DCD200 | DeWalt DCD200 DRAIN AUGER instruction manual

DCD200
Final page size: A5 (148mm x 210mm)
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)3
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)14
English (original instructions)26
Español (traducido de las instrucciones originales)37
Français (traduction de la notice d’instructions originale)49
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)61
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)73
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)86
Português (traduzido das instruções originais)97
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)109
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)120
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)131
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)142
Copyright DeWALT
B
Fig. A
8
9
10
11
1
2
12
13
3
6
4
7
5
15
14
Fig. B
6
5
6
5
1
Fig. D
Fig. E
10
4
3
2
Dansk
AFLØBSRENSEMASKINE
DCD200
Tillykke!
EF-Konformitetserklæring
Du har valgt et DeWALT-værktøj. Mange års erfaring, ihærdig
produktudvikling og innovation gør DeWALT én af de mest
pålidelige partnere for professionelle brugere af elværktøj.
Maskindirektiv
Tekniske Data
Spænding
Type
Batteritype
Tomgangshastighed
Rørstørrelse minimum
Rørstørrelse maksimum
Maksimal kabellængde på afløbsrensemaskine.
Vægt (uden batteripakke)
VDC
min-1
mm
mm
m
kg
DCD200
18
1
Li-Ion
0–620
20
76
10.6
5.34
Støjværdier og vibrationsværdier (triax vector sum) i henhold til EN60745-2-21:
dB(A)
80
LPA(emissions lydtryksniveau)
dB(A)
91
LWA(lydtryksniveau)
K (usikkerhed for det angivne lydniveau)
dB(A)
3
Vibrationsemissionsværdi ah =
Usikkerhed K =
m/s2
m/s2
7.2
1.5
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er målt i overensstemmelse med en
standardiseret test, der er angivet i EN60745 og kan anvendes til
at sammenligne et værktøj med et andet. Det kan anvendes til
en foreløbig eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne vibrationsemissionsniveau
repræsenterer værktøjets hovedanvendelsesområder. Hvis
værktøjet anvendes til andre formål, med andet tilbehør
eller vedligeholdes dårligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forøge eksponeringsniveauet
over den samlede arbejdsperiode markant.
Et estimat af eksponeringsniveauet for vibration bør
også tage højde for de gange, værktøjet slukkes, eller
når det kører men ikke bruges til at arbejde. Det kan
mindske eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
Identificér yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at
beskytte operatøren mod vibrationens effekter, som f.eks.:
vedligehold værktøjet og tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre.
Afløbsrensemaskine
DCD200
DeWALT erklærer, at produkterne beskrevet under Tekniske
data er udformet i overensstemmelse med:
2006/42/EF, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-21:2009
+A1:2010.
Disse produkter overholder også direktivet 2014/30/EU og
2011/65/EU. Kontakt DeWALT på følgende adresse for yderligere
oplysninger eller se bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den tekniske fil og
udsteder denne erklæring på vegne af DeWALT.
Markus Rompel
Direktør for maskinteknik
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
26.04.2017
ADVARSEL: Læs instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for
hvert enkelt signalord. Læs vejledningen og vær opmærksom på
disse symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart farlig situation, der
medmindre den undgås, vil resultere i død eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kunne resultere i død eller
alvorlig personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kan resultere i mindre eller
moderat personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling, der ikke er forbundet
med personskade, men som kan resultere
i produktskade.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
3
Vægt
Dansk
Batterier
Opladere/opladningstider (minutter)
Kat #
VDC
Ah
Vægt (kg)
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
Generelle sikkerhedsadvarsler
for elværktøjer
ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Manglende overholdelse af advarsler og
instruktioner kan medføre elektrisk stød, brand og/eller
alvorlig personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG
Termen “elværktøj” i advarslerne refererer til dit elektroniske
(ledning) eller batteribetjente (trådløse) elværktøj.
1) Sikkerhed i Arbejdsområdet
a ) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og godt oplyst.
Rodede eller mørke områder giver anledning til ulykker.
b ) Undlad at benytte elektrisk værktøj i en
eksplosionsfarlig atmosfære, som f.eks. ved
tilstedeværelsen af brændbare væsker, gasser eller
støv. Elværktøj danner gnister, der kan antænde støv
eller dampe.
c ) Hold børn og omkringstående på afstand, når der
anvendes elektrisk værktøj. Distraktioner kan medføre,
at du mister kontrollen.
2) Elektrisk Sikkerhed
a ) Stik på elektrisk værktøj skal passe til stikkontakten.
Stikket må aldrig modificeres på nogen måde.
Undlad at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj. Umodificerede stik
og dertil passende stikkontakter reducerer risikoen for
elektrisk stød.
b ) Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader,
såsom rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Der er
øget risiko for elektrisk stød, hvis din krop er jordforbundet.
c ) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for regn eller
våde forhold. Hvis der trænger vand ind i et elektrisk
værktøj, øges risikoen for elektrisk stød.
d ) Undlad at udsætte ledningen for overlast. Brug
aldrig ledningen til at bære, trække værktøjet eller
trække det ud af stikkontakten. Hold ledningen
borte fra varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede ledninger øger
risikoen for elektrisk stød.
4
e ) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs, skal der
anvendes en forlængerledning, som er egnet til
udendørs brug. Brug af en ledning, der er egnet til
udendørs brug, reducerer risikoen for elektrisk stød.
f ) Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område, benyt
en strømforsyning, der er beskyttet af en
fejlstrømsafbryder. Ved at benytte en fejlstrømsafbryder
reduceres risikoen for elektrisk stød.
3) Personlig Sikkerhed
a ) Vær opmærksom, pas på hvad du foretager dig,
og brug sund fornuft, når du benytter et elektrisk
værktøj. Betjen ikke værktøjet, hvis du er træt,
påvirket af narkotika, alkohol eller medicin. Et
øjebliks uopmærksomhed under anvendelse af et elektrisk
værktøj kan forårsage alvorlig personskade.
b ) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær altid
beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr, såsom støvmaske,
skridsikre sikerhedssko, sikkerhedshjelm eller høreværn,
brugt når omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
c ) Undgå utilsigtet start. Sørg for, at der er slukket for
kontakten, inden værktøjet tilsluttes en strømkilde
og/eller batterienhed, samles op eller bæres. Når
elektrisk værktøj bæres med fingeren på kontakten eller
tilsluttes, når kontakten er tændt, giver det anledning
til ulykker.
d ) Fjern eventuelle justerings- eller skruenøgler, før det
elektriske værktøj startes. En skruenøgle eller anden
nøgle, der bliver siddende på en roterende del af elektrisk
værktøj, kan give anledning til personskade.
e ) Undlad at række for langt. Hold hele tiden en god
fodstilling og balance. Dette giver bedre kontrol af det
elektriske værktøj, når uventede situationer opstår.
f ) Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær ikke løst tøj
eller smykker. Hold dit hår, tøj og handsker væk fra
bevægelige dele. Løstsiddende tøj, smykker eller langt
hår kan blive fanget i bevægelige dele.
g ) Hvis der anvendes støvudsugnings- eller
støvopsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes og
anvendes rigtigt. Anvendelse af støvopsamlingsudstyr
kan begrænse farer forårsaget af støv.
Dansk
4) Anvendelse og Vedligeholdelse af
Elektrisk Værktøj
a ) Undlad at bruge magt over for det elektriske
værktøj. Brug det værktøj, der er bedst egnet til
det arbejde, der skal udføres. Værktøjet vil klare
opgaven bedre og mere sikkert med den ydelse, som det
er beregnet til.
b ) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis kontakten
ikke tænder og slukker for det. Alt elektrisk værktøj,
der ikke kan kontrolleres med kontakten, er farligt og
skal repareres.
c ) Træk stikket ud af stikkontakten og/eller
batterienheden fra det elektriske værktøj, før det
elektriske værktøj justeres, dets tilbehør udskiftes,
eller det stilles til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen for, at
værktøjet startes utilsigtet.
d ) Opbevar elektrisk værktøj uden for rækkevidde
af børn, og tillad ikke personer, som ikke er
bekendt med dette elektriske værktøj eller disse
instruktioner, at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj
er farligt i hænderne på personer, som ikke er instrueret i
brugen deraf.
e ) Vedligeholdelse af elektrisk værktøj. Undersøg
om bevægelige dele sidder skævt, binder eller er
gået itu såvel som andre forhold, der kan påvirke
betjeningen af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før brug. Mange
ulykker er forårsaget af dårligt vedligeholdt værktøj.
f ) Hold skæreværktøj skarpe og rene. Ordentligt
vedligeholdt skæreværktøj med skarpe skærekanter har
mindre tilbøjelighed til at binde og er lettere at styre.
g ) Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor, osv. i
overensstemmelse med disse instruktioner, idet der
tages hensyn til arbejdsforholdene og den opgave,
som skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til andre
opgaver end dem, det er beregnet til, kan resultere i en
farlig situation.
5) Anvendelse og Vedligeholdelse af
Batteri
a ) Må kun genoplades med den oplader, som er
angivet af fabrikanten. En oplader, der er beregnet til en
bestemt type batteripakke, kan udgøre en brandrisiko, hvis
den bruges med en anden type batteripakke.
b ) Brug kun elektrisk værktøj med de batteripakker,
der er beregnet til hver enkelt type. Brug af andre
batteripakker kan skabe risiko for personskade og brand.
c ) Når en batteripakke ikke er i brug, skal den holdes
borte fra andre metalgenstande, såsom papirclips,
mønter, nøgler, søm, skruer og andre små
metalgenstande, der kan danne forbindelse mellem
to elektriske kontaktflader. Kortslutninger mellem
batterikontakter kan forårsage forbrænding eller brand.
d ) Hvis en batteripakke udsættes for overlast, kan der
sive væske ud. Undgå kontakt. Hvis væsken berøres
ved et tilfælde, skal der skylles med masser af vand.
Hvis der kommer væske i øjnene, skal der desuden
søges lægehjælp. Batterivæske kan forårsage irritation
eller forbrænding.
6) Service
a ) Elektrisk værktøj skal serviceres af en kvalificeret
servicetekniker, som udelukende benytter
identiske reservedele. Derved sikres det, at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
Sikkerhedsinstruktioner
for Afløbsrensemaskine
•
•
•
•
•
•
•
Inden du bruger værktøjet, skal du teste
fejlstrømsafbryderen (RCD), der er leveret med
forsyningsledningen, for at sikre en korrekt drift. En
korrekt fungerende fejlstrømsafbryder reducerer risikoen for
elektrisk stød.
Brug kun forlængerledninger, der er beskyttet
af en fejlstrømsafbryder. Fejlstrømsafbryderen på
maskinens elledning forhindrer ikke elektrisk stød fra
forlængerledningerne.
Tag kun fat i det roterende kabel med handsker, der
anbefales af producenten. Latexhandsker eller løstsiddende
handsker eller klude kan blive viklet omkring kablet og kan
muligvis resultere i alvorlig personskade.
Lad ikke skæreren stoppe med at dreje, mens kablet
drejer. Dette kan overbelaste kablet og kan resultere i, at
kablet bliver snoet, knækket eller ødelagt, hvilket kan forårsage
en alvorlig personskade.
Brug latexhandsker eller gummihandsker inden
i handskerne, der anbefales af producenten,
beskyttelsesbriller, ansigtsskærme, beskyttelsestøj
og gasmaske, når det forventes, at der er kemikalier,
bakterier eller andre giftstoffer eller smitsomme stoffer i
afløbsrøret. Afløbsrender kan indeholde kemikalier, bakterier
og andre stoffer kan forårsage forbrændinger, være giftige eller
smitsomme eller kan resultere i andre alvorlige personskader.
Anvend god hygiejne. Undlad at spise eller ryge under
håndteringen eller betjeningen af afløbsrensemaskinen.
Efter at have håndteret eller betjent afløbsrensende
udstyr skal du bruge varmt sæbevand til at vaske
hænder og andre legemsdele, der udsættes for
afløbets indhold. Dette vil hjælpe med at reducere
risikoen for sundhedsfarer pga. udsættelse for giftige eller
smitsomme materialer.
Brug kun afløbsrensemaskinen til de anbefalede
afløbsstørrelser. Hvis du bruger den forkerte
afløbsrensemaskine, kan det føre til, at kablet bliver snoet,
knækket eller ødelagt, hvilket kan resultere i personskade.
Ekstra sikkerhedsregler for
afløbsrensemaskine
•
Stop værktøjet med det samme, hvis kablet binder og
stopper. Kablet kan blive snoet, knækket eller ødelagt, hvis
det overbelastes.
5
Dansk
•
•
•
•
•
•
•
Undersøg kablet for slide og skader inden brug.
Hvis kablet er slidt eller beskadiget, skal kablet udskiftes inden
brug af afløbsrensemaskinen. Se Valgfrit tilbehør.
Undlad at sno, knække eller bøje kabler for meget. Et ødelagt
kabel kan resultere i alvorlig personskade.
Afløbsrensningen kan beskadige gulve og andre overflader og
kan svine. Brug passende beskyttelsesdækker til at forhindre
skader og farer for omgivelserne. Afløbsrensemaskinens forside
bør ikke være længere væk end 15 cm (6”) fra afløbsrendens
åbning. Hvis det ikke kan lade sig gøre, skal der anvendes
ekstra rør og beslag for at udvide afløbsrenden. Hvis mere end
15 cm (6”) af kablet blive eksponeret, kan det resultere i, at
kablet bliver snoet, knækket, ødelagt eller smælder.
Dette værktøj er beregnet til brug af en enkelt operatør, så
denne alene kan kontrollere tilførslen og rotationen af kablet.
Hvis kablet holder op med at rotere, skal brugeren øjeblikkeligt
udløse udløseren for at forhindre, at kablet bliver snoet,
knækket, ødelagt, eller at det smælder.
Betjen kun afløbsrensemaskinen i baglæns rotation som
beskrevet i denne vejledning. Hvis værktøjet køres i baglæns
drift gennem længere perioder, kan det forårsage beskadigelse
af kablet.
Træk ikke udløseren med enden af kablet uden for røret.
Restrisici
På trods af overholdelsen af de relevante sikkerhedsregler og
brug af sikkerhedsudstyr kan visse restrisici ikke undgås. Disse
omfatter:
• Hørenedsættelse.
• Risiko for personskade som følge af flyvende partikler.
• Risiko for forbrænding ved at røre ved tilbehør, der bliver varmt
under betjening.
• Risiko for personskade som følge af forlænget brug.
Elektrisk sikkerhed
Den elektriske motor er konstrueret til bare én spænding.
Kontrollér altid, at batteripakken svarer til spændingen på
mærkepladen. Kontrollér også, at spændingen på din oplader
svarer til din el-netspænding.
Din DeWALT-oplader er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN60335. Derfor kræves der
ingen jordledning.
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den erstattes
af en specialfremstillet ledning, der fås gennem
DeWALT‘s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Der bør ikke benyttes en forlængerledning, medmindre det er
absolut nødvendigt. Brug en godkendt forlængerledning, der
er egnet til strømforsyningen til din oplader (se Tekniske data).
Den minimale lederstørrelse er 1 mm2; den maksimale længde
er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles helt ud.
GEM DISSE INSTRUKTIONER
6
Opladere
DeWALT opladere kræver ingen justering og er designet til at
være så brugervenlige som muligt.
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteriopladere
GEM DISSE INSTRUKTIONER: Denne vejledning indeholder
vigtige sikkerheds- og driftsinstruktioner for kompatible
batteriopladere se Tekniske data).
• Før du bruger opladeren, læs alle instruktioner og de
sikkerhedsmæssige afmærkninger på opladeren, batteripakken
og produktet.
ADVARSEL: Risiko for chok. Lad ikke nogen flydende
væsker komme ind i opladeren. Det kan resultere i et
elektrisk chok.
ADVARSEL: Vi anbefaler brug af en reststrømsanordning
med en reststrømskapacitet på 30mA eller mindre.
FORSIGTIG: Risiko for brand. For at reducere risikoen
for kvæstelser, oplad kun DeWALT genopladelige
batterier. Andre batterityper kan eksplodere og
forårsage personskader.
FORSIGTIG: Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke
leger med udstyret.
BEMÆRK: Under bestemte forhold, når opladeren
er tilsluttet til strømforsyningen, kan blotlagte
opladerkontakter blive kortsluttet af fremmede materialer.
Fremmede materialer af en ledende art som for eksempel,
men ikke begrænset til ståluld, aluminumsfolie eller
anden koncentration af metalliske partikler skal holdes på
afstand af opladerens huller. Tag altid stikket til opladeren
ud fra kontakten, når der ikke er indsat en batteripakke.
Tag stikket til opladeren ud før forsøg på at rengøre den.
• Forsøg ALDRIG at oplade batteripakken med andre
opladere end dem, der er omtalt i denne manual.
Opladeren og batteripakken er specielt designet til at
arbejde sammen.
• Disse opladere er ikke beregnet til anden brug end
opladning af DeWALT genopladelige batterier. Al anden
brug kan medføre risiko for brand, elektrisk chok eller livsfarlige
elektriske stød.
• Udsæt ikke opladeren for regn eller sne.
• Træk i stikket i stedet for ledningen, når opladeren
frakobles. Dette vil reducere risikoen for beskadigelse af
elstikket og ledningen.
• Sørg for at ledningen er placeret, så den ikke bliver trådt
på, snublet over eller på anden måde bliver genstand for
skader eller belastning.
• Anvend kun en forlængerledning, når det er absolut
nødvendigt. Anvendelse af en ukorrekt forlængerledning
kan resultere i risiko for brand, elektrisk chok eller livsfarlige
elektriske stød.
• Anbring ikke noget oven på opladeren eller anbring
opladeren på et blødt underlag, der kan blokere
ventilationshullerne og medføre for megen intern
varme. Anbring opladeren på afstand af alle varmekilder.
Dansk
•
•
•
•
•
•
•
Opladeren ventileres gennem huller i toppen og bunden
af huset.
Brug ikke opladeren, hvis ledningen eller stikket er
beskadiget—få dem omgående udskiftet.
Brug ikke opladeren, hvis den har fået et hårdt slag, er
blevet tabt eller blevet beskadiget på anden vis. Tag den
med til et autoriseret værksted.
Demontér ikke opladeren, tag den med til et autoriseret
værksted, når service eller reparation er påkrævet.
Ukorrekt genmontering kan medføre risiko for elektrisk chok,
livsfarlige elektriske stød eller brand.
Hvis ledningen beskadiges, skal den omgående udskiftes af
producenten, hans forhandler eller lignende kvalificeret person
for at forebygge enhver risiko.
Tag stikket til opladeren ud af kontakten før forsøg på
nogen form for rengøring. Dette vil reducere risikoen for
elektrisk chok. Fjernelse af batteripakken vil ikke reducere
denne risiko.
Forsøg ALDRIG at tilslutte 2 opladere til hinanden.
Opladeren er designet til at køre på standard 230V
husholdningsstrøm. Forsøg ikke at bruge den med
en anden strømstyrke. Dette gælder ikke for opladere
til køretøjer.
Opladning af et batteri (Fig. B)
1. Tilslut opladeren til en passende stikkontakt før
batteripakken sættes i.
2. Indsæt batteripakken 5 i opladeren og kontrollér, at pakken
sidder godt fast i opladeren. Det røde (opladnings) lys vil
blinke hele tiden og angive, at opladningsprocessen er
startet.
3. Når opladningen er færdig, vil det blive angivet af den røde
lampe, som vil lyse konstant på ON. Batteripakken er fuldt
opladet og kan nu anvendes eller kan efterlades i opladeren.
Skub batteriets udløserknap 6 på batteripakken for at
udtage batteripakken.
BEMÆRK: For at sikre maksimal ydeevne og levetid for li-Ion
batteripakker skal batteripakken lades helt op, før den anvendes
første gang.
Betjening af oplader
Se indikatorerne nedenfor for batteripakkens opladestatus.
Ladeindikatorer
oplader
fuldt opladet
forsinkelse ved
varmt/koldt batteri*
*Det røde lys vil fortsætte med at blinke, men et gult indikatorlys
vil blive tændt under denne handling. Når batteriet har opnået
en passende temperatur, vil det gule lys blive slukket, og
opladeren vil genoptage opladningsproceduren.
Kompatible oplader(e) vil ikke oplade en defekt batteripakke.
Opladeren vil angive defekt batteri ved at nægte at lyse eller ved
at vise problem pakke eller oplader blinkmønster.
BEMÆRK: Dette kan også betyde et problem med opladeren.
Hvis opladeren angiver et problem, tag opladeren og
batteripakken med hen til et autoriseret servicecentre for at
blive kontrolleret.
Varm/kold pakkeforsinkelse
Når opladeren sporer et batteri, der er for varmt eller for
koldt, starter den automatisk en varm/kold pakkeforsinkelse
og indstiller opladningen, indtil batteriet har nået en
passende temperatur. Opladeren skifter derefter automatisk
til pakkeopladningsfunktion. Denne funktion sikrer maksimal
batterilevetid.
En kold batteripakke vil oplade med en langsommere hastighed
end en varm batteripakke. Batteripakken vil oplade ved den
lavere hastighed gennem hele opladningscyklussen og vil
ikke vende tilbage til maksimal opladningshastighed, selvom
batteriet varmer.
DCB118 opladeren er udstyret med en intern blæser designet
til at nedkøle batteripakken. Blæseren tændes automatisk, når
batteripakken trænger til at blive afkølet. Brug aldrig opladeren,
hvis blæseren ikke virker korrekt, eller hvis blæseråbningerne
er blokerede. Tillad ikke at fremmedlegemer trænger ind
i opladeren.
Elektronisk beskyttelsessystem
XR Li-Ion værktøjerne er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem, der vil beskytte batteriet imod
overbelastning, overopvarmning eller dyb afladning.
Værktøjet vil automatisk slå fra, hvis det elektroniske
beskyttelsessystem aktiveres. Hvis dette sker, anbring li-ion
batteriet på opladeren, indtil det er helt opladet.
Vægmontering
Disse opladere er designet til montering på en væg, eller til at
stå oprejst på et bord eller en arbejdsflade. Hvis vægmontering
anbring opladeren inden for rækkevidde af en stikkontakt og
på afstand af et hjørne eller andre forhindringer, der kan hindre
luftstrømmen. Brug bagsiden af opladeren som skabelon for
placering af monteringsskruerne på væggen. Monter opladeren
sikkert ved hjælp af gipsskruer (købes separat) mindst 25,4 mm
langemed en skruehoveddiameter på 7–9 mm, skrues ind i
træ til en optimal dybde, der efterlader ca. 5,5 mm af skruen
blotlagt. Ret hullerne på bagsiden af opladeren ind efter de
blotlagte skruer og skru dem helt ind i hullerne.
Instruktioner om rengøring af opladeren
ADVARSEL: Risiko for chok. Tag stikket til opladeren
ud af kontakten før rengøring. Snavs og fedt kan
fjernes fra det ydersiden af opladeren med en klud eller
en blød ikke-metallisk børste. Brug ikke vand eller andre
rengøringsmidler. Lad aldrig væske trænge ind i værktøjet,
og nedsænk aldrig nogen del af værktøjet i en væske.
Batteripakke
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteripakker
Sørg for at oplyse katalognummer og spænding ved bestilling af
nye batteripakker.
7
Dansk
Batteripakken er ikke fuldt opladet ved levering. Læs
nedenstående sikkerhedsvejledning, før batteripakke og oplader
tages i brug. Følg derefter den beskrevne opladningsprocedure.
LÆS ALLE INSTRUKTIONER
•
•
•
•
•
•
•
•
Oplad ikke eller brug batteriet i en eksplosionsfarlig
atmosfære, som f.eks. ved tilstedeværelsen af
brændbare væsker, gasser eller støv. Isætning eller
udtagning af batteriet fra opladeren kan antænde støv eller
dampe.
Tving aldrig batteripakken ind i opladeren. Foretag ikke
nogen ændringer på batteripakken, så den kan passe
ind i en ikke kompatibel oplader, da batteripakken kan
blive sprængt og kan medføre personskader.
Oplad kun batteripakker i DeWALT opladere.
Sprøjt IKKE på den eller nedsænk den i vand eller andre
væsker.
Opbevar eller brug ikke værktøjet og batteripakken
på steder, hvor temperaturen kan nå op på eller
overstige 40 ˚C (104 ˚F) (som f.eks. uden for skure eller
metalbygninger om sommeren).
Brænd ikke batteripakken, selv hvis den er svært
beskadiget eller helt opslidt. Batteripakken kan eksplodere i
åben ild. Der dannes giftige dampe og stoffer ved forbrænding
af lithium-ion-batteripakker.
Hvis batteriets indhold kommer i kontakt med huden,
skal området omgående vaskes med mild sæbe og vand.
Hvis batterivæske kommer i øjnene, lad vand løbe over det
åbne øje i 15 minutter, eller indtil irritationen ophører. Hvis det
er nødvendigt at søge lægehjælp, består batterielektrolytten af
en blanding af flydende organiske karbonater og lithiumsalte.
Indholdet af åbnede battericeller kan forårsage
luftvejsirritation. Sørg for frisk luft. Søg lægehjælp, hvis
symptomerne vedvarer.
ADVARSEL: Fare for forbrændinger. Batterivæske kan
være brændbar, hvis den udsættes for gnister eller åben ild.
ADVARSEL: Forsøg aldrig at åbne batteripakken. Hvis
batteripakken er revnet eller beskadiget, indsæt den
ikke i opladeren. Undgå at mase, tabe eller beskadige
batteripakken. Anvend ikke en batteripakke eller oplader,
der har fået et hårdt slag, er blevet tabt, kørt over eller
blevet beskadiget på anden vis (f.eks. stukket med en
nål, slået med en hammer, trådt på). Det kan medføre
elektriske chok eller livsfarlige elektriske stød. Beskadigede
batteripakker skal returneres til forhandleren for
genanvendelse.
ADVARSEL: Brandfare. Opbevar eller bær aldrig
batteripakker, så metalgenstande kan komme
i kontakt med udsatte batteriklemmer. Anbring
for eksempel ikke batteripakker i forklæder, lommer,
værktøjskasser, produktkasser, skuffer osv. med løse søm,
skruer, nøgler osv.
FORSIGTIG: Når det ikke er i brug, læg værktøjet på
siden på en stabil overflade, hvor det ikke vil vælte
eller falde ned. Nogle værktøjer med store batteripakker
vil stå lodret på batteripakken, men kan let væltes.
8
Transport
ADVARSEL: Brandfare. Transport af batterier kan
muligvis forårsage brand, hvis batteripolerne uforvarende
kommer i kontakt med ledende materialer. Ved transport
af batterier sørg for, at batteriets poler er beskyttet og godt
isoleret fra materialer, der kan komme i kontakt med dem
og forårsage en kortslutning.
DeWALT batterier opfylder alle gældende skibsfartsregler
som foreskrevet af industrien og juridiske standarder, som
omfatter FN’s anbefalinger om transport af farligt gods,
den internationale lufttransportforening (IATA), farligt gods
regulativer, de internationale maritime farligt gods (IMDG) regler
og den europæiske konvention om international transport af
farligt gods ad landevejen (ADR). Litium-ion-celler og batterier
er blevet testet i henhold til afsnit 38,3 i FN´s anbefalinger om
tests og kriterier for transport af farligt gods.
I de fleste tilfælde vil afsendelsen af en DeWALT batteripakke
være undtaget fra at blive klassificeret som et fuldt reguleret
klasse 9 farligt materiale. Generelt vil det kun være forsendelser,
der indeholder et litium-ion batteri med en energivurdering på
over 100 watt timer (wt), der skal sendes som fuldt reguleret
klasse 9. Alle litium-ion batterier har en watt time vurdering
markeret på pakningen. Desuden på grund af regulativers
kompleksiteter, anbefaler DeWALT, at man ikke sender litiumion-batteripakker med luftfragt uanset watt time vurdering.
Forsendelser af værktøj med batterier (combo sæt) kan som
eneste undtagelse sendes med luftfragt, hvis batteripakkens
watt time vurdering ikke er højere end 100 watt timer.
Uanset om en forsendelse anses for at være undtaget eller
fuldt reguleret, er det speditørernes ansvar at rådføre sig
med de seneste regler for emballerings-, mærknings- og
dokumentationskrav.
Oplysningerne i dette afsnit i vejledningen er givet i god tro
og menes at være korrekte på det tidspunkt, hvor dokumentet
blev oprettet. Men der gives ingen garanti, udtrykt eller
underforstået. Det er købers ansvar at sikre, at vedkommendes
aktiviteter er i overensstemmelse med de gældende regulativer.
Transport af FLEXVOLTTM batteri
DeWALT FLEXVOLTTM batteri har to funktioner: Anvendelse og
transport.
Anvendelsesfunktion: Når FLEXVOLTTM batteriet står alene
eller er i et DeWALT 18V produkt, vil den fungere som et 18V
batteri. Når FLEXVOLTTM batteriet er i et 54V eller et 108V (to 54V
batterier) produkt, vil det fungere som et 54V batteri.
Transportfunktion: Når
dækslet er fastgjort til
FLEXVOLTTM batteriet, er batteriet
i transportfunktion. Behold
dækslet til forsendelse.
Under transportfunktionen er cellestrenge elektrisk afbrudt inde
i pakken, og det resulterer i 3 batterier med en lavere watt time
(Wh) ydelse i forhold til 1
Eksempel på mærkning af anvendelses- og
batteri med en højere watt transportlabel
timeydelse. Denne øgede
mængde på 3 batterier med
den lavere watt timeydelse
Dansk
kan fritage pakken fra visse forsendelsesforordninger, der er
batterier med højere watt timer.
Eksempelvis kan transport Wh ydelsen angive 3 x 36 Wh, hvilket
betyder 3 batterier hver på 36 watt timer. Anvendelses Wh
ydelsen kan angive 108 watt timer (forudsat 1 batteri).
Anbefalet opbevaring
1. Det bedste opbevaringssted er køligt og tørt, hvor den ikke
udsættes for direkte sollys og ekstrem varme eller kulde. For
optimal batteriydelse og -liv skal du opbevare batteripakker
ved stuetemperatur, når de ikke er i brug.
2. For langtids opbevaring anbefales det at opbevare en fuldt
opladet batteripakke et køligt, tørt sted uden for opladeren
for optimale resultater.
BEMÆRK: Batteripakker bør ikke opbevares helt tømt for
opladning. Batteripakken skal genoplades før brug.
Mærkater på oplader og batteripakke
Udover de piktogrammer, der anvendes i denne vejledning,
kan mærkater på opladeren og battteripakken vise de følgende
piktogrammer:
Læs brugsvejledningen før brug.
Se Tekniske data vedrørende opladningstid.
B erør aldrig kontaktflader med strømførende
genstande.
ANVENDELSE (uden transportdæksel). Eksempel:
Wh ydelsen angiver 108 Wh (1 batteri med 108
watt timer).
TRANSPORT (med indbygget transportdæksel).
Eksempel: Wh ydelsen angiver 3 x 36 Wh
(3 batterier på 36 watt timer).
Batteritype
DDCD200 bruger et batteri på 18 volt.
Disse batteripakker kan bruges: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, DCB546,
DCB547. Se Tekniske data for flere informationer.
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1 Ledningsfri afløbsrensemaskine
1 Indvendig tromle med kabel
1Oplader
1 Li-ion batteripakke (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 modeller)
2 Li-ion batteripakker (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 modeller)
3 Li-ion batteripakker (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 modeller)
1Brugsvejledning
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet, dele og tilbehør,
der kan være opstået under transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt og forstå den
før betjening.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
Beskadigede batteripakker må ikke oplades.
Synlig stråling Kig ikke ind i lyset.
Må ikke udsættes for vand.
Kabelretning
Defekte ledninger skal udskiftes omgående.
Datokodeposition (Fig. A)
Oplad kun mellem 4 ˚C og 40 ˚C.
Kun til indendørs brug.
T ag hensyn til miljøet ved bortskaffelse
af batteripakken.
plad kun DeWALT batteripakker med de
O
specielle DeWALT opladere. Opladning af andre
typer batteripakker end de specielle DeWALT
batterier med en DeWALT oplader, kan få dem til
at sprænges eller føre til andre farlige situationer.
Datokoden 15 , der også inkluderer produktionsåret, er tryk
på huset.
Eksempel:
2017 XX XX
Produktionsår
Beskrivelse (Fig. A)
1
2
3
4
Destruér ikke batteripakken.
5
6
7
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk værktøj eller nogen
dele deraf. Det kan medføre materiale- eller personskade.
Forlæns-/baglæns reguleringsknap
Variabel hastighedsudløserkontakt
Hovedhåndtag
Arbejdslyskontakt
Batteripakke
Batteriets udløserknap
Justerbart LED arbejdslys
9
Dansk
8 Fast værn
9 Tromledæksel
10 Forreste håndtag
11 Kabel
12 Indvendig tromle
13 Kabelpæreende
14 Kabelretningssymbol
15 Datokode
Tilsigtet Brug
Denne afløbsrensemaskine er udformet til professionel
afløbsrensning.
MÅ IKKE bruges under meget våde forhold eller under
tilstedeværelse af brændbare væsker eller gasser.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i nærheden af
brændbare væsker eller gasser.
Denne afløbsrensemaskine er et professionelt værktøj.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet. Overvågning
er påkrævet, når uerfarne brugere anvender dette værktøj.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af personer
(inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale handicaps; mangel på erfaringer, viden eller
færdigheder, medmindre de er under overvågning af en
person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
Udløserkontakt med variabel hastighed
(fig. A)
Du starter værktøjet ved tryk på udløserkontakten 2 . Tryk på
udløserkontakten for at slå værktøjet fra. Værktøjshastigheden
kontrolleres ved at variere udløserkontaktens position.
BEMÆRK: Vedvarende brug af det variable hastighedsområde
anbefales ikke. Det kan ødelægge kontakten og bør undgås.
Forlæns/baglæns reguleringsknap (fig. A)
En retningsomskifterknap (1) bestemmer kablets
rotationsretning og fungerer også som låseknap.
Du vælger forlænsrotation ved at udløse udløserkontakten og
trykke på forlæns/baglæns reguleringsknappen på højre side
af værktøjet.
Du vælger baglæns ved at udløse udløserkontakten og trykke på
forlæns/baglæns styreknappen på venstre side af værktøjet.
Midterpositionen på styreknappen låser værktøjet i off position.
Når positionen på styreknappen ændres, sørg for at udløseren
er udløst.
BEMÆRK: Første gang værktøjet køres efter ændring af
rotationsretningen, kan du høre et klik ved opstart. Dette er
normalt og angiver ikke et problem.
BEMÆRK: Værktøjet skal stoppe helt, inden værktøjets retning
ændres, eller værktøjet drives i den modsatte retning.
Forreste håndtag/kabellås (fig. A)
Forreste håndtag 10 har en låseposition og en oplåseposition.
Når det skubbes fremad, låses det forreste håndtag op, så kablet
10
kan trækkes ud af eller skubbes ind i tromlen. Når det trækkes
tilbage, låser det forreste håndtag kablet i position.
Justerbart LED arbejdslys (fig. A, C)
Det justerbare LED arbejdslys 7 (fig. A) er placeret på bunden
af det faste tromleværn 8 . Arbejdslyskontakten 4 , fig. C, er
placeret på foden af værktøjets hovedhåndtag 3 . Arbejdslysene
aktiveres, når udløserkontakten trykkes ned. Tilstanden lav,
middel og spotlys kan ændres ved at bevæge kontakten 4 . Hvis
udløserkontakten forbliver trykket ind, vil arbejdslyset forblive
tændt i alle tilstande.
Når den står på indstillingerne lav og middel, vil strålen forblive
tændt i op til 20 sekunder, efter udløserkontakten udløses.
Spotlys-tilstand
Indstillingen høj er spotlys-tilstanden. Spotlyset vil køre i 20
minutter, efter udløserkontakten udløses. To minutter inden
spotlyset slukkes, blinker det to gange og dæmpes derefter.
For at undgå at spotlyset bliver slukket, skal du banke let på
udløserkontakten.
ADVARSEL: Mens du bruger arbejdslyset i tilstanden
middel eller spotlys, må du ikke stirre på lyset eller
stille værktøjet i en position, der kan få nogen til at
stirre ind i lyset. Der kan ske alvorlige øjenskader.
FORSIGTIG: Når du bruger værktøjet som et spotlys, skal
du sikre dig, at det er fastgjort på en stabil overflade, hvor
det ikke udgør en fare for snubling eller fald.
FORSIGTIG: Træk kablet helt ind i tromlen, inden
du bruger værktøjet som et spotlys. Der kan opstå
personskader eller beskadigelser.
Advarsel om lavt batteriniveau
Når spotlys-tilstanden er aktiveret, og batteriet er ved at være
afladet, blinker spotlyset to gange og dæmpes derefter. Efter
to minutter vil batteriet være helt afladet, og værktøjet vil
øjeblikkeligt blive slukket. Udskift derefter med et nyt batteri.
ADVARSEL: For at mindske risikoen for personskade, sørg
altid for at have et backupbatteri eller en sekundær lyskilde
til rådighed, hvis situationen kræver det.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlige
kvæstelser, anbring forlæns-/baglænsknappen
i startspærreposition eller slå værktøjet fra og
frakobel batteripakken, før der foretages nogen
justeringer, eller der af-/påmonteres tilbehør eller
ekstraudstyr. Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
ADVARSEL: Anvend kun DeWALT-batteripakker og
-opladere.
Indsættelse og fjernelse af
batteripakken fra værktøjet (Fig. B)
BEMÆRK: For de bedste resultater kontrollér at
batteripakken 5 er fuldt opladet.
Dansk
Sådan installeres batteripakken i
værktøjets håndtag
1. Ret batteripakken 5 ind efter rillerne inde i håndtaget
(Fig. B).
2. Skub den ind i håndtaget, indtil batteripakken sidder godt
fast i værktøjet og kontrollér, at den ikke river sig løs.
Sådan fjernes batteripakken fra værktøjet
1. Tryk på udløserknappen 6 og træk batteripakken ud fra
værktøjets håndtag.
2. Isæt batteripakken i opladeren som beskrevet i
opladerafsnittet i denne vejledning.
Batteripakker til brændstofmåler (Fig. B)
Nogle DeWALT batteripakker indeholder en brændstofmåler,
som består af tre grønne LED lys, som angiver niveauet for den
resterende opladning i batteripakken.
Du aktiverer brændstofmåleren ved at trykke på og holde
brændstofmålerknappen 6 nede. En kombination af de tre
grønne LED lys vil lyse og angive niveauet for den resterende
opladning. Når niveauet for opladning i batteriet ligger under
den brugbare grænse, lyser brændstofmåleren ikke, og batteriet
skal genoplades.
BEMÆRK: Brændstofmåleren giver kun en indikation af den
opladning, der resterer i batteripakken. Den angiver ikke
værktøjets funktionalitet og er underlagt variation baseret på
produktkomponenter, temperatur og slutbrugeranvendelse.
Kabelfjernelse fra afløbsrensemaskinen og
isætning af kabeltromle
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade
skal du altid bære beskyttelsesbriller eller briller med
sideskærme. Bær altid læderhandsker med latexhandsker
indeni. Kablet er under belastning og kan rulle uventet ud.
Kabelendefunktion kan være skarp.
Fjern kablet med henblik på rengøring efter hver anvendelse.
Sådan fjernes kablet:
1. Fjern batteripakken fra værktøjet.
2. Træk det forreste håndtag 10 ud og væk fra værktøjet til
den oplåste position.
3. Mens værktøjet understøttes vertikalt, skal du fjerne de fire
skruer fra tromledækslet 9 .
ADVARSEL! Kablet er under belastning og kan rulle
uventet ud. Hold trykket på tromledækslet, så det ikke
ruller ud.
4. Løft forsigtigt tromledækslet, tag fat underneden for at
holde godt fast i kablet, mens du trækker tromledækslet 9 og det forreste håndtag 10 af for at eksponere den
indvendige tromle 12 .
5. Fjern kablet fra tromledækslet og det forreste håndtag, og
put det ind i den indvendige tromle. Sæt tromledækslet til
side.
6. Fjern forsigtigt den indvendige tromle med kablet fra
afløbsrensemaskinen.
7. Når du rengør kablet, skal du forsigtigt rulle kablet ud fra den
indvendige tromle. Se Rengøring under Vedligeholdelse.
Sådan installeres kablet:
1. Fjern batteripakken fra værktøjet.
2. Træk det forreste håndtag 10 ud og væk fra værktøjet til
den oplåste position.
3. Fjern de fire skruer fra tromledækslet 9 .
4. Vikl det rene, tørre kabel helt ind i den indvendige tromle 12
ved at følge kabelretningssymbolet 14 (fig. A).
ADVARSEL! Hvis kablet vikles i den forkerte retning, kan
det få værktøjet til at anvende for meget moment, hvilket
kan får kablet til at knække under opbinding.
ADVARSEL: Installer aldrig et nyt kabel ved at trække det
gennem det forreste håndtag på værktøjet. Demonter altid
tromledækslet, så du kan være sikker på, at kablet vikles i
den rigtige retning.
5. Sæt den indvendige tromle med kablet tilbage i værktøjet.
6. Træk forsigtigt kabelpæreenden ud af den indvendige
tromle, og før den gennem det forreste håndtag.
ADVARSEL! Kablet er under belastning og kan uventet
blive viklet ud. Hold trykket på kablet, så det ikke vikles ud.
7. Anbring tromledækslet og det forreste håndtag over den
indvendige tromle, og geninstaller de fire skruer. Stram godt.
BEMÆRK: Hvis enheden ikke er i balance og/eller vibrerer
unødvendigt, kan kablet være viklet dårligt.
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL: Overhold altid sikkerhedsvejledningen og de
gældende regler.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlige
kvæstelser, anbring forlæns-/baglænsknappen
i startspærreposition eller slå værktøjet fra og
frakobel batteripakken, før der foretages nogen
justeringer, eller der af-/påmonteres tilbehør eller
ekstraudstyr. Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
ADVARSEL: Bær altid øjenværn og andet
beskyttelsesudstyr, der er passende til opgaven.
ADVARSEL: Bær altid læderarbejdshandsker med
latexhandsker indeni.
ADVARSEL: Må ikke betjenes, hvis der er over 15 cm kabel
uden for røret eller tromlen.
ADVARSEL: Kablet kan smælde eller blive viklet sammen.
ADVARSEL: Hold ikke kablet, mens det drejer.
ADVARSEL: Kabelendefunktion kan være skarp.
Korrekt håndposition (Fig. D)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade skal
du ALTID anvende den rette håndposition som vist.
11
Dansk
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlig
personskade skal du ALTID holde godt fast i tilfælde af en
pludselig reaktion.
Det er nødvendigt at placere den ene hånd på det forreste
håndtag 10 , og den anden hånd på hovedhåndtaget 3 for
korrekt håndposition.
Rydning af en afløbsrende
1. Sæt forlæns/baglæns reguleringsknappen 1 i
midter position.
2. Isæt batteripakken i håndtaget.
3. Flyt forlæns/baglæns reguleringsknappen 1 til
forlæs position.
4. Træk det forreste håndtag 10 ud i den oplåste position.
5. Træk mindst 46 cm (18”) af kablet fra værktøjet. Indsæt
mindst 30 cm (12”) af kablet i afløbsrenden, så ikke mere
end 15 cm (6”) af kablet er eksponeret.
ADVARSEL: Må ikke betjenes, hvis over 15 cm (6”) af
kablet er eksponeret. Større afstand kan forårsage, at
kablet bliver snoet, knækket, ødelagt eller smælder.
ADVARSEL: Bær altid læderarbejdshandsker
med latexhandsker indeni under betjening af
afløbsrensemaskinen.
ADVARSEL: Hvis kablet enten af blokeret af blokeringen
eller røret, så kablet ikke kan rotere, henvises der til afsnittet
Sådan løsnes afløbsrensemaskine.
ADVARSEL: Hvis kablet forhindres i at rotere pga. en
blokering eller røret, skal udløseren udløses med det
samme.
ADVARSEL: Må kun betjenes i baglæns retning for at
fjerne kablet fra en forhindring.
6. Fortsæt med at føde kablet ud med hånden i røret, indtil det
bliver svært.
7. Efterhånden som fødningen af kablet bliver sværere, skal det
forreste håndtag flyttes tilbage for at låse kablet med kun
15 cm (6”) af kablet eksponeret. Med hænderne væk fra
kablet skal du trække udløseren for at begynde at rotere
kablet og flytte afløbsrensemaskinen mod afløbsrendens
åbning for at skubbe kablet ned i afløbsrenden.
8. Udløs udløseren, flyt det forreste håndtag fremad for at låse
op for kablet, og tag fat i kablet med din hånd med handske
på for at forhindre, at det trækkes ud af afløbsrenden. Træk
afløbserensemaskinen tilbage, så ikke mere end 15 cm (6”)
af kablet er eksponeret.
BEMÆRK: Kablet er ikke fastgjort til den indvendige tromle. Vær
forsigtig, når du tilfører mindst 1,5 m til 2,13 m (5 til 7 fod) af
kablet, for at sikre at det ikke kommer ud af maskinen.
9. Gentag trin 6–8 for at fortsætte med at avancere kablet.
Sådan løsnes afløbsrensemaskine
ADVARSEL: Sørg for, at kablet står helt stille, før du vælger
baglæns position.
1. Sæt det forreste håndtag til den oplåste position og forlæns/
baglæns reguleringsknappen til baglæns position.
12
2. Træk værktøjet nogle få tommer tilbage i baglæns drift for at
frigøre kablet.
3. Stop værktøjet.
4. Efter at værktøjet er stoppet helt, skal der skiftes tilbage til
forlæns positionen.
FORSIGTIG: Hvis værktøjet køres i baglæns drift gennem
længere perioder, kan det forårsage beskadigelse af kablet
og tilbehør. Må kun betjenes i baglæns retning for at fjerne
kablet fra en forhindring.
Fjernelse af kabel fra afløbsrende
1. Sæt det forreste håndtag til den oplåste position.
2. Indstil forlæns/baglæns reguleringsknappen til
forlæns position.
3. Træk udløseren en smule, og træk værktøjet tilbage for at
fjerne ca. 15 cm (6”) kabel fra afløbsrenden.
4. Udløs udløseren, og lås forlæns/baglæns knappen i
midter positionen.
5. Tør det eksponerede kabel med en klud, og før det tilbage
i værktøjet.
6. Gentag trin 1–5, indtil kablet er i nærheden af afløbsrendens
åbning. Fød derefter det resterende kabel tilbage i tromlen
med hånden.
ADVARSEL: Træk aldrig skæreren tilbage fra
afløbsrendens åbning, mens kablet roterer. Kablet
kan smælde og forårsage alvorlig personskade.
BEMÆRK: Inden du opbevarer værktøjet, skal du vaske kablet
og tromlen (se Rengøring).
Ledetråd: Det er praktisk at have en stråle vand, der løber
gennem røret for at vaske fragmenter væk, mens maskinen
er i drift og bagefter. Undgå at gøre motoren, håndtaget og
batteriet vådt.
7. Når kablet nærmer sig afløbsrendens åbning, skal du
fjerne din finger fra udløserkontakten for at stoppe
kabelrotationen.
Diagram over kabelanvendelse
Kabelstørrelse
Rørstørrelse
Typiske anvendelser
6 mm
(1/4")
19 mm to 38 mm
(3/4" to 1-1/2")
Vask- og badekarsafløb
8 mm
(5/16")
32 mm to 50 mm
(1-1/4" to 2")
Vaske, vaskekar, små afløb
10 mm
50 mm to 76 mm
Gulvafløb, toilter
(3/8")
(2" to 3")
Kablet med en diameter på 6 mm (1/4”) og 8 mm (5/16”) og
en pæreende kan roteres gennem de fleste sikurvemidter og
fungerer godt i rør, der er blokeret af bløde materialer såsom hår,
sæbe, fedt osv.
Maksimal kapacitet: 10,6 m (35 ft.) af 10 mm (3/8”) kabel.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DeWALT-elværktøj er beregnet til langvarig brug med
minimal vedligeholdelse. Værktøjets fortsatte tilfredsstillende
Dansk
drift afhænger af korrekt vedligeholdelse og rengøring
af værktøjet.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlige
kvæstelser, anbring forlæns-/baglænsknappen
i startspærreposition eller slå værktøjet fra og
frakobel batteripakken, før der foretages nogen
justeringer, eller der af-/påmonteres tilbehør eller
ekstraudstyr. Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
Der kan ikke udføres service på opladeren eller batteripakken.
Miljøbeskyttelse
S eparate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden.
Produkte und Batterien enthalten Materialien, die
zurückgewonnen oder recycelt werden können, um den Bedarf
an Rohstoffen zu reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische
Produkte und Batterien gemäß den lokalen Bestimmungen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.2helpU.com.
Genopladelig batteripakke
Smøring
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
Rengøring
ADVARSEL: Fjern batteriet før rengøring af værktøj.
ADVARSEL: Blæs støv og snavs ud af hovedhuset med
tør luft, lige så snart der samler sig snavs i og omkring
luftaftrækket. Bær godkendte beskyttelsesbriller og
godkendt støvmaske ved udførelse af denne procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler eller andre
kraftige kemikalier til at rengøre værktøjets ikke-metalliske
dele. Disse kemikalier kan svække de materialer, der
anvendes i disse dele. Brug en klud, der kun er fugtet
med vand og mild sæbe. Lad aldrig væske trænge ind
i værktøjet, og nedsænk aldrig nogen del af værktøjet
i væske. Lad aldrig væske trænge ind i værktøjets motor
og håndtag; nedsænk aldrig nogen del af værktøjet i en
væske.
Skyl, tør og smør kablet let efter hver brug for at forhindre
skader fra bundfald og afløbsrensekemikalier. Fjern kablet og
den indvendige tromle inden rensning. Se Kabelfjernelse fra
afløbsrensemaskinen og isætning af kabeltromle.
BEMÆRK: Kablet kan blive snoet, knækket eller ødelagt, hvis
det overbelastes.
ADVARSEL! Bær læderhandsker med latexhandsker
indeni.
Dette batteri har en lang levetid, men skal udskiftes, når det
ikke afgiver tilstrækkelig effekt ved opgaver, der før var lette at
udføre. Ved afslutningen af batteriets rimelige levetid bortskaffes
det på en miljøsikker måde:
• Sørg for, at batteripakken er helt afladet og tag den derpå
ud af værktøjet.
• Litium-ion-celler er genanvendelige. Tag dem med til din
forhandler eller til den lokale genbrugsplads. De indsamlede
batteripakker vil blive genanvendt eller korrekt bortskaffet.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Eftersom andet tilbehør, end det, der tilbydes
eller anbefales af DeWALT, ikke er afprøvet med dette
produkt, kan det være farligt at bruge sådant tilbehør med
dette værktøj. For at mindske risikoen for personskade, må
dette produkt kun anvendes med tilbehør, som anbefales
af DeWALT.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
DeWALT-tilbehør, der er tilgængeligt til køb
DCD2000
Indvendig tromle
DCD2005
7,6 m af 8 mm pærehovedkabel
13
Deutsch
ABFLUSSREINIGER
DCD200
Herzlichen Glückwunsch!
EG-Konformitätserklärung
Sie haben sich für ein Gerät von DeWALT entschieden.
Langjährige Erfahrung, sorgfältige Produktentwicklung und
Innovation machen DeWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Maschinenrichylinie
Technische Daten
Abflussreiniger
DCD200
Spannung
Typ
Akkutyp
Leerlaufdrehzahl
Rohrgröße mindestens
Rohrgröße maximal
Kabellänge Abflussreiniger max.
Gewicht (ohne Akku)
VDC
min-1
mm
mm
m
kg
DCD200
18
1
Li-Ion
0–620
20
76
10.6
5.34
Lärmwerte und Vibrationswerte (Triax-Vektorsumme) gemäß EN60745-2-21.
dB(A)
80
LPA(Emissions-Schalldruckpegel)
dB(A)
91
LWA(Schallleistungspegel)
K (Unsicherheit für den angegebenen Schallpegel) dB(A)
3
Vibrationskennwert ah =
Unsicherheitswert K =
m/s2
m/s2
7.2
1.5
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem standardisierten
Test laut EN60745 gemessen und kann für einen Vergleich
zwischen zwei Geräten verwendet werden. Er kann zu einer
vorläufigen Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene Vibrationsemissionswert
bezieht sich auf die Hauptanwendung des Gerätes.
Wenn das Gerät jedoch für andere Anwendungen, mit
anderem Zubehör oder schlecht gewartet eingesetzt
wird, kann die Vibrationsemission verschieden sein. Dies
kann den Expositionsgrad über die Gesamtbetriebszeit
erheblich erhöhen.
Eine Schätzung der Vibrationsstärke sollte auch
berücksichtigen, wie oft das Gerät ausgeschaltet
wird oder über welche Zeit es zwar läuft, aber nicht
wirklich in Betrieb ist. Dies kann die Exposition über die
Gesamtbetriebszeit erheblich mindern.
Es sind zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutze
der Betriebsperson vor den Auswirkungen der Vibration
in Betracht zu ziehen, z. B.: Wartung des Gerätes und
des Zubehörs, Warmhalten der Hände, Organisation
des Arbeitsablaufes.
DeWALT erklärt hiermit, dass diese unter Technische Daten
beschriebenen Produkte die folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-21:2009
+A1:2010.
Diese Produkte erfüllen auch die Anforderungen von
Richtlinie 2014/30/EU und 2011/65/EU. Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an DeWALT unter der
folgenden Adresse oder schauen Sie auf der Rückseite dieser
Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die Zusammenstellung
des technischen Dossiers und gibt diese Erklärung im Namen
von DeWALT ab.
Markus Rompel
Technischer Direktor
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
26.04.2017
WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr bitte
die Bedienungsanleitung lesen.
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise
erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch und achten Sie auf
diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende
gefährliche Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu
tödlichen oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, u. U. zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts
mit Verletzungen zu tun hat, aber, wenn es nicht
vermieden wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
14
Gewicht
Deutsch
Akkus
Ladegeräte/Ladedauer (Minuten)
Kat #
VGS
Ah
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
Gewicht (kg) DCB107
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise für
Elektrowerkzeuge
WARNUNG: Lesen Sie alle Sicherheitswarnhinweise
und alle Anweisungen. Das Nichtbeachten von
Warnhinweisen und Anweisungen kann zu elektrischem
Schlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen bezieht sich
auf Ihr netzbetriebenes Elektrowerkzeug (mit Kabel) oder auf Ihr
akkubetriebenes (kabelloses) Elektrowerkzeug.
1) Sicherheit im Arbeitsbereich
a ) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut
ausgeleuchtet. Unaufgeräumte oder dunkle Bereiche
begünstigen Unfälle.
b ) Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen
sich z. B. brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub
befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Dämpfe entzünden können.
c ) Halten Sie Kinder und Zuschauer fern, während Sie
ein Elektrogerät betreiben. Ablenkung kann dazu
führen, dass Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.
2) Elektrische Sicherheit
a ) Der Stecker des Elektrogerätes muss in die
Steckdose passen. Ändern Sie niemals den Stecker
in irgendeiner Form. Verwenden Sie keinerlei
Adapterstecker an geerdeten Elektrogeräten.
Unveränderte Stecker und passende Steckdosen mindern
die Gefahr eines elektrischen Schlages.
b ) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten
Flächen, wie Rohre, Radiatoren, Herde und
Kühlgeräte. Es besteht eine erhöhte Gefahr für einen
elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
c ) Setzen Sie Elektrogeräte keinem Regen oder
feuchter Umgebung aus. Wenn Wasser in das
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
Elektrogerät eindringt, erhöht sich die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
d ) Überlasten Sie das Kabel nicht. Verwenden Sie
niemals das Kabel, um das Elektrogerät zu tragen
oder durch Ziehen vom Netz zu trennen. Halten Sie
das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder
beweglichen Teilen. Beschädigte oder verhedderte Kabel
erhöhen die Gefahr eines elektrischen Schlages.
e ) Wenn Sie ein Elektrogerät im Freien betreiben,
verwenden Sie ein für den Außeneinsatz geeignetes
Verlängerungskabel. Die Verwendung von für den
Außeneinsatz geeigneten Kabeln mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
f ) Wenn der Betrieb eines Elektrogerätes in feuchter
Umgebung unumgänglich ist, verwenden Sie eine
durch einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter
oder Rcd) geschützte Stromversorgung. Der Einsatz
eines Fehlerstromschutzschalters mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
3) Sicherheit von Personen
a ) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was
Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit
mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein
Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder
unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder
Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit
beim Betrieb eines Elektrogerätes kann zu schweren
Verletzungen führen.
b ) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und
immer eine Schutzbrille. Das Tragen persönlicher
Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste
Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach
Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das
Risiko von Verletzungen.
c ) Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten.
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter in der
AUS-Position ist, bevor Sie das Gerät an die
Stromversorgung und/oder an den Akku anschließen
oder wenn Sie das Gerät aufnehmen oder tragen.
Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den
Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet
an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu
Unfällen führen.
15
Deutsch
d ) Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder Werkzeuge,
bevor Sie das Elektrogerät einschalten. Werkzeuge
oder Schlüssel, die an rotierenden Teilen des Elektrogerätes
angebracht sind, können zu Verletzungen führen.
e ) Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung.
Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten
Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können
Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen
besser kontrollieren.
f ) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine
weite Kleidung und keinen Schmuck. Halten Sie Ihre
Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen
Teilen fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder lange
Haare können sich in den beweglichen Teilen verfangen.
g ) Wenn Geräte für den Anschluss an eine
Staubabsaugung und Staubsammlung vorgesehen
sind, vergewissern Sie sich, dass diese richtig
angeschlossen sind und verwendet werden. Der
Einsatz von Staubsammlern kann staubbedingte
Gefahren mindern.
der Aufgabe. Wenn Sie das Elektrogerät für Aufgaben
verwenden, die nicht bestimmungsgemäß sind, kann dies
zu gefährlichen Situationen führen.
5) Verwendung und Pflege von
Akkugeräten
a ) Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten auf, die
vom Hersteller empfohlen werden. Ein Ladegerät,
das für einen bestimmten Akkutyp geeignet ist, kann zu
Brandgefahr führen, wenn es mit einem anderen Akku
verwendet wird.
b ) Verwenden Sie Elektrogeräte nur mit den speziell
vorgesehenen Akkus. Der Einsatz anderer Akkus kann zu
Verletzungs- und Brandgefahr führen.
c ) Wenn Akkus nicht verwendet werden, halten Sie
sie von anderen Metallteilen, z. B. Büroklammern,
Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder
anderen kleinen Metallteilen fern, die eine
Verbindung zwischen den Polen verursachen
können. Wenn die Akkupole kurzgeschlossen werden,
kann dies zu Verbrennungen oder einem Brand führen.
d ) Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus dem
Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit.
Bei zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen.
Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt,
nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch.
Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder
Verbrennungen führen.
4) Verwendung und Pflege des
Elektrogerätes
a ) Überlasten Sie das Elektrogerät nicht. Verwenden Sie
das für Ihre Arbeit passende Elektrogerät. Das richtige
Gerät wird die Aufgabe besser und sicherer erledigen,
wenn es bestimmungsgemäß verwendet wird.
b ) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr
ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss
repariert werden.
c ) Trennen Sie den Stecker vom Netz und/oder die
Akkus vom Elektrogerät, bevor Sie Einstellungen
am Gerät vornehmen, Zubehör wechseln oder es
aufbewahren. Diese Vorbeugemaßnahmen mindern die
Gefahr, dass das Elektrogerät unbeabsichtigt startet.
d ) Bewahren Sie nicht verwendete Elektrogeräte für
Kinder unerreichbar auf und lassen Sie nicht zu, dass
Personen ohne Erfahrung mit dem Elektrogerät oder
mit diesen Anweisungen das Elektrogerät bedienen.
Elektrogeräte sind in den Händen nicht geschulter
Personen gefährlich.
e ) Warten Sie die Elektrogeräte. Prüfen Sie, ob
bewegliche Teile verzogen oder ausgeschlagen, ob
Teile gebrochen oder in einem Zustand sind, der den
Betrieb des Elektrogerätes beeinträchtigen kann.
Bei Beschädigungen lassen Sie das Elektrogerät
reparieren, bevor Sie es verwenden. Viele Unfälle
entstehen wegen mangelnder Wartung der Elektrogeräte.
f ) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Richtig gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen Klingen
blockieren seltener und sind leichter unter Kontrolle
zu halten.
g ) Verwenden Sie Elektrogeräte, Zubehör und Einsätze
(Bits) usw. gemäß diesen Anweisungen und unter
Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen und
16
6) Service
a ) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit OriginalErsatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass
die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für
Abflussreiniger
•
•
•
•
Bevor Sie das Werkzeug in Betrieb nehmen,
testen Sie das mit dem Netzkabel gelieferte
Fehlerstromgerät (RCD), um sicherzustellen, dass
es ordnungsgemäß funktioniert. Ein ordnungsgemäß
funktionierendes Fehlerstromgerät reduziert das Risiko eines
elektrischen Schlags.
Verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die durch ein
Fehlerstromgerät geschützt sind. Das Fehlerstromgerät am
Netzkabel der Maschine verhindert keinen elektrischen Schlag
durch die Verlängerungskabel.
Fassen Sie das rotierende Kabel nur mit vom Hersteller
empfohlenen Handschuhen an. Latex- oder lose sitzende
Handschuhe oder Lumpen können sich um das Kabel wickeln
und zu schweren Verletzungen führen.
Der Fräser darf nicht aufhören sich zu drehen, während
sich das Kabel noch weiter dreht. Dies kann das Kabel
überlasten und es kann zu Verdrehen, Knicken oder Brechen
des Kabels kommen, wodurch schwere Verletzungen
entstehen können.
Deutsch
•
•
•
Verwenden Sie in den vom Hersteller
empfohlenen Handschuhen zusätzlich Latex- oder
Gummihandschuhe, und tragen Sie Schutzbrille,
Gesichtsschutz, Schutzkleidung und Atemschutzmaske,
wenn wahrscheinlich ist, dass sich in einer
Abflussleitung Chemikalien, Bakterien oder andere
giftige oder infektiöse Stoffe befinden. Abflüsse können
Chemikalien, Bakterien und andere Stoffe enthalten, die
Verbrennungen verursachen, giftig oder infektiös sein oder zu
schweren Verletzungen führen können.
Achten Sie auf angemessene Hygieneverfahren.
Bei der Handhabung oder dem Betrieb des
Abflussreinigers nicht essen oder rauchen. Verwenden
Sie nach der Handhabung oder dem Betrieb von
Abflussreinigungsgeräten heißes Seifenwasser, um
Hände und andere Körperteile zu waschen, die dem
Inhalt des Abflusses ausgesetzt wurden. Dadurch können
Gesundheitsrisiken durch die Exposition gegenüber toxischen
oder infektiösen Stoffen reduziert werden.
Verwenden Sie den Abflussreiniger nur für die
empfohlenen Abflussgrößen. Die Verwendung des falschen
Ablassreinigers kann zu Verdrehen, Knicken oder Brechen des
Kabels und dadurch zu Verletzungen führen.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für
Abflussreiniger
•
•
•
•
•
•
•
Stoppen Sie das Werkzeug sofort, wenn das Kabel
steckenbleibt und stoppt. Das Kabel kann sich bei Überlastung
verdrehen, knicken oder brechen.
Kabel sind vor Gebrauch auf Verschleiß und Beschädigung
zu prüfen.
Wenn das Kabel abgenutzt oder beschädigt ist, tauschen Sie
es aus, bevor Sie den Abflussreiniger erneut verwenden. Siehe
Optionales Zubehör.
Nicht verdrehen, knicken oder zu stark biegen. Ein defektes
Kabel kann zu schweren Verletzungen führen.
Bei der Abflussreinigung können der Boden und andere
Oberflächen beschädigt werden und es kann zu
Verschmutzungen kommen. Verwenden Sie geeignete
Schutzabdecken, um Beschädigungen und Gefahren für die
Umgebung zu vermeiden. Die Vorderseite des Abflussreinigers
sollte nicht weiter als 15 cm (6“) von der Abflussöffnung
entfernt sein. Wenn dies nicht möglich ist, verwenden
Sie zusätzliche Rohre und Armaturen, um den Abfluss zu
verlängern. Stehen mehr als 15 cm (6“) des Kabels heraus,
kann es zu Verdrehen, Knicken, Brechen oder Peitschen des
Kabels kommen.
Dieses Werkzeug darf nur von einem Bediener alleine benutzt
werden, so dass er die Zuführung und Drehung des Kabels
alleine steuern kann. Wenn sich das Kabel nicht mehr
dreht, muss der Benutzer sofort den Auslöser loslassen, um
ein Verdrehen, Knicken, Brechen oder Peitschen des Kabels
zu verhindern.
Verwenden Sie den Rückwärtslauf des Abflussreinigers nur
wie in diesem Handbuch beschrieben. Wenn das Werkzeug
•
längere Zeit im Rückwärtslauf betrieben wird, kann das Kabel
beschädigt werden.
Betätigen Sie den Auslöser nicht, wenn sich das Ende des
Kabels außerhalb des Rohres befindet.
Restrisiken
Trotz Beachtung der geltenden Sicherheitsvorschriften und des
Einsatzes von Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:
• Beeinträchtigung des Gehörs.
• Verletzungsgefahr durch umherfliegende Teilchen.
• Verbrennungsgefahr durch während des Betriebes heiß
werdende Zubehörteile.
• Verletzungsgefahr durch andauernden Gebrauch.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung
konstruiert. Überprüfen Sie immer, ob die Spannung des
Akkus der Spannung auf dem Typenschild entspricht. Stellen
Sie auch sicher, dass die Spannung Ihres Ladegeräts der
Netzspannung entspricht.
Ihr DeWALT Ladegerät ist gemäß EN60335 doppelt
isoliert. Es muss deshalb nicht geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt ist, muss es durch
ein speziell ausgestattetes Kabel ersetzt werden, dass bei der
DeWALT Kundendienstorganisation erhältlich ist.
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung
des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II (Doppelisolierung) – Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) – Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien verwendet
werden, müssen über einen Fehlerstromschutzschalter
angeschlossen werden.
Verwendung eines Verlängerungskabels
Ein Verlängerungskabel sollte nur verwendet werden, wenn
es absolut notwendig ist. Verwenden Sie ein zugelassenes
Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme Ihres
Ladegerätes geeignet ist (siehe Technische Daten). Der
Mindestquerschnitt der Leitungen beträgt 1 mm² und die
Höchstlänge beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie das Kabel
vollständig ab.
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
Ladegeräte
An DeWALT-Ladegeräten müssen keine Einstellungen
vorgenommen werden, und sie wurden für eine möglichst
einfache Bedienung konzipiert.
Wichtige Sicherheitshinweise für alle
Akku-Ladegeräte
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF: Dieses Handbuch
enthält wichtige Sicherheits- und Betriebsanweisungen für
kompatible Ladegeräte (siehe Technische Daten).
17
Deutsch
•
Lesen Sie vor der Verwendung des Ladegeräts alle
Anweisungen und Warnhinweise auf dem Ladegerät und
dem Akku.
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Keine Flüssigkeiten
in das Ladegerät gelangen lassen. Dies kann einen
elektrischen Schlag zur Folge haben.
WARNUNG: Wir empfehlen die Verwendung einer
Fehlerstromschutzeinrichtung mi einemt Nennfehlerstrom
von maximal 30mA.
VORSICHT: Verbrennungsgefahr. Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr sollten nur Akkus von DeWALT
verwendet werden. Andere Akkutypen können bersten und
Verletzungen und Sachschäden verursachen.
VORSICHT: Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit dem
Werkzeug spielen.
HINWEIS: Wenn das Ladegerät in die Steckdose
gesteckt wird, können die Ladekontakte im Ladegerät
unter bestimmten Bedingungen durch Fremdmaterial
kurzgeschlossen werden. Leitfähige Fremdmaterialien, z.B.
unter anderem Stahlwolle, Alufolie oder angesammelte
Metallpartikel, sollten von Hohlräumen des Ladegeräts
ferngehalten werden. Ziehen Sie den Netzstecker des
Ladegerätes immer aus der Steckdose, wenn kein Akku
in der Vertiefung steckt. Ziehen Sie den Netzstecker des
Ladegerätes vor dem Reinigen aus der Steckdose.
Der Akku darf NIEMALS in einem anderen Ladegerät,
außer dem in diesem Handbuch beschriebenen,
aufgeladen werden. Das Ladegerät und der Akku wurden
speziell zur gemeinsamen Verwendung konzipiert.
Diese Ladegeräte sind ausschließlich für das Laden von
DeWALT Akkus bestimmt. Eine anderweitige Verwendung
kann zu Brand führen oder gefährliche oder tödliche
Verletzungen durch Elektroschock verursachen.
Setzen Sie das Ladegerät weder Regen noch Schnee aus.
Ziehen Sie immer am Stecker und nicht am Kabel,
um das Ladegerät von der Stromquelle zu trennen.
Dadurch wird das Risiko einer Beschädigung von Stecker und
Kabel reduziert.
Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darauf
treten oder darüber stolpern kann, und dass es keinen
sonstigen schädlichen Einflüssen oder Belastungen
ausgesetzt wird.
Ein Verlängerungskabel sollte nur dann verwendet
werden, wenn es absolut notwendig ist. Ein ungeeignetes
Verlängerungskabel kann zu Brand führen oder gefährliche
oder tödliche Verletzungen durch Elektroschock verursachen.
Stellen Sie keine Gegenstände auf das Ladegerät
bzw. stellen Sie das Ladegerät nicht auf eine weiche
Oberfläche. Dadurch könnten die Lüftungsschlitze
blockiert und das Gerät überhitzt werden. Stellen Sie das
Ladegerät von Hitzequellen entfernt auf. Das Ladegerät ist
oben und unten am Gehäuse mit Lüftungsschlitzen versehen.
Betreiben Sie das Ladegerät nicht mit einem
beschädigten Netzkabel oder Netzstecker—beschädigte
Teile sind unverzüglich auszuwechseln.
•
•
•
•
•
•
•
•
18
•
•
•
•
•
•
Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn es einen
harten Stoß erlitten hat, fallen gelassen oder
anderweitig beschädigt wurde. Bringen Sie es zu einer
autorisierten Kundendienststelle.
Das Ladegerät darf nicht zerlegt werden. Bringen Sie
es zu einer autorisierten Kundendienststelle, wenn es
gewartet oder repariert werden muss. Ein unsachgemäßer
Zusammenbau kann gefährliche oder tödliche Verletzungen
durch Elektroschock verursachen oder zu Brand führen.
Zur Vermeidung von Gefahren muss ein beschädigtes
Netzkabel unverzüglich vom Hersteller, einer
Kundendienststelle oder einer anderen qualifizierten Person
ausgetauscht werden.
Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegerätes vor
dem Reinigen aus der Steckdose. Dadurch wird das
Risiko eines Stromschlags reduziert. Durch alleiniges
Herausnehmen des Akkus wird dieses Risiko nicht reduziert.
Versuchen Sie NIEMALS 2 Ladegeräte miteinander
zu verbinden.
Das Ladegerät wurde für den Betrieb mit
standardmäßigem 230V Netzstrom konzipiert. Es darf
mit keiner anderen Spannung verwendet werden. Dies
gilt nicht für das Fahrzeugladegerät.
Laden des Akkus (Abb. [Fig.] B)
1. Stecken Sie das Ladegerät in eine geeignete Steckdose,
bevor Sie das Akkupack einsetzen.
2. Legen Sie das Akkupack 5 in das Ladegerät ein und
vergewissern Sie sich, dass es vollständig eingerastet ist. Die
rote Leuchte (Aufladen) blinkt wiederholt und zeigt dadurch
an, dass der Ladevorgang begonnen wurde.
3. Der Abschluss des Ladevorgangs wird dadurch angezeigt,
dass das rote Licht dauerhaft leuchtet. Der Akku ist
vollständig aufgeladen und kann jetzt verwendet oder in
der Ladestation gelassen werden. Um das Akkupack aus
dem Ladegerät zu entnehmen, drücken Sie den AkkuLöseknopf 6 am Akkupack.
HINWEIS: Um die maximale Leistung und Lebensdauer der
Li-Ionen-Akkus zu gewährleisten, laden Sie das Akkupack vor
der ersten Verwendung vollständig auf.
Bedienung des Ladegeräts
Siehe Anzeigen unten zum Ladezustand der Akkus.
Anzeigen am Ladegerät
Wird geladen
Vollständig aufgeladen
Verzögerung heißer/kalter Akku*
*Die rote Leuchte blinkt in der Zeit weiter, aber eine gelbe
Anzeige leuchtet bei diesem Vorgang dauerhaft. Sobald der
Akku eine angemessene Temperatur erreicht hat, geht die
gelbe Leuchte aus und das Ladegerät nimmt den Ladevorgang
wieder auf.
Diese/s kompatible/n Ladegerät/e lädt keine defekten Akkus
auf. Das Ladegerät zeigt einen defekten Akku an, indem es nicht
Deutsch
leuchtet oder indem das Blinkmuster für Probleme mit dem
Akku oder dem Ladegerät angezeigt werden.
HINWEIS: Dies kann auch auf ein Problem mit dem Ladegerät
hinweisen.
Wenn das Ladegerät auf ein Problem hinweist, bringen
Sie es zusammen mit dem Akku zur Überprüfung zu einer
autorisierten Servicestelle.
Verzögerung heißer/kalter Akku
Wenn das Ladegerät erkennt, dass ein Akku zu heiß oder zu
kalt ist, startet es automatisch eine „Verzögerung heißer/kalter
Akku“, bis der Akku eine angemessene Temperatur erreicht hat.
Das Ladegerät schaltet dann automatisch in den Lademodus.
Diese Funktion gewährleistet eine maximale Lebensdauer
des Akkus.
Ein kalter Akku wird mit einer geringeren Geschwindigkeit
als ein warmer Akku geladen. Der Akku wird während des
gesamten Ladevorgangs mit der geringeren Geschwindigkeit
geladen, die sich auch nicht erhöht, wenn der Akku
wärmer wird.
Das Ladegerät DCB118 ist mit einem internen Gebläse
ausgestattet, um das Akkupack zu kühlen. Das Gebläse wird
automatisch eingeschaltet, wenn das Akkupack gekühlt werden
muss. Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn das Gebläse nicht
ordnungsgemäß funktioniert oder die Lüftungsschlitze blockiert
sind. Verhindern Sie, dass Fremdkörper in das Ladegerät
eintreten können.
Elektronischen Schutzsystem
XR Li-Ionen-Werkzeuge sind mit einem elektronischen
Schutzsystem ausgestattet, das den Akku vor Überladung,
Überhitzung und vollständiger Entladung schützt.
Das Werkzeug wird automatisch ausgeschaltet, sobald sich das
elektronische Schutzsystem einschaltet. Wenn dies geschieht,
setzen Sie das Lithium-Ionen-Akku in das Ladegerät, bis es
vollständig aufgeladen ist.
entfernt werden. Keinesfalls Wasser oder irgendwelche
Reinigungslösungen verwenden. Achten Sie darauf, dass
niemals Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie
niemals irgendein Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit.
Akkus
Wichtige Sicherheitsanweisungen für
alle Akkus
Achten Sie beim Bestellen von Ersatzakkus darauf, dass Sie die
Katalognummer und die Spannung angeben.
Wenn Sie den Akku aus dem Karton auspacken, ist er nicht
vollständig geladen. Lesen Sie die unten aufgeführten
Sicherheitsanweisungen, bevor Sie den Akku und das
Ladegerät verwenden. Befolgen Sie anschließend den
beschriebenen Ladevorgang.
LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN
•
•
•
•
•
•
Wandmontage
Diese Ladegeräte sind so konzipiert, dass sie an der Wand oder
aufrecht auf einem Tisch oder einer Arbeitsoberfläche montiert
werden. Positionieren Sie das Ladegerät bei Wandmontage
in Reichweite einer Steckdose und abseits von Kanten oder
anderen Hindernissen, die den Luftstrom beeinträchtigen
könnten. Nutzen Sie die Rückseite des Ladegeräts als Schablone
für die Position der Montageschrauben an der Wand.
Montieren Sie das Ladegerät mit Schnellbauschrauben (separat
erhältlich), die mindestens 25,4 mm lang sind und einen
Schraubenkopfdurchmesser von 7-9 mm haben. Diese müssen
in optimaler Tiefe in das Holz geschraubt werden, sodass ca.
5,5 mm der Schraube frei liegen. Richten Sie die Schlitze auf der
Rückseite des Ladegeräts mit den frei liegenden Schrauben aus,
und führen Sie diese vollständig in die Schlitze ein.
Anweisungen zur Reinigung des
Ladegeräts
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Trennen Sie das
Gerät vor der Reinigung von der Steckdose. Schmutz
und Fett können mit einem Tuch oder einer weichen,
nicht-metallischen Bürste vom Äußeren des Ladegeräts
•
•
Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen sich z.
B. brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden.
Beim Einsetzen und Herausnehmen des Akkus aus dem
Ladegerät können sich Staub oder Dämpfe entzünden.
Setzen Sie das Akku niemals mit Gewalt in das
Ladegerät ein. Führen Sie niemals Änderungen am
Akku durch, damit es in ein anderes Ladegerät passt, da
das Akku reißen kann, was zu schweren Verletzungen
führen kann.
Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten von DeWALT auf.
Das Ladegerät KEINEN Spritzern aussetzen und NICHT in
Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
Das Werkzeug und den Akku niemals in Bereichen
lagern oder verwenden, in denen die Temperatur
40 ˚C überschreiten könnte (z. B. Scheunen oder
Metallgebäude im Sommer).
Den Akku nicht verbrennen, auch wenn er stark
beschädigt oder vollkommen verschlissen ist. Der
Akku kann im Feuer explodieren. Beim Verbrennen eines
Lithiumionen-Akkus entstehen giftige Dämpfe und Stoffe.
Wenn der Akkuinhalt mit der Haut in Kontakt kommt,
waschen Sie die Stelle sofort mit einer milden Seife und
Wasser. Wenn Akkuflüssigkeit in die Augen gelangt, spülen
Sie das offene Auge für 15 Minuten, oder bis die Reizung
nachlässt, mit Wasser. Falls Sie sich in ärztliche Behandlung
begeben müssen: Das Akkuelektrolyt besteht aus einer
Mischung von organischen Karbonaten und Lithiumsalzen.
Der Inhalt einer geöffneten Akkuzelle kann
Atemwegsreizungen verursachen. Sorgen Sie für
Frischluft. Wenn die Symptome anhalten, begeben Sie sich in
ärztliche Behandlung.
WARNUNG: Verbrennungsgefahr. Die Akkuflüssigkeit
kann brennbar sein, wenn sie Funken oder einer Flamme
ausgesetzt ist.
WARNUNG: Versuchen Sie niemals und unter keinen
Umständen, den Akku zu öffnen. Wenn das Akkugehäuse
Risse oder Beschädigungen aufweist, darf es nicht in das
Ladegerät gelegt werden. Den Akku nicht quetschen,
19
Deutsch
fallen lassen oder beschädigen. Verwenden Sie niemals
einen Akku oder ein Ladegerät, wenn sie einen harten
Schlag erlitten haben, fallen gelassen, überfahren oder
sonst wie beschädigt wurden (z. B. wenn sie mit einem
Nagel durchlöchert wurden, mit einem Hammer darauf
geschlagen oder getreten wurde). Ein Stromunfall oder
ein tödlicher Stromschlag könnte entstehen. Beschädigte
Akkus sollten zum Recycling zur Kundendienststelle
zurückgebracht werden.
WARNUNG: Feuergefahr. Akku nicht so aufbewahren
oder transportieren, dass metallische Gegenstände
die offenen Pole berühren können. Platzieren Sie
das Akkupack beispielsweise nicht in Schürzen, Taschen,
Werkzeugkästen, Produktverpackungen, Schubladen, usw.
mit losen Nägeln, Schrauben, Schlüsseln, usw.
VORSICHT: Wenn das Werkzeug nicht in Gebrauch
ist, muss es seitlich auf eine stabile Fläche gelegt
werden, wo es kein Stolperrisiko darstellt und es
nicht herunterfallen kann. Bestimmte Werkzeuge mit
großen Akkus stehen aufrecht auf dem Akku und können
leicht umgeworfen werden.
Transport
WARNUNG: Feuergefahr. Beim Transport von Akkus
können Brände entstehen, wenn die Batterieanschlüsse
unbeabsichtigt Kontakt mit leitfähigen Materialien
bekommen. Stellen Sie beim Transportieren von
Akkus sicher, dass die Batterieanschlüsse geschützt
und gut isoliert sind, damit sie nicht in Kontakt mit
Materialien kommen können, durch die ein Kurzschluss
entstehen kann.
DeWALT Akkus erfüllen alle geltenden Transportvorschriften, so
wie sie von den Industrie- und Rechtsnormen vorgeschrieben
werden, einschließlich der UN-Empfehlungen für die
Beförderung gefährlicher Güter; der Vorschriften über die
Beförderung gefährlicher Güter der International Air Transport
Association (IATA), der International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations und der Regelungen des europäischen
Übereinkommens über die internationale Beförderung
gefährlicher Güter auf der Straße (ADR). Lithium-Ionen-Zellen
und -Akkus wurden gemäß Abschnitt 38,3 der „Empfehlungen
der Vereinten Nationen zur Beförderung gefährlicher Stoffe,
Testhandbuch und Kriterien“ getestet.
In den meisten Fällen ist zu erwarten, dass der Versand eines
DeWALT-Akkus von der Klassifizierung als Gefahrstoff der voll
regulierten Klasse 9 ausgenommen wird. In der Regel müssen
nur Sendungen, die einen Lithium-Ionen-Akku mit einer
Energiekennzahl von mehr als 100 Wattstunden (Wh) enthalten,
als voll regulierte Klasse 9 verschickt werden. Bei allen LithiumIonen-Akkus ist die Wattstunden-Bewertung auf der Packung
angegeben. Außerdem empfiehlt DeWALT den alleinigen
Luftversand von Lithium-Ionen-Akkus aufgrund der komplexen
Regulierungen generell nicht, und zwar unabhängig von der
Wattstunden-Bewertung. Lieferungen von Werkzeugen mit
Batterien (Combo-Kits) können als Ausnahme per Luftfracht
versandt werden, wenn die Wattstunden-Bewertung des Akkus
nicht mehr als 100 Wh beträgt.
20
Unabhängig davon, ob ein Transport als ausgenommen oder
vollständig reguliert gilt, liegt es in der Verantwortung des
Versenders, sich über die aktuellen Vorschriften in Bezug auf die
Anforderungen für Verpackung, Etikettierung/Kennzeichnung
und Dokumentation zu informieren.
Die Informationen in diesem Abschnitt des Handbuchs
werden in gutem Glauben zur Verfügung gestellt und es wird
davon ausgegangen, dass sie zum Zeitpunkt der Erstellung
des Dokuments genau sind. Jedoch wird keine Garantie,
weder ausdrücklich noch implizit, gegeben. Es liegt in der
Verantwortung des Kunden sicherzustellen, dass seine
Tätigkeiten den geltenden Vorschriften entsprechen.
Transport des FLEXVOLTTM-Akkus
Der DeWALT FLEXVOLTTM-Akku hat zwei Betriebsarten:
Anwendung und Transport.
Anwendungsmodus: Wenn der FLEXVOLTTM-Akku unabhängig
steht oder sich in einem DeWALT 18 V-Produkt befindet,
funktioniert er als 18 V-Akku. Wenn sich der FLEXVOLTTM-Akku in
einem 54 V oder 108 V-Produkt (zwei 54 V-Akkus) befindet,
funktioniert er als 54 V-Akku.
Transportmodus: Wenn
die Abdeckkappe am
FLEXVOLTTM-Akku angebracht
ist, befindet sich der Akku im
Transportmodus. Bewahren Sie
die Kappe für den Versand auf.
Im Transportmodus werden Zellensegmente im Akkupack
elektrisch voneinander getrennt, sodass 3 Akkus mit einer
geringeren Wattstundenzahl (Wh) entstehen, statt 1 Akku mit
einer größeren Wattstundenzahl. Diese höhere Anzahl von 3
Akkus mit einer niedrigeren Wattstundenzahl kann das
Akkupack bei bestimmten Transportvorschriften außen vor
lassen, die bei anderen Akkus mit höherer Wattstundenzahl
gelten können.
Zum Beispiel kann für
Anwendungsbeispiele für use- und
transport-kennzeichnungen
den Transport Wh-Wert
3 x 36 Wh angegeben sein,
das bedeutet 3 Akkus mit
je 36 Wh. Der Verwendung
Wh-Wert kann 108 Wh sein (d.h. 1 Akku).
Empfehlungen für die Lagerung
1. Ein idealer Lagerplatz ist kühl und trocken und nicht
direktem Sonnenlicht sowie übermäßiger Hitze oder
Kälte ausgesetzt. Für eine optimale Akkuleistung und
Lebensdauer lagern Sie die Akkus bei Raumtemperatur,
wenn sie nicht verwendet werden.
2. Bei längerer Aufbewahrung sollte ein vollständig
aufgeladener Akku an einem kühlen, trockenen Ort und
außerhalb des Ladegeräts aufbewahrt werden, um optimale
Ergebnisse zu erhalten.
HINWEIS: Akkus sollten nicht vollständig entladen
aufbewahrt werden. Der Akku muss vor der Verwendung
aufgeladen werden.
Deutsch
Schilder am Ladegerät und Akku
Neben den Piktogrammen in dieser Anleitung können sich auf
dem Ladegerät und dem Akku folgende Piktogramme befinden:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
ie Ladezeit ist den Technischen Daten zu
D
entnehmen.
icht mit elektrisch leitenden Gegenständen
N
berühren.
1Ladegerät
1 Li-Ion-Akku (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 Modelle)
2 Li-Ion-Akkus (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 Modelle)
3 Li-Ion-Akkus (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 Modelle)
1Betriebsanleitung
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile auf
Beschädigungen, die beim Transport entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung
lesen.
Beschädigte Akkus nicht aufladen.
Visible radiation. Do not stare into light.
Das Gerät keiner Nässe aussetzen.
Kabelrichtung
Beschädigte Kabel sofort austauschen.
Nur zwischen 4 ˚C und 40 ˚C aufladen.
Nur in Innenräumen verwenden.
Akku umweltgerecht entsorgen.
