DCR017 | DeWalt DCR017 SITE RADIO Type 2 instruction manual

DCR017
Final Page size: A5 (148mm x 210mm)
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)3
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)10
English (original instructions)18
Español (traducido de las instrucciones originales)25
Français (traduction de la notice d’instructions originale)33
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)41
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)49
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)57
Português (traduzido das instruções originais)64
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)72
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)79
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)86
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)93
Copyright DeWALT
B
Fig. A
15
6
9
8
2
1
4
3
5
7
11
16
Fig. B
14
13
12
18
DCR017-GB
DCR017-QW
DCR017-BD
1
Fig. C
19
20
10
Fig. D
DCR017
GB
DCR017
LX
DCR017
BD
DCR017
XE
2
Dansk
OPLADER/RADIO
DCR017
Tillykke!
Du har valgt et DeWALT-værktøj. Mange års erfaring, ihærdig
produktudvikling og innovation gør DeWALT én af de mest
pålidelige partnere for professionelle brugere af elværktøj.
Sikringer:
Europa
Tekniske Data
Strømkilde
Netspænding
Batterispænding
Batteritype
Ca. opladningstid
Opladningsstrøm
Vægt
Batteripakke
Batteritype
Spænding
Ydeevne
Vægt
Batteripakke
Batteritype
Spænding
Ydeevne
Vægt
Batteripakke
Batteritype
Spænding
Ydeevne
Vægt
Batteripakke
Batteritype
Spænding
Ydeevne
Vægt
Oplader
Netspænding
Batteritype
Ca. opladningstid af
batteripakke
DCR017 oplader/radio accepterer 10,8V, 14,4V,18V li-ion XR
og XR FLEXVOLTTM batteripakker (DCB123, DCB127, DCB141,
DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185 og DCB546).
VAC
VDC
min
A
kg
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
VAC
min
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
DCB143
Li-Ion
14,4
2,0
0,30
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
DCB144
Li-Ion
14,4
5,0
0,52
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB183/B
Li-Ion
18
2,0
0,40/0,45
DCR017
AC/DC
230
10,8–18
Li-Ion
45 –120
2,0
5,7
DCB145
Li-Ion
14,4
1,3
0,30
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB184/B
Li-Ion
18
5,0
0,62/0,67
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
DCR017
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah) 90 (3,0 Ah)
120 (4,0 Ah)
230V værktøj
10 Amp, el-net
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for
hvert enkelt signalord. Læs vejledningen og vær opmærksom på
disse symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart farlig situation, der
medmindre den undgås, vil resultere i død eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kunne resultere i død eller
alvorlig personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kan resultere i mindre eller
moderat personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling, der ikke er forbundet
med personskade, men som kan resultere
i produktskade.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
Sikkerhedsinstruktioner for oplader/
radioer
•
•
•
•
•
•
•
Udsæt ikke ledningen for overlast. Bær aldrig opladeren/
radioen i ledningen. Bær aldrig radioen i ledningen. Træk
aldrig i ledningen for at frakoble den fra stikket. Hold
ledningen på afstand af varme, olie og skarpe kanter.
Tag batteripakken ud. Sluk før du efterlader den uden
opsyn. Slå strømmen fra, når batteripakken ikke bruges, og før
udskiftning af tilbehør eller ekstraudstyr og før servicearbejder.
Dette udstyr er beregnet til brug i moderate klimaer.
Dette udstyr er ikke beregnet til anvendelse af personer
(inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale handicaps eller med mangel på erfaringer eller
viden, medmindre de er under overvågning eller har fået
instruktioner i brugen af udstyret af en person, der er ansvarlig
for deres sikkerhed.
Oplader/radio må ikke udsættes for dryp eller sprøjt; der må
ikke anbringes nogen genstande på den fyldt med væsker som
f.eks. vaser.
Ingen åben ild, som f.eks. tændte stearinlys må placeres på
radioen/opladeren.
Netstikket bruges som afbryder, frakoblingsenheden (stik) skal
være let at betjene.
3
Dansk
Elektrisk sikkerhed
Kontrollér altid, at batteripakken svarer til spændingen på
mærkepladen. Kontrollér også, at spændingen på din oplader
svarer til strømforsyningens.
ADVARSEL: Risiko for elektrisk stød. Må kun anvendes på
tørre steder.
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den erstattes
af en specialfremstillet ledning, der fås gennem
DeWALT‘s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Hvis en forlængerledning er påkrævet, skal du anvende en
godkendt 3-koret forlængerledning, der passer til dette værktøjs
effektforbrug (se Tekniske data). Den minimale lederstørrelse er
1,5 mm2; den maksimale længde er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles helt ud.
Jordforbindelsesvejledning
DCR017-opladeren/radioen (230 V) skal være jordforbundet. I
tilfælde af funktionsfejl eller nedbrud giver jordforbindelse en
vej med mindst modstand til den elektriske strøm for at mindske
risikoen for elektrisk stød. Opladeren/radioen er udstyret med
en ledning, som har en leder til jordforbindelse af udstyret og
et jordforbindelsesstik. Stikket skal sættes i en egnet stikkontakt,
som er korrekt installeret og jordforbundet i overensstemmelse
med alle lokale regler og bestemmelser.
FARE: Forkert tilslutning af udstyret jordforbindelsesleder
kan medføre risiko for elektrisk stød. Lederen
med isolering, der er grøn med gule striber, er
udstyrets jordforbindelsesleder. Hvis reparation eller
udskiftning af ledningen eller stikket er påkrævet, må
jordforbindelseslederen ikke sluttes til en strømførende
pol. Reparationer må kun udføres af en DeWALTservicemontør. Stikket, der leveres sammen med
opladeren/radioen, må ikke modificeres. Hvis den ikke
passer til stikkontakten, skal en korrekt stikkontakt
installeres af en DeWALT-servicemontør.
Til jordforbundet, ledningstilsluttet
oplader/radio mærket med 16A og
derunder og beregnet til brug i et
nominelt 230 V forsyningskredsløb
Opladeren/radioen er beregnet til brug i et nominelt 230 V
kredsløb og er udstyret med et jordforbindelsesstik, der ligner
stikket i følgende illustration.
DCR017-LX
DCR017-BD, -QW
DCR017-GB
DCR017-XE
GEM DISSE INSTRUKTIONER
Opladere
Denne radio/oplader kræver ingen justering og er designet til at
være så brugervenlig som mulig.
4
Vigtig sikkerhedsvejledning for oplader/
radio
GEM DISSE INSTRUKTIONER: Denne vejledning indeholder
vigtige sikkerheds- og driftsinstruktioner for DCR017 oplader/radio.
• Læs alle instruktioner og sikkerhedsafmærkninger på
opladeren, batteripakken og det produkt, som batteripakken
anvendes til, før opladeren
tages i brug.
ADVARSEL: Risiko for chok. Lad ikke nogen flydende
væsker komme ind i opladeren. Det kan resultere i et
elektrisk chok.
ADVARSEL: Vi anbefaler brug af en reststrømsanordning
med en reststrømskapacitet på 30mA eller mindre.
FORSIGTIG: Risiko for brand. For at reducere risikoen
for kvæstelser, oplad kun DeWALT genopladelige
batterier. Andre batterityper kan eksplodere og
forårsage personskader.
FORSIGTIG: Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke
leger med udstyret.
BEMÆRK: Under bestemte forhold, når opladeren
er tilsluttet til strømforsyningen, kan blotlagte
opladerkontakter blive kortsluttet af fremmede materialer.
Fremmede materialer af en ledende art som for eksempel,
men ikke begrænset til ståluld, aluminumsfolie eller
anden koncentration af metalliske partikler skal holdes på
afstand af opladerens huller. Tag altid stikket til opladeren
ud fra kontakten, når der ikke er indsat en batteripakke.
Tag stikket til opladeren ud før forsøg på at rengøre den.
• Forsøg IKKE at oplade batteripakken med en anden
oplader/radio end den, der er nævnt i denne vejledning.
Opladeren og batteripakken er specifikt udviklet til at fungere
sammen.
• Disse opladere/radioer er ikke tilsigtet anden brug end
opladning af genopladedlige DeWALT-batterier. Enhver
anden anvendelse kan medføre brandfare eller livsfarligt
elektrisk stød.
• Opladeren/radioen må ikke udsættes for regn eller sne.
• Træk i stikket i stedet for ledningen, når opladeren
frakobles. Det mindsker risikoen for skader på strømstik og
ledning.
• Sørg for, at ledningen er placeret, så man ikke træder på
den eller snubler over den eller på anden måde udsætter
den for skader og belastninger.
• Brug ikke en forlængerledning, medmindre det er
absolut nødvendigt. Brug af en forkert forlængerledning kan
medføre brandfare
eller livsfarligt elektrisk stød.
• Placér ikke genstande oven på opladeren/radioen og
placér ikke opladeren/radioen på et blødt underlag,
der kan blokere ventilationsåbningerne og medføre
indvendig overophedning. Placér opladeren/radioen væk
fra varmekilder.
• Opladeren/radioen må ikke anvendes, hvis ledningen
eller stikket er beskadiget — få dem udskiftet omgående.
Dansk
•
•
•
•
•
Opladeren/radioen må ikke anvendes, hvis den er
blevet udsat for et kraftigt slag, er blevet tabt eller på
anden måde beskadiget. Indlever den hos et autoriseret
servicecentre.
Opladeren/radioen må ikke adskilles; indlever den hos
et autoriseret servicecentre, når service eller reparation
er påkrævet. Forkert samling kan medføre risiko for livsfarligt
elektrisk stød eller brand.
Træk stikket til opladeren ud før rengøring. Det
mindsker risikoen for elektrisk stød. Det mindsker ikke
denne risiko at fjerne batteripakken.
Forsøg ALDRIG at sammenkoble to opladere.
DCR017 oplader/radio er designet til at fungere med
en almindelig 230 V strømforsyning. Forsøg ikke at
anvende den med andre spændinger. Dette gælder ikke
køretøjsopladeren.
Opladning af et batteri (Fig. A)
1. Tilslut opladeren til en passende stikkontakt før
batteripakken sættes i.
2. Indsæt batteripakken 19 i opladeren og kontrollér, at
pakken sidder godt fast i opladeren. Det røde (opladnings)
lys vil blinke hele tiden og angive, at opladningsprocessen
er startet.
3. Når opladningen er færdig, vil det blive angivet af den røde
lampe, som vil lyse konstant på ON. Batteripakken er fuldt
opladet og kan nu anvendes eller kan efterlades i opladeren.
BEMÆRK: For at sikre maksimal ydeevne og levetid for li-Ion
batteripakker skal batteripakken lades helt op, før den anvendes
første gang.
Betjening af oplader
En kold batteripakke vil oplade med en langsommere hastighed
end en varm batteripakke. Batteripakken vil oplade ved den
lavere hastighed gennem hele opladningscyklussen og vil
ikke vende tilbage til maksimal opladningshastighed, selvom
batteriet varmer.
Elektronisk beskyttelsessystem
XR Li-Ion værktøjerne er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem, der vil beskytte batteriet imod
overbelastning, overopvarmning eller dyb afladning.
Værktøjet vil automatisk slå fra, hvis det elektroniske
beskyttelsessystem aktiveres. Hvis dette sker, anbring li-ion
batteriet på opladeren, indtil det er helt opladet.
Rengøringsvejledning for oplader/radio
ADVARSEL: Fare for stød. Afbryd opladeren fra
vekselstrømstikket før rengøring. Snavs og fedt kan
fjernes fra opladeren/radioens yderside med en klud
eller blød børste, der ikke er af metal. Brug ikke vand eller
renseopløsninger.
Batteripakke
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteripakker
Sørg for at oplyse katalognummer og spænding ved bestilling af
nye batteripakker.
Batteripakken er ikke fuldt opladet ved levering. Læs
nedenstående sikkerhedsvejledning, før batteripakke og oplader
tages i brug. Følg derefter den beskrevne opladningsprocedure.
LÆS ALLE INSTRUKTIONER
•
Se indikatorerne nedenfor for batteripakkens opladestatus.
Laderindikatorlyset 15 vil angive status for opladning af
batteripakken, når et batteri oplades.
Ladeindikatorer:
•
oplader
fuldt opladet
forsinkelse ved varmt/koldt batteri
Problem pakke eller oplader
Kompatible oplader(e) vil ikke oplade en defekt batteripakke.
Opladeren vil angive defekt batteri ved at nægte at lyse eller ved
at vise problem pakke eller oplader blinkmønster.
BEMÆRK: Dette kan også betyde et problem med opladeren.
Hvis opladeren angiver et problem, tag opladeren og
batteripakken med hen til et autoriseret servicecenter for at
blive kontrolleret.
Varm/kold pakkeforsinkelse
Når opladeren sporer et batteri, der er for varmt eller for
koldt, starter den automatisk en varm/kold pakkeforsinkelse
og indstiller opladningen, indtil batteriet har nået en
passende temperatur. Opladeren skifter derefter automatisk
til pakkeopladningsfunktion. Denne funktion sikrer maksimal
batterilevetid.
•
•
•
•
•
Oplad ikke eller brug batteriet i en eksplosionsfarlig
atmosfære, som f.eks. ved tilstedeværelsen af
brændbare væsker, gasser eller støv. Isætning eller
udtagning af batteriet fra opladeren kan antænde støv eller
dampe.
Tving aldrig batteripakken ind i opladeren. Foretag ikke
nogen ændringer på batteripakken, så den kan passe
ind i en ikke kompatibel oplader, da batteripakken kan
blive sprængt og kan medføre personskader.
Oplad kun batteripakker i DeWALT opladere.
Sprøjt IKKE på den eller nedsænk den i vand eller andre
væsker.
Opbevar eller brug ikke værktøjet og batteripakken
på steder, hvor temperaturen kan nå op på eller
overstige 40 ˚C (104 ˚F) (som f.eks. uden for skure eller
metalbygninger om sommeren).
Brænd ikke batteripakken, selv hvis den er svært
beskadiget eller helt opslidt. Batteripakken kan eksplodere i
åben ild. Der dannes giftige dampe og stoffer ved forbrænding
af lithium-ion-batteripakker.
Hvis batteriets indhold kommer i kontakt med huden,
skal området omgående vaskes med mild sæbe og vand.
Hvis batterivæske kommer i øjnene, lad vand løbe over det
åbne øje i 15 minutter, eller indtil irritationen ophører. Hvis det
er nødvendigt at søge lægehjælp, består batterielektrolytten af
en blanding af flydende organiske karbonater og lithiumsalte.
5
Dansk
•
Indholdet af åbnede battericeller kan forårsage
luftvejsirritation. Sørg for frisk luft. Søg lægehjælp, hvis
symptomerne vedvarer.
ADVARSEL: Fare for forbrændinger. Batterivæske kan
være brændbar, hvis den udsættes for gnister eller åben ild.
ADVARSEL: Forsøg aldrig at åbne batteripakken. Hvis
batteripakken er revnet eller beskadiget, indsæt den
ikke i opladeren. Undgå at mase, tabe eller beskadige
batteripakken. Anvend ikke en batteripakke eller oplader,
der har fået et hårdt slag, er blevet tabt, kørt over eller
blevet beskadiget på anden vis (f.eks. stukket med en
nål, slået med en hammer, trådt på). Det kan medføre
elektriske chok eller livsfarlige elektriske stød. Beskadigede
batteripakker skal returneres til forhandleren for
genanvendelse.
ADVARSEL: Brandfare. Opbevar eller bær aldrig
batteripakker, så metalgenstande kan komme
i kontakt med udsatte batteriklemmer. Anbring
for eksempel ikke batteripakker i forklæder, lommer,
værktøjskasser, produktkasser, skuffer osv. med løse søm,
skruer, nøgler osv.
FORSIGTIG: Når det ikke er i brug, læg værktøjet på
siden på en stabil overflade, hvor det ikke vil vælte
eller falde ned. Nogle værktøjer med store batteripakker
vil stå lodret på batteripakken, men kan let væltes.
Transport
ADVARSEL: Brandfare. Transport af batterier kan
muligvis forårsage brand, hvis batteripolerne uforvarende
kommer i kontakt med ledende materialer. Ved transport
af batterier sørg for, at batteriets poler er beskyttet og godt
isoleret fra materialer, der kan komme i kontakt med dem
og forårsage en kortslutning.
DeWALT batterier opfylder alle gældende skibsfartsregler
som foreskrevet af industrien og juridiske standarder, som
omfatter FN’s anbefalinger om transport af farligt gods,
den internationale lufttransportforening (IATA), farligt gods
regulativer, de internationale maritime farligt gods (IMDG) regler
og den europæiske konvention om international transport af
farligt gods ad landevejen (ADR). Litium-ion-celler og batterier
er blevet testet i henhold til afsnit 38,3 i FN´s anbefalinger om
tests og kriterier for transport af farligt gods.
I de fleste tilfælde vil afsendelsen af en DeWALT batteripakke
være undtaget fra at blive klassificeret som et fuldt reguleret
klasse 9 farligt materiale. Generelt vil det kun være forsendelser,
der indeholder et litium-ion batteri med en energivurdering på
over 100 watt timer (wt), der skal sendes som fuldt reguleret
klasse 9. Alle litium-ion batterier har en watt time vurdering
markeret på pakningen. Desuden på grund af regulativers
kompleksiteter, anbefaler DeWALT, at man ikke sender litiumion-batteripakker med luftfragt uanset watt time vurdering.
Forsendelser af værktøj med batterier (combo sæt) kan som
eneste undtagelse sendes med luftfragt, hvis batteripakkens
watt time vurdering ikke er højere end 100 watt timer.
Uanset om en forsendelse anses for at være undtaget eller
fuldt reguleret, er det speditørernes ansvar at rådføre sig
6
med de seneste regler for emballerings-, mærknings- og
dokumentationskrav.
Oplysningerne i dette afsnit i vejledningen er givet i god tro
og menes at være korrekte på det tidspunkt, hvor dokumentet
blev oprettet. Men der gives ingen garanti, udtrykt eller
underforstået. Det er købers ansvar at sikre, at vedkommendes
aktiviteter er i overensstemmelse med de gældende regulativer.
Anbefalet opbevaring
1. Det bedste opbevaringssted er køligt og tørt, hvor den ikke
udsættes for direkte sollys og ekstrem varme eller kulde. For
optimal batteriydelse og -liv skal du opbevare batteripakker
ved stuetemperatur, når de ikke er i brug.
2. For langtids opbevaring anbefales det at opbevare en fuldt
opladet batteripakke et køligt, tørt sted uden for opladeren
for optimale resultater.
BEMÆRK: Batteripakker bør ikke opbevares helt tømt for
opladning. Batteripakken skal genoplades før brug.
Mærkater på oplader og batteripakke
Udover de piktogrammer, der anvendes i denne vejledning,
kan mærkater på opladeren og battteripakken vise de følgende
piktogrammer:
Læs brugsvejledningen før brug.
Se Tekniske data vedrørende opladningstid.
B erør aldrig kontaktflader med strømførende
genstande.
Beskadigede batteripakker må ikke oplades.
Må ikke udsættes for vand.
Defekte ledninger skal udskiftes omgående.
Oplad kun mellem 4 ˚C og 40 ˚C.
Kun til indendørs brug.
T ag hensyn til miljøet ved bortskaffelse
af batteripakken.
Oplad kun DeWALT batteripakker med de
specielle DeWALT opladere. Opladning af andre
typer batteripakker end de specielle DeWALT
batterier med en DeWALT oplader, kan få dem til
at sprænges eller føre til andre farlige situationer.
Dansk
Destruér ikke batteripakken.
Batteritype
DCR017 kører på 10,8 volt, 14,4 volt og 18 volt XR Li-Ion
batteripakker.
Disse batteripakker kan bruges: DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB145, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B, DCB185. Se Tekniske data for flere informationer.
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1Oplader/radio
1Brugsvejledning
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet, dele og tilbehør,
der kan være opstået under transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt og forstå den
før betjening.
Markeringer på oplader/radio
Følgende piktogrammer er vist på
opladeren/radioen:
Læs vejledningen.
Beskrivelse (Fig. A–C)
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk værktøj eller nogen
dele deraf. Det kan medføre materiale- eller personskade.
1 Strømknap
2 Volumenvælger
3 Piletaster
4 Funktionsknap
5 Menuknap
6 Hukommelsesknapper
7 Enter-/displayknap
8 LCD display
9 Batterirumslås
10 Batteri stikkontakt
11 Ekstra åbning
12 Møntcelle batterilem
13 Møntcellebatteri
14 Udgange
15 Opladerlys
16 USB strømudgangsåbning
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: Anvend kun DeWALT-batteripakker og
-opladere.
Isætning af batteripakke (Fig. A, C)
BEMÆRK: Kontrollér, at batteripakken er helt opladet. Hvis
batteripakken ikke producerer tilstrækkelig strøm, skal du oplade
batteripakken ved at følge vejledningen i opladerens manual.
BEMÆRK: For at sikre maksimal ydeevne og levetid for Li-Ion
batterier skal batteriet oplades minimum 10 timer, før det
anvendes første gang.
1. Udløs låsen 9 for at åbne dækslet til batterirummet.
2. Indsæt batteripakken 19 i stikkontakten 10 , indtil den
sidder helt inde.
3. Luk og lås dækslet til batterirummet.
Batteripakker til brændstofmåler (Fig. C)
Nogle DeWALT batteripakker indeholder en brændstofmåler,
som består af tre grønne LED lys, som angiver niveauet for den
resterende opladning i batteripakken.
Du aktiverer brændstofmåleren ved at trykke på og holde
brændstofmålerknappen 20 nede. En kombination af de tre
grønne LED lys vil lyse og angive niveauet for den resterende
opladning. Når niveauet for opladning i batteriet ligger under
den brugbare grænse, lyser brændstofmåleren ikke, og batteriet
skal genoplades.
BEMÆRK: Brændstofmåleren giver kun en indikation af den
opladning, der resterer i batteripakken. Den angiver ikke
værktøjets funktionalitet og er underlagt variation baseret på
produktkomponenter, temperatur og slutbrugeranvendelse.
Sådan installeres møntcellebatteriet
(Fig. A, B)
ADVARSEL: Når batteriet udskiftes, skal det udskiftes med
et af samme mærke og type. Sørg for, at polerne vender
korrekt (+ og –), når batterierne udskiftes. Opbevar eller
bær ikke batterier på en sådan måde, at metalgenstande
kan komme i kontakt med de udsatte batteriterminaler.
Din radio er udstyret med hukommelseskapacitet til at gemme
tiden og dine valgte hukommelseskanaler. Når radioen
er slukket, er denne hukommelseskapacitet drevet af et
møntcellebatteri, der følger med radioen.
1. Sluk for opladeren/radioen og fjern stikket fra strømkilden.
2. Åbn batterirummet ved at løfte lugen til batterirummet 9 .
3. Skru skruen 18 på batterilugen 12 af.
4. Tryk batterilugen ned og træk i den for at åbne.
5. Isæt møntcellebatteriet 13 i henhold til diagrammet inde i
møntcellebatteriets område.
6. Sæt batterilugen på igen, isæt skruen og skru den i.
7. Luk batterirummet.
BEMÆRK: For at nulstille LCD-displayet, uret og forindstillinger
skal du fjerne møntcellebatteriet og geninstallere det. Følg
denne procedure, hvis skærmen ser ud til at være låst fast.
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL: Overhold altid sikkerhedsvejledningen og de
gældende regler.
ADVARSEL: Placér ikke opladeren/radioen steder, hvor
den kan være udsat for dryp eller stænk.
7
Dansk
Betjening med vekselstrøm (Fig. D)
Rul strømledningen ud, og sæt stikket i en 110 eller 230 V
stikkontakt.
Betjening af radioen (Fig. A)
Justering af strøm/volumen
1. Du tænder for radioen ved at trykke på strømknap 1 .
BEMÆRK: Når radioen bruges første gang, går den i DAB
funktionen og scanner automatisk for stationer. Den vil
derefter indstille tiden og starte med at spille den første
station, den finder. Hvis der ikke findes et tilgængeligt signal,
se Programmering af uret for at indstille tiden.
2. Drej vælgeren 2 med uret for at øge volumen. Du skruer
ned for volumen ved at dreje mod uret.
Valg af funktion
TDu vælger en af funktionsindstillingerne (DAB, FM eller AUX)
ved at trykke på funktionsknap 4 indtil du finder den ønskede
funktion. Eksempelvis hvis radioen er indstillet til DAB, der
vises i øverste venstre del af LCD displayet 8 , tryk to gange på
funktionsknappen for at skifte til AUX.
DAB funktion - indstilling
Når enheden først er skiftet til DAB/DAB+ funktionen, vil radioen
automatisk scanne for at finde sendestationer i det lokale
område.
Brug venstre eller højre piletaster 3 til at rulle gennem
stationerne.
BEMÆRK: Ved flytning af steder, eller hvis modtagelsen var
dårlig i den originale scanning (muligt hvis antennen ikke var
trukket ud), kan dette resultere i en tom eller ukomplet liste of
tilgængelige stationer. Manuel kørsel af en Auto Scan vil finde
alle tilgængelige sendestationer.
Sådan udfører du en Auto Scan:
1. Tryk på menuknappen 5 , rul gennem valgmulighederne
ved at trykke på højre piletast 3 indtil du kommer til Auto
Scan og vælger denne mulighed ved at trykke på Enter/
display knappen 7 .
2. Tryk på højre piletast for at vælge ‘Ja’.
3. Tryk på Enter-/displayknappen 7 for at udføre Auto Scan.
Når Auto Scan er gennemført, vil radioen spille den første
station, den finder.
Hvordan du bruger forudindstillede stationer, finder du i
Programmering af hukommelsesknapper.
DAB funktion – station prune
Nogle stationer, som engang blev modtaget af din radio, mens
som ikke længere er tilgængelige, kan være markeret med et ?
efter stationsnavnet.
Du fjerner disse stationer fra stationslisten ved at bruge Prune
funktionen:
1. Tryk på Menu 5 og rul direkte til Prune valgmuligheden.
2. Tryk på Enter/display 7 for at vælge.
3. Rul direkte til Ja valgmuligheden, tryk derefter på Enter-/
displayknappen 7 for at prune stationer.
8
DAB funktion – dynamisk områdekompression (DRC)
Denne funktion nedsætter forskellen mellem den højeste
og laveste lyd, der sendes. Denne funktion gør rolige lyde
forholdsvis højere, og høje lyde forholdsvis støjsvage på en
effektiv måde.
Følgende valgmuligheder er tilgængelige:
0 - DRC udsendelser vil blive ignoreret
1/2- indstiller DRC til halvdelen af det udsendte niveau
1 - bruger det udsendte DRC niveau
2 - fordobler det udsendte DRC niveau
BEMÆRK: DRC fungerer kun, hvis den er aktiveret af
radiostationen.
FM-tilstand – indstilling
Sådan indstiller du: Skub den højre pil for at flytte tuneren op
på frekvensbåndet, skub den venstre pil for at flytte tuner ned
på frekvensbåndet.
Sådan søger du: Tryk en gang på og hold den højre
pileknap 3 og slip den. Tunerfrekvensen øges til at søge den
første radiostation med acceptabel tydelighed og stopper
ved denne station. Du kan trykke på højre piletast igen for at
fortsætte søgningen efter en radiostation på højere frekvenser.
Du kan trykke på venstre piletast for at søge efter radiostationer
på lavere frekvenser. Søgefunktionen er tilgængelig i
FM-tilstand.
Programmering af hukommelsesknapperne
Ti DAB og ti FM radiostationer kan indstilles uafhængigt.
Efter programmering af knapperne vil tryk på 1, 2, 3, 4 eller 5
omgående skifte frekvensen til den forudindstillede station.
1. Indstil radioen til den ønskede station (se Indstilling).
2. Tryk på og hold en af de ønskede hukommelsesknapper 6 ,
indtil det forudindstillede nummer begynder at blinke i LCD
displayet 8 . Slip knappen og vent, indtil det forudindstillede
display stopper med at blinke.
3. Hver hukommelsesknap kan opbevare to forudindstillede
stationer. Du gemmer den næste forudindstillede knap ved
at gentage
trin 1.
4. Tryk på og hold en af de ønskede hukommelsesknapper 6 indtil det forudindstillede nummer begynder at blinke i LCD
displayet 8 . Tryk en gang mere på forudindstillingsknappen,
så vises det næste forudindstillede nummer. Slip knappen
og vent, indtil det forudindstillede display stopper med
at blinke.
Programmering af uret
Tidspunktet og datoen kan opdateres manuelt eller automatisk
synkroniseret med de nationale tidssignaler, der udsendes
DAB (hvor de er tilgængelige).
Du synkroniserer uret automatisk:
(kun DAB funktion)
BEMÆRK: Når radioen bruges første gang, går den i DAB
funktionen og scanner automatisk for stationer.
Dansk
1. Tryk på menuknappen 5 .
2. Brug piletasterne 3 til at rulle til Justering af uret og tryk på
Enter-/display-knappen 7 .
3. Rul tilSynk tid nu tryk på Enter-/display-knappen for at vælge.
Dette synkroniserer automatisk uret med de nationale
tidssignaler.
Du justerer uret manuelt:
(FM og DAB funktion)
4. Tryk på menuknappen 5 .
5. Brug piletasterne 3 til at rulle til Justering af uret på LCD
displayet og tryk på Enter-/display-knappen 7 .
6. Rul til Dato & tidog tryk på Enter-/display-knappen 7 .
7. Indstil datoen og tidspunktet ved brug af venstre og højre
piletaster 3 .
8. Når det ønskede tidspunkt er indstillet, tryk på Enter-/
display-knappen 7 for at bekræfte.
Andre Urjusterings menu valgmuligheder:
• Tidsformat: Vælg et 12t eller 24t tidsdisplayformat
• Datoformat: Vælg datodisplayformatet, MM/DD/YYYY,
YYYY/MM/DD eller DD/MM/YYYY.
drift afhænger af korrekt vedligeholdelse og rengøring
af værktøjet.
Sådan justeres EQ
ADVARSEL: Da tilbehør, der ikke kan tilbydes af
DeWALT, ikke er testet med dette produkt, kan brug af
sådant tilbehør sammen med denne oplader/radio være
forbundet med fare. For at recudere risikoen for skader bør
der kun anvendes tilbehør, der er anbefalet af DeWALT
sammen med dette produkt.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
Lyden kan justeres ved at ændre udligningen af radioens baseller diskantlyde.
1. Tryk på menuknappen 5 og rul ved hjælp af venstre eller
højre pileknapper 3 for at vælgelyd EQ. Vælg ved at trykke
på Enter-/display-knappen 7 .
2. Tryk på højre piletast for at øge bassen eller på venstre for at
nedsætte den.
3. Når den ønskede justering er opnået, tryk på Enter-/displayknappen 7 .
4. Gentag trinene 2 og 3 for justering af diskanten.
Vigtige radionoter
1. Radioen vil køre op til 8 timer på et fuldt opladet 4,0 amp
timers batteri. Anvendelse af batterier med en lavere
spænding eller kapacitet vil resultere i kortere spilletid.
2. Modtagelsen vil variere afhængigt af stedet og styrken af
radiosignalet.
3. Visse generatorer kan forårsage baggrundsstøj.
4. AM-modtagelse vil formentlig være mere skap, når den
strømforsynes af en batteripakke.
5. For at anvende den ekstra port 11 , skal du sætte
udgangsstikket fra en cd eller iPod®*/MP3-afspiller i
porten (Fig. A). Lyden fra den eksterne kilde afspilles
gennem højtalerne i DCR017.
6. USB-strømudgangsstikket 16 er en tilslutningsport til at
strømforsyne enheder, der ikke bruger megen strøm, som
f.eks. mobiltelefoner, cd- og mp3-afspillere.
* iPod er et registreret varemærke tilhørende
Apple Inc.
Servicenoter
Dette produkt kan ikke serviceres af brugeren. Der er ingen
indvendige dele i opladeren/radioen, der kan serviceres af
brugeren. Servicering hos et autoriseret servicecentre er
påkrævet for at forhindre skade på statisk følsomme indvendige
komponenter.)
Rengøring
ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler eller skrappe
kemikalier til rengøring af opladeren/radioens ikkemetalliske dele. Disse kemikalier kan svække de anvendte
materialer i disse dele. Brug en klud, der kun er fugtet
med vand og mild sæbe. Lad aldrig væske trænge ind
i opladeren/radioen og nedsænk aldrig nogle dele af
opladeren/radioen i væske.
Valgfrit tilbehør
Miljøbeskyttelse
S eparate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden.
Produkte und Batterien enthalten Materialien, die
zurückgewonnen oder recycelt werden können, um den Bedarf
an Rohstoffen zu reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische
Produkte und Batterien gemäß den lokalen Bestimmungen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.2helpU.com.
Genopladelig batteripakke
Dette batteri har en lang levetid, men skal udskiftes, når det
ikke afgiver tilstrækkelig effekt ved opgaver, der før var lette at
udføre. Ved afslutningen af batteriets rimelige levetid bortskaffes
det på en miljøsikker måde:
• Brug batteripakken, til den er helt tom, og fjern den derefter
fra opladeren/radioen.
• Litium-ion-celler er genanvendelige. Tag dem med til din
forhandler eller til den lokale genbrugsplads. De indsamlede
batteripakker vil blive genanvendt eller korrekt bortskaffet.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DeWALT-elværktøj er beregnet til langvarig brug med
minimal vedligeholdelse. Værktøjets fortsatte tilfredsstillende
9
Deutsch
LADEGERÄT/RADIO
DCR017
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Gerät von DeWALT entschieden.
Langjährige Erfahrung, sorgfältige Produktentwicklung und
Innovation machen DeWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Sicherungen:
Europa
Technische Daten
Stromversorgung
Netzspannung
Akkuspannung
Akkutyp
Ungefähre Ladezeit
Ladestrom
Gewicht
Akku
Akkutyp
Spannung
Leistung
Gewicht
Akku
Akkutyp
Spannung
Leistung
Gewicht
Akku
Akkutyp
Spannung
Leistung
Gewicht
Akku
Akkutyp
Spannung
Leistung
Gewicht
Ladegerät
Netzspannung
Akkutyp
Ungefähre Ladedauer
der Akkus
VWS
VGS
min
A
kg
VGS
Ah
kg
VGS
Ah
kg
VGS
Ah
kg
VGS
Ah
kg
VWS
min
Die DCR017 Ladegerät/Radio können folgende Akkus laden:
10,8V, 14,4V, 18V Li-Ion XR und XR FLEXVOLTTM (DCB123,
DCB127, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185 und
DCB546).
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
DCB143
Li-Ion
14,4
2,0
0,30
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
DCB144
Li-Ion
14,4
5,0
0,52
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB183/B
Li-Ion
18
2,0
0,40/0,45
DCR017
WS/GS
230
10,8–18
Li-Ion
45 –120
2,0
5,7
DCB145
Li-Ion
14,4
1,3
0,30
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB184/B
Li-Ion
18
5,0
0,62/0,67
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
DCR017
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah) 90 (3,0 Ah)
120 (4,0 Ah)
10 A Stromversorgung
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise
erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch und achten Sie auf
diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende
gefährliche Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu
tödlichen oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, u. U. zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts
mit Verletzungen zu tun hat, aber, wenn es nicht
vermieden wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
Sicherheitsvorschriften für Ladegeräte/
Radios
•
•
•
•
•
10
230V Werkzeuge
Das Kabel nur für seinen vorgesehenen Zweck
verwenden. Tragen Sie das Ladegerät/Radio nicht am Kabel.
Tragen Sie das Radio nicht am Kabel. Ziehen Sie mit dem Kabel
nicht den Stecker aus der Steckdose. Halten Sie das Kabel von
Hitzequellen, Öl und scharfen Kanten fern.
Entfernen Sie den Akku. Schalten Sie das Gerät ab, bevor Sie
es unbeaufsichtigt lassen. Entfernen Sie den Akku, wenn Sie
das Gerät nicht benutzen, bevor Sie irgendwelche Geräteteile
oder Zubehörteile auswechseln und bevor Sie irgendwelche
Wartungsarbeiten vornehmen.
Dieses Gerät ist zur Verwendung bei gemäßigten klimatischen
Bedingungen vorgesehen.
Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern)
mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen
Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung oder
Kenntnisse verwendet werden, außer wenn diese Personen von
einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, bei der
Verwendung des Geräts beaufsichtigt oder mit ihm vertraut
gemacht werden.
Das Ladegerät/Radio darf keinen tropfenden oder spritzenden
Flüssigkeiten ausgesetzt werden; es dürfen keine mit Flüssigkeit
Deutsch
•
•
gefüllten Gegenstände, zum Beispiel Vasen, auf das Gerät
gestellt werden.
Auf das Radio/Ladegerät dürfen keine offenen Flammen, zum
Beispiel angezündete Kerzen, gestellt werden.
Zum Trennen des Geräts wird der Netzschalter verwendet; die
Trennvorrichtung (der Stecker) muss funktionsfähig gehalten
werden.
Elektrische Sicherheit
Überprüfen Sie immer, dass die Spannung des Akkus der
Spannung auf dem Typenschild entspricht. Stellen Sie auch
sicher, dass die Spannung Ihres Ladegeräts der Netzspannung
entspricht.
WARNUNG: Risiko eines Stromunfalls. Nur an trockenen
Orten zu verwenden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt ist, muss es durch
ein speziell ausgestattetes Kabel ersetzt werden, dass bei der
DeWALT Kundendienstorganisation erhältlich ist.
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung
des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II (Doppelisolierung) – Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) – Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien verwendet
werden, müssen über einen Fehlerstromschutzschalter
angeschlossen werden.
lassen Sie eine passende Steckdose durch eine DeWALT
Kundendienststelle installieren.
Bei geerdeten, kabelgebundenen
ladegeräten/radios mit 16a und weniger
nennstrom und für ein stromnetz mit
230 V nennspannung
Das Ladegerät/Radio ist für Verwendung an einem Stromnetz
mit 230 V Nennspannung bestimmt und besitzt einen
Erdungsstecker, der wie ein Stecker in der folgenden Abbildung
aussieht.
DCR017-LX
DCR017-BD, -QW
DCR017-GB
DCR017-XE
Verwendung eines Verlängerungskabels
Verwenden Sie ein zugelassenes 3-adriges Verlängerungskabel,
das für die Leistungsaufnahme dieses Elektrowerkzeugs
geeignet ist (siehe Technische Daten). Der Mindestquerschnitt
der Leitungen beträgt 1,5 mm² und die Höchstlänge beträgt
30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie das Kabel
vollständig ab.
Erdungsanweisungen
Das DCR017 (230 V) Ladegerät/Radio muss geerdet werden.
Bei Fehlfunktion oder Pannen bietet die Erdung dem Strom
den Pfad des geringsten Widerstandes, um die Gefahr eines
Stromunfalls zu verringern. Das Ladegerät/Radio ist mit
einem Kabel mit einem Geräte-Erdungsleiter und einem
Erdungsstecker ausgestattet. Der Stecker muss in eine geeignete
Steckdose gesteckt werden, die gemäß allen örtlichen
Vorschriften und Anweisungen ordnungsgemäß installiert und
geerdet ist.
GEFAHR: Ungeeignetes Anschließen des GeräteErdungsleiters kann zur Gefahr eines Stromunfalls führen.
Der Leiter mit der grünen Isolierung mit gelben Streifen ist
der Geräte-Erdungsleiter. Wenn eine Reparatur oder ein
Ersatz des Kabels oder Steckers erforderlich ist, schließen
Sie den Geräte-Erdungsleiter nicht an einen Strom
führenden Anschluss an. Reparaturen sollten nur von
einer DeWALT Kundendienststelle durchgeführt werden.
Verändern Sie nicht den mit dem Ladegerät/Radio
gelieferten Stecker. Wenn er nicht in die Steckdose passt,
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
Ladegeräte
An diesem Radio/Ladegerät müssen keine Einstellungen
vorgenommen werden, und es wurde für eine möglichst
einfache Bedienung konzipiert.
Wichtige Sicherheitsanweisungen für
Ladegeräte/Radios
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF: Diese Anleitung
enthält wichtige Sicherheits- und Betriebsanweisungen für das
Ladegerät/Radio DCR017.
• Bevor Sie das Ladegerät verwenden, lesen Sie alle
Anweisungen und Warnhinweise am Ladegerät, Akku und am
akkubetriebenen Produkt.
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Keine Flüssigkeiten
in das Ladegerät gelangen lassen. Dies kann einen
elektrischen Schlag zur Folge haben.
WARNUNG: Wir empfehlen die Verwendung einer
Fehlerstromschutzeinrichtung mi einemt Nennfehlerstrom
von maximal 30mA.
VORSICHT: Verbrennungsgefahr. Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr sollten nur Akkus von DeWALT
verwendet werden. Andere Akkutypen können bersten und
Verletzungen und Sachschäden verursachen.
VORSICHT: Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit dem
Werkzeug spielen.
HINWEIS: Wenn das Ladegerät in die Steckdose
gesteckt wird, können die Ladekontakte im Ladegerät
unter bestimmten Bedingungen durch Fremdmaterial
kurzgeschlossen werden. Leitfähige Fremdmaterialien, z.B.
unter anderem Stahlwolle, Alufolie oder angesammelte
Metallpartikel, sollten von Hohlräumen des Ladegeräts
ferngehalten werden. Ziehen Sie den Netzstecker des
Ladegerätes immer aus der Steckdose, wenn kein Akku
in der Vertiefung steckt. Ziehen Sie den Netzstecker des
Ladegerätes vor dem Reinigen aus der Steckdose.
11
Deutsch
Der Akku darf NIEMALS mit einem anderen Ladegerät/
Radio als dem in diesem Handbuch beschriebenen
geladen werden. Das Ladegerät und der Akku sind speziell
zur gemeinsamen Verwendung konstruiert.
Diese Ladegeräte/Radios sind ausschließlich zum
Laden von DeWALT Akkus bestimmt. Eine anderweitige
Verwendung kann zu Brandgefahr, Stromunfall oder
tödlichem Stromschlag führen.
Setzen Sie das Ladegerät/Radio weder Regen noch
Schnee aus.
Ziehen Sie immer am Stecker statt am Kabel, um das
Ladegerät von der Stromversorgung zu trennen.
Dadurch wird das Risiko einer Beschädigung von Stecker und
Kabel reduziert.
Verlegen Sie das Kabel so, dass niemand darauf treten
oder darüber stolpern kann oder dass es auf andere
Weise Beschädigungen oder Belastungen ausgesetzt
wird.
Verwenden Sie ein Verlängerungskabel nur, wenn es
absolut notwendig ist. Die Verwendung ungeeigneter
Verlängerungskabel kann zu Brandgefahr, Stromunfall oder
tödlichem Stromschlag führen.
Stellen Sie keine Gegenstände auf das Ladegerät/Radio
und stellen Sie das Ladegerät/Radio nicht auf eine
weiche Fläche. Dadurch können die Lüftungsschlitze
blockiert werden und das Innere sich übermäßig
erhitzen. Stellen Sie das Ladegerät/Radio nicht in die Nähe
von Wärmequellen.
Verwenden Sie das Ladegerät/Radio nicht mit
beschädigtem Netzkabel oder Netzstecker. Beschädigte
Teile sind unverzüglich auszuwechseln.
Benutzen Sie das Ladegerät/Radio nicht, wenn es einen
harten Schlag erlitten hat, heruntergefallen ist oder auf
andere Weise beschädigt wurde. Bringen Sie es zu einer
autorisierten Kundendienststelle.
Zerlegen Sie das Ladegerät/Radio nicht. Bringen Sie
es zu einer autorisierten Kundendienststelle, wenn es
gewartet oder repariert werden muss. Ein unsachgemäßer
Zusammenbau kann zur Gefahr eines Stromunfalls, eines
tödlichen Stromschlags oder zu Brandgefahr führen.
Trennen Sie das Ladegerät von der Stromversorgung,
bevor Sie es reinigen. Dadurch wird die Gefahr eines
Stromunfalls reduziert. Durch die Entfernung des Akkus
wird dieses Risiko nicht gemindert.
Versuchen Sie NIEMALS, 2 Ladegeräte miteinander zu
verbinden.
Das DCR017-Ladegerät/Radio ist zum Betrieb mit
Standard 230 V Haushaltsstrom konstruiert. Versuchen
Sie nicht, es mit einer anderen Spannung zu betreiben.
Dies betrifft nicht das Fahrzeug-Ladegerät.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Laden des Akkus (Abb. [Fig. C)
1. Stecken Sie das Ladegerät in eine geeignete Steckdose,
bevor Sie das Akkupack einsetzen.
2. Legen Sie das Akkupack 19 in das Ladegerät ein und
vergewissern Sie sich, dass es vollständig eingerastet ist. Die
12
rote Leuchte (Aufladen) blinkt wiederholt und zeigt dadurch
an, dass der Ladevorgang begonnen wurde.
3. Der Abschluss des Ladevorgangs wird dadurch angezeigt,
dass das rote Licht dauerhaft leuchtet. Der Akku ist
vollständig aufgeladen und kann jetzt verwendet oder in
der Ladestation gelassen werden.
HINWEIS: Um die maximale Leistung und Lebensdauer der
Li-Ionen-Akkus zu gewährleisten, laden Sie das Akkupack vor
der ersten Verwendung vollständig auf.
Bedienung des Ladegeräts
Siehe Anzeigen unten zum Ladezustand der Akkus.
Die Ladeanzeige 15 zeigt den Ladezustand des Akkus, wenn
eine Batterie aufgeladen wird.
Anzeigen am Ladegerät:
Wird geladen
Vollständig aufgeladen
Verzögerung heißer/kalter Akku
Problem mit Akku oder Ladegerät
Diese/s kompatible/n Ladegerät/e lädt keine defekten Akkus
auf. Das Ladegerät zeigt einen defekten Akku an, indem es nicht
leuchtet oder indem das Blinkmuster für Probleme mit dem
Akku oder dem Ladegerät angezeigt werden.
HINWEIS: Dies kann auch auf ein Problem mit dem Ladegerät
hinweisen.
Wenn das Ladegerät auf ein Problem hinweist, bringen
Sie es zusammen mit dem Akku zur Überprüfung zu einer
autorisierten Servicestelle.
Verzögerung heißer/kalter Akku
Wenn das Ladegerät erkennt, dass ein Akku zu heiß oder zu
kalt ist, startet es automatisch eine „Verzögerung heißer/kalter
Akku“, bis der Akku eine angemessene Temperatur erreicht hat.
Das Ladegerät schaltet dann automatisch in den Lademodus.
Diese Funktion gewährleistet eine maximale Lebensdauer des
Akkus.
Ein kalter Akku wird mit einer geringeren Geschwindigkeit
als ein warmer Akku geladen. Der Akku wird während des
gesamten Ladevorgangs mit der geringeren Geschwindigkeit
geladen, die sich auch nicht erhöht, wenn der Akku
wärmer wird.
Elektronischen Schutzsystem
XR Li-Ionen-Werkzeuge sind mit einem elektronischen
Schutzsystem ausgestattet, das den Akku vor Überladung,
Überhitzung und vollständiger Entladung schützt.
Das Werkzeug wird automatisch ausgeschaltet, sobald sich das
elektronische Schutzsystem einschaltet. Wenn dies geschieht,
setzen Sie das Lithium-Ionen-Akku in das Ladegerät, bis es
vollständig aufgeladen ist.
Reinigungsanweisungen für Ladegeräte/
Radios
WARNUNG: Gefahr eines Stromunfalls. Trennen Sie
das Ladegerät von der Wechselstromversorgung, bevor
Sie es reinigen. Schmutz und Fett an der Außenseite
Deutsch
des Ladegeräts/Radios kann mit einem Tuch oder einer
weichen, nicht-metallischen Bürste entfernt werden.
Verwenden Sie kein Wasser oder Reinigungslösungen.
Akkus
Wichtige Sicherheitsanweisungen für alle
Akkus
Achten Sie beim Bestellen von Ersatzakkus darauf, dass Sie die
Katalognummer und die Spannung angeben.
Wenn Sie den Akku aus dem Karton auspacken, ist er nicht
vollständig geladen. Lesen Sie die unten aufgeführten
Sicherheitsanweisungen, bevor Sie den Akku und das Ladegerät
verwenden. Befolgen Sie anschließend den beschriebenen
Ladevorgang.
LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN
•
•
•
•
•
•
•
•
Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen sich z.
B. brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden.
Beim Einsetzen und Herausnehmen des Akkus aus dem
Ladegerät können sich Staub oder Dämpfe entzünden.
Setzen Sie das Akku niemals mit Gewalt in das
Ladegerät ein. Führen Sie niemals Änderungen am
Akku durch, damit es in ein anderes Ladegerät passt, da
das Akku reißen kann, was zu schweren Verletzungen
führen kann.
Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten von DeWALT auf.
Das Ladegerät KEINEN Spritzern aussetzen und NICHT in
Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
Das Werkzeug und den Akku niemals in Bereichen
lagern oder verwenden, in denen die Temperatur
40 ˚C überschreiten könnte (z. B. Scheunen oder
Metallgebäude im Sommer).
Den Akku nicht verbrennen, auch wenn er stark
beschädigt oder vollkommen verschlissen ist. Der
Akku kann im Feuer explodieren. Beim Verbrennen eines
Lithiumionen-Akkus entstehen giftige Dämpfe und Stoffe.
Wenn der Akkuinhalt mit der Haut in Kontakt kommt,
waschen Sie die Stelle sofort mit einer milden Seife und
Wasser. Wenn Akkuflüssigkeit in die Augen gelangt, spülen
Sie das offene Auge für 15 Minuten, oder bis die Reizung
nachlässt, mit Wasser. Falls Sie sich in ärztliche Behandlung
begeben müssen: Das Akkuelektrolyt besteht aus einer
Mischung von organischen Karbonaten und Lithiumsalzen.
Der Inhalt einer geöffneten Akkuzelle kann
Atemwegsreizungen verursachen. Sorgen Sie für Frischluft.
Wenn die Symptome anhalten, begeben Sie sich in ärztliche
Behandlung.
WARNUNG: Verbrennungsgefahr. Die Akkuflüssigkeit
kann brennbar sein, wenn sie Funken oder einer Flamme
ausgesetzt ist.
WARNUNG: Versuchen Sie niemals und unter keinen
Umständen, den Akku zu öffnen. Wenn das Akkugehäuse
Risse oder Beschädigungen aufweist, darf es nicht in das
Ladegerät gelegt werden. Den Akku nicht quetschen,
fallen lassen oder beschädigen. Verwenden Sie niemals
einen Akku oder ein Ladegerät, wenn sie einen harten
Schlag erlitten haben, fallen gelassen, überfahren oder
sonst wie beschädigt wurden (z. B. wenn sie mit einem
Nagel durchlöchert wurden, mit einem Hammer darauf
geschlagen oder getreten wurde). Ein Stromunfall oder
ein tödlicher Stromschlag könnte entstehen. Beschädigte
Akkus sollten zum Recycling zur Kundendienststelle
zurückgebracht werden.
WARNUNG: Feuergefahr. Akku nicht so aufbewahren
oder transportieren, dass metallische Gegenstände
die offenen Pole berühren können. Platzieren Sie
das Akkupack beispielsweise nicht in Schürzen, Taschen,
Werkzeugkästen, Produktverpackungen, Schubladen, usw.
mit losen Nägeln, Schrauben, Schlüsseln, usw.
VORSICHT: Wenn das Werkzeug nicht in Gebrauch
ist, muss es seitlich auf eine stabile Fläche gelegt
werden, wo es kein Stolperrisiko darstellt und es
nicht herunterfallen kann. Bestimmte Werkzeuge mit
großen Akkus stehen aufrecht auf dem Akku und können
leicht umgeworfen werden.
Transport
WARNUNG: Feuergefahr. Beim Transport von Akkus
können Brände entstehen, wenn die Batterieanschlüsse
unbeabsichtigt Kontakt mit leitfähigen Materialien
bekommen. Stellen Sie beim Transportieren von Akkus
sicher, dass die Batterieanschlüsse geschützt und gut
isoliert sind, damit sie nicht in Kontakt mit Materialien
kommen können, durch die ein Kurzschluss entstehen
kann.
DeWALT Akkus erfüllen alle geltenden Transportvorschriften, so
wie sie von den Industrie- und Rechtsnormen vorgeschrieben
werden, einschließlich der UN-Empfehlungen für die
Beförderung gefährlicher Güter; der Vorschriften über die
Beförderung gefährlicher Güter der International Air Transport
Association (IATA), der International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations und der Regelungen des europäischen
Übereinkommens über die internationale Beförderung
gefährlicher Güter auf der Straße (ADR). Lithium-Ionen-Zellen
und -Akkus wurden gemäß Abschnitt 38,3 der „Empfehlungen
der Vereinten Nationen zur Beförderung gefährlicher Stoffe,
Testhandbuch und Kriterien“ getestet.
In den meisten Fällen ist zu erwarten, dass der Versand eines
DeWALT-Akkus von der Klassifizierung als Gefahrstoff der voll
regulierten Klasse 9 ausgenommen wird. In der Regel müssen
nur Sendungen, die einen Lithium-Ionen-Akku mit einer
Energiekennzahl von mehr als 100 Wattstunden (Wh) enthalten,
als voll regulierte Klasse 9 verschickt werden. Bei allen LithiumIonen-Akkus ist die Wattstunden-Bewertung auf der Packung
angegeben. Außerdem empfiehlt DeWALT den alleinigen
Luftversand von Lithium-Ionen-Akkus aufgrund der komplexen
Regulierungen generell nicht, und zwar unabhängig von der
Wattstunden-Bewertung. Lieferungen von Werkzeugen mit
Batterien (Combo-Kits) können als Ausnahme per Luftfracht
versandt werden, wenn die Wattstunden-Bewertung des Akkus
nicht mehr als 100 Wh beträgt.
13
Deutsch
Unabhängig davon, ob ein Transport als ausgenommen oder
vollständig reguliert gilt, liegt es in der Verantwortung des
Versenders, sich über die aktuellen Vorschriften in Bezug auf die
Anforderungen für Verpackung, Etikettierung/Kennzeichnung
und Dokumentation zu informieren.
Die Informationen in diesem Abschnitt des Handbuchs
werden in gutem Glauben zur Verfügung gestellt und es wird
davon ausgegangen, dass sie zum Zeitpunkt der Erstellung
des Dokuments genau sind. Jedoch wird keine Garantie,
weder ausdrücklich noch implizit, gegeben. Es liegt in der
Verantwortung des Kunden sicherzustellen, dass seine
Tätigkeiten den geltenden Vorschriften entsprechen.
Empfehlungen für die Lagerung
1. Ein idealer Lagerplatz ist kühl und trocken und nicht
direktem Sonnenlicht sowie übermäßiger Hitze oder
Kälte ausgesetzt. Für eine optimale Akkuleistung und
Lebensdauer lagern Sie die Akkus bei Raumtemperatur,
wenn sie nicht verwendet werden.
2. Bei längerer Aufbewahrung sollte ein vollständig
aufgeladener Akku an einem kühlen, trockenen Ort und
außerhalb des Ladegeräts aufbewahrt werden, um optimale
Ergebnisse zu erhalten.
HINWEIS: Akkus sollten nicht vollständig entladen aufbewahrt
werden. Der Akku muss vor der Verwendung aufgeladen
werden.
Schilder am Ladegerät und Akku
Neben den Piktogrammen in dieser Anleitung können sich auf
dem Ladegerät und dem Akku folgende Piktogramme befinden:
Laden Sie DeWALT-Akkus nur mit den dazu
bestimmten DeWALT-Ladegeräten auf. Werden
andere Akkus als die dazu bestimmten DeWALTAkkus mit einem DeWALT-Ladegerät aufgeladen,
können diese platzen oder andere gefährliche
Situationen verursachen.
Den Akku nicht verbrennen.
Akkutyp
Das DCR017 wird mit XR-Li-Ion-Akkus mit 10,8 Volt, 14,4 Volt
und 18 Volt betrieben.
Diese Akkus können verwendet werden: DCB141, DCB142,
DCB143, DCB144, DCB145, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B,
DCB184, DCB184B, DCB185. Weitere Angaben sind den
Technischen Daten zu entnehmen.
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1Ladegerät/Radio
1Betriebsanleitung
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile auf
Beschädigungen, die beim Transport entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Schilder am Ladegerät/Radio
Die folgenden Bildzeichen sind am Ladegerät/Radio angebracht:
Lesen Sie die Betriebsanleitung.
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
ie Ladezeit ist den Technischen Daten zu
D
entnehmen.
icht mit elektrisch leitenden Gegenständen
N
berühren.
Beschädigte Akkus nicht aufladen.
Das Gerät keiner Nässe aussetzen.
Beschädigte Kabel sofort austauschen.
Nur zwischen 4 ˚C und 40 ˚C aufladen.
Nur in Innenräumen verwenden.
Akku umweltgerecht entsorgen.
14
Beschreibung (Abb. A–C)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals Änderungen am
Elektrowerkzeug oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
1 Einschalttaste
2 Lautstärkeregler
3 Pfeiltasten
4 Modus-Taste
5 Menü-Taste
6 Speichertasten
7 Eingabe-/Anzeigetaste
8 LCD-Display
9 Batteriefachlasche
10 Batteriefach
11 Zusatzanschluss
12 Knopfzellenabdeckung
13 Knopfzelle
14 Ausgänge
15 Ladeanzeige
16 USB-Stromversorgungsanschluss
Deutsch
ZUSAMMENBAU UND EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Verwenden Sie nur Akkus und Ladegeräte
von DeWALT.
Einsetzen des Akkus (Abb. A, C)
HINWEIS: Überprüfen Sie, dass Ihr Akku vollständig geladen ist.
