DCE079D1G | DeWalt DCE079D1G ROTARY LASER instruction manual

DCE074R
DCE079R
DCE079G
Final page size: A5 (148mm x 210mm)
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 1
5/17/2018 12:35:21 PM
Dansk6
Deutsch17
English (original instructions)27
Español36
Français46
Italiano56
Nederlands66
Norsk76
Português85
Suomi95
Svenska104
Türkçe113
Ελληνικά122
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 2
5/17/2018 12:35:21 PM
DCE074R
A
1
8
2
11
3
6
12
9
4
7
3
6
4
7
DCE079R/DCE079G
B
11
1
8
12
2
9
5
25
24
5
2
X
Y
3
RPM
6
15˚/45˚/90˚
4
7
3
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 3
5/17/2018 12:35:22 PM
C
20
20
5/8-11"
5/8-11"
LOD TILSTAND/SENKLOTMODUS/PLUMB MODE/MODO PLOMADA/MODE
APLOMB/MODALITÀ ALLINEAMENTO/LOODMODUS/LODDMODUS/MODO
PRUMO/KOHTISUORA TILA/LODLÄGE/ÖLÇÜM MODU/ΛΕΙΤ. ΝΗΜΑΤΟΣ
D
NIVEAU TILSTAND/NIVELLIERMODUS/LEVEL MODE/MODO NIVEL/MODE
NIVEAU/MODALITÀ LIVELLAMENTO/NIVEAUMODUS/NIVÅMODUS/MODO DE
NÍVEL/TASOTILA/NIVELLERINGSLÄGE/TERAZİLEME MODU/ΛΕΙΤ. ΑΛΦΑΔΙΟΥ
NIVEAU TILSTAND
NIVELLIERMODUS
MODO NIVEL
LEVEL MODE
MODE NIVEAU
MODALITÀ
LIVELLAMENTO
NIVEAUMODUS
NIVÅMODUS
MODO DE NÍVEL
TASOTILA
NIVELLERINGSLÄGE
TERAZİLEME MODU
ΛΕΙΤ. ΑΛΦΑΔΙΟΥ
LOD TILSTAND
SENKLOTMODUS
PLUMB MODE
MODO PLOMADA
MODE APLOMB
MODALITÀ ALLINEAMENTO
LOODMODUS
LODDMODUS
MODO PRUMO
KOHTISUORA TILA
LODLÄGE
ÖLÇÜM MODU
ΛΕΙΤ. ΝΗΜΑΤΟΣ
E
F
15
4
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 4
5/17/2018 12:35:23 PM
H
G
21
I
28
54
53
22
22
27
30
30
26
23
J
INDIKATORER/ANZEIGENINDICATORS/INDICADORES/INDICATEURS/INDICATORI/INDICATOREN/
INDIKATORER/INDICADORES/INDIKAATTORIT/INDIKATORER/GÖSTERGELER/ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Lidt over niveau/Etwas über bodengleich/
I niveau/Bodengleich/On Grade/ Lidt under niveau/Etwas unter bodengleich/ Under niveau/Unter bodengleich/
Slightly Above Grade/Ligeramente por encima
En nivel/Aligné/A livello/
Slightly below Grade/ Ligeramente por
Below Grade/Por debajo del nivel/
del nivel/Légèrement au-dessus de l’alignement/
Op niveau/På graden/Valor
debajo del nivel/Légèrement au-dessous de Au-dessous de l’alignement/Sotto il
Leggermente sopra il livello/Iets boven niveau/
adequado/Oikealla tasolla/På l’alignement/Leggermente sotto il livello/Iets livello/Onder niveau/Under graden/
Litt over graden/Ligeiramente acima do valor
grad/Seviyede/Σε ευθεία
onder niveau/Litt under graden/Ligeiramente Abaixo do valor adequado/Tason
pretendido/Hiukan tason yläpuolella/En aning
abaixo do valor/Hiukan tason alapuolella/
alapuolella/Under grad/Seviye
ovanför grad/Biraz Seviye Üzerinde/Ελαφρά
En aning under grad/Biraz Seviye Altında/
Altında/Κάτω της ευθείας
άνω της ευθείας
Ελαφρά κάτω της ευθείας
hurtigt bip/schneller Alarmton/
hurtigt bip/schneller Alarmton/fast beep/pitido
fast beep/pitido rápido/bip rapide/
rápido/bip rapide/bip rapido /snelle pieptoon/rask
bip rapido/snelle pieptoon/rask piping/
piping /bip rápido /nopea piippaus /snabba pip/
sinal sonoro rápido /nopea piippaus/
hızlı bip sesi /γρήγορο σήμα
snabba pip/hızlı bip sesi / γρήγορο σήμα
konstant tone/Dauerton/steady
tone/tono fijo/son continu/tono
fisso/constante toon/jevn tone/
tom fixo/tasainen ääni/oavbruten
ton/sabit ton/σταθερός ήχος
langsomt bip/langsamer Alarmton/slow
beep/pitido lento/bip lent/bip lento/
langzame pieptoon/langsomt pip/sinal
sonoro lento/hidas ääni/långsamma pip/
yavaş bip sesi/αργό σήμα
langsomt bip/langsamer Alarmton/
slow beep/pitido lento/bip lent/bip
lento/langzame pieptoon/langsomt
pip/sinal sonoro lento/hidas ääni/
långsamma pip/yavaş bip sesi/
αργό σήμα
displayikoner/Display-Symbole/
display icons/iconos de visualización/
icone di visualizzazione/
pictogrammen weergeven/
displaysymboler/
ícones de visualização/
näytön kuvakkeet/ikoner på skärmen/
ekran simgeleri/εικονίδια οθόνης
lydsignaler/hörbare
Signale
audible signals/señales
sonoras/signaux sonores/
segnali acustici/hoorbare
signalen/lydsignaler/
sinais audíveis/äänimerkit/
ljudsignaler/sesli sinyaller/
ηχητικά σήματα
Over niveau/Über Bodengleich/Above
Grade/Por encima del nivel/Au-dessus
de l’alignement/Sopra il livello/Boven
niveau/Over graden/Acima do valor
pretendido/Tason yläpuolella/Ovanför
grad/Seviye Üzerinde/Άνω της ευθείας
5
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 5
5/17/2018 12:35:24 PM
K
33
47
32
L
N
M
42
45
41
45
39
37
43
46
40
46
42
40
44
44
6
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 6
5/17/2018 12:35:25 PM
O
STRÅLE/STRAHL/BEAM/LÁSER/FAISCEAU/RAGGIO/
LASER/STRÅLE/RAIO/SÄDE/STRÅLE/IŞIN/ΔΕΣΜΗ
B
A
L
P
LASER ENHED ROTERET 180˚/LASEREINHEIT – 180 ˚ GEDREHT/LASER UNIT ROTATED 180˚/UNIDAD LÁSER GIRADA 180°/
APPAREIL LASER EN ROTATION 180˚/UNITÀ LASER RUOTATA DI 180°/LASERUNIT GEROTEERD 180˚/LASERENHET ROTERT
180˚/UNIDADE DE LASER EM ROTAÇÃO DE 180˚/LASERYKSIKKÖ 180 ° KÄÄNNETTYNÄ/LASERENHET ROTERAD 180˚/180°
DÖNDÜRÜLMÜŞ LAZER ÜNİTESİ/ΜΟΝΑΔΑ ΛΕΪΖΕΡ ΣΤΡΑΜΜΕΝΗ 180˚
STRÅLE/STRAHL/BEAM/LÁSER/FAISCEAU/
RAGGIO/LASER/STRÅLE/RAIO/SÄDE/STRÅLE/
IŞIN/ΔΕΣΜΗ
AA
BB
L
Q
R
Mærker på vægge
Wandmarkierungen/
Marks on walls
Marcas en las paredes
Marques sur les murs
Segni sulle pareti
Markeringen op muren
Merker på vegger
Marcas nas paredes
Merkit seinillä
Märken på väggarna
Duvarlardaki işaretler
Ενδείξεις στους τοίχους
7
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 7
5/17/2018 12:35:26 PM
DANSK
Rotationslaser
DCE074R, DCE079R, DCE079G
Definitioner: Symboler og udtryk i sikkerhedsadvarsler
I denne brugervejledning anvendes følgende symboler og udtryk for at advare dig om farlige situationer og om risiko for
personskade eller ejendomsskade.
FARE: Angiver en overhængende farlig situation, der, hvis den ikke undgås, vil resultere i død eller alvorlige kvæstelser.
ADVARSEL: Angiver en mulig farlig situation, der - hvis den ikke undgås - kan resultere i død eller alvorlige kvæstelser.
FORSIGTIG: Angiver en mulig farlig situation, der, hvis den ikke undgås, kan resultere i mindre eller moderate
kvæstelser.
(Anvendes uden ord) Angiver en sikkerhedsrelateret meddelelse.
BEMÆRK: Angiver en handling, der ikke er forbundet med personskade, men hvis den ikke undgås, kan den resultere
i skader på ejendom.
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til dette, eller et hvilket som helst DeWALT-værktøj, kan du besøge vores
hjemmeside www.2helpU.com.
Advarsel: Du bør læse betjeningsvejledningen for at reducere risikoen for skader.
Sikkerhedsinstruktioner for lasere
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ADVARSEL! Læs og forstå alle instruktioner. Manglende overholdelse af alle nedenstående
instruktioner kan medføre elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER TIL FREMTIDIG REFERENCE
ADVARSEL! Udsætning for laserstråler. Laservaterpasset må ikke adskilles eller modificeres. Der er ingen dele
indeni, der kan vedligeholdes af brugeren. Det kan resultere i alvorlige øjenskader.
ADVARSEL: Farlig stråling. Brug af andre styringer, justeringer eller udførelse af andre procedurer end de heri
beskrevne, kan medføre eksponering for farlig stråling.
Brug ikke laseren i områder med eksplosionsfare, som fx i nærheden af letantændelige væsker, gasser eller støv.
El-værktøj danner gnister, der kan antænde støv eller dampe.
Anvend kun laseren med de dertil beregnede batterier. Bruges andre batterier, kan der opstå brandfare.
Opbevar laseren utilgængeligt for børn eller andre utrænede personer. Lasere er farlige i hænderne på utrænede
brugere.
Brug kun tilbehør, der er anbefalet af producenten af din model. Tilbehør, der egner sig til én laser, kan medføre risiko for
skader, når det anvendes på en anden laser.
Værktøjet må kun vedligeholdes af kvalificeret teknisk personale. Service eller vedligeholdelse udført af ukvalificeret
personale kan medføre skader. Dit nærmeste DeWALT servicecenter kan findes på nettet på www.2helpU.com.
Anvend ikke optiske værktøjer som f.eks. et teleskop eller linser for at se laserstrålen. Det kan resultere i alvorlige
øjenskader.
Placer ikke laseren på en måde, så nogen tilsigtet eller utilsigtet kan komme til at se ind i laserstrålen. Det kan
resultere i alvorlige øjenskader.
Sluk laseren, når den ikke er i brug. Hvis laseren efterlades tændt, øger det risikoen for at se ind i laserstrålen.
Placer ikke laseren i nærheden af reflekterende overflader, der kan reflektere laserstrålen mod nogens øjne. Det kan
resultere i alvorlige øjenskader.
8
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 8
5/17/2018 12:35:27 PM
DANSK
• Brug ikke laseren i nærheden af børn, og lad ikke børn bruge laseren. Det kan medføre alvorlige øjenskader.
• Fjern eller overdæk ikke advarselsmærkater. Fjernes mærkaterne, forøges risikoen for udsættelse for stråling.
• Placer laseren sikkert på en vandret overflade. Hvis laseren falder ned, kan det medføre alvorlige kvæstelser og skader på
laseren.
ADVARSEL: Brug af andre styringer, justeringer eller udførelse af andre procedurer end de heri beskrevne, kan medføre
eksponering for farlig stråling.
ADVARSEL! SKIL IKKE ROTATIONSLASEREN AD. Der er ingen dele indeni, der kan vedligeholdes af brugeren.
Hvis du skiller rotationslaseren ad, ugyldiggøres alle garantier på produktet. Du må ikke ændre produktet på
nogen måder. Ændring af værktøjet kan resultere i udsættelse for farlig laserstråling.
• Mærkatet på værktøjet kan indeholde følgende symboler.
V.........................volt
nm.......... bølgelængde i nanometer
mW.....................milliwatt
2............. Klasse 2 laser
. .......advarselssymbol for laser
Advarselsmærkater
For din bekvemmelighed og sikkerhed er følgende etiket på din laser.
ADVARSEL: Du bør læse betjeningsvejledningen for at reducere risikoen for skader.
ADVARSEL: LASERSTRÅLER. UNDLAD AT STIRRE IND I STRÅLEN. Klasse 2 laserprodukt
UNDGÅ EKSPONERING - LASERSTRÅLER UDSENDES FRA DETTE APERTUR
9
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 9
5/17/2018 12:35:28 PM
DANSK
EU-overensstemmelseserklæring
Installation af 18V DeWALT batteripakken
1. Placer den fuldt opladede 18V DeWALT batteripakke så
udløserknappen (Figur E 15 ) vender væk fra dig og til
højre.
2. Tryk og hold udløserknappen på batteripakken nede.
3. Skub batteripakken helt ind i sporet på laserens side.
4. Slip knappen på batteripakken.
Direktiv om radioudstyr
DEWALT Roterende Laser
DCE074R, DCE079R, DCE079G
DEWALT erklærer herved, at DEWALT Roterende Laser
DCE074R/DCE079R/DCE0709G er i overensstemmelse med
direktivet 2014/53/EU og alle gældende EU-direktivkrav.
Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen kan
rekvireres hos DEWALT Industrial Tool Co., DEWALT Europe,
DEWALT D-655-10 Idstein, Tyskland 65509 eller findes på
følgende internetadresse: www.2helpU.com.
Søg efter det produkt og type nummer der er angivet på
typeskiltet.
Afmontering af batteripakken
1. Tryk på udløserknappen på batteripakken og hold den
nede.
2. Skub batteripakken ud af sporet på laseren.
3. Slip knappen på batteripakken.
4. For at genoplade batteripakken skal du sætte det i
opladeren som beskrevet i Batterisikkerhedshåndbog.
ADVARSEL: Batterier kan eksplodere eller lække
og forårsage skade eller brand. For at reducere
denne risiko skal du følge instruktionerne i
Batterisikkerhedshåndbog.
LÆS ALLE INSTRUKTIONER
Batterier og strøm
Denne DeWALT roterende laser accepterer alle DeWALT 18 volt
litium ion batterier, men er bygget til at modstå faldskader, når
det bruges sammen med følgende batterier: Alle 1,5Ah og 2Ah
DeWALT 18 volt litium ion batterier.
Opbevaring af batteripakker
• Det bedste opbevaringssted er et køligt og tørt sted, væk
fra direkte sollys og overdreven varme eller kulde.
• Langtidsopbevaring medfører ikke skade på batteripakken
eller opladeren. Under passende forhold kan de opbevares
i 5 år eller mere.
Opladning af batteriet
Batteripakken er ikke fuldt opladet, når du køber det. Du skal
bruge en DeWALT 18 volt oplader til at oplade batteriet, før du
kan bruge den roterende laser.
GEM DISSE ANVISNINGER TIL FREMTIDIG BRUG
Brugersikkerhed
• Se på oversigten sidst i denne håndbog for kompatibilitet
for opladere og batteripakker.
Personlig sikkerhed
• Sørg for at læse alle sikkerhedsanvisninger, inden du
bruger opladeren.
• Vær opmærksom, pas på hvad du foretager dig, og
brug sund fornuft, når du benytter et laserprodukt.
Anvend ikke værktøjet når du er træt eller er
påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Et øjebliks
uopmærksomhed under anvendelse af laserprodukter kan
forårsage alvorlig personskade.
• Brug passende personlige værnemidler, herunder
øjenbeskyttelse, når du arbejder i en byggemiljø.
ADVARSEL:
• Forsøg ALDRIG at oplade batteripakken med
andre opladere end dem, der er omtalt i denne
vejledning. Opladeren og batteripakken er specielt
designet til at arbejde sammen.
• Følg omhyggeligt alle instruktioner og advarsler på
batterimærket og pakker og medfølgendeBatterisi
kkerhedshåndbog.
1. Skub batteriet i opladeren som beskrevet i
Batterisikkerhedshåndbog.
2. Vent indtil batteripakken er fuldt opladet.
3. Skub batteripakken ud af sporet.
Værktøjets brug og pleje
• Undlad at benytte værktøjet, hvis kontakten ikke
tænder og slukker for det. Alt værktøj der ikke kan
kontrolleres med kontakten, er farligt og skal repareres.
• Opbevar laser produkter der ikke er i brug, uden for
børns rækkevidde, og tillad ikke personer, som ikke er
bekendt med laser produktet eller disse instruktioner,
at betjene laser produktet. Laserprodukter er farlige i
hænderne på utrænede brugere.
• Brug kun tilbehør, der er anbefalet af producenten af
din model. Tilbehør, som kan være egnet til et værktøj,
kan blive farlige, når de anvendes sammen med et andet
værktøj.
BEMÆRK: Ved bestilling af reservebatteripakker skal man
sørge for at inkludere katalognummer og spænding.
10
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 10
5/17/2018 12:35:28 PM
DANSK
Betjening
Afbryderknap
Afbryderknappen bruges til at tænde og slukke for
laserenheden.
• For at tænde for DCE074R eller DCE079R/G laserenheden,
skal du trykke én gang på afbryder knappen.
• For at slukke helt for DCE074R eller DCE079R/G
laserenheden helt, skal du trykke på afbryder knappen i 3
sekunder.
Tips til betjening
• For at forlænge batterilevetiden pr. opladning skal du
slukke for laseren, når den ikke er i brug.
• For at sikre nøjagtigheden af dit arbejde skal du ofte
kontrollere laserens kalibrering. Se Kalibrering af laseren.
• Inden du forsøger at bruge laseren, skal du sørge for,
at den er placeret sikkert på en relativt plan og sikker
overflade.
• Marker altid midten af laserlinjen eller prikken. Hvis
du markerer forskellige dele af strålen på forskellige
tidspunkter, vil du introducere fejl i dine målinger.
• For at øge arbejdsafstanden og nøjagtigheden bør laseren
placeres midt i dit arbejdsområde.
• Ved montering på stativ eller væg skal laseren monteres
sikkert.
• Når der arbejdes indendørs, vil en langsom roterende
hovedhastighed producere en synligt lysere linje, en
hurtigere roterende hovedhastighed vil producere en
synligt solid linje.
• For at øge strålesynlighed skal du bruge
laserforstærkningsbriller og/eller bruge et lasermålkort til
at finde strålen.
• Vær opmærksom på, at ekstreme temperaturændringer
kan få bygninger, stativer, udstyr osv. til bevæge eller
forskyde sig, hvilket kan påvirke nøjagtigheden. Kontrollér
ofte din nøjagtighed under arbejdet.
• Når du arbejder med DeWALT Digital Laser Detektor, skal
du indstille laserens rotationshastighed til den hurtigste
indstilling.
• Hvis laseren er blevet tabt eller fået et hårdt slag, skal
kalibreringssystemet kontrolleres af et kvalificeret
servicecenter, inden laseren bruges.
Hastigheds-/rotationsknap
Hastighedsknappen 3 bruges til at justere laserstrålens
rotationshastighed gennem de 4 forudindstillede hastigheder
(150, 300, 600 og 1200 omdr./min.).
Scan tilstandsknappen
15˚/45˚/90˚
Scan tilstandsknappen 4 bruges til at få laserhovedet til at feje
frem og tilbage, hvilket skaber en kort, lys laserlinje. Denne
korte linje er meget lysere og mere synlig end når enheden er i
fuld rotationsindstilling.
Brug Scan tilstand
• For at komme ind i Scan tilstand skal du trykke og slippe
scan tilstand knappen 4 . For at bevæge sig igennem
scanningsvinklerne skal du fortsætte med at trykke på
knappen, indtil du når den ønskede vinkel.
• Retningen for scanningszonen kan styres med piletasterne
6 og 7 .
Hældnings knap
• Hældningstilstand aktiveres ved at trykke på hældnings
knappen 2 .
• For at vende tilbage til selvnivellerende tilstand og
genoptage fuld selvnivellering, skal tilstandsknappen
2 trykkes og holdes nede en gang til.
Indstilling af hældningsretning
Når Hældningstilstand er aktiveret, tilkobler apparatet
automatisk X aksen. Dette gør det muligt for dig at hælde
laseren i retning af X aksen, som angivet ved "sigtelinjer" på
stellet.
LED lampen 11 eller 12 angiver den aktuelle
hældningsretning.
Kun DCE079R/G: I visse situationer kan det være ønskeligt
at hælde laseren i Y-aksen. Hældningstilstandens retning kan
skiftes mellem Y og X aksen ved at trykke på XY akse knappen
5 . Den valgte akse identificeres ved hjælp af LED-lys 24 eller
25 .
Kontrolpanel (Fig. A , B )
Laseren styres primært af afbryder knappen 1 ,
tilstandsknappen 2 , hastighedsknappen 3 og scan tilstand
knappen 4 . Disse funktioner ændres derefter, når de bruges
med enten aksevalgsknappen 5 (DCE079R/DCE079G kun i
hældningstilstand) eller de to retnings-/højdejusteringsknapper
6 og 7 .
Justeringsknapperne for retnings-/højdejustering styrer
laserhovedets rotationsretning, såvel som justering af strålens
højde, når enheden er i hældningstilstand. Disse knapper kan
også bruges til trinvist at dreje strålen, når enheden er i Scan
tilstand.
Knapperne på kontrolpanelet DCE074R, DCE079R/G
kontrolpanelet og DCE079R/G fjernbetjeningen fungerer alle på
samme måde medmindre andet er angivet.
11
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 11
5/17/2018 12:35:28 PM
DANSK
Indstilling af hældningen
1. Tænd Hældningstilstand.
2. Vælg den ønskede akse.
3. Brug piletasterne (Fig. B , 6) og 7)) for at vippe laserens
rotorhoved op og ned.
-- Hvert hurtig tryk på en piletast vil flytte hældningen med
0,01º (1,6 mm @ 10m).
-- Hvis du trykker og holder på en pile knap mellem 2
sekunder og 10 sekunder, går hældningen fra 0,01º/sek
til 0,2º/sek.
-- Hvis du trykker og holder på en pile knap længere end
10 sekunder, vil hældningen bevæge sig 0,2º/sek.
Hvis du tænder for hældningstilstand, vil lysdioden for hældning
( 12 ) lyse. Hvis X akse nivellering anvendes, lyser X akse LED
( 24 ) og hvis Y akse nivellering anvendes, lyser Y akse dioden
( 25 ) i stedet.
Piletasterne (Fig.
Nivellerings Kalibreringstjek (X akse)
B , R
Kalibrering af laseren (Fig. O, P)
Feltkalibreringstjek skal udføres ofte. Dette afsnit indeholder
instruktioner til udførelse af et basalt feltkalibreringstjek af din
DeWALT Roterende Laser. Feltkalibreringstjek kalibrerer ikke
laseren. Det vil sige, at disse tjek ikke retter fejl i laserens
nivellering eller lod egenskaber. I stedet angiver tjekket,
hvorvidt laseren giver korrekt niveau og lodline eller ej. Disse
tjek kan ikke erstatte professionel kalibrering udført af et
DeWALT servicecenter.
)
Piletasterne ( B 6 og 7 ) bruges til forskellige funktioner
afhængigt af laser enhedens driftstilstand.
1. Opsæt et stativ mellem to vægge, der er mindst 15 meter
fra hinanden. Stativets placering er ikke kritisk.
2. Monter laserenheden på stativet, så X aksen peger direkte
mod en af væggene.
3. Tænd laserenheden og lad den selvnivellere.
4. Marker og mål punkterne A og B på væggene som vist i
figur O.
5. Drej hele laserenheden 180º, så X aksen peger direkte mod
den modsatte væg.
6. Lad laserenheden selvnivellere og marker og mål
punkterne AA og BB på væggene som vist på figur P.
7. Beregn den samlede fejl ved hjælp af ligningen:
Samlet fejl = (AA - A) - (BB-B)
8. Sammenlign den samlede fejl med de tilladte grænser, der
vises i nedenstående tabel.
• ISelvnivellerende horisontal tilstand,roterer piletasterne
laserstrålens retning med eller mod uret under rotation eller
justerer laserstrålens position med eller mod uret i Scan
tilstand.
• I Selvnivellerende Lodret tilstand, roterer piletasterne
laserstrålens retning med eller mod uret under rotation eller
justerer laserstrålens position med eller mod uret i Scan
tilstand.
• I Hældningstilstand, bruges piletasterne til at vippe
laserhovedet.
Tænd for laseren (Fig. E , B )
1. Indsæt den fuldt opladede 18V batteripakke som vist i figur E.
2. Tryk forsigtigt på afbryder knappen 1 for at tænde laseren.
-- Strømindikator lysdioden 9 vil lyse
-- Selvnivellerings funktionen aktiveres automatisk, og
laserenheden vil selvnivellere. Når laserenheden
er nivelleret, vil strålen rotere en gang ved 600
omdrejninger i urets retning.
-- Efter 10 sek. aktiveres Hi Mode (Anti-Drift) automatisk
og Hi LED 8 lyser.
3. Tryk på hastigheds-/rotationsknappen 3 for at justere
rotationshastigheden. Retningen kan ændres ved hjælp af
knapper 6 og 7 .
4. Tryk på Scan knappen 4 for at indstille laseren til at scanne
i 0 °, 15 °, 45 ° eller 90 ° grader.
Afstand
mellem vægge
Tilladelig fejl
DCE074R
Tilladelig fejl
DCE079R/G
15m
3 mm
1,5mm
20m
4mm
2mm
25m
5mm
2,5mm
30m
6 mm
3 mm
Nivellerings Kalibreringstjek (Y akse)
Gentag ovennævnte procedure, men med laserenheden
placeret så Y aksen peger direkte mod væggene.
Lodfejls tjek (Fig. Q)
1. Brug et standard lod som reference, markér toppen og
bunden af en væg. (Sørg for at markere væggen og ikke
gulvet og loftet.)
2. Placer rotationslaseren sikkert på gulvet omkring 1 meter
fra væggen.
3. Tænd laseren og peg prikken på mærket i bunden af
væggen. Derefter drejes prikken opad ved hjælp af op/ned
pilene på fjernbetjeningen. Hvis midten af ​​prikken scanner
12
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 12
5/17/2018 12:35:29 PM
DANSK
over mærket på toppen af væggen, er laseren korrekt
kalibreret.
BEMÆRK: Dette tjek bør ske med en væg, der ikke er kortere
end den højeste væg, som denne laser skal bruges på.
Brug af laseren på et stativ (Fig. C )
1. Placér stativet sikkert og indstil det til den ønskede højde.
2. Sørg for, at stativets top er nogenlunde nivelleret. Laseren
vil kun selvnivellere, hvis stativets top er i vater inden for ±
5˚. Hvis laseren er sat for langt ud af niveau, vil den bippe
når den når grænsen for dens nivelleringsområde. Der vil
ikke ske skade på laseren, men den vil ikke fungere i "ikke
nivelleret tilstand".
3. Fastgør laseren til stativet ved at montere stativadapteren
20 som vist i figur C til laserhuset. Adapteren kan
monteres på bunden til nivellerings tilstand eller på siden
for lod tilstand. Placer samlingen på stativet og skru
gevindgrebet på stativets stik.
BEMÆRK: Sørg for at stativet du arbejder med, har en
5/8"–11 gevindskrue for sikker montering.
4. Tænd laseren og juster rotations hastigheden og styring
efter ønske.
2016-49-NZ
> 2016-49-NZ
For fuldstændigt at slukke for en DCE079R/G laser enhed
(stemplet på eller efter 2016-49-NZ) ved hjælp af knapperne
skal XY akse knappen ( 14 ) og TILSTAND knappen ( 13 ) trykkes
samtidigt.
Specifikationer
Spænding
Type
Lasereffekt
Brug af laseren på et gulv (Fig. D )
Laserklasse
Laserniveauet kan placeres direkte på gulvet til nivellering eller
lod applikationers såsom at indramme vægge.
1. Placer laseren på en forholdsvis jævn og plan overflade,
hvor den ikke vil blive forstyrret.
2. Placér laseren til niveau eller lod indstilling som vist.
3. Tænd laseren og juster rotations hastigheden og styring
efter ønske.
BEMÆRK: Laseren bliver lettere at indstille til væganvendelser,
hvis rotationshastigheden er indstillet til 0 omdr./min., Og
hvis fjernbetjeningen bruges til at justere laseren med
kontrolmærker. Fjernbetjeningen giver en person mulighed for
at opsætte laseren.
DCE079G
18VDC
18VDC
1
1
1
<1mW
<1mW
<1mW
2
2
2
630 ~ 680 630 ~ 680 nm
nm
515 ~ 530
630 ~ 680
Rotationshastighed (omdr./
min)
150, 300, 150, 300, 600,
600, 1200
1200
150, 300,
600, 1200
Indendørs sigtbarhed
45m
60m
80m
Rækkevidde med detektor
450m
600m
600m
Selvnivelleringsområde
± 3 mm pr. ± 1,5 mm pr. ± 1,5 mm pr.
30 m
30 m
30 m
±5°
±5°
±5°
Driftstemperatur
-5 ° C - 50 -5 ° C - 50 ° C -5 ° C - 50
°C
°C
Opbevaringstemperatur
-20 ° C - 70 -20 ° C - 70 ° C -20 ° C - 70
°C
°C
Modtagerledning
5/8"-11 TPI
5/8"-11 TPI
5/8"-11 TPI
4,5 kg
4,5 kg
4,5 kg
Vægt (uden batteripakke)
Fjernbetjeningen giver en person mulighed for at betjene
og opsætte laseren fra en afstand. LED lampen på
fjernbetjeningen indikerer, at der sendes et signal fra
DCE079R/G laserenheden. Du kan bruge alle knapperne på
tastaturet til at styre den pågældende laser enhed.
DCE079R
18VDC
Bølgelængde
Nivelleringsnøjagtighed (@
600 omdr./min.)
Brug af DCE079R/G fjernbetjeningen
DCE074R
Tilbehør
Anbefalet tilbehør til brug med dit værktøj kan købes hos dit
lokale fabriksejede servicecenter.
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det, som stilles
til rådighed af DeWALT, ikke er afprøvet med dette
produkt, kan det være farligt at bruge sådant tilbehør
med dette værktøj. For at mindske risikoen for
personskader, må dette produkt kun anvendes med
tilbehør, som anbefales af DeWALT.
Hvis du har brug for hjælp til at finde tilbehør, kan du besøge
vores hjemmeside www.2helpU.com.
Hvis din DCE079R/G laser enhed blev stemplet på eller efter
2016-49-NZ, kan du bruge fjernbetjeningen til helt at slukke for
laserenheden.
13
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 13
5/17/2018 12:35:29 PM
DANSK
Digital Laserdetektor (Fig. H – K )
Detektor betjening (Fig. I , J )
1. Opsæt og positioner den roterende laser som du vil bruge
i henhold til producentens anvisninger. Tænd laseren og
sørg for, at laseren roterer og udsender en laserstråle.
BEMÆRK: Denne detektor er kun designet til at blive brugt
med en roterende laser. Detektoren virker ikke med en
stationærlaser laserstråle.
2. Tænd for detektoren ved at trykke på afbryder/volumen
knappen 26 .
3. Juster lydstyrken som ønsket som beskrevet i
Detektorknapper.
4. Placer detektoren, så detektorvinduet 22 vender mod
rotationslaserens stråle. Flyt detektoren op eller ned inden
for strålens omtrentlige område, indtil du har centreret
detektoren. For information om display indikatorer og
lydsignaler henvises til tabellen med titlen Indikatorer (Fig. J ).
5. Brug markeringshakkerne 30 til nøjagtig markering af
laserstrålens position.
Visse lasersæt indeholder en DeWALT digital laserdetektor.
DeWALT Digital Laserdetektor hjælper dig lokalisere en
laserstråle, der udsendes af en roterende laser i lyse
omgivelser eller over lange afstande. Detektoren kan både
bruges indenfor og udenfor, hvor det er svært at se laserstrålen.
Detektoren kan ikke bruges sammen med ikke-roterende
lasere, men er kompatibel med de fleste roterende rød
stråle (DW0743R) og grøn stråle (DW0743G) lasere. Den
kan indstilles til at angive bjælkens placering til enten den
nærmeste 1/8" (3 mm) eller den nærmeste 1/25" (1 mm).
Detektoren udsender både visuelle signaler gennem displayet
22 og lydsignaler gennem højttaleren 23 for at indikere
laserstrålens placering.
DeWALT digital laserdetektor kan bruges med eller uden
detektorklemmen. Når den bruges med klemmen, kan
detektoren placeres på en niveaustang, nivellerstang, stolpe
eller pæl.
Installation af et batteri i detektoren (Fig. H )
Rengøring og opbevaring af detektor
Den Digitale Laserdetektor forsynes af et 9 volt batteri. For
at isætte det medfølgende batteri, skal du løfte op i dækslet
til batterirummet 21 . Placer 9 volt batteriet i rummet, juster
batteriet som vist.
• Snavs og fedt kan fjernes fra ydersiden af detektoren med
en klud eller en blød, ikke-metallisk børste.
• DeWALT Digital Laser Detektor er vandtæt. Hvis du taber
detektoren i mudder, våd beton eller en lignende substans
skal du blot skylle detektoren. Brug ikke højtryksvand, f.eks.
fra en trykvaskemaskine.
• Det bedste opbevaringssted er et, der er køligt og tørt, væk
fra direkte sollys og overdreven varme eller kulde.
Detektorknapper (Fig. I )
Detektoren styres med afbryder knappen 26 og nøjagtigheds
knappen 27 .
Når der trykkes én gang på afbryder knappen, tændes
detektoren. Øverst på displayet vises nøjagtighedsikonet
27 , og volumenikonet 28 . For at reducere lydstyrken af ​​
det lydsignal detektoren udsender, når det registrerer en
laserstråle, skal du trykke på knappen igen; en af ​de halve
cirkler ved siden af ​​hornikonet vil forsvinde. For at slukke
for lydsignalet skal du trykke på knappen en tredje gang;
lydstyrkeikonet forsvinder. DeWALT digital laserdetektor har
også en automatisk slukfunktion. Hvis en roterende laserstråle
ikke rammer stråledetektionsvinduet, eller hvis der ikke trykkes
på nogen knapper, vil detektoren slukke for sig selv efter ca.
30 minutter.
Når detektoren er tændt, viser toppen af displayet et
nøjagtigheds ikon. Enten vises ikonet for 1 mm nøjagtighed
53 eller 3 mm nøjagtighed 54 . Når 1 mm nøjagtigheds ikonet
vises, indikerer det at detektoren kun giver en accepteret
aflæsning, når laserstrålen er indenfor 1 mm over eller under.
Når 3 mm nøjagtigheds ikonet vises, indikerer det at detektoren
giver en accepteret aflæsning, når laserstrålen er indenfor ca.
3 mm over eller under. Tryk på nøjagtigheds knappen 27 en
gang for at ændre nøjagtigheds tilstanden.
Detektorservice
Ud over batterier er der ingen dele i den digitale laserdetektor,
der kan serviceres af brugeren. Skil ikke apparatet ad.
Uautoriseret indgriben i laserdetektoren vil ugyldiggøre alle
garantier.
Fejlfinding af detektor
Detektoren tænder ikke.
• Tryk og slip afbryder/volumen knappen.
• Tjek at batteriet sidder på sin plads og er i den korrekte
position.
• Hvis detektoren er meget kold, skal du lade den varme op i
et opvarmet område.
• Udskift 9 volt batteriet. Tænd for apparatet.
• Hvis detektoren stadigvæk ikke tændes, skal du aflevere
den på et DeWALT servicecenter.
14
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 14
5/17/2018 12:35:30 PM
DANSK
Der kommer ingen lyd fra detektorens højttaler.
• Kontrollér at detektoren er tændt.
• Tryk på afbryder knappen. Det vil skifte fra højt, til lav til
lydløs.
• Kontrollér, at den laseren roterer og at den udsender en
laserstråle.
• Hvis detektoren stadigvæk ikke udsender nogen lyd, skal
du aflevere den på et DeWALT servicecenter.
4. Brug base nivelleringsgrebet 44 til at opnå en
tilnærmelsesvis nivelleret position fra væggen.
5. Værktøjet kan justeres op og ned til den ønskede
forskydningshøjde til arbejde. For at ændre højden
skal låsegrebet 45 der er placeret til venstre for
vægmonteringen løsnes. Understøt monteringsbasen når
højden justeres.
6. Drej justeringsgrebet 46 , placeret til højre for
vægmonteringen, for at flytte laserniveauet op og ned samt
indstille din højde. Brug vægmonterings måleskalaen 41 for at udpege dit mærke.
BEMÆRK: Det kan hjælpe at tænde for strømmen og
dreje det roterende hoved, så det sætter en prik på en af
laserskalaerne. DeWALT målkortet er markeret ved 38 mm,
og det kan derfor være nemmest at indstille forskydningen
af laseren til 38 mm under sporet.
7. Når du har anbragt laseren i den ønskede højde, skal du
spænde låsegrebet 45 for at opretholde denne position.
Detektoren reagerer ikke på en stationær laserstråle.
DeWALT Digital Laser Detektor er designet til kun at fungere
med roterende lasere.
Detektoren udsender en tone, men LCD displayet virker
ikke.
• Hvis detektoren er meget kold, skal du lade den varme op i
et opvarmet område.
• Hvis LCD displayet stadigvæk ikke virker skal du aflevere
detektoren på et DeWALT servicecenter.
Montering på en niveaustang (Fig. K )
Monteringsbeslag (Fig. M , N )
For at fastgøre din detektor til en niveaustang, skal du
først fastgøre detektoren på klemmen ved hjælp af 1/4"–20
klemgrebet 47 på bagsiden af klemmen. Skub sporene 32 på
klemmen omkring skinnen 33 på niveaustangen.
1. Placer detektoren i den ønskede højde, og drej klemgrebet
med uret for at spænde klemmens kæber så den fastgør
klemmen på stangen.
2. For at foretage højdejusteringer skal du blot løsne klemmen
let, omplacere og stramme igen.
Nogle lasersæt inkluderer en vægmontering. Det kan bruges til
at fastgøre værktøjet til sporet eller loftvinklen og til hjælp ved
installation af akustiske lofter. Følg nedenstående anvisninger
for brug af vægmonteringen.
FORSIGTIG: Før du fastgør laserniveauet til vægspor
eller loftvinkel, skal du sikre dig at sporet eller vinklen
er ordentligt fastgjort.
1. Placer laseren på monteringsbasen 37 med 5/8-11
skruehullet på stativadapteren ( 20 , Fig. C ) der er fastgjort
til bunden af laseren med hullet 39 i monteringsbasen.
Drej monteringsgrebet 40 for at sikre laseren.
2. Med vægmonterings måleskalaen 41 vendt mod dig selv
skal du løsne låsegrebet til vægmonteringsklemmen 42 for
at åbne klemkæberne.
3. Placér klemkæberne omkring vægsporet eller loftvinklen, og
stram vægmonteringsgrebet 42 for at lukke klemkæberne
til sporet. Sørg for at låsegrebet til vægmonteringsklemmen
er forsvarligt strammet, inden du fortsætter.
FORSIGTIG: Brug altid en loft wire eller
tilsvarende materiale, ud over klampens låsegreb
til vægmontering, for at sikre laserniveauet under
vægmontage. Træk wiren igennem håndtaget på
laseren. Træk ikke ledningen gennem det beskyttende
metalbur. Derudover kan skruer bruges til at fastgøre
vægmonteringen direkte på væggen som ekstra
sikkerhed. Skrue huller 43 er placeret øverst på
vægmonteringen.
Konstruktions Niveaustang (Fig. L )
FARE: FORSØG ALDRIGpå at bruge en niveaustang i
en storm eller nær overhængende elektriske ledninger.
Død eller alvorlig personskade vil forekomme.
Nogle laser kits inkluderer en niveaustang. DeWALT
Niveaustang er markeret med måle skalaer på begge sider og
er konstrueret i teleskop sektioner. En fjeder knap aktiverer en
lås der holder niveaustangen i forskellige længder.
På forsiden af niveaustangen starter måleskalaen fra bunden.
Brug den til at måle fra bunden og op ved hældnings eller
nivellerings opgaver.
Bagsiden af niveaustangen er designet til at måle højden af
lofter, bjælker osv. Udvid den øverste del af niveaustangen
helt, indtil knappen låses ind i det forrige afsnit. Udvid den
pågældende sektion, enten indtil den låses ind i den tilstødende
sektion, eller indtil målestangen rører loftet eller bjælken.
Højden læses, hvor den sidste udvidede del udgår fra den
foregående nedre sektion, som vist i figur L .
15
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 15
5/17/2018 12:35:30 PM
DANSK
Problemløsning
Målkort (Fig. G )
Nogle lasersæt inkluderer et lasermålkort, der hjælper med
at lokalisere og markere laserstrålen. Målkortet forbedrer
synligheden af laserstrålen, når strålen krydser over kortet.
Kortet er markeret med standard og metriske skalaer.
Laserstrålen passerer gennem det røde plastik og reflekteres af
det reflekterende tape på bagsiden. Magneten øverst på kortet
er designet til at holde målkortet til loftspor eller stål studser for
at bestemme lod og niveau positioner. For bedst mulig ydelse
ved brug af målkortet, skal DeWALT logoet vende mod dig.
Højde af instrumentalarm
DCE074R og DCE079R/G har indbygget alarmfunktion,
der advarer operatøren, hvis enheden er forstyrret, efter at
apparatet er selvnivelleret. Laserenheden holder op med at
rotere, kontrolpanelets LED indikator blinker, og den bipper.
Slukning af laseren
Tryk på afbryder knappen i 3 sekunder for at slukke for laseren.
Strømindikator lysdioden lyser ikke længere.
Laserforstærkningsbriller (Fig. F )
Sådan nulstilles laserenheden til fortsat brug
Sluk for enheden og tænd den igen med afbryder knappen på
laserenhedens kontrolpanel.
BEMÆRK: Kontrollér altid laseropsætningen efterHøjde af
instrumentalarm (Hi tilstand) er blevet udløst.
Nogle laser kits inkluderer et par laserforstærkende briller.
Disse briller forbedrer synligheden af laserstrålen under
lyse lysforhold eller over lange afstande, når laseren bruges
indendørs. Disse briller er ikke nødvendige for at betjene
laseren.
FORSIGTIG: Disse briller er ikke ANSI-godkendte
sikkerhedsbriller og bør ikke bæres under brug af
andre værktøjer. Disse briller afholder ikke laserstrålen
fra at ramme dine øjne.
FARE: For at mindske risikoen for alvorlig
personskade, skal du aldrig stirre direkte ind i
laserstrålen, med eller uden disse briller.
Service og reparationer
BEMÆRK: Hvis du adskiller laseren, ugyldiggøres garantien
på produktet.
For at sikre produktsikkerhed og -pålidelighed skal
reparationer, vedligeholdelse og justeringer udføres af et
autoriseret servicecenter. Service eller vedligeholdelse udført
af ukvalificeret personale kan medføre risiko for skader.
Besøg vores hjemmeside for at finde dit nærmeste DeWALT
servicecenter: www.2helpU.com.
Vedligeholdelse
• Under visse forhold kan glaslinsen opsamle noget snavs.
Dette påvirker strålekvaliteten og driftsafstanden. Linsen
skal rengøres med en vatpind fugtet med vand.
• Den fleksible gummiafskærmning kan rengøres med en
fnugfri klud, såsom en bomuldsklud. BRUG KUN VAND
- Brug IKKE rengøringsmidler eller opløsningsmidler. Lad
enheden lufttørre før opbevaring.
• For at opretholde nøjagtigheden af dit arbejde, skal du
ofte kontrollere kalibreringen af ​​laseren. Se Kalibrering af
laseren.
• Kalibreringstjek og andre vedligeholdelsesreparationer kan
udføres af DeWALT servicecentre. To gratis kalibreringstjek
er inkluderet i DeWALT Et Års Gratis Servicekontrakt.
• Når laseren ikke er i brug, skal du opbevare den i den
medfølgende pakke.
• Opbevar ikke din laser i kassen, hvis laseren er våd. Tør
ydre dele med en blød, tør klud og lad laseren lufttørre.
• Opbevar ikke din laser ved temperaturer under -18˚C eller
over 41˚C.
ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler eller
andre kraftige kemikalier til at rengøre værktøjets
ikke-metalliske dele. Disse kemikalier kan svække
de materialer, der anvendes i disse dele. Brug en
klud, der kun er fugtet med vand og mild sæbe. Lad
aldrig væske trænge ind i enheden og nedsænk aldrig
nogen del af enheden i væske. Brug aldrig trykluft til at
rengøre laseren.
Miljøbeskyttelse
Særskilt affaldsindsamling. Produkter og batterier
mærket med dette symbol må ikke bortskaffes med
normalt husholdningsaffald.
Produkter og batterier indeholder materialer, som kan
genvindes eller genbruges, hvilket reducerer efterspørgslen
efter råmaterialer. Genbrug elektriske produkter og batterier i
henhold til lokale bestemmelser. Yderligere information findes
på www.2helpU.com.
Batterier
ag hensyn til miljøet, når du bortskaffer batterier. Henvend dig
T
til de lokale myndigheder for at få oplyst, hvordan du bortskaffer
batterier, så de ikke skader miljøet.
16
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 16
5/17/2018 12:35:30 PM
DEUTSCH
Rotationslaser
DCE074R, DCE079R, DCE079G
Definitionen: Sicherheitswarnsymbole und -hinweise
In dieser Bedienungsanleitung werden die folgenden Warnsymbole und Wörter verwendet, um Sie auf gefährliche Situationen und
das Risiko von Verletzungen oder Sachschäden aufmerksam zu machen.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende gefährliche Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen oder
schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen oder
schweren Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine möglicherweise drohende gefährliche Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen führen kann.
(Ohne Worte verwendet) Zeigt eine sicherheitsrelevante Meldung an.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts mit Verletzungen zu tun hat, aber, wenn es nicht vermieden wird, zu
Sachschäden führen kann.
Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zu diesem oder einem anderen DeWALT-Werkzeug haben, besuchen Sie unsere
Website www.2helpU.com.
Warnung: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr bitte die Betriebsanleitung lesen.
Sicherheitsanweisungen für Laser
WARNUNG! Lesen und verstehen Sie alle Anweisungen. Wenn Sie die folgenden
Anweisungen nicht beachten, kann es zu elektrischem Schlag, Feuer und/oder schweren
Verletzungen kommen.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF
•
•
•
•
•
•
•
WARNUNG! Exposition gegenüber Laserstrahlung. Die Lasernivellierung darf weder zerlegt noch verändert
werden. Es gibt keine vom Benutzer zu wartenden Teile im Inneren. Dies könnte zu schweren Augenverletzungen
führen.
WARNUNG: Gefährliche Strahlung. Durch Verwendung von Steuerungen oder Anpassung oder Verfahren, die nicht in
diesem Dokument angegeben sind, kann der Verwender gefährlicher Strahlung ausgesetzt werden.
Betreiben Sie den Laser nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen sich z. B. brennbare Flüssigkeiten,
Gase oder Staub befinden. Bei der Verwendung von Elektrowerkzeugen können Funken entstehen, durch die Staub oder
Dämpfe entzündet werden.
Benutzen Sie den Laser nur mit den speziell dazu bestimmten Akkus. Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu
Brandgefahr führen.
Bewahren Sie den unbenutzten Laser außerhalb der Reichweite von Kindern oder anderer, nicht geschulter Personen
auf. Laser sind in den Händen nicht geschulter Personen gefährlich.
Verwenden Sie nur Zubehör, das vom Hersteller für Ihr Modell empfohlen wird. Zubehör, das für den einen Laser
geeignet sein mag, kann ein Verletzungsrisiko schaffen, wenn es für einen anderen Laser verwendet wird.
Lassen Sie Ihr Werkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal reparieren. Service oder Wartung durch unqualifizierte
Personen kann zu Verletzungen führen. Ihre nächstgelegene DeWALT-Kundendienststelle finden Sie online unter
www.2helpU.com.
Verwenden Sie im Zusammenhang mit dem Laserstrahl keine optischen Werkzeuge wie ein Teleskop oder
Tachymeter. Dies könnte zu schweren Augenverletzungen führen.
Bringen Sie den Laser nicht in eine Position, in der jemand absichtlich oder unabsichtlich in den Laserstrahl blicken
kann. Dies könnte zu schweren Augenverletzungen führen.
17
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 17
5/17/2018 12:35:30 PM
DEUTSCH
• Schalten Sie den Laser aus, wenn er nicht benutzt wird. Wenn der Laser eingeschaltet bleibt, steigt das Risiko, dass
jemand in den Laserstrahl schaut.
• Stellen Sie den Laser nicht in der Nähe von reflektierenden Flächen auf, die den Laserstrahl in die Augen einer
Person umlenken können. Dies könnte zu schweren Augenverletzungen führen.
• Betreiben Sie den Laser nicht in der Nähe von Kindern und lassen Sie nicht zu, dass Kinder den Laser bedienen. Dies
könnte zu schweren Augenverletzungen führen.
• Entfernen Sie keine Warnschilder und machen Sie sie nicht unkenntlich. Durch entfernte Schilder erhöht sich das Risiko,
Strahlung ausgesetzt zu werden.
• Stellen Sie den Laser sicher auf einer ebenen Fläche auf. Wenn der Laser umfällt, kann der Laser beschädigt werden
oder es können schwere Verletzungen entstehen.
WARNUNG: Durch Verwendung von Steuerungen oder Anpassung oder Verfahren, die nicht in diesem Dokument
angegeben sind, kann der Verwender gefährlicher Strahlung ausgesetzt werden.
WARNUNG! DEN ROTATIONSLASER NICHT ZERLEGEN. Es gibt keine vom Benutzer zu wartenden Teile im
Inneren. Zerlegen des Rotationslasers führt zur Nichtigkeit aller Produktgarantien. Verändern Sie das Produkt in
keiner Weise. Veränderungen am Werkzeug können zu gefährlicher Aussetzung an Laserstrahlung führen.
• Das Schild auf Ihrem Werkzeug kann folgende Symbole enthalten.
V.........................Volt
nm.......... Wellenlänge in Nanometern
mW.....................Milliwatt
2............. Klasse 2 Laser
. .......Laserwarnsymbol
Warnschilder
Für Ihre Bequemlichkeit und Sicherheit befindet sich folgender Aufkleber auf Ihrem Laser.
WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr bitte die Betriebsanleitung lesen.
WARNUNG: LASERSTRAHLUNG. BLICKEN SIE NICHT IN DEN STRAHL. Klasse 2 Laserprodukt
EXPOSITION VERMEIDEN – VON DIESER VORRICHTUNG GEHT LASERSTRAHLUNG. AUS
18
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 18
5/17/2018 12:35:30 PM
DEUTSCH
EG-Konformitätserklärung
Die 18-V-DeWALT-Akkus installieren
1. Positionieren Sie den voll aufgeladenen 18-V-DeWALTAkku so, dass der Freigabeknopf (Abb. E 15 ) von Ihnen
weg und nach rechts zeigt.
2. Drücken und halten Sie den Freigabeknopf am Akku.
3. Schieben Sie den Akku vollständig in die Führung an der
Seite des Lasers.
4. Lassen Sie den Knopf am Akku los.
Funkanlagenrichtlinie
DEWALT-Rotationslaser
DCE074R, DCE079R, DCE079G
DEWALT erklärt hiermit, dass der DEWALT-Rotationslaser
DCE074R/DCE079R/DCE0709G der Richtlinie 2014/53/EU und
allen geltenden EU-Richtlinien entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung kann
bei DEWALT Industrial Tool Co., DEWALT Europe, DEWALT
D-655-10, 65509 Idstein, Deutschland, angefordert oder unter
folgender Internetadresse abgerufen werden: www.2helpU.
com.
Suchen Sie nach der Produkt- und Typennummer, die auf dem
Typenschild angegeben ist.
Akku entfernen
1. Drücken und halten Sie den Freigabeknopf am Akku.
2. Ziehen Sie den Akku aus der Führung am Laser.
3. Lassen Sie den Knopf am Akku los.
4. Um den Akku wiederaufzuladen, setzen Sie ihn wie im
Akkusicherheitshandbuch beschrieben in das Ladegerät
ein.
WARNUNG: Akkus können explodieren, auslaufen
und Feuer oder Verletzungen verursachen. Um dieses
Risiko zu verringern, befolgen Sie die Anweisungen im
Akkusicherheitshandbuch.
SÄMTLICHE ANWEISUNGEN SIND ZU LESEN
Akkus und
Stromversorgung
Akkus aufbewahren
• Der beste Aufbewahrungsort ist kühl und trocken und ohne
direkte Sonneneinstrahlung und übermäßige Wärme oder
Kälte.
• Eine lange Lagerungszeit schädigt den Akku oder das
Ladegerät nicht. Bei geeigneten Bedingungen können Akku
und Ladegerät 5 Jahre und länger aufbewahrt werden.
Dieser DeWALT-Rotationslaser ist für alle DeWALT 18-VoltLithium-Ionen-Akkus geeignet, ist jedoch so konstruiert, dass
er bei einem Sturz am besten gegen Schäden geschützt ist,
wenn folgende Akkus verwendet werden: Alle 1,5-Ah und
2-Ah-DeWALT 18-Volt-Lithium-Ionen-Akkus.
Den Akku aufladen
BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG FÜR ZUKÜNFTIGE
VERWENDUNG AUF
Der Akku ist bei der Lieferung nicht vollständig aufgeladen.
Sie müssen ein DeWALT-18-Volt-Ladegerät verwenden, um
den Akku zu laden, bevor Sie den Rotationslaser verwenden
können.
Benutzersicherheit
Persönliche Sicherheit
• Die Angaben zur Kompatibilität der Ladegeräte und Akkus
finden Sie in der Tabelle am Ende dieser Anleitung.
• Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun,
und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem
Laserprodukt. Benutzen Sie kein Werkzeug, wenn
Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen,
Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der
Unachtsamkeit beim Betrieb eines Laserprodukts kann zu
schweren Verletzungen führen.
• Bei Arbeiten in einem Konstruktionsumfeld ist geeignete
persönliche Schutzausrüstung zu tragen, einschließlich
Augenschutz.
• Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, bevor Sie das
Ladegerät verwenden.
WARNUNG:
• Der Akku darf NIEMALS in einem anderen
Ladegerät, außer dem in diesem Handbuch
beschriebenen, aufgeladen werden. Das
Ladegerät und der Akku wurden speziell zur
gemeinsamen Verwendung konzipiert.
• Befolgen Sie sorgfältig alle Anweisungen und
Warnhinweise auf dem Akkuetikett, der Verpackung
und im mitgelieferten Akkusicherheitshandbuch.
1. Schieben Sie den Akku wie im Akkusicherheitshandbuch
beschrieben in das Ladegerät.
2. Warten Sie, bis der Akku voll aufgeladen ist.
3. Ziehen Sie den Akku aus der Führung.
Verwendung und Pflege des Werkzeugs
• Benutzen Sie kein Werkzeug, das sich nicht
ausschalten lässt. Ein Werkzeug, das sich nicht mehr
ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss
repariert werden.
• Bewahren Sie nicht genutzte Laserprodukte außerhalb
der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie keine
Personen mit dem Laserprodukt arbeiten, die mit dem
Laserprodukt oder diesen Anweisungen nicht vertraut
sind. Laserprodukte sind in den Händen nicht geschulter
Personen gefährlich.
HINWEIS: Achten Sie bei der Bestellung von Ersatzakkus
darauf, Katalognummer und Spannung anzugeben.
19
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 19
5/17/2018 12:35:31 PM
DEUTSCH
• Verwenden Sie nur Zubehör, das vom Hersteller für Ihr
Modell empfohlen wird. Zubehör, das für ein Werkzeug
geeignet ist, kann bei Verwendung mit einem anderen
Werkzeug eine Gefahr darstellen.
wenn sich das Gerät im Neigungsmodus befindet. Diese Tasten
können auch verwendet werden, um den Strahl schrittweise zu
drehen, wenn sich das Gerät im Scanmodus befindet.
Die Tasten auf dem DCE074R-Bedienfeld, dem DCE079R/GBedienfeld und dem DCE079R/G-Fernbedienfeld funktionieren
alle gleich, sofern nicht anders angegeben.
Betrieb
Tipps zum Betrieb
Ein-/Ausschalter
Der Ein-/Ausschalter wird verwendet, um die Lasereinheit einund auszuschalten.
• Um die Lasereinheiten DCE074R oder DCE079R/G
einzuschalten, drücken Sie einmal den Ein-/Ausschalter.
• Um die DCE074R- oder DCE079R/G Lasereinheiten
vollständig auszuschalten, drücken Sie den Ein-/
Ausschalter für 3 Sekunden.
• Um die Akkulaufzeit pro Ladung zu verlängern, schalten
Sie den Laser aus, wenn er nicht verwendet wird.
• Um die Genauigkeit Ihrer Arbeit sicherzustellen,
überprüfen Sie regelmäßig die Laserkalibrierung. Siehe
Den Laser kalibrieren.
• Bevor Sie den Laser einsetzen, stellen Sie sicher, dass
das Werkzeug auf einer glatten und ebenen Fläche steht.
• Markieren Sie immer die Mitte von Laserlinie oder
-punkt. Wenn Sie verschiedene Teile des Strahls zu
unterschiedlichen Zeiten markieren, führt dies zu
fehlerhaften Messungen.
• Platzieren Sie den Laser in der Mitte des Arbeitsbereichs,
um den Arbeitsabstand und die Genauigkeit zu erhöhen.
• Befestigen Sie den Laser sicher auf einem Stativ oder an
einer Wand.
• Bei Arbeiten in Innenräumen erzeugt eine langsame
Geschwindigkeit des Rotationskopfes eine sichtbar hellere
Linie, eine höhere Geschwindigkeit des Rotationskopfes
erzeugt eine sichtbar durchgezogene Linie.
• Um die Sichtbarkeit des Strahls zu erhöhen, tragen Sie die
Laser Enhancement Glasses und/oder verwenden Sie eine
Laserzielkarte, um den Strahl zu finden.
• Extreme Temperaturveränderungen können eine
Bewegung bzw. Verschiebung von Gebäuden,
Metallstativen, Ausrüstung usw. verursache. Dies
beeinträchtigt möglicherweise die Genauigkeit. Überprüfen
Sie während der Arbeit regelmäßig die Genauigkeit des
Werkzeugs.
• Wenn Sie mit dem DeWALT Digitalen Laserdetektor
arbeiten, stellen Sie die Rotationsgeschwindigkeit des
Lasers auf die schnellste Einstellung ein.
• Wenn der Laser fallengelassen wird oder einen starken
Schlag erleidet, lassen Sie das Kalibrierungssystem vor
der Verwendung des Lasers von einem qualifizierten
Kundendienstzentrum überprüfen.
Geschwindigkeits-/Rotationstaste
Die Geschwindigkeitstaste 3 wird verwendet, um die
Rotationsgeschwindigkeit des Laserstrahls auf eine seiner vier
voreingestellten Geschwindigkeiten (150, 300, 600 und 1200
U/min) einzustellen.
Taste „Scan Mode (Scanmodus)“
15˚/45˚/90˚
Die Taste „Scan Mode (Scanmodus)“ 4 wird verwendet,
um den Laserkopf hin und her zu bewegen, wodurch eine
kurze, helle Laserlinie erzeugt wird. Diese kurze Linie ist
viel heller und besser sichtbar, als wenn sich das Gerät im
Vollrotationsmodus befindet.
Verwenden des Scanmodus
• Um in den Scanmodus zu gelangen, drücken Sie die Taste
„Scan Mode (Scanmodus)“ 4 . Um durch die Scanwinkel
zu schalten, drücken Sie die Taste so oft, bis Sie den
gewünschten Winkel erreicht haben.
• Die Ausrichtung des Scanbereichs kann mit den Pfeiltasten
6 und 7 gesteuert werden.
Taste „Slope Mode (Neigungsmodus)“
• Um den Neigungsmodus zu aktivieren, drücken Sie die
Taste „Slope Mode (Neigungsmodus)“ 2 .
• Um in den Selbstnivellierungsmodus zurückzukehren und
die volle Selbstnivellierung wieder einzuschalten, drücken
und halten Sie die Taste „Mode (Modus)“ 2 erneut.
Einstellen der Neigungsrichtung
Wenn der Neigungsmodus aktiviert ist, aktiviert das Gerät
automatisch die X-Achse. Dadurch können Sie den Laser in
Richtung der X-Achse neigen, wie durch die „Visiere“ auf dem
Rollkäfig angezeigt.
Bedienfeld (Abb. A , B )
Der Laser wird hauptsächlich durch den Ein-/Ausschalter
1 , die Taste „Mode (Modus)“ 2 , den Geschwindigkeitsknopf
3 und die Taste „Scan Mode (Scanmodus)“ 4 gesteuert.
Diese Funktionen werden geändert, wenn sie entweder
mit der Achsenauswahltaste 5 (DCE079R/DCE079G
nur im Neigungsmodus) oder den beiden Richtungs-/
Höheneinstellungsknöpfen 6 und 7 verwendet werden.
Die Richtungs-/Höheneinstellungsknöpfe steuern die
Rotationsrichtung des Laserkopfes sowie die Höhe des Strahls,
20
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 20
5/17/2018 12:35:31 PM
DEUTSCH
Die LED-Leuchten 11 oder 12 zeigen die aktuelle
Neigungsrichtung an.
Nur DCE079R/G: In bestimmten Situationen kann es
wünschenswert sein, den Laser in der Y-Achse zu neigen.
Die Richtung des Neigungsmodus kann durch Drücken der
X-Y-Achsen-Taste zwischen der Y-Achse und der X-Achse
umgeschaltet werden 5 . Die ausgewählte Achse wird durch
die LED-Leuchte angezeigt 24 oder 25 .
3. Drücken Sie die Geschwindigkeits-/Rotationstaste 3 um
die Rotationsgeschwindigkeit einzustellen. Die Richtung
kann mit den Tasten 6 und 7 geändert werden.
4. Drücken Sie die Scantaste 4 , um den Laser mit 0 °, 15 °,
45 ° oder 90 ° scannen zu lassen.
Wenn Sie den Neigungsmodus einschalten, wird die NeigungsLED ( 12 ) aufleuchten. Bei Verwendung der X-AchsenNivellierung wird die X-Achsen-LED ( 24 ) aufleuchten, wenn die
Y-Achsen-Nivellierung verwendet wird, leuchtet stattdessen die
Y-Achsen-LED ( 25 ).
Den Neigungswert einstellen
1. Aktivieren Sie den Neigungsmodus.
2. Wählen Sie die gewünschte Achse.
3. Verwenden Sie die Pfeiltasten (Abb. B , 6) und 7)) um den
Laserdrehkopf auf- und abzuneigen.
-- Jedes schnelle Drücken einer Pfeiltaste verschiebt die
Neigung um 0,01 º (1,6 mm auf 10m).
-- Wenn Sie eine Pfeiltaste zwischen 2 und 10 Sekunden
gedrückt halten, verschiebt sich die Neigung von 0,01 º/
Sek. auf 0,2 º/Sek.
-- Wenn Sie eine Pfeiltaste länger als 10 Sekunden
gedrückt halten, verschiebt sich die Neigung um 0,2 º/
Sek.
Pfeiltasten (Abb.
B , R
Den Laser kalibrieren (Abb. O, P)
Feldkalibrierungsprüfungen sollten häufig durchgeführt werden.
Dieser Abschnitt enthält Anweisungen zur Durchführung
einfacher Feldkalibrierungsüberprüfungen Ihres DeWALTRotationslasers. Feldkalibrierungsprüfungen kalibrieren den
Laser nicht. Diese Überprüfungen korrigieren also keine
Fehler in der Nivellierungs- oder Senklotkapazität des Lasers.
Stattdessen zeigen die Überprüfungen an, ob der Laser korrekt
nivelliert ist und eine korrekte Senklotlinie aufweist. Diese
Prüfungen können keine professionelle Kalibrierung durch eine
DeWALT-Kundendienststelle ersetzen.
Nivellierungskalibrierungsprüfung (X-Achse)
)
1. Stellen Sie ein Stativ zwischen zwei Wänden auf, die
mindestens 15,2 m (50 Fuß) voneinander entfernt sind. Die
genaue Position des Stativs ist nicht entscheidend.
2. Montieren Sie die Lasereinheit so auf dem Stativ, dass die
X-Achse direkt auf eine der Wände zeigt.
3. Schalten Sie die Lasereinheit ein und lassen Sie sie sich
selbst nivellieren.
4. Markieren und messen Sie die Punkte A und B an den
Wänden, wie in Abbildung O gezeigt.
5. Drehen Sie die gesamte Lasereinheit um 180 °, so dass die
X-Achse direkt zur gegenüberliegenden Wand zeigt.
6. Lassen Sie die Lasereinheit sich selbst nivellieren und
markieren und messen Sie die Punkte AA und BB an den
Wänden, wie in Abbildung P gezeigt.
7. Berechnen Sie die Gesamtabweichung mit der Gleichung:
Gesamtabweichung = (AA - A) - (BB - B)
8. Vergleichen Sie die Gesamtabweichung mit den in der
folgenden Tabelle angegebenen zulässigen Grenzwerten.
Die Pfeiltasten ( B 6 und 7 ) werden je nach Betriebsart der
Lasereinheit für unterschiedliche Funktionen verwendet.
• Im horizontalen Selbstnivellierungsmodus, können
Sie mit den Pfeiltasten die Ausrichtung des Laserstrahls
während der Drehung im oder gegen den Uhrzeigersinn
drehen oder die Position des Laserstrahls im Scanmodus
im oder gegen den Uhrzeigersinn einstellen.
• Im vertikalen Selbstnivellierungsmodus können Sie mit
den Pfeiltasten die Ausrichtung des Laserstrahls während
der Drehung im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen oder
die Position des Laserstrahls im Scanmodus im oder gegen
den Uhrzeigersinn einstellen.
• Im Neigungsmodus dienen die Pfeiltasten zum Neigen
des Laserkopfes.
Einschalten des Lasers (Abb. E , B )
1. Setzen Sie den vollständig geladenen 18V-Akku wie in
Abbildung E gezeigt ein.
2. Drücken Sie vorsichtig den Ein-/Ausschalter 1 , um den
Laser einzuschalten.
-- Die Power-LED-Kontrollleuchte 9 leuchtet auf
-- Der Selbstnivellierungsmodus wird automatisch aktiviert
und die Lasereinheit wird nivelliert sich selbst. Sobald
die Lasereinheit nivelliert ist, rotiert der Strahl einmal
mit 600 U/min im Uhrzeigersinn.
-- Nach 10 Sek. wird der Hi-Modus (Anti-Drift)
automatisch aktiviert und die Hi-LED 8 leuchtet auf.
Abstand
zwischen
Wänden
Zulässige
Abweichung
DCE074R
Zulässige
Abweichung
DCE079R/G
15 m
3 mm
1,5 mm
20 m
4 mm
2 mm
25 m
5 mm
2,5 mm
30 m
6 mm
3 mm
21
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 21
5/17/2018 12:35:31 PM
DEUTSCH
Den Laser auf einer Bodenfläche
verwenden (Abb. D )
Nivellierungskalibrierungsprüfung (Y-Achse)
Wiederholen Sie den oben beschriebenen Vorgang, aber
positionieren Sie die Lasereinheit so, dass die Y-Achse direkt
auf die Wände gerichtet ist.
Die Lasernivellierung kann für Nivellierungs- und
Senklotanwendungen wie dem Ausrichten von Wänden direkt
auf dem Boden positioniert werden.
1. Stellen Sie den Laser auf eine relativ glatte und ebene
Oberfläche, wo er nicht gestört wird.
2. Positionieren Sie den Laser für Nivellierungs- oder
Senkloteinstellungen wie in der Abbildung gezeigt.
3. Schalten Sie den Laser ein und stellen Sie die
Rotationsgeschwindigkeit und die Steuerung wie
gewünscht ein.
HINWEIS: Der Laser lässt sich einfacher
für Wandanwendungen einrichten, wenn die
Rotationsgeschwindigkeit auf 0 U/min eingestellt ist und wenn
die Fernbedienung verwendet wird, um den Laser an den
Kontrollmarken auszurichten. Die Fernbedienung ermöglicht es
einer Person, den Laser alleine einzurichten.
Senklotabweichungsprüfung (Abb. Q)
1. Markieren Sie den oberen und unteren Rand einer Wand
mit einem Standardlot als Referenz. (Achten Sie darauf, die
Wand und nicht den Boden und die Decke zu markieren.)