L aden Sie DeWALT-Akkus nur mit den dazu
bestimmten DeWALT-Ladegeräten auf. Werden
andere Akkus als die dazu bestimmten DeWALTAkkus mit einem DeWALT-Ladegerät aufgeladen,
können diese platzen oder andere gefährliche
Situationen verursachen.
Den Akku nicht verbrennen.
VERWENDUNG (ohne Transportkappe). Beispiel: Der
Wh-Wert lautet 108 Wh (1 Akku mit 108 Wh).
TRANSPORT (mit angebrachter Transportkappe).
Beispiel: Der Wh-Wert lautet 3 x 36 Wh (3 Akkus
mit 36 Wh).
Akkutyp
Das Modell DCD200 wird mit einem 18 Volt-Akku betrieben.
Diese Akkus können verwendet werden: DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187,
DCB546, DCB547. Weitere Angaben sind den Technischen
Daten zu entnehmen.
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1Akku-Abflussreiniger
1 Innere Trommel mit Kabel
Lage des Datumscodes (Abb. A)
Der Datumscode 15 , der auch das Herstelljahr enthält, ist in das
Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2017 XX XX
Herstelljahr
Beschreibung (Abb. A)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals Änderungen am
Elektrowerkzeug oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
1 Drehrichtungsknopf
2 Drehzahl-Regelschalter
3 Haupthandgriff
4 Schalter der Arbeitsleuchte
5 Akku
6 Akku-Löseknöpfe
7 Verstellbare LED-Arbeitsleuchte
8 Feste Haube
9 Trommelabdeckung
10 Vorderer Handgriff
11 Kabel
12 Innere Trommel
13 Spiralende des Kabels
14 Kabelrichtungssymbol
15 Datumscode
Bestimmungsgemässe Verwendung
Dieser Abflussreiniger ist für die professionelle Reinigung von
Abflüssen bestimmt.
NICHT VERWENDEN in extrem nasser Umgebung oder in der
Nähe von entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
21
Deutsch
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder in der Nähe
von entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
Dieser Abflussreiniger ist ein Elektrowerkzeug für den
professionellen Gebrauch.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt mit dem Gerät
kommen. Wenn unerfahrene Personen dieses Gerät verwenden,
sind diese zu beaufsichtigen.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich
Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen
oder mentalen Fähigkeiten oder ohne ausreichende
Erfahrung oder Kenntnisse verwendet werden, außer wenn
diese Personen von einer Person, die für ihre Sicherheit
verantwortlich ist, bei der Verwendung des Geräts
beaufsichtigt werden. Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit
diesem Produkt allein gelassen werden.
Verstellbarer Drehzahlregler (Abb. A)
Um das Werkzeug einzuschalten, drücken Sie den
Auslöseschalter 2 herein. Zum Ausschalten des Gerätes lassen
Sie den Auslöseschalter los. Die Werkzeugdrehzahl wird durch
das Variieren der Auslöserstellung gesteuert.
HINWEIS: Dauereinsatz im variablen Drehzahlbereich ist nicht
empfohlen. Dies kann den Schalter beschädigen und sollte
vermieden werden.
Drehrichtungsknopf (Abb. A)
Der Drehrichtungsknopf 1 bestimmt die Drehrichtung des
Kabels und fungiert zudem als Einschaltsperre.
Für Rechtsdrehung (vorwärts) lassen Sie den Auslöseschalter los
und drücken Sie den Drehrichtungsknopf an der rechten Seite
des Werkzeugs.
Für Linksdrehung (rückwärts) lassen Sie den Auslöseschalter los
und drücken Sie den Drehrichtungsknopf an der linken Seite
des Werkzeugs.
Die mittlere Position des Schaltknopfes aktiviert die
Einschaltsperre. Achten Sie darauf, dass der Auslöseschalter
entriegelt ist, wenn Sie diesen Regler verstellen.
HINWEIS: Wenn das Gerät zum ersten Mal nach einem
Drehrichtungswechsel gestartet wird, hören Sie eventuell ein
Klicken beim Starten. Dies ist normal und weist nicht auf ein
Problem hin.
HINWEIS: Das Werkzeug muss vollständigen anhalten, bevor
die Drehrichtung geändert wird oder das Werkzeug auf die
entgegengesetzte Richtung eingestellt wird.
Vorderer Handgriff/ Kabelsperre (Abb. A)
Der vordere Handgriff 10 besitzt eine Verriegelungs- und
eine Entriegelungsposition. Durch das Schieben nach vorne
geschoben wird der vordere Handgriff entsperrt, so dass das
Kabel aus der Trommel herausgezogen oder in die Trommel
geschoben werden kann. Durch das Ziehen nach hinten sperrt
der vordere Handgriff das Kabel in der aktuellen Stellung.
Verstellbare LED-Arbeitsleuchte (Abb. A, c)
Die verstellbare LED-Arbeitsleuchte 7 (Abb. A) befindet
sich unten an dem festen Trommelschild 8 . Der
22
Arbeitsleuchtenschalter 4 , Abb. C, befindet sich am Fuß des
Hauptgriffs des Werkzeugs 3 . Die Arbeitsleuchte schaltet sich
ein, wenn der Auslöseschalter gedrückt wird. Die niedrige,
mittlere und Punktstrahler-Einstellung sind durch Verschieben
des Schalters veränderbar 4 . Bleibt der Auslöseschalter
gedrückt, bleibt die Arbeitsleuchte in allen Modi eingeschaltet.
In den niedrigen und mittleren Einstellungen bleibt der Strahl
bis zu 20 Sekunden nach dem Loslassen des Auslöseschalters an.
Punktstrahler-Modus
Die höchste Einstellung ist der Punktstrahler-Modus. Der
Punktstrahler bleibt noch 20 Minuten an, nachdem der Auslöser
losgelassen wurde. Zwei Minuten vor dem Abschalten des
Punktstrahlers blinkt er zweimal auf und wird dann dunkler.
Damit der Punktstrahler sich nicht abschaltet, tippen Sie leicht
auf den Auslöseschalter.
WARNUNG: Bei Verwendung der Arbeitsleuchte mit
der mittleren Einstellung oder im PunktstrahlerModus blicken Sie nicht in den Lichtstrahl und
bringen Sie das Werkzeug auch nicht in eine
Position, die dazu führen kann, dass jemand in den
Lichtstrahl blicken kann. Dies könnte zu schweren
Augenverletzungen führen.
VORSICHT: Wenn das Werkzeug als Punktstrahler
verwendet wird, sichern Sie es auf einer stabilen
Oberfläche, wo es kein Stolpern oder Stürze
verursachen kann.
VORSICHT: Ziehen Sie das Kabel vollständig in die
Trommel zurück, bevor Sie das Werkzeug als Punktstrahler
benutzen. Anderenfalls kann es zu Verletzungen oder
Sachschäden kommen.
Warnung niedriger Akkustand
Wenn sich der Akku im Punktstrahler-Modus der kompletten
Entladung nähert, blinkt der Punktstrahler zweimal und wird
dann dunkler. Nach zwei Minuten ist der Akku vollständig
entladen und das Werkzeug wird sofort ausgeschaltet. Setzen
Sie in dem Fall einen neuen Akku ein.
WARNUNG: Um die Gefahr von Verletzungen zu
reduzieren, halten Sie immer einen Ersatzakku oder
eine zweite Lichtquelle bereit, wenn die Situation es
erfordern könnte.
ZUSAMMENBAU UND EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Um die Gefahr ernsthafter Verletzungen
zu reduzieren, muss vor jeder Einstellung und jedem
Abnehmen/Installieren von Zubehör das Werkzeug
ausgeschaltet und der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu Verletzungen führen.
WARNUNG: Verwenden Sie nur Akkus und Ladegeräte
von DeWALT.
Einsetzen und Entfernen des Akkus aus dem
Werkzeug (Abb. B)
HINWEIS: Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollte der Akku 5 vollständig aufgeladen sein.
Deutsch
Einsetzen des Akkus in den Werkzeuggriff
1. Richten Sie den Akku 5 an den Führungen im
Werkzeuggriff aus (Abb. B).
2. Schieben Sie ihn in den Griff, bis der Akku fest im Werkzeug
sitzt, und stellen Sie sicher, dass er sich nicht lösen kann.
Entfernen des Akkus aus dem
Werkzeuggriff
1. Drücken Sie Akku-Löseknopf 6 und ziehen Sie den Akku
kräftig aus dem Werkzeuggriff.
2. Legen Sie den Akku wie im Abschnitt Ladegerät dieser
Betriebsanleitung beschrieben in das Ladegerät.
Akku-Ladestandsanzeige (Abb. B)
Einige DeWALT-Akkus besitzen eine Ladestandsanzeige mit
drei grünen LEDs, die den verbleibenden Ladestand des
Akkus anzeigen.
Zum Betätigen der Ladestandsanzeige halten Sie die Taste
für die Ladestandsanzeige 6 gedrückt. Eine Kombination der
drei grünen LEDs leuchtet auf und zeigt den verbleibenden
Ladestand an. Wenn der verbleibende Ladestand im Akku
nicht mehr ausreicht, um das Werkzeug zu verwenden,
leuchtet die Ladestandsanzeige nicht auf und der Akku muss
aufgeladen werden.
HINWEIS: Die Ladestandsanzeige ist nur eine Schätzung
des verbleibenden Akku-Ladestands. Sie zeigt nicht die
Funktionsfähigkeit des Werkzeugs an und unterliegt
Unterschieden, die auf Bauteilen, Temperatur und
Anwendungsart des Endbenutzers basieren.
Entfernen des Kabels vom Abflussreiniger
und Anbringen der Kabeltrommel
WARNUNG: Um das Verletzungsrisiko zu reduzieren, ist
eine Schutzbrille oder eine Brille mit Seitenschutz tragen.
Immer Lederhandschuhe mit Latexhandschuhen darin
tragen. Das Kabel steht unter Spannung und kann sich
unerwartet abwickeln. Das Kabelende kann scharf sein.
Entfernen Sie nach jeder Benutzung das Kabel, um es
zu reinigen.
Entfernen des Kabels:
1. Entfernen Sie den Akku aus dem Werkzeug.
2. Ziehen Sie den vorderen Handgriff 10 vom Werkzeug weg
in die entsperrte Position.
3. Stellen Sie das Werkzeug senkrecht hin und entfernen Sie
die vier Schrauben von der Trommelabdeckung 9 .
WARNUNG! Das Kabel steht unter Spannung und kann
sich unerwartet abwickeln. Üben Sie etwas Druck auf die
Trommelabdeckung aus, damit sie sich nicht abwickelt.
4. Ziehen Sie die Trommelabdeckung vorsichtig nach oben
und greifen Sie darunter, um das Kabel festzuhalten, ziehen
Sie dann die Trommelabdeckung 9 und den vorderen
Handgriff 10 ab, um die innere Trommel 12 freizulegen.
5. Nehmen Sie das Kabel von der Trommelabdeckung und
dem vorderen Handgriff und stecken Sie es in die innere
Trommel. Legen Sie die Trommelabdeckung beiseite.
6. Entfernen Sie die Innentrommel mit dem Kabel vorsichtig
vom Abflussreiniger.
7. Zur Reinigung des Kabels dieses vorsichtig von der inneren
Trommel abwickeln. Siehe Reinigung im Kapitel Wartung.
Anbringen des Kabels:
1. Entfernen Sie den Akku aus dem Werkzeug.
2. Ziehen Sie den vorderen Handgriff 10 vom Werkzeug weg
in die entsperrte Position.
3. Entfernen Sie die vier Schrauben von der
Trommelabdeckung 9 .
4. Wickeln Sie das saubere, trockene Kabel vollständig
entsprechend dem Kabelrichtungssymbol 14 (Abb. A) in
der inneren Trommel 12 auf.
WARNUNG! Das Aufwickeln des Kabels in die falsche
Richtung kann dazu führen, dass das Werkzeug ein
übermäßiges Drehmoment ausübt, wodurch das Kabel
steckenbleibt und abknickt.
WARNUNG: Setzen Sie niemals ein neues Kabel ein,
indem Sie es durch den vorderen Handgriff des Werkzeugs
einfädeln. Nehmen Sie immer die Trommelabdeckung
auseinander, damit Sie sicher sein können, dass das Kabel
in die richtige Richtung gewickelt wird.
5. Platzieren Sie die innere Trommel mit dem Kabel wieder
im Werkzeug.
6. Ziehen Sie das Spiralende des Kabels vorsichtig aus der
inneren Trommel heraus und führen Sie es durch den
vorderen Handgriff.
WARNUNG! Das Kabel steht unter Spannung und kann
sich unerwartet abwickeln. Üben Sie etwas Druck auf das
Kabel aus, damit es sich nicht abwickelt.
7. Setzen Sie die Trommelabdeckung und den vorderen
Handgriff auf die innere Trommel und setzen Sie die vier
Schrauben wieder ein. Ziehen Sie sie gut fest.
HINWEIS: Wenn das Gerät nicht im Gleichgewicht ist
und/oder unnötig vibriert, ist das Kabel eventuell nicht
richtig aufgewickelt.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Beachten Sie immer die
Sicherheitsanweisungen und die geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr ernsthafter Verletzungen
zu reduzieren, muss vor jeder Einstellung und jedem
Abnehmen/Installieren von Zubehör das Werkzeug
ausgeschaltet und der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu Verletzungen führen.
WARNUNG: Tragen Sie immer Augenschutz und
andere Schutzausrüstung, die für die jeweilige
Aufgabe geeignet ist.
WARNUNG: Immer Arbeitshandschuhe aus Leder mit
Latexhandschuhen darin tragen.
WARNUNG: Nicht betreiben, wenn sich mehr als 15 cm
Kabel außerhalb von Rohr oder Trommel befinden.
23
Deutsch
WARNUNG: Das Kabel kann peitschen oder
sich verheddern.
WARNUNG: Halten Sie das Kabel nicht fest, während es
sich dreht.
WARNUNG: Das Kabelende kann scharf sein.
Richtige Haltung der Hände (Abb. D)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, beachten Sie IMMER die richtige Haltung der
Hände, wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, halten Sie das Gerät IMMER sicher fest und seien
Sie auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Bei der korrekten Handposition liegt eine Hand auf dem
vorderen Griff 10 und die andere auf dem Hauptgriff 3 .
Reinigen von Abflüssen
1. Stellen Sie den Drehrichtungsknopf 1 auf die
mittlere Position.
2. Setzen Sie den Akku in den Griff ein.
3. Drehen Sie den Drehrichtungsknopf 1 auf die
Vorwärts Position.
4. Ziehen Sie den vorderen Handgriff 10 heraus in die
Entsperrungsposition.
5. Ziehen Sie mindestens 46 cm (18“) des Kabels aus dem
Werkzeug. Führen Sie mindestens 30 cm (12“) Kabel in den
Abfluss ein und lassen Sie nicht mehr als 15 cm (6“) des
Kabels herausragen.
WARNUNG: Nicht betreiben, wenn mehr als 15 cm (6“)
des Kabels herausragen. Anderenfalls können Verdrehen,
Knicken, Brechen oder Peitschen des Kabels die Folge sein.
WARNUNG: Tragen Sie bei der Bedienung des
Abflussreinigers immer Lederhandschuhe mit
Latexhandschuhen darin.
WARNUNG: Wenn das Kabel durch eine Blockade
oder das Rohr selbst blockiert wird, so dass es sich
nicht weiter drehen kann, siehe Abschnitt Lösen des
Abflussreinigers.
WARNUNG: Wenn das Kabel durch eine Blockade oder
das Rohr selbst blockiert wird, lassen Sie den Auslöser
sofort los.
WARNUNG: Betreiben Sie das Gerät nur im
Rückwärtslauf, um das Kabel von einem Hindernis
zu befreien.
6. Führen Sie das Kabel von Hand weiter in das Rohr, bis es
schwieriger wird.
7. Wenn das Einführen des Kabels schwieriger wird, schieben
Sie den vorderen Handgriff etwas zurück, um das Kabel so
zu sperren, dass nur 15 cm (6“) davon herausragen. Nehmen
Sie die Hände vom Kabel weg, ziehen Sie den Auslöser, um
das Drehen des Kabels zu starten, und bewegen Sie den
Abflussreiniger in Richtung der Abflussöffnung, um das
Kabel den Abfluss herunterzudrücken.
24
8. Lassen Sie den Auslöser los, bewegen Sie den vorderen
Handgriff nach vorne, um das Kabel zu entsperren, ergreifen
Sie das Kabel mit der Handschuhhand, um zu verhindern,
dass es aus dem Abfluss herausgezogen wird, und ziehen
Sie den Abflussreiniger so zurück, dass nicht mehr als 15 cm
(6“) des Kabels herausragen.
HINWEIS: Das Kabel ist nicht an der inneren Trommel befestigt.
Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die letzten 1,50 m bis 2,10
m (ca. 5 bis 7 Fuß) des Kabels herausführen, damit es nicht
ganz herauskommt.
9. Wiederholen Sie die Schritte 6-8, um das Kabel wieder
vorwärts zu führen.
Lösen des Abflussreinigers
WARNUNG: Vergewissern Sie sich, dass das Kabel
vollständig zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie den
Rückwärtslauf aktivieren.
1. Stellen Sie den vorderen Handgriff auf die entsperrte
Position und den Drehrichtungsknopf auf die
Rückwärtsposition.
2. Ziehen Sie das Werkzeug im Rückwärtslauf ein paar
Zentimeter zurück, um das Kabel zu befreien.
3. Halten Sie das Werkzeug an.
4. Wenn das Werkzeug vollständig angehalten hat, stellen Sie
es wieder in den Vorwärtslauf.
VORSICHT: Wenn das Werkzeug längere Zeit im
Rückwärtslauf betrieben wird, kann das Kabel und das
Zubehör beschädigt werden. Betreiben Sie das Gerät nur
im Rückwärtslauf, um das Kabel von einem Hindernis
zu befreien.
Kabel aus dem Abfluss entfernen
1. Stellen Sie den vorderen Handgriff in die entsperrte Position.
2. Vergewissern Sie sich, ob sich der Drehrichtungsknopf in der
Stellung für den Vorwärtslauf befindet.
3. Ziehen Sie den Auslöser leicht an und bewegen Sie das
Werkzeug so zurück, dass ca. 15 cm (6“) des Kabels aus dem
Abfluss gezogen werden.
4. Lassen Sie den Auslöser los und verriegeln Sie den
Drehrichtungsknopf in der mittleren Position.
5. Wischen Sie das herausragende Kabel mit einem Lappen ab
und führen Sie es in das Werkzeug zurück.
6. Wiederholen Sie die Schritte 1-5, bis das Kabelende in der
Nähe der Abflussöffnung ist. Führen Sie dann das restliche
Kabel von Hand in die Trommel zurück.
WARNUNG: Ziehen Sie den Fräser niemals aus der
Ablassöffnung zurück, während sich das Kabel noch
dreht. Das Kabel könnte Peitschbewegungen ausführen
und schwere Verletzungen verursachen.
HINWEIS: Waschen Sie Kabel und Trommel ab, bevor das
Werkzeug weggeräumt wird (siehe Reinigung).
Hinweis: Es ist sinnvoll, falls möglich während der Verwendung
des Geräts sowie danach Wasser durch die Leitung laufen zu
lassen, um Partikel wegzuspülen. Motor, Griff und Akku dürfen
nicht nass werden.
Deutsch
7. Wenn sich das Kabel der Ablauföffnung nähert, nehmen Sie
den Finger vom Auslöseschalter, um das Drehen des Kabels
zu stoppen.
Anwendungstabelle für Kabel
Kabelgröße
Rohrgröße
Typische Anwendungen
6 mm
(1/4")
19 mm to 38 mm
(3/4" to 1-1/2")
Waschbecken und Badewannen
8 mm
(5/16")
32 mm to 50 mm
(1-1/4" to 2")
Waschbecken, Badewannen, kleine
Abflüsse
10 mm
50 mm to 76 mm
Bodenabläufe, Toiletten
(3/8")
(2" to 3")
Kabel mit 6 mm (1/4“) und 8 mm (5/16“) Durchmesser und
einem Spiralende können durch die meisten Querverbindungen
von Sieben gedreht werden und eignen sich gut für Rohre,
die durch weiche Materialien wie Haare, Seife, Fette usw.
blockiert werden.
Maximale Kapazität: 10,6 m (35 ft.) Kabel von 10 mm (3/8“).
WARTUNG
Ihr DeWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen Betrieb mit
minimalem Wartungsaufwand konstruiert. Ein kontinuierlicher,
zufriedenstellender Betrieb hängt von der geeigneten Pflege
des Elektrowerkzeugs und seiner regelmäßiger Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr ernsthafter Verletzungen
zu reduzieren, muss vor jeder Einstellung und jedem
Abnehmen/Installieren von Zubehör das Werkzeug
ausgeschaltet und der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu Verletzungen führen.
Das Ladegerät und der Akku können nicht gewartet werden.
Schmierung
Ihr Elektrogerät benötigt keine zusätzliche Schmierung.
Reinigung
WARNUNG: Entfernen Sie vor der Reinigung des
Werkzeugs den Akku.
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft immer dann
Schmutz und Staub aus dem Hauptgehäuse, wenn
sich Schmutz sichtbar in und um die Lüftungsschlitze
ansammelt. Tragen Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen
Augenschutz und eine zugelassene Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals Lösungsmittel oder
andere scharfe Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese Chemikalien können
das in diesen Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser und einer milden
Seife befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie niemals
irgendein Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit. Achten Sie
darauf, dass niemals Flüssigkeiten in den Motor und Griff
des Geräts eindringen. Tauchen Sie niemals irgendein Teil
des Geräts in eine Flüssigkeit.
Kabel nach jedem Gebrauch abspülen, trocknen und leicht ölen,
um Schäden durch Ablagerungen und Abflussreinigungsmittel
zu vermeiden. Vor dem Abspülen das Kabel und die innere
Trommel abnehmen. Siehe Entfernen des Kabels vom
Abflussreiniger und Anbringen der Kabeltrommel.
HINWEIS: Das Kabel kann sich bei Überlastung verdrehen,
knicken oder brechen.
WARNUNG! Lederhandschuhe mit Latexhandschuhen
darin tragen.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht von DeWALT
angeboten oder empfohlen wird, nicht mit diesem
Produkt geprüft worden ist, kann die Verwendung
von solchem Zubehör an diesem Gerät gefährlich
sein. Um das Verletzungsrisiko zu mindern, sollte mit
diesem Produkt nur von DeWALT empfohlenes Zubehör
verwendet werden.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen zu
geeignetem Zubehör.
Erhältliches DeWALT-Zubehör
DCD2000
Innere Trommel
DCD2005
7,6 m langes Kabel, Durchm. 8 mm,
mit Spiralende
Umweltschutz
Separate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden. Produkte und
Batterien enthalten Materialien, die zurückgewonnen
oder recycelt werden können, um den Bedarf an Rohstoffen zu
reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische Produkte und Batterien
gemäß den lokalen Bestimmungen. Weitere Informationen
erhalten Sie unter www.2helpU.com.
Akku
Dieser langlebige Akku muss aufgeladen werden, wenn die
Leistung nicht mehr für Arbeiten ausreicht, die bei voller Ladung
leicht durchgeführt werden konnten. Am Ende des technischen
Lebens ist der Akku umweltgerecht zu entsorgen:
• Entladen Sie den Akku vollständig und nehmen Sie ihn aus
dem Werkzeug.
• Lithium-Ionen-Zellen sind recycelbar. Geben Sie die
gebrauchten Akkus bei Ihrem Händler oder bei einer
kommunalen Recycling-Sammelstelle ab. Dort werden die
gesammelten Akkus recycelt oder ordnungsgemäß entsorgt 25
English
DRAIN CLEANER
DCD200
Congratulations!
EC-Declaration of Conformity
You have chosen a DeWALT tool. Years of experience, thorough
product development and innovation make DeWALT one of the
most reliable partners for professional power tool users.
Machinery Directive
Technical Data
Voltage
Type
Battery type
No load speed
Pipe size minimum
Pipe size maximum
Drain cleaner cable length max.
Weight (without battery pack)
VDC
min-1
mm
mm
m
kg
DCD200
18
1
Li-Ion
0–620
20
76
10.6
5.34
Noise values and vibration values (triax vector sum) according to EN60745-2-21:
dB(A)
80
LPA(emission sound pressure level)
dB(A)
91
LWA(sound power level)
K (uncertainty for the given sound level)
dB(A)
3
Vibration emission value ah =
Uncertainty K =
m/s2
m/s2
7.2
1.5
The vibration emission level given in this information sheet has
been measured in accordance with a standardised test given in
EN60745 and may be used to compare one tool with another. It
may be used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration emission level
represents the main applications of the tool. However if
the tool is used for different applications, with different
accessories or poorly maintained, the vibration emission
may differ. This may significantly increase the exposure
level over the total working period.
An estimation of the level of exposure to vibration should
also take into account the times when the tool is switched
off or when it is running but not actually doing the job.
This may significantly reduce the exposure level over the
total working period.
Identify additional safety measures to protect the operator
from the effects of vibration such as: maintain the tool
and the accessories, keep the hands warm, organisation
of work patterns.
Drain Cleaner
DCD200
DeWALT declares that these products described under
Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-21:2009
+A1:2010.
These products also comply with Directive 2014/30/EU and
2011/65/EU. For more information, please contact DeWALT at
the following address or refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the technical
file and makes this declaration on behalf of DeWALT.
Markus Rompel
Director Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
26.04.2017
WARNING: To reduce the risk of injury, read the
instruction manual.
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity for each
signal word. Please read the manual and pay attention to
these symbols.
DANGER: Indicates an imminently hazardous
situation which, if not avoided, will result in death or
serious injury.
WARNING: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not related to
personal injury which, if not avoided, may result in
property damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
26
Weight
English
Batteries
Cat #
VDC
Ah
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6.0/2.0
9.0/3.0
1.5
4.0
2.0
5.0
1.3
3.0
Chargers/Charge Times (Minutes)
Weight (kg) DCB107
1.05
1.25
0.35
0.61
0.40
0.62
0.35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
General Power Tool Safety Warnings
WARNING: Read all safety warnings and all
instructions. Failure to follow the warnings and
instructions may result in electric shock, fire and/or
serious injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to your mainsoperated (corded) power tool or battery-operated (cordless)
power tool.
1) Work area safety
a ) Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark
areas invite accidents.
b ) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of flammable
liquids, gases or dust. Power tools create sparks which
may ignite the dust or fumes.
c ) Keep children and bystanders away while operating
a power tool. Distractions can cause you to lose control.
2) Electrical safety
a ) Power tool plugs must match the outlet. Never
modify the plug in any way. Do not use any adapter
plugs with earthed (grounded) power tools.
Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b ) Avoid body contact with earthed or grounded
surfaces such as pipes, radiators, ranges and
refrigerators. There is an increased risk of electric shock if
your body is earthed or grounded.
c ) Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water entering a power tool will increase the risk of
electric shock.
d ) Do not abuse the cord. Never use the cord for
carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep
cord away from heat, oil, sharp edges or moving
parts. Damaged or entangled cords increase the risk of
electric shock.
e ) When operating a power tool outdoors, use an
extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord
suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
f ) If operating a power tool in a damp location is
unavoidable, use a residual current device (RCD)
protected supply. Use of an RCD reduces the risk of
electric shock.
3) Personal safety
a ) Stay alert, watch what you are doing and use
common sense when operating a power tool. Do not
use a power tool while you are tired or under the
influence of drugs, alcohol or medication. A moment
of inattention while operating power tools may result in
serious personal injury.
b ) Use personal protective equipment. Always wear
eye protection. Protective equipment such as dust mask,
non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used
for appropriate conditions will reduce personal injuries.
c ) Prevent unintentional starting. Ensure the switch
is in the off position before connecting to power
source and/or battery pack, picking up or carrying
the tool. Carrying power tools with your finger on the
switch or energising power tools that have the switch on
invites accidents.
d ) Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on. A wrench or a key left attached
to a rotating part of the power tool may result in
personal injury.
e ) Do not overreach. Keep proper footing and balance
at all times. This enables better control of the power tool
in unexpected situations.
f ) Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away
from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
g ) If devices are provided for the connection of dust
extraction and collection facilities, ensure these are
connected and properly used. Use of dust collection
can reduce dust-related hazards.
4) Power tool use and care
a ) Do not force the power tool. Use the correct power
tool for your application. The correct power tool
will do the job better and safer at the rate for which it
was designed.
27
English
b ) Do not use the power tool if the switch does not turn
it on and off. Any power tool that cannot be controlled
with the switch is dangerous and must be repaired.
c ) Disconnect the plug from the power source and/or
the battery pack from the power tool before making
any adjustments, changing accessories, or storing
power tools. Such preventive safety measures reduce the
risk of starting the power tool accidentally.
d ) Store idle power tools out of the reach of children
and do not allow persons unfamiliar with the power
tool or these instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
e ) Maintain power tools. Check for misalignment or
binding of moving parts, breakage of parts and any
other condition that may affect the power tool’s
operation. If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by poorly
maintained power tools.
f ) Keep cutting tools sharp and clean. Properly
maintained cutting tools with sharp cutting edges are less
likely to bind and are easier to control.
g ) Use the power tool, accessories and tool bits etc.,
in accordance with these instructions taking into
account the working conditions and the work to be
performed. Use of the power tool for operations different
from those intended could result in a hazardous situation.
•
•
•
•
•
•
5) Battery tool use and care
a ) Recharge only with the charger specified by the
manufacturer. A charger that is suitable for one type
of battery pack may create a risk of fire when used with
another battery pack.
b ) Use power tools only with specifically designated
battery packs. Use of any other battery packs may create
a risk of injury and fire.
c ) When battery pack is not in use, keep it away from
other metal objects like paper clips, coins, keys,
nails, screws or other small metal objects that can
make a connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may cause burns
or a fire.
d ) Under abusive conditions, liquid may be ejected
from the battery; avoid contact. If contact
accidentally occurs, flush with water. If liquid
contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid
ejected from the battery may cause irritation or burns.
6) Service
a ) Have your power tool serviced by a qualified repair
person using only identical replacement parts. This
will ensure that the safety of the power tool is maintained.
Safety Instructions for Drain Cleaners
•
28
Before using the tool, test the residual current device
(RCD) provided with the supply cord to ensure it is
operating correctly. A properly operating RCD reduces risk of
electrical shock.
Only use extension cords that are protected by an RCD.
The RCD on the machine power cord will not prevent electrical
shock from the extension cords.
Only grasp the rotating cable with gloves recommended
by the manufacturer. Latex or loose fitting gloves or rags
can become wrapped around the cable and may result in
serious personal injury.
Do not allow the cutter to stop turning while the cable is
turning. This can overstress the cable and may cause twisting,
kinking or breaking of the cable and may result in serious
personal injury.
Use latex or rubber gloves inside the gloves
recommended by the manufacturer, goggles, face
shields, protective clothing, and respirator when
chemicals, bacteria or other toxic or infectious
substances are suspected to be in a drain line. Drains
may contain chemicals, bacteria and other substances that
may cause burns, be toxic or infectious or may result in other
serious personal injury.
Practice good hygiene. Do not eat or smoke while
handling or operating the drain cleaner. After handling
or operating drain-cleaning equipment, use hot, soapy
water to wash hands and other body parts exposed
to drain contents. This will help reduce the risk of health
hazards due to exposure to toxic or infectious material.
Only use the drain cleaner for the recommended
drain sizes. Using the wrong drain cleaner can lead to
twisting, kinking or breaking of the cable and may result in
personal injury.
Additional Safety Rules for Drain Cleaner
•
•
•
•
•
•
•
•
Stop the tool immediately if the cable binds and stops. The
cable can twist, kink or break if overstressed.
Inspect cable for wear and damage before use.
If the cable is worn or damaged, replace the cable before using
the drain cleaner. Refer to Optional Accessories.
Do not twist, kink or over bend cables. A broken cable may
result in serious personal injury.
The drain cleaning process can damage floors and other
surfaces and can be messy. Use appropriate protective covers
to prevent damage and hazards to surrounding area. The
front of the drain cleaner should be no farther than 15 cm (6")
from drain opening. If not possible, use additional pipe and
fittings to extend the drain. Exposing more than 15 cm (6")
of cable can cause twisting, kinking, breaking or whipping of
the cable.
This tool is intended to be used by a single operator, so that
they alone are able to control feed and rotation of the cable.
If the cable stops rotating, the user must immediately release
the trigger to prevent twisting, kinking, breaking or whipping
of the cable.
Operate the drain cleaner in reverse rotation only as described
in this manual. Running the tool in reverse for extended
periods can cause damage to the cable.
Do not pull the trigger with the end of the cable outside of
the pipe Residual Risks
In spite of the application of the relevant safety regulations
and the implementation of safety devices, certain residual risks
cannot be avoided. These are:
• Impairment of hearing.
• Risk of personal injury due to flying particles.
• Risk of burns due to accessories becoming hot
during operation.
• Risk of personal injury due to prolonged use.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one voltage only.
Always check that the battery pack voltage corresponds to the
voltage on the rating plate. Also make sure that the voltage of
your charger corresponds to that of your mains.
Your DeWALT charger is double insulated in
accordance with EN60335; therefore no earth wire
is required.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by a
specially prepared cord available through the DeWALT
service organisation.
•
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
•
•
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be made to the
earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good quality plugs.
Recommended fuse: 3 A.
Using an Extension Cable
An extension cord should not be used unless absolutely
necessary. Use an approved extension cable suitable for
the power input of your charger (see Technical Data). The
minimum conductor size is 1 mm2; the maximum length
is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable completely.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
•
•
•
•
•
•
Chargers
DeWALT chargers require no adjustment and are designed to be
as easy as possible to operate.
Important Safety Instructions for All
Battery Chargers
SAVE THESE INSTRUCTIONS: This manual contains important
safety and operating instructions for compatible battery
chargers (refer to Technical Data).
• Before using charger, read all instructions and cautionary
markings on charger, battery pack, and product using
battery pack.
WARNING: Shock hazard. Do not allow any liquid to get
inside charger. Electric shock may result.
•
•
•
•
English
WARNING: We recommend the use of a residual current
device with a residual current rating of 30mA or less.
CAUTION: Burn hazard. To reduce the risk of injury,
charge only DeWALT rechargeable batteries. Other types of
batteries may burst causing personal injury and damage.
CAUTION: Children should be supervised to ensure that
they do not play with the appliance.
NOTICE: Under certain conditions, with the charger
plugged into the power supply, the exposed charging
contacts inside the charger can be shorted by foreign
material. Foreign materials of a conductive nature such
as, but not limited to, steel wool, aluminum foil or any
buildup of metallic particles should be kept away from
charger cavities. Always unplug the charger from the
power supply when there is no battery pack in the cavity.
Unplug charger before attempting to clean
DO NOT attempt to charge the battery pack with any
chargers other than the ones in this manual. The charger
and battery pack are specifically designed to work together.
These chargers are not intended for any uses other than
charging DeWALT rechargeable batteries. Any other uses
may result in risk of fire, electric shock or electrocution.
Do not expose charger to rain or snow.
Pull by plug rather than cord when disconnecting
charger. This will reduce risk of damage to electric plug
and cord.
Make sure that cord is located so that it will not be
stepped on, tripped over, or otherwise subjected to
damage or stress.
Do not use an extension cord unless it is absolutely
necessary. Use of improper extension cord could result in risk
of fire, electric shock, or electrocution.
Do not place any object on top of charger or place
the charger on a soft surface that might block the
ventilation slots and result in excessive internal heat.
Place the charger in a position away from any heat source. The
charger is ventilated through slots in the top and the bottom
of the housing.
Do not operate charger with damaged cord or plug—
have them replaced immediately.
Do not operate charger if it has received a sharp blow,
been dropped, or otherwise damaged in any way. Take it
to an authorised service centre.
Do not disassemble charger; take it to an authorised
service centre when service or repair is required. Incorrect
reassembly may result in a risk of electric shock, electrocution
or fire.
In case of damaged power supply cord the supply cord must
be replaced immediately by the manufacturer, its service agent
or similar qualified person to prevent any hazard.
Disconnect the charger from the outlet before
attempting any cleaning. This will reduce the risk of
electric shock. Removing the battery pack will not reduce
this risk.
NEVER attempt to connect two chargers together.
29
English
•
The charger is designed to operate on standard
230V household electrical power. Do not attempt to
use it on any other voltage. This does not apply to the
vehicular charger.
Charging a Battery (Fig. B)
1. Plug the charger into an appropriate outlet before inserting
battery pack.
2. Insert the battery pack 5 into the charger, making sure the
battery pack is fully seated in the charger. The red (charging)
light will blink repeatedly indicating that the charging
process has started.
3. The completion of charge will be indicated by the red
light remaining ON continuously. The battery pack is fully
charged and may be used at this time or left in the charger.
To remove the battery pack from the charger, push the
battery release button 6 on the battery pack.
NOTE: To ensure maximum performance and life of lithium-ion
battery packs, charge the battery pack fully before first use.
Charger Operation
Refer to the indicators below for the charge status of the
battery pack.
Charge Indicators
Charging
Fully Charged
are blocked. Do not permit foreign objects to enter the interior
of the charger.
Electronic Protection System
XR Li-Ion tools are designed with an Electronic Protection
System that will protect the battery pack against overloading,
overheating or deep discharge.
The tool will automatically turn off if the Electronic Protection
System engages. If this occurs, place the lithium-ion battery
pack on the charger until it is fully charged.
Wall Mounting
These chargers are designed to be wall mountable or to sit
upright on a table or work surface. If wall mounting, locate the
charger within reach of an electrical outlet, and away from a
corner or other obstructions which may impede air flow. Use
the back of the charger as a template for the location of the
mounting screws on the wall. Mount the charger securely using
drywall screws (purchased separately) at least 25.4 mm long
with a screw head diameter of 7–9 mm, screwed into wood to
an optimal depth leaving approximately 5.5 mm of the screw
exposed. Align the slots on the back of the charger with the
exposed screws and fully engage them in the slots.
Charger Cleaning Instructions
WARNING: Shock hazard. Disconnect the charger
from the AC outlet before cleaning. Dirt and grease
may be removed from the exterior of the charger using a
cloth or soft non-metallic brush. Do not use water or any
cleaning solutions. Never let any liquid get inside the tool;
never immerse any part of the tool into a liquid.
Hot/Cold Pack Delay*
*The red light will continue to blink, but a yellow indicator light
will be illuminated during this operation. Once the battery pack
has reached an appropriate temperature, the yellow light will
turn off and the charger will resume the charging procedure.
The compatible charger(s) will not charge a faulty battery pack.
The charger will indicate faulty battery by refusing to light or by
displaying problem pack or charger blink pattern.
NOTE: This could also mean a problem with a charger.
If the charger indicates a problem, take the charger and battery
pack to be tested at an authorised service centre.
Battery Packs
Hot/Cold Pack Delay
When the charger detects a battery pack that is too hot or too
cold, it automatically starts a Hot/Cold Pack Delay, suspending
charging until the battery pack has reached an appropriate
temperature. The charger then automatically switches to the
pack charging mode. This feature ensures maximum battery
pack life.
A cold battery pack will charge at a slower rate than a warm
battery pack. The battery pack will charge at that slower rate
throughout the entire charging cycle and will not return to
maximum charge rate even if the battery pack warms.
The DCB118 charger is equipped with an internal fan designed
to cool the battery pack. The fan will turn on automatically
when the battery pack needs to be cooled. Never operate the
charger if the fan does not operate properly or if ventilation slots
•
30
Important Safety Instructions for All
Battery Packs
When ordering replacement battery packs, be sure to include
catalogue number and voltage.
The battery pack is not fully charged out of the carton. Before
using the battery pack and charger, read the safety instructions
below. Then follow charging procedures outlined.
READ ALL INSTRUCTIONS
•
•
•
•
•
Do not charge or use battery in explosive atmospheres,
such as in the presence of flammable liquids, gases or
dust. Inserting or removing the battery from the charger may
ignite the dust or fumes.
Never force battery pack into charger. Do not modify
battery pack in any way to fit into a non-compatible
charger as battery pack may rupture causing serious
personal injury.
Charge the battery packs only in DeWALT chargers.
DO NOT splash or immerse in water or other liquids.
Do not store or use the tool and battery pack in
locations where the temperature may reach or exceed
40 ˚C (104 ˚F) (such as outside sheds or metal buildings
in summer).
Do not incinerate the battery pack even if it is severely
damaged or is completely worn out. The battery pack can
English
•
•
explode in a fire. Toxic fumes and materials are created when
lithium-ion battery packs are burned.
If battery contents come into contact with the skin,
immediately wash area with mild soap and water. If
battery liquid gets into the eye, rinse water over the open eye
for 15 minutes or until irritation ceases. If medical attention
is needed, the battery electrolyte is composed of a mixture of
liquid organic carbonates and lithium salts.
Contents of opened battery cells may cause respiratory
irritation. Provide fresh air. If symptoms persists, seek
medical attention.
WARNING: Burn hazard. Battery liquid may be flammable
if exposed to spark or flame.
WARNING: Never attempt to open the battery pack for
any reason. If battery pack case is cracked or damaged,
do not insert into charger. Do not crush, drop or damage
battery pack. Do not use a battery pack or charger that
has received a sharp blow, been dropped, run over or
damaged in any way (i.e., pierced with a nail, hit with
a hammer, stepped on). Electric shock or electrocution
may result. Damaged battery packs should be returned to
service centre for recycling.
WARNING: Fire hazard. Do not store or carry the
battery pack so that metal objects can contact
exposed battery terminals. For example, do not place
the battery pack in aprons, pockets, tool boxes, product kit
boxes, drawers, etc., with loose nails, screws, keys, etc.
CAUTION: When not in use, place tool on its side on
a stable surface where it will not cause a tripping
or falling hazard. Some tools with large battery packs
will stand upright on the battery pack but may be easily
knocked over.
Transportation
WARNING: Fire hazard. Transporting batteries can
possibly cause fire if the battery terminals inadvertently
come in contact with conductive materials. When
transporting batteries, make sure that the battery
terminals are protected and well insulated from materials
that could contact them and cause a short circuit.
DeWALT batteries comply with all applicable shipping
regulations as prescribed by industry and legal standards which
include UN Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods; International Air Transport Association (IATA) Dangerous
Goods Regulations, International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations, and the European Agreement Concerning
The International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR).
Lithium-ion cells and batteries have been tested to section 38.3
of the UN Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods Manual of Tests and Criteria.
In most instances, shipping a DeWALT battery pack will be
excepted from being classified as a fully regulated Class 9
Hazardous Material. In general, only shipments containing a
lithium-ion battery with an energy rating greater than 100 Watt
Hours (Wh) will require being shipped as fully regulated Class 9.
All lithium-ion batteries have the Watt Hour rating marked on
the pack. Furthermore, due to regulation complexities, DeWALT
does not recommend air shipping lithium-ion battery packs
alone regardless of Watt Hour rating. Shipments of tools with
batteries (combo kits) can be air shipped as excepted if the Watt
Hour rating of the battery pack is no greater than 100 Whr.
Regardless of whether a shipment is considered excepted
or fully regulated, it is the shipper's responsibility to consult
the latest regulations for packaging, labeling/marking and
documentation requirements.
The information provided in this section of the manual is
provided in good faith and believed to be accurate at the time
the document was created. However, no warranty, expressed or
implied, is given. It is the buyer’s responsibility to ensure that its
activities comply with the applicable regulations.
Transporting the FLEXVOLTTM Battery
The DeWALT FLEXVOLTTM battery has two modes: Use and
Transport.
Use Mode: When the FLEXVOLTTM battery stands alone or is in
a DeWALT 18V product, it will operate as an 18V battery. When
the FLEXVOLTTM battery is in a 54V or a 108V (two 54V batteries)
product, it will operate as a 54V battery.
Transport Mode: When the cap is attached to the FLEXVOLTTM
battery, the battery is in Transport mode. Keep the cap for
shipping.
When in Transport mode, strings
of cells are electrically
disconnected within the pack
resulting in 3 batteries with a
lower Watt hour (Wh) rating as compared to 1 battery with a
higher Watt hour rating. This increased quantity of 3 batteries
with the lower Watt hour rating can exempt the pack from
certain shipping regulations that are imposed upon the higher
Watt hour batteries.
For example, the Transport Example of Use and Transport Label Marking
Wh rating might indicate
3 x 36 Wh, meaning 3
batteries of 36 Wh each.
The Use Wh rating might
indicate 108 Wh (1 battery implied).
Storage Recommendations
1. The best storage place is one that is cool and dry away
from direct sunlight and excess heat or cold. For optimum
battery performance and life, store battery packs at room
temperature when not in use.
2. For long storage, it is recommended to store a fully charged
battery pack in a cool, dry place out of the charger for
optimal results.
NOTE: Battery packs should not be stored completely
depleted of charge. The battery pack will need to be recharged
before use.
Labels on Charger and Battery Pack
In addition to the pictographs used in this manual, the labels
on the charger and the battery pack may show the following
pictographs:
31
English
•
Read instruction manual before use.
•
Check for damage to the tool, parts or accessories which may
have occurred during transport.
Take the time to thoroughly read and understand this manual
prior to operation.
Markings on Tool
See Technical Data for charging time.
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
Do not probe with conductive objects.
Visible radiation. Do not stare into light.
Do not charge damaged battery packs.
Cable direction
Do not expose to water.
Have defective cords replaced immediately.
Charge only between 4 ˚C and 40 ˚C.
Only for indoor use.
Discard the battery pack with due care for the
environment.
Charge DeWALT battery packs only with designated
DeWALT chargers. Charging battery packs other
than the designated DeWALT batteries with a
DeWALT charger may make them burst or lead to
other dangerous situations.
Do not incinerate the battery pack.
USE (without transport cap). Example: Wh rating
indicates 108 Wh (1 battery with 108 Wh).
TRANSPORT (with built-in transport cap). Example:
Wh rating indicates 3 x 36 Wh (3 batteries of 36 Wh).
Battery Type
The DCD200 operates on an 18 volt battery pack.
These battery packs may be used: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, DCB546,
DCB547. Refer to Technical Data for more information.
Package Contents
The package contains:
1 Cordless drain cleaner
1 Inner drum with cable
1Charger
1 Li-Ion battery pack (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 models)
2 Li-Ion battery packs (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 models)
3 Li-Ion battery packs (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 models)
1 Instruction manual
32
Date Code Position (Fig. A)
The date code 15 , which also includes the year of manufacture,
is printed into the housing.
Example:
2017 XX XX
Year of Manufacture
Description (Fig. A)
WARNING: Never modify the power tool or any part of it.
Damage or personal injury could result.
1 Forward/reverse control button
2 Variable speed trigger switch
3 Main handle
4 Worklight switch
5 Battery pack
6 Battery release button
7 Adjustable LED Worklight
8 Fixed shroud
9 Drum cover
10 Front handle
11 Cable
12 Inner drum
13 Cable bulb end
14 Cable direction symbol
15 Date code
Intended Use
This drain cleaner is designed for professional drain
cleaning applications.
DO NOT use under excessively wet conditions or in the
presence of flammable liquids or gases.
This drain cleaner is a professional power tool.
DO NOT let children come into contact with the tool.
Supervision is required when inexperienced operators use
this tool.
• Young children and the infirm. This appliance is not
intended for use by young children or infirm persons
without supervision.
• This product is not intended for use by persons (including
children) suffering from diminished physical, sensory or
mental abilities; lack of experience, knowledge or skills
unless they are supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with this product.
Variable Speed Trigger Switch (Fig. A)
To turn the tool on, squeeze the trigger switch 2 . To turn the
tool off, release the trigger switch. The tool speed is controlled
by varying the trigger position.
NOTE: Continuous use in variable speed range is not
recommended. It may damage the switch and should
be avoided.
Forward/Reverse Control Button (Fig. A)
A forward/reverse control button 1 determines the spin
direction of the cable and also serves as a lock-off button.
To select forward rotation, release the trigger switch and
depress the forward/reverse control button on the right side of
the tool.
To select reverse, release the trigger switch and depress the
forward/reverse control button on the left side of the tool.
The centre position of the control button locks the tool in the off
position. When changing the position of the control button, be
sure the trigger is released.
NOTE: The first time the tool is run after changing the direction
of rotation, you may hear a click on start up. This is normal and
does not indicate a problem.
NOTE: The tool must come to a complete stop before changing
the tool's direction or running the tool in the opposite direction.
Front Handle/Cable Lock (Fig. A)
The front handle 10 has a lock position and unlock position.
When pushed forward, the front handle will unlock allowing the
cable to be pulled out of or pushed into the drum. When pulled
backward, the front handle locks the cable into position.
Adjustable LED Worklight (Fig. A, C)
The adjustable LED worklight 7 (Fig. A) is located on the base
of the fixed drum shield 8 . The worklight switch 4 , Fig. C, is
located on the foot of the tool's main handle 3 . The worklight
is activated when the trigger switch is depressed. The low,
medium and spotlight modes can be changed by moving the
switch 4 . If the trigger switch remains depressed, the worklight
will remain on in all modes.
When on low and medium settings, the beam will stay
illuminated for up to 20 seconds after the trigger switch
is released.
Spotlight Mode
The high setting is the spotlight mode. The spotlight will run
for 20 minutes after the trigger switch is released. Two minutes
before the spotlight will shut off, it will flash twice and then dim.
To avoid the spotlight shutting off, lightly tap the trigger switch.
WARNING: While using the worklight in medium or
spotlight mode, do not stare at the light or place the
tool in a position which may cause anyone to stare
into the light. Serious eye injury could result.
English
CAUTION: When using the tool as a spotlight, be sure
it is secured on a stable surface where it will not cause a
tripping or falling hazard.
CAUTION: Fully retract the cable into the drum before
using the tool as a spotlight. Personal injury or property
damage could result.
Low Battery Warning
When in spotlight mode and the battery is nearing complete
discharge, the spotlight will flash twice and then dim. After two
minutes, the battery will be completely discharged and the
tool will immediately shut down. At this point, replace with a
fresh battery.
WARNING: To reduce the risk of injury, always have a
back-up battery or secondary lighting available if the
situation warrants it.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn unit off and remove the battery pack
before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.
WARNING: Use only DeWALT battery packs and chargers.
Inserting and Removing the Battery Pack
from the Tool (Fig. B)
NOTE: Make sure your battery pack 5 is fully charged.
To Install the Battery Pack into the Tool
Handle
1. Align the battery pack 5 with the rails inside the tool’s
handle (Fig. B).
2. Slide it into the handle until the battery pack is firmly seated
in the tool and ensure that you hear the lock snap into place.
To Remove the Battery Pack from the Tool
1. Press the release button 6 and firmly pull the battery pack
out of the tool handle.
2. Insert battery pack into the charger as described in the
charger section of this manual.
Fuel Gauge Battery Packs (Fig. B)
Some DeWALT battery packs include a fuel gauge which
consists of three green LED lights that indicate the level of
charge remaining in the battery pack.
To actuate the fuel gauge, press and hold the fuel gauge
button 6 . A combination of the three green LED lights will
illuminate designating the level of charge left. When the level
of charge in the battery is below the usable limit, the fuel gauge
will not illuminate and the battery will need to be recharged.
NOTE: The fuel gauge is only an indication of the charge left on
the battery pack. It does not indicate tool functionality and is
subject to variation based on product components, temperature
and end-user application.
33
English
Cable Removal from the Drain Cleaner and
Cable Drum Installation
WARNING: To reduce the risk of injury, wear safety
goggles or glasses with side shields. Always wear leather
gloves with latex gloves inside. The cable is under stress
and can uncoil unexpectedly. Cable end feature may
be sharp.
Remove the cable for cleaning after each use.
To remove the cable:
1. Remove the battery pack from the tool.
2. Pull the front handle 10 out away from the tool to the
unlocked position.
3. With the tool supported vertically, remove the four screws
from the drum cover 9 .
WARNING! The cable is under stress and can uncoil
unexpectedly. Keep pressure on the drum cover so it does
not uncoil.
4. Carefully lift the drum cover up, reach underneath to hold
the cable firmly while pulling off the drum cover 9 and
front handle 10 to expose the inner drum 12 .
5. Remove the cable from the drum cover and front handle
and tuck it into the inner drum. Set the drum cover aside.
6. Carefully remove the inner drum with cable from
the drain cleaner.
7. When cleaning the cable, carefully uncoil the cable from the
inner drum. Refer to Cleaning under Maintenance.
To install the cable:
1. Remove the battery pack from the tool.
2. Pull the front handle 10 out away from the tool to the
unlocked position.
3. Remove the four screws from the drum cover 9 .
4. Fully wind the clean, dry cable into the inner drum 12
following the cable direction symbol 14 (Fig. A).
WARNING! Winding the cable in the wrong direction
could cause the tool to apply excessive torque causing the
cable to kink during bind up.
WARNING: Never install a new cable by threading it
through the front handle on the tool. Always disassemble
the drum cover so you can be sure the cable is wound in
the proper direction.
5. Place the inner drum with cable back into the tool.
6. Carefully pull the cable bulb end out of the inner drum and
feed it through the front handle.
WARNING! The cable is under stress and can unwind
unexpectedly. Keep pressure on the cable so it does
not unwind.
7. Place the drum cover and front handle over the inner drum
and reinstall the four screws. Tighten securely.
NOTE: If the unit is unbalanced and/or vibrates
unnecessarily, the cable may be wound poorly.
34
OPERATION
WARNING: Always observe the safety instructions and
applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn unit off and remove the battery pack
before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.
WARNING: Always wear eye and other protective
equipment appropriate to the task.
WARNING: Always wear leather work gloves with latex
gloves inside.
WARNING: Do not operate if more than 15 cm of cable is
outside of pipe or drum.
WARNING: The cable can whip or tangle.
WARNING: Do not hold cable while it is turning.
WARNING: Cable end feature may be sharp.
Proper Hand Position (Fig. D)
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury,
ALWAYS use proper hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, ALWAYS hold securely in anticipation of a
sudden reaction.
Proper hand position requires one hand on the front handle 10 ,
with the other hand on the main handle 3 .
Clearing a Drain
1. Put forward/reverse control button 1 in the centre position.
2. Install the battery pack into the handle.
3. Move the forward/reverse control button 1 to the
forward position.
4. Pull the front handle 10 out into the unlock position.
5. Pull at least 46 cm (18") of the cable from the tool. Insert at
least 30 cm (12") of cable into the drain, leaving no more
than 15 cm (6") of the cable exposed.
WARNING: Do not operate if more than 15 cm (6") of
cable is exposed. Greater distance can cause twisting,
kinking, breaking or whipping of the cable.
WARNING: Always wear leather work gloves with
latex gloves inside when operating the drain cleaner.
WARNING: If the cable is blocked either by the blockage
or the pipe so that the cable will not rotate, refer to the To
Unbind Drain Cleaner section.
WARNING: If the cable is stopped from rotating due to a
blockage or the pipe, release the trigger immediately.
WARNING: Only operate in reverse to remove the
cable from an obstruction.
6. Continue to feed the cable out by hand into the pipe until it
becomes difficult.
English
7. As feeding the cable becomes more difficult, move the
front handle back to lock the cable with only 15 cm (6")
of cable exposed. With hands clear of the cable, pull the
trigger to begin rotating the cable, and move the drain
cleaner towards the drain opening to push the cable down
the drain.
8. Release the trigger, move the front handle forward to unlock
the cable, grip the cable with your gloved hand to prevent it
from pulling out of the drain and pull the drain cleaner back
so that no more than 15 cm (6") of cable is exposed.
NOTE: The cable is not attached to the inner drum. Use care
when feeding out the last 1.5 m to 2.13 m (5 to 7 feet) of the
cable, to ensure that it does not come out of the machine.
9. Repeat the steps 6–8 to continue advancing the cable.
To Unbind Drain Cleaner
WARNING: Be sure the cable has come to a complete stop
before setting to reverse position.
1. Set the front handle to the unlocked position and the
forward/reverse switch to the reverse position.
2. Withdraw the tool a few inches while in reverse to free
the cable.
3. Stop the tool.
4. After the tool has come to a complete stop, switch back to
the forward position.
CAUTION: Running the tool in reverse for extended
periods can cause damage to the cable and accessories.
Only operate in reverse to remove the cable from an
obstruction.
Cable Application Chart
Cable Size
Pipe Size
Typical Applications
6 mm
(1/4")
19 mm to 38 mm
(3/4" to 1-1/2")
Sinks and bathtub drains
8 mm
(5/16")
32 mm to 50 mm
(1-1/4" to 2")
Sinks, wash tubs, small drains
10 mm
50 mm to 76 mm
Floor drains, toilets
(3/8")
(2" to 3")
The 6 mm (1/4") and 8 mm (5/16") diameter cable with a bulb
end can be rotated through most strainer crossbars and work
well in lines blocked by soft stoppages such as hair, soap,
fats, etc.
Maximum Capacity: 10.6 m (35 ft.) of 10 mm (3/8") cable.
MAINTENANCE
Your DeWALT power tool has been designed to operate
over a long period of time with a minimum of maintenance.
Continuous satisfactory operation depends upon proper tool
care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect battery pack
before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.
The charger and battery pack are not serviceable.
Removing Cable From Drain
Lubrication
1. Set the front handle to the unlocked position.
2. Set the forward/reverse switch to the forward position.
3. Pull the trigger slightly and pull the tool back to remove
about 15 cm (6") of cable from the drain.
4. Release the trigger and lock the forward/reverse button in
the centre position.
5. Wipe the exposed cable with a rag and feed it back into
the tool.
6. Repeat steps 1–5 until the cable is near the drain opening.
Then feed the remaining cable back into the drum by hand.
WARNING: Never retract the cutter from the drain
opening while the cable is rotating. The cable could
whip and cause serious injury.
NOTE: Before storing the tool, wash the cable and drum (refer
to Cleaning).
Hint: It's useful to have a stream of water running through the
line to wash fragments away while the machine is in operation
and after. Avoid getting the motor, handle and battery wet.
7. When the cable nears the drain opening, take your finger off
of the trigger switch to stop cable rotation.
Your power tool requires no additional lubrication.
Cleaning
WARNING: Remove battery before cleaning tool.
WARNING: Blow dirt and dust out of the main housing
with dry air as often as dirt is seen collecting in and around
the air vents. Wear approved eye protection and approved
dust mask when performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals
for cleaning the non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials used in these parts.
Use a cloth dampened only with water and mild soap.
Never let any liquid get inside motor and handle of the
tool; never immerse any part of the tool into a liquid.
Rinse, dry and lightly oil the cable after each use to prevent
damage from sediment and drain cleaning chemicals.
Remove the cable and inner drum before rinsing. Refer
to Cable Removal from the Drain Cleaner and Cable
Drum Installation.
NOTE: The cable can twist, kink or break if overstressed.
WARNING! Wear leather gloves with latex gloves inside.
35
English
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other than those offered
or recommended by DeWALT, have not been tested
with this product, use of such accessories with this tool
could be hazardous. To reduce the risk of injury, only
DeWALT recommended accessories should be used with
this product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
DeWALT Accessories Available for Purchase
DCD2000
Inner Drum
DCD2005
7.6 m of 8 mm Bulb Head Cable
Protecting the Environment
Separate collection. Products and batteries marked
with this symbol must not be disposed of with normal
household waste.
Products and batteries contain materials that can
be recovered or recycled reducing the demand for raw
materials. Please recycle electrical products and batteries
according to local provisions. Further information is available at
www.2helpU.com.
Rechargeable Battery Pack
This long life battery pack must be recharged when it fails
to produce sufficient power on jobs which were easily done
before. At the end of its technical life, discard it with due care for
our environment:
• Run the battery pack down completely, then remove it from
the tool.
• Li-Ion cells are recyclable. Take them to your dealer or a
local recycling station. The collected battery packs will be
recycled or disposed of properly.
36
Español
DESATASCADOR DE DESAGÜES
DCD200
¡Enhorabuena!
Declaración de Conformidad CE
Ha elegido una herramienta DeWALT. Años de experiencia,
innovación y un exhaustivo desarrollo de productos hacen que
DeWALT sea una de las empresas más fiables para los usuarios
de herramientas eléctricas profesionales.
Directriz de la Maquinaria
Datos técnicos
Desatascador de Desagües
DCD200
Voltaje
Tipo
Tipo de batería
Velocidad en vacío
Tamaño mínimo del tubo
Tamaño máximo del tubo
Largo máx. del cable del desatascador de desagües
Peso (sin paquete de batería)
VDC
min-1
mm
mm
m
kg
DCD200
18
1
Li-Ion
0–620
20
76
10.6
5.34
Valores de ruido y valores de vibración (suma vectores triaxiales) de acuerdo con
EN60745-2-21.
dB(A)
80
LPA(nivel de presión sonora de emisión)
dB(A)
91
LWA(nivel de potencia sonora)
K (incertidumbre para el nivel de sonido dado)
dB(A)
3
Valor de la emisión de vibración ah =
Incertidumbre K =
m/s2
m/s2
7.2
1.5
El nivel de emisión de vibración que figura en esta hoja de
información se ha medido de conformidad con una prueba
normalizada proporcionada en la EN60745 y puede utilizarse
para comparar una herramienta con otra. Puede usarse para una
evaluación preliminar de exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión de vibración
declarado representa las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se utiliza la herramienta
para distintas aplicaciones, con accesorios diferentes o
mal mantenidos, la emisión de vibración puede variar.
Esto puede aumentar considerablemente el nivel de
exposición durante el período total de trabajo.
Una valoración del nivel de exposición a la vibración
debería tener en cuenta también las veces en que
la herramienta está apagada o cuando está en
funcionamiento pero no realizando ningún trabajo. Esto
puede reducir considerablemente el nivel de exposición
durante el periodo total de trabajo.
Identifique medidas de seguridad adicionales para
proteger al operador de los efectos de la vibración tales
como: ocuparse del mantenimiento de la herramienta y
los accesorios, mantener las manos calientes y organizar
los patrones de trabajo.
DeWALT declara que los productos descritos bajo Datos
Técnicos son conformes a las normas:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-21:2009
+A1:2010.
Estos productos también son conformes con las Directivas
2014/30/UE y 2011/65/UE. Si desea más información,
póngase en contacto con DeWALT en la dirección indicada a
continuación o bien consulte la parte posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación del archivo
técnico y realiza esta declaración en representación de DeWALT.
Markus Rompel
Director de Ingeniería
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
26.04.2017
ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones, lea el
manual de instrucciones.
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de gravedad de las
señales. Lea el manual y preste atención a estos símbolos.
PELIGRO: indica una situación de peligro inminente, que
si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.
ADVERTENCIA: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, podría provocar la muerte o
lesiones graves.
ATENCIÓN: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, puede provocar lesiones leves
o moderadas.
AVISO: Indica una práctica no relacionada con
las lesiones personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
37
Peso
Español
Pilas
Tiempo Cargadores/Carga (Minutos)
Cat #
VDC
Ah
Peso (kg)
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
Advertencias de seguridad generales para
herramientas eléctricas
ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias de
seguridad y todas las instrucciones. El incumplimiento
de las advertencias e instrucciones podría provocar una
descarga eléctrica, un incendio y/o lesiones graves.
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS
E INSTRUCCIONES PARA FUTURAS
CONSULTAS
El término “herramienta eléctrica” que aparece en las advertencias
se refiere a la herramienta eléctrica que funciona a través de la red
eléctrica (con cable) o a la herramienta eléctrica que funciona con
batería (sin cable).
1) Seguridad en el Área de Trabajo
a ) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas en desorden u oscuras pueden
provocar accidentes.
b ) No utilice herramientas eléctricas en atmósferas
explosivas, como ambientes donde haya polvo,
gases o líquidos inflamables. Las herramientas
eléctricas originan chispas que pueden inflamar el polvo
o los gases.
c ) Mantenga alejados a los niños y a las personas
que estén cerca mientras utiliza una herramienta
eléctrica. Las distracciones pueden ocasionar que pierda
el control.
2) Seguridad Eléctrica
a ) Los enchufes de las herramientas eléctricas deben
corresponderse con la toma de corriente. No
modifique nunca el enchufe de ninguna forma. No
utilice ningún enchufe adaptador con herramientas
eléctricas conectadas a tierra. Los enchufes no
modificados y las tomas de corriente correspondientes
reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
b ) Evite el contacto del cuerpo con superficies
conectadas a tierra como tuberías, radiadores,
cocinas económicas y frigoríficos. Existe un mayor
riesgo de descarga eléctrica si tiene el cuerpo conectado
a tierra.
38
c ) No exponga las herramientas eléctricas a la
lluvia ni a condiciones húmedas. Si entra agua
a una herramienta eléctrica aumentará el riesgo de
descarga eléctrica.
d ) No someta el cable de alimentación a presión
innecesaria. No use nunca el cable para transportar,
tirar de la herramienta eléctrica o desenchufarla.
Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes
afilados y piezas en movimiento. Los cables dañados o
enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
e ) Cuando esté utilizando una herramienta eléctrica al
aire libre, use un cable alargador adecuado para uso
en exteriores. La utilización de un cable adecuado para
el uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.
f ) Si no puede evitar utilizar una herramienta eléctrica
en un lugar húmedo, use un suministro protegido
con un dispositivo de corriente residual. El uso de
un dispositivo de corriente residual reduce el riesgo de
descarga eléctrica.
3) Seguridad Personal
a ) Manténgase alerta, esté atento a lo que hace y use
el sentido común cuando utilice una herramienta
eléctrica. No maneje una herramienta eléctrica
cuando esté cansado o bajo los efectos de drogas,
medicamentos o alcohol. Un momento de falta de
atención cuando se manejan las herramientas eléctricas
puede ocasionar lesiones personales graves.
b ) Use un equipo protector personal. Utilice siempre
protección ocular. El uso del equipo protector como
mascarillas antipolvo, calzado antideslizante, casco o
protección auditiva para condiciones apropiadas reducirá
las lesiones personales.
c ) Evite la puesta en funcionamiento involuntaria.
Asegúrese de que el interruptor esté en posición
de apagado antes de conectar con la fuente
de alimentación y/o la batería, de levantar
o transportar la herramienta. El transportar
herramientas eléctricas con el dedo puesto en el
interruptor o herramientas eléctricas activadoras
que tengan el interruptor encendido puede
provocar accidentes.
d ) Saque toda llave de ajuste o llave inglesa antes
de encender la herramienta eléctrica. Una llave
Español
inglesa u otra llave que se deje puesta en una pieza en
movimiento de la herramienta eléctrica pueden ocasionar
lesiones personales.
e ) No intente extender las manos demasiado.
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y
conserve el equilibrio en todo momento. Esto
permite un mejor control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
f ) Vístase debidamente. No se ponga ropa suelta
o joyas. Mantenga el pelo, la ropa y los guantes
alejados de las piezas móviles. La ropa suelta, las joyas
y el pelo largo pueden quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
g ) Si se suministran dispositivos para la conexión
del equipo de extracción y recogida de polvo,
asegúrese de que estén conectados y de que se usen
adecuadamente. El uso de equipo de recogida de polvo
puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.
g ) Use la herramienta eléctrica, los accesorios y las
brocas de la herramienta etc., conforme a estas
instrucciones teniendo en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que vaya a realizarse. El uso de la
herramienta eléctrica para operaciones que no sean las
previstas puede ocasionar una situación peligrosa.
5) Uso y cuidado de las herramientas que
funcionan con batería
a ) Recárguelas sólo con el cargador especificado por
el fabricante. Un cargador que sea adecuado para un
tipo de batería puede ocasionar un riesgo de incendio si se
utiliza con otra batería.
b ) Use herramientas eléctricas sólo con las baterías
designadas específicamente. El uso de cualquier
otro tipo de batería puede crear un riesgo de lesión o
de incendio.
c ) Cuando no se esté utilizando la batería, manténgala
alejada de otros objetos de metal, como los clips,
monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos
pequeños de metal que pueden hacer una conexión
de un terminal a otro. El provocar un cortacircuito en
los terminales de la batería puede causar quemaduras o
un incendio.
d ) En condiciones de abuso, el líquido puede salirse
de la batería, evite el contacto. Si se produce un
contacto de forma accidental, enjuague con agua.
Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque
atención médica. El líquido que sale de la batería puede
causar irritación o quemaduras.
4) Uso y cuidado de las herramientas
Eléctricas
a ) No fuerce la herramienta eléctrica. Use la
herramienta eléctrica correcta para su trabajo.
La herramienta eléctrica correcta funcionará mejor y
con mayor seguridad si se utiliza de acuerdo con sus
características técnicas.
b ) No utilice la herramienta eléctrica si no puede
encenderse y apagarse con el interruptor. Toda
herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el
interruptor es peligrosa y debe ser reparada.
c ) Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación
y/o la batería de la herramienta eléctrica antes de
realizar ajustes, cambiar accesorios o guardar las
herramientas eléctricas. Dichas medidas de seguridad
preventivas reducen el riesgo de poner en marcha la
herramienta eléctrica accidentalmente.
d ) Guarde las herramientas eléctricas que no esté
utilizando fuera del alcance de los niños y no
permita que utilicen la herramienta eléctrica las
personas que no estén familiarizadas con ella o con
estas instrucciones. Las herramientas eléctricas son
peligrosas en manos de personas no capacitadas.
e ) Ocúpese del mantenimiento de las herramientas
eléctricas. Compruebe si hay desalineación o
bloqueo de las piezas en movimiento, rotura de
piezas y otras condiciones que puedan afectar el
funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si la
herramienta eléctrica está dañada, llévela para
que sea reparada antes de utilizarla. Se ocasionan
muchos accidentes por el mal mantenimiento de las
herramientas eléctricas.
f ) Mantenga las herramientas para cortar afiladas y
limpias. Hay menos probabilidad de que las herramientas
para cortar con bordes afilados se bloqueen y son más
fáciles de controlar.
6) Servicio
a ) Lleve su herramienta eléctrica para que sea
reparada por una persona cualificada para realizar
las reparaciones que use sólo piezas de recambio
idénticas. Así se asegurará que se mantenga la seguridad
de la herramienta eléctrica.
Instrucciones de seguridad para
desatascadores de desagües
•
•
•
•
Antes de usar la herramienta, compruebe que el
dispositivo diferencial residual (DDR) suministrado
con el cable de alimentación funcione correctamente.
Un DDR que funciona correctamente reduce el riesgo de
descarga eléctrica.
Use solo cables prolongadores que estén protegidos por
un DDR. El DDR del cable de la máquina eléctrica no previene
las descargas eléctricas de los cables prolongadores.
Sujete el cable giratorio solo con los guantes
recomendados por el fabricante. Los guantes de látex u
holgados o los trapos pueden quedar atrapados alrededor del
cable y causar lesiones personales graves.
No deje que el cortador deje de girar mientras gira
el cable. Esto puede sobrecargar el cable y hacer que
este se retuerza, se enrosque o se rompa y cause lesiones
personales graves.
39
Español
•
•
•
Use guantes de látex o caucho debajo de los guantes
recomendados por el fabricante, gafas, máscara, ropa
de protección y respirador cuando en una línea de
desagüe pueda haber sustancias químicas, bacterias
u otras sustancias tóxicas o infecciosas. Los desagües
pueden contener sustancias químicas, bacterias y otras
sustancias que pueden producir quemaduras, ser tóxicas o
infecciosas o causar lesiones personales graves.
Practique una buena higiene. No coma ni fume al
manipular u operar el desatascador de desagües.
Después de manipular o utilizar el equipo de desatascar
desagües, lávese las manos y otras partes del cuerpo
expuestas al contenido del desagüe, con agua caliente y
jabón. Esto ayuda a reducir el riesgo para la salud debido a la
exposición a materiales tóxicos o infecciosos.
Use el desatascador de desagües solo para los tamaños
de desagües recomendados. Si se usa un desatascador
de desagües erróneo, el cable puede retorcerse, enroscarse o
romperse y causar lesiones personales graves.
Normas de seguridad adicionales para
desatascadores de desagües
•
•
•
•
•
•
•
•
Detenga inmediatamente la herramienta si el cable se enrolla
y se para. El cable puede retorcerse, enroscarse o romperse si
se sobrecarga.
Antes del uso, controle que el cable no esté dañado
ni desgastado.
Si el cable está dañado o desgastado, sustitúyalo
antes de usar el desatascador de desagües. Consulte
Accesorios opcionales.
No retuerce, enrolle ni repliegue los cables. El cable roto puede
causar lesiones personales graves.
El proceso de limpieza de desagües puede dañar suelos y
otras superficies y puede resultar complicado. Use cubiertas
protectoras adecuadas para evitar daños y riesgos en la
zona circunstante. La parte delantera del desatascador de
desagües no debería estar a más de 15 cm (6") de distancia
de la apertura del desagüe. Si esto no es posible, use un tubo
adicional y accesorios para extender el desagüe. Si quedan
expuestos más de 15 cm (6") de cable, este puede retorcerse,
enrollarse, romperse o hacer movimientos bruscos.
Esta herramienta ha sido concebida para ser usada por un
solo operador, que puede controlar la alimentación y rotación
del cable. Si el cable deja de girar, el usuario debe soltar
inmediatamente el gatillo, para evitar que el cable se retuerza,
se enrolle, se rompa o haga movimientos bruscos.
Haga funcionar el desatascador de desagües con rotación
inversa solo como se describe en este manual. Hacer funcionar
la herramienta en modo reverso por periodos prolongados
puede causar daños al cable.
No apriete el gatillo si el extremo del cable está fuera del tubo.
Riesgos residuales
No obstante el cumplimiento de las normas de seguridad
pertinentes y del uso de dispositivos de seguridad, existen
40
determinados riesgos residuales que no pueden evitarse. Dichos
riesgos son los siguientes:
• Deterioro auditivo.
• Riesgo de lesiones personales debido a partículas flotantes en
el aire.
• Riesgo de quemaduras producidas por los accesorios que se
calientan durante el funcionamiento.
• Riesgo de lesiones personales por uso prolongado.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está diseñado para un solo voltaje.
Compruebe siempre que el voltaje de la batería coincida con
el voltaje que figura en la placa de especificaciones. Asegúrese
también de que el voltaje del cargador coincida con el de la
red eléctrica.
Su cargador DeWALT tiene doble aislamiento
conforme a la norma EN60335, por lo que no se
requiere conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe reemplazarse por
un cable especialmente preparado disponible a través de la
organización de servicios de DeWALT.
Uso de un alargador
No debe utilizarse un alargador a menos que sea absolutamente
necesario. Use un alargador adecuado a la potencia del cargador
(consulte los Datos técnicos). El tamaño mínimo del conductor
es 1 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
GUARDE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES
Cargadores
Los cargadores DeWALT no necesitan ningún ajuste y están
diseñados para ofrecer el funcionamiento más fácil al usuario.
Instrucciones de seguridad importantes
para todos los cargadores de batería
SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES: Este manual contiene
instrucciones importantes de seguridad y funcionamiento
para los cargadores de batería compatibles (Consultar
Datos Técnicos).
• Antes de utilizar el cargador, lea todas las instrucciones y
advertencias del cargador, del paquete de baterías y del
producto que utiliza el paquete de baterías.
ADVERTENCIA: Peligro de electrocuciones. No permita
que ningún líquido penetre en el cargador. Podrá
conllevar electrocuciones.
ADVERTENCIA: Recomendamos el uso de un dispositivo
de corriente residual con corrientes residuales de 30mA
o menos.
ATENCIÓN: Peligro de quemaduras. Para reducir el riesgo
de daños, cargue sólo las baterías recargables de DeWALT.
Otros tipos de baterías podrán provocar daños materiales
y daños personales.
ATENCIÓN: Los niños deberán permanecer vigilados para
garantizar que no jueguen con el aparato.
Español
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AVISO: En determinadas condiciones, estando el cargador
enchufado a la alimentación eléctrica, los contactos de
carga interiores del cargador pueden ser cortocicuitados
por materiales extraños. Los materiales conductores
extraños como, a título enunciativo pero no limitativo,
lana de acero, papel de aluminio o cualquier acumulación
de partículas metálicas deben mantenerse alejados
de las cavidades del cargador. Desconecte siempre el
cargador de la red cuando no haya ningún paquete de
baterías en la cavidad. Desconecte el cargador antes de
intentar limpiarlo.
NO intente cargar el paquete de baterías con otros
cargadores distintos a los indicados en el presente
manual. El cargador y el paquete de baterías han sido
específicamente diseñados para funcionar juntos.
Estos cargadores no han sido diseñados para fines
distintos a la recarga de las baterías recargables de
DeWALT. Cualquier otro uso provocará un riesgo de incendio,
electrocución o choques.
No exponga el cargador a la lluvia o a la nieve.
Tire del enchufe en lugar del cable al desconectar el
cargador. De este modo, reducirá el riesgo de daños a la
toma y al cable eléctrico.
Compruebe que el cable se encuentra ubicado de modo
que no pueda pisarlo, atascarlo o sujeto a cualquier otro
daño o tensión.
No utilice cables de extensión a menos que sea
estrictamente necesario. El uso de un cable de extensión
inadecuado podrá provocar riesgos de incendios,
electrocuciones o choques.
No coloque ningún objeto en la parte superior del
cargador ni lo coloque en una superficie blanda que
pueda bloquear las ranuras de ventilación y dar lugar a
un calentamiento interno excesivo. Coloque el cargador
en una posición lejos de cualquier fuente de calor. El cargador
se ventila mediante las ranuras ubicadas en la parte superior e
inferior de la carcasa.
No opere el cargador con un cable o enchufe dañado—
haga que se lo reparen de inmediato.
No opere el cargador si ha recibido un gran golpe, si
se ha caído o si se ha dañado de cualquier otro modo.
Llévelo a un centro de servicio autorizado.
No desmonte el cargador, llévelo a un centro de servicio
autorizado cuando necesite repararlo. Un ensamblaje
inadecuado podrá provocar riesgos de electrocución, choques
o incendios.
Si el cable de suministro está dañado, deberá sustituirlo de
inmediato por otro del fabricante, su agente de servicio o una
personal cualificada similar para evitar todo tipo de peligro.
Desconecte el cargador del enchufe antes de intentar
limpiarlo. Esto reducirá el riesgo de electrocución. La
retirada del paquete de baterías no reducirá este riesgo.
NO intente nunca conectar 2 cargadores juntos.
El cargador ha sido diseñado para funcionar con la
red eléctrica normal de 230 V. No intente utilizarlo
con cualquier otro voltaje. Esto no se aplica al cargador
de vehículos.
Cargar la batería (Fig. B)
1. Conecte el cargador a la toma adecuada antes de introducir
el paquete de baterías.
2. Introduzca el paquete de baterías 5 en el cargador,
comprobando que quede bien colocado en el cargador. La
luz roja (carga) parpadeará continuamente, indicando que
se ha iniciado el proceso de carga.
3. Se indicará que la carga ha terminado porque la luz roja
permanecerá encendida de manera continua. La batería está
totalmente cargada y puede usarla o dejarla en el cargador.
Para sacar el paquete de baterías del cargador, mantenga
pulsado el botón de liberación de la batería 6 del paquete
de baterías.
NOTA: Para garantizar el máximo rendimiento y la máxima
duración de sus baterías de iones de litio, cárguelas
completamente antes de utilizarlas.
Funcionamiento del cargador
Consulte los indicadores de abajo para conocer el estado de
carga de la batería.
Indicadores de carga
cargando
completamente cargado
retraso por batería caliente/fría*
*La luz roja sigue parpadeando, pero el indicador de luz amarilla
queda encendido durante esta operación. Cuando la batería
está a una temperatura adecuada, la luz amarilla se apaga y el
cargador retoma el procedimiento de carga.
Los cargadores compatibles no cargan las baterías defectuosas.
El cargador indicará la batería defectuosa no encendiéndola o
mostrando el problema de la batería o del cargador mediante
un parpadeo.
NOTA: Esto también podría significar un problema con
el cargador.
Si el cargador indica un problema, lleve el cargador y la batería a
un centro de reparación autorizado para que los prueben.
Retardo por batería fría / caliente
Cuando el cargador detecta una batería demasiado fría o
caliente, automáticamente inicia un retardo de batería fría
/ caliente, suspendiendo la carga hasta que la batería haya
alcanzado la temperatura adecuada. El cargador cambiará
automáticamente al modo de carga de batería. Esta
característica le asegura el máximo de vida útil a la batería.
Una batería fría se carga a velocidad más baja que una batería
caliente. La batería se cargará a una velocidad inferior mediante
el ciclo completo de recarga y no regresará a la máxima
velocidad recarga incluso cuando la batería se caliente.
El cargador DCB118 está dotado de un ventilador interior
diseñado para enfriar el paquete de baterías. El ventilador se
enciende automáticamente cuando hay que enfriar el paquete
41
Español
de baterías. Nunca haga funcionar el cargador si el ventilador
no funciona correctamente o si las ranuras de ventilación
están bloqueadas. No deje que objetos extraños entren dentro
del cargador.
Sistema de protección electrónica
Las herramientas XR de iones de litio han sido diseñadas con un
sistema de protección electrónica que protege la batería contra
la sobrecarga, el recalentamiento o las grandes descargas.
La herramienta se apagará automáticamente si se activa el
sistema de protección electrónica. Si esto ocurre, coloque la
batería de iones de litio en el cargador y déjela hasta que se
recargue totalmente.
•
•
•
•
Montaje de pared
Estos cargadores han sido diseñados para ser montados en la
pared o para dejarlos en pie sobre una mesa o una superficie
de trabajo. Si tiene montaje de pared, coloque el cargador
al alcance de una toma de corriente, y alejado de esquinas
u otras obstrucciones que impidan la circulación de aire.
Use la parte posterior del cargador como una plantilla para
colocar los tornillos de montaje en la pared. Monte el cargador
firmemente usando tornillos para paredes de cartón yeso
(comprados aparte) de por lo menos 25,4 mm de largo con
un tornillo con cabeza de 7-9 mm de diámetro, enroscado en
madera a un profundidad óptima, dejando aproximadamente
5,5 mm del tornillo expuesto. Alinee las ranuras de la parte
posterior del cargador con los tornillos expuestos y engánchelos
completamente en las ranuras.
Instrucciones para la limpieza del cargador
ADVERTENCIA: Peligro de descarga. Desconecte el
cargador de la toma de CA antes de la limpieza. La
grasa y la suciedad externas pueden eliminarse utilizando
un paño o un cepillo no metálico suave. No use agua ni
otros productos limpiadores. Nunca permita que entre
ningún líquido en la herramienta ni sumerja ninguna
parte de la misma en ningún líquido.
Baterías
Instrucciones de seguridad importantes
para todas las baterías
Cuando pida baterías de repuesto, asegúrese de incluir el
número de catálogo y el voltaje.
La batería incluida en la caja no está completamente cargada.
Antes de utilizar la batería y el cargador, lea las instrucciones de
seguridad a continuación. Luego siga los procedimientos de
carga descritos.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
•
•
42
No recargue ni utilice las baterías en atmósferas
explosivas, como ambientes donde haya polvo, gases
o líquidos inflamables. La introducción o la retirada de la
batería del cargador podrá incendiar el polvo o los humos.
No fuerce nunca el paquete de baterías en el cargador.
No cambie el paquete de baterías de ningún modo para
introducirlo en un cargador no compatible ya que el
•
•
paquete de baterías podrá romperse y provocar daños
personales graves.
Cargue el exclusivamente los paquetes de baterías con los
cargadores DeWALT.
NO salpique ni sumerja en agua ni en otros líquidos.
No guarde ni utilice la herramienta y el paquete de
baterías en lugares en los que la temperatura pueda
alcanzar o superar los 40 ˚C (104 ˚F) (como por ejemplo,
en los cobertizos de exterior o en las instalaciones
metálicas en verano).
No incinere la batería aunque tenga daños importantes
o esté completamente desgastada. La batería puede
explotar en un fuego. Se generan gases y materiales tóxicos
cuando se queman baterías de iones de litio.
Si el contenido de la batería entra en contacto con la
piel, lávese inmediatamente con jabón suave y agua.
Si el líquido de la batería entra en contacto con los ojos,
enjuague con agua los ojos abiertos durante 15 minutos o
hasta que cese la irritación. Si se necesita atención médica,
el electrolito de la batería está compuesto de una mezcla de
carbonatos orgánicos líquidos y sales de litio.
El contenido de las pilas de la batería abiertas puede
causar irritación respiratoria. Proporcione aire fresco. Si los
síntomas persisten, obtenga atención médica.
ADVERTENCIA: Riesgo de quemadura. El líquido de
la batería puede ser inflamable si se expone a chispas
o llamas.
ADVERTENCIA: No intente nunca abrir el paquete de
baterías por ningún motivo. Si la carcasa del paquete
de baterías está rota o dañada, no lo introduzca en el
cargador. No golpe, tire ni dañe el paquete de baterías.
No utilice un paquete de baterías o cargador que haya
recibido un gran golpe, se haya caído o se haya dañado
de algún modo (por ejemplo, perforado con un clavo,
golpeado con un martillo o pisado). Podrá conllevar
electrocuciones o choques eléctricos. Los paquetes de
baterías dañadas deberán llevarse al centro de servicio
para su reciclado.
ADVERTENCIA: Peligro de incendio. No almacene ni
transporte paquetes de baterías de modo que algún
objeto metálico entre en contacto con los terminales
expuestos de la batería. Por ejemplo, no coloque el
paquete de baterías en delantales, bolsillos, cajas de
herramientas, cajones, etc. donde haya clavos, tornillos,
llaves, etc. sueltos.
ATENCIÓN: Cuando no la utilice, coloque la
herramienta de forma lateral en una superficie
estable que no presente ningún peligro de caídas u
obstáculos. Algunas herramientas con grandes paquetes
de baterías permanecerán de pie sobre el paquete de
baterías, pero podrán volcarse con facilidad.
Transporte
ADVERTENCIA: Peligro de incendio. El transporte de
baterías podría ser causa de incendios si los terminales
de la batería entran accidentalmente en contacto con
Español
materiales conductores. Cuando transporte baterías,
compruebe que los terminales de las mismas estén
protegidos y bien aislados de los materiales que pudieran
entrar en contacto con ellos y causar un cortocircuito.
Las baterías de DeWALT cumplen todas las normas de
transporte aplicables según lo dispuesto en los estándares
industriales y legales, entre ellas, las Recomendaciones
relativas al transporte de mercancías peligrosas de la ONU;
los Reglamentos de Mercancías Peligrosas de la Asociación
Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el Código Marítimo
Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG) y el Acuerdo
Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías
Peligrosas por Carretera (ADR). Las celdas y las baterías de iones
de litio han sido comprobadas de acuerdo a lo establecido
en la sección 38,3 del Manual de pruebas y criterios de las
Recomendaciones relativas al transporte de mercancías
peligrosas de la ONU.
