DW712N | DeWalt DW712N MITRE SAW Type 4 instruction manual

DW712
DW712N
Final Page Size: A4 (210 mm x 297mm)
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)8
Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen)17
English (original instructions)27
Español (traducido de las instrucciones originales)36
Français (traduction de la notice d’instructions originale)45
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)54
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)63
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)72
Português (traduzido das instruções originais)
81
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)91
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)99
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
108
118
Copyright DeWALT
2
19
1
18
17
16
2
15
13
14
11
3
12
10
9
8
7
4
5
6
A1
1
26
25
24
23
27
28
29
31
30
32
A2
2
35
36
A4
A5
14 13
18
37
3
30
11
A6
30
B
17
40
2
40
40
C
E1
42 44
E2
43
45
42 43 45
2
E3
3
47
46
45
48 49
26
45 43 16
E4
5
E5
4
F1
50
F2
53
47
53
51
3
F3
6
52
F4
53
54 55
4
G
4
H
56
57
47
51
11
I1
I2
3
52
59
58
10
28
I3
I4
I4
3
29
58
9
60
J1
I5
76
8
61
27
62
63
J2
K
5
65
64
1
19
DW712
L
M
13
20
6
N
O
P
Q
R1
R2
A
S1
S2
67
15
67
66
31
67
12
T
U
2
1
20
3
V
7
DA NS K
GERINGSSAV
DW712, DW712N
Tillykke!
Du har valgt et DeWALT værktøj. Mange års erfaring og indgående
produktudvikling og innovation gør DeWALT til en af de mest pålidelige
partnere til professionelle brugere af elværktøj.
Tekniske Data
DW712 DW712N
QS
QS
Spænding V
230
230
Type
6
4
Afgiven effekt
W
1600
1600
Strømtilførsel (230 V) A
8
8
Klingediameter
mm216216
Huldiameter
mm3030
Maks. klingetykkelse
mm
1,8
1,8
Klingehastighedmin-13500–46005400
Maks. tværsnitkapacitet ved 90/90°
mm
300 x 70
300 x 70
Maks. geringssnitkapacitet ved 45˚
mm
212
212
Maks. skæredybde ved 90˚
mm
70
70
Maks. skråsnitsdybde 45˚
mm
50
50
Gering (yderpositioner)
venstre
50˚
50˚
højre
60˚
60˚
Affasning (yderpositioner)
venstre
48˚
48˚
højre
2˚
2˚
0° gering
Resultatbredde ved maks. højde 70 mm
mm
300
300
Resultathøjde ved maks. bredde 300 mm
mm
70
70
45° gering venstre
Resultatbredde ved maks. højde 70 mm
mm
212
212
Resultathøjde ved maks. bredde 212 mm
mm
70
70
45° gering højre
Resultatbredde ved maks. højde 70 mm
mm
212
212
Resultathøjde ved maks. bredde 212 mm
mm
70
70
45° affasning venstre
Resultatbredde ved maks. højde 50 mm
mm
300
300
Resultathøjde ved maks. bredde 300 mm
mm
50
50
31,62° gering, 33,85° affasning
Resultathøjde ved maks. bredde 254 mm
mm
65
65
Bremsetid for klinge
s
< 10
< 10
Støvopsamlingseffektivitet
mg/m
< 2,0
< 2,0
Vægt kg
21
21
Støjværdier og vibrationsværdier (triax vector sum) i henhold til EN61029
LPA (emissions lydtryksniveau)
dB(A)
91
91
LWA(lydtryksniveau)
dB(A)
104
104
K(usikkerhed for det angivne lydniveau)
dB(A)
2,9
2,9
Vibrationsemissionsværdi ah =
Usikkerhed K =
m/s2
m/s2
2,1
1,5
2,1
1,5
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette vejledningsark, er
målt i overensstemmelse med en standardiseret test, der er angivet i
EN61029 og kan anvendes til at sammenligne et værktøj med et andet.
Det kan anvendes til en foreløbig eksponeringsvurdering.
8
ADVARSEL: Det angivne vibrationsemissionsniveau
repræsenterer værktøjets hovedanvendelsesområder. Hvis
værktøjet anvendes til andre formål, med andet tilbehør eller
vedligeholdes dårligt, kan vibrationsemissionen imidlertid
variere. Det kan forøge eksponeringsniveauet over den
samlede arbejdsperiode markant.
Et estimat af eksponeringsniveauet for vibration bør også
tage højde for de gange, værktøjet slukkes, eller når det
kører men ikke bruges til at arbejde. Det kan mindske
eksponeringsniveauet over den samlede arbejdsperiode
markant.
Identificér yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at
beskytte operatøren mod vibrationens effekter, som f.eks.:
vedligehold værktøjet og tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre.
Sikringer
Europa
230 V værktøj
10 ampere, strømforsyning
BEMÆRK: Dette udstyr er beregnet til tilslutning til et
strømforsyningssystem med en maksimal tilladelig systemimpedans
Zmax på 0,28 Ω ved interfacepunktet (strømforsyningsboks) på
brugerens forsyning.
Brugeren skal sikre, at dette udstyr kun tilsluttes til et strømsystem,
som opfylder ovennævnte krav. Hvis det er nødvendigt, kan brugeren
rette henvendelse til el-selskabet for at høre om systemimpedansen ved
interfacepunktet. Brugeren skal sikre, at dette udstyr kun tilsluttes til et
strømsystem, som opfylder ovennævnte krav. Hvis det er nødvendigt,
kan brugeren rette henvendelse til el-selskabet for at høre om
systemimpedansen ved interfacepunktet.
Definitioner: Sikkerhedsråd
Nedenstående definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for hvert
signalord. Læs vejledningen og læg mærke til disse symboler.
FARE: Angiver en overhængende farlig situation, der - hvis
den ikke undgås - kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
ADVARSEL: Angiver en mulig farlig situation, der - hvis
den ikke undgås - kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
FORSIGTIG: Angiver en mulig farlig situation, der - hvis
den ikke undgås - kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling,
der ikke er forbundet med personskade, men som kan
resultere i produktskade.
Betyder fare for elektrisk stød.
Betyder risiko for brand.
EF-overensstemmelseserklæring
MASKINDIREKTIV
GERINGSSAV
DW712, DW712N
DeWALT erklærer, at produkterne beskrevet under Tekniske data er
udformet i overensstemmelse med:
2006/42/EF, EN61029-1:2009 +A.11:2010, EN61029-2-11:2012
+A11:2013
Disse produkter overholder også direktivet 2014/30/EU og 2011/65/EU.
Kontakt DeWALT på følgende adresse for yderligere oplysninger eller se
bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den tekniske fil og
udsteder denne erklæring på vegne af DeWALT.
Markus Rompel
Direktør for maskinteknik
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
20.04.2016
DANSK
Sikkerhedsanvisninger
ADVARSEL! Når der bruges elektrisk værktøj, bør der
tages grundliggende sikkerhedsforanstaltninger, for at
reducere risiko for elektrisk stød og personskade
inklusiv følgende.
Alle disse anvisninger skal læses, inden der gøres forsøg på at betjene
dette produkt; disse anvisninger bør gemmes til senere brug.
GEM DENNE VEJLEDNING TIL SENERE BRUG
15. Frakobl værktøjer.
Når værktøjer ikke bruges, og inden service og udskiftning af
tilbehør, som for eksempel klinger, bor og skærere, skal værktøjer
kobles fra strømforsyningen.
16.Fjern justeringsnøgler og skruenøgler.
Gør det til en vane at kontrollere om justeringsnøgler og skruenøgler
er fjernet fra værktøjet inden det betjenes.
17. Undgå utilsigtet opstart af værktøjet.
Generelle sikkerhedsbestemmelser
Værktøjet må ikke bæres med fingeren på kontakten. Sørg for at
værktøjet er i “off” position (slukket) inden det tilsluttes.
1.Hold arbejdsområdet ryddet.
18. Brug forlængerledninger, der egner sig til udendørs brug.
Overfyldte områder og arbejdsbænke opfordrer til ulykker.
Efterse forlængerledningen inden brug og udskift den, hvis den er
beskadiget. Når værktøjet bruges udendørs, må der kun bruges
forlængerledninger som egner sig til udendørs brug, samt er
afmærket til udendørs brug.
2.Tag hensyn til arbejdsmiljøet.
Værktøjet må ikke udsættes for regn. Værktøjet må ikke bruges
under våde eller fugtige forhold. Sørg for, at arbejdsområdet er
ordentligt oplyst (250–300 Lux). Værktøjet må ikke bruges, hvor
der er brand- eller eksplosionsfare, f.eks. i nærheden af brændbare
væsker eller gasser.
3.Værn mod elektrisk stød.
Undgå at komme i kontakt med jordede overflader (f.eks. rør,
radiatorer, komfurer og køleskabe). Når værktøjet bruges under
ekstreme forhold (f.eks. høj fugtighed, når der produceres
metalspåner osv.), kan den elektriske sikkerhed forbedres ved at
indsætte en isolerende transformer eller en fejlstrømsafbryder.
19. Vær opmærksom.
Hold godt øje med, hvad du foretager dig. Brug sund fornuft.
Værktøjet må ikke betjenes når du er træt, eller under inflydelse af
stoffer eller alkohol.
20. Undersøg, om der er beskadigede dele.
5.Stil ubrugt værktøj til opbevaring.
Inden brug, skal værktøjet og hovedledningen kontrolleres for at
fastslå om den kan fungere korrekt ifølge det tilsigtede formål.
Kontroller de bevægelige deles indstilling, binding, beskadelse af
dele, opstilling, samt andre forhold, der kan påvirke driften. En
skærm eller andre dele, som er beskadiget, skal repareres eller
udskiftes af et autoriseret servicecenter, medmindre andet er
angivet i denne brugervejledning. Få defekte kontakter udskiftet af
et autoriseret servicecenter. Undlad at bruge værktøjet, hvis det ikke
er muligt at tænde og slukke det med kontakten. Forsøg aldrig at
udføre reparationen selv.
Når værktøj ikke er i brug, skal det opbevares på et tørt og
forsvarligt aflåst sted utilgængeligt for børn.
4.Hold uvedkommende væk.
Lad ikke personer, specielt børn, blive involveret i arbejdet,
røre værktøjet eller forlængerledningen, og hold dem væk fra
arbejdsområdet.
6.Undlad at overbelaste værktøjet.
Jobbet foretages på bedre og sikrere måde med den tilsigtede
hastighed.
7.Brug det korrekte værktøj.
Tving ikke mindre værktøj eller ekstraudstyr til at gøre samme
arbejde som et værktøj til industriel brug. Anvend aldrig værktøjet til
ikke-tiltænkte formål; brug f.eks. ikke en rundsav til at skære i grene
eller træstammer.
8.Vær hensigtsmæssigt klædt på.
Bær ikke løst tøj eller smykker, da de kan gribe fat i bevægelige
dele. Det anbefales at der bæres skridsikkert fodtøj, når der
arbejdes udendørs. Bær hårbeklædning for at holde på langt hår.
9.Brug beskyttelsesudstyr.
Bær altid sikkerhedsbriller. Brug en ansigts- eller støvmaske, hvis
arbejdet skaber støv og flyvende partikler. Hvis dette materiale kan
være varmt, skal der også bæres et varmebestandigt forklæde.
Bær høreværn til hver en tid. Bær sikkerhedshjelm til hver en tid.
ADVARSEL! Hvis der bruges tilbehør eller ekstraudstyr,
eller udføres en opgave med dette værktøj ud over hvad
der er anbefalet i denne brugervejledning, kan det indebære
risiko for personskade.
21. Få værktøjet repareret af en kvalificeret person.
Dette el-værktøj opfylder relevante sikkerhedsregler. Reparationer
må kun udføres af kvalificerede personer med originale reservedele,
da det ellers kan bringe brugeren i fare.
Yderligere sikkerhedsregler for geringssave
• Maskinen er udstyret med en specielt konfigurret el-ledning,
som kun må udskiftes af fabrikanten eller en autoriseret
servicerepræsentant.
• Saven må ikke bruges til at save andre materialer, som ikke
anbefales af fabrikanten.
• Arbejd ikke med maskinen uden anbragte beskyttelsesskærme,
eller hvis beskyttelsesskærmene ikke virker, eller ikke er korrekt
vedligeholdte.
10. Tilslut støvudsugningsudstyr.
• Sørg for at armene sidder forsvarligt fast når der foretages
smigskæringer.
Hvis der anvendes støvudsugnings- eller -opsamlingsudstyr, skal
dette tilsluttes og anvendes korrekt.
• Hold gulvområdet omkring maskinens niveau ryddet og fri for løse
materialer, f.eks. skaller og afskæringer.
11. Undlad at udsætte ledningen for overlast.
• Brug savklinger, som er korrekt skærpede. Kontrollér at den
afmærkede hastighed på savklingen mindst svarer til den
hastighed, der er afmærket på savens klassificeringspladen.
Træk aldrig stikket ud af stikkontakten ved at trække i
ledningen. Hold ledningen borte fra varme, olie og skarpe kanter.
Bær aldrig værktøjet ved at holde det i ledningen.
12. Fastgør arbejdsemnet.
Brug skruetvinger eller en skruestik til at holde arbejdsemnet
på plads. Det er sikrere end at bruge hænderne, og gør begge
hænder fri til at betjene værktøjet.
13. Undlad at række for langt.
Hold god fodstilling og balance til enhver tid.
14. Vær omhyggelig med at vedligeholde værktøjet.
For bedre og sikrere ydeevne, skal skæreværktøjerne holdes skarpe
og rene. Følg anvisninger for smøring og udskiftning af tilbehør.
Kontroller værktøjerne regelmæssigt, og hvis de er beskadigede,
få dem repareret af et autoriseret servicecenter. Sørg for, at alle
håndtag og kontakter er tørre, rene og fri for fedt og olie.
• Sørg for at alle låseknapper og klemmehåndtag er stramme inden
betjeningen sættes i gang.
• Placer aldrig en hånd i klingeområdet når saven er koblet til
strømforsyningen.
• Forsøg aldrig at stoppe en kørende maskine hurtigt ved at sætte
et værktøj eller andre genstande mod klinken; dette kan medføre
alvorlige ulykker.
• Rådfør med betjeningsvejledningen inden noget tilbehør tages i
brug. Ukorrekt brug af tilbehør kan medføre beskadigelser.
• Anvend en holder eller bær handsker ved håndtering af en
savklinge.
• Sørg for at savklingen er installeret korrekt inden brug.
9
DA NS K
• Sørg for at klingen drejer i den korrekte retning.
• Undlad at bruge klinger med større eller mindre diameter end
anbefalet. Den rette klingekapacitet opnås ved at se de tekniske
data. Brug kun de i denne vejledning angivne klinger, som opfylder
EN 847-1.
• I tilfælde af et uheld eller maskinfejl, sluk omgående for maskinen
og tag strømstikket ud.
• Rapportér fejlen og afmærk maskinen, så andre ikke bruger den
fejlbehæftede maskine.
• Brug ikke revnede eller beskadigede savklinger.
• Når savklingen er blokeret på grund af helt usædvanlig
fremføringskraft under skæring, sluk for maskinen og tag
strømstikket ud. Fjern arbejdsemnet og sørg for, at savklingen kører
frit. Tænd for maskinen og start igen med at skære med nedsat
fremføringskraft.
• Anvend ingen slibe- eller diamantlameller.
• Skær aldrig lette legeringer, specielt magnesium.
• Før hvert savsnit kontrollér, at maskinen er stabil.
• Vælg den korrekte klinge til det materiale, der skal skæres.
• Hvis udstyret med en laser udskift ikke laseren med en anden
type. Reparationer må kun udføres af laserproducenten eller et
autoriseret værksted.
• Hver gang situationen tillader det, montér maskinen på en
bænk ved hjælp af bolte med en diameter på 8 mm og 80 mm i
længden.
• Brug aldrig saven uden savpladen.
• Overvej at anvende specielt designet støjreducerende klinger.
• Brug ikke HØJTLEGEREDE STÅL klinger.
ADVARSEL: Vi anbefaler brug af en reststrømsanordning
med en reststrømskapacitet på 30mA eller mindre.
• Løft klingen fra savpladen i arbejdsemnet inden kontakten slippes.
• Fastgør ikke noget imod ventilatoren for at holde motorakslen fast.
• Klingeskærmen på saven løftes automatisk når armen sænkes; den
sænkes over klingen når der trykkes på udløserstangen (17).
Restrisici
Følgende risici er forbundet med brugen af save:
• Klingeskærmen må ikke løftes manuelt, medmindre saven er
slukket. Skærmen kan løftes med hånden, når savklingerne
monteres eller fjernes, eller når saven inspiceres.
– skader forårsaget af berøring af de roterende dele
• Kontroller med jævne mellemrum om motorens luftspalter er rene
og uden skaller.
–Hørenedsættelse.
• Udskift savsnitpladen hvis den er slidt. Se vedlagte liste over
reservedele.
• Kobl maskinen fra hovedforsyningen, inden der foretages
vedligeholdelse eller når klingerne udskiftes.
• Foretag aldrig rengøring eller vedligeholdelse mens maskinen stadig
kører, og hvis hovedet ikke er i hvileposition.
• Monter såvidt muligt altid maskinen på en arbejdsbænk.
• Skærmens forreste afsnit har lameller for at lette visibiliteten når der
saves. Selvom lamellerne i høj grad reducerer flyvende rester, er der
åbninger i skærmen, og der skal altid bæres sikkerhedsbriller, når
der kigges gennem lamellerne.
• Når der saves træ, skal saven kobles til en
støvopsamlingsanordning. Tag altid hensyn til faktorer, som påvirker
støvudsættelse, som for eksempel:
-–den type materiale der skal bearbejdes (spånplader producerer
mere støv end træ);
-–savklingens skarphed;
-–korrekt indstilling af savklingen.
-–støvekstraktor med en lufthastighed ikke mindre end 20 m/s.
Sørg for at den lokale udsugning, hætter, skærme og slisker er
justeret korrekt.
På trods af overholdelsen af de relevante sikkerhedsregler og brug af
sikkerhedsudstyr kan visse restrisici ikke undgås. Disse omfatter:
– Risiko for ulykker forårsaget af udækkede dele af den roterende
savklinge.
– Risiko for kvæstelser ved udskiftning af klingen.
– Risiko for at få fingrene i klemme ved åbning af skærmene.
– Sundhedsfarer forårsaget ved indånding af støv dannet ved savning
af træ, særligt eg, bøg og MDF.
De følgende faktorer øger risikoen for åndedrætsproblemer:
– Ingen støvekstraktor er tilsluttet ved savning af træ.
– Utilstrækkelig støvudsugning på grund af tilstoppede
udsugningsfiltre.
Mærkater på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
Bær høreværn.
Brug øjeværn.
• Vær opmærksom på følgende faktorer, som påvirker udsættelse
til støj:
-–brug savklinger, som er designet til at reducere den
udsendte støj;
-–brug kun savklinger, som er korrekt skærpede;
Bærepunkt
Hold hænderne væk fra klingen.
• Vedligeholdelse af maskinen skal foretages med jævne mellemrum;
Læs instruktionerne Udførelse af et
længdedrejet snit.
• Sørg for at have tilstrækkelig almindelig og lokal belysning;
• Sørg for at operatøren er tilstrækkeligt trænet i maskinens brug,
justering og betjening;
• Sørg for at alle afstandsskiver og spindelringe passer til formålet
som angivet i denne manual.
• Lad være med at fjerne nogen afskårne dele eller andre dele
af arbejdsemnet fra skæreområdet, mens maskinen kører, og
savhovedet ikke er i hvileposition.
Læs instruktionerne Tilsidesættelse af skråsnitstop.
• Skær aldrig arbejdsemner kortere end 200 mm.
DATOKODEPOSITION (FIG. A2)
• Uden ekstra støtte er maskinen designet til at acceptere maksimale
arbejdsemnestørrelser på:
Eksempel:
Datokoden (32), der også inkluderer produktionsåret, er tryk på huset.
– Højde 70 mm gange bredde 300 mm gange længde 500 mm
2016 XX XX
– Længere arbejdsemner skal understøttes af et passende ekstra
bord, fx DE7080. Spænd altid arbejdsemnet godt fast på
savbordet.
Produktionsår
10
DANSK
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1 Samlet geringssav
1 Klingenøgle
1 Savklinge
1 Skruetvinge
1 Brugsvejledning
• Kontroller for skader på værktøjet, dele og tilbehør, der kan være
opstået under transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt og forstå den før
betjening.
Beskrivelse (Fig. A1–A6)
Disse geringsave er professionelle værktøjsmaskiner.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet. Overvågning er
påkrævet, når uerfarne brugere anvender dette værktøj.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af personer (inklusive
børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale handicaps;
mangel på erfaringer, viden eller færdigheder, medmindre de
er under overvågning af en person, der er ansvarlig for deres
sikkerhed. Børn må aldrig efterlades alene med dette produkt.
Elsikkerhed
Elmotoren er kun designet til én spænding. Kontroller altid, at
strømforsyningen svarer til spændingen på mærkepladen.
Værktøjet er dobbeltisoleret i overensstemmelse med
EN61029; derfor er en jordledning ikke påkrævet.
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk værktøj eller nogen
dele deraf. Det kan medføre materiale- eller personskade.
A1
1Tænd/sluk-kontakt
2 Bevægelig nedre beskyttelsesskærm
3 Afskærmning venstre side
4Geringshåndtag
5Geringslås
6Geringsskala
ADVARSEL! Anvend ikke maskinen til andre formål end de
tilsigtede.
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den erstattes af en
specialfremstillet ledning, der fås gennem DeWALTS serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Hvis en forlængerledning er påkrævet, skal du anvende en godkendt
3-koret forlængerledning, der passer til dette værktøjs effektforbrug
(se Tekniske data). Den minimale lederstørrelse er 1,5 mm2; den
maksimale længde er 30 m.
7 Fastgjort anslag
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles helt ud.
8 Afskærmning højre side
Installation
9 Justeringsstop til affasningsposition
10 Affasningsskala
11 Klemmehåndtag til affasning
12 Rillestop
13 Skinnelåsegreb
14 Hovelåsestift
15 Justeringsstang til notdybde
16 Knap til spindellås
17 Hovedlåsens frigøringsgreb
18 Betjeningshåndtag
19 Hastighedskontrolhjul (DW712)
A2
23 Øverste beskyttelsesskærm
24 Støvtud
25 Skinner
26 Klingenøgle
27 Friløbsgreb til affasningsstop
28 Justeringsstop for lodret position
29 Klemmegreb for øverste venstre anslag
30 Fordybning
31 Savsnitplade
32 Datokode
VALGFRIT TILBEHØR
A4
35 Stativ
A5
36 Støvudsugningssæt
UDPAKNING (FIG. B)
• Tag forsigtigt saven ud af indpakningsmaterialet.
• Udløs skinnelåsegrebet (13) og skub savhovedet tilbage for at låse
det i den bageste position.
• Tryk betjeningshåndtaget ned (18) og træk låsestiften (14) ud som
vist.
• Udløs forsigtig det nedadgående tryk og lad hovedet stige til dens
fulde højde.
BÆNKMONTERING (FIG. C) 
• Der findes huller (40) i alle fire fødder for at lette montering på
bænk. Der findes huller i to forskellige størrelser som hjælp til
forskellige boltestørrelser. Brug et af hullerne; det er ikke nødvendigt
at bruge begge. Bolte med en diameter på 8 mm og en længde på
80 mm anbefales. Montér altid din sav, så den sidder godt fast, så
bevægelse undgås. For at gøre transporten lettere kan værktøjet
monteres på et stykke krydsfinér på 12,5 mm eller tykkere, som
derefter kan fastgøres til dit arbejdsunderlag eller kan flyttes til andre
arbejdspladser og igen fastgøres.
• Sørg ved montering af saven på et stykke krydsfiner for, at
monteringsskruerne ikke stikker ud på træets underside.
Krydsfineren skal sidde plant på arbejdsunderlaget. Ved
fastspænding af saven på en arbejdsflade, må den kun spændes
fast i de spændefremspring, hvor monteringsskruehullerne er
placeret. Fastspænding på andre steder forhindrer korrekt betjening
af saven.
• Sørg for, at monteringsfladen ikke er skæv eller ujævn på andre
måder for at undgå binding og unøjagtigheder. Hvis saven vipper
på overfladen, placeres et tyndt materialestykke under en savfod,
indtil saven står stabilt på monteringsfladen.
SAMLING OG JUSTERING
A6
37 Bærerem
TILSIGTET BRUG
Din DeWALT DW712 geringsav er blevet designet til professionel
skæring af træ, træprodukter og plastik. Den udfører let, præcis og
sikker savning på tværs, gerings- og smigskæring.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for kvæstelser
skal enheden slukkes, og strømforsyningen til
maskinen afbrydes før montering og afmontering af
tilbehør, før justering eller ændring af konfiguration
eller ved udførelse af reparationer. Sørg for, at
udløserkontakten er i OFF-position. Utilsigtet start kan
medføre kvæstelser.
MONTERING AF SAVKLINGEN (FIG. A1, E1–E5)
Denne enhed er designet til brug med en nominel klingediameter
216 mm klinge med hårdtmetalskær.
• Tryk aldrig på spindlens låseknap, når strømmen er tilsluttet
til klingen eller under friløb.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i nærheden af brændbare
væsker eller gasser.
• Skær ikke lette legeringer og jernholdigt metal
(indeholdende jern eller stål) eller murværk eller støbte
cementprodukter med denne geringsav.
11
DA NS K
• Tryk på hovedlåsens udløsergreb (17) for at udløse den
nederste beskyttelsesskærm (2), hæv derefter den laveste
beskyttelsesskærm så meget som muligt.
1.Tryk med den laveste beskyttelsesskærm i løftet position ved hjælp
af beskyttelsesskærmens konsolskrue (43), på spindellåseknappen
(16) med en hånd, brug derefter den leverede klingeskruenøgle (26)
i den anden hånd til at løsne den venstre gevindklinges låseskrue
(45) ved at dreje med uret.
ADVARSEL! Du bruger spindellåsen ved at trykke på
knappen som vist og dreje spindlen med hånden, indtil du
føler, at låsen går i indgreb.
Fortsæt med at holde låseknappen inde for at forhindre, at spindlen
drejer.
• Fastspænd geringslåsen/stopstangen (56) ved hjælp af en
skruetrækker (57). Løsn derefter stangen en kvart omdrejning.
• Kontrollér, at bordet ikke bevæger sig, når håndtaget (4) låses i en
vilkårlig (ikke forudindstillet) vinkel.
KONTROL OG JUSTERING AF KLINGEN TIL BORDET (FIG. I1–I4)
• Løsn klemmegrebet til affasning (11).
• Tryk savhovedet til højre for at sikre, at det er helt lodret, og stram
klemmegrebet til affasning.
• Træk hovedet ned, indtil bladet lige netop trænger ind i
savsporet (51).
• Sæt en fast vinkel (52) på bordet og op mod klingen (47) (Fig. I2).
2.Fjern klingens låseskrue (45) og den udvendige dornkrave (46).
3.Installér savklingen (47) på ansats (48) leveret på den indvendige
dornkrave (49), og sørg for, at tænderne på den nederste kant af
klingen vender imod bagsiden af saven (væk fra brugeren).
• Gå frem som følger, hvis justering er påkrævet:
4.Udskift den udvendige dornkrave (46).
5.Stram omhyggeligt klingens låseskrue (45) ved at dreje den mod
uret, mens du holder den tilkoblede spindellås med den anden
hånd.
ADVARSEL! Vær opmærksom på, at savklingen kun kan
udskiftes på den beskrevne måde. Brug kun de savklinger,
der er specificerede under tekniske data; kat.nr.: DT4320
foreslås.
Justeringer
ADVARSEL: For at reducere risikoen for kvæstelser
skal enheden slukkes, og strømforsyningen til
maskinen afbrydes før montering og afmontering af
tilbehør, før justering eller ændring af konfiguration
eller ved udførelse af reparationer. Sørg for, at
udløserkontakten er i OFF-position. Utilsigtet start kan
medføre kvæstelser.
Geringsaven er nøjagtigt justeret fra fabrikken. Hvis rejustering er
påkrævet på grund af forsendelse, håndtering eller andre årsager, skal
nedenstående trin følges for at justere saven. Når de er foretaget, bør
disse justeringer forblive nøjagtige.
KONTROL OG JUSTERING AF KLINGEN TIL ANSLAGET (FIG. F1–F4)
• Slip geringshåndtaget (4) og tryk på geringslåsen (5) for at udløse
geringsarmen (50).
• Drej geringarmen, indtil låsen placerer den i 0° geringsposition.
Fastspænd ikke grebet.
• Træk hovedet ned, indtil bladet lige netop trænger ind i
savsporet (51).
• Læg en vinkel (52) mod venstre side af anslaget (3) og klingen (47)
(Fig. F3).
ADVARSEL: Rør ikke ved spidserne på klingens tænder
med vinklen.
• Gå frem som følger, hvis justering er påkrævet:
• Løsn skruerne (53) og flyt skalaen/geringsarmmodulet til venstre
eller højre, indtil klingen er i 90° til anslaget målt med vinklen.
• Fastgør skruerne igen (53). Du behøver ikke holde øje med
geringsmarkøren.
JUSTERING AF GERINGSMARKØREN (FIG. F1, F2 OG G)
• Slip geringshåndtaget (4) og tryk på geringslåsen (5) for at udløse
geringsarmen (50).
ADVARSEL: Rør ikke ved spidserne på klingens tænder
med vinklen.
• Løsn klemmegrebet til affasning (11) og drej stopskruen til justering
af lodret position (28) ind eller ud, indtil klingen er i 90° til bordet
målt med vinklen.
• Hvis affasningsmarkøren (58) ikke viser nul på affasningsskalaen
(10), løsnes skruen (59), der holder skalaen fast, og flyttes som
påkrævet.
JUSTERING AF ANSLAGET (FIG. J1, J2)
Den øverste del af anslaget kan justeres for frigang og giver mulighed
for at affase saven til 48° til venstre. Sådan justeres anslaget (3):
• Løsn plastikgrebet (29) og skub anslaget til venstre.
• Foretag en tørkørsel med saven slukket og kontroller
mellemrummet. Juster anslaget så tæt til klingen, som det er
praktisk, for maksimal støtte til arbejdsemnet, uden at det kommer i
vejen for armens op- og nedbevægelse.
• Fastgør grebet sikkert.
ADVARSEL: Styrerillen (60) kan blive tilstoppet med
savsmuld. Brug en pind eller svag trykluft til at rense
styrerillen.
Den bevægelige del af anslagets højre side kan justeres for maksimal
støtte til arbejdsemnet nær klingen og samtidig give mulighed for at
affase saven 45° til venstre. Glideafstanden begrænses af stopperne i
begge retninger.
Sådan justeres anslaget (8):
• Løsn fløjmøtrikken (76) for at udløse anslaget (8).
• Skub anslaget til venstre.
• Foretag en tørkørsel med saven slukket og kontroller
mellemrummet. Juster anslaget så tæt til klingen, som det er
praktisk, for maksimal støtte til arbejdsemnet, uden at det kommer i
vejen for armens op- og nedbevægelse.
• Fastgør fløjmøtrikken (76) for at fastgøre anslaget.
FRILØB AF AFFASNINGSSTOPPERE (FIG. K)
Affasningsstopperne giver mulighed for at indstille savklingen
i den lodrette position og 45° affasningsposition. Ved friløb af
affasningsstopperne kan der opnås vinkler fra 2° højre til 48° venstre.
• For at friløbe affasningsstopperne skal du først udløse savhovedet
og skubbe det en smule til venstre og derefter trække friløbsgrebet
(27) ud og dreje det til friløbspositionen (62). Friløbsgrebet klikkes
automatisk på plads.
• Indstil den ønskede affasningsvinkel og fastgør hovedet i denne
position.
• Flyt geringsarmen for at indstille geringsmarkøren (54) til nul-position
som vist på fig. G.
• For at afbryde friløbet drejes friløbsgrebet (27) tilbage i
affasningsstoppositionen (61).
• Med geringshåndtaget løst klikkes geringslåsen på plads, i det du
drejer geringsarmen til efter nul.
KONTROL OG JUSTERING AF AFFASNINGSVINKLEN (FIG. A1, A2 OG I5)
• Sørg for, at friløbsgrebet (27) er placeret i affasningsstopposition.
• Hold øje med markøren (54) og geringsskalaen (6). Hvis markøren
ikke angiver nul præcist, skal du løsne skruen (55), flytte markøren,
så den læser 0°, og fastspænde skruen.
• Løsn klemmegrebet for venstre anslag (29) og skub den øverste del
af venstre anslag så langt til venstre, som muligt.
GERINGSLÅS/STOPSTANGSJUSTERING (FIG. H)
Hvis savens base kan flyttes, når geringshåndtaget (4) er låst, skal
geringslåsen/stopstangen (56) justeres.
• Lås geringslåsen op (4).
12
• Løsn klemmegrebet til affasning (11) og flyt savhovedet til venstre.
Dette er 45° affasningspositionen.
• Gå frem som følger, hvis justering er påkrævet:
• Drej stopskruen (9) ind eller ud som nødvendigt, indtil markøren (58)
viser 45°.
DANSK
JUSTERING AF STYRESKINNE (FIG. L)
• Kontrollér regelmæssigt skinnernes frigang.
fastspændingsfoden ikke er fastspændt på hjørnet af
savfundamentet.
FORSIGTIG: Anvend altid en arbejdsklemme til at
opretholde kontrollen og nedsætte risikoen for personskade
og ødelæggelse af arbejdsemnet.
• For at reducere frigangen skal du gradvist dreje indstillingsskruen
(64) mod uret, mens savhovedet glider frem og tilbage.
BETJENING
Brug materialeholder (20) leveret sammen med din sav. Venstre eller
højre anslag vil glide fra side til side som hjælp til fastspænding. Andre
hjælpemidler som fx fjederholdere, stangholdere eller C-holdere kan
være velegnede for bestemte materialestørrelser og -former.
Brugsvejledning
ADVARSEL: Følg altid sikkerhedsanvisningerne og
gældende lovbestemmelser.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade
skal du slukke for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages justeringer, eller der
fjernes/monteres tilbehør eller ekstraudstyr. Utilsigtet
start kan medføre kvæstelser.
Brugere i UK gøres opmærksom på “woodworking machinesregulations
1974” samt senere ændringer.
Kontrollér at maskinen er placeret, så den passer til din ergonomi
med hensyn til bordhøjde og stabilitet. Maskinstedet skal udvælges,
så brugeren har et godt overblik og har tilstrækkelig plads omkring
maskinen til bearbejdning af arbejdsemner uden begrænsninger.
Til reduktion af vibrationseffekter sørg for at den omgivende temperatur
ikke er for lav, at maskine og tilbehør er godt vedligeholdt, og at
arbejdsemnets størrelse passer til denne maskine.
Før brugen
• Monter den rigtige savklinge. Brug ikke slidte savklinger. Den
maksimale rotationshastighed for værktøjet må ikke overstige
savklingens.
• Forsøg ikke at save meget små stykker.
• Lad klingen save frit. Brug ikke tvang.
• Lad motoren nå fuld hastighed, før der saves.
• Sørg for, at alle låsegreb og klemmehåndtag er stramme.
• Fastgør arbejdsemnet.
• Selvom denne sav kan save træ og mange ikke-jernholdige
materialer, gælder denne driftsvejledning kun savning af træ. De
samme retningslinjer gælder for de øvrige materialer. Denne sav
må ikke anvendes til at skære jernholdige (jern og stål) materialer ,
fibercement eller murværk!
• Sørg for at bruge savsnitpladen. Maskinen må ikke anvendes, hvis
savsnitåbningen er bredere end 10 mm.
Tænde og slukke (Fig. M)
SÅDAN INSTALLERES HOLDER
1.Indsæt den i hullet bag ved anslaget. Holderen skal vende
imod geringssavens bagside. Rillen på holderstangen skal
være helt indsat I fundamentet. Kontrollér at rillen er helt indsat
i geringssavens fundament. Hvis rillen er synlig, vil holderen ikke
være sikret.
2.Drej holderen 180° imod geringssavens forside.
3.Løsn grebet for at justere holderen op eller ned, brug derefter
finjusteringsgrebet til at fastgøre arbejdsemnet.
BEMÆRK: Anbring holderen på den modsatte side af fundamentet
under smigskæring. FORETAG ALTID TØRKØRSLER (UDEN STRØM),
FØR DU AFSLUTTER SNIT, SÅ DU KAN KONTROLLERE KLINGENS
STI. SØRG FOR AT HOLDEREN IKKE FORSTYRRER SAVENS ELLER
BESKYTTELSESSKÆRMENES FUNKTIONER.
Grundlæggende savsnit
LODRET LIGE AFKORTNING (FIG. A1, A2 OG N)
• Slip geringshåndtaget (4) og tryk på geringslåsen (5).
• Slå geringlåsen til i positionen 0° og spænd geringshåndtaget.
• Anbring træet, der skal saves, mod anslaget (3 og 7).
• Tag fat i betjeningshåndtaget (18), og tryk hovedlåsens
frigøringsgreb (17) ned for at frigøre hovedet. Tryk på
udløserkontakten (1) for at starte motoren.
• Tryk hovedet ned for at lade klingen skære gennem tømmeret og
trænge ned i savsnitpladen (31) af plastic.
• Slip kontakten, når snittet er afsluttet, og vent på at savklingen står
helt stille, før hovedet føres tilbage til den øverste hvileposition.
FØR DER FORETAGES ET GLIDENDE SNIT (FIG. O)
Styreskinnen giver mulighed for at skære større træstykker fra
50 x 100 mm op til 500 x 1000 mm ved hjælp af en ud-ned-tilbage
glidebevægelse.
• Udløs skinnelåsegrebet (13).
• Træk savhovedet mod dig og tænd for værktøjet.
Der er et hul (65) i udløseren, således at værktøjet kan låses med en
hængelås.
• Sænk savbladet ind i træemnet og skub hovedet tilbage for at
fuldende snittet.
• Tryk på tænd/sluk-kontakten (1) for at starte værktøjet.
• Fortsæt som beskrevet ovenfor.
• Slip kontakten for at stoppe værktøjet.
ADVARSEL:
Indstilling af den variable hastighed (Fig. M)
• Udfør ikke glidende snit på arbejdsemner, der er mindre
end 50 x 100 mm.
DW712
Hastighedskontrolhjulet (19) kan anvendes til forudindstilling af det
ønskede hastighedsområde.
• Husk at låse savhovedet i positionen bagtil, når
glidesnittene er fuldendte.
LODRET GERINGSAFKORTNING (FIG. A1, P)
• Drej knappen (19) til det ønskede område, der er indikeret med
et tal.
• Slip geringshåndtaget (4) og tryk på geringslåsen (5). Flyt armen til
venstre eller højre til den ønskede vinkel.
• Brug høje hastigheder til at save bløde materialer som f.eks. træ.
Brug lave hastigheder til at save metal.
• Geringlåsen går automatisk i indgreb ved 10°, 15°, 22,5°, 31,62°,
45° både til venstre og højre og ved 50° til venstre og 60° til højre.
Hvis en mellemliggende vinkel ønskes, holdes hovedet fast og låses
ved at fastgøre geringshåndtaget.
Fastspænding af arbejdsmateriale (Fig. V)
ADVARSEL: Et arbejdsemne, der er fastspændt,
afbalanceret og sikkert før et snit, kan komme ud af
balance, efter snittet er afsluttet. En last ude af balance
kan vippe saven eller det, saven er fastgjort til, som fx et
bord eller en arbejdsbænk. Ved udførelse af et snit, der kan
komme ud af balance, understøt arbejdsemnet korrekt og
kontrollér, at saven er fastboltet til en stabil overflade. Det
kan resultere i personskade.
• Sørg altid for, at geringshåndtaget er stramt låst fast, før der saves.
ADVARSEL: Fastspændingsfoden skal forblive fastspændt
over savfundamentet, hver gang holder anvendes.
Fastspænd altid arbejdsemnet til savfundamentet –
ikke til andre dele af arbejdsområdet. Kontrollér at
AFFASNINGSSNIT (FIG. A1, A2 OG Q)
• Gå videre som ved lodret lige afkortning.
ADVARSEL: Ved gering af enden på et stykke træ med
lille afskæring placeret træet, så afskæringen er på den
side af klingen, der har den største vinkel til anslaget, dvs.
venstre gering, afskæring til højre - højre gering, afskæring
til venstre.
Affasningsvinkler kan indstilles fra 48° venstre til 2° højre og kan saves
med geringsarmen indstillet mellem nul og en maksimal geringsposition
på 45° til højre eller venstre.
13
DA NS K
ADVARSEL: Hvis snitvinklen varierer fra snit til snit,
skal du kontrollere, at knappen til affasningsklampen
og geringslåseknappen er strammet ordentligt. De skal
strammes efter ændringer i fas eller gering.
• Stram klemmegrebet til affasning (11) hårdt.
• Hold arbejedsemnet fast mod bordet og anslaget under
skærearbejdet. Hold dine hænder på plads, indtil kontakten er
sluppet, og klingen er stoppet helt.
• Foretag altid tørkørsler (uden strøm) før afsluttende snit, så du kan
kontrollere klingens bane.
75
20
25
30
35
40
45
SQUARE KASSE
BOX
FIRKANTET
65
70
85
80
15
40
50
55
60
40
35
45
35
40
KASSE
6 SIDEDMED
BOX 6
SIDER
30
35
70
75
30
30
65
25
55
60
25
50
35
15
25
35
8 SIDED MED
BOX 8
KASSE
SIDER
15
30
40
5
20
40
55
15
10
20
45
70
65
20
25
45
• Placer ikke hænderne nærmere klingen end 150 mm.
10
50
• Placer aldrig hænderne i nærheden af skæreområdet.
5
60
Rigtig placering af krop og hænder ved betjening af geringsaven gør
savningen lettere, mere nøjagtig og mere sikkert.
0
85
Krops- og håndstilling
45
30
20
25
10
15
10
5
5
5
10
15
20
5
5
10
0
10
15
20
ANGLE OFAF
SIDE
OF BOX (VINKEL"A")
(ANGLE"A")
VINKELSIDEN
KASSEN
ADVARSEL: Sørg for, at materialet ikke vandrer, mens
der saves. Spænd det ordentligt fast. Lad altid klingen
standse helt, før armen løftes. Hvis der stikker små
træfibre ud på bagsiden at arbejdsemnet, sættes et stykke
afdækningstape på træet, hvor snittet skal foretages. Sav
igennem tapen og fjern den forsigtigt, når du er færdig.
80
85
Hvor glat et snit bliver afhænger af et antal faktorer, f.eks. det materiale
der saves. Når der er behov for de glatteste snit til kantprofiler og
andet præcisionsarbejde kan en skarp (60-tands karbid) klinge og en
langsommere, jævn skærehastighed give de ønskede resultater.
80
Skærekvalitet
• Nedenstående diagram kan hjælpe med at vælge de rigtige
gering- og fasindstillinger for almindelige kombinerede geringsnit.
Diagrammet anvendes ved at vælge den ønskede vinkel “A“
(Fig. S2) for opgaven og finde vinklen på den rigtige bue i tabellen.
Følg diagrammet lige ned fra dette punkt for at finde den rigtige
fasvinkel og på tværs for at finde den rigtige geringvinkel.
SETGERINGSVINKLEN
THIS MITER ANGLE ON
INDSTIL
PÅSAW
SAVEN
• Gå videre som ved lodret lige afkortning.
75
• Løsn klemmegrebet for venstre anslag (29) og skub den øverste
del af venstre anslag (3) så langt til venstre, som muligt. Løsn
klemmegrebet til affasning (11) og indstil den ønskede affasning.
25
30
35
40
45
SET THIS
BEVEL ANGLEPÅ
ONSAVEN
SAW
INDSTIL
SMIGVINKLEN
• Kryds ikke hænderne.
• Hold begge fødder solidt på gulvet, og hav god balance.
• Indstil saven til de anbefalede vinkler og foretag nogle prøvesnit.
• Følg savarmen, når du flytter den til venstre og højre, og stå en
smule til savklingens side.
• Prøv at sætte de savede stykker sammen.
• Sigt gennem beskyttelsesspjældene, når du følger en blyantsstreg.
SKÆRING AF BILLEDRAMMER, SKYGGEKASSER OG ANDRE FIRESIDEDE
PROJEKTER (FIG. R1 OG R2)
BESKÆR FORME OG ANDRE RAMMER
Foretag nogle få, enkle projekter i affaldstræ, indtil du får en
fornemmelse af, hvordan saven fungerer. Din sav er det perfekte værktøj
til at sammengere hjørner, som vist i fig R1. Samlingen er lavet ved
hjælp af smigjustering.
- Brug af smigjustering
• Eksempel: For at lave en firesidet kasse med 25° ydre vinkler (vinkel
“A”) (Fig. S2) skal du anvende den øverste højre bue. Find 25° på
bueskalaen. Følg den vandrette krydsende linje til en af siderne for
at finde geringsvinklen, der skal indstilles på saven (23°).
Følg på samme måde den lodrette krydsende linje op eller ned
for at få den fasvinkel, der skal indstilles på saven. (40°). Prøv
altid skærene på nogle overskydende stykker træ for at verificere
indstillingerne på saven.
Skæring af grundforme
Skæring af grundforme udføres ved en affasningsvinkel på 45°.
Smigen for de to bræt justeres til 45° hver, hvilket giver et hjørne på 90°.
Geringsarmen låses i nul-positionen. Træet anbringes med den flade
side mod bordet, og den smalle kant mod anslaget.
• Foretag altid en tørkørsel uden strøm, før der skæres.
- Brug af geringsjustering
INDVENDIGT HJØRNE
Det samme snit kan foretages ved at sammengere højre og venstre
med den brede overflade mod anslaget. De to skitser (Fig. R1 og
R2) gælder kun firesidede genstande. Idet antallet af siderne ændres,
således ændres gerings- og affasningsvinklerne. Nedenstående skema
angiver de rette vinkler for en række former, hvor det forudsættes, at
alle sider er af samme længde. For en form, der ikke er vist på skemaet,
skal du dividere 180° med antallet af sider for at afgøre gerings- eller
affasningsvinklen.
Venstre side
Antal sider
Gerings- eller affasningsvinkel
445°
536°
630°
725,7°
822,5°
920°
1018°
KOMBINERET GERING (FIG. S1 OG S2)
En kombineret gering er et snit, der foretages ved hjælp af en
geringsvinkel (Fig. R2) og en affasningvinkel (Fig. R1) på samme tid.
Denne snittype anvendes til at lave rammer eller kasser med skrå sider
som vist i fig. S1.
• Alle snit foretages med bagsiden af formen fladt på saven.
• Anbring formen med toppen af formen mod anslaget.
• Gem venstre side af snittet.
Højre side
• Anbring formen med bunden af formen mod anslaget.
• Gem venstre side af snittet.
UDVENDIGT HJØRNE
Venstre side
• Anbring formen med bunden af formen mod anslaget.
• Gem højre side af snittet.
Højre side
• Anbring formen med toppen af formen mod anslaget.
• Gem højre side af snittet.
Skæring af topforme
Skæring af topforme udføres ved hjælp af en kombineret gering. For
fuld præcision har saven forudindstillede vinkelpositioner på 31,62°
gering og 33,85° affasning. Disse indstillinger er for standardtopforme
med vinkler på 52° i toppen og 38° i bunden.
• Foretag test med affaldsmateriale, før du foretager de endelige snit.
• Alle snit foretages i en venstre affasning og med bagsiden af
formen mod basen.
14
DANSK
INDVENDIGT HJØRNE
Venstre side
• Toppen af formen mod anslaget.
• Gering højre
• Gem venstre side af snittet.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DeWALT-elværktøj er designet til at fungere i lang tid med minimal
vedligeholdelse. Kontinuerlig tilfredsstillende funktion afhænger af korrekt
pleje af værktøjet og regelmæssig rengøring.
Højre side
•Bunden af formen mod anslaget.
• Gering venstre.
• Gem venstre side af snittet.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade
skal enheden slukkes, og strømtilførslen til maskinen
afbrydes, før der monteres eller afmonteres
tilbehør, før indstillingen justeres eller ændres og
før reparation. Sørg for at afbryderen er sat til OFF. En
utilsigtet opstart kan forårsage personskade.
UDVENDIGT HJØRNE
Venstre side
•Bunden af formen mod anslaget.
Smøring
• Gering venstre.
Denne maskine kræver ikke ekstra smøring. Motorens lejer er allerede
smurt fra fabrikken og er vandtætte.
• Gem venstre side af snittet.
Højre side
• Toppen af formen mod anslaget.
• Gering højre
• Undgå at bruge olie eller fedt, da dette kan medføre at spåner og
savsmuld ophober sig, hvilket forårsager problemer.
• Rengør de dele, hvor træspåner og savsmuld ophober sig
regelmæssigt med en tør børste.
• Gem højre side af snittet.
RILLER (FIG. T)
Din sav er udstyret med en rillestopper (12) og justeringsstang til
notdybde (15) til rilleskæring.
• Vend rillestopperen (12) mod forsiden af saven.
• Juster justeringsstang til notdybde (15) for at indstille dybden af
rillesnittet. Det kan være nødvendigt at udløse sikringsmøtrikken
(66) først.
• Anbring et emne i affaldsmateriale på ca. 5 cm mellem anslaget og
arbejdsemnet for at kunne udføre et lige rillesnit.
STØVUDSUGNING (FIG. A2 OG A5)
Denne maskine er udstyret med et støvudsugningsspids (24) til
tilslutning af et støvudsugningssæt (36) (tilgængeligt som ekstraudstyr).
ADVARSEL! Tilslut hver gang det er muligt, en
støvopsamlingsenhed, der er designet i henhold til de
relevante regulativer med hensyn til støvemission.
Brug en støvudsuger, der opfylder de gældende bestemmelser. Luftens
hastighed for eksternt tilkoblede systemer skal være 20 m/s ±2 m/s.
Hastigheden skal måles i forbindelsesrøret på det forbindelsespunkt,
mens værktøjet er tilsluttet, men uden at det kører.
Rengøring
Før brug kontrollér omhyggeligt beskyttelsesskærmen på den øverste
klinge, den bevægelige beskyttelsesskærm på den nederste klinge lige
såvel som støvopsamlingsrøret for at fastslå, at den vil køre korrekt.
Sørg for at skår, støv eller partikler fra arbejdsemnet ikke kan føre til
blokering af en af funktionerne.
I tilfælde af at fragmenter fra arbejdsemnet sidder fast mellem savklingen
og beskyttelsesskærme, frakobl maskinen fra strømforsyningen og følg
de instruktioner, der findes i afsnittet Montering af savklingen. Fjern
de fastklemte dele og genmontér savklingen.
ADVARSEL: Blæs støv og snavs ud af hovedhuset med
tør luft, lige så snart der samler sig snavs i og omkring
luftaftrækket. Bær godkendte beskyttelsesbriller og
godkendt støvmaske ved udførelse af denne procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler eller andre
kraftige kemikalier til at rengøre værktøjets ikke-metalliske
dele. Disse kemikalier kan svække de materialer, der
anvendes i disse dele. Brug en klud, der kun er fugtet med
vand og mild sæbe. Der må under ingen omstændigheder
komme væske ind i værktøjet. Ingen af værktøjets dele må
nedsænkes i væske.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade,
skal bordoverfladen renses med jævne mellemrum.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade,
skal støvudsugningssystemet gøres rent jævne mellemrum.
SKÆRING AF SMÅ EMNER (FIG. J1)
Den øverste del af anslagets venstre side (3) kan justeres for at yde
maksimal støtte ved skæring af små emner.
• Anbring savklingen i lodret position.
• Løsn plastikgrebet (29) mindst 3 hele omgange.
• Juster anslaget så tæt til klingen som muligt.
• Fastgør grebet sikkert.
STØTTE TIL LANGE EMNER (FIG. A4)
• Understøt altid lange emner.
RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF SAVSNITPLADEN (FIG. U)
Rengør jævnligt området under savsnitpladen. Hvis pladen er slidt, bør
den udskiftes.
• For bedste resultater, brug benholdere (35) til at udvide din
savs bordbredde. (tilgængelig som ekstraudstyr). Støt lange
arbejdsemner med alle former for belejlige midler, som f.eks. en
savhest eller lignende til at forhindre enderne i at falde mod jorden.
• Fjern skruerne (67), der holder savsnitpladen (31).
TRANSPORT (FIG. A6, B)
• Fastgør skruerne med hånden.
ADVARSEL: Brug aldrig beskyttelsesskærmene til at løfte
eller transportere saven.
For at kunne bære værktøjet kan der sættes en bærestrop på basen.
Bærestroppen (se fig. A6) er tilgængelig som ekstraudstyr.
• For at transportere saven sænkes hovedet, og der trykkes på
låsestiften (14).
• Lås skinnelåsegrebet med savhovedet i den forreste position, lås
geringsarmen i den højre geringsvinkel, skub anslaget (3) helt ind
og lås affasningshåndtaget (11) med savhovedet i den lodrette
position for at gøre værktøjet så kompakt som muligt.
• Anvend altid håndfordybningerne (30) som vist i fig. B til at
transportere saven.
• Fjern savsnitpladen og rengør området nedenunder den.
• Genmonter savsnitpladens dele og skruerne.
• For at justere savsnitpladen skal du gøre følgende:
• Træk hovedet ned, indtil bladet lige netop trænger ind i savsporet.
• Juster hver del af savsnitpladen så den passer til klingens tænder.
• Fastgør skruerne.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det, som stilles til
rådighed af DeWALT, ikke er afprøvet med dette produkt,
kan det være farligt at bruge sådant tilbehør med dette
værktøj. For at mindske risikoen for personskade, må dette
produkt kun anvendes med tilbehør, som anbefales af
DeWALT.
15
DA NS K
SAVKLINGER
Brug ALTID 216 mm savklinger med 30 mm spændehuller. Klingens
hastighedsmærkning skal være mindst 5500 O/MIN. Brug aldrig en
klinge med en mindre eller større diameter. Den vil ikke blive korrekt
beskyttet.
KLINGEBESKRIVELSER
OPGAVE
DIAMETER
Konstruktionssavklinger(for skæring til alle formål)
Generelle formål
216 mm
Savklinger til træbearbejdning(giver jævne, rene snit)
Fine tværsnit
216 mm
TÆNDER
48
60
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om korrekt tilbehør.
Miljøbeskyttelse
Særskilt indsamling. Produkter og batterier mærket med
dette symbol må ikke bortskaffes sammen med normalt
husholdningsaffald.
Produkter og batterier indeholder materialer, der kan blive gendannet
eller genanvendt og således reducere efterspørgslen efter råvarer.
Genbrug venligst elektriske produkter og batterier i henhold til lokale
regulativer. Du kan finde yderligere oplysninger på www.2helpU.com.
16
DEUTSCH
KAPP-UND GEHRUNGSSÄGE
DW712, DW712N
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Werkzeug von DeWALT entschieden. Langjährige
Erfahrung, sorgfältige Produktentwicklung und Innovation machen
DeWALT zu einem zuverlässigen Partner für professionelle Anwender
von Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
Eine Schätzung der Vibrationsstärke sollte auch
berücksichtigen, wie oft das Gerät ausgeschaltet wird oder
über welche Zeit es zwar läuft, aber nicht wirklich in Betrieb
ist. Dies kann die Exposition über die Gesamtbetriebszeit
erheblich mindern.
Es sind zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutze
der Betriebsperson vor den Auswirkungen der Vibration
in Betracht zu ziehen, z. B.: Wartung des Gerätes und
des Zubehörs, Warmhalten der Hände, Organisation des
Arbeitsablaufes.
DW712 DW712N
QS
QS
Spannung
V230 230
Absicherung
Typ
64
Europa
230 V Werkzeuge
10 A, Netz
Abgabeleistung
W1600 1600
HINWEIS: Dieses Gerät ist für den Anschluss an ein
Stromversorgungssystem mit einer maximale zulässigen
Stromaufnahme (230V) A
8
8
Systemimpedanz Zmax von 0,28 Ω am Schnittstellenpunkt
Sägeblattdurchmesser
mm216 216
(Netzanschlusskasten) der Stromversorgung des Benutzers vorgesehen.
Aufnahmebohrung Sägeblatt
mm
30
30
Der Benutzer muss sicherstellen, dass dieses Gerät ausschließlich an
Max. Blattstärke
mm
1,8
1,8
ein Stromversorgungssystem angeschlossen wird, das den obigen
Sägeblattdrehzahlmin-13500–4600 5400
Anforderungen entspricht. Der Benutzer sollte gegebenenfalls das
Max. Querschneidkapazität bei 90/90°
mm
300 x 70
300 x 70
örtliche Stromversorgungsunternehmen nach der Systemimpedanz am
Max. Gehrungsschnitte bei 45°
mm
212
212
Schnittstellenpunkt fragen.
Max. Schnitttiefe bei 90°
mm
70
70
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Max. Neigungsquerschnitttiefe bei 45°
mm
50
50
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise erklärt.
Gehrung (Maximaleinstellungen)
Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung und achten Sie auf diese Symbole.
links 50˚
50˚
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende gefährliche
rechts 60˚
60˚
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
Neigungsschnitt (Maximaleinstellungen)
oder schweren Verletzungen führt.
links 48˚
48˚
WARNUNG: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
rechts 2˚
2˚
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
0° Gehrung
oder schweren Verletzungen führen kann.
Resultierende Breite bei max. Höhe 70 mm
mm
300
300
VORSICHT: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Resultierende Höhe bei max. Breite 300 mm
mm
70
70
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu leichten oder
Gehrung 45° links
mittelschweren Verletzungen führen kann.
Resultierende Breite bei max. Höhe 70 mm
mm
212
212
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts
Resultierende Höhe bei max. Breite 212 mm
mm
70
70
mit Verletzungen zu tun hat, aber, wenn es nicht
vermieden wird, zu Sachschäden führen kann.
Gehrung 45° rechts
Resultierende Breite bei max. Höhe 70 mm
mm
212
212
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Resultierende Höhe bei max. Breite 212 mm
mm
70
70
45° Neigung links
Weist auf eine Brandgefahr hin.
Resultierende Breite bei max. Höhe 50 mm
mm
300
300
Resultierende Höhe bei max. Breite 300 mm
mm
50
50
EG-Konformitätserklärung
31,62° Gehrung, 33,85° Neigung
MASCHINENRICHTLINIE
Resultierende Höhe bei max. Breite 254 mm
mm
65
65
Sägeauslaufzeit
s
< 10
< 10
Wirkungsgrad der Staubabsaugung
mg/m
< 2,0
< 2,0
Gewicht
kg21 21
KAPP-UND GEHRUNGSSÄGE
DW712, DW712N
Lärmwerte und Vibrationswerte (Triax-Vektorsumme) gemäß EN61029
LPA(Emissions-Schalldruckpegel)
dB(A)
91
91
LWA(Schallleistungspegel)
dB(A)
104
104
K(Unsicherheit für den angegebenen Schallpegel)
dB(A)
2,9
2,9
Vibrationskennwert ah =
Unsicherheitswert K =
m/s2
m/s2
2,1
1,5
2,1
1,5
Der in diesem Informationsblatt angegebene Vibrationsemissionswert
wurde gemäß einem standardisierten Test laut EN61029 gemessen und
kann für einen Vergleich zwischen zwei Geräten verwendet werden.
Er kann zu einer vorläufigen Einschätzung der Exposition verwendet
werden.
WARNUNG: Der angegebene Vibrationsemissionswert
bezieht sich auf die Hauptanwendung des Gerätes. Wenn
das Gerät jedoch für andere Anwendungen, mit anderem
Zubehör oder schlecht gewartet eingesetzt wird, kann
die Vibrationsemission verschieden sein. Dies kann den
Expositionsgrad über die Gesamtbetriebszeit erheblich
erhöhen.
DeWALT erklärt hiermit, dass diese unter Technische Daten
beschriebenen Produkte die folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN61029-1:2009 +A.11:2010, EN61029-2-11:2012
+A11:2013
Diese Produkte erfüllen auch die Anforderungen von Richtlinie 2014/30/
EU und 2011/65/EU. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte
an DeWALT unter der folgenden Adresse oder schauen Sie auf der
Rückseite dieser Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die Zusammenstellung des
technischen Dossiers und gibt diese Erklärung im Namen von DeWALT
ab.
Markus Rompel
Technischer Direktor
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
20.04.2016
17
D E UT S C H
Sicherheitshinweise
WARNUNG! Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen
sollten stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen
befolgt werden, um das Risiko von Feuer, Stromschlag
und Personenschäden zu reduzieren, einschließlich der
nachfolgenden.
Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt
verwenden und bewahren Sie die Gebrauchsanleitung auf.
BEWAHREN SIE DAS HANDBUCH ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF
Allgemeine Sicherheitsregeln
1.Halten Sie den Arbeitsbereich in Ordnung.
Unordnung im Arbeitsbereich führt zur Unfallgefahr.
2.Wählen Sie ihr Arbeitsumfeld sorgfältig aus.
Setzen Sie das Werkzeug keinem Regen aus und verwenden Sie
es nicht unter feuchten oder nassen Bedingungen. Halten Sie den
Arbeitsbereich gut beleuchtet (250–300 Lux). Verwenden Sie das
Werkzeug nicht in brand- oder explosionsgefährdeten Bereichen,
wie z.B. in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
3.Schutz vor elektrischem Schlag.
Vermeiden Sie jegliche Körperberührung mit geerdeten
Teilen (z. B. Rohre, Heizkörper, Herde und Kühlschränke). Bei
extremen Einsatzbedingungen (z.B. hohe Luftfeuchtigkeit, wenn
Schleifschlamm erzeugt wird, usw.) kann die elektrische Sicherheit
durch Vorschalten eines Trenntransformators oder eines (FI)Fehlerstrom-Schutzschalters erhöht werden.
4.Halten Sie andere Personen fern.
Lassen Sie Personen, vor allem Kinder, die an den Arbeiten nicht
beteiligt sind, das Werkzeug oder das Verlängerungskabel nicht
anfassen und halten Sie sie vom Arbeitsbereich fern.
5.Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf.
Unbenutzte Werkzeuge sollten an einem trockenen Ort unter
Verschluss außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt
werden.
6.Das Werkzeug nicht gewaltsam zweckfremd einsetzen.
Wenn es für seinen vorgesehenen Zweck angewendet wird, wird
es die Arbeit besser und sicherer ausführen.
7.Verwenden Sie das richtige Werkzeug.
Setzen Sie Kleinwerkzeuge nicht dazu ein, die Arbeit von
Hochleistungswerkzeugen zu verrichten. Verwenden Sie Werkzeuge
nur entsprechend ihres vorgesehenen Zwecks; verwenden Sie
beispielsweise zum Schneiden von Ästen oder Baumstümpfen
keine Kreissäge.
8.Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung.
Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck, da diese von den
beweglichen Teilen des Werkzeugs erfasst werden können. Beim
Arbeiten im Freien ist rutschfestes Schuhwerk zu empfehlen. Tragen
Sie ein Haarnetz, um langes Haar damit zu bedecken.
9.Verwenden Sie Schutzausrüstung.
Tragen Sie immer eine Schutzbrille. Tragen Sie eine Atem- oder
Staubschutzmaske, falls die Arbeitsabläufe Staub oder Flugpartikel
erzeugen. Wenn die erzeugten Partikel heiß sind, sollte auch ein
hitzebeständiger Schurz getragen werden. Tragen Sie immer einen
Gehörschutz. Tragen Sie immer einen Schutzhelm.
10. Schließen Sie die Vorrichtungen zur Staubabsaugung an.
Falls Geräte zur Staubabsaugung oder zum -sammeln
angeschlossen werden können, vergewissern Sie sich, dass diese
angeschlossen sind und ordnungsgemäß verwendet werden.
11. Verwenden Sie das Kabel nicht missbräuchlich.
Ziehen Sie niemals am Netzkabel, wenn Sie es aus der
Steckdose entfernen. Halten Sie das Kabel von Hitze, Öl und
scharfen Kanten fern. Tragen Sie das Werkzeug niemals am Kabel.
12. Sichern Sie das Werkstück.
Wenn möglich, benutzen Sie Schraubzwingen oder einen
Schraubstock, um das Werkstück in Position zu halten. Das ist
sicherer, als Ihre Hände zu benutzen, und es hält beide Hände für
die Bedienung des Werkzeugs frei.
13. Achten Sie auf einen sicheren Stand.
18
Achten Sie auf einen sicheren Stand, um in jeder Arbeitsposition
das Gleichgewicht zu halten.
14. Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt.
Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber, um gut und sicher
arbeiten zu können. Befolgen Sie die Schmiervorschriften und
die Hinweise für Werkzeugwechsel. Überprüfen Sie Ihr Werkzeug
in regelmäßigen Abständen, und lassen Sie es im Falle von
Beschädigungen von einem autorisierten Servicebetrieb reparieren.
Halten Sie alle Griffe und Schalter trocken, sauber und frei von Öl
und Schmierfett.
15. Ziehen Sie den Netzstecker.
Wenn sie nicht benutzt werden, sollte die Stromversorgung für
Werkzeuge vor ihrer Wartung und beim Auswechseln von Zubehör
wie etwa Sägeblättern, Bits und Schneidwerkzeug unterbrochen
werden.
16.Entfernen Sie Stell- und Schraubenschlüssel.
Machen Sie es sich zur Gewohnheit, dass sie vor Inbetriebnahme
des Werkzeugs visuell prüfen, ob Stell- und Schraubenschlüssel
vom Werkzeug abgezogen sind.
17. Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Einschalten
Tragen Sie das Werkzeug niemals mit einem Finger am Schalter.
Vergewissern Sie sich, dass sich das Werkzeug vor dem Einstecken
in der „Aus“-Position befindet.
18. Verwenden Sie Verlängerungskabel für den Einsatz im Freien.
Vor der Verwendung sollte das Verlängerungskabel inspiziert
werden. Wenn es Beschädigungen aufweist, muss es ersetzt
werden. Wenn das Werkzeug im Freien benutzt wird, benutzen Sie
nur Verlängerungskabel, die zum Einsatz im Freien vorgesehen sind
und entsprechend gekennzeichnet sind.
19. Seien Sie stets aufmerksam.
Achten Sie darauf, was Sie tun. Handeln Sie mit Vernunft. Bedienen
Sie das Werkzeug nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem
Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen.
20. Kontrollieren Sie das Werkzeug auf Beschädigungen.
Überprüfen Sie das Werkzeug und das Netzkabel vor der
Inbetriebnahme auf Beschädigungen, um festzustellen, ob
es ordnungsgemäß funktionieren und seine vorgesehene
Funktion erfüllen kann. Überprüfen Sie, ob alle beweglichen
Teile richtig montiert sind und nicht klemmen und ob keine Teile
gebrochen sind. Überprüfen Sie auch alle Befestigungen und
alle weiteren Konditionen, die den Betrieb beeinflussen könnten.
Schutzvorrichtungen oder andere beschädigte Teile sollten
ordnungsgemäß von einem autorisierten Servicebetrieb repariert
oder ersetzt werden, wenn die Bedienungsanleitung nichts anderes
angibt. Lassen Sie beschädigte Schalter von einem autorisierten
Servicebetrieb ersetzen. Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn
sich der Schalter nicht ein- oder ausschalten lässt. Versuchen Sie
niemals, Reparaturen selbst durchzuführen.
WARNUNG! Bei Verwendung von hier nicht empfohlenen
Zubehörteilen/Zusatzteilen oder bei der Durchführung
von Arbeiten, die nicht in dieser Bedienungsanleitung
beschrieben sind, besteht Verletzungsgefahr.
21. Lassen Sie Ihr Werkzeug von einer qualifizierten Person
reparieren.
Dieses Elektrowerkzeug entspricht den einschlägigen
Sicherheitsrichtlinien. Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem
Fachpersonal unter Verwendung von Originalersatzteilen
durchgeführt werden. Bei Nichtbeachtung können für den Benutzer
wesentliche Gefahren entstehen.
Zusätzliche Sicherheitsrichtlinien für Kapp- und
Gehrungssägen
• Die Maschine ist mit einem speziell gestalteten
Stromzuführungskabel ausgestattet, das nur vom Hersteller oder
von einem von ihm autorisierten Servicebetrieb ersetzt werden darf.
• Verwenden Sie die Säge nicht, um andere als die vom Hersteller
empfohlenen Materialien zu schneiden.
• Betreiben Sie das Gerät nur, wenn die Schutzvorrichtungen
angebracht sind und sich in einem einwandfreien Betriebs- und
Wartungszustand befinden.
DEUTSCH
• Vergewissern Sie sich vor der Durchführung von Schrägschnitten,
dass der Arm sicher befestigt ist.
• Halten Sie den Bodenbereich im Umkreis der Maschine in einem
guten Zustand und frei von losem Material, z.B. Spänen und
Abschnitten.
• Verwenden Sie ordnungsgemäß geschärfte Sägeblätter. Stellen
Sie sicher, dass die auf dem Sägeblatt angegebene Drehzahl
mindestens so hoch ist wie die auf dem Typenschild der Säge
angegebene Drehzahl.
Obwohl die Schlitze das Herumfliegen von Spänen erheblich
reduzieren, handelt es sind doch um Öffnungen im Blattschutz;
somit sollten Sie immer eine Schutzbrille tragen, wenn Sie durch
die Schlitze schauen.
• Schließen Sie die Säge beim Sägen von Holz an eine
Staubsammelvorrichtung an. Bedenken Sie stets die Faktoren, die
Einfluss auf die Staubbelastung haben:
-– Typ des bearbeiteten Materials (Spanplatten produzieren mehr
Staub als Holz);
• Vergewissern Sie sich, dass alle Feststellknöpfe und -hebel fest
angezogen sind, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.
-–Schärfe des Sägeblatts;
• Halten Sie ihre Hände nicht in die Nähe des Sägeblatts, wenn die
Säge an der Stromversorgung angeschlossen ist.
-–Absaugvorrichtung mit Ventilationsleistung von mindestens
20 m/s
• Versuchen Sie niemals, das sich bewegende Werkzeug schnell
abzubremsen, indem Sie ein Werkzeug oder etwas anderes
gegen das Sägeblatt drücken, da hierdurch schwere Verletzungen
verursacht werden könnten.
• Vor der Verwendung von Zubehörteilen schlagen Sie in der
Bedienungsanleitung nach.
Die falsche Verwendung von Zubehör kann Sachschäden
verursachen.
• Verwenden Sie beim Umgang mit einem Sägeblatt oder mit rauem
Material einen Halter oder tragen Sie Handschuhe.
-–richtige Einstellung des Sägeblatts.
Vergewissern Sie sich, dass die Absaugvorrichtung vor Ort sowie
die Abzugshauben, Absaugleitungen und Transportschächte
ordnungsgemäß ausgerichtet sind.
• Seien Sie sich der folgenden Faktoren bewusst, die Einfluss auf die
Belastung
durch Lärm haben:
-–verwenden Sie Sägeblätter, die dazu konstruiert sind, den
emittierten Lärm zu vermindern;
-–verwenden Sie nur gut geschärfte Sägeblätter;
• Vergewissern Sie sich vor dem Einsatz, dass das Sägeblatt
ordnungsgemäß montiert ist.
• Die Wartung der Maschine sollte in regelmäßigen Abständen
durchgeführt werden;
• Vergewissern Sie sich, dass sich das Sägeblatt in die richtige
Richtung dreht.
• Sorgen Sie für angemessene allgemeine oder ortsgebundene
Beleuchtung;
• Keine Sägeblätter mit einem Durchmesser verwenden, der größer
oder kleiner ist als empfohlen. Die richtigen Schnittkapazitäten sind
den technischen Daten zu entnehmen. Verwenden Sie nur die in
diesem Handbuch spezifizierten Sägeblätter, die der Bestimmung
EN 847-1 entsprechen.
• Vergewissern Sie sich, dass der Benutzer für den Gebrauch, die
Einstellung und den Betrieb der Maschine angemessen
ausgebildet ist;
• Ziehen Sie den Einsatz von speziell konstruierten lärmmindernden
Sägeblättern in Erwägung.
• Entfernen Sie keine abgeschnittenen oder anderen Teile des
Werkstücks aus dem Schneidebereich, während die Maschine läuft
und der Sägekopf sich nicht in Ruheposition befindet.
• Verwenden Sie keine Sägeblätter für
HOCHGESCHWINDIGKEITSSTAHL.
• Verwenden Sie keine verbogenen oder beschädigten Sägeblätter.
• Verwenden Sie keine Schleif- oder Diamantscheiben.
• Vergewissern Sie sich vor jedem Sägevorgang, dass die Maschine
stabil steht.
• Wenn das Gerät mit einem Laser ausgestattet ist, ersetzen
Sie diesen nur durch einen Laser des gleichen Typs. Lassen
Sie einen Laser nur vom Hersteller oder von einer autorisierten
Kundendienstwerkstatt reparieren.
• Verwenden Sie die Säge niemals ohne die Schlitzplatte.
• Heben Sie das Sägeblatt aus dem Schnitt im Werkstück, bevor Sie
den Schalter loslassen.
• Klemmen Sie nie etwas gegen den Ventilator, um die Antriebswelle
anzuhalten.
• Der Blattschutz an Ihrer Säge geht automatisch nach oben, wenn
der Arm heruntergedrückt wird; er senkt sich über das Sägeblatt,
wenn der Blockierschutz-Auslösehebel im Kopfteil (17) gedrückt
wird.
• Ziehen Sie den Blattschutz niemals per Hand hoch, außer wenn
die Säge abgeschaltet ist. Der Blattschutz kann von Hand
hochgezogen werden, wenn Sägeblätter installiert oder entfernt
werden, oder zur Inspektion der Säge.
• Prüfen Sie regelmäßig, ob die Belüftungsschlitze des Motors sauber
und spanfrei sind.
• Ersetzen Sie abgenutzte Schlitzplatten. Vor der Verwendung von
Zubehörteilen schlagen Sie in der Bedienungsanleitung nach.
• Vergewissern Sie sich, dass alle Distanz- und Spindelringe dem in
dieser Anleitung angegebenen Zweck entsprechen.
• Sägen Sie niemals Werkstücke, die kürzer als 200 mm sind.
• Ohne zusätzliche Stütze kann die Maschine die folgende maximale
Werkstückgröße akzeptieren:
– Höhe 70 mm, Breite 300 mm, Länge 500 mm
– Längere Werkstücke müssen durch einen geeigneten Tisch
gestützt werden, z.B. DE7080. Klemmen Sie das Werkstück
immer sicher am Sägetisch fest.
• Schalten Sie bei einem Unfall oder Maschinenfehler die Maschine
sofort ab und trennen Sie sie von der Stromquelle.
• Melden Sie den Fehler und kennzeichnen Sie die Maschine in
geeigneter Form, damit andere Personen die defekte Maschine
nicht verwenden.
• Wenn das Sägeblatt beim Sägen aufgrund anormaler Vorschubkraft
blockiert, schalten Sie die Maschine ab und trennen Sie sie von der
Stromzufuhr. Entfernen Sie das Werkstück und stellen Sie sicher,
dass sich das Sägeblatt frei dreht. Schalten Sie die Maschine
ein und starten Sie einen neuen Sägevorgang mit reduzierter
Vorschubkraft.
• Sägen Sie niemals Leichtmetalle, besonders kein Magnesium.
• Wählen Sie das richtige Sägeblatt für das zu schneidende Material.
• Immer wenn es die Situation erlaubt, montieren Sie die Maschine
an eine Werkbank, und verwenden Sie dazu Schrauben mit einem
Durchmesser von 8 mm und einer Länge von 80 mm.
WARNUNG: Wir empfehlen die Verwendung einer
Fehlerstromschutzeinrichtung mi einemt Nennfehlerstrom
von maximal 30mA.
• Trennen Sie die Maschine vor der Durchführung von
Wartungsarbeiten und vor dem Sägeblattwechsel vom Netz.
Restgefahren
• Führen Sie niemals Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durch,
solange die Maschine noch läuft und sich der Kopf nicht in der
Ruhestellung befindet.
Folgende Risiken sind mit der Verwendung von Sägen untrennbar
verbunden:
• Sofern möglich, sollte sich die Maschine stets auf einer Werkbank
befinden.
Bestimmte Restgefahren lassen sich trotz Einhaltung der
Sicherheitsvorschriften und dem Einsatz von Sicherheitsvorrichtungen
nicht vermeiden. Diese sind:
•Der vordere Teil des Blattschutzes ist mit kleinen Schlitzen
versehen, die eine gute Sicht auf das Werkstück ermöglichen.
– Verletzungen durch Berühren rotierender Teile.
–Gehörschäden.
19
D E UT S C H
– Verletzungsgefahr am nicht abgedeckten Bereich des rotierenden
Sägeblatts.
7 Fester Anschlag
– Verletzungsgefahr beim Wechseln des Sägeblatts.
9 Einstellanschlag für Neigestellung
– Quetschen der Finger beim Öffnen der Schutzabdeckungen.
– Gesundheitsgefährdung durch Einatmen von Staub, der beim
Sägen von Holz entsteht, insbesondere Eiche, Buche und MDFPlatten.
Die folgenden Faktoren erhöhen das Risiko von Atemproblemen:
– Keine Absaugvorrichtung beim Sägen von Holz angebracht.
8 Anschlag rechts
10 Neigungsgradskala
11 Neigungsklemmengriff
12 Nutanschlag
13 Gestängearretierknopf
14 Kopfverriegelungsstift
– Unzureichende Staubabsaugung durch nicht gereinigte Absaugfilter.
15 Einstellknopf für Nuttiefe
Schilder am Werkzeug
17 Lösehebel für die Gerätekopfarretierung
Die folgenden Bildzeichen sind am Werkzeug angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
16 Spindelfeststellknopf
18 Bedienungshandgriff
19 Drehzahl-Wählknopf (DW712)
A2
23 Blattschutz oben
Tragen Sie Gehörschutz.
24 Absauganschluss
25 Gestänge
Tragen Sie Augenschutz.
26 Sägeblattschlüssel
27 Umgehungsknopf für Neigungsanschlag
28 Einstellanschlag für senkrechte Stellung
Tragpunkt
29 Feststellknopf für oberen Anschlag links
30 Griffaussparung
Halten Sie Ihre Hände nicht in die Nähe des Sägeblatts.
31 Schlitzplatte
32 Datumscode
OPTIONALES ZUBEHÖR
Lesen Sie die Anweisungen zum
Durchführen eines Gleitschnittes.
A4
35 Untergestell
A5
Lesen Sie die Anweisungen zum Umgehen der
Neigungsanschläge.
36 Spanabsaugsatz
A6
37 Tragriemen
LAGE DES DATUMSCODES (ABB. [FIG.] A2)
Der Datumscode (32), der auch das Herstelljahr enthält, ist in das
Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2016 XX XX
Herstelljahr
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1 Montierte Kapp- und Gehrungssäge
1 Sägeblattschlüssel
1 Sägeblatt
1 Schraubstock
1 Betriebsanleitung
• Prüfen Sie das Werkzeug, die Teile oder Zubehörteile auf
Beschädigungen, die beim Transport entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, diese Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme
sorgfältig zu lesen und zu verstehen.
Beschreibung (Abb. A1–A6)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals Änderungen am
Elektrowerkzeug oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
A1
1Ein-Aus-Schalter
2 Beweglicher Blattschutz unten
3 Anschlag links
4Gehrungshebel
5Gehrungsarretierung
6Gehrungswinkelskala
20
VERWENDUNGSZWECK
Die DeWALT DW712 Kapp- und Gehrungssäge wurde zum
professionellen Schneiden von Holz, Holzprodukten und Kunststoff
entwickelt. Sie führt die Sägearbeiten für Querschnitte, Schrägschnitte
und Gehrungsschnitte einfach, genau und sicher durch.
Das Gerät ist für die Verwendung mit einem nominalen
Sägeblattdurchmesser von 216 mm mit Hartmetallschneide
vorgesehen.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder in der Nähe von
entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
Diese Kapp- und Gehrungssäge ist ein Elektrowerkzeug für den
professionellen Gebrauch.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt mit dem Gerät
kommen. Wenn unerfahrene Personen dieses Gerät verwenden, sind
diese zu beaufsichtigen.
WARNUNG! Verwenden Sie Werkzeuge nur entsprechend
ihres vorgesehenen Zwecks.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern)
mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen
Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung oder Kenntnisse
verwendet werden, außer wenn diese Personen von einer Person,
die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, bei der Verwendung des
Geräts beaufsichtigt werden. Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit
diesem Produkt allein gelassen werden.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung konstruiert.
Überprüfen Sie, dass die Netzspannung der auf dem Typenschild des
Elektrowerkzeugs angegebenen Spannung entspricht.
Ihr Werkzeug ist gemäß EN61029 zweifach isoliert. Ein
Erdleiter ist deshalb nicht erforderlich.
DEUTSCH
Ist das Kabel auszutauschen, darf das Werkzeug ausschließlich durch
eine autorisierte Kundendienststelle oder einen qualifizierten Elektriker
repariert werden.
CH Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung des
Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
CH Ortsveränderliche Geräte, die im Freien verwendet werden,
müssen über einen Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Verwendung eines Verlängerungskabels
Verwenden Sie ein zugelassenes 3-adriges Verlängerungskabel, das
für die Leistungsaufnahme dieses Elektrowerkzeugs geeignet ist (siehe
Technische Daten). Der Mindestquerschnitt der Leitungen beträgt
1,5 mm² und die Höchstlänge beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie das Kabel
vollständig ab.
Installation
AUSPACKEN (ABB. B)
• Nehmen Sie die Säge vorsichtig aus der Verpackung.
• Lösen Sie den Gestängefeststellknopf (13) und drücken Sie den
Sägekopf zurück, um ihn in der hinteren Stellung zu sichern.
1.Während der untere Blattschutz mit der Blattschutzschraube
(43) hochgehalten wird, drücken Sie mit einer Hand den
Spindelarretierknopf (16). Nehmen Sie nun den mitgelieferten
Sägeblattschlüssel (26) in die andere Hand und lockern Sie
die Sägeblattschraube (45) (Linksgewinde), indem Sie sie im
Uhrzeigersinn drehen.
MONTAGE AUF DER WERKBANK (ABB. C)
• Alle vier Füße sind mit Löchern (40) versehen, die eine leichte
Befestigung an der Werkbank ermöglichen. Es sind Löcher in
zwei verschiedenen Größen vorhanden, so dass unterschiedliche
Schraubengrößen verwendet werden können. Verwenden Sie eines
der beiden Löcher; es ist nicht nötig, beide Löcher zu verwenden.
Es werden Schrauben mit einem Durchmesser von 8 mm und
80 mm Länge empfohlen. Sichern Sie Ihre Säge vor dem Arbeiten
ausreichend, damit sie sich nicht bewegen kann. Um die Mobilität
Ihrer Säge zu verbessern, können Sie sie an einer mindestens
12,5 mm starken Sperrholzplatte befestigen. Sie können die Platte
nun leicht an der Werkbank festklemmen und wieder abnehmen,
um sie anderenorts zu befestigen.
• Wenn Sie Ihre Säge an einer Sperrholzplatte befestigen, sollten
Sie sicherstellen, dass die Befestigungsschrauben nicht aus dem
Plattenboden herausragen. Die Sperrholzplatte muss auf der
Auflageplatte der Werkbank bündig aufliegen. Bei Befestigung der
Säge auf Arbeitsflächen ist immer dafür zu sorgen, dass sie nur
an den Spannstellen, wo sich die Befestigungslöcher befinden,
festgespannt wird. Ein Festspannen der Säge an einer anderen
Stelle stört den ordnungsgemäßen Betrieb.
• Um Verklemmen und Ungenauigkeit zu vermeiden, stellen Sie
sicher, dass die Montagefläche nicht verformt oder sonst wie
uneben ist. Wenn die Säge auf der Fläche kippelt, legen Sie eine
dünne Unterlage unter einen der Sägefüße, bis die Säge fest auf
der Montagefläche steht.
ZUSAMMENBAUEN
WARNUNG: Um die Gefahr von Verletzungen zu
vermeiden, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Zubehör anbringen
oder abbauen oder Einstellungen vornehmen oder
ändern oder Reparaturen vornehmen. Überprüfen
Sie, dass der Auslöseschalter in der AUS-Stellung ist. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu Verletzungen führen.
MONTAGE DES SÄGEBLATTS (ABB. A1, E1–E5)
• Drücken Sie niemals den Spindelarretierungsknopf
herunter, wenn das Sägeblatt unter Strom steht oder am
Auslaufen ist.
• Schneiden Sie mit dieser Kapp- und Gehrungssäge kein
Leichtmetall und Eisenmetall (eisen- oder stahlhaltig) oder
Mauerwerks- oder Zementfasererzeugnisse.
WARNUNG! Um die Spindelarretierung zu verwenden,
drücken Sie den Knopf und drehen die Spindel von Hand,
bis Sie fühlen, dass die Arretierung einrastet.
Halten Sie den Arretierungsknopf eingedrückt, um die Spindel festzuhalten.
2.Entfernen Sie die Sägeblattschraube (45) und den äußeren
Sägeblattflansch (46).
3.Montieren Sie das Sägeblatt (47) auf dem inneren Bund (48), der
sich am inneren Sägeblattflansch (49) befindet. Sorgen Sie dafür,
dass die Zähne am unteren Blattrand in Richtung der Rückseite der
Säge zeigen (vom Benutzer weg).
4.Montieren Sie den äußeren Sägeblattflansch (46) wieder.
5.Ziehen Sie die Sägeblattschraube (45) an, indem Sie sie entgegen
dem Uhrzeigersinn drehen, während Sie mit der anderen Hand den
Spindelarretierungsknopf gedrückt halten.
• Drücken Sie den Schalthebel (18) ein und ziehen Sie den
Kopfverriegelungsstift (14) wie abgebildet heraus.
• Lösen Sie vorsichtig den Druck nach unten, damit der Sägekopf
ganz nach oben kommt.
• Drücken Sie den Kopfblockierungs-Freigabehebel (17), um
den unteren Blattschutz (2) freizugeben. Ziehen Sie nun
den unteren Blattschutz so weit hoch wie möglich.
WARNUNG! Das Sägeblatt darf nur auf die beschriebene
Art und Weise ausgetauscht werden. Verwenden Sie
nur Sägeblätter gemäß den Technische Daten; Kat.nr.:
DT4320 wird empfohlen.
Einstellungen
WARNUNG: Um die Gefahr von Verletzungen zu
vermeiden, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Zubehör anbringen
oder abbauen oder Einstellungen vornehmen oder
ändern oder Reparaturen vornehmen. Überprüfen
Sie, dass der Auslöseschalter in der AUS-Stellung ist. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu Verletzungen führen.
Ihre Kapp- und Gehrungssäge wurde werkseitig genau eingestellt.
Sollte wegen des Transports oder aus irgendeinem anderen Grund eine
erneute Einstellung erforderlich sein, gehen Sie folgendermaßen vor,
um Ihre Säge einzustellen. Die Einstellungen sollten dann zuverlässig
bestehen bleiben.
PRÜFEN UND JUSTIEREN DES WINKELS ZWISCHEN SÄGEBLATT UND
ANSCHLAG (ABB. F1–F4)
• Lösen Sie den Gehrungshebel (4) und drücken Sie die
Gehrungsverriegelung (5) nach unten, um den Gehrungsarm (50) zu
lösen.
• Schwenken Sie den Gehrungsarm, bis die Arretierung ihn in der
0°-Gehrungsposition hält. Ziehen Sie den Hebel nicht fest.
• Ziehen Sie den Kopf nach unten, bis das Sägeblatt gerade in den
Sägeschlitz (51) eintritt.
• Legen Sie einen Winkel (52) an die linke Seite (3) des Anschlags
und an das Blatt (47) (Abb. F3).
WARNUNG: Berühren Sie nicht die Spitzen der
Sägeblattzähne mit dem Winkelmaß.
• Wenn eine Nacheinstellung erforderlich ist, gehen Sie
folgendermaßen vor:
• Lockern Sie die Schrauben (53) und bewegen Sie die Skala/
Gehrungsarmkonstruktion nach links oder rechts, bis der mit dem
Winkelmaß gemessene Winkel zwischen dem Sägeblatt und dem
Anschlag 90° beträgt.
• Drehen Sie die Schrauben (53) wieder fest. Die Anzeige des
Gehrungszeigers ist an dieser Stelle nicht von Bedeutung.
JUSTIERUNG DES GEHRUNGSZEIGERS (ABB. F1, F2 UND G)
• Lösen Sie den Gehrungshebel (4) und drücken Sie die
Gehrungsverriegelung (5) nach unten, um den Gehrungsarm (50) zu
lösen.
• Bewegen Sie den Gehrungsarm, um den Gehrungszeiger (54) auf
die Nullstellung einzustellen. Siehe hierzu Abb. G.
21
D E UT S C H
• Lassen Sie die Gehrungsverriegelung bei lockerem Gehrungshebel
einschnappen, indem Sie den Gehrungsarm an der Nullstellung
vorbeidrehen.
• Beobachten Sie den Gehrungszeiger (54) und die GehrungswinkelSkala (6). Falls der Zeiger nicht genau Null anzeigt, lösen Sie die
Schraube (55) und bewegen Sie den Zeiger, bis 0° angezeigt wird.
Ziehen Sie die Schraube nun an.
EINSTELLUNG DER GEHRUNGSVERRIEGELUNG/ARRETIERUNGSSTANGE (ABB. H)
Kann der Fuß der Säge bewegt werden, während der Gehrungshebel
(4) verriegelt ist, muss die Gehrungsverriegelung/Verriegelungsstange
(56) eingestellt werden.
• Entriegeln Sie den Gehrungshebel (4).
• Spannen Sie die Gehrungsverriegelung/Verriegelungsstange (56)
mit einem Schraubendreher (57). Lockern Sie dann die Stange um
eine viertel Umdrehung.
• Stellen Sie sicher, dass sich der Tisch nicht bewegt, wenn der
Hebel (4) in einem beliebigen (nicht vorgegebenen) Winkel gesichert
wird.
PRÜFEN UND JUSTIEREN DES WINKELS ZWISCHEN SÄGEBLATT UND
DREHTELLER (ABB. I1–I4)
• Lockern Sie den Neigungsfeststellhebel (11).
• Drücken Sie den Sägekopf nach rechts, um sicherzugehen, dass
er völlig senkrecht steht. Ziehen Sie den Neigungsklemmhebel
wieder an.
• Ziehen Sie den Kopf nach unten, bis das Sägeblatt gerade in den
Sägeschlitz (51) eintritt.
• Legen Sie einen Winkel (52) auf den Tisch und senkrecht an das
Blatt (47) (Abb. I2).
WARNUNG: Berühren Sie nicht die Spitzen der
Sägeblattzähne mit dem Winkelmaß.
• Wenn eine Nacheinstellung erforderlich ist, gehen Sie
folgendermaßen vor:
• Lösen Sie den Neigungsfeststellhebel (11) und drehen Sie die
Anschlageinstellschraube für die senkrechte Stellung (28) hinein
bzw. heraus, bis sich das Blatt 90° zum Tisch befindet, wenn mit
dem Winkel gemessen wird.
• Falls der Neigungszeiger (58) nicht Null auf der Neigungsskala (10)
anzeigt, lockern Sie die Schraube (59), die den Zeiger sichert, und
justieren Sie den Zeiger.
EINSTELLEN DES ANSCHLAGS (ABB. J1, J2)
Der obere Teil der linken Seite des Anschlags kann nach links justiert
werden, um Freiraum zu erhalten, damit die Säge volle 48° nach links
geneigt werden kann. Um den Anschlag (3) einzustellen:
• Lockern Sie den Kunststoffknopf (29) und schieben Sie den
Anschlag nach links.
• Machen Sie den Trockenversuch mit ausgeschalteter Säge und
prüfen Sie den Zwischenraum. Stellen Sie den Anschlag so ein,
dass er so nahe wie praktisch möglich am Sägeblatt ist, ohne die
vertikale Bewegung des Sägearms zu behindern.
• Ziehen Sie den Knopf sicher an.
WARNUNG: Die Führungsrille (60) kann mit Sägemehl
verstopfen. Verwenden Sie ein Stäbchen oder niedrigen
Luftdruck, um die Führungsrille zu reinigen.
Der obere Teil der rechten Seite des Anschlags kann justiert werden, um
maximale Unterstützung des Werkstücks in der Nähe des Sägeblattes
zu erhalten, und gleichzeitig zu ermöglichen, dass die Säge volle
45° nach links geneigt werden kann. Der Schiebebereich wird durch
Anschläge in beide Richtungen begrenzt.
Um den Anschlag (8) einzustellen:
• Lösen Sie die Flügelmutter (76), um den Anschlag (8) freizugeben.
• Schieben Sie den Anschlag nach links.
• Machen Sie den Trockenversuch mit ausgeschalteter Säge und
prüfen Sie den Zwischenraum. Stellen Sie den Anschlag so ein,
dass er so nahe wie praktisch möglich am Sägeblatt ist, ohne die
vertikale Bewegung des Sägearms zu behindern.
• Drehen Sie die Flügelmutter (76) fest, um den Anschlag zu sichern.
UMGEHEN DER NEIGUNGSANSCHLÄGE (ABB. K)
Die Neigungsanschläge ermöglichen die Justierung des Sägeblatts in
vertikaler Position und in der 45° Neigestellung. Durch Umgehen der
Neigungsanschläge können Neigungswinkel zwischen 2° rechts und
48° links erreicht werden.
• Um die Neigungsanschläge zu umgehen, lösen Sie zuerst den
Sägekopf und drücken ihn vorsichtig nach links. Dann ziehen
Sie den Umgehungsknopf (27) heraus und drehen ihn in die
Umgehungsposition (62). Der Umgehungsknopf klickt automatisch
ein.
• Stellen Sie den gewünschten Neigungswinkel ein und stellen Sie
den Sägekopf in dieser Position fest.
• Um die Umgehung wieder auszuschalten, drehen Sie den
Umgehungsknopf (27) zurück in die Neigungsanschlagposition (61).
ÜBERPRÜFUNG UND EINSTELLUNG DES NEIGUNGSWINKELS
(ABB. A1, A2 UND I5)
• Prüfen Sie, dass sich der Umgehungsknopf (27) in der
Neigungsanschlagposition befindet.
• Lockern Sie den Klemmknopf (29) für den linken Anschlag und
schieben Sie den oberen Teil des linken Anschlags so weit wie
möglich nach links.
• Lösen Sie den Neigungsarretierungshebel (11) und verschieben Sie
den Sägekopf nach links. Dies ist die 45° Neigungsposition.
• Wenn eine Nacheinstellung erforderlich ist, gehen Sie
folgendermaßen vor:
• Drehen Sie die Anschlagschraube (9) solange rein oder raus, bis
der Zeiger (58) 45° anzeigt.
GESTÄNGEFÜHRUNGSJUSTIERUNG (ABB. L)
• Überprüfen Sie regelmäßig das Gestänge auf Spiel.
• Um das Spiel zu vermindern, drehen Sie stufenweise die
Einstellschraube (64) im Uhrzeigersinn und schieben Sie dabei den
Sägekopf zurück und vor.
BETRIEB
Bedienungsanleitung
WARNUNG: Beachten Sie stets die Sicherheitshinweise
und anwendbaren Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder
entfernen. Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Die Aufmerksamkeit der Benutzer in Großbritannien sollte auf
die „Woodworking Machines Regulations 1974“ und die daran
anschließenden Änderungen gerichtet sein.
Achten Sie bei der Aufstellung Maschine auf eine ergonomische
Tischhöhe und -stabilität. Der Standort der Maschine muss so gewählt
werden, dass der Bediener einen guten Überblick sowie genügend
Platz um die Maschine herum hat, dass er die Werkstücke ohne
Einschränkung bearbeiten kann.
Stellen Sie zur Reduzierung der Auswirkungen von Vibrationen sicher,
dass die Umgebungstemperatur nicht zu gering ist, dass Maschine
und Zubehör gut gewartet sind und sich die Werkstückgröße für diese
Maschine eignet.
Vor Inbetriebnahme
• Montieren Sie das geeignete Sägeblatt. Verwenden Sie keine
übermäßig abgenutzten Sägeblätter. Die höchstzulässige Drehzahl
des Gerätes darf nicht höher sein als die des Sägeblattes.
• Versuchen Sie nicht, übermäßig kleine Werkstücke zu sägen.
• Ermöglichen Sie ein freies Sägen des Sägeblattes. Vermeiden Sie
eine Überlastung.
• Lassen Sie den Motor vor dem Sägen stets auf volle Drehzahl
beschleunigen.
• Vergewissern Sie sich, dass alle Arretierknöpfe und Klemmhebel
fest angezogen sind.
• Sichern Sie das Werkstück.
22
DEUTSCH
• Obwohl diese Säge Holz und viele Nichteisen-Werkstoffe schneidet,
bezieht sich diese Bedienungsanleitung nur auf das Schneiden von
Holz. Die gleichen Richtlinien gelten auch für andere Werkstoffe.
