για το δοθέν επίπεδο ήχου)
dB(A)
3,0
3,0
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah =
Αβεβαιότητα K =
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που αναφέρεται στο παρόν ενημερωτικό
φυλλάδιο, μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη δοκιμή που αναφέρεται
στο πρότυπο EN61029 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ
εργαλείων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αρχική αξιολόγηση της
έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο επίπεδο εκπομπής κραδασμών
αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του εργαλείου. Ωστόσο, εάν
το εργαλείο χρησιμοποιηθεί σε άλλες εφαρμογές, με διαφορετικά
παρελκόμενα ή σε περίπτωση κακής συντήρησης, η εκπομπή
κραδασμών ενδέχεται να διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου
λειτουργίας.
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης σε κραδασμούς πρέπει επίσης
να ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας
ή ο χρόνος που λειτουργεί χωρίς να εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό
ενδέχεται να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη
διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας για να προστατεύσετε
το χειριστή από τις επιπτώσεις των κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι:
συντήρηση του εργαλείου και των παρελκόμενων, διατήρηση των
χεριών σε καλή θερμοκρασία, οργάνωση μοτίβων εργασίας.
Ασφάλειες
Ευρώπη
Εργαλεία 230 V
10 Αμπέρ, ηλεκτρικό δίκτυο
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο σοβαρότητας για κάθε
προειδοποιητική λέξη. Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και δώστε
προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη επικίνδυνη κατάσταση,
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό
τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως επικίνδυνη
κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα μπορούσε να
προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η
οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό
μικρής ή μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική που δεν έχει σχέση με
προσωπικό τραυματισμό και η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
ενδέχεται να προκαλέσει υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
Οδηγία περί μηχανικού εξοπλισμού
Φαλτσοπριονο
DWS779, DWS780
Η εταιρεία DeWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που περιγράφονται στην
ενότητα Τεχνικά δεδομένα σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση με τα εξής
πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/EK, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-9:2012 +A11:2013
Αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται και με τις Οδηγίες 2014/30/ΕΕ και
2011/65/ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε
147
Ελληνικά
με την DeWALT στην παρακάτω διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του
εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του τεχνικού φακέλου
και πραγματοποιεί την παρούσα δήλωση εκ μέρους της εταιρείας DeWALT.
Markus Rompel
Διευθυντής Μηχανολογικού τμήματος
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
20.04.2016
Οδηγίες ασφάλειας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ! Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει
να λαμβάνετε πάντοτε βασικά προληπτικά μέτρα ασφαλείας για να
περιορίζετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και προσωπικών
τραυματισμών συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων.
Διαβάστε όλες τις παρούσες οδηγίες προτού επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε
αυτό το προϊόν και φυλάξτε το εγχειρίδιο οδηγιών.
ΦΥΛΆΞΤΕ ΤΟ ΠΑΡΌΝ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΓΙΑ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ ΑΝΑΦΟΡΆ
Γενικοί κανονισμοί ασφάλειας
1 . Διατηρείτε το χώρο εργασίας σε τάξη.
ʵʵ Η ακαταστασία στο χώρο και στον πάγκο εργασίας εγκυμονεί
κινδύνους τραυματισμού.
2 . Λάβετε υπόψη το περιβάλλον του χώρου εργασίας.
ʵʵ Μην εκθέτετε το εργαλείο σε βροχή. Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε
υγρές συνθήκες, ή συνθήκες υγρασίας γενικότερα. Διατηρείτε επαρκή
φωτισμό στο χώρο εργασίας (250 - 300 Lux). Μη χρησιμοποιείτε το
εργαλείο σε χώρους όπου υφίσταται κίνδυνος φωτιάς ή έκρηξης, π.χ.
παρουσία εύφλεκτων υγρών και αερίων.
3 . Προστατευτείτε από ηλεκτροπληξία.
ʵʵ Αποτρέψτε τυχόν επαφή με γειωμένες επιφάνειες (π.χ. σωληνώσεις,
καλοριφέρ, συσκευές μαγειρέματος και ψυγεία). Όταν χρησιμοποιείτε
το εργαλείο κάτω από δυσμενείς συνθήκες (π.χ. υψηλή υγρασία,
όταν παράγονται μεταλλικά ρινίσματα κ.λπ.), μπορείτε να βελτιώσετε
την ηλεκτρική προστασία σας συνδέοντας ένα μετασχηματιστή
απομόνωσης ή ασφαλειοδιακόπτη διαρροής στη γη (FI).
4 . Απομακρύνετε κάθε άλλο άτομο.
ʵʵ Μην επιτρέπετε σε άλλα άτομα, ιδίως σε παιδιά, να συμμετέχουν
στην εργασία, να αγγίζουν το εργαλείο ή το καλώδιο προέκτασης και
απομακρύνετέ τα από το χώρο εργασίας.
5 . Να αποθηκεύετε τα εργαλεία που δεν χρησιμοποιείτε.
ʵʵ Όταν δεν χρησιμοποιείτε τα εργαλεία, πρέπει να τα αποθηκεύετε σε
ξηρό και κλειδωμένο χώρο, μακριά από μέρη όπου έχουν πρόσβαση
παιδιά.
6 . Μην καταπονείτε υπερβολικά το εργαλείο.
ʵʵ Είναι πιο αποτελεσματικό και ασφαλές όταν το χρησιμοποιείτε με την
ισχύ για την οποία προορίζεται.
7 . Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο εργαλείο.
ʵʵ Μην προσπαθείτε να κάνετε εργασίες για εργαλεία βαριάς χρήσης
με μικρά εργαλεία. Μη χρησιμοποιείτε εργαλεία για σκοπούς για
τους οποίους δεν προορίζονται, για παράδειγμα, μη χρησιμοποιείτε
δισκοπρίονα για να κόψετε κλαδιά δέντρων ή κούτσουρα.
8 . Φοράτε τα κατάλληλα ρούχα.
ʵʵ Μη φοράτε χαλαρά ρούχα ή κοσμήματα, γιατί μπορεί να εμπλακούν
σε κινούμενα εξαρτήματα. Για την εργασία σε υπαίθριους χώρους
συνιστάται η χρήση αντιολισθητικών υποδημάτων. Χρησιμοποιείτε
προστατευτικό κάλυμμα των μαλλιών για να καλύψετε τα
μακριά μαλλιά.
148
9 . Χρησιμοποιείτε προστατευτικό εξοπλισμό.
ʵʵ Φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά. Χρησιμοποιείτε προσωπίδα
ή μάσκα σκόνης εάν κατά την εργασία σχηματίζεται σκόνη ή
εκτινάσσονται σωματίδια. Εάν αυτά τα σωματίδια μπορεί να έχουν
μεγάλη θερμοκρασία, φοράτε επίσης προστατευτική ποδιά. Φοράτε
πάντα προστατευτικά ακουστικά. Φοράτε πάντα κράνος ασφαλείας.
