DCE079D1G | DeWalt DCE079D1G ROTARY LASER instruction manual

509214 - 68 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
Vé l
l
é t A5 (148
210
)
DCE074R
DCE079R
DCE079G
Rys. A
14
Rys. B
11
1
8
9
2
12
5
10
13
3
6
4
7
3
6
DCE079R, DCE079G
1
8
2
11
10
9
4
DCE074R
2
7
Rys. C
15
15
5/8-11"
5/8-11"
17
16
Rys. D
17
Rys. E
16
Rys. F
20
21
X
Y
19
RPM
22
15˚/45˚/90˚
18
23
DCE074R
3
Rys. G
Rys. H
30
Rys. I
28
54
53
4
24
27
26
25
Rys. J
24
29
29
Rys. K
33
31
32
Rys. L
Rys. M
Rys. N
42
41
45
39
45
37
43
40
46
40
42
46
44
44
5
Rys. O
B
A
L
Rys. P
AA
BB
L
Rys. Q
6
LASER OBROTOWY
DCE074R, DCE079R, DCE079G
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie elektronarzędzia firmy DEWALT, która
zgodnie ze swoją długoletnią tradycją oferuje tylko innowacyjne
i wypróbowane w licznych testach, wysokiej jakości produkty
dla specjalistów. Wiele lat doświadczeń i ciągły rozwój sprawiły,
że firma DEWALT stała się prawdziwie niezawodnym partnerem
dla wszystkich użytkowników profesjonalnych urządzeń.
VDC
mW
mm
Prędkość obrotowa
obr/min
Zasięg pracy
w pomieszczeniu
m
(średnica)
m
(średnica)
Zasięg pracy przy użyciu
detektora
Dokładność poziomowania
Zakres samopoziomowania
Temperatura pracy
o
°C
Temperatura składowania
°C
Gwint przyłączeniowy
Masa (bez akumulatora)
TPI
kg
dce074r
18
1
<1
2
630- 680
dce097r
18
1
<1
2
630 -680
dce079g
18
1
<1
2
515 - 530
630 - 680
150, 300, 150, 300, 150, 300,
600, 1200 600, 1200 600, 1200
45
60
80
•
•
•
450
600
600
± 3 mm ± 1,5 mm ± 1,5 mm
na 30 m na 30 m na 30 m
±8
±8
±8
-5 °C -5 °C -5 °C 50 °C
50 °C
50 °C
-20 °C - -20 °C - -20 °C 70 °C
70 °C
70 °C
5/8” - 11 5/8” - 11 5/8” - 11
4,5
4,5
4,5
Definicje związane z bezpieczeństwem pracy
Poniżej zdefiniowano ważność poszczególnych ostrzeżeń.
Prosimy o przeczytanie instrukcji i zwracanie uwagi na te
symbole.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje o bezpośrednim
niebezpieczeństwie. Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia
grozi doznaniem śmiertelnych lub ciężkich obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE: Informuje o potencjalnie niebezpiecznej
sytuacji. Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia może
doprowadzić do śmiertelnych lub ciężkich obrażeń
ciała.
UWAGA: Informuje o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki może doprowadzić do
lekkich lub średnich obrażeń ciała.
Informuje o niebezpieczeństwie pożaru.
Przepisy bezpieczeństwa pracy laserów
Dane techniczne
Napięcie
Typ
Moc lasera
Klasa lasera
Długość fali
WSKAZÓWKA: Informuje o działaniu, które wprawdzie
nie grozi doznaniem urazu, ale przy zignorowaniu
może skutkować szkodami rzeczowymi.
Informuje o niebezpieczeństwie porażenia prądem
elektrycznym.
•
•
•
•
•
•
•
•
OSTRZEŻENIE! Zapoznaj się ze wszystkimi
zamieszczonymi tutaj wskazówkami.
Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do
porażenia prądem elektrycznym, pożaru, a nawet
ciężkiego urazu ciała.
PRZECHOWUJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ
Nie używaj lasera w otoczeniu zagrożonym wybuchem,
w którym znajdują się palne ciecze, gazy lub pyły.
Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą zapalić te
substancje.
Używaj lasera wyłącznie z przeznaczonymi dla niego
akumulatorami. Stosowanie innych akumulatorów grozi
pożarem.
Nieużywany laser przechowuj poza zasięgiem dzieci
i innych niewyszkolonych w jego obsłudze osób. Lasery
w rękach niedoświadczonych użytkowników są niebezpieczne.
Używaj wyłącznie akcesoriów zalecanych przez
producenta do danego modelu lasera. Używanie
akcesoriów od innych laserów grozi doznaniem urazu.
Naprawy MOGĄ BYĆ wykonywane TYLKO przez
wykwalifikowanych specjalistów. Naprawy, prace
serwisowe lub konserwacyjne wykonywane przez
nieznające się na rzeczy osoby stwarzają zagrożenie
doznania urazu. Adresy autoryzowanych warsztatów
serwisowych firmy DEWALT zamieszczono na tylnej okładce tej
instrukcji lub w Internecie pod adresem www.2helpU.com.
Nie patrz w promień laserowy przez przyrządy optyczne,
jak lornetki lub lunety. Grozi to poważnym uszkodzeniem
wzroku.
Nie używaj lasera w takim miejscu, w którym ktoś
mógłby umyślnie lub przypadkowo spojrzeć w promień
lasera. Grozi to poważnym uszkodzeniem wzroku.
Nie stawiaj lasera w pobliżu odbijających światło
powierzchni, które mogłyby skierować wiązkę w oczy
innej osoby. Grozi to poważnym uszkodzeniem wzroku.
Gdy laser nie jest używany, wyłącz go. Pozostawiony
załączony laser stwarza ryzyko nieumyślnego spojrzenia
w emitowany przez niego promień.
Nie używaj lasera w pobliżu dzieci i nie pozwalaj im się
nim bawić. Grozi to poważnym uszkodzeniem wzroku.
Nie zdejmuj ani nie modyfikuj żadnych tabliczek
ostrzegawczych. Przy zdjętych tabliczkach ostrzegawczych
7
•
•
użytkownik lub inne osoby mogą się przypadkowo wystawić
na działanie promieniowania laserowego.
Bezpiecznie ustaw laser na płaskiej powierzchni.
Upadek lasera grozi uszkodzeniem przyrządu lub doznaniem
poważnego urazu ciała.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie noś luźnej
odzieży ani biżuterii. Zwiąż długie włosy. Włosy, odzież
i rękawice trzymaj z dala od ruchomych elementów.
Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać
pochwycone przez ruchome elementy urządzenia. Takie
ruchome elementy znajdują się zwykle pod szczelinami
wentylacyjnymi i dlatego także od nich należy się trzymać
z daleka.
OSTRZEŻENIE: Wykonywanie jakichkolwiek regulacji
lub czynności nieopisanych w tej instrukcji grozi
uwolnieniem promieniowania laserowego, co może
być niebezpieczne dla znajdujących się w pobliżu
osób.
OSTRZEŻENIE: NIE ROZBIERAJ LASERA. W jego
wnętrzu nie ma żadnych elementów podlegających
konserwacji przez użytkownika. Demontaż
lasera powoduje utratę wszelkich praw z tytułu
gwarancji. Nie dokonuj żadnych przeróbek lasera.
Wszelkie przeróbki mogą doprowadzić do uwolnienia
promieniowania laserowego, co jest niebezpieczne dla
znajdujących się w pobliżu osób.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo pożaru! Uważaj,
by jakieś metalowe przedmioty nie zwarły biegunów
akumulatora.
Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi.
Ostrzeżenie przed promieniowaniem laserowym.
Dodatkowe przepisy bezpieczeństwa pracy
laserów
•
•
•
•
•
•
•
Laser ten odpowiada klasie 2 według normy EN 60825-1:2007.
Nie wymieniaj diody laserowej na diodę innego rodzaju.
Naprawę uszkodzonego lasera zleć właściwemu warsztatowi
serwisowemu.
Lasera używaj wyłącznie do rzutowania linii świetlnych.
Spojrzenie w promień emitowany przez laser klasy 2 nie jest
szkodliwe, jeżeli nie trwa dłużej niż 0, 25 s. Odruch zamykania
powiek na ogół stanowi wystarczającą ochronę.
Nigdy nie patrz umyślnie bezpośrednio w promień laserowy.
Nie używaj żadnych przyrządów optycznych do obserwowania
promieniowania laserowego.
Nie stawiaj lasera w takim miejscu, w którym wiązka jest
emitowana na wysokości głowy przechodzących osób.
Pilnuj, by lasera nie dotykały dzieci.
Pozostałe zagrożenia
Z laserem tym są związane następujące zagrożenia:
• Uszkodzenie wzroku na skutek spojrzenia w promień lasera.
Naklejki na laserze
Naklejki na laserze zawierają następujące piktogramy:
8
Nie patrz w promień lasera.
Umiejscowienie kodu daty
Kod daty, który zawiera również rok produkcji, wydrukowano na
obudowie lasera.
Przykład:
2016 XX XX
Rok produkcji
Ważne wskazówki bezpieczeństwa pracy
wszystkich akumulatorów
Przy zamawianiu akumulatorów zamiennych podaj numer
katalogowy i wartość napięcia. W tabeli na końcu tego
podręcznika wyszczególniono kompatybilne ładowarki
i akumulatory.
Wyjęty z kartonu akumulator nie jest całkowicie naładowany.
Przed użyciem akumulatora i ładowarki przeczytaj podane niżej
wskazówki bezpieczeństwa pracy. Postępuj zgodnie z opisaną
procedurą ładowania.
PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE
Akumulatory i zasilanie
•
Ten laser obrotowy DEWALT może być zasilany ze
wszystkich 18 V akumulatorów litowo-.jonowych DEWALT,
ale wykazuje największą odporność na upadek, gdy jego
źródło energii stanowią 18 V akumulatory litowo-jonowe
DEWALT o pojemnościach 1,5 Ah i 2 Ah.
•
•
W tabeli na końcu tej instrukcji wyszczególniono
kompatybilne ładowarki i akumulatory.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa można
znaleźć w Instrukcji bezpiecznego obchodzenia się
z akumulatorami,
Wkładanie, wyjmowanie i ładowanie
akumulatora
Wkładanie akumulatora (rys. A)
18 V akumulator DEWALT:
• Włóż 18 V akumulator DEWALT, jak pokazano na rysunku A.
W tym celu:
1. Naciśnij przycisk zwalniający 14 na akumulatorze.
2. Całkowicie wsuń akumulator w obsadę.
3. Zwolnij przycisk.
Wyjmowanie akumulatora
1. Naciśnij przycisk zwalniający na akumulatorze.
2. Wysuń akumulator z obsady.
3. Zwolnij przycisk.
4. By naładować akumulator, włóż go do ładowarki zgodnie
z opisem w Instrukcji bezpiecznego obchodzenia się
z akumulatorami.
OSTRZEŻENIE: Akumulator może eksplodować lub się
rozszczelnić, co grozi doznaniem urazu lub pożarem.
By zmniejszyć takie zagrożenie, przestrzegaj wskazówek
zawartych w Instrukcji bezpiecznego obchodzenia się
z akumulatorami.
Zalecenia dotyczące składowania
1. Najlepiej, gdy miejsce składowania akumulatora jest
chłodne, suche i zabezpieczone przed bezpośrednim
promieniowaniem słonecznym, nadmierną temperaturą lub
mrozem.
2. Długotrwałe magazynowanie w żaden sposób nie szkodzi
akumulatorowi ani ładowarce. W odpowiednich warunkach
akumulatory mogą być składowane 5 lat i dłużej.
PRZECHOWUJ TĘ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI
Ładowarki
Do ładowania akumulatora służy 18 V ładowarka DEWALT.
Przed jej użyciem przeczytaj wszystkie wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa pracy. W tabeli na końcu tej instrukcji
wyszczególniono kompatybilne ładowarki i akumulatory.
OSTRZEŻENIE:
• Nigdy nie ładuj akumulatora w otoczeniu zagrożonym
wybuchem, w którym znajdują się palne ciecze,
gazy lub pyły. Przy wkładaniu i wyjmowaniu
akumulatora z ładowarki takie substancje mogą
się zapalić.
• Przestrzegaj wszystkich wskazówek i ostrzeżeń
zamieszczonych na etykiecie akumulatora
i opakowaniu, a także wskazówek podanych
w Instrukcji bezpiecznego obchodzenia się
z akumulatorami.
Bezpieczeństwo osobiste
•
•
Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się na swojej pracy
i rozsądnie postępuj z laserem. Nie używaj go, gdy jesteś
zmęczony lub znajdujesz się pod wpływem narkotyków,
alkoholu czy też leków. Chwila nieuwagi w czasie pracy
grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
Przy pracy na budowie korzystaj z osobistego wyposażenia
ochronnego, włącznie z okularami ochronnymi.
Obsługa i konserwacja lasera
•
•
•
Nie używaj lasera z uszkodzonym wyłącznikiem. Urządzenie,
które nie daje się normalnie załączać lub wyłączać, jest
niebezpieczne i trzeba je naprawić.