Schneiden Sie mit dieser Säge keine Eisenwerkstoffe (Eisen und
Stahl), Faserzement oder Mauerwerk!
Grundschnitte
• Verwenden Sie immer die Schlitzplatte. Verwenden Sie die Säge
nicht, wenn der Schlitz breiter ist als 10 mm.
• Stellen Sie die Gehrungsverriegelung auf die 0°-Position und ziehen
Sie den Gehrungshebel an.
Ein- Und Ausschalten (Abb. M)
• Legen Sie das zu schneidende Holz an den Anschlag (3 und 7).
GERADES VERTIKALES ABLÄNGEN (ABB. A1, A2 UND N)
• Lösen Sie den Gehrungshebel (4) und drücken Sie die
Gehrungsverriegelung (5) nach unten.
Im Ein-Aus-Schalter befindet sich eine Bohrung (65), in die ein
Vorhängeschloss eingesetzt werden kann, um das Werkzeug zu
sperren.
• Halten Sie den Schalthebel (18) und drücken Sie auf den
Kopfblockierungs-Freigabehebel (17), um den Sägekopf
freizugeben. Drücken Sie auf den Betriebsschalter (1), um den
Motor zu starten.
• Drücken Sie zum Einschalten des Werkzeugs den Ein-AusSchalter (1).
• Drücken Sie den Sägekopf nach unten, damit das Sägeblatt durch
das Holz und in die Kunststoff-Schlitzplatte (31) schneiden kann.
• Lassen Sie zum Stoppen des Werkzeugs den Regler los.
Einstellen Der Drehzahl (Abb. M)
• Nach Beendigung des Schnitts lassen Sie die Auslösetaste los und
warten, bis das Sägeblatt vollständig stillsteht, bevor Sie den Kopf
in die obere Ruhelage zurückstellen.
DW712
DURCHFÜHREN EINES GLEITSCHNITTES (ABB. O)
Mit dem Drehzahldrehschalter (19) kann der gewünschte
Drehzahlbereich voreingestellt werden.
Das Führungsgestänge ermöglicht das Sägen größerer Werkstücke
zwischen 50 x 100 mm und 500 x 1000 mm mittels einer AusEintauch-Zurück-Bewegung.
• Drehen Sie den Drehzahldrehschalter (19) auf den gewünschten
Bereich (Zahlenanzeige).
• Verwenden Sie hohe Drehzahlen für das Sägen von weichen
Werkstoffen wie beispielsweise Holz. Verwenden Sie niedrige
Drehzahlen für das Sägen von Metall.
Einspannen des Werkstücks (Abb. V)
WARNUNG: Ein eingespanntes Werkstück, das vor
einem Schnitt symmetrisch und sicher war, kann danach
unsymmetrisch sein. Bei unsymmetrischer Belastung kann
die Säge oder alles, worauf die Säge befestigt ist, kippen,
z.B. ein Tisch oder eine Werkbank. Bei einem Schnitt, der
evtl. unsymmetrisch wird, muss das Werkstück korrekt
abgestützt werden, stellen Sie dabei sicher, dass die Säge
fest auf einer stabilen Fläche befestigt ist. Dies könnte zu
Verletzungen führen.
WARNUNG: Der Fuß der Schraubklemme muss immer
über dem Unterteil der Säge festgeklemmt werden,
wenn die Schraubklemme verwendet wird. Klemmen Sie
das Werkstück immer am Unterteil der Säge fest – und
nirgendwo sonst am Arbeitsbereich. Stellen Sie sicher, dass
der Fuß der Schraubklemme nicht am Rand des Unterteils
der Säge festgeklemmt wird.
VORSICHT: Verwenden Sie immer eine Werkstückklemme,
um die Kontrolle zu behalten und das Risiko von
Verletzungen und Beschädigungen des Werkstücks zu
reduzieren.
Verwenden Sie den Schraubstock (20). der mit Ihrer Säge geliefert wird.
Der linke oder rechte Anschlag lässt sich seitlich verschieben, um das
Einspannen zu vereinfachen. Andere Hilfen wie Federklammern oder
Schraubzwingen können für bestimmte Größen und Materialformen
geeignet sein.
BEFESTIGUNG DES SCHRAUBSTOCKS
1.Setzen Sie ihn in die Öffnung hinter dem Anschlag ein. Die
Schraubklemme muss zur Rückseite der Gehrungsäge zeigen. Die
Rille an der Schraubstockstange muss vollständig in das Unterteil
eingesetzt werden. Stellen Sie sicher, dass die Rille vollständig
in das Unterteil der Gehrungssäge eingesetzt ist. Wenn die Rille
sichtbar ist, ist der Schraubstock nicht sicher.
2.Drehen Sie die Schraubklemme 180° zur Vorderseite der
Gehrungssäge.
• Lösen Sie den Gestängearretierknopf (13).
• Ziehen Sie den Sägekopf zu sich und schalten Sie das Werkzeug
ein.
• Tauchen Sie das Sägeblatt in das Werkstück und drücken Sie den
Sägekopf zurück, um den Schnitt zu vollenden.
• Verfahren Sie, wie oben beschrieben.
WARNUNG:
• Nehmen Sie keine Gleitschnitte an Werkstücken vor, die
kleiner als 50 x 100 mm sind.
• Denken Sie daran, den Sägekopf in der hinteren Position
zu arretieren, wenn die Gleitschnitte vollendet sind.
VERTIKALER GEHRUNGS-ABLÄNGSCHNITT (ABB. A1, P)
• Lösen Sie den Gehrungshebel (4) und drücken Sie die
Gehrungsverriegelung (5) nach unten. Bewegen Sie den Sägearm
nach links oder nach rechts zum benötigten Winkel.
• Die Gehrungsverriegelung rastet automatisch sowohl links als auch
rechts bei 10°, 15°, 22,5°, 31,62°, 45° sowie links bei 50° und
rechts bei 60° ein. Für Zwischenwerte halten Sie den Kopf gut fest
und ziehen Sie die Gehrungsarretierung an.
• Ziehen Sie vor dem Sägen den Gehrungshebel immer fest an.
• Gehen Sie wie bei einem senkrechten Ablängschnitt vor.
WARNUNG: Wird ein Gehrungsschnitt am Ende eines
Holzstücks mit wenig Abschnitt durchgeführt, legen Sie das
Holz so in die Säge, dass sich der Abschnitt an der Seite
des Sägeblattes befindet, wo der Winkel zum Anschlag
am größten ist, d.h. Linksgehrung, Abschnitt rechts Rechtsgehrung, Abschnitt links.
NEIGUNGSSCHNITTE (ABB. A1, A2 UND Q)
Der Neigungswinkel kann zwischen 48° nach links und 2° nach rechts
eingestellt werden. Schnitte können durchgeführt werden, wenn
der Gehrungsarm auf einen Winkel zwischen 0° und höchstens 45°
Gehrung nach links oder rechts eingestellt ist.
• Lockern Sie den Klemmknopf (29) für den linken Anschlag und
schieben Sie den oberen Teil des linken Anschlags (3) so weit wie
möglich nach links. Lockern Sie den Neigungsfeststellhebel (11)
und stellen Sie die Neigung auf den gewünschten Wert ein.
• Ziehen Sie den Neigungsklemmengriff (11) fest an.
3.Lösen Sie den Knopf, um die Schraubklemme nach oben oder
unten einzustellen, verwenden Sie dann den Feineinstellungknopf,
um die Schraubklemme am Werkstück festzuklemmen.
• Gehen Sie wie bei einem senkrechten Ablängschnitt vor.
HINWEIS: Setzen Sie den Schraubstock auf die gegenüberliegende
Seite des Unterteils, wenn Sie Neigungsschnitte vornehmen. MACHEN
SIE IMMER EINEN VERSUCH (MIT AUSGESCHALTETER SÄGE),
BEVOR SIE MIT DEM EINGESCHALTETEN GERÄT ARBEITEN, SO
DASS SIE DIE BAHN DES SÄGEBLATTS ÜBERPRÜFEN KÖNNEN.
STELLEN SIE SICHER DASS DER SCHRAUBSTOCK NICHT DEN
BETRIEB DER SÄGE ODER DIE SCHUTZVORRICHTUNGEN.
Saubere Schnittkanten hängen von einer Reihe von Variablen ab, wie
z. B. vom Werkstoff. Wenn für Form- und ähnliche Präzisionsarbeiten
sehr glatte Schnitte verlangt werden, empfiehlt sich die Verwendung
eines scharfen Sägeblatts (Hartmetall, 60 Zähne) bei einer niedrigen,
gleichmäßigen Schnittgeschwindigkeit.
Schnittqualität
WARNUNG: Sorgen Sie dafür, dass das Material während
des Schneidens nicht kriecht; spannen Sie es sorgfältig
fest. Lassen Sie das Sägeblatt immer zum völligen
23
D E UT S C H
5
• Folgen Sie den Bewegungen des Sägearms nach links und rechts.
Stehen Sie dabei ein wenig seitlich des Sägeblattes.
- Verwendung der Neigungseinstellung
Die Neigung für beide Bretter ist auf 45° eingestellt, sodass sich
ein Winkel von 90° ergibt. Der Gehrungsarm ist in der Nullposition
verriegelt. Das Holz ist mit der breiten flachen Seite am Tisch und der
schmalen Seite am Anschlag positioniert.
- Verwendung der Gehrungseinstellung.
Der gleiche Schnitt lässt sich auch herstellen, indem mit der breiten
Seite am Anschlag rechts und links auf Gehrung gesägt wird. Die
beiden Skizzen (Abb. R1 und R2) sind nur für vierseitige Objekte. Wenn
die Zahl der Seiten sich verändert, ändern sich auch die Gehrungs- und
Neigungswinkel. Die folgende Tabelle zeigt die richtigen Winkel für eine
Vielzahl von Formen. Dabei wird angenommen, dass alle Seiten die
gleiche Länge haben. Für Formen, die nicht in der Tabelle aufgeführt
sind, teilen Sie 180° durch die Zahl der Seiten, um den Gehrungs- bzw.
Neigungswinkel zu erhalten.
Zahl der Seiten
Gehrungs- oder Neigungswinkel
4
45°
5
36°
6
30°
7
25,7°
8
22,5°
9
20°
10
18°
DOPPELGEHRUNGSSCHNITTE (ABB. S1 UND S2)
Doppelgehrungssägen ist eine gleichzeitige Kombination von
Gehrungssägen (Abb. R2) und Neigungssägen (Abb. R1). Diese
Sägeweise wird für die Herstellung von Rahmen oder Kästen mit
schrägen Seiten, wie in Abb. S1, eingesetzt.
24
WARNUNG: Falls der Schnittwinkel für jeden Schnitt
verschieden ist, vergewissern Sie sich, dass der
Neigungsfeststellknopf und der Gehrungsfeststellknopf
fest angezogen sind. Diese Knöpfe müssen nach jeder
Änderung der Neigung oder Gehrung angezogen werden.
85
65
80
40
45
50
55
60
40
45
30
65
75
30
35
70
85
40
SECHSSEITIGER
6 SIDED BOX
KASTEN
25
50
20
45
70
20
25
65
85
55
60
25
20
40
55
35
50
15
15
30
40
ACHTSEITIGER
8 SIDED BOX
KASTEN
10
15
25
35
30
20
25
10
5
5
5
10
15
20
5
5
10
0
10
10
15
20
15
5
HERSTELLEN VON BILDERRAHMEN, SETZKÄSTEN UND ANDEREN VIERSEITIGEN
PROJEKTEN (ABB. R1 UND R2)
Versuchen Sie einige einfache Projekte mit Holzabfall, bis Sie die
Handhabung Ihrer Säge sicher beherrschen. Ihr Säge ist das ideale
Werkzeug für das Gehrungssägen von Eckverbindungen wie in
Abb. R1 gezeigt. Die abgebildete Verbindung wurde mit beiden
Neigungseinstellungen hergestellt.
35
35
30
• Schauen Sie durch die Schlitze im Blattschutz, wenn Sie einer
Bleistiftlinie folgen.
GEHRUNGEN SCHNEIDEN UND RAHMEN HERSTELLEN
30
35
45
• Bleiben Sie mit beiden Füßen fest auf dem Boden und halten Sie
sich im Gleichgewicht.
25
QUADRATISCHER
SQUARE BOX
KASTEN
60
• Kreuzen Sie Ihre Hände nicht.
40
DIESEN GEHRUNGSWINKEL AN DER
SET THIS
MITER
ANGLE ON SAW
SÄGE
EINSTELLEN
• Machen Sie immer Trockenversuche (mit ausgeschalteter Säge),
bevor Sie Schnitte durchführen, sodass Sie die Bahn des
Sägeblattes überprüfen können.
20
25
30
35
DIESEN
NEIGUNGSWINKEL
AN
SET THIS
BEVEL ANGLE ON SAW
DER SÄGE EINSTELLEN
40
ANGLE OF SIDE OF BOX (ANGLE"A")
• Halten Sie beim Schneiden das Werkstück fest gegen den
Sägetisch und den Anschlag. Behalten Sie Ihre Hände in sicherem
Abstand zum Sägeblatt, bis Sie die Auslösetaste losgelassen
haben und das Sägeblatt zum völligen Stillstand gekommen ist.
15
WINKEL DER KASTENSEITE (WINKEL „A“)
• Halten Sie Ihre Hände nicht näher als 150 mm vom Sägeblatt
entfernt.
10
75
0
70
45
• Halten Sie Ihre Hände nie in der Nähe des Schnittbereiches.
80
Eine richtige Haltung des Körpers und der Hände beim Bedienen Ihrer
Gehrungssäge macht das Sägen leichter, präziser und sicherer.
80
Haltung des Körpers und der Hände
• Die hier wiedergegebene Tabelle soll Ihnen helfen, die
richtigen Neigungs- und Gehrungseinstellungen für übliche
Doppelgehrungsschnitte zu wählen. Um die Übersicht zu
verwenden, wählen Sie den gewünschten Winkel „A“ (Abb. S2) für
Ihre Aufgabe und finden Sie den Winkel in dem entsprechenden
Bogen der Grafik. Von diesem Punkt folgen Sie der Zeichnung
abwärts, um den richtigen Neigungswinkel zu finden. Folgen Sie
dann einer geraden Linie, um den richtigen Gehrungswinkel zu
finden.
75
Stillstand kommen, bevor Sie den Sägearm hochziehen.
Falls dennoch an der Hinterseite des Werkstücks kleine
Holzfasern abgespaltet werden, kleben Sie ein Stück
Kreppband über das Holz, wo der Schnitt erfolgen soll.
Sägen Sie durch das Kreppband und entfernen Sie es nach
Abschluss des Schnittes vorsichtig.
45
• Stellen Sie Ihre Säge auf die vorgegebenen Winkel ein und machen
Sie einige Probeschnitte.
• Üben Sie, die gesägten Teile zusammenzusetzen.
• Beispiel: Um einen vierseitigen Kasten mit 25° Außenwinkeln
herzustellen (Winkel „A“) (Abb. S2), verwenden Sie den Bogen
oben rechts. Finden Sie 25° auf der Bogenskala. Folgen Sie
der horizontalen Schnittlinie nach links oder rechts, um die
Gehrungswinkeleinstellung (23°) der Säge zu finden.
Folgen Sie ebenso der vertikalen Schnittlinie nach oben oder
unten, um die Neigungswinkeleinstellung (40°) der Säge zu finden.
Machen Sie immer einige Probeschnitte mit Holzabfall, um die
Sägeeinstellungen zu überprüfen.
Sägen von Fußleisten
Das Schneiden von Fußleisten wird mit einem Neigungswinkel von 45°
durchgeführt.
• Machen Sie immer einen Trockenlauf bei ausgeschalteter Säge,
bevor Sie sägen.
• Alle Schnitte werden mit der Rückseite der Fußleiste flach auf der
Säge aufliegend durchgeführt.
INNENWINKEL
Links
• Legen Sie die Oberseite der Fußleiste an den Anschlag.
• Sichern Sie die linke Seite des Schnittes.
Rechts
• Legen Sie die Unterseite des Werkstücks an den Anschlag.
• Sichern Sie die linke Seite des Schnittes.
AUSSENWINKEL
Links
• Legen Sie die Unterseite des Werkstücks an den Anschlag.
• Sichern Sie die rechte Seite des Schnittes.
Rechts
• Legen Sie die Oberseite der Fußleiste an den Anschlag.
• Sichern Sie die rechte Seite des Schnittes.
Schneiden von Zierleisten
Das Schneiden von Zierleisten wird mit Doppelgehrungssägen
durchgeführt. Um eine äußerst hohe Genauigkeit zu erzielen, hat Ihre
Säge voreingestellte Winkelstellungen bei 31.62° Gehrung und 33.85°
DEUTSCH
Neigung. Diese Einstellungen sind für Standardzierleisten mit 52° Winkel
oben und 38° Winkel unten.
• Machen Sie vor den endgültigen Schnitten Probeschnitte mit
Resten.
• Alle Schnitte werden mit einer Linksneigung und mit der Rückseite
der Zierleiste auf der Basis durchgeführt.
INNENWINKEL
Links
• Oberseite der Zierleiste am Anschlag.
Um das Gerät bequem zu tragen, kann ein Tragriemen am Gerätegrund
angebracht werden. Der Tragriemen (siehe Abb. A6) ist optional
erhältlich.
• Um die Säge zu transportieren, senken Sie den Sägekopf und
drücken Sie den Verriegelungsstift (14).
• Sperren Sie den Gestängeverriegelungsknopf mit dem Sägekopf
in der vorderen Stellung, sperren Sie den Gehrungsarm im rechten
Gehrungswinkel, schieben Sie den Anschlag (3) ganz ein und
sperren Sie den Neigehebel (11) mit dem Sägekopf in vertikaler
Position, um das Werkzeug so kompakt wie möglich zu machen.
• Sichern Sie die linke Seite des Schnittes.
• Verwenden Sie zum Tragen der Säge immer die Griffaussparungen
(30) (vgl. Abb. B).
Rechts
WARTUNG
• Gehrungsschnitt rechts
• Unterseite der Zierleiste am Anschlag.
• Gehrungsschnitt links.
• Sichern Sie die linke Seite des Schnittes.
AUSSENWINKEL
Links
Ihr DeWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen Betrieb mit
minimalem Wartungsaufwand konstruiert. Ein zufriedenstellender
Betrieb hängt von der geeigneten Pflege des Werkzeugs und seiner
regelmäßiger Reinigung ab.
• Unterseite der Zierleiste am Anschlag.
• Gehrungsschnitt links.
• Sichern Sie die linke Seite des Schnittes.
Rechts
• Oberseite der Zierleiste am Anschlag.
WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr
sollten Sie vor Anbringen oder Abnehmen von
Zubehörteilen bzw. bevor Sie Einstellungen
vornehmen/ändern oder Reparaturen durchführen,
das Gerät abschalten und den Netzstecker
ziehen. Vergewissern Sie sich, dass der Auslöser in der
ausgeschalteten Stellung gesichert ist. Ein unbeabsichtigtes
Einschalten des Geräts kann zu Verletzungen führen.
• Gehrungsschnitt rechts
• Sichern Sie die rechte Seite des Schnittes.
NUTSCHNITTE (ABB. T)
Ihre Säge ist mit einem Nutanschlag (12) und einem Einstellknopf für die
Nuttiefe (15) ausgestattet, um Nuten zu sägen.
• Schwenken Sie den Nutanschlag (12) zur Vorderseite der Säge.
• Stellen Sie den Einstellknopf für die Nuttiefe 15) auf die Tiefe der
Nut ein. Eventuell ist zuerst die Sicherungsmutter (66) zu lösen.
• Legen Sie einen Schnittrest von ca. 5 cm zwischen den Anschlag
und das Werkstück, um einen geraden Nutschnitt durchzuführen.
STAUBABSAUGUNG (ABB. A2 UND A5)
Diese Maschine verfügt über eine Saubabsaugungsstelle (24). Hier
lässt sich eine Staubabsaugungsvorrichtung (36) (optional erhältlich)
anschließen.
WARNUNG! Bringen Sie möglichst eine Absaugvorrichtung
an, die den geltenden Bestimmungen zur Staubabsaugung
entspricht.
Verbinden Sie ihn mit einer Staubsammelvorrichtung, die gemäß den
entsprechenden Vorschriften gestaltet ist. Die Luftstromgeschwindigkeit
von extern angeschlossenen Systemen muss 20 m/s ±2 m/s
betragen. Die Geschwindigkeit muss im Verbindungsschlauch am
Verbindungspunkt gemessen werden, mit angeschlossenem, aber nicht
laufendem Werkzeug.
SCHNEIDEN VON KLEINEN STÜCKEN (ABB. J1)
Der obere Teil der linken Seite des Anschlags (3) kann eingestellt
werden, um eine maximale Nähe beim Schneiden von kleinen
Werkstücken zu ermöglichen.
Schmierung
Diese Maschine benötigt keine zusätzliche Schmierung. Die Lager des
Motors sind vorgeschmiert und wasserdicht.
• Vermeiden Sie die Verwendung von Öl oder Schmiermittel,
denn dadurch könnte es in Verbindung mit dem Sägestaub
und Sägespänen zu Verstopfung und somit zu Schwierigkeiten
kommen.
• Reinigen Sie die Teile, in und auf denen sich Sägestaub und -späne
ansammeln, regelmäßig mit einer trockenen Bürste.
Reinigung
Überprüfen Sie vor der Verwendung sorgfältig den oberen
Sägeblattschutz, den beweglichen unteren Sägeblattschutz sowie das
Staubabsaugrohr, damit sie korrekt arbeiten. Stellen Sie sicher, dass
weder Späne noch Staub oder Werkstückteilchen eine der Funktionen
blockieren können.
Falls Werkstückfragmente zwischen Sägeblatt und Schutzvorrichtungen
steckenbleiben, trennen Sie die Maschine von der Stromversorgung
und befolgen Sie die Anweisungen in Abschnitt Montage des
Sägeblatts. Entfernen Sie die steckengebliebenen Teile und montieren
Sie das Sägeblatt wieder.
WARNUNG: Immer wenn im Bereich der Lüftungsschlitze
Schmutzansammlungen zu sehen sind, blasen Sie
Schmutz und Staub mit trockener Druckluft aus dem
Gehäuse. Tragen Sie zugelassenen Augenschutz und
eine zugelassene Staubmaske, wenn Sie diesen Vorgang
durchführen.
WARNUNG: Verwenden Sie keine Lösungsmittel
oder sonstige scharfen Chemikalien zum Reinigen der
nichtmetallischen Teile des Werkzeugs. Durch diese
Chemikalien kann der in diesen Teilen verwendete Werkstoff
geschwächt werden. Verwenden Sie ein mit Wasser und
einer milden Seife befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf,
dass keine Flüssigkeit in das Werkzeug eindringt. Kein Teil
des Werkzeuges darf in Flüssigkeit eingetaucht werden.
WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr
sollten Sie regelmäßig die Tischoberfläche reinigen.
WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr
sollten Sie regelmäßig die Staubsammelanlage reinigen.
• Stellen Sie das Sägeblatt in vertikale Position.
• Lösen Sie den Kunststoffknopf (29) um mindestens 3 volle
Umdrehungen.
• Stellen Sie den Anschlag so nah wie möglich an das Sägeblatt.
• Ziehen Sie den Knopf sicher an.
ABSTÜTZUNG FÜR LANGE WERKSTÜCKE (ABB. A4)
• Stützen Sie lange Werkstücke immer ab.
• Für beste Ergebnisse verwenden Sie die Untergestelle (35),
um die Tischbreite Ihrer Säge zu erhöhen. (bei Ihrem Händler
optional erhältlich). Stützen Sie lange Werkstücke mit geeigneten
Mitteln sicher ab. Verwenden Sie z. B. Sägeböcke oder ähnliche
Vorrichtungen, um ein Herabfallen der Enden zu vermeiden.
TRANSPORT (ABB. A6, B)
WARNUNG: Heben oder transportieren Sie die Säge nicht,
indem Sie sie an den Schutzvorrichtungen festhalten.
25
D E UT S C H
REINIGUNG UND WARTUNG DER SCHLITZPLATTE (ABB. U)
Reinigen Sie regelmäßig den Bereich unterhalb der Schlitzplatte. Wenn
die Schlitzplatte abgenutzt ist, muss sie ausgetauscht werden.
• Entfernen Sie die Schrauben (67), die die Schlitzplatte (31) halten.
• Entfernen Sie die Schlitzplatte und reinigen Sie den Bereich
darunter.
• Setzen Sie die Komponenten der Schlitzplatte und die Schrauben
wieder ein.
• Drehen Sie die Schrauben handfest.
• Um die Schlitzplatte einzustellen, gehen Sie folgendermaßen vor:
• Ziehen Sie den Kopf nach unten, bis das Sägeblatt gerade in den
Sägeschlitz eintritt.
• Justieren Sie alle Komponenten der Schlitzplatte so, dass sie nahe
an den Sägeblattzähnen positioniert ist.
• Drehen Sie die Schrauben an.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht von DeWALT
angeboten wird, nicht mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem Zubehör an diesem
Gerät gefährlich sein. Um das Verletzungsrisiko zu mindern,
sollte mit diesem Produkt nur von DeWALT empfohlenes
Zubehör verwendet werden.
SÄGEBLÄTTER
Verwenden Sie IMMER 216 mm Sägeblätter mit 30 mm
Aufnahmelöchern. Die Drehzahl muss mindestens 5500 U/MIN
betragen. Verwenden Sie niemals einen kleineren oder größeren
Sägeblattdurchmesser. Es wird nicht ordnungsgemäß geschützt.
SÄGEBLATT-BESCHREIBUNGEN
ANWENDUNG
DURCHMESSER
ZÄHNE
Sägeblätter für den Baubereich (für alle Schnittarten)
Allgemeine Anwendungen
216 mm
48
Sägeblätter für Holzarbeiten (für glatte, saubere Schnitte)
Feine Querschnitte
216 mm
60
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen zu geeignetem
Zubehör.
Umweltschutz
Separate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit diesem
Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im normalen
Hausmüll entsorgt werden.
Produkte und Batterien enthalten Materialien, die zurückgewonnen oder
recycelt werden können, um den Bedarf an Rohstoffen zu reduzieren.
Bitte recyceln Sie elektrische Produkte und Batterien gemäß den lokalen
Bestimmungen. Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.2helpU.com.
26
ENGLI SH
MITRE SAW
DW712, DW712N
Congratulations!
You have chosen a DeWALT tool. Years of experience, thorough
product development and innovation make DeWALT one of the most
reliable partners for professional power tool users.
Technical Data
DW712
DW712N
QS
QS
Voltage
V
230
230
(UK & Ireland only)
V
230/115
230/115
Type
6
4
Power output
W
1600
1600
Current input (230V) A
8
8
Current input (115V) A
16
16
Blade diameter
mm
216
216
Blade bore
mm
30
30
Max. blade thickness
mm
1.8
1.8
Blade speed
min-13500–46005400
Max. crosscut capacity at 90/90°
mm
300 x 70
300 x 70
Max. mitre cut capacity at 45˚
mm
212
212
Max. depth of cut 90˚
mm
70
70
Max. depth of bevel cross-cut 45˚
mm
50
50
Mitre (max. positions)
left
50˚
50˚
right
60˚
60˚
Bevel (max. positions)
left
48˚
48˚
right
2˚
2˚
0° mitre
Resulting width at max. height 70 mm
mm
300
300
Resulting height at max. width 300 mm
mm
70
70
45° mitre left
Resulting width at max. height 70 mm
mm
212
212
Resulting height at max. width 212 mm
mm
70
70
45° mitre right
Resulting width at max. height 70 mm
mm
212
212
Resulting height at max. width 212 mm
mm
70
70
45° bevel left
Resulting width at max. height 50 mm
mm
300
300
Resulting height at max. width 300 mm
mm
50
50
31.62° mitre, 33.85° bevel
Resulting height at max. width 254 mm
mm
65
65
Blade stopping time
s
< 10
< 10
Dust collection efficiency
mg/m
< 2.0
< 2.0
Weight
kg
21
21
Noise values and vibration values (triax vector sum) according to EN61029
LPA(emission sound pressure level)
dB(A)
91
91
LWA(sound power level)
dB(A)
104
104
K(uncertainty for the given sound level)
dB(A)
2.9
2.9
Vibration emission value ah =
Uncertainty K =
m/s2
m/s2
2.1
1.5
2.1
1.5
The vibration emission level given in this information sheet has been
measured in accordance with a standardised test given in EN61029
and may be used to compare one tool with another. It may be used for
a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration emission level
represents the main applications of the tool. However if
the tool is used for different applications, with different
accessories or poorly maintained, the vibration emission
may differ. This may significantly increase the exposure level
over the total working period.
An estimation of the level of exposure to vibration should
also take into account the times when the tool is switched
off or when it is running but not actually doing the job. This
may significantly reduce the exposure level over the total
working period.
Identify additional safety measures to protect the operator
from the effects of vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm, organisation of
work patterns.
Fuses
Europe
U.K. & Ireland
230 V tools
230 V tools
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
NOTE: This device is intended for the connection to a power supply
system with maximum permissible system impedance Zmax of 0.28 Ω
at the interface point (power service box) of user’s supply.
The user has to ensure that this device is connected only to a power
system which fulfils the requirement above. If necessary, the user can
ask the public power supply company for the system impedance at the
interface point.
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity for each signal word.
Please read the manual and pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently hazardous situation
which, if not avoided, will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, could result in death or serious
injury.
CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, may result in minor or moderate
injury.
NOTICE: Indicates a practice not related to personal
injury which, if not avoided, may result in property
damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
EC-Declaration of Conformity
MACHINERY DIRECTIVE
MITRE SAW
DW712, DW712N
DeWALT declares that these products described under Technical Data
are in compliance with:
2006/42/EC, EN61029-1:2009 +A.11:2010, EN61029-2-11:2012
+A11:2013
These products also comply with Directive 2014/30/EU and 2011/65/
EU. For more information, please contact DeWALT at the following
address or refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the technical file and
makes this declaration on behalf of DeWALT.
Markus Rompel
Director Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
20.04.2016
27
E NGLI S H
Safety Instructions
W
ARNING! When using electric tools basic safety
precautions should always be followed to reduce
the risk of fire, electric shock and personal injury
including the following.
Read all these instructions before attempting to operate this product
and save these instructions.
SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE
15. Disconnect tools.
When not in use, before servicing and when changing accessories
such as blades, bits and cutters, disconnect tools from the power
supply.
16.Remove adjusting keys and wrenches.
Form the habit of checking to see that adjusting keys and
wrenches are removed from the tool before operating the tool.
17. Avoid unintentional starting.
General Safety Rules
Do not carry the tool with a finger on the switch. Be sure that the
tool is in the “off” position before plugging in.
1.Keep work area clear.
18. Use outdoor extension leads.
Cluttered areas and benches invite injuries.
Before use, inspect the extension cable and replace if damaged.
When the tool is used outdoors, use only extension cords intended
for outdoor use and marked accordingly.
2.Consider work area environment.
Do not expose the tool to rain. Do not use the tool in damp or wet
conditions. Keep the work area well lit (250–300 Lux). Do not use
the tool where there is a risk of causing fire or explosion, e.g., in the
presence of flammable liquids and gases.
19. Stay alert.
Watch what you are doing. Use common sense. Do not operate the
tool when you are tired or under the influence of drugs or alcohol.
3.Guard against electric shock.
20. Check for damaged parts.
Avoid body contact with earthed surfaces (e.g., pipes, radiators,
cookers and refrigerators). When using the tool under extreme
conditions (e.g., high humidity, when metal swarf is being
produced, etc.), electric safety can be improved by inserting an
isolating transformer or a (FI) earth-leakage circuit-breaker.
Before use, carefully check the tool and mains cable to determine
that it will operate properly and perform its intended function.
Check for alignment of moving parts, binding of moving parts,
breakage of parts, mounting and any other conditions that may
affect its operation. A guard or other part that is damaged should
be properly repaired or replaced by an authorized service centre
unless otherwise indicated in this instruction manual. Have
defective switches replaced by an authorized service centre.
Do not use the tool if the switch does not turn it on and off.
Never attempt any repairs yourself.
4.Keep other persons away.
Do not let persons, especially children, not involved in the work,
touch the tool or the extension cord and keep them away from the
work area.
5.Store idle tools.
When not in use, tools must be stored in a dry place and locked up
securely, out of reach of children.
6.Do not force the tool.
It will do the job better and safer at the rate to which it was
intended.
7.Use the right tool.
Do not force small tools to do the job of a heavy duty tool. Do
not use tools for purposes not intended; for example do not use
circular saws to cut tree limbs or logs.
8.Dress properly.
Do not wear loose clothing or jewellery, as these can be caught in
moving parts. Non-skid footwear is recommended when working
outdoors. Wear protective hair covering to contain long hair.
9.Use protective equipment.
Always use safety glasses. Use a face or dust mask if working
operations create dust or flying particles. If these particles might
be considerably hot, also wear a heat-resistant apron. Wear ear
protection at all times. Wear a safety helmet at all times.
10. Connect dust extraction equipment.
If devices are provided for the connection of dust extraction and
collecting equipment, ensure these are connected and properly
used.
11. Do not abuse the cord.
Never yank the cord to disconnect it from the socket. Keep the
cord away from heat, oil and sharp edges. Never carry the tool by
its cord.
12. Secure work.
Where possible use clamps or a vice to hold the work. It is safer
than using your hand and it frees both hands to operate the tool.
13. Do not overreach.
Keep proper footing and balance at all times.
14. Maintain tools with care.
Keep cutting tools sharp and clean for better and safer
performance. Follow instructions for lubricating and changing
accessories. Inspect tools periodically and if damaged have
them repaired by an authorized service facility. Keep handles and
switches dry, clean and free from oil and grease.
28
WARNING! The use of any accessory or attachment or
performance of any operation with this tool other than
those recommended in this instruction manual may present
a risk of personal injury.
21. Have your tool repaired by a qualified person.
This electric tool complies relevant safety rules. Repairs should
only be carried out by qualified persons using original spare parts;
otherwise this may result in considerable danger to the user.
Additional Safety Rules for Mitre Saws
• The machine is provided with a special configured power supply
cord which can only be replaced by the manufacturer or its
authorised service agent.
• Do not use the saw to cut other materials than those
recommended by the manufacturer.
• Do not operate the machine without guards in position, or if guards
are not in good working order or are not properly maintained.
• Ensure that the arm is securely fixed when performing bevel cuts.
• Keep the floor area around the machine level, well-maintained and
free of loose materials, e.g., chips and cut-offs.
• Use correctly sharpened saw blades. Ensure the speed marked on
the saw blade is at least equal to the speed marked on the rating
plate of the saw.
• Make sure all locking knobs and clamp handles are tight before
starting any operation.
• Never place either hand in the blade area when the saw is
connected to the electrical power source.
• Never attempt to stop a machine in motion rapidly by jamming a
tool or other means against the blade; serious accidents can occur.
• Before using any accessory consult the instruction manual.
The improper use of an accessory can cause damage.
• Use a holder or wear gloves when handling a saw blade or rough
material.
• Ensure that the saw blade is mounted correctly before use.
• Make sure that the blade rotates in the correct direction.
• Do not use blades of larger or smaller diameter than
recommended. For the proper blade rating refer to the technical
data. Use only the blades specified in this manual, complying with
EN 847-1.
ENGLI SH
• Consider applying specially designed noise-reduction blades.
Remove the workpiece and ensure that the saw blade runs free.
Turn the machine on and start new cutting operation with reduced
feed force.
• Do not use HIGH SPEED STEEL blades.
• Do not use deformed or damaged saw blades.
• Do not use any abrasive or diamond discs.
• Before each cut ensure that the machine is stable.
• When fitted with a laser do not replace the laser with a different
type. Repairs shall only be carried out by the laser manufacturer or
an authorized agent.
• Never use your saw without the kerf plate.
• Raise the blade from the kerf in the workpiece prior to releasing the
switch.
• Never cut light alloy, especially magnesium.
• Select the correct saw blade for the material to be cut.
•Whenever the situation allows, mount the machine to a bench
using bolts with a diameter of 8 mm and 80 mm in length.
WARNING: We recommend the use of a residual current
device with a residual current rating of 30mA or less.
Residual Risks
The following risks are inherent to the use of saws:
• Do not wedge anything against the fan to hold the motor shaft.
– injuries caused by touching the rotating parts
• The blade guard on your saw will automatically raise when the arm
is brought down; it will lower over the blade when head lock up
release lever (17) is pushed.
In spite of the application of the relevant safety regulations and the
implementation of safety devices, certain residual risks cannot be
avoided. These are:
• Never raise the blade guard manually unless the saw is switched
off. The guard can be raised by hand when installing or removing
saw blades or for inspection of the saw.
– Impairment of hearing.
• Check periodically that the motor air slots are clean and free of
chips.
– Risk of injury when changing the blade.
• Replace the kerf plate when worn. Refer to service parts list
included.
• Disconnect the machine from the mains before carrying out any
maintenance work or when changing the blade.
• Never perform any cleaning or maintenance work when the
machine is still running and the head is not in the rest position.
• When possible, always mount the machine to a bench.
•The front section of the guard is louvered for visibility while
cutting. Although the louvers dramatically reduce flying debris,
they are openings in the guard and safety glasses should be
worn at all times when viewing through the louvers.
• Connect the saw to a dust collection device when sawing wood.
Always consider factors which influence exposure of dust such as:
-–type of material to be machined (chip board produces more
dust than wood);
-–sharpness of the saw blade;
– Risk of accidents caused by the uncovered parts of the rotating
saw blade.
– Risk of squeezing fingers when opening the guards.
– Health hazards caused by breathing dust developed when sawing
wood, especially oak, beech and MDF.
The following factors increase the risk of breathing problems:
– No dust extractor connected when sawing wood.
– Insufficient dust extraction caused by uncleaned exhaust filters.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
Wear ear protection.
Wear eye protection.
-–correct adjustment of the saw blade,
-–dust extractor with air velocity not less than 20 m/s.
Carrying point
Ensure that the local extraction as well as hoods, baffles and
chutes are properly adjusted.
• Please be aware of the following factors influencing exposure
to noise:
Keep hands away from blade.
-–use saw blades designed to reduce the emitted noise;
-–use only well sharpened saw blades;
Read the instructions Performing
a Sliding Cut.
• Machine maintenance shall be conducted periodically;
• Provide adequate general or localized lighting;
• Ensure the operator is adequately trained in the use, adjustment
and operation of the machine;
• Ensure that any spacers and spindle rings are suitable for the
purpose as stated in this manual.
Read the instructions Overriding the Bevel Stops.
•Refrain from removing any cut-offs or other parts of the workpiece
from the cutting area while the machine is running and the saw
head is not in the rest position.
DATE CODE POSITION (FIG. A2)
• Never cut workpieces shorter than 200 mm.
Example:
The Date Code (32), which also includes the year of manufacture, is
printed into the housing.
• Without additional support the machine is designed to accept the
maximum workpiece size of:
– Height 70 mm by width 300 mm by length 500 mm
– Longer workpieces need to be supported by suitable additional
table, e.g. DE7080. Always clamp the workpiece safely to the
saw table.
Year of Manufacture
Package Contents
The package contains:
1 Assembled mitre saw
• In case of an accident or machine failure, immediately turn the
machine off and disconnect machine from the power source.
1 Blade spanner
•Report the failure and mark the machine in suitable form to prevent
other people from using the defective machine.
1 Material clamp
• When the saw blade is blocked due to abnormal feed force during
cutting, turn the machine off and disconnect it from power supply.
2016 XX XX
1 Saw blade
1 Instruction manual
29
E NGLI S H
• Check for damage to the tool, parts or accessories which may
have occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand this manual prior
to operation.
•Young children and the infirm. This appliance is not intended for
use by young children or infirm persons without supervision.
Description (Fig. A1–A6)
• This product is not intended for use by persons (including children)
suffering from diminished physical, sensory or mental abilities; lack
of experience, knowledge or skills unless they are supervised by
a person responsible for their safety. Children should never be left
alone with this product.
WARNING: Never modify the power tool or any part of it.
Damage or personal injury could result.
A1
1 On/off switch
2 Moveable lower guard
3 Fence left-hand side
4 Mitre lever
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one voltage only. Always
check that the power supply corresponds to the voltage on the rating
plate.
Your tool is double insulated in accordance with EN61029;
therefore no earth wire is required.
5 Mitre latch
6 Mitre scale
7 Fixed fence
8 Fence right-hand side
WARNING! Do not use the machine for purposes other
than intended.
In case of cord replacement the tool must only be repaired by an
authorized service agent or by qualified electrician.
10 Bevel scale
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland only)
11 Bevel clamp handle
If a new mains plug needs to be fitted:
12 Grooving stop
• Safely dispose of the old plug.
13 Rail lock knob
• Connect the brown lead to the live terminal in the plug.
14 Head lock down pin
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
15 Grooving depth adjustment knob
9 Bevel position adjustment stop
16 Spindle lock button
17 Head lock up release lever
WARNING: No connection is to be made to the earth
terminal.
18 Operating handle
Follow the fitting instructions supplied with good quality plugs.
Recommended fuse: 13 A.
19 Speed control dial (DW712)
Using an Extension Cable
A2
If an extension cable is required, use an approved 3–core extension
cable suitable for the power input of this tool (see Technical Data).The
minimum conductor size is 1.5 mm2; the maximum length is 30 m.
23 Upper guard
24 Dust spout
25 Rails
When using a cable reel, always unwind the cable completely.
26 Blade spanner
Installation
27 Bevel stop override knob
UNPACKING (FIG. B)
28 Vertical position adjustment stop
• Remove the saw from the packing material carefully.
29 Upper fence left-hand side clamping knob
• Release the rail lock knob (13), and push the saw head back to
lock it in the rear position.
30 Hand indentation
31 Kerf plate
32 Date code
OPTIONAL ACCESSORIES
A4
35 Legstand
A5
36 Dust extraction kit
A6
37 Carrying strap
INTENDED USE
Your DeWALT DW712 Mitre Saw has been designed for professional
cutting wood, wood products and plastics. It performs the sawing
operations of cross-cutting, bevelling and mitring easily, accurately and
safely.
This unit is designed for use with a nominal blade diameter 216 mm
carbide tip blade.
DO NOT use under wet conditions or in presence of flammable liquids
or gases.
These miter saws are professional power tools.
DO NOT let children come into contact with the tool. Supervision is
required when inexperienced operators use this tool.
30
• Press down the operating handle (18) and pull out the lock down
pin (14), as shown.
• Gently release the downward pressure and allow the head to rise to
its full height.
BENCH MOUNTING (FIG. C) 
• Holes (40) are provided in all four feet to facilitate bench mounting.
Two different sized holes are provided to accommodate different
sizes of bolts. Use either hole; it is not necessary to use both. Bolts
with a diameter of 8 mm and 80 mm in length are suggested.
Always mount your saw firmly to prevent movement. To enhance
the portability, the tool can be mounted to a piece of 12.5 mm or
thicker plywood which can then be clamped to your work support
or moved to other job sites and reclamped.
• When mounting your saw to a piece of plywood, make sure that
the mounting screws do not protrude from the bottom of the wood.
The plywood must sit flush on the work support. When clamping
the saw to any work surface, clamp only on the clamping bosses
where the mounting screw holes are located. Clamping at any
other point will interfere with the proper operation of the saw.
• To prevent binding and inaccuracy, be sure the mounting surface is
not warped or otherwise uneven. If the saw rocks on the surface,
place a thin piece of material under one saw foot until the saw is
firm on the mounting surface.
ENGLI SH
ASSEMBLY
WARNING: To reduce the risk of injury, turn unit off
and disconnect machine from power source before
installing and removing accessories, before adjusting
or changing set-ups or when making repairs. Be sure
the trigger switch is in the OFF position. An accidental startup can cause injury.
MOUNTING THE SAW BLADE (FIG. A1, E1–E5)
• Never depress the spindle lock button while the blade is
under power or coasting.
• Do not cut light alloy and ferrous metal (containing iron or
steel) or masonry or fibre cement product with this mitre
saw.
• Depress the head lock up release lever (17) to release
the lower guard (2), then raise the lower guard as far as
possible.
1.With the lower guard held in the raised position by the guard
bracket screw (43), depress the spindle lock button (16) with one
hand, then use the supplied blade spanner (26) in the other hand to
loosen the left-hand threaded blade locking screw (45) by turning
clockwise.
WARNING! To use the spindle lock, press the button as
shown and rotate the spindle by hand until you feel the lock
engage.
Continue to hold the lock button in to keep the spindle from
turning.
• Retighten the screws (53). Pay no attention to the reading of the
mitre pointer at this point.
ADJUSTING THE MITRE POINTER (FIG. F1, F2 & G)
• Release the mitre lever (4) and depress the mitre latch (5) to release
the mitre arm (50).
• Move the mitre arm to set the mitre pointer (54) to the zero
position, as shown in fig. G.
• With the mitre lever loose, allow the mitre latch to snap into place
as you rotate the mitre arm past zero.
• Observe the pointer (54) and mitre scale (6). If the pointer does not
indicate exactly zero, loosen the screw (55), move the pointer to
read 0° and tighten the screw.
MITRE LOCK/DETENT ROD ADJUSTMENT (FIG. H)
If the base of the saw can be moved while the mitre lever (4) is locked,
the mitre lock/detent rod (56) must be adjusted.
• Unlock the mitre lever (4).
• Fully tighten the mitre lock/detent rod (56) using a screwdriver (57).
Then loosen the rod a quarter of a turn.
• Check that the table does not move when the lever (4) is locked at
a random (not preset) angle.
CHECKING AND ADJUSTING THE BLADE TO THE TABLE (FIG. I1–I4)
• Loosen the bevel clamp handle (11).
• Press the saw head to the right to ensure it is fully vertical and
tighten the bevel clamp handle.
• Pull down the head until the blade just enters the saw kerf (51).
2.Remove the blade locking screw (45) and the outside arbor
collar (46).
• Place a set square (52) on the table and up against the blade (47)
(Fig. I2).
3.Install the saw blade (47) onto the shoulder (48) provided on the
inside arbor collar (49), making sure that the teeth at the bottom
edge of the blade are pointing toward the back of the saw (away
from the operator).
4.Replace the outer arbor collar (46).
5.Tighten the blade locking screw (45) carefully by turning counterclockwise while holding the spindle lock engaged with your other
hand.
WARNING! Be aware the saw blade shall be replaced in
the described way only. Only use saw blades as specified
under Technical Data: Cat. no.: DT4320 is suggested.
Adjustment
WARNING: To reduce the risk of injury, turn unit off
and disconnect machine from power source before
installing and removing accessories, before adjusting
or changing set-ups or when making repairs. Be sure
the trigger switch is in the OFF position. An accidental startup can cause injury.
Your mitre saw was accurately adjusted at the factory. If readjustment
due to shipping and handling or any other reason is required, follow the
steps below to adjust your saw. Once made, these adjustments should
remain accurate.
CHECKING AND ADJUSTING THE BLADE TO THE FENCE (FIG. F1–F4)
• Release the mitre lever (4) and depress the mitre latch (5) to release
the mitre arm (50).
• Swing the mitre arm until the latch locates it at the 0° mitre position.
Do not tighten the lever.
• Pull down the head until the blade just enters the saw kerf (51).
• Place a square (52) against the left side (3) of the fence and blade
(47) (Fig. F3).
WARNING: Do not touch the tips of the blade teeth with
the square.
WARNING: Do not touch the tips of the blade teeth with
the square.
• If adjustment is required, proceed as follows:
• Loosen the bevel clamp handle (11) and turn the vertical position
adjustment stop screw (28) in or out until the blade is at 90° to the
table as measured with the square.
• If the bevel pointer (58) does not indicate zero on the bevel scale
(10), loosen the screw (59) that secures the pointer and move the
pointer as necessary.
ADJUSTING THE FENCE (FIG. J1, J2)
The upper part of the left side of the fence can be adjusted to the left to
provide clearance, allowing the saw to bevel to a full 48° left. To adjust
the fence (3):
• Loosen the plastic knob (29) and slide the fence to the left.
• Make a dry run with the saw switched off and check for clearance.
Adjust the fence to be as close to the blade as practical to provide
maximum workpiece support, without interfering with the up and
down movement of the arm.
• Tighten the knob securely.
WARNING: The guide groove (60) can become clogged
with sawdust. Use a stick or some low pressure air to clear
the guide groove.
The moveable part of the right side of the fence can be adjusted to
provide maximum support of the workpiece near the blade, while
allowing the saw to bevel to a full 45° left. The sliding distance is limited
by stops in both directions.
To adjust the fence (8):
• Loosen the wing nut (76) to release the fence (8).
• Slide the fence to the left.
• Make a dry run with the saw switched off and check for clearance.
Adjust the fence to be as close to the blade as practical to provide
maximum workpiece support, without interfering with the up and
down movement of the arm.
• If adjustment is required, proceed as follows:
• Tighten the wing nut (76) to secure the fence in place.
• Loosen the screws (53) and move the scale/mitre arm assembly left
or right until the blade is at 90° to the fence as measured with the
square.
OVERRIDING THE BEVEL STOPS (FIG. K)
The bevel stops facilitate the setting of the saw blade in the vertical
position and the 45° bevel position. By overriding the bevel stops, bevel
angles can be achieved from 2° right to 48° left.
31
E NGLI S H
• To override the bevel stops, first release the saw head and push
it slightly to the left, then pull out the override knob (27) and turn
it into the override position (62). The override knob automatically
clicks in place.
• Set the required bevel angle and secure the head in this position.
• To discontinue the override, turn the override knob (27) back into
the bevel stop position (61).
CHECKING AND ADJUSTING THE BEVEL ANGLE (FIG. A1, A2 & I5)
• Make sure the override knob (27) is located in the bevel stop
position.
• Loosen the left side fence clamping knob (29) and slide the upper
part of the left side fence to the left as far as it will go.
Setting the Variable Speed (Fig. M)
DW712
The speed control dial (19) can be used for advance setting of the
required range of speed.
• Turn the dial button (19) to the desired range, which is indicated
by a number.
• Use high speeds for sawing soft materials such as wood. Use low
speeds for sawing metal.
Clamping the Workpiece (Fig. V)
WARNING: A workpiece that is clamped, balanced
and secure before a cut may become unbalanced after
a cut is completed. An unbalanced load may tip the
saw or anything the saw is attached to, such as a table
or workbench. When making a cut that may become
unbalanced, properly support the workpiece and ensure the
saw is firmly bolted to a stable surface. Personal injury may
occur.
WARNING: The clamp foot must remain clamped above
the base of the saw whenever the clamp is used. Always
clamp the workpiece to the base of the saw – not to any
other part of the work area. Ensure the clamp foot is not
clamped on the edge of the base of the saw.
CAUTION: Always use a workpiece clamp to maintain
control and reduce the risk of personal injury and workpiece
damage.
• Loosen the bevel clamp handle (11) and move the saw head to the
left. This is the 45° bevel position.
• If adjustment is required, proceed as follows:
• Turn the stop screw (9) in or out as necessary until the pointer (58)
indicates 45°.
RAIL GUIDE ADJUSTMENT (FIG. L)
• Regularly check the rails for clearance.
• To reduce clearance, gradually rotate the set screw (64) clockwise
while sliding the saw head back and forth.
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety instructions and
applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect tool from power
source before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.
The attention of UK users is drawn to the “woodworking machines
regulations 1974” and any subsequent amendments.
Ensure the machine is placed to satisfy your ergonomic conditions in
terms of table height and stability. The machine site shall be chosen so
that the operator has a good overview and enough free surrounding
space around the machine that allows handling of the workpiece
without any restrictions.
To reduce effects of vibration make sure the environment temperature
is not too cold, machine and accessory is well maintained and the
workpiece size is suitable for this machine.
Prior to Operation
Use the material clamp (20) provided with your saw. The left or right
fence will slide from side to side to aid in clamping. Other aids such as
spring clamps, bar clamps or C-clamps may be appropriate for certain
sizes and shapes of material.
TO INSTALL CLAMP
1.Insert it into the hole behind the fence. The clamp should be facing
toward the back of the mitre saw. The groove on the clamp rod
should be fully inserted into the base. Ensure this groove is fully
inserted into the base of the mitre saw. If the groove is visible, the
clamp will not be secure.
2.Rotate the clamp 180° toward the front of the mitre saw.
3.Loosen the knob to adjust the clamp up or down, then use the fine
adjust knob to firmly clamp the workpiece.
NOTE: Place the clamp on the opposite side of the base when
beveling. ALWAYS MAKE DRY RUNS (UNPOWERED) BEFORE
FINISH CUTS TO CHECK THE PATH OF THE BLADE. ENSURE THE
CLAMP DOES NOT INTERFERE WITH THE ACTION OF THE SAW OR
GUARDS.
• Install the appropriate saw blade. Do not use excessively worn
blades. The maximum rotation speed of the tool must not exceed
that of the saw blade.
Basic Saw Cuts
• Do not attempt to cut excessively small pieces.
• Release the mitre lever (4) and depress the mitre latch (5).
• Allow the blade to cut freely. Do not force.
• Engage the mitre latch at the 0° position and tighten the mitre lever.
• Allow the motor to reach full speed before cutting.
• Place the wood to be cut against the fence (3 & 7).
• Make sure all locking knobs and clamp handles are tight.
• Take hold of the operating handle (18) and depress the head lock
up release lever (17) to release the head. Press the trigger switch
(1) to start the motor.
• Secure the workpiece.
• Although this saw will cut wood and many nonferrous materials,
these operating instructions refer to the cutting of wood only. The
same guide-lines apply to the other materials. Do not cut ferrous
(iron and steel) materials, fibre cement or masonry with this saw!
• Make sure to use the kerf plate. Do not operate the machine if the
kerf slot is wider than 10 mm.
Switching On and Off (Fig. M)
A hole (65) is provided in the trigger for insertion of a padlock to lock the
tool.
• To run the tool, press the on/off switch (1).
• To stop the tool, release the switch.
VERTICAL STRAIGHT CROSS CUT (FIG. A1, A2 & N)
• Depress the head to allow the blade to cut through the timber and
enter the plastic kerf plate (31).
• After completing the cut, release the switch and wait for the saw
blade to come to a complete standstill before returning the head to
its upper rest position.
PERFORMING A SLIDING CUT (FIG. O)
The guide rail allows cutting larger workpieces from 50 x 100 mm up to
500 x 1000 mm using an out-down-back sliding motion.
• Release the rail lock knob (13).
• Pull the saw head towards you and switch the tool on.
• Lower the saw blade into the workpiece and push the head back
to complete the cut.
• Proceed as described above.
32
ENGLI SH
WARNING:
• Do not perform sliding cuts on workpieces smaller than
50 x 100 mm.
• Remember to lock the saw head in the rear position when
the sliding cuts are finished.
VERTICAL MITRE CROSS-CUT (FIG. A1, P)
• Release the mitre lever (4) and depress the mitre latch (5). Move the
arm left or right to the required angle.
• The mitre latch will automatically locate at 10°, 15°, 22.5°, 31.62°
and 45° both left and right, and at 50° left and 60° right. If any
intermediate angle is required hold the head firmly and lock by
tightening the mitre lever.
• Always ensure that the mitre lever is locked tightly before cutting.
• Proceed as for a vertical straight cross-cut.
WARNING: When mitring the end of a piece of wood with
a small off-cut, position the wood to ensure that the offcut is to the side of the blade with the greater angle to the
fence; i.e. left mitre, off-cut to the right - right mitre, off-cut
to the left.
The bevel for the two boards is adjusted to 45° each, producing a
90° corner. The mitre arm is locked in the zero position. The wood is
positioned with the broad flat side against the table and the narrow
edge against the fence.
- Using mitre adjustment
The same cut can be made by mitring right and left with the broad
surface against the fence. The two sketches (Fig. R1 & R2) are for four
side objects only. As the number of sides changes, so do the mitre and
bevel angles. The chart below gives the proper angles for a variety of
shapes, assuming that all sides are of equal length. For a shape that is
not shown in the chart, divide 180° by the number of sides to determine
the mitre or bevel angle.
No. of sides
Angle mitre or bevel
445°
536°
630°
725.7°
822.5°
920°
1018°
BEVEL CUTS (FIG. A1, A2 & Q)
COMPOUND MITRE (FIG. S1 & S2)
Bevel angles can be set from 48° left to 2° right and can be cut with the
mitre arm set between zero and a maximum of 45° mitre position right
or left.
A compound mitre is a cut made using a mitre angle (Fig. R2) and a
bevel angle (Fig. R1) at the same time. This is the type of cut used to
make frames or boxes with slanting sides like the one shown in fig. S1.
• Loosen the left side fence clamping knob (29) and slide the upper
part of the left side fence (3) to the left as far as it will go. Loosen
the bevel clamp handle (11) and set the bevel as desired.
WARNING: If the cutting angle varies from cut to cut,
check that the bevel clamp knob and the mitre lock knob
are securely tightened. These knobs must be tightened
after making any changes in bevel or mitre.
• Tighten the bevel clamp handle (11) firmly.
5
• Place your hands no closer than 150 mm from the blade.
• Hold the workpiece tightly to the table and the fence when cutting.
Keep your hands in position until the switch has been released and
the blade has completely stopped.
• Always make dry runs (without power) before finish cuts so that
you can check the path of the blade.
35
40
45
65
80
30
50
55
60
40
45
35
40
6 SIDED BOX
30
65
75
30
35
70
80
85
30
25
50
20
55
35
50
15
15
30
40
15
25
35
10
20
40
60
20
25
45
85
55
60
25
45
• Never place your hands near the cutting area.
25
35
80
Proper positioning of your body and hands when operating the mitre
saw will make cutting easier, more accurate and safer.
20
SQUARE BOX
40
75
Body and Hand Position
15
30
8 SIDED BOX
20
25
15
10
5
5
5
10
15
20
5
5
10
0
10
15
20
5
10
ANGLE OF SIDE OF BOX (ANGLE"A")
WARNING: Ensure that the material does not creep while
cutting; clamp it securely in place. Always let the blade
come to a full stop before raising the arm. If small fibres of
wood still split out at the rear of the workpiece, stick a piece
of masking tape on the wood where the cut will be made.
Saw through the tape and carefully remove tape when
finished.
SET THIS MITER ANGLE ON SAW
10
75
0
70
45
85
The smoothness of any cut depends on a number of variables, e.g. the
material being cut. When smoothest cuts are desired for moulding and
other precision work, a sharp (60 tooth carbide) blade and a slower,
even cutting rate will produce the desired results.
65
Quality of Cut
• The chart shown below will assist you in selecting the proper bevel
and mitre settings for common compound mitre cuts. To use the
chart, select the desired angle “A” (Fig. S2) of your project and
locate that angle on the appropriate arc in the chart. From that
point follow the chart straight down to find the correct bevel angle
and straight across to find the correct mitre angle.
70
• Proceed as for a vertical straight cross-cut.
25
30
35
40
45
SET THIS BEVEL ANGLE ON SAW
• Do not cross your hands.
• Set your saw to the prescribed angles and make a few trial cuts.
• Keep both feet firmly on the floor and maintain proper balance.
• Practice fitting the cut pieces together.
• As you move the saw arm left and right, follow it and stand slightly
to the side of the saw blade.
• Example: To make a 4 sided box with 25° exterior angles (angle
“A”) (Fig. S2), use the upper right arc. Find 25° on the arc scale.
Follow the horizontal intersecting line to either side to get the mitre
angle setting on the saw (23°).
• Sight through the guard louvres when following a pencil line.
CUTTING PICTURE FRAMES, SHADOW BOXES & OTHER FOUR SIDED PROJECTS
(FIG. R1 & R2)
TRIM MOULDING AND OTHER FRAMES
Try a few simple projects using scrap wood until you develop a “feel”
for your saw. Your saw is the perfect tool for mitring corners like the one
shown in fig. R1. The joint shown has been made using either bevel
adjustment.
- Using bevel adjustment
Likewise follow the vertical intersecting line to the top or bottom to
get the bevel angle setting on the saw (40°). Always try cuts on a
few scrap pieces of wood to verify the settings on the saw.
Cutting Base Mouldings
The cutting of base moulding is performed at a 45° bevel angle.
• Always make a dry run without power before making any cuts.
33
E NGLI S H
• All cuts are made with the back of the moulding laying flat on the
saw.
INSIDE CORNER
Left side
• Position the moulding with top of the moulding against the fence.
• Save the left side of the cut.
Connect a dust collection device designed in accordance with the
relevant regulations. The air velocity of externally connected systems
shall be 20 m/s +/- 2 m/s. Velocity to be measured in the connection
tube at the point of connection, with the tool connected, but not
running.
CUTTING SMALL PIECES (FIG. J1)
Right side
The upper part of the left side of the fence (3) can be adjusted to
provide maximum support when cutting small pieces.
• Position the moulding with the bottom of the moulding against the
fence.
• Put the saw blade into vertical position.
• Save the left side of the cut.
OUTSIDE CORNER
Left side
• Position the moulding with the bottom of the moulding against the
fence.
• Loosen the plastic knob (29) at least 3 full turns.
• Adjust the fence as close to the blade as possible.
• Tighten the knob securely.
SUPPORT FOR LONG PIECES (FIG. A4)
• Always support long pieces.
• Position the moulding with top of the moulding against the fence.
• For best results, use the legstand (35) to extend the table width of
your saw (available from your dealer as an option). Support long
workpieces using any convenient means such as saw-horses or
similar devices to keep the ends from dropping.
• Save the right side of the cut.
TRANSPORTING (FIG. A6, B)
• Save the right side of the cut.
Right side
Cutting Crown Mouldings
The cutting of crown moulding is performed in a compound mitre.
In order to achieve extreme accuracy, your saw has pre-set angle
positions at 31.62° mitre and 33.85° bevel. These settings are for
standard crown mouldings with 52° angles at the top and 38° angles
at the bottom.
• Make test cuts using scrap material before doing the final cuts.
• All cuts are made in a left bevel and with the back of the moulding
against the base.
INSIDE CORNER
Left side
• Top of the moulding against the fence.
• Mitre right.
WARNING: Never use the guards to lift or transport the
saw.
In order to conveniently carry the tool, a carrying strap can be attached
to the base. The carrying strap (see fig. A6) is available as an option.
• To transport the saw, lower the head and depress the lock down
pin (14).
• Lock the rail lock knob with the saw head in the front position, lock
the mitre arm in the right mitre angle, slide the fence (3) completely
inward and lock the bevel lever (11) with the saw head in the
vertical position to make the tool as compact as possible.
• Always use the hand indentations (30) shown in fig. B to transport
the saw.
MAINTENANCE
Right side
Your DeWALT power tool has been designed to operate over a long
period of time with a minimum of maintenance. Continuous satisfactory
operation depends upon proper tool care and regular cleaning.
• Bottom of the moulding against the fence.
• Save the left side of the cut.
• Mitre left.
• Save the left side of the cut.
OUTSIDE CORNER
Left side
WARNING: To reduce the risk of injury, turn unit off
and disconnect machine from power source before
installing and removing accessories, before adjusting
or changing set-ups or when making repairs. Be sure
the trigger switch is in the OFF position. An accidental startup can cause injury.
• Bottom of the moulding against the fence.
• Mitre left.
• Save the left side of the cut.
Right side
• Top of the moulding against the fence.
• Mitre right.
• Save the right side of the cut.
GROOVING (FIG. T)
Your saw is equipped with a grooving stop (12) and grooving depth
adjustment knob (15) to allow for groove cutting.
Lubrication
This machine requires no additional lubrication. The bearings of the
motor are pre-lubricated and watertight.
• Avoid using oil or grease as this can cause clogging with
sawdust and chips and create problems.
• Clean the parts subject to accumulation of sawdust and chips
periodically with a dry brush.
• Flip the grooving stop (12) towards the front of the saw.
• Adjust the grooving depth adjustment knob (15) to set the depth of
the groove cut. It might be necessary to release the lock nut (66)
first.
• Place a piece of scrap material of approx. 5 cm between fence and
workpiece in order to perform a straight groove cut.
DUST EXTRACTION (FIG. A2 & A5)
This machine is provided with a dust extraction point (24) for connection
of a dust extraction kit (36) (available as an option).
34
WARNING! Whenever possible, connect a dust extraction
device designed in accordance with the relevant regulations
regarding dust emission.
Cleaning
Before use, carefully check the upper blade guard, movable lower
blade guard as well as the dust extraction tube to determine that it will
operate properly. Ensure that chips, dust or workpiece particle cannot
lead to blockage of one of the functions.
In case of workpiece fragments jammed between saw blade and
guards disconnect the machine from the power supply and follow the
instructions given in section Mounting the Saw Blade. Remove the
jammed parts and reassemble the saw blade.
ENGLI SH
WARNING: Blow dirt and dust out of the main housing
with dry air as often as dirt is seen collecting in and around
the air vents. Wear approved eye protection and approved
dust mask when performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals
for cleaning the non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials used in these parts.
Use a cloth dampened only with water and mild soap.
Never let any liquid get inside the tool; never immerse any
part of the tool into a liquid.
WARNING: To reduce the risk of injury, regularly clean
the table top.
WARNING: To reduce the risk of injury, regularly clean
the dust collection system.
CLEANING AND MAINTAINING THE KERF PLATE (FIG. U)
Regularly clean the area below the kerf plate.If the kerf plate is worn it
must be replaced.
• Remove the screws (67) holding the kerf plate (31).
• Remove the kerf plate and clean the area below.
• Re-install the parts of the kerf plate and the screws.
• Tighten the screws hand-tight.
• To adjust the kerf plate, proceed as follows:
• Pull down the head until the blade just enters the saw kerf.
• Adjust each part of the kerf plate to fit closely to the teeth of the
blade.
• Tighten the screws.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other than those offered
by DeWALT, have not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could be hazardous.
To reduce the risk of injury, only DeWALT, recommended
accessories should be used with this product.
SAW BLADES
ALWAYS use 216 mm saw blades with 30 mm arbour holes. Blade
speed rating must be at least 5500 RPM. Never use a smaller or
greater blade diameter. It will not be guarded properly.
APPLICATION
BLADE DESCRIPTIONS
DIAMETER
TEETH
Construction Saw Blades (for all purpose cutting)
General Purpose
216 mm
Woodworking Saw Blades (provide smooth, clean cuts)
Fine crosscuts
216 mm
48
60
Consult your dealer for further information on the appropriate
accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. Products and batteries marked with
this symbol must not be disposed of with normal household
waste.
Products and batteries contain materials that can be recovered or
recycled reducing the demand for raw materials. Please recycle electrical
products and batteries according to local provisions. Further information
is available at www.2helpU.com.
35
E S PA ÑO L
INGLETADORA
DW712, DW712N
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DeWALT. Años de experiencia y una
innovación y un desarrollo de los productos exhaustivo hacen que
DeWALT sea una de las empresas más fiables para los usuarios de las
herramientas de uso profesional.
Datos técnicos
DW712 DW712N
QS
QS
Voltaje
V 230230
Tipo6 4
Potencia de salida
W
1600
1600
Corriente de entrada (230 V) A
8
8
Diámetro de la hoja
mm
216
216
Diámetro interior de la hoja
mm
30
30
Grosor máximo de la hoja
mm
1,8
1,8
Velocidad de la hoja
min-13500–46005400
Capacidad máx. de corte transversal a 90/90°
mm
300 x 70
300 x 70
Capacidad máx. de corte a inglete a 45˚
mm
212
212
Profundidad máx. de corte 90˚
mm
70
70
Profundidad máx. de corte
transversal biselado 45˚ mm
50
50
Inglete (posiciones máximas)
izquierda 50˚
50˚
derecha 60˚
60˚
Bisel (posiciones máximas)
izquierda 48˚
48˚
derecha 2˚
2˚
Inglete 0º
Anchura resultante a altura máx. de 70 mm
mm
300
300
Altura resultante a anchura máx. de 300 mm
mm
70
70
Inglete izquierdo 45º
Anchura resultante a altura máx. de 70 mm
mm
212
212
Altura resultante a anchura máx. de 212 mm
mm
70
70
Inglete derecho 45º
Anchura resultante a altura máx. de 70 mm
mm
212
212
Altura resultante a anchura máx. de 212 mm
mm
70
70
Biselado izquierdo 45º
Anchura resultante a altura máx. de 50 mm
mm
300
300
Altura resultante a anchura máx. de 300 mm
mm
50
50
Inglete 31,62º, biselado 33,85º
Altura resultante a anchura máx. de 254 mm
mm
65
65
Tiempo de parada de la hoja
s
< 10
< 10
Eficacia de recogida de polvo
mg/m
< 2,0
< 2,0
Peso
kg
21
21
Valores de ruido y valores de vibración (suma vectores triaxiales) de acuerdo con EN61029
LPA(nivel de presión sonora de emisión)
dB(A)
91
LWA(nivel de potencia sonora)
dB(A)
104
K(incertidumbre para el nivel de sonido dado)
dB(A)
2,9
Valor de la emisión de vibración ah =
Incertidumbre K =
m/s2
m/s2
2,1
1,5
36
Identifique medidas de seguridad adicionales para proteger
al operador de los efectos de la vibración tales como:
ocuparse del mantenimiento de la herramienta y los
accesorios, mantener las manos calientes y organizar los
patrones de trabajo.
Fusibles
Europa
Herramientas de 230 V
10 Amperios, en la red
NOTA: Este dispositivo se ha previsto para conectarlo a un sistema de
alimentación dotado de una impedancia máxima Zmax de 0,28 Ω en el
punto de interfaz (caja de servicio eléctrico) de la red del usuario.
El usuario debe cerciorarse de que este dispositivo esté conectado
exclusivamente a un sistema eléctrico que cumpla con los requisitos
establecidos previamente. Si es necesario, el usuario puede preguntar
a la empresa de electricidad la impedancia del sistema en el punto de la
interfaz.
Definiciones: Pautas de seguridad
Las definiciones que figuran a continuación describen el grado de
intensidad correspondiente a cada término de alarma. Lea el manual y
preste atención a estos símbolos.
PELIGRO: Indica una situación peligrosa inminente que, de
no evitarse, ocasionará la muerte o una lesión grave.
ADVERTENCIA: Indica una situación potencialmente
peligrosa que, de no evitarse, podría ocasionar la muerte
o una lesión grave.
ATENCIÓN: Indica una situación potencialmente peligrosa
que, de no evitarse, puede ocasionar una lesión de poca
o modera gravedad.
AVISO: Indica una práctica no relacionada con las
lesiones personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Declaración de conformidad CE
DIRECTRIZ DE LA MAQUINARIA
INGLETADORA
DW712, DW712N
91
104
2,9
DeWALT declara que los productos descritos bajo Datos técnicos son
conformes a las normas:
2006/42/CE, EN61029-1:2009 +A.11:2010, EN61029-2-11:2012
+A11:2013
2,1
1,5
Estos productos también son conformes con las Directivas 2014/30/
UE y 2011/65/UE. Si desea más información, póngase en contacto con
DeWALT en la dirección indicada a continuación o bien consulte la parte
posterior de este manual.
El nivel de emisión de vibración que figura en esta hoja de información
se ha medido de conformidad con una prueba normalizada
proporcionada en la EN61029 y puede utilizarse para comparar una
herramienta con otra. Puede usarse para una evaluación preliminar de
exposición.
Una valoración del nivel de exposición a la vibración debería
tener en cuenta también las veces en que la herramienta
está apagada o cuando está en funcionamiento pero
no realizando ningún trabajo. Esto puede reducir
considerablemente el nivel de exposición durante el periodo
total de trabajo.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión de vibración declarado
representa las principales aplicaciones de la herramienta.
Sin embargo, si se utiliza la herramienta para distintas
aplicaciones, con accesorios diferentes o mal mantenidos,
la emisión de vibración puede variar. Esto puede aumentar
considerablemente el nivel de exposición durante el período
total de trabajo.
El que suscribe es responsable de la compilación del archivo técnico y
realiza esta declaración en representación de DeWALT.
Markus Rompel
Director de Ingeniería
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
20.04.2016
ESPAÑOL
Instrucciones de seguridad
¡ADVERTENCIA! Siempre que se utilicen herramientas
eléctricas, se deberán tomar precauciones básicas de
seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga
eléctrica y lesiones a las personas incluyendo lo siguiente.
Lea todas las instrucciones siguientes antes de operar este producto y
guárdelas.
GUARDE ESTE MANUAL PARA PODERLO CONSULTAR EN EL FUTURO
Normas generales de seguridad
1.Mantenga despejada el área de trabajo.
Las áreas y banquillos abarrotados propician las lesiones.
2.Tenga presente el entorno de la zona de trabajo
No exponga la herramienta a la lluvia. No utilice la herramienta en
condiciones de humedad o lluvia. Mantenga la zona de trabajo bien
iluminada (250 –300 lux). No utilice la herramienta allí donde haya
riesgo de provocar una explosión; por ej. en presencia de líquidos
y gases inflamables.
3.Evite las descargas eléctricas.
Evite que el cuerpo entre en contacto con superficies puestas
a tierra (por ejemplo: tuberías, radiadores, cocinas y neveras).
Cuando use la herramienta en condiciones extremas (por ejemplo,
humedad elevada, con producción de virutas metálicas, etc.), la
seguridad eléctrica se puede mejorar insertando un transformador
aislante o un disyuntor con derivación a tierra (FI).
4.No permita que se acerquen otras personas.
No permita que personas, especialmente niños, que no
intervengan en el trabajo, toquen la herramienta o el cable de
extensión y manténgalos fuera del área de trabajo.
5.Guarde las herramientas inactivas.
Las herramientas, cuando no se usen, deben almacenarse en un
lugar seco y bien cerrado, fuera del alcance de los niños.
6.No fuerce la herramienta.
Funcionará mejor y de manera más segura, si se opera bajo las
condiciones para las que fue diseñada.
7.Utilice la herramienta apropiada.
No fuerce las herramientas o accesorios pequeños para que hagan
el trabajo de una herramienta pesada. No use las herramientas
para otros fines distintos de los previstos; por ejemplo, no use la
sierra circular para cortar ramas ni troncos de árboles.
8.Lleve ropa de trabajo adecuada
No lleve prendas sueltas, ni joyas, ya que pueden quedar
atrapadas en las piezas en movimiento. Se recomienda utilizar
calzado antideslizante para trabajos en exteriores. Use protector de
cabello para sujetar el cabello largo.
9.Use equipos de protección.
Lleve siempre gafas de seguridad. Utilice máscara o antifaz
antipolvo cuando trabaje en condiciones que produzcan polvo o
despidan partículas. Si esas partículas pueden estar muy calientes,
lleve además un delantal resistente al calor. Lleve siempre puestos
auriculares de protección. Lleve puesto siempre un casco de
seguridad.
10. Conecte el equipo extractor de polvo
Si se suministrarán dispositivos para la conexión de accesorios
de recolección y extracción de polvo, asegúrese de que estén
conectados y que se utilicen correctamente.
11. No use el cable indebidamente.
Para desconectarlo de la toma de corriente, nunca tire del
cable. Mantenga el cable alejado del calor, el aceite y los bordes
afilados. No lleve nunca la herramienta colgada por el cable.
12. Proteja el trabajo.
Use mordazas o un torno de banco para sujetar la pieza. Es más
seguro que hacerlo con las manos, quedando éstas libres para
operar la herramienta.
13. No se estire demasiado
Conserve el equilibrio y posiciónese adecuadamente en todo
momento.
14. Mantenga las herramientas con cuidado.
Mantenga limpias y afiladas las herramientas para cortar para
un mejor y más seguro rendimiento. Siga las instrucciones de
lubricación y reemplazo de piezas. Inspeccione las herramientas
periódicamente y, si están estropeadas, hágalas reparar por
un establecimiento de servicio autorizado. Mantenga todos los
mangos e interruptores secos, limpios y libres de aceite y de grasa.
15. Desconecte las herramientas.
Desconecte las herramientas de la toma de corriente cuando no se
encuentren en uso, antes de darles mantenimiento y cada vez que
se reemplacen accesorios tales como hojas, brocas y cuchillas.
16.Quite las llaves y herramientas de ajuste
Acostúmbrese a verificar que las llaves de ajuste estén retiradas de
la herramienta antes de hacerla funcionar.
17. Evite el encendido imprevisto.
No transporte la herramienta con el dedo en el interruptor.
Asegúrese de que la herramienta se encuentre en la posición de
“apagado” antes de conectarla a la toma de corriente.
18. Utilice cables de extensión para exteriores.
Antes de usarla, inspeccione el cable de extensión y cámbielo si
está dañado En exteriores, utilice la herramienta solamente con
cables de extensión que estén indicados para uso en exteriores.
19. Esté atento.
No pierda de vista lo que hace. Emplee el sentido común. No opere
la herramienta si está cansado o si se encuentra bajo la influencia
de drogas o alcohol.
20. Verifique si hay piezas estropeadas.
Antes del uso, verifique cuidadosamente la herramienta y el cable
de electricidad para cerciorarse de que funcionan adecuadamente
y ejecuten correctamente la función para la que están previstos.
Verifique el alineamiento de las piezas movibles, de las uniones
de las piezas movibles, las uniones de las partes, los montajes y
cualquier otra condición que pueda afectar su funcionamiento. El
estuche de protección o cualquier otra parte defectuosa deberán
ser debidamente reparados o reemplazados por un centro de
servicio autorizado a menos de que se indique lo contrario en este
manual de instrucciones. Los interruptores defectuosos deberán
ser reemplazados por un centro de servicio autorizado.
No utilice la herramienta eléctrica si no puede encenderla o
apagarla con el interruptor. No intente nunca hacer reparaciones
usted mismo.
¡ADVERTENCIA! El uso de cualquier accesorio o
dispositivo auxiliar, o la realización de cualquier operación,
con esta herramienta que no coincidan con los
recomendados en este manual de instrucciones puede
entrañar riesgo de lesiones.
21. Haga reparar su herramienta por una persona calificada.
Esta herramienta eléctrica cumple con las normas de seguridad
pertinentes. Las reparaciones solo deben efectuarlas personas
cualificadas mediante el empleo de repuestos originales; en caso
contrario pudiera producirse un riesgo considerable para el usuario.
Normas de Seguridad Adicionales para
Ingletadoras
• El equipo está provisto de un cable de suministro de electricidad
con una configuración especial y que únicamente puede ser
reemplazado por el fabricante o por un agente de servicio técnico
autorizado.
• No utilice la sierra para cortar materiales distintos a los
recomendados por el fabricante.
• No opere la máquina sin las protecciones en su lugar, o si las
protecciones no están en un estado de funcionamiento adecuado
o cuando no se hayan mantenido adecuadamente.
• Asegúrese de que el brazo esté fijado correctamente cuando lleve
a cabo cortes para biselado.
• Mantenga el área del piso adyacente al nivel de la máquina limpia
y libre de materiales sueltos, por ejemplo, virutas o pedazos de
material.
37
E S PA ÑO L
• Utilice hojas de sierra correctamente afiladas. Compruebe que a
velocidad indicada en la cuchilla de la sierra sea como mínimo
equivalente a la velocidad indicada en la placa de datos de la
sierra.
-–extractor de polvo con una velocidad de aire que no sea inferior
a los 20 m/s
• Asegúrese de que todas las palancas de cierre y los mangos de la
abrazadera estén ajustados antes de iniciar cualquier operación.
• Tome conocimiento de los siguientes factores que propician la
exposición al ruido:
• Nunca coloque las manos dentro del área de la hoja cuando la
sierra esté conectada a la toma de corriente eléctrica.
• Nunca intente detener una máquina en movimiento bruscamente
mediante el forcejeo de una herramienta o cualquier otro
instrumento contra la hoja, ya que podría ocasionar un accidente
grave.
• Antes de utilizar cualquier accesorio, consulte el manual de
instrucciones. El uso inapropiado de cualquier accesorio puede
causar daños.
• Utilice un soporte o lleve guantes cuando manipule la cuchilla de
una sierra o un material duro.
Asegúrese de que los dispositivos de extracción local tales como
cobertores, deflectores y trampillas estén debidamente ajustados.
-–utilice hojas diseñadas para reducir la producción de ruidos;
-–utilice únicamente hojas bien afiladas;
• Se deberá llevar a cabo el mantenimiento periódico de la máquina;
• Habilite sistemas de iluminación general o focalizados apropiados;
• Asegúrese de que el operador esté adecuadamente capacitado
para el uso, ajuste y operación de la máquina;
• Compruebe que los espaciadores y las anillas de eje son
adecuados para el uso indicado en el presente manual.
• Asegúrese de que la hoja esté colocada correctamente antes de
cada uso.
• No retire ningún elemento de corte ni otras partes de la pieza
de trabajo en la zona de corte mientras que la máquina esté
funcionando y el cabezal de la sierra se haya ubicado en posición
de parada.
• Asegúrese de que la hoja gire en la dirección correcta.
• No corte nunca piezas de una longitud inferior a 200 mm.
• No utilice hojas de un diámetro mayor o menor del recomendado.
Para conocer la capacidad de corte exacta, consulte las
especificaciones técnicas. Utilice sólo las hojas que se
mencionan en este manual, que cumplen con la EN 847-1.
• Sin soporte adicional, la máquina ha sido diseñada para aceptar
piezas de trabajo cuyo tamaño máximo sea de:
• Tenga en cuenta la aplicación de cuchillas especialmente
diseñadas para reducir el ruido.
• No utilice cuchillas de ACERO DE ALTA VELOCIDAD.
• No utilice cuchillas de sierra deformadas o dañadas.
• No utilice discos abrasivos o de punta de diamante.
• Antes de empezar a cortar, compruebe que la máquina está
estable.
• Cuando la equipe con un láser, no sustituya el láser por un tipo
distinto. Las reparaciones tan sólo deberán ser realizadas por el
fabricante del láser o un agente autorizado.
• Nunca utilice su sierra sin el platillo de ranura.
• Levante la hoja de la ranura en la pieza a trabajar antes de
encender el interruptor.
• No inserte nada contra el ventilador para sostener el eje del motor.
• El recubrimiento de la hoja de sierra se elevará en forma
automática cuando se baje el brazo, se bajará hasta el nivel de la
hoja cuando se libere la palanca (17) de cierre del cabezal.
• Nunca levante el protector de la hoja manualmente salvo que la
cierra esté apagada. El protector podrá levantarse con la mano
cuando se instalen o remuevan las hojas o cuando se inspeccione
la sierra.
• Verifique periódicamente que los compartimentos de aire del motor
estén limpios y libres de partículas.
• Sustituya el plato de separación cuando esté gastado. Véase la
lista incluida de piezas de recambio.
• Desconecte la máquina de la red eléctrica antes de llevar a cabo
cualquier trabajo de mantenimiento o al cambiar las hojas.
• Nunca efectúe trabajos de limpieza o mantenimiento cuando la
máquina esté aún encendida o cuando el cabezal no esté en
posición de desactivación.
• Siempre que sea posible, coloque la máquina sobre un banquillo.
•La sección frontal de la protección está transparentada para
tener visibilidad durante el corte. Si bien el transparentado
reduce drásticamente la expulsión de partículas, existen
aberturas en la protección, por lo que se recomienda usar
anteojos de seguridad en todo momento al mirar a través del
transparentado.
• Cuando corte madera, conecte la sierra a un dispositivo de
recolección de polvo. Tenga en cuenta siempre los factores que
propicien la exposición al polvo tales como:
-–tipo de material a trabajar (el tablero de astillado produce más
polvo que la madera);
-–afilamiento de la hoja de sierra;
-–ajuste correcto de la hoja de sierra.
38
– 70 mm de alto por 300 mm de ancho por 500 mm de largo
– Las piezas más grandes deberán ser soportadas por una mesa
adicional adecuada, como por ejemplo, la DE7080. Fije siempre
la pieza de trabajo con seguridad en la mesa de la sierra.
• Ante un accidente o un fallo de la máquina, apague
inmediatamente la máquina y desconéctela de la red.
• Indique el fallo y marque la máquina de forma adecuada para evitar
que los demás utilicen una máquina defectuosa.
• Cuando la cuchilla de la sierra esté bloqueada debido a una fuerza
de alimentación anormal, apague la máquina y desconéctela de
la red. Retire la pieza de trabajo y compruebe que la cuchilla de la
sierra gira sin problemas. Encienda la máquina y empiece de nuevo
a cortar con una fuerza de alimentación reducida.
• No corte nunca aleaciones ligeras, especialmente de magnesio.
• Seleccione la cuchilla adecuada para el material que va a cortar.
• Cuando la situación lo permita, monte la máquina en un banco
utilizando pernos con un diámetro de 8 mm y un largo de 80 mm.
ADVERTENCIA: Recomendamos el uso de un dispositivo
de corriente residual con corrientes residuales de 30mA o
menos.
Riesgos residuales
A continuación se citan los riesgos inherentes al uso de la sierra:
– lesiones provocadas por tocar las piezas giratorias
A pesar del cumplimiento de las normas de seguridad correspondientes
y del uso de dispositivos de seguridad, existen determinados riesgos
residuales que no pueden evitarse. Los riesgos son los siguientes:
– Deterioro auditivo.
– Riesgo de accidentes provocados por las partes descubiertas de la
hoja de la sierra en movimiento.
– Riesgo de lesiones al cambiar la hoja de la sierra.
– Riesgo de pillarse los dedos al abrir los protectores.
– Riesgos para la salud al respirar el polvillo que se desprende al
cortar madera, en especial de roble, haya y MDF.
Los siguientes factores aumentan los riesgos de problemas
respiratorios:
– No hay ningún extractor de polvo conectado mientras se sierra la
madera.
– Extracción insuficiente de polvo, provocada por filtros de extracción
sucios.
Etiquetas de la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de instrucciones.
ESPAÑOL
Póngase protección para el oído.
Póngase protección para los ojos.
A2
23 Protector superior
24 Boquilla de polvo
25 Rieles
26 Separador de hoja
Punto de traslado
27 Pomo de anulación de tope de bisel
28 Tope de ajuste de posición vertical
29 Pomo de sujeción de la guía izquierda superior
Mantenga sus manos alejadas de la cuchilla
30 Muesca para las manos
31 Placa de corte
Lea las instrucciones Realización de
un corte deslizante.
32 Código de fecha
ACCESORIOS OPCIONALES
A4
Lea las instrucciones Anulación de los topes de
biselado.
35 Borriquete
A5
36 Juego de extracción de polvo
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA (FIG. A2)
El Código de fecha (32), que contiene también el año de fabricación,
viene impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2016 XX XX
Año de fabricación
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1 Sierra ingletadora ensamblada
1 Separador de hoja
1 Hoja de sierra
1 Mordaza para material
1 Manual de instrucciones
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido
algún desperfecto durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer detenidamente y comprender
este manual antes de utilizar la herramienta.
Descripción (figs. A1–A6)
ADVERTENCIA: Jamás altere la herramienta eléctrica
ni ninguna de sus piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
A1
1 Interruptor de encendido/apagado
2 Protector inferior móvil
3 Guía izquierda
4 Palanca del inglete
5 Enganche del inglete
6 Escala de inglete
7 Guía fija
8 Guía derecha
9 Tope de ajuste de posición biselada
10 Escala de bisel
11 Mango de sujeción del bisel
12 Tope ranurador
13 Pomo de bloqueo del riel
14 Clavija de bloqueo del cabezal
A6
37 Correa para transporte
USO PREVISTO
Su sierra de ingletes de DeWALT DW712 ha sido diseñada para un
corte profesional de madera, productos de madera y plásticos. Realiza
las operaciones de corte cruzado, biselado e inglesado de forma fácil,
precisa y segura.
Esta unidad se destina a un uso con una cuchilla nominal de diámetro
de 216 mm con broca de carburo.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en presencia de líquidos o
gases inflamables.
Estas sierras de ingletes son herramientas eléctricas profesionales.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El uso de esta
herramienta por parte de operadores inexpertos requiere supervisión.
¡ADVERTENCIA! No utilice la máquina para fines distintos
a los indicados.
• Este producto no ha sido diseñado para ser utilizado por
personas (incluyendo los niños) que posean discapacidades
físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de la experiencia,
conocimiento o destrezas necesarias a menos que estén
supervisadas por una persona que se haga responsable de su
seguridad. No deberá dejar nunca que los niños jueguen solos con
este producto.
Seguridad Eléctrica
El motor eléctrico está concebido para un solo voltaje. Compruebe
siempre que el voltaje suministrado corresponda al indicado en la placa
de características.
Su herramienta tiene doble aislamiento conforme a la norma
EN61029, por lo que no se requiere conexión a tierra.
Si es necesario sustituir el cable, la reparación debe realizarla
exclusivamente un agente de servicio autorizado o un electricista
cualificado.
Uso de un alargador
En caso de que sea necesario utilizar un alargador, use uno de 3
conductores aprobado y apto para la potencia de esta herramienta
(véanse los Datos técnicos). El tamaño mínimo del conductor es
1,5 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el cable
completamente.
15 Pomo de ajuste de profundidad para ranurar
Instalación
16 Botón de bloqueo del eje
DESEMBALAJE (FIGS. B)
17 Palanca de desbloqueo del cabezal
• Saque la sierra del material de embalaje con precaución.
18 Asa de funcionamiento
• Suelte el pomo de bloqueo del riel (13) y empuje el cabezal de la
sierra hacia atrás para bloquearlo en la posición trasera.
19 Regulador de velocidad (DW712)
• Apriete hacia abajo el asa de funcionamiento (18) y saque el
pasador de bloqueo (14), como se muestra.
39
E S PA ÑO L
• Libere suavemente la presión hacia abajo y deje que el cabezal
suba hasta la altura máxima.
MONTAJE SOBRE BANCO (FIG. C)
• Los orificios (40) se suministran en los cuatro pies para facilitar
el montaje del banco. Se suministran dos orificios de tamaños
distintos para adaptarse a los distintos diámetros de los pernos.
Utilice uno de ellos; no es necesario utilizar ambos. Se aconseja
el uso de pernos con diámetro de 8 mm y 80 mm de largo.
Monte siempre su sierra con firmeza para evitar su movimiento.
Para mejorar su portabilidad, la herramienta puede montarse en
una pieza de 12.5 mm o un tablero contrachapado más grueso
que pueda fijarse en su soporte de trabajo o desplazarse a otros
lugares de trabajo y volverse a ajustar.
• Cuando monte la sierra sobre una pieza de madera
contrachapada, compruebe que los tornillos de montaje no
sobresalgan de la parte inferior de la madera.
Es imprescindible que la madera contrachapada quede bien
nivelada sobre el soporte de trabajo. Al montar la sierra en
cualquier superficie de trabajo, sujétela únicamente por los
salientes donde están situados los orificios para los tornillos de
montaje. Sujetarla por cualquier otro punto podría impedir el buen
funcionamiento de la sierra.
• Para evitar trabazones e imprecisiones, compruebe que la
superficie de montaje no esté combada ni tenga irregularidades.
Si la sierra traquetea sobre la superficie, use un pedazo fino de
material para calzar una de las patas de la sierra hasta que quede
firme sobre la superficie de montaje.
MONTAJE
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones,
apague la máquina y desconéctala del suministro
eléctrico antes de instalar y quitar accesorios y
antes de hacer ajustes, cambios de configuración o
reparaciones. Compruebe que el interruptor de puesta
en marcha esté en la posición OFF. La puesta en marcha
accidental puede causar lesiones.
MONTAJE DE LA HOJA DE LA SIERRA (FIG. A1, E1–E5)
• No suelte nunca el botón de bloqueo del eje mientras esté
funcionando la cuchilla o se esté frenando.
• No corte aleaciones ligeras y metales férricos (que
contengan acero o hierro) ni ladrillos o productos de fibra
de cemento con esta sierra de ingletes.
• Suelte la palanca de liberación del bloqueo del cabezal (17)
para liberar la barra inferior (2), y a continuación, levante la
barra inferior al máximo.
1.Con la barra inferior ubicada en la posición elevada por medio del
tornillo del soporte de la barra (43), presione el botón de bloqueo
del eje (16) con una mano, y a continuación, utilice la llave de
cuchillas suministrada (26) con la otra mano para aflojar el tornillo
de bloqueo de la cuchilla (45) girándolo en sentido de las agujas
del reloj.
¡ADVERTENCIA! Para utilizar el bloqueo del eje, pulse el
botón tal y como se indica y gire el eje con la mano hasta
que sienta la activación del bloqueo.
Ajustes
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones,
apague la máquina y desconéctala del suministro
eléctrico antes de instalar y quitar accesorios y
antes de hacer ajustes, cambios de configuración o
reparaciones. Compruebe que el interruptor de puesta
en marcha esté en la posición OFF. La puesta en marcha
accidental puede causar lesiones.
Su ingletadora se ha ajustado con precisión en la fábrica. Si fuera
preciso volver a realizar un ajuste debido al transporte y manipulación,
o a cualquier otro motivo, siga los pasos que se describen a
continuación. Una vez realizados estos ajustes deberá mantenerse su
precisión.
COMPROBACIÓN Y AJUSTE DE LA HOJA A LA GUÍA (FIG. F1–F4)
• Libere la palanca del inglete (4) y apriete el enganche del inglete (5)
para soltar el brazo del inglete (50).
• Balancee el brazo del inglete hasta que el enganche lo sitúe en la
posición del inglete de 0°. No apriete la palanca.
• Baje el cabezal hasta que la hoja se introduzca en la placa de la
sierra (51).
• Ponga una escuadra (52) contra el lado izquierdo de la guía (3) y la
hoja (47) (Fig. F3).
ADVERTENCIA: No toque la punta de los dientes de la
hoja con la escuadra.
• Si hace falta un ajuste, proceda del siguiente modo:
• Afloje los tornillos (53) y desplace a derecha o izquierda el conjunto
de escala/brazo del inglete hasta que la hoja esté situada en un
ángulo de 90° respecto de la guía, medido con la escuadra.
• Vuelva a apretar los tornillos (53). En este momento no preste
atención a la lectura del indicador del inglete.
REGULACIÓN DEL INDICADOR DEL INGLETE (FIG. F1, F2 Y G)
• Libere la palanca del inglete (4) y apriete el enganche del inglete (5)
para soltar el brazo del inglete (50).
• Mueva el brazo del inglete para ajustar el indicador del inglete (54)
a la posición 0, como se muestra en la figura G.
• Con la palanca del inglete suelta, permita que el enganche del
inglete se bloquee en su lugar mientras que gira el brazo del inglete
pasando el punto 0.
• Observe el indicador (54) y la escala del inglete (6). Si el indicador
no marca cero exactamente, afloje el tornillo (55), mueva el
indicador para que se lea 0º y apriete el tornillo.
AJUSTE DE BLOQUEO DEL INGLETE/BARRA DE TOPE (FIG. H)
Si la base de la sierra puede moverse mientras que la palanca del
inglete (4) se encuentra bloqueada, debe ajustarse el bloqueo del
inglete/la barra de tope (56).
• Desbloquee la palanca del inglete (4).
• Ajuste firmemente el bloqueo del inglete/barra de tope (56) con un
destornillador (57). Luego, afloje la barra realizando un giro de un
cuarto.
Siga pulsando el botón de bloqueo para evitar el giro del eje.
• Compruebe que la mesa no se mueva cuando la palanca (4) se
encuentre bloqueada en un ángulo al azar (no preestablecido).
2.Saque el tornillo de bloqueo de la cuchilla (45) y la presilla del árbol
exterior (46).
COMPROBACIÓN Y AJUSTE DE LA HOJA A LA MESA (FIGS. I1–I4)
3.Instale la cuchilla de la sierra (47) en el resalte (48) que se
encuentra en la presilla del árbol interior (49), comprobando que los
dientes del borde inferior de la cuchilla se orientan hacia la parte
trasera de la sierra (lejos del operador).
• Mueva el cabezal de la sierra hacia la derecha para comprobar que
esté completamente vertical y apriete el mango de sujeción del
bisel.
4.Vuelva a colocar la presilla del árbol exterior (46).
5.Ajuste el tornillo de bloqueo de cuchilla (45) con cuidado, girándolo
en sentido contrario al de las agujas del reloj, mientras que
mantiene el bloqueo de la cuchilla activado con su otra mano.
40
¡ADVERTENCIA! Compruebe que la cuchilla de la sierra
se vuelva a colocar en su sitio indicado exclusivamente.
Utilice exclusivamente las cuchillas de sierra indicadas en
el apartado de Datos técnicos, nº de categoría: DT4320
aconsejada.
• Afloje el mango de sujeción del bisel (11).
• Baje el cabezal hasta que la hoja se introduzca en la placa de la
sierra (51).
• Coloque una escuadra (52) sobre la mesa y apoyada contra la hoja
(47) (Fig. I2).
ADVERTENCIA: No toque la punta de los dientes de la
hoja con la escuadra.
• Si hace falta un ajuste, proceda del siguiente modo:
• Afloje el mango de sujeción del bisel (11) y gire el tornillo de tope
de ajuste de posición vertical (28) hacia dentro o hacia afuera hasta
que la hoja quede a 90° respecto de la mesa según la medición
con la escuadra.
ESPAÑOL
• Si el indicador del bisel (58) no es igual a 0 en la escala del
bisel (10), afloje el tornillo (59) que sujeta el indicador y mueva el
indicador lo que haga falta.