En la mayor parte de los casos, la expedición de paquetes de
baterías DeWALT está exenta de la clasificación de material
peligroso de Clase 9 totalmente regulado. En general, solo las
expediciones que contienen baterías de iones de litio con una
potencia energética superior a 100 vatios-hora (Wh) deben
ser expedidos como Clase 9 totalmente regulada. Todas las
baterías de iones de litio tienen la potencia de vatios-hora
marcadas en el paquete. Además, debido a la complejidad de
las reglamentaciones, DeWALT no recomienda el transporte
aéreo de paquetes de baterías de iones de litio solas,
independientemente de la potencia en vatios-horas que tengan.
La expedición de herramientas con baterías (combo kits) puede
hacerse por transporte aéreo excepto que la potencia en vatioshora del paquete de baterías sea superior a 100 Wh.
Independientemente de si el transporte se considera exento
o completamente regulado, el expedidor será responsable de
consultar las normas recientes sobre los requisitos de embalaje,
etiquetado o marcado y documentación.
La información expuesta en esta sección del manual se
proporciona de buena fe y se considera exacta en el momento
de creación del documento. No obstante, no se ofrece ninguna
garantía, ni implícita ni explícita. Es responsabilidad del
comprador comprobar que todas sus actividades se ajusten a las
normas de aplicación.
Transportar la batería FLEXVOLTTM
La batería DeWALT FLEXVOLTTM tiene dos modos: Uso y
transporte.
Modo de uso: Cuando la batería FLEXVOLTTM está erguida sola
o en un producto de 18 V DeWALT, funciona como una batería
de 18 V. Cuando la batería FLEXVOLTTM está en un producto
de 54 V o de 108 V (dos baterías de 54 V), funciona como una
batería de 54 V.
Modo de transporte: Cuando la batería FLEXVOLTTM tiene
colocada la tapa, está en modo de transporte. Mantenga la tapa
durante el transporte.
Cuando está en modo de
transporte, los cables de las
células están eléctricamente
desconectados dentro del
paquete, resultando 3 baterías con 1 batería de capacidad de
vatios hora (Wh) inferior en relación con una capacidad de
vatios hora superior. Esta cantidad aumentada de 3 baterías con
una capacidad de vatios hora inferior puede eximir la batería de
ciertas normas de transporte impuestas a las baterías de vatios
hora superiores.
Por ejemplo, la capacidad
Ejemplo de marcado de etiqueta de uso
y transporte
en Wh para el transporte
debería indicar 3 x 36 Wh,
lo que significa 3 baterías
de 36 Wh cada una. La
capacidad en Wh para el uso debería indicar 108 Wh (1 batería).
Recomendaciones para el almacenamiento
1. El mejor lugar de almacenamiento es uno que sea fresco y
seco, que no esté expuesto directamente a la luz del sol ni
a un exceso de frío o calor. Para un rendimiento y vida útil
óptimos de la batería, guarde las baterías a temperatura
ambiente cuando no esté usándolas.
2. Si va a realizar un almacenamiento duradero, se aconseja
que guarde un paquete de pilas completamente cargado
en un lugar frío y seco para obtener los máximos resultados
del cargador.
NOTA: Los paquetes de pilas no deberán guardarse
completamente descargados. El paquete de pilas deberá
recargarse antes de utilizarse.
Etiquetas del cargador y la batería
Además de los pictogramas utilizados en el presente manual,
las etiquetas del cargador y del paquete de pilas muestran los
siguientes pictogramas:
Antes de usarse, leer el manual de instrucciones.
Consultar los Datos técnicos para informarse del
tiempo de carga.
No realizar pruebas con objetos conductores.
No cargar baterías deterioradas.
No exponer al agua.
Cambiar inmediatamente los cables defectuosos.
Cargar sólo entre 4 ˚C y 40 ˚C.
Sólo para uso en interior.
Desechar las baterías con el debido respeto al
medio ambiente.
43
Español
Cargue los paquetes de baterías DeWALT
únicamente con los cargadores DeWALT indicados.
Cargar los paquetes de baterías con baterías
distintas a las indicadas por DeWALT en un cargador
DeWALT, puede hacer que las baterías exploten o
causar otras situaciones peligrosas.
No queme el paquete de baterías.
USO (sin tapa de transporte). Por ejemplo: la
capacidad en Wh indica 108 Wh (1 batería de
108 Wh).
TRANSPORTE (con tapa de transporte incorporada).
Ejemplo: la capacidad en Wh indica 3 x 36 Wh
(3 baterías de Wh).
Tipo de baterÍa
El DCD200 funciona con un paquete de baterías de 18 voltios..
Estos paquetes de baterías pueden usarse: DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187,
DCB546, DCB547. Consulte los Datos técnicos para más
información.
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1 Desatascador de desagües sin cable
1 Tambor interno con cable
1Cargador
1Paquete de baterías de ión-litio (modelos C1, D1, L1, M1, P1,
S1, T1, X1)
2Paquetes de baterías de ión-litio (modelos C2, D2, M2,
P2, S2)
3Paquetes de baterías de ión-litio (modelos C3, D3, M3,
P3, S3)
1 Manual de instrucciones
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido
algún desperfecto durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer detenidamente y
comprender este manual antes de utilizar la herramienta.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de instrucciones.
Radiación visible. No mire fijamente a la luz.
Dirección del cable
Posición del Código de Fecha (Fig. A)
El Código de fecha 15 , que contiene también el año de
fabricación, viene impreso en la caja protectora.
44
Ejemplo:
2017 XX XX
Año de fabricación
Descripción (Fig. A)
ADVERTENCIA: Jamás altere la herramienta eléctrica
ni ninguna de sus piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
1 Botón de control de avance/retroceso
2 Interruptor de velocidad variable
3 Empuñadura principal
4 Interruptor de la luz de trabajo
5 Batería
6 Botón de extracción de la batería
7 Luz de trabajo de LED ajustable
8 Refuerzo fijo
9 Tapa del tambor
10 Empuñadura delantera
11 Cable
12 Tambor interno
13 Cable con extremo en forma de bulbo
14 Símbolo de dirección del cable
15 Código de fecha
Uso Previsto
Este desatascador de desagües ha sido diseñado para
aplicaciones profesionales de limpieza de desagües.
NO debe usarse en condiciones de humedad excesiva ni en
presencia de líquidos o gases inflamables.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en presencia de
líquidos o gases inflamables.
Este desatascador de desagües es una herramienta
eléctrica profesional.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El uso
de esta herramienta por parte de operadores inexpertos
requiere supervisión.
• Este producto no ha sido diseñado para ser utilizado por
personas (incluyendo los niños) que posean discapacidades
físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de la
experiencia, conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que se haga
responsable de su seguridad. No deberá dejar nunca que los
niños jueguen solos con este producto.
Interruptor activador de velocidad variable
(Fig. A)
Para encender la herramienta, presione el interruptor
activador 2 . Para apagar la herramienta, suelte el interruptor.
Español
La velocidad de la herramienta se controla variando la posición
del interruptor.
NOTA: No se aconseja el uso continuo de la serie de velocidad
variable. Podrá dañar el interruptor y esto debe evitarse.
Botón de control de avance/retroceso (Fig. A)
El botón de control de avance/retroceso (1) determina la
dirección de giro del cable y sirve también como botón
de desbloqueo.
Para seleccionar el giro hacia delante, suelte el interruptor de
activación y pulse el botón de control de avance/retroceso
ubicado en la parte derecha de la herramienta.
Para seleccionar el giro hacia atrás, suelte el interruptor de
activación y pulse el botón de control de avance/retroceso
ubicado en la parte izquierda de la herramienta.
Si coloca el botón de control en la posición central, la
herramienta se bloquea en la posición de apagado. Cuando
cambie la posición del botón de control, compruebe haber
soltado el interruptor activador.
NOTA: La primera vez que active la herramienta tras cambiar el
sentido de giro, podrá oír un ligero clic inicial. Esto es normal y
no indica ningún problema.
NOTA: La herramienta debe detenerse completamente antes
de cambiar la dirección de la herramienta o de hacerla funcionar
en la dirección contraria.
Empuñadura delantera/Bloqueo del cable
(Fig. A)
La empuñadura delantera 10 tiene una posición de bloqueo
y una posición de desbloqueo. Al empujarla hacia adelante, la
empuñadura delantera se desbloquea permitiendo tirar el cable
hacia dentro o hacia fuera del tambor. Cuando se tira hacia atrás,
la empuñadura delantera bloquea el cable en su posición.
Luz de trabajo de LED ajustable (Figs. A y C)
La luz de trabajo de LED ajustable 7 (Fig. A) está colocada en
la base del resguardo fijo del tambor 8 . El interruptor de la luz
de trabajo 4 , Fig. C, está colocado al pie de la empuñadura
principal de la herramienta 3 . La luz de trabajo se enciende
al pulsar el activador. Los modos bajo, medio y foco pueden
cambiarse moviendo el interruptor 4 . Si el interruptor de
activación permanece pulsado, la luz de trabajo permanecerá
encendida en todos los modos.
Cuando está en modo bajo o medio, el haz permanecerá
iluminado hasta 20 segundos después de soltar el interruptor
de activación.
Modo foco
El ajuste alto es el modo foco. El foco funcionará durante 20
minutos después de soltar el interruptor de activación. Dos
minutos antes de que el foco se apague, parpadeará dos veces
y se atenuará la luz. Para evitar que el foco se apague, toque
suavemente el interruptor de activación.
ADVERTENCIA: Cuando use la luz de trabajo en modo
medio o foco, no fije la vista en la luz ni coloque
la herramienta en una posición en que alguien
pudiese fijar la vista en la luz. Pueden producirse daños
oculares graves.
ATENCIÓN: Cuando utilice la herramienta como foco,
compruebe que esté fijada sobre una superficie estable,
donde no pueda causar riesgos de tropezones o caídas.
ATENCIÓN: Repliegue totalmente el cable en el tambor
antes de usar la herramienta como foco. Pueden
producirse lesiones o daños materiales.
AVISO DE BATERÍA BAJA
Cuando se está por descargar completamente la batería
estando en modo foco, el foco parpadeará dos veces y después
se atenuará la luz. Después de dos minutos, la batería se
descargará completamente y la herramienta se apagará de
inmediato. Entonces deberá sustituirla con una batería cargada.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, tenga
siempre una batería de repuesto o una luz secundaria
disponible si la situación así lo requiere.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de realizar ajuste alguno
o de quitar o instalar acoplamientos o accesorios. La
puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
ADVERTENCIA: Utilice solamente baterías y
cargadores DeWALT.
Introducir y retirar el paquete de baterías de
la herramienta (Fig. B)
NOTA: Para obtener mejores resultados, compruebe que el
paquete de baterías 5 está completamente cargado.
Para instalar el paquete de baterías en el
asa de la herramienta
1. Alinee el paquete de baterías 5 con los rieles ubicados en el
interior del mango de la herramienta (Fig. B).
2. Introdúzcalo en el mango hasta que el paquete de baterías
se haya ubicado firmemente en la herramienta y compruebe
que no se libera.
Para retirar el paquete de baterías de la
herramienta
1. Pulse el botón de liberación de baterías 6 y tire firmemente
del paquete de pilas para sacarlo del asa de la herramienta.
2. Introduzca el paquete de baterías en el cargador tal y como
se indica en la sección del cargador del presente manual.
Paquetes de baterías con indicador de
carga (Fig. B)
Algunos paquetes de baterías de DeWALT incluyen un indicador
de carga que consiste en tres luces LED que indican el nivel de
carga restante en el paquete de baterías.
Para activar el indicador de carga, pulse y mantenga pulsado
el botón del indicador de carga 6 . Un grupo de tres luces LED
verdes se iluminará, indicando el nivel que queda de carga.
Cuando el nivel de carga de la pila esté por debajo del límite
45
Español
necesario para su uso, el indicador de carga no se iluminará y
deberá recargar la pila.
NOTA: El indicador de carga tan sólo constituye una indicación
de la carga que queda en el paquete de pilas. No indica ninguna
funcionalidad de la herramienta y podrá registrar variaciones en
función de los componentes del producto, de la temperatura y
de la aplicación del usuario final.
Extracción del cable del desatascador de
desagües e instalación del tambor del cable
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, use
gafas de seguridad o gafas con protectores laterales.
Use siempre guantes de piel y guantes de látex debajo.
El cable está sometido a tensión y puede desenrollarse
repentinamente. El extremo del cable puede ser afilado.
Extraiga el cable para limpiarlo después de cada uso.
Extracción del cable:
1. Sacar la batería de la herramienta.
2. Tire la empuñadura delantera 10 hacia fuera de la
herramienta, hacia la posición de desbloqueo.
3. Con la herramienta apoyada verticalmente, extraiga los
cuatro tornillos de la tapa del tambor 9 .
¡ADVERTENCIA! El cable está sometido a tensión y puede
desenrollarse repentinamente. Ejerza presión sobre la tapa
del tambor para que no se desenrolle.
4. Levante con cuidado la tapa del tambor, llegue desde
abajo hasta el cable y sujételo bien mientras saca la tapa
del tambor 9 y la empuñadura delantera 10 para dejar
expuesto el tambor interno 12 .
5. Extraiga el cable de la tapa del tambor y la empuñadura
frontal y póngalo en el tambor interno. Coloque la tapa del
tambor a un lado.
6. Extraiga con cuidado el tambor interno con el cable del
desatascador de desagües.
7. Cuando limpie el cable, desenróllelo con cuidado del
tambor interno. Consulte Limpieza en Mantenimiento.
Instalar el cable:
1. Sacar la batería de la herramienta.
2. Tire la empuñadura delantera 10 hacia fuera de la
herramienta, hacia la posición de desbloqueo.
3. Extraiga los cuatro tornillos de la tapa del tambor 9 .
4. Enrolle todo el cable limpio y seco en el tambor interno 12
siguiendo el símbolo de dirección del cable 14 (Fig. A).
¡ADVERTENCIA! Si se enrolla el cable en dirección errónea
es posible que la herramienta aplique un par de apriete
excesivo haciendo que el cable se retuerza al enrollarlo.
ADVERTENCIA: Nunca coloque un cable nuevo
enrollándolo en la empuñadura delantera de la
herramienta. Quite siempre la tapa del tambor para
estar seguro de que el cable esté enrollado en el
sentido correcto.
5. Vuelva a colcoar el tambor interno con el cable en
la herramienta.
46
6. Saque con cuidado el bulbo del extremo del cable del
tambor interno y aliméntelo por la empuñadura delantera.
¡ADVERTENCIA! El cable está sometido a tensión y puede
desenrollarse repentinamente. Ejerza presión sobre el
cable para que no se desenrolle.
7. Coloque la tapa del tambor y la empuñadura delantera
sobre el tambor interno y vuelva a colocar los cuatro
tornillos. Apriete bien.
NOTA: Si la unidad está desbalanceada y/o vibra
innecesariamente, puede que el cable esté mal enrollado.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas aplicables.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de realizar ajuste alguno
o de quitar o instalar acoplamientos o accesorios. La
puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
ADVERTENCIA: Use siempre protección ocular y otros
equipos de protección apropiados para el trabajo.
ADVERTENCIA: Use siempre guantes de trabajo de piel y
guantes de látex debajo.
ADVERTENCIA: No utilice la herramienta si hay más de
15 cm de cable fuera del tubo o del tambor.
ADVERTENCIA: El cable puede hacer un movimiento
brusco o enredarse.
ADVERTENCIA: No sujete el cable mientras esté girando.
ADVERTENCIA: El extremo del cable puede ser afilado.
Posición adecuada de las manos (Fig. D)
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, tenga SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, sujete SIEMPRE bien en caso de que haya una
reacción repentina.
La posición adecuada de las manos exige que una mano
se coloque en la empuñadura delantera 10 y la otra en la
empuñadura principal 3 .
Limpiar un desagüe
1. Coloque el botón de control de avance/retroceso 1 en la
posición central.
2. Instale la batería en la empuñadura.
3. Coloque el botón de control de avance/retroceso 1 en la
posición de avance.
4. Tire la empuñadura delantera 10 hacia la posición
de desbloqueo.
5. Tire por lo menos 46 cm (18") del cable de la herramienta.
Inserte por lo menos 30 cm (12") del cable en el desagüe,
dejando no más de 15 cm (6") de cable expuesto.
Español
ADVERTENCIA: No utilizar si queda expuesto más de
15 cm (6") de cable. Una mayor distancia puede hacer
que el cable se retuerza, se enrolle, se rompa o haga
movimientos bruscos.
ADVERTENCIA: Use siempre guantes de trabajo de
piel con guantes interiores de látex cuando utilice el
desatascador de desagües.
ADVERTENCIA: Si el cable queda bloqueado por la
obstrucción o por el tubo de modo que no gira, consulte la
sección Desenrollar el desatascador de desagües.
ADVERTENCIA: Si el cable deja de girar debido a
una obstrucción o al tubo, suelte inmediatamente el
interruptor de activación.
ADVERTENCIA: Utilice el modo reverso solo para
extraer el cable de una obstrucción.
6. Siga introduciendo el cable a mano por el tubo hasta que
resulte dificultoso.
7. Cuando introducir el cable se vuelva más difícil, mueva la
empuñadura delantera hacia atrás para bloquear el cable
dejando expuestos solo 15 cm (6") de cable. Teniendo las
manos alejadas del cable, apriete el interruptor de activación
para que el cable empiece a girar, y mueva el desatascador
de desagües hacia la apertura del desagüe para empujar el
cable hacia abajo del desagüe.
8. Suelte el interruptor activador, mueva la empuñadura
delantera hacia adelante para desbloquear el cable, aferre
el cable con las manos con guantes para evitar que se salga
del desagüe y vuelva a tirar el desatascador de desagües
de modo que no queden expuestos más de 15 cm (6")
de cable.
NOTA: El cable no está sujeto al tambor interno. Tenga cuidado
cuando saque hacia fuera los últimos 1.5 m a 2.13 m (5 a 7 pies)
de cable, para asegurarse de que no se salga de la máquina.
9. Repita los pasos 6–8 para seguir haciendo avanzar el cable.
2. Coloque el interruptor de avance/retroceso en posición
de avance.
3. Apriete ligeramente el interruptor de activación y tire la
herramienta hacia atrás para extraer aproximadamente 15
cm (6") de cable del desagüe.
4. Suelte el interruptor de activación y bloquee el botón de
avance/retroceso en la posición central.
5. Limpie el cable expuesto con un paño y vuelva a colocarlo
en la herramienta.
6. Repita los pasos 1–5 hasta que el cable quede cerca de la
abertura del desagüe. Después vuelva a colocar a mano el
cable restante en el tambor.
ADVERTENCIA: Nunca retire el cortador de la
apertura del desagüe mientras esté girando el
cable. El cable puede moverse bruscamente y causar
lesiones graves.
NOTA: Antes de guardar la herramienta, lave el cable y el
tambor (consulte Limpieza).
Consejo: Es útil disponer de un chorro de agua corriente en
la línea para lavar los fragmentos mientras la máquina está en
funcionamiento y posteriormente. Evite que se humedezca el
motor, la empuñadura y la batería.
7. Cuando el cable se acerca a la abertura del desagüe, saque
el dedo del interruptor de activación para detener la
rotación del cable.
Desenrollar el desatascador de desagües
10 mm
50 mm to 76 mm
Desagües de suelos, baños
(3/8")
(2" to 3")
El diámetro del cable de 6 mm (1/4") y 8 mm (5/16") con el
extremo en forma de bulbo puede girarse en la mayoría de
los depuradores y funciona bien en líneas bloqueadas por
obturaciones blandas tales como cabellos, jabón, grasas, etc.
Capacidad máxima: Cable de 10.6 m (35 ft.) de 10 mm (3/8").
ADVERTENCIA: Asegúrese de que el cable se haya parado
por completo antes de colocarlo en posición reversa.
1. Coloque la empuñadura delantera en posición
desbloqueada y el interruptor de avance/retroceso en
posición reversa.
2. Retire la herramienta unas pocas pulgadas mientas está en
posición reversa, para liberar el cable.
3. Parar la herramienta.
4. Después de que la herramienta se haya detenido
totalmente, vuelva a colocar el interruptor en posición
de avance.
ATENCIÓN: Hacer funcionar la herramienta en modo
reverso por periodos prolongados puede causar daños al
cable y a los accesorios. Utilice el modo reverso solo para
extraer el cable de una obstrucción.
Extraer el cable del desagüe
1. Coloque la empuñadura delantera frontal en posición
desbloqueada.
Cuadro de aplicación del cable
Tamaño del
cable
Tamaño del
tubo
Aplicaciones típicas
6 mm
(1/4")
19 mm to 38 mm
(3/4" to 1-1/2")
Desagües de fregaderos y bañeras
8 mm
(5/16")
32 mm to 50 mm
(1-1/4" to 2")
Fregaderos, bañeras, pequeños
desagües
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DeWALT ha sido diseñada para
funcionar mucho tiempo con un mínimo de mantenimiento.
Que siga funcionando satisfactoriamente depende del buen
cuidado de la herramienta y de su limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de realizar ajuste alguno
o de quitar o instalar acoplamientos o accesorios. La
puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
El cargador y el paquete de pilas no pueden ser reparados.
47
Español
Proteger el medio ambiente
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación adicional.
Limpieza
ADVERTENCIA: Extraiga la batería antes de limpiar
la herramienta.
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco la suciedad y el
polvo de la carcasa principal tan pronto como se advierta
su acumulación en las rejillas de ventilación o en sus
proximidades. Cuando lleve a cabo este procedimiento
póngase una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes u otros productos
químicos fuertes para limpiar las piezas no metálicas
de la herramienta. Dichos productos químicos pueden
debilitar los materiales con los que están construidas estas
piezas. Use un paño humedecido únicamente con agua
y jabón suave. Jamás permita que le entre líquido alguno
a la herramienta ni sumerja ninguna parte de la misma
en líquido. Nunca permita que entre ningún líquido en el
motor ni en la empuñadura de la herramienta ni sumerja
ninguna parte de la misma en ningún líquido.
Aclare, seque y engrase ligeramente el cable después de
cada uso para evitar daños causados por sedimentos y
desatascadores químicos. Extraiga el cable y el tambor
interno antes de aclarar. Consulte Extracción del cable
del desatascador de desagües e instalación del tambor
del cable.
NOTA: El cable puede retorcerse, enroscarse o romperse si
se sobrecarga.
¡ADVERTENCIA! Use guantes de piel y guantes de
látex debajo.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: ADVERTENCIA: Puesto que los
accesorios que no son suministrados o recomendados
por DeWALT no han sido sometidos a pruebas con
este producto, su uso con esta herramienta podría ser
peligroso. Para disminuir el riesgo de lesiones, con este
producto se deben usar exclusivamente accesorios
recomendados por DeWALT.
Consulte a su proveedor si desea información más detallada
sobre los accesorios apropiados.
DeWALT Accessories Available for Purchase
DCD2000
Tambor interno
DCD2005
Cable con cabeza redonda de 7.6 m y 8 mm
48
Recogida selectiva. Los productos y las baterías
marcadas con este símbolo no deben desecharse junto
con los residuos domésticos normales.
Los productos y las baterías contienen materiales que
pueden ser recuparados y reciclados, reduciendo la demanda de
materias primas. Recicle los productos eléctricos y las baterías
de acuerdo con las disposiciones locales. Para más información,
vaya a www.2helpU.com.
Batería recargable
Esta batería de larga duración debe recargarse cuando deje de
producir la suficiente potencia en trabajos que se realizaban con
facilidad anteriormente. Al final de su vida técnica, deséchela
con el debido respeto al medio ambiente.
• Descargue la batería por completo, y luego sáquela de
la herramienta.
• Las batería de litio-ión son reciclables. Llévelas a su
distribuidor o punto de reciclaje local. Los paquetes
de batería recogidos serán reciclados o eliminados
adecuadamente.
Français
DÉBOUCHEUR DE CANALISATIONS
DCD200
Félicitations !
Certificat de Conformité CE
Vous avez choisi un outil DeWALT. Des années d’expertise dans
le développement et l’innovation de ses produits ont fait de
DeWALT, le partenaire privilégié des utilisateurs professionnels
d’outils électriques.
Directives Machines
Fiche technique
Déboucheur de canalisations
DCD200
Tension
Type
Type de batterie
Vitesse à vide
Taille minimum des canalisations
Taille maximum des canalisations
Longueur maxi du câble du déboucheur de canalisations
Poids (sans le bloc-piles)
VDC
min-1
mm
mm
m
kg
DCD200
18
1
Li-Ion
0–620
20
76
10.6
5.34
Valeurs acoustiques et valeurs vibratoires (somme vectorielle triax) selon
EN60745-2-21.
dB(A)
80
LPA(niveau d’émission de pression acoustique)
dB(A)
91
LWA(niveau de puissance acoustique)
K (incertitude pour le niveau acoustique donné)
dB(A)
3
Valeur d’émission de vibration ah =
Incertitude K =
m/s2
m/s2
7.2
1.5
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce feuillet
informatif a été mesuré conformément à une méthode d’essai
normalisé établie par EN60745, et peut être utilisé pour
comparer un outil à un autre. Il peut également être utilisé pour
effectuer une évaluation préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le taux d’émission de vibrations
déclaré correspond aux applications principales de
l’outil. Néanmoins, si l’outil est utilisé pour différentes
applications ou est mal entretenu, ce taux d’émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments peuvent augmenter
considérablement le niveau d’exposition sur la durée totale
de travail.
Toute estimation du degré d’exposition à des vibrations
doit également prendre en compte les heures où l’outil est
mis hors tension ou lorsqu’il tourne sans effectuer aucune
tâche. Ces éléments peuvent réduire sensiblement le degré
d’exposition sur la durée totale de travail.
Identifier des mesures de sécurité supplémentaires pour
protéger l’opérateur contre les effets nocifs des vibrations
telles que : maintenance de l’outil et des accessoires,
maintenir la température des mains élevée, organisation
du travail.
DeWALT certifie que les produits décrits dans le paragraphe
Fiche technique sont conformes aux normes :
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-21:2009
+A1:2010.
Ces produits sont également compatibles avec les Directives
2014/30/UE et 2011/65/UE. Pour plus d’informations, veuillez
contacter DeWALT à l’adresse suivante ou vous reporter au dos
de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du fichier
technique et fait cette déclaration au nom de DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Ingénierie
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
26.04.2017
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessure,
lisez le manuel d’instruction.
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de gravité de
chaque mot signalétique. Lisez le manuel de l’utilisateur et
soyez attentif à ces symboles.
DANGER : indique une situation dangereuse imminente
qui, si elle n’est pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures graves ou mortelles.
ATTENTION : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures minimes ou modérées.
AVIS : indique une pratique ne posant aucun risque
de dommages corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des risques de
dommages matériels.
Indique un risque d’électrocution.
Indique un risque d’incendie.
49
Poids
Français
Piles
Chargeurs/Durées de charge (minutes)
Cat #
VDC
Ah
Poids (kg)
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
Consignes de sécurité générales propres aux
outils électriques
AVERTISSEMENT : lire toutes les directives et
consignes de sécurité. Tout manquement aux
directives et consignes ci-incluses comporte des risques
de décharges électriques, d’incendie et/ou de dommages
corporels graves.
CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET
CONSIGNES À TITRE DE RÉFÉRENCE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les avertissements
ci-après se rapporte aux outils alimentés sur secteur (avec fil) ou
par piles (sans fil).
1) Sécurité – Aire de Travail
a ) Maintenir l’aire de travail propre et bien éclairée. Les
lieux sombres ou encombrés sont propices aux accidents.
b ) Ne pas utiliser un outil électrique dans un milieu
déflagrant, comme en présence de liquides, gaz ou
poussières inflammables. Les outils électriques peuvent
produire des étincelles qui pourraient enflammer toute
émanation ou poussière ambiante.
c ) Maintenir à l’écart les enfants, ou toute autre
personne, lors de l’utilisation d’un outil électrique.
Toute distraction pourrait faire perdre la maîtrise
de l’appareil.
2) Sécurité – Électricité
a ) La fiche électrique de l’outil doit correspondre à la
prise murale. Ne modifier la fiche en aucune façon.
Ne pas utiliser de fiche d’adaptation avec un outil
électrique mis à la terre (masse). L’utilisation de fiches
d’origine et de prises appropriées réduira tout risque de
décharges électriques.
b ) Éviter tout contact corporel avec des éléments mis
à la terre comme : tuyaux, radiateurs, cuisinières
ou réfrigérateurs. Les risques de décharges électriques
augmentent lorsque le corps est mis à la terre.
c ) Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à
l’humidité. Tout contact d’un outil électrique avec un
liquide augmente les risques de décharges électriques.
d ) Ne pas utiliser le cordon de façon abusive. Ne
jamais utiliser le cordon pour transporter, tirer
ou débrancher un outil électrique. Protéger le
50
cordon de toute source de chaleur, de l’huile, et de
tout bord tranchant ou pièce mobile. Les cordons
endommagés ou emmêlés augmentent les risques de
décharges électriques.
e ) En cas d’utilisation d’un outil électrique à l’extérieur,
utiliser systématiquement une rallonge conçue à cet
effet. Cela diminuera tout risque de décharges électriques.
f ) Si on ne peut éviter d’utiliser un outil électrique en
milieu humide, utiliser un circuit protégé par un
dispositif de courant résiduel (RCD). Cela réduira tout
risque de décharges électriques.
3) Sécurité Individuelle
a ) Rester systématiquement vigilant et faire preuve de
jugement lorsqu’on utilise un outil électrique. Ne pas
utiliser d’outil électrique en cas de fatigue ou sous
l’influence de drogues, d’alcool ou de médicaments.
Tout moment d’inattention pendant l’utilisation d’un
outil électrique comporte des risques de dommages
corporels graves.
b ) Porter un équipement de protection individuel.
Porter systématiquement un dispositif de protection
oculaire. Le fait de porter un masque anti-poussières,
des chaussures antidérapantes, un casque de sécurité ou
un dispositif de protection auditive, lorsque la situation le
requiert, réduira les risques de dommages corporels.
c ) Prévenir tout démarrage accidentel. S’assurer
que l’interrupteur est en position d’arrêt avant de
brancher l’outil sur le secteur et/ou à la batterie, ou
de le ramasser ou le transporter. Transporter un outil
le doigt sur l’interrupteur ou brancher un outil électrique
alors que l’interrupteur est en position de marche invite
les accidents.
d ) Retirer toute clé de réglage avant de démarrer
l’outil. Une clé laissée sur une pièce rotative d’un outil
électrique comporte des risques de dommages corporels.
e ) Adopter une position stable. Maintenir les pieds
bien ancrés au sol et conserver son équilibre en
permanence. Cela permettra de mieux maîtriser l’outil
électrique en cas de situations imprévues.
f ) Porter des vêtements appropriés. Ne porter aucun
vêtement ample ou bijou. Maintenir cheveux,
vêtements et gants à l’écart des pièces mobiles, car ils
pourraient s’y faire prendre.
Français
susceptibles de conduire l’électricité entre les bornes,
car cela pose des risques de brûlures ou d’incendie.
d ) Si utilisée de façon abusive, la batterie pourra
perdre du liquide. Éviter alors tout contact. En
cas de contact accidentel, rincer abondamment à
l’eau claire. En cas de contact oculaire, rincer puis
consulter immédiatement un médecin. Le liquide de la
batterie peut engendrer irritation ou brûlures.
g ) Lorsqu’un dispositif de connexion à un système de
dépoussiérage ou d’élimination est fourni, s’assurer
qu’il est branché et utilisé correctement. L’utilisation
de ces dispositifs peut réduire les risques engendrés par
les poussières.
4) Utilisation et Entretien des Outils
Électriques
a ) Ne pas forcer un outil électrique. Utiliser l’outil
approprié au travail en cours. L’outil approprié
effectuera un meilleur travail, de façon plus sûre et à la
vitesse pour laquelle il a été conçu.
b ) Ne pas utiliser un outil électrique dont l’interrupteur
est défectueux. Tout appareil dont l’interrupteur est
défectueux est dangereux et doit être réparé.
c ) Débrancher la fiche du secteur et/ou la batterie de
l’outil électrique avant d’effectuer tout réglage, de
changer tout accessoire, ou avant de le ranger. Ces
mesures préventives réduiront tout risque de démarrage
accidentel de l’appareil.
d ) Après utilisation, ranger les outils électriques hors
de portée des enfants et ne permettre à aucune
personne non familière avec son fonctionnement (ou
sa notice d’instructions) de l’utiliser. Les outils peuvent
être dangereux entre des mains inexpérimentées.
e ) Entretenir les outils électriques. Vérifier les pièces
mobiles pour s’assurer qu’elles sont bien alignées
et tournent librement, qu’elles sont en bon état et
ne sont affectées d’aucune condition susceptible de
nuire au bon fonctionnement de l’outil. En cas de
dommage, faire réparer l’outil électrique avant toute
nouvelle utilisation. De nombreux accidents sont causés
par des outils mal entretenus.
f ) Maintenir tout organe de coupe propre et bien
affûté. Les outils de coupe bien entretenus et affûtés
sont moins susceptibles de se coincer et sont plus faciles
à contrôler.
g ) Utiliser un outil électrique, ses accessoires, mèches,
etc., conformément aux présentes directives et
suivant la manière prévue pour ce type particulier
d’outil électrique, en tenant compte des conditions
de travail et de la tâche à effectuer. L’utilisation d’un
outil électrique à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
6) Réparation
a ) Faire entretenir les outils électriques par un
réparateur qualifié en n’utilisant que des pièces
de rechange identiques. Cela permettra de préserver
l’intégrité de l’outil électrique et la sécurité de l’utilisateur.
SInstructions de sécurité liées aux
déboucheurs de canalisations
•
•
•
•
•
•
5) Utilisation et entretien de la batterie
a ) Recharger la batterie uniquement avec le chargeur
spécifié par le fabricant. Un chargeur propre à un
certain type de batterie peut créer des risques d’incendie
lorsqu’utilisé avec d’autres batteries.
b ) Utiliser les outils électriques uniquement avec
leur batterie spécifique. L’utilisation d’autres
batteries comporte des risques de dommages corporels
ou d’incendie.
c ) Après utilisation, ranger la batterie à l’écart d’objets
métalliques, tels que trombones, pièces de monnaie,
clés, clous, vis ou autres petits objets métalliques
•
Avant d'utiliser l'outil, testez le disjoncteur différentiel
à courant résiduel (DDR) sur le cordon d'alimentation
afin de garantir qu'il fonctionne correctement. Le bon
fonctionnement du DDR réduit le risque de choc électrique.
N’utilisez que des rallonges électriques protégées par
un DDR. Le DDR sur le cordon de la machine ne protège pas
contre les chocs électriques provenant des rallonges.
Ne tenez le câble en rotation qu’avec des gants du type
recommandé par le fabricant. Des gants en latex, trop
amples ou effilochés peuvent s’entortiller autour du câble et
engendrer de graves blessures.
N’arrêtez pas le cutter de tourner lorsque le câble
tourne aussi. Cela pourrait contraindre le câble et le tordre et
l’entortiller ou le rompre et engendrer de graves blessures.
Portez des gants en latex ou en caoutchouc à
l’intérieur des gants recommandés par le fabricant,
portez également des lunettes et des vêtements de
protection et un appareil respiratoire lorsque vous
suspectez la présence de produits chimiques, bactéries
ou d’autres substances toxiques ou infectieuses dans
les canalisations. Les canalisations peuvent contenir des
produits chimiques, des bactéries et d’autres substances qui
peuvent provoquer des brûlures, être toxiques ou infectieuses
ou qui peuvent entraîner d’autres blessures graves.
Adoptez une bonne hygiène. Ne mangez pas et ne
fumez pas tout en manipulant et en utilisant le
déboucheur de canalisations. Après avoir manipuler
ou utiliser le déboucheur de canalisations, utilisez de
l’eau chaude savonneuse pour vous laver les mains et
les autres parties de votre corps qui ont été exposées
au contenu des canalisations. Cela permet de réduire les
risques sanitaires liés à l’exposition à des substances toxiques
ou infectieuses.
N’utilisez le déboucheur de canalisations que pour
la taille de canalisations recommandée. L’utilisation
d’un déboucheur de canalisations mal adapté, peut tordre,
entortiller ou rompre le câble et engendrer de graves blessures.
51
Français
Consignes de sécurité supplémentaires liées
aux déboucheurs de canalisations
•
•
•
•
•
•
•
•
Arrêtez immédiatement l’outil si le câble se coince ou s’arrête.
Le câble peut se tordre, s’entortiller ou rompre s’il subit une trop
forte contrainte.
Inspectez l’absence de signe d’usure ou d’endommagement sur
le câble avant utilisation.
Si le câble est usé ou endommagé, remplacez-le avant
d’utiliser le déboucheur de canalisations. Consultez la section
Accessoires en option.
Ne tordez pas, n’entortillez pas et ne pliez pas trop les câbles. La
rupture du câble peut entraîner de graves blessures.
Le processus de nettoyage des canalisations peut
endommager les sols et d’autres surfaces et provoquer du
désordre. Utilisez des bâches de protection adaptées afin de
ne pas endommager la zone environnante et d’éviter tout
risque. La partie avant du déboucheur de canalisation ne
doit pas se trouver à plus 15 cm (6») de l’embouchure de la
canalisation. Si cela n’est pas possible, utilisez un tube et des
raccords supplémentaires pour rallonger la canalisation. Le
fait d’exposer plus de 15 cm (6») de câble peut provoquer sa
torsion, son entortillement, sa rupture ou un effet «coupe
de fouet».
Cet outil est prévu pour être utilisé par une personne seule,
capable de contrôler l’avancement et la rotation du câble.
Si le câble cesse de tourner, l’utilisateur doit immédiatement
relâcher la gâchette afin d’empêcher qu’il ne se torde,
s’entortille, rompe ou provoque un effet «coup de fouet».
N’utilisez le déboucheur de canalisations en sens de
rotation inverse que de la façon décrite dans ce manuel.
Faire fonctionner l’outil en sens inverse pendant une durée
prolongée peut endommager le câble.
N’actionnez pas la gâchette si l’extrémité du câble n’est pas à
l’intérieur de la canalisation.
Risques résiduels
Malgré l’application de la réglementation de sécurité applicable
et la mise en œuvre des dispositifs de sécurité, certains risques
résiduels ne peuvent pas être évités. À savoir :
• Diminution de l’acuité auditive.
• Risques de dommages corporels dus à la projection
de particules.
• Risques de brûlures provoquées par des accessoires chauffant
pendant leur utilisation.
• Risques de dommages corporels dus à un usage prolongé.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner sur une
tension unique. Vérifier systématiquement que la tension de
la batterie correspond bien à la tension indiquée sur la plaque
signalétique. Vérifier également que la tension du chargeur
correspond bien à la tension du secteur.
Votre chargeur DeWALT à double isolation est
conforme à la norme EN60335 ; un branchement à la
terre n’est donc pas nécessaire.
52
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer par un cordon
spécialement conçu à cet effet, et disponible auprès du service
après-vente DeWALT.
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement
du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) – outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) – outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les outils
portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
N’utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité absolue. Utiliser
une rallonge homologuée compatible avec la tension nominale
du chargeur (consulter la Caractéristiques techniques).
La section minimale du conducteur est de 1 mm2 pour une
longueur maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler systématiquement le
câble sur toute sa longueur.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
Chargeurs
Les chargeurs DeWALT ne nécessitent aucun réglage et sont
conçus pour une utilisation la plus simple possible.
Consignes de sécurité importantes propres
à tous les chargeurs de batteries
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS : ce manuel contient
d’importantes consignes de sécurité et de fonctionnement
concernant les chargeurs de batterie compatibles (consulter les
Caractéristiques Techniques).
• Avant d’utiliser le chargeur, lire toutes les instructions et les
marquages d’avertissement sur le chargeur, le bloc batterie et
le produit utilisant le bloc batterie.
AVERTISSEMENT : risque de choc. Ne pas laisser
les liquides pénétrer dans le chargeur. Risque de
choc électrique.
AVERTISSEMENT : nous recommandons l’utilisation d’un
disjoncteur différentiel avec un seuil de déclenchement de
30mA ou moins.
ATTENTION : risque de brûlure. Pour réduire le risque
de blessures, ne charger que des batteries rechargeables
DeWALT. Les autres types de batteries peuvent exploser et
causer des blessures et des dégâts.
ATTENTION : les enfants doivent être surveiller pour
s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
AVIS : sous certaines conditions, lorsque le chargeur est
branché à l’alimentation électrique, les contacts de charge
exposés à l’intérieur du chargeur peuvent être mis en
court-circuit par un corps étranger. Les corps étrangers de
nature conductrice tels que, mais ne se limitant pas à, la
laine d’acier, le papier aluminium ou toute accumulation
de particules métalliques doivent être tenus éloignés des
cavités du chargeur. Débranchez toujours le chargeur de
Français
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
la prise lorsqu’il n’y a pas de pack batterie dans la cavité.
Débranchez le chargeur avant de le nettoyer.
NE PAS tenter de charger le bloc batterie avec un
chargeur différent de ceux indiqués dans ce manuel. Le
chargeur et le bloc batterie sont spécifiquement conçus pour
fonctionner ensemble.
Ces chargeurs ne sont pas prévus pour d’autres
utilisation que la charge des batteries rechargeables
DeWALT. Toute autre utilisation peut causer un risque
d’incendie, de choc électrique ou d’électrocution.
Ne pas exposer le chargeur à la pluie ou à la neige.
Pour débrancher le chargeur, tirer sur la fiche et non
sur le cordon. Cela réduira le risque de dégât à la fiche et
au cordon.
S’assurer que le cordon est placé de sorte qu’on ne
puisse pas marcher dessus, trébucher ou l’endommager
d’une autre manière.
Ne pas utiliser de rallonge sauf si cela est absolument
nécessaire. Toute utilisation impropre d’une rallonge
peut causer un risque d’incendie, de choc électrique
ou d’électrocution.
Ne placez aucun objet sur le chargeur et ne le placez pas
sur une surface molle qui pourrait obstruer les fentes
d’aération et entraîner une chaleur interne excessive.
Éloignez le chargeur de toute source de chaleur. Le chargeur
est aéré par des fentes au-dessus et au-dessous du boîtier.
Ne pas utiliser un chargeur ayant un cordon ou une fiche
endommagés—les faires remplacer immédiatement.
Ne pas utiliser le chargeur s’il a reçu un choc violent,
s’il est tombé, ou s’il a été autrement endommagé de
quelque manière que ce soit. Apporter le chargeur à un
centre de réparation agréé.
Ne pas démonter le chargeur ; l’apporter à un centre de
réparation agréé lorsqu’un entretien ou une réparation
est nécessaire Un chargeur mal réassemblé peut entraîner un
risque de choc électrique, d’électrocution ou d’incendie.
Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être
remplacé immédiatement par le fabricant, un agent de
réparation ou une personne qualifiée similaire pour éviter
tout risque.
Débrancher le chargeur de la prise secteur avant de
procéder à son nettoyage. Cette précaution réduira
le risque de choc électrique. Le retrait du bloc batterie ne
réduira pas les risques.
NE JAMAIS tenter de relier 2 chargeurs ensemble.
Le chargeur est conçu pour être alimenté en courant
électrique domestique standard 230 V. Ne pas essayer
de l’utiliser avec n’importe quelle autre tension Cette
directive ne concerne pas le chargeur pour véhicule.
Recharger une batterie (Fig. B)
1. Branchez le chargeur dans une prise appropriée avant
d’insérer le bloc-batterie.
2. Insérez le bloc-batterie 5 dans le chargeur en vous assurant
qu’il soit parfaitement bien en place. Le voyant rouge
(charge) clignote de façon répétée pour indiquer que le
processus de charge a commencé.
3. La fin de la charge est indiquée par le voyant rouge restant
fixe en continu. Le bloc-batterie est alors complètement
rechargé et il peut soit être utilisé, soit être laissé dans le
chargeur. Pour retirer le bloc-batterie du chargeur, enfoncez
le bouton de libération de la batterie 6 sur le bloc batterie.
REMARQUE : Pour garantir les meilleures performances
et la durée de vie des blocs-batteries Li-Ion, rechargez-les
complètement avant la première utilisation.
Fonctionnement du chargeur
Consultez les indicateurs ci-dessous pour connaître l’état de
charge du bloc-batterie.
Indicateurs de charge
charge en cours
pleinement chargée
suspension de charge*
*Le voyant rouge continue à clignoter, mais un voyant jaune
s’allume durant cette opération. Lorsque la batterie a retrouvé
une température appropriée, le voyant jaune s’éteint et le
chargeur reprend la procédure de charge.
Les chargeurs compatibles ne rechargent pas un bloc batterie
défectueux. Le chargeur indique que la batterie est défectueuse
en refusant de s’allumer ou en affichant le dessin clignotant
indiquant un problème sur le bloc ou le chargeur.
REMARQUE : cela peut également signifier un problème sur
un chargeur.
Si le chargeur indique un problème, portez le chargeur et le bloc
batterie pour un test dans un centre d’assistance agréé.
Délai Bloc chaud/froid
Lorsque le chargeur détecte que la batterie est trop chaude
ou trop froide, il démarre automatiquement un délai Bloc
Chaud/Froid, suspendant la charge jusqu’à ce que la batterie
ait atteint la température adéquate. Le chargeur passe ensuite
directement en mode Charge. Cette fonctionnalité permet une
durée de vie maximale de la batterie.
Un bloc-batterie froid se recharge à une cadence plus lente
qu’un bloc-batterie chaud. Le bloc batterie se charge à ce taux
réduit pendant tout le cycle de charge et n’atteint pas le niveau
de charge maximum même si la batterie se réchauffe.
Le chargeur DCB118 est équipé d’un ventilateur conçu pour
refroidir le bloc-batterie. Le ventilateur se met automatiquement
en marche si le bloc-batterie a besoin d’être refroidi. Ne faites
jamais fonctionner le chargeur si le ventilateur ne fonctionne
pas correctement ou si les fentes d’aération sont bouchées. Ne
laissez pénétrer aucun corps étranger à l’intérieur du chargeur.
Système de protection électronique
Les outils XR Li-Ion sont conçus avec un système de protection
électronique qui protège la batterie des surcharges, surchauffes
ou d’être complètement déchargée.
L’outil s’éteint automatiquement si le système de protection
électronique se déclenche. Si cela se produit, placez la
53
Français
batterie ion lithium sur le chargeur jusqu’à ce qu’elle soit
complètement rechargée.
Fixation murale
•
Ces chargeurs sont conçus pour être fixés au mur ou pour
être posés à la verticale sur une table ou un établi. En cas de
fixation au mur, placez le chargeur près d’une prise électrique
et loin d’un coin ou de toute autre obstacle qui pourrait gêner
le flux d’air. Utilisez l’arrière du chargeur comme gabarit pour
l’emplacement des vis au mur. Fixez le chargeur à l’aide de
vis pour cloisons sèches (achetées séparément) d’au moins
25,4 mm de long avec un diamètre de tête de 7 et 9 mm,vissées
dans du bois à une profondeur optimale laissant ressortir
environ 5,5 mm de la vis. Alignez les fentes à l’arrière du
chargeur avec les vis qui dépassent et insérez-les complètement
ces dernières dans les fentes.
•
Consignes de nettoyage du chargeur
AVERTISSEMENT : risque de choc. Débranchez le
chargeur de la prise de courant avant le nettoyage.
La saleté et la graisse peuvent être éliminées de l’extérieur
du chargeur avec un chiffon ou une brosse souple
non métallique. N’utilisez ni eau, ni autre solution de
nettoyage. Ne laissez jamais aucun liquide pénétrer à
l’intérieur de l’appareil et n’immergez jamais aucune pièce
de l’appareil dans aucun liquide.
Batteries
Consignes de sécurité importantes propres
à toutes les batteries
Pour commander une batterie de rechange, s’assurer d’inclure
son numéro de catalogue et sa tension.
La batterie n’est pas totalement chargée en usine. Avant
d’utiliser la batterie et le chargeur, lire les consignes de sécurité
ci-dessous. Puis suivre la procédure de charge ci-après.
LIRE TOUTES CES CONSIGNES
•
•
•
•
•
•
54
Ne pas charger ou utiliser une batterie dans un milieu
déflagrant, comme en présence de liquides, gaz ou
poussières inflammables. Insérer ou retirer le bloc-pile du
chargeur peut enflammer la poussière ou des émanations.
Ne jamais forcer le bloc batterie dans le chargeur.
Ne modifier le bloc batterie d’aucune manière que ce
soit pour le faire entrer sur un chargeur incompatible,
car le bloc batterie peut se casser et causer de graves
blessures.
Charger le bloc batterie uniquement dans les chargeurs
DeWALT.
NE PAS l’éclabousser ou l’immerger dans l’eau ou
d’autres liquides.
Ne pas ranger ou utiliser l’outil et le bloc-piles dans des
endroits où la température peut atteindre ou excéder
40 ˚C (104 ˚F) (comme dans les remises extérieures ou
les bâtiments métalliques l’été).
Ne pas incinérer la batterie même si elle est sévèrement
endommagée ou complètement usagée, car elle pourrait
exploser au contact des flammes. Au cours de l’incinération
des batteries au lithium-ion, des vapeurs et matières toxiques
sont dégagées.
En cas de contact du liquide de la batterie avec la peau,
la rincer immédiatement au savon doux et à l’eau claire.
En cas de contact oculaire, rincer l’œil ouvert à l’eau claire une
quinzaine de minutes, ou jusqu’à ce que l’irritation cesse. Si des
soins médicaux sont nécessaires, noter que l’électrolyte de la
batterie est composé d’un mélange de carbonates organiques
liquides et de sels de lithium.
Le contenu des cellules d’une batterie ouverte pourrait
causer une irritation des voies respiratoires. Dans cette
éventualité, exposer l’individu à l’air libre. Si les symptômes
persistent, consulter un médecin.
AVERTISSEMENT : risques de brûlures. Le liquide de la
batterie pourrait s’enflammer s’il est exposé à des étincelles
ou à une flamme.
AVERTISSEMENT : ne jamais tenter d’ouvrir le bloc
batterie pour quelque raison que ce soit. Si le boîtier du
bloc batterie est fissuré ou endommagé, ne pas l’insérer
dans un chargeur Ne pas écraser, laisser tomber, ou
endommager le bloc batterie. Ne pas utiliser un bloc
batterie ou un chargeur ayant reçu un choc violent, étant
tombé, ayant été écrasé ou endommagé de quelque
façon que ce soit (par ex. percé par un clou, frappé d’un
coup de marteau, piétiné). Risque de choc électrique ou
d’électrocution. Les blocs batterie endommagés doivent
être renvoyés à un centre de réparation pour y être
recyclés.
AVERTISSEMENT : risque d’incendie. Ne rangez et ne
transportez pas le bloc-batterie s’il est possible que
des objets métalliques entrent en contact avec les
bornes de la batterie. Ne placez par exemple pas le blocbatterie dans des tabliers, poches, boîtes à outils, boîtes
de kits d’accessoires, tiroirs, etc. en présence de clous, vis,
clés, etc.
ATTENTION : après utilisation, ranger l’outil, à plat,
sur une surface stable là où il ne pourra ni faire
tomber ni faire trébucher personne. Certains outils
équipés d’un gros bloc batterie peuvent tenir à la verticale
sur celui-ci, mais manquent alors de stabilité.
Transport
AVERTISSEMENT : risque d’incendie. Le transport
des batteries peut causer un incendie si les bornes de la
batterie entrent accidentellement en contact avec des
matériaux conducteurs. Lors du transport des batteries,
assurez-vous que les bornes de la batterie sont protégées
et bien isolées des matériaux avec lesquels elles pourraient
entrer en contact et qui pourraient provoquer un
court circuit.
Les batteries DeWALT sont conformes à toutes les
réglementations d’expédition applicables comme prescrit
par les normes industrielles et juridiques qui incluent les
recommandations de l’ONU pour le transport des marchandises
dangereuses, les réglementations relatives aux marchandises
dangereuses de l’International Air Transport Association
(IATA), les réglementations de l’International Maritime
Français
Dangerous Goods (IMDG) et l’accord européen concernant
le transport international de marchandises dangereuses sur
route (ADR). Les cellules et les batteries ion lithium ont été
testées conformément à la section 38,3 des recommandations
de l’ONU pour les tests et critères relatifs au transport des
marchandises dangereuses.
Dans la plupart des cas, l’envoi d’un bloc-batterie DeWALT ne
sera pas soumis à la classification réglementée de classe 9 pour
les matières dangereuses. En règle générale, seuls les envois
contenant une batterie Lithium-Ion d’une énergie nominale
supérieure à 100 Watts/heure (Wh) nécessitent une expédition
réglementée de classe 9. L’énergie nominale en Watts/heure de
toutes les batteries Lithium-Ion est indiquée sur l’emballage. De
plus, en raison de la complexité de la réglementation, DeWALT
ne recommande pas l’expédition aérienne de blocs-batteries
seuls, peu importe le wattage/heure nominal. Les envois d’outil
avec batterie (kit combiné) peuvent être faits par avion si le
wattage/heure nominal du bloc-batterie n’excède pas 100 Wh.
Que l’expédition soit exemptée ou réglementée, l’expéditeur
a la responsabilité intégrale de consulter les dernières
réglementations relatives à l’emballage, à l’étiquetage/au
marquage et aux exigences de documentation.
Les informations fournies dans cette section du manuel sont
fournies en bonne foi et sont considérées précises au moment
de la rédaction de ce document. Toutefois, aucune garantie
explicite ou implicite ne peut être fournie. L’acheteur a la
responsabilité de s’assurer que ses activités sont conformes aux
réglementations applicables.
Transport de la batterie FLEXVOLTTM
La batterie FLEXVOLTTM DeWALT dispose de deux modes :
Utilisation et Transport.
Mode Utilisation : Lorsque la batterie FLEXVOLTTM est seule
ou dans un produit DeWALT 18V, elle fonctionne comme une
batterie de 18 V. Lorsque la batterie FLEXVOLTTM est dans un
produit 54V ou 108V (deux batteries de 54V), elle fonctionne
comme une batterie de 54V.
Mode Transport : Lorsque le cache est fixé sur la batterie
FLEXVOLTTM, elle est en mode Transport. Gardez le cache en
place pour expédier la batterie.
En mode Transport, les chaînes
des cellules sont déconnectées
électriquement à l’intérieur du
bloc pour en faire 3 batteries de
plus faible wattage-heure (Wh)
comparées à une seule batterie au wattage-heure plus élevé. Le
fait de répartir l’énergie consommée du bloc en 3 batteries peut
exempter le bloc de certaines réglementations en matière de
transport qui sont imposées pour les batteries dont l’énergie
consommée est plus élevée.
La puissance en Wh pour
Exemple de marquage pour l’utilisation et
le transport
le transport peut par
exemple être de 3 x 36 Wh,
représentant 3 batteries
de 36 Wh chacune. La
puissance d'utilisation en Wh peut être de 108 Wh (sous
entendue, 1 batterie).
Recommandations de stockage
1. Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et sec, à l’abri
de toute lumière solaire directe et de tout excès de
température. Pour des performances et une durée de vie
optimales, entreposer les batteries à température ambiante
après utilisation.
2. Pour un stockage prolongé, il est recommandé de conserver
la batterie complètement chargée dans un lieu frais et sec,
hors du chargeur pour de meilleurs résultats.
REMARQUE : les blocs batterie ne doivent pas être stockés
complètement déchargés. Le bloc batterie devra être rechargé
avant l’utilisation.
Étiquettes sur le chargeur et la batterie
En plus des pictogrammes utilisés dans ce manuel, les
étiquettes sur le chargeur et le bloc batterie peuvent montrer les
pictogrammes suivants :
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
Consulter la Fiche technique pour les temps de
charge.
e pas mettre en contact avec des objets
N
conducteurs.
Ne pas recharger une batterie endommagée.
Ne pas exposer à l’eau.
R emplacer systématiquement tout cordon
endommagé.
Recharger seulement entre 4 ˚C et 40 ˚C.
Utiliser uniquement à l’intérieur.
ettre la batterie au rebut conformément à la
M
réglementation en matière d’environnement.
Recharger les blocs batterie DeWALT uniquement
avec les chargeurs DeWALT appropriés. La recharge
des blocs batterie différents des batteries DeWALT
appropriées avec un chargeur DeWALT peut
entraîner leur explosion ou d’autres situations
dangereuses.
Ne jetez pas le bloc batterie au feu.
UTILISATION (sans cache de transport). Exemple :
Puissance en Wh de 108 Wh (1 batterie de 108 W).
55
Français
TRANSPORT (avec cache de transport intégré).
Exemple : Puissance en Wh de 3 x 36 Wh (3
batteries de 36 Wh).
Type de Batterie
Le DCD200 fonctionne avec un bloc batterie de 18 volts.
Ces blocs batterie peuvent être utilisés : DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187,
DCB546, DCB547. Consultez les Caractéristiques techniques
pour plus d’informations.
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 Déboucheur de canalisations sans fil
1 Tambour intérieur avec câble
1Chargeur
1 Bloc batterie Li-ion (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 modèles)
2 Blocs batterie Li-Ion (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 modèles)
3 Blocs batterie Li-Ion (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 modèles)
1 Notice d’instructions
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou accessoires n’ont pas été
endommagés lors du transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et comprendre cette
notice d’instructions avant toute utilisation de l’appareil.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant
toute utilisation.
Rayonnement visible. Ne pas exposer à
la lumière.
Sens du câble
Emplacement de la Date Codée de
Fabrication (Fig. A)
La date codée de fabrication 15 , qui comprend aussi l’année de
fabrication, est imprimée sur le boîtier.
Exemple :
2017 XX XX
Année de fabrication
Description (Fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
56
AVERTISSEMENT : ne jamais modifier l’outil électrique
ni aucun de ses composants. Il y a risques de dommages
corporels ou matériels.
Bouton de commande du sens de rotation
Interrupteur à gâchette, variateur de vitesse
Poignée principale
Interrupteur pour l’éclairage de travail
Bloc-batterie
Bouton de libération de la batterie
Éclairage de travail réglable
8 Déflecteur fixe
9 Cache-tambour
10 Poignée avant
11 Câble
12 Tambour intérieur
13 Extrémité arrondie du câble
14 Symbole indiquant le sens du câble
15 Code date
Utilisation Prévue
Le déboucheur de canalisations est conçu pour le nettoyage
professionnel des canalisations.
NE L’UTILISEZ PAS dans des conditions extrêmement humides
ou en présence de liquides ou de gaz inflammables.
NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence de gaz ou
de liquides inflammables.
Ce déboucheur de canalisations est un outil
électrique professionnel.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une supervision est
nécessaire auprès de tout utilisateur non expérimenté.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par des
personnes (y compris les enfants) dont les capacité
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou
qui manquent d’expérience ou d’aptitudes, sauf si ces
personnes sont surveillées par une autre personne
responsable de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.
Interrupteur à gâchette, variateur de vitesse
(Fig. A)
Pour allumer l’outil, enfoncez la gâchette 2 . Pour éteindre
l’outil, relâchez la gâchette. La vitesse de l’outil est contrôlée en
changeant la position de la gâchette.
REMARQUE : Une utilisation continue à une plage de vitesse
variable n’est pas recommandée. Cela peut endommager
l’interrupteur et doit donc être évité.
Bouton de commande du sens de rotation
(Fig. A)
Un bouton de commande du sens de rotation 1 permet de
définir le sens de rotation du câble et il sert également de
bouton de verrouillage.
Pour sélectionner un sens de rotation en marche avant, relâchez
la gâchette et enfoncez le bouton de commande du sens de
rotation sur le côté droit de l’outil.
Pour sélectionner le sens de rotation inverse, relâchez la
gâchette et enfoncez le bouton de commande du sens rotation
sur le côté gauche de l’outil.
La position centrale du bouton de commande verrouille l’outil
en position d’arrêt. Lors du changement de position du bouton
de commande, assurez-vous que la gâchette est bien relâchée.
REMARQUE : La première fois que l’outil est utilisé après un
changement du sens de rotation, un clic est émis au démarrage.
Ceci est normal et n’indique pas un problème.
Français
REMARQUE : L’outil doit être complètement arrêté avant de
changer le sens de rotation ou de le faire fonctionner dans le
sens de rotation inverse.
Poignée avant/Verrouillage câble (Fig. A)
La poignée avant 10 dispose d’une position Verrouillage et
d’une position Déverrouillage. Si elle est poussée vers l’avant,
la poignée avant se déverrouille et permet d’extraire ou de
pousser le câble dans le tambour. Lorsqu’elle est tirée en arrière,
la poignée avant verrouille le câble en position.
Éclairage de travail réglable (Fig. A, C)
L’éclairage de travail réglable 7 (Fig. A) se trouve à la base, sur
le bouclier fixe du tambour 8 . L’interrupteur de l’éclairage de
travail 4 , Fig. C, se trouve à la base de la poignée principale de
l’outil 3 . L’éclairage est activé lorsque la gâchette est enfoncée.
Les modes Faible, Moyen et Projecteur peuvent être choisis
en déplaçant l’interrupteur 4 . Si la gâchette reste enfoncée,
l’éclairage reste allumé quel que soit le mode.
Si l’éclairage est réglé sur faible ou moyen, le faisceau reste
allumé pendant 20 secondes après le relâchement de
la gâchette.
Mode Projecteur
Le réglage le plus élevé représente le mode Projecteur. Le
projecteur fonctionne encore 20 minutes après que la gâchette
ait été relâchée. Deux minutes avant, le projecteur s’éteint, il
clignote deux fois puis s’assombrit. Afin d’éviter l’extinction du
projecteur, appuyez légèrement sur la gâchette.
AVERTISSEMENT : si vous utilisez l’éclairage de
travail en mode Moyen ou Projecteur, ne regardez
pas directement vers la lumière et ne placez pas
l’outil dans une position qui pourrait amener
quiconque à regarder la lumière directement. De
graves lésions oculaires pourraient en résulter.
ATTENTION : lorsque l’outil est utilisé en mode Projecteur,
assurez-vous qu’il soit sur une surface stable de laquelle il
ne puisse pas tomber ou faire trébucher quelqu’un.
ATTENTION : réinsérez complètement le câble dans
le tambour avant d’utiliser l’outil en mode Projecteur.
Des blessures ou des dégâts matériels pourraient sinon
être occasionnés.
Avertissement Batterie faible
Lorsque l’outil est en mode Projecteur et que la batterie est
presque complètement déchargée, le projecteur clignote deux
fois avant de s’assombrir. Après deux minutes, la batterie est
complètement déchargée et l’outil s’arrête immédiatement. Il
est alors nécessaire de remplacer la batterie par une neuve.
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessure,
ayez toujours une batterie de secours ou un second
éclairage de travail disponible si la situation l’exige.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute pièce ou tout accessoire.
Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
AVERTISSEMENT : utiliser exclusivement des batteries et
chargeurs DeWALT.
Insertion et retrait du bloc batterie de l’outil
(Fig. B)
REMARQUE : pour un résultat optimal, assurez-vous que le bloc
batterie 5 est complètement chargé.
Pour installer le bloc batterie dans la
poignée de l’outil
1. Alignez le bloc batterie 5 avec le rail à l’intérieur de la
poignée de l’outil (Fig. B).
2. Faites-le coulisser dans la poignée jusqu’à ce qu’il soit
correctement logé dans l’outil et vérifiez qu’il ne se
libère pas.
Pour démonter le bloc batterie de l’outil
1. Appuyer sur le bouton de libération de la batterie 6 et tirer
fermement le bloc batterie hors de la poignée de l’outil.
2. Insérer le bloc batterie dans le chargeur comme décrit dans
la section du chargeur de ce manuel.
Témoin de charge des blocs batterie
(Fig. B)
Certains blocs batterie DeWALT incluent un témoin de charge
composé par trois voyants verts qui indiquent le niveau de
charge restant dans le bloc batterie.
Pour activer le témoin de charge, maintenir enfoncé le bouton
du témoin de charge 6 . Une combinaison de trois voyants verts
s’allume pour indiquer le niveau de charge restant. Lorsque
le niveau de charge de la batterie est au-dessous de la limite
utilisable, le témoin de charge ne s’allume pas et la batterie doit
être rechargée.
REMARQUE : le témoin de charge est uniquement une
indication de la charge restant dans le bloc batterie. Il n’indique
pas la fonctionnalité de l’outil et peut être sujet à des variations
selon les composants du produit, la température et l’application
de l’utlisateur final.
Retrait du câble du déboucheur de
canalisations et installation du tambour
de câble
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessures,
portez des lunettes de protection avec écrans latéraux.
Portez toujours des gants en cuir avec des gants en latex
à l’intérieur. Le câble est contenu et il peut se dérouler de
façon inattendue. L’extrémité du câble peut être coupante.
Retirez le câble pour le nettoyer après chaque utilisation.
Pour retirer le câble :
1. Retirez le bloc batterie de l’outil.
2. Éloignez la poignée avant 10 de l’outil pour la mettre en
position Déverrouillage.
57
Français
3. En posant l’outil à la verticale, retirez les quatre vis du cachetambour 9 .
AVERTISSEMENT ! le câble est contenu et il peut se
dérouler de façon inattendue. Maintenez la pression sur le
cache-tambour afin d’empêcher le câble de se dérouler.
4. Soulevez le cache-tambour avec précaution, passez par
dessous pour fermement maintenir le câble tout en retirant
le cache-tambour 9 et la poignée avant 10 afin de mettre
à jour le tambour intérieur 12 .
5. Retirez le câble du cache-tambour et de la poignée avant
et rentrez-le dans le tambour intérieur. Mettez le cachetambour de côté.
6. Retirez avec précaution le tambour intérieur avec le câble du
déboucheur de canalisations.
7. Pour nettoyer le câble, déroulez doucement le câble hors
du tambour intérieur. Consultez la section Nettoyage du
chapitre Maintenance.
Pour installer le câble :
1. Retirez le bloc batterie de l’outil.
2. Éloignez la poignée avant 10 de l’outil pour la mettre en
position Déverrouillage.
3. Retirez les quatre vis du cache-tambour 9 .
4. Enroulez complètement le câble propre et sec dans le
tambour intérieur 12 en respectant le symbole indiquant le
sens du câble 14 (Fig. A).
AVERTISSEMENT ! L’enroulement du câble dans le
mauvais sens peut accroître le couple de l’outil de façon
excessive et provoquer l’entortillement du câble lors du
raccordement.
AVERTISSEMENT : N’installez jamais un câble neuf en
l’enfilant par la poignée avant de l’outil. Désassemblez
toujours le cache-tambour afin d’être sûr que le câble est
correctement enroulé dans le bon sens.
5. Replacez le tambour intérieur avec le câble dans l’outil.
6. Tirez doucement l’extrémité arrondie du câble hors du
tambour intérieur et faites-le avancer par la poignée avant.
AVERTISSEMENT ! Le câble est contenu et il peut se
dérouler de façon inattendue. Maintenez la pression sur le
câble pour ne pas qu’il se déroule.
7. Placez le cache-tambour et la poignée avant sur le tambour
intérieur et réinstallez les quatre vis. Serrez-les fermement.
REMARQUE : Si l’appareil est déséquilibré et/ou s’il vibre
de façon anormale, cela indique que le câble est sans doute
mal enroulé.
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : respecter systématiquement les
consignes de sécurité et les normes en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute pièce ou tout accessoire.
58
Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
AVERTISSEMENT : portez toujours une protection
oculaire et des équipements de protection adaptés à
la tâche à réaliser.
AVERTISSEMENT : portez toujours des gants de travail en
cuir avec des gants en latex à l’intérieur.
AVERTISSEMENT : ne faites pas fonctionner l’outil si plus
de 15 cm de câble dépassent du tube ou du tambour.
AVERTISSEMENT : le câble peut provoquer un effet «coup
de fouet» ou s’enchevêtrer.
AVERTISSEMENT : ne tenez pas le câble pendant
qu’il tourne.
AVERTISSEMENT : l’extrémité du câble peut
être coupante.
Position correcte des mains (Fig. D)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommages
corporels graves, adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, maintenir fermement
et SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour anticiper toute
réaction soudaine de sa part.
La position correcte des mains nécessite une main sur la
poignée avant 10 , avec l’autre main sur la poignée
principale 3 .
Nettoyage d’une canalisation
1. Placez le bouton de commande du sens de rotation 1 dans
la position centrale.
2. Installez le bloc-batterie dans la poignée.
3. Déplacez le bouton de commande du sens de rotation 1
dans la position Marche avant.
4. Tirez sur la poignée avant 10 pour la mettre en position
Déverrouillage.
5. Tirez au moins 46 cm (18») de câble hors de l’outil. Insérez
au moins 30 cm (12») de câble dans la canalisation, en ne
laissant pas plus de 15 cm (6») de câble à nu.
AVERTISSEMENT : ne faites pas fonctionner l’outil si
plus de 15 cm (6») de câble sont à nu. Une plus grande
longueur peut provoquer la torsion, l’entortillement, la
rupture ou l’effet «coup de fouet» du câble.
AVERTISSEMENT : portez toujours des gants de
travail en cuir avec des gants en latex à l’intérieur
lorsque vous utilisez le déboucheur de canalisations.
AVERTISSEMENT : si le câble est coincé par un blocage
ou par la canalisation et qu’il ne tourne pas, consultez
la section Pour décoincer le déboucheur de
canalisation.
AVERTISSEMENT : si le câble s’arrête de tourner à
cause d’un blocage ou de la canalisation, relâchez
immédiatement la gâchette.
AVERTISSEMENT : ne faites fonctionner l’outil en
sens inverse que pour décoincer le câble.
6. Continuez de faire avancer le câble à la main dans la
canalisation jusqu’à sentir une résistance.
7. Si l’avancement du câble devient plus difficile, déplacez
la poignée avant vers l’arrière pour la mettre en position
Verrouillage, en ne laissant que 15 cm (6») de câble à nu.
En éloignant vos mains du câble, actionnez la gâchette
pour faire tourner le câble et déplacez le déboucheur de
canalisation vers l’embouchure du tuyau pour pousser le
câble dans la canalisation.
8. Relâchez la gâchette, déplacez la poignée avant vers l’avant
pour déverrouiller le câble, attrapez le câble à la main (avec
des gants) pour l’empêcher de sortir de la canalisation et
tirez sur le déboucheur de canalisation de façon qu’il n’y ait
pas plus de 15 cm (6») de câble à nu.
REMARQUE : Le câble n’est pas fixé dans le tambour intérieur.
Soyez prudent lorsque vous faites avancer les derniers mètres
de câble (1,5 à 2,3 m) (5 à 7 pieds) afin qu’il ne sorte pas
complètement de la machine.
9. Répétez les étapes 6 à 8 pour continuer à faire avancer le
câble.
Pour décoincer le déboucheur de
canalisations
AVERTISSEMENT : Assurez-vous que le câble s’est
complètement arrêté avant de passer en sens de
rotation inverse.
1. Placez la poignée avant en position Déverrouillage et
l’interrupteur de commande du sens de rotation en position
Marche inversée.
2. Reculez l’outil de quelques centimètres en sens de rotation
arrière pour libérer le câble.
3. Arrêtez l’outil.
4. Après l’arrêt complet de l’outil, repassez en sens de rotation
normal.
ATTENTION : faire fonctionner l’outil en sens inverse
pendant une durée prolongée peut endommager le câble
et les accessoires. Ne faites fonctionner l’outil en sens
inverse que pour décoincer le câble.
Retrait du câble de la canalisation
1. Placez la poignée avant en position Déverrouillage.
2. Placez le bouton de commande du sens de rotation en
position Marche avant.
3. Enfoncez doucement la gâchette et tirez l’outil en arrière
pour retirer environ 15 cm (6») de câble de la canalisation.
4. Relâchez la gâchette et verrouillez le bouton de commande
du sens de rotation en position centrale.
5. Essuyez le câble à nu avec un chiffon et réinsérez-le
dans l’outil.
6. Répétez les étapes 1 à 5 jusqu’à ce que le câble soit proche
de l’embouchure de la canalisation. Réinsérez alors le câble
restant dans le tambour à la main.
AVERTISSEMENT : Ne rétractez jamais le cutter hors
de l’embouchure de la canalisation si le câble est
Français
encore en rotation. Le câble pourrait entraîner un effet
«coup de fouet» et provoquer de graves blessures.
REMARQUE : Avant de ranger l’outil, lavez le câble et le tambour
(consultez la section Nettoyage).
Astuce : Il peut être utile de faire passer de l’eau dans la
canalisation pour supprimer les débris alors que la machine est
en marche et après. Évitez pour autant de mouiller le moteur, la
poignée et la batterie.
7. Lorsque le câble approche de l’embouchure de la
canalisation, retirez votre doigt de la gâchette pour arrêter la
rotation du câble.
Tableau Application Câble
Taille Câble
Taille
Canalisation
Applications types
6 mm
(1/4")
19 mm to 38 mm
(3/4" to 1-1/2")
Canalisations éviers et baignoires
8 mm
(5/16")
32 mm to 50 mm
(1-1/4" to 2")
Petites canalisations éviers et
lavabos
10 mm
50 mm to 76 mm
Sols canalisations, toilettes
(3/8")
(2" to 3")
Les câbles de diamètre 6 mm (1/4») et 8 mm (5/16») avec une
extrémité arrondie peuvent passer et tourner à travers la plupart
des barres transversales de filtres et ils sont adaptés pour les
canalisations bloquées par des bouchons légers comme des
cheveux, du savon, des graisses, etc.
Capacité maximale : Câble 10,6 m (35 ft.) de 10 mm (3/8»).
MAINTENANCE
Votre outil électrique DeWALT a été conçu pour fonctionner
longtemps avec un minimum de maintenance. Le
fonctionnement continu et satisfaisant de l’outil dépendra d’une
maintenance adéquate et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute pièce ou tout accessoire.
Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
Le chargeur et le bloc batterie ne peuvent pas être réparés.
Lubrification
Votre outil électrique ne requiert aucune
lubrification additionnelle.
Entretien
AVERTISSEMENT : retirez la batterie avant de
nettoyer l’outil.
AVERTISSEMENT : éliminer poussière et saleté du
boîtier principal à l’aide d’air comprimé chaque fois
que les orifices d’aération semblent s’encrasser. Porter
59
Français
systématiquement des lunettes de protection et un
masque anti-poussières homologués au cours de
cette procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser de solvants ou
tout autre produit chimique décapant pour nettoyer les
parties non métalliques de l’outil. Ces produits chimiques
pourraient en attaquer les matériaux utilisés. Utiliser
un chiffon humidifié avec de l’eau et un savon doux.
Protéger l’outil de tout liquide et n’immerger aucune de
ses pièces dans aucun liquide. Ne laissez jamais aucun
liquide pénétrer à l’intérieur du moteur ou de la poignée
de l’outil et n’immergez jamais aucune de ses pièces dans
aucun liquide.
Rincez, séchez et huilez légèrement le câble après chaque
utilisation afin d’empêcher les dommages dus aux sédiments et
aux produits de nettoyage chimiques pour canalisations. Retirez
le câble et le tambour intérieur avant de rincer. Consultez la
section Retrait du câble du déboucheur de canalisations et
installation du tambour de câble.
REMARQUE : Le câble peut se tordre, s’entortiller ou rompre
s’il subit une trop forte contrainte.
AVERTISSEMENT ! portez des gants en cuir avec des
gants en latex à l’intérieur.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : du fait que les accessoires, autres
que ceux proposés ou recommandés par DeWALT, n’ont
pas été testés avec ce produit, leur utilisation avec cet
outil pourrait être dangereuse. Pour réduire tout risque
de dommages corporels, seuls des accessoires DeWALT
recommandés doivent être utilisés avec cet appareil.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus d’informations sur
les accessoires appropriés.
Accessoires DeWALT proposés à la vente
DCD2000
Tambour intérieur
DCD2005
Câble à tête arrondie 7,6 m de 8 mm
Protection de l’environnement
Tri sélectif. Les produits et batteries marqués de ce
symbole ne doivent pas être jetés avec les déchets
ménagers.
Les produits et batteries contiennent des matières
qui peuvent être récupérées et recyclées afin de réduire la
demande en matières premières. Veuillez recycler les produits
électriques et les batteries conformément aux dispositions
locales en vigueur. Pour plus d’informations, consultez le site
www.2helpU.com.
Batterie rechargeable
Recharger cette batterie longue durée lorsqu’elle ne produira
plus assez de puissance pour effectuer un travail qu’elle faisait
facilement auparavant. En fin de vie utile, mettre la batterie
au rebut conformément à la réglementation en matière
d’environnement :
• Décharger complètement la batterie, puis la retirer de l’outil.
60
• Les cellules ion lithium sont recyclables. Les apporter
au revendeur ou dans un centre de recyclage local.
Les blocs batterie collectés seront recyclés ou mis au
rebut correctement.
Italiano
STURATUBI ELETTRICO
DCD200
Congratulazioni!
Dichiarazione di conformità CE
Per aver scelto un apparato DeWALT. Gli anni di esperienza,
lo sviluppo e l’innovazione meticolosi del prodotto fanno di
DeWALT uno dei partner più affidabili per gli utilizzatori di
apparati elettrici professionali.
Direttiva Macchine
Dati Tecnici
Sturatubi Elettrico
DCD200
Tensione
Tipo
Tipo di batterie
Velocità a vuoto
Diametro minimo tubo
Diametro massimo tubo
Lunghezza massima cavo dello sturatubi
Peso (senza blocco batteria)
VDC
min-1
mm
mm
m
kg
DCD200
18
1
Li-Ion
0–620
20
76
10.6
5.34
Valori di rumorosità e valori di vibrazione (somma vettore triassiale) secondo
EN60745-2-21
dB(A)
80
LPA(livello pressione sonora delle emissioni)
dB(A)
91
LWA(livello potenza sonora)
K (incertezza per il livello sonoro dato)
dB(A)
3
Valore di emissione delle vibrazioni ah =
Incertezza K =
m/s2
m/s2
7.2
1.5
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo foglio
informativo è stato misurato in base al test standard indicato
nella normativa EN60745 e può essere utilizzato per confrontare
vari apparati fra di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: il livello di emissioni delle vibrazioni
riportato è relativo alle applicazioni principali
dell’apparato. Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato per
applicazioni diverse, con diversi accessori, o non riceve
adeguata manutenzione, il valore delle emissioni di
vibrazioni può essere differente. Ciò potrebbe aumentare
sensibilmente il livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
Una stima del livello di esposizione alle vibrazioni deve
anche considerare i momenti in cui l’apparato è spento
o quando è acceso ma non viene utilizzato. Ciò potrebbe
ridurre sensibilmente il livello di esposizione durante il
periodo di utilizzo complessivo.
È necessario identificare ulteriori misure di sicurezza
per proteggere l’operatore dagli effetti delle vibrazioni.
Per esempio: eseguire una manutenzione adeguata
dell’apparato e degli accessori, evitare il raffreddamento
delle mani, organizzare il lavoro.
DeWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati tecnici
sono conformi alle normative:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-21:2009
+A1:2010.
Questi prodotti sono anche conformi alla Direttiva 2014/30/
UE e 2011/65/UE. Per ulteriori informazioni, contattare DeWALT
all’indirizzo seguente o vedere sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del documento
tecnico e rende questa dichiarazione per conto di DeWALT.
Markus Rompel
Direttore Progettazione
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
26.04.2017
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, leggere
attentamente il manuale di istruzioni.
Definizioni: linee guida per la sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità di ciascuna
indicazione. Leggere il manuale e prestare attenzione ai
seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di pericolo imminente
che, se non viene evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare il
decesso o lesioni personali gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare
lesioni personali di entità lieve o moderata.
AVVISO: indica una situazione non in grado di causare
lesioni personali ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Segnala rischio di incendi.
61
Peso
Italiano
Batterie
Caricatori/Tempi di Ricarica (Minuti)
Cat #
VDC
Ah
Peso (kg)
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
Avvertenze generali di sicurezza per
apparati elettrici
AVVERTENZA: leggere attentamente tutte le
avvertenze e le istruzioni. La mancata osservanza delle
istruzioni seguenti può causare scossa elettrica, incendio
e/o gravi lesioni personali.
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE
ISTRUZIONI PER RIFERIMENTI FUTURI
Il termine “apparato elettrico” utilizzato nelle avvertenze fa
riferimento sia agli apparati alimentati a corrente (con cavo
elettrico), sia a quelli a batteria (senza cavo).
1) Sicurezza Dell’area di Lavoro
a ) Mantenere l’area di lavoro pulita e ben illuminata.
Gli ambienti disordinati o scarsamente illuminati
favoriscono gli incidenti.
b ) Non azionare gli apparati in ambienti con atmosfera
esplosiva, come quelli in presenza di liquidi, gas
o polveri infiammabili. Gli apparati elettrici creano
scintille che possono incendiare le polveri o i fumi.
c ) Durante l’uso di un apparato elettrico, tenere
lontani i bambini e chiunque si trovi nelle vicinanze.
Le distrazioni possono provocare la perdita di controllo.
2) Sicurezza Elettrica
a ) Le spine dell’apparato elettrico devono essere
adatte alla presa di alimentazione. Non modificare
la spina in alcun modo. Non collegare un adattatore
alla spina di un apparato elettrico dotato di scarico
a terra. Per ridurre il rischio di scossa elettrica evitare di
modificare le spine e utilizzare sempre le prese appropriate.
b ) Evitare il contatto con superfici collegate con
la terra, quali tubature, termosifoni, fornelli e
frigoriferi. Se il proprio corpo è collegato con la terra, il
rischio di scossa elettrica aumenta.
c ) Non esporre gli apparati elettrici alla pioggia o
all’umidità. Se l’acqua entra nell’apparato elettrico
aumenta il rischio di scossa elettrica.
d ) Non utilizzare il cavo elettrico in modo improprio.
Non utilizzare mai il cavo per spostare, tirare
o scollegare l’apparato elettrico. Tenere il
cavo elettrico lontano da fonti di calore, olio,
bordi taglienti o parti in movimento. Se il cavo
62
è danneggiato o impigliato, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
e ) Quando l’apparato elettrico viene impiegato
all’aperto, utilizzare unicamente cavi di prolunga
previsti per esterni. L’uso di un cavo elettrico adatto ad
ambienti esterni riduce il rischio di scossa elettrica.
f ) Se è non è possibile evitare l’uso di un apparato
elettrico in ambienti umidi, usare una fonte di
corrente protetta da un interruttore differenziale
(salvavita). L’uso di un interruttore differenziale riduce il
rischio di scossa elettrica.
3) Sicurezza Personale
a ) Quando si utilizza un apparato elettrico evitare
di distrarsi. Prestare attenzione a quello che si sta
facendo e utilizzare il buon senso. Non utilizzare
l’apparato elettrico quando si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali. Un solo attimo
di distrazione durante l’uso di tali apparati potrebbe
provocare gravi lesioni personali.
b ) Indossare abbigliamento di protezione adeguato.
Utilizzare sempre protezioni oculari. L’uso di
abbigliamento di protezione quali mascherine antipolvere,
scarpe antinfortunistiche antiscivolo, caschi di sicurezza
o protezioni uditive, in condizioni opportune consente di
ridurre le lesioni personali.
c ) Evitare avvii involontari. Assicurarsi che
l’interruttore sia in posizione di spento prima
inserire l’alimentazione elettrica e/o il blocco
batteria e prima di afferrare o trasportare
l’apparato. Il trasporto di apparati elettrici tenendo il
dito sull’interruttore o quando sono collegati alla rete
elettrica con l’interruttore nella posizione di acceso
provoca incidenti.
d ) Prima di accendere l’apparato elettrico, rimuovere
eventuali chiavi o utensili di regolazione. Un
utensile di regolazione o una chiave fissati su una parte
rotante dell’apparato elettrico possono provocare
lesioni personali.
e ) Non sporgersi. Mantenere sempre una buona
stabilità al suolo ed equilibrio. Ciò consente un
migliore controllo dell’apparato nelle situazioni impreviste.
f ) Indossare vestiario adeguato. Non indossare abiti
lenti o gioielli. Tenere capelli, vestiti e guanti lontano
Italiano
dalle parti in movimento. Abiti lenti, gioielli o capelli
lunghi possono impigliarsi nelle parti in movimento.
g ) Se i dispositivi sono forniti di collegamento con
l’attrezzatura di aspirazione e raccolta delle
polveri, assicurarsi che siano collegati e utilizzati
correttamente. La raccolta delle polveri può ridurre i
pericoli legati a queste ultime.
L’utilizzo di ogni altro pacco batteria crea rischio di lesioni
e d’incendio.
c ) Se il pacco batteria non è utilizzato tenerlo lontano
da oggetti di metallo come fermagli, monete,
chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti metallici che
possono provocare un contatto dei terminali. Il corto
circuito dei terminali della batteria può provocare ustioni
o un incendio.
d ) In condizioni di uso eccessivo è possibile che la
batteria espella del liquido; evitarne il contatto. In
caso di contatto, sciacquare abbondantemente con
acqua. Se il liquido viene a contatto con gli occhi,
consultare un medico Il liquido emesso dalla batteria
può causare irritazioni o ustioni.
4) Uso e Manutenzione Dell’apparato
Elettrico
a ) Non forzare l’apparato. Utilizzare un apparato
adatto al lavoro da eseguire. L’apparato lavora meglio
e con maggior sicurezza se utilizzato secondo quanto è
stato previsto.
b ) Non utilizzare l’apparato se l’interruttore non
permette l’accensione o lo spegnimento. Qualsiasi
apparato elettrico che non possa essere controllato
tramite l’interruttore è pericoloso e deve essere riparato.
c ) Staccare la spina dall’alimentazione elettrica e/o
il blocco batteria dell’apparato elettrico prima di
effettuare qualsiasi tipo di regolazione, prima di
cambiare gli accessori o di riporlo. Queste misure
di sicurezza preventive riducono il rischio di azionare
l’apparato accidentalmente.
d ) Riporre gli apparati non utilizzati fuori dalla portata
dei bambini ed evitarne l’uso da parte di persone
che hanno poca familiarità con l’apparato elettrico
e con le presenti istruzioni. Gli apparati elettrici sono
pericolosi in mano a persone inesperte.
e ) Eseguire una manutenzione adeguata degli
apparati elettrici. Verificare il cattivo allineamento
e inceppamento di parti mobili, la rottura di
componenti e ogni altra condizione che possa
influire sul funzionamento degli apparati. Se
danneggiato, far riparare l’apparato elettrico
prima dell’uso. Molti incidenti sono provocati da
apparati elettrici su cui non è stata effettuata la
corretta manutenzione.
f ) Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti. La
manutenzione corretta degli utensili da taglio con bordi
affilati riduce le probabilità di inceppamento e ne facilita
il controllo.
g ) Utilizzare l’apparato elettrico, gli accessori, le punte
ecc., rispettando le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di funzionamento e il
lavoro da eseguire. L’utilizzo dell’apparato elettrico per
impieghi diversi da quelli previsti può provocare situazioni
di pericolo.