2. Positionieren Sie den Rotationslaser ungefähr 1 m von der
Wand entfernt auf dem Boden.
3. Schalten Sie den Laser ein und richten Sie den Punkt
auf die Markierung an der Unterseite der Wand. Drehen
Sie dann den Punkt mit den Auf-/Abwärtspfeilen auf der
Fernbedienung nach oben. Wenn die Mitte des Punkts über
der Markierung an der Oberseite der Wand scannt, ist der
Laser ordnungsgemäß kalibriert.
HINWEIS: Diese Überprüfung sollte mit einer Wand
durchgeführt werden, die nicht kürzer als die höchste Wand ist,
für die dieser Laser verwendet wird.
Verwenden der DCE079R/GFernbedienung
Verwenden des Lasers auf einem
Stativ (Abb. C )
Die Fernbedienung ermöglicht es einer Einzelperson, den
Laser aus der Ferne zu bedienen und einzurichten. Die LEDLeuchte an der Fernbedienung zeigt an, dass ein Signal von
der Lasereinheit DCE079R/G gesendet wird. Sie können alle
Tasten auf dem Tastenfeld verwenden, um diese Lasereinheit
zu steuern.
1. Positionieren Sie das Stativ sicher und stellen Sie es auf
die gewünschte Höhe ein.
2. Stellen Sie sicher, dass die Oberseite des Stativs grob
nivelliert ist. Der Laser wird sich nur dann selbst nivellieren,
wenn die Oberseite des Stativs innerhalb eines Bereichs
von ± 5 ° liegt. Wenn der Laser zu weit außerhalb des
Bereichs aufgestellt ist, ertönt ein Signalton, wenn er die
Grenze seines Nivellierbereichs erreicht. Es wird kein
Schaden am Laser verursacht, aber er wird in einem
Zustand „außerhalb des Bereichs“ nicht arbeiten.
3. Befestigen Sie den Laser auf dem Stativ, indem Sie
den Stativadapter 20 wie in Abbildung C gezeigt,
am Laserkörper befestigen. Der Adapter kann für den
Nivellierungsmodus unten oder für den Senklotmodus oben
montiert werden. Setzen Sie die Baugruppe auf das Stativ
und schrauben Sie den Gewindeknopf des Stativs in das
Innengewinde des Stativadapters.
HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass das Stativ, mit dem Sie
arbeiten, eine 5/8- bis 11-Zoll-Gewindeschraube hat, um
eine sichere Montage zu gewährleisten.
4. Schalten Sie den Laser ein und stellen Sie die
Rotationsgeschwindigkeit und die Steuerung wie
gewünscht ein.
Wenn Ihre Lasereinheit DCE079R/G auf oder nach 2016-49-NZ
gekennzeichnet wurde, können Sie die Lasereinheit mit der
Fernbedienung vollständig ausschalten.
2016-49-NZ
> 2016-49-NZ
Zum vollständigen Ausschalten einer Lasereinheit DCE079R/G
(vor oder nach 2016-49-NZ gekennzeichnet) mit der
Fernbedienung, drücken Sie den X-Y-Achsenknopf ( 14 ) und die
Taste „Mode (Modus)“ ( 13 ) gleichzeitig.
22
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 22
5/17/2018 12:35:31 PM
DEUTSCH
Spezifikationen
Spannung
Typ
Laserleistung
Laserklasse
DCE074R
DCE079R
DCE079G
18 VDC
18 VDC
18 VDC
1
1
1
<1 mW
<1 mW
<1 mW
2
2
2
Wellenlänge
630 ~ 680 630 ~ 680 nm
nm
515 ~ 530
630 ~ 680
Rotationsgeschwindigkeit
(U/min)
150, 300, 150, 300, 600,
600, 1200
1200
150, 300,
600, 1200
Sichtbare Reichweite in
Innenräumen
45 m
60 m
Reichweite mit Detektor
450m
600m
±5°
600m
-5 °C bis -5 °C bis 50 °C
50 °C
-5 °C bis
50 °C
Lagertemperatur
-20 °C bis
70 °C
-20 °C bis
70 °C
Aufnahmegewinde
5/8 Zoll -11 5/8 Zoll -11 TPI 5/8 Zoll -11
TPI
TPI
4,5 kg
Bedienelemente des Detektors (Abb. I )
±5°
Betriebstemperatur
Gewicht (ohne Akku)
Der digitale Laserdetektor wird von einem 9-Volt-Akku versorgt.
Zum Einlegen des mitgelieferten Akkus heben Sie den
Batteriefachdeckel 21 an. Legen Sie den 9-Volt-Akku in das
Fach und richten Sie den Akku wie gezeigt aus.
± 1,5 mm
pro 30 m
±5°
-20 °C bis
70 °C
Einen Akku in den Detektor einlegen (Abb. H )
80 m
Nivellierungsgenauigkeit (bei ± 3 mm pro ± 1,5 mm pro
600 U/min)
30 m
30 m
Selbstnivellierungsbereich
Grünstrahl- (DW0743G) Rotationslasern kompatibel. Er
kann so eingestellt werden, dass die Position des Strahls
zu entweder den nächsten 3 mm oder dem nächsten 1 mm
angezeigt wird. Der Detektor gibt sowohl optische Signale über
das LCD-Anzeigefenster (22) und akustische Signale über den
Lautsprecher(23), um die Position des Laserstrahls anzuzeigen.
Der DeWALT Digitale Laserdetektor kann mit oder ohne die
Detektorklammer verwendet werden. Wenn er mit der Klammer
verwendet wird, kann der Detektor auf einer Messlatte,
Nivellierstange, Pfosten oder Pfahl angebracht werden.
4,5 kg
Der Detektor wird über den Ein-/Ausschalter 26 und die
Präzisionsmodustaste 27 bedient.
Wenn die Einschalttaste einmal gedrückt wird, ist der Detektor
eingeschaltet. Der obere Teil des Anzeigefensters zeigt das
Präzisionssymbol 27 und das Lautstärkesymbol 28 . Um die
Lautstärke des vom Detektor bei Erkennen eines Laserstrahls
wiedergegebenen akustischen Signals zu verringern, drücken
Sie die Taste erneut. Einer der Halbkreise neben dem
Lautstärkesymbol wird verschwinden. Zum Ausschalten des
akustischen Signals drücken Sie die Taste ein drittes Mal,
daraufhin verschwindet das Lautstärke-Symbol. Der DeWALT
Digitale Laserdetektor verfügt auch über eine automatische
Abschaltfunktion. Wenn ein Rotationslaser nicht das
Strahlerkennungsfenster trifft oder wenn keine Tasten gedrückt
werden, wird der Detektor nach ca. 5 Minuten automatisch
ausgeschaltet.
Wenn der Detektor eingeschaltet ist, wird oben im
Fenster ein Symbol für den Präzisionsmodus angezeigt.
Entweder das 1-mm-Präzisionsmodussymbol 53 oder
das 3-mm-Präzisionsmodussymbol 54 erscheint. Wenn
das 1-mm-Präzisionsmodussymbol angezeigt wird, zeigt
dies an, dass der Detektor nur dann „bodengleich“ anzeigt,
wenn sich der Laserstrahl in der Neigung oder nicht mehr
als 1 mm darüber oder darunter befindet. Wenn das
3-mm-Präzisionsmodussymbol angezeigt wird, zeigt dies an,
dass der Detektor einen „bodengleichen“ Messwert anzeigt,
wenn der Laserstrahl bodengleich oder etwa 3 mm darüber
oder darunter ist. Drücken Sie die Präzisionsmodustaste 27 einmal, um den Präzisionsmodus zu ändern.
4,5 kg
Zubehör
Empfohlenes Zubehör für die Verwendung mit Ihrem Werkzeug
können Sie in Ihrem lokalen werkseigenen Kundendienststelle
erwerben.
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht von DeWALT
angeboten wird, nicht mit diesem Produkt geprüft
worden ist, kann die Verwendung von solchem
Zubehör mit dem Gerät gefährlich sein. Um das
Verletzungsrisiko zu mindern, sollte mit diesem
Produkt nur von DeWALT empfohlenes Zubehör
verwendet werden.
Wenn Sie Hilfe bei der Suche nach Zubehör benötigen,
besuchen Sie bitte unsere Webseite www.2helpU.com.
Digitaler Laserdetektor (Abb. H - K )
Zu einigen Lasergeräten gehört ein DeWALT Digitaler
Laserdetektor. Der DeWALT Digitale Laserdetektor ermöglicht
Ihnen die Lokalisierung eines vom Lasergerät ausgegebenen
Strahls bei hellen Lichtverhältnissen oder über lange Strecken.
Der Detektor kann im Innen- und Außenbereich eingesetzt
werden, wo es schwierig ist, den Laserstrahl zu sehen.
Der Detektor eignet sich nicht für nicht-rotierende Laser,
ist jedoch mit den meisten Rotstrahl- (DW0743R) und
23
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 23
5/17/2018 12:35:31 PM
DEUTSCH
Den Detektor bedienen (Abb. I , J )
• Tauschen Sie den 9-Volt-Akku aus. Schalten Sie das Gerät
ein.
• Wenn sich der Detektor immer noch nicht einschalten lässt,
bringen Sie ihn zu einer DeWALT-Kundendienststelle.
1. Stellen Sie den verwendeten Rotationslaser gemäß den
Anweisungen des Herstellers auf und positionieren Sie
ihn. Schalten Sie den Laser ein und stellen Sie sicher,
dass der Laser rotiert und einen Laserstrahl aussendet.
HINWEIS: Dieser Detektor wurde entwickelt, um mit nur
einem Rotationslaser verwendet zu werden. Der Detektor
funktioniert nicht mit einem stationären Laserstrahl.
2. Schalten Sie den Detektor mit dem Ein-/Ausschalter/der
Lautstärketaste 26 ein.
3. Passen Sie die Lautstärke wie in Detektorsteuerung
beschrieben an.
4. Positionieren Sie den Detektor so, dass das Detektorfenster
22 in Gegenrichtung des vom Rotationslaser erzeugten
Laserstrahls ausgerichtet ist. Bewegen Sie den Detektor im
ungefähren Bereich des Strahls nach oben oder unten, bis
Sie den Detektor zentriert haben. Für Informationen über
die Anzeiger im Display-Fenster und für das akustische
Signal beziehen sich auf die Tabelle mit dem Titel Anzeiger
(Abb. J ).
5. Verwenden Sie die Markierungskerben 30 , um die Position
des Laserstrahls genau zu markieren.
Der Lautsprecher des Detektors gibt keine Töne aus.
• Stellen Sie sicher, dass der Detektor eingeschaltet ist.
• Drücken Sie die Ein- Ausschalttaste/die Lautstärketaste.
Dies schaltet zwischen laut, leise und stumm um.
• Stellen Sie sicher, dass der Rotationslaser dreht und dass
er einen Laserstrahl ausgibt.
• Wenn der Detektor immer noch keine Töne ausgibt, bringen
Sie ihn zu einer DeWALT Kundendienststelle.
Der Detektor reagiert nicht auf einen stationären
Laserstrahl.
Der DeWALT Digitale Laserdetektor wurde entwickelt, um nur
mit Rotationslasern zu arbeiten.
Der Detektor gibt einen Ton aus, aber das LCDAnzeigefenster funktioniert nicht.
• Wenn der Detektor sehr kalt ist, lassen Sie ihn sich in
einem geheizten Bereich akklimatisieren.
• Wenn das LCD-Anzeigefenster immer noch nicht
funktioniert, bringen Sie den Detektor zu einer DeWALT
Kundendienststelle.
Reinigung und Aufbewahrung des Detektors
• Schmutz und Fett können mit einem Tuch oder einer
weichen, nicht-metallischen Bürste vom Äußeren des
Detektors entfernt werden.
• Der DeWALT Digitale Laserdetektor ist wasserdicht. Wenn
Sie den Detektor in Schlamm, nassen Beton oder eine
ähnliche Substanz fallen lassen, spritzen Sie einfach den
Detektor einfach ab. Verwenden Sie kein Hochdruckwasser,
beispielsweise von einem Hochdruckreiniger.
• Der beste Aufbewahrungsort ist kühl und trocken – ohne
direkte Sonneneinstrahlung und übermäßige Wärme oder
Kälte.
Montagehalterung (Abb. M , N )
Einige Laser-Kits enthalten eine Wandhalterung. Diese kann
verwendet werden, um das Werkzeug an Schienen- oder
Deckenwinkeln anzubringen und bei der Installation von
Akustikdecken zu helfen. Befolgen Sie die nachstehenden
Anweisungen, um die Wandhalterung zu verwenden.
VORSICHT: Stellen Sie vor dem Anbringen des
Laserpegels an der Wandschiene oder an der Decke
sicher, dass die Schiene oder der Winkel richtig
befestigt sind.
1. Legen Sie den Laser auf die Montageplatte 37 und richten
Sie das 5/8- 11-Zoll-Schraubenlochs am Stativadapter
( 20 , Abb. C ), der an der Unterseite des Lasers mit dem
Loch 39 im Montagesockel befestigt ist. Drehen Sie den
Montageknopf 40 um den Laser zu sichern.
2. Lösen Sie den Feststellknopf der Wandhalterung 42 mit zu
Ihnen ausgerichteter Wandmontage-Messskala 41 , um die
Klemmbacken zu öffnen.
3. Positionieren Sie die Klemmbacken an der Wandschiene
oder dem Deckenwinkel und ziehen Sie den Feststellknopf
der Wandhalterung fest 42 , um die Klemmbacken auf
der Schiene zu verriegeln. Stellen Sie sicher, dass der
Verriegelungsknopf für die Wandhalterung fest angezogen
ist, bevor Sie fortfahren.
Wartung des Detektors
Außer den Akkus gibt es im Digitalen Laserdetektor keine Teile,
die vom Benutzer gewartet werden können. Zerlegen Sie das
Gerät nicht. Das nicht autorisierte Zerlegen des Lasers führt zur
Nichtigkeit aller Produktgarantien.
Fehlerbehebung am Detektor
Der Detektor lässt sich nicht einschalten.
• Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste/die Lautstärketaste
und lassen Sie sie wieder los.
• Überprüfen Sie, ob Akkus vorhanden und ob sie richtig
herum eingelegt sind.
• Wenn der Detektor sehr kalt ist, lassen Sie ihn sich in
einem geheizten Bereich akklimatisieren.
24
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 24
5/17/2018 12:35:31 PM
DEUTSCH
Konstruktionsführungsstange (Abb. L )
VORSICHT: Verwenden Sie zusätzlich zum
Befestigungsklemmknopf für die Wandhalterung
immer einen Deckenhaken oder gleichwertiges
Material, um den Laserpegel bei der Wandmontage
zu sichern. Führen Sie den Draht durch den Griff
der Lasernivellierung. Führen Sie den Draht NICHT
durch den schützenden Metallkäfig. Zusätzlich können
Schrauben verwendet werden, um die Wandhalterung
direkt als Sicherung an der Wand zu befestigen.
Schraublöcher 43 befinden sich an der Oberseite der
Wandhalterung.
4. Mit dem Basis-Nivellierknopf 44 eine ebene Position von
der Wand abschätzen.
5. Das Werkzeug kann zum Einstellen auf die gewünschte
Versatzhöhe nach oben und nach unten eingestellt werden.
Um die Höhe zu ändern, lösen Sie den Verriegelungsknopf
45 auf der linken Seite der Wandhalterung. Stützen Sie
den Montagesockel ab, wenn Sie die Höhe einstellen.
6. Den Einstellknopf 46 rechts neben der Wandhalterung
drehen, um den Laser auf und ab zu bewegen und
auf Ihre Körpergröße einzustellen. Verwenden Sie die
Wandmontage-Messskala 41 , um Ihre Markierung
festzulegen.
HINWEIS: Es kann hilfreich sein, das Gerät einzuschalten
und den Drehkopf so zu drehen, dass er einen Punkt auf
eine der Laserstationen legt. Die DeWALT-Zielkarte ist mit
38 mm markiert, daher kann es am einfachsten sein, den
Schwellenwert des Lasers auf 38 mm unterhalb der Spur
zu setzen.
7. Sobald Sie den Laser auf der gewünschten Höhe
positioniert haben, ziehen Sie den Feststellknopf 45 um
diese Position zu halten.
GEFAHR: NIEMALS versuchen, eine Messstange in
einem Sturm oder in der Nähe von überhängenden
Stromkabeln zu verwenden. Tod oder schwere
Verletzungen sind die Folge.
Einige Laser-Kits enthalten eine Messstange. Die DeWALT
Messstange ist beidseitig mit Messskalen markiert und in
Teleskopausschnitten ausgeführt. Ein federbelasteter Knopf
betätigt eine Sperre, um die Messstange in verschiedenen
Längen zu halten.
Die Vorderseite der Messlatte hat eine unten beginnende
Messskala. Verwenden Sie diese, um vom Boden aus zu
messen, wenn Sie Führungs- oder Nivellierungsarbeiten
ausführen.
Die Rückseite der Messstange dient zur Messung der Höhe
von Decken, Trägern usw. Ziehen Sie den oberen Teil der
Messstange vollständig aus, bis der Knopf in den vorherigen
Abschnitt einrastet. Erweitern Sie diesen Abschnitt entweder
bis er in den angrenzenden Abschnitt einrastet oder bis die
Messstange die Decke oder den Balken berührt. Die Höhe
wird dort gemessen, wo der letzte erweiterte Abschnitt den
vorherigen unteren Abschnitt verlässt, wie in Abbildung L
gezeigt.
Zielkarte (Abb. G )
Einige Laser-Kits enthalten eine Laserzielkarte, um den
Laserstrahl zu lokalisieren und zu markieren. Die Zielkarte
verbessert die Sichtbarkeit des Laserstrahls, wenn der Strahl
die Karte überquert. Die Karte ist mit Standard- und metrischen
Skalen markiert. Der Laserstrahl durchdringt den roten
Kunststoff und wird auf der Rückseite von dem reflektierenden
Band reflektiert. Der Magnet an der Oberseite der Karte ist so
ausgelegt, dass die Zielkarte an einer Deckenschiene oder an
Stahlbolzen gehalten wird, um Lot- und Höhenpositionen zu
bestimmen. Für eine optimale Leistung bei Verwendung der
Zielkarte sollte das DeWALT-Logo Ihnen zugewandt sein.
Montage an einer Messstange (Abb. K )
Um den Detektor an einer Messstange zu sichern, befestigen
Sie den Detektor zuerst mit dem 1/4-"-20-Gewindeknopf 47 auf der Rückseite der Klemme. Schieben Sie die Schienen 32 der Klammer auf die Führung 33 der Messstange.
1. Positionieren Sie den Detektor in der gewünschten Höhe
und drehen Sie den Klemmknopf im Uhrzeigersinn, um die
Backen der Klemme an der Führung zu sichern, die die
Klemme an der Stange sichert.
2. Zur Anpassung der Höhe lösen Sie etwas die Klammer,
positionieren Sie das Gerät neu und ziehen Sie die
Klammer wieder fest.
Laser Enhancement Glasses (Fig. F )
Einige Laser-Kits enthalten ein Paar Laser Enhancement
Glasses. Diese Brille verbessert die Sichtbarkeit des
Laserstrahls unter hellen Lichtbedingungen oder über große
Entfernungen, wenn der Laser für Innenanwendungen
eingesetzt wird. Diese Brille ist nicht erforderlich, um den Laser
zu betreiben.
VORSICHT: Diese Brille ist keine ANSI-zugelassene
Schutzbrille und sollte nicht getragen werden, während
andere Werkzeuge bedient werden. Diese Brille
verhindert, dass der Laserstrahl in Ihre Augen gelangt.
GEFAHR: Um das Risiko schwerer Verletzungen zu
verringern, mit oder ohne Brille niemals direkt in den
Laserstrahl blicken.
25
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 25
5/17/2018 12:35:32 PM
DEUTSCH
Wartung
Zurücksetzen der Lasereinheit für die fortgesetzte
Verwendung
• Unter bestimmten Bedingungen können sich auf der
Glaslinse Schmutz oder Ablagerungen ansammeln. Dies
beeinflusst die Strahlqualität und den Arbeitsbereich.
Die Linse sollte mit einem mit Wasser befeuchteten
Wattestäbchen gereinigt werden.
• Die flexible Gummiabschirmung kann mit einem feuchten,
fusselfreien Tuch, beispielsweise einem Baumwolltuch,
gereinigt werden. NUR WASSER VERWENDEN – KEINE
Reinigungsmittel oder Lösungsmittel. Lassen Sie das Gerät
vor dem Lagern an der Luft trocknen.
• Um die Genauigkeit Ihrer Arbeit zu erhalten, überprüfen
Sie regelmäßig die Laserkalibrierung. Siehe Den Laser
kalibrieren.
• Kalibrierungstests und andere Wartungsarbeiten können
von Ihrer DeWALT Kundendienststelle vorgenommen
werden. Zwei kostenlose Kalibrierungsprüfungen sind im
DeWALT-One-Year-Free-Service-Vertrag enthalten.
• Wenn der Laser nicht verwendet wird, bewahren Sie ihn in
der mitgelieferten Kit-Box auf.
• Bewahren Sie den Laser nicht in seiner Kiste auf, wenn er
feucht geworden ist. Trocknen Sie die Außenteile mit einem
weichen, trockenen Tuch und lassen Sie den Laser an der
Luft trocknen.
• Lagern Sie Ihren Laser nicht bei Temperaturen unter -18 ˚C
oder über 41 ˚C.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals Lösungsmittel
oder andere scharfe Chemikalien für die Reinigung
der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese
Chemikalien können das in diesen Teilen verwendete
Material aufweichen. Verwenden Sie ein nur mit
Wasser und einer milden Seife befeuchtetes Tuch.
Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit ins
Geräteinnere gelangt; tauchen Sie keine Teile der
Einheit in eine Flüssigkeit. Verwenden Sie niemals
Druckluft, um den Laser zu reinigen.
Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein, indem Sie den Ein-/
Ausschalter an der Bedienkonsole des Lasergeräts drücken.
HINWEIS: Überprüfen Sie die Lasereinstellung immer,
nachdem der Alarm „Höhe der Instrumentenwarnung“
(Hi-Modus) ausgelöst wurde.
Service und Reparaturen
HINWEIS: Eine Zerlegung der Lasernivellierung führt zur
Nichtigkeit aller Produktgarantien.
Zur Gewährleistung von PRODUKTSICHERHEIT und
-ZUVERLÄSSIGKEIT sollten Reparatur-, Wartungs- und
Einstellungsarbeiten nur von autorisierten Kundendienststellen
durchgeführt werden. Service oder Wartung durch
unqualifizierte Personen kann zu Verletzungen führen. Um
Ihre nächstgelegene DeWALT-Kundendienststelle zu finden,
besuchen Sie unsere Webseite: www.2helpU.com.
Umweltschutz
Abfalltrennung. Produkte und Akkus, die mit diesem
Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem
normalen Hausmüll entsorgt werden.
Produkte und Akkus enthalten Materialien, die
wiederverwertet oder recycelt werden können, wodurch die
Nachfrage nach Rohstoffen verringert wird. Bitte recyceln
Sie elektrische Produkte und Akkus gemäß den örtlichen
Bestimmungen. Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.2helpU.com.
Akkus
enken Sie bei der Entsorgung von Akkus an den
D
Umweltschutz. Wenden Sie sich zwecks einer
umweltfreundlichen Entsorgung an die lokalen Behörden.
Fehlerbehebung
Höhe der Instrumentenwarnung
Der DCE074R und der DCE079R/G verfügen über eine
integrierte Alarmfunktion, die den Bediener warnt, wenn das
Gerät nach der Selbstnivellierung gestört ist. Die Lasereinheit
hört auf zu rotieren, die LED-Kontrollleuchte auf dem
Bedienfeld blinkt und der Signalton ertönt.
Den Laser ausschalten
Drücken Sie den Ein-/Ausschalter für 3 Sekunden, um den
Laser auszuschalten. Die LED-Netzanzeige leuchtet nicht
mehr.
26
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 26
5/17/2018 12:35:32 PM
ENGLISH
Rotary Laser
DCE074R, DCE079R, DCE079G
Definitions: Safety Alert Symbols and Words
This instruction manual uses the following safety alert symbols and words to alert you to hazardous situations and your risk of
personal injury or property damage.
DANGER: Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.
(Used without word) Indicates a safety related message.
NOTICE: Indicates a practice not related to personal injury which, if not avoided, may result in property damage.
If you have any questions or comments about this or any DeWALT tool, visit our website www.2helpU.com.
Warning: To reduce the risk of injury, user must read instruction manual.
Safety Instructions for Lasers
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
WARNING! Read and understand all instructions. Failure to follow all instructions listed below
may result in electric shock, fire and/or serious personal injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE
WARNING! Laser Radiation Exposure. Do not disassemble or modify the laser level. There are no user serviceable
parts inside. Serious eye injury could result.
WARNING: Hazardous Radiation. Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those
specified herein may result in hazardous radiation exposure.
Do not operate the laser in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases, or dust.
Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
Use the laser only with the specifically designated batteries. Use of any other batteries may create a risk of fire.
Store idle laser out of reach of children and other untrained persons. Lasers are dangerous in the hands of untrained
users.
Use only accessories that are recommended by the manufacturer for your model. Accessories that may be suitable for
one laser, may create a risk of injury when used on another laser.
Tool service must be performed only by qualified repair personnel. Service or maintenance performed by unqualified
personnel may result in injury. To locate your nearest DeWALT service center go to www.2helpU.com on the Internet.
Do not use optical tools such as a telescope or transit to view the laser beam. Serious eye injury could result.
Do not place the laser in a position which may cause anyone to intentionally or unintentionally stare into the laser
beam. Serious eye injury could result.
Turn the laser off when it is not in use. Leaving the laser on increases the risk of staring into the laser beam.
Do not position the laser near a reflective surface which may reflect the laser beam toward anyone’s eyes. Serious eye
injury could result.
Do not operate the laser around children or allow children to operate the laser. Serious eye injury may result.
Do not remove or deface warning labels. Removing labels increases the risk of exposure to radiation.
Position the laser securely on a level surface. Damage to the laser or serious injury could result if the laser falls.
27
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 27
5/17/2018 12:35:32 PM
ENGLISH
WARNING: Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in
hazardous radiation exposure.
WARNING! DO NOT DISASSEMBLE THE ROTARY LASER. There are no user serviceable parts inside.
Disassembling the rotary laser will void all warranties on the product. Do not modify the product in any way.
Modifying the tool may result in hazardous laser radiation exposure.
• The label on your tool may include the following symbols.
V.........................volts
nm.......... wavelength in nanometers
mW.....................milliwatts
2............. Class 2 Laser
. .......laser warning symbol
Warning Labels
For your convenience and safety, the following label is on your laser.
WARNING: To reduce the risk of injury, user must read instruction manual.
WARNING: LASER RADIATION. DO NOT STARE INTO BEAM. Class 2 Laser Product
AVOID EXPOSURE -LASER RADIATION IS EMITTED FROM THIS APERTURE
28
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 28
5/17/2018 12:35:32 PM
ENGLISH
EC-Declaration of Conformity
Installing the 18V DeWALT Battery Pack
1. Position the fully-charged 18V DeWALT battery pack so the
release button (Figure E 15 ) is facing away from you and
to the right.
2. Press and hold down the release button on the battery
pack.
3. Slide the battery pack all the way into the track on the side
of the laser.
4. Release the button on the battery pack.
Radio Equipment Directive
DEWALT Rotary Laser
DCE074R, DCE079R, DCE079G
DEWALT hereby declares that the DEWALT Rotary Laser
DCE074R/DCE079R/DCE0709G is in compliance with the
Directive 2014/53/EU and to all applicable EU directive
requirements.
The full text of the EU Declaration of Conformity can be
requested at DEWALT Industrial Tool Co., DEWALT Europe,
DEWALT D-655-10 Idstein, Germany 65509 or is available at
the following internet address: www.2helpU.com.
Search by the Product and Type Number indicated on the
nameplate.
Removing the Battery Pack
1. Press and hold the release button on the battery pack.
2. Slide the battery pack out of the track on the laser.
3. Release the button on the battery pack.
4. To recharge the battery pack, insert it into the charger, as
described in the Battery Safety Manual.
WARNING: Batteries can explode or leak, and can
cause injury or fire. To reduce this risk, follow the
instructions in the Battery Safety Manual.
READ ALL INSTRUCTIONS
Batteries and Power
Storing Battery Packs
This DeWALT rotary laser will accept all DeWALT 18 volt
lithium ion batteries, but is built to best resist damage during a
fall when used with the following batteries: All 1.5Ah and 2Ah
DeWALT 18 volt lithium ion batteries.
• The best storage place is one that is cool and dry, and
away from direct sunlight and excess heat or cold.
• Long storage will not harm the battery pack or charger.
Under proper conditions, they can be stored for 5 years
or more.
Charging the Battery
The battery pack is not fully charged out of the carton. You
need to use a DeWALT 18 volt charger to charge the battery
pack before you can use the rotary laser.
SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE
User Safety
• Refer to the chart at the end of this manual for compatibility
of chargers and battery packs.
Personal Safety
• Stay alert, watch what you are doing, and use common
sense when operating a laser product. Do not use
the tool while tired or under the influence of drugs,
alcohol, or medication. A moment of inattention while
operating laser products may result in serious personal
injury.
• Use appropriate personal protective equipment,
including eye protection when working in a construction
environment.
• Be sure to read all safety instructions before using your
charger.
WARNING:
• DO NOT attempt to charge the battery pack
with any chargers other than the ones listed
in this manual. The charger and battery pack are
specifically designed to work together.
• Carefully follow all instructions and warnings on
the battery label and package and accompanying
Battery Safety Manual.
1. Slide the battery pack into the charger as described in the
Battery Safety Manual.
2. Wait until the battery pack is fully charged.
3. Slide the battery pack out of the track.
Tool Use and Care
• Do not use the tool if the switch does not turn it on or
off. Any tool that cannot be controlled with the switch is
dangerous and must be repaired.
• Store idle laser products out of the reach of children
and do not allow persons unfamiliar with the laser
product or these instructions to operate the laser
product. Laser products are dangerous in the hands of
untrained users.
• Use only accessories that are recommended by the
manufacturer for your model. Accessories that may be
suitable for one tool, may become hazardous when used
with another tool.
NOTE: When ordering replacement battery packs, be sure to
include the catalog number and voltage.
29
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 29
5/17/2018 12:35:32 PM
ENGLISH
Operation
Speed/Rotation Button
The speed button 3 is used to adjust the rotation speed of the
laser beam through its 4 preset speeds (150, 300, 600, and
1200 RPM).
Operating Tips
• To extend battery life per charge, turn the laser off when it
is not in use.
• To ensure the accuracy of your work, check the laser
calibration often. Refer to Calibrating the Laser.
• Before attempting to use the laser, make sure the tool is
positioned on a relatively smooth, secure surface.
• Always mark the center of the laser line or dot. If you
mark different parts of the beam at different times you will
introduce error into your measurements.
• To increase working distance and accuracy, set up the
laser in the middle of your working area.
• When attaching to a tripod or wall, mount the laser
securely.
• When working indoors, a slow rotary head speed will
produce a visibly brighter line, a faster rotary head speed
will produce a visibly solid line.
• To increase beam visibility, wear Laser Enhancement
Glass­es and/or use a Laser Target Card to help find the
beam.
• Extreme temperature changes can cause movement or
shifting of building structures, metal tripods, equipment,
etc., which can effect accuracy. Check your accuracy often
while working.
• When working with the DeWALT Digital Laser Detector, set
the laser’s rotation speed to the fastest setting.
• If the laser is dropped or has suffered a sharp blow, have
the calibration system checked by a qualified service
center before using the laser.
Scan Mode Button
15˚/45˚/90˚
The scan mode button 4 is used to make the laser head
sweep back and forth, creating a short, bright laser line. This
short line is much brighter and more visible than when the unit
is in full rotation mode.
Using Scan Mode
• To enter Scan Mode, push and release the scan mode
button 4 . To cycle through the scan angles, continue to
press the button until you reach the desired angle.
• The direction of the scan zone can be controlled with the
arrow buttons 6 and 7 .
Slope Mode Button
• To activate Slope Mode press the slope mode button 2 .
• To return to self-leveling mode and re-engage full selfleveling, press and hold the mode button 2 again.
Setting the Slope Direction
When Slope Mode is activated, the unit automatically engages
the X- Axis. This allows you to slope the laser in the direction of
the X-Axis, as indicated by the “gunsights” on the rollcage.
The LED light 11 or 12 indicates the current slope direction.
DCE079R/G only: In certain situations, it may be desirable
to slope the laser in the Y-axis. The direction of Slope Mode
can be changed back and forth between the Y-axis and the
X-axis by pressing the X-Y axis button 5 . The selected axis is
identified by LED light 24 or 25 .
Control Panel (Fig. A , B )
Setting the Amount of Slope
1. Turn on Slope Mode.
2. Select the desired axis.
3. Use the Arrow buttons (Fig. B , 6 and 7 ) to tilt the laser
rotor head up and down.
-- Each quick press of an Arrow button will move the slope
by 0.01º (1/16" @ 30ft. or 1.6mm @ 10m).
-- If you press and hold an Arrow button between 2 sec10 sec, the slope will move from .0.01º/sec to 0.2º/sec.
-- If you press and hold an Arrow button longer than 10
sec, the slope will move 0.2º/sec.
The laser is primarily controlled by the power button 1 , the
mode button 2 , the speed button 3 and the scan mode button
4 . These features are then modified when used with either the
Axis selection button 5 (DCE079R/DCE079G in Slope mode
only), or the two direction/elevation adjustment buttons 6 and
7 .
The direction/elevation adjustment buttons control the rotational
direction of the laser head as well as adjust the elevation of the
beam when the unit is in slope mode. These buttons can also
be used to incrementally rotate the beam when the unit is in
Scan mode.
The buttons on the DCE074R control panel, DCE079R/G
control panel, and the DCE079R/G Remote keypad all work the
same, unless otherwise indicated.
Power Button
The Power button is used to turn the laser unit on and off.
• To power ON the DCE074R or DCE079R/G laser unit,
press the Power button once.
• To completely power OFF the DCE074R or DCE079R/G
laser unit, press the power button for 3 sec.
30
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 30
5/17/2018 12:35:32 PM
ENGLISH
Arrow Buttons (Fig.
B , R
Level Calibration Check (X-axis)
)
1. Set up a tripod between two walls that are at least 50 feet
apart. The exact location of the tripod is not critical.
2. Mount the laser unit on the tripod so that the X-axis points
directly toward one of the walls.
3. Turn the laser unit on and allow it to self-level.
4. Mark and measure points A and B on the walls as shown
in Figure O.
5. Turn the entire laser unit 180º so the X-axis points directly
toward the opposite wall.
6. Allow the laser unit to self-level, and mark and measure
points AA and BB on the walls as shown in Figure P.
7. Calculate the total error using the equation:
Total Error = (AA – A) – (BB– B)
8. Compare total error to the allowable limits shown in the
following table.
The arrow buttons ( B 6 and 7 ) are used for different
functions depending on the operating mode of the laser unit.
• In Self-Leveling Horizontal Mode, the arrow buttons
rotate the direction of the laser beam clockwise or counterclockwise during rotation, or adjust the position of the laser
beam clockwise or counter-clockwise during Scan Mode.
• In Self-Leveling Vertical Mode, the arrow buttons rotate
the direction of the laser beam clockwise or counterclockwise during rotation, or adjust the position of the laser
beam clockwise or counter-clockwise during Scan Mode.
• In Slope Mode, the arrow buttons are used to tilt the
laser head.
Turning the Laser On (Fig. E , B )
1. Insert the fully charged 18V battery pack as shown in
Figure E .
2. Gently press the power button 1 to power ON the laser.
-- The power LED indicator light 9 will illuminate
-- Self-leveling mode is activated automatically and
the laser unit will self-level. Once the laser unit is
level, the beam will rotate once at 600 RPM in the
clockwise direction.
-- After 10 sec., Hi Mode (Anti- Drift) is activated
automatically and the Hi LED 8 will illuminate.
3. Press the speed/rotation button 3 to adjust the rotation
speed. The direction can be changed using buttons 6 and
7 .
4. Press the Scan button 4 to set the laser to scan in 0°, 15°,
45°, or 90° degree mode.
If you turn ON Slope Mode, the Slope LED ( 12 ) will light. If using
X-axis leveling, the X-axis LED ( 24 ) will light, or if using Y-axis
leveling, the Y-axis LED ( 25 ) will light instead.
Distance
Between Walls
Allowable Error
DCE074R
Allowable Error
DCE079R/G
15m
3mm
1.5mm
20m
4mm
2mm
25m
5mm
2.5mm
30m
6mm
3mm
Level Calibration Check (Y-axis)
Repeat the procedure above, but with the laser unit positioned
so the Y-axis is pointed directly toward the walls.
Plumb Error Check (Fig. Q)
1. Using a standard plumb bob as a reference, mark the top
and bottom of a wall. (Be sure to mark the wall and not the
floor and ceiling.)
2. Position the rotary laser securely on the floor approximately
3' (1 m) from the wall.
3. Turn the laser on, and point the dot at the mark on the
bottom of the wall. Then, using the up/down arrows on the
remote control, rotate the dot upwards. If the center of the
dot scans over the mark on the top of the wall, the laser is
properly calibrated.
NOTE: This check should be done with a wall no shorter than
the tallest wall for which this laser will be used.
Calibrating the Laser (Fig. O, P)
Field calibration checks should be done frequently. This section
provides instructions for performing simple field calibration
checks of your DeWALT Rotary Laser. Field calibration checks
do not calibrate the laser. That is, these checks do not correct
errors in the leveling or plumbing capability of the laser. Instead,
the checks indicate whether or not the laser is providing a
correct level and plumb line. These checks cannot take the
place of professional calibration performed by a DeWALT
service center.
Using the Laser on a Tripod (Fig. C )
1. Position the tripod securely and set it to the desired height.
2. Make sure that the top of the tripod is roughly level. The
laser will self-level only if the top of the tripod is within ± 5˚
of level. If the laser is set up too far out of level, it will beep
when it reaches the limit of its leveling range. No damage
will be done to the laser, but it will not operate in an “out of
level” condition.
31
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 31
5/17/2018 12:35:33 PM
ENGLISH
Specifications
3. Secure the laser to the tripod by attaching the tripod
adapter 20 as shown in Figure C to the laser body. The
adapter may be assembled to the bottom for level mode
or to the side for plumb mode. Place the assembly on the
tripod and screw the threaded knob on the tripod into the
female thread on the tripod adapter.
NOTE: Be sure that the tripod you are working with has a
5/8"–11 threaded screw to ensure secure mounting.
4. Turn the laser on and adjust the rotation speed and controls
as desired.
Voltage
Type
Laser power
Laser class
Using the Laser on a Floor (Fig. D )
The laser level can be positioned directly on the floor for
leveling and plumbing applications such as framing walls.
1. Place the laser on a relatively smooth and level surface
where it will not be disturbed.
2. Position the laser for a level or plumb setting as shown.
3. Turn the laser on and adjust the rotation speed and controls
as desired.
NOTE: The laser will be easier to set up for wall applications if
the rotation speed is set to 0 RPM and if the remote control is
used to line up the laser with control marks. The remote allows
one person to set up the laser.
DCE074R
DCE079R
DCE079G
18VDC
18VDC
18VDC
1
1
1
< 1mW
< 1mW
< 1mW
2
2
2
Wavelength
630 ~ 680 630 ~ 680 nm
nm
515 ~ 530
630 ~ 680
Rotation Speed (RPM)
150, 300, 150, 300, 600,
600, 1200
1200
150, 300,
600, 1200
Indoor Visibile Range
45m
60m
80m
Range with Detector
450m
600m
600m
Leveling Accuracy
(@ 600 RPM)
Self-leveling range
± 3 mm per ± 1,5 mm per
30 m
30 m
± 1,5 mm
per 30 m
± 5°
± 5°
± 5°
Operating temperature
-5 °C –
50 °C
-5 °C – 50 °C
-5 °C –
50 °C
Storage Temperature
-20 °C – -20 °C – 70 °C
70 °C
-20 °C –
70 °C
Receptacle thread
Weight (without battery pack)
5/8"-11 TPI
5/8"-11 TPI
5/8"-11 TPI
4.5kg
4.5kg
4.5kg
Accessories
Using the DCE079R/G Remote
Recommended accessories for use with your tool are available
for purchase at your factory-owned local service center.
WARNING: Since accessories, other than those
offered by DeWALT, have not been tested with this
product, use of such accessories with this tool could be
hazardous. To reduce the risk of injury, only DeWALT,
recommended accessories should be used with this
product.
If you need assistance in locating any accessory, please visit
our website www.2helpU.com.
The remote control allows one person to operate and set up
the laser from a distance. The LED light on the remote control
indicates a signal is being transmitted from the DCE079R/G
laser unit. You can use all the buttons on the keypad to control
that laser unit.
If your DCE079R/G laser unit was stamped on or after 201649-NZ, you can use the Remote to completely power OFF the
laser unit.
Digital Laser Detector (Fig. H – K )
Some laser kits include a DeWALT Digital Laser Detector. The
DeWALT Digital Laser Detector allows you to locate a laser
beam emitted by a rotary laser in bright light conditions or over
long distances. The detector can be used in both indoor and
outdoor situations where it is difficult to see the laser beam.
The detector is not for use with non-rotating lasers but is
compatible with most rotary red-beam (DW0743R) and green
beam (DW0743G) lasers. It can be set to indicate the location
of the beam to either the nearest 1/8" (3 mm) or the nearest
1/25" (1 mm). The detector gives both visual signals through
the display window 22 and audio signals through the speaker
23 to indicate the location of the laser beam.
The DeWALT Digital Laser Detector can be used with or without
the detector clamp. When used with the clamp, the detector can
be positioned on a grade rod, leveling pole, stud or post.
2016-49-NZ
> 2016-49-NZ
To completely power OFF a DCE079R/G laser unit (stamped on
or after 2016-49-NZ) using the Remote keypad, press the X-Y
axis button ( 14 ) and the MODE button ( 13 ) simultaneously.
32
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 32
5/17/2018 12:35:33 PM
ENGLISH
Installing a Battery in the Detector (Fig. H )
Detector Cleaning and Storage
• Dirt and grease may be removed from the exterior of the
detector using a cloth or soft, non-metallic brush.
• The DeWALT Digital Laser Detector is waterproof. If you
should drop the detector in mud, wet concrete, or a similar
substance, simply hose the detector off. Do not use high
pressure water, e.g., from a pressure washer.
• The best storage place is one that is cool and dry–away
from direct sunlight and excess heat or cold.
The Digital Laser Detector is powered by a 9 volt battery. To
install the battery provided, lift up on the battery compartment
cover 21 . Place the 9 volt battery in the compartment, aligning
the battery as shown.
Detector Controls (Fig. I )
The detector is controlled by the power button 26 and the
accuracy mode button 27 .
When the power button is pushed once, the detector is turned
on. The top of the display window shows the accuracy icon
27 , and the volume icon 28 . To decrease the volume of the
audible signal that the detector emits when it senses a laser
beam, push the button again; one of the half circles next to the
horn icon will dissappear. To turn off the audible signal push the
button a third time; the volume icon will dissapear. The DeWALT
Digital Laser Detector also has an auto shut-off feature. If a
rotary laser beam does not strike the beam detection window,
or if no buttons are pressed, the detector will shut itself off in
about 30 minutes.
When the detector is on, the top of the window shows an
accuracy mode icon. Either the 1 mm accuracy mode icon 53 will appear, or the 3 mm accuracy mode icon 54 will appear.
When the 1 mm accuracy mode icon appears, it indicates that
the detector will give an “on grade” reading only when the
laser beam is on grade or no more than 1 mm above or below
it. When the 3 mm accuracy mode icon appears, it indicates
that the detector will give an “on grade” reading when the
laser beam is on grade or approximately 3 mm above or below
it. Push the accuracy mode button 27 once to change the
accuracy mode.
Detector Service
Except for batteries, there are no user serviceable parts in the
Digital Laser Detector. Do not disassemble the unit. Unauth­
orized tampering with the laser detector will void all warranties.
Detector Troubleshooting
The detector will not turn on.
• Press and release the power/volume button.
• Check to see that the battery is in place and in the
proper position.
• If the detector is very cold, allow it to warm up in a
heated area.
• Replace the 9 volt battery. Turn the unit on.
• If the detector still does not turn on, take the detector to a
DeWALT service center.
The detector’s speaker makes no sound.
• Ensure that the detector is on.
• Press the power/volume button. It will toggle from high, to
low, to mute.
• Ensure that the rotary laser is spinning and that it is emitting
a laser beam.
• If the detector is still not making any sound, take it to a
DeWALT service center.
Detector Operation (Fig. I , J )
1. Set up and position the rotary laser that you will be using
according to the manufacturer’s directions. Turn the laser
on and make sure that the laser is rotating and emitting a
laser beam. NOTE: This detector has been designed to be
used only with a rotating laser. The detector will not work
with a stationary beam laser level.
2. Turn the detector on by pressing the power/volume
button 26 .
3. Adjust the volume as desired as described in the
Detector Controls.
4. Position the detector so that the detector window 22 is
facing the laser beam produced by the rotary laser. Move
the detector up or down within the approximate area of the
beam, until you have centered the detector. For information
about the display window indicators and the audible signal
indicators, refer to the table titled Indicators (Fig. J ).
5. Use the marking notches 30 to accurately mark the
position of the laser beam.
The detector does not respond to a stationary laser beam.
The DeWALT Digital Laser Detector has been designed to work
only with rotary lasers.
The detector gives off a tone but the LCD display window
does not function.
• If the detector is very cold, allow it to warm up in a
heated area.
• If the LCD display window is still not functioning, take the
detector to a DeWALT service center.
33
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 33
5/17/2018 12:35:33 PM
ENGLISH
Mounting Bracket (Fig. M , N )
Mounting on a Grade Rod (Fig. K )
To secure your detector to a grade rod, first attach the detector
to the clamp using the 1/4"-20 threaded knob 47 on the back
of the clamp. Slide the tracks 32 on the clamp around the rail
33 on the grade rod.
1. Position the detector at the height needed and turn the
clamp knob clockwise to tighten the jaws of the clamp
around the grade securing the clamp on the rod.
2. To make adjustments in height, slightly loosen the clamp,
reposition and retighten.
Some laser kits include a Wall Mount. It can be used for
attaching the tool to track or ceiling angle and to aid in
acoustical ceiling installation. Follow the directions below for
using the wall mount.
CAUTION: Before attaching the laser level to wall
track or ceiling angle, be sure that the track or angle is
properly secured.
1. Place the laser on the mounting base 37 aligning the 5/8–
11 screw hole on the tripod adapter ( 20 , Fig. C ) attached
to the bottom of the laser with the hole 39 in the mounting
base. Turn the mounting knob 40 to secure the laser.
2. With the wall mount measuring scale 41 facing you, loosen
the wall mount clamp locking knob 42 to open the clamp
jaws.
3. Position the clamp jaws around the wall track or ceiling
angle and tighten the wall mount clamp locking knob
42 to close the clamp jaws onto the track. Be sure that
the wall mount clamp locking knob is securely tightened
before proceeding.
CAUTION: Always use a ceiling wire hanger or
equivalent material, in addition to the wall mount
clamp locking knob, to help secure the laser level
while mounting it to a wall. Thread the wire through
the handle of the laser level. DO NOT thread the wire
through the protective metal cage. Additionally, screws
may be used to fasten the wall mount directly to the
wall as a back up. Screw holes 43 are located at the
top of the wall mount.
4. Using the base leveling knob 44 approximate a level
position from the wall.
5. The tool can be adjusted up and down to the desired offset
height for working. To change the height, loosen the locking
knob 45 located on the left of the wall mount. Support the
mounting base when adjusting the height.
6. Turn the adjustment knob 46 , located to the right of the
wall mount, to move the laser level up and down to set your
height. Use the wall mount measuring scale 41 to pinpoint
your mark.
NOTE: It may be helpful to turn the power on and turn the
rotary head so that it puts a dot on one of the laser scales.
The DeWALT target card is marked at 38mm, therefore, it
may be easiest to set the offset of the laser to 38mm below
the track.
7. Once you have positioned the laser at the desired height,
tighten the locking knob 45 to maintain this position.
Construction Grade Rod (Fig. L )
DANGER: NEVER attempt to use a grade rod in a
storm or near overhanging electric wires. Death or
serious personal injury will occur.
Some laser kits include a grade rod. The DeWALT Grade
Rod is marked with measurement scales on both sides and
is constructed in telescoping sections. A spring-loaded button
actuates a lock to hold the grade rod at various lengths.
The front of the grade rod has the measurement scale starting
at the bottom. Use this for measuring from the ground up when
grading or leveling jobs.
The back of the grade rod is designed to measure the height
of ceilings, joists, etc. Fully extend the top section of the grade
rod until the button locks into the previous section. Extend that
section either until it locks into the adjacent section or until the
grade rod touches the ceiling or joist. The height is read where
the last extended section exits the previous lower section, as
shown in Figure L .
Target Card (Fig. G )
Some laser kits include a Laser Target Card to aid in locating
and marking the laser beam. The target card enhances the
visibility of the laser beam as the beam crosses over the card.
The card is marked with standard and metric scales. The laser
beam passes through the red plastic and reflects off of the
reflective tape on the reverse side. The magnet at the top of
the card is designed to hold the target card to ceiling track or
steel studs to determine plumb and level positions. For best
performance when using the Target Card, the DeWALT logo
should be facing you.
Laser Enhancement Glasses (Fig. F )
Some laser kits include a pair of Laser En­hancement Glasses.
These glasses improve the visibility of the laser beam under
bright light conditions or over long distances when the laser is
used for interior applications. These glasses are not required to
operate the laser.
CAUTION: These glasses are not ANSI approved
safety glasses and should not be worn while operating
other tools. These glasses do not keep the laser beam
from entering your eyes.
34
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 34
5/17/2018 12:35:33 PM
ENGLISH
Service and Repairs
DANGER: To reduce the risk of serious personal injury,
never stare directly into the laser beam, with or without
these glasses.
NOTE: Disassembling the laser level will void all warranties on
the product.
To assure product SAFETY and RELIABILITY, repairs,
maintenance and adjustment should be performed by
authorized service centers. Service or maintenance performed
by unqualified personnel may result in a risk of injury. To
locate your nearest DeWALT service center, visit our website:
www.2helpU.com.
Maintenance
• Under some conditions, the glass lens may collect some
dirt or debris. This will affect beam quality and operating
range. The lens should be cleaned with a cotton swab
moistened with water.
• The flexible rubber shield can be cleaned with a wet lintfree cloth such as a cotton cloth. USE WATER ONLY — DO
NOT use cleansers or solvents. Allow the unit to air dry
before storing.
• To maintain the accuracy of your work, check the calibration
of the laser often. Refer to Calibrating the Laser.
• Calibration checks and other maintenance repairs can be
performed by DeWALT service centers. Two free calibration
checks are included under the DeWALT One Year Free
Service Con­tract.
• When the laser is not in use, store it in the kit box provided.
• Do not store your laser in the kit box if the laser is wet. Dry
exterior parts with a soft, dry cloth and allow the laser to
air dry.
• Do not store your laser at temperatures below -18˚C or
above 41˚C.
WARNING: Never use solvents or other harsh
chemicals for cleaning the non-metallic parts of the
tool. These chemicals may weaken the materials used
in these parts. Use a cloth dampened only with water
and mild soap. Never let any liquid get inside the unit;
never immerse any part of the unit into a liquid. Never
use compressed air to clean the laser.
Protecting the Environment
Separate collection. Products and batteries marked
with this symbol must not be disposed of with normal
household waste.
Products and batteries contain materials that can
be recovered or recycled reducing the demand for raw
materials. Please recycle electrical products and batteries
according to local provisions. Further information is available at
www.2helpU.com.
Batteries
hen disposing batteries, think of the protection of the
W
environment. Check with your local authorities for an
environmentally safe way of battery disposal.
Troubleshooting
Height of Instrument Alert
The DCE074R and DCE079R/G have a built-in alarm feature
that alerts the operator if the unit is disturbed after the unit has
self-leveled. The laser unit will stop rotating, the control panel
LED indicator light will flash, and the beeper will sound.
Turning the Laser Off
Press the the power button for 3 sec to turn the laser off. The
power LED indicator light will no longer be illuminated.
To Reset The Laser Unit for Continued Use
Turn the unit off and back on again using the power button on
the laser unit control panel.
NOTE: Always recheck the laser setup after the Height of
Instrument Alert (Hi mode) has triggered.
35
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 35
5/17/2018 12:35:33 PM
ESPAÑOL
Láser giratorio
DCE074R, DCE079R, DCE079G
Definiciones: símbolos y palabras de alertas de seguridad
Este manual de instrucciones utiliza los siguientes símbolos y palabras de alertas de seguridad para avisarle sobre las situaciones
peligrosas y los riesgos de que sufra lesiones personales o se produzcan daños materiales.
PELIGRO: Indica una situación peligrosa inminente que, de no evitarse, provocará lesiones graves o la muerte.
ADVERTENCIA: Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podría provocar la muerte o
lesiones graves.
PRECAUCIÓN: Indica una situación de peligro potencial que de no evitarse, puede provocar daños moderados o
menores.
(Símbolo utilizado sin la palabra) Indica un mensaje relacionado con la seguridad.
AVISO: Indica una práctica no relacionada con lesiones personales que, si no se evita, puede resultar en daños a los
bienes.
Si tiene alguna pregunta o comentario sobre esta o cualquier otra herramienta DeWALT, visite nuestro sitio web
www.2helpU.com.
Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer el manual de
instrucciones.
Instrucciones de seguridad para láseres
•
•
•
•
•
•
•
•
¡ADVERTENCIA! Lea y entienda todas las instrucciones. El incumplimiento de todas las
instrucciones que se indican a continuación podría provocar una descarga eléctrica, un incendio
y/o lesiones graves.
GUARDE TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS
¡ADVERTENCIA! Exposición a la radiación láser. No desmonte ni modifique el nivel láser. Este aparato no incluye
piezas que puedan ser reparadas por el usuario en su interior. Podrían producirse lesiones graves a la visión.
ADVERTENCIA: Radiación peligrosa. El uso de controles, ajustes o ejecución de los procedimientos, de forma diferente
a la indicada en el presente manual podrán provocar una exposición peligrosa a la radiación.
No utilice el láser en atmósferas explosivas, como ambientes donde haya polvo, gases o líquidos inflamables. Las
herramientas eléctricas originan chispas que pueden inflamar el polvo o los gases.
Utilice el láser exclusivamente con las baterías indicadas. El uso de cualquier otro tipo de baterías puede crear riesgos
de incendios.
Guarde el láser apagado fuera del alcance de los niños y de otras personas sin formación. Los láseres son peligrosos
si son operados por usuarios que no tienen formación.
Utilice únicamente los accesorios recomendados por el fabricante para su modelo. Hay accesorios que pueden ser
aconsejados para un láser, pudiendo crear un riesgo de daños personales al utilizarse con otro láser.
Las reparaciones de la herramienta tan sólo deben ser realizadas por el personal de reparación cualificado. Las
operaciones de reparación o de mantenimiento realizadas por personal no cualificado podrán conllevar daños personales.
Para localizar el centro de servicio DeWALT más cercano a usted, visite nuestro sitio web www.2helpU.com.
No utilice herramientas ópticas como un telescopio o tránsito para vez el rayo láser. Podrían producirse lesiones graves
a la visión.
No coloque el láser en una posición que pueda hacer que alguien mire fijamente el rayo láser de forma intencional o
no intencional. Podrían producirse lesiones graves a la visión.
Apague el láser cuando no lo utilice. Si lo deja encendido, aumenta el riesgo de que alguien mire directamente al rayo
láser.
36
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 36
5/17/2018 12:35:33 PM
ESPAÑOL
• No coloque el láser cerca de una superficie reflectante que pueda reflejar el rayo láser hacia los ojos de alguna
persona. Podrían producirse lesiones graves a la visión.
• No opere el láser cerca de los niños ni deje que éstos operen con el láser. Podrá dar lugar a daños oculares graves.
• No retire ni deshaga las etiquetas de advertencia. Si retira las etiquetas, aumentará el riesgo de exposición a la radiación.
• Coloque el láser de forma segura sobre una superficie plana. Si el láser se cae, dicha caída podrá provocar daños en el
láser y lesiones graves.
ADVERTENCIA: El uso de controles, ajustes o ejecución de los procedimientos, distintos a los indicados en la presente
podrán provocar una exposición peligrosa a la radiación.
¡ADVERTENCIA! NO DESMONTE EL LÁSER GIRATORIO. Este aparato no incluye piezas que puedan ser
reparadas por el usuario en su interior. Si desmonta el láser giratorio, anulará todas las garantías del producto.
No cambie el producto de ningún modo. Si realiza cambios en la herramienta, podrá dar lugar a una exposición
peligrosa ante la radiación láser.
• La etiqueta en su herramienta podrá incluir los siguientes símbolos.
V.........................voltios
nm.......... Longitud de onda en nanómetros
mW.....................milivatios
2............. Láser de Clase 2
. .......símbolo de advertencia láser
Etiquetas de advertencia
Para mayor comodidad y como medida de seguridad, en su láser se ha incluido la siguiente etiqueta.
DVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer el manual de
A
instrucciones.
ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER. NO MIRE EL RAYO. Producto láser de Clase 2
EVITE LA EXPOSICIÓN: EMISIÓN DE RADIACIÓN LÁSER DESDE ESTA APERTURA
37
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 37
5/17/2018 12:35:34 PM
ESPAÑOL
Declaración de conformidad con las normas
europeas.
NOTA: Cuando solicite paquetes de baterías de repuesto,
asegúrese de incluir el número de catálogo y el voltaje.
Normativa para dispositivos de radio
Instalación del paquete de baterías DeWALT de 18 V
1. Coloque la batería DeWALT de 18 V completamente
cargada de modo que el botón de desbloqueo (Figura E
15 ) esté orientado opuesto a usted y hacia la derecha.
2. Pulse y mantenga presionado el botón de desbloqueo en el
paquete de baterías.
3. Deslice la batería completamente en el interior de la guía
ubicada en el lateral del láser.
4. Suelte el botón en el paquete de baterías.
Láser giratorio DEWALT
DCE074R, DCE079R, DCE079G
DEWALT declara por medio de la presente que el Láser
giratorio DEWALT DCE074R/DCE079R/DCE0709G cumple
con la Normativa 2014/53/EU y los requisitos de todas las
Directivas de la UE aplicables.
Puede solicitar el texto completo de la Declaración de
Conformidad de la UE a DEWALT Industrial Tool Co.,
DEWALT Europa, DEWALT D-655-10 Idstein, Alemania
65509 o consultarlo y descargarlo en el siguiente sitio web:
www.2helpU.com.
Busque por el Número de producto y tipo indicado en la placa
de identificación de su producto.
Extracción del paquete de baterías
1. Mantenga presionado el botón de desbloqueo en el
paquete de baterías.
2. Deslice la batería hacia fuera para retirarla de la guía sobre
el láser.
3. Suelte el botón en el paquete de baterías.
4. Para cargar la batería, insértela en el cargador siguiendo
las instrucciones incluidas en el Manual de seguridad de
la batería.
ADVERTENCIA: Las baterías pueden explotar o
provocar fugas, dando lugar a daños personales
o incendios. Para reducir este riesgo, siga las
instrucciones proporcionadas en el Manual de
seguridad de la batería.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
Baterías y energía
Este láser giratorio DeWALT es compatible todas las baterías
de iones de litio de 18 voltios DeWALT, pero se ha diseñado
para resistir mejor los daños provocados durante una caída
cuando se utiliza con las siguientes baterías: Todas las baterías
de iones de litio de 18 voltios DeWALT de 1,5 Ah y 2 Ah.
Carga de la batería
Almacenamiento de los paquetes de baterías
Cuando lo saque de su caja, el paquete de baterías no estará
completamente cargado. Debe utilizar un cargador DeWALT de
18 voltios para cargar la batería antes de poder utilizar el láser
giratorio.
• El mejor lugar de almacenamiento es uno que sea fresco
y seco, no expuesto a la luz solar directa ni a calor o frío
excesivos.
• Un almacenamiento de larga duración no dañará el
paquete de baterías ni el cargador. En condiciones
adecuadas, se pueden almacenar durante 5 años o más.
• Consulte el cuadro al final del manual para ver la
compatibilidad de los cargadores y paquetes de baterías.
• Asegúrese de haber leído todas las instrucciones de
seguridad antes de utilizar el cargador.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS
CONSULTAS
ADVERTENCIA:
• NO intente cargar el paquete de baterías con
otros cargadores distintos a los indicados en
el presente manual. El cargador y el paquete de
baterías se han diseñado específicamente para ser
utilizados en conjunto.
• Siga cuidadosamente todas las instrucciones
y advertencias que encontrará en la etiqueta
y el embalaje de las baterías, así como las
instrucciones indicadas en el Manual de
seguridad de la batería.
1. Deslice la batería en el cargador como se describe en el
Manual de seguridad de la batería.
2. Espere hasta que el paquete de baterías esté
completamente cargado.
3. Deslice la batería hacia afuera para extraerla del cargador.
Seguridad del usuario
Seguridad personal
• Manténgase alerta, esté atento a lo que hace y use
el sentido común cuando utilice un dispositivo láser.
No maneje el dispositivo cuando esté cansado o
bajo los efectos de drogas, medicamentos o alcohol.
Un momento de falta de atención cuando se maneja
dispositivos láser puede ocasionar lesiones graves.
• Utilice en todo momento el equipo de protección personal
adecuado, que debe incluir protección ocular cuando
trabaje en un entorno de construcción.
Uso y cuidado del dispositivo láser
• No utilice el dispositivo láser si no puede encenderse
y apagarse con el interruptor. Cualquier dispositivo láser
que no pueda ser controlado con el interruptor es peligroso
y debe ser reparado.
38
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 38
5/17/2018 12:35:34 PM
ESPAÑOL
Panel de control (Fig. A , B )
• Guarde los dispositivos láser que no esté utilizando
fuera del alcance de los niños y no permita que lo
utilicen las personas que no estén familiarizadas
con el dispositivo o con estas instrucciones. Los
dispositivos láser son peligrosos si son utilizados por
usuarios sin la formación correspondiente.
• Utilice únicamente los accesorios recomendados por
el fabricante para su modelo. Hay accesorios adecuados
para una herramienta que, sin embargo, pueden resultar
peligrosos cuando se utilizan en otra herramienta
diferente.
El láser se controla principalmente con el botón de encendido
1 , el botón de modalidad 2 , el botón de velocidad 3 y el
botón de modalidad de detección 4 Estas características
cambian cuando se utiliza con el botón de selección del Eje 5 (solamente DCE079R/DCE079G en modo Pendiente), o los
dos botones de ajuste de dirección/elevación 6 y 7 Los botones de ajuste de dirección/elevación controlan
la dirección de giro del cabezal láser y también ajustan la
elevación del rayo cuando la unidad está en modo pendiente.
Estos botones también se pueden utilizar para girar
gradualmente el rayo cuando el dispositivo está en modo
Detección.
Los botones en el panel de control del DCE074R, el panel
de control del DCE079R/G y el teclado remoto DCE079R/G
funcionan todos de la misma forma, a menos que se
especifique lo contrario.
Funcionamiento
Consejos operativos
• Para prolongar la vida útil de la batería por carga, apague
el láser cuando no lo esté utilizando.
• Para garantizar la precisión de su trabajo, verifique la
calibración del láser con frecuencia. Consulte la sección
Calibración del láser.
• Antes de intentar utilizar el láser, compruebe que se
ha colocado con seguridad en una superficie segura,
relativamente plana y lisa.
• Marque siempre el centro de la línea o punto del láser. Si
marca diferentes partes del rayo en diferentes momentos
provocará un error de medición.
• Para aumentar la distancia de funcionamiento y la
precisión, coloque el láser en medio del área de trabajo.
• Cuando vaya a utilizar el láser acoplado en un trípode o
pared, móntelo con firmeza.
• Cuando trabaje en espacios interiores, una velocidad lenta
del cabezal giratorio producirá una línea visiblemente más
brillante, mientras una velocidad más rápida del cabezal
giratorio producirá una línea visiblemente continua.
• Para aumentar la visibilidad del rayo, utilice gafas que
mejoren la visibilidad del rayo láser o utilice una tarjeta de
objetivo láser para ayudarle a detectar el rayo.
• Tenga en cuenta que los cambios de temperatura
extremos pueden provocar el movimiento o la modificación
de la estructura de los edificios, los trípodes metálicos, los
equipos, etc., lo que podría afectar a la precisión del láser.
Compruebe su precisión con frecuencia al utilizar el láser.
• Cuando trabaje con el detector láser digital de DeWALT,
configure la velocidad de giro del láser en la opción más
rápida.
• Si el láser se cae o sufre un golpe fuerte, llévelo a un
centro de reparación calificado antes de volver a utilizarlo
para que revisen el sistema de calibración.
Botón de encendido
El botón de encendido se utiliza para encender y apagar el
dispositivo láser.
• Para encender los dispositivos láser DCE074R y
DCE079R/G, pulse una vez el botón de encendido.
• Para apagar completamente los dispositivos láser
DCE074R y DCE079R/G, mantenga presionado el botón
de encendido durante 3 segundos.
Botón de velocidad/rotación
El botón de velocidad 3 se utiliza para ajustar la velocidad
de rotación del rayo láser a una de sus 4 velocidades
predeterminadas (150, 300, 600 y 1200 RPM).
Botón del modo Detección
15˚/45˚/90˚
El botón del modo Detección 4 se utiliza para hacer que el
cabezal del láser se mueva lentamente hacia adelante y hacia
atrás, creando una línea de láser corta y brillante. Esta línea
corta es mucho más brillante y más visible que la que se puede
cuando la unidad está en modo de giro completo.
Utilización del modo Detección
• Para entrar en el modo de Detección, presione y suelte el
botón del modo de Detección 4 Para desplazarse por los
ángulos de detección, continúe presionando el botón hasta
que alcance el ángulo deseado.
• La dirección de la zona de detección se puede controlar
con los botones de flecha 6 y 7 .
39
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 39
5/17/2018 12:35:34 PM
ESPAÑOL
Encendido del dispositivo láser
(Fig. E , B )
Botón del modo Pendiente
• Para activar el modo Pendiente, pulse el botón del modo
Pendiente 2 .
• Para volver al modo de nivelación automática y volver a
activar la nivelación automática completa, pulse de nuevo y
mantenga presionado el botón del modo Pendiente 2 .
1. Introduzca la batería de 18 V completamente cargada tal y
como se muestra en la Figura E .
2. Presione suavemente el botón de encendido 1 para
ENCENCER el láser.
-- Se iluminará luz indicadora LED de encendido 9 .
-- El modo de nivelación automática se activa
automáticamente y el dispositivo láser se nivela. Una
vez que el dispositivo láser esté nivelado, el rayo girará
una vez a 600 RPM en el sentido de las agujas del
reloj.
-- Después de 10 segundos, el modo Hi (Alto) (antideriva)
se activa automáticamente y se ilumina el LED Hi 8 .
3. Pulse el botón de velocidad/rotación 3 para ajustar la
velocidad de rotación. La dirección se puede cambiar
utilizando los botones 6 y 7 ).
4. Pulse el botón Detección 4) para configurar el láser para
buscar en modo 0°, 15°, 45° o 90° grados.
Si ENCIENDE el modo Pendiente, se ilumina el LED de
pendiente ( 12 ). Si utiliza la nivelación del eje X, se ilumina
el LED del eje X ( 24 ) y, si utiliza la nivelación del eje Y, se
iluminará el LED del eje Y ( 25 ).
Ajuste de la dirección de Pendiente
Cuando se activa el modo Pendiente, la unidad acopla
automáticamente al eje X. Esto le permite inclinar el láser en la
dirección del eje X, como lo indican los "visores" en el sistema
antivuelco.
La luz LED 11 o 12 indica la dirección actual de la pendiente.
Solamente en el modelo DCE079R/G: En ciertas situaciones,
puede que sea de gran utilidad inclinar el láser sobre el eje
Y. La dirección del modo Pendiente se puede cambiar hacia
adelante y hacia atrás entre el eje Y y el eje X al presionar el
botón del eje X-Y 5 El eje seleccionado se identifica mediante
la luz LED 24 o 25 .
Ajuste de la cantidad de pendiente
1. Active el modo Pendiente.
2. Seleccione el eje deseado.
3. Use los botones de flecha (Fig. B , 6 y 7 ) para inclinar el
cabezal del rotor láser hacia arriba y hacia abajo.
-- Cada ver que pulse rápidamente un botón de flecha
moverá la pendiente 0,01º (1,6mm @ 10m).