AJUSTE DE LA GUÍA (FIG. J1, J2)
La parte superior de la parte izquierda de la guía puede ajustarse a la
izquierda para proporcionar espacio, permitiendo a la sierra biselar a
48° a la izquierda. Ajuste de la guía (3):
• Afloje el pomo de plástico (29) y deslice la guía hacia la izquierda.
• Realice una prueba “en seco” con la sierra apagada y compruebe
el espacio. Ajuste la guía para que esté lo más cerca posible de la
hoja para proporcionar el máximo apoyo de la pieza de trabajo, sin
interferir con el movimiento hacia arriba y hacia abajo del brazo.
• Apriete bien el pomo.
ADVERTENCIA: El serrín puede llegar a obstruir la ranura
de la guía (60). Para limpiarla utilice una varilla o aire a baja
presión.
La parte móvil del lado derecho de la guía puede ajustarse para
proporcionar máximo apoyo de la pieza de trabajo cerca de la hoja,
mientras permite a la sierra biselar a la izquierda a 45° completos.
La distancia de deslizamiento está limitada por topes en ambas
direcciones.
Ajuste de la guía (8):
• Afloje la tuerca de mariposa (76) para soltar la guía (8).
• Deslice la guía hacia la izquierda.
• Realice una prueba “en seco” con la sierra apagada y compruebe
el espacio. Ajuste la guía para que esté lo más cerca posible de la
hoja para proporcionar el máximo apoyo de la pieza de trabajo, sin
interferir con el movimiento hacia arriba y hacia abajo del brazo.
• Apriete la tuerca de mariposa (76) para asegurar la guía en su sitio.
ANULACIÓN DE LOS TOPES DEL BISEL (FIG. K)
Los topes del bisel facilitan el posicionamiento de la hoja de la sierra en
posición vertical y la posición de bisel de 45°. Al anular los topes del
bisel, pueden lograrse ángulos del bisel desde 2° a la derecha a 48° a
la izquierda.
• Para anular los topes del bisel, libere primero el cabezal de la
sierra y empújelo ligeramente a la izquierda, luego saque hacia
fuera el pomo de anulación (27) y hágalo girar hasta la posición de
anulación (62). El pomo de anulación encaja automáticamente en
su lugar haciendo “clic”.
• Establezca el ángulo de biselado necesario y asegure el cabezal en
esta posición.
• Para detener la anulación, gire el pomo de anulación (27) hasta la
posición de tope del bisel (61).
COMPROBACIÓN Y AJUSTE DEL ÁNGULO DE BISELADO (FIGS. A1, A2 E I5)
• Compruebe que el pomo de anulación (27) esté en la posición de
tope del bisel.
• Afloje el pomo de sujeción de la guía izquierda (29) y deslice la
parte superior de la guía izquierda hacia la izquierda tanto como se
pueda.
• Afloje el mango de sujeción del bisel (11) y mueva el cabezal de la
sierra hacia la izquierda. Esta es la posición de biselado de 45°.
• Si hace falta un ajuste, proceda del siguiente modo:
• Gire el tornillo de tope (9) hacia dentro o hacia fuera según sea
necesario hasta que el indicador (58) señale 45°.
Los usuarios del Reino Unido están sujetos a la “Regulación de
Trabajos en Madera de 1974” o cualquier modificación posterior.
Compruebe que la máquina se coloque de forma que corresponda
a sus condiciones ergonómicas en cuanto a la altura y la estabilidad
adecuadas. Deberá elegir la ubicación de la máquina para que el
operador goce de una buena visión y de suficiente espacio libre
alrededor de la máquina, que le permita manipular la pieza de trabajo
sin límites.
Para reducir los efectos de la vibración, compruebe que la temperatura
ambiente no sea demasiado baja, que tanto la máquina como sus
accesorios estén en buen estado y que la pieza de trabajo sea
adecuada para esta máquina.
Antes de usar la máquina
• Instale la hoja de sierra adecuada. No utilice hojas demasiado
desgastadas. La velocidad máxima de rotación de la herramienta
no debe ser superior a la de la hoja de la sierra.
• No intente cortar piezas demasiado pequeñas.
• Deje que la hoja corte libremente. No la fuerce.
• Antes de cortar, permita que el motor alcance su velocidad total.
• Asegúrese de que todos los pomos de sujeción y bloqueo estén
bien apretados.
• Fije la pieza de trabajo.
• Aunque esta sierra puede cortar madera y muchos materiales
no ferrosos, estas instrucciones de funcionamiento se refieren
únicamente al corte de madera. Con otros materiales se aplican
las mismas pautas. ¡No utilice esta sierra para cortar materiales
ferrosos (hierro y acero), fibrocemento o mampostería!
• Asegúrese de utilizar la placa de corte. No use la máquina si la
anchura de la ranura de corte es superior a 10 mm.
Encendido y apagado (Fig. M)
En el disparador hay un orificio (65) que permite introducir un candado
para bloquear la herramienta.
• Para poner en marcha la herramienta, presione el interruptor de
encendido/apagado (1).
• Para parar la herramienta, suelte el interruptor.
Fijación De La Velocidad Variable (Fig. M)
DW712
El regulador de velocidad (19) puede usarse para preajustar el nivel de
velocidad deseado.
• Gire el regulador de velocidad (19) hasta el intervalo deseado, que
se indica con un número.
• Use velocidades altas para serrar materiales blandos como la
madera. Use velocidades bajas para serrar metal.
Fijación de la pieza de trabajo (Fig. V)
ADVERTENCIA: Una pieza de trabajo que haya sido
fijada, equilibrada y asegurada antes de realizar un corte
podrá desequilibrarse tras finalizar el corte. Una carga
desequilibrada puede cargar la punta de la sierra o de
cualquier complemento unido a la sierra, como una mesa
o banco de trabajo. Cuando realice un corte que pueda
dar lugar a un desequilibrio, soporte adecuadamente la
pieza de trabajo y compruebe que la sierra esté fijada con
seguridad a una superficie estable. Podrá dar lugar a daños
personales.
ADVERTENCIA: El pie de fijación deberá permanecer
fijado sobre la base de la sierra cuando se utilice la fijación.
Fije siempre la pieza de trabajo en la base de la sierra y no
a ninguna otra parte de la zona de trabajo. Compruebe que
el pie de fijación no está fijado en el borde de la base de la
sierra.
AJUSTE DE LA GUÍA DE RIELES (FIG. L)
• Revise con frecuencia los rieles para comprobar el espacio.
• Para reducir el espacio, gire gradualmente el tornillo fijo (64) en
sentido horario mientras desliza el cabezal de la sierra hacia
delante y hacia atrás.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las instrucciones de
seguridad y la reglamentación aplicable.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconéctela de la fuente de alimentación antes
de realizar ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. La puesta en marcha
accidental puede causar lesiones.
41
E S PA ÑO L
ATENCIÓN: Utilice siempre una sujeción para mantener el
control y reducir el riesgo de provocar daños personales y
daños en la pieza de trabajo.
Utilice la fijación de material (20) suministrada con su sierra. La
hendidura izquierda o derecha se deslizarán de lado a lado para facilitar
la fijación. Otras ayudas como las fijaciones de anillas, las fijaciones de
barras o las fijaciones en C podrán ser adecuadas para determinados
tamaños y formas de material.
PARA INSTALAR LA FIJACIÓN
1.Introdúzcala en el orificio ubicado tras la hendidura. La fijación
deberá orientarse hacia la parte trasera de la sierra de ingletes. La
hendidura en la varilla de fijación debe introducirse completamente
en la base. Compruebe que esta hendidura está completamente
introducida en la base de la sierra de ingletes. Si la hendidura está
visible, la fijación no estará segura.
2.Gire la fijación en 180° hacia la parte frontal de la sierra de ingletes.
3.Afloje el perno para ajustar la fijación hacia arriba o hacia abajo, y a
continuación, utilice el perno de ajuste preciso para fijar con firmeza
la pieza de trabajo.
NOTA: Coloque la fijación en el lado opuesto de la base cuando bisele.
REALICE SIEMPRE OPERACIONES EN SECO (CON LA MÁQUINA
DESCONECTADA) ANTES DE REALIZAR CORTES ACABADOS PARA
COMPROBAR LA RUTA DE LA CUCHILLA. COMPRUEBE QUE LA
FIJACIÓN NO INTERFIERE CON LA ACCIÓN DE LA SIERRA O LAS
BARRAS.
Cortes de sierra básicos
CORTE RECTO VERTICAL (FIGS. A1, A2 Y N)
• Suelte la palanca del inglete (4) y apriete el enganche del inglete (5).
• Fije el enganche del inglete en la posición de 0° y apriete la palanca
del inglete.
ADVERTENCIA: Cuando corte a inglete el extremo de un
trozo de madera que deje un recorte pequeño, coloque la
madera de modo que el recorte quede situado en el lado
de la hoja que tenga mayor ángulo respecto a la guía;
es decir, inglete izquierdo, recorte a la derecha e inglete
derecho, recorte a la izquierda.
CORTES BISELADOS (FIGS. A1, A2 Y Q)
Los ángulos de biselado pueden ajustarse de 48º a la izquierda a 2º a
la derecha y pueden cortarse con el brazo del inglete ajustado entre 0 y
una posición del inglete máxima de 45º a la derecha o izquierda.
• Afloje el pomo de sujeción de la guía izquierda (29) y deslice la
parte superior de la guía izquierda (3) hacia la izquierda tanto como
se pueda. Afloje el mango de sujeción del bisel (11) y ajuste el bisel
como desee.
• Apriete bien el mango de sujeción del bisel (11).
• Continúe según lo indicado para “Corte recto vertical”.
Calidad de corte
La limpieza de un corte depende de distintas variables como, por
ejemplo, el material que se corta. Si desea obtener cortes de la mayor
limpieza para molduras y otros trabajos de precisión, con una hoja bien
afilada (de carburo de 60 dientes) y una velocidad de corte uniforme y
más lenta obtendrá los resultados que desea.
ADVERTENCIA: Asegúrese de que el material no resbale
durante el corte; sujételo bien con mordazas. Deje siempre
que la hoja se detenga por completo antes de levantar
el brazo. Si aún quedan pequeñas astillas en la parte
posterior de la pieza de trabajo, coloque un trozo de cinta
adhesiva en el lugar de la madera donde vaya a realizar
el corte. Sierre a través de la cinta adhesiva y quítela con
cuidado cuando haya terminado.
• Coloque contra la guía (3 y 7) la madera que vaya a cortar.
Posición del cuerpo y de las manos
• Sujete el asa de funcionamiento (18) y apriete la palanca de
desbloqueo del cabezal (17) para soltarlo. Apriete el interruptor
disparador (1) para poner en marcha el motor.
Para que el aserrado sea más fácil, preciso y seguro, el cuerpo y las
manos deben colocase debidamente al utilizar la sierra ingletadora.
• Baje el cabezal para que la hoja corte la madera y penetre en la
placa plástica de corte (31).
• No ponga las manos a menos de 150 mm de la hoja.
• Una vez terminado el corte, suelte el interruptor y espere a que la
hoja de la sierra se pare por completo antes de colocar el cabezal
en su posición elevada de reposo.
REALIZACIÓN DE UN CORTE DESLIZANTE (FIG. O)
El riel de guía permite cortar piezas de trabajo más grandes de 50 x
100 mm a 500 x 1000 mm empleando un movimiento deslizante hacia
fuera, hacia abajo y hacia atrás.
• Suelte el pomo de bloqueo del riel (13).
• Tire del cabezal de la sierra hacia usted y encienda la herramienta.
• Baje la hoja de la sierra hasta que penetre en la pieza de trabajo y
empuje el cabezal hacia atrás para terminar el corte.
• Proceda como se describe más arriba.
ADVERTENCIA:
• No realice cortes deslizantes en piezas de trabajo más
pequeñas de 50 x 100 mm.
• Recuerde bloquear el cabezal de la sierra en posición
trasera cuando termine los cortes deslizantes.
CORTE VERTICAL A INGLETE (FIGS. A1, P)
• Suelte la palanca del inglete (4) y apriete el enganche del inglete
(5). Mueva el brazo a la izquierda o a la derecha hasta el ángulo
deseado.
• No ponga nunca las manos cerca de la zona de corte.
• Al cortar la pieza de trabajo, sujétela bien a la mesa y a la guía.
Mantenga las manos en su lugar hasta que haya soltado el
interruptor y la hoja se haya detenido por completo.
• Realice siempre pruebas “en seco” (sin electricidad) antes de hacer
los cortes definitivos, de forma que pueda comprobar el recorrido
de la hoja.
• No cruce las manos.
• Coloque los dos pies firmemente sobre el suelo y mantenga el
equilibrio adecuado.
• Conforme desplace el brazo de la sierra a izquierda y derecha,
sígalo y colóquese ligeramente a un lado de la hoja de la sierra.
• Mire a través de las lamas del protector cuando siga una línea a
lápiz.
CORTE DE MARCOS, MARCOS-CAJA Y OTROS PROYECTOS DE CUATRO LADOS
(FIGS. R1 Y R2)
MOLDURAS DECORATIVAS Y OTROS MARCOS
Pruebe con unos proyectos sencillos utilizando restos de madera hasta
que se acostumbre al funcionamiento de la sierra. Esta sierra es la
herramienta perfecta para ingletear esquinas como la que se muestra
en la fig. R1. La junta mostrada se ha hecho utilizando uno de los
ajustes del bisel.
- Uso del ajuste del bisel
• El enganche del inglete se situará automáticamente a 10°, 15°,
22,5°, 31,62° y 45°, tanto a la izquierda como a la derecha, y a 50°
a la izquierda y 60° a la derecha. Si desea algún ángulo intermedio,
sujete el cabezal con firmeza y bloquéelo apretando la palanca del
inglete.
El bisel para los dos tableros se ajusta a 45° cada uno, produciendo
una esquina de 90°. El brazo del inglete está bloqueado en la posición
cero. La madera está situada con el lado ancho y plano contra la mesa
y el borde estrecho contra la guía.
• Antes de cortar, siempre compruebe que la palanca del inglete esté
bien apretada.
Puede realizarse el mismo corte ingleteando a derecha y a izquierda
con la superficie ancha contra la guía. Los dos esbozos (figs. R1 y R2)
son sólo para objetos de cuatro lados. A medida que cambia el número
de lados, también cambian los ángulos del inglete y del bisel. La tabla
a continuación indica los ángulos adecuados para varias formas,
• Continúe según lo indicado para “Corte recto vertical”.
42
- Uso del ajuste del inglete
ESPAÑOL
suponiendo que todos los lados sean igual de largos. Para una forma
que no se muestre en la tabla, divida 180° por el número de lados para
determinar el ángulo del inglete o del bisel.
ESQUINA INTERIOR
N° de ladosÁngulo
del inglete o del bisel
4 45°
5 36°
6 30°
7 25,7°
8 22,5°
9 20°
10 18°
• Guarde el lado izquierdo del corte.
• Coloque la moldura con su parte superior contra la guía.
Lado derecho
• Coloque la moldura con su parte inferior contra la guía.
• Guarde el lado izquierdo del corte.
ESQUINA EXTERIOR
Lado izquierdo
• Coloque la moldura con su parte inferior contra la guía.
• Guarde el lado derecho del corte.
INGLETE COMPUESTO (FIGS. S1 Y S2)
Un inglete compuesto es un corte realizado utilizando un ángulo de
inglete (Fig. R2) y un ángulo de bisel (Fig. R1) al mismo tiempo. Es
el tipo de corte que se utiliza para hacer marcos o cajas con lados
inclinados, como la que aparece en la fig. S1.
ADVERTENCIA: Si el ángulo de corte varía de un corte
a otro, compruebe que el pomo de sujeción del bisel y
el pomo de bloqueo del inglete estén bien apretados. Es
imprescindible apretar estos pomos después de efectuar
cualquier cambio en el bisel o en el inglete.
Lado izquierdo
• La gráfica que aparece a continuación le ayudará a seleccionar
los valores adecuados de biselado y de ingletado para los cortes
normales de inglete compuesto. Para usar la tabla, seleccione el
ángulo deseado “A” (Fig. S2) de su proyecto y localice ese ángulo
en el arco apropiado de la tabla. A partir de ahí, trace una recta
hacia abajo para hallar el ángulo de biselado correcto y otra recta
horizontal para encontrar el ángulo de ingletado correcto.
Lado derecho
• Coloque la moldura con la parte superior de la moldura contra la
guía.
• Guarde el lado derecho del corte.
Corte de molduras de corona
El corte de las molduras de corona se realiza en un inglete compuesto.
Para lograr una precisión extrema, la sierra tiene posiciones de ángulo
preestablecidas en 31,62° para inglete y 33,85° para bisel. Estas
posiciones son para molduras de corona estándar con ángulos de 52°
en la parte superior y ángulos de 38° en la parte inferior.
• Haga pruebas de corte utilizando material de desecho antes de
realizar los cortes finales.
• Todos los cortes se realizan en un bisel izquierdo y con la parte de
atrás de la moldura contra la base.
ESQUINA INTERIOR
15
20
25
30
35
40
Lado izquierdo
45
CAJA
CUADRADA
SQUARE
BOX
65
70
80
10
75
5
85
0
• Parte superior de la moldura contra la guía.
40
• Inglete a la derecha.
35
45
35
40
6
6CAJA
SIDEDDE
BOX
LADOS
30
65
75
30
35
70
80
85
30
25
50
25
45
65
20
55
35
50
45
15
15
30
40
15
25
35
30
8 CAJA
SIDED DE
BOX8
LADOS
10
20
40
60
70
75
20
80
85
55
60
25
20
25
15
10
5
5
5
10
15
20
5
5
10
0
10
15
20
5
10
ANGLE OF SIDE OF BOX (ANGLE"A")
50
55
60
40
ÁNGULO DEL LATERAL DE LA
CAJA (ÁNGULO “A”)
FIJE ESTESET
ÁNGULO
INGLETADO
LA SIERRA
THIS MITER
ANGLE ONEN
SAW
45
25
30
35
FIJE ESTE
ÁNGULO
DE BISELADO
SET THIS
BEVEL ANGLE
ON SAW
EN LA SIERRA
40
45
• Configure la sierra en los ángulos indicados y realice algunos cortes
de prueba.
• Pruebe a acoplar las piezas cortadas.
• Guarde el lado izquierdo del corte.
Lado derecho
• Parte inferior de la moldura contra la guía.
• Inglete a la izquierda.
• Guarde el lado izquierdo del corte.
ESQUINA EXTERIOR
Lado izquierdo
• Parte inferior de la moldura contra la guía.
• Inglete a la izquierda.
• Guarde el lado izquierdo del corte.
Lado derecho
• Parte superior de la moldura contra la guía.
• Inglete a la derecha.
• Guarde el lado derecho del corte.
RANURADO (FIG. T)
La sierra está equipada de un tope ranurador (12) y un pomo de ajuste
de profundidad para ranurar (15) para permitir el corte de ranuras.
• Ejemplo: Para hacer una caja de cuatro lados con ángulos
externos (ángulo “A”) de 25° (Fig. S2), use el arco superior
derecho. Busque 25° en la escala del arco. Siga la recta horizontal
de intersección hacia alguno de los lados para obtener el valor del
ángulo de ingletado de la sierra (23°).
• Déle la vuelta al tope ranurador (12) hacia la parte delantera de la
sierra.
Del mismo modo, siga la recta de intersección vertical hacia
arriba o hacia abajo para hallar el ángulo de biselado al que debe
configurarse la sierra (40°). Para comprobar las configuraciones
de la sierra, realice siempre cortes de prueba con desechos de
madera.
• Ponga un trozo de material de desecho de aproximadamente 5 cm
entre la guía y la pieza de trabajo para realizar un corte de ranura
recto.
Corte de molduras de base
El corte de las molduras de base se realiza a un ángulo de bisel de 45°.
• Haga siempre una prueba “en seco” sin electricidad antes de
realizar algún corte.
• Todos los cortes se realizan con la parte de atrás de la moldura
apoyada en la sierra.
• Ajuste el pomo de ajuste de profundidad para ranurar (15) para
fijar la profundidad del corte de la ranura. Puede que sea necesario
soltar la contratuerca (66) primero.
EXTRACCIÓN DE POLVO (FIGS. A2 Y A5)
Esta máquina tiene un punto de extracción de polvo (24) para conectar
un juego de extracción de polvo (36) (disponible como opción).
¡ ADVERTENCIA! Cuando sea posible, conecte
un dispositivo de extracción de polvo adecuado de
conformidad con las normas correspondientes acerca de la
emisión de polvo.
43
E S PA ÑO L
Conecte un dispositivo de recolección de polvo diseñado según
los reglamentos pertinentes. La velocidad del aire de los sistemas
conectados externamente deberán ser de 20 m/s ±2 m/s. La velocidad
deberá medirse en el tubo de conexión en el punto de acople, con la
herramienta conectada pero no operando.
Si los fragmentos de la pieza de trabajo quedan obstaculizados entre
la cuchilla de la sierra y las barras, desconecte la máquina de la red y
siga las instrucciones indicadas en la sección Montaje de la Cuchilla
de la Sierra. Retire las partes atascadas y vuelva a montar la cuchilla
de la sierra.
CORTE DE PIEZAS EQUEÑAS (FIG. J1)
ADVERTENCIA: Sople la suciedad y el polvo de la
carcasa principal con aire seco siempre que vea polvo
acumulado alrededor de los respiraderos. Utilice protección
ocular y mascarillas antipolvo aprobadas cuando realice
este procedimiento.
ADVERTENCIA: no use nunca disolventes ni otros
agentes químicos agresivos para limpiar las piezas no
metálicas de la herramienta. Estos agentes químicos
pueden debilitar los materiales de dichas piezas. Use un
trapo humedecido sólo con agua y jabón suave. No deje
que penetre ningún líquido dentro de la herramienta y no
sumerja ninguna pieza de la herramienta en líquidos.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones,
limpie regularmente la superficie de la mesa.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones,
limpie regularmente el sistema de recolección de polvo.
La parte superior del lado izquierdo de la guía (3) puede ajustarse para
proporcionar un apoyo máximo cuando se cortan piezas pequeñas.
• Ponga la hoja de la sierra en posición vertical.
• Afloje el pomo de plástico (29) al menos 3 vueltas completas.
• Ajuste la guía lo más cerca posible de la hoja.
• Apriete bien el pomo.
SUJECIÓN PARA PIEZAS LARGAS (FIG. A4)
• Siempre sujete las piezas de trabajo largas.
• Para lograr mejores resultados, utilice los soportes de pie (35)
para extender el ancho de la mesa de su sierra. (disponible de
su agente autorizado como opción). Sujete las piezas de trabajo
largas utilizando cualquier medio conveniente como una banqueta
de aserrado o dispositivos similares para que los extremos no se
caigan.
TRANSPORTE (FIG. A6, B)
ADVERTENCIA: No utilice nunca los protectores para
levantar o transportar la sierra.
Para transportar la herramienta de forma conveniente, puede sujetarse
a la base una correa para transporte. La correa para transporte (véase
la fig. A6) se ofrece como opción.
• Para transportar la sierra, baje el cabezal y la clavija de
bloqueo (14).
• Bloquee el pomo de bloqueo del riel con el cabezal de la sierra en
posición frontal, bloquee el brazo del inglete en el ángulo derecho
del inglete, deslice la guía (3) completamente hacia adentro y
bloquee la palanca del bisel (11) con el cabezal de la sierra en
posición vertical para que la herramienta esté lo más compacta
posible.
• Use siempre las muescas para las manos (30) mostradas en la
figura B para transportar la sierra.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DeWALT ha sido diseñada para funcionar
mucho tiempo con un mínimo de mantenimiento. Que siga funcionando
satisfactoriamente depende del buen cuidado de la herramienta y de su
limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones,
apague y desconecte la máquina de la fuente de
energía antes de instalar y de retirar los accesorios,
antes de regular o cambiar los ajustes o cuando se
realicen reparaciones. Compruebe que el interruptor esté
en la posición OFF. Un encendido accidental puede causar
lesiones.
Lubricación
Esta máquina no necesita lubricación adicional. Los rodamientos del
motor están lubricados de fábrica y son herméticos.
• Evite el uso de aceite o grasa porque puede empastarse con el
polvo y las astillas y crear problemas.
• Limpie periódicamente las piezas donde puedan acumularse serrín
y virutas con un cepillo seco.
Limpieza
Antes del uso, compruebe detenidamente la barra de la cuchilla
superior, la barra de la cuchilla inferior portátil y el tubo de extracción
de polvo para cerciorarse de que funcionarán adecuadamente.
Compruebe que los chips, el polvo y las partículas de la pieza de
trabajo no pueden bloquear alguna de sus funciones.
44
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA PLACA DE CORTE (FIG. U)
Limpie con regularidad la zona por debajo de la placa de corte. Si la
placa de corte está desgastada, debe cambiarse.
• Quite los tornillos (67) que sujetan la placa de corte (31).
• Quite la placa de corte y limpie la zona de abajo.
• Vuelva a instalar las piezas de la placa de corte y los tornillos.
• Apriete los tornillos con la mano.
• Para ajustar la placa de corte, proceda del siguiente modo:
• Baje el cabezal hasta que la hoja se introduzca en la placa de la
sierra.
• Ajuste cada pieza de la placa de corte para que se ajusten bien a
los dientes de la hoja.
• Apriete los tornillos.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que los accesorios que no sean
los suministrados por DeWALT no han sido sometidos a
pruebas con este producto, el uso de tales accesorios
con esta herramienta podría ser peligroso. Para disminuir
el riesgo de lesiones, con este producto se deben usar
exclusivamente accesorios recomendados por DeWALT.
CUCHILLAS DE SIERRA
Utilice SIEMPRE cuchillas de sierra de 216 mm con orificios de
eje de 30 mm. La velocidad de la cuchilla debe ser como mínimo
de 5500 RPM. No utilice nunca una cuchilla de diámetro inferior o
superior. No estará protegida correctamente.
DESCRIPCIONES DE LA CUCHILLA
APLICACIÓN
DIÁMETRO
DIENTES
Cuchillas de sierra para la construcción (para todo tipo de cortes)
Fines generales
216 mm
48
Cuchillas de sierra para madera (ofrecen cortes limpios y suaves)
Cortes transversales finos
216 mm
60
Consulte a su proveedor si desea información más detallada sobre los
accesorios apropiados.
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Los productos y las baterías marcadas
con este símbolo no deben desecharse junto con los
residuos domésticos normales.
Los productos y las baterías contienen materiales que pueden ser
recuparados y reciclados, reduciendo la demanda de materias primas.
Recicle los productos eléctricos y las baterías de acuerdo con las
disposiciones locales. Para más información, vaya a
www.2helpU.com.
F RANÇAI S
SCIE A ONGLET
DW712, DW712N
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DeWALT. Des années d’expérience, un
développement de produits approfondi et une innovation constante
font de DeWALT l’un des partenaires les plus fiables pour les utilisateurs
d’outils électriques professionnels.
Fiche technique
DW712 DW712N
QS
QS
Tension
V 230230
Type
64
Puissance utile
W
1600
1600
Alimentation secteur (230 v) A
8
8
Diamètre de lame
mm
216
216
Alésage de lame
mm
30
30
Épaisseur max. de lame
mm
1,8
1,8
Vitesse de lame
min-1
3500 à 4600
5400
Capacité de coupe transversale max. à 90/90°
mm
300 x 70
300 x 70
Capacité max. d’onglet à 45˚
mm
212
212
Profondeur de coupe max. à 90˚
mm
70
70
Profondeur max. de coupe en biseau à 45˚
mm
50
50
Onglet (positions max.)
gauche
50˚
50˚
droite
60˚
60˚
Chanfrein (positions max.)
gauche
48˚
48˚
droite
2˚
2˚
Onglet 0°
Largeur obtenue à
hauteur max. de 70 mm
mm
300
300
Hauteur obtenue à une largeur
max. de 300 mm
mm
70
70
Onglet gauche 45°
Largeur obtenue à hauteur max. de 70 mm
mm
212
212
Hauteur obtenue à une largeur
max. de 212 mm
mm
70
70
Onglet droit 45°
Largeur obtenue à hauteur max. de 70 mm
mm
212
212
Hauteur obtenue à une largeur
max. de 212 mm
mm
70
70
Chanfrein gauche 45°
Largeur obtenue à hauteur max. de 50 mm
mm
300
300
Hauteur obtenue à une largeur
max. de 300 mm
mm
50
50
Onglet 31,62° Chanfrein 33,85°
Hauteur obtenue à une largeur
max. de 254 mm
mm
65
65
Temps d’immobilisation de lame
s
< 10
< 10
Coefficient de rendement du dépoussiérage
mg/m
< 2,0
< 2,0
Poids
kg
21
21
Valeurs acoustiques et valeurs vibratoires (somme vectorielle triax) selon EN61029.
LPA (niveau d’émission de pression acoustique)
dB(A)
91
LWA(niveau de puissance acoustique)
dB(A)
104
K (incertitude pour le niveau acoustique donné)
dB(A)
2,9
Valeur d’émission de vibration ah =
Incertitude K =
m/s2
m/s2
2,1
1,5
AVERTISSEMENT : le taux d’émission de vibrations
déclaré correspond aux applications principales de
l’outil. Néanmoins, si l’outil est utilisé pour différentes
applications ou est mal entretenu, ce taux d’émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments peuvent augmenter
considérablement le niveau d’exposition sur la durée totale
de travail.
Toute estimation du degré d’exposition à des vibrations
doit également prendre en compte les heures où l’outil est
mis hors tension ou lorsqu’il tourne sans effectuer aucune
tâche. Ces éléments peuvent réduire sensiblement le degré
d’exposition sur la durée totale de travail.
Identifier des mesures de sécurité supplémentaires pour
protéger l’opérateur contre les effets nocifs des vibrations
telles que : maintenance de l’outil et des accessoires,
maintenir la température des mains élevée, organisation du
travail.
Fusibles
Europe
Outils 230 V
10 ampères, secteur
REMARQUE : Cet appareil est prévu pour le branchement à un
système d'alimentation ayant une impédance maximum de système
admissible Zmax de 0,28 Ω au point d'interface point (coffret de
branchement d'alimentation) de l'alimentation de l'utilisateur.
L’utilisateur doit s’assurer que cet outil électrique est raccordé
uniquement à un système d’alimentation qui remplit l’exigence
ci-dessus. Si nécessaire, l’utilisateur peut demander à la compagnie
d’électricité publique quelle est l’impédance système au point
d’interface.
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-après décrivent le degré de risques associé à chaque
balise. Lire soigneusement la notice d’instructions et respecter ces
symboles.
DANGER : indique une situation de danger imminent qui,
si rien n’est fait pour l’éviter, aura comme conséquences la
mort ou des dommages corporels graves.
AVERTISSEMENT : indique une situation de danger
potentiel qui, si rien n’est fait pour l’éviter, pourra avoir
comme conséquences la mort ou des dommages
corporels graves.
ATTENTION : indique une situation de danger potentiel
qui, si rien n’est fait pour l’éviter, pourrait avoir comme
conséquences des dommages corporels mineurs ou
moindres.
AVIS : indique une pratique ne posant aucun risque
de dommages corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des risques de
dommages matériels.
Indique des risques de décharges électriques.
Indique des risques d’incendie.
Certificat de conformité CE
DIRECTIVES MACHINES
91
104
2,9
2,1
1,5
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce feuillet informatif a
été mesuré conformément à une méthode d’essai normalisé établie
par EN61029, et peut être utilisé pour comparer un outil à un autre. Il
peut également être utilisé pour effectuer une évaluation préliminaire de
l’exposition.
SCIE A ONGLET
DW712, DW712N
DeWALT certifie que les produits décrits dans le paragraphe Fiche
technique sont conformes aux normes :
2006/42/CE, EN61029-1:2009 +A.11:2010, EN61029-2-11:2012
+A11:2013.
Ces produits sont également compatibles avec les Directives 2014/30/
UE et 2011/65/UE. Pour plus d’informations, veuillez contacter
DeWALT à l’adresse suivante ou vous reporter au dos de cette notice
d’instructions.
45
F R A NÇ A I S
Le soussigné est responsable de la compilation du fichier technique et
fait cette déclaration au nom de DeWALT.
11. Ne maltraitez pas le cordon d’alimentation.
Ne tirez jamais sur le cordon pour débrancher l’outil. Tenez le
cordon à l’écart des sources de chaleur, de l’huile et des bords
tranchants. N’utilisez jamais le cordon pour transporter l’outil.
12. Sécurisez le travail.
Markus Rompel
Directeur Ingénierie
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
20.04.2016
Consignes de sécurité
AVERTISSEMENT ! Lors de l’utilisation d’outils
électriques, des précautions de sécurité simples doivent
toujours être respectées afin de réduire le risque d’incendie,
de choc électrique et de blessures corporelles, dont les
suivantes.
Lisez toutes les instructions avant de tenter de faire fonctionner ce
produit et conservez ces instructions.
CONSERVEZ CE MANUEL POUR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT
Instructions générales de sécurité
1.Maintenez la zone de travail propre.
Les zones et les établis encombrés favorisent les accidents.
2.Inspectez l’environnement de la zone de travail.
Ne pas exposer l’outil à la pluie. Ne pas utiliser l’outil dans des
conditions humides. Éclairez convenablement la zone de travail
(250 à 300 lux). Ne pas utiliser l’outil en cas de risque d’incendie
ou d’explosion, c’est-à-dire en présence de liquides et de gaz
inflammables.
3.Se protéger contre les chocs électriques.
Évitez tout contact corporel avec des surfaces reliées à la terre
(par exemple, tuyaux, radiateurs, autocuiseurs et réfrigérateurs).
Lors de l’utilisation de l’outil dans des conditions extrêmes (c’està-dire, une forte humidité, en cas de production de copeaux de
métaux, etc.) la sécurité électrique peut être améliorée en insérant
un transformateur isolant ou un coupe-circuit contre les fuites à la
terre.
4.Maintenez les autres à distance.
Ne laissez pas les personnes, en particulier les enfants, ne
participant pas aux travaux toucher l’outil ou le cordon électrique et
maintenez-les à distance de la zone de travail.
5.Rangez les outils non utilisés.
Rangez les outils dans un endroit sec et fermé, hors de portée des
enfants, lorsque vous ne les utilisez pas.
6.Ne forcez pas l’outil.
Il fonctionnera mieux et avec plus de sécurité à la tension pour
laquelle il a été conçu.
7.Utilisez l’outil approprié.
Ne forcez pas les petits outils à réaliser des actions prévues pour
des outils très résistants. N’utilisez pas des outils à des fins pour
lesquelles ils n’ont pas été conçus, par exemple, n’utilisez pas de
scies circulaires pour découper des troncs d’arbres ou des bûches.
8.Portez des vêtements adéquats.
Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux, ils peuvent se
prendre dans les pièces mobiles. Des chaussures antidérapantes
sont recommandées en cas de travail à l’extérieur. Portez une
protection pour recouvrir les cheveux longs.
9.Utilisez des équipements de protection.
Portez toujours des lunettes de sécurité. Utilisez un écran facial ou
un masque anti-poussière si le travail effectué crée de la poussière
ou des particules volantes. Si ces particules peuvent être chaudes,
portez également un tablier résistant à la chaleur. Portez à tout
moment une protection auditive. Portez à tout moment un casque
de sécurité.
10. Raccordez les équipements d’aspiration de la poussière.
Si des accessoires sont fournis pour raccorder des dispositifs
d’aspiration et de collecte de la poussière, vérifiez s’ils sont bien
raccordés et bien utilisés.
46
Si possible, utilisez des pinces ou un étau pour maintenir le
travail. Ceci est plus sûr que d’utiliser vos mains et les libère pour
actionner l’outil.
13. Ne vous penchez pas trop loin.
Maintenez constamment votre équilibre.
14. Entretenez vos outils avec soin.
Aiguisez les outils coupants et nettoyez-les pour obtenir des
performances plus sûres et optimisées. Respectez les instructions
de lubrification et de remplacement des accessoires. Inspectez
régulièrement les outils, en cas d’endommagement, faites-les
réparer par un centre de réparation agréé. Maintenez les poignées
et les interrupteurs secs, propres et exempts d’huile et de graisse.
15. Débranchez les outils.
Après l’utilisation, avant l’entretien et en cas de remplacement des
accessoires tels que les lames, mèches et fraises, débranchez les
outils de l’alimentation électrique.
16.Enlevez les clés de réglages et les clés.
Habituez-vous à vérifier que les clés de réglage et les clés sont bien
retirées de l’outil avant de l’actionner.
17. Évitez tout démarrage intempestif.
Ne portez pas l’outil avec un doigt sur l’interrupteur. Assurez-vous
que l’outil est en position « off » avant de le brancher.
18. Utilisez des cordons électriques extérieurs.
Avant utilisation, inspectez le cordon d’alimentation et remplacezle s’il est endommagé. En cas d’utilisation de l’outil à l’extérieur,
n’utilisez que des cordons électriques prévus pour l’extérieur et
portant un marquage correspondant.
19. Restez alerte.
Faites attention à ce que vous faites. Utilisez votre bon sens.
N’utilisez pas l’outil si vous êtes fatigué ou sous l’influence de
drogue ou d’alcool.
20. Vérifiez la présence de pièces endommagées.
Avant utilisation, vérifiez soigneusement l’outil et le câble principal
pour vérifier qu’il va fonctionner correctement et effectuer les
fonctions pour lesquelles il a été conçu. Vérifiez l’alignement des
pièces mobiles, le grippage des pièces mobiles, la rupture de
pièces, le montage et tout autre état pouvant avoir une incidence
sur son fonctionnement. Une protection ou toute autre partie
endommagée doit être convenablement réparée ou remplacée
par un centre d’entretien agréé, sauf indication contraire dans ce
manuel. Faites remplacer les interrupteurs défectueux dans un
centre d’entretien agréé. N’utilisez pas l’outil s’il est impossible de
l’allumer ou de l’éteindre avec l’interrupteur. N’essayez jamais de le
réparer vous-même.
AVERTISSEMENT ! L’utilisation de tout accessoire ou
équipement et la réalisation de toute opération différente
de celles qui sont recommandées dans ce manuel
d’instruction avec cet outil peuvent entraîner un risque de
blessure corporelle.
21. Faites réparer l’outil par une personne qualifiée.
Cet outil électrique est conforme aux règles de sécurité applicables.
Les réparations ne doivent être effectuées que par des personnes
qualifiées utilisant des pièces détachées d’origine ; dans le cas
contraire, l’utilisateur peut courir un grave danger.
Règles de sécurité additionnelles pour les scies à
onglets
• L’appareil est fourni avec un cordon électrique à configuration
particulière qui ne peut être remplacé que par le fabricant ou son
agent agréé.
• Ne pas utiliser la scie pour couper tout matériau différent de ceux
qui sont recommandés par le fabricant.
• Ne pas faire fonctionner l’appareil si les carters de protection
ne sont pas en place, s’ils ne fonctionnent pas ou ne sont pas
maintenus correctement.
F RANÇAI S
• Assurez-vous que le bras est bien fixé en cas de découpes en
biseau.
-–l’aiguisage de la lame de scie ;
• Nettoyez l’aire de travail autour de l’appareil ; enlevez tous les
matériaux qui se sont détachés, tels que les copeaux et rognures
de bois.
-–extracteur de poussière avec une vitesse de l'air inférieure à
20 m/s
• Utilisez des lames de scie bien aiguisées. Assurez-vous que la
vitesse indiquée sur la lame de scie est au moins égale à la vitesse
indiquée sur la plaque signalétique de la scie.
• Assurez-vous que tous les boutons de verrouillage et poignées de
verrouillage sont bien serrés avant de commencer toute opération.
-–le réglage correct de la lame de scie.
Vérifiez que l’extraction locale ainsi que les hottes, les séparateurs
et les conduits d’éjection sont bien réglés.
• Veuillez faire attention aux facteurs suivants favorisant l’exposition
au bruit :
-–utilisez des lames de scie conçues pour réduire le bruit ;
• Ne posez jamais la main sur l’aire de la lame lorsque la scie est
raccordée à l’alimentation électrique.
-–n’utilisez que des lames de scie bien aiguisées ;
• Ne tentez jamais d’arrêter rapidement une machine en mouvement
en coinçant la lame de l’outil ou par tout autre moyen ; des
accidents graves pourraient survenir.
• Prévoyez un éclairage localisé ou général approprié ;
• Avant d’utiliser tout accessoire, consultez le manuel d’instructions.
Toute utilisation impropre d’un accessoire peut entraîner des
dégâts matériels.
• Assurez-vous que toutes les entretoises et les bagues d'axe sont
adaptées au but indiqué dans ce manuel.
• Durante la manipolazione della lama o di materiale grezzo, utilizzare
un supporto o indossare guanti.
• Assurez-vous que la lame de scie est bien montée avant
l’utilisation.
• Assurez-vous que les lames tournent dans la direction appropriée.
• N’utilisez pas de lames d’un diamètre plus petit ou plus grand
que celui qui est recommandé. Reportez-vous aux données
techniques pour obtenir la nomenclature des lames. N’utilisez que
les lames spécifiées dans ce mode d’emploi, en conformité avec
EN 847-1.
• Étudiez la possibilité d’utiliser des lames spécialement conçues
pour réduire le bruit.
• N’utilisez pas de lames en ACIER RAPIDE.
• N’utilisez pas de lames de scies déformées ou endommagées.
• Ne pas utiliser de disques abrasifs ou diamantés.
• Avant chaque coupe, assurez-vous que la machine est stable.
• Lorsqu’un laser est monté, ne le remplacez pas par un laser de
type différent. Les réparations ne doivent être effectuées que par le
fabricant du laser ou un agent agréé.
• Ne jamais utiliser votre scie sans la plaquette amovible.
• Relevez la lame de la plaquette amovible dans la pièce de
fabrication avant de relâcher l’interrupteur.
• Ne jamais caler quoi que ce soit contre le ventilateur pour tenir
l’arbre du moteur.
• La protection de la lame de votre scie va se relever
automatiquement lorsque le bras est abaissé ; elle va abaisser la
lame lorsque l’on pousse sur le levier de débrayage de tête (17).
• Ne jamais relever la protection de la lame manuellement
avant d’éteindre la scie. Il est possible de relever la protection
manuellement lors de l’installation ou du retrait de lames de scie ou
pour inspecter la scie.
• Vérifiez régulièrement que les encoches d’aération du moteur sont
exemptes de copeaux.
• Remplacer l'insert lorsqu'il est usé. Se reporter à la liste des pièces
de rechange incluse.
• Débranchez la machine du secteur avant de procéder à tout travail
d’entretien ou lors du remplacement de la lame.
• Ne jamais procéder à aucun travail de nettoyage ou d’entretien
lorsque la machine fonctionne et que la tête n’est pas au repos.
• Si possible, montez toujours la machine sur un établi.
•La section avant de la protection est équipée de fentes pour
une meilleure visibilité lors de la découpe. Bien que les fentes
réduisent largement les débris volants, ce sont des ouvertures
dans la protection, et des lunettes de sécurité doivent toujours
être portées lorsque l’on procède à une observation au travers
des fentes.
• Raccordez la scie à un dispositif de collecte de poussière en
cas de sciage de bois. Tenez toujours compte des facteurs qui
influencent l’exposition à la poussière tels que les suivants :
• Procédez à un entretien régulier de la machine ;
• Assurez-vous que l’opérateur est bien formé à l’utilisation, au
réglage et à l’opération de la machine ;
• Evitez de retirer toute rognure de bois ou autre parties de la pièce
de la zone de coupe lorsque la machine fonctionne et que la tête
de la scie n'est pas en position de repos.
• Ne coupez jamais de pièces inférieures à 200 mm.
• Sans support additionnel, la machine est conçue pour accepter
une taille de pièce maximum de :
– Hauteur 70 mm x largeur 300 mm x longueur 500 mm
– Les pièces plus longues doivent être soutenues par une
table additionnelle adaptée, par ex. DE7080. Serrez toujours
solidement la pièce à l’établi de sciage.
• En cas d'accident ou de panne de la machine, arrêtez
immédiatement la machine et débranchez-la de la source
d'alimentation.
• Signalez la panne et notez la machine dans un formulaire
approprié pour éviter que d'autres personnes n'utilisent la machine
défectueuse.
• Lorsque la lame de la scie est coincée en raison d'une force
d'avance anormale pendant la coupe, arrêtez la machine et
débranchez-la de l'alimentation. Retirez la pièce et assurez-vous
que la lame de scie tourne librement. Mettez la machine sous
tension et commencez une nouvelle opération de coupe avec une
force d'avance réduite.
• Sélectionnez la lame adéquate pour le matériel à découper.
• Ne coupez jamais d'alliages légers, notamment en magnésium.
• Lorsque la situation le permet, montez la machine sur un établi en
utilisant des boulons de 8 mm de diamètre et de 80 mm de long.
AVERTISSEMENT : nous recommandons l’utilisation d’un
disjoncteur différentiel avec un seuil de déclenchement de
30mA ou moins.
Risques résiduels
Les risques suivants sont inhérents à l’utilisation des scies :
– dommages corporels par contact avec les pièces rotatives
En dépit de l’application des normes de sécurité en vigueur et de
l’installation de dispositifs de sécurité, certains risques résiduels sont
inévitables. Ce sont :
– Diminution de l’acuité auditive.
– Risques d’accident provoqués par des parties non protégées de la
lame de scie en rotation.
– Risques de dommages corporels lors du remplacement de lame.
– Risques de se pincer les doigts lors de l’ouverture des dispositifs
de protection.
– Risques pour la santé causés par la respiration de poussières
dégagées lors du sciage du bois, particulièrement du chêne, du
hêtre et du MDF.
Les facteurs suivants augmentent le risque de problèmes respiratoires :
– Extracteur de poussière non raccordé lorsque vous sciez du bois.
– Extraction de poussière insuffisante causée par des filtres
d'évacuation sales.
-–le type de matériel à usiner (les panneaux d’aggloméré
produisent plus de poussière que le bois) ;
47
F R A NÇ A I S
Étiquettes sur l’outil
17 Levier de déverrouillage de la tête
On trouve les diagrammes suivants sur l’appareil :
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
18 Poignée d’utilisation
19 Variateur de vitesse (DW712)
A2
23 Carter supérieur
Porter un dispositif de protection auditive.
Porter un dispositif de protection oculaire.
24 Buse de dépoussiérage
25 Rails
26 Clé de lame
27 Bouton de dépassement de butée de chanfrein
28 Butée de réglage vertical
Point de transport.
29 Bouton de verrouillage du guide de gauche supérieur
30 Indentation de prise
31 Insert
Tenez les mains éloignées de la lame.
32 Code de date
ACCESSOIRES EN OPTION
Lire la notice d'instructions Coupes
coulissantes.
A4
35 Pied
A5
Lire la notice d'instructions Désactivation des butées de
chanfrein.
36 Kit de dépoussiérage
A6
37 Courroie de transport
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION (FIG. A2)
La date codée de fabrication (32), qui comprend aussi l’année de
fabrication, est imprimée sur le boîtier.
Exemple :
2016 XX XX
Année de fabrication
Contenu de l’emballage
UTILISATION PRÉVUE
Votre scie à onglet DeWALT DW712 a été conçue pour une découpe
professionnelle du bois, des produits du bois et des plastiques. Elle
va vous permettre de réaliser des opérations de découpe croisée, en
biseau et des coupes d’onglet facilement, avec précision et en toute
sécurité.
Cet appareil est conçu pour l'utilisation avec une lame au carbure de
216 mm de diamètre nominal.
Ce carton comprend :
NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence de gaz ou de
liquides inflammables.
1 Scie à onglet assemblée
Ces scies à onglet sont des outils électriques professionnels.
1 Clé de lame
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une supervision est
nécessaire auprès de tout utilisateur non expérimenté.
1 Lame
1 Etau
1 Notice d’instructions
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou accessoires n’ont pas été
endommagés lors du transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et comprendre cette notice
d’instructions avant toute utilisation de l’appareil.
Description (Fig. A1 à A6)
AVERTISSEMENT : ne jamais modifier l’outil électrique
ni aucun de ses composants. Il y a risques de dommages
corporels ou matériels
A1
1 Interrupteur marche/arrêt
2 Carter inférieur amovible
3 Guide de gauche
4 Levier d’onglet
5 Verrou d’onglet
6 Graduation d’onglet
7 Guide fixe
8 Guide de droite
9 Butée de réglage de position de chanfrein
10 Graduation de chanfrein
11 Manette de serrage de chanfrein
12 Butée de rainurage
13 Molette de verrouillage de rail
14 Goupille de blocage de la tête en position basse
15 Bouton de réglage de profondeur de rainurage
16 Bouton de blocage de l’arbre
48
AVERTISSEMENT : n'utilisez pas la machine pour
d'autres applications que celles prévues.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes
(y compris les enfants) dont les capacité physiques, sensorielles
ou mentales sont réduites ou qui manquent d’expérience ou
d’aptitudes, sauf si ces personnes sont surveillées par une autre
personne responsable de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.
Sécurité Électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner sur une tension
unique. Vérifiez systématiquement que la tension du secteur correspond
bien à la tension indiquée sur la plaque signalétique.
Votre outil est muni d’une double isolation conformément à la
norme EN61029. Un branchement à la terre n’est donc pas
nécessaire.
Si le cordon doit être remplacé, cela doit être fait par un réparateur
agréé ou un électricien qualifié.
CH Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement du câble
d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) -outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
CH En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les outils portatifs à
un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
Si une rallonge s’avère nécessaire, utiliser une rallonge à trois fils
homologuée et compatible avec la tension nominale de cet outil (se
reporter à la section Caractéristiques techniques). La section
minimale du conducteur est de 1,5 mm2 pour une longueur maximale
de 30 m.
F RANÇAI S
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler systématiquement le câble
sur toute sa longueur.
Installation
DÉBALLAGE (FIG. B)
• Retirez soigneusement la scie de son emballage.
• Desserrez la molette de verrouillage de rail (13), et repoussez la tête
de scie vers l’arrière pour la verrouiller dans cette position.
Réglages
• Rabattez la poignée d’utilisation (18) et tirez sur la goupille de
blocage (14), comme illustré.
• Relâchez lentement la pression verticale pour que la tête se soulève
à son maximum.
INSTALLATION SUR ÉTABLI (FIG. C)
• Les trous (40) sont pratiqués dans les quatre pieds, dans le but
de faciliter la pose sur établi. Deux dimensions différentes de
trous permettent l’emploi de vis de dimensions différentes. Optez
pour une des deux dimensions proposées ; l'emploi des deux est
superflu. Des boulons de 8 mm de diamètre et 80 mm de long
sont conseillés. Fixez toujours fermement la scie pour éviter tout
mouvement. Pour faciliter son transport, l’outil peut être fixé sur
une planche en contre-plaqué de 12,5 mm ou plus, que l’on peut
aisément monter sur le lieu de travail ou transporter en différents
lieux
• Lors de l’installation de votre scie sur contreplaqué, assurez-vous
que les vis de montage ne dépassent pas de la surface du bois.
Le contreplaqué doit être posé bien à plat sur l’établi. Pour fixer
la scie à une surface de travail, utilisez seulement les saillies de
fixation au niveau des trous de vis. Le fait d’utiliser tout autre point
pourrait interférer avec le bon fonctionnement de la scie.
• Pour prévenir tout grippage ou imprécision, assurez-vous que la
surface de montage n’est pas déformée ou inégale. Si la scie est
bancale, placez une cale sous l’un de ses pieds pour la stabiliser.
MONTAGE
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels, arrêter l’outil et débrancher
l’appareil du secteur avant d’installer ou de retirer
tout accessoire, avant tout réglage ou changement
de configuration ou lors de réparations. S’assurer que
la gâchette est bien en position d’ARRÊT. Tout démarrage
accidentel pourrait causer des dommages corporels.
INSTALLATION DE LA LAME (FIG. A1, E1 à E5)
AVERTISSEMENT ! notez que la lame de la scie doit être
remplacée uniquement selon la procédure décrite. N'utilisez
que les lames de scies spécifiées dans la fiche technique
(le modèle DT4320 est conseillé).
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels, arrêter l’outil et débrancher
l’appareil du secteur avant d’installer ou de retirer
tout accessoire, avant tout réglage ou changement
de configuration ou lors de réparations. S’assurer que
la gâchette est bien en position d’ARRÊT. Tout démarrage
accidentel pourrait causer des dommages corporels.
Votre scie à onglet à été parfaitement réglée en usine. Si suite au
transport, à la manutention ou pour toute autre raison un réglage
s’imposait, suivre la procédure ci-après. Une fois ces réglages effectués,
la précision devrait perdurer.
VÉRIFICATION ET AJUSTAGE DE LA LAME AVEC LE GUIDE (FIG. F1 à F4)
• Relâchez le levier d’onglet (4) et poussez le verrou d’onglet (5) pour
libérer le bras d’onglet (50).
• Faites pivoter le bras d’onglet jusqu’à ce que le verrou se trouve en
position d’onglet 0°. Ne resserrez pas le levier.
• Abaissez la tête jusqu’à ce que la lame entre dans le trait de
scie (51)
• Placez une équerre (52) contre le côté gauche du guide (3) et la
lame (47) (Fig. F3).
AVERTISSEMENT : évitez tout contact entre les pointes
des dents et l’équerre.
• Si un réglage s’impose, procédez comme suit :
• Dévissez les vis (53) puis déplacez l’ensemble graduation/bras
d’onglet vers la gauche ou la droite jusqu’à ce que la lame se
trouve à 90° du guide comme déterminé par l’équerre.
• Revissez les vis (53). À ce stade, ne vous préoccupez pas de la
position de l’index d’onglet.
RÉGLAGE DE L’INDEX D’ONGLET (FIG. F1, F2 et G)
• Relâchez le levier d’onglet (4) et poussez le verrou d’onglet (5) pour
libérer le bras d’onglet (50).
• Déplacez le bras d’onglet pour ajuster l’index d’onglet (54) sur la
position zéro, comme illustré en fig. G.
• N’appuyez jamais sur le bouton de verrouillage de l’axe
alors que la lame est sous tension ou fonctionne en roue
libre.
• Alors que le levier d’onglet est desserré, laissez le verrou d’onglet
s’enclencher en place alors que vous tournez le bras d’onglet
au-delà de zéro.
• Ne découpez pas d'alliages légers et de métaux ferreux
(contenant du fer ou de l’acier) ou des produits de
maçonnerie ou en ciment avec cette scie à onglets.
• Examinez l’index (54) et la graduation d’onglet (6). Si l’index
n’indique pas exactement zéro, dévissez la vis (55), déplacez
l’index pour le mettre sur 0° puis resserrez la vis.
• Appuyez sur le levier de déverrouillage de la tête (17) pour
relâcher le carter de protection (2) et levez celui-ci aussi
haut que possible.
DÉVERROUILLAGE D’ONGLET/RÉGLAGE DE LA TIGE DE VERROUILLAGE (FIG. H)
1.Avec la protection inférieure maintenue en position relevée par la
vis (43) du dispositif de fixation du carter, appuyez sur le bouton
de verrouillage de l’axe (16) avec une main, puis au moyen de la
clé de lame fournie (26) dans votre autre main, desserrez la vis de
verrouillage de lame filetée gauche (45) en la tournant dans le sens
des aiguilles d’une montre.
AVERTISSEMENT : pour verrouiller l’axe, appuyer sur le
bouton comme illustré et faire tourner manuellement l’axe
jusqu’à ce que le verrouillage s’engage.
Continuer à exercer une pression sur le bouton de verrouillage pour
éviter que l’axe ne pivote.
2.Déposer la vis de verrouillage de lame (45) et le flasque (46).
3.Installez la lame (47) sur l’épaulement (48) conçu sur la bague
intermédiaire interne (49), en vous assurant que les dents sur les
bords inférieurs de la lame sont orientées vers l’arrière de la scie
(côté opposé à l’opérateur).
4.Replacer le flasque (46).
5.Serrez la vis de verrouillage de lame (45), dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre, tout en tenant le système de verrouillage
d’axe de votre autre main.
Si le socle de la scie peut être bougé alors que le levier d’onglet (4) est
verrouillé, c’est que la tige de verrouillage/déverrouillage d’onglet (56)
doit être réglée.
• Déverrouillez le levier d’onglet (4).
• À l’aide d’un tournevis (57), serrez à fond la tige de verrouillage/
déverrouillage d’onglet (56). Puis desserrez la tige d’un quart de
tour.
• Vérifiez que la table de scie ne bouge pas lorsque le levier (4) est
verrouillé sur un angle quelconque (non préréglé).
VÉRIFICATION ET AJUSTAGE DE LA LAME AVEC LA TABLE (FIG. I1 à I4)
• Desserrez la manette de serrage de chanfrein (11).
• Repoussez la tête de scie vers la droite pour vous assurer qu’elle
est totalement verticale puis resserrez la manette de serrage de
chanfrein.
• Abaissez la tête jusqu’à ce que la lame entre dans le trait de
scie (51)
• Appliquez une équerre réglable (52) contre le plateau et contre la
lame (47) (Fig. I2).
AVERTISSEMENT : évitez tout contact entre les pointes
des dents et l’équerre.
49
F R A NÇ A I S
• Si un réglage s’impose, procédez comme suit :
• Desserrez la manette de serrage de chanfrein (11) puis tournez
la vis de butée de réglage vertical (28) vers la droite ou la gauche
jusqu’à ce que la lame soit à 90° du plateau comme déterminé par
l’équerre.
• Si l’index de chanfrein (58) ne pointe pas sur le zéro de la
graduation de chanfrein (10), dévissez la vis (59) qui arrime l’index
puis déplacez-le sur la position désirée.
FONCTIONNEMENT
Instructions d’utilisation
AVERTISSEMENT : respectez toujours les consignes de
sécurité et les règlements en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et débrancher
l’outil avant tout réglage ou avant de retirer ou
installer toute pièce ou tout accessoire.Tout démarrage
accidentel pourrait causer des dommages corporels.
RÉGLAGE DU GUIDE (FIG. J1, J2)
La partie supérieure du côté gauche du guide peut être ajustée vers la
gauche pour augmenter l’espacement, et permettre l’inclinaison de la
scie à 48° vers la gauche. Pour régler le guide (3) :
• Desserrez le bouton en plastique (29) et repoussez le guide vers la
gauche.
• Faites un essai à blanc avec la scie hors secteur et vérifiez
l’espacement. Ajustez le guide de façon à ce qu’il soit aussi près
de la lame que possible pour offrir un maximum de support à la
pièce à travailler, sans interférer avec le mouvement vertical du
bras.
• Resserrez solidement le bouton.
AVERTISSEMENT : il peut arriver que la rainure du carter (60)
s’encrasse. Utilisez alors un bâtonnet ou de l’air comprimé à
basse pression pour la nettoyer.
La partie mobile du côté droit du guide peut être réglée pour offrir un
maximum de support à la pièce à travailler près de la lame, tout en
permettant l’inclinaison de la scie à 45° vers la gauche. La longueur du
déplacement est limitée par des butées dans les deux sens.
L’attention des utilisateurs situés au Royaume-Uni est attirée sur la
« Réglementation des machines à travailler le bois de 1974 » et ses
amendements ultérieurs.
Assurez-vous que la machine est placée de manière à favoriser une
position ergonomique en termes de hauteur de table et de stabilité.
L'emplacement de la machine doit être choisi afin que l'opérateur
possède une bonne vue d'ensemble et suffisamment d'espace libre
autour de la machine pour permettre la manipulation de la pièce sans
restrictions.
Pour réduire les effets de vibration, assurez-vous que la température
ambiante n'est pas trop froide, que la machine et l'accessoire sont bien
entretenus et que la taille de la pièce est adaptée à cette machine.
Avant toute utilisation
• Installez la lame de scie appropriée. N’utilisez aucune lame
excessivement émoussée. La vitesse de rotation maximale de l’outil
ne peut excéder celle de la lame de scie.
Pour régler le guide (8) :
• Ne tentez pas de couper des pièces trop petites.
• Dévissez l’écrou à ailettes (76) pour libérer le guide (8).
• Veillez à ce que la lame puisse couper librement. Ne forcez pas
l’outil.
• Repoussez le guide vers la gauche.
• Faites un essai à blanc avec la scie hors secteur pour vérifier
l’espacement. Ajustez le guide de façon à ce qu’il soit aussi près
de la lame que possible pour offrir un maximum de support à la
pièce à travailler, sans interférer avec le mouvement vertical du
bras.
• Veillez à ce que le moteur fonctionne à plein régime avant de
commencer à couper.
• Resserrez l’écrou à ailettes (76) pour réarrimer le guide.
DÉSACTIVATION DES BUTÉES DE CHANFREIN (FIG. K)
• Bien que cette scie coupe le bois et de nombreux matériaux
non-ferreux, les instructions d’utilisation suivantes se rapportent
uniquement à la coupe du bois. Les mêmes directives sont
applicables aux autres matériaux. Ne découpez aucun matériau
ferreux (fer et acier) ou de maçonnerie avec cette scie !
Les butées de chanfrein facilitent le réglage de la lame en position
vertical et en position de chanfrein à 45°. En désactivant les butées de
chanfrein, on peut ajuster les angles de chanfrein de 2° à droite à 48° à
gauche.
• Pour désactiver les butées de chanfrein, libérez tout d’abord la
tête de scie et poussez-la légèrement vers la gauche, puis tirez
sur le bouton de dépassement (27) et mettez-le sur la position
de dépassement (62). Le bouton de dépassement s’enclenchera
automatiquement en place.
• Assurez-vous que tout bouton de verrouillage ou toute manette de
serrage est bien serré.
• Arrimez bien la pièce à travailler.
• Utilisez systématiquement l’insert. N’utilisez pas l’appareil si la
largeur du trait de scie de l’insert est supérieure à 10 mm.
Mise en marche et arrêt de l’appareil (Fig. M)
Un orifice (65) a été prévu dans la gâchette pour y insérer un cadenas
et verrouiller l’outil.
• Ajustez l’angle de biseau requis et arrimez la tête dans cette
position.
• Pour mettre l’outil en marche, appuyez sur l’interrupteur marche/
arrêt (1).
• Pour désactiver le dépassement, remettez le bouton de
dépassement (27) dans sa position de butée de chanfrein (61).
• Pour arrêter l’outil, relâchez l’interrupteur.
VÉRIFICATION ET AJUSTAGE DE L’ANGLE DE CHANFREIN (FIG. A1, A2 et I5)
• Assurez-vous que le bouton de dépassement (27) est bien en
position de butée de chanfrein.
• Dévissez le bouton de verrouillage du guide gauche (29) et
repoussez la partie supérieure du guide gauche vers la gauche
aussi loin que possible.
• Desserrez la manette de serrage de chanfrein (11) et déplacez
la tête de scie vers la gauche. Cela correspond à la position de
chanfrein de 45°.
• Si un réglage s’impose, procédez comme suit :
• Tournez la vis de butée (9) vers la gauche ou la droite jusqu’à ce
que l’index (58) indique 45°.
RÉGLAGE DU RAIL DE GUIDAGE (FIG. L)
• Vérifiez régulièrement l’espacement des rails.
• Pour réduire l’espacement, tournez graduellement la vis de
pression (64) vers la droite tout en faisant glisser la tête de scie
d’avant en arrière.
50
Réglage du variateur de vitesse (Fig. M)
DW712
Le variateur de vitesse (19) permet de prérégler la vitesse sur la plage
de vitesse désirée.
• Tournez le variateur de vitesse (19) sur la plage désirée, indiquée
par un chiffre.
• Utilisez des vitesses élevées pour scier des matériaux tendres
comme le bois. Utilisez des vitesses réduites pour scier le métal.
Fixation de la pièce (Fig. V)
AVERTISSEMENT : une pièce qui est encastrée,
équilibrée et fixée avant une coupe peut être déséquilibrée
après avoir été coupée. Une charge déséquilibrée peut
incliner la scie ou tout ce sur quoi la scie est fixée, comme
une table ou un établi. Lorsque vous effectuez une coupe
qui peut devenir déséquilibrée, bien soutenir la pièce et
s’assurer que la scie est bien boulonnée à une surface
stable. Il y a des risques de blessures corporelles.
F RANÇAI S
AVERTISSEMENT : pour couper à l’onglet l’extrémité
d’un morceau de bois avec une découpe réduite, disposez
le bois de façon à effectuer la découpe sur le côté de la
lame créant le plus grand angle avec le guide : ex. : onglet
gauche, chute à droite ; onglet droit, chute à gauche.
AVERTISSEMENT : le pied de la bride doit être encastré
au-dessus de la base de la scie chaque fois que la bride
est utilisée. Toujours serrer la pièce à la base de la scie et
non à une autre partie de la zone de travail. S’assurer que
le pied de la bride n’est pas serré au bord de la base de la
scie.
COUPE EN BISEAU (FIG. A1, A2 et Q)
ATTENZIONE: utilizzare sempre un fermo per mantenere
il controllo e ridurre il rischio di lesioni personali e danni al
pezzo da lavorare.
Les angles de chanfrein peuvent être réglés de 48° à gauche à 2° à
droite, et peuvent être découpés avec le bras d’onglet réglé entre zéro
et une position maximale d’onglet de 45°, à droite comme à gauche.
Utilisez la pince matériel (20) fourni avec la scie. Les guides de gauche
et de droite coulissent d’un côté à l’autre pour faciliter l’opération de
pinçage. D’autres accessoires tels que pinces à ressort, serres à barre
ou serre-joint en C peuvent être adaptées à certaines tailles et formes
de matériaux.
• Dévissez le bouton de verrouillage du guide gauche (29) et
repoussez la partie supérieure du guide gauche (3) vers la gauche
aussi loin que possible. Desserrez la manette de serrage de
chanfrein (11) puis ajustez le chanfrein comme désiré.
INSTALLER DE LA BRIDE
1.L’insérer dans le trou situé derrière le guide. La bride doit être face
à l’arrière de la scie à onglets. La rainure logée dans la tige de
la bride doit être bien insérée dans la base. S’assurer que cette
rainure est bien insérée dans la base de la scie à onglets. Si la
rainure est visible, cela signifie que la bride est mal fixée.
2.Tourner la bride de 180 degrés vers l’avant de la scie à onglets.
3.Desserrer la poignée pour monter ou descendre la bride, puis
utiliser le bouton de réglage fin pour serrer fermement la pièce.
REMARQUE : Placer la bride du côté opposé à la base pour le
biseautage. TOUJOURS EFFECTUER DES ESSAIS À BLANC (SANS
ALIMENTATION) AVANT DE RÉALISER VOS COUPES AFIN DE
VÉRIFIER LA TRAJECTOIRE DE LA LAME. S’ASSURER QUE LA
BRIDE N’OBSTRUE PAS LE MOUVEMENT DE LA SCIE OU DES
GUIDES.
Coupes de base
COUPE TRANSVERSALE VERTICALE DROITE (FIG. A1, A2 et N)
• Libérez le levier d’onglet (4) et appuyez sur le verrou d’onglet (5).
• Engagez le verrou d’onglet sur la position 0° puis reverrouillez le
levier.
• Adossez le bois à couper contre le guide (3 et 7).
• Attrapez la poignée d’utilisation (18) puis appuyez sur le levier
de déverrouillage de la tête (17) pour libérer la tête. Appuyez sur
l’interrupteur à gâchette (1) pour mettre le moteur en marche.
• Abaissez la tête pour permettre à la lame de couper le bois et de
pénétrer dans l’insert en plastique (31).
• Une fois la coupe terminée, relâchez l’interrupteur puis attendez
que la lame s’arrête complètement avant de ramener la tête dans
sa position de repos.
COUPES COULISSANTES (FIG. O)
Le rail de guidage permet de couper de larges pièces, de 50 x 100 mm
à 500 x 1000 mm, en tirant la tête de scie vers soi, puis en l’abaissant
et la repoussant en avant dans un mouvement glissant.
• Desserrez la molette de verrouillage de rail (Fig. 13).
• Tirez la tête de scie vers vous et mettez la scie en marche.
• Abaissez la lame de scie sur la pièce à usiner et repoussez la tête
pour terminer la coupe.
• Continuez comme décrit ci-dessus.
AVERTISSEMENT :
• N’effectuez aucune coupe coulissante sur des pièces
inférieures à 50 x 100 mm.
• Rappelez-vous de bien verrouiller la tête de scie en
position arrière une fois la coupe coulissante terminée.
COUPE TRANSVERSALE VERTICALE D’ONGLET (FIG. A1, P)
• Libérez le levier d’onglet (4) et appuyez sur le verrou d’onglet (5).
Déplacez le bras vers la gauche ou la droite pour obtenir l’angle
désiré.
• Le verrou d’onglet s’implantera automatiquement à 10°, 15°, 22,5°,
31,.62° et 45° à droite et à gauche, et à 50° à gauche et 60° à
droite. Si un angle intermédiaire est désiré, maintenez fermement la
tête puis verrouillez-la en resserrant le levier d’onglet.
• Assurez-vous systématiquement que le levier d’onglet est bien
verrouillé avant de commencer à couper.
• Resserrez fermement la manette de serrage de chanfrein (11).
• Procédez comme pour une coupe transversale verticale.
Qualité de coupe
La régularité de la coupe dépend d’un certain nombre de facteurs
comme le type de matériau à découper. Lorsque des coupes de qualité
supérieure sont requises pour des travaux de moulure ou autres travaux
de précision, une lame affûtée (lame carbure 60 dents) et une vitesse
plus lente et régulière produiront les résultats escomptés.
AVERTISSEMENT : s’assurer que le matériau ne
glisse pas pendant la coupe, l’arrimer solidement en
place. Attendre systématiquement que la lame s’arrête
complètement avant de relever le bras de scie. Si de petites
fibres de bois sont visibles à l’arrière de la pièce à travailler,
appliquer un morceau de ruban adhésif là où la coupe sera
effectuée. Scier au travers du ruban puis, une fois terminé,
le retirer avec soin.
Position du corps et des mains
La position correcte du corps et des mains facilitera le travail avec la
scie à onglet et assurera précision et sécurité.
• Ne jamais approcher les mains des zones de coupes.
• Ne pas approcher les mains à moins de 150 mm de la lame.
• Maintenir la pièce près du plateau et du guide pendant la coupe.
Conserver les mains dans la même position jusqu’à ce que
l’interrupteur soit relâché et la lame complètement arrêtée.
• Faire systématiquement un essai (hors secteur) avant d’effectuer la
coupe finale pour vérifier la trajectoire de la lame.
• Ne pas entrecroiser les mains.
• Maintenir son équilibre et les deux pieds fermement au sol.
• Alors que le bras de scie se déplace vers la droite ou la gauche,
accompagner le mouvement en se tenant légèrement sur le côté
par rapport à la lame.
• Regarder au travers des fentes du carter pour suivre une ligne au
crayon.
DÉCOUPE DE CADRES À PHOTOS, BOÎTES-CADRES ET AUTRES PROJETS À
QUATRE CÔTÉS (FIG. R1 ET R2)
BANDE DE CHANT, MOULURE ET AUTRE ENCADREMENTS
Entraînez-vous sur des rebuts de bois jusqu’à ce que vous soyez à
l’aise avec votre scie. Votre scie est l’outil parfait pour couper des coins
comme ceux illustrés en figure R1. Les joints illustrés ont été effectués
avec l’un ou l’autre réglage de chanfrein.
- Utilisation des réglages de chanfrein
Le chanfrein pour les deux morceaux de bois est réglé sur 45° pour
produire un angle à 90°. Le bras d’onglet est verrouillé en position zéro.
Le bois est positionné avec le côté large à plat contre le plateau et son
bord étroit contre le guide.
- Utilisation du réglage d’onglet
Une coupe similaire peut être faite pour effectuer des onglets à droite
et gauche en appliquant la surface large contre le guide. Les deux
croquis (Fig. R1 et R2) s’appliquent seulement à des objets à quatre
côtés. Alors que le nombre des côtés change, les angles d’onglet et
de chanfrein changent aussi. Le tableau ci-dessous présente les angles
appropriés aux différentes formes, en assumant que chaque côté soit
de la même longueur. Si la forme n’est pas dans le tableau, divisez
180° par le nombre des côtés pour déterminer l’angle d’onglet ou de
chanfrein.
• Procédez comme pour une coupe transversale verticale.
51
F R A NÇ A I S
Côté droit
nb. de côtés
Angle d’onglet ou de chanfrein
4
45°
5
36°
6
30°
7
25,7°
8
22,5°
9
20°
10
18°
• La partie inférieure de la moulure doit se trouver contre le guide.
• Conservez le côté gauche de la coupe.
COIN EXTERNE
Côté gauche
• La partie inférieure de la moulure doit se trouver contre le guide.
• Conservez le côté droit de la coupe.
Côté droit
ONGLET COMPOSÉ (FIG. S1 et S2)
Une coupe d’onglet composée est une coupe utilisant à la fois un angle
d’onglet (Fig. R2) et un angle de biseau (R1). C’est le type de coupe
utilisé pour réaliser des cadres ou des boîtes à face inclinée comme
illustré en figure S1.
AVERTISSEMENT : si l’angle de coupe varie d’une coupe
à l’autre, vérifiez que le bouton de serrage de chanfrein et le
bouton de verrouillage d’onglet sont bien serrés. Ces derniers
doivent être resserrés après tout ajustement d’inclinaison ou
d’onglet.
• Le tableau ci-après vous aidera à choisir le réglage d’onglet
et de chanfrein adéquats pour la plupart des coupes d’onglet
composées. Pour utiliser ce tableau, sélectionnez l’angle « A »
(Fig. S2) requis pour votre projet puis situez cet angle sur la courbe
correspondante du tableau. À partir de là, la ligne verticale sur le
tableau déterminera l’angle de biseau correct et la ligne horizontale
déterminera l’angle d’onglet.
10
20
25
30
35
40
45
BOITEBOX
SQUARE
70
CARREE
65
80
15
75
5
85
0
40
35
45
35
40
6
6BOÎTE
SIDED À
BOX
CÔTÉS
30
65
75
30
35
70
80
85
30
25
50
25
45
65
20
55
35
50
45
15
15
30
40
15
25
35
30
À8
8 BOÎTE
SIDED BOX
10
20
40
60
70
80
20
75
85
55
60
25
20
25
CÔTÉS
15
10
5
5
5
10
15
20
5
5
10
0
10
15
20
5
10
25
30
35
RÉGLER
LA SCIE
SUR
CETON
ANGLE
SET THIS
BEVEL
ANGLE
SAW
D’INCLINAISON
40
Coupe de doucines
La coupe de doucines est effectuée comme une coupe d’onglet
composée. Pour obtenir le plus haut degré de précision, votre scie
à été préréglée sur des angles d’onglet de 31,62° et de chanfrein de
33,85°. Ces réglages sont pertinents pour des doucines standards avec
des angles de 52° pour la partie supérieure et de 38° pour la partie
inférieure.
• Faites un essai sur des rebuts avant d’effectuer les coupes
définitives.
• Toutes les coupes sont effectuées avec un chanfrein gauche et
l’arrière de la moulure contre la base.
COIN INTERNE
Côté gauche
• Onglet droit.
• Conservez le côté gauche de la coupe.
ANGLE OF SIDE OF BOX (ANGLE"A")
50
55
60
40
• Conservez le côté droit de la coupe.
• Partie supérieure de la moulure contre le guide.
ANGLE DU CÔTÉ DE LA BOÎTE (ANGLE « A »)
RÉGLER SET
LA SCIE
SUR CET
ANGLE
D’ONGLET
THIS MITER
ANGLE
ON SAW
45
• La partie supérieure de la moulure doit se trouver contre le guide.
45
Côté droit
• Partie inférieure de la moulure contre le guide.
• Onglet gauche.
• Conservez le côté gauche de la coupe.
COIN EXTERNE
Côté gauche
• Partie inférieure de la moulure contre le guide.
• Onglet gauche.
• Conservez le côté gauche de la coupe.
Côté droit
• Partie supérieure de la moulure contre le guide.
• Onglet droit.
• Conservez le côté droit de la coupe.
RAINURAGE (FIG. T)
• Ajustez alors la scie aux angles prescrits puis effectuez quelques
coupes d’essai.
Votre scie est équipée d’une butée de rainurage (12) et d’un bouton de
réglage de profondeur de rainurage (15) pour effectuer les rainures.
• Faites aussi des essais au niveau de l’assemblage des pièces.
• Faites pivoter la butée de rainurage (12) vers l’avant de la scie.
• Exemple : Pour construire une boîte à quatre côtés avec des
angles externes de 25° (angle « A ») (Fig. S2), utilisez la courbe
supérieure droite. Trouvez 25° sur la courbe. Suivez la ligne
d’intersection horizontale vers la gauche ou la droite pour
déterminer le réglage d’onglet à effectuer sur la scie (23°).
• Ajustez le bouton de réglage de profondeur de rainurage (15) pour
régler la profondeur de la rainure. Il peut s’avérer nécessaire de
desserrer d’abord le contre-écrou (66).
De la même façon, suivez la verticale vers le haut ou le bas
pour obtenir le réglage d’angle de biseau sur la scie (40°). Faites
systématiquement des essais sur des chutes de bois pour vérifier
le réglage de la scie.
Coupe de moulures de base
La découpe de moulures de base est effectuée à un angle de biseau
de 45°.
• Effectuez systématiquement un essai hors tension avant d’effectuer
toute coupe.
• Toutes les coupes sont effectuées avec l’envers de la moulure à
plat contre la scie.
COIN INTERNE
Côté gauche
• La partie supérieure de la moulure doit se trouver contre le guide.
• Conservez le côté gauche de la coupe.
52
• Placez un morceau de rebut d’environ 5 cm entre le guide et la
pièce à travailler pour pouvoir effectuer une rainure droite.
DÉPOUSSIÉRAGE (FIG. A2 et A5)
Cette machine est équipée d’une buse de dépoussiérage (24) pour
connecter un kit de dépoussiérage (36) (en option).
AVERTISSEMENT : chaque fois que possible, connectez
un aspirateur à poussière conçu conformément aux normes
en vigueur en matière d’émissions de poussières.
Raccordez un dispositif de collecte de la poussière en vertu des
réglementations en vigueur. La vélocité de l’air des systèmes externes
raccordés doit être de 20 m/s ±2 m/s. Vélocité mesurée dans le tube
de raccordement sur le point de raccordement, avec l’outil raccordé
mais ne fonctionnant pas.
COUPE DE PETITES PIÈCES (FIG. J1)
La partie supérieure du côté gauche du guide (3) peut être ajustée pour
offrir un support maximum pour découper de petites pièces.
• Réglez la lame en position verticale.
F RANÇAI S
• Desserrez le bouton en plastique (29) d’au moins 3 tours complets.
d’affaiblir les matériaux utilisés dans ces pièces. Utilisez un
chiffon imbibé uniquement d’eau et de détergent doux. Ne
laissez jamais un liquide pénétrer dans l’outil et n’immergez
jamais les pièces de l’outil dans un liquide.
• Ajustez le guide aussi près que possible de la lame.
• Resserrez solidement le bouton.
SUPPORT POUR PIÈCES LONGUES (FIG. A4)
AVERTISSEMENT : pour réduire le risque de
blessures, nettoyez régulièrement le plateau.
AVERTISSEMENT : pour réduire le risque de
blessures, nettoyez régulièrement le système de collecte
de la poussière.
• Étayez systématiquement les pièces longues.
• Pour de meilleurs résultats, utilisez les supports (35) pour
étendre la largeur de la table de la scie. (en option chez votre
concessionnaire). Étayez toute pièce longue à l’aide des éléments
appropriés comme des chevalets ou tout autre appareil similaire
pour empêcher les extrémités de tomber.
TRANSPORT (FIG. A6, B)
AVERTISSEMENT : n’utilisez jamais les carters pour
soulever ou transporter la scie.
ENTRETIEN ET MAINTENANCE DE L’INSERT (FIG. U)
Nettoyez régulièrement dessous l’insert. Si l’insert est usé, il doit être
remplacé.
• Retirez les vis (67) maintenant l’insert (31) en place.
Pour transporter facilement la scie, une courroie de transport peut être
rattachée à la base. La courroie de transport (Fig. A6) est en option.
• Retirez l’insert et nettoyez la surface sous l’insert.
• Pour transporter la scie, abaissez la tête et appuyez sur la goupille
de blocage en position basse (14).
• Verrouillez la molette de verrouillage de rail avec la tête de scie en
position avant, verrouillez le bras d’onglet sur l’angle d’onglet droit,
repoussez le guide (3) à fond vers l’intérieur, et verrouillez le levier
de chanfrein (11) avec la tête de scie en position verticale pour faire
que l’outil soit aussi compact que possible.
• Resserrez les vis manuellement.
• Utilisez systématiquement les indentations de prise (30) illustrées en
fig. B pour transporter la scie.
MAINTENANCE
Votre outil électrique DeWALT a été conçu pour fonctionner longtemps
avec un minimum de maintenance. Le fonctionnement continu et
satisfaisant de l’outil dépendra d’un entretien adéquat et d’un nettoyage
régulier.
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de
blessure, éteignez et débranchez l’outil de la source
d’alimentation avant de monter ou d’enlever les
accessoires, avant d’effectuer ou de modifier les
réglages, ou bien lors des réparations. Assurez-vous
que la gâchette est sur la position Arrêt. Un démarrage
involontaire peut entraîner des blessures.
Lubrification
Cette machine ne requiert aucune lubrification supplémentaire.
Les roulements du moteur sont pré-lubrifiés et étanches à l'eau.
• Évitez l'emploi d'huile ou de graisse car ces derniers peuvent
provoquer une obstruction par la sciure et les copeaux et créer des
problèmes.
• Nettoyez régulièrement à l'aide d'une brosse sèche les pièces
sujettes à l'accumulation de sciure et de copeaux.
Entretien
Avant l'utilisation, vérifiez soigneusement le carter de lame supérieur, le
carter de lame inférieur amovible, ainsi que la buse de dépoussiérage
pour déterminer s'ils fonctionnent correctement. Assurez-vous que les
copeaux, la poussière ou les particules de la pièce ne puissent pas
provoquer le blocage de l'une des fonctions.
• Réinstallez l’insert et les vis.
• Pour ajuster l’insert, procédez comme suit :
• Abaissez la tête jusqu’à ce que la lame entre dans le trait de scie.
• Ajustez les deux parties de l’insert pour qu’elles soient proches des
dents de la lame.
• Resserrez les vis.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les accessoires autres
que ceux offerts par DeWALT n’ont pas été testés avec
ce produit, leur utilisation avec cet appareil pourrait être
dangereuse. Pour réduire tout risque de dommages
corporels, seuls des accessoires DeWALT recommandés
doivent être utilisés avec cet appareil.
LAMES DE SCIE
Utilisez TOUJOURS des lames de scie de 216 mm avec des trous
d’arbre de 30 mm. L’indice de vitesse de la lame doit être au moins
5500 TR/MIN N’utilisez jamais de lame de diamètre inférieur ou
supérieur. Le pare-main ne serait pas adéquat.
DESCRIPTION DES LAMES
APPLICATION
DIAMETRE
DENTS
Lames de scie de construction (pour des coupes génériques)
Usage général
216 mm
48
Lames de scie à bois (fournir des coupes lisses et nettes)
Coupes transversales fines
216 mm
60
Veuillez consulter votre revendeur pour plus d’informations sur les
accessoires appropriés.
Protection de l’environnement
Tri sélectif. Les produits et batteries marqués de ce symbole
ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers.
Les produits et batteries contiennent des matières qui peuvent être
récupérées et recyclées afin de réduire la demande en matières
premières. Veuillez recycler les produits électriques et les batteries
conformément aux dispositions locales en vigueur. Pour plus
d’informations, consultez le site www.2helpU.com.
Si des fragments de pièce se coincent entre la lame de scie et
les carters, débranchez la machine de l'alimentation et suivez les
instructions fournies à la section Montage de la lame de scie. Retirez
les parties coincées et remontez la lame de scie.
AVERTISSEMENT : retirez la saleté et la poussière du
logement principal en soufflant de l’air sec dès que vous
remarquez une accumulation de saleté à l’intérieur et autour
des orifices d’aération. Portez des lunettes de sécurité
homologuées et un masque anti-poussière homologué
lorsque vous effectuez cette procédure.
AVERTISSEMENT : n’utilisez jamais de solvants ou
d’autres produits chimiques corrosifs pour nettoyer les
pièces non métalliques de l’outil. Ceux-ci risqueraient
53
I TA L I A NO
TRONCATRICE
DW712, DW712N
Congratulazioni!
Siete entrati in possesso di un utensile DeWALT. Anni di esperienza,
continui miglioramenti ed innovazioni tecnologiche fanno dei prodotti
DeWALT uno degli strumenti più affidabili per l’utilizzatore professionale.
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo foglio informativo
è stato misurato in base al test standard indicato nella normativa
EN61029 e può essere utilizzato per confrontare vari apparati fra di loro.
Può essere utilizzato per una valutazione preliminare dell’esposizione.
Dati Tecnici
DW712 DW712N
QS
QS
Tensione
V230 230
Tipo
64
Potenza resa
W
1600
1600
Alimentazione di tensione (230V) A
8
8
Diametro lama
mm
216
216
Foro della lama
mm
30
30
Spessore massimo lama
mm
1,8
1,8
Velocità di rotazione lama
min-13500–4600 5400
Capacità massima di taglio trasversale a 90°/90°
mm
300 x 70
300 x 70
Capacità taglio con angolo 45° massima
mm
212
212
Profondità di taglio a 90° massima
mm
70
70
Profondità di taglio inclinato con
angolo 45° massima
mm
50
50
Angolazione del taglio (elongazione max)
sinistra 50˚
50˚
destra 60˚
60˚
Inclinazione del taglio (elongazione max.)
sinistra 48˚
48˚
destra 2˚
2˚
Angolo di taglio 0°
Larghezza lavorabile con
altezza max di 70 mm
mm
300
300
Altezza lavorabile con
larghezza max di 300 mm
mm
70
70
Angolo di taglio 45° a sinistra
Larghezza lavorabile con altezza
max di 70 mm
mm
212
212
Altezza lavorabile con larghezza
max di 212 mm
mm
70
70
Angolo di taglio 45° a destra
Larghezza lavorabile con altezza
max di 70 mm
mm
212
212
Altezza lavorabile con larghezza
max di 212 mm
mm
70
70
Inclinazione di taglio 45° a sinistra
Larghezza lavorabile con altezza
max di 50 mm
mm
300
300
Altezza lavorabile con larghezza
max di 300 mm
mm
50
50
Taglio con angolo 31,62° e inclinazione 33,85°
Altezza lavorabile con larghezza max
di 254 mm
mm
65
65
Tempo di arresto della lama
s
< 10
< 10
Efficienza della raccolta polvere
mg/m
< 2,0
< 2,0
Pesokg
21
21
Valori di rumorosità e valori di vibrazione (somma vettore triassiale) secondo EN61029
LPA (livello pressione sonora delle emissioni)
dB(A)
91
LWA(livello potenza sonora)
dB(A)
104
K (incertezza per il livello sonoro dato)
dB(A)
2,9
Valore di emissione delle vibrazioni ah =
Incertezza K =
m/s2
m/s2
2,1
1,5
91
104
2,9
2,1
1,5
AVVERTENZA: Il livello di emissioni delle vibrazioni riportato
è relativo alle applicazioni principali dell’apparato. Tuttavia,
se l’apparato viene utilizzato per applicazioni diverse, con
diversi accessori, o non riceve adeguata manutenzione, il
valore delle emissioni di vibrazioni può essere differente. Ciò
potrebbe aumentare sensibilmente il livello di esposizione
durante il periodo di utilizzo complessivo.
Una stima del livello di esposizione alle vibrazioni deve
anche considerare i momenti in cui l’apparato è spento o
quando è acceso ma non viene utilizzato. Ciò potrebbe
ridurre sensibilmente il livello di esposizione durante il
periodo di utilizzo complessivo.
È necessario identificare ulteriori misure di sicurezza
per proteggere l’operatore dagli effetti delle vibrazioni.
Per esempio: eseguire una manutenzione adeguata
dell’apparato e degli accessori, evitare il raffreddamento
delle mani, organizzare il lavoro.
Fusibili
Europa
230 V per apparati da
10 Ampere, di rete
NOTA: Questo dispositivo è progettato per il collegamento ad un
sistema di corrente elettrica con impedenza massima del sistema
consentita Zmax di 0,28 Ω al punto dell'interfaccia (scatola di
alimentazione) dell'alimentazione dell'utente.
L'utente deve assicurarsi che questo dispositivo sia collegato solamente
ad un sistema di corrente che soddisfi il requisito di cui sopra. Se
necessario, l'utente può rivolgersi all'azienda di energia elettrica
pubblica per l'impedenza del sistema al punto di interfaccia.
Definizioni: Istruzioni di Sicurezza
Le definizioni sottostanti descrivono il livello di allerta rappresentato da
ogni parola di segnalazione. Si invita a leggere attentamente il manuale,
prestando attenzione a questi simboli.
PERICOLO: indica una situazione di pericolo imminente
che, se non evitata, provoca lesioni gravi o addirittura
mortali.
AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non evitata, può causare morte o gravi
lesioni.
ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare lesioni
di gravità lieve o media.
AVVISO: indica una situazione non in grado di causare
lesioni personali ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Evidenzia il rischio di scossa elettrica.
Evidenzia il rischio d’incendio.
Dichiarazione di Conformità CE
DIRETTIVA MACCHINE
TRONCATRICE
DW712, DW712N
DeWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati tecnici sono
conformi alle normative:
2006/42/CE, EN61029-1:2009 +A.11:2010, EN61029-2-11:2012
+A11:2013.
Questi prodotti sono anche conformi alla Direttiva 2014/30/UE e
2011/65/UE. Per ulteriori informazioni, contattare DeWALT all’indirizzo
seguente o vedere sul retro del manuale.
54
I TALI ANO
Il firmatario è responsabile della compilazione del documento tecnico e
rende questa dichiarazione per conto di DeWALT.
11. Non abusare del cavo elettrico.
Non tirare mai il cavo per per estrarlo dalla presa. Proteggere il
cavo dal calore, dagli oli e dai bordi taglienti. Non trasportare mai lo
strumento tenendolo per il cavo.
12. Bloccare il pezzo da lavorare.
Markus Rompel
Direttore Progettazione
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
Ove possibile usare pinze o morse per bloccare il pezzo da
lavorare. Ciò aumenta la sicurezza piuttosto che utilizzare la mano e
consente di mantenere entrambe le mani libere per operare meglio.
13. Non sbilanciarsi.
Mantenere sempre un buon equilibrio evitando posizioni malsicure.
20.04.2016
14. Mantenere gli utensili con cura.
Norme generali di sicurezza
Tenere gli accessori sempre ben affilati e puliti per un migliore
e più sicuro utilizzo. Osservare le istruzioni per la lubrificazione
e la sostituzione degli accessori. Ispezionare periodicamente gli
strumenti e, in caso di danni, richiederne la riparazione da parte di
un centro di assistenza autorizzato. Mantenere le impugnature e gli
interruttori asciutti, puliti e senza tracce di olio e grassi.
AVVERTENZA! Durante l’utilizzo di utensili elettrici adottare
sempre le elementari norme di sicurezza atte a ridurre
i rischi di incendio, scosse elettriche e ferimenti,
incluso quanto segue.
Prima di adoperare l’utensile, leggere attentamente le istruzioni di cui al
presente manuale e conservare queste istruzioni.
CONSERVARE QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI PER SUCCESSIVE
CONSULTAZIONI
Regole generali per la sicurezza
1.Tenere pulita l’area di lavoro.
Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono essere causa di
incidenti.
2.Tener presenti le caratteristiche dell’ambiente di lavoro.
Non lasciare l’utensile sotto la pioggia. Non usare l’utensile in
ambienti in ambienti carichi di umidità. Tenere ben illuminata l’area
di lavoro (250–300 lux). Non usare l’utensile quando vi sia il rischio
di provocare un incendio o una esplosione, per es. in luoghi con
atmosfera gassosa e infiammabile.
3.Proteggersi da scariche elettriche.
Evitare il contatto con oggetti dotati di scarico a terra (per esempio
tubi, termosifoni, cucine e frigoriferi). Durante impieghi estremi
(per es. alto livello di umidità, polvere metallica, ecc.), si può
aumentare la sicurezza elettrica collegando in serie un trasformatore
d’isolamento o un interruttore di sicurezza per correnti di guasto (FI).
15. Scollegare gli utensili.
Quando non è in uso, prima di effettuare la manutenzione e prima
di cambiare pezzi quali lame, punte e parti taglienti, scollegare
l’utensile dalla presa di alimentazione.
16.Rimuovere chiavi ed altri utensili.
Prendere l’abitudine di controllare che le chiavi di regolazione e le
brugole siano state rimosse dallo strumento prima di mettere in
funzione.
17. Evitare accensioni accidentali.
Quando si trasporta lo strumento, non appoggiare il dito
sull’interruttore. Accertarsi che lo strumento si trovi in posizione di
spegnimento (“off”) prima di collegarlo all’alimentazione.
18. Utilizzare cavi di prolunga per esterni.
Prima dell’uso, ispezionare la prolunga e sostituirla se è
danneggiata. Quando l’utensile viene impiegato all’esterno, usare
unicamente le prolunghe per uso esterno e adeguatamente
contrassegnate.
19. Stare sempre attenti.
Prestare attenzione a quanto si sta facendo. Usare il proprio buon
senso. Non utilizzare l’utensile quando si è stanchi o sotto l’effetto di
farmaci, droghe o alcool.
4.Tenere lontane le altre persone dall’area di lavoro.
20. Controllare che non vi siano parti danneggiate.
Non consentire ad altre persone non coinvolte nel lavoro,
specialmente bambini, di toccare lo strumento o il cavo di prolunga
e tenerle lontane dall’area di lavoro.
Prima dell’uso, ispezionare accuratamente l’utensile e il cavo
elettrico per determinare che funzionino correttamente ed
eseguano la funzione per essi prevista. Controllare se ci sono
parti mobili non allineate o parti mobili con gioco, pezzi rotti, che il
montaggio sia accurato e se ci sia qualsiasi altra condizione che
possa incidere sul funzionamento dell’utensile. Protezioni o altri
pezzi danneggiati devono essere riparati o sostituiti adeguatamente
da un centro di assistenza autorizzato, salvo diversa indicazione nel
presente manuale. Far sostituire gli interruttori difettosi da un centro
di assistenza autorizzato. Non utilizzare lo strumento se l’interruttore
non consente di accenderlo e spegnerlo. Non tentare mai di
effettuare delle riparazioni.
5. Custodia dell’elettroutensile dopo l’uso.
Quando non vengono usati, riporre gli utensili in luogo sicuro e ben
asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
6.Non forzare l’utensile.
Lo strumento offre prestazioni migliori e più sicure se viene utilizzato
secondo il regime previsto.
7.Usare l’utensile adatto.
Non forzare utensili di potenza limitata impiegandoli per lavori
destinati ad utensili di maggiore potenza. Non usare attrezzi per
scopi diversi da quelli dichiarati. Per esempio, non montare seghe
circolari dentate per tagliare rami o tronchi.
8.Usare il vestiario appropriato.
21. Fare eseguire le riparazioni da una persona qualificata.
Evitare l’uso di abiti svolazzanti, catenine, ecc. in quanto potrebbero
rimanere impigliati nelle parti mobili dell’utensile. Si raccomanda
l’uso di scarpe antiscivolo quando si lavora all’esterno. Raccogliere
i capelli se si portano lunghi.
9.Utilizzare l’equipaggiamento di protezione.
Indossare sempre gli occhiali di sicurezza. Indossare una visiera
protettiva o una mascherina contro la polvere se le operazioni da
svolgere causano la creazione di polvere o di particelle volatili. Se
tali particelle possono essere particolarmente calde, indossare
anche un grembiule resistente al caldo. Fare sempre uso di sistemi
di otoprotezione. Indossare sempre un elmetto di sicurezza.
10. Connettere l’apparecchiatura aspirapolvere.
Se sono forniti i dispositivi per la connessione delle macchine
aspirazione e raccolta della polvere, verificare che vengano collegati
e utilizzati correttamente.
AVVERTENZA! L’uso di accessori o attrezzature diversi o
l’impiego del presente utensile per scopi diversi da quelli
indicati nel presente manuale d’uso comportano il rischio di
infortuni.
Il presente strumento elettrico è conforme alle normative di
sicurezza applicabili. Le riparazioni devono essere effettuate
esclusivamente da personale qualificato, utilizzando parti di
ricambio originali per evitare possibili pericoli per l’utente.
Norme di sicurezza supplementari per le
troncatrici
• La macchina è dotata di un cavo di alimentazione specificamente
configurato dal produttore o dall’agente autorizzato alla
manutenzione.
• Non utilizzare la troncatrice per tagliare materiali diversi da quelli
indicati dal produttore.
• Non utilizzare la macchina senza le protezioni in posizione, se le
protezioni non sono in buono stato di funzionamento o se non è
stata eseguita la corretta manutenzione delle protezioni.