5) Uso e Manutenzione Della Batteria
a ) Ricaricare l’apparato esclusivamente con il
caricabatteria specificato dal produttore. Un
caricabatteria adatto a un determinato tipo di batteria
può provocare il rischio di incendio se utilizzato con un
pacco batteria differente.
b ) Gli apparati elettrici vanno usati esclusivamente
con i pacchi batteria specificatamente indicati.
6) Assistenza
a ) L’apparato elettrico deve essere riparato da
personale qualificato,che utilizzi ricambi originali
identici alle parti da sostituire. In questo modo viene
garantita la sicurezza dell’apparato elettrico.
Istruzioni di sicurezza aggiuntive per gli
sturatori elettrici
•
•
•
•
•
•
Prima di utilizzare l’utensile provare l’interruttore
differenziale (RCD) fornito in dotazione con il
cavo di alimentazione per accertarsi che funzioni
correttamente. Un RCD correttamente funzionante riduce il
rischio di scosse elettriche.
Utilizzare esclusivamente cavi di prolunga dotate di un
RCD. L’RCD sul cavo di alimentazione della macchina non
previene le scosse elettriche provenienti dai cavi di prolunga.
Afferrare il cavo in rotazione indossando esclusivamente
i guanti raccomandati dal costruttore. I guanti in
lattice oppure i guanti o gli stracci larghi potrebbero
avvolgersi accidentalmente attorno al cavo, causando gravi
lesioni personali.
Non lasciare che la trivella smetta di girare mentre il
cavo sta ruotando. Il cavo potrebbe essere sottoposto a una
sollecitazione eccessiva e attorcigliarsi, deformarsi o rompersi,
con il rischio di provocare gravi lesioni a persone.
Indossare guanti in lattice o in gomma sotto ai guanti
raccomandati dal costruttore, occhiali di sicurezza,
schermi facciali, indumenti protettivi e un respiratore, se
si sospetta che nella tubazione di scarico possano essere
presenti agenti chimici, batteri o altre sostanze tossiche
o infettive. Gli agenti chimici, i batteri o le altre sostanze
eventualmente presenti potrebbero provocare ustioni, essere
tossici o infettivi o causare altre gravi lesioni personali.
Adottare corrette prassi igieniche. Non mangiare né
fumare mentre si maneggia o si utilizza lo sturatubi.
Dopo avere maneggiato o utilizzato l’utensile per
disostruire dei tubi di scarico, lavarsi le mani e le altre
parti del corpo entrate in contatto con il contenuto
degli scarichi con acqua calda e sapone. Questa pratica
contribuirà a ridurre i rischi per la salute dovuti all’eventuale
esposizione a sostanze tossiche o infettive.
63
Italiano
•
Utilizzare lo sturatubi esclusivamente per i tubi di
scarico delle dimensioni raccomandate. L’utilizzo di uno
sturatubi non corretto potrebbe causare l’attorcigliamento, la
deformazione o la rottura del cavo, con il rischio di provocare
gravi lesioni a persone.
Regole di sicurezza aggiuntive per gli
sturatori elettrici
•
•
•
•
•
•
•
•
Arrestare immediatamente l’utensile se il cavo si inceppa e si
arresta. Se sottoposto a una sollecitazione eccessiva, il cavo
può attorcigliarsi, deformarsi o rompersi.
Prima dell’uso ispezionare il cavo per verificare che non sia
usurato né danneggiato.
In caso positivo, sostituire il cavo prima di utilizzare lo
sturatubi. Consultare la sezione Accessori opzionali.
Non attorcigliare, deformare o piegare eccessivamente i cavi.
Un cavo rotto può causare gravi lesioni personali.
Il processo di pulizia dello scarico può danneggiare i pavimenti
e altre superfici e creare disordine. Per evitare danni e rischi per
l’area circostante, utilizzare coperture di protezione adeguate.
La parte anteriore dello sturatubi non deve trovarsi a più di 15
cm (6”) di distanza dall’imboccatura del tubo discarico. Se ciò
non fosse possibile, utilizzare un tubo aggiuntivo e dei raccordi
per allungare il tubo di scarico. L’esposizione di più di 15 cm (6”)
di cavo dallo sturatubi potrebbe causare l’attorcigliamento, la
deformazione, la rottura o “colpi di frusta” del cavo.
Questo utensile è concepito per l’uso da parte di un singolo
operatore, in modo che egli sia in grado di controllare
autonomamente l’inserimento nel tubo e la rotazione del cavo.
Se il cavo smette di girare, l’operatore deve immediatamente
rilasciare il grilletto di azionamento per evitare che esso si
attorcigli, si deformi, si rompa o che si verifichi un “colpo di
frusta” del cavo.
Azionare lo sturatubi nella modalità di rotazione indietro solo
attenendosi alle indicazioni contenute in questo manuale.
L’uso dello sturatubi nella modalità di rotazione indietro per
periodi prolungati può danneggiare il cavo.
Non tirare il grilletto di azionamento con l’estremità del cavo
fuori dal tubo.
Rischi residui
Malgrado l’applicazione delle principali regole di sicurezza e
l’implementazione di dispositivi di sicurezza, alcuni rischi residui
non possono essere evitati. Questi sono:
• Menomazioni uditive.
• Rischio di lesioni personali causati da schegge volanti.
• Rischio di bruciature causate da parti che si arroventano
durante la lavorazione.
• Rischio di lesioni personali causate dall’utilizzo prolungato.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere alimentato con
un solo livello di tensione. Verificare sempre che la tensione
del pacco batteria corrisponda alla tensione della targhetta.
Assicurarsi anche che la tensione del caricabatterie corrisponda
a quella di rete.
64
L’apparato DeWALT possiede doppio isolamento
secondo la normativa EN60335, perciò non è
necessario il collegamento a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito
con un cavo appositamente realizzato, disponibile tramite la
rete di assistenza DeWALT.
Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare
sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) – utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) – utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente esterno,
devono essere collegati ad un interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Non si dovrebbe mai utilizzare un cavo di prolunga se non
assolutamente necessario. Utilizzare un cavo di prolunga
omologato, adatto alla presa di ingresso del caricabatterie
(vedere i Dati tecnici). La sezione minima del conduttore è
1 mm2 e la lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo completamente.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
Caricabatterie
I caricabatteria DeWALT non richiedono alcuna regolazione e
sono progettati per funzionare nel modo più semplice possibile.
Istruzioni di sicurezza importanti per tutti i
caricabatteria
CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI: il presente manuale
contiene importanti istruzioni di sicurezza e di funzionamento
per caricabatterie compatibili (vedere Dati tecnici).
• Prima di utilizzare il caricatore, leggere tutte le istruzioni e
gli avvertimenti contrassegnati sul caricatore, la batteria e il
prodotto che funziona con la batteria.
AVVERTENZA: rischio di scossa elettrica. Non far
penetrare alcun liquido dentro al caricabatterie. Pericolo
di scossa elettrica.
AVVERTENZA: consigliamo l’utilizzo di un dispositivo di
corrente residua con una corrente nominale residua di
30mA o inferiore.
ATTENZIONE: rischio di incendio. Per ridurre il rischio di
lesioni, caricare solamente batterie ricaricabili DeWALT.
Tipi diversi di batterie potrebbero scoppiare provocando
lesioni personali e danni.
ATTENZIONE: i bambini devono essere sorvegliati per
assicurarsi che non giochino con l’apparecchio.
AVVISO: in determinate condizioni, con il caricatore
inserito nella presa di corrente, i contatti di carica esposti
all’interno del caricabatterie possono essere circuitati da
materiale estraneo. Materiali estranei di natura conduttiva
quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, lana
d’acciaio, fogli di alluminio o qualsiasi accumulo di
particelle metalliche devono essere tenuti lontano dalle
cavità del caricabatterie. Staccare sempre il caricabatterie
Italiano
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
dalla presa quando il pacco batteria non è in sede.
Staccare il caricabatterie dalla presa prima di cominciare
a pulirlo.
NON provare a caricare il pacco batterie con qualsiasi
altro caricabatteria diverso da quelli di questo
manuale. Il caricabatterie e il pacco batteria sono progettati
specificatamente per lavorare insieme.
Questi caricabatteria non sono previsti per alcun altro
utilizzo diverso dal caricare le batterie ricaricabili
DeWALT. Ogni utilizzo diverso comporta rischio di incendio,
scossa elettrica o folgorazione.
Non esporre il caricabatteria a pioggia o neve.
Per staccare dalla presa il caricabatterie, tirare la spina e
non il cavo. Ciò riduce il rischio che si danneggino entrambi.
Assicurarsi che il cavo sia posto in modo da non essere
calpestato, non faccia inciampare o altro che lo possa
danneggiare o sollecitare.
Non utilizzare un cavo di prolunga se non è strettamente
necessario. L’utilizzo di cavi di prolunga non idonei può dar
luogo a rischio di incendio,scossa elettrica o folgorazione.
Non mettere alcun oggetto sopra il caricabatteria e non
appoggiare il caricabatteria su superfici morbide che
potrebbero bloccare le fessure di ventilazione e causare
calore interno eccessivo. Tenere il caricabatteria lontano da
qualsiasi fonte di calore. Il caricabatteria viene ventilato con le
fessure sopra e sotto l’alloggiamento.
Non lavorare con un caricabatteria che abbia il cavo o la
spina danneggiati—farli sostituire immediatamente.
Non azionare il caricabatteria se ha preso un forte colpo,
è caduto o è stato danneggiato in qualche altro modo.
Portarlo in un centro di assistenza autorizzato.
Non smontare il caricabatteria; quando è necessaria
assistenza o riparazione, portarlo in un centro di
assistenza autorizzato. Un montaggio sbagliato comporta
il rischio di scossa elettrica, folgorazione o incendio.
Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse danneggiato, è
necessario farlo sostituire immediatamente dal produttore, o
dal suo agente o da persone qualificate per evitare pericoli.
Staccare il caricabatterie dalla presa prima di qualsiasi
tipo di pulizia. Ciò riduce il rischio di scossa elettrica. La
rimozione del pacco batteria non riduce tale rischio.
Non tentare MAI di collegare fra loro 2 caricabatteria.
Il caricabatteria è progettato per funzionare con la
corrente elettrica da 230V standard di rete. Non tentare
di utilizzarlo con una tensione diversa. Ciò non vale per i
caricabatterie da veicolo.
Caricamento di una batteria (Fig. B)
1. Collegare il caricatore ad una presa adatta prima di inserire il
gruppo batterie.
2. Inserire il pacco batteria 5 nel caricabatteria, assicurandosi
che sia completamente posizionato nel caricabatteria. La
luce rossa (in carica) lampeggia ripetutamente, indicando
che è iniziato il processo di carica.
3. Il completamento della carica sarà indicato dalla luce
rossa che rimane continuamente accesa. Il pacco batteria
è completamente carico e può essere utilizzato in questo
momento o lasciato nel caricabatterie. Per rimuovere il
pacco batteria dal caricabatterie, premere e tenere premuto
il pulsante di sblocco della batteria 6 sul pacco batteria.
NOTA: Per garantire la massima prestazione e durata delle
batterie Li-Ion, caricare completamente il pacco batteria prima
di utilizzarlo per la prima volta.
Funzionamento del caricabatterie
Consultare gli indicatori sottostanti per lo stato di carica del
pacco batteria.
Indicatori di carica
in carica
carica completa
ritardo per pacco caldo/freddo*
*La spia rossa continuerà a lampeggiare, ma una spia
dell’indicatore gialla sarà illuminata durante questa operazione.
Una volta che la batteria avrà raggiunto una temperatura
adeguata, la spia gialla si spegnerà e il caricabatteria riprenderà
la procedura di caricamento.
I caricabatteria compatibili non caricheranno un pacco batteria
difettoso. Il caricabatteria indicherà una batteria difettosa non
illuminandosi o visualizzando un motivo lampeggiante con la
dicitura pacco batteria o caricabatteria difettoso.
NOTA: questo potrebbe anche indicare un problema del
caricabatteria.
Se il caricabatteria indica un problema, portare il caricatore e
il pacco batteria presso un centro di assistenza autorizzato per
essere testati.
Ritardo pacco caldo/freddo
Quando il caricabatteria rileva una batteria troppo calda o
troppo fredda avvia automaticamente un ritardo pacco caldo/
freddo, sospendendo il caricamento finché la batteria non ha
raggiunto la temperatura appropriata. Il caricabatteria quindi
passa automaticamente alla modalità di caricamento del pacco.
Questa funzione garantisce la massima durata della batteria.
Un pacco batteria freddo si caricherà a una velocità più lenta
rispetto a un pacco batteria caldo. Il pacco batteria si caricherà
a una velocità rallentata per tutto il ciclo di caricamento e non
tornerà alla velocità di caricamento massima anche se la batteria
si scalda.
Il caricabatterie DCB118 è dotato di una ventola interna
progettata per raffreddare il pacco batterie. La ventola si
accende automaticamente quando il pacco batteria necessita
di essere raffreddato. Non utilizzare mai il caricabatterie se
la ventola non funziona correttamente o se le aperture di
ventilazione sono bloccate. Non permettere a corpi estranei di
entrare all’interno del caricabatterie.
Sistema di protezione elettronico
Gli apparati XR Li-Ion (agli ioni di litio) sono progettati con un
sistema di protezione elettronico che salvaguarda la batteria da
sovraccarico, surriscaldamento o scaricamento completo.
65
Italiano
L’apparato si spegnerà automaticamente se dovesse
scattare il Sistema di Protezione Elettronico. In tal caso,
riporre la batteria agli ioni di litio sul caricatore finché non è
completamente carica.
Montaggio a parete
Questi caricabatterie sono progettati per essere montabili a
parete o per sedersi in posizione verticale su un piano o una
superficie di lavoro. Durante il montaggio a parete, individuare
il caricabatterie a portata di una presa elettrica, e lontano
da un angolo o altri ostacoli che possano impedire il flusso
d’aria. Utilizzare il retro del caricabatterie come modello per
la posizione delle viti di montaggio sulla parete. Montare il
caricabatterie in modo sicuro utilizzando viti per cartongesso
(acquistate separatamente) di almeno 25,4 mm di lunghezza
con un diametro della testa della vite di 7–9 mm, fissata nel
legno a una profondità ottimale lasciando circa 5,5 mm della
vite esposti. Allineare le fessure sul retro del caricatore con le viti
a vista e inserirle fino in fondo nelle fessure.
Istruzioni di pulizia per il caricabatteria
AVVERTENZA: rischio di scossa elettrica. Scollegare il
caricabatteria dalla presa di alimentazione CA prima
della pulizia. È possibile rimuovere lo sporco e il grasso
dall’esterno del caricabatteria utilizzando un panno o
una spazzola morbida non metallica. Non utilizzare
acqua o soluzioni detergenti. Non far penetrare del liquido
all’interno dell’apparato, e non immergere alcuno dei suoi
componenti direttamente in un liquido.
Pacco batteria
Istruzioni di sicurezza importanti per tutti i
pacchi batteria
Con l’ordine dei pacchi batteria di ricambio, assicurarsi di
includere il loro numero di catalogo e la tensione.
Quando si apre la scatola, il pacco batteria non è carico
completamente. Prima di utilizzare il pacco batteria e il
caricabatterie, leggere le istruzioni di sicurezza seguenti. Seguire
poi le procedure di carica descritte.
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
•
•
•
•
•
66
Non caricare o utilizzare la batteria in ambienti con
atmosfera esplosiva, come quelli in presenza di liquidi,
gas o polveri infiammabili. L’inserimento o la rimozione
della batteria dal caricabatterie può incendiare le polveri o i
fumi.
Non forzare il pacco batteria nel caricabatteria. Non
modificare il pacco batteria in modo da farlo entrare
in un caricabatteria non compatibile siccome il pacco
batteria potrebbe rompersi e provocare gravi lesioni
personali.
Caricare i pacchi batteria solo nei caricabatteria DeWALT.
NON spruzzare o immergere in acqua o in altri liquidi.
Non immagazzinare o non utilizzare l’apparato e il
pacco batteria in posti dove la temperatura raggiunge
o supera 40 ˚C (104 ˚F) (come nei capannoni o nelle
costruzioni metalliche in estate).
•
•
•
Non bruciare il pacco batteria anche se è seriamente
danneggiato o è completamente esausto. Il pacco
batteria può esplodere se gettato nel fuoco. Se vengono
bruciati dei pacchi batteria agli ioni di litio, si creano fumi e
materiali tossici.
Se il contenuto della batteria viene a contatto con la
pelle, lavare immediatamente con sapone delicato
e acqua. Se il liquido della batteria raggiunge gli occhi,
sciacquare con acqua gli occhi aperti per 15 minuti o fino a
quando cessa l’irritazione. Se sono necessarie cure mediche,
l’elettrolito della batteria è composto da una miscela di
carbonati organici liquidi e di sali di litio.
Il contenuto delle celle della batteria aperta può causare
irritazione delle vie respiratorie. Far circolare aria fresca. Se
il sintomo persiste, rivolgersi a cure mediche.
AVVERTENZA: rischio di incendio. Il liquido della batteria
si può incendiare se esposto a scintilla o a fiamma.
AVVERTENZA: non cercare mai di aprire il pacco
batteria per alcun motivo. Se l’involucro del pacco
batteria è lesionato o danneggiato, non inserirlo nel
caricabatterie. Non schiacciare, far cadere o danneggiare
il pacco batteria. Non utilizzare un pacco batteria o un
caricabatterie che abbia subito un forte colpo, sia caduto,
sia stato travolto o danneggiato in qualche modo (per
esempio forato con un chiodo, battuto con un martello,
calpestato). Pericolo di scossa elettrica o folgorazione. I
pacchi batteria danneggiati dovrebbero essere inviati al
centro assistenza per il riciclaggio.
AVVERTENZA: pericolo d’incendio. Non conservare o
trasportare il pacco batteria in modo tale che degli
oggetti metallici possano entrare a contatto con
i terminali esposti della batteria. Per esempio, non
riporre il pacco batteria in grembiuli, tasche, cassette degli
attrezzi, scatole kit prodotto, cassetti, ecc, con chiodi, viti,
chiavi, etc.
ATTENZIONE: quando non viene usato, appoggiare
l’apparato di fianco su una superficie stabile, dove
non ci sia rischio di inciampare o di cadere. Alcuni
apparati con pacchi batterie grandi possono rimanere
in piedi poggiando sul pacco batteria ma potrebbero
cadere facilmente.
Trasporto
AVVERTENZA: pericolo d’incendio. Il trasporto delle
batterie può causare incendi se i terminali della batteria
entrano inavvertitamente a contatto con materiali
conduttivi. Durante il trasporto delle batterie, assicurarsi
che i terminali della batteria siano protetti e ben isolati
da materiali che potrebbero entrare in contatto con essi e
causare un corto circuito.
Le batterie DeWALT sono conformi a tutte le norme di trasporto
in vigore come prescritte dalle normative del settore e legali
che includono la Raccomandazione NU sul trasporto di merci
pericolose; le normative sulle merci pericolose dell’Associazione
di trasporto aereo internazionale (IATA), le normative
internazionali marittime sulle merci (IMDG) e l’Accordo
europeo concernente il trasporto stradale internazionale di
Italiano
merci pericolose (ADR). Le celle e le batterie agli ioni di litio
sono state testate conformemente alla sezione 38,3 delle
Raccomandazioni NU sul Manuale di Test e Criteri per il
Trasporto di merci pericolose.
Nella maggior parte dei casi, la spedizione di un pacco batteria
DeWALT sarà esentata dalla classificazione di Materiale
pericoloso Classe 9 pienamente regolamentato. In generale, solo
le spedizioni contenenti una batteria agli ioni di litio con una
classe superiore a 100 wattore (Wh) richiederà una spedizione
Classe 9 pienamente regolamentata. Tutte le batterie agli ioni
di litio hanno la potenza in wattora indicata sulla confezione.
Inoltre, a causa della complessità della regolamentazione,
DeWALT sconsiglia la spedizione aerea delle sole batterie agli
ioni di litio a prescindere dalla classificazione in wattora. Le
spedizioni di utensili con batterie (kit combo) possono essere
effettuate per via aerea eccetto salvo che la classificazione in
wattore della batteria non sia superiore a 100 Wh.
A prescindere che una spedizione sia considerata esente o
pienamente regolata, è di responsabilità dei trasportatori
consultare le ultime normative concernenti i requisiti di
imballaggio/etichettatura/contrassegno e documentazione.
Le informazioni contenute nella presente sezione sono fornite in
buona fede e si ritengono accurate al momento della creazione
del documento. Tuttavia, non viene fornita alcuna garanzia
implicita o esplicita. È di responsabilità dell’acquirente assicurarsi
che le proprie attività sia conformi alle normative in vigore.
Trasporto della batteria FLEXVOLTTM
La batteria DeWALT FLEXVOLTTM ha due modalità: Uso e
Trasporto.
Modalità Uso: Quando la batteria FLEXVOLTTM è utilizzata
autonomamente o si trova in un prodotto DeWALT 18V,
funzionerà come batteria da 18V. Quando la batteria
FLEXVOLTTM si trova in un prodotto da 54V o 108V (due batterie
da 54V), funzionerà come batteria da 54V.
Modalità Trasporto: Quando viene inserito il coperchio sulla
batteria FLEXVOLTTM, la batteria è in modalità trasporto.
Conservare il coperchio per la spedizione.
In modalità Trasporto, le celle
sono elettricamente scollegate
all’interno del pacco risultando in
3 batterie con un wattora più
basso (Wh) rispetto a 1 batteria
con un wattora superiore. La quantità superiore di 3 batterie con
un wattora inferiore può esentare il pacco da determinate
norme di spedizione imposte sulle batterie con
wattora superiore.
Esempio di marcatura sull’etichetta d’uso
Per esempio, la
classificazione di Trasporto e trasporto
Wh potrebbe indicare
3 x 36 Wh, ovvero 3
batterie di 36 Wh ciascuna.
La classificazione di Utilizzo Wh potrebbe indicare 108 Wh
(1 batteria implicita).
Istruzioni per la conservazione
1. Il posto migliore per la conservazione è un luogo fresco e
asciutto, non illuminato direttamente dal sole e protetto
da eccessive temperature calde o fredde. Per ottenere il
massimo di prestazioni e di durata dalla batteria, conservare
i pacchi batteria a temperatura ambiente quando
non utilizzati.
2. Per la conservazione nel lungo periodo, si raccomanda di
ritirare un pacco batteria completamente carico in un luogo
fresco e asciutto fuori dal caricabatteria per risultati ottimali.
NOTA: i pacchi batteria non devono essere conservati
completamente privi di carica. Il pacco batteria dovrà essere
ricaricato prima dell’uso.
Targhette sul caricabatterie e sul pacco
batteria
Oltre ai simboli utilizzati nel presente manuale, le etichette sul
caricabatteria e il pacco batteria riportano i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
Vedere i Dati Tecnici per il tempo di ricarica.
Non toccare con oggetti conduttivi.
Non caricare pacchi batteria danneggiati.
Non esporre all’acqua.
Far sostituire immediatamente i cavi difettosi.
aricare esclusivamente a temperature tra 4 ˚C e
C
40 ˚C.
Solo per uso interno.
S maltire il pacco batteria con la dovuta attenzione
per l’ambiente.
Caricare i pacchi batteria DeWALT esclusivamente
con i caricabatteria designati da DeWALT. Il
caricamento di pacchi batteria diversi da quelli
designati da DeWALT con un caricabatteria DeWALT
potrebbero causare un’esplosione o comportare
altre situazioni di pericolo.
Non bruciare il pacco batteria.
UTILIZZO (senza il tappo di traposto). Esempio: la
classificazione Wh indica 108 Wh (1 batteria con
108 Wh).
67
Italiano
TRASPORTO (con tappo di trasporto incorporato).
Esempio: la classificazione Wh indica 3 x 36 Wh
(3 batterie di 36 Wh).
10 Impugnatura anteriore
11 Cavo
12 Tamburo interno
Tipo batterie
13 Trivella a bulbo
Il modello DCD200 funziona con un pacco batteria da 18 volt.
Questi pacchi batteria possono essere utilizzati: DCB181,
DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185,
DCB187, DCB546, DCB547. Fare riferimento a Dati Tecnici per
ulteriori informazioni.
14 Simbolo direzione del cavo
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1 Sturatubi elettrico senza filo
1 Tamburo interno con cavo
1Caricabatterie
1 Pacco batteria Li-Ion (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 modelli)
2 Pacchi batteria Li-Ion (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 modelli)
3 Pacchi batteria Li-Ion (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 modelli)
1 Manuale di istruzioni
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai componenti o agli
accessori che possano essere avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e comprendere
interamente questo manuale.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
Radiazione visibile. Non guardare
direttamente la luce.
Pulsante di controllo direzione
Posizione del Codice Data (Fig. A)
Il codice data 15 , che comprende anche l’anno di
fabbricazione, è stampato sulla superficie dell’alloggiamento.
Esempio:
2017 XX XX
Anno di fabbricazione
Descrizione (Fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
68
AVVERTENZA: non modificare l’apparato o alcuna parte
di esso. Si possono causare danni o lesioni personali.
di rotazione del cavo avanti/indietro
Grilletto di azionamento a velocità variabile
Impugnatura principale
Interruttore luce di lavoro
Batteria
Pulsante di rilascio della batteria
Luce di lavoro a LED regolabile
Copertura di protezione fissa
Coperchio del tamburo
15 Codice data
Utilizzo Previsto
Questo sturatubi elettrico è concepito per applicazioni
professionali di disostruzione di tubi di scarico.
NON utilizzare in ambienti eccessivamente umidi o in presenza
di liquidi infiammabili o gas.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza di liquidi
o gas infiammabili.
Questo sturatubi è un elettroutensile professionale.
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi all’apparato. Le
persone inesperte devono utilizzare questo apparato solo
sotto sorveglianza.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso da parte di
persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali
o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, a
meno che non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di una persona
responsabile della loro sicurezza. I bambini non devono mai
essere lasciati da soli con questo prodotto.
Grilletto di azionamento a velocità variabile
(Fig. A)
Per mettere in funzione l’utensile, premere il grilletto di
azionamento 2 . Per spegnere l’utensile, rilasciare il grilletto di
azionamento. La velocità dell’utensile viene controllata variando
la posizione del grilletto di azionamento.
NOTA: l’utilizzo continuativo a velocità variabile è sconsigliato.
Può danneggiare il grilletto di azionamento e deve
essere evitato.
Pulsante di controllo della rotazione
avanti/indietro (Fig. A)
Il pulsante di controllo della rotazione avanti/indietro 1
determina la direzione di rotazione del cavo e funge anche da
pulsante di sicurezza.
Per selezionare la rotazione avanti, rilasciare il grilletto di
azionamento e premere il pulsante di controllo della rotazione
avanti/indietro sul lato destro dell’utensile.
Per selezionare la rotazione indietro, rilasciare il grilletto di
azionamento e premere il pulsante di controllo avanti/indietro
sul lato sinistro dell’apparato.
La posizione centrale del pulsante di controllo blocca l’utensile
nella posizione di spegnimento. Assicurarsi di avere rilasciato
il grilletto di azionamento prima di cambiare la posizione del
pulsante di controllo.
NOTA: la prima volta che l’utensile viene messo in moto dopo
un cambio della direzione di rotazione, è possibile avvertire uno
scatto all’avvio. È un fatto normale che non indica la presenza
di problemi.
Italiano
NOTA: l’utensile deve essersi arrestato completamente prima
di modificare la direzione dell’utensile o di azionarlo nella
direzione opposta.
Blocco dell’impugnatura anteriore/del cavo
(Fig. A)
L’impugnatura anteriore 10 presenta due posizioni: di blocco
e di sblocco. Spingendola in avanti, l’impugnatura anteriore
si sblocca e consente di tirare fuori il cavo o di spingerlo nel
tamburo. Tirandola indietro, l’impugnatura anteriore blocca il
cavo in posizione.
Luce di lavoro a LED regolabile (Figg. A e C)
La luce di lavoro a LED regolabile 7 (Fig. A) si trova sulla base
della copertura di protezione fissa del tamburo 8 . L’interruttore
della luce di lavoro 4 , illustrato nella Fig. C, è situato alla base
sull’impugnatura principale dello sturatubi 3 . La luce di lavoro
si attiva appena viene premuto il grilletto di azionamento. È
possibile scegliere tra le modalità Luce bassa, Luce media e
Faretto spostando l’interruttore 4 . Se il grilletto di azionamento
rimane premuto, la luce di lavoro rimane accesa in tutte
le modalità.
Quando la luce di lavoro è regolata nella modalità Luce bassa e
Luce media, il fascio luminoso rimane acceso fino a 20 secondi
dopo il rilascio del grilletto di azionamento.
Modalità Faretto
La modalità di luce intensa corrisponde alla modalità Faretto.
Il faretto si spegne automaticamente 20 secondi dopo avere
rilasciato il grilletto di azionamento. Due minuti prima di
spegnersi il faretto lampeggia due volte e successivamente
la luce si affievolisce fino allo spegnimento. Per evitare lo
spegnimento del faretto toccare leggermente il grilletto
di azionamento.
AVVERTENZA: quando si utilizza la luce di lavoro
nella modalità Luce media o Faretto, non fissare la
luce, né collocare l’utensile in una posizione in cui
la luce sia puntata negli occhi di qualcuno. Rischio di
gravi lesioni agli occhi.
ATTENZIONE: quando si utilizza l’utensile nella modalità
Faretto, appoggiarlo su un fianco su una superficie stabile,
in un luogo in cui non si rischi di inciampare o di cadere.
ATTENZIONE: prima di utilizzare l’utensile come faretto,
ritrarre completamente il cavo all’interno del tamburo.
Potrebbero verificarsi infortuni alle persone o danni
alle cose.
Avvertenza di batteria scarica
Quando la luce di lavoro si trova nella modalità Faretto e la
batteria sta per scaricarsi completamente, il faretto lampeggia
due volte e la luce si affievolisce fino allo spegnimento. Dopo
due minuti la batteria sarà del tutto scarica e lo sturatubi si
spegnerà immediatamente. A questo punto sostituire la batteria
con una carica.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, tenere
sempre a disposizione una batteria di riserva o una
sorgente di illuminazione secondaria se la situazione lo
rende necessario.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e staccare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Un
avvio accidentale può causare lesioni.
AVVERTENZA: utilizzare esclusivamente pacchi batteria e
caricabatterie DeWALT.
Inserimento e rimozione del gruppo batterie
dall’apparato (Fig. B)
NOTA: per risultati ottimali, assicurarsi che il pacco batteria 5 sia completamente carico.
Per installare il pacco batteria
nell’impugnatura dell’apparato
1. Allineare il pacco batteria 5 alle guide all’interno
dell’impugnatura dell’apparato (Fig. B).
2. Farlo scorrere nell’impugnatura finché il pacco batteria non
è saldamente posizionato nell’apparato e assicurarsi che non
si disinnesti.
Per rimuovere il pacco batteria
dall’apparato
1. Premere il pulsante di rilascio della batteria 6 ed estrarre il
pacco batteria dall’impugnatura dell’apparato.
2. Inserire il pacco batteria nel caricatore come descritto nella
sezione caricabatteria di questo manuale.
Pacchi batteria con indicatore del livello
di carburante (Fig. B)
Alcuni pacchi batteria DeWALT comprendono un indicatore del
livello di carburante costituito da tre spie LED verdi che indicano
il livello di carica rimanente nel pacco batteria.
Per azionare l’indicatore del carburante, premere e tenere
premuto il pulsante dell’indicatore del carburante 6 . Una
combinazione di tre spie LED verdi si illumina per designare
il livello di carica residua. Quando il livello di carica nella
batteria scende al di sotto del limite utilizzabile, l’indicatore del
carburante non si illumina e sarà necessario ricaricare la batteria.
NOTA: l’indicatore del carburante è solo un’indicazione
del livello di carica residua sul pacco batteria. Non indica la
funzionalità dell’apparato ed è soggetto a variazioni in base
ai componenti prodotto, alla temperatura e all’applicazione
dell’utente finale.
Estrazione del cavo dallo sturatubi e
installazione del tamburo
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali,
indossare occhiali di sicurezza oppure occhiali con
protezioni laterali. Indossare sempre guanti in pelle con
sotto guanti in lattice. Il cavo viene sottoposto a una
sollecitazione e può srotolarsi all’improvviso. L’estremità del
cavo potrebbe essere affilata.
69
Italiano
Dopo ogni utilizzo estrarre il cavo dall’utensile per la pulizia.
COME ESTRARRE IL CAVO
1. Rimuovere la batteria dall’utensile.
2. Tirare l’impugnatura anteriore 10 in fuori rispetto l’utensile,
nella posizione di sblocco.
3. Con l’utensile tenuto in verticale, rimuovere le quattro viti
dal coperchio del tamburo 9 .
AVVERTENZA! il cavo viene sottoposto a una
sollecitazione e può srotolarsi all’improvviso. Esercitare
pressione sul coperchio del tamburo in modo che il cavo
non si srotoli.
4. Sollevare con cautela il coperchio del tamburo, infilare
sotto la mano per tenere fermo il cavo con forza durante la
rimozione del coperchio del tamburo 9 e dell’impugnatura
anteriore 10 per scoprire il tamburo interno 12 .
5. Rimuovere il cavo dal coperchio del tamburo e
dall’impugnatura anteriore e infilarlo nel tamburo interno.
Mettere da parte il coperchio del tamburo.
6. Estrarre con cautela il tamburo interno con il cavo
dallo sturatubi.
7. Durante la pulizia del cavo, srotolarlo con cautela dal
tamburo interno. Consultare la sezione Pulizia del
capitolo Manutenzione.
COME INSTALLARE IL CAVO
1. Rimuovere la batteria dall’utensile.
2. Tirare l’impugnatura anteriore 10 in fuori rispetto l’utensile,
nella posizione di sblocco.
3. Rimuovere le quattro viti dal coperchio del tamburo 9 .
4. Avvolgere completamente il cavo pulito e asciutto nel
tamburo interno 12 seguendo il simbolo di direzione del
cavo 14 (Fig. A).
AVVERTENZA! se il cavo viene avvolto nella direzione
sbagliata potrebbe essere sottoposto a una coppia
eccessiva che lo deformerebbe durante l’avvolgimento.
AVVERTENZA: non installare mai un cavo nuovo
infilandolo attraverso l’impugnatura anteriore sull’utensile.
Smontare sempre il coperchio del tamburo per essere certi
che il cavo sia avvolto nella direzione corretta.
5. Rimontare il tamburo interno con il cavo nell’utensile.
6. Estrarre con cautela l’estremità del cavo con la trivella
a bulbo dal tamburo interno e farla passare attraverso
l’impugnatura anteriore.
AVVERTENZA! il cavo viene sottoposto a una
sollecitazione e può srotolarsi all’improvviso. Esercitare
pressione sul cavo in modo che non si srotoli.
7. Posizionare il coperchio del tamburo e l’impugnatura
anteriore sopra al tamburo interno e reinstallare le quattro
viti. Serrare saldamente.
NOTA: se l’unità non è bilanciata e/o vibra più del dovuto, il
cavo potrebbe essere stato avvolto poco.
70
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le istruzioni di sicurezza
e le normative in vigore.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e staccare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Un
avvio accidentale può causare lesioni.
AVVERTENZA: indossare sempre occhiali di sicurezza
o altri dispositivi di protezione individuale adeguati
all’attività da svolgere.
AVVERTENZA: indossare sempre guanti in pelle con sotto
guanti in lattice.
AVVERTENZA: non azionare lo sturatubi se sono esposti
dal tubo o dal tamburo più di 15 cm di cavo.
AVVERTENZA: può verificarsi un “colpo di frusta” del cavo
oppure il cavo può aggrovigliarsi.
AVVERTENZA: non tenere con le mani il cavo mentre
sta ruotando.
AVVERTENZA: l’estremità del cavo potrebbe
essere affilata.
Corretto posizionamento delle mani (Fig. D)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, tenere le mani SEMPRE nella posizione corretta,
come illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, mantenere SEMPRE l’apparato con presa sicura per
prevenire reazioni improvvise.
La posizione corretta delle mani prevede una mano
sull’impugnatura anteriore 10 , e l’altra mano sull’impugnatura
principale 3 .
Disostruzione di un tubo di scarico
1. Collocare il pulsante di controllo della rotazione avanti/
indietro 1 nella posizione centrale.
2. Installare la batteria nell’impugnatura.
3. Collocare il pulsante di controllo della rotazione avanti/
indietro 1 nella posizione avanti.
4. Tirare in fuori l’impugnatura anteriore 10 nella posizione
di sblocco.
5. Estrarre almeno 46 cm (18”) di cavo dall’utensile. Inserire
almeno 30 cm (12”) di cavo nel tubo di scarico, lasciando
non più di 15 cm (6”) di cavo esposti.
AVVERTENZA: non azionare lo sturatubi se il cavo è
esposto più di 15 cm (6”). Una lunghezza maggiore può
provocare l’attorcigliamento, la deformazione, la rottura o
un “colpo di frusta” del cavo.
AVVERTENZA: quando si utilizza lo sturatubi
indossare sempre guanti in pelle con sotto guanti
in lattice.
Italiano
AVVERTENZA: se il cavo è bloccato per via dell’ostruzione
o del tubo e non ruota, consultare la sezione
Disinceppamento dello sturatubi.
AVVERTENZA: se la rotazione del cavo si interrompe per
via dell’ostruzione o del tubo, rilasciare immediatamente il
grilletto di azionamento.
AVVERTENZA: utilizzare lo sturatubi nella modalità
di rotazione indietro solo per estrarre il cavo
da un’ostruzione.
6. Continuare a spingere a mano il cavo nella tubazione fino a
quando risulta difficoltoso.
7. Quando l’inserimento del cavo nel tubo diventa più faticoso,
spostare l’impugnatura anteriore indietro per bloccare il cavo
con solo 15 cm (6”) esposti. Tenendo le mani lontano dal
cavo, tirare il grilletto di azionamento per avviare la rotazione
del cavo e spostare in avanti lo sturatubi verso l’imbocco
dello scarico, per spingerlo giù all’interno del tubo.
8. Rilasciare il grilletto di azionamento, spostare in avanti
l’impugnatura anteriore per sbloccare il cavo, afferrare il
cavo con le mani indossando i guanti per evitare che venga
estratto accidentalmente dallo scarico, e tirare indietro lo
sturatubi in modo che non il cavo non sia esposto più di
15 cm (6”).
NOTA: il cavo non è collegato al tamburo interno. Prestare
attenzione quando si tirano fuori dal tamburo interno gli ultimi
1,5 m-2,13 m (5”-7”) di cavo, per assicurarsi che il cavo non esca
dalla macchina.
9. Per continuare a mandare avanti il cavo ripetere i passaggi
6-8.
4. Rilasciare il grilletto di azionamento e bloccare il
pulsante di controllo della rotazione avanti/indietro nella
posizione centrale.
5. Strofinare il cavo con uno straccio e reinserirlo nell’utensile.
6. Ripetere i passaggi 1-5 fino a quando il cavo è vicino
all’imbocco del tubo di scarico, quindi reinserire
manualmente la porzione di cavo rimanente nel tamburo.
AVVERTENZA: Non ritrarre mai la trivella
dall’imbocco del tubo di scarico mentre il cavo sta
ruotando. Potrebbe verificarsi un “colpo di frusta” del
cavo, provocando gravi lesioni personali.
NOTA: prima di riporre l’utensile lavare il cavo e il tamburo
(consultare la sezione Pulizia).
Suggerimento: È utile fare scorrere dell’acqua attraverso
la tubazione per lavare via i frammenti di sporco mentre la
macchina è in funzione e dopo. Evitare di bagnare il motore,
l’impugnatura e la batteria.
7. Quando il cavo si avvicina all’imbocco del tubo di scarico,
togliere il dito dal grilletto di azionamento per arrestare la
rotazione del cavo.
Disinceppamento dello sturatubi
10 mm
50 mm to 76 mm
Scarichi a pavimento, scarichi di
(3/8")
(2" to 3")
servizi igienici
Il cavo con diametro di 6 mm (1/4”) e 8 mm (5/16”) con trivella
a bulbo all’estremità può ruotare attraverso la maggior parte
delle barre trasversali dei filtri di scarico e funziona bene nelle
tubazioni ostruite da elementi morbidi, quali capelli, residui di
sapone, grassi, ecc.
Capacità massima: cavo di 10,6 m (35 ft.) con diametro di
10 mm (3/8”).
AVVERTENZA: assicurarsi che il cavo si sia arrestato
completamente prima di regolare la direzione di
rotazione indietro.
1. Regolare l’impugnatura anteriore nella posizione di sblocco
e il pulsante di controllo della rotazione avanti/indietro nella
posizione di rotazione indietro.
2. Ritrarre alcuni centimetri l’utensile funzionante con
rotazione indietro per liberare il cavo.
3. Arrestare l’utensile.
4. Una volta che l’utensile si è arrestato completamente,
riportare il pulsante di controllo alla posizione di
rotazione avanti.
ATTENZIONE: l’uso dello sturatubi nella modalità di
rotazione indietro per periodi prolungati può danneggiare
il cavo e gli accessori. Utilizzare lo sturatubi nella
modalità di rotazione indietro solo per estrarre il cavo
da un’ostruzione.
Estrazione del cavo dal tubo di scarico
1. Regolare l’impugnatura anteriore nella posizione di sblocco
2. e il pulsante di controllo della rotazione avanti/indietro nella
posizione di rotazione avanti.
3. Tirare leggermente il grilletto di azionamento e tirare
indietro l’utensile per estrarre circa 15 cm (6”) di cavo dal
tubo di scarico.
Tabella Applicazione cavi
Dimensioni
cavo
Diametro
tubo
Applicazioni tipiche
6 mm
(1/4")
19 mm to 38 mm
(3/4" to 1-1/2")
Scarichi di lavabi e vasche da bagno
8 mm
(5/16")
32 mm to 50 mm
(1-1/4" to 2")
Scarichi di lavelli, lavatoi, piccole
tubazioni di scarico
MANUTENZIONE
Questo apparato DeWALT è stato progettato per funzionare a
lungo con una manutenzione minima. Per avere prestazioni
sempre soddisfacenti occorre avere cura dell’apparato e
sottoporlo a pulizia periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e staccare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Un
avvio accidentale può causare lesioni.
Il caricabatteria e il pacco batteria non sono parti riparabili.
Lubrificazione
L’apparato non richiede alcuna ulteriore lubrificazione.
71
Italiano
le disposizioni locali. Ulteriori informazioni sono disponibili
all’indirizzo www.2helpU.com.
Pulizia
AVVERTENZA: rimuovere la batteria prima di procedere
alla pulizia dell’utensile.
AVVERTENZA: soffiare via la polvere dall’alloggiamento
con aria compressa, non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria di ventilazione.
Quando si esegue questa procedura indossare occhiali di
protezione e mascherine antipolvere omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o altri prodotti
chimici aggressivi per pulire le parti non metalliche
dell’apparato. Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti. Utilizzare un
panno inumidito solo con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno dell’apparato, e non
immergere alcuno dei suoi componenti direttamente in
un liquido. Non lasciare che penetri del liquido all’interno
del motore e dell’impugnatura dell’utensile, e non
immergere alcuno dei suoi componenti direttamente in
un liquido.
Dopo ogni utilizzo, risciacquare, asciugare e lubrificare
leggermente il cavo per prevenire possibili danni causati da
sedimenti e agenti chimici utilizzati per pulire i tubi di scarico.
Prima di risciacquare estrarre il cavo e il tamburo interno
dall’utensile. Consultare la sezione Estrazione del cavo dallo
sturatubi e installazione del tamburo.
NOTA: Se sottoposto a una sollecitazione eccessiva, il cavo può
attorcigliarsi, deformarsi o rompersi.
AVVERTENZA! Indossare sempre guanti in pelle con sotto
guanti in lattice.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: poiché accessori diversi da quelli offerti
o raccomandati da DeWALT, non sono stati testati con
questo prodotto, l’utilizzo di tali accessori potrebbe
essere pericoloso. Per ridurre il rischio di lesioni, su
questo prodotto vanno utilizzati solo gli accessori
raccomandati DeWALT.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni sugli
accessori più adatti.
Accessori DeWALT disponibili per l’acquisto
DCD2000
Tamburo interno
DCD2005
Cavo di 7,6 m con diametro di 8 mm e trivella
a bulbo
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. I prodotti e le batterie
contrassegnati con questo simbolo non devono essere
smaltiti con i normali rifiuti domestici.
Prodotti e batterie contengono materiali che possono
essere recuperati o riciclati diminuendo la domanda di materie
prime. Si prega di riciclare prodotti elettrici e batterie secondo
72
Pacco batteria ricaricabile
Questo pacco batteria a lunga durata deve essere ricaricato
quando non fornisce più energia sufficiente per eseguire
compiti che prima erano eseguiti agevolmente. Al termine della
sua vita operativa, il pacco batteria va smaltito con la dovuta
cura per l’ambiente.
• Far scaricare il pacco batteria completamente, quindi
rimuoverlo dalla radio.
• Le batteria agli ioni di litio sono riciclabili. Consegnarle al
proprio concessionario o presso un’apposita stazione di
riciclaggio. Le batterie raccolte verranno riciclate o smaltite
in modo appropriato.
Nederlands
AFVOERREINIGER
DCD200
Hartelijk gefeliciteerd!
EG-conformiteitsverklaring
U hebt gekozen voor een DeWALT gereedschap. Jarenlange
ervaring, grondige productontwikkeling en innovatie maken
DeWALT tot een van de betrouwbaarste partners voor
gebruikers van professioneel gereedschap.
Richtlijn Voor Machines
Technische gegevens
Afvoerreiniger
DCD200
Spanning
Type
Accutype
Snelheid onbelast
Leidingformaat minimaal
Leidingformaat maximaal
K
abel afvoerreiniger max. lengte
Gewicht (zonder accuset)
VDC
min-1
mm
mm
m
kg
DCD200
18
1
Li-Ion
0–620
20
76
10.6
5.34
Lawaaiwaarden en vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgens EN60745-2-21.
dB(A)
80
LPA(emissie geluidsdrukniveau)
dB(A)
91
LWA(niveau geluidsvermogen)
K (onzekerheid voor het gegeven geluidsniveau)
dB(A)
3
Vibratie-emissiewaarde ah =
Onzekerheid K =
m/s
m/s2
2
7.2
1.5
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad wordt
gegeven, is gemeten in overeenstemming met een
gestandaardiseerde test volgens EN60745 en kan worden
gebruikt om het ene gereedschap met het andere te vergelijken.
Het kan worden gebruikt voor een eerste inschatting
van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde vibratie-emissieniveau
geldt voor de hoofdtoepassingen van het gereedschap. Als
het gereedschap echter voor andere toepassingen wordt
gebruikt, dan wel met andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-emissie verschillen. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk verhogen gedurende de
totale arbeidsduur.
Een inschatting van het blootstellingniveau aan vibratie
dient ook te worden overwogen wanneer het gereedschap
wordt uitgeschakeld of als het aan staat maar geen
daadwerkelijke werkzaamheden uitvoert. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verminderen gedurende de
totale arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen op om de
operator te beschermen tegen de effecten van vibratie,
zoals: onderhoud het gereedschap en de accessoires, houd
de handen warm, organisatie van werkpatronen.
DeWALT verklaart dat deze producten zoals beschreven onder
Technische gegevens in overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-21:2009
+A1:2010.
Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn 2014/30/EU
en 2011/65/EU. Neem voor meer informatie contact op met
DeWALT via het volgende adres of kijk op de achterzijde van
de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling
van het technische bestand en legt deze verklaring af
namens DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
26.04.2017
WAARSCHUWING: Lees de instructiehandleiding om het
risico op letsel te verminderen.
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad voor elk
signaalwoord. Gelieve de handleiding te lezen en op deze
symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een mogelijk gevaarlijke
situatie die, indien niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
OPMERKING: Geeft een handeling aan waarbij geen
persoonlijk letsel optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan veroorzaken.
Wijst op risico van een elektrische schok.
Wijst op brandgevaar.
73
Gewicht
Nederlands
Accu's
Laders/Laadtijden (Minuten)
Cat #
VDC
Ah
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
Gewicht (kg) DCB107
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
Algemene veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING: Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle instructies. Het
niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies
kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig
persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN
EN INSTRUCTIES ALS TOEKOMSTIG
REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de waarschuwingen verwijst
naar uw (met een snoer) op de netspanning aangesloten
elektrische gereedschap of naar (draadloos) elektrisch
gereedschap met een accu.
1) Veiligheid Werkplaats
a ) Houd het werkgebied schoon en goed verlicht.
Rommelige of donkere gebieden zorgen voor ongelukken.
b ) Bedien elektrische gereedschappen niet in een
explosieve omgeving, zoals in de nabijheid van
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrische
gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
c ) Houd kinderen en omstanders op een afstand terwijl
u een elektrisch gereedschap bedient. Als u wordt
afgeleid kunt u de controle over het gereedschap verliezen.
2) Elektrische Veiligheid
a ) Stekkers van elektrisch gereedschap moeten in het
stopcontact passen. Pas de stekker nooit op enige
manier aan. Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap. Niet aangepaste
stekkers en passende contactdozen verminderen het risico
op een elektrische schok.
b ) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren, fornuizen
en ijskasten. Er bestaat een verhoogd risico op een
elektrische schok als uw lichaam geaard is.
c ) Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of
natte omstandigheden. Als er water in een elektrisch
74
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
gereedschap terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
d ) Behandel het stroomsnoer voorzichtig. Gebruik het
stroomsnoer nooit om het elektrische gereedschap
te dragen of te trekken, of de stekker uit het
stopcontact te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of bewegende
onderdelen. Beschadigde snoeren of snoeren die in de
war zijn verhogen het risico op een elektrische schok.
e ) Als u een elektrisch gereedschap buitenshuis
gebruikt, gebruikt u een verlengsnoer dat geschikt
is voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis, vermindert
het risico op een elektrische schok.
f ) Als het gebruik van een elektrisch gereedschap
op een vochtige locatie onvermijdelijk is,
gebruikt u een stroomvoorziening die beveiligd
is met een aardlekschakelaar. Het gebruik van
een aardlekschakelaar vermindert het risico op een
elektrische schok.
3) Persoonlijke Veiligheid
a ) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw gezonde
verstand als u een elektrisch gereedschap bedient.
Gebruik het gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol of medicatie
bent. Een moment van onoplettendheid tijdens het
bedienen van elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b ) Gebruik een beschermende uitrusting. Draag altijd
oogbescherming. Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen, een helm, of
gehoorbescherming gebruikt in de juiste omstandigheden
zal het risico op persoonlijk letsel verminderen.
c ) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de
schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand staat voordat u
het gereedschap aansluit op de stroombron en/
of accu, het oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw vinger
op de schakelaar of het aanzetten van elektrische
gereedschappen waarvan de schakelaar aan staat, zorgt
voor ongelukken.
d ) Verwijder alle stelsleutels of moersleutels voordat u
het elektrische gereedschap aan zet. Een moersleutel
Nederlands
of stelsleutel die in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten kan leiden tot
persoonlijk letsel.
e ) Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en in balans op
de grond staan. Dit zorgt voor betere controle van het
elektrische gereedschap in onverwachte situaties.
f ) Draag geschikte kleding. Draag geen loszittende
kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en
handschoenen uit de buurt van bewegende
onderdelen. Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
g ) Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor dat deze
correct worden aangesloten en gebruikt. Het gebruik
van een stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.
en de werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische gereedschap voor
werkzaamheden die anders zijn dan het bedoelde gebruik,
kunnen leiden tot een gevaarlijke situatie.
5) Gebruik en Verzorging van
Gereedschap op Accu
a ) Gebruik alleen de lader die door de fabrikant wordt
opgegeven. Een lader die geschikt is voor één accutype,
kan een risico op brand veroorzaken indien gebruikt met
een andere accu.
b ) Gebruik elektrische gereedschappen uitsluitend met
speciaal omschreven accu’s. Gebruik van andere accu’s
kan leiden tot letsel en brandgevaar.
c ) Als de accu niet in gebruik is, dient u deze uit de
buurt te houden van andere metalen voorwerpen
zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers,
schroeven of andere kleine metalen voorwerpen
die een verbinding van het ene contactpunt met
het andere kunnen maken. Het kortsluiten van
de accucontactpunten samen kan brandwonden of
brand veroorzaken.
d ) Als het gereedschap te zwaar wordt belast, kan
er vloeistof uit de accu lekken; vermijd contact
hiermee. Als u per ongeluk hier toch mee in contact
komt, spoelt u met water. Als de vloeistof in contact
met de ogen komt, dient u daarnaast medische hulp
in te roepen. Vloeistof afkomstig uit de accu kan irritatie
of brandwonden veroorzaken.
4) Gebruik en Verzorging van Elektrisch
Gereedschap
a ) Forceer het gereedschap niet. Gebruik het juiste
elektrische gereedschap voor uw toepassing. Het
juiste elektrische gereedschap voert de werkzaamheden
beter en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
b ) Gebruik het gereedschap niet als de schakelaar het
niet aan en uit kan zetten. Ieder gereedschap dat niet
met de schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.
c ) Haal de stekker uit het stopcontact en/of neem de
accu uit het gereedschap voordat u aanpassingen
uitvoert, accessoires verwisselt, of het elektrische
gereedschap opbergt. Dergelijke preventieve
veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het
elektrische gereedschap per ongeluk opstart.
d ) Bewaar gereedschap dat niet wordt gebruikt buiten
het bereik van kinderen en laat niet toe dat personen
die onbekend zijn met het elektrische gereedschap
of deze instructies het gereedschap bedienen.
Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk in handen van
ongetrainde gebruikers.
e ) Onderhoud elektrische gereedschappen. Controleer
op verkeerde uitlijning en het grijpen van
bewegende onderdelen, breuk van onderdelen en
andere omstandigheden die de werking van het
gereedschap nadelig kunnen beïnvloeden. Zorg dat
het gereedschap voor gebruik wordt gerepareerd als
het beschadigd is. Veel ongelukken worden veroorzaakt
door slecht onderhouden gereedschap.
f ) Houd snijdgereedschap scherp en schoon. Correct
onderhouden snijdgereedschappen met scherpe
snijdranden lopen minder snel vast en zijn gemakkelijker
te beheersen.
g ) Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen enz. in
overeenstemming met deze instructies, waarbij
u rekening houdt met de werkomstandigheden
6) Service
a ) Zorg dat u gereedschap wordt onderhouden door
een erkende reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit zorgt ervoor dat
de veiligheid van het gereedschap blijft gegarandeerd.
Veiligheidsinstructies voor afvoerreinigers
•
•
•
•
•
Test, voordat u het gereedschap in gebruik neemt,
de reststroomschakelaar (RCD) die bij het netsnoer is
geleverd, zodat u zeker weet dat deze goed werkt. Een
goed werkende reststroomschakelaar beperk het risico van een
elektrische schok.
Gebruik alleen een verlengsnoer dat is beveiligd met een
reststroomschakelaar. De reststroomschakelaar aan het
netsnoer van de machine voorkomt niet een elektrische schok
veroorzaakt in verlengsnoeren.
Pak de roterende kabel alleen vast met door
de fabrikant aanbevolen handschoenen.
Latexhandschoenen, loszittende handschoenen of een lap
kan om de kabel gedraaid raken en zo kan ernstig persoonlijk
letsel ontstaan.
Laat het mes niet stoppen met draaien terwijl de kabel
draait. Hierdoor kan de kabel overbelast raken en in de war
raken, knikken of breken en dat kan ernstig persoonlijk letsel
tot gevolg hebben.
Draag latex of rubberen handschoenen in de
handschoenen die worden aanbevolen door de
75
Nederlands
•
•
fabrikant, een veiligheidsbril, gezichtsbescherming,
beschermende kleding wanneer u vermoedt dat er
chemicaliën, bacteriën of andere giftige of ziekmakende
stoffen in de afvoerleiding zullen zitten. Afvoeren kunnen
chemicaliën, bacteriën en andere stoffen bevatten, die
brandwonden veroorzaken, giftig of ziekmakend zijn of ander
ernstig persoonlijk letsel tot gevolg kunnen hebben.
Onderhoud een goede hygiëne. Eet of rook niet terwijl
u werkt met de afvoerreiniger. Was na het werken met
apparatuur voor afvoerreiniging uw handen en andere
lichaamsdelen die blootgesteld zijn aan de inhoud
van de afvoer, met heet water en zeep. Dit zal helpen
het risico van gevaren voor de gezondheid als gevolg van de
blootstelling aan giftig of ziekmakend materiaal te beperken.
Gebruik de afvoerreiniger alleen voor de aanbevolen
afvoerformaten. Wanneer u de verkeerde afvoerreiniger
gebruikt, kan de kabel overbelast raken en in de war raken,
knikken of breken en dat kan ernstig persoonlijk letsel tot
gevolg hebben.
Aanvullende veiligheidsregels voor de
afvoerreiniger
•
•
•
•
•
•
•
•
76
Zet het gereedschap onmiddellijk stil als de kabel vastloopt en
stopt. De kabel kan verdraaien, knikken of breken als deze te
zwaar wordt belast.
Inspecteer de kabel voor gebruik op slijtage en beschadiging.
Als de kabel versleten is of beschadigd, vervang deze dan
voordat u de afvoerreiniger weer gebruikt. Raadpleeg Als
optie verkrijgbare accessoires.
Verdraai, knik of buig de kabels niet. Een gebroken kabel kan
ernstig persoonlijk letsel tot gevolg hebben.
De procedure voor het reinigen van de afvoer kan vloeren
en oppervlakken beschadigen en kan rommel geven.
Bescherm het omringende gebied door middel van de juiste
afdekking tegen beschadiging en risico's. De voorzijde van
de afvoerreiniger mag niet meer dan 15 cm van de opening
van de afvoer verwijderd zijn. Als dat niet mogelijk is, verleng
de afvoer dan met stukken leiding en andere voorzieningen.
Wanneer meer dan 15 cm van de kabel uitsteekt, kan dat
het verdraaien, knikken, breken of wegslaan van de kabel tot
gevolg hebben.
Het is de bedoeling dat dit gereedschap door één gebruiker
wordt gehanteerd, zodat deze als enige het invoeren en
roteren van de kabel kan regelen. Als de kabel stopt met
draaien, moet de gebruiker onmiddellijk de aan/uit-schakelaar
loslaten, zodat verdraaien, knikken, breken of wegslaan van de
kabel wordt voorkomen.
Werk met de afvoerreiniger alleen bij omgekeerde rotatie op de
manier die in deze handleiding wordt beschreven. Wanneer u
het gereedschap gedurende langere perioden in omgekeerde
richting laat draaien kan daardoor beschadiging van de kabel
worden veroorzaakt.
Bedien de aan/uit-schakelaar niet wanneer het uiteinde van
de kabel buiten de leiding is.
Overige risico’s
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten kunnen sommige overige risico’s niet
worden vermeden. Dit zijn:
• Gehoorbeschadiging .
• Risico op persoonlijk letsel door rondvliegende deeltjes.
• Risico van brandwonden omdat accessoires tijdens het
gebruik heet worden.
• Risico van persoonlijk letsel als gevolg van langdurig gebruik.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage ontworpen.
Controleer altijd of het voltage van de accu overeenkomt
met het voltage op het typeplaatje. Zorg er ook voor dat
het voltage van uw oplader overeenkomt met dat van
uw stroomvoorziening.
Uw DeWALT oplader is dubbel geïsoleerd in
overeenstemming met EN60335; daarom is geen
aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen
door een speciaal geprepareerd snoer dat leverbaar is via het
DeWALT servicecentrum.
Een verlengsnoer gebruiken
U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit absoluut
noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd verlengsnoer
dat geschikt is voor de stroominvoer van uw oplader (zie
Technische gegevens). De minimale geleidergrootte is 1 mm2;
de maximale lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd volledig af
te rollen.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Laders
DeWALT laders hoeven niet te worden afgesteld en zijn zo
ontworpen dat zij zeer gemakkelijk in het gebruik zijn.
Belangrijke veiligheidsinstructies voor alle
acculaders
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze handleiding bevat
belangrijke instructies voor de veiligheid en voor de bediening
van geschikte batterijladers (raadpleeg Technische Gegevens).
• Lees voordat u de lader gebruikt, alle instructies en
aanwijzingen voor de veiligheid op de lader, de accu en het
product dat de accu gebruikt.
WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schok. Laat
geen vloeistof in de lader dringen. Dit zou kunnen leiden
tot een elektrische schok.
WAARSCHUWING: Wij adviseren een aardlekschakelaar
met een reststroomwaarde van 30mA of minder
te gebruiken.
VOORZICHTIG: Gevaar voor brandwonden. Beperk
het risico van letsel, laad alleen oplaadbare accu’s op
van het merk DeWALT. Andere typen accu’s zouden uit
Nederlands
elkaar kunnen springen en persoonlijk letsel en schade
kunnen veroorzaken.
VOORZICHTIG: Houd toezicht op kinderen zodat zij niet
met het apparaat kunnen spelen.
OPMERKING: Onder bepaalde omstandigheden, wanneer
de stekker van de lader in het stopcontact zit, kunnen de
niet-afgedekte laadcontacten binnenin de lader door
materiaal of een voorwerp worden kortgesloten. Bepaalde
materialen die geleidend zijn, zoals, maar niet uitsluitend,
staalwol, aluminiumfolie of een opeenhoping van
metaalachtige deeltjes, kunnen beter bij de holtes van de
lader worden weggehouden. Trek altijd de stekker uit het
stopcontact wanneer er geen accu in de lader zit. Trek de
stekker van de lader uit het stopcontact voordat u de lader
gaat reinigen.
Probeer NIET de accu op te laden met andere laders dan
die in deze handleiding worden beschreven. De lader en
de accu zijn speciaal voor elkaar ontworpen.
Deze laders zijn niet bedoeld voor een andere
toepassing dan het opladen van oplaadbare accu’s van
DeWALT. Andere toepassingen kunnen leiden tot het gevaar
van brand, elektrische schok of elektrocutie.
Stel de lader niet bloot aan regen of sneeuw.
U kunt beter niet aan het snoer trekken wanneer u de
stekker van de lader uit het stopcontact trekt. Er is dan
minder risico op beschadiging van het snoer en van de stekker.
Het is belangrijk dat u het snoer zo plaatst dat niemand
erop kan stappen of erover kan struikelen, en het snoer
niet op een andere manier kan beschadigen of onder
spanning kan komen te staan.
Gebruik alleen een verlengsnoer als het er werkelijk
niet anders kan. Gebruik van een ongeschikt verlengsnoer
kan het risico van brand, elektrische schok of elektrocutie tot
gevolg hebben.
Plaats niet iets boven op een lader en plaats de lader
niet op een zacht oppervlak omdat hierdoor de
ventilatiesleuven kunnen worden geblokkeerd en de
lader binnenin veel te heet wordt. Plaats de lader niet in de
buurt van een warmtebron. De lader wordt geventileerd door
sleuven boven en onder in de behuizing.
Gebruik de lader niet met een beschadigd snoer of een
beschadigde stekker—laat deze onmiddellijk vervangen.
Gebruik de lader niet als er hard op is geslagen, als de
lader is gevallen of op een andere manier beschadigd is.
Breng de lader naar een erkend servicecentrum.
Haal de lader niet uit elkaar; breng de lader naar een
erkend servicecentrum wanneer service of reparatie
nodig is. Onjuiste montage kan leiden tot het risico van een
elektrische schok, elektrocutie of brand.
Als het netsnoer is beschadigd, moet het onmiddellijk worden
vervangen door de fabrikant, een servicemonteur van de
fabrikant of een dergelijk vakbekwaam persoon, zodat risico
is uitgesloten.
Trek de stekker van de lader uit het stopcontact voordat
u de lader gaat schoonmaken. Er is dan minder risico
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
van een elektrische schok. Het risico is niet minder wanneer
u de accu verwijderd.
Probeer NOOIT 2 laders op elkaar aan te sluiten.
De lader is ontworpen voor de 230V stroomvoorziening
van een woning. Probeer de lader niet te gebruiken op
een andere spanning. Dit geldt niet voor de 12V-lader.
Een accu opladen (Afb. [Fig.] B)
1. Steek de lader in een geschikt stopcontact voordat u de
accu insteekt.
2. Plaats de accu 5 in de lader, en let er daarbij op dat de accu
geheel in de lader komt te zitten. Het rode lampje (opladen)
knippert herhaaldelijk en dat duidt erop dat het laadproces
is gestart.
3. Een volledig opgeladen accu wordt aangegeven door het
rode lampje dat constant AAN blijft. De accu is nu volledig
opgeladen en kan worden gebruikt of kan in de acculader
blijven zitten. Duw, als u de accu uit de lader wilt nemen, op
de accu-vrijgaveknop 6 op de accu.
OPMERKING: U kunt maximale prestaties en levensduur van
lithium-ion-accu’s garanderen door de accu’s volledig op te
laden voordat u deze voor het eerst in gebruik neemt.
Werking van de lader
Raadpleeg onderstaande indicatoren voor de laadstatus van
de accu.
Laadindicaties
bezig met opladen
volledig opgeladen
hete/koude accuvertraging*
*Het rode lampje blijft knipperen, maar er brandt ook een geel
indicatielampje wanneer de functie actief is. Wanneer de accu
een geschikte temperatuur heeft bereikt, gaat het gele lampje
uit en hervat de lader de laadprocedure.
De geschikte lader(s) laden niet een kapotte accu op. Het
lampje zal niet of onregelmatig gaan branden en de lader geeft
daarmee aan dat de accu kapot is.
OPMERKING: Dit kan ook betekenen dat er iets mis is met
de lader.
Als de lader laat zien dat er een probleem is, laat de lader en de
accu dan testen door een geautoriseerd servicecentrum.
Hot/Cold Pack Delay (Vertraging Hete/Koude Accu)
Wanneer de lader waarneemt dat een accu te warm of te koud
is, wordt onmiddellijk een Hot/Cold Delay gestart en wordt het
laden uitgesteld tot de accu een geschikte temperatuur heeft
bereikt. De lader schakelt dan automatisch over op de acculaadstand. Deze functie waarborgt een maximale levensduur
van de accu.
Een koude accu zal minder snel worden opgeladen dan een
warme accu. De accu zal minder snel opladen gedurende
de gehele laadcyclus en zal niet op maximumsnelheid gaan
opladen, ook niet als de accu warmer wordt.
77
Nederlands
De lader DCB118 is voorzien van een interne ventilator voor
het koelen van de accu. De ventilator gaat automatisch draaien
wanneer de accu moet worden gekoeld. Gebruik de lader nooit
als de ventilator niet goed werkt of als de ventilatiesleuven zijn
geblokkeerd. Zorg ervoor dat er geen voorwerpen in de lader
kunnen komen.
Elektronisch Beveiligingssysteem
XR Li-Ion-gereedschap is ontworpen met een Elektronisch
Beveiligingssysteem dat ervoor zorgt dat de accu niet te veel
wordt geladen, niet te heet wordt of te veel wordt ontladen.
Het product zal automatisch uitgeschakeld worden, als het
elektronisch beschermingssysteem actief wordt. Als dit gebeurt,
zet u de Lithium-ion-accu op de lader, totdat deze volledig
geladen is.
•
•
•
•
•
Montage aan de wand
Deze laders kunnen aan de wand worden gemonteerd
of rechtop op een tafel of werkoppervlak staan. Plaats bij
wandmontage de accu dichtbij een stopcontact en uit de
buurt van een hoek of andere obstakels die de doorstroming
van lucht kunnen verhinderen. Gebruik de achterzijde van de
lader als sjabloon voor de plaatsing van de montageschroeven
aan de wand. Monteer de lader stevig met gipsplaatschroeven
(afzonderlijk aan te schaffen), van tenminste 25,4 mm lang
waarvan de schroefkop een diameter heeft van of 7 – 9 mm, in
hout geschroefd tot op een optimale diepte, waarbij ongeveer
5,5 mm van de schroef uitsteekt. Houd de sleuven aan de
achterzijde van de lader tegenover de uitstekende schroeven en
steek montagesleuven volledig op de schroeven.
Instructies voor het reinigen van de lader
WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schok.
Neem, voordat u met de reiniging begint, de stekker
van de lader uit het stopcontact. U kunt stof en vet
van de buitenzijde van de lader verwijderen met een doek
of een zachte, niet-metalen borstel. Gebruik geen water
of schoonmaakmiddelen. Laat nooit vloeistof in het
gereedschap komen; dompel nooit een onderdeel van het
gereedschap onder in een vloeistof.
Accu
Belangrijke veiligheidsinstructies voor
alle accu’s
Als u vervangende accu’s bestelt, zorg er dan voor dat u het
catalogusnummer en voltage vermeldt.
De accu is niet volledig opgeladen als deze uit de verpakking
komt. Voordat u de accu en oplader gebruikt, dient u de
onderstaande veiligheidsinstructies te lezen. Volg vervolgens de
oplaadprocedures zoals die zijn uitgelegd.
LEES ALLE INSTRUCTIES
•
78
Laad de accu niet op en gebruik deze niet in een
explosieve omgeving, zoals in de nabijheid van
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Wanneer u de
accu plaatst in of verwijdert uit de lader kan het stof of de
damp door een vonk vlamvatten.
•
•
Gebruik nooit geweld bij het plaatsen van de accu in
de lader. Wijzig de accu op geen enkele manier als deze
niet past in een lader die niet geschikt is, omdat de accu
kan openbarsten waardoor ernstig persoonlijk letsel
kan ontstaan.
Laad de accu’s alleen op in DeWALT-laders.
Spat NIET met water en dompel de accu niet onder in water
of andere vloeistoffen.
Gebruik of bewaar het gereedschap en de accu niet
op plaatsen waar de temperatuur 40 ˚C of meer kan
bereiken (bijvoorbeeld in een schuurtje of een metalen
loods in de zomer).
Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze ernstig
beschadigd is of volledig verbruikt. De accu kan in vuur
exploderen. Als lithium ion accu‘s worden verbrand, komen
giftige dampen en materialen vrij.
Als de inhoud van de accu in contact met de huid komt,
wast u dit onmiddellijk af met water en een milde
zeep. Als accuvloeistof in de ogen komt spoelt u 15 minuten
met water in het geopende oog, of totdat de irritatie stopt.
Als medische hulp nodig is dient u te vermelden dat de
accuelektrolyt is samengesteld uit een mengsel van vloeibare
organische carbonaten en lithiumzouten.
De inhoud van geopende accucellen kan irritatie aan de
luchtwegen veroorzaken. Zorg voor frisse lucht. Zoek als de
symptomen aanhouden medische hulp.
WAARSCHUWING: Gevaar voor brandwonden.
Accuvloeistof kan ontvlambaar zijn als deze aan een vonk
of vlam wordt blootgesteld.
WAARSCHUWING: Probeer nooit om welke reden dan
ook de accu te openen. Als de behuizing van de accu
is gescheurd of beschadigd, zet de accu dan niet in de
lader. Klem een accu niet vast, laat een accu niet vallen,
beschadig een accu niet. Gebruik een accu of lader waar
hard op is geslagen, die is gevallen, waar overheen is
gereden of die op welke manier dan ook is beschadigd
(dat wil zeggen, doorboord met een spijker, geraakt
met een hamer, vertrapt) niet. Een elektrische schok
of elektrocutie kan het gevolg zijn. Breng beschadigde
accu’s terug naar het servicecentrum zodat ze kunnen
worden gerecycled.
WAARSCHUWING: Brandgevaar. Berg de accu
niet op en vervoer de accu niet op een manier dat
metalen voorwerpen in contact kunnen komen
met de aansluitpunten van de accu. Bijvoorbeeld,
steek de accu niet in een schortzak, broekzakken,
gereedschapskisten, gereedschapsdozen, laden, enz., waar
een losse spijkers, schroeven, sleutels, enz. liggen.
VOORZICHTIG: Plaats het gereedschap wanneer
het niet in gebruik is, op z’n zijkant op een stabiel
oppervlak waar het niet kan vallen of omvallen.
Sommige gereedschappen met grote accu’s kunnen
rechtop staan op de accu maar kunnen gemakkelijk
worden omgegooid.
Nederlands
Transport
WAARSCHUWING: Brandgevaar. Tijdens het transport
kunnen accu’s mogelijk vlam vatten als de aansluitingen
van de accu onbedoeld in aanraking komen met
geleidende materialen. Controleer dat tijdens het transport
de aansluitingen van de accu afgeschermd zijn en goed
geïsoleerd van materialen die ermee in contact kunnen
komen en kortsluiting kunnen veroorzaken.
DeWALT accu’s voldoen aan alle van toepassing zijn
verzendvoorschriften zoals deze zijn bepaald door de bedrijfstak
en door wettelijke normen, zoals Aanbevelingen voor het
Transport van Gevaarlijke Goederen van de UN; Voorschriften
voor Gevaarlijke Goederen van de International Air Transport
Association (IATA) , Voorschriften Internationale Maritieme
Gevaarlijke Goederen (IMDG) en de Europese Overeenkomst
Betreffende het Internationale Vervoer van Gevaarlijke Goederen
over de Weg (ADR). Lithium-ion cellen en accu’s zijn getest in
overeenstemming met Hoofdstuk 38,3 van de Aanbevelingen
voor het Transport van Gevaarlijke Goederen Handleiding van
Testen en Criteria.
In de meeste gevallen zal bij de verzending van een DeWALTaccu deze naar verwachting worden geclassificeerd als volledig
gereguleerd Klasse 9 Gevaarlijk materiaal. Over het algemeen
zullen alleen verzendingen die een lithium-ion-accu bevatten
met een energie-classificatie hoger dan 100 Wattuur (Wh),
moeten worden verzonden als volledig gereguleerd Klasse 9. Bij
alle lithium-ion-accu’s wordt de Wattuur-classificatie op de accu
vermeld. Verder adviseert DeWALT in verband met complicaties
met de voorschriften, lithium-ion-accu’s niet als luchtvracht
alleen te verzenden, ongeacht de Wattuur-classificatie.
Zendingen van gereedschap met accu’s (combo-sets) kunnen
naar verwachting per luchtvracht worden verzonden, als de
Wattuur-classificatie van de accu niet hoger is dan 100 Wh.
Ongeacht of een verzending wordt geacht een vrijstelling
te hebben of volledig voorgeschreven, is voor de
verantwoordelijkheid van de verzender de meest recente
voorschriften voor verpakking, labeling/markering en vereisten
ten aanzien van documentatie.
De informatie die in dit hoofdstuk van de handleiding wordt
verstrekt, wordt verstrekt in goed vertrouwen en wordt geacht
nauwkeurig te zijn op het moment dat het document werd
opgesteld. Er wordt echter geen garantie gegeven, impliciet
of expliciet. Het is voor de verantwoordelijkheid van de koper
ervoor te zorgen dat zijn activiteiten in overeenstemming zijn
met de geldende voorschriften.
De FLEXVOLTTM-accu vervoeren
De DeWALT FLEXVOLTTM-accu heeft twee standen: Gebruiksen Transport-.
Stand: Wanneer de FLEXVOLTTM-accu op zichzelf staat of in
een DeWALT 18V-product zit, werkt de accu als een 18V-accu.
Wanneer de FLEXVOLTTM-accu in een 54V- of een 108V-product
(twee 54V-accu’s) zit, werkt de accu als een 54V-accu.
Transport-stand: Wanneer de kap op de FLEXVOLTTM-accu is
bevestigd, staat de accu in de transport-stand. Houd de kap op
de accu bij verzending.
In de Transport-stand zijn reeksen
van cellen binnen in de accu
elektrisch van elkaar geïsoleerd,
waardoor 3 accu’s ontstaan met
een lagere Wattuur-classificatie (Wh), vergeleken bij 1 accu met
een hogere Wh-classificatie. Door dit grotere aantal van 3 accu’s
met een lagere Wattuur- classificatie kan de accu vrijgesteld zijn
van bepaalde voorschriften voor verzending die worden
opgelegd aan accu’s met een hogere Wattuur-capaciteit.
Voorbeeld, de transport
Voorbeeld van markering met etiket
Wh waarde kan 3 x 36 Wh gebruik en transport
aangeven, dit betekend 3
batterijen van elk 36 Wh. De
Wh waarde tijdens gebruik
kan 108 Wh aangeven (1 batterij).
Aanbevelingen voor opslag
1. De beste plaats om het apparaat op te bergen is koel en
droog, uit direct zonlicht en niet in overmatige hitte of
koude. Voor optimale accuprestaties en levensduur bergt u
accu’s op bij kamertemperatuur als deze niet in gebruik zijn.
2. Wanneer u de accu lange tijd opbergt, kunt u deze voor
optimale resultaten het beste volledig opgeladen opslaan
op een koele, droge plaats buiten de lader.
OPMERKING: Accu’s kunnen beter niet volledig ontladen
worden opgeslagen. De accu moet voor gebruik weer
worden opgeladen.
Labels op de oplader en accu
Behalve de pictogrammen die in deze handleiding worden
gebruikt, kunnen de volgende pictogrammen op de labels op
de lader en op de accu staan:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Zie Technische gegevens voor de oplaadtijd.
Niet doorboren met geleidende voorwerpen.
Laad geen beschadigde accu‘s op.
Niet blootstellen aan water.
Z org dat defecte snoeren onmiddellijk worden
vervangen.
Uitsluitend opladen tussen 4 ˚C en 40 ˚C.
Alleen voor gebruik binnenshuis.
79
Nederlands
B ied de accu als chemisch afval aan en houd
rekening met het milieu.
Laad DeWALT-accu’s alleen op met de aangewezen
DeWALT-laders. Wanneer u andere accu’s dan de
aangewezen DeWALT-accu’s oplaadt met een
DeWALT-lader dan kunnen deze barsten of kan dit
leiden tot andere gevaarlijke situaties.
Gooi de accu niet in het vuur
GEBRUIK (zonder transport dop). Voorbeeld: Wh
waarde geeft 108 Wh aan (1 batterij van 108 Wh).
TRANSPORT (met ingebouwde transport dop).
Voorbeeld: Wh waarde geeft 3 x 36 Wh aan
(3 batterijen van 36 Wh).
Accutype
De DCD200 werkt op een 18-V accu.
Deze accu's kunnen worden gebruikt: DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187,
DCB546, DCB547. Raadpleeg Technische Gegevens voor meer
informatie.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Snoerloze afvoerreiniger
1 Inwendige trommel met kabel
1Lader
1 Li-Ion-accu (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 modellen)
2 Li-Ion-accu’s (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 modellen)
3 Li-Ion-accu’s (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 modellen)
1Gebruiksaanwijzing
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen of accessoires
mogelijk zijn beschadigd tijdens het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door te lezen en te
begrijpen voordat u de apparatuur gebruikt.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Zichtbare straling. Staar niet in het licht.
Richting van kabel
Positie Datumcode (Afb. A)
De datumcode 15 , die ook het jaar van fabricage bevat, is
binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2017 XX XX
Jaar van fabricage
80
Beschrijving (Afb. A)
WAARSCHUWING: Pas het gereedschap of een onderdeel
ervan nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk letsel tot
gevolg hebben.
1 Vooruit/achteruit-regelknop
2 Schakelaar voor variabele snelheid aan/uit
3 Hoofdhandgreep
4 Schakelaar werkverlichting
5 Accu
6 Accu-ontgrendelknop
7 Verstelbare LED-werkverlichting
8 Vaste afscherming
9 Deksel van trommel
10 Voorste handgreep
11 Kabel
12 Inwendige trommel
13 Bolvormig uiteinde van de kabel
14 Symbool voor richting van kabel
15 Datumcode
Gebruiksdoel
Deze afvoerreiniger is ontworpen voor professionele toepassing
bij het reinigen van afvoeren.
NIET TE GEBRUIKEN onder uitzonderlijk natte omstandigheden
of in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of in de
aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
Deze afvoerreiniger is professioneel elektrisch gereedschap.
LAAT GEEN kinderen in contact met het gereedschap
komen. Toezicht is vereist als onervaren gebruikers dit
gereedschap bedienen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen
(waaronder kinderen) die verminderde fysieke, sensorische
of psychische vermogens hebben of die het ontbreekt
aan ervaring en/of kennis of bekwaamheden, als dat
niet gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen mogen
nooit alleen worden gelaten met dit product zodat ze ermee
zouden kunnen spelen.
Schakelaar voor variabele snelheid Aan/Uit
(Afb. A)
U schakelt het gereedschap in (On) door de Aan/Uitschakelaar 2 in te knijpen. U kunt het gereedschap uitschakelen
door de Aan/Uit-schakelaar los te laten. U kunt de snelheid
van het gereedschap regelen door middel van de aan/uitschakelaar.
OPMERKING: U kunt het gereedschap beter niet voortdurend
in het variabele snelheidsbereik gebruiken. Hierdoor kan de
schakelaar beschadigd raken en u kunt het beter vermijden.
Regelknop Vooruit/Achteruit (Afb. A)
Met de knop voor vooruit/achteruit (1) bepaalt u de
draairichting van de kabel. Deze knop dient ook voor de
vergrendeling van het gereedschap in de uit-stand.
U selecteert de draairichting vooruit door de Aan/Uit-schakelaar
los te laten en de vooruit/achteruit-regelknop aan de
rechterzijde van het gereedschap in te drukken.
U selecteert de draairichting achteruit door de Aan/Uitschakelaar los te laten en de vooruit/achteruit-regelknop aan de
linkerzijde van het gereedschap in te drukken.
In de middelste stand van de knop is het gereedschap
vergrendeld in de uit-stand. Wanneer u de stand van de
regelknop wijzigt, is het belangrijk dat u de aan/uit-schakelaar
niet indrukt.
OPMERKING: Wanneer u het gereedschap de eerste keer
gebruikt na het wijzigen van de draairichting, zult u bij het
starten misschien een klik horen. Dit is normaal en wijst niet op
een probleem.
OPMERKING: U kunt pas de draairichting van het gereedschap
wijzigen of het gereedschap in tegengestelde richting laten
draaien wanneer het geheel tot stilstand is gekomen.
Voorste handgreep/Kabelvergrendeling
(Afb. A)
De voorste handgreep 10 heeft een vergrendelde en een nietvergrendelde positie. Wanneer u de voorste handgreep naar
voren duwt, wordt deze ontgrendeld en kan de kabel uit de
trommel worden getrokken of in de trommel worden geduwd.
Wanneer u de voorste handgreep naar achteren trekt, wordt de
kabel op z'n plaats vergrendeld.
Verstelbaar LED-werklicht (Afb. A, C)
Het verstelbare LED-werklicht 7 (Afb. A) bevindt zich op
de voet van de vaste afscherming 8 van de trommel. De
schakelaar van het werklicht 4 , Afb. C, bevindt zich op de voet
van de hoofdhandgreep 3 van het gereedschap. Het werklicht
wordt ingeschakeld wanneer u de aan/uit-schakelaar indrukt. U
kunt wisselen tussen de standen laag, middel en spotlight door
de schakelaar 4 te verplaatsen. Als u de Aan/Uit-schakelaar
ingedrukt houdt, blijft het werklicht in alle standen branden.
Wanneer de stand laag of middel is ingeschakeld, blijft het
werklicht tot 20 seconden branden nadat u de schakelaar
hebt losgelaten.
Spotlight-stand
De hoge instelling is de stand spotlight. Het werklicht blijft in
de stand spotlight 20 minuten branden nadat u de Aan/Uitschakelaar hebt losgelaten. Twee minuten voordat het spotlight
dooft, knippert het twee keer en gaat minder fel branden. U
kunt voorkomen dat het spotlight uitgaat door licht op de aan/
uit-schakelaar te tikken.
WAARSCHUWING: Staar, wanneer u het werklicht
in de stand middel of spotlight gebruikt, niet in het
licht en plaats het gereedschap niet zo dat iemand
anders in het licht kan kijken. Dit kan tot ernstig
oogletsel leiden.
Nederlands
VOORZICHTIG: Plaats het gereedschap, wanneer u
het als een spotlight gebruikt, op een stabiel oppervlak,
waar het apparaat niet kan vallen en niemand erover
kan struikelen VOORZICHTIG: Gebruik het gereedschap pas als
spotlight, wanneer u de kabel volledig in de trommel hebt
teruggetrokken. Anders zou persoonlijk letsel of materiële
schade kunnen ontstaan.
Waarschuwing gering vermogen accu
Wanneer het gereedschap in de stand spotlight staat en de accu
is bijna geheel uitgeput, knippert het spotlight twee keer en
gaat dan uit. Na twee minuten zal de accu volledig zijn uitgeput
en stopt het gereedschap onmiddellijk. Vervang dan de accu
door een opgeladen exemplaar.
WAARSCHUWING: Verminder het risico van letsel,
houd altijd een reserve-accu of een andere vorm van
verlichting in gereedheid, voor het geval dat de situatie
daarom vraagt.
MONTAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u de accu, voordat
u enige aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
WAARSCHUWING: gebruik alleen de accusets en laders
van DeWALT.
De accu in het gereedschap zetten en uit het
gereedschap verwijderen (Afb. B)
OPMERKING: Voor het beste resultaat is het belangrijk dat u de
accu 5 volledig oplaadt.
De accu in de handgreep van het
gereedschap installeren
1. Houd de accu tegenover de rails 5 in de handgreep van de
lamp (Afb. B).
2. Schuif de accu in de handgreep totdat de accu stevig vastzit
in het gereedschap en controleer dat de accu niet los raakt.
De accu uit het gereedschap halen
1. Druk op de accu-ontgrendelknop 6 en trek de accu stevig
uit de handgreep van het gereedschap.