10 . Συνδέστε εξοπλισμό εκβολής σκόνης.
ʵʵ Εάν διατίθενται συσκευές για τη σύνδεση εκβολής σκόνης και
εγκαταστάσεων συλλογής, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά και
χρησιμοποιούνται κατάλληλα.
11 . Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο.
ʵʵ Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο για να αποσυνδέσετε το
εργαλείο από την πρίζα. Διατηρείτε το φορτιστή μακριά από πηγές
θερμότητας, ελαιώδεις ουσίες και αιχμηρά αντικείμενα. Μη μεταφέρετε
ποτέ το εργαλείο από το καλώδιό του.
12 . Ασφαλής εργασία.
ʵʵ Χρησιμοποιείτε σφιγκτήρες ή μέγγενη για τη συγκράτηση του τεμαχίου
εργασίας. Αυτό είναι ασφαλέστερο από το να χρησιμοποιείτε τα χέρια
σας και κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορείτε να χειρίζεστε το εργαλείο και με
τα δύο χέρια.
13 . Μην τεντώνετε υπερβολικά το σώμα σας.
ʵʵ Διατηρείτε συνεχώς σταθερό πάτημα και ισορροπία.
14 . Να εκτελείτε τη συντήρηση των εργαλείων προσεκτικά.
ʵʵ Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και καθαρά για καλύτερη και
ασφαλέστερη απόδοση. Εφαρμόζετε τις οδηγίες για τη λίπανση και
την αντικατάσταση των παρελκομένων. Επιθεωρείτε περιοδικά τα
εργαλεία και εάν διαπιστώσετε ζημίες, αναθέστε την επισκευή τους
σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Διατηρείτε όλες τις λαβές και τους
διακόπτες χωρίς υγρασία, ακαθαρσίες, λάδια και γράσα.
15 . Αποσύνδεση των εργαλείων.
ʵʵ Αποσυνδέετε τα εργαλεία από την παροχή ηλεκτροδότησης όταν δεν
τα χρησιμοποιείτε, πριν από τη συντήρηση και για την αντικατάσταση
παρελκομένων, όπως δίσκων κοπής, τρυπανιών και πριονιών.
16 . Αφαιρέστε τυχόν κλειδιά και πένσες ρύθμισης.
ʵʵ Συνηθίζετε να ελέγχετε αν έχουν αφαιρεθεί από το εργαλείο τα κλειδιά
και οι πένσες ρύθμισης προτού το χρησιμοποιήσετε.
17 . Αποφύγετε απροσδόκητη εκκίνηση του εργαλείου.
ʵʵ Μη μεταφέρετε το εργαλείο με το δάκτυλό σας στο διακόπτη.
Βεβαιώνεστε ότι το εργαλείο είναι στη θέση “off” προτού το συνδέσετε
στην πρίζα.
18 . Χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης για υπαίθριους χώρους.
ʵʵ Πριν τη χρήση, επιθεωρήστε το καλώδιο επέκτασης και αντικαταστήστε
το εάν έχει υποστεί ζημιά. Όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε
υπαίθριους χώρους, χρησιμοποιείτε αποκλειστικά καλώδια προέκτασης
που προορίζονται και επισημαίνονται ειδικά για χρήση σε υπαίθριο
χώρο.
19 . Παραμένετε σε εγρήγορση.
ʵʵ Προσέχετε τι κάνετε. Χρησιμοποιήστε κοινή λογική. Μη χρησιμοποιείτε
το εργαλείο όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια φαρμάκων ή
οινοπνεύματος.
20 . Ελέγξτε για τυχόν ζημιές σε εξαρτήματα.
ʵʵ Πριν από τη χρήση ελέγχετε προσεκτικά το εργαλείο και το καλώδιο
τροφοδοσίας για να εξακριβώσετε αν το εργαλείο λειτουργεί κανονικά
όσον αφορά στην προβλεπόμενη λειτουργία του. Ελέγχετε την
ευθυγράμμιση και τη σύνδεση των κινούμενων εξαρτημάτων, τυχόν
ζημίες στα εξαρτήματα, την εγκατάσταση και οποιεσδήποτε άλλες
καταστάσεις οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία. Ένας
προφυλακτήρας ή άλλο εξάρτημα που έχουν υποστεί ζημίες πρέπει να
επισκευασθούν κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο ή να αντικατασταθούν
από εξουσιοδοτημένο συνεργείο, εκτός και αν αναφέρεται κάτι
άλλο στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών. Αναθέστε την αντικατάσταση
των ελαττωματικών διακοπτών σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Μη
Ελληνικά
χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο εάν ο διακόπτης (on-off) δεν
λειτουργεί. Μην επιχειρείτε ποτέ να κάνετε επισκευές μόνοι σας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ! Η χρήση οποιουδήποτε παρελκόμενου ή
αξεσουάρ, ή ο εξαναγκασμός του σε απόδοση για την οποία δεν
συνιστάται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης, μπορεί να αποτελέσει αιτία
κινδύνου πρόκλησης προσωπικού τραυματισμού.
21 . Αναθέστε την επισκευή του εργαλείου σας σε πιστοποιημένο
τεχνικό.
ʵʵ Το συγκεκριμένο ηλεκτρικό εργαλείο πληροί τις απαιτήσεις
των σχετικών κανόνων ασφαλείας. Οι επισκευές πρέπει να
πραγματοποιούνται μόνο από πιστοποιημένα άτομα με τη χρήση
των αυθεντικών ανταλλακτικών, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί
σημαντικός κίνδυνος για το χρήστη.
Πρόσθετοι κανόνες ασφαλείας για φαλτσοπρίονα
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Το μηχάνημα είναι εφοδιασμένο με ειδικά διαμορφωμένο καλώδιο
τροφοδοσίας που μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από τον κατασκευαστή ή
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο επισκευών και συντήρησης.
Μη χρησιμοποιείτε το πριόνι για να κόψετε υλικά εκτός από εκείνα που
συνιστά ο κατασκευαστής.
Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα χωρίς να είναι στη θέση τους οι
προφυλακτήρες ή όταν οι προφυλακτήρες δεν λειτουργούν ή δεν έχουν
συντηρηθεί σωστά.
Βεβαιωθείτε ότι ο βραχίονας είναι καλά στερεωμένος κατά την εκτέλεση
λοξοτομών.
Διατηρείτε την επιφάνεια του δαπέδου γύρω από το μηχάνημα επίπεδη, σε
καλή κατάσταση και καθαρή από υλικά χύδην, π.χ σχίζες και ξακρίσματα.
Χρησιμοποιείτε κατάλληλα ακονισμένους δίσκους κοπής. Λάβετε υπόψη
σας την ένδειξη μέγιστης ταχύτητας του δίσκου κοπής.