55
I TA L I A NO
• Prima di effettuare tagli inclinati, accertarsi che il braccio sia
saldamente fissato.
-–dispositivo di estrazione della polvere con velocità non inferiore a
20 m/s
• Mantenere la superficie attorno alla macchina in piano, omogenea
e priva di materiali di scarto quali trucioli o schegge.
Accertarsi che l’estrazione locale, le cappe, i deflettori e i camini siano
regolati correttamente.
• Utilizzare lame accuratamente affilate. Assicurarsi che la velocità
contrassegnata sulla lama sia almeno pari alla velocità indicata
sulla targhetta della sega.
• Tenere in considerazione i seguenti fattori che influiscono
sull’esposizione
al rumore:
• Prima di iniziare qualsiasi operazione accertarsi che le manopole di
bloccaggio e le impugnature di fissaggio siano ben serrate.
-–utilizzare lame progettate per ridurre le emissioni acustiche;
• Non posizionare mai una mano nell’area della lama quando lo
strumento è collegato alla fonte di alimentazione.
• la manutenzione della macchina deve essere eseguita a intervalli
regolari;
• Non tentare mai di interrompere rapidamente una macchina in
movimento incastrandovi uno strumento o ponendo un altro
oggetto contro la lama; tale azione potrebbe causare incidenti
gravi.
-–utilizzare solo lame ben affilate;
• fornire un’illuminazione generale o locale adeguata;
• accertarsi che l’operatore sia adeguatamente preparato per l’uso, la
regolazione e il funzionamento della macchina;
• Consultare il manuale di istruzioni prima di utilizzare qualsiasi
accessorio. L’uso non corretto di un accessorio può causare danni.
• Assicurarsi che gli eventuali distanziatori e anelli dell'alberino siano
adatti allo scopo indicato nel presente manuale.
• Durante la manipolazione della lama o di materiale grezzo, utilizzare
un supporto o indossare guanti.
• Astenersi dal rimuovere trucioli o altre parti del pezzo da lavorare
dall'area di taglio mentre la macchina è un funzione e la testa della
sega non si trova nella posizione di riposo
• Prima dell’uso accertarsi che la lama sia montata correttamente.
• Verificare che la lama ruoti nella direzione corretta.
• Non utilizzare lame di diametro maggiore o minore di quello
consigliato. Fare riferimento ai dati tecnici per le corrette capacità
di taglio. Utilizzare soltanto le lame specificate in questo manuale,
conformi alla norma EN 847-1.
• Prendere in considerazione l’applicazione di lame specificamente
progettate per ridurre la rumorosità.
• Non usare lame HSS (acciaio ad alta velocità).
• Non utilizzare lame di troncatrice deformate o danneggiate.
• Non utilizzare mole abrasive o di diamante.
• Prima di ogni taglio, assicurarsi che la macchina sia stabile.
• Quando viene montato un laser, non sostituire il laser con uno di
tipo diverso. Fare riparare il laser solamente dal produttore del laser
o da un agente autorizzato all’assistenza.
• Non utilizzare mai la troncatrice senza la piastra di taglio.
• Sollevare la lama dal taglio nel pezzo in lavorazione prima di rilasciare
l’interruttore.
• Non incuneare oggetti contro il ventilatore per bloccare l’albero
motore.
• La protezione della lama si solleva automaticamente quando il
braccio viene abbassato e si abbassa sopra la lama quando viene
premuta la leva (17) di rilascio del blocco della testa.
• Non sollevare manualmente la protezione della lama a meno che
la troncatrice non sia spenta. La protezione può essere sollevata
manualmente durante l’installazione o la rimozione delle lame oppure
per ispezionare la lama.
• Controllare a intervalli regolari che le aperture di ventilazione del
motore siano pulite e prive di schegge.
• Sostituire la tavola da taglio ove usurata. Consultare l'elenco delle
parti soggette a manutenzione fornito in dotazione..
• Prima di eseguire operazioni di manutenzione o di sostituire la lama,
scollegare sempre la macchina dalla fonte di alimentazione.
• Non eseguire operazioni di pulizia o manutenzione se la macchina è
ancora accesa e la testa non si trova in posizione di riposo.
• Se possibile, montare sempre la macchina su un banco.
•La sezione anteriore della protezione è dotata di feritoie per
consentire la visibilità durante il taglio. Sebbene le feritoie riducano
drasticamente la quantità di detriti volanti, sono pur sempre delle
aperture sulla protezione e pertanto si consiglia di indossare sempre
occhiali di sicurezza prima di guardare attraverso le feritoie.
• Durante il taglio di pezzi di legno, collegare la troncatrice a un
dispositivo di raccolta della polvere. Tenere sempre in considerazione
i fattori che condizionano l’esposizione alla polvere, quali:
-–il tipo di materiale sul quale si lavora (il compensato produce più
polvere del legno);
-–l’affilatura della lama;
-–la regolazione corretta della lama.
56
• Non tagliare mai i pezzi da lavorare più corti di 200 mm.
• Senza ulteriore supporto, la macchina è progettata per accettare
dimensioni massime del pezzo da lavorare di:
–Altezza 70 mm per larghezza 300 mm per lunghezza 500 mm
– I pezzi da lavorare più lunghi devono essere supportati da un
piano aggiuntivo adatto, es. DE7080. Fissare sempre il pezzo da
lavorare in modo sicuro al banco della sega.
• In caso di un incidente o guasto della macchina, spegnere
immediatamente la macchina e scollegarla dalla presa di corrente.
• Segnalare il guasto e contrassegnare la macchina in modo adeguato
in modo da impedire ad altre persone di utilizzare la macchina
difettosa.
• Se la lama della sega è bloccata a causa di una forza di
alimentazione anormale durante il taglio, spegnere la macchina e
scollegarla dalla presa di corrente. Rimuovere il pezzo da lavorare e
assicurarsi che la lama della sega sia libera di muoversi. Accendere
la macchina e avviare una nuova operazione di taglio con una forza
di alimentazione ridotta.
• Selezionare la lama corretta per il materiale da tagliare.
• Non tagliare mai le leghe leggere, specialmente il magnesio.
• Ove possibile, montare la macchina ad un banco utilizzando bulloni
con un diametro di 8 mm e 80 mm di lunghezza.
AVVERTENZA: consigliamo l’utilizzo di un dispositivo di
corrente residua con una corrente nominale residua di
30mA o inferiore.
Rischi residui
I rischi seguenti sono intriseci all’utilizzo di queste macchine:
– lesioni causate dal toccare le parti rotanti
Malgrado l’applicazione delle principali regole di sicurezza e
l’implementazione di dispositivi di sicurezza, alcuni rischi residui non
possono essere evitati. Questi sono:
– menomazioni uditive.
– rischio di infortuni causati dalle parti scoperte del disco tagliente in
rotazione.
– rischio di lesioni quando si sostituisce la lama.
– rischio di schiacciarsi le dita quando si aprono le protezioni.
– pericoli per la salute causati dal respirare la polvere prodotta
quando si sega il legno, specialmente quercia, faggio e MDF.
I seguenti fattori aumentano il rischio di problemi respiratori:
– Nessun dispositivo di estrazione della polvere collegato durante la
segatura del legno.
– Estrazione della polvere insufficiente causata da filtri di scarico non
puliti.
Scritte sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti pittogrammi:
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
I TALI ANO
Utilizzare protezioni acustiche.
Utilizzare protezioni oculari.
A2
23 Protezione superiore
24 Beccuccio di uscita per la polvere
25 Binari
26 Chiave della lama
Punto di trasporto.
27 Manopola di esclusione dell’arresto inclinazione
28 Fine corsa di regolazione della posizione verticale
29 Levetta di blocco parte superiore della sezione sinistra della battuta
Tenere le mani lontane dalla lama.
30 Impugnatura
31 Inserto scanalato
Leggere le istruzioni Esecuzione di un
taglio scorrevole.
32 Codice data
ACCESSORI A RICHIESTA
A4
Leggere le istruzioni Sovrapposizione degli arresti taglio
inclinato.
35 Piedistallo
A5
36 Corredo per aspirazione polvere
A6
POSIZIONE DEL CODICE DATA (FIG. A2)
Il codice data (32), che comprende anche l’anno di fabbricazione, è
stampato sulla superficie dell’alloggiamento.
Esempio:
2016 XX XX
Anno di fabbricazione
Contenuto dell’imballo
La confezione contiene:
1 Troncatrice montata
1 Chiave della lama
37 Cinta per trasporto a spalla
USO PREVISTO
La troncatrice DeWALT DW712 è stata progettata per il taglio
professionale di legno, prodotti in legno e plastica. Esegue le operazioni
di segatura di taglio trasversale, smussatura e taglio a 45° in modo
semplice, accurato e sicuro.
Questa unità è progettata per essere utilizzata con una lama dal
diametro nominale di 216 mm e punta in metallo duro
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza di liquidi o gas
infiammabili.
Queste troncatrici sono utensili elettrici professionali.
1 Lama della sega
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi all’apparato. Le persone
inesperte devono utilizzare questo apparato solo sotto sorveglianza.
1 Morsetto per materiale
1 Manuale di istruzioni
• Verificare eventuali danni all’utensile, ai componenti o agli accessori
che possano essere avvenuti durante il trasporto.
• Concedersi il tempo per leggere interamente e comprendere
questo manuale, prima di utilizzare il prodotto.
Descrizione (Fig. A1–A6)
AVVERTENZA: non modificare l’apparato o alcuna parte di
esso. Si possono causare danni o lesioni personali.
A1
1 Pulsante acceso/spento
2 Protezione mobile inferiore
3 Sezione sinistra della battuta
4 Leva per l’angolazione
5 Blocco dell’angolazione
6 Scala dell’angolazione
7 Battuta fissa
8 Sezione destra della battuta
9 Fine corsa di regolazione della posizione inclinata
10 Scala inclinazione
11 Leva di fermo inclinazione
12 Fermo corsa della scanalatura
13 Levetta di fermo del binario
14 Perno di fermo della testa in posizione abbassata
15 Levetta di regolazione profondità della scanalatura
16 Tasto di blocco dell’albero
17 Leva sblocco della testa
18 Maniglia di azionamento
19 Quadro di comando della velocità (DW712)
AVVERTENZA: non utilizzare la macchina per scopi diversi
da quelli a cui è destinata.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso da parte di persone
(compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali
ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non
abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni riguardo all’uso
dell’apparecchio da parte di una persona responsabile della loro
sicurezza. I bambini non devono mai essere lasciati da soli con
questo prodotto.
Sicurezza Elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per un valore di tensione unico.
Verificare sempre che l’alimentazione corrisponda alla tensione della
targhetta.
L’apparato è a doppio isolamento, secondo le norme
EN61029, perciò non occorre il filo di terra.
In caso di sostituzione del cavo elettrico, l’apparato deve essere
riparato esclusivamente da un centro di assistenza autorizzato o da un
elettricista qualificato.
CH Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare sempre la
spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
CH Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente esterno, devono
essere collegati ad un interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Se è necessaria una prolunga, utilizzare un cavo di prolunga omologato
a 3 anime, idoneo alla potenza di ingresso di questo apparato (vedere i
Dati tecnici). La sezione minima del conduttore è
1,5 mm2 e la lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo completamente.
57
I TA L I A NO
Installazione
APERTURA DELL’IMBALLO (FIG. B)
• Rimuovere con attenzione la sega dal materiale dell’imballo.
• Allentare la levetta di fermo del binario (13) e spingere la testa della
sega indietro per fissarla nella posizione posteriore.
Utilizzare solamente lame come quelle specificate nei Dati
Tecnici; Cat. N.: si consiglia la DT4320.
Regolazioni
• Premere in basso la maniglia di azionamento (18) ed estrarre il
perno di blocco della posizione abbassata (14), come mostrato.
• Allentare delicatamente la pressione verso il basso e consentire alla
testa di sollevarsi completamente.
MONTAGGIO A BANCO (FIG. C)
• Sono forniti dei fori (40) in tutti e quattro i piedini per facilitare il
montaggio del banco. Due fori di dimensioni diverse sono forniti
per adattarsi alle varie dimensioni dei bulloni. Utilizzare uno dei due
fori; non è necessario usarli entrambi. Si consigliano bulloni con
un diametro di 8 mm e una lunghezza di 80 mm. Montare sempre
la sega in modo sicuro per impedire eventuali movimenti. Per
migliorare la portabilità, è possibile montare l'utensile su un pezzo
da 12,5 mm o legno compensato più spesso che può poi essere
fissato al supporto di lavoro o spostato verso altre postazioni di
lavoro e rifissato.
• Quando si monta la sega su un pezzo di compensato, assicurarsi
che le viti di montaggio non sporgano dalla parte inferiore del legno.
Il compensato deve adagiarsi allo stesso livello del supporto da
lavoro. Quando si monta la sega su qualsiasi superficie di lavoro,
assicurarla esclusivamente su perni di fermo in corrispondenza dei
fori per le viti di montaggio. Montare su ogni altro punto diverso
interferisce con il corretto funzionamento della sega.
• Per evitare limitazioni e imprecisioni, assicurarsi che la superficie
di montaggio non sia deformata o altrimenti irregolare. Se la sega
traballa sulla superficie, inserire spessori sottili di materiale sotto
uno dei piedi fino a renderla stabile.
Montaggio
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni,
spegnere l’unità e staccarla dall’alimentazione prima
di installare e rimuovere gli accessori, di regolare o
cambiare impostazioni o di fare riparazioni. Assicurarsi
che l’interruttore a grilletto sia in posizione OFF. Un avvio
accidentale può causare lesioni.
MONTAGGIO DELLA LAMA DELLA SEGA (FIG. A1, E1–E5)
• Non premere mai il pulsante di blocco dell'alberino mentre
la lama è sotto tensione o in movimento.
• Non tagliare le leghe leggere e il metallo ferroso
(contenente ferro o acciaio) o i prodotti in muratura o
vetrocemento con questa troncatrice.
• Premere la leva di sgancio del blocco della testina in su
(17) per rilasciare il portalama inferiore (2),quindi sollevare il
portalama inferiore il più possibile.
1.Tenendo sollevato il paralama inferiore mediante la vite della staffa
del paralama (43), premere il pulsante di blocco dell'alberino
(16) con una mano e poi, servendosi della chiave della lama
appositamente fornita (26), allentare con l’altra mano la vite della
lama a filettatura sinistrorsa (45) ruotandola in senso orario.
AVVERTENZA: per utilizzare il blocco dell'alberino,
premere il pulsante come indicato e ruotare l'alberino
manualmente finché non si sente l'innesto del blocco.
Continuare a tenere premuto il pulsante di blocco per impedire la
rotazione dell'alberino.
2.Rimuovere la vite di bloccaggio della lama (45) e il collare dell'albero
esterno (46).
3.Montare la lama della troncatrice (47) sullo spallamento (48) previsto
sul collare interno dell'alberino (49), accertandosi che i denti del
bordo inferiore della lama siano rivolti verso il lato posteriore della
troncatrice (lato opposto operatore).
4.Sostituire il collare dell'albero esterno (46).
5.Serrare attentamente la vite di bloccaggio della lama (45) ruotando
in senso anti-orario mentre si tiene inserito il blocco dell'alberino
con l'altra mano.
58
AVVERTENZA: tenere presente che la lama della sega
deve essere sostituita solamente nel modo descritto.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni,
spegnere l’unità e staccarla dall’alimentazione prima
di installare e rimuovere gli accessori, di regolare o
cambiare impostazioni o di fare riparazioni. Assicurarsi
che l’interruttore a grilletto sia in posizione OFF. Un avvio
accidentale può causare lesioni.
La troncatrice è stata regolata accuratamente in fabbrica. Se
è necessaria una regolazione a causa della spedizione, della
manipolazione o di ogni altra ragione, seguire i passi descritti di seguito
per regolare la sega. Una volta eseguite, le regolazioni dovrebbero
mantenersi precise.
VERIFICA E REGOLAZIONE DELLA LAMA RISPETTO ALLA BATTUTA (FIG. F1–F4)
• Rilasciare la leva per l’angolazione (4) e premere il blocco
dell’angolazione (5) per rilasciare il braccio girevole (50).
• Ruotare il braccio girevole fino a quando il perno si colloca nella
posizione angolata a 0°. Non stringere la leva.
• Abbassare la testa della sega fino a quando la lama penetra nella
scanalatura (51).
• Mettere una squadra (52) contro la sezione sinistra della battuta (3)
e la lama (47) (Fig. F3).
AVVERTENZA: Non toccare le punte dei denti della lama
con la squadra.
• Se è necessaria una regolazione, procedere come segue:
• allentare le viti (53) e muovere il gruppo scala-braccio girevole a
sinistra o a destra finché la lama è a 90° rispetto alla battuta, come
misurato con la squadra.
• Stringere di nuovo le viti (53). Non far caso alla lettura dell’indice
dell’angolazione in questa fase.
REGOLAZIONE DELL’INDICE DELL’ANGOLAZIONE (FIG. F1, F2 E G)
• Rilasciare la leva per l’angolazione (4) e premere il blocco
dell’angolazione (5) per rilasciare il braccio girevole (50).
• Muovere il braccio girevole per porre l’indice di angolazione (54)
sulla posizione zero, come mostrato in fig. G.
• Con la leva per l’angolazione allentata, far scattare il blocco
dell’angolazione nella sua sede mentre si ruota il braccio girevole
oltre lo zero.
• Osservare l’indice (54) e la scala dell’angolazione (6). Se l’indice non
punta esattamente lo zero, allentare la vite (55), muovere l’indice
fino a leggere 0° e stringere la vite.
REGOLAZIONE DEL FERMO DELL’ANGOLAZIONE/ASTA DEL DENTE DI ARRESTO
(FIG. H)
Se il basamento della sega può essere mosso mentre la leva per
l’angolazione (4) è bloccata, si deve regolare il fermo dell’angolazione/
asta del dente di arresto (56).
• Sbloccare la leva per l’angolazione (4).
• Serrare forte il fermo dell’angolazione/asta del dente di arresto (56)
utilizzando un giravite (57). Poi allentare l’asta di un quarto di giro.
• Verificare che il ripiano non si muova quando la leva (4) viene
bloccata su un angolo a caso (non preregolato).
VERIFICA E REGOLAZIONE DELLA LAMA RISPETTO AL RIPIANO (FIG. I1–I4)
• Allentare la leva di fermo inclinazione (11).
• Spingere la testa della sega a destra per assicurarsi che sia
completamente verticale e stringere la leva di fermo inclinazione.
• Abbassare la testa fino a quando la lama penetra nella
scanalatura (51).
• Appoggiare una squadra (52) sul ripiano e affiancarla alla lama (47)
(Fig. I2).
AVVERTENZA: non toccare le punte dei denti della lama
con la squadra.
• Se è necessaria una regolazione, procedere come segue:
• Allentare la leva di fermo inclinazione (11) e girare la vite di fine
corsa di regolazione della posizione verticale (28) in dentro o in
fuori fino a quando la lama si trova a 90° rispetto al ripiano, come
misurato con la squadra.
I TALI ANO
• Se l’indice di inclinazione (58) non punta sullo zero della scala
inclinazione (10), allentare la vite (59) che assicura l’indice e
muoverlo secondo necessità.
REGOLAZIONE DELLA BATTUTA (FIG. J1, J2)
La parte superiore della sezione sinistra della battuta può essere traslata
verso sinistra per lasciare spazio e consentire alla sega di inclinarsi fino a
48° a sinistra. Regolazione della battuta (3):
• Allentare la levetta di plastica (29) e far scorrere la battuta verso
sinistra.
• Eseguire una prova a vuoto con la sega spenta e verificare lo
spazio libero per il movimento. Regolare la battuta per essere il più
possibile vicino alla lama e offrire il massimo sostegno al pezzo,
senza interferire con il movimento in su e in giù del braccio.
• Stringere saldamente la levetta.
AVVERTENZA: Il solco della guida (60) può essere
ostruito dalla segatura. Utilizzare un bastoncino o dell’aria
compressa a bassa pressione per pulire il solco.
La parte mobile della sezione destra della battuta può essere regolata
per offrire massimo sostegno al pezzo vicino alla lama, e allo stesso
tempo permette alla sega di inclinarsi fino a 45° a sinistra. La distanza di
scorrimento è limitata dai fine corsa in entrambe le direzioni.
Per regolare la battuta (8):
• allentare il galletto (76) per rilasciare la battuta (8).
• Far scorrere la battuta verso sinistra.
• Eseguire una prova a vuoto con la sega spenta e verificare lo
spazio libero. Regolare la battuta per essere il più possibile vicino
alla lama e offrire il massimo sostegno al pezzo, senza interferire
con il movimento in su e giù del braccio.
• Stringere il galletto (76) per assicurare la battuta al suo posto.
ESCLUSIONE DEI FERMI CORSA DELL’INCLINAZIONE (FIG. K)
I fermi corsa dell’inclinazione facilitano il posizionamento della lama
della sega nella posizione verticale e nella posizione inclinata a 45°. Con
l’esclusione dei fermi corsa dell’inclinazione, gli angoli di inclinazione
possono arrivare da 2° a destra a 48° a sinistra.
• Per escludere i fermi corsa dell’inclinazione, per prima cosa
rilasciare la testa della sega e spingerla leggermente a sinistra,
poi estrarre il perno di esclusione (27) e girarlo nella posizione di
esclusione (62). Il pulsante di esclusione scatta automaticamente al
suo posto.
• Impostare l’angolo di inclinazione richiesto e fissare la testa in
questa posizione.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni o
accessori. Un avvio accidentale può causare lesioni.
Si pregano gli utenti del Regno Unito di osservare le “woodworking
machines regulations 1974” e successivi emendamenti.
Assicurarsi che la macchina sia posizionata in modo da soddisfare
le condizioni ergonomiche di altezza e stabilità del tavolo. Il luogo di
installazione della macchina deve essere selezionato in modo che
l'operatore abbia una buona visuale e abbastanza spazio libero attorno
alla macchina da consentire la movimentazione del pezzo da lavorare
senza limitazioni.
Per ridurre gli effetti delle vibrazioni, assicurarsi che la temperatura
ambiente non sia troppo fredda, che la macchina e gli accessori siano
mantenuti in modo adeguato e che le dimensioni del pezzo da lavorare
siano adatte a questa macchina.
Prima di cominciare
• Montare la lama appropriata per la sega. Non utilizzare lame
eccessivamente consumate. La massima velocità di rotazione
dell’apparato non deve superare quella della lama della sega.
• Non cercare di tagliare pezzi eccessivamente piccoli.
• Far tagliare la lama liberamente. Non forzare.
• Far raggiungere la massima velocità al motore prima di tagliare.
• Assicurarsi che le manopole di blocco e le leve dei morsetti siano
strette.
• Bloccare il pezzo da segare.
• Benché la sega possa tagliare legno e molti materiali non ferrosi,
queste istruzioni di funzionamento si riferiscono solo al taglio di
legno. Le stesse indicazioni si applicano agli altri materiali. Non
tagliare materiali ferrosi (ferro e acciaio), fibrocemento o muratura
con la sega!
• Assicurarsi di utilizzare l’inserto scanalato. Non azionare la
macchina se l’inserto scanalato è più largo di 10 mm.
Accensione e spegnimento (Fig. M)
Il pulsante a grilletto è dotato di un foro (65) in cui inserire un lucchetto
per chiudere l’apparato.
• Per accendere l’apparato, premere il pulsante on/off (1).
• Per arrestare l’apparato, rilasciare il pulsante.
• Per interrompere l’esclusione, girare la manopola di esclusione (27)
indietro nella posizione di fermo corsa dell’inclinazione (61).
Regolazione della velocità variabile (Fig. M)
VERIFICA E REGOLAZIONE DELL’ANGOLO DI INCLINAZIONE (FIG. A1, A2 & I5)
DW712
• Assicurarsi che la manopola di esclusione (27) sia disposta sulla
posizione di fermo corsa dell’inclinazione.
Il quadrante di comando velocità (19) può essere utilizzato per regolare
in anticipo la gamma di velocità necessaria.
• Allentare la levetta che stringe la sezione sinistra della battuta (29) e
far scorrere la parte superiore della sezione sinistra della battuta a
sinistra, fino al limite.
• Girare il pulsante del quadrante (19) sulla gamma desiderata, che è
indicata con un numero.
• Allentare la leva di fermo inclinazione (11) e muovere la testa della
sega a sinistra. Questa è la posizione inclinata a 45°.
• Se è necessaria una regolazione, procedere come segue:
• Girare la vite di arresto (9) in dentro o in fuori secondo necessità
fino a che l’indice (58) punta su 45°.
• Utilizzare velocità alte per tagliare materiali teneri come il legno.
Utilizzare velocità base per tagliare i metalli.
Bloccaggio del pezzo di lavorazione (Fig. V)
AVVERTENZA: un pezzo da lavorare che risulta fissato,
bilanciato e fermo prima di un taglio, può risultare
sbilanciato una volta completato il taglio. Un carico
sbilanciato potrebbe far sbilanciare la troncatrice o qualsiasi
cosa a cui essa possa essere fissata, come un piano o
un banco di lavoro. Durante l’esecuzione di un taglio che
potrebbe risultare sbilanciato, sostenere adeguatamente
il pezzo da lavorare e assicurare che la troncatrice sia
saldamente fissata a una superficie stabile. Potrebbero
verificarsi lesioni personali.
AVVERTENZA: Il piedino di serraggio deve rimanere
fissato sopra la base della troncatrice ogni volta che viene
utilizzato il morsetto. Serrare sempre il pezzo da lavorare alla
base della troncatrice - non a qualsiasi altra parte dell’area
di lavoro. Assicurarsi che il piedino di serraggio non sia
fissato sul bordo della base della troncatrice.
REGOLAZIONE DELLA GUIDA A BINARIO (FIG. L)
• Verificare periodicamente che i binari siano sgombri.
• Per diminuire lo spazio libero, ruotare gradualmente la vite di
regolazione (64) in senso orario mentre si fa scorrere la testa della
sega avanti e indietro.
USO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le istruzioni per la
sicurezza e le normative vigenti.
59
I TA L I A NO
ATTENZIONE: utilizzare sempre un fermo per mantenere
il controllo e ridurre il rischio di lesioni personali e danni al
pezzo da lavorare.
Utilizzare il morsetto di fissaggio del materiale (20) fornito in dotazione
con la troncatrice. Il guidapezzo sinistro o destro scorrerà da lato a lato
per facilitare il serraggio. Altri supporti come morsetti a molla, morsetti
a barra e morsetti a C potrebbero essere consigliabili per determinate
dimensioni e forme di materiale.
PER MONTARE IL MORSETTO
1.Inserirlo nel foro dietro il guidapezzo. Il morsetto deve essere rivolto
verso il retro della troncatrice. La scanalatura sull’asta del morsetto
deve essere completamente inserita nella base. Assicurarsi che
questa scanalatura sia completamente inserita nella base della
troncatrice. Se la scanalatura è visibile, il morsetto non sarà fermo.
2.Ruotare il morsetto di 180° verso il davanti della troncatrice.
3.Allentare la manopola per regolare il morsetto in su o in giù, quindi
utilizzare la manopola di regolazione fine per serrare saldamente il
pezzo da lavorare.
NOTA: Posizionare il morsetto sul lato opposto della base durante
il taglio obliquo. PRIMA DEI TAGLI DI FINITURA, EFFETTUARE
SEMPRE ALCUNE CORSE IN ASSENZA DI ALIMENTAZIONE DI
POTENZA IN MODO DA CONTROLLARE IL PERCORSO DELLA
LAMA. ASSICURARSI CHE IL MORSETTO NON INTERFERISCA CON
L’AZIONE DELLA TRONCATRICE O DELLE PROTEZIONI.
Tagli di base
TAGLIO A TRONCARE VERTICALE DRITTO (FIG. A1, A2 & N)
• Rilasciare la leva per l’angolazione (4) e premere il blocco
dell’angolazione (5).
• Inserire il blocco dell’angolazione nella posizione 0° e stringere la
leva per l’angolazione.
angolazione a sinistra, fuori taglio a destra – angolazione a
destra, fuori taglio a sinistra.
TAGLI INCLINATI (FIG. A1, A2 E Q)
Gli angoli di inclinazione possono essere disposti da 48° a sinistra fino a
2° a destra e si possono eseguire tagli con il braccio girevole posto tra
zero e una posizione di angolazione massima 45° a destra o a sinistra.
• Allentare la levetta che stringe la sezione sinistra della battuta (29) e
far scorrere la parte superiore della sezione sinistra della battuta (3)
a sinistra, fino al limite. Allentare la leva di fermo inclinazione (11) e
regolare l’inclinazione come desiderato.
• Stringere fortemente la leva di fermo inclinazione (11).
• Procedere come per un taglio a troncare verticale dritto.
Qualità del taglio
La uniformità di qualsiasi taglio dipende da numerose variabili, per
esempio dal tipo di materiale da tagliare. Quando sono richiesti tagli
estremamente lisci, per sagomature o altri lavori di precisione, una lama
affilata (60 denti al carburo) ed una velocità di taglio ancora più lenta
producono i risultati desiderati.
AVVERTENZA: Assicurarsi che il materiale non scivoli
durante il taglio; fissarlo saldamente in posizione. Fare
arrestare sempre completamente la lama prima di sollevare
il braccio. Se piccole fibre di legno sporgono fuori sul retro
del pezzo da tagliare, incollare una striscia di nastro adesivo
sul legno, nella zona di taglio. Segare attraverso il nastro
adesivo e rimuoverlo delicatamente dopo che si è finito.
Posizione del corpo e delle mani
Una posizione appropriata del corpo e delle mani mentre si aziona la
sega rende le operazioni di taglio più semplici, più precise e più sicure.
• Non porre mai le mani vicino all’area di taglio.
• Appoggiare il legno da tagliare contro la battuta (3 e 7).
• Porre le mani a non meno di 150 mm dalla lama.
• Impugnare la maniglia della macchina (18) e premere la leva di
sblocco della posizione superiore delle testa (17) per rilasciare la
testa. Premere il grilletto (1) per avviare il motore.
• Tenere il pezzo saldamente contro il ripiano e la battuta durante il
taglio. Tenere le mani in posizione fino a quando il pulsante è stato
rilasciato e la lama si sia arrestata completamente.
• Premere la testa per consentire alla lama di tagliare attraverso il
legname ed entrare nell’inserto scanalato di plastica (31).
• Eseguire sempre delle prove a vuoto (senza corrente) prima di
terminare i tagli, in modo da verificare il percorso della lama.
• Dopo aver completato il taglio, rilasciare il pulsante e aspettare che
la lama della sega arrivi ad arrestarsi completamente prima di far
tornare la testa alla sua posizione superiore di riposo.
• Non incrociare le mani.
ESECUZIONE DI UN TAGLIO A SCORRIMENTO (FIG. O)
• Quando si muove il braccio della sega a sinistra e a destra, seguirlo
e mantenersi leggermente a fianco della lama della sega.
Il binario della guida consente di tagliare pezzi più grandi da
50 x 100 mm fino a 500 x 1000 mm utilizzando un movimento a
scorrimento in fuori, in basso e all’indietro
• Allentare la levetta di fermo del binario (13).
• Tirare la testa della sega verso di sé e accendere l’apparato.
• Affondare la lama della sega nel pezzo e premere la testa all’indietro
per completare il taglio.
• Precedere come descritto precedentemente.
AVVERTENZA:
• Non eseguire tagli a scorrimento su pezzi più piccoli di
50 x 100 mm.
• Ricordare di bloccare la testa della sega nella posizione
posteriore quando sono terminati i tagli a scorrimento.
TAGLIO A TRONCARE VERTICALE ANGOLATO (FIG. A1, P)
• Rilasciare la leva per l’angolazione (4) e premere il blocco
dell’angolazione (5). Muovere il braccio a sinistra o a destra per
portarlo sull’angolo richiesto.
• Il blocco dell’angolazione si posiziona automaticamente a 10°, 15°,
22.5°, 31,62° e 45° sia a sinistra che a destra, e a 50° a sinistra e
a 60° a destra. Se è richiesto un diverso angolo intermedio, tenere
saldamente la testa e bloccare stringendo la leva per l’angolazione.
• Assicurarsi sempre che la leva per l’angolazione sia serrata
strettamente prima di eseguire il taglio.
• Procedere come per un taglio a troncare verticale dritto.
60
AVVERTENZA: Quando si taglia in diagonale l’estremità
di un pezzo di legno con un piccolo fuori taglio, posizionare
il legno in modo che il fuori taglio sia dalla parte della
lama con l’angolo più grande rivolto verso la battuta; cioè
• Poggiare entrambi i piedi stabilmente al suolo e mantenere
l’equilibrio.
• Guardare attraverso le feritoie della protezione quando si segue una
traccia di matita.
TAGLIO DI CORNICI, SCATOLE A LATI OBLIQUI E ALTRE LAVORAZIONI A
QUATTRO LATI (FIG. R1 & R2)
RITAGLIO DI MODANATURE E ALTRE SAGOME
Esercitarsi su qualche lavorazione semplice utilizzando legno di scarto
fino a quando non si entra ‘in confidenza’ con la sega. Questa sega è
l’apparato ideale per il taglio angolato di spigoli come quello mostrato
in fig. R1. Il giunto mostrato è stato realizzato utilizzando una delle
regolazioni di inclinazione.
- Utilizzando la regolazione di inclinazione
L’inclinazione per le due tavole è regolata su 45° per ciascuna, per
produrre un angolo di 90°. Il braccio girevole è bloccato sulla posizione
zero. Il legno viene posizionato con il lato largo piatto contro il ripiano e il
bordo stretto contro la battuta.
- Utilizzando la regolazione di angolazione
Lo stesso taglio può essere realizzato con l’angolazione a destra e a
sinistra con la superficie larga contro la battuta. I due disegni (Fig. R1
e R2) sono validi solo per oggetti con quattro lati. Quando il numero
dei lati cambia, allo stesso modo cambiano gli angoli di angolazione e
di inclinazione. Lo schema seguente fornisce gli angoli appropriati per
numerose forme, assumendo che tutti i lati siano di uguale lunghezza.
Per altre forme non mostrate sullo schema, dividere 180° per il numero
dei lati per determinare l’angolo di angolazione o di inclinazione.
Num. di lati Angolo di angolazione o inclinazione
445°
536°
630°
I TALI ANO
ANGOLO RIVOLTO ALL’ESTERNO
725,7°
822,5°
920°
1018°
Lato sinistro
• Posizionare lo zoccolo con il bordo inferiore contro la battuta.
• Utilizzare il lato destro del taglio.
TAGLIO IN DIAGONALE COMPOSTO (FIG. S1 E S2)
Lato destro
Un taglio in diagonale composto è un taglio realizzato con un angolo
di angolazione (Fig. R2) e un angolo di inclinazione (Fig. R1) allo stesso
tempo. Questo è il tipo di taglio utilizzato per realizzare strutture o
scatole con i lati inclinati come quella mostrata in fig. S1.
• Posizionare lo zoccolo con il bordo superiore contro la battuta.
AVVERTENZA: se l’angolo di taglio varia da taglio a taglio,
verificare che la leva di fermo inclinazione e la manopola
di fermo angolazione siano strette saldamente. Queste
manopole devono essere strette dopo ogni modifica in
inclinazione o in angolazione.
• Il grafico seguente aiuta nella scelta della regolazione
dell’inclinazione e dell’angolazione corretta per i comuni tagli in
diagonale composti. Per utilizzare il grafico, scegliere l’angolo
desiderato “A” (Fig. S2) della propria lavorazione e individuare
tale angolo sull’arco appropriato del grafico. Da quel punto,
scendere in linea retta sul grafico fino ad incontrare l’angolo di
inclinazione corretto , e spostarsi lateralmente per trovare l’angolo
di angolazione corretto.
15
20
25
30
65
40
45
40
50
35
45
35
40
A
6SCATOLA
SIDED BOX
6 LATI
30
65
75
30
35
70
80
85
30
25
50
25
65
45
20
55
35
50
45
15
20
40
60
70
80
20
75
85
55
60
25
15
30
40
30
8 SCATOLA
SIDED BOXA
10
15
25
35
20
25
8 LATI
15
10
5
5
5
10
15
20
5
5
10
0
10
15
20
5
10
25
30
35
IMPOSTARE
QUESTO
ANGOLO
SET THIS BEVEL
ANGLE
ON SAW
DI INCLINAZIONE SULLA SEGA
40
Taglio delle cornici per soffitto
Il taglio delle cornici per soffitto si esegue con un taglio diagonale
composto. Per ottenere la massima precisione, la sega ha le posizioni
degli angoli preregolate a 31,62° di angolazione e 33,85° di inclinazione.
Queste impostazioni sono per cornici per soffitto standard, con angoli
del bordo superiore di 52° e angoli di 38° per il bordo inferiore.
• Eseguire prove di taglio utilizzando materiali di scarto prima di fare i
tagli finali.
• Tutti i tagli sono eseguiti con una inclinazione a sinistra e con il retro
della cornice contro il basamento.
ANGOLO RIVOLTO ALL’INTERNO
Lato sinistro
• Bordo superiore della cornice contro la battuta.
ANGLE OF SIDE OF BOX (ANGLE"A")
IMPOSTARE
QUESTO ANGOLO DI
SET THIS MITER ANGLE ON SAW
DIAGONALE SULLA SEGA
55
60
40
35
SCATOLA
A
SQUARE BOX
QUATTRO LATI
70
80
10
75
5
85
0
ANGOLO DEL LATO DELLA SCATOLA (ANGOLO “A”)
45
• Utilizzare il lato destro del taglio.
45
• Impostare la sega con gli angoli prescritti ed eseguire qualche taglio
di prova.
• Esercitarsi a montare i pezzi.
• Esempio: per realizzare una scatola a 4 lati con angoli esterni
da 25° (angolo “A”), (Fig. S2), utilizzare l’arco superiore destro.
Individuare 25° sulla scala dell’arco. Seguire la linea di intersezione
orizzontale con ciascuno dei lati per ricavare l’angolo di angolazione
da impostare sulla sega (23°).
Allo stesso modo, seguire la linea di intersezione verticale fino
alla sommità o alla base per ricavare l’angolo di inclinazione da
impostare sulla sega (40°). Provare sempre i tagli con alcuni pezzi
di legno di scarto, per verificare le impostazioni della sega.
Taglio di zoccoli battiscopa
Il taglio di uno zoccolo battiscopa è eseguito con angolo inclinato di
45°.
• Angolazione a destra.
• Utilizzare il lato sinistro del taglio.
Lato destro
• Bordo inferiore della cornice contro la battuta.
• Angolazione a sinistra.
• Utilizzare il lato sinistro del taglio.
ANGOLO RIVOLTO ALL’ESTERNO
Lato sinistro
• Bordo inferiore della cornice contro la battuta.
• Angolazione a sinistra.
• Utilizzare il lato sinistro del taglio.
Lato destro
• Bordo superiore della cornice contro la battuta.
• Angolazione a destra.
• Utilizzare il lato destro del taglio.
INTAGLI (FIG. T)
La sega è dotata di un arresto della profondità di intaglio (12) e una
levetta di regolazione profondità della scanalatura (15) per consentire
l’esecuzione di intagli.
• Ribaltare l’arresto della profondità di intaglio (12) verso la parte
anteriore della sega.
• Regolare la levetta di regolazione profondità della scanalatura (15)
per impostare la profondità dell’intaglio. Potrebbe essere necessario
allentare prima il controdado (66).
• Inserire un pezzo di materiale di scarto di circa 5 cm tra la battuta e
il pezzo per poter eseguire un intaglio dritto.
ESTRAZIONE DELLA POLVERE (FIG. A2 E A5)
Questa macchina è dotata di un presa per l’estrazione della polvere (24)
da collegare al kit di estrazione polvere (36) (fornibile a richiesta).
AVVERTENZA: ove possibile, collegare un dispositivo
di estrazione della polvere progettato in conformità alle
normative riguardanti l'emissione di polvere.
ANGOLO RIVOLTO ALL’INTERNO
Collegare un dispositivo per la raccolta della polvere progettato in
conformità con i regolamenti vigenti in materia. La velocità dell’aria
dei sistemi a collegamento esterno deve essere di 20 m/s ±2 m/s.
La velocità deve essere misurata nel tubo di collegamento in
corrispondenza del collegamento, con lo strumento collegato ma non
in funzione.
Lato sinistro
TAGLIO DI PEZZI PICCOLI (FIG. J1)
• Posizionare lo zoccolo con il bordo superiore contro la battuta.
La parte superiore della sezione sinistra della battuta (3) può essere
regolata per fornire il massimo sostegno durante il taglio di pezzi piccoli.
• Eseguire sempre una prova a vuoto senza corrente prima di fare
qualsiasi taglio.
• Tutti i tagli sono eseguiti con il retro dello zoccolo appoggiato di
piatto sulla sega.
• Utilizzare il lato sinistro del taglio.
Lato destro
• Posizionare lo zoccolo con il bordo inferiore contro la battuta.
• Utilizzare il lato sinistro del taglio.
61
I TA L I A NO
• Porre la lama della sega in posizione verticale.
prese d’aria. Indossare occhiali di protezione a norma e una
maschera di protezione a norma quando si effettua questa
procedura.
• Allentare la levetta di plastica (29) almeno di 3 giri completi.
• Regolare la battuta più vicina possibile alla lama.
• Stringere saldamente la levetta.
AVVERTENZA: non utilizzare mai solventi o altre sostanze
chimiche aggressive per pulire le parti non metalliche
dello strumento. Queste sostanze potrebbero indebolire i
materiali utilizzati per costruire tali parti. Utilizzare un panno
inumidito solo con acqua e con un sapone delicato. Non
lasciare mai che un liquido penetri all’interno dell’utensile e
non immergere mai alcuna parte dell’utensile in un liquido.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, pulire la
superficie della tavola a intervalli regolari.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, pulire il
sistema di raccolta della polvere a intervalli regolari.
SOSTEGNO PER PEZZI LUNGHI (FIG. A4)
• Utilizzare sempre un sostegno per i pezzi da segare lunghi.
• Per l’ottimizzazione dei risultati, impiegare i supporti (35) per
estendere la larghezza della tavola della troncatrice. (fornibile dal
rivenditore come accessorio). Sostenere i pezzi lunghi utilizzando
qualsiasi mezzo adatto, come cavalletti da sega o dispositivi simili
per trattenere le estremità dalla caduta.
TRASPORTO (FIG. A6, B)
AVVERTENZA: non utilizzare mai le protezioni per sollevare
o trasportare la sega.
Per trasportare facilmente l’apparato, una cinta da trasporto a spalla
può essere attaccata al basamento. La cinta da trasporto a spalla
(vedere fig. A6) è fornibile come accessorio.
• Per trasportare la sega, abbassare la testa e premere il perno di
blocco della posizione abbassata (14).
PULIZIA E MANUTENZIONE DELL’INSERTO SCANALATO (FIG. U)
Pulire regolarmente l’area sotto l’inserto scanalato. Se è consumato
deve essere sostituito.
• Rimuovere le viti (67) che trattengono l’inserto scanalato (31).
• Bloccare la levetta di fermo del binario con la testa della sega in
posizione frontale, bloccare il braccio girevole sull’angolo di destra,
far scorrere la battuta (3) completamente verso l’interno e bloccare
la leva dell’inclinazione (11) con la testa della sega in posizione
verticale per rendere l’apparato il più compatto possibile.
• Rimuovere l’inserto scanalato e pulire l’area sottostante.
• Utilizzare sempre le impugnature (30) mostrate in fig. B per
trasportare la sega.
• Abbassare la testa fino a quando la lama penetra appena nella
scanalatura.
MANUTENZIONE
• Regolare ciascuna parte dell’inserto scanalato per adattarsi il più
possibile ai denti della lama.
L’apparato DeWALT è stato progettato per lavorare a lungo con una
minima manutenzione. Prestazioni sempre soddisfacenti dipendono da
una cura appropriata e da una pulizia regolare.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di infortuni,
spegnere lo strumento e disconnettere la spina dalla
presa di corrente prima di installare e rimuovere
qualunque accessorio, prima di regolare le
impostazioni o durante le riparazioni. Assicurarsi che
l’interruttore sia in posizione OFF. Un avvio accidentale può
causare infortuni.
Lubrificazione
Il presente elettroutensile non richiede ulteriori lubrificazioni. I cuscinetti
del motore sono prelubrificati e stagni.
• Non usare olio o grasso per evitare di provocare accumuli di
polvere o trucioli che potrebbero rivelarsi problematici.
• Pulite periodicamente con una spazzola asciutta i componenti
sporchi di polvere e trucioli.
• Montare di nuovo le parti dell’inserto scanalato e le viti.
• Stringere le viti manualmente.
Per regolare l’inserto scanalato, procedere come segue:
• Stringere le viti.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto sono stati collaudati
soltanto gli accessori offerti da DeWALT, quindi l’utilizzo di
accessori diversi potrebbe essere rischioso. Per ridurre il
rischio di lesioni, su questo prodotto vanno utilizzati solo gli
accessori raccomandati DeWALT.
LAME DELLA TRONCATRICE
Utilizzare SEMPRE lame da 216 mm con fori del mandrino di 30 mm.
La velocità nominale deve essere di almeno 5500 RPM. Non utilizzare
mai una lama di diametro inferiore o superiore. Non sarà possibile
proteggerla adeguatamente.
DESCRIZIONE LAME
APPLICAZIONE
DIAMETRO
DENTI
Lame da costruzione (per tagli di tutti i tipi)
Impieghi generici
216 mm
48
Lame per il taglio del legno (producono tagli uniformi e puliti)
Tagli trasversali sottili
216 mm
60
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni sugli accessori
più adatti.
Rispetto ambientale
Pulizia
Prima dell'uso, esaminare attentamente il portalama superiore, il
portalama mobile inferiore e il tubo di estrazione della polvere, per
verificarne il corretto funzionamento. Assicurarsi che i trucioli, la polvere
o le particelle del pezzo da lavorare non provochino il blocco di una
delle funzioni.
Nel caso in cui dei frammenti del pezzo da lavorare rimangano incastrati
tra la lama della sega e i portalama, scollegare la macchina dalla
corrente elettrica e seguire le istruzioni fornite nella sezione Montaggio
della lama della sega. Rimuovere le parti incastrate e riassemblare la
lama della sega.
62
AVVERTENZA: soffiare via lo sporco e la polvere
dall’alloggiamento principale con aria secca non appena
si nota l’accumulo di sporco sia all’interno che intorno alle
Raccolta differenziata. I prodotti e le batterie contrassegnati
con questo simbolo non devono essere smaltiti con i normali
rifiuti domestici.
Prodotti e batterie contengono materiali che possono essere recuperati
o riciclati diminuendo la domanda di materie prime. Si prega di riciclare
prodotti elettrici e batterie secondo le disposizioni locali. Ulteriori
informazioni sono disponibili all’indirizzo www.2helpU.com.
NEDERLANDS
VERSTEKZAAGMACHINE
DW712, DW712N
Gefeliciteerd!
U heeft gekozen voor een machine van DeWALT. Door jarenlange
ervaring, voortdurende productontwikkeling en innovatie is DeWALT
één van de betrouwbaarste partners voor professionele gebruikers van
aangedreven gereedschap.
Technische gegevens
DW712 DW712N
QS
QS
Spanning
V230230
Type
64
Afgegeven vermogen
W
1600
1600
Ingangsstroom (230V) A
8
8
Zaagbladdiameter
mm216 216
Asgatmm
30
30
Max. zaagbladdikte
mm
1,8
1,8
Snelheid zaagblad
min-13500–4600 5400
Maximale dwarszaagsnedecapaciteit op 90°/90°
mm
300 x 70
300 x 70
Max. verstek bij 45º
mm
212
212
Max. zaagdiepte bij 90º
mm
70
70
Max. diepte bij afschuining 45º
mm
50
50
Verstekzagen (max. hoek)
links
50˚
50˚
rechts
60˚
60˚
Afschuining (max. hoek)
links
48˚
48˚
rechts
2˚
2˚
0º verstek
Eindbreedte bij max. hoogte 70 mm
mm
300
300
Eindhoogte bij max. breedte 300 mm
mm
70
70
45º verstek naar links
Eindbreedte bij max. hoogte 70 mm
mm
212
212
Eindhoogte bij max. breedte 212 mm
mm
70
70
45º verstek naar rechts
Eindbreedte bij max. hoogte 70 mm
mm
212
212
Eindhoogte bij max. breedte 212 mm
mm
70
70
45º afschuining links
Eindbreedte bij max. hoogte 50 mm
mm
300
300
Eindhoogte bij max. breedte 300 mm
mm
50
50
31,62º verstek, 33,85º afschuining
Eindhoogte bij max. breedte 254 mm
mm
65
65
Remtijd zaagblad
s
< 10
< 10
Capaciteit stofopvang
mg/m
< 2,0
< 2,0
Gewicht
kg21 21
Lawaaiwaarden en vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgens EN61029.
LPA (emissie geluidsdrukniveau)
dB(A)
dB(A)
LWA(niveau geluidsvermogen)
K (onzekerheid voor het gegeven geluidsniveau)
dB(A)
Vibratie-emissiewaarde ah =
Onzekerheid K =
m/s2
m/s2
Een inschatting van het blootstellingniveau aan vibratie dient
ook te worden overwogen wanneer het gereedschap wordt
uitgeschakeld of als het aan staat maar geen daadwerkelijke
werkzaamheden uitvoert. Dit kan het blootstellingniveau
aanzienlijk verminderen gedurende de totale arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen op om de operator
te beschermen tegen de effecten van vibratie, zoals:
onderhoud het gereedschap en de accessoires, houd de
handen warm, organisatie van werkpatronen.
Zekeringen
Europa
230 V-machines
10 Ampère, voeding
OPMERKING: Dit toestel is bedoeld voor aansluiting op een
stroomvoorzieningssysteem met een maximale toegestame
systeemimpedantie Zmax van 0,28 Ω op het interfacepunt
(elektriciteitskast) van de voorziening van de gebruiker.
De gebruiker moet ervoor zorgen dat dit toestel alleen wordt
aangesloten op een elektriciteitssysteem dat aan bovenvermeld vereiste
voldoet. Indien nodig kan de gebruiker het elektriciteitsbedrijf vragen
naar de systeemimpedantie op het interfacepunt.
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De onderstaande definities beschrijven het veiligheidsniveau voor ieder
signaleringswoord. Lees de gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door
en let op deze symbolen.
GEVAAR: Geeft een dreigend gevaar aan dat, indien
dit niet wordt voorkomen, leidt tot de dood of ernstig
letsel.
WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk gevaar aan dat,
indien dit niet wordt voorkomen, kan leiden tot de dood
of ernstig letsel.
VOORZICHTIG: Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan
die, indien dit niet wordt voorkomen, zou kunnen leiden
tot gering of matig letsel.
OPMERKING: Geeft een handeling aan waarbij geen
persoonlijk letsel optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan veroorzaken.
Wijst op het gevaar voor elektrische schok.
Wijst op brandgevaar.
EG verklaring van overeenstemming
RICHTLIJN VOOR MACHINES
VERSTEKZAAGMACHINE
DW712, DW712N
91
104
2,9
91
104
2,9
DeWALT verklaart dat deze producten zoals beschreven onder
Technische gegevens in overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN61029-1:2009 +A.11:2010, EN61029-2-11:2012
+A11:2013.
2,1
1,5
2,1
1,5
Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn 2014/30/EU en 2011/65/
EU. Neem voor meer informatie contact op met DeWALT via het
volgende adres of kijk op de achterzijde van de gebruiksaanwijzing.
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad wordt gegeven,
is gemeten in overeenstemming met een gestandaardiseerde test
volgens EN61029 en kan worden gebruikt om het ene gereedschap
met het andere te vergelijken. Het kan worden gebruikt voor een eerste
inschatting van blootstelling.
het blootstellingniveau aanzienlijk verhogen gedurende de
totale arbeidsduur.
WAARSCHUWING: Het verklaarde vibratie-emissieniveau
geldt voor de hoofdtoepassingen van het gereedschap. Als
het gereedschap echter voor andere toepassingen wordt
gebruikt, dan wel met andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-emissie verschillen. Dit kan
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling van het
technische bestand en legt deze verklaring af namens DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
20.04.2016
63
NE D E R LA ND S
Veiligheidsinstructies
W
AARSCHUWING! Wanneer u gebruik maakt van
elektrisch gereedschap, is het belangrijk dat u zich altijd
houdt aan elementaire veiligheidsmaatregelen om de
kans op brand, elektrische schok en lichamelijk letsel te
verkleinen, met inbegrip van de onderstaande maatregelen.
Lees al deze instructies voordat u dit product tracht te bedienen en
bewaar deze instructies.
BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK
Algemene veiligheidsregels
1.Zorg voor een opgeruimde werkomgeving.
Rommelige plaatsen en werkbanken werken letsel in de hand.
2.Houd rekening met de omgeving van de werkplek.
Stel het gereedschap niet bloot aan regen. Gebruik het
gereedschap niet in een vochtige of natte omgeving. Houd de
werkplek goed verlicht (250–300 Lux). Gebruik het gereedschap
niet op plaatsen waar brand- of explosiegevaar bestaat, bijv. in de
buurt van brandbare vloeistoffen en gassen.
3.Bescherm uzelf tegen elektrische schokken.
Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken (bijvoorbeeld
pijpen, radiatoren, kooktoestellen en koelkasten). Bij gebruik van
het gereedschap onder extreme omstandigheden (bijvoorbeeld
hoge luchtvochtigheid, als er metaalslijpsel wordt geproduceerd
enz.) kan de elektrische veiligheid worden verbeterd door een
scheidingstransformator of een (FI) aardlekschakelaar te plaatsen.
4.Houd andere mensen uit de buurt.
Laat niet toe dat personen, vooral kinderen, die niet bij het werk zijn
betrokken het gereedschap of het verlengsnoer aanraken en houd
ze uit de buurt van de werkplek.
5.Berg ongebruikt gereedschap op.
Wanneer het gereedschap niet gebruikt wordt, moet het op een
droge plek bewaard worden en veilig opgeborgen zijn, buiten het
bereik van kinderen.
6.Forceer het gereedschap niet.
Het zal de taak beter en veiliger uitvoeren wanneer het op de
bedoelde wijze wordt gebruikt.
7.Maak gebruik van het juiste gereedschap.
Gebruik geen licht gereedschap om het werk van zware machines
uit te voeren. Gebruik het gereedschap niet voor doeleinden
waarvoor het niet bestemd is; gebruik bijvoorbeeld cirkelzagen niet
om boomtakken of houtblokken te zagen.
8.Draag geschikte kleding.
Draag geen loszittende kleding of juwelen, want deze kunnen vast
komen te zitten in bewegende delen. Schoenen met profielzolen zijn
aanbevolen wanneer u buitenshuis werkt. Houd lang haar bijeen.
9.Gebruik beschermend materiaal.
Draag altijd een veiligheidsbril. Draag een gezichts- of stofmasker
bij werkzaamheden waarbij stof of rondvliegende deeltjes vrijkomen.
Draag ook een hittebestendige schort indien deze deeltjes heet
kunnen zijn. Draag altijd gehoorbescherming. Draag altijd een
veiligheidshelm.
10. Sluit voorziening voor stofafvoer aan.
Als er hulpmiddelen zijn geleverd voor de aansluiting van
voorzieningen voor afvoer en opvang van stof, zorg dan dat deze
zijn aangesloten en naar behoren worden gebruikt.
11. Gebruik het snoer niet verkeerd.
Trek nooit aan het snoer om de stekker uit het stopcontact
te trekken. Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie en scherpe
randen. Draag het gereedschap nooit aan het snoer.
12. Zeker het werkstuk.
Gebruik waar mogelijk klemmen of een bankschroef om het te
bewerken deel vast te zetten. Dit is veiliger dan wanneer u uw
handen gebruikt en bovendien kunt u de machine dan met beide
handen bedienen.
13. Zorg voor een veilige houding.
Zorg altijd voor een juist, stabiele houding.
64
14. Onderhoud gereedschap met zorg.
Houd zaagwerktuigen scherp en schoon voor betere en veiligere
prestaties. Volg aanwijzingen voor het smeren en verwisselen
van hulpstukken. Inspecteer het gereedschap regelmatig en
laat het repareren door een bevoegde reparatieservice als het is
beschadigd. Houd handgrepen en schakelaars droog, schoon en
vrij van olie en vet.
15. Trek de stekker van het gereedschap altijd uit het stopcontact.
Haal de stekker uit het stopcontact als u de machine niet gebruikt
en wanneer u onderhoud aan de machine uitvoert of accessoires
als bladen, boren en snijstukken verwisselt.
16.Verwijder stel- en moersleutels.
Maak er een gewoonte van om te controleren dat de stel- en
moersleutels zijn verwijderd voordat u het gereedschap gebruikt.
17. Vermijd onbedoeld inschakelen.
Draag het gereedschap niet met een vinger op de schakelaar. Zorg
ervoor dat het gereedschap uit staat voordat u de stekker in het
stopcontact steekt.
18. Maak gebruik van verlengsnoeren die geschikt zijn voor
buitengebruik.
Controleer voor gebruik de verlengkabel en vervang deze als die
beschadigd is. Gebruik, wanneer het gereedschap buiten wordt
gebruikt, alleen verlengsnoeren die geschikt zijn voor buitengebruik
en als zodanig zijn gemarkeerd.
19. Blijf alert.
Kijk wat u doet. Gebruik uw gezond verstand. Gebruik het
gereedschap niet wanneer u moe bent of wanneer u drugs of
alcohol hebt gebruikt.
20. Controleer op beschadigde onderdelen.
Controleer voor gebruik het gereedschap en het stroomsnoer
zorgvuldig om vast te stellen dat het op juiste wijze werkt en
de bedoelde taken uitvoert. Controleer of bewegende delen
zich in de juiste positie bevinden en goed zijn bevestigd, of er
defecte onderdelen zijn, of ze juist zijn gemonteerd en of er
sprake is van andere zaken die bediening kunnen beïnvloeden.
Een beschermstuk of ander onderdeel dat is beschadigd dient
op de juiste wijze te worden vervangen of gerepareerd door
een bevoegde reparatieservice, tenzij in de handleiding anders
wordt aangegeven. Laat een bevoegde reparatieservice defecte
schakelaars vervangen. Gebruik het gereedschap niet als de aan-/
uitschakelaar niet naar behoren werkt. Probeer nooit zelf reparaties
uit te voeren.
WAARSCHUWING! Het gebruik van een accessoire
of hulpstuk of het uitvoeren van werkzaamheden met
dit gereedschap buiten wat is aanbevolen in deze
instructiehandleiding, kan risico op persoonlijk letsel met
zich meebrengen.
21. Laat uw gereedschap repareren door een bevoegd persoon.
Dit elektrisch gereedschap voldoet aan de relevante
veiligheidsvoorschriften. Reparaties mogen alleen worden
uitgevoerd door bevoegde personen die gebruikmaken van
originele reserveonderdelen; dit kan anders resulteren in aanzienlijk
gevaar voor de gebruiker.
Overige veiligheidsvoorschriften voor
verstekzagen
• Bij het apparaat wordt een speciaal geconfigureerd stroomsnoer
geleverd dat alleen kan worden vervangen door de fabrikant of
door de bevoegde reparatieservice.
• Gebruik de zaag niet om ander materiaal mee te zagen dan dat
door de fabrikant wordt aanbevolen.
• Gebruik de machines niet zonder dat de beschermkappen op hun
plaats zitten, of als de beschermkappen niet in goede werkende
staat zijn of niet goed zijn onderhouden.
• Controleer of de arm goed is bevestigd wanneer u schuin zaagt.
• Houd het werkoppervlak rond het apparaat horizontaal, goed
onderhouden en verwijder rondslingerende zaken zoals snippers en
afgezaagde delen.
• Gebruik op juiste wijze geslepen zaagbladen. Controleer dat de
snelheid die op het zaagblad wordt vermeld, ten minste gelijk is
aan de snelheid die op het typeplaatje van de zaag wordt vermeld.
NEDERLANDS
• Controleer of alle bevestigingsschroeven en klemmen goed
vastzitten voordat u het gereedschap gebruikt.
-–gebruik zaagbladen die zijn ontworpen om het lawaai te
verminderen;
• Plaats nooit een hand in het zaaggebied wanneer de zaag op het
stroomnet is aangesloten.
-–gebruik alleen goed geslepen bladen;
• Probeer nooit om een draaiende machine snel tot stilstand te
brengen door gereedschap of iets anders tegen het blad te
houden; dit kan leiden tot ernstige ongelukken.
• Raadpleeg de handleiding voordat u accessoires gebruikt.
Het verkeerde gebruik van accessoires kan leiden tot schade.
• Gebruik een houder of draag handschoenen wanneer u een
zaagblad of ruw materiaal hanteert.
• Zorg ervoor dat het zaagblad correct is aangebracht voordat u het
gebruikt.
• Let erop dat het blad in de juiste richting draait.
• Gebruik geen bladen met een grotere of kleinere diameter
dan aanbevolen. Zie de technische gegevens voor de juiste
zaagcapaciteiten. Gebruik alleen de bladen die in deze handleiding
worden gespecificeerd en voldoen aan EN 847-1.
• U kunt overwegen speciaal ontworpen zaagbladen toe te passen
die minder lawaai maken.
• Gebruik geen HIGH SPEED-stalen zaagbladen.
• Gebruik geen vervormde of beschadigde zaagbladen.
• Gebruik geen schurende schijven of diamantschijven.
• Controleer voor iedere zaagsnede dat de machine stabiel is.
• Vervang, wanneer de machine is voorzien van een laser, de laser
niet door een van een ander type. Reparaties mogen alleen worden
uitgevoerd door de fabrikant van de laser of door een officiële
reparateur.
• Gebruik uw zaag nooit zonder de snijplaat.
• Licht het zaagblad uit de zaagsnede in het werkstuk voordat u de
schakelaar loslaat.
• Zet geen wig tegen de ventilator om de motoras tegen te houden.
• De beschermkap van het zaagblad gaat automatisch omhoog
wanneer u de arm naar beneden houdt. Deze zal omlaag over het
blad worden geplaatst wanneer de hendel voor vergrendeling van
de zaagkop (17) wordt ingedrukt.
• Breng de beschermkap van het blad nooit handmatig omhoog,
tenzij de zaag is uitgeschakeld. De beschermkap kan handmatig
omhoog worden gebracht wanneer u zaagbladen installeert of
verwijdert of wanneer u deze inspecteert.
• Controleer regelmatig of de ventilatieopeningen van de motor
schoon zijn en vrij van snippers.
• Vervang de zaagplaat wanneer deze versleten is. Raadpleeg de
serviceonderdelenlijst die is bijgevoegd.
• Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat
u onderhoudswerkzaamheden verricht of wanneer u het blad
vervangt.
• Voer geen schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden uit terwijl
de machine nog draait en de kop zich nog niet in de ruststand
bevindt.
• Bevestig het apparaat, indien mogelijk, altijd aan een werkbank.
• In de voorzijde van de beschermkap bevindt zich een rooster
voor een beter overzicht tijdens het zagen. Ondanks het feit dat
een rooster leidt tot aanzienlijk minder rondvliegende delen, zijn
het wel openingen in de beschermkap en een veiligheidsbril dient
altijd te worden gedragen wanneer u door het rooster kijkt.
• Verbind de zaag met een apparaat voor stofopname wanneer
u hout zaagt. Denk altijd aan factoren die invloed hebben op
blootstelling aan stof, zoals:
-–het soort materiaal waarmee u werkt (spaanplaat produceert
meer stof dan hout);
-–scherpte van het zaagblad;
• Onderhoud aan het apparaat dient regelmatig te worden
uitgevoerd;
• Zorg voor gepaste algehele of plaatselijke verlichting;
• Controleer of diegene die met het apparaat werkt goed getraind is
in het gebruiken, het instellen en het bedienen van het apparaat;
• Let erop dat eventuele tussenringen en asringen geschikt zijn voor
het doel dat in deze handleiding wordt vermeld.
• Verwijder geen uitgezaagde of andere delen van het werkstuk uit
het zaaggebied terwijl de machine loopt en de zaagkop niet in
rustpositie staat.
• Zaag nooit werkstukken korten dan 200 mm.
• Zonder aanvullende ondersteuning is de machine bedoeld voor een
maximaal werkstukformaat van:
– Hoogte 70 mm bij breedte 300 mm bij lengte 500 mm
– Langere werkstukken moeten worden ondersteund door een
geschikte aanvullende tafel, bijv. DE7080. Klem het werkstuk
altijd veilig op de zaagtafel.
• In het geval van een ongeval of van storing van de machine moet
u de machine onmiddellijk uitschakelen en de stekker van het
netsnoer uit het stopcontact trekken.
• Rapporteer de storing en breng een geschikte aanduiding op de
machine aan zodat andere mensen niet proberen de niet (goed)
functionerende machine te gebruiken.
• Wanneer het zaagblad is geblokkeerd als gevolg van abnormale
aanvoerdruk tijdens het zagen, zet de machine dan uit en trek
de stekker uit het stopcontact. Verwijder het werkstuk en zorg
voor vrijloop van het zaagblad. Zet de machine aan start de
zaagwerkzaamheden weer met verminderde aanvoerdruk.
• Zaag nooit een lichte legering, vooral niet magnesium.
• Selecteer het juiste zaagblad voor het materiaal dat u wilt zagen.
• Monteer, wanneer de situatie dat toelaat, de machine op een
werkbank met bouten van een diameter van 8 mm en een lengte
van 80 mm.
WAARSCHUWING: Wij adviseren een aardlekschakelaar
met een reststroomwaarde van 30 mA of minder te
gebruiken.
Overige gevaren
De volgende gevaren zijn inherent aan het gebruik van zaagmachines:
– Verwonding door het aanraken van roterende delen
Ondanks toepassing van de veiligheidsvoorschriften en het aanbrengen
van beveiligingen blijven bepaalde gevaren bestaan. Dit zijn:
– Gevaar voor gehoorbeschadiging.
– Gevaar voor verwonding door de niet afgedekte gedeelten van het
roterende zaagblad.
– Gevaar voor verwonding bij het verwisselen van het zaagblad.
– Gevaar voor beklemming van vingers bij het openen van de
beschermkap.
– Gezondheidsrisico door het inademen van stof, met name bij het
verwerken van eiken- en beukenhout en MDF.
De volgende factoren verhogen het risico van ademhalingsproblemen:
– Geen stofafzuiging bevestigd wanneer u hout zaagt.
– Onvoldoende stofafzuiging doordat uitlaatfilters niet zijn gereinigd.
Labels op de machine
De volgende pictogrammen zijn op de machine aangebracht:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
-–juiste instellingen van het zaagblad.
-–stofafzuiging met luchtsnelheid van niet minder dan 20 m/s
Draag gehoorbescherming.
Draag oogbescherming.
Controleer dat de afvoer ter plaatse, evenals de kappen, schermen
en trechters op juiste wijze zijn afgesteld.
• Denk goed aan de volgende factoren die invloed uitoefenen op
blootstelling aan lawaai:
65
NE D E R LA ND S
Draagpunt.
29 Vergrendelknop bovenste parallelgeleiding links
30 Handvat
31 Sleufplaat
Houd handen weg bij zaagblad.
32 Datumcode
OPTIONELE ACCESSOIRES
Lees de instructies Het maken van
een schuifzaagsnede.
A4
35 Pootstandaard
A5
36 Stofafvoerset
Lees de instructies De vaste verstekpunten negeren.
A6
37 Draaggreep
BEDOELD GEBRUIK
POSITIE DATUMCODE (FIG. A2)
De datumcode (32), die ook het jaar van fabricage bevat, is binnen in
de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2016 XX XX
Jaar van fabricage
Inhoud van de verpakking
Uw DeWALT DW712 Verstekzaag is ontworpen voor het op
professionele wijze zagen van hout, houtproducten en kunststoffen.
De zaag voert de werkzaamheden zoals afkorten, afschuinen en
verstekzagen gemakkelijk, nauwkeurig en veilig uit.
Deze unit is ontworpen voor gebruik met een carbidepuntzaag met een
nominale zaagbladdiameter van 216 mm.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of in de aanwezigheid
van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
De verpakking bevat:
Deze verstekzagen zijn professioneel elektrisch gereedschap.
1 Gemonteerde verstekzaagmachine
LAAT GEEN kinderen in contact met het gereedschap komen. Toezicht
is vereist als onervaren gebruikers dit gereedschap bedienen.
1 Zaagbladsleutel
1 Zaagblad
1 Materiaalklem
1 Handleiding
• Controleer de machine, losse onderdelen en accessoires op
transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door voordat u met de
machine gaat werken.
Beschrijving (Fig. A1–A6)
WAARSCHUWING: Pas het gereedschap of een
onderdeel ervan nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk
letsel tot gevolg hebben.
A1
1Aan/uit-schakelaar
2 Beweegbare onderste beschermkap
3 Parallelgeleiding links
4Verstekhendel
5Verstekgrendel
6Verstekschaal
WAARSCHUWING! Gebruik de machine niet voor andere
doeleinden dan waarvoor zij is bedoeld.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder
kinderen) die verminderde fysieke, sensorische of psychische
vermogens hebben of die het ontbreekt aan ervaring en/of kennis
of bekwaamheden, als dat niet gebeurt onder toezicht van een
persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen
mogen nooit alleen worden gelaten met dit product zodat ze ermee
zouden kunnen spelen.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontwikkeld voor een bepaalde netspanning.
Controleer altijd of de netspanning overeenkomt met de waarde op het
typeplaatje.
De machine is dubbel geïsoleerd, in overeenstemming met
EN61029. Een aarddraad is daarom niet nodig.
Het snoer van de machine mag alleen worden vervangen door een
erkende servicemedewerker of een gekwalificeerde elektricien.
Een verlengsnoer gebruiken
9 Aanslagschroef voor afschuininstelling
Gebruik, als een verlengsnoer nodig is, een goedgekeurd 3-aderig
verlengsnoer dat geschikt is voor de stroomvoorziening van dit
gereedschap (zie Technische gegevens). De minimale geleidergrootte
is 1,5 mm2; de maximale lengte is 30 m.
10 Schaal voor afschuininstelling
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd volledig af te rollen.
11 Afschuinklemhendel
Installatie
7 Vaste parallelgeleiding
8 Parallelgeleiding rechts
12 Groefaanslag
13 Vergrendelknop geleiderails
14 Vergrendelingsstift zaagkop
15 Instelknop groefdiepte
16 Knop voor spindelblokkering
17 Zaagkopontgrendeling
18 Bedieningshendel
UITPAKKEN (FIG. B)
• Haal de zaag voorzichtig uit de verpakking.
• Zet de vergrendelknop (13) vrij en duw de zaagkop naar achteren
om hem in de achterste positie te vergrendelen.
• Druk de bedieningshendel (18) omlaag en trek aan de
vergrendelingsstift (14), zoals afgebeeld.
19 Stelwiel snelheidsregeling (DW712)
• Verminder de druk langzaam en laat de zaagkop geheel
omhoogkomen.
A2
WERKBANKMONTAGE (FIG. C)
23 Bovenste beschermkap
• Er zit gaten (40) in alle vier de voetjes zodat montage op een
werkbank gemakkelijk is. Er zijn gaten van twee verschillende
afmetingen voor gebruik van bouten van verschillende maten.
Gebruik één van de gaten; het is niet nodig beide te gebruiken.
Geadviseerd wordt bouten met een diameter van 8 mm en een
lengte van 80 mm te gebruiken. Monteer uw zaag altijd stevig
zodat beweging wordt voorkomen. Voor een betere draagbaarheid
kunt u het gereedschap monteren op een stuk multiplex van
24 Stofafzuigadapter
25 Geleiderails
26 Zaagbladsleutel
27 Deblokkeerknop afschuinvergrendeling
28 Aanslagschroef verticale stand
66
NEDERLANDS
een dikte van 12,5 millimeter of meer, wat u vervolgens op uw
werkbank kunt klemmen of kunt meenemen naar andere locaties
en daar weer kunt vastklemmen.
• Wanneer de zaagmachine op multiplex wordt bevestigd, zorg er
dan voor dat de schroeven niet aan de onderkant van het hout
uitsteken.
Het multiplex moet geheel tegen het blad van de werkbank
aanliggen. Bij het klemmen op elk ander oppervlak moeten
de plaatsen van de bevestigingsgaten worden gebruikt om te
klemmen. Klemmen op een ander punt zal het werken met de
zaagmachine bemoeilijken.
• Om aanlopen en onnauwkeurigheid te voorkomen, mag het
bevestigingsblad niet krom of oneffen zijn. Als de zaagmachine op
het werkblad wankelt, plaats dan een dun stukje materiaal onder
één van de voeten tot de machine stevig op het werkblad staat.
MONTAGE
WAARSCHUWING: Om het gevaar op letsel te
verminderen schakelt u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af voordat u accessoires
installeert of verwijdert, voordat u instellingen
aanpast of wijzigt, of als u reparaties uitvoert. Zorg
ervoor dat de hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie staat.
Het onbedoeld opstarten kan letsel veroorzaken.
ZAAGBLAD MONTEREN (FIG. A1, E1–E5)
ZAAGBLAD T.O.V. PARALLELGELEIDING CONTROLEREN EN AANPASSEN
(FIG. F1–F4)
• Maak de verstekhendel (4) los en druk de verstekgrendel (5) in om
de verstekarm (50) vrij te geven.
• Draai de verstekarm totdat deze in de stand 0° verstek wordt
vergrendeld. Maak de hendel niet vast.
• Trek de zaagkop naar beneden totdat het zaagblad net in de sleuf
(51) valt.
• Plaats een winkelhaak (52) tegen de parallelgeleiding links (3) en het
zaagblad (47) (Fig. F3).
WAARSCHUWING: Laat de winkelhaak niet in aanraking
komen met de tanden van het zaagblad.
• Als aanpassing nodig is, ga dan als volgt te werk:
• Draai de schroeven (53) los en beweeg de verstekarm
met verstekschaal naar links of naar rechts, totdat de met
de winkelhaak gemeten hoek tussen het zaagblad en de
parallelgeleiding 90° bedraagt.
• Draai de schroeven (53) weer vast. Let hierbij nog niet op de
uitlezing van de verstekwijzer.
VERSTEKWIJZER INSTELLEN (FIG. F1, F2 EN G)
• Maak de verstekhendel (4) los en druk de verstekgrendel (5) in om
de verstekarm (50) vrij te geven.
• Druk nooit de asvergrendelingsknop in terwijl het zaagblad
wordt aangedreven of uitloopt.
• Beweeg de verstekarm om de verstekwijzer (54) in de nulpositie te
brengen, zoals afgebeeld in fig. G.
• Zaag geen lichte legeringen of ijzerhoudende metalen (iron
of steel) of metselwerk of vezelcementproducten met deze
verstekzaag.
• Laat de verstekgrendel in de juiste positie klikken door de
verstekarm langs de nulstand te draaien, terwijl de verstekhendel
nog niet vastgezet is.
• Maak de onderste beschermkap (17) los door de
hoofdontgrendelingshendel (2) in te drukken, breng daarna
de onderste beschermkap zover mogelijk omhoog.
• Kijk naar de wijzer (54) en de verstekschaal (6). Als de wijzer niet
exact nul aanwijst, draai dan de schroef (55) los, beweeg de wijzer
zodat hij 0° aangeeft en draai de schroef vast.
1.Druk, wanneer u de onderste beschermkap aan de schroef
van de beugel van de beschermkap omhoog houdt (43), de
asvergrendelingsknop (16) met één hand in, draai vervolgens
met de meegeleverde steeksleutel (26) in de andere hand de
zaagbladvergrendelingsschroef (45) naar rechts los.
WAARSCHUWING! Druk, als u de asvergrendeling wilt
gebruiken, de knop in zoals wordt getoond en draai de as
met de hand tot u voelt dat de vergrendeling ingrijpt.
Blijf de vergrendelingsknop ingedrukt houden als u wilt dat de as
niet draait.
2.Verwijder de vergrendelingsschroef van het zaagblad (45) en de
buitenste kraag van de spandoorn (46).
3.Plaats het zaagblad (47) op de zaagbladadapter (48) die tegen de
binnenste kraag van de spandoorn (49) is gemonteerd, en let er
daarbij op dat de tanden van de onderste rand van het zaagblad
naar de achterzijde van de zaag wijzen (weg van de gebruiker).
4.Plaats de buitenste kraag van de spandoorn weer (46).
5.Draai de vergrendelingsschroef (45) van het zaagblad zorgvuldig
aan door deze naar links te draaien terwijl u de asvergrendeling
vergrendeld houdt met uw andere hand.
WAARSCHUWING! Bedenk dat het zaagblad alleen op de
voorgeschreven manier moet worden vervangen. Gebruik
alleen zaagbladen die worden aangeduid bij Technische
Gegevens; Cat. nr.: Geadviseerd wordt DT4320 te
gebruiken.
Instellingen
WAARSCHUWING: Om het gevaar op letsel te
verminderen schakelt u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af voordat u accessoires
installeert of verwijdert, voordat u instellingen
aanpast of wijzigt, of als u reparaties uitvoert. Zorg
ervoor dat de hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie staat.
Het onbedoeld opstarten kan letsel veroorzaken.
Deze verstekzaagmachine is nauwkeurig in de fabriek afgesteld. Als zij
als gevolg van het transport of om andere redenen toch opnieuw moet
worden afgesteld, dient dit te gebeuren zoals hieronder beschreven. De
instelling zou daarna niet meer moeten verlopen.
VERSTEKVERGRENDELING/BLOKKEERSTANG INSTELLEN (FIG. H)
Als het onderstel van de zaag kan worden bewogen terwijl de
verstekhendel (4) is vergrendeld, dan moet de verstekvergrendeling/
blokkeerstang (56) worden afgesteld.
• Maak de verstekhendel (4) los.
• Zet de verstekvergrendeling/blokkeerstang (56) volledig vast met
behulp van een schroevendraaier (57). Draai de stang vervolgens
een kwartslag linksom.
• Controleer of de tafel niet beweegt wanneer de verstekhendel (4) is
vastgezet op een willekeurige (niet vooraf ingestelde) hoek.
STAND ZAAGBLAD T.O.V. TAFELBLAD CONTROLEREN EN AANPASSEN
(FIG. I1–I4)
• Draai de afschuinklemhendel (11) los.
• Beweeg de zaagkop naar rechts om er zeker van te zijn dat hij
volledig verticaal staat. Maak de afschuinklemhendel vast.
• Trek de zaagkop naar beneden totdat het zaagblad net in de sleuf
(51) valt.
• Plaats een winkelhaak (52) op de tafel en omhoog langs het
zaagblad (47) (Fig. I2).
WAARSCHUWING: Laat de winkelhaak niet in aanraking
komen met de tanden van het zaagblad.
• Als aanpassing nodig is, ga dan als volgt te werk:
• Maak de afschuinklemhendel (11) los en verstel de aanslagschroef
voor de verticale stand (28) totdat de met de winkelhaak gemeten
hoek tussen het zaagblad en de tafel 90° bedraagt.
• Als de stand van de afschuinwijzer (58) op de afschuinschaal (10)
ongelijk is aan 0, draai dan de borgschroef (59) los en stel de wijzer
op 0 in.
PARALLELGELEIDING AANPASSEN (FIG. J1 EN J2)
Het bovenste deel van de parallelgeleiding aan de linkerzijde kan naar
links worden bijgesteld. Zo wordt ruimte gemaakt om de zaag tot de
maximale afschuining van 48° naar links te draaien. Parallelgeleiding (3)
aanpassen:
• Draai de kunststof knop (29) los en beweeg de parallelgeleiding
naar links.
• Voer een test uit met uitgeschakelde zaag en kijk hoe groot de
beschikbare ruimte is. Zet de parallelgeleiding op een zo klein
67
NE D E R LA ND S
mogelijke afstand van het zaagblad, zonder de op- en neerwaartse
beweging van de zaagarm te belemmeren. Zo wordt het werkstuk
optimaal gesteund.
• Draai de knop stevig aan.
WAARSCHUWING: De geleidegroef (60) kan verstopt
raken met zaagsel. Gebruik een stokje of lage-druklucht om
de geleidegroef schoon te maken.
Het beweegbare deel van de parallelgeleiding aan de rechterzijde
kan worden bijgesteld. Zo wordt ruimte gemaakt om het werkstuk
bij de zaag maximaal te steunen en de zaag kan tot de maximale
afschuining van 45° naar links worden gedraaid. De afstand waarover
de parallelgeleiding kan schuiven is in beide richtingen begrensd.
Verminder de effecten van trillingen door ervoor te zorgen dat de
omgevingstemperatuur niet te koud is, de machine en de accessoires
goed zijn onderhouden en dat de omvang van het werkstuk geschikt is
voor deze machine.
Voor gebruik
• Breng het juiste zaagblad aan. Gebruik geen overmatig versleten
zaagbladen. Het zaagblad moet geschikt zijn voor het maximum
toerental van de machine.
• Probeer niet om extreem kleine werkstukken te zagen.
• Oefen bij het zagen geen overmatige druk op het zaagblad uit.
Forceer het zagen niet.
Parallelgeleiding (8) aanpassen:
• Laat de motor voor het zagen op volle toeren komen.
• Draai de vleugelmoer (76) van de parallelgeleiding (8) los.
• Zorg er voor dat alle knoppen en hendels goed vastgedraaid zijn.
• Schuif de parallelgeleiding naar links.
• Klem het werkstuk vast.
• Voer een test uit met uitgeschakelde zaag en kijk hoe groot de
beschikbare ruimte is. Zet de parallelgeleiding op een zo klein
mogelijke afstand van het zaagblad, zonder de op- en neerwaartse
beweging van de zaagarm te belemmeren. Zo wordt het werkstuk
optimaal gesteund.
• Hoewel deze zaagmachine geschikt is voor het zagen van hout en
veel niet ijzerhoudende metalen, hebben deze bedieningsinstructies
alleen betrekking op het zagen van hout. Dezelfde instructies gelden
echter ook voor andere materialen. Zaag met deze zaagmachine
geen ijzer, staal, vezelcement of metselwerk!
• Draai de vleugelmoer (76) aan om de parallelgeleiding vast te
zetten.
• Gebruik altijd de sleufplaat. Gebruik de machine niet als de sleuf
breder is dan 10 mm.
AFSCHUINVERGRENDELING DEBLOKKEREN (FIG. K)
De afschuinvergrendeling vergrendelt het zaagblad in de verticale
stand of in een hoek van 45°. De afschuinvergrendeling kan worden
gedeblokkeerd, zodat hoeken van 2° rechts tot 48° links kunnen
worden ingesteld.
• Ontgrendel voor de tussenliggende hoeken de zaagkop en
draai deze iets naar links. Trek daarna de deblokkeerknop van
de afschuinvergrendeling (27) uit en draai deze in de stand
deblokkeren (62). De deblokkeerknop klikt automatisch vast.
• Stel de gewenste afschuinhoek in en vergrendel de zaagkop.
• Draai de deblokkeerknop van de afschuinvergrendeling (27) terug in
de afschuinvergrendeling (61) om te beëindigen.
In- en uitschakelen (Fig. M)
De aan/uit-schakelaar is voorzien van een gat (65) om een hangslot
door te steken om de machine uit bedrijf te vergrendelen.
• Druk de aan/uit-schakelaar (1) in om de machine in te schakelen.
• Stop de machine door de schakelaar los te laten.
Variabele snelheid instellen (Fig. M)
DW712
Het stelwiel voor elektronische snelheidsregeling (19) kan worden
gebruikt om vooraf de maximum snelheid in te stellen.
AFSCHUINHOEK CONTROLEREN EN AANPASSEN (FIG. A1, A2 EN I5)
• Draai het stelwiel voor de snelheidsregeling (19) naar de gewenste
waarde, aangegeven met een nummer.
• Zorg ervoor dat de deblokkeerknop (27) zich in de afschuinpositie
bevindt.
• Gebruik een hoog toerental voor het zagen van zachte materialen
zoals hout. Gebruik een laag toerental voor het zagen van metaal.
• Maak de vergrendelknop van de linker parallelgeleiding (29) los en
schuif het bovenste deel van de parallelgeleiding zo ver mogelijk
naar links.
Het werkstuk vastklemmen (Fig. V)
• Maak de afschuinklemhendel (11) los en beweeg de zaagkop naar
links. Dit is de afschuininstelling van 45º.
WAARSCHUWING: Een werkstuk dat voor een zaagsnede
is vastgeklemd, uitgebalanceerd en bevestigd, kan uit
balans raken wanneer de zaagsnede is voltooid. Een nietuitgebalanceerde belasting kan de zaag of alles waar de
zaag op is bevestigd, zoals een tafel of een werkbank, doen
kantelen. Ondersteun, wanneer u een zaagsnede maakt die
het werkstuk uit de balans kan brengen, het werkstuk goed
en zorg ervoor dat de zaag stevig met bouten is vastgezet
op een stabiel oppervlak. Persoonlijk letsel kan het
gevolg zijn.
WAARSCHUWING: De klemvoet moet steeds boven de
grondplaat van de zaag vastgeklemd blijven, wanneer de
klem wordt gebruikt. Klem het werkstuk altijd vast op de
grondplaat van de zaag – niet op een andere onderdeel van
het werkgebied. Controleer dat de klemvoet niet op de rand
van de grondplaat van der zaag is geklemd.
VOORZICHTIG: Zorg er met behulp van een werkklem
altijd voor dat u de controle behoudt en beperk zo het risico
van persoonlijk letsel en beschadiging van het werkstuk.
• Als aanpassing nodig is, ga dan als volgt te werk:
• Verstel de aanslagschroef (9) totdat de wijzer (58) 45º aangeeft.
RAILGELEIDING INSTELLEN (FIG. L)
• Controleer de rails regelmatig op speling.
• Draai de instelschroef (64) geleidelijk rechtsom om de speling te
verminderen terwijl de zaagkop naar voren en achteren wordt
geschoven.
BEDIENING
Gebruiksaanwijzing
WAARSCHUWING: Neem altijd de veiligheidsinstructies en
van toepassing zijnde voorschriften in acht.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing
maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/
installeert. Het onbedoeld opstarten kan letsel
veroorzaken.
Gebruik de materiaalklem (20) die bij uw zaag wordt geleverd. De linkse
en rechtse langsgeleiding schuiven langs en kunnen helpen bij het
vastklemmen. Andere hulpmiddelen zoals veerklemmen, lijmklemmen of
klemschroeven kunnen waarschijnlijk goed van pas komen bij materiaal
van bepaalde afmetingen en vormen
We willen gebruikers in het Verenigd Koninkrijk graag wijzen op de
“woodworking machinesregulations 1974” (houtbewerkingsvoorschriften
voor apparatuur 1974) en alle hieropvolgende wijzigingen.
Het is belangrijk dat de machine wordt geplaatst overeenkomstig uw
ergonomische condities waar het betreft hoogte en stabiliteit van het
werkblad. De plaats van de machine moet zo worden gekozen dat
de gebruiker een goed overzicht heeft en voldoende ruimte rond de
machine heeft voor het zonder enige beperkingen werken met het
werkstuk.
68
KLEM PLAATSEN
1.Steek de klem in het gat achter de langsgeleiding. De klem moet
naar de achterzijde van de verstekzaag wijzen. De groef op
de klemstang moet geheel in de grondplaat worden gestoken.
Controleer dat deze groef volledig in de grondplaat van de
verstekzaag is gestoken. Als de groef zichtbaar is, zit de klem niet
goed vast.
NEDERLANDS
2.Draai de klem 180° naar de voorzijde van de verstekzaag.
3.Draai de knop los zodat u de klem omhoog en omlaag kunt
aanpassen, stel vervolgens de klem nauwkeurig af op het werkstuk
door middel van de fijnafstellingsknop.
OPMERKING: Plaats de klem op de tegenovergestelde zijde van
de grondplaat bij het schuin afzagen. PROBEER ALTIJD EERST
ZAAGSNEDEN UIT (ZAAG UITGESCHAKELD) VOORDAT U ZE
UITVOERT, ZODAT U HET PAD VAN HET ZAAGBLAD KUNT
CONTROLEREN. CONTROLEER DAT DE KLEM NIET DE WERKING
VAN DE ZAAG OF DE BESCHERMKAP VERHINDERT.
Basis zaagsneden
VERTICALE RECHTE AFKORTSNEDE (FIG. A1, A2 EN N)
• Maak de verstekhendel (4) los en druk de verstekgrendel (5) in om
de verstekarm vrij te geven.
• Zet de verstekgrendel in de 0°-positie en zet de verstekhendel vast.
• Leg het te zagen hout tegen de parallelgeleiding (3 en 7).
• Pak de bedieningshendel (18) vast en druk op de
zaagkopontgrendeling (17) om de zaagkop vrij te geven. Druk op
de aan/uit-schakelaar (1) om de motor in te schakelen.
• Druk de zaagkop naar beneden om door het hout te zagen. Het
zaagblad gaat in de sleuf van de sleufplaat (31).
• Laat na het zagen de schakelaar los en wacht tot het zaagblad
volledig tot stilstand is gekomen voordat u de zaagkop laat
terugkeren naar zijn bovenste ruststand.
SCHUIFZAAGSNEDE (FIG. O)
Met behulp van de geleiderails is het mogelijk om, gebruik makend van
een voor-, neer- en achterwaartse schuifbeweging, grotere werkstukken
van 50 x 100 mm tot 500 x 1000 mm te zagen.
• Zet de vergrendelknop van de geleiderails (13) vrij.
• Trek de zaagkop naar u toe en schakel de machine in.
• Laat het zaagblad in het werkstuk zakken en duw de zaagkop
terug om de zaagsnede te voltooien.
• Ga te werk zoals hierboven beschreven.
WAARSCHUWING:
• Maak geen schuifzaagsneden bij werkstukken die kleiner
zijn dan 50 x 100 mm.
• Vergeet niet om de zaagkop in de achterste positie te
vergrendelen als de werkzaamheden zijn voltooid.
VERTICAAL ZAGEN MET VERSTEK (FIG. A1, P)
• Maak de verstekhendel (4) los en druk de verstekgrendel (5) in
om de verstekarm vrij te geven. Beweeg de zaagarm naar links of
rechts om de gewenste hoek in te stellen.
• De vaste verstekgrendelposities zijn 10°, 15°, 22,5°, 31,62° en
45°, zowel links als rechts, en 60° links en 50° rechts. Houd voor
tussenliggende hoeken de zaagkop stevig vast en zet hem vast
door de verstekhendel vast te zetten.
• Zorg er voor het zagen altijd voor dat de verstekhendel is
vastgezet.
• Ga verder zoals beschreven voor de verticale rechte afkortsnede.
WAARSCHUWING: Als een stuk hout met een
beschadigde kant wordt gezaagd, leg het hout dan zo
tegen de zaag, dat de beschadigde kant zich aan de kant
met de grootste hoek t.o.v. de parallelgeleiding bevindt;
d.w.z. bij zagen met verstek naar links de beschadiging
links, bij zagen met verstek naar rechts de beschadiging
rechts.
AFSCHUINEN (FIG. A1, A2 EN Q)
De afschuinhoek kan worden ingesteld tussen 48° naar links en 2° naar
rechts. Hierbij kan de verstekarm tussen 0° en maximaal 45° naar links
of naar rechts worden ingesteld.
• Maak de vergrendelknop van de linker parallelgeleiding (29) los
en schuif het bovenste deel van de parallelgeleiding (3) zo ver
mogelijk naar links. Draai de afschuinklemhendel (11) los en stel de
afschuinhoek op de gewenste waarde in.
• Zet de afschuinklemhendel (11) stevig vast.
Kwaliteit van de zaagsnede
Hoe glad een zaagsnede is, hangt altijd af van een aantal variabelen,
zoals het te zagen materiaal. Als optimale zaagsneden nodig zijn,
bijvoorbeeld voor het maken van lijsten en ander precisiewerk, gebruik
dan een scherp zaagblad (60 tanden, hardmetaal) en een lagere,
gelijkmatige zaagsnelheid om het gewenste resultaat te bereiken.
WAARSCHUWING: Zorg er voor dat het materiaal tijdens
het zagen niet wegschuift; maak het stevig vast. Laat de
zaagarm pas omhoogkomen als het zaagblad volledig tot
stilstand is gekomen. Als aan de achterkant toch kleine
splinters ontstaan, plak dan een stuk crêpeplakband op
de plaats waar de zaagsnede zal worden gemaakt. Zaag
door het crêpeplakband en verwijder het voorzichtig na het
zagen.
Plaatsen van het lichaam en de handen
Het op de juiste manier plaatsen van het lichaam en de handen maakt
het zagen gemakkelijker, nauwkeuriger en veiliger.
• Plaats uw handen nooit in de buurt van de zaagsnede.
• Plaats uw handen op minimaal 150 mm van het zaagblad.
• Houd het werkstuk tijdens het zagen stevig tegen de tafel en
de parallelgeleiding. Houd uw handen op hun plaats totdat de
schakelaar is losgelaten en het zaagblad volledig tot stilstand is
gekomen.
• Voer altijd een test uit (met uitgeschakelde zaag) om de baan van
het zaagblad te kunnen controleren.
• Plaats uw handen niet kruiselings.
• Sta stevig met beide voeten op de grond en zorg voor een goed
evenwicht.
• Volg de bewegingen van de zaagarm als u hem naar links en rechts
beweegt.
• Kijk bij het volgen van een potloodlijn door de openingen in de
beschermkappen.
LIJSTEN, DOZEN EN ANDERE RECHTHOEKIGE OBJECTEN ZAGEN (FIG. R1 EN R2)
VERSTEKLIJSTEN EN ANDERE LIJSTEN
Oefen met een paar eenvoudige projecten, totdat u uw zaag ‘aanvoelt’.
Uw zaag is een perfect gereedschap voor het zagen van verstekhoeken
zoals die in fig. R1. De afgebeelde verbinding kan naar keuze worden
gemaakt door middel van afschuin- of verstekinstelling.
- Door middel van afschuininstelling
De afschuinhoek voor de beide planken wordt ingesteld op 45°, zodat
er een hoek van 90° wordt gevormd. De verstekarm wordt vastgezet in
de nulstand. Het hout wordt met de brede, vlakke kant tegen de tafel
en de smalle kant tegen de parallelgeleiding gelegd.
- Door middel van verstekinstelling
Dezelfde zaagsnede kan worden gemaakt door links en rechts met
verstek te zagen, met de brede kant tegen de parallelgeleiding. De twee
schetsen (Fig. R1 en R2) gelden alleen voor rechthoekige objecten.
Als het aantal kanten verandert, veranderen ook de verstek- en
afschuinhoeken. Onderstaand overzicht geeft de juiste hoeken voor
een groot aantal verschillende vormen. Er wordt aangenomen dat alle
zijden even lang zijn. Als de door u gewenste vorm niet in het overzicht
voorkomt, deel dan 180° door het aantal zijden om de verstek- of
afschuinhoek te bepalen.
Aantal zijden
Verstek- of afschuinhoek
4
45°
5
36°
6
30°
7
25,7°
8
22,5°
9
20°
10
18°
DUBBELE VERSTEKSNEDE (FIG. S1 EN S2)
Voor het zagen van lijsten of dozen met schuine kanten zoals in fig. S1
wordt een combinatie van verstek- (Fig. R2) en afschuinhoek (Fig. R1)
gebruikt.
• Ga verder zoals beschreven voor de verticale rechte afkortsnede.
69
NE D E R LA ND S
WAARSCHUWING: Als de zaaghoek telkens verschillend
is, zorg er dan voor dat de afschuinklemhendel en de
verstekhendel stevig vastgezet zijn. De hendels moeten na
elke verandering van de verstek- en afschuinhoek worden
vastgezet.
• De onderstaande grafiek helpt u bij het kiezen van de juiste
afschuin- en verstekinstellingen voor een aantal gebruikelijke
hoeken. U gebruikt de grafiek door de gewenste hoek “A” (Fig. S2)
voor uw project te kiezen en deze hoek op de juiste curve in de
grafiek te vinden. Ga van dat punt recht naar beneden om de juiste
afschuinhoek te vinden en recht naar links of rechts om de juiste
verstekhoek te vinden.
Plafondsierlijsten zagen
Het zagen van plafondsierlijsten wordt uitgevoerd onder een
gecombineerde verstek- en afschuinhoek. Voor het verkrijgen van
uiterste nauwkeurigheid heeft uw zaag vooringestelde hoekposities op
31,62° verstek en 33,85° afschuining. Deze instellingen zijn geschikt
voor standaard plafondsierlijsten met een hoek van 52° aan de
bovenkant en een hoek van 38° aan de onderkant.
• Maak testzaagsneden op afvalmateriaal voordat u de definitieve
zaagsneden maakt.
• Er wordt steeds gezaagd onder een afschuinhoek naar links met
de achterkant van de lijst tegen het onderstel.