Wenn der Akku nicht genügend Leistung bringt, laden Sie den
Akku gemäß den Anweisungen in der Betriebsanleitung für das
Ladegerät.
HINWEIS: Um die maximale Lebensdauer der Li-Ion-Akkus
zu gewähren, laden Sie die Akkus vor der ersten Verwendung
mindestens 10 Stunden auf.
1. Löschen Sie die Lasche 9 , um die Batteriefachabdeckung
zu öffnen.
2. Legen Sie das Akku 19 in das Fach 10 ein, bis es
vollständig eingesetzt ist.
3. Schließen und verriegeln Sie die Batteriefachabdeckung.
Akku-Ladestandsanzeige (Abb. C)
Einige DeWALT-Akkus besitzen eine Ladestandsanzeige mit
drei grünen LEDs, die den verbleibenden Ladestand des
Akkus anzeigen.
Zum Betätigen der Ladestandsanzeige halten Sie die Taste für
die Ladestandsanzeige 20 gedrückt. Eine Kombination der
drei grünen LEDs leuchtet auf und zeigt den verbleibenden
Ladestand an. Wenn der verbleibende Ladestand im Akku
nicht mehr ausreicht, um das Werkzeug zu verwenden,
leuchtet die Ladestandsanzeige nicht auf und der Akku muss
aufgeladen werden.
HINWEIS: Die Ladestandsanzeige ist nur eine Schätzung
des verbleibenden Akku-Ladestands. Sie zeigt nicht die
Funktionsfähigkeit des Werkzeugs an und unterliegt
Unterschieden, die auf Bauteilen, Temperatur und
Anwendungsart des Endbenutzers basieren.
Einsetzen der Knopfzelle (Abb. A, B)
WARNUNG: Ersetzen Sie die Batterie durch eine derselben
Marke und desselben Typs. Beachten Sie die Polarität (+
und -) beim Batteriewechsel. Lagern oder transportieren
Sie Batterien nicht so, dass Metallgegenstände mit
ungeschützten Polen in Kontakt kommen können.
Ihr Radio ist mit einer Speicherkapazität ausgestattet, um
die Zeit und Ihre ausgewählten Sender zu speichern. Wenn
das Radio AUS ist, wird diese Speicherkapazität durch eine
Knopfzelle bewahrt, die im Radio enthalten ist.
1. Schalten Sie das Ladegerät/Radio aus und ziehen Sie den
Stecker.
2. Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie die
Batteriefachverriegelung 9 anheben.
3. Schrauben Sie die Schraube 18 am Batteriedeckel 12 los.
4. Drücken Sie die Batteriefachverriegelung nach unten und
ziehen Sie sie auf.
5. Setzen Sie die Knopfzelle 13 entsprechend der Markierung
im Innern des Batteriefaches ein.
6. Setzen Sie den Batteriedeckel wieder auf, ziehen Sie die
Schraube fest.
7. Schließen Sie den Batteriefachdeckel sicher.
HINWEIS: Um LCD Display, Uhrzeit und Voreinstellungen neu
einzustellen, entfernen Sie zuerst die Knopfzelle und setzen
Sie sie anschließend wieder ein. Dieses Verfahren ist auch
anzuwenden, wenn das Display „eingefroren“ ist.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Beachten Sie immer die
Sicherheitsanweisungen und die geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Stellen Sie das Ladegerät/Radio nicht
an Stellen auf, an denen es Nässe oder Spritzern
ausgesetzt ist.
Wechselstrombetrieb (Abb. D)
Wickeln Sie das Stromkabel ab und stecken Sie es in eine 110 V
bzw. 230 V Wechselstrom-Wandsteckdose.
Bedienung des Radios (Abb. A)
Einschalten/Lautstärkeregelung
1. Um das Radio einzuschalten, drücken Sie die
Einschalttaste 1 .
HINWEIS: Wenn das Radio zum ersten Mal verwendet wird,
geht es in den DAB-Modus und sucht automatisch nach
Sendern. Es stellt dann die Zeit ein und spielt den ersten
gefundenen Sender. Wenn kein Zeitsignal verfügbar ist,
finden sie unter Programmierung der Uhr Informationen
zur manuellen Zeiteinstellung.
2. Drehen Sie den Regler 2 im Uhrzeigersinn, um die
Lautstärke zu erhöhen. Um die Lautstärke zu verringern,
gegen den Uhrzeigersinn drehen.
Modusauswahl
Drücken Sie zur Auswahl der Modusfunktionen (DAB, FM
oder AUX) die Modus-Taste 4 , bis die gewünschte Funktion
gefunden wurde. Wenn das Radio zum Beispiel im Modus DAB
läuft, was links oben im LCD-Display 8 angezeigt wird, drücken
Sie die Modus-Taste zweimal, um zu AUX zu wechseln.
DAB-Modus - Tuning
Wenn das Gerät zum ersten Mal auf den Modus DAB/DAB+
umgeschaltet wird, scannt das Radio automatisch nach Sendern
in der Gegend.
Verwenden Sie die Pfeiltasten nach links oder rechts 3 , um die
Sender zu durchsuchen.
HINWEIS: Bei einem Standortwechsel oder wenn der Empfang
beim ursprünglichen Scanvorgang schlecht war (was passieren
kann, wenn die Antenne nicht benutzt wurde), kann dies
zu einer leeren oder unvollständigen Liste der verfügbaren
Sender führen. Mit einem manuellen Auto-Scan werden alle
verfügbaren Sender gefunden.
Durchführen eines Auto-Scan:
1. Drücken Sie die Menü-Taste 5 , scrollen Sie durch Drücken
der Taste mit dem Pfeil nach rechts 3 durch die Optionen,
15
Deutsch
bis Sie zu Auto Scan gelangen, und wählen Sie diese Option
durch Drücken der Eingabe/Anzeigetaste 7 .
2. Drücken Sie die Taste mit dem Pfeil nach rechts, um die
Option ‚Ja‘ auszuwählen.
3. Drücken Sie die Eingabe-/Anzeigetaste 7 , um den AutoScan durchzuführen.
Nach Abschluss des Auto-Scans wird der erste gefundene
Sender gespielt.
Informationen zur Verwendung von Voreinstellungen finden Sie
unter Programmierung der Speichertasten.
DAB-Modus – Sender Löschen
Sender, die schon einmal von Ihrem Radio empfangen wurden,
aber nicht mehr verfügbar sind, werden möglicherweise mit
einem ? nach dem Sendernamen angezeigt.
Nutzen Sie zum Entfernen solcher Sender aus der Senderliste die
Löschfunktion:
1. Drücken Sie auf Menü 5 und scrollen Sie nach rechts zur
Option Löschen.
2. Drücken Sie zur Auswahl die Eingabe-/Anzeigetaste 7 .
3. Scrollen Sie nach rechts zur Option ‚Ja‘, drücken Sie dann die
Eingabe-/Anzeigetaste 7 , um Sender zu löschen.
DAB-Modus – Dynamic Range
Compression (DRC)
Diese Funktion reduziert den Unterschied zwischen den
lautesten und leisesten gesendeten Tönen. Effektiv macht die
Funktion diese leisen Töne vergleichsweise lauter und laute
Töne entsprechend leiser.
Folgende Optionen sind verfügbar:
0 - DRC von Übertragungen wird ignoriert
1/2- s tellt die DRC-Funktion auf die Hälfte der Übertragung ein
1 - verwendet die übertragene DRC-Stufe
2 - verdoppelt die übertragene DRC-Stufe
HINWEIS: DRC funktioniert nur, wenn die Funktion vom Sender
aktiviert wurde.
FM-Modus – Tuning
Tuning: Drücken Sie die Taste mit dem Pfeil nach rechts, um
den Tuner auf dem Frequenzband nach oben zu bewegen, und
drücken Sie die Taste mit dem Pfeil nach links, um den Tuner auf
dem Frequenzband nach unten zu bewegen.
Suchen: Halten Sie die Taste mit dem Pfeil nach rechts 3 kurz gedrückt und lassen Sie sie dann los. Die Tuner-Frequenz
wird erhöht, um den ersten Sender zu finden, der angemessen
deutlich empfangbar ist, und stoppt an diesem Sender. Die
Taste mit dem Pfeil nach rechts kann erneut gedrückt werden,
um die Suche nach einem Radiosender mit einer höheren
Frequenz fortzusetzen. Die Taste mit dem Pfeil nach links kann
gedrückt werden, um nach Radiosendern mit einer niedrigeren
Frequenz zu suchen. Die Suchfunktion steht im FM-Modus zur
Verfügung.
Programmierung der Memory-Tasten
Sie können zehn verschiedene DAB- und zehn UKWRadiosender einstellen. Nach der Programmierung der Tasten
16
wird die Frequenz durch Drücken auf 1, 2, 3, 4 oder 5 sofort auf
den voreingestellten Sender geändert.
1. Stellen Sie das Radio auf den gewünschten Sender
ein (siehe Tuning).
2. Halten Sie eine der gewünschten Memory-Tasten 6 gedrückt, bis die voreingestellte Nummer im LCD-Display 8 zu blinken beginnt. Lassen Sie die Taste los und warten Sie,
bis die Anzeige nicht mehr blinkt.
3. Über jede Memory-Taste können zwei Sender voreingestellt
werden. Zum Speichern eines zweiten Senders wiederholen
Sie Schritt 1.
4. Halten Sie eine der gewünschten Memory-Tasten 6 gedrückt, bis die voreingestellte Nummer im LCD-Display 8 zu blinken beginnt. Drücken Sie die Voreinstellungstaste ein
zweites Mal, so dass die nächste Voreinstellungsnummer
angezeigt wird. Lassen Sie die Taste los und warten Sie, bis
die Anzeige nicht mehr blinkt.
Programmierung der Uhr
Die Zeit und das Datum können manuell aktualisiert werden
oder automatisch mit nationalen Zeitsignalen synchronisiert
werden, die über DAB (soweit verfügbar) ausgestrahlt werden.
Automatische Synchronisierung der Uhr:
(NUR DAB-Modus)
HINWEIS: Wenn das Radio zum ersten Mal verwendet wird,
geht es in den DAB-Modus und sucht automatisch nach
Sendern.
1. Drücken Sie die Menü-Taste 5 .
2. Verwenden Sie die Pfeiltasten 3 , um zu Uhreinstellung zu
gehen, und drücken Sie die Eingabe-/Anzeigetaste 7 .
3. Scrollen Sie zu Zeitsynch. jetzt und drücken Sie zur
Auswahl die Eingabe-/Anzeigetaste. Dadurch wird die Uhr
automatisch mit nationalen Zeitsignalen synchronisiert.
Manuelle Einstellung der Uhr:
(FM- und DAB-Modus)
4. Drücken Sie die Menü-Taste 5 .
5. Verwenden Sie die Pfeiltasten 3 , um auf dem LCD-Display
zu Uhreinstellung zu gehen, und drücken Sie die Eingabe-/
Anzeigetaste 7 .
6. Scrollen Sie zu Datum & Uhrzeit und drücken Sie die
Eingabe-/Anzeigetaste 7 .
7. Stellen Sie Datum und Uhrzeit mit den Pfeiltasten nach links
und rechts ein 3 .
8. Drücken Sie nach der Einstellung der richtigen Zeit zur
Bestätigung die Eingabe-/Anzeigetaste 7 .
Weitere Optionen des Menüs Uhreinstellung:
• Zeitformat: Wählen Sie 12h oder 24h als anzuzeigendes
Zeitformat
• Datumsformat: Wählen Sie als anzuzeigendes Datumsformat
MM/TT/JJJJ, JJJJ/MM/TT oder TT/MM/JJJJ.
Einstellung des EQ
Der Klang kann durch Veränderung der Equalizer-Einstellungen
der Bass- und Höhenwerte des Radios angepasst werden.
Deutsch
1. Drücken Sie die Menü-Taste 5 und scrollen Sie mit
den Pfeiltasten nach links oder rechts 3 , um Sound EQ
auszuwählen. Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der
Eingabe-/Anzeigetaste 7 .
2. Drücken Sie die Taste mit dem Pfeil nach rechts, um den
Bass zu erhöhen, und diejenige mit dem Pfeil nach links, um
ihn zu reduzieren.
3. Drücken Sie nach Abschluss der gewünschten Einstellung
die Eingabe-/Anzeigetaste 7 .
4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 für die
Höheneinstellung.
Wichtige Hinweise zum Radio
1. Das Radio kann mit einem vollständig aufgeladenen 4,0
Ah-Akku 8 Stunden lang betrieben werden. Werden Akkus
mit geringerer Spannung oder Kapazität verwendet,
verringert sie die Betriebsdauer.
2. Der Empfang ist vom Standort und der Stärke des
Rundfunksignals abhängig.
3. Bestimmte Generatoren können Hintergrundgeräusche
verursachen.
4. AM-Empfang ist meistens klarer, wenn die Stromversorgung
durch einen Akku erfolgt.
5. Um den AUX-Anschluss 11 zu verwenden, stecken Sie den
Ausgangsstecker eines CD- oder iPod®*/MP3-Players in
den Anschluss (Abb. A). Die externe Quelle wird durch die
Lautsprecher des DCR017-Gerätes wiedergegeben.
6. Der USB-Stromausgang 16 ist ein Port zur Stromversorgung
von Geräten mit Niedrigspannung wie Mobiltelefone, CDund MP3-Player.
* iPod ist eine eingetragene Handelsmarke von Apple Inc.
WARTUNG
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht von DeWALT
angeboten wird, nicht mit diesem Produkt geprüft
worden ist, kann die Verwendung von solchem Zubehör
mit diesem Ladegerät/Radio gefährlich sein. Um das
Verletzungsrisiko zu mindern, sollte mit diesem Produkt
nur von DeWALT empfohlenes Zubehör verwendet
werden.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen zu
geeignetem Zubehör.
Umweltschutz
Separate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden. Produkte und
Batterien enthalten Materialien, die zurückgewonnen
oder recycelt werden können, um den Bedarf an Rohstoffen zu
reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische Produkte und Batterien
gemäß den lokalen Bestimmungen. Weitere Informationen
erhalten Sie unter www.2helpU.com.
Akku
Dieser langlebige Akku muss aufgeladen werden, wenn die
Leistung nicht mehr für Arbeiten ausreicht, die bei voller Ladung
leicht durchgeführt werden konnten. Am Ende des technischen
Lebens ist der Akku umweltgerecht zu entsorgen:
• Lassen Sie den sich Akku vollständig entladen und entfernen
Sie ihn dann aus dem Ladegerät/Radio.
• Lithium-Ionen-Zellen sind recycelbar. Geben Sie die
gebrauchten Akkus bei Ihrem Händler oder bei einer
kommunalen Recycling-Sammelstelle ab. Dort werden
die gesammelten Akkus recycelt oder ordnungsgemäß
entsorgt.
Ihr DeWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen Betrieb mit
minimalem Wartungsaufwand konstruiert. Ein kontinuierlicher,
zufriedenstellender Betrieb hängt von der geeigneten Pflege
des Elektrowerkzeugs und seiner regelmäßiger Reinigung ab.
Wartungshinweis
Dieses Produkt kann nicht vom Nutzer gewartet werden. Es
gibt keine durch den Nutzer zu wartenden Teile im Inneren
des Ladegeräts/Radios. Wartung durch eine autorisierte
Kundendienststelle ist erforderlich, um zu vermeiden, dass
statisch sensible interne Bauelemente beschädigt werden.
Reinigung
WARNUNG: Verwenden Sie niemals Lösungsmittel
oder andere scharfe Chemikalien für die Reinigung der
nichtmetallischen Teile des Ladegeräts/Radios. Solche
Chemikalien können das in diesen Teilen verwendete
Material weich werden lassen. Verwenden Sie ein nur mit
Wasser und einer milden Seife befeuchtetes Tuch. Achten
Sie darauf, dass niemals Flüssigkeiten in das Ladegerät/
Radio eindringen. Tauchen Sie niemals irgendein Teil des
Radios in eine Flüssigkeit.
17
English
CHARGER/RADIO
DCR017
Congratulations!
You have chosen a DeWALT tool. Years of experience, thorough
product development and innovation make DeWALT one of the
most reliable partners for professional power tool users.
Technical Data
Power source
Mains voltage
(U.K. & Ireland only)
Battery voltage
Battery type
Approx. charging time
Charge current
Weight
Battery pack
Battery type
Voltage
Capacity
Weight
Battery pack
Battery type
Voltage
Capacity
Weight
Battery pack
Battery type
Voltage
Capacity
Weight
Battery pack
Battery type
Voltage
Capacity
Weight
VAC
VAC
VDC
min
A
kg
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
Charger
Mains voltage
VAC
Battery type
Approx. charging time of min
battery packs
18
DCB141
Li-Ion
14.4
1.5
0.30
DCB143
Li-Ion
14.4
2.0
0.30
DCB142
Li-Ion
14.4
4.0
0.54
DCB144
Li-Ion
14.4
5.0
0.52
DCB181
Li-Ion
18
1.5
0.35
DCB183/B
Li-Ion
18
2.0
0.40/0.45
DCR017
AC/DC
230
230/110
10.8–18
Li-Ion
45 –120
2.0
5.7
DCB145
Li-Ion
14.4
1.3
0.30
DCB182
Li-Ion
18
4.0
0.61
DCB184/B
Li-Ion
18
5.0
0.62/0.67
DCB185
Li-Ion
18
1.3
0.35
DCR017
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
45 (1.5 Ah) 60 (2.0 Ah) 90 (3.0 Ah)
120 (4.0 Ah)
The DCR017 charger/radio accepts 10.8V, 14.4V, 18V Li-Ion
XR and XR FLEXVOLTTM battery packs (DCB123, DCB127,
DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185 and DCB546)
battery packs.
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
230V tools
230V tools
10 Amperes. mains
3 Amperes. in plugs
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity for each
signal word. Please read the manual and pay attention to
these symbols.
DANGER: Indicates an imminently hazardous
situation which, if not avoided, will result in death or
serious injury.
WARNING: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not related to
personal injury which, if not avoided, may result in
property damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
Safety Instructions for Charger/Radios
•
•
•
•
•
•
•
Do not abuse cord. Never carry the charger/radio by its cord.
Never pull the cord to disconnect from the socket. Keep the
cord away from heat, oil and sharp edges.
Remove the battery pack. Switch off before leaving it
unattended. Remove the battery pack when not in use, before
changing accessories or attachments and before servicing.
This appliance is intended to be used in moderate climates.
This appliance is not intended for use by persons (including
children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,
or lack of experience and knowledge, unless they have
been given supervision or instruction concerning use of the
appliance by a person responsible for their safety.
Charger/radio shall not be exposed to dripping or splashing;
no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed
on it.
No exposed flame sources, such as lighted candles, should be
placed on the radio/charger.
Mains plug is used as the disconnect device; the disconnect
device (plug) shall remain readily operable.
English
•
Young children and the infirm. This appliance is not
intended for use by young children or infirm persons without
supervision.
Electrical Safety
Always check that the battery pack voltage corresponds to the
voltage on the rating plate. Also make sure that the voltage of
your charger corresponds to that of your mains.
For grounded, cord-connected charger/
radio rated 16A and lower and intended
for use on a nominal 230 V supply circuit
The charger/radio is for use on a nominal 230 V circuit, and
has a grounding plug that looks like the plug in the following
illustration.
DCR017-LX
DCR017-BD, -QW
DCR017-GB
DCR017-XE
WARNING: Risk of electric shock. Use in dry locations only.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by a
specially prepared cord available through the DeWALT
service organisation.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be made to the
earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good quality plugs.
Recommended fuse: 13 A.
Using an Extension Cable
If an extension cable is required, use an approved 3–core
extension cable suitable for the power input of this tool (see
Technical Data).The minimum conductor size is 1.5 mm2; the
maximum length is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable completely.
Grounding Instructions
The DCR017 (230 V) charger/radio must be grounded. In the
event of malfunction or breakdown, grounding provides a
path of least resistance for electric current to reduce the risk of
electric shock. The charger/radio is equipped with a cord having
an equipment-grounding conductor and a grounding plug. The
plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly
installed and grounded in accordance with all local codes and
ordinances.
DANGER: Improper connection of the equipmentgrounding conductor can result in a risk of electric
shock. The conductor with insulation having an outer
surface that is green with yellow stripes is the equipmentgrounding conductor. If repair or replacement of the
cord or plug is necessary, do not connect the equipmentgrounding conductor to a live terminal. Repairs shall only
be performed by a DeWALT service agent. Do not modify
the plug provided with the charger/radio – if it will not
fit the outlet, have a proper outlet installed by a DeWALT
repair agent.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
Chargers
This radio/charger requires no adjustment and is designed to be
as easy as possible to operate.
Important Safety Instructions for Charger/
Radios
SAVE THESE INSTRUCTIONS: This manual contains important
safety and operating instruc­tions for the DCR017 charger/radio.
• Before using charger/radio, read all instructions and
cautionary markings on charger, battery pack, and product
using battery pack.
WARNING: Shock hazard. Do not allow any liquid to get
inside charger. Electric shock may result.
WARNING: We recommend the use of a residual current
device with a residual current rating of 30mA or less.
CAUTION: Burn hazard. To reduce the risk of injury,
charge only DeWALT rechargeable batteries. Other types of
batteries may burst causing personal injury and damage.
CAUTION: Children should be supervised to ensure that
they do not play with the appliance.
NOTICE: Under certain conditions, with the charger
plugged into the power supply, the exposed charging
contacts inside the charger can be shorted by foreign
material. Foreign materials of a conductive nature such
as, but not limited to, steel wool, aluminum foil or any
buildup of metallic particles should be kept away from
charger cavities. Always unplug the charger from the
power supply when there is no battery pack in the cavity.
Unplug charger before attempting to clean
• DO NOT attempt to charge the battery pack with any
charger/radio other than the one in this manual. The
charger and battery pack are specifically designed to work
together.
• These charger/radios are not intended for any uses
other than charging DeWALT rechargeable batteries.
Any other uses may result in risk of fire, electric shock or
electrocution.
• Do not expose charger/radio to rain or snow.
19
English
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pull by plug rather than cord when disconnecting
charger. This will reduce risk of damage to electric plug
and cord.
Make sure that cord is located so that it will not be
stepped on, tripped over, or otherwise subjected to
damage or stress.
Do not use an extension cord unless it is absolutely
necessary. Use of improper extension cord could result in risk
of fire, electric shock, or electrocution.
Do not place any object on top of charger/radio or place
the charger/radio on a soft surface that might block the
ventilation slots and result in excessive internal heat.
Place the charger/radio in a position away from any heat
source.
Do not operate charger/radio with damaged cord or
plug — have them replaced immediately.
Do not operate charger/radio if it has received a sharp
blow, been dropped, or otherwise damaged in any way.
Take it to an authorised service centre.
Do not disassemble charger/radio; take it to an
authorised service centre when service or repair is
required. Incorrect reassembly may result in a risk of electric
shock, electrocution or fire.
Disconnect the charger from the outlet before
attempting any cleaning. This will reduce the risk of
electric shock. Removing the battery pack will not reduce
this risk.
NEVER attempt to connect 2 chargers together.
The DCR017 charger/radio is designed to operate on
standard 230 V household electrical power. Do not
attempt to use it on any other voltage. This does not apply
to the vehicular charge
hot/cold pack delay
problem pack or charger
The compatible charger(s) will not charge a faulty battery pack.
The charger will indicate faulty battery by refusing to light or by
displaying problem pack or charger blink pattern.
NOTE: This could also mean a problem with a charger.
If the charger indicates a problem, take the charger and battery
pack to be tested at an authorised service centre.
Hot/Cold Pack Delay
When the charger detects a battery pack that is too hot or too
cold, it automatically starts a Hot/Cold Pack Delay, suspending
charging until the battery pack has reached an appropriate
temperature. The charger then automatically switches to the
pack charging mode. This feature ensures maximum battery
pack life.
A cold battery pack will charge at a slower rate than a warm
battery pack. The battery pack will charge at that slower rate
throughout the entire charging cycle and will not return to
maximum charge rate even if the battery pack warms.
Electronic Protection System
XR Li-Ion tools are designed with an Electronic Protection
System that will protect the battery pack against overloading,
overheating or deep discharge.
The tool will automatically turn off if the Electronic Protection
System engages. If this occurs, place the lithium-ion battery
pack on the charger until it is fully charged.
Charger/Radio Cleaning Instructions
WARNING: Shock hazard. Disconnect the charger from
the AC outlet before cleaning. Dirt and grease may be
removed from the exterior of the charger/radio using a
cloth or soft non-metallic brush. Do not use water
or any cleaning solutions.
Charging a Battery (Fig. C)
1. Plug the charger into an appropriate outlet before inserting
battery pack.
2. Insert the battery pack 19 into the charger, making sure the
battery pack is fully seated in the charger. The red (charging)
light will blink repeatedly indicating that the charging
process has started.
3. The completion of charge will be indicated by the red
light remaining ON continuously. The battery pack is fully
charged and may be used at this time or left in the charger.
NOTE: To ensure maximum performance and life of lithium-ion
battery packs, charge the battery pack fully before first use.
Charger Operation
Refer to the indicators below for the charge status of the battery
pack.
The charge indicator light 15 will indicate the state of charge of
the battery pack, when a battery is being charged.
Battery Packs
Important Safety Instructions for All
Battery Packs
When ordering replacement battery packs, be sure to include
catalog number and voltage.
The battery pack is not fully charged out of the carton. Before
using the battery pack and charger, read the safety instructions
below. Then follow charging procedures outlined.
READ ALL INSTRUCTIONS
•
•
Charge indicators:
charging
fully charged
20
•
•
Do not charge or use battery in explosive atmospheres,
such as in the presence of flammable liquids, gases or
dust. Inserting or removing the battery from the charger may
ignite the dust or fumes.
Never force battery pack into charger. Do not modify
battery pack in any way to fit into a non-compatible
charger as battery pack may rupture causing serious
personal injury.
Charge the battery packs only in DeWALT chargers.
DO NOT splash or immerse in water or other liquids.
English
•
•
•
•
Do not store or use the tool and battery pack in
locations where the temperature may reach or exceed
40 ˚C (104 ˚F) (such as outside sheds or metal buildings
in summer).
Do not incinerate the battery pack even if it is severely
damaged or is completely worn out. The battery pack can
explode in a fire. Toxic fumes and materials are created when
lithium-ion battery packs are burned.
If battery contents come into contact with the skin,
immediately wash area with mild soap and water. If
battery liquid gets into the eye, rinse water over the open eye
for 15 minutes or until irritation ceases. If medical attention
is needed, the battery electrolyte is composed of a mixture of
liquid organic carbonates and lithium salts.
Contents of opened battery cells may cause respiratory
irritation. Provide fresh air. If symptoms persists, seek medical
attention.
WARNING: Burn hazard. Battery liquid may be flammable
if exposed to spark or flame.
WARNING: Never attempt to open the battery pack for
any reason. If battery pack case is cracked or damaged,
do not insert into charger. Do not crush, drop or damage
battery pack. Do not use a battery pack or charger that
has received a sharp blow, been dropped, run over or
damaged in any way (i.e., pierced with a nail, hit with
a hammer, stepped on). Electric shock or electrocution
may result. Damaged battery packs should be returned to
service centre for recycling.
WARNING: Fire hazard. Do not store or carry the
battery pack so that metal objects can contact
exposed battery terminals. For example, do not place
the battery pack in aprons, pockets, tool boxes, product kit
boxes, drawers, etc., with loose nails, screws, keys, etc.
CAUTION: When not in use, place tool on its side on
a stable surface where it will not cause a tripping
or falling hazard. Some tools with large battery packs
will stand upright on the battery pack but may be easily
knocked over.
Transportation
WARNING: Fire hazard. Transporting batteries can
possibly cause fire if the battery terminals inadvertently
come in contact with conductive materials. When
transporting batteries, make sure that the battery
terminals are protected and well insulated from materials
that could contact them and cause a short circuit.
DeWALT batteries comply with all applicable shipping
regulations as prescribed by industry and legal standards which
include UN Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods; International Air Transport Association (IATA) Dangerous
Goods Regulations, International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations, and the European Agreement Concerning
The International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR).
Lithium-ion cells and batteries have been tested to section 38.3
of the UN Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods Manual of Tests and Criteria.
In most instances, shipping a DeWALT battery pack will be
excepted from being classified as a fully regulated Class 9
Hazardous Material. In general, only shipments containing a
lithium-ion battery with an energy rating greater than 100 Watt
Hours (Wh) will require being shipped as fully regulated Class 9.
All lithium-ion batteries have the Watt Hour rating marked on
the pack. Furthermore, due to regulation complexities, DeWALT
does not recommend air shipping lithium-ion battery packs
alone regardless of Watt Hour rating. Shipments of tools with
batteries (combo kits) can be air shipped as excepted if the Watt
Hour rating of the battery pack is no greater than 100 Whr.
Regardless of whether a shipment is considered excepted
or fully regulated, it is the shipper's responsibility to consult
the latest regulations for packaging, labeling/marking and
documentation requirements.
The information provided in this section of the manual is
provided in good faith and believed to be accurate at the time
the document was created. However, no warranty, expressed or
implied, is given. It is the buyer’s responsibility to ensure that its
activities comply with the applicable regulations.
Storage Recommendations
1. The best storage place is one that is cool and dry away
from direct sunlight and excess heat or cold. For optimum
battery performance and life, store battery packs at room
temperature when not in use.
2. For long storage, it is recommended to store a fully charged
battery pack in a cool, dry place out of the charger for
optimal results.
NOTE: Battery packs should not be stored completely depleted
of charge. The battery pack will need to be recharged before
use.
Labels on Charger and Battery Pack
In addition to the pictographs used in this manual, the labels
on the charger and the battery pack may show the following
pictographs:
Read instruction manual before use.
See Technical Data for charging time.
Do not probe with conductive objects.
Do not charge damaged battery packs.
Do not expose to water.
Have defective cords replaced immediately.
21
English
13 Coin cell battery
Charge only between 4 ˚C and 40 ˚C.
14 Outlets
15 Charging light
Only for indoor use.
Discard the battery pack with due care for the
environment.
Charge DeWALT battery packs only with designated
DeWALT chargers. Charging battery packs other
than the designated DeWALT batteries with a
DeWALT charger may make them burst or lead to
other dangerous situations.
Do not incinerate the battery pack.
Battery Type
The DCR017 operates on 10.8 volt, 14.4 volt and 18 volt XR
Li-Ion battery packs.
These battery packs may be used: DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB145, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B,
DCB184, DCB184B, DCB185. Refer to Technical Data for
more information.
Package Contents
The package contains:
1Charger/Radio
1 Instruction manual
• Check for damage to the tool, parts or accessories which may
have occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand this manual
prior to operation.
Markings on Charger/Radio
The following pictograms are shown on the charger/radio:
Read instruction manual.
Description (Fig. A–C)
WARNING: Never modify the power tool or any part of it.
Damage or personal injury could result.
1 Power button
2 Volume dial
3 Arrow buttons
4 Mode button
5 Menu button
6 Memory buttons
7 Enter/Display button
8 LCD display
9 Battery compartment latch
10 Battery receptacle
11 Auxiliary port
12 Coin cell battery door
22
16 USB power output port
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: Use only DeWALT battery packs and chargers.
Inserting a Battery Pack (Fig. A, C)
NOTE: Make sure your battery pack is fully charged. If the
battery pack does not produce sufficient power, charge the
battery pack following the instructions in the manual of the
charger.
NOTE: To ensure maximum performance and life of Li-Ion
batteries, charge the battery for a minimum of 10 hours before
first use.
1. Release the latch 9 to open the battery compartment
cover.
2. Insert the battery pack 19 into the receptacle 10 until it is
fully seated.
3. Close and latch the battery compartment cover.
Fuel Gauge Battery Packs (Fig. C)
Some DeWALT battery packs include a fuel gauge which
consists of three green LED lights that indicate the level of
charge remaining in the battery pack.
To actuate the fuel gauge, press and hold the fuel gauge button
20 . A combination of the three green LED lights will illuminate
designating the level of charge left. When the level of charge
in the battery is below the usable limit, the fuel gauge will not
illuminate and the battery will need to be recharged.
NOTE: The fuel gauge is only an indication of the charge left on
the battery pack. It does not indicate tool functionality and is
subject to variation based on product components, temperature
and end-user application.
To Install the Coin Cell Battery (Fig. A, B)
WARNING: When replacing battery, replace it with the
same brand and type. Observe correct polarity (+ and –)
when replacing batteries. Do not store or carry batteries so
that metal objects can contact exposed battery terminals.
Your radio is equipped with memory capacity in order to store
the time and your selected memory channels. When the radio is
OFF, this memory capacity is powered by one coin cell battery
that is included with the radio.
1. Turn the charger/radio off and unplug from the power
source.
2. Open the battery compartment by lifting the battery
compartment latch 9 .
3. Unscrew the screw 18 on the battery door 12 .
4. Press down on the battery door latch and pull to open.
5. Install the coin cell battery 13 according to the diagram
inside the coin cell battery area.
6. Replace the battery door, insert screw and tighten.
7. Securely close the battery compartment.
English
NOTE: To reset the LCD display, clock and presets, remove the
coin cell battery and re-install it. Follow this procedure if the
screen seems to lock in place.
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety instructions and
applicable regulations.
WARNING: Do not place the charger/radio in locations
where it may be exposed to dripping or splashing.
AC Operation (Fig. D)
Unwrap power cord and plug into 110 or 230 V AC wall outlet.
Operating the Radio (Fig. A)
Power/Volume Adjustment
1. To turn the radio on, press the power button 1 .
NOTE: When the radio is first used it will enter DAB mode
and automatically scan for stations. It will then set the time
and start playing the first station it finds. If there is no time
signal available please refer to Programming The Clock to
manually set the time.
2. Turn the dial 2 clockwise to increase the volume. To
decrease the volume, turn anti-clockwise.
Mode Selection
To choose one of the mode functions (DAB, FM, or AUX) push
the mode button 4 until the desired function is found. For
example, if the radio is on DAB, seen in upper left portion of LCD
display 8 , push the mode button twice to change to AUX.
DAB Mode - Tuning
When the unit is first switched on in DAB/DAB+ mode the radio
will auto scan to find broadcast stations in the local area.
Use the left or right arrow buttons 3 to scroll through the
stations.
NOTE: When moving locations or if reception was poor in
the original scan (possible if the antenna was not up), this
may result in an empty or incomplete list of available stations.
Manually running an Auto Scan will find all available broadcast
stations.
To Perform an Auto Scan:
1. Press the menu button 5 , scroll through the options by
pressing the right arrow button 3 until you reach Auto
Scan and select this option by pressing the Enter/Display
button 7 .
2. Press the right arrow button to select the Yes option.
3. Press the Enter/Display button 7 to perform the Auto Scan.
Once Auto Scan is complete the radio will play the first station
it finds.
To use presets please reference To Program the Memory
Buttons.
DAB Mode – Station Prune
Some stations once received by your radio which are no longer
available may display with a ? after the station name.
To remove these stations from the station list, use the Prune
function:
1. Press Menu 5 and scroll right to the Prune option.
2. Press Enter/Display 7 to select.
3. Scroll right to the Yes option, then press the Enter/Display 7 button to prune stations.
DAB Mode – Dynamic Range
Compression (DRC)
This function reduces the difference between the loudest and
quietest audio being broadcast. Effectively, this makes quiet
sounds comparatively louder, and loud sounds comparatively
quieter.
The following options are available:
0 - broadcast DRC will be ignored
1/2- sets DRC at half the level transmitted
1 - uses the DRC level transmitted
2 - doubles the DRC level transmitted
NOTE: DRC only works if it is enabled by the broadcaster.
FM Mode – Tuning
To Tune: Push the right arrow to move the tuner up the
frequency band, push the left arrow to move the tuner down
the frequency band.
To Seek: Press and hold the right arrow button 3 once and
release. The tuner frequency will increase to seek the first radio
station with acceptable clarity and stop at that station. The
right arrow button may be pressed again to continue seeking a
radio station at higher frequencies. The left arrow button may
be pressed to seek radio stations at lower frequencies. The seek
function is available in FM mode.
Programming the Memory Buttons
Ten DAB and ten FM radio stations may be independently set.
After programming the buttons, pressing 1, 2, 3, 4 or 5 will
instantly change the frequency to the preset station.
1. Set the radio to desired station (see Tuning).
2. Press and hold one of the desired memory buttons 6 until
the preset number begins flashing in the LCD display 8 .
Release the button and wait for the preset display to stop
flashing.
3. Each memory button can store two preset stations. To store
a second preset repeat step 1.
4. Press and hold one of the desired memory buttons 6 until
the preset number begins flashing in the LCD display 8 .
Press the preset button a second time so that the next
preset number displays. Release the button and wait for the
preset display to stop flashing.
Programming the Clock
The time and date can be updated manually or automatically
synchronised with national time signals broadcast over
DAB (where available).
To Synchronise the Clock Automatically:
(DAB mode ONLY)
NOTE: When the radio is first used it will enter DAB mode and
automatically scan for stations.
23
English
1. Press the Menu button 5 .
2. Use the arrow buttons 3 to scroll to Clock Adjust and press
the Enter/Display button 7 .
3. Scroll to Sync Time Now press the Enter/Display button to
select. This automatically synchronises clock with national
time signals.
To Adjust the Clock Manually:
(FM and DAB mode)
1. Press the Menu button 5 .
2. Use the arrow buttons 3 to scroll to Clock Adjust on the LCD
display and press the Enter/Display button 7 .
3. Scroll to Date & Time and press the Enter/Display button 7 .
4. Set the date and time using left and right arrow buttons 3 .
5. Once the desired time is set press the Enter/Display 7 button to commit.
Other Clock Adjust menu options:
• Time format: Select a 12h or 24h time display format
• Date format: Select the date display format, MM/DD/YYYY,
YYYY/MM/DD or DD/MM/YYYY.
To Adjust the EQ
Sound can be adjusted by changing the equalization of the bass
or treble of the radio.
1. Press the Menu button 5 and scroll using the left or right
arrow buttons 3 to select Sound EQ. Select by pressing the
Enter/Display button 7 .
2. Press the right arrow button to increase the bass or the left
arrow button to decrease it.
3. Once desired adjustment is achieved, press the Enter/
Display button 7 .
4. Repeat steps 2 and 3 for treble adjustment.
Important Radio Notes
1. The radio will run up to 8 hours on a fully charged 4.0 amp
hour battery. Using batteries of lower voltage or capacity
will result in less run time.
2. Reception will vary depending on location and strength of
radio signal.
3. Certain generators may cause background noise.
4. To use the auxiliary port 11 , plug the output jack from a
CD or iPod®*/MP3 player into the port (Fig. A). The sound
from the external source plays through the speakers of the
DCR017.
5. The USB power output port 16 is a connection port for
powering low power devices such as mobile phones, CD
and MP3 players.
* iPod is a registered trademark of Apple Inc.
MAINTENANCE
Your DeWALT power tool has been designed to operate
over a long period of time with a minimum of maintenance.
Continuous satisfactory operation depends upon proper tool
care and regular cleaning.
24
Service Notes
This product is not user serviceable. There are no user
serviceable parts inside the charger/radio. Servicing at an
authorised service centre is required to avoid damage to static
sensitive internal components.
Cleaning
WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals
for cleaning the non-metallic parts of the charger/radio.
These chemicals may weaken the materials used in these
parts. Use a cloth dampened only with water and mild
soap. Never let any liquid get inside the charger/radio;
never immerse any part of the charger/radio into a liquid.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other than those offered
by DeWALT, have not been tested with this product,
use of such accessories with this charger/radio could
be hazardous. To reduce the risk of injury, only DeWALT
recommended accessories should be used with this
product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. Products and batteries marked
with this symbol must not be disposed of with normal
household waste.
Products and batteries contain materials that can
be recovered or recycled reducing the demand for raw
materials. Please recycle electrical products and batteries
according to local provisions. Further information is available at
www.2helpU.com.
Rechargeable Battery Pack
This long life battery pack must be recharged when it fails
to produce sufficient power on jobs which were easily done
before. At the end of its technical life, discard it with due care for
our environment:
• Run the battery pack down completely, then remove it from
the charger/radio.
• Li-Ion cells are recyclable. Take them to your dealer or a
local recycling station. The collected battery packs will be
recycled or disposed of properly.
Español
RADIO/CARGADOR
DCR017
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DeWALT. Años de experiencia,
innovación y un exhaustivo desarrollo de productos hacen que
DeWALT sea una de las empresas más fiables para los usuarios
de herramientas eléctricas profesionales.
Fusibles:
Europa
Datos técnicos
Fuente de alimentación
Voltaje de la red
Voltaje de la batería
Tipo de batería
Tiempo de carga aprox.
Corriente de carga
Peso
Batería
Tipo de batería
Voltaje
Capacidad
Peso
Batería
Tipo de batería
Voltaje
Capacidad
Peso
Batería
Tipo de batería
Voltaje
Capacidad
Peso
Batería
Tipo de batería
Voltaje
Capacidad
Peso
Cargador
Voltaje de la red
Tipo de batería
Tiempo aprox. de carga de
los paquetes de baterías
La radio/cargador DCB107, DCB112, DCB113 y DCB115 acepta
de XR ion de litio de 10,8V, 14,4V, 18V y FLEXVOLTTM XR (DCB123,
DCB127, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185 y
DCB546).
VCA
VCC
min
A
kg
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
VDC
Ah
kg
DCB143
Li-Ion
14,4
2,0
0,30
VDC
Ah
kg
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
DCB144
Li-Ion
14,4
5,0
0,52
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
VDC
Ah
kg
DCB183/B
Li-Ion
18
2,0
0,40/0,45
VDC
Ah
kg
VAC
min
DCR017
CA/CC
230
10,8–18
Li-Ion
45 –120
2,0
5,7
DCB145
Li-Ion
14,4
1,3
0,30
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB184/B
Li-Ion
18
5,0
0,62/0,67
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
DCR017
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah) 90 (3,0 Ah)
120 (4,0 Ah)
Herramientas de 230 V
10 A, en la red
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de gravedad de las
señales. Lea el manual y preste atención a estos símbolos.
PELIGRO: indica una situación de peligro inminente, que
si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.
ADVERTENCIA: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, podría provocar la muerte o
lesiones graves.
ATENCIÓN: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, puede provocar lesiones leves
o moderadas.
AVISO: Indica una práctica no relacionada con
las lesiones personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Instrucciones de seguridad para
cargadores/radios
•
•
•
•
•
•
•
No use indebidamente el cable. No traslade nunca el
cargador/la radio cogiéndola del cable. No traslade nunca
la radio cogiéndola del cable. Nunca tire del cable para
desenchufar la radio. Mantenga el cable alejado de fuentes de
calor, aceite y aristas vivas.
Retire el paquete de pilas. Apáguelo antes de dejarlo sin
vigilancia. Retire el paquete de batería cuando no lo utilice,
antes de cambiar accesorios o complementos y antes de
repararlo.
Este aparato está destinado al uso en climas moderados.
Este aparato no está destinado al uso por parte de personas
(incluyendo los niños) con capacidades físicas, sensoriales
o mentales reducidas, o que carezcan de experiencia o del
conocimiento necesario, a menos que estén supervisadas o
reciban las instrucciones relativas al uso del aparato por una
persona encargada de su seguridad.
Ni el cargador ni la radio deberán exponerse a goteos o
salpicaduras; no se deberán colocar encima objetos llenos de
líquidos como por ejemplo floreros.
Encima de la radio o el cargador no deberán colocarse fuentes
de llamas vivas como por ejemplo velas.
El enfuche de alimentación de red se usa como seccionador; el
seccionador (enchufe) deberá poder accionarse fácilmente.
25
Español
Seguridad eléctrica
Cargadores
Compruebe siempre que el voltaje de la batería coincida con
el voltaje que figura en la placa de especificaciones. Asegúrese
también de que el voltaje del cargador coincida con el de la red
eléctrica.
ADVERTENCIA: Riesgo de descarga eléctrica. Usar en
lugares secos solamente.
Si el cable de suministro está dañado, debe reemplazarse por
un cable especialmente preparado disponible a través de la
organización de servicios de DeWALT.
El cargador o la radio no necesitan ningún ajuste y han sido
diseñados para ser lo más fácil posible de manejar
Uso de un alargador
En caso de que sea necesario utilizar un alargador, use uno
de 3 conductores aprobado y apto para la potencia de esta
herramienta (véanse los Datos técnicos). El tamaño mínimo del
conductor es 1,5 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el cable
completamente.
Instrucciones de puesta a tierra
La radio/cargador DCR017 (230 V) debe estar conectada a
tierra. En caso de mal funcionamiento o avería, la puesta a tierra
proporciona una vía de menor resistencia para la corriente
eléctrica a fin de reducir el riesgo de descarga eléctrica. La radio/
cargador está provista de un cable que tiene un conductor de
conexión a tierra del equipo y un enchufe de puesta a tierra.
El enchufe debe estar enchufado en una toma de corriente
apropiada que esté instalada adecuadamente y puesta a tierra
de acuerdo con los códigos y ordenanzas locales.
PELIGRO: La conexión inadecuada del conductor de
puesta a tierra del equipo puede ocasionar un riesgo de
descarga eléctrica. El conductor con aislamiento que
tiene una superficie externa verde con rayas amarillas es
el conductor de puesta a tierra del equipo. Si es necesario
reparar o cambiar el cable o el enchufe, no conecte el
conductor de puesta a tierra del equipo a una terminal
cargada. Las reparaciones sólo serán realizadas por un
agente de servicio de DeWALT. No modifique el enchufe
provisto con la radio/cargador – si no cabe en la toma de
corriente, pida a un agente de reparaciones de DeWALT
que instale una toma de corriente adecuada.
Para una radio/cargador puesta a tierra,
conectada por cable y con 16A nominales
y menos para uso en un circuito de
alimentación nominal de 230 V
La radio/cargador es para usarse en un circuito nominal de 230
V y tiene un enchufe de puesta a tierra que se parece al enchufe
en la siguiente ilustración.
DCR017-LX
DCR017-BD, -QW
DCR017-GB
DCR017-XE
GUARDE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES
26
Instrucciones de seguridad importantes para
radios/cargadores
GUARDE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES: Este manual
incluye instrucciones importantes de seguridad y funcionamiento
para el cargador/radio DCR017.
• Antes de utilizar el cargador, lea todas las instrucciones y las
indicaciones preventivas en el cargador, en la batería y en el
producto que utiliza la batería.
ADVERTENCIA: Peligro de electrocuciones. No permita
que ningún líquido penetre en el cargador. Podrá
conllevar electrocuciones.
ADVERTENCIA: Recomendamos el uso de un dispositivo
de corriente residual con corrientes residuales de 30mA
o menos.
ATENCIÓN: Peligro de quemaduras. Para reducir el riesgo
de daños, cargue sólo las baterías recargables de DeWALT.
Otros tipos de baterías podrán provocar daños materiales
y daños personales.
ATENCIÓN: Los niños deberán permanecer vigilados para
garantizar que no jueguen con el aparato.
AVISO: En determinadas condiciones, estando el cargador
enchufado a la alimentación eléctrica, los contactos de
carga interiores del cargador pueden ser cortocicuitados
por materiales extraños. Los materiales conductores
extraños como, a título enunciativo pero no limitativo,
lana de acero, papel de aluminio o cualquier acumulación
de partículas metálicas deben mantenerse alejados
de las cavidades del cargador. Desconecte siempre el
cargador de la red cuando no haya ningún paquete de
baterías en la cavidad. Desconecte el cargador antes de
intentar limpiarlo.
• NO intente cargar la batería con una radio/cargador
distinta a la indicada en este manual. El cargador y la
batería están diseñados específicamente para funcionar
juntos.
• Estas radios/cargadores no están diseñadas para otros
usos aparte de la carga de baterías recargables DeWALT.
Cualquier otro uso que se les dé puede provocar riesgo de
incendio, descarga eléctrica o electrocución.
• No exponga la radio/cargador a la lluvia ni a la nieve.
• Tire del enchufe en lugar del cable al desconectar el
cargador. De esta manera, disminuirá el riesgo de dañar el
enchufe y el cable.
• Asegúrese de que el cable esté situado de modo que no
lo pise nadie, ni se tropiece con él, y que no esté sujeto a
daños o tensiones.
• No use un alargador a menos que sea absolutamente
necesario. El uso de un alargador incorrecto puede provocar
riesgo de incendio, descarga eléctrica o electrocución.
• No coloque objetos en la parte superior de la radio/
cargador ni coloque la radio/cargador en una superficie
Español
•
•
•
•
•
•
blanda que pueda bloquear las ranuras de ventilación
y provocar un calor interno excesivo. Coloque la radio/
cargador lejos de cualquier fuente de calor.
No utilice la radio/cargador con un cable o enchufe
dañado; remplácelo de inmediato.
No utilice la radio/cargador si ha recibido un golpe
fuerte, se ha caído, o presenta algún daño. Llévela a un
taller de reparación autorizado.
No desmonte la radio/cargador, cuando deba realizar
un mantenimiento o reparaciones, llévela a un centro de
servicio técnico autorizado. Si se montase mal el aparato,
existe el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica,
electrocución o incendio.
Antes de limpiarlo, desconecte el cargador de la toma
de corriente. Con ello minimizará el riesgo de descarga
eléctrica. Quitar la batería no reduce este riesgo.
NUNCA intente conectar dos cargadores juntos.
La radio/cargador DCR017 está diseñada para funcionar
con corriente eléctrica doméstica estándar de 230 V.
No intente utilizarla con otro voltaje. Esto no se aplica al
cargador vehicular.
Cargar la batería (Fig. C)
1. Conecte el cargador a la toma adecuada antes de introducir
el paquete de baterías.
2. Introduzca el paquete de baterías 19 en el cargador,
comprobando que quede bien colocado en el cargador. La
luz roja (carga) parpadeará continuamente, indicando que
se ha iniciado el proceso de carga.
3. Se indicará que la carga ha terminado porque la luz roja
permanecerá encendida de manera continua. La batería está
totalmente cargada y puede usarla o dejarla en el cargador.
NOTA: Para garantizar el máximo rendimiento y la máxima
duración de sus baterías de iones de litio, cárguelas
completamente antes de utilizarlas.
Funcionamiento del cargador
Consulte los indicadores de abajo para conocer el estado de
carga de la batería.
La luz indicadora de carga 15 indica el estado de carga del
paquete de baterías durante el proceso de carga.
Retardo por batería fría / caliente
Cuando el cargador detecta una batería demasiado fría o
caliente, automáticamente inicia un retardo de batería fría
/ caliente, suspendiendo la carga hasta que la batería haya
alcanzado la temperatura adecuada. El cargador cambiará
automáticamente al modo de carga de batería. Esta
característica le asegura el máximo de vida útil a la batería.
Una batería fría se carga a velocidad más baja que una batería
caliente. La batería se cargará a una velocidad inferior mediante
el ciclo completo de recarga y no regresará a la máxima
velocidad recarga incluso cuando la batería se caliente.
Sistema de protección electrónica
Las herramientas XR de iones de litio han sido diseñadas con un
sistema de protección electrónica que protege la batería contra
la sobrecarga, el recalentamiento o las grandes descargas.
La herramienta se apagará automáticamente si se activa el
sistema de protección electrónica. Si esto ocurre, coloque la
batería de iones de litio en el cargador y déjela hasta que se
recargue totalmente.
Instrucciones de limpieza de la radio/
cargador
ADVERTENCIA: Riesgo de descarga eléctrica. Antes de
limpiarlo, desconecte el cargador de la toma de corriente
alterna. Para limpiar la suciedad y la grasa del exterior
de la radio/cargador puede usarse un paño o cepillo
suave no metálico. No utilice agua ni ninguna solución
de limpieza.
Baterías
Instrucciones de seguridad importantes
para todas las baterías
Cuando pida baterías de repuesto, asegúrese de incluir el
número de catálogo y el voltaje.
La batería incluida en la caja no está completamente cargada.
Antes de utilizar la batería y el cargador, lea las instrucciones de
seguridad a continuación. Luego siga los procedimientos de
carga descritos.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
•
Indicadores de carga:
cargando
completamente cargado
•
retraso por batería caliente/fría
Problema en el paquete o el cargador
Los cargadores compatibles no cargan las baterías defectuosas.
El cargador indicará la batería defectuosa no encendiéndola o
mostrando el problema de la batería o del cargador mediante
un parpadeo.
NOTA: Esto también podría significar un problema con el
cargador.
Si el cargador indica un problema, lleve el cargador y la batería a
un centro de reparación autorizado para que los prueben.
•
•
•
No recargue ni utilice las baterías en atmósferas
explosivas, como ambientes donde haya polvo, gases
o líquidos inflamables. La introducción o la retirada de la
batería del cargador podrá incendiar el polvo o los humos.
No fuerce nunca el paquete de baterías en el cargador.
No cambie el paquete de baterías de ningún modo para
introducirlo en un cargador no compatible ya que el
paquete de baterías podrá romperse y provocar daños
personales graves.
Cargue el exclusivamente los paquetes de baterías con los
cargadores DeWALT.
NO salpique ni sumerja en agua ni en otros líquidos.
No guarde ni utilice la herramienta y el paquete de
baterías en lugares en los que la temperatura pueda
alcanzar o superar los 40 ˚C (104 ˚F) (como por ejemplo,
27
Español
•
•
•
en los cobertizos de exterior o en las instalaciones
metálicas en verano).
No incinere la batería aunque tenga daños importantes
o esté completamente desgastada. La batería puede
explotar en un fuego. Se generan gases y materiales tóxicos
cuando se queman baterías de iones de litio.
Si el contenido de la batería entra en contacto con la
piel, lávese inmediatamente con jabón suave y agua.
Si el líquido de la batería entra en contacto con los ojos,
enjuague con agua los ojos abiertos durante 15 minutos o
hasta que cese la irritación. Si se necesita atención médica,
el electrolito de la batería está compuesto de una mezcla de
carbonatos orgánicos líquidos y sales de litio.
El contenido de las pilas de la batería abiertas puede
causar irritación respiratoria. Proporcione aire fresco. Si los
síntomas persisten, obtenga atención médica.
ADVERTENCIA: Riesgo de quemadura. El líquido de la
batería puede ser inflamable si se expone a chispas o
llamas.
ADVERTENCIA: No intente nunca abrir el paquete de
baterías por ningún motivo. Si la carcasa del paquete
de baterías está rota o dañada, no lo introduzca en el
cargador. No golpe, tire ni dañe el paquete de baterías.
No utilice un paquete de baterías o cargador que haya
recibido un gran golpe, se haya caído o se haya dañado
de algún modo (por ejemplo, perforado con un clavo,
golpeado con un martillo o pisado). Podrá conllevar
electrocuciones o choques eléctricos. Los paquetes de
baterías dañadas deberán llevarse al centro de servicio
para su reciclado.
ADVERTENCIA: Peligro de incendio. No almacene ni
transporte paquetes de baterías de modo que algún
objeto metálico entre en contacto con los terminales
expuestos de la batería. Por ejemplo, no coloque el
paquete de baterías en delantales, bolsillos, cajas de
herramientas, cajones, etc. donde haya clavos, tornillos,
llaves, etc. sueltos.
ATENCIÓN: Cuando no la utilice, coloque la
herramienta de forma lateral en una superficie
estable que no presente ningún peligro de caídas u
obstáculos. Algunas herramientas con grandes paquetes
de baterías permanecerán de pie sobre el paquete de
baterías, pero podrán volcarse con facilidad.
Transporte
ADVERTENCIA: Peligro de incendio. El transporte de
baterías podría ser causa de incendios si los terminales
de la batería entran accidentalmente en contacto con
materiales conductores. Cuando transporte baterías,
compruebe que los terminales de las mismas estén
protegidos y bien aislados de los materiales que pudieran
entrar en contacto con ellos y causar un cortocircuito.
Las baterías de DeWALT cumplen todas las normas de
transporte aplicables según lo dispuesto en los estándares
industriales y legales, entre ellas, las Recomendaciones
relativas al transporte de mercancías peligrosas de la ONU;
los Reglamentos de Mercancías Peligrosas de la Asociación
28
Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el Código Marítimo
Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG) y el Acuerdo
Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías
Peligrosas por Carretera (ADR). Las celdas y las baterías de iones
de litio han sido comprobadas de acuerdo a lo establecido
en la sección 38,3 del Manual de pruebas y criterios de las
Recomendaciones relativas al transporte de mercancías
peligrosas de la ONU.
En la mayor parte de los casos, la expedición de paquetes de
baterías DeWALT está exenta de la clasificación de material
peligroso de Clase 9 totalmente regulado. En general, solo las
expediciones que contienen baterías de iones de litio con una
potencia energética superior a 100 vatios-hora (Wh) deben
ser expedidos como Clase 9 totalmente regulada. Todas las
baterías de iones de litio tienen la potencia de vatios-hora
marcadas en el paquete. Además, debido a la complejidad de
las reglamentaciones, DeWALT no recomienda el transporte
aéreo de paquetes de baterías de iones de litio solas,
independientemente de la potencia en vatios-horas que tengan.
La expedición de herramientas con baterías (combo kits) puede
hacerse por transporte aéreo excepto que la potencia en vatioshora del paquete de baterías sea superior a 100 Wh.
Independientemente de si el transporte se considera exento
o completamente regulado, el expedidor será responsable de
consultar las normas recientes sobre los requisitos de embalaje,
etiquetado o marcado y documentación.
La información expuesta en esta sección del manual se
proporciona de buena fe y se considera exacta en el momento
de creación del documento. No obstante, no se ofrece ninguna
garantía, ni implícita ni explícita. Es responsabilidad del
comprador comprobar que todas sus actividades se ajusten a las
normas de aplicación.