2. Zet de accu in de lader zoals wordt beschreven in het
ladergedeelte van deze handleiding.
Vermogenmeter (Afb. B)
Er zijn DeWALT-accu’s met een vermogenmeter en deze bestaat
uit drie groene LED-lampjes die een aanduiding geven van de
hoeveelheid lading die de accu nog heeft.
U kunt de vermogenmeter inschakelen door de knop van
de vermogenmeter 6 in te drukken. Een combinatie van
de drie groene LED-lampjes gaat branden en dat geeft een
aanduiding van de hoeveelheid lading die de accu nog heeft.
Wanneer de lading in de accu onder het bruikbare niveau
81
Nederlands
ligt, gaat de vermogenmeter niet branden en moet de accu
worden opgeladen.
OPMERKING: De brandstofmeter geeft slechts een indicatie
van de hoeveelheid lading die de accu nog heeft. De meter
geeft geen aanwijzingen over de functionaliteit van het
gereedschap en is onderhevig aan schommelingen afhankelijk
van productcomponenten, temperatuur en de toepassing door
de eindgebruiker.
De kabel uit de afvoerreiniger nemen en
installatie van de kabeltrommel
WAARSCHUWING: Beperk het risico van letsel, draag een
veiligheidsbril of een bril met zijschilden. Draag altijd leren
handschoenen met daarin latex handschoenen. De kabel
staat onder spanning en kan onverwacht ontrollen. Het
einde van de kabel kan scherp zijn.
De kabel na gebruik uitnemen en reinigen.
De kabel uitnemen:
1. Haal de accu uit het gereedschap.
2. Trek de voorste handgreep 10 weg van het gereedschap in
de ontgrendelde stand.
3. Ondersteun het gereedschap zodat het verticaal blijft, en
draai de vier schroeven uit de deksel 9 van de trommel.
WAARSCHUWING! De kabel staat onder spanning en
kan onverwacht ontrollen. Houd druk op de deksel van de
trommel zodat de kabel niet kan ontrollen.
4. Licht voorzichtig de deksel op, steek uw hand onder de
deksel zodat u de kabel stevig kunt vasthouden terwijl u
de deksel 9 van de trommel en de voorste handgreep 10
lostrekt en de inwendige trommelopent 12 .
5. Haal de kabel uit de deksel van de trommel en de voorste
handgreep en stop de kabel in de inwendige trommel. Zet
de deksel van de trommel opzij.
6. Neem voorzichtig de inwendige trommel met de kabel uit
de afvoerreiniger.
7. Wanneer u de kabel reinigt, moet u deze voorzichtig
uit de inwendige trommel rollen. Raadpleeg Reiniging
onder Onderhoud.
De kabel installeren:
1. Haal de accu uit het gereedschap.
2. Trek de voorste handgreep 10 weg van het gereedschap in
de ontgrendelde stand.
3. Neem de vier schroeven los van de deksel 9 van
de trommel.
4. Wikkel de schone, droge kabel volledig in de inwendige
trommel 12 volgens de aanduiding van het symbool voor
de richting van de kabel 14 (Afb. A).
WAARSCHUWING! Windt u de kabel in de verkeerde
richting dan kan dat ertoe leiden dat het gereedschap
uitzonderlijk veel torsie uitoefent op de kabel zodat deze
knikt bij het vastlopen.
WAARSCHUWING: Plaats nooit een nieuwe kabel door
deze door de voorste handgreep op het gereedschap in
te voeren. Demonteer altijd de deksel van de trommel
82
zodat u zeker weet dat de kabel in de juiste richting
is opgewonden.
5. Plaats de inwendige trommel met kabel weer in
het gereedschap.
6. Trek voorzichtig het bolvormig uiteinde van de kabel uit de
inwendige trommel en voer het door de voorste handgreep.
WAARSCHUWING! De kabel staat onder spanning en kan
onverwacht ontrollen. Houd druk op de kabel zodat de
kabel niet kan ontrollen.
7. Plaats de deksel van de trommel en de voorste handgreep
over de inwendige trommel en schroef de vier schroeven in.
Zet ze stevig vast.
OPMERKING: Als de unit uit balans is of onnodig trilt, zal de
kabel misschien slecht worden opgewonden.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd aan de
veiligheidsinstructies en van toepassing
zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u de accu, voordat
u enige aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
WAARSCHUWING: Draag altijd bescherming van
uw ogen en andere beschermende uitrusting die
geschikt is voor de taak.
WAARSCHUWING: Draag altijd leren werkhandschoenen
met daarin latex handschoenen.
WAARSCHUWING: Werk niet met de reiniger als
meer dan 15 cm van de kabel buiten de leiding of de
trommel uitsteekt.
WAARSCHUWING: De kabel kan wegslaan en in de
war raken.
WAARSCHUWING: Houd de kabel niet vast terwijl
deze draait.
WAARSCHUWING: Het einde van de kabel kan
scherp zijn.
Juiste positie van de handen (Afb.D)
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, dient u ALTIJD de handen in de
juiste positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
Voor een juiste positie van de handen zet u één hand op
de voorste handgreep 10 , en de andere op de
hoofdhandgreep 3 .
De afvoer reinigen
1. Zet de regelknop voor vooruit/achteruit 1 in de
middelste stand.
Nederlands
2. Plaats de accu in de handgreep in de handgreep.
3. Zet de regelknop voor vooruit/achteruit 1 in de
stand vooruit.
4. Trek de voorste handgreep 10 weg in de
ontgrendelde stand.
5. Trek ten minste 46 cm van de kabel uit het gereedschap.
Steek ten minste 30 cm kabel in de afvoer, en laat niet meer
dan 15 cm van de kabel onbedekt.
WAARSCHUWING: Werk niet met het gereedschap
als meer dan 15 cm van de kabel onbedekt is. Door een
grotere afstand zou de kabel kunnen verdraaien, knikken,
breken of wegslaan.
WAARSCHUWING: Draag altijd leren
werkhandschoenen met daarin latex handschoenen
wanneer u met de afvoerreiniger werkt.
WAARSCHUWING: Als de kabel vast komt te zitten
door een blokkade of door de leiding, zodat de
kabel niet draait, raadpleeg dan het hoofdstuk De
afvoerreiniger losmaken.
WAARSCHUWING: Als de kabel niet meer kan draaien
als gevolg van een blokkade of door de leiding, laat dan
onmiddellijk de aan/uit-schakelaar los.
WAARSCHUWING: Laat de kabel alleen achteruit
draaien met het doel de kabel los te maken.
6. Ga door met het invoeren met de hand van de kabel in de
leiding tot het moeilijk wordt.
7. Wanneer het invoeren van de kabel steeds moeilijker wordt,
vergrendel de kabel dan door de voorste handgreep naar
achteren te verplaatsen, met niet meer dan 15 cm onbedekt.
Houd de handen weg van de kabel en trek de aan/uitschakelaar in zodat de kabel begint te draaien, en duw de
kabel in de afvoer door de afvoerreiniger in de richting van
de afvoeropening te duwen.
8. Laat de aan/uit-schakelaar los, ontgrendel de kabel door de
voorste handgreep naar voren te verplaatsen, pak de kabel
met uw hand in de handschoen vast zodat u de kabel niet
uit de afvoer trekt en trek de afvoerreiniger terug tot niet
meer dan 15 cm van de kabel onbedekt is.
OPMERKING: De kabel is zit niet aan de inwendige trommel
vast. Ga voorzichtig te werk bij het invoeren van de laatste 1,5 m
tot 2,13 m van de kabel, en zorg ervoor dat de kabel niet uit de
machine kan komen.
9. Herhaal de stappen 6 – 8 en gaat door met het invoeren van
de kabel.
De afvoerreiniger losmaken
WAARSCHUWING: Het is belangrijk dat u de kabel pas
in omgekeerde richting laat draaien wanneer de kabel
volledig tot stilstand is gekomen.
1. Zet de voorste handgreep in de ontgrendelde stand en de
knop vooruit/achteruit In de stand voor achteruit.
2. Trek het gereedschap zo'n 5 tot 7 cm terug zodat de
kabel vrijkomt.
3. Stop het gereedschap.
4. Schakel, nadat het gereedschap volledig tot stilstand is
gekomen, terug naar de voorwaartse stand.
VOORZICHTIG: Wanneer u het gereedschap gedurende
langere perioden in omgekeerde richting laat draaien
kan daardoor beschadiging van de kabel en accessoires
worden veroorzaakt. Laat de kabel alleen achteruit
draaien met het doel de kabel los te maken.
De kabel uit de afvoer halen
1. Zet de voorste handgreep in de ontgrendelde stand.
2. Zorg ervoor dat de vooruit/achteruit-schakelaar in de stand
voor vooruit staat.
3. Trek de aan/uit-schakelaar wat in en haal de kabel uit
de afvoer door het gereedschap ongeveer 15 cm terug
te trekken.
4. Laat de aan/uit-schakelaar los en vergrendel de knop voor
vooruit/achteruit in de middelste positie.
5. Veeg het gedeelte van de kabel dat uit de afvoer steekt af
met een lap en voer de kabel terug in het gereedschap.
6. Herhaal stappen 1 – 5 tot de kabel zich in de buurt van de
opening van de afvoer bevindt. Voer vervolgens de rest van
de kabel met de hand terug in de trommel.
WAARSCHUWING: Trek de reiniger nooit terug
uit de opening van de afvoer terwijl de kabel
draait. De kabel zou kunnen wegslaan en ernstig letsel
kunnen veroorzaken.
OPMERKING: Maak, voordat u het gereedschap opbergt, de
kabel en de trommel schoon (raadpleeg Reiniging).
Tip: Het is een goed idee water door de leiding te laten stromen
zodat vuildeeltjes wegspoelen, wanneer de machine in werking
is en daarna. Let erop dat de motor, de handgreep en de accu
niet nat worden.
7. Neem uw vinger van de aan/uit-schakelaar en stop de
rotatie van de kabel, wanneer de kabel in de buurt komt van
de opening van de afvoer.
Cable Application Chart
Kabelformaat
Leidingformaat
Typische toepassingen
6 mm
(1/4")
19 mm to 38 mm
(3/4" to 1-1/2")
Gootsteen en afvoer van bad
8 mm
(5/16")
32 mm to 50 mm
(1-1/4" to 2")
Gootsteen, wasbak en kleine
afvoeren
10 mm
50 mm to 76 mm
Vloerafvoeren, toiletten
(3/8")
(2" to 3")
De kabels met een diameter van 6 mm en 8 mm met een
bolvormig uiteinde kunnen door de meeste roosters heen
worden ingevoerd en werken goed in leidingen die verstopt zijn
door zacht materiaal zoals haar, zeep, vet, enz.
Maximale capaciteit: 10,6 m van 10 mm kabel.
ONDERHOUD
Uw DeWALT gereedschap op stroom is ontworpen om
gedurende een lange tijdsperiode te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Het continu naar bevrediging
83
Nederlands
functioneren hangt af van de juiste zorg voor het gereedschap
en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u de accu, voordat
u enige aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
Aan de lader en de accu kan geen onderhoud worden verricht.
Smering
Uw elektrische gereedschap heeft geen aanvullende
smering nodig.
Reiniging
WAARSCHUWING: Neem de accu uit voordat u het
gereedschap schoonmaakt.
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof uit de
hoofdbehuizing met droge lucht, zo vaak u ziet dat
vuil zich in en rond de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een goedgekeurd
stofmasker als u deze procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen of
andere bijtende chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het gereedschap. Deze
chemicaliën kunnen het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een doek die uitsluitend
met water en milde zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt; dompel nooit
enig onderdeel van het gereedschap in een vloeistof.
Laat nooit vloeistof in de motor en de handgreep van het
gereedschap komen; dompel nooit welk deel dan ook van
het gereedschap onder in vloeistof.
Spoel de kabel af, laat de kabel drogen en breng wat
smering aan na gebruik, zodat schade door neergeslagen
stoffen en chemicaliën in het afvoerreinigingsmiddel wordt
voorkomen. Neem de kabel en de inwendige drum uit het
gereedschap, voordat u ze afspoelt. Raadpleeg De kabel uit
de afvoerreiniger nemen en plaatsing van de trommel van
de kabel.
OPMERKING: De kabel kan verdraaien, knikken of breken als
deze te zwaar wordt belast.
WAARSCHUWING! Draag leren handschoenen met
daarin latex handschoenen.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien accessoires, die niet door
DeWALT worden aangeboden of aanbevolen, niet met
dit product zijn getest, kan het gebruik van dergelijke
accessoires met dit gereedschap leiden tot gevaarlijke
situaties. Om het risico op letsel te verminderen dient u
uitsluitend door DeWALT aanbevolen accessoires met dit
product te gebruiken.
84
Neem contact op met uw leverancier voor verdere informatie
over de geschikte accessoires.
Nederlands
DeWALT accessoires die leverbaar zijn
DCD2000
Inwendige trommel
DCD2005
7,6 m 8mm-kabel met bolvormige kop
Bescherming van het milieu
Gescheiden inzameling. Producten en batterijen die
zijn voorzien van dit symbool, mogen niet bij het
normale huishoudelijke afval worden weggegooid.
Producten en batterijen bevatten materialen die
kunnen worden teruggewonnen en gerecycled, zodat de vraag
naar grondstoffen afneemt. Recycle elektrische producten en
batterijen volgens de lokale voorschriften. Nadere informatie is
beschikbaar op www.2helpU.com.
Herlaadbare accu
Deze duurzame accu moet herladen worden als hij niet krachtig
genoeg blijkt tijdens het uitvoeren van klussen die daarvoor vlot
verliepen. Aan het einde van zijn technische levensduur dient u
dit werktuig weg te gooien met respect voor het milieu:
• Gebruik de accu helemaal op en verwijder deze vervolgens
uit het werktuig.
• Lithium-ion-cellen recyclebaar. Breng ze terug bij uw
leverancier of naar het milieupark bij u in de buurt. De
ingezamelde accu’s zullen worden gerecycled of op juiste
wijze tot afval worden verwerkt.
85
Norsk
AVLØPSRENSER
DCD200
Gratulerer!
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING MED EU
Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig
produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til en meget
pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Maskineridirektiv
Tekniske data
Spenning
Type
Batteritype
Ubelastet hastighet
Rørstørrelse minimum
Rørstørrelse maksimum
Kabellengde rørrenser maks.
Vekt (uten batteripakke)
VDC
min-1
mm
mm
m
kg
DCD200
18
1
Li-Ion
0–620
20
76
10.6
5.34
Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN60745-2-21?:
dB(A)
80
LPA(lydtrykksnivå)
dB(A)
91
LWA(lydeffektnivå)
K (usikkerhet for det angitte støynivå)
dB(A)
3
Verdi vibrasjonsutslipp ah =
Usikkerhet K =
m/s2
m/s2
7.2
1.5
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er
blitt målt iht. standardiserte tester gitt i EN60745, og kan brukes
til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til
forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet
brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene
avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør
også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller
når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte
operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde
ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme,
organisere arbeidsmønster.
Avløpsrenser
DCD200
DeWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under
Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-21:2009
+A1:2010.
Disse produktene samsvarer også med direktiv 2014/30/EF og
2011/65/EF. For mer informasjon, vennligst kontakt DeWALT på
følgende adresser eller se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske
filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DeWALT.
Markus Rompel
Teknisk direktør
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
26.04.2017
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik at skaderisikoen
kan reduseres.
Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de
enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt
oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller
moderat personskade.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til
personskader, men som kan føre til skader på utstyr
hvis den ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
86
Vekt
Norsk
Batterier
Ladere/Ladetider (i minutter)
Kat #
VDC
Ah
Vekt (kg)
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
Generelle sikkerhetsadvarsler for elektriske
verktøy
ADVARSEL: Les alle sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse av advarslene
og instruksjonene kan resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket “elektrisk verktøy” i advarslene henviser til ditt
strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller ditt
batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
1) Sikkerhet på arbeidsområdet
a ) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete eller mørke
områder er en invitasjon til ulykker.
b ) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive omgivelser,
slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser
eller støv. Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
c ) Hold barn og tilskuere borte mens du bruker et
elektrisk verktøy. Distraksjoner kan føre til at du
mister kontrollen.
2) Elektrisk sikkerhet
a ) Støpselet til elektriske verktøy må passe til
stikkontakten. Aldri modifiser støpselet på noen
måte. Ikke bruk adaptere med jordede elektriske
verktøy. Umodifiserte støpsler og stikkontakter som
passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b ) Unngå kroppskontakt med jordete overflater slik
som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det
finnes en økt risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din
er jordet.
c ) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn eller våte
forhold. Dersom det kommer vann inn i et elektrisk
verktøy vil det øke risikoen for elektrisk sjokk.
d ) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk ledningen til å
bære, trekke eller dra ut støpselet til det elektriske
verktøyet. Hold ledningen borte fra varme, olje,
skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk sjokk.
e ) Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs, bruk en
skjøteledning som er egnet for utendørs bruk. Bruk
av en skjøteledning beregnet for utendørs bruk reduserer
risikoen for elektrisk sjokk.
f ) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på et fuktig sted
er uunngåelig, bruk en strømkilde med jordfeilbryter
(RCD). Bruk av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
3) Personlig sikkerhet
a ) Hold deg våken, hold øye med det du gjør og bruk
sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Ikke
bruk et elektrisk verktøy dersom du er trøtt eller er
påvirket av medikamenter, narkotika eller alkohol.
Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av elektriske
verktøy kan føre til alvorlig personskade.
b ) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller.
Verneutstyr slik som støvmaske, sklisikre vernesko,
hjelm, eller hørselsvern brukt under passende forhold vil
redusere personskader.
c ) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i
av-stillingen før du kobler til strømkilden og/eller
batteripakken, plukker opp eller bærer verktøyet. Å
bære elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller å
sette inn støpselet mens elektriske verktøy har bryteren på
øker faren for ulykker.
d ) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på
det elektriske verktøyet. En nøkkel som er festet til
en roterende del av det elektriske verktøyet kan føre
til personskade.
e ) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og stå
støtt hele tiden. Dette fører til at du har bedre kontroll
over det elektriske verktøyet ved uventede situasjoner.
f ) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg løstsittende klær
eller smykker. Hold hår, antrekk og hansker borte
fra bevegelige deler. Løstsittende antrekk, smykker eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler.
g ) Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av
støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning, må du
sørge for at disse er koblet til og ordentlig sikret. Bruk
av støvoppsamlere kan redusere støvrelaterte farer.
87
Norsk
4) Bruk og vedlikehold av elektriske
verktøy
a ) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det elektriske
verktøyet som situasjonen krever. Det riktige elektriske
verktøyet vil gjøre jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
b ) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan slå
verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk verktøy som ikke
kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres.
c ) Koble støpselet fra strømkilden og/eller
batteripakken fra det elektriske verktøyet før
du foretar noen justeringer, endrer tilbehør
eller lagrer elektriske verktøy. Slike preventive
sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for å starte
det elektriske verktøyet ved et uhell.
d ) Lagre elektriske verktøy som ikke er i bruk,
utilgjengelig for barn og la ikke personer som ikke
er kjent med det elektriske verktøyet eller disse
instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy er farlige i
hendene på utrenede brukere.
e ) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller om
bevegelige deler er feiljustert eller fastskjært,
om deler er ødelagt eller andre forhold som kan
påvirke driften av verktøyet. Dersom det er skadet,
få verktøyet reparert før neste bruk. Mange ulykker
forårsakes av dårlig vedlikeholdte verktøy.
f ) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte
skjæreverktøy med skarpe skjærekanter setter seg mindre
sannsynlig fast og er lettere å kontrollere.
g ) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene, osv.,
i samsvar med disse instruksjonene og ta i
betraktning arbeidsforholdene og det arbeidet som
skal utføres. Bruk av det elektriske verktøyet for oppgaver
som er forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
5) Bruk og vedlikehold av batteridrevne
verktøy
a ) Bruk kun laderen som er spesifisert av produsenten.
En lader som passer for en type batteripakke kan føre til
brannfare dersom den brukes med en annen batteripakke.
b ) Bruk kun elektriske verktøy sammen med
de spesifiserte batteripakkene. Bruk av andre
batteripakker kan skape risiko for skader eller brann.
c ) Når batteripakken ikke er i bruk, hold den borte fra
andre metallobjekter som binders, mynter, nøkler,
spikere, skruer eller andre små metallobjekter som
kan skape en forbindelse fra en batteripol til en
annen. Å kortslutte batteripolene kan føre til brannskader
eller brann.
d ) Ved hardhendt behandling kan det komme væske
ut fra batteriet. Unngå kontakt med denne. Dersom
du ved et uhell kommer i kontakt med væsken, skyll
med vann. Dersom du får væsken i øynene, oppsøk
lege umiddelbart. Batterivæske kan føre til irritasjon
eller forbrenninger.
88
6) Vedlikehold
a ) Få det elektriske verktøyet ditt vedlikeholdt av
en kvalifisert reparatør som kun bruker originale
reservedeler. Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet
blir ivaretatt.
Ekstra sikkerhetsanvisninger
for avløpsrensere
•
•
•
•
•
•
•
Før bruk av verktøyet, test at jordfeilbryteren (RCD)
som følger med strømledningen.fungerer korrekt.
Korrekt fungerende jordfeilbryter (RCD) reduserer faren for
elektrisk støt.
Du skal kun bruke skjøteledninger som beskyttes av
en RCD. RCD på maskinens strømledning vil ikke forhindre
elektrisk støt fra skjøteledningene.
Du skal kun ta i den roterende kabelen med hansker
som anbefales av produsenten. Lateks eller løstsittende
hansker eller filler kan komme rundt kabelen og resultere i
alvorlig personskade.
Ikke la freseren slutte å gå rundt mens kabelen roterer.
Dette kan legge press på kabelen og forårsake vridning,
bøyning eller at kabelen brekker, og dette kan resultere i
alvorlig personskade.
Du skal bruke lateks eller gummihansker inni hanskene
som anbefales av produsenten, vernebriller, visir,
vernetøy og pustemaske når kjemikalier, bakterier eller
andre giftige eller smittefarlige substanser antas å være
i avløpsrøret. Avløpsrør kan inneholde kjemikalier, bakterier
og andre substanser som kan forårsake forbrenning, være
giftig eller smittefarlig eller kan føre til alvorlig personskade.
Pass på god hygiene. Ikke spis eller røyk når du
håndterer eller bruker avløpsrenseren. Etter å ha
håndtert eller brukt avløpsrørutstyr, skal du bruke
varmt såpevann til å vaske hender og andre kroppsdeler
som er eksponert for innholdet i avløpsrøret. Dette vil
redusere faren for helseskader på grunn av eksponering for
giftig eller smittefarlig materiale.
Du skal kun bruke avløpsrenseren for de anbefalte
rørdimensjonene. Ved bruk av feil avløpsrenser kan dette
legge press på kabelen og forårsake vridning, bøyning eller at
kabelen brekker, og dette kan resultere i alvorlig personskade.
Ekstra sikkerhetsregler for avløpsrenseren
•
•
•
•
•
Stopp verktøyet umiddelbart hvis kabelen setter seg fast
og stopper. Kabelen kan vri seg, bøyes eller brekke hvis den
utsettes for for mye press.
Inspiser kabelen for slitasje og skade før bruk.
Hvis kabelen er slitt eller skadet, skal du bytte ut kabelen før du
bruker avløsrenseren. Se Valgfritt tilbehør.
Ikke vri, knekk eller overbøy kabler. En skadet kabel kan føre til
alvorlig personskade.
Avløps-renseprosessen kan ødelegge gulv og andre overflater
og kan være grisete. Bruk egnet beskyttelsesdekke for å
forhindre skade og fare for det omkringliggende området.
Fronten på avløsrenseren må ikke være lengre enn 15 cm (6")
•
•
•
fra avløpsåpningen. Hvis dette ikke er mulig, skal du bruke
tilleggsrør og fittings for å forlenge avløpsrøret. En eksponering
på mer enn 15 cm (6") av kabelen kan forårsake vridning,
bøyning, brekking eller pisking av kabelen.
Dette verktøyet er tiltenkt bruk av en enkelt operatør, slik
at den alene er i stand til å kontrollere mating og rotering
av kabelen. Hvis kabelen slutter å rotere, må brukeren
umiddelbart slippe avløseren for å forhindre vridning, bøying
eller pisking av kabelen.
Du skal kun bruke avløpsrenseren i reversrotasjon som
beskrevet i denne bruksanvisningen. Ved å bruke verktøyet i
revers i lengre perioder kan forårsake skade på kabelen.
Ikke trekk i avtrekkeren med enden på kabelen utenfor røret.
Restrisikoer
Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser
og bruker sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan
unngås. De er:
• Hørselskader.
• Fare for personskade pga. flygende partikler.
• Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under bruk.
• Fare for personskade ved langvarig bruk.
•
•
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning.
Alltid kontroller at spenningen til batteripakken samsvarer med
spenningen på merkeskiltet. Sørg også for at spenningen på
laderen samsvarer med spenningen på strømnettet.
Din DeWALT-lader er dobbeltisolert i samsvar med
EN60335; det trengs derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en
spesialledning som fås via DeWALT-serviceorganisasjon.
•
•
•
•
Bruk av skjøteledning
Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er absolutt
nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som egner seg
for kraftforsyningen til din lader (se Tekniske data). Minimum
størrelse på lederen er 1 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker
en kabeltrommel.
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN
Ladere
DeWALT ladere trenger ingen justeringer, og er designet til å
være så enkle som mulig å bruke.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle
batteriladere
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN: Denne manualen
inneholder viktige sikkerhetsanvisninger og bruksanvisninger for
kompatible batteriladere (se Tekniske data).
• Før du bruker laderen les alle instruksjoner og advarselsmerker på laderen, batteripakken og produktet som
bruker batteripakken.
•
•
•
•
•
•
•
Norsk
ADVARSEL: Fare for støt. Ikke la væske komme inn i
laderen. Det kan resultere i elektrisk støt.
ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring med en
nominell strømverdi på 30mA eller mindre.
FORSIKTIG: Fare for brannskader. For å redusere faren
for skader, lad kun DeWALT oppladbare batterier. Andre
type batterier kan sprekke og forårsake personskader og
materielle skader.
FORSIKTIG: Barn må holdes under oppsyn, sørg for at de
ikke leker med apparatet.
MERK: Under visse forhold, med laderen innplugget i
strømforsyningen, kan de eksponerte kontaktene i laderen
kortsluttes av fremmedlegemer. Fremmedlegemer som
kan lede strøm, inkludert ,men ikke bregrenset til stålull,
aluminiumsfolie eller annen ansamling av metalliske
partikler, må holdes unna åpningene i laderen. Kople alltid
laderen fra strømtilførselen når det ikke er en batteripakk i
hulrommet. Kople fra laderen før rengjøring.
IKKE forsøk å lade batteripakken med andre ladere
enn de som er nevnt i denne manualen. Laderen og
batteripakken er spesielt designet for å jobbe sammen.
Disse ladere er ikke ment for annen bruk enn lading av
DeWALT oppladbare batterier. Annen bruk kan resultere i
brannfare og/eller elektrisk støt.
Ikke utsett laderen for regn eller snø.
Dra i kontakten og ikke ledningen når du kople laderen
fra strømmen. Dette reduserer faren for skade på kontakten
og ledningen.
Påse at ledningen er plassert slik at den ikke tråkkes
på, snubles i, eller på annen måte utsettes for skade
eller påkjenning.
Ikke bruk skjøteledning med mindre det er helt
nødvendig. Bruk av feil skjøteledning kan resultere i
brannfare og/eller elektrisk støt.
Ikke plasser noe på laderen og ikke plasser laderen på
en myk overflate som kan blokkere ventilasjonsslissene
og resultere i for høy innvendig temperatur. Plasser
laderen et sted unna varmekilder. Laderen ventileres gjennom
slisser i toppen og bunnen av huset.
Ikke bruk lader med skadet ledning eller kontakt—bytt
dem ut med en gang.
Ikke bruk laderen dersom den har fått et slag, er mistet
i gulvet eller skadet på annen måte. Lever den på et
autorisert serviceverksted.
Ikke ta laderen fra hverandre; lever den på et autorisert
serviceverksted når service eller reparasjon trenges. Å
sette den sammen feil kan resultere i elektrisk støt eller brann.
Dersom ledningen er skadet må den byttes ut med en gang
av produsenten, dens serviceagent eller lignende kvalifisert
person for å unngå farer.
Kople laderen fra strømtilførselen før du begynner med
rengjøring. Dette reduserer faren for elektrisk støt.
Fjerning av batteripakken reduserer ikke denne faren.
ALDRI forsøk på kople 2 ladere sammen.
89
Norsk
•
Laderen er designet for å bruke standard 230V elektrisk
strøm. Ikke forsøk å bruke den på annen spenning. Dette
gjelder ikke billaderen.
Lade et batteri (Fig. B)
1. Plugg inn laderen i en passende stikkontakt for du setter
inn batteripakken.
2. Sett batteripakken 5 i laderen, pass på at batteripakken
sitter godt i laderen. Det røde (lade) lyset blinker gjentatt
som indikasjon på at ladeprossessen er startet.
3. Fullført lading vises ved at det røde lyset er PÅ konstant.
Pakken er da fullt oppladet og kan brukes, eller den
kan bli stående i laderen. For å ta batteripakken ut av
arbeidspakken, trykk inn og hold låseknappen 6 på
batteripakken og ta den av.
MERK: For å sikre maksimum ytelse og levetid på Li-Ion
batteripakker, lad batteripakken helt opp før første gangs bruk.
Bruk av lader
Se indikatorne under for batteripakkens ladetilstand.
Ladeindikatorer
lading
XR Li-ione verktøy er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem som vil beskytte batteriet mot overlading,
overoppvarming eller dyp utlading.
Verktøyet vil automatisk slå seg av dersom beskyttelsessystemet
aktiveres (Electronic Protection System). Dersom det skjer, sett
litium-ion batteriet på laderen til det er helt oppladet igjen.
Veggmontering
Disse laderne er designet for å monteres på vegg eller stå på et
bord eller arbeidsbenk. Dersom den skal monteres på veggen,
plasser laderen innen rekkevidde fra en stikkontakt og unna
hjørner eller andre hindringer som kan stoppe luftstrømmen.
Bruk baksiden av laderen som mal for å bore hull i veggen
for monteringsskruene. Monter laderen godt med gipsskruer
(må kjøpes separat) minst 25,4 mmlange med hodediameter
7–9 mm, som skrus inn i treverk til optimal dybde med omtrent
5,5 mm av skruen som stikker ut. Rett inn sporene på baksiden
av laderen med de utstikkende skruene og lås på plass i sporene.
Rengjøringsanvisninger for lader
ADVARSEL: Fare for støt. Koble laderen fra
strømuttaket før rengjøring. Smuss og fett kan fjernes
fra laderen ved hjelp av en klut eller en myk, metallfri
børste. Ikke bruk vann eller rengjøringsvæsker. Aldri la
noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp noen del av
verktøyet i en væske.
fulladet
varm/kald ladeforsinkelse*
*Det røde lyset vil fortsette å blinke, men et gult indikatorlys
vil lyse under denne operasjonen. Når batteriet har kjølt seg
ned, vil det gule lyset bli slått av og laderen vil gjenoppta
ladeprosedyren.
Kompatible ladere vil ikke lade en defekt batteripakke. Laderen
vil indikere feilaktig batteripakke ved at den ikke lyser, eller ved å
indikere blinkemønster for problem pakke eller lader.
MERK: Dette kan også tyde på et problem med laderen.
Dersom laderen indikerer er problem, ta med lader og
batteripakke til et servicesenter for testing.
Ventetid for varm/kald pakke
Dersom laderen detekterer et batteri som er for varmt eller for
kaldt, vil den automatisk starte en ”varm/kald pakke forsinkelse”,
og venter med å lade til batteriet har passende temperatur.
Laderen vil deretter automatisk skifte til lademodus for pakken.
Denne funksjonen sikrer maksimal levetid på batteriet.
En kald batteripakke vil lade langsommere enn en varm
batteripakke. Batteripakken vil lade langsommere gjennom hele
ladesyklusen, og vil ikke gå tilbake til maksimal ladehastighet
selv om batteriet blir varmt.
Ladere DCB118 er utstyrt med en intern vifte som er designet
for å avkjøle batteripakken. Viften vil slå seg på automatisk når
batteripakken trenger å kjøles. Bruk aldri laderen dersom viften
ikke fungerer korrekt eller dersom ventilasjonsåpningene er
blokkert. Pass på at fremmedlegemer ikke kommer inn i laderen.
Elektronisk beskyttelsessystem
Batteripakke
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle
batteripakker
Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når du
bestiller nye batteripakker.
Batteriet kommer ikke fullstendig ladet ut av pakningen. Les
sikkerhetsinstruksjonene under før du bruker batteripakken og
laderen. Følg deretter ladeprosedyrene som er beskrevet.
LES ALLE INSTRUKSJONER
•
•
•
•
•
•
•
90
Ikke lad eller bruk batteriet i eksplosive omgivelser, slik
som i nærheten av antennelige væsker, gasser eller støv.
Innsetting eller uttak av batteriet kan antenne støvet eller
gassen.
Tving aldri batteripakken inn i laderen. Ikke modifiser
batteripakken på noen måte for å passe inn i en ikkekompatibel lader idet batteripakken kan sprekke og
forårsake alvorlig personskade.
Lad batteripakkene kun i DeWALT ladere.
IKKE sprut på eller senke ned i vann eller andre væsker.
Ikke lagre eller bruk verktøyet eller batteripakken
på steder der temperaturen kan nå eller overstige
40 ˚C (104 ˚F) (som utenfor skur eller metallbygg
på sommeren).
Ikke brenn batteripakken selv om den er alvorlig skadet
eller fullstendig utslitt. Batteripakken kan eksplodere i en
brann. Giftige gasser og materialer oppstår når man brenner
litium ion-batteripakker.
Hvis batteriets innhold kommer i kontakt med huden,
vasker du området med mild såpe og vann. Hvis du får
Norsk
•
batterivæske på øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter
eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs medisinsk
tilsyn, er batteriets elektrolytt sammensatt av en blanding av
organiske karbonater og litium-salter.
Innholdet i åpne battericeller kan forårsake irritasjon
av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk medisinsk ettersyn hvis
symptomene vedvarer.
ADVARSEL: Fare for brannskader. Batterivæsken kan
antennes hvis den utsettes for gnister eller flammer.
ADVARSEL: Forsøk aldri å åpne batteripakken av noen
årsak. Ikke sett i laderen dersom batteripakkens ytre er
sprukket eller skadet. Ikke knus, slipp i gulvet eller skad
batteripakken. Ikke bruk en batteripakke eller lader som
har fått et slag, er mistet i gulvet, påkjørt eller skadet
på annen måte (f.eks. gjennomboret av en spiker, slått
med hammer, tråkket på). Det kan resultere i elektrisk
støt. Skadede batteripakker skal leveres til servicesenteret
for gjenvinning.
ADVARSEL: Fare for brann. Ikke lagre eller
transporter batteripakken slik at batteripolene
kan komme i kontakt med metallobjekter. For
eksempel, ikke legg batteriet i forkle, lommer, verktøyskrin,
produktesker, skuffer etc. sammen med løse spikere, skruer,
nøkler, etc.
FORSIKTIG: Når det ikke er i bruk plasser verktøyet
på siden på en stabil overflate der det ikke skaper
fare for snubling eller fall. Noen verktøy med store
batteripakker kan stå på batteripakken, men kan lettes
slås overende.
Transport
ADVARSEL: Fare for brann. Transport av batterier kan
kanskje føre til brann dersom batteripolene utilsiktet
kommer i kontakt med elektrisk ledende materialer. Ved
transport av batterier, pass på at batteripolene er beskyttet
og godt isolerte fra materialer som kan komme i kontakt
og føre til kortslutning.
DeWALT batterier samsvarer med alle aktuelle shippingforskrifter som angitt av bransjen og lovregler, inkludert UN
Recommendations on the Transport of Dangerous Goods;
International Air Transport Association (IATA) Dangerous
Goods Regulations, International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations, og European Agreement Concerning The
International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR).
Litium-ion celler og batterier er testet i henhold til avsnitt 38,3
i ”UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods
Manual of Tests and Criteria”.
I de fleste tilfeller vil forsendelse av en DeWALT batteripakke
være unntatt fra klassifisering som en fullt regulert Class
9 Hazardous Material. Vanligvis vil bare forsendelser som
inneholder et litium-ione batteri med høyere energiklassifisering
enn 100 watt-timer (Wh) kreve forsendelse som fullt regulert
Class 9. Alle litium-ione batterier har angitt watt-timer på
pakken. Men på gunn av de kompliserte reglene anbefaler
DeWALT ikke å sende litium-ione batteripakker med fly, uansett
watt-time klassifisering. Forsendelser av verktøy med batterier
(kombinerte sett) kan unntaksvis sendes med fly dersom angitt
watt-timer på batteripakken er under 100 Wh.
Uansett om en transport regnes som unntatt eller fullt regulert,
er det senderens ansvar å sjekke de gjeldende reglene for
pakking, etiketter/merking og dokumentasjon.
Informasjonen i dette avsnittet av manualen er gitt i god tro og
ansett som nøyaktig på tidspunktet dokumentet ble opprettet.
Men det gis ingen garantier, hverken eksplisitt eller implisitt.
Det er kjøperens ansvar å sikre at aktivitetene samsvarer med de
gjeldende retningslinjer.
Transport av FLEXVOLTTM batteriet
DeWALT FLEXVOLTTM batteriet har to moduser: Bruk og
transport.
Bruks-modus: Når FLEXVOLTTM-batteriet står alene eller er
montert i et DeWALT 18V produkt, fungerer det som et 18V
batteri. Dersom FLEXVOLTTM-batteriet er i et 54V eller et 108V (to
54V batterier) produkt, vil det fungere som et 54V batteri.
Transport-modus: Når hetten er satt på FLEXVOLTTM-batteriet,
er batteriet i transport-modus. La hetten være på ved
forsendelse.
I transportmodus blir rekker av
celler elektrisk frakoblet i pakken
slik at det dannes 3 batterier
med lavere watt-timer (Wh)
sammenlignet med 1 batteri med
høyere watt-timer. Denne endringen til 3 batterier med lavere
watt-timer gjør at pakken er unntatt fra visse begrensende
shipping-regler som gjelder batterier med høyere watt-timer.
For eksempel kan Wh-spesifikasjonen for Transport være 3 x 36
Wh, som betyr 3 batterier Eksemple på merking for bruk og
for transport
på 36 Wh hver. Whspesifikasjonen for USE
(bruk) kan være 108 Wh
(som betyr 1 batteri).
Anbefalinger for lagring
1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og ikke utsatt
for direkte solskinn samt for sterk varme eller kulde. For
optimal batteriytelse og levetid bør batteripakker lagres i
romtemperatur når de ikke er i bruk.
2. For lang tids lagring, anbefales det for optimalt resultat å
lagre en fullt ladet batteripakke på et kjølig og tørt sted
uttatt av laderen.
MERK: Batteripakker bør ikke lagres fullt utladet. Batteripakken
må lades opp igjen før bruk.
Merking på laderen og batteripakken
I tillegg til piktogrammene som er brukt i denne manualen,
kan etikettene på laderen og batteripakken vise følgende
piktogrammer:
91
Norsk
•
Les instruksjonshåndboken før bruk.
•
Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha
oppstått under transport.
Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne
håndboken før bruk.
Merking på verktøyet
Se Tekniske data for ladetid.
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Ikke undersøk med strømførende gjenstander.
Synlig stråling. Ikke se inn i lyset.
Ikke lad skadede batteripakker.
Kabelretning
Ikke utsett for vann.
Få byttet defekte ledninger omgående.
Lades kun mellom 4 ˚C og 40 ˚C.
Kun for innendørs bruk.
Datokode plassering (Fig. A)
Datokoden ? , som også inkluderer produksjonsåret, er trykket
på huset.
Eksempel:
2017 XX XX
Produksjonsår
Beskrivelse (Fig. A)
Deponer batteripakken på miljøvennlig vis.
Lad kun DeWALT batteripakker med de angitte
DeWALT laderne. Lading av andre batteripakker
enn de angitte DeWALT batteriene med en DeWALT
lader kan føre til at de sprekker eller til andre
farlige situasjoner.
Ikke brenn batteripakken.
BRUK: Bruk uten transporthette, nominell Wh er 108
Wh (1 batteri med 108 Wh).
TRANSPORT: Bruk med innebygget transporthette,
nominell Wh er 3 x 36 Wh (3 batteri med 36 Wh).
Batteritype
DCD200 bruker en 18 volt batteripakke.
Disse batteripakkene kan brukes: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, DCB546,
DCB547. Se Tekniske Data for mer informasjon.
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Trådløs avløpsenser
1 Indre trommel med kabel
1Lader
1 Li-ion batteripakke (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 modeller)
2 Li-ion batteripakker (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 modeller)
3 Li-ion batteripakker (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 modeller)
1Instruksjonshåndbok
92
ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del
av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader.
1 Fremover/bakover kontrollknapp
2 Avtrekksbryter for variabel hastighet
3 Hovedhåndtak
4 Bryter arbeidslys
5 Batteripakke
6 Festeknapp for batteriet
7 Justerbar LED-arbeidslys
8 Fast kapsling
9 Trommeldeksel
10 Fronthåndtak
11 Kabel
12 Indre trommel
13 Kabelhode
14 Kabelretningsymbol
15 Datokode
Tiltenkt Bruk
Denne avløpsrenseren er designet for profesjonelle
avløpsrensing.
SKAL IKKE brukes under svært våte forhold eller i nærheten av
antennelige væsker eller gasser.
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av antennelige væsker
eller gasser.
Denne avløpsrenseren er et profesjonelt elektrisk verktøy.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne
operatører trenger tilsyn når de bruker dette verktøyet.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert
barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner,
eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får
tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal
aldri forlates alene med dette produktet.
Avtrekksbryter for variabel hastighet
(figur A)
For å slå på verktøyet, klem på avtrekkeren 2 . For å slå av
verktøyet, slipp avtrekkeren. Verktøyhastigheten kontrolleres av
å variere avtrekksposisjonen.
MERK: Kontinuerlig bruk ved variabel hastighet anbefales ikke.
Det kan skade bryteren og bør unngås.
Fremover/bakover kontrollknapp
(figur A)
En kontrollknapp (1) for fremover/bakover bestemmer
retningen på verktøyet og tjener også som låseknapp.
For å velge rotasjon fremover, slipp avtrekkeren og trykk
fremover/bakover kontrollknappen på høyresiden av verktøyet.
For å velge revers, slipp avtrekkeren og trykk fremover/bakover
kontrollknappen på venstresiden av verktøyet.
I midtposisjonen låser kontrollknappen verktøyet i av-posisjon.
Når du skifter kontrollknappens posisjon, påse at avtrekkeren
er sluppet.
MERK: Første gang verktøyet kjøres etter endring av
rotasjonsretning kan det hende at du hører en klikk ved
oppstart. Dette er normalt og er ikke et tegn på et problem.
MERK: Verktøyet må stoppe fullstendig før du endrer
verktøyretningen eller kjører verktøyet i motsatt retning.
Fronthåndtak/kabellås (figur A)
Fronthåndtaket 10 har en låseposisjon og en ulåst posisjon.
Når du trykker det fremover vil fronthåndtaket låses opp og la
kabelen dras ut av eller trykkes inn i trommelen. Når du trekker
det bakover låser fronthåndtaket kabelen i posisjon.
Justerbar LED-arbeidslampe (figur A)
Det justerbare LED-arbeidslyset 7 (figur A) er plassert
på bunnplaten til det faste dekselet på trommelen 8 .
Arbeidslysbryteren 4 , figur C, er plassert på foten av verktøyets
hovedhåndtak 3 . Arbeidslyset aktiveres når avtrekkeren trykkes
inn. Lav, medium og spotlightmodus kan velges ved å bevege
bryteren 4 . Dersom du fortsetter å holde avtrekkeren inne,
forblir arbeidslyset på i alle moduser.
Når den står i lav eller medium innstilling vil strålen lyse i opp til
20 sekunder eller at avtrekkeren er sluppet.
Spotlightmodus
Den høye innstillingen er spotlightmodus. Lyset vil være på i 20
minutter etter at avtrekkeren slippes. To minutter før spotlighten
slås av vil den blinke to ganger og dimme. For å unngå at
spotlighten slår seg av, trykk lett på avtrekkeren.
ADVARSEL: Når du bruker arbeidslyset i medium
eller spotlightmodus skal du ikke se inn i lyset eller
plassere verktøyet slik at andre kan komme til å se
inn i lyset. Det kan resultere i alvorlig øyeskade.
Norsk
FORSIKTIG: Når du bruker verktøyet som en spotlight skal
du forsikre deg om at det står sikkert på et stabilt underlag
der det ikke utgjør noen fare for snubling eller fall.
FORSIKTIG: Rull kabelen helt inn i trommelen før
du bruker verktøyet som spotlight. Det kan føre til
personskade eller materielle skader.
Advarsel lavt batteri
Når det er i spotlightmodus og batteriet nærmer seg full
utladning, vil spotlighten blinke to ganger og dimme. Etter to
minutter er batteriet helt utladet og verktøyet vil umiddelbart
slå seg av. Nå skal du sette inn et nytt batteri.
ADVARSEL: For å redusere faren for personskader, ha
alltid et reservebatteri eller en annen lyskilde tilgjengelig
dersom situasjonen krever det.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble fra
batteripakken før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
ADVARSEL: Bruk kun batteripakker og ladere fra DeWALT.
Sette inn og ta av batteripakke
på verktøyet (Fig. B)
MERK: For best resultat, pass på at batteripakken 5 er helt
oppladet før bruk.
For å installer batteripakken i verktøyets
håndtak
1. Rett inn batteripakken 5 mot skinnene i håndtaket (Fig. B).
2. Skyv den inn i håndtaket til batteripakken er godt festet i
verktøyet, pass på at den ikke løsner.
For å fjerne batteripakken fra verktøyet
1. Trykk batteriets festeknapp 6 og trekk batteriet bestemt ut
av håndtaket.
2. Sett batteripakken i laderen som beskrevet i laderavsnittet i
denne manualen.
Ladeindikator batteripakker (Fig. B)
Noen DeWALT batteripakker inkluderer en ladeindikator som
består av tre grønne LED som indikerer hvor mye lading som er
igjen i batteripakken.
For å aktivere ladeindikatoren, trykk og hold
indikatorknappen 6 . En kombinasjon av tre grønne LED-lys vil
lyse og vise gjenværende lading. Dersom gjenværende lading
av batteriet er under brukbar grense, vil ingen lys tennes og
batteriet må lades opp.
MERK: Ladeindikatoren er bare an indikasjon av gjenværende
lading i batteripakken. Den gir ingen indikasjon på om verktøyet
fortsatt kan brukes, og kan variere med produktkomponentene,
temperatur og brukerens bruksområde.
93
Norsk
Ta av kabelen fra avløpsrenseren og
installasjon av kabeltrommelen
ADVARSEL: For å redusere faren for personskade skal du
bruke vernebriller med sidebeskyttelse. Du skal alltid bruke
skinnhansker med gummihansker inni. Kabelen er under
press og kan rulle seg ut uventet. Kabelenden kan være
skarp.
Fjern kabelen for rengjøring etter hver bruk.
Fjerning av kabelen:
1. Fjern batteripakken fra verktøyet.
2. Dra i fronthåndtaket 10 ut og vekk fra verktøyet til ulåst
posisjon.
3. Med verktøyet støttet vertikalt skal du fjerne de fire skruene
fra trommeldekselet 9 .
ADVARSEL! Kabelen er under press og kan rulle seg ut
uventet. Hold trykk på trommeldekselet slik at den ikke
ruller ut.
4. Løft trommedekselet forsiktig opp, ta under og hold
kabelen hard mens du drar av trommedekselet 9 og
fronthåntaket 10 for å eksponere den indre trommelen 12 .
5. Fjern kabelen fra trommeldekselet og fronthåndtaket og
dytt den inn i den indre trommelen. Sett trommeldekselet
til side.
6. Fjern forsiktig den indre trommelen med kabel fra
avløpsrenseren.
7. Når du rengjør kabelen, rull ut kabelen forsiktig fra den indre
trommelen. Se Rengjøring under Vedlikehold.
Installering av kabelen:
1. Fjern batteripakken fra verktøyet.
2. Dra i fronthåndtaket 10 ut og vekk fra verktøyet til
ulåst posisjon.
3. Fjern de fire skruene fra trommeldekselet 9 .
4. Vikle den rene, tørre kabelen på den indre trommelen 12
mens du følger kabelretningsymbolet 14 (figur A).
ADVARSEL! Ved å vikle kabelen i feil retning kan du
forårsake at verktøyet anvender overdreven moment som
forårsaker at kabelen bøyes under fastkjøring.
ADVARSEL: Du skal aldri installere en ny kabel ved å tre
den gjennom fronthåndtaket på verktøyet. Du skal alltid
demontere trommeldekselet slik at du er sikker på at
kabelen er viklet i riktig retning.
5. Plasser den indre trommelen med kabel tilbake i verktøyet.
6. Trekk kabelhodet forsiktig ut av den indre trommelen og
mat det gjennom fronthåndtaket.
ADVARSEL! Kabelen er under press og kan rulle seg ut
uventet. Hold trykk på kabelen slik at den ikke ruller ut.
7. Plasser trommeldekselet og fronthåndtaket over den indre
trommelen og reinstaller de fire skruene. Stram til.
MERK: Hvis enheten er ubalansert og/eller vibrerer
unødvendig, kan kabelen være viklet feil.
94
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene
og gjeldende forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble fra
batteripakken før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
DVARSEL: Du skal alltid bruke vernebriller og annet
verneutstyr som kreves for oppgaven.
ADVARSEL: Du skal alltid bruke skinn arbeidshansker
med latekshansker inni.
ADVARSEL: Ikke bruk hvis mer enn 15 cm av kabelen er
utenfor røret eller trommelen.
ADVARSEL: Kabelen kan piske eller henge seg opp.
ADVARSEL: Ikke hold i kabelen mens den går rundt.
ADVARSEL: Kabelenden kan være skarp.
Korrekt plassering av hendene (Fig. D)
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade,
skal man ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for personskade, skal
man ALLTID holde godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Riktig stilling for hendene er å ha en hånd på
fronthåndtaket 10 , og den andre hånde på hovedhåndtaket 3 .
Rensing av avløp
1. Sett knappen for forover/bakover 1 i midtstilling.
2. Installere batteripakken i håndtaket.
3. Skru på forover/bakover knappen 1 i posisjon forover.
4. Dra i fronthåndtaket 10 ut og vekk fra verktøyet til
ulåst posisjon.
5. Dra minst 46 cm (18") av kabelen fra verktøyet. Sett inn
minst 30 cm (12") av kabelen inn i avløpet, mens du lar maks
15 cm (6") av kabelen være eksponert.
ADVARSEL: Ikke bruk hvis mer enn 15 cm (6") av kabelen
er eksponert. Større avstand kan forårsake vridning,
bøyning, brekking eller pisking av kabelen.
ADVARSEL: Du skal alltid bruke skinn
arbeidshansker med latekshansker inni når du
bruker avløpsrenseren.
ADVARSEL: Hvis kabelen er blokkert av en blokkering
eller røret slik at kabelen ikke vil rotere, se Frigjør
avløpsrenseren avsnittet.
ADVARSEL: Hvis kabelen stoppes fra å rotere på grunn
av en blokkering eller røret, skal du slippe avtrekkeren
umiddelbart.
ADVARSEL: Du skal kun bruke revers for å fjerne
kabelen fra en hindring.
Norsk
6. Fortsett å mate kabel ut for hånd inn i røret til det
blir vanskelig.
7. Når mating av kabelen blir vanskelig skal du bevege
fronthåndtaket tilbake for å låse kabelen med kun 15 cm
(6") av kabelen eksponert. Uten å ha hendene på kabelen
skal du trykke avtrekkeren for å begynne rotering av kabelen
og bevege avløpsrenseren mot avløpsåpningen for å trykke
kabelen ned i avløpet.
8. Slipp avtrekkeren, beveg fronthåndtaket fremover for
å låse opp kabelen, grip kabelen med hanskehånden
for å forhindre den fra å bli dratt ut av avløpet og dra
avløpsrenseren tilbake slik at ikke mer enn 15 cm (6") av
kabelen er eksponert.
MERK: Kabelen er ikke festet til den indre trommelen. Vær
forsiktig når du mater ut de siste 1,5 m til 2,13 m (5 til 7 fot)
av kabelen for å forsikre deg om at den ikke kommer ut
av maskinen.
9. Repeter trinnene 6–8 for å fortsette mating av kabelen.
Løsning av avløpsrenseren
ADVARSEL: Kontrollere at kabelen har stoppet fullstendig
før du setter det i revers.
1. Sett fronthåndtaket i ulåst posisjon og forover/bakover
knappen i posisjon bakover.
2. Dra tilbake verktøyet noen få centimeter mens den er i
revers for å frigjøre kabelen.
3. Stoppe verktøyet.
4. Etter at verktøyet har stoppet helt, skal du skru tilbake
til fremoverposisjon.
FORSIKTIG: Ved å bruke verktøyet i revers i lengre perioder
kan forårsake skade på kabelen og tilbehør. Du skal kun
bruke revers for å fjerne kabelen fra en hindring.
Kabelbrukstabell
Kabelstørrelse
Rørstørrelse
Typiske applikasjoner
6 mm
(1/4")
19 mm to 38 mm
(3/4" to 1-1/2")
Servant og badekaravløp
8 mm
(5/16")
32 mm to 50 mm
(1-1/4" to 2")
Servanter, badekar, små avløp
10 mm
50 mm to 76 mm
Gulv avløp, toaletter
(3/8")
(2" to 3")
6 mm (1/4") og 8 mm (5/16") diameter kabel med kabelhode
kan roteres gjennom de flest rørkryss og fungerer godt i rør som
er tilstoppet av mykt materiale som hår, såpe, fett osv.
Maksimal kapasitet: 10,6 m (35 ft.) av 10 mm (3/8") kabel.
VEDLIKEHOLD
Ditt DeWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en
lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig
tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell av
verktøyet og regelmessig renhold.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble fra
batteripakken før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Laderen og batteripakken er vedlikeholdsfrie.
Smøring
Fjerne kabelen fra avløpet
Rengjøring
1. Sett fronthåndtaket i ulåst posisjon.
2. Kontroller at fremover/bakover-bryteren er i stillingen
fremover.
3. Dra lett i avtrekkeren og dra verktøyet tilbake for å fjerne
omtrent 15 cm (6") av kabelen fra avløpet.
4. Slipp avtrekkeren og lås forover/bakover knappen
i midtposisjon.
5. Tørk av den eksponerte kabelen med en fille og mat den
tilbake i verktøyet.
6. Repeter trinnene 1–5 til kabelen er nær avløpsåpningen.
Mat så resten av kabelen tilbake i trommelen for hånd.
ADVARSEL: Trekk aldri ut kutteren fra
avløpsåpningen mens kabelen roterer. Kabelen kan
piske og forårsake alvorlig personskade.
MERK: Før du lagrer verktøyet skal du vaske kabelen og
trommelen (se Rengjøring).
Hint: Det er nyttig å la en vannstrøm renne gjennom slangen
for å fjerne fragmenter mens maskinen er i gang og etter. Unngå
vann på motoren, håndtaket og batteriet.
7. Når kabelen nærmer seg avløpsåpningen, ta fingeren din
vekk fra avtrekkeren for å stoppe kabelrotasjonen.
Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring.
ADVARSEL: Ta av batteriet før rengjøring.
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med
tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når
du utfører denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier
for å rengjøre ikke-metalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse
delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild
såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp
noen del av verktøyet i en væske. La aldri væske komme
inn i motoren og håndtaket på verktøyet, aldri dypp noen
del av verktøyet i en væske.
Skyll, tørk og smør lett inn kabelen etter hver bruk for å unngå
skade fra sedimenter og avløpsrenskjemikalier. Fjern kabelen
og den indre trommelen før skylling. Se Ta av kabelen fra
avløpsrenseren og installasjon av kabeltrommelen.
MERK: Kabelen kan vri seg, bøyes eller brekke hvis den utsettes
for mye press.
ADVARSEL! Du skal alltid bruke skinnhansker med
latekshansker inni.
95
Norsk
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Siden annet tilbehør enn der som selges eller
anbefales av DeWALT ikke er testet sammen med dette
verktøyet, kan bruk av slikt tilbehør sammen med dette
verktøyet være farlig. For å redusere faren for skader, bør
kun tilleggsutstyr som er anbefalt av DeWALT brukes
sammen med dette produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om
egnet ekstrautstyr.
DeWALT tilbehør tilgjengelig for kjøp
DCD2000
Indre trommel
DCD2005
7,6 meter 8 mm kabel med kabelhode
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Produkter og batterier merket
med dette symbolet skal ikke kastes i vanlig
husholdningsavfall.
Produkter og batterier inneholder materialer som
kan gjenvinnes eller gjenbrukes, som reduserer behovet for
råmaterialer. Vennligst lever elektriske produkter og batterier til
gjenbruk i henhold til lokale regler. Mer informasjon får du på
www.2helpU.com.
Oppladbar batteripakke
Denne langtids batteripakken må lades på nytt når den ikke
lenger produserer nok strøm til jobber som enkelt kunne utføres
tidligere. Ta hensyn til miljøet når batteripakken må kasseres:
• Lad batteripakken helt ut, og ta den ut av verktøyet.
• Litium-ion celler kan gjenbrukes. Lever dem til forhandleren
eller en lokal gjenbruksstasjon. De innleverte batteripakkene
vil gjenbrukes eller avfallsbehandles korrekt.
96
Português
LIMPADOR DE DRENOS
DCD200
Gratulerer!
Optou por uma ferramenta da DeWALT. Longos anos de
experiência, um desenvolvimento meticuloso dos seus
produtos e um grande espírito de inovação são apenas alguns
dos argumentos que fazem da DeWALT um dos parceiros de
maior confiança dos utilizadores de ferramentas eléctricas
profissionais.
Dados técnicos
Voltagem
Tipo
Tipo de bateria
Velocidade sem carga
Tamanho mínimo do tubo
Tamanho máximo do tubo
Comprimento máx. do cabo do limpador de drenos
Peso (sem bateria)
VDC
min-1
mm
mm
m
kg
DCD200
18
1
Li-Ion
0–620
20
76
10.6
5.34
Valores de ruído e vibração (valores totais de vibração) de acordo com a
EN60745-2-21:
dB(A)
80
LPA(nível de emissão de pressão sonora)
dB(A)
91
LWA(nível de potência acústica)
K (variabilidade do nível acústico indicado)
dB(A)
3
Valor de emissão de vibrações ah =
K de variabilidade =
m/s2
m/s2
7.2
1.5
O nível de emissão de vibrações indicado nesta ficha de
informações foi medido em conformidade com um teste padrão
estabelecido pela norma EN60745 e poderá ser utilizado para
comparar ferramentas. Por conseguinte, este nível poderá
ser utilizado para uma avaliação preliminar da exposição
às vibrações.
ATENÇÃO: o nível de emissão de vibrações declarado
diz respeito às principais aplicações da ferramenta.
No entanto, se a ferramenta for utilizada para outras
aplicações ou com outros acessórios, ou tiver uma
manutenção insuficiente, o nível de emissão de
vibrações poderá ser diferente. Isto poderá aumentar
significativamente o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Além disso, a estimativa do nível de exposição às
vibrações também deverá ter em conta o número de vezes
que a ferramenta é desligada ou está em funcionamento,
mas sem executar tarefas. Isto poderá reduzir
significativamente o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Identifique medidas de segurança adicionais para
proteger o utilizador contra os efeitos das vibrações, tais
como: efectuar uma manutenção correcta da ferramenta
e dos acessórios, manter as mãos quentes e organizar
padrões de trabalho.
Declaração de conformidade da CE
Directiva “máquinas”
Limpador de Drenos
DCD200
A DeWALT declara que os produtos descritos em Dados
técnicos se encontram em conformidade com as seguintes
normas e directivas:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-21:2009
+A1:2010.
Estes equipamentos também estão em conformidade com
a Directiva 2014/30/UE e a 2011/65/UE. Para obter mais
informações, contacte a DeWALT através da morada indicada
em seguida ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação do ficheiro
técnico e faz esta declaração em nome da DeWALT.
Markus Rompel
Director de Engenharia
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
26.04.2017
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, leia o
manual de instruções.
Definições: directrizes de Segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o grau de
gravidade correspondente a cada palavra de advertência. Leia
cuidadosamente o manual e preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação iminentemente perigosa
que, se não for evitada, irá resultar em morte ou
lesões graves.
ATENÇÃO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
CUIDADO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em lesões ligeiras
ou moderadas.
AVISO: indica uma prática (não relacionada com
ferimentos) que, se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
97
Peso
Português
Baterias
Carregadores/Intervalos de Carregamento (minutos)
# de cat.
VCC
Ah
Peso (kg)
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
Indica risco de incêndio.
Avisos de segurança gerais relativos a
ferramentas eléctricas
ATENÇÃO: leia todos os avisos de segurança e todas
as instruções. O não seguimento dos avisos e das
instruções poderá resultar em choque eléctrico, incêndio
e/ou ferimentos graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E
INSTRUÇÕES PARA CONSULTA POSTERIOR
Em todos os avisos que se seguem, o termo “ferramenta eléctrica”
refere-se à sua ferramenta alimentada pela rede eléctrica (com
fios) ou por uma bateria (sem fios).
1) Segurança da Área de Trabalho
a ) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou escuras são
propensas a acidentes.
b ) Não utilize as ferramentas eléctricas em ambientes
explosivos, como, por exemplo, na presença de
líquidos, gases ou poeiras inflamáveis. As ferramentas
eléctricas criam faíscas que poderão inflamar estas
poeiras ou vapores.
c ) Mantenha as crianças e outras pessoas afastadas
quando utilizar uma ferramenta eléctrica.
As distracções podem levar à perda do controlo
da ferramenta.
2) Segurança Eléctrica
a ) As fichas das ferramentas eléctricas têm de ser
compatíveis com a tomada de electricidade. Nunca
modifique a ficha de forma alguma. Não utilize
fichas adaptadoras com ferramentas eléctricas
ligadas à terra. As fichas não modificadas e as tomadas
compatíveis reduzem o risco de choque eléctrico.
b ) Evite o contacto corporal com superfícies e
equipamentos ligados à terra, como, por exemplo,
tubagens, radiadores, fogões e frigoríficos. Se o seu
corpo estiver “ligado” à terra, o risco de choque eléctrico
é maior.
c ) Não exponha as ferramentas eléctricas à chuva ou
a condições de humidade. A entrada de água numa
ferramenta eléctrica aumenta o risco de choque eléctrico.
98
d ) Não aplique força excessiva sobre o cabo. Nunca
o utilize para transportar, puxar ou desligar a
ferramenta eléctrica. Mantenha o cabo afastado de
fontes de calor, substâncias oleosas, extremidades
aguçadas ou peças móveis. Os cabos danificados ou
emaranhados aumentam o risco de choque eléctrico.
e ) Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no exterior, use
uma extensão adequada para utilização ao ar livre.
A utilização de um cabo adequado para uso ao ar livre
reduz o risco de choque eléctrico.
f ) Se não for possível evitar trabalhar com uma
ferramenta eléctrica num local húmido, utilize uma
fonte de alimentação protegida por um dispositivo
de corrente residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
3) Segurança Pessoal
a ) Mantenha-se alerta, preste atenção ao que está
a fazer e faça uso de bom senso ao utilizar uma
ferramenta eléctrica. Não utilize uma ferramenta
eléctrica quando estiver cansado ou sob o efeito de
drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de
distracção durante a utilização de ferramentas eléctricas
poderá resultar em ferimentos graves.
b ) Use equipamento de protecção pessoal. Use sempre
uma protecção ocular. O equipamento de protecção,
como, por exemplo, uma máscara contra o pó, sapatos
de segurança antiderrapantes, um capacete de segurança
ou uma protecção auditiva, usado nas condições
apropriadas, reduz o risco de ferimentos.
c ) Evite accionamentos acidentais. Certifique-se de
que o interruptor da ferramenta está na posição de
desligado antes de a ligar à tomada de electricidade
e/ou inserir a bateria, ou antes de pegar ou
transportar a ferramenta. Se mantiver o dedo sobre
o interruptor ao transportar ferramentas eléctricas ou se
as ligar à fonte de alimentação com o interruptor ligado,
poderá originar acidentes.
d ) Retire qualquer chave de ajuste ou chave de porcas
antes de ligar a ferramenta eléctrica. Uma chave de
porcas ou chave de ajuste deixada numa peça móvel da
ferramenta poderá resultar em ferimentos.
e ) Não se estique demasiado ao trabalhar com a
ferramenta. Mantenha sempre os pés bem apoiados
Português
e um equilíbrio apropriado. Desta forma, será mais fácil
controlar a ferramenta eléctrica em situações inesperadas.
f ) Use vestuário apropriado. Não use roupa larga nem
jóias. Mantenha o cabelo e a roupa (incluindo luvas)
afastados das peças móveis. As roupas largas, as jóias
ou o cabelo comprido podem ficar presos nestas peças.
g ) Se forem fornecidos acessórios para a ligação de
equipamentos de extracção e recolha de partículas,
certifique-se de que estes são ligados e utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos de extracção
de partículas pode reduzir os riscos relacionados com
as mesmas.
ser efectuada. A utilização da ferramenta eléctrica
para fins diferentes dos previstos poderá resultar em
situações perigosas.
5) Utilização e Manutenção de
Ferramentas com Bateria
a ) Utilize apenas o carregador especificado pelo
fabricante do equipamento. Um carregador
apropriado para um tipo de bateria poderá criar um risco
de incêndio se for utilizado para carregar outras baterias.
b ) Utilize as ferramentas eléctricas apenas com as
baterias especificamente indicadas para as mesmas.
A utilização de quaisquer outras baterias poderá criar um
risco de ferimentos e incêndio.
c ) Quando a bateria não estiver a ser utilizada,
mantenha-a afastada de outros objectos de metal,
como, por exemplo, clipes, moedas, chaves, pregos,
parafusos ou outros pequenos objectos metálicos
que possam estabelecer uma ligação entre os
contactos. Um curto-circuito entre os contactos da
bateria poderá causar queimaduras ou um incêndio.
d ) Uma utilização abusiva da ferramenta pode resultar
na fuga do líquido da bateria; evite o contacto com
este líquido. No caso de um contacto acidental,
passe imediatamente a zona afectada por água. Se
o líquido entrar em contacto com os olhos, procure
também assistência médica. O líquido derramado da
bateria pode provocar irritação ou queimaduras.
4) Utilização e Manutenção de
Ferramentas Eléctricas
a ) Não utilize a ferramenta eléctrica de forma forçada.
Utilize a ferramenta eléctrica correcta para o seu
trabalho. A ferramenta eléctrica adequada irá efectuar
o trabalho de um modo mais eficiente e seguro se for
utilizada de acordo com a capacidade para a qual
foi concebida.
b ) Não utilize a ferramenta eléctrica se o respectivo
interruptor não a ligar e desligar. Qualquer
ferramenta eléctrica que não possa ser controlada
através do interruptor de alimentação é perigosa e tem de
ser reparada.
c ) Retire a ficha da tomada de electricidade e/ou a
bateria da ferramenta eléctrica antes de efectuar
quaisquer ajustes, substituir acessórios ou
guardar a ferramenta. Estas medidas de segurança
preventivas reduzem o risco de ligar a ferramenta
eléctrica acidentalmente.
d ) Guarde as ferramentas eléctricas que não estiverem
a ser utilizadas fora do alcance de crianças e
não permita que sejam utilizadas por pessoas
não familiarizadas com as mesmas ou com estas
instruções. As ferramentas eléctricas são perigosas nas
mãos de pessoas que não possuam as qualificações
necessárias para as manusear.
e ) Faça a devida manutenção das ferramentas
eléctricas. Verifique se as peças móveis da
ferramenta eléctrica estão alinhadas e não
emperram, bem como se existem peças partidas
ou danificadas ou quaisquer outras condições que
possam afectar o funcionamento da mesma. Se a
ferramenta eléctrica estiver danificada, esta não
deve ser utilizada até que seja reparada. Muitos
acidentes têm como principal causa ferramentas
eléctricas com uma manutenção insuficiente.
f ) Mantenha as ferramentas de corte sempre afiadas
e limpas. As ferramentas de corte sujeitas a uma
manutenção adequada, com arestas de corte afiadas,
emperram com menos frequência e controlam-se com
maior facilidade.
g ) Utilize a ferramenta eléctrica, os acessórios, as
brocas, etc., de acordo com estas instruções, tendo
em conta as condições de trabalho e a tarefa a
6) Assistência
a ) A sua ferramenta eléctrica só deve ser reparada por
um técnico qualificado e só devem ser utilizadas
peças sobresselentes originais. Desta forma, é
garantida a segurança da ferramenta eléctrica.
Instruções de segurança adicionais para
limpadores de drenos
•
•
•
•
•
Antes de utilizar a ferramenta, teste o dispositivo
de corrente residual (RCD) fornecido com o cabo de
alimentação para certificar-se de que está a funcionar
correctamente. Há um menor risco de incêndio eléctrico se o
RCD funcionar correctamente.
Utilize apenas extensões protegidas por um RCD. O RCD
no cabo de alimentação da máquina não impede a ocorrência
de choques eléctricos nas extensões.
Só deve agarrar o cabo rotativo com as luvas
recomendadas pelo fabricante. Os panos ou as luvas de
látex ou largas podem enrolar-se à volta do cabo e dar origem
a ferimentos graves.
Quando o cabo estiver a rodar, não permita que o
cortador parar de rodar. Isto pode causar um esforço
excessivo no cabo, e ficar torcido, dobrado ou rompido. Além
disso, pode causar ferimentos graves.
Utilize as luvas de látex ou borracha que se encontram
no interior das luvas recomendadas pelo fabricante,
óculos, escudo facial, vestuário de protecção e máscara
respiratória se suspeitar que existem produtos químicos,
99
Português
•
•
bactérias ou substâncias infecciosas num tubo de
drenagem. Os drenos podem conter produtos químicos,
bactérias e outras substâncias e causar queimaduras,
podem ser tóxicos ou infecciosos ou dar origem a outros
ferimentos graves.
Siga as boas condições de higiene. Não coma ou fume
quando manusear ou utilizar o limpador de drenos.
Depois de manusear ou utilizar o equipamento de
limpeza de drenos, utilize água quente e com sabão
para lavar as mãos e outras partes do corpo expostas
ao conteúdo de drenagem. Isto ajuda o reduzir o risco de
perigos para a saúde devido à exposição a material tóxico
ou infeccioso.
Utilize apenas o limpador de dreno para os tamanhos de
dreno recomendados. Se utilizar o dreno incorrecto, o cabo
pode ficar torcido, dobrado ou partido e causar ferimentos.
Regras de segurança adicionais sobre o
limpador de drenos
•
•
•
•
•
•
•
•
Se o cabo ficar dobrado e bloqueado, deixe de utilizar
a ferramenta de imediato. Se for exposto a uma tensão
excessiva, o cabo pode ficar torcido, dobrado ou partir-se.
Antes de utilizar o cabo, inspeccione se apresenta sinais de
danos e desgaste.
Se o cabo estiver gasto ou danificado, substitua-o
antes de utilizar o limpador de drenos. Consulte
Acessórios opcionais.
Não torça ou dobre demasiado os cabos. Um cabo rompido
pode causar ferimentos graves.
O processo de limpeza dos drenos pode causar danos em pisos
e noutras superfícies e dar origem a problemas. Utilize tampas
protectoras adequadas para impedir danos e riscos na área
circundante. A parte da frente do limpador de drenos não
deve estar a uma distância superior a 15 cm (6”) do orifício
de drenagem. Se não for possível, utilize um tubo adicional
e encaixes para alargar o tamanho do dreno. Se o cabo ficar
exposto mais de 15 cm (6”), este pode ficar torcido, dobrado,
partido ou entrelaçado.
Esta ferramenta foi concebida para ser utilizada por um
único operador, para que possa controlar individualmente a
alimentação e a rotação do cabo. Se o cabo parar de rodar,
o utilizador libertar de imediato o gatilho para impedir que o
cabo fique torcido, dobrado, rompido ou entrelaçado.
Utilize o limpador de drenos apenas pela ordem de rotação
inversa, como descrito neste manual. A utilização da
ferramenta pela ordem de rotação inversa durante períodos
prolongados pode causar danos no cabo.
Não puxe o gatilho com a extremidade do cabo fora do tubo.
Riscos residuais
Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança relevantes
e da implementação de dispositivos de segurança, alguns riscos
residuais não podem ser evitados. Estes riscos são os seguintes:
• Danos auditivos.
• Risco de ferimentos causados por partículas voadoras.
100
•
•
Risco de queimaduras devido aos acessórios ficarem quentes
durante a respectiva utilização.
Risco de ferimentos pessoais devido a uma
utilização prolongada.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma voltagem
específica. Verifique sempre se a voltagem da bateria
corresponde à indicada na placa com os requisitos de
alimentação. Além disso, certifique-se também de que a
voltagem do seu carregador corresponde à da rede eléctrica.
O seu carregador da DeWALT possui isolamento
duplo, em conformidade com a norma EN60335.
Por conseguinte, não é necessária qualquer ligação
à terra.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este tem de ser
substituído por um cabo especialmente preparado, disponível
através dos centros de assistência da DeWALT.
Utilizar uma extensão
Não deve ser utilizada qualquer extensão a menos que seja
absolutamente necessário. Utilize uma extensão aprovada
adequada para a potência da alimentação do seu carregador
(consulte os Dados técnicos). O diâmetro mínimo do fio
condutor é 1 mm2; o comprimento máximo da extensão é 30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o cabo
na íntegra.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
Carregadores
Os carregadores da DeWALT não requerem ajuste e foram
concebidos para uma operação tão fácil quanto possível.
Instruções de Segurança Importantes Para
Todos os Carregadores de Baterias
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES: este manual inclui instruções de
funcionamento e segurança importantes para carregadores de
bateria compatíveis (consulte Dados técnicos).
• Antes de utilizar o carregador, leia todas as instruções e sinais
de aviso indicados no carregador, na bateria e no aparelho
que utiliza a bateria.
ATENÇÃO: perigo de choque. Não permita a entrada de
líquidos no carregador. Pode ocorrer um choque eléctrico
ATENÇÃO: recomendamos a utilização de um dispositivo
de corrente residual com uma corrente residual de 30mA
ou menos.
CUIDADO: perigo de queimadura. Para reduzir o risco de
lesões, carregue apenas baterias recarregáveis DeWALT.
Outros tipos de baterias podem rebentar, causando lesões
pessoais e danos.
CUIDADO: as crianças devem ser vigiadas, para garantir
que não brincam com o aparelho.
AVISO: em determinadas condições, quando o carregador
está ligado à fonte de alimentação, os contactos de carga
expostos no interior do carregador podem entrar em
curto-circuito devido a material estranho. Os materiais
estranhos condutores como, por exemplo, mas não
Português
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
limitado a, lã de aço, folha de alumínio ou qualquer
acumulação de partículas metálicas devem ser removidos
dos orifícios do carregador. Desligue sempre o carregador
da fonte de alimentação quando não estiver inserida
uma bateria no respectivo compartimento. Desligue o
carregador antes de proceder à limpeza.
NÃO carregue a bateria com quaisquer carregadores
além dos especificados neste manual. O carregador e a
bateria foram concebidas especificamente para funcionarem
em conjunto.
Estes carregadores foram concebidos para apenas para
carregar baterias recarregáveis DeWALT. Quaisquer
outras utilizações podem resultar em incêndio, choque
eléctrico ou electrocussão.
Não exponha o carregador a chuva ou neve.
Quando desligar o carregador da corrente, puxe pela
ficha e não pelo cabo. Isto permite reduzir o risco de danos
na ficha de alimentação eléctrica e do cabo.
Certifique-se de que o cabo está colocado num local
onde não possa ser pisado, possa causar tropeções ou
esteja sujeito a danos ou tensão.
Não utilize uma extensão, a menos que seja
estritamente necessário. O uso de uma extensão
inadequada pode resultar num incêndio,choque eléctrico
ou electrocussão.
Não coloque objectos sobre o carregador nem o coloque
em cima de uma superfície macia que possa bloquear as
entradas de ventilação e causar calor interno excessivo.
Coloque o carregador num local afastado de fontes de calor. O
carregador é ventilado através de ranhuras na parte superior e
inferior da estrutura.
Não utilize o carregador se o cabo ou a ficha estiverem
danificados—substitua-os de imediato.
Não utilize o carregador se tiver sofrido um golpe
brusco, se o deixar cair ou se ficar de algum modo
danificado. Leve-o para um centro de assistência autorizado.
Não desmonte o carregador; leve-o para um centro
de assistência autorizado, no caso de ser necessário
assistência ou reparação. Uma nova montagem incorrecta
pode resultar em choque eléctrico, electrocussão ou incêndio.
Se o cabo de alimentação ficar danificado, deve enviá-lo
de imediato para o fabricante, agente de assistência ou um
responsável devidamente qualificado para que possa ser
substituído, de modo a evitar qualquer situação de perigo.
Desligue o carregador da tomada antes de proceder
a qualquer trabalho de limpeza. Isto reduz o risco de
choque eléctrico. A remoção da bateria não reduz este
tipo de risco.
NUNCA tente ligar 2 carregadores ao mesmo tempo.
O carregador foi concebido para funcionar com uma
potência eléctrica doméstica padrão de 230 V. Não tente
utilizá-lo com qualquer outro tipo de tensão. Isto não se
aplica ao carregador do automóvel.
Carregar uma bateria (Fig. B)
1. Ligue o carregador numa tomada adequada antes de inserir
a pilha.
2. Insira a bateria 5 no carregador, certificando-se de que fica
totalmente encaixada no carregador. O indicador luminoso
vermelho (de carga) pisca repetidamente, indicando que o
processo de carga foi iniciado.
3. A conclusão do processo de carga é indicado pelo indicador
luminoso vermelho, que permanece ligado de maneira
contínua. A bateria fica totalmente carregada e pode ser
utilizada nesta altura ou pode deixá-la no carregador. Para
retirar a bateria do carregador, prima o botão de libertação
na bateria 6 .
NOTA: Para assegurar o máximo desempenho e vida útil das
baterias de iões de lítio, carregue a bateria totalmente antes de
utilizar o produto pela primeira vez.
Funcionamento do carregador
Consulte os indicadores abaixo para saber qual é o estado do
processo de carga da bateria.
Indicadores de carga
em carga
totalmente carregada
retardação de calor/frio da bateria*
*O indicador luminoso vermelho continua a piscar, mas acendese um indicador luminoso amarelo durante esta operação.
Quando a bateria atingir a temperatura adequada, o indicador
luminoso amarelo desliga-se e o carregador continua o
processo de carga.
O(s) carregador(es) compatível(eis) não carrega uma bateria
defeituosa. O carregador indica que a bateria está defeituosa ao
não acender-se ou apresentando um problema na bateria ou
aparece um padrão intermitente no carregador.
NOTA: isto pode também indicar que se trata de um problema
no carregador.
Se o carregador indicar uma falha, leve o carregador e a bateria
um centro de assistência autorizado para que sejam submetidos
a um teste.
Retardação de calor/frio
Quando o carregador detecta que uma bateria está demasiado
quente ou fria, inicia automaticamente a retardação de calor/
frio, interrompendo o processo de carga até a bateria atingir
a temperatura adequada. Em seguida, o carregador muda
automaticamente para o modo de carga. Esta função assegura a
duração máxima da bateria.
Uma bateria fria fica carregada a uma velocidade mais lenta do
que uma bateria quente. A bateria irá carregar a essa taxa mais
lenta durante todo o ciclo de carga e não recupera a taxa de
carga máxima, mesmo que a bateria aqueça.
O carregador DCB118 está equipado com uma ventoinha
interna para arrefecer a bateria. A ventoinha liga-se
automaticamente quando a ventoinha tem de ser arrefecida.
Nunca utilize o carregador se a ventoinha não funcionar
101
Português
correctamente ou se as aberturas de ventilação estiverem
obstruídas. Não permita a entrada de objectos estranhos no
interior do carregador.
Sistema de protecção electrónica
As baterias de iões de lítio XR foram concebidas com um
Sistema de protecção electrónica que protege a bateria contra
sobrecarga, sobreaquecimento ou descarga profunda.
A ferramenta desliga-se automaticamente se o Sistema de
protecção electrónica for activado. Se isto ocorrer, coloque
a bateria de iões de lítio no carregador até ficar totalmente
carregada.
•
•
•
•
Montagem na parede
Estes carregadores foram concebidos para montagem na
parede ou para serem colocados numa mesa ou numa
superfície de trabalho. Se forem montados numa parede,
coloque o carregador perto de uma tomada eléctrica e
afastado de cantos ou outras obstruções que possam impedir
a circulação de ar. Utilize a parte de trás do carregador como
base para a fixação dos parafusos de montagem na parede.
Monte o carregador com firmeza com parafusos de placa
de gesso (adquiridos em separado) a uma distância de pelo
menos 25,4 mm com uma cabeça do parafuso com 7–9 mm de
diâmetro, aparafusado em madeira a uma profundidade ideal
de cerca de 5,5 mm do parafuso exposto. Alinhe as ranhuras na
parte de trás do carregador com os parafusos expostos e insiraos por completo nas ranhuras.
Instruções de limpeza do carregador
ATENÇÃO: perigo de choque. Desligue o carregador
da tomada de CA antes de proceder à limpeza. A
sujidade e gordura podem ser removidas a partir do
exterior do carregador com um pano ou uma escova
suave não metálica. Não utilize água ou outros produtos
de limpeza. Nunca deixe entrar qualquer líquido dentro da
ferramenta. Da mesma forma, nunca mergulhe qualquer
peça da ferramenta num líquido.
Baterias
•
•
carregador não compatível, porque pode romper,
causando lesões pessoais graves.
Carregue as baterias apenas em carregadores DeWALT.
NÃO salpique nem coloque a bateria dentro de água ou de
outros líquidos.
Não armazene nem utilize a ferramenta e a bateria em
locais onde a temperatura possa atingir ou exceder
40 ˚C (tais como barracões ao ar livre ou construções de
metal durante o Verão).
Não incinere a bateria, mesmo se esta estiver
gravemente danificada ou completamente esgotada.
A bateria pode explodir se for exposta a uma chama. São
produzidos vapores e materiais tóxicos quando as baterias de
iões de lítio são queimadas.
Se o conteúdo da bateria entrar em contacto com a sua
pele, lave imediatamente a área afectada com sabão
suave e água. Se o líquido da bateria entrar em contacto
com os seus olhos, passe-os (abertos) por água durante 15
minutos ou até a irritação passar. Se for necessária assistência
médica, o electrólito da bateria é composto por uma mistura
de carbonatos orgânicos líquidos e sais de lítio.
O conteúdo das células de uma bateria aberta poderá
causar irritação respiratória. Respire ar fresco. Se os
sintomas persistirem, procure assistência médica.
ATENÇÃO: risco de queimadura. O líquido da bateria
poderá ser inflamável se for exposto a faíscas ou a
uma chama.
ATENÇÃO: nunca tente abrir a bateria, seja qual for
o motivo. Se a bateria estiver rachada ou danificada,
não a insira no carregador. Não esmague, deixe cair
nem danifique a bateria. Não utilize uma bateria ou um
carregador que tenha sofrido um golpe brusco, uma
queda, atropelamento ou danificada de algum modo
(por exemplo, perfurada por um prego, atingida com um
martelo ou pisada). Pode ocorrer um choque eléctrico
ou electrocussão. As baterias danificadas devem ser
devolvidas ao centro de assistência para reciclagem.
ATENÇÃO: perigo de incêndio. Quando armazenar
ou transportar a bateria, não deixe que objectos
metálicos entrem em contacto com os terminais
expostos da bateria. Por exemplo, não coloque a bateria
dentro de aventais, bolsos, caixas de ferramentas, caixas
de kits de produtos, gavetas, etc., com pregos soltos,
parafusos, chaves, etc.
CUIDADO: quando não utilizar a ferramenta, deve
colocá-la de lado numa superfície estável, de modo a
que ninguém tropece nem sofra uma queda. Algumas
ferramentas com baterias grandes ficam na vertical
dentro da bateria, mas podem ser facilmente derrubadas.
Instruções de segurança importantes para
todas as baterias
Ao encomendar baterias sobresselentes, certifique-se de que
inclui a referência do catálogo e a voltagem.
A bateria não irá estar totalmente carregada quando a retirar
da embalagem pela primeira vez. Antes de utilizar a bateria
e o carregador, leia as instruções de segurança abaixo. Em
seguida, siga os procedimentos de carregamento indicados
nas instruções.
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES
•
•
102
Não carregue ou utilize baterias em ambientes
explosivos, como, por exemplo, na presença de líquidos,
gases ou poeiras inflamáveis. A colocação ou remoção da
bateria do carregador pode inflamar as poeiras ou os fumos.
Nunca force a entrada da bateria no carregador.
Nunca modifique a bateria de modo a encaixá-la num
Transporte
ATENÇÃO: Perigo de incêndio. O transporte das pilhas
pode dar origem a um incêndio se os terminais da pilha
entrarem em contacto inadvertidamente com os materiais
condutores. Quando transportar as pilhas, certifique-se de
que os terminais da pilha estão protegidos e devidamente
Português
isolados de materiais que possam entrar em contacto com
eles e causar um curto-circuito.
As pilhas da DeWALT estão em conformidade com todas as
regulamentações de expedição aplicáveis, de acordo com os
padrões jurídicos e de indústria, que incluem as Recomendações
da ONU sobre o transporte de mercadorias perigosas;
disposições relativas a mercadorias perigosas da Associação do
Transporte Aéreo Internacional (IATA), Regulamentações do
código marítimo internacional para o transporte de mercadorias
perigosas (IMDG) e o Acordo europeu relativo ao transporte
rodoviário internacional de mercadorias perigosas (ADR). As
pilhas de iões de lítio foram testadas de acordo com a secção
38,3 das Recomendações da ONU no que respeita ao Transporte
de Mercadorias Perigosas: Manual de Ensaios e Critérios.