10
20
25
30
35
40
45
VIERZIJDIGE
SQUARE DOOS
BOX
65
70
80
15
75
5
85
0
40
50
55
60
40
35
45
35
6-KANTIGE
DOOS
6 SIDED BOX
30
65
75
30
35
70
80
85
30
40
25
50
25
45
65
20
55
35
50
45
15
15
30
40
15
25
35
30
8-KANTIGE
8 SIDED
BOX
10
20
40
60
70
80
20
75
85
55
60
25
20
25
DOOS
15
10
5
5
5
10
15
20
5
5
10
0
10
15
20
5
10
HOEK VANANGLE
ZIJKANT
VANOF
DEBOX
DOOS
(HOEK “A”)
OF SIDE
(ANGLE"A")
STEL DEZESET
VERSTEKZAAGHOEK
DE ZAAG IN
THIS MITER ANGLE ONOP
SAW
BINNENHOEK
45
25
30
35
40
STEL DEZE SET
SCHUINE
HOEK
OP DE
THIS BEVEL
ANGLE
ONZAAG
SAW IN
45
• Stel de zaag in op de voorgeschreven hoeken en maak enkele
proefsneden.
• Oefen met het in elkaar zetten van de gezaagde delen.
• Voorbeeld: Maak een vierzijdige doos met buitenhoeken van 25°
(hoek ‘A’) (Fig. S2) en gebruik de bovenste boog rechts. Zoek 25°
op de boogschaal. Volg de horizontale snijlijn naar beide zijden om
de instelling van de verstekhoek van de zaag (23°) te verkrijgen.
Volg op dezelfde manier de verticale snijlijn naar beneden of
naar boven voor het instellen van de afschuinhoek van de zaag
(40°). Maak steeds enkele proeven met stukjes afvalhout om de
instellingen te controleren.
Basislijsten zagen
Het zagen van basislijsten wordt uitgevoerd onder een afschuinhoek
van 45°.
• Voer voor het zagen altijd een test uit met uitgeschakelde zaag.
• Er wordt steeds gezaagd met de achterkant van de lijst vlak op de
zaag liggend.
BINNENHOEK
Links
• Leg de lijst met de bovenkant van de lijst tegen de parallelgeleiding.
• Bewaar het deel links van de zaagsnede.
Rechts
Links
• Bovenkant van de lijst tegen de parallelgeleiding.
• Verstekhoek naar rechts.
• Bewaar het deel links van de zaagsnede.
Rechts
• Onderkant van de lijst tegen de parallelgeleiding.
• Verstekhoek naar links.
• Bewaar het deel links van de zaagsnede.
BUITENHOEK
Links
• Onderkant van de lijst tegen de parallelgeleiding.
• Verstekhoek naar links.
• Bewaar het deel links van de zaagsnede.
Rechts
• Bovenkant van de lijst tegen de parallelgeleiding.
• Verstekhoek naar rechts.
• Bewaar het deel rechts van de zaagsnede.
GROEVEN MAKEN (FIG. T)
Uw zaag is voorzien van een groefaanslag (12) en een instelknop voor
de groefdiepte (15) om groeven te kunnen maken.
• Wip de groefaanslag (12) naar de voorkant van de zaag.
• Stel de instelknop voor de groefdiepte (15) in. Het kan nodig zijn
om eerst de borgmoer (66) los te draaien.
• Plaats een stuk afvalhout van ca. 5 cm tussen de parallelgeleiding
en het werkstuk om een rechte groef te maken.
STOFAFZUIGING (FIG. A2 EN A5)
De machine is voorzien van een stofafzuigpunt (24) waarop een
stofafvoerset (36) kan worden aangesloten (als optie leverbaar).
WAARSCHUWING! Sluit, wanneer dat maar mogelijk
is, een toestel voor stofafzuiging aan dat is ontworpen
in overeenstemming met de relevante voorschriften voor
stofemissie.
Breng een stofverzamelsysteem aan dat is ontworpen in
overeenstemming met de relevante voorschriften. De luchtsnelheid van
externe verbonden systemen dient 20 m/s ±2 m/s te zijn. De snelheid
dient te worden opgemeten in de verbindingsbuis op het punt waar
deze wordt verbonden, waarbij het werktuig wel is verbonden maar niet
aan staat.
KLEINE WERKSTUKKEN ZAGEN (FIG. J1)
• Bewaar het deel links van de zaagsnede.
Het bovenste deel van de van de linker parallelgeleiding (3) kan worden
ingesteld om maximale steun te bieden bij het zagen van kleine
werkstukken.
BUITENHOEK
• Plaats het zaagblad in de verticale stand.
Links
• Maak de kunststof knop (29) ten minste drie volledige slagen los.
• Leg de lijst met de onderkant van de lijst tegen de parallelgeleiding.
• Plaats de parallelgeleiding op een zo klein mogelijke afstand van
het zaagblad.
• Leg de lijst met de onderkant van de lijst tegen de parallelgeleiding.
• Bewaar het deel rechts van de zaagsnede.
Rechts
• Leg de lijst met de bovenkant van de lijst tegen de parallelgeleiding.
• Bewaar het deel rechts van de zaagsnede.
70
• Draai de knop stevig aan.
STEUN VOOR LANGE WERKSTUKKEN (FIG. A4)
• Zorg altijd voor ondersteuning bij lange werkstukken.
• Gebruik voor de beste resultaten de schraag (35) voor het
uitbreiden van de breedte van uw zaagtafel. (als optie verkrijgbaar
bij uw leverancier). Ondersteun lange werkstukken om te
voorkomen dat de uiteinden vallen. Gebruik middelen die hiervoor
geschikt zijn, zoals schragen.
NEDERLANDS
TRANSPORT (FIG. A6, B)
WAARSCHUWING: Til of draag de zaag nooit aan de
beschermkappen.
Om de machine eenvoudig te kunnen dragen, beschikt het onderstel
over een draaggreep. De draaggreep (zie fig. A6) is als optie leverbaar.
• Beweeg voor het transporteren van de zaag de zaagarm omlaag
en druk de vergrendelingsstift (14) naar binnen.
• Zet de vergrendelknop van de geleiderails vast terwijl de zaagkop
in de voorste positie staat. Vergrendel de verstekarm in de rechtse
verstekhoek en schuif de parallelgeleiding (3) helemaal naar binnen.
Zet de afschuinhendel (11) vast terwijl de zaagkop in de verticale
stand staat om de machine zo compact mogelijk te maken.
• Gebruik altijd de handvatten (30) zoals afgebeeld in fig. B om de
zaag te transporteren.
ONDERHOUD
Uw DeWALT-machine is ontworpen om gedurende lange tijd
probleemloos te functioneren met een minimum aan onderhoud. Een
juiste behandeling en regelmatige reiniging van de machine garanderen
een hoge levensduur.
WAARSCHUWING: Om het risico van letsel te
verminderen, moet u de unit uitzetten en de stekker
van de machine uit het stopcontact halen vóór de
installatie en verwijdering van toebehoren, vóór het
aanpassen of veranderen van instellingen of als u
reparaties uitvoert. Controleer of de triggerschakelaar
in de UIT-positie staat. Een toevallige activering kan
verwondingen veroorzaken.
Smering
Deze machine vereist geen extra smering. De lagers van de motor zijn
reeds van vet voorzien en waterdicht.
• Vermijd het gebruik van olie of vet, omdat hierdoor zaagsel en
spaanders kunnen vastkoeken en problemen kunnen ontstaan.
• Reinig de onderdelen waar zaagmeel en spaanders zich
verzamelen regelmatig met een droge borstel.
WAARSCHUWING: Reinig, om het risico op letsel te
verkleinen, regelmatig het stofverzamelsysteem.
SLEUFPLAAT REINIGEN EN ONDERHOUDEN (FIG. U)
Reinig regelmatig de ruimte onder de sleufplaat. Vervang de sleufplaat
als deze is versleten.
• Verwijder de schroeven (67) van de sleufplaat (31).
• Verwijder de sleufplaat en reinig de ruimte eronder.
• Plaats de onderdelen van de sleufplaat weer terug en schroef ze
vast.
• Draai de schroeven handvast aan.
• Ga als volgt te werk om de sleufplaat in te stellen:
• Trek de zaagkop naar beneden totdat het zaagblad net in de sleuf
valt.
• Stel de onderdelen van de sleufplaat in op the tanden van het
zaagblad.
• Draai de schroeven weer vast.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien accessoires die niet
door DeWALT zijn aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke accessoires met
dit gereedschap gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel te
verminderen dient u uitsluitend door DeWALT aanbevolen
accessoires met dit product te gebruiken.
ZAAGBLADEN
Gebruik ALTIJD zaagbladen van 216 mm met asgaten van 30 mm.
Nominale snelheid van het zaagblad moet ten minste 5500 TPM zijn.
Gebruik nooit zaagbladen met een kleinere of een grotere diameter.
Deze zullen nooit goed kunnen worden afgeschermd.
BESCHRIJVING VAN ZAAGBLADEN
TOEPASSING
DIAMETER
TANDEN
Zaagbladen voor de bouw(voor alle zaagtoepassingen)
Algemene toepassing
216 mm
48
Zaagbladen voor houtbewerking (geven gladde, schone
zaagsneden)
Fijne afkortzaagsneden
216 mm
60
Neem contact op met uw leverancier voor verdere informatie over de
geschikte accessoires.
Reiniging
Controleer vóór gebruik zorgvuldig de bovenste beschermkap van het
zaagblad, de beweegbare onderste beschermkap van het zaagblad en
ook de stofafzuigbuis om vast te stellen dat zij goed zullen functioneren.
Zorg ervoor dat spaanders, stof of een deel van het werkstuk niet
kunnen leiden tot blokkering van één van de functies.
Als delen van het werkstuk zijn vastgelopen tussen het zaagblad en de
beschermkappen, trek de stekker van het netsnoer van de machine
dan uit het stopcontact en volg de instructies die worden gegeven in
het hoofdstuk Het zaagblad monteren. Verwijder de vastgelopen
gedeelten en monteer het zaagblad opnieuw.
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof met droge lucht uit
de behuizing, aangezien vuil zich vaak zichtbaar opstapelt
in en rond de ventilatieopeningen. Draag goedgekeurde
oogbescherming en goedgekeurd stofmasker bij het
uitvoeren van deze procedure.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen of
andere ruwe chemicaliën voor het reinigen van de nietmetalen onderdelen van het werktuig. Deze chemicaliën
kunnen de materialen die in deze onderdelen gebruikt
worden, verzwakken. Gebruik een doek alleen bevochtigd
met water en zachte zeep. Laat nooit vloeistof in het
gereedschap lopen en dompel nooit enig deel van het
gereedschap onder in vloeistof.
WAARSCHUWING: Reinig, om het risico op letsel te
verkleinen, regelmatig de bovenzijde van de tafel.
Bescherming van het milieu
Gescheiden inzameling. Producten en batterijen die zijn
voorzien van dit symbool, mogen niet bij het normale
huishoudelijke afval worden weggegooid.
Producten en batterijen bevatten materialen die kunnen worden
teruggewonnen en gerecycled, zodat de vraag naar grondstoffen
afneemt. Recycle elektrische producten en batterijen volgens de lokale
voorschriften. Nadere informatie is beschikbaar op www.2helpU.com.
71
NO R S K
GJÆRSAG
DW712, DW712N
Gratulerer!
Du har valgt et verktøy fra DeWALT. Mangeårig erfaring, grundig
produktutvikling og nyskaping gjør DeWALT til en svært pålitelig partner
for profesjonelle brukere av elektriske verktøy.
Tekniske data
DW712
DW712N
QS
QS
Spenning
V230 230
Type
64
Utgangseffekt
W1600 1600
Strømforbruk (230V) A
8
8
Blad-diameter
mm216
216
Hull i blad
mm
30
30
Maks. bladtykkelse
mm
1,8
1,8
Blad-hastighetmin-13500–4600
5400
Maks tverrkappkapasitet ved 90°/90°
mm
300 x 70
300 x 70
Maks. gjæringssagekapasitet ved 45˚
mm
212
212
Maks. kuttedybde 90˚
mm
70
70
Maks. dybde på fasekryssaging 45°
mm
50
50
Gjæring (maks.-posisjoner)
venstre 50˚
50˚
høyre
60˚
60˚
Fasing (maks.-posisjoner)
venstre 48˚
48˚
høyre
2˚
2˚
0° gjæring
Resulterende bredde ved maks.
høyde 70 mm
mm
300
300
Resulterende høyde ved
maks. bredde 300 mm
mm
70
70
45° gjæring venstre
Resulterende bredde ved
maks. høyde 70 mm
mm
212
212
Resulterende høyde ved
maks. bredde 212 mm
mm
70
70
45° gjæring høyre
Resulterende bredde ved
maks. høyde 70 mm
mm
212
212
Resulterende høyde ved
maks. bredde 212 mm
mm
70
70
45° fasing venstre
Resulterende bredde ved
maks. høyde 50 mm
mm
300
300
Resulterende høyde ved
maks. bredde 300 mm
mm
50
50
31,62° gjæring, 33,85° fasing
Resulterende høyde ved
maks. bredde 254 mm
mm
65
65
Bladstoppetid
s
< 10
< 10
Støvoppsamlingseffektivitet
mg/m
< 2,0
< 2,0
Vekt
kg
21
21
Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN61029:
dB(A)
LPA(lydtrykksnivå)
LWA(lydeffektnivå)
dB(A)
K (usikkerhet for det angitte støynivå)
dB(A)
Verdi vibrasjonsutslipp ah =
Usikkerhet K =
72
m/s2
m/s2
91
104
2,9
91
104
2,9
2,1
1,5
2,1
1,5
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er blitt
målt iht. standardiserte tester gitt i EN61029, og kan brukes til å
sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til forberedende
vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet
brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør eller
er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene avvike.
Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør
også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller
når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte operatøren
mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like
verktøy og tilbehør, holde hendene varme, organisere
arbeidsmønster.
Sikringer
Europa
230 V verktøy
10 Ampere, nettspenning
MERK: Dette verktøyet er ment for tilkobling til et
strømforsyningssystem med maks tillatt systemimpedans Zmax på
0,28 Ω i grensesnittet (strømtilkoblingsboks) til brukerens nett.
Brukeren må sikre seg at dette verktøyet kun kobles til et strømsystem
som oppfyller kravet over. Om nødvendig skal operatøren spørre
strømleverandøren om systemimpedansen i grensesnittet.
Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for hvert signalkodeord.
Vennligst les håndboken og legg merke til disse symbolene.
FARE: Indikerer en overhengende farlig situasjon som vil
føre til død eller alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
ADVARSEL: Indikerer en potensielt farlig situasjon som
kan føre til død eller alvorlige personskader hvis den
ikke avverges.
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt farlig situasjon som
kan føre til små eller moderate personskader hvis den
ikke avverges.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til
personskader, men som kan føre til skader på utstyr
hvis den ikke unngås.
Betegner fare for elektrosjokk.
Betegner fare for brann.
EU-samsvarserklæring
MASKINERIDIREKTIV
GJÆRSAG
DW712, DW712N
DeWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under Tekniske
data er i samsvar med:
2006/42/EU, EN61029-1:2009 +A.11:2010, EN61029-2-11:2012
+A11:2013.
Disse produktene samsvarer også med direktiv 2014/30/EU og
2011/65/EU. For mer informasjon, vennligst kontakt DeWALT på
følgende adresser eller se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske filen og
fremsetter denne erklæringen på vegne av DeWALT.
NORSK
Markus Rompel
Teknisk direktør
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
20.04.2016
Sikkerhetsinstruksjoner
A
DVARSEL! Ved bruk av elektrisk verktøy bør
grunnleggende sikkerhetstiltak alltid bli fulgt for å redusere
risiko for brann, elektrisk støt og personlig skade
inkludert følgende.
Les alle disse instruksjonene før du forsøker å bruke dette produktet, og
ta vare på disse instruksjonene.
TA VARE PÅ DENNE MANUALEN FOR FREMTIDIG REFERENSE.
Generelle sikkerhetsregler
Hold kutteredskaper skarpe og rene for bedre og tryggere yteevne.
Følg instruksjonene for smøring og skifting av tilbehør. Inspiser
verktøyene periodisk, og, hvis de har skader, reparer dem på et
autorisert servicested. Hold alle håndtak og brytere tørre, rene og
frie for olje og fett.
15. Koble fra verktøyene.
Når de ikke er i bruk, før ettersyn og når tilbehør som blader, skjær
og kniver blir skiftet, koble verktøyene fra strømmen.
16.Fjern justerings- og skrunøkler.
Venn deg til å kontrollere at justeringsnøkler og skrunøkler blir fjernet
fra verktøyet før verktøyet blir tatt i bruk.
17. Unngå utilsiktet start.
Bær ikke verktøyet med en finger på bryteren. Vær sikker på at
verktøyet er i “av”-posisjon før det blir plugget i.
18. Bruk utendørs skjøteledninger.
Rotete områder og benker kan føre til skader.
Før bruk inspiserer du skjøteledningen og skifter den ut hvis den er
skadet. Når verktøyet blir brukt utendørs, bruk kun skjøteledninger
som er ment for utendørs bruk og som er riktig merket.
2.Ta hensyn til omgivelsene i arbeidsområdet.
19. Vær oppmerksom.
Utsett ikke verktøyet for regn. Bruk ikke verktøyet i fuktige eller våte
forhold. Hold arbeidsområdet godt opplyst (250–300 lux). Bruk
ikke verktøyet på steder hvor det er risiko for brann eller eksplosjon,
f.eks. i nærheten av antennelige væsker og gasser.
Følg med på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Operer ikke verktøyet
når du er trøtt eller er under påvirkning av rusmiddel eller alkohol.
1.Hold arbeidsområdet ryddig.
3.Beskytt deg mot elektrisk støt.
Unngå kroppskontakt med jordede flater (f.eks. rør, radiatorer,
komfyrer og kjøleskap). Når verktøyet blir brukt under ekstreme
forhold (f.eks. høy luftfuktighet, når filspon blir produsert osv.),
kan strømsikkerheten bli forbedret ved å sette inn en isolerende
omformer eller en (FI) jordfeilsbryter.
4.Hold andre personer borte.
La ikke personer, og særlig barn, som ikke er involverte i arbeidet,
røre verktøyet eller skjøteledningen og hold dem borte fra
arbeidsområdet.
5.Oppbevar verktøy som ikke er i bruk.
Når de ikke er i bruk, må verktøyene oppbevares på et tørt sted og
være trygt låst, utenfor barns rekkevidde.
6.Press ikke verktøyet.
Det vil utføre jobben bedre og tryggere i det tempoet det var ment
å operere i.
7.Bruk det riktige verktøyet.
20. Sjekk etter skadde deler.
Før bruk sjekker du verktøyet og nettkabelen nøye for å kontrollere
at det virker ordentlig og oppfyller sin tiltenkte funksjon. Sjekk
justering av bevegelige deler, festing av bevegelige deler, brukne
deler, montering og andre ting som kan påvirke driften. En
beskyttelsesplate eller annen del som er skadet, må repareres
ordentlig eller bli byttet ut på et autorisert servicesenter med
mindre annet er angitt i denne instruksjonsmanualen. Få defekte
brytere byttet ut på et autorisert servicesenter. Bruk ikke verktøyet
hvis bryteren ikke kan bli slått på og av. Prøv aldri selv å reparere
verktøyet.
ADVARSEL! Bruken av ekstrautstyr eller tilbehør eller bruk
av dette verktøyet sammen med annet enn det som er
anbefalt i denne instruksjonsmanualen, kan føre til risiko for
personskade.
21. Få verktøyet ditt reparert av en kvalifisert person.
Dette elekstriske verktøyet retter seg etter relevante
sikkerhetsforskrifter. Reparasjoner skal kun utføres av kvalifiserte
personer som bruker originale reservedeler, ellers kan det resultere i
vesentlig fare for brukeren.
Tving ikke små verktøy til å gjøre jobben tiltenkt et kraftigere
verktøy. Bruk ikke verktøy til oppgaver som de ikke er beregnet på,
bruk for eksempel ikke sirkelsager til å kutte grener på trær eller
tømmerstokker.
Ytterligere sikkerhetsforskrifter for gjæringssager
8.Kle deg riktig.
• Bruk ikke sagen til å skjære i andre materialer enn de som er
anbefalt av produsenten.
Bruk ikke løse klær eller smykker, da disse kan sette seg fast
i bevegelige deler. Sklifritt fottøy er å anbefale når du arbeider
utendørs. Ha på beskyttende hårklede til langt hår.
• Maskinen er utstyrt med en spesiell konfigurert strømledning som
kun kan bli byttet ut av produsenten eller en autorisert serviceagent.
• Ikke bruk maskinen uten beskyttelsen på plass, eller dersom
beskyttelsen ikke fungerer eller er dårlig vedlikeholdt.
9.Bruk beskyttende utstyr.
• Vær sikker på at armen er forsvarlig festet ved skråskårne kutt.
Bruk alltid vernebriller. Bruk ansikts- eller støvmaske hvis
arbeidesoperasjonene forårsaker støv eller flyvende partikler. Hvis
disse partiklene er veldig varme, bruk også et varmebestandig
forkle. Bruk alltid hørselsvern. Bruk alltid vernehjelm.
• Hold gulvområdet rundt maskinunderlaget godt vedlikeholdt og fritt
for løst materiale, f.eks. flis og avkutt.
10. Koble til støvsugingsutstyr.
• Bruk riktig slipte sagblader. Bruk kun sagblad der hastigheten
markert på bladet er tilsvarende eller mer enn hastigheten markert
på typeskiltet.
Hvis anordningene er ustyrt med kobling for støvsugings- og
oppsamlingsutstyr, kontroller at disse er tilkoblet og brukt riktig.
• Vær sikker på at alle låseknappene og klemmehåndtakene er
stramme før en operasjon blir satt igang.
11. Vær forsiktig med ledningen.
• Plasser ikke noen av hendene i bladområdet når sagen er koblet til
den elektriske strømkilden.
Rykk aldri i ledningen for å dra den ut av stikkontakten. Hold
ledningen på avstand fra varme, olje og skarpe kanter. Bær aldri
verktøyet i ledningen.
12. Beskytt arbeidet.
Hvor det er mulig, bruk klemmer eller en skruestikke for å feste
arbeidssstykket. Det er tryggere enn å bruke hånda di, og det frir
opp begge hendene til å operere verktøyet.
13. Len deg ikke for mye over.
Oppretthold fotfestet og balansen til enhver tid.
14. Vedlikehold verktøyene godt.
• Forsøk ikke brått å stoppe en maskin som er i gang, ved å presse
et redskap eller noe annet mot bladet, da alvorlige ulykker kan
oppstå.
• Før bruk av noe som helst ekstrautstyr, konsulter
instruksjonsmanualen. Uriktig bruk av et ekstrautstyr kan forårsake
skade.
• Bruk en holder eller hansker når du tar i et sagblad eller grovt
materiale.
• Kontroller at sagbladet er riktig montert før bruk.
• Kontroller at bladet roterer i riktig retning.
73
NO R S K
• Ikke bruk blader med større eller mindre diameter enn det som er
anbefalt. For riktig bladgrad, referer til tekniske data. Bruk kun
bladene som er spesifisert i denne manualen, som retter seg etter
EN 847-1.
• Vurder bruk av spesialdesignede støyreduksjonsblader.
• Ikke bruk HØYHASTIGHETS stålblad.
• Ikke bruk sprukkede eller skadede sagblader.
• Ikke bruk slipeskiver eller diamantskiver.
• Før kapping, pass på at maskinen står støtt.
• Dersom utstyrt med laser, ikke skift ut laseren med en av annen
type. Reparasjoner skal kun utføres av laserprodusenten eller en
autorisert reparatør.
• Rapporter feilen og merk verktøyet på passende måte for å unngå
at andre bruker det defekte verktøyet.
• Dersom sagbladet blokkeres på grunn av unormal skyvekraft ved
kutting, slå av verktøyet og koble fra strømforsyningen. Ta bort
arbeidsstykket og forsikre deg om at sagbladet løper fritt. Slå på
verktøyet og start en ny kapping med redusert skyvekraft.
• Ikke kutt lettmetall-legeringer, spesielt ikke magnesium.
• Velg et blad tilpasset materialet som skal skjæres.
• Når situasjonen tillater det, monter verktøyet på en benk ved hjelp
av bolter med diameter 8 mm og lengde 80 mm.
ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring med en
nominell strømverdi på 30mA eller mindre.
• Bruk aldri sagen din uten sagsnittplaten.
Øvrige farer
• Løft bladet opp fra sagsnittet på arbeidsstykket før bryteren blir
koblet ut.
Følgene farer er uløselig knyttet til bruken av sager:
• Ikke kil noe mot viften for å holde motorakselen.
• Bladbeskytteren på sagen din vil automatisk heve seg når armen
blir brakt ned; den vil senke seg over bladet når utløserhåndtaket
på hovedsperren (17) blir trykt på.
• Løft aldri bladbeskytteren manuelt med mindre sagen er koblet
fra. Bladbeskytteren kan løftes med hånd når det blir installert eller
fjernet sagblader eller når sagen blir inspisert.
• Sjekk med jevne mellomrom at motorluftsåpningene er rene og fri
for sagflis.
• Skift ut kappeskiven dersom den er slitt. Se den vedlagte listen av
reservedeler.
• Koble maskinen fra nettet før det utføres vedlikeholdsarbeid eller
når bladet skiftes.
• Utfør aldri renhold eller vedlikeholdsarbeid mens maskinen
fremdeles er i gang og hodet ikke er i hvileposisjon.
• Når mulig, monter alltid maskinen til en benk.
• Den fremre delen av beskytteren er spaltet slik at man kan se
mens man kutter. Selv om spaltene dramatisk reduserer flygende
partikler, er de åpninger i beskytteren slik at man bør ha på
vernebriller hele tiden mens man ser gjennom spaltene.
• Koble sagen til en støvsamleranordning når det skjæres i tre.
Vurder alltid faktorer som påvirker støvrisiko, som:
–type materiale som det skal arbeides på (sponplate produserer
mer støv enn tre);
– Skader som skyldes berøring av de roterende delene
Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser og bruker
sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan unngås. Disse er:
–Hørselsskader.
– Fare for ulykker i forbindelse med de ubeskyttede delene av det
roterende sagbladet.
– Fare for personskade når man skifter bladet.
– Fare for å klemme fingrene når man åpner beskyttelsene.
– Helsefarer som skyldes innånding av støv som oppstår ved saging
av tre, spesielt eik, bøk og MDF.
Følgende faktorer øker risikoen for pusteproblemer.
– Intet støvavsug tilkoblet ved saging av treverk.
– Utilstrekkelig støvavsug på grunn av urene avtrekksfiltere.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Bruk hørselvern.
Bruk vernebriller.
–hvor skarpt bladet er;
–riktig justering av sagbladet.
Bærepunkt
-–støvavsug med lufthastighet ikke under 20 m/s
Vær sikker på at uttrekking på stedet så vel som deksel, bafler og
sagflisrenner er riktig justert.
• Vennligst vær klar over følgende faktorer som påvirker
utsatthet for støy:
Hold hendene unna bladet.
Les anvisningene Utføre et skyvekutt.
–bruk sagblader som er konstruert for å redusere utstedt støy;
–bruk kun godt filte sagblader;
• Maskinvedlikehold bør foretas med jevne mellomrom;
• Skaff til veie passende normalt eller nært lys;
Les anvisningene Overstyre skråstopperne.
• Pass på at operatøren er skikkelig trent til bruk, justering og drift av
maskinen;
• Pass på at eventuelle mellomringer og spindelringer passer for
bruken, som angitt i denne håndboken.
• Ikke ta av noe avkapp eller andre deler av arbeidsstykket fra
kappeområdet mens verktøyet er i gang og sagehodet ikke er i
hvilestilling.
DATOKODE PLASSERING (FIG. A2)
Datokoden (32), som også inkluderer produksjonsåret, er trykket på
huset.
Eksempel:
• Ikke kapp arbeidsstykker som er under 200 mm.
• Uten ekstra støtte kan verktøyet bruke arbeidsstykker av maksimal
størrelse på:
– Høyde 70 mm, bredde 300 mm, lengde 500 mm
Produksjonsår
Pakkens innhold
– Lengre arbeidsstykker må støttes opp av et passende
ekstrabord, f.eks. DE7080. Klem alltid arbeidsstykket godt fast til
sagbordet.
Pakken inneholder:
• I tilfelle ulykke eller svikt i verktøyet, slå verktøyet straks av og koble
verktøyet fra strømforsyningen.
1 Sagblad
1 Materialklemme
74
2016 XX XX
1 Montert gjæringssag
1 Bladnøkkel
NORSK
1 Instruksjonshåndbok
• Kontroller skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha
inntruffet under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne håndboken
før bruk.
Beskrivelse (Fig. A1–A6)
ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del
av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn)
med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel
på erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn av en person
ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal aldri forlates alene med
dette produktet.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning. Kontroller
alltid at strømforsyningen samsvarer med spenningen på merkeskiltet.
A1
Ditt verktøy er dobbeltisolert i samsvar med EN61029;
det trengs derfor ikke noen jordledning.
1På/av-bryter
2 Bevegbar nedre beskyttelse
3 Gitter venstre side
4Gjæringsspak
5Gjæringslås
Ved utskifting av ledninger må verktøyet bare repareres av en autorisert
serviceagent eller av en kvalifisert elektriker.
Bruk av skjøteledning
7 Fast beskyttelse
Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en godkjent 3-leder
skjøteledning egnet for verktøyets strømforbruk (se Tekniske data).
Minimum størrelse på lederen er 1,5 mm2; maksimum lengde er 30 m.
8 Gitter høyre side
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en kabeltrommel.
9Faseposisjonsjusteringsstopp
Installasjon
6Gjæringsskala
10 Fasingsskala
11 Fasings-klemspak
12 Rillestopp
13 Skinnelåseknott
14 Utløser-nedepinne
PAKKE UT (FIG. B)
• Ta sagen forsiktig ut fra emballasjen.
• Frigjør skinnelåseknotten (13) og skyv sagbladhodet tilbake for å
låse det i bakre posisjon.
15 Rilledybdejusteringsknott
• Trykk ned driftshendelen (18) og trekk ut nedlåsingspinnen (14),
som vist.
16 Spindellåseknapp
• Slipp forsiktig trykket og la hodet heve seg helt opp.
17 Utløserspak
BENKMONTASJE (FIG. C)
18 Driftshendel
• Det er hull (40) i alle fire bena for montering på benk. Det er hull av
to ulike størrelser for bruk av ulike boltstørrelser. Bruk hvilket som
helst hull, det er ikke nødvendig å bruke begge. Bolter med en
diameter på 8 mm og lendge 80 mm anbefales. Fest alltid sagen
godt for å fohindre bevegelser. For å øke mobiliteten kan verktøyet
monteres på et stykke kryssfiner, tykkelse 12,5 mm eller mer, som
deretter kan klemmes fast på arbeidsbenken eller flyttes til andre
arbeidssteder og festes der.
19 Hastighetsstyringsskala (DW712)
A2
23 Øvre beskyttelse
24 Støvutløpsrør
25 Skinner
26 Bladnøkkel
27 Fasingstopp overstyringsknott
28 Vertikal posisjonsjusteringsstopp
29 Klemmeknott på venstre side av øvre beskyttelse
30 Håndforsenking
31 Sagplate
32 Datokode
TILLEGGSUTSTYR
A4
35 Fotstativ
A5
• Når du monter sagen på et finérstykke, forsikre deg om at
monteringsskruene ikke stikker fram på undersiden av treet.
Finéren må sitte plant på arbeidsunderlaget. Når du klemmer fast
sagen på et arbeidsunderlag, klem kun fast klembossene hvor
hullene for monteringsskruene er plassert. Fastklemming på et
annet sted vil virke inn på sagens korrekt funksjon.
• For å forhindre fastklemming og unøyaktighet, forsikre deg om at
monteringsoverflaten ikke er skakk eller ujevn på annen måte. Hvis
sagen rugger på overflaten, legg tynt materiale under en sagfot til
sagen står stødig på monteringsoverflaten.
MONTERING
36 Støvavtrekksett
A6
37 Bæresele
TILTENKT BRUK
ADVARSEL: For å redusere faren for personskader,
slå av enheten og koble verktøyet fra
strømforsyningen før du installerer eller tar av utstyr,
før justering eller skifte av oppsett, eller når du
foretar reparasjoner. Forsikre deg om at utløserbryteren
er i stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
Din DeWALT DW712 stikksag er designet for profesjonell kapping av
treverk, treprodukter og plast. Den utfører sagingen med enkel, nøyaktig
og trygg bruk ved tverrkutting, kanting og gjæring.
MONTERE SAGBLADET (FIG. A1, E1–E5)
• Trykk aldri inn knappen for sapindellås når bladet er i bruk
eller spinner fritt.
Denne enheten er designet for bruk med nominell bladdiameter på
216 mm, karbidtannet blad.
• Ikke bruk denne stikksagen til å kutte lettmetall-legeringer
og jernholdige metaller (som inneholder jern eller stål), eller
murverk eller fibersementprodukter.
• Trykk ned utløseren for hodelåsen (17) for å løsne nedre
beskyttelse (2), løft deretter den nedre beskyttelsen så langt
det går.
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av antennelige væsker eller
gasser.
Denne stikksagen er et profesjonelt verktøy.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne operatører
trenger tilsyn når de bruker dette verktøyet.
ADVARSEL! Ikke bruk verktøyet for andre formål enn
beskrevet.
1.Mens du holder den nedre beskyttelsen i løftet posisjon ved
hjelp av bekyttelsens brakettskrue (43), trykk ned knappen for
spindellåsen (16) med en hånd, og bruk den vedlagte bladnøkkelen
(26) med andre hånden for å løsne den venstre-gjengede
låseskruen for bladet (45) ved å skru med klokka.
75
NO R S K
ADVARSEL! For å bruke spindellåsen, trykk knappen som
vist og roter spindelen for hånd til du føler at den går i lås.
Fortsett å holde låseknappen inne for å hindre at spindelen roterer.
2.Ta av låseskruen for bladet (45) og den utvendige skaftkragen (46).
3.Installer sagbladet (47) på skulderen (48) som sitter direkte mot den
innvendige skaftkragen (49), pass på at tennene på nedre kant av
bladet peker mot bakenden av sagen (bort fra operatøren).
4.Skift den ytre skaftkragen (46).
5.Stram låseskruen for bladet (45) forsiktig ved å vri mot klokka,
mens du holder spindellåsen inne med den andre hånden.
ADVARSEL! Pass på at bladet alltid bare skiftes på den
beskrevne måten. Bruk kun sagbald som spesifisert under
Tekniske data; kat. nr.: DT4320 anbefales.
Justeringer
ADVARSEL: For å redusere faren for personskader,
slå av enheten og koble verktøyet fra
strømforsyningen før du installerer eller tar av utstyr,
før justering eller skifte av oppsett, eller når du
foretar reparasjoner. Forsikre deg om at utløserbryteren
er i stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
Din gjæringssag ble justert nøyaktig fra fabrikken. Hvis man må justere
på grunn av forsendelse eller håndtering eller av andre grunner, følg
trinnene nedenfor for å justere sagen din. Når man har utført disse
justeringene, skal de holde seg nøyaktige.
SJEKKE OG JUSTERE BLADET I FORHOLD TIL BESKYTTELSEN (FIG. F1–F4)
• Frigjør gjæringsspaken (4) og trykk ned gjæringslåsen (5) for å
frigjøre gjæringsarmen (50).
• Sving gjæringsarmen til låset står i posisjonen for 0° gjæring. Ikke
stram spaken.
• Trekk ned hodet til bladet akkurat kommer inn i sagkuttet (51).
• Plasser en vinkel (52) mot venstre side (3) av beskyttelsen og bladet
(47) (Fig. F3).
ADVARSEL: Berør ikke spissene til bladets tenner med
vinkelen.
• Hvis det er nødvendig med justering, gå fram som følger:
• Løsne skruene (53) og beveg skala/gjæringsarm-enheten til høyre
eller venstre til bladet er i 90° i forhold til beskyttelsesanlegget, målt
med vinkelen.
• Stram til skruene (53) igjen. Ikke bry deg om målingen av
gjæringsviseren på dette tidspunktet.
JUSTERE GJÆRINGSVISEREN (FIG. F1, F2 OG G)
• Frigjør gjæringsspaken (4) og trykk ned gjæringslåsen (5) for å
frigjøre gjæringsarmen (50).
• Plasser en fast vinkel (52) på bordet og opp mot bladet (47)
(Fig. I2).
ADVARSEL: Berør ikke spissene til bladets tenner med
vinkelen.
• Hvis det er nødvendig med justering, gå fram som følger:
• Løsne fasings-klemspaken (11) og vri den vertikale
posisjonsjusterings-stoppskruen (28) inn eller ut til bladet står 90° i
forhold til bordet målt med vinkelen.
• Hvis fasingsviseren (58) ikke indikerer null på fasingsskalaen (10),
løsne skruen (59) som fester viseren og beveg den etter behov.
JUSTERE BESKYTTELSESGITTERET (FIG. J1, J2)
Den øvre delen av venstre side av beskyttelsen kan justeres for å gi
klaring, la sagen fase til full 48° venstre. Justere venstre beskyttelse (3):
• Løsne plastknotten (29) og skyv beskyttelsen til venstre.
• Utfør en tørrkjøring med sagen slått av og se etter klaring. Juster
beskyttelsen slik at den kommer så nært bladet som praktisk mulig
for å gi maksimum støtte til arbeidsstykket, uten at den forstyrrer
opp- og nedbevegelsen til armen.
• Trekk godt til knotten.
ADVARSEL: Føringssporet (60) kan bli tilstoppet med
sagflis. Bruk en pinne eller trykkluft med lavt trykk til å
rengjøre føringssporet.
Den bevegelige delen av høyre side av beskyttelsen kan justeres for å
gi maksimum støtte til arbeidsstykket nært bladet, mens den lar sagen
fase til full 45° venstre. Glideavstanden begrenses med stoppere i
begge retningene.
Justere venstre beskyttelse (8):
• Løsne vingemutteren (76) for å frigjøre beskyttelsen (8).
• Skyv beskyttelsen til venstre.
• Utfør en tørrkjøring med sagen slått av og se etter klaring. Juster
beskyttelsen slik at den kommer så nært bladet som praktisk mulig
for å gi maksimum støtte til arbeidsstykket, uten at den forstyrrer
opp- og nedbevegelsen til armen.
• Trekk til vingemutteren (76) for å feste beskyttelsen på plass.
OVERSTYRE FASINGSTOPPENE (FIG. K)
Fasingstoppene gjør det enklere å stille sagbladet i vertikal stilling og
i 45° fasingsposisjon. Ved å overstyre fasingstoppene, kan du oppnå
fasingsvinkler fra 2° høyre til 48° venstre.
• For å overstyre fasingstoppene,må du først frigjøre saghodet og
skyve det litt til venstre, deretter trekke ut overstyringsknotten (27)
og vri den til overstyringsposisjonen (62). Overstyringsknotten
klikker automatisk på plass.
• Sett den ønskede fasingsvinkelen og fest hodet i denne posisjonen.
• For å avslutte overstyringen, vrir du overstyringsknotten (27) tilbake
til fasingstopposisjonen (61).
SJEKKE OG JUSTERE FASINGSVINKEL (FIG. A1, A2 OG I5)
• Flytt gjæringsarmen for å stille gjæringsviseren (54) i nullstilling, som
vist i fig. G.
• Forsikre deg om at overstyringsknotten (27) er plassert i
fasingstopposisjonen.
• Med gjæringsspaken løs lar du gjæringslåsen smette på plass
samtidig som du roterer gjæringsarmen forbi null.
• Løsne klemmeknotten (29) på venstre sidegitter, og skyv den øvre
delen av venstre sidegitter mot venstre så langt det går.
• Følg med viseren (54) og gjæringsskalaen (6). Hvis viseren ikke
indikerer nøyaktig null, løsner du skruen (55), flytter viseren for å
lese 0° og trekker til skruen.
• Løsne fasings-klemspaken (11) og beveg saghodet mot venstre.
Dette er 45° fasingsposisjon.
GJÆRINGSLÅS/SPERRESTANGJUSTERING (FIG. H)
• Vri stoppeskruen (9) inn eller ut etter behov til viseren (58)
indikerer 45°.
Dersom sokkelen på sagen kan flyttes mens gjæringsspaken (4) er låst,
må gjæringslåsen/sperrestangen (56) justeres.
• Låse opp gjæringsspaken (4).
• Stram gjæringslåsen/sperrestangen (56) ved hjelp av en skrutrekker
(57). Løsne deretter stangen en kvart omdreining.
• Kontroller at bordet ikke beveger seg når spaken (4) er låst på en
tilfeldig (ikke forhåndsinnstilt) vinkel.
SJEKKE OG JUSTERE BLADET I FORHOLD TIL BORDET (FIG. I1–I4)
• Løsne fasings-klemspaken (11).
• Press saghodet mot høyre for å forsikre deg om at det er helt
vertikalt, og trekk til fasings-klemspaken.
• Trekk ned hodet til bladet akkurat kommer inn i sagkuttet (51).
76
• Hvis det er nødvendig med justering, gå fram som følger:
JUSTERING AV FØRINGSSKINNE (FIG. L)
• Kontroller skinnene regelmessig for klaring.
• For å redusere klaringen, roterer du gradvis justeringsskruen (64)
med urviseren mens du skyver saghodet fram og tilbake.
DRIFT
Instruksjoner for bruk
ADVARSEL: Observer alltid sikkerhetsinstruksjonene og
gjeldende forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble det fra
strømkilden før du foretar eventuelle justeringer
NORSK
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør. En
utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Oppmerksomheten til brukere i Storbritannia blir rettet mot
“maskinreguleringer for trearbeid 1974” og alle påfølgende tilføyelser.
Pass på at verktøyet er plassert så deT sikrer ergonomiske forhold
når det gjelder bordhøyde og stabilitet. Verktøyet skal plasseres slik at
operatøren har en god oversikt og nok fri plass rundt verktøyet, slik at
arbeidsstykket kan håndteres uten hinder.
3.Løsne knotten for å justere klemmen opp eller ned, og bruk
finjusteringsknappen for å klemme fast arbeidsstykket.
MERK: Plasser klemmen på motsatt side av basisen ved skråsaging.
GJØR ALLTID EN TEST (UTEN STRØM) FØR ET VIRKELIG KUTT, SLIK
AT DU KAN SJEKKE BLADETS RUTE. SIKRE AT KLEMMEN IKKE
KOMMER I VEIEN FOR FUNKSJONEN AV SAGEN ELLER ANLEGGET.
Grunnleggende sagsnitt
For å redusere effekten av vibrasjoner, pass på at omgivelsene ikke er
for kalde, at verktøy og tilbehør er godt vedlikeholdt og at arbeidsstykket
størrelse er passende for dette verktøyet.
VERTIKAL RETT TVERRSAGING (FIG. A1, A2 OG N)
Før bruk
• Plasser trestykket som skal sages mot beskyttelsen (3 og 7).
• Monter egnet sagblad. Bruk ikke sagblad som er svært slitte.
Verktøyets maksimale rotasjonshastighet må ikke overskride den til
sagbladet.
• Ta tak i driftshendelen (18) og trykk utløserspaken (17) for å løsne
hodet. Trykk utløserbryteren (1) for å starte motoren.
• Forsøk ikke å sage svært små stykker.
• La bladet sage fritt. Bruk ikke krefter.
• La motoren oppnå full hastighet før saging.
• Forsikre deg om at alle låseknotter og klemspaker er trukket til.
• Fest arbeidsstykket.
• Selv om denne sagen kan sage tre og mange ikkeferrøse
materialer, gjelder denne bruksanvisningen kun saging av tre.
Samme retningslinjer gjelder andre materialer. Sag ikke ferrøse
materialer (jern og stål), fibersement eller murverk med denne
sagen!
• Forsikre deg om at du bruker sagplaten. Bruk ikke maskinen hvis
sagsnittsporet er bredere enn 10 mm.
Slå på og av (Fig. M)
Det er ett hull (65) i utløseren for å kunne sette inn et hengelås på
verktøyet.
• For å bruke verktøyet, trykk på/av-bryteren (1).
• For å stoppe verktøyet, slipp bryteren.
Stille den variable hastigheten (Fig. M)
DW712
Hastighetsstyringsskalaknappen (19) kan brukes for forhåndsinnstilling
av nødvendig hastighetsområde.
• Vri skalaknappen (19) til ønsket område, som indikeres av et tall.
• Frigjør gjæringsspaken (4) og trykk ned gjæringslåsen (5).
• Sett inn gjæringslåsen i posisjonen 0° og stram gjæringsspaken.
• Trykk ned hodet og la bladet sage gjennom treverket og gå inn i
sagplaten (31) av plast.
• Etter å ha fullført sagkuttet, løsne bryteren og vent til sagbladet
stopper helt før du returnerer hodet til øvre hvilestilling.
UTFØRE ET SKYVEKUTT (FIG. O)
Føringsskinnen gjør det mulig å kutte større arbeidsstykker fra
50 x 100 mm opptil 500 x 1000 mm med en ut-ned-bak
glidebevegelse.
• Frigjør skinnelåseknotten (13).
• Trekk saghodet mot deg og slå på verktøyet.
• Senk sagbladet inn i arbeidsstykket og skyv hodet tilbake for å
fullføre kuttet.
• Fortsett som beskrevet ovenfor.
ADVARSEL:
• Ikke utfør skyvekutt på arbeidsstykker som er mindre enn 50 x 100 mm.
• Husk å låse saghodet i bakre posisjon når skyvekutt er
fullført.
VERTIKAL GJÆRINGS-KRYSSAGING (FIG. A1, P)
• Frigjør gjæringsspaken (4) og trykk ned gjæringslåsen (5). Beveg
armen mot venstre eller høyre til ønsket vinkel.
• Gjæringslåsen vil låse automatisk ved 10°, 15°, 22,5°, 31,62°, 45°
både mot venstre og høyre, og ved 50° venstre og 60° høyre. Hvis
noen mellomliggende vinkler er nødvendig, hold hodet fast og lås
ved å stramme gjæringsspaken.
• Bruk høye hastigheter for saging av myke materialer som tre. Bruk
lave hastigheter for saging av metall.
• Forsikre deg alltid om at gjæringsspaken er skikkelig låst før saging.
Feste av arbeidsstykket (Fig. V)
ADVARSEL: Et fastklemt, balansert og sikret arbeidsstykke
kan bli ubalansert etter at et kutt er utført. En ubalansert
belastning kan tippe sagen eller det som sagen er festet
til, så som et bord eller arbeidsbenk. Når du gjør et kutt
som kan føre til ubalanse, støtt opp arbeidsstykket godt og
sikre at sagen er godt boltet til et stabilt underlag. Det kan
resultere i personskade.
ADVARSEL: Klemfoten skal være fastklemt over basis av
sagen når klemmen brukes. Klem alltid fast arbeidsstykket til
basis av sagen – ikke til noen annen del av arbeidsområdet.
Pass på at klemfoten ikke er klemt mot kanten av basis på
sagen.
FORSIKTIG: Bruk alltid en materialholder/klemme for å
holde kontroll og redusere faren for personskader og skader
på arbeidsstykket.
Bruk materialklemmen (20) som leveres med sagen. Venstre eller høyre
anlegg kan skyves fra side til side som hjelp ved fastklemmingen. Andre
hjelpemidler som fjærklemmer, klemstenger eller C-klemmer kan være
passende for visse størrelser og former på materialet.
FOR Å INSTALLERE KLEMMEN
1.Sett den inn i hullet bak anlegget. Klemmen skal peke bakover mot
bakenden av gjæringssagen Sporet på klemstangen skal være
helt innskjøvet i basisen. Pass på at sporet er fullt innskjøvet i basis
på gjæringssagen. Dersom sporet er synlig vil ikke klemmen være
sikret.
• Fortsett som for vertikal gjæringstverrsaging.
ADVARSEL: Når man gjærsager enden av et trestykke
med lite avskjær, plasser treet for å sikre at avskjæret
er på den siden av bladet med størst vinkel mot
beskyttelsesgitteret, dvs. venstre gjæring, skjær av mot
høyre - høyre gjæring, skjær av mot venstre.
FASEKUTT (FIG. A1, A2 OG Q)
Fasingsvinkler kan settes fra 48° venstre til 2° høyre, og kan sages med
gjæringsarmen satt mellom null og maksimum 45° gjæringsposisjon
høyre eller venstre.
• Løsne klemmeknotten (29) på venstre sidegitter, og skyv den øvre
delen av venstre sidebeskyttelse (3) mot venstre så langt det går.
Løsne fasingsklemmespaken (11) og still inn fasingen etter ønske.
• Trekk fasingsklemmespaken (11) godt til.
• Fortsett som for vertikal gjæringstverrsaging.
Sagekvalitet
Renheten til et sagkutt avhenger av mange variabler, f.eks. materialet
som sages. Når man trenger rene sagkutt for modellering og annet
presisjonsarbeid, vil et skarpt (60-tanns karbid) blad og sakte, jevn
sagehastighet gi de ønskede resultatene.
ADVARSEL: Forsikre deg om at materialet ikke kryper
mens du dager; klem det godt fast. La alltid bladet stoppe
helt før du hever armen. Hvis små trefibre splittes ut på
baksiden av arbeidsstykket, sett på litt maskeringstape på
2.Roter klemmen 180° mot fronten av gjæringssagen.
77
NO R S K
• Når du beveger sagarmen mot venstre og høyre, følg etter og stå
litt til side for bladet.
FORMING AV LISTVERK OG ANDRE RAMMER
Prøv noen få enkle prosjekter av skraptre til du utvikler en “følelse” for
sagen din. Sagen din er det perfekte verktøyet for å gjære hjørner som
den vist i fig. R1. Skjøten du ser der, er laget ved å bruke begge en av
fasejusteringene.
- Bruke fasejustering
Fasingen for de to bordene justeres til 45° hver, og gir et 90° hjørne.
Gjæringsarmen låses i nullstillingen. Treet posisjoneres med den brede,
flate siden mot bordet og den smale kanten mot beskyttelsen.
- Bruke gjæringsjustering
Det samme kuttet kan utføres ved å gjære høyre og venstre med den
brede overflate mot beskyttelsen. De to skissene (Fig. R1 og R2) er bare
for firesidige gjenstander. Når antall sider endres, endres også gjæringsog fasingsvinklene. Diagrammet under gir de korrekte vinklene for en
rekke former, antatt at alle sidene er like lange. For en form som ikke
er vist i diagrammet, deler du 180° med antall sider for å bestemme
gjærings- og fasingsvinkelen.
Antall sider
Vinkel for gjæring eller fasing
4 45°
5 36°
6 30°
7 25,7°
8 22,5°
9 20°
10 18°
SAMMENSATT GJÆRSAGING (FIG. S1 OG S2)
En sammensatt gjæring er et kutt med gjæringsvinkel (Fig. R2) og en
fasingsvinkel (Fig. R1) samtidig. Dette er den typen kutt som brukes til å
lage rammer eller bokser med skrå sider som den som er vist i figur S1.
ADVARSEL: Hvis sagvinkelen varierer fra sagkutt
til sagkutt, sjekk at fasingsklemmeknotten og
gjæringslåseknotten er godt festet. Disse knottene må
trekkes til etter at du har utført endringer i fasing eller
gjæring.
• Diagrammet under vil hjelpe deg til å velge korrekte fasings- og
gjæringsinnstillinger for sammensatt gjærsaging. For å bruke
diagrammet, velg ønsket vinkel ”A” (Fig. S2) til ditt prosjekt
og lokaliser denne vinkelen på korrekt bue i diagrammet. Fra
75
65
70
85
80
35
40
45
50
55
60
40
45
40
6 6SIDET
SIDEDBOKS
BOX
75
30
35
70
85
30
30
65
25
55
60
25
20
45
70
50
25
65
20
20
40
55
15
35
15
30
40
30
8 SIDET
8 SIDED
BOX
10
15
25
35
20
25
BOKS
15
5
10
10
5
5
5
10
15
20
5
5
10
0
10
15
20
• Sikt gjennom beskyttelsesskjermen når du følger en blyantstrek.
KUTTE BILDERAMMER, SKYGGEBOKSER OG ANDRE FIRESIDEDE PROSJEKTER
(FIG. R1 OG R2)
30
35
45
• Hold begge føttene trygt plassert på gulvet og sørg for god
balanse.
25
KVADRATISK
SQUARE BOX
KASSE
50
• Kryss ikke hendene.
20
60
• Utfør alltid tørrkjøringer (uten motorkraft) før endelig saging, slik at
du kan sjekke bladets bane.
15
35
80
• Hold arbeidsstykket fast på bordet og beskyttelsesgitteret ved
saging. Hold hendene på plass til bryteren er sluppet og bladet har
stoppet helt.
10
40
85
• Plasser ikke hendene nærmere bladet enn 150 mm.
5
80
• Plasser aldri hendene i nærheten av sageområdet.
0
VINKELANGLE
PÅ SIDEN
TILOF
BOKSEN
(VINKEL ”A”)
OF SIDE
BOX (ANGLE"A")
Korrekt plassering av kropp og hender ved bruk av gjæringssagen vil
gjøre sagingen enklere, mer nøyaktig og sikrere.
45
75
Posisjon til kropp og hender
dette punktet følger du diagrammet rett ned for å finne korrekt
fasingsvinkel og på tvers for å finne korrekt gjæringsvinkel.
STILL INN
GJÆRINGSVINKELEN
PÅ
SETDENNE
THIS MITER
ANGLE ON SAW
SAGEN
treet der hvor sagkuttet skal utføres. Sag gjennom tapen og
fjern tapen forsiktig når du er ferdig.
25
30
35
40
STILL INN DENNE
FASINGSVINKELEN PÅ SAGEN
SET THIS BEVEL ANGLE ON SAW
45
• Still inn sagen til foreskrevne vinkler og foreta noen prøvesaginger.
• Prøv og sette sammen de sagde stykkene.
• Eksempel: For å lage en 4-sidig boks med 25° utvendige vinkler
(vinkel ”A”) (Fig. S2), bruk øvre høyre bue. Finn 25° på bueskalaen.
Følg den horisontalt skjærende linjen til en av sidene for å finne
gjæringsvinkelinnstillingen på sagen (23°).
Følg på samme måte den vertikalt skjærende linjen til topp eller
bunn for å få fasingsvinkelinnstillingen til sagen (40°). Forsøk alltid
sagkuttene på noen trerester for å sjekke innstillingen av sagen.
Kutte fotlister
Kuttingen av fotlister utføres med en 45° fasingsvinkel.
• Utfør alltid en tørrkjøring uten strøm før du utfører noen kutt.
• Alle kutt gjøres med baksiden på fotlisten liggende flat på sagen.
INNVENDIG HJØRNE
Venstre side
• Plasser fotlisten med forsiden av listen mot beskyttelsen.
• Spar på venstre side av kuttet.
Høyre side
• Plasser fotlisten med bunnen av listen mot beskyttelsen.
• Spar på venstre side av kuttet.
UTVENDIG HJØRNE
Venstre side
• Plasser fotlisten med bunnen av listen mot beskyttelsen.
• Spar på høyre side av kuttet.
Høyre side
• Plasser fotlisten med forsiden av listen mot beskyttelsen.
• Spar på høyre side av kuttet.
Kutte taklister
Kuttingen av taklister utføres med sammensatt gjæring. For å oppnå
ekstrem nøyaktighet, har sagen forhåndssatte vinkler på 31,62° gjæring
og 33,85° fasing. Disse innstillingene er for standard taklister med 52°
vinkler øverst og 38° vinkler nederst.
• Lag testkutt av skrapmateriale før du utfører de endelige kuttene.
• Alle kutt gjøres med venstrefasing og med baksiden av listen mot
sokkelen.
INNVENDIG HJØRNE
Venstre side
• Toppen av listen mot beskyttelsen.
• Høyre gjæring.
• Spar på venstre side av kuttet.
78
NORSK
Høyre side
at utløserknappen står i AV-posisjon. Utilsiktet start kan
forårsake skade.
• Bunnen av listen mot beskyttelsen.
• Gjæring venstre.
• Spar på venstre side av kuttet.
UTVENDIG HJØRNE
Venstre side
• Bunnen av listen mot beskyttelsen.
• Gjæring venstre.
• Spar på venstre side av kuttet.
Høyre side
• Toppen av listen mot beskyttelsen.
Smøring
Denne maskinen krever ingen ekstra smøring. Motorens lagre er smurt
og er vanntette.
• Ikke bruk olje eller fett, da dette kan føre til tilstopping med
sagmugg og spon og forårsake problemer.
• Steder hvor det samler seg sagflis og støv rengjøres regelmessig
med en tørr kost.
• Høyre gjæring.
• Spar på høyre side av kuttet.
LAGE SPOR (FIG. T)
Sagen din er utstyrt med en rillestopp (12) og
spordybdejusteringsskruen (15) for å muliggjøre rillekutting.
• Vend rillestopperen (12) mot fronten på sagen.
• Juster spordybdejusteringsskruen (15) for å stille dybden på
rillekuttet. Det kan være at du må løsne låsemutteren (66) først.
• Legg et stykke skrapmateriale på ca. 5 cm mellom beskyttelsen og
arbeidsstykket for å utføre et rett rillekutt.
STØVAVTREKK (FIG. A2 OG A5)
Denne maskinen er utstyrt med et støvavtrekkspunkt (24) for tilkobling
av et støvavtrekkssett (36) (leveres som tilleggsutstyr).
ADVARSEL! Om mulig, koble til støvavsug som er designet
i henhold til de relevante reglene for støvavsug.
Rengjøring
Før bruk, inspiser nøye øvre bladbeskyttelse, bevegelig nedre
bladbeskyttelse så vel som støvavsugsrøret for å se om det vil fungere
ordentlig. Pass på at spon, støv eller partikler fra arbeidsstykket ikke kan
føre til blokkering av funksjonene.
Dersom fragmenter av arbeidsstykket kiler seg mellom sagblad og
beskyttelse, koble verktøyet fra strømforsyningen og følg instruksjonene
i avsnitt Montere sagblad. Ta av de fastkilte delene og sett på igjen
sagbladet.
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av verktøyhuset med
tørr luft så ofte som en ser at skitt legger seg i og rundt
lufteåpningene. Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent
støvmaske ved utføring av denne prosedyren.
ADVARSEL: Bruk aldri oppløsningsmidler eller andre
sterke kjemikalier til rengjøring av ikke-metallaktige deler av
verktøyet. Disse kjemikaliene kan svekke materialene brukt
i disse delene. Bruk en klut fuktet kun med vann og mild
såpe. Pass på at det aldri kommer væske inn i verktøyet;
legg aldri noen av verktøydelene i væske.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for skade, rens
bordplaten regelmessig.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for skade, rens
støvoppsamlingssystemet regelmessig.
Monter en støvoppsamlingsanordning som er designet i henhold til
gjeldende forskrifter. Lufthastigheten til eksternt tilkoplede systemer
skal være 20 m/s ±2 m/s. Hastigheten skal måles i tilkoplingsrøret ved
tilkoplingen, med verktøyet tilkoplet men ikke igang.
KUTTING AV SMÅ STYKKER (FIG. J1)
Den øvre delen av venstre side av beskyttelsen (3) kan justeres for å gi
maksimum støtte ved kutting av små stykker.
• Legg sagbladet i vertikal posisjon.
• Løsne plastknotten (29) minst 3 hele omdreininger.
• Juster beskyttelsen så nært inntil bladet som mulig.
• Trekk godt til knotten.
STØTTE FOR LANGE STYKKER (FIG. A4)
• Lange stykker må alltid støttes opp.
• For best resultat, bruk understell (35) for å utvide bordbredden
på sagen. (leveres som tilleggsutstyr av forhandleren). Støtt opp
lange arbeidsstykker ved å bruke hvilken som helst type passende
gjenstander, så som sagbukker eller lignende utstyr for å unngå at
endene faller ned.
TRANSPORT (FIG. A6, B)
ADVARSEL: Bruk aldri beskyttelsen for å løfte eller
transportere sagen.
For enkelt å kunne bære verktøyet, kan du feste en bæresele til
sokkelen. Bæreselen (se fig. A6) leveres som tilleggsutstyr.
• For å transportere sagen senkes hodet og nedlåsingspinnen (14)
trykkes ned.
• Lås skinnelåseknotten med saghodet i frontposisjonen, lås
gjæringsarmen i høyre gjæringsvinkel, skyv beskyttelsen (3) helt inn
og lås fasingsspak (11) med saghodet i den vertikale posisjonen for
å gjøre verktøyet så kompakt som mulig.
• Bruk alltid håndforsenkningene (30) som er vist i fig. B til å
transportere sagen.
VEDLIKEHOLD
Ditt DeWALT elektriske verktøy har blitt konstruert for drift over en lang
tidsperiode med et minimalt vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift
er betinget av riktig ettersyn og regelmessig rengjøring.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for skade, slå av
apparatet og koble fra strømkilden før ekstrautstyr
blir installert og fjernet, før justering eller endring av
oppsettet eller når det blir utført reparasjoner. Påse
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD AV SAGPLATEN (FIG. U)
Rengjør området under sagplaten regelmessig. Hvis sagplaten er slitt,
må den skiftes.
• Fjern skruene (67) som holder sagplaten (31).
• Fjern sagplaten og rengjør området under.
• Gjeninnsett delene til sagplaten og skruene.
• Trekk til skruene med hendene.
• For å justere sagplaten, gå fram som følger:
• Trekk ned hodet til bladet akkurat kommer inn i sagkuttet.
• Juster hver del av sagplaten slik at den sitter tett inntil tennene på
bladet.
• Stram skruene.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som tilbys
av DeWALT kan være farlig, ettersom dette ikke er testet
sammen med dette verktøyet. For å redusere faren for
skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av DeWALT
brukes sammen med dette produktet.
SAGBLADER
BRUK ALLTID 216 mm sagblader med 30 mm festehull.
Hastighetsangivelsen skal være minst 5500 RPM. Bruk aldri blad
med mindre eller større diameter. De vil ikke beskyttes tilstrekkelig.
BLADBESKRIVELSER
BRUKSOMRÅDE
DIAMETER
Konstruksjons-sagblader(for generell saging)
Generelt bruk
216 mm
Treverksagblader (gir glatte, rene kutt)
Fine tverrkutt
216 mm
TENNER
48
60
79
NO R S K
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om egnet
ekstrautstyr.
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Produkter og batterier merket med dette
symbolet skal ikke kastes i vanlig husholdningsavfall.
Produkter og batterier inneholder materialer som kan gjenvinnes eller
gjenbrukes, som reduserer behovet for råmaterialer. Vennligst lever
elektriske produkter og batterier til gjenbruk i henhold til lokale regler. Mer
informasjon får du på www.2helpU.com.
80
PORTUGUÊS
SERRA DE ESQUADRIA
DW712, DW712N
Parabéns!
Optou por uma ferramenta DeWALT. Anos de experiência,
desenvolvimento contínuo de produtos e espírito inovador tornam a
DeWALT num dos parceiros de maior confiança para os utilizadores de
ferramentas eléctricas profissionais.
O nível de emissão de vibrações indicado nesta ficha de informações
foi medido em conformidade com um teste padrão estabelecido pela
norma EN61029 e poderá ser utilizado para comparar ferramentas.
Por conseguinte, este nível poderá ser utilizado para uma avaliação
preliminar da exposição às vibrações.
Dados técnicos
DW712 DW712N
QS
QS
Voltagem
V 230230
Tipo
64
Saída de potência
W
1600
1600
Entrada de corrente (230 V) A
8
8
Diâmetro da lâmina
mm
216
216
Diâmetro do orifício de encaixe da lâmina
mm
30
30
Espessura máxima da lâmina
mm
1,8
1,8
Velocidade da lâmina min-1 3500–46005400
Capacidade máxima de corte transversal
a um ângulo de 90°/90°
mm
300 x 70
300 x 70
Capacidade máxima de corte em esquadria a 45˚
mm
212
212
Profundidade máxima de corte a 90˚
mm
70
70
Profundidade máxima de corte transversal
em bisel a 45˚
mm
50
50
Corte em esquadria (ângulo máximo)
para a esquerda
50˚
50˚
para a direita
60˚
60˚
Corte em bisel (ângulo máximo)
para a esquerda
48˚
48˚
para a direita
2˚
2˚
Esquadria de 0°
Largura resultante com uma
altura máxima de 70 mm
mm
300
300
Altura resultante com uma
largura máxima de 300 mm
mm
70
70
Esquadria de 45° para a esquerda
Largura resultante com uma altura
máxima de 70 mm
mm
212
212
Altura resultante com uma largura
máxima de 212 mm
mm
70
70
Esquadria de 45° para a direita
Largura resultante com uma altura
máxima de 70 mm
mm
212
212
Altura resultante com uma largura
máxima de 212 mm
mm
70
70
Bisel de 45° para a esquerda
Largura resultante com uma altura
máxima de 50 mm
mm
300
300
Altura resultante com uma largura
máxima de 300 mm
mm
50
50
Esquadria de 31,62°, bisel de 33,85°
Altura resultante com uma largura
máxima de 254 mm
mm
65
65
Tempo para a lâmina parar
s
< 10
< 10
Eficiência de recolha de partículas
mg/m
< 2,0
< 2,0
Peso
kg
21
21
Valores de ruído e vibração (valores totais de vibração) de acordo com a EN61029:
LPA (nível de emissão de pressão sonora)
dB(A)
91
dB(A)
104
LWA(nível de potência acústica)
K (variabilidade do nível acústico indicado)
dB(A)
2,9
Valor de emissão de vibrações ah =
K de variabilidade =
m/s2
m/s2
2,1
1,5
91
104
2,9
2,1
1,5
ATENÇÃO: o nível de emissão de vibrações declarado
diz respeito às principais aplicações da ferramenta. No
entanto, se a ferramenta for utilizada para outras aplicações
ou com outros acessórios, ou tiver uma manutenção
insuficiente, o nível de emissão de vibrações poderá ser
diferente. Isto poderá aumentar significativamente o nível
de exposição às vibrações ao longo do período total de
trabalho.
Além disso, a estimativa do nível de exposição às vibrações
também deverá ter em conta o número de vezes que a
ferramenta é desligada ou está em funcionamento, mas
sem executar tarefas. Isto poderá reduzir significativamente
o nível de exposição às vibrações ao longo do período total
de trabalho.
Identifique medidas de segurança adicionais para proteger
o utilizador contra os efeitos das vibrações, tais como:
efectuar uma manutenção correcta da ferramenta e dos
acessórios, manter as mãos quentes e organizar padrões
de trabalho.
Fusíveis
Europa
ferramentas de 230 V
10 amperes, tomadas
NOTA: Este dispositivo foi concebido para ligação a um sistema de
fornecimento de energia com uma impedância máxima de sistema
permissível Zmax de 0,28 Ω no ponto de ligação (caixa de serviço de
alimentação) do fornecimento do utilizador.
O utilizador deve garantir que este dispositivo é ligado apenas a um
sistema de alimentação que preencha o requisito indicado acima.
Se necessário, o utilizador pode solicitar à empresa pública de
fornecimento de energia eléctrica a impedância do sistema no ponto de
ligação.
Definições: directrizes de segurança
As definições abaixo descrevem o nível de gravidade de cada aviso.
Leia o manual e preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação de perigo eminente que,
se não for evitada, irá resultar em morte ou ferimentos
graves.
ATENÇÃO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou
ferimentos graves.
CUIDADO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em ferimentos
ligeiros ou moderados.
AVISO: indica uma prática (não relacionada com
ferimentos) que, se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Declaração de conformidade da CE
DIRECTIVA “MÁQUINAS”
SERRA DE ESQUADRIA
DW712, DW712N
A DeWALT declara que os produtos descritos em Dados técnicos se
encontram em conformidade com as seguintes normas e directivas:
2006/42/CE, EN61029-1:2009 +A.11:2010, EN61029-2-11:2012
+A11:2013.
81
PO RT UGUÊ S
Estes equipamentos também estão em conformidade com a Directiva
2014/30/UE e a 2011/65/UE. Para obter mais informações, contacte a
DeWALT através da morada indicada em seguida ou consulte o verso
do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação do ficheiro técnico e
faz esta declaração em nome da DeWALT.
10. Ligue equipamento de aspiração de serradura.
Se for prevista a montagem de dispositivos de aspiração de
serradura e de dispositivos de recolha, assegure-se de que estão
ligados e são correctamente utilizados.
11. Não utilize indevidamente o cabo.
Nunca puxe o cabo para o retirar da tomada. Mantenha o fio
afastado de calor, óleo e extremidades afiadas. Nunca transporte a
ferramenta pelo fio.
12. Fixe o trabalho de forma segura.
Markus Rompel
Director de Engenharia
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
20.04.2016
Instruções de segurança
ATENÇÃO! Ao utilizar ferramentas eléctricas devem ser
seguidas normas de segurança básicas de forma a reduzir
o risco de incêndio, choque eléctrico e lesões pessoais
incluindo as seguintes.
Leia as instruções na íntegra antes de tentar utilizar o produto, e
guarde-as.
GUARDE ESTE MANUAL PARA REFERÊNCIA FUTURA
Regras gerais de segurança
1.Mantenha a área de trabalho livre de obstáculos.
Utilize grampos ou um torno para manter a peça de trabalho fixa.
É mais seguro do que usar as mãos e mantém as mãos livres para
operar a ferramenta.
13. Não se estique demasiado.
Mantenha-se sempre em posição firme e equilibrada.
14. Manutenção das ferramentas.
Mantenha as ferramentas de corte afiadas e limpas para um
desempenho melhor e mais seguro. Siga as instruções para
lubrificar e mudar acessórios. Inspeccione as ferramentas de
forma periódica e se estiverem danificadas faça-as reparar por
um serviço de assistência autorizado. Mantenha todas as pegas e
interruptores secos, limpos e sem óleo nem massa lubrificante.
15. Desligue as ferramentas.
Quando não estiverem em uso, antes da manutenção e quando
trocar acessórios, tais como lâminas, peças e cortadores, desligue
as ferramentas da alimentação eléctrica.
16.Retire as chaves de ajuste e chaves de porcas.
Áreas e mesas de trabalho repletas de objectos convidam os
acidentes.
Adquira o hábito de verificar que as chaves de ajuste e as chaves
de porcas são retiradas da ferramenta antes de a colocar em
funcionamento.
2.Tenha em consideração o ambiente da área de trabalho.
17. Evite um accionamento acidental.
Não exponha a ferramenta à chuva. Não utilize a ferramenta em
condições húmidas ou molhadas. Mantenha a área de trabalho
bem iluminada (250 – 300 Lux). Não utilize a ferramenta em locais
onde exista o risco de causar incêndios ou explosão, por exemplo
na presença de gases e líquidos inflamáveis.
Não transporte a ferramenta mantendo o dedo sobre o interruptor.
Assegure-se de que a ferramenta está na posição “desligada”
antes de a ligar à alimentação eléctrica.
3.Proteja-se de choques eléctricos.
Evite o contacto físico com superfícies ligadas à terra (por
exemplo, tubos, radiadores, fogões e frigoríficos). Quando
utilizar a ferramenta em condições extremas (por exemplo,
humidade, quando estão a ser produzidas aparas metálicas,
etc.), a segurança eléctrica pode ser melhorada introduzindo um
transformador de isolamento ou um disjuntor de fuga à terra (FI).
4.Mantenha as restantes pessoas afastadas.
Não deixe que pessoas, em particular as crianças, não envolvidas
na tarefa, toquem na ferramenta ou no cabo eléctrico, e mantenhaas afastadas da área de trabalho.
5.Guarde as ferramentas que não estejam a ser utilizadas.
Quando não estão a ser utilizadas, as ferramentas deverão ser
guardadas num local seco e fechado com segurança, fora do
alcance de crianças.
6.Não sobrecarregue a ferramenta.
Executará o trabalho com maior qualidade e à velocidade para a
qual foi concebido.
7.Utilize a ferramenta adequada ao trabalho.
Não force pequenas ferramentas ou acessórios a efectuarem
o trabalho de uma ferramenta de alta resistência. Não utilize as
ferramentas para outras finalidades que não as indicadas; por
exemplo, não utilize serras circulares para cortar ramos ou troncos
de árvores.
8.Use roupa adequada.
Não use roupa larga ou jóias, pois estas podem ser agarradas por
partes em movimentos. Recomenda-se o uso de sapatos, ou afins,
não deslizantes quando estiver a trabalhar no exterior. Recorra a
uma protecção de cabelo para conter cabelos compridos.
9.Use equipamento de protecção.
Use sempre óculos de protecção. Use uma máscara para a cara
ou contra a serradura se as tarefas em causa criarem serradura ou
ejectarem partículas. Se estas partículas estiverem quentes, use
igualmente um avental resistente ao calor. Use sempre protecção
auditiva. Use sempre capacete de segurança.
82
18. Use cabos de extensão para o exterior.
Antes de utilizar, inspeccione o cabo de extensão e substitua-o se
estiver danificado. Quando a ferramenta for utilizada no exterior,
use apenas cabos de extensão preparados para uso no exterior e
assinalados devidamente.
19. Mantenha-se atento.
Preste atenção ao que está a fazer. Faça uso do senso comum.
Não opere a ferramenta quando se sentir cansado ou estiver sob
os efeitos de medicamentos ou álcool.
20. Verifique se existem peças danificadas.
Antes do uso, inspeccione cuidadosamente a ferramenta e os
cabos de alimentação para determinar que irá funcionar de
forma correcta e desempenhar a função pretendida. Verifique o
alinhamento das partes amovíveis, a junção das partes amovíveis,
se existem peças partidas, as condições da montagem das
peças, ou quaisquer outras condições que possam afectar o
funcionamento. Um resguardo ou outra parte que esteja danificada
deve ser reparada devidamente ou substituída por um centro de
assistência autorizado, a não ser quando explicitamente indicado
em contrário neste manual de instruções. Os interruptores
defeituosos devem ser substituídos por um centro de assistência
autorizado. Não utilize a ferramenta se o interruptor não puder
ser ligado nem desligado. Nunca tente reparar você mesmo a
ferramenta.
ATENÇÃO! A utilização de qualquer acessório ou encaixe
suplementar ou o desempenho de qualquer operação com
esta ferramenta que não esteja em conformidade com
as recomendações deste manual de instruções podem
acarretar risco de lesões.
21. A sua ferramenta deve ser reparada por um técnico
qualificado.
Esta ferramenta eléctrica cumpre as principais regras de
segurança. As reparações deverão ser efectuadas apenas
por pessoal qualificado e só deverão ser utilizadas peças
sobresselentes originais; caso contrário, tal poderá resultar num
perigo considerável para o utilizador.
PORTUGUÊS
Instruções de segurança adicionais para serras de
esquadria
• A máquina inclui um cabo de alimentação eléctrica configurado de
forma especial que apenas pode ser substituído pelo fabricante ou
por um agente de assistência autorizado.
• Não utilize a serra para cortar outros materiais além dos
recomendados pelo fabricante.
• Não utilize a máquina sem os resguardos devidamente
posicionados, se não estiverem a funcionar correctamente ou se
não tiveram uma manutenção adequada.
• Quando for possível, monte a máquina numa bancada.
•A secção dianteira do resguardo contém alhetas para permitir
visibilidade enquanto efectua o corte. Embora as alhetas
reduzam dramaticamente a expulsão de aparas, existem
aberturas nas guardas, pelo que óculos de protecção devem ser
usados sempre que espreitar pelas alhetas.
• Ligue a serra a um dispositivo de recolha de serradura quando
estiver a serrar madeira. Tenha sempre presente os factores que
influenciam a exposição à serradura, tais como:
-–o tipo de material a ser utilizado (contraplacado produz mais
serradura que madeira);
• Assegure-se que o braço se encontra devidamente fixado quando
estiver a efectuar cortes em bisel.
-–grau em que se encontra afiada a lâmina;
• Mantenha a área do solo em volta da máquina equilibrada,
correctamente mantida e livre de materiais soltos, por exemplo,
lascas e desperdícios do corte.
-–extractor de poeira com velocidade do ar não inferior a 20 m/s
• Use lâminas para a serra correctamente afiadas. Certifique-se de
que a velocidade assinalada na lâmina da serra é, pelo menos,
igual à velocidade assinalada na placa com os requisitos de
alimentação da serra.
• Assegure-se de que todos os botões de bloqueio e manípulos
de fixação se encontram apertados antes de iniciar qualquer
operação.
• Nunca coloque a mão na área da lâmina enquanto a serra estiver
ligada à corrente eléctrica.
• Nunca tente deter uma máquina em acção rápida colocando
obstáculos contra a serra; podem ocorrer acidentes sérios.
• Antes de usar qualquer dos acessórios, consulte o manual de
instruções. O uso impróprio de um acessório pode causar danos.
• Utilize um fixador ou use luvas quando manusear uma lâmina de
serra ou material áspero.
• Assegure-se de que a lâmina da serra se encontra correctamente
fixada antes do uso.
• Assegure-se de que a lâmina roda na direcção correcta.
• Não utilize lâminas com diâmetro superior ou inferior ao
recomendado. Para saber as medidas adequadas da lâmina,
consulte os dados técnicos. Utilize apenas as lâminas
especificadas neste manual, em conformidade com a norma
EN 847-1.
• Considere a utilização de lâminas de redução de ruído
especialmente concebidas.
• Não utilize lâminas fabricadas com AÇO RÁPIDO.
• Não use lâminas de serra deformadas ou danificadas.
• Não utilize discos abrasivos ou de diamante.
• Antes de cada corte, certifique-se de que a máquina está estável.
• Se estiver instalada com um laser, não o substitua por um
diferente. As reparações devem ser realizadas pelo fabricante do
laser ou por um agente autorizado.
• Nunca use a sua serra sem a chapa da ranhura.
• Erga a serra da chapa de ranhura na peça de trabalho antes de
soltar o interruptor.
-–ajuste correcto da lâmina.
Assegure-se de que a extracção local, bem como os resguardos,
os defelectores e calhas de descarga se encontram devidamente
ajustados.
• Tenha em atenção os seguintes factores que influenciam a
exposição ao ruído:
-–use lâminas concebidas para reduzir a emissão de ruído;
-–use apenas lâminas bem afiadas;
• Deverá ser efectuada a manutenção da máquina de forma
periódica;
• Providencie uma iluminação geral ou localizada adequada;
• Assegure-se de que o operador se encontra devidamente treinado
no uso, ajuste e operação da máquina;
• Certifique-se de que os espaçadores e anéis de eixo são
adequados para o fim a que se destina, tal como indicado neste
manual.
• Evite remover quaisquer cortes ou outras partes da peça de
trabalho da área de corte enquanto a máquina estiver em
funcionamento e a cabeça da serra não estiver na posição de
repouso.
• Nunca corte peças com menos de 200 mm.
• Sem suporte adicional, a máquina foi concebida para aceitar o
tamanho máximo da peça de trabalho de:
–70 mm de peso por 300 mm de largura por 500 mm de
comprimento
– As peças de trabalho maiores devem ser suportadas por uma
mesa adicional adequada, por exemplo o modelo DE7080.
Fixe sempre a peça de trabalho correctamente na mesa de
serragem.
• Em caso de acidente ou falha da máquina, desligue a máquina de
imediato e retire a ficha da máquina da fonte de alimentação.
• Comunique a falha e assinale a máquina de maneira adequada,
para evitar que outras pessoas utilizem a máquina defeituosa.
• Se a lâmina da serra ficar bloqueada devido a força de avanço
anormal durante o corte, desligue a máquina e retire a ficha da
fonte de alimentação. Retire a peça de trabalho e certifique-se que
a lâmina da serra funciona sem problemas. Ligue a máquina e
inicie a nova operação de corte com força de avanço reduzida.
• Não enfie um obstáculo na saída da ventoinha para segurar o eixo
da serra.
• Nunca corte ligas leves, especialmente magnésio.
• O resguardo da lâmina da sua serra irá erguer-se automaticamente
quando o braço for descido; irá descer sobre a serra quando a
alavanca de desengate do cabeçote (17) for accionada.
• Sempre que a situação o permitir, monte a máquina numa
bancada, utilizando parafusos com 8 mm de diâmetro e 80 mm de
comprimento.
• Nunca erga manualmente o resguardo da lâmina, a não ser que a
serra esteja desligada. O resguardo pode ser erguido manualmente
quando estiver a instalar ou remover as lâminas da serra ou para
inspecção da serra.
• Verifique periodicamente que as aberturas de ar do motor se
encontram limpas e livres de lascas.
• Substitua a placa de corte de serra quando estiver gasta. Consulte
a lista de peças de serviço incluídas.
• Desligue a máquina da corrente eléctrica antes de iniciar acções
de manutenção ou enquanto substituir a lâmina.
• Nunca efectue qualquer acção de manutenção ou limpeza
enquanto a máquina ainda estiver a funcionar e o cabeçote não se
encontrar na posição de descanso.
• Seleccione a lâmina correcta para o material que pretende cortar.
Riscos residuais
Os seguintes riscos são inerentes à utilização de serras:
– Ferimentos causados ao tocar nas peças móveis.
Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança relevantes e da
implementação de dispositivos de segurança, alguns riscos residuais
não podem ser evitados. Estes riscos são os seguintes:
– Danos auditivos.
– Risco de acidentes causados pelas zonas não protegidas da
lâmina de serra rotativa.
– Risco de ferimentos ao substituir a lâmina.
– Risco de trilhar os dedos ao abrir a protecção.
83
PO RT UGUÊ S
– Riscos de saúde causados pela respiração de partículas
produzidas ao serrar madeira, especialmente carvalho, faia e
aglomerados de fibra de densidade média.
14 Pino de fixação da cabeça
Etiquetas na ferramenta
17 Alavanca de desbloqueio da cabeça
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de utilizar este
equipamento.
Use uma protecção auditiva.
15 Manípulo de ajuste da profundidade de entalhe
16 Botão de bloqueio do veio
18 Pega de corte
19 Selector de controlo da velocidade (DW712)
A2
23 Protecção superior
24 Saída de partículas
25 Carris
Use uma protecção ocular.
26 Chave para substituir as lâminas
27 Manípulo de ajuste manual do bisel
28 Fixação do ajuste da posição vertical
Ponto de transporte.
29 Manípulo de fixação da guia esquerda superior
30 Entalhe para as mãos
31 Placa de corte
Mantenha as mãos afastadas da lâmina
32 Código de data
ACESSÓRIOS OPCIONAIS
Leia as instruções sobre como
Efectuar um corte deslizante.
A4
35 Pernas de apoio
A5
Leia as instruções sobre como Substituir os batentes de
biséis.
36 Kit de extracção de partículas
A6
37 Correia de transporte
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA (FIG. A2)
USO PRETENDIDO
O Código de data (32), o qual também inclui o ano de fabrico, está
impresso na superfície do equipamento.
A sua Serra de Esquadria DeWALT DW712 foi concebida para o corte
profissional de madeira, produtos de madeira e plásticos. Efectua
as operações de serragem de corte transversal, biselamento e em
esquadria de maneira fácil, precisa e segura.
Exemplo:
2016 XX XX
Ano de fabrico
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Serra de esquadria montada
1 Chave para substituir as lâminas
1 Lâmina de serra
1 Grampo do material
1 Manual de instruções
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os acessórios foram
danificados durante o transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente e compreender
todas as instruções neste manual antes de utilizar a ferramenta.
Descrição (Fig. A1–A6)
ATENÇÃO: nunca modifique a ferramenta eléctrica nem
qualquer um dos seus componentes. Tal poderia resultar
em danos ou ferimentos.
Esta unidade foi concebida para uso com uma lâmina de ponta de
carboneto com 216 mm de diâmetro nominal.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou na presença de
gases ou líquidos inflamáveis.
Estas serras de esquadria são ferramentas eléctricas profissionais.
NÃO permita que crianças entrem em contacto com as mesmas. É
necessária supervisão quando estas ferramentas forem manuseadas
por utilizadores inexperientes.
ATENÇÃO: não utilize a máquina para fins que não sejam
aqueles para os quais foram concebidos.
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo
crianças) que sofram de capacidades físicas, sensoriais ou mentais
reduzidas, falta de experiência e/ou conhecimentos, a menos que
estejam acompanhados de uma pessoa que se responsabilize pela
sua segurança. As crianças nunca devem ficar sozinhas com este
produto.
Segurança Eléctrica
1 Gatilho para ligar/desligar
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma voltagem específica.
Verifique sempre se a potência da fonte de alimentação corresponde
à voltagem indicada na placa com os requisitos de alimentação da
ferramenta.
2 Protecção inferior móvel
A1
3 Guia esquerda
4 Alavanca de esquadria
5 Trinco de esquadria
6 Escala de esquadria
7 Guia fixa
8 Guia direita
9 Fixação do ajuste da posição de bisel
10 Escala de bisel
11 Pega de fixação do bisel
12 Travão de entalhe
13 Manípulo de bloqueio dos carris
84
A sua ferramenta possui isolamento duplo, em conformidade
com a norma EN61029; por conseguinte, não é necessária
nenhuma ligação à terra.
No caso de o cabo ter de ser substituído, a ferramenta apenas deve
ser reparada por um agente de assistência autorizado ou por um
electricista qualificado.
Utilizar uma extensão
Se for necessário utilizar uma extensão, use uma extensão aprovada
com 3 núcleos, adequada para a potência de alimentação desta
ferramenta (consulte os Dados técnicos). O diâmetro mínimo do fio
condutor é 1,5 mm2; o comprimento máximo da extensão é 30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o cabo na íntegra.
PORTUGUÊS
Instalação
DESEMBALAR A FERRAMENTA (FIG. B)
5.Aperte o parafuso de bloqueio da lâmina (45) com cuidado,
rodando-o para a esquerda, mantendo fixo o bloqueio do eixo com
a outra mão.
• Retire a serra do material de embalagem cuidadosamente.
• Desaperte o manípulo de bloqueio dos carris (13) e empurre a
cabeça da serra para trás para a fixar na posição traseira.
• Pressione a pega de corte (18) e puxe o pino de fixação (14), tal
como exemplificado na figura.
• Diminua suavemente a pressão exercida sobre a pega e deixe a
cabeça subir até à sua altura máxima.
Afinação
MONTAR A FERRAMENTA NUMA BANCADA (FIG. C)
• São fornecidos orifícios (40) nos quatro modelos para facilitar
a montagem em bancada. São fornecidos dois orifícios com
tamanho diferente para acomodar parafusos com tamanho
diferente. Utilize um dos orifícios; não é necessário utilizar os
dois. Recomenda-se o uso de parafusos com 8 mm de diâmetro
e 80 mm de comprimento. Monte sempre a serra com firmeza
para evitar qualquer movimento. Para melhorar a portabilidade, a
ferramenta pode ser montada numa placa de contraplacado de
12,5 mm ou mais grossa, que pode ser fixada no seu suporte
de trabalho ou movida para outros locais de trabalho e fixada
novamente.
• Ao montar a sua serra num pedaço de contraplacado, certifique-se
de que os parafusos de fixação não sobressaem na parte inferior
do contraplacado. O contraplacado deve ficar ao mesmo nível do
suporte de trabalho. Ao fixar a serra com um grampo a qualquer
superfície de trabalho, aplique o grampo apenas nas saliências de
fixação onde se encontram os orifícios dos parafusos de fixação. A
fixação em qualquer outro ponto irá interferir com o funcionamento
correcto da serra.
• Para evitar a colagem das peças e cortes imprecisos, certifiquese de que a superfície de montagem não está distorcida ou
desnivelada. Se a serra baloiçar na superfície, coloque um calço
fino por baixo de um dos pés da serra para esta ficar firme na
superfície de montagem.
MONTAGEM
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos,
desligue a unidade e retire a respectiva ficha da
tomada de electricidade antes de instalar e retirar
acessórios, ajustar ou alterar a configuração do
equipamento ou efectuar reparações. Certifiquese de que o gatilho se encontra na posição de
ferramenta desligada. Um accionamento acidental da
ferramenta pode causar ferimentos.
MONTAR A LÂMINA DA SERRA (FIG. A1, E1–E5)
• Nunca pressione o botão de bloqueio do eixo enquanto a
lâmina estiver em funcionamento ou quando estiver a ser
desligada.
• Não corte ligas leves nem metais ferrosos (que contenham
ferro ou aço) ou produtos com alvenaria ou fibrocimento
com esta serra de esquadria.
• Pressione a alavanca de libertação de bloqueio da cabeça
(17) para libertar a protecção inferior (2) e levante a
protecção inferior o máximo possível.
1.Com a protecção inferior mantida na posição levantada, prima
o parafuso do suporte de protecção (43) prima o botão de
desbloqueio do eixo (16) com uma mão e depois utilize a chave
de fendas da lâmina (26) fornecida na outra mão para libertar o
parafuso de bloqueio da lâmina roscada esquerda (45), rodando-o
para a direita.
ATENÇÃO: para utilizar o bloqueio do eixo, prima o botão
tal como indicado e rode o eixo à mão até sentir o bloqueio
ficar fixo.
ATENÇÃO! Certifique-se de que substitui a lâmina da serra
apenas de acordo com o procedimento descrito. Utilize
apenas lâminas de serra tal como especificado em Dados
técnicos; Cat. n.º: Sugere-se o modelo DT4320.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos,
desligue a unidade e retire a respectiva ficha da
tomada de electricidade antes de instalar e retirar
acessórios, ajustar ou alterar a configuração do
equipamento ou efectuar reparações. Certifiquese de que o gatilho se encontra na posição de
ferramenta desligada. Um accionamento acidental da
ferramenta pode causar ferimentos.
A sua serra de esquadria foi ajustada com precisão na fábrica. Se for
necessário efectuar qualquer reajuste como resultado do transporte
ou manuseamento da ferramenta, ou por qualquer outra razão, siga
os passos indicados abaixo para ajustar a sua serra. Após a sua
realização, estes ajustes deverão permanecer precisos.
VERIFICAR E AJUSTAR A LÂMINA À GUIA (FIG. F1–F4)
• Liberte a alavanca de esquadria (4) e pressione o trinco de
esquadria (5) para libertar o braço de esquadria (50).
• Rode o braço de esquadria até o trinco o fixar na posição de
esquadria de 0°. Não aperte a alavanca.
• Puxe a cabeça para baixo até a lâmina entrar ligeiramente na
ranhura da placa de corte da serra (51).
• Encoste um esquadro (52) ao lado esquerdo (3) da guia e à lâmina
(47) (Fig. F3).
ATENÇÃO: não toque nas extremidades dos dentes da
lâmina com o esquadro.
• Se for necessário efectuar algum ajuste, proceda da seguinte
forma:
• Desaperte os parafusos (53) e desloque o conjunto da escala/
braço de esquadria para a esquerda ou para a direita até a lâmina
ficar a 90° em relação à guia, de acordo com a medição do
esquadro.
• Volte a apertar os parafusos (53). Ignore a leitura no indicador de
esquadria nesta altura.
AJUSTAR O INDICADOR DE ESQUADRIA (FIG. F1, F2 E G)
• Liberte a alavanca de esquadria (4) e pressione o trinco de
esquadria (5) para libertar o braço de esquadria (50).
• Desloque o braço de esquadria de forma a colocar o indicador de
esquadria (54) na posição de 0°, tal como exemplificado na fig. G.
• Com a alavanca de esquadria solta, deixe o trinco de esquadria
fixar-se no seu lugar ao passar o braço de esquadria pela posição
de 0°.
• Observe o indicador (54) e a escala de esquadria (6). Se o
indicador não mostrar exactamente o valor de 0°, desaperte o
parafuso (55), desloque o indicador de forma a ler 0° e volte a
apertar o parafuso.
AJUSTE DO BLOQUEIO DA ESQUADRIA/DA HASTE DO BATENTE (FIG. H)
Se a base da serra puder ser deslocada quando a alavanca de
esquadria (4) estiver bloqueada, o bloqueio da esquadria/a haste do
batente (56) tem de ser ajustado.
• Desbloqueie a alavanca de esquadria (4).
• Aperte totalmente o bloqueio da esquadria/a haste do batente
(56) utilizando uma chave de fendas (57). Em seguida, desaperte a
haste um quarto de volta.
Continue a premir o botão de bloqueio para impedir a rotação do
eixo.
• Verifique se a mesa não se desloca quando a alavanca (4) estiver
bloqueada num ângulo aleatório (não predefinido).
2.Retire o parafuso de bloqueio da lâmina (45) e a cinta de eixo
exterior (46).
VERIFICAR E AJUSTAR A LÂMINA À MESA (FIG. I1–I4)
3.Instale a lâmina de serra (47) na alça (48) fornecida na cinta do
eixo interior (49), certificando-se de que os dentes na extremidade
inferior da lâmina estão virados para a parte de trás da serra
(afastados do operador).
• Empurre a cabeça da serra para a direita de forma a assegurar que
esta se encontra totalmente na vertical e aperte a pega de fixação
do bisel.
4.Volte a colocar a cinta de eixo exterior (46).
• Desaperte a pega de fixação do bisel (11).
• Puxe a cabeça para baixo até a lâmina entrar ligeiramente na
ranhura da placa de corte da serra (51).
85
PO RT UGUÊ S
• Coloque um esquadro (52) na mesa e encoste-o à lâmina (47)
(Fig. I2).
ATENÇÃO: não toque nas extremidades dos dentes da
lâmina com o esquadro.
• Se for necessário efectuar algum ajuste, proceda da seguinte
forma:
• Desaperte a pega de fixação do bisel (11) e rode o parafuso da
fixação do ajuste da posição vertical (28) para a direita ou para a
esquerda até a lâmina ficar a 90° em relação à mesa, de acordo
com a medição do esquadro.
• Para reduzir qualquer folga excessiva, rode gradualmente o
parafuso de ajuste (64) para a direita enquanto desloca a cabeça
da serra para trás e para a frente.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: pespeite sempre as instruções de segurança e
os regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos
graves, desligue a ferramenta e, em seguida,
desligue-a da fonte de alimentação antes de efectuar
quaisquer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um accionamento
acidental da ferramenta pode causar ferimentos.
• Se o indicador de bisel (58) não mostrar o valor de 0° na escala
de bisel (10), desaperte o parafuso (59) que fixa o indicador e
desloque o indicador de acordo com o necessário.
AJUSTAR A GUIA (FIG. J1 E J2)
A parte superior do lado esquerdo da guia pode ser ajustada para a
esquerda de forma a proporcionar uma folga, permitindo configurar a
serra em bisel até 48° para a esquerda. Para ajustar a guia (3):
• Desaperte o manípulo de plástico (29) e faça deslizar a guia para a
esquerda.
• Efectue uma simulação de corte com a serra desligada e verifique
a folga. Ajuste a guia de forma a esta ficar o mais perto possível da
lâmina e proporcionar um apoio máximo à peça de trabalho sem
interferir com o movimento ascendente e descendente do braço.
• Aperte o manípulo com segurança.
ATENÇÃO: a ranhura da guia (60) pode ficar obstruída
com serradura. Utilize um pau ou ar comprimido a baixa
pressão para a limpar.
A parte móvel do lado direito da guia pode ser ajustada para
proporcionar um apoio máximo à peça de trabalho perto da lâmina,
permitindo simultaneamente configurar a serra em bisel até 45° para
a esquerda. A distância de deslizamento é limitada por travões em
ambas as direcções.
Para ajustar a guia (8):
• Desaperte a porca de orelhas (76) para libertar a guia (8).
• Faça deslizar a guia para a esquerda.
• Efectue uma simulação de corte com a serra desligada e verifique
a folga. Ajuste a guia de forma a esta ficar o mais perto possível da
lâmina e proporcionar um apoio máximo à peça de trabalho sem
interferir com o movimento ascendente e descendente do braço.
• Aperte a porca de orelhas (76) para fixar a guia no seu lugar.
AJUSTE MANUAL DO BISEL (FIG. K)
A fixação do bisel facilita a configuração da lâmina da serra na posição
vertical e na posição de bisel de 45°. Ao efectuar o ajuste manual do
bisel, é possível obter ângulos de bisel desde 2° para a direita até 48°
para a esquerda.
• Para efectuar o ajuste manual do bisel, liberte primeiro a cabeça
da serra e empurre-a ligeiramente para a esquerda. Em seguida,
puxe o manípulo de ajuste manual (27) e rode-o para a posição
de ajuste manual (62). O manípulo de ajuste manual encaixa-se
automaticamente no seu lugar.
• Configure o ângulo de bisel pretendido e fixe a cabeça na sua
posição.
• Para interromper o ajuste manual, rode o manípulo de ajuste
manual (27) novamente para a posição de fixação do bisel (61).
VERIFICAR E AJUSTAR O ÂNGULO DE BISEL (FIG. A1, A2 E I5)
• Certifique-se de que o manípulo de ajuste manual (27) se encontra
na posição de fixação do bisel.
• Desaperte o manípulo de fixação da guia esquerda (29) e faça
deslizar a parte superior da mesma para a esquerda o máximo
possível.
Chama-se a atenção dos utilizadores britânicos para os “regulamentos
de máquinas de trabalhos em madeira de 1974” e quaisquer erratas
posteriores.
Certifique-se de que a máquina é colocada de modo a satisfazer as
suas condições ergonómicas em termos de altura e estabilidade da
mesa. O local de instalação da máquina deve ser escolhido de modo
a que o operador tenha uma visão adequada e suficiente espaço em
redor à volta da máquina que permita um funcionamento da peça de
trabalho sem quaisquer restrições.
Para reduzir os efeitos de vibração, certifique-se de que a temperatura
ambiente não é demasiado fria, que a máquina e os acessórios
possuem manutenção adequada e que o tamanho da peça de trabalho
é adequado para esta máquina.
Antes de qualquer utilização
• Instale a lâmina de serra apropriada. Não utilize lâminas
excessivamente gastas. A velocidade de rotação máxima da
ferramenta não pode exceder a da lâmina da serra.
• Não tente cortar peças demasiado pequenas.
• Deixe a lâmina cortar livremente. Não efectue o corte de forma
forçada.
• Deixe o motor alcançar a sua velocidade máxima antes de
começar a cortar a peça de trabalho.
• Certifique-se de que todos os manípulos de bloqueio e pegas de
fixação estão bem apertados.
• Fixe a peça de trabalho.
• Embora esta serra consiga cortar madeira e muitos materiais não
ferrosos, estas instruções de utilização referem-se apenas ao
corte de madeira. Aplicam-se as mesmas directrizes aos outros
materiais. Não corte materiais ferrosos (ferro e aço), fibrocimento
ou alvenaria com esta serra!
• Certifique-se de que utiliza a placa de corte. Não utilize a
ferramenta se a ranhura de corte possuir uma largura superior a
10 mm.
Ligar e desligar a ferramenta (Fig. M)
O gatilho possui um orifício (65) para a inserção de um cadeado, de
forma a bloquear a ferramenta.
• Para activar a ferramenta, prima o gatilho para ligar/desligar (1).
• Para parar a ferramenta, solte o gatilho.
Configurar a velocidade variável (Fig. M)
DW712
O selector de controlo da velocidade (19) pode ser utilizado para a
configuração avançada do intervalo de velocidade pretendido.
• Rode o botão selector (19) para o intervalo pretendido, o qual é
indicado por um número.
• Desaperte a pega de fixação do bisel (11) e desloque a cabeça da
serra para a esquerda. Esta é a posição de bisel de 45°.
• Utilize velocidades elevadas para serrar materiais moles, como, por
exemplo, madeira. Utilize velocidades baixas para serrar metal.
• Se for necessário efectuar algum ajuste, proceda da seguinte
forma:
Fixação da peça de trabalho (Fig. V)
• Rode o parafuso de fixação (9) para a direita ou para a esquerda
de acordo com o necessário até o indicador (58) mostrar 45°.
AJUSTE DOS CARRIS DE GUIA (FIG. L)
• Verifique regularmente se os carris têm folga.
86
ATENÇÃO: uma peça que esteja fixada, equilibrada e
segura antes de um corte pode tornar-se desequilibrado
depois de um corte ser concluído. Uma carga não
equilibrada pode fazer com que a serra fique inclinada ou
qualquer acessório ao qual a serra esteja montada, tal
PORTUGUÊS
como uma mesa ou bancada. Quando fizer um corte que
possa ficar desequilibrado, apoie correctamente a peça e
certifique-se de que a serra está devidamente fixada numa
superfície estável Podem ocorrer lesões pessoais.
ATENÇÃO: qauando o sistema de fixação é utilizado, o
pé de fixação pode ficar demasiado fixo acima da base
da serra. Fixe sempre a peça na base da serra – e não a
qualquer outra parte da área de trabalho. Certifique-se de
que a base de fixação não está bloqueada na extremidade
da base da serra.
CUIDADO: utilize sempre um sistema de fixação de
trabalho para manter o controlo e reduzir o risco de
ferimentos pessoais e danos na peça de trabalho.
Utilize o sistema de fixação de material (20) fornecido com a serra. A
guia esquerda ou direita desliza de um lado para outro para auxiliar
a fixação. Outros sistemas de apoio, tais como pinças com molas,
gastalhos ou grampos em forma de C, podem ser adequados para
determinados tamanhos e tipos de material.
INSTALAÇÃO DE GRAMPOS
1.Insira-o no orifício atrás da guia. O grampo deve estar virado
para a parte de trás da serra de esquadria. A ranhura da haste
do grampo deve estar totalmente inserida na base. Certifique-se
de que esta ranhura está totalmente inserida na base da serra de
esquadria. Se a ranhura for visível, significa que o grampo não está
fixo.
2.Rode o grampo num ângulo de 180° para a frente da serra de
esquadria.
3.Afrouxe o botão para ajustar o grampo para cima ou para baixo e
depois utilize o botão de ajuste fino para fixar a peça com firmeza.
NOTA: Coloque o grampo no lado oposto da base quando fizer
trabalhos em bisel. REALIZE SEMPRE TESTES (SEM LIGAÇÃO À
CORRENTE) ANTES DE TERMINAR OS CORTES PARA VERIFICAR
A TRAJECTÓRIA DA LÂMINA. CERTIFIQUE-SE DE QUE O GRAMPO
NÃO INTERFERE COM O MOVIMENTO DA SERRA OU DOS
RESGUARDOS.
Cortes de serra básicos
CORTE TRANSVERSAL DIREITO NA VERTICAL (FIG. A1, A2 E N)
• Liberte a alavanca de esquadria (4) e pressione o trinco de
esquadrilha (5).
• Coloque o trinco de esquadria na posição de 0° e aperte a
alavanca de esquadria.
• Encoste a madeira a ser cortada à guia (3 e 7).
• Segure a pega de corte (18) e pressione a alavanca de
desbloqueio da cabeça (17) para a libertar. Prima o gatilho (1) para
ligar o motor.
• Pressione a cabeça para fazer a lâmina cortar a madeira e entrar
na placa de corte de plástico (31).
• Após concluir o corte, solte o gatilho e espere que a lâmina da
serra pare completamente antes de voltar a colocar a cabeça na
sua posição de descanso superior.
EFECTUAR UM CORTE DESLIZANTE (FIG. O)
• O trinco de esquadria irá posicionar-se automaticamente nos
10°, 15°, 22,5°, 31,62° e 45°, tanto para a esquerda como para
a direita, e nos 50° para a esquerda e 60° para a direita. Se for
pretendido um ângulo intermédio, segure a cabeça com firmeza e
bloqueie-a apertando a alavanca de esquadria.
• Certifique-se sempre de que a alavanca de esquadria está bem
apertada antes de efectuar qualquer corte.
• Aplique o procedimento utilizado para o corte transversal direito na
vertical.
ATENÇÃO: ao cortar em esquadria a extremidade de uma
peça de madeira com uma pequena sobra, posicione a
madeira de forma a assegurar que a sobra fica do lado
da lâmina com o maior ângulo em relação à guia, ou seja,
com uma esquadria para a esquerda, a sobra deve estar
à direita da lâmina e com uma esquadria para a direita, a
sobra deve estar à esquerda.
CORTES EM BISEL (FIG. A1, A2 E Q)
É possível configurar ângulos de bisel desde 48° para a esquerda até
2° para a direita, podendo os cortes ser efectuados com o braço de
esquadria configurado num ângulo de esquadria entre 0° e 45° para a
direita ou para a esquerda.
• Desaperte o manípulo de fixação da guia esquerda (29) e faça
deslizar a parte superior da guia esquerda (3) para a esquerda
o máximo possível. Desaperte a pega de fixação do bisel (11) e
configure o ângulo de bisel de acordo com o pretendido.
• Aperte a pega de fixação do bisel (11) com firmeza.
• Aplique o procedimento utilizado para o corte transversal direito na
vertical.
Qualidade do corte
A lisura de qualquer corte depende de diversas variáveis, tal como
o material a ser cortado. Quando forem pretendidos cortes muito
lisos para ornamentos e outros trabalhos de precisão, os melhores
resultados serão obtidos com uma lâmina afiada (de carboneto, com
60 dentes) e uma velocidade de corte uniforme e mais lenta.
ATENÇÃO: certifique-se de que o material não foge ao
cortá-lo; fixe-o com segurança utilizando um grampo.
Deixe sempre a lâmina parar totalmente antes de levantar
o braço. Se continuar a haver pequenas fibras de madeira
na traseira da peça de trabalho, cole um pouco de fita de
pintura na zona da madeira onde o corte irá ser efectuado.
Serre através da fita e retire-a cuidadosamente quando
concluir o corte.
Posição do corpo e das mãos
O posicionamento correcto do seu corpo e das suas mãos ao utilizar a
serra de esquadria irá tornar o corte mais fácil, preciso e seguro.
• Nunca coloque as suas mãos perto da área de corte.
• Não coloque as suas mãos a uma distância inferior a 150 mm da
lâmina.
• Segure a peça de trabalho com firmeza contra a mesa e a guia ao
cortá-la. Mantenha as suas mãos na posição de corte até a lâmina
parar completamente após soltar o gatilho.
Os carris de guia permitem cortar peças de maior dimensão (desde
50 x 100 mm até 500 x 1000 mm) utilizando um movimento deslizante
de fora para baixo e para a frente.
• Efectue sempre uma simulação de corte (sem alimentação) antes
de realizar o corte, de forma a poder verificar o percurso da lâmina.
• Desaperte o manípulo de bloqueio dos carris (13).
• Mantenha ambos os pés bem assentes no chão e um equilíbrio
correcto.
• Puxe a cabeça da serra na sua direcção e ligue a ferramenta.
• Baixe a lâmina da serra até à peça de trabalho e empurre a cabeça
para a frente para concluir o corte.
• Proceda tal como descrito acima.
ATENÇÃO:
• Não efectue cortes deslizantes em peças de trabalho
com uma dimensão inferior a 50 x 100 mm.
• Lembre-se de bloquear a cabeça da serra na posição
traseira após concluir um corte deslizante.
CORTE TRANSVERSAL EM ESQUADRIA NA VERTICAL (FIG. A1, P)
• Liberte a alavanca de esquadria (4) e pressione o trinco de
esquadrilha (5). Desloque o braço para a esquerda ou para a direita
até alcançar o ângulo pretendido.
• Não cruze as mãos.
• À medida que deslocar o braço da serra para a esquerda e para
a direita, siga-o e coloque-se ligeiramente ao lado da lâmina da
serra.
• Olhe através das aberturas da protecção ao seguir uma linha
traçada a lápis.
CORTAR MOLDURAS, CAIXAS PARA EXPOSITORES E OUTROS OBJECTOS COM
QUATRO LADOS (FIG. R1 E R2)
DESBASTAR ORNAMENTOS E OUTROS OBJECTOS
Experimente cortar alguns objectos simples utilizando sobras de
madeira até se familiarizar com a sua serra. A sua serra é a ferramenta
perfeita para cortar cantos em esquadria, tal como exemplificado na
fig. R1. A junção apresentada foi efectuada utilizando um ajuste de
bisel.
- Utilizar o ajuste de bisel
87
PO RT UGUÊ S
O bisel para as duas tábuas é ajustado para 45°, produzindo um
canto de 90°. O braço de esquadria é bloqueado na posição de 0°. A
madeira é posicionada com o lado plano mais largo encostado à mesa
e a extremidade mais estreita encostada à guia.
- Utilizar o ajuste de esquadria
Da mesma forma, siga a linha de intersecção vertical para cima
ou para baixo para obter a configuração do ângulo de bisel da
serra (40°). Efectue sempre cortes de teste em algumas sobras
de madeira para verificar se as configurações da serra estão
correctas.
É possível efectuar o mesmo corte ao configurar a serra em esquadria
para a direita e para a esquerda com a superfície mais larga da madeira
encostada à guia. As duas ilustrações (Fig. R1 e R2) aplicam-se apenas
a objectos com quatro lados. À medida que o número de lados muda,
o mesmo acontece com os ângulos de esquadria e bisel. A tabela
abaixo fornece os ângulos correctos para diversas formas, assumindo
que todos os lados possuem o mesmo comprimento. No caso de
pretender cortar uma forma não incluída na tabela, divida 180° pelo
número de lados dessa forma para determinar o ângulo de esquadria
ou bisel.
Cortar ornamentos de cornija
N.º de lados
Ângulo de esquadria ou bisel
445°
536°
630°
725,7°
822,5°
920°
1018°
Lado esquerdo
• Posicione a peça com a parte inferior encostada à guia.
• Guarde o lado esquerdo do corte.
CANTO EXTERIOR
Lado esquerdo
• A tabela abaixo irá ajudá-lo a seleccionar as configurações de
esquadria e bisel apropriadas para cortes comuns em esquadria
composta. Para utilizar a tabela, seleccione o ângulo “A”
pretendido (Fig. S2) para o seu projecto e localize esse ângulo
no arco apropriado na tabela. A partir desse ponto, siga a tabela
directamente para baixo para encontrar o ângulo de bisel correcto
e para os lados para encontrar o ângulo de esquadria correcto.
75
15
20
25
30
35
40
65
40
50
35
45
35
CAIXA6 DE
6 LADOS
SIDED
BOX
30
35
30
65
75
40
70
80
85
30
25
20
40
55
35
50
45
15
15
30
40
15
25
35
30
DE 8
8 CAIXA
SIDED BOX
10
20
45
65
70
50
25
60
20
80
85
55
60
25
75
CONFIGURE ESTE ÂNGULO DE
NA SERRA
SETESQUADRIA
THIS MITER ANGLE
ON SAW
55
60
40
20
25
LADOS
15
10
5
5
5
10
15
20
5
5
10
0
10
15
20
5
10
25
30
35
40
45
SET
THISÂNGULO
BEVEL ANGLE
ON SAW
CONFIGURE
ESTE
DE BISEL
NA SERRA
• Configure a sua serra de acordo com os ângulos indicados e
efectue alguns cortes de teste.
• Pratique encaixar as peças cortadas umas nas outras.
• Exemplo: para construir uma caixa de 4 lados com ângulos
exteriores de 25° (ângulo “A”) (Fig. S2), utilize o arco superior
direito. Encontre o ângulo de 25° na escala em arco. Siga a linha
de intersecção horizontal para qualquer um dos lados para obter a
configuração do ângulo de esquadria da serra (23°).
88
• Posicione a peça com a parte inferior encostada à guia.
• Guarde o lado direito do corte.
Lado direito
• Posicione a peça com a parte superior encostada à guia.
• Guarde o lado direito do corte.
Cortar sancas
O corte de sancas é efectuado com um corte em esquadria composta.
Para proporcionar uma precisão extrema, a sua serra possui ângulos
predefinidos de esquadria de 31,62° e bisel de 33,85°. Estas
configurações destinam-se a cortar sancas padrão com ângulos de 52°
na parte superior e 38° na inferior.
• Efectue cortes de teste utilizando sobras antes de realizar os cortes
finais.
• Todos os cortes são efectuados com um ângulo de bisel para a
esquerda e com a traseira da peça encostada à mesa.
CANTO INTERIOR
45
CAIXA,
4 LADOS
SQUARE
BOX
70
80
10
ÂNGULO
DE LATERAL DA CAIXA (ÂNGULO “A”)
ANGLE OF SIDE OF BOX (ANGLE"A")
85
5
CANTO INTERIOR
Lado direito
ATENÇÃO: se o ângulo de corte variar de corte para
corte, verifique se o manípulo de fixação do bisel e o
manípulo de bloqueio da esquadria estão apertados com
segurança. Estes manípulos têm de ser apertados após
efectuar quaisquer alterações nos ângulos de esquadria ou
bisel.
0
• Todos os cortes são efectuados com a traseira da peça deitada na
horizontal sobre a mesa da serra.
• Guarde o lado esquerdo do corte.
O corte em esquadria composta é um corte realizado com um ângulo
de esquadria (Fig. R2) e um ângulo de bisel (Fig. R1) ao mesmo tempo.
É o tipo de corte utilizado para fazer molduras ou caixas com lados
oblíquos, tal como exemplificado na fig. S1.
45
• Efectue sempre uma simulação de corte sem alimentação antes de
realizar quaisquer cortes.
• Posicione a peça com a parte superior encostada à guia.
ESQUADRIA COMPOSTA (FIG. S1 E S2)
O corte de ornamentos de cornija é efectuado com um ângulo de bisel
de 45°.
Lado esquerdo
• Parte superior da peça encostada à guia.
• Esquadria para a direita.
• Guarde o lado esquerdo do corte.
Lado direito
• Parte inferior da peça encostada à guia.
• Esquadria para a esquerda.
• Guarde o lado esquerdo do corte.
CANTO EXTERIOR
Lado esquerdo
• Parte inferior da peça encostada à guia.
• Esquadria para a esquerda.
• Guarde o lado esquerdo do corte.
Lado direito
• Parte superior da peça encostada à guia.
• Esquadria para a direita.
• Guarde o lado direito do corte.
CORTAR ENTALHES (FIG. T)
A sua serra encontra-se equipada com um travão de entalhe (12) e um
manípulo de ajuste da profundidade de entalhe (15) para permitir cortar
entalhes.
• Vire o travão de entalhe (12) para a dianteira da serra.
• Ajuste o manípulo de ajuste da profundidade de entalhe (15) para
configurar a profundidade do entalhe. Poderá ser necessário
desapertar primeiro a contraporca (66).
PORTUGUÊS
• Coloque uma sobra de, aproximadamente, 5 cm entre a guia e a
peça de trabalho para cortar um entalhe direito.
• Limpe periodicamente as partes sujeitas a acumulação de poeiras
e aparas com uma escova seca.
EXTRACÇÃO DE PARTÍCULAS (FIG. A2 E A5)
Esta ferramenta é fornecida com um ponto de extracção de partículas
(24) para a ligação de um kit de extracção de partículas (36) (disponível
em opção).
ATENÇÃO: sempre que possível, ligue um dispositivo de
extracção de poeira, concebido em conformidade com as
respectivas regulamentações no que respeita a emissão de
poeiras.
Ligue um dispositivo de extracção de poeiras concebido de acordo
com os regulamentos relevantes. A velocidade do ar de sistemas
externos conectados deverá ser de 20 m/s ±2 m/s. A velocidade deve
ser medida sobre o tubo de ligação no ponto de conexão, com a
ferramenta conectada mas sem estar a funcionar.
Limpeza
Antes de utilizar, verifique com cuidado a protecção da lâmina superior,
a protecção da lâmina inferior amovível, bem como o tubo de extracção
de poeira para determinar o funcionamento adequado. Certifique-se de
que aparas, pó ou partículas de peças de trabalho não dão origem a
bloqueios de uma das funções.
Se ficarem encravados fragmentos de peças de trabalho entre a lâmina
da serra e as protecções, desligue a máquina da fonte de alimentação
e siga as instruções indicadas na secção Montagem da lâmina da
serra. Retire as partes encravadas e volte a montar a lâmina da serra.
ATENÇÃO: injecte ar seco para retirar a sujidade e
o pó do alojamento principal, sempre que notar uma
acumulação de sujidade nos respiradores ou em torno dos
mesmos. Utilize uma protecção adequada para os olhos e
uma máscara para o pó quando realizar esta operação.
ATENÇÃO: nunca utilize solventes ou outros químicos
agressivos para limpar as partes não metálicas da
ferramenta. Estes químicos podem enfraquecer os
materiais utilizados nestas partes. Utilize um pano
humedecido apenas com água e detergente suave. Nunca
permita que entre nenhum líquido na ferramenta; nunca
mergulhe qualquer parte da ferramenta em líquido.
• Para obter os melhores resultados, utilize os suportes com pernas
(35) para aumentar a largura da mesa da sua serra. (disponível em
opção através do seu revendedor). Apoie as peças de trabalho
compridas utilizando quaisquer meios adequados para o efeito,
tais como cavaletes de serrador ou dispositivos semelhantes, para
impedir que as respectivas extremidades fiquem pendentes.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de lesões, limpe a
superfície da mesa com regularidade.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de lesões, limpe o
sistema colector de serradura com regularidade.
TRANSPORTAR A FERRAMENTA (FIG. A6 E B)
Limpe regularmente a área por baixo da placa de corte. Se a placa de
corte estiver gasta, tem de ser substituída.
CORTAR PEÇAS PEQUENAS (FIG. J1)
A parte superior do lado esquerdo da guia (3) pode ser ajustada para
proporcionar um apoio máximo ao cortar peças pequenas.
• Coloque a lâmina da serra na posição vertical.
• Desaperte o manípulo de plástico (29), pelo menos, 3 voltas
completas.
• Ajuste a guia, colocando-a o mais próximo possível da lâmina.
• Aperte o manípulo com segurança.
APOIO PARA PEÇAS COMPRIDAS (FIG. A4)
• Apoie sempre as peças compridas.
ATENÇÃO: nunca utilize as protecções para levantar ou
transportar a serra.
Para transportar a ferramenta de forma prática, é possível fixar uma
correia de transporte à respectiva base. A correia de transporte
(consulte a fig. A6) encontra-se disponível em opção.
• Para transportar a serra, baixe a respectiva cabeça e pressione o
pino de bloqueio (14).
LIMPAR E EFECTUAR A MANUTENÇÃO DA PLACA DE CORTE (FIG. U)
• Retire os parafusos (67) que fixam a placa de corte (31).
• Retire a placa de corte e limpe a área por baixo da mesma.
• Volte a montar a placa de corte e a inserir os parafusos.
• Aperte os parafusos com firmeza.
• Para ajustar a placa de corte, proceda da seguinte forma:
• Bloqueie o manípulo de bloqueio dos carris com a cabeça da serra
na posição dianteira, bloqueie o braço de esquadria no ângulo de
esquadria para a direita, faça deslizar a guia (3) completamente
para dentro e bloqueie a alavanca de bisel (11) com a cabeça da
serra na posição vertical para tornar a ferramenta o mais compacta
possível.
• Puxe a cabeça para baixo até a lâmina entrar ligeiramente na
ranhura da placa de corte da serra.
• Utilize sempre os entalhes para as mãos (30) apresentados na
fig. B para transportar a serra.
Acessórios opcionais
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta eléctrica da DeWALT foi concebida para funcionar
durante um longo período de tempo com uma manutenção
mínima. Uma utilização continuamente satisfatória depende de uma
manutenção apropriada da ferramenta e de uma limpeza regular.
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de lesão, desligue
a unidade e desligue a máquina da tomada
antes de instalar e remover acessórios, antes de
ajustar ou alterar as configurações ou durante os
procedimentos de reparação. Certifique-se de que o
interruptor do gatilho esteja na posição de desligado (OFF).
Um arranque acidental pode causar lesões.
Lubrificação
Esta máquina não necessita de qualquer lubrificação adicional.
Os suportes do motor foram lubrificados e impermeabilizados de
origem.
• Evite utilizar óleo ou massa lubrificante, já que isso pode provocar
uma obstrução com poeiras e aparas e criar problemas.
• Ajuste as duas partes da placa de corte para que estas fiquem o
mais perto possível dos dentes da lâmina.
• Aperte os parafusos.Proteger o meio ambiente.
ATENÇÃO: uma vez que apenas foram testados com
este produto os acessórios disponibilizados pela DeWALT,
a utilização de outros acessórios com esta ferramenta
poderá ser perigosa. Para reduzir o risco de ferimentos,
apenas deverão ser utilizados acessórios recomendados
pela DeWALT com este produto.
LÂMINAS DE SERRA
Utilize SEMPRE lâminas de serra de 216 mm com orifícios de eixo de
30 mm. O índice de velocidade deve ser, pelo menos, de 5500 RPM.
Nunca utilize uma lâmina com um diâmetro maior ou mais pequeno.
Se o fizer, a lâmina não fica devidamente protegida.
DESCRIÇÕES DA LÂMINA
APLICAÇÃO
DIÂMETRO
DENTES
Lâminas de serra para construção(todos os tipos de cortes)
Utilização geral
216 mm
48
Lâminas de serra para trabalhos em madeira (permitem fazer
cortes macios e limpos)
Cortes transversais finos
216 mm
60
Consulte o seu revendedor para obter mais informações sobre os
acessórios apropriados.
89
PO RT UGUÊ S
Proteger o meio ambiente
Recolha separada. Os produtos e baterias indicados com
este símbolo não devem ser eliminados em conjunto com
resíduos domésticos comuns.
Os produtos e as baterias contêm materiais que podem ser
recuperados ou reciclados, o que reduz a procura de matérias-primas.
Recicle o equipamento eléctrico de acordo com as disposições locais.
Estão disponíveis mais informações em www.2helpU.com.
90
SUOM I
KATKAISU- JA JIIRISAHA
DW712, DW712N
Onnittelut!
Olet valinnut DeWALT-työkalun. Vuosien kokemuksen, perusteellisen
tuotekehittelyn ja innovaation ansiosta DeWALT on yksi luotettavimmista
kumppaneista ammattityökalujen käyttäjille.
Tekniset Tiedot
DW712 DW712N
QS
QS
Jännite
V 230230
Tyyppi
64
Lähtöteho
W 16001600
Tehontarve (230 V) A
8
8
Terän halkaisija
mm
216
216
Terän aukko
mm
30
30
Terän suurin paksuus
mm
1,8
1,8
Terän nopeus
min-13500–46005400
Maks. poikkileikkauskapasiteetti 90/90°
mm
300 x 70
300 x 70
Suurin 45˚-jiirauskapasiteetti, mm
212
212
90˚-sahauksen enimmäissyvyys,
mm
70
70
45˚-viistosahauksen enimmäissyvyys,
mm
50
50
Suurimmat jiirikulmat
vasen
50˚
50˚
oikea
60˚
60˚
Suurimmat viistokulmat
vasen
48˚
48˚
oikea
2˚
2˚
Jiiraus 0°
Leveys suurimmalla 70 mm:n korkeudella
mm
300
300
Korkeus suurimmalla 300 mm:n leveydellä
mm
70
70
Jiiraus 45°
Leveys suurimmalla 70 mm:n korkeudella
mm
212
212
Korkeus suurimmalla 212 mm:n leveydellä
mm
70
70
Jiiraus 45° oikealle
Leveys suurimmalla 70 mm:n korkeudella
mm
212
212
Korkeus suurimmalla 212 mm:n leveydellä
mm
70
70
Viistotus 45° vasemmalle
Leveys suurimmalla 50 mm:n korkeudella
mm
300
300
Korkeus suurimmalla 300 mm:n leveydellä
mm
50
50
Jiiraus 31,62°, viistotus 33,85°
Leveys suurimmalla 254 mm:n korkeudella
mm
65
65
Terän pysähtymisaika
s
< 10
< 10
Pölynpoistotehokkuus
mg/m
< 2,0
< 2,0
Paino
kg
21
21
Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin EN61029 mukaisesti:
LPA(äänenpainetaso)
dB(A)
91
LWA(äänitehotaso)
dB(A)
104
K (määritetyn äänitason epävarmuus)
dB(A)
2,9
Tärinäpäästöarvo ah =
Vaihtelu K =
m/s2
m/s2
2,1
1,5
91
104
2,9
2,1
1,5
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu EN61029
-standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää verrattaessa työkaluja
keskenään. Sitä voidaan käyttää arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä työkalua
sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos työkalua
käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on kiinnitetty
erilaisia lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä
voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa merkittävästi altistumiseen
työkalua käytettäessä.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan vähentää
merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet kunnossa,
pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä huomiota työn
jaksottamiseen.
Sulakkeet
Eurooppa
230 V
10 ampeerin sulake
HUOMAA: Laite on tarkoitettu muodostamaan yhteys
tehonsyöttöjärjestelmään suurimmalla sallitulla järjestelmän impedanssilla
Zmax 0,28 Ω käyttäjän tehonsyötön liittymäkohdassa.
Käyttäjän täytyy varmistaa, että laite on liitetty vain yllä olevat
vaatimukset täyttävään järjestelmään. Käyttäjä voi tarvittaessa kysyä
sähköyhtiöltä järjestelmän impedanssin liittymäkohdassa.
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja kiinnitä
huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai vakavan
henkilövahingon vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai
vakavan vaaran mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta.
Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei välttämättä
aiheuta henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara!
Tulipalon vaara.
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
KONEDIREKTIIVI
KATKAISU- JA JIIRISAHA
DW712, DW712N
DeWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat määräykset:
2006/42/EU, EN61029-1:2009 +A.11:2010, EN61029-2-11:2012
+A11:2013.
Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2014/30/EU ja 2011/65/EU
vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DeWALTiin. Osoitteet
näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa tämän vakuutuksen
DeWALTin puolesta.
Markus Rompel
Tekninen päällikkö
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
20.04.2016
Turvaohjeet
V
AROITUS! Käytettäessä sähkötyökaluja on aina
noudatettava perusvarotoimia tulipalon, sähköiskun ja
henkilövamman välttämiseksi. Alla on mainittu joitakin
varotoimia.
Lue kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttämistä ja säästä ohjeet.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai se toimii
tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää merkittävästi
työkalua käytettäessä.
91
S UO M I
SÄILYTÄ OHJEKIRJA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.
17. Vältä vahingossa tapahtuvaa käynnistystä.
1.Pidä työskentelyalue siistinä.
Älä kanna työkalua sormi virtakytkimellä. Varmista, että työkalu
on katkaisu päältä virtakytkimestä ennen sen kytkemistä
virtalähteeseen.
Epäsiistit tilat voivat aiheuttaa vammoja.
18. Käytä ulkokäyttöön tarkoitettuja jatkojohtoja.
2.Huomioi työskentelyalueen ympäristö.
Tarkasta ennen käyttöä jatkojohdon kunto ja vaihda se, jos se on
viallinen. Kun työkalua käytetään ulkona, käytä vain ulkokäyttöön
tarkoitettuja jatkojohtoja, joissa on tätä vastaava merkintä.
Yleiset turvallisuusohjeet
Älä altista työkalua sateelle. Älä käytä työkalua kosteissa tai märissä
olosuhteissa. Pidä työskentelyalue hyvin valaistuna (250–300 luksia).
Älä käytä työkalua paikoissa, joissa on tulipalon tai räjähdyksen
vaara, esimerkiksi palavien nesteiden ja kaasujen läheisyydessä.
3.Suojaudu sähköiskulta.
Älä anna kehosi koskettaa maadoitettuihin pintoihin (esimerkiksi
putkiin, lämpöpattereihin, lieteen tai jääkaappiin). Kun työkalua
käytetään äärimmäisissä olosuhteissa (esim. korkea kosteus, kun
metallilastuja syntyy jne.), sähköturvallisuutta voidaan parantaa
kytkemällä eristysmuuntaja tai (FI) maavuodon katkaisin.
4.Pidä muut ihmiset etäällä.
Älä anna asiattomien, varsinkaan lasten, koskea työkalua tai
sähköjohtoa, ja pidä heidät etäällä työskentelyalueesta.
5.Laita joutilas työkalu varastoon.
Kun työkalu ei ole käytössä, sitä on säilytettävä lukittuna kuivassa ja
turvallisessa paikassa ja poissa lasten ulottuvilta.
6.Älä käytä työkalua väkisin.
Se toimii paremmin ja turvallisemmin sille tarkoitetulla nopeudella.
19. Pysy valppaana.
Katso tarkkaan, mitä teet. Käytä tervettä järkeä. Älä käytä työkalua
väsyneenä tai huumeiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena.
20. Tarkasta osat mahdollisten vikojen varalta.
Tarkasta työkalu ja virtajohto huolellisesti ennen käyttöä
varmistaaksesi, että ne toimivat oikein ja täyttävät tehtävänsä.
Tarkasta liikkuvien osien kohdistus ja kiinnitys, osien kunto ja
kiinnitys sekä muut mahdolliset seikat, jotka saattavat vaikuttaa
työkalun käyttöön. Suojus ja muut vioittuneet osat on korjattava
asianmukaisesti tai vaihdettava. Työn saa tehdä vain valtuutettu
huoltoliike, ellei tässä käyttöoppaassa ole toisin mainittu. Vaihdata
vialliset kytkimet valtuutetussa huoltoliikkeessä.
Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei kytke sitä päälle ja pois päältä.
Älä koskaan yritä korjata työkalua itse.
VAROITUS: Muunlainen kuin tässä ohjekirjassa tälle
työkalulle suositeltu lisävaruste tai -laite tai käyttötoimenpide
voi aiheuttaa henkilövahingon.
7.Käytä oikeaa työkalua.
21. Anna vain pätevän henkilön korjata työkalu.
Älä käytä pieniä työkaluja väkisin suurtehotyökalua vaativaan
työhön. Käytä työkalua vain sen käyttötarkoituksen mukaan; älä
käytä esimerkiksi pyörösahaa oksien tai tukkien katkaisemiseen.
Tämä sähkötyökalu noudattaa asianmukaisia turvasääntöjä.
Korjauksia saavat tehdä vain pätevät henkilöt alkuperäisiä varaosia
käyttäen; muunlainen toiminta voi aiheuttaa käyttäjälle suuren
vaaran.
8.Pukeudu asianmukaisesti.
Älä käytä väljiä vaatteita tai koruja, sillä ne voivat takertua liikkuviin
osiin. Luistamattomien jalkineiden käyttöä suositellaan käytettäessä
laitetta ulkona. Käytä suojaavaa päähinettä, jos sinulla on pitkät
hiukset.
9.Käytä suojavarusteita.
Käytä aina suojalaseja. Käytä kasvo- tai pölysuojaa, jos
työskenneltäessä syntyy pölyä tai lentäviä hiukkasia. Mikäli nämä
hiukkaset ovat erittäin kuumia, käytä myös kuumuudenkestävää
suojaesiliinaa. Käytä aina kuulosuojaimia. Käytä aina suojakypärää.
10. Kytke laitteeseen pölynpoistolaite.
Jos pölyn poistamiseen ja keräykseen soveltuvia työkaluun liitettäviä
laitteita on, varmista, että ne ovat kytkettyinä ja että käytät niitä
oikein.
11. Älä käytä johtoa väärin.
Älä koskaan vedä johdosta, kun haluat irrottaa laitteen
pistorasiasta. Pidä johto etäällä kuumuudesta, öljystä ja terävistä
reunoista. Älä koskaan kanna työkalua johdosta.
Muita jiirisahan turvallisuussääntöjä
• Laitteen mukana toimitetaan erityinen sähköjohto, jonka voi vaihtaa
vain valmistaja tai valtuutettu huoltoedustaja.
• Sahalla ei saa leikata muita kuin valmistajan suosittelemia
materiaaleja.
• Älä käytä konetta, ilman että suojukset ovat paikallaan, jos suojukset
eivät ole hyvässä toimintakunnossa tai jos suojuksia ei ole huollettu
oikein.
• Varmista vinosahauksia suoritettaessa, että sahausvarsi on tiukasti
kiinni.
• Pidä konetta ympäröivä lattia-alue tasaisena, hoidetussa
kunnossa ja puhtaana irtonaisista materiaaleista, kuten lastuista ja
leikkuujätteistä.
• Käytä asianmukaisesti teroitettuja sahanteriä. Varmista, että
sahanteriin merkitty nopeus on vähintään yhtä suuri kuin sahan
arvokilpeen merkitty nopeus.
12. Kiinnitä työstökappale paikalleen.
• Varmista, että kaikki lukitusnupit ja puristimien varret ovat tiukasti
kiinni ennen laitteen käyttöä.
Käytä ruuvipuristinta tai penkkipuristinta pitämään työstökappale
paikoillaan. Se on turvallisempaa ja saat molemmat kädet vapaaksi
työhön.
• Älä koskaan aseta kättä terän lähelle, kun saha on kytketty
sähköliitäntään.
13. Älä kurottele.
Huolehdi siitä, että sinulla on koko ajan tukeva jalansija ja hyvä
tasapaino.
14. Huolla työkalua huolellisesti.
Pidä leikkuutyökalut terävinä ja puhtaina, jolloin ne toimivat
paremmin ja turvallisemmin. Noudata voiteluohjeita ja lisäosien
vaihto-ohjeita. Tutki työkalut aika ajoin, ja jos havaitset vikoja,
korjauta ne valtuutetussa huoltoliikkeessä. Pidä kaikki kahvat ja
kytkimet kuivina, puhtaina, öljyttöminä ja rasvattomina.
• Älä koskaan yritä pysäyttää toiminnassa olevaa laitetta työntämällä
jotakin työkalua yms. terää vasten. Tämä saattaa johtaa vakavaan
onnettomuuteen.
• Tarkista käyttöohje ennen lisävarusteiden käyttöä.
Lisävarusteen väärä käyttö voi aiheuttaa vaurioita.
• Käytä terän pidintä tai käsineitä, kun käsittelet sahan terää tai
karkeaa materiaali
• Varmista ennen käyttöä, että sahanterä on asennettu oikein.
• Varmista että terä pyörii oikeaan suuntaan.
Kun työkaluja ei käytetä, irrota ne virtalähteestä ennen niiden
huoltamista ja vaihtaessasi lisävarusteita, kuten teriä ja leikkureita.
• Älä käytä teriä, joiden läpimitta on suositeltua suurempi tai
pienempi. Katso tarkemmat terien ominaisuudet teknisistä
tiedoista. Käytä ainoastaan tässä käsikirjassa eriteltyjä, standardin
EN 847-1 mukaisia teriä.
16.Poista jakoavaimet ja ruuviavaimet.
• Harkitse erikoisvalmistettujen melua vähentävien terien käyttöä.
Ota tavaksi tarkastaa, että jako- ja ruuviavaimet on poistettu
työkalusta ennen sen käyttöä.
• Älä käytä NOPEITA TERÄKSISIÄ sahanteriä.
15. Katkaise työkalujen virta.
• Älä käytä epämuodotuneita tai vahingoittuneita sahanteriä.
• Älä käytä hioma- tai timanttilaikkoja.
• Ennen sahaamista tulee varmistaa, että kone on vakaa.
92
SUOM I
• Kun laitteessa on laser, älä vaihda laseria eri tyyppiseen laseriin.
Vain laserin valmistaja tai valtuutettu korjaamo saa suorittaa
korjaukset.
• Älä koskaan käytä sahaa ilman kitapalaa.
VAROITUS: Suosittelemme vikavirtasuojalaitteen käyttöä,
jonka vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään 30 mA.
Vaarat
• Nosta terä työkappaleen sahausurasta, ennen kuin vapautat
virtakytkimen.
Seuraavat vaarat ovat olemassa käytettäessä sahaa:
• Älä yritä jarruttaa moottoria työntämällä esineitä tuulettimen
aukkoon.
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden käyttämisestä
huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida välttää. Niitä ovat
• Koneen teränsuojus nousee automaattisesti, kun terä lasketaan
alas, ja laskeutuu terän päälle, kun sahauspään lukituksen
vapautusvipua (17) painetaan.
– kuulon heikkeneminen.
• Älä koskaan nosta sahanterää käsin, ellei sahaa ole sammutettu.
Teränsuojuksen voi nostaa kädellä, kun sahanterää vaihdetaan tai
sahaa tarkistetaan.
– Pyöriviin osiin koskemisen aiheuttamat vammat
– pyörivän sahanterän paljaiden alueiden aiheuttama
onnettomuusvaara
– onnettomuusvaara terää vaihdettaessa
– sormien puristumisen vaara suojuksia avattaessa
• Tarkista säännöllisin väliajoin, että moottorin ilma-aukot ovat puhtaat
eikä niissä ole lastuja.
– sahajauhon hengittämisen aiheuttamat terveysvaarat sahattaessa
varsinkin tammea, pyökkiä ja MDF-levyä.
• Vaihda kulunut uurroslevy. Katso mukana toimitettua huoltoosaluetteloa.
Seuraavat tekijät lisäävät hengitysongelmien riskiä:
• Irrota kone verkkovirrasta ennen sen huoltoa ja terää vaihdettaessa.
– Puhdistamattomien poistosuodattimien aiheuttama riittämätön
pölynpoisto
• Älä koskaan suorita puhdistus- tai huoltotöitä koneen käydessä ja
kun sahauspää ei ole lepoasennossa.
• Asenna kone penkille aina, kun se on mahdollista.
– Koneeseen ei ole kiinnitetty puuta sahattaessa pölynimulaitetta
Työkalun merkinnät
• Suojuksen etuosassa on säleikkö näkyvyyden helpottamiseksi.
Vaikka säleikkö vähentää huomattavasti lastujen sinkoamista,
suojuksessa on aukkoja ja sahatessa tulisi pitää aina suojalaseja.
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
• Kytke saha kiinni pölynkeräyslaitteeseen sahattaessa puuta. Ota
aina huomioon tekijät, jotka vaikuttavat altistumiseen pölylle, kuten:
Käytä kuulosuojaimia.
Käytä suojalaseja.
–työstettävän materiaalin tyyppi (lastulevy tuottaa enemmän pölyä
kuin puu);
– sahanterän terävyys;
– oikea sahanterän säätö.
Kantokohta
-–pölynimulaite, jonka ilman virtausnopeus ei saa olla alle 20 m/s
Varmista, että paikalliset pölynpoistolaitteet sekä suojukset, välilevyt
ja kourut on säädetty oikein.
Pidä kädet poissa terän ulottuvilta.
• Ota huomioon seuraavat tekijät, jotka vaikuttavat altistukseen
melulle:
– Käytä sahanteriä, jotka on suunniteltu vähentämään melua.
Lue ohjeet Liukuleikkaus.
– Käytä vain hyvin teroitettuja sahanteriä.
• Laite on huollettava säännöllisin väliajoin.
• Järjestä riittävä yleinen tai paikallinen valaistus.
• Varmista, että välilevyt ja kararenkaat ovat tässä käyttöoppaassa
osoitetun tarkoituksen mukaisia.
Lue ohjeet Kulmapysäyttimien ohittaminen.
• Varmista, että käyttäjä on kyllin koulutettu käyttämään ja säätämään
laitetta.
• Vältä katkaistujen palojen tai muiden työkappaleen osien
poistamista leikkuualueelta, kun kone on käynnissä ja kun saha ei
ole lepoasennossa.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI (KUVA [FIG.] A2)
• Älä koskaan leikkaa 200 mm lyhyempiä työkappaleita.
Esimerkki:
Päivämääräkoodi (32) on merkitty koteloon. Se sisältää myös
valmistusvuoden.
2016 XX XX
• Ilman lisätukea kone on suunniteltu enintään seuraavan kokoisille
työkappaleille:
– Korkeus 70 mm x leveys 300 mm x pituus 500 mm
– Pidemmät työk. Kiinnitä työkappale aina turvallisesti
sahapöytään.
Valmistusvuosi
Pakkauksen sisältö
Pakkauksen sisältö:
• Onnettomuuden tai konevian tapahtuessa sammuta kone
välittömästi ja irrota kone virtalähteestä.
1 Jiirisaha koottuna
• Raportoi viasta ja merkitse kone, jotta muut ihmiset eivät käytä
viallista konetta.
1 Sahanterä
• Kun sahan terä on jumissa epänormaalin syöttövoiman vuoksi
leikkauksen aikana, sammuta kone ja irrota se tehonsyötöstä.
Poista työkappale ja varmista, että sahan terä liikkuu vapaasti.
Sammuta kone ja aloita uusi leikkaustoiminto pienemmällä
syöttövoimalla.
1 Terän kiristin
1 Materiaalipuristin
1 Käyttöohje
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä.
• Älä koskaan leikkaa kevytmetallia, erityisesti magnesiumia.
Kuvaus (kuvat A1–A6)
• Valitse oikea terä leikattavalle materiaalille.
• Aina tilanteen mukaan asenna kone penkkiin käyttämällä ruuveja,
joiden halkaisija on 8 mm ja pituus 80 mm.
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään
muutoksia. Tällöin voi aiheutua omaisuus- tai
henkilövahinkoja.
93
S UO M I
A1
1Virtakytkin
2 Siirrettävä alempi terän suojus
3 Vasemman puolen suojus
4Jiiritaso
5Jiirisalpa
Jos virtajohto on vaihdettava, teetä työ valtuutetussa huoltokorjaamossa
tai sähköasentajalla.
Jatkojohdon käyttäminen
Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle soveltuvaa
3-kaapelista jatkojohtoa. Lisätietoja on Teknisissä tiedoissa. Johdinten
pienin koko on 1,5 mm2 ja suurin pituus 30 m.
6Jiiriasteikko
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki.
7 Liukuva este
Asennus
8 Oikean puolen suojus
9 Viistosäädön pysäytin
10 Viistoasteikko
11 Viistokiinnikkeen kahva
12 Urituksen pysäytys
13 Kiskon lukituspainike
14 Pään lukitustappi
15 Uritussyvyyden säätönuppi
16 Karan lukkopainike
17 Pään lukitus- ja vapautusvipu
18 Käyttökahva
19 Nopeudensäädin (DW712)
A2
23 Ylempi suojus
24 Sahanpurun poisto
25 Kiskot
26 Terän kiristin
27 Viistotuspysäytyksen ohitusnuppi
28 Pystysäädön pysäytin
29 Ylemmän suojuksen vasemmanpuoleinen kiinnitysnuppi
30 Paikka kädelle
31 Jiirattavan kappaleen paikka
32 Päivämääräkoodi
LISÄVARUSTEET
A4
PAKKAUKSEN AVAAMINEN (KUVA B)
• Poista saha pakkauksesta varovasti.
• Hellitä kiskon lukitusnuppia (13) ja paina sahauspää takaisin, jotta
se lukittuu taka-asentoon.
• Paina käyttökahvaa (18) ja vedä lukkotappi (14) ulos kuvassa
näkyvällä tavalla.
• Vapauta varovasti alaspäin suuntautuva paine ja anna pään nousta
täyteen korkeuteen.
KIINNITTÄMINEN PENKKIIN (KUVA C)
• Reiät (40) kaikissa neljässä jalassa on tarkoitettu helpottamaan
penkin asennusta. Kaksi erikokoista reikää on tarkoitettu
erikokoisille pulteille. Käytä jompaakumpaa reikää; ei ole tarpeen
käyttää molempia. Suosittelemme pultteja, joiden halkaisija on
8 mm ja pituus 80 mm. Asenna saha aina tukevasti liikkumisen
estämiseksi. Kannettavuuden parantamiseksi työkalu voidaan
asentaa 12,5 mm paksuun tai paksumpaan vaneriin, joka voidaan
kiinnittää työtukeen tai siirtää toisille työpaikoille ja kiinnittää
uudelleen.
• Jos kiinnität sahan vanerilevyyn, varmista, että kiinnitysruuvit eivät
työnny levyn pohjan läpi.
Vanerilevyn on oltava tukevalla alustalla. Jos kiinnität sahan
alustaan, kiinnitä vain kiinnikkeistä, joissa on paikat kiinnitysruuveille.
Kiinnittäminen muista paikoista häiritsee sahan toimintaa.
• Jos kiinnityspinta on vino tai epätasainen, aiheutuu epätarkkuutta.
Jos saha keinuu ollessaan kiinnitettynä, aseta sahan jalan alle ohut
levy.
KOKOAMINEN
35 Jalkatuki
A5
36 Sahanpurun poistosarja
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi
katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen varusteiden asentamista tai irrottamista sekä
ennen säätöjen ja korjausten tekemistä. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy
vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
A6
SAHANTERÄN KIINNITTÄMINEN (KUVAT A1, E1–E5)
37 Kantohihna
• Älä koskaan paina karan lukituspainiketta, kun terässä on
virta tai kun terä on liikkeessä.
• Älä leikkaa kevytmetallia ja rautametallia (sisältää rautaa tai
terästä) tai muurattuja rakenteita tai kuitusementtituotteita
tällä kulmasahalla.
• Paina lukituksen vapautusvipua (17) vapauttaaksesi
alemman suojuksen (2) ja nosta sitten alempi suojus niin
ylös kuin mahdollista.
KÄYTTÖTARKOITUS
DeWALT DW712 -kulmasaha on suunniteltu ammattimaiseen puun,
puutuotteiden ja muovin leikkaamiseen. Se suorittaa poikkileikkaus-,
viistotus- ja kulmasahaustoiminnot helposti, täsmällisesti ja turvallisesti.
Tämä yksikkö on tarkoitettu käytettäväksi nimellisteränhalkaisijaltaan
216 mm:n karbiditerän kanssa.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on syttyviä
nesteitä tai kaasuja.
Nämä kulmasahat ovat ammattimaisia sähkötyökaluja.
ÄLÄ ANNA lasten koskea tähän työkaluun. Kokemattomat henkilöt
saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
1.Kun alempi suojus on ylhäällä suojuskannattimen ruuvin (43)
pitämänä, paina karan lukituspainiketta (16) toisella kädellä, käytä
sitten mukana toimitettua kiintoavainta (26) toisella kädellä ja löysää
vasenkierteinen terän lukitusruuvi (45) kääntämällä myötäpäivään.
VAROITUS! Älä käytä konetta muuhun kuin osoitettuun
tarkoitukseen.
VAROITUS! Käytä karan lukitusta painamalla painiketta
kuvan mukaisesti ja käännä karaa käsin, kunnes tunnet
lukituksen.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lapset)
käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset. Heidän
turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa oleva henkilö.
Lapsia ei koskaan saa jättää yksin tämän tuotteen kanssa.
Pidä lukon painiketta alhaalla, jotta estät karaa kääntymästä.
Sähköturvallisuus
4.Laita ulkoinen välirengas paikalleen (46).
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että
verkkovirran jännite vastaa laitteen tyyppikilpeen merkittyä jännitettä.
5.Kiristä terän lukitusruuvi (45) huolellisesti kääntämällä vastapäivään
samalla, kun pidät karan lukituksesta toisella kädelläsi.
Tämä työkalu on kaksoiseristetty EN61029 -säädösten
mukaisesti, joten maadoitusjohtoa ei tarvita.
94
2.Poista terän lukitusruuvi (45) ja ulkopuolinen välirengas (46).
3.Asenna sahan terä (47) laippaan (48), joka on välirenkaan (49)
sisäpuolella, ja varmista, että terän alareunan hammastus osoittaa
sahan takaosaa kohti (poispäin käyttäjästä).
VAROITUS! Huolehdi, että sahan terä laitetaan paikalleen
vain kuvatulla tavalla. Käytä vain teknisistä tiedoista
määritettyjä sahan teriä; luettelonro: DT4320.
SUOM I
Säädöt
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi
katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen varusteiden asentamista tai irrottamista sekä
ennen säätöjen ja korjausten tekemistä. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy
vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
Jiirisaha on säädetty tehtaalla tarkasti. Jos se on säädettävä uudelleen
kuljetuksen tai käsittelyn aikana aiheutuneen muutoksen vuoksi, toimi
seuraavasti. Kun nämä säädöt on tehty, ne pysyvät tarkkoina.
mahdollisimman tehokkaasti mutta varren pystysuuntainen liike ei
häiriinny.
• Kiristä nuppi kunnolla.
VAROITUS: Sahanpuru voi tukkia ohjausurat (60). Puhdista
ohjausura tikulla tai paineilmalla.
Esteen oikean puolen liikkuvaa osaa voidaan säätää, työstettävä
kappale tuetaan mahdollisimman tehokkaasti terän lähelle ja saha voi
olla 45° viistossa vasemmalle. Etäisyyttä on rajoitettu molempiin suuntiin.
Esteen säätäminen (8):
TARKISTAMINEN JA TERÄN SÄÄTÄMINEN SUHTEESSA SUOJUKSEEN
(KUVAT F1–F4)
• Löysennä siipimutteri (76) esteen vapauttamiseksi (8).
• Vapauta jiirivipu (4) ja PAINA jiirin salpaa (5) ylöspäin jiirivarren (50)
vapauttamiseksi.
• Käännä jiirivartta, kunnes salpa on jiiriasennossa 0 astetta. Älä
kiristä salpaa.
• Pyöritä terää virran ollessa katkaistuna ja tarkista välys. Säädä este
mahdollisimman lähelle erää, jotta työstettävää kappaletta tuetaan
mahdollisimman tehokkaasti mutta varren pystysuuntainen liike ei
häiriinny.
• Vedä pää alas, kunnes terä menee aluslevyyn (51) juuri ja juuri.
• Kiristä siipimutteri (76) esteen kiinnittämiseksi paikalleen.
• Aseta suorakulma (52) suojuksen vasenta laitaa (3) ja terää (47)
vasten (kuva F3).
VIISTOTUSPYSÄYTYSTEN OHITTAMINEN (KUVA K)
VAROITUS: Älä kosketa hampaiden kärkiä suorakulmalla.
• Jos sahaa on säädettävä, toimi seuraavasti:
• Löysennä ruuvit (53) ja siirrä asteikkoa / jiirivartta vasemmalle
tai oikealle, kunnes terä on 90 asteen kulmassa suorakulmalla
mitattuna.
• Kiristä ruuvit (53) uudelleen. Älä kiinnitä tässä vaiheessa huomiota
jiirin osoittimen lukemaan.
JIIRAUSOSOITTIMEN SÄÄTÄMINEN (KUVAT F1, F2 JA G)
• Vapauta jiirivipu (4) ja paina jiirin salpaa (5) ylöspäin jiirivarren (50)
vapauttamiseksi.
• Siirrä jiirausvartta siten, että jiirausosoitin (54) siirtyy nollakohtaan
kuvassa G näkyvällä tavalla.
• Käännä estettä vasemmalle.
Viistotuspysäyttimet helpottavat sahanterän asettamista pystyasentoon
ja viistokulmaan 45°. Jos viistotuspysäyttimet ohitetaan, viistoamiskulma
voi olla 2° oikealle - 48° vasemmalle.
• Voit ohittaa viistotuspysäytykset vapauttamalla sahan pään ja
painamalla sitä hieman vasemmalle. Vedä ohitusnuppi (27) ulos ja
käännä se ohitusasentoon (62). Ohitusnuppi napsahtaa paikalleen
automaattisesti.
• Aseta haluamasi viistotuskulma ja kiinnitä pää tähän asentoon.
• Voit lopettaa ohittamisen kääntämällä ohitusnupin (27) takaisin
viistopysäytyskohtaan.
VIISTOKULMAN TARKISTAMINEN JA SÄÄTÄMINEN (KUVAT A1, A2 JA I5)
• Varmista, että ohitusnuppi (27) on viistopysäytyskohdassa.
• Irrota vasemmalta puolelta esteen kiinnitysnuppi (29) ja työnnä
vasemman puolen este loppuun saakka.
• Kun jiirivipu on vapautettu, anna jiiraussalvan napsahtaa paikalleen,
kun käännät jiirausvartta nollakohdan ohi.
• Löysennä viistokiinnityskahva (11) ja siirrä sahauspäätä vasemmalle.
Tämä on 45 asteen viistoamisasento.
• Kiinnitä huomiota osoittimeen (54) ja jiirausasteikkoon (6). Jos
osoitin ei ole tarkalleen nollakohdassa, irrota ruuvi (55), siirrä osoitin
nollan asteen kohtaan ja kiristä ruuvi.
• Jos sahaa on säädettävä, toimi seuraavasti:
• Käännä pysäytysruuvia (9) tarvittaessa sisään- tai ulospäin, kunnes
osoitin (58) osoittaa 45°.
JIIRILUKON/PIDÄTINTANGON SÄÄTÄMINEN (KUVA H)
KISKON OHJAIMEN SÄÄTÄMINEN (KUVA L)
Jos sahan alaosaa voidaan siirtää jiirivivun (4) ollessa lukittuna, jiirisahan
lukitus-/pidäketankoa (56) on säädettävä.
• Tarkista kiskojen välys säännöllisesti.
• Avaa jiirivivun lukitus (4).
• Voit pienentää välystä kääntämällä asetusruuvia (64) myötäpäivään
ja siirtämällä sahauspäätä samalla edestakaisin.
• Kiristä jiirilukko/pidäketanko (56) ruuvimeisselin avulla loppuun
saakka (57). Löysennä tankoa neljänneskierros tämän jälkeen.
KÄYTTÖ
• Tarkista, että pöytä ei liiku, kun vipu (4) lukitaan satunnaiseen (ei
valmiiksi asetettuun) kulmaan.
Käyttöohjeet
TERÄN TARKISTAMINEN JA SÄÄTÄMINEN SUHTEESSA PÖYTÄÄN (KUVAT I1–I4)
• Löysennä viistokiinnityskahva (11).
• Paina sahauspäätä oikealle, jotta se on täysin pystyasennossa.
Kiristä viistokiinnityskahva.
• Vedä pää alas, kunnes terä menee aluslevyyn (51) juuri ja juuri.
• Aseta suorakulma (52) pöydälle ja terää (47) vasten (kuva I2).
VAROITUS: Älä kosketa terän hampaita suorakulmalla.
• Jos sahaa on säädettävä, toimi seuraavasti:
VAROITUS: Noudata aina turvallisuusohjeita ja asiaa
koskevia säädöksiä.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Jos laite
käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
Käyttäjiä Isossa-Britanniassa pyydetään huomioimaan säädökset
“woodworking machinesregulations 1974” ja sen myöhemmät
muutokset.
• Löysennä viistokiinnityskahva (11) ja käännä pystysuunnan
säätämisen pysäytysruuvia (28) sisään- tai ulospäin, kunnes terä on
90 asteen kulmassa pöytään nähden suorakulmalla mitattuna
Varmista, että kone on sijoitettu ergonomisesti pöydän korkeus ja
vakaus huomioiden. Koneen paikka tulee valita niin, että käyttäjällä on
hyvä yleisnäkymä ja tarpeeksi vapaata tilaa koneen ympärillä, mikä
mahdollistaa työkappaleen käsittelyn rajoituksetta.
• Jos viistoamisen osoitin (58) ei ole viistoamisasteikolla (10)
nollakohdassa, irrota osoittimen kiinnitysruuvi (59) ja siirrä osoitinta
tarvittavalla tavalla.
Jotta vähennetään tärinän vaikutukset, varmista, että ympäröidä
lämpötila ei ole liian kylmä, kone ja lisävarusteet on hyvin huollettu ja
työkappaleen koko on sopiva tälle koneelle.
ESTEEN SÄÄTÄMINEN (KUVAT J1, J2)
Ennen käyttämistä
Esteen vasemman puolen yläosaa voidaan säätää vasemmalle, joten
saha voi olla 48 astetta viistossa vasemmalle. Esteen säätäminen (3):
• Löysennä muovinuppi (29) ja paina estettä vasemmalle.
• Pyöritä terää virran ollessa katkaistuna ja tarkista välys. Säädä este
mahdollisimman lähelle erää, jotta työstettävää kappaletta tuetaan
• Asenna sahaan oikea terä. Älä käytä erittäin kuluneita sahanteriä.
Sahan suurin pyörintänopeus ei saa ylittää terälle sallittua suurinta
nopeutta.
• Älä yritä sahata liian pieniä kappaleita.
• Anna terän leikata vapaasti. Älä pakota sitä.
95
S UO M I
• Anna moottorin saavuttaa täysi nopeus ennen sahaamista.
• Varmista, että kaikki lukitusnupit ja kiinnikkeet ovat tiukalla.
• Kiinnitä työstettävä kappale.
• Vaikka tämän sahan avulla voidaan sahata puuta ja monia rautaa
sisältämättömiä metalleja, näissä käyttöohjeissa opastetaan vain
puun sahaaminen. Samat ohjeet koskevat muita materiaaleja. Älä
sahaa tällä sahalla rautaa sisältäviä materiaaleja, kuitusementtiä tai
tiiliä.
• Kun sahaus on valmis, vapauta katkaisin. Odota terän pysähtymistä
kokonaan ja palauta pää ylempään lepoasentoon.
LIUKUSAHAAMINEN (KUVA O)
Ohjauskisko mahdollistaa suurempien kappaleiden sahaamisen koosta
50 x 100 mm kokoon 500 x 1 000 mm saakka ulos-alas-taakse-liikkeen
avulla.
• Vapauta kiskon lukitusnuppi (13).
• Vedä sahauspäätä ylös itseäsi kohden ja käynnistä työkalu.
• Muista käyttää aluslevyä. Älä käytä konetta, jos aluslevy on 10 mm
leveämpi.
• Laske sahanterä työstettävään kappaleeseen. Viimeistele sahaus
työntämällä pää takaisin.
Käynnistäminen ja sammuttaminen (kuva M)
• Toimi edellä kuvatulla tavalla.
Katkaisimessa on aukko (65) lukon kiinnittämistä eli työkalun lukitsemista
varten.
• Käynnistä työkalu painamalla katkaisinta (1).
• Pysäytä työkalu vapauttamalla katkaisin.
Nopeuden säätäminen (kuva M)
DW712
Voit käyttää erilaisia nopeuksia nopeudensäätimen (19) avulla.
• Käännä nopeudensäädin (19) haluamallesi alueelle. Ne on merkitty
numeroilla.
• Sahaa puun kaltaisia pehmeitä materiaaleja suurilla nopeuksilla.
Sahaa metallia alhaisilla nopeuksilla.
Työkappaleen kiinnittäminen (kuva V)
VAROITUS: Ennen sahausta kiinnitetty, tasapainotettu ja
varmistettu työkappale voi olla epätasapainossa sahauksen
jälkeen. Epätasapainossa oleva kuormitus voi kallistaa
sahaa tai kaikkia sahassa kiinni olevia kappaleita, kuten
pöytää tai penkkiä. Kun sahaat kappaletta, joka voi mennä
epätasapainoon, tue työkappaletta oikein varmistaaksesi,
että saha on tiukasti kiinni vakaassa tasossa. Vaarana on
henkilövahinko.
VAROITUS:
• Älä liukusahaa, jos työstettävä kappale on pienempi kuin
50 x 100 mm.
• Muista lukita sahauspää taka-asentoon, kun liukusahaus
on valmis.
JIIRIKATKAISEMINEN PYSTYSUORAAN (KUVAT A1, P)
• Vapauta jiirivipu (4) ja paina jiirin salpaa (5). Siirrä vartta vasemmalle
haluamaasi kulmaan.
• Jiirisalvan sijainniksi tulee automaattisesti 10, 15, 22,5, 31,62 ja
45 astetta vasemmalle ja oikealle sekä 50 astetta vasemmalle ja
60 astetta oikealle. Jos haluat käyttää jotain muuta kulmaa, tartu
päähän tiukasti ja lukitse kiinnittämällä jiirisalpa.
• Varmista ennen sahaamista, että jiirisalpa on lukittu tiukasti.
• Toimi samalla tavalla kuin sahattaessa suoraan pystysuunnassa.
VAROITUS: Jos jiirisahaat pienen puupalan päätä, aseta
pala siten, että sahaus tulee terän sivulle ja suurempi kulma
jää estettä vasten esimerkiksi näin: vasen jiiraus, katkaisu
oikealle, oikea jiiraus, katkaisu vasemmalle.
VIISTOSAHAAMINEN (KUVAT A1, A2 JA Q)
Viisteen kulma voidaan valita alueelta 48° vasemmalle - 2° oikealle. Se
voidaan sahata jiirausvarren ollessa nollan asteen ja enintään 45 asteen
välillä oikealla tai vasemmalla.
VAROITUS: Pidikkeen jalan on oltava kiinni sahan pohjan
yläpuolella aina, kun pidikettä käytetään. Kiinnitä työkappale
aina sahan pohjaan – älä kiinnitä sitä mihinkään muuhun
työalueen kohtaan. Varmista, ettei pidikkeen jalka ole kiinni
sahan pohjan reunassa.
• Irrota vasemmalta puolelta esteen kiinnitysnuppi (29) ja
työnnä vasemman puolen esteen (3) yläosa loppuun saakka
vasemmalle. Löysennä viistokiinnityskahva (11) ja säädä haluamasi
viistoamiskulma.
HUOMIO: Käytä aina työkappaleen pidikettä hallinnan
säilyttämiseksi ja henkilövahinkovaaran ja työkappaleen
vaurioitumisvaaran välttämiseksi.
• Toimi samalla tavalla kuin sahattaessa suoraan pystysuunnassa.
Käytä sahan mukana toimitettua materiaalinpidikettä (20). Vasen ja
oikea rajasuoja liukuu sivulta sivulle kiinnittämisen helpottamiseksi. Muita
apuvälineitä, kuten jousikiristimiä, tankokiristimiä tai C-pidikkeitä voidaan
käyttää tietyn kokoisiin ja muotoisiin materiaaleihin.
PIDIKKEEN ASENTAMINEN
1.Aseta pidike rajasuojan takana olevaan reikään. Pidikkeen on
oltava jiirisahan takaosaan päin. Pidikkeen tangossa oleva ura tulee
asettaa kokonaan pohjaan. Varmista, että ura on asetettu kokonaan
jiirisahan pohjaan. Jos ura on näkyvissä, pidike ei ole tiukasti kiinni.
2.Kierrä pidikettä 180° jiirisahan etuosaan päin.
3.Löysää nuppia pidikkeen säätämiseksi ylös- tai alaspäin ja kiinnitä
työkappale tiukasti säätämällä hienosäädön nuppia.
HUOMAA: Aseta pidike vastakkaiselle puolelle pohjaa viisteen
saavuttamiseksi. SUORITA AINA KUIVIA AJOJA (ILMAN VIRTAA)
ENNEN SAHAUKSEN VIIMEISTELYÄ, JOTTA VOIT TARKISTAA TERÄN
REITIN. VARMISTA, ETTEI PIDIKE OL SAHAN TAI SUOJIEN TIELLÄ.
Perustason sahaaminen
PYSTYSUUNTAINEN SUORA SAHAAMINEN (KUVAT A1, A2 JA N)
• Kiristä viistokiinnityskahva (11) tiukasti.
Sahausjäljen laatu
Sahausjäljen tasaisuus vaihtelee monien tekijöiden vuoksi, esimerkiksi
sahattavan materiaalin. Terävä 60 hampaan karbiditerä ja hitaampi
sahausnopeus tuottavat tasaisempaa jälkeä.
VAROITUS: Varmista, että sahattava kappale ei pääse
liikkumaan. Kiinnitä se tiukasti paikoilleen. Anna terän
pysähtyä kokonaan ennen varren nostamista. Jos
työstettävän kappaleen takaosasta tulee pieniä puunsälöjä,
kiinnitä sahauskohtaan suojausteippiä. Sahaa teipin läpi ja
poista teippi lopuksi.
Kehon ja käsien asento
Kun käytät jiirisahaa, kehon ja käsien oikea asento tekee sahaamisesta
helpompaa, tarkempaa ja turvallisempaa.
• Älä vie käsiä sahausalueen lähelle.
• Älä vie käsiä 150 mm lähemmäs terää.
• Pitele sahattavaa kappaletta tiukasti kiinni pöydässä ja esteessä.
Pidä kätesi tässä asennossa, kunnes katkaisin on vapautettu ja terä
on pysähtynyt kokonaan.
• Vapauta jiirivipu (4) ja paina jiirin salpaa (5).
• Tee aina harjoittelusahauksia kytkemättä sahaan virtaa ennen
lopullista sahaamista, jotta näet terän kulkureitin.
• Kiinnitä jiirisalpa asentoon 0 astetta ja kiinnitä jiirivipu.
• Älä anna terän kulkea ristiin käsiesi kanssa.
• Aseta sahattava puunkappale suojusta (3 ja 7) vasten.
• Pidä molemmat jalat tiukasti kiinni lattiassa ja säilytä tasapaino.
• Tartu käyttämiskahvaan (18) ja vapauta pään lukitus painamalla
lukituksen vapautusvipua (17). Käynnistä moottori painamalla
katkaisinta (1).
• Kun sahausvarsi liikkuu vasemmalle ja oikealle, seuraa sitä ja seiso
hieman sahanterän vieressä.
• Vapauta pää, jotta terä työntyy puuhun. Aseta muovinen aluslevy
(31) paikoilleen.
96
• Katso suojuksen aukkojen läpi, kun seuraat lyijykynällä piirrettyä
viivaa.
SUOM I
Pohjan liitosten sahaaminen
TAULUNKEHYKSET, LAATIKOT JA MUUT NELISIVUISET ESINEET
(KUVAT R1 JA R2)
Pohjan liitokset sahataan 45° asteen viistotuskulmassa.
LIITOKSET JA MUUT KEHYKSET
Kokeile ensin ylijääneellä puulla, kunnes saat oikean tuntuman sahaasi.
Sahasi soveltuu kulmien jiiraamiseen erinomaisesti, kuten kuvassa R1
näkyy. Siinä näkyvä liitos on tehty säätämällä viistotusta.
• Pyöritä terää aina virran ollessa sammutettuna ennen sahaamista.
• Kaikkia sahauksia tehtäessä liitos on suorassa asennossa sahan
päällä.
- Viistotuksen säätäminen
SISÄKULMA
Levyjen viistotukseksi on säädetty 45°, jolloin saadaan aikaan 90°
kulma. Jiirausvarsi lukitaan nollakohtaan. Puu asetetaan pöydän leveää
tasaista puolta vasten. Kapea reuna tulee suojusta vasten.
Vasen puoli
- Jiirauksen säätäminen
Sama sahaus voidaan tehdä jiiraamalla oikealle ja vasemmalle siten, että
leveä pinta on suojusta vasten. Nämä kaksi luonnosta (kuva R1 ja R2)
ovat vain nelisivuisia kohteita varten. Jos sivujen määrä muuttuu, myös
jiiraus- ja viistotuskulmia on muutettava. Erilaisten muotojen edellyttämät
kulmat näkyvät alla olevassa taulukossa olettaen, että kaikki sivut ovat
yhtä pitkiä. Jos muoto ei näy taulukossa, jaa 180° sivujen määrällä
jiiraus- tai viistotuskulman määrittämiseksi.
75
20
25
30
65
40
50
45
40
35
30
65
75
30
70
80
85
55
60
25
45
55
35
50
45
15
15
25
35
88-KYLKINEN
SIDED BOX
15
30
40
10
20
20
40
60
70
50
25
65
85
80
75
20
30
20
25
RASIA
15
5
10
10
10
15
20
25
SISÄKULMA
Vasen puoli
• Liitoksen yläosa suojusta vasten.
• Jiirisahaa oikealle.
• Säästä sahatun kappaleen vasen puoli.
Oikea puoli
• Liitoksen pohja suojusta vasten.
Vasen puoli
• Liitoksen pohja suojusta vasten.
• Jiirisahaa vasemmalle.
• Säästä sahatun kappaleen vasen puoli.
Oikea puoli
• Liitoksen yläosa suojusta vasten.
• Jiirisahaa oikealle.
• Säästä sahatun kappaleen oikea puoli.
URAN SAHAAMINEN (KUVA T)
Sahassasi on urapysäytin (12) ja urasyvyyden säätöruuvi (15) uran
sahaamista varten.
• Siirrä urasahauksen pysäytin (12) sahan etuosaan.
5
5
5
5
5
10
0
10
15
20
• Kaikkia sahauksia viistotus on vasemmalla ja liitoksen takaosa
pohjaa vasten.
ULKOKULMA
RASIAN SIVUN KULMA (A-KULMA)
25
• Kokeile ensin sahaamista käyttämällä ylijäänyttä puuta.
• Säästä sahatun kappaleen vasen puoli.
40
35
6-KYLKINEN
6 SIDED RASIA
BOX
• Aseta liitos paikoilleen sen pohjan ollessa suojusta vasten.
• Jiirisahaa vasemmalle.
45
35
30
Vasen puoli
Kruunuliitokset sahataan yhdistelmäjiirissä. Sahaan on asetettu valmiiksi
31,62° jiirauskulma ja 33,85° viistotuskulma. Näitä asetuksia käytetään
kruunuliitoksissa, kun ylhäällä on 52° ja alhaalla 38°
kulma.
ANGLE OF SIDE OF BOX (ANGLE"A")
ASETA
SAHAAN
TÄMÄ
JIIRIKULMA
SET
THIS MITER
ANGLE
ON SAW
55
60
40
35
NELIÖN
SQUARE BOX
MUOTOINEN
LAATIKKO
70
85
80
15
ULKOKULMA
Kruunuliitosten sahaaminen
• Alla näkyvässä kaaviossa esitetään oikeat viistoamis- ja jiiriasetukset
tavallisimpia yhdistelmäsahauksia varten. Valitse haluamasi kulma A
(kuva S2) ja paikanna kaaviosta sitä vastaava kaari. Löydät oikean
viistoamiskulman siirtymällä kaaviossa suoraan alaspäin ja oikean
jiirikulman siirtymällä vaakasuunnassa.
10
• Säästä sahatun kappaleen vasen puoli.
• Säästä sahatun kappaleen oikea puoli.
VAROITUS: Jos sahaamiskulma vaihtelee, tarkista, että
viistokiinnitysnuppi ja jiirauslukkonuppi on kiristetty tiukasti. Nämä
nupit on kiristettävä, jos viistoamis- tai jiiriasetuksiin on tehty
muutoksia.
5
• Aseta liitus paikoilleen sen pohjan ollessa suojusta vasten.
• Aseta liitos paikoilleen sen yläosan ollessa suojusta vasten.
Yhdistetyssä jiirauksessa käytetään jiirausta (kuva R2) ja viistotusta
(kuva R1) samanaikaisesti. Sitä käytetään esimerkiksi tehtäessä kehyksiä
tai kuvassa S1 näkyvän kaltaisia laatikoita, joissa on kaltevat sivut.
0
Oikea puoli
Oikea puoli
YHDISTETTY JIIRAUS (KUVAT S1 JA, S2)
45
• Säästä sahatun kappaleen vasen puoli.
• Säästä sahatun kappaleen oikea puoli.
Sivujen lukumäärä
Jiiraus- tai viistotuskulma
4 45°
5 36°
6 30°
7 25,7°
8 22,5°
9 20°
10 18°
• Aseta liitos paikoilleen sen yläosan ollessa suojusta vasten.
30
35
40
45
SET THIS BEVEL ANGLE ON SAW
ASETA SAHAAN TÄMÄ VIISTOAMISKULMA
• Säädä sahattavan uran syvyys urasyvyyden säätöruuvi n (15) avulla.
Lukkomutteri (66) on ehkä vapautettava ensin.
• Aseta noin 5 cm:n palanen ylijäänyttä materiaalia suojuksen ja
työstettävän kappaleen väliin, jotta voit sahata suoran uran.
• Säädä nämä kulmat sahaan ja tee muutama koesahaus.
SAHANPURUN POISTAMINEN (KUVAT A2 JA A6)
• Harjoittele sahattujen kappaleiden yhdistämistä toisiinsa.
Tässä laitteessa on sahanpurun poistamisliitäntä (24), johon voidaan
yhdistää lisävarusteena hankittava sahanpurun poistosarja (36).
• Esimerkki: Voit tehdä nelisivuisen rasian, jonka ulkokulmat ovat
25° astetta (kulma A) (kuva S2), käyttämällä oikean yläkulman
kaarta. Paikanna kaariasteikosta 25° astetta. Saat sahan jiirikulmaasetuksen (23° astetta) seuraamalla riviä toiselle puolelle.
VAROITUS! Liitä pölypäästöjen säännösten mukainen
pölynpoistolaite aina mahdollisuuksien mukaan.
Saat sahan viistoamisasetuksen (40° astetta) siirtymällä ylös tai alas.
Tee aina muutama koesahaus sahan asetusten tarkistamiseksi.
97
S UO M I
Käytä pölynpoistolaitetta, joka vastaa asianmukaisia säädöksiä.
Ulkoisesti liitettyjen järjestelmien ilman nopeuden tulee olla 20 m/s
±2 m/s. Nopeus mitataan liitäntäkohdassa olevasta liitäntäputkesta
työkalun ollessa liitettynä mutta sen virta katkaistuna.
VAROITUS: Työkalun metallittomien osien puhdistamiseen
ei saa käyttää liuottimia tai muita vahvoja kemikaaleja. Nämä
kemikaalit voivat heikentää osien valmistuksessa käytettyjä
materiaaleja. Käytä ainoastaan mietoon saippuaveteen
kostutettua kangasta. Älä koskaan päästä mitään nestettä
työkalun sisälle, äläkä koskaan upota työkalun mitään osaa
nesteeseen.
VAROITUS: Henkilövahinkojen riski pienenee, kun
puhdistat pöydän pinnan säännöllisesti.
VAROITUS: Henkilövahinkojen riski pienenee, kun
puhdistat pölynkeräysjärjestelmän säännöllisesti.
PIENTEN KAPPELEIDEN SAHAAMINEN (KUVA J1)
Esteen (3) vasemman puolen yläosaa voidaan säätää, jotta pieniä
kappaleita tuetaan mahdollisimman hyvin niitä sahattaessa.
• Aseta sahanterä pystysuoraan asentoon.
• Löysennä muovinuppia (29) ainakin 3 täyttä kierrosta.
• Säädä este mahdollisimman lähelle terää.
• Kiristä nuppi kunnolla.
PITKIEN KAPPALEIDEN TUKEMINEN (KUVA A4)
• Tue pitkät työstettävä kappaleet.
• Käytä jalustoja (35) sahan pöydän leveyden parantamiseksi ja
parhaiden tulosten saavuttamiseksi. Voit laajentaa sahan pöydän
leveyttä sen avulla. (Voit hankkia sen lisävarusteena) Tue pitkät
työstettävät kappaleet esimerkiksi sahapukkien avulla, jotta pitkät
päät eivät putoa alas.
KULJETTAMINEN (KUVAT A6, B)
VAROITUS: Älä koskaan nosta tai kuljeta sahaa sen
suojista kiinni pitäen.
Sahan jalustaan voidaan kiinnittää kantohihna, jotta sitä voi kantaa
helpommin. Kantohihna (kuva A6) on saatavana lisävarusteena.
• Laske sahauspää alas ja vapauta lukitusnasta (14) ennen sahan
kuljettamista.
• Lukitse kiskon lukitusnuppi sahauspään ollessa etuasennossa.
Lukitse jiirausvarsi oikeanpuoleiseen kulmaansa. Työnnä este (3)
kokonaan sisään. Lukitse viistotusvipu (11) sahauspään ollessa
pystyasennossa. Näin työkalusta tulee mahdollisimman pieni.
• Kanna sahaa aina kuvassa B näkyvistä ulokkeista (30).
ALUSLEVYN PUHDISTAMINEN JA PITÄMINEN KUNNOSSA (KUVA U)
Puhdista aluslevyn alapuolinen alue säännöllisesti. Jos aluslevy kuluu, se
on vaihdettava.
• Irrota aluslevyn (67) kiinnitysruuvit (31).
• Irrota aluslevy ja puhdista sen alapuolinen alue.
• Asenna aluslevyn osat takaisin paikoilleen ja kiinnitä ruuvit.
• Kiristä ruuvit käsin.
• Voit säätää aluslevyä toimimalla seuraavasti:
• Vedä pää alas, kunnes terä menee aluslevyyn juuri ja juuri.
• Säädä aluslevyn osat sopimaan tiukasti terän hampaisiin.
• Kiristä ruuvit.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DeWALT-lisävarusteita ei ole
testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden käyttäminen
voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen kanssa vain
DeWALTin suosittelemia varusteita vahingoittumisvaaran
vähentämiseksi.
HUOLTO
SAHANTERÄT
DeWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään ja edellyttämään
vain vähän kunnossapitoa. Laite toimii jatkuvasti oikein, kun sitä
hoidetaan ja se puhdistetaan säännöllisesti.
Käytä AINA 216 mm:n sahanteriä, joissa on 30 mm:n kiinnitysreiät.
Nimellisnopeuden on oltava vähintään 5500 KIERR./MIN. Älä koskaan
käytä pienemmän tai suuremman halkaisijan teriä. Niiden käyttö ei ole
turvallista
VAROITUS: Henkilövahinkojen riski pienenee, kun
laite kytketään pois päältä ja pistoke irrotetaan
virtalähteestä ennen apulaitteiden asennusta ja
irrotusta, ennen säätöjä tai välineiden vaihtoa sekä
korjausten ajaksi. Varmista, että liipaisukytkin ei ole päällä
(OFF-asento). Vahingossa tapahtuva käynnistyminen voi
aiheuttaa vamman.
TERÄN KUVAUS
SOVELLUS
HALKAISIJA
HAMMAS
Rakennusalan sahanterät (kaikenlaiseen leikkaamiseen)
Yleistarkoitus
216 mm
48
Puunkäsittelyyn tarkoitetut sahanterät (tasaiset ja puhtaat
leikkaustulokset)
Hienot poikkileikkaukset
216 mm
60
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Voitelu
Kone ei tarvitse lisävoitelua. Moottorin laakerit on esivoideltu ja ne ovat
vesitiiviit.
• Vältä öljyn tai rasvan käyttöä, sillä ne voivat aiheuttaa sahanpurun ja
lastujen kanssa tukkeutumia ja aiheuttaa ongelmia.
• Puhdista kuivalla harjalla säännöllisesti osat, joihin kerääntyy
sahauspölyä ja lastuja.
Puhdistaminen
Tarkista huolellisesti ennen käyttöä ylempi terän suojus, siirrettävä alempi
terän suojus sekä pölynpoiston putki määrittääksesi, että ne toimivat
oikein. Varmista, että lastut, pöly tai työkappaleen partikkelit eivät voi
muodostaa tukosta johonkin toiminnoista.
Jos työkappaleen osat jumiutuvat sahan terän ja suojusten väliin,
irrota kone sähkönsyötöstä ja noudata osassa Sahan terän asennus
annettuja ohjeita. Poista jumiutuneet osat ja kokoa sahan terä uudelleen.
98
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly ulos pääkotelosta kuivalla
ilmalla aina, kun havaitset lian kertyvän tuuletusaukkojen
sisälle ja ympärille. Käytä asianmukaisia silmäsuojaimia ja
hyväksyttyä pölysuojainta tämän toimenpiteen aikana.
Ympäristön suojeleminen
Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on tämä merkintä, ei
saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.
Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja, jotka voidaan kerätä tai kierrättää
uudelleen käyttöä varten. Kierrätä sähkölaitteet ja akut paikallisten
määräyksien mukaisesti. Lisätietoa on saatavilla osoitteesta
www.2helpU.com.
SVENSKA
GERINGSÅG
DW712, DW712N
Gratulerar!
Du har valt ett DeWALT-verktyg. Åratals erfarenhet, omsorgsfull
produktutveckling och förnyelse gör DeWALT till en av de mest pålitliga
partnerna för professionella elverktygsanvändare.
Tekniska Data
DW712 DW712N
QS
QS
Spänning
V 230230
Typ
64
Strömmatning
W 16001600
Strömmatning vid 230V A
8
8
Klingans diameter
mm
216
216
Klingans borrrhål
mm
30
30
Max. sågklinge-tjocklek
mm
1,8
1,8
Klingans hastighet
min-13500–46005400
Max. geringsförmåga vid 90˚
mm
300 x 70
300 x 70
Max. geringsförmåga vid 45˚
mm
212
212
Maximal kapkapacitet vid 90°/90°
mm70 70
Max. snedsågningsdjup tvärsöver vid 45˚
mm
50
50
Geringssåg (max-placeringar)
vänster
50˚
50˚
höger
60˚
60˚
Snedsågning (max-placeringar)
vänster
48˚
48˚
höger
2˚
2˚
0° gering
Resulterande bredd vid maximal
höjd 70 mm
mm
300
300
Resulterande höjd vid maximal
bredd 300 mm
mm
70
70
45° gering vänster
Resulterande bredd vid maximal
höjd 70 mm
mm
212
212
Resulterande höjd vid maximal
bredd 212 mm
mm
70
70
45° gering höger
Resulterande bredd vid maximal
höjd 70 mm
mm
212
212
Resulterande höjd vid maximal
bredd 212 mm
mm
70
70
45° snedsågning vänster
Resulterande bredd vid maximal
höjd 50 mm
mm
300
300
Resulterande höjd vid maximal
bredd 300 mm
mm
50
50
31,62° gering, 33,85° snedsågning
Resulterande höjd vid maximal
bredd 254 mm
mm
65
65
Stopptid för sågklinga
s
< 10
< 10
Dammsamlingseffektivitet
mg/m
< 2,0
< 2,0
Vikt
kg
21
21
Buller- och vibrationsvärden (triax vektorsumma) i enlighet med EN61029.
dB(A)
LPA(emissionsljudtrycksnivå)
LWA(ljudeffektnivå)
dB(A)
K (osäkerhet för angiven ljudnivå)
dB(A)
Vibration, emissionsvärde ah =
Osäkerhet K =
m/s2
m/s2
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta informationsblad har
uppmätts i enlighet med en standardiserad test som anges i EN61029,
och den kan användas för att jämföra ett verktyg med ett annat. Den
kan användas för att få fram en preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån för vibration gäller
vid verktygets huvudsakliga användning. Om verktyget
emellertid används för andra tillämpningar, med andra
tillbehör, eller om det är dåligt underhållet kan vibrationen
avvika. Detta kan avsevärt öka exponeringsnivån under hela
dess arbetstid.
En uppskattning av exponeringsnivån för vibrationer bör
dessutom ta med i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att utföra sitt arbete.
Detta kan avsevärt minska exponeringsnivån under hela
dess arbetstid.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder för att skydda
handhavaren mot verkningarna av vibration, såsom att:
underhålla verktyget och tillbehören, hålla händerna varma,
organisera arbetsgången.
Säkringar
Europa
230 Volt verktyg
10 Ampere, starkström
NOTERA: Denna enhet är avsedd att anslutas till ett
strömförsörjningssystem med maximal tillåtna systemimpendans
på Zmax 0,28 Ω vid anslutningspunkten (strömförsörjningsbox) för
användares strömförsörjning.
Användare bör se till att denna enhet endast ansluts till ett strömsystem
som uppfyller kraven ovan. Om så behövs kan användare fråga
elleveratören efter systemimpedansen vid anslutningspunkten.
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån för varje signalord.
Var god läs handboken och uppmärksamma dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld situation som, om
den inte undviks, kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, skulle kunna resultera i dödsfall
eller allvarlig personskada.
SE UPP! Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, kan resultera i mindre eller
medelmåttig personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som inte är relaterad till
personskada som, om den inte undviks, skulle kunna
resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
EC-Följsamhetsdeklaration
MASKINDIREKTIV
GERINGSÅG
DW712, DW712N
91
104
2,9
91
104
2,9
DeWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna under Tekniska
data uppfyller:
2006/42/EC, EN61029-1:2009 +A.11:2010, EN61029-2-11:2012
+A11:2013.
2,1
1,5
2,1
1,5
Dessa produkter uppfyller också direktiv 2014/30/EU och 2011/65/EU.
För mer information, var god kontakta DeWALT på följande adress, eller
se handbokens baksida.
99
S V E NS K A
Undertecknad är ansvarig för sammanställning av den tekniska filen och
gör denna förklaring å DeWALTs vägnar.
13. Sträck dig inte för långt.
Ha alltid säkert fotfäste och balans.
14. Ta väl hand om verktygen.
Markus Rompel
Teknisk chef
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
20.04.2016
Säkerhetsföreskrifter
V
ARNING! När du använder elverktyg bör du alltid iaktta
grundläggande försiktighetsåtgärder för att minska
risken för brand, elchock och personskada.
Detta innebär:
Läs alla anvisningar innan du använder produkten, och spara
anvisningarna.
SPARA DEN HÄR BRUKSANVISNINGEN FÖR FRAMTIDA BRUK
Allmänna säkerhetsföreskrifter
1.Håll arbetsområdet i ordning.
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder till skador.
2.Tänk på arbetsmiljöns inverkan.
Utsätt inte verktyget för regn. Använd inte verktyget i fuktiga eller
våta miljöer. Se till att arbetsområdet är väl belyst (250–300 Lux).
Använd inte verktyget där det finns risk för eldsvåda eller explosion,
t.ex. i närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
3.Skydda dig mot elektriska stötar.
Undvik kroppskontakt med jordade ytor (såsom rör, element,
spisar och kylskåp). När verktyget används under extrema
omständigheter (t.ex. vid hög fuktighet, då metallspån skapas osv.),
kan elsäkerheten ökas genom att man lägger in en isolerande
transformator eller en (FI) jordfelsbrytare.
4.Håll andra personer borta.
Låt inte andra personer som inte arbetar med verktyget, i synnerhet
inte barn, röra verktyget eller förlängningssladden, och håll dem
borta från arbetsytan.
5.Lägg undan verktyg som inte används.
När verktyg inte används måste de förvaras på ett torrt ställe och
låsas in säkert och utom räckhåll för barn.
6.Använd inte verktyget för uppgifter det inte är avsett för.
Arbetet går bättre och säkrare om verktyget jobbar i avsedd takt.
7.Använd rätt verktyg.
Tvinga inte elverktyget att göra arbeten som är avsedda för
kraftigare verktyg. Använd inte verktyg för andra ändamål än de
är avsedda för. Använd till exempel inte cirkelsågar för att kapa
trädgrenar eller stockar.
8.Bär lämplig klädsel.
Bär inte löst hängande kläder och smycken, då de kan fastna i
rörliga maskindelar. Skor med halkskydd rekommenderas när man
jobbar utomhus. Bär hårskydd för att hålla upp långt hår.
9.Använd skyddsutrustning.
Använd alltid skyddsglasögon. Använd en ansikts- eller
skyddsmask om arbetet skapar damm eller omkringflygande
partiklar. Bär också värmeresistent skyddsförkläde, om partiklarna
kan tänkas vara heta. Bär alltid hörselskydd. Bär alltid skyddshjälm.
10. Anslut dammuppsugningsutrustning.
Om utrustning tillhandahålls för utsugning och insamling av damm,
försäkra dig om att den är ansluten och används på rätt sätt.
11. Använd inte sladden på olämpligt sätt.
Drag aldrig i sladden för att dra ur kontakten ur eluttaget. Håll
sladden borta från hetta, olja och vassa kanter. Bär aldrig verktyget
i sladden.
12. Arbeta säkert.
Använd skruvtvingar eller skruvstäd för att hålla fast
arbetsföremålet. Det är säkrare än att använda händerna och gör
att båda händerna kan användas för att styra verktyget.
100
Håll kapverktygen slipade och rena, så fungerar de bättre och
säkrare. Följ instruktionerna för hur man smörjer och byter ut
tillbehören. Inspektera verktygen med jämna mellanrum och anlita
en auktoriserad verkstad för att reparera dem vid behov. Håll alla
handtag och knappar torra, rena och fria från olja och fett.
15. Koppla ur verktygen ut strömkällan.
Koppla ur verktygen ur strömkällan när de inte används, före
underhåll och när du byter ut tillbehör som klingor, borr och kapar.
16.Avlägsna skruvnycklar och justerverktyg.
Ha för vana att kontrollera om skruvnycklar och justerverktyg har
avlägsnats från verktyget innan du tar det i bruk.
17. Undvik att slå på verktyget av misstag.
Bär inte verktyget med fingret på strömbrytaren. Kontrollera att
verktyget står på “off” innan det ansluts.
18. Använd förlängningssladdar för utomhusbruk.
Före användandet bör du granska förlängningssladden och byta ut
den om den är skadad. När verktyget används utomhus får du bara
använda förlängningssladdar som är avsedda för utomhusbruk och
som har rätt markering.
19. Var uppmärksam.
Håll ögonen på ditt arbete. Använd sunt förnuft. Använd inte
verktyget när du är trött eller påverkad av droger eller alkohol.
20. Kontrollera att inga delar är skadade.
Innan du använder verktyget bör du kontrollera både det och
huvudkabeln så att det fungerar korrekt och kan användas till det
som det är avsett för. Kontrollera de rörliga delarnas position, om
de sitter fast eller om de eller hållarna har gått sönder, samt om
något annat kan påverka funktionen. Ett skydd eller någon annan
del som är skadad ska repareras eller bytas ut av en auktoriserad
verkstad, om inget annat anges i bruksanvisningen. Byt ut defekta
knappar på en auktoriserad verkstad. Använd inte elverktyget
om det inte kan slås av och på med strömbrytaren. Försök aldrig
reparera verktyget själv.
VARNING! Användande av det här verktyget, eller
användande av accessoarer eller tillbehör med det här
verktyget, för andra ändamål än de som rekommenderas
i den här bruksanvisningen kan medföra risk för
personskada.
21. Låt en kvalificerad person reparera verktyget.
Detta elverktyg följer gällande säkerhetsföreskrifter. Reparationer
bör enbart utföras av kvalificerade personer och med användande
av reservdelar i original. Annars kan betydande fara för användaren
orsakas.
Ytterligare säkerhetsföreskrifter för geringssågar
• Maskinen har en särskild strömsladd som endast kan bytas ut av
tillverkaren eller på en auktoriserad verkstad.
• Använd inte sågen för att kapa andra material än de som
rekommenderas av tillverkaren.
• Använd inte maskinen utan att skydden finns på plats eller om
skydden inte fungerar eller inte underhållits korrekt.
• Se till att armen sitter ordentligt på plats när en fasvinkel sågas ut.
• Håll golvet vid maskinen plant, i god ordning och fritt från lösa
material, såsom flis och sågrester.
• Använd sågklingor som är ordentligt slipade. Se till att hastigheten
som markerats på sågklingan är minst lika med den hastighet som
är markerad på märkplåten på sågen.
• Se till att alla låsknoppar och handtag har dragits åt innan du börjar
använda verktyget.
• Placera inte händerna vid klingan när sågen är ansluten till en
strömkälla.
• Försök inte stoppa en maskin i rörelse snabbt genom att kila fast
ett verktyg eller något annat vid klingan. Det kan leda till allvarliga
olyckor.
• Titta i bruksanvisningen innan du använder några tillbehör.
Om tillbehör används felaktigt kan skador uppstå.
SVENSKA
• Använd en hållare eller använd handskar när sågklingan hanteras.
• Se till att sågklingan är ordentligt fastsatt före användning.
• Kontrollera att klingan roterar i rätt riktning.
• Använd inte klingor med större eller mindre diameter än
rekommenderat. Se tekniska data för information om rätt
sågkapacitet. Använd enbart klingor som specificeras i den här
bruksanvisningen, i enlighet med EN 847-1.
• Överväg att använda speciellt konstruerade bullerbekämpande
klingor.
• Använd inte HÖGHASTIGHETSSTÅL-klingor.
• Använd inte deformerade eller skadade sågklingor.
• Använd inte några slip- eller diamantskivor.
• Innan varje sågning se till att maskinen är stabil.
• När den är utrustad med laser ersätt inte lasern med en annan
typ. Reparationer skall endast utföras av lasertillverkaren eller ett
auktoriserat ombud.
• Använd aldrig sågen utan spårskivan.
• Rapportera felet och märk maskinen på ett lämpligt sätt för att
förhindra att personer använder den defekta maskinen.
• När sågbladet blockeras på grund av onormal matarkraft
under sågningen, stäng av maskinen och koppla bort den från
strömkällan. Ta bort arbetsstycket och se till att sågbladet kan köras
fritt. Slå på maskinen och påbörja en ny sågning med minskad
matarkraft.
• Såga aldrig lättlegeringar, i synnerhet inte magnesium.
• Välj korrekt klinga för det material som skall sågas.
• När så är möjligt montera maskinen på en bänk med bultar med en
diameter på 8 mm och 80 mm långa.
VARNING: Vi rekommenderar användning av en
jordfelsbrytare med en restström på 30mA eller mindre.
Inneboende risker
Följande risker är naturligt förekommande vid användningen av sågar:
– personskador orsakade av att vidröra roterande delar
• Höj bladet från spåret i arbetsmaterialet innan du släpper upp
brytaren.
Trots applicering av de relevanta säkerhetsbestämmelserna och
implementeringen av säkerhetsapparater kan vissa återstående risker
inte undvikas. Dessa är:
• Kila inte in något mot fläkten för att hålla motoraxeln stilla.
–Hörselnedsättning.
• Klingskyddet på sågen höjs upp automatiskt när armen förs ned.
Det sänks ner över klingan när man trycker in spärrspaken (17).
– Risk för olyckor orsakade av oövertäckta delar av det roterande
sågbladet.
• Lyft aldrig upp skyddet manuellt om inte sågen är avstängd.
Skyddet kan höjas för hand vid montering och byte av sågklinga,
eller vid kontroll av sågen.
– Risk för att klämma fingrar vid öppnande av skyddsplåtar.
• Kontrollera regelbundet att motorns ventilationsöppningar är rena
och fria från flisor.
– Risk för personskada vid byte av sågblad.
– Hälsorisker orsakade av att andas in damm som skapats vid
sågning i trä, särskilt ek, bok och MDF.
Följande faktorer ökar risken för andningsproblem:
• Byt sågplattan när den är sliten. Se reservdelslistan som medföljer.
– Ingen utsugningsapparat ansluten vid sågning av trä.
• Koppla bort maskinen från strömkällan före underhållsarbeten eller
klingbyte.
– Otillräcklig spånutsugning som orsakas av smutsiga utsugningsfilter.
• Utför aldrig rengörning eller underhåll medan maskinen är igång
och huvudet inte står i viloläge.
• Montera alltid maskinen på en bänk när det är möjligt.
• Skyddets framsida har ett galler så att du kan se när du sågar.
Gallret ger avsevärt skydd mot runtflygande bitar, men skyddet är
alltså delvis öppet. Bär alltid skyddsglasögon när du tittar genom
gallret.
Etiketter på verktyget
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
Bär öronskydd.
Bär ögonskydd.
• Anslut sågen till en dammsamlare när du sågar i trä. Tänk alltid på
faktorer som påverkar dammexponering, såsom:
-–material som ska bearbetas (spånskiva dammar mer än trä);
-–sågklingans skärpa;
-–korrekt inställning av sågklingan.
Bärpunkt
-–dammutblås med en lufthastighet på minst 20 m/s
Kontrollera att utsug och huvor samt bafflar och rännor är rätt
inställda.
Håll alltid händerna undan från bladet.
• Tänk på följande när det gäller ljudexponering:
-–använd sågklingor som har utformats för att minska ljudutsläpp.
Läs igenom instruktionerna Göra en
glidande sågning.
-–använd endast vassa sågklingor.
• Underhåll av maskinen ska ske regelbundet.
• Tillhandahåll tillräcklig allmän eller lokal belysning.
• Se till att operatören har rätt utbildning i användning och justering
av maskinen.
• Se till att distansbrickor och spindelringar är lämpliga för det syfte
som anges i denna manual.
• Avstå från att ta bort några avsågade eller andra delar från
arbetsstycket från sågområdet medan maskinen körs och när
såghuvudet inte är i viloläge.
• Såga aldrig arbetsstycken som är kortare än 200 mm.
• Maskinen har konstruerats för att kunna arbeta med arbetsstycken
med följande maximala storlek utan extra stöd:
– Höjd 70 mm med bredden 300 mm och längden 500 mm
Läs igenom instruktionerna Åsidosätta lutningsstoppet.
DATUMKODPLACERING (FIG. A2)
Datumkoden (32), vilken också inkluderar tillverkningsår, finns tryckt i
kåpan.
Exempel:
2016 XX XX
Tillverkningsår
Förpackningsinnehåll
– Längre arbetsstycken behöver stöd av lämpligt bord, t.ex.
DE7080. Kläm alltid fast arbetsstycket säkert på sågbordet.
Förpackningen innehåller:
• Vid någon olycka eller maskinfel, stäng omedelbart av maskinen
och koppla bort den från strömkällan.
1 Skiftnyckel till klingan
1 Hopmonterad geringssåg
1 Sågklinga
101
S V E NS K A
1 Materialklämma
1 Instruktionshandbok
• Kontrollera med avseende på skada på verktyget, på delar eller
tillbehör som kan tänkas ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna handbok före
användning.
Beskrivning (Fig. A1–A6)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget eller någon del av
det. Skada eller personskada skulle kunna uppstå.
• Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (inklusive
barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller
med begränsad erfarenhet eller kunskap såvida inte de är under
uppsikt av en person som är ansvarig för deras säkerhet. Barn skall
aldrig lämnas ensamma med denna produkt.
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för endast en spänning.
Kontrollera alltid att strömförsörjningen motsvarar spänningen på
klassificeringsplattan.
Ditt verktyg är dubbel-isolerat i enlighet med EN61029; därför
behövs ingen jordningstråd.
A1
1PÅ/AV-omkopplare
2 Flyttbart undre sågklingeskydd
3 Avståndsstopp, vänster sida
I händelse av utbyte av sladd får verktyget bara repareras av ett
behörigt serviceombud eller av en utbildad elektriker.
4Geringsspak
Användning av Förlängningssladd
5Geringsspärr
Om en förlängningssladd behövs, använd en godkänd 3-kärnig
förlängningssladd, som är lämplig för detta verktygs strömbehov (se
Tekniska data). Minsta ledningsstorlek är 1,5 mm2; maximala längden
är 30 m.
6Geringsskala
7 Låst avståndsstopp
8 Avståndsstopp, höger sida
9 Justeringsstopp för snedinställning
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut sladden helt och hållet.
10 Snedkapningsgradering
Installation
11 Handtag för snedkapningsklämma
UPPACKNING (FIG. B)
12 Gängningsstopp
• Ta försiktigt ut sågen ur förpackningsmaterialet.
13 Skenlåsratt
• Släpp loss skenans låsratt (13), och skjut tillbaks såghuvudet så att
det låses i det bakre läget.
14 Huvud-fastlåsningsstift
15 Ratt för skårdjupjustering
16 Knapp för vridaxelns lås
• Tryck ner arbetshandtaget (18) och dra ut låsstiftet (14) så som
visas.
17 Huvud-upplåsningsspak
• Släpp försiktigt efter på det nedåtriktade trycket och låt huvudet
lyftas till sin full höjd.
18 Arbetshandtag
BÄNKMONTERING (FIG. C) 
19 Ratt för hastighetskontroll (DW712)
• Hålen (40) i alla fyra fötterna är till för att möjliggöra bänkmontering.
Två olika hålstorlekar finns för två olika bultstorlekar. Använd
något av hålen, det är inte nödvändigt att använda båda hålen.
Bultar med en diameter på 8 mm och 80 mm långa föreslås.
Montera alltid fast sågen för att förhindra rörelser. För att förbättra
bärbarheten kan verktyget monteras på en bit plywood som är
12,5 mm eller tjockare vilken kan klämmas fast på ditt arbetsbord
eller flyttas till andra arbetsplatser och klämmas fast.
A2
23 Övre skydd
24 Dammpip
25 Skenor
26 Skiftnyckel för klinga
27 Ratt för upphävande av snedsågningsstopp
28 Justeringsstopp för vertikalt läge
29 Fastklämningsratt för övre avståndsstopp, vänster sida
30 Handfördjupning
31 Sågsnittsplatta
32 Datumkod
VALFRIA TILLBEHÖR
A4
35 Benstativ
A5
36 Dammextraheringssats
A6
• När du monterar din såg på en bit plywood, se till att
monteringsskruvarna inte sticker ut från träets botten.
Plywoodbiten måste sitta tätt emot arbetsstödet. När du
klämmer fast sågen på varje arbetsyta, kläm bara fast på
fastklämningsutbuktningar där hålen för monteringsskruvarna finns
placerade. Fastklämning på något annat ställe kommer att inkräkta
på sågens korrekta användning.
• För att förebygga att sågen fastnar och onoggrannhet, se till att
monteringsytan inte är skev eller på annat sätt ojämn. Om sågen
gungar på ytan, placera en tunn bit material under ena sågfoten till
dess sågen står stadigt på monteringsytan.
MONTERING
37 Bärrem
AVSEDD ANVÄNDNING
Din DeWALT DW712 geringssåg har konstruerats för professionell
sågning av trä, träprodukter och plast. Den utför sågoperationer såsom
kapning, snedsågning och geringssågning enkelt, korrekt och säkert.
Denna enhet är konstruerad för användning med en nominell
bladdiameter på 216 mm med karbidbladspets.
Använd INTE under våta förhållanden eller i närheten av lättantändliga
vätskor eller gaser.
Dessa geringssågar är professionella arbetsverktyg.
LÅT INTE barn komma i kontakt med verktyget. Överinseende krävs
när oerfarna handhavare använder detta verktyg.
102
VARNING! Använd inte maskinen för andra syften än vad
som avsetts.
VARNING: För att minska risken för personskada,
stäng av enheten och koppla bort maskinen från
strömkällan innan du installerar och tar bort tillbehör,
före justering eller ändring av inställningar eller vid
reparationer. Se till att startknappen är i AV-läge. En
oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
MONTERING AV SÅGBLADET (FIG. A1, E1–E5)
• Tryck aldrig ned spindellåsknappen när bladet är anslutet till
eluttaget eller i rörelse.
• Såga aldrig lättlegering eller i järnhaltig metall (innehåller
järn eller stål) eller murverk eller fibercementprodukter med
denna geringssåg.
• Tryck ned huvudlåsets frigöringsspak (17) för att frigöra det
nedre skyddet (2), lyft sedan det nedre skyddet så långt
som möjligt.
SVENSKA
1.Med det nedre skyddet i lyft position med skyddskonsolskruven
(43), tryck på spindellåsknappen (16) med ena handen och använd
den medföljande fasta skruvnyckeln (26) i den andra handen för att
lossa den vänstergängade bladlåsskruven (45) genom att vrida den
medurs.
VARNING! För att använda spindellåset, tryck på knappen
såsom visas och vrid på spindeln för hand tills du känner att
låset aktiveras.
Fortsätt att hålla låsknappen intryckt för att förhindra att spindeln
vrids.
2.Ta bort bladlåsskruven (45) och den yttre spindelhylsan (46).
3.Montera sågbladet (47) på axeln (48) placerad direkt mot insidan
av spindelhylsan (49), se till att tänderna på nederkanten av bladet
pekar mot baksidan av sågen (bort från användaren).
4.Sätt tillbaka den yttre spindelhylsan (46).
5.Dra åt bladlåsskruven (45) noga genom att vrida den moturs
medan du håller fast spindellåset med din andra hand.
VARNING! Var medveten om att sågbladet endast
kan bytas såsom beskrivits. Använd endast blad som
specificeras under tekniska data; kat.nr.: DT4320 föreslås.
Inställning
VARNING: För att minska risken för personskada,
stäng av enheten och koppla bort maskinen från
strömkällan innan du installerar och tar bort tillbehör,
före justering eller ändring av inställningar eller vid
reparationer. Se till att startknappen är i AV-läge. En
oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
Din geringssåg blev korrekt justerad på fabriken. Om omjustering
behövs, på grund av transport och hantering eller av annan anledning,
följ stegen här nedan för att justera din såg. När de väl är genomförda
ska dessa justeringar förbli korrekta.
KONTROLL OCH JUSTERING AV KLINGAN TILL AVSTÅNDSSTOPPET (FIG. F1–F4)
• Lossa geringsspaken (4) och tryck ner geringsspärren (5) för att
lossa geringsarmen (50).
• Tryck såghuvudet åt höger för att säkerställa att det är fullständigt
vertikalt, och dra åt snedsågningsklämmans handtag.
• Dra ner huvudet tills klingan precis kommer in i sågsnittet (51).
• Placera en fyrkantsbit (52) på bordet och upp mot klingan (47)
(Fig. I2).
VARNING: Nudda inte klingans tänder med fyrkanten.
• Om justering erfordras, gör enligt följande:
• Lossa snedsågningsklämmans handtag (11) och vrid stoppskruven
(28) för justering av vertikalt läge in eller ut, till dess klingan är i 90°
mot bordet, enligt mätning med fyrkanten.
• Om snedsågningspekaren (58) inte indikerar noll på
snedsågningsskalan (10), lossa skruven (59) som förankrar
pekaren, och flytta pekaren efter vad som behövs.
JUSTERING AV AVSTÅNDSSTOPP (FIG. J1, J2)
Den övre delen på vänster sida om avståndsstoppet kan justeras åt
vänster så att det erbjuder frigång, vilket tillåter sågen att snedinställas
till fulla 48° åt vänster. För att justera avståndsstoppet (3):
• Lossa plastratten (29) och dra avståndsstoppet åt vänster.
• Gör en provsågning med sågen avstängd, och kontrollera med
avseende på frigång. Justera avståndsstoppet så det kommer så
nära klingan som det är praktiskt genomförbart, för att ge maximalt
stöd åt arbetsstycket utan att det kommer ivägen för armens uppoch ner-rörelse.
• Dra åt ratten ordentligt.
VARNING: Guideskåran (60) kan bli igenfylld med sågspån.
Använd en pinne eller lite luft under lågt tryck till att rensa
guideskåran.
Den rörliga delen av avståndsstoppets högra sida kan justeras så att
det erbjuder maximalt stöd för arbetsstycket i närheten av klingan, vilket
tillåter sågen att snedinställas till fulla 45° åt vänster. Dragavståndet är
begränsat av stopp i båda riktningar.
För att justera avståndsstoppet (8):
• Sväng geringsarmen tills spärrhaken hittar den på 0°
geringsposition. Dra inte åt handtaget.
• Lossa vingmuttern (76) för att lösgöra avståndsstoppet (8).
• Dra ner huvudet tills klingan precis kommer in i sågsnittet (51).
• Gör en provsågning med sågen avstängd, och kontrollera med
avseende på frigång. Justera avståndsstoppet så det kommer så
nära klingan som det är praktiskt genomförbart, för att ge maximalt
stöd åt arbetsstycket utan att det kommer ivägen för armens uppoch ner-rörelse.
• Placera en fyrkantsbit (52) mot avståndsstoppets vänstra sida (3)
och klingan (47) (Fig. F3).
VARNING: Nudda inte klingans tänder med fyrkanten.
• Om justering erfordras, gör enligt följande:
• Lossa skruvarna (53) och flytta skalan/geringsarmsuppsättningen
åt vänster eller höger, till dess klingan är 90° mot avståndsstoppet,
enligt mätning med fyrkanten.
• Dra åt skruvarna (53) igen. Bry dig inte om vad geringspekaren
visar under detta moment.
JUSTERING AV GERINGSPEKAREN (FIG. F1, F2 OCH G)
• Lossa geringsspaken (4) och tryck ner geringsspärren (5) för att
lossa geringsarmen (50).
• Flytta geringsarmen för att ställa in geringspekaren (54) till noll-läget,
så som visas i fig. G.
• Med geringsspaken lös, låt geringsspärren snäppa på plats medan
du vrider geringsarmen förbi noll.
• Observera pekaren (54) och geringsskalan (6). Om pekaren inte
indikerar exakt noll, lossa skruven (55), flytta pekaren så att den
visar 0°, och dra åt skruven.
• Dra avståndsstoppet åt vänster.
• Dra åt vingmuttern (76) för att förankra avståndsstoppet på plats.
ÖVERSKRIDANDE AV SNEDINSTÄLLNINGSSTOPPEN (FIG. K)
Snedinställningsstoppen möjliggör inställningen av sågklingan i
vertikalt läge och till 45° snedsågningsläge. Genom att överskrida
snedinställningsstoppen kan snedsågningsvinklar från 2° höger till 48°
vänster uppnås.
• För att överskrida snedinställningsstoppen, lossa först
såghuvudet och skjut det en aning åt vänster, dra därefter ut
åsidosättnings-ratten (27) och vrid den till åsidosättningsläget (62).
Upphävningsratten klickar automatiskt på plats.
• Ställ in den erforderliga fasvinkeln och dra åt huvudet i detta läge.
• För att avbryta åsidosättningen, vrid tillbaks upphävningsratten (27)
till läget för snedinställningsstopp (61).
KONTROLL OCH JUSTERING AV FASVINKELN (FIG. A1, A2 & I5)
• Se till att upphävningsratten (27) är i läget för snedinställningsstopp.
GERINGSLÅS/JUSTERING AV STAV FÖR LÄGESSPÄRREN (FIG. H)
• Lossa den vänstra sidans avståndsstopps fastklämningsratt (29)
och dra den övre delen av vänstra sidans avståndsstopp åt vänster
så långt det går.
Om sågens bas kan flyttas medan geringsspaken (4) är låst, måste
geringslåset/staven för lägesspärren (56) justeras.
• Lossa snedsågningsklämmans handtag (11) och flytta såghuvudet
åt vänster. Detta är 45° snedsågningsläget.
• Lås upp geringsspaken (4).
• Om justering erfordras, gör enligt följande:
• Dra åt geringslåset/staven för lägesspärren (56) helt och hållet med
hjälp av en skruvmejsel (57). Lossa därefter staven ett kvarts varv.
• Vrid stoppskruven (9) in eller ut efter vad som behövs, tills pekaren
(58) indikerar 45°.
• Kontrollera att bordet inte förflyttar sig när spaken (4) är låst i en
slumpmässig (inte förinställd) vinkel.
SKENGUIDE-JUSTERING (FIG. L)
KONTROLL OCH JUSTERING AV KLINGAN TILL BORDET (FIG. I1–I4)
• För att minska frigången, vrid gradvis stoppskruven (64) medurs,
samtidigt som du drar såghuvudet fram och tillbaks.
• Lossa snedsågningsklämmans handtag (11).
• Kontrollera regelbundet skenorna med avseende på frigång.
103
S V E NS K A
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Iakttag alltid säkerhetsföreskrifter och gällande
regler.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort det
från strömkällan innan du gör några justeringar eller
tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör. En oavsiktlig
igångsättning kan orsaka personskada.
Användare i Storbritannien bör iaktta “woodworking
machinesregulations 1974” (regleringar om träbearbetningsmaskiner
från 1974) och eventuella senare ändringar
Se till att maskinen placeras på ett ergonomiskt sätt vad gäller höjd och
stabilitet. Maskinens plats skall väljas så att opertören har god översikt
och tillräckligt med utrymme runt maskinen så att arbetsstyckena kan
hanteras utan begränsningar.
Använd materialklämman (20) som medföljde sågen. Det vänstra
eller högra anslaget kommer att glida från sidan till sida som hjälp vid
klämningen. Anda hjälpmedel såsom fjäderklämmor, stavklämmor,
C-klämmor kan vara lämpliga för vissa storlekar och former på material.
INSTALLATION AV KLÄMMAN
1.Sätt i den i hålet bakom anslaget. Klämman måste vara riktad mot
baksidan av geringssågen. Spåret på klämstaven skall var hel isatt i
basen. Se till att skåran är helt isatt i basen hos geringssågen. Om
skåran är synlig är klämman inte fastsatt.
2.Rotera klämman 180° mot fronten på geringssågen.
3.Lossa ratten för att justera klämman uppåt eller nedåt, använd
sedan fininställningsratten föra tt fästa klämman på arbetsstycket.
OBSERVERA: Placera klämman på motsatt sida av basen vid
fasning. GÖR ALLTID TOMKÖRNINGAR (UTAN STRÖM) INNAN DEN
SLUTLIGA SÅGNINGEN SÅ ATT DU KAN KONTROLLERA KLINGANS
VÄG. SE TILL ATT KLÄMMAN INTE ÄR I VÄGEN FÖR SÅGEN ELLER
SKYDDEN.
För att minska effekterna av vibrationerna se till att omgivande
temperatur inte är för kall, att maskinen och tillbehören är väl
underhållna och att arbetsstyckets storlek är lämpligt för denna maskin.
Grundläggande Sågkapningar
Före Användning
• Lossa geringsspaken (4) och tryck ner geringsspärren (5).
• Installera den tillämpliga sågklingan. Använd inte alltför slitna
sågblad. Verktygets högsta rotationshastighet får inte överskrida
den för sågklingan.
• Placera det trä som ska sågas mot avståndsstoppet (3 och 7).
• Försök inte att kapa alltför små delar.
• Låt klingan kapa av sig självt. Tvinga den inte.
• Låt motorn uppnå full hastighet innan du sågar.
• Se till att alla låsrattar och klämhandtag är åtdragna.
• Lås fast arbetsstycket.
• Ehuru denna såg kan kapa trä och många icke järnhaltiga ämnen,
gäller dessa driftsinstruktioner endast sågning av trä. Samma
riktlinjer gäller för de andra materialen. Såga inte i järnhaltiga (järn
och stål) föremål, fibercement eller murverk med denna såg!
• Se till att använda sågsnittsplattan. Använd inte maskinen om
sågsnittsskåran är bredare än 10 mm.
Att sätt på och stänga av (Fig. M)
VERTIKAL RAK KAPNING TVÄRSÖVER (FIG. A1, A2 OCH N)
• Greppa in i geringsspärren vid 0° -läget och lås fast geringsspärren.
• Greppa tag i maskinens arbetshandtag (18) och tryck ner huvudets
upplåsningsspak (17) för att lossa huvudet. Tryck på startknappen
(1) för att starta motorn.
• Tryck ner huvudet så att klingan kapar igenom träet och går in i
sågsnittsplattan av plast (31).
• Efter att ha fullföljt sågningen, släpp strömbrytaren och vänta tills
sågklingan stannar innan du för tillbaks huvudet till dess övre
viloläge.
ATT GENOMFÖRA EN GLIDANDE SÅGNING (FIG. O)
Guideskenan möjliggör sågning av större arbetsstycken från 50 x 100
mm upp till 500 x 1000 mm med användande av en ut-ner-tillbaks
glidande rörelse.
• Lossa skenans låsratt (13).
• Drag såghuvudet mot dig, och sätt på verktyget.
det finns ett hål (65) i startknappen för insättning av ett hänglås för att
låsa verktyget.
• Sänk ner sågklingan i arbetsstycket och skjut tillbaks huvudet för
att fullfölja sågningen.
• För att köra verktyget, tryck på på/av-strömbrytaren (1).
• Fortsätt så som beskrivs härovan.
VARNING:
• Genomför inte glidande sågningar på arbetsstycken som
är mindre än 50 x 100 mm.
DW712
Ratten för hastighetskontroll (19) kan användas för avancerad inställning
av erforderligt hastighetsintervall.
• Kom ihåg att låsa såghuvudet i dess bakre läge när de
glidande sågningarna är klara.
VERTIKAL GERINGSSÅGNING TVÄRSÖVER (FIG. A1, P)
• Vrid ratten (19) till det önskade intervallet, som anges av ett
nummer.
• Lossa geringsspaken (4) och tryck ner geringsspärren (5). Flytta
armen åt vänster eller höger till den erforderliga vinkeln.
• Använd höga hastigheter vid sågning i mjuka föremål, som trä.
Använd låga hastigheter vid sågning i metall.
• Geringsspärren kommer automatiskt att hitta 10°, 15°, 22,5°,
31,62° och 45°, både åt vänster och höger, och 50° åt vänster
och 60° åt höger. Om någon mellanliggande vinkel erfordras,
håll huvudet med fast hand och lås fast genom att dra åt
geringsspärren.
• För att stoppa verktyget, släpp upp strömbrytaren.
Inställning av varierbar hastighet (Fig. M)
Fastklämning av arbetsstycket (Fig. V)
104
VARNING: Ett arbetsstycke som är fastklämt, balanserat
och säkert innan sågningen kan komma i obalans efter
att sågningen är klar. En obalanserad last kan tippa sågen
eller något som sågen sitter fast på såsom ett bord eller
en arbetsbänk. När en sågning görs som kan komma i
obalans, se till att arbetsstycket har stöd och att sågen är
fastskruvad i en stabil yta. Personskador kan uppstå.
VARNING: Klämfoten måste förbli fastklämd ovanför
basen på sågen när klämman används. Kläm alltid fast
arbetsstycket i basen på sågen - inte i någon annan dela
av arbetsområdet. Se till att klämfoten inte kläms fast på
kanten av sågbasen.
SE UPP: Använd alltid en arbetsklämma för att bibehålla
kontrollen och minska risken för personskador och skador
på arbetsstycket.
• Se alltid till att geringsspärren är hårt låst innan du sågar.
• Fortsätt på samma sätt som för vertikal rak kapning tvärsöver.
VARNING: Vid geringssågning av änden på ett trästycke
med en liten avkapning, placera trästycket så att
avkapningen görs med den sida av klingan som har störst
vinkel mot avståndsstoppet; dvs. vänster gering, avkapning
åt höger - höger gering, avkapning åt vänster.
SNEDSÅGNINGAR (FIG. A1, A2 OCH Q)
Snedsågningsvinklar kan ställas in upp till 48° vänster eller 2° höger,
och kan sågas med geringsarmen inställd mellan noll och maximalt 45°
geringsläge, höger eller vänster.
• Lossa den vänstra sidans avståndsstopps fastklämningsratt (29)
och dra den övre delen av vänstra sidans avståndsstopp (3) åt
vänster så långt det går. Lossa snedsågningsklämmans handtag
(11) och ställ in snedsågningen efter önskemål.
SVENSKA
VARNING: Om sågningsvinkeln varierar från en sågning till
en annan, kontrollera att snedsågningsklämmans ratt och
geringslåsets ratt är ordentligt åtdragna. Dessa rattar måste
dras åt igen efter att du har gjort eventuella ändringar av
snedinställning eller gering.
• Fortsätt på samma sätt som för vertikal rak kapning tvärsöver.
Kapningens Kvalitet
• Gör alltid provsågningar (utan strömförsörjning) före avslutande
sågningar, så att du kan kontrollera klingans väg.
• Lägg inte dina händer i kors.
• Sikta genom skyddets jalusispjäll när du följer ett pennstreck.
KAPNING AV BILDRAMAR, SKUGGRUTOR OCH ANDRA FYRKANTIGA PROJEKT
(FIG. R1 & R2)
PUTSGJUTNING OCH ANDRA RAMAR
Prova med några enkla projekt med användande av kasserat trä till
dess du utvecklar en “känsla” för din såg. Din såg är ett perfekt verktyg
för att geringssåga hörn, som det som visas i fig. R1. De skarvar som
visas har gjorts med användande av endera snedinställningsjustering.
- Användning av snedinställningsjustering
Snedinställningen för de två skivorna justeras till 45° var, vilket ger
ett hörn på 90°. Geringsarmen är låst i noll-läget. Träet är placerat
med den breda flata sidan mot bordet och den smala kanten mot
avståndsstoppet.
- Användning av snedinställningsjustering
Samma sågning kan göras genom att geringssåga åt höger och
vänster med den breda ytan mot avståndsstoppet. De två sketcherna
(Fig. R1 och R2) är endast för fyrsidiga föremål. I takt med att antalet
sidor ändras, ändras också vinklarna för gering och snedsågning.
Diagrammet här nedan ger de korrekta vinklarna för olika former, under
antagandet att alla sidor är lika långa. För en form som inte visas i
diagrammet, dela 180° med antalet sidor för att fastställa gerings- eller
fasvinkeln.
Antalet sidor
Vinkel för gering eller snedsågning
4
45°
5
36°
6
30°
7
25,7°
8
22,5°
9
20°
10
18°
75
30
35
40
45
65
70
85
80
25
50
55
60
40
35
45
35
40
SEXSIDIG
6 SIDEDLÅDA
BOX
30
65
75
30
35
70
80
85
30
25
55
60
25
50
25
20
45
20
55
35
50
45
15
20
40
15
30
40
30
ÅTTASIDIG
8 SIDED
BOX
10
15
25
35
20
25
LÅDA
15
5
10
5
5
5
10
15
20
5
5
10
0
10
10
15
20
• Håll båda fötterna stadigt på golvet och bibehåll korrekt balans.
• I takt med att du flyttar sågarmen åt vänster och höger, följ den,
och stå en aning åt sidan av sågklingan.
20
FYRKANTIG
LÅDA
SQUARE
BOX
40
70
• Håll arbetsstycket tätt mot bordet och mot avståndsstoppet när du
sågar. Håll dina händer på plats tills strömbrytaren har släppts, och
klingan har stannat helt och hållet.
15
65
• Placera inte dina händer närmare klingan än 150 mm.
10
60
• Placera aldrig dina händer nära sågningsområdet.
5
85
Korrekt placering av din kropp och dina händer när du arbetar med
geringssågen gör sågningen lättare, noggrannare och säkrare.
0
25
30
35
40
ANGLE OF SIDE OF BOX (ANGLE"A")
Kropps- och Handposition
45
VINKEL PÅ SIDAN AV LÅDAN (VINKEL ”A”)
VARNING: Se till att materialet inte kryper medan du
sågar; kläm fast det ordentligt på plats. Låt alltid klingan
stanna helt innan du lyfter dess arm. Om små träfibrer
fortfarande splittras ut från arbetsstyckets bakdel, sätt på
lite maskeringstejp på träet, där kapningen kommer att
göras. Såga genom tejpet och avlägsna det försiktigt när du
är klar.
80
• Det diagram som visas här nedan hjälper dig att välja korrekta
inställningar för fasvinkel och gering för vanliga flermomentgeringssågningar. För att använda diagrammet, välj den önskade
vinkeln “A” (Fig. S2) för ditt projekt och leta rätt på vinkeln för
den lämpliga vinkelbågen i diagrammet. Från denna punkt, följ
diagrammet rakt ner för att hitta den korrekta fasvinkeln och
tvärsöver för att hitta den korrekta geringsvinkeln.
STÄLL IN DEN HÄR GERINGSVINKELN
SET THIS MITER
ANGLE ON SAW
PÅ SÅGEN
Jämnheten hos alla kapningar beror på ett antal variabler, t.ex. det
material som kapas. När man vill ha de jämnaste kapningarna, för
gjutning och andra precisionsarbeten, kommer en vass (60 tands
karbid) -klinga och en långsammare, jämnare kapningshastighet att ge
de önskade resultaten.
75
• Dra åt snedsågningsklämmans handtag (11) ordentligt.
45
SETHÄR
THIS LUTNINGSVINKELN
BEVEL ANGLE ON SAWPÅ SÅGEN
STÄLL IN DEN
• Ställ in din såg till de föreskrivna vinklarna och gör några
provsågningar.
• Öva på att passa ihop de sågade delarna.
• Exempel: För att tillverka en 4-sidig låda med 25° utvändiga vinklar
(vinkel “A”) (Fig. S2), använd den övre högra vinkelbågen. Hitta 25°
på vinkelbågs-skalan. Följ den horisontella skärande linjen till endera
sidan för att få geringsvinkel-inställningen på sågen (23°).
Följ på samma sätt den vertikala skärande linjen till den översta
eller nedersta raden för att få fasvinkel-inställningen på sågen (40°).
Försök alltid med några sågningar på kasserade träbitar för att
kontrollera sågens inställningar.
Att Såga Sockelgjutningar
Sågning av sockelgjutning görs med en 45° fasvinkel.
• Gör alltid en provsågning utan strömförsörjning innan du gör några
sågningar.
• Alla sågningar görs genom att lägga gjutningens baksida platt på
sågen.
INVÄNDIGT HÖRN
Vänster sida
• Placera gjutningen med dess topp mot avståndsstoppet.
• Spara sågningen på vänster sida.
Höger sida
• Placera gjutningen med dess underdel mot avståndsstoppet.
• Spara sågningen på vänster sida.
UTVÄNDIGT HÖRN
Vänster sida
• Placera gjutningen med dess underdel mot avståndsstoppet.
• Spara sågningen på höger sida.
FLERKOMPONENT-GERING (FIG. S1 & S2)
Höger sida
En flerkomponent-gering är en sågning som görs med användande av
en geringsvinkel (Fig. R2) och en fasvinkel (Fig. R1) på samma gång.
Detta är den typ av sågning som används för att göra ramar eller lådor
med lutande sidor, som den som visas i fig. S1.
• Placera gjutningen med dess topp mot avståndsstoppet.
• Spara sågningen på höger sida.
105
S V E NS K A
Att Såga Taklister
Sågningen av taklister görs med en flerkomponentgering. För att uppnå
extrem noggrannhet har din såg förinställda vinkellägen på 31,62° för
gering och 33,85° för snedsågning. Dessa inställningar är för vanliga
taklister som har 52° vinklar överst och 38° vinklar nederst.
• Gör provsågningar med användande av kasserat material innan du
gör avslutande sågningar.
• Alla sågningar görs i en vänster snedsågning och med gjutningens
baksida mot sockeln.
INVÄNDIGT HÖRN
För att bekvämt kunna bära verktyget kan en bärrem fästas på foten.
Bärremmen (se fig. A6) finns tillgänglig som tillbehör.
• För att transportera sågen, sänk huvudet och tryck ner
låsningsstiftet (14).
• Lås skenans låsratt med såghuvudet i det främre läget, lås
geringsarmen i den högra geringsvinkeln, dra avståndsstoppet (3)
hela vägen inåt och lås snedsågningsspaken (11) med såghuvudet
i vertikalt läge, för att göra verktyget så kompakt som möjligt.
• Använd alltid handfördjupningarna (30) som visas i fig. B för att
transportera sågen.
Vänster sida
UNDERHÅLL
• Gjutningens överdel mot avståndsstoppet.
Ditt DeWALT elverktyg har konstruerats för att arbeta över en lång
tidsperiod med minimalt underhåll. Kontinuerlig tillfredsställande drift
beror på ordentlig verktygsvård och regelbunden rengöring.
• Geringssåga åt höger.
• Spara sågningen på vänster sida.
Höger sida
• Gjutningens underdel mot avståndsstoppet.
• Geringssåga åt vänster.
• Spara sågningen på vänster sida.
VARNING: För att minska skaderisken bör du
stänga av maskinen och dra ut elsladden före
du installerar eller tar bort tillbehör, justerar eller
ändrar på inställningar eller gör reparationer. Se till
att strömbrytaren står i OFF-läge. Oavsiktlig påslagning av
verktyget kan orsaka personskador.
UTVÄNDIGT HÖRN
Vänster sida
• Gjutningens underdel mot avståndsstoppet.
• Geringssåga åt vänster.
Smörjning
• Spara sågningen på vänster sida.
Maskinen kräver ingen extra smörjning. Motorns lager är försmörjda och
vattentäta.
Höger sida
• Gjutningens överdel mot avståndsstoppet.
• Geringssåga åt höger.
• Spara sågningen på höger sida.
SKÅRNING (FIG. T)
• Undvik att använda olja eller fett. Detta kan orsaka anhopning av
spån och leda till problem.
• Alla delar där spån och sågdamm samlas bör regelbundet rengöras
med en torr borste.
Din såg är utrustad med ett skårningsstopp (12) och ratt för justering av
skårningsdjup (15) för att kunna såga skåror.
• Vänd skårningsstoppet (12) mot sågens framsida.
• Justera skårningsdjupet (15) för att ställa in skårans djup. Det kan
ev. bli nödvändigt att lossa på låsmuttern (66) först.
• Placera en bit kasserat material på ung. 5 cm mellan
avståndsstoppet och arbetsstycket för att göra en rak sågning av
skåra.
DAMM-UTRENSNING (FIG. A2 & A5)
Denna maskin har en dammextraheringspunkt (24) för anslutning av en
dammextraheringssats (36) (finns som tillbehör).
VARNING! När så är möjligt anslut damutsugningsenheten
som konsturerats i enlighet med relevanta bestämmelser
beträffande dammutsläpp.
Använd om möjligt en dammsugare som fyller gällande föreskrifter
för dammutsläpp. Externt anslutna system ska ha en luftkapacitet
på 20 m/s ±2 m/s. Hastigheten ska mätas vid anslutningsröret vid
anslutningspunkten, med anslutet verktyg som inte är påslaget.
Rengöring
Innan användning kontrollera noga att den övre bladskyddet, det rörliga
nedre bladskydder samt dammutsugningsröret fungerar korrekt. Se till
att spån, damm eller bitar från arbetsstycket inte medför att någon av
funktionerna blockeras.
Om något fragment från arbetsstycket fastnar mellan sågbladet
och skydden, koppla ifrån maskinen från elförsörjningen och följ
instruktionerna som ges i avsnittet Montering av sågbladet. Ta bort
de bitar som fastnat och montera tillbaka sågbladet.
VARNING: Blås ut smuts och damm ur verktygshuset
med torr luft när man kan se smuts samlas i och runt
luftventilerna. Bär godkända skyddsglasögon och godkänd
andningsmask när du utför denna procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel eller andra starka
kemikalier för rengöring av de delar som inte är av metall.
Kemikalierna kan försvaga materialet i de här delarna.
Använd en trasa enbart fuktad med vatten och mild
tvållösning. Låt aldrig vätska komma in i verktyget och sänk
aldrig någon del av verktyget i vätska.
VARNING:: Rengör bordsytan regelbundet för att
undvika risk för skador.
VARNING: Rengör dammuppsamlingssystemet
regelbundet för att undvika risk för skador.
SÅGNING AV SMÅ BITAR (FIG. J1)
Den övre delen av avståndsstoppets vänstra sida (3) kan justeras för att
tillhandahålla maximalt stöd vid sågning av små bitar.
• Sätt sågklingan i vertikalt läge.
• Lossa plastratten (29) åtminstone 3 fulla varv.
• Justera avståndsstoppet så nära klingan som möjligt.
• Dra åt ratten ordentligt.
STÖD FÖR LÅNGA BITAR (FIG. A4)
• Stöd alltid långa bitar.
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL AV SÅGSNITTSPLATTAN (FIG. U)
• För bästa resultat använd benställning (35) för att öka bordets
bredd för din såg. (finns tillgängligt hos din återförsäljare som
tillbehör). Stöd långa arbetsstycken med användande av någon
behändig metod, såsom sågbockar eller liknande hjälpmedel, för
att hindra ändarna från att hänga ner.
• Ta bort skruvarna (67) som håller sågsnittsplattan (31).
TRANSPORT (FIG. A6, B)
106
VARNING: Använd aldrig skydden för att lyfta eller
transportera geringssågen.
Rengör regelbundet området nedanför sågsnittsplattan. Om
sågsnittsplattan är sliten måste den bytas ut.
• Ta bort sågsnittsplattan och rengör området nedanför.
• Sätt tillbaks sågsnittsplattans delar och skruvarna.
• Dra åt skruvarna för hand.
• För att justera sågsnittsplattan, gör enligt följande:
• Dra ner huvudet tills klingan precis kommer in i sågsnittet.
SVENSKA
• Justera varje del av sågsnittsplattan så att den passar tätt intill
klingans tänder.
• Dra åt skruvarna.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör än de som erbjuds
av DeWALT inte har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör med detta verktyg vara
riskabelt. För att minska risken för personskada bör endast
tillbehör som rekommenderas av DeWALT användas med
denna produkt.
SÅGKLINGOR
Använd ALLTID 216 mm sågklingor med 30 mm axelhål. Klingans
hastighetsmärkning måste vara minst 5500 rpm. Använd aldrig en
klinga med mindre eller större diameter. De kommer inte att skyddas
ordentligt.
KLINGBESKRIVNING
ANVÄNDNING
DIAMETER
TÄNDER
Konstruktionssågklingor(för alla sågändamål)
Allmänna ändamål
216 mm
48
Träbearbetningssågklingor(ger mjuka, rena kapningar)
Fin kapning
216 mm
60
Rådfråga din återförsäljare för vidare information angående lämpliga
tillbehör.
Att skydda miljön
Separat insamling. Produkter och batterier som är
märkta med denna symbol får inte kastas i den vanliga
hushållssoporna.
Produkter och batterier innehåller material som kan återvinnas och
återanvändas vilket minskar behovet av råmaterial. Återvinn elektriska
produkter och batterier enligt lokala bestämmelser. Ytterligare information
finns tillgängligt på www.2helpU.com.
107
T ÜRKÇE
GÖNYE TESTERE
DW712, DW712N
Tebrikler!
Teknik Veriler
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin kapalı kaldığı veya
çalışmasına karşın iş görmediği zamanları da dikkate
almalıdır. Bu, toplam çalışma süresindeki maruziyet
düzeyini önemli ölçüde azaltabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon düzeyi,
aletin ana uygulamalarını yansıtır. Ancak alet farklı
aksesuarlarla farklı uygulamalar için kullanılırsa veya
bakımı kötü yapılırsa, titreşim emisyonu değişebilir.
Bu, toplam çalışma süresindeki maruziyet düzeyini
önemli ölçüde artırabilir.
Bir DeWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, esaslı ürün
geliştirme ve yenilik, DeWALT’ın profesyonel elektrikli alet
kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini
sağlamaktadır.
VoltajV
Tip
Çıkış gücü
Giriş akımı (230V) Bıçak çapı
Bıçak göbek çapı
Azami bıçak kalınlığı
Bıçak hızı
90/90°’de maks. çapraz kesim kapasitesi
45o’de azami gönyeli kesim kapasitesi
Azami kesme derinliği 90o Azami meyilli kesme derinliği 45°
Gönye (azami pozisyonlar)
Meyil (azami pozisyonlar)
0° gönyeli
Azami 70 mm yükseklikte
ortaya çıkan genişlik
Azami 300 mm genişlikte
ortaya çıkan yükseklik
45° sola gönyeli
Azami 70 mm yükseklikte ortaya çıkan genişlik
Azami 212 mm genişlikte ortaya çıkan yükseklik
45° sağa gönyeli
Azami 70 mm yükseklikte ortaya çıkan genişlik
Azami 212 mm genişlikte ortaya çıkan yükseklik
45° sola meyilli
Azami 50 mm yükseklikte ortaya çıkan genişlik
Azami 300 mm genişlikte ortaya çıkan yükseklik
31,62° gönyeli, 33,85° meyilli
Azami 254 mm genişlikte ortaya çıkan yükseklik
Bıçak durma süresi
Toz toplama verimi
Ağırlıkkg
DW712DW712N
QS
QS
230
6
4
1600
1600
8
8
216
216
30
30
1,8
1,8
3500–4600
5400
300 x 70
300 x 70
212
212
70
70
50
50
230
W
A
mm
mm
mm
dev/dak
mm
mm
mm
mm
sol
sağ
50˚
60˚
50˚
60˚
sol
sağ
48˚
2˚
48˚
2˚
mm
300
300
mm
70
mm
mm
Sigortalar
Avrupa
230 V aletler
10 Amper, şebeke
NOT: Bu cihaz, kullanıcının beslemesinin arabirim noktasında
(elektrik girişi kutusu) izin verilen maksimum sistem empedansı
Zmax = 0,28 Ω olan bir güç kaynağına bağlanmak üzere
tasarlanmıştır.
Kullanıcı, bu cihazın yalnızca yukarıdaki gerekliliği karşılayan bir
güç sistemine bağlandığından emin olmalıdır. Gerekirse, kullanıcı,
arabirim noktasındaki sistem empedansını elektrik şirketinden
öğrenebilir.
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet derecesini gösterir.
Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
70
UYARI: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
212
70
212
70
DİKKAT: Engellenmemesi halinde önemsiz veya orta
dereceli yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
mm
mm
212
70
212
70
mm
mm
300
50
300
50
mm
sn
mg/m
21
65
< 10
< 2,0
21
65
< 10
< 2,0
m/s2
m/s2
durumu gösterir.
durumu gösterir.
tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi hasara neden
olabilecek, yaralanma ile ilişkisi olmayan durumları
gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
AT Uygunluk Beyanatı
EN61029’e göre tespit edilen toplam gürültü ve titreşim değerleri (üç yönün vektör toplamı):
LPA (ses basıncı düzeyi)
dB(A)
91
LWA (akustik güç düzeyi)
dB(A)
104
K (akustik gücü belirsizliği)
dB(A)
2,9
Titreşim emisyon değeri ah =
Belirsizlik K =
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden korumak için belirtilen
ek güvenlik önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların
bakımını yapın, elleri sıcak tutun, çalışma modellerini
düzenleyin.
2,1
1,5
MAKİNE DİREKTİFİ
91
104
2,9
2,1
1,5
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi, EN61029’te
sağlanan standart teste uygun olarak ölçülmüştür ve aletleri
birbiriyle karşılaştırmak için kullanılabilir. Ön maruziyet
değerlendirmesi için kullanılabilir.
GÖNYE TESTERE
DW712, DW712N
DeWALT, Teknik Özellikleri bölümünde açıklanan bu ürünlerin
aşağıda belirtilen yönergelere uygun olduğunu beyan eder:
2006/42/AT, EN61029-1:2009 +A.11:2010, EN61029-2-11:2012
+A11:2013.
Bu ürünler ayrıca 2014/30/EU ve 2011/65/EU Direktiflerine de
uygundur. Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten
DeWALT ile temas kurun veya kılavuzun arka kapağına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik dosyanın
derlenmesinden sorumludur ve bu beyanı DeWALT adına
vermiştir.
108
TÜRKÇE
Prizden çıkarmak için kabloyu birden hızla çekmeyin.
Kabloyu ısı, yağ ve keskin köşelerden uzak tutun. Aleti hiçbir
zaman kablosundan tutarak taşımayın.
12.Çalışma parçasını sabitleyin.
Çalışma parçasını tutmak için kelepçeler veya mengene
kullanın. Elinizi kullanmaktan daha güvenlidir ve aleti
kullanmak için iki elinizi de serbest bırakır.
13.Yetişemeyeceğiniz noktalara koymayın.
Her zaman uygun dayanağı ve dengenizi sağlayın.
14.Aletlerin gerekli bakımlarını yapın.
Daha iyi ve güvenli performans sağlamaları için aletleri keskin
ve temiz olarak muhafaza edin. Aksesuarları yağlamak ve
değiştirmek için talimatlara uyun. Aletleri periyodik olarak
kontrol edin ve hasarlı olanların yetkili servis tarafından tamir
edilmesini sağlayın. Bütün kulpları ve anahtarları kuru ve
temiz tutun ve yağ ile gres yağı bulaşmamış şekilde koruyun.
15.Aletleri ayırın.
Kullanımda değilken, servisten önce ve bıçak, matkap
uçları ve kesiciler gibi aksesuarları değiştirirken aletleri güç
kaynağından ayırın.
16.Ayar anahtarlarını ve penseleri çıkarın.
Aleti çalıştırmadan önce ayarlama anahtarları ve penselerin
aletten çıkarıldığını kontrol etme alışkanlığını kazanın.
17.Aletin kazara çalışmasını engelleyin.
Aleti, parmaklarınızdan biri anahtar üzerine gelecek şekilde
taşımayın. Fişi prize takmadan önce aletin “kapalı” konumda
olduğundan emin olun.
18.Açık hava uzatma kablolarını kullanın.
Kullanımdan önce, uzatma kablosunu kontrol edin ve
hasarlıysa değiştirin. Alet açık havada kullanılıyorsa, yalnızca
açık hava kullanımı için imal edilmiş ve buna uygun olarak
işaretlenmiş uzatma kablolarını kullanın.
19.Dikkatli olun.
Ne yaptığınıza dikkat edin. Sağduyulu hareket edin.
Yorgunsanız veya ilaç ya da alkolün etkisindeyseniz aleti
kullanmayın.
20.Hasarlı parça bulunup bulunmadığını kontrol edin.
Kullanımdan önce, aletin düzgün bir biçimde çalışacağından
ve işlevini yerine getireceğinden emin olmak için aleti ve
şebeke kablosunu dikkatli bir biçimde kontrol edin. Hareketli
parçaların ayarlanması, hareketli parçaların bağlanması,
montaj ve aletin işleyişini etkileyebilecek diğer başka
koşulların kontrolünü yapın. Bu kullanma kılavuzunda aksi
belirtilmiyorsa, hasarlı bir muhafaza veya başka bir parça
gerektiği gibi tamir edilmeli veya yetkili servis tarafından
değiştirilmelidir. Arızalı anahtarların yetkili servis tarafından
değiştirilmesini sağlayın. Açma/kapama anahtarı çalışmazsa
elektrikli aleti kullanmayın. Kendi başınıza tamir yapmayı
denemeyin.
Markus Rompel
Mühendislik Direktörü
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
20.04.2016
Güvenlik Talimatları
UYARI! Elektrikli aletleri kullanırken, yangın, elektrik
çarpması ve yaralanma riskini azaltmak için daima
aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel güvenlik
önlemlerine uyulmalıdır.
Bu ürünü kullanmadan önce tüm bu talimatları okuyun ve
kaydedin.
GELECEKTE REFERANS OLARAK KULLANMAK ÜZERE
BU KILAVUZU SAKLAYIN
Genel Güvenlik Kuralları
1.Çalışma alanını temiz tutun.
Dağınık alanlar ve tezgahlar yaralanmalara neden olabilir.
2. Çalışma alanı çevresine dikkat edin.
Aleti yağmurda bırakmayın. Aleti nemli veya ıslak koşullarda
kullanmayın. Çalışma alanının iyi ışıklandırılmasını sağlayın
(250 –300 Lux). Yanıcı sıvıların ve gazların bulunduğu
ortamlarda yangın veya patlama gibi olaylara neden olacak
bir riski varsa aleti kullanmayın.
3. Elektrik çarpmasına karşı önlem alın.
Topraklanmış yüzeylerle (ör. borular, radyatörler, pişiriciler
ve buzdolapları) temastan kaçının. Alet zorlu koşullarda
kullanılırken (ör. yüksek nemli ortamlarda, metal talaşın
çıktığı durumlarda, vb.), bir yalıtım transformatörü veya bir
(FI) toprak-sızıntısı devre kesici yoluyla elektrik emniyeti
artırılabilir.
4. Diğer kişileri iş alanından uzak tutun.
Kimsenin, özellikle de çocukların işe karışmasına, alete veya
uzatma kablosuna dokunmasına izin vermeyin ve onları
çalışma alanından uzak tutun.
5. Kullanılmayan aletleri kaldırın.
Aletler kullanılmadığı zaman kuru bir yerde saklanmalı ve
çocukların erişemeyeceği şekilde kilitlenmelidir.
6. Aleti zorlamayın.
Tasarlandığı hızda, işini daha iyi ve güvenli bir şekilde yerine
getirecektir.
7. Doğru aleti kullanın.
Dayanıklı aletlerin işini yaptırarak küçük aletleri zorlamayın.
Aletleri amaçları dışında kullanmayın; örneğin daire testereleri
ağaç dalları veya kütük kesmek için kullanmayın.
8. Uygun giysiler giyin.
Hareketli parçalar tarafından yakalanabileceği için bol giysiler
giymeyin veya takılar kullanmayın. Açık havada çalışırken
kaymayan ayakkabı giyilmesi önerilir. Uzun saçları içine
alacak saç koruyucusu kullanın.
9. Koruyucu teçhizat kullanın.
Her zaman güvenlik gözlükleri takın. Çalışma sırasındaki
işlemlerin toz veya uçuşan parçacıklar yaratması halinde yüz
veya toz maskesi kullanın. Bu parçacıkların çok sıcak olduğu
durumlarda, ayrıca ısıya dayanıklı önlük giyin. Her zaman
kulak koruması kullanın. Her zaman koruyucu kask kullanın.
10.Toz çıkarma teçhizatını bağlayın.
Toz çekme ve toplama araç-gereçlerinin bağlanması için
cihaz tedarik edilirse bunların uygun biçimde bağlandığından
ve kullanıldığından emin olun.
11.Kabloyu yanlış kullanmayın.
UYARI! Bu kullanım kılavuzunda tavsiye edilenin
dışında herhangi bir aksesuar veya eklenti
kullanılması ya da aletle herhangi bir işlem yapılması,
kişisel yaralanma riskine yol açabilir.
21.Aletinizin yetkili bir kişi tarafından tamir edilmesini sağlayın.
Bu elektrikli alet, ilgili güvenlik kurallarına uymaktadır. Onarım
işlemleri sadece yetkili kişilerce orijinal yedek parçaları
kullanarak yapılmalıdır; aksi takdirde kullanıcı için önemli
tehlikelere yol açabilir.
Daire Testereler için Ek Güvenlik Kuralları
• Makine, yalnızca imalatçı veya yetkili servis temsilcisi
tarafından değiştirilebilecek özel olarak yapılandırılmış bir güç
kablosu ile birlikte temin edilir.
• Testereyi, imalatçı tarafından tavsiye edilenlerden başka
malzemeleri kesmek için kullanmayın.
• Makineyi siperler yerinde değilken, doğru çalışmıyorken veya
bakımları düzgün yapılmamışsa kullanmayın.
• Meyilli kesimler gerçekleştirirken kolun sağlam bir biçimde
sabitlendiğinden emin olun.
109
T ÜRKÇE
• Makine düzeyinin etrafındaki zeminin bakımlı olmasına,
yontulmuş veya kesilmiş parçacıkların bulunmamasına özen
gösterin.
• Gerektiği gibi bilenmiş testere bıçaklarını kullanın.
Testere bıçağının üzerinde işaretli olan hızın, testerenin
değerlendirme plakasında işaretli olan hıza en azından eşit
olduğundan emin olun.
• Tüm kilit düğmeleri ve kelepçe saplarının işlemin
başlamasından önce sıkı olduğundan emin olun.
• Testere elektrik güç kaynağına bağlıyken asla ellerinizi bıçak
alanına sokmayın.
• Hareket halindeki makinenin bıçağına bir alet veya herhangi
bir şey yerleştirerek çabucak durdurmaya çalı­şmayın; ciddi
kazalar meydana gelebilir.
• Herhangi bir aksesuar­kullanmadan önce kullanım kılavuzuna
bakı­n. Aksesuarlar­ın yanl­ış kullanı­mı­hasara neden olabilir.
• Testere bıçağını veya sert malzemeleri tutarken bir tutucu
kullanın veya eldiven takın.
• Testere b­ıçağı­nı­n kullanı­lmadan önce doğru olarak monte
edildiğinden emin olun.
• Bı­çağ­ın doğru yönde dönmesine dikkat edin.
• Önerilenden daha büyük veya küçük çapta bıçaklar
kullanmayın. Uygun testere bıçağı ayarları için teknik verilere
bakın. Yalnızca bu kılavuzda belirtilen ve EN 847-1 ile uyumlu
bıçakları kullanın.
• Özel olarak tasarlanmış gürültü azaltıcı bıçakları kullanmayı
dikkate alın.
• YÜKSEK HIZLI ÇELİK bıçaklar kullanmayın.
• Deforme olmuş ya da hasarlı testere bıçaklarını kullanmayın.
• Aşındırıcı veya elmas diskler kullanmayın.
• Her kesimden önce makinenin sabit olduğundan emin olun.
• Bir lazerle takıldığında, farklı tipte bir lazerle değiştirmeyin.
Onarım yalnızca lazer üreticisi veya yetkili servisi tarafından
yapılmalıdır.
• Testerenizi kesim levhası olmaksızın asla kullanmayın.
• Anahtarı serbest bırakmadan önce testere bıçağını çalışma
parçası üzerindeki çentikten kaldırın.
• Motor şaftı­nı­tutmak üzere pervaneye herhangi bir şey sı­kı­ştı­
rmay­ın.
• Kol (17) aşağı­getirildiğinde testere üzerindeki bıçak koruması
otomatik olarak kalkar; kald­ır­ıld­ığ­ında ise bıçağın üzerinden
iner.
• Asla testereyi kapatmadan bıçak koruması­nı­elle kaldı­rmayı­n.
Testerenin kontrolü s­ırası­nda veya testere bıçakları takı­lı­p
ç­ıkarı­lı­rken koruma elle kald­ırı­labilir.
• Motor hava deliklerinin temiz ve talaştan arındırılmış
olduğunu düzenli olarak kontrol edin.
• Kesim plakasını aşınmışsa değiştirin. Ürünle verilen servis
parçaları listesine bakın.
• Bakı­m yaparken veya testere bıçağını­değiştirirken makinenin
elektrik bağlantısını kesin.
• Makine çal­ışı­rken ve başlı­k durma konumunda değilken,
herhangi bir temizlik veya bak­ım işlemi yapmayı­n.
• İmkan bulursan­ız makineyi daima bir tezgaha monte edin.
• Koruman­ın ön k­ısmı­kesim yaparken görüntü rahatl­ığ­ı
sağlamak için panjurlanm­ışt­ır. Panjurların uçan parçacı­kları­
önemli ölçüde azaltması­na karşı­n, koruma üzerinde boşluklar
bulunur ve panjurdan bakarken her zaman güvenlik gözlükleri
takı­lmal­ıd­ır.
• Tahta keserken testereyi toz toplama cihazına bağlayın.
Aşağıda belirtilenler gibi, toza maruz kalma riskini etkileyen
faktörleri her zaman göz önünde bulundurun:
-–makineye girecek malzeme tipi (düşük kaliteli karton,
tahtadan daha fazla toz üretir);
-–testere bıçağının keskinliği;
-–testere bıçağının doğru bir biçimde ayarlanmış olması.
-–20 m/sn'den az olmayan hava hızına sahip toz toplama
elemanı
110
Bacalar, bölmeler ve olukların yanı sıra yerel havalandırmanın
da gerektiği gibi ayarlandığından emin olun.
• Lütfen, aşağıdakilere maruz kalma riskini etkileyen faktörlerin
farkında olun ses:
-–çıkan sesi azaltmak üzere tasarlanmış testere bıçaklarını
kullanın;
-–yalnızca iyi bilenmiş testere bıçaklarını kullanın;
• Makine bakımı periyodik olarak gerçekleştirilecektir;
• Yeterli genel veya bölgesel ışıklandırma temin edin;
• Operatörün, makinenin kullanımı, ayarı ve işleyişi ile ilgili
yeterli eğitime sahip olduğundan emin olun;
• Kullanılan aralayıcılar ve mil halkalarının bu kılavuzda
belirtilen amaçlara uygun olduğundan emin olun.
• Makine çalışırken ve testere kafasının bekleme konumunda
olmadığı durumlarda üzerinde çalışılan parçanın kesilen
kısımlarını veya diğer parçalarını kesim alanından çıkarmaya
çalışmayın.
• 200 mm'den kısa parçaları asla kesmeyin.
• Ek destek olmadığı durumlarda makinenin kabul edeceği
maksimum parça boyutu:
– Yükseklik 70 mm, genişlik 300 mm, uzunluk 500 mm
– Daha uzun parçaların, örneğin DE7080 gibi uygun ek tabla
ile desteklenmesi gerekir. Aleti daima testere tablasına
kenetleyin.
• Kaza veya makine arızası durumunda, makineyi hemen
kapatıp güç kaynağıyla bağlantısını kesin.
• Arızayı rapor edin ve arızalı makineyi, başkaları tarafından
kullanılmaya çalışılmasını önlemek için uygun şekilde
işaretleyin.
• Testere bıçağı kesim sırasında anormal parça besleme
kuvveti nedeniyle bloke olursa, makineyi kapatıp güç
kaynağıyla bağlantısını kesin. Üzerinde çalıştığınız parçayı
çıkarın ve testere bıçağının rahatça döndüğünden emin olun.
Makineyi açın ve daha az parça besleme kuvveti uygulayarak
yeni kesim işlemini başlatın.
• Özellikle magnezyum olmak üzere hafif alaşım malzemeleri
asla kesmeyin.
• Kesilecek malzeme için doğru bıçağı seçin.
• Durumun izin verdiği hallerde, makineyi 8 mm çapında, 80
mm uzunluğunda cıvatalar kullanarak tezgaha monte edin.
UYARI: Bir kaçak akım cihazının 30mA veya daha az
kaçık akımla kullanılmasını öneriyoruz.
Kalan Riskler
Aşağıdaki riskler testere kullanmanın özünde mevcuttur:
– dönen parçalara dokunma sonucu yaralanma
İlgili güvenlik kurallarının uygulanmasına ve güvenlik
donanımlarının kullanılmasına rağmen kalıcı bazı risklerin önüne
geçilememektedir. Bunlar arasında:
– İşitme kaybı.
– Dönen testere bıçağının açıkta kalan kısmının neden olduğu
kaza riski.
– Bıçak değiştirirken meydana gelebilecek kazalar.
– Siperleri açarken parmakların ezilme tehlikesi.
– Özellikle meşe, akgürgen ve MDF olmak üzere ahşap
keserken meydana gelen tozun yutulması sonucu oluşan
sağlık sorunları bulunmaktadır.
Aşağıdaki etmenler, solunum sorunları riskini arttırır:
– Ahşap keserken toz toplama elemanının bağlanmaması.
– Kirli egzoz filtreleri nedeniyle yetersiz toz toplama.
Alet üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde aşağıdaki etiketler bulunmaktadır:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyun.
TÜRKÇE
Kulak koruması kullanın.
Göz koruması kullanın.
A2
23 Üst siper
24 Toz memesi
25 Raylar
26 Bıçak anahtarı
Taşıma noktası.
Ellerinizi bıçaktan uzak tutun.
27 Meyil tahdidi aşma düğmesi
28 Dikey pozisyon ayarlama tahdidi
29 Üst dayama mesnedi sol sıkıştırma düğmesi
30 El girintisi
31 Kesme kanalı plakası
Talimatları okuyun Kaydırarak
Kesme.
32 Tarih kodu
OPSIYONEL AKSESUARLAR
A4
Talimatları okuyun Pah Durdurma Parçasını
Bastırma
35 Ayaklı sehpa
A5
36 Toz çekme seti
TARIH KODU KONUMU (ŞEK. [FIGURE] A2)
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu (32) gövdeye basılıdır.
Örnek:
2016 XX XX
İmalat Yılı
Paket İçeriği
Paket içeriğinde şunlar bulunmaktadır:
1 Birleştirilmiş gönye testere
1 Bıçak anahtarı
1 Testere bıçağı
1 Malzeme sıkıştırma
1 Kullanım kılavuzu
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye sırasında hasar
oluşup oluşmadığını kontrol edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup anlamak için
zaman ayırın.
Tanımlama (Şek. A1–A6)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli aleti veya herhangi bir
parçasını değiştirmeyin. Hasarla veya yaralanmayla
sonuçlanabilir.
A1
1 Açma/kapama düğmesi
2 Hareketli alt siper
3 Sol dayama mesnedi
4 Gönye levyesi
5 Gönye mandalı
6 Gönye skalası
7 Sabit dayama mesnedi
8 Sağ dayama mesnedi
9 Meyil pozisyonu ayarlama tahdidi
10 Meyil skalası
11 Meyil sıkıştırma kolu
12 Zıvana tahdidi
13 Ray kilitleme düğmesi
14 Başlık aşağı kilitleme pimi
15 Zıvana derinliği ayarlama düğmesi
16 Mil kilidi düğmesi
17 Başlık yukarı kilitleme açma kolu
18 Kontrol kolu
19 Hız kontrol kadranı (DW712)
A6
37 Taşıma askısı
KULLANIM AMACI
DeWALT DW712 Gönye Testereniz, ahşap, ahşap ürünleri ve
plastiklerin profesyonel olarak kesilmesi amacıyla tasarlanmıştır.
Çapraz kesim, eğik kesim ve gönyeli kesim işlemlerini basit,
doğru ve güvenli bir şekilde gerçekleştirir.
Bu ünite, karpit uçlu, nominal 216 mm bıçak çapına sahip bir
bıçakla kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların mevcut olduğu
ortamlarda KULLANMAYIN.
Bu gönye testereler, profesyonel elektrikli aletlerdir.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu alet deneyimsiz
kullanıcılar tarafından kullanılırken nezaret edilmelidir.
UYARI! Makineyi, tasarlanan amaçlar dışında
kullanmayın.
•Bu ürün, güvenliklerinden sorumlu kişinin gözetiminde
olmadıklarında, fiziksel (çocuklar dahil), algısal veya zihinsel
kapasite kaybı yaşamış deneyimsiz, bilgisiz ve yeteneksiz
kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Çocuklar asla bu ürünle
yalnız bırakılmamalıdır.
Elektrik Emniyeti
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için tasarlanmıştır. Her
zaman güç kaynağının, etiket plakasındaki voltajla aynı olup
olmadığını kontrol edin.
Aletiniz EN61029 standardına uygun olarak çift
yalıtımlıdır; bu yüzden topraklama hattı gerektirmez.
Güç kablosunun değiştirilmesi durumunda alet sadece yetkili
servis acentesi veya kalifiye elektrikçi tarafından onarılmalıdır.
Uzatma kablosu kullanılması
Uzatma kablosu kullanılması gerekiyorsa bu aletin giriş gücüne
(Teknik verilere bakın) uygun onaylı bir 3 damarlı uzatma kablosu
kullanın. Minimum iletken ebadı 1,5 mm2; maksimum uzunluk
30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, her zaman kabloyu tamamen
makaradan çıkarın.
MONTAJ
AMBALAJINDAN ÇIKARMA (ŞEK. B)
• Testereyi ambalajından dikkatlice çıkarın.
• Ray kilitleme düğmesini (13) açın ve arka pozisyona
sabitlemek için testere kafasını geriye itin.
• Kontrol kolunu (18) aşağı bastırın ve aşağı kilitleme pimini
(14) şekilde gösterildiği gibi dışarı çekin.
111
T ÜRKÇE
• Aşağı doğru uyguladığınız basıncı yavaşça bırakın ve kafanın
tam yüksekliğe gelmesine müsaade edin.
TEZGAHA BAĞLAMA (ŞEK. C)
• Tezgaha monte etmeyi kolaylaştırmak için dört ayakta da
delikler (40) mevcuttur. Farklı boyutlarda cıvatalar için iki farklı
boyutta delik bulunmaktadır. İstediğiniz deliği kullanabilirsiniz;
her ikisini de kullanmak şart değildir. 8 mm çapa ve 80 mm
uzunluğa sahip cıvatalar önerilir. Hareket etmesini önlemek
için testerenizi her zaman sağlam bir şekilde monte edin.
Taşınabilirliği iyileştirmek için, alet, daha sonra çalışma
desteğinize kelepçelenebilecek veya başka tesislere taşınıp
orada kelepçeyle sabitlenebilecek 12,5 mm veya daha kalın
bir kontrplak parçasının üzerine monte edilebilir.
• Testereyi yukarıda anlatıldığı şekilde kontrplağa bağlarken,
tespit cıvatalarının kontrplağın altından çıkmamasına dikkat
edin. Kontrplak, çalışma tezgahının üzerine düz bir şekilde
oturmalıdır. Testereyi, herhangi bir çalışma tezgahına
bağlarken, mengeneleri sadece, tespit deliklerinin bulunduğu
sıkıştırma göbeklerine yerleştirin. Mengenelerin bu göbeklerin
dışındaki noktalara yerleştirilmesi testerenin çalışmasını
olumsuz etkilemektedir.
Ayarlar
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için
aksesuarları takıp çıkarmadan önce, ayarlarla
oynamadan veya değiştirmeden önce ya da
tamir yaparken aleti kapatın ve makineyi güç
kaynağından ayırın. Tetik düğmesinin kapalı
konumda olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden olabilir.
Gönye kesme testereniz fabrikada doğru bir şekilde ayarlanmıştır.
Bu ayarın nakliyat ve taşıma ya da başka bir nedenle yeniden
yapılması gerekirse, testerenizi ayarlamak için aşağıdaki adımları
izleyin. Bu ayarlar bir kez yapıldıktan sonra doğru kalacaktır.
BIÇAĞIN DAYAMA MESNEDİNE GÖRE KONTROL EDILMESI
VE AYARLANMASI (ŞEK. F1–F4)
• Gönye levyesini (4) serbest bırakın ve gönye kolunu (50)
salmak için, gönye mandalını (5) sıkın.
• Mandal gönye kolunu 0° gönye pozisyonuna getirene kadar
gönye kolunu çevirin. Levyeyi sıkmayın.
• Bıçak, kesme kanalına (51) hemen girecek şekilde başlığı
aşağı çekin.
• Testere bıçağının kesilen malzemede sıkışması ya da kesim
hatalarının önlenmesi için testerenin yerleştirildiği yüzeyin
çarpık veya eğri büğrü olmamasına dikkat edin. Testere
tezgah üzerinde oynuyorsa, testere ayağının altına ince bir
malzeme yerleştirerek testerenin tezgah yüzeyi üzerinde sabit
durmasını sağlayın.
• Dayama mesnedi ve bıçağın (47) soluna (3) bir gönye (52)
yerleştirin (şek. F3).
MONTAJ
• Vidaları (53) gevşetin ve gönye ile ölçüldüğünde dayama
mesnedi ile bıçak arasında 90° olana dek skala/gönye kolu
aksamını sola veya sağa kaydırın.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için aksesuarları
takıp çıkarmadan önce, ayarlarla oynamadan veya
değiştirmeden önce ya da tamir yaparken aleti
kapatın ve makineyi güç kaynağından ayırın. Tetik
düğmesinin kapalı konumda olduğunu kontrol edin.
Aletin yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya neden
olabilir.
TESTERE BIÇAĞININ TAKILMASI (ŞEK. A1, E1–E5)
• Bıçak güç altındayken veya boşta dönerken mil kilidine asla
basmayın.
• Hafif alaşım veya demir içeren (demir veya çelik içeren)
metalleri, duvarları veya lifli çimento ürünlerini bu gönye
testerede kesmeyin.
• Alt siperi (17) serbest bırakmak için kafa kilidi serbest
bırakma kolunu (2) bastırın ve ardından alt siperi gittiği kadar
kaldırın.
1.Siper braket vidasıyla (43) alt siper kaldırılmış konumda
tutulurken bir elinizle mil kilidine (16) bastırın, ardından diğer
elinizle ürünle birlikte verilen bıçak anahtarını (26) kullanarak
soldan dişli bıçak kilitleme vidasını (45) saat yönünde
çevirerek gevşetin.
UYARI! Mil kilidini kullanmak için, düğmeyi şekilde
gösterildiği gibi bastırın ve mili elinizle kilidin
kenetlendiğini hissedene kadar döndürün.
Milin dönmesini önlemeye devam etmek için kilit düğmesini
basılı tutmaya devam edin.
2.Bıçak kilitleme vidasını (45) ve dış mandrel bileziğini (46)
çıkartın.
3.Testere bıçağını (47), iç mandrel bileziğinin (48) üstünde
bulunan tespit parçasına (49) takın; bu işlem sırasında
bıçağın alt ucundaki dişlerin testerenin arkasına (operatörden
uzağa) baktığından emin olun.
4.Dış mandrel bileziğini (46) takın.
5.Bıçak kilitleme vidasını (45), mil kilidini bir elinizle kenetli
konumda tutarken diğer elinizle saatin aksi yönde döndürerek
dikkatli bir şekilde sıkın.
UYARI! Testere bıçağının yalnızca açıklanan şekilde
değiştirilmesi gerektiğini unutmayın. Yalnızca Teknik
Veriler bölümünde belirtilen testere bıçaklarını
kullanın; Kat.no.: DT4320 önerilir.
112
UYARI: Gönye ile bıçağın dişlerine dokunmayın.
• Ayarlama gerekirse aşağıdaki adımları izleyin:
• Vidaları (53) sıkın. Gönye göstergesinde gösterilen değere
şimdilik dikkat etmeyin.
GÖNYE GÖSTERGESININ AYARLANMASI
(ŞEK. F1, F2 VE G)
• Gönye levyesini (4) serbest bırakın ve gönye kolunu (50)
salmak için, gönye mandalını (5) sıkın.
• Gönye göstergesini (54) sıfıra getirmek için gönye kolunu
şekil G’de gösterildiği gibi hareket ettirin.
• Gönye levyesi gevşek durumdayken gönye kolunu sıfırı
geçecek şekilde döndürürken gönye mandalının yerine
oturmasına izin verin.
• Gösterge (54) ve gönye skalasını (6) takip edin. Gösterge
tam olarak sıfırı göstermezse vidayı (55) gevşetin, 0° okumak
için göstergeyi oynatın ve vidayı sıkın.
GÖNYE KILITLEME/KONTROL ÇUBUĞUNUN AYARLANMASI
(ŞEK. H)
Gönye levyesi (4) kilitli durumdayken testerenin tabanı
oynayabiliyorsa, gönye kilitleme/kontrol çubuğunun (56)
ayarlanması gerekiyor demektir.
• Gönye levyesini (4) açın.
• Bir tornavida (57) kullanarak gönye kilitleme/kontrol çubuğunu
(56) iyice sıkın. Daha sonra çubuğu çeyrek tur gevşetin.
• Kol (4) rastgele (önceden ayarlı olmayan) bir açıya ayarlıyken
tezgahın oynayıp oynamadığını kontrol edin.
BIÇAĞIN TABLAYA GÖRE KONTROL EDILMESI VE
AYARLANMASI (ŞEK. I1–I4)
• Meyil sıkıştırma kolunu (11) gevşetin.
• Komple dikey olmasını sağlamak için testere kafası sağa
bastırın ve meyil sıkıştırma kolunu sıkın.
• Bıçak, kesme kanalına (51) hemen girecek şekilde başlığı
aşağı çekin.
• Tabla ve bıçak (47) arasına dik konumda bir gönye (52)
yerleştirin (şek. I2).
UYARI: Gönye ile bıçağın dişlerine dokunmayın.
• Ayarlama gerekirse aşağıdaki adımları izleyin:
TÜRKÇE
• Meyil sıkıştırma kolunu (11) gevşetin ve gönye ile
ölçüldüğünde bıçak ile tabla arasında 90° olana dek dikey
pozisyon ayarlama tahdit vidalasını (28) sağa veya sola
çevirin.
• Meyil göstergesi (58) meyil skalası (10) üzerinde sıfırı
göstermiyorsa, göstergeyi sabitleyen vidayı (59) gevşetin ve
göstergeyi gerektiği gibi kaydırın.
Çalıştırma
Kullanım Talimatları
UYARI: Her zaman güvenlik talimatlarına ve geçerli
düzenlemelere uygun hareket edin.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve
güç kaynağından ayırın. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması
DAYAMA MESNEDININ AYARLANMASI (ŞEK. J1, J2)
Boşluk sağlamak üzere dayama mesnedinin sol tarafının
üst parçası sola ayarlanarak testerenin sola tam 48° meyilli
kullanılabilmesi sağlanır. Dayama mesnedini (3) ayarlamak için:
• Plastik düğmeyi (29) gevşetin ve dayama mesnedini sola
kaydırın.
• Testere kapalı durumda bıçakla deneme yaparak boşluğu
kontrol edin. Kolun aşağı yukarı hareketine engel olmadan
iş parçasına azami destek sağlamak için dayama mesnedini
mümkün olduğu kadar bıçağa yakın olacak şekilde ayarlayın.
• Düğmeyi iyice sıkın.
UYARI: Kılavuz kanalı (60) testere tozuyla tıkanabilir.
Kılavuz kanalını temizlemek için bir çıta veya düşük
basınçlı hava kullanın.
Testerenin sola tam 45° meyil yapmasına imkan sağlarken iş
parçasına bıçağın yanında azami destek sağlamak için dayama
mesnedinin sağ tarafının hareketli parçası ayarlanabilir. Kaydırma
mesafesi her iki yöndeki tahditlerle sınırlandırılmıştır.
yaralanmaya neden olabilir.
İngiliz kullanıcıların “ağaç işleri makinaları hakkında düzenlemeler
1974” ve bu düzenleme ile ilgili tüm değişikliklere bakmaları tavsiye
edilir.
Makinenin, masa yüksekliği ve denge açısından ergonomik
durumunuza uygun şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
Makinenin yerleştirileceği bölge, operatörün görüş açısının iyi
olmasını ve üzerinde çalışılan parçanın herhangi bir sınırlama
olmaksızın ele alınmasına olanak tanıyacak yeterli serbest alan
bulunmasını sağlayacak şekilde seçilmelidir.
Titreşim etkilerini azaltmak için ortam sıcaklığını çok düşük
olmadığından, makine ve aksesuar bakımının iyi yapıldığından
ve üzerinde çalışılan parça boyutunun bu makineye uygun
olduğundan emin olun.
Çalıştırmadan Önce
• Uygun testere bıçağını takın. Oldukça aşınmış bıçakları
kullanmayın. Aletin azami dönüş hızı testere bıçağının azami
dönüş hızını geçmemelidir.
• Çok küçük parçaları kesmeye çalışmayın.
• Bıçağın serbestçe kesmesine izin verin. Zorlamayın.
• Kesmeye başlamadan önce motorun tam hıza ulaşmasını
bekleyin.
• Tüm kilitleme düğmelerinin ve sıkıştırma kollarının
sıkıştırılmış olduğunu kontrol edin.
• İşlediğiniz parçayı sabitleyin.
• Bu testere kereste ve demir içermeyen malzemeleri
kesmesine rağmen bu kullanma kılavuzunda sadece kereste
kesiminden bahsedilmiştir. Aynı kullanma kılavuzu diğer
malzemeler için de geçerlidir. Bu testere ile demir veya çelik
ihtiva eden malzemeleri, elyaf takviyeli çimento bazlı veya
çimento bazlı malzemeleri kesmeyin.
• Mutlaka kesme kanalı plakası kullanın. Kesme kanalı genişliği
10 mm’den fazlaysa makineyi çalıştırmayın.
Dayama mesnedini (8) ayarlamak için:
• Dayama mesnedini (8) açmak için kelebek somunu (76)
gevşetin.
• Dayama mesnedini sola kaydırın.
• Testere kapalı durumda bıçakla deneme yaparak boşluğu
kontrol edin. Kolun aşağı yukarı hareketine engel olmadan
iş parçasına azami destek sağlamak için dayama mesnedini
mümkün olduğu kadar bıçağa yakın olacak şekilde ayarlayın.
• Dayama mesnedini yerine sabitlemek için kelebek somunu
(76) sıkın.
MEYIL TAHDITLERININ DEVREDEN ÇIKARILMASI (ŞEK. K)
Testere bıçağının dikey konumda ve 45º meyil pozisyonunda
ayarlanmasını kolaylaştırmak için meyil tahditleri kullanılabilir.
Meyil tahditlerini devreden çıkararak 25º sağdan 48º sola kadar
meyil açıları sağlanabilir.
• Meyil tahditlerini devreden çıkarmak için önce testere
kafasını serbest bırakın ve hafifçe sola ittirin, daha sonra
aşma düğmesini (27) dışarı çekin ve aşma pozisyonuna (62)
çevirin. Aşma düğmesi otomatik olarak yerine oturur.
• İstenilen meyil açısını ayarlayın ve kafayı bu pozisyona
sabitleyin.
• Devreden çıkarmayı iptal etmek için aşma düğmesini (27)
çevirerek meyil tahdit pozisyonuna (61) geri getirin.
MEYIL AÇISININ KONTROL EDILMESI VE AYARLANMASI
(ŞEK. A1, A2 VE I5)
• Aşma düğmesinin (27) meyil tahdit pozisyonunda olduğunu
kontrol edin.
• Sol dayama mesnedi sıkıştırma düğmesini (29) gevşetin ve
sol dayama mesnedinin üst kısmını gidebildiği kadar sola
kaydırın.
• Meyil sıkıştırma kolunu (11) gevşetin ve testere kafasını sola
kaydırın. Bu 45° meyil pozisyonudur.
• Ayarlama gerekirse aşağıdaki adımları izleyin:
• Gösterge (58) 45°’yi gösterene dek gerektiği şekilde tahdit
vidasını (9) sağa veya sola çevirin.
RAY KILAVUZUNUN AYARLANMASI (ŞEK. L)
• Düzenli olarak raylarda yeterli açıklığın olup olmadığını
kontrol edin.
• Açıklığı azaltmak için testere başlığını ileri geri kaydırırken
ayar vidasını (64) aşamalı olarak saat yönünde çevirin.
Açma kapama (Şek. M)
Aleti kilitlemek için asma kilit takmak amacıyla açma/kapama
düğmesi (tetik) üzerinde bir delik (65) bulunmaktadır.
• Aleti çalıştırmak için açma/kapama düğmesine (1) basın.
• Aleti durdurmak için düğmeyi bırakın.
Değişken hızın ayarlanması (Şek. M)
DW712
Hız kontrol kadranı (19) istenen gelişmiş hız aralığı ayarı için
kullanılabilir.
• Kadran düğmesini (19) numara ile gösterilen istenilen aralığa
çevirin.
• Kereste gibi yumuşak malzemeleri kesmek için yüksek hızları
kullanın. Metal kesmek için düşük hızları kullanın.
İş Parçasının Kelepçelenmesi (Şek. V)
UYARI: Bir kesimden önce kelepçelenmiş, dengeli ve
güvenli olan iş parçası, kesim tamamlandıktan sonra
dengesini kaybedebilir. Dengesiz bir yük testereyi
veya bir masa veya tezgah gibi testerenin takılı
olduğu herhangi bir şeyi yana yatırabilir. Dengesiz
hale gelebilecek bir kesim yaparken, iş parçasını
düzgün şekilde destekleyin ve testerenin sabit bir
yüzeye sağlam şekilde cıvatalandığından emin olun.
Yaralanmayla sonuçlanabilir.
113
T ÜRKÇE
UYARI: Kelepçenin her kullanılışında, kelepçe
ayağının testere tabanının yukarısına kelepçeli
kalması gereklidir. İş parçasını, çalışma alanındaki
herhangi bir başka parçaya değil, daima testerenin
tabanına kelepçeleyin. Kelepçe ayağının testere
tabanının kenarına kelepçelenmediğinden emin olun.
DİKKAT: Denetimi sağlamak ve yaralanma ve iş yeri
hasarı riskini önlemek için daima bir çalışma kelepçesi
kullanın.
Testerenizle verilen malzeme kelepçesini (20) kullanın.
Kelepçelemeye yardımcı olması için sol veya sağ çiti baştan başa
kaydırın. Yay kelepçeler, çubuk kelepçeler veya C kelepçeler gibi
başka destek elemanları belli boyutlar ve şekillerdeki malzemeler
için gerekli olabilir.
KELEPÇEYI TAKMAK IÇIN
1.Çitin arkasındaki deliğe takın. Kelepçe gönye testerenin
arkasına doğru bakmalıdır. Kelepçe çubuğundaki oluk
tabana tam olarak takılmalıdır. Bu oluğun gönye testeresinin
tabanına tam olarak takıldığından emin olun. Oluk görünür
durumdaysa, kelepçe güvenli olmayacaktır.
2.Kelepçeyi gönye testeresinin önüne doğru 180° döndürün.
3.Kelepçeyi yukarıya veya aşağıya ayarlamak için düğmeyi
gevşetin, ardından iş parçasını sağlam şekilde kelepçelemek
için ince ayar düğmesini kullanın.
NOT: Açılandırırken kelepçeyi tabanın zıt tarafına yerleştirin.
BIÇAĞIN YOLUNU KONTROL EDEBİLMENİZ İÇİN
KESİMLERİ BİTİRMEDEN ÖNCE DAİMA KURU ÇALIŞTIRMA
(ELEKTRİKSİZ) GERÇEKLEŞTİRİN. KELEPÇENİN,
TESTERE VEYA SİPERLERİN HAREKETİNE MÜDAHALE
ETMEDİĞİNDEN EMİN OLUN
Temel kesimler
DIKEY DÜZ KESIM (ŞEK. A1, A2 VE N)
• Gönye levyesini (4) serbest bırakın ve gönye mandalını (5)
sıkın.
• Gönye mandalını 0o pozisyonuna getirin ve gönye levyesini
sıkın.
• Kesilecek olan parçayı dayama mesnedine (3 ve 7) dayayın.
• Kontrol kolundan (18) tutun ve kafayı boşa almak için kafa
kilidi boşa alma koluna (17) bastırın. Motoru çalıştırmak için
açma/kapama düğmesine (1) basın.
• Gönye mandalı otomatik olarak solda ve sağda 10°, 15°,
22,5°, 31,62° ve 45°’de, 50° solda ve 60° sağda duracaktır.
Ara açı isteniyorsa kafayı sıkıca turun ve gönye levyesini
sabitleyerek kilitleyin.
• Kesim işleminden önce gönye levyesinin sıkıca sabitlendiğini
kontrol edin.
• Diklemesine düz kesimde olduğu gibi devam edin.
UYARI: Kesildikten sonra atılacak kısmı ufak olan bir
iş parçasının ucunu gönyeli keserken iş parçasını
kesildikten sonra atılacak kısım bıçağa oranla dayama
mesnedi ile daha büyük açı yapacak şekilde yerleştirin
yani: sola gönyeli kesim, atılacak kısım sağa – sağa
gönyeli kesim, atılacak kısım sola.
MEYILLI KESIMLER AYARI (ŞEK. A1, A2 VE Q)
Meyil açıları 48° sol ile 2° sağ arasında herhangi bir açıya
ayarlanabilir ve azami 45°’ye kadar olan meyiller gönye kolu sıfır
ile azami 50° arasında sağ/sol gönye pozisyonuna ayarlanarak
kesilebilir.
• Sol dayama mesnedi sıkıştırma düğmesini (29) gevşetin
ve sol dayama mesnedinin (3) üst kısmını gidebildiği kadar
sola kaydırın. Meyil sıkıştırma kolunu (11) gevşetin ve meyli
istediğiniz gibi ayarlayın.
• Meyil sıkıştırma kolunu (11) iyice sıkın.
• Diklemesine düz kesimde olduğu gibi devam edin.
Kesim kalitesi
Bir kesimin düzgün olması, kesilen malzemenin cinsi gibi bir
dizi değişkene bağlıdır. Kalıp çıkarma ve hassaslık gerektiren
diğer işler için çok düzgün kesim gerektiğinde, keskin (60 dişli
karpit) bıçak ve yavaş, düzenli bir kesim hızı istenilen sonuçları
sağlayacaktır.
UYARI: Kesilen malzemenin kesim sırasında hareket
etmemesine dikkat edin; parçayı sıkıca bağlayın.
Testere kolunu kaldırmadan önce daima bıçağın
tamamen durmasını bekleyin. Kesilen parçanın
arka kısmında hala küçük çaplı kırılmalar oluyorsa,
kesilecek ahşabın üzerine bir bant yapıştırın. Kesimi
bandın üzerinden yaptıktan sonra, bandı dikkatli bir
şekilde çıkartın.
Beden ve El Pozisyonu
UYARI:
Gönye kesme testeresini kullanırken beden ve ellerinizin doğru
pozisyonda olması kesim işini daha kolay, daha hassas ve
güvenli yapacaktır.
• Ellerinizi daima kesim bölgesinden uzak tutun.
• Ellerinizi bıçağa 150 mm’den daha fazla yaklaştırmayın.
• Kesim sırasında parçayı tablaya ve dayama mesnedine
sıkıca bastırın. Ellerinizin pozisyonunu, açma/kapama
düğmesi bırakılana ve bıçak tamamen durana kadar
değiştirmeyin.
• Bıçağın hareket yolunu kontrol etmek için asıl kesimden önce
daima (makine kapalıyken) deneme yapın.
• Ellerinizi çapraz tutmayın.
• Her iki ayağınızla yere sağlam basın ve dengenizi muhafaza
edin.
• Testere kolunu sağa ya da sola hareket ettirirken, hareketi
takip eden ve testere bıçağının hafif sağında/solunda durun.
• Bir kalemle çizilen çizgiyi takip ederken siper panjurlarından
bakın.
• 50 x 100 mm’den daha küçük parçalar üzerinde
kızaklı kesimler yapmayın.
RESIM ÇERÇEVELERININ, KUTULARIN VE DIĞER DÖRT
KENARLI PROJELERIN KESILMESI (ŞEK. R1 VE R2)
• Kızaklı kesimler bittiğinde testere başlığını arka
konuma kilitlemeyi unutmayın.
TRIM ÇITASI VE DIĞER ÇERÇEVELER
• Bıçağın kereste boyunca kesmesi ve plastik kesme kanalı
plakasına (31) girmesini sağlamak için kafayı bastırın.
• Kesme işlemini tamamladıktan sonra açma/kapama
düğmesini bırakın ve kafayı üst bekleme pozisyonuna
getirmeden önce testere bıçağının tamamen durmasını
bekleyin.
KIZAKLI KESIM GERÇEKLEŞTIRME (ŞEK. O)
Kılavuz ray, 50 x 100 mm’den 500 x 1000 mm’ye kadar olan daha
büyük parçaların dışarı-aşağı-geri kızak hareketiyle kesilmesine
imkan sağlar.
• Ray kilitleme düğmesini (13) gevşetin.
• Testere başlığını kendinize doğru çekin ve aleti çalıştırın.
• Testere bıçağını işlenecek parçaya indirin ve kesimi
tamamlamak için başlığı geri itin.
• Yukarıda anlatıldığı şekilde devam edin.
DIKLEMESINE GÖNYELI KESIM (ŞEK. A1, P)
• Gönye levyesini (4) serbest bırakın ve gönye mandalını (5)
sıkın. Kolu sağa/sola istenen açıya getirin.
Testerenizle hazır olduğunuzu hissedene dek atılmış odunları
kullanarak birkaç basit proje üzerinde çalışın. Testereniz şek.
R1’de gösterilende olduğu gibi köşelerde gönye kesini için
mükemmel bir alettir. Gösterilen bağlantı iki meyil ayarından biri
kullanılarak yapılmıştır.
– Meyil ayarının kullanılması
114
TÜRKÇE
İki tahta için meyil her biri için 45°’ye ayarlanarak 90o’lik bir
köşe elde edilmiştir. Gönye kolu sıfır pozisyonuna sabitlenmiştir.
Odun, geniş düz tarafı tezgaha, dar kenarı dayama mesnedine
dayanacak şekilde yerleştirilmiştir.
– Gönye ayarının kullanılması
Geniş yüzeyi dayama mesnedine gelecek şekilde aynı kesim
testereye sağa sola gönye vererek de yapılabilir. İki çizim de
(şek. R1 ve R2) sadece dört kenarlı nesneler içindir. Kenarlar
değiştikçe gönye ve meyil açıları da değişir. Aşağıdaki çizelgede
tüm kenarların aynı uzunlukta olduğu varsayılarak çeşitli şekiller
için uygun açılar verilmiştir. Çizelgede gösterilmemiş olan şekiller
için gönye ve meyil açısını belirlemek üzere 180°’yi kenar
sayısına bölün.
75
35
40
50
55
60
45
6 YÜZLÜ
6 SIDED
BOX
30
65
75
30
35
KUTU
70
80
85
30
25
50
25
45
65
55
35
50
45
15
30
20
25
KUTU
5
15
25
35
8 YÜZLÜ
8 SIDED
BOX
15
30
40
10
20
20
40
60
70
80
20
75
85
55
60
25
10
15
20
15
10
5
5
5
10
15
20
5
5
10
0
10
25
30
35
TESTERE
ÜZERİNDE
BUON
MEYİL
SET THIS
BEVEL ANGLE
SAW
AÇISINI AYARLAYIN
40
Sağ taraf
• Çıtanın üst kısmı dayama mesnedine dayanacak şekilde
çıtayı yerleştirin.
• Kesilen parçanın sağ tarafını saklayın.
Tavan Pervazlarının Kesilmesi
Tavan pervazlarının kesilmesi birleşik gönye ile yapılır. Çok
hassas kesim elde etmek için testerenizde önceden ayarlanmış
31,36º gönye ve 33,85º meyil açı pozisyonları vardır. Bu ayarlar
üste 52º ve altta 38º olan standart tavan pervazları içindir.
• Nihai kesimi yapmadan önce atılacak malzeme kullanarak
deneme kesimleri yapın.
• Tüm kesimler sol meyille ve çıtanın arka kısmı tabana
yaslanır durumda yapılır.
• Çıtanın üst kısmı dayama mesnedine dayanır.
ANGLE OF SIDE OF BOX (ANGLE"A")
35
40
• Kesilen parçanın sağ tarafını saklayın.
Sol taraf
40
35
• Kesilen parçanın sol tarafını saklayın.
İÇ KÖŞE
45
65
70
85
80
30
KUTU YÜZÜNÜN AÇISI (AÇI”A”)
SET THIS MITER ANGLE ON SAW
25
KARE
KUTU
SQUARE
BOX
40
TESTERE ÜZERİNDE BU GÖNYE
AÇISINI AYARLAYIN
20
• Çıtanın üst kısmı dayama mesnedine dayanacak şekilde
çıtayı yerleştirin.
• Çıtanın alt kısmı dayama mesnedine dayanacak şekilde
çıtayı yerleştirin.
• Aşağıdaki tablo, en çok kullanılan birleşik gönyeli kesimler
için uygun meyil ve gönye ayarlarını seçmede size yardımcı
olacaktır. Tabloyu kullanmak için, projenizin istenen “A”
(şek. S2) açısını seçin ve bu açıyı tablodaki uygun eğri
üzerinde bulun. Bu noktadan tabloyu aşağıya doğru takip
ederek doğru meyil açısını bulun ve yana doğru takip ederek
doğru gönye açısını bulun.
15
Sol taraf
Sol taraf
halinde, meyil sıkıştırma düğmesi ve gönye sabitleme
düğmesinin iyice sıkıştırıldığını kontrol edin. Bu
düğmeler, gönye ya da meyil değiştirildikten sonra
sıkıştırılmalıdır.
10
İÇ KÖŞE
• Kesilen parçanın sol tarafını saklayın.
UYARI: Kesim açısının, kesimden kesime değişmesi
5
• Tüm kesimler çıtanın arka kısmı testereye düz yatar durumda
yapılır.
DIŞ KÖŞE
Birleşik gönye, aynı anda gönye açısı (şek. R2) ve meyil açısını
(Şek. R1) kullanarak yapılan kesimdir. Bu kesim türü, şek.
S1’de gösterildiği gibi eğimli kenarları olan çerçeve ve kutuların
yapımında kullanılmaktadır.
0
• Herhangi bir kesim yapmadan önce daima testere kapalı
durumda bir deneme yapın.
• Çıtanın alt kısmı dayama mesnedine dayanacak şekilde
çıtayı yerleştirin.
BIRLEŞIK GÖNYE (ŞEK. S1 VE S2)
45
Süpürgeliklerin kesilmesi 45˚ meyil açısı ile yapılır.
Sağ taraf
Kenar adedi
Gönye veya meyil açısı
4
45°
5
36°
6
30°
7
25,7°
8
22,5°
9
20°
10
18°
Süpürgeliklerin Kesilmesi
45
• Testerenizi bu açılara ayarlayın ve birkaç deneme kesimi
yapın.
• Kesilen parçaları birleştirmeyi deneyin.
• Örnek: 25° dış açılı (açı “A”) (şek. S2) dört kenarlı bir kutu
yapabilmek için sağ üst taraftaki eğriyi kullanın. Eğri ölçeği
üzerinde 25°’yi bulun. Testerenin gönye açısını (23°) bulmak
için eğriyi kesen yatay çizgiyi takip edin.
Aynı şekilde testerenin meyil açısı ayarını (40°) bulmak için
eğriyi kesen dikey çizgiyi yukarıya ya da aşağıya doğru takip
edin. Testere ayarlarını denemek için birkaç hurda ahşap
parçası üzerinde kesim yapın.
• Sağa gönyeli.
• Kesilen parçanın sol tarafını saklayın.
Sağ taraf
• Çıtanın alt kısmı dayama mesnedine dayanır.
• Sola gönyeli.
• Kesilen parçanın sol tarafını saklayın.
DIŞ KÖŞE
Sol taraf
• Çıtanın alt kısmı dayama mesnedine dayanır.
• Sola gönyeli.
• Kesilen parçanın sol tarafını saklayın.
Sağ taraf
• Çıtanın üst kısmı dayama mesnedine dayanır.
• Sağa gönyeli.
• Kesilen parçanın sağ tarafını saklayın.
ZIVANA AÇMA (ŞEK. T)
Testereniz zıvana açmak için zıvana tahdidi (12) ve zıvana
derinlik ayarlama düğmesi (15) ile donatılmıştır.
• Zıvana tahdidini (12) testerenin ön tarafına doğru çevirin.
• Zıvana derinlik ayarlama düğmesini (15) kullanarak zıvana
derinliğini ayarlayın. Önce kilitleme somununun (66) açılması
gerekebilir.
115
T ÜRKÇE
• Düz bir zıvana kesimi gerçekleştirmek için dayama mesnedi
ile kesilecek parça arasında yaklaşık 5 cm’lik bir ıskarta
malzeme yerleştirin.
TOZ ÇEKME (ŞEK. A2 VE A5)
• Talaş ve kırıntılarla karışarak sıkışmaya ve başka sorunlara
neden olabileceği için yağ ya da gres kullanmayın.
• Talaş ve kırıntı birikimi meydana gelen parçaları periyodik olarak
kuru bir fırça ile temizleyin.
Bu makine bir toz çekme seti (36) (opsiyonel olarak mevcuttur)
bağlamak için toz çekme noktası (24) ile donatılmıştır.
UYARI! Mümkün olduğu her durumda, toz
emisyonlarıyla ilgili yönetmelikler uyarınca tasarlanmış
bir toz toplama cihazı bağlayın.
İlgili yönetmeliklerle uyumlu bir şekilde tasarlanmış bir toz
toplama cihazı bağlayın. Harici olarak bağlanan sistemlerin
hava hızı 20 m/s ±2 m/s olacaktır. Hız, alet bağlıyken ancak
çalışmıyorken, bağlantı noktasında bağlantı tübü içinde
ölçülmelidir.
Temizlik
Kullanmadan önce, üst bıçak siperini, hareketli alt bıçak
siperini ve uygun şekilde çalışacağından emin olmak için toz
toplama borusunu dikkatli bir şekilde kontrol edin. Yongalar,
toz veya üzerinde çalışılan parçadan çıkan küçük parçacıkların
fonksiyonlardan herhangi birinin engellenmesine yol
açmayacağından emin olun.
• Testere bıçağı dikey pozisyona ayarlayın.
Üzerinde çalışılan parçadan çıkan küçük parçacıkların testere
bıçağı ile siperler arasında sıkışması halinde makinen güç
kaynağıyla bağlantısını kesin ve Testere Bıçağının Takılması
bölümünde verilen talimatları izleyin. Sıkışmış parçaları çıkartın
ve testere bıçağını takın.
• Plastik düğmeyi (29) en az 3 tam tur gevşetin.
UYARI: Havalandırma deliklerinde ve etrafında
toz toplanması halinde bu tozu ve kiri kuru hava
kullanarak ana gövdeden uzaklaştırın. Bu işlemi
gerçekleştirirken onaylı bir göz koruması ve onaylı toz
maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan parçalarını temizlemek
için asla çözücü veya başka sert kimyasal madde
kullanmayın. Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan
malzemeleri güçsüzleştirir. Yalnızca su ve yumuşak
sabunla nemlendirilmiş bir bez kullanın. Aletin içine
herhangi bir sıvının girmesine izin vermeyin; aletin
herhangi bir parçasını bir sıvı içinde daldırmayın.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, tezgahın
üstünü düzenli olarak temizleyin.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, toz toplama
sistemini düzenli olarak temizleyin.
KÜÇÜK PARÇALARIN KESILMESI (ŞEK. J1)
Küçük parçaları keserken azami destek sağlamak için dayama
mesnedinin (3) sol tarafının üst parçası ayarlanabilir.
• Dayama mesnedinin bıçağa mümkün olduğu kadar yakın
ayarlayın.
• Düğmeyi iyice sıkın.
UZUN PARÇALARIN DESTEKLENMESI (ŞEK. A4)
• Uzun parçaları daima destekleyin.