Recomendaciones para el almacenamiento
1. El mejor lugar de almacenamiento es uno que sea fresco y
seco, que no esté expuesto directamente a la luz del sol ni
a un exceso de frío o calor. Para un rendimiento y vida útil
óptimos de la batería, guarde las baterías a temperatura
ambiente cuando no esté usándolas.
2. Si va a realizar un almacenamiento duradero, se aconseja
que guarde un paquete de pilas completamente cargado
en un lugar frío y seco para obtener los máximos resultados
del cargador.
NOTA: Los paquetes de pilas no deberán guardarse
completamente descargados. El paquete de pilas deberá
recargarse antes de utilizarse.
Etiquetas del cargador y la batería
Además de los pictogramas utilizados en el presente manual,
las etiquetas del cargador y del paquete de pilas muestran los
siguientes pictogramas:
Antes de usarse, leer el manual de instrucciones.
Español
Consultar los Datos técnicos para informarse del
tiempo de carga.
No realizar pruebas con objetos conductores.
No cargar baterías deterioradas.
No exponer al agua.
Cambiar inmediatamente los cables defectuosos.
Cargar sólo entre 4 ˚C y 40 ˚C.
Sólo para uso en interior.
Desechar las baterías con el debido respeto al
medio ambiente.
Cargue los paquetes de baterías DeWALT
únicamente con los cargadores DeWALT indicados.
Cargar los paquetes de baterías con baterías
distintas a las indicadas por DeWALT en un cargador
DeWALT, puede hacer que las baterías exploten o
causar otras situaciones peligrosas.
No queme el paquete de baterías.
Tipo de baterÍa
El DCR017 funciona con paquetes de baterías de 10,8; 14,4 y
18 voltios XR de litio-ión.
Estos paquetes de baterías pueden usarse: DCB141, DCB142,
DCB143, DCB144, DCB145, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B,
DCB184, DCB184B, DCB185. Consulte los Datos técnicos para
más información.
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1Cargador/radio
1 Manual de instrucciones
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido
algún desperfecto durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer detenidamente y
comprender este manual antes de utilizar la herramienta.
Marcas sobre la radio/cargador
En la radio/cargador se muestran los siguientes pictogramas:
Lea el manual de instrucciones.
Descripción (Fig. A–C)
ADVERTENCIA: Jamás altere la herramienta eléctrica
ni ninguna de sus piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
1 Botón de alimentación
2 Dial de volumen
3 Botones de flecha
4 Botón de modo
5 Botón de menú
6 Botones de memoria
7 Botón Entrar/Mostrar
8 Display LCD
9 Enganche del compartimento de baterías
10 Receptáculo de baterías
11 Puerto auxiliar
12 Entrada de la batería de célula de moneda
13 Batería de célula de moneda
14 Salidas
15 Luz de carga
16 Puerto USB de potencia de salida
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Utilice solamente baterías y
cargadores DeWALT.
Colocación de una batería (Fig. A, C)
NOTA: Compruebe que la batería esté totalmente cargada. Si la
batería no produce suficiente potencia, cárguela siguiendo las
instrucciones que aparecen en el manual del cargador.
NOTA: Para garantizar el máximo rendimiento y duración de
sus pilas de litio-ión, cargue la batería durante 10 horas como
mínimo antes de utilizarlas por primera vez.
1. Suelte el enganche 9 para abrir la tapa del compartimento
de baterías.
2. Introduzca el paquete de baterías 19 en el receptáculo 10 hasta que quede completamente encajado.
3. Cierre y enganche la tapa del compartimento de la batería.
Paquetes de baterías con indicador de
carga (Fig. C)
Algunos paquetes de baterías de DeWALT incluyen un indicador
de carga que consiste en tres luces LED que indican el nivel de
carga restante en el paquete de baterías.
Para activar el indicador de carga, pulse y mantenga pulsado el
botón del indicador de carga 20 . Un grupo de tres luces LED
verdes se iluminará, indicando el nivel que queda de carga.
Cuando el nivel de carga de la pila esté por debajo del límite
necesario para su uso, el indicador de carga no se iluminará y
deberá recargar la pila.
NOTA: El indicador de carga tan sólo constituye una indicación
de la carga que queda en el paquete de pilas. No indica ninguna
funcionalidad de la herramienta y podrá registrar variaciones en
29
Español
función de los componentes del producto, de la temperatura y
de la aplicación del usuario final.
Para instalar la pila de botón (Fig. A, B)
ADVERTENCIA: Cuando cambie la pila, cámbiela con
una de la misma marca y tipo. Observe la polaridad
correcta (+ y –) cuando cambie pilas. No guarde o
transporte pilas de forma que las terminarles expuestas
de las mismas puedan estar en contacto con objetos
metálicos.
La radio está equipada con una capacidad de memoria
suficiente para almacenar la hora y los canales de memoria
seleccionados. Cuando la radio está apagada (OFF), la capacidad
de memoria está alimentada por una batería de célula de
moneda incorporada en la radio.
1. Apague la radio/cargador y desenchúfela de la fuente de
alimentación.
2. Abra el comprartimento de pilas levantando el pasador del
compartimento 9 .
3. Desatornille el tornillo 18 de la puerta de la pila 12 .
4. Apriete el pasador de la puerta de la pila y tire para abrirla.
5. Coloque la pila de botón 13 como se indica en el diagrama
que aparece dentro de la parte donde se pone la pila de
botón.
6. Vuelva a poner la puerta de la pila, introduzca el tornillo y
apriételo.
7. Cierre bien el compartimento de pilas.
NOTA: Para reestablecer el visualizador LCD, el reloj y las
estaciones de radio preestablecidas, saque la pila de botón y
vuelva a ponerla. Siga este procedimiento si la pantalla parece
bloquearse.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas aplicables.
ADVERTENCIA: No coloque la radio/cargador en lugares
donde pueda gotearle o salpicarle algún líquido.
Funcionamiento con CA (Fig. D)
Desenrolle el cable de alimentación y enchúfelo en una toma de
corriente de pared de 110 o 230 V.
Funcionamiento de la radio (Fig. A)
Ajuste de potencia/volumen
1. Para encender la radio, pulsar el botón de potencia 1 .
NOTA: La primera vez que se usa la radio, esta entra
al modo DAB y busca automáticamente las emisoras.
Establece la hora y empieza a ejecutar la primera emisora
que encuentra. Si no hay señales de hora disponibles,
consulte Programar el reloj para colocar manualmente la
hora.
2. Gire el dial 2 en sentido horario para subir el volumen. Para
bajar el volumen, gírelo en sentido antihorario.
30
Selección de modo
Para elegir una de las funciones de modo (DAB, FM, o AUX),
pulse el botón de modo 4 hasta encontrar la función deseada.
Por ejemplo, si la radio está en DAB, indicado arriba a la
izquierda del display LCD 8 , pulse dos veces el botón de modo
para cambiar a AUX.
Modo DAB - sintonización
Cuando se enciende la unidad en modo DAB/DAB+, la radio
explora automáticamente para encontrar las emisoras de
transmisión del área local.
Use los botones de flecha derecha o izquierda 3 para
desplazarse por las emisoras.
NOTA: Cuando se cambia de ubicación o si la recepción no es
buena después de la exploración inicial (posible si la antena
no estaba levantada), puede suponer una lista de emisoras
disponibles vacía o incompleta. Si ejecuta manualmente una
exploración automática (auto scan), encontrará todas las
emisoras disponibles.
Para realizar una exploración automática:
1. Pulse el botón de menú 5 , desplácese por las opciones
pulsando el botón de flecha derecho 3 hasta llegar a
Exploración automática y seleccione esta opción pulsando el
botón Entrar/Mostrar 7 .
2. Pulse la flecha derecha para seleccionar la opción “Sí”.
3. Pulse el botón Entrar/Mostrar 7 para efectuar la exploración
automática.
Una vez que haya finalizado la exploración automática, la radio
ejecutará la primera emisora que encuentre.
Para usar preestablecidos, consulte Programar botones de
memoria.
Modo DAB – eliminar emisoras
Algunas emisoras recibidas por su radio que ya no están
disponibles pueden presentar un ? detrás del nombre.
Para eliminar estas emisoras de la lista, use la función Eliminar:
1. Pulse el menú 5 y desplácese hacia la derecha a la opción
Eliminar.
2. Pulse Entrar/Mostrar 7 para seleccionar.
3. Desplácese hacia la derecha a la opción sí, y pulse el botón
Entrar/Mostrar 7 para eliminar las emisoras.
Modo DAB – compresión de rango
dinámico (DRC)
Esta función reduce la diferencia entre el sonido más alto o
bajo que se está transmitiendo. En efecto, este modo hace
los sonidos bajos comparativamente más altos y los altos,
comparativamente más bajos.
Están disponibles las siguientes opciones:
0 - la emisión DRC será ignorada
1/2- configuraciones DRC a la mitad del nivel transmitido
1 - usa el nivel DRC transmitido
2 - dobla el nivel DRC transmitido
NOTA: El nivel DRC solo funciona si está activado por el
organismo de radiodifusión.
Español
Modo FM – Sintonización
Para sintonizar: Pulse la flecha derecha para mover el
sintonizador hacia arriba de la banda de frecuencia, pulse la
flecha izquierda para mover el sintonizador hacia abajo de la
banda de frecuencia.
Para buscar: Pulse y tenga pulsado el botón de la flecha
derecha 3 una vez y suéltelo. La frecuencia del sintonizador
aumentará para buscar la primera emisora de radio con claridad
aceptable y se detendrá en esa emisora. Se puede pulsar el
botón de flecha derecho para seguir buscando una emisora de
radio con frecuencia más elevada. Se puede pulsar el botón de
flecha izquierdo para buscar emisoras de radio con frecuencias
más bajas. La función de búsqueda está disponible en modo
FM.
Programación de los botones de memoria
Pueden configurarse en modo independiente diez emisoras
de radio DAB y diez emisoras FM. Después de programar los
botones, pulsando 1, 2, 3, 4 o 5 se cambiará al instante la
frecuencia a la presente emisora.
1. Poner la radio en la emisora que prefiera (véase
Sintonización).
2. Pulse y mantenga pulsado uno de los botones de memoria
que prefiera 6 hasta que empiece a destellar el número que
se encuentran en el display LCD 8 . Suelte el botón y espere
hasta que el display actual deje de destellar.
3. Cada botón de memoria puede almacenar dos emisoras
presentes. Para almacenar una segunda emisora, repetir el
paso 1.
4. Pulse y mantenga pulsado uno de los botones de memoria
que prefiera 6 hasta que el número actual empiece a
destellar en el display LCD 8 . Pulse el botón actual por
segunda vez hasta que aparezca en el display el segundo
número presente. Suelte el botón y espere hasta que el
display actual deje de destellar.
Programación del reloj
La hora y la fecha pueden actualizarse manualmente o
sincronizarse automáticamente con las señales de la hora
nacional emitidas en modo DAB (si están disponibles).
Para sincronizar el reloj automáticamente:
(SOLO modo DAB)
NOTA: La primera vez que se usa la radio, esta entra al modo
DAB y busca automáticamente las emisoras.
1. Pulsar el botón de menú 5 .
2. Use los botones de flecha 3 para ir a Ajuste de reloj y pulse
el botón Entrar/Mostrar 7 .
3. Desplácese a Sincronizar hora ahora pulse el botón Entrar/
Mostrar para seleccionar. Esto sincroniza automáticamente
el reloj con la señal horaria nacional.
Para sincronizar el reloj manualmente:
(Modos FM y DAB)
4. Pulse el botón de menú 5 .
5. Use los botones de flecha 3 para desplazarse a Ajustar reloj
en el display LCD y pulse el botón Entrar/Mostrar 7 .
6. Desplácese a Fecha y hora y pulse el botón Entrar/
Mostrar 7 .
7. Configure la fecha y la hora usando los botones de fecha
derecho e izquierdo 3 .
8. Una vez que está configurada la hora deseada, pulse el
botón Entrar/Mostrar 7 para guardar.
Otras opciones del menú Ajuste de reloj:
• Formato de hora: Seleccionar un formato de visualización de
hora de 12 o 24 horas
• Formato de fecha: Seleccionar el formato de visualización de
hora, MM/DD/AAAA, AAAA/MM/DD o DD/MM/AAAA.
Ajustar el ECUALIZADOR
El sonido puede ajustarse cambiando la ecualización de bajos o
agudos de la radio.
1. Pulse el botón de menú 5 y desplácese usando los
botones de flecha izquierdo o derecho 3 para seleccionar
Ecualizador de sonido Seleccione pulsando el botón Entrar/
Mostrar 7 .
2. Pulsar el botón de flecha derecho para aumentar los bajos o
el botón de flecha izquierdo para bajarlos.
3. Una vez alcanzado el ajuste que prefiera, pulse el botón
Entrar/Mostrar 7 .
4. Repita los pasos 2 y 3 para el ajuste de agudos.
Notas importantes de radio
1. La radio puede transmitir durante hasta 8 horas con una
batería de 4,0 amperios/hora totalmente recargada. Si se
usan baterías de menor voltaje o capacidad, se reduce el
tiempo de transmisión.
2. La recepción variará dependiendo de la ubicación y de la
fuerza de la señal de radio.
3. Algunos generadores puede producir ruido de fondo.
4. Lo más probable es que la recepción de AM sea más clara
cuando la radio está alimentada por una batería.
5. Para usar el puerto auxiliar 11 , enchufe la clavija de salida
de un CD o iPod®*/reproductor de MP3 en el puerto (Fig. A).
El sonido de la fuente externa se reproduce a través de los
altavoces de la DCR017.
6. El puerto de potencia de salida USB 16 es un puerto de
conexión para impulsar dispositivos de baja potencia como
teléfonos móviles y reproductores de CD y MP3.
* iPod es una marca registrada de Apple Inc.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DeWALT ha sido diseñada para
funcionar mucho tiempo con un mínimo de mantenimiento.
Que siga funcionando satisfactoriamente depende del buen
cuidado de la herramienta y de su limpieza periódica.
Notas sobre el mantenimiento
Este producto no puede ser reparado por el usuario. La radio/
cargador no contiene piezas reparables por el usuario. Es preciso
realizar las reparaciones en un centro de servicio autorizado para
evitar el daño a los componentes internos estáticos sensibles.
31
Español
Limpieza
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes u otros productos
químicos fuertes para limpiar las piezas no metálicas de
la radio/cargador. Dichos productos químicos pueden
debilitar los materiales con los que están construidas esas
piezas. Use un paño humedecido únicamente con agua
y jabón suave. No deje nunca que entre líquido dentro de
la radio/cargador; no sumerja nunca ninguna pieza de la
radio/cargador en un líquido.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que los accesorios que no sean
los suministrados por DeWALT no han sido sometidos a
pruebas con este producto, el uso de tales accesorios con
esta radio/cargador podría ser peligroso. Para disminuir
el riesgo de lesiones, con este producto se deben usar
exclusivamente accesorios recomendados por DeWALT.
Consulte a su proveedor si desea información más detallada
sobre los accesorios apropiados.
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Los productos y las baterías
marcadas con este símbolo no deben desecharse junto
con los residuos domésticos normales.
Los productos y las baterías contienen materiales que
pueden ser recuparados y reciclados, reduciendo la demanda de
materias primas. Recicle los productos eléctricos y las baterías
de acuerdo con las disposiciones locales. Para más información,
vaya a www.2helpU.com.
Batería recargable
Esta batería de larga duración debe recargarse cuando deje de
producir la suficiente potencia en trabajos que se realizaban con
facilidad anteriormente. Al final de su vida técnica, deséchela
con el debido respeto al medio ambiente.
• Descargue la batería por completo, y luego sáquela de la
radio/cargador.
• Las batería de litio-ión son reciclables. Llévelas a su
distribuidor o punto de reciclaje local. Los paquetes
de batería recogidos serán reciclados o eliminados
adecuadamente.
32
Français
CHARGEUR/RADIO
DCR017
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DeWALT. Des années d’expertise dans
le développement et l’innovation de ses produits ont fait de
DeWALT, le partenaire privilégié des utilisateurs professionnels
d’outils électriques.
Fiche technique
Source de courant
Tension du secteur
Tension à la batterie
Type de batterie
Temps de charge approx.
Courant de charge
Poids
Batterie
Type de batterie
Tension
Capacité
Poids
Batterie
Type de batterie
Tension
Capacité
Poids
Batterie
Type de batterie
Tension
Capacité
Poids
Batterie
Type de batterie
Tension
Capacité
Poids
Chargeur
Tension secteur
Type de batterie
Durée de recharge
approximative des blocs
batterie
VAC
VDC
min
A
kg
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
VAC
min
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
DCB143
Li-Ion
14,4
2,0
0,30
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
DCB144
Li-Ion
14,4
5,0
0,52
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB183/B
Li-Ion
18
2,0
0,40/0,45
DCR017
AC/DC
230
10,8–18
Li-Ion
45 –120
2,0
5,7
DCB145
Li-Ion
14,4
1,3
0,30
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB184/B
Li-Ion
18
5,0
0,62/0,67
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
DCR017
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah) 90 (3,0 Ah)
120 (4,0 Ah)
Le chargeur/radio DCR017 accepte des batteries XR Li-Ion de
10,8V, 14,4V, 18V et XR FLEXVOLTTM(DCB123, DCB127, DCB141,
DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185 et DCB546).
Fusibles :
Europe
Outils de 230 V
10 ampères, secteur
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de gravité de
chaque mot signalétique. Lisez le manuel de l’utilisateur et
soyez attentif à ces symboles.
DANGER : indique une situation dangereuse imminente
qui, si elle n’est pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures graves ou mortelles.
ATTENTION : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures minimes ou modérées.
AVIS : indique une pratique ne posant aucun risque
de dommages corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des risques de
dommages matériels.
Indique un risque d’électrocution.
Indique un risque d’incendie.
Consignes de sécurité pour les chargeurs/
radios
•
•
•
•
•
Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais transporter le
chargeur ou la radio par son cordon. Ne jamais transporter
la radio par son cordon. Ne jamais tirer le cordon pour le
débrancher de la prise. Tenir le cordon éloigné de la chaleur, de
l’huile et des bords tranchants.
Retirez le bloc batterie. Éteignez avant de laisser sans
surveillance. Retirer le bloc batterie lorsqu’il n’est pas utilisé,
avant de changer tout accessoire et avant la révision.
Cet appareil est prévu pour être utilisé sous des climats
tempérés.
L’utilisation de cet appareil n’est pas prévue pour les
personnes (y compris les enfants) ayant des capacités
physiques, sensorielles ou mentales limitées, ou qui manquent
d’expérience et de connaissances, sauf si ces personnes sont
surveillées ou instruites sur l’utilisation de l’appareil par une
personne responsable de leur sécurité.
Le chargeur ou la radio ne doivent pas être exposés aux
gouttes ni aux projections d’eau ; aucun objet rempli de liquide
(par ex. vases) ne doit y être placé dessus.
33
Français
•
•
Aucune source de flamme nue (par ex. bougie allumée) ne doit
être placée sur la radio ou le chargeur.
La fiche d’alimentation est utilisé pour débrancher l’appareil :
le dispositif de branchement (fiche) doit rester aisément
accessible.
Sécurité électrique
Vérifier systématiquement que la tension de la batterie
correspond bien à la tension de la plaque signalétique. S’assurer
aussi que la tension du chargeur correspond bien à celle du
secteur.
AVERTISSEMENT : danger de décharges électriques.
Utiliser exclusivement en milieux secs.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer par un cordon
spécialement conçu à cet effet, et disponible auprès du service
après-vente DeWALT.
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement
du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) – outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) – outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les outils
portatifs à un disjoncteur FI.
Pour les chargeurs/radios avec fil, mis à
la terre, de 16 A ou moins, et conçus pour
être utilisés sur un circuit d’alimentation
de 230 V
Le chargeur/radio a été conçu pour être utilisé sur un circuit de
230 V, et est équipé d’une fiche mise à la terre qui ressemble à la
prise illustrée ci-après.
DCR017-LX
DCR017-BD, -QW
DCR017-GB
DCR017-XE
Utilisation d’une rallonge
Si une rallonge s’avère nécessaire, utiliser une rallonge à trois
fils homologuée et compatible avec la tension nominale de cet
outil (se reporter à la section Caractéristiques techniques).
La section minimale du conducteur est de 1,5 mm2 pour une
longueur maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler systématiquement le
câble sur toute sa longueur.
Directives de mise à la terre
Le chargeur/radio DCR017 (230 V) doit être mis à la terre. En cas
de défaillance technique ou de panne, la mise à la terre offre
un chemin de moindre résistance au courant électrique pour
réduire tout risque de décharges électriques. Le chargeur/radio
est pourvu d’un cordon électrique muni d’un conducteur de
protection et d’une fiche mise à la terre. Cette fiche doit être
branchée dans une prise adéquate, installée correctement, et
mise à la terre conformément aux codes et régulations locales.
DANGER : tout branchement non conforme du matériel
mis à la terre augmente les risques de décharges
électriques. Le conducteur dont la surface externe
d’isolation est verte avec des rayures jaunes est le
conducteur de protection. En cas de réparation ou de
remplacement du cordon ou de la fiche, ne jamais
connecter le conducteur de protection à une borne sous
tension. Faire réparer le chargeur exclusivement par un
réparateur DeWALT agréé. Ne pas modifier la fiche fournie
avec le chargeur/radio. Si elle ne rentre pas dans la prise,
faire installer une prise adéquate par un réparateur agréé
DeWALT.
34
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
Chargeurs
Cette radio et ce chargeur ne nécessitent aucun réglage et sont
conçus pour une utilisation la plus simple possible.
Consignes de sécurité importantes propres à
tous les chargeurs/radios
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS: Ce manuel contient des
instructions importantes concernant la sécurité et l’utilisation du
chargeur/radio DCR017.
• Avant d’utiliser le chargeur, lire toute consigne et
avertissement apposés sur le chargeur, la batterie et le produit
utilisant la batterie.
AVERTISSEMENT : risque de choc. Ne pas laisser
les liquides pénétrer dans le chargeur. Risque de
choc électrique.
AVERTISSEMENT : nous recommandons l’utilisation d’un
disjoncteur différentiel avec un seuil de déclenchement de
30mA ou moins.
ATTENTION : risque de brûlure. Pour réduire le risque
de blessures, ne charger que des batteries rechargeables
DeWALT. Les autres types de batteries peuvent exploser et
causer des blessures et des dégâts.
ATTENTION : les enfants doivent être surveiller pour
s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
AVIS : sous certaines conditions, lorsque le chargeur est
branché à l’alimentation électrique, les contacts de charge
exposés à l’intérieur du chargeur peuvent être mis en
court-circuit par un corps étranger. Les corps étrangers de
nature conductrice tels que, mais ne se limitant pas à, la
laine d’acier, le papier aluminium ou toute accumulation
de particules métalliques doivent être tenus éloignés des
cavités du chargeur. Débranchez toujours le chargeur de
la prise lorsqu’il n’y a pas de pack batterie dans la cavité.
Débranchez le chargeur avant de le nettoyer.
• NE PAS tenter de charger la batterie avec des chargeurs/
radios autres que ceux décrits dans ce manuel. Le
chargeur et sa batterie ont été conçus tout spécialement pour
fonctionner ensemble.
Français
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ces chargeurs/radios n’ont pas été conçus pour
une utilisation autre que recharger les batteries
rechargeables DeWALT. Toute autre utilisation comporte des
risques d’incendie, de décharges électriques ou d’électrocution.
Protéger le chargeur/radio de la pluie ou de la neige.
Tirer sur la fiche plutôt que sur le cordon pour
débrancher le chargeur afin de réduire tout risque
d’endommager la fiche ou le cordon d’alimentation.
S’assurer que le cordon est protégé de manière à ce que
personne ne marche ni ne trébuche dessus, ou à ce qu’il
ne soit ni endommagé ni soumis à aucune tension.
N’utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité absolue.
L’utilisation d’une rallonge inadéquate comporte des risques
d’incendie, de décharges électriques ou d’électrocution.
Ne poser aucun objet sur le chargeur/radio. Ne pas
mettre le chargeur/radio sur une surface molle qui
pourrait en bloquer la ventilation et provoquer une
surchauffe interne. Éloigner le chargeur/radio de toute
source de chaleur.
Ne pas utiliser le chargeur/radio avec un cordon, ou une
fiche, endommagé ; les changer systématiquement.
Ne pas utiliser le chargeur/radio s’il a reçu un choc, fait
une chute ou a été endommagé de quelque façon que ce
soit. Le ramener dans un centre de réparation agréé.
Ne pas démonter le chargeur/radio. Pour tout service ou
réparation, le rapporter dans un centre de réparation
agréé. Le fait de le réassembler de façon incorrecte comporte
des risques de décharges électriques, d’électrocution et
d’incendie.
Débrancher le chargeur du secteur avant tout entretien
pour réduire tout risque de décharges électriques. Le fait
d’en retirer la batterie ne réduira pas ces risques.
NE JAMAIS tenter de connecter 2 chargeurs ensemble.
Le chargeur/radio DCR017 a été conçu pour fonctionner
sur courant électrique domestique standard de
230 volts. Ne pas tenter de l’utiliser sous toute autre
tension. Cela ne s’applique pas aux chargeurs de postes
mobiles.
Recharger une batterie (Fig. C)
1. Branchez le chargeur dans une prise appropriée avant
d’insérer le bloc-batterie.
2. Insérez le bloc-batterie 19 dans le chargeur en vous
assurant qu’il soit parfaitement bien en place. Le voyant
rouge (charge) clignote de façon répétée pour indiquer que
le processus de charge a commencé.
3. La fin de la charge est indiquée par le voyant rouge restant
fixe en continu. Le bloc-batterie est alors complètement
rechargé et il peut soit être utilisé, soit être laissé dans le
chargeur.
REMARQUE : Pour garantir les meilleures performances
et la durée de vie des blocs-batteries Li-Ion, rechargez-les
complètement avant la première utilisation.
Fonctionnement du chargeur
Consultez les indicateurs ci-dessous pour connaître l’état de
charge du bloc-batterie.
Le témoin de charge 15 indique l’état de charge du bloc
batterie durant la recharge.
Indicateurs de charge :
charge en cours
pleinement chargée
suspension de charge
Problème du bloc ou du chargeur
Les chargeurs compatibles ne rechargent pas un bloc batterie
défectueux. Le chargeur indique que la batterie est défectueuse
en refusant de s’allumer ou en affichant le dessin clignotant
indiquant un problème sur le bloc ou le chargeur.
REMARQUE : cela peut également signifier un problème sur un
chargeur.
Si le chargeur indique un problème, portez le chargeur et le bloc
batterie pour un test dans un centre d’assistance agréé.
Délai Bloc chaud/froid
Lorsque le chargeur détecte que la batterie est trop chaude
ou trop froide, il démarre automatiquement un délai Bloc
Chaud/Froid, suspendant la charge jusqu’à ce que la batterie
ait atteint la température adéquate. Le chargeur passe ensuite
directement en mode Charge. Cette fonctionnalité permet une
durée de vie maximale de la batterie.
Un bloc-batterie froid se recharge à une cadence plus lente
qu’un bloc-batterie chaud. Le bloc batterie se charge à ce taux
réduit pendant tout le cycle de charge et n’atteint pas le niveau
de charge maximum même si la batterie se réchauffe.
Système de protection électronique
Les outils XR Li-Ion sont conçus avec un système de protection
électronique qui protège la batterie des surcharges, surchauffes
ou d’être complètement déchargée.
L’outil s’éteint automatiquement si le système de protection
électronique se déclenche. Si cela se produit, placez la batterie
ion lithium sur le chargeur jusqu’à ce qu’elle soit complètement
rechargée.
Nettoyage du chargeur/radio
AVERTISSEMENT : risques de décharges électriques.
Débrancher le chargeur de la prise de courant alternatif
avant tout entretien. Éliminer toute saleté ou graisse de la
surface externe du chargeur/radio à l’aide d’un chiffon ou
d’une brosse non-métallique douce. Ne pas utiliser d’eau
ou aucun nettoyant liquide.
Batteries
Consignes de sécurité importantes propres
à toutes les batteries
Pour commander une batterie de rechange, s’assurer d’inclure
son numéro de catalogue et sa tension.
35
Français
La batterie n’est pas totalement chargée en usine. Avant
d’utiliser la batterie et le chargeur, lire les consignes de sécurité
ci-dessous. Puis suivre la procédure de charge ci-après.
LIRE TOUTES CES CONSIGNES
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne pas charger ou utiliser une batterie dans un milieu
déflagrant, comme en présence de liquides, gaz ou
poussières inflammables. Insérer ou retirer le bloc-pile du
chargeur peut enflammer la poussière ou des émanations.
Ne jamais forcer le bloc batterie dans le chargeur.
Ne modifier le bloc batterie d’aucune manière que ce
soit pour le faire entrer sur un chargeur incompatible,
car le bloc batterie peut se casser et causer de graves
blessures.
Charger le bloc batterie uniquement dans les chargeurs
DeWALT.
NE PAS l’éclabousser ou l’immerger dans l’eau ou d’autres
liquides.
Ne pas ranger ou utiliser l’outil et le bloc-piles dans des
endroits où la température peut atteindre ou excéder
40 ˚C (104 ˚F) (comme dans les remises extérieures ou
les bâtiments métalliques l’été).
Ne pas incinérer la batterie même si elle est sévèrement
endommagée ou complètement usagée, car elle pourrait
exploser au contact des flammes. Au cours de l’incinération
des batteries au lithium-ion, des vapeurs et matières toxiques
sont dégagées.
En cas de contact du liquide de la batterie avec la peau,
la rincer immédiatement au savon doux et à l’eau claire.
En cas de contact oculaire, rincer l’œil ouvert à l’eau claire une
quinzaine de minutes, ou jusqu’à ce que l’irritation cesse. Si des
soins médicaux sont nécessaires, noter que l’électrolyte de la
batterie est composé d’un mélange de carbonates organiques
liquides et de sels de lithium.
Le contenu des cellules d’une batterie ouverte pourrait
causer une irritation des voies respiratoires. Dans cette
éventualité, exposer l’individu à l’air libre. Si les symptômes
persistent, consulter un médecin.
AVERTISSEMENT : risques de brûlures. Le liquide de la
batterie pourrait s’enflammer s’il est exposé à des étincelles
ou à une flamme.
AVERTISSEMENT : ne jamais tenter d’ouvrir le bloc
batterie pour quelque raison que ce soit. Si le boîtier du
bloc batterie est fissuré ou endommagé, ne pas l’insérer
dans un chargeur Ne pas écraser, laisser tomber, ou
endommager le bloc batterie. Ne pas utiliser un bloc
batterie ou un chargeur ayant reçu un choc violent, étant
tombé, ayant été écrasé ou endommagé de quelque
façon que ce soit (par ex. percé par un clou, frappé d’un
coup de marteau, piétiné). Risque de choc électrique ou
d’électrocution. Les blocs batterie endommagés doivent
être renvoyés à un centre de réparation pour y être
recyclés.
AVERTISSEMENT : risque d’incendie. Ne rangez et ne
transportez pas le bloc-batterie s’il est possible que
des objets métalliques entrent en contact avec les
36
bornes de la batterie. Ne placez par exemple pas le blocbatterie dans des tabliers, poches, boîtes à outils, boîtes
de kits d’accessoires, tiroirs, etc. en présence de clous, vis,
clés, etc.
ATTENTION : après utilisation, ranger l’outil, à plat,
sur une surface stable là où il ne pourra ni faire
tomber ni faire trébucher personne. Certains outils
équipés d’un gros bloc batterie peuvent tenir à la verticale
sur celui-ci, mais manquent alors de stabilité.
Transport
AVERTISSEMENT : risque d’incendie. Le transport
des batteries peut causer un incendie si les bornes de la
batterie entrent accidentellement en contact avec des
matériaux conducteurs. Lors du transport des batteries,
assurez-vous que les bornes de la batterie sont protégées
et bien isolées des matériaux avec lesquels elles pourraient
entrer en contact et qui pourraient provoquer un courtcircuit.
Les batteries DeWALT sont conformes à toutes les
réglementations d’expédition applicables comme prescrit
par les normes industrielles et juridiques qui incluent les
recommandations de l’ONU pour le transport des marchandises
dangereuses, les réglementations relatives aux marchandises
dangereuses de l’International Air Transport Association (IATA),
les réglementations de l’International Maritime Dangerous
Goods (IMDG) et l’accord européen concernant le transport
international de marchandises dangereuses sur route
(ADR). Les cellules et les batteries ion lithium ont été testées
conformément à la section 38,3 des recommandations de l’ONU
pour les tests et critères relatifs au transport des marchandises
dangereuses.
Dans la plupart des cas, l’envoi d’un bloc-batterie DeWALT ne
sera pas soumis à la classification réglementée de classe 9 pour
les matières dangereuses. En règle générale, seuls les envois
contenant une batterie Lithium-Ion d’une énergie nominale
supérieure à 100 Watts/heure (Wh) nécessitent une expédition
réglementée de classe 9. L’énergie nominale en Watts/heure de
toutes les batteries Lithium-Ion est indiquée sur l’emballage. De
plus, en raison de la complexité de la réglementation, DeWALT
ne recommande pas l’expédition aérienne de blocs-batteries
seuls, peu importe le wattage/heure nominal. Les envois d’outil
avec batterie (kit combiné) peuvent être faits par avion si le
wattage/heure nominal du bloc-batterie n’excède pas 100 Wh.
Que l’expédition soit exemptée ou réglementée, l’expéditeur
a la responsabilité intégrale de consulter les dernières
réglementations relatives à l’emballage, à l’étiquetage/au
marquage et aux exigences de documentation.
Les informations fournies dans cette section du manuel sont
fournies en bonne foi et sont considérées précises au moment
de la rédaction de ce document. Toutefois, aucune garantie
explicite ou implicite ne peut être fournie. L’acheteur a la
responsabilité de s’assurer que ses activités sont conformes aux
réglementations applicables.
Recommandations de stockage
1. Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et sec, à l’abri
de toute lumière solaire directe et de tout excès de
Français
température. Pour des performances et une durée de vie
optimales, entreposer les batteries à température ambiante
après utilisation.
2. Pour un stockage prolongé, il est recommandé de conserver
la batterie complètement chargée dans un lieu frais et sec,
hors du chargeur pour de meilleurs résultats.
REMARQUE : les blocs batterie ne doivent pas être stockés
complètement déchargés. Le bloc batterie devra être rechargé
avant l’utilisation.
Contenu de l’emballage
Étiquettes sur le chargeur et la batterie
Indications sur le chargeur/radio
En plus des pictogrammes utilisés dans ce manuel, les
étiquettes sur le chargeur et le bloc batterie peuvent montrer les
pictogrammes suivants :
Ce carton comprend :
1Chargeur/radio
1 Notice d’instructions
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou accessoires n’ont pas été
endommagés lors du transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et comprendre cette
notice d’instructions avant toute utilisation de l’appareil.
On trouve les diagrammes suivants sur le
chargeur/radio :
Lire la notice d’instructions.
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
Consulter la Fiche technique pour les temps de
charge.
e pas mettre en contact avec des objets
N
conducteurs.
Ne pas recharger une batterie endommagée.
Ne pas exposer à l’eau.
R emplacer systématiquement tout cordon
endommagé.
Recharger seulement entre 4 ˚C et 40 ˚C.
Utiliser uniquement à l’intérieur.
ettre la batterie au rebut conformément à la
M
réglementation en matière d’environnement.
R echarger les blocs batterie DeWALT uniquement
avec les chargeurs DeWALT appropriés. La recharge
des blocs batterie différents des batteries DeWALT
appropriées avec un chargeur DeWALT peut
entraîner leur explosion ou d’autres situations
dangereuses.
Ne jetez pas le bloc batterie au feu.
Type de batterie
Le DCR017 fonctionne avec des blocs batterie XR Li-Ion de
10,8 volts, 14,4 volts et 18 volts.
Ces blocs batterie peuvent être utilisés : DCB141, DCB142,
DCB143, DCB144, DCB145, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B,
DCB184, DCB184B, DCB185. Consultez les Caractéristiques
techniques pour plus d’informations.
Description (Fig. A–C)
AVERTISSEMENT : ne jamais modifier l’outil électrique
ni aucun de ses composants. Il y a risques de dommages
corporels ou matériels.
1 Bouton d’alimentation
2 Molette de volume
3 Touches fléchées
4 Bouton de mode
5 Bouton de menu
6 Boutons de mémoire
7 Bouton Entrée/affichage
8 Écran LCD
9 Verrou du compartiment batterie
10 Logement de la batterie
11 Port auxiliaire
12 Trappe de pile bouton
13 Pile bouton
14 Sorties
15 Témoin de charge
16 Port de sortie d’alimentation USB
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : utiliser exclusivement des batteries et
chargeurs DeWALT.
Insertion de la batterie (Fig. A, C)
REMARQUE : s’assurer que la batterie est complètement
chargée. Si la batterie ne produit pas assez de courant, la
recharger en suivant les instructions de la notice d’instructions
du chargeur.
REMARQUE : Pour garantir les meilleures performances et une
durée de vie plus longue des batteries Li-Ion, chargez la batterie
pendant au moins 10 heures avec la première utilisation.
1. Libérez le verrou 9 pour ouvrir le couvercle du
compartiment batterie.
2. Insérez à fond le bloc batterie 19 dans le logement 10 .
37
Français
3. Refermez et verrouillez le couvercle du compartiment
batterie.
Témoin de charge des blocs batterie
(Fig. C)
Certains blocs batterie DeWALT incluent un témoin de charge
composé par trois voyants verts qui indiquent le niveau de
charge restant dans le bloc batterie.
Pour activer le témoin de charge, maintenir enfoncé le bouton
du témoin de charge 20 . Une combinaison de trois voyants
verts s’allume pour indiquer le niveau de charge restant. Lorsque
le niveau de charge de la batterie est au-dessous de la limite
utilisable, le témoin de charge ne s’allume pas et la batterie doit
être rechargée.
REMARQUE : le témoin de charge est uniquement une
indication de la charge restant dans le bloc batterie. Il n’indique
pas la fonctionnalité de l’outil et peut être sujet à des variations
selon les composants du produit, la température et l’application
de l’utlisateur final.
Installation de la pile bouton (Fig. A, B)
AVERTISSEMENT : lorsque la pile doit être changée, la
remplacer par une pile de marque et type similaires. Au
moment de remplacer les piles, respecter les polarités (+
et –). S’assurer, au moment de ranger ou transporter des
piles, qu’aucun objet métallique n’entre en contact avec
leurs bornes à découvert.
Votre radio est équipée d’une mémoire permettant de
conserver l’heure et les canaux que vous avez sélectionnés.
Lorsque la radio est éteinte, cette mémoire est alimentée par
une pile bouton fournie avec la radio.
1. Arrêtez le chargeur/radio et débranchez-le du secteur.
2. Ouvrez le boîtier des piles en soulevant le verrou du boîtier
des piles 9 .
3. Dévissez la vis 18 sur le volet de fermeture 12 .
4. Appuyez sur le verrou du volet de fermeture puis tirez pour
ouvrir.
5. Insérez la pile bouton 13 en suivant le diagramme à
l’intérieur de son réceptacle.
6. Réinstallez le volet de fermeture puis insérez et resserrez
la vis.
7. Refermez soigneusement le boîtier des piles.
REMARQUE : pour réinitialiser l’affichage LCD, l’horloge et les
stations préréglées, retirer la pile bouton puis reprogrammer
l’ensemble. Suivre cette procédure si l’écran semble verrouillé.
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : respecter systématiquement les
consignes de sécurité et les normes en vigueur.
AVERTISSEMENT : protéger le chargeur/radio de tout
liquide ou éclaboussure.
38
Utilisation sur CA (Fig. D)
Déballez le cordon d’alimentation et le brancher dans une prise
murale CA de 110 ou 230 volts.
Utilisation de la radio (Fig. A)
Réglage de la puissance et du volume
1. Pour mettre la radio en marché, appuyez sur le bouton
d’alimentation 1 .
REMARQUE : Lors de la première utilisation de la radio,
elle passe en mode DAB et recherche automatiquement
les stations. Elle règle ensuite l’heure et commence à lire la
première station qu’elle trouve. Si aucun signal horaire n’est
disponible, veuillez consulter Programmation de l’horloge
pour régler l’heure manuellement.
2. Tournez la molette 2 vers la droite pour augmenter le
volume. Pour diminuer le volume, tournez-la vers la gauche.
Sélection du mode
Pour choisir l’une des fonctions de mode (DAB, FM ou AUX),
appuyez sur le bouton de mode 4 jusqu’à trouver la fonction
désirée. Par exemple, si la radio est en DAB, visible en haut à
gauche de l’écran LCD 8 , appuyez deux fois sur le bouton de
mode pour passer à AUX.
Mode DAB - syntonisation
Lors de la première mise en marche de l’appareil en mode
DAB/DAB+, la radio recherche automatiquement les stations
diffusées dans la région.
Utilisez les touches fléchées gauche ou droite 3 pour faire
défiler les stations.
REMARQUE : Lorsque vous vous déplacez ou si la réception
n’était pas bonne lors de la première recherche (possible si
l’antenne n’était pas soulevée), la liste des stations disponibles
peut être vide ou incomplète. L’exécution manuelle d’une
recherche automatique permettra de trouver toutes les stations
diffusées.
Pour effectuer une recherche automatique :
1. Appuyez sur le bouton de menu 5 , faites défiler les options
à l’aide de la touche fléchée droite 3 jusqu’à atteindre
Recherche automatique et sélectionnez cette option en
appuyant sur le bouton Entrée/affichage 7 .
2. Appuyez sur la touche fléchée droite pour sélectionner
l’option Oui.
3. Appuyez sur le bouton Entrée/affichage 7 pour effectuer la
recherche automatique.
Lorsque la recherche automatique est terminée, la radio lit la
première station qu’elle trouve.
Pour utiliser les préréglages, veuillez consulter Programmation
des boutons de mémoire.
Mode DAB – Suppression de station
Certaines stations que votre radio recevait et qui ne sont plus
disponible peuvent afficher un ? après le nom de la station.
Pour supprimer ces stations de la lite, utilisez la fonction
Suppression :
Français
1. Appuyez sur Menu 5 et faites défiler vers la droite jusqu’à
l’option Suppression.
2. Appuyez sur Entrée/affichage 7 pour sélectionner.
3. Faites défiler à droite jusqu’à l’option Oui, puis appuyez sur
le bouton Entrée/affichage 7 pour supprimer les stations.
Mode DAB – compression de plage
dynamique (DRC)
Cette fonction réduit la différence entre le son le plus fort et
le plus faible diffusé. En pratique, les sons plus faibles sont
amplifiés et les sons plus forts sont atténués.
Les options suivantes sont disponibles :
0 - la DRC de diffusion est ignorée
1/2- r ègle la DRC à la moitié du niveau transmis
1 - utilise le niveau de DRC transmis
2 - double le niveau de DRC transmis
REMARQUE : La DRC ne fonctionne que si elle est activée par
le diffuseur.
Mode FM – syntonisation
Pour la syntonisation :
Appuyez sur la flèche de droite pour déplacer le tuner vers le
haut de la bande de fréquence ou appuyez sur la flèche de
gauche pour le déplacer vers le bas de la bande de fréquence.
Pour la recherche :
Maintenez enfoncé la touche fléchée droite 3 une fois, puis
relâchez-la. La fréquence du tuner augmentera pour recherche
la première station de radio ayant un signal suffisamment clair
et s’arrêtera sur cette station. Vous pouvez appuyer à nouveau
sur la flèche de droite pour continuer la recherche de stations
de radio à une fréquence plus élevée. Vous pouvez appuyer sur
la flèche de gauche pour rechercher des stations de radio à une
fréquence moins élevée. La fonction de recherche est disponible
en mode FM.
Programmation des boutons de mémoire
Vous pouvez définir dix stations de radios DAB et dix stations
FAM de manière indépendante. Après la programmation
des boutons, l’appui sur 1, 2, 3, 4 ou 5 permettra de passer
immédiatement à la fréquence de la station préréglée.
1. Réglez la radio sur la station désirée (voir Syntonisation).
2. Maintenez enfoncé l’un des boutons de mémoire désiré 6 jusqu’à ce que le numéro de préréglage commence à
clignoter sur l’écran LCD 8 . Relâchez le bouton et attendez
que l’affichage du préréglage cesse de clignoter.
3. Chaque bouton de mémoire peut conserver deux stations
préréglées. Pour mémoriser un deuxième préréglage,
répétez l’étape 1.
4. Maintenez enfoncé l’un des boutons de mémoire désiré 6 jusqu’à ce que le numéro de préréglage commence à
clignoter sur l’écran LCD 8 . Appuyez une deuxième fois
sur le bouton de préréglage pour afficher le numéro de
préréglage suivant. Relâchez le bouton et attendez que
l’affichage du préréglage cesse de clignoter.
Programmation de l’horloge
L’heure et la date peuvent être mises à jour manuellement
ou synchronisées automatiquement avec les signaux horaires
nationaux diffusés par DAB (si disponibles).
Pour synchroniser automatiquement l’horloge :
(mode DAB UNIQUEMENT)
REMARQUE : Lors de la première utilisation de la radio, elle
passe en mode DAB et recherche automatiquement les stations.
1. Appuyez sur le bouton de menu 5 .
2. Utilisez les touches fléchées 3 pour faire défiler jusqu’à
Réglage de l’horloge et appuyez sur le bouton Entrée/
affichage 7 .
3. Faites défiler jusqu’à Synchroniser l’heure maintenant et
appuyez sur le bouton Entrée/affichage pour sélectionner.
L’horloge est automatiquement synchronisée avec les
signaux horaires nationaux.
Pour régler manuellement l’horloge :
(mode FM et DAB)
4. Appuyez sur le bouton de menu 5 .
5. Utilisez les touches fléchées 3 pour faire défiler jusqu’à
Réglage de l’horloge sur l’écran LCD et appuyez sur le bouton
Entrée/affichage 7 .
6. Faites défiler jusqu’à Date et heure et appuyez sur le bouton
Entrée/affichage 7 .
7. Réglez la date et l’heure à l’aide des touches fléchées
gauche et droite 3 .
8. Lorsque l’heure désirée est réglée, appuyez sur le bouton
Entrée/affichage 7 pour valider.
Autres options du menu Réglage de l’horloge :
• Format de l’heure : Sélectionnez le format d’affichage de
l’heure sur 12h ou 24h
• Format de date : Sélectionnez le format d’affichage de la
date MM/JJ/AAAA, AAAA/MM/JJ ou JJ/MM/AAAA.
Pour régler l’ÉGALISEUR
Le son peut être ajusté en modifiant l’égalisation des basses et
des aigus de la radio.
1. Appuyez sur le bouton de menu 5 et faites défiler avec
les touches fléchées gauche ou droite 3 pour sélectionner
Égaliseur. Sélectionnez en appuyant sur le bouton Entrée/
affichage 7 .
2. Appuyez sur la touche fléchée droite pour augmenter les
basses ou sur la touche fléchée gauche pour les diminuer.
3. Lorsque le réglage désiré est effectué, appuyez sur le bouton
Entrée/affichage 7 .
4. Répétez les étapes 2 et 3 pour le réglage des aigus.
Remarques importantes concernant la radio
1. La radio fonctionne jusqu’à 8 heures avec une batterie de
4,0 Ah complètement chargée. L’utilisation de batteries
ayant une tension ou une capacité inférieures entraînera
une réduction de la durée de fonctionnement.
2. La réception variera selon la localisation et la force du signal
radio.
3. Certains générateurs pourront causer des interférences.
39
Français
4. La réception AM sera généralement plus nette sur batterie.
5. Pour utiliser le port auxiliaire 11 , branchez la fiche d’un
lecteur CD ou d’un iPod®*/MP3 dans le port (Fig. A). On
pourra alors entendre le son des sources externes au travers
des haut-parleurs du DCR017.
6. Le port d’alimentation USB 16 sert à connecter des
appareils à puissance réduite tels les téléphones portables
ou les lecteurs CD et MP3.
*iPod est une marque déposée d’Apple Inc.
MAINTENANCE
Votre outil électrique DeWALT a été conçu pour fonctionner
longtemps avec un minimum de maintenance. Le
fonctionnement continu et satisfaisant de l’outil dépendra d’une
maintenance adéquate et d’un nettoyage régulier.
Remarques quant aux réparations
Ce produit ne peut être réparé par l’utilisateur. Ce chargeur/
radio ne comporte aucune pièce réparable par l’utilisateur. Il
est requis de faire réparer l’appareil par un centre de réparation
agréé pour éviter tout dommage à ses composants internes
sensibles à l’électricité statique.
Entretien
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser de solvants ou
tout autre produit chimique décapant pour nettoyer
les parties non métalliques du chargeur/radio. Ces
produits chimiques pourraient en attaquer les matériaux
utilisés. Utiliser un chiffon humidifié avec de l’eau et un
savon doux. Protéger le chargeur/radio de tout liquide.
N’immerger aucune partie de l’appareil dans un liquide
quelconque.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les accessoires autres que
ceux offerts par DeWALT n’ont pas été testés avec ce
produit, leur utilisation avec ce chargeur/radio pourrait
être dangereuse. Pour réduire tout risque de dommages
corporels, seuls des accessoires DeWALT recommandés
doivent être utilisés avec cet appareil.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus d’informations sur
les accessoires appropriés.
Protection de l’environnement
Tri sélectif. Les produits et batteries marqués de ce
symbole ne doivent pas être jetés avec les déchets
ménagers.
Les produits et batteries contiennent des matières
qui peuvent être récupérées et recyclées afin de réduire la
demande en matières premières. Veuillez recycler les produits
électriques et les batteries conformément aux dispositions
locales en vigueur. Pour plus d’informations, consultez le site
www.2helpU.com.
40
Batterie rechargeable
Recharger cette batterie longue durée lorsqu’elle ne produira
plus assez de puissance pour effectuer un travail qu’elle faisait
facilement auparavant. En fin de vie utile, mettre la batterie
au rebut conformément à la réglementation en matière
d’environnement :
• Utilisez la batterie jusqu’au bout, puis retirez-la du chargeur/
radio.
• Les cellules ion lithium sont recyclables. Les apporter
au revendeur ou dans un centre de recyclage local.
Les blocs batterie collectés seront recyclés ou mis au
rebut correctement.
Italiano
RADIO/CARICABATTERIE
DCR017
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DeWALT. Gli anni di esperienza,
lo sviluppo e l’innovazione meticolosi del prodotto fanno di
DeWALT uno dei partner più affidabili per gli utilizzatori di
apparati elettrici professionali.
Fusibili:
Europa
Dati Tecnici
Alimentazione
Tensione di rete
Tensione batteria
Tipo batterie
Tempo di carica approssimativo
Corrente di carica
Peso
Pacco batteria
Tipo batterie
Tensione
Capacità
Peso
Pacco batteria
Tipo batterie
Tensione
Capacità
Peso
Pacco batteria
Tipo batterie
Tensione
Capacità
Peso
Pacco batteria
Tipo batterie
Tensione
Capacità
Peso
La radio/caricabatterie DCR017 accetta pacchi batteria agli
ioni di litio da 10,8V, 14,4V, 18V XR e XR FLEXVOLTTM (DCB123,
DCB127, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185 e
DCB546).
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
Caricabatteria
Tensione di rete
VAC
Tipo batterie
Tempo di caricamento
min
approssimativo dei pacchi
batteria
VAC
VDC
min
A
kg
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
DCB143
Li-Ion
14,4
2,0
0,30
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
DCB144
Li-Ion
14,4
5,0
0,52
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB183/B
Li-Ion
18
2,0
0,40/0,45
DCR017
AC/DC
230
10,8–18
Li-Ion
45 –120
2,0
5,7
DCB145
Li-Ion
14,4
1,3
0,30
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB184/B
Li-Ion
18
5,0
0,62/0,67
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
DCR017
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah) 90 (3,0 Ah)
120 (4,0 Ah)
Utensili a 230 V
10 A, rete elettrica
Definizioni: linee guida per la sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità di ciascuna
indicazione. Leggere il manuale e prestare attenzione ai
seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di pericolo imminente
che, se non viene evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare il
decesso o lesioni personali gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare
lesioni personali di entità lieve o moderata.
AVVISO: indica una situazione non in grado di causare
lesioni personali ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Segnala rischio di incendi.
Istruzioni di sicurezza per caricabatterie/
radio
•
•
•
•
•
Non abusare del cavo. Non trasportare mai il caricatore/
radio tenendolo per il cavo. Non trasportare mai la radio
tenendola per il cavo. Non disinserire la spina tirando il cavo
di alimentazione. Tenere il cavo di alimentazione lontano dal
calore, dall’olio e dagli spigoli appuntiti.
Rimuovere il pacco batteria. Prima di lasciare l’apparato
incustodito, attendere che sia completamente spento.
Rimuovere il pacco batteria quando non viene utilizzato,
prima di sostituire qualsiasi componente, accessorio o attacco
e prima della manutenzione.
Questo apparato è progettato per l’uso in climi moderati.
Questo apparecchio non è destinato per l’uso da parte di
persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali
o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, a meno
che non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni riguardo
all’uso dell’apparecchio da parte di una persona responsabile
della loro sicurezza.
Il caricatore/radio non deve essere esposto a sgocciolamenti
o spruzzi; nessun oggetto pieno di liquidi, come dei vasi, deve
essere posizionato al di sopra.
41
Italiano
•
•
Nessuna sorgente di fiamma esposta, come delle candele
accese, deve essere posizionata sul caricatore/radio.
La spina elettrica viene utilizzata come dispositivo di
disconnessione; il dispositivo di disconnessione (spina) deve
rimanere prontamente utilizzabile.
Sicurezza elettrica
Verificare sempre che la tensione del pacco batteria corrisponda
alla tensione della targhetta. Assicurarsi anche che la tensione
del caricabatterie corrisponda a quella di rete.
AVVERTENZA: rischio di scossa elettrica. Utilizzare solo in
ambienti asciutti.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito
con un cavo appositamente realizzato, disponibile tramite la
rete di assistenza DeWALT.
Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare
sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) – utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) – utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente esterno,
devono essere collegati ad un interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Se è necessaria una prolunga, utilizzare un cavo di prolunga
omologato a 3 anime, idoneo alla potenza di ingresso di
questo apparato (vedere i Dati tecnici). La sezione minima del
conduttore è 1,5 mm2 e la lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo completamente.
Istruzioni per la messa a terra
La radio/caricabatterie DCR017 (230 V) deve essere collegata a
terra. In caso di malfunzionamento o rottura, il collegamento
a terra fornisce un percorso avente resistenza minima alla
corrente elettrica per ridurre il rischio di scossa elettrica. Le
radio/caricabatterie sono equipaggiate con un cavo avente un
conduttore e una spina per il collegamento a terra. La spina
deve essere inserita in una presa appropriata, correttamente
installata e collegata a terra secondo le norme e le disposizioni
locali vigenti.
PERICOLO: un collegamento non corretto per la messa
a terra dell’attrezzatura conduce a rischio di scossa
elettrica. Il cavo conduttore con isolante avente una
superficie esterna verde a strisce gialle è il conduttore
di terra dell’attrezzatura. Se è necessario riparare o
sostituire il cavo o la spina, non connettere il conduttore
di terra dell’attrezzatura a una presa di corrente attiva. Le
riparazioni vanno eseguite esclusivamente in un centro
di assistenza DeWALT. Non modificare la spina fornita
con la radio/caricabatterie. Se non è quella giusta per la
propria presa, farne montare una adatta in un centro di
riparazione DeWALT.
Per radio/caricabatterie alimentata via
cavo con scarico a terra, di amperaggio
42
nominale 16 a o inferiore, prevista per
alimentazione di tensione nominale 230 v
La radio/caricabatterie va utilizzata con un circuito avente 230 V
nominali e possiede una spina per il collegamento a terra come
illustrato qui di seguito.
DCR017-LX
DCR017-BD, -QW
DCR017-GB
DCR017-XE
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
Caricabatterie
Questo caricatore/radio non richiede alcuna regolazione ed è
progettato per funzionare nel modo più semplice possibile.
Istruzioni di sicurezza importanti per radio/
caricabatterie
CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI: questo manuale
contiene istruzioni di sicurezza e di utilizzo importanti per la radio/
caricabatterie DCR017.
• Prima di utilizzare il caricabatteria, leggere tutte le istruzioni e
le scritte di avvertimento sul caricabatteria, sul pacco batterie
e sui prodotti che utilizzano il pacco batterie.
AVVERTENZA: rischio di scossa elettrica. Non far
penetrare alcun liquido dentro al caricabatterie. Pericolo
di scossa elettrica.
AVVERTENZA: consigliamo l’utilizzo di un dispositivo di
corrente residua con una corrente nominale residua di
30mA o inferiore.
ATTENZIONE: rischio di incendio. Per ridurre il rischio di
lesioni, caricare solamente batterie ricaricabili DeWALT.
Tipi diversi di batterie potrebbero scoppiare provocando
lesioni personali e danni.
ATTENZIONE: i bambini devono essere sorvegliati per
assicurarsi che non giochino con l’apparecchio.
AVVISO: in determinate condizioni, con il caricatore
inserito nella presa di corrente, i contatti di carica esposti
all’interno del caricabatterie possono essere circuitati da
materiale estraneo. Materiali estranei di natura conduttiva
quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, lana
d’acciaio, fogli di alluminio o qualsiasi accumulo di
particelle metalliche devono essere tenuti lontano dalle
cavità del caricabatterie. Staccare sempre il caricabatterie
dalla presa quando il pacco batteria non è in sede.