-- Si mantiene presionado un botón de flecha entre 2
segundos y 10 segundos, la pendiente se moverá de
0,01 º/seg. a 0,2 º/seg.
-- Si mantiene presionado un botón de flecha durante
más de 10 segundos, la pendiente se moverá 0,2 º/seg.
Botones de flecha (Fig.
B , R
Calibración del láser (Fig. O, P)
Deberán de realizarse con frecuencia comprobaciones de
calibración de campo. Esta sección proporciona instrucciones
sobre cómo llevar a cabo sencillas comprobaciones de
campo de su láser giratorio DeWALT. Las comprobaciones
de calibración de campo no calibran el láser. Es decir, estas
comprobaciones no corrigen los errores en la capacidad de
nivelación o plomería del láser. En cambio, las comprobaciones
indican si el láser está proporcionando o no un nivel y una línea
de plomada correctos. Estas comprobaciones no sirven como
sustitución de una calibración profesional realizada por un
centro de servicio DeWALT.
)
Los botones de flecha ( B 6 y 7 ) se utilizan para diferentes
funciones dependiendo del modo de funcionamiento del
dispositivo láser.
Comprobación de calibración de nivel (eje X)
• En el modo de Nivelación automática horizontal,los
botones de flecha giran la dirección del rayo láser hacia la
derecha o hacia la izquierda durante el giro, o ajustan la
posición del rayo láser hacia la derecha o hacia la izquierda
durante el modo Detección.
1. Instale un trípode entre dos paredes que estén por
lo menos a 50 pies de distancia (aproximadamente
15 metros). La ubicación exacta del trípode no es de
vital importancia.
2. Coloque el dispositivo láser en el trípode de modo que el
eje X apunte directamente hacia una de las paredes.
3. Encienda el dispositivo láser y espere a que se autonivele.
4. Marque y mida los puntos A y B en las paredes tal y como
se muestra en la Figura O.
5. Gire el dispositivo láser completo 180º para que el eje X
apunte directamente hacia la pared opuesta.
6. Espere a que el dispositivo láser se autonivele y marque
y mida los puntos AA y BB en las paredes tal y como se
muestra en la figura P.
• En el modo de Nivelación automática vertical, los
botones de flecha giran la dirección del rayo láser hacia la
derecha o hacia la izquierda durante el giro, o ajustan la
posición del rayo láser hacia la derecha o hacia la izquierda
durante el modo Detección.
• En el modo de Pendiente, los botones de flecha se utilizan
para inclinar el cabezal del láser.
40
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 40
5/17/2018 12:35:34 PM
ESPAÑOL
7. Calcule el error total utilizando la siguiente ecuación:
Error total = (AA - A) - (BB- B)
8. Compare el error total con los límites permitidos que se
muestran en la tabla a continuación.
Distancia entre
paredes
Error permitido
DCE074R
Error permitido
DCE079R/G
15 m
3 mm
1,5 mm
20 m
4 mm
2 mm
25 m
5 mm
2,5 mm
30 m
6 mm
3 mm
4. Encienda el láser y ajuste la velocidad de rotación y los
controles según la operación que vaya a realizar.
Utilización del láser en el suelo (Fig. D )
El nivel del láser se puede colocar directamente en el suelo
para aplicaciones de nivelación y plomería como, por ejemplo,
enmarcar paredes.
1. Coloque el láser en una superficie relativamente lisa y
nivelada donde no cause molestias.
2. Coloque el láser tal y como se muestra para un ajuste de
nivel o plomada.
3. Encienda el láser y ajuste la velocidad de rotación y los
controles según la operación que vaya a realizar.
NOTA: El láser será más fácil de configurar para aplicaciones
de pared si la velocidad de giro se establece en 0 RPM y si se
utiliza el control remoto para alinear el láser con las marcas
de control. El control remoto permite que una persona pueda
configurar el láser.
Comprobación de calibración de nivel (eje Y)
Repita el procedimiento anterior, pero con el dispositivo láser
colocado de manera que el eje Y apunte directamente hacia
las paredes.
Comprobación de error de plomada (Fig. Q)
1. Utilizando una plomada estándar como referencia, marque
la parte superior e inferior de una pared. (Asegúrese de
marcar la pared y no el suelo y el techo).
2. Coloque el láser giratorio de forma segura en el suelo a
aproximadamente 3" (1 m) de la pared.
3. Encienda el láser, y señale el punto en la marca en la parte
inferior de la pared. A continuación, utilizando las flechas
arriba/abajo en el control remoto, gire el punto hacia arriba.
Si el centro del punto busca sobre la marca en la parte
superior de la pared, el láser está calibrado correctamente.
NOTA: Esta comprobación debe realizarse con una pared de
una longitud que no sea más corta que la pared más alta en la
que se utilizará este láser.
Utilización del control remoto del
modelo DCE079R/G
El control remoto permite a una persona utilizar y configurar
el láser a distancia. La luz LED en el control remoto indica
que se está transmitiendo una señal desde el dispositivo láser
DCE079R/G. Puede utilizar todos los botones del teclado para
controlar el dispositivo láser.
Si su unidad láser DCE079R/G se ha sellado antes o después
de 2016-49-NZ, puede utilizar el control remoto para apagar
por completo el dispositivo láser.
Utilización el láser en un trípode (Fig.  C )
1. Coloque el trípode de forma segura en el trípode y ajústelo
a la altura deseada.
2. Asegúrese de que la parte superior del trípode esté
aproximadamente nivelada. El láser solamente se nivelará
automáticamente si la parte superior del trípode está dentro
de ± 5˚ del nivel. Si el láser está demasiado fuera de nivel,
emitirá un pitido cuando alcance el límite de su rango de
nivelación. No se dañará el láser, pero no funcionará en
una condición "desnivelada".
3. Asegure el láser al trípode conectando el adaptador del
trípode 20 tal como se muestra en la Figura C al cuerpo
del láser. El adaptador puede montarse en la parte inferior
para el modo de nivel o en el lateral para el modo de
plomada. Coloque el conjunto en el trípode y atornille
la perilla roscada del trípode en la rosca hembra del
adaptador del trípode.
NOTA: Asegúrese de que el trípode con el que está
trabajando tenga un tornillo roscado de 5/8"-11 para
garantizar un montaje seguro.
2016-49-NZ
> 2016-49-NZ
Para apagar completamente un dispositivo láser DCE079R/G
(sellado en o después 2016-49-NZ) utilizando el control
remoto, pulse el botón del eje X-Y ( 14 ) y el botón MODO ( 13 )
simultáneamente.
41
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 41
5/17/2018 12:35:35 PM
ESPAÑOL
Especificaciones
Tensión
Tipo
Potencia del láser
Clase del láser
DCE074R
DCE079R
DCE079G
18 VCC
18 VCC
18 VCC
1
1
1
< 1mW
< 1mW
< 1mW
2
2
2
Longitud de onda
630 ~ 680 630 ~ 680 nm
nm
515 ~ 530
630 ~ 680
Velocidad de giro (RPM,
revoluciones por minuto)
150, 300, 150, 300, 600,
600, 1200
1200
150, 300,
600, 1200
Rango de visibilidad en
interiores
45 m
60m
80m
Alcance con detector
450m
600m
600m
Precisión de nivelación
(@ 600 RPM)
Rango de nivelación
automática
giratorios de rayo rojo (DW0743R) y verde (DW0743G). Se
puede configurar para indicar la ubicación del rayo a 1/8"
más cercano (3 mm) o a 1/25" (1 mm) más cercano. El
detector emite tanto señales visuales mediante la ventana de
visualización LCD 22 como señales de audio mediante el
altavoz 23 para indicar la ubicación del rayo láser.
El detector láser digital de DeWALT puede utilizarse con o sin la
abrazadera del detector. Cuando se utiliza con la abrazadera,
el detector puede posicionarse en una varilla gradual, un polo
de levantamiento, barras o soportes.
Instalación de una batería en el detector
(Fig. H )
El detector láser digital recibe alimentación mediante una
batería de 9 voltios. Para instalar la batería suministrada,
levante la tapa del compartimento de baterías (o). Coloque la
batería de 9 voltios en el compartimento, alineando la batería
como se muestra.
± 3 mm ± 1,5 mm para ± 1,5 mm
para 30 m
30 m
para 30 m
±5°
±5°
±5°
Temperatura de
funcionamiento
De -5 °C a
50 °C
De -5 °C a
50 °C
De -5 °C a
50 °C
Temperatura de
almacenamiento
De -20 °C a De -20 °C a
70 °C
70 °C
De -20 °C a
70 °C
Rosca del receptáculo
5/8"-11 TPI
5/8"-11 TPI
5/8"-11 TPI
Peso (sin paquete de
baterías)
4,5 kg
4,5 kg
4,5 kg
Controles del detector (fig. 9) I
El detector se controla mediante el botón de alimentación 26 y
el botón de modo de precisión 27 .
Cuando se pulsa una vez el botón de alimentación, el detector
se enciende. La parte superior de la ventana de visualización
muestra el icono de precisión 27 , y el icono de volumen
28 . Para disminuir el volumen de la señal sonora que emite
el detector cuando detecta un rayo láser, presione el botón
otra vez; uno de los semicírculos junto al icono de la bocina
desaparecerá. Para apagar la señal sonora, pulse de nuevo
el botón; el icono del volumen desaparecerá. El detector láser
digital de DeWALT también tiene una función de apagado
automático. Si un láser láser no alcanza la ventana de
detección o si no se pulsan los botones, el detector se apagará
por sí mismo al cabo de 30 minutos.
Cuando el detector está encendido, la parte superior de la
ventana muestra un icono de modo de precisión. Aparecerá el
icono de modo de precisión de 1 mm 53 , o el icono del modo
de precisión de 3 mm 54 . Cuando aparece el icono del modo
de precisión de 1 mm, indica que el detector emitirá una lectura
"nivelada" solamente cuando el rayo láser esté nivelado o con
una variación inferior a 1 mm por encima o por debajo del nivel.
Cuando aparece el icono del modo de precisión de 3 mm,
indica que el detector emitirá una lectura "nivelada" cuando
el rayo láser esté nivelado o con una desviación aproximada
de 3 mm por encima o por debajo del nivel. Presione el botón
del modo de precisión 27 una vez para cambiar el modo de
precisión.
Accesorios
Los accesorios recomendados para utilizar con su dispositivo
láser están disponibles para ser adquiridos en el centro de
servicio local de la fábrica.
ADVERTENCIA: Dado que los accesorios no
suministrados por DeWALT no han sido sometidos
a pruebas con este producto, el uso de dichos
accesorios con esta herramienta puede ser peligroso.
Para reducir el riesgo de lesiones, deben usarse solo
los accesorios recomendados por DeWALT para este
producto.
Si necesita ayuda para localizar cualquier accesorio, visite
nuestro sitio web www.2helpU.com.
Detector láser digital (Fig. H - K )
Algunos equipos láser incluyen un detector láser digital
de DEWALT. El detector láser digital de DEWALT facilita
la localización de un rayo láser emitido por el láser en
condiciones de luminosidad alta o sobre grandes distancias. El
detector puede utilizarse tanto en situaciones de interior como
de exterior, en donde sea difícil ver el rayo láser.
El detector no es apto para ser utilizado con láseres no
giratorios, pero es compatible con la mayoría de los láseres
42
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 42
5/17/2018 12:35:35 PM
ESPAÑOL
Funcionamiento del detector (Fig. 9) I
El altavoz del detector no suena.
• Compruebe que el detector esté encendido.
• Presione el botón de alimentación/volumen. Pasará de
volumen alto, a bajo y a silencio.
• Compruebe que el láser giratorio esté encendido y que
emita un rayo láser.
• Si el detector sigue sin emitir ningún sonido, llévelo a un
centro de reparación de DeWALT.
J
1. Configure y coloque el láser giratorio que va a utilizar de
acuerdo con las instrucciones del fabricante. Encienda el
láser y asegúrese de que el láser gire y emita un rayo láser.
NOTA: Este detector se ha diseñado para ser utilizado
solamente con un láser giratorio. El detector no funcionará
con un nivel láser de rayo estacionario.
2. Encienda el detector pulsando el botón de encendido/
volumen 26 .
3. Ajuste el volumen a su gusto siguiendo las instrucciones
proporcionadas en la sección Controles del detector.
4. Coloque el detector de modo que la ventana del detector
22 quede frente al rayo láser producido por el láser
giratorio. Mueva el detector hacia arriba o hacia abajo en
la zona aproximada del láser, hasta que haya centrado
el detector. Para obtener más información acerca de los
indicadores de la ventana de visualización y los indicadores
de las señales sonoras, consulte la tabla denominada
Indicadores (Fig. J ).
5. Utilice las muescas de marcado 30 para marcar con
precisión la posición del rayo láser.
El detector no responderá a un rayo láser estacionario.
El detector láser digital DeWALT se ha diseñado
exclusivamente para utilizar con dispositivos láser giratorios.
El detector emite una tonalidad pero la ventana de la
pantalla LCD no funciona.
• Si el detector está muy frío, deje que se caliente en una
zona con calor.
• Si la ventana de la pantalla LCD sigue sin funcionar, lleve el
detector a un centro de reparación de DeWALT.
Soporte de montaje (Fig. M , N )
Algunos dispositivos láser incluyen un soporte de pared. El
soporte se puede utilizar para unir la herramienta a la guía o
al ángulo del techo y para ayudar a instalar un techo acústico.
Siga las instrucciones proporcionadas a continuación para
utilizar el soporte de pared.
ATENCIÓN: Antes de fijar el nivel láser a la guía de la
pared o al ángulo del techo, asegúrese de que la guía
o el ángulo estén correctamente asegurados.
1. Coloque el láser sobre la base de montaje 37 alineando el
orificio del tornillo 5/8-11 en el adaptador de trípode ( 20 ,
Fig. C ) conectado a la parte inferior del láser con el orificio
39 en la base de montaje. Gire la perilla de montaje 40 para asegurar el láser.
2. Con la escala de medición del soporte de pared 41 hacia usted, afloje la perilla de bloqueo de la abrazadera
del soporte de pared 42 para abrir las mordazas de la
abrazadera.
3. Coloque las mordazas de la abrazadera alrededor de la
guía de la pared o del ángulo del techo y apriete la perilla
de bloqueo de la abrazadera del soporte de pared 42 para cerrar las mordazas de la abrazadera sobre la guía.
Asegúrese de que la perilla de bloqueo de la abrazadera
del soporte de pared esté bien apretada antes de continuar.
ATENCIÓN: Utilice siempre un gancho de alambre
para techo o un material equivalente, además de
la perilla de fijación de la abrazadera de montaje
en pared, para ayudar a asegurar el nivel del láser
mientras lo monta en la pared. Pase el cable a través
del mango del nivel láser. NO enrosque el cable a
través del sistema metálico de protección. Además, se
pueden usar tornillos para sujetar el soporte de pared
directamente a la pared como medida de seguridad.
Los orificios para el tornillo 43 se encuentran en la
parte superior del soporte de pared.
Limpieza y almacenamiento del detector
• Podrá retirar la grasa y la suciedad del exterior del detector
utilizando un paño o un cepillo suave no metálico.
• El detector láser digital de DeWALT es resistente al agua.
En caso de que el detector caiga sobre barro, cemento
húmedo o una sustancia similar, simplemente desconecte
el detector. No utilice nunca agua a alta presión como, por
ejemplo, una hidrolavadora.
• El mejor lugar de almacenamiento es aquel que sea frío y
seco, lejos de la luz directa del sol y de los excesos de frío
o de calor.
Reparación del detector
Salvo las baterías, no hay piezas reemplazables por el
usuario en el detector láser digital. No desmonte la unidad. La
modificación no autorizada del detector de láser anulará todas
las garantías.
Resolución de problemas del detector
El detector no se enciende
• Pulse y suelte el botón de alimentación/volumen.
• Compruebe que la batería esté en su lugar y con una
posición adecuada.
• Si el detector está muy frío, deje que se caliente en una
zona con calor.
• Cambie la batería de 9 voltios. Encienda la unidad.
• Si el detector sigue sin encenderse, lleve el detector a un
centro de reparación de DeWALT.
43
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 43
5/17/2018 12:35:35 PM
ESPAÑOL
Tarjeta do objetivo (Fig. G )
4. Utilizando la perilla de nivelación de la base 44 aproxime
una posición nivelada desde la pared.
5. El dispositivo láser se puede ajustar hacia arriba y hacia
abajo a la altura de desplazamiento deseada para trabajar.
Para cambiar la altura, afloje la perilla de bloqueo 45 ubicada a la izquierda del soporte de pared. Apoye la base
de montaje mientras ajusta la altura.
6. Gire la perilla de ajuste 46 , ubicada a la derecha del
soporte de pared, para mover el nivel del láser hacia arriba
y hacia abajo para establecer la altura deseada. Utilice la
escala de medición del soporte de pared 41 para localizar
su marca.
NOTA: Puede ser útil encender y girar el cabezal giratorio
para que coloque un punto en una de las escalas del
láser. La tarjeta de objetivo de DeWALT está marcada
a 38 mm, por lo tanto, puede ser más fácil establecer el
desplazamiento del láser a 38 mm por debajo de la guía.
7. Una vez que haya colocado el láser a la altura deseada,
apriete el botón de bloqueo 45 para mantener la posición.
Algunos dispositivos láser incluyen una tarjeta de objetivo
láser para ayudar a localizar y marcar el rayo láser. La tarjeta
de objetivo aumenta la visibilidad del rayo láser a medida que
el rayo cruza la tarjeta. La tarjeta está marcada con escalas
estándar y escalas métricas. El rayo láser pasa a través del
plástico rojo y se refleja en la cinta reflectante del reverso.
El imán en la parte superior de la tarjeta está diseñado para
sujetar la tarjeta objetivo a la guía del techo o a pernos de
acero para determinar la plomada y nivelar las posiciones. Para
obtener el mejor rendimiento al usar la Tarjeta de objetivo, el
logotipo DeWALT debe estar orientado hacia usted.
Gafas de mejora de visión del láser
(Fig. F )
Algunos dispositivos láser incluyen un par de gafas de mejora
de visión del láser. Estas gafas mejoran la visibilidad del rayo
láser en condiciones de luz brillante o en largas distancias al
utilizar el láser en interiores. No es necesario utilizar las gafas
para usar el láser.
ATENCIÓN: Estas gafas no son gafas de seguridad
aprobadas por ANSI y no deben utilizarse con otras
herramientas. Estas gafas no evitan que el rayo láser
entre en los ojos.
PELIGRO: Para reducir el riesgo de lesiones oculares
graves, nunca mire directamente al rayo láser, con o
sin estas gafas puestas.
Instalación de una varilla de nivel (Fig. K )
Para asegurar su detector a una varilla de nivel, debe conectar
en primer lugar el detector a la abrazadera utilizando la perilla
roscada de 1/4"-20 47 en la parte posterior de la abrazadera.
Deslice las guías 32 sobre la abrazadera alrededor del riel 33 en la varilla de nivel.
1. Coloque el detector a la altura necesaria y gire la perilla
de la abrazadera en el sentido de las agujas del reloj para
apretar las mordazas de la abrazadera alrededor del nivel
asegurando la abrazadera sobre la varilla.
2. Para realizar ajustes en la altura, afloje ligeramente la
abrazadera, reposicione y reapriete.
Mantenimiento
• Bajo determinadas condiciones, la lente de vidrio puede
recoger algo de suciedad o desechos. Esto afectará la
calidad del rayo y al alcance del láser. La lente debe
limpiarse con un bastoncillo de algodón humedecido con
agua.
• El protector de goma flexible se puede limpiar con un paño
húmedo sin pelusa como, por ejemplo, un paño de algodón.
UTILICE SOLAMENTE AGUA PARA SU LIMPIEZA - NO
utilice ningún tipo de detergente o disolvente. Deje que la
lente se seque al aire antes de guardarla.
• Para garantizar la precisión de su trabajo, verifique la
calibración del láser con frecuencia. Consulte la sección
Calibración del láser.
• Las comprobaciones de calibración y otras reparaciones
de mantenimiento pueden ser realizadas por los centros de
reparación de DeWALT. En el Contrato de mantenimiento
de un año de DeWALT se incluyen dos comprobaciones de
calibración.
• Cuando no utilice el dispositivo láser debe guardarlo en la
caja proporcionada.
Varilla de nivel de construcción (Fig. L )
PELIGRO: NUNCA intente utilizar una varilla de nivel
cuando haya tormenta o cerca de cables eléctricos
elevados. Si lo hace podría sufrir heridas graves o
incluso la muerte.
Algunos dispositivos láser incluyen una varilla de nivel. La
varilla de nivel de DeWALT está marcada con escalas de
medición en ambos lados y está construida en secciones
telescópicas. Un botón con resorte acciona un candado para
sostener la varilla de nivel en varias longitudes.
La parte frontal de la varilla de nivel tiene una escala de
medición que comienza en la parte inferior. Utilícela solamente
desde cero al nivelar o durante trabajos de nivelación.
La parte posterior de la varilla de nivel está diseñada
para medir la altura de techos, viguetas, etc. Extienda
completamente la sección superior de la varilla de nivel hasta
que el botón se bloquee en la sección anterior. Extienda esa
sección hasta que se enganche en la sección adyacente o
hasta que la varilla de nivel toque el techo o la vigueta. La
altura se lee en el punto en el cual la última sección extendida
sale de la sección inferior anterior, como se muestra en la
Figura L .
44
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 44
5/17/2018 12:35:35 PM
Protección del medioambiente
• No guarde su láser en la caja de herramientas si el láser
está húmedo. Seque las partes exteriores con un paño
suave y seco y deje que el láser se seque al aire.
• No almacene el láser a temperaturas inferiores a -18 ° C ni
superiores a 41 ° C.
ADVERTENCIA: Nunca use disolventes ni otros
productos químicos abrasivos para limpiar las partes
no metálicas de la herramienta. Estos productos
químicos pueden debilitar los materiales usados en
estas partes. Use un paño humedecido solo con agua
y jabón neutro. Nunca permita el ingreso de líquido en
la unidad; nunca sumerja ninguna parte de la unidad
en líquido. No utilice nunca aire comprimido para
limpiar el láser.
ESPAÑOL
Recolección selectiva. Los productos y baterías
marcados con este símbolo no se deben tirar junto
con la basura doméstica normal.
Los productos y baterías contienen materiales que
pueden recuperarse o reciclarse, reduciendo así la demanda
de nuevas materias primas. Recicle los productos eléctricos
y las baterías de acuerdo con las normativas locales. Puede
encontrar información adicional en www.2helpU.com.
Baterías
uando se deshaga de las baterías, piense en la protección del
C
medioambiente. Acuda a sus autoridades locales para conocer
el modo de deshacerse de sus baterías con toda seguridad
para el medioambiente.
Resolución de problemas
Altura de alerta del instrumento
Los dispositivos DCE074R y DCE079R/G tienen una función
de alarma incorporada que alerta al operario si la unidad se
altera después de haber realizado el proceso de nivelación
automática. La unidad láser dejará de girar, la luz indicadora
del panel de control parpadeará y sonará un pitido.
Apagado del dispositivo láser
Presione el botón de alimentación durante 3 segundos para
apagar el láser. Se apagará la luz LUD de indicación de
alimentación.
Restablecimiento del dispositivo láser para su uso
continuado
Apague el dispositivo y vuelva a encenderlo usando el botón de
alimentación en el panel de control del láser.
NOTA: Verifique siempre la configuración del láser después
de que se haya activado la Alerta de altura del instrumento
(Modo Hi, alto).
Mantenimiento y reparaciones
NOTA: Si desmonta el nivel láser, anulará todas las garantías
del producto.
Para garantizar la SEGURIDAD y la FIABILIDAD del producto,
las tareas de reparación, mantenimiento y ajustes deberán ser
realizadas por los centros de servicio autorizados por DeWALT.
Las tareas de reparación o de mantenimiento realizadas por
personal no cualificado podrán resultar en daños personales.
Para localizar su centro de servicio DeWALT más cercano,
visite nuestro sitio web: www.2helpU.com.
45
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 45
5/17/2018 12:35:35 PM
FRANÇAIS
Laser rotatif
DCE074R, DCE079R, DCE079G
Définitions : symboles et termes d’avertissement de sécurité
Ce manuel d’instructions utilise les symboles et termes d’avertissement de sécurité suivants pour vous prévenir de situations
dangereuses et d’un risque de blessures corporelles ou de dommages matériels.
Danger : indique une situation de danger imminent qui, si rien n’est fait pour l’éviter, entraînera des blessures graves ou
mortelles.
Avertissement : indique une situation de danger potentiel qui, si rien n’est fait pour l’éviter, pourrait entraîner des
blessures graves ou mortelles.
Attention : indique une situation dangereuse potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner des blessures
minimes ou modérées.
(Utilisé sans mot) indique un message relatif à la sécurité.
Mise en garde : indique une pratique ne posant aucun risque de blessures mais qui, si rien n’est fait pour l’éviter,
pourrait entraîner des dommages matériels.
Si vous avez des questions ou des commentaires sur cet outil ou tout autre outil DeWALT, visitez notre site Web
www.2helpU.com.
Avertissement : afin de réduire le risque de blessure, l’utilisateur doit lire le manuel
d’instructions.
Consignes de sécurité pour les lasers
AVERTISSEMENT ! Veuillez lire et vous assurer d'avoir compris toutes les instructions.
Tout manquement aux directives suivantes pose des risques de décharges électriques,
d’incendie et/ou de blessures graves.
CONSERVER TOUS LES AVERTISSEMENTS ET TOUTES LES INSTRUCTIONS POUR POUVOIR S'Y
RÉFÉRER DANS LE FUTUR
•
•
•
•
•
•
•
AVERTISSEMENT ! Exposition aux radiations laser. Ne pas démonter ou modifier le niveau laser. L’appareil ne
comprend aucune pièce pouvant être réparée par l’utilisateur. Risque de blessures graves aux yeux.
Avertissement : radiations dangereuses. L’utilisation de contrôles ou de réglage ou l’exécution de procédures
différentes de celles mentionnées dans ce document peut représenter un risque d’exposition aux radiations dangereuses.
Ne pas utiliser le laser dans un milieu déflagrant, comme en présence de liquides, gaz ou poussières inflammables.
Les outils électriques peuvent produire des étincelles qui pourraient enflammer toute émanation ou poussière ambiante.
Utiliser le laser uniquement avec les batteries spécialement conçues. L’utilisation d’autres batteries peut créer un risque
d’incendie.
Conserver le laser hors de portée des enfants et des autres personnes inexpérimentées. Les lasers peuvent être
dangereux entre des mains inexpérimentées.
Utiliser uniquement les accessoires recommandés par le fabricant pour votre modèle. Les accessoires qui peuvent être
appropriés pour un laser peuvent créer un risque de blessure lorsqu’ils sont utilisés sur un autre laser.
La réparation de l'outil doit être effectuée exclusivement par du personnel de réparation qualifié. La réparation ou
l’entretien effectués par du personnel non qualifié peuvent provoquer des blessures. Pour localiser le centre de service
DeWALT le plus proche, rendez-vous sur www.2helpU.com.
Ne pas utiliser d’outils optiques, par ex. télescope ou théodolite pour regarder le faisceau laser. Risque de blessures
graves aux yeux.
Ne pas placer le laser dans une position où il serait possible de regarder volontairement ou non dans le faisceau
laser. Risque de blessures graves aux yeux.
46
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 46
5/17/2018 12:35:35 PM
FRANÇAIS
• Arrêter le laser lorsqu’il n’est pas utilisé. Laisser le laser en marche augmente le risque de regarder dans le faisceau laser.
• Ne pas placer le laser à proximité d’une surface réfléchissante qui pourrait refléter le faisceau laser vers les yeux des
personnes. Risque de blessures graves aux yeux.
• Ne pas utiliser le laser en présence d'enfants ni laisser les enfants utiliser le laser. Risque de blessures graves aux
yeux.
• Ne pas retirer ou endommager les étiquettes d'avertissement. Le retrait des étiquettes augmente le risque d’exposition
aux radiations.
• Positionner le laser de manière sûre sur une surface plane. Le laser peut s’endommager ou causer de graves blessures
s’il tombe.
AVERTISSEMENT : l'utilisation de contrôles ou de réglage ou l'exécution de procédures différentes de celles
mentionnées dans ce document peut représenter un risque d'exposition aux radiations dangereuses.
AVERTISSEMENT ! NE PAS DÉMONTER LE LASER ROTATIF. L’appareil ne comprend aucune pièce pouvant être
réparée par l’utilisateur. Le démontage du laser rotatif annulera toutes les garanties relatives à ce produit. Ne
modifier le produit en aucune manière. La modification de l'outil peut entraîner une exposition au rayonnement
laser nocif.
• L'étiquette sur votre outil peut inclure les symboles suivants.
V.........................volts
nm.......... longueur d'onde en nanomètres
mW.....................milliwatts
2............. laser de Classe 2
. .......symbole d’avertissement laser
Étiquettes d’avertissement
Pour votre commodité et votre sécurité, l’étiquette suivante se trouve sur votre laser.
VERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessure, l’utilisateur doit lire le manuel
A
d’instructions.
AVERTISSEMENT : RAYONNEMENT LASER. NE PAS REGARDER DIRECTEMENT LE FAISCEAU.
Produit laser de classe 2
ÉVITER L’EXPOSITION -LE RAYONNEMENT LASER EST ÉMIS À PARTIR DE CETTE OUVERTURE
47
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 47
5/17/2018 12:35:36 PM
FRANÇAIS
Certificat de conformité CE
Installation du bloc batterie 18 V DeWALT
1. Positionnez la batterie 18 V DeWALT entièrement chargée
de façon à ce que le bouton de dégagement (Figure E 15 )
soit tourné vers l’extérieur et vers la droite.
2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de dégagement
sur le bloc batterie.
3. Faites glisser complètement le bloc batterie dans le rail sur
le côté du laser.
4. Relâchez le bouton sur le bloc batterie.
Directive Équipement radio
Laser rotatif DEWALT
DCE074R, DCE079R, DCE079G
DEWALT déclare par la présente que le laser rotatif
DEWALT DCE074R/DCE079R/DCE0709G est conforme à la
Directive 2014/53/EU et à toutes les exigences des directives
européennes applicables.
Le texte intégral de la déclaration de conformité de l’UE peut
être demandé auprès de DEWALT Industrial Tool Co, DEWALT
Europe, DEWALT D-655-10 Idstein, Allemagne 65509 ou est
disponible à l’adresse Internet suivante : www.2helpU.com.
Rechercher par le numéro de produit et le type indiqué sur la
plaque signalétique.
Retrait du bloc batterie
1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de dégagement
sur le bloc batterie.
2. Faites glisser le bloc batterie hors du laser.
3. Relâchez le bouton sur le bloc batterie.
4. Pour recharger la batterie, insérez-la dans le chargeur,
comme décrit dans le Manuel de sécurité de la batterie.
AVERTISSEMENT : les batteries peuvent exploser ou
couler, et peuvent provoquer des blessures ou prendre
feu. Pour réduire ce risque, suivez les instructions du
Manuel de sécurité de la batterie.
LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS
Batteries et alimentation
Ce laser rotatif DeWALT accepte toutes les batteries lithiumion 18 volts DeWALT, mais il est conçu pour résister au mieux
aux dommages lors d’une chute lorsqu’il est utilisé avec les
batteries suivantes : toutes les batteries lithium-ion 1,5 Ah et
2 Ah DeWALT 18 volts.
Rangement des blocs batterie
• Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et sec, à
l’abri de toute lumière solaire directe et de tout excès de
température.
• Un long rangement n’endommage pas le bloc batterie ni
le chargeur. Dans de bonnes conditions, ils peuvent être
entreposés pendant 5 ans ou plus.
Charge de la batterie
Le bloc batterie n’est pas complètement chargé lors du
déballage. Vous devez utiliser un chargeur 18 volts DeWALT
pour charger la batterie avant de pouvoir utiliser le laser rotatif.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR LES
CONSULTER ULTÉRIEUREMENT
• Consultez le tableau à la fin de ce manuel pour connaître la
compatibilité des batteries et des chargeurs.
Sécurité de l'utilisateur
• Assurez-vous de lire toutes les consignes de sécurité avant
d’utiliser votre chargeur.
Sécurité personnelle
• Rester systématiquement vigilant et faire preuve
de jugement lors de l’utilisation d’un appareil laser.
Ne pas utiliser d’outil en cas de fatigue ou sous
l’influence de drogues, d’alcool ou de médicaments.
Tout moment d’inattention pendant l’utilisation d’un
appareil laser comporte des risques de dommages
corporels graves.
• Utiliser l’équipement de protection individuelle approprié, y
compris les lunettes de protection, lorsque vous travaillez
dans un environnement de construction.
AVERTISSEMENT :
• NE PAS tenter de charger le bloc batterie avec
un chargeur différent de ceux indiqués dans
ce manuel. Le chargeur et le bloc batterie sont
spécifiquement conçus pour fonctionner ensemble.
• Suivez attentivement toutes les instructions
et mises en garde figurant sur l’étiquette et
l’emballage de la batterie et le Manuel de sécurité
de la batterie fourni.
1. Glissez le bloc batterie dans le chargeur comme décrit dans
le Manuel de sécurité de la batterie.
2. Attendez que la batterie soit entièrement chargée.
3. Faites glisser le bloc batterie hors du chargeur.
Utilisation et entretien de l’outil
• Ne pas utiliser l’outil dont l’interrupteur est
défectueux. Tout outil dont l’interrupteur est défectueux
est dangereux et doit être réparé.
• Après utilisation, ranger les appareils laser hors de
portée des enfants et ne permettre à aucune personne
non familière avec leur fonctionnement ou ces
instructions, de les utiliser. Les appareils lasers peuvent
être dangereux entre des mains inexpérimentées.
REMARQUE : lors de la commande d’un bloc batterie de
rechange, veillez à préciser sa référence et sa tension.
48
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 48
5/17/2018 12:35:36 PM
FRANÇAIS
• Utiliser uniquement les accessoires recommandés
par le fabricant pour votre modèle. Les accessoires qui
peuvent convenir à un outil peuvent devenir dangereux
lorsqu’ils sont utilisés avec un autre outil.
Les boutons du panneau de commande DCE074R, du
panneau de commande DCE079R/G et du clavier à
distance DCE079R/G fonctionnent tous de la même façon, sauf
indication contraire.
Fonctionnement
Bouton d’alimentation
Le bouton d’alimentation permet d’allumer et d’éteindre
l’appareil laser.
• Pour mettre sous tension l’appareil laser DCE074R ou
DCE079R/G, appuyez une fois sur le bouton d’alimentation.
• Pour éteindre complètement l’appareil laser DCE074R ou
DCE079R/G, appuyez sur le bouton d’alimentation pendant
3 secondes.
Conseils d’utilisation
• Pour prolonger la durée de vie de la batterie par charge,
arrêtez le laser lorsqu’il n’est pas utilisé.
• Pour assurer la précision de votre travail, vérifiez souvent
l’étalonnage du laser. Référez-vous à Étalonner le laser.
• Avant d’essayer d’utiliser le laser, assurez-vous que l’outil
est positionné sur une surface relativement lisse et sûre.
• Marquez toujours le centre de la ligne ou du point laser. Si
vous marquez différentes parties du faisceau à différents
moments, vous introduisez des erreurs dans vos mesures.
• Pour augmenter la distance d’utilisation et la précision,
placez le laser au milieu de la zone de travail.
• Lorsque vous fixez le laser à un trépied ou à un mur, fixezle solidement.
• Lorsque vous travaillez à l’intérieur, une vitesse lente de la
tête rotative produira une ligne visiblement plus lumineuse,
une vitesse plus rapide de la tête rotative produira une
ligne visiblement marquée.
• Pour augmenter la visibilité du faisceau, portez des
lunettes d’augmentation laser et/ou utilisez une carte cible
de laser pour vous aider à trouver le faisceau.
• Les variations de température très importantes peuvent
provoquer des mouvements ou des déplacements des
structures des bâtiments, des trépieds métalliques, des
appareils, etc. Cela peut affecter la précision. Contrôlez
souvent la précision lors du travail.
• Lorsque vous travaillez avec le détecteur de laser
numérique DeWALT, réglez la vitesse de rotation du laser
sur le réglage le plus rapide.
• Si le laser est tombé ou a subi un choc violent, faites
vérifier le système d’étalonnage par un centre de service
qualifié avant d’utiliser le laser.
Bouton de vitesse/rotation
Le bouton de vitesse 3 permet de régler la vitesse de rotation
du faisceau laser grâce à ses 4 vitesses préréglées (150, 300,
600 et 1 200 tr/min).
Bouton de mode balayage
15˚/45˚/90˚
Le bouton de mode balayage 4 est utilisé pour faire balayer la
tête laser en avant et en arrière, créant une ligne laser courte et
lumineuse. Cette ligne courte est beaucoup plus lumineuse et
visible que lorsque l’appareil est en mode de rotation complète.
Utilisation du mode balayage
• Pour entrer en mode de balayage, appuyez et relâchez le
bouton de mode balayage 4 . Pour faire défiler les angles
de balayage, continuez d’appuyer sur le bouton jusqu’à ce
que vous atteigniez l’angle désiré.
• La direction de la zone de balayage peut être contrôlée à
l’aide des flèches 6 et 7 .
Bouton de mode pente
• Pour activer le mode pente, appuyez sur le bouton du mode
pente 2 .
• Pour revenir au mode mise à niveau automatique et
réengager la mise à niveau automatique complète, appuyez
et maintenez enfoncé le bouton de mode 2 à nouveau.
Réglage de la direction de la pente
Lorsque le mode Pente est activé, l’appareil engage
automatiquement l’axe X. Ceci vous permet d’incliner le laser
dans la direction de l’axe X, comme indiqué par les viseurs sur
la cage de protection.
La DEL 11 ou 12 indique la direction actuelle de la pente.
Panneau de commande (Fig. A , B )
Le laser est principalement contrôlé par le bouton
d’alimentation 1 , le bouton de mode 2 , le bouton de vitesse
3 et le bouton de mode de balayage 4 . Ces caractéristiques
sont ensuite modifiées lorsqu’elles sont utilisées avec le bouton
de sélection d’axe 5 (DCE079R/DCE079G en mode Pente
uniquement), ou les deux boutons de réglage de direction et
d’élévation 6 et 7 .
Les boutons de réglage de direction et d’élévation contrôlent
le sens de rotation de la tête laser ainsi que l’élévation du
faisceau lorsque l’appareil est en mode pente. Ces boutons
peuvent également être utilisés pour faire pivoter le faisceau
progressivement lorsque l’appareil est en mode Balayage.
49
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 49
5/17/2018 12:35:36 PM
FRANÇAIS
DCE079R/G seulement : dans certaines situations, il peut
être souhaitable d’incliner le laser dans l’axe Y. La direction
du mode pente peut être modifiée entre l’axe Y et l’axe X en
appuyant sur le bouton de l’axe X-Y 5 . L’axe sélectionné est
identifié par une DEL 24 ou 25 .
3. Appuyez sur le bouton de vitesse/rotation 3 pour régler la
vitesse de rotation. La direction peut être changée à l’aide
des boutons 6 et 7 .
4. Appuyez sur le bouton de balayage 4 pour régler le laser
pour balayer en mode 0°, 15°, 45° ou 90°.
Si vous activez le mode pente, la DEL pente ( 12 ) s’allume. Si
vous utilisez la mise à niveau de l’axe X, la DEL de l’axe X ( 24 )
s’allumera, si vous utilisez la mise à niveau de l’axe Y, la DEL
de l’axe Y ( 25 ) s’allumera.
Réglage du degré de pente
1. Activez le mode pente.
2. Sélectionnez l’axe souhaité.
3. Utilisez les flèches (Fig. B , 6 et 7 ) pour incliner la tête du
rotor laser vers le haut et vers le bas.
-- Chaque pression rapide sur une flèche déplacera la
pente de 0.01º (1.6 mm à 10 m).
-- Si vous appuyez et maintenez enfoncée une flèche
entre 2 et 10 secondes, la pente passera de 0.01º/s à
0.2º/s.
-- Si vous appuyez et maintenez enfoncé une flèche
pendant plus de 10 secondes, la pente se déplacera
de 0.2º/s.
Flèches (Fig.
B , R
Étalonnage du laser (Fig. O, P)
Des vérifications d’étalonnage sur le terrain devraient être
effectuées fréquemment. Cette section fournit des instructions
pour effectuer des vérifications simples d’étalonnage sur
le terrain de votre laser rotatif DeWALT. Les vérifications
d’étalonnage sur le terrain n’étalonnent pas le laser. C’est-àdire que ces vérifications ne corrigent pas les erreurs de mise
à niveau ou d’aplomb du laser. Les vérifications indiquent si le
laser fournit un niveau et un aplomb corrects. Ces vérifications
ne peuvent se substituer à l’étalonnage professionnel effectué
par un centre de service DeWALT.
)
Vérification de l’étalonnage du niveau (axe X)
Les flèches ( B 6 et 7 ) sont utilisées pour différentes fonctions
selon le mode de fonctionnement de l’appareil laser.
1. Installez un trépied entre deux murs espacés d’au moins
15 mètres [50 pi]. L’emplacement exact du trépied n’est pas
déterminant.
2. Montez l’appareil laser sur le trépied de façon à ce que
l’axe X pointe directement vers l’un des murs.
3. Allumez l’appareil laser et laissez-le se mettre à niveau
automatiquement.
4. Marquez et mesurez les points A et B sur les murs comme
indiqué sur la figure O.
5. Faites pivoter l’ensemble de l’appareil laser de 180º de
façon à ce que l’axe X pointe directement vers le mur
opposé.
6. Laissez l’appareil laser se mettre à niveau
automatiquement, puis marquez et mesurez les points AA
et BB sur les murs comme indiqué sur la figure P.
7. Calculez l’erreur totale à l’aide de l’équation :
Erreur totale = (AA - A) - (BB - B)
8. Comparez l’erreur totale aux limites permises indiquées
dans le tableau suivant.
• Dans le mode mise à niveau automatique horizontale,
les flèches font tourner le faisceau laser dans le sens
horaire ou antihoraire pendant la rotation, ou ajustent
la position du faisceau laser dans le sens horaire ou
antihoraire pendant le mode balayage.
• Dans le mode mise à niveau automatique verticale, les
flèches font tourner le faisceau laser dans le sens horaire
ou antihoraire pendant la rotation, ou ajustent la position du
faisceau laser dans le sens horaire ou antihoraire pendant
le mode balayage.
• Dans le mode pente, les flèches sont utilisées pour incliner
la tête laser.
Mise sous tension du laser (Fig. E , B )
1. Insérez le bloc batterie 18 V complètement chargé comme
indiqué sur la figure E .
2. Appuyez doucement sur le bouton d’alimentation 1 pour
allumer le laser.
-- La DEL d’alimentation 9 s’allume.
-- Le mode de mise à niveau automatique est activé
automatiquement et l’appareil laser se met à niveau.
Une fois l’appareil laser à niveau, le faisceau tourne
une fois à 600 tr/min dans le sens horaire.
-- Après 10 secondes, le mode haut (antidérive) est activé
automatiquement et la DEL du mode haut 8 s’allume.
Distance
entre les
murs
Erreur admissible
DCE074R
Erreur
admissible
DCE079R/G
15 m
3 mm
1.5 mm
20 m
4 mm
2 mm
25 m
5 mm
2.5 mm
30 m
6 mm
3 mm
50
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 50
5/17/2018 12:35:36 PM
FRANÇAIS
Utilisation du laser au sol (Fig. D )
Vérification de l’étalonnage du niveau (axe Y)
Répétez la procédure ci-dessus, mais avec l’appareil laser
positionné de manière à ce que l’axe Y soit dirigé directement
vers les murs.
Le niveau laser peut être positionné directement sur le sol pour
les applications de mise à niveau et d’aplomb telles que les
ossatures des murs.
1. Placez le laser sur une surface relativement lisse et plane
où il ne sera pas perturbé.
2. Positionnez le laser pour un réglage de niveau ou d’aplomb
comme indiqué.
3. Allumez le laser et réglez la vitesse de rotation et les
commandes comme vous le souhaitez.
REMARQUE : le laser sera plus facile à configurer pour les
applications murales si la vitesse de rotation est réglée à 0 tr/
min et si la télécommande est utilisée pour aligner le laser
avec les marques de contrôle. La télécommande permet à une
personne de configurer le laser.
Vérification de l’erreur d’aplomb (Fig. Q)
1. En utilisant un fil à plomb standard comme référence,
marquez le haut et le bas d’un mur. Assurez-vous de
marquer le mur et non le plancher et le plafond.
2. Positionnez le laser rotatif de façon sécuritaire sur le
plancher à environ 1 m (3’) du mur.
3. Allumez le laser et pointez le point vers le repère situé
au bas du mur. Ensuite, à l’aide des flèches haut/bas de
la télécommande, faites pivoter le point vers le haut. Si
le centre du point balaie au-dessus de la marque sur le
dessus du mur, le laser est correctement étalonné.
REMARQUE : cette vérification doit être faite avec un mur
n’étant pas plus court que le mur le plus haut pour lequel ce
laser sera utilisé.
Utilisation de la
télécommande DCE079R/G
Utilisation du laser sur un trépied (Fig.
C)
La télécommande permet à une personne d’utiliser et de
configurer le laser à distance. La DEL de la télécommande
indique qu’un signal est transmis par l’appareil laser
DCE079R/G. Vous pouvez utiliser toutes les touches du clavier
pour contrôler cet appareil laser.
1. Positionnez le trépied de façon sécuritaire et réglez-le à la
hauteur désirée.
2. Assurez-vous que le haut du trépied est à peu près à
niveau. Le laser ne se met à niveau automatiquement que
si le haut du trépied se trouve à ± 5˚ du niveau. Si le laser
est réglé trop loin du niveau, il émet un bip lorsqu’il atteint
la limite de sa plage de mise à niveau. Le laser ne sera
pas endommagé, mais il ne fonctionnera pas dans un état
« hors niveau ».
3. Fixez le laser au trépied en fixant l’adaptateur trépied
20 comme indiqué sur la figure C au corps du laser.
L’adaptateur peut être monté en bas pour le mode niveau
ou sur le côté pour le mode aplomb. Placez l’ensemble
sur le trépied et vissez le bouton fileté du trépied dans le
filetage femelle de l’adaptateur trépied.
REMARQUE : assurez-vous que le trépied avec lequel
vous travaillez est muni d’une vis filetée 5/8"-11 pour
assurer un montage sûr.
4. Allumez le laser et réglez la vitesse de rotation et les
commandes comme vous le souhaitez.
Si votre appareil laser DCE079R/G a été estampillé 2016-49NZ ou ultérieur, vous pouvez utiliser la télécommande pour
éteindre complètement l’appareil laser.
2016-49-NZ
> 2016-49-NZ
Pour éteindre complètement un laser DCE079R/G
(estampillé 2016-49-NZ ou ultérieur) à l’aide du clavier de la
télécommande, appuyez sur le bouton de l’axe X-Y ( 14 ) et le
bouton MODE ( 13 ) simultanément.
51
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 51
5/17/2018 12:35:36 PM
FRANÇAIS
Caractéristiques techniques
Tension
Type
Puissance du laser
DCE074R
DCE079R
DCE079G
18 VCC
18 VCC
18 VCC
1
1
1
< 1 mW
< 1 mW
< 1 mW
Classe du laser
2
2
2
Longueur d’onde
630 à
680 nm
630 à 680 nm
515 à 530
630 à 680
Vitesse de rotation (tr/min)
45 m
60 m
80 m
Portée avec détecteur
450 m
600 m
600 m
Plage de mise à niveau
automatique
± 3 mm par ± 1,5 mm par
30 m
30 m
± 5°
± 5°
Température de
fonctionnement
-5 °C à
50 °C
-5 °C à 50 °C
-5 °C à
50 °C
Température d’entreposage
-20 °C à -20 °C à 70 °C
70 °C
-20 °C à
70 °C
Fil de réceptacle
Le détecteur de laser numérique est alimenté par une
batterie de 9 volts. Pour installer la batterie fournie, soulever
le couvercle du logement de batterie 21 . Placez la batterie
9 volts dans le compartiment, en alignant la batterie comme
indiqué.
5/8"-11 DPP 5/8"-11 DPP
4.5 kg
4.5 kg
Commandes du détecteur (Fig. I )
Le détecteur est commandé par le bouton d’alimentation 26 et
le bouton de mode de précision 27 .
Lorsque le bouton d’alimentation est enfoncé une fois, le
détecteur se met en marche. La partie supérieure de la
fenêtre d’affichage affiche l’icône de précision 27 et l’icône
de volume 28 . Pour diminuer le volume du signal sonore que
le détecteur émet lorsqu’il détecte un faisceau laser, appuyez
de nouveau sur le bouton ; l’un des demi-cercles à côté de
l’icône du volume disparaîtra. Pour désactiver le signal sonore,
appuyez une troisième fois sur le bouton ; l’icône du volume
disparaît alors. Le détecteur de laser numérique DeWALT
possède également une fonction d’arrêt automatique. Si aucun
faisceau laser rotatif ne passe dans la fenêtre de détection de
faisceau ou si aucun bouton n’est enfoncé, le détecteur s’arrête
automatiquement au bout de 30 minutes environ.
Lorsque le détecteur est allumé, le haut de la fenêtre affiche
une icône de mode de précision. Soit l’icône de mode de
précision de 1 mm 53 apparaîtra, soit l’icône de mode de
précision de 3 mm 54 apparaîtra. Lorsque l’icône de mode de
précision de 1 mm apparaît, elle indique que le détecteur ne
donnera une lecture « alignée » que lorsque le faisceau laser
est aligné ou pas plus de 1 mm au-dessus ou en dessous.
Lorsque l’icône de mode de précision de 3 mm apparaît, elle
indique que le détecteur donnera une lecture « alignée »
lorsque le faisceau laser est aligné ou environ 3 mm au-dessus
ou en dessous. Appuyez une fois sur le bouton de mode de
précision 27 pour changer le mode de précision.
± 1,5 mm
par 30 m
± 5°
Poids (sans bloc batterie)
Installation d’une batterie dans le détecteur
(Fig. H )
150, 300, 150, 300, 600, 150, 300,
600, 1 200
1 200
600, 1 200
Portée visible à l’intérieur
Précision de mise à niveau
(à 600 tr/min)
Le détecteur de laser numérique DeWALT peut être utilisé avec
ou sans la pince du détecteur. Lorsqu’il est utilisé avec la pince,
le détecteur peut être positionné sur une tige graduée, un
poteau de mise à niveau, un montant ou un pilier.
5/8"-11 DPP
4.5 kg
Accessoires
Les accessoires recommandés pour l’utilisation avec votre
outil peuvent être achetés dans votre centre de service local
appartenant à l’usine.
AVERTISSEMENT : comme les accessoires
autres que ceux proposés par DeWALT n’ont pas
été testés avec cet outil, leur utilisation conjointe
pourrait être dangereuse. Pour réduire tout risque de
dommages corporels, seuls des accessoires DeWALT
recommandés doivent être utilisés avec cet appareil.
Si vous avez besoin d’aide pour localiser un accessoire,
veuillez visiter notre site Web www.2helpU.com.
Détecteur de laser numérique
(Fig. H – K )
Utilisation du détecteur (Fig. I , J )
1. Réglez et positionnez le laser rotatif que vous utiliserez
selon les instructions du fabricant. Allumez le laser et
assurez-vous que le laser tourne et émet un faisceau
laser. REMARQUE : ce détecteur a été conçu pour être
utilisé uniquement avec un laser rotatif. Le détecteur ne
fonctionnera pas avec un niveau laser à faisceau fixe.
2. Mettez le détecteur en marche en appuyant sur le bouton
d’alimentation/du volume 26 .
Certains kits laser incluent un détecteur de laser numérique
DeWALT. Le détecteur de laser numérique DeWALT permet
le repérage d’un faisceau émis par le laser rotatif lorsque la
luminosité est élevée ou sur de longues distances. Le détecteur
peut être utilisé à l’intérieur comme à l’extérieur lorsqu’il est
difficile de voir le faisceau laser.
Le détecteur n’est pas destiné à être utilisé avec des lasers non
rotatifs, mais il est compatible avec la plupart des lasers rotatifs
à faisceau rouge (DW0743R) et à faisceau vert (DW0743G).
Il peut être réglé pour indiquer l’emplacement du faisceau
au 1/8 po (3 mm) ou au 1/25 po (1 mm) le plus proche. Le
détecteur fournit des signaux visuels sur la fenêtre de l’écran
22 et des signaux sonores grâce au haut-parleur 23 pour
indiquer l’emplacement du faisceau laser.
52
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 52
5/17/2018 12:35:37 PM
FRANÇAIS
Le détecteur ne réagit pas à un faisceau laser immobile.
Le détecteur de laser numérique DeWALT a été conçu pour
fonctionner uniquement avec des lasers rotatifs.
3. Réglez le volume comme vous le souhaitez, comme décrit
dans la section Commandes du détecteur.
4. Positionnez le détecteur de manière à ce que la fenêtre du
détecteur 22 soit tournée vers le faisceau laser produit par
le laser rotatif. Déplacez le détecteur vers le haut ou le bas
dans la zone approximative du faisceau jusqu’à avoir centré
le détecteur. Pour plus d’informations sur les indicateurs
de la fenêtre d’affichage et sur les indicateurs du signal
sonore, consultez le tableau intitulé Indicateurs (Fig. J ).
5. Utilisez les encoches de repérage 30 pour repérer
précisément la position du faisceau laser.
Le détecteur émet un son, mais la fenêtre de l’écran LCD
ne fonctionne pas.
• Si le détecteur est très froid, le laisser chauffer dans une
zone chauffée.
• Si la fenêtre de l’écran LCD ne fonctionne toujours pas,
porter le détecteur dans un centre de service DeWALT.
Support de montage (Fig. M , N )
Nettoyage et rangement du détecteur
Certains kits laser incluent un montage mural. Il peut être utilisé
pour fixer l’outil au rail ou à l’angle du plafond et pour aider
à l’installation du plafond acoustique. Suivez les instructions
ci-dessous pour utiliser le montage mural.
ATTENTION : avant de fixer le niveau laser au rail
mural ou à l’angle du plafond, assurez-vous que le rail
ou l’angle est correctement fixé.
1. Placez le laser sur la base de montage 37 en alignant le
trou de vis 5/8-11 sur l’adaptateur trépied ( 20 , Fig. C ) fixé
en bas du laser avec le trou 39 dans la base de montage.
Tournez le bouton de montage 40 pour fixer le laser.
2. Avec l’échelle de mesure murale 41 face à vous,
desserrez le bouton de serrage mural 42 pour ouvrir les
mâchoires de serrage.
3. Positionnez les mâchoires de serrage autour du rail mural
ou de l’angle du plafond et serrez le bouton de serrage
mural 42 pour fermer les mâchoires de serrage sur le rail.
Assurez-vous que le bouton de serrage mural est bien
serré avant de continuer.
ATTENTION : utilisez toujours un support de fil de
plafond ou du matériel équivalent, en plus du bouton
de serrage mural, pour aider à fixer le niveau du laser
tout en le fixant à un mur. Faites passer le fil à travers
la poignée du niveau laser. NE PAS passer le fil dans
la cage métallique de protection. Des vis peuvent
également être utilisées pour fixer le montage mural
directement au mur comme sécurité. Les trous de vis
43 sont situés en haut du montage mural.
4. À l’aide du bouton de réglage de niveau de la base 44 ,
effectuez une approximation de la position du niveau à
partir du mur.
5. L’outil peut être ajusté vers le haut et vers le bas à la
hauteur de dévoiement désirée pour le travail. Pour
modifier la hauteur, desserrez le bouton de serrage 45 situé à gauche du montage mural. Soutenez la base de
montage lors du réglage de la hauteur.
6. Tournez le bouton de réglage 46 , situé à droite du
montage mural, pour déplacer le niveau du laser vers le
haut et vers le bas afin de régler votre hauteur. Utilisez
l’échelle de mesure murale 41 pour localiser votre marque.
• La saleté et la graisse peuvent être éliminées de l’extérieur
du détecteur avec un chiffon ou une brosse souple non
métallique.
• Le détecteur de laser numérique DeWALT est étanche. Si
vous laissez tomber le détecteur dans de la boue, le béton
humide ou une substance similaire, il suffit de rincer le
détecteur à l’eau. N’utilisez pas d’eau sous haute pression,
par exemple un nettoyeur haute pression.
• Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et sec, à
l’abri de toute lumière solaire directe et de tout excès de
température.
Révision du détecteur
À l'exception des piles, aucune pièce ne peut être réparée
par l'utilisateur dans le détecteur de laser numérique. Ne pas
démonter l’appareil. Toute altération non autorisée du détecteur
laser annulera toutes les garanties.
Dépannage du détecteur
Le détecteur ne s’allume pas.
• Appuyer et relâcher le bouton d’alimentation/du volume.
• Contrôler que la batterie est en place et bien positionnée.
• Si le détecteur est très froid, le laisser chauffer dans une
zone chauffée.
• Remplacer la batterie de 9 volts. Allumer l’appareil.
• Si le détecteur ne s’allume toujours pas, porter le détecteur
dans un centre de service DeWALT.
Le haut-parleur du détecteur n’émet aucun son.
• S’assurer que le détecteur est allumé.
• Appuyer sur le bouton d’alimentation/du volume. Il passera
de haut à bas, à muet.
• S’assurer que le laser rotatif tourne et qu’il émet un
faisceau laser.
• Si le détecteur n’émet toujours aucun son, porter le
détecteur dans un centre de service DeWALT.
53
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 53
5/17/2018 12:35:37 PM
FRANÇAIS
Carte cible (Fig. G )
REMARQUE : il peut être utile d’allumer l’appareil et de
tourner la tête rotative de façon à ce qu’elle place un point
sur l’une des échelles laser. La carte cible DeWALT est
marquée à 38 mm, il peut donc être plus facile de régler le
dévoiement du laser à 38 mm en dessous du rail.
7. Une fois que vous avez positionné le laser à la hauteur
désirée, serrez le bouton de serrage 45 pour maintenir
cette position.
Certains kits laser comprennent une carte cible de laser pour
aider à localiser et à marquer le faisceau laser. La carte cible
améliore la visibilité du faisceau laser lorsque le faisceau
traverse la carte. La carte est marquée avec des échelles
standard et métriques. Le faisceau laser passe à travers le
plastique rouge et se réfléchit sur la bande réfléchissante au
verso. L’aimant en haut de la carte est conçu pour maintenir
la carte cible sur un rail de plafond ou des montants d’acier
pour déterminer la position de l’aplomb et du niveau. Pour des
meilleures performances lors de l’utilisation de la carte cible, le
logo DeWALT doit être face à vous.
Montage sur une tige graduée (Fig. K )
Pour fixer votre détecteur à une tige graduée, fixez d’abord
le détecteur à la pince à l’aide du bouton fileté 1/4"-20 47 à
l’arrière de la pince. Faites glisser les rails 32 sur la pince
autour du rail 33 sur la tige graduée.
1. Positionnez le détecteur à la hauteur requise et tournez
le bouton de la pince dans le sens horaire pour serrer les
mâchoires de la pince autour de la tige graduée et fixer la
pince sur la tige.
2. Pour effectuer des ajustements en hauteur, desserrer
légèrement la pince, repositionner et resserrer.
Lunettes d’amélioration laser (Fig. F )
Certains kits laser comprennent une paire de lunettes
d’amélioration laser. Ces lunettes améliorent la visibilité du
faisceau laser dans des conditions de lumière vive ou sur
de longues distances lorsque le laser est utilisé pour des
applications en intérieur. Ces lunettes ne sont pas nécessaires
pour faire fonctionner le laser.
ATTENTION : ces lunettes ne sont pas des lunettes
de sécurité homologuées ANSI et ne doivent pas être
portées lors de l’utilisation d’autres outils. Ces lunettes
n’empêchent pas le faisceau laser d’entrer dans vos
yeux.
DANGER : pour réduire le risque de blessures graves,
ne regardez jamais directement dans le faisceau laser,
avec ou sans ces lunettes.
Tige graduée de construction (Fig. L )
DANGER : NE JAMAIS essayer d’utiliser une tige
graduée pendant un orage ou à proximité de fils
électriques en surplomb. Cela entraînera des blessures
graves ou mortelles.
Certains kits laser comprennent une tige graduée. La tige
graduée DeWALT est marquée des deux côtés avec des
échelles de mesure et est faite de sections télescopiques.
Un bouton à ressort actionne un verrou pour maintenir la tige
graduée à différentes longueurs.
L’avant de la tige graduée possède une échelle de mesure
commençant en bas. Utilisez-le pour mesurer à partir du sol
lors de travaux de terrassement ou de nivellement.
L’arrière de la tige graduée est conçu pour mesurer la hauteur
des plafonds, des solives, etc. Déployez complètement la
section supérieure de la tige graduée jusqu’à ce que le bouton
se verrouille dans la section précédente. Déployez cette section
jusqu’à ce qu’elle se verrouille dans la section adjacente ou
jusqu’à ce que la tige graduée touche le plafond ou la solive.
La hauteur est lue à l’endroit où la dernière section déployée
sort de la section inférieure précédente, comme le montre la
Figure L .
Maintenance
• Dans certaines conditions, la lentille de verre peut
accumuler de la saleté ou des débris. Cela affectera la
qualité du faisceau et la portée de fonctionnement. La
lentille doit être nettoyée à l’aide d’un coton-tige imbibé
d’eau.
• L’écran en caoutchouc flexible peut être nettoyé avec un
chiffon humide non pelucheux comme un chiffon en coton.
UTILISER UNIQUEMENT DE L’EAU - NE PAS utiliser de
nettoyants ou de solvants. Laisser l’appareil sécher à l’air
avant de le ranger.
• Pour maintenir la précision de votre travail, vérifiez souvent
l’étalonnage du laser. Référez-vous à Étalonner le laser.
• Les vérifications d’étalonnage et les autres réparations de
maintenance peuvent être effectuées par les centres de
service DeWALT. Deux vérifications d’étalonnage gratuites
sont incluses dans le contrat de service gratuit d’un an
DeWALT.
• Lorsque le laser n’est pas utilisé, rangez-le dans la mallette
fournie.
54
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 54
5/17/2018 12:35:37 PM
Protection de l'environnement
• Ne pas ranger le laser dans la mallette s’il est mouillé.
Sécher les parties extérieures avec un chiffon doux et sec
et laisser le laser sécher à l’air.
• Ne pas entreposer votre laser à des températures
inférieures à -18 °C ou supérieures à 41 °C.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser de solvant ou
autres produits chimiques décapants pour nettoyer
les parties non métalliques de l'outil. Ces produits
chimiques peuvent affaiblir les matériaux utilisés dans
ces pièces. Utiliser un chiffon humidifié avec de l’eau
et un savon doux. Protéger l’appareil de tout liquide et
n’immergez aucune de ses pièces dans aucun liquide.
Ne jamais utiliser d’air comprimé pour nettoyer le laser.
FRANÇAIS
Collecte sélective. Les produits et batteries marqués
de ce symbole ne doivent pas être jetés avec les
ordures ménagères.
Ces produits et batteries contiennent des matériaux
qui peuvent être récupérés ou recyclés, ce qui réduit la
demande de matières premières. Veuillez recycler les produits
électriques et les batteries selon les dispositions locales.
De plus amples informations sont disponibles à l’adresse
www.2helpU.com.
Batteries
Dépannage
L ors de la mise au rebut des piles, pensez à la protection de
l’environnement. Consultez les autorités locales pour connaître
les mesures de mise au rebut des piles respectueuse de
l’environnement.
Alerte de hauteur de l’instrument
Les DCE074R et DCE079R/G disposent d’une fonction
d’alarme intégrée qui avertit l’opérateur si l’unité est perturbée
après la mise à niveau automatique. L’appareil laser s’arrête de
tourner, la DEL du panneau de commande clignote et le signal
sonore retentit.
Mise hors tension du laser
Appuyez sur le bouton d’alimentation pendant 3 secondes pour
éteindre le laser. La DEL d’alimentation n’est plus allumée.
Pour réinitialiser l’appareil laser en vue d’une
utilisation continue
Éteignez et rallumez l’appareil à l’aide du bouton d’alimentation
sur son panneau de commande.
REMARQUE : toujours revérifier la configuration du laser après
le déclenchement de l’Alerte de hauteur de l’instrument
(mode haut).
Service et réparations
REMARQUE : le démontage du niveau laser annulera toutes
les garanties relatives à ce produit.
Pour assurer la SÛRETÉ et la FIABILITÉ du produit, les
réparations, entretiens et réglages doivent être réalisés par
des centres de réparations agréés DeWALT. La réparation ou
l’entretien effectués par du personnel non qualifié peuvent
provoquer des blessures. Pour trouver le centre de service
DeWALT le plus proche de chez vous, visitez notre site Web :
www.2helpU.com.
55
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 55
5/17/2018 12:35:37 PM
ITALIANO
Laser rotante
DCE074R, DCE079R, DCE079G
Definizioni: termini e simboli relativi agli avvisi di sicurezza
Il presente manuale di istruzioni utilizza i seguenti termini e simboli di sicurezza per avvertire l'utente in merito a situazioni
pericolose e rischi di lesioni personali o danni alla proprietà.
PERICOLO: Indica una situazione di pericolo imminente che, se non evitata, provoca lesioni gravi o mortali.
AVVERTENZA: Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare lesioni gravi o
mortali.
ATTENZIONE: Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare lesioni lievi o
moderate.
(Impiego senza dicitura) Indica un messaggio relativo alla sicurezza.
AVVISO: Indica una pratica non associata al rischio di lesioni personali ma che, se non evitata, potrebbe provocare
danni materiali.
Per domande o commenti su questo o altri strumenti DeWALT, consultare il nostro sito Web www.2helpU.com.
Avvertenza: Allo scopo di ridurre il rischio di infortuni si raccomanda di leggere il
manuale di istruzioni.
Istruzioni di sicurezza per laser
•
•
•
•
•
•
•
•
AVVERTENZA! Leggere attentamente tutte le istruzioni. La mancata osservanza di tutte le
istruzioni seguenti può generare scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni personali.
CONSERVARE TUTTE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI PER CONSULTAZIONI FUTURE
AVVERTENZA! Esposizione alla radiazione laser. Non smontare né modificare la livella laser. Nella parte interna
dell'apparecchio non sono presenti parti riparabili dall'utilizzatore. Rischio di gravi lesioni agli occhi.
AVVERTENZA: Radiazioni pericolose. L'utilizzo di comandi, regolazioni o procedure diverse da quelle qui specificate
può esporre al pericolo di radiazioni.
Non azionare il laser in ambienti con atmosfera esplosiva, per esempio in presenza di liquidi infiammabili, gas o
polveri. Gli apparecchi elettrici creano scintille che possono incendiare polveri o vapori.
Utilizzare il laser solo con le batterie specificamente indicate. L’uso di gruppi di batterie diversi può esporre al rischio di
incendi.
Quando non utilizzato, conservare il laser fuori dalla portata dei bambini e di altre persone inesperte. I laser sono
prodotti pericolosi in mano a persone inesperte.
Utilizzare solo gli accessori raccomandati dal produttore del proprio modello. Gli accessori adatti a un solo laser
possono diventare pericolosi se utilizzati su un laser diverso.
La riparazione dell'apparecchio deve essere eseguita esclusivamente da personale di assistenza qualificato. La
riparazione o manutenzione eseguita da personale non qualificato potrebbe provocare lesioni. Per individuare il centro di
assistenza DeWALT più vicino, consultare il sito Internet www.2helpU.com.
Non utilizzare apparecchi ottici, come telescopi o tacheometri, per osservare il raggio laser. Rischio di gravi lesioni agli
occhi.
Non collocare il laser in una posizione tale da stimolare qualcuno a guardare, anche non intenzionalmente, il raggio
laser. Rischio di gravi lesioni agli occhi.
Spegnere il laser quando non viene utilizzato. Più il laser resta acceso, maggiore è il rischio che qualcuno guardi il raggio
direttamente.
56
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 56
5/17/2018 12:35:37 PM
ITALIANO
• Non posizionare il laser vicino a una superficie riflettente, la quale potrebbe riflettere il raggio laser verso gli occhi
delle persone presenti. Rischio di gravi lesioni agli occhi.
• Non far funzionare il laser in presenza di bambini, né permettere loro di utilizzare questo laser. Rischio di gravi lesioni
agli occhi.
• Non rimuovere o rovinare le etichette di avvertenza. La rimozione delle etichette aumenta il rischio di esposizione alle
radiazioni.
• Collocare il laser su una superficie piana e stabile. Se dovesse cadere, potrebbero verificarsi danni al laser o gravi lesioni
personali.