Niepotrzebne w danej chwili przyrządy laserowe
przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci
i osób nieobeznanych z ich obsługą. Lasery w rękach
niedoświadczonych użytkowników są niebezpieczne.
Stosuj wyłącznie akcesoria zalecane przez producenta
specjalnie do posiadanego przez siebie lasera. Akcesoria
właściwe dla innego przyrządu laserowego mogą być tutaj
niebezpieczne.
Serwis
•
Naprawy lasera zlecaj wyłącznie wykwalifikowanym
specjalistom i tyko przy użyciu oryginalnych części
zamiennych. Tylko wówczas jest zapewnione bezpieczeństwo
pracy urządzenia.
Opis lasera
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie dokonuj żadnych przeróbek
w laserze ani jego elementach, gdyż grozi to doznaniem
szkód rzeczowych i osobowych.
Laser (rys. rys. A - D)
1 Przycisk zasilania
2 Przycisk trybu pracy
3 Przycisk wyboru prędkości (obr/min)
4 Przycisk trybu skanowania
5 Przycisk wyboru osi
6 Przycisk kierunkowy
7 Przycisk kierunkowy
8 Dioda świecąca trybu Hi
9 Dioda świecąca zasilania
10 Dioda świecąca trybu pochylenia
11 Dioda świecąca trybu poziomego
12 Dioda świecąca osi Y
13 Dioda świecąca osi X
14 Przycisk zwalniający akumulatora
15 Adapter do statywu
16 Laser w trybie pionowym
17 Laser w trybie poziomym
Pilot (rys. E)
18 Przycisk trybu skanowania
19 Przycisk wyboru prędkości
20 Przycisk wyboru osi
9
21 Przycisk trybu pochylenia
22 Przycisk kierunkowy
23 Przycisk kierunkowy
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Laser DCE074R/DCE0749R/DCE0749G służy do rzutowania
linii świetlnych przy profesjonalnych pomiarach. Można
go wykorzystywać zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz
pomieszczeń do poziomowania i pionowania obiektów. Laser
ten dysponuje także funkcją wytwarzania stacjonarnej plamki
świetlnej, która pozwala na ręczne zaznaczanie lub przenoszenie
punktów. Zakres zastosowania sięga od montażu sufitów
podwieszanych, poprzez stawianie ścian aż do poziomowania
fundamentów i tarasów.
NIE używaj lasera w wilgotnym otoczeniu ani w pobliżu
palnych cieczy lub gazów.
Laser jest elektronarzędziem profesjonalnym.
NIE POZWALAJ dotykać go dzieciom. Osoby
niedoświadczone mogą używać urządzeń tylko pod nadzorem.
• Zabrania się używania tego wyrobu przez dzieci i osoby
o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej lub umysłowej.
To samo dotyczy osób niedoświadczonych, chyba że znajdują
się pod nadzorem odpowiedzialnego za bezpieczeństwo
fachowca. Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym urządzeniem.
MONTAŻ I REGULACJA
OSTRZEŻENIE: Nie używaj lasera w miejscu, w którym
ktoś mógłby umyślnie lub przypadkowo spojrzeć
w promień laserowy. Grozi to poważnym uszkodzeniem
wzroku.
Montaż lasera
Laser można zależnie od zastosowania montować w różnych
konfiguracjach.
Ręczne obracanie głowicy
Głowicę obrotową lasera umieszczono w aluminiowej klatce,
by chronić ją przed przypadkowym uszkodzeniem. Pomimo to
można rzutować wiązkę, by zaznaczać lub przenosić punkty.
W tym celu jeden raz naciśnij przycisk trybu skanowania
i odpowiednim przyciskiem kierunkowym przemieść plamkę
w lewo/w prawo.
Montaż uchwytu ściennego (rys. rys. C, M)
Uchwyt ścienny służy do mocowania lasera do szyny
ściennej, co ułatwia poziomowanie sufitów podwieszanych
i wykonywanie innych specjalnych zadań związanych
z niwelacją.
UWAGA: Przed zamocowaniem lasera na szynie ściennej
lub kątowniku stropowym sprawdź, czy są one dobrze
przytwierdzone do ściany.
1. Umieść laser na podstawce 37 i zgraj otwór gwintowany
w adapterze do statywu ( 15 , rys. C), przytwierdzonym
do spodu lasera, z otworem 39 w podstawce mocującej.
Obróć pokrętło 40 , by zamocować laser.
2. Skieruj do siebie podziałkę pomiarową uchwytu ściennego
41 i poluzuj pokrętło ustalające uchwytu 42 , by otworzyć
szczęki zaciskowe.
10
3. Przyłóż szczęki zaciskowe do szyny lub kątownika
stropowego i obróć pokrętło ustalające uchwytu 42 ,
by zacisnąć szczęki na szynie. Zanim przejdziesz do
następnych czynności, upewnij się, czy pokrętło ustalające
do mocowania uchwytu ściennego jest dobrze dokręcone.
UWAGA: Dodatkowo do pokrętła ustalającego do
mocowania uchwytu ściennego przywiąż laser do stropu
drutem, by podwójnie zabezpieczyć go podczas montażu
do ściany. Przeprowadź drut przez uchwyt lasera, ale NIE
przez zabezpieczającą metalową klatkę. Uchwyt ścienny
można dodatkowo zabezpieczyć, przytwierdzając go
wkrętami bezpośrednio do ściany. Otwory na wkręty
mocujące (43) znajdują się na górze uchwytu ściennego.
4. Przez obrócenie pokrętła poziomującego płyty podstawowej
44 w przybliżeniu wypoziomuj uchwyt na ścianie.
5. Laser można przesuwać do góry lub do dołu, aż do
uzyskania żądanej wysokości roboczej. By zmienić tę
wysokość, poluzuj pokrętło ustalające 45 z lewej strony
uchwytu ściennego.
6. By uzyskać żądaną wysokość ustawienia lasera, obróć
pokrętło nastawcze 46 z prawej strony uchwytu i przestaw
go do góry lub do dołu. Precyzyjne ustawienie umożliwia
podziałka pomiarowa uchwytu 41 .
7. WSKAZÓWKA: Pomocne może być tutaj załączenie lasera
i obrócenie głowicy rzutującej plamkę świetlną na jedną
z podziałek. Płytka celownicza DEWALT zawiera znak na
wysokości 38 mm i dlatego najwygodniej jest przestawić
laser do dołu o 38 mm poniżej szyny.