Staccare il caricabatterie dalla presa prima di cominciare
a pulirlo.
• NON provare a caricare il pacco batteria con qualsiasi
altra radio/caricabatterie diversa da quella di questo
manuale. Il caricabatterie e il pacco batteria sono progettati
specificatamente per lavorare insieme.
• Per queste radio/caricabatterie non è previsto alcun
utilizzo diverso da quello di caricare batterie ricaricabili
Italiano
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
DeWALT. Ogni utilizzo diverso comporta rischio di incendio,
scossa elettrica o folgorazione.
Non esporre la radio/caricabatterie a pioggia o neve.
Per staccare dalla presa il caricabatterie, tirare la spina e
non il cavo. Ciò riduce il rischio che si danneggino entrambi.
Assicurarsi che il cavo sia posto in modo da non essere
calpestato, non faccia inciampare o altro che lo possa
danneggiare o sollecitare.
Non utilizzare un cavo di prolunga se non è strettamente
necessario. L’utilizzo di cavi di prolunga non idonei comporta
rischio di incendio, scossa elettrica o folgorazione.
Non mettere alcun oggetto sopra la radio/caricabatterie
e non appoggiare la radio/caricabatterie su superfici
morbide che potrebbero ostruire le fessure di
ventilazione e causare eccessivo riscaldamento interno.
Disporre in posti lontani da qualsiasi fonte di calore.
Non azionare una radio/caricabatterie che abbia il cavo
o la spina danneggiati – farli sostituire immediatamente.
Non azionare la radio/caricabatterie se ha subito
un forte colpo, sia caduta o sia stato danneggiata in
qualche altro modo. Portarla in un centro di assistenza
autorizzato.
Non smontare la radio/caricabatterie; quando è
necessaria assistenza o riparazione, portarla in un
centro di assistenza autorizzato. Un montaggio sbagliato
comporta il rischio di scossa elettrica, folgorazione o incendio.
Staccare il caricabatterie dalla presa prima di qualsiasi
tipo di pulizia. Ciò riduce il rischio di scossa elettrica. La
rimozione del pacco batteria non riduce tale rischio.
Non tentare MAI di collegare fra loro
2 caricabatterie.
La radio/caricabatterie DCR017 è progettata per
funzionare con la normale corrente elettrica da 230 V
domestica. Non tentare di utilizzarla con una tensione
diversa. Ciò non vale per i caricabatterie da veicolo.
Caricamento di una batteria (Fig. C)
1. Collegare il caricatore ad una presa adatta prima di inserire il
gruppo batterie.
2. Inserire il pacco batteria 19 nel caricabatteria, assicurandosi
che sia completamente posizionato nel caricabatteria. La
luce rossa (in carica) lampeggia ripetutamente, indicando
che è iniziato il processo di carica.
3. Il completamento della carica sarà indicato dalla luce
rossa che rimane continuamente accesa. Il pacco batteria
è completamente carico e può essere utilizzato in questo
momento o lasciato nel caricabatterie.
NOTA: Per garantire la massima prestazione e durata delle
batterie Li-Ion, caricare completamente il pacco batteria prima
di utilizzarlo per la prima volta.
Funzionamento del caricabatterie
Consultare gli indicatori sottostanti per lo stato di carica del
pacco batteria.
La spia dell’indicatore di carica 15 indica lo stato di carica del
pacco batteria quando è in corso il caricamento di una batteria.
Indicatori di carica:
in carica
carica completa
ritardo per pacco caldo/freddo
Pacco batteria o caricabatteria
difettoso
I caricabatteria compatibili non caricheranno un pacco batteria
difettoso. Il caricabatteria indicherà una batteria difettosa non
illuminandosi o visualizzando un motivo lampeggiante con la
dicitura pacco batteria o caricabatteria difettoso.
NOTA: questo potrebbe anche indicare un problema del
caricabatteria.
Se il caricabatteria indica un problema, portare il caricatore e
il pacco batteria presso un centro di assistenza autorizzato per
essere testati.
Ritardo pacco caldo/freddo
Quando il caricabatteria rileva una batteria troppo calda o
troppo fredda avvia automaticamente un ritardo pacco caldo/
freddo, sospendendo il caricamento finché la batteria non ha
raggiunto la temperatura appropriata. Il caricabatteria quindi
passa automaticamente alla modalità di caricamento del pacco.
Questa funzione garantisce la massima durata della batteria.
Un pacco batteria freddo si caricherà a una velocità più lenta
rispetto a un pacco batteria caldo. Il pacco batteria si caricherà
a una velocità rallentata per tutto il ciclo di caricamento e non
tornerà alla velocità di caricamento massima anche se la batteria
si scalda.
Sistema di protezione elettronico
Gli apparati XR Li-Ion (agli ioni di litio) sono progettati con un
sistema di protezione elettronico che salvaguarda la batteria da
sovraccarico, surriscaldamento o scaricamento completo.
L’apparato si spegnerà automaticamente se dovesse scattare il
Sistema di Protezione Elettronico. In tal caso, riporre la batteria
agli ioni di litio sul caricatore finché non è completamente
carica.
Istruzioni per la pulizia della radio/
caricabatterie
AVVERTENZA: rischio di scossa elettrica. Staccare il
caricabatterie dalla presa prima della pulizia. Sporco e
grasso si rimuovono dall’esterno della radio/caricabatterie
con un panno o uno spazzolino non metallico. Non
utilizzare acqua né detergenti di alcun tipo
Pacco batteria
Istruzioni di sicurezza importanti per tutti i
pacchi batteria
Con l’ordine dei pacchi batteria di ricambio, assicurarsi di
includere il loro numero di catalogo e la tensione.
Quando si apre la scatola, il pacco batteria non è carico
completamente. Prima di utilizzare il pacco batteria e il
caricabatterie, leggere le istruzioni di sicurezza seguenti. Seguire
poi le procedure di carica descritte.
43
Italiano
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
•
•
•
•
•
•
•
•
Non caricare o utilizzare la batteria in ambienti con
atmosfera esplosiva, come quelli in presenza di liquidi,
gas o polveri infiammabili. L’inserimento o la rimozione
della batteria dal caricabatterie può incendiare le polveri o i
fumi.
Non forzare il pacco batteria nel caricabatteria. Non
modificare il pacco batteria in modo da farlo entrare
in un caricabatteria non compatibile siccome il pacco
batteria potrebbe rompersi e provocare gravi lesioni
personali.
Caricare i pacchi batteria solo nei caricabatteria DeWALT.
NON spruzzare o immergere in acqua o in altri liquidi.
Non immagazzinare o non utilizzare l’apparato e il
pacco batteria in posti dove la temperatura raggiunge
o supera 40 ˚C (104 ˚F) (come nei capannoni o nelle
costruzioni metalliche in estate).
Non bruciare il pacco batteria anche se è seriamente
danneggiato o è completamente esausto. Il pacco
batteria può esplodere se gettato nel fuoco. Se vengono
bruciati dei pacchi batteria agli ioni di litio, si creano fumi e
materiali tossici.
Se il contenuto della batteria viene a contatto con la
pelle, lavare immediatamente con sapone delicato
e acqua. Se il liquido della batteria raggiunge gli occhi,
sciacquare con acqua gli occhi aperti per 15 minuti o fino a
quando cessa l’irritazione. Se sono necessarie cure mediche,
l’elettrolito della batteria è composto da una miscela di
carbonati organici liquidi e di sali di litio.
Il contenuto delle celle della batteria aperta può causare
irritazione delle vie respiratorie. Far circolare aria fresca. Se
il sintomo persiste, rivolgersi a cure mediche.
AVVERTENZA: rischio di incendio. Il liquido della batteria
si può incendiare se esposto a scintilla o a fiamma.
AVVERTENZA: non cercare mai di aprire il pacco
batteria per alcun motivo. Se l’involucro del pacco
batteria è lesionato o danneggiato, non inserirlo nel
caricabatterie. Non schiacciare, far cadere o danneggiare
il pacco batteria. Non utilizzare un pacco batteria o un
caricabatterie che abbia subito un forte colpo, sia caduto,
sia stato travolto o danneggiato in qualche modo (per
esempio forato con un chiodo, battuto con un martello,
calpestato). Pericolo di scossa elettrica o folgorazione. I
pacchi batteria danneggiati dovrebbero essere inviati al
centro assistenza per il riciclaggio.
AVVERTENZA: pericolo d’incendio. Non conservare o
trasportare il pacco batteria in modo tale che degli
oggetti metallici possano entrare a contatto con
i terminali esposti della batteria. Per esempio, non
riporre il pacco batteria in grembiuli, tasche, cassette degli
attrezzi, scatole kit prodotto, cassetti, ecc, con chiodi, viti,
chiavi, etc.
ATTENZIONE: quando non viene usato, appoggiare
l’apparato di fianco su una superficie stabile, dove
non ci sia rischio di inciampare o di cadere. Alcuni
apparati con pacchi batterie grandi possono rimanere in
44
piedi poggiando sul pacco batteria ma potrebbero cadere
facilmente.
Trasporto
AVVERTENZA: pericolo d’incendio. Il trasporto delle
batterie può causare incendi se i terminali della batteria
entrano inavvertitamente a contatto con materiali
conduttivi. Durante il trasporto delle batterie, assicurarsi
che i terminali della batteria siano protetti e ben isolati
da materiali che potrebbero entrare in contatto con essi e
causare un corto circuito.
Le batterie DeWALT sono conformi a tutte le norme di trasporto
in vigore come prescritte dalle normative del settore e legali
che includono la Raccomandazione NU sul trasporto di merci
pericolose; le normative sulle merci pericolose dell’Associazione
di trasporto aereo internazionale (IATA), le normative
internazionali marittime sulle merci (IMDG) e l’Accordo europeo
concernente il trasporto stradale internazionale di merci
pericolose (ADR). Le celle e le batterie agli ioni di litio sono state
testate conformemente alla sezione 38,3 delle Raccomandazioni
NU sul Manuale di Test e Criteri per il Trasporto di merci
pericolose.
Nella maggior parte dei casi, la spedizione di un pacco batteria
DeWALT sarà esentata dalla classificazione di Materiale
pericoloso Classe 9 pienamente regolamentato. In generale, solo
le spedizioni contenenti una batteria agli ioni di litio con una
classe superiore a 100 wattore (Wh) richiederà una spedizione
Classe 9 pienamente regolamentata. Tutte le batterie agli ioni
di litio hanno la potenza in wattora indicata sulla confezione.
Inoltre, a causa della complessità della regolamentazione,
DeWALT sconsiglia la spedizione aerea delle sole batterie agli
ioni di litio a prescindere dalla classificazione in wattora. Le
spedizioni di utensili con batterie (kit combo) possono essere
effettuate per via aerea eccetto salvo che la classificazione in
wattore della batteria non sia superiore a 100 Wh.
A prescindere che una spedizione sia considerata esente o
pienamente regolata, è di responsabilità dei trasportatori
consultare le ultime normative concernenti i requisiti di
imballaggio/etichettatura/contrassegno e documentazione.
Le informazioni contenute nella presente sezione sono fornite in
buona fede e si ritengono accurate al momento della creazione
del documento. Tuttavia, non viene fornita alcuna garanzia
implicita o esplicita. È di responsabilità dell’acquirente assicurarsi
che le proprie attività sia conformi alle normative in vigore.
Istruzioni per la conservazione
1. Il posto migliore per la conservazione è un luogo fresco e
asciutto, non illuminato direttamente dal sole e protetto
da eccessive temperature calde o fredde. Per ottenere il
massimo di prestazioni e di durata dalla batteria, conservare
i pacchi batteria a temperatura ambiente quando
non utilizzati.
2. Per la conservazione nel lungo periodo, si raccomanda di
ritirare un pacco batteria completamente carico in un luogo
fresco e asciutto fuori dal caricabatteria per risultati ottimali.
Italiano
NOTA: i pacchi batteria non devono essere conservati
completamente privi di carica. Il pacco batteria dovrà essere
ricaricato prima dell’uso.
Targhette sul caricabatterie e sul pacco
batteria
Oltre ai simboli utilizzati nel presente manuale, le etichette sul
caricabatteria e il pacco batteria riportano i seguenti simboli:
•
•
Verificare eventuali danni all’apparato, ai componenti o agli
accessori che possano essere avvenuti durante il trasporto.
Prima di utilizzare il prodotto, leggere e comprendere
interamente questo manuale.
Scritte presenti sulla radio/caricabatterie
Sulla radio/caricabatterie sono presenti i seguenti pittogrammi:
Leggere il manuale di istruzioni.
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
Vedere i Dati Tecnici per il tempo di ricarica.
Non toccare con oggetti conduttivi.
Non caricare pacchi batteria danneggiati.
Non esporre all’acqua.
Far sostituire immediatamente i cavi difettosi.
aricare esclusivamente a temperature tra 4 ˚C e
C
40 ˚C.
Solo per uso interno.
S maltire il pacco batteria con la dovuta attenzione
per l’ambiente.
aricare i pacchi batteria DeWALT esclusivamente
C
con i caricabatteria designati da DeWALT. Il
caricamento di pacchi batteria diversi da quelli
designati da DeWALT con un caricabatteria DeWALT
potrebbero causare un’esplosione o comportare
altre situazioni di pericolo.
Non bruciare il pacco batteria.
Tipo batterie
Il DCR017 funziona con pacchi batteria XR agli ioni di litio da
10,8 volt, 14,4 e 18 volt.
Questi pacchi batteria possono essere utilizzati: DCB141,
DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185. Fare riferimento a Dati
Tecnici per ulteriori informazioni.
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1Caricatore/radio
1 Manuale di istruzioni
Descrizione (Fig. A–C)
AVVERTENZA: non modificare l’apparato o alcuna parte
di esso. Si possono causare danni o lesioni personali.
1 Pulsante di accensione
2 Manopola del volume
3 Pulsanti freccia
4 Pulsante modalità
5 Pulsante menu
6 Pulsanti memoria
7 Pulsante Enter/Display
8 Display LCD
9 Chiusura dello scomparto batteria
10 Connettore della batteria
11 Porta ausiliaria
12 Sportello della batteria a celle formato bottone
13 Batteria a celle formato bottone
14 Prese di corrente
15 Spia di caricamento
16 Porta di uscita dell’alimentazione USB
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: utilizzare esclusivamente pacchi batteria e
caricabatterie DeWALT.
Inserimento di un pacco batteria (Fig. A, C)
NOTA: assicurarsi che il pacco batteria sia completamente
carico. Se il pacco batteria non fornisce sufficiente energia,
caricarlo seguendo le istruzioni contenute nel manuale del
caricabatterie.
NOTA: per garantire la massima prestazione e durata delle
batterie Li-Ion, caricare la batteria per un minimo di 10 ore prima
di utilizzarla per la prima volta.
1. Rilasciare la chiusura 9 per aprire il coperchio dello
scomparto batteria.
2. Inserire il pacco batteria 19 nel connettore 10 fino a
sistemarlo completamente.
3. Chiudere e fissare il coperchio dello scomparto della
batteria.
Pacchi batteria con indicatore del livello
di carburante (Fig. C)
Alcuni pacchi batteria DeWALT comprendono un indicatore del
livello di carburante costituito da tre spie LED verdi che indicano
il livello di carica rimanente nel pacco batteria.
45
Italiano
Per azionare l’indicatore del carburante, premere e tenere
premuto il pulsante dell’indicatore del carburante 20 . Una
combinazione di tre spie LED verdi si illumina per designare
il livello di carica residua. Quando il livello di carica nella
batteria scende al di sotto del limite utilizzabile, l’indicatore del
carburante non si illumina e sarà necessario ricaricare la batteria.
NOTA: l’indicatore del carburante è solo un’indicazione
del livello di carica residua sul pacco batteria. Non indica la
funzionalità dell’apparato ed è soggetto a variazioni in base
ai componenti prodotto, alla temperatura e all’applicazione
dell’utente finale.
installare la batteria a bottone (Fig. A, B)
AVVERTENZA: sostituire la batteria con una della stessa
marca e tipo. Osservare la corretta polarità (+ e –) nel
sostituire le batterie. Non conservare o trasportare le
batterie in modo tale che oggetti metallici possano entrare
in contatto con i terminali esposti della batteria.
La radio è provvista di capacità di memoria per memorizzare
l’ora e i canali selezionati in memoria. Quando la radio è spenta,
questa capacità di memoria è alimentata da una batteria a celle
formato bottone inclusa in dotazione con la radio.
1. Spegnere la radio/caricabatterie e staccare il cavo dalla
presa.
2. Aprire il comparto batteria sollevando il suo fermo di
chiusura 9 .
3. Svitare la vite 18 sullo sportello della batteria 12 4. Premere sul fermo di chiusura dello sportello della batteria e
tirare per aprire.
5. Installare la batteria a bottone 13 secondo lo schema
contenuto nell’area della batteria a bottone.
6. Rimettere lo sportello della batteria, inserire la vite e
stringere.
7. Chiudere strettamente il comparto batteria.
NOTA: per azzerare il display LCD, orologio e preselezioni,
rimuovere la batteria a bottone e installarla di nuovo. Seguire
questa procedura se lo schermo appare bloccato.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le istruzioni di sicurezza
e le normative in vigore.
AVVERTENZA: non appoggiare la radio/caricabatterie in
posti dove sia esposta a cadute o a spruzzi.
Funzionamento a corrente (Fig. D)
Srotolare il cavo di alimentazione e innestare la spina in una
presa da 110 o 230 V AC.
Uso della radio (Fig. A)
Regolazione dell’alimentazione/volume
1. Per accendere la radio, premere il pulsante di accensione 1 .
NOTA: quando la radio viene utilizzata per la prima volta,
entrerà in modalità DAB e cercherà automaticamente le
stazioni. Quindi imposterà l’ora e inizierà a riprodurre la
46
prima stazione rilevata. Se il segnale ora non è disponibile,
consultare Programmare l’orologio per impostare l’ora
manualmente.
2. Ruotare la manopola 2 in senso orario per aumentare il
volume. Per diminuire il volume, ruotarla in senso antiorario.
Selezione della modalità
Per selezionare una delle funzioni modalità (DAB, FM o AUX),
premere il pulsante modalità 4 finché non si trova la funzione
desiderata. Per esempio, se la radio è su DAB, visualizzato nella
parte in alto a sinistra del display LCD 8 , premere due volte il
pulsante modalità per passare ad AUX.
Modalità DAB - sintonizzazione
Quando si accende per la prima volta l’unità in modalità DAB/
DAB+, la radio effettuerà una scansione automatica per rilevare
le stazioni di trasmissione nella zona.
Utilizzare i pulsanti freccia sinistro o destro 3 per scorrere le
stazioni.
NOTA: quando ci si sposta di località o se la ricezione era
scadente nella scansione originale (possibile se l’antenna non
era in posizione verticale), l’elenco delle stazioni disponibili
potrebbe risultare vuoto o incompleto. L’esecuzione manuale
di una scansione automatica rileverà tutte le stazioni di
trasmissione disponibili.
Per eseguire una scansione automatica:
1. Premere il pulsante menu 5 , scorrere le opzioni premendo
il pulsante freccia destro 3 finché non si raggiunge
la Scansione automatica e selezionare questa opzione
premendo il pulsante Enter/Display 7 .
2. Premere il pulsante freccia destro per selezionare l’opzione
“Sì”.
3. Premere il pulsante Enter/Display 7 per eseguire la
Scansione automatica.
Una volta completata a Scansione automatica, la radio
riprodurrà la prima stazione rilevata.
Per utilizzare le preimpostazioni, consultare Programmare i
pulsanti memoria.
Modalità DAB – taglio delle stazionI
Una volta ricevute dalla radio, le stazioni che non risultano più
disponibili potrebbero visualizzare un ? dopo il nome della
stazione.
Per rimuovere queste stazioni dall’elenco delle stazioni, utilizzare
la funzione Taglio:
1. Premere Menu 5 e scorrere all’opzione Taglio.
2. Premere Enter/Display 7 per selezionare.
3. Scorrere a destra all’opzione Sì, quindi premere il pulsante
Enter/Display 7 per tagliare le stazioni.
Modalità DAB – dynamic range
compression (DRC)
Questa funzione riduce la differenza tra l’audio più forte e
l’audio più debole trasmessi. In sostanza, rende i suoni deboli
relativamente più forti e i suoni forti relativamente più deboli.
Sono disponibili le seguenti opzioni:
Italiano
0 - la DRC della trasmissione verrà ignorata
1/2- imposta la DRC a metà del livello trasmesso
1 - utilizza il livello della DRC trasmesso
2 - raddoppia il livello della DRC trasmesso
NOTA: La DRC funziona solo se è attivata dall’emittente.
Modalità FM – sintonia
Per effettuare la sintonizzazione: premere la freccia destra
per spostare il sintonizzatore in su nella banda di frequenza,
premere la freccia sinistra per spostare il sintonizzatore in basso
nella banda di frequenza.
Per effettuare la ricerca: Premere e tenere premuto il
pulsante freccia destro 3 una volta e rilasciare. La frequenza del
sintonizzatore aumenterà per cercare la prima stazione radio
con una chiarezza accettabile e si fermerà su quella stazione. Il
pulsante freccia destro può essere premuto nuovamente per
continuare a cercare una stazione radio su frequenze superiori.
Il pulsante freccia sinistro può essere premuto per cercare le
stazioni radio su frequenze inferiori. La funzione di ricerca è
disponibile nella modalità FM.
Programmare i pulsanti memoria
È possibile impostare indipendentemente dieci stazioni
radio DAB e dieci stazioni radio FM. Dopo aver programmato
i pulsanti, premendo 1, 2, 3, 4 o 5 sarà possibile cambiare
istantaneamente la frequenza alla stazione preimpostata.
1. Impostare la radio alla stazione desiderata (vedere
Sintonizzazione).
2. Premere e tenere premuto uno dei pulsanti memoria
desiderati 6 finché il numero preimpostato non inizia
a lampeggiare nel display LCD 8 . Rilasciare il pulsante
e attendere che il display preimpostato smetta di
lampeggiare.
3. Ogni pulsante di memoria può memorizzare due
stazioni preimpostate. Per memorizzare una seconda
preimpostazione, ripetere il passaggio 1.
4. Premere e tenere premuto uno dei pulsanti memoria
desiderati 6 finché il numero preimpostato non inizia
a lampeggiare nel display LCD 8 . Premere il pulsante
preimpostato una seconda volta in modo che venga
visualizzato il numero preimpostato successivo. Rilasciare il
pulsante e attendere che il display preimpostato smetta di
lampeggiare.
Programmare l’orologio
È possibile aggiornare manualmente o sincronizzare
automaticamente l’ora e la data con i segnali dell’ora nazionale
trasmessi sulla modalità DAB (ove disponibili).
Per sincronizzare automaticamente l’orologio:
(SOLO modalità DAB)
NOTA: quando la radio viene utilizzata per la prima volta,
entrerà in modalità DAB e cercherà automaticamente le stazioni.
1. Premere il pulsante Menu 5 .
2. Utilizzare i pulsanti freccia 3 per scorrere a Regolazione Ora
e premere il pulsante Enter/Display 7 .
3. Scorrere a Sincronizza subito l’ora e premere il pulsante
Enter/Display per selezionare. Questo sincronizza
automaticamente l’orologio con i segnali dell’ora nazionale.
Per regolare manualmente l’orologio:
(modalità FM e DAB)
4. Premere il pulsante Menu 5 .
5. Utilizzare i pulsanti freccia 3 per scorrere a Regolazione Ora
sul display LCD e premere il pulsante Enter/Display 7 .
6. Scorrere a Data e Ora e premere il pulsante Enter/Display 7 .
7. Impostare la data e l’ora utilizzando i pulsanti freccia sinistra
e destra 3 .
8. Una volta impostata l’ora desiderata, premere il pulsante
Enter/Display 7 per confermare.
Altre opzioni del menu Regolazione Ora:
• Formato ora: Per selezionare un formato di visualizzazione
dell’ora a 12 o 24 ore
• Formato data: Per selezionare il formato di visualizzazione
della data, MM/GG/AAAA, AAAA/MM/GG o GG/MM/AAAA.
Regolare L’EQ
È possibile regolare il suono modificando l’equalizzazione dei
bassi o alti della radio.
1. Premere il pulsante Menu 5 e scorrere utilizzando i pulsanti
freccia sinistro o destro 3 per selezionare EQ Suono.
Selezionare premendo il pulsante Enter/Display 7 .
2. Premere il pulsante freccia destro per aumentare i bassi o il
pulsante freccia sinistro per diminuirli.
3. Una volta ottenuta la regolazione desiderata, premere il
pulsante Enter/Display 7 .
4. Ripetere i passaggi 2 e 3 per la regolazione degli alti.
Note importanti sulla radio
1. La radio funzionerà fino a 8 ore su una batteria
completamente carica di 4.0 ore amp. L’utilizzo di batteria
con una tensione o capacità inferiore comporterà un tempo
di funzionamento ridotto.
2. La ricezione varia a secondo della località e della portata del
segnale radio.
3. Alcuni tipi di generatore possono causare rumore di fondo.
4. La ricezione AM è quasi sempre più nitida quando si usa
l’alimentazione a batteria.
5. Per utilizzare la porta ausiliaria 11 , innestare lo spinotto di
uscita proveniente da un lettore CD o da un iPod®*/MP3
nella porta (Fig. A). Il suono proveniente dalla sorgente
esterna viene diffuso dagli altoparlanti della DCR017.
6. La porta di uscita USB alimentata 16 è una porta per
connettere dispositivi a bassa tensione come telefoni
cellulari e lettori CD e MP3.
* iPod è un marchio registrato di Apple Inc.
MANUTENZIONE
Questo apparato DeWALT è stato progettato per funzionare a
lungo con una manutenzione minima. Per avere prestazioni
sempre soddisfacenti occorre avere cura dell’apparato e
sottoporlo a pulizia periodica.
47
Italiano
Note di assistenza tecnica
Questo prodotto non è riparabile dall’utilizzatore. La
radio/caricabatterie non contiene componenti riparabili
dall’utilizzatore. E’ necessario ricorrere ad un centro di assistenza
autorizzato per evitare danni ai componenti interni sensibili alle
cariche statiche.
Pulizia
AVVERTENZA: non utilizzare mai solventi o altri prodotti
chimici aggressivi per pulire le parti non metalliche della
radio/caricabatterie. Questi prodotti chimici indeboliscono
i materiali utilizzati per questi componenti. Utilizzare
un panno inumidito solo con acqua e sapone delicato.
Non far penetrare del liquido all’interno della radio/
caricabatterie, e non immergere mai nessuna parte della
radio/caricabatterie in un liquido.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto sono stati collaudati
soltanto gli accessori offerti da DeWALT, quindi l’utilizzo
di accessori diversi potrebbe essere rischioso. Per ridurre il
rischio di lesioni, su questo prodotto vanno utilizzati solo
gli accessori raccomandati DeWALT.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni sugli
accessori più adatti.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. I prodotti e le batterie
contrassegnati con questo simbolo non devono essere
smaltiti con i normali rifiuti domestici.
Prodotti e batterie contengono materiali che possono
essere recuperati o riciclati diminuendo la domanda di materie
prime. Si prega di riciclare prodotti elettrici e batterie secondo
le disposizioni locali. Ulteriori informazioni sono disponibili
all’indirizzo www.2helpU.com.
Pacco batteria ricaricabile
Questo pacco batteria a lunga durata deve essere ricaricato
quando non fornisce più energia sufficiente per eseguire
compiti che prima erano eseguiti agevolmente. Al termine della
sua vita operativa, il pacco batteria va smaltito con la dovuta
cura per l’ambiente.
• Far scaricare completamente il pacco batteria, poi
rimuoverlo dall’apparato
• Le batteria agli ioni di litio sono riciclabili. Consegnarle al
proprio concessionario o presso un’apposita stazione di
riciclaggio. Le batterie raccolte verranno riciclate o smaltite
in modo appropriato.
48
Nederlands
OPLADER/RADIO
DCR017
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DeWALT gereedschap. Jarenlange
ervaring, grondige productontwikkeling en innovatie maken
DeWALT tot een van de betrouwbaarste partners voor
gebruikers van professioneel gereedschap.
Zekeringen:
Europa
Technische gegevens
Stroombron
Netspanning
Batterijspanning
Batterijtype
Oplaadtijd (ong.)
Oplaadstroomsterkte
Gewicht
Accu
Accutype
Spanning
Capaciteit
Gewicht
Accu
Accutype
Spanning
Capaciteit
Gewicht
Accu
Accutype
Spanning
Capaciteit
Gewicht
Accu
Accutype
Spanning
Capaciteit
Gewicht
Lader
Netspanning
Accutype
Laadtijd bij benadering
van accu’s
VAC
VDC
min
A
kg
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
VAC
min
De oplader/radio van het type DCR017 zijn geschikt voor accu’s
van 10,8V, 14,4V, 18V XR Li-Ion en XR FLEXVOLTTM (DCB123,
DCB127, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185 en
DCB546).
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
DCB143
Li-Ion
14,4
2,0
0,30
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
DCB144
Li-Ion
14,4
5,0
0,52
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB183/B
Li-Ion
18
2,0
0,40/0,45
DCR017
AC/DC
230
10,8–18
Li-Ion
45 –120
2,0
5,7
DCB145
Li-Ion
14,4
1,3
0,30
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB184/B
Li-Ion
18
5,0
0,62/0,67
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
DCR017
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah) 90 (3,0 Ah)
120 (4,0 Ah)
230 V-gereedschap
10 ampère, stroomnet
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad voor elk
signaalwoord. Gelieve de handleiding te lezen en op deze
symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een mogelijk gevaarlijke
situatie die, indien niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
OPMERKING: Geeft een handeling aan waarbij geen
persoonlijk letsel optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan veroorzaken.
Wijst op risico van een elektrische schok.
Wijst op brandgevaar.
Veiligheidsinstructies voor lader/radio’s
•
•
•
•
•
•
Behandel het snoer voorzichtig. Draag de lader/radio
nooit aan het snoer. Draag de radio nooit aan het snoer. Geef
nooit een ruk aan het snoer als u de stekker uit het stopcontact
wilt trekken. Houd het snoer weg bij warmtebronnen, olie en
scherpe randen.
Neem de accu uit. Uitschakelen voordat u het toestel
zonder toezicht achterlaat. Verwijder de accu, wanneer u
het gereedschap niet gebruikt, voordat u accessoires en
hulpstukken vervangt en voordat u onderhoud verricht.
Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in gematigde klimaten.
Het is niet de bedoeling dat dit apparaat wordt gebruikt door
personen (waaronder kinderen) met verminderde fysieke,
zintuiglijke of psychische vermogens, of met een gebrek
aan ervaring en kennis, tenzij onder toezicht van of met
aanwijzingen over het gebruik van het apparaat door een
persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
Lader/radio mag niet worden blootgesteld aan druipend
of spattend water; er mogen geen voorwerpen gevuld met
vloeistoffen, zoals vazen, op worden geplaatst.
Er mogen open bronnen van vuur, zoals brandende kaarsen,
op de de radio/lader worden geplaatst.
49
Nederlands
•
U koppelt het toestel los van de stroomvoorziening door de
netstekker uit het stopcontact te trekken; deze mogelijkheid
het toestel los te koppelen van de stroomvoorziening (de
stekker) moet gemakkelijk bereikbaar blijven.
DCR017-LX
DCR017-BD, -QW
DCR017-GB
DCR017-XE
Elektrische veiligheid
Controleer altijd of het voltage van de batterij overeenkomt
met het voltage op het typeplaatje. Zorg er ook voor dat
het voltage van uw oplader overeenkomt met dat van uw
stroomvoorziening.
WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schok.
Uitsluitend gebruiken op droge locaties.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen
door een speciaal geprepareerd snoer dat leverbaar is via het
DeWALT servicecentrum.
Een verlengsnoer gebruiken
Gebruik, als een verlengsnoer nodig is, een goedgekeurd
3-aderig verlengsnoer dat geschikt is voor de stroomvoorziening
van dit gereedschap (zie Technische gegevens). De minimale
geleidergrootte is 1,5 mm2; de maximale lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd volledig af te
rollen.
Instructies voor aarden
De DCR017 (230 V) oplader/radio moet geaard worden. In het
geval van disfunctioneren of uitvallen zorgt de aarding voor een
pad van minste weerstand voor elektrische stroom om het risico
op een elektrische schok te verminderen. De oplader/radio is
voorzien van een stroomsnoer dat een geaarde conductor en
een geaarde stekker heeft. De stekker dient in een geschikte
contactdoos te worden gestoken die correct geïnstalleerd en
geaard is in overeenstemming met alle plaatselijke voorschriften
en bepalingen.
GEVAAR: Onjuiste aansluiting van de geaarde conductor
van het apparaat kan leiden tot een risico op elektrische
schok. De conductor met isolatie die een buitenoppervlak
heeft dat groen met gele strepen is, is de geaarde
conductor van het apparaat. Als reparatie of vervanging
van het stroomsnoer of de stekker nodig zijn, sluit u de
geaarde conductor van het apparaat niet op een actieve
stroombron aan. Reparatiewerkzaamheden dienen
uitsluitend door een DeWALT servicemedewerker te
worden uitgevoerd. Pas de stekker die bij de oplader/radio
is meegeleverd niet aan – als deze niet in de contactdoos
pas, dient u een geschikte contactdoos door een DeWALT
reparateur te laten installeren.
Voor geaard, op een stroomsnoer
aangesloten oplader/radio met waarde
16A of lager en bedoeld voor gebruik op
een stroomcircuit van 230 V nominale
invoer
De oplader/radio is geschikt voor gebruik op een 230 V
nominale invoer stroomcircuit en heeft een geaarde stekker die
eruit ziet als op de volgende afbeelding.
50
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Laders
Deze radio/lader hoeft niet te worden afgeregeld en is
ontworpen voor optimaal bedieningsgemak.
Belangrijke veiligheidsinstructies voor
oplader/radio
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze handleiding bevat
belangrijke instructies voor de veiligheid en voor de bediening van
de DCR017-lader/radio.
• Lees voordat u de lader gebruikt alle instructies en
waarschuwingsmarkeringen op de lader, accu, en product dat
de accu gebruikt.
WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schok. Laat
geen vloeistof in de lader dringen. Dit zou kunnen leiden
tot een elektrische schok.
WAARSCHUWING: Wij adviseren een aardlekschakelaar
met een reststroomwaarde van 30mA of minder
te gebruiken.
VOORZICHTIG: Gevaar voor brandwonden. Beperk
het risico van letsel, laad alleen oplaadbare accu’s op
van het merk DeWALT. Andere typen accu’s zouden uit
elkaar kunnen springen en persoonlijk letsel en schade
kunnen veroorzaken.
VOORZICHTIG: Houd toezicht op kinderen zodat zij niet
met het apparaat kunnen spelen.
OPMERKING: Onder bepaalde omstandigheden, wanneer
de stekker van de lader in het stopcontact zit, kunnen de
niet-afgedekte laadcontacten binnenin de lader door
materiaal of een voorwerp worden kortgesloten. Bepaalde
materialen die geleidend zijn, zoals, maar niet uitsluitend,
staalwol, aluminiumfolie of een opeenhoping van
metaalachtige deeltjes, kunnen beter bij de holtes van de
lader worden weggehouden. Trek altijd de stekker uit het
stopcontact wanneer er geen accu in de lader zit. Trek de
stekker van de lader uit het stopcontact voordat u de lader
gaat reinigen.
• Probeer NIET om de batterij op te laden met een andere
oplader/radio dan die in deze gebruiksaanwijzing
staan beschreven. De oplader en de batterij zijn speciaal
ontworpen om met elkaar te functioneren.
• Deze oplader/radio’s zijn niet bedoeld voor enig ander
gebruik dan het opladen van DeWALT oplaadbare
batterijen. Ieder ander gebruik kan leiden tot brandgevaar,
elektrische schok of elektrocutie.
• Stel de oplader/radio niet bloot aan regen of sneeuw.
Nederlands
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Trek aan de stekker in plaats van aan het snoer als u de
oplader afkoppelt. Dit vermindert het risico op schade aan
de stekker en het stroomsnoer.
Zorg ervoor dat het stroomsnoer zo is gepositioneerd
dat er niet op kan worden gelopen, over kan worden
gestruikeld, of op een andere manier tot schade of
problemen kan leiden.
Gebruik geen verlengsnoer tenzij dit absoluut
noodzakelijk is. Het gebruik van een ongeschikt verlengsnoer
kan leiden tot brandgevaar, een elektrische schok of
elektrocutie.
Plaats geen voorwerpen op de oplader/radio en plaats
de oplader/radio niet op een zachte ondergrond die de
ventilatieopeningen kan belemmeren en tot excessieve
interne hitte kan leiden. Plaats de oplader/radio niet in de
buurt van een warmtebron.
Gebruik de oplader/radio niet met een beschadigd snoer
of beschadigde stekker — vervang deze onmiddellijk.
Gebruik de oplader/radio niet wanneer deze een
zware klap heeft gehad, is laten vallen of anderszins
beschadigd is. Breng deze bij een erkend servicecentrum.
Demonteer de oplader/radio niet; breng deze bij een
erkend servicecentrum als onderhoud of reparatie nodig
is. Het onjuist opnieuw monteren kan leiden tot een elektrische
schok, elektrocutie of brand.
Ontkoppel de oplader van de stroomvoorziening
voordat u deze gaat reinigen. Dit zal het risico op een
elektrische schok verminderen. Het verwijderen van de
batterij vermindert dit risico niet.
Probeer NOOIT 2 opladers op elkaar aan te sluiten.
De DCR017 oplader/radio is ontworpen om te worden
gebruikt op standaard 230 V huishoudstroom. Probeer
de oplader niet op enig ander voltage uit. Dit geldt niet
voor de transportoplader.
Een accu opladen (Afb. [Fig.] C)
1. Steek de lader in een geschikt stopcontact voordat u de
accu insteekt.
2. Plaats de accu 19 in de lader, en let er daarbij op dat de
accu geheel in de lader komt te zitten. Het rode lampje
(opladen) knippert herhaaldelijk en dat duidt erop dat het
laadproces is gestart.
3. Een volledig opgeladen accu wordt aangegeven door het
rode lampje dat constant AAN blijft. De accu is nu volledig
opgeladen en kan worden gebruikt of kan in de acculader
blijven zitten.
OPMERKING: U kunt maximale prestaties en levensduur van
lithium-ion-accu’s garanderen door de accu’s volledig op te
laden voordat u deze voor het eerst in gebruik neemt.
Werking van de lader
Raadpleeg onderstaande indicatoren voor de laadstatus van de
accu.
Het indicatielampje 15 van de lader geeft een aanduiding van
de lading van de accu, wanneer een accu wordt opgeladen.
Laadindicaties:
bezig met opladen
volledig opgeladen
hete/koude accuvertraging
Probleem met accu of lader
De geschikte lader(s) laden niet een kapotte accu op. Het
lampje zal niet of onregelmatig gaan branden en de lader geeft
daarmee aan dat de accu kapot is.
OPMERKING: Dit kan ook betekenen dat er iets mis is met de
lader.
Als de lader laat zien dat er een probleem is, laat de lader en de
accu dan testen door een geautoriseerd servicecentrum.
Hot/Cold Pack Delay (Vertraging Hete/Koude Accu)
Wanneer de lader waarneemt dat een accu te warm of te koud
is, wordt onmiddellijk een Hot/Cold Delay gestart en wordt het
laden uitgesteld tot de accu een geschikte temperatuur heeft
bereikt. De lader schakelt dan automatisch over op de acculaadstand. Deze functie waarborgt een maximale levensduur
van de accu.
Een koude accu zal minder snel worden opgeladen dan een
warme accu. De accu zal minder snel opladen gedurende
de gehele laadcyclus en zal niet op maximumsnelheid gaan
opladen, ook niet als de accu warmer wordt.
Elektronisch Beveiligingssysteem
XR Li-Ion-gereedschap is ontworpen met een Elektronisch
Beveiligingssysteem dat ervoor zorgt dat de accu niet te veel
wordt geladen, niet te heet wordt of te veel wordt ontladen.
Het product zal automatisch uitgeschakeld worden, als het
elektronisch beschermingssysteem actief wordt. Als dit gebeurt,
zet u de Lithium-ion-accu op de lader, totdat deze volledig
geladen is.
Instructies voor reiniging van oplader/
radio
WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schok.
Ontkoppel de oplader van de wisselstroomvoorziening
voordat u deze gaat reinigen. Vuil en vet kunnen van de
buitenzijde van de oplader/radio worden verwijderd met
een doek of een zachte, niet-metalen borstel. Gebruik geen
water of schoonmaakmiddelen.
Accu
Belangrijke veiligheidsinstructies voor alle
accu’s
Als u vervangende accu’s bestelt, zorg er dan voor dat u het
catalogusnummer en voltage vermeldt.
De accu is niet volledig opgeladen als deze uit de verpakking
komt. Voordat u de accu en oplader gebruikt, dient u de
onderstaande veiligheidsinstructies te lezen. Volg vervolgens de
oplaadprocedures zoals die zijn uitgelegd.
LEES ALLE INSTRUCTIES
•
Laad de accu niet op en gebruik deze niet in een
explosieve omgeving, zoals in de nabijheid van
51
Nederlands
•
•
•
•
•
•
•
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Wanneer u de
accu plaatst in of verwijdert uit de lader kan het stof of de
damp door een vonk vlamvatten.
Gebruik nooit geweld bij het plaatsen van de accu in de
lader. Wijzig de accu op geen enkele manier als deze niet
past in een lader die niet geschikt is, omdat de accu kan
openbarsten waardoor ernstig persoonlijk letsel kan
ontstaan.
Laad de accu’s alleen op in DeWALT-laders.
Spat NIET met water en dompel de accu niet onder in water
of andere vloeistoffen.
Gebruik of bewaar het gereedschap en de accu niet
op plaatsen waar de temperatuur 40 ˚C of meer kan
bereiken (bijvoorbeeld in een schuurtje of een metalen
loods in de zomer).
Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze ernstig
beschadigd is of volledig verbruikt. De accu kan in vuur
exploderen. Als lithium ion accu‘s worden verbrand, komen
giftige dampen en materialen vrij.
Als de inhoud van de accu in contact met de huid komt,
wast u dit onmiddellijk af met water en een milde
zeep. Als accuvloeistof in de ogen komt spoelt u 15 minuten
met water in het geopende oog, of totdat de irritatie stopt.
Als medische hulp nodig is dient u te vermelden dat de
accuelektrolyt is samengesteld uit een mengsel van vloeibare
organische carbonaten en lithiumzouten.
De inhoud van geopende accucellen kan irritatie aan de
luchtwegen veroorzaken. Zorg voor frisse lucht. Zoek als de
symptomen aanhouden medische hulp.
WAARSCHUWING: Gevaar voor brandwonden.
Accuvloeistof kan ontvlambaar zijn als deze aan een vonk
of vlam wordt blootgesteld.
WAARSCHUWING: Probeer nooit om welke reden dan
ook de accu te openen. Als de behuizing van de accu
is gescheurd of beschadigd, zet de accu dan niet in de
lader. Klem een accu niet vast, laat een accu niet vallen,
beschadig een accu niet. Gebruik een accu of lader waar
hard op is geslagen, die is gevallen, waar overheen is
gereden of die op welke manier dan ook is beschadigd
(dat wil zeggen, doorboord met een spijker, geraakt
met een hamer, vertrapt) niet. Een elektrische schok of
elektrocutie kan het gevolg zijn. Breng beschadigde accu’s
terug naar het servicecentrum zodat ze kunnen worden
gerecycled.
WAARSCHUWING: Brandgevaar. Berg de accu
niet op en vervoer de accu niet op een manier dat
metalen voorwerpen in contact kunnen komen
met de aansluitpunten van de accu. Bijvoorbeeld,
steek de accu niet in een schortzak, broekzakken,
gereedschapskisten, gereedschapsdozen, laden, enz., waar
een losse spijkers, schroeven, sleutels, enz. liggen.
VOORZICHTIG: Plaats het gereedschap wanneer
het niet in gebruik is, op z’n zijkant op een stabiel
oppervlak waar het niet kan vallen of omvallen.
Sommige gereedschappen met grote accu’s kunnen
52
rechtop staan op de accu maar kunnen gemakkelijk
worden omgegooid.
Transport
WAARSCHUWING: Brandgevaar. Tijdens het transport
kunnen accu’s mogelijk vlam vatten als de aansluitingen
van de accu onbedoeld in aanraking komen met
geleidende materialen. Controleer dat tijdens het transport
de aansluitingen van de accu afgeschermd zijn en goed
geïsoleerd van materialen die ermee in contact kunnen
komen en kortsluiting kunnen veroorzaken.
DeWALT accu’s voldoen aan alle van toepassing zijn
verzendvoorschriften zoals deze zijn bepaald door de bedrijfstak
en door wettelijke normen, zoals Aanbevelingen voor het
Transport van Gevaarlijke Goederen van de UN; Voorschriften
voor Gevaarlijke Goederen van de International Air Transport
Association (IATA) , Voorschriften Internationale Maritieme
Gevaarlijke Goederen (IMDG) en de Europese Overeenkomst
Betreffende het Internationale Vervoer van Gevaarlijke Goederen
over de Weg (ADR). Lithium-ion cellen en accu’s zijn getest in
overeenstemming met Hoofdstuk 38,3 van de Aanbevelingen
voor het Transport van Gevaarlijke Goederen Handleiding van
Testen en Criteria.
In de meeste gevallen zal bij de verzending van een DeWALTaccu deze naar verwachting worden geclassificeerd als volledig
gereguleerd Klasse 9 Gevaarlijk materiaal. Over het algemeen
zullen alleen verzendingen die een lithium-ion-accu bevatten
met een energie-classificatie hoger dan 100 Wattuur (Wh),
moeten worden verzonden als volledig gereguleerd Klasse 9. Bij
alle lithium-ion-accu’s wordt de Wattuur-classificatie op de accu
vermeld. Verder adviseert DeWALT in verband met complicaties
met de voorschriften, lithium-ion-accu’s niet als luchtvracht
alleen te verzenden, ongeacht de Wattuur-classificatie.
Zendingen van gereedschap met accu’s (combo-sets) kunnen
naar verwachting per luchtvracht worden verzonden, als de
Wattuur-classificatie van de accu niet hoger is dan 100 Wh.
Ongeacht of een verzending wordt geacht een vrijstelling
te hebben of volledig voorgeschreven, is voor de
verantwoordelijkheid van de verzender de meest recente
voorschriften voor verpakking, labeling/markering en vereisten
ten aanzien van documentatie.
De informatie die in dit hoofdstuk van de handleiding wordt
verstrekt, wordt verstrekt in goed vertrouwen en wordt geacht
nauwkeurig te zijn op het moment dat het document werd
opgesteld. Er wordt echter geen garantie gegeven, impliciet
of expliciet. Het is voor de verantwoordelijkheid van de koper
ervoor te zorgen dat zijn activiteiten in overeenstemming zijn
met de geldende voorschriften.
Aanbevelingen voor opslag
1. De beste plaats om het apparaat op te bergen is koel en
droog, uit direct zonlicht en niet in overmatige hitte of
koude. Voor optimale accuprestaties en levensduur bergt u
accu’s op bij kamertemperatuur als deze niet in gebruik zijn.
2. Wanneer u de accu lange tijd opbergt, kunt u deze voor
optimale resultaten het beste volledig opgeladen opslaan
op een koele, droge plaats buiten de lader.
Nederlands
OPMERKING: Accu’s kunnen beter niet volledig ontladen
worden opgeslagen. De accu moet voor gebruik weer worden
opgeladen.
Labels op de oplader en accu
Behalve de pictogrammen die in deze handleiding worden
gebruikt, kunnen de volgende pictogrammen op de labels op
de lader en op de accu staan:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Zie Technische gegevens voor de oplaadtijd.
Niet doorboren met geleidende voorwerpen.
Laad geen beschadigde accu‘s op.
Niet blootstellen aan water.
Z org dat defecte snoeren onmiddellijk worden
vervangen.
Uitsluitend opladen tussen 4 ˚C en 40 ˚C.
Alleen voor gebruik binnenshuis.
•
Neem de tijd om deze handleiding grondig door te lezen en te
begrijpen voordat u de apparatuur gebruikt.
Markeringen op oplader/radio
De volgende pictogrammen staan op de oplader/radio vermeld:
Lees de gebruiksaanwijzing.
Beschrijving (Afb. A–C)
WAARSCHUWING: Pas het gereedschap of een onderdeel
ervan nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk letsel tot
gevolg hebben.
1 Aan/Uit-knop
2 Volumeknop
3 Pijlknoppen
4 Standenknop
5 Menuknop
6 Geheugenknoppen
7 Enter/Display-knop
8 LCD-display
9 Vergrendeling accucompartiment
10 Accuvak
11 Hulppoort
12 Deksel knoopcelbatterij
13 Knoopcelbatterij
14 Uitgangen
15 Laadlampje
16 Poort USB-voeding
B ied de accu als chemisch afval aan en houd
rekening met het milieu.
MONTAGE EN AANPASSINGEN
Laad DeWALT-accu’s alleen op met de aangewezen
DeWALT-laders. Wanneer u andere accu’s dan de
aangewezen DeWALT-accu’s oplaadt met een
DeWALT-lader dan kunnen deze barsten of kan dit
leiden tot andere gevaarlijke situaties.
Een batterij plaatsen (Afb. A, C)
Gooi de accu niet in het vuur
Accutype
De DCR017 werkt op XR Li-Ion-accu’s van 10,8 V, 14,4 V en 18 V.
Deze accu's kunnen worden gebruikt: DCB141, DCB142,
DCB143, DCB144, DCB145, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B,
DCB184, DCB184B, DCB185. Raadpleeg Technische Gegevens
voor meer informatie.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1Lader/radio
1Gebruiksaanwijzing
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen of accessoires
mogelijk zijn beschadigd tijdens het transport.
WAARSCHUWING: gebruik alleen de accusets en laders
van DeWALT.
OPMERKING: Zorg ervoor dat uw batterij volledig is opgeladen.
Als de batterij niet voldoende stroom levert, laadt u de batterij
op volgens de instructies in de gebruiksaanwijzing van de
oplader.
OPMERKING: U kunt maximale prestaties en levensduur van
Li-Ion-accu’s garanderen door de accu’s minstens 10 uur op te
laden voordat u ze voor de eerste keer in gebruik neemt.
1. Verschuif de vergrendeling 9 van de deksel van het
accucompartiment.
2. Plaats de accu 19 in het vak 10 en let erop dat de accu
geheel op z’n plaats zit.
3. Sluit en vergrendel de deksel van het accucompartiment.
Vermogenmeter (Afb. C)
Er zijn DeWALT-accu’s met een vermogenmeter en deze bestaat
uit drie groene LED-lampjes die een aanduiding geven van de
hoeveelheid lading die de accu nog heeft.
U kunt de vermogenmeter inschakelen door de knop van
de vermogenmeter 20 in te drukken. Een combinatie van
de drie groene LED-lampjes gaat branden en dat geeft een
53
Nederlands
aanduiding van de hoeveelheid lading die de accu nog heeft.
Wanneer de lading in de accu onder het bruikbare niveau
ligt, gaat de vermogenmeter niet branden en moet de accu
worden opgeladen.
OPMERKING: De brandstofmeter geeft slechts een indicatie
van de hoeveelheid lading die de accu nog heeft. De meter
geeft geen aanwijzingen over de functionaliteit van het
gereedschap en is onderhevig aan schommelingen afhankelijk
van productcomponenten, temperatuur en de toepassing door
de eindgebruiker.
DE KNOPCEL BATTERIJ PLAATSEN (Afb 1, 2)
WAARSCHUWING: Als u de batterij vervangt, vervang
deze dan voor hetzelfde merk en type. Let op de
juiste polariteit (+ en –) als u batterijen vervangt. Sla
batterijen niet op en draag ze niet bij u wanneer metalen
voorwerpen in contact met open batterijterminals in
aanraking kunnen komen.
Uw radio heeft een geheugenfunctie voor de juiste tijd en
voor zenders die u hebt geselecteerd en in het geheugen
hebt opgeslagen. Wanneer de radio uitstaat (OFF), wordt deze
geheugenfunctie in stand gehouden door één knoopcelbatterij
die bij de radio wordt geleverd.
1. Schakel de oplader/radio uit en neem de stekker uit het
stopcontact.
2. Open het batterijvak door het veerslot van het batterijvak 9 los te maken.
3. Maak de schroef 18 in het batterijdeurtje 12 los.
4. Druk op het veerslot van het batterijdeurtje en trek eraan
om het te openen.
5. Plaats de knopcel batterij 13 volgens het diagram in het
knopcel batterijgebied.
6. Plaats het batterijdeurtje opnieuw, steek de schroef erin en
draai deze vast.
7. Sluit het batterijvak veilig af.
OPMERKING: Om de LCD display, de klok en de
fabrieksinstellingen terug te zetten, verwijdert u de knopcel
batterij en plaatst deze opnieuw. Volg deze procedure als het
scherm vast lijkt te zitten.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd aan de
veiligheidsinstructies en van toepassing
zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Plaats de oplader/radio niet op
locaties waar deze mogelijk aan druppels of spatten bloot
staat.
Bediening op wisselstroom (Afb. D)
Rol het stroomsnoer af en steek de stekker in de 110 of 230 V
wisselstroom contactdoos.
54
Het gereedschap bedienen (Afb. A)
Aanpassing van vermogen/volume
1. Schakel de radio in door op de Aan/Uit-knop te drukken 1 .
OPMERKING: Wanneer de radio voor de eerste keer wordt
gebruikt, wordt de stand DAB ingeschakeld en wordt er
automatisch naar zenders gezocht. Vervolgens wordt de
juiste tijd ingesteld en wordt op de eerst gevonden zender
afgestemd. Als er geen tijdssignaal is, kunt u zelf de tijd
instellen, raadpleeg De klok programmeren .
2. Draai knop 2 naar rechts voor meer volume. Draai de knop
naar links voor minder volume.
Selectie van standen
U kunt één van de standen of functies (DAB, FM of AUX) door op
de standenknop 4 te drukken tot de stand van uw keuze wordt
gevonden. Bijvoorbeeld, als de radio op de stand DAB staat, wat
u kunt zien linksboven in de LCD-display 8 , duw dan twee keer
op de standenknop als u naar de stand AUX wilt gaan.
Stand DAB - afstemming
Wanneer het toestel voor het eerst wordt ingeschakeld in de
stand DAB/DAB+, zal de radio Auto Scan uitvoeren zoeken naar
zenderstations in de regio.
Scrol met behulp van de linker- of rechter pijlknop 3 door de
zenders.
OPMERKING: Wanneer u naar een andere geografische
locatie bent gegaan of als de ontvangst slecht was bij de
oorspronkelijke scan (misschien was de antenne niet overeind
gezet), kan het zijn dat de lijst van beschikbare zenders leeg is of
onvolledig. U kunt beschikbare zendstations vinden door zelf de
functie Auto Scan uit te voeren.
Zo voert u Auto Scan uit:
1. Druk op de menuknop 5 , scrol door de optie met de
rechter pijlknop 3 tot u bij Auto Scan komt en selecteer
deze optie met een druk op de Enter/Display-knop 7 .
2. Druk op de rechter pijlknop en selecteer de optie ‘Ja’.
3. Druk op de Enter/Display-knop 7 en voer de Auto Scan uit.
Wanneer Auto Scan is voltooid, stemt de radio af op de eerste
zender die is gevonden.
Raadpleeg, als u voorkeuzezenders wilt gebruiken, De
Geheugenknoppen Programmeren.
Stand DAB – zenders wegdoen
Sommige zenders zijn een keer ontvangen door uw radio, maar
daarna niet meer beschikbaar, zij zullen misschien worden
getoond met een ? achter de naam van de zender.
U kunt deze zenders uit de zenderlijst halen met de functie
Wegdoen:
1. Druk op Menu 5 en scrol direct naar de optie Wegdoen.
2. Druk op Enter/Display 7 en selecteer deze optie.
3. Scrol direct naar de optie Ja, doe vervolgens zenders weg
door op Enter/Display 7 te drukken.
Nederlands
Stand DAB mode – Compressie van het
dynamisch bereik (DYNAMIC RANGE
Compression - DRC)
Zo stemt u af op zenders: Duw op de rechterpijl als u
verderop op de frequentieband wilt afstemmen, duw op de
linkerpijl als terug wilt gaan op de frequentieband.
Zo zoekt u naar zenders: Houd de rechter pijlknop 3 eenmaal
ingedrukt en laat los. De frequentie van de tuner neemt toe en
er wordt gezocht naar de eerste radiozender die voldoende
helder doorkomt, en vervolgens stopt de tuner bij die zender. U
kunt verder zoeken naar een radiozender op hogere frequenties
door opnieuw op de rechterpijl te drukken. U kunt zoeken naar
radiozenders op lagere frequenties door op de linkerpijl te
drukken. De zoekfunctie is beschikbaar in de FM-stand.
OPMERKING: Wanneer de radio voor de eerste keer wordt
gebruikt, wordt de stand DAB ingeschakeld en wordt er
automatisch naar zenders gezocht.
1. Druk op de Menuknop 5 .
2. Scrol met de pijlknoppen 3 naar Klok op tijd zetten en druk
op de Enter/Display-button 7 .
3. Scrol naar Nu Tijd synchroniseren en selecteer deze optie
door op de Enter/Display-knop te drukken. Zo wordt
de tijd automatisch gesynchroniseerd met de nationale
tijdssignalen.