Επιλέξτε τη σωστή λεπίδα για το υλικό που πρόκειται να κόψετε.
Πριν από έναρξη της εργασίας, ελέγξτε αν έχουν σφιχθεί όλα τα κουμπιά
ασφάλισης και οι λαβές του σφιγκτήρα.
Μη βάζετε ποτέ τα χέρια σας στην περιοχή του δίσκου κοπής όταν το
πριόνι είναι συνδεδεμένο στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
Όσο περιστρέφεται η λεπίδα, μην τοποθετείτε κανένα από τα χέρια σας
στην περιοχή πίσω από τον οδηγό πιο κοντά από 100 mm (4») από
οποιαδήποτε πλευρά της λεπίδας πριονιού, για εργασίες όπως αφαίρεση
υπολειμμάτων ξύλου ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Η εγγύτητα της
περιστρεφόμενης λεπίδας πριονιού με το χέρι σας μπορεί να μην είναι
εμφανής και μπορεί να τραυματιστείτε σοβαρά.
Μην επιχειρήσετε ποτέ να σταματήσετε ένα μηχάνημα σε γρήγορη κίνηση
μπλοκάροντας το δίσκο κοπής με ένα εργαλείο ή άλλα αντικείμενα, καθώς
μπορεί να προκληθούν σοβαρά ατυχήματα.
Προτού χρησιμοποιήσετε ένα παρελκόμενο συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο
οδηγιών. Η μη ενδεδειγμένη χρήση ενός παρελκόμενου μπορεί να
προκαλέσει ζημίες.
Χρησιμοποιήστε εξάρτημα συγκράτησης ή φοράτε γάντια όταν χειρίζεστε
μια λεπίδα πριονιού ή ένα τραχύ υλικό.
Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος κοπής έχει εγκατασταθεί σωστά προτού τον
χρησιμοποιήσετε.
Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος κοπής περιστρέφεται με τη σωστή φορά.
Μη χρησιμοποιείτε δίσκους μεγαλύτερης ή μικρότερης διαμέτρου από
τη συνιστώμενη. Για τις κατάλληλες προδιαγραφές του δίσκου κοπής,
ανατρέξτε στα τεχνικά δεδομένα. Χρησιμοποιείτε μόνο τους δίσκους
κοπής που καθορίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο, σε συμμόρφωση με το
πρότυπο EN 847-1.
Εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης ειδικά σχεδιασμένων λεπίδων μειωμένου
θορύβου.
Μη χρησιμοποιήσετε λεπίδες ΧΑΛΥΒΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ.
Μη χρησιμοποιείτε δίσκους κοπής που εμφανίζουν ρωγμές ή ζημίες.
Μη χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε λειαντικό δίσκο ή διαμαντοδίσκο.
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το πριόνι σας χωρίς την πλάκα κοπής με εγκοπή.
Πριν από κάθε κοπή, βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι σταθερό.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ανασηκώστε το δίσκο κοπής από την εγκοπή στο τεμάχιο εργασίας προτού
απελευθερώσετε το διακόπτη.
Μη σφηνώνετε στον ανεμιστήρα κάποιο αντικείμενο που θα το
χρησιμοποιήσετε για να κρατήσετε τον άξονα του κινητήρα.
Ο προφυλακτήρας λεπίδας στο πριόνι σας θα ανυψωθεί αυτόματα όταν
πιέσετε το μοχλό απελευθέρωσης της πάνω ασφάλισης κεφαλής και
κατεβάσετε το βραχίονα. Θα χαμηλώσει πάνω από τη λεπίδα καθώς
ανυψώνεται ο βραχίονας.
Μην ανασηκώνετε ποτέ με το χέρι τον προφυλακτήρα του δίσκου κοπής
παρά μόνο όταν το πριόνι είναι απενεργοποιημένο. Ο προφυλακτήρας
μπορεί να ανασηκώνεται με το χέρι κατά την εγκατάσταση ή την αφαίρεση
του δίσκου κοπής ή για επιθεώρηση του πριονιού.
Ελέγχετε περιοδικά αν είναι καθαρές και μη φραγμένες από ρινίσματα οι
οπές αερισμού του κινητήρα.
Αντικαταστήστε την πλάκα κοπής με εγκοπή όταν φθαρεί. Ανατρέξτε στη
λίστα ανταλλακτικών που περιλαμβάνεται.
Αποσυνδέστε το μηχάνημα από την παροχή ρεύματος προτού εκτελέσετε
οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή πριν από την αντικατάσταση του
δίσκου κοπής.
Ποτέ μην εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή συντήρησης
όταν το μηχάνημα κινείται ακόμα και η κεφαλή δεν είναι στην πάνω θέση.
Αν χρησιμοποιείτε LED για επισήμανση της γραμμής κοπής, βεβαιωθείτε
ότι η δίοδος LED είναι κατηγορίας 2 σύμφωνα με το πρότυπο EN 62471.
Μην αντικαταστήσετε δίοδο LED με διαφορετικού τύπου. Αν υποστεί ζημιά,
αναθέστε την επισκευή της διόδου LED σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
επισκευών.
Το μετωπικό τμήμα του προφυλακτήρα είναι εφοδιασμένο με περσιδωτά
ανοίγματα προκειμένου να εξασφαλίζεται η ορατότητα κατά την κοπή.
Παρόλο που τα περσιδωτά ανοίγματα περιορίζουν σε σημαντικό βαθμό
τα εκτινασσόμενα θραύσματα, δεν παύουν να αποτελούν ανοίγματα του
προφυλακτήρα. Για το λόγο αυτό πρέπει να χρησιμοποιείτε πάντοτε γυαλιά
ασφαλείας όταν παρατηρείτε μέσα από τα περσιδωτά ανοίγματα.
Να συνδέετε το πριόνι με μια συσκευή συλλογής σκόνης όταν πριονίζετε
ξύλο. Λαμβάνετε πάντοτε υπόψη σας τους παράγοντες που επηρεάζουν
την έκθεση σε σκόνη,
όπως π.χ.:
ʵʵ τον τύπο του κατεργαζόμενου υλικού (οι μοριοσανίδες παράγουν
περισσότερη σκόνη σε σύγκριση με το ξύλο),
ʵʵ την αιχμηρότητα του δίσκου κοπής,
ʵʵ τη σωστή προσαρμογή του δίσκου κοπής,
ʵʵ σύστημα απομάκρυνσης σκόνης με ταχύτητα αέρα τουλάχιστον 20
m/s.
Βεβαιωθείτε ότι το τοπικό σύστημα εκβολής, καθώς και τυχόν καλύμματα,
εκτροπείς και διαδρομή απαγωγής έχουν εγκατασταθεί σωστά.
Λάβετε υπόψη τους ακόλουθους παράγοντες που επηρεάζουν την έκθεση
στο θόρυβο:
ʵʵ να χρησιμοποιείτε δίσκους κοπής σχεδιασμένους για τον περιορισμό
του εκμπεμπόμενου θορύβου,
ʵʵ να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά καλά ακονισμένους δίσκους κοπής.