8. Po ustawieniu lasera na żądanej wysokości dokręć pokrętło
ustalające 45 , by ustalić przyrząd w tej pozycji.
Montaż statywu (rys. C)
1. Ustaw stabilnie statyw na żądanej wysokości.
2. Sprawdź, czy głowica statywu jest zgrubnie
wypoziomowana. Laser sam się poziomuje tylko wtedy,
gdy głowica nie odbiega od poziomu bardziej niż o ±8o.
Gdy laser przekracza tę tolerancję, nic mu to nie szkodzi,
ale w tych warunkach nie będzie działać.
3. Zamocuj laser na statywie przez połączenie adaptera 15 z obudową lasera, jak pokazano na rysunku C. Adapter
można zamontować na spodzie w celu pracy w trybie
poziomym 17 bądź z boku w celu pracy w trybie
pionowym 16 . Umieść cały zespół na statywie i wkręć
trzpień pokrętła statywu w otwór gwintowany adaptera.
4. WSKAZÓWKA: Dla bezpieczeństwa sprawdź, czy trzpień
statywu ma gwint 5/8” - 11.
5. Załącz laser, nastaw żądaną prędkość obrotową i inne
elementy obsługi.
Ustawienie na podłodze (rys. D)
W celu poziomowania i pionowania, np. muru pruskiego, laser
można ustawić także bezpośrednio na podłodze.
1. Umieść laser na względnie płaskiej, poziomej powierzchni
tak, by nie przeszkadzał w pracy.
2. W celu poziomowania ustaw laser w pozycji 17 , a w celu
pionowania - w pozycji 16 .
3. Załącz laser, nastaw żądaną prędkość obrotową i inne
elementy obsługi.
WSKAZÓWKA: Przy stawianiu ścian prościej jest nastawić
prędkość obrotową na zero i posługiwać się pilotem przy
nakierowywaniu wiązki laserowej na znaki kontrolne. Przy użyciu
pilota laser może obsługiwany przez jedną osobę.
ZASTOSOWANIE
OSTRZEŻENIE: Nie używaj lasera w miejscu, w którym
ktoś mógłby umyślnie lub przypadkowo spojrzeć
w promień laserowy. Grozi to poważnym uszkodzeniem
wzroku.
Panel sterowania zawiera cztery lub sześć (tylko DCE079R/G)
kontrolnych diod świecących: zasilanie 9 , poziomowanie
w osi X 13 (tylko DCE079R/G), poziomowanie w osi Y 12 (tylko DCE079R/G), tryb Hi (Anti-Drift) 8 , tryb pochylenia 10 i tryb poziomy 11 .
Załączanie lasera (rys. rys. A, B)
1. Włóż całkowicie naładowany akumulator, jak pokazano na
rysunku A.
2. Ostrożnie naciśnij przycisk zasilania 1 , by załączyć laser.
-
Instrukcja obsługi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
OSTRZEŻENIE: Zawsze przestrzegaj obowiązujących
przepisów, a zwłaszcza bezpieczeństwa.
By zwiększyć czas pracy akumulatora, wyłączaj laser, gdy nie
jest używany.
Dla utrzymania wymaganej precyzji pracy, często sprawdzaj
dokładność niwelacyjną - patrz Kontrola dokładności
niwelacyjnej w miejscu pracy w punkcie Konserwacja
lasera.
Przed użyciem lasera sprawdź, czy jest ustawiony na względnie
płaskiej, stabilnej powierzchni.
Zawsze zaznaczaj oś wiązki laserowej lub środek plamki
świetlnej. Gdy punkty znacznikowe wyznacza się w różnych
miejscach linii świetlnej i w różnym czasie, pomiary mogą być
obarczone większym błędem.
By zwiększyć zasięg i dokładność pracy, ustaw laser w środku
mierzonego obszaru.
Bezpiecznie zamocuj laser na statywie lub ścianie.
Przy pracy w pomieszczeniach wewnętrznych linia świetlna jest
lepiej widoczna przy małej prędkości obrotowej, natomiast przy
dużej prędkości obrotowej linia jest stabilniejsza.
By polepszyć widoczność linii świetlnej, posłuż się okularami
celowniczymi, a by łatwiej zlokalizować linię, użyj płytki
celowniczej.
Wskutek dużych wahań temperatury elementy konstrukcyjne,
metalowe statywy i inne struktury mogą zmieniać swoje
wymiary, co pogarsza dokładność pracy. Często ją sprawdzaj.
Przy korzystaniu z cyfrowego detektora laserowego DEWALT
nastaw maksymalną prędkość obrotową.
Gdyby laser spadł na ziemię lub został silnie uderzony, przed
kontynuowaniem pracy zleć kontrolę dokładności niwelacyjnej
wykwalifikowanym specjalistom.
-
-
-
Zapala się dioda kontrolna zasilania 9 i laser dokonuje
samopoziomowania. Wiązka obraca się w prawo
z domyślną prędkością 600 obr/min.
Tryb samopziomowania uaktywnia się automatycznie
po załączeniu lasera.
Tryb Hi (Anti-Drift) uaktywnia się automatycznie po
10 sekundach. Gdy tryb ten jest aktywny, świeci się dioda
HI 8 .
Odpowiednią ilość razy naciśnij przycisk prędkości
obrotowej 3 , by wybrać żądaną prędkość obrotową.
Zmiany kierunku obrotu dokonuje się za pomocą
odpowiednich przycisków 6 i 7 .
Za pomocą przycisku 4 można nastawić kąt skanowania
0o, 15o, 45o lub 90o.
Wyłączanie lasera
By wyłączyć laser, naciśnij przycisk zasilania na 3 sekundy. Gaśnie
dioda kontrolna zasilania.
Przyciski na panelu sterowania lasera
(rys. rys. B, J)
Przycisk zasilania
By całkowicie wyłączyć laser, na 3 sekundy naciśnij przycisk
zasilania na panelu sterowania. Laser wyłącza się też
automatycznie po upływie 8 godzin w stanie spoczynku.
Przycisk prędkości obrotowej
Przycisk prędkości obrotowej 3 służy do wyboru jednej
z czterech zaprogramowanych prędkości obrotowych.
Gdy przycisk prędkości obrotowej pozostaje naciśnięty,
głowica obraca się po kolei z czterema zaprogramowanymi
prędkościami i powtarza tę sekwencję.
UWAGA: Przycisk prędkości obrotowej spełnia taką samą
funkcję jak przycisk prędkości obrotowej w pilocie.