De klok zelf op tijd zetten:
(stand FM en DAB)
4. Druk op de Menuknop 5 .
5. Scrol met de pijlknoppen 3 naar Klok op tijd zetten op de
LCD-display en druk op de Enter/Display-button 7 .
6. Scrol naar Datum en tijd en druk op de Enter/Displayknop 7 .
7. Stel de datum en de tijd in met de linker en rechter
pijlknoppen 3 .
8. Wanneer de gewenste tijd is ingesteld, drukt u op Enter/
Display 7 en bevestigt u de instelling.
Andere opties uit het menu Klok op tijd zetten:
• Tijdsindeling: Selecteer een indeling voor de tijdsweergave
van 12 uur of 24 uur
• Datumindeling: Selecteer de indeling van de
datumweergave , MM/DD/JJJJ, JJJJ/MM/DD of DD/MM/JJJJ.
De geheugen-knoppen programmeren
De EQ afstellen
Deze functie beperkt het verschil tussen de luidste en de minst
luide uitgezonden audiopassages. In feite maakt dit rustige
geluiden luider en luide geluiden in vergelijking daarmee
rustiger.
De volgende opties zijn beschikbaar:
0 - DRC van uitzending wordt genegeerd
1/2- s telt DRC in op de helft van het uitgezonden niveau
1 - gebruikt het uitgezonden DRC-niveau
2 - verdubbelt het uitgezonden DRC-niveau
OPMERKING: DRC werkt alleen als het is ingesteld door de
uitzender van het signaal.
FM-Stand - afstemmen
U kunt tien DAB- en tien FM-radiozenders onafhankelijk van
elkaar instellen. Wanneer u de knoppen hebt geprogrammeerd
hoeft u maar op 1, 2, 3, 4 of 5 te drukken en de frequentie gaat
onmiddellijk over op de voorkeuzezender.
1. Stel de radio in op de zender van uw keuze (zie
Afstemmen).
2. Houd één van de geheugenknoppen 6 van
uw keuze ingedrukt, totdat het nummer van de
voorkeuzezender begint te knipperen in de LCDdisplay 8 . Laat de knop los en wacht tot de getoonde
voorkeuzezender niet meer knippert in de display.
3. Onder iedere geheugenknop kunnen twee
voorkeuzezenders worden opgeslagen. Herhaal stap 1 als u
een tweede voorkeuzezender wilt opslaan.
4. Houd één van de geheugenknoppen 6 van uw keuze
ingedrukt totdat het nummer van de voorkeuzezender
begint te knipperen in de LCD-display 8 . Druk een tweede
keer op de knop van de voorkeuzezender zodat het
nummer van de volgende voorkeuzezender verschijnt. Laat
de knop los en wacht tot de getoonde voorkeuzezender niet
meer knippert in de display.
De klok programmeren
U kunt de tijd en de datum zelf bijwerken of de datum en de tijd
automatisch laten synchroniseren met de nationale tijdssignalen
die over DAB (waar beschikbaar) worden uitgezonden.
De klok automatisch laten synchroniseren:
(ALLEEN in de stand DAB)
U kunt het geluid afstellen door de equalisatie van de lage
tonen of de hoge tonen van de radio te wijzigen.
1. Druk op de Menuknop 5 en scrol met de linker of rechter
pijlknop 3 naar Sound EQ. Selecteer deze optie door op de
Enter/Display-knop te drukken 7 .
2. Druk op de rechter pijlknop voor meer lage tonen en op de
linker pijlknop voor minder lage tonen.
3. Wanneer u de gewenste aanpassing tot stand hebt
gebracht, drukt u op de Enter/Display-knop 7 .
4. Herhaal stap 2 en 3 voor aanpassing van de hoge tonen.
Belangrijke opmerkingen over de radio
1. De radio werkt tot wel 8 uur op een volledig opgeladen 4,0
A/u-accu. De radio werkt minder lang op accu’s van een
lagere spanning of een geringere capaciteit.
2. De ontvangst varieert afhankelijk van de locatie en de
sterkte van het radiosignaal.
3. Bepaalde generatoren kunnen achtergrondruis veroorzaken.
4. AM ontvangst is waarschijnlijk helderder als de stroom door
een batterij wordt geleverd.
5. Om de hulppoort 11 te gebruiken, steekt u de
uitgangsstekker van een CD of iPod®*/MP3-speler in de
poort (Afb 1). Het geluid van de externe bron speelt af via de
luidsprekers van de DCR017.
6. De stroomuitgang van de USB-poort 16 is een
verbindingspoort voor de stroomvoorziening van apparaten
55
Nederlands
met lage stroomvoorziening, zoals mobiele telefoons, CDen MP3-spelers.
* iPod is een geregistreerd handelsmerk van
Apple Inc.
ONDERHOUD
Uw DeWALT gereedschap op stroom is ontworpen om
gedurende een lange tijdsperiode te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Het continu naar bevrediging
functioneren hangt af van de juiste zorg voor het gereedschap
en regelmatig schoonmaken.
Serviceopmerkingen
Er kan geen onderhoud door de gebruiker aan dit
product worden uitgevoerd. Er bevinden zich geen
onderhoudsonderdelen in de oplader/radio. Onderhoud bij
een erkend servicecentrum is vereist om schade aan statisch
gevoelige interne componenten te voorkomen.
Reiniging
WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen of
andere bijtende chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van de oplader/radio. Deze
chemicaliën kunnen het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een doek die uitsluitend
met water en milde zeep is bevochtigd. Laat nooit vloeistof
in de oplader/radio komen; dompel nooit enig onderdeel
van de oplader/radio in een vloeistof.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien accessoires die niet door
DeWALT zijn aangeboden niet met dit product zijn getest,
kan het gebruik van dergelijke accessoires met deze
oplader/radio gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel te
verminderen dient u uitsluitend door DeWALT aanbevolen
accessoires met dit product te gebruiken
Neem contact op met uw leverancier voor verdere informatie
over de geschikte accessoires.
Bescherming van het milieu
Gescheiden inzameling. Producten en batterijen die
zijn voorzien van dit symbool, mogen niet bij het
normale huishoudelijke afval worden weggegooid.
Producten en batterijen bevatten materialen die
kunnen worden teruggewonnen en gerecycled, zodat de vraag
naar grondstoffen afneemt. Recycle elektrische producten en
batterijen volgens de lokale voorschriften. Nadere informatie is
beschikbaar op www.2helpU.com.
Herlaadbare accu
Deze duurzame accu moet herladen worden als hij niet krachtig
genoeg blijkt tijdens het uitvoeren van klussen die daarvoor vlot
verliepen. Aan het einde van zijn technische levensduur dient u
dit werktuig weg te gooien met respect voor het milieu:
56
• Laat de batterij geheel leeglopen en verwijder ze vervolgens
uit de oplader/radio.
• Lithium-ion-cellen recyclebaar. Breng ze terug bij uw
leverancier of naar het milieupark bij u in de buurt. De
ingezamelde accu’s zullen worden gerecycled of op juiste
wijze tot afval worden verwerkt.
Norsk
LADER/RADIO
DCR017
Gratulerer!
Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig
produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til en meget
pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Sikringer:
Europa
Tekniske data
Strømkilde
Nettspenning
Batterispenning
Batteritype
Ca. ladetid
Ladestrøm
Vekt
Batteripakke
Batteritype
Spenning
Kapasitet
Vekt
Batteripakke
Batteritype
Spenning
Kapasitet
Vekt
Batteripakke
Batteritype
Spenning
Kapasitet
Vekt
Batteripakke
Batteritype
Spenning
Kapasitet
Vekt
Lader
Netspanning
Batteritype
Omtrentlig ladetid på
batteripakker
Laderen/radioen DCR017 kan bruker med batteripakker med
10,8V, 14,4V, 18V Li-Ion XR og XR FLEXVOLTTM (DCB123, DCB127,
DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185 and DCB546).
VAC
VDC
min
A
kg
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
VAC
min
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
DCB143
Li-Ion
14,4
2,0
0,30
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
DCB144
Li-Ion
14,4
5,0
0,52
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB183/B
Li-Ion
18
2,0
0,40/0,45
DCR017
AC/DC
230
10,8–18
Li-Ion
45 –120
2,0
5,7
DCB145
Li-Ion
14,4
1,3
0,30
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB184/B
Li-Ion
18
5,0
0,62/0,67
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
DCR017
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah) 90 (3,0 Ah)
120 (4,0 Ah)
230V verktøy
10 A, nettspenning
Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de
enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt
oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller
moderat personskade.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til
personskader, men som kan føre til skader på utstyr
hvis den ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
Sikkerhetsanvisninger for lader/radioer
•
•
•
•
•
•
•
Ikke bruk ledningen feil. Bær aldri lader/radioen i ledningen.
Bær aldri radioen i ledningen. Dra aldri i ledningen for å kople
den fra stikkontakten. Hold ledningen unna varme, olje og
skarpe kanter.
Ta ut batteripakken. Slå av før du lar den stå ubetjent. Koble
fra batteripakken når den ikke brukes, før bytting av tilbehør
og ekstrautstyr, og før service.
Dette apparatet er ment for bruk i moderate klima.
Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert
barn) med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller
mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn eller
har blitt opplært i bruk av apparatet av en person ansvarlig for
deres sikkerhet.
Lader/radio må ikke utsettes for drypping eller sprut,
væskefylte objekter så som vaser må ikke plasserer oppe på
den.
Flammekilder som tente stearinlys må ikke plasseres på the
radio/lader.
Støpselet brukes for å slå enheten på og av, støpselet skal være
lett å betjene.
57
Norsk
Elektrisk sikkerhet
Alltid kontroller at spenningen til batteripakken samsvarer med
spenningen på merkeskiltet. Sørg også for at spenningen på
laderen samsvarer med spenningen på strømnettet.
ADVARSEL: Fare for elektrosjokk. Må kun brukes på tørre
steder.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en
spesialledning som fås via DeWALT-serviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en godkjent 3-leder
skjøteledning egnet for verktøyets strømforbruk (se Tekniske
data). Minimum størrelse på lederen er 1,5 mm2; maksimum
lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en
kabeltrommel.
Jordingsinstruksjoner
Laderen/radioen DCR017 (230 V) må jordes. I tilfelle feilfunksjon
eller sammenbrudd, sørger jordingen for en bane på minste
motstand for elektrisk strøm for å redusere faren for elektrisk
støt. Laderen/radioen er utstyrt med en ledning som har en
utstyrsjordet leder og en jordingsplugg. Pluggen må plugges
inn i en egnet kontakt som er riktig installert og jordet iht. alle
lokale forskrifter.
FARE: Feil tilkobling av utstyrets jordleder eller det kan føre
til fare for elektrisk støt. Lederen med isolasjon som har en
ytre overflate som er grønn med gule striper er utstyrets
jordleder. Hvis reparasjon eller bytte av ledningen eller
pluggen er nødvendig, må ikke utstyrsjordlederen kobles
til en strømførende klemme. Reparasjoner skal kun utføres
av DeWALT servicerepresentant. Ikke endre pluggen
som følger med laderen/radioen – hvis den ikke passer i
kontakten, må man få en DeWALT reparatør til å installere
riktig kontakt.
For jordet, strømdrevet lader/radio 16A og
lavere og beregnet for bruk på en nominell
230 V forsyningskurs
Laderen/radioen er beregnet for bruk på en nominell 230 V kurs,
og har en jordingsplugg som ser ut som pluggen i følgende
illustrasjon.
DCR017-LX
DCR017-BD, -QW
DCR017-GB
DCR017-XE
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN
Ladere
Denne radio/lader trenger ingen justeringer, og er designet til å
være så enkel som mulig å bruke.
58
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for lader/
radioer
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN: Denne manualen
inneholder viktige sikkerhets- og bruksanvisninger for DCR017
lader/radio.
• Før du bruker laderen, må du lese alle instruksjoner og
advarselsmerker på laderen, batteripakken og produktet som
bruker batteripakken.
ADVARSEL: Fare for støt. Ikke la væske komme inn i
laderen. Det kan resultere i elektrisk støt.
ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring med en
nominell strømverdi på 30mA eller mindre.
FORSIKTIG: Fare for brannskader. For å redusere faren
for skader, lad kun DeWALT oppladbare batterier. Andre
type batterier kan sprekke og forårsake personskader og
materielle skader.
FORSIKTIG: Barn må holdes under oppsyn, sørg for at de
ikke leker med apparatet.
MERK: Under visse forhold, med laderen innplugget i
strømforsyningen, kan de eksponerte kontaktene i laderen
kortsluttes av fremmedlegemer. Fremmedlegemer som
kan lede strøm, inkludert ,men ikke bregrenset til stålull,
aluminiumsfolie eller annen ansamling av metalliske
partikler, må holdes unna åpningene i laderen. Kople alltid
laderen fra strømtilførselen når det ikke er en batteripakk i
hulrommet. Kople fra laderen før rengjøring.
• IKKE forsøk å lade opp batteripakken med noen annen
lader/radio enn dem som er oppgitt i denne håndboken.
Laderen og batteripakken er spesielt designet for å virke
sammen.
• Denne laderen/radioen er ikke beregnet på noen annen
bruk enn å lade opp DeWALT-batterier. Enhver annen bruk
kan føre til fare for brann, elektrosjokk eller eklektisk støt.
• Ikke utsett laderen for regn eller snø.
• Trekk i kontakten i stedet for ledningen når du kobler
fra laderen. Dette reduserer risikoen for skader på kontakten
og ledningen.
• Sørg for at ledningen er plassert slik at ingen kan tråkke
på dem, snuble i dem eller på annet vis utsette dem for
skade eller belastning.
• Ikke bruk en skjøteledning hvis det ikke er absolutt
nødvendig. Bruk av en uegnet skjøteledning kan føre til fare
for brann, elektrosjokk eller elektrisk støt.
• Ikke legg noe oppå lader/radioen eller legg den på mykt
underlag som kan blokkere ventilasjonsåpningene
og føre til at den blir for varm innvendig. Plasser lader/
radioen i en posisjon borte fra alle varmekilder.
• Ikke bruke lader/radioen med skadet ledning eller plugg
— få disse erstattet omgående.
• Ikke bruk lader/radioen hvis denne har vårt utsatt for et
kraftig støt, mistet på gulvet eller skadet på noen annen
måte. Ta den med til et autorisert reparasjonssenter.
• Ikke demonter lader/radioen; ta den med til et autorisert
servicesenter når den trenger service eller reparasjoner.
Norsk
•
•
•
Ukorrekt remontering kan føre til fare for elektrosjokk, elektrisk
støt eller brann.
Koble laderen fra strømuttaket før rengjøring. Dette
reduserer faren for elektrosjokk. Å fjerne batteripakken
reduserer ikke denne faren.
ALDRI forsøk å koble sammen 2 ladere.
DCR017 lader/radioen er designet for å gå på standard
230 V nettspenning. Ikke forsøk å drive den med noen
annen spenning. Dette gjelder ikke laderen for kjøretøy.
Lade et batteri (Fig. C)
1. Plugg inn laderen i en passende stikkontakt for du setter inn
batteripakken.
2. Sett batteripakken 19 i laderen, pass på at batteripakken
sitter godt i laderen. Det røde (lade) lyset blinker gjentatt
som indikasjon på at ladeprossessen er startet.
3. Fullført lading vises ved at det røde lyset er PÅ konstant.
Pakken er da fullt oppladet og kan brukes, eller den kan bli
stående i laderen.
MERK: For å sikre maksimum ytelse og levetid på Li-Ion
batteripakker, lad batteripakken helt opp før første gangs bruk.
Verktøyet vil automatisk slå seg av dersom beskyttelsessystemet
aktiveres (Electronic Protection System). Dersom det skjer, sett
litium-ion batteriet på laderen til det er helt oppladet igjen.
Rengjÿring av laderen/radioen
ADVARSEL: Fare for elektrosjokk. Koble laderen fra
nettilførselen før rengjøring. Smuss og fett kan fjernes
fra utsiden av laderen/radioen ved hjelp av en klut eller
en myk, ikke-metallisk børste. Ikke bruk vann eller noen
rengjøringsmidler.
Batteripakke
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle
batteripakker
Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når du
bestiller nye batteripakker.
Batteriet kommer ikke fullstendig ladet ut av pakningen. Les
sikkerhetsinstruksjonene under før du bruker batteripakken og
laderen. Følg deretter ladeprosedyrene som er beskrevet.
LES ALLE INSTRUKSJONER
•
Bruk av lader
Se indikatorne under for batteripakkens ladetilstand.
Ladeindikatoren 15 lyser og viser ladestatus på batteripakken
når et batteri lades.
•
Ladeindikatorer:
lading
fulladet
varm/kald ladeforsinkelse
Problem pakke eller lader
Kompatible ladere vil ikke lade en defekt batteripakke. Laderen
vil indikere feilaktig batteripakke ved at den ikke lyser, eller ved å
indikere blinkemønster for problem pakke eller lader.
MERK: Dette kan også tyde på et problem med laderen.
Dersom laderen indikerer er problem, ta med lader og
batteripakke til et servicesenter for testing.
Ventetid for varm/kald pakke
Dersom laderen detekterer et batteri som er for varmt eller for
kaldt, vil den automatisk starte en ”varm/kald pakke forsinkelse”,
og venter med å lade til batteriet har passende temperatur.
Laderen vil deretter automatisk skifte til lademodus for pakken.
Denne funksjonen sikrer maksimal levetid på batteriet.
En kald batteripakke vil lade langsommere enn en varm
batteripakke. Batteripakken vil lade langsommere gjennom hele
ladesyklusen, og vil ikke gå tilbake til maksimal ladehastighet
selv om batteriet blir varmt.
Elektronisk beskyttelsessystem
XR Li-ione verktøy er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem som vil beskytte batteriet mot overlading,
overoppvarming eller dyp utlading.
•
•
•
•
•
•
Ikke lad eller bruk batteriet i eksplosive omgivelser, slik
som i nærheten av antennelige væsker, gasser eller støv.
Innsetting eller uttak av batteriet kan antenne støvet eller
gassen.
Tving aldri batteripakken inn i laderen. Ikke modifiser
batteripakken på noen måte for å passe inn i en ikkekompatibel lader idet batteripakken kan sprekke og
forårsake alvorlig personskade.
Lad batteripakkene kun i DeWALT ladere.
IKKE sprut på eller senke ned i vann eller andre væsker.
Ikke lagre eller bruk verktøyet eller batteripakken
på steder der temperaturen kan nå eller overstige
40 ˚C (104 ˚F) (som utenfor skur eller metallbygg på
sommeren).
Ikke brenn batteripakken selv om den er alvorlig skadet
eller fullstendig utslitt. Batteripakken kan eksplodere i en
brann. Giftige gasser og materialer oppstår når man brenner
litium ion-batteripakker.
Hvis batteriets innhold kommer i kontakt med huden,
vasker du området med mild såpe og vann. Hvis du får
batterivæske på øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter
eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs medisinsk
tilsyn, er batteriets elektrolytt sammensatt av en blanding av
organiske karbonater og litium-salter.
Innholdet i åpne battericeller kan forårsake irritasjon
av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk medisinsk ettersyn hvis
symptomene vedvarer.
ADVARSEL: Fare for brannskader. Batterivæsken kan
antennes hvis den utsettes for gnister eller flammer.
ADVARSEL: Forsøk aldri å åpne batteripakken av noen
årsak. Ikke sett i laderen dersom batteripakkens ytre er
sprukket eller skadet. Ikke knus, slipp i gulvet eller skad
batteripakken. Ikke bruk en batteripakke eller lader som
har fått et slag, er mistet i gulvet, påkjørt eller skadet på
annen måte (f.eks. gjennomboret av en spiker, slått med
59
Norsk
hammer, tråkket på). Det kan resultere i elektrisk støt.
Skadede batteripakker skal leveres til servicesenteret for
gjenvinning.
ADVARSEL: Fare for brann. Ikke lagre eller
transporter batteripakken slik at batteripolene
kan komme i kontakt med metallobjekter. For
eksempel, ikke legg batteriet i forkle, lommer, verktøyskrin,
produktesker, skuffer etc. sammen med løse spikere, skruer,
nøkler, etc.
FORSIKTIG: Når det ikke er i bruk plasser verktøyet
på siden på en stabil overflate der det ikke skaper
fare for snubling eller fall. Noen verktøy med store
batteripakker kan stå på batteripakken, men kan lettes
slås overende.
2. For lang tids lagring, anbefales det for optimalt resultat å
lagre en fullt ladet batteripakke på et kjølig og tørt sted
uttatt av laderen.
MERK: Batteripakker bør ikke lagres fullt utladet. Batteripakken
må lades opp igjen før bruk.
Merking på laderen og batteripakken
I tillegg til piktogrammene som er brukt i denne manualen,
kan etikettene på laderen og batteripakken vise følgende
piktogrammer:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Transport
ADVARSEL: Fare for brann. Transport av batterier kan
kanskje føre til brann dersom batteripolene utilsiktet
kommer i kontakt med elektrisk ledende materialer. Ved
transport av batterier, pass på at batteripolene er beskyttet
og godt isolerte fra materialer som kan komme i kontakt
og føre til kortslutning.
DeWALT batterier samsvarer med alle aktuelle shippingforskrifter som angitt av bransjen og lovregler, inkludert UN
Recommendations on the Transport of Dangerous Goods;
International Air Transport Association (IATA) Dangerous
Goods Regulations, International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations, og European Agreement Concerning The
International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR).
Litium-ion celler og batterier er testet i henhold til avsnitt 38,3 i
” UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods
Manual of Tests and Criteria”.
I de fleste tilfeller vil forsendelse av en DeWALT batteripakke
være unntatt fra klassifisering som en fullt regulert Class
9 Hazardous Material. Vanligvis vil bare forsendelser som
inneholder et litium-ione batteri med høyere energiklassifisering
enn 100 watt-timer (Wh) kreve forsendelse som fullt regulert
Class 9. Alle litium-ione batterier har angitt watt-timer på
pakken. Men på gunn av de kompliserte reglene anbefaler
DeWALT ikke å sende litium-ione batteripakker med fly, uansett
watt-time klassifisering. Forsendelser av verktøy med batterier
(kombinerte sett) kan unntaksvis sendes med fly dersom angitt
watt-timer på batteripakken er under 100 Wh.
Uansett om en transport regnes som unntatt eller fullt regulert,
er det senderens ansvar å sjekke de gjeldende reglene for
pakking, etiketter/merking og dokumentasjon.
Informasjonen i dette avsnittet av manualen er gitt i god tro og
ansett som nøyaktig på tidspunktet dokumentet ble opprettet.
Men det gis ingen garantier, hverken eksplisitt eller implisitt. Det
er kjøperens ansvar å sikre at aktivitetene samsvarer med de
gjeldende retningslinjer.
Anbefalinger for lagring
1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og ikke utsatt
for direkte solskinn samt for sterk varme eller kulde. For
optimal batteriytelse og levetid bør batteripakker lagres i
romtemperatur når de ikke er i bruk.
60
Se Tekniske data for ladetid.
Ikke undersøk med strømførende gjenstander.
Ikke lad skadede batteripakker.
Ikke utsett for vann.
Få byttet defekte ledninger omgående.
Lades kun mellom 4 ˚C og 40 ˚C.
Kun for innendørs bruk.
Deponer batteripakken på miljøvennlig vis.
Lad kun DeWALT batteripakker med de angitte
DeWALT laderne. Lading av andre batteripakker
enn de angitte DeWALT batteriene med en DeWALT
lader kan føre til at de sprekker eller til andre farlige
situasjoner.
Ikke brenn batteripakken.
Batteritype
DCR017 bruker 10,8 volt, 14,4 volt og 18 volt XR Li-Ion
batteripakker.
Disse batteripakkene kan brukes: DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB145, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B, DCB185. Se Tekniske Data for mer informasjon.
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1Lader/radio
1Instruksjonshåndbok
Norsk
•
•
Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha
oppstått under transport.
Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne
håndboken før bruk.
Merking på lader/radio
Følgende piktogrammer vises på laderen/radioen:
Les instruksjonshåndboken.
Beskrivelse (Fig. A–C)
ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del
av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader.
1 Strømbryter
2 Volumbryter
3 Piltaster
4 Modusknapp
5 Menyknapp
6 Minneknapper
7 Enter/Display knapp
8 LCD display
9 Batteriromlås
10 Batterholder
11 Ekstra port
12 Myntcelle batterilokk
13 Myntcellebatteri
14 Uttak
15 Ladelys
16 USB strømuttak
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: Bruk kun batteripakker og ladere fra DeWALT.
Sette inn batteripakken (Fig. A, C)
MERK: Pass på at batteripakken er helt oppladet. Hvis
batteripakken ikke gir tilstrekkelig kraft, må den lades opp iht.
bruksanvisningen til laderen.
MERK: For å sikre maksimum ytelse og levetid på Li-Ion
batterier, lad opp batteriet i minimum 10 timer før første gangs
bruk.
1. Løsne låsen 9 for å åpne dekselet på batterirommet.
2. Sett inn batteripakken 19 i holderen 10 til det sitter fast.
3. Lukk og lås batteriromlokket.
Ladeindikator batteripakker (Fig. C)
Noen DeWALT batteripakker inkluderer en ladeindikator som
består av tre grønne LED som indikerer hvor mye lading som er
igjen i batteripakken.
For å aktivere ladeindikatoren, trykk og hold indikatorknappen
20 . En kombinasjon av tre grønne LED-lys vil lyse og vise
gjenværende lading. Dersom gjenværende lading av batteriet
er under brukbar grense, vil ingen lys tennes og batteriet må
lades opp.
MERK: Ladeindikatoren er bare an indikasjon av gjenværende
lading i batteripakken. Den gir ingen indikasjon på om verktøyet
fortsatt kan brukes, og kan variere med produktkomponentene,
temperatur og brukerens bruksområde.
For å Installere Knappecellebatteriet
(Fig. A, B)
ADVARSEL: Når man bytter batteri, må det byttes i
samme merke og type. Sørg for riktig polaritet (+ og –)
når du bytter batteriene. Batterier må ikke oppbevares eller
bæres slik at metallobjekter kan komme i kontakt med
eksponerte batteriklemmer.
Radioen er utstyrt med minnekapasitet for å kunne lagre tiden
og dine valgte kanaler. Når radioen er AV, får minnet strøm fra et
myntcellebatteri som følger med radioen.
1. Slå av lader/radioen og koble den fra nettilførselen.
2. Åpne batterilommen ved å løfte opp låsen til
batterilommen 9 .
3. Skru ut skruen 18 på batteridøren 12 .
4. Trykk ned på batteridørlåsen og trekk for å åpne.
5. Sett inn knappecellebatteriet 13 iht. skjemaet inne i
knappecellebatteriområdet.
6. Lukk batteridøren, sett inn skruen og trekk til.
7. Lukk batterilommen ordentlig.
MERK: For å nullstille LCD-displayet, klokken og
forhåndsinnstillinger, tar du ut knappecellebatteriet og setter
det inn på nytt. Følg denne fremgangsmåten hvis det virker som
om skjermen er låst.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene
og gjeldende forskrifter.
ADVARSEL: Ikke plasser lader/radioen på steder der den
utsettes for drypp eller sprut.
Drift med vekselspenning (Fig. D)
Pakk ut strømledning og plugg den inn i en 110 eller 230 V AC
veggkontakt.
Bruk av radioen (Fig. A)
Justere strøm/volum
1. For å slå på radioen, trykk strømknappen 1 .
MERK: Når radioen brukes for første gang vil den gå til DABmodus og automatisk søke etter stasjoner. Den vil deretter
stille inn klokken og starte avspilling av den første stasjonen
den finner. Dersom det ikke er noe tidssignal å finne, se
Programmere klokken for å stille klokken manuelt.
2. Vri bryteren 2 med klokken for å øke volumet. Vri mot
klokken for å redusere volumet.
61
Norsk
Modusvalg
For å velge en av modusene (DAB, FM, or AUX), trykk
modusknappen 4 til du har ønsket funksjon. For eksempel
dersom radioen er på DAB, som vist i øvre venstre hjørne av LCD
displayet 8 , trykk modusknappen to ganger for å skifte til AUX.
DABmodus - søk
Når radioen slås på i DAB/DAB+ modus vil radioen søke etter
radiostasjoner i lokalområdet.
Bruk venstre eller høyre piltast 3 for å skifte mellom stasjonene.
MERK: Når du flytter radioen eller mottaket er dårlig (kanskje
dersom antennen ikke er oppe), kan dette føre til at listen av
tilgjengelige stasjoner er tom eller begrenset. Manuell start av
Auto Scan vil finne alle tilgjengelige radiostasjoner.
For å starte Auto Scan:
1. Trykk menyknappen 5 , bla gjennom valgmulighetene ved å
trykke på høyre piltast 3 til du kommer til Auto Scan og velg
dette ved å trykke Enter/Display knappen 7 .
2. Trykk OK-tasten for å velge ”Yes” (ja).
3. Trykk knappen Enter/Display 7 for å gjennomføre Auto
Scan.
Når Auto Scan er ferdig vil radioen spille av den første stasjonen
den finner.
For å bruke forinnstilte stasjoner, se Programmere
minneknapper.
Du kan trykke en gang til på høyre pilknapp for å fortsette å søke
etter en stasjon på en høyere frekvens. Du kan trykke på venstre
pilknapp for å fortsette å søke etter en stasjon på en lavere
frekvens. Søkefunksjonen er også tilgjengelig i FM-modus.
Programmere minneknappene Du kan lagre ti DAB og til FM radiostasjoner separat. Etter
programmering av knappene, vil du ved å trykke på 1, 2, 3, 4
eller 5 straks skifte til frekvensen for den lagrede stasjonen.
1. Sett radioen til ønsket stasjon (se Søk).
2. Trykk og hold inne den ønskede minneknappen 6 til det
valgte nummeret begynner å blinke på LCD displayet 8 .
Slipp knappen og vent til displayet stopper å blinke.
3. Hver minneknapp kan lagre til forinnstilte stasjoner. For å
lagre en innstilling til, gjenta trinn 1.
4. Trykk og hold inne den ønskede minneknappen 6 til det
valgte nummeret begynner å blinke på LCD displayet 8 .
Trykk innstillingsknappen en gang til, slik at neste forinnstilte
nummer vises. Slipp knappen og vent til displayet stopper
å blinke.
Programmere klokken
Dynamisk områdekompresjon - denne funksjonen reduserer
forskjellen mellom den høyeste og den stilleste lyden som
spilles av. Dette gir som effekt at noen lyder høres relativt høyere
ut og andre høres relativt stillere ut.
Du kan velge mellom følgende:
0 - radio DRC ignoreres
1/2- s etter DRC på halve nivået av det som sendes
1 - bruker det DRC nivået som sendes
2 - dobler det DRC nivået som sendes
MERK: DRC fungerer bare dersom den er aktivert av
radiostasjonen.
Klokkeslett og dato kan oppdateres manuelt eller automatisk
synkronisert med radiosendte nasjonale tidssignaler på
DAB (hvor tilgjengelig).
For å synkronisere klokken automatisk:
(Kun DAB modus)
MERK: Når radioen brukes for første gang vil den gå til DABmodus og automatisk søke etter stasjoner.
1. Trykk menyknappen 5 .
2. Bruk pilknappene 3 for å bla til Clock Adjust (stille klokken)
og trykk Enter/Display knappen 7 .
3. Bla til Sync Time Now (synkroniser tid nå) og trykk Enter/
Display knappen for å velge. Dette vil automatisk
synkronisere klokken med det nasjonale tidssignalet.
For å stille klokken manuelt:
(FM og DAB modus)
4. Trykk menyknappen 5 .
5. Bruk pilknappene 3 for å bla til Clock Adjust (stille klokken)
og trykk Enter/Display knappen 7 .
6. Bla til Date & Time (dato og tid) og trykk Enter/Display
knappen 7 .
7. Still inn dato og tid med venstre otg høyre pilknapper 3 .
8. Når du har stilt inn den ønskede tiden, trykk knappen Enter/
Display 7 for å godkjenne.
Andre menyvalg under Clock Adjust:
• Tidsformat: Velg displayformat 12-timer eller 24-timer
• Datoformat: Velg datoformat, MM/DD/YYYY, YYYY/MM/DD
eller DD/MM/YYYY.
FM-modus – søkning
For å justere EQ
For å bla: Trykk på høyre pil for å bla oppover i frekvensbåndet,
trykk på venstre pil for å bla nedover i frekvensbåndet.
For automatisk søk: Trykk og hold inne høyre pilknapp 3 en
gang og slipp. Den søker oppover i frekvensene for å finne første
stasjon med akseptabel kvalitet, og stopper på den stasjonen.
Lyden kan justeres ved å stille inn equalizeren på bass eller
diskant.
1. Trykk menyknappen 5 og bla med venstre eller høyre
pilknapp 3 for å velge Sound EQ (equalizer). Velg ved å
trykke på Enter/Display knappen 7 .
DABmodus – fjerne stasjoner
Noen stasjoner du en gang har hørt på er kanskje ikke lenger
tilgjengelige og vises med ? etter stasjonsnavnet.
For å fjerne disse stasjonene fra stasjonslisten, bruk
slettefunksjonen (Prune):
1. Trykk Menu 5 og bla til høyre til Prune option.
2. Trykk Enter/Display 7 for å velge.
3. Bla til høyre til ”Yes” (ja). og trykk Enter/Display 7 for å slette
stasjonene.
DABmodus – dynamic range
compression (DRC)
62
Norsk
2. Trykk høyre piltast for å øke bass eller venstre piltast for å
redusere.
3. Når du har gjort de ønskede innstillingene, trykk Enter/
Display knappen 7 .
4. Gjenta trinn 2 og 3 for justering av diskant.
Viktige merknader om radioen
1. Radioen kan brukes i opp til 8 timer på et fullt oppladet 4,0
amp/time batteri. Bruk av batterier med lavere spenning
eller kapasitet vil gi kortere driftstid.
2. Mottaket vil variere avhengig av sted og styrken på
radiosignalet.
3. Enkelte generatorer kan forårsake bakgrunnsstøy.
4. AM-mottak vil sannsynligvis være klarere ved drift med
batteripakke.
5. For å bruke hjelpeporten 11 , plugger du pluggen fra en
CD- eller iPod®*/MP3-spiller inn i porten (Fig. A). Lyden fra
den eksterne kilden spiller gjennom høyttalerne til DCR017.
6. USB strømutgangsporten 16 er en kontakt for
lavspenningsenheter som for eksempel mobiltelefoner, CDog MP3-spillere.
* iPod er et registrert varemerke som eies av
Apple Inc.
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Produkter og batterier merket
med dette symbolet skal ikke kastes i vanlig
husholdningsavfall.
Produkter og batterier inneholder materialer som
kan gjenvinnes eller gjenbrukes, som reduserer behovet for
råmaterialer. Vennligst lever elektriske produkter og batterier til
gjenbruk i henhold til lokale regler. Mer informasjon får du på
www.2helpU.com.
Oppladbar batteripakke
Denne langtids batteripakken må lades på nytt når den ikke
lenger produserer nok strøm til jobber som enkelt kunne utføres
tidligere. Ta hensyn til miljøet når batteripakken må kasseres:
• La batteripakken lades ut fullstendig og fjern den deretter
fra laderen/radioen.
• Litium-ion celler kan gjenbrukes. Lever dem til forhandleren
eller en lokal gjenbruksstasjon. De innleverte batteripakkene
vil gjenbrukes eller avfallsbehandles korrekt.
VEDLIKEHOLD
Ditt DeWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en
lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig
tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell av
verktøyet og regelmessig renhold.
Service
Brukeren kan ikke utføre service på dette produktet. Det er
ingen deler inne i lader/radioen som skal repareres av brukeren.
Service må utføres på et autorisert servicesenter for å unngå å
skade statisk følsomme komponenter inne i den.
Rengjøring
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier
for å rengjøre ikke-metalliske deler av laderen/radioen.
Disse kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i
disse delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann
og mild såpe. Aldri la noen væske trenge inn i laderen/
radioen; aldri dypp noen del av enheten i en væske.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som
tilbys av DeWALT kan v re farlig, ettersom dette ikke er
testet sammen med denne laderen/radioen. For å redusere
faren for skader bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DeWALT brukes til dette produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om
egnet ekstrautstyr.
63
Português
CARREGADOR/RÁDIO
DCR017
Gratulerer!
Optou por uma ferramenta da DeWALT. Longos anos de
experiência, um desenvolvimento meticuloso dos seus
produtos e um grande espírito de inovação são apenas alguns
dos argumentos que fazem da DeWALT um dos parceiros de
maior confiança dos utilizadores de ferramentas eléctricas
profissionais.
Dados técnicos
Batería
Tipo de batería
Voltagem
Capacidade
Peso
Batería
Tipo de batería
Voltagem
Capacidade
Peso
Batería
Tipo de batería
Voltagem
Capacidade
Peso
Carregador
Voltagem da rede
eléctrica
Tipo de bateria
Tempo de carga aprox.
das baterias
64
Fusíveis:
Europa
Ferramentas de 230 V
10 amperes, alimentação de rede
Definições: directrizes de Segurança
Fonte de alimentação
Voltagem da rede eléctrica
Voltagem da bateria
Tipo de bateria
Tempo de carregamento aproximado
Corrente de carregamento
Peso
Batería
Tipo de batería
Voltagem
Capacidade
Peso
O carregador/rádio DCR017 é compatível com baterias iões
de Li-Ion XR de 10,8V, 14,4V, 18V e XR FLEXVOLTTM (DCB123,
DCB127, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185 e
DCB546).
VCC
Ah
kg
VCC
Ah
kg
VCC
Ah
kg
VCC
Ah
kg
VAC
min
VCA
VCC
min.
A
kg
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
DCB143
Li-Ion
14,4
2,0
0,30
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
DCB144
Li-Ion
14,4
5,0
0,52
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB183/B
Li-Ion
18
2,0
0,40/0,45
DCR017
AC/DC
230
10,8–18
Li-Ion
45 –120
2,0
5,7
DCB145
Li-Ion
14,4
1,3
0,30
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB184/B
Li-Ion
18
5,0
0,62/0,67
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
As definições abaixo apresentadas descrevem o grau de
gravidade correspondente a cada palavra de advertência. Leia
cuidadosamente o manual e preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação iminentemente perigosa
que, se não for evitada, irá resultar em morte ou
lesões graves.
ATENÇÃO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
CUIDADO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em lesões ligeiras
ou moderadas.
AVISO: indica uma prática (não relacionada com
ferimentos) que, se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Instruções de segurança para o carregador/
rádio
•
•
•
•
DCR017
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah) 90 (3,0 Ah)
120 (4,0 Ah)
•
Não utilize o cabo incorrectamente. Nunca transporte
o carregador/rádio pelo cabo. Nunca transporte o rádio,
segurando-o pelo cabo. Nunca puxe o cabo para desligá-lo da
tomada. Mantenha o cabo afastado de fontes de calor, óleo e
de arestas afiadas.
Retire a pilha. Desligue o equipamento antes de o deixar
sem assistência. Retire a pilha quando não estiver a ser
utilizada antes de mudar quaisquer acessórios ou dispositivos
complementares e antes da reparação.
Este aparelho foi concebido para utilização em climas
moderados.
Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo
crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais
reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos,
a menos que sejam acompanhadas ou tenham recebido
formação sobre a utilização deste equipamento por uma
pessoa responsável pela sua segurança.
O carregador/rádio não deverá ser exposto a derrames ou
salpicos; não devem ser colocados objectos com líquidos, tais
como vasos, sobre o carregador ou o rádio.
Português
•
•
Não devem ser colocadas fontes de chamas expostas, como
velas acesas, sobre o rádio/carregador.
A ficha de rede é utilizada para desligar o dispositivo; a ficha
está sempre disponível a ser utilizada.
DCR017-LX
DCR017-BD, -QW
DCR017-GB
DCR017-XE
Segurança eléctrica
Verifique sempre se a voltagem da bateria corresponde à
indicada na placa com os requisitos de alimentação. Além disso,
certifique-se também de que a voltagem do seu carregador
corresponde à da rede eléctrica.
ATENÇÃO: risco de choque eléctrico. Utilize o
equipamento apenas em locais secos.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este tem de ser
substituído por um cabo especialmente preparado, disponível
através dos centros de assistência da DeWALT.
Utilizar uma extensão
Se for necessário utilizar uma extensão, use uma extensão
aprovada com 3 núcleos, adequada para a potência de
alimentação desta ferramenta (consulte os Dados técnicos). O
diâmetro mínimo do fio condutor é 1,5 mm2; o comprimento
máximo da extensão é 30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o cabo na
íntegra.
Instruções de ligação à terra
O carregador/rádio DCR017 (230 V) tem de ser ligado à terra.
No caso de um funcionamento anómalo ou de uma avaria, a
ligação à terra proporciona um caminho de menor resistência
para a corrente eléctrica, de forma a reduzir o risco de choque
eléctrico. O carregador/rádio está equipado com um cabo que
possui um condutor e uma ficha de ligação à terra. A ficha tem
de ser ligada a uma tomada apropriada que esteja instalada
correctamente e ligada à terra em conformidade com todos os
regulamentos e especificações locais.
PERIGO: a ligação incorrecta do condutor de ligação
à terra pode resultar num risco de choque eléctrico.
O condutor de ligação à terra é o condutor com
isolamento que possui uma superfície exterior verde
com riscas amarelas. Se for necessário reparar ou
substituir o cabo ou a ficha, não ligue o condutor de
ligação à terra a um terminal com tensão. Quaisquer
reparações apenas devem ser efectuadas por um
agente de assistência da DeWALT. Não modifique a
ficha fornecida com o carregador/rádio. Se a ficha
não couber na tomada de electricidade, mande
instalar uma tomada apropriada através de um
agente de reparação da DeWALT.
Carregadores/rádios de 16 A e menos, com
fios e ligação à terra, destinados a serem
utilizados num circuito de alimentação de
230 V nominais
O carregador/rádio destina-se a ser utilizado num circuito de
230 V nominais e possui uma ficha de ligação à terra semelhante
à ficha apresentada na ilustração seguinte.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
Carregadores
Este rádio/carregador não requer ajuste e foi concebido para
uma operação tão fácil quanto possível.
Instruções de segurança importantes para
carregadores/rádios
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES: Este manual contém instruções
de funcionamento e segurança importantes para o carregador/
rádio DCR017.
• Antes de utilizar o carregador, leia todas as instruções e
consulte todos os símbolos de aviso no carregador, na bateria
e no produto que a for utilizar.
ATENÇÃO: perigo de choque. Não permita a entrada de
líquidos no carregador. Pode ocorrer um choque eléctrico
ATENÇÃO: recomendamos a utilização de um dispositivo
de corrente residual com uma corrente residual de 30mA
ou menos.
CUIDADO: perigo de queimadura. Para reduzir o risco de
lesões, carregue apenas baterias recarregáveis DeWALT.
Outros tipos de baterias podem rebentar, causando lesões
pessoais e danos.
CUIDADO: as crianças devem ser vigiadas, para garantir
que não brincam com o aparelho.
AVISO: em determinadas condições, quando o carregador
está ligado à fonte de alimentação, os contactos de carga
expostos no interior do carregador podem entrar em
curto-circuito devido a material estranho. Os materiais
estranhos condutores como, por exemplo, mas não
limitado a, lã de aço, folha de alumínio ou qualquer
acumulação de partículas metálicas devem ser removidos
dos orifícios do carregador. Desligue sempre o carregador
da fonte de alimentação quando não estiver inserida
uma bateria no respectivo compartimento. Desligue o
carregador antes de proceder à limpeza.
• NÃO carregue a bateria com um carregador/rádio
diferente do indicado neste manual. O carregador e a
bateria foram especificamente concebidos para funcionar em
conjunto.
• Este carregador/rádio não se destina a qualquer outro
fim sem ser carregar baterias recarregáveis da DeWALT.
Qualquer outra utilização poderá resultar num risco de
incêndio, choque eléctrico ou electrocussão.
• Não exponha o carregador/rádio à chuva ou à neve.
• Ao desligar o carregador da tomada de electricidade,
puxe a ficha e não o cabo. Isto irá reduzir o risco de danos
na ficha eléctrica e no cabo.
65
Português
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Certifique-se de que o cabo fica posicionado de forma a
não ser pisado, fazer tropeçar ou ser sujeito de qualquer
outra forma a uma pressão excessiva ou quaisquer
danos.
Não utilize qualquer extensão a menos que seja
absolutamente necessário. A utilização de uma extensão
inadequada poderá resultar num risco de incêndio, choque
eléctrico ou electrocussão.
Não coloque qualquer objecto em cima do carregador/
rádio nem coloque o mesmo sobre uma superfície
mole que possa bloquear as ranhuras de ventilação e
causar um aquecimento interno excessivo. Posicione o
carregador/rádio num local afastado de qualquer fonte de
calor.
Não utilize o carregador/rádio com o cabo ou a ficha
danificados. Mande-os substituir imediatamente.
Não utilize o carregador/rádio se este tiver sido sujeito a
uma pancada forte, tiver caído ou tiver sido danificado
de qualquer outra forma. Leve-o a um centro de assistência
autorizado.
Se for necessário reparar o carregador/rádio, não
o desmonte. Leve-o a um centro de assistência
autorizado. Se desmontar o carregador/rádio e voltar a
montá-lo de forma incorrecta, tal poderá resultar num risco de
choque eléctrico, electrocussão ou incêndio.
Desligue o carregador da tomada de electricidade antes
de efectuar qualquer limpeza. Isto irá reduzir o risco de
choque eléctrico. Retirar a bateria não irá reduzir este risco.
NUNCA ligue 2 carregadores um ao outro.
O carregador/rádio DCR017 foi concebido para
funcionar com uma corrente eléctrica padrão de 230 V.
Não tente utilizá-lo com qualquer outra voltagem. Isto
não se aplica ao carregador de automóvel.
Carregar uma bateria (Fig. C)
1. Ligue o carregador numa tomada adequada antes de inserir
a pilha.
2. Insira a bateria 19 no carregador, certificando-se de que fica
totalmente encaixada no carregador. O indicador luminoso
vermelho (de carga) pisca repetidamente, indicando que o
processo de carga foi iniciado.
3. A conclusão do processo de carga é indicado pelo indicador
luminoso vermelho, que permanece ligado de maneira
contínua. A bateria fica totalmente carregada e pode ser
utilizada nesta altura ou pode deixá-la no carregador.
NOTA: Para assegurar o máximo desempenho e vida útil das
baterias de iões de lítio, carregue a bateria totalmente antes de
utilizar o produto pela primeira vez.
Funcionamento do carregador
Consulte os indicadores abaixo para saber qual é o estado do
processo de carga da bateria.
O indicador luminoso de carga 15 indica o estado de carga da
bateria, quando esta está a ser carregada.
66
Indicadores de carga:
em carga
totalmente carregada
retardação de calor/frio da bateria
Problema com a bateria ou o
carregador
O(s) carregador(es) compatível(eis) não carrega uma bateria
defeituosa. O carregador indica que a bateria está defeituosa ao
não acender-se ou apresentando um problema na bateria ou
aparece um padrão intermitente no carregador.
NOTA: isto pode também indicar que se trata de um problema
no carregador.
Se o carregador indicar uma falha, leve o carregador e a bateria
um centro de assistência autorizado para que sejam submetidos
a um teste.
Retardação de calor/frio
Quando o carregador detecta que uma bateria está demasiado
quente ou fria, inicia automaticamente a retardação de calor/
frio, interrompendo o processo de carga até a bateria atingir
a temperatura adequada. Em seguida, o carregador muda
automaticamente para o modo de carga. Esta função assegura a
duração máxima da bateria.
Uma bateria fria fica carregada a uma velocidade mais lenta do
que uma bateria quente. A bateria irá carregar a essa taxa mais
lenta durante todo o ciclo de carga e não recupera a taxa de
carga máxima, mesmo que a bateria aqueça.
Sistema de protecção electrónica
As baterias de iões de lítio XR foram concebidas com um
Sistema de protecção electrónica que protege a bateria contra
sobrecarga, sobreaquecimento ou descarga profunda.
A ferramenta desliga-se automaticamente se o Sistema de
protecção electrónica for activado. Se isto ocorrer, coloque
a bateria de iões de lítio no carregador até ficar totalmente
carregada.
Instruções de limpeza do carregador/rádio
ATENÇÃO: risco de choque eléctrico. Desligue o
carregador da tomada de electricidade de CA antes de
efectuar qualquer limpeza. A sujidade e a gordura podem
ser retiradas do exterior do carregador/rádio utilizando
um pano ou uma escova suave não metálica. Não utilize
água nem quaisquer soluções de limpeza.
Baterias
Instruções de segurança importantes para
todas as baterias
Ao encomendar baterias sobresselentes, certifique-se de que
inclui a referência do catálogo e a voltagem.
A bateria não irá estar totalmente carregada quando a retirar
da embalagem pela primeira vez. Antes de utilizar a bateria
e o carregador, leia as instruções de segurança abaixo. Em
seguida, siga os procedimentos de carregamento indicados nas
instruções.
Português
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES
•
•
•
•
•
•
•
•
Não carregue ou utilize baterias em ambientes
explosivos, como, por exemplo, na presença de líquidos,
gases ou poeiras inflamáveis. A colocação ou remoção da
bateria do carregador pode inflamar as poeiras ou os fumos.
Nunca force a entrada da bateria no carregador.
Nunca modifique a bateria de modo a encaixá-la num
carregador não compatível, porque pode romper,
causando lesões pessoais graves.
Carregue as baterias apenas em carregadores DeWALT.
NÃO salpique nem coloque a bateria dentro de água ou de
outros líquidos.
Não armazene nem utilize a ferramenta e a bateria em
locais onde a temperatura possa atingir ou exceder
40 ˚C (tais como barracões ao ar livre ou construções de
metal durante o Verão).
Não incinere a bateria, mesmo se esta estiver
gravemente danificada ou completamente esgotada.
A bateria pode explodir se for exposta a uma chama. São
produzidos vapores e materiais tóxicos quando as baterias de
iões de lítio são queimadas.
Se o conteúdo da bateria entrar em contacto com a sua
pele, lave imediatamente a área afectada com sabão
suave e água. Se o líquido da bateria entrar em contacto
com os seus olhos, passe-os (abertos) por água durante 15
minutos ou até a irritação passar. Se for necessária assistência
médica, o electrólito da bateria é composto por uma mistura
de carbonatos orgânicos líquidos e sais de lítio.
O conteúdo das células de uma bateria aberta poderá
causar irritação respiratória. Respire ar fresco. Se os
sintomas persistirem, procure assistência médica.
ATENÇÃO: risco de queimadura. O líquido da bateria
poderá ser inflamável se for exposto a faíscas ou a uma
chama.
ATENÇÃO: nunca tente abrir a bateria, seja qual for
o motivo. Se a bateria estiver rachada ou danificada,
não a insira no carregador. Não esmague, deixe cair
nem danifique a bateria. Não utilize uma bateria ou um
carregador que tenha sofrido um golpe brusco, uma
queda, atropelamento ou danificada de algum modo
(por exemplo, perfurada por um prego, atingida com um
martelo ou pisada). Pode ocorrer um choque eléctrico
ou electrocussão. As baterias danificadas devem ser
devolvidas ao centro de assistência para reciclagem.
ATENÇÃO: perigo de incêndio. Quando armazenar
ou transportar a bateria, não deixe que objectos
metálicos entrem em contacto com os terminais
expostos da bateria. Por exemplo, não coloque a bateria
dentro de aventais, bolsos, caixas de ferramentas, caixas
de kits de produtos, gavetas, etc., com pregos soltos,
parafusos, chaves, etc.
CUIDADO: quando não utilizar a ferramenta, deve
colocá-la de lado numa superfície estável, de modo a
que ninguém tropece nem sofra uma queda. Algumas
ferramentas com baterias grandes ficam na vertical
dentro da bateria, mas podem ser facilmente derrubadas.
Transporte
ATENÇÃO: Perigo de incêndio. O transporte das pilhas
pode dar origem a um incêndio se os terminais da pilha
entrarem em contacto inadvertidamente com os materiais
condutores. Quando transportar as pilhas, certifique-se de
que os terminais da pilha estão protegidos e devidamente
isolados de materiais que possam entrar em contacto com
eles e causar um curto-circuito.
As pilhas da DeWALT estão em conformidade com todas as
regulamentações de expedição aplicáveis, de acordo com os
padrões jurídicos e de indústria, que incluem as Recomendações
da ONU sobre o transporte de mercadorias perigosas;
disposições relativas a mercadorias perigosas da Associação do
Transporte Aéreo Internacional (IATA), Regulamentações do
código marítimo internacional para o transporte de mercadorias
perigosas (IMDG) e o Acordo europeu relativo ao transporte
rodoviário internacional de mercadorias perigosas (ADR). As
pilhas de iões de lítio foram testadas de acordo com a secção
38,3 das Recomendações da ONU no que respeita ao Transporte
de Mercadorias Perigosas: Manual de Ensaios e Critérios.
Na maioria dos casos, o envio de uma bateria DeWALT não
terá de ser classificado como Material perigoso de Classe
9 totalmente regulado. Em geral, apenas os envios que
contenham uma bateria de iões de lítio com uma taxa
energética superior a 100 watt-horas (Wh) serão enviados como
Classe 9 totalmente regulada. Todas as baterias de iões de lítio
têm uma classificação de watt-horas assinalada na bateria.
Além disso, devido às complexidades de regulamentação, a
DeWALT não recomenda o envio de baterias de iões de lítio por
transporte aéreo, independentemente da classificação de watthoras. O envio de ferramentas com baterias (conjunto) enviado
por transporte aéreo será isento se a classificação de watt-horas
da bateria não for superior a 100 watts-horas.
Independentemente de uma expedição ser considerada
isenta ou totalmente regulamentada, é da responsabilidade
do expedidor consultar as mais recentes regulamentações
para a embalagem, etiquetagem/marcação e exigências de
documentação.
As informações indicadas nesta secção do manual são
fornecidas de boa fé e acredita-se que são precisas aquando
da elaboração do documento. No entanto, não é fornecida
qualquer garantia, expressa ou implícita. É da responsabilidade
do comprador garantir que as respectivas actividades estão em
conformidade com as regulamentações aplicáveis.
Recomendações de armazenamento
1. O melhor local de armazenamento será um local fresco e
seco, afastado da luz directa do sol e de fontes de calor ou
de frio. Para obter o máximo desempenho e a maior vida útil
possíveis das baterias, guarde-as à temperatura ambiente
quando não estiverem a ser utilizadas.
2. Para um armazenamento prolongado, é recomendável
armazenar a bateria totalmente carregada num local fresco,
seco e afastado do carregador para obter os melhores
resultados.
NOTA: as baterias não devem ser armazenadas totalmente sem
carga. É necessário recarregar a bateria antes de a utilizar.
67
Português
Etiquetas no carregador e na bateria
Além dos símbolos indicados neste manual, os rótulos no
carregador e na bateria podem apresentam os seguintes
símbolos:
•
Leve o tempo necessário para ler atentamente e compreender
todas as instruções neste manual antes de utilizar
o equipamento.
Símbolos no carregador/rádio
O carregador/rádio apresenta os seguintes símbolos:
L eia o manual de instruções antes de utilizar este
equipamento.
Consulte os Dados técnicos para ficar a saber o
tempo de carregamento.
Não toque nos contactos com objectos condutores.
Não carregue baterias danificadas.
Não exponha o equipamento à água.
ande substituir imediatamente quaisquer cabos
M
danificados.
arregue a bateria apenas com uma temperatura
C
ambiente entre 4 ˚C e 40 ˚C.
Apenas para uso dentro de casa.
esfaça-se da bateria de uma forma
D
ambientalmente responsável.
arregue as baterias da DeWALT apenas com os
C
carregadores DeWALT concebidos para o efeito.
O carregamento de baterias que não sejam as
baterias específicas DeWALT com um carregador
da DeWALT pode fazer com que rebentem ou dar
origem a situações de perigo.
Não queime a bateria.
Tipo de bateria
O modelo DCR017 funciona com baterias de iões de lítio XR de
10,8 volt, 14,4 volt e 18 volt.
Podem ser utilizadas as seguintes baterias: DCB141, DCB142,
DCB143, DCB144, DCB145, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B,
DCB184, DCB184B, DCB185. Consulte os Dados Técnicos para
obter mais informações.
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1Carregador/rádio
1 Manual de instruções
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os acessórios foram
danificados durante o transporte.
68
Leia o manual de instruções.
Descrição (Fig. A–C)
ATENÇÃO: nunca modifique a ferramenta eléctrica nem
qualquer um dos seus componentes. Tal poderia resultar
em danos ou ferimentos.
1 Botão de alimentação
2 Botão de volume
3 Botões de seta
4 Botão de modo
5 Botão de menu
6 Botões de memória
7 Botão Enter/Display (Enter/Mostrar)
8 Visor LCD
9 Patilha de compartimento da bateria
10 Receptáculo da bateria
11 Porta auxiliar
12 Porta da bateria em forma de moeda
13 Bateria em forma de moeda
14 Saídas
15 Luz de carga
16 Porta de saída da alimentação USB
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: utilize apenas baterias e
carregadores DeWALT.
Inserir uma bateria (Fig. A, C)
NOTA: certifique-se de que a sua bateria está totalmente
carregada. Se a bateria não fornecer alimentação suficiente,
carregue-a de acordo com as instruções neste manual.
NOTA: para garantir o máximo desempenho e duração das
baterias de iões de lítio, deve carregá-las durante um mínimo de
10 horas antes da primeira utilização.