Na maioria dos casos, o envio de uma bateria DeWALT não
terá de ser classificado como Material perigoso de Classe
9 totalmente regulado. Em geral, apenas os envios que
contenham uma bateria de iões de lítio com uma taxa
energética superior a 100 watt-horas (Wh) serão enviados como
Classe 9 totalmente regulada. Todas as baterias de iões de lítio
têm uma classificação de watt-horas assinalada na bateria.
Além disso, devido às complexidades de regulamentação, a
DeWALT não recomenda o envio de baterias de iões de lítio por
transporte aéreo, independentemente da classificação de watthoras. O envio de ferramentas com baterias (conjunto) enviado
por transporte aéreo será isento se a classificação de watt-horas
da bateria não for superior a 100 watts-horas.
Independentemente de uma expedição ser considerada
isenta ou totalmente regulamentada, é da responsabilidade
do expedidor consultar as mais recentes regulamentações
para a embalagem, etiquetagem/marcação e exigências
de documentação.
As informações indicadas nesta secção do manual são
fornecidas de boa fé e acredita-se que são precisas aquando
da elaboração do documento. No entanto, não é fornecida
qualquer garantia, expressa ou implícita. É da responsabilidade
do comprador garantir que as respectivas actividades estão em
conformidade com as regulamentações aplicáveis.
comparação com 1 bateria com uma capacidade nominal de
watt-hora. Esta capacidade superior de 3 baterias com uma
capacidade nominal de watt-hora mais reduzida pode isentar a
bateria de determinadas regras de transporte impostas às
baterias de watt-hora de maior capacidade.
Por exemplo, a classificação Exemplo de marca de etiqueta de utilização
e transporte
Wh (watt-hora) de
transporte pode indicar
3 x 36 Wh, o que significa
3 pilhas de 36 Wh cada.
A classificação de Wh de utilização pode indicar 108 Wh (é
necessário utilizar 1 pilha).
Transportar a bateria FLEXVOLTTM
A bateria DeWALT FLEXVOLTTM tem dois modos: Utilização e
transporte.
Modo de utilização: Quando a bateria FLEXVOLTTM não está
instalada ou está instalada num equipamento DeWALT de
18 V, funciona como uma bateria de 18 V. Quando a bateria
FLEXVOLTTM está instalada num equipamento de 54 V ou de
108 V (duas baterias de 54 V), funciona como uma bateria
de 54 V.
Modo de transporte: Quando a tampa está montada na
bateria FLEXVOLTTM, isso significa que a bateria está no modo de
transporte. Mantenha a tampa colocada quando transportar a
bateria.
No modo Transporte, os conjuntos
de células são desligados
electricamente da bateria, o que
dá origem a 3 baterias com uma
capacidade nominal de watt-hora (Wh) mais reduzida, em
Não toque nos contactos com objectos condutores.
Recomendações de armazenamento
1. O melhor local de armazenamento será um local fresco e
seco, afastado da luz directa do sol e de fontes de calor ou
de frio. Para obter o máximo desempenho e a maior vida útil
possíveis das baterias, guarde-as à temperatura ambiente
quando não estiverem a ser utilizadas.
2. Para um armazenamento prolongado, é recomendável
armazenar a bateria totalmente carregada num local fresco,
seco e afastado do carregador para obter os melhores
resultados.
NOTA: as baterias não devem ser armazenadas totalmente sem
carga. É necessário recarregar a bateria antes de a utilizar.
Etiquetas no carregador e na bateria
Além dos símbolos indicados neste manual, os rótulos no
carregador e na bateria podem apresentam os seguintes
símbolos:
L eia o manual de instruções antes de utilizar este
equipamento.
Consulte os Dados técnicos para ficar a saber o
tempo de carregamento.
Não carregue baterias danificadas.
Não exponha o equipamento à água.
ande substituir imediatamente quaisquer cabos
M
danificados.
arregue a bateria apenas com uma temperatura
C
ambiente entre 4 ˚C e 40 ˚C.
Apenas para uso dentro de casa.
esfaça-se da bateria de uma forma
D
ambientalmente responsável.
103
Português
Carregue as baterias da DeWALT apenas com os
carregadores DeWALT concebidos para o efeito.
O carregamento de baterias que não sejam as
baterias específicas DeWALT com um carregador
da DeWALT pode fazer com que rebentem ou dar
origem a situações de perigo.
Não queime a bateria.
UTILIZAÇÃO (sem bolsa de transporte). Exemplo:
a classificação de Wh indica 108 Wh (1 pilha com
108 Wh).
TRANSPORTE (com bolsa de transporte
incorporada). Exemplo: a classificação de Wh indica
3 x 36 Wh (3 pilhas de 36 Wh).
Tipo de bateria
O modelo DCD200 utiliza uma pilha de 18 volts.
Podem ser utilizadas as seguintes baterias: DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187,
DCB546, DCB547. Consulte os Dados Técnicos para obter mais
informações.
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Limpador de drenos sem fio
1 Tambor interno com cabo
1Carregador
1 Pilha de iões de lítio (modelos C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1)
2 Pilhas de iões de lítio (modelos C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2)
3 Pilhas de iões de lítio (modelos C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3)
1 Manual de instruções
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os acessórios foram
danificados durante o transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente e compreender
todas as instruções neste manual antes de utilizar
o equipamento.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de utilizar
este equipamento.
Radiação visível. Não olhe fixamente para a luz.
Direcção do cabo
Posição do Código de data (Fig. A)
O código de data ? , o qual também inclui o ano de fabrico, está
impresso na superfície do equipamento.
Exemplo:
2017 XX XX
Ano de fabrico
104
Descrição (Fig. A)
ATENÇÃO: nunca modifique a ferramenta eléctrica nem
qualquer um dos seus componentes. Tal poderia resultar
em danos ou ferimentos.
1 Botão de controlo de avanço/recuo
2 Interruptor de accionamento de velocidade variável
3 Punho principal
4 Interruptor do indicador luminoso de funcionamento
5 Compartimento da bateria
6 Patilha de libertação das baterias
7 Indicador luminoso de funcionamento LED ajustável
8 Cobertura fixa
9 Cobertura do tambor
10 Pega dianteira
11 Cabo
12 Tambor interno
13 Extremidade da lâmpada do cabo
14 Símbolo de direcção do cabo
15 Código de data
Utilização Adequada
Este limpador de drenos foi concebido para aplicações de
limpeza de drenos profissionais.
NÃO utilize a ferramentas em locais com humidade excessiva
ou se houver líquidos ou gases inflamáveis.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou na
presença de gases ou líquidos inflamáveis.
Este limpador de drenos é uma ferramenta eléctrica profissional.
NÃO permita que crianças entrem em contacto com as
mesmas. É necessária supervisão quando estas ferramentas
forem manuseadas por utilizadores inexperientes.
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo
crianças) que sofram de capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, falta de experiência e/ou conhecimentos,
a menos que estejam acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua segurança. As crianças nunca devem
ficar sozinhas com este produto.
Interruptor de pressão de velocidade
variável (Fig. A)
Para ligar a ferramenta, prima o interruptor de pressão 2 . Para
desligar a ferramenta, liberte o interruptor de accionamento.
A velocidade da ferramenta é controlada pela posição do
gatilho escolhida.
NOTA: o uso contínuo na gama de velocidade variável não
é recomendado. Pode danificar o interruptor, devendo assim
evitar utilizar este sistema.
Botão de controlo de avanço/recuo (Fig. A)
O botão de controlo para a frente/para trás (1) determina a
direcção de rotação do cabo e serve igualmente como botão
de desbloqueio.
Para seleccionar a marcha directa, liberte o interruptor de
pressão e empurre o botão de controlo de avanço/recuo no
lado direito da ferramenta.
Para seleccionar a marcha inversa, liberte o interruptor de
pressão e prima o botão de controlo de avanço/recuo no lado
esquerdo da ferramenta.
A posição central do botão de controlo bloqueia a ferramenta
na posição de desligado. Se alterar a posição do botão de
controlo, certifique-se de que liberta o interruptor.
NOTA: Quando a ferramenta é ligada pela primeira vez depois
de alterar a direcção da rotação, ouve-se um estalido durante o
arranque. Isto é normal e não representa um problema.
NOTA: A ferramenta deve parar por completo antes de
alterar a direcção da ferramenta ou colocar a ferramenta em
funcionamento na direcção oposta.
Bloqueio da pega/cabo dianteiro (Fig. A)
A pega dianteira 10 tem uma posição de bloqueio e de
desbloqueio. Quando é pressionada para a frente, a pega
dianteira é desbloqueada, o que permite puxar o cabo para
fora ou inseri-lo no tambor. Quando é puxado para trás, a pega
dianteira fixa o cabo na respectiva posição.
Indicador luminoso de funcionamento LED
ajustável (Fig. A, C)
O indicador luminoso de funcionamento LED ajustável 7 (Fig. A) está localizado na blindagem fixa do tambor 8 . O
interruptor do indicador luminoso de funcionamento 4 , Fig.
C, está localizado na base da pega principal da ferramenta 3 .
A luz de funcionamento é activada quando o interruptor
de accionamento é premido. Pode deslocar o interruptor
para alterar os modos de iluminação reduzida, média e de
holofote 4 . Se manter premido o interruptor de accionamento,
o indicador luminoso de funcionamento permanece ligado em
todos os modos.
Se as definições forem reduzido e médio, o feixe permanece
ligado durante um máximo de 20 segundos depois de libertar o
interruptor de accionamento.
Modo de holofote
A definição elevada é o modo de holofote. Depois de libertar
o interruptor de accionamento, o holofote permanece ligado
durante 20 minutos. Dois minutos antes do holofote se desligar,
este pisca duas vezes e depois a luz torna-se mais fraca.
Para evitar que o holofote se apague, toque ligeiramente no
interruptor de accionamento.
AVISO: quando utilizar o indicador luminoso de
funcionamento no modo médio ou de holofote, não
olhe fixamente para a luz nem coloque a ferramenta
numa posição que leve a que as pessoas a fazer o
mesmo. Podem ocorrer lesões oculares graves.
ATENÇÃO: se utilizar a ferramenta como holofote,
certifique-se de que está fixada numa superfície estável, de
modo a que ninguém tropece nem sofra uma queda.
Português
ATENÇÃO: antes de utilizar a ferramenta como holofote,
recolha o fio por completo para dentro do tambor. Podem
ocorrer ferimentos ou danos materiais.
Aviso de bateria fraca
Quando a ferramenta está no modo de holofote e a bateria está
a ficar com muito pouca carga, o holofote pisca duas vezes e
depois a luz torna-se mais fraca. Após dois minutos, a bateria
é descarregada por completo e a ferramenta desliga-se de
imediato. Em seguida, deve colocar uma nova bateria.
AVISO: Para reduzir o risco de ferimentos, tenha sempre a
bateria de reserva ou uma fonte de iluminação secundária
se necessário.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos
graves, desligue a ferramenta e retire a bateria
antes de efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/
instalar dispositivos complementares ou acessórios.
Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.
ATENÇÃO: utilize apenas baterias e
carregadores DeWALT.
Inserir e retirar a bateria da ferramenta
(Fig. B)
NOTA: para obter os melhores resultados, certifique-se de que a
bateria 5 está totalmente carregada antes de a utilizar.
Instalar a bateria na pega da ferramenta
1. Alinhe a bateria 6 com as calhas que se encontram dentro
da pega da ferramenta (Fig. B).
2. Faça-a deslizar para dentro da pega até a bateria ficar
totalmente encaixada na ferramenta e certifique-se de que
não se solta.
Retirar a bateria da ferramenta
1. Prima a patilha de libertação da bateria 6 e puxe a bateria
com firmeza para fora da pega da ferramenta.
2. Insira a bateria no carregador, tal como descrito na secção
do carregador indicada neste manual.
Baterias para o indicador do nível de
combustível (Fig. B)
Algumas baterias DeWALT incluem um indicador de nível de
combustível, composto por três indicadores luminosos LED
verdes que indicam o nível de carga restante na bateria.
Para activar o indicador do nível de combustível, prima
e mantenha premido o botão do indicador do nível de
combustível 6 . Uma combinação dos três indicadores
luminosos LED verdes acende-se, indicando o nível da carga
restante. Se o nível da carga na bateria for inferior ao limite
utilizável, o indicador do nível de combustível não se acende e é
necessário voltar a carregar a bateria.
NOTA: o indicador do nível de combustível é apenas
uma indicação da carga restante na bateria. Não indica o
funcionamento da ferramenta e está sujeito a variações, com
105
Português
base nos componentes do produto, temperatura e aplicação do
utilizador final.
Remoção do cabo do limpador de drenos e
instalação do tambor do cabo
AVISO: para reduzir o risco de ferimentos, use óculos
de segurança ou óculos de proteção com proteções
laterais. Use sempre luvas de cabedal com luvas de látex
no interior. O cabo está sob esforço e pode desenrolar-se
de maneira inesperada. A extremidade do cabo pode
estar afiada.
Após cada utilização, retire o cabo para proceder à limpeza.
Para retirar o cabo:
1. Retirar a bateria da ferramenta.
2. Puxe a pega dianteira 10 da ferramenta, de modo a ficar na
posição desbloqueada.
3. Com a ferramenta colocada na vertical, retire os quatro
parafusos da cobertura do tambor 9 .
ATENÇÃO! O cabo está sob esforço e pode desenrolar-se
de maneira inesperada. Exerça pressão sobre a cobertura
do tambor para que este não se desenrole.
4. Levante com cuidado a cobertura do tambor, segure com
firmeza no cabo na parte inferior enquanto puxa para fora
a cobertura do tambor 9 e a pega dianteira 10 para que o
tambor interno fique exposto 12 .
5. Retire o cabo da cobertura do tambor e a pega dianteira
e encaixe-a no tambor interno. Coloque a cobertura do
tambor de parte.
6. Retire com cuidado o tambor interno com o cabo do
limpador de drenos.
7. Quando limpar o cabo, desenrole com cuidado o cabo do
tambor interno. Consulte Limpeza em Manutenção.
Instalar o cabo:
1. Retirar a bateria da ferramenta.
2. Puxe a pega dianteira 10 da ferramenta, de modo a ficar na
posição desbloqueada.
3. Retire os quatro parafusos da cobertura do tambor 9 .
4. Enrole por completo o cabo limpo e seco dentro do tambor
interno 12 de acordo com o símbolo de direcção do
cabo 14 (Fig. A).
ATENÇÃO! Se enrolar o cabo na direcção incorrecta, a
ferramenta pode aplicar um binário excessivo e fazer com
que o cabo fique torcido quando for enrolado.
AVISO: Nunca coloque um novo cabo enrolando-o
através da pega dianteira da ferramenta. Desmonte
sempre a cobertura do tampo para garantir que o cabo
está enrolado na direcção correcta.
5. Coloque o tambor interno com o cabo de novo
na ferramenta.
6. Puxe com cuidado a extremidade da lâmpada do cabo para
fora do tambor interno e insira-a através da pega dianteira.
ATENÇÃO! o cabo está sob esforço e pode desenrolar-se
de maneira inesperada. Exerça pressão sobre o cabo para
que este não se desenrole.
106
7. Coloque a cobertura do tambor e a pega dianteira sobre a
cobertura do tambor e volte a inserir os quatro parafusos.
Aperte com firmeza.
NOTA: Se a unidade estiver desequilibrada e/ou
vibrar de maneira desnecessária, o cabo pode ter sido
enrolado incorrectamente.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: cumpra sempre as instruções de segurança e
os regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos
graves, desligue a ferramenta e retire a bateria
antes de efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/
instalar dispositivos complementares ou acessórios.
Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.
AVISO: use sempre óculos de protecção ou outro
equipamento adequado à tarefa.
AVISO: use sempre luvas de trabalho de cabedal com
luvas de látex no interior.
AVISO: não utilize se o comprimento do cabo fora do tubo
ou do tambor for superior a 15 cm.
AVISO: o cabo pode ficar entrelaçado ou emaranhado.
AVISO: não segure o cabo quando estiver a girar.
AVISO: a extremidade do cabo pode estar afiada.
Posição correcta das mãos (Fig. D)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
utilize SEMPRE a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na figura).
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
segure SEMPRE a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por parte da mesma.
A posição correcta das mãos requer a colocação de uma mão na
pega dianteira 10 e da outra na pega principal 3 .
Limpar um dreno
1. Coloque o botão de controlo de avanço/recuo 1 na
posição central.
2. Insira a bateria na pega.
3. Coloque o botão de controlo de avanço/recuo 1 na posição
de avanço.
4. Retire a pega dianteira 10 da posição de desbloqueio.
5. Puxe pelo menos 46 cm (18”) do cabo da ferramenta. Insira
pelo menos 30 cm (12”) do cabo no dreno, não devendo
deixar exposto mais de 15 cm (6”) do cabo.
AVISO: não utilize se o cabo ficar exposto mais de 15 cm
(6”). Se a distância for superior, o cabo pode ficar torcido,
dobrado, rompido ou entrelaçado.
AVISO: quando utilizar o limpador de drenos, use
sempre luvas de trabalho de látex por baixo de luvas
de cabedal.
AVISO: se o cabo ficar bloqueado devido a uma obstrução
ou por causa do tubo ao ponto do cabo não rodar,
consulte a secção Libertar o limpador de drenos.
AVISO: se o cabo deixar de rodar devido a uma obstrução
ou por causa do tubo, liberte o gatilho de imediato.
AVISO: itilize o modo de funcionamento invertido
para retirar o cabo de qualquer obstrução.
6. Continue a inserir o cabo à mão para dentro do tubo até não
ser possível continuar a fazê-lo.
7. Uma vez que a introdução do cabo se torna mais difícil,
mova a pega dianteira para trás para fixar o cabo com
apenas 15 cm (6”) do cabo exposto. Com as mãos afastadas
do cabo, puxe o gatilho para começar a rodar o cabo e
depois aproxime o limpador de drenos da abertura do dreno
para empurrar o cabo para dentro do dreno.
8. Liberte o gatilho, coloque a pega dianteira para a frente
para desbloquear o cabo, agarre no cabo com as luvas para
impedir que o dreno seja retirado e puxe o limpador de
drenos para trás para que não fique exposto mais de 15 cm
(6”) do cabo.
NOTA: O cabo não está fixado no tambor interno. Tenha
cuidado para retirar os últimos 1,5 m a 2,13 m (5 a 7 pés) do
cabo, para certificar-se de que não sai da máquina.
9. Repita os passos 6 a 8 para continuar a avançar o cabo.
Libertar o limpador de drenos
AVISO:antes de definir a posição inversa, certifique-se de
que o cabo fico completamente imobilizado.
1. Coloque a pega dianteira na posição desbloqueada e o
interruptor de avanço/recuo na posição invertida.
2. Na posição invertida, retire a ferramenta alguns centímetros
para libertar o cabo.
3. Pare a ferramenta.
4. Quando a ferramenta parar por completo, volte a colocá-la
na posição de avanço.
ATENÇÃO: a utilização da ferramenta pela ordem de
rotação inversa durante períodos prolongados pode
causar danos no cabo e nos acessórios. Utilize o modo
de funcionamento invertido para retirar o cabo de
qualquer obstrução.
Remover o cabo do dreno
1. Coloque a pega dianteira na posição desbloqueada.
2. Coloque o interruptor de avanço/recuo na posição
de avanço.
3. Puxe o gatilho ligeiramente e puxe a ferramenta para trás
para retirar cerca de 15 cm (6”) do cabo do dreno.
4. Liberte o gatilho e bloqueie o botão de avanço/recuo na
posição central.
5. Limpe o cabo com um pano e volte a inseri-lo
na ferramenta.
Português
6. Repita os passos 1 a 5 até o cabo ficar perto da abertura do
dreno. Em seguida, insira à mão a parte restante do cabo
no tambor.
AVISO: nunca recolha o cortador da abertura do
dreno quando o cabo estiver a rodar. O cabo pode
ficar entrelaçado e causar ferimentos graves.
NOTA: Antes de armazenar a ferramenta, lave o cabo e o
tambor (consulte Limpeza).
Sugestão: É aconselhável ter um jacto de água a funcionar
através do tubo para remover os resíduos durante e após o
funcionamento da máquina. Evite molhar o motor, a pega e
a bateria.
7. Quando o cabo estiver perto da abertura do dreno, retire o
dedo do interruptor de accionamento para parar a rotação
do cabo.
Gráfico de aplicação do cabo
Tamanho
do cabo
Tamanho do
tubo
Aplicações típicas
6 mm
(1/4")
19 mm to 38 mm
(3/4" to 1-1/2")
Drenos de banheira e ralos da pia
8 mm
(5/16")
32 mm to 50 mm
(1-1/4" to 2")
Ralos, banheiras, drenos pequenos
10 mm
50 mm to 76 mm
Ralos no chão, casas de banho
(3/8")
(2" to 3")
O cabo de 6 mm (1/4”) e 8 mm (5/16”) com uma extremidade
de lâmpada pode ser rodado através da maioria das barras
transversais do coador e funcionar correctamente em tubos
obstruídos por acumulação de sujidade, como cabelos,
sabonete, gordura, etc.
Capacidade máxima: 10,6 m (35 pés) do cabo 10 mm (3/8”) .
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta eléctrica da DeWALT foi concebida para
funcionar durante um longo período de tempo com uma
manutenção mínima. Uma utilização continuamente satisfatória
depende de uma manutenção apropriada da ferramenta e de
uma limpeza regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos
graves, desligue a ferramenta e retire a bateria
antes de efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/
instalar dispositivos complementares ou acessórios.
Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.
O carregador e a bateria não são passíveis de reparação.
Lubrificação
A sua ferramenta eléctrica não necessita de
lubrificação adicional.
107
Português
Acessórios da DeWALT disponíveis para compra
Limpeza
AVISO: rretire a bateria antes de proceder à limpeza.
ATENÇÃO: retire os detritos e as partículas da caixa da
unidade com ar comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das aberturas de
ventilação e à volta das mesmas. Use uma protecção
ocular e uma máscara contra o pó aprovadas ao efectuar
este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes ou outros
químicos abrasivos para limpar as peças não metálicas
da ferramenta. Estes químicos poderão enfraquecer
os materiais utilizados nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão suave. Nunca
deixe entrar qualquer líquido para dentro da ferramenta.
Da mesma forma, nunca mergulhe qualquer peça da
ferramenta num líquido. Nunca deixe entrar qualquer
líquido no interior do motor e na pega da ferramenta;
nunca mergulhe qualquer peça da ferramenta num
líquido.
Enxagúe, seque e lubrifique ligeiramente o cabo após cada
utilização para impedir a ocorrência de danos causados
pela acumulação de sedimentos e pelos produtos químicos
utilizados para limpar os drenos. Antes de enxaguar, retire
o cabo e o tambor interno. Consulte Remoção do cabo do
limpador de drenos e instalação do tambor do cabo.
NOTA: Se for exposto a uma tensão excessiva, o cabo pode
ficar torcido, dobrado ou partir-se.
ATENÇÃO! Use luvas de cabedal e de látex no interior.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas foram testados com este
produto os acessórios disponibilizados ou recomendados
pela DeWALT, a utilização de outros acessórios com esta
ferramenta poderá ser perigosa. Para reduzir o risco de
ferimentos, apenas deverão ser utilizados acessórios
recomendados pela DeWALT com este produto.
Consulte o seu revendedor para obter mais informações
sobre os acessórios apropriados.
108
DCD2000
Tambor interno
DCD2005
7,6 m do cabo da cabeça da lâmpada de
8 mm
Proteger o meio ambiente
Recolha separada. Os produtos e baterias indicados
com este símbolo não devem ser eliminados em
conjunto com resíduos domésticos comuns.
Os produtos e as baterias contêm materiais que
podem ser recuperados ou reciclados, o que reduz a procura
de matérias-primas. Recicle o equipamento eléctrico de acordo
com as disposições locais. Estão disponíveis mais informações
em www.2helpU.com.
Bateria recarregável
Esta bateria de longa duração tem de ser recarregada
quando deixar de produzir energia suficiente nas tarefas que
anteriormente eram realizadas com facilidade. No fim da sua
vida útil, elimine-a com o devido respeito pelo meio ambiente:
• Descarregue completamente a bateria e em seguida retire-a
da ferramenta.
• As baterias de iões de lítio são recicláveis. Entregue-as ao
seu fornecedor ou coloque-as num ecoponto. As baterias
recolhidas serão recicladas ou eliminadas correctamente.
Suomi
VIEMÄRINPUHDISTAJA
DCD200
Onnittelut!
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus,
huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DeWALTtyökaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille.
Konedirektiivi
Tekniset tiedoissa
Jännite
Tyyppi
Akkutyyppi
Kuormittamaton nopeus
Putken koko vähintään
Putken koko enintään
Viemärinpuhdistajan kaapelin maksimipituus
Paino (ilman akkupakkausta)
DCD200
VDC
18
1
Li-Ion
min-1 0–620
mm
20
mm
76
m
10.6
kg
5.34
Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin EN60745-2-21
mukaisesti:
dB(A) 80
LPA(äänenpainetaso)
dB(A) 91
LWA(äänitehotaso)
K (määritetyn äänitason epävarmuus)
dB(A)
3
Tärinäpäästöarvo ah =
Vaihtelu K =
m/s2
m/s2
7.2
1.5
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää
verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä voidaan käyttää
arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä
työkalua sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos
työkalua käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on
kiinnitetty erilaisia lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu
huonosti, tärinä voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa
merkittävästi altistumiseen työkalua käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai
se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan
vähentää merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet
kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä
huomiota työn jaksottamiseen.
Viemärinpuhdistaja
DCD200
DeWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat
määräykset:
2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-21:2009
+A1:2010.
Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2014/30/EY ja 2011/65/EY
vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DeWALTiin.
Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa tämän
vakuutuksen DeWALTin puolesta.
Markus Rompel
Tekninen päällikkö
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
26.04.2017
VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue
tämä käyttöohje.
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja
kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai
vakavan henkilövahingon vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai
vakavan vaaran mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta.
Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei
välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi
aiheuttaa omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara.
Tulipalon vaara.
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS: Lue kaikki turvallisuusvaroitukset
ja ohjeet. Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta,
109
Paino
Suomi
Akkua
Laturit/Latausajat (minuutteina)
Kat. #
VDC
Ah
Paino (kg)
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan
henkilövahingon vaara.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu-ilmaus viittaa
verkkovirtaan yhdistettävään tai akkukäyttöiseen työkaluun.
1) Työskentelyalueen Turvallisuus
a ) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti
valaistuna. Onnettomuuksia sattuu herkemmin
epäsiistissä tai huonosti valaistussa ympäristössä.
b ) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden,
kaasujen tai pölyn vuoksi. Sähkötyökalujen
aiheuttamat kipinät voivat sytyttää pölyn tai kaasut.
c ) Pidä lapset ja sivulliset kaukana käyttäessäsi
sähkötyökalua. Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
2) Sähköturvallisuus
a ) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava toisiaan.
Älä koskaan tee pistokkeeseen mitään muutoksia.
Älä yhdistä maadoitettua sähkötyökalua
jatkojohtoon. Sähköiskun vaara vähenee, jos
pistokkeisiin ei tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain
niille tarkoitettuihin pistorasioihin.
b ) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja
jäähdytyslaitteisiin. Voit saada sähköiskun, jos kehosi
on maadoitettu.
c ) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle.
Sähkötyökaluun menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa.
d ) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna työkaluja
sähköjohdosta tai vedä pistoketta pistorasiasta
sähköjohdon avulla. Pidä sähköjohto kaukana
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista tai
liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot
lisäävät sähköiskun vaaraa.
e ) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä vain
ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkokäyttöön
110
tarkoitetun sähköjohdon käyttäminen vähentää
sähköiskun vaaraa.
f ) Jos sähkötyökalua on käytettävä kosteassa
paikassa, käytä vikavirtasuojaa. Tämä vähentää
sähköiskun vaaraa.
3) Henkilösuojaus
a ) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy valppaana, keskity
työhön ja käytä tervettä järkeä. Älä käytä tätä
työkalua ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskittymisen
herpaantuminen hetkeksikin sähkötyökalua käytettäessä
voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
b ) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä aina
suojalaseja. Hengityssuojaimen, liukumattomien
turvajalkineiden, kypärän ja kuulosuojaimen käyttäminen
vähentää henkilövahinkojen vaaraa.
c ) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että
virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin kytket
sähkötyökalun pistorasiaan, yhdistät siihen
akun, nostat työkalun käteesi tai kannat sitä.
Sähkötyökalun kantaminen sormi virtakytkimellä
lisää onnettomuusvaaraa.
d ) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet ennen
sähkötyökalun käynnistämistä. Sähkötyökalun
pyörivään osaan jäänyt säätöavain tai väännin voi
aiheuttaa henkilövahingon.
e ) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti tasapainossa.
Näin voit hallita sähkötyökalua paremmin
odottamattomissa tilanteissa.
f ) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita tai
koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet loitolla
liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät
hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
g ) Jos käytettävissä on laitteita pölyn ottamiseksi
talteen, käytä niitä. Pölyn ottaminen talteen voi
vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
4) Sähkötyökaluista Huolehtiminen
a ) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa voimaa. Valitse
käyttötarkoituksen kannalta oikea sähkötyökalu.
Sähkötyökalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä
käytetään sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
Suomi
b ) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi. Jos
sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen avulla, se on
vaarallinen ja se on korjattava.
c ) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota sen
pistoke pistorasiasta tai irrota akku siitä
ennen säätämistä, varusteiden vaihtamista tai
sähkötyökalun asettamista säilytykseen. Näin voit
vähentää vahingossa käynnistymisen aiheuttaman
henkilövahingon vaaraa.
d ) Varastoi sähkötyökaluja lasten ulottumattomissa.
Älä anna sähkötyökaluihin tottumattomien tai
näihin ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden
käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut ovat vaarallisia
kouluttamattomien käyttäjien käsissä.
e ) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista liikkuvat
osat, niiden kiinnitys, osien eheys ja muut
toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos havaitset
vaurioita, korjauta sähkötyökalu ennen niiden
käyttämistä. Huonosti kunnossapidetyt sähkötyökalut
aiheuttavat onnettomuuksia.
f ) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja puhtaina.
Kunnossa pidettyjen leikkaavia teräviä reunoja sisältävien
työkalut todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on
helpompi hallita.
g ) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita, kuten
poranteriä, näiden ohjeiden mukaisesti. Ota
työskentelyolosuhteet ja tehtävä työ huomioon. Jos
sähkötyökalua käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
Viemärinpuhdistajan turvallisuusohjeet
•
•
•
•
•
•
5) Akkukäyttöisten Työkalujen
Käyttäminen ja Niistä Huolehtiminen
a ) Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemaa
latauslaitetta. Tietyntyyppiselle akulle soveltuva
latauslaite voi aiheuttaa tulipalon vaaran käytettynä
yhdessä toisen akun kanssa.
b ) Käytä sähkötyökalussa vain siihen tarkoitettuja
akkuja. Muiden akkujen käyttäminen voi aiheuttaa
tulipalon tai onnettomuuden vaaran.
c ) Kun akku ei ole käytössä, pidä se poissa muiden
metalliesineiden läheltä, kuten paperiliittimien,
kolikoiden, avainten, naulojen, ruuvien tai muiden
pienten esineiden läheltä. Ne voivat oikosulkea
akun navat. Akun napojen oikosulkeminen voi aiheuttaa
palovamman tai tulipalon.
d ) Oikosulku voi aiheuttaa nesteen vuotamisen akusta.
Vältä koskemasta tähän nesteeseen. Jos nestettä
pääsee vahingossa iholle, huuhtele vedellä. Jos
tätä nestettä pääsee silmään, ota yhteys lääkäriin.
Akkuneste voi ärsyttää tai aiheuttaa palovamman.
6) Huolto
a ) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä vastaavia
osia. Tämä varmistaa sähkötyökalun turvallisuuden.
•
Testaa virtajohdon mukana toimitetun
vikavirtasuojakytkimen virheetön toiminta
ennen työkalun käyttöä. Virheettömästi toimiva
vikavirtasuojakytkin vähentää sähköiskunvaaraa.
Käytä ainoastaan vikavirtasuojakytkimellä suojattuja
jatkojohtoja. Koneen virtajohdon vikavirtasuojakytkin ei estä
jatkojohdoista aiheutuvia sähköiskuja.
Käsittele kelautuvaa kaapelia ainoastaan valmistajan
suosittelemilla suojakäsineillä. Lateksi- tai löysät käsineet
tai repaleet voivat kiertyä kaapeliin, jolloin seurauksena voi
olla vakava henkilövahinko.
Älä anna leikkurin kierron pysähtyä kaapelin kelaamisen
aikana. Kaapeli voi muutoin ylikuormittua ja seurauksena voi
olla kaapelin vääntyminen, kiertyminen ja vaurioituminen
sekä vakava henkilövahinko.
Käytä lateksi- tai kumikäsineitä valmistajan
suosittelemien käsineiden sisällä, suojalaseja,
suojanaamaria, suojavaatteita sekä hengityssuojaa, jos
viemärissä epäillään olevan kemikaaleja, bakteereja
tai muita myrkyllisiä tai tarttuvia aineita. Viemäreissä
voi olla kemikaaleja, bakteereja ja muita aineita, jotka voivat
aiheuttaa palovammoja, olla myrkyllisiä tai tarttuvia tai
aiheuttaa muita vakavia henkilövahinkoja.
Varmista hyvä hygienia. Viemärinpuhdistajan
käytön aikana ei saa ruokailla tai tupakoida.
Viemärinpuhdistajan käsittelyn tai käytön jälkeen kädet
ja muut viemärin sisällölle altistuvat kehonosat tulee
pestä kuumalla saippuavedellä. Tämä auttaa välttämään
myrkyllisten tai tarttuvien materiaalien aiheuttamat
terveysvaarat.
Käytä viemärinpuhdistajaa ainoastaan suositeltuihin
viemärikokoihin. Väärän viemärinpuhdistajan käyttö
voi johtaa kaapelin vääntymiseen, kiertymiseen ja
vaurioitumiseen sekä vakavaan henkilövahinkoon.
Viemärinpuhdistajan lisäturvasääntöjä
•
•
•
•
•
Lopeta työkalun käyttö välittömästi, jos kaapeli juuttuu
kiinni ja pysähtyy. Kaapeli voi vääntyä, kiertyä tai vaurioitua
ylikuormituksen seurauksena.
Tarkista kaapeli ennen käyttöä kulumisen ja vaurioiden
varalta.
Jos kaapeli on kulunut tai vaurioitunut, vaihda kaapeli
ennen viemärinpuhdistajan käyttöä. Katso Valinnaiset
lisävarusteet.
Kaapeleita ei saa vääntää, kiertää tai taittaa liikaa.
Vaurioitunut kaapeli voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.
Viemärinpuhdistus voi vahingoittaa lattioita ja muita pintoja,
se voi olla lisäksi sotkuista. Käytä asianmukaisia suojia
ympäröivän alueen vaurioiden ja vaarojen välttämiseksi.
Viemärinpuhdistajan etuosan tulee olla korkeintaan 15 cm
(6”) päässä viemärin aukosta. Mikäli se ei ole mahdollista,
käytä lisäputkia ja liitososia viemärin jatkamiseksi. Mikäli
kaapelia on näkyvissä yli 15 cm (6”), kaapeli voi vääntyä,
kiertyä, vaurioitua tai sotkeutua.
111
Suomi
•
•
•
Tämä työkalu on tarkoitettu yhden käyttäjän käyttöön, jotta
yksi henkilö pystyy hallitsemaan kaapelin syöttöä ja kiertoa.
Jos kaapelin kierto pysähtyy, käyttäjän on välittömästi
vapautettava liipaisin kaapelin vääntymisen, kiertymisen,
vaurioitumisen tai sotkeutumisen välttämiseksi.
Käytä viemärinpuhdistajan kiertoa taaksepäin ainoastaan
tämän ohjekirjan ohjeiden mukaisesti. Jos työkalua käytetään
taaksepäin pitkiä aikajaksoja, kaapeli voi vaurioitua.
Älä vedä liipaisimesta, jos kaapelin pää on
putken ulkopuolella.
Vaarat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida välttää. Näitä
ovat seuraavat:
• Kuulon heikkeneminen.
• Lentävien kappaleiden aiheuttamat henkilövahingot.
• Käytön aikana kuumenevien varusteiden
aiheuttamat palovammat.
• Pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat henkilövahingot.
•
•
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina,
että akun jännite vastaa laitteen tyyppikilpeen merkittyä
jännitettä. Tarkista myös, että latauslaitteen jännite vastaa
sähköverkon jännitettä.
Tämä DeWALT-latauslaite on kaksoiseristetty EN60335
-säädösten mukaisesti, joten maadoitusjohtoa
ei tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla,
jonka voi hankkia DeWALTin huolto-organisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset täyttävää
hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on Teknisissä tiedoissa.
Johdinten pienin koko on 1 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Latauslaitteet
DeWALT-laturit eivät vaadi säätöä ja niiden käyttö on suunniteltu
mahdollisimman helpoksi.
Tärkeitä turvallisuusohjeita latauslaitetta
käytettäessä
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tämä ohjekirja sisältää tärkeitä
turvallisuus- ja käyttöohjeita yhteensopiviin akkulatureihin (katso
Tekniset tiedot).
• Lue kaikki laturin, akkuyksikön ja akkuyksikköä käyttävän
tuotteen ohjeet ja varoitusmerkinnät ennen laturin käyttöä.
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä päästä nestettä laturin
sisään. Se voi aiheuttaa sähköiskun.
VAROITUS: Suosittelemme vikavirtasuojalaitteen käyttöä,
jonka vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään 30mA.
112
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
HUOMIO: Palovamman vaara. Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lataa vain ladattavia DeWALT-akkuja.
Muun tyyppiset akut voivat haljeta ja aiheuttaa
henkilövahingon ja vaurioita.
HUOMIO: Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, että he eivät
leiki laitteella.
HUOMAUTUS: Joissakin olosuhteissa vieras materiaali
voi aiheuttaa oikosulkuja laturin sisällä oleviin
suojaamattomiin latauskontakteihin laturin ollessa
kytkettynä sähköverkkoon. Vieraat johtavat aineet, kuten
teräsvilla, alumiinifolio tai metallihiukkaskertymät, niihin
kuitenkaan rajoittumatta, on pidettävä poissa laturin
aukoista. Irrota laturi aina tehonsyötöstä, kun laturissa
ei ole akkua. Irrota laturi tehonsyötöstä ennen kuin yrität
puhdistaa sitä.
ÄLÄ YRITÄ ladata akkuyksikköä millään muulla
laturilla kuin tässä käyttöohjeessa mainituilla. Laturi ja
akkuyksikkö on suunniteltu erityisesti toimimaan yhdessä.
Näitä latureita ei ole tarkoitettu käytettäväksi
mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin ladattavien
DeWALT-akkujen lataamiseen. Muu voi aiheuttaa tulipalon
tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
Älä jätä laturia sateeseen tai lumeen.
Vedä pistokkeesta äläkä johdosta, kun irrotat laturia
verkkovirrasta. Tämä vähentää pistokkeen ja sähköjohdon
vahingoittumisen riskiä.
Varmista, että johto sijaitsee niin, että sen päälle ei
astuta, siihen ei kompastu tai että siihen ei muuten
kohdistu vaurioita tai rasitusta.
Älä käytä jatkojohtoa ellei se ole ehdottoman
välttämätöntä. Jatkojohdon virheellinen käyttö voi
aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
Älä laita mitään esineitä laturin päälle tai laita
laturia pehmeälle pinnalle, joka saattaa tukkia
ilmanvaihtoaukot ja aiheuttaa liiallisen sisäisen
lämmön. Sijoita laturi pois lämpölähteiden läheltä. Laturi
tuulettuu kotelon päällä ja pohjassa olevien aukkojen kautta.
Älä käytä laturia, jos johto tai pistoke on
vahingoittunut– vaihdata ne välittömästi.
Älä käytä laturia, jos siihen on kohdistunut terävä isku,
se on pudotettu tai muuten vahingoittunut millään
tavalla. Vie se valtuutettuun huoltoon.
Älä pura laturia. Vie se valtuutettuun huoltoon, jossa
se huolletaan tai korjataan. Virheellinen kokoaminen voi
aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan, huollon tai
vastaavan pätevän henkilön täytyy vaihtaa se välittömästi.
Irrota laturi pistorasiasta ennen kuin yrität puhdistaa
sitä. Tämä vähentää sähköiskun vaaraa. Akkuyksikön
poistaminen ei vähennä riskiä.
ÄLÄ KOSKAANyritä yhdistää kahta laturia yhteen.
Laturi on suunniteltu toimimaan tavallisella 230
V:n kotitalouden sähkövirralla. Älä yritä käyttää
mitään muuta kuin määritettyä jännitettä. Tämä ei
koske autolaturia.
Suomi
Akun lataaminen (Kuva [Fig.] B)
Asennus seinään
1. Yhdistä laturi sopivaan pistorasiaan ennen kuin laitat akun
paikoilleen.
2. Aseta akku 5 laturiin ja varmista, että akku on hyvin
paikoillaan laturissa. Punainen (latauksen) merkkivalo vilkkuu
toistuvasti ilmoittaen, että latausprosessi on alkanut.
3. Kun lataus on valmis, punainen valo jää palamaan jatkuvasti.
Akku on täysin ladattu ja sitä voidaan käyttää heti tai sen
voi jättää laturiin. Poista akku laturista painamalla akun
vapautuspainiketta 6 .
HUOMAA: Jotta varmistat litiumioniakkujen parhaimman
mahdollisen suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän, akku tulee ladata
täyteen ennen ensimmäistä käyttöä.
Nämä laturit on tarkoitettu asennettaviksi seinään tai
käytettäviksi pystyasennossa pöydän tai työtason päällä. Jos
laturi asennetaan seinään, sijoita laturi pistorasian lähettyville
ja kauas kulmista tai muista esteistä, jotka voivat haitata
ilmavirtausta. Käytä laturin takaosaa mallina kiinnitysruuvien
kiinnittämisessä seinään. Asenna laturi hyvin kiinnitysruuveilla
(hankittava erikseen), joiden pituus on vähintään 25,4 mm
ruuvin kannan halkaisijan ollessa 7–9 mm. Kiinnitä ruuvit
puuhun optimaaliseen syvyyteen jättäen ruuvista näkyville noin
5,5 mm. Kohdista laturin takana olevat reiät ruuveihin ja kiinnitä
ne reikiin.
Laturin toiminta
Katso akun lataustaso alla olevista merkkivaloista.
Laturin puhdistusohjeet
VAROITUS: Sähköiskuvaara. Irrota laturi
AC-pistorasiasta ennen puhdistusta. Lika ja rasva
voidaan poistaa laturin ulkopuolelta kankaalla tai
pehmeällä, ei-metallisella harjalla. Älä käytä vettä tai
puhdistusaineita. Älä päästä mitään nestettä työkalun
sisään. Älä upota mitään työkalun osaa nesteeseen.
Laturin merkkivalot
lataus käynnissä
ladattu täyteen
Akkuyksikkö
kuuma-/kylmäviive*
Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia akkuja
käytettäessä
*Punainen merkkivalo vilkkuu edelleen ja keltainen merkkivalo
palaa kyseisen toiminnon aikana. Kun akku on saavuttanut
oikean lämpötilan, keltainen merkkivalo sammuu ja laturi jatkaa
latausta.
Yhteensopiva(t) laturi(t) ei(eivät) lataa viallista akkua. Jos akku on
viallinen, merkkivalo ei syty tai laturi ilmoittaa viallisesta akusta
tai sen merkkivalo vilkkuu.
HUOMAA: Tämä voi tarkoittaa myös laturivikaa.
Jos laturi ilmoittaa ongelmasta, vie laturi ja akku testattavaksi
valtuutettuun huoltopalveluun.
Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jännite.
Kun uusi akku otetaan pakkauksesta, sitä ei ole ladattu täyteen.
Lue seuraavat turvaohjeet ennen akun ja latauslaitteen
käyttämistä. Noudata annettuja ohjeita.
LUE KAIKKI OHJEET
•
Akun kuuma-/kylmäviive
Kun laturi tunnistaa liian kuuman tai kylmän akun, se käynnistää
automaattisesti akun kuuma-/kylmäviiveen, jolloin lataus
käynnistyy vasta sitten, kun akku on saavuttanut hyväksyttävän
lämpötilan. Laturi siirtyy tämän jälkeen automaattisesti akun
lataustilaan. Tämä toiminto takaa akun maksimaalisen käyttöiän.
Kylmä akku latautuu hitaammin kuin lämmin akku.
Akku latautuu hitaammin koko latausjakson ajan, sen
latautumisnopeus ei palaudu nopeaksi, vaikka akku lämpenisi.
DCB118-laturissa on sisäinen puhallin akun jäähdytystä varten.
Puhallin kytkeytyy automaattisesti päälle, kun akun jäähdytys on
tarpeen. Älä koskaan käytä laturia, jos puhallin ei toimi oikein tai
jos tuuletusaukot on tukittu. Laturin sisälle ei saa asettaa vieraita
esineitä.
•
Elektroninen suojausjärjestelmä
XR Li-Ion -laitteissa on elektroninen suojausjärjestelmä, joka
suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta tai suurelta
purkautumiselta.
Työkalu sammuu automaattisesti, jos sähköinen
suojausjärjestelmä käynnistyy. Jos näin tapahtuu, laita
litiumioniakku laturiin, kunnes se on kokonaan latautunut.
•
•
•
•
•
Älä lataa tai käytä räjähdysalttiissa ympäristössä,
esimerkiksi tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja
tai pölyä. Akun laittaminen laturiin tai poistaminen laturista
voi sytyttää pölyn tai kaasun.
Älä koskaan pakota akkua laturiin. Älä muokkaa
akkuyksikköä millään tavalla saadaksesi sen sopimaan
yhteensopimattomaan laturiin, sillä akkuyksikkö
saattaa murtua ja aiheuttaa vakavan henkilökohtaisen
vaurion.
Lataa akkuyksiköt vain DeWALT-latureilla.
ÄLÄ roiskuta vettä tai upota veteen tai muihin nesteisiin.
Älä säilytä tai käytä työkalua ja akkuyksikköä paikassa,
jossa lämpötila voi saavuttaa tai ylittää 40 ˚C (kuten
kesällä ulkokatoksissa tai metallirakennuksissa).
Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa päähän.
Akku voi räjähtää poltettaessa. Litium-ioniakkuja poltettaessa
syntyy myrkyllisiä kaasuja ja aineita.
Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele heti miedolla
saippualla ja vedellä. Jos akkunestettä pääsee silmään,
huuhtele avointa silmää vedellä 15 minuutin ajan kunnes
ärsytys lakkaa. Jos on hakeuduttava lääkärin hoitoon,
ilmoita, että akun elektrolyytti on nestemäisten orgaanisten
karbonaattien ja litiumsuolojen seosta.
113
Suomi
•
Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää hengitysteitä.
Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos oireet jatkuvat, ota yhteys
lääkäriin.
VAROITUS: Palovamman vaara. Akkuneste voi syttyä
altistuessaan kipinälle tai liekille.
VAROITUS: Älä koskaan yritä avata akkuyksikköä
mistään syystä. Jos akkuyksikön kotelo on murtunut tai
vahingoittunut, älä laita sitä laturiin. Älä riko, pudota
tai vahingoita akkuyksikköä. Älä käytä akkuyksikköä tai
laturia, johon on osunut terävä isku, joka on pudotettu tai
vahingoittunut millään tavalla (esim. lävistetty naulalla,
isketty vasaralla, astuttu päälle). Se voi aiheuttaa jopa
kuolettavan sähköiskun. Vahingoittuneet akkuyksiköt
tulee palauttaa huoltoon kierrätystä varten.
VAROITUS: Tulipalovaara. Älä varastoi tai
kanna akkuja niin, että metalliesineet pääsevät
kosketuksiin akun napoihin. Laturia ei saa esimerkiksi
asettaa liinojen päälle, taskuihin, työkalukoteloihin,
tuotepakkauksiin, laatikkoihin, jne., joissa on irtonaisia
nauloja, ruuveja, avaimia, jne.
HUOMIO: Kun työkalua ei ole käytössä, laita se
sivulleen vakaalle alustalle, jossa se ei aiheuta
kompastumisen tai putoamisen vaaraa. Jotkut
työkalut, joissa on suuret akkuyksiköt, seisovat pystyssä
akkuyksikön varassa, mutta ne kaatuvat helpommin.
Kuljetus
VAROITUS: Tulipalovaara. Akkujen kuljetus voi
johtaa tulipaloon, jos akkunavat pääsevät vahingossa
kosketuksiin johtaviin materiaaleihin. Akkuja kuljettaessa
tulee varmistaa, että akkujen navat on suojattu ja
eristetty hyvin materiaaleista, jotka voivat päästä niihin
kosketuksiin ja aiheuttaa oikosulun.
DeWALT-akut täyttävät kaikkien soveltuvien teollisuudenalaa
koskevien ja lakisääteisten kuljetusmääräyksien vaatimukset,
niihin kuuluvat muun muassa YK:n vaarallisen tavaran
kuljetussuositukset, kansainvälisen ilmakuljetusliiton
(IATA) vaarallisen tavaran määräykset, vaarallisten aineiden
kansainvälisen merikuljetussäännöstön (IMDG) määräykset sekä
eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä
tiekuljetuksista (ADR). Litiumionikennot ja -akut on testattu YK:n
vaarallisen tavaran suosituksien osion 38,3 mukaisesti koskien
testausohjeita ja testikriteerejä.
Useimmissa tapauksissa DeWALT-akkujen kuljetukset eivät
kuulu luokan 9 vaarallisten materiaalien määräyksien piiriin.
Yleisesti ottaen luokan 9 määräykset soveltuvat vain toimituksiin,
jotka sisältävät energialuokaltaan yli 100 wattitunnin
(Wh) litiumioniakun. Wattitunnit on merkitty kaikkiin
litiumioniakkuihin. Määräyksien monimutkaisuuden vuoksi
DeWALT ei suosittele yksistään litiumioniakkujen kuljetusta
ilmateitse niiden wattitunneista riippumatta. Akkuja sisältävät
työkalupakkaukset (yhdistelmäpakkaukset) voidaan kuljettaa
ilmateitse määräyksien soveltamisalan ulkopuolella, jos akkuun
merkityt wattitunnit ovat korkeintaan 100 Wh.
Oli kyseessä odotettu tai täysin säännöstelty kuljetus, kuljettajien
vastuulla on ottaa selvää viimeisimmistä pakkausta, merkkiä/
merkintää sekä dokumentaatiota koskevista määräyksistä.
114
Tämän ohjekirjan osion tiedot on annettu hyvässä uskossa
ja niiden uskotaan olevan tarkkoja asiakirjan luontihetkellä.
Mitään takuita, välillisiä tai suoria, ei kuitenkaan anneta.
Ostajan vastuulla on taata, että toiminta on soveltuvien
määräyksien mukaista.
FLEXVOLTTM-akun kuljetus
DeWALT FLEXVOLTTM -akkuja on kahdenmallisia: Käyttö
ja kuljetus.
Käyttötila: Kun FLEXVOLTTM-akkua käytetään sellaisenaan tai
se on DeWALT 18 V -tuotteessa, se toimii 18 V akkuna. Kun
FLEXVOLTTM-akku on 54 V tai 108 V (kaksi 54 V akkua) tuotteessa,
se toimii 54 V akkuna.
Kuljetustila: Kun kansi on asennettu FLEXVOLTTM-akkuun, se on
kuljetustilassa. Säilytä kansi kuljetusta varten.
Kuljetustilassa kennosarjat on
katkaistu akussa sähköisesti, jolloin
ne vastaavat kolmea alhaisemman
Wh-arvon omaava akkua
verrattuna yhteen suuremman Wh-arvon omaavaan akkuun.
Kun kolmen akun Wh-arvo on pienempi, tietyt suurempaa
Wh-arvoa koskevat akkujen kuljetusmääräykset voidaan välttää.
Kuljetuksen Wh-arvo
Esimerkki käyttöä ja kuljetusta koskevasta
merkinnästä
voi esimerkiksi ilmoittaa
3 x 36 Wh, toisin sanoen
kolme 36 Wh:n paristoa.
Käytön Wh-arvo voi
ilmoittaa 108 Wh (koskee yhtä paristoa).
Säilytyssuositukset
1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä ja kuivassa
paikassa poissa suorasta auringonpaisteesta sekä
liiallisesta kylmyydestä tai kuumuudesta. Akku toimii
mahdollisimman tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään
huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä.
2. Pitkän säilytyksen aikana täyteen ladattu akku on
suositeltavaa säilyttää viileässä ja kuivassa paikassa
irti laturista.
HUOMAA: Akkuja ei saa asettaa säilöön täysin tyhjinä. Akku on
ladattava ennen käyttöä.
Latauslaitteen ja akun tarrat
Näissä ohjeissa kuvattujen kuvakkeiden lisäksi laturissa ja akussa
voi olla seuraavat merkit:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Latausajan tiedot ovat Teknisissä tiedoissa.
Älä työnnä sähköä johtavia esineitä laitteen sisään.
Älä lataa vaurioitunutta akkua.
Suomi
Älä altista vedelle.
Vaihdata vialliset akut heti.
Lataa vain lämpötilassa 4–40 ˚C.
Käytettäväksi vain ulkona.
T oimita akku kierrätykseen ympäristöystävällisellä
tavalla.
Lataa DeWALT-akut ainoastaan yhteensopivilla
DeWALT-latureilla.
Jos muita kuin yhteensopivia DeWALT-akkuja
ladataan DeWALT-laturilla, akut voivat räjähtää tai
aiheuttaa muita vaaratilanteita.
Älä hävitä akkuyksikköä polttamalla.
KÄYTTÖ (ilman kuljetussuojaa). Esimerkki: Wh-arvo
ilmoittaa 108 Wh (yksi 108 Wh:n paristo).
KULJETUS (sisäänrakennetulla kuljetussuojalla).
Esimerkki: Wh-arvo ilmoittaa 3 x 36 Wh (kolme 36
Wh:n paristoa).
Akun Tyyppi
DCD200 toimii 18 voltin akulla.
Näitä akkuja voidaan käyttää: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, DCB546,
DCB547. Katso lisätietoja kohdasta Tekniset tiedot.
Pakkauksen Sisältö
Pakkauksen sisältö:
1 Langaton viemärinpuhdistaja
1 Sisärumpu kaapelilla
1Laturi
1 Litiumioniakku (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 mallit)
2 Litiumioniakut (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 mallit)
3 Litiumioniakut (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 mallit)
1Käyttöohje
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai
tarvikkeissa kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä.
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Näkyvä säteily. Älä katso suoraan valoon.
Cable direction
Päivämääräkoodin Sijainti (Kuva A)
Päivämääräkoodi 15 on merkitty koteloon. Se sisältää
myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2017 XX XX
Valmistusvuosi
Kuvaus (kuva A)
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään
muutoksia. Tällöin voi aiheutua omaisuustai henkilövahinkoja.
1 Suunnanvaihtopainike
2 Säädettävä nopeuden liipaisukytkin
3 Pääkahva
4 Työvalokytkin
5 Akku
6 Akun vapautuspainike
7 Säädettävä LED-työvalo
8 Pysyvä suojus
9 Rummun suojus
10 Etukahva
11 Kaapeli
12 Sisärumpu
13 Kaapelin valopää
14 Kaapelin suunnan symboli
15 Päivämääräkoodi
Käyttötarkoitus
Viemärinpuhdistaja on tarkoitettu ammattimaiseen viemärin
puhdistukseen.
ÄLÄ käytä liian kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on
syttyviä nesteitä tai kaasuja.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on
syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Tämä viemärinpuhdistaja on ammattikäyttöön tarkoitettu
sähkölaite.
ÄLÄ anna lasten koskea tähän työkaluun. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien
lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset
kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa
oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää yksin tämän
tuotteen kanssa.
Säädettävä nopeuden liipaisukytkin (kuva A)
Käynnistä työkalu painamalla liipaisukytkintä 2 . Sammuta
työkalu vapauttamalla liipaisukytkin. Työkalun nopeutta
säädetään muuttamalla liipaisimen asentoa.
HUOMAA: Säädettävän nopeuden jatkuvaa käyttöä ei
suositella. Se saattaa vahingoittaa kytkintä ja sitä tulee välttää.
115
Suomi
Suunnanvaihtopainike (kuva A)
Eteen-/taaksepäin-painike 1 määrää kaapelin kiertosuunnan ja
toimii myös lukituspainikkeena.
Kiinniruuvausta varten vapauta liipaisukytkin ja paina alas
suunnanvaihtopainike työkalun oikealla puolella.
Ruuvin avausta varten vapauta liipaisukytkin ja paina alas
suunnanvaihtopainike työkalun vasemmalla puolella.
Painikkeen keskiasennossa työkalu on lukittu Virta katkaistu
-asentoon. Kun muutat suunnanvaihtopainikkeen asentoa,
varmista, että liipaisin on vapautettu.
HUOMAA: Kun työkalua käytetään ensimmäisen kerran
suunnanvaihdon jälkeen, saatat kuulla käynnistettäessä
kilahduksen. Tämä on normaalia, eikä ole osoitus ongelmasta.
HUOMAA: Työkalun on pysähdyttävä kokonaan ennen työkalun
suunnan vaihtoa tai sen käyttöä vastakkaiseen suuntaan.
Etukahva / kaapelin lukitus (kuva A)
VAROITUS: Jotta pienennät loukkaantumisen vaaraa,
pidä aina vara-akku tai toinen valonlähde varalla, jos
tilanne sitä vaatii.
KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista
tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi
aiheutua loukkaantuminen.
VAROITUS: Käytä ainoastaan DeWALT-akkupakkauksia
ja -latureita.
Akun Asentaminen ja Poistaminen
Työkalusta (kuva B)
HUOMAA: Parhaiden tuloksien saavuttamiseksi on
varmistettava, että akku 5 on ladattu täyteen.
Etukahvassa 10 on lukitus- ja vapautusasento. Etuasennossa
etukahvan lukitus avautuu ja kaapelia voidaan vetää ulos
rummusta tai painaa rumpuun. Taka-asennossa etukahva
lukitsee kaapelin paikoilleen.
Akun Asentaminen Työkalun Kahvaan
Säädettävä LED-työvalo (kuvat A, C)
Akun Poistaminen Työkalusta
Säädettävä LED-työvalo 7 (kuva A) sijaitsee pysyvän
rumpusuojan 8 jalustassa. Työvalokytkin 4 (kuva C) sijaitsee
työkalun pääkahvan 3 kannassa. Työvalo aktivoituu, kun
liipaisukytkintä painetaan. Voit muuttaa alhaisen valon,
keskivoimakkaan valon ja kohdevalaisimen tilaa kytkintä 4 siirtämällä. Jos liipaisukytkintä pidetään alhaalla, työvalo jää
päälle kaikissa tiloissa.
Kun alhainen ja keskivoimakas asetus on valittu, valo palaa
korkeintaan 20 sekunnin ajan liipaisukytkimen vapauttamisesta.
Kohdevalaisin-tila
Korkea asetus on Kohdevalaisin-tila. Kohdevalaisin palaa 20
minuutin ajan liipaisukytkimen vapauttamisesta. Valo vilkkuu
kaksi kertaa ja himmenee kaksi minuuttia ennen kohdevalon
sammumista. Kohdevalon sammuminen voidaan estää
napauttamalla liipaisukytkintä kevyesti.
VAROITUS: Kun työvaloa käytetään
keskivoimakkaassa tai kohdevalaisimen tilassa,
valoon ei saa katsoa eikä työkalua saa asettaa
asentoon, jossa siihen voidaan katsoa. Se voi
aiheuttaa vakavan silmävamman.
HUOMIO: Kun työkalua käytetään kohdevalona, aseta se
varmasti vakaalle alustalle paikkaan, jossa se ei aiheuta
kompastumis- tai putoamisvaaraa.
HUOMIO: Kelaa kaapeli kokonaan rumpuun ennen
kuin työkalua käytetään kohdevalona. Se voi aiheuttaa
henkilö- tai omaisuusvahingon.
Alhaisen akkuvirran varoitus
Jos akkuvirta on loppumaisillaan Kohdevalaisin-tilassa,
kohdevalo vilkkuu kaksi kertaa ja himmenee sen jälkeen.
Kahden minuutin kuluttua akkuvirta loppuu kokonaan ja työkalu
sammuu välittömästi. Vaihda akku tällöin uuteen.
116
1. Kohdista akku 5 kahvan sisällä oleviin kiskoihin (kuva B).
2. Liu’uta se kahvaan, kunnes akku on hyvin paikoillaan
laitteessa ja varmista, ettei se irtoa.
1. Paina akun vapautuspainiketta 6 ja vedä akku ulos
työkalun kahvasta.
2. Laita akku laturiin, kuten käyttöohjeen laturiosassa kuvataan.
Tasomittarilla Varustetut Akut (Kuva B)
Joissakin DeWALT-akuissa on tasomittari, jossa on kolme
vihreää LED-merkkivaloa. Merkkivalot osoittavat akun jäljelle
jäävän virtatason.
Kytke tasomittari päälle painamalla ja pitämällä tasomittarin
painiketta 6 alhaalla. Jokin kolme vihreän LED-merkkivalon
valoyhdistelmä syttyy osoittaen jäljelle jäävän virtatason. Kun
akkuvirran taso on käyttörajan alapuolella, tasomittari ei syty ja
akku on ladattava.
HUOMAA: Tasomittari osoittaa akkuvirran tason ainoastaan
viitteellisesti. Se ei osoita työkalun toiminnallisuutta ja
se voi vaihdella tuoteosien, lämpötilan ja loppukäyttäjän
käytön mukaan.
Kaapelin irrotus viemärinpuhdistajasta ja
kaapelirummun asennus
VAROITUS: Käytä sivusuojilla varustettuja suojalaseja
henkilövahinkojen välttämiseksi. Käytä aina
lateksikäsineitä nahkakäsineiden sisällä. Kaapeli on
jännittynyt ja voi kelautua äkkinäisesti auki. Kaapelin pää
voi olla terävä.
Poista kaapeli käytön jälkeen puhdistusta varten.
Kaapelin irrottaminen:
1. Poista akku työkalusta.
2. Vedä etukahva 10 pois työkalusta auki-asentoon.
3. Tue työkalua kohtisuorassa, irrota neljä ruuvia rummun
suojuksesta 9 .
VAROITUS! Kaapeli on jännittynyt ja voi kelautua
äkkinäisesti auki. Paina rummun suojusta, jotta se
ei kelaudu auki.
4. Nosta rummun suojusta varoen ylöspäin, kurota alapuolelle
kaapelin pitämiseksi tiukasti paikoillaan ja vedä rummun
suojus 9 ja etukahva 10 samalla irti sisärummun 12
ottamiseksi esiin.
5. Poista kaapeli rummun suojuksesta ja etukahvasta ja aseta
se sisärumpuun. Aseta rummun suojus sivuun.
6. Poista sisärumpu kaapelilla varoen viemärinpuhdistajasta.
7. Kelaa kaapeli varoen auki sisärummusta kaapelin
puhdistamisen yhteydessä. Katso kohta Puhdistus
osiossa Huolto.
Kaapelin asentaminen:
1. Poista akku työkalusta.
2. Vedä etukahva 10 pois työkalusta auki-asentoon.
3. Irrota neljä ruuvia rummun suojuksesta 9 .
4. Kelaa puhdas ja kuiva kaapeli täysin sisärumpuun 12
noudattaen kaapelin suunnan symbolia 14 (kuva A).
VAROITUS! Jos kaapelia kelataan väärään suuntaan,
työkalun momentti voi kasvaa liian suureksi aiheuttaen
kaapelin vääntymisen kierron aikana.
VAROITUS: Älä koskaan asenna uutta kaapelia
kiertämällä sitä työkalun etukahvan läpi. Pura rummun
suojus aina niin, että varmistat kaapelin kelautumisen
oikeaan suuntaan.
5. Aseta sisärumpu kaapelilla takaisin työkaluun.
6. Vedä kaapelin valopää varoen ulos sisärummusta ja syötä se
etukahvan läpi.
VAROITUS! Kaapeli on jännittynyt ja voi kelautua
äkkinäisesti auki. Paina kaapelia, jotta se ei kelaudu auki.
7. Aseta rummun suojus ja etukahva sisärummun päälle ja
asenna neljä ruuvia takaisin. Kiristä huolellisesti.
HUOMAA: Jos laite on epätasapainossa ja/tai tärisee
tarpeettomasti, kaapeli on voinut kelautua huonosti.
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista
tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi
aiheutua loukkaantuminen.
VAROITUS: Käytä aina asianmukaisia suojalaseja ja
muita suojavarusteita tehtävän mukaan.
VAROITUS: Käytä aina lateksikäsineitä nahkaisten
suojakäsineiden sisällä.
VAROITUS: Ei saa käyttää, jos kaapelia on yli 15 cm
putken tai rummun ulkopuolella.
Suomi
VAROITUS: Kaapelista ei saa pitää kiinni sen
kiertämisen aikana.
VAROITUS: Kaapelin pää voi olla terävä.
Käsien oikea asento (kuva D)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitämällä kädet AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitelemällä työkalua AINA tiukassa otteessa.
Käsien oikea asento tarkoittaa toisen käden pitämistä
etukahvassa 10 ja toisen käden pitämistä pääkahvalla 3 .
Viemärin tyhjentäminen
1. Aseta suunnanvaihtopainike 1 keskiasentoon.
2. Asenna akku kahvaan.
3. Aseta suunnanvaihtopainike 1 eteenpäin-asentoon.
4. Vedä etukahva 10 ulos auki-asentoon.
5. Vedä kaapelia työkalusta vähintään 46 cm (18”) verran. Aseta
kaapelia viemäriin vähintään 30 cm:n (12”) verran jättäen
kaapelia näkyville korkeintaan 15 cm (6”).
VAROITUS: Laitetta ei saa käyttää, jos kaapelia on
näkyvillä yli 15 cm (6”). Suurempi etäisyys voi aiheuttaa
kaapelin vääntymisen, kiertymisen, vaurioitumisen tai
sotkeutumisen.
VAROITUS: Käytä aina lateksikäsineitä nahkaisten
suojakäsineiden sisällä viemärinpuhdistajaa
käyttäessä.
VAROITUS: Jos kaapeli on juuttunut joko tukoksen
tai putken vuoksi eikä se kelaudu, katso osio
Viemärinpuhdistajan irrottaminen.
VAROITUS: Jos kaapelin kierto pysähtyy tukoksen tai
putken vuoksi, vapauta liipaisin välittömästi.
VAROITUS: Käytä ainoastaan taaksepäin kaapelin
poistamiseksi tukkeumasta.
6. Jatka kaapelin syöttämistä putkeen käsin, kunnes
syöttäminen vaikenee.
7. Kun kaapelin syöttö vaikenee, siirrä etukahva takaasentoon kaapelin lukitsemiseksi niin, että kaapelia on
näkyvillä vain 15 cm (6”). Pidä kädet pois kaapelista, vedä
liipaisimesta kaapelin kiertämisen aloittamiseksi, siirrä
viemärinpuhdistajaa viemärin aukkoa kohti kaapelin
painamiseksi viemäriin.
8. Vapauta liipaisin, siirrä etukahva etuasentoon kaapelin
lukituksen avaamiseksi, tartu kaapeliin kädellä suojakäsinettä
käyttäen, jotta se ei tulisi ulos viemäristä, ja vedä
viemärinpuhdistajaa taaksepäin niin, että kaapelia on
näkyvissä korkeintaan 15 cm (6”).
HUOMAA: Kaapelia ei ole liitetty sisärumpuun. Syötä kaapelin
viimeiset 1,5 m – 2,13 m (5 – 7 jalkaa) varoen varmistaaksesi,
ettei se tule ulos koneesta.
9. Toista vaiheet 6–8 kaapelin syötön jatkamiseksi.
VAROITUS: Kaapeli voi sotkeutua tai kiertyä virheellisesti.
117
Suomi
Viemärinpuhdistajan irrottaminen
VAROITUS: Varmista, että kaapeli on pysähtynyt
kokonaan ennen kytkimen asettamista
taaksepäin asentoon.
1. Aseta etukahva auki-asentoon ja suunnanvaihtokytkin
taaksepäin-asentoon.
2. Vapauta kaapeli siirtämällä työkalua taaksepäin muutaman
senttimetrin verran taaksepäin kelaamisen aikana.
3. Pysäytä työkalu.
4. Kun työkalu on pysähtynyt kokonaan, aseta kytkin takaisin
eteenpäin-asentoon.
HUOMIO: Jos työkalua käytetään taaksepäin
pitkiä aikajaksoja, kaapeli ja lisävarusteet voivat
vaurioitua. Käytä ainoastaan taaksepäin kaapelin
poistamiseksi tukkeumasta.
Kaapelin poistaminen viemäristä
1. Aseta etukahva auki-asentoon.
2. Aseta suunnanvaihtokytkin eteenpäin-asentoon.
3. Vedä liipaisimesta kevyesti ja vedä työkalua taaksepäin, jotta
kaapelia tulee viemäristä ulos noin 15 cm:n (6”) verran.
4. Vapauta liipaisin ja lukitse suunnanvaihtokytkin
keskiasentoon.
5. Pyyhi näkyvillä oleva kaapeli rätillä ja syötä se takaisin
työkaluun.
6. Toista vaiheet 1–5, kunnes kaapeli on viemärin aukon
lähellä. Syötä sen jälkeen jäljellä oleva kaapeli takaisin
rumpuun käsin.
VAROITUS: Älä koskaan vedä leikkuria takaisin
viemärin aukosta kaapelin kelaamisen aikana.
Kaapeli voi sotkeutua ja seurauksena voivat olla
vakavat henkilövahingot.
HUOMAA: Pese kaapeli ja rumpu ennen sen asettamista
varastoon (katso kohta Puhdistus).
Vinkki: Putkea kannattaa huuhdella vedellä jäämien
poistamiseksi koneen ollessa toiminnassa ja koneen käytön
jälkeen. Vältä moottorin, kahvan ja akun kastumista.
7. Kun kaapeli lähestyy viemärin aukkoa, poista sormi
liipaisukytkimeltä kaapelin kelaamisen pysäyttämiseksi.
KUNNOSSAPITO
DeWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään
ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea
käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen
ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista
tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi
aiheutua loukkaantuminen.
Laturia tai akkua ei voida huoltaa.
Voiteleminen
Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella.
Puhdistaminen
VAROITUS: Poista akku ennen työkalun puhdistamista.
Kaapelin
koko
Putken koko
Tyypilliset käyttökohteet
6 mm
(1/4")
19 mm to 38 mm
(3/4" to 1-1/2")
Pesualtaiden ja kylpyammeiden
viemärit
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla
ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden
ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin
metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden
kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää
näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä
ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä
mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen
osaa nesteeseen. Älä päästä mitään nestettä työkalun
moottorin tai kahvan sisään. Älä koskaan upota mitään
työkalun osaa nesteeseen.
Huuhtele, kuivaa ja voitele kaapeli kevyesti aina käytön jälkeen,
jotta se ei vaurioituisi saostumien ja viemärin puhdistuksessa
käytettyjen kemikaalien seurauksena. Poista kaapeli ja
sisärumpu ennen huuhtelua. Katso kohta Kaapelin irrotus
viemärinpuhdistajasta ja kaapelirummun asennus.
HUOMAA: Kaapeli voi vääntyä, kiertyä tai vaurioitua
ylikuormituksen seurauksena.
VAROITUS! Käytä lateksikäsineitä
nahkakäsineiden sisällä.
8 mm
(5/16")
32 mm to 50 mm
(1-1/4" to 2")
Pesualtaiden ja pienet viemärit
Lisävarusteet
Cable Application Chart
10 mm
50 mm to 76 mm
Lattiaviemärit, WC:t
(3/8")
(2" to 3")
Halkaisijaltaan 6 mm:n (1/4”) ja 8 mm:n (5/16”) kaapeli
valopäällä voidaan kiertää useimpien ritilöiden palkkien läpi
ja sitä voidaan käyttää hyvin putkissa, jotka ovat tukkiutuneet
pehmeiden tukoksien seurauksena (esim. hiukset, saippua,
rasvat, jne.).
118
Maksimikapasiteetti: 10,6 m (35 ft.), kun kaapeli on
10 mm (3/8”).
VAROITUS: Muita kuin DeWALTin tarjoamia tai
suosittelemia lisävarusteita ei ole testattu tämän työkalun
kanssa, joten niiden käyttäminen voi olla vaarallista.
Käytä tämän laitteen kanssa vain DeWALTin suosittelemia
varusteita vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Suomi
Saatavilla olevat DeWALT-lisävarusteet
DCD2000
Sisärumpu
DCD2005
7,6 m valopäällä varustettu 8 mm:n kaapeli
Ympäristön suojeleminen
Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on
tämä merkintä, ei saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana.
Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja, jotka
voidaan kerätä tai kierrättää uudelleen käyttöä varten. Kierrätä
sähkölaitteet ja akut paikallisten määräyksien mukaisesti.
Lisätietoa on saatavilla osoitteesta www.2helpU.com.
Uudelleenladattava akku
Tämä pitkään kestävä akku on ladattava uudelleen, jos se ei enää
tuota riittävää tehoa töissä, joihin teho on aikaisemmin riittänyt
hyvin. Kun laitteen toiminta-aika on lopussa, se tulee hävittää
ympäristöystävällisellä tavalla:
• Anna akun tyhjentyä kokonaan ja irrota se sitten laitteesta.
• litiumioniakkujen ovat kierrätettäviä. Vie ne jälleenmyyjälle
tai paikalliseen kierrätyspisteeseen. Kerätyt akkuyksiköt
kierrätetään tai hävitetään oikein.
119
Svenska
AVLOPPSRENGÖRARE
DCD200
Gratulerar!
EC-Följsamhetsdeklaration
Du har valt ett DeWALT-verktyg. År av erfarenhet, grundlig
produktutveckling och innovation gör DeWALT till en
av de pålitligaste partnerna för fackmannamässiga
elverktygs användare.
Maskindirektiv
Tekniska data
Avloppsrengörare
DCD200
Spänning
Typ
Batterityp
Varvtal obelastad
Rörstorlek minimum
Rörstorlek maximum
Avloppsrengörare kabellängd max.
Vikt (utan batteripaket)
VDC
min-1
mm
mm
m
kg
DCD200
18
1
Li-Ion
0–620
20
76
10.6
5.34
Buller- och vibrationsvärden (triax vektorsumma) i enlighet med EN607452-21.
dB(A)
80
LPA(emissionsljudtrycksnivå)
dB(A)
91
LWA(ljudeffektnivå)
K (osäkerhet för angiven ljudnivå)
dB(A)
3
Vibration, emissionsvärde ah =
Osäkerhet K =
m/s2
m/s2
7.2
1.5
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN60745, och den kan användas
för att jämföra ett verktyg med ett annat. Den kan användas för
att få fram en preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån för vibration
gäller vid verktygets huvudsakliga användning. Om
verktyget emellertid används för andra tillämpningar,
med andra tillbehör, eller om det är dåligt underhållet
kan vibrationen avvika. Detta kan avsevärt öka
exponeringsnivån under hela dess arbetstid.
En uppskattning av exponeringsnivån för vibrationer bör
dessutom ta med i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att utföra sitt arbete.
Detta kan avsevärt minska exponeringsnivån under hela
dess arbetstid.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder för att skydda
handhavaren mot verkningarna av vibration, såsom att:
underhålla verktyget och tillbehören, hålla händerna
varma, organisera arbetsgången.
120
DeWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna under
Tekniska data uppfyller:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-21:2009
+A1:2010.
Dessa produkter uppfyller också direktiv 2014/30/EU och
2011/65/EU. För mer information, var god kontakta DeWALT på
följande adress, eller se handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning av den tekniska
filen och gör denna förklaring å DeWALTs vägnar.
Markus Rompel
Teknisk chef
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
26.04.2017
VARNING: För att minska risken för personskada,
läs instruktionshandboken.
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån för
varje signalord. Var god läs handboken och uppmärksamma
dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld situation som, om
den inte undviks, kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, skulle kunna resultera i dödsfall
eller allvarlig personskada.
SE UPP: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, kan resultera i mindre eller
medelmåttig personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som inte är relaterad till
personskada som, om den inte undviks, skulle kunna
resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
Vikt
Svenska
Batterier
Laddare/Laddningstid (minuter)
Kat. #
VDC
Ah
Vikt (kg)
DCB107
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
Säkerhetsvarningar, Allmänt Elverktyg
VARNING: Läs alla säkerhetsvarningar och alla
instruktioner. Underlåtenhet att följa varningarna och
instruktionerna kan resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/
eller allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH
INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Termen “elverktyg” i varningarna syftar på ditt starkströmsdrivna
(sladdanslutna) elverktyg eller batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) Säkerhet på Arbetsområdet
a ) Håll arbetsområdet rent och ordentligt upplyst.
Belamrade eller mörka områden inbjuder till olyckor.
b ) Använd inte elektriska verktyg i explosiva
atmosfärer, såsom i närvaron av lättantändliga
vätskor, gaser eller damm. Elektriska verktyg ge upphov
till gnistor som kan antända dammet eller ångorna.
c ) Håll barn och åskådare borta meda du arbetar
med ett elverktyg. Distraktioner kan göra att du
förlorar kontrollen.
2) Elektrisk Säkerhet
a ) Kontakterna till elverktyget måste matcha uttaget.
Modifiera aldrig kontakten på något sätt. Använd
inte några adapterpluggar med jordanslutna
(jordade) elektriska verktyg. Omodifierade kontakter
och matchande uttag minskar risken för elektrisk stöt.
b ) Undvik kroppskontakt med jordanslutna eller
jordade ytor såsom rör, värmeelement, spisar och
kylskåp. Det finns en ökad risk för elektrisk chock om din
kropp är jordansluten eller jordad.
c ) Utsätt inte elektriska verktyg för regn eller våta
förhållanden. Vatten som kommer in i ett elverktyg ökar
risken för elektrisk stöt.
d ) Missbruka inte sladden. Använd aldrig sladden
till att bära, dra eller koppla bort elverktyget från
strömmen. Håll sladden borta från värme, olja,
skarpa kanter eller rörliga delar. Skadade eller
tilltrasslade sladdar ökar risken för elektrisk stöt.
e ) När du arbetar med ett elverktyg utomhus,
använd en förlängningssladd som passar för
utomhusanvändning. Användning av en sladd som
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
passar för utomhusanvändning minskar risken för
elektrisk stöt.
f ) Om arbete med ett elverktyg i en fuktig lokal är
oundvikligt, använd ett uttag som är skyddat med
jordfelsbrytare (RCD). Användning av en RCD minskar
risken för elektrisk stöt.
3) Personlig Säkerhet
a ) Var vaksam, ha koll på vad du gör och använd sunt
förnuft när du arbetar med ett elverktyg. Använd
inte ett elverktyg när du är trött eller påverkad av
droger, alkohol eller medicinering. Ett ögonblicks
ouppmärksamhet när du arbetar med elektriska verktyg
kan resultera i allvarlig personskada.
b ) Använd personlig skyddsutrustning. Bär alltid
ögonskydd. Skyddsutrustning såsom dammfilterskydd,
halksäkra säkerhetsskor, skyddshjälm eller
hörselskydd som används för lämpliga förhållanden
minskar personskador.
c ) Förebygg oavsiktlig igångsättning. Se till att
strömbrytaren är i frånläge innan du ansluter till
strömkällan och/eller batteripaketet, plockar upp
eller bär verktyget. Att bära elektriska verktyg med ditt
finger på strömbrytaren eller att strömsätta elektriska
verktyg som har strömbrytaren på är att invitera olyckor.
d ) Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller skiftnyckel
innan du sätter på elverktyget. En skiftnyckel eller en
nyckel som sitter kvar på en roterande del av elverktyget
kan resultera i personskada.
e ) Böj dig inte för långt. Bibehåll alltid ordentligt
fotfäste och balans. Detta möjliggör bättre kontroll av
elverktyget i oväntade situationer.
f ) Klä dig ändamålsenligt. Bär inte lösa kläder eller
smycken. Håll hår, beklädnad och handskar borta
från delar i rörelse. Lösa kläder, smycken eller långt hår
kan fastna i delar i rörelse.
g ) Om det finns anordningar för anslutning av
apparater för dammutrensning och insamling, se
till att dessa är anslutna och används på ett korrekt
sätt. Användning av dammuppsamling kan minska
damm-relaterade faror.
121
Svenska
4) Användning och Skötsel av Elverktyg
a ) Tvinga inte elverktyget. Använd det korrekta
elverktyget för din tillämpning. Det korrekta
elverktyget gör arbetet bättre och säkrare vid den
hastighet för vilket det konstruerades.
b ) Använd inte elverktyget om strömbrytaren inte
sätter på och stänger av det. Ett elverktyg som inte
kan kontrolleras med strömbrytaren är farligt och
måste repareras.
c ) Ta ur kontakten från strömkällan och/eller
batteripaketet från elverktyget innan du gör några
justeringar, byter tillbehör eller lägger elverktygen
i förvaring. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder
minskar risken att oavsiktligt starta elverktyget.
d ) Förvara elektriska verktyg som inte används
utom räckhåll för barn, och låt inte personer som
är obekanta med elverktyget eller med dessa
instruktioner använda elverktyget. Elektriska verktyg
är farliga i händerna på outbildade användare.
e ) Underhåll elektriska verktyg. Kontrollera för
feljustering eller om rörliga delar har fastnat,
bristning hos delar och andra eventuella
förhållanden som kan komma att påverka
elverktygets funktion. Om det är skadat, se till att
elverktyget blir reparerat före användning. Många
olyckor orsakas av dåligt underhållna elektriska verktyg.
f ) Håll kapningsverktyg vassa och rena. Ordentligt
underhållna kapningsverktyg med vassa sågkanter är
mindre sannolika att fastna och är lättare att kontrollera.
g ) Använd elverktyget, tillbehören och
verktygssatserna, etc. i enlighet med dessa
instruktioner, och ta hänsyn till arbetsförhållandena
och det arbete som ska utföras. Användningen av
elverktyget för andra verksamheter än de som det är avsett
för skulle kunna resultera i en farlig situation.
medicinsk hjälp. Vätska som kommer ut från batteriet
kan ge upphov till irritation eller brännskador.
6) Service
a ) Se till att ditt elverktyg får service av en kvalificerad
reparatör, som endast använder identiska
ersättningsdelar. Detta säkerställer att elverktygets
säkerhet bibehålles.
Säkerhetsinstruktioner för avloppsrengörare
•
•
•
•
•
•
5) Användning och Skötsel av
Batteridrivna Verktyg
a ) Ladda endast med den laddare som är specificerad
av tillverkaren. En laddare som passar till en typ av
batteripaket kan ge upphov till brandfara när den
används tillsammans med ett annat batteripaket.
b ) Använd elverktygen enbart med därtill avsedda
batteripaket. Användning av andra batteripaket kan ge
upphov till skaderisk och eldsvåda.
c ) När batteripaketet inte används, håll det borta från
andra metallföremål, såsom gem, mynt, nycklar,
spikar, skruvar eller andra små metallföremål som
kan skapa en förbindelse från ena polen till den
andra. Kortslutning av batteripolerna kan ge upphov till
brännskador eller eldsvåda.
d ) Under missbruksförhållanden kan vätska komma
ut från batteriet, undvik kontakt med denna. Om
kontakt oavsiktligt inträffar, spola med vatten.
Om vätska kommer i kontakt med ögonen, uppsök
122
•
Innan användning av verktyget, testa jordfelsbrytaren
(RCD) som medföljer strömsladden för att garantera att
den fungerar korrekt. En korrekt fungerande RCD minskar
risken för elektrisk stöt.
Använd endast förlängningssladdar som är skyddade
med en RCD. RCD på maskinens strömsladd kommer inte att
förhindra elektriska stötar från förlängningssladdar.
Fatta endast tag i den roterande kabeln med handskar
som rekommenderas av tillverkaren. Latex eller löst
sittande handskar eller trasor kan fastna runt kabeln och kan
resultera i allvarliga personskador.
Låt inte kuttern stoppa rotationen medan kabeln
roterar. Detta kan överskrida tillåten spänning hos kabeln
och kan göra att den vrids, snor sig eller går sönder vilket kan
resultera in allvarliga personskador.
Använd latex eller gummihandskar på innanför
handskarna som rekommenderas av tillverkaren,
glasögon, ansiktsskydd, skyddskläder och
andningsskydd när kemikalier, bakterier eller andra
giftiga eller infekterande substanser misstänks finnas
i avloppsröret. Avlopp kan innehålla kemikalier och andra
substanser som kan orsaka brännskador, vara giftiga eller
infekterande eller kan resultera i andra allvarlig personskada.
Använd god hygien. Ät inte eller rök vid hantering eller
användning av avloppsrengöraren. Efter hantering eller
användning av avloppsreningsutrustning, använd hett
såpvatten för att tvätta händer och andra kroppsdelar
som utsatts för avloppsinnehåll. Detta hjälper till att
minska risken för hälsofaror på grund av exponering för giftiga
eller infekterande material.
Använd endast avloppsrengörare för de
rekommenderade storlekarna. Användning av fel
avloppsrengörare kan göra att den vrids, snor sig eller går
sönder vilket kan resultera in allvarliga personskador.
Ytterligare säkerhetsregler för
avloppsrengörare
•
•
•
•
Stoppa verktyget omedelbart om kabeln fastnar eller stoppas.
Kabeln kan vrida sig, trassla sig eller gå sönder om tillåten
spänning överskrids.
Inspektera kabeln om där finns slitage eller skador
före användning.
Om kabeln är sliten eller skadad, byt ut kabeln innan den
används för avloppsrengöringen. Se Valfria tillbehör.
Vrid inte, trassla eller böj kablar. En trasig kabel kan resultera i
allvarliga personskador.
Svenska
•
•
•
•
Avloppsreningsprocessen kan skada golv och andra ytor
och den kan bli kladdiga. Använd lämpligt skyddande
överdrag för att förhindra skador och faror för omgivningen.
Fronten på avloppsrenare skall inte vara längre än 15 cm
från avloppsöppningen. Om detta inte är möjligt använd
ytterligare rör och fästen för att förlänga avloppet. Om mer är
15 cm av kabeln exponeras kan det orsaka vridning, att den
trasslar sig, går sönder eller att kabeln vispar runt.