AVVERTENZA: L'utilizzo di comandi, regolazioni o procedure diversi da quelli qui specificati può esporre al pericolo di
radiazioni.
AVVERTENZA! NON SMONTARE IL LASER ROTANTE. Nella parte interna dell'apparecchio non sono presenti parti
riparabili dall'utilizzatore. Lo smontaggio del laser rende nulle tutte le garanzie del prodotto. Non modificare il
prodotto in alcun modo. La modifica dell'apparecchio può esporre a radiazioni pericolose.
• L'etichetta sull'apparecchio può riportare i seguenti simboli.
V.........................volt
nm.......... lunghezza d'onda in nanometri
mW.....................milliwatt
2............. Laser classe 2
. .......simbolo di avvertenza laser
Etichette di avvertenza
Per praticità e sicurezza, il laser riporta la seguente etichetta.
VVERTENZA: Allo scopo di ridurre il rischio di infortuni si raccomanda di leggere il manuale di
A
istruzioni.
AVVERTENZA: RADIAZIONE LASER. EVITARE DI GUARDARE IL RAGGIO LASER. Prodotto laser
classe 2
EVITARE L'ESPOSIZIONE - ATTRAVERSO QUESTA APERTURA VENGONO EMESSE RADIAZIONI
LASER
57
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 57
5/17/2018 12:35:38 PM
ITALIANO
Dichiarazione di conformità CE
2. Attendere fino a quando la batteria è completamente
caricata.
3. Estrarre la batteria dalla guida.
Direttiva sulle apparecchiature radio
NOTA: Quando si ordinano batterie sostitutive, assicurarsi di
includere il numero di catalogo e la tensione.
Laser rotante DEWALT
DCE074R, DCE079R, DCE079G
Con il presente documento DEWALT dichiara che il laser
rotante DEWALT DCE074R/DCE079R/DCE0709G è conforme
alla Direttiva 2014/53/UE e a tutti i requisiti delle direttive UE
applicabili.
Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE può
essere richiesto a DEWALT Industrial Tool Co., DEWALT
Europe, DEWALT D-655-10 Idstein, Germania 65509 oppure
può essere reperito presso l'indirizzo Internet: www.2helpU.
com.
Eseguire una ricerca per prodotto e in base al numero indicato
sulla targhetta.
Installazione della batteria DeWALT da 18 volt
1. Posizionare la batteria DeWALT da 18 volt completamente
carica in modo che il pulsante di rilascio (Figura E 15 ) si
trovi di fronte all'utilizzatore e a destra.
2. Premere e tenere premuto il pulsante di rilascio sulla
batteria.
3. Far scorrere completamente la batteria nella guida nella
parte laterale del laser.
4. Rilasciare il pulsante sulla batteria.
Smontaggio della batteria:
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
1. Premere e tenere premuto il pulsante di rilascio sulla
batteria.
2. Estrarre la batteria dalla guida sopra il laser.
3. Rilasciare il pulsante sulla batteria.
4. Per ricaricare la batteria, inserirla nel caricatore come
descritto nel Manuale di sicurezza della batteria.
AVVERTENZA: Le batterie possono esplodere o
presentare eventuali perdite, causando lesioni o
incendi. Al fine di minimizzare tale rischio è necessario
seguire le istruzioni indicate nel Manuale di sicurezza
della batteria.
Batterie e alimentazione
Questo laser rotante DeWALT è compatibile con tutte le batterie
agli ioni di litio DeWALT da 18 volt, tuttavia occorre considerare
che è costruito per resistere in modo ottimale ai danni in caso
di caduta quando utilizzato con le seguenti batterie: tutte le
batterie agli ioni di litio da 18 volt DeWALT da 1,5 Ah e 2 Ah.
Ricarica della batteria
Al momento dell’acquisto la batteria non è completamente
carica. È necessario utilizzare un caricabatterie DeWALT da 18
volt per caricare la batteria prima di utilizzare il laser rotante.
Conservazione delle batterie
• Il luogo di conservazione ideale deve essere fresco e
asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e da sbalzi di
temperatura eccessivi.
• Un lungo periodo di immagazzinaggio non danneggerà
la batteria o il caricabatterie. In condizioni adeguate, le
batterie possono essere conservate per 5 anni o più.
• Consultare la tabella alla fine del presente manuale per la
compatibilità dei caricabatterie e delle batterie.
• Assicurarsi di leggere tutte le istruzioni di sicurezza prima di
utilizzare il caricabatterie.
AVVERTENZA:
• NON provare a caricare la batteria con
caricabatterie diversi da quelli indicati in
questo manuale. Il caricabatterie e la batteria
sono progettati specificamente per lavorare
insieme.
• Seguire con attenzione tutte le istruzioni e le
avvertenze sull'etichetta e sulla confezione della
batteria e le indicazioni riportate nel Manuale di
sicurezza della batteria.
1. Far scorrere la batteria nel caricabatterie come descritto nel
Manuale di sicurezza della batteria.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI PER UN UTILIZZO
FUTURO
Sicurezza dell'utilizzatore
Sicurezza personale
• Quando si utilizza un apparecchio laser è necessario
prestare molta attenzione a quello che si sta facendo
e utilizzare il buon senso. Non utilizzare l’apparecchio
quando si è stanchi o sotto l’effetto di droghe, alcool
o medicinali. Pochi attimi di distrazione durante l’uso
di questi apparecchi potrebbero provocare gravi lesioni
personali.
• Quando si lavora in ambiti legati alla costruzione, utilizzare
dispositivi di protezione personale adeguati, compresa una
protezione per gli occhi.
58
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 58
5/17/2018 12:35:38 PM
ITALIANO
Pannello di controllo (Fig. A , B )
Impiego e cura dell'apparecchio
• Non usare questo apparecchio elettrico quando
l’interruttore non si accende o non si spegne. Qualsiasi
apparecchio elettrico non controllabile tramite interruttore è
pericoloso e deve essere riparato.
• Riporre gli apparecchi non utilizzati fuori dalla portata
dei bambini e impedirne l’uso alle persone che
possiedono scarsa familiarità con l'apparecchio e con
le presenti istruzioni ai fini del funzionamento dello
stesso. I laser sono prodotti pericolosi in mano a persone
inesperte.
• Utilizzare solo gli accessori raccomandati dal
produttore del proprio modello. Gli accessori adatti a un
solo strumento possono diventare pericolosi se utilizzati su
uno strumento diverso.
Il laser è comandato principalmente dal pulsante di accensione
1 , dal pulsante di modalità ( 2 , dal pulsante di velocità 3 e
dal pulsante di modalità di scansione 4 . Queste caratteristiche
vengono modificate durante l'impiego dell'apparecchio tramite
il pulsante di selezione dell'asse 5 (DCE079R/DCE079G solo
in modalità di inclinazione), oppure tramite i due pulsanti di
regolazione della direzione/elevazione 6 e 7 .
I pulsanti di regolazione della direzione/elevazione controllano il
senso di rotazione della testa del laser e regolano l'elevazione
del raggio quando l'unità si trova in modalità inclinata. Questi
pulsanti possono anche essere utilizzati per ruotare il raggio
in modo incrementale quando l'unità si trova in modalità di
scansione.
Quando non indicato diversamente, i pulsanti che si trovano
nel pannello di controllo DCE074R, nel pannello di controllo
DCE079R/G e nel tastierino remoto DCE079R/G funzionano
allo stesso modo.
Funzionamento
Consigli di funzionamento
Pulsante di accensione
• Per prolungare la durata della batteria a ogni carica,
spegnere il laser quando non è in uso.
• Per garantire la precisione del lavoro, controllare spesso la
calibratura del laser. Consultare Calibratura del laser.
• Prima di tentare di utilizzare il laser, assicurarsi che sia
posizionato in modo sicuro su una superficie liscia e piana.
• Segnare sempre il centro della linea o del punto del laser.
Segnando diverse parti del raggio in momenti diversi, si
immettono errori di misurazione.
• Per aumentare la distanza di lavoro e la precisione,
sistemare il laser al centro dell’area di lavoro.
• Quando si collega il laser a un treppiede o a una parete,
fissare l'apparecchio in modo sicuro.
• Operando in ambienti chiusi, una velocità ridotta della
testa rotante produce una linea visibilmente più luminosa,
mentre a una velocità maggiore della testa rotante
corrisponde una linea visibilmente continua.
• Per aumentare la visibilità del raggio, indossare occhiali
di protezione e/o utilizzare una scheda bersaglio per
rilevamento laser, così da facilitare la determinazione del
raggio.
• Considerare che i fenomeni di escursione termica possono
causare il movimento o lo spostamento di strutture di
costruzione, treppiedi in metallo, apparecchiature e
così via, con effetti negativi sulla precisione. Controllare
regolarmente la precisione durante il lavoro.
• Quando si lavora con il rilevatore laser digitale
DeWALT, impostare la velocità di rotazione del laser
sull'impostazione più rapida.
• Se il laser è caduto o ha subito un urto importante, far
controllare il sistema di calibratura presso un centro di
assistenza qualificato prima di utilizzare il laser.
Il pulsante di accensione viene utilizzato per accendere e per
spegnere l'unità laser.
• Per accendere l'unità laser DCE074R o DCE079R/G,
premere il pulsante di accensione una volta.
• Per spegnere completamente l'unità laser DCE074R o
DCE079R/G, mantenere premuto il pulsante di accensione
per 3 secondi.
Pulsante velocità/rotazione
Il pulsante di velocità 3 viene impiegato per regolare la velocità
di rotazione del raggio laser attraverso 4 velocità prestabilite
(150, 300, 600 e 1200 giri/min.).
Pulsante modalità di scansione
15˚/45˚/90˚
Il pulsante modalità di scansione 4 viene impiegato per far
scorrere la testa del laser in avanti e all'indietro, creando una
linea laser corta e luminosa. Questa linea corta è molto più
luminosa e più visibile rispetto a quando l'unità si trova in
modalità di rotazione completa.
Utilizzo della modalità di scansione
• Per accedere alla modalità di scansione, premere e
rilasciare il pulsante della modalità di scansione 4 . Per
scorrere tra i vari angoli di scansione, continuare a premere
il pulsante fino a ottenere l'angolo desiderato.
• È possibile controllare la direzione della zona di scansione
tramite i pulsanti freccia 6 e 7 .
59
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 59
5/17/2018 12:35:38 PM
ITALIANO
Accensione del laser (Fig. E , B )
Pulsante modalità di inclinazione
1. Inserire la batteria da 18 volt completamente carica, come
mostrato in Figura E .
2. Premere delicatamente il pulsante di accensione 1 per
• Per attivare la modalità di inclinazione, premere il pulsante
modalità di inclinazione 2 .
• Per tornare alla modalità di autolivellamento e riprendere
completamente l'autolivellamento, premere di nuovo e
mantenere premuto il pulsante modalità 2 .
accendere il laser.
-- L'indicatore LED di accensione 9 si illumina
-- La modalità di autolivellamento si attiva
automaticamente e l'unità laser si auto-livella. Quando
l'unità laser è livellata, il raggio ruoterà una volta a 600
giri/min. in senso orario.
-- Dopo 10 secondi, viene attivata automaticamente la
modalità Hi (riduzione dell'effetto deriva) e il LED Hi 8 si illumina.
3. Premere il pulsante velocità/rotazione 3 per regolare la
velocità di rotazione. È possibile cambiare la direzione
attraverso i pulsanti 6 e 7 .
4. Premere il pulsante di scansione 4 per impostare la
scansione laser a 0°, 15°, 45°, o 90°.
Quando si attiva la modalità di inclinazione, si accende il LED
di inclinazione ( 12 ). Quando si utilizza il livellamento dell'asse
X, si accende il LED dell'asse X ( 24 ), mentre quando si utilizza
il livellamento dell'asse Y, si accende il LED relativo all'asse Y
( 25 ).
Impostazione della direzione di inclinazione
Quando la modalità di inclinazione è attivata, l'unità impegna
automaticamente l'asse X. Ciò consente di inclinare il laser in
direzione dell'asse X, come indicato dai "mirini" sulla scocca .
Il LED 11 o 12 indica la direzione di inclinazione corrente.
Solo DCE079R/G: In alcune situazioni può essere preferibile
inclinare il laser sull'asse Y. La direzione della modalità di
inclinazione può essere cambiata nelle direzioni avanti e
indietro tra l'asse Y e l'asse X premendo il pulsante dell'asse
XY 5 . L'asse selezionato viene identificato dal LED 24 o 25 .
Impostazione delle gamme di inclinazione
1. Attivare la modalità di inclinazione.
2. Selezionare l'asse desiderato.
3. Attraverso i tasti freccia (Fig. B , 6 e 7 ) inclinare la testa
rotante del laser verso l'alto e verso il basso.
-- A ogni pressione rapida di un tasto freccia si sposta
l'inclinazione di 0,01º (1,6 mm a 10 m).
-- Premendo e mantenendo premuto un tasto freccia per
un periodo di tempo di 2-10 secondi, l'inclinazione si
sposta da 0,01º/s a 0,2º/s.
-- Premendo e mantenendo premuto un tasto freccia per
oltre 10 secondi, l'inclinazione si sposta su 0,2º/s.
Tasti freccia (Fig.
B , R
Calibratura del laser (Fig. O, P)
Eseguire frequentemente i controlli di calibratura sul campo.
Questa sezione fornisce istruzioni per eseguire semplici
controlli di calibratura sul campo del laser rotante DeWALT.
I controlli di calibratura sul campo non calibrano il laser. Ciò
significa che questi controlli non agiscono sulla correzione
degli errori di livellamento o allineamento del laser. Al contrario,
servono a indicare se i parametri di livellamento e allineamento
del laser sono corretti. Si tratta di controlli che non possono
sostituire la calibratura professionale eseguita da un centro di
assistenza DeWALT.
)
I tasti freccia ( B 6 e 7 ) vengono impiegati per diverse
funzioni in base alla modalità di funzionamento dell'unità laser.
• In modalità orizzontale di autolivellamento, i tasti freccia
ruotano il raggio laser in senso orario o antiorario durante la
rotazione, oppure regolano la posizione del raggio laser in
senso orario o antiorario durante la modalità di scansione.
Controllo della calibratura della livella (asse X)
1. Posizionare un treppiede tra due pareti distanti almeno
50 piedi. L'esattezza della posizione del treppiede non è
fondamentale.
2. Montare l'unità laser sul treppiede in modo che l'asse X
punti direttamente verso una delle pareti.
3. Accendere l'unità laser e consentirne l'autolivellamento.
4. Segnare e misurare i punti A e B sulle pareti, come
mostrato nella Figura O.
5. Ruotare l'intera unità laser di 180º in modo che l'asse X
punti direttamente verso la parete opposta.
6. Consentire l'autolivellamento dell'unità laser, quindi segnare
e misurare i punti AA e BB sulle pareti, come mostrato nella
Figura P.
7. Calcolare l'errore totale attraverso l'equazione:
Errore totale = (AA – A) – (BB– B)
• In modalità verticale di autolivellamento, i tasti freccia
ruotano il raggio laser in senso orario o antiorario durante la
rotazione, oppure regolano la posizione del raggio laser in
senso orario o antiorario durante la modalità di scansione.
• In modalità di inclinazione, i tasti freccia vengono
impiegati per inclinare la testa del laser.
60
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 60
5/17/2018 12:35:38 PM
ITALIANO
8. Confrontare l'errore totale con i limiti consentiti mostrati
nella seguente tabella.
Distanza tra
pareti
Errore
consentito
DCE074R
Errore
consentito
DCE079R/G
15 m
3 mm
1,5 mm
20 m
4 mm
2 mm
25 m
5 mm
2,5 mm
30 m
6 mm
3 mm
avvitare la manopola filettata sul treppiede, nella filettatura
femmina sull'adattatore del treppiede.
NOTA: Accertarsi che il treppiede su cui si sta lavorando
sia dotato di una vite filettata da 5/8"-11 al fine di garantire
un montaggio sicuro.
4. Accendere il laser e regolare la velocità di rotazione e i
controlli come desiderato.
Utilizzo del laser su un pavimento
(Fig. D )
La livella del laser può essere posizionata direttamente sul
pavimento per applicazioni di livellamento e allineamento quali
le pareti perimetrali.
1. Posizionare il laser su una superficie relativamente liscia e
piana, dove non possa essere esposto a disturbi.
2. Posizionare il laser su una livella o su un filo, come
mostrato.
3. Accendere il laser e regolare la velocità di rotazione e i
controlli come desiderato.
NOTA: Il laser sarà più facile da configurare per applicazioni a
parete quando la velocità di rotazione è impostata su 0 giri/min.
e quando l'allineamento del laser ai segni di controllo viene
realizzato tramite il telecomando. Il telecomando consente
all'utilizzatore di impostare il laser.
Controllo della calibratura della livella (asse Y)
Ripetere la procedura sopra indicata, questa volta posizionando
l'unità laser in modo che l'asse Y sia puntato direttamente verso
le pareti.
Controllo degli errori di allineamento (Fig. Q)
1. Con un filo a piombo standard come riferimento, segnare
la parte superiore e inferiore di una parete (assicurarsi di
segnare il muro e non il pavimento e il soffitto).
2. Posizionare saldamente il laser rotante sul pavimento a una
distanza di circa 3' (1 m) dalla parete.
3. Accendere il laser e mirare verso il punto nel segno ricavato
nella parte inferiore della parete. Quindi ruotare il punto
verso l'alto con i tasti freccia su/giù del telecomando. Se
il centro del punto esegue la scansione al di sopra del
segno nella parte superiore della parete, il laser è calibrato
correttamente.
NOTA: Questo controllo deve essere eseguito con una parete
che non sia più corta della parete più alta per la quale verrà
utilizzato il laser.
Uso del telecomando DCE079R/G
Il telecomando permette all'utilizzatore di azionare e impostare
a distanza il laser. L'accensione del LED sul telecomando
indica la trasmissione di un segnale dall'unità laser
DCE079R/G. Per controllare l'unità laser è possibile utilizzare
tutti i pulsanti presenti sulla tastiera.
Utilizzo del laser su un treppiede (Fig.
C)
Se l'unità laser DCE079R/G è stata stampata nel periodo o in
un momento successivo a 2016-49-NZ, è possibile utilizzare il
telecomando per spegnere l'unità laser.
1. Posizionare il treppiede in modo sicuro e impostarlo
all'altezza desiderata.
2. Assicurarsi che la parte superiore del treppiede sia
orizzontale il più possibile. Il laser si auto-livella solo se la
parte superiore del treppiede si trova entro ± 5˚ rispetto alla
livella. Se il laser è impostato troppo lontano dalla livella,
emetterà un segnale acustico quando raggiunge il limite
dell'intervallo di livellamento. Non si producono danni al
laser, ma questo non funzionerà in condizioni "al di fuori
della livella".
3. Assicurare il laser al treppiede fissando l'adattatore per
treppiede 20 come mostrato nella Figura C al corpo del
laser. L'adattatore può essere montato in basso per la
modalità di livellamento oppure lateralmente per la modalità
di allineamento. Posizionare il gruppo sul treppiede e
2016-49-NZ
> 2016-49-NZ
Per spegnere completamente un'unità laser DCE079R/G
(stampata nel periodo o in un momento successivo a
2016-49-NZ) tramite il tastierino del telecomando, premere
simultaneamente il pulsante dell'asse X-Y ( 14 ) e il pulsante
MODALITÀ ( 13 ).
61
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 61
5/17/2018 12:35:38 PM
ITALIANO
Specifiche
Tensione
Tipo
Potenza laser
Categoria laser
DCE074R
DCE079R
DCE079G
18 VCC
18 VCC
18 VCC
1
1
1
< 1 mW
< 1 mW
< 1 mW
2
2
630 ~ 680 630 ~ 680 nm
nm
515 ~ 530
630 ~ 680
Velocità di rotazione (giri/
min.)
150, 300, 150, 300, 600,
600, 1200
1200
150, 300,
600, 1200
Intervallo visibile in ambiente
interno
45 m
60 m
80 m
Intervallo con rilevatore
450 m
600 m
600 m
Intervallo autolivellamento
± 5°
± 5°
± 5°
-5 °C –
50 °C
-5 °C – 50 °C
-5 °C –
50 °C
Temperatura di
conservazione
-20 °C – -20 °C – 70 °C
70 °C
-20 °C –
70 °C
Filettatura involucro
Il rilevatore laser digitale è alimentato da una batteria da 9 volt.
Per inserire la batteria in dotazione, sollevare il coperchio del
vano batteria 21 . Inserire la batteria da 9 volt nello scomparto,
allineandola come mostrato.
Comandi del rilevatore (Fig. I )
Il rilevatore è comandato dal pulsante di accensione 26 e dal
pulsante modalità di precisione 27 .
Quando il pulsante di accensione viene premuto una volta,
il rilevatore si accende. La parte superiore della finestra del
display mostra l'icona di precisione 27 e l'icona del volume
28 . Per diminuire il volume del segnale acustico emesso dal
rilevatore nel momento in cui rileva un raggio laser, premere
nuovamente il pulsante; uno dei semicerchi accanto all'icona
del corno scomparirà. Per spegnere il segnale acustico,
premere il pulsante una terza volta; l'icona del volume
scomparirà. Il Rilevatore Laser Digitale DeWALT è anche
munito di una funzione di spegnimento automatico. Se un
raggio laser non va a colpire la finestra di rilevazione del raggio,
o se non viene premuto alcun pulsante, il rilevatore si spegne in
circa 30 minuti.
Quando il rilevatore è acceso, la parte superiore della finestra
mostra un'icona della modalità di precisione. Appare l'icona
della modalità di precisione da 1 mm 53 oppure l'icona della
modalità di precisione da 3 mm 54 . Quando viene visualizzata
l'icona della modalità di precisione da 1 mm, il rilevatore
restituisce un valore "a livello" solo quando il raggio laser si
trova sopra il livello o a non più di 1 mm al di sopra o al di sotto
di esso. Quando viene visualizzata l'icona della modalità di
precisione da 3 mm, il rilevatore restituisce un valore "a livello"
quando il raggio laser si trova sopra il livello o a circa 3 mm al
di sopra o al di sotto di esso. Premere il pulsante della modalità
di precisione 27 una volta per variare la modalità di precisione.
± 1,5 mm
per 30 m
Temperatura d’esercizio
Peso (senza batteria)
Installazione di una batteria nel rilevatore
(Fig. H )
2
Lunghezza d'onda
Precisione di livellamento (a ± 3 mm per ± 1,5 mm per
600 giri/min.)
30 m
30 m
Il Rilevatore Laser Digitale DeWALT può essere utilizzato con
o senza il morsetto del rilevatore. Quando è utilizzato con
il morsetto, il rilevatore può essere posizionato su un'asta
graduata, un'asta di livellamento, perno o colonna.
5/8"-11 TPI
5/8"-11 TPI
5/8"-11 TPI
4,5 kg
4,5 kg
4,5 kg
Accessori
Gli accessori consigliati per l'uso con questo strumento sono
disponibili per l'acquisto presso il centro di assistenza locale di
proprietà dell'azienda.
AVVERTENZA: Su questo apparecchio sono stati
collaudati soltanto gli accessori offerti da DeWALT, di
conseguenza l'utilizzo di accessori diversi potrebbe
essere rischioso. Per ridurre il rischio di lesioni,
utilizzare con questo apparecchio solo gli accessori
raccomandati DeWALT.
Per ottenere assistenza sul reperimento degli accessori,
visitare il nostro sito Web www.2helpU.com.
Rilevatore laser digitale (Fig. H – K )
Funzionamento del rilevatore (Fig. I , J )
Alcuni kit laser contengono un rilevatore laser digitale DeWALT.
Il rilevatore laser digitale DeWALT consente di identificare un
raggio laser emesso dal laser rotante in condizioni di luminosità
intensa o su lunghe distanze. Il rilevatore può essere utilizzato
sia al chiuso che all'aperto, in situazioni dove è difficile vedere
il fascio laser.
Il rilevatore non è adatto all'uso con laser non rotanti, tuttavia
è compatibile con la maggior parte dei laser rotanti con raggio
rosso (DW0743R) e verde (DW0743G). Può essere impostato
per indicare la posizione del raggio al valore più vicino di 1/8" (3
mm) o al valore più vicino di 1/25" (1 mm). Il rilevatore fornisce
sia segnali visivi attraverso la finestra del display LCD 22 che segnali audio attraverso l'altoparlante 23 per indicare la
posizione del raggio laser.
1. Impostare e posizionare il laser rotante che verrà utilizzato
in base alle istruzioni del produttore. Accendere il laser e
assicurarsi che stia ruotando ed emettendo un raggio laser.
NOTA: Questo rilevatore è stato progettato per essere
utilizzato esclusivamente con un laser rotante. Il rilevatore
non funziona con una livella laser a raggio fisso.
2. Accendere il rilevatore premendo il pulsante di accensione/
volume 26 .
3. Regolare il volume secondo le modalità desiderate, come
descritto in Comandi del rilevatore.
62
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 62
5/17/2018 12:35:39 PM
ITALIANO
Il rilevatore non risponde a un raggio laser fisso.
Il rilevatore digitale laser DeWALT è stato progettato per
funzionare esclusivamente con laser rotanti.
4. Posizionare il rilevatore in modo tale che la finestra 22 sia rivolta verso il raggio prodotto dal laser. Spostare
il rilevatore verso l'alto o verso il basso, entro l'area
approssimativa del raggio, finché non si è centrato il
rilevatore. Per ottenere informazioni sugli indicatori della
finestra di visualizzazione e sugli indicatori del segnale
acustico, fare riferimento alla tabella Indicatori (Fig. J ).
5. Utilizzare le due tacche 30 per contrassegnare in modo
preciso la posizione del raggio laser.
Il rilevatore emette un suono ma la finestra del display
LCD non funziona.
• Se il rilevatore è molto freddo, lasciarlo riscaldare in un'area
riscaldata.
• Se la finestra del display LCD non funziona ancora, portare
il rilevatore presso un centro di assistenza DeWALT.
Pulizia e conservazione del rilevatore
Staffa di montaggio (Fig. M , N )
• Per rimuovere lo sporco e il grasso dall'esterno del
rilevatore si consiglia di utilizzare un panno o una spazzola
morbida e non metallica.
• Il rilevatore laser digitale DeWALT è impermeabile. Se il
rilevatore dovesse cadere nel fango, nel cemento umido o
sostanze simili, è sufficiente scollegare il tubo flessibile del
rilevatore. Non utilizzare acqua ad alta pressione, quale
può essere quella prodotta da una idropulitrice.
• Il luogo di conservazione ideale deve essere fresco e
asciutto, lontano dalla luce solare diretta e da sbalzi di
temperatura eccessivi.
Alcuni kit laser includono un supporto a parete. Può essere
utilizzato per fissare l'attrezzo da tracciare o come angolare
nel soffitto oltre che per favorire l'installazione acustica nel
soffitto. Seguire le istruzioni di seguito per l'utilizzo del supporto
a parete.
ATTENZIONE: Prima di collegare la livella laser alla
guida nella parete o all'angolo del soffitto, accertarsi
che la guida o l'angolo siano fissati correttamente.
1. Posizionare il laser sulla base di montaggio 37 allineando
il foro della vite 5/8–11 sull'adattatore del treppiede ( 20 ,
Fig. C ) fissato alla parte inferiore del laser con il foro 39 ubicato nella base di montaggio. Ruotare la manopola di
montaggio 40 e fissare il laser.
2. Mantenendo la scala di misurazione in posizione frontale
rispetto all'utilizzatore 41 , allentare la manopola di
bloccaggio del morsetto di montaggio a parete 42 per
aprire le ganasce del morsetto.
3. Posizionare le ganasce del morsetto lungo la guida sulla
parete o l'angolo del soffitto e stringere la manopola
di bloccaggio del morsetto di montaggio a parete 42 per chiudere le ganasce sulla guida. Assicurarsi che la
manopola di bloccaggio del morsetto di montaggio a parete
sia fissata saldamente prima di procedere.
ATTENZIONE: Per fissare in sicurezza la livella laser
durante il montaggio a parete, avvalersi di una staffa
per cavi a soffitto o materiale equivalente, oltre alla
manopola di blocco del morsetto di montaggio a
parete. Far passare il filo attraverso la maniglia della
livella laser. NON far passare il filo attraverso la gabbia
metallica di protezione. È anche possibile utilizzare
delle viti per fissare il supporto direttamente alla parete
come sostegno. I fori delle viti 43 si trovano nella
parte superiore del supporto a parete.
4. Usare la manopola di livellamento della base 44 per
stabilire una posizione approssimativa nella parete.
5. Lo strumento può essere regolato verso l'alto e verso il
basso fino a raggiungere l'altezza di offset desiderata per
il lavoro. Per modificare l'altezza, allentare la manopola di
bloccaggio 45 ubicata sulla sinistra del supporto a parete.
Durante la regolazione dell'altezza, sostenere la base di
montaggio.
Manutenzione del rilevatore
Ad eccezione delle batterie, nel rilevatore laser digitale non
sono presenti parti riparabili dall'utilizzatore. Non smontare
l'unità. Una manomissione non autorizzata del rilevatore laser
annullerà ogni forma di garanzia.
Risoluzione dei guasti del rilevatore
Il rilevatore non si accende.
• Premere e rilasciare il pulsante di accensione/volume.
• Verificare che la batteria sia inserita e posizionata
correttamente.
• Se il rilevatore è molto freddo, lasciarlo riscaldare in un'area
riscaldata.
• Sostituire la batteria da 9 volt. Accendere l'unità.
• Se il rilevatore ancora non si accende, portarlo presso un
centro di assistenza DeWALT.
L'altoparlante del rilevatore non emette alcun suono.
• Assicurarsi che il rilevatore sia acceso.
• Premere il pulsante di accensione/volume. L'apparecchio
passa tra le varie modalità ad alto volume, a basso volume
e silenziosa.
• Assicurarsi che il laser rotante sia acceso e che emetta un
raggio laser.
• Se il rilevatore non emette ancora alcun suono, portarlo
presso un centro di assistenza DeWALT.
63
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 63
5/17/2018 12:35:39 PM
ITALIANO
Scheda bersaglio (Fig. G )
6. Ruotare la manopola di regolazione 46 situata a destra del
supporto a parete per spostare la livella laser verso l'alto e
verso il basso, in modo da impostare l'altezza desiderata.
Utilizzare la scala di misurazione per montaggio a parete
41 per individuare con precisione il segno.
NOTA: Potrebbe essere utile accendere l'apparecchio e
ruotare la testa in modo da posizionare un punto su una
delle scale di misurazione del laser. La scheda bersaglio
DeWALT è contrassegnata a 38 mm, pertanto potrebbe
risultare più semplice impostare l'offset del laser a 38 mm al
di sotto della traccia.
7. Una volta posizionato il laser all'altezza desiderata,
stringere la manopola di bloccaggio 45 per mantenere la
posizione.
Alcuni kit laser includono una scheda bersaglio laser per
facilitare l'individuazione e il contrassegno del raggio laser. La
scheda bersaglio aumenta la visibilità del raggio laser mentre
il raggio attraversa la scheda. La scheda è contrassegnata
da misurazioni standard e metriche. Il raggio laser passa
attraverso la plastica rossa e si riflette sul nastro riflettente nella
parte posteriore. Il magnete nella parte superiore della scheda
è progettato per tenere la scheda bersaglio sulla guida del
soffitto o sui perni in acciaio così da di determinare le posizioni
di livellamento ed allineamento. Per ottenere prestazioni ottimali
durante l'impiego della scheda bersaglio, il logo DeWALT deve
essere rivolto verso l'utilizzatore.
Occhiali di protezione per laser (Fig. F )
Montaggio su asta graduata (Fig. K )
Alcuni kit laser includono un paio di occhiali di protezione per
laser. Gli occhiali migliorano la visibilità del raggio laser in
condizioni di luce intensa o sulle lunghe distanze, in caso di
utilizzo del laser in applicazioni interne. Questi occhiali non
sono necessari per il funzionamento del laser.
ATTENZIONE: Questi occhiali non sono occhiali
di sicurezza approvati ANSI e non devono essere
indossati durante l'impiego di altri strumenti. Questi
occhiali non impediscono al raggio laser di penetrare
negli occhi.
PERICOLO: Per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, non fissare mai il raggio laser in modo
diretto, con o senza questi occhiali.
Per fissare il rilevatore a un'asta graduata, collegare dapprima
il rilevatore al morsetto tramite la manopola filettata da 1/4"-20
47 nella parte posteriore del morsetto. Far scorrere le tracce
32 sul morsetto attorno alla guida 33 nell'asta graduata.
1. Posizionare il rilevatore all'altezza desiderata e ruotare
la manopola in senso orario per serrare le ganasce del
morsetto attorno al valore di fissaggio del morsetto sull'asta.
2. Per effettuare le regolazioni in altezza, allentare
leggermente il morsetto, riposizionare e serrare di nuovo.
Asta graduata (Fig. L )
PERICOLO: NON TENTARE MAI di utilizzare un'asta
graduata in condizioni di tempesta o vicino a cavi
elettrici sporgenti. Tali condizioni provocano gravi
lesioni personali o la morte.
Alcuni kit laser includono un'asta graduata. L'asta graduata
DeWALT è contrassegnata da scale di misurazione su entrambi
i lati ed è costruita su sezioni telescopiche. Un pulsante a molla
attiva un sistema di blocco che mantiene l'asta graduata su
diverse lunghezze.
La parte anteriore dell'asta graduata è dotata di scala
misurazione che inizia dal basso. Utilizzare tale accorgimento
per le misurazioni dal basso verso l'alto, quando si eseguono
operazioni di allineamento o di livellamento.
La parte posteriore dell'asta graduata è progettata per misurare
l'altezza di soffitti, travetti, ecc. Estendere completamente la
sezione superiore dell'asta graduata fino a quando il pulsante
si blocca nella sezione precedente. Estendere la sezione fino
a bloccarla nella sezione adiacente o finché l'asta graduata
tocca il soffitto o il travetto. L'altezza viene letta nel punto in cui
l'ultima sezione estesa esce dalla sezione inferiore precedente,
come mostrato nella Figura L .
Manutenzione
• In alcune condizioni, sulla lente in vetro potrebbero
accumularsi tracce di sporco o detriti. Ciò influirebbe sulla
qualità del raggio e sulla portata. Pulire la lente con un
batuffolo di cotone inumidito con acqua.
• Lo schermo in gomma flessibile può essere pulito con un
panno privo di lanugine, ad esempio un panno in cotone.
USARE SOLO ACQUA - NON usare detergenti o solventi.
Lasciare asciugare l'unità all'aria prima di riporla.
• Per mantenere la precisione del lavoro, controllare spesso
la calibratura del laser. Consultare Calibratura del laser.
• I controlli della taratura e le altre riparazioni manutentive
possono essere eseguiti presso i centri di assistenza
DeWALT. Il contratto di assistenza gratuito annuale
DeWALT comprende due controlli gratuiti della calibratura.
• Quando il laser non è in uso, conservarlo nella scatola del
kit fornita.
• Se bagnato, non conservare il laser nella scatola. Asciugare
le parti esterne con un panno morbido e asciutto e lasciare
asciugare il laser all'aria.
64
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 64
5/17/2018 12:35:39 PM
Protezione dell'ambiente
ITALIANO
• Non conservare il laser a temperature inferiori a -18 ˚C o
superiori a 41 ˚C.
AVVERTENZA: Non usare mai solventi o altri prodotti
chimici aggressivi per pulire le parti non metalliche
dell’apparecchio. Tali prodotti chimici possono
indebolire i materiali utilizzati nelle parti suddette.
Usare un panno inumidito solamente con acqua
e sapone delicato. Non lasciare penetrare alcun
liquido all’interno dell’unità e non immergere mai i
suoi componenti in un liquido. Non usare mai aria
compressa per pulire il laser.
Raccolta differenziata. I prodotti e le batterie
contrassegnati da questo simbolo non devono essere
smaltiti come normali rifiuti domestici.
I prodotti e le batterie contengono materiali che
possono essere recuperati o riciclati, riducendo la domanda di
materie prime. Riciclare i prodotti elettrici e le batterie in base
alle disposizioni locali. Ulteriori informazioni sono disponibili
all'indirizzo www.2helpU.com.
Ricerca guasti
Batterie
urante lo smaltimento delle batterie, tenere in considerazione
D
la tutela dell’ambiente. Verificare i metodi sicuri ed ecologici per
lo smaltimento delle batterie presso le autorità locali.
Segnale di avviso altezza strumento
I modelli DCE074R e DCE079R/G sono dotati di una
funzionalità di allarme incorporato che avvisa l'operatore
se l'unità viene disturbata dopo l'autolivellamento. L'unità
laser smette di ruotare, la spia LED del pannello di controllo
lampeggia e viene emesso un segnale acustico.
Spegnimento del laser
Premere il pulsante di accensione per 3 secondi per spegnere
il laser. La spia dell'indicatore LED di alimentazione non è più
illuminata.
Ripristinare l'unità laser per l'uso continuo
Spegnere e riaccendere l'unità tramite il pulsante di accensione
sul pannello di controllo dell'unità laser.
NOTA: Ricontrollare sempre l'impostazione del laser dopo
l'attivazione del segnale di avviso altezza strumento
(modalità Hi).
Assistenza e riparazione
NOTA: Lo smontaggio della livella laser rende nulle tutte le
garanzie del prodotto.
Per garantire la SICUREZZA e AFFIDABILITÀ dei prodotti, le
riparazioni, la manutenzione e le regolazioni devono essere
eseguite da centri di assistenza autorizzati. La riparazione o
manutenzione eseguita da personale non qualificato potrebbe
provocare lesioni. Per individuare il centro di assistenza
DeWALT più vicino, visitare il nostro sito Web: www.2helpU.
com.
65
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 65
5/17/2018 12:35:39 PM
NEDERLANDS
Roterende laser
DCE074R, DCE079R, DCE079G
Definities: Veiligheidssymbolen en -woorden
Deze gebruikershandleiding gebruikt de volgende veiligheidssymbolen en -woorden om u te waarschuwen voor gevaarlijke situaties
en risico op lichamelijk letsel of materiële schade.
GEVAAR: Geeft een dreigend gevaar aan dat, indien dit niet wordt voorkomen, leidt tot de dood of ernstig letsel.
WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk gevaar aan dat, indien dit niet wordt voorkomen, kan leiden tot de dood of
ernstig letsel.
Let op: Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, indien niet voorkomen, kan leiden tot licht of matig letsel.
(Gebruikt zonder woord) Geeft een veiligheidsgerelateerd bericht aan.
MEDEDELING: Geeft een handeling aan waarbij zich geen persoonlijk letsel zal voordoen maar die, als deze niet
wordt voorkomen, kan leiden tot materiële schade.
Als u vragen of opmerkingen hebt over deze of welk gereedschap van DeWALT dan ook, bezoekt u onze website
www.2helpU.com.
Waarschuwing: Om het risico op letsel te beperken, dient de gebruiker de
gebruikershandleiding te lezen.
Veiligheidsvoorschriften voor lasers
WAARSCHUWING! Lees alle instructies en zorg ervoor dat u deze begrijpt. Wanneer de
volgende voorschriften niet in acht worden genomen, kan dit een elektrische schok, brand en/of
ernstig persoonlijk letsel tot gevolg hebben.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES ZODAT U DEZE LATER OOK NOG KUNT
RAADPLEGEN.
•
•
•
•
•
•
•
•
WAARSCHUWING! Blootstelling aan laserstraling. Demonteer of wijzig het laserniveau niet. Het apparaat bevat
geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Dit kan leiden tot ernstig oogletsel.
WAARSCHUWING: Gevaarlijke straling. Het gebruik van bedieningselementen of instelknoppen of het uitvoeren van
procedures anders dan die hier zijn omschreven kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling.
Gebruik het apparaat niet in een explosieve omgeving, zoals in de nabijheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen of
stof. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de dampen kunnen doen ontbranden.
Gebruik de laser alleen met de speciaal daarvoor bestemde batterijen. Het gebruik van andere batterijen kan
brandgevaar veroorzaken.
Bewaar de niet-actieve laser buiten het bereik van kinderen en andere ongetrainde personen. Lasers zijn gevaarlijk in
handen van ongetrainde gebruikers.
Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant zijn aanbevolen voor uw model. Accessoires die geschikt kunnen zijn
voor één laser, kunnen bij gebruik op een andere laser letselgevaar opleveren.
Onderhoud van het gereedschap mag alleen worden uitgevoerd door een erkende reparateur. Servicebeurt of
onderhoud door onbevoegd personeel kan leiden tot letsel. Ga naar www.2helpU.com op het internet om uw dichtstbijzijnde
DeWALT-servicecentrum te vinden.
Gebruik geen optisch gereedschap zoals een telescoop of doorvoer om de laserstraal te bekijken. Dit kan leiden tot
ernstig oogletsel.
Plaats de laser niet in een positie die ertoe kan leiden dat iemand opzettelijk of onopzettelijk in de laserstraal kijkt. Dit
kan leiden tot ernstig oogletsel.
Schakel de laser uit wanneer deze niet in gebruik is. Als u de laser laat aanstaan, verhoogt dit het risico om in de
laserstraal te kijken.
66
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 66
5/17/2018 12:35:39 PM
NEDERLANDS
• Plaats de laser niet in de buurt van een reflecterend oppervlak dat de laserstraal in de ogen van iemand kan
weerkaatsen. Dit kan leiden tot ernstig oogletsel.
• Gebruik de laser niet in de buurt van kinderen of laat kinderen de laser niet bedienen. Dit kan resulteren in ernstig
oogletsel.
• Verwijder waarschuwingslabels niet en maak ze niet onleesbaar. Het verwijderen van labels verhoogt het risico van
blootstelling aan straling.
• Plaats de laser veilig op een vlakke ondergrond. Schade aan de laser of ernstig letsel kan het gevolg zijn als de laser valt.
WAARSCHUWING: Het gebruik van bedieningselementen of instelknoppen of het uitvoeren van procedures anders dan
die hier zijn omschreven kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling.
WAARSCHUWING! DE ROTERENDE LASER NIET DEMONTEREN. Het apparaat bevat geen onderdelen die
door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Het demonteren van de rotatielaser maakt alle garanties op
het product ongeldig. Pas het product op geen enkele manier aan. Het wijzigen van het gereedschap kan een
gevaarlijke blootstelling aan laserstraling tot gevolg hebben.
• De labels op dit apparaat kunnen de volgende symbolen bevatten.
V.........................volt
nm.......... golflengte in nanometers
mW.....................milliWatt
2............. Klasse 2-laser
. .......laserwaarschuwingssymbool
Waarschuwingslabels
Voor uw gemak en veiligheid bevindt het volgende label zich op uw laser.
AARSCHUWING: Om het risico op letsel te beperken, dient de gebruiker de
W
gebruikershandleiding te lezen.
WAARSCHUWING: LASERSTRALING. KIJK NIET IN DE STRAAL. Klasse 2-laserproduct
VOORKOM BLOOTSTELLING – LASERSTRALING WORDT UITGESTRAALD VANUIT DEZE
OPENING
67
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 67
5/17/2018 12:35:39 PM
NEDERLANDS
EG-Conformiteitsverklaring
De 18V DeWALT-accuset installeren
Richtlijn radioapparatuur
1. Plaats de volledig opgeladen 18 V DeWALT-accu zodat de
ontgrendelingsknop (afbeelding E 15 ) van u af en naar
rechts is gericht.
2. Houd de vrijgaveknop ingedrukt op de accuset.
3. Schuif de accu helemaal in de geleider aan de zijkant van
de laser.
4. Laat de knop op de accuset los.
Roterende laser van DeWALT
DCE074R, DCE079R, DCE079G
DEWALT verklaart hierbij dat de roterende laser van DeWALT
DCE074R/DCE079R/DCE0709G voldoet aan de richtlijn
2014/53/EU en aan alle toepasselijke EU-richtlijnen.
De volledige tekst van de EU-Conformiteitsverklaring kan
worden aangevraagd bij DEWALT Industrial Tool Co., DEWALT
Europe, DEWALT D-65510 Idstein, Duitsland 65509 of is
beschikbaar op het volgende internetadres: www.2helpU.com.
Zoek op het product en het typenummer die op het naamplaatje
staan vermeld.
Accu verwijderen:
1. Houd de ontgrendelknop op de accuset ingedrukt.
2. Schuif de accu uit de geleider van de laser.
3. Laat de knop op de accuset los.
4. Om de accuset op te laden steekt u deze in de oplader,
zoals beschreven in de Accuveiligheidshandleiding.
WAARSCHUWING: Accu's kunnen exploderen of
lekken, en zo letsel of brand veroorzaken. Om dit
risico te verminderen, volgt u de instructies in de
accuveiligheidshandleiding.
LEES ALLE INSTRUCTIES
Accu's en stroom
Deze roterende laser van DeWALT accepteert alle 18 volt
lithium-ion-accu's van DeWALT, maar is gebouwd om het
beste schade te weerstaan tijdens een val bij gebruik met de
volgende batterijen: Alle 1,5Ah en 2Ah 18 volt lithium-ion-accu's
van DeWALT.
Accusets bewaren
• De ideale opslagruimte is een ruimte die koel, droog, uit de
buurt van direct zonlicht en niet overmatig warm of koud is.
• Een langdurige opslag schaadt de accu of lader niet. Deze
kunnen onder de juiste omstandigheden gedurende 5 jaar
of langer worden opgeslagen.
De accu opladen
Als u de accuset uit de verpakking haalt, is deze niet geheel
opgeladen. U moet een 18 volt-lader van DeWALT gebruiken
om de accu op te laden voordat u de roterende laser kunt
gebruiken.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES VOOR TOEKOMSTIGE
RAADPLEGING.
Gebruikersveiligheid
• Raadpleeg voor de geschiktheid van accu's en laders de
tabel achterin deze handleiding.
Persoonlijke veiligheid
• Lees alle veiligheidsinstructies voordat u uw oplader
gebruikt.
• Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw gezond
verstand wanneer u een laserproduct bedient.
Gebruik het gereedschap niet wanneer u moe bent of
onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen. Een
moment van onoplettendheid tijdens het bedienen van
laserproducten kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.
• Gebruik geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen,
inclusief oogbescherming wanneer u in een
constructieomgeving werkt.
WAARSCHUWING:
• Probeer de accu NIET op te laden met andere
laders dan die in deze handleiding worden
beschreven. De lader en accu zijn specifiek
ontworpen om samen te worden gebruikt.
• Volg zorgvuldig alle instructies en waarschuwingen
op het label en de verpakking van de accu en
bijbehorende accuveiligheidshandleiding.
1. Schuif de accuset in de lader zoals beschreven in de
accuveiligheidshandleiding.
2. Wacht tot de accu volledig is opgeladen.
3. Schuif de accu uit de geleider.
Gebruik en verzorging van gereedschap
• Gebruik het gereedschap niet wanneer u het
niet met de schakelaar kunt aan- en uitzetten.
Elektrisch gereedschap dat niet meer kan worden in- of
uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
• Berg elektrisch gereedschap dat niet wordt gebruikt
op buiten het bereik van kinderen en laat personen die
onbekend zijn met het elektrisch gereedschap of deze
instructies het gereedschap niet bedienen. Elektrisch
gereedschap is gevaarlijk in handen van ongetrainde
gebruikers.
OPMERKING: Wanneer u een nieuwe accu bestelt, dient u
beslist het catalogusnummer en de spanning te vermelden.
68
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 68
5/17/2018 12:35:40 PM
NEDERLANDS
• Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant zijn
aanbevolen voor uw model. Accessoires die mogelijk
geschikt zijn voor één gereedschap, kunnen gevaarlijk
worden wanneer ze met een ander gereedschap worden
gebruikt.
Deze knoppen kunnen ook worden gebruikt om de straal
stapsgewijs te roteren wanneer de eenheid in de scanmodus
staat.
De knoppen op het DCE074R-bedieningspaneel, DCE079R/Gbedieningspaneel en het toetsenbord op afstand van de
DCE079R/G werken allemaal hetzelfde, tenzij anders
aangegeven.
Bediening
Bedieningstips
Aan-/uitknop
De aan-/uitknop wordt gebruikt om de lasereenheid in en uit te
schakelen.
• Als u de DCE074R- of DCE079R/G-lasereenheid wilt
inschakelen, drukt u eenmaal op de aan-/uitknop.
• Om de DCE074R- of DCE079R/G-lasereenheid volledig
UIT te zetten, drukt u gedurende 3 seconden op de aan-/
uitknop.
• Als u de levensduur van de accu wilt verlengen, schakelt u
de laser uit wanneer deze niet in gebruik is.
• Om de nauwkeurigheid van uw werk te garanderen,
controleert u de laserkalibratie regelmatig. Raadpleeg De
laser kalibreren.
• Voordat u probeert de laser te gebruiken, moet u ervoor
zorgen dat het gereedschap zich op een relatief glad, veilig
oppervlak bevindt.
• Markeer altijd het midden van de laserlijn of -punt. Als
u verschillende delen van de straal op verschillende
tijdstippen markeert, leidt dit tot fouten in uw metingen.
• Plaats het gereedschap in het midden van de
werkomgeving om het bereik en de nauwkeurigheid te
verbeteren.
• Bevestig de laser op een veilige manier aan een statief of
muur.
• Wanneer u binnenshuis werkt, zal een langzame snelheid
van de roterende kop een zichtbaar helderdere lijn
geven, een hogere snelheid van de roterende kop zal een
zichtbaar ononderbroken lijn geven.
• Om de zichtbaarheid van de straal te vergroten, draagt
u een laserbril en/of gebruikt u een laserdoelkaart om de
laserstraal te vinden.
• Let erop dat extreme temperatuurschommelingen
beweging kunnen veroorzaken in constructies, statieven,
apparatuur, enzovoort. Dit kan van invloed zijn op de
nauwkeurigheid. Controleer uw nauwkeurigheid regelmatig
tijdens het werken.
• Wanneer u met de digitale laserdetector van DeWALT
werkt, stelt u de rotatiesnelheid van de laser in op de
snelste instelling.
• Als de laser valt of een harde klap krijgt, laat het
kalibratiesysteem dan door een gekwalificeerd
servicecentrum controleren voordat u de laser gebruikt.
Snelheids-/rotatieknop
De snelheidsknop 3 wordt gebruikt om de rotatiesnelheid van
de laserstraal in te stellen via de 4 vooraf ingestelde snelheden
(150, 300, 600 en 1200 RPM).
Scanmodusknop
15˚/45˚/90˚
De scanmodusknop 4 wordt gebruikt om de laserkop heen en
weer te vegen, waardoor een korte, heldere laserlijn ontstaat.
Deze korte lijn is veel helderder en beter zichtbaar dan
wanneer het apparaat in volledige rotatiemodus is.
Gebruik van de scanmodus
• Om de scanmodus te activeren drukt u op de
scanmodusknop en laat u hem los 4 . Om door de
scanhoeken te bladeren, blijft u op de knop drukken totdat u
de gewenste hoek hebt bereikt.
• De richting van de scanzone kan worden bediend met de
pijltjestoetsen 6 en 7 .
Hellingmodusknop
• Om de hellingmodus te activeren drukt u op de
hellingmodusknop 2 .
• Om terug te keren naar de zelfnivelleringsmodus en
volledig zelfnivellerend te werken, houdt u de modusknop
nogmaals ingedrukt 2 .
De hellingrichting instellen
Wanneer de hellingmodus is geactiveerd, schakelt het toestel
automatisch de X-as in. Hiermee kunt u de laser in de richting
van de X-as hellen, zoals aangegeven door de 'wapenvizieren'
op de rolkooi.
Het LED-licht 11 of 12 geeft de huidige hellingrichting aan.
Alleen DCE079R/G: In bepaalde situaties kan het wenselijk zijn
de laser in de Y-as te hellen. De richting van de hellingmodus
kan heen en weer worden gewijzigd tussen de Y-as en de X-as
door op de XY-asknop te drukken 5 . De geselecteerde as
wordt geïdentificeerd door LED-licht 24 of 25 .
Bedieningspaneel (afb. A , B )
De laser wordt voornamelijk bestuurd door de aan-/uitknop 1 ,
de modusknop 2 , de snelheidsknop 3 en de scanmodusknop
4 . Deze functies worden vervolgens gewijzigd wanneer
ze worden gebruikt met de as-selectieknop 5 (DCE079R /
DCE079G alleen in de hellingmodus) of de twee instelknoppen
voor richting en hoogte 6 en 7 .
De instelknoppen voor richting en hoogte regelen de
draairichting van de laserkop en passen de hoogte van de
straal aan wanneer de eenheid zich in de hellingmodus bevindt.
69
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 69
5/17/2018 12:35:40 PM
NEDERLANDS
De hoeveelheid helling instellen
1. Schakel hellingmodus in.
2. Selecteer de gewenste as.
3. Gebruik de pijltjestoetsen (afb. B , 6 en 7 ) om de
laserrotorkop omhoog en omlaag te kantelen.
-- Elke keer dat u een pijltjestoets snel indrukt, wordt de
helling met 0,01º (1,6 mm @ 10m) verplaatst.
-- Als u een pijltjestoets tussen 2 seconden en 10
seconden ingedrukt houdt, gaat de helling van 0,01º/
sec naar 0,2º/sec.
-- Als u een pijltjestoets langer dan 10 seconden ingedrukt
houdt, wordt de helling met 0,2º/sec verplaatst.
Pijltjestoetsen (afb.
B , R
Als u de hellingmodus inschakelt, zal de helling-LED ( 12 )
oplichten. Bij gebruik van X-as nivellering, licht de X-as LED
( 24 ) op, of bij gebruik van de Y-as nivellering, zal de Y-as LED
( 25 ) in plaats daarvan oplichten.
Kalibreren van de laser (afb. O, P)
Controle van de veldkalibratie moet regelmatig worden
uitgevoerd. Dit gedeelte bevat instructies voor het uitvoeren van
eenvoudige controles van de veldkalibratie van uw roterende
laser van DeWALT. Door veldkalibratiecontroles wordt de laser
niet gekalibreerd. Dit houdt in dat deze controles geen fouten
corrigeren in de nivellering of het loodlijnvermogen van de
laser. In plaats daarvan geven de controles aan of de laser
al dan niet een correct niveau en een loodlijn levert. Deze
controles kunnen niet in de plaats komen van professionele
kalibratie uitgevoerd door een DeWALT-servicecentrum.
)
De pijltjestoetsen ( B 6 en 7 ) worden gebruikt voor
verschillende functies, afhankelijk van de bedieningsmodus van
de lasereenheid.
Niveaukalibratiecontrole (X-as)
1. Plaats een statief tussen twee muren die minstens 15 meter
van elkaar verwijderd zijn. De exacte locatie van het statief
is niet doorslaggevend.
2. Monteer de lasereenheid op het statief zodat de X-as
rechtstreeks naar een van de wanden wijst.
3. Schakel de lasereenheid in en laat deze zichzelf nivelleren.
4. Markeer en meet de punten A en B op de wanden zoals
weergegeven in afbeelding O.
5. Draai de hele lasereenheid 180º zodat de X-as rechtstreeks
naar de tegenoverliggende muur wijst.
6. Laat de lasereenheid zichzelf nivelleren en markeer en
meet punten AA en BB op de wanden, zoals weergegeven
in afbeelding P.
7. Bereken de totale fout met behulp van de vergelijking:
Totale fout = (AA - A) - (BB- B)
8. Vergelijk de totale fout met de toegestane limieten in de
volgende tabel.
• In de zelfnivellerende horizontale modus draaien de
pijltjestoetsen de richting van de laserstraal tijdens rotatie
met de klok mee of tegen de klok in of passen de positie
van de laserstraal met de klok mee of tegen de klok in aan
tijdens de scanmodus.
• In de zelfnivellerende verticale modus, draaien de
pijltjestoetsen de richting van de laserstraal tijdens rotatie
met de klok mee of tegen de klok in of passen de positie
aan van de laserstraal met de klok mee of tegen de klok in
tijdens de scanmodus.
• In de hellingmodus worden de pijltjestoetsen gebruikt om
de laserkop te kantelen.
De laser inschakelen (afb. E , B )
1. Plaats de volledig opgeladen 18V-accuset zoals
weergegeven op afbeelding E .
2. Druk voorzichtig op de aan-/uitknop 1 om de laser AAN te
zetten.
-- Het power-LED-indicatielampje 9 zal oplichten
-- De zelfnivelleringsmodus wordt automatisch
geactiveerd en de laserunit stelt zichzelf waterpas.
Zodra de lasereenheid waterpas is, zal de straal
eenmaal met 600 RPM in de richting van de wijzers van
de klok roteren.
-- Na 10 sec. wordt de Hi-modus (Anti-Drift) automatisch
geactiveerd en de Hi-LED 8 zal oplichten.
3. Druk op de snelheid/rotatieknop 3 om de rotatiesnelheid
aan te passen. De richting kan worden gewijzigd met
behulp van knoppen 6 en 7.
4. Druk op de scanknop 4 om in te stellen dat de laser scant
in de modi 0°, 15°, 45° of 90°.
Afstand tussen
muren
Toelaatbare
fout DCE074R
Toelaatbare fout
DCE079R/G
15m
3mm
1,5mm
20m
4mm
2mm
25m
5mm
2,5mm
30m
6mm
3mm
Niveaukalibratiecontrole (Y-as)
Herhaal de bovenstaande procedure, maar met de laserunit
zodanig geplaatst dat de Y-as rechtstreeks op de wanden is
gericht.
Loodlijn-foutcontrole (afb. Q)
1. Gebruik een standaard schietlood als referentie en markeer
de boven- en onderkant van een muur. (Zorg ervoor dat u
de muur markeert en niet de vloer en het plafond.)
70
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 70
5/17/2018 12:35:40 PM
NEDERLANDS
De afstandsbediening DCE079R/G
gebruiken
2. Plaats de roterende laser stevig op de vloer op ongeveer
1 m (3 ') van de muur.
3. Schakel de laser in en richt de stip op het merkteken aan
de onderkant van de muur. Gebruik vervolgens de pijlen
omhoog/omlaag op de afstandsbediening om de stip naar
boven te draaien. Als het midden van de punt over het
teken op de bovenkant van de muur scant, is de laser
correct gekalibreerd.
OPMERKING: Deze controle moet worden uitgevoerd met
een muur die niet lager is dan de hoogste muur waarvoor deze
laser zal worden gebruikt.
Met de afstandsbediening kan één persoon de laser op afstand
bedienen en instellen. Het LED-lampje op de afstandsbediening
geeft aan dat er een signaal wordt verzonden vanaf de
DCE079R/G-lasereenheid. U kunt alle knoppen op het
toetsenbord gebruiken om die lasereenheid te bedienen.
Als uw DCE079R/G-lasereenheid op of na 2016-49-NZ is
afgestempeld, kunt u de afstandsbediening gebruiken om de
lasereenheid volledig uit te schakelen.
De laser op een statief gebruiken (afb.
C)
1. Plaats het statief stevig en stel het op de gewenste hoogte
in.
2. Zorg ervoor dat de bovenkant van het statief ongeveer vlak
is. De laser zal zichzelf alleen nivelleren als de bovenkant
van het statief zich binnen ± 5˚ van het niveau bevindt.
Als de laser te ver van het niveau is geplaatst, piept deze
wanneer de limiet van het nivelleerbereik wordt bereikt. Er
zal geen schade aan de laser worden toegebracht, maar
deze zal niet werken in een 'buiten niveau'-toestand.
3. Zet de laser vast op het statief door de statiefadapter
te bevestigen 20 zoals getoond op afbeelding C aan
het laserlichaam. De adapter kan op de bodem worden
gemonteerd voor de niveaumodus of aan de zijkant voor de
loodlijnmodus. Plaats het geheel op het statief en schroef
de draadknop op het statief in de binnendraad op de
statiefadapter.
OPMERKING: Zorg ervoor dat het statief waarmee u
werkt een 5/8"-11-schroefdraad heeft voor een veilige
bevestiging.
4. Schakel de laser in en pas de rotatiesnelheid en
bedieningselementen naar wens aan.
2016-49-NZ
> 2016-49-NZ
Voor het volledig uitschakelen van een DCE079R/Glasereenheid (gestempeld op of na 2016-49-NZ) met behulp
van het toetsenbord op afstand, drukt u tegelijkertijd op de
XY-asknop ( 14 ) en de MODUS-knop ( 13 ).
Specificaties
Spanning
Type
Laservermogen
Laserklasse
De laser op een vloer gebruiken
(afb. D )
Het laserniveau kan direct op de vloer worden geplaatst voor
nivellerende en loodlijntoepassingen zoals kaderwanden.
1. Plaats de laser op een relatief glad en horizontaal
oppervlak waar deze niet wordt gestoord.
2. Plaats de laser voor een niveau- of loodlijn-instelling zoals
afgebeeld.
3. Schakel de laser in en pas de rotatiesnelheid en
bedieningselementen naar wens aan.
OPMERKING: De laser is gemakkelijker in te stellen voor
muurtoepassingen als de rotatiesnelheid is ingesteld op 0 RPM
en als de afstandsbediening wordt gebruikt om de laser uit te
lijnen met controlemarkeringen. Met de afstandsbediening kan
één persoon de laser instellen.
DCE074R
DCE079R
DCE079G
18VDC
18VDC
18VDC
1
1
1
<1 mW
<1 mW
<1 mW
2
2
2
Golflengte
630 ~ 680 630 ~ 680 nm
nm
515 ~ 530
630 ~ 680
Rotatiesnelheid (RPM)
150, 300, 150, 300, 600,
600, 1200
1200
150, 300,
600, 1200
Zichtbaarheidsbereik binnen
45m
60m
80m
Bereik met detector
450m
600m
600m
Nivelleringsnauwkeurigheid
(@ 600 RPM)
± 3 mm per ± 1,5 mm per
30 m
30 m
± 1,5 mm
per 30 m
Zelfnivelleringsbereik
± 5°
± 5°
± 5°
Bedrijfstemperatuur
-5 °C - 50
°C
-5 °C - 50 °C
-5 °C - 50
°C
Bewaartemperatuur
-20 °C - 70 -20 °C - 70 °C -20 °C - 70
°C
°C
Schroefdraad van
contactdoos
5/8"-11 TPI
5/8"-11 TPI
5/8"-11 TPI
4,5 kg
4,5 kg
4,5 kg
Gewicht (zonder accuset)
71
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 71
5/17/2018 12:35:40 PM
NEDERLANDS
Accessoires
DeWALT heeft ook een automatische uitschakelfunctie. Als
een roterende laserstraal het straaldetectievenster niet raakt
of als er geen knoppen worden ingedrukt, schakelt de detector
zichzelf uit na ongeveer 30 minuten.
Wanneer de detector is ingeschakeld, wordt in de
bovenzijde van het venster een pictogram voor de
nauwkeurigheidsmodus weergegeven. Ofwel het pictogram
voor de nauwkeurigheidsmodus van 1 mm 53 verschijnt, ofwel
het pictogram voor de nauwkeurigheidsmodus van 3 mm 54 verschijnt. Wanneer het nauwkeurigheidsmoduspictogram
van 1 mm verschijnt, geeft dit aan dat de detector alleen een
'op niveau'-waarde zal geven als de laserstraal op niveau
staat of niet meer dan 1 mm erboven of eronder. Wanneer
het nauwkeurigheidsmoduspictogram van 3 mm verschijnt,
geeft dit aan dat de detector een 'op niveau'-waarde zal
geven wanneer de laserstraal op niveau staat of ongeveer
3 mm erboven of eronder. Druk eenmaal op de knop voor de
nauwkeurigheidsmodus 27 om de nauwkeurigheidsmodus te
wijzigen.
Aanbevolen accessoires voor gebruik met uw gereedschap zijn
verkrijgbaar bij uw lokale servicecentrum in de fabriek.
WAARSCHUWING: Omdat accessoires die niet door
DeWALT worden aangeboden niet op dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke accessoires op
dit gereedschap gevaarlijk zijn. Beperk het risico op
letsel tot een minimum, gebruik uitsluitend door DeWalt
aanbevolen accessoires met dit product.
Als u hulp nodig hebt bij het vinden van een accessoire,
bezoekt u onze website www.2helpU.com.
Digitale laserdetector (afb. H - K )
Sommige lasersets bevatten een DeWALT digitale
laserdetector. Met de digitale laserdetector van DeWALT kunt
u een laserstraal lokaliseren die wordt uitgezonden door een
roterende laser bij fel licht of over lange afstanden. De detector
kan zowel binnen als buiten worden gebruikt, waar het moeilijk
is om de laserstraal te zien.
De detector is niet bedoeld voor gebruik met niet-roterende
lasers, maar is compatibel met de meeste roterende rode straal
(DW0743R) en groene straal (DW0743G)-lasers. Deze kan
worden ingesteld om de locatie van de straal aan te geven
naar de dichtstbijzijnde 3 mm (1/8") of de dichtstbijzijnde
1 mm (1/25"). De detector geeft zowel visuele signalen via het
displayvenster 22 als audiosignalen via de luidspreker 23 om
de locatie van de laserstraal aan te geven.
De digitale laserdetector van DeWALT kan met of zonder de
detectorklem worden gebruikt. Bij gebruik met de klem kan
de detector op een meetlat, nivelleerpaal, nok of paal worden
geplaatst.
Werking van de detector (afb. I , J )
1. Stel de roterende laser in die u gaat gebruiken en
positioneer deze volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
Schakel de laser in en zorg ervoor dat de laser draait en
een laserstraal afgeeft. OPMERKING: Deze detector is
alleen ontworpen om met een roterende laser te worden
gebruikt. De detector werkt niet met een stationair
laserlichtniveau.
2. Schakel de detector in door de aan-/uitknop of de
volumeknop in te drukken 26 .
3. Stel het volume naar wens in zoals beschreven in de
Detectorbedieningselementen.
4. Plaats de detector zo dat het detectorvenster 22 wordt
geconfronteerd met de laserstraal die door de roterende
laser wordt geproduceerd. Beweeg de detector omhoog of
omlaag binnen het geschatte gebied van de straal, totdat u
de detector hebt gecentreerd. Raadpleeg de onderstaande
tabel voor informatie over de indicaties op het display en de
indicatoren voor het geluidssignaal indicatoren (afb. J ).
5. Gebruik de markeerinkepingen 30 om de positie van de
laserstraal nauwkeurig te markeren.
Een batterij in de detector plaatsen (afb. H )
De digitale laserdetector wordt gevoed door een batterij van
9 volt. Om de meegeleverde batterij te plaatsen, tilt u het deksel
van het batterijenvak op 21 . Plaats de 9 volt-batterij in het
compartiment en lijn de batterij uit zoals afgebeeld.
Detectorbedieningselementen (afb. I )
De detector wordt bestuurd door de aan-/uitknop 26 en de
knop voor de nauwkeurigheidsmodus 27 .
Wanneer de aan-/uitknop eenmaal wordt ingedrukt, is de
detector ingeschakeld. De bovenkant van het display toont het
nauwkeurigheidspictogram 27 en het volumepictogram 28 .
Om het volume van het geluidssignaal dat de detector afgeeft
te verminderen wanneer deze een laserstraal detecteert,
drukt u nogmaals op de knop; één van de halve cirkels naast
het pictogram van de hoorn verdwijnt. Om het geluidssignaal
uit te schakelen drukt u een derde keer op de knop; het
volumepictogram verdwijnt. De digitale laserdetector van
Reiniging en opslag van detectoren
• Verwijder vuil en vet van de buitenkant van het apparaat
met behulp van een doek of zachte, niet-metalen borstel.
• De digitale laserdetector van DeWALT is waterdicht. Als
u de detector in modder, nat beton of een vergelijkbare
substantie laat vallen, sluit u de detector eenvoudigweg
af. Gebruik geen water onder hoge druk, bijv. van een
hogedrukreiniger.
• De beste opslagplaats is een koele en droge plaats – weg
van direct zonlicht en overmatige warmte of kou.
72
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 72
5/17/2018 12:35:41 PM
NEDERLANDS
Detectorservice
2. Met de muurbevestigingsmeetschaal 41 naar u toe
gericht, draait u de klemvergrendelingsknop van de
muurbevestigingsklem los 42 om de klembekken te
openen.
3. Plaats de klembekken rond de muurrails of plafondhoek en
draai de vergrendelingsknop van de muurbevestigingsklem
vast 42 om de klembekken op de rails te sluiten.
Zorg ervoor dat de vergrendelingsknop van de
muurbevestigingsklem stevig is vastgedraaid voordat u
doorgaat.
LET OP: Gebruik altijd een plafondbeugel of soortgelijk
materiaal, naast de vergrendelingsknop van de
muurbevestigingsklem, om het laserlicht tijdens
het monteren aan een muur te bevestigen. Leid de
draad door het handvat van het laserniveau. Steek
de draad NIET door de beschermende metalen kooi.