η συντήρηση του μηχανήματος πρέπει να διεξάγεται περιοδικά.
να παρέχετε επαρκή γενικό και τοπικό φωτισμό.
Διασφαλίστε ότι τυχόν αποστάτες και δακτύλιοι ατράκτου είναι κατάλληλοι
για το σκοπό αυτό όπως αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο.
Μην αφαιρείτε οποιαδήποτε ξακρίσματα ή άλλα μέρη του τεμαχίου
εργασίας από την περιοχή κοπής ενώ λειτουργεί το μηχάνημα και η κεφαλή
του πριονιού δεν είναι στην πάνω θέση.
Ποτέ μην κόβετε τεμάχια εργασίας που είναι μικρότερα από 200 mm.
Χωρίς πρόσθετη υποστήριξη το μηχάνημα έχει σχεδιαστεί να δέχεται το
εξής μέγιστο μέγεθος τεμαχίου εργασίας για εγκάρσια κοπή:
ʵʵ Μέγιστο ύψος: 112 mm
ʵʵ Μέγιστο πλάτος: 345 mm.
ʵʵ Μέγιστο μήκος: 600 mm.
149
Ελληνικά
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ʵʵ Τ α τεμάχια εργασίας μεγαλύτερου μήκους χρειάζεται να
υποστηρίζονται από κατάλληλο πρόσθετο στήριγμα, όπως π.χ.
το στήριγμα ή τη βάση με πόδια DE7023-XJ ήDE7033-XJ. Πάντα
συσφίγγετε σταθερά το τεμάχιο εργασίας.
Σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης του μηχανήματος, απενεργοποιήστε
άμεσα το μηχάνημα και αποσυνδέστε το από την πηγή ρεύματος.
Αναφέρετε τη βλάβη και σημάνετε το μηχάνημα με κατάλληλο τρόπο ώστε
να εμποδίσετε άλλα άτομα να χρησιμοποιήσουν το μηχάνημα που έχει
υποστεί βλάβη.
Όταν η λεπίδα πριονιού είναι μπλοκαρισμένη λόγω μη κανονικής
δύναμης προώθησης κατά την κοπή, απενεργοποιήστε το μηχάνημα και
αποσυνδέστε το από την παροχή ρεύματος. Αφαιρέστε το τεμάχιο εργασίας
και διασφαλίστε ότι η λεπίδα πριονιού κινείται ελεύθερα. Ενεργοποιήστε το
μηχάνημα και ξεκινήστε καινούργια διαδικασία κοπής με μειωμένη δύναμη
προώθησης.
Ποτέ μην κόβετε ελαφρό κράμα, ιδιαίτερα μαγνησίου.
Όταν είναι εφικτό, στερεώνετε το μηχάνημα σε πάγκο χρησιμοποιώντας
μπουλόνια διαμέτρου 8 mm και μήκους 80 mm.
να βεβαιώνεστε ότι ο χειριστής είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος στη χρήση,
τη ρύθμιση και τη λειτουργία του μηχανήματος.
Πριν αρχίσετε την εργασία, επιλέξτε τη σωστή λεπίδα πριονιού για το υλικό
που πρόκειται να κόψετε.
Χρησιμοποιείτε μόνο λεπίδες πριονιού για τις οποίες η ταχύτητα που
αναφέρεται πάνω στη λεπίδα πριονιού είναι τουλάχιστον ίση με την
ταχύτητα που αναφέρεται στην πινακίδα στοιχείων.
Πριν από κάθε κοπή βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα βρίσκεται πάνω σε
ομαλή και σταθερή επιφάνεια, ώστε να αποτραπεί η μετακίνηση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνιστούμε τη χρήση διάταξης προστασίας από
ρεύμα διαρροής με διαβάθμιση έντασης ρεύματος διαρροής 30 mA ή
μικρότερη.
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι
Οι κίνδυνοι που ακολουθούν είναι εγγενείς στη χρήση πριονιών:
• τραυματισμοί λόγω επαφής με περιστρεφόμενα μέρη.
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών ασφαλείας και την εφαρμογή
διατάξεων ασφαλείας, ορισμένοι υπολειπόμενοι κίνδυνοι δεν μπορούν να
αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
• Βλάβη της ακοής.
• Κίνδυνος ατυχημάτων από τα μη καλυπτόμενα μέρη της περιστρεφόμενης
λεπίδας πριονιού.
• Κίνδυνος τραυματισμού κατά την αλλαγή της λεπίδας.
• Κίνδυνος σύνθλιψης των δακτύλων κατά το άνοιγμα των προφυλακτήρων.
• Κίνδυνοι για την υγεία προκαλούμενοι από την εισπνοή σκόνης που
παράγεται κατά την κοπή ξύλου, ειδικά βελανιδιάς, οξιάς και MDF.
Οι ακόλουθοι παράγοντες αυξάνουν τον κίνδυνο αναπνευστικών
προβλημάτων:
• εν έχει συνδεθεί σύστημα απομάκρυνσης της σκόνης όταν κόβετε ξύλο.
• Ανεπαρκής απομάκρυνση σκόνης που προκαλείται από ακαθάριστα φίλτρα
εξαγωγής.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.
Σημείο μεταφοράς.
Κρατάτε τα χέρια μακριά από τη λεπίδα.
150
Κρατάτε τα χέρια τουλάχιστον 100 mm από οποιαδήποτε
πλευρά της λεπίδας πριονιού.
Μην κοιτάζετε απ’ ευθείας τη φωτεινή πηγή.
Θεση κωδικου ημερομηνιας (Εικ. [Fig.] A1)
Ο κωδικός ημερομηνίας 9 , ο οποίος περιλαμβάνει επίσης το έτος
κατασκευής, είναι τυπωμένος επάνω στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2016 XX XX
Έτος κατασκευής
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1 Συναρμολογημένο φαλτσοπρίονο
1 Κλειδί λεπίδας
1 Λεπίδα πριονιού
1 Σακούλα συλλογής σκόνης
1 Σφιγκτήρα υλικού
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
ʵʵ Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα τμήματα ή τα παρελκόμενα,
οι οποίες μπορεί να συνέβησαν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.
ʵʵ Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε προσεκτικά και
να κατανοήσετε το παρόν εγχειρίδιο.
Περιγραφή (εικ. 1A–E)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιήσετε ποτέ το ηλεκτρικό εργαλείο
ή οποιοδήποτε τμήμα του. Μπορεί να προκληθεί βλάβη ή προσωπικός
τραυματισμός.