Detta verktyg är avsett att användas av en enda operatör
så att det är möjligt att ensam kontrollera matningen och
rotationen hos kabeln. Om kabeln slutar att rotera måste
användare omedelbart släppa strömbrytaren för att förhindra
vridning, att den trasslar sin, går sönder eller att kabeln
vispar runt.
Använd endast avloppsrengöraren i bakrotation såsom
beskrivs i denna manual. Körning av verktyget i bakrotation
under längre perioder kan skada kabeln.
Tryck inte på strömbrytaren med kabeländen utanför röret.
Återstående risker
Trots tillämpning av de relevanta säkerhetsbestämmelserna och
användning av säkerhetsapparater kan vissa återstående risker
inte undvikas. De är:
• Hörselnedsättning.
• Risk för personskada på grund av flygande partiklar.
• Risk för brännskador på grund av att tillbehör blir heta
under arbetet.
• Risk för personskada på grund av långvarig användning.
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för endast en spänning.
Kontrollera alltid att batteripaketets spänning motsvarar
spänningen på klassificeringsplattan. Se också till att spänningen
hos din laddare motsvarar den hos din starkströmsförsörjning.
Din DeWALT-laddare är dubbel-isolerad i enlighet
med EN60335; därför behövs ingen jordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas ut
mot en speciellt preparerad sladd som finns att få genom
DeWALTs serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
En förlängningssladd bör inte användas, såvida den inte är
absolut nödvändig. Använd en godkänd förlängningssladd,
lämplig för din laddares strömmatning (se Tekniska data).
Minsta ledningsstorlek är 1 mm2; maximala längden är 30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut sladden helt
och hållet.
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
Laddare
DeWALT laddare kräver inga inställningar och är skapade för att
vara så enkla som möjligt att hantera.
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för alla
Batteriladdare
SPARA DESSA INSTRUKTIONER: Denna manual innehåller
viktiga säkerhets- och driftinstruktioner för kompatibla
batteriladdare (se tekniska data).
• Innan laddaren används läs igenom alla instruktioner och
varningar om laddaren, batteripaket och produkten för
användning av batteripaketet.
VARNING: Risk för stötar. Låt ingen vätska komma in i
laddaren. Det kan resultera i elektriska stötar.
VARNING: Vi rekommenderar användning av en
jordfelsbrytare med en restström på 30mA eller mindre.
SE UPP: Risk för brännskador. För att minska risken
för skador ladda endast DeWALT laddningsbara
batterier. Olika typer av batterier kan brista och orsaka
personskador och skadegörelse.
SE UPP: Barn bör övervakas för att garantera att de inte
leker med apparaten.
OBSERVERA: Under vissa förhållanden när
laddaren är inkopplad i eluttaget kan de exponerade
laddningskontakterna inuti laddaren kortslutas av
främmande föremål. Främmande föremål som är ledande
såsom, men inte begränsat till, stålull, aluminiumfolie
eller ansamling av metarpartiklar bör hållas borta från
laddningshålrummet. Koppla alltid ifrån laddaren
från eluttaget när det inte finns något batteripaket i
hålrummet. Koppla ifrån laddaren vid rengöring.
• Försk INTE att ladda batteripaketet med någon
annan laddare än den som tas upp i denna manual.
Laddaren och batteripaketet är speciellt konstruerade att
fungera tillsammans.
• Dessa laddaren är inte avsedda att användas för annat
än laddning av DeWALT laddningsbara batterier. All
annan användning kan resultera i barndrisk, elektriska stötar
eller död med elektrisk ström.
• Utsätt inte laddaren för regn eller snö.
• Dra i själva kontakten och inte i sladden när laddaren
kopplas ur. Detta kommer att minska risken för skador på
den elektriska kontakten och sladden.
• Se till att sladden placeras så att ingen går på den,
snubblar på den eller att det på annat sätt riskerar att
skadas eller påfrestas.
• Använd inte förlängningssladd såvida inte det
är absolut nödvändigt. Användning av en olämplig
förlängningssladd kan resultera i risk för brand. elektriska
stötar eller död av elektrisk ström.
• Placera inga föremål ovanpå laddaren eller placera
inte laddaren på ett mjukt underlag eftersom det kan
blockera ventilationsöppningarna vilket kan resultera i
intern överhettning. Placera laddaren undan från alla heta
källor. Laddaren ventileras genom öppningar i överkant och
underkant av höljet.
• Använd inte laddaren med skadad sladd eller kontakt—
byt ut dem omedelbart.
123
Svenska
•
•
•
•
•
•
Använd inte laddaren om den utsatts för skarpa
stötar, tappats eller skadats på annat sätt. Ta den till ett
auktoriserat servicecentre.
Demontera inte laddaren, ta den till ett auktoriserat
servicecentre när service eller reparation behövs. Felaktig
montering kan resultera i risker för elektriska stötar, dödsfall
via elektricitet eller brand.
Om strömsladden skadas måste den bytas omedelbart at
tillverkaren, dess serviceombud eller liknande kvalificerad
person för att förhindra alla faror.
Koppla ifrån laddaren från uttaget innan den regörs.
Detta kommer att minska risken för elektriska stötar.
Borttagning av batteripaketet kommer inte att minska risken.
Försök ALDRIG att ansluta två laddare tillsammans.
Laddaren är konstruerad för att arbeta med standard
230V hushållsström. Försök inte att använda någon
annan spänning. Detta gäller inte för billaddaren.
Laddning av ett batteri (Bild [Fig.] B)
1. Koppla in laddaren i lämpligt uttag innan batteripaketet
sätts i.
2. Sätt i batteripaketet 5 i laddaren, se till att batteripaketet är
helt isatt i laddaren. Den röda (laddar) lampan börjar blinka
upprepade gånger för att indikera att laddningsprocessen
har startat.
3. Det går att se när laddningen är klar genom att den
röda lampan lyser kontinuerligt. Batteripaketet är
fulladdat och kan nu användas eller lämnas i laddaren.
För att ta bort batteriet ur laddaren, tryck och håll nere
batterifrigöringsknappen 6 på batteripaketet.
NOTERA: För att garantera maximal prestanda och livslängd
för Litium-jon batteripaket bör batteripaketet laddas fullt innan
första användning.
Laddning
Se nedanstående tabell angående batteripaketets
laddningsstatus.
Laddningsindikatorer
laddar
fullständigt laddad
Varmt/kallt paket fördröjning*
*Den röda lampan fortsätter att blinka, men en gul
indikatorlampa kommer att lysa under denna operation.
När batteriet har nått lämplig temperatur kommer
den gula lampan att slockna och laddaren återupptar
laddningsproceduren.
Den/de kompatibla laddar(en/na) kommer inte att ladda
ett felaktigt batteripaket. Laddaren kommer att indikera ett
felaktigt batteri genom att vägra att tända eller genom att visa
blinkmönster för problempaket eller laddare.
NOTERA: Detta kan också betyda att det är problem med
en laddare.
124
Om laddaren indikerar ett problem, låt testa laddaren och
batteripaketet hos ett auktoriserat servicecentre.
Varm/kall fördröjning
När laddaren upptäcker ett batteri som är för hett eller för kallt,
kommer den automatiskt att starta en varm/kall fördröjning,
avbryta laddningen tills batteriet har nått en lämplig temperatur.
Laddaren växlar sedan automatiskt till paketladdningsläge.
Denna funktion garanterar maximal batterilivslängd.
Ett kallt batteripaket kommer att laddas långsammare än ett
varmt batteripaket. Batteripaketet kommer att laddas med en
lägre hastighet genom hela laddningscykeln och kommer inte
att återgå till maximal laddningshastighet även om batteriet
blir varmt.
DCB118 laddaren är utrustad med en intern fläkt som är
designad att kyla batteripaketet. Fläkten slås på automatiskt
när batteripaketet behöver svalkas. Använd aldrig laddaren om
fläkten inte fungerar korrekt eller om ventilationsöppningarna är
blockerade. Låt inga främmande föremål komma in på insidan
av laddaren.
Elektroniskt skyddssystem
XR Li-jon verktyg är konstruerade med ett elektroniskt
skyddssystem som kommer att skydda batteriet mot
överladdning, överhettning eller kraftig urladdning.
Verktyget kommer automatiskt att stängas av om elektroniska
skyddssystemet aktiveras. Om detta sker placera litiumjon
batteriet i laddaren tills det är fulladdat.
Väggmontering
Dessa laddare är designade att väggmonteras eller stå upprätt
på ett bord eller arbetsyta. Vid väggmontering, placera laddaren
inom räckhåll för ett elektriskt uttag och borta från hörn och
andra hinder som kan påverka luftflödet. Använd baksidan
av laddaren som mall för placering av monteringsskruvarna
på väggen. Montera laddaren säkert med gipsskruvar (köps
separat) som är minst 25,4 mm långa med ett skruvhuvud med
en diameter på 7–9 mm, skruvade i trä till ett optimalt djup som
lämnar ungefär 5,5 mm av skruven synlig. Rikta in öppningarna
på baksidan av laddaren mot de exponerade skruvarna och för
in dem helt i öppningarna.
Rengöringsinstruktioner för laddaren
VARNING: Risk för stötar. Koppla ifrån laddaren
från strömuttaget innan rengöring. Smuts och fett
kan avlägsnas från utsidan av laddaren med en trasa
eller med en mjuk, icke-metallisk borste. Använd inte
vatten eller någon rengöringsvätska. Låt aldrig någon
vätska komma in i verktyget; sänk aldrig ner någon del av
verktyget i en vätska.
Batteripaket
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla Batteripaket
Vid beställning av utbytes-batteripaket, se till att inkludera
katalognummer och spänning.
Batteripaketet är inte full-laddat när det kommer ur
kartongen. Innan du använder batteripaketet och laddaren,
Svenska
läs säkerhetsinstruktionerna här nedan. Följ därefter de
laddningsprocedurer som översiktligt beskrivs.
LÄS ALLA INSTRUKTIONER
•
•
•
•
•
•
•
•
Ladda inte eller använd batteriet i explosiv atmosfär,
såsom i närheten av brännbara vätskor, gaser eller
damm. Isättning och borttagning av batteriet från laddaren
kan antända dammet eller ångorna.
Tvinga aldrig in batteripaketet in i laddaren. Modifiera
inte batteripaketet på något sätt så att det passar i en
icke-kompatibel laddare då batteripaketet kan brista
och orsaka allvarliga personskador.
Aldda endast batteripaketet i DeWALT laddare.
Skvätt INTE eller sänk ned i vatten eller annan vätska.
Förvara inte eller använd verktyget och batteripaketet
på platser där temperaturen kan nå upptill
eller överstiga 40 ˚C (såsom utomhusskjul eller
metallbyggnader under sommaren).
Bränn inte batteripaketet, även om det är svårt skadat
och helt utslitet. Batteripaketet kan explodera i elden.
Giftiga ångor och ämnen skapas när batteripaket med litiumjon bränns.
Om batteriets innehåll kommer i kontakt med huden,
tvätta omedelbart området med mild tvål och vatten.
Om batterivätskan kommer in i ögat, skölj med vatten över
det öppna ögat under 15 minuter eller tills irritationen upphör.
Om medicinsk omsorg behövs består batteri-elektrolyten av en
blandning av flytande organiska karbonater och litiumsalter.
Innehållet i öppnade battericeller kan ge upphov till
andningsirritation. Tillhandahåll frisk luft. Om symtom
kvarstår, sök medicinsk vård.
VARNING: Fara för brännskada. Batterivätskan kan vara
lättantändlig om den som utsätts för gnista eller eld.
VARNING: Försök aldrig att öppna batteripaketet av
någon anledning. Om batteripaketets hölja spricker eller
är skadat sätt inte in det i laddaren. Krossa inte, tappa
eller skada batteripaketet. Använd inte ett batteripaket
som fått en kraftig stöt, tappats, körts över eller skadats
på något annat sätt (t.ex. genomborrad av en spik, träffad
av en hammare, klivits på). Det kan resultera i elektriska
stötar eller dödsfall av elektisk ström. Skadade batteripaket
skall returneras till servicecentre för återvinning.
VARNING: Brandfara. Förvara eller bär inte
batteripaketen på så sätt att metallföremål kan
komma i kontakt med de oskyddade batteripolerna.
Exempelvis placera inte batteripaketet i förkläden, fickor,
verktygslådor, produktlådor, lådor etc. där det finns lösa
spikar, skruvar, nycklar etc.
SE UPP: När den inte används skall den läggas
på sidan på en stabil plats så att ingen riskerar
att någon snubblar på den. Vissa verktyg med stora
batteripaket kan stå upprätt på batteripaketet men lätt
kan vältas.
Transport
med ledande material. Se vid transport av batterier till att
batteripolerna är skyddade och väl isolerade från material
som eventuellt kan komma i kontakt med dem och orsaka
kortslutning.
DeWALT batterierna uppfyller alla tillämpliga regler för transport
av farligt gods som stipuleras av industrin och rättsliga normer,
vilket omfattar FN:s rekommendationer för transport av farligt
gods; International Air Transport Associations (IATA) regelverk
vid transport av farligt gods, de internationella föreskrifterna om
transport av farligt gods till sjöss (IMDG), samt den europeiska
överenskommelsen om internationell transport av farligt gods
på väg (ADR). Litiumjon -celler och -batterier har klassificerats
enligt testresultaten och de fastställda kriterierna i delavsnitt
38,3 i FN:s testhandbok för transport av farligt gods.
I de flesta fall kommer transport av ett DeWALT batteripaket att
undantas från att klassificeras som ett fullt reglerat klass 9 farligt
material. Generellt kommer endast transporter som innehåller
ett litium-jonbatteri med en nominell energimärkning större
än 100 Watt (Wh) krävas att de transporteras som fullt reglerat
klass 9. Alla litium-jonbatterier har wattimmarna markerat på
förpackningen. Vidare, på grund av bestämmelsens komplexitet
rekommenderar inte DeWALT flygtransport av endast litiumjonbatteripaket oavsett märkning av wattimmar. Leverans
av verktyg med batterier (kombisatser) kan accepteras för
flygtransporter om märkningen av wattimmarna inte är större
än 100 Wh.
Oberoende av om försändelsen klassificeras som undantagen
eller helt reglerad, är det avsändaren som har ansvaret för att
de aktuella bestämmelserna gällande förpackning, etikettering/
märkning och dokumentation uppfylls.
Informationen som ges i detta avsnitt av handboken är given
enligt bästa vetande och har ansetts vara korrekt vid tidpunkten
som dokumentet skrevs. Trots det ges ingen uttrycklig eller
underförstådd garanti. Det är på köparens eget ansvar att de
åtgärder som vidtas uppfyller gällande bestämmelser.
Transportera FLEXVOLTTM batteriet
DeWALT FLEXVOLTTM batteri har två lägen: Använd och
Transport.
Använd-läge: När FLEXVOLTTM batteriet är fristående eller är i
en DeWALT 18V produkt, fungerar det som ett 18V batteri. När
FLEXVOLTTM batteriet är i en 54 V eller en 108 V (två 54V
batterier) produkt, fungerar det som ett 54 V batteri.
Transport-läge:
När locket är fäst på
FLEXVOLTTM batteriet är
batteriet i transport-läge.
Behåll locket på för varutransport.
I transport-läge är cellsträngarna elektriskt frånkopplade i
paketet vilket resulterar i tre batterier med lägre märkning av
watt-timmar (Wh) jämfört med ett batteri med en högre
märkning av watt-timmar. Denna ökade kvantitet med tre
batterier med den lägre märkningen av watt-timmar kan
undanta paketet från visa transportbestämmelser som införts för
batteriet med högre watt-timmar.
VARNING: Brandfara. Transport av batterier kan leda till
eldsvåda om batteripolerna oavsiktligt kommer i kontakt
125
Svenska
Exempel. transport Wh-klassificering kan indikera 3 x 36 Wh,
vilket betyder tre batterier på 36 Wh var. Användningen av
Wh-klassificeringen indikerar 108 Wh (underförstått ett batteri).
TRANSPORT: Transport med inbyggt transportlock,
Wh-märkning indikerar 3 x 36 Wh (tre batterier
på 36 Wh).
Förvaringsrekommendationer
Batterityp
1. Den bästa förvaringsplatsen är en som är sval och torr,
långt bort från direkt solljus och för mycket värme eller
kyla. För optimal batterifunktionalitet och livslängd, förvara
batteripaket vid rumstemperatur när de inte används.
2. För långvarig förvaring rekommenderas att förvara ett
fulladdata batteripaket på en kall och torr plats utan laddare
för optimalt resultat.
NOTERA: Batteripaket bör inte förvaras helt urladdade.
Batteripaketet behöver laddas innan det används igen.
DCD200 arbetar med ett 18 volt batteripaket.
Dessa batteripaket kan användas: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, DCB546,
DCB547. Se Tekniska Data för mer information.
Etiketter på laddare och batteripaket
Förutom bilddiagrammen som används i denna manual
kan etiketterna på laddaren och batteripaketet visa följande
bilddiagram:
Läs instruktionshandbok före användning.
Se Tekniska data angående laddningstid.
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1 Sladdlös avloppsrengörare
1 Inre trumma med kabel
1Laddare
1 Li-jon batteripaket (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 modeller)
2 Li-jon batteripaket (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 modeller)
3 Li-jon batteripaket (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 modeller)
1Instruktionshandbok
• Kontrollera med avseende på skada på verktyget, på delar eller
tillbehör som kan tänkas ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna handbok
före användning.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Stick inte in ledande föremål.
Läs instruktionshandbok före användning.
Ladda inte skadade batteripaket.
Synlig strålning. Titta inte in i ljuset.
Utsätt inte för vatten.
Kabelriktning
Se till att undermåliga sladdar omedelbart byts ut.
Datumkodplacering (Bild A)
Ladda endast mellan 4 ˚C och 40 ˚C.
Endast för användning inomhus.
K assera batteripaketet med vederbörlig hänsyn till
miljön.
Ladda endast DeWALT batteripaket med avsedda
DeWALT laddare. Laddning av batteripaket med
andra än de avsedda DeWALT batterierna med en
DeWALT laddare kan göra att de brister eller så kan
det leda till farliga situationer.
Datumkoden ? , vilken också inkluderar tillverkningsår, finns
tryckt i kåpan.
Exempel:
2017 XX XX
Tillverkningsår
Beskrivning (Bild A)
1
2
3
4
Bränn inte batteripaketet.
ANVÄNDNING: Använd utan transportlock, indikerar
Wh-märkningen 108 Wh (ett batteri med 108 Wh).
5
6
7
8
9
126
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget eller någon del av
det. Skada eller personskada skulle kunna uppstå.
Knapp framåt/bakåt
Variabel hastighetskontroll
Huvudhandtag
Strömbrytare arbetsbelysning
Batteripaket
Batterilåsknapp
Justerbar LED-arbetslampa
Fast hölje
Trumlock
Svenska
10 Främre handtag
11 Kabel
12 Inre trumma
13 Kabelbulbände
14 Symbol kabelriktning
15 Datumkod
Avsedd Användning
Denna avloppsrengörare är designad för professionell
avloppsrengöring.
ANVÄND INTE under mycket våta förhållanden eller i närheten
av brännbara vätskor eller gaser.
Använd INTE under våta förhållanden eller i närheten av
lättantändliga vätskor eller gaser.
Denna avloppsrengörare är ett professionellt elverktyg.
Låt INTE barn komma i kontakt med verktyget. Överinseende
krävs när oerfarna handhavare använder detta verktyg.
• Denna produkt är inte avsedd att användas av personer
(inklusive barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental
förmåga eller med begränsad erfarenhet eller kunskap
såvida inte de är under uppsikt av en person som är ansvarig
för deras säkerhet. Barn skall aldrig lämnas ensamma med
denna produkt.
Avtryckare variabel hastighetskontroll
(bild A)
För att slå på verktyget, tryck på strömbrytaren 2 . För att
stänga av verktyget, släpp strömbrytaren. Verktygets hastighet
kontrolleras genom att variera strömbrytarens position.
NOTERA: Kontinuerlig användning inom det variabla
hastighetsområdet rekommenderas inte. Det kan skada
strömbrytaren och bör undvikas.
Kontrollknapp framåt/bakåt (bild A)
Med framåt-/bakåtknappen 1 väljer man rotationsriktningen på
kabeln och den fungerar även som en låsknapp.
För rotation höger släpp strömbrytaren och tryck på väljaren
höger-/vänstergång på höger sida av verktyget.
För rotation vänster släpp strömbrytaren och tryck på väljaren
höger-/vänstergång på vänster sida av verktyget.
Genom att ställa knappen i mittenläget låser du verktyget i
avstängt läge. Vid byte av position av kontrollknappen se till att
avtryckaren är släppt.
NOTERA: Första gången som verktyget körs efter ett byta av
rotationsriktning kan du höra ett klick vid start. Detta är normalt
och indikerar inte något problem.
NOTERA: Verktyget måste stanna helt innan ändring av
verktygets rotationsriktning eller körning av verktyget i
motsatt riktning.
Fronthandtag/kabellås (bild A)
Fronthandtaget 10 har en låst position och upplåst position.
Vid tryckning framåt kommer fronthandtaget att låsa upp och
tillåta att kabeln dras ut eller skjuts in i trumman. Vid dragning
bakåt låser fronthandtaget kabeln i positionen.
Justerbar LED-arbetsbelysning (bild A, C)
Den justerbara LED-arbetsbelysningen 7 (bild A) är
placerad på basen på det fasta trumhöljet 8 . Strömbrytaren
till arbetsbelysningen 4 , bild C, är placerad på foten för
verktygets huvudhandtag 3 . Arbetsbelysningen är aktiverad
när strömbrytaren är nedtryckt. Lägena låg, medium och
spotlight kan ändras genom att flytta strömbrytaren 4 . Om
strömbrytaren förblir intryckt kommer arbetsbelysningen att
förbli påslagen i alla lägen.
Vid inställningarna låg och medium kommer strålen att fortsätta
att lysa upp till 20 sekunder efter att strömbrytaren släppts.
Spotlightsläge
Den höga inställningen är spotlightläget. Spotlight kommer
att lysa i 20 minuter efter att avtryckaren släppts. Två minuter
innan spotlight stängs av kommer den att blinka två gånger och
sedan dämpas. För att undvika att spotlight stängs av, tryck lätt
på strömbrytaren.
VARNING: När arbetsbelysningen används i lägena
medium eller spotlight, stirra inte in i ljuset eller
placera verktyget i en position som kan gör att
någon stirrar in i ljuset. Allvarliga ögonskador kan bli
följden.
FÖRSIKTIGHET: När verktyget används som spotlight,se
tull att det sitter fast på en stabil yta där den inte kan
utgöra en risk att någon snubblar eller faller.
FÖRSIKTIGHET: Dra tillbaka kabeln helt i trumman
innan verktyget används som spotlight. Det kan leda till
personskador eller skador på egendom.
VARNING LÅGT BATTERI
I spotlight-läge och batteriet är nästa helt urladdat kommer
spotlight att blinka två gånger och sedan dämpas. Efter två
minuter kommer batteriet att vara helt urladdat och verktyget
kommer omedelbart att stängas av. Vid detta läge, byt till ett
fräscht batteri.
VARNING: För att minska risken för skador, ha alltid har
ett reservbatteri eller sekundär belysning tillgänglig om
situationen så kräver.
MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör. En
oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
VARNING: Använd enbart DeWALT batteripaket
och laddare.
Montering och borttagning av
batteriet från verktyget (Bild. B)
NOTERA: För bästa resultat se till att batteripaketet 5 är fulladdat.
127
Svenska
Installation av batteriet
i verktygshandtaget.
1. Rikta in batteripaketet 5 mot listerna inuti verktyget
handtag (Bild. B).
2. Skjut in det i handtaget tills batteripaketet sitter fast i
verktyget och se till att det inte lossnar.
Borttagning av batteriet
från verktygshandtaget.
1. Tryck på batterilåsknappen 6 och dra med en fast rörelse
batteripaketet bort från verktygshandtaget.
2. Sätt i batteriet i laddaren såsom beskrivs i laddningsavsnittet
i denna manual.
Bränslemätare batteripaket (Bild. b)
Vissa DeWALT batteripaket inkluderar en bränslemätare vilket
består av tre gröna LED-lampor som indikerar laddningsnivån
som finns kvar i batteripaketet.
För att aktivera bränslemätaren, tryck in och håll kvar
bränslemätarknappen 6 . En kombination av de tre
LED-lamporna kommer att lysa för att ange kvarvarande
laddningsnivå. När laddningen i batteriet är under den
användbara gränsen kommer inte bränslemätaren att lysa och
batteriet behöver laddas.
NOTERA: Bränslemätaren är endast en indikering på laddning
som finns kvar i batteripaketet. Den indikerar inte verktygets
funktionalitet och kan variera baserat på produktkomponenter,
temperatur och slutanvändarens användning.
Borttagning av kabel från
avloppsrengöraren och
kabeltruminstallation
VARNING: För att minska risken för skador, använd alltid
skyddsglasögon eller glasögon med sidoskydd. Använd
alltid läder handskar med latexhandskar inuti. Kabeln är
under tryck och kan rulla av oväntat. Kabeländen kan
vara vass.
Ta bort kabeln för rengöring efter varje användning.
Borttagning av kabeln:
1. Ta bort batteripaketet från verktyget.
2. Dra fronthandtaget 10 ut bort från verktyget till upplåsta
positionen.
3. Stöd verktyget vertikalt och ta bort de fyra skruvarna från
trumhöljet 9 .
VARNING! Kabeln är under tryck och kan rulla av oväntat.
Behåll trycket på trumhöljet så att den inte rullar av.
4. Lyft försiktigt upp trumhöljet, sträck dig under för att hålla
fast kabeln medan trumhöljet 9 och fronthandtaget 10
dras bort för att ta fram den inre trumman 12 .
5. Ta bort kabeln från trumhöljet och fronthandtaget och
stoppa in den i den inre trumman. Lägg trumhöljet åt sidan.
6. Ta försiktigt bort den inre trumman med kabeln från
avloppsrengöraren.
7. Vid rengöring av kabeln, linda försiktigt av kabeln från den
inre trumman. Se rengöring under Underhåll.
128
Installera kabeln:
1. Ta bort batteripaketet från verktyget.
2. Dra fronthandtaget 10 ut bort från verktyget till
upplåsta positionen.
3. Ta bort de fyra skruvarna från trumhöljet 9 .
4. Linda helt på den rena och torra kabeln på den inre
trumman 12 följ symbolen för kabelriktningen 14 (bild A).
VARNING! Om kabeln lindas på i fel riktning kan det göra
att verktyget använder överdrivet vridmoment vilket gör
att kabeln trasslar sig under pålindningen.
VARNING: Installera aldrig en ny kabel genom att trä den
genom fronthandtaget på verktyget. Demontera alltid
trumhöljet så att du kan vara säker på att kabeln lindas på
i rätt riktning.
5. Sätt tillbaka den inre trumman med kabeln i verktyget.
6. Dra försiktigt kabeländen ut från den inre trumman och
mata den genom fronthandtaget.
VARNING! Kabeln är under tryck och kan rulla av oväntat.
Behåll trycket på kabeln så att den inte rullar av.
7. Placera trumhöljet och fronthandtaget över den inre
trumman och sätt tillbaka de fyra skruvarna. Dra åt.
NOTERA: Om enheten är i obalans och/eller vibrerar
onödigt mycket kan kabeln vara dåligt pålindad.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Iaktta alltid säkerhetsinstruktionerna och
tillämpbara bestämmelser.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör. En
oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
VARNING: Använd alltid skyddsglasögon och annan
skyddsutrustning som är lämpliga för uppgiften.
VARNING: Använd alltid läderhandskar med
lalatexhandskar inuti.
VARNING: Använd inte mer än 15 cm av kabeln utanför
röret eller trumman.
VARNING: Kabeln kan vispa runt eller trassla sig.
VARNING: Håll inte i kabeln medan den roterar.
VARNING: Kabeländen kan vara vass.
Korrekt Handplacering (Bild D)
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
använd ALLTID korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
håll ALLTID verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
Korrekt handposition kräver ena handen på det främre
handtaget 10 och den andra handen på huvudhandtaget 3 .
Svenska
Rengöring av ett avlopp
1. Placera framåt/bakåt kontrollknappen 1 i mittenpositionen.
2. Sätt i batteripaketet i handtaget.
3. Flytta framåt/bakåt kontrollknappen 1 till
positionen framåt.
4. Dra fronthandtaget 10 ut i den upplåsta positionen.
5. Dra ut minst 46 cm av kabeln från verktyget. Sätt in minst
30 cm av kabeln i avloppet och lämna inte mer än 15 cm av
kabeln synlig.
VARNING: Arbeta inte om mer än 15 cm av kabeln är
synlig. Större avstånd kan orsaka vridning, att den trasslar
sig eller att kabeln vispar runt.
VARNING: Använd alltid läderarbetshandskar
med latexhandskar inuti vid arbete med
avloppsrengörare.
VARNING: Om kabeln är blockerad av stopp eller
röret så att kabeln inte roterar, se sektionen Lösgöra
avloppsrengörare.
VARNING: Om kabeln stoppas från att rotera på grund av
stopp eller röret, släpp omedelbart strömbrytaren.
VARNING: Kör endast bakåt för att ta bort kabeln
från ett hinder.
6. Fortsätt att mata ut kabeln för hand i röret tills det blir svårt.
7. Då matningen av kabeln blir svårare, flytta fronthandtaget
bakåt för att låsa kabeln med endast 15 cm av kabeln
synlig. Ta bort händerna från kabeln och tryck på
strömbrytaren för att påbörja rotationen av kabeln och flytta
avloppsrengöraren mot avloppsöppningen för att skjuta
kabeln ned i avloppsröret.
8. Släpp strömbrytaren, flytta fronthandtaget framåt för
att låsa upp kabeln. ta tag i kabeln med handskförsedda
handen för att förhindra att den dras ut ur avloppet och dra
avloppsrengöraren bakåt så att inte mer än 15 cm av kabeln
är synlig.
NOTERA: Kabeln är inte fäst i den inre trumman. Var försiktig
när du matar ut de sista 1,5 till 2,13 metrarna av kabeln för att
garantera att den inte kommer ut från maskinen.
9. Upprepa steg 6–8 för att fortsätta att mata ut kabeln.
Lösgöra avloppsrengöraren
VARNING: Se till att kabeln har stannat helt och hållet
innan inställning i backposition.
1. Ställ fronthandtaget i upplåsta positionen och framåt/bakåt
omkopplaren till backposition.
2. Dra tillbaka verktyget några centimeter i backpositionen för
att frigöra kabeln.
3. Stoppa verktyget.
4. Efter att verktyget stannat helt, växla tillbaka till
positionen framåt.
FÖRSIKTIGHET: Körning av verktyget i bakrotation under
längre perioder kan skada kabeln och tillbehören. Kör
endast bakåt för att ta bort kabeln från ett hinder.
Borttagning av kabeln från avloppsröret
1. Ställ in det främre handtaget upplåst position.
2. Ställ in framåt/bakåt omkopplaren i positionen framåt.
3. Tryck lätt på strömbrytaren och dra verktyget bakåt för att ta
bort ungefär 15 cm av kabeln från avloppsröret.
4. Släpp strömbrytaren och låst framkåt/bakåtknappen
i mittenpositionen.
5. Torka av den synliga kabeln med en trasa och mata tillbaka
den in i verktyget.
6. Upprepa steg 1–5 tills kabeln är nära avloppsöppningen.
Mata sedan den kvarvarande kabeln tillbaka in i trumman
för hand.
VARNING: Dra aldrig tillbaka kuttern från
avloppsöppningen medan kabeln roterar. Kabeln kan
vispa runt och orsaka allvarliga skador.
NOTERA: Innan förvaring av verktyget tvätta kabeln och
trumman (se rengöring).
Tips: Det är användbart att ha vattenånga som körs genom
röret för att skölja bort fragment medan maskinen arbetar och
efteråt. Undvik att motron, handtaget och batteriet blir våta.
7. När kabeln är nära avloppsöppningen ta bort fingret från
strömbrytaren för att stoppa kabelrotationen.
Kabelanvändningstabell
Kabelstorlek
Rörstorlek
Typiskt användningsområde
6 mm
(1/4")
19 mm to 38 mm
(3/4" to 1-1/2")
Handfats- och badkarsavlopp
8 mm
(5/16")
32 mm to 50 mm
(1-1/4" to 2")
Handfat, tvättbalja, smala rör
10 mm
50 mm to 76 mm
Golv rör, toaletter
(3/8")
(2" to 3")
6 mm och 8 mm diameterkabeln med en bulbände kan roteras
genom de flesta vattenlås och fungerar bra i rör som blockerats
av mjuka stopp såsom hår, tvål, fett etc.
Maximal kapacitet: 10,6 m med 10 mm kabel.
UNDERHÅLL
Ditt elverktyg från DeWALT har konstruerats för att arbeta
över en lång tidsperiod med minimalt underhåll. Kontinuerlig
tillfredsställande drift beror på ordentlig verktygsvård och
regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör. En
oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
Laddaren och batteripaketet är inte servicebara.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen ytterligare smörjning.
129
Svenska
Rengöring
VARNING: Ta bort batteriet innan verktyget rengörs.
VARNING: Blås bort smuts och damm från huvudkåpan
med torr luft varje gång du ser smuts samlas i och
runt lufthålen. Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel eller andra
skarpa kemikalier för att rengöra de icke-metalliska
delarna på verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga de
material som används i dessa delar. Använd en trasa som
bara är fuktad med vatten och mild tvål. Låt aldrig någon
vätska komma in i verktyget; sänk aldrig ner någon del
av verktyget i en vätska. Låt aldrig någon vätska komma
in i motorn och handtaget på verktyget, sänk aldrig ned
någon del av verktyget i en vätska.
Skölj, torka och olja försiktigt kabeln efter varje användning för
att förhindra skador från sediment och rengöringskemikalier
i avlopp. Ta bort kabeln och inre trumman innan sköljning.
Se Kabelborttagning från avloppsrengöraren och
kabeltruminstallation.
NOTERA: Kabeln kan vrida sig, trassla sig eller gå sönder om
tillåten spänning överskrids.
VARNING! Använd alltid läder handskar med
latexhandskar inuti.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör än de som erbjuds
eller rekommenderas av DEWALT inte har testats med
denna produkt, kan användning av sådana tillbehör
med detta verktyg vara farligt. För att minska risken för
personskada bör endast tillbehör som rekommenderas av
DeWALT användas med denna produkt.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information angående
lämpliga tillbehör.
DEWALT tillbehör tillgängliga för köp
DCD2000
Inre trumma
DCD2005
7,6 m av 8 mm Bullerinformationen
Att skydda miljön
Separat insamling. Produkter och batterier som
är märkta med denna symbol får inte kastas i den
vanliga hushållssoporna.
Produkter och batterier innehåller material som
kan återvinnas och återanvändas vilket minskar behovet av
råmaterial. Återvinn elektriska produkter och batterier enligt
lokala bestämmelser. Ytterligare information finns tillgängligt på
www.2helpU.com.
Laddningsbart Batteripaket
Det här långlivade batteripaketet måste laddas när det inte
längre producerar tillräcklig energi för arbeten som tidigare lätt
130
utförts. Det bör omhändertas med lämpliga miljöhänsyn vid
slutet av dess fungerande livslängd:
• Ladda ur batteripaketet fullständigt och ta sedan ut det
ur produkten.
• Litiumjonbatteripaket celler är återvinningsbara. Lämna
dem hos din återförsäljare eller på en återvinningsstation.
De insamlade batteripaketen kommer att återvinnas eller
avyttras korrekt.
Türkçe
KANAL AÇMA MAKINESI
DCD200
Tebrikler!
AT Uygunluk Beyanatı
Bir DeWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, sürekli ürün
geliştirme ve yenilik DeWALT markasının profesyonel elektrikli
alet kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi haline
gelmesini sağlamaktadır.
Makıne Dırektıfı
Teknik Özellikleri
Kanal Açma Makinesi
DCD200
Voltaj
Tip
Akü tipi
Yüksüz hız
Minimum boru boyutu
Maksimum boru boyutu
Kanal açma makinesi kablo uzunluğu maks.
Ağırlık (akü hariç)
VDC
min-1
mm
mm
m
kg
DCD200
18
1
Li-Ion
0–620
20
76
10.6
5.34
EN60745-2-21’e göre tespit edilen toplam gürültü ve titreşim değerleri (üç
yönün vektör toplamı):
dB(A)
80
LPA(ses basıncı düzeyi)
dB(A)
91
LWA(akustik güç düzeyi)
K (akustik gücü belirsizliği)
dB(A)
3
Titreşim emisyon değeri ah =
Belirsizlik K =
m/s2
m/s2
7.2
1.5
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi, EN60745’te
sağlanan standart teste uygun olarak ölçülmüştür ve aletleri
birbiriyle karşılaştırmak için kullanılabilir. Ön maruziyet
değerlendirmesi için kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon düzeyi, aletin ana
uygulamalarını yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa veya bakımı kötü
yapılırsa, titreşim emisyonu değişebilir. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin kapalı kaldığı veya
çalışmasına karşın iş görmediği zamanları da dikkate
almalıdır. Bu, toplam çalışma süresindeki maruziyet
düzeyini önemli ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden korumak için belirtilen ek
güvenlik önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların bakımını
yapın, elleri sıcak tutun, çalışma modellerini düzenleyin.
DeWALT, Teknik Özellikleri bölümünde açıklanan bu ürünlerin
aşağıda belirtilen yönergelere uygun olduğunu beyan eder:
2006/42/AT, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-21:2009
+A1:2010.
Bu ürünler ayrıca 2014/30/EU ve 2011/65/EU Direktiflerine de
uygundur. Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten
DeWALT ile temas kurun veya kılavuzun arka kapağına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik dosyanın
derlenmesinden sorumludur ve bu beyanı DeWALT
adına vermiştir.
Markus Rompel
Mühendislik Direktörü
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
26.04.2017
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, kullanım
kılavuzunu okuyun.
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet derecesini
gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde önemsiz veya orta
dereceli yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi hasara
neden olabilecek, yaralanma ile ilişkisi olmayan
durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
131
Ağırlık
Türkçe
Aküler
Şarj Aletleri/Şarj Süreleri (Dakika)
Kat. #
VDC
Ah
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
Ağırlık (kg) DCB107
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
Elektrikli El Aletleri İçin Genel Güvenlik
Talimatları
UYARI: Bütün güvenlik uyarılarını ve talimatlarını
mutlaka okuyun. Bu talimatların herhangi birisine
uyulmaması elektrik çarpması, yangın ve/veya ciddi
yaralanma riskine neden olabilir.
BÜTÜN UYARI VE
GÜVENLİKTALİMATLARINI İLERİDE
BAKMAK ÜZERE SAKLAYIN
Uyarılarda yer alan «elektrikli alet» terimi şebeke elektriğiyle
(kablolu) veya akü/pille (şarjlı) çalışan elektrikli aletinizi
ifade etmektedir.
1) Çalışma alanının Güvenlığı
a ) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun. Karışık ve
karanlık alanlar kazaya davetiye çıkartır.
b ) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar ve
tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda
çalıştırmayın. Elektrikli aletler, toz veya dumanları
ateşleyebilecek kıvılcımlar çıkartır.
c ) Bir elektrikli aleti çalıştırırken çocuklardan ve
etraftaki kişilerden uzak tutun. Dikkatinizi dağıtıcı
şeyler kontrolü kaybetmenize neden olabilir.
2) Elektrık Güvenlığı
a ) Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun olmalıdır.
Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir değişiklik yapmayın.
Topraklı elektrikli aletlerde hiçbir adaptör fişi
kullanmayın. Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler
elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
b ) Borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolapları gibi
topraklanmamış yüzeylerle vücut temasından
kaçının. Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek bir
elektrik çarpması riski vardır.
c ) Elektrikli aletleri yağmura maruz bırakmayın veya
ıslatmayın. Elektrikli alete su girmesi elektrik çarpması
riskini arttıracaktır.
d ) Elektrik kablosunu uygun olmayan amaçlarla
kullanmayın. Elektrikli aleti kesinlikle kablosundan
tutarak taşımayın, çekmeyin veya prizden
çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan, keskin
132
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
kenarlardan veya hareketli parçalardan uzak
tutun. Hasarlı veya dolaşmış kablolar elektrik çarpması
riskini arttırır.
e ) Elektrikli bir aleti açık havada çalıştırıyorsanız,
açık havada kullanıma uygun bir uzatma kablosu
kullanın. Açık havada kullanıma uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
f ) Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık akım aygıtı (RCD)
korumalı bir kaynak kullanın. Bir RCD kullanılması
elektrik şoku riskini azaltır.
3) Kışısel Güvenlık
a ) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman dikkatli
olun, yaptığınız işe yoğunlaşın ve sağduyulu
davranın. Elektrikli bir aleti yorgunken veya ilaç ya
da alkolün etkisi altındayken kullanmayın. Elektrikli
aletleri kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
b ) Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka kullanın.
Daima koruyucu gözlük takın. Koşullara uygun toz
maskesi, kaymayan güvenlik ayakkabıları, baret veya
kulaklık gibi koruyucu donanımların kullanılması kişisel
yaralanmaları azaltacaktır.
c ) İstem dışı çalıştırılmasını önleyin. Aleti güç
kaynağına ve/veya aküye bağlamadan, yerden
kaldırmadan veya taşımadan önce düğmenin kapalı
konumda olduğundan emin olun. Aleti, parmağınız
düğme üzerinde bulunacak şekilde taşımak veya açık
konumdaki elektrikli aletleri elektrik şebekesine bağlamak
kazaya davetiye çıkartır.
d ) Elektrikli aleti açmadan önce tüm ayarlama
anahtarlarını çıkartın. Elektrikli aletin hareketli bir
parçasına takılı kalmış bir anahtar kişisel yaralanmaya
neden olabilir.
e ) Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde kullanmayın.
Daima sağlam ve dengeli basın. Bu, beklenmedik
durumlarda elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine
olanak tanır.
f ) Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler giymeyin ve takı
takmayın. Saçınızı, elbiselerinizi ve eldivenlerinizi
hareketli parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
takılar veya uzun saç hareketli parçalara takılabilir.
Türkçe
g ) Eğer kullandığınız üründe toz emme ve toplama
özellikleri olan ataşmanlar varsa bunların bağlı
olduğundan ve doğru şekilde kullanıldığından
emin olun. Bu ataşmanların kullanılması tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.
4) Elektrıklı Aletlerın Kullanımı
ve Bakımı
a ) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız için
doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru elektrikli alet,
belirlendiği kapasite ayarında kullanıldığında daha iyi ve
güvenli çalışacaktır.
b ) Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa elektrikli aleti
kullanmayın. Düğmeyle kontrol edilemeyen tüm elektrikli
aletler tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
c ) Herhangi bir ayarlama, aksesuar değişimi veya
elektrikli aletlerin saklanması öncesinde fişi güç
kaynağından çekin ve/veya aküyü aletten ayırın. Bu
tür önleyici güvenlik tedbirleri elektrikli aletin istem dışı
olarak çalıştırılması riskini azaltacaktır.
d ) Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı yerlerde
saklayın ve elektrikli aleti tanımayan veya bu
talimatları bilmeyen kişilerin elektrikli aleti
kullanmasına izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
e ) Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza edin.
Hareketli parçalardaki hizalama hatalarını ve
tutuklukları, parçalardaki kırılmalar ve elektrikli
aletin çalışmasını etkileyebilecek tüm diğer koşulları
kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti kullanmadan
önce tamir ettirin. Kazaların çoğu, elektrikli aletlerin
bakımının yeterli şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
f ) Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun. Bakımı uygun
şekilde yapılmış keskin kesim uçlu kesim aletlerinin sıkışma
ihtimali daha düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
g ) Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve aletin diğer
parçalarını kullanırken bu talimatlara mutlaka uyun
ve çalışma ortamının koşullarını ve yapılacak işin
ne olduğunu göz önünde bulundurun. Elektrikli aletin
öngörülen işlemler dışındaki işlemler için kullanılması
tehlikeli durumlara neden olabilir.
temas etmeniz halinde suyla yıkayın. Sıvı,
gözlerinize temas ederse, ayrıca bir doktora
başvurun. Aküden sıvı sızması tahriş veya yanıklara
neden olabilir.
6) Servıs
a ) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek parçaların
kullanıldığı yetkili DeWALT servisine tamir
ettirin. Bu, elektrikli aletin güvenliğinin muhafaza
edilmesini sağlayacaktır.
Kanal Açma Makineleri için Güvenlik
Talimatları
•
•
•
•
•
•
5) Şarjlı Aletlerın kullanımı ve bakımı
a ) Sadece üretici tarafından belirtilen şarj cihazı ile
şarj edin. Bir akü tipine uygun bir şarj cihazı başka
tipte bir aküyü şarj etmek için kullanıldığında yangın
riski yaratabilir.
b ) Elektrikli aletleri yalnızca özel olarak tanımlanmış
akülerle kullanın. Başka akülerin kullanılması
yaralanma ve yangın riskine yol açabilir.
c ) Akü kullanımda değilken, ataç, bozuk para, anahtar,
çivi, vida veya terminaller arasında kontağa neden
olabilecek diğer küçük metal nesnelerden uzak
tutulmalıdır. Akü terminallerinin birbirine kısa devre
yapılması yanıklara veya yangına neden olabilir.
d ) Uygun olmayan koşullarda, akü sıvı sızıntısı
yapabilir; sıvıya temas etmekten kaçının. Kazara
•
Aleti kullanmadan önce, besleme kablosuyla birlikte
verilen artık akım cihazını (RCD) doğru çalıştığından
emin olmak için test edin. Düzgün çalışan bir RCD, elektrik
çarpması riskini azaltır.
Sadece RCD ile korunan uzatma kablolarını kullanın.
Makine güç kablosundaki RCD, uzatma kablolarından ötürü
meydana gelen elektrik çarpmalarını engellemez.
Dönen kabloyu yalnızca üreticinin önerdiği eldivenlerle
tutun. Lateks veya gevşek eldiven veya bezler kablo etrafına
sarılarak dolanabilir ve ciddi yaralanmalara neden olabilir.
Kablo dönerken kesicinin dönmesinin durmasına izin
vermeyin. Bu durum kabloyu aşırı gergin hale getirebilir ve
kabloların bükülmesine, dolaşmasına veya kopmasına ve ciddi
yaralanmalara neden olabilir.
Kanal içerisinde kimyasallar, bakteriler veya diğer
toksik veya hastalık yapıcı maddelerin bulunduğundan
şüphelenildiğinde, imalatçı tarafından önerilen
eldiven dahilinde lateks veya lastik eldiven, gözlük,
yüz koruyucu maske, koruyucu giysi ve solunum cihazı
kullanın. Kanalların içerisinde, yanıklara, toksik veya bulaşıcı
hastalıklara neden olabilen kimyasallar, bakteriler ve diğer
maddeler bulunabilir veya bunlar ciddi yaralanmalara
neden olabilir.
Hijyene önem gösterin. Kanal açma makinesini tutarken
veya kullanırken bir şeyler yemeyin veya sigara içmeyin.
Kanal açma makinesini kullandıktan veya çalıştırdıktan
sonra, elleri ve kanal içeriğine maruz kalan diğer vücut
kısımlarını yıkamak için sıcak ve sabunlu su kullanın. Bu,
toksik veya bulaşıcı maddelere maruz kalma nedeniyle sağlık
tehlikesi riskini azaltmaya yardımcı olacaktır.
Kanal açma makinesini yalnızca önerilen kanal
boyutları için kullanın. Yanlış kanal açma makinesinin
kullanılması kablonun bükülmesine, dolaşmasına veya
kopmasına ve sonucunda da ciddi yaralanmalara
neden olabilir.
Kanal Açma Makinesi için Ek Güvenlik
Talimatları
•
•
Kablo sıkışırsa ve durursa aleti derhal durdurun. Kablo aşırı
gerilirse bükülür, dolaşır veya kırılabilir.
Kullanmadan önce kabloyu aşınma ve hasar
açısından inceleyin.
133
Türkçe
•
•
•
•
•
•
Kablo aşınmışsa veya hasarlıysa, kanal açma makinesini
kullanmadan önce kabloyu değiştirin. İsteğe Bağlı Aksesuarlar
bölümüne bakın.
Kabloları bükmeyin, katlamayın veya aşırı kıvırmayın. Kablo
kopması ciddi yaralanmalara neden olabilir.
Kanal açma işlemi zemine ve diğer yüzeylere zarar verebilir
ve kirlenme yaratabilir. Çevrede oluşabilecek hasar ve
tehlikeleri önlemek için uygun koruyucu örtüler kullanın.
Kanal açma makinesinin önü ile boşaltma deliği arasındaki
mesafe 15 cm’den (6”) uzun olmamalıdır. Mümkün değilse
kanalı uzatmak için ek boru ve bağlantı parçaları kullanın.
Kabloyu 15 cm’den (6 “) fazla zorlamak, kablo bükülmesine,
kıvrılmasına, katlanmasına veya kırılmasına neden olabilir.
Bu alet tek bir operatör tarafından kullanılmak üzere
tasarlanmıştır, böylece kabloların besleme ve dönüşünü
tek başlarına kontrol edebilirler. Kablo artık dönmüyorsa,
kablonun kıvrılması, bükülmesi, katlanması veya kırılmasını
önlemek için kullanıcının tetiği hemen bırakması gerekir.
Kanal açıcıyı yalnızca bu kılavuzda tarif edildiği gibi ters
yönde çevirin. Aleti uzun süre ters yönde çalıştırmak kabloya
zarar verebilir.
Tetiği borunun ucundaki kablo ucuyla çekmeyin.
Diğer Tehlikeler
Emniyet tedbirlerini düzenleyen yönetmeliğin uygulanmasına
ve emniyet sağlayıcı aygıtların kullanılmasına rağmen, başka
belirli risklerden kaçınılamaz. Bunlar:
• Duyma bozukluğu.
• Sıçrayan parçacıklardan kaynaklanan yaralanma riski.
• Çalışma sırasında ısınan aksesuarlardan kaynaklanan
yanık tehlikesi.
• Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan yaralanma riski.
Elektrik Güvenliği
Elektrik motoru, sadece tek bir gerilim ile çalışacak şekilde
ayarlanmıştır. Her zaman akü voltajının aletin üretim etiketinde
belirlenmiş değerlere uyup uymadığını kontrol edin. Aynı
zamanda şarj cıhazınızın voltajının ana şebeke voltajınızla aynı
olduğundan emin olun.
DeWALT şarj cihazınız EN60335 standardına uygun
olarak çift yalıtımlıdır; bu nedenle, topraklama
kablosuna gerek yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DeWALT yetkili servisinden temin
edilebilen özel olarak hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma Kablolarının Kullanımı
Kesinlikle gerekli olmadıkça bir uzatma kablosu
kullanılmamalıdır. Daima şarj cihazınızın elektrik girişine uygun
(Teknik Özellikleri bölümüne bakın), onaylı bir uzatma kablosu
kullanın. Minimum iletken boyutu 1 mm2'dir; maksimum
uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, kabloyu daima sonuna kadar açın.
BU TALİMATLARI SAKLAYIN
134
Şarj Cihazları
DeWALT şarj cihazlarının ayara ihtiyacı yoktur ve olabildiğince
kolay çalıştırılmak üzere tasarlanmışlardır.
Tüm Akü Şarj Cihazları İçin Önemli
Güvenlik Talimatları
BU TALİMATLARI SAKLAYIN: Bu kılavuz uyumlu şarj cihazları
hakkında önemli güvenlik ve çalıştırma talimatları içerir (Teknik
Özellikleri bölümüne bakın).
• Şarj cihazını kullanmadan önce şarj cihazının, akünün ve
üründe kullanılan akünün üzerindeki talimatları ve uyarıcı
işaretleri okuyun.
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi. Şarj cihazının içine
sıvı kaçmasına izin vermeyin. Elektrik çarpmasına
neden olabilir.
UYARI: Alet, 30mA akımı aşmayan akım kesici cihazla
beraber kullanılmaya tavsiye edilir.
DIKKAT: Yanma tehlikesi. Yaralanma riskini azaltmak
için, yalnızca DeWALT şarj edilebilir akülerini şarj edin.
Diğer akü tipleri patlayarak yaralanmanıza veya hasar
meydana gelmesine yol açabilir.
DİKKAT: Çocuklar, cihazla oynamalarını önlemek
amacıyla kontrol altında tutulmalıdır.
İKAZ: Belirli koşullar altında, şarj cihazı güç kaynağına
takılıyken, şarj içindeki açık şarj kontakları yabancı
maddeler tarafından kısa devre yapılabilir. Bunlarla
sınırlı olmamak kaydıyla iletken nitelikteki çelik yünü,
alüminyum folyo veya metal parçacık birikimi gibi yabancı
maddeler şarj cihazının yuvalarından uzak tutulmalıdır.
Yuvada akü yokken şarj cihazını daima güç kaynağından
çıkarın. Şarj cihazının fişini temizlemeden önce çıkarın.
• Aküyü bu kılavuzdaki şarj cihazlarından başka
cihazlarla şarj etmeye ÇALIŞMAYIN. Şarj cihazı ve akü
özellikle birlikte çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
• Bu şarj cihazları DeWALT şarj edilebilir akülerini şarj
etmekten başka kullanımlar için tasarlanmamıştır.
Başka kullanımlar yangın veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
• Şarj cihazını yağmura veya kara maruz bırakmayın.
• Şarj cihazını fişten çıkarırken kablodan değil fişten
tutarak çekin. Bu, elektrik fişine ve kablosuna hasar verilmesi
riskini azaltır.
• Kablonun üzerine basılmayacak, ortalıkta
gezinmeyecek veya başka şekilde hasara ve gerginliğe
maruz kalmayacak şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
• Kesinlikle gerekli olmadıkça uzatma kablosu
kullanmayın. Yanlış uzatma kablosu kullanımı yangın veya
elektrik çarpmasına neden olabilir.
• Şarj cihazının üzerine herhangi bir eşya koymayın
veya şarj cihazını havalandırma deliklerini kapatıp
aşırı iç sıcaklığa neden olabilecek yumuşak bir yüzeye
yerleştirmeyin. Şarj cihazını herhangi bir ısı kaynağından
uzaktaki bir yere koyun. Şarj cihazı muhafazanın üstündeki ve
altındaki delikler aracılığıyla havalandırılır.
• Şarj cihazını hasarlı kordon veya fişle çalıştırmayın—
bunları derhal değiştirin.
Türkçe
•
•
•
•
•
•
Şarj cihazını sert bir darbe aldıysa, düştüyse veya
herhangi bir şekilde hasar gördüyse çalıştırmayın. Yetkili
bir servis merkezine götürün.
Şarj cihazını sökmeyin; servis veya onarım gerektiğinde
yetkili bir servis merkezine götürün. Yanlış yeniden takma
elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
Elektrik kablosu hasarlı ise, bir tehlike oluşmasını önlemek için
üretici ya da yetkili Servis Merkezi tarafından değiştirilmelidir.
Herhangi bir temizlik işlemi yapmadan önce şarj
cihazının fişini prizden çekin. Bu, elektrik çarpması
riskini azaltır. Aküyü çıkarmak bu riski azaltmaz.
ASLA 2 şarj cihazını bir arada bağlamaya çalışmayın.
Şarj cihazı standart 230 V ev elektrik gücüyle çalışmak
üzere tasarlanmıştır. Başka herhangi bir voltaj
ile kullanmayı denemeyin. Bu araba şarj cihazı için
geçerli değildir.
Bir Bataryanın Şarj Edilmesi (Şek. [Fig.] B)
1. Bataryayı takmadan önce şarj cihazını uygun prize takın.
2. Bataryayı 5 şarj cihazına takın, bataryanın şarj cihazına
tamamen oturduğundan emin olun. Devamlı yanıp sönen
kırmızı (şarj) ışık, şarj işleminin başladığını gösterir.
3. Şarjın tamamlandığı, kırmızı ışığın sürekli yanmasıyla belirtilir.
Batarya tam olarak şarj edildikten sonra hemen kullanılabilir
veya şarj cihazından bırakılabilir. Bataryayı şarj cihazından
çıkarmak için, bataryanın üzerindeki batarya bırakma
düğmesine 6 basın.
NOT: Lityum iyon bataryalardan maksimum performans almak
ve bataryaların kullanım ömrünü uzatmak için, ilk kullanım
öncesinde tam olarak şarj edin.
otomatik olarak şarj moduna geçer. Bu özellik maksimum
batarya ömrünü garanti eder.
Soğuk bir batarya sıcak bir bataryaya göre daha yavaş bir hızla
şarj olacaktır. Akü takımı tüm şarj döngüsü boyunca daha yavaş
bir hızda şarj olacaktır ve akü ısındığında bile maksimum şarj
oranına geri dönmeyecektir.
DCB118 şarj cihazında bataryayı soğutmak için tasarlanmış bir
dahili fan bulunmaktadır. Bataryanın soğutulması gerektiğinde
bu fan otomatik olarak devreye girecektir. Fan doğru şekilde
çalışmıyorsa veya havalandırma yuvaları tıkanmışsa şarj
cihazını kesinlikle kullanmayın. Şarj cihazının içerisine yabancı
maddelerin girmesine izin vermeyin.
Elektronik Koruma Sistemi
XR Li-Ion cihazları aşırı yük, aşırı ısınma veya tamamen
boşalmadan koruyacak bir Elektronik Koruma Sistemi ile
birlikte tasarlanmıştır.
Elektronik Koruma Sistemi devreye girerse alet otomatik olarak
kapatılacaktır. Bu durum gerçekleşirse lityum iyon aküyü
tamamen şarj olana dek bir şarj cihazının üzerine koyun.
Duvara Montaj
Bataryanın şarj durumu için aşağıdaki göstergelere bakın.
Bu şarj cihazları duvara monte edilebilir veya bir masa veya
çalışma tezgahı üzerinde yukarı doğru durabilir şekilde tasarlanır.
Duvara monte edilecekse şarj aletini bir elektrik prizinin
yakınında veya bir köşe veya hava akımını engelleyebilecek diğer
engellerden uzakta konumlandırın. Şarj cihazının arka tarafını
montaj vidalarının duvar üzerindeki yerini belirlemek amacıyla
şablon olarak kullanın. Şarj aletini (ayrıca satın alınan) en az
25,4 mm uzunluğunda ve 7–9 mm bir vida başı çapına sahip,
ahşap üzerine vidalandığında vida başının açıkta olan kısmı
yaklaşık 5,5 mm optimal bir derinlik bırakacak şekilde vidalayarak
monte edin. Şarj cihazının arkasındaki yuvaları vidaların açıkta
olan kısımlarıyla hizalayın ve onları yuvalara tam olarak oturtun.
Şarj ışıkları
Şarj Cihazı Temizlik Talimatları
Şarj Cihazının Çalışması
şarj edilmesi
tamamen şarj oldu
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi. Temizlik
öncesinde AC çıkışı bağlantısını kesin. Şarj cihazının
dış yüzeyindeki kir ve yağ bir bez parçası yada metal
olmayan bir fırça kullanılarak çıkarılabilir. Su veya temizlik
solüsyonları kullanmayın. Aletin içine herhangi bir sıvının
girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir parçasını bir
sıvı içine daldırmayın.
sıcak/soğuk akü gecikmesi*
*Bu işlem esnasında kırmızı ışık yanıp sönmeye devam edecek,
fakat bir sarı ışık da yanacaktır. Akü uygun bir sıcaklığa
ulaştığında, sarı ışık kapanacak ve şarj aleti şarj işlemine
devam edecektir.
Uyumlu şarj cihazı arızalı bir aküyü şarj etmeyecektir. Şarj
cihazı, ışığı geri çevirerek veya paket ya da şarj sorunu
yanıp sönme şablonunu görüntüleyerek akünün arızalı
olduğunu gösterecektir.
NOT: Bu aynı zamanda şarj cihazının arızalı olduğu anlamına
da gelebilir.
Şarj cihazı bir sorun gösteriyorsa, şarj cihazını ve akü takımını test
edilmek üzere yetkili bir servis merkezine gönderin.
Sıcak/Soğuk Paket Gecikmesi
Şarj aleti çok sıcak veya çok soğuk bir batarya tespit ettiğinde,
otomatik olarak Sıcak/Soğuk Gecikmesini başlatarak batarya
uygun sıcaklığa gelene kadar şarjı durdurur. Şarj aleti sonrasında
Akü
Tüm Aküler İçin Önemli Güvenlik
Talimatları
Yedek aküleri sipariş ederken, katalog numarasını ve voltajı
eklediğinizden emin olun.
Akü, kutudan şarjı dolu olarak çıkmaz. Aküyü ve şarj cihazını
kullanmadan önce, aşağıdaki güvenlik talimatlarını dikkatlice
okuyun. Daha sonra belirtilen şarj işlemlerini uygulayın.
TÜM TALİMATLARI OKUYUN
•
Aküyü yanıcı sıvılar, gazlar ve tozların bulunduğu yerler
gibi yanıcı ortamlarda şarj etmeyin veya kullanmayın.
Aküyü şarj cihazına takmak veya cihazdan çıkarmak toz veya
dumanları tutuşturabilir.
135
Türkçe
•
•
•
•
•
•
•
Aküyü şarj cihazının içine doğru zorlamayın.
Akü kırılarak ciddi kişisel yaralanmaya neden
olabileceğinden akünün üzerinde hiçbir şekilde
uyumsuz bir şarj cihazına uydurmak için
değişiklik yapmayın.
Aküleri yalnızca DeWALT şarj cihazlarında şarj edin.
Su veya diğer sıvıları sıçratmayın veya bunlara
DALDIRMAYIN.
Aleti ve aküyü sıcaklığın 40 °C’ye (104° F) ulaştığı veya
bu sıcaklığı aştığı yerlerde (yazın dış barakalar veya
metal binalar gibi) depolamayın veya kullanmayın.
Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen eskimiş olsa bile
aküyü ateşe atmayın. Akü ateşe atılırsa patlayabilir. Lityum
iyon aküler yanınca zehirli buharlar ve materyaller açığa çıkar.
Akü içeriği cildinizle temas ederse, etkilenen alanı
derhal yumuşak bir sabun ve suyla yıkayın. Akü sıvısı
gözlerinize bulaşırsa, gözünüzü açık tutarak 15 dakika
boyunca veya tahriş hissi geçene kadar suyla yıkayın. Tıbbi
yardım gerekirse, akü elektroliti sıvı organik karbonatlar ve
lityum tuzları karışımından oluşmaktadır.
Açılan akü hücrelerinin içeriği solunum yolunu tahriş
edebilir. Ortama temiz hava girmesini sağlayın. Belirtiler
geçmezse tıbbi yardım alın.
UYARI: Yanık tehlikesi. Akü sıvısı kıvılcıma veya ateşe
maruz kalırsa yanıcı olabilir.
UYARI: Aküyü hiçbir nedenle asla açmayın. Akünün
muhafazası çatlarsa veya hasar görürse, şarj cihazına
takmayın. Aküyü çarpmayın, düşürmeyin veya pakete
hasar vermeyin. Sert bir darbe almış, düşmüş, çiğnenmiş
veya herhangi bir şekilde hasar görmüş (örn. çiviyle
delinmiş, çekiçle vurulmuş veya üzerine basılmış) bir aküyü
veya şarj cihazını kullanmayın. Elektrik çarpmasına yol
açabilir. Hasarlı aküler geri dönüşüm için servis merkezine
gönderilmelidir.
UYARI: Yangın tehlikesi. Bataryayı metal nesnelerin
batarya terminallerine değmeyecekleri şekilde
saklayın veya taşıyın. Örneğin, bataryayı içerisinde
gevşek çiviler, vidalar, anahtarlar vb. bulunan kayışlı
taşıyıcı, cep, alet kutuları, ürün kiti kutuları, çekmece vb.
içerisine koymayın.
DIKKAT: Aleti kullanmadığınız zaman, devrilme veya
düşme tehlikesine yol açmayacağı dengeli bir yüzeye
yan tarafının üzerine yerleştirin. Büyük akülere sahip
bazı aletler akünün üzerinde dik durabilir, ancak bunlar
kolayca devrilebilir
Nakliyat
UYARI: Yangın tehlikesi. Batarya nakliyatında,
batarya kutuplarının istemsiz şekilde iletken maddelerle
temas ederek yangına sebep vermesi ihtimali vardır.
Batarya nakliyatı yaparken, batarya kutuplarının iyi
korunduğundan ve kutuplarla temas edip kısa devreye
sebep olabilecek maddelerden iyi şekilde izole edildiğinden
emin olun.
DeWALT bataryalar, Tehlikeli Maddelerin Nakliyesi Hakkında BM
Tavsiyeleri; Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Tehlikeli
136
Madde Düzenlemeleri, Uluslararası Deniz Taşımacılığı Tehlikeli
Madde (IMDG) Düzenlemeleri ve Uluslararası Karayoluyla
Tehlikeli madde Taşıma Konulu Avrupa Anlaşması içeriklerinde
belirtilen sektörel ve hukuki standartların tüm düzenlemeleriyle
uyumludur. Lityum-iyon bataryalar, Tehlikeli Madde Taşımacılığı
Kılavuzu Testleri ve Kriterleri Hakkındaki BM Tavsiyelerinin 38,3.
bölümüne kadar test edilmiştir.
Çoğu durumda bir DeWALT bataryanın nakliyesinin tam
olarak düzenlenmiş bir Sınıf 9 Tehlikeli Maddeler kapsamında
sınıflandırılması beklenir. Genelde sadece 100 Watt Saat (Wh)
üzeri bir enerji değerine sahip bir lityum iyon bataryayı içeren
taşıma işlemlerinin tam olarak düzenlenmiş bir Sınıf 9 Tehlikeli
Maddeler kapsamında sınıflandırılarak yapılması gerekmektedir.
Tüm lityum iyon bataryalarda ambalajın üzerinde Watt Saati
değeri mevcuttur. Buna ilave olarak, düzenlemedeki karışıklıklar
nedeniyle, DeWALT lityum iyon bataryaların Watt Saati değeri
göz önünde bulundurulmaksızın havayolu kargosuyla tek
başına taşınmasını önermez. Bataryası bulunan aletlerin (kombo
setler) havayoluyla nakliyesi ancak bataryanın sahip olduğu
Watt Saati değerinin 100 Watt Saatinden yüksek olmaması
şartıyla yapılabilir.
Nakliyat kapsam dışında da kalsa, tamamen düzenlenmiş
de olsa, paketleme, etiketleme ve belgeleme gereklilikleri
hakkındaki son düzenlemeleri takip etmek nakliyatçıların
sorumluluğudur.
Kılavuzun bu bölümünde bulunan bilgiler iyi niyetle
yazılmıştır ve kılavuzun hazırlandığı tarih itibarıyla doğru
olduğuna inanılmaktadır. Fakat, sözlü veya zımnen hiçbir
garanti verilmemektedir. Gerçekleştirdiği işlemlerin geçerli
düzenlemelerle uyumlu olduğundan emin olmak alıcının
sorumluluğundadır.
FLEXVOLTTM Bataryanın Taşınması
DeWALT FLEXVOLTTM bataryanın iki farklı modu mevcuttur: ve
Taşıma modunu kullanın.
Kullanım Modu: FLEXVOLTTM batarya tek başına olduğunda
veya bir DeWALT 18V ürün içerisinde bulunduğunda, bir 18V
batarya olarak çalışacaktır. FLEXVOLTTM batarya 54V veya 108V
(ika adet 54V batarya) ürün olduğunda, bir 54V batarya olarak
çalışacaktır.
Taşıma Modu: FLEXVOLTTM bataryaya kapak takıldığında
batarya taşıma modundadır. Taşıma için kapağı muhafaza edin.
Taşıma modundayken pil dizileri, 3
bataryanın daha yüksek bir Watt
saati (Wh) değerine sahip 1
bataryaya kıyasla daha düşük bir
Watt saatiyle sonuçlanacak şekilde
elektriksel olarak birbirinden ayrılır. Daha düşük bir Watt saati
değerine sahip 3 bataryanın bu artan miktarı bataryanın daha
yüksek bir Watt saati değerine sahip bataryaların tabi olduğu
belirli taşımacılık düzenlemelerinden muaf olmasına neden
olabilir.
Örneğin, 3 x 36 Wh
Kullanım ve taşıma modu etiket işareti örneği
olarak belirtilen
Transport (Taşıma) Wh
değeri, her biri 36 Wh
olan 3 bataryanın
Türkçe
bulunduğu anlamına gelir. Use (Kullanım) Wh değeri ise 108 Wh
olarak belirtilebilir (1 batarya kasdedilir).
Saklama Önerileri
1. En iyi saklama ortamı serin ve kuru, doğrudan güneş ışığı
almayan, aşırı sıcak ve soğuk olmayan yerlerdir. En uygun
akü performansı ve ömrü için kullanımda değilken aküleri
oda sıcaklığında saklayın.
2. Uzun süreli saklama için, en iyi sonuç için şarj cihazından
uzak serin, kuru bir yerde tamamen dolu bir akü saklamak
için tavsiye edilir.
NOT: Aküler tamamen şarj boşalmış halinde saklanmamalıdır.
Akünün kullanılmadan önce yeniden şarj edilmesi gerekir.
Şarj Cihazı ve Akü Üzerindeki Etiketler
Bu kılavuzda kullanılan sembollere ilave olarak, şarj cihazı ve akü
üzerinde bulunan etiketler aşağıdaki sembolleri belirtmektedir:
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu
okuyun.
Şarj süresi için Teknik Özellikleri bölümüne bakın.
İletken nesnelerle temas etmeyin.
TRANSPORT (TAŞIMA) (dahili taşıma başlığı ile).
Örnek: Wh değeri 3 x 36 Wh olarak belirtilir (36 Wh
değerindeki 3 batarya).
Akü tipi
DCD200 18 volt akülerle çalışır.
Bu bataryalar kullanılmalıdır: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, DCB546,
DCB547. Daha fazla bilgi için Teknik Veriler bölümüne bakın.
Ambalaj İçeriği
Ambalaj, aşağıdaki parçaları içermektedir:
1 Şarjlı kanal açma makinesi
1 Kablo sarılı içi makara
1 Şarj cihazı
1 Li-İyon batarya (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 modelleri)
2 Li-İyon bataryalar (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 modelleri)
3 Li-İyon bataryalar (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 modelleri)
1 Kullanım kılavuzu
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye sırasında hasar oluşup
oluşmadığını kontrol edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup anlamak için
zaman ayırın.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde, aşağıdaki uyarı sembolleri bulunmaktadır:
Hasarlı aküleri şarj etmeyin.
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu
kılavuzu okuyun.
Suya maruz bırakmayın.
Görünür radyasyon. Işığa bakmayın.
Hasarlı kabloların hemen değiştirilmesini sağlayın.
Kablo yönü
Sadece 4 ˚C ve 40 ˚C arasında şarj edin.
Tarih Kodu Konumu (Şek. A)
Yalnızca kapalı alanda kullanım icindir.
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu ? gövdeye basılıdır.
Örnek:
2017 XX XX
İmalat Yılı
Aküleri cevremize gerekli ozeni gostererek atın.
DeWALT aküler, yalnızca onlar için tasarlanmış
olan DeWALT şarj cihazlarında şarj edin. DeWALT
aküleri haricindeki akülerin DeWALT şarj cihazlarıyla
şarj edilmesi patlamalarına veya diğer tehlikeli
durumların ortaya çıkmasına sebep olabilir.
Aküyü ateşe atmayın.
USE (KULLANIM) (taşıma başlığı olmadan). Örnek:
Wh değeri 108 Wh olarak belirtilir (108 Wh
değerindeki 1 batarya).
Açıklama (Şek. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli aleti veya herhangi
bir parçasını değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
İleri/geri kontrol düğmesi
Değişken hız tetik düğmesi
Ana tutamak
Çalışma lambası düğmesi
Batarya
Batarya çıkarma düğmesi
Ayarlanabilir LED Çalışma Lambası
Sabit başlık
Makara kapağı
137
Türkçe
10 Ön tutamak
11 Kablo
12 İç makara
13 Kablo ampul ucu
14 Kablo yönü simgesi
15 Tarih kodu
Kullanim Amaci
Bu kanal açma makinesi, profesyonel kanal açma uygulamaları
için tasarlanmıştır.
Aşırı ıslak ortamlarda veya yanıcı sıvı ya da gazların mevcut
olduğu yerlerde KULLANMAYIN.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların mevcut olduğu
ortamlarda KULLANMAYIN.
Bu kanal açma makinesi profesyonel amaçlı bir elektrikli alettir.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu alet deneyimsiz
kullanıcılar tarafından kullanılırken nezaret edilmelidir.
• Bu ürün fiziksel ve zihinsel kapasitesinin yanı sıra
algılama gücü azalmış olan veya yeterince deneyim ve
bilgisi bulunmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından
kullanılmak üzere üretilmemiştir. Bu tür kişiler ürünü
ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın
kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi veya sürekli kontrol
altında tutulması durumunda kullanabilir. Çocuklar, bu ürün
ile kontrol altında tutulmalıdır.
Değişken Hız Tetik Düğmesi (Şekil A)
Aleti çalıştırmak için, tetik düğmesine 2 basın. Aleti kapatmak
için ise, tetik düğmesini serbest bırakın. Aletin hızı, tetik konumu
değiştirilerek kontrol edilir.
NOT: Değişken hız aralığında sürekli kullanım önerilmez.
Düğmeye zarar verebileceğinden bundan kaçınılmalıdır.
İleri/Geri Kontrol Düğmesi (Şekil A)
Bir ileri/geri kontrol düğmesi (1) kablonun dönüş yönünü belirler
ve aynı zamanda kilitleme düğmesi olarak görev yapar.
İleri dönüşü seçmek için tetik düğmesini serbest bırakın ve aletin
sağ tarafındaki ileri/geri kontrol düğmesine basın.
Geriyi seçmek için tetik düğmesini serbest bırakın ve aletin sol
tarafındaki ileri/geri kontrol düğmesine basın.
Kontrol düğmesinin orta konumu aleti kapalı konumda kilitler.
Kontrol düğmesinin konumunu değiştirirken, tetiğin serbest
olduğundan emin olun.
NOT: Dönüş yönü değiştirildikten sonra alet ilk kez
çalıştırıldığında, başlangıçta bir tık sesi duyabilirsiniz. Bu
normaldir ve bir sorun olduğunu göstermez.
NOT: Alet yönünü değiştirmeden veya aleti ters yönde
çalıştırmadan önce aletin tamamen durdurulması gerekir.
Ön Tutma Kolu/Kablo Kilidi (Şekil A)
Ön kol (10) bir kilitleme konumu ve kilit açma konumuna
sahiptir. İleriye itildiğinde ön kol kablo kilidini açar ve kablonun
makaradan çekilmesi veya itilmesi sağlanır. Geriye doğru
çekildiğinde, ön kol kabloyu yerine kilitler.
138
Ayarlanabilir LED Çalışma Lambası
(Şekil A, C)
Ayarlanabilir LED çalışma lambası (7) (Şekil A), sabit makara
korumasının (8) tabanında bulunur. Çalışma lambası (4), Şekil
C, alet ana kolunun (3) tabanında bulunur. Çalışma lambası
tetik düğmesine basıldığında devreye girer. Düşük, orta ve spot
ışığı modları düğme (4) hareket ettirilerek değiştirilebilir. Tetik
düğmesi basılı tutulursa çalışma lambası tüm modlarda açık kalır.
Düşük ve orta düzeyde ayarlarda, tetik anahtarı bırakıldıktan
sonra ışık 20 saniyeye kadar yanık kalır.
Spot Işığı Modu
Yüksek ayar, spot ışığı modudur. Spot ışığı, tetik düğmesi
bırakıldıktan sonra 20 dakika süreyle yanar. Spot ışığı
kapanmadan iki dakika önce iki kez yanıp söner ve daha
sonra soluklaşır. Spot ışığının kapanmasını önlemek için, tetik
düğmesine hafifçe dokunun.
UYARI: Çalışma lambasını orta veya spot ışık modunda
kullanırken ışığa bakmayın veya aleti herhangi birinin ışığa
bakmasına neden olabilecek bir konuma yerleştirmeyin.
Ciddi göz yaralanmalarına neden olabilir.
DIKKAT: Aleti bir spot ışığı olarak kullanırken, açma
veya düşme tehlikesine neden olmayacak sabit bir yüzey
üzerinde konumlandırdığınızdan emin olun.
DIKKAT: Aleti bir spot ışığı olarak kullanmadan önce
kabloyu makaranın içine tam olarak çekin. Yaralanma
veya hasar oluşabilir.
Düşük Batarya Uyarısı
Spot ışığı modundayken ve batarya tamamen boşalmaya
yaklaştığında, spot ışığı iki kez yanıp söner ve daha sonra
soluklaşır. İki dakika sonra batarya tamamen boşalır ve alet
anında kapanır. Bu durumda yeni bir batarya takın.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, uygun
durumlarda her zaman bir yedek batarya veya ikinci bir
ışık kaynağını hazır bulundurun.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve
aküyü ayırın. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
UYARI: Yalnızca DEWALT akü ve şarj cihazlarını kullanın.
Alete Akü Takma Ve Çıkartma (Şek. B)
NOT: Akünün 5 tamamen şarjlı olduğundan emin olun.
Aküyü Aletin Koluna Takma
1. Aküyü 5 kolun içindeki raylarla hizalayın (Şek. B).
2. Aküyü, yerine oturduğunu duyana kadar ve alette tamamen
oturana kadar kolun içine kaydırın.
Aküyü Aletten çıkarma
1. Serbest bırakma düğmesine 6 basın ve aküyü sıkıca çekerek
aletin kolundan çıkarın.
Türkçe
2. Aküyü bu kılavuzun şarj cihazı kısmında açıklandığı gibi şarj
cihazına takın.
Akü Şarj Sevİyesİ Göstergesı (Şek. B)
Bazı DeWALT aküler, aküde kalan şarj seviyesini gösteren üç yeşil
LED ışından oluşan bir şarj seviyesi göstergesini içerir.
Şarj seviyesi göstergesini çalıştırmak için gösterge düğmesine 6 basın ve basılı tutun . Üç yeşil LED ışığının bir kombinasyonu
kalan şarj seviyesini gösterecek şekilde yanacaktır. Aküdeki şarj
seviyesi kullanılabilir limitin altındayken, gösterge yanmaz ve
akünün şarj edilmesi gerekir.
NOT: Bu gösterge sadece aküda kalan şarj seviyesini gösterir. Bu
alet işlevini göstermez; ürün parçaları, sıcaklık ve son kullanıcı
uygulamaya göre değişime tabidir.
Kanal Açma Makinesinden Kablo
Çıkartılması ve Kablo Makarasının Takılması
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için güvenlik gözlükleri
veya yan korumalı gözlük kullanın. Daima içi lateks
eldivenli deri eldivenler giyin. Kablo gerilir ve beklenmedik
şekilde boşalabilir. Kablo ucu keskin olabilir.
Her kullanımdan sonra kabloyu temizlemek için çıkartın.
Kabloyu çıkarmak için:
1. Bataryayı aletten çıkartın.
2. Ön kolu 10 aletten kilit açma konumuna doğru çekin.
3. Aleti dikey destekleyerek, makara kapağındaki 9 dört
vidayı sökün.
UYARI Kablo gerilir ve beklenmedik şekilde boşalabilir.
Makara kapağına boşalmaması için baskı uygulamaya
devam edin.
4. Makara kapağını dikkatlice yukarı kaldırın, iç makarayı 12
açığa çıkarmak için makara kapağını 9 ve ön kolu 10
çekerken kabloyu sıkıca tutmak için altına doğru
elinizi uzatın.
5. Makaranın kapağı ve ön kol üzerindeki kabloyu çıkartın ve iç
makaraya sokun. Makara kapağını bir kenara koyun.
6. Kablo sarılı iç makarayı kanal açma makinesinden
dikkatlice çıkartın.
7. Kabloyu temizlerken, kabloyu iç makaradan dikkatlice
çözün. Bunun için Bakım başlığı altındaki Temizlik
bölümüne bakın.
Kabloyu takmak için:
1. Bataryayı aletten çıkartın.
2. Ön kolu 10 aletten kilit açma konumuna doğru çekin.
3. Dört vidayı makara kapağından 9 sökün.
4. Temiz, kuru kabloyu kablo yönü simgesini 14 izleyerek 12
iç makaraya tamamen sarın (Şekil A).
UYARI! Kabloyu yanlış yönde sarmak, alete kablonun
bağlama sırasında kıvrılmasına neden olan aşırı tork
uygulanmasına sebebiyet verebilir.
UYARI: Asla alet üzerindeki ön tutma kolundan
geçirerek yeni bir kablo takmayın. Kablonun doğru yönde
sarılmış olduğundan emin olmak için daima makara
kapağını sökün.
5. Kablo sarılı iç tamburu tekrar alete yerleştirin.
6. Kablo ampul ucunu dikkatli bir şekilde iç makaranın dışına
doğru çekin ve ön koldan geçirin.
UYARI! Kablo gergindir ve beklenmedik şekilde boşalabilir.
Boşalmaması için kabloya baskı uygulamaya devam edin.
7. Makara kapağını ve ön kolu iç makaranın üzerine yerleştirin
ve dört vidayı geri takın. İyice sıkın.
NOT: Ünite dengesizse ve/veya gereksiz yere titreşiyorsa,
kablo hatalı sarılmış olabilir.
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve geçerli yönetmeliklere
daima uyun.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve
aküyü ayırın. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
UYARI: Daima göreve uygun göz koruması ve diğer
koruyucu ekipman takın.
UYARI: Daima içi lateks eldivenli deri iş eldivenler giyin.
UYARI: Boru veya makaranın dışındaki kablo 15 cm’den
uzunsa aleti çalıştırmayın.
UYARI: Kablo dolanabilir veya karışabilir.
UYARI: Kabloyu döndüğü sırada tutmayın.
UYARI: Kablo ucu keskin olabilir.
Uygun El Pozisyonu (Şek. D)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, DAİMA
şekilde gösterilen uygun el pozisyonunu kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, ani tepki
ihtimaline karşı aleti DAİMA sıkıca tutun.
PDoğru el pozisyonu bir el ön kol üzerinde 10 , diğer el ana
kol 3 üzerinde olacak şekildedir.
Bir Kanalın Temizlenmesi
1. İleri/geri kontrol düğmesini 1 orta konuma getirin.
2. Bataryayı aletin koluna takın.
3. İleri/geri kontrol düğmesini 1 ileri konuma getirin.
4. Ön kolu 10 kilit açma konumuna çekin.
5. Kabloyu aletten en az 46 cm (18 “) dışarı çekin. En az 30 cm
(12”) kabloyu 15 cm’den (6”) fazla kısmı dışarıda olmayacak
şekilde kanala takın.
UYARI: Kablonun 15 cm’den (6”) fazla kısmı dışarıdaysa
aleti çalıştırmayın. Daha uzun mesafe kablonun
bükülmesine, kıvrılmasına, katlanmasına veya kırılmasına
neden olabilir.
UYARI: Kanal açma makinesini çalıştırırken daima içi
lateks eldivenli deri iş eldivenler giyin.
139
Türkçe
UYARI: Kablo tıkanıklık ya da boru tarafından engellenirse
kablo döndürülemez, bu konuda bkz. Kanal Açma
Makinesinin Takılmasını Çözme bölümü.
UYARI: Kablo bir tıkanıklık veya boru nedeniyle durursa,
tetiği hemen bırakın.
UYARI: Kabloyu yalnızca bir engelden kurtarmak için
ters yönde çalıştırın.
6. Kabloyu artık ilerletmesi zor hale gelene kadar elle boruya
beslemeye devam edin.
7. Artık beslemek zorlaştıkça kabloyu sadece 15 cm (6”) kısmı
dışarıda olacak şekilde kilitlemek için ön kolu geriye doğru
çekin. Elleriniz kablonun yakınında bulunmayacak şekilde,
tetiği çekerek kabloyu döndürmeye başlayın ve kabloyu
kanala itmek için kanal açma makinesini kanal girişine doğru
hareket ettirin.
8. Tetiği serbest bırakın, kablo kilidini açmak için ön kolu
hareket ettirin, kablonun kanal dışına çıkmasını önlemek için
eldivenli elinizle tutun ve kanal açma makinesini dışarıda en
fazla 15 cm (6”) kablo olacak şekilde geri çekin.
NOT: Kablo iç makaraya takılı değildir. Makine dışına çıkmasını
önlemek için kablonun son 1,5 m ila 2,1 m’lik (5 ila 7 fit) kısmını
beslerken özel dikkat gösterin.
9. Kabloyu ilerletmeye devam etmek için 6-8.
adımları tekrarlayın.
Kanal Açma Makinesinin Takılmasını
Çözme
UYARI: Geri konuma ayarlamadan önce kablonun
tamamen durduğundan emin olun.
1. Ön kolu kilitli konuma ve ileri/geri kaydırma anahtarını geri
konuma getirin.
2. Kabloyu serbest bırakmak için aleti birkaç santimetre
geri çekin.
3. Aleti durdurun.
4. Alet tamamen durduktan sonra ileri konumuna geri dönün.
DIKKAT: Aleti uzun süre ters yönde çalıştırmak kablo ve
aksesuarlara zarar verebilir. Kabloyu yalnızca bir engelden
kurtarmak için ters yönde çalıştırın.
Kablonun Kanal Açma Makinesinden
Çıkartılması
1. Ön tutma kolunu kilit açık konuma getirin.
2. İleri/geri düğmesini ileri konuma ayarlayın.
3. Tetiği hafifçe çekin ve kablonun yaklaşık 15 cm’lik (6”) kısmı
kanaldan çıkacak şekilde aleti geri çekin.
4. Tetiği serbest bırakın ve ileri / geri düğmesini orta
konumda kilitleyin.
5. Kanalın içerisine giren kabloyu bir bezle silin ve alete
tekrar besleyin.
6. Kablo kanal deliğine yakın olana kadar 1-5 arasındaki
adımları tekrarlayın. Daha sonra kablonun kalan kısmı elle
makaraya geri beslenir.
UYARI: Kablo dönerken kesiciyi asla kanal deliğinden
geri çekmeyin. Kablo fırlayabilir ve ciddi yaralanmalara
neden olabilir.