• En iyi sonuçlar için, testerenizin tabla genişliğini artırmak
üzere ayak standlarını (35) kullanın. (opsiyonel olarak
satıcınızdan temin edilebilir) kullanın. Uç kısımların düşmesini
engellemek için testere tezgahı gibi pratik aletler veya benzer
aygıtlar kullanarak uzun parçaları destekleyin.
TAŞIMA (ŞEK. A6, B)
UYARI: Testereyi kaldırmak veya taşımak için asla
koruyucuları kullanmayın.
Aleti rahat bir şekilde taşımak için tabana taşıma askısı
bağlanabilir. Taşıma askısı (Şek. A6’ya bakın) opsiyonel olarak
temin edilebilir.
• Testereyi taşımak için başlığı indirin ve aşağı kilitleme pimini
(14) bastırın.
• Testere kafası ön pozisyonda olacak şekilde ray kilitleme
düğmesini kilitleyin, gönye kolunu sağ gönye açısına kilitleyin,
dayama mesnedini (3) içeri doğru sonuna kadar kaydırın ve
aleti mümkün olduğunda küçültmek için testere kafası dikey
pozisyonda meyil kolunu (11) kilitleyin.
• Testereyi taşımak için daima şek. B’de gösterilen el girintilerini
(30) kullanın.
BAKIM
DeWALT elektrikli aletiniz minimum bakım gerektirecek şekilde
uzun yıllar çalışmak üzere tasarlanmıştır. Sürekli tatminkar
çalışma düzgün alet bakımı ve düzenli temizliğe bağlıdır.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, aksesuarları
takıp çıkarmadan önce, ayarlama yapmadan veya
ayarları değiştirmeden önce veya tamir etmeye
başlamadan önce üniteyi kapatın ve makinenin güç
kaynağı bağlantısını kesin. Tetikleme anahtarının
KAPALI konumda olduğundan emin olun. Aletin
yanlışlıkla çalışması yaralanmaya sebep olabilir.
Yağlama
Bu makinenin ayrıca yağlanması gerekmemektedir. Motorun
rulmanları fabrikada yağlanmıştır ve su geçirmez.
116
KESME KANALI PLAKASININ (ŞEK. U) TEMIZLENMESI VE
BAKIMININ YAPILMASI
Kesme kanalı plakasının altındaki alanı düzenli olarak temizleyin.
Kesme kanalı plakası eskimişse değiştirilmelidir.
• Kesme kanalı plakasını (31) tutan vidaları (67) çıkarın.
• Kesme kanalı plakasını çıkarın ve altındaki alanı temizleyin.
• Kesme kanalı plakasının parçalarını ve vidalarını yeniden
takın.
• Vidaları elinizle sıkın.
• Kesme kanalı plakasını ayarlamak için aşağıdaki adımları
izleyin:
• Bıçak, kesme kanalına hemen girecek şekilde başlığı aşağı
çekin.
• Kesme kanalı plakasının her bir parçasını, bıçağın dişleri
yakından geçecek şekilde ayarlayın.
• Vidaları sıkın.
İlave aksesuarlar
UYARI: DeWALT tarafından tedarik veya tavsiye
edilenlerin dışındaki aksesuarlar bu ürün üzerinde
test edilmediğinden, söz konusu aksesuarların bu
aletle birlikte kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için bu ürünle birlikte sadece DeWALT
tarafından tavsiye edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
TESTERE BIÇAKLARI
DAİMA, 30 mm’lik çark deliklerine sahip 216 mm’lik testere
bıçakları kullanın. Bıçak hızı değeri en azından 5500 RPM
olmalıdır. Asla, daha küçük veya büyük bir bıçak çapı
kullanmayın. Düzgün şekilde korunmayacaktır.
TÜRKÇE
UYGULAMA
BIÇAK AÇIKLAMALARI
ÇAP
DİŞLER
İnşaat Testeresi Bıçakları (her tür kesme işlemi için)
Genel Amaçlı
216 mm
48
Ahşap İşi Testere Bıçakları (pürüzsüz, temiz kesimler sağlar)
Hassas enine kesimler
216 mm
60
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak için satış
noktalarıyla görüşün.
Çevrenin Korunması
Ayrı toplama. Bu işaretlenmiş simgeyle ürün ve piller
normal evsel atıklarla birlikte çöpe atılmamalıdır.
Bazı malzemeleri içeren ürün ve piller geri dönüştürülebilir
veya geri kazanılabilir, bu da bazı hammaddeler için talebi
azaltabilir. Lütfen elektrikli ürünleri ve pilleri yerel yasal mevzuata
uygun şekilde geri dönüşüme tabi tutun. Daha ayrıntılı bilgiler
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
117
Ε Λ Λ ΗΝΙ ΚΆ
ΓΩΝΙΑΚΌ ΠΡΙΌΝΙ
DW712, DW712N
Συγχαρητήρια!
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης σε κραδασμούς
πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το
εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή ο χρόνος που
λειτουργεί χωρίς να εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό
ενδέχεται να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης
καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Τεχνικά δεδομένα
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας για
να προστατεύσετε το χειριστή από τις επιπτώσεις
των κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι: συντήρηση του
εργαλείου και των παρελκόμενων, διατήρηση των
χεριών σε καλή θερμοκρασία, οργάνωση μοτίβων
εργασίας.
Επιλέξατε ένα εργαλείο DeWALT. Η πολύχρονη εμπειρία, η
σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και η καινοτομία, έκαναν την
DeWALT έναν από τους πλέον αξιόπιστους συνεργάτες των
επαγγελματιών χειριστών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τάση
Τύπος
Ισχύς εξόδου
Είσοδος ρεύματος (230 V) Διάμετρος λεπίδας
Εσωτερική διάμετρος λεπίδας
Μέγιστο πάχος λεπίδας
Ταχύτητα λεπίδας
Μέγ. ικανότητα εγκάρσιας κοπής σε 90/90°
Μέγ. ικανότητα λοξοτομής στις 45˚
Μέγιστο βάθος κοπής 90˚
Μέγιστο βάθος εγκάρσιας
κοπής με φαλτσογωνία 45°
Λοξοτομή (μέγιστες θέσεις)
Φαλτσογωνία (μέγιστες θέσεις)
Λοξοτομή 0°
Προκύπτον πλάτος σε μέγιστο ύψος 70 mm
Προκύπτον ύψος σε μέγιστο πλάτος 300 mm
Λοξοτομή 45° αριστερά
Προκύπτον πλάτος σε μέγιστο ύψος 70 mm
Προκύπτον ύψος σε μέγιστο πλάτος 212 mm
Λοξοτομή 45° δεξιά
Προκύπτον πλάτος σε μέγιστο ύψος 70 mm
Προκύπτον ύψος σε μέγιστο πλάτος 212 mm
Φαλτσογωνία 45° αριστερά
Προκύπτον πλάτος σε μέγιστο ύψος 50 mm
Προκύπτον ύψος σε μέγιστο πλάτος 300 mm
Λοξοτομή 31,62°, φαλτσογωνία 33,85°
Προκύπτον ύψος σε μέγιστο πλάτος 254 mm
Χρόνος σταματήματος λεπίδας
Ικανότητα συλλογής σκόνης
Βάρος
DW712DW712N
QS
QS
V
230
230
64
W
1600
1600
A
8
8
mm
216
216
mm
30
30
mm
1,8
1,8
min-13500–46005400
mm
300 x 70
300 x 70
mm
212
212
mm
70
70
mm
50
50
αριστερά
δεξιά
50˚
60˚
50˚
60˚
αριστερά
δεξιά
48˚
2˚
48˚
2˚
mm
mm
300
70
300
70
mm
mm
212
70
212
70
mm
mm
212
70
212
70
mm
mm
300
50
300
50
mm
δευτ.
mg/m
kg
65
< 10
< 2,0
21
65
< 10
< 2,0
21
Τιμές θορύβου και δόνησης (άθροισμα τριαξονικών ανυσμάτων) σύμφωνα με EN61029:
LPA (επίπεδο πίεσης ήχου)
dB(A)
91
LWA(επίπεδο ισχύος ήχου)
dB(A)
104
K (αβεβαιότητα για το δοθέν επίπεδο ήχου)
dB(A)
2,9
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah =
Αβεβαιότητα K =
m/s2
m/s2
2,1
1,5
118
Εργαλεία 230 V10 Αμπέρ, ηλεκτρικό δίκτυο
ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Η συσκευή αυτή προορίζεται για σύνδεση σε
σύστημα τροφοδοσίας ρεύματος με μέγιστη επιτρεπόμενη
σύνθετη αντίσταση συστήματος Zmax 0,28 Ω στο σημείο
διασύνδεσης (κιβώτιο υπηρεσίας παροχής ρεύματος) της
τροφοδοσίας του χρήστη.
Ο χρήστης πρέπει να διασφαλίσει ότι αυτή η συσκευή συνδέεται
μόνο σε σύστημα ρεύματος που πληροί την πιο πάνω απαίτηση.
Αν χρειάζεται, ο χρήστης μπορεί να ρωτήσει τη δημόσια εταιρεία
παροχής ρεύματος σχετικά με τη σύνθετη αντίσταση του
συστήματος στο σημείο διασύνδεσης.
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο σοβαρότητας για
κάθε προειδοποιητική λέξη. Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο
και δώστε προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη επικίνδυνη
κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
θα μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό
τραυματισμό.
91
104
2,9
2,1
1,5
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που αναφέρεται στο παρόν
ενημερωτικό φυλλάδιο, μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη
δοκιμή που αναφέρεται στο πρότυπο EN61029 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την αρχική αξιολόγηση της έκθεσης.
Ασφάλειες
Ευρώπη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο επίπεδο
εκπομπής κραδασμών αντιστοιχεί στις βασικές
εφαρμογές του εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο
χρησιμοποιηθεί σε άλλες εφαρμογές, με διαφορετικά
παρελκόμενα ή σε περίπτωση κακής συντήρησης,
η εκπομπή κραδασμών ενδέχεται να διαφέρει. Αυτό
ενδέχεται να αυξήσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης
καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως επικίνδυνη
κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται
να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή μέτριας
σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική που δεν έχει
σχέση με προσωπικό τραυματισμό και η οποία, εάν
δεν αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
ΟΔΗΓΊΑ ΠΕΡΊ ΜΗΧΑΝΙΚΟΎ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ
ΓΩΝΙΑΚΌ ΠΡΙΌΝΙ
DW712, DW712N
Η εταιρεία DeWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που περιγράφονται
στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση
με τα εξής πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/EC, EN61029-1:2009 +A.11:2010, EN61029-2-11:2012
+A11:2013.
Αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται και με τις Οδηγίες
2014/30/ΕΕ και 2011/65/ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με την DeWALT στην παρακάτω
διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.
ΕΛΛΗΝΙ ΚΆ
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του
τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί την παρούσα δήλωση εκ
μέρους της εταιρείας DeWALT.
Markus Rompel
Διευθυντής Μηχανολογικού τμήματος
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
20.04.2016
Οδηγίες ασφάλειας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ! Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά
εργαλεία πρέπει να λαμβάνετε πάντοτε βασικά
προληπτικά μέτρα ασφαλείας για να περιορίζετε τον
κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και προσωπικών
τραυματισμών συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων.
Διαβάστε όλες τις παρούσες οδηγίες προτού επιχειρήσετε να
χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν και φυλάξτε το εγχειρίδιο
οδηγιών.
ΦΥΛΆΞΤΕ ΤΟ ΠΑΡΌΝ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΓΙΑ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ ΑΝΑΦΟΡΆ
Γενικοί κανονισμοί ασφάλειας
1.Διατηρείτε το χώρο εργασίας σε τάξη.
Η ακαταστασία στο χώρο και στον πάγκο εργασίας εγκυμονεί
κινδύνους τραυματισμού.
2. Λάβετε υπόψη το περιβάλλον του χώρου εργασίας.
Μην εκθέτετε το εργαλείο σε βροχή. Μη χρησιμοποιείτε
το εργαλείο σε υγρές συνθήκες, ή συνθήκες υγρασίας
γενικότερα. Διατηρείτε επαρκή φωτισμό στο χώρο εργασίας
(250–300 Lux). Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε χώρους
όπου υφίσταται κίνδυνος φωτιάς ή έκρηξης, π.χ. παρουσία
εύφλεκτων υγρών και αερίων.
3. Προστατευτείτε από ηλεκτροπληξία.
Αποτρέψτε τυχόν επαφή με γειωμένες επιφάνειες (π.χ.
σωληνώσεις, καλοριφέρ, συσκευές μαγειρέματος και ψυγεία).
Όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο κάτω από δυσμενείς
συνθήκες (π.χ. υψηλή υγρασία, όταν παράγονται μεταλλικά
ρινίσματα κ.λπ.), μπορείτε να βελτιώσετε την ηλεκτρική
προστασία σας συνδέοντας ένα μετασχηματιστή απομόνωσης
ή ασφαλειοδιακόπτη διαρροής στη γη (FI).
4. Απομακρύνετε κάθε άλλο άτομο.
Μην επιτρέπετε σε άλλα άτομα, ιδίως σε παιδιά, να
συμμετέχουν στην εργασία, να αγγίζουν το εργαλείο ή το
καλώδιο προέκτασης και απομακρύνετέ τα από το χώρο
εργασίας.
5. Να αποθηκεύετε τα εργαλεία που δεν χρησιμοποιείτε.
Όταν δεν χρησιμοποιείτε τα εργαλεία, πρέπει να τα
αποθηκεύετε σε ξηρό και κλειδωμένο χώρο, μακριά από μέρη
όπου έχουν πρόσβαση παιδιά.
6. Μην καταπονείτε υπερβολικά το εργαλείο.
Είναι πιο αποτελεσματικό και ασφαλές όταν το χρησιμοποιείτε
με την ισχύ για την οποία προορίζεται.
7. Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο εργαλείο.
Μην προσπαθείτε να κάνετε εργασίες για εργαλεία βαριάς
χρήσης με μικρά εργαλεία. Μη χρησιμοποιείτε εργαλεία για
σκοπούς για τους οποίους δεν προορίζονται, για παράδειγμα,
μη χρησιμοποιείτε δισκοπρίονα για να κόψετε κλαδιά δέντρων
ή κούτσουρα.
8. Φοράτε τα κατάλληλα ρούχα.
Μη φοράτε χαλαρά ρούχα ή κοσμήματα, γιατί μπορεί να
εμπλακούν σε κινούμενα εξαρτήματα. Για την εργασία σε
υπαίθριους χώρους συνιστάται η χρήση αντιολισθητικών
υποδημάτων. Χρησιμοποιείτε προστατευτικό κάλυμμα των
μαλλιών για να καλύψετε τα μακριά μαλλιά.
9. Χρησιμοποιείτε προστατευτικό εξοπλισμό.
Φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά. Χρησιμοποιείτε
προσωπίδα ή μάσκα σκόνης εάν κατά την εργασία
σχηματίζεται σκόνη ή εκτινάσσονται σωματίδια. Εάν αυτά τα
σωματίδια μπορεί να έχουν μεγάλη θερμοκρασία, φοράτε
επίσης προστατευτική ποδιά. Φοράτε πάντα προστατευτικά
ακουστικά. Φοράτε πάντα κράνος ασφαλείας.
10.Συνδέστε εξοπλισμό εκβολής σκόνης.
Εάν διατίθενται συσκευές για τη σύνδεση εκβολής σκόνης και
εγκαταστάσεων συλλογής, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί
σωστά και χρησιμοποιούνται κατάλληλα.
11.Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο.
Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο για να αποσυνδέσετε το
εργαλείο από την πρίζα. Διατηρείτε το φορτιστή μακριά από
πηγές θερμότητας, ελαιώδεις ουσίες και αιχμηρά αντικείμενα.
Μη μεταφέρετε ποτέ το εργαλείο από το καλώδιό του.
12.Ασφαλής εργασία.
Χρησιμοποιείτε σφιγκτήρες ή μέγγενη για τη συγκράτηση
του τεμαχίου εργασίας. Αυτό είναι ασφαλέστερο από το να
χρησιμοποιείτε τα χέρια σας και κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορείτε
να χειρίζεστε το εργαλείο και με τα δύο χέρια.
13.Μην τεντώνετε υπερβολικά το σώμα σας.
Διατηρείτε συνεχώς σταθερό πάτημα και ισορροπία.
14.Να εκτελείτε τη συντήρηση των εργαλείων προσεκτικά.
Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και καθαρά για
καλύτερη και ασφαλέστερη απόδοση. Εφαρμόζετε τις οδηγίες
για τη λίπανση και την αντικατάσταση των παρελκομένων.
Επιθεωρείτε περιοδικά τα εργαλεία και εάν διαπιστώσετε
ζημίες, αναθέστε την επισκευή τους σε εξουσιοδοτημένο
συνεργείο. Διατηρείτε όλες τις λαβές και τους διακόπτες χωρίς
υγρασία, ακαθαρσίες, λάδια και γράσα.
15.Αποσύνδεση των εργαλείων.
Αποσυνδέετε τα εργαλεία από την παροχή ηλεκτροδότησης
όταν δεν τα χρησιμοποιείτε, πριν από τη συντήρηση και για
την αντικατάσταση παρελκομένων, όπως δίσκων κοπής,
τρυπανιών και πριονιών.
16.Αφαιρέστε τυχόν κλειδιά και πένσες ρύθμισης.
Συνηθίζετε να ελέγχετε αν έχουν αφαιρεθεί από το εργαλείο τα
κλειδιά και οι πένσες ρύθμισης προτού το χρησιμοποιήσετε.
17.Αποφύγετε απροσδόκητη εκκίνηση του εργαλείου.
Μη μεταφέρετε το εργαλείο με το δάκτυλό σας στο διακόπτη.
Βεβαιώνεστε ότι το εργαλείο είναι στη θέση “off” προτού το
συνδέσετε στην πρίζα.
18.Χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης για υπαίθριους
χώρους.
Πριν τη χρήση, επιθεωρήστε το καλώδιο επέκτασης και
αντικαταστήστε το εάν έχει υποστεί ζημιά. Όταν χρησιμοποιείτε
το εργαλείο σε υπαίθριους χώρους, χρησιμοποιείτε
αποκλειστικά καλώδια προέκτασης που προορίζονται και
επισημαίνονται ειδικά για χρήση σε υπαίθριο χώρο.
19.Παραμένετε σε εγρήγορση.
Προσέχετε τι κάνετε. Χρησιμοποιήστε κοινή λογική. Μη
χρησιμοποιείτε το εργαλείο όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την
επήρεια φαρμάκων ή οινοπνεύματος.
20.Ελέγξτε για τυχόν ζημιές σε εξαρτήματα.
Πριν από τη χρήση ελέγχετε προσεκτικά το εργαλείο και το
καλώδιο τροφοδοσίας για να εξακριβώσετε αν το εργαλείο
λειτουργεί κανονικά όσον αφορά στην προβλεπόμενη
λειτουργία του. Ελέγχετε την ευθυγράμμιση και τη σύνδεση
των κινούμενων εξαρτημάτων, τυχόν ζημίες στα εξαρτήματα,
την εγκατάσταση και οποιεσδήποτε άλλες καταστάσεις
οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία. Ένας
προφυλακτήρας ή άλλο εξάρτημα που έχουν υποστεί ζημίες
πρέπει να επισκευασθούν κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο ή
να αντικατασταθούν από εξουσιοδοτημένο συνεργείο, εκτός
και αν αναφέρεται κάτι άλλο στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών.
Αναθέστε την αντικατάσταση των ελαττωματικών διακοπτών
σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο.
Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο εάν ο διακόπτης
(on-off) δεν λειτουργεί.
119
Ε Λ Λ ΗΝΙ ΚΆ
Μην επιχειρείτε ποτέ να κάνετε επισκευές μόνοι σας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ! Η χρήση οποιουδήποτε
παρελκόμενου ή αξεσουάρ, ή ο εξαναγκασμός
του σε απόδοση για την οποία δεν συνιστάται στο
παρόν εγχειρίδιο χρήσης, μπορεί να αποτελέσει αιτία
κινδύνου πρόκλησης προσωπικού τραυματισμού.
21.Αναθέστε την επισκευή του εργαλείου σας σε πιστοποιημένο
τεχνικό.
Το συγκεκριμένο ηλεκτρικό εργαλείο πληροί τις απαιτήσεις
των σχετικών κανόνων ασφαλείας. Οι επισκευές πρέπει να
πραγματοποιούνται μόνο από πιστοποιημένα άτομα με τη
χρήση των αυθεντικών ανταλλακτικών, διαφορετικά μπορεί να
προκληθεί σημαντικός κίνδυνος για το χρήστη.
Πρόσθετοι κανόνες ασφαλείας για
φαλτσοπρίονα
• Το μηχάνημα είναι εφοδιασμένο με ειδικά διαμορφωμένο
καλώδιο τροφοδοσίας που μπορεί να αντικατασταθεί μόνο
από τον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
επισκευών και συντήρησης.
• Μη χρησιμοποιείτε το πριόνι για να κόψετε υλικά εκτός από
εκείνα που συνιστά ο κατασκευαστής.
• Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα χωρίς τους προφυλακτήρες
στη θέση τους ή αν οι προφυλακτήρες δεν είναι σε καλή
λειτουργική κατάσταση ή δεν συντηρούνται σωστά.
• Βεβαιωθείτε ότι ο βραχίονας είναι καλά στερεωμένος κατά την
εκτέλεση λοξοτομών.
• Διατηρείτε την επιφάνεια του δαπέδου γύρω από το μηχάνημα
επίπεδη, σε καλή κατάσταση και καθαρή από υλικά χύδην,
π.χ σχίζες και ξακρίσματα.
• Χρησιμοποιείτε κατάλληλα ακονισμένους δίσκους κοπής.
Βεβαιωθείτε ότι η ταχύτητα που αναφέρεται πάνω στη
λεπίδα πριονιού είναι τουλάχιστον ίση με την ταχύτητα που
αναφέρεται πάνω στην πινακίδα στοιχείων του πριονιού.
• Πριν από έναρξη της εργασίας, ελέγξτε αν έχουν σφιχθεί όλα
τα κουμπιά ασφάλισης και οι λαβές του σφιγκτήρα.
• Μη βάζετε ποτέ τα χέρια σας στην περιοχή του δίσκου κοπής
όταν το πριόνι είναι συνδεδεμένο στην παροχή ηλεκτρικού
ρεύματος.
• Μην επιχειρήσετε ποτέ να σταματήσετε ένα μηχάνημα σε
γρήγορη κίνηση μπλοκάροντας το δίσκο κοπής με ένα
εργαλείο ή άλλα αντικείμενα, καθώς μπορεί να προκληθούν
σοβαρά ατυχήματα.
• Προτού χρησιμοποιήσετε ένα παρελκόμενο συμβουλευθείτε το
εγχειρίδιο οδηγιών.
Η μη ενδεδειγμένη χρήση ενός παρελκόμενου μπορεί να
προκαλέσει ζημίες.
• Χρησιμοποιήστε εξάρτημα συγκράτησης ή φοράτε γάντια όταν
χειρίζεστε μια λεπίδα πριονιού ή ένα τραχύ υλικό.
• Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος κοπής έχει εγκατασταθεί σωστά
προτού τον χρησιμοποιήσετε.
• Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος κοπής περιστρέφεται με τη σωστή
φορά.
• Μη χρησιμοποιείτε δίσκους μεγαλύτερης ή μικρότερης
διαμέτρου από τη συνιστώμενη. Για τις κατάλληλες
προδιαγραφές του δίσκου κοπής, ανατρέξτε στα τεχνικά
δεδομένα. Χρησιμοποιείτε μόνο τους δίσκους κοπής που
καθορίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο, σε συμμόρφωση με το
πρότυπο EN 847-1.
• Εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης ειδικά σχεδιασμένων λεπίδων
μειωμένου θορύβου.
• Μη χρησιμοποιήσετε λεπίδες ΧΑΛΥΒΑ ΥΨΗΛΗΣ
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ.
• Μη χρησιμοποιείτε λεπίδες πριονιού που είναι
παραμορφωμένες ή έχουν υποστεί ζημιά.
• Μη χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε λειαντικό δίσκο ή
διαμαντοδίσκο.
• Πριν από κάθε κοπή, βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι
σταθερό.
120
• Αν το μηχάνημα διαθέτει λέιζερ, μην αντικαταστήσετε το λέιζερ
με άλλου τύπου. Επισκευές πρέπει να διενεργούνται μόνο
από τον κατασκευαστή του λέιζερ ή από εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο.
• Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το πριόνι σας χωρίς την πλάκα κοπής
με εγκοπή.
• Ανασηκώστε το δίσκο κοπής από την εγκοπή στο τεμάχιο
εργασίας προτού απελευθερώσετε το διακόπτη.
• Μη σφηνώνετε στον ανεμιστήρα κάποιο αντικείμενο που θα το
χρησιμοποιήσετε για να κρατήσετε τον άξονα του κινητήρα.
• Ο προφυλακτήρας του δίσκου κοπής του πριονιού σας
ανασηκώνεται αυτόματα όταν κατεβαίνει ο βραχίονας.
Κατεβαίνει επάνω από το δίσκο κοπής όταν ανασηκώνεται ο
μοχλός ασφάλισης της κεφαλής (17).
• Μην ανασηκώνετε ποτέ με το χέρι τον προφυλακτήρα
του δίσκου κοπής παρά μόνο όταν το πριόνι είναι
απενεργοποιημένο. Ο προφυλακτήρας μπορεί να
ανασηκώνεται με το χέρι κατά την εγκατάσταση ή την
αφαίρεση του δίσκου κοπής ή για επιθεώρηση του πριονιού.
• Ελέγχετε περιοδικά αν είναι καθαρές και μη φραγμένες από
ρινίσματα οι οπές αερισμού του κινητήρα.
• Αντικαταστήστε την πλάκα κοπής με εγκοπή όταν φθαρεί.
Ανατρέξτε στη λίστα ανταλλακτικών που περιλαμβάνεται.
• Αποσυνδέστε το μηχάνημα από την παροχή ρεύματος προτού
εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή πριν από την
αντικατάσταση του δίσκου κοπής.
• Μην εκτελείτε ποτέ οποιεσδήποτε εργασίες καθαρισμού ή
συντήρησης όταν το μηχάνημα είναι ακόμη σε λειτουργία και η
κεφαλή δεν βρίσκεται στη θέση στάσης.
• Όταν παρέχεται η δυνατότητα, στερεώνετε πάντοτε το
μηχάνημα σε πάγκο.
• Το μετωπικό τμήμα του προφυλακτήρα είναι εφοδιασμένο
με περσιδωτά ανοίγματα προκειμένου να εξασφαλίζεται
η ορατότητα κατά την κοπή. Παρόλο που τα περσιδωτά
ανοίγματα περιορίζουν σε σημαντικό βαθμό τα εκτινασσόμενα
θραύσματα, δεν παύουν να αποτελούν ανοίγματα του
προφυλακτήρα. Για το λόγο αυτό πρέπει να χρησιμοποιείτε
πάντοτε γυαλιά ασφαλείας όταν παρατηρείτε μέσα από τα
περσιδωτά ανοίγματα.
• Να συνδέετε το πριόνι με μια συσκευή συλλογής σκόνης
όταν πριονίζετε ξύλο. Λαμβάνετε πάντοτε υπόψη σας τους
παράγοντες που επηρεάζουν την έκθεση σε σκόνη,
όπως π.χ.:
-–τον τύπο του κατεργαζόμενου υλικού (οι μοριοσανίδες
παράγουν περισσότερη σκόνη σε σύγκριση με το ξύλο),
-–την αιχμηρότητα του δίσκου κοπής,
-–τη σωστή προσαρμογή του δίσκου κοπής.
-– σύστημα απομάκρυνσης σκόνης με ταχύτητα αέρα
τουλάχιστον 20 m/s
Βεβαιωθείτε ότι το τοπικό σύστημα εκβολής, καθώς και
τυχόν καλύμματα, εκτροπείς και διαδρομή απαγωγής έχουν
εγκατασταθεί σωστά.
• Λάβετε υπόψη τους ακόλουθους παράγοντες που επηρεάζουν
την έκθεση στο θόρυβο:
-–να χρησιμοποιείτε δίσκους κοπής σχεδιασμένους για τον
περιορισμό του εκμπεμπόμενου θορύβου,
-–να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά καλά ακονισμένους
δίσκους κοπής,
• η συντήρηση του μηχανήματος πρέπει να διεξάγεται
περιοδικά,
• να παρέχετε επαρκή γενικό και τοπικό φωτισμό,
• να βεβαιώνεστε ότι ο χειριστής είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος
στη χρήση, τη ρύθμιση και τη λειτουργία του μηχανήματος,
• Διασφαλίστε ότι τυχόν αποστάτες και δακτύλιοι ατράκτου είναι
κατάλληλοι για το σκοπό αυτό όπως αναφέρεται στο παρόν
εγχειρίδιο.
• Μην αφαιρείτε οποιαδήποτε ξακρίσματα ή άλλα μέρη του
τεμαχίου εργασίας αντικειμένου από την περιοχή κοπής ενώ
λειτουργεί το μηχάνημα και η κεφαλή του πριονιού δεν είναι
στη θέση ηρεμίας
ΕΛΛΗΝΙ ΚΆ
• Ποτέ μην κόβετε τεμάχια εργασίας που είναι μικρότερα από
200 mm.
• Χωρίς πρόσθετη υποστήριξη το μηχάνημα έχει σχεδιαστεί να
δέχεται το εξής μέγιστο μέγεθος τεμαχίου εργασίας:
– Ύψος 70 mm επί πλάτος 300 mm επί μήκος 500 mm
– Τεμάχια εργασίας μεγαλύτερου μήκους πρέπει να
υποστηρίζονται από κατάλληλο πρόσθετο τραπέζι, π.χ.
DE7080. Πάντα συσφίγγετε το τεμάχιο εργασίας με
ασφάλεια στο τραπέζι πριονιού.
• Σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης του μηχανήματος,
απενεργοποιήστε άμεσα το μηχάνημα και αποσυνδέστε το
από την πηγή ρεύματος.
• Αναφέρετε τη βλάβη και σημάνετε το μηχάνημα με κατάλληλο
τρόπο ώστε να εμποδίσετε άλλα άτομα να χρησιμοποιήσουν
το μηχάνημα που έχει υποστεί βλάβη.
• Όταν η λεπίδα πριονιού είναι μπλοκαρισμένη λόγω
μη κανονικής δύναμης προώθησης κατά την κοπή,
απενεργοποιήστε το μηχάνημα και αποσυνδέστε το από
τηνcπαροχή ρεύματος. Αφαιρέστε το τεμάχιο εργασίας
και διασφαλίστε ότι η λεπίδα πριονιού κινείται ελεύθερα.
Ενεργοποιήστε το μηχάνημα και ξεκινήστε καινούργια
διαδικασία κοπής με μειωμένη δύναμη προώθησης.
• Ποτέ μην κόβετε ελαφρό κράμα, ιδιαίτερα μαγνησίου.
• Επιλέξτε τη σωστή λεπίδα για το υλικό που πρόκειται να
κόψετε.
• Όταν είναι εφικτό, στερεώνετε το μηχάνημα σε πάγκο
χρησιμοποιώντας μπουλόνια διαμέτρου 8 mm και μήκους
80 mm.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνιστούμε τη χρήση διάταξης
προστασίας από ρεύμα διαρροής με διαβάθμιση
έντασης ρεύματος διαρροής 30 mA ή μικρότερη.
Άλλοι κίνδυνοι
Οι παρακάτω κίνδυνοι συνδέονται εγγενώς με τη χρήση
πριονιών:
– Τραυματισμοί που προκαλούνται από την αφή
περιστρεφόμενων μερών
Παρά τη συμμόρφωση προς τους σχετικούς κανονισμούς
ασφαλείας και την εφαρμογή μηχανισμών ασφαλείας, δεν είναι
δυνατή η αποφυγή ορισμένων κινδύνων. Αυτοί είναι οι εξής:
– Εξασθένηση της ακοής.
– Κίνδυνος ατυχημάτων από τα εκτεθειμένα τμήματα της
περιστρεφόμενης λεπίδας του πριονιού.
– Κίνδυνος τραυματισμού κατά την αλλαγή της λεπίδας.
– Κίνδυνος σύνθλιψης δακτύλων κατά το άνοιγμα των
προστατευτικών.
– Κίνδυνοι για την υγεία λόγω εισπνοής σκόνης που
δημιουργείται κατά το πριόνισμα ξύλου και ιδιαίτερα δρυός,
οξιάς και MDF.
Οι ακόλουθοι παράγοντες αυξάνουν τον κίνδυνο αναπνευστικών
προβλημάτων:
– Δεν έχει συνδεθεί σύστημα απομάκρυνσης της σκόνης όταν
κόβετε ξύλο
– Ανεπαρκής απομάκρυνση σκόνης που προκαλείται από
ακαθάριστα φίλτρα εξαγωγής
Ετικέτες επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.
Κρατάτε τα χέρια μακριά από τη λεπίδα.
Διαβάστε τις οδηγίες Εκτέλεση κοπής
με ολίσθηση.
Διαβάστε τις οδηγίες Παράκαμψη των αναστολέων
φαλτσογωνιάς.
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ (ΕΙΚ. [FIGURE] A2)
Ο κωδικός ημερομηνίας (32), ο οποίος περιλαμβάνει επίσης το έτος
κατασκευής, είναι τυπωμένος επάνω στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2016 XX XX
Έτος κατασκευής
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1 Συναρμολογημένο γωνιακό πριόνι
1 Μηχανικό κλειδί λεπίδας
1 Λεπίδα πριονιού
1 Σφικτήρας υλικού
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα τμήματα ή τα
εξαρτήματα, οι οποίες μπορεί να συνέβησαν κατά τη διάρκεια
της μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε
προσεκτικά και να κατανοήσετε το παρόν εγχειρίδιο.
Περιγραφή (εικ. A1–A6)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιήσετε ποτέ το
ηλεκτρικό εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα του. Μπορεί
να προκληθεί βλάβη ή προσωπικός τραυματισμός.
A1
1 Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (On/Off)
2 Κινητό κάτω προστατευτικό
3 Οδηγός αριστερής πλευράς
4 Μοχλός λοξοτομής
5 Ασφάλεια λοξοτομής
6 Κλίμακα λοξοτομής
7 Σταθερός οδηγός
8 Οδηγός δεξιάς πλευράς
9 Αναστολέας ρύθμισης θέσης φαλτσογωνίας
10 Κλίμακα φαλτσογωνίας
11 Λαβή σφιγκτήρα φαλτσογωνίας
12 Αναστολέας αυλάκωσης
13 Κομβίο ασφάλισης ράγας
14 Πείρος ασφάλισης κεφαλής
15 Κομβίο ρύθμισης βάθους αυλάκωσης
16 Κουμπί κλειδώματος άξονα
17 Μοχλός απελευθέρωσης ασφάλειας κεφαλής
18 Λαβή λειτουργίας
19 Καντράν ελέγχου ταχύτητας (DW712)
A2
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
23 Επάνω προστατευτικό
24 Στόμιο εκροής σκόνης
25 Ράγες
26 Μηχανικό κλειδί λεπίδας
Σημείο μεταφοράς
121
Ε Λ Λ ΗΝΙ ΚΆ
27 Κομβίο παράκαμψης αναστολής φαλτσογωνίας
ΣΤΕΡΈΩΣΗ ΣΕ ΠΆΓΚΟ (ΕΙΚ. C)
28 Αναστολέας ρύθμισης κατακόρυφης θέσης
• Έχουν προβλεφθεί οπές (40) και στα τέσσερα πόδια Επίσης
παρέχονται οπές δύο διαφορετικών μεγεθών για να μπορούν
να δεχτούν διάφορα μεγέθη μπουλονιών. Χρησιμοποιήστε
οποιαδήποτε από τις δύο οπές. 0εν είναι απαραίτητο
να χρησιμοποιηθούν και οι δύο. Συνιστώνται μπουλόνια
διαμέτρου 8 mm και μήκους 80 mm. Πάντα στερεώνετε
σταθερά το πριόνι για να αποτρέψετε τη μετακίνησή του. Για
διευκόλυνση της δυνατότητας μεταφοράς του, το εργαλείο
μπορεί να τοποθετηθεί σε τεμάχιο κόντρα πλακέ πάχους
12,5 mm ή μεγαλύτερου, το οποίο μπορεί στη συνέχεια
να στερεωθεί με σύσφιξη επάνω στη βάση εργασίας που
χρησιμοποιείτε ή να μετακινηθεί σε άλλους χώρους εργασίας
και να στερεωθεί εκ νέου με σύσφιξη.
29 Κομβίο σύσφιξης επάνω οδηγού αριστερής πλευράς
30 Εσοχή για τα χέρια
31 Πλάκα κοπής
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΆ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ
A4
35 Βάση με πόδια
A5
36 Σετ εξαγωγής σκόνης
A6
37 Ιμάντας μεταφοράς
ΠΡΟΒΛΕΠΌΜΕΝΗ ΧΡΉΣΗ
Το φαλτσοπρίονο DeWALT DW712 έχει σχεδιαστεί για
επαγγελματική κοπή ξύλου, προϊόντων ξύλου και πλαστικών.
Εκτελεί εργασίες εγκάρσιας κοπής, λοξοτομής
και φαλτσοκοπής με ακρίβεια και ασφάλεια.
Η μονάδα αυτή έχει σχεδιαστεί για χρήση με λεπίδα ονομαστικής
διαμέτρου 216 mm που φέρει μύτες από καρβίδιο.
Να ΜΗ χρησιμοποιείται σε συνθήκες υγρασίας ή όταν υπάρχουν
εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
Αυτά τα φαλτσοπρίονα είναι επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με το εργαλείο.
Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται από
μη έμπειρους χειριστές.
ΠΡΟΕΙΟΠΟΙΗΣΗ! Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα για
σκοπούς άλλους από τους προβλεπόμενους.
• Όταν τοποθετείτε το πριόνι σε τεμάχιο κόντρα πλακέ,
βεβαιωθείτε ότι βίδες στερέωσης δεν προεξέχουν από την
κάτω επιφάνεια του ξύλου. Το κόντρα πλακέ πρέπει να
στερεώνεται επίπεδα στη βάση εργασίας. Κατά τη στερέωση
με σύσφιξη σε οποιαδήποτε επιφάνεια εργασίας, συσφίξτε
μόνο τις προεξοχές σύσφιξης στις οποίες βρίσκονται οι
οπές των βιδών στερέωσης. Η σύσφιξη σε οποιοδήποτε
άλλο σημείο θα έχει επιπτώσεις στη σωστή λειτουργία του
πριονιού.
• Για την αποφυγή εμπλοκών και ανακριβειών, φροντίστε
η επιφάνεια στερέωσης να μην είναι παραμορφωμένη ή
ανομοιόμορφη κατά άλλο τρόπο. Εάν το πριόνι ταλαντεύεται
επάνω στην επιφάνεια, τοποθετήστε ένα λεπτό τεμάχιο
υλικού κάτω από το ένα πόδι του πριονιού έως ότου το
πριόνι σταθεροποιηθεί επάνω στην επιφάνεια στερέωσης.
Συναρμολόγηση
•Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(περιλαμβανομένων παιδιών) που έχουν μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή
έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός αν
τα άτομα αυτά επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο για την
ασφάλειά τους. Τα παιδιά δεν πρέπει να μένουν ποτέ μόνα
τους με αυτό το προϊόν.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για λειτουργία μόνο σε μία
τάση. Ελέγχετε πάντοτε εάν η τροφοδοσία ανταποκρίνεται στην
τάση που αναγράφεται στην επιγραφή με τα δεδομένα.
Το εργαλείο διαθέτει διπλή μόνωση σύμφωνα με το
πρότυπο EN61029. Κατά συνέπεια, δεν απαιτείται
καλώδιο γείωσης.
Σε περίπτωση αντικατάστασης καλωδίου, η επισκευή του
εργαλείου πρέπει να γίνει από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
σέρβις ή από αρμόδιο ηλεκτρολόγο.
Χρήση προέκτασης
Αν απαιτείται καλώδιο επέκτασης, χρησιμοποιήστε εγκεκριμένο
καλώδιο επέκτασης 3 αγωγών κατάλληλο για την ισχύ αυτού
του εργαλείου (βλ. Τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος του
αγωγού είναι 1,5 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι 30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να ξετυλίγετε πάντοτε το
καλώδιο εντελώς.
Εγκατάσταση
ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ (ΕΙΚ. B)
• Αφαιρέστε προσεκτικά το πριόνι από το υλικό συσκευασίας.
• Αποδεσμεύστε το κομβίο ασφάλισης ράγας (13) και ωθήστε
την κεφαλή του πριονιού προς τα πίσω για να ασφαλίσει
στην πίσω θέση.
• Πιέστε προς τα κάτω τη λαβή λειτουργίας (18) και τραβήξτε
προς τα έξω τον πείρο ασφάλισης κάτω (14), όπως φαίνεται.
• Χαλαρώστε πολύ προσεκτικά την πίεση προς τα κάτω και και
αφήστε την κεφαλή να ανέλθει στο πλήρες ύψος της.
122
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, απενεργοποιείτε το σύστημα και
αποσυνδέετε το μηχάνημα από την τροφοδοσία πριν
από την τοποθέτηση ή αφαίρεση παρελκόμενων,
πριν τη ρύθμιση ή την αλλαγή εξαρτημάτων και κατά
την πραγματοποίηση επισκευών. Βεβαιωθείτε ότι ο
διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση OFF
(Απενεργοποίηση). Η τυχαία εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΠΊΔΑΣ ΠΡΙΟΝΙΟΎ (ΕΙΚ. A1, E1–E5)
• Ποτέ μην πιέσετε το κουμπί της ασφάλισης της
ατράκτου η λεπίδα βρίσκεται υπό τροφοδοσία ή κινείται.
• Μην κόβετε με αυτό το φαλτσοπρίονο ελαφρά κράματα
και σιδηρούχα μέταλλα (που περιέχουν σίδηρο ή
χάλυβα) ή τοιχοποιία ή προϊόντα τσιμεντοσανίδας.
• Πιέστε το μοχλό ασφάλισης κεφαλής (17) για να
απελευθερώσετε το κάτω προστατευτικό (2) και κατόπιν
ανυψώστε όσο το δυνατόν περισσότερο το κάτω
προστατευτικό.
1.Με το κάτω προστατευτικό συγκρατούμενο στην ανυψωμένη
θέση από τη βίδα (43) του βραχίονα του προστατευτικού,
πιέστε το κουμπί ασφάλισης ατράκτου (16) με το ένα χέρι
και κατόπιν χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο κλειδί για τη
λεπίδα (26) στο άλλο χέρι για να ξεβιδώσετε τη βίδα με
αριστερόστροφο σπείρωμα (45) ασφάλισης της λεπίδας
περιστρέφοντάς τη δεξιόστροφα..
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Για να χρησιμοποιήσετε την
ασφάλιση ατράκτου, πιέστε το κουμπί όπως δείχνει
η εικόνα και περιστρέψτε την άτρακτο με το χέρι έως
ότου αισθανθείτε ότι η άτρακτος συμπλέχθηκε.
Συνεχίστε να κρατάτε το κουμπί της ασφάλισης για να εμποδίσετε
τον άξονα να περιστραφεί.
2. Αφαιρέστε τη βίδα της ασφάλειας λεπίδας (45) και το
εξωτερικό κολάρο άξονα (46).
3.Τοποθετήστε τη λεπίδα πριονιού (47) στη βάση (48) που
παρέχεται στο εσωτερικό κολάρο του άξονα (49), αφού
βεβαιωθείτε ότι τα δόντια στην κάτω άκρη της λεπίδας
δείχνουν προς το πίσω μέρος του πριονιού (αντίθετα προς το
χειριστή).
ΕΛΛΗΝΙ ΚΆ
4.Τοποθετήστε πάλι το εξωτερικό κολάρο άξονα (46).
5.Σφίξτε την ασφαλιστική βίδα της λεπίδας (45) προσεκτικά
περιστρέφοντάς την αντίθετα με τη φορά των δεικτών
του ρολογιού ενώ κρατάτε την ασφάλιση του άξονα
μπλοκαρισμένη με το άλλο χέρι σας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Έχετε υπόψη σας ότι η
λεπίδα πριονιού πρέπει αντικαθίσταται μόνο με
τον περιγραφόμενο τρόπο. Χρησιμοποιείτε μόνο
λεπίδες πριονιού που προβλέπονται στα Τεχνικά
χαρακτηριστικά. Συνιστάται αρ. καταλόγου: DT4320.
Ρυθμίσεις
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, απενεργοποιείτε το σύστημα και
αποσυνδέετε το μηχάνημα από την τροφοδοσία πριν
από την τοποθέτηση ή αφαίρεση παρελκόμενων,
πριν τη ρύθμιση ή την αλλαγή εξαρτημάτων και κατά
την πραγματοποίηση επισκευών. Βεβαιωθείτε ότι ο
διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση OFF
(Απενεργοποίηση). Η τυχαία εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
Το γωνιακό σας πριόνι ρυθμίστηκε με ακρίβεια στο εργοστάσιο.
Εάν χρειαστεί εκ νέου ρύθμιση, λόγω μεταφοράς και διακίνησης ή
για οποιονδήποτε άλλο λόγο, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα
για τη ρύθμιση του πριονιού σας. Μετά την πραγματοποίησή
τους, οι ρυθμίσεις αυτές πρέπει να παραμείνουν ακριβείς.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΎΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΠΊΔΑΣ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΌ
(ΕΙΚ. F1–F4)
• Απελευθερώστε το μοχλό λοξοτομής (4) και συμπιέστε την
ασφάλεια λοξοτομής (5) για να απελευθερωθεί ο βραχίονας
λοξοτομής (50).
• Περιστρέψτε το βραχίονα λοξοτομής έως ότου η ασφάλεια
θέσει το βραχίονα στη θέση λοξοτομής 0°. Μην συσφίγγετε το
μοχλό.
• Τραβήξτε προς τα κάτω την κεφαλή έως ότου η λεπίδα
εισέλθει στην πλάκα κοπής (51).
• Τοποθετήστε ένα ορθογωνιόμετρο (52) στην αριστερή
πλευρά (3) του οδηγού και της λεπίδας (47) (εικ. F3).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μην αγγίζετε τις άκρες της
οδόντωσης της λεπίδας με το ορθογωνιόμετρο.
• Εάν χρειάζεται ρύθμιση, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:
• Χαλαρώστε τις βίδες (53) και μετακινήστε προς τα αριστερά
ή προς τα δεξιά το συγκρότημα της κλίμακας/ του βραχίονα
λοξοτομής, έως ότου η λεπίδα σχηματίσει γωνία 90° με τον
οδηγό, μετρημένη με το ορθογωνιόμετρο.
• Συσφίξτε πάλι τις βίδες (53). Τη δεδομένη στιγμή, μη δώσετε
την παραμικρή προσοχή στην ένδειξη του δείκτη λοξοτομής.
ΡΎΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΕΊΚΤΗ ΛΟΞΟΤΟΜΉΣ (ΕΙΚ. F1, F2 & G)
• Απελευθερώστε το μοχλό λοξοτομής (4) και συμπιέστε την
ασφάλεια λοξοτομής (5) για να απελευθερωθεί ο βραχίονας
λοξοτομής (50).
• Μετακινήστε το βραχίονα λοξοτομής για να ρυθμίσετε το
δείκτη λοξοτομής (54) στη μηδενική θέση, όπως φαίνεται
στην εικ. G.
• Έχοντας χαλαρό το μοχλό λοξοτομής, αφήστε την ασφάλεια
λοξοτομής να ασφαλίσει στη θέση της, καθώς περιστρέφετε
το βραχίονα λοξοτομής περνώντας τη μηδενική θέση.
• Παρατηρήστε το δείκτη (54) και την κλίμακα λοξοτομής (6).
Εάν ο δείκτης δεν δείχνει ακριβώς μηδέν, χαλαρώστε τη βίδα
(55), μετακινήστε το δείκτη έτσι ώστε να εμφανίζεται η ένδειξη
0° και συσφίξτε τη βίδα.
ΡΎΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΔΏΜΑΤΟΣ/ΣΥΓΚΡΆΤΗΣΗΣ ΛΟΞΟΤΟΜΉΣ
(ΕΙΚ. H)
Εάν η βάση του πριονιού μπορεί να μετακινηθεί ενώ ο μοχλός
λοξοτομής (4) είναι κλειδωμένος, πρέπει να ρυθμιστεί η ράβδος
κλειδώματος/συγκράτησης λοξοτομής (56).
• Ξεκλειδώστε το μοχλό λοξοτομής (4).
• Συσφίξτε πλήρως τη ράβδο κλειδώματος/συγκράτησης
λοξοτομής (56) χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι (57).
Στη συνέχεια, χαλαρώστε τη ράβδο κατά ένα τέταρτο της
στροφής.
• Βεβαιωθείτε ότι η έδρα δεν μετακινείται όταν ο μοχλός (4)
είναι κλειδωμένος σε τυχαία (μη προκαθορισμένη) γωνία.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΎΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΠΊΔΑΣ ΣΤΗΝ ΈΔΡΑ
(ΕΙΚ. I1–I4)
• Χαλαρώστε τη λαβή του σφιγκτήρα φαλτσογωνίας (11).
• Πιέστε την κεφαλή του πριονιού προς τα δεξιά για να
διασφαλίσετε ότι είναι εντελώς κατακόρυφη και συσφίξτε τη
λαβή του σφιγκτήρα φαλτσογωνίας.
• Τραβήξτε προς τα κάτω την κεφαλή έως ότου η λεπίδα
εισέλθει στην πλάκα κοπής (51).
• Τοποθετήστε ένα ορθογωνιόμετρο (52) στην έδρα και επάνω
και σε επαφή με τη λεπίδα (47) (εικ. I2).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μην αγγίζετε τις άκρες της
οδόντωσης της λεπίδας με το ορθογωνιόμετρο.
• Εάν χρειάζεται ρύθμιση, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:
• Χαλαρώστε τη λαβή του σφιγκτήρα φαλτσογωνίας (11) και
περιστρέψτε τον τερματικό κοχλία ρύθμισης κατακόρυφης
θέσης (28) προς τα μέσα ή προς τα έξω, έως ότου η λεπίδα
βρεθεί υπό γωνία 90° ως προς την έδρα, μετρώντας με το
ορθογωνιόμετρο.
• Εάν ο δείκτης φαλτσογωνίας (58) δεν δείχνει μηδέν στην
κλίμακα γωνιακής κοπής (10), χαλαρώστε τη βίδα (59) που
ασφαλίζει το δείκτη και μετακινήστε τον ανάλογα.
ΡΎΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΎ (ΕΙΚ. J1, J2)
Το επάνω μέρος της αριστερής πλευράς του οδηγού μπορεί να
ρυθμιστεί προς τα αριστερά, έτσι ώστε να αφήσει κατάλληλη
απόσταση, επιτρέποντας στο πριόνι να προβεί σε κοπή με
φαλτσογωνία σε πλήρη γωνία 48° προς τα αριστερά. Ρύθμιση
του οδηγού (3):
• Χαλαρώστε το πλαστικό κομβίο (29) και μετακινήστε τον
οδηγό προς τα αριστερά.
• Πραγματοποιήστε ένα πέρασμα χωρίς ρεύμα, έχοντας το
πριόνι απενεργοποιημένο και ελέγξτε για τυχόν διάκενο.
Ρυθμίστε τον οδηγό έτσι ώστε να είναι όσο πιο κοντά γίνεται
στη λεπίδα, αλλά και σε πρακτική απόσταση για να παρέχεται
η μέγιστη υποστήριξη του υπό κατεργασία αντικειμένου,
χωρίς να υπάρχει παρεμβολή με την κίνηση του βραχίονα
προς τα επάνω και προς τα κάτω.
• Συσφίξτε με ασφάλεια το κομβίο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Η εσοχή του οδηγού (60) μπορεί να
φράξει από τα πριονίδια. Χρησιμοποιήστε μια βέργα ή
αέρα υπό χαμηλή πίεση για τον καθαρισμό της εσοχής
του οδηγού.
Το κινούμενο μέρος της δεξιάς πλευράς του οδηγού μπορεί
να ρυθμιστεί, έτσι ώστε να παρέχει μέγιστη υποστήριξη στο
υπό κατεργασία αντικείμενο κοντά στη λεπίδα, επιτρέποντας
ταυτόχρονα στο πριόνι να προβεί σε κοπή με φαλτσογωνία σε
πλήρη γωνία 45° προς τα αριστερά. Η απόσταση μετακίνησης
περιορίζεται από αναστολείς και στις δύο κατευθύνσεις.
Ρύθμιση του οδηγού (8):
• Χαλαρώστε το περικόχλιο τύπου πεταλούδας (76) για να
απελευθερώσετε τον οδηγό (8).
• Μετακινήστε τον οδηγό προς τα αριστερά.
123
Ε Λ Λ ΗΝΙ ΚΆ
• Πραγματοποιήστε ένα πέρασμα χωρίς ρεύμα, έχοντας το
πριόνι απενεργοποιημένο και ελέγξτε για τυχόν διάκενο.
Ρυθμίστε τον οδηγό έτσι ώστε να είναι όσο πιο κοντά γίνεται
στη λεπίδα, αλλά και σε πρακτική απόσταση για να παρέχεται
η μέγιστη υποστήριξη του υπό κατεργασία αντικειμένου,
χωρίς να υπάρχει παρεμβολή με την κίνηση του βραχίονα
προς τα επάνω και προς τα κάτω.
Για να μειώσετε την επίδραση των κραδασμών βεβαιωθείτε ότι
η θερμοκρασία του περιβάλλοντος δεν είναι πολύ ψυχρή, το
μηχάνημα και τα παρελκόμενά του συντηρούνται καλά και το
μέγεθος του τεμαχίου εργασίας είναι κατάλληλο για το μηχάνημα
αυτό.
Πριν τη λειτουργία
• Τοποθετήστε την κατάλληλη λεπίδα του πριονιού. Μην
χρησιμοποιείτε υπερβολικά φθαρμένες λεπίδες πριονιού.
Η μέγιστη ταχύτητα περιστροφής του εργαλείου δεν πρέπει
να υπερβαίνει την ταχύτητα περιστροφής της λεπίδας του
πριονιού.
• Μην επιχειρήσετε να κόψετε υπερβολικά μικρά τεμάχια.
• Αφήνετε τη λεπίδα να κόψει ελεύθερα. Μην ζορίζετε το
εργαλείο.
• Προτού κόψετε, περιμένετε έως ότου ο κινητήρας προσεγγίσει
τις μέγιστες στροφές του.
• Ελέγξτε τη σύσφιξη όλων των κομβίων ασφάλισης και των
λαβών των σφιγκτήρων.
• Στερεώστε με ασφάλεια το υπό κατεργασία αντικείμενο.
• Παρόλο που με το παρόν πριόνι είναι δυνατή η κοπή
ξύλου και άλλων μη σιδηρούχων υλικών, αυτές οι οδηγίες
λειτουργίας αναφέρονται μόνο στην κοπή ξύλου. Οι ίδιες
κατευθυντήριες οδηγίες ισχύουν και για τα υπόλοιπα υλικά.
Μην κόβετε με αυτό το πριόνι σιδηρούχα μέταλλα (σίδηρο ή
χάλυβα), ινοτσιμέντο ή υλικά τοιχοποιίας!
• Φροντίστε να χρησιμοποιείτε πάντοτε την πλάκα κοπής. Μην
χρησιμοποιείτε το μηχάνημα εάν η υποδοχή κοπής είναι
μεγαλύτερη από 10 mm.
• Συσφίξτε το περικόχλιο τύπου πεταλούδας (76) για να
ασφαλίσει ο οδηγός στη θέση του.
ΠΑΡΆΚΑΜΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΈΩΝ ΦΑΛΤΣΟΓΩΝΊΑΣ (ΕΙΚ. K)
Οι αναστολείς φαλτσογωνίας διευκολύνουν τη ρύθμιση
της λεπίδας του πριονιού στην κατακόρυφη θέση και στη
θέση φαλτσογωνίας 45°. Παρακάμπτοντας τους αναστολείς
φαλτσογωνίας, είναι δυνατή η επίτευξη φαλτσογωνίας από 2°
δεξιά έως 48° αριστερά.
• Για να παρακάμψετε τους αναστολείς φαλτσογωνίας,
απελευθερώστε καταρχάς την κεφαλή του πριονιού και
ωθήστε την ελαφρώς προς τα αριστερά. Στη συνέχεια,
τραβήξτε προς τα έξω το κομβίο παράκαμψης (27) και
περιστρέψτε το προς τη θέση παράκαμψης (62). Το κομβίο
παράκαμψης ασφαλίζει αυτόματα στη θέση του με έναν ήχο
κλικ.
• Ρυθμίστε την απαιτούμενη γωνία φαλτσογωνίας και
ασφαλίστε την κεφαλή σε αυτή τη θέση.
• Για να αποσυνδέσετε την παράκαμψη, περιστρέψτε το
κομβίο παράκαμψης (27) πίσω στη θέση αναστολής
φαλτσογωνίας (61).
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΎΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΓΩΝΊΑΣ ΠΛΆΓΙΑΣ ΚΟΠΉΣ
(ΕΙΚ. A1, A2 & I5)
• Βεβαιωθείτε ότι το κομβίο παράκαμψης (27) βρίσκεται στη
θέση αναστολής φαλτσογωνίας.
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
(εικ. M)
• Χαλαρώστε το κομβίο σύσφιξης του αριστερού οδηγού
(29) και ολισθήστε προς τα αριστερά το επάνω μέρος του
αριστερού οδηγού έως το σημείο που φτάνει.
Στο διακόπτη ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης παρέχεται μια
οπή (65) για την τοποθέτηση λουκέτου προκειμένου να κλειδωθεί
το εργαλείο.
• Χαλαρώστε τη λαβή του σφιγκτήρα φαλτσογωνίας (11) και
μετακινήστε την κεφαλή του πριονιού προς τα αριστερά. Αυτή
είναι η θέση κοπής με φαλτσογωνία 45°.
• Για να θέσετε το εργαλείο σε λειτουργία, πιέστε το διακόπτη
ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης (1).
• Εάν χρειάζεται ρύθμιση, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:
• Περιστρέψτε τον τερματικό κοχλία (9) προς τα μέσα ή
προς τα έξω, όπως απαιτείται, έως ότου ο δείκτης (58)
εμφανίσει 45°.
ΡΎΘΜΙΣΗ ΟΔΗΓΟΎ ΡΆΓΑΣ (ΕΙΚ. L)
• Ελέγχετε τακτικά τις ράγες για τυχόν διάκενο.
• Για την ελάττωση του διάκενου, περιστρέψτε σταδιακά τον
κοχλία ρύθμισης (64) δεξιόστροφα, μετακινώντας ταυτόχρονα
την κεφαλή του πριονιού προς τα εμπρός και προς τα πίσω.
• Για να σταματήσετε το εργαλείο, αφήστε το διακόπτη.
Ρύθμιση της μεταβλητής ταχύτητας
(εικ. M)
DW712
Το καντράν ελέγχου ταχύτητας (19) μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για την εκ των προτέρων ρύθμιση του απαιτούμενου εύρους
ταχύτητας.
• Περιστρέψτε το κουμπί του καντράν (19) στο επιθυμητό
εύρος, που υποδεικνύεται από έναν αριθμό.
Λειτουργία
• Χρησιμοποιείτε υψηλές ταχύτητες για πριόνισμα μαλακών
υλικών, όπως το ξύλο. Χρησιμοποιείτε χαμηλές ταχύτητες για
πριόνισμα μετάλλου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Να τηρείτε πάντα τις οδηγίες
ασφαλείας και τους ισχύοντες κανονισμούς.
Σύσφιξη του τεμαχίου εργασίας (εικ. V)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ένα τεμάχιο εργασίας που είναι
σφιγμένο, ισορροπημένο και στερεωμένο πριν από
μια κοπή, μπορεί να μην είναι πλέον ισορροπημένο
αφού ολοκληρωθεί η κοπή. Ένα μη ισορροπημένο
φορτίο μπορεί να προκαλέσει ανατροπή του πριονιού
ή οποιουδήποτε αντικειμένου στο οποίο είναι
συνδεδεμένο το πριόνι, όπως τραπεζιού ή πάγκου
εργασίας. Όταν πραγματοποιείτε μια κοπή όπου
μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα ισορροπίας,
υποστηρίξτε κατάλληλα το τεμάχιο εργασίας και
βεβαιωθείτε ότι το πριόνι είναι σταθερά στερεωμένο με
μπουλόνια σε σταθερή επιφάνεια. Μπορεί να προκύψει
τραυματισμός.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το πέλμα σύσφιξης πρέπει
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετέ το
από την τροφοδοσία, πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
Στους χρήστες από το ΗΒ εφιστάται η προσοχή στους
“κανονισμούς μηχανημάτων ξυλουργικής του 1974” και σε όλες τις
μεταγενέστερες τροποποιήσεις τους.
Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι τοποθετημένο ώστε να
ικανοποιεί τις εργονομικές σας απαιτήσεις ως προς το ύψος
τραπεζιού και την ευστάθειά του. Η θέση του μηχανήματος πρέπει
να επιλεγεί ώστε ο χειριστής να έχει καλή εποπτεία και αρκετό
ελεύθερο περιβάλλοντα χώρο γύρω από το μηχάνημα ώστε να
επιτρέπεται χειρισμός του τεμαχίου εργασία χωρίς οποιονδήποτε
περιορισμό.
124
να παραμείνει συσφιγμένο πάνω από τη βάση του
πριονιού όταν χρησιμοποιείται ο σφιγκτήρας. Πάντα
συσφίγγετε το τεμάχιο εργασίας στη βάση του πριονιού
ΕΛΛΗΝΙ ΚΆ
– όχι σε οποιοδήποτε άλλο μέρος της περιοχής
εργασίας. Βεβαιωθείτε ότι το πέλμα σύσφιξης δεν είναι
συσφιγμένο στο άκρο της βάσης του πριονιού.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Πάντα χρησιμοποιείτε διάταξη σύσφιξης
του τεμαχίου εργασίας για να διατηρείτε τον έλεγχο και
να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού και ζημιάς στο
τεμάχιο εργασίας.
Χρησιμοποιείτε το σφιγκτήρα υλικού (20) που συνοδεύει το πριόνι
σας. Ο αριστερός ή δεξιός οδηγός μπορεί να κινηθεί από πλευρά
σε πλευρά για υποβοήθηση της σύσφιξης. Άλλα βοηθήματα,
όπως σφιγκτήρες με ελατήριο, σφιγκτήρες ράβδου ή σφιγκτήρες
σχήματος C μπορεί να είναι κατάλληλα για ορισμένα μεγέθη και
σχήματα υλικών.
ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ
1.Εισάγετέ τον στην οπή πίσω από τον οδηγό. Ο
σφιγκτήρας θα πρέπει να κοιτάζει προς το πίσω μέρος του
φαλτσοπρίονου. Η αυλάκωση στη ράβδο του σφιγκτήρα
θα πρέπει να εισαχθεί πλήρως στη βάση. Βεβαιωθείτε
ότι η αυλάκωση έχει εισαχθεί πλήρως στη βάση του
φαλτσοπρίονου. Αν είναι ορατή η αυλάκωση, ο σφιγκτήρας
δεν θα είναι σταθερά στερεωμένος.
2.Περιστρέψτε το σφιγκτήρα 180° προς το μπροστινό μέρος
του φαλτσοπρίονου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ:
• Μην εκτελείτε κοπές με ολίσθηση σε αντικείμενα με
• Μην παραλείπετε να ασφαλίζετε την κεφαλή του
πριονιού στην πίσω θέση μετά την ολοκλήρωση των
κοπών με ολίσθηση.
ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΗ ΕΓΚΆΡΣΙΑ ΚΟΠΉ ΜΕ ΛΟΞΟΤΟΜΉ
(ΕΙΚ. A1, P)
• Απελευθερώστε το μοχλό λοξοτομής (4) και συμπιέστε την
ασφάλεια λοξοτομής (5). Μετακινήστε το βραχίονα προς τα
αριστερά ή προς τα δεξιά στην επιθυμητή γωνία.
• Η ασφάλεια λοξοτομής θα πάρει αυτόματα θέση στις γωνίες
10°, 15°, 22,5°, 31,62° και 45° τόσο αριστερά όσο και δεξιά,
καθώς και 50° αριστερά και 60° δεξιά. Εάν απαιτείται κάποια
ενδιάμεση τιμή γωνίας, κρατήστε σταθερά την κεφαλή και
ασφαλίστε συσφίγγοντας το μοχλό λοξοτομής.
• Πριν από την κοπή, να βεβαιώνεστε πάντοτε ότι ο μοχλός
λοξοτομής έχει ασφαλίσει.
• Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία όπως και στην κατακόρυφη
ευθεία εγκάρσια κοπή.
3.Ξεσφίξτε το κουμπί για να ρυθμίσετε το σφιγκτήρα προς
τα πάνω ή κάτω και κατόπιν χρησιμοποιήστε το κουμπί
μικρορρύθμισης για να συσφίξετε σταθερά το τεμάχιο
εργασίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τοποθετήστε το σφιγκτήρα στην αντίθετη πλευρά
της βάσης όταν εκτελείτε φαλτσοκοπή. ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΙΟΝΙ (ΧΩΡΙΣ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ) ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΟΠΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ
ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ. ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ
ΟΤΙ Ο ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΔΕΝ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ
ΠΡΙΟΝΙΟΥ Ή ΤΩΝ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΩΝ.
Βασικές εργασίες κοπής
ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΗ ΕΥΘΕΊΑ ΕΓΚΆΡΣΙΑ ΚΟΠΉ (ΕΙΚ. A1, A2 & N)
διαστάσεις μικρότερες από 50 x 100 mm.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Όταν λοξοτομείτε το άκρο
ενός τεμαχίου ξύλου με μικρό τμήμα αποκοπής,
τοποθετήστε το ξύλο έτσι ώστε το τμήμα αποκοπής να
βρίσκεται πλευρά της λεπίδας με τη μεγαλύτερη γωνία
ως προς τον οδηγό, δηλαδή αριστερή λοξοτομή, τμήμα
αποκοπής προς τα δεξιά - δεξιά λοξοτομή, τμήμα
αποκοπής προς τα αριστερά.
ΚΟΠΈΣ ΜΕ ΦΑΛΤΣΟΓΩΝΊΑ (ΕΙΚ. A1, A2 & Q)
Οι τιμές γωνίας για τη φαλτσογωνία μπορούν να ρυθμιστούν
από 48° αριστερά έως 2° δεξιά και μπορούν να κοπούν με το
βραχίονα λοξοτομής ρυθμισμένο σε θέση από μηδέν έως τη
μέγιστη θέση λοξοτομής 45° δεξιά ή αριστερά.
• Χαλαρώστε το κομβίο σύσφιξης του αριστερού οδηγού
(29) και ολισθήστε προς τα αριστερά το επάνω μέρος του
αριστερού οδηγού (3) έως το σημείο που φτάνει. Χαλαρώστε
τη λαβή του σφιγκτήρα φαλτσογωνίας (11) και ορίστε τη
φαλτσογωνία κατά την επιλογή σας.
• Απελευθερώστε το μοχλό λοξοτομής (4) και συμπιέστε την
ασφάλεια λοξοτομής (5).
• Συσφίξτε καλά τη λαβή του σφιγκτήρα φαλτσογωνίας (11).
• Τοποθετήστε την ασφάλεια λοξοτομής και στη θέση 0° και
συσφίξτε το μοχλό λοξοτομής.
• Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία όπως και στην κατακόρυφη
ευθεία εγκάρσια κοπή.
• Τοποθετήστε το ξύλο προς κοπή σε επαφή με τον οδηγό
(3 & 7).
Ποιότητα κοπής
• Συγκρατήστε τη λαβή λειτουργίας (18) και συμπιέστε το
μοχλό απελευθέρωσης κλειδώματος κεφαλής (17) για να
απελευθερωθεί η κεφαλή. Πιέστε το διακόπτη ενεργοποίησης
(1) για να εκκινήσει ο κινητήρας.
• Συμπιέστε την κεφαλή για να αφήσετε τη λεπίδα να κόψει το
ξύλο και να εισέλθει στην πλαστική πλάκα κοπής (31).
• Μετά την ολοκλήρωση της κοπής και προτού επιστρέψετε
την κεφαλή στην άνω θέση ηρεμίας, αφήστε το διακόπτη και
περιμένετε έως ότου η λεπίδα του πριονιού ακινητοποιηθεί
εντελώς.
ΕΚΤΈΛΕΣΗ ΚΟΠΉΣ ΜΕ ΟΛΊΣΘΗΣΗ (ΕΙΚ. O)
Η ράγα του οδηγού επιτρέπει την κοπή αντικειμένων
μεγαλύτερων διαστάσεων, από 50 x 100 mm έως
500 x 1000 mm, χρησιμοποιώντας μια κίνηση ολίσθησης εναλλάξ
προς τα έξω, προς τα κάτω, προς τα πίσω.
• Απελευθερώστε το κομβίο ασφάλισης της ράγας (13).
• Τραβήξτε την κεφαλή του πριονιού προς το μέρος σας και
θέστε το εργαλείο σε λειτουργία.
• Χαμηλώστε τη λεπίδα του πριονιού στο αντικείμενο και
ωθήστε την κεφαλή προς τα πίσω για να ολοκληρωθεί η
κοπή.
• Προχωρήστε όπως περιγράφεται παραπάνω.
Η ομαλότητα κάθε κοπής εξαρτάται από ορισμένες παραμέτρους,
όπως π.χ. το υλικό προς κοπή. Όταν απαιτείται ομαλή κοπή για
κατασκευή μητρών και άλλων εργασιών ακριβείας, η αιχμηρή
λεπίδα (με 60 δόντια από καρβίδιο) και ο αργός, σταθερός
ρυθμός κοπής θα εξασφαλίσουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι το υλικό δεν
ολισθαίνει κατά την κοπή. Συσφίξτε το με ασφάλεια στη
θέση του. Αφήνετε πάντοτε τη λεπίδα να σταματήσει
εντελώς προτού ανυψώσετε το βραχίονα. Εάν μικρές
ίνες ξύλου διαχωρίζονται από το πίσω μέρος του υπό
κατεργασία τεμαχίου, κολλήστε ένα τμήμα ταινίας
κάλυψης επάνω στο ξύλο, στο σημείο όπου θα
πραγματοποιηθεί η κοπή. Πριονίστε ακολουθώντας την
ταινία και αφαιρέστε την προσεκτικά μόλις τελειώσετε.
Θέση του σώματος και των χεριών
Η κατάλληλη θέση του σώματος και των χεριών σας κατά
το χειρισμό του γωνιακού πριονιού θα διευκολύνει την κοπή
και θα αυξήσει το επίπεδο ακρίβειας και ασφάλειας της όλης
διαδικασίας.
• Ποτέ μην τοποθετείτε τα χέρια σας κοντά στην περιοχή κοπής.
• Μην τοποθετείτε τα χέρια σας σε απόσταση μικρότερη από
150 mm από τη λεπίδα.
125
Ε Λ Λ ΗΝΙ ΚΆ
Εκτελέστε μερικά απλά έργα χρησιμοποιώντας άχρηστα τεμάχια
ξύλου έως ότου αποκτήσετε την «αίσθηση» του πριονιού σας. Το
πριόνι σας αποτελεί το τέλειο εργαλείο για την κοπή γωνιών με
λοξοτομή, όπως η γωνία που φαίνεται στην εικ. R1. Η συναρμογή
που απεικονίζεται κατασκευάστηκε χρησιμοποιώντας μία από τις
ρυθμίσεις φαλτσογωνίας.
- Χρήση ρύθμισης φαλτσογωνίας
Η φαλτσογωνία για τις δύο πλάκες ρυθμίζεται σε 45° η καθεμία,
δημιουργώντας μια γωνία 90°. Ο βραχίονας λοξοτομής είναι
ασφαλισμένος στη μηδενική θέση. Το ξύλο τοποθετείται με την
ευρεία επίπεδη πλευρά σε επαφή με το τραπέζι και τη στενή
πλευρά σε επαφή με τον οδηγό.
- Χρήση ρύθμισης λοξοτομής
Η ίδια κοπή μπορεί να πραγματοποιηθεί με λοξοτομή προς τα
δεξιά και προς τα αριστερά, με την ευρεία επιφάνεια σε επαφή
με τον οδηγό. Τα δύο σχεδιαγράμματα (εικ. R1 & R2) είναι μόνο
για τετράεδρα αντικείμενα. Καθώς ο αριθμός των πλευρών
αλλάζει, το ίδιο πρέπει να συμβαίνει και με τις γωνίες λοξοτομής
και φαλτσογωνίας. Το παρακάτω διάγραμμα δίνει τις κατάλληλες
τιμές γωνίας για ποικιλία σχημάτων, με την υπόθεση ότι όλες οι
πλευρές έχουν ίσο μήκος. Για τα σχήματα που δεν εμφανίζονται
στο διάγραμμα, διαιρέστε το 180° με τον αριθμό των πλευρών για
να προσδιορίσετε τη γωνία λοξοτομής ή φαλτσογωνίας.
Αρ. πλευρών
Γωνία λοξοτομής ή φαλτσογωνίας
4
45°
5
36°
6
30°
7
25,7°
8
22,5°
9
20°
10
18°
ΣΎΝΘΕΤΗ ΓΩΝΙΑΚΉ ΚΟΠΉ (ΕΙΚ. S1 & S2)
Η σύνθετη γωνιακή κοπή είναι μια κοπή που πραγματοποιείται
χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα γωνία λοξοτομής (εικ. R2) και
γωνία φαλτσογωνίας (εικ. R1). Είναι ο τύπος της κοπής που
χρησιμοποιείται για την κατασκευή κορνιζών ή κιβωτίων με
κεκλιμένες πλευρές, όπως στην εικόνα S1.
Εάν η γωνία κοπής διαφέρει από κοπή σε κοπή,
ελέγξτε τη σύσφιξη του κομβίου του σφιγκτήρα
φαλτσογωνίας και του κομβίου ασφάλισης λοξοτομής.
Αυτά τα δύο κομβία πρέπει να συσφίγγονται μετά
από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε αλλαγής στη
φαλτσογωνία ή τη λοξοτομή.
• Τα διάγραμμα που εμφανίζεται παρακάτω θα σας βοηθήσει
στην επιλογή των κατάλληλων ρυθμίσεων φαλτσογωνίας και
λοξοτομής για συνηθισμένες εργασίες σύνθετης γωνιακής
κοπής. Για να χρησιμοποιήσετε το διάγραμμα, επιλέξτε την
επιθυμητή γωνία «A» (εικ. S2) για το έργο σας και εντοπίστε
126
5
10
15
20
25
30
35
40
45
SQUARE BOX
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ
70
75
80
85
0
65
ΚΟΥΤΙ
40
50
55
60
40
35
45
35
40
6 ΕΞΑΓΩΝΟ
SIDED BOX
75
65
30
25
50
25
65
45
20
20
40
55
60
70
20
80
85
55
60
25
30
35
ΚΟΥΤΙ
70
80
85
30
75
35
50
15
45
ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΓΩΝΙΑ
ΦΑΛΤΣΟΚΟΠΗΣ
ΣΤΟON
ΠΡΙΟΝΙ
SET THIS MITER ANGLE
SAW
ΞΆΚΡΙΣΜΑ ΜΉΤΡΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΩΝ ΠΛΑΙΣΊΩΝ
45
30
8 SIDED BOX
ΟΚΤΑΓΩΝΟ
ΚΟΥΤΙ
5
15
25
35
10
15
30
40
20
25
15
10
5
10
15
10
20
5
5
10
5
5
0
10
15
20
25
30
35
ΡΥΘΜΙΣΤΕ
ΑΥΤΗΝ
ΤΗ ΓΩΝΙΑ
SET THIS BEVEL
ANGLE
ON SAW
ΛΟΞΟΤΟΜΗΣ ΣΤΟ ΠΡΙΟΝΙ
40
ANGLE OF SIDE OF BOX (ANGLE"A")
ΚΟΠΉ ΚΟΡΝΙΖΏΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΕΣ, ΚΟΡΝΙΖΏΝ ΜΕ
ΚΡΎΣΤΑΛΛΟ ΚΑΙ ΆΛΛΩΝ ΈΡΓΩΝ ΜΕ ΤΈΣΣΕΡΙΣ ΠΛΕΥΡΈΣ
(ΕΙΚ. R1 & R2)
αυτή τη γωνία στο κατάλληλο τόξο του διαγράμματος. Από
αυτό το σημείο, ακολουθήστε το διάγραμμα ακριβώς προς
τα κάτω για να βρείτε τη σωστή γωνία πλάγιας κοπής και
ακριβώς απέναντι για να βρείτε τη σωστή γωνία λοξοτομής.
ΓΩΝΙΑ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ (ΓΩΝΙΑ “A”)
• Στερεώστε σφιχτά το υπό κατεργασία αντικείμενο στην έδρα
και τον οδηγό κατά τη διάρκεια της κοπής. Κρατήστε τα χέρια
σας στη θέση τους έως ότου απελευθερωθεί ο διακόπτης και
σταματήσει εντελώς η λεπίδα.
• Εκτελείτε πάντοτε περάσματα (χωρίς ρεύμα) προτού
ολοκληρώσετε τις κοπές, ούτως ώστε να μπορείτε να ελέγξετε
τη διαδρομή της λεπίδας.
• Μην διασταυρώνετε τα χέρια σας.
• Να κρατάτε και τα δύο πόδια σταθερά στο δάπεδο και να
διατηρείτε την ισορροπία σας.
• Καθώς μετακινείτε το βραχίονα του πριονιού προς τα αριστερά
και προς τα δεξιά, ακολουθήστε τον και σταθείτε ελάχιστα προς
την πλευρά της λεπίδας του πριονιού.
• Να βλέπετε μέσα από τις περσίδες του προστατευτικού όταν
ακολουθείτε τη γραμμή ενός μολυβιού.
45
• Ρυθμίστε το πριόνι σας στις προαναφερθείσες τιμές γωνίας
και πραγματοποιήστε λίγες δοκιμαστικές κοπές.
• Δοκιμάστε να συνδέσετε τα τεμάχια που κόψατε.
• Παράδειγμα: Για να κατασκευάσετε ένα τετράπλευρο
κιβώτιο με εξωτερικές γωνίες 25° (γωνία «A») (εικ. S2),
χρησιμοποιήστε το επάνω δεξιά τόξο. Εντοπίστε την τιμή 25°
στην κλίμακα του τόξου. Ακολουθήστε την οριζόντια τέμνουσα
γραμμή, προς οποιαδήποτε από τις δύο πλευρές, για να
βρείτε τη ρύθμιση της γωνίας λοξοτομής στο πριόνι (23°).
Ομοίως, ακολουθήστε την κατακόρυφη τέμνουσα γραμμή,
προς τα επάνω ή προς τα κάτω, για να βρείτε τη ρύθμιση της
γωνίας πλάγιας κοπής στο πριόνι (40°). Πάντοτε να εκτελείτε
μερικές δοκιμαστικές κοπές σε άχρηστα τεμάχια ξύλου για να
επαληθεύετε τις ρυθμίσεις στο πριόνι.
Κοπή μητρών βάσης
Η κοπή μητρών βάσης πραγματοποιείται σε γωνία
φαλτσογωνίας 45°.
• Εκτελείτε πάντοτε ένα πέρασμα χωρίς ρεύμα προτού
πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε κοπή.
• Όλες οι κοπές πραγματοποιούνται με το πίσω μέρος της
μήτρας να στέκεται επίπεδο επάνω στο πριόνι.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΓΩΝΊΑ
Αριστερή πλευρά
• Τοποθετήστε τη μήτρα με το επάνω μέρος της σε επαφή με
τον οδηγό.
• Προστατεύστε την αριστερή πλευρά της κοπής.
Δεξιά πλευρά
• Τοποθετήστε τη μήτρα με το κάτω μέρος της σε επαφή με τον
οδηγό.
• Προστατεύστε την αριστερή πλευρά της κοπής.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΓΩΝΊΑ
Αριστερή πλευρά
• Τοποθετήστε τη μήτρα με το κάτω μέρος της σε επαφή με τον
οδηγό.
• Προστατεύστε τη δεξιά πλευρά της κοπής.
Δεξιά πλευρά
• Τοποθετήστε τη μήτρα με το επάνω μέρος της σε επαφή με
τον οδηγό.
• Προστατεύστε τη δεξιά πλευρά της κοπής.
ΕΛΛΗΝΙ ΚΆ
Κοπή μητρών με στεφάνη
Η κοπή μητρών με στεφάνη πραγματοποιείται με σύνθετη
γωνιακή κοπή. Προκειμένου να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή
ακρίβεια, το πριόνι σας διαθέτει προκαθορισμένες θέσεις γωνίας
σε λοξοτομή 31,62° και φαλτσογωνία 33,85°. Οι ρυθμίσεις αυτές
αναφέρονται σε τυπικές μήτρες με στεφάνη με γωνίες 52° στο
επάνω μέρος και γωνίες 38°
στο κάτω.
• Ρυθμίστε τον οδηγό όσο πιο κοντά γίνεται στη λεπίδα.
• Συσφίξτε με ασφάλεια το κομβίο.
ΥΠΟΣΤΉΡΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΕΜΆΧΙΑ ΜΕΓΆΛΟΥ ΜΉΚΟΥΣ (ΕΙΚ. A4)
• Να υποστηρίζετε πάντοτε τα τεμάχια μεγάλου μήκους.
• Όλες οι κοπές πραγματοποιούνται με αριστερή φαλτσογωνία
και με το πίσω μέρος της μήτρας σε επαφή με τη βάση.
• Για τα καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε τα
Στηρίγματα με πόδια (35) για να επεκτείνετε το πλάτος
τραπεζιού του πριονιού σας. (διαθέσιμο ως προαιρετικό
παρελκόμενο από τον αντιπρόσωπο με τον οποίο
συνεργάζεστε). Υποστηρίξτε τα τεμάχια εργασίας μεγάλου
μήκους χρησιμοποιώντας κάθε βολικό μέσο, όπως καβαλέτα
για πριόνισμα ξύλων ή παρόμοιες διατάξεις που δεν
επιτρέπουν την πτώση των άκρων.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΓΩΝΊΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΆ (ΕΙΚ. A6, B)
Αριστερή πλευρά
• Πραγματοποιείτε λίγες δοκιμαστικές κοπές σε άχρηστα υλικά
προτού προβείτε στις οριστικές κοπές.
• Επάνω μέρος της μήτρας σε επαφή με τον οδηγό.
• Λοξοτομή δεξιά.
• Προστατεύστε την αριστερή πλευρά της κοπής.
Δεξιά πλευρά
• Κάτω μέρος της μήτρας σε επαφή με τον οδηγό.
• Λοξοτομή αριστερά.
• Προστατεύστε την αριστερή πλευρά της κοπής.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΓΩΝΊΑ
Αριστερή πλευρά
• Κάτω μέρος της μήτρας σε επαφή με τον οδηγό.
• Λοξοτομή αριστερά.
• Προστατεύστε την αριστερή πλευρά της κοπής.
Δεξιά πλευρά
• Επάνω μέρος της μήτρας σε επαφή με τον οδηγό.
• Λοξοτομή δεξιά.
• Προστατεύστε τη δεξιά πλευρά της κοπής.
ΑΥΛΆΚΩΣΗ (ΕΙΚ. T)
Το πριόνι σας είναι εξοπλισμένο με αναστολέα αυλακώσεων (12)
και ένα κομβίο ρύθμισης βάθους αυλάκωσης (15), προσφέροντας
τη δυνατότητα κοπής αυλάκωσης.
• Γυρίστε τον αναστολέα αυλακώσεων (12) προς το μπροστινό
μέρος του πριονιού.
• Ρυθμίστε το κομβίο ρύθμισης βάθους αυλάκωσης (15) για να
προσαρμόσετε το βάθος της κοπής αυλάκωσης. Ενδέχεται
να χρειαστεί να απελευθερώσετε πρώτα το περικόχλιο
ασφάλισης (66).
• Τοποθετήστε ένα τεμάχιο άχρηστου υλικού περίπου 5 εκ.
ανάμεσα στον οδηγό και το υπό κατεργασία αντικείμενο,
προκειμένου να εκτελέσετε μια ίσια κοπή αυλάκωσης.
ΕΞΑΓΩΓΉ ΣΚΌΝΗΣ (ΕΙΚ. A2 & A5)
Το μηχάνημα παρέχεται με θέση εξαγωγής σκόνης (24) για τη
σύνδεση σετ εξαγωγής σκόνης (36) (διαθέσιμο ως προαιρετικός
εξοπλισμός).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Εφόσον είναι εφικτό, συνδέετε
σύστημα αφαίρεσης σκόνης που έχει σχεδιαστεί
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς σχετικά με
την εκπομπή σκόνης.
Συνδέστε μια συσκευή συλλογής σκόνης σχεδιασμένη σύμφωνα
με τους σχετικούς κανονισμούς. Η ταχύτητα του αέρα εξωτερικά
συνδεδεμένων συστημάτων πρέπει να είναι 20 m/s ±2 m/s. Η
ταχύτητα προσδιορίζεται στο σωλήνα σύνδεσης, στο σημείο της
σύνδεσης, με το εργαλείο συνδεδεμένο αλλά εκτός λειτουργίας.
ΚΟΠΉ ΜΙΚΡΏΝ ΤΕΜΑΧΊΩΝ (ΕΙΚ. J1)
Το επάνω μέρος του αριστερού οδηγού (3) μπορεί να ρυθμιστεί
έτσι ώστε να παρέχει μέγιστη υποστήριξη κατά την κοπή μικρών
τεμαχίων.
• Τοποθετήστε τη λεπίδα στην κατακόρυφη θέση.
• Χαλαρώστε το πλαστικό κομβίο (29) κατά τουλάχιστον 3
πλήρεις στροφές.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην ανυψώσετε ή μεταφέρετε
το πριόνι χρησιμοποιώντας τους προφυλακτήρες.
Για την εύκολη μεταφορά του εργαλείου, μπορεί να προσαρτηθεί
στη βάση ένας ιμάντας μεταφοράς. Ο ιμάντας μεταφοράς (δείτε
την εικ. A6) είναι διαθέσιμος ως προαιρετικό παρελκόμενο.
• Για να μεταφέρετε το πριόνι, χαμηλώστε την κεφαλή και
συμπιέστε τον πείρο κλειδώματος κάτω (14).
• Ασφαλίστε το κομβίο ασφάλισης ράγας με την κεφαλή του
πριονιού στην μπροστινή θέση, ασφαλίστε τον βραχίονα
λοξοτομής στην δεξιά γωνία λοξοτομής, μετακινήστε τον
οδηγό (3) εντελώς προς τα μέσα και ασφαλίστε το μοχλό
φαλτσογωνίας (11) με την κεφαλή του πριονιού στην
κατακόρυφη θέση, για να γίνει το εργαλείο όσο πιο μικρό
γίνεται.
• Για τη μεταφορά του πριονιού, να χρησιμοποιείτε πάντοτε τις
εσοχές για τα χέρια (30) που εμφανίζονται στην εικ. B.
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DeWALT σχεδιάστηκε για να λειτουργεί
επί μεγάλο χρονικό διάστημα με ελάχιστη συντήρηση. Η συνεχής
ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή φροντίδα του
εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για μείωση του κινδύνου
τραυματισμού, κλείστε τη μονάδα και αποσυνδέστε
το μηχάνημα από την πρίζα πριν την εγκατάσταση
και αφαίρεση παρελκομένων, πριν τη ρύθμιση ή
αλλαγή των ρυθμίσεων ή πριν την πραγματοποίηση
επισκευών. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης της
σκανδάλης είναι στην θέση απενεργοποίησης (OFF).
Τυχόν απροσδόκητη εκκίνηση ενδέχεται να προκαλέσει
τραυματισμό.
Λίπανση
Το μηχάνημα αυτό δεν χρειάζεται λίπανση. Τα έδρανα του κινητήρα
έχουν δεχτεί λίπανση εκ των προτέρων και είναι υδατοστεγή.
• Αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε λάδι ή γράσο, γιατί μπορεί το
μηχάνημα να στομώσει από πριονίδια και αποκόμματα και να
δημιουργηθούν προβλήματα. • Καθαρίζετε τα μέρη που συνήθως μαζεύεται σκόνη και ροκανίδια
τακτικά με ένα στεγνό βουρτσάκι.
Καθαρισμός
Πριν τη χρήση,ελέγξτε προσεκτικά το πάνω προστατευτικό της
λεπίδας,το κινητό κάτω προστατευτικό της λεπίδας καθώς και
το σωλήνα απομάκρυνσης της σκόνης για να βεβαιωθείτε ότι
θα λειτουργήσουν σωστά. Βεβαιωθείτε ότι πριονίδια, σκόνη ή
σωματίδια από το τεμάχιο εργασίας δεν μπορούν να εμποδίσουν
μία από τις λειτουργίες.
Σε περίπτωση που υπάρχουν κομμάτια του τεμαχίου εργασίας
σφηνωμένα ανάμεσα στη λεπίδα πριονιού και τα προστατευτικά,
127
Ε Λ Λ ΗΝΙ ΚΆ
αποσυνδέστε το μηχάνημα από την παροχή ρεύματος και
ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται στην ενότητα Τοποθέτηση
λεπίδας πριονιού. Αφαιρέστε τα κομμάτια που έχουν σφηνώσει
και τοποθετήστε πάλι τη λεπίδα πριονιού.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Φυσήξτε με ξηρό αέρα και
αφαιρέστε οποιαδήποτε ακαθαρσία και σκόνη από
το κύριο περίβλημα, όποτε παρατηρείτε ακαθαρσία ή
σκόνη μέσα και γύρω από τους αεραγωγούς. Φοράτε
εγκεκριμένα προστατευτικά γυαλιά και εγκεκριμένη
μάσκα σκόνης, όταν πραγματοποιείτε αυτή τη
διαδικασία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ
διαλύτες ή άλλα ισχυρά χημικά για τον καθαρισμό
των μη μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου. Αυτά
τα χημικά μπορεί να αποδυναμώσουν τα υλικά
που χρησιμοποιούνται σ’ αυτά τα εξαρτήματα.
Χρησιμοποιήστε ένα πανάκι βρεγμένο μόνο με νερό
και ήπιο σαπούνι. Μην αφήνετε ποτέ οποιοδήποτε
υγρό μέσα στο εργαλείο. Μη βυθίζετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε υγρό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να περιορίσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού καθαρίζετε τακτικά την επιφάνεια της
τράπεζας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να περιορίσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού καθαρίζετε τακτικά το σύστημα συλλογής
σκόνης.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΆΚΑΣ ΚΟΠΉΣ
(ΕΙΚ. U)
Καθαρίζετε τακτικά την περιοχή κάτω από την πλάκα κοπής. Εάν
η πλάκα κοπής φθαρεί, πρέπει να αντικατασταθεί.
• Αφαιρέστε τις βίδες (67) που συγκρατούν την πλάκα
κοπής (31).
• Αφαιρέστε την πλάκα κοπής και καθαρίστε την επιφάνεια από
κάτω.
• Επανατοποθετήστε τα μέρη της πλάκας κοπής και τις βίδες.
• Συσφίξτε τις βίδες με το χέρι.
• Για να ρυθμίσετε την πλάκα κοπής, ακολουθήστε την εξής
διαδικασία:
• Τραβήξτε προς τα κάτω την κεφαλή έως ότου η λεπίδα
εισέλθει στην πλάκα κοπής.
• Ρυθμίστε κάθε μέρος της πλάκας κοπής έτσι ώστε να
εφαρμόζει στενά στην οδόντωση της λεπίδας.
• Συσφίξτε τις βίδες.
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Επειδή με το προϊόν αυτό δεν
έχουν δοκιμαστεί άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά
που διατίθενται από την DeWALT, η χρήση τυχόν
τέτοιων παρελκόμενων με το εργαλείο αυτό μπορεί
να είναι επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο
παρελκόμενα που συνιστώνται από την DeWALT.
ΛΕΠΙΔΕΣ ΠΡΙΟΝΙΟΥ
ΠΑΝΤΑ χρησιμοποιείτε λεπίδες πριονιού 216 mm με οπές
άξονα 30 mm. Η ονομαστική ταχύτητα της λεπίδας πρέπει
να είναι τουλάχιστον 5500 RPM. Σε καμία περίπτωση μη
χρησιμοποιήσετε λεπίδα μικρότερης ή μεγαλύτερης διαμέτρου.
Δεν θα υπάρχει επαρκής προστασία από τους προφυλακτήρες.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΛΕΠΙΔΩΝ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
ΔΟΝΤΙΑ
Λεπίδες πριονιού δομικών εργασιών (για κοπή γενικής χρήσης)
Γενικών εργασιών
216 mm.
48
Λεπίδες επεξεργασίας ξύλου (παρέχουν λείες, καθαρές κοπές)
Εγκάρσιες κοπές ακριβείας
216 mm.
60
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κατάλληλα
παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο με τον οποίο
συνεργάζεστε.
128
Για την προστασία του περιβάλλοντος
Χωριστή συλλογή. Τα προϊόντα και οι μπαταρίες που
επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να
απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.
Τα προϊόντα και οι μπαταρίες περιέχουν υλικά που μπορούν
να ανακτηθούν ή να ανακυκλωθούν ώστε να μειωθούν οι
ανάγκες για πρώτες ύλες. Παρακαλούμε να ανακυκλώνετε τα
ηλεκτρικά προϊόντα και τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς
κανονισμούς. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον
ιστότοπο www.2helpU.com.
129
Belgique et
Luxembourg België
en Luxemburg
DeWALT - Belgium BVBA
Egide Walschaertsstraat 16
2800 Mechelen
Tel: NL32 15 47 37 63
Tel: FR 32 15 47 37 64
Fax: 32 15 47 37 99
www.dewalt.be
enduser.BE@SBDinc.com
Danmark
DeWALT
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Tel: 70 20 15 10
Fax:70 22 49 10
www.dewalt.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Deutschland
DeWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:06126-21-1
Fax:06126-21-2770
www.dewalt.de
infodwge@sbdinc.com
Ελλάς
Τηλ:00302108981616
DeWALT (Ελλάς) Α.Ε.
EΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος 7
Φαξ:00302108983570
& Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 74, Αθήνα
SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) – 193 00
Ασπρόπυργος
www.dewalt.gr
Greece.Service@sbdinc.com
España
DeWALT Ibérica, S.C.A.
Parc de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel: 934 797 400
Fax:934 797 419
www.dewalt.es
respuesta.postventa@sbdinc.com
France
DeWALT
5, allée des Hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel: 04 72 20 39 20
Fax:04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
scufr@sbdinc.com
Schweiz
Suisse
Svizzera
DeWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel: 044 - 755 60 70
Fax:044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
service@rofoag.ch
Ireland
DeWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:00353-2781800
Fax:00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DeWALT
via Energypark
20871 Vimercate (MB), IT
Tel: 800-014353
39 039 9590200
Fax: 39 039 9590313
www.dewalt.it
Nederlands
DeWALT Netherlands BV
Holtum Noordweg 35
6121 RE BORN, Postbus 83, 6120 AB BORN
Tel: 31 164 283 063
Fax:31 164 283 200
www.dewalt.nl
Norge
DeWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
Tel: 45 25 13 00
Fax: 45 25 08 00
www.dewalt.no
kundeservice.no@sbdinc.com
Österreich
DeWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248, A-1230 Wien
Tel: 01 - 66116 - 0
Fax: 01 - 66116 - 614
www.dewalt.at
service.austria@sbdinc.com
Portugal
DeWALT Limited, SARL
Centro de Escritórios de Sintra Avenida
Almirante Gago Coutinho, 132/134, Edifício 14
2710-418 Sintra
Tel: 214 66 75 00
Fax: 214 66 75 80
www.dewalt.pt
resposta.posvenda@sbdinc.com
Suomi
DeWALT
PL 47
00521 Helsinki
Puh: 010 400 4333
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Sverige
DeWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel: 031 68 61 60
Fax: 031 68 60 08
www.dewalt.se
kundservice.se@sbdinc.com
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel: 0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DeWALT, 210 Bath Road;
Slough, Berks SL1 3YD
Tel: 01753-567055
Fax: 01753-572112
www.dewalt.co.uk
emeaservice@sbdinc.com
Australia
DeWALT
810 Whitehorse Road Box Hill
VIC 3103 Australia
Tel: Aust 1800 338 002
Tel: NZ0800 339 258
www.dewalt.com.au
www.dewalt.co.nz
Middle East Africa
DeWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, UAE
Tel: 971 4 812 7400
Fax: 971 4 2822765
www.dewalt.ae
Service.MEA@sbdinc.com
N57919502/2018
Download PDF

advertising