1. Liberte a patilha 9 para abrir a tampa do compartimento
da bateria.
2. Insira a bateria 19 no receptáculo 10 até ficar totalmente
encaixada.
3. Feche a tampa do compartimento da bateria.
Baterias para o indicador do nível de
combustível (Fig. C)
Algumas baterias DeWALT incluem um indicador de nível de
combustível, composto por três indicadores luminosos LED
verdes que indicam o nível de carga restante na bateria.
Para activar o indicador do nível de combustível, prima
e mantenha premido o botão do indicador do nível de
Português
combustível 20 . Uma combinação dos três indicadores
luminosos LED verdes acende-se, indicando o nível da carga
restante. Se o nível da carga na bateria for inferior ao limite
utilizável, o indicador do nível de combustível não se acende e é
necessário voltar a carregar a bateria.
NOTA: o indicador do nível de combustível é apenas
uma indicação da carga restante na bateria. Não indica o
funcionamento da ferramenta e está sujeito a variações, com
base nos componentes do produto, temperatura e aplicação do
utilizador final.
Inserir a Pilha de Botão (Fig. A, B)
ATENÇÃO: ao substituir a pilha, utilize uma pilha nova
da mesma marca e do mesmo tipo. Além disso, insira
a pilha com a polaridade correcta (+ e –). Não guarde
nem transporte pilhas de forma a que objectos de metal
possam entrar em contacto com os terminais expostos
das mesmas.
O rádio está equipado com uma memória que permite
armazenar a hora e os seus canais de memória seleccionados.
Quando o rádio está desligado, esta capacidade de memória é
ligada com uma bateria em forma de moeda fornecida com o
rádio.
1. Desligue o carregador/rádio e retire a respectiva ficha da
tomada de electricidade.
2. Abra o compartimento da bateria levantando o respectivo
trinco 9 .
3. Desaperte o parafuso 18 da porta da pilha 12 .
4. Pressione o trinco da porta da pilha para baixo e puxe-o
para abrir a porta.
5. Insira a pilha de botão 13 de acordo com o diagrama no
interior do respectivo compartimento.
6. Volte a colocar a porta da pilha, insira o parafuso e aperte-o.
7. Feche o compartimento da bateria com segurança.
NOTA: para apagar a memória e repor as predefinições
do equipamento, retire a pilha de botão e volte a inserila. Da mesma forma, siga este procedimento se os dados
apresentados no visor ficarem bloqueados.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: cumpra sempre as instruções de segurança e
os regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: não coloque o carregador/rádio em locais
onde este possa ser exposto a líquidos.
Funcionamento com alimentação de CA
(Fig. D)
Desenrole o cabo de alimentação e ligue a respectiva ficha a
uma tomada de electricidade de CA de 110 ou 230 V.
Funcionamento do rádio (Fig. A)
Potência/ajuste do volume
1. Para ligar o rádio, prima o botão de alimentação 1 .
NOTA: quando o rádio é utilizado pela primeira vez, acede
ao modo DAB e pesquisa as estações automaticamente.
Em seguida, acerta a hora e inicia a reprodução da primeira
estação encontrada. Se não houver um sinal de hora
disponível, consulte Programar o relógiopara acertar a
hora manualmente.
2. Rode o botão 2 para a direita para aumentar o volume. Para
diminuir o volume, rode-o para a esquerda.
Selecção de modo
Para escolher uma das funções de modo (DAB, FM ou AUX),
prima o botão de modo 4 até encontrar a função pretendida.
Por exemplo, se o rádio estiver no modo DAB, que se encontra
no canto superior esquerdo do visor LCD 8 , prima o botão de
modo duas vezes para mudar para o modo AUX.
Modo DAB - sintonização
Quando liga o equipamento pela primeira vez no modo
DAB/DAB+, o rádio pesquisa automaticamente as estações
transmitidas na área local.
Utilize os botões de seta para a esquerda ou direita 3 para
percorrer as estações.
NOTA: se mudar para outro local ou a recepção for fraca
durante a pesquisa inicial (o que é possível se não levantar a
antena), isto pode dar origem a uma lista vazia ou incompleta
das estações disponíveis. Efectue uma pesquisa manual para
encontrar todas as estações de transmissão disponíveis.
Para efectuar uma pesquisa automática:
1. Prima o botão de menu 5 , percorra as várias opções
premindo o botão de seta para a direita 3 até encontrar
Busca automática e seleccione esta opção premindo o botão
Enter/Display (Enter/Mostrar) 7 .
2. Prima o botão de seta para a direita para seleccionar a opção
“Yes” (Sim).
3. Prima o botão Enter/Display (Enter/Mostrar) 7 para efectuar
a Busca automática.
Quando a Busca automática for concluída, a rádio irá reproduzir
a primeira estação que encontrar.
Para utilizar as predefinições, consulte Programar os botões de
memória.
Modo DAB – remover estações
Algumas estações detectadas pelo seu rádio podem já não
estar disponíveis e apresentam o símbolo ? a seguir ao nome
da estação.
Para removê-las da lista de estações utilize a função Remover:
1. Prima Menu 5 e vá para a direita para a opção
Prune (Remover).
2. Prima Enter/Display (Enter/Mostrar)(g) para seleccionar a
opção.
3. Vá para a opção Yes (Sim) e, em seguida, prima o botão
Enter/Display (Enter/Mostrar) 7 para remover essas
estações.
69
Português
Modo DAB mode – compressão de gama
dinâmica (DRC)
Esta função reduz a diferença entre o áudio mais elevado e
baixo que está a ser transmitido. De facto, esta opção torna os
sons mais baixos comparativamente mais elevados e os sons
mais elevados comparativamente mais baixos.
Estão disponíveis as seguintes opções:
0 - A transmissão DRC é ignorada
1/2- O
nível DRC é definido para metade do nível transmitido
1 - Utiliza o nível de DRC transmitido
2 - Duplica o nível de DRC transmitido
NOTA: DRC apenas funciona se for activado pelo transmissor.
Modo FM mode – sintonização
Para sintonizar: Prima a seta para a direita para mover o
sintonizador para cima na banda de frequência, prima a seta
para a esquerda para mover o sintonizador para baixo na banda
de frequência.
Para efectuar uma busca: Prima e mantenha premido o botão
de seta para a direita 3 uma vez e liberte-o. A frequência do
sintonizador aumenta para procurar a primeira estação de rádio
com boa recepção e pára nessa estação. Pode premir o botão
de seta para a direita para continuar a procurar uma estação
de rádio com frequências superiores. Pode premir o botão
de seta para a esquerda para procurar estações de rádio com
frequências mais reduzidas. A função de busca está disponível
no modo FM.
Programar os botões de memória
É possível definir, de maneira independente, dez estações de
rádio DAB e dez estações de rádio FM. Depois de programar os
botões, se premir 1, 2, 3, 4 ou 5 irá alterar a estação predefinida
de imediato.
1. Defina o rádio para a estação pretendida (consulte
Sintonizar).
2. Prima e mantenha premido um dos botões de memória
pretendidos 6 até o número predefinido começar a piscar
no visor LCD 8 . Liberte o botão e aguarde até a opção
predefinida parar de piscar.
3. Cada botão de memória tem capacidade para armazenar
duas estações predefinidas. Para armazenar uma segunda
predefinição, repita o passo 1.
4. Prima e mantenha premido um dos botões de memória
pretendidos 6 até o número predefinido começar a piscar
no visor LCD 8 . Prima o botão predefinido de novo para
apresentar o próximo número predefinido. Liberte o botão e
aguarde até a opção predefinida parar de piscar.
Programar o relógio
A hora e a data podem ser sincronizadas manual ou
automaticamente com os sinais horários transmitidos em
DAB (se disponível).
Para sincronizar o relógio automaticamente:
(APENAS no modo DAB)
NOTA: quando o rádio é utilizado pela primeira vez, acede ao
modo DAB e pesquisa as estações automaticamente.
70
1. Prima o botão Menu 5 .
2. Utilize os botões de seta 3 para ir para Clock Adjust (Ajustar
o relógio) e prima o botão Enter/Display (Enter/Mostrar) 7 .
3. Vá para Sync Time Now (Sincronizar hora agora) e prima
o botão Enter/Display (Enter/Mostrar) para seleccionar a
opção. Esta opção sincroniza o relógio automaticamente
com os sinais de hora nacionais.
Para ajustar o relógio manualmente:
(modo FM e DAB)
4. Prima o botão Menu 5 .
5. Utilize os botões de seta 3 para ir para Clock Adjust (Ajustar
o relógio) no visor LCD e prima o botão botão Enter/
Display (Enter/Mostrar) 7 .
6. Vá para Date & Time (Data/hora) e prima o botão Enter/
Display (Enter/Mostrar) 7 .
7. Defina a data e a hora com os botões de seta para a
esquerda e direita 3 .
8. Depois de definir a hora pretendida, prima o botão Enter/
Display (Enter/Mostrar) 7 para seleccionar.
Outras opções de Clock Adjust (Ajuste do relógio):
• Formato de hora: Selecciona o formato de visualização de
hora em 12h ou 24h
• Formato de data: Selecciona o formato de visualização de
data, MM/DD/AAAA, AAAA/MM/DD ou DD/MM/AAAA.
Ajustar o EQUALIZADOR
O som pode ser ajustado, alterando os graves ou agudos do
rádio.
1. Prima o botão Menu 5 e percorra com os botões de
seta para a esquerda ou direita 3 para seleccionar Sound
EQ (Equalizador de som). Seleccione a opção pretendida,
premindo o botão Enter/Display (Enter/Mostrar) 7 .
2. Prima o botão de seta para a direita para aumentar os graves
ou o botão de seta para a esquerda para diminuí-lo.
3. Depois de escolher o ajuste pretendido, prima o botão
Enter/Display (Enter/Mostrar) 7 .
4. Repita os passos 2 e 3 para ajustar os agudos.
Notas importantes sobre o rádio
1. O rádio tem capacidade para funcionar durante 8 horas
com uma bateria de com 4,0 amp totalmente carregada.
Se utilizar baterias com tensão ou capacidade inferior, a
autonomia ,será inferior.
2. A recepção irá variar em função do local e da força do sinal
de rádio.
3. Alguns geradores podem causar ruídos de fundo.
4. A recepção no modo AM irá muito provavelmente ser mais
nítida se o rádio for alimentado através de uma bateria.
5. Para utilizar a entrada auxiliar 11 , ligue a ficha de saída de
um leitor de CDs ou de um iPod®*/leitor de MP3 à mesma
(Fig. A). O som da fonte de áudio externa irá ser reproduzido
através dos altifalantes do DCR017.
6. A porta de saída de alimentação USB 16 é uma porta de
ligação destinada a alimentar dispositivos de baixa potência,
tais como telemóveis, leitores de CDs e leitores de MP3.
Português
* iPod é uma marca comercial registada da
Apple Inc.
MANUTENÇÃO
• As baterias de iões de lítio são recicláveis. Entregue-as ao
seu fornecedor ou coloque-as num ecoponto. As baterias
recolhidas serão recicladas ou eliminadas correctamente.
A sua ferramenta eléctrica da DeWALT foi concebida para
funcionar durante um longo período de tempo com uma
manutenção mínima. Uma utilização continuamente satisfatória
depende de uma manutenção apropriada da ferramenta e de
uma limpeza regular.
Notas de assistência
Este produto não é passível de ser reparado pelo utilizador.
Não existem quaisquer peças que possam ser reparadas ou
substituídas pelo utilizador no interior do carregador/rádio. É
necessário que qualquer reparação seja efectuada num centro
de assistência autorizado para não danificar os componentes
internos sensíveis à electricidade estática.
Limpeza
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes ou outros químicos
abrasivos para limpar os componentes não metálicos do
carregador/rádio. Estes químicos poderão enfraquecer
os materiais utilizados nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão suave. Nunca
permita a entrada de qualquer líquido no carregador/
rádio; nunca submirja qualquer peça do carregador/rádio
num líquido.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas foram testados com este
produto os acessórios disponibilizados pela DeWALT, a
utilização de outros acessórios com este carregador/rádio
poderá ser perigosa. Para reduzir o risco de ferimentos,
apenas deverão ser utilizados acessórios recomendados
pela DeWALT com este produto.
Consulte o seu revendedor para obter mais informações sobre
os acessórios apropriados.
Proteger o meio ambiente
Recolha separada. Os produtos e baterias indicados
com este símbolo não devem ser eliminados em
conjunto com resíduos domésticos comuns.
Os produtos e as baterias contêm materiais que
podem ser recuperados ou reciclados, o que reduz a procura
de matérias-primas. Recicle o equipamento eléctrico de acordo
com as disposições locais. Estão disponíveis mais informações
em www.2helpU.com.
Bateria recarregável
Esta bateria de longa duração tem de ser recarregada
quando deixar de produzir energia suficiente nas tarefas que
anteriormente eram realizadas com facilidade. No fim da sua
vida útil, elimine-a com o devido respeito pelo meio ambiente:
• Esgote completamente a carga da bateria e, em seguida,
retire-a do carregador/rádio.
71
Suomi
LATAUSLAITE/RADIO
DCR017
Onnittelut!
Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus,
huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DeWALTtyökaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille.
Sulakkeet
Eurooppa
Tekniset tiedoissa
Virtalähde
Verkkojännite
Akun jännite
Akkutyyppi
Latausaika
Latausvirta
Paino
Akku
Akun tyyppi
Jännite
Kapasiteetti
Paino
Akku
Akun tyyppi
Jännite
Kapasiteetti
Paino
Akku
Akun tyyppi
Jännite
Kapasiteetti
Paino
Akku
Akun tyyppi
Jännite
Kapasiteetti
Paino
Latauslaite
Verkkojännite
Akun tyyppi
Akkujen keskimääräinen
latausaika
72
VAC
VDC
minuuttia
A
kg
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
VAC
min
DCR017 - latauslaitteessa/radiossa sopivat 10,8V; 14,4V, 18V
Li-Ion XR ja XR FLEXVOLTTM (DCB123, DCB127, DCB141, DCB142,
DCB143, DCB144, DCB145, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B,
DCB184, DCB184B, DCB185 ja DCB546).
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
DCB143
Li-Ion
14,4
2,0
0,30
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
DCB144
Li-Ion
14,4
5,0
0,52
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB183/B
Li-Ion
18
2,0
0,40/0,45
DCR017
AC/DC
230
10,8–18
Li-ion
45 –120
2,0
5,7
DCB145
Li-Ion
14,4
1,3
0,30
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB184/B
Li-Ion
18
5,0
0,62/0,67
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
DCR017
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah) 90 (3,0 Ah)
120 (4,0 Ah)
230 voltin työkalut
10 ampeerin sulake
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja
kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai
vakavan henkilövahingon vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai
vakavan vaaran mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta.
Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei
välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi
aiheuttaa omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara.
Tulipalon vaara.
Laturin/radioiden turvallisuusohjeet
•
•
•
•
•
•
•
Älä vahingoita johtoa. Älä koskaan kanna radiota/laturia
sen johdosta. Älä koskaan kanna radiota sen johdosta. Älä
koskaan vedä johdosta irrottaaksesi laitteen pistorasiasta.
Pidä johto poissa kuumasta, öljystä ja terävistä reunoista.
Poista akkuyksikkö. Kytke laite pois päältä ennen kuin
jätät sen ilman valvontaa. Irrota akkuyksikkö, kun tuotetta
ei käytetä, ennen tuotteen lisävarusteiden tai lisälaitteiden
vaihtamista ja ennen huoltoa.
Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi lauhkean ilmaston
alueilla.
Tämä laite ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien
lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset
kyvyt tai kokemus ja tietämys ovat rajalliset. Heidän
turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa oleva
henkilö tai paikalla tulee olla henkilö, joka neuvoo miten
laitetta tulee käyttää.
Laturia/radiota ei saa altistaa pisaroille tai roiskeille. Sen
päälle ei saa asettaa nesteillä täytettyjä esineitä, kuten
maljakkoja.
Radion/laturin päälle ei saa asettaa paljasta tulen lähdettä,
kuten sytytettyjä kynttilöitä.
Pistoketta käytetään virran katkaisuun. Virrankatkaisun
(pistokkeen) tulee olla helposti ulottuvissa.
Suomi
Sähköturvallisuus
•
Tarkista aina, että akun jännite vastaa laitteen tyyppikilpeen
merkittyä jännitettä. Tarkista myös, että latauslaitteen jännite
vastaa sähköverkon jännitettä.
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Käytä vain kuivissa
paikoissa.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla,
jonka voi hankkia DeWALTin huolto-organisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle soveltuvaa
3-kaapelista jatkojohtoa. Lisätietoja on Teknisissä tiedoissa.
Johdinten pienin koko on 1,5 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki.
Maadoitusohjeet
Latauslaite/radio DCR017 (230 V) on maadoitettava. Jos siihen
tulee vika tai se särkyy, maadoitus johtaa virran pois. Tämä
vähentää sähköiskun vaaraa. Latauslaitteen/radion johdossa
ja pistokkeessa on maadoitus. Pistoke on yhdistettävä oikein
asennettuun ja määräysten mukaan maadoitettuun pistorasiaan.
VAARA: Jos laitetta ei yhdistetä maadoitettuun
pistorasiaan, saattaa aiheutua tulipalon tai sähköiskun
vaara. Vihreä keltaisilla raidoilla varustettu johdin on
maadoitusjohdin. Jos johto tai pistoke on korjattava tai
vaihdettava, älä yhdistä maadoitusjohtoa jännitteiseen
koskettimeen. Korjaukset on teetettävä DeWALThuoltokorjaamossa. Älä tee muutoksia latauslaitteen/
radion pistokkeeseen. Jos se ei sovi pistorasiaan, vaihdata
se DeWALT-huoltokeskuksessa.
Maadoitettu johdolla 230 voltin ja 16
ampeerin pistorasiaan yhdistettävä
latauslaite/radio
Tämä latauslaite/radio on tarkoitettu käytettäväksi 230 voltin
jännitteellä. Siinä on seuraavassa kuvassa näkyvä maadoitettu
pistoke.
DCR017-LX
DCR017-BD, -QW
DCR017-GB
DCR017-XE
•
•
•
•
•
•
•
•
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Latauslaitteet
•
Tämä radio/laturi ei vaadi säätöä ja sen käyttö on suunniteltu
mahdollisimman helpoks.
•
Tärkeitä latauslaitteita/radioita koskevia
turvallisuusohjeita
•
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tässä ohjeessa on tärkeitä turvallisuusja käyttöohjeita DCR017-laturille/radiolle.
Ennen latauslaitteen käyttämistä lue kaikki latauslaitteen,
akun ja akkua käyttävän tuotteen ohjeet ja varoitukset.
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä päästä nestettä laturin
sisään. Se voi aiheuttaa sähköiskun.
VAROITUS: Suosittelemme vikavirtasuojalaitteen käyttöä,
jonka vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään 30mA.
HUOMIO: Palovamman vaara. Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lataa vain ladattavia DeWALT-akkuja.
Muun tyyppiset akut voivat haljeta ja aiheuttaa
henkilövahingon ja vaurioita.
HUOMIO: Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, että he eivät
leiki laitteella.
HUOMAUTUS: Joissakin olosuhteissa vieras materiaali
voi aiheuttaa oikosulkuja laturin sisällä oleviin
suojaamattomiin latauskontakteihin laturin ollessa
kytkettynä sähköverkkoon. Vieraat johtavat aineet, kuten
teräsvilla, alumiinifolio tai metallihiukkaskertymät, niihin
kuitenkaan rajoittumatta, on pidettävä poissa laturin
aukoista. Irrota laturi aina tehonsyötöstä, kun laturissa
ei ole akkua. Irrota laturi tehonsyötöstä ennen kuin yrität
puhdistaa sitä.
ÄLÄ yritä ladata akkua muussa kuin tässä
käyttöohjeessa kuvatussa latauslaitteessa/radiossa.
Latauslaite ja akku on suunniteltu toimimaan yhdessä.
Nämä latauslaitteet/radiot on suunniteltu vain
ladattavien DeWALT-akkujen lataamiseen. Niiden
käyttäminen muuhun tarkoitukseen saattaa aiheuttaa
tulipalon tai sähköiskun.
Älä altista latauslaitetta sateelle tai lumelle.
Kun irrotat pistokkeen pistorasiasta, vedä pistokkeesta,
älä johdosta. Tämä vähentää pistokkeen ja johdon
vaurioitumisen vaaraa.
Aseta johto sellaiseen paikkaan, että kukaan ei astu sen
päälle eikä kompastu siihen eikä johto vaurioidu.
Käytä jatkojohtoa vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Yhteensopimattoman jatkojohdon
käyttäminen saattaa aiheuttaa
tulipalon tai sähköiskun.
Älä aseta latauslaitteen/radion päälle mitään esineitä.
Älä aseta latauslaitetta/radiota pehmeälle alustalle,
joka voi tukkia ilmanvaihtoaukot. Laite voi muutoin
kuumentua liikaa. Pidä latauslaite kaukana lämpölähteistä.
Älä käytä latauslaitetta, jos johto tai pistoke on
vaurioitunut. Korjauta ne heti.
Älä käytä latauslaitetta/radiota, jos se on pudonnut,
saanut voimakkaan iskun tai vaurioitunut. Vie se
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Älä pura latauslaitetta/radiota. Vie se valtuutettuun
huoltopisteeseen korjattavaksi. Kokoaminen virheellisesti
saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
Irrota latauslaitteen pistoke pistorasiasta ennen
puhdistamista. Tämä vähentää sähköiskun vaaraa.
Akun irrottaminen ei vähennä sähköiskun vaaraa.
ÄLÄ KOSKAAN yritä yhdistää kahta latauslaitetta toisiinsa.
•
73
Suomi
•
Latauslaite/radio DCR017 on suunniteltu toimimaan
tavallisella 230 voltin sähkövirralla. Älä yritä käyttää
sitä muulla jännitteellä. Tämä ei koske autolatauslaitetta.
Akun lataaminen (Kuva [Fig.] C)
1. Yhdistä laturi sopivaan pistorasiaan ennen kuin laitat akun
paikoilleen.
2. Aseta akku 19 laturiin ja varmista, että akku on hyvin
paikoillaan laturissa. Punainen (latauksen) merkkivalo vilkkuu
toistuvasti ilmoittaen, että latausprosessi on alkanut.
3. Kun lataus on valmis, punainen valo jää palamaan jatkuvasti.
Akku on täysin ladattu ja sitä voidaan käyttää heti tai sen voi
jättää laturiin.
HUOMAA: Jotta varmistat litiumioniakkujen parhaimman
mahdollisen suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän, akku tulee ladata
täyteen ennen ensimmäistä käyttöä.
Laturin toiminta
kuin metallista valmistetulla harjalla. Älä käytä vettä tai
puhdistusaineita.
Akkuyksikkö
Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia akkuja
käytettäessä
Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jännite.
Kun uusi akku otetaan pakkauksesta, sitä ei ole ladattu täyteen.
Lue seuraavat turvaohjeet ennen akun ja latauslaitteen
käyttämistä. Noudata annettuja ohjeita.
LUE KAIKKI OHJEET
•
•
Katso akun lataustaso alla olevista merkkivaloista.
Laturin merkkivalo 15 osoittaa akkuyksikön tilan, kun akkua
ladataan.
Laturin merkkivalot:
lataus käynnissä
ladattu täyteen
•
•
•
kuuma-/kylmäviive
Ongelma akussa tai laturissa
Yhteensopiva(t) laturi(t) ei(eivät) lataa viallista akkua. Jos akku on
viallinen, merkkivalo ei syty tai laturi ilmoittaa viallisesta akusta
tai sen merkkivalo vilkkuu.
HUOMAA: Tämä voi tarkoittaa myös laturivikaa.
Jos laturi ilmoittaa ongelmasta, vie laturi ja akku testattavaksi
valtuutettuun huoltopalveluun.
Akun kuuma-/kylmäviive
Kun laturi tunnistaa liian kuuman tai kylmän akun, se käynnistää
automaattisesti akun kuuma-/kylmäviiveen, jolloin lataus
käynnistyy vasta sitten, kun akku on saavuttanut hyväksyttävän
lämpötilan. Laturi siirtyy tämän jälkeen automaattisesti akun
lataustilaan. Tämä toiminto takaa akun maksimaalisen käyttöiän.
Kylmä akku latautuu hitaammin kuin lämmin akku.
Akku latautuu hitaammin koko latausjakson ajan, sen
latautumisnopeus ei palaudu nopeaksi, vaikka akku lämpenisi.
Elektroninen suojausjärjestelmä
XR Li-Ion -laitteissa on elektroninen suojausjärjestelmä, joka
suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta tai suurelta
purkautumiselta.
Työkalu sammuu automaattisesti, jos sähköinen
suojausjärjestelmä käynnistyy. Jos näin tapahtuu, laita
litiumioniakku laturiin, kunnes se on kokonaan latautunut.
Latauslaitteen/radion puhdistusohjeet
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Irrota pistoke
sähköpistorasiasta ennen puhdistamista. Voit poistaa
lian ja rasvan latauslaitteen/radion ulkopinnasta
pyyhkimällä kankaalla tai harjaamalla pehmeällä muulla
74
•
•
•
Älä lataa tai käytä räjähdysalttiissa ympäristössä,
esimerkiksi tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja
tai pölyä. Akun laittaminen laturiin tai poistaminen laturista
voi sytyttää pölyn tai kaasun.
Älä koskaan pakota akkua laturiin. Älä muokkaa
akkuyksikköä millään tavalla saadaksesi sen sopimaan
yhteensopimattomaan laturiin, sillä akkuyksikkö
saattaa murtua ja aiheuttaa vakavan henkilökohtaisen
vaurion.
Lataa akkuyksiköt vain DeWALT-latureilla.
ÄLÄ roiskuta vettä tai upota veteen tai muihin nesteisiin.
Älä säilytä tai käytä työkalua ja akkuyksikköä paikassa,
jossa lämpötila voi saavuttaa tai ylittää 40 ˚C (kuten
kesällä ulkokatoksissa tai metallirakennuksissa).
Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa päähän.
Akku voi räjähtää poltettaessa. Litium-ioniakkuja poltettaessa
syntyy myrkyllisiä kaasuja ja aineita.
Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele heti miedolla
saippualla ja vedellä. Jos akkunestettä pääsee silmään,
huuhtele avointa silmää vedellä 15 minuutin ajan kunnes
ärsytys lakkaa. Jos on hakeuduttava lääkärin hoitoon,
ilmoita, että akun elektrolyytti on nestemäisten orgaanisten
karbonaattien ja litiumsuolojen seosta.
Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää hengitysteitä.
Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos oireet jatkuvat, ota yhteys
lääkäriin.
VAROITUS: Palovamman vaara. Akkuneste voi syttyä
altistuessaan kipinälle tai liekille.
VAROITUS: Älä koskaan yritä avata akkuyksikköä
mistään syystä. Jos akkuyksikön kotelo on murtunut tai
vahingoittunut, älä laita sitä laturiin. Älä riko, pudota
tai vahingoita akkuyksikköä. Älä käytä akkuyksikköä tai
laturia, johon on osunut terävä isku, joka on pudotettu tai
vahingoittunut millään tavalla (esim. lävistetty naulalla,
isketty vasaralla, astuttu päälle). Se voi aiheuttaa jopa
kuolettavan sähköiskun. Vahingoittuneet akkuyksiköt
tulee palauttaa huoltoon kierrätystä varten.
VAROITUS: Tulipalovaara. Älä varastoi tai
kanna akkuja niin, että metalliesineet pääsevät
kosketuksiin akun napoihin. Laturia ei saa esimerkiksi
asettaa liinojen päälle, taskuihin, työkalukoteloihin,
tuotepakkauksiin, laatikkoihin, jne., joissa on irtonaisia
nauloja, ruuveja, avaimia, jne.
HUOMIO: Kun työkalua ei ole käytössä, laita se
sivulleen vakaalle alustalle, jossa se ei aiheuta
kompastumisen tai putoamisen vaaraa. Jotkut
työkalut, joissa on suuret akkuyksiköt, seisovat pystyssä
akkuyksikön varassa, mutta ne kaatuvat helpommin.
Kuljetus
VAROITUS: Tulipalovaara. Akkujen kuljetus voi
johtaa tulipaloon, jos akkunavat pääsevät vahingossa
kosketuksiin johtaviin materiaaleihin. Akkuja kuljettaessa
tulee varmistaa, että akkujen navat on suojattu ja
eristetty hyvin materiaaleista, jotka voivat päästä niihin
kosketuksiin ja aiheuttaa oikosulun.
DeWALT-akut täyttävät kaikkien soveltuvien teollisuudenalaa
koskevien ja lakisääteisten kuljetusmääräyksien vaatimukset,
niihin kuuluvat muun muassa YK:n vaarallisen tavaran
kuljetussuositukset, kansainvälisen ilmakuljetusliiton
(IATA) vaarallisen tavaran määräykset, vaarallisten aineiden
kansainvälisen merikuljetussäännöstön (IMDG) määräykset sekä
eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä
tiekuljetuksista (ADR). Litiumionikennot ja -akut on testattu YK:n
vaarallisen tavaran suosituksien osion 38,3 mukaisesti koskien
testausohjeita ja testikriteerejä.
Useimmissa tapauksissa DeWALT-akkujen kuljetukset eivät
kuulu luokan 9 vaarallisten materiaalien määräyksien piiriin.
Yleisesti ottaen luokan 9 määräykset soveltuvat vain toimituksiin,
jotka sisältävät energialuokaltaan yli 100 wattitunnin
(Wh) litiumioniakun. Wattitunnit on merkitty kaikkiin
litiumioniakkuihin. Määräyksien monimutkaisuuden vuoksi
DeWALT ei suosittele yksistään litiumioniakkujen kuljetusta
ilmateitse niiden wattitunneista riippumatta. Akkuja sisältävät
työkalupakkaukset (yhdistelmäpakkaukset) voidaan kuljettaa
ilmateitse määräyksien soveltamisalan ulkopuolella, jos akkuun
merkityt wattitunnit ovat korkeintaan 100 Wh.
Oli kyseessä odotettu tai täysin säännöstelty kuljetus, kuljettajien
vastuulla on ottaa selvää viimeisimmistä pakkausta, merkkiä/
merkintää sekä dokumentaatiota koskevista määräyksistä.
Tämän ohjekirjan osion tiedot on annettu hyvässä uskossa
ja niiden uskotaan olevan tarkkoja asiakirjan luontihetkellä.
Mitään takuita, välillisiä tai suoria, ei kuitenkaan anneta. Ostajan
vastuulla on taata, että toiminta on soveltuvien määräyksien
mukaista.
Säilytyssuositukset
1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä ja kuivassa
paikassa poissa suorasta auringonpaisteesta sekä
liiallisesta kylmyydestä tai kuumuudesta. Akku toimii
mahdollisimman tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään
huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä.
2. Pitkän säilytyksen aikana täyteen ladattu akku on
suositeltavaa säilyttää viileässä ja kuivassa paikassa irti
laturista.
HUOMAA: Akkuja ei saa asettaa säilöön täysin tyhjinä. Akku on
ladattava ennen käyttöä.
Latauslaitteen ja akun tarrat
Suomi
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Latausajan tiedot ovat Teknisissä tiedoissa.
Älä työnnä sähköä johtavia esineitä laitteen sisään.
Älä lataa vaurioitunutta akkua.
Älä altista vedelle.
Vaihdata vialliset akut heti.
Lataa vain lämpötilassa 4–40 ˚C.
Käytettäväksi vain ulkona.
T oimita akku kierrätykseen ympäristöystävällisellä
tavalla.
Lataa DeWALT-akut ainoastaan yhteensopivilla
DeWALT-latureilla.
Jos muita kuin yhteensopivia DeWALT-akkuja
ladataan DeWALT-laturilla, akut voivat räjähtää tai
aiheuttaa muita vaaratilanteita.
Älä hävitä akkuyksikköä polttamalla.
Akun Tyyppi
DCR017 toimii 10,8 voltin, 14,4 voltin ja 18 voltin XR Li-Ion
-akkuyksiköillä.
Näitä akkuja voidaan käyttää: DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB145, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B, DCB185. Katso lisätietoja kohdasta Tekniset tiedot.
Pakkauksen Sisältö
Pakkauksen sisältö:
1Laturi/radio
1Käyttöohje
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai
tarvikkeissa kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä.
Latauslaitteen/radion merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät latauslaitteessa/radiossa:
Lue käyttöohje
Näissä ohjeissa kuvattujen kuvakkeiden lisäksi laturissa ja akussa
voi olla seuraavat merkit:
75
Suomi
Kuvaus (kuva A–C)
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään
muutoksia. Tällöin voi aiheutua omaisuustai henkilövahinkoja.
1 Virtapainike
2 Äänenvoimakkuuden säätö
3 Nuolipainikkeet
4 Tilapainike
5 Valikkopainike
6 Muistipainikkeet
7 Enter-/Display-näyttöpainike
8 LCD-näyttö
9 Akkuosaston salpa
10 Akun pistorasia
11 Lisäportti
12 Kolikkopariston luukku
13 Kolikkoparisto
14 Pistorasiat
15 Latausvalo
16 Antotehon USB-portti
KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT
VAROITUS: Käytä ainoastaan DeWALT-akkupakkauksia
ja -latureita.
Akun asettaminen paikalleen (Kuvat A, C).
HUOMAA: Varmista, että akku on ladattu täyteen. Jos akku ei
tuota tarpeeksi virtaa, lataa akku latauslaitteen käyttöohjeen
mukaisesti.
HUOMAA: Jotta varmistat Li-Ion-akkujen parhaimman
mahdollisen suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän, akkua tulee ladata
vähintään 10 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä.
1. Vapauta salpa 9 ja avaa akkuosaston kansi.
2. Laita akkuyksikkö 19 pistorasiaan 10 , kunnes se on täysin
paikallaan.
3. Sulje ja salpaa akkuyksikön kansi.
Tasomittarilla Varustetut Akut (Kuva C)
Joissakin DeWALT-akuissa on tasomittari, jossa on kolme
vihreää LED-merkkivaloa. Merkkivalot osoittavat akun jäljelle
jäävän virtatason.
Kytke tasomittari päälle painamalla ja pitämällä tasomittarin
painiketta 20 alhaalla. Jokin kolme vihreän LED-merkkivalon
valoyhdistelmä syttyy osoittaen jäljelle jäävän virtatason. Kun
akkuvirran taso on käyttörajan alapuolella, tasomittari ei syty ja
akku on ladattava.
HUOMAA: Tasomittari osoittaa akkuvirran tason ainoastaan
viitteellisesti. Se ei osoita työkalun toiminnallisuutta ja
se voi vaihdella tuoteosien, lämpötilan ja loppukäyttäjän
käytön mukaan.
Nappipariston asettaminen paikoilleen
(Kuvat A, B)
VAROITUS: Vaihda pariston tilalle aina samanlainen
paristo. Kun vaihdat pariston, varmista, että sen navat
tulevat oikein päin. Älä säilytä tai kuljeta paristoja siten,
että metalliesineet voivat osua pariston napoihin.
Radiossasi on muistikapasiteettia, jotta voit tallentaa ajan
ja valitsemasi muistikanavat. Kun radio on pois käytöstä,
yksi radion mukana toimitettava kolikkoparisto antaa virtaa
muistikapasiteetille.
1. Katkaise radiosta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
2. Avaa paristokotelo nostamalla sen salpaa 9 .
3. Irrota paristokotelon 18 ruuvi 12 .
4. Paina paristokotelon salpaa ja vedä kansi auki.
5. Aseta nappiparisto 13 paikalleen paristokoteloon merkityllä
tavalla.
6. Aseta paristokotelon kansi takaisin paikalleen ja kiristä ruuvi.
7. Sulje paristokotelo tiukasti.
HUOMAA: Voit nollata LCD-näytön, kellon ja radiokanavien
ohjelmoinnit irrottamalla nappipariston ja asettamalla sen
uudelleen paikalleen. Toimi näin, jos näyttö jumiutuu.
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä.
VAROITUS: Älä altista latauslaitetta/radiota myöskään
nesteroiskeille.
Käyttäminen verkkovirralla (Kuva D)
Kelaa sähköjohto auki ja yhdistä pistoke 110 tai 230 voltin
vaihtovirtaa syöttävään pistorasiaan.
Radion käyttö (Kuva A)
Virta / Äänen säätö
1. Käynnistä radio painamalla virtapainiketta 1 .
HUOMAA: Kun radiota käytetään ensimmäistä kertaa, se
siirtyy DAB-tilaan ja etsii automaattisesti asemia. Se asettaa
sitten ajan ja alkaa soittaa ensimmäistä löytämäänsä asemaa.
Jos aikasignaalia ei ole, katso kohdasta Kellon ohjelmointi
ohjeet ajan asettamiseen manuaalisesti.
2. Käännä valitsinta 2 myötäpäivään, kun haluat lisätä
äänenvoimakkuutta. Pienennä äänenvoimakkuutta
kääntämällä valitsinta vastapäivään.
Tilan valinta
Valitse yksin tiloista (DAB, FM tai AUX) painamalla
tilapainiketta 4 , kunnes haluttu toiminto löytyy. Jos esimerkiksi
radio on DAB-tilassa, joka näkyy LCD-näytön vasemmassa
yläosassa 8 , paina tilapainiketta kaksi kertaa ja radio vaihtaa
AUX-tilaan.
DAB-tila - viritys
Kun yksikkö kytketään päälle DAB/DAB+ -tilassa, radio etsii
automaattisesti lähetysasemia paikalliselta alueelta.
76
Suomi
Käytä vasenta tai oikeaa nuolipainiketta 3 ja selaa asemia.
HUOMAA: Jos vaihdat paikkaa tai vastaanotto on huono
alkuperäisessä haussa (mahdollista, jos antenni ei ole ylhäällä),
sen tuloksena voi olla tyhjä tai epätäydellinen asemien luettelo.
Kaikki käytettävissä olevat lähetysasemat saadaan suorittamalla
automaattinen haku manuaalisesti.
Automaattisen haun suorittaminen:
1. Paina valikkopainiketta 5 , selaa vaihtoehtoja painamalla
oikeaa nuolipainiketta 3 , kunnes pääset kohtaan Auto
Scan (Automaattinen haku) . Valitse tämä vaihtoehto
painamalla Enter-/Display-näyttöpainiketta 7 .
2. Valitse Kyllä painamalla oikeaa nuolipainiketta.
3. Paina Enter-/Display-näyttöpainiketta 7 ja suorita
automaattinen haku.
Kun automaattinen haku on valmis, radio soittaa ensimmäistä
löytämäänsä asemaa.
Kun haluat käyttää esiasetettuja asemia, katso kohtaa
Muistipainikkeiden ohjelmointi.
Muisti-painikkeiden ohjelmointi
DAB-tila – asemien karsiminen
Kellon ohjelmointi
Jotkut radion aikaisemmin vastaanottamat asemat, jotka eivät
enää ole saatavissa, saattavat näkyä merkinnällä ? aseman nimen
jäljessä.
Poista nämä asemat asemaluettelosta Karsinta-toiminnon avulla:
1. Paina Valikko 5 ja selaa oikealle Karsinta-vaihtoehtoon.
2. Paina Enter-/Display-näyttöpainiketta 7 ja valitse.
3. Selaa oikealle Yes (Kyllä) -vaihtoehtoon ja paina sitten
Enter-/Display-näyttöpainiketta 7 -painiketta asemien
karsimiseksi.
DAB-tila – dynamic range
compression (DRC)
Tämä toiminto vähentää lähetettävän lähetyksen
äänekkäimmän ja hiljaisimman äänen välistä eroa. Toiminto
tekee hiljaisista äänistä suhteessa voimakkaampia ja
voimakkaista äänistä suhteessa hiljaisempia.
Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:
0 - lähetyksen DRC jätetään huomiotta
1/2- a settaa DRC:n puoleen lähetettävästä tasosta
1 - käyttää lähetettyä DRC-tasoa
2 - kaksinkertaistaa lähetetyn DRC-tason
HUOMAA: DRC toimii vain, jos ohjelman lähettäjä on ottanut
sen käyttöön.
FM-tila – viritys
Virittäminen: Viritä taajuuskaistaa ylöspäin painamalla oikeaa
nuolta. Viritä taajuuskaistaa alaspäin painamalla vasenta nuolta.
Haku: Paina ja pidä painettuna oikeaa nuolipainiketta 3 kerran ja vapauta. Virittimen taajuus suurenee, kun haetaan
ensimmäistä radioasemaa, jonka tarkkuus on hyväksyttävä, ja
viritin pysähtyy tämän aseman kohdalle. Oikeaa nuolipainiketta
voidaan painaa uudelleen ja jatkaa radioaseman hakua
korkeammilta taajuuksilta. Vasenta nuolipainiketta voidaan
painaa uudelleen ja jatkaa radioaseman hakua alhaisemmilta
taajuuksilta. Hakutila on saatavilla FM-tilassa.
Kymmenen DAB- ja kymmenen FM-radioasemaa voidaan
asettaa itsenäisesti. Kun painikkeet on ohjelmoitu, painikkeiden
1, 2, 3, 4 tai 5 painaminen muuttaa välittömästi taajuuden
esiasetetulle asemalle.
1. Aseta radio halutulle asemalle (katso Viritys).
2. Paina ja pidä painettuna haluttua muistipainiketta 6 ,
kunnes esiasetettu numero alkaa vilkkua LCD-näytössä 8 .
Vapauta painike ja odota, että esiasetettu näyttö lakkaa
vilkkumasta.
3. Jokaiseen muistipainikkeeseen voidaan tallentaa kaksi
esiasetettua asemaa. Toista vaihe 1. toisen esiasetuksen
tallentamiseksi.
4. Paina ja pidä painettuna haluttua muistipainiketta 6 ,
kunnes esiasetettu numero alkaa vilkkua LCD-näytössä 8 .
Paina esiasetettua painiketta toisen kerran niin, että seuraava
esiasetettu numero tulee näkyviin. Vapauta painike ja odota,
että esiasetettu näyttö lakkaa vilkkumasta.
Aika ja päivämäärä voidaan päivittää manuaalisesti tai
synkronisoida automaattisesti kansallisten aikasignaalien kanssa
DAB:llä (missä käytettävissä).
Kellon synkronointi automaattisesti:
(VAIN DAB-tila)
HUOMAA: Kun radiota käytetään ensimmäistä kertaa, se siirtyy
DAB-tilaan ja etsii automaattisesti asemia.
1. Paina Valikko-painiketta 5 .
2. Selaa nuolipainikkeilla 3 kohtaan Clock Adjust (Kellon säätö)
ja paina Enter-/Display-näyttöpainiketta 7 .
3. Selaa kohtaan Sync Time Now (Synkronoi aika nyt) ja valitse
painamalla Enter-/Display-näyttöpainiketta. Tämä synkronoi
automaattisesti kellon kansallisilla aikasignaaleilla.
Kellon säätäminen manuaalisesti:
(FM- ja DAB-tila)
4. Paina Menu (Valikko) -painiketta 5 .
5. Selaa nuolipainkkeilla 3 kohtaan Clock Adjust (Kello säätö)
LCD-näytöllä ja paina Enter-/Display-näyttöpainiketta 7 .
6. Selaa kohtaan Date & Time (Päivämäärä ja aika) ja paina
Enter-/Display-näyttöpainiketta 7 .
7. Aseta päivämäärä ja aika vasemmalla ja oikealla
nuolipainikkeella 3 .
8. Kun haluttu aika on asetettu paina Enter-/Displaynäyttöpainiketta 7 ja vahvista.
Muut Clock Adjust (Kellon säätö) -valikon vaihtoehdot:
• Time format (Ajan muoto): Valitsee 12 tunnin tai 24 tunnin
ajan näyttömuodon
• Date format (Päivämäärän muoto): Valitsee päivämäärän
näyttömuodon, KK/PP/VVVV, VVVV/KK/PP tai PP/KK/VVVV.
EQ:N säätö
Ääntä voidaan säätää muuttamalla radion basson tai diskantin
tasausta.
77
Suomi
1. Paina Menu (Valikko) -painiketta 5 ja selaa vasemmalla tai
oikealla nuolinäppäimellä 3 ja valitse Sound EQ (Äänen EQ).
Valitse painamalla Enter-/Display-näyttöpainiketta 7 .
2. Lisää bassoa painamalla oikeaa nuolinäppäintä ja pienennä
sitä painamalla vasenta näppäintä.
3. Kun haluttu säätö on saavutettu, paina Enter-/Displaynäyttöpainiketta 7 .
4. Toista vaiheet 2 ja 3 diskantin säätämiseksi.
Tärkeitä huomautuksia radiosta
1. Radio toimii enintään 8 tuntia täyteen ladatulla 4,0
ampeeritunnin akulla. Alhaisemman jännitteen tai
kapasiteetin akuilla käyttöaika on lyhyempi.
2. Vastaanoton laatu voi vaihdella alueittain ja radiosignaalin
voimakkuuden mukaan.
3. Tietyt generaattorit voivat aiheuttaa taustaääntä.
4. AM-lähetykset kuuluvat selkeämmin, kun radio saa virtaa
akusta.
5. Voit käyttää Aux-liitäntää 11 yhdistämällä CD-soittimen,
iPodin®* tai MP3-soittimen tähän liitäntään (Kuva A).
Ulkoisen lähteen lähettämä ääni kuuluu DCR017-laitteen
kaiuttimista.
6. Voit yhdistää USB-virransyöttöliitäntään 16 vain vähän
virtaa kuluttavan laitteen, kuten matkapuhelimen tai CD- tai
MP3-soittimen.
*iPod on Apple, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.
KUNNOSSAPITO
DeWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään
ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea
käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen
ongelmattoman toiminnan.
Huoltotiedot
Käyttäjä ei voi huoltaa tätä laitetta. Latauslaitteen/radion sisällä
ei ole käyttäjän huollettavissa olevia osia. Se on toimitettava
huollettavaksi valtuutettuun huoltokeskukseen, jotta sen
staattiselle sähkölle herkät sisäosat eivät vaurioidu.
Puhdistaminen
VAROITUS: Älä koskaan puhdista latauslaitteen/
radion muita kuin metallipintoja liuottimien tai muiden
voimakkaiden kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit
voivat heikentää näissä osissa käytettyjä materiaaleja.
Käytä vain vedellä ja miedolla pesuaineella kostutettua
kangasta. Älä päästä mitään nestettä latauslaitteen/
radion sisään. Älä upota mitään laitteen osaa nesteeseen.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DeWALT-lisävarusteita ei ole
testattu tämän laitteen kanssa, joten niiden käyttäminen
voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen kanssa vain
DeWALTin suosittelemia varusteita vahingoittumisvaaran
vähentämiseksi.
78
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Ympäristön suojeleminen
Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on tämä
merkintä, ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen
mukana.
Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja, jotka
voidaan kerätä tai kierrättää uudelleen käyttöä varten. Kierrätä
sähkölaitteet ja akut paikallisten määräyksien mukaisesti.
Lisätietoa on saatavilla osoitteesta www.2helpU.com.
Uudelleenladattava akku
Tämä pitkään kestävä akku on ladattava uudelleen, jos se ei enää
tuota riittävää tehoa töissä, joihin teho on aikaisemmin riittänyt
hyvin. Kun laitteen toiminta-aika on lopussa, se tulee hävittää
ympäristöystävällisellä tavalla:
• Käytä laitetta, kunnes akku tyhjenee. Irrota akku
latauslaitteesta/radiosta.
• litiumioniakkujen ovat kierrätettäviä. Vie ne jälleenmyyjälle
tai paikalliseen kierrätyspisteeseen. Kerätyt akkuyksiköt
kierrätetään tai hävitetään oikein.
Svenska
LADDARE/RADIO
DCR017
Gratulerar!
Du har valt ett DeWALT-verktyg. År av erfarenhet, grundlig
produktutveckling och innovation gör DeWALT till en av
de pålitligaste partnerna för fackmannamässiga elverktygsanvändare.
Tekniska data
Strömkälla
Starkströmsspänning
Batterispänning
Batterityp
Ung. laddningstid
Laddningsström
Vikt
Batteripaket
Batterityp
Spänning
Kapacitet
Vikt
Batteripaket
Batterityp
Spänning
Kapacitet
Vikt
Batteripaket
Batterityp
Spänning
Kapacitet
Vikt
Batteripaket
Batterityp
Spänning
Kapacitet
Vikt
Laddare
Starkströmsspänning
Batterityp
Ungefärlig laddningstid för
batteripaket
VAC
VDC
min
A
kg
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
VAC
min
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
DCB143
Li-Ion
14,4
2,0
0,30
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
DCB144
Li-Ion
14,4
5,0
0,52
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB183/B
Li-Ion
18
2,0
0,40/0,45
DCR017
AC/DC
230
10,8–18
Li-Ion
45 –120
2,0
5,7
DCB145
Li-Ion
14,4
1,3
0,30
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB184/B
Li-Ion
18
5,0
0,62/0,67
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
DCR017
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah) 90 (3,0 Ah)
120 (4,0 Ah)
DCR017-laddaren/radion accepterar 10,8V, 14,4V, 18V Li-Ion
XR och XR FLEXVOLTTM batteripaket (DCB123, DCB127, DCB141,
DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185 och DCB546).
Säkringar
Europa
230 Volt verktyg
10 Ampere, starkström
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån för
varje signalord. Var god läs handboken och uppmärksamma
dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld situation som, om
den inte undviks, kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, skulle kunna resultera i dödsfall
eller allvarlig personskada.
SE UPP: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, kan resultera i mindre eller
medelmåttig personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som inte är relaterad till
personskada som, om den inte undviks, skulle kunna
resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
Säkerhetsinstruktioner för laddare/radio
•
•
•
•
•
•
•
Vanvårda inte sladden. Bär aldrig laddaren/radion i
sladden. Bär aldrig radion i sladden. Dra aldrig i sladden för
att koppla ur den från uttaget. Håll undan sladden från värme,
olja och skarpa kanter.
Ta ur batteripaketet. Stäng av om den lämnas utan uppsikt.
Ta bort batteripaketet när den inte används, innan byte av
tillbehör eller tillsatser och innan service.
Denna apparat är avsedd att användas vid måttliga
klimatförhållanden.
Denna apparat är inte avsedd att användas av personer
(inklusive barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental
förmåga eller med begränsad erfarenhet eller kunskap såvida
inte de är under uppsikt eller fått instruktioner om användning
av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
Laddaren/radion får inte utsättas för dropp eller stänk, inga
föremål fyllda med vätska , såsom vaser får placeras på
apparaterna.
Inga öppna lågor såsom tända ljus, får placeras ovanpå
radion/laddaren.
Elkontakten används för att koppla ifrån enheten,
frånkopplingsenheten (kontakten) skall vara direkt åtkomlig.
79
Svenska
Elektrisk Säkerhet
Laddare
Kontrollera alltid att batteripaketets spänning motsvarar
spänningen på klassificeringsplattan. Se också till att spänningen
hos din laddare motsvarar den hos din starkströmsförsörjning.
VARNING: Risk för elektrisk stöt. Använd endast på torra
platser.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas ut
mot en speciellt preparerad sladd som finns att få genom
DeWALTs serviceorganisation.
Denna radio/laddare kräver inga inställningar och är skapade för
att vara så enkla som möjligt att hantera.
Användning av Förlängningssladd
Om en förlängningssladd behövs, använd en godkänd
3-kärnig förlängningssladd, som är lämplig för detta verktygs
strömbehov (se Tekniska data). Minsta ledningsstorlek är
1,5 mm2; maximala längden är 30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut sladden helt och
hållet.
Jordningsinstruktioner
Laddaren/radion DCR017 (230 V) måste vara jordad. För den
händelse att den felfunktionerar eller slutar fungera erbjuder
jordning en minsta motståndets väg för den elektriska
strömmen, för att minska risken för elektrisk stöt. Laddaren/
radion är utrustad med en sladd som har en utrustningsjordande ledare och en jordningskontakt. Kontakten måste vara
isatt i ett lämpligt uttag, som är korrekt installerat och jordat i
enlighet med alla lokala föreskrifter och förordningar.
FARA: Felaktig anslutning av utrustningens
jordningsledare kan resultera i risk för elektrisk stöt. Den
ledare vars isolering har en utvändig yta som är grön
med gula ränder är den utrustningsjordande ledaren.
Om reparation eller utbyte av sladden eller kontakten är
nödvändig, anslut inte den utrustningsjordande ledaren
till en strömförande kontakt. Reparationer får endast
utföras av DeWALTs serviceombud. Modifiera inte den
kontakt som levereras med laddaren/radion – om den
inte passar till uttaget, få ett korrekt uttag installerat av ett
reparationsombud från DeWALT.
För jordad, sladd-ansluten laddare/radio
klassad för 16 A och lägre och avsedd
för användning på en nominell 230 V
strömförsörjning
Laddaren/radion är avsedd för användning med
en strömförsörjning på nominellt 230 V, och har en
jordningskontakt som ser ut som kontakten i följande
illustration.
DCR017-LX
DCR017-BD, -QW
DCR017-GB
DCR017-XE
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
80
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för Laddare/
Radiomottagare
SPARA DESSA INSTRUKTIONER: Denna manual innehåller
viktiga säkerhets- och driftsinstruktioner för DCR017 laddare/
radio.
• Innan du använder laddaren, läs alla instruktioner och
varnande märken på laddare, batteripaket och produkten för
användning av batteripaketet.
VARNING: Risk för stötar. Låt ingen vätska komma in i
laddaren. Det kan resultera i elektriska stötar.
VARNING: Vi rekommenderar användning av en
jordfelsbrytare med en restström på 30mA eller mindre.
SE UPP: Risk för brännskador. För att minska risken
för skador ladda endast DeWALT laddningsbara
batterier. Olika typer av batterier kan brista och orsaka
personskador och skadegörelse.
SE UPP: Barn bör övervakas för att garantera att de inte
leker med apparaten.
OBSERVERA: Under vissa förhållanden när
laddaren är inkopplad i eluttaget kan de exponerade
laddningskontakterna inuti laddaren kortslutas av
främmande föremål. Främmande föremål som är ledande
såsom, men inte begränsat till, stålull, aluminiumfolie
eller ansamling av metarpartiklar bör hållas borta från
laddningshålrummet. Koppla alltid ifrån laddaren
från eluttaget när det inte finns något batteripaket i
hålrummet. Koppla ifrån laddaren vid rengöring.
• Försök INTE att ladda batteripaketet med någon annan
laddare/radio än den i denna handbok. Laddaren
och batteripaketet är specifikt konstruerade för att arbeta
tillsammans.
• Dessa laddare/radiomottagare är inte avsedda för
några andra användningar än att ladda DeWALTs
uppladdningsbara batterier. Ev. andra användningar
skulle kunna resultera i brandrisk, elektrisk stöt eller dödande
elchock.
• Utsätt inte laddaren/radion för regn eller snö.
• Dra hellre i kontakten än i sladden när du kopplar ifrån
laddare. Detta minskar risken för skada på den elektriska
kontakten och på sladden.
• Se till att du vet var sladden finns, så att ingen trampar
på den, snavar över den, eller på annat sätt utsätter den
för skada eller dragspänning.
• Använd inte en förlängningssladd såvida den inte
är absolut nödvändig. Användning av en oriktig
förlängningssladd skulle kunna resultera i brandrisk, elektrisk
stöt eller dödande elchock.
• Placera inga föremål ovanpå laddaren/radion, och
placera inte laddaren/radion på en mjuk yta, som skulle
kunna blockera ventilationsspringorna och resultera i
Svenska
•
•
•
•
•
•
för mycket intern värme. Placera laddaren/radion på en
plats långt bort från en eventuell värmekälla.
Använd inte laddaren/radion med skadad sladd eller kontakt byt omedelbart ut dem.
Använd inte laddaren/radion om den har fåt ett hårt
slag, tappats eller på något sätt blivit skadad. Ta den till
ett godkänt servicecentre.
Ta inte isär laddaren/radion; tag den till ett godkänt
servicecentre när service eller reparation behövs. Felaktig
återmontering kan resultera i risk för elektrisk stöt, dödande
elchock eller eldsvåda.
Koppla bort laddaren från uttaget innan du försöker
göra någon rengöring. Detta minskar risken för elektrisk
stöt. Att ta bort batteripaketet kommer inte att minska denna
risk.
Försök ALDRIG att koppla ihop 2 laddare.
DCR017-laddaren/radion är konstruerad att fungera
på vanlig 230 V hushållsström. Försök inte att använda
den med någon annan spänning. Detta gäller inte för
fordonsladdare.
Laddning av ett batteri (Bild [Fig.] C)
1. Koppla in laddaren i lämpligt uttag innan batteripaketet
sätts i.
2. Sätt i batteripaketet 19 i laddaren, se till att batteripaketet
är helt isatt i laddaren. Den röda (laddar) lampan
börjar blinka upprepade gånger för att indikera att
laddningsprocessen har startat.
3. Det går att se när laddningen är klar genom att den röda
lampan lyser kontinuerligt. Batteripaketet är fulladdat och
kan nu användas eller lämnas i laddaren.
NOTERA: För att garantera maximal prestanda och livslängd
för Litium-jon batteripaket bör batteripaketet laddas fullt innan
första användning.
Laddning
Se nedanstående tabell angående batteripaketets
laddningsstatus.
Laddningsindikatorlampan 15 kommer att indikera
laddningsstatusen hos batteripaketet när ett batteri laddas.
Laddningsindikatorer:
laddar
Varm/kall fördröjning
När laddaren upptäcker ett batteri som är för hett eller för kallt,
kommer den automatiskt att starta en varm/kall fördröjning,
avbryta laddningen tills batteriet har nått en lämplig temperatur.