15˚/45˚/90˚
Panel sterowania lasera (rys. B)
Przycisk trybu skanowania
Przy obsłudze lasera wykorzystuje się głównie przycisk zasilania
1 , przycisk trybu pochylenia 2 , przycisk wyboru prędkości
3 i przycisk trybu skanowania 4 . W dalszej kolejności jest
wykorzystywany przycisk wyboru osi 5 (tylko DCE079R/G) i dwa
przyciski kierunkowe ( 6 , 7 ). Przyciski kierunkowe służą do
zmiany kierunku obrotu głowicy laserowej oraz kąta pochylenia
lasera w trybie pochylenia (także do przemieszczania linii lub
plamki świetlnej w trybie skanowania).
Przycisk trybu skanowania 4 służy do odchylania wiązki tam
i z powrotem, przy czym powstaje krótka, jasna linia świetlna.
Ta krótka linia jest o wiele jaśniejsza i lepiej widoczna niż linia
przy pełnym obrocie głowicy laserowej.
Praca w trybie skanowania:
• By wejść w tryb skanowania, naciśnij przycisk trybu skanowania
4 . By wybrać żądany kąt skanowania, odpowiednią ilość razy
naciśnij przycisk. Powtórz tę operację, by zmienić kąt.
11
•
Do zmiany położenia linii lub plamki świetlnej służą przyciski
kierunkowe ( 6 , 7 ) na panelu sterowania lasera.
Przycisk trybu pochylenia
•
•
By wejść w tryb pochylenia, naciśnij przycisk trybu pochylenia
2 na panelu sterowania.
By powrócić do trybu samopoziomowania ponownie naciśnij
i przytrzymaj przycisk 2 .
Wybór kierunku pochylenia
Po włączeniu trybu pochylenia laser automatycznie wybiera oś
X. Użytkownik może wówczas pochylić laser w kierunku osi X,
którą pokazują „celowniki” na klatce.
Diody kontrolne na panelu sterowania lasera (rys. B, 10 , 11 )
wskazują wybrany tryb pochylenia. Tylko DCE079R/G:
W pewnych sytuacjach może zaistnieć konieczność pochylenia
lasera w osi Y. Kierunek pochylenia w osi X lub Y wybiera się
przez kolejne naciskanie przycisku 5 na panelu sterowania.
Wybrana oś jest wskazywana przez jedną z diod 12 , 13 .
Nastawianie kąta pochylenia
Po wybraniu trybu pochylenia i żądanej osi można nastawić kąt
pochylenia w następujący sposób:
• Za pomocą przycisków kierunkowych (rys. B, 6 , 7 ) zwiększ lub
zmniejsz pochylenie głowicy laserowej.
Przyciski kierunkowe (rys. J)
Przyciski kierunkowe ( 6 , 7 ) zależnie od trybu pracy lasera
spełniają różne funkcje:
W trybie samopoziomowania przyciski kierunkowe zmieniają
kierunek obrotu wiązki.
W trybie skanowania w poziomie przyciski kierunkowe
przemieszczają linię lub plamkę świetlną w prawo lub w lewo.
W trybie skanowania w pionie przyciski kierunkowe
przemieszczają linię lub plamkę świetlną do góry lub do dołu.
W trybie pochylenia przyciski kierunkowe służą do zmiany kąta
pochylenia głowicy laserowej.
Ostrzeganie o wstrząsach
Lasery DCE074R i DCE079R/G zawierają wbudowaną funkcję
ostrzegania o wstrząsach, która alarmuje użytkownika w razie
drgań lub poruszenia po dokonaniu samopoziomowania.
Głowica laserowa zatrzymuje się i miga wiązka.
Zerowania lasera w celu dalszego używania
•
Wyłącz laser i ponownie go załącz przez naciśnięcie przycisku
zasilania na panelu sterowania.
WSKAZÓWKA: Zawsze sprawdzaj ustawienie lasera po
ostrzeżeniu o wstrząsach (tryb Hi).
Zastosowanie pilota (rys. rys. B, E)
(DCE079R/G)
Przy użyciu pilota laser może być zdalnie obsługiwany przez
jedną osobę. Pilot zawiera przycisk trybu pochylenia 21 , dwa
przyciski kierunkowe ( 22 , 23 ), przycisk trybu skanowania 18 ,
przycisk prędkości obrotowej 19 i przycisk wyboru osi 20 .
Dioda świeci się, gdy jest wysyłany sygnał.
12
Pilot: Przycisk prędkości obrotowej
Po załączeniu wiązka lasera domyślnie obraca się w prawo
z prędkością 600 obr/min. Prędkość tę można wybrać
przyciskiem 19 spośród dostępnych wartości.
Pilot: Przycisk trybu pochylenia
(rys. rys. B, E)
By uaktywnić tryb pochylenia, naciśnij przycisk 21 . By powrócić
do trybu samopoziomowania, ponownie naciśnij i przytrzymaj
przycisk 21 .
Wybór kierunku pochylenia
Po włączeniu trybu pochylenia laser automatycznie wybiera oś
X. Użytkownik może wówczas pochylić laser w kierunku osi X,
którą pokazują „celowniki” na klatce.
Diody kontrolne na panelu sterowania lasera (rys. B, 10 , 11 )
wskazują wybrany tryb pochylenia. Tylko DCE079R/G:
W pewnych sytuacjach może zaistnieć konieczność pochylenia
lasera w osi Y. Kierunek pochylenia w osi X lub Y wybiera się
przez kolejne naciskanie przycisku 20 w pilocie. Wybrana oś jest
wskazywana przez jedną z diod 12 , 13 .
Nastawianie kąta pochylenia
Po wybraniu trybu pochylenia i żądanej osi można nastawić kąt
pochylenia w następujący sposób:
• Za pomocą przycisków kierunkowych w pilocie (rys. E, 22 , 23 )
zwiększ lub zmniejsz pochylenie głowicy laserowej.
Przyciski kierunkowe (rys. J)
Przyciski kierunkowe ( 22 , 23 ) zależnie od trybu pracy lasera
spełniają różne funkcje:
W trybie samopoziomowania przyciski kierunkowe zmieniają
kierunek obrotu wiązki.
W trybie skanowania w poziomie przyciski kierunkowe
przemieszczają linię lub plamkę świetlną w prawo lub w lewo.
W trybie skanowania w pionie przyciski kierunkowe
przemieszczają linię lub plamkę świetlną do góry lub do dołu.
W trybie pochylenia przyciski kierunkowe służą do zmiany kąta
pochylenia głowicy laserowej.
Pilot: Przycisk prędkości obrotowej
Przycisk prędkości obrotowej 19 służy do wyboru jednej
z czterech zaprogramowanych prędkości obrotowych.