Εικ. A1
1 Κάτω προφυλακτήρας
2 Μοχλός απελευθέρωσης πάνω ασφάλισης κεφαλής
3 Λαβή χειρισμού
4 Λαβή μεταφοράς
5 Περίβλημα μοτέρ
6 Πλαϊνό κάλυμμα μοτέρ
7 Κουμπί ασφάλισης ράγας
8 Ρύθμιση βίδας ρύθμισης ράγας
9 Κωδικός ημερομηνίας
10 Ράγες
11 Κλίμακα φαλτσοκοπής
12 Πείρος κάτω ασφάλισης
13 Κουμπί ρύθμισης οδηγού
14 Οδηγός
15 Οδηγός βάσης
16 Εγκοπή για το χέρι
17 Τραπέζι
18 Οπές για στερέωση σε πάγκο
19 Κλίμακα λοξής κοπής
20 Είσοδος αγωγού σκόνης
21 Λαβή ασφάλισης λοξής κοπής
22 Κουμπί ασφάλισης λοξής κοπής
23 Πλάκα εντομής
Εικ. A2
24 Διακόπτης σκανδάλης
25 Διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης XPS™
26 Παξιμάδι πεταλούδας
27 Βίδα ρύθμισης βάθους
Ελληνικά
28 Στοπ αυλάκωσης
29 Κλειδί λεπίδας
30 Βάση
31 Κουμπί ασφάλισης φαλτσοκοπής
32 Στοπ 0° φαλτσοκοπής
33 Κάλυμμα ιμάντα
34 Διακόπτης ηλεκτρονικής ρύθμισης της ταχύτητας (DWS780 μόνο)
Προαιρετικά αξεσουάρ
Εικ. B
35 DE7082-XJ Σφιγκτήρας τεμαχίου εργασίας
Εικ. C
36 DE7053-XJ Σακούλα σκόνης
Εικ. D
37 DE7023-XJ / DE7033-XJ Στήριγμα με πόδια
Εικ. E
38 DE7025-XJ Βραχίονες σύσφιξης
Προοριζομενη χρηση
Το φαλτσοπρίονο DeWALT DWS779, DWS780 έχει σχεδιαστεί για
επαγγελματική κοπή ξύλου, προϊόντων ξύλου και πλαστικών. Εκτελεί
εργασίες εγκάρσιας κοπής, λοξοτομής και φαλτσοκοπής με ακρίβεια και
ασφάλεια.
Η μονάδα αυτή έχει σχεδιαστεί για χρήση με λεπίδα ονομαστικής διαμέτρου
305 mm που φέρει μύτες από καρβίδιο.
Να ΜΗ χρησιμοποιείται σε συνθήκες υγρασίας ή όταν υπάρχουν εύφλεκτα
υγρά ή αέρια.
Αυτά τα φαλτσοπρίονα είναι επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με το εργαλείο. Απαιτείται
επίβλεψη όταν το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται από μη έμπειρους
χειριστές.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα για σκοπούς
άλλους από τους προβλεπόμενους.
• Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(περιλαμβανομένων παιδιών) που έχουν μειωμένες σωματικές,
αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και/ή
γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός αν τα άτομα αυτά επιβλέπονται από
άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά δεν πρέπει να μένουν
ποτέ μόνα τους με αυτό το προϊόν.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για λειτουργία μόνο σε μία τάση.
Ελέγχετε πάντοτε εάν η τροφοδοσία ανταποκρίνεται στην τάση που
αναγράφεται στην επιγραφή με τα δεδομένα.
Το εργαλείο της DeWALT διαθέτει διπλή μόνωση σύμφωνα με
το πρότυπο EN61029. Κατά συνέπεια, δεν απαιτείται καλώδιο
γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί
από ειδικά διαμορφωμένο καλώδιο που διατίθεται μέσω της υπηρεσίας
εξυπηρέτησης της DeWALT.
Χρήση προέκτασης
Αν απαιτείται καλώδιο επέκτασης, χρησιμοποιήστε εγκεκριμένο καλώδιο
επέκτασης 3 αγωγών κατάλληλο για την ισχύ αυτού του εργαλείου (βλ.
Τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος του αγωγού είναι 1,5 mm2, ενώ το
μέγιστο μήκος είναι 30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να ξετυλίγετε πάντοτε το
καλώδιο εντελώς.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, απενεργοποιείτε το σύστημα και αποσυνδέετε
το μηχάνημα από την τροφοδοσία πριν από την τοποθέτηση
ή αφαίρεση παρελκόμενων, πριν τη ρύθμιση ή την αλλαγή
εξαρτημάτων και κατά την πραγματοποίηση επισκευών.
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται στη
θέση OFF (Απενεργοποίηση). Η τυχαία εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
Αποσυσκευασία (εικ. A1, F)
1. Ανοίξτε το κουτί και ανυψώστε το πριόνι πιάνοντάς το από τη βολική
λαβή μεταφοράς 4 , όπως δείχνει η εικόνα F.
2. Τοποθετήστε το πριόνι πάνω σε ομαλή, επίπεδη επιφάνεια.
3. Ελευθερώστε το κουμπί ασφάλισης ράγας 7 και σπρώξτε την κεφαλή
πριονιού πίσω για να την ασφαλίσετε στην πίσω θέση.
4. Πιέστε προς τα κάτω ελαφρά στη λαβή χειρισμού 3 και τραβήξτε έξω
τον πείρο κάτω ασφάλισης 12 .
5. Ελευθερώστε προσεκτικά την προς τα κάτω πίεση και τραβήξτε τη λαβή
χειρισμού, επιτρέποντάς της να ανυψωθεί στο πλήρες ύψος.
Στερέωση σε πάγκο (εικ. 1Α)
Έχουν προβλεφθεί οπές 18 και στα τέσσερα πόδια προκειμένου
να διευκολυνθεί η τοποθέτηση σε πάγκο. Παρέχονται οπές δύο
διαφορετικών μεγεθών για να μπορούν να δεχτούν διάφορα μεγέθη βιδών.
Χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε από τις δύο οπές. Δεν είναι απαραίτητο να
χρησιμοποιηθούν και οι δύο.
Πάντα στερεώνετε το πριόνι καλά σε σταθερή επιφάνεια για να αποτρέψετε
τη μετακίνησή του. Για διευκόλυνση της δυνατότητας μεταφοράς του, το
εργαλείο μπορεί να τοποθετηθεί σε τεμάχιο κόντρα πλακέ πάχους 12,7 mm
ή μεγαλύτερο, το οποίο μπορεί στη συνέχεια να στερεωθεί με σύσφιξη
επάνω στη βάση εργασίας που χρησιμοποιείτε ή να μετακινηθεί σε άλλους
χώρους εργασίας και να στερεωθεί εκ νέου με σύσφιξη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν επιλέξετε να στερεώσετε το πριόνι σας σε τεμάχιο κόντρα
πλακέ, να βεβαιωθείτε ότι οι βίδες στερέωσης δεν προεξέχουν από την κάτω
επιφάνεια του ξύλου. Το κόντρα πλακέ θα πρέπει να εδράζεται τέλεια στη
διάταξη στήριξης του συστήματος εργασίας. Όταν συσφίγγετε το πριόνι
σε οποιαδήποτε επιφάνεια εργασίας, συσφίγγετε μόνο στις προεξοχές
σύσφιξης όπου βρίσκονται οι οπές για τις βίδες στερέωσης. Η σύσφιξη σε
οποιοδήποτε άλλο σημείο θα εμποδίζει τη σωστή λειτουργία του πριονιού.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την αποφυγή μαγκώματος ή μη ακριβούς εργασίας,
διασφαλίζετε ότι η επιφάνεια στερέωσης δεν είναι στρεβλωμένη ή μη
επίπεδη. Αν το πριόνι ταλαντεύεται πάνω στην επιφάνεια, τοποθετήστε
ένα λεπτό τεμάχιο υλικού κάτω από ένα στήριγμα του πριονιού έως
ότου το πριόνι να εδράζεται σταθερά πάνω στην επιφάνεια στερέωσης.
Αλλαγή λεπίδας ή τοποθέτηση καινούργιας λεπίδας
πριονιού
Αφαίρεση της λεπίδας (εικ. G1–G4)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, απενεργοποιείτε το σύστημα και αποσυνδέετε
το μηχάνημα από την τροφοδοσία πριν από την τοποθέτηση
ή αφαίρεση παρελκόμενων, πριν τη ρύθμιση ή την αλλαγή
εξαρτημάτων και κατά την πραγματοποίηση επισκευών.
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται στη
θέση OFF (Απενεργοποίηση). Η τυχαία εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
• Ποτέ μην πιέσετε το κουμπί της ασφάλισης της ατράκτου η λεπίδα
βρίσκεται υπό τροφοδοσία ή κινείται.
• Μην κόβετε με αυτό το φαλτσοπρίονο ελαφρά κράματα και
σιδηρούχα μέταλλα (που περιέχουν σίδηρο ή χάλυβα) ή τοιχοποιία
ή προϊόντα τσιμεντοσανίδας.
• Πιέστε το μοχλό απελευθέρωσης της πάνω ασφάλισης της κεφαλής
2 για να απελευθερώσετε τον κάτω προφυλακτήρα 1 και κατόπιν
ανυψώστε τον κάτω προφυλακτήρα όσο το δυνατόν περισσότερο.
1. Αποσυνδέστε το πριόνι από την πρίζα.
2. Ανυψώστε το βραχίονα στην πάνω θέση και ανυψώστε τον κάτω
προφυλακτήρα 1 όσο το δυνατόν περισσότερο.
151
Ελληνικά
3. Πιέστε το κουμπί ασφάλειας άξονα 40 ενώ περιστρέφετε προσεκτικά τη
λεπίδα πριονιού με το χέρι έως ότου συμπλεχτεί η ασφάλεια.
4. Κρατώντας το κουμπί πατημένο, χρησιμοποιήστε το άλλο χέρι και
το παρεχόμενο κλειδί 29 για να ξεβιδώσετε τη βίδα της λεπίδας.
(Περιστρέψτε δεξιόστροφα, αριστερόστροφα σπειρώματα.)
5. Αφαιρέστε τη βίδα της λεπίδας 39 , την εξωτερική ροδέλα σύσφιξης
41 και τη λεπίδα 42 . Μπορείτε να αφήσετε την εσωτερική ροδέλα
σύσφιξης 43 πάνω στον άξονα.
Τοποθέτηση λεπίδας (εικ. G1–G4)
1. Αποσυνδέστε το πριόνι από την πρίζα.
2. Με το βραχίονα ανυψωμένο και τον κάτω προφυλακτήρα
συγκρατούμενο ανοικτό, τοποθετήστε τη λεπίδα πάνω στον άξονα και
εδράστε την πάνω στον εσωτερικό σφιγκτήρα λεπίδας με τα δόντια στο
κάτω μέρος της λεπίδας να δείχνουν προς το πίσω μέρος του πριονιού.
3. Τοποθετήστε την εξωτερική ροδέλα σφιγκτήρα πάνω στον άξονα.
4. Τοποθετήστε τη βίδα της λεπίδας και αφού συμπλέξετε την ασφάλεια
άξονα, σφίξτε τη βίδα καλά με το παρεχόμενο κλειδί (περιστρέψτε
αριστερόστροφα, αφού το σπείρωμα είναι αριστερόστροφο).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Έχετε υπόψη σας ότι η λεπίδα πριονιού
πρέπει αντικαθίσταται μόνο με τον περιγραφόμενο τρόπο.
Χρησιμοποιείτε μόνο λεπίδες πριονιού που προβλέπονται στα Τεχνικά
χαρακτηριστικά. Συνιστάται αρ. καταλόγου: DT4260.
Μεταφορά του πριονιού (εικ. 1Α, A2)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
τραυματισμού, ΠΆΝΤΑ ασφαλίζετε το κουμπί ασφάλισης ράγας,
τη λαβή ασφάλισης λοξής κοπής, τη λαβή ασφάλισης φαλτσοκοπής,
τον πείρο κάτω ασφάλισης και τα κουμπιά ρύθμισης οδηγών, πριν
μεταφέρετε το πριόνι. Ποτέ μη μεταφέρετε και μη σηκώσετε το
μηχάνημα από τους προφυλακτήρες.
Για να μεταφέρετε με άνεση το φαλτσοπρίονο, έχει προβλεφθεί μια λαβή
μεταφοράς 4 στο πάνω μέρος του βραχίονα πριονιού.
• Για να μεταφέρετε το πριόνι, χαμηλώστε την κεφαλή και πιέστε τον
πείρο κάτω ασφάλισης 12 .
• Ασφαλίστε το κουμπί ασφάλισης ράγας με την κεφαλή πριονιού στην
μπροστινή θέση, ασφαλίστε το βραχίονα λοξής κοπής στην πλήρως
αριστερή γωνία λοξής κοπής, σύρετε τον οδηγό 14 τελείως προς τα
μέσα και ασφαλίστε το κουμπί ασφάλισης φαλτσοκοπής 31 με την
κεφαλή πριονιού στην κάθετη θέση για να κάνετε το εργαλείο όσο το
δυνατόν πιο συμπαγές.
• Πάντα χρησιμοποιείτε τη λαβή μεταφοράς 4 ή τις εσοχές για τα
χέρια 16 .
Δυνατότητες και στοιχεία ελέγχου
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, απενεργοποιείτε το σύστημα και αποσυνδέετε
το μηχάνημα από την τροφοδοσία πριν από την τοποθέτηση
ή αφαίρεση παρελκόμενων, πριν τη ρύθμιση ή την αλλαγή
εξαρτημάτων και κατά την πραγματοποίηση επισκευών.
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται στη
θέση OFF (Απενεργοποίηση). Η τυχαία εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
Κουμπί ασφάλισης φαλτσοκοπής (εικ. A2)
Η ασφάλιση φαλτσοκοπής σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη γωνία
φαλτσοκοπής του πριονιού έως 49° αριστερά ή δεξιά. Για να
προσαρμόσετε τη ρύθμιση γωνίας φαλτσοκοπής, περιστρέψτε το κουμπί
31 αριστερόστροφα. Η γωνία φαλτσοκοπής της κεφαλής πριονιού
ρυθμίζεται εύκολα προς τα αριστερά ή τα δεξιά μόλις τραβηχτεί το
κουμπί παράκαμψης 0° γωνίας φαλτσοκοπής. Για σύσφιξη, περιστρέψτε
δεξιόστροφα το κουμπί ασφάλισης φαλτσοκοπής.
Παρακαμψη 0° φαλτσοκοπης (εικ. A2)
Η παράκαμψη στοπ φαλτσοκοπής 32 σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη γωνία
φαλτσοκοπής του πριονιού προς τα δεξιά πέραν του σημείου των 0°.
Όταν είναι συμπλεγμένη, το πριόνι θα σταματήσει αυτόματα στις 0° όταν
κινηθεί από τα αριστερά. Για προσωρινή μετακίνηση πέραν των 0° προς τα
δεξιά, τραβήξτε το κουμπί ασφάλισης φαλτσοκοπής 31 . Μόλις ελευθερωθεί
το κουμπί, η παράκαμψη θα συμπλεχτεί πάλι. Το κουμπί ασφάλισης
φαλτσοκοπής μπορεί να απασφαλιστεί με περιστροφή του κατά 180°.
Στις 0°, η παράκαμψη ασφαλίζει στη θέση της. Για να χρησιμοποιήσετε την
παράκαμψη, κινήστε το πριόνι σε γωνία φαλτσοκοπής ελαφρά προς τα
αριστερά.
Παρακαμψη στοπ 45° γωνιας φαλτσοκοπης (εικ. I)
Υπάρχουν δύο μοχλοί παράκαμψης στοπ γωνίας φαλτσοκοπής, ένας σε
κάθε πλευρά του πριονιού. Για να ρυθμίσετε γωνία φαλτσοκοπής στο
πριόνι, αριστερά ή δεξιά, πέραν των 45°, σπρώξτε προς τα πίσω το μοχλό
παράκαμψης γωνίας 45° φαλτσοκοπής 50 . Όταν είναι στην προς τα πίσω
θέση, μπορεί να ρυθμιστεί στο πριόνι γωνία φαλτσοκοπής πέραν αυτών
των στοπ. Όταν τα στοπ 45° χρειάζονται για την εργασία, τραβήξτε προς τα
εμπρός το μοχλό παράκαμψης γωνίας 45° φαλτσοκοπής.
Νυχια φαλτσοκοπης κορνιζας οροφης (εικ. I, J)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Φαλτσοκοπές για κορνίζες οροφής μπορούν να γίνουν και
με το DWS779 και με το DWS780, παρόλο που μόνο το DWS780 έχει στοπ
συγκράτησης για γρήγορη και ακριβή ρύθμιση στις 22° και στις 33,86°.
Όταν κόβετε κορνίζες οροφής επίπεδα τοποθετημένες, το πριόνι σας
διαθέτει εξοπλισμό για ακριβή και γρήγορη ρύθμιση στοπ κορνίζας οροφής,
προς τα αριστερά ή δεξιά (ανατρέξτε στις Οδηγίες Κοπής κορνίζας με την
επίπεδη πλευρά στο τραπέζι και με χρήση των Δυνατοτήτων σύνθετης
κοπής).
DWS780 (Εικ. I)
Το νύχι φαλτσοκοπής κορνίζας οροφής 52 μπορεί να περιστραφεί για να
έρθει σε επαφή με τη βίδα ρύθμισης κορνίζας οροφής.
Για να αντιστρέψετε το νύχι φαλτσοκοπής κορνίζας οροφής, αφαιρέστε τη
βίδα συγκράτησης, το νύχι γωνίας 22,5° φαλτσοκοπής 51 και το νύχι γωνίας
30° φαλτσοκοπής κορνίζας οροφής 52 . Γυρίστε το νύχι φαλτσοκοπής
κορνίζας οροφής 52 έτσι ώστε το κείμενο 33,86° να κοιτάζει προς τα πάνω.
Επανατοποθετήστε τη βίδα για να ασφαλίσετε το νύχι γωνίας φαλτσοκοπής
22,5°και το νύχι γωνίας φαλτσοκοπής κορνίζας οροφής. Δεν θα επηρεαστεί
η ρύθμιση της ακρίβειας.
Νυχια γωνιας 22,5° φαλτσοκοπης (DWS780, εικ. I)
Το πριόνι σας διαθέτει δυνατότητα για ταχεία και ακριβή ρύθμιση γωνίας
22,5° φαλτσοκοπής, αριστερά ή δεξιά. Το νύχι γωνίας 22,5° φαλτσοκοπής
51 μπορεί να περιστραφεί για να έρθει σε επαφή με τη βίδα ρύθμισης
κορνίζας οροφής 49 .
Ρύθμιση γωνίας λοξής κοπής (εικ. H)
Κουμπί ασφάλισης ράγας (εικ. A1)
Η λαβή ασφάλισης λοξής κοπής 21 και το κουμπί ασφάλισης λοξής κοπής
22 σας επιτρέπουν να ρυθμίσετε τη γωνία λοξής κοπής του πριονιού σας
σε 60° δεξιά και 50° αριστερά. Για να ρυθμίσετε τη γωνία λοξής κοπής
του πριονιού, ανυψώστε τη λαβή ασφάλισης λοξής κοπής, πιέστε το
κουμπί ασφάλισης λοξής κοπής και ρυθμίστε την επιθυμητή γωνία λοξής
κοπής βάσει της κλίμακας λοξής κοπής 19 . Πιέστε προς τα κάτω τη λαβή
ασφάλισης λοξής κοπής για να ασφαλίσετε τη γωνία.
Το κουμπί ασφάλισης ράγας 7 σας επιτρέπει να ασφαλίσετε την κεφαλή
του πριονιού σταθερά για να εμποδίσετε την ολίσθησή του πάνω στις ράγες
10 . Αυτό είναι απαραίτητο όταν πραγματοποιείτε ορισμένες κοπές ή όταν
μεταφέρετε το πριόνι.
152
Στοπ αυλακωσης (εικ. A2)
Το στοπ αυλάκωσης 28 επιτρέπει τον περιορισμό του βάθους κοπής
της λεπίδας. Το στοπ είναι χρήσιμο για εφαρμογές όπως δημιουργία
αυλακώσεων και ψηλές κατακόρυφες κοπές. Για να ρυθμίσετε το επιθυμητό
βάθος κοπής, περιστρέψτε το στοπ αυλάκωσης προς τα εμπρός και
Ελληνικά
ρυθμίστε τη βίδα 27 ρύθμισης βάθους. Για να σταθεροποιήσετε τη
ρύθμιση, σφίξτε το παξιμάδι πεταλούδας 26 . Η περιστροφή του στοπ
αυλάκωσης προς το πίσω μέρος του πριονιού θα προκαλέσει παράκαμψη
της λειτουργίας στοπ αυλάκωσης. Αν η βίδα ρύθμισης βάθους είναι πολύ
σφιχτή για να την ξεσφίξετε με το χέρι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το
παρεχόμενο κλειδί 29 της λεπίδας για να ξεσφίξετε τη βίδα.
Πειρος κατω ασφαλισης (εικ. A1)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ο πείρος κάτω ασφάλισης θα πρέπει να
χρησιμοποιείται μόνο όταν μεταφέρετε ή αποθηκεύετε το πριόνι. ΠΟΤΕ
μη χρησιμοποιήσετε τον πείρο κάτω ασφάλισης για οποιαδήποτε
εργασία κοπής.
Για να ασφαλίσετε την κεφαλή του πριονιού στην κάτω θέση, σπρώξτε την
κεφαλή του πριονιού προς τα κάτω, σπρώξτε μέσα τον πείρο 12 κάτω
ασφάλισης και απελευθερώστε την κεφαλή πριονιού. Με τον τρόπο αυτό
η κεφαλή του πριονιού θα συγκρατηθεί με ασφάλεια στην κάτω θέση για
μετακίνηση του πριονιού από μια θέση σε άλλη. Για να απελευθερώσετε την
κεφαλή του πριονιού, πιέστε την προς τα κάτω και τραβήξτε έξω τον πείρο.
Ρύθμιση
Το φαλτσοπρίονό σας έχει ρυθμιστεί πλήρως και με ακρίβεια στο
εργοστάσιο κατά την κατασκευή του. Αν χρειαστεί επαναρρύθμιση λόγω
μεταφοράς και χειρισμών ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, ακολουθήστε
τις πιο κάτω οδηγίες για να ρυθμίσετε το πριόνι σας. Όταν γίνει αυτό, οι
ρυθμίσεις αυτές θα πρέπει να παραμείνουν ακριβείς.
Ρυθμιση κλιμακας λοξης κοπης (εικ. H, L)
1. Απασφαλίστε τη λαβή ασφάλισης λοξής κοπής 21 και στρίψτε το
βραχίονα λοξής κοπής έως ότου το κουμπί ασφάλισης λοξής κοπής 22 τον ασφαλίσει στη θέση γωνίας 0° λοξής κοπής. Μην ασφαλίσετε τη
λαβή ασφάλισης λοξής κοπής.
2. Τοποθετήστε μια γωνιά σε επαφή με τον οδηγό και τη λεπίδα του
πριονιού, όπως δείχνει η εικόνα. (Μην αγγίξετε τις μύτες των δοντιών
της λεπίδας με τη γωνιά. Αν το κάνετε αυτό θα επηρεαστεί αρνητικά η
ακρίβεια της μέτρησης.)
3. Αν η λεπίδα του πριονιού δεν είναι ακριβώς κάθετη προς τον οδηγό,
ξεσφίξτε τις τέσσερις βίδες 46 οι οποίες συγκρατούν την κλίμακα λοξής
κοπής 19 και μετακινήστε τη λαβή ασφάλισης λοξής κοπής και την
κλίμακα προς τα αριστερά ή δεξιά έως ότου η λεπίδα να είναι κάθετη
προς τον οδηγό, όπως αυτό προσδιορίζεται με τη γωνιά.
4. Σφίξτε πάλι τις τέσσερις βίδες. Προς το παρόν, μη δώσετε σημασία στην
ένδειξη του δείκτη γωνίας λοξής κοπής 44 .
Ρυθμιση δεικτη γωνιας λοξης κοπης (εικ. H)
1. Απασφαλίστε τη λαβή ασφάλισης λοξής κοπής 21 για να μετακινήσετε
το βραχίονα λοξής κοπής στη θέση μηδέν.
2. Με τη λαβή ασφάλισης λοξής κοπής απασφαλισμένη, αφήστε την
ασφάλιση λοξής κοπής να ασφαλίσει στη θέση της καθώς περιστρέφετε
το βραχίονα λοξής κοπής στο μηδέν.
3. Παρατηρήστε το δείκτη γωνίας λοξής κοπής 44 και την κλίμακα λοξής
κοπής 19 που παρουσιάζεται στην εικόνα H, Αν ο δείκτης δεν δείχνει
ακριβώς μηδέν, ξεσφίξτε τη βίδα δείκτη γωνίας λοξής κοπής 45 κρατώντας το δείκτη στη θέση του, ρυθμίστε τη σωστή θέση του δείκτη
και σφίξτε τη βίδα.
Ρυθμιση καθετοτητας λεπιδας ως προς το τραπεζι
(εικ. A1, A2, I, J, M)
1. Για να ευθυγραμμίσετε τη λεπίδα κάθετα ως προς το τραπέζι, ασφαλίστε
το βραχίονα στην κάτω θέση με τον πείρο κάτω ασφάλισης 12 .
2. Τοποθετήστε μια γωνιά σε επαφή με τη λεπίδα και βεβαιωθείτε ότι η
γωνιά δεν βρίσκεται πάνω σε δόντι (εικ. M).
3. Ξεσφίξτε το κουμπί ασφάλισης φαλτσοκοπής 31 και βεβαιωθείτε ότι ο
βραχίονας είναι σε σταθερή επαφή με το στοπ 0° φαλτσοκοπής.
4. Περιστρέψτε τη βίδα ρύθμισης 0° φαλτσοκοπής ( 54 , εικ. I, J) με το
13 mm κλειδί 29 της λεπίδας, όπως χρειάζεται ώστε η λεπίδα να
βρίσκεται σε γωνία 0° φαλτσοκοπής ως προς το τραπέζι.
Ρυθμιση δεικτη γωνιας φαλτσοκοπης (εικ. I, J)
Αν οι δείκτες γωνίας φαλτσοκοπής 48 δεν δείχνουν μηδέν, ξεσφίξτε κάθε
βίδα 47 που συγκρατεί κάθε δείκτη γωνίας φαλτσοκοπής στη θέση του
και μετακινήστε τον εκάστοτε δείκτη όπως χρειάζεται. Πριν ρυθμίσετε
οποιεσδήποτε άλλες βίδες γωνίας φαλτσοκοπής, βεβαιωθείτε ότι είναι
σωστή η γωνία 0° φαλτσοκοπής και ότι έχουν ρυθμιστεί οι δείκτες γωνίας
φαλτσοκοπής.
Ρυθμιση αριστερου και δεξιου στοπ 45°
φαλτσοκοπης (εικ. A2, I)
Για να ρυθμίσε