Laddaren växlar sedan automatiskt till paketladdningsläge.
Denna funktion garanterar maximal batterilivslängd.
Ett kallt batteripaket kommer att laddas långsammare än ett
varmt batteripaket. Batteripaketet kommer att laddas med en
lägre hastighet genom hela laddningscykeln och kommer inte
att återgå till maximal laddningshastighet även om batteriet blir
varmt.
Elektroniskt skyddssystem
XR Li-jon verktyg är konstruerade med ett elektroniskt
skyddssystem som kommer att skydda batteriet mot
överladdning, överhettning eller kraftig urladdning.
Verktyget kommer automatiskt att stängas av om elektroniska
skyddssystemet aktiveras. Om detta sker placera litiumjon
batteriet i laddaren tills det är fulladdat.
Rengöringsinstruktioner för laddare/radio
VARNING: Fara för stöt. Koppla bort laddaren från
växelströmsuttaget före rengöring. Smuts och fett kan
avlägsnas från laddarens/radions utsida genom att
använda en trasa eller en mjuk icke-metallisk borste.
Använd inte vatten eller några rengöringslösningar.
Batteripaket
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för alla
Batteripaket
Vid beställning av utbytes-batteripaket, se till att inkludera
katalognummer och spänning.
Batteripaketet är inte full-laddat när det kommer ur
kartongen. Innan du använder batteripaketet och laddaren,
läs säkerhetsinstruktionerna här nedan. Följ därefter de
laddningsprocedurer som översiktligt beskrivs.
LÄS ALLA INSTRUKTIONER
•
•
fullständigt laddad
Varmt/kallt paket fördröjning
Problem med paket eller laddare
Den/de kompatibla laddar(en/na) kommer inte att ladda
ett felaktigt batteripaket. Laddaren kommer att indikera ett
felaktigt batteri genom att vägra att tända eller genom att visa
blinkmönster för problempaket eller laddare.
NOTERA: Detta kan också betyda att det är problem med en
laddare.
Om laddaren indikerar ett problem, låt testa laddaren och
batteripaketet hos ett auktoriserat servicecenter.
•
•
•
•
Ladda inte eller använd batteriet i explosiv atmosfär,
såsom i närheten av brännbara vätskor, gaser eller
damm. Isättning och borttagning av batteriet från laddaren
kan antända dammet eller ångorna.
Tvinga aldrig in batteripaketet in i laddaren. Modifiera
inte batteripaketet på något sätt så att det passar i en
icke-kompatibel laddare då batteripaketet kan brista
och orsaka allvarliga personskador.
Aldda endast batteripaketet i DeWALT laddare.
Skvätt INTE eller sänk ned i vatten eller annan vätska.
Förvara inte eller använd verktyget och batteripaketet
på platser där temperaturen kan nå upptill
eller överstiga 40 ˚C (såsom utomhusskjul eller
metallbyggnader under sommaren).
Bränn inte batteripaketet, även om det är svårt skadat
och helt utslitet. Batteripaketet kan explodera i elden. Giftiga
ångor och ämnen skapas när batteripaket med litium-jon
bränns.
81
Svenska
•
•
Om batteriets innehåll kommer i kontakt med huden,
tvätta omedelbart området med mild tvål och vatten.
Om batterivätskan kommer in i ögat, skölj med vatten över
det öppna ögat under 15 minuter eller tills irritationen upphör.
Om medicinsk omsorg behövs består batteri-elektrolyten av en
blandning av flytande organiska karbonater och litiumsalter.
Innehållet i öppnade battericeller kan ge upphov till
andningsirritation. Tillhandahåll frisk luft. Om symtom
kvarstår, sök medicinsk vård.
VARNING: Fara för brännskada. Batterivätskan kan vara
lättantändlig om den som utsätts för gnista eller eld.
VARNING: Försök aldrig att öppna batteripaketet av
någon anledning. Om batteripaketets hölja spricker eller
är skadat sätt inte in det i laddaren. Krossa inte, tappa
eller skada batteripaketet. Använd inte ett batteripaket
som fått en kraftig stöt, tappats, körts över eller skadats
på något annat sätt (t.ex. genomborrad av en spik, träffad
av en hammare, klivits på). Det kan resultera i elektriska
stötar eller dödsfall av elektisk ström. Skadade batteripaket
skall returneras till servicecenter för återvinning.
VARNING: Brandfara. Förvara eller bär inte
batteripaketen på så sätt att metallföremål kan
komma i kontakt med de oskyddade batteripolerna.
Exempelvis placera inte batteripaketet i förkläden, fickor,
verktygslådor, produktlådor, lådor etc. där det finns lösa
spikar, skruvar, nycklar etc.
SE UPP: När den inte används skall den läggas
på sidan på en stabil plats så att ingen riskerar
att någon snubblar på den. Vissa verktyg med stora
batteripaket kan stå upprätt på batteripaketet men lätt
kan vältas.
Transport
VARNING: Brandfara. Transport av batterier kan leda till
eldsvåda om batteripolerna oavsiktligt kommer i kontakt
med ledande material. Se vid transport av batterier till att
batteripolerna är skyddade och väl isolerade från material
som eventuellt kan komma i kontakt med dem och orsaka
kortslutning.
DeWALT batterierna uppfyller alla tillämpliga regler för transport
av farligt gods som stipuleras av industrin och rättsliga normer,
vilket omfattar FN:s rekommendationer för transport av farligt
gods; International Air Transport Associations (IATA) regelverk
vid transport av farligt gods, de internationella föreskrifterna om
transport av farligt gods till sjöss (IMDG), samt den europeiska
överenskommelsen om internationell transport av farligt gods
på väg (ADR). Litiumjon -celler och -batterier har klassificerats
enligt testresultaten och de fastställda kriterierna i delavsnitt
38,3 i FN:s testhandbok för transport av farligt gods.
I de flesta fall kommer transport av ett DeWALT batteripaket att
undantas från att klassificeras som ett fullt reglerat klass 9 farligt
material. Generellt kommer endast transporter som innehåller
ett litium-jonbatteri med en nominell energimärkning större
än 100 Watt (Wh) krävas att de transporteras som fullt reglerat
klass 9. Alla litium-jonbatterier har wattimmarna markerat på
förpackningen. Vidare, på grund av bestämmelsens komplexitet
rekommenderar inte DeWALT flygtransport av endast litium82
jonbatteripaket oavsett märkning av wattimmar. Leverans
av verktyg med batterier (kombisatser) kan accepteras för
flygtransporter om märkningen av wattimmarna inte är större
än 100 Wh.
Oberoende av om försändelsen klassificeras som undantagen
eller helt reglerad, är det avsändaren som har ansvaret för att
de aktuella bestämmelserna gällande förpackning, etikettering/
märkning och dokumentation uppfylls.
Informationen som ges i detta avsnitt av handboken är given
enligt bästa vetande och har ansetts vara korrekt vid tidpunkten
som dokumentet skrevs. Trots det ges ingen uttrycklig eller
underförstådd garanti. Det är på köparens eget ansvar att de
åtgärder som vidtas uppfyller gällande bestämmelser.
Förvaringsrekommendationer
1. Den bästa förvaringsplatsen är en som är sval och torr,
långt bort från direkt solljus och för mycket värme eller
kyla. För optimal batterifunktionalitet och livslängd, förvara
batteripaket vid rumstemperatur när de inte används.
2. För långvarig förvaring rekommenderas att förvara ett
fulladdata batteripaket på en kall och torr plats utan laddare
för optimalt resultat.
NOTERA: Batteripaket bör inte förvaras helt urladdade.
Batteripaketet behöver laddas innan det används igen.
Etiketter på laddare och batteripaket
Förutom bilddiagrammen som används i denna manual
kan etiketterna på laddaren och batteripaketet visa följande
bilddiagram:
Läs instruktionshandbok före användning.
Se Tekniska data angående laddningstid.
Stick inte in ledande föremål.
Ladda inte skadade batteripaket.
Utsätt inte för vatten.
Se till att undermåliga sladdar omedelbart byts ut.
Ladda endast mellan 4 ˚C och 40 ˚C.
Endast för användning inomhus.
K assera batteripaketet med vederbörlig hänsyn till
miljön.
Svenska
Ladda endast DeWALT batteripaket med avsedda
DeWALT laddare. Laddning av batteripaket med
andra än de avsedda DeWALT batterierna med en
DeWALT laddare kan göra att de brister eller så kan
det leda till farliga situationer.
Bränn inte batteripaketet.
Batterityp
DCR017 arbetar med 10,8 volt, 14,4 volt och 18 volt XR Li-jon
batteripaket.
Dessa batteripaket kan användas: DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB145, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B, DCB185. Se Tekniska Data för mer information.
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1Laddare/radio
1Instruktionshandbok
• Kontrollera med avseende på skada på verktyget, på delar eller
tillbehör som kan tänkas ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna handbok
före användning.
Märkningar på laddaren/radion
Följande bildikoner visas på laddaren/radion:
Läs instruktionshandboken.
Beskrivning (Bild A–C)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget eller någon del av
det. Skada eller personskada skulle kunna uppstå.
1 Strömknapp
2 Volymratt
3 Pilknappar
4 Lägesknapp
5 Menyknappar
6 Minnesknappar
7 Enter/Displayknapp
8 LCD-display
9 Batterifackets spärr
10 Batteribehållare
11 Extraport
12 Lock knappcellsbatteri
13 Knappcellsbatteri
14 Uttag
15 Laddningslampa
16 USB-port för strömmatning
MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR
VARNING: Använd enbart DeWALT batteripaket
och laddare.
Insättning av ett batteripaket (Bild A, C)
OBSERVERA: Se till att ditt batteripaket är helt uppladdat.
Om batteripaketet inte producerar tillräcklig effekt, ladda
batteripaketet genom att följa instruktionerna i laddarens
handbok.
OBSERVERA: För att garantera maximal prestanda och
livslängd för Li.jon batterier bör batteriet laddas under minst 10
timmar innan första användning.
1. Lossa haken 9 för att öppna batterifackets lock.
2. Sätt i batteripaketet 20 i behållaren tills det sitter helt fast.
3. Stäng och haka fast batterifackets lock.
Bränslemätare batteripaket (Bild. C)
Vissa DeWALT batteripaket inkluderar en bränslemätare vilket
består av tre gröna LED-lampor som indikerar laddningsnivån
som finns kvar i batteripaketet.
För att aktivera bränslemätaren, tryck in och håll kvar
bränslemätarknappen 20 . En kombination av de tre
LED-lamporna kommer att lysa för att ange kvarvarande
laddningsnivå. När laddningen i batteriet är under den
användbara gränsen kommer inte bränslemätaren att lysa och
batteriet behöver laddas.
NOTERA: Bränslemätaren är endast en indikering på laddning
som finns kvar i batteripaketet. Den indikerar inte verktygets
funktionalitet och kan variera baserat på produktkomponenter,
temperatur och slutanvändarens användning.
Att installera knappcellsbatteriet (Bild A, B)
VARNING: Vid byte av batteri, byt ut det mot samma
varumärke och typ. Observera korrekt polaritet (+ och –)
vid byte av batterier. Förvara inte eller bär batterier så att
metallföremål kan komma i kontakt med exponerade
batterikontakter.
Din radio är utrustad med minne för att spara tiden och dina
valda kanaler i minnet. När radion är AV strömförsörjs detta
minne av ett knappcellsbatteri som medföljer radion.
1. Stäng av laddaren/radion och dra ur kontakten från
strömkällan.
2. Öppna batterifacket genom att lyfta upp batterifackets
spärr 9 .
3. Skruva bort skruven 18 på batteriets lock 12 .
4. Tryck ner på batteriets lockspärr och dra för att öppna.
5. Sätt in knappcellsbatterierna 13 i enlighet med
diagrammet inuti knappcellsbatteriets hållare.
6. Sätt tillbaka batteriets lucka, sätt in skruven och dra åt.
7. Stäng batterifacket ordentligt.
OBSERVERA: För att återställa LCD-skärmen, klocka och
förinställningar, ta ut knappcellsbatteriet och sätt tillbaks det.
Följ denna procedur om skärmen förefaller att låsa sig.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Iaktta alltid säkerhetsinstruktionerna och
tillämpbara bestämmelser.
83
Svenska
VARNING: Placera inte laddaren/radion på platser där
den kan bli utsatt för droppande eller stänk.
Växelströmsdrift (Bild D)
Linda ut starkströmssladden och sätt in kontakten i ett 110 eller
230 V växelströms vägguttag.
Hantering av radio (Bild A)
Inställning Energi/volym
1. För att slå på radion, tryck på strömbrytaren 1 .
OBSERVERA: När radion används första gånger kommer
den att gå in i DAB-läge och automatiskt söka efter stationer.
Den kommer sedan att ställa in tiden och börja spela
den första stationen som hittas. Om det inte finns någon
tidssignal tillgänglig, se Programmering av klockan för att
manuellt ställa in tiden.
2. Vrid på ratten 2 medurs för att öka volymen. För att minska
volymen, vrid moturs.
Lägesval
För att välja ett av funktionslägena (DAB, FM eller AUX) skjut
lägesknappen 4 tills önskad funktion hittas. Exempelvis
om radion är i DAB, vilket syns i övre vänstra delen av LCDdisplayen 8 , skjut lägesknappen två gånger för att ändra till
AUX.
DAB-läge - inställning
När enheten första gången slås på i DAB/DAB+ läge kommer
radion automatiskt att söka efter lokala sändarstationen.
Använd vänstra eller högra pilknapparna 3 för att rulla genom
stationerna.
OBSERVERA: Om du byter plats eller om mottagningen var
dålig i den ursprungliga sökningen (möjligen om antennen inte
var uppe) kan detta resultera i en tom eller icke komplett lista
med tillgängliga stationer. Manuell körning av en autosökning
kommer att hitta alla tillgängliga sändarstationer.
Genomförandet av en Autosökning:
1. Tryck på menyknappen 5 , rulla genom alternativen genom
att trycka på höger pilknapp 3 tills du når Autosökning
och välj detta alternativ genom att trycka på Enter/Display
knappen 7 .
2. Tryck på höger pilknapp för att välja alternativet ”Ja”.
3. Tryck på Enter/Display knappen 7 för att genomföra den
automatiska sökningen.
När den automatiska sökningen är klar kommer radion att spela
den första stationen som den hittat.
För att använda förinställningar se Programmering av
minnesknapparna.
DAB-läge – stationsborttagning
Vissa stationer som en gång togs emot av radion och inte längre
är tillgängliga kan visas med ett ? efter stationsnamnet.
Använd Prune-funktionen för att ta bort dessa stationer från
stationslistan:
1. Tryck på Meny 5 och rulla direkt till Prune alternativet.
2. Tryck på Enter/Display 7 för att välja.
84
3. Rulla åt höger för alternativet Ja, tryck sedan på Enter/
Display 7 knappen för att ta bort stationer.
DAB-läge – dynamic range
compression (DRC/Kompression av
dynamiskt område)
Denna funktion reducerar skillnaden mellan det högsta och
lägsta ljudet som sänds. Den gör svagt ljud betydligt högre och
högt ljud betydligt tystare.
Följande alternativ finns tillgängliga:
0 - sändning av DRC kommer att ignoreras
1/2- ställer in DRC på halva sändningsnivån
1 - använder sända DRC nivån
2 - dubblar sända DRC nivån
OBSERVERA: DRC fungerar endast om det är aktiverat av
sändaren.
FM-läge - inställning
För inställning: Skjut på högerpilen för att flytta inställningen
upp på frekvensbandet, skjut på vänsterpilen för att flytta
mottagningen nedåt på frekvensbandet.
Söka: Tryck in och håll kvar höger pilknapp 3 en gång och
släpp. Den inställda frekvensen kommer att ökas för att söka
efter den första radiostationen med acceptabel klarhet och
stanna på den stationen. Om den högra pilknappen trycks
in igen fortsätter sökningen efter en radiostation på högre
frekvenser. Den vänstra pilknappen kan tryckas in för att söka
efter radiostationer på lägre frekvenser. Sökfunktionen är
tillgänglig i FM-läge.
Programmering av minnes-knapparna
Tio DAB och tio FM radiostationer kan oberoende ställas in. Efter
att knapparna programmerats, kommer tryckning på knapparna
1, 2, 3, 4 eller 5 omedelbart ändra frekvensen till den förinställda
stationen.
1. Ställ in radion på önskad station (se Inställning).
2. Tryck på och håll kvar önskade minnesknapparna 6 tills det
förinställda numret börjar blinka på LCD-displayen 8 . Släpp
knappen och vänta på att det förinställda displayen slutar
att blinka.
3. Varje minnesknapp kan lagra två förinställda stationer. För
att spara en andra förinställning repetera steg 1.
4. Tryck på och håll kvar en av de önskade
minnesknapparna 6 tills det förinställda numret börjar
blinka på LCD-displayen 8 . Tryck på förinställningsknappen
en andra gång så att nästa förinställningsnummer visas.
Släpp knappen och vänta på att det förinställda displayen
slutar att blinka.
Programmering av klockan
Tiden och datumet kan uppdateras manuellt eller automatiskt
synkroniseras med sändningar av nationella tidssignaler över
DAB (där så finns tillgängligt).
För att synkronisera klockan automatiskt:
(ENDAST DAB-läge)
OBSERVERA: När radion används första gånger kommer den att
gå in i DAB-läge och automatiskt söka efter stationer.
Svenska
1. Tryck på Menyknappen 5 .
2. Använd pilknapparna 3 för att rulla till Klockinställning och
tryck på Enter/Display knappen 7 .
3. Rulla till Synkronisera tiden nu tryck på Enter/Display
knappen för att välja. Detta synkroniserar automatiskt
klockan med nationella tidssignaler.
För att synkronisera klockan manuellt:
(Endast FM och DAB lägen)
4. Tryck på Menyknappen 5 .
5. Använd pilknapparna 3 för att rulla till Klockinställning och
tryck på Enter/Display knappen 7 .
6. Rulla till Datum och tid och tryck på Enter/Display
knappen 7 .
7. Ställ in datumet och tiden med vänstra och högra
pilknapparna 3 .
8. När den önskade tiden är inställd tryck på Enter/Display 7 knappen för att bekräfta.
Andra menyalternativ för Klockinställningar:
• Tidsformat: Välj 12-timmars eller 24-timmars
tidvisningsformat
• Datumformat: Välj format för datumvisning, MM/DD/ÅÅÅÅ,
ÅÅÅÅ/MM/DD eller DD/MM/ÅÅÅÅ.
UNDERHÅLL
För inställning av EQ
VARNING: Eftersom andra tillbehör än de som erbjuds
av DeWALT inte har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör ihop med denna
laddare/radio vara riskabelt. För att minska risken för
personskada bör endast tillbehör som rekommenderas av
DeWALT användas med denna produkt.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information angående
lämpliga tillbehör.
Ljud kan justeras genom frekvenskorrigering av basen eller
diskanten hos radion.
1. Tryck på Menyknappen 5 och rulla med hjälp av vänstra
eller högra pilknapparna 3 för att välja Sound EQ. Välj
genom att trycka på Enter/Display knappen 7 .
2. Tryck på högra pilknappen för att öka basen eller vänster
pilknapp för att minska den.
3. När önskad inställning gjorts. tryck på Enter/Display
knappen 7 .
4. Upprepa steg 2 och 3 för inställning av diskanten.
Viktiga radionoteringar
1. Radion kommer att kunna köras i upp till 8 timmar på
ett fulladdat 4,0 amptimmars batteri. Användning av
batterier med lägre spänning kommer att resultera i kortare
användningstid.
2. Mottagningen kommer att variera, beroende på placering
och på radiosignalens styrka.
3. Vissa generatorer kan ge upphov till bakgrundsbrus.
4. AM-mottagning kommer med största sannolikhet att vara
klarare vid drift med ett batteripaket.
5. För att använda extraporten 11 , sätt in utgångskontakten
från en CD eller iPod®*/MP3-spelare i porten (Bild A).
Ljudet från den externa källan spelas upp via högtalarna på
DCR017.
6. USB-porten för strömmatning 16 är en anslutningsport
för att ge ström till apparater med små strömbehov, såsom
mobiltelefoner, CD- och MP3-spelare.
* iPod är ett registrerat varumärke för Apple Inc.
Ditt elverktyg från DeWALT har konstruerats för att arbeta
över en lång tidsperiod med minimalt underhåll. Kontinuerlig
tillfredsställande drift beror på ordentlig verktygsvård och
regelbunden rengöring.
Servicenoteringar
Denna produkt kan inte servas av användaren. Det finns inga
delar inuti laddaren/radion som användaren kan åtgärda.
Service på ett auktoriserat service centre erfordras för att
undvika skada på statiskt el-känsliga interna komponenter.
Rengöring
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel eller andra
skarpa kemikalier för att rengöra de icke-metalliska
delarna av laddaren/radion. Dessa kemikalier kan
försvaga de material som används i dessa delar. Använd
en trasa som bara är fuktad med vatten och mild tvål. Låt
aldrig någon vätska komma in i laddaren/radion; sänk
aldrig ner någon del av laddaren/radion i en vätska.
Valfria tillbehör
Att skydda miljön
Separat insamling. Produkter och batterier som är
märkta med denna symbol får inte kastas i den vanliga
hushållssoporna.
Produkter och batterier innehåller material som
kan återvinnas och återanvändas vilket minskar behovet av
råmaterial. Återvinn elektriska produkter och batterier enligt
lokala bestämmelser. Ytterligare information finns tillgängligt på
www.2helpU.com.
Laddningsbart Batteripaket
Det här långlivade batteripaketet måste laddas när det inte
längre producerar tillräcklig energi för arbeten som tidigare lätt
utförts. Det bör omhändertas med lämpliga miljöhänsyn vid
slutet av dess fungerande livslängd:
• Kör slut på batteripaketet helt och hållet, och ta därefter ut
det ur laddaren/radion.
• Litiumjonbatteripaket celler är återvinningsbara. Lämna
dem hos din återförsäljare eller på en återvinningsstation.
De insamlade batteripaketen kommer att återvinnas eller
avyttras korrekt.
85
Türkçe
ŞARJ CIHAZI/RADYO
DCR017
Tebrikler!
Bir DeWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, sürekli ürün
geliştirme ve yenilik DeWALT markasının profesyonel elektrikli
alet kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi haline
gelmesini sağlamaktadır.
Teknik Özellikleri
Güç Kaynağı
Şebeke voltajı
Akü voltajı
Akü tipi
Yaklaşık şarj süresi
Şarj akımı
Ağırlık
VAC
VDC
dk
A
kg
Akü
Akü tipi
Voltaj
Kapasite
Ağırlık
VDC
Ah
kg
Akü
Akü tipi
Voltaj
Kapasite
Ağırlık
VDC
Ah
kg
Akü
Akü tipi
Voltaj
Kapasite
Ağırlık
VDC
Ah
kg
Akü
Akü tipi
Voltaj
Kapasite
Ağırlık
Şarj Cihazı
Şebeke gerilimi
Akü tipi
Akünün yaklaşık şarj
süresi
86
VDC
Ah
kg
VAC
dak,
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
DCB143
Li-Ion
14,4
2,0
0,30
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
DCB144
Li-Ion
14,4
5,0
0,52
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB183/B
Li-Ion
18
2,0
0,40/0,45
DCR017
AC/DC
230
10,8–18
Li-Ion
45 –120
2,0
5,7
DCB145
Li-Ion
14,4
1,3
0,30
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB184/B
Li-Ion
18
5,0
0,62/0,67
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
DCR017
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
90 (3,0 Ah)
120 (4,0 Ah)
DCR017 şarj cihazı/radyo 10,8V, 14,4V, 18V Li-Ion XR ve
XR FLEXVOLTTM (DCB123, DCB127, DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB145, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B, DCB185 ve DCB546) aküleri şarj eder.
Sigortalar
Avrupa
230V aletler
10 Amper, şebeke
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet derecesini
gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde önemsiz veya orta
dereceli yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi hasara
neden olabilecek, yaralanma ile ilişkisi olmayan
durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
Şarj Cihazı/Radyolar için Güvenlik Talimatları
•
•
•
•
•
•
•
Kordonu zorlamayın. Şarj cihazı/radyoyu kesinlikle
kablosundan taşımayın. Radyoyu kesinlikle kablosundan
taşımayın. Prizden ayırmak için kesinlikle kabloyu çekmeyin.
Kabloyu ısıdan, yağdan ve keskin kenarlardan uzak tutun.
Aküyü çıkarın. Gözetimsiz bırakmadan önce kapatın. Akü
kullanılmadığı zaman, herhangi bir parça veya aksesuar
değiştirmeden veya bakıma almadan önce aküyü çıkarın.
Bu cihaz ılıman iklimlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişi gözetiminde cihazın
kullanımı hakkında bilgi verilmeksizin, sınırlı fiziksel (çocuklar
dahil), duyusal veya zihinsel kapasiteli veya deneyimsiz ve
bilgisiz kişiler tarafından kullanılmamalıdır.
Şarj cihazı/radyo damlamaya veya sıçramaya maruz
kalmamalıdır; vazo benzeri sıvıyla dolu cisimler üzerine
konmamalıdır.
Yanan mum gibi açık ateş kaynakları radyo/şarj cihazının
üzerine konmamalıdır.
Şebeke fişi aletin elektriğini kesme aygıtı olarak
kullanılmaktadır; elektrik kesme aygıtı (fiş) her zaman
erişilebilir olmalıdır.
Türkçe
Elektrik Güvenliği
EHer zaman akü voltajının, etiket plakasındaki voltajla aynı olup
olmadığını kontrol edin. Ayrıca, şarj cihazınızın voltajının şebeke
voltajı ile aynı olmasına dikkat edin.
UYARI: Elektrik çarpma tehlikesi. Sadece kuru ortamlarda
kullanın.
Güç kablosu hasarlıysa, DeWALT yetkili servisinden temin
edilebilen özel olarak hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma Kablosu Kullanılması
Uzatma kablosu kullanılması gerekiyorsa bu aletin giriş gücüne
(Teknik verilere bakın) uygun onaylı bir 3 damarlı uzatma
kablosu kullanın. Minimum iletken ebadı 1,5 mm2; maksimum
uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, her zaman kabloyu tamamen
makaradan çıkarın.
Topraklama Talimatları
DCR017 (230 V) şarj cihazı/radyo topraklanmalıdır. Arıza veya
bozulma durumunda topraklama, elektrik çarpması riskini
azaltmak için elektrik akımına direnci en düşük olan bir yol
sağlar. Şarj cihazı/radyo, ekipman topraklama iletkeni ve
topraklama fişi olan bir kablo ile donatılmıştır. Fiş, yerel tüm
yönetmelik ve tüzüklere uygun olarak düzgünce monte edilmiş
ve topraklanmış uygun bir prize takılmalıdır.
TEHLİKE: Ekipman topraklama iletkeninin düzgün
bağlanmaması elektrik çarpmasına neden olabilir. Dış
yüzeyi yeşil, üzerinde sarı çizgiler olan iletken ekipmanın
topraklama iletkenidir. Kablo veya fişin onarılması ya da
değiştirilmesi gerekliyse ekipmanın topraklama iletkenini
akım taşıyan bir bağlantı ucuna bağlamayın. Onarımlar
sadece yetkili DeWALT servisi tarafından yapılmalıdır. Şarj
cihazı/radyo ile birlikte verilen fişin üzerinde değişiklik
yapmayın, prize girmiyorsa DeWALT servisine uygun bir
priz taktırın.
Anma Akımı 16A Veya Daha Düşük
Olan, Nominal 230 V Şebeke Voltajı Ile
Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Topraklı,
Kablolu Şarj Cihazı/Radyo Için
Şarj cihazı/radyo nominal 230 V şebeke voltajı ile kullanılmak
içindir ve aşağıdaki Şek.deki fişe benzeyen topraklı bir fişe
sahiptir.
DCR017-LX
DCR017-BD, -QW
DCR017-GB
DCR017-XE
BU TALİMATLARI SAKLAYIN
Şarj Cihazları
Bu radyo/şarj cihazının ayara ihtiyacı yoktur ve olabildiğince
kolay çalıştırılmak üzere tasarlanmıştır.
Şarj Cihazı/Radyolar için Önemli Güvenlik
Talimatları
TALİMATLARI SAKLAYIN: Bu kılavuz DCR017 şarj cihazı/radyo
hakkında önemli güvenlik ve çalıştırma talimatları içerir.\
• Şarj cihazını kullanmadan önce, aküyü kullanırken şarj cihazı,
akü ve ürün üzerindeki tüm talimatları ve uyarıcı işaretleri
okuyun.
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi. Şarj cihazının içine
sıvı kaçmasına izin vermeyin. Elektrik çarpmasına
neden olabilir.
UYARI: Alet, 30mA akımı aşmayan akım kesici cihazla
beraber kullanılmaya tavsiye edilir.
DIKKAT: Yanma tehlikesi. Yaralanma riskini azaltmak
için, yalnızca DeWALT şarj edilebilir akülerini şarj edin.
Diğer akü tipleri patlayarak yaralanmanıza veya hasar
meydana gelmesine yol açabilir.
DİKKAT: Çocuklar, cihazla oynamalarını önlemek
amacıyla kontrol altında tutulmalıdır.
İKAZ: Belirli koşullar altında, şarj cihazı güç kaynağına
takılıyken, şarj içindeki açık şarj kontakları yabancı
maddeler tarafından kısa devre yapılabilir. Bunlarla
sınırlı olmamak kaydıyla iletken nitelikteki çelik yünü,
alüminyum folyo veya metal parçacık birikimi gibi yabancı
maddeler şarj cihazının yuvalarından uzak tutulmalıdır.
Yuvada akü yokken şarj cihazını daima güç kaynağından
çıkarın. Şarj cihazının fişini temizlemeden önce çıkarın.
• Aküyü, bu kılavuzda belirtilenlerin haricinde başka şarj
cihazı/radyolarla şarj etmeye KALKIŞMAYIN. Şarj cihazı ve
akü, özel olarak birlikte çalışmak üzere tasarlanmıştır.
• Bu şarj cihazı/radyolar, şarj edilebilen DeWALT
marka aküleri şarj etme dışında herhangi bir amaçla
kullanılmamalıdır. Başka amaçlarla kullanım, yangın,
elektrik şoku veya elektrikle ölüm riskine yol açabilir.
• Şarj cihazı/radyoyu yağmura veya kara maruz
bırakmayın.
• Şarj cihazının bağlantısını sökerken kabloyu değil
fişi çekin. Bu, elektrik fişi ve kablonun hasar görmesi riskini
azaltacaktır.
• Kablonun, üzerine basılmayacak, takılıp düşülmeyecek
Şek.de konumlandırıldığından emin olun; aksi takdirde
zarar görebilir veya gerilmeye maruz kalabilir.
• Mutlaka gerekli olmadığı sürece uzatma kablosu
kullanmayın. Uygun olmayan uzatma kablosunun
kullanılması, yangına, elektrik şokuna veya elektrikle ölüme
yol açabilir.
• Şarj cihazı/radyonun üzerine herhangi bir nesne
yerleştirmeyin veya şarj cihazı/radyoyu, havalandırma
deliklerini kapatabilecek ve aşırı iç ısınmaya yol
açabilecek yumuşak bir yüzeye yerleştirmeyin. Şarj
cihazı/radyoyu tüm ısı kaynaklarının uzağına konumlandırın.
• Şarj cihazı/radyoyu hasarlı bir kabloyla veya fişle
çalıştırmayın – bunları derhal değiştirin.
87
Türkçe
•
•
•
•
•
Sert bir darbe almışsa, düşmüşse veya herhangi bir Şek.
de zarar görmüşse şarj cihazı/radyoyu çalıştırmayın.
Cihazı yetkili bir servis merkezine götürün.
Şarj cihazı/radyonun içini açmayın; servis veya onarım
gerekirse yetkili bir servis merkezine götürün. Hatalı
olarak yeniden monte edilmesi, elektrik şoku, elektrikle ölüm
veya yangın gibi risklere yol açabilir.
Herhangi bir temizlikten önce şarj cihazının fişini
prizden çekin. Bu, elektrik şoku riskini azaltacaktır.
Aküyü çıkarmak riski azaltmaz.
HİÇBİR ZAMAN 2 şarj cihazını birlikte bağlamaya çalışmayın.
DCR017 şarj cihazı/radyo, standart 230 V şebeke
elektriği ile çalışmak üzere tasarlanmıştır. Başka
herhangi bir voltajla kullanmaya çalışmayın. Bu, araç şarj
cihazı için geçerli değildir.
Bir Bataryanın Şarj Edilmesi (Şek. [Fig.] C)
1. Bataryayı takmadan önce şarj cihazını uygun prize takın.
2. Bataryayı 19 şarj cihazına takın, bataryanın şarj cihazına
tamamen oturduğundan emin olun. Devamlı yanıp sönen
kırmızı (şarj) ışık, şarj işleminin başladığını gösterir.
3. Şarjın tamamlandığı, kırmızı ışığın sürekli yanmasıyla belirtilir.
Batarya tam olarak şarj edildikten sonra hemen kullanılabilir
veya şarj cihazından bırakılabilir.
NOT: Lityum iyon bataryalardan maksimum performans almak
ve bataryaların kullanım ömrünü uzatmak için, ilk kullanım
öncesinde tam olarak şarj edin.
Soğuk bir batarya sıcak bir bataryaya göre daha yavaş bir hızla
şarj olacaktır. Akü takımı tüm şarj döngüsü boyunca daha yavaş
bir hızda şarj olacaktır ve akü ısındığında bile maksimum şarj
oranına geri dönmeyecektir.
Elektronik Koruma Sistemi
XR Li-Ion cihazları aşırı yük, aşırı ısınma veya tamamen
boşalmadan koruyacak bir Elektronik Koruma Sistemi ile birlikte
tasarlanmıştır.
Elektronik Koruma Sistemi devreye girerse alet otomatik olarak
kapatılacaktır. Bu durum gerçekleşirse lityum iyon aküyü
tamamen şarj olana dek bir şarj cihazının üzerine koyun.
Şarj Cihazı/Radyo Temizleme Talimatları
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi. Temizlikten önce şarj
cihazının fişini prizden çekin. Bir bez veya metalik olmayan
yumuşak bir fırça kullanılarak, şarj cihazı/radyonun
dışındaki kir ve yağ çıkartılabilir. Su veya başka bir
temizleme solüsyonu kullanmayın.
Akü
Tüm Aküler İçin Önemli Güvenlik
Talimatları
Yedek aküleri sipariş ederken, katalog numarasını ve voltajı
eklediğinizden emin olun.
Akü, kutudan şarjı dolu olarak çıkmaz. Aküyü ve şarj cihazını
kullanmadan önce, aşağıdaki güvenlik talimatlarını dikkatlice
okuyun. Daha sonra belirtilen şarj işlemlerini uygulayın.
Şarj Cihazının Çalışması
Bataryanın şarj durumu için aşağıdaki göstergelere bakın.
Şarj bildirim ışığı 15 batarya şarj olurken bataryanın şarj
miktarını bildirecektir.
Şarj ışıkları: DCB105
şarj edilmesi
TÜM TALİMATLARI OKUYUN
•
•
tamamen şarj oldu
sıcak/soğuk akü gecikmesi
Paket veya şarj cihazında sorun
Uyumlu şarj cihazı arızalı bir aküyü şarj etmeyecektir. Şarj
cihazı, ışığı geri çevirerek veya paket ya da şarj sorunu yanıp
sönme şablonunu görüntüleyerek akünün arızalı olduğunu
gösterecektir.
NOT: Bu aynı zamanda şarj cihazının arızalı olduğu anlamına da
gelebilir.
Şarj cihazı bir sorun gösteriyorsa, şarj cihazını ve akü takımını test
edilmek üzere yetkili bir servis merkezine gönderin.
•
•
Sıcak/Soğuk Paket Gecikmesi
Şarj aleti çok sıcak veya çok soğuk bir batarya tespit ettiğinde,
otomatik olarak Sıcak/Soğuk Gecikmesini başlatarak batarya
uygun sıcaklığa gelene kadar şarjı durdurur. Şarj aleti sonrasında
otomatik olarak şarj moduna geçer. Bu özellik maksimum
batarya ömrünü garanti eder.
•
88
•
•
•
Aküyü yanıcı sıvılar, gazlar ve tozların bulunduğu yerler
gibi yanıcı ortamlarda şarj etmeyin veya kullanmayın.
Aküyü şarj cihazına takmak veya cihazdan çıkarmak toz veya
dumanları tutuşturabilir.
Aküyü şarj cihazının içine doğru zorlamayın.
Akü kırılarak ciddi kişisel yaralanmaya neden
olabileceğinden akünün üzerinde hiçbir şekilde
uyumsuz bir şarj cihazına uydurmak için değişiklik
yapmayın.
Aküleri yalnızca DeWALT şarj cihazlarında şarj edin.
Su veya diğer sıvıları sıçratmayın veya bunlara
DALDIRMAYIN.
Aleti ve aküyü sıcaklığın 40 °C’ye (105° F) ulaştığı veya
bu sıcaklığı aştığı yerlerde (yazın dış barakalar veya
metal binalar gibi) depolamayın veya kullanmayın.
Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen eskimiş olsa bile
aküyü ateşe atmayın. Akü ateşe atılırsa patlayabilir. Lityum
iyon aküler yanınca zehirli buharlar ve materyaller açığa çıkar.
Akü içeriği cildinizle temas ederse, etkilenen alanı
derhal yumuşak bir sabun ve suyla yıkayın. Akü sıvısı
gözlerinize bulaşırsa, gözünüzü açık tutarak 15 dakika
boyunca veya tahriş hissi geçene kadar suyla yıkayın. Tıbbi
yardım gerekirse, akü elektroliti sıvı organik karbonatlar ve
lityum tuzları karışımından oluşmaktadır.
Açılan akü hücrelerinin içeriği solunum yolunu tahriş
edebilir. Ortama temiz hava girmesini sağlayın. Belirtiler
geçmezse tıbbi yardım alın.
UYARI: Yanık tehlikesi. Akü sıvısı kıvılcıma veya ateşe
maruz kalırsa yanıcı olabilir.
UYARI: Aküyü hiçbir nedenle asla açmayın. Akünün
muhafazası çatlarsa veya hasar görürse, şarj cihazına
takmayın. Aküyü çarpmayın, düşürmeyin veya pakete
hasar vermeyin. Sert bir darbe almış, düşmüş, çiğnenmiş
veya herhangi bir şekilde hasar görmüş (örn. çiviyle
delinmiş, çekiçle vurulmuş veya üzerine basılmış) bir aküyü
veya şarj cihazını kullanmayın. Elektrik çarpmasına yol
açabilir. Hasarlı aküler geri dönüşüm için servis merkezine
gönderilmelidir.
UYARI: Yangın tehlikesi. Bataryayı metal nesnelerin
batarya terminallerine değmeyecekleri şekilde
saklayın veya taşıyın. Örneğin, bataryayı içerisinde
gevşek çiviler, vidalar, anahtarlar vb. bulunan kayışlı
taşıyıcı, cep, alet kutuları, ürün kiti kutuları, çekmece vb.
içerisine koymayın.
DIKKAT: Aleti kullanmadığınız zaman, devrilme veya
düşme tehlikesine yol açmayacağı dengeli bir yüzeye
yan tarafının üzerine yerleştirin. Büyük akülere sahip
bazı aletler akünün üzerinde dik durabilir, ancak bunlar
kolayca devrilebilir
Türkçe
hakkındaki son düzenlemeleri takip etmek nakliyatçıların
sorumluluğudur.
Kılavuzun bu bölümünde bulunan bilgiler iyi niyetle
yazılmıştır ve kılavuzun hazırlandığı tarih itibarıyla doğru
olduğuna inanılmaktadır. Fakat, sözlü veya zımnen hiçbir
garanti verilmemektedir. Gerçekleştirdiği işlemlerin geçerli
düzenlemelerle uyumlu olduğundan emin olmak alıcının
sorumluluğundadır.
Saklama Önerileri
1. En iyi saklama ortamı serin ve kuru, doğrudan güneş ışığı
almayan, aşırı sıcak ve soğuk olmayan yerlerdir. En uygun
akü performansı ve ömrü için kullanımda değilken aküleri
oda sıcaklığında saklayın.
2. Uzun süreli saklama için, en iyi sonuç için şarj cihazından
uzak serin, kuru bir yerde tamamen dolu bir akü saklamak
için tavsiye edilir.
NOT: Aküler tamamen şarj boşalmış halinde saklanmamalıdır.
Akünün kullanılmadan önce yeniden şarj edilmesi gerekir.
Şarj Cihazı ve Akü Üzerindeki Etiketler
Bu kılavuzda kullanılan sembollere ilave olarak, şarj cihazı ve akü
üzerinde bulunan etiketler aşağıdaki sembolleri belirtmektedir:
Nakliyat
UYARI: Yangın tehlikesi. Batarya nakliyatında,
batarya kutuplarının istemsiz şekilde iletken maddelerle
temas ederek yangına sebep vermesi ihtimali vardır.
Batarya nakliyatı yaparken, batarya kutuplarının iyi
korunduğundan ve kutuplarla temas edip kısa devreye
sebep olabilecek maddelerden iyi şekilde izole edildiğinden
emin olun.
DeWALT bataryalar, Tehlikeli Maddelerin Nakliyesi Hakkında BM
Tavsiyeleri; Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Tehlikeli
Madde Düzenlemeleri, Uluslararası Deniz Taşımacılığı Tehlikeli
Madde (IMDG) Düzenlemeleri ve Uluslararası Karayoluyla
Tehlikeli madde Taşıma Konulu Avrupa Anlaşması içeriklerinde
belirtilen sektörel ve hukuki standartların tüm düzenlemeleriyle
uyumludur. Lityum-iyon bataryalar, Tehlikeli Madde Taşımacılığı
Kılavuzu Testleri ve Kriterleri Hakkındaki BM Tavsiyelerinin 38,3.
bölümüne kadar test edilmiştir.
Çoğu durumda bir DeWALT bataryanın nakliyesinin tam
olarak düzenlenmiş bir Sınıf 9 Tehlikeli Maddeler kapsamında
sınıflandırılması beklenir. Genelde sadece 100 Watt Saat (Wh)
üzeri bir enerji değerine sahip bir lityum iyon bataryayı içeren
taşıma işlemlerinin tam olarak düzenlenmiş bir Sınıf 9 Tehlikeli
Maddeler kapsamında sınıflandırılarak yapılması gerekmektedir.
Tüm lityum iyon bataryalarda ambalajın üzerinde Watt Saati
değeri mevcuttur. Buna ilave olarak, düzenlemedeki karışıklıklar
nedeniyle, DeWALT lityum iyon bataryaların Watt Saati değeri
göz önünde bulundurulmaksızın havayolu kargosuyla tek başına
taşınmasını önermez. Bataryası bulunan aletlerin (kombo setler)
havayoluyla nakliyesi ancak bataryanın sahip olduğu Watt
Saati değerinin 100 Watt Saatinden yüksek olmaması şartıyla
yapılabilir.
Nakliyat kapsam dışında da kalsa, tamamen düzenlenmiş
de olsa, paketleme, etiketleme ve belgeleme gereklilikleri
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu
okuyun.
Şarj süresi için Teknik Özellikleri bölümüne bakın.
İletken nesnelerle temas etmeyin.
Hasarlı aküleri şarj etmeyin.
Suya maruz bırakmayın.
Hasarlı kabloların hemen değiştirilmesini sağlayın.
Sadece 4 ˚C ve 40 ˚C arasında şarj edin.
Yalnızca kapalı alanda kullanım icindir.
Aküleri cevremize gerekli ozeni gostererek atın.
DeWALT aküler, yalnızca onlar için tasarlanmış
olan DeWALT şarj cihazlarında şarj edin. DeWALT
aküleri haricindeki akülerin DeWALT şarj cihazlarıyla
şarj edilmesi patlamalarına veya diğer tehlikeli
durumların ortaya çıkmasına sebep olabilir.
89
Türkçe
Aküyü ateşe atmayın.
Akünün Takılması (Şek. A, C)
DCR017 10,8 volt, 14,4 volt ve 18 volt XT Li-Ion bataryalarla
çalışır.
Bu bataryalar kullanılmalıdır: DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB145, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B,
DCB184, DCB184B, DCB185. Daha fazla bilgi için Teknik Veriler
bölümüne bakın.
NOT: Akünün tam şarjı olduğundan emin olun. Akü yeteri kadar
güç üretmiyorsa şarj cihazının kullanma kılavuzundaki talimatları
izleyerek aküyü şarj edin.
NOT: Lityum iyon bataryalardan maksimum performans almak
ve bataryaların kullanım ömrünü uzatmak için, kullanmadan
önce en az 10 saat şarj edin.
1. Batarya bölmesi kapağını açmak için mandalı 9 açın.
2. Bataryayı 19 yuvaya tam 10 olarak oturana kadar sokun.
3. Batarya bölmesi kapağını kapatın ve mandallayın.
Ambalaj İçeriği
Akü Şarj Sevİyesİ Göstergesı (Şek. C)
Ambalaj, aşağıdaki parçaları içermektedir:
1 Şarj cihazı/radyo
1 Kullanım kılavuzu
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye sırasında hasar oluşup
oluşmadığını kontrol edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup anlamak için
zaman ayırın.
Bazı DeWALT aküler, aküde kalan şarj seviyesini gösteren üç yeşil
LED ışından oluşan bir şarj seviyesi göstergesini içerir.
Şarj seviyesi göstergesini çalıştırmak için gösterge düğmesine
20 basın ve basılı tutun . Üç yeşil LED ışığının bir kombinasyonu
kalan şarj seviyesini gösterecek şekilde yanacaktır. Aküdeki şarj
seviyesi kullanılabilir limitin altındayken, gösterge yanmaz ve
akünün şarj edilmesi gerekir.
NOT: Bu gösterge sadece aküda kalan şarj seviyesini gösterir. Bu
alet işlevini göstermez; ürün parçaları, sıcaklık ve son kullanıcı
uygulamaya göre değişime tabidir.
Akü tipi
Şarj Cihazı/Radyo Üzerindeki Etiketler
Şarj cihazı/radyo üzerinde aşağıdaki etiketler bulunmaktadır:
Kullanım kılavuzunu okuyun.
Açıklama (Şek. A–C)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli aleti veya herhangi
bir parçasını değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
1 Güç düğmesi
2 Ses ayarı
3 Ok düğmeleri
4 Mod düğmesi
5 Menü düğmesi
6 Hafıza düğmeleri
7 Giriş/Görüntüleme düğmesi
8 LCD ekran
9 Batarya bölmesi mandalı
10 Batarya yuvası
11 Ek giriş
12 Düğme hücre pil kapağı
13 Düğme hücre pil
14 Çıkışlar
15 Şarj ışığı
16 USB güç çıkış yuvası
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Yalnızca DEWALT akü ve şarj cihazlarını kullanın.
Yassı Pİlin Takilmasi (Şek. A, B)
UYARI: Pili değiştirirken aynı marka ve tipte pil ile
değiştirin. Pilleri değiştirirken + ve – uçlarının doğru yöne
bakmasına dikkat edin. Pilleri, metal nesnelerin açıkta
kalan pil uçlarına temas edebileceği Şek.de saklamayın
veya taşımayın.
Radyonuz süreyi ve hafızaya eklenen kanalları saklayabilmesi
için bir hafızaya sahiptir. Radyo OFF konumundayken, bu hafıza
bir düğme hücre pil ile çalışmaya devam eder, bu pil radyoyla
birlikte gelmektedir.
1. Şarj cihazı/radyoyu kapatın ve fişini prizden çekin.
2. Akü yuvası mandalını 9 kaldırarak akü yuvasını açın.
3. Pil kapağında 12 bulunan vidayı 18 sökün.
4. Pil kapağı mandalını aşağı bastırarak kapağı çekip çıkarın.
5. Yassı pil yuvasında bulunan şekle göre yassı pili 13 takın.
6. Pil kapağını takın ve vidayı yerleştirerek sıkın.
7. Akü yuvası kapağını iyice kapatın.
NOT: LCD ekranı, saati ve ön ayarları sıfırlamak için yassı pili
çıkarın ve yeniden takın. Ekranda donma tespit edilirse bu
prosedürü izleyin.
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve geçerli yönetmeliklere
daima uyun.
UYARI: Şarj cihazı/radyoyu damlama ve su sıçramalarına
maruz kalabileceği yerlere koymayın.
Şebeke Voltajı ile Kullanma (Şek. D)
Elektrik kablosunu açın ve 110 veya 230 V AC duvar prizine takın.
90
Türkçe
Radyoyu Kullanma (Şek. A)
Güç/Ses Ayarı
1. Radyoyu açmak için, güç düğmesine 1 basın.
NOT: Radyo ilk kullanımda DAB moduna girecek ve
otomatik olarak istasyon arayacaktır. Sonrasında saati
ayarlayacak ve bulduğu ilk istasyonu çalmaya başlayacaktır.
Hiç sinyal yoksa, saati ayarlamak için Saatin Ayarlanması
bölümüne bakın.
2. Sesi açmak için ses düğmesini 2 saat yönünde çevirin. Sesi
azaltmak için saat yönünün tersine çevirin.
Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:
0 - yayın DRC göz ardı edilecektir
1/2- DRC’yi yayının yarı seviyesine ayarlar
1 - DRC’yi yayın seviyesine ayarlar
2 - DRC’yi yayın seviyesinin iki katına ayarlar
NOT: DRC yalnızca yayın tarafından destekleniyorsa çalışacaktır.
FM Modu - Radyo
Mod özelliklerinden birini (DAB, FM veya AUX) seçmek için
istenen fonksiyona ulaşılana kadar mod düğmesine 4 basın.
Örneğin, LCD ekranın 8 , üst sol bölümünde radyo DAB
modunda görünüyorsa, AUX moduna geçmek için düğmeye iki
kere basın.
Ayarlamak için: Ayarı frekans bandında yukarı doğru götürmek
için sağ oka, aşağı doğru götürmek için sol oka basın.
Arama Yapmak Için: Sağ ok düğmesine 3 bir kez basın ve
bırakın. Frekans yukarıya doğru gidecek ve kabul edilebilir
temizlikteki ilk radyo istasyonunda duracaktır. Daha yukarıdaki
frekanslardaki radyo istasyonlarını aramak için sağ ok
düğmesine tekrar basılabilir. Daha aşağıdaki frekanslardaki radyo
istasyonlarını aramak için sol ok düğmesine tekrar basılabilir.
Arama fonksiyonu sadece FM modunda çalışır.
Dab Modu - Ayarlama
HAFIZA Düğmelerinin Programlanması
Birim ilk kez DAB/DAB+ moduna alındığında, radyo yerel yayın
istasyonlarını otomatik olarak arayacaktır.
Sol veya sağ ok düğmelerini 3 kullanarak istasyonlar arasında
geçiş yapabilirsiniz.
NOT: Hareket ediliyorsa veya ilk taramada sinyal azsa (anten
açık değilse olabilir), bu mevcut istasyonların bulunamamasına
ya da eksik bulunmasına sebep olabilir. Otomatik Aramayı
elle başlatmak mevcut tüm yayın istasyonlarının bulunmasını
sağlayacaktır.
Otomatik Arama Yapmak Için:
1. Menü düğmesine 5 , basın, sağ ok düğmesine 3 basarak
Auto Scan özelliğine ulaşana kadar seçenekler arasında
ilerleyin ve Giriş/Görüntüleme düğmesine 7 basarak bu
seçeneği seçin.
2. ‘Yes’ seçeneğini seçmek için sağ ok düğmesine basın.
3. Otomatik Arama yapmak için Giriş/Görüntüleme
düğmesine 7 basın.
Otomatik Arama tamamlandığında radyo bulduğu ilk istasyonu
çalacaktır.
Ön ayarları kullanmak için lütfen Hafızayı Programlama
bölümüne bakın.
On DAB ve on FM radyo istasyonu ayrı ayrı ayarlanabilir.
Düğmeleri ayarladıktan sonra 1, 2, 3, 4 veya 5’e basmak frekansı
önceden ayarlanan istasyona ayarlayacaktır.
1. Radyoyu istenen istasyona ayarlayın (Ayarlama bölümüne
bakın).
2. Önceden ayarlanan numara LCD ekranda 8 yanıp sönene
kadar istenilen hafıza düğmelerinden 6 bir tanesine basılı
tutun. Düğmeyi bırakın ve önceden ayarlanan numaranın
yanıp sönmesi durana kadar bekleyin.
3. Her hafıza düğmesi iki istasyona ayarlanabilir. İkinci bir
istasyon kaydetmek için 1. adımı tekrarlayın.
4. Önceden ayarlanan numara LCD ekranda 8 yanıp sönene
kadar istenilen hafıza düğmelerinden 6 bir tanesine basılı
tutun. Kayıtlı düğmeye ikinci kez basın, böylece sıradaki
kayıtlı numara görüntülenir. Düğmeyi bırakın ve önceden
ayarlanan numaranın yanıp sönmesi durana kadar bekleyin.
Mod Seçimi
Dab Modu - Fazla İstasyonlar
Radyonuz tarafından bulunan fakat artık ulaşılamayan istasyonlar
istasyon adından sonra bir ile gösterilir.
Bu istasyonları istasyon listesinden silmek için Fazlalık özelliğini
kullanın:
1. Menüye 5 basın ve Prune seçeneğine gidin.
2. Seçmek için Giriş/Görüntüleme 7 düğmesine basın.
3. Yes seçeneğine doğru sağ okla gidin ve istasyonları silmek
için Giriş/Görüntülemeye 7 basın.
DAB Modu - Dinamik Aralik
Sikiştirma (DRC)
Bu fonksiyon en düşük sesli ve en yüksek sesli yayın arasındaki
farkı azaltır. Sonuç olarak, bu özellik kısık sesleri görece yükseltir,
yüksek sesleri de görece düşürür.
Saatin ayarlanmasi
Saat ve tarih manuel olarak veya otomatik olarak DAB üzerinden
yayınlanan (mevcut ise) ulusal saat sinyalleriyle senkronize
edilebilir.
Saati otomatik olarak senkronize etmek için:
(YALNIZCA DAB modu)
NOT: Radyo ilk kullanımda DAB moduna girecek ve otomatik
olarak istasyon arayacaktır.
1. Menü düğmesine 5 basın.
2. Clock Adjust ayarına gitmek için ok düğmelerini 3 to scroll
to kullanın ve Giriş/Görüntüleme düğmesine 7 basın.
3. Sync Time Now seçeneğine ilerleyin ve seçmek için Giriş/
Görüntüleme düğmesine basın. Bu seçenek saati ulusal saat
sinyalleriyle otomatik olarak senkronize eder.
Saati Manuel Olarak Ayarlamak Için:
(FM ve DAB modu)
4. Menü düğmesine 5 basın.
5. LCD ekranda Clock Adjust ayarına gitmek için ok
düğmelerini 3 kullanın ve Giriş/Görüntüleme düğmesine 7 basın.
91
Türkçe
6. Date & Time seçeneğine ilerleyin ve Giriş/Görüntüleme
düğmesine 7 basın.
7. Sol ve sağ ok düğmelerini 3 kullanarak tarihi ve saati
ayarlayın.
8. İstenilen ayar yapıldığında kaydetmek için Giriş/
Görüntüleme düğmesine 7 basın.
Diğer Saat Ayarı seçenekleri:
• Time format (Saat formatı): 12 saatlik veya 24 saatlik
görüntüleme formatı
• Date format (Tarih formatı): Tarih görüntüleme formatını AA/
GG/YYYY, YYYY/AA/GG veya GG/AA/YYYY şeklinde ayarlayın.
EQ Ayari Yapma
Radyonun bass veya tiz seslerini eşitleyerek ses değiştirilebilir.
1. Menü düğmesine 5 basın ve sol ve sağ ok düğmelerini 3 kullanarak Sound EQ seçeneğine ilerleyin. Giriş/Görüntüleme
düğmesine 7 basarak geçin.
2. Bassı arttırmak için sağ ok düğmesine, azaltmak için sol ok
düğmesine basın.
3. İstenen ayar yapıldığında Giriş/Görüntüleme düğmesine 7 basın.
4. Tiz ayarı için 2. ve 3. adımları tekrarlayın.
Önemli Radyo Notları
1. Tam şarjlı 4,0 amp bataryayla radyo 8 saate kadar çalışacaktır.
Daha düşük voltajlı veya kapasiteli bataryalar daha az çalışma
süresi sağlayacaktır.
2. Radyo kanallarının çekmesi, bulunduğunuz yere ve radyo
sinyalinin gücüne bağlı olarak değişir.
3. Bazı jeneratörler arka fonda gürültüye neden olabilir.
4. AM kanallarının alınması, radyo aküden beslendiğinde
muhtemelen daha net olur.
5. Yedek girişi 11 kullanmak için CD veya
iPod®*/MP3 çaların çıkış jakını girişe takın (Şek. A). Harici
kaynağın sesi DCR017’ün hoparlörlerinden verilir.
6. USB güç çıkış bağlantısı 16 cep telefonları, CD ve MP3
çalarlar gibi düşük güçle çalışan cihazları çalıştırmak için
kullanılır.
* iPod, Apple Inc.’in tescilli ticari markasıdır.
BAKIM
DeWALT elektrikli aletiniz minimum bakımla uzun bir süre
çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz olarak memnuniyet
verici bir şekilde çalışması gerekli özenin gösterilmesine ve
düzenli temizliğe bağlıdır.