WSKAZÓWKA: Przycisk prędkości obrotowej spełnia taką
samą funkcję jak przycisk prędkości obrotowej na panelu
sterowania.
Przycisk trybu skanowania
Przycisk trybu skanowania 18 służy do odchylania wiązki tam
i z powrotem, przy czym powstaje krótka, jasna linia świetlna.
Ta krótka linia jest o wiele jaśniejsza i lepiej widoczna niż linia
przy pełnym obrocie głowicy laserowej.
Praca w trybie skanowania:
• By wejść w tryb skanowania, naciśnij przycisk trybu skanowania
18 . By wybrać żądany kąt skanowania, odpowiednią ilość razy
naciśnij przycisk. Powtórz tę operację, by zmienić kąt.
AKCESORIA DO LASERA
OSTRZEŻENIE: Ponieważ akcesoria innych producentów
nie zostały przetestowane przez firmę DEWALT pod
względem przydatności do tego lasera, ich użycie może być
niebezpieczne. By nie narażać się na doznanie urazu ciała,
stosuj wyłącznie oryginalne wyposażenie dodatkowe.
By uzyskać więcej informacji na temat właściwych akcesoriów,
skontaktuj się ze swoim dilerem.
By uzyskać pomoc przy wyborze akcesoriów odwiedź naszą
stronę internetową www,DEWALT.com.
Okulary celownicze (rys. F)
Te czerwone okulary celownicze polepszają widoczność
linii świetlnej przy jaskrawym oświetleniu lub na dużych
odległościach w pomieszczeniach wewnętrznych. Okulary te do
pracy lasera nie są konieczne.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: By nie narażać się na doznanie
poważnego urazu oczu, nigdy nie patrz bezpośrednio
w promień lasera zarówno w okularach, jak i bez nich.
UWAGA: Okulary te nie mają certyfikatu bezpieczeństwa
i nie powinno się ich używać przy obsłudze innych narzędzi.
Okulary nie zapobiegają oślepieniu przez promień lasera.
Cyfrowy detektor laserowy: DW0743R
(czerwona wiązka) i DW0743G (zielona wiązka)
(rys. rys. H, I)
Niektóre lasery są dostarczane z cyfrowym detektorem
laserowym DEWALT. Cyfrowy detektor laserowy DEWALT
pomaga w lokalizacji promienia emitowanego przez laser
w jasnym otoczeniu lub na długich dystansach. Można go
stosować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń,
gdy promień lasera jest słabo widoczny.
Detektor ten nie nadaje się do laserów innych niż obrotowe.
Może on współpracować z większością laserów obrotowych
o czerwonej wiązce (DW0743R) i o zielonej wiązce (DW0743G).
Można go nastawić na dokładność ±3 mm lub ±1 mm.
Dla wskazania pozycji promienia lasera detektor wysyła zarówno
sygnały optyczne poprzez wyświetlacz 24 , jak i akustyczne
przez głośnik 25 .
Cyfrowy detektor laserowy DEWALT może być używany z zaciskiem
lub bez niego. Za pomocą zacisku można go przytwierdzić do łaty
niwelacyjnej, pręta niwelacyjnego, słupka lub palika.
Bateria (rys. H)
Cyfrowy detektor laserowy jest zasilany z baterii o napięciu 9 V.
By włożyć baterię, otwórz pokrywę kieszeni 30 i wsuń baterię
przy zachowaniu właściwej polaryzacji, jak pokazano na rysunku.
dokładności 27 i symbol głośnika 28 . By zmniejszyć głośność
sygnału akustycznego, który detektor wysyła po wykryciu
promienia lasera, ponownie naciśnij przycisk; znika wówczas
jeden z półokręgów obok symbolu głośnika. By wyłączyć sygnał
akustyczny, trzeci raz naciśnij przycisk; symbol głośnika znika
całkowicie. Cyfrowy detektor laserowy dysponuje także funkcją
automatycznego wyłączania. Gdy promień lasera nie natrafi na
okienko czujnika lub nie naciśnie się żadnego przycisku, detektor
wyłącza się po upływie ok. 30 minut.
Gdy detektor jest załączony, na górze okienka jest widoczny
symbol dokładności. Jest to symbol dokładności ±1 mm 53 albo ±3 mm 54 . Gdy jest wyświetlany symbol dokładności
±1 mm, cel jest namierzany z dokładnością do ±1 mm,
a gdy jest wyświetlany symbol dokładności ±3 mm, cel jest
namierzany z dokładnością ±3 mm. Dokładność zmienia się
przez każdorazowe naciśnięcie przycisku 27 .
Obsługa detektora (rys. I)
1. Ustaw i odpowiednio skieruj laser zgodnie ze wskazówkami
producenta. Załącz laser i upewnij się, czy obraca się i wysyła
wiązkę świetlną. WSKAZÓWKA: Detektor ten współpracuje
tylko z laserem obrotowym. Nie działa w połączeniu
z laserem stacjonarnym.
2. Załącz detektor przez naciśnięcie przycisku zasilania 26 .
3. Wybierz odpowiednią dla siebie głośność zgodnie z opisem
w punkcie Elementy obsługi detektora.
4. Tak umieść detektor, by na jego okienko 24 padał promień
wysyłany przez laser. Przemieszczaj detektor do góry i do
dołu w obszarze promienia lasera, aż detektor wykryje
wiązkę. Znaczenie symboli wyświetlanych na wyświetlaczu
i sygnałów akustycznych podano w tabeli pt. Wyświetlacz.
5. Skorzystaj z karbów znacznikowych 29 , by dokładnie
wyznaczyć pozycję promienia lasera.
WYŚWIETLACZ
Słyszalne sygnały
Do zmiany położenia linii lub plamki świetlnej służą przyciski
kierunkowe ( 22 , 23 ) w pilocie.
Powyżej
poziomu
Nieco
powyżej
poziomu
W poziomie
Nieco
poniżej
poziomu
Poniżej
poziomu
Szybki
sygnał
alarmowy
Szybki
sygnał
alarmowy
Ton ciągły
Wolny
sygnał
alarmowy
Wolny
sygnał
alarmowy
Symbole na wyświetlaczu
•
Elementy obsługi detektora (rys. I)
Mocowanie na łacie niwelacyjnej (rys. K)
Detektor obsługuje się przyciskiem zasilania 26 i przyciskiem
dokładności 27 .
By załączyć detektor, jeden raz naciśnij przycisk zasilania.
W górnej części okienka wyświetlacza ukazuje się symbol
By zamocować detektor na łacie niwelacyjnej, najpierw
przytwierdź go do zacisku za pomocą pokrętła z trzpieniem
gwintowanym 1/4” - 20 31 z tyłu zacisku. Nasuń prowadnicę
zacisku 32 na profil łaty niwelacyjnej 33 .