Daarnaast kunnen schroeven worden gebruikt om de
muurbevestiging direct als back-up aan de muur te
bevestigen. Schroefgaten 43 bevinden zich aan de
bovenkant van de muurbevestiging.
4. Gebruik de knop voor het waterpas stellen van het
onderstel 44 om een horizontale positie ten opzichte van
de muur te benaderen.
5. Het gereedschap kan op en neer worden afgesteld op
de gewenste offsethoogte om te werken. Om de hoogte
te veranderen, draait u de vergrendelingsknop 45 aan
de linkerkant van de muurbevestiging. Ondersteun de
montagebasis bij het afstellen van de hoogte.
6. Draai aan de instelknop 46 aan de rechterkant van
de muurbevestiging om het laserniveau op en neer
te bewegen om uw hoogte in te stellen. Gebruik de
muurbevestigingsmeetschaal 41 om uw markering te
lokaliseren.
OPMERKING: Het kan handig zijn om de stroom in te
schakelen en de boorkop zo te draaien dat er een punt
op één van de laserweegschalen komt. De DeWALTdoelkaart is gemarkeerd met 38 mm, daarom kan het het
gemakkelijkst zijn om de afstelling van de laser in te stellen
op 38 mm onder de rails.
7. Nadat u de laser op de gewenste hoogte hebt geplaatst,
draait u de vergrendelingsknop 45 om deze positie te
behouden.
Met uitzondering van batterijen, bevinden zich geen door de
gebruiker te repareren onderdelen in de digitale laserdetector.
Demonteer het apparaat niet. Ongeautoriseerd knoeien met de
laserdetector maakt alle garanties ongeldig.
Problemen met detectoren oplossen
De detector gaat niet aan.
• Druk op de aan-/uit-/volume-knop en laat deze weer los.
• Controleer of de batterij op zijn plaats zit en in de juiste
positie staat.
• Als de detector erg koud is, laat hem dan opwarmen in een
verwarmde ruimte.
• Vervang de 9 volt-batterij. Schakel het apparaat in.
• Als de detector nog steeds niet wordt ingeschakeld, brengt
u de detector naar een DeWALT-servicecentrum.
De luidspreker van de melder maakt geen geluid.
• Zorg ervoor dat de detector aan staat.
• Druk op de aan-/uit-/volume-knop. Het schakelt van hoog
naar laag, naar dempen.
• Zorg ervoor dat de roterende laser ronddraait en dat deze
een laserstraal uitzendt.
• Als de detector nog steeds geen geluid maakt, breng deze
dan naar een DeWALT-servicecentrum.
De detector reageert niet op een stationaire laserstraal.
De digitale laserdetector van DeWALT is ontworpen om alleen
met roterende lasers te werken.
De detector geeft een toon af, maar het LCD-display werkt
niet.
• Als de detector erg koud is, laat hem dan opwarmen in een
verwarmde ruimte.
• Als het LCD-display nog steeds niet werkt, brengt u de
detector naar een DeWALT servicecentrum.
Montagebeugel (afb. M , N )
Sommige lasersets bevatten een muurbevestiging. Het kan
worden gebruikt voor het bevestigen van het gereedschap aan
de rails of de plafondhoek en om te helpen bij akoestische
plafondmontage. Volg de onderstaande aanwijzingen voor het
gebruik van de muurbevestiging.
LET OP: Controleer of de rails of de hoek goed is
bevestigd voordat u het laserniveau op de hoek van de
muurrails of het plafond bevestigt.
1. Plaats de laser op de montagebasis 37 uitlijnen van
het 5/8-11-schroefgat op de statiefadapter ( 20 , afb. C )
bevestigd aan de onderkant van de laser met het gat 39 in
de montagebasis. Draai aan de bevestigingsknop 40 om
de laser vast te zetten.
Montage op een meetlat (afb. K )
Om uw detector aan een meetlat te bevestigen, bevestigt
u eerst de detector aan de klem met behulp van de 1/4"-20
schroefdraadknop 47 aan de achterkant van de klem. Schuif
de op klem aanwezige geleidingen ( 32 ) rond de rails ( 33 )
op de meetlat.
1. Plaats de detector op de gewenste hoogte en draai de
klemknop rechtsom om de bekken van de klem vast te
draaien op de meetlat.
2. Om de hoogte aan te passen, draait u de klem iets los,
verplaatst u hem en trekt u hem weer vast.
73
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 73
5/17/2018 12:35:41 PM
NEDERLANDS
Onderhoud
Meetlat voor in de bouw (afb. L )
GEVAAR: PROBEER NOOIT een meetlat te
gebruiken tijdens een onweersbui of in de buurt van
overhangende elektrische draden. Dit heeft de dood of
ernstig persoonlijk letsel als gevolg.
Sommige lasersets bevatten een meetlat. De DeWALT-meetlat
is gemarkeerd met meetschalen aan beide zijden en is
geconstrueerd in telescopische secties. Een veerbelaste knop
bedient een vergrendeling om de meetlat op verschillende
lengtes te houden.
Aan de voorkant van de meetlat begint de meetschaal vanaf de
onderkant. Gebruik dit om vanaf de grond af te meten bij meetof nivelleringswerkzaamheden.
De achterkant van de meetlat is ontworpen om de hoogte van
plafonds, balken, enz. te meten. Trek het bovenste gedeelte
van de meetlat volledig uit totdat de knop vastklikt in het
vorige gedeelte. Verleng dat gedeelte tot het vastklemt in het
aangrenzende gedeelte of totdat de meetlat het plafond of de
draagbalk raakt. De hoogte wordt gelezen waar het laatste
verlengde gedeelte het vorige lagere gedeelte verlaat, zoals
weergegeven in afbeelding L .
• Onder bepaalde omstandigheden kan er vuil of puin op
de glazen lens zijn gekomen. Dit heeft invloed op de
kwaliteit en het bereik van de straal. De lens moet worden
schoongemaakt met een wattenstaafje dat is bevochtigd
met water.
• Het flexibele rubberen scherm kan worden schoongemaakt
met een vochtige, pluisvrije doek, zoals een katoenen
doek. GEBRUIK ALLEEN WATER – Gebruik GEEN
reinigingsmiddelen of oplosmiddelen. Laat het apparaat aan
de lucht drogen voordat u het opbergt.
• Om de nauwkeurigheid van uw werk te behouden,
controleert u de kalibratie van de laser regelmatig.
Raadpleeg De laser kalibreren.
• Kalibratiecontroles en andere onderhoudsreparaties
kunnen worden uitgevoerd door DeWALT-servicecentra.
Twee gratis kalibratiecontroles zijn inbegrepen in het
eenjarige gratis servicecontract van DeWALT.
• Wanneer de laser niet in gebruik is, bergt u deze op in de
meegeleverde setkoffer.
• Bewaar uw laser niet in de setkoffer als de laser nat is.
Droog de buitendelen af met een zachte, droge doek en
laat de laser aan de lucht drogen.
• Bewaar uw laser niet bij temperaturen lager dan -18 °C of
hoger dan 41 °C.
WAARSCHUWING: Reinig de niet-metalen delen van
het apparaat nooit met oplosmiddelen of agressieve
chemische middelen. Deze chemicaliën verzwakken
de materialen die in deze onderdelen worden gebruikt.
Reinig het apparaat uitsluitend met een milde zeep en
een vochtige doek. Zorg dat er nooit enige vloeistof in
het apparaat terechtkomt; dompel nooit een onderdeel
van het apparaat in een vloeistof. Gebruik nooit
perslucht om de laser schoon te maken.
Doelkaart (afb. G )
Sommige lasersets bevatten een laserrichtkaart om te helpen
bij het lokaliseren en markeren van de laserstraal. De doelkaart
verbetert de zichtbaarheid van de laserstraal wanneer de straal
de kaart kruist. De kaart is gemarkeerd met standaard- en
metrische schalen. De laserstraal gaat door het rode plastic
en reflecteert op de reflecterende tape aan de andere kant. De
magneet aan de bovenkant van de kaart is ontworpen om de
doelkaart op het plafondrail of de stalen noppen te houden om
de positie van het lood en het niveau te bepalen. Voor de beste
prestaties bij het gebruik van de doelkaart moet het DeWALTlogo naar u toe wijzen.
Laserverbeteringsbrillen (afb. F )
Problemen oplossen
Sommige lasersets bevatten een paar laserverbeteringsbrillen.
Deze brillen verbeteren de zichtbaarheid van de laserstraal
bij fel licht of over lange afstanden wanneer de laser wordt
gebruikt voor binnentoepassingen. Deze bril is niet nodig om de
laser te bedienen.
LET OP: Deze bril is geen door ANSI goedgekeurde
veiligheidsbril en mag niet worden gedragen tijdens
het gebruik van andere gereedschappen. Deze bril
voorkomt niet dat de laserstraal in uw ogen komt.
GEVAAR: Om het risico op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, kijkt u nooit rechtstreeks in de laserstraal,
met of zonder deze bril.
Waarschuwing instrumenthoogte
De DCE074R en DCE079R/G hebben een ingebouwde
alarmfunctie die de gebruiker waarschuwt als het apparaat
wordt gestoord nadat het apparaat zichzelf heeft genivelleerd.
De lasereenheid stopt met draaien, het LED-indicatielampje
van het bedieningspaneel gaat knipperen en de pieper zal
klinken.
De laser uitschakelen
Houd de aan-/uit-knop 3 seconden ingedrukt om de laser uit te
schakelen. Het power-LED-indicatielampje brandt niet meer.
74
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 74
5/17/2018 12:35:41 PM
NEDERLANDS
De lasereenheid resetten voor continu gebruik
Schakel het apparaat uit en weer in met behulp van de aan-/uitknop op het bedieningspaneel van de lasereenheid.
OPMERKING: Controleer de laserconfiguratie altijd nadat
de Hoogte van instrumentwaarschuwing (Hi-modus) is
geactiveerd.
Service en reparaties
OPMERKING: Het demonteren van het laserniveau doet alle
garanties op het product vervallen.
Om de VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van het product
te garanderen, moeten reparaties, onderhoud en afstellingen
worden uitgevoerd door geautoriseerde servicecentra.
Service of onderhoud door onbevoegd personeel kan letsel
veroorzaken. Ga naar onze website om uw dichtstbijzijnde
DeWALT-servicecentrum te vinden: www.2helpU.com.
Het milieu beschermen
Aparte inzameling. Producten en batterijen die met dit
symbool zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale
huisvuil worden weggegooid.
Producten en batterijen bevatten materialen die
kunnen worden teruggewonnen of gerecycled, waardoor de
vraag naar grondstoffen wordt verminderd. Recycle elektrische
producten en batterijen volgens de plaatselijke bepalingen.
Meer informatie is beschikbaar op www.2helpU.com.
Batterijen
enk bij het weggooien van batterijen aan de bescherming
D
van het milieu. Wend u tot uw gemeente voor een veilige en
milieuvriendelijke manier om uw batterijen af te voeren.
75
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 75
5/17/2018 12:35:41 PM
NORSK
Roterende laser
DCE074R, DCE079R, DCE079G
Definisjoner: Sikkerhetsvarselsymboler og -ord
Denne brukerhåndboken bruker følgende sikkerhetsvarselsymboler og -ord for å varsle deg om farlige situasjoner og risikoen for
personskader eller materielle skader.
FARE: Indikerer en overhengende farlig situasjon som vil føre til død eller alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
ADVARSEL: Indikerer en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til død eller alvorlig
personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller moderat
personskade.
(Brukt uten ord) Indikerer en sikkerhetsrelatert melding.
MERK: Indikerer en arbeidsmåte som ikke er relatert til personskader, men som kan føre til materielle skader hvis ikke
den unngås.
Hvis du har spørsmål eller kommentarer om dette eller et hvilket som helst DeWALT-verktøy, kan du besøke vår nettside
www.2helpU.com.
Advarsel: For å redusere risikoen for skade må brukeren lese bruksanvisningen.
Sikkerhetsanvisninger for lasere
•
•
•
•
•
•
•
•
ADVARSEL! Les og forstå alle anvisninger. Manglende overholdelse av instruksjonene listet
opp nedenfor kan resultere i elektrisk støt, brann og/eller alvorlig personskade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSER FOR FREMTIDIG BRUK
ADVARSEL! Eksponering for laserstråling. Ikke demonter eller modifiser lasernivået. Verktøyet inneholder ingen
deler som kan vedlikeholdes av brukeren. Det kan resultere i alvorlig øyeskade.
ADVARSEL: Farlig stråling. Bruk av kontroller, justeringer eller utføring av andre prosedyrer enn de spesifisert her kan
resultere i farlig eksponering for stråling.
Ikke bruk laseren i eksplosive omgivelser, så som i nærheten av antennelige væsker, gasser eller støv. Elektroverktøy
skaper gnister som kan antenne støv eller gasser.
Bruk laseren kun med de spesifiserte batteriene. Bruk av andre batterier kan føre til risiko for brann.
Når laseren ikke er i bruk, skal den oppbevares utilgjengelig for barn og andre utrenede personer. Lasere er farlige i
hendene på utrenede brukere.
Bruk kun tilbehør som er anbefalt av produsenten av din modell. Tilbehør som egner seg for den ene laseren kan føre til
risiko for personskade dersom det brukes med en annen laser.
Verktøyservice skal kun utføres av kvalifisert av reparasjonspersonell. Service eller vedlikehold utført av ukvalifisert
personell kan resultere i personskader. For å finne nærmeste DeWALT-servicesenter gå til www.2helpU.com på internett.
Ikke bruk optiske verktøy som et teleskop eller teodolitt for å se på laserstrålen. Det kan resultere i alvorlig øyeskade.
Ikke plasser laseren i en posisjon der en person enten med vilje eller ufrivillig kan stirre på laserstrålen. Det kan
resultere i alvorlig øyeskade.
Skru av laseren når den ikke er i bruk. Å la laseren stå på øker risikoen for å stirre på laserstrålen.
76
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 76
5/17/2018 12:35:41 PM
NORSK
• Ikke plasser laseren nær en reflekterende flate som kan reflektere laserstrålen mot en persons øyne. Det kan resultere
i alvorlig øyeskade.
• Ikke bruk laseren i nærheten av barn eller la barn bruke laseren. Det kan resultere i alvorlig øyeskade.
• Ikke fjern eller gjøre varselsetiketter uleselig. Fjerning av etiketter øker faren for eksponering for stråling.
• Plasser laseren sikkert på en vannrett flate. Det kan resultere i skade på laseren eller alvorlig personskade dersom laseren
skulle falle.
ADVARSEL: Bruk av kontroller, justeringer eller utføring av andre prosedyrer enn de spesifisert her kan resultere i farlig
eksponering for stråling.
ADVARSEL! IKKE TA DEN ROTERENDE LASEREN FRA HVERANDRE. Verktøyet inneholder ingen deler som
kan vedlikeholdes av brukeren. Dersom den roterende laseren tas fra hverandre bortfaller alle garantier. Ikke
modifiser produktet på noen måte. Modifisering av verktøyet kan resultere i farlig eksponering for laserstråling.
• Etiketten på verktøyet kan inkludere følgende symboler.
V.........................volt
nm.......... bølgelengde i nanometer
mW.....................milliwatt
2............. Klasse 2 laser
. .......laservarselsymbol
Varselsetiketter
For din bekvemmelighet og sikkerhet, er følgende etikett på laseren.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for skade må brukeren lese bruksanvisningen.
ADVARSEL: LASERSTRÅLING. IKKE SE INN I STRÅLEN. Klasse 2 laserprodukt
UNNGÅ EKSPONERING – LASERSTRÅLING SLIPPER UT FRA DETTE APERTURET
77
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 77
5/17/2018 12:35:41 PM
NORSK
EU-samsvarserklæring
Installere 18V DeWALT-batteripakken
1. Plasser den fulladede 18V DeWALT-batteripakken slik at
utløserknappen (Figur E 15 ) vender bort fra deg og til
høyre.
2. Trykk og hold nede utløserknappen på batteripakken.
3. Skyv batteripakken helt inn i sporet på siden av laseren.
4. Slipp knappen på batteripakken.
Radioutstyrsdirektiv
DEWALT roterende laser
DCE074R, DCE079R, DCE079G
DEWALT erklærer herved at DEWALT Rotary Laser DCE074R/
DCE079R/DCE0709G er i samsvar med direktivet 2014/53/EU
og alle relevante EU-direktivskrav.
Den fulle teksten til EU-samsvarserklæringen kan du få hos
DEWALT Industrial Tool Co., DEWALT Europe, DEWALT
D-655-10 Idstein, Tyskland 65509 eller er tilgjengelig på
følgende internettadresse: www.2helpU.com.
Søk etter produkt og typenummer angitt på merkeskiltet.
Ta ut batteripakken
1. Trykk og hold utløserknappen på batteripakken.
2. Skyv batteripakken ut av sporet på laseren.
3. Slipp knappen på batteripakken.
4. For å lade batteriet sett det inn i laderen, som beskrevet i
Batterisikkerhetshåndboken.
ADVARSEL: Batterier kan eksplodere eller
lekke og forårsake personskader og brann. For
å redusere denne risikoen følg instruksjonene i
Batterisikkerhetshåndboken.
LES GJENNOM ALLE ANVISNINGENE
Batterier og strøm
Denne roterende laseren fra DeWALT vil akseptere alle
DeWALT 18 volt litiumionbatterier, men er bygget for best
å motstå skade under et fall når den brukes med følgende
batterier: Alle 1,5 Ah og 2Ah DeWALT 18 volt litiumionbatterier.
Lagring av batteripakker
• Den beste lagringsplassen er en som er kjølig og tørr og
ikke er utsatt for direkte sollys og overdreven varme eller
kulde.
• Langvarig lagring skader ikke batteripakken eller laderen.
Under riktige forhold kan de lagres i 5 år eller mer.
Lading av batteriet
Batteripakken er ikke helt oppladet når det er nytt. Du må bruke
en DeWALT 18 volt lader for å lade batteripakken før du kan
bruke rotasjonslaseren.
OPPBEVAR DISSE BRUKSANVISNINGENE FOR
FREMTIDIG REFERANSE
• Se tabellen på slutten av denne bruksanvisningen for
kompatibilitet for ladere og batteripakker.
Brukersikkerhet
Personlig sikkerhet
• Husk å lese alle sikkerhetsanvisninger før du bruker
laderen.
• Vær oppmerksom, hold et øye på det du gjør og
bruk sunn fornuft når du bruker et laserprodukt. Ikke
bruk verktøyet dersom du er trøtt eller er påvirket av
narkotika, alkohol eller medikamenter. Et øyeblikks
uoppmerksomhet under bruk av laserprodukter kan føre til
alvorlig personskade.
• Bruk egnet personlig verneutstyr, inkludert øyevern når du
arbeider i et byggemiljø.
ADVARSEL:
• IKKE forsøk å lade batteripakken med andre
ladere enn de som er oppført i denne manualen.
Laderen og batteripakken er spesielt designet for å
jobbe sammen.
• Følg nøye alle instruksjoner og advarsler på
batteriets etikett og pakke og medfølgende
Batterisikkerhetshåndbok.
1. Skyv batteriet i laderen som beskrevet i
Batterisikkerhetshåndboken.
2. Vent til batteripakken er fulladet.
3. Skyv batteripakken ut av sporet.
Verktøybruk og pleie
• Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan slås av eller
på. Ethvert verktøy som ikke kan styres med bryteren er
farlig og må repareres.
• Lagre laserprodukter som går på tomgang
utilgjengelig for barn og ikke la personer som ikke er
kjent med laserproduktet eller disse instruksjonene
bruke det. Laserproduktene er farlige i hendene på
utrenede brukere.
• Bruk kun tilbehør som er anbefalt av produsenten av
din modell. Tilbehør som kan være egnet for ett verktøy,
kan bli farlig når de brukes sammen med et annet verktøy.
MERK: Når du bestiller nye batteripakker, pass på å inkludere
katalognummer og spenning.
78
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 78
5/17/2018 12:35:42 PM
NORSK
Bruk
Hastighet/rotasjonsknapp
Hastighetsknappen 3 brukes til å justere rotasjonshastigheten
til laserstrålen gjennom de 4 forhåndsinnstilte hastighetene
(150, 300, 600 og 1200 RPM).
Tips for bruk
• For å forlenge batterilevetiden per ladning slå av laseren
når den ikke er i bruk.
• For å sikre nøyaktigheten av arbeidet ditt må du sjekke
laserkalibreringen ofte. Se Kalibrere laseren.
• Før bruk av laseren sørg for at verktøyet er plassert på en
relativt jevn, flat overflate.
• Merk alltid midten av laserlinjen eller prikken. Hvis du
markerer forskjellige deler av strålen på forskjellige
tidspunkter, vil du introdusere feil i målingene dine.
• Plasser laseren midt i arbeidsområdet for å øke
arbeidsavstand og nøyaktighet.
• Når du fester til et stativ eller en vegg, må du montere
laseren sikkert.
• Når du arbeider innendørs, vil en sakte roterende
hodehastighet gi en synlig lysere linje, en raskere
roterende hodehastighet vil gi en synlig solid linje.
• For å øke strålesynligheten bruk Laser Enhancement
Glasses og/eller bruk et Laser Target Card for å finne
strålen.
• Svært store temperaturendringer kan forårsake bevegelse
eller forflytning av bygningsdeler, metallstativer, utstyr osv.
Dette kan påvirke nøyaktigheten. Kontroller nøyaktigheten
ofte under arbeidet.
• Når du arbeider med DeWALT Digital Laser Detector,
må du stille laserens rotasjonshastighet til den raskeste
innstillingen.
• Hvis laseren mistes eller får et skarpt slag, må
kalibreringssystemet kontrolleres av et kvalifisert
serviceverksted før du bruker laseren.
Skannemodus-knapp
15˚/45˚/90˚
Skannemodus-knappen 4 brukes til å få laserhodet til å sveipe
frem og tilbake, og skaper en kort, lys laserlinje. Denne korte
linjen er mye lysere og mer synlig enn når enheten er i full
rotasjonsmodus.
Bruke skannemodus
• For å gå inn i skannemodus trykk og slipp
skannemodusknappen 4 . For å bla gjennom
skannevinklene fortsett å trykke på knappen til du kommer
til ønsket vinkel.
• Skanneområdets retning kan styres med piltastene 6 og
7 .
Hellingsmodusknapp
• For å aktivere hellingsmodus trykker du på
hellingsmodusknappen 2 .
• For å gå tilbake til selvutjevningsmodus og gjenoppta full
selvnivellering trykk og hold inne modusknappen 2 en
gang til.
Innstilling av skråretningen
Når hellingsmodus er aktivert kobler enheten automatisk til
X-aksen. Dette gjør at du kan skråstille laseren i retning av
X-Aksen, som angitt av "pistoler" på rullehuset.
LED-lampen 11 eller 12 indikerer gjeldende skråretning.
Kun DCE079R/G: I visse situasjoner kan det være ønskelig å
hale laseren i Y-aksen. Hastighetsmodusens retning kan endres
frem og tilbake mellom Y-aksen og X-aksen ved å trykke på
XY-aksen-knappen 5 . Den valgte aksen er identifisert med
LED-lys 24 eller 25 .
Kontrollpanel (Fig. A , B )
Laseren styres primært av strømknappen 1 , modusknappen
2 , hastighetsknappen 3 og skannemodusknappen 4 .
Disse funksjonene blir deretter modifisert når de brukes med
enten aksevalgknappen 5 (DCE079R / DCE079G kun i
hellingsmodus), eller de to retnings-/høydejusteringsknappene
6 og 7 .
Justeringsknappene for retnings-/høydejustering styrer
rotasjonsretningen til laserhodet, samt justerer bjelkens høyde
når enheten er i skråstilling. Disse knappene kan også brukes
til å trinnvis rotere strålen når enheten er i skannemodus.
Knappene på kontrollpanelet DCE074R, DCE079R/Gkontrollpanelet og DCE079R/G-fjernkontrollen fungerer alle
sammen, med mindre annet er angitt.
Innstilling av helling
1. Slå på hellingsmodus.
2. Velg ønsket akse.
3. Bruk piltastene (fig. B , 6) og 7)) for å vippe
laserrotorhodet opp og ned.
-- Hvert raske trykk på en pilknapp beveger hellingen med
0,01º (1,6 mm @ 10m).
Strømknapp
Strømknappen brukes til å slå laseren på og av.
• For å slå på DCE074R- eller DCE079R/G-laserenheten
trykk en gang på av/på-knappen.
• For å slå AV DCE074R eller DCE079R/G-laserenheten helt
trykk på strømknappen i 3 sekunder.
79
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 79
5/17/2018 12:35:42 PM
NORSK
Kalibrere laseren (Fig. O, P)
-- Hvis du trykker på og holder en pilknapp mellom 2
sekunder og 10 sekunder, går hellingen fra 0,01º / sek
til 0,2º / sek.
-- Hvis du trykker på og holder en pilknapp lengre enn 10
sekunder, vil hellingen bevege seg 0,2º / sek.
Piltastene (fig.
B , R
Feltkalibreringskontroller bør gjøres ofte. Denne
delen inneholder instruksjoner for å utføre enkle
feltkalibreringskontroller av DeWALT Rotary Laser.
Feltkalibreringskontroller kalibrerer ikke laseren. Det vil si
at disse kontrollene ikke korrigerer feil i lasernivået eller
avløpsvannet til laseren. I stedet angir kontrollene hvorvidt
laseren gir et korrekt nivå og rørledning. Disse kontrollene
kan ikke erstatte profesjonell kalibrering utført av et DeWALTservicesenter.
)
Pilknappene ( B 6 og 7 ) brukes til forskjellige funksjoner
avhengig av lasermodusens driftsmodus.
• ISelvjustering Horisontal Modus, roterer piltastene
retningen til laserstrålen med urviseren eller mot klokken
under rotasjon, eller justerer laserstrålens posisjon med
urviseren eller mot urviseren under skannemodus.
Nivåkalibreringskontroll (X-akse)
1. Sett opp et stativ mellom to vegger som er minst 50 meter
fra hverandre. Den nøyaktige plasseringen av stativet er
ikke kritisk.
2. Monter laserenheten på stativet slik at X-aksen peker rett
mot en av veggene.
3. Slå på laserenheten og la den selvnivellere.
4. Merk og mål punktene A og B på veggene som vist på figur
O.
5. Vri hele laserenheten 180º slik at X-aksen peker rett mot
motsatt vegg.
6. La laserenheten selvnivellere, og merk og mål punktene AA
og BB på veggene som vist på figur P.
7. Beregn totalfeil ved å bruke ligningen:
Totalfeil = (AA - A) - (BB-B)
8. Sammenlign totalfeil til de tillatte grensene som vises i
følgende tabell.
• I Selvutjevnende vertikal Modus, roterer piltastene
retningen til laserstrålen med urviseren eller mot klokken
under rotasjon, eller justerer laserstrålens posisjon med
urviseren eller mot urviseren under skannemodus.
• I Hellingsmodus brukes piltastene brukes til å vippe
laserhodet.
Slår på laseren (fig. E , B )
1. Sett inn den fulladede 18 V-batteripakken som vist på
figuren E .
2. Trykk forsiktig på strømknappen 1 for å slå PÅ laseren.
-- Strømindikatorlampen 9 lyser
-- Selvutjevningsmodus aktiveres automatisk, og
laserenheten vil selvnivellere. Når laserenheten er plan,
vil strålen rotere en gang ved 600 omdreininger i retning
med urviseren.
-- Etter 10 sekunder aktiveres Høymodus (Anti-Drift)
automatisk og Høymodus-LED 8 lyser.
3. Trykk på hastighet-/rotasjonsknappen 3 for å justere
rotasjonshastigheten. Retningen kan endres ved hjelp av
knappene 6 og 7 .
4. Trykk på Scan-knappen 4 for å innstille laseren til å
skanne i 0 °, 15 °, 45 ° eller 90 ° grad-modus.
Hvis du slår PÅ hellingsmodus, vil hellingslysdioden ( 12 ) vil
lyse. Hvis du bruker X-akse-nivellering, vil X-aksedioden ( 24 )
lyser, eller hvis du bruker Y-akse-nivellering, lyser Y-akselysdioden ( 25 ) i stedet.
Avstand
mellom
veggene
Tillatelig feil
DCE074R
Tillatelig feil
DCE079R/G
15 m
3 mm
1,5 mm
20 m
4 mm
2 mm
25 m
5 mm
2,5 mm
30 m
6 mm
3 mm
Nivåkalibreringskontroll (Y-akse)
Gjenta prosedyren ovenfor, men med laserenheten plassert slik
at Y-aksen peker rett mot veggene.
Loddrett feilkontroll (Fig. Q)
1. Bruk et standard lodd som referanse, merk toppen og
bunnen av en vegg. (Pass på å markere veggen og ikke
gulvet og taket.)
2. Plasser den roterende laseren sikkert på gulvet ca. 3 '(1 m)
fra veggen.
3. Slå på laseren og rett prikken ved merket på bunnen av
veggen. Deretter roterer du prikken oppover med opp/
ned-pilene på fjernkontrollen. Hvis midtpunktet av prikken
skanner over merket på toppen av veggen, er laseren riktig
kalibrert.
80
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 80
5/17/2018 12:35:42 PM
NORSK
MERK: Denne sjekken skal gjøres med en vegg som ikke
er kortere enn den høyeste veggen som denne laseren skal
brukes til.
Bruke laseren på et stativ (fig. C )
1. Plasser stativet sikkert og sett det til ønsket høyde.
2. Kontroller at toppen av stativet er omtrent plant. Laseren vil
kun selvnivellere hvis toppen av stativet er innenfor ± 5˚ av
nivå. Hvis laseren er satt opp for langt ut av nivå, piper det
når det når grensen til nivellerområde. Ingen skade vil skje
for laseren, men den vil ikke fungere i en tilstand som ikke
er på nivå.
3. Fest laseren til stativet ved å feste stativadapteren 20 som vist i figur C til laserlegemet. Adapteren kan monteres
til bunnen for nivåmodus eller til siden for loddemodus.
Plasser monteringen på stativet og skru den gjengede
skruen på stativet i hunngjenge på stativadapteren.
MERK: Pass på at stativet du arbeider med har en 5/8"-11
gjenget skrue for å sikre sikker montering.
4. Slå på laseren og juster rotasjonshastigheten og
kontrollene som ønsket.
2016-49-NZ
> 2016-49-NZ
For å slå av en DCE079R/G-laserenhet helt (tråkket på
eller etter 2016-49-NZ) ved hjelp av fjerntastaturet, trykk på
XY-akseknappen ( 14 ) og MODE-knappen ( 13 ) samtidig.
Spesifikasjoner
Spenning
Type
Laserstyrke
Bruke laseren på et gulv (fig. D )
Laserklasse
Lasernivået kan plasseres direkte på gulvet for utjevning og
VVS-applikasjoner som rammevegger.
1. Plasser laseren på en relativt jevn og glatt overflate der den
ikke vil bli forstyrret.
2. Plasser laseren for nivå- eller loddinnstilling som vist.
3. Slå på laseren og juster rotasjonshastigheten og
kontrollene som ønsket.
MERK: Laseren vil være lettere å sette opp for veggbruk hvis
rotasjonshastigheten er satt til 0 RPM, og hvis fjernkontrollen
brukes til å justere laseren med kontrollmerker. Fjernkontrollen
tillater at en person setter opp laseren.
DCE079G
18 VDC
18 VDC
1
1
1
<1 mW
<1 mW
<1 mW
2
2
2
630 ~ 680 630 ~ 680 nm
nm
515 ~ 530
630 ~ 680
Rotasjonshastighet (RPM)
150, 300, 150, 300, 600,
600, 1200
1200
150, 300,
600, 1200
Innendørs synlig område
45 m
60 m
80 m
Område med detektor
450 m
600 m
600 m
Selvutjevningsområde
± 3 mm per ± 1,5 mm per
30 m
30 m
±5°
±5°
± 1,5 mm
per 30 m
±5°
Driftstemperatur
-5 ° C - 50 -5 ° C - 50 ° C -5 ° C - 50
°C
°C
Oppbevaringstemperatur
-20 ° C - 70 -20 ° C - 70 ° C -20 ° C - 70
°C
°C
Beholdertråd
5/8"-11 TPI
5/8"-11 TPI
5/8"-11 TPI
4,5 kg
4,5 kg
4,5 kg
Vekt (uten batteripakke)
Fjernkontrollen tillater at en person betjener og setter opp
laseren fra avstand. LED-lampen på fjernkontrollen indikerer at
et signal overføres fra DCE079R/G-laserenheten. Du kan bruke
alle knappene på tastaturet til å styre denne laserenheten.
DCE079R
18 VDC
Bølgelengde
Nivelleringsnøyaktighet (@
600 RPM)
Bruke DCE079R/G-fjernkontrollen
DCE074R
Tilbehør
Anbefalt tilbehør til bruk med verktøyet er tilgjengelig for kjøp
på ditt fabrikk-eide lokale serviceverksted.
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som
tilbys av DeWALT kan være farlig, ettersom disse ikke
er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere
faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt
av DeWALT brukes sammen med dette produktet.
Hvis du trenger hjelp til å finne noe tilbehør, kan du besøke vår
nettside www.2helpU.com.
Hvis din DCE079R/G-laserenhet ble tråkket på eller etter 201649-NZ, kan du bruke fjernkontrollen til å slå av strømmen helt.
81
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 81
5/17/2018 12:35:42 PM
NORSK
Digital laserdetektor (fig. H - K )
MERK: Denne detektoren er designet for kun å brukes
med roterende laser. Detektoren vil ikke fungere med et
stasjonært stråle-lasernivå.
2. Slå på detektoren ved å trykke på strømbryteren 26 .
3. Juster volumet som ønsket som beskrevet i
Detektorkontroller.
4. Plasser detektoren slik at detektorvinduet 22 vender mot
laserstrålen som produseres av den roterende laseren.
Beveg detektoren opp eller ned innen det omtrentlige
området for strålen, til du har sentrert detektoren. For
informasjon om displayvinduet og lydsignalene, se tabellen
Indikatorer (Fig. J ).
5. Bruk markeringshakkene 30 for nøyaktig å merke posisjon
av laserstrålen.
Noen lasersett inkluderer en DeWALT digital laserdetektor.
DeWALT digital laserdetektor lar deg lokalisere en roterende
laserstråle fra enheten i skarpt lys, eller på lang avstand.
Detektoren kan brukes både innendørs og utendørs der det er
vanskelig å se laserstrålen.
Detektoren kan ikke brukes med ikke-roterende lasere, men er
kompatibel med de fleste roterende strålestråler (DW0743R)
og grønne stråler (DW0743G) lasere. Den kan innstilles for
å indikere plasseringen av strålen til enten den nærmeste
1/8" (3 mm) eller den nærmeste 1/25" (1 mm). Detektoren gir
både visuelle signaler via LCD displayet 22 og lydsignaler fra
høyttaleren 23 for å indikere posisjonen til laserstrålen.
DeWALT digital laserdetektor kan brukes både med og
uten detektorklemmen. Når den brukes med klemmen, kan
detektoren plasseres på en siktestang (mire), nivelleringsstang,
stubbe eller påle.
Detektorrengjøring og -lagring
• Smuss og fett kan fjernes fra detektoren ved hjelp av en
klut eller enn myk, metallfri børste.
• DeWALT digital laserdetektor er vanntett. Hvis du skulle
slippe detektoren i gjørme, våt betong eller et lignende stoff,
slanger du detektoren bare av. Ikke bruk høytrykksvann,
f.eks. fra en trykkvask.
• Det beste lagringsstedet er kjølig og tørt – uten direkte
sollys og uten sterk kulde eller varme.
Installere et batteri i detektoren (Fig. H )
Den digitale laserdetektoren bruker et 9-volts batteri. For å
installere batteriet som følger med løft batteridekselet 21 .
Plasser batteriet på 9 volt i rommet, juster batteriet som vist.
Detektorkontroll (fig. I )
Detektoren kontrolleres av strømknappen 26 og
nøyaktighetsmodusknappen 27 .
Når strømbryteren trykkes en gang slås detektoren på. Øverst
på displayet vises nøyaktighetsikonet 27 , og volumikonet 28 .
For å redusere volumet av det høresignalet som detektoren gir
ut når det registrerer en laserstråle, trykk på knappen igjen; en
av de halve sirkler ved siden av hornikonet vil forsvinne. For å
slå av lydsignalet trykk knappen en tredje gang; volumsymbolet
forsvinner. DeWALT digital laserdetektor har også en
automatisk utkoblingsfunksjon. Dersom en roterende laserstråle
ikke treffer stråledeteksjonsvinduet, eller ingen knapp trykkes,
slår detektoren seg automatisk av etter omtrent 30 minutter.
Når detektoren er på, viser toppen av vinduet et ikon for
nøyaktighetsmodus. Enten 1 mm nøyaktighetsmodusikonet
53 vises, eller ikonet for nøyaktighetsmodus på 3 mm 54 vil dukke opp. Når ikonet 1 mm-nøyaktighetsmodus vises,
indikerer det at detektoren bare gir en "avlesning" -lesning
når laserstrålen er i klasse eller ikke mer enn 1 mm over eller
under den. Når ikonet for nøyaktighetsmodus på 3 mm vises,
indikerer det at detektoren vil gi en "avlesning" -lesning når
laserstrålen er i klasse eller ca. 3 mm over eller under den.
Trykk på nøyaktighetsmodusknappen 27 en gang for å endre
nøyaktighetsmodus.
Detektor-service
Unntatt for batterier er det ingen deler inne i den digitale
laserdetektoren som kan vedlikeholdes av brukeren.
Ikke ta enheten fra hverandre. Uautorisert klussing med
laserdetektoren vil gjøre alle garantier ugyldige.
Detektorfeilsøking
Detektoren slår seg ikke på.
• Trykk og slipp strøm-/volumknappen.
• Kontroller at batteriet er på plass og i korrekt posisjon.
• Dersom detektoren er svært kald, la den varme seg opp i et
varmt område.
• Skift ut 9-volts batteri. Slå på enheten.
• Dersom detektoren fortsatt ikke slår seg på, lever
detektoren til et DeWALT servicesenter.
Høyttaleren på detektoren gir ikke noe lyd.
• Forsikre deg om at detektoren er slått på.
• Trykk på strøm/volum-knappen. Den vil bytte fra høy til lav,
for å dempe.
Bruk av detektor (fig. I , J )
1. Sett opp og plasser rotasjonslaseren som du vil bruke i
henhold til produsentens anvisninger. Slå på laseren og
kontroller at laseren roterer og sender ut en laserstråle.
82
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 82
5/17/2018 12:35:42 PM
NORSK
• Pass på at den roterende laseren er slått på og at den
sender ut en laserstråle.
• Dersom detektoren fortsatt ikke gir lyd fra seg, lever den til
et DeWALT servicesenter.
5. Verktøyet kan justeres opp og ned til ønsket offsethøyde for
arbeid. For å endre høyden løsne låseknappen 45 plassert
på venstre side av veggfestet. Støtt monteringsbunnen når
du justerer høyden.
6. Vri justeringsknappen 46 , plassert til høyre for
veggmonteringen, for å flytte lasernivået opp og ned for å
stille inn høyden. Bruk veggmonteringsmålingsskalaen 41 for å identifisere ditt merke.
MERK: Det kan være nyttig å slå på strømmen og dreie
det roterende hodet slik at det setter en prikk på en av
laserskalaene. DeWALT-målkortet er merket ved 38 mm,
derfor kan det være lettest å sette forskyvningen av laseren
til 38 mm under sporet.
7. Når du har plassert laseren i ønsket høyde, stram
låseknappen 45 for å opprettholde denne stillingen.
Detektoren reagerer ikke på en stasjonær laserstråle.
DeWALT Digital Laser Detector er designet for kun å fungere
med roterende lasere.
Detektoren gir fra seg en tone, men LCD-displayet
fungerer ikke.
• Dersom detektoren er svært kald, la den varme seg opp i et
varmt område.
• Dersom LCD-displayet fortsatt ikke fungerer, lever
detektoren til et DeWALT-servicesenter.
Monteringsbrakett (Fig. M , N )
Montering på en mire (fig. K )
Noen lasersett inkluderer en veggmontering. Den kan brukes
til å feste verktøyet til spor eller takvinkelen og til hjelp ved
akustisk takmontering. Følg instruksjonene nedenfor for å bruke
veggmonteringen.
FORSIKTIG: Før du legger lasernivået til veggspor
eller takvinkel, må du kontrollere at sporet eller
vinkelen er ordentlig festet.
1. Plasser laseren på monteringsbunnen 37 og juster 5/811 skruehull på stativadapteren ( 20 , Fig. C ) festet til
bunnen av laseren med hullet 39 i monteringsbunnen. Vri
monteringsbryteren 40 for å sikre laseren.
2. Med veggmonteringens måleskala 41 vendt mot deg,
løsne låseknappen til veggmonteringsklemmen 42 for å
åpne klemkjeftene.
3. Plasser klemkjeftene rundt veggen eller takvinkelen,
og stram til klemmelåseknappen 42 for å lukke
klemkjeftene på sporet. Pass på at låseknappen til
veggmonteringsspaken er stramt til forsvarlig før du
fortsetter.
FORSIKTIG: Bruk alltid en takbøyle eller tilsvarende
materiale, i tillegg til låseknappen for montering
av veggmontering, for å sikre lasernivået mens du
monterer det på en vegg. Trekk ledningen gjennom
håndtaket på lasernivået. Trekk ikke ledningen
gjennom det beskyttende metallburet. I tillegg kan
skruer brukes til å feste veggfestet direkte på veggen
som en sikkerhetskopi. Skruehull 43 ligger på toppen
av veggmonteringen.
4. Bruk grunnnivelleringsbryteren 44 til å få en omtrentlig
nivåposisjon fra veggen.
For å sikre detektoren til en mire fest detektoren først til
klemmen ved hjelp av skruen 1/4"-20 47 på baksiden av
klemmen. Skyv sporene 32 på klemmen rundt skinnen 33 på
karakterstangen.
1. Plasser detektoren i ønsket høyde, og vri klemmeknappen
med urviseren for å trekke klemmens kjever rundt klassen
som fastgjør klemmen på stangen.
2. For å foreta høydejustering løsne klemmen litt, flytt og trekk
til igjen.
Konstruksjonsmire (fig. L )
FARE: ALDRI forsøk på å bruke en mire i storm eller
nær overliggende elektriske ledninger. Dødsfall eller
alvorlig personskade vil oppstå.
Noen lasersett inkluderer en mire. DeWALT Grade Rod er
merket med måleskala på begge sider og er konstruert i
teleskopseksjoner. En fjærlastet knapp aktiverer en lås for å
holde miren i forskjellige lengder.
Forsiden av mire har målestokken som begynner på bunnen.
Bruk denne til å måle fra bakken når du graderer eller nivellerer
jobber.
Baksiden av miren er utformet for å måle høyden på tak,
bjelker, osv. Utvid toppseksjonen av miren til knappen låses
inn i forrige del. Forleng den delen enten til den låses inn i
den tilstøtende delen eller til miren berører taket eller bjelken.
Høyden leses av hvor den siste utvidede delen går ut fra forrige
nedre del, som vist i figur L .
Målkort (fig. G )
Noen lasersett inkluderer et lasermålkort som hjelper til med å
lokalisere og markere laserstrålen. Målkortet øker synligheten
til laserstrålen når strålen krysser over kortet. Kortet er merket
med standard og metriske skalaer. Laserstrålen passerer
gjennom den røde plasten og reflekterer av reflekterende tape
på baksiden. Magneten på toppen av kortet er utformet for å
holde målkortet til takspor eller stålpinner for å bestemme loddog nivåposisjoner. For best ytelse når du bruker målkortet, skal
DeWALT-logoen vende mot deg.
83
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 83
5/17/2018 12:35:43 PM
NORSK
Feilsøking
Laserforbedringsbriller (fig. F )
Noen lasersett inkluderer et par laserforbedringsbriller. Disse
brillene forbedrer synligheten til laserstrålen under sterke
lysforhold eller over lange avstander når laseren brukes til
innvendige applikasjoner. Disse brillene er ikke nødvendig for å
betjene laseren.
FORSIKTIG: Disse brillene er ikke ANSI-godkjente
vernebriller, og bør ikke brukes under bruk av andre
verktøy. Disse brillene hindrer ikke laserstrålen i å
komme inn i øynene dine.
FARE: For å redusere risikoen for alvorlig personskade
må du aldri stirre direkte inn i laserstrålen, med eller
uten disse brillene.
Høyde på instrumentvarsel
DCE074R og DCE079R/G har en innebygd alarmfunksjon
som varsler operatøren dersom enheten er forstyrret etter
at enheten har selvnivellert. Laserenheten slutter å rotere,
kontrollampens LED-indikatorlampe blinker og piperen går av.
Slå av laseren
Trykk på strømknappen i 3 sekunder for å slå av laseren.
Strømindikatorlampen lyser ikke lenger.
For å tilbakestille laserenheten for videre bruk
Slå av enheten og sett den på igjen med strømknappen på
kontrollpanelet på laserenheten.
MERK: Kontroller alltid laseroppsettet etter Høyde på
instrumentvarsel (Hi-modus) er utløst.
Vedlikehold
• Under visse forhold kan glasslinsen samle opp noe smuss
eller rusk. Dette vil påvirke strålekvalitet og driftsområde.
Linsen skal rengjøres med en bomullspinne fuktet med
vann.
• Den fleksible gummiskjermen kan rengjøres med en våt,
lofri klut som en bomullsklut. BRUK BARE VANN – IKKE
BRUK rengjøringsmidler eller løsemidler. La enheten
lufttørke før den lagres.
• For å opprettholde nøyaktigheten av arbeidet kontroller du
ofte kalibreringen av laseren. Se Kalibrere laseren.
• Kalibreringskontroller og andre vedlikeholdsreparasjoner
kan utføres av DeWALT-servicesentre. To gratis
kalibreringskontroller er inkludert i DeWALT One Year Free
Service Contract.
• Når laseren ikke er i bruk, oppbevarer du den i den
medfølgende pakken.
• Ikke oppbevar laseren i kofferten dersom laseren er våt.
Tørk utvendige deler med en myk, tørr klut og la laseren
lufttørke.
• Ikke oppbevar laseren din ved temperaturer under -18 ˚C
eller over 41˚C.
ADVARSEL: Bruk aldri løsemidler eller sterke
kjemikalier for å rengjøre ikke-metalliske deler av
verktøyet. Disse kjemikaliene kan svekke materialene
som brukes i disse delene. Bruk bare en klut fuktet
med mildt såpevann. La aldri noen væske komme inn
i enheten; senk aldri noen deler av enheten ned i en
væske. Bruk aldri trykkluft til å rengjøre laseren.
Service og reparasjoner
MERK: Dersom laseren tas fra hverandre, bortfaller alle
garantier på produktet.
For å sikre produktets sikkerhet og pålitelighet bør reparasjon,
vedlikehold og justeringer foretas på et autorisert servicesenter.
Service eller vedlikehold utført av ukvalifisert personell kan
resultere i risiko for personskader. For å finne ditt nærmeste
DeWALT servicesenter besøk vår hjemmeside: www.2helpU.
com.
Beskyttelse av miljøet
Separat avfallshåndtering. Produkter og batterier
merket med dette symbolet må ikke kastes med vanlig
husholdningsavfall.
Produkter og batterier inneholder materialer som kan
gjenvinnes eller resirkuleres, og reduserer etterspørselen etter
råvarer. Resirkuler elektriske produkter og batterier i henhold
til lokale bestemmelser. Mer informasjon er tilgjengelig på
www.2helpU.com.
Batterier
enk miljøvern når du skal kaste batteriene. Sjekk med
T
de lokale myndighetene for en miljømessig korrekt måte å
avhende batteriene.
84
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 84
5/17/2018 12:35:43 PM
PORTUGUÊS
Laser rotativo
DCE074R, DCE079R, DCE079G
Definições: Símbolos e palavras de alerta de segurança
Este manual de instruções usa os seguintes símbolos e palavras de alerta de segurança para alertar o utilizador relativamente a
situações perigosas e ao seu risco de ferimentos pessoais ou danos materiais.
PERIGO: indica uma situação de perigo eminente que, se não for evitada, irá resultar em morte ou ferimentos graves.
ATENÇÃO: indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou ferimentos
graves.
ATENÇÃO: indica uma situação de perigo eminente que, se não for evitada, poderá resultar em ferimentos ligeiros
moderados.
(Usado sem palavra) Indica uma mensagem relacionada com a segurança.
AVISO: indica uma prática não relacionada com ferimentos que, se não for evitada, poderá resultar em danos materiais.
Se tiver dúvidas ou comentários sobre esta ou qualquer ferramenta DeWALT, visite o nosso sítio web www.2helpU.com.
Atenção: Para reduzir o risco de ferimentos, o utilizador deve ler o manual de instruções.
Instruções de segurança para os lasers
•
•
•
•
•
•
•
•
AVISO! Leia e compreenda todas as instruções. O não cumprimento de todas as instruções
indicadas abaixo pode resultar em choque elétrico, incêndio e/ou lesões graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES PARA FUTURA REFERÊNCIA
AVISO! Exposição a radiação laser. Não desmonte nem modifique o nível do laser. O equipamento não possui
peças que possam ser reparadas a nível interno. Podem ocorrer lesões oculares graves.
ATENÇÃO: Radiação perigosa. A utilização de controlos ou ajustes ou o desempenho de procedimentos que não sejam
os especificados neste documento podem resultar em exposição radioativa perigosa.
Não utilize o laser em ambientes explosivos, como, por exemplo, na presença de líquidos, gases ou poeiras
inflamáveis. As ferramentas elétricas criam faíscas que poderão inflamar estas poeiras ou vapores.
Utilize o laser apenas com as baterias concebidas especificamente para o efeito. A utilização de quaisquer outras
baterias pode dar origem a incêndios.
Guarde o laser fora do alcance das crianças e de pessoas que não possuam as qualificações necessárias para o
manusear. Os lasers são perigosos nas mãos de pessoas que não possuam as qualificações necessárias para os manusear.
Utilize apenas os acessórios recomendados pelo fabricante para o seu modelo. Os acessórios que podem ser
adequados para um laser podem representar risco de lesões se forem utilizados noutro laser.
A reparação das ferramentas deve ser levada a cabo apenas por pessoal qualificado. A assistência ou manutenção
realizada por pessoal que não possua as qualificações necessárias pode dar origem a ferimentos. Para localizar o centro de
serviços DeWALT mais próximo, aceda a www.2helpU.com na internet.
Não utilize ferramentas óticas, tais como um telescópio ou trânsito para ver o raio laser. Podem ocorrer lesões
oculares graves.
Não coloque o laser numa posição que possa fazer com que alguém fixe, de maneira intencional ou não, o raio laser.
Podem ocorrer lesões oculares graves.
Desligue o laser quando não estiver a ser utilizado. Se deixar o laser ligado, há um maior risco de fixação do raio laser.
85
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 85
5/17/2018 12:35:43 PM
PORTUGUÊS
• Não posicione o laser perto de uma superfície com reflexo que possa refletir o raio laser na direção dos olhos de
uma pessoa. Podem ocorrer lesões oculares graves.
• Não utilize o laser perto de crianças nem permita que utilizem o laser. Podem ocorrer lesões oculares graves.
• Não retire nem estrague as etiquetas de aviso. A remoção das etiquetas aumenta o risco de exposição a radiação.
• Coloque o laser de maneira segura sobre uma superfície nivelada. Se o laser cair, podem ocorrer danos no laser ou
lesões graves.
ATENÇÃO: A utilização de controlos ou ajustes ou o desempenho de procedimentos que não sejam os especificados
neste documento podem resultar em exposição radioativa perigosa.
AVISO! NÃO DESMONTE O LASER ROTATIVO. O equipamento não possui peças que possam ser reparadas a
nível interno. A desmontagem deste laser rotativo irá anular todas as garantias do produto. Não modifique o
produto seja como for. A modificação da ferramenta pode resultar em exposição a radiação laser perigosa.
• A etiqueta na ferramenta pode incluir os seguintes símbolos.
V.........................volts
nm.......... comprimento de onda em nanómetros
mW.....................mili-watts
2............. Laser de classe 2
. .......símbolo de aviso do laser
Etiquetas de aviso
Para sua conveniência e segurança, o seguinte rótulo está no seu laser.
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de ferimentos, o utilizador deve ler o manual de instruções.
ATENÇÃO: RADIAÇÃO LASER. NÃO OLHE FIXAMENTE PARA O RAIO. Produto laser de classe 2
EVITE A EXPOSIÇÃO - A RADIAÇÃO LASER É EMITIDA DESDE A ABERTURA
86
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 86
5/17/2018 12:35:43 PM
PORTUGUÊS
Declaração de conformidade da CE
Instalar o pacote de baterias DeWALT de 18 V
1. Posicione a bateria totalmente carregada DeWALT de 18 V
de modo a que o botão de libertação (Figura E 15 ) fique
virado para o lado oposto a si e para a direita.
2. Pressione e mantenha pressionado o botão de libertação
na bateria.
3. Deslize a bateria até à pista na parte lateral do laser.
4. Solte o botão na bateria.
Diretiva de equipamentos de rádio
Laser rotativo DEWALT
DCE074R, DCE079R, DCE079G
A DEWALT declara que o laser rotativo DEWALT DCE074R/
DCE079R/DCE0709G está em conformidade com a Diretiva
2014/53/UE e com todos os requisitos aplicáveis ​​da diretiva
da UE.
O texto completo da Declaração de Conformidade da UE pode
ser solicitado à DEWALT Industrial Tool Co., DEWALT Europe,
DEWALT D-655-10 Idstein, Alemanha 65509 ou está disponível
no seguinte endereço de internet: www.2helpU.com.
Pesquise pelo número do produto e tipo indicado na placa de
identificação.
Retirar a bateria
1. Pressione e mantenha pressionado o botão de libertação
na bateria.
2. Deslize a bateria para fora da pista no laser.
3. Solte o botão na bateria.
4. Para recarregar a bateria, insira-a no carregador, conforme
descrito no Manual de segurança da bateria.
ATENÇÃO: As baterias podem explodir ou ter uma
fuga, podendo provocar lesões ou incêndio. Para
reduzir esse risco, siga as instruções no Manual de
segurança da bateria.
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES
Baterias e alimentação
Este laser rotativo DeWALT aceita todas as baterias de iões de
lítio DeWALT de 18 volts, mas é construído para melhor resistir
a danos durante uma queda quando usado com as seguintes
baterias: todas as baterias de lítio DeWALT de 18 volts de
1,5 Ah e 2 Ah.
Armazenamento das baterias
• A unidade deve ser armazenada num local seco e fresco
afastado da luz solar direta e excesso de calor ou frio.
• O armazenamento prolongado não irá danificar a bateria
ou o carregador. Nas condições adequadas, podem ser
armazenadas durante 5 ou mais anos.
Carregar a bateria
A bateria não está totalmente carregada quando a retira da
embalagem. É necessário usar um carregador DeWALT de
18 volts para carregar a bateria antes de poder usar o laser
rotativo.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO
FUTURA
Segurança do utilizador
• Consulte a tabela no final deste manual para saber qual a
compatibilidade das baterias e dos carregadores.
Segurança pessoal
• Mantenha-se atento, preste atenção ao que está a
fazer e use o bom senso ao operar um produto laser.
Não utilize a ferramenta quando estiver cansado ou
sob o efeito de drogas, álcool ou medicamentos. Um
momento de distração durante a utilização de produtos
laser poderá resultar em ferimentos graves.
• Use equipamento de proteção individual apropriado,
incluindo proteção para os olhos ao trabalhar num
ambiente de construção.
• Certifique-se de que lê todas as instruções de segurança
antes de usar o seu carregador.
ATENÇÃO:
• NÃO carregue a bateria com quaisquer
carregadores além dos especificados
neste manual. O carregador e a bateria foram
concebidos especificamente para funcionarem em
conjunto.
• Siga cuidadosamente todas as instruções e avisos
na etiqueta da bateria e na embalagem e no
Manual de segurança da bateria fornecido.
1. Deslize a bateria para dentro do carregador, conforme
descrito no Manual de segurança da bateria.
2. Aguarde até a bateria estar Completamente carregada.
3. Deslize a bateria para fora da pista.
Uso e cuidados das ferramentas
• Não utilize a ferramenta se o respetivo interruptor não
a ligar ou desligar. Qualquer ferramenta que não possa
ser controlada através do interruptor de alimentação é
perigosa e tem de ser reparada.
• Guarde os produtos laser que não estiverem a ser
utilizados fora do alcance de crianças e não permita
que o produto laser seja utilizado por pessoas não
familiarizadas com o mesmo ou com estas instruções.
Os produtos laser são perigosos nas mãos de pessoas
que não possuam as qualificações necessárias para os
manusear.
NOTA: Quando encomendar baterias sobresselentes,
certifique-se de que inclui o número de catálogo e a tensão.
87
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 87
5/17/2018 12:35:43 PM
PORTUGUÊS
• Utilize apenas os acessórios recomendados pelo
fabricante para o seu modelo. Acessórios que podem
ser adequados para uma ferramenta podem tornar-se
perigosos quando usados ​​com outra ferramenta.
incrementalmente o raio quando a unidade estiver no modo de
digitalização.
Os botões no painel de controlo do DCE074R, no painel de
controlo do DCE079R/G e no teclado remoto do DCE079R/G
funcionam todos da mesma forma, salvo indicação em
contrário.
Funcionamento
Sugestões relacionadas com o
funcionamento
Botão de alimentação
O botão de alimentação é usado para ligar e desligar a unidade
de laser.
• Para ligar a unidade de laser DCE074R ou DCE079R/G,
pressione o botão de alimentação uma vez.
• Para desligar completamente a unidade de laser DCE074R
ou DCE079R/G, pressione o botão de alimentação durante
3 segundos.
• Para prolongar a duração da bateria por carga, desligue o
laser quando não estiver em uso.
• Para garantir a precisão do seu trabalho, verifique a
calibração do laser com frequência. Consulte Calibrar o
laser.
• Antes de utilizar o laser, certifique-se de que a ferramenta
está posicionada em segurança sobre uma superfície
macia e fixa.
• Marque sempre o centro da linha laser ou ponto. Se
marcar diferentes partes do raio em momentos diferentes,
introduzirá um erro nas suas medições.
• Para aumentar a distância de trabalho e a precisão,
coloque o laser no centro da sua área de trabalho.
• Ao encaixar num tripé ou parede, monte o laser com
segurança.
• Ao trabalhar em ambientes fechados, uma velocidade
lenta da cabeça rotativa produzirá uma linha visivelmente
mais brilhante; uma velocidade da cabeça rotativa mais
rápida produzirá uma linha visivelmente sólida.
• Para aumentar a visibilidade do raio, use óculos de reforço
do laser e/ou use um cartão-alvo de laser para ajudar a
encontrar o raio.
• As alterações de temperatura extremas poderão provocar
movimentos ou alterações das estruturas do edifício,
dos tripés de metal, do equipamento, etc., que poderão
afetar a precisão. Verifique a precisão com regularidade
enquanto trabalha.
• Ao trabalhar com o Detetor laser digital da DeWALT, defina
a velocidade de rotação do laser para a configuração mais
rápida.
• Se o laser cair ou sofrer um corte brusco, mande verificar
o sistema de calibração por um centro de serviço
qualificado antes de usar o laser.
Botão de velocidade/rotação
O botão de velocidade (3) é utilizado para ajustar a velocidade
de rotação do raio laser através das suas 4 velocidades
predefinidas (150, 300, 600 e 1200 RPM).
Botão do modo de digitalização
15˚/45˚/90˚
O botão do modo de digitalização 4 é usado para fazer a
cabeça do laser rodar para a frente e para trás, criando uma
linha de laser curta e brilhante. Esta linha curta é muito mais
brilhante e mais visível do que quando a unidade está no modo
de rotação completa.
Usar o modo de digitalização
• Para entrar no Modo de digitalização, pressione e solte
o botão do modo de digitalização 4 . Para percorrer os
ângulos de digitalização, continue a pressionar o botão até
alcançar o ângulo desejado.
• A direção da zona de digitalização pode ser controlada com
os botões de seta 6 e 7 .
Botão do modo de inclinação
• Para ativar o Modo de inclinação, pressione o botão do
modo de inclinação 2 .
• Para voltar ao modo de auto-nivelamento e voltar a ativar o
auto-nivelamento total, mantenha pressionado o botão de
modo (2) novamente.
Definir a direção da inclinação
Quando o modo de inclinação é ativado, a unidade engata
automaticamente o eixo X. Isso permite inclinar o laser na
direção do Eixo X, conforme indicado pelas “miras de canhão”
na barra anti-capotamento.
Painel de controlo (Fig. A , B )
O laser é controlado principalmente pelo botão de alimentação
1 , botão de modo 2 , botão de velocidade 3 e botão do modo
de digitalização 4 . Esses recursos são modificados quando
usados ​​com o botão de seleção de Eixo 5 (Apenas nos
modelos DCE079R/DCE079G no modo de inclinação), ou os
dois botões de ajuste de direção/elevação 6 e 7 .
Os botões de ajuste de direção/elevação controlam a direção
de rotação da cabeça do laser, bem como ajustam a elevação
do raio quando a unidade está no modo de inclinação.
Esses botões também podem ser usados ​​para rodar
88
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 88
5/17/2018 12:35:43 PM
PORTUGUÊS
A luz LED 11 ou 12 indica a direção atual da inclinação.
Apenas DCE079R/G: Em certas situações, pode ser desejável
inclinar o laser no eixo Y. A direção do modo de inclinação pode
ser alterada entre o eixo Y e o eixo X pressionando o botão
do eixo X-Y 5 . O eixo selecionado é identificado pela luz LED
24 ou 25 .
3. Pressione o botão de velocidade/rotação 3 para ajustar a
velocidade de rotação. A direção pode ser alterada usando
os botões 6 e 7 .
4. Pressione o botão Digitalizar 4 para definir o laser para
digitalizar no modo de 0°, 15°, 45° ou 90°.
Se ligar o modo de inclinação, o LED de inclinação ( 12 )
acende-se. Se estiver a usar o nivelamento do eixo X, o LED
do eixo X ( 24 ) acende-se ou, se usar o nivelamento do eixo Y,
acende-se o LED do eixo Y ( 25 ).
Definir a quantidade de inclinação
1. Ative o modo de inclinação.
2. Selecione o eixo desejado.
3. Use os botões de seta (Fig. B , 6 e 7 ) para inclinar a
cabeça do rotor laser para cima e para baixo.
-- Cada pressão rápida de um botão de seta deslocará a
inclinação em 0,01º (1,6 mm a 10m).
-- Se mantiver pressionado um botão de seta entre 2
segundos e 10 segundos, a inclinação desloca-se
0,01º/seg para 0,2º/seg.
-- Se mantiver pressionado um botão de seta durante
mais de 10 segundos, a inclinação desloca-se 0,2º/seg.
Botões de seta (Fig.
B , R
Calibrar o laser (Fig. O, P)
As verificações de calibração de campo devem ser feitas com
frequência. Esta secção fornece instruções para realizar as
verificações de calibração de campo simples do seu Laser
rotativo DeWALT. As verificações de calibração de campo não
calibram o laser. Ou seja, estas verificações não corrigem erros
no nivelamento ou capacidade de encanamento do laser. Em
vez disso, as verificações indicam se o laser está ou não a
fornecer um nível e linha de prumo corretos. Essas verificações
não podem substituir a calibração profissional realizada por um
centro de assistência DeWALT.
)
Verificação de calibração de nível (eixo X)
Os botões de seta ( B 6 e 7 ) são utilizados para diferentes
funções, dependendo do modo de operação da unidade de
laser.
1. Monte um tripé entre duas paredes separadas com, pelo
menos, 15 metros de distância. A localização exata do tripé
não é fundamental.
2. Monte a unidade de laser no tripé de modo a que o eixo X
aponte diretamente para uma das paredes.
3. Ligue a unidade de laser e deixe-a auto-nivelar.
4. Marque e meça os pontos A e B nas paredes, como
mostrado na Figura O.
5. Rode toda a unidade de laser 180º para que o eixo X
aponte diretamente para a parede oposta.
6. Deixe a unidade de laser auto-nivelar e marque e meça os
pontos AA e BB nas paredes, como mostrado na Figura P.
7. Calcule o erro total usando a equação:
Erro total = (AA – A) – (BB– B)
8. Compare o erro total com os limites permitidos mostrados
na tabela a seguir.
• No modo de Auto-nivelamento horizontal, os botões de
seta rodam a direção do raio laser no sentido horário ou
anti-horário durante a rotação ou ajustam a posição do raio
laser no sentido horário ou anti-horário durante o Modo de
digitalização.
• No modo de Auto-nivelamento vertical, os botões de
seta rodam a direção do raio laser no sentido horário ou
anti-horário durante a rotação ou ajustam a posição do raio
laser no sentido horário ou anti-horário durante o Modo de
digitalização.
• No Modo de inclinação, os botões de seta são usados ​​
para inclinar a cabeça do laser.
Ligar o laser (Fig. E , B )
1. Insira a bateria de 18 V totalmente carregada, como
mostrado na Figura E .
2. Pressione levemente o botão de alimentação 1 para ligar
o laser.
-- A luz indicadora LED de alimentação 9 acende-se
-- O modo de auto-nivelamento é ativado automaticamente
e a unidade de laser será auto‑nivelada. Quando a
unidade de laser estiver nivelada, o raio roda uma vez
a 600 RPM no sentido horário.
-- Após 10 seg., o Modo Hi (Anti-desvio) é ativado
automaticamente e o LED Hi 8 acende-se.
Distância entre
as paredes
Erro admissível
DCE074R
Erro admissível
DCE079R/G
15 m
3 mm
1,5 mm
20 m
4 mm
2 mm
25 m
5 mm
2,5 mm
30 m
6 mm
3 mm
Verificação da calibração de nível (eixo Y)
Repita o procedimento acima, mas com a unidade de laser
posicionada de modo que o eixo Y esteja apontado diretamente
para as paredes.
89
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 89
5/17/2018 12:35:44 PM
PORTUGUÊS
Usar o controlo remoto DCE079R/G
Verificação de erros de prumo (Fig. Q)
1. Usando um prumo padrão como referência, marque a parte
superior e inferior de uma parede. (Certifique-se de que
marca a parede e não o chão e o teto.)
2. Posicione o laser rotativo firmemente no chão a
aproximadamente 1 m da parede.
3. Ligue o laser e aponte o ponto para a marca na parte
inferior da parede. Em seguida, usando as setas para cima/
para baixo no controlo remoto, rode o ponto para cima.
Se o centro do ponto digitalizar sobre a marca no topo da
parede, o laser está devidamente calibrado.
NOTA: Essa verificação deve ser feita com uma parede não
inferior à parede mais alta para a qual esse laser será usado.
O controlo remoto permite que uma pessoa opere e configure
o laser à distância. A luz LED no controlo remoto indica que um
sinal está a ser transmitido da unidade de laser DCE079R/G.
Pode usar todos os botões no teclado para controlar a unidade
de laser.
Se a sua unidade de laser DCE079R/G foi carimbada em ou
após 2016-49-NZ, pode usar o controlo remoto para desligar
completamente a unidade de laser.
Usar o laser num Tripé (Fig. C )
1. Posicione o tripé de forma segura e ajuste-o na altura
desejada.
2. Certifique-se de que a parte superior do tripé está nivelada.
O laser irá auto-nivelar somente se o topo do tripé estiver
dentro de ± 5˚ do nível. Se o laser estiver demasiado fora
do nível, emitirá um sinal sonoro quando atingir o limite
do seu intervalo de nivelamento. Não ocorrerá nenhum
dano no laser, mas não funcionará numa condição "fora
de nível".
3. Prenda o laser ao tripé ao fixar o adaptador do tripé
20 como mostrado na Figura C ao corpo do laser. O
adaptador pode ser montado na parte inferior para o modo
de nível ou na parte lateral para o modo de prumo. Coloque
o conjunto no tripé e aparafuse o manípulo roscado no tripé
na rosca fêmea do adaptador do tripé.
NOTA: Certifique-se de que o tripé com o qual está a
trabalhar tem um parafuso roscado de 5/8"–11 para garantir
uma montagem segura.
4. Ligue o laser e ajuste a velocidade de rotação e os
controlos conforme desejado.
2016-49-NZ
> 2016-49-NZ
Para desligar completamente uma unidade de laser
DCE079R/G (carimbada em ou após 2016-49-NZ) usando o
teclado remoto, pressione o botão do eixo X-Y ( 14 ) e o botão
MODO ( 13 ) simultaneamente.
Especificações
Tensão
Tipo
Potência do laser
Classe do laser
Comprimento de onda
Usar o laser no chão (Fig. D )
O nível do laser pode ser posicionado diretamente no chão
para aplicações de nivelamento e encanamento, como
enquadramento de paredes.
1. Coloque o laser numa superfície relativamente lisa e
nivelada, onde não será perturbado.
2. Posicione o laser para uma definição de nível ou prumo,
conforme indicado.
3. Ligue o laser e ajuste a velocidade de rotação e os
controlos, conforme desejado.
NOTA: Será mais fácil configurar o laser para aplicações de
parede se a velocidade de rotação for ajustada para 0 RPM
e se o controlo remoto for usado para alinhar o laser com
as marcas de controlo. O controlo remoto permite que uma
pessoa configure o laser.
DCE074R
DCE079R
DCE079G
18 VCC
18 VCC
18 VCC
1
1
1
< 1 mW
< 1 mW
< 1 mW
2
2
2
630 ~ 680 630 ~ 680 nm
nm
515 ~ 530
630 ~ 680
Velocidade de rotação (RPM) 150, 300, 150, 300, 600,
600, 1200
1200
150, 300,
600, 1200
Gama Visibile interior
45 m
60 m
80 m
Intervalo com detetor
450 m
600 m
600 m
Precisão do nivelamento
(@ 600 RPM)
Intervalo de auto-nivelamento
± 3 mm por ± 1,5 mm por
30 m
30 m
± 1,5 mm
por 30 m
± 5°
± 5°
± 5°
Temperatura de
funcionamento
-5 °C - 50
°C
-5 °C - 50 °C
-5 °C - 50
°C
Temperatura de
armazenamento
-20 °C 70 °C
-20 °C - 70 °C
-20 °C 70 °C
5/8"-11 TPI
5/8"-11 TPI
5/8"-11 TPI
4,5 kg
4,5 kg
4,5 kg
Segmento de recetáculo
Peso (sem bateria)
90
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 90
5/17/2018 12:35:44 PM
PORTUGUÊS
Acessórios
desaparece. O Detetor laser digital da DeWALT também está
equipado com uma função de desativação automática. Se o
laser rotativo não atingir a janela de deteção do raio ou se não
premir qualquer botão, o detetor desliga-se passados cerca de
30 minutos.
Quando o detetor está ligado, a parte superior da janela mostra
um ícone do modo de precisão. Será apresentado o ícone
do modo de precisão de 1 mm 53 ou o ícone do modo de
precisão de 3 mm 54 . Quando o ícone do modo de precisão
de 1 mm aparecer, isso indica que o detetor emitirá uma leitura
“no nível” somente quando o raio laser estiver no nível ou no
máximo 1 mm acima ou abaixo do mesmo. Quando o ícone do
modo de precisão de 3 mm aparecer, isso indica que o detetor
emitirá uma leitura “no nível” quando o raio laser estiver no
nível ou aproximadamente 3 mm acima ou abaixo do mesmo.
Pressione o botão do modo de precisão 27 uma vez para
alterar o modo de precisão.
Os acessórios recomendados para uso com a sua ferramenta
estão disponíveis para compra no centro de assistência local
pertencente à fábrica.
ATENÇÃO: Uma vez que apenas foram testados
com este produto os acessórios disponibilizados pela
DeWALT, a utilização de outros acessórios com este
equipamento poderá ser perigosa. Para reduzir o
risco de ferimentos, apenas deverão ser utilizados
acessórios recomendados pela DeWALT neste
equipamento.
Se precisar de ajuda para localizar qualquer acessório, visite o
nosso sítio web www.2helpU.com.
Detetor laser digital (Fig. H - K )
Alguns conjuntos de laser incluem um detetor laser digital
da DeWALT. O Detetor de laser digital da DeWALT ajuda
a localizar o raio laser emitido pelo laser em condições de
iluminação brilhante ou em grandes distâncias. O detetor pode
ser utilizado tanto em espaços interiores como exteriores onde
é difícil ver o raio laser.
O detetor não se destina a ser utilizado com lasers não
rotativos, mas é compatível com a maioria dos lasers rotativos
de luz vermelha (DW0743R) e de luz verde (DW0743G). Pode
ser definido para indicar a localização do raio para os 1/8" (3
mm) mais próximos ou 1/25" (1 mm). O detetor fornece ambos
os sinais visuais através da janela do ecrã 22 e os sinais de
áudio através do altifalante 23 para indicar a localização do
raio laser.
O Detetor laser digital da DeWALT pode ser utilizado com ou
sem o grampo do detetor. Quando é utilizado com o grampo, o
detetor pode ser posicionado numa haste graduada, régua de
nivelamento, borne ou poste.
Funcionamento do detetor (Fig. I , J )
1. Configure e posicione o laser rotativo que usará de acordo
com as instruções do fabricante. Ligue o laser e verifique
se o laser está a rodar e a emitir um raio laser. NOTA: Este
detetor foi concebido para ser usado apenas com um laser
rotativo. O detetor não funcionará com um nível de laser de
raio estacionário.
2. Ligue o detetor ao pressionar o botão de alimentação/
volume 26 .
3. Ajuste o volume conforme desejado, conforme descrito em
Controlos do detetor.
4. Posicione o detetor de forma a que a janela do detetor
22 esteja virada para o raio laser produzido pelo laser
rotativo. Desloque o detetor para cima ou baixo dentro da
área aproximada do raio até o detetor ficar centrado. Para
obter informações acerca dos indicadores da janela do
ecrã e dos indicadores de sinais sonoros, consulte a tabela
denominada Indicadores (Fig. J ).
5. Utilize os entalhes de marcação 30 para marcar a posição
do raio laser com rigor.
Instalar uma bateria no detetor (Fig. H )
O detetor laser digital é alimentado por uma bateria de 9
volts. Para colocar a bateria fornecida, levante a tampa do
compartimento da bateria 21 . Coloque a bateria de 9 volts no
compartimento, alinhando a bateria como mostrado.
Limpeza e armazenamento do detetor
• A sujidade e gordura podem ser removidas do exterior do
detetor com um pano ou uma escova suave não metálica.
• O Detetor laser digital da DeWALT é impermeável.
Se deixar cair o detetor em lama, cimento húmido ou
substância semelhante, basta lavar o detetor. Não use
água de alta pressão, por exemplo, de uma unidade de
lavagem de alta pressão.
• A unidade deve ser armazenada num local seco e fresco
afastado de luz solar direta e excesso de calor ou frio.
Controlos do detetor (Fig. I )
O detetor é controlado pelo botão de alimentação 26 e pelo
botão do modo de precisão 27 .
Quando prime o botão de alimentação uma vez, o detetor
liga-se. A parte superior da janela do ecrã mostra o ícone de
precisão 27 e o ícone de volume 28 . Para diminuir o volume
do sinal sonoro que o detetor emite quando deteta um raio
laser, pressione o botão novamente; um dos meios círculos
ao lado do ícone da buzina desaparecerá. Para desligar o
sinal sonoro, pressione novamente o botão; o ícone de volume
91
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 91
5/17/2018 12:35:44 PM
PORTUGUÊS
Reparação do detetor
2. Com a escala de medição de montagem na parede 41 virada para si, solte o botão de bloqueio do grampo de
montagem na parede 42 para abrir as garras de fixação.
3. Posicione as garras de fixação em torno da pista da parede
ou ângulo do teto e aperte o botão de bloqueio do grampo
de montagem na parede 42 para fechar as garras de
fixação na pista. Certifique-se de que o botão de bloqueio
do grampo de montagem na parede está bem apertado
antes de continuar.
CUIDADO: Utilize sempre um gancho de arame de
teto ou material equivalente, para além do botão de
bloqueio do grampo de montagem na parede, para
ajudar a fixar o nível do laser durante a montagem
na parede. Passe o fio pela pega do nível do laser.
NÃO enrole o fio através da gaiola de metal protetora.
Além disso, é possível utilizar parafusos ​​para fixar
o suporte de parede diretamente na parede como
elemento auxiliar. Os orifícios dos parafusos 43 estão
localizados no topo do suporte de parede.
4. Usando o botão de nivelamento da base 44 , aproxime
uma posição nivelada da parede.
5. A ferramenta pode ser ajustada para cima e para baixo
até a altura de deslocamento desejada para o trabalho.
Para alterar a altura, desaperte o botão de bloqueio 45 localizado à esquerda do suporte de parede. Apoie a base
de montagem quando ajustar a altura.
6. Rode o botão de ajuste 46 , localizado à direita do suporte
de parede, para mover o nível do laser para cima e para
baixo para definir a sua altura. Use a escala de medição de
montagem na parede 41 para identificar a sua marca.
NOTA: Pode ser útil ligar e rodar a cabeça rotativa de
modo a colocar um ponto numa das escalas do laser. O
cartão-alvo DeWALT está marcado aos 38 mm, portanto,
pode ser mais fácil definir o deslocamento do laser para 38
mm abaixo da pista.
7. Depois de posicionar o laser na altura desejada, aperte o
botão de bloqueio 45 para manter esta posição.
À exceção das baterias, o Detetor laser digital não tem
quaisquer peças que possam ser reparadas pelo utilizador.
Não desmonte a unidade. A manipulação não autorizada do
detetor laser anula todas as garantias.
Resolução de problemas do detetor
Não é possível ligar o detetor.
• Pressione e liberte o botão de alimentação/volume.
• Certifique-se de que a bateria está inserida e na posição
adequada.
• Se o detetor estiver muito frio, deixe-o a aquecer numa
área aquecida.
• Substitua a bateria de 9 volts. Ligue a unidade.
• Se mesmo assim o detetor não funcionar, leve o detetor a
um centro de assistência da DeWALT.
O altifalante do detetor não emite som.
• Certifique-se de que o detetor está ligado.
• Pressione o botão de alimentação/volume. O botão alterna
de alto, para baixo, para silencioso.
• Certifique-se de que o laser rotativo está a girar e que
emite um raio laser.
• Se o detetor continuar a não emitir som, leve-o a um centro
de assistência da DeWALT.
O detetor não responde a um raio laser estacionário.
O Detetor laser digital DeWALT foi concebido para funcionar
apenas com lasers rotativos.
O detetor emite um sinal sonoro, mas a janela do ecrã
LCD não funciona.
• Se o detetor estiver muito frio, deixe-o a aquecer numa
área aquecida.
• Se mesmo assim a janela do ecrã LCD não funcionar, leve
o detetor a um centro de assistência da DeWALT.
Suporte de montagem (Fig. M , N )
Alguns kits de laser incluem um suporte de parede. Pode
ser usado para prender a ferramenta à pista ou ângulo do
teto e para auxiliar na instalação do limite acústico. Siga as
instruções abaixo para usar o suporte de parede.
CUIDADO: Antes de fixar o nível do laser na pista da
parede ou no ângulo do teto, certifique-se de que a
pista ou o ângulo estão bem presos.
1. Coloque o laser na base de montagem 37 alinhando o
orifício do parafuso 5/8–11 no adaptador do tripé ( 20 , Fig.
C ) fixado na parte inferior do laser com o orifício 39 na
base de montagem. Rode o botão de montagem 40 para
fixar o laser.
Montagem numa barra de nivelamento (Fig. K )
Para fixar o seu detetor numa barra de nivelamento, primeiro
encaixe o detetor no grampo usando o botão roscado de 1/4"20 47 na parte de trás do grampo. Deslize as pistas 32 no
grampo em redor da pista 33 na barra de nivelamento.
1. Posicione o detetor na altura necessária e rode o botão
do grampo no sentido horário para apertar as garras do
grampo em redor do nível que fixa o grampo na haste.
2. Para fazer ajustes em termos de altura, solte ligeiramente o
grampo, posicione-o novamente e volte a apertá-lo.
92
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 92
5/17/2018 12:35:44 PM
PORTUGUÊS
Manutenção
Construção da barra de nivelamento
(Fig. L )
• Em algumas condições, a lente de vidro pode acumular
sujidade ou detritos. Isso afetará a qualidade do raio e
a amplitude operativa. A lente deve ser limpa com um
cotonete embebido em água.
• O protetor flexível de borracha pode ser limpo com um
pano sem fiapos e húmido, como um pano de algodão.
USE SOMENTE ÁGUA - NÃO use agentes de limpeza
ou solventes. Deixe a unidade secar ao ar antes de
armazenar.
• Para manter a precisão do seu trabalho, verifique a
calibração do laser com frequência. Consulte Calibrar o
laser.
• As verificações de calibração e outras reparações
de manutenção podem ser efetuadas nos centros de
assistência da DeWALT. No contrato de serviço gratuito de
um ano da DeWALT estão incluídas duas verificações de
calibração gratuitas.
• Quando o laser não estiver a ser utilizado, armazene-o na
caixa fornecida.
• Se o laser estiver molhado, não o armazene na caixa do
kit. Seque as partes externas com um pano macio e seco,
e deixe o laser secar ao ar.
• Não armazene o seu laser a temperaturas inferiores a -18
°C ou superiores a 41 °C.
ATENÇÃO: Nunca utilize dissolventes ou outros
químicos abrasivos para limpar as peças não
metálicas da ferramenta. Estes químicos poderão
enfraquecer os materiais utilizados nestas peças.
Utilize um pano humedecido apenas com água e
sabão suave. Nunca deixe entrar qualquer líquido para
dentro da unidade. Da mesma forma, nunca mergulhe
qualquer peça da unidade num líquido. Nunca use ar
comprimido para limpar o laser.
PERIGO: NUNCA tente usar uma barra de
nivelamento numa tempestade ou perto de fios
elétricos pendentes. Ocorrerá a morte ou ferimentos
graves.
Alguns kits de laser incluem uma barra de nivelamento. A
barra de nivelamento da DeWALT está marcada com escalas
de medição em ambos os lados e é construída em secções
telescópicas. Um botão de mola aciona um bloqueio para
manter a barra de nivelamento em vários comprimentos.
A parte frontal da barra de nivelamento tem a escala de
medição que começa na parte inferior. Use esta escala para
medir a partir do chão quando efetuar o nivelamento dos
trabalhos.
A parte de trás da barra de nivelamento foi concebida para
medir a altura de tetos, vigas, etc. Estenda completamente
a secção superior da barra de nivelamento até que o botão
bloqueie na secção anterior. Estenda essa secção até bloquear
na secção adjacente ou até que a barra de nivelamento toque
no teto ou viga. A altura é lida onde a última secção estendida
sai da secção inferior anterior, como mostrado na Figura L .
Cartão-alvo (Fig. G )
Alguns kits de laser incluem um Cartão-alvo de laser para
auxiliar na localização e marcação do raio laser. O cartão‑alvo
aumenta a visibilidade do raio laser à medida que o raio atravessa
o cartão. O cartão é marcado com escalas padrão e métricas.
O raio laser passa pelo plástico vermelho e reflete-se na fita
refletora no verso. O íman na parte superior do cartão foi
concebido para manter o cartão-alvo na pista do teto ou
bornes de aço para determinar as posições de nível e de
prumo. Para um melhor desempenho quando utilizar o
cartão‑alvo, o logotipo DeWALT deve estar virado para si.
Óculos de reforço do laser (Fig. F )
Resolução de problemas
Alguns kits de laser incluem um par de óculos de reforço do
laser. Esses óculos melhoram a visibilidade do raio laser em
condições de luz intensa ou a longas distâncias quando o
laser é usado para aplicações internas. Estes óculos não são
necessários para operar o laser.
CUIDADO: Estes óculos não são óculos de segurança
aprovados pela ANSI e não devem ser usados ​​durante
a operação de outras ferramentas. Estes óculos não
impedem que o raio laser entre nos seus olhos.
PERIGO: Para reduzir o risco de ferimentos graves,
nunca olhe diretamente para o raio laser, com ou sem
esses óculos.
Alerta de altura do instrumento
Os modelos DCE074R e DCE079R/G possuem um recurso
de alarme integrado que alerta o operador se a unidade sofrer
alguma interferência após o auto-nivelamento da mesma. A
unidade de laser irá parar de rodar, a luz indicadora LED do
painel de controlo piscará e o sinal sonoro será emitido.
Desligar o laser
Pressione o botão de alimentação durante 3 segundos para
desligar o laser. A luz indicadora LED de alimentação apaga‑se.
93
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 93
5/17/2018 12:35:45 PM
PORTUGUÊS
Para redefinir a unidade de laser para uso contínuo
Desligue a unidade e ligue-a novamente usando o botão de
alimentação no painel de controlo da unidade de laser.
NOTA: Verifique sempre novamente a configuração do
laser após a ativação do Alerta de altura do instrumento
(Modo Hi).
Assistência e reparações
NOTA: A desmontagem do nível do laser irá anular todas as
garantias do produto.
Para garantir a SEGURANÇA e FIABILIDADE do produto,
os trabalhos de reparação, manutenção e ajuste devem ser
realizados por centros de assistência autorizados. A assistência
ou manutenção realizada por pessoal que não possua as
qualificações necessárias pode dar origem a ferimentos. Para
localizar o centro de assistência DeWALT mais próximo, visite o
nosso sítio web: www.2helpU.com.
Proteger o meio ambiente
Faça uma recolha de lixo seletiva. Os produtos e
baterias marcados com este símbolo não devem ser
eliminados com o lixo doméstico normal.
Os produtos e baterias contêm materiais que podem
ser recuperados ou reciclados, reduzindo a procura de
matérias-primas. Recicle os produtos elétricos e as baterias
de acordo com as disposições locais. Estão disponíveis mais
informações em www.2helpU.com.
Baterias
uando eliminar as baterias, tenha em atenção a proteção
Q
ambiental. Consulte as autoridades locais para se informar da
forma ambientalmente segura de eliminação de baterias.
94
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 94
5/17/2018 12:35:45 PM
SUOMI
Pyörivä laser
DCE074R, DCE079R, DCE079G
Selitykset: Turvallisuusmerkinnät ja -sanat
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia turvallisuusmerkintöjä ja -sanoja kiinnittämään huomio vaaratilanteisiin, jotka voivat
aiheuttaa vaaraa ihmisille tai aineellisia vahinkoja.
VAARA: Tarkoittaa välitöntä vaaratilannetta. Ellei tilannetta korjata, se johtaa hengenvaaraan tai vakavaan
henkilövahinkoon.
VAROITUS: Ilmaisee mahdollisen vaaratilanteen. Ellei tilannetta asianmukaisesti vältetä, se voi johtaa vakavaan
loukkaantumiseen tai kuolemaan.
HUOMIO: Ilmaisee mahdollisen vaaratilanteen. Ellei tilannetta asianmukaisesti vältetä, se saattaa johtaa lievään tai
keskinkertaiseen henkilövahinkoon.
(Käytetään ilman sanoja) Ilmaisee turvallisuuteen liittyvän viestin.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei välttämättä aiheuta henkilövahinkoa , mutta ellei sitä vältetä, se voi
aiheuttaa omaisuusvahinkoja.
Jos sinulla on kysyttävää tai kommentteja tästä tai mistä tahansa DeWALT-työkalusta, käy verkkosivuillamme www.2helpU.
com.
Varoitus: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi käyttäjän on luettava käyttöohje.
Turvallisuusohjeet lasereille
•
•
•
•
•
•
•
VAROITUS! Lue ja varmista, että ymmärrät kaikki ohjeet. Jos kaikkia ohjeita ei noudateta, on
olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan henkilövahingon vaara.
TALLENNA KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN
VAROITUS! Altistuminen lasersäteilylle. Älä pura tai muokkaa laservatupassia. Sisällä ei ole mitään huollettavia
osia. Se voi aiheuttaa vakavan silmävamman.
VAROITUS: Vaarallinen säteily. Muiden kuin tässä määritettyjen säätimien tai säätöjen käyttäminen tai toimien
suorittaminen voi johtaa vaaralliseen altistumiseen säteilylle.
Älä käytä laseria räjähdysalttiissa ympäristössä, esimerkiksi tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä.
Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät voivat sytyttää pölyn tai kaasut.
Käytä laseria ainoastaan siihen tarkoitetuilla paristoilla. Muiden akkujen käyttö voi aiheuttaa loukkaantumisen ja tulipalon
riskin.
Säilytä laser lasten ja muiden kouluttamattomien henkilöiden ulottumattomissa. Laserit ovat vaarallisia
kouluttamattomien käyttäjien käsissä.
Käytä ainoastaan lisävarusteita, joita valmistaja suosittelee kyseessä olevaan malliin. Johonkin toiseen laseriin sopivat
lisävarusteet voivat aiheuttaa henkilövahinkovaaran, kun niitä käytetään toisen laserin kanssa.
Työkalun huollon saa suorittaa vain pätevä korjaushenkilöstö. Kouluttamattoman henkilön suorittama huolto tai ylläpito
voi aiheuttaa loukkaantumisen. Voit etsiä lähimmän DeWALT-huoltopisteen internetissä osoitteesta www.2helpU.com.
Älä käytä optisia työkaluja kuten teleskooppia tai vaaituskonetta lasersäteen katseluun. Se voi aiheuttaa vakavan
silmävamman.
Älä aseta laseria paikkaan, jossa joku voi tahattomasti tai tahallisesti katsoa lasersäteeseen. Se voi aiheuttaa vakavan
silmävamman.
95
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 95
5/17/2018 12:35:45 PM
SUOMI
• Kytke laser pois päältä, kun sitä ei käytetä. Jos laser jätetään päälle, lasersäteeseen katsomisen vaara on suurempi.
• Älä aseta laseria heijastavan pinnan lähelle, sillä se voi heijastaa lasersäteen henkilöiden silmiin. Se voi aiheuttaa
vakavan silmävamman.
• Älä käytä laseria lasten lähettyvillä tai älä anna lasten käyttää laseria. Se voi aiheuttaa vakavan silmävamman.
• Älä poista tai tahri varoitustarroja. Tarrojen poisto lisää altistumista säteilylle.
• Aseta laser tukevasti tasaiselle alustalle. Jos laser putoaa, se voi vaurioitua tai aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.
VAROITUS: Muiden kuin tässä määritettyjen säätimien tai säätöjen käyttäminen tai toimien suorittaminen voi johtaa
vaaralliseen altistumiseen säteilylle.
VAROITUS! ÄLÄ PURA PYÖRIVÄÄ LASERIA. Sisällä ei ole mitään huollettavia osia. Pyörivän laserin purkaminen
mitätöi kaikki tuotteen takuut. Älä muokkaa tuotetta millään tavalla. Tuotteen muokkaaminen voi aiheuttaa
vaarallisen altistumisen lasersäteilylle.
• Työkalun tarrassa voi olla seuraavat symbolit.
V.........................volttia
nm.......... aallonpituus nanometreinä
mW.....................milliwattia
2............. Luokan 2 laser
. .......Laservaroitussymboli
Varoitustarrat
Laitteesi ja turvallisuutesi vuoksi laserissa on seuraava merkintä.
VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi käyttäjän on luettava käyttöohje.
VAROITUS: LASERSÄTEILY. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN. Luokkaan 2 kuuluva lasertuote
VÄLTÄ ALTISTUMISTA -TÄMÄ LAITE TUOTTAA LASERSÄTEILYÄ
96
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 96
5/17/2018 12:35:45 PM
SUOMI
EY-yhdenmukaisuusilmoitus
18 V DeWALT -akun asentaminen
1. Aseta täyteen ladattu 18V DeWALT -akku niin, että
vapautuspainike (Kuva E 15 ) on poispäin sinusta ja
oikealla puolella.
2. Paina ja pidä alhaalla akun vapautuspainiketta.
3. Liu'uta akku kokonaan laserin reunassa olevaan rataan.
4. Vapauta akun painike.
Radiolaitteita koskeva direktiivi
DEWALT-pyörivä laser
DCE074R, DCE079R, DCE079G
DEWALT vakuuttaa, että DEWALT-pyörivä laser DCE074R /
DCE079R / DCE0709G on direktiivin 2014/53/EU ja kaikkien
sovellettavien EU-direktiivin vaatimusten mukainen.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko tekstiä voi pyytää
DEWALT Industrial Tool Co.:lta, DEWALT Europe, DEWALT
D-655-10 Idstein, Saksa 65509 tai se on saatavilla seuraavasta
Internet-osoitteesta: www.2helpU.com.
Hae tyyppikilvessä ilmoitetun tuotteen ja tyypin mukaan.
Akun irrottaminen
1. Pidä akun vapautuspainiketta painettuna.
2. Liu'uta akku pois laserin radalta.
3. Vapauta akun painike.
4. Lataa akku asettamalla se laturiin, kuten kohdassa Akun
turvallisuuskäsikirja on kuvailtu.
VAROITUS: Paristot voivat räjähtää, vuotaa ja
aiheuttaa henkilövahinkoja tai tulipalon. Tämän riskin
pienentämiseksi noudata Akun turvallisuuskäsikirjan
ohjeita.
LUE KAIKKI OHJEET
Paristot ja teho
Tämä DeWALT-pyörivä laser toimii kaikilla DeWALT -18
voltin litiumioniakuilla, mutta se on suunniteltu kestämään
putoamisvaurioita parhaiten, kun sitä käytetään seuraavien
akkujen kanssa: Kaikki 18 voltin 1,5 Ah ja 2 Ah DeWALTlitiumioniakut.
Akkujen säilytys
• Paras säilytyspaikka on kuiva ja viileä paikka, ja pois
suorasta auringonvalosta ja liiallisesta lämmöstä tai
kylmyydestä.
• Pitkäaikainen säilytys ei vahingoita akkua eikä laturia.
Oikeissa olosuhteissa niitä voidaan säilyttää vähintään viisi
vuotta.
Akun lataaminen
Pakkauksen akkua ei ole ladattu täyteen. Sinun on käytettävä
18 voltin DeWALT-laturia akun lataamiseen, ennen kuin voit
käyttää pyörivää laseria.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET TULEVAA KÄYTTÖÄ VARTEN
Käyttäjän turvallisuus
• Katso tämän ohjeen lopussa olevasta taulukosta
yhteensopivat laturit ja akut.
Henkilökohtainen turvallisuus
• Lue kaikki turvallisuusohjeet ennen kuin käytät laturia.
• Käyttäessäsi lasertuotetta pysy valppaana, keskity
työhön ja käytä tervettä järkeä. Älä käytä työkalua
ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Hetken
tarkkaamattomuus lasertuotteita käytettäessä saattaa
aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.
• Käytä sopivaa henkilökohtaista suojavarustusta
mukaan lukien silmäsuojaus, kun työskentelet
rakennustyömaaympäristössä.
VAROITUS:
• ÄLÄ yritä ladata akkua millään muulla laturilla
kuin tässä käyttöohjeessa mainituilla. Laturi ja
akkuyksikkö on suunniteltu erityisesti toimimaan
yhdessä.
• Noudata huolellisesti akun etiketissä ja
pakkauksessa sekä mukana toimitetussa Akun
turvallisuuskäsikirjassa esitettyjä ohjeita ja
varoituksia.
1. Liu'uta akku laturiin Akun turvallisuuskäsikirjassa
kuvatun mukaisesti.
2. Odota, kunnes akku on ladattu täyteen.
3. Liu'uta akku pois radalta.
Työkalujen käyttö ja hoito
• Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei kytke sitä päälle
tai pois päältä. Jos sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen
avulla, se on vaarallinen ja se on korjattava.
• Varastoi käyttämättömiä lasertuotteita lasten
ulottumattomissa. Älä anna lasertuotteisiin
tottumattomien tai näihin ohjeisiin perehtymättömien
henkilöiden käyttää lasertuotteita. Lasertuotteet ovat
vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien käsissä.
• Käytä ainoastaan lisävarusteita, joita valmistaja
suosittelee kyseessä olevaan malliin. Tarvikkeet, jotka
saattavat soveltua yhteen työkaluun, voivat olla vaarallisia,
kun niitä käytetään toisen työkalun kanssa.
HUOMAA: Kun tilaat uusia akkuja, muista ilmoittaa akun
luettelonumero ja jännite.
97
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 97
5/17/2018 12:35:45 PM
SUOMI
Käyttö
Virtapainike
Virtapainiketta käytetään kytkemään laseryksikkö päälle ja pois
päältä.
• Kytke DCE074R- tai DCE079R / G-laseryksikkö päälle
painamalla virtapainiketta kerran.
• Jos haluat sammuttaa DCE074R- tai DCE079R/Glaseryksiköt kokonaan, paina virtapainiketta 3 sekuntia.
Käyttövinkkejä
• Jos haluat pidentää akun käyttöikää latauksen aikana,
sammuta laser, kun se ei ole käytössä.
• Varmistaaksesi työsi tarkkuuden tarkista laserin kalibrointi
usein. Katso Laserlaitteen kalibrointi.
• Ennen laserin käyttämistä on varmistettava, että työkalu on
asetettu suhteellisen sileälle ja vakaalle alustalle.
• Merkitse aina laserlinjan tai -pisteen keskipiste. Jos
merkitset säteen eri osia eri aikoina, aiheutat virheen
mittauksiin.
• Lisätäksesi työskentelyetäisyyttä ja tarkkuutta pystytä laser
työskentelyalueen keskelle.
• Kiinnitä laser tukevasti, kun liität sitä jalustaan tai kiinnität
seinään.
• Kun työskentelet sisätiloissa, hidas pyörivä pyörimisnopeus
tuottaa näkyvästi kirkkaamman viivan, nopeampi
pyörimisnopeus tuottaa näkyvästi kiinteän viivan.
• Lisätäksesi palkin näkyvyyttä käytä Laser Enhancement
-lasia ja / tai käytä laserkohdistinkorttia, jonka avulla voit
löytää säteen.
• Muista, että suuret lämpötilanmuutokset voivat aiheuttaa
muutoksia ja liikettä esimerkiksi rakenteissa, jalustoissa
ja välineissä. Tämä voi puolestaan vaikuttaa tarkkuuteen.
Tarkista tarkkuus usein työskentelyn aikana.
• Kun työskentelet digitaalisen DeWALT-lasertunnistimen
kanssa, aseta laserin pyörimisnopeus nopeimpaan
asetukseen.
• Jos laser on pudonnut tai siihen on kohdistunut terävä
isku, tarkista kalibrointijärjestelmä valtuutetussa
huoltokeskuksessa ennen laserin käyttöä.
Nopeus-/pyörityspainike
Nopeusnäppäintä 3 käytetään säätämään lasersäteen
pyörimisnopeutta 4 ennalta asetetulla nopeudella (150, 300,
600 ja 1200 RPM).
Skannaustilan painike
15˚/45˚/90˚
Skannaustilan painiketta 4 käytetään lasersäteen
edestakaiseen liikkeeseen, joka luo lyhyen ja kirkkaan
lasersäteen. Tämä lyhyt säde on paljon kirkkaampi ja
näkyvämpi kuin yksikön ollessa täydessä kiertotilassa.
Skannaustilan käyttäminen
• Siirry skannaustilaan painamalla ja vapauttamalla
skannaustilapainike 4 . Jos haluat käydä skannauskulmat
läpi, paina painiketta, kunnes saavutat haluamasi kulman.
• Skannausvyöhykkeen suuntausta voidaan ohjata
nuolipainikkeilla 6 ja 7 .
Kaltevuustilapainike
• Kaltevuustilapainike aktivoituu painamalla
kaltevuustilapainiketta 2 .
• Palaa itsetasaavaan tilaan ja kytke uudelleen täysi
itsetasaus painamalla toimintonäppäintä 2 uudelleen.
Kaltevuuden suunnan asettaminen
Kun kaltevuustila on käytössä, laite kytkee automaattisesti
X-akselin. Tämän ansiosta voit kallistaa laserin X-akselin
suuntaan, kuten rungon kohdistimessa on osoitettu.
LED-valo 11 tai 12 osoittaa nykyisen kallistussuunnan.
Vain DCE079R/G: Tietyissä tilanteissa voi olla toivottavaa
laskea laseria Y-akselilla. Kaltevuustilan suuntausta voidaan
muuttaa edestakaisin Y-akselin ja X-akselin välillä painamalla
XY-akselin painiketta 5 . Valittu akseli tunnistetaan LED-valolla
24 tai 25 .
Ohjauspaneeli (kuva. A , B )
Laseria ohjataan pääasiassa virtapainikkeella 1 ,
tilapainikkeella 2 , nopeuspainikkeella 3 ja skannaustilan
painikkeella 4 . Näitä ominaisuuksia muutetaan sitten, kun
niitä käytetään joko akselivalintapainikkeella 5 (DCE079R
/ DCE079G vain kaltevuustilassa) tai kahden suunnan /
korkeuden säätöpainikkeella 6 ja 7 .
Suunnan-/korkeudensäätöpainikkeet ohjaavat lasersäteen
pyörimissuuntaa ja säätävät säteen korkeutta, kun laite
on kaltevassa tilassa. Näitä painikkeita voidaan myös
käyttää säteen asteittaiseen pyörittämiseen, kun laite on
Skannaustilassa.
DCE074R-ohjauspaneelin, DCE079R / G-ohjauspaneelin ja
DCE079R / G-kaukosäätimen näppäimet toimivat samoin, ellei
toisin mainita.
Kaltevuuden asettaminen
1. Käynnistä kaltevuustila.
2. Valitse haluttu akseli.
98
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 98
5/17/2018 12:35:46 PM
SUOMI
Laserin kalibrointi (kuva O, P)
3. Käytä nuolinäppäimiä (Kuva. B , 6) ja 7)) kallistaaksesi
laserroottorin päätä ylös ja alas.
-- Jokainen nuolipainikkeen nopea painallus siirtää
kaltevuutta 0,01 astetta (1,6 mm @ 10m).
-- Jos pidät Nuolipainiketta painettuna 2–10 sekuntia,
kaltevuus siirtyy 0,01 asteesta/sek. 0,2 asteeseen/ sek.
-- Jos pidät nuolipainiketta pidempänä kuin 10 sekuntia,
kaltevuus liikkuu 0,2 º/s.
Nuolinäppäimet (Fig.
B , R
Kenttäkalibrointitarkastuksia pitäisi tehdä usein.
Tässä osassa annetaan ohjeita DeWALT Rotary
Laserin kenttäkalibrointitarkastusten suorittamiseen.
Kenttäkalibrointitarkistukset eivät kalibroi laseria. Toisin sanoen
nämä tarkistukset eivät korjaa virheitä laserin tasoitus- tai
luotausvalmiudessa. Sen sijaan tarkastukset osoittavat,
tuottaako laser oikean tason ja luotauksen. Nämä tarkistukset
eivät voi korvata DeWALT-huoltokeskuksen tekemää
ammatillista kalibrointia.
)
Tason kalibrointitarkistus (X-akseli)
Nuolinäppäimiä ( B 6 ja 7 ) käytetään eri toimintoihin riippuen
laserlaitteen toimintatavasta.
1. Aseta jalusta kahden seinän väliin, jotka ovat vähintään
15,3 metrin etäisyydellä toisistaan. Jalustan tarkka sijainti
ei ole kriittinen.
2. Asenna laseryksikkö jalustalle siten, että X-akseli osoittaa
suoraan kohti toista seinää.
3. Käynnistä laseryksikkö ja anna sen tasata itsensä.
4. Merkitse ja mittaa pisteet A ja B seinillä kuvassa O esitetyllä
tavalla.
5. Käännä koko laseryksikköä 180 º siten, että X-akseli
osoittaa suoraan vastakkaiseen seinään.
6. Anna laseryksikön tasata itsensä ja merkitse ja mittaa
pisteet AA ja BB seinillä, kuten kuvassa P on esitetty.
7. Laske kokonaisvirhe yhtälön avulla:
Kokonaisvirhe = (AA - A) - (BB-B)
8. Vertaa kokonaisvirhettä seuraavassa taulukossa esitettyihin
sallittuihin raja-arvoihin.
• Itsetasaavassa vaakatilassanuolinäppäimet pyörittävät
lasersädettä myötäpäivään tai vastapäivään kiertämisen
aikana tai säätävät lasersäteen asemaa myötäpäivään tai
vastapäivään Skannaustilan aikana.
• Itsetasaavassa pystysuorassa tilassa nuolinäppäimet
pyörittävät lasersädettä myötäpäivään tai vastapäivään
kiertämisen aikana tai säätävät lasersäteen asemaa
myötäpäivään tai vastapäivään Skannaustilan aikana.
• Kallistustilassa nuolipainikkeita käytetään kallistamaan
laserpäätä.
Laserin käynnistäminen (Kuva. E , B )
1. Aseta täysin ladattu 18 V -akku kuvan osoittamalla tavalla E.
2. Paina virtapainiketta varovasti 1 käynnistääksesi laserin.
-- Virran LED-merkkivalo 9 syttyy
-- Itsetasaava tila aktivoituu automaattisesti ja
laseryksikkö on tasaa itsensä. Kun laseryksikkö on
tasainen, säde pyörii kerran 600 kierrosta minuutissa
myötäpäivään.
-- 10 sekunnin jälkeen Tehokas tila (Anti-Drift) aktivoituu
automaattisesti ja Tehokkaan tilan LED-merkkivalo 8 syttyy.
3. Paina nopeus-/kiertopainiketta 3 säätääksesi
pyörimisnopeutta. Suuntaa voidaan muuttaa painikkeilla
6 ja 7 .
4. Paina Skannaa-painiketta 4 asettaaksesi laserin
skannaamaan 0 °, 15 °, 45 ° tai 90 ° asteen tilassa.
Jos kytket kallistustilan päälle, kallistustilan LED-merkkivalo ( 12 )
syttyy. Jos käytetään X-akselin tasoitusta, X-akselin LED ( 24 )
syttyy, tai jos käytetään Y-akselin tasaamista, Y-akselin LED
( 25 ) syttyy.
Seinien
välimatka
Sallittu virhe
DCE074R
Sallittu virhe
DCE079R / G
15 m
3 mm
1,5 mm
20 m
4 mm
2 mm
25 m
5 mm
2,5 mm
30 m
6 mm
3 mm
Tasauksen kalibrointitarkistus (Y-akseli)
Toista edellä esitetty menettely, mutta laseriyksikkö sijoitetaan
siten, että Y-akseli osoittaa suoraan kohti seiniä.
Luotausvirhetarkistus (kuva Q)
1. Käytä tavanomaista luotilaseria viitekehyksenä, merkitse
seinän ylä- ja alaosa. (Muista merkitä seinä eikä lattiaa ja
kattoa.)
2. Aseta pyörivä laser tukevalle lattialle noin 1 metrin
etäisyydelle seinästä.
3. Käynnistä laser ja osoita piste merkintään seinän
alaosassa. Käytä sitten kaukosäätimen ylös-/alas-nuolia
siirtääksesi pistettä ylöspäin. Jos pisteen keskipiste osuu
merkkiin seinässä, laser on oikein kalibroitu.
HUOMAA: Tämä tarkistus on tehtävä seinää vasten, joka ei ole
lyhyempi kuin korkein seinä, johon tätä laseria käytetään.
99
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 99
5/17/2018 12:35:46 PM
SUOMI
Laserin käyttäminen jalustalla (Kuva C )
1. Aseta jalusta tukevasti ja aseta se haluttuun korkeuteen.
2. Varmista, että jalustan yläosa on jotakuin tasainen. Laser
tasaa itsensä vain, jos jalustan yläosa on ± 5 astetta
vaakasuorasta. Jos laser on liian kaukana vaakasuorasta,
se antaa äänimerkin, kun se ylittää tasoitusalueensa
rajan. Lasille ei tapahdu mitään vahinkoa, mutta se ei toimi
”rajoitukset ylittäneessä” tilassa.
3. Kiinnitä laser tukevasti jalustalle kiinnittämällä jalustan
sovitin 20 kuvassa C esitetyllä tavalla laserrunkoon.
Sovitin voidaan kiinnittää pohjaan tasotilaan tai sivulle
luotitilaan. Aseta kokoonpano jalustalle ja kierrä kolmijalan
kierrepultti jalustasovittimen naaraskierteeseen.
HUOMAA: Varmista, että käyttämässäsi jalustassa on 5/8
"-11 kierreruuvit varmistaaksesi tukevan kiinnityksen.
4. Käynnistä laser ja säädä pyörimisnopeutta ja säätimiä
halutulla tavalla.
2016-49-NZ
> 2016-49-NZ
DCE079R/G-laseryksikön virran sammuttaminen kokonaan
(leimattu päälle tai jälkeen 2016-49-NZ) käyttämällä
kaukosäätimen näppäintä: paina XY-akselin painiketta ( 14 ) ja
TILA-painiketta ( 13 ) samanaikaisesti.
Tekniset tiedot
Laserin käyttäminen lattialla (Kuva D )
Laservaaka voidaan asettaa suoraan lattialle tasaus- ja
luotaustarpeisiin, kuten seinien rankojen pystytykseen.
1. Aseta laser suhteellisen tasaiselle ja vaakasuoralle pinnalle,
jossa sen toiminta ei häiriinny.
2. Aseta laser tasaus- tai luotausasentoon kuvan osoittamalla
tavalla.
3. Käynnistä laser ja säädä pyörimisnopeutta ja säätimiä
halutulla tavalla.
HUOMAA: Laser on helpompi asettaa
seinänrakennustarpeisiin, jos pyörimisnopeuden arvo on
asetettu 0 RPM:ään ja jos kauko-ohjainta käytetään linjaamaan
laser ohjausmerkkien mukaiseksi. Kauko-ohjaimen avulla yksi
henkilö riittää laserin valmisteluun.
DCE074R
DCE079R
DCE079G
Jännite
18 VDC
18 VDC
18 VDC
Tyyppi
1
1
1
<1 mW
<1 mW
<1 mW
2
2
DCE079R/G-kaukosäätimen käyttö
Käyttölämpötila
-5 ° C–50 -5 ° C–50 ° C
°C
Kauko-ohjaimen avulla yksi henkilö voi valmistella ja käyttää
laseria. Kaukosäätimen LED-merkkivalo osoittaa, että
DCE079R/G-laserlaite lähettää signaalin. Voit käyttää kaikkia
näppäimistön painikkeita ohjaamaan laseria.
Säilytyslämpötila
-20 ° C–70 -20 ° C–70 ° C -20 ° C–70
°C
°C
Sovittimen kierre
5/8 "-11 TPI
5/8 "-11 TPI
5/8 "-11 TPI
4,5 kg
4,5 kg
4,5 kg
Laserteho
Laserluokka
630 ~ 680 630 ~ 680 nm
nm
515 ~ 530
630 ~ 680
Kiertonopeus (RPM)
150, 300, 150, 300, 600,
600, 1200
1200
150, 300,
600, 1200
Näkyvä kantama sisätiloissa
45 m
60 m
80 m
Kantama tunnistimen kanssa
450 m
600 m
600 m
± 3 mm /
30 m
± 1,5 mm /
30 m
± 1,5 mm /
30 m
±5°
±5°
Tasaustarkkuus (@ 600
RPM)
Itsetasaava kantama
Paino (ilman akkua)
Jos DCE079R/G-laserlaitteesi on leimattu 2016-49-NZ tai
sen jälkeen, voit käyttää kaukosäädintä sammuttaaksesi
laserlaitteen kokonaan.
2
Aallonpituus
±5°
-5 ° C–50
°C
Lisävarusteet
Suositellut työkalusi kanssa käytettäviksi tarkoitetut
lisävarusteet ovat ostettavissa tehtaan omistamalta paikalliselta
huoltokeskukselta.
VAROITUS: Koska muita kuin DeWALT-lisävarusteita
ei ole testattu tämän laitteen kanssa, niiden
käyttäminen tässä työkalussa voi olla vaarallista. Käytä
tämän laitteen kanssa vain DeWALTin suosittelemia
varusteita vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
Jos tarvitset apua lisävarusteiden löytämisessä, käy
verkkosivuillamme www.2helpU.com.
100
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 100
5/17/2018 12:35:46 PM
SUOMI
Digitaalinen lasertunnistin (Kuva H - K )
Ilmaisimen toiminta (kuva I , J )
1. Aseta ja kohdista pyörivä laser, jota käytät, valmistajan
ohjeiden mukaan. Käynnistä laser ja varmista, että laser
pyörii ja lähettää lasersädettä. HUOMAA: Tämä ilmaisin
on suunniteltu käytettäviksi vain pyörivän laserin kanssa.
Ilmaisin ei toimi paikallaan olevan lasersäteen kanssa.
2. Kytke ilmaisin päälle painamalla virta-/
äänenvoimakkuuspainiketta 26 .
3. Säädä äänenvoimakkuutta halutulla tavalla, kuten
Ilmaisimen ohjaimissa kuvaillaan.
4. Aseta ilmaisin siten, että ilmaisinikkuna 22 suuntautuu
pyörivän laserin tuottaman lasersäteen suuntaan. Siirrä
ilmaisinta ylös- tai alaspäin säteen käyttöalueella, kunnes
ilmaisin on keskitetty. Katso lisätietoa näytön merkkivaloista
ja äänimerkeistä taulukosta Merkkivalot (kuva J ).
5. Merkitse lasersäteen asema tarkasti merkintäkoloja 30 käyttäen.
Joissakin laserpakkauksissa on digitaalinen DEWALTlaserilmaisin. Digitaalinen DEWALT-laserilmaisin auttaa
määrittämään lasersäteen sijainnin kirkkaassa valaistuksessa
tai pitkillä välimatkoilla. Ilmaisinta voidaan käyttää sekä sisäettä ulkotiloissa, kun lasersäteen näkeminen on vaikeaa.
Ilmaisinta ei ole tarkoitettu käytettäväksi muiden kuin pyörivien
laserien kanssa, mutta se on yhteensopiva useimpien pyörivien
punasäteisten (DW0743R) ja vihreäsäteisten (DW0743G)
lasereiden kanssa. Se voidaan asettaa osoittamaan säteen
sijainti joko lähimpään 1/8 "(3 mm:iin) tai lähimpään 1/25" (1
mm:iin). Ilmaisin aktivoi merkkivalot nestekidenäytössä 22 ja
äänimerkit kaiuttimen 23 kautta ilmoittaakseen lasersäteen
sijainnin.
DeWALT digitaalista laserilmaisinta voidaan käyttää ilmaisimen
kiinnittimen kanssa tai sitä ilman. Kiinnittimen kanssa
käytettynä ilmaisin voidaan asettaa astetankoon, -varteen,
-tappiin tai -pylvääseen.
Ilmaisimen puhdistus ja säilytys
Akun asentaminen ilmaisimeen (Kuva. H )
• Lika ja rasva voidaan poistaa ilmaisimen ulkopuolelta
kankaalla tai pehmeällä, ei-metallisella harjalla.
• DeWALT Digital Laser Detector on vedenpitävä. Jos
ilmaisin sattuisi tipahtamaan mutaan, märkään betoniin tai
vastaavaan aineeseen, voit huuhdella sen vesiletkulla. Älä
käytä korkeapainevettä, esimerkiksi painepesuria.
• Paras säilytyspaikka on kuiva ja viileä paikka, joka suojaa
akkua suoralta auringonvalolta ja liialliselta lämmöltä tai
kylmyydeltä.
Digitaalinen laserilmaisin toimii 9-voltin akulla. Asenna
pakkauksen mukana toimitettu akku nostamalla paristokotelon
kansi 21 . Aseta 9 voltin paristo lokeroon ja kohdista akku
kuvan osoittamalla tavalla.
Ilmaisimen ohjaimet (Kuva I )
Ilmaisinta hallitaan virtapainikkeella 26 ja äänenvoimakkuuden
painikkeella 27 .
Kun virtapainiketta painetaan kerran, ilmaisin kytketään
päälle. Näytön yläreunassa näkyy tarkkuuskuvake 27 ja
äänenvoimakkuuskuvake 28 . Jos haluat laskea äänimerkin
äänenvoimakkuutta, jonka ilmaisin antaa havaitessaan
lasersäteen, paina painiketta uudelleen. Yksi puoliympyröistä
äänimerkkikuvakkeen vieressä katoaa. Kytke äänimerkki
pois päältä painamalla painiketta kolmannen kerran;
Äänenvoimakkuuden kuvake häviää tällöin näytöstä.
Digitaalisessa DeWALT-laserilmaisimessa on automaattinen
sammutustoiminto. Jos lasersäde ei kohdistu ilmaisimen
ikkunaan, tai jos mitään painiketta ei paineta, ilmaisin sammuu
automaattisesti noin 30 minuutissa.
Kun ilmaisin on päällä, ikkunan yläosassa näkyy tarkkuustilan
kuvake. Joko 1 mm:n tarkkuustilan kuvake 53 tai 3 mm:n
tarkkuustilan kuvake 54 syttyy. Kun 1 mm:n tarkkuustilan
kuvake syttyy, ilmaisin ilmoittaa, että ilmaisin antaa ”alueella”lukeman vain silloin, kun lasersäde on alueella tai korkeintaan
1 mm sen yläpuolella tai sen alapuolella. Kun 3 mm:n
tarkkuustilan kuvake ilmestyy, ilmaisin ilmoittaa, että ilmaisin
antaa ”alueella”-lukeman vain silloin, kun lasersäde on alueella
tai korkeintaan 3 mm sen yläpuolella tai sen alapuolella. Paina
tarkkuustilan painiketta 27 kerran tarkkuustilan vaihtamiseksi.
Ilmaisimen huolto
Paristoja lukuun ottamatta digitaalisessa laserilmaisimessa ei
ole huollettavissa olevia osia. Älä pura yksikköä. Valtuuttamaton
laserilmaisimen käsittely mitätöi kaikki takuut.
Ilmaisimen vianmääritys
Ilmaisin ei kytkeydy päälle.
• Paina ja vapauta virta-/äänenvoimakkuuspainike.
• Tarkista, että akku on paikoillaan ja oikeassa asennossa.
• Jos ilmaisin on erittäin kylmä, anna sen lämmetä
lämpimässä tilassa.
• Vaihda 9-voltin akku. Kytke laite päälle.
• Jos ilmaisin ei vieläkään käynnisty, vie ilmaisin DeWALThuoltopalveluun.
101
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 101
5/17/2018 12:35:46 PM
SUOMI
Ilmaisimen kaiuttimesta ei kuulu mitään.
• Varmista, että ilmaisin on käynnistetty.
• Paina virta-/äänenvoimakkuuspainiketta. Se vaihtuu
voimakkaasta matalaan ja mykistykseen.
• Varmista, että laser on käynnistetty ja että siitä tulee
lasersäde.
• Jos ilmaisimesta ei vieläkään kuulu ääntä, vie se DeWALThuoltopalveluun.
4. Käytä pohjan tasausnuppia 44 likimääräisesti tasaisesta
asennosta seinältä katsottuna.
5. Työkalua voidaan säätää ylös ja alas haluttuun
poikkeutuskorkeuteen työskentelyä varten. Korkeuden
muuttamiseksi löysää lukitusnuppia 45 , joka sijaitsee
seinäkiinnikkeen vasemmalla puolella. Tue asennuspohjaa
korkeutta säätäessä.
6. Käännä säätönuppia 46 , joka sijaitsee seinätelineen
oikealla puolella, siirtääksesi laservaakaa ylös ja alas
korkeuden asettamiseksi. Käytä seinäasennuksen
mittausasteikkoa 41 paikantaaksesi merkkisi.
HUOMAA: Voi olla hyödyllistä kytkeä virta päälle ja kääntää
pyörivä pää siten, että se heijastaa pisteen johonkin
lasermitoista. DeWALT-kohdekortissa on 38 mm:n mitta,
joten laserin poikkeama voi olla helpointa asettaa 38 mm
radan alle.
7. Kun olet asettanut laserin halutulle korkeudelle, kiristä
lukitusnuppia 45 säilyttääksesi tämän asema.
Ilmaisin ei reagoi paikallaan olevaan lasersäteeseen.
Digitaalinen DeWALT-lasertunnistin on suunniteltu toimimaan
vain pyörivien lasereiden kanssa.
Ilmaisimesta kuuluu äänimerkki, mutta nestekidenäyttö
ei toimi.
• Jos ilmaisin on erittäin kylmä, anna sen lämmetä
lämpimässä tilassa.
• Jos nestekidenäyttö ei vieläkään toimi, vie ilmaisin
DeWALT-huoltopalveluun.
Asennus asteikkotankoon (kuva K )
Asennuskiinnike (kuva. M , N )
Kiinnitä ilmaisin asteikkotankoon kiinnittämällä ensin ilmaisin
puristimeen 1/4 ”-20-kierteisen nupin avulla 47 puristimen
takaosaan. Liu'uta puristimen radat 32 asteikkotangon kiskon
ympärille 33 .
1. Aseta ilmaisin tarvittavaan korkeuteen ja käännä
kiristysnuppia myötäpäivään kiristääksesi puristimen leuat
asteikon ympärillä, jotka kiinnittävät puristimen tankoon.
2. Säädä korkeutta löysäämällä hiukan puristinta, aseta
uudelleen paikoilleen ja kiristä.
Joidenkin laserpakettien mukana toimitetaan
seinäasennussarja. Sitä voidaan käyttää työkalun
kiinnittämiseen raiteille tai katonrajaan sekä akustiikkakattoon.
Noudata seuraavia ohjeita seinäkiinnikkeen käyttämiseen.
HUOMIO: Ennen kuin kiinnität laservaa’an
seinätelineeseen tai katonrajaan, varmista, että raide
tai kulma on kunnolla kiinni.
1. Aseta laser asennusalustalle 37 , joka kohdistaa
5/8-11-ruuvireiän jalustan sovittimeen ( 20 , Kuva C ), joka
on kiinnitetty laserin pohjaan ja jonka asennusalustassa 39 on reikä. Kierrä asennusnuppia 40 kiinnittääksesi laserin.
2. Kun seinäkiinnitysasteikko on 41 käännetty sinua kohti,
löysää seinäkiinnikkeen lukitusnuppia 42 avataksesi
puristusleuat.
3. Aseta kiristysleuat seinätelineen tai katonrajan
ympärille ja kiristä seinäkiinnikkeen lukitusnuppi 42 sulkemalla puristusleuat radan ympärille. Varmista, että
seinäkiinnikkeen lukitusnuppi on kiristetty kunnolla ennen
kuin jatkat.
HUOMIO: Käytä aina kattoripustinta tai vastaavaa
materiaalia seinäkiinnikkeen lukitusnupin lisäksi, jotta
voit varmistaa laserin suunnan, kun se kiinnitetään
seinään. Kierrä ripustin laservaa’an kahvan läpi. ÄLÄ
kierrä lankaa metallisen suojakotelon läpi. Lisäksi
ruuveja voidaan käyttää varmistamaan seinätelineen
kiinnittämisen suoraan seinään. Ruuvinreiät 43 sijaitsevat seinäkiinnikkeen päällä.
Rakennustyömaan asteikkotanko(kuva.
L)
VAARA: ÄLÄ KOSKAANyritä käyttää asteikkotankoa
myrskyssä tai sähköjohtojen alla. Kuoleman tai
vakavan henkilövahingon vaara.
Joissakin laserpaketeissa on asteikkotanko. DeWALTasteikkotangon molemmille puolille on merkitty mittausasteikko,
ja sen rakenne on teleskooppinen. Jousipainikkeella käytetään
lukkoa, joka pitää asteikkotankoa eri pituisina.
Asteikkotangon etuosassa on mittausasteikko alhaalta lähtien.
Käytä tätä mittaamaan maasta ylös, kun töitä jaetaan asteisiin
tai tasataan.
Asteikkotangon takaosa on tarkoitettu kattojen, palkkien
jne. mittaukseen. Vedä asteikkotangon yläosaa kokonaan,
kunnes painike lukittuu edelliseen osaan. Vedä osaa vieläkin
pidemmälle, kunnes se lukittuu viereiseen osaan tai kunnes
asteikkotanko koskettaa kattoa tai palkkia. Korkeus on valmis,
kun viimeinen jatkeosa poistuu edellisestä alaosasta, kuten
kuvassa L on esitetty.
102
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 102
5/17/2018 12:35:46 PM
SUOMI
Vianetsintä
Kohdekortti (kuva G )
Joissakin laserpaketeissa on Laser-kohdekortti, joka auttaa
lasersäteen sijoittamisessa ja merkitsemisessä. Kohdekortti
parantaa lasersäteen näkyvyyttä säteen osuessa korttiin.
Korttiin on merkitty brittiläinen ja metrinen mitta-asteikko.
Lasersäde kulkee punaisen muovin läpi ja heijastuu
heijastavasta nauhasta kääntöpuolella. Magneetti kortin
yläosassa on tarkoitettu pitämään kohdekorttia kattoradassa tai
teräspulteissa määrittämään luotaus- ja tasoasennot. Parhaan
suorituskyvyn saavuttaaksesi kohdekorttia käyttäessä, käännä
DeWALT-logo itseäsi kohti.
Instrumentin hälytyskorkeus
DCE074R:ssä ja DCE079R/G:ssä on sisäänrakennettu
hälytysominaisuus, joka ilmoittaa käyttäjälle, jos laitteen
toiminta häiriintyy, kun laite on tasannut itsensä. Laseryksikkö
lakkaa pyörimästä, ohjauspaneelin merkkivalo vilkkuu ja
äänimerkki kuuluu.
Laserin sammuttaminen
Sammuta laser painamalla virtapainiketta 3 sekuntia. Virran
LED-merkkivalo ei enää pala.
Laser Enhancement -lasit (kuva F )
Laseryksikön nollaaminen jatkuvaan käyttöön
Sammuta laite ja käynnistä se uudelleen käyttämällä
laserlaitteen ohjauspaneelin virtapainiketta.
HUOMAA: Tarkista aina laserin asetusten jälkeenInstrumentin
hälytyskorkeus (Tehokas tila) on lauennut.
Joissakin laserpaketeissa toimitetaan lisäksi Laser
Enhancement -lasit. Nämä lasit parantavat lasersäteen
näkyvyyttä kirkkaissa valaistusolosuhteissa tai pitkillä matkoja,
kun laseria käytetään sisätiloissa. Nämä lasit eivät ole
välttämättömät laserin käytössä.
HUOMIO: Nämä lasit eivät ole ANSI-hyväksyttyjä
suojalaseja, eikä niitä saa käyttää muiden työkalujen
käytön aikana. Nämä lasit eivät estä lasersädettä
tulemaan silmiisi.
VAARA: Vähentääksesi vakavan henkilövahingon
vaaraa, älä koskaan katso suoraan lasersäteeseen
nämä lasit päässä tai ilman.
Huolto ja korjaukset
HUOMAA: Laservaa’an purkaminen mitätöi kaikki tuotteen
takuut.
Tuotteen turvallisuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi
korjaukset, huolto ja säädöt pitää jättää valtuutetun
huoltokeskuksen hoidettavaksi. Muun kuin asiantuntevan
henkilöstön tekemät ylläpito- tai huoltotyöt saattavat aiheuttaa
henkilövahinkoriskin. Lähimmän DeWALT-huoltopisteen löydät
kotisivuiltamme: www.2helpU.com.
Huolto
• Joissakin olosuhteissa lasilinssi voi kerätä likaa tai roskia.
Tämä vaikuttaa säteen laatuun ja toiminta-alueeseen. Linssi
on puhdistettava vedellä kostutetulla puuvillapyyhkeellä.
• Joustava kumisuojus voidaan puhdistaa märällä
nukkaamattomalla kankaalla, kuten puuvillakankaalla.
Käytä VAIN VETTÄ - ÄLÄ käytä puhdistusaineita tai
liuottimia. Anna laitteen kuivua ennen säilytystä.
• Ylläpitääksesi työskentelysi tarkkuutta tarkista laserlaitteen
kalibrointi usein. Katso Laserlaitteen kalibrointi.
• DeWALT-huoltopalvelu voi tarkistaa kalibroinnin ja suorittaa
muut korjaukset. Kaksi ilmaista kalibrointitarkistusta sisältyy
DeWALT One Year Free -palvelusopimukseen.
• Kun laser ei ole käytössä, säilytä se mukana toimitetussa
pakkauksessa.
• Älä säilytä laseria tuotepakkauksessa, jos laser on märkä.
Kuivaa ulkoiset osat pehmeällä, kuivalla kankaalla ja anna
laserin kuivua.
• Älä säilytä laseria alle -18 ˚C:n tai yli 41 ˚C:n lämpötilassa.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin
metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden
kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää
näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain
vedellä ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta.
Älä päästä mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota
mitään laitteen osaa nesteeseen. Älä koskaan käytä
paineilmaa laserin puhdistamiseen.
Ympäristön suojeleminen
Erilliskeräys. Tällä merkillä varustettuja tuotteita
ja paristoja ei saa hävittää tavallisen talousjätteen
mukana.
Tuotteet ja paristot sisältävät hyödynnettäviä tai
kierrätettäviä materiaaleja, jotka vähentävät raaka-aineiden
kysyntää. Kierrä sähkölaitteita ja paristoja paikallisten
määräysten mukaisesti. Lisätietoja on saatavilla osoitteessa
www.2helpU.com.
Paristot
uomioi ympäristönsuojelulliset seikat, kun hävität paristoja.
H
Tarkista paikallisilta viranomaisilta ekologinen tapa paristojen
hävittämiseen.
103
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 103
5/17/2018 12:35:47 PM
SVENSKA
Rotationslaser
DCE074R, DCE079R, DCE079G
Definitioner: Varningssymboler och -ord
I denna bruksanvisning används följande varningssymboler och -ord för att uppmärksamma dig på riskfyllda situationer och risken
för personskador eller skador på egendom.
FARA: Indikerar en omedelbar farlig situation som, om den inte undviks, kommer att resultera i dödsfall eller allvarliga
skador.
VARNING: Indikerar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan resultera i dödsfall eller allvarlig
personskada.
FÖRSIKTIGHET: Indikerar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan resultera i mindre eller måttliga
skador.
(Används utan ord) Anger ett säkerhetsrelaterat meddelande.
OBSERVERA: Anger en användning som inte är relaterad till personskada som, om den inte undviks, kan resultera i
egendomsskada.
Om du har några frågor eller kommentarer om detta eller något DeWALT-verktyg, besök vår hemsida www.2helpU.com.
Varning: För att minska risken för personskada måste användaren läsa
bruksanvisningen.
Säkerhetsinstruktioner för lasrar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VARNING! Läs och förstå alla instruktioner. Underlåtenhet att följa samtliga nedanstående
instruktioner kan resultera i elstötar, brand och/eller allvarliga personskador.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER FÖR KOMMANDE REFERENS
VARNING! Exponering för laserstrålning. Demontera eller modifiera inte lasernivån. Det finns inga
användarvänliga delar på insidan. Allvarliga ögonskador kan bli följden.
VARNING: Farlig strålning. Att använda kontroller eller inställningar, eller att genomföra procedurer som inte specificeras
i denna bruksanvisning kan resultera i att man utsätts för farlig strålning.
Arbeta inte med lasern i explosiv atmosfär, t.ex. i närheten av brandfarliga vätskor, gaser eller damm. Elektriska
verktyg ger upphov till gnistor som kan antända dammet eller ångorna.
Använd lasern endast med de specialkonstruerade batterierna. Användning av andra batterier kan utgöra risk för brand.
Förvara obrukad laser utom räckhåll för barn och andra obehöriga personer. Laser är farliga i händerna på ej
sakkunniga användare.
Använd endast tillbehör som rekommenderas av tillverkaren för din modell. Tillbehör som kan vara lämpliga för en laser,
kan medföra risk för skada om de används med en annan laser.
Verktygsservice får endast utföras av kvalificerade reparatörer. Service eller underhåll som utförs av okvalificerade
personer kan resultera i personskador. För att hitta ditt närmaste DeWALT servicecenter gå till www.2helpU.com på internet.
Använd inte optiska verktyg såsom ett teleskop eller astronomiska instrument för att titta på laserstrålen. Allvarliga
ögonskador kan bli följden.
Placera inte lasern i en position som gör att någon avsiktligt eller oavsiktligt kan titta in i laserstrålen. Allvarliga
ögonskador kan bli följden.
Stäng av lasern när den inte används. Att lämna lasern på ökar risken för att titta in i laserstrålen.
Placera inte lasern nära en reflekterande yta som kan reflektera laserstrålen mot någons ögon. Allvarliga ögonskador
kan bli följden.
104
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 104
5/17/2018 12:35:47 PM
SVENSKA
• Använd inte lasern i närheten av barn och låt inte barn använda lasern. Allvarliga ögonskador kan uppstå.
• Ta inte bort eller förstör varningsetiketter. Borttagning av etiketter ökar risken för exponering av strålning.
• Placera lasern stadigt på en plan yta. Skador på lasern eller allvarliga personskador kan uppstå om lasern faller.
VARNING! Att använda kontroller eller inställningar, eller att genomföra procedurer som inte specificeras i denna
bruksanvisning kan resultera i att man utsätts för farlig strålning.
VARNING! PLOCKA INTE ISÄR ROTATIONSLASERN. Det finns inga användarvänliga delar på insidan.
Demontering av rotationslasern kommer att upphäva garantin för denna produkt. Modifiera inte produkten på
något sätt. Modifiering av verktyget kan resultera i att man utsätts för farlig laserstrålning.
• Etiketten på verktyget kan innehålla följande symboler.
V.........................volt
nm.......... våglängd i nanometer
MW.....................milliwatt
2............. Laserklass 2
. .......laservarningssymbol
Varningsetiketter
För din bekvämlighet och säkerhet, finns följande etikett på din laser.
VARNING! För att minska risken för personskada måste användaren läsa bruksanvisningen.
VARNING! LASERSTRÅLNING. TITTA INTE RAKT IN I STRÅLEN. Produkt Laserklass 2
UNDVIK EXPONERING - LASERSTRÅLNING AVGES FRÅN DENNA ÖPPNING
105
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 105
5/17/2018 12:35:47 PM
SVENSKA
EC-försäkran om överensstämmelse
Installera 18V DeWALT-batteriet
1. Placera det fullt laddade 18V DeWALT-batteriet så att
utlösningsknappen (Figur E 15 ) står vänt bort från dig och
till höger.
2. Tryck och håll ner utlösningsknappen på batteriet.
3. Skjut batteriet hela vägen in i spåret på sidan av lasern.
4. Släpp knappen på batteriet.
Radioutrustningsdirektivet
DEWALT Rotationslaser
DCE074R, DCE079R, DCE079G
DEWALT förklarar härmed att DEWALT Rotationslaser
DCE074R/DCE079R/DCE0709G överensstämmer med
direktivet 2014/53/EU och alla tillämpliga krav som fastställs av
EU-direktiv.
Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse
kan beställas hos DEWALT Industrial Tool Co., DEWALT
Europe, DEWALT D-655-10 Idstein, Tyskland 65509 eller finns
på följande internetadress: www.2helpU.com
Sök efter produkt- och typnummer som anges på typskylten.
Ta ut batteriet
1. Tryck och håll ned utlösningsknappen på batteriet.
2. Skjut batteriet ur spåret på lasern.
3. Släpp knappen på batteriet.
4. För att ladda batteriet, sätt det i laddaren, enligt
beskrivningen i säkerhetshandbok för batteri.
VARNING! Batterier kan explodera eller läcka och
orsaka personskada eller brand. För att minska risken
följer du anvisningarna i säkerhetshandbok för
batteri.
LÄS SAMTLIGA ANVISNINGAR
Batterier och ström
Lagring av batterier
Denna DeWALT rotationslaser fungerar med alla DeWALT
18-volts litiumjonbatterier, men är konstruerad för att
bäst motstå skador under ett fall vid användning med
följande batterier: Alla 1,5Ah och 2Ah DeWALT 18-volts
litiumjonbatterier.
• Den bästa förvaringsplatsen är sval och torr och inte utsatt
för direkt solljus, kraftig värme eller kyla.
• Långvarig förvaring påverkar varken batteri eller laddaren
menligt. Under rätta förhållanden kan de förvaras i mer än
fem år.
Ladda batteriet
SPARA DESSA ANVISNINGAR FÖR FRAMTIDA BRUK
Batteripaketet är inte fulladdat när du tar ut det från kartongen.
Du måste använda en DeWALT 18-volts laddare för att ladda
batteriet innan du kan använda rotationslasern.
Användarsäkerhet
Personlig säkerhet
• Se tabellen i slutet av denna handbok för att ta reda på
kompatibiliteten hos olika laddare och batteripaket.
• Var vaksam, ha koll på vad du gör och använd sunt
förnuft när du arbetar med en laserprodukt. Använd
inte verktyget när du är trött eller påverkad av
droger, alkohol eller medicinering. Under användning
av laserprodukter kan även ett kort ögonblicks
ouppmärksamhet leda till allvarliga personskador.
• Använd lämplig personlig skyddsutrustning, inklusive
ögonskydd vid arbete i en byggmiljö.
• Var noga med att läsa igenom alla säkerhetsanvisningar
innan du använder laddaren.
VARNING!
• Försök INTE att ladda batteripaketet med
någon annan laddare än de som anges i denna
manual. Laddaren och batteripaketet är speciellt
konstruerade att fungera tillsammans.
• Följ noga alla instruktioner och varningar
på batteriets etikett och förpackning och
åtföljandesäkerhetshandbok för batteri.
1. Skjut in batteriet i laddaren enligt beskrivningen i
säkerhetshandbok för batteri.