Bakım Notları
Bu ürüne kullanıcı tarafından servis yapılamaz. Şarj cihazı/
radyonun içinde kullanıcı tarafından bakımı yapılabilecek
parça yoktur. Statik elektriğe karşı hassas dahili parçaların hasar
görmemesi için bakımın yetkili serviste yapılması gereklidir.
92
Temizleme
UYARI: Şarj cihazı/radyonun metalik olmayan parçalarını
temizlemek için asla solvent veya başka sert kimyasal
kullanmayın. Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan
malzemeyi güçsüzleştirir. Sadece su ve yumuşak sabunla
nemlendirilmiş bir bez kullanın. Şarj cihazı/radyonun içine
asla sıvı girmesine izin vermeyin; şarj cihazı/radyonun
hiçbir parçasını sıvıya daldırmayın.
İlave Aksesuarlar
UYARI: DeWALT tarafından tedarik veya tavsiye
edilenlerin dışındaki aksesuarlar bu ürün üzerinde test
edilmediğinden, söz konusu aksesuarların bu şarj cihazı/
radyo ile birlikte kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için bu ürünle sadece DeWALT tarafından
tavsiye edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak için satış
noktalarıyla görüşün.
Çevrenin Korunması
Ayrı toplama. Bu işaretlenmiş simgeyle ürün ve piller
normal evsel atıklarla birlikte çöpe atılmamalıdır.
Bazı malzemeleri içeren ürün ve piller geri
dönüştürülebilir veya geri kazanılabilir, bu da bazı
hammaddeler için talebi azaltabilir. Lütfen elektrikli ürünleri
ve pilleri yerel yasal mevzuata uygun şekilde geri dönüşüme
tabi tutun. Daha ayrıntılı bilgiler www.2helpU.com adresinde
mevcuttur
Şarj Edilebilir Aküler
Bu uzun ömürlü akü, daha önce kolayca yapılan işlerde yeterince
güç üretemeyecek duruma geldiğinde şarj edilmelidir. Teknik
ömürlerinin sonunda, aküleri çevremize gerekli özeni göstererek
atın:
• Aküyü tamamen boşaltın ve şarj cihazı/radyodan çıkarın.
• Lityum İyon hücreler geri dönüştürülebilir. Bunları yetkili
servise veya yerel toplama merkezine teslim edin. Toplanan
aküler geri dönüştürülecek veya uygun şekilde atılacaktır.
Ελληνικά
ΦΟΡΤΙΣΤΉΣ/ΡΑΔΙΌΦΩΝΟ
DCR017
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DeWALT. Τα έτη εμπειρίας, η σχολαστική
ανάπτυξη προϊόντων και η καινοτομία έχουν καταστήσει την
DeWALT έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα
των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Ασφάλειες
Ευρώπη
Τεχνικά δεδομένα
Τροφοδοσία
Τάση ηλεκτρικού δικτύου
Τάση μπαταρίας
Τύπος μπαταρίας
Χρόνος φόρτισης κατά προσέγγιση
Ρεύμα φόρτισης
Βάρος
Μπαταρία
Τύπος μπαταρίας
Τάση
Χωρητικότητα
Βάρος
Μπαταρία
Τύπος μπαταρίας
Τάση
Χωρητικότητα
Βάρος
Μπαταρία
Τύπος μπαταρίας
Τάση
Χωρητικότητα
Βάρος
Μπαταρία
Τύπος μπαταρίας
Τάση
Χωρητικότητα
Βάρος
Φορτιστής
Τάση ηλεκτροδότησης
Τύπος μπαταριών
Προσεγγιστικός χρόνος
φόρτισης πακέτων
μπαταριών
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
VAC
min
Ο φορτιστής/ραδιόφωνο DCR017 μπορεί να δεχτεί μπαταρίες
10,8V, 14,4V, 18V λιθίου-ιόντων και XR FLEXVOLTTM (DCB123,
DCB127, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185 και
DCB546).
VAC
VDC
λεπτά
A
kg
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
DCB143
Li-Ion
14,4
2,0
0,30
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
DCB144
Li-Ion
14,4
5,0
0,52
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB183/B
Li-Ion
18
2,0
0,40/0,45
DCR017
AC/DC
230
10,8–18
Li-Ion
45 –120
2,0
5,7
DCB145
Li-Ion
14,4
1,3
0,30
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB184/B
Li-Ion
18
5,0
0,62/0,67
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
DCR017
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah) 90 (3,0 Ah)
120 (4,0 Ah)
Εργαλεία 230 V
10 Αμπέρ, ηλεκτρικό δίκτυο
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο σοβαρότητας
για κάθε προειδοποιητική λέξη. Παρακαλούμε διαβάστε το
εγχειρίδιο και δώστε προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη επικίνδυνη
κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
θα μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική που δεν έχει
σχέση με προσωπικό τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Οδηγίες ασφαλείας για φορτιστές/
ραδιόφωνα
•
•
•
•
Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο ρεύματος. Ποτέ
μη μεταφέρετε το φορτιστή/ραδιόφωνο από το ίδιο του
το καλώδιο. Ποτέ μη μεταφέρετε το εργαλείο από το ίδιο
του το καλώδιο. Ποτέ μην τραβάτε το καλώδιο για να το
αποσυνδέσετε από την πρίζα. Κρατάτε το καλώδιο μακριά από
θερμότητα, λάδια και αιχμηρές ακμές.
Αφαιρέστε το πακέτο μπαταριών. Απενεργοποιήστε τη
συσκευή πριν την αφήσετε χωρίς επίβλεψη. Αφαιρείτε το
πακέτο μπαταριών όταν δεν χρησιμοποιείται η συσκευή,
πριν την αντικατάσταση οποιωνδήποτε αξεσουάρ ή
προσαρτημάτων και πριν το σέρβις.
Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε εύκρατα κλίματα.
Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(περιλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές,
αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή με έλλειψη
εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν σε αυτά έχει παρασχεθεί
από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους επίβλεψη ή
εκπαίδευση σχετικά με τη χρήση της συσκευής.
93
Ελληνικά
•
•
•
Ο φορτιστής/το ραδιόφωνο δεν πρέπει να εκτίθεται σε
στάξιμο/πιτσίλισμα υγρών. Δεν πρέπει να τοποθετούνται πάνω
του αντικείμενα γεμισμένα με υγρά, όπως π.χ. βάζα.
Δεν πρέπει να τοποθετούνται πάνω στο ραδιόφωνο/φορτιστή
πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά.
Το φις ρευματοληψίας χρησιμοποιείται ως διάταξη
αποσύνδεσης. Η διάταξη αποσύνδεσης (φις) θα πρέπει να είναι
πάντα σε ετοιμότητα χρήσης.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ελέγχετε πάντοτε εάν η τάση της μπαταρίας ανταποκρίνεται
στην τάση που αναγράφεται στην επιγραφή με τα δεδομένα.
Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η τάση του φορτιστή αντιστοιχεί στην
τάση του ηλεκτρικού δικτύου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Να
χρησιμοποιείται μόνο σε χώρους χωρίς υγρασία.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί βλάβη, πρέπει να
αντικατασταθεί από ειδικά διαμορφωμένο καλώδιο που
διατίθεται μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DeWALT.
Χρήση προέκτασης
Αν απαιτείται καλώδιο επέκτασης, χρησιμοποιήστε εγκεκριμένο
καλώδιο επέκτασης 3 αγωγών κατάλληλο για την ισχύ αυτού
του εργαλείου (βλ. Τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος του
αγωγού είναι 1,5 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι 30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να ξετυλίγετε πάντοτε το
καλώδιο εντελώς.
Οδηγίες γείωσης
Ο φορτιστής/ραδιόφωνο DCR017 (230 V) πρέπει να γειωθεί.
Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή βλάβης, η γείωση παρέχει
μια δίοδο ελάχιστης αντίστασης για το ηλεκτρικό ρεύμα,
για να ελαττωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Ο φορτιστής/
ραδιόφωνο είναι εξοπλισμένος με ένα καλώδιο που διαθέτει
έναν αγωγό γείωσης του εξοπλισμού και ένα βύσμα γείωσης.
Το βύσμα πρέπει να συνδεθεί σε κατάλληλη πρίζα που να έχει
εγκατασταθεί και γειωθεί σύμφωνα με όλους τους τοπικούς
κώδικες και διατάξεις.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Η εσφαλμένη σύνδεση του αγωγού
γείωσης του εξοπλισμού ενέχει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Ο αγωγός γείωσης εξοπλισμού διακρίνεται από την
πράσινη εξωτερική επιφάνεια της μόνωσης και την
κίτρινη διαγράμμιση. Εάν απαιτείται επιδιόρθωση ή
αντικατάσταση του καλωδίου ή του βύσματος, μη
συνδέετε τον αγωγό γείωσης εξοπλισμού σε ακροδέκτες
που διαρρέονται από ρεύμα. Οι εργασίες επιδιόρθωσης
πρέπει να διενεργούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο επισκευών της DeWALT. Μην τροποποιείτε
το βύσμα που παρέχεται με το φορτιστή/ραδιόφωνο.
Εάν το βύσμα δεν ταιριάζει στην πρίζα, φροντίστε
για την εγκατάσταση κατάλληλης πρίζας από τον
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο επισκευών της DeWALT.
94
Για γειωμένους, ενσύρματους φορτιστές/
ραδιόφωνα, ονομαστικής βαθμονόμησης
16 A ή λιγότερο, που προορίζονται
για χρήση σε κύκλωμα τροφοδοσίας
ονομαστικής τάσης 230 V
Ο φορτιστής/ραδιόφωνο προορίζεται για χρήση σε κύκλωμα
ονομαστικής τάσης 230 V και διαθέτει γειωμένο βύσμα, όπως
αυτό που απεικονίζεται παρακάτω.
DCR017-LX
DCR017-BD, -QW
DCR017-GB
DCR017-XE
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Φορτιστές
Αυτό το ραδιόφωνο/φορτιστής δεν απαιτεί καμία ρύθμιση και
έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί όσο το δυνατόν πιο απλά.
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας για
φορτιστές/ραδιόφωνα
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει
σημαντικές οδηγίες ασφάλειας και χρήσης για το DCR017
φορτιστή/ραδιόφωνο.
• Προτού χρησιμοποιήσετε το φορτιστή, διαβάστε όλες τις
οδηγίες και τις προειδοποιητικές ενδείξεις επάνω στο φορτιστή,
την μπαταρία και το προϊόν στο οποίο χρησιμοποιείται η
μπαταρία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην
επιτρέψετε να εισέλθει οποιοδήποτε υγρό μέσα στο
φορτιστή. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνιστούμε τη χρήση διάταξης
προστασίας από ρεύμα διαρροής με διαβάθμιση έντασης
ρεύματος διαρροής 30mA ή μικρότερη.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων. Για να μειώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού, φορτίζετε μόνο
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες DeWALT. Άλλοι
τύποι μπαταριών μπορεί να εκραγούν προκαλώντας
τραυματισμό και ζημιά.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται υπό
επίβλεψη ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με
τη συσκευή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπό ορισμένες συνθήκες, με το φορτιστή
συνδεδεμένο στην παροχή ρεύματος, οι εκτεθειμένες
επαφές φόρτισης μέσα στο φορτιστή μπορεί να
βραχυκυκλωθούν από ξένο υλικό. Τα ξένα υλικά με
αγώγιμες ιδιότητες, όπως είναι, αλλά χωρίς περιορισμός
σε αυτά, το σύρμα τριψίματος, το αλουμινόχαρτο ή
οποιαδήποτε συσσώρευση μεταλλικών σωματιδίων, θα
πρέπει να διατηρούνται μακριά από τις κοιλότητες των
φορτιστών. Πάντα αποσυνδέετε το φορτιστή από την
παροχή ρεύματος όταν δεν υπάρχει πακέτο μπαταριών
στην κοιλότητα. Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα
πριν επιχειρήσετε να τον καθαρίσετε.
Ελληνικά
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ΜΗΝ προσπαθήσετε να φορτίσετε την μπαταρία με
φορτιστή/ραδιόφωνο άλλου τύπου εκτός από αυτόν
που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο. Ο φορτιστής και η
μπαταρία έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να λειτουργούν μαζί.
Αυτοί οι φορτιστές/ραδιόφωνα δεν προορίζονται
για άλλη χρήση εκτός από τη φόρτιση των
επαναφορτιζόμενων μπαταριών της DeWALT.
Οποιαδήποτε άλλη χρήση ενέχει κίνδυνο πυρκαγιάς ή
ηλεκτροπληξίας.
Μην εκθέτετε το φορτιστή/ραδιόφωνο σε βροχή ή χιόνι.
Όταν αποσυνδέετε το φορτιστή, να τραβάτε το καλώδιο
από το φις και όχι από το ίδιο το καλώδιο. Κατ’ αυτόν τον
τρόπο ελαττώνεται ο κίνδυνος φθοράς στο φις και το καλώδιο.
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι τοποθετημένο έτσι
ώστε δεν μπορείτε να το πατήσετε, να σκοντάψετε σε
αυτό ή να υποστεί άλλου είδους φθορά ή καταπόνηση.
Μη χρησιμοποιείτε προέκταση εκτός και αν είναι
απολύτως απαραίτητο. Η χρήση ακατάλληλης προέκτασης
ενέχει κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
Μην τοποθετείτε κανένα αντικείμενο στο επάνω στο
φορτιστή/ραδιόφωνο και μην τοποθετείτε το φορτιστή/
ραδιόφωνο επάνω σε μαλακή επιφάνεια που μπορεί να
φράξει τις υποδοχές αερισμού προκαλώντας εσωτερική
υπερθέρμανση. Τοποθετήστε το φορτιστή/ραδιόφωνο σε
σημείο μακριά από κάθε πηγή θερμότητας.
Μη χρησιμοποιείτε το φορτιστή/ραδιόφωνο όταν
υπάρχει φθαρμένο καλώδιο ή φις. Φροντίστε για την άμεση
αντικατάστασή τους.
Μη χρησιμοποιείτε το φορτιστή/ραδιόφωνο εάν υποστεί
απότομο χτύπημα, πτώση ή άλλου είδους φθορά με
οποιονδήποτε τρόπο. Φροντίστε για τη μεταφορά του σε
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
Μην αποσυναρμολογείτε το φορτιστή/ραδιόφωνο. Εάν
χρειαστεί σέρβις ή επισκευή, φροντίστε για τη μεταφορά
του σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Η λανθασμένη
επανασυναρμολόγηση ενέχει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή
πυρκαγιάς.
Αποσυνδέετε το φορτιστή από την υποδοχή προτού
τον καθαρίσετε. Έτσι ελαττώνεται ο κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Η αφαίρεση της μπαταρίας δεν ελαττώνει
αυτόν τον κίνδυνο.
ΠΟΤΕ μην προσπαθήσετε να συνδέσετε 2 φορτιστές μαζί.
Ο φορτιστής/ραδιόφωνο DCR017 είναι σχεδιασμένος
να λειτουργεί σε τυπικό οικιακό ηλεκτρικό ρεύμα τάσης
230 V. Μην επιχειρήσετε να τον χρησιμοποιήσετε σε
οποιαδήποτε άλλη τάση. Αυτό δεν ισχύει για το φορτιστή
αυτοκινήτου.
Φόρτιση μιας μπαταρίας (Εικ. [Fig.] C)
1. Συνδέστε το φορτιστή σε κατάλληλη πρίζα πριν
τοποθετήσετε το πακέτο μπαταρίας.
2. Εισάγετε το πακέτο μπαταρίας 19 μέσα στο φορτιστή
και βεβαιωθείτε ότι το πακέτο μπαταρίας έχει τερματίσει
πλήρως στην κανονική του θέση μέσα στο φορτιστή. Η
κόκκινη λυχνία (φόρτισης) θα αναβοσβήνει επανειλημμένα
υποδηλώνοντας ότι έχει αρχίσει η διαδικασία φόρτισης.
3. Η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί όταν το κόκκινο φως είναι
μόνιμα αναμμένο. Τότε το πακέτο μπαταρίας είναι πλήρως
φορτισμένο και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε άμεσα ή να
το αφήσετε τοποθετημένο στο φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εξασφαλίσετε μέγιστη απόδοση και μέγιστη
ωφέλιμη ζωή των πακέτων μπαταριών λιθίου-ιόντων, φορτίστε
πλήρως το πακέτο μπαταρίας πριν την πρώτη χρήση.
Λειτουργία του φορτιστή
Ανατρέξτε στις παρακάτω ενδείξεις σχετικά με την κατάσταση
φόρτισης του πακέτου μπαταρίας.
Η ενδεικτική λυχνία 15 του φορτιστή θα δείχνει την κατάσταση
φόρτισης του πακέτου μπαταριών, όταν φορτίζεται η μπαταρία.
Ενδείξεις φόρτισης: DCB105
φορτίζει
πλήρως φορτισμένο
καθυστέρηση θερμού/ψυχρού πακέτου
μπαταριών
Πρόβλημα μπαταριών ή φορτιστή
Ο/Οι συμβατός(-οί) φορτιστής(-ές) δεν θα φορτίσουν μια
μπαταρία που παρουσιάζει βλάβη. Ο φορτιστής θα υποδηλώσει
τη βλάβη μπαταρίας μη ανάβοντας καθόλου τη λυχνία ή
εμφανίζοντας την ακολουθία αναβοσβησίματος: πρόβλημα
μπαταριών ή φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει πρόβλημα με
φορτιστή.
Αν ο φορτιστής υποδηλώνει πρόβλημα, δώστε το φορτιστή και
το πακέτο μπαταριών για έλεγχο σε εξουσιοδοτημένο κέντρο
σέρβις.
Καθυστερηση θερμου/ψυχρου πακετου μπαταριας
Αν ο φορτιστής ανιχνεύσει μπαταρία με υπερβολικά υψηλή
ή χαμηλή θερμοκρασία, ξεκινά αυτόματα μια Καθυστέρηση
θερμού/ψυχρού πακέτου μπαταρίας, αναστέλλοντας τη φόρτιση
έως ότου η μπαταρία έχει φθάσει σε κατάλληλη θερμοκρασία.
Κατόπιν, ο φορτιστής αρχίζει αυτόματα τη φόρτιση του πακέτου.
Αυτή η λειτουργία διασφαλίζει τη μέγιστη διάρκεια ζωής της
μπαταρίας.
ο μπαταρίας μη ανάβοντας λυχνία ή εμφανίζοντας ένα μοτίβο
αναβοσβησίματος που αντιστοιχεί σε μήνυμα αντικαταστήστε
το πακέτο μπαταρίας. Το πακέτο μπαταριών θα φορτίζεται σε
αυτή τη μικρότερη ταχύτητα σε όλον τον κύκλο φόρτισης και
δεν θα επιστρέψει στη μέγιστη ταχύτητα φόρτισης ακόμα και αν
η μπαταρία θερμανθεί.
Ηλεκτρονικό Σύστημα Προστασίας
Τα εργαλεία XR Li-Ion (λιθίου-ιόντων) έχουν σχεδιαστεί με
Ηλεκτρονικό Σύστημα Προστασίας το οποίο προστατεύει
τη μπαταρία από υπερφόρτωση, υπερθέρμανση ή βαθιά
εκφόρτιση.
Το εργαλείο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα αν ενεργοποιηθεί το
ηλεκτρονικό σύστημα προστασίας. Αν συμβεί αυτό, τοποθετήστε
τη μπαταρία λιθίου-ιόντων στο φορτιστή έως ότου φορτιστεί
πλήρως.
95
Ελληνικά
Οδηγίες καθαρισμού φορτιστή/
ραδιοφώνου
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Αποσυνδέετε το φορτιστή από την υποδοχή AC προτού
τον καθαρίσετε. Τυχόν βρωμιές και γράσο μπορούν να
αφαιρεθούν από το εξωτερικό μέρος του φορτιστή/
ραδιοφώνου χρησιμοποιώντας ένα πανί ή μια μαλακή,
μη μεταλλική, βούρτσα. Μη χρησιμοποιείτε νερό ή άλλα
διαλύματα καθαρισμού.
Μπαταρία
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας για κάθε
τύπο μπαταρίας
Όταν παραγγέλνετε εφεδρικές μπαταρίες, φροντίστε να
συμπεριλάβετε τον αριθμό καταλόγου και την τάση.
Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη όταν αφαιρείται από
τη συσκευασία της. Προτού χρησιμοποιήσετε την μπαταρία και
τον φορτιστή, διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες ασφαλείας.
Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις διαδικασίες φόρτισης που
περιγράφονται.
ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ
•
•
•
•
•
•
•
•
96
Μη φορτίσετε ή χρησιμοποιήσετε μπαταρία σε
εκρηκτική ατμόσφαιρα, όπως με παρουσία εύφλεκτων
υγρών, αερίων ή σκόνης. Η εισαγωγή ή αφαίρεση της
μπαταρίας από το φορτιστή μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη
της σκόνης ή των αναθυμιάσεων.
Ποτέ μην αναγκάσετε το πακέτο μπαταριών να εισέλθει
με τη βία στο φορτιστή. Μην τροποποιήσετε το πακέτο
μπαταριών με οποιονδήποτε τρόπο για να ταιριάζει
με μη συμβατό φορτιστή, γιατί το πακέτο μπαταριών
μπορεί να σπάσει προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό.
Φορτίζετε τα πακέτα μπαταριών μόνο σε φορτιστές DeWALT.
ΜΗΝ πιτσιλίζετε ή βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά.
Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το εργαλείο και
το πακέτο μπαταριών σε θέσεις όπου η θερμοκρασία
μπορεί να φθάσει ή να υπερβεί τους 40 ˚C (104 ˚F)
(όπως έξω από καλυμμένα μέρη ή σε μεταλλικά κτίρια το
καλοκαίρι).
Μην αποτεφρώσετε την μπαταρία ακόμη και εάν
έχει υποστεί σοβαρή ζημιά ή έχει φθαρεί εντελώς. Σε
περίπτωση πυρκαγιάς, η μπαταρία μπορεί να εκραγεί. Κατά
την καύση μπαταριών ιόντων λιθίου δημιουργούνται τοξικές
αναθυμιάσεις και υλικά.
Εάν το περιεχόμενο της μπαταρίας έρθει σε επαφή με το
δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως την περιοχή με ήπιο σαπούνι
και νερό. Εάν το υγρό της μπαταρίας εισέλθει στα μάτια,
ξεπλύνετε με άφθονο νερό επί 15 λεπτά ή έως ότου σταματήσει
ο ερεθισμός. Εάν η ιατρική βοήθεια είναι απαραίτητη, ο
ηλεκτρολύτης της μπαταρίας αποτελείται από ένα μίγμα υγρών
οργανικών υδρογονανθράκων και αλάτων λιθίου.
Τα περιεχόμενα των κυψελών μιας ανοιχτής μπαταρίας
μπορούν να προκαλέσουν ερεθισμό του αναπνευστικού
συστήματος. Αναπνεύστε καθαρό αέρα. Εάν τα συμπτώματα
επιμένουν, ζητήστε ιατρική βοήθεια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων. Το υγρό της
μπαταρίας ενδέχεται να είναι εύφλεκτο εάν εκτεθεί σε
σπινθήρα ή φλόγα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην επιχειρήσετε να ανοίξετε
το πακέτο μπαταριών για οποιονδήποτε λόγο. Αν το
περίβλημα του πακέτου μπαταριών είναι ραγισμένο ή έχει
υποστεί ζημιά, μην εισάγετε το πακέτο στο φορτιστή. Μη
συνθλίψετε, ρίξετε κάτω ή προξενήσετε ζημιά στο πακέτο
μπαταριών. Μη χρησιμοποιήσετε πακέτο μπαταριών ή
φορτιστή που έχει δεχθεί ισχυρό χτύπημα, έχει πέσει, έχει
πατηθεί από όχημα ή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε
τρόπο (π.χ τρυπηθεί με καρφί, χτυπηθεί με σφυρί,
πατηθεί). Μπορεί να προκληθεί ελαφρά ή θανατηφόρος
ηλεκτροπληξία. Τα πακέτα μπαταριών που έχουν υποστεί
ζημιά θα πρέπει να παραδίδονται στο κέντρο σέρβις για
ανακύκλωση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς. Μην
αποθηκεύετε ή μεταφέρετε το πακέτο μπαταρίας
με τρόπο ώστε μεταλλικά αντικείμενα να μπορούν
να έρθουν σε επαφή με εκτεθειμένους ακροδέκτες
μπαταρίας. Για παράδειγμα, μην τοποθετείτε το πακέτο
μπαταρίας μέσα σε ποδιές, τσέπες, εργαλειοθήκες,
κουτιά μεταφοράς προϊόντων, συρτάρια κλπ. μαζί με μη
στερεωμένα καρφιά, βίδες, κλειδιά κλπ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δεν χρησιμοποιείται το εργαλείο,
τοποθετείτε το με την πλευρά του σε σταθερή
επιφάνεια, όπου δεν θα αποτελέσει κίνδυνο λόγω
παραπατήματος ή πτώσης. Ορισμένα εργαλεία με
μεγάλα πακέτα μπαταριών μπορούν να στέκονται όρθια
πάνω στο πακέτο μπαταριών αλλά μπορεί να πέσουν
εύκολα αν σπρωχτούν.
Μεταφορά
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς. Η μεταφορά
μπαταριών μπορεί ενδεχομένως να γίνει αιτία πυρκαγιάς
αν οι πόλοι της μπαταρίας έρθουν κατά λάθος σε επαφή
με αγώγιμα υλικά. Κατά την μεταφορά μπαταριών
να βεβαιώνεστε ότι οι πόλοι των μπαταριών είναι
προστατευμένοι και καλά μονωμένοι από υλικά που
θα μπορούσαν να έρθουν σε επαφή μαζί τους και να
προκαλέσουν βραχυκύκλωμα.
Οι μπαταρίες DeWALT συμμορφώνονται με όλους τους
εφαρμόσιμους κανονισμούς μεταφορών προϊόντων, όπως
αυτοί καθορίζονται από τα βιομηχανικά και νομικά πρότυπα,
στα οποία περιλαμβάνονται ο Συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών
σχετικά με τη μεταφορά επικίνδυνων αγαθών, οι κανονισμοί
μεταφοράς επικίνδυνων αγαθών της Διεθνούς Ένωσης
Αερομεταφορών (IATA), οι διεθνείς ναυτιλιακοί κανονισμοί
περί επικίνδυνων αγαθών (IMDG) και η Ευρωπαϊκή συμφωνία
για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων αγαθών (ADR).
Τα στοιχεία και οι μπαταρίες λιθίου-ιόντων έχουν δοκιμαστεί
σύμφωνα με το τμήμα 38,3 του Εγχειριδίου και κριτηρίων
δοκιμών των συστάσεων των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη
μεταφορά επικίνδυνων αγαθών.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, n μεταφορά πακέτου
μπαταρίας DeWALT δεν θα εμπίπτει στην ταξινόμηση ενός
πλήρως ελεγχόμενου Επικίνδυνου υλικού Κλάσης 9. Γενικά,
Ελληνικά
μόνο μεταφορές που περιέχουν μπαταρία λιθίου-ιόντων με
ονομαστική τιμή ενέργειας μεγαλύτερη από 100 βατώρες (Wh)
θα απαιτεί να γίνονται ως πλήρως ελεγχόμενα φορτία Κλάσης
9. Σε όλες τις μπαταρίες λιθίου-ιόντων, η ονομαστική τους τιμή
σε βατώρες επισημαίνεται πάνω στη συσκευασία. Επιπλέον,
λόγω κανονιστικών περιπλοκών, η DeWALT δεν συνιστά τη
μεταφορά δι’ αέρος ξεχωριστών πακέτων μπαταριών λιθίουιόντων, ανεξάρτητα από την ονομαστική τιμή βατωρών. Οι
μεταφορές εργαλείων που περιέχουν μπαταρίες (συνδυασμένα
κιτ) μπορούν να γίνουν δι’ αέρος ως εξαίρεση αν η ονομαστική
τιμή σε βατώρες του πακέτου μπαταρίας δεν είναι μεγαλύτερη
από 100 Wh.
Ανεξάρτητα από το αν μια αποστολή θεωρείται εξαιρούμενη ή
πλήρως ρυθμιζόμενη, αποτελεί ευθύνη του αποστολέα να λάβει
υπόψη του τους πιο πρόσφατους κανονισμούς για τις απαιτήσεις
συσκευασίας, σήμανσης και τεκμηρίωσης.
Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ενότητα του
εγχειριδίου, παρέχονται καλή τη πίστη και πιστεύεται ότι είναι
ακριβείς κατά το χρόνο της σύνταξης του εγγράφου. Ωστόσο
δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή συναγόμενη. Αποτελεί
ευθύνη του αγοραστή να βεβαιωθεί ότι οι δραστηριότητές του
συμμορφώνονται με τους εφαρμοστέους κανονισμούς.
Συστάσεις για την αποθήκευση
1. Το καλύτερο μέρος αποθήκευσης είναι ένα δροσερό και
στεγνό μέρος, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και την
υπερβολική ζέστη ή κρύο. Για βέλτιστη απόδοση και
διάρκεια ζωής, αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε θερμοκρασία
δωματίου όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
2. Για μεγάλο χρόνο φύλαξης, για τα καλύτερα αποτελέσματα
συνιστάται να αποθηκεύετε το πακέτο μπαταριών πλήρως
φορτισμένο, σε δροσερό, ξηρό μέρος, εκτός του φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πακέτα μπαταριών δεν θα πρέπει να
αποθηκεύονται τελείως εκφορτισμένα. Το πακέτο μπαταριών θα
χρειαστεί να επαναφορτιστεί πριν τη χρήση.
Ετικέτες στο φορτιστή και την μπαταρία
Επιπλέον των εικονογραμμάτων που χρησιμοποιούνται στο
εγχειρίδιο αυτό, οι ετικέτες πάνω στο φορτιστή και στο πακέτο
μπαταριών μπορεί να δείχνουν τα εξής εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.
ροντίζετε για την άμεση αντικατάσταση τυχόν
Φ
ελαττωματικών καλωδίων.
φόρτιση να γίνεται μόνο σε θερμοκρασία από 4 °C
Η
έως 40 °C.
Μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο.
Απορρίψτε την μπαταρία με φιλικό προς το
περιβάλλον τρόπο.
ορτίζετε τα πακέτα μπαταριών DeWALT μόνο
Φ
με τους προβλεπόμενους φορτιστές DeWALT.
Η φόρτιση πακέτων μπαταριών άλλων από τις
προβλεπόμενες μπαταρίες DeWALT με χρήση
φορτιστή DeWALT μπορεί να προκαλέσει έκρηξή
τους ή άλλες επικίνδυνες καταστάσεις.
Μην πετάτε το πακέτο μπαταριών σε φωτιά.
Τύπος μπαταριών
Η συσκευή DCR017 λειτουργεί με πακέτα μπαταριών λιθίουιόντων XR 10,8 V, 14,4 V και 18 V.
Αυτά τα πακέτα μπαταριών μπορούν να χρησιμοποιηθούν:
DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185. Για
περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1Φορτιστή/ραδιόφωνο
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα τμήματα ή τα
παρελκόμενα, οι οποίες μπορεί να συνέβησαν κατά τη διάρκεια
της μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε
προσεκτικά και να κατανοήσετε το παρόν εγχειρίδιο.
Ενδείξεις επάνω στο φορτιστή/ραδιόφωνο
Επάνω στο φορτιστή/ραδιόφωνο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.
Ανατρέξτε στα Tεχνικά δεδομένα για το χρόνο
φόρτισης.
Μην αγγίζετε με αγώγιμα αντικείμενα.
Μη φορτίζετε κατεστραμμένες μπαταρίες.
Περιγραφή (εικ. A–C)
1
2
3
Να μην εκτίθεται σε νερό.
4
5
6
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιήσετε ποτέ το
ηλεκτρικό εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα του. Μπορεί να
προκληθεί βλάβη ή προσωπικός τραυματισμός.
Κουμπί τροφοδοσίας
Περιστροφικός ρυθμιστής έντασης ήχου
Πλήκτρα βέλους
Πλήκτρο Τρόπου λειτουργίας
Πλήκτρο Μενού
Πλήκτρα μνήμης
97
Ελληνικά
7 Πλήκτρο Εισαγωγής/Εμφάνισης
8 Οθόνη LCD
9 Ασφάλιση διαμερίσματος μπαταριών
10 Υποδοχή μπαταριών
11 Βοηθητική θύρα
12 Πόρτα υποδοχής μπαταριών τύπου κέρματος
13 Μπαταρία τύπου κέρματος
14 Έξοδοι
15 Λυχνία φόρτισης
16 Θύρα εξόδου USB
ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο σετ μπαταριών
και φορτιστές της DeWALT.
Τοποθέτηση μπαταρίας (εικ. A, C)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι πλήρως
φορτισμένη. Εάν η μπαταρία δεν παρέχει επαρκή ισχύ, φορτίστε
την μπαταρία σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου του
φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εξασφαλίσετε μέγιστη απόδοση και ωφέλιμη
ζωή των μπαταριών Li-Ion, φορτίστε την μπαταρία τουλάχιστον
10 ώρες πριν την πρώτη χρήση.
1. Απασφαλίστε την ασφάλιση 9 για να ανοίξετε το κάλυμμα
του διαμερίσματος μπαταριών.
2. Εισάγετε το πακέτο μπαταριών 19 μέσα στην υποδοχή 10 έως ότου εδράσει πλήρως.
3. Κλείστε και ασφαλίστε το κάλυμμα του διαμερίσματος
μπαταριών.
Πακετα μπαταριων με δεικτη φορτιου
(Εικ. C)
Ορισμένα πακέτα μπαταριών DeWALT περιλαμβάνουν ένα
δείκτη φορτίου. Αυτός αποτελείται από τρεις πράσινες λυχνίες
LED που υποδηλώνουν το επίπεδο του φορτίου που απομένει
στο πακέτο μπαταριών.
Για να ενεργοποιήσετε το δείκτη φορτίου, πατήστε και
κρατήστε πατημένο το κουμπί 20 του δείκτη φορτίου. Θα
ανάψει ένας συνδυασμός των τριών πράσινων λυχνιών LED
που είναι ενδεικτικός του επιπέδου του φορτίου που απομένει.
Όταν το επίπεδο του φορτίου στη μπαταρία είναι κάτω από το
χρησιμοποιήσιμο όριο, ο δείκτης φορτίου δεν θα ανάψει και η
μπαταρία θα χρειαστεί να επαναφορτιστεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο δείκτης φορτίου αποτελεί μόνο μια ένδειξη του
φορτίου που έχει απομείνει στο πακέτο μπαταριών. Δεν δείχνει
τη λειτουργικότητα του εργαλείου και υπόκειται σε μεταβολές
βάσει των εξαρτημάτων του προϊόντος, της θερμοκρασίας και
της εφαρμογής του τελικού χρήστη.
Για να τοποθετήσετε τη δισκοειδή μπαταρία
(εικ. A, B)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Όταν αντικαθιστάτε την μπαταρία, να
τοποθετείτε πάντοτε μπαταρία της ίδιας μάρκας και τύπου.
Κατά την αντικατάσταση των μπαταριών, προσέχετε
98
πάντοτε την πολικότητα (+ και –). Μην αποθηκεύετε ή
μεταφέρετε μπαταρίες κατά τέτοιο τρόπο ώστε μεταλλικά
αντικείμενα να είναι δυνατό να έρθουν σε επαφή με τους
ακροδέκτες της μπαταρίας.
Το ραδιόφωνό σας είναι εξοπλισμένο με λειτουργία μνήμης
για να απομνημονεύει την ώρα και τα κανάλια που είναι
αποθηκευμένα στη μνήμη. Όταν είναι απενεργοποιημένο το
ραδιόφωνο, αυτή η λειτουργία μνήμης τροφοδοτείται με ρεύμα
από μία μπαταρία τύπου κέρματος που συμπεριλαμβάνεται με
το ραδιόφωνο.
1. Θέστε εκτός λειτουργίας το φορτιστή/ραδιόφωνο και
αποσυνδέστε το από την τροφοδοσία.
2. Ανοίξτε το τμήμα των μπαταριών ανασηκώνοντας την
ασφάλεια του τμήματος μπαταριών 9 .
3. Ξεβιδώστε τη βίδα 18 στη θύρα μπαταριών 12 .
4. Πιέστε προς τα κάτω τη θύρα του τμήματος μπαταριών και
τραβήξτε για να ανοίξει.
5. Τοποθετήστε τη δισκοειδή μπαταρία 13 σύμφωνα με το
διάγραμμα που βρίσκεται στο εσωτερικό του τμήματος της
δισκοειδούς μπαταρίας.
6. Επανατοποθετήστε τη θύρα του τμήματος μπαταριών,
εισάγετε τη βίδα και συσφίξτε.
7. Κλείστε με ασφάλεια το τμήμα των μπαταριών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να πραγματοποιήσετε επαναφορά της οθόνης
LCD, του ρολογιού και των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων,
αφαιρέστε τη δισκοειδή μπαταρία και επανατοποθετήστε την.
Ακολουθήστε αυτή τη διαδικασία εάν η οθόνη φαίνεται να έχει
κλειδώσει στη θέση της.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Να τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες
ασφαλείας και τις ισχύουσες ρυθμίσεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μην τοποθετείτε το φορτιστή/
ραδιόφωνο σε μέρη όπου μπορεί να εκτίθεται σε σταγόνες
ή πιτσιλίσματα.
Λειτουργία με ρεύμα AC (εικ. D)
Ξετυλίξτε το καλώδιο τροφοδοσίας και συνδέστε το σε πρίζα
τοίχου τάσης 110 ή 230 V.
Χειρισμός του ραδιοφώνου (εικ. A)
Τροφοδοσια/ρυθμιση εντασηση ηχου
1. Για να θέσετε σε λειτουργία το ραδιόφωνο, πιέστε το κουμπί
τροφοδοσίας 1 .
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν χρησιμοποιηθεί πρώτη φορά το
ραδιόφωνο, θα εισέλθει στη λειτουργία λήψης DAB
-ψηφιακής εκπομπής ήχου- και θα πραγματοποιήσει
αυτόματη σάρωση για σταθμούς. Θα ρυθμίσει την ώρα και
θα αρχίσει την αναπαραγωγή του πρώτου σταθμού που θα
βρει. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμο σήμα ώρας, ανατρέξτε στην
ενότητα Προγραμματισμός του ρολογιού για να ρυθμίσετε
την ώρα χειροκίνητα.
Ελληνικά
2. Γυρίστε τον περιστροφικό ρυθμιστή 2 δεξιόστροφα αν
θέλετε να αυξήσετε την ένταση του ήχου. Για να μειώσετε
την ένταση του ήχου, γυρίστε τον αριστερόστροφα.
Επιλογη τροπου λειτουργιας
Για να επιλέξετε έναν από τους τρόπους λειτουργίας (DAB, FM ή
AUX) πιέστε το κουμπί τρόπου λειτουργίας 4 έως ότου φθάσετε
στην επιθυμητή λειτουργία. Για παράδειγμα, αν το ραδιόφωνο
είναι σε λειτουργία DAB, που φαίνεται στο πάνω αριστερό τμήμα
της οθόνης LCD 8 , πιέστε το πλήκτρο τρόπου λειτουργίας δύο
φορές για να αλλάξετε λειτουργία σε AUX.
Λειτουργια DAB - συντονισμος
Όταν ενεργοποιηθεί πρώτη φορά η μονάδα σε λειτουργία DAB/
DAB+, το ραδιόφωνο θα πραγματοποιήσει αυτόματη σάρωση
για την ανεύρεση σταθμών που εκπέμπουν στην συγκεκριμένη
περιοχή.
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους αριστερά ή δεξιά 3 για να
κινηθείτε σε όλους τους σταθμούς.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν αλλάζετε θέσεις ή αν η λήψη δεν ήταν καλή
στην αρχική σάρωση (ενδεχομένως λόγω του ότι δεν είχατε
υψώσει την κεραία), αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα κενή ή
μη ολοκληρωμένη λίστα διαθέσιμων σταθμών. Με χειροκίνητη
εκτέλεση μιας αυτόματης σάρωσης θα εντοπιστούν όλοι οι
διαθέσιμοι σταθμοί.
Για να πραγματοποιήσετε Αυτόματη σάρωση:
1. Πιέστε το πλήκτρο μενού 5 , κινηθείτε στις επιλογές
πιέζοντας το δεξιό πλήκτρο βέλους 3 έως ότου φθάσετε
στο στοιχείο Auto Scan (Αυτόματη σάρωση) και επιλέξτε
το στοιχείο αυτό πιέζοντας το πλήκτρο Εισαγωγής/
Εμφάνισης 7 .
2. Πιέστε το δεξιό πλήκτρο βέλους για να επιλέξετε «Yes» (Ναι).
3. Πιέστε το πλήκτρο Εισαγωγής/Εμφάνισης 7 για να
πραγματοποιήσετε την αυτόματη σάρωση.
Όταν ολοκληρωθεί η αυτόματη σάρωση, το ραδιόφωνο θα
αρχίσει την αναπαραγωγή του πρώτου σταθμού που εντόπισε.
Για χρήση των θέσεων προρρύθμισης σταθμών ανατρέξτε στην
ενότητα Για να προγραμματίσετε τα πλήκτρα μνήμης.
Λειτουργια DAB – περικοπη σταθμων
Ορισμένοι σταθμοί που κάποτε λαμβάνονταν από το ραδιόφωνό
σας και δεν υπάρχουν πλέον, μπορεί να εμφανίζονται με ένα
ερωτηματικό ? μετά το όνομα του σταθμού.
Για να αφαιρέσετε αυτούς τους σταθμούς από τη λίστα σταθμών,
χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Prune (Περικοπή):
1. Πιέστε το πλήκτρο Μενού 5 και κινηθείτε δεξιά στην
επιλογή Prune (Περικοπή).
2. Πιέστε το πλήκτρο Εισαγωγής/Εμφάνισης 7 για να επιλέξετε.
3. Κινηθείτε δεξιά στην επιλογή Yes (Ναι) και κατόπιν πιέστε
το πλήκτρο Εισαγωγής/Εμφάνισης 7 για να αφαιρέσετε
σταθμούς.
Λειτουργια DAB – συμπιεση δυναμικης
περιοχης (DRC)
Αυτή η λειτουργία μειώνει τη διαφορά έντασης ανάμεσα στον
πιο δυνατό και πιο χαμηλό ήχο που εκπέμπεται. Στην ουσία,
κάνει τους σιγανούς ήχους συγκριτικά πιο δυνατούς και τους
δυνατούς ήχους συγκριτικά πιο χαμηλούς.
Διατίθενται οι εξής επιλογές:
0 - η DRC της εκπομπής θα αγνοείται
1/2- θέτει τη DRC στο μισό του εκπεμπόμενου επιπέδου
1 - χρησιμοποιεί το εκπεμπόμενο επίπεδο DRC
2 - διπλασιάζει το εκπεμπόμενο επίπεδο DRC
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η DRC λειτουργεί μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί από
το φορέα εκπομπής.
Λειτουργια FM – συντονισμος
Για συντονισμό: Πιέστε το δεξιό βέλος για να κινήσετε το
συντονιστή προς τα πάνω στη ζώνη συχνοτήτων και το αριστερό
βέλος για να μετακινήσετε το συντονιστή προς τα κάτω στη
ζώνη συχνοτήτων.
Για αναζήτηση: Πιέστε και κρατήστε πατημένο το δεξιό
πλήκτρο βέλους 3 μία φορά και αφήστε το. Η συχνότητα
του συντονιστή θα αυξηθεί για την αναζήτηση του πρώτου
ραδιοσταθμού με αποδεκτή ευκρίνεια και θα σταματήσει σε
αυτό το σταθμό. Μπορείτε να πατήσετε πάλι το δεξιό πλήκτρο
βέλους για να συνεχίσετε την αναζήτηση ενός ραδιοσταθμού
σε υψηλότερες συχνότητες. Για αναζήτηση ενός ραδιοσταθμού
σε χαμηλότερες συχνότητες μπορείτε να πατήσετε το αριστερό
πλήκτρο βέλους. Στη λειτουργία FM είναι διαθέσιμη η λειτουργία
αναζήτησης σταθμού.
Προγραμματισμος των πληκτρων μνημης
Μπορούν να ρυθμιστούν ανεξάρτητα δέκα ραδιοσταθμοί
DAB και δέκα FM. Μετά τον προγραμματισμό των πλήκτρων,
πιέζοντας 1, 2, 3, 4 ή 5, η συχνότητα αλλάζει άμεσα σε αυτή του
προρρυθμισμένου σταθμού.
1. Ρυθμίστε το ραδιόφωνο στον επιθυμητό σταθμό (βλ.
Συντονισμός).
2. Πιέστε και κρατήστε πατημένο ένα από τα επιθυμητά
πλήκτρα μνήμης 6 έως ότου ο αριθμός προρρυθμισμένου
σταθμού αρχίσει να αναβοσβήνει στην οθόνη LCD 8 .
Ελευθερώστε το πλήκτρο και περιμένετε να σταματήσει να
αναβοσβήνει η ένδειξη προρρυθμισμένου σταθμού.
3. Κάθε πλήκτρο μνήμης μπορεί να αποθηκεύσει δύο
προρρυθμισμένους σταθμούς. Για να αποθηκεύσετε δεύτερο
προρρυθμισμένο σταθμό επαναλάβετε το βήμα 1.
4. Πιέστε και κρατήστε πατημένο ένα από τα επιθυμητά
πλήκτρα μνήμης 6 έως ότου ο αριθμός προρρυθμισμένου
σταθμού αρχίσει να αναβοσβήνει στην οθόνη LCD 8 . Πιέστε
το πλήκτρο προρρυθμισμένου σταθμού δεύτερη φορά
ώστε να εμφανιστεί ο επόμενος αριθμός προρρυθμισμένου
σταθμού. Ελευθερώστε το πλήκτρο και περιμένετε να
σταματήσει να αναβοσβήνει η ένδειξη προρρυθμισμένου
σταθμού.
Προγραμματισμος του ρολογιου
Η ημερομηνία και η ώρα μπορεί να ενημερωθεί χειροκίνητα ή
αυτόματα σε συγχρονισμό με εθνικά σήματα ώρας εκπεμπόμενα
μέσω DAB (όπου διατίθενται).
99
Ελληνικά
Για να συγχρονίσετε το ρολόι αυτόματα:
(λειτουργία DAB ΜΟΝΟ)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν χρησιμοποιηθεί πρώτη φορά το ραδιόφωνο,
θα εισέλθει στη λειτουργία λήψης DAB -ψηφιακής εκπομπής
ήχου- και θα πραγματοποιήσει αυτόματη σάρωση για σταθμούς.
1. Πιέστε το πλήκτρο Μενού 5 .
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους 3 για να μετακινηθείτε
στο στοιχείο Clock Adjust (Ρύθμιση ρολογιού) και πιέστε το
πλήκτρο Εισαγωγής/Εμφάνισης 7 .
3. Μετακινηθείτε στο Sync Time Now (Συγχρονισμός ώρας
τώρα) και πιέστε το πλήκτρο Εισαγωγής/Εμφάνισης για να
το επιλέξετε. Έτσι το ρολόι συγχρονίζεται αυτόματα με τα
εθνικά σήματα ώρας.
Για να ρυθμίσετε το ρολόι χειροκίνητα:
(λειτουργία FM και DAB)
4. Πιέστε το πλήκτρο Μενού 5 .
5. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους 3 για να μετακινηθείτε
στο στοιχείο Clock Adjust (Ρύθμιση ρολογιού) στην οθόνη
LCD και πιέστε το πλήκτρο Εισαγωγής/Εμφάνισης 7 .
6. Μετακινηθείτε στο στοιχείο Date & Time (Ημερομηνία και
ώρα) και πιέστε το πλήκτρο Εισαγωγής/Εμφάνισης 7 .
7. Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα χρησιμοποιώντας το
αριστερό και δεξιό πλήκτρο βέλους 3 .
8. Αφού ρυθμίσετε την επιθυμητή ώρα, πιέστε το πλήκτρο
Εισαγωγής/Εμφάνισης 7 για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
Άλλες επιλογές του μενού Clock Adjust (Ρύθμιση ρολογιού):
• Μορφή ώρας: Επιλέξτε 12ωρη ή 24ωρη μορφή εμφάνισης
της ώρας
• Μορφή ημερομηνίας: Επιλέξτε τη μορφή εμφάνισης της
ημερομηνίας, MM/DD/YYYY (ΜΜ/ΗΗ/ΕΕΕΕ), YYYY/MM/
DD (ΕΕΕΕ/ΜΜ/ΗΗ) ή DD/MM/YYYY (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ).
Για να ρυθμισετε τον ισοσταθμιστη
Μπορείτε να ρυθμίσετε τον ήχο αλλάζοντας την ισοστάθμιση
των μπάσων ή πρίμων του ραδιοφώνου.
1. Πιέστε το πλήκτρο Μενού 5 και μετακινηθείτε
χρησιμοποιώντας το αριστερό ή δεξιό πλήκτρο βέλους 3 για να επιλέξετε Sound EQ (Ισοσταθμιστής ήχου). Επιλέξτε το
πιέζοντας το πλήκτρο Εισαγωγής/Εμφάνισης 7 .
2. Πιέστε το δεξιό πλήκτρο βέλους για να αυξήσετε τα μπάσα ή
το αριστερό πλήκτρο βέλους για να τα μειώσετε.
3. Όταν έχετε επιτύχει την επιθυμητή ρύθμιση, πιέστε το
πλήκτρο Εισαγωγής/Εμφάνισης 7 .
4. Για τη ρύθμιση των πρίμων επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3.
Σημαντικές παρατηρήσεις για το ραδιόφωνο
1. Το ραδιόφωνο θα λειτουργεί έως και 8 ώρες ξεκινώντας
με μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία 4,0 αμπερωρίων.
Αν χρησιμοποιηθεί μπαταρία χαμηλότερης τάσης ή
χωρητικότητας ο χρόνος λειτουργίας θα είναι μικρότερος.
2. Η λήψη θα εξαρτάται από τη θέση και την ισχύ του
ραδιοφωνικού σήματος.
3. Ορισμένες γεννήτριες ενδέχεται να προκαλούν θόρυβο
υποβάθρου.
100
4. Η λήψη στα AM είναι πιο πιθανό να είναι πιο καθαρή όταν το
σύστημα τροφοδοτείται από επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
5. Για να χρησιμοποιήσετε τη βοηθητική υποδοχή 11 ,
συνδέστε το βύσμα εξόδου από μια συσκευή αναπαραγωγής
CD/MP3 ή iPod® στην υποδοχή (εικ. A). Ο ήχος από την
εξωτερική πηγή θα αναπαράγεται μέσω των ηχείων του
DCR017.
6. Η θύρα εξόδου τροφοδοσίας USB 9 είναι μια θύρα
σύνδεσης για την παροχή ρεύματος σε συσκευές χαμηλής
ισχύος, όπως κινητά τηλέφωνα ή συσκευές αναπαραγωγής
CD ή MP3.
* Η ονομασία iPod είναι σήμα κατατεθέν της Apple Inc.
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DeWALT σχεδιάστηκε για να
λειτουργεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα με ελάχιστη συντήρηση.
Η συνεχής ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή
φροντίδα του εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό.
Σημειώσεις για την επισκευή
Το παρόν προϊόν δεν μπορεί να επιδιορθωθεί από τον χρήστη.
Δεν υπάρχουν στο εσωτερικό του φορτιστή/ραδιοφώνου
τμήματα που μπορούν να επιδιορθωθούν από τον χρήστη. Η
επιδιόρθωση πρέπει να γίνει σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις
προκειμένου να αποφευχθεί η βλάβη σε εσωτερικά εξαρτήματα
που είναι ευαίσθητα στον στατικό ηλεκτρισμό.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες ή
άλλες ισχυρές χημικές ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του φορτιστή/ραδιοφώνου. Αυτές
οι χημικές ουσίες μπορούν να υποβαθμίσουν την ποιότητα
των υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα τμήματα.
Χρησιμοποιείτε ένα πανί που έχει εμποτιστεί μόνο σε
νερό και ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ την εισροή
τυχόν υγρών στο εσωτερικό του φορτιστή/ραδιοφώνου.
Μη βυθίσετε ποτέ οποιοδήποτε τμήμα του φορτιστή/
ραδιοφώνου σε υγρό.
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Επειδή με το προϊόν αυτό δεν έχουν
δοκιμαστεί άλλα αξεσουάρ εκτός από αυτά που διατίθενται
από την DeWALT, η χρήση τυχόν τέτοιων αξεσουάρ με
το φορτιστή/ραδιόφωνο μπορεί να είναι επικίνδυνη. Για
να ελαττώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, πρέπει να
χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ που συνιστώνται από την
DeWALT
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κατάλληλα
παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο με τον
οποίο συνεργάζεστε.
Για την προστασία του περιβάλλοντος
Χωριστή συλλογή. Τα προϊόντα και οι μπαταρίες που
επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να
απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.
Ελληνικά
Τα προϊόντα και οι μπαταρίες περιέχουν υλικά που μπορούν να
ανακτηθούν ή να ανακυκλωθούν ώστε να μειωθούν οι ανάγκες
για πρώτες ύλες. Παρακαλούμε να ανακυκλώνετε τα ηλεκτρικά
προϊόντα και τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς
κανονισμούς. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον
ιστότοπο www.2helpU.com.
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Η μπαταρία μεγάλης διάρκειας λειτουργίας πρέπει να
επαναφορτίζεται, όταν αδυνατεί πλέον να παράγει επαρκή
ισχύ για εργασίες, οι οποίες πραγματοποιούνταν εύκολα
στο παρελθόν. Στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής της,
απορρίψτε της με τρόπο που σέβεται το περιβάλλον:
• Αφήστε την μπαταρία να αποφορτιστεί εντελώς και στη
συνέχεια, αφαιρέστε την από το φορτιστή/ραδιόφωνο.
• Οι κυψέλες μπαταριών λιθίου-ιόντων είναι ανακυκλώσιμες.
Παραδίδετέ τις στο κατάστημα αγοράς ή σε τοπικό σταθμό
ανακύκλωσης. Τα συλλεγόμενα πακέτα μπαταριών θα
ανακυκλώνονται ή θα απορρίπτονται με σωστό τρόπο.
101
Belgique et
Luxembourg België
en Luxemburg
DeWALT - Belgium BVBA
Egide Walschaertsstraat 16
2800 Mechelen
Tel: NL 32 15 47 37 63
Tel: FR 32 15 47 37 64
Fax:
32 15 47 37 99
www.dewalt.be
enduser.BE@SBDinc.com
Danmark
DeWALT
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Tel:
Fax:
www.dewalt.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Deutschland
DeWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:06126-21-1
Fax:06126-21-2770
www.dewalt.de
infodwge@sbdinc.com
Ελλάς
DeWALT (Ελλάς) Α.Ε.
EΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος 7
& Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 74, Αθήνα
SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) – 193 00 Ασπρόπυργος
Τηλ:00302108981616
Φαξ:00302108983570
www.dewalt.gr
Greece.Service@sbdinc.com
España
DeWALT Ibérica, S.C.A.
Parc de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
934 797 400
934 797 419
www.dewalt.es
respuesta.postventa@sbdinc.com
France
DeWALT
5, allée des Hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
Fax:
04 72 20 39 20
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
scufr@sbdinc.com
Schweiz
Suisse
Svizzera
DeWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel:
Fax:
044 - 755 60 70
044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
service@rofoag.ch
Ireland
DeWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:00353-2781800
Fax:00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DeWALT
via Energypark
20871 Vimercate (MB), IT
Tel: Fax: 800-014353
39 039 9590200
39 039 9590313
www.dewalt.it
Nederlands
DeWALT Netherlands BV
Holtum Noordweg 35
6121 RE BORN, Postbus 83, 6120 AB BORN
Tel:
Fax:
31 164 283 063
31 164 283 200
www.dewalt.nl
Norge
DeWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
Tel: Fax: 45 25 13 00
45 25 08 00
www.dewalt.no
kundeservice.no@sbdinc.com
Österreich
DeWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248, A-1230 Wien
Tel: Fax: 01 - 66116 - 0
01 - 66116 - 614
www.dewalt.at
service.austria@sbdinc.com
Portugal
DeWALT Limited, SARL
Centro de Escritórios de Sintra Avenida
Almirante Gago Coutinho, 132/134, Edifício 14
2710-418 Sintra
Tel: Fax: 214 66 75 00
214 66 75 80
www.dewalt.pt
resposta.posvenda@sbdinc.com
Suomi
DeWALT
PL 47
00521 Helsinki
Puh: Faksi:
010 400 4333
0800 411 340
www.dewalt.fi
asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Sverige
DeWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
Fax: 031 68 61 60
031 68 60 08
www.dewalt.se
kundservice.se@sbdinc.com
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel: Faks:
0212 533 52 55
0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DeWALT, 210 Bath Road;
Slough, Berks SL1 3YD
Tel: Fax: 01753-567055
01753-572112
www.dewalt.co.uk
emeaservice@sbdinc.com
Australia
DeWALT
810 Whitehorse Rd, Box Hill
VIC 312 Australia
Tel: Aust 1800 338 002
Tel: NZ 0800 339 258
www.dewalt.com.au
www.dewalt.co.nz
Middle East Africa
DeWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, UAE
Tel: Fax: www.dewalt.ae
Service.MEA@sbdinc.com
N460650
70 20 15 10
70 22 49 10
971 4 812 7400
971 4 2822765
4/16
Download PDF

advertising