13
1. Umieść detektor na żądanej wysokości i zaciśnij zacisk na
łacie przez obrócenie pokrętła w prawo.
2. By skorygować wysokość, nieco poluzuj zacisk, przesuń go
w nowe miejsce i ponownie dokręć pokrętło.
Czyszczenie i przechowywanie detektora
•
•
•
Brud i tłuszcz na zewnętrznej powierzchni detektora wytrzyj
szmatą lub usuń niemetalową szczoteczką.
Cyfrowy detektor laserowy DEWALT jest wodoszczelny. Gdyby
upadł w błoto, na mokry beton lub podobna materię, po prostu
umyj go wodą, ale nie o wysokim ciśnieniu, jak np. z myjki
ciśnieniowej.
Najlepiej przechowywać go w chłodnym, suchym miejscu nienarażonym na bezpośrednie promieniowanie słoneczne ani
zbyt wysoką lub niską temperaturę.
Niektóre lasery są dostarczane z łatą niwelacyjną DEWALT.
Łata ta zawiera podziałki milimetrowe po obu stronach i ma
teleskopową konstrukcję. Przycisk sprężynujący utrzymuje łatę
w różnych pozycjach.
Z przodu łaty niwelacyjnej znajduje się podziałka milimetrowa,
która zaczyna się od dołu. Korzystaj z niej przy niwelacji od
poziomu ziemi.
Tylna podziałka milimetrowa łaty niwelacyjnej służy do
pomiarów wysokości stropów, belek itd. W tym celu
całkowicie wyciągnij górny odcinek łaty, aż zaskoczy przycisk
w poprzednim segmencie. Wydłuż ten segment aż zaskoczy
kolejny raz bądź łata niwelacyjna dotknie sufitu lub belki.
Odczytaj wysokość w miejscu, w którym ostatni wysunięty
segment wychodzi z poprzedniego niższego segmentu (patrz
rysunek L).
Konserwacja detektora
KONSERWACJA
Oprócz baterii w cyfrowym detektorze laserowym nie ma
żadnych elementów podlegających konserwacji przez
użytkownika. Nie rozbieraj detektora. Nieuprawnione rozłożenie
detektora powoduje utratę gwarancji.
Laser firmy DEWALT odznacza się dużą trwałością użytkową
i prawie nie wymaga konserwacji. Jednak warunkiem ciągłej,
bezawaryjnej pracy jest jego regularne czyszczenie.
Wykrywanie i usuwanie usterek w detektorze
Pielęgnacja lasera
•
Detektor nie daje sie załączyć
•
•
•
•
•
Naciśnij i zwolnij przycisk zasilania.
Sprawdź, czy baterie są prawidłowo włożone.
Gdy detektor jest bardzo zimny, ogrzej go w ciepłym
pomieszczeniu.
Wymień 9 V baterię i załącz detektor.
Gdy detektor wciąż nie daje się załączyć, oddaj go do
autoryzowanego warsztatu serwisowego DEWALT.
•
•
Głośnik detektora nie wydaje dźwięku
•
•
•
•
Sprawdź, czy detektor jest załączony.
Naciśnij przycisk głośności.
Sprawdź, czy laser jest włączony i emituje promień świetlny.
Gdy detektor wciąż nie wydaje dźwięku, oddaj go do
autoryzowanego warsztatu serwisowego DEWALT.
Detektor nie reaguje na promienie świetlne
innych laserów
•
Cyfrowy detektor laserowy firmy DEWALT współpracuje tylko
z laserami obrotowymi.
Detektor wydaje dźwięk, ale nie działa
wyświetlacz ciekłokrystaliczny
•
•
Gdy detektor jest bardzo zimny, ogrzej go w ciepłym
pomieszczeniu.
Gdy wyświetlacz ciekłokrystaliczny wciąż nie działa, oddaj
detektor do autoryzowanego warsztatu serwisowego DEWALT.
Łata niwelacyjna (rys. L)
14
NIEBEZPIECZEŃSTWO: NIGDY nie używaj łaty
niwelacyjnej w czasie burzy ani w pobliżu zwisających
przewodów elektrycznych. Grozi to śmiercią lub doznaniem
poważnego urazu ciała.
•
•
•
•
W pewnych warunkach na soczewce szklanej może się
gromadzić brud. Ma to wpływ na jakość i zasięg promienia
świetlnego. Zaleca się czyścić soczewkę wacikiem zwilżonym
wodą.
Osłonę gumową można czyścić niestrzępiącą się szmatką,
np. bawełnianą. UŻYWAJ TYLKO WODY, a NIGDY środków
czyszczących lub rozpuszczalników. Przed odłożeniem lasera
dokładnie wysusz go na powietrzu.
By zapewnić precyzję pracy, często sprawdzaj dokładność
niwelacyjną lasera. Patrz punkt Kontrola dokładności
niwelacyjnej w miejscu pracy.
Kontrolę dokładności niwelacyjnej i inne prace konserwacyjne
można zlecić centrum serwisowemu DEWALT. W ramach
usługi DEWALT One Year Free Service Contract przypadają dwie
bezpłatne kontrole dokładności niwelacyjnej.
Gdy laser nie jest używany, przechowuj go w opakowaniu.
Nie przechowuj lasera w opakowaniu, gdy ten jest mokry.
Wytrzyj zewnętrzne elementy suchą szmatką i wysusz laser na
powietrzu.
Nie składuj lasera w temperaturach poniżej 18 oC lub powyżej
41 oC.
OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia plastikowych elementów
lasera nie używaj żadnych rozpuszczalników ani innych
agresywnych chemikaliów, które mogą osłabić materiał.
Najlepsza do tego celu jest szmata zwilżona łagodnym
roztworem mydlanym. Uważaj, by do wnętrza obudowy
nie dostała się jakaś ciecz i żadnej części lasera nie
zanurzaj w wodzie. Do czyszczenia lasera nigdy nie używaj
sprężonego powietrza.
Kontrola dokładności niwelacyjnej w miejscu
pracy (rys. rys. O, P)
Zaleca się często przeprowadzać kontrolę dokładności
niwelacyjnej w miejscu pracy. W punkcie tym zamieszczono
opis prostych kontroli lasera obrotowego DEWALT w miejscu
pracy. Przy tych kontrolach sam laser nie jest kalibrowany,
to znaczy że nie korygują one błędów poziomowania lub
pionowania. Kontrole te informują tylko, czy laser wytwarza
dokładnie poziome i pionowe linie świetlne. Kontrole nie
zastępują profesjonalnej kalibracji urządzenia w centrum
serwisowym DEWALT.