2. Vänta tills batteriet är fulladdat.
3. Skjut batteriet ur spåret.
Användning och vård av verktyg
• Använd inte verktyget om strömbrytaren inte kan slås
på eller stängas av. Ett verktyg som inte kan kontrolleras
med strömbrytaren är farligt och måste repareras.
• Förvara laserprodukter utom räckhåll för barn när de
inte används, och låt inte personer som är obekanta
med laserprodukten eller dess instruktioner använda
det. Laserprodukter är farliga i händerna på oerfarna
användare.
• Använd endast tillbehör som rekommenderas av
tillverkaren för din modell. Tillbehör som kan vara
lämpliga för ett verktyg kan bli farliga vid användning med
ett annat verktyg.
OBS! Vid beställning av ersättningsbatteri ska du se till att
inkludera katalognummer och spänning.
106
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 106
5/17/2018 12:35:47 PM
SVENSKA
Drift
Hastighet/Rotationsknapp
Hastighetsknappen 3 används för att justera laserstrålens
rotationshastighet genom sina 4 förinställda hastigheter (150,
300, 600 och 1200 rpm).
Hanteringstips
• För att förlänga batteritiden per laddning, stäng av lasern
när den inte används.
• För att säkerställa precisionen i ditt arbete, kontrollera
laserkalibreringen ofta. Läs vidare på Kalibrera laser.
• Se till att lasern är placerad på en jämn och säker yta
innan du börjar använda den.
• Markera alltid centrum av laserlinjen eller -punkten. Om du
markerar olika delar av strålen vid olika tidpunkter kommer
du att införa fel i dina mätningar.
• Öka arbetsavståndet och precisionen genom att placera
lasern mitt i arbetsområdet.
• När du monterar på ett stativ eller en vägg, se till att det
blir säkert.
• När man arbetar inomhus, kommer en långsam
rotationshastighet att producera en synligt ljusare linje,
en snabbare rotationshastighet kommer att ge en synligt
solid linje.
• För att öka strålsynligheten, använd
laserförstärkningsglasögon och/eller använd en
lasermåltavla för att hitta strålen.
• Tänk på att extrema temperaturförändringar kan orsaka
rörelse eller förskjutning av byggnadskonstruktioner, stativ,
utrustning, osv. Detta kan påverka precisionen. Kontrollera
precisionen ofta medan du arbetar.
• När du arbetar med DeWALT Digital Laser Detector, ställer
du in laserns rotationshastighet till snabbaste inställningen.
• Om lasern tappats eller fått en hård smäll, kontrollera
kalibreringssystemet hos ett kvalificerat servicecenter
innan du använder lasern.
Skanningsläge
15˚/45˚/90˚
Knappen för skanningsläge 4 används för att svepa
laserhuvudet fram och tillbaka, vilket ger en kort, ljus laserlinje.
Denna korta linje är mycket ljusare och mer synlig än när
enheten är i fullt rotationsläge.
Använda skanningsläge
• För att gå till skanningsläge trycker du på och släpper
knappen för skanningsläge 4 . För att gå igenom
skanningsvinklarna, fortsätt trycka på knappen tills du når
önskad vinkel.
• Skanningszonens riktning kan styras med pilknapparna 6 och 7 .
Lutningsläge
• För att aktivera lutningsläge trycker du på knappen för
lutningsläge 2 .
• För att återgå till självnivellerande läge och återinföra full
självnivellering, tryck och håll inne lägesknappen 2 igen.
Inställning av lutningsriktningen
När lutningsläget är aktiverat kopplar enheten automatiskt
X-axeln. Detta gör att du kan luta lasern i riktning mot X-axeln,
som indikeras av "riktmedel" på störtbågen.
LED-lampan 11 eller 12 indikerar den aktuella
lutningsriktningen.
Endast DCE079R/G: I vissa situationer kan det vara önskvärt
att luta lasern i Y-axeln. Riktningen för lutningsläget kan ändras
fram och tillbaka mellan Y-axeln och X-axeln genom att trycka
på XY-axelknappen 5 . Den valda axeln identifieras med LEDljus 24 eller 25 .
Kontrollpanel (Fig. A , B )
Lasern styrs primärt med strömbrytaren 1 , lägesknappen
2 , hastighetsknappen 3 och skanningslägesknappen
4 . Dessa funktioner ändras sedan när de används med
antingen axelvalsknappen 5 (DCE079R/DCE079G endast
i stillbildsläge), eller inställningsknapparna för två riktningar/
höjningar 6 och 7 .
Knapparna för riktning/höjdjustering styr laserhuvudets
rotationsriktning samt justerar höjden på strålen när enheten
är i lutningsläge. Dessa knappar kan också användas för att
stegvis rotera strålen när enheten är i skanningsläge.
Knapparna på kontrollpanelen DCE074R, DCE079R/Gkontrollpanelen och DCE079R/G fjärrkontrollen fungerar lika,
om inget annat anges.
Inställning av lutning
1. Slå på lutningsläge.
2. Välj önskad axel.
3. Använd pilknapparna (Fig. B , 6) och 7)) för att luta laserns
rotorhuvud upp och ner.
-- Varje snabbtryckning av en pilknapp kommer att ändra
lutningen med 0,01º (1,6mm @ 10m).
-- Om du trycker på och håller en pilknapp mellan 2
sekunder och 10 sekunder, ändras lutningen från
0,01º/s till 0,2º/s.
-- Om du trycker på och håller inne en pilknapp längre än
10 sekunder kommer lutningen att ändras 0.2º/s.
Strömbrytare
Strömknappen används för att slå på och stänga av lasern.
• För att slå på DCE074R eller DCE079R/G-lasern, tryck en
gång på strömbrytaren.
• För att stänga av DCE074R eller DCE079R/G-lasern helt,
tryck på strömbrytaren i 3 sekunder.
107
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 107
5/17/2018 12:35:47 PM
SVENSKA
Pilknappar (Fig.
B , R
Nivåkalibreringskontroll (X-axel)
)
1. Montera ett stativ mellan två väggar som är minst 50 meter
från varandra. Stativets exakta placering är inte avgörande.
2. Montera laserenheten på stativet så att X-axeln pekar direkt
mot en av väggarna.
3. Slå på lasern och låt den vara självstyrd.
4. Markera och mät punkterna A och B på väggarna, såsom
visas i Figur O.
5. Vrid hela laserenheten 180º så X-axeln pekar direkt mot
motsatt vägg.
6. Låt laserenheten självnivellera och markera och mäta
punkterna AA och BB på väggarna, enligt Figur P.
7. Beräkna totalfelet med ekvationen:
Totalt fel = (AA - A) - (BB - B)
8. Jämför totalfel med tillåtna gränser, enligt följande tabell.
Pilknapparna ( B 6 och 7 ) används för olika funktioner
beroende på laserns driftläge.
• ISjälvnivellerande horisontellt läge,används
piltangenterna för att rotera laserriktarens strålning medurs
eller moturs under rotationen, eller justera laserstrålens
position medurs eller moturs under skanningsläge.
• I självnivellerande vertikalt läge, används piltangenterna
för att rotera laserriktarens strålning medurs eller moturs
under rotationen, eller justera laserstrålens position medurs
eller moturs under skanningsläge.
• I Lutningsläge, används pilknapparna för att luta
laserhuvudet.
Slå på lasern (fig. E , B )
1. Sätt i det fullt laddade 18V-batteriet enligt bilden E .
2. Tryck försiktigt på strömbrytaren 1 för att slå PÅ lasern.
-- Strömindikatorlampan 9 kommer att lysa upp
-- Självnivellerande läge aktiveras automatiskt och
laserenheten kommer att självnivelleras. När
laserenheten är nivellerad, kommer strålen att rotera en
gång på 600 varv/min medurs.
-- Efter 10 sekunder aktiveras Hi-läge (Anti-Drift)
automatiskt och Hi-lysdioden 8 kommer att lysa upp.
3. Tryck på hastighets-/rotationsknappen 3 för att justera
rotationshastigheten. Riktningen kan ändras med
knapparna 6 och 7 .
4. Tryck på skanningsknappen 4 för att ställa in lasern för att
skanna i 0°, 15°, 45° eller 90° graders läge.
Om du slår PÅ lutningsläge, lyser lutningslampan ( 12 ). Om
X-axelnivellering används, lyser X-axeldioden ( 24 ), eller om
Y-axelnivellering används lyser istället Y-axeldioden ( 25 ).
Avstånd
mellan väggar
Tillåtet fel
DCE074R
Tillåtet fel
DCE079R/G
15 m
3 mm
1,5 mm
20 m
4 mm
2 mm
25 m
5 mm
2,5 mm
30 m
6 mm
3 mm
Nivåkalibreringskontroll (Y-axel)
Upprepa proceduren ovan, men med laserenheten placerad så
att Y-axeln pekar direkt mot väggarna.
Kontroll av Lodfel (Bild Q)
1. Använd ett vanligt vattenpass som referens, markera
toppen och botten av en vägg. (Var noga med att markera
väggen och inte golvet och taket.)
2. Placera rotationslasern säkert på golvet ungefär 3’ (1 m)
från väggen.
3. Sätt på lasern och rikta pricken på märket på väggens
nederdel. Med hjälp av upp/nerpilarna på fjärrkontrollen
roterar du punkten uppåt. Om mitten av punkten skannar
över märket på toppen av väggen, är lasern korrekt
kalibrerad.
OBSERVERA! Denna kontroll bör göras med en vägg som
inte är kortare än den högsta väggen för vilken denna laser ska
användas.
Kalibrera lasern (Fig. O, P)
Fältkalibreringskontroller ska göras ofta. Det här
avsnittet innehåller instruktioner för att utföra enkla
fältkalibreringskontroller av din DeWALT Rotationslaser.
Fältkalibreringskontroller kalibrerar inte lasern. Det innebär att
dessa kontroller inte korrigerar fel i laserns nivellerings- eller
rörkapacitet. I stället indikerar kontrollerna huruvida lasern
ger en korrekt nivå och rörledning. Dessa kontroller kan inte
ersättas av professionell kalibrering som utförs av ett DeWALT
servicecenter.
Använda lasern på ett stativ (fig. C )
1. Placera stativet säkert och ställ in önskad höjd.
2. Kontrollera att stativets övre del är någorlunda nivellerat.
Lasern kommer endast att självnivellera om stativets topp
är inom ± 5˚ nivellering. Om lasern är inställd för långt från
nivellering, kommer den att pipa när den når gränsen för sitt
nivelleringsområde. Lasern kommer inte skadas, men den
kommer inte att fungera i ett "icke nivellerat" tillstånd.
108
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 108
5/17/2018 12:35:47 PM
SVENSKA
3. Sätt fast lasern på stativet genom att fästa stativadaptern
20 till laserkroppen, enligt figuren. C Adaptern kan
monteras i botten för nivelleringsläge eller till sidan
för lodläge. Placera enheten på stativet och skruva
in den gängade knoppen på stativet, i hongängan på
stativadaptern.
OBSERVERA! Var noga med att stativet du arbetar med
har en 5/8"-11 gängad skruv för att säkerställa säker
montering.
4. Sätt på lasern och justera rotationshastigheten och reglera
efter önskemål.
2016-49-NZ
> 2016-49-NZ
Använda lasern på ett golv (Fig. D )
För att helt stänga av en DCE079R/G-laserenhet (stämplad
på eller efter 2016-49-NZ) med fjärrkontrollen, tryck på
XY-axelknappen ( 14 ) och LÄGESknappen ( 13 ) samtidigt.
Lasernivån kan placeras direkt på golvet för planering och VVSapplikationer såsom väggramning.
1. Placera lasern på en relativt jämn och nivellerad yta där
den inte störs.
2. Placera lasern för en nivellering eller lodläge, så som visas.
3. Sätt på lasern och justera rotationshastigheten och reglera
efter önskemål.
OBSERVERA! Lasern blir lättare att installera för
väggapplikationer om rotationshastigheten är inställd på 0 varv/
min och om fjärrkontrollen används för att ställa in lasern med
kontrollmarkeringar. Fjärrkontrollen tillåter en person att ställa
in lasern.
Specifikationer
Spänning
Typ
Lasereffekt
Laserklass
Använda DCE079R/G-fjärrkontrollen
Fjärrkontrollen tillåter en person att använda och ställa in lasern
från avstånd. LED-lampan på fjärrkontrollen indikerar att en
signal överförs från DCE079R/G-lasern. Du kan använda alla
knapparna på knappsatsen för att styra lasern.
DCE079R
DCE079G
18Vlikström
18Vlikström
18Vlikström
<1mW
<1mW
<1mW
2
2
1
1
1
2
Våglängd
630 ~ 680 630 ~ 680 nm
nm
515 ~ 530
630 ~ 680
Rotationshastighet (RPM)
150, 300, 150, 300, 600,
600, 1200
1200
150, 300,
600, 1200
Synlig räckvidd inomhus
45 m
60 m
80 m
Räckvidd med detektor
450 m
600 m
600 m
Nivelleringsprecision (@
600 rpm)
Räckvidd för självnivellering
Arbetstemperatur
Om din DCE079R/G-laserenhet stämplades på eller efter
2016-49-NZ, kan du använda fjärrkontrollen för att helt stänga
av lasern.
DCE074R
Förvaringstemperatur
Behållare för skruvar och
gängor
Vikt (utan batteri)
± 3 mm per ± 1,5 mm per
30 m
30 m
± 5°
± 5°
-5°C - 50°C -5°C - 50°C
-20°C 70°C
± 1,5 mm
per 30 m
± 5°
-5°C - 50°C
-20°C - 70°C -20°C - 70°C
5/8"-11 TPI
5/8"-11 TPI
5/8"-11 TPI
4,5 kg
4,5 kg
4,5 kg
Tillbehör
Rekommenderade tillbehör för användning med ditt verktyg
finns tillgängliga för inköp hos ditt fabriksägda lokala
servicecenter.
VARNING! Eftersom andra tillbehör än de som erbjuds
av DeWALT inte har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör med detta verktyg
vara riskabel. För att minska risken för personskada
bör endast tillbehör som rekommenderas av DeWALT
användas med denna produkt.
Om du behöver hjälp med att hitta något tillbehör, besök vår
hemsida www.2helpU.com.
109
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 109
5/17/2018 12:35:48 PM
SVENSKA
Digital laserdetektor (Fig. H - K )
Användning av detektorn (fig. I , J )
1. Placera och ställ in rotationslasern som du ska använda
enligt tillverkarens anvisningar. Sätt på lasern och se till
att lasern roterar och avger en laserstråle. OBSERVERA!
Denna detektor är konstruerad för att endast användas med
en rotationslaser. Detektorn fungerar inte med en stationär
strållasernivellering.
2. Sätt på detektorn genom att trycka på strömbrytaren/
volymknappen 26 .
3. Justera volymen efter önskemål enligt beskrivningen i
Detektorkontroller.
4. Placera detektorn så att detektorfönstret 22 är vänt mot
laserstrålen som produceras av rotationslasern. Flytta
detektorn uppåt eller nedåt inom strålens ungefärliga
område, tills du har centrerat detektorn. För mer information
om displayfönstrets indikatorer och ljudsignalerna, se
tabellen med titeln Indikatorer (fig. J ).
5. Använd markeringsjacken 30 för att korrekt markera
laserstrålens position.
En del lasersatser innehåller en digital laserdetektor från
DEWALT. Den digitala laserdetektorn från DEWALT är till hjälp
för att lokalisera en laserstråle som avges av lasern i ställen
med starkt ljus eller över ett långt avstånd. Detektorn kan
användas både inomhus och utomhus vid tillfällen då det är
svårt att se laserstrålen.
Detektorn är inte avsedd för icke-roterande lasrar men är
kompatibel med de flesta rotationslasrar med röda (DW0743R)
och gröna strålar (DW0743G). Den kan ställas in för att indikera
platsen för strålen till antingen den närmaste 1/8" (3 mm)
eller den närmaste 1/25" (1 mm). Detektorn ger både visuella
signaler på skärmen 22 och ljudsignaler via högtalaren 23 för
att ange laserstrålens placering.
DeWALTs digitala laserdetektor kan användas med eller
utan detektorklämman. När den används med klämman kan
detektorn placeras på en mätstav, nivelleringsstolpe, stativ eller
regel.
Installera ett batteri i detektorn (Fig. H )
Rengöring och förvaring av detektorn
Den digitala laserdetektorn drivs av ett 9-volts batteri. För
att installera det medföljande batteriet, lyft upp locket till
batterifacket 21 . Placera 9-volts batteriet i facket, anpassa
batteriet enligt bilden.
• Smuts och fett kan avlägsnas från utsidan av detektorn
med en trasa eller med en mjuk, icke-metallisk borste.
• DeWALT Digital Laser Detector är vattentät. Om du tappar
detektorn i lera, våt betong eller liknande material, kan du
skölja av detektorn. Använd inte högtrycksvatten, t.ex. från
en högtryckstvätt.
• Den bästa förvaringsplatsen är sval och torr och inte utsatt
för direkt solljus och extrem värme eller kyla.
Detektorns kontroller (fig. I )
Detektorn styrs med strömbrytaren 26 och precisionsknappen
27 .
När strömbrytaren trycks in en gång är detektorn påslagen.
Överst i visningsfönstret visas ikonen för precision 27 samt
volymikonen 28 . För att minska volymen av den ljudsignal
som detektorn avger när den känner av en laserstråle, tryck
på knappen igen; en av halvcirklarna bredvid hornikonen
kommer att försvinna. För att stänga av ljudsignalen trycker
du på knappen en tredje gång; volymikonen försvinner.
DeWALTs digitala laserdetektor har också en automatisk
avstängningsfunktion. Om ingen laserstråle träffar ett
stråldetektorfönster, eller om inga knappar trycks in, kommer
detektorn att stängas av efter ungefär 30 minuter.
När detektorn är på, visas överst i fönstret en ikon för
precisionsläge. Antingen visas precisionslägesikonen 53 för
1 mm, eller kommer den för 3 mm dyka upp 54 . När ikonen 1
mm-precisionsläge visas, indikerar det att detektorn kommer
att göra en "exakt" avläsning endast när laserstrålen är i vid
exakt grad eller högst 1 mm över eller under den. När ikonen
för precisionsläge för 3 mm visas, indikerar det att detektorn
kommer att göra en avläsning "exakt" när laserstrålen är i
exakt position eller ca 3 mm över eller under den. Tryck på
precisionsknappen 27 en gång för att ändra precisionsläget.
Service på detektorn
Med undantag för batterierna, finns det inga delar i den digitala
laserdetektorn som behöver service. Plocka inte isär enheten.
Obehörig manipulering av laserdetektorn upphäver alla
garantier.
Detektor Felsökning
Detektorn kopplas inte på.
• Tryck in och släpp strömbrytaren/volymknappen.
• Kontrollera att batteriet är på plats och i rätt position.
• Om detektorn är väldigt kall, låt den värmas upp i ett
uppvärmt utrymme.
• Byt ut 9-voltsbatteriet. Sätt på enheten.
• Om detektorn fortfarande inte startar, lämna detektorn till ett
DeWALT servicecenter.
110
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 110
5/17/2018 12:35:48 PM
SVENSKA
Inget ljud kommer ur detektorns högtalare.
• Säkerställ att detektorn är på.
• Tryck på strömbrytaren/volymknappen. Det kommer att
växla från högt, till lågt, till ljudlöst.
• Se till att rotationslasern snurrar och att den sänder ut en
laserstråle.
• Om detektorn fortfarande inte ger något ljud ifrån sig, lämna
den till ett DeWALT servicecenter.
4. Använda basnivåreglaget 44 ungefär en
nivelleringsposition från väggen.
5. Verktyget kan justeras upp och ner till önskad höjd för
arbete. För att ändra höjden, lossa låsningsknappen
45 som finns till vänster om väggmonteringen. Stöd
monteringsbasen när du ställer in höjden.
6. Vrid inställningsknappen 46 , placerad till höger
om väggmonteringen, för att flytta lasernivelleraren
upp och ner för att ställa in din höjd. Använd
väggmonteringsmätningsskalan 41 för att precisera din
markering.
OBSERVERA! Det kan vara bra att slå på strömmen och
vrida det roterande huvudet så att det markerar en punkt på
en av laserskalorna. DeWALT-måltavla är märkt vid 38 mm,
därför kan det vara lättast att ställa in laserförskjutningen till
38 mm under spåret.
7. När du har placerat lasern i önskad höjd, dra åt låsknappen
45 för att behålla denna position.
Detektorn svarar inte på en stationär laserstråle.
DeWALT Digital Laser Detector har utformats för att fungera
endast med rotationslasrar.
Detektorn avger en ton men LCD-displayen fungerar inte.
• Om detektorn är väldigt kall, låt den värmas upp i ett
uppvärmt utrymme.
• Om LCD-displayen fortfarande inte fungerar, lämna
detektorn till ett DeWALT servicecenter.
Monteringsfäste (Fig. M , N )
Montera en mätstav (Fig. K )
Vissa laserpaket innehåller en väggmontering. Den kan
användas för att fästa verktyget för att spåra eller sluta en
vinkel och för att hjälpa till med akustisk takinstallation. Följ
anvisningarna nedan för användning av väggmonteringen.
FÖRSIKTIGHET: Innan du monterar lasernivelleraren
på väggspår eller takvinkel, se till att spåret eller
vinkeln är ordentligt fastsatt.
1. Placera lasern på monteringsbasen 37 anpassa 5/8-11
skruvhålet på stativadaptern ( 20 , Fig. C ) och fäst på
laserns botten med hålet 39 i monteringsbasen. Vrid
monteringsratten 40 för att säkra lasern.
2. Med mätningsskalan för väggmontering 41 vänd mot dig,
ska du lossa låsskruven för väggmonteringsskruven 42 för
att öppna klämbackarna.
3. Placera klämbackarna runt väggspåret eller takvinkeln och
dra åt spärrhaken 42 för att låsa klämbackarna till spåret.
Var noga med att låsskruven för väggmonteringsskruven är
ordentligt åtdragen innan du fortsätter.
FÖRSIKTIGHET: Använd alltid en takhängare
eller motsvarande material, förutom låsskruven för
väggmonteringsklämma, för att säkra lasernivån när du
monterar den på en vägg. Dra tråden genom laserns
handtag. Torka INTE tråden genom den skyddande
metallburken. Dessutom kan skruvar användas för
att fästa väggfästet direkt på väggen, som stöd.
Skruvhålen 43 finns på toppen av väggmonteringen.
För att fästa din detektor på en mätstav, fäst först detektorn på
klämman med hjälp av 1/4"-20 gängad knopp 47 på baksidan
av klämman. Skjut spåren 32 på klämman runt skenan 33 på
mätstaven.
1. Placera detektorn på den höjd som krävs och vrid
klämskruven medurs för att dra åt klämhäftarna kring
klämman runt den grad som håller fast klämman på
stången.
2. För att göra höjdjusteringar, lossa klämman en aning, flytta
och spänn sedan fast igen.
Konstruktion Mätstav (fig. L )
FARA: FÖRSÖKALDRIG att använda en mätstav i
storm eller nära överhängande elektriska ledningar.
Dödsfall eller allvarlig personskada kommer att uppstå.
Vissa laserpaket innehåller en mätstav. DeWALT Mätstav
är märkt med mätvågar på båda sidor och är konstruerad i
teleskopdelar. En fjäderbelastad knapp aktiverar ett lås för att
hålla mätstaven i olika längder.
Framsidan av mätstaven har måttskalan som börjar längst
ner. Använd detta för att mäta från grunden vid gradering eller
nivellering av jobb.
Baksidan av mätstaven är utformad för att mäta höjden på
tak, balkar, mm. Förläng den övre delen av mätstaven helt,
tills knappen låses in i föregående del. Förläng den delen
antingen tills den låses in i den intilliggande sektionen eller tills
klasstången rör taket eller stödet. Höjden läses av där den sista
utökade delen lämnar föregående nedre del, enligt Figur L .
111
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 111
5/17/2018 12:35:48 PM
SVENSKA
Måltavla (Fig. G )
VARNING! Använd aldrig lösningsmedel eller andra
skarpa kemikalier för att rengöra de icke-metalliska
delarna på verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga
de material som används i dessa delar. Använd en
trasa som bara är fuktad med vatten och mild tvål. Låt
aldrig någon vätska komma in i enheten. Sänk aldrig
ned någon del av enheten i vätska. Använd aldrig
tryckluft för att rengöra lasern.
Vissa laserpaket innehåller en lasermålstavla som hjälper till
att lokalisera och markera laserstrålen. Måltavlan förstärker
laserstrålens synlighet när strålen passerar över kortet. Tavlan
är markerad med standard- och metriska skalor. Laserstrålen
passerar genom den röda plasten och reflekterar från
reflekterande tejp på baksidan. Magneten på toppen av tavlan
är utformad för att hålla måltavlan till takspår eller stålpinnar för
att bestämma lednings och nivelleringspositionerna. För bästa
möjliga prestanda när du använder måltavlan, ska DeWALTlogotypen vara vänt mot dig.
Felsökning
Varning Instrumenthöjning
Laserförstärkningsglasögon (Fig. F )
DCE074R och DCE079R/G har en inbyggd larmfunktion
som varnar operatören om enheten störs efter att den
självnivellerats. Laserenheten slutar rotera, lampan på
kontrollpanelens LED blinkar och ljudsignalen hörs.
Några lasersatser innehåller ett par laserförstärkningsglasögon.
Dessa glasögon förbättrar laserstrålens synlighet under starka
ljusförhållanden eller över långa avstånd när lasern används
inomhus. Dessa glasögon är inte nödvändiga för att använda
lasern.
FÖRSIKTIGHET: Dessa glasögon är inte ANSIgodkända skyddsglasögon och bör inte bäras vid
användning av andra verktyg. Dessa glasögon skyddar
inte dina ögon från laserstrålen.
FARA: För att minska risken för allvarlig personskada,
stirra aldrig direkt in i laserstrålen, med eller utan
dessa glasögon.
Slå av lasern
Underhåll
Service och reparationer
Tryck på strömbrytaren i 3 sekunder för att stänga av lasern.
Strömindikatorlampan kommer inte längre lysa.
Återställa laserenheten för fortsatt användning
Stäng av enheten och sätt på den igen med strömbrytaren på
laserns kontrollpanel.
OBSERVERA! Kontrollera alltid laserns inställning efterVarning
för Instrumenthöjning (Hi-läge) har utlösts.
• Under vissa förhållanden kan det samlas smuts eller
skräp på glaslinsen. Detta påverkar strålkvaliteten och
arbetsområdet. Linsen ska rengöras med en bomullspinne
fuktad med vatten.
• Det flexibla gummiskyddet kan rengöras med en våt, luddfri
trasa, till exempel en bomullstrasa. ANVÄND ENDAST
VATTEN - ANVÄND INTE rengörings- eller lösningsmedel.
Låt enheten lufttorka innan den förvaras.
• För att bibehålla precisionen i ditt arbete, kontrollera laserns
kalibrering ofta. Läs vidare på Kalibrera laser.
• Kontroll av kalibreringen och andra underhåll samt
reparationer kan utföras av DeWALT servicecenter. Två
gratis kalibreringskontroller ingår i DeWALT One Year Free
Service Contract.
• När lasern inte används, förvara den i den medföljande
förvaringslåda.
• Förvara inte din laser i förvaringslådan om lasern är våt.
Torka yttre delar med en mjuk, torr trasa och låt lasern
lufttorka.
• Förvara inte din laser vid temperaturer under -18˚C eller
över 41˚C.
OBS! Demontering av lasern kommer att upphäva garantin för
produkten.
För att garantera produktens SÄKERHET och
TILLFÖRLITLIGHET ska reparationer, underhåll och justeringar
endast utföras av ett auktoriserat DeWALT servicecenter.
Service eller underhåll som utförs av okvalificerade personer
kan resultera i personskador. För att hitta ditt närmaste
DeWALT servicecenter, besök vår hemsida: www.2helpU.com
Skydda miljön
Separat insamling. Produkter och batterier märkta
med denna symbol får inte kasseras med vanligt
hushållsavfall.
Produkter och batterier innehåller material som
kan återbrukas eller återvinnas, vilket minskar efterfrågan på
råvaror. Återanvänd elektriska produkter och batterier enligt
lokala bestämmelser. Ytterligare information finns tillgänglig på
www.2helpU.com.
112
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 112
5/17/2018 12:35:48 PM
SVENSKA
Batterier
är du kasserar batterier ska du tänka på att skydda miljön.
N
Rådfråga dina lokala myndigheter angående ett miljövänligt sätt
kassera batterierna.
113
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 113
5/17/2018 12:35:48 PM
TÜRKÇE
Döner Lazer
DCE074R, DCE079R, DCE079G
Tanımlar: Güvenlik Uyarı Sembolleri Ve Sözcükleri
Bu kullanım kılavuzu, sizi tehlikeli durumlara ve kişisel yaralanma veya maddi hasar riskine karşı uyarmak için aşağıdaki güvenlik
uyarı sembollerini ve sözcüklerini kullanır.
TEHLIKE: Engellenmemesi hâlinde ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanma ihtimali olan tehdit oluşturabilecek
tehlikeli bir durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi hâlinde ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli durumu
gösterir.
DIKKAT: Engellenmemesi hâlinde hafif veya orta şiddette yaralanmaile sonuçlanabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir
durumu gösterir.
(Sözcük olmadan kullanılır) Güvenlikle ilgili bir mesajı gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi hâlinde maddi hasara neden olabilecek, yaralanma ile ilişkisi olmayan durumları gösterir.
Bununla veya herhangi bir DeWALT aletiyle ilgili tüm sorularınız veya yorumlarınız için www.2helpU.com adresindeki web
sitemizi ziyaret edin.
gerekir.
Uyarı: Yaralanma riskini azaltmak için kullanıcıların kullanma kılavuzunu okumaları
Lazerler için Güvenlik Talimatları
•
•
•
•
•
•
•
•
UYARI! Tüm talimatları okuyun ve anlayın. Aşağıda listelenen tüm talimatlara uyulmaması
elektrik çarpmasına, yangına ve/veya ciddi kişisel yaralanmalara neden olabilir.
İLERIDE BAKMAK IÇIN TÜM UYARI VE TALIMATLARI SAKLAYIN
UYARI! Lazer Işınımına Maruz Kalma. Lazerli nivo aletini parçalarına ayırmayın veya üzerinde değişiklik yapmayın.
İçinde kullanıcı tarafından bakımı yapılabilecek parçalar yoktur. Ciddi göz yaralanmalarına neden olabilir.
UYARI: Tehlikeli Işıma. Burada belirlenen kontrol, ayarlama veya prosedürlerin kullanımı tehlikeli lazer ışınımına maruz
kalmanıza neden olabilir.
Lazeri, yanıcı sıvılar, gazlar ve tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda çalıştırmayın. Elektrikli aletler, toz veya
dumanları ateşleyebilecek kıvılcımlar çıkartır.
Lazeri yalnızca özel olarak tasarlanan akülerle kullanın. Başka akülerin kullanımı yangın riski oluşturabilir.
Kullanılmayan lazeri çocukların veya diğer tecrübesiz kişilerin erişemeyecekleri yerlerde saklayın. Lazerler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
Modeliniz için yalnızca üreticiniz tarafından önerilen aksesuarları kullanın. Bir lazer için uygun olabilen aksesuarlar,
başka bir lazerde kullanıldığında yaralanma riski oluşabilir.
Aletin servisi sadece nitelikli onarım personeli tarafından gerçekleştirilmelidir. Niteliksiz personelce gerçekleştirilen
servis veya bakım yaralanma ile sonuçlanabilir. En yakınınızdaki DeWALT servis merkezini bulmak için internette
www.2helpU.com adresine gidin.
Lazer ışınına bakmak için teleskop veya benzeri optik aletler kullanmayın. Ciddi göz yaralanmalarına neden olabilir.
Lazeri herhangi birinin isteyerek veya istem dışı olarak lazer ışınına bakmasına neden olacak şekilde yerleştirmeyin.
Ciddi göz yaralanmalarına neden olabilir.
Kullanılmadığında lazeri kapatın. Lazeri açık bırakmak lazer ışınına bakma riskini artırır.
114
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 114
5/17/2018 12:35:48 PM
TÜRKÇE
• Lazeri, lazer ışınını herhangi birinin gözüne yansıtabilecek yüzeylerin yakınına yerleştirmeyin. Ciddi göz
yaralanmalarına neden olabilir.
• Lazeri çocukların yanında kullanmayın ve çocukların lazeri çalıştırmasına izin vermeyin. Ciddi göz yaralanmalarına
neden olabilir.
• Uyarı etiketleri çıkartmayın veya tahrif etmeyin. Etiketlerin kaldırılması ışınıma maruz kalma riskini arttırır.
• Lazeri dikkatli bir şekilde düz bir zemine yerleştirin. Lazerin düşürülmesi, lazerin hasar görmesine veya ciddi bir
yaralanmaya neden olabilir.
UYARI: Burada belirlenen kontrol, ayarlama veya prosedürlerin kullanımı tehlikeli lazer ışınımına maruz kalmanıza neden
olabilir.
UYARI! DÖNER LAZERİ PARÇALARINA AYIRMAYIN. İçinde kullanıcı tarafından bakımı yapılabilecek parçalar
yoktur. Döner lazeri parçalarına ayırmak ürünün tüm garantilerini ortadan kaldıracaktır. Ürün üzerinde herhangi
bir değişiklik yapmayın. Alet üzerinde değişiklik yapmak tehlikeli lazer ışınımına maruz kalmaya neden olabilir.
• Aletinizin üzerinde bulunan etiket aşağıdaki sembolleri içerir.
V.........................volt
nm.......... nanometre cinsinden dalga boyu
mW.....................mili vat
2............. Sınıf 2 Lazer
. .......lazer uyarı sembolü
Uyarı Etiketleri
Rahatlığınız ve güvenliğiniz için lazerinize aşağıdaki etiket eklenmiştir.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için kullanıcıların kullanma kılavuzunu okumaları gerekir.
UYARI: LAZER IŞINIMI. IŞINA DOĞRU BAKMAYIN. Sınıf 2 Lazer Ürünü
MARUZ KALMAKTAN KAÇININ - LAZER RADYASYONU BU DİYAFRAMDAN YAYILIR
115
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 115
5/17/2018 12:35:49 PM
TÜRKÇE
AT Uygunluk Beyanatı
18 V DeWALT Aküsünü Takma
Radyo Ekipmanı Direktifi
1. Tam şarjlı 18 V DeWALT aküsünü, serbest bırakma
düğmesinin (Şekil E 15 ) arka kısmı size dönük ve sağ
tarafa doğru bakacak şekilde yerleştirin.
2. Aküdeki serbest bırakma düğmesini basılı tutun.
3. Aküyü, lazerin kenarındaki palete doğru kaydırın.
4. Aküdeki düğmeyi serbest bırakın.
DEWALT Döner Lazer
DCE074R, DCE079R, DCE079G
DEWALT, işbu belgeyle DEWALT Döner Lazer DCE074R/
DCE079R/DCE0709G'nin 2014/53 EU Direktifine ve
yürürlükteki tüm AB direktifi gereksinimlerine uygun olduğunu
beyan eder.
AB Uygunluk Bildirimi'nin tam metni, DEWALT Industrial Tool
Co., DEWALT Europe, DEWALT D-655-10 Idstein, Almanya
65509 adresinden istenebilir veya aşağıdaki internet adresinde
bulunabilir: www.2helpU.com.
Ürüne ve isim levhasında belirtilen Tip Numarasına göre arama
yapın.
Akünün Çıkarılması
1. Aküdeki serbest bırakma düğmesini basılı tutun.
2. Aküyü, lazer üzerindeki paletten dışarı doğru kaydırın.
3. Aküdeki düğmeyi serbest bırakın.
4. Aküyü yeniden şarj etmek için Akü Güvenlik Kılavuzu’nda
açıklandığı gibi şarj cihazına takın.
UYARI: Aküler patlayabilir veya sızıntı yapabilir ve
yaralanmaya ya da yangına neden olabilir. Bu riski
azaltmak için Akü Güvenlik Kılavuzu’ndaki talimatları
uygulayın.
TÜM TALIMATLARI OKUYUN
Aküler ve Güç
Bu DeWALT döner lazeri, tüm DeWALT 18 volt lityum iyon
aküleri kabul edecektir ancak aşağıdaki akülerle kullanıldığında
bir düşme sırasında hasara karşı en iyi direnci gösterecek
şekilde üretilmiştir: Tüm 1,5 Ah ve 2 Ah DeWALT 18 volt lityum
iyon aküler.
Akülerin Saklanması
• En iyi saklama alanı, doğrudan güneş ışığı almayan ve aşırı
sıcak ve soğuk olmayan, serin ve kuru bir yerdir.
• Uzun süreli saklama aküye veya şarj cihazına zarar
vermez. Uygun koşullarda 5 yıl veya daha uzun süre
saklanabilir.
Akünün Şarj Edilmesi
BU TALİMATLARI KULLANIMDAN ÖNCE SAKLAYIN
Akü ambalajından çıkarıldığında tamamen şarj edilmiş durumda
değildir. Döner lazeri kullanmadan önce aküyü şarj etmek için
bir DeWALT 18 volt şarj cihazı kullanmanız gerekir.
Kullanıcı Güvenliği
Kişisel Güvenlik
• Şarj cihazlarının ve akülerin uyumluluğu için bu kılavuzun
sonundaki tabloya bakın.
• Lazer ürününü kullanırken her zaman dikkatli olun,
yaptığınız işe yoğunlaşın ve sağduyulu davranın. Aleti
yorgunken veya ilaç ya da alkolün etkisi altındayken
kullanmayın. Lazer ürünlerini kullanırken bir anlık
dikkatsizlik ciddi kişisel yaralanmayla sonuçlanabilir.
• Bir inşaat şantiyesinde çalışırken göz koruması da dahil
olmak üzere uygun kişisel koruyucu ekipmanları kullanın.
• Şarj cihazınızı kullanmadan önce tüm güvenlik talimatlarını
okuduğunuzdan emin olun.
UYARI:
• Aküyü bu kılavuzda listelenen şarj
cihazlarından başka cihazlarla şarj etmeye
ÇALIŞMAYIN. Şarj cihazı ve akü özellikle birlikte
çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
• Akü etiketi ve paketinde ve aküyle birlikte verilen
Akü Güvenlik Kılavuzu’nda bulunan tüm
talimatları ve uyarıları dikkatli bir şekilde takip edin.
1. Aküyü, Akü Güvenlik Kılavuzu’nda açıklandığı gibi şarj
cihazına takın.
2. Akü tamamen şarj olana dek bekleyin.
3. Aküyü raydan dışarı kaydırın.
Alet Kullanımı ve Bakımı
• Düğme açmaz veya kapatmazsa aleti kullanmayın.
Düğmeyle kontrol edilemeyen tüm aletler tehlikelidir ve
tamir edilmesi gerekmektedir.
• Kullanılmayan lazer ürünlerini, çocukların
ulaşamayacağı yerlerde saklayın ve lazer ürününü
tanımayan veya bu talimatları bilmeyen kişilerin lazer
ürününü kullanmasına izin vermeyin. Lazer ürünleri,
eğitimsiz kullanıcıların elinde tehlikelidir.
• Modeliniz için yalnızca üreticiniz tarafından önerilen
aksesuarları kullanın. Bir alet için uygun olabilecek
aksesuarlar, başka bir aletle kullanıldığında tehlikeli olabilir.
NOT: Değişim amacıyla akü sipariş ederken katalog numarası
ve voltaj bilgilerini eklemeyi unutmayın.
116
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 116
5/17/2018 12:35:49 PM
TÜRKÇE
Çalışma
Hız/Dönüş Düğmesi
Hız düğmesi 3 , lazer ışınının dönüş hızını 4 ön ayarlı hız (150,
300, 600 ve 1200 RPM) ile ayarlamak için kullanılır.
Çalıştırma İpuçları
• Şarj başına akü ömrünü uzatmak için kullanılmadığında
lazeri kapatın.
• İşinizde doğruluğu sağlamak için lazer kalibrasyonunu sık
sık kontrol edin. Lazeri Kalibre Etme bölümüne bakın.
• Lazeri kullanmayı denemeden önce, aletin nispeten
pürüzsüz, güvenli bir yüzeyin üzerine yerleştirildiğinden
emin olun.
• Her zaman lazer çizgisinin veya noktasının merkezini
işaretleyin. Işının farklı kısımlarını farklı zamanlarda
işaretlerseniz ölçümlerinizde hatalarla karşılaşırsınız.
• Çalışma mesafesini ve doğruluğu arttırmak için lazeri
çalışma alanınızın ortasına ayarlayın.
• Tripoda veya duvara takarken, lazeri güvenli bir şekilde
monte edin.
• İç mekanda çalışırken, düşük bir döner kafa hızı gözle
görülür şekilde daha parlak bir çizgi, yüksek bir döner kafa
hızı ise gözle görülür şekilde düz bir çizgi oluşturacaktır.
• Işın görünürlüğünü arttırmak için Lazer İyileştirme
Gözlükleri takın ve/veya ışını bulmak için Lazerli Hedef
Kartı kullanın.
• Aşırı sıcaklıklar bina yapılarının, metal tripodların,
ekipmanların, vb.nin hareket etmesine veya kaymasına yol
açabilir. Bu, doğruluğu etkileyebilir. Çalışırken hassaslığı
sık sık kontrol edin.
• DeWALT Dijital Lazer Dedektörü ile çalışırken, lazerin
dönme hızını en yüksek ayara getirin.
• Lazer düşerse veya keskin bir darbe alırsa lazeri
kullanmadan önce kalibrasyon sistemini yetkili bir servis
merkezine kontrol ettirin.
Tarama Modu Düğmesi
15˚/45˚/90˚
Tarama modu düğmesi 4 , lazer kafasını ileri ve geri hareket
ettirerek kısa, parlak bir lazer çizgisi oluşturmak için kullanılır.
Bu kısa çizgi, ünite tam dönüş modunda olduğunda daha parlak
ve daha görünürdür.
Tarama Modunu Kullanma
• Tarama Moduna girmek için tarama modu 4 düğmesine
basıp serbest bırakın. Tarama açıları arasında geçiş
yapmak için istenen açıya ulaşıncaya kadar düğmeye
basmaya devam edin.
• Tarama bölgesinin yönü, ok düğmeleri 6 ve 7 ile kontrol
edilebilir.
Eğim Modu Düğmesi
• Eğim Modunu etkinleştirmek için eğim modu düğmesine
2 basın.
• Kendi kendini terazileme moduna dönmek ve tam kendi
kendine terazilemeyi yeniden etkinleştirmek için mod
düğmesini 2 basılı tutun.
Eğim Yönünü Ayarlama
Eğim Modu etkinleştirildiğinde, ünite otomatik olarak X
Eksenini etkinleştirir. Bu, takla kafesindeki "nişangahlar"
tarafından gösterildiği gibi lazerin eğimini X-Ekseninin yönünde
ayarlamanızı sağlar.
11 veya 12 LED ışığı mevcut eğim yönünü gösterir.
Yalnızca DCE079R/G: Belirli durumlarda, lazerin Y ekseninde
eğim yapması istenebilir. Eğim Modunun yönü, X-Y eksen
düğmesine 5 basılarak Y ekseni ve X ekseni arasında tekrar
tekrar değiştirilebilir. Seçilen eksen 24 veya 25 LED ışığıyla
tanımlanır.
Kontrol Paneli (Şek. A , B )
Lazer; temel olarak güç düğmesi 1 , mod düğmesi 2 , hız
düğmesi 3 ve tarama modu düğmesiyle 4 kontrol edilir. Bu
özellikler, daha sonra Eksen seçim düğmesiyle 5 (Yalnızca
Eğim modunda DCE079R/DCE079G) veya 6 ve 7 iki yön/
yükseklik ayar düğmeleriyle kullanıldığında değiştirilir.
Yön/yükseklik ayar düğmeleri, lazer kafasının dönme yönünü
kontrol eder ve ünite eğim modundayken ışının yüksekliğini
ayarlar. Bu düğmeler, ünite Tarama modundayken ışını
kademeli olarak döndürmek için de kullanılabilir.
DCE074R kontrol paneli, DCE079R/G kontrol paneli ve
DCE079R/G Uzaktan kumanda tuş takımındaki düğmeler, aksi
belirtilmedikçe aynı şekilde çalışır.
Eğim Miktarının Ayarlanması
1. Eğim Modunu açın.
2. İstediğiniz ekseni seçin.
3. Ok düğmelerini (Şek. B , 6) ve 7)) kullanarak lazer rotor
kafasını yukarı ve aşağı doğru eğin.
-- Ok düğmesine her hızlı basışta, eğim 0,01º (10 metrede
1,6 mm) kadar hareket edecektir.
-- Ok düğmesini 2 ila 10 saniye basılı tutarsanız eğim
saniyede 0,01º ila 0,2º kadar hareket eder.
-- Ok düğmesini 10 saniyeden uzun süre basılı tutarsanız
eğim saniyede 0,2º hareket eder.
Güç Düğmesi
Güç düğmesi, lazer ünitesini açmak ve kapatmak için kullanılır.
• DCE074R veya DCE079R/G lazer ünitesini açmak için Güç
düğmesine bir kez basın.
• DCE074R veya DCE079R/G lazer ünitesini tamamen
kapatmak için güç düğmesine 3 saniye basın.
117
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 117
5/17/2018 12:35:49 PM
TÜRKÇE
Ok Düğmeleri (Şek.
B , R
gösterir. Bu kontroller, bir DeWALT servis merkezi tarafından
gerçekleştirilen profesyonel kalibrasyonun yerini alamaz.
)
Seviye Kalibrasyon Kontrolü (X ekseni)
Ok düğmeleri ( B 6 ve 7 ), lazer ünitesinin çalışma moduna
bağlı olarak farklı işlevler için kullanılır.
1. Aralarında en az 15 metre olan iki duvarın arasına bir tripod
kurun. Tripodun yeri önemli değildir.
2. Lazer ünitesini, X ekseni doğrudan duvarlardan birine
bakacak şekilde tripodun üzerine takın.
3. Lazer ünitesini açın ve kendi kendine terazileme yapmasını
sağlayın.
4. Şekil O'da gösterildiği gibi duvarlarda A ve B noktalarını
işaretleyin ve ölçün.
5. Lazer ünitesinin tamamını, X ekseni doğrudan karşıdaki
duvara bakacak şekilde 180º çevirin.
6. Lazer ünitesinin kendi kendine terazileme yapmasını
sağlayın ve Şekil P'de gösterildiği gibi duvarlardaki AA ve
BB noktalarını işaretleyin ve ölçün.
7. Şu denklemi kullanarak toplam hatayı hesaplayın:
Toplam Hata = (AA - A) - (BB– B)
8. Toplam hatayı, aşağıdaki tabloda gösterilen izin verilen
sınırlarla karşılaştırın.
• Kendi Kendine Terazileme Yatay Modunda, ok düğmeleri
lazer ışınının yönünü dönüş sırasında saat yönünde
veya saat yönünün tersine döndürür ya da Tarama Modu
sırasında lazer ışınının konumunu saat yönünde veya saat
yönünün tersine ayarlar.
• Kendi Kendine Terazileme Dikey Modunda, ok düğmeleri
lazer ışınının yönünü dönüş sırasında saat yönünde
veya saat yönünün tersine döndürür ya da Tarama Modu
sırasında lazer ışınının konumunu saat yönünde veya saat
yönünün tersine ayarlar.
• Eğim Modunda, ok tuşları lazer kafasını eğmek için
kullanılır.
Lazeri Açma (Şek. E , B )
1. Tam şarjlı 18 V aküyü, Şekil E ‘de gösterildiği takın.
2. Güç düğmesine 1 yavaşça basarak lazeri AÇIK konuma
getirin.
-- Güç LED gösterge ışığı 9 yanacaktır
-- Kendi kendine terazileme modu otomatik olarak
etkinleştirilir ve lazer ünitesi kendi kendine terazileme
yapar. Lazer ünitesi terazileme işlemini yaptıktan sonra,
ışık saat yönünde 600 RPM’de bir kez döner.
-- 10 saniye sonra, Hi Modu (Kayma Önleyici) otomatik
olarak etkinleştirilir ve Hi LED'i 8 yanar.
3. Hız/dönüş düğmesine 3 basarak dönüş hızını ayarlayın.
Yön, 6 ve 7 düğmeleri kullanılarak değiştirilebilir.
4. Tara düğmesine 4 basarak lazeri 0°, 15°, 45° veya 90°
derece modunda taramaya ayarlayın.
Eğim Modunu açarsanız Eğim LED'i ( 12 ) yanar. X ekseni
terazileme kullanılıyorsa X ekseni LED'i ( 24 ) yanacak veya Y
ekseni terazileme kullanılıyorsa Y ekseni LED'i ( 25 ) yanacaktır.
Duvarlar
Arasındaki
Mesafe
İzin Verilen
Hata DCE074R
İzin Verilen Hata
DCE079R/G
15 m
3 mm
1,5 mm
20 m
4 mm
2 mm
25 m
5 mm
2,5 mm
30 m
6 mm
3 mm
Seviye Kalibrasyon Kontrolü (Y ekseni)
Yukarıdaki prosedürü tekrarlayın ancak bu kez lazer ünitesini, Y
ekseni doğrudan duvarlara bakacak şekilde konumlandırın.
Ölçüm Hatası Kontrolü (Şek. Q)
1. Referans olarak standart bir çekül kullanarak duvarın üst
ve alt kısmını işaretleyin. (Zemini ve tavanı değil duvarı
işaretlediğinizden emin olun.)
2. Döner lazeri, duvardan yaklaşık 1 m (3 inç) olacak şekilde
zemine dikkatlice yerleştirin.
3. Lazeri açın ve noktayı duvarın altındaki işarete doğrultun.
Ardından, uzaktan kumandadaki yukarı/aşağı oklarını
kullanarak noktayı yukarı doğru döndürün. Noktanın
merkezi duvarın üstündeki işaretin üzerinde tarama yaparsa
lazer düzgün şekilde kalibre edilmiştir.
NOT: Bu kontrol, bu lazerin kullanılacağı en uzun duvardan
daha kısa olmayan bir duvarla yapılmalıdır.
Lazeri Kalibre Etme (Şek. O, P)
Saha kalibrasyon kontrolleri sık sık yapılmalıdır. Bu bölüm,
DeWALT Döner Lazerinizin basit saha kalibrasyon kontrollerini
yapmanız için talimatlar sağlar. Saha kalibrasyon kontrolleri,
lazeri kalibre etmez. Yani bu kontroller, lazerin terazileme veya
ölçme işlevindeki hataları düzeltmez. Bunun yerine kontroller,
lazerin doğru seviye ve ölçüm çizgisi sağlayıp sağlamadığını
118
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 118
5/17/2018 12:35:49 PM
TÜRKÇE
Lazeri Tripod Üzerinde Kullanma (Şek.
C)
1. Tripodu güvenli bir şekilde konumlandırın ve istediğiniz
yüksekliğe ayarlayın.
2. Tripodun üst kısmının hemen hemen düz olduğundan emin
olun. Lazer, yalnızca tripodun üst kısmı seviyenin ± 5˚
içindeyse kendi kendine terazileme yapar. Lazer seviyenin
çok uzağına ayarlanmışsa terazileme kapsamının sınırına
ulaştığına bip sesi verecektir. Lazer zarar görmeyecek
ancak “seviye dışı” durumunda çalışacaktır.
3. Tripod adaptörünü 20 Şekil C ‘de gösterildiği gibi lazer
gövdesine takarak lazeri tripoda sabitleyin. Adaptör, seviye
modu için alt ya da ölçüm modu için yan tarafa monte
edilebilir. Düzeneği tripod üzerine yerleştirin ve tripod
üzerindeki dişli düğmeyi, tripod adaptöründeki somun dişine
vidalayın.
NOT: Kullandığınız tripodun, güvenli bir montaj sağlamak
için 5/8"-11 dişli vidaya sahip olduğundan emin olun.
4. Lazeri açın ve dönüş hızını ve kontrollerini istediğiniz gibi
ayarlayın.
2016-49-NZ
> 2016-49-NZ
Bir DCE079R/G lazer ünitesini (2016-49-NZ veya sonra
damgalanmış) tamamen kapatmak için Uzaktan kumanda
tuş takımını kullanarak X-Y eksen düğmesine ( 14 ) ve MOD
düğmesine ( 13 ) aynı anda basın.
Teknik Özellikler
Voltaj
Tip
Lazeri Zeminde Kullanma (Şek. D )
Lazer gücü
Lazerli nivo aleti, duvarı çerçeveleme gibi terazileme ve ölçüm
uygulamaları için doğrudan zemine yerleştirilebilir.
1. Lazeri, zarar görmeyeceği nispeten pürüzsüz ve düz bir
yüzeye yerleştirin.
2. Lazeri, gösterildiği gibi bir terazileme veya ölçüm ayarı için
konumlandırın.
3. Lazeri açın ve dönüş hızını ve kontrollerini istediğiniz gibi
ayarlayın.
NOT: Dönüş hızı 0 RPM'ye ayarlanmışsa ve lazeri kontrol
işaretleriyle hizalamak için uzaktan kumanda kullanılıyorsa
lazerin duvar uygulamaları için ayarlanması daha kolay
olacaktır. Uzaktan kumanda, bir kişinin lazeri ayarlamasına
imkan tanır.
Lazer sınıfı
DCE079G
18 VDC
18 VDC
1
1
1
< 1 mW
< 1 mW
< 1 mW
2
2
2
630 ~ 680 630 ~ 680 nm
nm
515 ~ 530
630 ~ 680
Dönüş Hızı (RPM)
150, 300, 150, 300, 600,
600, 1200
1200
150, 300,
600, 1200
İç Mekanda Görünürlük Alanı
45 m
60 m
80 m
Dedektör ile Menzil
450 m
600 m
600 m
Kendi kendine terazileme
kapsamı
Çalışma sıcaklığı
Saklama Sıcaklığı
Priz dişi
Ağırlık (aküsüz)
Uzaktan kumanda, bir kişinin lazeri belirli bir mesafeden
çalıştırmasına ve ayarlamasına imkan tanır. Uzaktan
kumandadaki LED ışığı, DCE079R/G lazer ünitesinden bir
sinyalin iletildiğini gösterir. Lazer ünitesini kontrol etmek için tuş
takımındaki tüm düğmeleri kullanabilirsiniz.
DCE079R
18 VDC
Dalga boyu
Terazileme Doğruluğu (600
RPM)
DCE079R/G Uzaktan Kumandasının
Kullanımı
DCE074R
Her 30 m’de Her 30 m’de ± Her 30 m’de
± 3 mm
1,5 mm
± 1,5 mm
± 5°
± 5°
-5°C - 50°C -5°C - 50°C
-20°C 70°C
± 5°
-5°C - 50°C
-20°C - 70°C -20°C - 70°C
5/8"-11 TPI
5/8"-11 TPI
5/8"-11 TPI
4,5 kg
4,5 kg
4,5 kg
Aksesuarlar
Aletinizle kullanılması önerilen aksesuarlar, fabrikanızın yerel
servis merkezinizden satın alınabilir.
UYARI: DeWALT tarafından tedarik veya tavsiye
edilenlerin dışındaki aksesuarlar bu ürün üzerinde
test edilmediğinden, söz konusu aksesuarların bu
aletle birlikte kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için bu ürünle birlikte sadece DeWALT
tarafından tavsiye edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Herhangi bir aksesuarı bulmak için yardıma ihtiyacınız varsa
lütfen www.2helpU.com adresinden web sitemizi ziyaret edin.
DCE079R/G lazer üniteniz 2016-49-NZ veya sonrasında
damgalanmışsa lazer ünitesini tamamen kapatmak için Uzaktan
Kumandayı kullanabilirsiniz.
119
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 119
5/17/2018 12:35:50 PM
TÜRKÇE
Dijital Lazer Dedektörü (Şek. H - K )
2. Dedektörü güç/ses seviyesi 26 düğmesine basarak açın.
3. Ses seviyesini, Dedektör Kontrolleri’nde açıklandığı gibi
istediğiniz şekilde ayarlayın.
4. Dedektörü, dedektör penceresi 22 döner lazer tarafından
üretilen lazer ışınına bakacak şekilde konumlandırın.
Dedektörü ortalayana kadar ışın çevresinde aşağı yukarı
hareket ettirin. Ekran penceresi göstergeleri ve sesli sinyal
göstergeleriyle ilgili bilgi için Göstergeler (Şek. J ) başlıklı
tabloya bakın.
5. Lazer ışını konumunu hassas bir şekilde işaretlemek için
işaretleme çentiklerini 30 kullanın.
Bazı lazer kitleri bir DeWALT Dijital Lazer Dedektörü içerir.
DeWALT Dijital Lazer Dedektörü, döner lazer tarafından yayılan
lazer ışınını parlak ışık koşullarında veya uzun mesafeler
üzerinden konumlandırmanızı sağlar. Dedektör lazer ışınını
görmenin zor olduğu iç ve dış mekan koşularında kullanılabilir.
Dedektör, dönmeyen lazerlerle kullanım için uygun değildir
ancak çoğu döner kırmızı ışın (DW0743R) ve yeşil ışın
(DW0743G) lazerleriyle uyumludur. Işının konumunu en
yakındaki 3 mm (1/8") veya en yakındaki 1 mm (1/25") olarak
belirtmek için ayarlanabilir. Dedektör lazer ışınının yerini
göstermek için her iki görsel sinyali ekran penceresi 22 ile,
sesli sinyali ise hoparlör 23 vasıtasıyla verir.
DeWALT Dijital Lazer Dedektörü dedektör kelepçesiyle
veya dedektör kelepçesi olmadan kullanılabilir. Kelepçeyle
kullanıldığında dedektör bir miraya, terazileme direğine,
saplamaya veya desteğe konumlandırılabilir.
Dedektörün Temizlenmesi ve Saklanması
Dijital lazer dedektörü 9 voltluk aküyle çalışır. Verilen aküyü
takmak için akü bölmesi kapağını 21 kaldırın. 9 voltluk aküyü,
gösterildiği gibi hizalayarak bölmeye yerleştirin.
• Dedektörün dış yüzeyindeki kir ve yağ bir bez parçası yada
metal olmayan bir fırça kullanılarak çıkarılabilir.
• DeWALT Dijital Lazer Dedektörü su geçirmezdir. Dedektörü
çamur, ıslak beton veya benzer bir maddenin içine
düşürmeniz gerekiyorsa dedektörü su tutarak temizleyin.
Basınçlı yıkayıcıdan çıkan su gibi yüksek basınçlı su
kullanmayın.
• En iyi saklama alanı, doğrudan güneş ışığı almayan ve aşırı
sıcak ve soğuk olmayan, serin ve kuru bir yerdir.
Dedektör Kontrolleri (şek. I )
Dedektör Servisi
Dedektöre Akü Takma (Şek. H )
Dedektör, güç düğmesi 26 ve doğruluk modu düğmesiyle 27 kontrol edilir.
Güç düğmesine bir defa basılınca dedektör açılır. Ekran
penceresinin üst kısmı, doğruluk simgesini 27 ve ses seviyesi
simgesini 28 gösterir. Bir lazer ışını algıladığında dedektörün
yaydığı sesli sinyalin seviyesini azaltmak için düğmeye tekrar
basın; korna simgesinin yanındaki yarım dairelerden biri yok
olur. Sesli sinyali kapatmak için düğmeye tekrar basın; ses
seviyesi simgesi kaybolur. DeWALT Dijital Lazer Dedektörü
ayrıca otomatik kapanma özelliğine de sahiptir. Döner lazer
ışını ışın algılama penceresinde görülmezse veya düğmelere
basılmazsa dedektör kendini yaklaşık 30 dakika içinde kapatır.
Dedektör açıkken pencerenin üst kısmı bir doğruluk modu
simgesi gösterir. 1 mm doğruluk modu simgesi 53 veya 3 mm
doğruluk modu simgesi 54 görünecektir. 1 mm doğruluk modu
simgesinin görünmesi, dedektörün yalnızca lazer ışını seviyede
ya da bunun en fazla 1 mm üzerinde veya altında olduğunda
“seviyede” okuma vereceğini gösterir. 3 mm doğruluk modu
simgesinin görünmesi, dedektörün lazer ışını seviyede ya
da bunun yaklaşık 3 mm üzerinde veya altında olduğunda
“seviyede” okuma vereceğini gösterir. Doğruluk modunu
değiştirmek için doğruluk modu düğmesine 27 bir kez basın.
Dijital Lazer Dedektöründe aküler dışında, kullanıcı tarafından
servisi yapılabilecek hiçbir parça yoktur. Üniteyi parçalarına
ayırmayın. Lazer dedektörde yetkisiz bir değişiklik yapmak
bütün garantiyi geçersiz kılacaktır.
Dedektör Sorun Giderme
Dedektör açılmıyor.
• Güç/ses seviyesi düğmesine basın ve serbest bırakın.
• Akünün yerinde ve uygun pozisyonda olup olmadığını
kontrol edin.
• Dedektör çok soğuksa sıcak bir alanda ısınmasını sağlayın.
• 9 voltluk aküyü değiştirin. Üniteyi açın.
• Dedektör hâlâ açılmadıysa dedektörü bir DeWALT servis
merkezine götürün.
Dedektör hoparlöründen ses çıkmıyor.
• Dedektörün açık olduğundan emin olun.
• Güç/ses seviyesi düğmesine basın. Yüksekten düşük ve
sessiz ayarına geçiş yapar.
• Döner lazerin döndüğünden ve bir lazer ışını yaydığından
emin olun.
• Dedektör hâlâ ses çıkarmıyorsa dedektörü bir DeWALT
servis merkezine götürün.
Dedektörün Çalışması (şek. I , J )
1. Kullanacağınız döner lazeri, üreticinin talimatlarına göre
ayarlayın ve konumlandırın. Lazeri açın ve lazerin dönüp
lazer ışını yaydığından emin olun. NOT: Bu dedektör,
yalnızca dönen bir lazerle kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Dedektör, sabit bir ışın lazerli nivo aleti ile çalışmayacaktır.
120
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 120
5/17/2018 12:35:50 PM
TÜRKÇE
Dedektör, sabit bir lazer ışınına tepki vermez.
DeWALT Dijital Lazer Dedektörü, yalnızca döner lazerlerle
çalışmak üzere tasarlanmıştır.
7. Lazeri istediğiniz yüksekliğe yerleştirdikten sonra, kilitleme
düğmesini 45 sıkarak bu konumu koruyun.
Mira Takma (Şek. K )
Dedektörden ses çıkıyor ancak LCD ekran penceresi
çalışmıyor.
• Dedektör çok soğuksa sıcak bir alanda ısınmasını sağlayın.
• LCD ekran penceresi hâlâ çalışmıyorsa dedektörü DeWALT
servis merkezine götürün.
Dedektörünüzü miraya sabitlemek için kelepçenin arka
tarafındaki 1/4"-20 dişli düğmeyi 47 kullanarak dedektörü
kelepçeye takın. Kelepçe üzerindeki kılavuzları 32 , miradaki
rayın 33 etrafında kaydırın.
1. Dedektörü gereken yükseklikte konumlandırın ve
kelepçenin miraya sabitlendiği seviyenin etrafında
kelepçenin çenelerini sıkmak için kelepçe düğmesini saat
yönünde çevirin.
2. Yüksekliği ayarlamak için kelepçeyi hafifçe gevşetin,
yeniden konumlandırın ve yeniden sıkın.
Montaj Braketi (Şek. M , N )
Bazı lazer kitleri Duvar Montajı içerir. Aleti palet veya tavan
açısına takmak ve akustik tavan montajına yardımcı olmak
için kullanılabilir. Duvar montajını kullanmak için aşağıdaki
talimatları uygulayın.
DİKKAT: Lazerli nivo aletini duvar palet veya tavan
açısına takmadan önce, palet veya açının uygun
şekilde sabitlendiğinden emin olun.
1. Lazerin alt kısmına takılmış tripod adaptöründeki ( 20 ,
Şek. 5/8–11 vidayı montaj tabanındaki delikle 39 C hizalayarak lazeri montaj tabanına 37 yerleştirin. Montaj
düğmesini çevirerek 40 lazeri sabitleyin.
2. Duvar montajı terazisi 41 size bakacak şekilde duvar
montajı kelepçe kilitleme düğmesini 42 gevşeterek
kelepçenin çenelerini açın.
3. Kelepçe çenelerini duvar paleti veya tavan açısının
etrafında konumlandırın ve duvar montajı kelepçe kilitleme
düğmesini 42 sıkarak kelepçenin çenelerini rayın üzerine
doğru kapatın. Devam etmeden önce duvar montajı
kilitleme düğmesinin iyice sıkıldığından emin olun.
DİKKAT: Duvara montaj sırasında lazerli nivo aletinin
sabitlenmesine yardımcı olmak için her zaman duvar
montajı kelepçe kilitleme düğmesinin yanı sıra tavan
kablo askısı veya eşdeğer bir malzeme kullanın.
Kabloyu, lazerli nivo aletinin kolundan geçirin. Kabloyu,
koruyucu metal kafesten GEÇİRMEYİN. Ayrıca, duvar
montajını yedek olarak kullanmak üzere doğrudan
duvara monte etmek için vidalar kullanılabilir. Vida
delikleri 43 duvar montajının üst kısmında bulunur.
4. Taban terazileme düğmesini 44 kullanarak duvara yakın bir
seviye konumu belirleyin.
5. Alet, çalışma için istenen ofset yüksekliğine kadar aşağı
ve yukarı ayarlanabilir. Yüksekliği değiştirmek için duvar
montajının sol tarafında bulunan kilitleme düğmesini 45 gevşetin. Yüksekliği ayarlarken montaj tabanını destekleyin.
6. Lazerli nivo aletini istediğiniz yüksekliği ayarlamak
üzere aşağı ve yukarı doğru hareket ettirmek için duvar
montajının sağ tarafında bulunan ayar düğmesini 46 çevirin. İşaretinizin yerini belirlemek için duvar montajı
terazisini 41 kullanın.
NOT: Lazer terazilerinden birine nokta koyması için gücün
açılması ve döner kafanın çevrilmesi yararlı olabilir.
DeWALT hedef kartı 38 mm’de işaretlenmiştir, bu nedenle
lazerin ofsetini paletin 38 mm altına ayarlamak en kolay
yoldur.
İnşaat Mirası (Şek. L )
TEHLİKE: MIRAYI ASLA fırtınada veya havadan
geçen elektrik kablolarının yakınında kullanmaya
çalışmayın. Ölüm veya ciddi kişisel yaralanmalar
meydana gelebilir.
Bazı lazer kitleri, bir mira içerir. DeWALT Mira, her iki tarafında
ölçeklerle işaretlenmiştir ve teleskopik olarak iç içe geçmiş
kısımlar halinde üretilmiştir. Yaylı bir düğme, mirayı çeşitli
uzunluklarda tutmak için bir kilidi etkinleştirir.
Miranın ön tarafında, alt kısımdan itibaren terazi bulunur. Bunu
derecelendirme veya terazileme işleri sırasında zeminden
yukarı doğru ölçüm için kullanın.
Miranın arka tarafı tavanları, birleşme yerlerini, vb.ni ölçmek
için tasarlanmıştır. Miranın üst kısmını, düğme önceki bölüme
kilitlenene dek tamamen uzatın. Bu bölümü, bitişik bölüme
kilitlenene ya da mira tavana veya birleşme yerine temas edene
dek uzatın. Şekil L 'de gösterildiği gibi, uzatılmış son bölümün
önceki alt bölümden çıktığı noktada yükseklik okunur.
Hedef Kartı (Şek. G )
Bazı lazer kitleri, lazer ışınının bulunmasına ve işaretlenmesine
yardımcı olmak için bir Lazer Hedef Kartı içerir. Hedef kartı,
lazer ışını kartın üzerinden geçerken ışının görünürlüğünü
artırır. Kart, standart ve metrik ölçeklerle işaretlenmiştir.
Lazer ışını, kırmızı plastikten geçer ve ters taraftaki yansıtıcı
banttan yansır. Kartın üst kısmındaki mıknatıs, ölçüm ve
seviye konumlarını belirlemek için hedef kartını tavan paletinde
veya çelik cıvatalarda tutacak şekilde tasarlanmıştır. Hedef
Kartını kullanırken en iyi performansı elde etmek için DeWALT
logosunun size doğru bakması gerekir.
Lazer İyileştirme Gözlükleri (Şek. F )
Bazı lazer kitleri, bir çift Lazer İyileştirme Gözlüğü içerir. Bu
gözlükler, lazer iç mekan uygulamaları için kullanıldığında
parlak ışık koşullarında veya uzun mesafelerde lazer ışınının
görünürlüğünü artırır. Bu gözlüklerin lazeri çalıştırması
gerekmez.
121
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 121
5/17/2018 12:35:50 PM
TÜRKÇE
Sürekli Kullanım için Lazer Ünitesini Sıfırlama
DİKKAT: Bu gözlükler, ANSI onaylı emniyet gözlükleri
değildir ve diğer aletler kullanılırken takılmamalıdır. Bu
gözlükler, lazer ışınının gözlerinize girmesine engel
olmaz.
TEHLİKE: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için bu
gözlüğü taktığınızda veya takmadığınızda, asla lazer
ışına doğrudan bakmayın.
Lazer ünitesi kontrol panelindeki güç düğmesini kullanarak
üniteyi kapatıp tekrar açın.
NOT: Alet Yüksekliği Uyarısı (Hi modu) etkinleştirildikten
sonra lazer kurulumunu her zaman yeniden kontrol edin.
Servis ve Onarımlar
Bakım
NOT: Lazerli nivo aletini parçalarına ayırmak ürünün tüm
garantilerini ortadan kaldıracaktır.
Ürün GÜVENLİĞİNİ ve GÜVENİLİRLİĞİNİ garantilemek için
onarımlar, bakım ve ayar işlemleri yetkili servis merkezleri
tarafından yapılmalıdır. Niteliksiz personelce gerçekleştirilen
servis veya bakım yaralanma riskiyle sonuçlanabilir. En
yakınınızdaki DeWALT servis merkezini bulmak için web
sitemizi ziyaret edin: www.2helpU.com.
• Bazı koşullarda, gözlük lensinde kir veya kalıntı birikebilir.
Bu, ışın kalitesini ve çalışma menzilini etkileyecektir. Lens,
suyla nemlendirilmiş pamuklu çubukla temizlenmelidir.
• Esnek lastik koruyucu, pamuklu bez gibi ıslak, tüy
bırakmayan bir bezle temizlenebilir. YALNIZCA SU
KULLANIN - Temizleyiciler veya çözücüler KULLANMAYIN.
Saklamadan önce ünitenin havada kurumasını bekleyin.
• İşinizin doğruluğunu korumak için lazerin kalibrasyonunu
sık sık kontrol edin. Lazeri Kalibre Etme bölümüne bakın.
• Kalibrasyon kontrolleri ve diğer bakım onarımları, DeWALT
servis merkezleri tarafından gerçekleştirilebilir. DeWALT Bir
Yıllık Ücretsiz Servis Sözleşmesinin kapsamında iki ücretsiz
kalibrasyon kontrolü bulunmaktadır.
• Lazeri, kullanmadığınız zamanlarda verilen kit kutusunda
saklayın.
• Lazer ıslaksa, lazerinizi kit kutusunda saklamayın.
Yumuşak, kuru bir bezle kuru dış kısımları kurulayın ve
lazerin havada kurumasını bekleyin.
• Lazerinizi -18˚C'nin altındaki veya 41˚C'nin üzerindeki
sıcaklıklarda saklamayın.
UYARI: Aletin metalik olmayan parçalarını temizlemek
için asla çözücü veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan malzemeleri
güçsüzleştirir. Yalnızca su ve yumuşak sabunla
nemlendirilmiş bir bez kullanın. Ünitenin içine
herhangi bir sıvının girmesine izin vermeyin; ünitenin
herhangi bir parçasını bir sıvı içine daldırmayın. Lazeri
temizlemek için asla basınçlı hava kullanmayın.
Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu sembolle işaretlenmiş ürünler ve
aküler, normal evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır.
Ürünler ve aküler, geri kazanılabilen veya geri
dönüştürülebilen malzemeler içerir. Bunlar hammadde
talebini azaltır. Lütfen elektrikli ürünleri ve aküleri yerel
hükümlere göre geri dönüşüme tabi tutun. Daha fazla bilgiyi
www.2helpU.com adresinde bulabilirsiniz.
Aküler
küleri çıkarırken, çevreye karşı duyarlı olun. Aküyü çevre
A
açısından güvenli bir şekilde atmak için yerel yetkililere danışın.
Sorun Giderme
Alet Yüksekliği Uyarısı
DCE074R ve DCE079R/G, ünite kendi kendini teraziledikten
sonra kesintiyle karşılaşırsa operatörü uyaran dahili bir
alarm özelliğine sahiptir. Lazer ünitesi dönmeyi durduracak,
kontrol paneli LED gösterge ışığı yanıp sönecek ve uyarı sesi
duyulacaktır.
Lazeri Kapatma
Lazeri kapatmak için güç düğmesine 3 saniye basın. Güç LED
gösterge ışığı artık yanmayacaktır.
122
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 122
5/17/2018 12:35:50 PM
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Περιστροφικό Λέιζερ
DCE074R, DCE079R, DCE079G
Ορισμοί: Σύμβολα και Φράσεις προειδοποίησης ασφαλείας
Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών χρησιμοποιεί τα παρακάτω σύμβολα και φράσεις για να σας προειδοποιεί σχετικά με καταστάσεις
που ενέχουν κίνδυνο σωματικού τραυματισμού ή υλικών ζημιών.
ΚΊΝΔΥΝΟΣ: Υποδηλώνει μια άμεσα επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, αν δεν αποφευχθεί, θα επιφέρει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Υποδηλώνει μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, αν δεν αποφευχθεί, θα μπορούσε να
επιφέρει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΉ: Υποδηλώνει μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, αν δεν αποφευχθεί, μπορεί να επιφέρει μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας τραυματισμό.
(Χρησιμοποιείται χωρίς κείμενο) Υποδεικνύει ένα μήνυμα σχετικά με την ασφάλεια.
ΕΠΙΣΉΜΑΝΣΗ: Υποδηλώνει μια πρακτική μη σχετιζόμενη με τραυματισμό, η οποία, αν δεν αποφευχθεί, μπορεί να
επιφέρει υλική ζημία.
Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία ή σχόλιο σχετικά με αυτό ή οποιοδήποτε άλλο εργαλείο της DeWALT, τότε επισκεφθείτε
τον ιστότοπό μας www.2helpU.com.
Προειδοποίηση: Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει διαβάσει
το εγχειρίδιο οδηγιών.
Οδηγίες ασφαλείας για συσκευές λέιζερ
•
•
•
•
•
•
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες. Η μη τήρηση οποιασδήποτε
από τις παρακάτω οδηγίες μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΦΥΛΆΞΤΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ ΑΝΑΦΟΡΆ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Έκθεση σε ακτινοβολία λέιζερ. Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε το αλφάδι λέιζερ. Στο
εσωτερικό δεν υπάρχουν εξαρτήματα που επιδέχονται σέρβις από τον χρήστη. Μπορεί να προκύψει σοβαρή
βλάβη των ματιών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Επικίνδυνη ακτινοβολία. Η χρήση χειρισμών ή ρυθμίσεων ή η εκτέλεση διαδικασιών διαφορετικών
από ό,τι καθορίζεται στο παρόν μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή λέιζερ σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως με παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων
ή σκόνης. Τα ηλεκτρικά εργαλεία παράγουν σπινθήρες που μπορεί να προκαλέσουν ανάφλεξη της σκόνης ή των
αναθυμιάσεων.
Χρησιμοποιείτε τη συσκευή λέιζερ μόνο με τις συγκεκριμένες προβλεπόμενες μπαταρίες. Η χρήση οποιωνδήποτε
άλλων μπαταριών μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Φυλάσσετε τη συσκευή λέιζερ, όταν δεν χρησιμοποιείται, μακριά από παιδιά και άλλα μη εκπαιδευμένα άτομα. Οι
συσκευές λέιζερ είναι επικίνδυνες στα χέρια μη εκπαιδευμένων χρηστών.
Χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ που συνιστά ο κατασκευαστής για το μοντέλο σας. Αξεσουάρ που μπορεί να είναι
κατάλληλα για μια μονάδα λέιζερ μπορεί να δημιουργούν κίνδυνο τραυματισμού αν χρησιμοποιηθούν σε άλλη μονάδα
λέιζερ.
Το σέρβις των εργαλείων πρέπει να διενεργείται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό επισκευών. Το σέρβις ή η
συντήρηση που εκτελείται από μη εξειδικευμένο προσωπικό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό. Για να εντοπίσετε το
πλησιέστερο κέντρο σέρβις DeWALT επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.2helpU.com στο Διαδίκτυο.
Μη χρησιμοποιείτε οπτικά εργαλεία όπως τηλεσκόπιο ή χωροβάτη για να κοιτάξετε τη δέσμη λέιζερ. Μπορεί να
προκύψει σοβαρή βλάβη των ματιών.
123
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 123
5/17/2018 12:35:50 PM
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
• Μην τοποθετείτε τη μονάδα λέιζερ σε θέση όπου θα μπορούσε να κάνει κάποιον να κοιτάξει ηθελημένα ή αθέλητα
απευθείας μέσα στη δέσμη λέιζερ. Μπορεί να προκύψει σοβαρή βλάβη των ματιών.
• Απενεργοποιείτε τη μονάδα λέιζερ όταν δεν χρησιμοποιείται. Αν αφήσετε τη μονάδα λέιζερ ενεργοποιημένη, αυξάνεται ο
κίνδυνος να κοιτάξει κάποιος απευθείας μέσα στην ακτίνα.
• Μην τοποθετείτε τη συσκευή λέιζερ κοντά σε αντανακλαστική επιφάνεια η οποία μπορεί να ανακλάσει τη δέσμη
λέιζερ προς τα μάτια κάποιου. Μπορεί να προκύψει σοβαρή βλάβη των ματιών.
• Μη χρησιμοποιείτε τη μονάδα λέιζερ κοντά σε παιδιά και μην επιτρέπετε σε παιδιά να χρησιμοποιούν τη μονάδα
λέιζερ. Μπορεί να προκύψει σοβαρή βλάβη των ματιών.
• Μην αφαιρείτε και μην αλλοιώνετε τις προειδοποιητικές ετικέτες. Η αφαίρεση των ετικετών αυξάνει τον κίνδυνο έκθεσης
σε ακτινοβολία.
• Τοποθετείτε τη συσκευή λέιζερ καλά στηριγμένη σε επίπεδη επιφάνεια. Αν πέσει η συσκευή λέιζερ ενδέχεται να
προκληθεί ζημιά στη συσκευή ή σοβαρός τραυματισμός.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η χρήση χειρισμών ή ρυθμίσεων ή η εκτέλεση διαδικασιών διαφορετικών από ό,τι καθορίζεται στο
παρόν μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΜΗΝ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΛΕΪΖΕΡ. Στο εσωτερικό δεν υπάρχουν
εξαρτήματα που επιδέχονται σέρβις από τον χρήστη. Η αποσυναρμολόγηση του περιστροφικού λέιζερ θα
ακυρώσει όλες τις εγγυήσεις για το προϊόν. Μην τροποποιήσετε με κανένα τρόπο το προϊόν. Η τροποποίηση του
εργαλείου μπορεί να επιφέρει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία λέιζερ.
• Η ετικέτα στο εργαλείο σας μπορεί να περιέχει τα εξής σύμβολα.
V.........................βολτ
nm.......... μήκος κύματος σε nm
mW.....................μιλιβάτ
2............. Λέιζερ κατηγορίας 2
. .......προειδοποιητικό σύμβολο λέιζερ
Προειδοποιητικές ετικέτες
Για τη δική σας ευκολία και ασφάλεια, επάνω στη μονάδα λέιζερ υπάρχει η παρακάτω ετικέτα.
ΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει διαβάσει το
Π
εγχειρίδιο οδηγιών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΛΕΪΖΕΡ. ΜΗΝ ΚΟΙΤΑΖΕΤΕ ΤΗ ΔΕΣΜΗ. Προϊόν λέιζερ κατηγορίας
2
ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ - ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΚΠΕΜΠΕΤΑΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΛΕΪΖΕΡ
124
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 124
5/17/2018 12:35:51 PM
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Δήλωση συμμόρφωσης EC
1. Τοποθετήστε την μπαταρία στον φορτιστή, όπως
περιγράφεται στο Εγχειρίδιο Ασφάλειας Μπαταριών.
2. Περιμένετε έως ότου η μπαταρία φορτιστεί πλήρως.
3. Αφαιρέστε την μπαταρία από την υποδοχή.
Οδηγία περί Εξοπλισμού ραδιοεκπομπών
Περιστροφικό Λέιζερ DEWALT
ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Όταν παραγγέλνετε ανταλλακτικές μπαταρίες, να
βεβαιώνεστε ότι έχετε συμπεριλάβει τον αριθμό καταλόγου και
την τάση.
DCE074R, DCE079R, DCE079G
Διά του παρόντος η DEWALT δηλώνει ότι το Περιστροφικό
Λέιζερ DEWALT DCE074R/DCE079R/DCE0709G είναι σε
συμμόρφωση με την Οδηγία 2014/53/EΕ και με τις απαιτήσεις
όλων των εφαρμόσιμων Οδηγιών της ΕΕ.
Για το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Συμμόρφωσης EΕ
απευθυνθείτε στην DEWALT Industrial Tool Co., DEWALT
Europe, DEWALT D-655-10 Idstein, Germany 65509 ή
επισκεφθείτε την παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:
www.2helpU.com.
Αναζητήστε βάσει του Προϊόντος και του Αριθμού Τύπου που
αναγράφεται στην πινακίδα στοιχείων.
Εγκατάσταση της μπαταρίας 18V DeWALT
1. Τοποθετήστε την πλήρως φορτισμένη μπαταρία 18V
DeWALT έτσι ώστε το κουμπί απελευθέρωσης (Εικόνα
E 15 ) να είναι στραμμένο μακριά από εσάς και προς τα
δεξιά.
2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί απελευθέρωσης της
μπαταρίας.
3. Σύρετε την μπαταρία μέχρι το τέρμα στην υποδοχή που
υπάρχει στο πλάι της συσκευής λέιζερ.
4. Ελευθερώστε το κουμπί της μπαταρίας.
ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ
Μπαταρίες και
τροφοδοσία
Αφαίρεση της μπαταρίας
1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί απελευθέρωσης της
μπαταρίας.
2. Σύρετε την μπαταρία έξω από την υποδοχή της συσκευής
λέιζερ.
3. Ελευθερώστε το κουμπί της μπαταρίας.
4. Για να επαναφορτίσετε την μπαταρία, τοποθετήστε την
στον φορτιστή, όπως περιγράφεται στο Εγχειρίδιο
Ασφάλειας Μπαταριών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι μπαταρίες μπορεί να εκραγούν
ή να παρουσιάσουν διαρροές και να προκαλέσουν
τραυματισμό ή πυρκαγιά. Για να μειώσετε αυτόν τον
κίνδυνο, ακολουθείτε τις οδηγίες που δίνονται στο
Εγχειρίδιο Ασφάλειας Μπαταριών.
Το συγκεκριμένο περιστροφικό λέιζερ DeWALT δέχεται όλες τις
μπαταρίες ιόντων λιθίου 18 volt της DeWALT, η μέγιστη όμως
αντοχή σε περίπτωση πτώσης επιτυγχάνεται με τις παρακάτω
μπαταρίες: Όλες οι μπαταρίες ιόντων λιθίου 18 volt της
DeWALT, χωρητικότητας 1,5Ah και 2Ah.
Φόρτιση της μπαταρίας
Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη όταν τη βγάζετε από
τη συσκευασία της. Προτού χρησιμοποιήσετε το περιστροφικό
λέιζερ πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία με φορτιστή 18 volt
της DeWALT.
Αποθήκευση των μπαταριών
• Για τη συμβατότητα μπαταριών και φορτιστών ανατρέξτε
στον πίνακα στο τέλος αυτού του εγχειριδίου.
• Το καλύτερο μέρος φύλαξης είναι ένα δροσερό και ξηρό
μέρος, μακριά από άμεση ηλιακή ακτινοβολία και από
υπερβολική ζέστη ή κρύο.
• Η μακροχρόνια αποθήκευση δεν επηρεάζει την μπαταρία
ή τον φορτιστή. Υπό τις κατάλληλες συνθήκες, μπορείτε να
τα αποθηκεύσετε επί 5 ή και περισσότερα χρόνια.
• Φροντίστε να διαβάσετε όλες τις οδηγίες για την ασφάλεια
προτού χρησιμοποιήσετε τον φορτιστή σας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• ΜΗΝ επιχειρήσετε να φορτίσετε την μπαταρία
με οποιουσδήποτε φορτιστές εκτός από τους
αναφερόμενους στο παρόν εγχειρίδιο. Ο
φορτιστής και η μπαταρία έχουν σχεδιαστεί ειδικά
για να λειτουργούν μαζί.
• Ακολουθείτε προσεκτικά όλες τις οδηγίες και τις
προειδοποιήσεις πάνω στην ετικέτα της μπαταρίας
και τη συσκευασία, καθώς και το συνοδευτικό
Εγχειρίδιο Ασφάλειας Μπαταριών.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Ασφάλεια του χρήστη
Προσωπική ασφάλεια
• Παραμένετε σε επαγρύπνηση, προσέχετε τι κάνετε
και εφαρμόζετε την κοινή λογική όταν χρησιμοποιείτε
προϊόντα λέιζερ. Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο όταν
είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών,
οινοπνεύματος ή φαρμακευτικής αγωγής. Μια στιγμή
απροσεξίας κατά τη χρήση προϊόντων λέιζερ μπορεί να
προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
125
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 125
5/17/2018 12:35:51 PM
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
• Σε περίπτωση πτώσης ή ισχυρού χτυπήματος της
μονάδας λέιζερ, τότε προτού την χρησιμοποιήσετε ελέγξτε
το σύστημα βαθμονόμησής της σε ένα εξουσιοδοτημένο
κέντρο σέρβις.
• Χρησιμοποιείτε κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας,
όπως προστασία ματιών όταν εργάζεστε σε περιβάλλον
εργοταξίου.
Χρήση και φροντίδα του εργαλείου
Πίνακας χειρισμού (Εικ. A , B )
• Μη χρησιμοποιήσετε το εργαλείο αν ο διακόπτης δεν
το ενεργοποιεί ή δεν το απενεργοποιεί. Τα εργαλεία
που δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν μέσω του διακόπτη
είναι επικίνδυνα και πρέπει να επισκευάζονται.
• Όταν δεν χρησιμοποιείτε ένα προϊόν λέιζερ,
φυλάσσετέ το μακριά από παιδιά και μην αφήνετε να
το χρησιμοποιούν άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα
με αυτό ή με τις παρούσες οδηγίες. Τα προϊόντα λέιζερ
είναι επικίνδυνα στα χέρια μη εκπαιδευμένων χρηστών.
• Χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ που συνιστά ο
κατασκευαστής για το μοντέλο σας. Τα αξεσουάρ που
είναι κατάλληλα για ένα εργαλείο, ενδέχεται να είναι
επικίνδυνα εάν χρησιμοποιηθούν σε άλλο.
Η συσκευή λέιζερ ελέγχεται κυρίως από το κουμπί
ενεργοποίησης 1 , το κουμπί επιλογής λειτουργίας 2 ,
το κουμπί επιλογής στροφών 3 και το κουμπί επιλογής
λειτουργίας σάρωσης 4 . Οι λειτουργίες αυτών των κουμπιών
αλλάζουν όταν χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό είτε με το
κουμπί επιλογής Άξονα 5 (DCE079R/DCE079G μόνο στη
λειτουργία Υπό κλίση), είτε με τα δύο κουμπιά ρύθμισης
κατεύθυνσης/ανύψωσης 6 και 7 .
Τα κουμπιά ρύθμισης κατεύθυνσης/ανύψωσης ελέγχουν
τη φορά περιστροφής της κεφαλής του λέιζερ, καθώς
και ρυθμίζουν την ανύψωση της δέσμης όταν η μονάδα
τοποθετείται υπό κλίση (σε επικλινή επιφάνεια). Επίσης,
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα κουμπιά για να
περιστρέψετε τη δέσμη ανά βήματα όταν η μονάδα βρίσκεται
σε λειτουργία Σάρωσης.
Τα κουμπιά στον πίνακα χειρισμού του μοντέλου DCE074R,
του μοντέλου DCE079R/G και το τηλεχειριστήριο του μοντέλου
DCE079R/G λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο, εκτός εάν
αναφέρεται κάτι διαφορετικό.
Λειτουργία
Συμβουλές λειτουργίας
• Για να παρατείνετε την αυτονομία της μπαταρίας,
απενεργοποιείτε τη μονάδα λέιζερ όταν δεν
χρησιμοποιείται.
• Για να εξασφαλίσετε την ακρίβεια της εργασίας σας,
ελέγχετε συχνά τη βαθμονόμηση της μονάδας λέιζερ.
Ανατρέξτε στην ενότητα Βαθμονόμηση της μονάδας
λέιζερ.
• Προτού χρησιμοποιήσετε τη μονάδα λέιζερ, βεβαιωθείτε
ότι έχει στηριχθεί καλά σε ομαλή, επίπεδη επιφάνεια.
• Να σημειώνετε πάντα στο κέντρο της γραμμής ή του
ίχνους του λέιζερ. Εάν κάθε φορά σημειώνετε διαφορετικά
τμήματα της δέσμης τότε στις μετρήσεις σας θα
υπεισέλθουν σφάλματα.
• Για την αύξηση της απόστασης εργασίας και της ακρίβειας,
τοποθετήστε το λέιζερ στο κέντρο του χώρου εργασίας
σας.
• Όταν τοποθετείτε το λέιζερ σε τρίποδο ή τοίχο, φροντίζετε
να το στερεώνετε με ασφάλεια.
• Όταν εργάζεστε σε εσωτερικούς χώρους, η πιο αργή
ταχύτητα περιστροφής της κεφαλής δημιουργεί εμφανώς
φωτεινότερη γραμμή, ενώ η πιο γρήγορη δημιουργεί
σταθερότερη και πιο συμπαγή γραμμή.
• Για να βελτιώσετε την ορατότητα προς τη δέσμη,
χρησιμοποιήστε Ενισχυτικά Γυαλιά Λέιζερ ή/και Κάρτα
Στόχου Λέιζερ για καλύτερο εντοπισμό της δέσμης.
• Οι ακραίες αλλαγές θερμοκρασίας μπορούν να
προκαλέσουν μετακίνηση ή μετατόπιση δομικών
κατασκευών, μεταλλικών τρίποδων, εξοπλισμού, κλπ., η
οποία ενδέχεται να επηρεάσει την ακρίβεια. Ελέγχετε την
ακρίβεια συχνά κατά τη διάρκεια της εργασίας.
• Όταν εργάζεστε με τον Ψηφιακό Ανιχνευτή Λέιζερ της
DeWALT, ρυθμίζετε την ταχύτητα περιστροφής του λέιζερ
στη γρηγορότερη δυνατή.
Κουμπί ενεργοποίησης
Το κουμπί ενεργοποίησης χρησιμοποιείται για ενεργοποίηση
και απενεργοποίηση της μονάδας λέιζερ.
• Για να ενεργοποιήσετε τις μονάδες λέιζερ DCE074R ή
DCE079R/G, πατήστε μία φορά το κουμπί Ενεργοποίησης.
• Για να απενεργοποιήσετε εντελώς τις μονάδες λέιζερ
DCE074R ή DCE079R/G, κρατήστε πατημένο το κουμπί
ενεργοποίησης επί 3 δευτερόλεπτα.
Κουμπί επιλογής στροφών
Το κουμπί επιλογής στροφών 3 χρησιμοποιείται για τη
ρύθμιση της ταχύτητας περιστροφής της δέσμης λέιζερ σε
μία από τις 4 προκαθορισμένες τιμές (150, 300, 600 και 1200
σ.α.λ.).
Κουμπί λειτουργίας Σάρωσης
15˚/45˚/90˚
Το κουμπί λειτουργίας σάρωσης 4 χρησιμοποιείται για την
ταλάντωση της κεφαλής λέιζερ εμπρός και πίσω ώστε να
δημιουργηθεί μια κοντή, φωτεινή γραμμή. Αυτή η κοντή γραμμή
είναι πολύ πιο φωτεινή και ορατή από τη δέσμη της μονάδας
σε λειτουργία πλήρους περιστροφής.
126
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 126
5/17/2018 12:35:51 PM
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Χρήση της λειτουργίας Σάρωσης
• Για να μπείτε στη λειτουργία Σάρωσης, πατήστε και
ελευθερώστε το κουμπί λειτουργίας σάρωσης 4 . Για
να επιλέξετε την επόμενη γωνία σάρωσης, συνεχίστε να
πατάτε το κουμπί έως ότου επιλέξετε την επιθυμητή γωνία.
• Η κατεύθυνση της ζώνης σάρωσης ελέγχεται με τα κουμπιά
βέλους 6 και 7 .
Κουμπιά βέλους (Εικ.
B , R
)
Τα κουμπιά βέλους ( B 6 και 7 ) χρησιμοποιούνται σε
διάφορες ρυθμίσεις ανάλογα με την επιλεγμένη λειτουργία της
μονάδας λέιζερ.
• Στη λειτουργία Οριζόντιας Αυτο-ευθυγράμμισης,
τα κουμπιά βέλους είτε στρέφουν δεξιόστροφα/
αριστερόστροφα την κατεύθυνση της δέσμης λέιζερ,
είτε ρυθμίζουν τη θέση της δέσμης λέιζερ δεξιόστροφα/
αριστερόστροφα κατά τη λειτουργία Σάρωσης.
Κουμπί λειτουργίας Υπό κλίση
• Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Υπό κλίση πατήστε το
κουμπί λειτουργίας υπό κλίση 2 .
• Για να επιστρέψετε στη λειτουργία αυτο-ευθυγράμμισης και
να ενεργοποιήσετε ξανά την πλήρη αυτο-ευθυγράμμιση,
πατήστε ξανά και παρατεταμένα το κουμπί επιλογής
λειτουργίας 2.
• Στη λειτουργία Κατακόρυφης Αυτο-ευθυγράμμισης,
τα κουμπιά βέλους είτε στρέφουν δεξιόστροφα/
αριστερόστροφα την κατεύθυνση της δέσμης λέιζερ,
είτε ρυθμίζουν τη θέση της δέσμης λέιζερ δεξιόστροφα/
αριστερόστροφα κατά τη λειτουργία Σάρωσης.
• Στη Λειτουργία Υπό κλίση, τα κουμπιά βέλους
χρησιμοποιούνται για την κλίση της κεφαλής λέιζερ.
Ρύθμιση της κατεύθυνσης Υπό κλίση
Μόλις ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Υπό κλίση, η μονάδα
επιλέγει αυτόματα τον άξονα Χ. Αυτό σας επιτρέπει να
δώσετε κλίση στη μονάδα λέιζερ ως προς τον άξονα Χ, όπως
υποδεικνύεται από το «σταυρόνημα» που υπάρχει στον κλωβό
της συσκευής.
Η λυχνία LED 11 ή 12 υποδεικνύει την τρέχουσα κατεύθυνση
της κλίσης.
Μόνο για το DCE079R/G: Σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως
θέλετε να δώσετε κλίση στη συσκευή λέιζερ ως προς τον άξονα
Y. Η κατεύθυνση της Λειτουργίας Υπό κλίση εναλλάσσεται
μεταξύ του άξονα Υ και του άξονα Χ πατώντας το κουμπί
επιλογής άξονα X-Y 5 . Ο επιλεγμένος άξονας υποδεικνύεται
από την αντίστοιχη λυχνία LED 24 ή 25 .
Ενεργοποίηση της μονάδας λέιζερ
(Εικ. E , B )
1. Τοποθετήστε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία 18V, όπως
φαίνεται στην Εικόνα E .
2. Πιέστε απαλά το κουμπί ενεργοποίησης 1 για να
ενεργοποιήσετε τη μονάδα λέιζερ.
-- Η ενδεικτική λυχνία LED ενεργοποίησης 9 θα ανάψει
-- Η λειτουργία αυτο-ευθυγράμμισης ενεργοποιείται
αυτόματα και η μονάδα λέιζερ αυτο-ευθυγραμμίζεται.
Μόλις η μονάδα λέιζερ ευθυγραμμιστεί, η δέσμη θα
περιστραφεί δεξιόστροφα μία φορά με ταχύτητα 600
RPM.
-- Μετά από 10 δευτ. η Λειτουργία Hi (Διατήρησης)
ενεργοποιείται αυτόματα και ανάβει η λυχνία LED
λειτουργίας Hi 8 .
3. Πατήστε το κουμπί επιλογής στροφών 3 για να ρυθμίσετε
την ταχύτητα περιστροφής. Μπορείτε να αλλάξετε την
κατεύθυνση χρησιμοποιώντας τα κουμπιά 6 και 7 .
4. Πατήστε το κουμπί Σάρωσης 4 για να επιλέξετε τη
λειτουργία σάρωσης στις 0°, 15°, 45° ή 90°.
Εάν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Υπό κλίση τότε θα
ανάψει η λυχνία LED Υπό κλίση ( 12 ). Εάν χρησιμοποιήσετε
ευθυγράμμιση με τον άξονα X, τότε θα ανάψει η λυχνία LED
του άξονα X ( 24 ), ενώ εάν επιλέξετε ευθυγράμμιση με τον άξονα
Y, τότε θα ανάψει η λυχνία LED του άξονα Y ( 25 ).
Ρύθμιση της Κλίσης
1. Ενεργοποιήστε τη Λειτουργία Υπό κλίση.
2. Επιλέξτε τον άξονα που θέλετε.
3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά βέλους (Εικ. B , 6 και 7 ) για
να δώσετε κλίση στην κεφαλή του λέιζερ προς τα επάνω ή
προς τα κάτω.
-- Κάθε σύντομο πάτημα ενός κουμπιού βέλους αλλάζει
την κλίση κατά 0,01º (1,6mm @ 10m).
-- Εάν κρατήσετε πατημένο ένα κουμπί βέλους από 2 έως
10 δευτερόλεπτα, τότε η κλίση αλλάζει με ρυθμό από
0,01º/δευτ. έως 0,2º/δευτ.
-- Εάν κρατήσετε πατημένο ένα κουμπί βέλους
περισσότερα από 10 δευτερόλεπτα, τότε η κλίση
αλλάζει με ρυθμό 0,2º/δευτ.
127
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 127
5/17/2018 12:35:51 PM
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Βαθμονόμηση της μονάδας λέιζερ
(Εικ. O, P)
Έλεγχος οριζόντιας βαθμονόμησης (άξονας Υ)
Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία, τοποθετώντας όμως
τη μονάδα λέιζερ έτσι ώστε ο άξονας Y να είναι στραμμένος
απευθείας προς τους τοίχους.
Ο έλεγχος της βαθμονόμησης στον χώρο εργασίας πρέπει
να γίνεται συχνά. Η παρούσα ενότητα δίνει οδηγίες για τον
απλό έλεγχο της βαθμονόμησης στον χώρο εργασίας του
Περιστροφικού Λέιζερ της DeWALT. Οι έλεγχοι βαθμονόμησης
στον χώρο εργασίας δεν διενεργούν βαθμονόμηση της
μονάδας λέιζερ. Δηλαδή, αυτοί οι έλεγχοι δεν επιδιορθώνουν
τυχόν σφάλματα στη οριζόντια ή κατακόρυφη στόχευση της
μονάδας λέιζερ. Αντιθέτως, αυτοί οι έλεγχοι υποδεικνύουν
τη σωστή λειτουργία της μονάδας λέιζερ ως αλφάδι ή νήμα
στάθμης. Οι συγκεκριμένοι έλεγχοι δεν αντικαθιστούν την
επαγγελματική βαθμονόμηση που πραγματοποιείται στα
κέντρα σέρβις της DeWALT.
Έλεγχος κατακόρυφου σφάλματος (Εικ. Q)
1. Χρησιμοποιώντας ένα συμβατικό νήμα στάθμης με βαρίδι,
σημειώστε την κορυφή και τη βάση ενός τοίχου. (Φροντίστε
να σημειώσετε τον τοίχο και όχι το δάπεδο ή την οροφή.)
2. Στερεώστε με ασφάλεια το περιστροφικό λέιζερ στο
δάπεδο, σε απόσταση περίπου 1 m (3') από τον τοίχο.
3. Ενεργοποιήστε τη μονάδα λέιζερ και στρέψτε το
ίχνος της δέσμης στο σημάδι της βάσης του τοίχου.
Κατόπιν, χρησιμοποιώντας τα βέλη επάνω/κάτω του
τηλεχειριστηρίου, στρέψτε το ίχνος προς τα επάνω.
Εάν το κέντρο του ίχνους περνά πάνω από το σημάδι
στην κορυφή του τοίχου τότε η μονάδα λέιζερ είναι
βαθμονομημένη σωστά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτός ο έλεγχος πρέπει να πραγματοποιηθεί σε
τοίχο με ύψος τουλάχιστον ίσο με αυτό του υψηλότερου τοίχου
στον οποίο θα χρησιμοποιήσετε τη μονάδα λέιζερ.
Έλεγχος οριζόντιας βαθμονόμησης (άξονας X)
1. Τοποθετήστε το τρίποδο μεταξύ δύο τοίχων που απέχουν
μεταξύ τους τουλάχιστον 15 μέτρα (50 πόδια). Η ακριβής
θέση του τρίποδου δεν παίζει σημαντικό ρόλο.
2. Στερεώστε τη μονάδα λέιζερ στο τρίποδο έτσι ώστε ο
άξονας X να είναι στραμμένος απευθείας σε έναν από τους
τοίχους.
3. Ενεργοποιήστε τη μονάδα λέιζερ και αφήστε την να αυτοευθυγραμμιστεί.
4. Σημειώστε και μετρήστε τα σημεία A και B στους τοίχους,
όπως φαίνεται στην Εικόνα O.
5. Στρέψτε ολόκληρη τη μονάδα λέιζερ κατά 180º έτσι ώστε
ο άξονας X να είναι στραμμένος απευθείας στον απέναντι
τοίχο.
6. Αφήστε τη μονάδα λέιζερ να αυτο-ευθυγραμμιστεί και
σημαδέψτε και μετρήστε τα σημεία AA και BB στους
τοίχους, όπως φαίνεται στην Εικόνα P.
7. Υπολογίστε το συνολικό σφάλμα, χρησιμοποιώντας την
εξίσωση:
Συνολικό σφάλμα= (AA – A) – (BB– B)
8. Συγκρίνετε το συνολικό σφάλμα με τα επιτρεπόμενα όρια
που αναγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί.
Απόσταση
μεταξύ τοίχων
Επιτρεπόμενο
σφάλμα
DCE074R
Επιτρεπόμενο
σφάλμα
DCE079R/G
15m
3mm
1,5mm
20m
4mm
2mm
25m
5mm
2,5mm
30m
6mm
3mm
Χρήση της μονάδας λέιζερ σε τρίποδο
(Εικ. C )
1. Στερεώστε το τρίποδο με ασφάλεια και ρυθμίστε το στο
ύψος που θέλετε.
2. Βεβαιωθείτε ότι η κορυφή του τρίποδου είναι σχεδόν
οριζόντια. Η μονάδα λέιζερ θα αυτο-ευθυγραμμιστεί μόνο
εάν η κορυφή του τρίποδου παρεκκλίνει έως ± 5˚ από το
οριζόντιο επίπεδο. Εάν η μονάδα λέιζερ τοποθετηθεί πολύ
στραβά και υπερβεί το όριο ευθυγράμμισής της, τότε θα
ακουστεί ένα ηχητικό σήμα. Δεν θα προκληθεί βλάβη στη
μονάδα λέιζερ αλλά δεν θα λειτουργεί στην κατάσταση
«εκτός ευθυγράμμισης».
3. Ασφαλίστε τη μονάδα λέιζερ στον τρίποδο τοποθετώντας
στον κορμό της μονάδας λέιζερ τον προσαρμογέα τρίποδου
20 , όπως φαίνεται στην Εικόνα C . Ο προσαρμογέας
τοποθετείται είτε στη βάση για τη λειτουργία οριζόντιου
αλφαδιού είτε στο πλάι για τη λειτουργία κατακόρυφου
νήματος. Τοποθετήστε το συγκρότημα στο τρίποδο και
βιδώστε τη χειρόβιδα στο θηλυκό σπείρωμα που υπάρχει
στον προσαρμογέα τρίποδου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι το τρίποδο που
χρησιμοποιείτε διαθέτει βίδα με σπείρωμα 5/8"–11 για την
ασφαλή στερέωση.
4. Ενεργοποιήστε τη μονάδα λέιζερ και ρυθμίστε την ταχύτητα
περιστροφής και τις άλλες παραμέτρους.
128
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 128
5/17/2018 12:35:51 PM
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Χρήση της μονάδας λέιζερ σε δάπεδο
(Εικ. D )
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μπορείτε να τοποθετήσετε τη μονάδα λέιζερ απευθείας στο
δάπεδο για εφαρμογές οριζόντιας ή κατακόρυφης χάραξης,
π.χ. την τοποθέτηση στρωτήρων.
1. Τοποθετήστε τη μονάδα λέιζερ σε σχετικά ομαλή και
επίπεδη επιφάνεια, η οποία δεν θα επηρεάζει τη λειτουργία
της.
2. Τοποθετήστε τη μονάδα λέιζερ για οριζόντια ή κατακόρυφη
χάραξη, όπως φαίνεται στην εικόνα.
3. Ενεργοποιήστε τη μονάδα λέιζερ και ρυθμίστε την ταχύτητα
περιστροφής και τις άλλες παραμέτρους.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η μονάδα λέιζερ θα είναι πιο εύχρηστη
για εφαρμογές τοιχοποιίας εάν ρυθμίσετε την ταχύτητα
περιστροφής στις 0 RPM και χρησιμοποιήσετε το
τηλεχειριστήριο για να μετακινήσετε τα σημάδια χάραξης. Το
τηλεχειριστήριο επιτρέπει τη χρήση της μονάδας λέιζερ από
ένα μόνο άτομο.
DCE074R
DCE079R
DCE079G
Τάση
18VDC
18VDC
18VDC
Τύπος
1
1
1
< 1mW
< 1mW
< 1mW
2
2
Ισχύς λέιζερ
Κατηγορία λέιζερ
630 ~ 680 630 ~ 680 nm
nm
515 ~ 530
630 ~ 680
Ταχύτητα περιστροφής
(RPM)
150, 300, 150, 300, 600,
600, 1200
1200
150, 300,
600, 1200
Εμβέλεια σε εσωτερικούς
χώρους
Εμβέλεια με ανιχνευτή
Ακρίβεια χάραξης
(@ 600 RPM)
Εύρος αυτο-ευθυγράμμισης
Χρήση του τηλεχειριστηρίου
DCE079R/G
45m
60m
450m
600m
± 3 mm ανά ± 1,5 mm ανά
30 m
30 m
80m
600m
± 1,5 mm
ανά 30 m
± 5°
± 5°
± 5°
Θερμοκρασία λειτουργίας
-5 °C –
50 °C
-5 °C – 50 °C
-5 °C –
50 °C
Εύρος θερμοκρασίας
αποθήκευσης
-20 °C – -20 °C – 70 °C
70 °C
-20 °C –
70 °C
Σπείρωμα υποδοχής
Βάρος (χωρίς μπαταρία)
Το τηλεχειριστήριο επιτρέπει την εγκατάσταση και τον χειρισμό
της μονάδας λέιζερ από ένα μόνο άτομο. Η λυχνία LED του
τηλεχειριστηρίου υποδεικνύει την εκπομπή σήματος από τη
μονάδα λέιζερ DCE079R/G. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλα
τα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου για να ελέγξετε τη μονάδα
λέιζερ.
2
Μήκος κύματος
5/8"-11 TPI
5/8"-11 TPI
5/8"-11 TPI
4,5kg
4,5kg
4,5kg
Αξεσουάρ
Τα συνιστώμενα αξεσουάρ για χρήση με τα εργαλεία σας
διατίθενται από τα επίσημα κέντρα σέρβις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Επειδή τα αξεσουάρ που δεν
προσφέρει η DeWALT, δεν έχουν δοκιμαστεί με αυτό
το προϊόν, η χρήση τέτοιων αξεσουάρ με αυτό το
εργαλείο θα μπορούσε να είναι επικίνδυνη. Για να
μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, με το προϊόν
αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ που
συνιστά η DeWALT.
Εάν χρειάζεστε βοήθεια για την ανεύρεση ενός αξεσουάρ,
επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας στη διεύθυνση www.2helpU.
com.
Εάν η αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής της μονάδας
λέιζερ DCE079R/G είναι η 2016-49-NZ ή μεταγενέστερη, τότε
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για να την
απενεργοποιήσετε εντελώς.
2016-49-NZ
> 2016-49-NZ
Για να απενεργοποιήσετε εντελώς μια μονάδα λέιζερ
DCE079R/G (με ημερομηνία παραγωγής από 2016-49-NZ)
χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο, πατήστε ταυτόχρονα
το κουμπί άξονα X-Y ( 14 ) και το κουμπί επιλογής λειτουργίας
(MODE) ( 13 ).
129
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 129
5/17/2018 12:35:52 PM
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ψηφιακός Ανιχνευτής Λέιζερ (Εικ. H – K )
Όταν ο ανιχνευτής είναι ενεργοποιημένος, στην επάνω
πλευρά του παραθύρου εμφανίζεται το εικονίδιο ακρίβειας.
Εμφανίζεται το εικονίδιο ακρίβειας 1 mm 53 ή 3 mm 54 .
Όταν εμφανίζεται το εικονίδιο ακρίβειας 1 mm ο ανιχνευτής
δίνει ένδειξη «Σε ευθεία» μόνο εάν η δέσμη του λέιζερ
«χτυπάει» ακριβώς ή μέχρι 1 mm ψηλότερα ή χαμηλότερα
από αυτόν. Όταν εμφανίζεται το εικονίδιο ακρίβειας 3 mm ο
ανιχνευτής δίνει ένδειξη «Σε ευθεία» μόνο εάν η δέσμη του
λέιζερ «χτυπάει» ακριβώς ή μέχρι 3 mm (περίπου) ψηλότερα ή
χαμηλότερα από αυτόν. Για να αλλάξετε την ακρίβεια πατήστε
μία φορά το κουμπί επιλογής ακρίβειας 27 .
Ορισμένα κιτ μονάδας λέιζερ περιλαμβάνουν έναν Ψηφιακό
Ανιχνευτή Λέιζερ της DeWALT. Ο Ψηφιακός Ανιχνευτής
Λέιζερ της DEWALT βοηθά στον εντοπισμό της δέσμης
λέιζερ που εκπέμπεται από τη μονάδα περιστροφικού λέιζερ
υπό συνθήκες με έντονο φως ή σε μεγάλες αποστάσεις. Ο
ανιχνευτής μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνθήκες τόσο
εσωτερικών όσο και εξωτερικών χώρων, όταν δεν φαίνεται
εύκολα η δέσμη λέιζερ.
Ο ανιχνευτής δεν προορίζεται για χρήση με μονάδες
μη περιστροφικού λέιζερ είναι όμως συμβατός με τις
περισσότερες μονάδες περιστροφικού λέιζερ κόκκινης
(DW0743R) και πράσινης (DW0743G) δέσμης. Μπορείτε
να τον ρυθμίσετε έτσι ώστε να υποδεικνύει τη θέση της
δέσμης με ακρίβεια 3 mm (1/8") ή 1 mm (1/25"). Ο ανιχνευτής
παρέχει οπτικά σήματα μέσω του παραθύρου 22 της οθόνης
LCD αλλά και ηχητικά σήματα μέσω του ηχείου 23 για να
υποδεικνύει τη θέση της δέσμης λέιζερ.
Ο Ψηφιακός Ανιχνευτής Λέιζερ της DeWALT μπορεί να
χρησιμοποιηθεί με ή χωρίς τον σφιγκτήρα του ανιχνευτή. Όταν
χρησιμοποιείται με τον σφιγκτήρα, ο ανιχνευτής μπορεί να
τοποθετηθεί σε χωροσταθμική ράβδο, σταδία, ορθοστάτη ή
στύλο.
Λειτουργία του Ανιχνευτή (Εικ. I , J )
1. Ρυθμίστε και εγκαταστήστε το περιστροφικό λέιζερ που
θα χρησιμοποιήσετε, ακολουθώντας τις οδηγίες του
κατασκευαστή. Ενεργοποιήστε τη μονάδα λέιζερ είναι
βεβαιωθείτε και ότι περιστρέφεται και εκπέμπει δέσμη
λέιζερ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτός ο ανιχνευτής είναι σχεδιασμένος
έτσι ώστε να λειτουργεί μόνο με μονάδες περιστροφικού
λέιζερ. Ο ανιχνευτής δεν λειτουργεί με αλφάδια στατικής
δέσμης λέιζερ.
2. Ενεργοποιήστε τον ανιχνευτή πιέζοντας το κουμπί
ενεργοποίησης/έντασης ήχου 26 .
3. Ρυθμίστε την ένταση ακολουθώντας τις οδηγίες της
ενότητας Χειριστήρια Ανιχνευτή.
4. Τοποθετήστε τον ανιχνευτή έτσι ώστε το παράθυρό
του 22 να είναι στραμμένο προς τη δέσμη λέιζερ που
εκπέμπει η μονάδα περιστροφικού λέιζερ. Μετακινήστε
τον αισθητήρα προς τα πάνω ή κάτω εκεί όπου κατά
προσέγγιση βρίσκεται η δέσμη, έως ότου τον κεντράρετε.
Για πληροφορίες σχετικά με τις ενδείξεις στο παράθυρο
οθόνης και με τις ενδείξεις ηχητικού σήματος, ανατρέξτε
στον πίνακα Ενδείξεις (Εικ. J ).
5. Χρησιμοποιήστε τις εγκοπές σήμανσης 30 για να
σημαδέψετε με ακρίβεια τη θέση της δέσμης λέιζερ.
Εγκατάσταση μπαταρίας στον Ανιχνευτή (Εικ. H )
Ο Ψηφιακός Ανιχνευτής Λέιζερ τροφοδοτείται από μπαταρία 9
V. Για να τοποθετήσετε τη συνοδευτική μπαταρία, ανασηκώστε
το κάλυμμα της υποδοχής μπαταρίας 21 . Τοποθετήστε την
μπαταρία 9 V στην υποδοχή, ευθυγραμμίζοντάς την όπως
φαίνεται στην εικόνα.
Χειριστήρια του Ανιχνευτή (Εικ. I )
Ο ανιχνευτής ελέγχεται από το κουμπί ενεργοποίησης 26 και
το κουμπί επιλογής ακρίβειας 27 .
Αν το κουμπί ενεργοποίησης πατηθεί μια φορά, ο ανιχνευτής
ενεργοποιείται. Στην επάνω πλευρά της οθόνης εμφανίζεται
το εικονίδιο ακρίβειας 27 και το εικονίδιο έντασης ήχου
28 . Για να μειώσετε την ένταση του ηχητικού σήματος που
εκπέμπει ο ανιχνευτής όταν εντοπίζει τη δέσμη λέιζερ, πατήστε
ξανά το κουμπί και θα σβήσει ένα από τα ημικύκλια δίπλα
στο εικονίδιο του ηχείου. Για να απενεργοποιηθεί το ηχητικό
σήμα, πιέστε το κουμπί για τρίτη φορά και το εικονίδιο έντασης
ήχου θα πάψει να εμφανίζεται. Ο Ψηφιακός Ανιχνευτής
Λέιζερ της DeWALT διαθέτει επίσης και λειτουργία αυτόματης
απενεργοποίησης. Εάν η δέσμη ενός περιστροφικού λέιζερ
δεν πέφτει στο παράθυρο ανίχνευσης δέσμης ή δεν πατηθεί
κανένα κουμπί, τότε ο ανιχνευτής θα απενεργοποιηθεί μετά
από περίπου 30 λεπτά.
Καθαρισμός και φύλαξη του Ανιχνευτή
• Οι ρύποι και το γράσο αφαιρούνται από τις εξωτερικές
επιφάνειες του ανιχνευτή με χρήση ενός πανιού ή μιας
μαλακής, μη μεταλλικής βούρτσας.
• Ο Ψηφιακός Ανιχνευτής Λέιζερ της DeWALT είναι
αδιάβροχος. Εάν ο ανιχνευτής πέσει σε λάσπες, νωπό
σκυρόδεμα ή παρόμοια υλικά, τότε απλά ξεπλύνετέ τον με
τρεχούμενο νερό. Μη χρησιμοποιήσετε νερό υπό πίεση,
π.χ. πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης.
• Το καλύτερο μέρος φύλαξης είναι ένα δροσερό και ξηρό
μέρος, μακριά από άμεση ηλιακή ακτινοβολία και από
υπερβολική ζέστη ή κρύο.
Σέρβις του Ανιχνευτή
Εκτός από τις μπαταρίες, στον Ψηφιακό Ανιχνευτή Λέιζερ
δεν υπάρχουν άλλα εξαρτήματα που επιδέχονται σέρβις
από το τον χρήστη. Μην αποσυναρμολογήσετε τη μονάδα.
Η μη εξουσιοδοτημένη επέμβαση στον ανιχνευτή λέιζερ θα
ακυρώσει κάθε εγγύηση.
130
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 130
5/17/2018 12:35:52 PM
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Αντιμετώπιση προβλημάτων του Ανιχνευτή
βάση στήριξης. Στρέψτε τη χειρόβιδα στερέωσης 40 για
να ασφαλίσετε τη μονάδα λέιζερ.
2. Με την κλίμακα μέτρησης της επιτοίχιας βάσης 41 στραμμένη προς εσάς, ξεσφίξτε τη χειρόβιδα του
σφιγκτήρα 42 για να ανοίξετε τις σιαγώνες του σφιγκτήρα.
3. Περάστε τις σιαγώνες του σφιγκτήρα γύρω από τη ράγα
τοίχου ή τη γωνία οροφής και σφίξτε τη χειρόβιδα του
σφιγκτήρα της επιτοίχιας βάσης 42 για να σφίξουν οι
σιαγώνες στη ράγα. Προτού συνεχίσετε βεβαιωθείτε ότι
σφίξατε καλά τη χειρόβιδα του σφιγκτήρα της επιτοίχιας
βάσης.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εκτός από τον σφιγκτήρα να
χρησιμοποιείτε πάντα και ντίζα οροφής ή σύρμα ή
αντίστοιχο εξάρτημα, ώστε να στερεώσετε με ασφάλεια
το αλφάδι λέιζερ σε τοίχο. Περάστε το σύρμα μέσα
από τη λαβή του αλφαδιού λέιζερ. ΜΗΝ περάσετε το
σύρμα μέσα από τον μεταλλικό προστατευτικό κλωβό.
Επιπλέον, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε βίδες για να
ενισχύσετε τη στερέωση της επιτοίχιας βάσης. Οι οπές
για τις βίδες 43 βρίσκονται στην επάνω πλευρά της
επιτοίχιας βάσης.
4. Φέρετε περίπου παράλληλα τη μονάδα από τον τοίχο
χρησιμοποιώντας τη χειρόβιδα ευθυγράμμισης της βάσης
44 .
5. Μπορείτε να μετακινήσετε το εργαλείο προς τα επάνω ή
κάτω ώστε να επιτύχετε το ύψος εργασίας που επιθυμείτε.
Για να αλλάξετε το ύψος, ξεσφίξτε τη χειρόβιδα ασφάλισης
45 που υπάρχει στα αριστερά της επιτοίχιας βάσης. Να
στηρίζετε τη βάση στήριξης όταν ρυθμίζετε το ύψος.
6. Στρέψτε τη χειρόβιδα ρύθμισης 46 , που υπάρχει στα
δεξιά της επιτοίχιας βάσης ώστε να μετακινήσετε το αλφάδι
λέιζερ στο ύψος που θέλετε. Για να ρυθμίσετε με ακρίβεια
το ύψος χρησιμοποιήστε την κλίμακα μέτρησης 41 της
επιτοίχιας βάσης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ίσως φανεί χρήσιμο να ενεργοποιήσετε
τη μονάδα και να στρέψετε την περιστρεφόμενη κεφαλή
έτσι ώστε η δέσμη να πέφτει σε μία από τις κλίμακες. Η
κάρτα στόχου της DeWALT είναι σημειωμένη στα 38mm,
επομένως ίσως διευκολυνθείτε εάν ρυθμίσετε την απόκλιση
του λέιζερ στα 38mm κάτω από τη ράγα.
7. Μόλις τοποθετήσετε τη μονάδα λέιζερ στο ύψος που
θέλετε, σφίξτε τη χειρόβιδα ασφάλισης 45 για να την
στερεώσετε στη θέση της.
Ο ανιχνευτής δεν ενεργοποιείται.
• Πιέστε και ελευθερώστε το κουμπί ενεργοποίησης/έντασης
ήχου.
• Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι τοποθετημένη και στη
σωστή θέση.
• Εάν ο ανιχνευτής είναι πολύ κρύος, αφήστε τον να
ζεσταθεί σε θερμαινόμενη περιοχή.
• Αντικαταστήστε την μπαταρία των 9 V. Ενεργοποιήστε τη
μονάδα.
• Αν και πάλι δεν ενεργοποιείται ο ανιχνευτής, παραδώστε
τον σε ένα κέντρο σέρβις της DeWALT.
Το ηχείο του ανιχνευτή δεν παράγει ήχο.
• Βεβαιωθείτε ότι ο ανιχνευτής είναι ενεργοποιημένος.
• Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/έντασης ήχου. Η ένταση
αλλάζει κυκλικά από υψηλή σε χαμηλή σε σίγαση.
• Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα περιστροφικού λέιζερ
περιστρέφεται και ότι εκπέμπει δέσμη λέιζερ.
• Αν και πάλι ο ανιχνευτής δεν παράγει ήχο, παραδώστε τον
σε ένα κέντρο σέρβις της DeWALT.
Ο ανιχνευτής δεν ανταποκρίνεται σε δέσμη στατικού
λέιζερ.
Ο Ψηφιακός Ανιχνευτής Λέιζερ της DeWALT λειτουργεί μόνο με
περιστροφικά λέιζερ.
Ο ανιχνευτής εκπέμπει ήχο αλλά το παράθυρο της
οθόνης LCD δεν λειτουργεί.
• Εάν ο ανιχνευτής είναι πολύ κρύος, αφήστε τον να
ζεσταθεί σε θερμαινόμενη περιοχή.
• Αν και πάλι το παράθυρο οθόνης LCD δεν λειτουργεί,
παραδώστε τον ανιχνευτή σε ένα κέντρο σέρβις της
DeWALT.
Τοποθέτηση Βάσης στήριξης (Εικ. M
, N)
Ορισμένα κιτ μονάδας λέιζερ περιλαμβάνουν Επιτοίχια βάση.
Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για στερέωση του εργαλείου
σε ράγα ή γωνία οροφής, καθώς και για εγκατάσταση
ψευδοροφής. Για τη χρήση της επιτοίχιας βάσης ακολουθήστε
τις παρακάτω οδηγίες.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Προτού προσαρμόσετε το αλφάδι λέιζερ
σε ράγα τοίχου ή γωνία οροφής βεβαιωθείτε ότι η ράγα
ή η γωνία είναι σταθερά τοποθετημένες.
1. Τοποθετήστε το μονάδα λέιζερ στη βάση στήριξης 37 ευθυγραμμίζοντας την οπή με σπείρωμα 5/8–11 στον
προσαρμογέα τρίποδου ( 20 , Fig. C ) που υπάρχει στη
βάση της μονάδας λέιζερ με την οπή 39 που υπάρχει στη
Στερέωση σε Σταδία (Εικ. K )
Για να στερεώσετε τον ανιχνευτή σε σταδία, πρώτα
εγκαταστήστε τον ανιχνευτή στον σφιγκτήρα, χρησιμοποιώντας
τη χειρόβιδα με σπείρωμα 1/4"-20 47 που υπάρχει στην
πίσω πλευρά του σφιγκτήρα. Περάστε τους οδηγούς 32 του
σφιγκτήρα γύρω από τη ράγα 33 της σταδίας.
131
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 131
5/17/2018 12:35:52 PM
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
1. Τοποθετήστε τον ανιχνευτή στο απαιτούμενο ύψος
και στρέψτε δεξιόστροφα τη χειρόβιδα ασφάλισης
για να σφίξετε τις σιαγώνες του σφιγκτήρα και να τον
ακινητοποιήσετε επάνω στη σταδία.
2. Για να κάνετε ρυθμίσεις στο ύψος, ξεσφίξτε ελαφρά το
σφιγκτήρα, ρυθμίστε τη θέση του και σφίξτε πάλι.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Για να μειώσετε την πιθανότητα σοβαρού
τραυματισμού, μην κοιτάτε ποτέ απευθείας τη δέσμη
λέιζερ, είτε φοράτε είτε όχι αυτά τα γυαλιά.
Συντήρηση
• Σε ορισμένες περιπτώσεις, το κρύσταλλο του φακού
ενδέχεται να συγκεντρώσει σκόνη ή ακαθαρσίες. Αυτό θα
επηρεάσει την ποιότητα της δέσμης και την εμβέλειά της.
Ο φακός πρέπει να καθαρίζεται με βαμβακερή μπατονέτα
νοτισμένη με νερό.
• Μπορείτε να καθαρίσετε την εύκαμπτη προστατευτική
επιφάνεια από ελαστικό υλικό, χρησιμοποιώντας υγρό
πανί που δεν αφήνει χνούδι, π.χ. βαμβακερό ύφασμα.
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΝΕΡΟ — ΜΗ χρησιμοποιήσετε
καθαριστικά ή διαλύτες. Αφήστε τη μονάδα να στεγνώσει
προτού την αποθηκεύσετε.
• Για να εξασφαλίσετε την ακρίβεια της εργασίας σας,
ελέγχετε συχνά τη βαθμονόμηση της μονάδας λέιζερ.
Ανατρέξτε στην ενότητα Βαθμονόμηση της μονάδας
λέιζερ.
• Οι έλεγχοι βαθμονόμησης όπως και άλλες εργασίες
συντήρησης και επισκευής μπορούν να γίνουν από κέντρα
σέρβις DeWALT. Στο πλαίσιο της Εγγύησης Δωρεάν Σέρβις
1 Έτους της DeWALT περιλαμβάνονται, χωρίς χρέωση, δύο
έλεγχοι βαθμονόμησης.
• Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη μονάδα λέιζερ, αποθηκεύετέ
την στη συνοδευτική θήκη του κιτ.
• Μη φυλάσσετε τη μονάδα σας λέιζερ στη θήκη της αν
η μονάδα είναι βρεγμένη. Σκουπίστε τις εξωτερικές
επιφάνειες με μαλακό, στεγνό πανί και αφήστε τη μονάδα
λέιζερ να στεγνώσει στον αέρα.
• Μην αποθηκεύετε τη μονάδα λέιζερ υπό θερμοκρασία
χαμηλότερη από -18˚C ή υψηλότερη από 41˚C.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε
διαλύτες ή άλλα ισχυρά χημικά για τον καθαρισμό μη
μεταλλικών εξαρτημάτων του εργαλείου. Τα χημικά
αυτά μπορεί να αλλοιώσουν τα υλικά κατασκευής
αυτών των εξαρτημάτων. Χρησιμοποιείτε ένα πανί
που έχει υγρανθεί μόνο με νερό και ήπιο σαπούνι.
Ποτέ μην αφήσετε οποιοδήποτε υγρό να εισέλθει
στη μονάδα. Ποτέ μη βυθίσετε οποιοδήποτε τμήμα
της μονάδας σε υγρό. Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ
πεπιεσμένο αέρα για να καθαρίσετε τη μονάδα λέιζερ.
Σταδία Χωροβάτη (Εικ. L )
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να
χρησιμοποιήσετε σταδία υπό συνθήκες καταιγίδας
ή κοντά σε εναέρια, ηλεκτροφόρα καλώδια. Υπάρχει
κίνδυνος θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού.
Ορισμένα κιτ μονάδας λέιζερ περιλαμβάνουν διαβαθμισμένη
ράβδο (σταδία). Η Σταδία της DeWALT διαθέτει κλίμακες
μέτρησης και στις δύο πλευρές της και αποτελείται από
τηλεσκοπικά τμήματα. Η σταδία ασφαλίζει σε διάφορα ύψη με
χρήση ελατηριωτού μηχανισμού.
Η εμπρόσθια όψη της σταδίας έχει κλίμακα μέτρησης που
ξεκινά από τη βάση. Χρησιμοποιήστε την σε εργασίες
ευθυγράμμισης ή επιπεδοποίησης.
Η πίσω πλευρά της σταδίας είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να
μετρά το ύψος οροφών, ψευδοροφών κλπ. Εκτείνετε το επάνω
τμήμα της σταδίας μέχρι το ελατηριωτό κουμπί να ασφαλίσει
στο προηγούμενο τμήμα. Εκτείνετε αυτό το τμήμα μέχρι να
ασφαλίσει με το προηγούμενο ή μέχρι η σταδία να ακουμπήσει
την οροφή ή την ψευδοροφή. Το ύψος αναγράφεται στο σημείο
όπου το τελευταίο τμήμα που έχει επεκταθεί εξέρχεται από το
προηγούμενο, όπως φαίνεται στην Εικόνα L .
Κάρτα Στόχου (Εικ. G )
Ορισμένα κιτ μονάδας λέιζερ περιλαμβάνουν μια Κάρτα
Στόχου Λέιζερ, η οποία βοηθά στον εντοπισμό και τη χάραξη
της δέσμης λέιζερ. Η κάρτα στόχου βελτιώνει την ορατότητα
προς τη δέσμη λέιζερ στο σημείο τομής τους. Η κάρτα διαθέτει
αγγλοσαξωνική και μετρική κλίμακα μέτρησης. Η δέσμη
του λέιζερ πέφτει στο κόκκινο πλαστικό και ανακλάται στην
ανακλαστική ταινία της πίσω πλευράς. Ο μαγνήτης στην
επάνω πλευρά της κάρτας βοηθά στη συγκράτηση της κάρτας
σε πλαίσια οροφής ή ορθοστάτες, ώστε να καθοριστεί η
κατακόρυφη ή οριζόντια στάθμη. Για βέλτιστα αποτελέσματα
στη χρήση της Κάρτας Στόχου, το λογότυπο DeWALT πρέπει
να είναι στραμμένο προς εσάς.
Ενισχυτικά Γυαλιά Λέιζερ (Εικ. F )
Ορισμένα κιτ μονάδας λέιζερ περιλαμβάνουν ένα ζευγάρι
Ενισχυτικά Γυαλιά Λέιζερ. Αυτά τα γυαλιά βελτιώνουν την
ορατότητα προς τη δέσμη λέιζερ υπό συνθήκες έντονου φωτός
ή σε μεγάλες αποστάσεις όταν εργάζεστε σε εσωτερικούς
χώρους. Τα γυαλιά δεν είναι απαραίτητα για τη χρήση της
μονάδας λέιζερ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα γυαλιά αυτά δεν είναι γυαλιά
προστασίας με έγκριση ANSI και δεν πρέπει να τα
φοράτε όταν χειρίζεστε άλλα εργαλεία. Τα γυαλιά αυτά
δεν προστατεύουν τα μάτια σας από τη δέσμη λέιζερ.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Προειδοποίηση Ύψους Οργάνου
Τα μοντέλα DCE074R και DCE079R/G διαθέτουν
ενσωματωμένη λειτουργία προειδοποίησης που προειδοποιεί
τον χειριστή σε περίπτωση διατάραξης της μονάδας μετά την
αυτόματη ευθυγράμμισή της. Ο μονάδα λέιζερ σταματά να
περιστρέφεται, η ενδεικτική λυχνία LED στον πίνακα ελέγχου
αρχίζει να αναβοσβήνει και ακούγεται το ηχητικό σήμα.
132
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 132
5/17/2018 12:35:52 PM
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Απενεργοποίηση της μονάδας λέιζερ
Για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα λέιζερ κρατήστε πατημένο
το κουμπί ενεργοποίησης επί 3 δευτερόλεπτα. Η ενδεικτική
λυχνία LED ενεργοποίησης θα σβήσει.
Επαναφορά της μονάδας λέιζερ για συνεχή χρήση
Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τη μονάδα λέιζερ,
χρησιμοποιώντας το κουμπί ενεργοποίησης στο πίνακα
χειρισμού της μονάδας λέιζερ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ελέγχετε πάντα τη ρύθμιση της μονάδας λέιζερ
μετά την ενεργοποίηση της Προειδοποίησης Ύψους
Οργάνου (λειτ. Hi).
Σέρβις και επισκευές
ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Η αποσυναρμολόγηση του αλφαδιού λέιζερ θα
ακυρώσει όλες τις εγγυήσεις για το προϊόν.
Για να διασφαλιστεί η ΑΣΦΑΛΕΙΑ και η ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ του
προϊόντος, οι επισκευές, η συντήρηση και οι ρυθμίσεις πρέπει
να εκτελούνται από εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις. Το
σέρβις ή η συντήρηση που εκτελείται από μη εξειδικευμένο
προσωπικό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό. Για να
εντοπίσετε το πλησιέστερο κέντρο σέρβις της DeWALT
επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας στη διεύθυνση: www.2helpU.
com.
Προστασία του περιβάλλοντος
Ξεχωριστή περισυλλογή. Τα προϊόντα και οι
μπαταρίες που επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο
αυτό δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα
κανονικά οικιακά απορρίμματα.
Τα προϊόντα και οι μπαταρίες περιέχουν υλικά που είναι
δυνατό να ανακτηθούν ή ανακυκλωθούν, περιορίζοντας τις
ανάγκες για πρώτες ύλες. Ανακυκλώνετε τα ηλεκτρικά προϊόντα
και τις μπαταρίες σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας
νομοθεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον
ιστότοπο www.2helpU.com.
Μπαταρίες
ταν απορρίπτετε μπαταρίες, να λαμβάνετε υπόψη σας την
Ό
προστασία του περιβάλλοντος. Απευθυνθείτε στις τοπικές
αρχές για να πληροφορηθείτε τον περιβαλλοντικά ασφαλή
τρόπο απόρριψης των μπαταριών.
133
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 133
5/17/2018 12:35:52 PM
Batterier og ladere/Akkus und Ladegeräte/Batteries and
Chargers/Baterías y cargadores/Batteries et chargeurs/
Batterie e alimentatori/Accu’s en laders/Batterier og ladere/
Baterias e carregadores/Akut ja laturit/Batteri och laddare/
Aküler ve Şarj Cihazları/Μπαταρίες και φορτιστές
Opladere/Ladetid (minutter)/Ladegeräte/Ladedauer (Minuten)/
Chargers/Charge Times (Minutes)/Cargadores/Tiempo de
carga (Minutos)/Chargeurs/Temps de charge (Minutes)/
Batterier/Akkus/Batteries/Baterías/Batteries/
Caricabatterie/tempo di ricarica (minuti)/Laders/laadtijden
Batterie/Batterijen/Batterier/Baterias/Paristot/
(minuten)/Ladere/ladetider (minutter)/Carregadores/Tempo
Batterier/Aküler/Μπαταρίες
de carga (Minutos)/Laturit/latausaika (minuuttia)/Laddare/
laddningstid (minuter)/Şarj Cihazları/Şarj Süreleri (Dakika)/
Φορτιστές/Χρόνος φόρτισης (σε λεπτά)
Kat #
Kat-Nr.
Cat #
Cat #
Num. de
référence
N. cat.
Cat #
Kat #
N.º da
categoria
Kat #
Cat #
Cat #
Αρ. καταλ.
Vægt (kg)
Gewicht (kg)
Weight (kg)
Peso (kg)
Poids (kg)
Peso (kg)
Gewicht (kg)
Vekt (kg)
Peso (kg)
Paino (kg)
Vikt (kg)
Ağırlık (kg)
Βάρος (kg)
VDC
Ah
DCB107 DCB113 DCB115 DCB118 DCB132 DCB119 DCB413
DCB546
18/54
6.0/2.0
1.05
270
140
90
60
90
180
DCB547
18/54
9.0/3.0
1.25
420
220
140
85
140
280
X
DCB497
36
7.5
1.92
X
X
X
X
X
X
150
X
DCB496
36
6.0
1.88
X
X
X
X
X
X
120
DCB181
18
1.5
0.35
70
35
22
22
22
45
X
DCB182
18
4.0
0.61
185
100
60
60
60
120
X
DCB183/B
18
2.0
0.40
90
50
30
30
30
60
X
DCB184/B
18
5.0
0.62
240
120
75
75
75
150
X
DCB185
18
1.3
0.35
60
30
22
22
22
40
X
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 134
5/17/2018 12:35:52 PM
© 2018 DEWalt Industrial Tool Co.,
DEWALT Europe, DEWALT D-65510 Idstein,
Germany 65509
Made in China
N602824
May 2018
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 135
5/17/2018 12:35:52 PM
Download PDF

advertising