140
NOT: Aleti depoya kaldırmadan önce, kabloyu ve makarayı
yıkayın (bkz. Temizlik).
İpucu: Makine çalışırken ve çalıştıktan sonra kalan kirlerin
yıkanması için hat üzerinden ilerleyen bir su akışı olması
faydalıdır. Motor, tutma kolu ve bataryanın ıslanmasını önleyin.
7. Kablo kanal girişine yaklaştığında, kablo döndürmesini
durdurmak için parmağınızı tetik anahtarından çekin.
Kablo Uygulama Tablosu
Kablo
Boyutu
Boru Boyutu
Tipik Uygulamalar
6 mm
(1/4")
19 mm to 38 mm
(3/4" to 1-1/2")
Lavabo ve banyo küveti kanalları
8 mm
(5/16")
32 mm to 50 mm
(1-1/4" to 2")
Lavabo, banyo küveti, küçük
kanallar
10 mm
50 mm to 76 mm
Zemin kanalları, tuvaletler
(3/8")
(2" to 3")
Bir ampul ucuna sahip 6 mm (1/4”) ve 8 mm (5/16”) çaplı kablo,
çoğu süzgeç çubuğu boyunca döndürülebilir ve saç, sabun, yağ
vb. gibi yumuşak şeylerle engellenen kanallarda iyi çalışır.
Maksimum Kapasite: 10 mm (3/8”) çapında 10,6 m
(35 ft.) kablo.
BAKIM
DeWALT elektrikli aletiniz minimum bakımla uzun bir süre
çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz olarak memnuniyet
verici bir şekilde çalışması gerekli özenin gösterilmesine ve
düzenli temizliğe bağlıdır.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve
aküyü ayırın. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
Şarj cihazı ve akü bakım geriktirmezler.
Yağlama
Elektrikli aletiniz ek bir yağlama gerektirmemektedir.
Temizleme
UYARI: Aleti temizlemeden önce bataryayı çıkartın.
UYARI: Havalandırma deliklerinde ve etrafında toz
toplanması halinde bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu işlemi gerçekleştirirken
onaylı bir göz koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan parçalarını temizlemek
için asla çözücü veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan malzemeleri
güçsüzleştirir. Yalnızca su ve yumuşak sabunla
nemlendirilmiş bir bez kullanın. Aletin içine herhangi
bir sıvının girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir
parçasını bir sıvı içine daldırmayın. Aletin motoru ve
Türkçe
koluna herhangi bir sıvı girmesine izin vermeyin ve aletin
herhangi bir parçasını bir sıvı içine daldırmayın.
Kalan tortu ve temizlik kimyasallarını boşaltmak için her
kullanımdan sonra kabloyu durulayın, kurulayın ve hafifçe
yağlayın. Durulamadan önce kabloyu ve iç makarayı çıkartın.
Bkz. Kanal Açma Makinesinden Kablo Çıkartılması ve Kablo
Makarasının Takılması.
NOT: Kablo aşırı gerilirse bükülür, dolaşır veya kırılabilir.
UYARI! İç kısmı lateks eldivenli deri eldivenler takın.
İlave Aksesuarlar
UYARI: DeWALT tarafından tedarik veya tavsiye
edilenlerin dışındaki aksesuarlar bu ürün üzerinde test
edilmediğinden, söz konusu aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma riskini azaltmak
için bu ürünle birlikte sadece DeWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak için satış
noktalarıyla görüşün.
Satın Almak İçin Uygun DeWALT Aksesuarlar
DCD2000
İç Makara
DCD2005
7,6 m uzunluğa ve 8 mm çapa sahip Ampul
Başlı Kablo
Çevrenin Korunması
Ayrı toplama. Bu işaretlenmiş simgeyle ürün ve piller
normal evsel atıklarla birlikte çöpe atılmamalıdır.
Bazı malzemeleri içeren ürün ve piller geri
dönüştürülebilir veya geri kazanılabilir, bu da bazı
hammaddeler için talebi azaltabilir. Lütfen elektrikli ürünleri
ve pilleri yerel yasal mevzuata uygun şekilde geri dönüşüme
tabi tutun. Daha ayrıntılı bilgiler www.2helpU.com
adresinde mevcuttur
Şarj Edilebilir Aküler
Bu uzun ömürlü akü, daha önce kolayca yapılan işlerde
yeterince güç üretemeyecek duruma geldiğinde şarj edilmelidir.
Teknik ömürlerinin sonunda, aküleri çevremize gerekli özeni
göstererek atın:
• Aküyü bitene kadar aleti çalıştırın, sonra aletten çıkartın.
• Lityum İyon hücreler geri dönüştürülebilir. Bunları yetkili
servise veya yerel toplama merkezine teslim edin. Toplanan
aküler geri dönüştürülecek veya uygun şekilde atılacaktır.
141
Ελληνικά
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ
DCD200
Συγχαρητήρια!
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
Επιλέξατε ένα εργαλείο DeWALT. Τα έτη εμπειρίας, η σχολαστική
ανάπτυξη προϊόντων και η καινοτομία έχουν καταστήσει την
DeWALT έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα
των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Οδηγία περί μηχανικού εξοπλισμού
Τεχνικά δεδομένα
Μηχανημα Αποφραξης Αποχετευσεων
DCD200
Τάση
Τύπος
Τύπος μπαταρίας
Ταχύτητα χωρίς φορτίο
Μέγεθος σωλήνα, ελάχιστο
Μέγεθος σωλήνα, μέγιστο
Μήκος συρματόσχοινου απόφραξης, μέγ.
Βάρος (χωρίς πακέτο μπαταριών)
VDC
min-1
mm
mm
m
kg
DCD200
18
1
Li-Ion
0–620
20
76
10.6
5.34
Τιμές θορύβου και δόνησης (άθροισμα τριαξονικών ανυσμάτων) σύμφωνα με
EN60745-2-21:
dB(A)
80
LPA(επίπεδο πίεσης ήχου)
dB(A)
91
LWA(επίπεδο ισχύος ήχου)
K (αβεβαιότητα για το δοθέν επίπεδο ήχου)
dB(A)
3
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah =
Αβεβαιότητα K =
m/s2
m/s2
7.2
1.5
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που αναφέρεται στο παρόν
ενημερωτικό φυλλάδιο, μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη
δοκιμή που αναφέρεται στο πρότυπο EN60745 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την αρχική αξιολόγηση της έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο επίπεδο εκπομπής
κραδασμών αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο χρησιμοποιηθεί σε
άλλες εφαρμογές, με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
περίπτωση κακής συντήρησης, η εκπομπή κραδασμών
ενδέχεται να διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου λειτουργίας.
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης σε κραδασμούς
πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το
εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή ο χρόνος που
λειτουργεί χωρίς να εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό ενδέχεται
να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη
διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας για να
προστατεύσετε το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι: συντήρηση του εργαλείου
και των παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών σε καλή
θερμοκρασία, οργάνωση μοτίβων εργασίας.
142
Η εταιρεία DeWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που περιγράφονται
στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση
με τα εξής πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/EK, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-21:2009
+A1:2010.
Αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται και με τις Οδηγίες
2014/30/ΕΕ και 2011/65/ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με την DeWALT στην παρακάτω
διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του
τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί την παρούσα δήλωση εκ
μέρους της εταιρείας DeWALT.
Markus Rompel
Διευθυντής Μηχανολογικού τμήματος
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
26.04.2017
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο σοβαρότητας
για κάθε προειδοποιητική λέξη. Παρακαλούμε διαβάστε το
εγχειρίδιο και δώστε προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη επικίνδυνη
κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
θα μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική που δεν έχει
σχέση με προσωπικό τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Βάρος
Ελληνικά
Μπαταρίες
Αρ. κατ.
VDC
Ah
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
Φορτιστές/Χρόνοι φόρτισης (λεπτά)
Βάρος (kg) DCB107
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας για τα
ηλεκτρικά εργαλεία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε όλες τις
προειδοποιήσεις ασφαλείας και όλες τις οδηγίες. Η
μη τήρηση όλων των προειδοποιήσεων και των οδηγιών
ενδέχεται να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και
σοβαρό τραυματισμό.
ΔΙΑΤΗΡΉΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ
ΑΝΑΦΟΡΆ
Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» σε όλες τις προειδοποιήσεις,
αναφέρεται σε εργαλείο που τροφοδοτείται με ρεύμα από το
ηλεκτρικό δίκτυο (με καλώδιο) ή σε εργαλείο που λειτουργεί με
μπαταρία (ασύρματο).
1) Ασφάλεια χώρου εργασίας
α ) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και καλά
φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι ή σκοτεινοί χώροι,
αποτελούν αιτία ατυχημάτων.
β ) Μη λειτουργείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε
εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως όταν υπάρχουν
εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία
δημιουργούν σπινθήρες που μπορούν να προκαλέσουν
ανάφλεξη στη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
γ ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα παρευρισκόμενα
άτομα όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο.
Η απόσπαση της προσοχής σας μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου.
2) Ηλεκτρική ασφάλεια
α ) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων πρέπει
να ταιριάζουν με τις πρίζες. Μην τροποποιείτε
ποτέ το βύσμα με οποιονδήποτε τρόπο. Μη
χρησιμοποιείτε τυχόν βύσματα προσαρμογέα με
γειωμένα (με γείωση εδάφους) ηλεκτρικά εργαλεία.
Με μη τροποποιημένα βύσματα και κατάλληλες πρίζες
ελαττώνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
β ) Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας με
γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες, καλοριφέρ,
εστίες κουζινών και ψυγεία. Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
αυξάνεται όταν το σώμα σας είναι γειωμένο.
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
γ ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή ή
σε συνθήκες υγρασίας. Η είσοδος νερού σε ηλεκτρικό
εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
δ ) Μην καταπονείτε υπερβολικά το καλώδιο. Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για τη μεταφορά,
το τράβηγμα ή την αποσύνδεση του ηλεκτρικού
εργαλείου. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από
θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές και κινούμενα
μέρη. Καλώδια που έχουν υποστεί ζημιά ή περιπλεγμένα
καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ε ) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο
σε εξωτερικό χώρο, να χρησιμοποιείτε μόνο
καλώδια προέκτασης που είναι κατάλληλα για
χρήση σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση καλωδίου
κατάλληλου για χρήση σε εξωτερικό χώρο ελαττώνει τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
στ ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία ηλεκτρικού
εργαλείου σε χώρο με υψηλή υγρασία,
χρησιμοποιήστε παροχή ηλεκτροδότησης με
προστασία από ρεύματα διαρροής (RCD). Η χρήση
μιας διάταξης RCD ελαττώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
3) Προσωπική ασφάλεια
α ) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε τι κάνετε
και χρησιμοποιείτε την κοινή λογική κατά τη χρήση
ενός ηλεκτρικού εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο εάν είστε
κουρασμένος(-η) ή υπό την επήρεια ναρκωτικών,
αλκοόλ ή φαρμακευτικής αγωγής. Μια μόνο στιγμή
απόσπασης της προσοχής σας καθώς χειρίζεστε
ηλεκτρικά εργαλεία, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό
προσωπικό τραυματισμό.
β ) Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό.
Να φοράτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως μάσκας για τη σκόνη,
αντιολισθητικών υποδημάτων, κράνους ή προστατευτικών
ακουστικών για τις ανάλογες συνθήκες, θα ελαττώσει τους
προσωπικούς τραυματισμούς.
γ ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του εργαλείου.
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση
Off προτού συνδέσετε το εργαλείο στην πρίζα ή/
και στην μπαταρία, καθώς και προτού σηκώσετε
ή μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά ηλεκτρικών
εργαλείων με το δάκτυλό σας στο διακόπτη ή η σύνδεση
143
Ελληνικά
στην πρίζα εργαλείων με το διακόπτη στη θέση On ενέχουν
κίνδυνο ατυχήματος.
δ ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί
προτού ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Ένα
κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει αφεθεί προσαρτημένο
σε κινητό τμήμα του ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να
προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό.
ε ) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε απομακρυσμένα
σημεία. Φροντίστε να έχετε πάντοτε την κατάλληλη
στάση και να διατηρείτε την ισορροπία σας. Κατ’
αυτόν τον τρόπο θα έχετε καλύτερο έλεγχο του εργαλείου
σε απροσδόκητες καταστάσεις.
στ ) Να είστε ντυμένοι κατάλληλα. Μην φοράτε φαρδιά
ενδύματα ή κοσμήματα. Διατηρείτε τα μαλλιά, τα
ενδύματα και τα γάντια σας μακριά από κινούμενα
μέρη. Τα φαρδιά ενδύματα, τα κοσμήματα ή τα μακριά
μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα κινούμενα μέρη.
ζ ) Εάν οι συσκευές παρέχονται με σύνδεση
συστημάτων αφαίρεσης και συλλογής σκόνης,
φροντίστε τα συστήματα αυτά να είναι συνδεδεμένα
και να χρησιμοποιούνται κατάλληλα. Η χρήση
συστήματος συλλογής σκόνης μπορεί να ελαττώσει τους
κινδύνους που σχετίζονται με τη σκόνη.
4) Χρήση και φροντίδα των ηλεκτρικών
εργαλείων
144
α ) Μη ζορίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Χρησιμοποιείτε
το κατάλληλο εργαλείο ανάλογα με την εφαρμογή. Η
εργασία θα πραγματοποιηθεί με καλύτερο και πιο ασφαλή
τρόπο όταν εκτελείται από το σωστά επιλεγμένο ηλεκτρικό
εργαλείο με τον προβλεπόμενο ρυθμό.
β ) Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν ο διακόπτης δεν
μεταβαίνει στις θέσεις On (Ενεργοποίηση) και Off
(Απενεργοποίηση). Οποιοδήποτε εργαλείο δεν μπορεί
να ελεγχθεί μέσω του διακόπτη του, είναι επικίνδυνο και
πρέπει να επισκευαστεί.
γ ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα ή και την
μπαταρία από το ηλεκτρικό εργαλείο πριν κάνετε
οποιεσδήποτε ρυθμίσεις, αλλαγές παρελκόμενων
ή πριν αποθηκεύσετε οποιοδήποτε ηλεκτρικό
εργαλείο. Αυτού του είδους τα μέτρα ασφαλείας
ελαττώνουν τον κίνδυνο τυχαίας θέσης του ηλεκτρικού
εργαλείου σε λειτουργία.
δ ) Αποθηκεύετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη όπου μπορούν
να τα προσεγγίσουν παιδιά και μην επιτρέπετε τη
χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου από άτομα που
δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό ή με τις οδηγίες
χρήσης του. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν
χρησιμοποιούνται από μη εκπαιδευμένους χειριστές.
ε ) Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία. Ελέγξτε για τυχόν
εσφαλμένη ευθυγράμμιση ή ενσφήνωση κινούμενων
μερών, για τυχόν θραύση εξαρτημάτων και για
τυχόν άλλες καταστάσεις που μπορεί να επηρεάσουν
τη λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά, φροντίστε
για την επισκευή του πριν το χρησιμοποιήσετε. Πολλά
ατυχήματα έχουν προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που
δεν έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
στ ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και καθαρά.
Τα κατάλληλα συντηρημένα εργαλεία κοπής με αιχμηρά
άκρα κοπής έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται ευκολότερα.
ζ ) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα
παρελκόμενα και τα τρυπάνια κ.λπ. σύμφωνα
με τις παρούσες οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη
τις συνθήκες εργασίας και την εργασία που
πρόκειται να πραγματοποιηθεί. Η χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου για εργασίες διαφορετικές από
αυτές για τις οποίες προορίζεται, μπορεί να οδηγήσει σε
επικίνδυνη κατάσταση.
5) Χρήση και φροντίδα των εργαλείων με
μπαταρία
α ) Επαναφορτίζετε μόνο με το φορτιστή που
καθορίζεται από τον κατασκευαστή. Φορτιστής που
είναι κατάλληλος για έναν τύπο μπαταριών, μπορεί να
ενέχει κίνδυνο πυρκαγιάς όταν χρησιμοποιείται με άλλο
τύπο μπαταριών.
β ) Χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία μόνο με τις
ειδικά καθορισμένες μπαταρίες. Η χρήση μπαταριών
άλλου τύπου ενέχει κίνδυνο τραυματισμού και πυρκαγιάς.
γ ) Όταν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται, διατηρείτε
την μακριά από άλλα μεταλλικά αντικείμενα, όπως
συνδετήρες, νομίσματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες
ή άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα που μπορεί
να προκαλέσουν ηλεκτρική επαφή μεταξύ των
δύο ακροδεκτών της μπαταρίας. Η βραχυκύκλωση
των ακροδεκτών της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει
εγκαύματα ή και πυρκαγιά.
δ ) Κάτω από συνθήκες κακομεταχείρισης, μπορεί να
εκτοξευτεί υγρό από τη μπαταρία. Αποφύγετε την
επαφή με το υγρό αυτό. Εάν έλθετε σε επαφή κατά
λάθος, ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Σε περίπτωση
που το υγρό έλθει σε επαφή με τα μάτια σας, ζητήστε
ιατρική βοήθεια. Το υγρό που εκτοξεύεται από τη
μπαταρία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς ή εγκαύματα.
6) Συντήρηση (Σέρβις)
α ) Φροντίζετε η συντήρηση του ηλεκτρικού εργαλείου
να πραγματοποιείται από πιστοποιημένο για
επισκευές άτομο, με τη χρήση μόνο πανομοιότυπων
ανταλλακτικών. Κατ’ αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η
ασφάλεια του ηλεκτρικού εργαλείου.
δηγίες ασφαλείας για μηχανήματα
απόφραξης αποχετεύσεων
•
•
Πριν χρησιμοποιήσετε το εργαλείο, δοκιμάστε τη διάταξη
προστασίας από ρεύμα διαρροής (RCD) που παρέχεται με το
καλώδιο ρεύματος, για να διασφαλίσετε ότι λειτουργεί σωστά.
Μια διάταξη RCD που λειτουργεί σωστά μειώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
Χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια επέκτασης που προστατεύονται
από διάταξη RCD. Η διάταξη RCD στο καλώδιο ρεύματος του
Ελληνικά
•
•
•
•
•
μηχανήματος δεν θα αποτρέψει την ηλεκτροπληξία από τα
καλώδια επέκτασης.
Πιάνετε το περιστρεφόμενο συρματόσχοινο μόνο με τα
γάντια που συνιστά ο κατασκευαστής. Τα γάντια λατέξ, τα
γάντια με φαρδιά εφαρμογή ή τα πανιά μπορεί να τυλιχτούν
γύρω από το συρματόσχοινο και αυτό να έχει ως αποτέλεσμα
σοβαρό τραυματισμό.
Μην επιτρέψετε να σταματήσει να περιστρέφεται το
κοπτικό ενώ περιστρέφεται το συρματόσχοινο. Αυτό μπορεί
να θέσει το συρματόσχοινο υπό υπερβολική μηχανική
καταπόνηση και να προκαλέσει συστροφή, τσάκισμα
ή θραύση του συρματόσχοινου και μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα τραυματισμό.
Χρησιμοποιείτε γάντια λατέξ ή λαστιχένια γάντια μέσα από
τα γάντια που συνιστά ο κατασκευαστής, καθώς και γυαλιά
ασφαλείας, προστατευτικές προσωπίδες, προστατευτικό
ρουχισμό και αναπνευστική συσκευή όταν υπάρχει υποψία
παρουσίας χημικών, βακτηρίων ή άλλων τοξικών ή
μολυσματικών ουσιών μέσα στον αγωγό αποχέτευσης. Οι
αποχετεύσεις μπορεί να περιέχουν χημικά, βακτήρια και άλλες
ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν εγκαύματα, να είναι
τοξικές ή μολυσματικές, ή μπορεί να επιφέρουν άλλες σοβαρές
σωματικές βλάβες.
Να ακολουθείτε τους κανόνες καλής υγιεινής. Μην τρώτε
ή καπνίζετε κατά το χειρισμό ή τη χρήση του μηχανήματος
απόφραξης αποχετεύσεων. Μετά το χειρισμό ή τη χρήση
εξοπλισμού απόφραξης αποχετεύσεων, χρησιμοποιείτε
πολύ ζεστό σαπουνόνερο για να πλύνετε τα χέρια σας και
άλλα μέρη του σώματος που εκτέθηκαν στα περιεχόμενα
της αποχέτευσης. Αυτό θα σας βοηθήσει να μειώσετε την
πιθανότητα κινδύνων για την υγεία λόγω της έκθεσης σε τοξικά
ή μολυσματικά υλικά.
Χρησιμοποιείτε το μηχάνημα καθαρισμού αποχετεύσεων
μόνο για τα συνιστώμενα μεγέθη αποχετεύσεων. Η
χρήση του λανθασμένου μηχανήματος καθαρισμού
αποχετεύσεων θα μπορούσε να επιφέρει συστροφή, τσάκισμα
ή θραύση του συρματόσχοινου και μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα τραυματισμό.
Πρόσθετοι κανόνες ασφαλείας για
μηχανήματα απόφραξης αποχετεύσεων
•
•
•
•
•
Σταματήστε αμέσως το εργαλείο αν το συρματόσχοινο
μαγκώσει και σταματήσει. Το συρματόσχοινο μπορεί να
συστραφεί, να τσακίσει ή να σπάσει αν υποστεί υπερβολική
μηχανική καταπόνηση.
Ελέγχετε το συρματόσχοινο για φθορά και ζημιές, πριν
το χρησιμοποιήσετε.
Αν το συρματόσχοινο έχει φθαρεί ή υποστεί ζημιά,
αντικαταστήστε το πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα
απόφραξης αποχετεύσεων. Βλ. Προαιρετικά αξεσουάρ.
Μη συστρέφετε, τσακίζετε ή λυγίζετε υπερβολικά τα
συρματόσχοινα. Η θραύση ενός συρματόσχοινου μπορεί να
έχει ως αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό.
Η διαδικασία απόφραξης αποχέτευσης μπορεί να προξενήσει
ζημιά σε πατώματα και άλλες επιφάνειες και μπορεί να
προκαλέσει αρκετή ακαταστασία. Χρησιμοποιείτε κατάλληλα
•
•
•
προστατευτικά καλύμματα για να αποτρέψετε τη ζημιά και
τους κινδύνους στο γύρω χώρο. Το μπροστινό μέρος του
μηχανήματος απόφραξης αποχετεύσεων δεν πρέπει να είναι
πιο μακριά από 15 cm (6») από το άνοιγμα της αποχέτευσης.
Αν αυτό δεν είναι εφικτό, χρησιμοποιήστε πρόσθετο σωλήνα
και εξαρτήματα σύνδεσης για να επεκτείνετε το σωλήνα
αποχέτευσης. Αν αφήσετε εκτεθειμένο περισσότερο από 15 cm
(6») συρματόσχοινο, αυτό μπορεί να προκαλέσει συστροφή,
τσάκισμα, θραύση ή ανεξέλεγκτο τίναγμα του συρματόσχοινου.
Αυτό το εργαλείο προορίζεται για χρήση από ένα χειριστή, έτσι
ώστε να μπορεί αυτός μόνος του να ελέγχει την προώθηση και
την περιστροφή του συρματόσχοινου. Αν το συρματόσχοινο
σταματήσει να περιστρέφεται, ο χρήστης πρέπει να
ελευθερώσει αμέσως τη σκανδάλη για να εμποδίσει συστροφή,
τσάκισμα, θραύση ή ανεξέλεγκτο τίναγμα του συρματόσχοινου.
Χρησιμοποιήστε το μηχάνημα απόφραξης αποχετεύσεων
σε περιστροφή προς τα πίσω μόνο όπως περιγράφεται
στο παρόν εγχειρίδιο. Η λειτουργία του εργαλείου προς τα
πίσω για μεγάλα διαστήματα μπορεί να προκαλέσει ζημιά
στο συρματόσχοινο.
Μην πατήσετε τη σκανδάλη αν το άκρο του συρματόσχοινου
είναι έξω από το σωλήνα.
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών ασφαλείας και
την εφαρμογή διατάξεων ασφαλείας, ορισμένοι υπολειπόμενοι
κίνδυνοι δεν μπορούν να αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
• Βλάβη της ακοής.
• Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω
εκτινασσόμενων σωματιδίων.
• Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω της θέρμανσης των αξεσουάρ
κατά τη λειτουργία.
• Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω παρατεταμένης χρήσης.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για λειτουργία μόνο
σε μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε εάν η τάση της μπαταρίας
ανταποκρίνεται στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα
με τα δεδομένα. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η τάση του φορτιστή
αντιστοιχεί στην τάση του ηλεκτρικού δικτύου.
Ο φορτιστής της DeWALT διαθέτει διπλή μόνωση
σύμφωνα με το πρότυπο EN60335. Κατά συνέπεια,
δεν απαιτείται καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί βλάβη, πρέπει να
αντικατασταθεί από ειδικά διαμορφωμένο καλώδιο που
διατίθεται μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DeWALT.
Χρήση προέκτασης
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται προεκτάσεις εκτός και αν
είναι απολύτως απαραίτητο. Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένη
προέκταση, κατάλληλη για την είσοδο ρεύματος του φορτιστή
σας (ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος
του αγωγού είναι 1 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι 30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να ξετυλίγετε πάντοτε το
καλώδιο εντελώς.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
145
Ελληνικά
Φορτιστές
•
Οι φορτιστές DeWALT δεν απαιτούν καμία ρύθμιση και έχουν
σχεδιαστεί για να λειτουργούν όσο το δυνατόν πιο απλά.
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας για κάθε
τύπο φορτιστή μπαταρίας
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει
σημαντικές οδηγίες ασφάλειας και λειτουργίας για συμβατούς
φορτιστές μπαταριών (ανατρέξτε στα Τεχνικά Στοιχεία).
• Πριν χρησιμοποιήσετε το φορτιστή, διαβάστε όλες τις
οδηγίες και τις επισημάνσεις προσοχής πάνω στο φορτιστή,
το πακέτο μπαταριών και το προϊόν όπου χρησιμοποιείται το
πακέτο μπαταριών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην
επιτρέψετε να εισέλθει οποιοδήποτε υγρό μέσα στο
φορτιστή. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνιστούμε τη χρήση διάταξης
προστασίας από ρεύμα διαρροής με διαβάθμιση έντασης
ρεύματος διαρροής 30mA ή μικρότερη.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων. Για να μειώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού, φορτίζετε μόνο
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες DeWALT. Άλλοι
τύποι μπαταριών μπορεί να εκραγούν προκαλώντας
τραυματισμό και ζημιά.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται υπό
επίβλεψη ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με
τη συσκευή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπό ορισμένες συνθήκες, με το φορτιστή
συνδεδεμένο στην παροχή ρεύματος, οι εκτεθειμένες
επαφές φόρτισης μέσα στο φορτιστή μπορεί να
βραχυκυκλωθούν από ξένο υλικό. Τα ξένα υλικά με
αγώγιμες ιδιότητες, όπως είναι, αλλά χωρίς περιορισμός
σε αυτά, το σύρμα τριψίματος, το αλουμινόχαρτο ή
οποιαδήποτε συσσώρευση μεταλλικών σωματιδίων, θα
πρέπει να διατηρούνται μακριά από τις κοιλότητες των
φορτιστών. Πάντα αποσυνδέετε το φορτιστή από την
παροχή ρεύματος όταν δεν υπάρχει πακέτο μπαταριών
στην κοιλότητα. Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα
πριν επιχειρήσετε να τον καθαρίσετε.
• ΜΗΝ επιχειρήσετε να φορτίσετε το πακέτο μπαταριών
με οποιουσδήποτε φορτιστές άλλους από τους
αναφερόμενους στο παρόν εγχειρίδιο. Ο φορτιστής
και το πακέτο μπαταριών έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να
λειτουργούν μαζί.
• Αυτοί οι φορτιστές δεν προορίζονται για χρήσεις άλλες
από φόρτιση επαναφορτιζόμενων μπαταριών DeWALT.
Οποιεσδήποτε άλλες χρήσεις μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο
πυρκαγιάς και ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
• Μην εκθέσετε το φορτιστή σε βροχή ή χιόνι.
• Τραβάτε το φις και όχι το καλώδιο όταν αποσυνδέετε
το φορτιστή. Έτσι θα μειωθεί ο κίνδυνος ζημιάς στο φις και
το καλώδιο.
• Να βεβαιώνεστε ότι το καλώδιο έχει διευθετηθεί
έτσι ώστε να μην πατηθεί, να αποτελέσει αιτία
παραπατήματος ή να υποβληθεί με άλλο τρόπο σε ζημιά
ή καταπόνηση.
146
•
•
•
•
•
•
•
•
Μη χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης εκτός αν είναι
απολύτως απαραίτητο. Η χρήση ακατάλληλου καλωδίου
επέκτασης θα μπορούσε να επιφέρει κίνδυνο πυρκαγιάς και
ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε αντικείμενο πάνω στο
φορτιστή και μην τοποθετείτε το φορτιστή σε μαλακή
επιφάνεια που θα μπορούσε να φράξει τα ανοίγματα
αερισμού και να έχει ως αποτέλεσμα έντονη εσωτερική
θέρμανση. Τοποθετείτε το φορτιστή μακριά από οποιαδήποτε
πηγή θερμότητας. Ο φορτιστής αερίζεται μέσω ανοιγμάτων
στο πάνω και στο κάτω μέρος του περιβλήματος.
Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν το καλώδιο
ή το φις του έχει υποστεί ζημιά— φροντίστε να
αντικατασταθούν άμεσα.
Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν έχει δεχτεί
δυνατό χτύπημα, έχει πέσει ή αν έχει υποστεί ζημιά
με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Παραδώστε τον σε
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
Μην αποσυναρμολογήσετε το φορτιστή. Παραδώστε
τον σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις όταν απαιτείται
σέρβις ή επισκευή. Η λανθασμένη συναρμολόγηση μπορεί
να έχει ως αποτέλεσμα κίνδυνο ελαφράς ή θανατηφόρου
ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
Σε περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά,
αυτό πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα από τον κατασκευαστή,
τον αντιπρόσωπό του για σέρβις ή άτομο με παρόμοια
εξειδίκευση, ώστε να αποτραπεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.
Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα πριν
επιχειρήσετε οποιονδήποτε καθαρισμό. Έτσι θα μειωθεί
ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Με την αφαίρεση του πακέτου
μπαταριών δεν μειώνεται αυτός ο κίνδυνος.
ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να συνδέσετε 2 φορτιστές μαζί.
Ο φορτιστής έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με
κανονικό οικιακό ρεύμα 230 V. Μην επιχειρήσετε να τον
χρησιμοποιήσετε με οποιαδήποτε άλλη τάση. Αυτό δεν
ισχύει για το φορτιστή οχήματος.
Φόρτιση μιας μπαταρίας (Εικ. [Fig.] B)
1. Συνδέστε το φορτιστή σε κατάλληλη πρίζα πριν
τοποθετήσετε το πακέτο μπαταρίας.
2. Εισάγετε το πακέτο μπαταρίας 5 μέσα στο φορτιστή
και βεβαιωθείτε ότι το πακέτο μπαταρίας έχει τερματίσει
πλήρως στην κανονική του θέση μέσα στο φορτιστή. Η
κόκκινη λυχνία (φόρτισης) θα αναβοσβήνει επανειλημμένα
υποδηλώνοντας ότι έχει αρχίσει η διαδικασία φόρτισης.
3. Η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί όταν το κόκκινο φως είναι
μόνιμα αναμμένο. Τότε το πακέτο μπαταρίας είναι πλήρως
φορτισμένο και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε άμεσα ή να
το αφήσετε τοποθετημένο στο φορτιστή. Για να αφαιρέσετε
το πακέτο μπαταρίας από το φορτιστή, πατήστε το κουμπί
απασφάλισης της μπαταρίας 6 στο πακέτο μπαταρίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εξασφαλίσετε μέγιστη απόδοση και μέγιστη
ωφέλιμη ζωή των πακέτων μπαταριών λιθίου-ιόντων, φορτίστε
πλήρως το πακέτο μπαταρίας πριν την πρώτη χρήση.
Ελληνικά
Λειτουργία του φορτιστή
Ανατρέξτε στις παρακάτω ενδείξεις σχετικά με την κατάσταση
φόρτισης του πακέτου μπαταρίας.
Ενδείξεις φόρτισης
φορτίζει
πλήρως φορτισμένο
καθυστέρηση θερμού/ψυχρού
πακέτου μπαταριών*
*Στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, η κόκκινη λυχνία θα
συνεχίσει να αναβοσβήνει, αλλά θα είναι αναμμένη μια κίτρινη
ενδεικτική λυχνία. Αφού η μπαταρία φθάσει σε κατάλληλη
θερμοκρασία, η κίτρινη λυχνία θα σβήσει και ο φορτιστής θα
συνεχίσει τη διαδικασία φόρτισης.
Ο/Οι συμβατός(-οί) φορτιστής(-ές) δεν θα φορτίσουν μια
μπαταρία που παρουσιάζει βλάβη. Ο φορτιστής θα υποδηλώσει
τη βλάβη μπαταρίας μη ανάβοντας καθόλου τη λυχνία ή
εμφανίζοντας την ακολουθία αναβοσβησίματος: πρόβλημα
μπαταριών ή φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει πρόβλημα
με φορτιστή.
Αν ο φορτιστής υποδηλώνει πρόβλημα, δώστε το φορτιστή
και το πακέτο μπαταριών για έλεγχο σε εξουσιοδοτημένο
κέντρο σέρβις.
Καθυστερηση θερμου/ψυχρου πακετου μπαταριας
Αν ο φορτιστής ανιχνεύσει μπαταρία με υπερβολικά υψηλή
ή χαμηλή θερμοκρασία, ξεκινά αυτόματα μια Καθυστέρηση
θερμού/ψυχρού πακέτου μπαταρίας, αναστέλλοντας τη φόρτιση
έως ότου η μπαταρία έχει φθάσει σε κατάλληλη θερμοκρασία.
Κατόπιν, ο φορτιστής αρχίζει αυτόματα τη φόρτιση του πακέτου.
Αυτή η λειτουργία διασφαλίζει τη μέγιστη διάρκεια ζωής
της μπαταρίας.
ο μπαταρίας μη ανάβοντας λυχνία ή εμφανίζοντας ένα μοτίβο
αναβοσβησίματος που αντιστοιχεί σε μήνυμα αντικαταστήστε
το πακέτο μπαταρίας. Το πακέτο μπαταριών θα φορτίζεται σε
αυτή τη μικρότερη ταχύτητα σε όλον τον κύκλο φόρτισης και
δεν θα επιστρέψει στη μέγιστη ταχύτητα φόρτισης ακόμα και αν
η μπαταρία θερμανθεί.
Ο φορτιστής DCB118 είναι εξοπλισμένος με εσωτερικό
ανεμιστήρα σχεδιασμένο να ψύχει το πακέτο μπαταρίας. Ο
ανεμιστήρας θα ενεργοποιείται αυτόματα όταν χρειάζεται
να ψυχθεί το πακέτο μπαταρίας. Σε καμία περίπτωση μη
χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν ο ανεμιστήρας δεν λειτουργεί
σωστά ή αν είναι φραγμένες οι σχισμές αερισμού. Μην
επιτρέψετε την είσοδο ξένων αντικειμένων στο εσωτερικό
του φορτιστή.
Ηλεκτρονικό Σύστημα Προστασίας
Τα εργαλεία XR Li-Ion (λιθίου-ιόντων) έχουν σχεδιαστεί με
Ηλεκτρονικό Σύστημα Προστασίας το οποίο προστατεύει
τη μπαταρία από υπερφόρτωση, υπερθέρμανση ή
βαθιά εκφόρτιση.
Το εργαλείο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα αν ενεργοποιηθεί
το ηλεκτρονικό σύστημα προστασίας. Αν συμβεί αυτό,
τοποθετήστε τη μπαταρία λιθίου-ιόντων στο φορτιστή έως ότου
φορτιστεί πλήρως.
Στερέωση στον τοίχο
Αυτοί οι φορτιστές έχουν σχεδιαστεί να μπορούν α στερεωθούν
σε τοίχο ή να στέκονται όρθιοι πάνω σε τραπέζι ή επιφάνεια
εργασίας. Αν πρόκειται να στερεωθεί σε τοίχο, τοποθετήστε
το φορτιστή κοντά σε πρίζα ρεύματος και μακριά από γωνίες
ή άλλα εμπόδια που μπορεί να εμποδίζουν τη ροή του αέρα.
Χρησιμοποιήστε την πίσω πλευρά του φορτιστή ως πρότυπο
για τον καθορισμό της θέσης των βιδών στερέωσης στον τοίχο.
Στερεώστε το φορτιστή με ασφάλεια χρησιμοποιώντας βίδες
γυψοσανίδας (αγοράζονται ξεχωριστά) μήκους τουλάχιστον
25,4 mm με κεφαλή βίδας διαμέτρου τουλάχιστον 7–9 mm,
βιδωμένες σε ξύλο σε βέλτιστο βάθος με τρόπο ώστε κάθε βίδα
να προεξέχει περίπου 5,5 mm Ευθυγραμμίστε τις εγκοπές στην
πίσω πλευρά του φορτιστή με τις βίδες που προεξέχουν και
συμπλέξτε τις βίδες πλήρως μέσα στις εγκοπές.
Οδηγιες καθαρισμου του φορτιστη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα ρεύματος
AC πριν τον καθαρισμό. Οι ρύποι και το γράσο
μπορούν να αφαιρεθούν από τις εξωτερικές επιφάνειες
του φορτιστή με χρήση ενός πανιού ή μιας μαλακής,
μη μεταλλικής βούρτσας. Μη χρησιμοποιείτε νερό ή
οποιαδήποτε καθαριστικά διαλύματα. Ποτέ μην αφήσετε
οποιοδήποτε υγρό να εισέλθει στο εργαλείο. Ποτέ μη
βυθίσετε κανένα μέρος του εργαλείου σε υγρό.
Μπαταρία
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας για κάθε
τύπο μπαταρίας
Όταν παραγγέλνετε εφεδρικές μπαταρίες, φροντίστε να
συμπεριλάβετε τον αριθμό καταλόγου και την τάση.
Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη όταν αφαιρείται από
τη συσκευασία της. Προτού χρησιμοποιήσετε την μπαταρία
και τον φορτιστή, διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες
ασφαλείας. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις διαδικασίες φόρτισης
που περιγράφονται.
ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ
•
•
•
•
•
Μη φορτίσετε ή χρησιμοποιήσετε μπαταρία σε
εκρηκτική ατμόσφαιρα, όπως με παρουσία εύφλεκτων
υγρών, αερίων ή σκόνης. Η εισαγωγή ή αφαίρεση της
μπαταρίας από το φορτιστή μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη
της σκόνης ή των αναθυμιάσεων.
Ποτέ μην αναγκάσετε το πακέτο μπαταριών να εισέλθει
με τη βία στο φορτιστή. Μην τροποποιήσετε το πακέτο
μπαταριών με οποιονδήποτε τρόπο για να ταιριάζει
με μη συμβατό φορτιστή, γιατί το πακέτο μπαταριών
μπορεί να σπάσει προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό.
Φορτίζετε τα πακέτα μπαταριών μόνο σε φορτιστές DeWALT.
ΜΗΝ πιτσιλίζετε ή βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά.
Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το εργαλείο και
το πακέτο μπαταριών σε θέσεις όπου η θερμοκρασία
μπορεί να φθάσει ή να υπερβεί τους 40 ˚C (104 ˚F)
147
Ελληνικά
•
•
•
(όπως έξω από καλυμμένα μέρη ή σε μεταλλικά κτίρια
το καλοκαίρι).
Μην αποτεφρώσετε την μπαταρία ακόμη και εάν
έχει υποστεί σοβαρή ζημιά ή έχει φθαρεί εντελώς. Σε
περίπτωση πυρκαγιάς, η μπαταρία μπορεί να εκραγεί. Κατά
την καύση μπαταριών ιόντων λιθίου δημιουργούνται τοξικές
αναθυμιάσεις και υλικά.
Εάν το περιεχόμενο της μπαταρίας έρθει σε επαφή με το
δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως την περιοχή με ήπιο σαπούνι
και νερό. Εάν το υγρό της μπαταρίας εισέλθει στα μάτια,
ξεπλύνετε με άφθονο νερό επί 15 λεπτά ή έως ότου σταματήσει
ο ερεθισμός. Εάν η ιατρική βοήθεια είναι απαραίτητη, ο
ηλεκτρολύτης της μπαταρίας αποτελείται από ένα μίγμα υγρών
οργανικών υδρογονανθράκων και αλάτων λιθίου.
Τα περιεχόμενα των κυψελών μιας ανοιχτής μπαταρίας
μπορούν να προκαλέσουν ερεθισμό του αναπνευστικού
συστήματος. Αναπνεύστε καθαρό αέρα. Εάν τα συμπτώματα
επιμένουν, ζητήστε ιατρική βοήθεια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων. Το υγρό της
μπαταρίας ενδέχεται να είναι εύφλεκτο εάν εκτεθεί σε
σπινθήρα ή φλόγα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην επιχειρήσετε να ανοίξετε
το πακέτο μπαταριών για οποιονδήποτε λόγο. Αν το
περίβλημα του πακέτου μπαταριών είναι ραγισμένο ή έχει
υποστεί ζημιά, μην εισάγετε το πακέτο στο φορτιστή. Μη
συνθλίψετε, ρίξετε κάτω ή προξενήσετε ζημιά στο πακέτο
μπαταριών. Μη χρησιμοποιήσετε πακέτο μπαταριών ή
φορτιστή που έχει δεχθεί ισχυρό χτύπημα, έχει πέσει, έχει
πατηθεί από όχημα ή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε
τρόπο (π.χ τρυπηθεί με καρφί, χτυπηθεί με σφυρί,
πατηθεί). Μπορεί να προκληθεί ελαφρά ή θανατηφόρος
ηλεκτροπληξία. Τα πακέτα μπαταριών που έχουν υποστεί
ζημιά θα πρέπει να παραδίδονται στο κέντρο σέρβις για
ανακύκλωση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς. Μην
αποθηκεύετε ή μεταφέρετε το πακέτο μπαταρίας
με τρόπο ώστε μεταλλικά αντικείμενα να μπορούν
να έρθουν σε επαφή με εκτεθειμένους ακροδέκτες
μπαταρίας. Για παράδειγμα, μην τοποθετείτε το πακέτο
μπαταρίας μέσα σε ποδιές, τσέπες, εργαλειοθήκες,
κουτιά μεταφοράς προϊόντων, συρτάρια κλπ. μαζί με μη
στερεωμένα καρφιά, βίδες, κλειδιά κλπ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δεν χρησιμοποιείται το εργαλείο,
τοποθετείτε το με την πλευρά του σε σταθερή
επιφάνεια, όπου δεν θα αποτελέσει κίνδυνο λόγω
παραπατήματος ή πτώσης. Ορισμένα εργαλεία με
μεγάλα πακέτα μπαταριών μπορούν να στέκονται όρθια
πάνω στο πακέτο μπαταριών αλλά μπορεί να πέσουν
εύκολα αν σπρωχτούν.
Μεταφορά
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς. Η μεταφορά
μπαταριών μπορεί ενδεχομένως να γίνει αιτία πυρκαγιάς
αν οι πόλοι της μπαταρίας έρθουν κατά λάθος σε επαφή
με αγώγιμα υλικά. Κατά την μεταφορά μπαταριών
να βεβαιώνεστε ότι οι πόλοι των μπαταριών είναι
προστατευμένοι και καλά μονωμένοι από υλικά που
148
θα μπορούσαν να έρθουν σε επαφή μαζί τους και να
προκαλέσουν βραχυκύκλωμα.
Οι μπαταρίες DeWALT συμμορφώνονται με όλους τους
εφαρμόσιμους κανονισμούς μεταφορών προϊόντων, όπως
αυτοί καθορίζονται από τα βιομηχανικά και νομικά πρότυπα,
στα οποία περιλαμβάνονται ο Συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών
σχετικά με τη μεταφορά επικίνδυνων αγαθών, οι κανονισμοί
μεταφοράς επικίνδυνων αγαθών της Διεθνούς Ένωσης
Αερομεταφορών (IATA), οι διεθνείς ναυτιλιακοί κανονισμοί
περί επικίνδυνων αγαθών (IMDG) και η Ευρωπαϊκή συμφωνία
για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων αγαθών (ADR).
Τα στοιχεία και οι μπαταρίες λιθίου-ιόντων έχουν δοκιμαστεί
σύμφωνα με το τμήμα 38,3 του Εγχειριδίου και κριτηρίων
δοκιμών των συστάσεων των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη
μεταφορά επικίνδυνων αγαθών.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, n μεταφορά πακέτου
μπαταρίας DeWALT δεν θα εμπίπτει στην ταξινόμηση ενός
πλήρως ελεγχόμενου Επικίνδυνου υλικού Κλάσης 9. Γενικά,
μόνο μεταφορές που περιέχουν μπαταρία λιθίου-ιόντων με
ονομαστική τιμή ενέργειας μεγαλύτερη από 100 βατώρες (Wh)
θα απαιτεί να γίνονται ως πλήρως ελεγχόμενα φορτία Κλάσης
9. Σε όλες τις μπαταρίες λιθίου-ιόντων, η ονομαστική τους τιμή
σε βατώρες επισημαίνεται πάνω στη συσκευασία. Επιπλέον,
λόγω κανονιστικών περιπλοκών, η DeWALT δεν συνιστά τη
μεταφορά δι’ αέρος ξεχωριστών πακέτων μπαταριών λιθίουιόντων, ανεξάρτητα από την ονομαστική τιμή βατωρών. Οι
μεταφορές εργαλείων που περιέχουν μπαταρίες (συνδυασμένα
κιτ) μπορούν να γίνουν δι’ αέρος ως εξαίρεση αν η ονομαστική
τιμή σε βατώρες του πακέτου μπαταρίας δεν είναι μεγαλύτερη
από 100 Wh.
Ανεξάρτητα από το αν μια αποστολή θεωρείται εξαιρούμενη ή
πλήρως ρυθμιζόμενη, αποτελεί ευθύνη του αποστολέα να λάβει
υπόψη του τους πιο πρόσφατους κανονισμούς για τις απαιτήσεις
συσκευασίας, σήμανσης και τεκμηρίωσης.
Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ενότητα του
εγχειριδίου, παρέχονται καλή τη πίστη και πιστεύεται ότι είναι
ακριβείς κατά το χρόνο της σύνταξης του εγγράφου. Ωστόσο
δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή συναγόμενη. Αποτελεί
ευθύνη του αγοραστή να βεβαιωθεί ότι οι δραστηριότητές του
συμμορφώνονται με τους εφαρμοστέους κανονισμούς.
Μεταφορα της Μπαταριας FLEXVOLTTM
Η μπαταρία DeWALT FLEXVOLTTM διαθέτει δύο καταστάσεις:
Χρήσης και Μεταφοράς.
Κατάσταση Χρήσης: Όταν η μπαταρία FLEXVOLTTM δεν έχει
τοποθετηθεί σε προϊόν ή έχει τοποθετηθεί σε προϊόν DeWALT
18 V, θα λειτουργεί σαν μπαταρία 18 V. Όταν η μπαταρία
FLEXVOLTTM έχει τοποθετηθεί σε προϊόν 54 V ή 108 V (δύο
μπαταριών των 54 V), θα λειτουργεί σαν μπαταρία 54 V.
Κατάσταση Μεταφοράς: Όταν έχει τοποθετηθεί το καπάκι
στην μπαταρία FLEXVOLTTM, η μπαταρία είναι σε κατάσταση
μεταφοράς. Φυλάξτε το καπάκι για την περίπτωση μεταφοράς.
Όταν είναι σε κατάσταση
Μεταφοράς, οι σειρές των
κυψελών είναι ηλεκτρικά
αποσυνδεδεμένες μέσα στο
πακέτο μπαταρίας, με
Ελληνικά
αποτέλεσμα να θεωρείται ως 3 μπαταρίες με χαμηλότερη
ονομαστική τιμή βατωρών (Wh) αντί για 1 μπαταρία με
υψηλότερη ονομαστική τιμή βατωρών. Αυτή η αυξημένη
ποσότητα των 3 μπαταριών με τη μειωμένη ονομαστική τιμή
βατωρών μπορεί να κάνει εφικτή την εξαίρεση του πακέτου
μπαταριών από ορισμένους κανονισμούς μεταφορών που
επιβάλλονται στις μπαταρίες με υψηλότερη ονομαστική
τιμή βατωρών.
Για παράδειγμα, η τιμή Wh Παραδειγμα σημανσης χρησης και
Μεταφοράς μπορεί να είναι μεταφορας στην ετικετα
3 x 36 Wh, που σημαίνει 3
μπαταρίες των 36 Wh η μία.
Η τιμή Wh Χρήσης μπορεί
να είναι 108 Wh (υπονοείται 1 μπαταρία).
Συστάσεις για την αποθήκευση
1. Το καλύτερο μέρος αποθήκευσης είναι ένα δροσερό και
στεγνό μέρος, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και την
υπερβολική ζέστη ή κρύο. Για βέλτιστη απόδοση και
διάρκεια ζωής, αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε θερμοκρασία
δωματίου όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
2. Για μεγάλο χρόνο φύλαξης, για τα καλύτερα αποτελέσματα
συνιστάται να αποθηκεύετε το πακέτο μπαταριών πλήρως
φορτισμένο, σε δροσερό, ξηρό μέρος, εκτός του φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πακέτα μπαταριών δεν θα πρέπει να
αποθηκεύονται τελείως εκφορτισμένα. Το πακέτο μπαταριών θα
χρειαστεί να επαναφορτιστεί πριν τη χρήση.
Ετικέτες στο φορτιστή και την μπαταρία
Επιπλέον των εικονογραμμάτων που χρησιμοποιούνται στο
εγχειρίδιο αυτό, οι ετικέτες πάνω στο φορτιστή και στο πακέτο
μπαταριών μπορεί να δείχνουν τα εξής εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.
Ανατρέξτε στα Tεχνικά δεδομένα για το χρόνο
φόρτισης.
Μην αγγίζετε με αγώγιμα αντικείμενα.
Μη φορτίζετε κατεστραμμένες μπαταρίες.
Να μην εκτίθεται σε νερό.
ροντίζετε για την άμεση αντικατάσταση τυχόν
Φ
ελαττωματικών καλωδίων.
φόρτιση να γίνεται μόνο σε θερμοκρασία από 4 °C
Η
έως 40 °C.
Μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο.
Απορρίψτε την μπαταρία με φιλικό προς το
περιβάλλον τρόπο.
Φορτίζετε τα πακέτα μπαταριών DeWALT μόνο
με τους προβλεπόμενους φορτιστές DeWALT.
Η φόρτιση πακέτων μπαταριών άλλων από τις
προβλεπόμενες μπαταρίες DeWALT με χρήση
φορτιστή DeWALT μπορεί να προκαλέσει έκρηξή
τους ή άλλες επικίνδυνες καταστάσεις.
Μην πετάτε το πακέτο μπαταριών σε φωτιά.
ΧΡΗΣΗ (χωρίς καπάκι μεταφοράς). Παράδειγμα: Η
τιμή Wh είναι 108 Wh (1 μπαταρία με 108 Wh).
ΜΕΤΑΦΟΡΑ (με ενσωματωμένο καπάκι μεταφοράς).
Παράδειγμα: Η τιμή Wh είναι 3 x 36 Wh (3 μπαταρίες
των 36 Wh).
Τύπος μπαταριών
Το DCD200 λειτουργεί με πακέτο μπαταριών των 18 V.
Αυτά τα πακέτα μπαταριών μπορούν να χρησιμοποιηθούν:
DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B,
DCB185, DCB187, DCB546, DCB547. Για περισσότερες
πληροφορίες ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1 Μηχάνημα μπαταρίας για απόφραξη αποχετεύσεων
1 Εσωτερικό τύμπανο με συρματόσχοινο
1Φορτιστή
1Πακέτο μπαταρίας Li-Ion (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1
μοντέλα)
2 Πακέτα μπαταριών Li-Ion (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2
μοντέλα)
3 Πακέτα μπαταριών Li-Ion (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3
μοντέλα)
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα τμήματα ή τα
παρελκόμενα, οι οποίες μπορεί να συνέβησαν κατά τη διάρκεια
της μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε
προσεκτικά και να κατανοήσετε το παρόν εγχειρίδιο.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από
τη χρήση.
Ακτινοβολία λέιζερ. Μην κοιτάζετε απευθείας
στο φως.
Κατεύθυνση συρματόσχοινου
149
Ελληνικά
Θeεh Κωδικου Ημερομηνιας
(Εικ. A)
Ο κωδικός ημερομηνίας 15 , ο οποίος περιλαμβάνει επίσης το
έτος κατασκευής, είναι τυπωμένος επάνω στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2017 XX XX
Έτος κατασκευής
Περιγραφή (εικ. A)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιήσετε ποτέ το
ηλεκτρικό εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα του. Μπορεί να
προκληθεί βλάβη ή προσωπικός τραυματισμός.
1 Κουμπί ελέγχου κίνησης εμπρός/πίσω
2 Διακόπτης σκανδάλης ρύθμισης της ταχύτητας
3 Κύρια λαβή
4 Διακόπτης για φως εργασίας
5 Πακέτο μπαταρίας
6 Κουμπί απελευθέρωσης μπαταρίας
7 Ρυθμιζόμενο φως εργασίας
8 Σταθερό περίβλημα
9 Κάλυμμα τυμπάνου
10 Μπροστινή λαβή
11 Συρματόσχοινο
12 Εσωτερικό τύμπανο
13 Άκρο σχήματος βολβού του συρματόσχοινου
14 Σύμβολο κατεύθυνσης συρματόσχοινου
15 Κωδικός ημερομηνίας
Προοριζομενη Χρηση
Αυτό το μηχάνημα απόφραξης αποχετεύσεων έχει σχεδιαστεί για
επαγγελματικές εφαρμογές απόφραξης αποχετεύσεων.
ΜΗΝ το χρησιμοποιείτε υπό υπερβολικά υγρές συνθήκες ή
όπου υπάρχουν εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
Να ΜΗ χρησιμοποιείται σε συνθήκες υγρασίας ή όταν υπάρχουν
εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
Αυτό το μηχάνημα απόφραξης αποχετεύσεων είναι ένα
επαγγελματικό ηλεκτρικό εργαλείο.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με το εργαλείο.
Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται από
μη έμπειρους χειριστές.
-- Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(περιλαμβανομένων παιδιών) που έχουν μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή
έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός
αν τα άτομα αυτά επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο για
την ασφάλειά τους. Τα παιδιά δεν πρέπει να μένουν ποτέ
μόνα τους με αυτό το προϊόν.
VΔιακόπτης σκανδάλης ρύθμισης ταχύτητας
(Εικ. A)
Για να θέσετε σε λειτουργία το εργαλείο, πατήστε το διακόπτη
σκανδάλης 2 . Για να απενεργοποιήσετε το εργαλείο,
ελευθερώστε το διακόπτη σκανδάλης. Η ταχύτητα του εργαλείου
ρυθμίζεται σύμφωνα τη θέση της σκανδάλης.
150
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν συνιστάται η συνεχής χρήση με μεταβλητή
ταχύτητα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο διακόπτη και θα
πρέπει να αποφεύγεται.
Κουμπί ελέγχου κίνησης εμπρός/πίσω
(Εικ. A)
Ένα κουμπί ελέγχου κίνησης προς τα εμπρός/πίσω 1 καθορίζει
την κατεύθυνση περιστροφής του συρματόσχοινου και
ταυτόχρονα χρησιμεύει και ως κουμπί ασφάλισης.
Για να επιλέξετε περιστροφή προς τα εμπρός, απελευθερώστε
το διακόπτη σκανδάλης και πιέστε το κουμπί ελέγχου κίνησης
εμπρός/πίσω στη δεξιά πλευρά του εργαλείου.
Για να επιλέξετε περιστροφή προς τα πίσω, ελευθερώστε το
διακόπτη σκανδάλης και πιέστε το κουμπί ελέγχου κίνησης
εμπρός/πίσω στην αριστερή πλευρά του εργαλείου.
Η μεσαία θέση του κουμπιού ελέγχου ασφαλίζει το εργαλείο
στην απενεργοποιημένη κατάσταση. Όταν αλλάζετε τη θέση
του κουμπιού ελέγχου, να βεβαιώνεστε ότι έχει ελευθερωθεί
η σκανδάλη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Την πρώτη φορά που το εργαλείο λειτουργεί μετά
την αλλαγή κατεύθυνσης περιστροφής, μπορεί να ακούσετε
έναν ήχο κλικ κατά την εκκίνηση. Αυτό είναι κανονικό, δεν είναι
ένδειξη προβλήματος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να περιμένετε να σταματήσει τελείως
να κινείται το εργαλείο πριν αλλάξετε την κατεύθυνση του
εργαλείου ή επιλέξετε λειτουργία του εργαλείου στην αντίθετη
κατεύθυνση.
Μπροστινή λαβή/Ασφάλιση συρματόσχοινου
(Εικ. A)
Η μπροστινή λαβή 10 έχει μια θέση ασφάλισης και μια θέση
απασφάλισης. Όταν σπρώξετε την μπροστινή λαβή προς τα
εμπρός, αυτή θα απασφαλιστεί επιτρέποντας να τραβήξετε το
συρματόσχοινο έξω από το τύμπανο ή να το σπρώξετε πάλι σε
αυτό. Όταν τραβήξετε την μπροστινή λαβή προς τα πίσω, θα
ασφαλίσει το συρματόσχοινο στη θέση του.
Ρυθμιζόμενο φως εργασίας LED (Εικ. A, C)
Το ρυθμιζόμενο φως εργασίας LED 7 (Εικ. A) βρίσκεται
στη βάση του σταθερού περιβλήματος του τυμπάνου 8 .
Ο διακόπτης για το φως εργασίας 4 , Εικ. C, βρίσκεται στη
βάση της κύριας λαβής του εργαλείου 3 . Το φως εργασίας
ενεργοποιείται όταν πιέζετε το διακόπτη σκανδάλης. Οι
λειτουργίες χαμηλής έντασης, μεσαίας έντασης και προβολέα
που διαθέτει το φως εργασίας μπορούν να επιλεγούν με
μετακίνηση του διακόπτη 4 . Όσο παραμένει πατημένος ο
διακόπτης σκανδάλης, το φως εργασίας θα παραμένει αναμμένο
σε όλους τους τρόπους λειτουργίας.
Σε ρυθμίσεις χαμηλής και μεσαίας έντασης, η φωτεινή ακτίνα
θα παραμένει αναμμένη για έως 20 δευτερόλεπτα μετά την
απελευθέρωση του διακόπτη σκανδάλης.
Λειτουργία προβολέα
Η ρύθμιση υψηλής έντασης είναι η λειτουργία προβολέα. Ο
προβολέας θα λειτουργεί για 20 λεπτά μετά την απελευθέρωση
του διακόπτη σκανδάλης. Δύο λεπτά πριν σβήσει, ο προβολέας
Ελληνικά
θα αναβοσβήσει δύο φορές και μετά θα μειωθεί ο φωτισμός
του. Για να μη σβήσει ο προβολέας, αγγίξτε ελαφρά το
διακόπτη σκανδάλης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν χρησιμοποιείτε το φως εργασίας
σε λειτουργία μεσαίας έντασης ή προβολέα, μην κοιτάζετε
μέσα στο φως και μην τοποθετείτε το εργαλείο σε θέση
που θα μπορούσε να κάνει κάποιο άτομο να κοιτάξει
μέσα στο φως. Θα μπορούσε να προκύψει σοβαρή βλάβη
των ματιών.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο σαν
προβολέα, να βεβαιώνεστε ότι είναι στερεωμένο πάνω σε
μια σταθερή επιφάνεια όπου δεν θα προκαλέσει κίνδυνο
λόγω παραπατήματος ή πτώσης.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μαζέψτε όλο το συρματόσχοινο μέσα στο
τύμπανο πριν χρησιμοποιήσετε το εργαλείο ως προβολέα.
Θα μπορούσε να προκύψει τραυματισμός ή υλική ζημιά.
Προειδοποίηση χαμηλής στάθμης
μπαταρίας
Σε λειτουργία προβολέα και με τη μπαταρία να πλησιάζει την
πλήρη εκφόρτισή της, το φως εργασίας θα αναβοσβήσει δύο
φορές και μετά θα μειωθεί η έντασή του. Μετά από δύο λεπτά,
η μπαταρία θα αποφορτιστεί πλήρως και θα τερματιστεί άμεσα
η λειτουργία του εργαλείου. Τότε, αντικαταστήστε την μπαταρία
με μια φρέσκια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τη μείωση του κινδύνου
τραυματισμού, πάντα να έχετε μια εφεδρική μπαταρία
ή δευτερεύοντα φωτισμό διαθέσιμο αν αυτό κρίνεται
απαραίτητο από τις συνθήκες.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετε
την μπαταρία πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο σετ μπαταριών
και φορτιστές της DeWALT.
Εισαγωγή και αφαίρεση του πακέτου
μπαταριών από το εργαλείο (εικ. B)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τα καλύτερα αποτελέσματα, να βεβαιώνεστε ότι
το πακέτο μπαταριών 5 είναι πλήρως φορτισμένο.
Για Να Τοποθετησετε Το Πακετο
Μπαταριων Στη Λαβη Του Εργαλειου
1. Ευθυγραμμίστε το πακέτο μπαταριών 5 με τις ράγες μέσα
στη λαβή του εργαλείου (εικ. B).
2. Σπρώξτε το μέσα στη λαβή ώσπου να τερματίσει πλήρως
και να ασφαλίσει στο εργαλείο και βεβαιωθείτε ότι δεν
θα απασφαλιστεί.
Για να αφαιρεσετε το πακετο μπαταριων
απο το εργαλειο
1. Πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης 6 της μπαταρίας και
τραβήξτε σταθερά το πακέτο μπαταριών έξω από τη λαβή
του εργαλείου.
2. Εισάγετε το πακέτο μπαταριών μέσα στο φορτιστή
όπως περιγράφεται στο τμήμα περί φορτιστή του
παρόντος εγχειριδίου.
Πακετα μπαταριων με δεικτη φορτιου
(Εικ. B)
Ορισμένα πακέτα μπαταριών DeWALT περιλαμβάνουν ένα
δείκτη φορτίου. Αυτός αποτελείται από τρεις πράσινες λυχνίες
LED που υποδηλώνουν το επίπεδο του φορτίου που απομένει
στο πακέτο μπαταριών.
Για να ενεργοποιήσετε το δείκτη φορτίου, πατήστε και κρατήστε
πατημένο το κουμπί 6 του δείκτη φορτίου. Θα ανάψει ένας
συνδυασμός των τριών πράσινων λυχνιών LED που είναι
ενδεικτικός του επιπέδου του φορτίου που απομένει. Όταν
το επίπεδο του φορτίου στη μπαταρία είναι κάτω από το
χρησιμοποιήσιμο όριο, ο δείκτης φορτίου δεν θα ανάψει και η
μπαταρία θα χρειαστεί να επαναφορτιστεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο δείκτης φορτίου αποτελεί μόνο μια ένδειξη του
φορτίου που έχει απομείνει στο πακέτο μπαταριών. Δεν δείχνει
τη λειτουργικότητα του εργαλείου και υπόκειται σε μεταβολές
βάσει των εξαρτημάτων του προϊόντος, της θερμοκρασίας και
της εφαρμογής του τελικού χρήστη.
Αφαίρεση συρματόσχοινου από το μηχάνημα
απόφραξης αποχετεύσεων και εγκατάσταση
τυμπάνου συρματόσχοινου
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, φοράτε γυαλιά ασφαλείας ή γυαλιά με
πλευρικά προστατευτικά. Πάντα να φοράτε δερμάτινα
γάντια, με γάντια λατέξ από μέσα. Το συρματόσχοινο
βρίσκεται υπό μηχανική καταπόνηση και μπορεί να
ξετυλιχτεί απροσδόκητα. Το εξάρτημα στο άκρο του
συρματόσχοινου μπορεί να είναι αιχμηρό.
Αφαιρείτε το συρματόσχοινο για καθαρισμό μετά από
κάθε χρήση.
Για να αφαιρέσετε το συρματόσχοινο:
1. Αφαιρέστε το πακέτο μπαταρίας από το εργαλείο.
2. Τραβήξτε την μπροστινή λαβή 10 προς τα έξω μακριά από
το εργαλείο στην απασφαλισμένη θέση.
3. Με το εργαλείο να υποστηρίζεται κατακόρυφα, αφαιρέστε
τις τέσσερις βίδες από το κάλυμμα 9 του τυμπάνου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Το συρματόσχοινο βρίσκεται
υπό μηχανική καταπόνηση και μπορεί να ξετυλιχτεί
απροσδόκητα. Διατηρήστε την πίεση στο κάλυμμα του
τυμπάνου ώστε να μην ξετυλιχτεί.
4. Σηκώστε προσεκτικά το κάλυμμα του τυμπάνου, και πιάστε
από κάτω σταθερά το συρματόσχοινο ενώ τραβάτε το
κάλυμμα του τυμπάνου 9 και την μπροστινή λαβή 10 για
να εκθέσετε το εσωτερικό τύμπανο 12 .
151
Ελληνικά
5. Αφαιρέστε το συρματόσχοινο από το κάλυμμα του τυμπάνου
και την μπροστινή λαβή και εισάγετέ το μέσα στο εσωτερικό
τύμπανο. Τοποθετήστε το κάλυμμα του τυμπάνου παράμερα.
6. Αφαιρέστε προσεκτικά το εσωτερικό τύμπανο με
το συρματόσχοινο από το μηχάνημα απόφραξης
αποχετεύσεων.
7. Όταν καθαρίζετε το συρματόσχοινο, ξετυλίγετέ το
προσεκτικά από το εσωτερικό τύμπανο. Βλ. Καθαρισμός
στην ενότητα Συντήρηση.
Για να εγκαταστήσετε το συρματόσχοινο:
1. Αφαιρέστε το πακέτο μπαταρίας από το εργαλείο.
2. Τραβήξτε την μπροστινή λαβή 10 προς τα έξω μακριά από
το εργαλείο στην απασφαλισμένη θέση.
3. Αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες από το κάλυμμα τυμπάνου 9 .
4. Τυλίξτε τελείως το καθαρό και στεγνό συρματόσχοινο μέσα
στο εσωτερικό τύμπανο 12 ακολουθώντας το σύμβολο
κατεύθυνσης του συρματόσχοινου 14 (Εικ. A).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Το τύλιγμα του συρματόσχοινου
στη λανθασμένη κατεύθυνση θα μπορούσε να έχει
ως αποτέλεσμα το εργαλείο να ασκήσει υπερβολική
ροπή προκαλώντας τσάκισμα του συρματόσχοινου
όταν μαγκώσει.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην εγκαταστήσετε ένα
καινούργιο συρματόσχοινο περνώντας το μέσα από την
μπροστινή λαβή του εργαλείου. Πάντα να αφαιρείτε το
κάλυμμα του τυμπάνου για να μπορείτε να βεβαιώνεστε ότι
το συρματόσχοινο τυλίγεται στη σωστή κατεύθυνση.
5. Τοποθετήστε το εσωτερικό τύμπανο με το συρματόσχοινο
πάλι μέσα στο εργαλείο.
6. Τραβήξτε προσεκτικά το άκρο σχήματος βολβού του
συρματόσχοινου έξω από το εσωτερικό τύμπανο και
περάστε το μέσα από την μπροστινή λαβή.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Το συρματόσχοινο βρίσκεται
υπό μηχανική καταπόνηση και μπορεί να ξετυλιχτεί
απροσδόκητα. Διατηρήστε την πίεση στο συρματόσχοινο
ώστε να μην ξετυλιχτεί.
7. Τοποθετήστε το κάλυμμα τυμπάνου και την μπροστινή λαβή
πάνω από το εσωτερικό τύμπανο και επανεγκαταστήστε τις
τέσσερις βίδες. Σφίξτε καλά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν η μονάδα δεν είναι ζυγοσταθμισμένη και/ή
παρατηρούνται δονήσεις χωρίς λόγο, τότε ίσως δεν έχει
τυλιχτεί σωστά το συρματόσχοινο.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Να τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες
ασφαλείας και τις ισχύουσες ρυθμίσεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετε
την μπαταρία πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
152
Ο φορτιστής και το πακέτο μπαταριών δεν επιδέχονται σέρβις.
ΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πάντα να φοράτε προστασία ματιών
και άλλο προστατευτικό εξοπλισμό όπως είναι κατάλληλος
για την εκάστοτε εργασία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πάντα να φοράτε δερμάτινα γάντια
εργασίας, με γάντια λατέξ από μέσα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιήσετε το εργαλείο αν
υπάρχουν περισσότερα από 15 cm συρματόσχοινου έξω
από το σωλήνα ή το τύμπανο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το συρματόσχοινο μπορεί να
τινάζεται ανεξέλεγκτα ή να μπερδευτεί.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην κρατάτε το συρματόσχοινο ενώ
περιστρέφεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η διαμόρφωση στο άκρο του
συρματόσχοινου μπορεί να είναι αιχμηρή.
Κατάλληλη θέση χεριών (εικ. D)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
προσωπικού τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΟΤΕ
την κατάλληλη θέση των χεριών, όπως φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
προσωπικού τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να κρατάτε καλά
το εργαλείο για να είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
Για τη σωστή τοποθέτηση των χεριών απαιτείται ένα χέρι στην
μπροστινή λαβή 10 , με το άλλο χέρι στην κύρια λαβή 3 .
Απόφραξη μιας αποχέτευσης
1. Τοποθετήστε το κουμπί επιλογής κίνησης εμπρός/πίσω 1
στη μεσαία θέση.
2. Τοποθετήστε το πακέτο μπαταρίας μέσα στη λαβή.
3. Μετακινήστε το κουμπί επιλογής κίνησης εμπρός/πίσω 1
στην μπροστινή θέση.
4. Τραβήξτε την μπροστινή λαβή 10 προς τα έξω στην
απασφαλισμένη θέση.
5. Τραβήξτε τουλάχιστον 46 cm (18») του συρματόσχοινου
από το εργαλείο. Εισάγετε τουλάχιστον 30 cm (12»)
συρματόσχοινου μέσα στην αποχέτευση, αφήνοντας
εκτεθειμένο όχι περισσότερο από 15 cm (6»)
συρματόσχοινου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιήσετε το εργαλείο
αν είναι εκτεθειμένο περισσότερο από 15 cm (6»)
συρματόσχοινου. Το μεγαλύτερο μήκος μπορεί να
προκαλέσει συστροφή, τσάκισμα, θραύση ή ανεξέλεγκτο
τίναγμα του συρματόσχοινου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πάντα να φοράτε δερμάτινα γάντια
προστασίας με γάντια λατέξ από μέσα όταν χρησιμοποιείτε
το μηχάνημα απόφραξης αποχετεύσεων.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν το συρματόσχοινο μπλοκάρει
είτε λόγω της απόφραξης είτε λόγω του σωλήνα και δεν
μπορεί να περιστραφεί, ανατρέξτε στην ενότητα Για να
ξεμπλοκάρετε το μηχάνημα απόφραξης αποχετεύσεων.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν το συρματόσχοινο σταματήσει
να περιστρέφεται λόγω απόφραξης στο σωλήνα,
ελευθερώστε αμέσως το διακόπτη σκανδάλης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε την κίνηση πίσω
μόνο για να ελευθερώσετε το συρματόσχοινο από
ένα εμπόδιο.
6. Συνεχίστε να προωθείτε το συρματόσχοινο στο σωλήνα με
το χέρι έως ότου αυτό γίνει δύσκολο.
7. Καθώς η προώθηση του συρματόσχοινου γίνεται πιο
δύσκολη, μετακινήστε την μπροστινή λαβή προς τα πίσω
για να ασφαλίσετε το συρματόσχοινο, με μόνο 15 cm (6»)
συρματόσχοινου εκτεθειμένα. Με τα χέρια μακριά από
το συρματόσχοινο, πατήστε τη σκανδάλη για να αρχίσει
να περιστρέφεται το συρματόσχοινο, και μετακινήστε το
μηχάνημα απόφραξης αποχετεύσεων προς την άνοιγμα της
αποχέτευσης για να σπρώξετε το συρματόσχοινο προς τα
κάτω μέσα στην αποχέτευση.
8. Ελευθερώστε τη σκανδάλη, μετακινήστε την μπροστινή
λαβή προς τα εμπρός για να απασφαλίσετε το
συρματόσχοινο, πιάστε το συρματόσχοινο με το χέρι
που έχει το γάντι για να το εμποδίσετε να πέσει έξω από
την αποχέτευση και τραβήξτε το μηχάνημα απόφραξης
αποχετεύσεων προς τα πίσω ώστε να μην είναι εκτεθειμένο
μήκος συρματόσχοινου μεγαλύτερο από 15 cm (6»).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το συρματόσχοινο δεν είναι συνδεδεμένο
στο εσωτερικό τύμπανο. Να είστε προσεκτικοί όταν
εξάγετε τα τελευταία 1,5 m έως 2,13 m (5 έως 7 πόδια) του
συρματόσχοινου, για να διασφαλίσετε ότι δεν θα βγει τελείως
από το μηχάνημα.
9. Επαναλάβετε τα βήματα 6–8 για να συνεχίσετε την
προώθηση του συρματόσχοινου.
Για να ξεμπλοκάρετε το μηχάνημα
απόφραξης αποχετεύσεων
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι το συρματόσχοινο
έχει σταματήσει τελείως πριν το θέσετε στην κίνηση προς
τα πίσω.
1. Θέστε την μπροστινή λαβή στην απασφαλισμένη θέση και το
διακόπτη κίνησης εμπρός/πίσω στη θέση κίνησης πίσω.
2. Αποσύρετε το εργαλείο μερικές ίντσες ενώ λειτουργεί με
κίνηση πίσω, για να ελευθερώσετε το συρματόσχοινο.
3. Σταματήστε το εργαλείο.
4. Αφού το εργαλείο έχει σταματήσει τελείως, θέστε το πάλι
στην θέση κίνησης εμπρός.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η λειτουργία του εργαλείου με κίνηση προς τα
πίσω για μεγάλα διαστήματα μπορεί να προκαλέσει ζημιά
στο συρματόσχοινο και στα αξεσουάρ. Χρησιμοποιείτε την
κίνηση πίσω μόνο για να ελευθερώσετε το συρματόσχοινο
από ένα εμπόδιο.
Αφαίρεση του συρματόσχοινου από την
αποχέτευση
1. Θέστε την μπροστινή λαβή στην απασφαλισμένη θέση.
2. Θέστε το διακόπτη ελέγχου κίνησης εμπρός/πίσω στη θέση
κίνησης εμπρός.
3. Πατήστε ελαφρά τη σκανδάλη και τραβήξτε το εργαλείο
προς τα πίσω για να αφαιρέσετε από την αποχέτευση
15 cm (6») συρματόσχοινου.
Ελληνικά
4. Ελευθερώστε τη σκανδάλη και ασφαλίστε το κουμπί
επιλογής κίνησης εμπρός/πίσω στη μεσαία θέση.
5. Σκουπίστε το εκτεθειμένο συρματόσχοινο με ένα πανί και
τροφοδοτήστε το πάλι μέσα στο εργαλείο.
6. Επαναλάβετε τα βήματα 1–5 έως ότου το συρματόσχοινο
είναι κοντά στο άνοιγμα της αποχέτευσης. Κατόπιν
τροφοδοτήστε το υπολειπόμενο συρματόσχοινο πάλι μέσα
στο τύμπανο με το χέρι.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην ανασύρετε το κοπτικό
από το άνοιγμα της αποχέτευσης ενώ περιστρέφεται
το συρματόσχοινο. Το συρματόσχοινο θα μπορούσε να
τινάζεται και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν φυλάξετε το εργαλείο, πλύνετε το
συρματόσχοινο και το τύμπανο (βλ. Καθαρισμός).
Συμβουλή: Είναι χρήσιμο να έχετε μια ροή νερού που θα τρέχει
μέσα από τον αγωγό για να παρασύρει τα υπολείμματα των
υλικών τόσο όταν είναι σε λειτουργία το εργαλείο όσο και μετά.
Αποφύγετε να βρέξετε το μοτέρ, τη λαβή και την μπαταρίας.
7. Όταν το συρματόσχοινο πλησιάσει στο άνοιγμα της
αποχέτευσης, πάρτε το δάχτυλό σας από το διακόπτη
σκανδάλης για να σταματήσετε την περιστροφή του
συρματόσχοινου.
Πίνακας εφαρμογών συρματόσχοινου
Μέγεθος
συρματόσχοινου
Μέγεθος
σωλήνα
Τυπικές εφαρμογές
6 mm
(1/4")
19 mm to 38 mm
(3/4" to 1-1/2")
Νιπτήρες και αποχετεύσεις
μπανιέρας
8 mm
(5/16")
32 mm to 50 mm
(1-1/4" to 2")
Νεροχύτες, κάδοι πλυσίματος,
μικρές αποχετεύσεις
10 mm
50 mm to 76 mm
Αποχετεύσεις δαπέδου,
(3/8")
(2" to 3")
τουαλέτες
Το συρματόσχοινο διαμέτρου 6 mm (1/4») και 8 mm (5/16») με
ένα άκρο σχήματος βολβού μπορεί περιστρεφόμενο να περάσει
από τις περισσότερες μπάρες σχάρας και να λειτουργήσει καλά
σε αγωγούς που έχουν φράξει από μαλακά υλικά όπως τρίχες,
σαπούνι, λίπη κλπ.
Μέγιστη χωρητικότητα: 10,6 m (35 ft.) συρματόσχοινου
10 mm (3/8»).
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DeWALT σχεδιάστηκε για να
λειτουργεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα με ελάχιστη συντήρηση.
Η συνεχής ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή
φροντίδα του εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετε
την μπαταρία πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
153
Ελληνικά
Αξεσουάρ DeWALT διαθέσιμα για αγορά
Λίπανση
Το ηλεκτρικό σας εργαλείο δεν απαιτεί επιπλέον λίπανση.
DCD2000
Εσωτερικό τύμπανο
DCD2005
7,6 m συρματόσχοινου 8 mm με κεφαλή
σχήματος βολβού
Για την προστασία του περιβάλλοντος
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αφαιρείτε την μπαταρία πριν τον
καθαρισμό του εργαλείου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για την αφαίρεση ρύπων και σκόνης,
χρησιμοποιήστε ξηρό αέρα κάθε φορά που διαπιστώνετε
συγκέντρωση σκόνης εντός και γύρω από τις θυρίδες
αερισμού. Όταν εκτελείτε αυτή τη διαδικασία, να φοράτε
εγκεκριμένο προστατευτικό για τα μάτια και εγκεκριμένη
μάσκα για τη σκόνη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες ή
άλλες ισχυρές χημικές ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου. Αυτές οι χημικές
ουσίες μπορούν να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα τμήματα.
Χρησιμοποιείτε ένα πανί που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό
και ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ την εισροή τυχόν
υγρών στο εσωτερικό του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε υγρό. Ποτέ μην
αφήσετε οποιοδήποτε υγρό να εισέλθει στο μοτέρ και στη
λαβή του εργαλείου. Ποτέ μη βυθίσετε κανένα μέρος του
εργαλείου σε υγρό.
Ξεπλένετε, στεγνώνετε και λαδώνετε ελαφρά το συρματόσχοινο
μετά από κάθε χρήση για να αποτρέψετε ζημιές από ιζήματα
και από χημικά καθαρισμού αποχετεύσεων. Αφαιρείτε το
συρματόσχοινο και το εσωτερικό τύμπανο πριν ξεπλύνετε. Βλ.
Αφαίρεση συρματόσχοινου από το μηχάνημα απόφραξης
αποχετεύσεων και εγκατάσταση τύμπανου συρματόσχοινου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το συρματόσχοινο μπορεί να συστραφεί,
να τσακίσει ή να σπάσει αν υποστεί υπερβολική
μηχανική καταπόνηση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Να φοράτε δερμάτινα γάντια με
γάντια λατέξ από μέσα.
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: iΕπειδή τα αξεσουάρ που δεν
προσφέρονται ή δεν συνιστώνται από την DeWALT, δεν
έχουν δοκιμαστεί μ’ αυτό το προϊόν, η χρήση τέτοιου
είδους αξεσουάρ θα μπορούσε να είναι επικίνδυνη. Για
να ελαττώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, πρέπει να
χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που συνιστώνται από
την DeWALT.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κατάλληλα
παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο με τον
οποίο συνεργάζεστε.
154
Χωριστή συλλογή. Τα προϊόντα και οι μπαταρίες που
επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να
απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.
Τα προϊόντα και οι μπαταρίες περιέχουν υλικά που
μπορούν να ανακτηθούν ή να ανακυκλωθούν ώστε να μειωθούν
οι ανάγκες για πρώτες ύλες. Παρακαλούμε να ανακυκλώνετε
τα ηλεκτρικά προϊόντα και τις μπαταρίες σύμφωνα με τους
τοπικούς κανονισμούς. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται
στον ιστότοπο www.2helpU.com.
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Η μπαταρία μεγάλης διάρκειας λειτουργίας πρέπει να
επαναφορτίζεται, όταν αδυνατεί πλέον να παράγει επαρκή
ισχύ για εργασίες, οι οποίες πραγματοποιούνταν εύκολα
στο παρελθόν. Στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής της,
απορρίψτε της με τρόπο που σέβεται το περιβάλλον:
• Εξαντλήστε τη μπαταρία λειτουργώντας το εργαλείο, κατόπιν
αφαιρέστε την από το εργαλείο.
• Οι κυψέλες μπαταριών λιθίου-ιόντων είναι ανακυκλώσιμες.
Παραδίδετέ τις στο κατάστημα αγοράς ή σε τοπικό σταθμό
ανακύκλωσης. Τα συλλεγόμενα πακέτα μπαταριών θα
ανακυκλώνονται ή θα απορρίπτονται με σωστό τρόπο.
155
156
157
Belgique et
Luxembourg België en Luxemburg
DeWALT - Belgium BVBA
Egide Walschaertsstraat 16
2800 Mechelen
Tel: NL 32 15 47 37 63
Tel: FR 32 15 47 37 64
Fax:
32 15 47 37 99
www.dewalt.be
enduser.BE@SBDinc.com
Danmark
DeWALT (Stanley Black&Decker AS)
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Tel:
Fax:
www.dewalt.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Deutschland
DeWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:06126-21-0
Fax:06126-21-2770
www.dewalt.de
infodwge@sbdinc.com
Ελλάς
DeWALT (Ελλάς) Α.Ε.
EΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος 7
& Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 74, Αθήνα
SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) – 193 00 Ασπρόπυργος
Τηλ:00302108981616
Φαξ:00302108983570
www.dewalt.gr
Greece.Service@sbdinc.com
España
DeWALT Ibérica, S.C.A.
Parc de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
934 797 400
934 797 419
www.dewalt.es
respuesta.postventa@sbdinc.com
France
DeWALT
5, allée des Hêtres
BP 60105, 69579 Limonest Cedex
Tel:
Fax:
04 72 20 39 20
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
scufr@sbdinc.com
Schweiz
Suisse
Svizzera
DeWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel:
Fax:
044 - 755 60 70
044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
service@rofoag.ch
Ireland
DeWALT
Building 4500, Kinsale Road
Cork Airport Business Park
Cork, Ireland
Tel:00353-2781800
Fax:
01278 1811
www.dewalt.ie
Sales.ireland@sbdinc.com
Italia
DeWALT
via Energypark 6
20871 Vimercate (MB), IT
Tel: Fax: 800-014353
39 039-9590200
39 039-9590311
www.dewalt.it
Nederlands
DeWALT
Netherlands BVPostbus 83,
6120 AB BORN
Tel:
Fax:
31 164 283 063
31 164 283 200
www.dewalt.nl
Norge
DeWALT
Postboks 4613
0405 Oslo, Norge
Tel: Fax: 45 25 13 00
45 25 08 00
www.dewalt.no
kundeservice.no@sbdinc.com
Österreich
DeWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248, A-1230 Wien
Tel: Fax: 01 - 66116 - 0
01 - 66116 - 614
www.dewalt.at
service.austria@sbdinc.com
Portugal
DeWALT
Ed. D Dinis, Quina da Fonte
Rua dos Malhoes 2 2A 2º Esq.
Oeiras e S. Juliao da Barra, paço de Arcos e Caxias
2770 071 Paço de Arcos
Tel: Fax: +351 214667500
+351214667580
www.dewalt.pt
resposta.posvenda@sbdinc.com
Suomi
DeWALT
PL47
00521 Helsinki, Suomi
Puh: Faksi:
010 400 4333
0800 411 340
www.dewalt.fi
asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Sverige
DeWALT
BOX 94
43122 Mölndal
Sverige
Tel:
Fax: 031 68 61 60
031 68 60 08
www.dewalt.se
kundservice.se@sbdinc.com
Türkiye
Sanayi ve Ticareet Bakanlığı tebliğince kullanim ömrü 7 yıldır.
Stanley Black & Decker Turkey Alet Üretim San. Tic. Ltd.Şti.
Kozyataği Mh Değirmen Sk.
Nida Kule No: 18 Kat: 6, 34742
Kadıköy, İstanbul, Türkiye
Tel: Faks:
+90 216 665 2900
+90 216 665 2901
www.dewalt.com.tr
info-tr@sbdinc.com
United
Kingdom
DeWALT, 210 Bath Road;
Slough, Berks SL1 3YD
Tel: Fax: 01753-567055
01753-572112
www.dewalt.co.uk
emeaservice@sbdinc.com
Australia
DeWALT
810 Whitehorse Road Box Hill
VIC 3103 Australia
Tel: Aust 1800 338 002
Tel: NZ 0800 339 258
www.dewalt.com.au
www.dewalt.co.nz
Middle East Africa
DeWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, UAE
Tel: Fax: www.dewalt.ae
Service.MEA@sbdinc.com
N495885
70 20 15 10
70 22 49 10
971 4 812 7400
971 4 2822765
05/17
Download PDF

advertising