Kontrola dokładności poziomowania w osi X
1. Ustaw statyw między dwiema ścianami oddalonymi od
siebie przynajmniej o 15 m. Miejsce usytuowania statywu
nie jest krytyczne.
2. Zamocuj laser na statywie tak, by oś X przebiegała
prostopadle do jednej ze ścian.
3. Załącz laser i odczekaj, aż się sam wypoziomuje.
4. Zaznacz i zmierz punkty A i B na ścianach, jak pokazano na
rysunku O.
5. Obróć laser o 180o tak, by oś X przebiegała prostopadle do
przeciwległej ściany.
6. Odczekaj, aż laser sam się wypoziomuje, zaznacz i zmierz
punkty AA i BB na ścianach, jak pokazano na rysunku P.
7. Oblicz całkowity błąd według następującego równania:
Całkowity błąd = (AA - A) - (BB - B)
8. Porównaj całkowity błąd z dopuszczalnym błędem
granicznym zgodnie z poniższą tabelą.
Odległość
między ścianami
Dopuszczalny błąd
graniczny
L = 15 m
3 mm
L = 25 m
5 mm
L = 50 m
10 mm
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Urządzeń elektrycznych
i akumulatorów z tym symbolem nie wolno wyrzucać
do śmieci z gospodarstw domowych.
Sprzęt elektryczny i akumulatory zawierają materiały, które
mogą być ponownie wykorzystane. W ten sposób chroni się
środowisko naturalne i zmniejsza popyt na surowce. Zutylizuj je
zgodnie z lokalnymi przepisami. Więcej informacji na ten temat
można znaleźć w Internecie pod adresem www.2helpU.com.
Akumulatory
Przy utylizowaniu baterii i akumulatorów pamiętaj o ochronie
środowiska. W celu zawrócenia do obiegu i usunięcia w sposób
niezagrażający środowisku oddaj akumulator/baterię do
komunalnego zakładu utylizacji odpadów.
Kontrola dokładności poziomowania w osi Y
Powtórz opisaną wyżej procedurę, ale tak, by do ściany
prostopadła była oś Y lasera.
Kontrola dokładności pionowania (rys. Q)
1. Posłuż się normalnym pionem jako układem odniesienia
i zaznacz najwyższy i najniższy punkt na ścianie (ale nie na
podłodze ani na stropie).
2. Ustaw laser obrotowy stabilnie na podłodze w odległości
mniej więcej 1 metr od ściany.
3. Załącz laser i skieruj promień na znak wykonany na dole
ściany. Następnie za pomocą przycisków kierunkowych
w pilocie obróć promień do góry. Gdy środek plamki
świetlnej wypada na górnym znaku wykonanym na ścianie,
laser jest prawidłowo wykalibrowany.
WSKAZÓWKA: Kontrolę tę należy wykonać na ścianie nie
niższej niż najwyższa ściana, do pomiaru której laser jest
wykorzystywany.
15
Akumulatory
Nazwa
VDC
Ah
DCB546
DCB547
DCB497
DCB496
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
18/54
18/54
36
36
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
7,5
6,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
zst00334384 - 18-07-2017
16
Ładowarki/czas ładowania (minuty)
Masa
kg
1,05
1,25
1,92
1,88
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB413
270
420
X
X
70
185
90
240
60
140
220
X
X
35
100
50
120
30
90
140
X
X
22
60
30
75
22
60
85
X
X
22
60
30
75
22
90
140
X
X
22
60
30
75
22
X
X
X
X
45
120
60
150
X
X
X
150
120
X
X
X
X
X
DEWALT
b)
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki DEWALT reprezentują bardzo
wysoką jakoĞü, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze warunki
gwarancji nie pomniejszają praw klienta wynikających z polskich regulacji ustawowych lecz są ich
uzupeánieniem. Gwarancja jest waĪna na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
DEWALT gwarantuje sprawne dziaáanie produktu
w przypadku postĊpowania zgodnego z warunkami
techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsáugi.
Niniejszą gwarancją nie jest objĊte dodatkowe
wyposaĪenie, jeĪeli nie zostaáa do niego doáączona
oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy wyrobu
podlegające naturalnemu zuĪyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objĊte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami materiaáowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest waĪna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
áącznie:
poprawnie wypeánionej karty gwarancyjnej;
waĪnego paragonu zakupu z datą sprzedaĪy
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpáatną naprawĊ
urządzenia (wraz z bezpáatną wymianą uszkodzonych czĊĞci) w okresie 12 miesiĊcy od daty
zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi byü:
dostarczony bezpoĞrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypeánioną Kartą Gwarancyjną i waĪnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegóáowym opisem uszkodzenia, lub
przesáany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za poĞrednictwem punktu sprzedaĪy
wraz z dokumentami wymienionymi powyĪej.
b)
5.
6.
a)
Koszty wysyáki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyáany
do miejsca nadania na koszt adresata.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji bĊdą
usuniĊte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjĊcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
termin usuniĊcia wady (punkt 6a) moĪe byü
wydáuĪony o czas niezbĊdny do importu niezbĊdnych czĊĞci zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzĊt, jeĪeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piĞmie, Īe usuniĊcie wady jest niemoĪliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, moĪe
byü wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnoĞnie zasadnoĞci zgáaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objĊte:
a) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane niewáaĞciwym uĪytkowaniem lub
uĪywaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsáugi lub przepisami
bezpieczeĔstwa;
b) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane przeciąĪaniem narzĊdzia, które
prowadzi do uszkodzeĔ silnika, przekáadni
lub innych elementów a takĪe stosowaniem
osprzĊtu innego niĪ zalecany przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywoáane nimi wady;
d) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia na skutek
dziaáania poĪaru, powodzi, czy teĪ innych
klĊsk Īywioáowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zuĪycia w eksploatacji czy teĪ innych czynników zewnĊtrznych;
e) produkty, w których naruszone zostaáy plomby
gwarancyjne lub, które byáy naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub byáy
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzĊt eksploatacyjny doáączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zuĪyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, ¿rmy handlowe, które sprzedaáy produkt, nie udzielają
upowaĪnieĔ ani gwarancji innych niĪ okreĞlone
w karcie gwarancyjnej. W szczególnoĞci nie
obejmują prawa klienta do domagania siĊ
zwrotu utraconych zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyáącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnieĔ kupującego wynikających
z niezgodnoĞci towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 MoĞciska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
08/12
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising