DCS570 | DeWalt DCS570 CORDLESS CIRCULAR SAW instruction manual

DCS570
Final page size: A5 (148mm x 210mm)
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)5
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)19
English (original instructions)35
Español (traducido de las instrucciones originales)49
Français (traduction de la notice d’instructions originale)64
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)79
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)94
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)110
Português (traduzido das instruções originais)123
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)138
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)151
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)165
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)179
Copyright DeWALT
B
Fig. A
13
1
2
3
11
12
6
19
10
8
7
5
15
9
13
3
3
13
32
1
Fig. C
Fig. B
2
1
8
Fig. D
17
Fig. E
6
11
18
7
19
4
14
14
Fig. F
16
20
Fig. G
10
21
22
2
23
24
Fig. I
Fig. H
9
25
Fig. K
Fig. J
26
12
Fig. L
Fig. M
Fig. N
Fig. O
27
28
12
3
Fig. P
29
30
7
30
Fig. Q
31
30
4
Dansk
184 mm LEDNINGSFRI RUNDSAV
DCS570
Tillykke!
EF-Konformitetserklæring
Du har valgt et DeWALT-værktøj. Mange års erfaring, ihærdig
produktudvikling og innovation gør DeWALT én af de mest
pålidelige partnere for professionelle brugere af elværktøj.
Maskindirektiv
Tekniske Data
Spænding
Type
Batteritype
Hastighed uden belastning
Klingediameter
Maksimal skæredybde
Centerhul
VDC
min-1
mm
mm
mm
Smigvinkel, justering
Vægt (uden batteripakke)
°
kg
DCS570
18
1
Li-Ion
5500
184
64
16
(-XE: 20 mm)
57
3,6
Støjværdier og vibrationsværdier (triax vector sum) i henhold til
EN60745-2-5
LPA (emissions lydtryksniveau)
dB(A)
91
LWA(lydtryksniveau)
K(usikkerhed for det angivne
lydniveau)
Vibrationsemissionsværdi ah, W =
Usikkerhed K =
dB(A)
dB(A)
m/s
m/s2
2
102
3
<2,5
1,5
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er målt i overensstemmelse med en
standardiseret test, der er angivet i EN60745 og kan anvendes til
at sammenligne et værktøj med et andet. Det kan anvendes til
en foreløbig eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne vibrationsemissionsniveau
repræsenterer værktøjets hovedanvendelsesområder. Hvis
værktøjet anvendes til andre formål, med andet tilbehør
eller vedligeholdes dårligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forøge eksponeringsniveauet
over den samlede arbejdsperiode markant.
Et estimat af eksponeringsniveauet for vibration bør
også tage højde for de gange, værktøjet slukkes, eller
når det kører men ikke bruges til at arbejde. Det kan
mindske eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
Identificér yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at
beskytte operatøren mod vibrationens effekter, som f.eks.:
vedligehold værktøjet og tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre.
Ledningsfri rundsav
DCS570
DeWALT erklærer, at produkterne beskrevet under Tekniske
data er udformet i overensstemmelse med:
2006/42/EF, EN60745-1:2009+A11:2010, EN607451:2009+A11:2010, EN60745-2-5:2010.
Disse produkter overholder også direktivet 2014/30/EU og
2011/65/EU. Kontakt DeWALT på følgende adresse for yderligere
oplysninger eller se bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den tekniske fil og
udsteder denne erklæring på vegne af DeWALT.
Markus Rompel
Direktør for maskinteknik
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
09.12.2016
ADVARSEL: Læs instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for
hvert enkelt signalord. Læs vejledningen og vær opmærksom på
disse symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart farlig situation, der
medmindre den undgås, vil resultere i død eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kunne resultere i død eller
alvorlig personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kan resultere i mindre eller
moderat personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling, der ikke er forbundet
med personskade, men som kan resultere
i produktskade.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
5
Vægt
Dansk
Batterier
Opladere/opladningstider (minutter)
Kat #
VDC
Ah
Vægt
kg
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
Generelle sikkerhedsadvarsler
for elværktøjer
ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Manglende overholdelse af advarsler og
instruktioner kan medføre elektrisk stød, brand og/eller
alvorlig personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG
Termen “elværktøj” i advarslerne refererer til dit elektroniske
(ledning) eller batteribetjente (trådløse) elværktøj.
1) Sikkerhed i Arbejdsområdet
a ) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og godt oplyst.
Rodede eller mørke områder giver anledning til ulykker.
b ) Undlad at benytte elektrisk værktøj i en
eksplosionsfarlig atmosfære, som f.eks. ved
tilstedeværelsen af brændbare væsker, gasser eller
støv. Elværktøj danner gnister, der kan antænde støv
eller dampe.
c ) Hold børn og omkringstående på afstand, når der
anvendes elektrisk værktøj. Distraktioner kan medføre,
at du mister kontrollen.
2) Elektrisk Sikkerhed
a ) Stik på elektrisk værktøj skal passe til stikkontakten.
Stikket må aldrig modificeres på nogen måde.
Undlad at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj. Umodificerede stik
og dertil passende stikkontakter reducerer risikoen for
elektrisk stød.
b ) Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader,
såsom rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Der er
øget risiko for elektrisk stød, hvis din krop er jordforbundet.
c ) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for regn eller
våde forhold. Hvis der trænger vand ind i et elektrisk
værktøj, øges risikoen for elektrisk stød.
d ) Undlad at udsætte ledningen for overlast. Brug
aldrig ledningen til at bære, trække værktøjet eller
trække det ud af stikkontakten. Hold ledningen
borte fra varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
6
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede ledninger øger
risikoen for elektrisk stød.
e ) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs, skal der
anvendes en forlængerledning, som er egnet til
udendørs brug. Brug af en ledning, der er egnet til
udendørs brug, reducerer risikoen for elektrisk stød.
f ) Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område, benyt
en strømforsyning, der er beskyttet af en
fejlstrømsafbryder. Ved at benytte en fejlstrømsafbryder
reduceres risikoen for elektrisk stød.
3) Personlig Sikkerhed
a ) Vær opmærksom, pas på hvad du foretager dig,
og brug sund fornuft, når du benytter et elektrisk
værktøj. Betjen ikke værktøjet, hvis du er træt,
påvirket af narkotika, alkohol eller medicin. Et
øjebliks uopmærksomhed under anvendelse af et elektrisk
værktøj kan forårsage alvorlig personskade.
b ) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær altid
beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr, såsom støvmaske,
skridsikre sikerhedssko, sikkerhedshjelm eller høreværn,
brugt når omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
c ) Undgå utilsigtet start. Sørg for, at der er slukket for
kontakten, inden værktøjet tilsluttes en strømkilde
og/eller batterienhed, samles op eller bæres. Når
elektrisk værktøj bæres med fingeren på kontakten eller
tilsluttes, når kontakten er tændt, giver det anledning
til ulykker.
d ) Fjern eventuelle justerings- eller skruenøgler, før det
elektriske værktøj startes. En skruenøgle eller anden
nøgle, der bliver siddende på en roterende del af elektrisk
værktøj, kan give anledning til personskade.
e ) Undlad at række for langt. Hold hele tiden en god
fodstilling og balance. Dette giver bedre kontrol af det
elektriske værktøj, når uventede situationer opstår.
f ) Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær ikke løst tøj
eller smykker. Hold dit hår, tøj og handsker væk fra
bevægelige dele. Løstsiddende tøj, smykker eller langt
hår kan blive fanget i bevægelige dele.
Dansk
g ) Hvis der anvendes støvudsugnings- eller
støvopsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes og
anvendes rigtigt. Anvendelse af støvopsamlingsudstyr
kan begrænse farer forårsaget af støv.
to elektriske kontaktflader. Kortslutninger mellem
batterikontakter kan forårsage forbrænding eller brand.
d ) Hvis en batteripakke udsættes for overlast, kan der
sive væske ud. Undgå kontakt. Hvis væsken berøres
ved et tilfælde, skal der skylles med masser af vand.
Hvis der kommer væske i øjnene, skal der desuden
søges lægehjælp. Batterivæske kan forårsage irritation
eller forbrænding.
4) Anvendelse og Vedligeholdelse af
Elektrisk Værktøj
a ) Undlad at bruge magt over for det elektriske
værktøj. Brug det værktøj, der er bedst egnet til
det arbejde, der skal udføres. Værktøjet vil klare
opgaven bedre og mere sikkert med den ydelse, som det
er beregnet til.
b ) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis kontakten
ikke tænder og slukker for det. Alt elektrisk værktøj,
der ikke kan kontrolleres med kontakten, er farligt og
skal repareres.
c ) Træk stikket ud af stikkontakten og/eller
batterienheden fra det elektriske værktøj, før det
elektriske værktøj justeres, dets tilbehør udskiftes,
eller det stilles til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen for, at
værktøjet startes utilsigtet.
d ) Opbevar elektrisk værktøj uden for rækkevidde
af børn, og tillad ikke personer, som ikke er
bekendt med dette elektriske værktøj eller disse
instruktioner, at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj
er farligt i hænderne på personer, som ikke er instrueret i
brugen deraf.
e ) Vedligeholdelse af elektrisk værktøj. Undersøg
om bevægelige dele sidder skævt, binder eller er
gået itu såvel som andre forhold, der kan påvirke
betjeningen af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før brug. Mange
ulykker er forårsaget af dårligt vedligeholdt værktøj.
f ) Hold skæreværktøj skarpe og rene. Ordentligt
vedligeholdt skæreværktøj med skarpe skærekanter har
mindre tilbøjelighed til at binde og er lettere at styre.
g ) Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor, osv. i
overensstemmelse med disse instruktioner, idet der
tages hensyn til arbejdsforholdene og den opgave,
som skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til andre
opgaver end dem, det er beregnet til, kan resultere i en
farlig situation.
6) Service
a ) Elektrisk værktøj skal serviceres af en kvalificeret
servicetekniker, som udelukende benytter
identiske reservedele. Derved sikres det, at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR ALLE SAVE
Skæreprocedurer
a )
b )
c )
d )
e )
f )
g )
5) Anvendelse og Vedligeholdelse af
Batteri
a ) Må kun genoplades med den oplader, som er
angivet af fabrikanten. En oplader, der er beregnet til en
bestemt type batteripakke, kan udgøre en brandrisiko, hvis
den bruges med en anden type batteripakke.
b ) Brug kun elektrisk værktøj med de batteripakker,
der er beregnet til hver enkelt type. Brug af andre
batteripakker kan skabe risiko for personskade og brand.
c ) Når en batteripakke ikke er i brug, skal den holdes
borte fra andre metalgenstande, såsom papirclips,
mønter, nøgler, søm, skruer og andre små
metalgenstande, der kan danne forbindelse mellem
h )
FARE: Hold hænderne væk fra skærefeltet og
klingen. Hold den anden hånd på hjælpehåndtaget
eller motorhuset. Hvis begge hænder holder saven, kan
de ikke skæres af klingen.
Ræk ikke ned under arbejdsemnet. Afskærmningen
kan ikke beskytte dig mod klingen under arbejdsemnet.
Justér skæredybden til arbejdsemnets tykkelse.
Mindre end en fuld tand af klingetænderne skal være
synlig under arbejdsemnet.
Hold aldrig det stykke, der skal skæres i dine hænder
eller på tværs af din ben under skæring. Fastgør
arbejdsemnet til et stabilt underlag. Det er vigtigt at
understøtte arbejdsemnet ordentligt for at minimere, at
klingen binder eller tab af kontrol og personskade.
Hold kun fast i det elektriske værktøj på de isolerede
håndtagsflader, når der skal saves i emner, hvor
skæreværktøjet kan berøre skjulte ledninger.
Kommer skæreværktøjet i kontakt med en strømførende
ledning, vil blotlagte metaldele på elværktøjet blive
strømførende og give stød til brugeren.
Ved langsnitning brug altid et langsnitanlæg eller et
lige hjørnestyr. Dette forbedrer skærenøjagtigheden og
reducerer risikoen for, at klingen binder.
Brug altid klinger med den korrekte størrelse og
form (diamant kontra rund) spændehuller. Klinger,
som ikke passer til det monterede hardware på saven, vil
køre skævt og medføre tab af kontrol.
Brug aldrig beskadigede eller forkerte
klingepakninger eller bolte. Klingepakningerne og
bolten er specialfremstillet til din sav, til optimal ydelse og
sikker brug.
EKSTRA SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR
ALLE SAVE
Årsager til tilbageslag og relaterede
advarsler
•
Tilbageslag er en pludselig reaktion på en indeklemt, bundet
eller forkert indstillet savklinge, der medfører, at en sav ude af
kontrol løftes op og ud af arbejdsemnet mod operatøren;
7
Dansk
Når klingen er indeklemt eller bundet, fordi savsnittet lukker
om klingen, stopper klingen, og motoren reagerer ved hurtigt
at skubbe værktøjet tilbage mod operatøren;
• Hvis klingen bliver forvredet eller sætter sig skævt i snittet,
kan tænderne i bagenden af klingen grave sig ned i træets
overflade, så klingen springer ud af savsnittet og tilbage
mod operatøren.
Tilbageslag forekommer ved fejlagtig anvendelse af saven og/eller
under uhensigtsmæssige arbejdsprocesser eller arbejdsbetingelser,
og kan undgås når følgende forholdsregler overholdes:
a ) Hold godt fast i saven med begge hænder og hold
dine arme på en sådan måde, at de er klar til at
modstå tilbageslag. Anbring din krop på den ene
eller den anden side af klingen, men ikke i lige
linje med klingen. Tilbageslag kan få saven til at
springe tilbage, men tilbagespringskræfter kan styres af
operatøren, hvis passende forholdsregler træffes.
b ) Hvis klingen binder, eller hvis skærearbejdet skal
afbrydes, slippes aftrækkeren og saven holdes stille
i materialet, indtil klingen står helt stille. Forsøg
aldrig at fjerne saven fra arbejdsemnet eller trække
saven bagud med klingen i bevægelse. Det kan
medføre tilbageslag. Find årsagen til at klingen binder,
og foretag de nødvendige ændringer.
c ) Når en sav genstartes i et arbejdsemne, centrér
savklingen i snittet, således at savtænderne ikke
sidder fast i materialet. Hvis savklingen binder, kan den
arbejde sig ud af arbejdsemnet eller forårsage tilbageslag,
når saven genstartes.
d ) Sørg for tilstrækkelig støtte til store paneler for at
mindske risikoen for, at klingen indeklemmes og slår
tilbage. Større plader kommer til at hænge på grund
af deres egen vægt. Panelet skal understøttes på begge
sider, tæt på skærelinjen og tæt på kanterne.
e ) Brug ikke sløve eller beskadigede klinger. Uskarpe
eller forkert monterede klinger giver et snævert savsnit med
for stor friktion, klingebinding og tilbageslag.
f ) Låsehåndtagene til justering af klingedybde og
smigvinkel skal være stramme og fastgjort, før
der skæres. Hvis klingejusteringen rykker sig under
skærearbejdet, kan det medføre binding og tilbageslag.
g ) Vær især forsigtig ved savning i eksisterende
vægge eller andre uoverskuelige områder. Klingen,
der skal dykke ned, kan skære genstande, som kan
medføre tilbageslag.
Hvis saven tabes ved et uheld, kan den nederste
beskyttelsesskærm være bøjet. Hæv den nederste
beskyttelsesskærm med tilbagetrækningshåndtaget og
sørg for, at den kan bevæges frit og ikke rører ved klingen
eller andre dele, i alle hjørner og dybder af snittet.
b ) Kontrollér funktionen af den nederste
afskærmningsfjeder. Hvis beskyttelsesskærmen og
fjederen ikke virker korrekt, skal de serviceres før
brug. Den nederste beskyttelsesskærm kan virke træg på
grund af ødelagte dele, klæbrige efterladenskaber eller
opbygning af efterladenskaber.
c ) Den nederste beskyttelsesskærm bør kun trækkes
manuelt tilbage ved specielle snit som f.eks.
”dyksnit” og ”kombinerede snit”. Hæv den nederste
beskyttelsesskærm med tilbagetrækningshåndtaget,
og lige så snart klingen skærer ind i materialet,
skal den nederste beskyttelsesskærm udløses. Ved
al anden savning bør den nederste beskyttelsesskærm
køre automatisk.
d ) Kontrollér altid, at den laveste beskyttelsesskærm
dækker klingen, før ssaven anbringes på bænken
eller gulvet. En ubeskyttet klinge under friløb vil få
saven til at gå tilbage og skære alt, hvad den støder
på i sin bane. Vær opmærksom på den tid, det tager for
klingen at stoppe, efter der er slukket for kontakten.
•
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR SAVE MED
EN PENDULKLINGE BESKYTTELSESSKÆRM
Funktion af nederste skjold
a ) Kontroller at den nederste klinges
beskyttelsesskærm er ordentligt lukket før hver
anvendelse. Arbejd ikke med saven, hvis den
nederste beskyttelsesskærm ikke kan bevæges frit
og øjeblikkeligt kan lukkes. Spænd eller bind aldrig
den laveste beskyttelsesskærm i åben position.
8
Yderligere sikkerhedsinstruktioner til
rundsave
•
•
•
•
•
•
Bær høreværn. Udsættelse for støj kan føre til tab
af høreevne.
Bær en støvmaske. Udsættelse for støvpartikler kan give
vejrtrækningsproblemer og eventuelt personskade.
Undlad at bruge klinger med større eller mindre
diameter end anbefalet. Den rette klingekapacitet opnås
ved at se de tekniske data. Brug kun de klinger, der er angivet
i denne vejledning, jf. EN 847-1.
Brug aldrig slibende afskæringsskiver.
Anvend ikke vandfødningstilbehør.
Brug klemmer eller en anden praktisk måde på at sikre
og understøtte arbejdsemnet til et stabilt underlag. Hvis
du holder fast i arbejdsemnet med din hånd eller krop, vil det
være ustabilt, og det kan medføre, at du mister kontrollen
over det.
Restrisici
På trods af overholdelsen af de relevante sikkerhedsregler og
brug af sikkerhedsudstyr kan visse restrisici ikke undgås. Disse
omfatter: Hørenedsættelse.
• Risiko for personskade som følge af flyvende partikler.
• Risiko for forbrænding ved at røre ved tilbehør, der bliver varmt
under betjening.
• Risiko for personskade som følge af forlænget brug.
Elektrisk sikkerhed
Den elektriske motor er konstrueret til bare én spænding.
Kontrollér altid, at batteripakken svarer til spændingen på
Dansk
mærkepladen. Kontrollér også, at spændingen på din oplader
svarer til din el-netspænding.
Din DeWALT-oplader er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN60335. Derfor kræves der
ingen jordledning.
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den erstattes
af en specialfremstillet ledning, der fås gennem
DeWALT‘s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Der bør ikke benyttes en forlængerledning, medmindre det er
absolut nødvendigt. Brug en godkendt forlængerledning, der
er egnet til strømforsyningen til din oplader (se Tekniske data).
Den minimale lederstørrelse er 1 mm2; den maksimale længde
er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles helt ud.
•
•
•
•
•
GEM DISSE INSTRUKTIONER
Opladere
DeWALT opladere kræver ingen justering og er designet til at
være så brugervenlige som muligt.
•
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteriopladere
•
GEM DISSE INSTRUKTIONER: Denne vejledning indeholder
vigtige sikkerheds- og driftsinstruktioner for kompatible
batteriopladere se Tekniske data).
• Før du bruger opladeren, læs alle instruktioner og de
sikkerhedsmæssige afmærkninger på opladeren, batteripakken
og produktet.
ADVARSEL: Risiko for chok. Lad ikke nogen flydende
væsker komme ind i opladeren. Det kan resultere i et
elektrisk chok.
ADVARSEL: Vi anbefaler brug af en reststrømsanordning
med en reststrømskapacitet på 30mA eller mindre.
FORSIGTIG: Risiko for brand. For at reducere risikoen
for kvæstelser, oplad kun DeWALT genopladelige
batterier. Andre batterityper kan eksplodere og
forårsage personskader.
FORSIGTIG: Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke
leger med udstyret.
BEMÆRK: Under bestemte forhold, når opladeren
er tilsluttet til strømforsyningen, kan blotlagte
opladerkontakter blive kortsluttet af fremmede materialer.
Fremmede materialer af en ledende art som for eksempel,
men ikke begrænset til ståluld, aluminumsfolie eller
anden koncentration af metalliske partikler skal holdes på
afstand af opladerens huller. Tag altid stikket til opladeren
ud fra kontakten, når der ikke er indsat en batteripakke.
Tag stikket til opladeren ud før forsøg på at rengøre den.
• Forsøg ALDRIG at oplade batteripakken med andre
opladere end dem, der er omtalt i denne manual.
Opladeren og batteripakken er specielt designet til at
arbejde sammen.
• Disse opladere er ikke beregnet til anden brug end
opladning af DeWALT genopladelige batterier. Al anden
•
•
•
•
•
brug kan medføre risiko for brand, elektrisk chok eller livsfarlige
elektriske stød.
Udsæt ikke opladeren for regn eller sne.
Træk i stikket i stedet for ledningen, når opladeren
frakobles. Dette vil reducere risikoen for beskadigelse af
elstikket og ledningen.
Sørg for at ledningen er placeret, så den ikke bliver trådt
på, snublet over eller på anden måde bliver genstand for
skader eller belastning.
Anvend kun en forlængerledning, når det er absolut
nødvendigt. Anvendelse af en ukorrekt forlængerledning
kan resultere i risiko for brand, elektrisk chok eller livsfarlige
elektriske stød.
Anbring ikke noget oven på opladeren eller anbring
opladeren på et blødt underlag, der kan blokere
ventilationshullerne og medføre for megen intern
varme. Anbring opladeren på afstand af alle varmekilder.
Opladeren ventileres gennem huller i toppen og bunden
af huset.
Brug ikke opladeren, hvis ledningen eller stikket er
beskadiget—få dem omgående udskiftet.
Brug ikke opladeren, hvis den har fået et hårdt slag, er
blevet tabt eller blevet beskadiget på anden vis. Tag den
med til et autoriseret værksted.
Demontér ikke opladeren, tag den med til et autoriseret
værksted, når service eller reparation er påkrævet.
Ukorrekt genmontering kan medføre risiko for elektrisk chok,
livsfarlige elektriske stød eller brand.
Hvis ledningen beskadiges, skal den omgående udskiftes af
producenten, hans forhandler eller lignende kvalificeret person
for at forebygge enhver risiko.
Tag stikket til opladeren ud af kontakten før forsøg på
nogen form for rengøring. Dette vil reducere risikoen for
elektrisk chok. Fjernelse af batteripakken vil ikke reducere
denne risiko.
Forsøg ALDRIG at tilslutte 2 opladere til hinanden.
Opladeren er designet til at køre på standard 230V
husholdningsstrøm. Forsøg ikke at bruge den med
en anden strømstyrke. Dette gælder ikke for opladere
til køretøjer.
Opladning af et batteri (Fig. A)
1. Tilslut opladeren til en passende stikkontakt før
batteripakken sættes i.
2. Indsæt batteripakken 3 i opladeren og kontrollér, at pakken
sidder godt fast i opladeren. Det røde (opladnings) lys
vil blinke hele tiden og angive, at opladningsprocessen
er startet.
3. Når opladningen er færdig, vil det blive angivet af den røde
lampe, som vil lyse konstant på ON. Batteripakken er fuldt
opladet og kan nu anvendes eller kan efterlades i opladeren.
Skub batteriets udløserknap 13 på batteripakken for at
udtage batteripakken.
BEMÆRK: For at sikre maksimal ydeevne og levetid for li-Ion
batteripakker skal batteripakken lades helt op, før den anvendes
første gang.
9
Dansk
Betjening af oplader
Se indikatorerne nedenfor for batteripakkens opladestatus.
Ladeindikatorer
oplader
fuldt opladet
træ til en optimal dybde, der efterlader ca. 5,5 mm af skruen
blotlagt. Ret hullerne på bagsiden af opladeren ind efter de
blotlagte skruer og skru dem helt ind i hullerne.
Instruktioner om rengøring af opladeren
ADVARSEL: Risiko for chok. Tag stikket til opladeren
ud af kontakten før rengøring. Snavs og fedt kan
fjernes fra det ydersiden af opladeren med en klud eller
en blød ikke-metallisk børste. Brug ikke vand eller andre
rengøringsmidler. Lad aldrig væske trænge ind i værktøjet,
og nedsænk aldrig nogen del af værktøjet i en væske.
forsinkelse ved
varmt/koldt batteri*
*Det røde lys vil fortsætte med at blinke, men et gult indikatorlys
vil blive tændt under denne handling. Når batteriet har opnået
en passende temperatur, vil det gule lys blive slukket, og
opladeren vil genoptage opladningsproceduren.
Kompatible oplader(e) vil ikke oplade en defekt batteripakke.
Opladeren vil angive defekt batteri ved at nægte at lyse eller ved
at vise problem pakke eller oplader blinkmønster.
BEMÆRK: Dette kan også betyde et problem med opladeren.
Hvis opladeren angiver et problem, tag opladeren og
batteripakken med hen til et autoriseret servicecenter for at
blive kontrolleret.
Varm/kold pakkeforsinkelse
Når opladeren sporer et batteri, der er for varmt eller for
koldt, starter den automatisk en varm/kold pakkeforsinkelse
og indstiller opladningen, indtil batteriet har nået en
passende temperatur. Opladeren skifter derefter automatisk
til pakkeopladningsfunktion. Denne funktion sikrer
maksimal batterilevetid.
En kold batteripakke vil oplade med en langsommere hastighed
end en varm batteripakke. Batteripakken vil oplade ved den
lavere hastighed gennem hele opladningscyklussen og vil
ikke vende tilbage til maksimal opladningshastighed, selvom
batteriet varmer.
DCB118 opladeren er udstyret med en intern blæser designet
til at nedkøle batteripakken. Blæseren tændes automatisk, når
batteripakken trænger til at blive afkølet. Brug aldrig opladeren,
hvis blæseren ikke virker korrekt, eller hvis blæseråbningerne
er blokerede. Tillad ikke at fremmedlegemer trænger ind
i opladeren.
Elektronisk beskyttelsessystem
XR Li-Ion værktøjerne er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem, der vil beskytte batteriet imod
overbelastning, overopvarmning eller dyb afladning.
Værktøjet vil automatisk slå fra, hvis det elektroniske
beskyttelsessystem aktiveres. Hvis dette sker, anbring li-ion
batteriet på opladeren, indtil det er helt opladet.
Vægmontering
Disse opladere er designet til montering på en væg, eller til at
stå oprejst på et bord eller en arbejdsflade. Hvis vægmontering
anbring opladeren inden for rækkevidde af en stikkontakt og
på afstand af et hjørne eller andre forhindringer, der kan hindre
luftstrømmen. Brug bagsiden af opladeren som skabelon for
placering af monteringsskruerne på væggen. Monter opladeren
sikkert ved hjælp af gipsskruer (købes separat) mindst 25,4 mm
langemed en skruehoveddiameter på 7–9 mm, skrues ind i
10
Batteripakke
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteripakker
Sørg for at oplyse katalognummer og spænding ved bestilling af
nye batteripakker.
Batteripakken er ikke fuldt opladet ved levering. Læs
nedenstående sikkerhedsvejledning, før batteripakke og oplader
tages i brug. Følg derefter den beskrevne opladningsprocedure.
LÆS ALLE INSTRUKTIONER
•
•
•
•
•
•
•
•
Oplad ikke eller brug batteriet i en eksplosionsfarlig
atmosfære, som f.eks. ved tilstedeværelsen af
brændbare væsker, gasser eller støv. Isætning eller
udtagning af batteriet fra opladeren kan antænde støv
eller dampe.
Tving aldrig batteripakken ind i opladeren. Foretag ikke
nogen ændringer på batteripakken, så den kan passe
ind i en ikke kompatibel oplader, da batteripakken kan
blive sprængt og kan medføre personskader.
Oplad kun batteripakker i DeWALT opladere.
Sprøjt IKKE på den eller nedsænk den i vand eller
andre væsker.
Opbevar eller brug ikke værktøjet og batteripakken
på steder, hvor temperaturen kan nå op på eller
overstige 40 ˚C (104 ˚F) (som f.eks. uden for skure eller
metalbygninger om sommeren).
Brænd ikke batteripakken, selv hvis den er svært
beskadiget eller helt opslidt. Batteripakken kan eksplodere i
åben ild. Der dannes giftige dampe og stoffer ved forbrænding
af lithium-ion-batteripakker.
Hvis batteriets indhold kommer i kontakt med huden,
skal området omgående vaskes med mild sæbe og vand.
Hvis batterivæske kommer i øjnene, lad vand løbe over det
åbne øje i 15 minutter, eller indtil irritationen ophører. Hvis det
er nødvendigt at søge lægehjælp, består batterielektrolytten af
en blanding af flydende organiske karbonater og lithiumsalte.
Indholdet af åbnede battericeller kan forårsage
luftvejsirritation. Sørg for frisk luft. Søg lægehjælp, hvis
symptomerne vedvarer.
ADVARSEL: Fare for forbrændinger. Batterivæske kan
være brændbar, hvis den udsættes for gnister eller åben ild.
ADVARSEL: Forsøg aldrig at åbne batteripakken. Hvis
batteripakken er revnet eller beskadiget, indsæt den
ikke i opladeren. Undgå at mase, tabe eller beskadige
Dansk
batteripakken. Anvend ikke en batteripakke eller
oplader, der har fået et hårdt slag, er blevet tabt, kørt
over eller blevet beskadiget på anden vis (f.eks. stukket
med en nål, slået med en hammer, trådt på). Det kan
medføre elektriske chok eller livsfarlige elektriske stød.
Beskadigede batteripakker skal returneres til forhandleren
for genanvendelse.
ADVARSEL: Brandfare. Opbevar eller bær aldrig
batteripakker, så metalgenstande kan komme
i kontakt med udsatte batteriklemmer. Anbring
for eksempel ikke batteripakker i forklæder, lommer,
værktøjskasser, produktkasser, skuffer osv. med løse søm,
skruer, nøgler osv.
FORSIGTIG: Når det ikke er i brug, læg værktøjet på
siden på en stabil overflade, hvor det ikke vil vælte
eller falde ned. Nogle værktøjer med store batteripakker
vil stå lodret på batteripakken, men kan let væltes.
Transport
ADVARSEL: Brandfare. Transport af batterier kan
muligvis forårsage brand, hvis batteripolerne uforvarende
kommer i kontakt med ledende materialer. Ved transport
af batterier sørg for, at batteriets poler er beskyttet og godt
isoleret fra materialer, der kan komme i kontakt med dem
og forårsage en kortslutning.
DeWALT batterier opfylder alle gældende skibsfartsregler
som foreskrevet af industrien og juridiske standarder, som
omfatter FN’s anbefalinger om transport af farligt gods,
den internationale lufttransportforening (IATA), farligt gods
regulativer, de internationale maritime farligt gods (IMDG) regler
og den europæiske konvention om international transport af
farligt gods ad landevejen (ADR). Litium-ion-celler og batterier
er blevet testet i henhold til afsnit 38,3 i FN´s anbefalinger om
tests og kriterier for transport af farligt gods.
I de fleste tilfælde vil afsendelsen af en DeWALT batteripakke
være undtaget fra at blive klassificeret som et fuldt reguleret
klasse 9 farligt materiale. Generelt vil det kun være forsendelser,
der indeholder et litium-ion batteri med en energivurdering på
over 100 watt timer (wt), der skal sendes som fuldt reguleret
klasse 9. Alle litium-ion batterier har en watt time vurdering
markeret på pakningen. Desuden på grund af regulativers
kompleksiteter, anbefaler DeWALT, at man ikke sender litiumion-batteripakker med luftfragt uanset watt time vurdering.
Forsendelser af værktøj med batterier (combo sæt) kan som
eneste undtagelse sendes med luftfragt, hvis batteripakkens
watt time vurdering ikke er højere end 100 watt timer.
Uanset om en forsendelse anses for at være undtaget
eller fuldt reguleret, er det speditørernes ansvar at rådføre
sig med de seneste regler for emballerings-, mærkningsog dokumentationskrav.
Oplysningerne i dette afsnit i vejledningen er givet i god tro
og menes at være korrekte på det tidspunkt, hvor dokumentet
blev oprettet. Men der gives ingen garanti, udtrykt eller
underforstået. Det er købers ansvar at sikre, at vedkommendes
aktiviteter er i overensstemmelse med de gældende regulativer.
Transport af FLEXVOLT batteri
DeWALT FLEXVOLTTM batteri har to funktioner: Anvendelse
og transport.
Anvendelsesfunktion: Når FLEXVOLTTM batteriet står alene
eller er i et DeWALT 18V produkt, vil den fungere som et 18V
batteri. Når FLEXVOLTTM batteriet er i et 54V eller et 108V (to 54V
batterier) produkt, vil det fungere som et 54V batteri.
Transportfunktion: Når
dækslet er fastgjort til
FLEXVOLTTM batteriet, er batteriet
i transportfunktion. Behold
dækslet til forsendelse.
Under transportfunktionen er cellestrenge elektrisk afbrudt inde
i pakken, og det resulterer i 3 batterier med en lavere watt time
(Wh) ydelse i forhold til 1 batteri med en højere watt timeydelse.
Denne øgede mængde på 3 batterier med den lavere watt
timeydelse kan fritage pakken fra visse forsendelsesforordninger,
der er batterier med højere watt timer.
Eksempelvis kan transport Eksempel på mærkning af anvendelses- og
transportlabel
Wh ydelsen angive 3 x 36
Wh, hvilket betyder 3
batterier hver på 36 watt
timer. Anvendelses Wh
ydelsen kan angive 108 watt timer (forudsat 1 batteri).
TM
Anbefalet opbevaring
1. Det bedste opbevaringssted er køligt og tørt, hvor den ikke
udsættes for direkte sollys og ekstrem varme eller kulde. For
optimal batteriydelse og -liv skal du opbevare batteripakker
ved stuetemperatur, når de ikke er i brug.
2. For langtids opbevaring anbefales det at opbevare en fuldt
opladet batteripakke et køligt, tørt sted uden for opladeren
for optimale resultater.
BEMÆRK: Batteripakker bør ikke opbevares helt tømt for
opladning. Batteripakken skal genoplades før brug.
Mærkater på oplader og batteripakke
Udover de piktogrammer, der anvendes i denne vejledning,
kan mærkater på opladeren og battteripakken vise de følgende
piktogrammer:
Læs brugsvejledningen før brug.
Se Tekniske data vedrørende opladningstid.
B erør aldrig kontaktflader med
strømførende genstande.
Beskadigede batteripakker må ikke oplades.
Må ikke udsættes for vand.
11
Dansk
Defekte ledninger skal udskiftes omgående.
Bær høreværn.
Oplad kun mellem 4 ˚C og 40 ˚C.
Brug øjeværn.
Kun til indendørs brug.
T ag hensyn til miljøet ved bortskaffelse
af batteripakken.
Oplad kun DeWALT batteripakker med de
specielle DeWALT opladere. Opladning af andre
typer batteripakker end de specielle DeWALT
batterier med en DeWALT oplader, kan få dem til
at sprænges eller føre til andre farlige situationer.
Destruér ikke batteripakken.
ANVENDELSE (uden transportdæksel). Eksempel:
Wh ydelsen angiver 108 Wh (1 batteri med 108
watt timer).
TRANSPORT (med indbygget transportdæksel).
Eksempel: Wh ydelsen angiver 3 x 36 Wh
(3 batterier på 36 watt timer).
Batteritype
DCS570 bruger et batteri på 18 volt.
Disse batteripakker kan bruges: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB546, DCB547. Se
Tekniske data for flere informationer.
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1Rundsav
1 Cirkulær savklinge
1Klingeskruenøgle
1Parallelanslag
1Støvudsugningstud
1 Oplader (kun C, D, L, M, P, S, T, X modeller)
1 Li-ion batteripakke (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 modeller)
2 Li-ion batteripakker (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 modeller)
3 Li-ion batteripakker (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 modeller)
1Brugsvejledning
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet, dele og tilbehør,
der kan være opstået under transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt og forstå den
før betjening.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
12
Synlig stråling Kig ikke ind i lyset.
Datokodeposition (Fig. A)
Datokoden 19 , der også inkluderer produktionsåret, er tryk
på huset.
Eksempel:
2017 XX XX
Produktionsår
Beskrivelse (Fig. A)
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk værktøj eller nogen
dele deraf. Det kan medføre materiale- eller personskade.
1 Udløserkontaktens spærreknap
2 Udløserkontakt
3 Batteripakke
4 Dybdejusteringsgreb (Fig. E)
5 Fundamentsplade
6 Tilbagetrækningsgreb for klingens nederste
beskyttelsesskærm
7 Beskyttelsesskærm til klinge nederst
8 Klingens fastspændingsskrue
9 Savsnitsindikator
10 Justeringsgreb til smigsnit
11 Klingens låseknap
12 Hjælpehåndtag
13 Batteriets udløserknap
14 Klingenøgle (Fig. E)
15 Arbejdslys
Tilsigtet Brug
Disse kraftige rundsave er designet til professionelle
trækskæringsopgaver. Skær ikke i metal, plast, beton, murværk
eller fibercement materialer. MÅ IKKEanvendes sammen
med vandfødningstilbehør. MÅ IKKE anvendes sammen med
slibehjul eller klinger. MÅ IKKE anvendes under våde forhold
eller i nærheden af brændbare væsker eller gasser.
Disse kraftige save er professionelle elværktøjer.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet. Overvågning
er påkrævet, når uerfarne brugere anvender dette værktøj.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af personer
(inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale handicaps; mangel på erfaringer, viden eller
færdigheder, medmindre de er under overvågning af en
person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
Dansk
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlige
kvæstelser, anbring forlæns-/baglænsknappen
i startspærreposition eller slå værktøjet fra og
frakobel batteripakken, før der foretages nogen
justeringer, eller der af-/påmonteres tilbehør eller
ekstraudstyr. Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
ADVARSEL: Anvend kun DeWALT-batteripakker og
-opladere.
Indsættelse og fjernelse af
batteripakken fra værktøjet (Fig. A)
BEMÆRK: For de bedste resultater kontrollér at batteripakken
3 er fuldt opladet.
Sådan installeres batteripakken i
værktøjets håndtag
1. Ret batteripakken 3 ind efter rillerne inde i håndtaget
(Fig. A).
2. Skub den ind i håndtaget, indtil batteripakken sidder godt
fast i værktøjet og kontrollér, at den ikke river sig løs.
Sådan fjernes batteripakken fra værktøjet
1. Tryk på udløserknappen 13 og træk batteripakken ud fra
værktøjets håndtag.
2. Isæt batteripakken i opladeren som beskrevet i
opladerafsnittet i denne vejledning.
Batteripakker til brændstofmåler (Fig. A)
Nogle DeWALT batteripakker indeholder en brændstofmåler,
som består af tre grønne LED lys, som angiver niveauet for den
resterende opladning i batteripakken.
Du aktiverer brændstofmåleren ved at trykke på og holde
brændstofmålerknappen 32 nede. En kombination af de tre
grønne LED lys vil lyse og angive niveauet for den resterende
opladning. Når niveauet for opladning i batteriet ligger under
den brugbare grænse, lyser brændstofmåleren ikke, og batteriet
skal genoplades.
BEMÆRK: Brændstofmåleren giver kun en indikation af den
opladning, der resterer i batteripakken. Den angiver ikke
værktøjets funktionalitet og er underlagt variation baseret på
produktkomponenter, temperatur og slutbrugeranvendelse.
Udskiftning af klinger
Sådan installeres klingen (Fig. C–E)
1. Tag batteriet ud.
2. Træk ved hjælp af den nederste beskyttelsesskærm 6 den
nederste klinges beskyttelsesskærm 7 tilbage og anbring
klingen på savspindlen imod den indvendige klemskive
17 og kontrollerat klingen drejer i den rigtige retning
(retningen på rotationspilen på savklingen og tanden skal
pege i den samme retning som retningen på rotationspilen
på saven). Gå ikke ud fra at det trykte på klingen altid vil
vende imod dig, når klingen er korrekt monteret. Når du
trækker den nederste klingebeskyttelsesskærm tilbage for
at montere klingen, kontrollér tilstanden og betjeningen af
den nederste klingebeskyttelsesskærm for at sikre, at den
virker korrekt. Kontrollér at den kan bevæges frit og ikke
rører ved klingen eller andre dele, i alle hjørner og dybder
af snittet.
3. Sæt den udvendige klemskive 16 på savspindlen med
smigsiden vendende udad. Kontrollér at de 30 mm diameter
på holderens klingeside passer ind i det hul på 30 mm i
savklingen for at sikre, at klingen centreres.
4. Skru klingens fastspændingsskrue 8 ind i savspindlen med
hånden (skruen har højre håndsgevind og skal drejes med
uret for at blive spændt).
5. Tryk på klingelåsen anbragt 11 mens savspindlen drejes
med klingeskruenøglen 14 anbragt under batterirummet,
indtil spindellåsen falder i hak, og klingen stopper med at
dreje rundt.
6. Spænd klingens fastspændingsskrue stramt
med klingeskruenøglen.
BEMÆRK: Aktivér aldrig klingelåsen, mens saven kører,
eller forsøg at stoppe værktøjet. Start aldrig saven, mens
klingelåsen er aktiveret. Resultatet vil være alvorlig
beskadigelse af din sav.
Sådan udskiftes klingen (Fig. C, D)
1. Tag batteriet ud.
2. Du løsner klingens fastspændingsskrue 8 , ved at
trykke på klingelåsen 11 og dreje savspindlen med
klingeskruenøglen 14 , anbragt under batterirummet,
indtil klingelåsen falder i hak, og klingen stopper
med at dreje rundt. Med klingelåsen aktiveret
drej klingens fastspændingsskrue mod uret med
klingeskruenøglen(skruen har højre gevind skal drejes mod
uret for at blive løsnet).
3. Fjern kun klingens fastspændingsskrue 8 og den udvendige
klemskive 16 . Fjern den gamle klinge.
4. Rens al savstøv ud, som kan have samlet sig i
beskyttelsesskærmen eller i klemskiveområdet og kontrollér
betjeningen af den nederste klinges beskyttelsesskærm som
tidligere forklaret. Smør ikke dette område.
5. Vælg den rigtige klinge til opgaven (se Klinger). Anvend
altid klinger med den korrekte størrelse (diameter) med den
rigtige størrelse og form på det midterste hul for montering
på savspindlen. Sørg altid for at den maksimalt anbefalede
hastighed (o/min) på savklingen opfylder eller overstiger
savens hastighed (o/min).
6. Følg trinene 1 til 5 under Sådan installeres klingen, idet du
sørger for, at klingen vil rotere i den rigtige retning.
Nederste klinges beskyttelsesskærm
ADVARSEL: Den nederste klinges beskyttelsesskærm
er en sikkerhedsfunktion, som nedsætter risikoen
for alvorlig personskade. Anvend aldrig saven,
hvis den nederste beskyttelsesskærm mangler,
er beskadiget, forkert monteret eller ikke virker
korrekt. Stol ikke på at den nederste klinges
beskyttelsesskærm vil beskytte dig under alle
omstændigheder. Din sikkerhed afhænger af de
følgende advarsler og forholdsregler lige såvel
13
Dansk
som korrekt betjening af saven. Kontrollér at den
nederste klinges beskyttelsesskærm er ordentligt
lukket før hver anvendelse. Hvis den nederste klinges
sikkerhedsskærm mangler eller ikke virker korrekt,
skal du få saven undersøgt, før du bruger den. For
at sikre produktsikkerhed og -pålidelighed skal
reparationer, vedligeholdelse og justeringer udføres
af et autoriseret serviceværksted eller en anden
kvalificeret serviceorganisation, som altid bruger
identiske udskiftningsdele.
Kontrol af den nederste
beskyttelsesskærm (Fig. A)
1. Slå værktøjet fra og frakobl det fra strømkilden.
2. Drej det nederste beskyttelsesskærmsgreb (Fig. A, 6 ) fra
helt lukket position til helt åben position.
3. Slip grebet og iagttag, at beskyttelsesskærmen 7 vender
tilbage til helt lukket position.
Værktøjet skal efterses af et kvalificeret serviceværksted, hvis det:
• ikke vender tilbage til helt lukket position,
• bevæger sig springende eller langsomt eller
• kommer i kontakt med klingen eller nogen del af værktøjet i
alle vinkler og skæredybder.
Klinger
ADVARSEL: For at minimere risikoen for øjenskader,
bær altid beskyttelsesbriller. Karbid er et hårdt, men
sprødt materiale. Fremmedlegemer i arbejdsemnet
som fx ledninger eller negle kan få spidserne til at revne
eller knække. Arbejd kun med saven, når den korrekte
savklinges beskyttelsesskærm er på plads. Montér klingen
korrekt med passende rotation før brug og anvend altid en
ren, skarp klinge.
ADVARSEL: Skær ikke i metal, plast, beton, murværk eller
fibercement materialer med denne sav.
184 mm Diameter
Opgave
Tænder
Langsnit
24
Generelle formål
36
Finish
60
Hvis du har brug for assistance vedrørende klinger, kontakt din
lokale DeWALT forhandler.
Tilbageslag
Tilbageslag er en omgående reaktion på en savklinge, der er
blokeret, binder eller sidder skævt, og medfører en ukontrolleret
sav, som kører ud og ind af arbejdsemnet imod operatøren.
Når klingen er blokeret eller binder stramt, når skæringen
lukker sammen, standser klingen, og motorreaktionen driver
hurtigt enheden tilbage imod operatøren. Hvis klingen bliver
forvredet eller skævvredet i savsnittet, kan tænderne på det
bagerste hjørne af klingen grave ind i materialets overflade og
medføre, at klingen arbejder sig op af snittet og springer tilbage
imod operatøren.
14
Tilbageslag er en omgående reaktion på en savklinge, der er
blokeret, binder eller sidder skævt, og medfører en ukontrolleret
sav, som kører ud og ind af arbejdsemnet imod operatøren.
1. UKORREKT UNDERSTØTNING AF ARBEJDSEMNE
a. Hængende eller ukorrekt løft af afskæringsstykket kan
medføre klemning af klingen og føre til tilbageslag .
b. Skæring gennem materiale der kun er understøttet
i enderne kan forårsage tilbageslag. Når materialet
svækkes, synker det og lukket indsnittet og binder
klingen (Fig. L).
c. Afskæring af et fritbærende eller udhængende stykke
materiale fra bunden og op i en lodret retning, kan
forårsage tilbageslag. Det faldende afskæringsstykke kan
klemme klingen.
d. Afskæring af lange, smalle bånd kan forårsage tilbageslag.
Afskæring af bånd kan synke eller vride og kan lukke
indsnittet og klemme klingen.
e. Blokering af den nederste beskyttelsesskærm på
en overflade under det materiale, der skæres, kan
midlertidigt nedsætte operatørens kontrol. Saven kan
delvist løftes ud af snittet og dermed øge risikoen for
vridning af klingen.
2. UKORREKT INDSTILLING AF SKÆREDYBDE PÅ SAVEN
a. For at lave det mest effektive snit skal klingen kun lige
stikke så langt frem, at en tand afdækkes som vist i
figur F). Dette gør det muligt for skoen at understøtte
klingen og minimere drejning og klemning i materialet.
Se afsnittet Justering af dybdeskæring.
3. VRIDNING AF KLINGE (FEJLJUSTERING AF SNIT)
a. Hårdere tryk kan med medføre vridning af klingen.
b. Hvis du prøver at dreje saven i snittet (forsøger at gå
tilbage på den afmærkede linje) kan medføre vridning
af klingen.
c. Hvis du rækker for langt eller betjener saven med dårlig
kropskontrol (ikke er i balance), kan det medføre vridning
af klingen.
d. Ændring af håndgreb eller kropsposition under skæring
kan medføre vridning af klingen.
e. Drejning af saven for at fritlægge klingen kan
medføre vridning.
4. MATERIALER, DER KRÆVER EKSTRA OPMÆRKSOMHED
a. Vådt tømmer
b. Friskfældet tømmer (nyskåret materiale eller ikke tørret
i tørreovn)
c. Trykbehandlet tømmer (materiale behandlet med
imprægneringsmiddel eller antiseptiske kemikalier)
5. ANVENDELSE AF SLØVE ELLER SNAVSEDE KLINGER
a. Sløve klinger forårsager øget belastning af saven. Som
kompensation vil en operatør normalt trykke hårdere,
hvilket belaster enheden yderligere og fremmer vridning
af klingen i indsnittet. Slidte klinger kan også have en
utilstrækkelig kropsfrigang, hvilket øger risikoen for
binding og øget belastning.
Dansk
6. LØFTNING AF SAVEN UNDER EN AFSKRÅNING
a. Afskråninger kræver særlig opmærksomhed fra
operatøren for at få korrekte savtekniker – især
savføring. Både klingevinkel til grundpladen og større
klingeoverflade i materialet øger risikoen for binding og
fejljustering (vridning).
7. GENSTART AF ET SNIT MED KLINGETÆNDERNE
FASTKLEMT IMOD MATERIALET
a. Saven skal bringes op til fuld driftshastighed, før du
starter på et snit eller genstarter et snit, efter enheden har
været stoppet med klingen i indsnittet. Hvis du ikke gør
det, kan resultatet blive motorstop eller tilbageslag.
Alle andre forhold, som kunne forårsage klemning, binding,
vridning eller fejljustering af klingen, kan forårsage tilbageslag.
Se afsnittene Ekstra specielle sikkerhedsinstruktioner for
alle rundsave og Klinger for procedurer og teknikker, som vil
minimere risikoen for tilbageslag.
Justering af skæredybde (Fig. E–F)
1. Løft dybdejusteringsgrebet 4 for at løsne.
2. Du opnår den korrekte skæredybde ved at rette det
passende mærke på dybdejusteringsremmen 20 ind efter
indhakket 19 på øverste klingens beskyttelsesskærm.
3. Spænd dybdejusteringsgrebet.
4. For den mest effektive skærehandling ved hjælp af en
savklinge i hårdtmetal, indstil dybdejusteringen, således at
omkring halvdelen af en tand projekteres under overfladen
på det træ, der skal skæres.
5. I figur F vises en metode til at kontrollere den korrekte
skæredybde. Læg et stykke af det materiale, som du
planlægger at save i, langs med klingen som vist i figuren og
iagttag hvor meget tanden projekterer under materialet.
Justering af dybdejusteringsgrebet (Fig. E)
Det kan være en fordel at justere dybdejusteringsgrebet 4 .
Den kan løsne sig med tiden og ramme fundamentspladen
før fastspænding.
Sådan strammes grebet:
1. Hold dybdejusteringsgrebet 4 og løsn låsemøtrik 18 .
2. Justér dybdejusteringsgrebet ved at dreje det i den ønskede
retning ca. 1/8 omdrejning.
3. Spænd igen møtrik.
Justering af smigsnitvinkel (Fig. A, G)
Smigsnitvinkles justeringsmekanisme kan justeres mellem 0°
og 57°.
Du kan opnå større nøjagtighed ved skæring ved at bruge de
fine justeringsafmærkninger, der findes på drejetapbeslaget 21 .
1. Løft smigjusteringsgrebet 10 for at løsne.
2. Vip fundamentspladen til den ønskede vinkel ved at
rette finsmigmarkør 22 ind efter det ønskede mærke på
drejetapbeslaget 21 .
3. Sænk smigjusteringsgrebet for at spænde det igen.
Smigstop (Fig. A, G)
DCS570 er udstyret med en smigstopfunktion. Når du vipper
fundamentspladen 5 , vil du høre et klik og mærke, at
fundamentspladen stopper ved både 22,5 og 45 grader. Hvis
ingen af disse er den ønskede vinkel, spænd igen grebet 10 ved at sænke det. Hvis du ønsker en anden vinkel, fortsæt med
at vippe fundamentspladen, indtil grovsmigmarkøren 23 eller
finmarkøren 22 rettes ind efter det ønskede mærke.
Skærelængdeindikator (Fig. A)
Mærkerne på siden af fundamentspladen 5 viser længden af
den kærv, der blev skåret i materialet ved den fulde skæredybde.
Mærkerne findes i trin på 5 mm.
Savsnits- indikator (Fig. I)
Foran på savskoen findes en savsnitsindikator 9 for vertikal
og smigskæring. Denne indikator gør det muligt for dig at
styre saven langs med skærelinjerne, der er markeret på
det materiale, der skæres. Savsnitsindikatoren lines op med
venstre (udvendige) side af savklingen, som laver kærv eller
”snit” skæringen ved at den bevægelige klinge falder til højre
for indikatoren. Styr langs med opskæringslinjen tegnet
med blyan, således at savsnittet falder ned i affalds- eller
overskudsmaterialet.
Montering og justering af den parallelle
afskærmning (Fig. N)
Den parallelle afskærmning 28 bruges til at skære parallelt op
til hjørnet på arbejdsemnet.
Montering
1. Løsn parallelanslagets justeringsgreb 27 for at lade
parallelanslaget passere.
2. Indsæt den parallelle afskærmning 28 i fundamentspladen
som vist.
3. Stram justeringsstangen til parallelanslaget 27 .
Justering
1. Løsn justeringsstangen til anslaget 27 og indstil
parallelanslaget 28 til den ønskede bredde.
2. Justeringen kan aflæses på skalaen for parallelanslaget.
3. Stram justeringsstangen til anslaget 27 .
Montering af støvopsamlings- åbningen
(Fig. A, P)
Din rundsav er forsynet med en støvopsamlingsåbning.
Sådan installeres støvopsamlingsåbningen
1. Løsn dybdejusteringsgrebet helt 4 .
2. Anbring fundamentspladen 5 i den laveste position.
3. Ret venstre halvdel af støvopsamlingsåbningen 29 ind over
øverste klingens beskyttelsesskærm 7 som vist. Kontrollér
at tappen indsættes i støbningsindhakket på værktøjet.
Når den er installeret korrekt, vil den klikke fuldt ud over
markørens oprindelige skæredybde.
15
Dansk
4. Ret højre stykke ind efter det venstre.
5. Indsæt skruer og skru dem godt fast.
Før brugen
• Sørg for at beskyttelsesskærmene er blevet korrekt
monteret. Savklingens beskyttelsesskærm skal stå i
lukket position.
• Sørg for at savklingen roterer i pilens retning på klingen.
• Anvend ikke meget slidte savklinger.
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL: Overhold altid sikkerhedsvejledningen og de
gældende regler.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlige
kvæstelser, anbring forlæns-/baglænsknappen
i startspærreposition eller slå værktøjet fra og
frakobel batteripakken, før der foretages nogen
justeringer, eller der af-/påmonteres tilbehør eller
ekstraudstyr. Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
Korrekt håndposition (Fig. J)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade skal
du ALTID anvende den rette håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlig
personskade skal du ALTID holde godt fast i tilfælde af en
pludselig reaktion.
Det er nødvendigt at placere den ene hånd på hovedhåndtaget
26 og den anden hånd på hjælpehåndtaget 12 for
korrekt håndposition.
LED arbejdslys (Fig. A)
LED arbejdslysene 15 aktiveres, når udløserkontakten trykkes
ned. Når udløseren er udløst, vil arbejdslyset stadig lyse i op til
20 sekunder.
BEMÆRK: Arbejdslysene er til belysning af den aktuelle
arbejdsoverflade og er ikke beregnet til brug som
en lommelygte.
Tænde og slukke (Fig. B)
Af sikkerhedsårsager er udløserkontakten 2 på dette værktøj
udstyret med en startsspærreknap 1 .
Tryk på startspærreknappen for at låse værktøjet op.
Du tænder for værktøjet ved at trykke på tænd/sluk-kontakten
2 . Så snart udløserkontakten slippes
aktiveres startspærreknappen automatisk for at
forhindre, at maskinen startes ved en fejltagelse.
BEMÆRK: Slå ikke værktøjet TIL eller FRA, når savklingen
rører ved arbejdsemnet eller andre materialer.
Understøtning af arbejdsemne (Fig. J–M)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlig
personskade, understøt arbejdsemnet korrekt og
hold godt fast i saven, du ikke mister kontrollen
over den.
16
Figurerne J og K viser korrekte savepositioner. Figurerne L
og M viser usikre forhold. Hænderne skal holdes på afstand af
skæreområdet, og ledningen skal placeres fri af skæreområdet,
så den ikke bliver fanget eller hængt op på arbejdet.
Du undgår tilbageslag ved ALTID at understøtte pladen eller
panelet TÆT ved snittet, (Fig. J og K). Understøt IKKE pladen eller
panelet på afstand af snittet (Fig. L og M). Når du arbejder med
saven, hold ledningen på afstand af skæreområdet og undgå, at
den bliver hængt op på arbejdsemnet.
FRAKOBL ALTID SAVEN FØR DU FORETAGER NOGEN
JUSTERINGER! Anbring arbejdsemnet med den “gode” side—
den med det pæneste udseende—nedad. Saven skærer opad,
så alle splinter vil komme på den arbejdsflade, der vender opad,
når du saver.
Skæring (Fig. J)
ADVARSEL: Forsøg aldrig at bruge dette værktøj ved at
lade det hvile med bunden i vejret på en arbejdsoverflade
og bringe materialet til værktøjet. Sæt altid arbejdsemnet
godt fast og bring værktøjet til arbejdsemnet, mens du
holder godt fast i værktøjet med begge hænder som vist
i figur J.
Anbring den bredeste del af savens fundamentsplade på
den del af arbejdsemnet, som er solidt understøttet og ikke
på den del, som vil falde af, når der er savet. Som eksempler
figur J illustrerer den RIGTIGE måde på at skære enden af en
plade. Spænd altid arbejdsemnet fast. Prøv aldrig at holde fast
i korte stykker med hånden! Husk at understøtte fritbærende
eller udhængende materiale. Vær forsigtig når du saver
materiale nedefra.
Kontroller at saven har nået op på sin fulde hastighed, før
klingen kommer i kontakt med det materiale, der skal saves. Hvis
du starter saven med klingen imod det materiale, der skal saves
eller skubbes fremad i snittet, kan det resultere i tilbageslag.
Skub saven fremad ved en hastighed, som tillader klingen at
skære uden besvær. Hårdhed og sejhed kan variere, selv i det
samme stykke materiale, og knudrede eller fugtig sektioner
kan lægge en tung belastning på saven. Hvis dette sker, skub
saven langsommere fremad, men hårdt nok til at holde den
i gang uden større nedsættelse af hastigheden. Hvis saven
tvinges, kan det medføre ru snit, unøjagtighed, tilbageslag og
overophedning af motoren. Hvis dit snit begynder at forlade
skærelinjen, prøv ikke at tvinge det tilbage. Slip kontakten og
lad klingen stoppe helt. Du kan derefter trække saven tilbage,
indstille den på ny og starte et nyt snit lidt inden for det forkerte.
Du skal under alle omstændigheder trække saven tilbage, hvis
du bliver nødt til at skifte snittet. Fremtvingelse af en rettelse
inde i snittet, kan stoppe saven og forårsage tilbageslag.
HVIS SAVEN STOPPER, SLIP UDLØSEREN OG KØR SAVEN TILBAGE,
INDTIL DEN GÅR LØS. KONTROLLER AT KLINGEN LIGGER LIGE I
SNITTET OG ER FRI AF SKÆREHJØRNET, FØR DU GENSTARTER.
Når du afslutter et snit, slip udløseren og lad klingen stoppe,
før du løfter saven op fra arbejdet. Når du løfter saven, vil
den fjederspændte teleskopbeskyttelsesskærm automatisk
lukke under klingen. Husk at klingen er udsat, indtil dette
sker. Ræk aldrig ind under arbejdsemnet. Hvis du bliver
nødt til at trække teleskopbeskyttelsesskærmen tilbage
Dansk
manuelt (som er nødvendig for at starte lommesnit) brug
altid tilbagetrækningsgrebet.
BEMÆRK: Ved skæring af tynde bånd vær omhyggelig med at
sikre, at små afskårne stykker ikke hænger fast på indersiden af
den nederste beskyttelsesskærm.
Lommesavning (Fig. O)
ADVARSEL: Bind aldrig klingens beskyttelsesskærm
i en hævet position. Flyt aldrig saven baglæns under
lommeskæring. Dette kan få enheden til at hæve sig op
over overfladen, hvilket kan medføre personskader.
Et lommesnit er et snit foretaget i et gulv, væg eller anden
flad overflade.
1. Justér savens fundamentsplade, så klingen skærer med den
ønskede dybde.
2. Vip saven fremad og lad forenden af fundamentspladen
hvile på det materiale, der skal skæres.
3. Træk ved hjælp af det nederste beskyttelsesskærmsgreb den
nederste beskyttelsesskærm tilbage til en oprejst position.
Sænk bagenden på fundamentspladen, indtil klingens
tænder næsten rører ved skærelinjen.
4. Udløs klingens beskyttelsesskærm (dens kontakt
med arbejdsemnet vil holde den i position, så den
åbnes uhindret, når du starter med at skære). Flyt
hånden fra beskyttelsesskærmgrebet og tag godt fast i
hjælpehåndtaget 12 , som vist i figur O. Placer din krop
og arm således, at du kan modstå et tilbageslag, hvis
det kommer.
5. Kontroller at klingen ikke er i kontakt med skæreoverfladen,
før du starter saven.
6. Start motoren og sænk gradvist saven, indtil den
fundamentsplade hviler fladt på det materiale, der skal
skæres. Før saven frem langs med skærelinjen, indtil snittet
er afsluttet.
7. Slip udløseren og lad klingen stoppe helt, før klingen
trækkes tilbage fra materialet.
8. Ved start på hvert nyt snit, gentag ovennævnte.
Støvopsamling (Fig. Q)
ADVARSEL: Risiko for indånding af støv. For at mindske
risikoen for personskade, skal du ALTID bære en
godkendt støvmaske.
En støvopsamlings- åbning 30 leveres sammen med
dit værktøj.
Med støvopsamlingsadaptoren 31 kan du tilsluttet værktøjet til
en udvendig støvopsamler enten ved brug af AirLockô systemet
(DWV9000-XJ) eller et standard 35 mm støvopsamlingsudstyr.
ADVARSEL: BrugALTID en støvsudsuger, der er fremstillet
i overensstemmelse med de gældende bestemmelser
vedrørende støvudsugning ved savning af træ.
Vakuumslanger til de fleste støvsugere vil passe direkte ind
i støvudsugningsudgangen.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DeWALT-elværktøj er beregnet til langvarig brug med
minimal vedligeholdelse. Værktøjets fortsatte tilfredsstillende
drift afhænger af korrekt vedligeholdelse og rengøring
af værktøjet.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlige
kvæstelser, anbring forlæns-/baglænsknappen
i startspærreposition eller slå værktøjet fra og
frakobel batteripakken, før der foretages nogen
justeringer, eller der af-/påmonteres tilbehør eller
ekstraudstyr. Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
Der kan ikke udføres service på opladeren eller batteripakken.
Smøring
Der anvendes selvsmørende kugle og rullelejer i værktøjet, så
smøring er ikke nødvendig. Det anbefales dog, at du en gang
om året tager eller sender dit værktøj til et servicecenter for en
grundig rengøring, kontrol og smøring af gearkassen.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs ud af hovedhuset med
tør luft, lige så snart der samler sig snavs i og omkring
luftaftrækket. Bær godkendte beskyttelsesbriller og
godkendt støvmaske ved udførelse af denne procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler eller andre
kraftige kemikalier til at rengøre værktøjets ikke-metalliske
dele. Disse kemikalier kan svække de materialer, der
anvendes i disse dele. Brug en klud, der kun er fugtet
med vand og mild sæbe. Lad aldrig væske trænge ind
i værktøjet, og nedsænk aldrig nogen del af værktøjet
i væske.
Nederste beskyttelsesskærm
Den nederste beskyttelsesskærm skal altid kunne dreje og lukke
uhindret fra fuldt åben til fuldt lukket position. Kontroller altid
for korrekt drift før skæring ved at åbne beskyttelsesskærm
helt og derefter lukke den. Hvis beskyttelsesskærmen lukker
langsomt eller ikke helt, har den brug for rengøring eller
serviceeftersyn. Brug først saven, når den fungerer korrekt. Brug
ved rengøring af beskyttelsesskærmen tør luft eller en blød
børste til at fjerne al akkumuleret savstøv eller efterladenskaber
fra beskyttelsesskærmens sti og rundt om beskyttelsesskærmens
fjeder. Hvis dette ikke retter problemet, skal det efterses af et
autoriseret serviceværksted.
Justering af fundamentsplade (Fig. G, H)
Din fundamentsplade er blevet indstillet fra fabrikken for at
sikre, at klingen står vinkelret på fundamentspladen. Hvis du får
brug for at genindstille klingen efter lang tids brug, skal du følge
retningslinjerne nedenfor:
Justering til 90 graders snit
1. Sæt saven tilbage til 0 graders smig.
2. Anbring saven på siden og træk den nederste
beskyttelsesskærm tilbage.
3. Indstil skæredybden til 51 mm.
17
Dansk
4. Løsn smigjusteringsgrebet (Fig. 10 , G). Anbring en firkant
imod klingen og fundamentspladen som vist i figur H.
5. Drej ved hjælp af en skruenøgle stilleskrue ( 25 , Fig. H)
på undersiden af fundamentspladen, indtil både klingen
og fundamentspladen har kontakt i samme niveau med
firkanten. Spænd igen smigjusteringsgrebet.
Justering af smigjusteringsgrebet
Det kan være en fordel at justere smigjusteringsgrebet 10 .
Den kan løsne sig med tiden og ramme fundamentspladen
før fastspænding.
Sådan strammes grebet:
1. Hold smigjusteringsgrebet 10 og løsnsmiglåsemøtrikken 24 .
2. Justér smigjusteringsgrebet ved at dreje det i den ønskede
retning ca. 1/8 omdrejning.
3. Spænd igen møtrik.
Klinger
En sløv klinge kan medføre ineffektiv savning, overbelastning
af savmotoren, alt for mange splinter og kan øge risikoen for
tilbageslag. Udskift klingerne, når det ikke længere er let at
trække saven gennem snittet, når motoren er belastet, eller hvis
der opbygges stærk varme i klingen. Det er en god idé altid at
have ekstra klinger ved hånden, så du altid har skarpe klinger
klar til øjeblikkelig brug. Sløve klinger kan slibes de fleste steder.
Hærdet gummi på klingen kan fjernes med petroleum,
terpentin eller ovnrensemiddel. Anti-klæbende belagte klinger
kan anvendes til opgaver, hvor der forekommer ekstra store
ophobninger som fx trykbehandlet og grønt tømmer.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det, som stilles til
rådighed af DeWALT, ikke er afprøvet med dette produkt,
kan det være farligt at bruge sådant tilbehør med dette
værktøj. For at mindske risikoen for personskade, må
dette produkt kun anvendes med tilbehør, som anbefales
af DeWALT.
ANVEND IKKE VANDFØDNINGSTILBEHØR MED DENNE SAV.
UNDERSØG VISUELT KLINGER AF HÅRDTMETAL FØR BRUG.
UDSKIFT HVIS BESKADIGET.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
Miljøbeskyttelse
S eparate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden.
Produkte und Batterien enthalten Materialien, die
zurückgewonnen oder recycelt werden können, um den Bedarf
an Rohstoffen zu reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische
Produkte und Batterien gemäß den lokalen Bestimmungen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.2helpU.com.
Genopladelig batteripakke
Dette batteri har en lang levetid, men skal udskiftes, når det
ikke afgiver tilstrækkelig effekt ved opgaver, der før var lette at
18
udføre. Ved afslutningen af batteriets rimelige levetid bortskaffes
det på en miljøsikker måde:
• Sørg for, at batteripakken er helt afladet og tag den derpå
ud af værktøjet.
• Litium-ion-celler er genanvendelige. Tag dem med til din
forhandler eller til den lokale genbrugsplads. De indsamlede
batteripakker vil blive genanvendt eller korrekt bortskaffet.
Deutsch
184 mm AKKU-HANDKREISSÄGE
DCS570
Herzlichen Glückwunsch!
EG-Konformitätserklärung
Sie haben sich für ein Gerät von DeWALT entschieden.
Langjährige Erfahrung, sorgfältige Produktentwicklung und
Innovation machen DeWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Maschinenrichylinie
Technische Daten
Akku-Handkreissäge
DCS570
Spannung
Typ
Akkutyp
Leerlaufdrehzahl
Sägeblattdurchmesser
Maximale Schnitttiefe
Sägeblattbohrung
Einstellung der Sägeblattneigung
Gewicht (ohne Akku)
VGS
min-1
mm
mm
mm
°
kg
DCS570
18
1
Li-Ion
5500
184
64
16
(-XE: 20 mm)
57
3,6
DeWALT erklärt hiermit, dass diese unter Technische Daten
beschriebenen Produkte die folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN60745-1:2009+A11:2010, EN607451:2009+A11:2010, EN60745-2-5:2010.
Diese Produkte erfüllen auch die Anforderungen von
Richtlinie 2014/30/EU und 2011/65/EU. Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an DeWALT unter der
folgenden Adresse oder schauen Sie auf der Rückseite dieser
Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die Zusammenstellung
des technischen Dossiers und gibt diese Erklärung im Namen
von DeWALT ab.
Lärmwerte und Vibrationswerte (Triax-Vektorsumme) gemäß EN60745-2-5.
LPA(Emissions-Schalldruckpegel)
dB(A)
91
LWA(Schallleistungspegel)
K(Unsicherheit für den angegebenen
Schallpegel)
Vibrationskennwert ah, W =
Unsicherheitswert K =
dB(A)
dB(A)
102
3
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem standardisierten
Test laut EN60745 gemessen und kann für einen Vergleich
zwischen zwei Geräten verwendet werden. Er kann zu einer
vorläufigen Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene Vibrationsemissionswert
bezieht sich auf die Hauptanwendung des Gerätes.
Wenn das Gerät jedoch für andere Anwendungen, mit
anderem Zubehör oder schlecht gewartet eingesetzt
wird, kann die Vibrationsemission verschieden sein. Dies
kann den Expositionsgrad über die Gesamtbetriebszeit
erheblich erhöhen.
Eine Schätzung der Vibrationsstärke sollte auch
berücksichtigen, wie oft das Gerät ausgeschaltet
wird oder über welche Zeit es zwar läuft, aber nicht
wirklich in Betrieb ist. Dies kann die Exposition über die
Gesamtbetriebszeit erheblich mindern.
Es sind zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutze
der Betriebsperson vor den Auswirkungen der Vibration
in Betracht zu ziehen, z. B.: Wartung des Gerätes und
des Zubehörs, Warmhalten der Hände, Organisation
des Arbeitsablaufes.
Markus Rompel
Technischer Direktor
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
09.12.2016
WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr bitte
die Bedienungsanleitung lesen.
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise
erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch und achten Sie auf
diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende
gefährliche Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu
tödlichen oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, u. U. zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts
mit Verletzungen zu tun hat, aber, wenn es nicht
vermieden wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
19
Gewicht
Deutsch
Akkus
Ladegeräte/Ladedauer (Minuten)
Kat #
VGS
Ah
Gewicht
kg
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise für
Elektrowerkzeuge
WARNUNG: Lesen Sie alle Sicherheitswarnhinweise
und alle Anweisungen. Das Nichtbeachten von
Warnhinweisen und Anweisungen kann zu elektrischem
Schlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen bezieht sich
auf Ihr netzbetriebenes Elektrowerkzeug (mit Kabel) oder auf Ihr
akkubetriebenes (kabelloses) Elektrowerkzeug.
1) Sicherheit im Arbeitsbereich
a ) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut
ausgeleuchtet. Unaufgeräumte oder dunkle Bereiche
begünstigen Unfälle.
b ) Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen
sich z. B. brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub
befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Dämpfe entzünden können.
c ) Halten Sie Kinder und Zuschauer fern, während Sie
ein Elektrogerät betreiben. Ablenkung kann dazu
führen, dass Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.
2) Elektrische Sicherheit
a ) Der Stecker des Elektrogerätes muss in die
Steckdose passen. Ändern Sie niemals den Stecker
in irgendeiner Form. Verwenden Sie keinerlei
Adapterstecker an geerdeten Elektrogeräten.
Unveränderte Stecker und passende Steckdosen mindern
die Gefahr eines elektrischen Schlages.
b ) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten
Flächen, wie Rohre, Radiatoren, Herde und
Kühlgeräte. Es besteht eine erhöhte Gefahr für einen
elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
20
c ) Setzen Sie Elektrogeräte keinem Regen oder
feuchter Umgebung aus. Wenn Wasser in das
Elektrogerät eindringt, erhöht sich die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
d ) Überlasten Sie das Kabel nicht. Verwenden Sie
niemals das Kabel, um das Elektrogerät zu tragen
oder durch Ziehen vom Netz zu trennen. Halten Sie
das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder
beweglichen Teilen. Beschädigte oder verhedderte Kabel
erhöhen die Gefahr eines elektrischen Schlages.
e ) Wenn Sie ein Elektrogerät im Freien betreiben,
verwenden Sie ein für den Außeneinsatz geeignetes
Verlängerungskabel. Die Verwendung von für den
Außeneinsatz geeigneten Kabeln mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
f ) Wenn der Betrieb eines Elektrogerätes in feuchter
Umgebung unumgänglich ist, verwenden Sie eine
durch einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter
oder Rcd) geschützte Stromversorgung. Der Einsatz
eines Fehlerstromschutzschalters mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
3) Sicherheit von Personen
a ) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was
Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit
mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein
Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder
unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder
Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit
beim Betrieb eines Elektrogerätes kann zu schweren
Verletzungen führen.
b ) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und
immer eine Schutzbrille. Das Tragen persönlicher
Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste
Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach
Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das
Risiko von Verletzungen.
c ) Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten.
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter in der
AUS-Position ist, bevor Sie das Gerät an die
Stromversorgung und/oder an den Akku anschließen
oder wenn Sie das Gerät aufnehmen oder tragen.
Deutsch
d )
e )
f )
g )
Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den
Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet
an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu
Unfällen führen.
Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder Werkzeuge,
bevor Sie das Elektrogerät einschalten. Werkzeuge
oder Schlüssel, die an rotierenden Teilen des Elektrogerätes
angebracht sind, können zu Verletzungen führen.
Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung.
Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten
Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können
Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen
besser kontrollieren.
Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine
weite Kleidung und keinen Schmuck. Halten Sie Ihre
Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen
Teilen fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder lange
Haare können sich in den beweglichen Teilen verfangen.
Wenn Geräte für den Anschluss an eine
Staubabsaugung und Staubsammlung vorgesehen
sind, vergewissern Sie sich, dass diese richtig
angeschlossen sind und verwendet werden. Der
Einsatz von Staubsammlern kann staubbedingte
Gefahren mindern.
4) Verwendung und Pflege des
Elektrogerätes
a ) Überlasten Sie das Elektrogerät nicht. Verwenden Sie
das für Ihre Arbeit passende Elektrogerät. Das richtige
Gerät wird die Aufgabe besser und sicherer erledigen,
wenn es bestimmungsgemäß verwendet wird.
b ) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr
ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss
repariert werden.
c ) Trennen Sie den Stecker vom Netz und/oder die
Akkus vom Elektrogerät, bevor Sie Einstellungen
am Gerät vornehmen, Zubehör wechseln oder es
aufbewahren. Diese Vorbeugemaßnahmen mindern die
Gefahr, dass das Elektrogerät unbeabsichtigt startet.
d ) Bewahren Sie nicht verwendete Elektrogeräte für
Kinder unerreichbar auf und lassen Sie nicht zu, dass
Personen ohne Erfahrung mit dem Elektrogerät oder
mit diesen Anweisungen das Elektrogerät bedienen.
Elektrogeräte sind in den Händen nicht geschulter
Personen gefährlich.
e ) Warten Sie die Elektrogeräte. Prüfen Sie, ob
bewegliche Teile verzogen oder ausgeschlagen, ob
Teile gebrochen oder in einem Zustand sind, der den
Betrieb des Elektrogerätes beeinträchtigen kann.
Bei Beschädigungen lassen Sie das Elektrogerät
reparieren, bevor Sie es verwenden. Viele Unfälle
entstehen wegen mangelnder Wartung der Elektrogeräte.
f ) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Richtig gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen Klingen
blockieren seltener und sind leichter unter Kontrolle
zu halten.
g ) Verwenden Sie Elektrogeräte, Zubehör und Einsätze
(Bits) usw. gemäß diesen Anweisungen und unter
Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen und
der Aufgabe. Wenn Sie das Elektrogerät für Aufgaben
verwenden, die nicht bestimmungsgemäß sind, kann dies
zu gefährlichen Situationen führen.
5) Verwendung und Pflege von
Akkugeräten
a ) Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten auf, die
vom Hersteller empfohlen werden. Ein Ladegerät,
das für einen bestimmten Akkutyp geeignet ist, kann zu
Brandgefahr führen, wenn es mit einem anderen Akku
verwendet wird.
b ) Verwenden Sie Elektrogeräte nur mit den speziell
vorgesehenen Akkus. Der Einsatz anderer Akkus kann zu
Verletzungs- und Brandgefahr führen.
c ) Wenn Akkus nicht verwendet werden, halten Sie
sie von anderen Metallteilen, z. B. Büroklammern,
Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder
anderen kleinen Metallteilen fern, die eine
Verbindung zwischen den Polen verursachen
können. Wenn die Akkupole kurzgeschlossen werden,
kann dies zu Verbrennungen oder einem Brand führen.
d ) Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus dem
Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit.
Bei zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen.
Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt,
nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch.
Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder
Verbrennungen führen.
6) Service
a ) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit OriginalErsatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass
die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt.
SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR ALLE SÄGEN
Vorgehen beim Sägen
GEFAHR: Hände vom Schneidebereich und
Sägeblatt fernhalten! Belassen Sie Ihre andere Hand
am Hilfsgriff oder Motorgehäuse. Durch beidhändiges
Festhalten des Geräts werden Verletzungen durch das
Sägeblatt vermieden.
b ) Nicht unter das Werkstück greifen! Der Blattschutz
bietet keinen Schutz für die Hand unter dem Werkstück.
c ) Die Schnitttiefe der Dicke des Werkstücks
entsprechend einstellen! Unter dem Werkstück sollte
weniger als eine Sägeblattzahnlänge zu sehen sein.
d ) Halten Sie das zu sägende Werkstück während
des Sägens keinesfalls mit den Händen fest oder
legen es auf Ihr Bein. Sichern Sie das Werkstück
auf einer stabilen Plattform. Es ist wichtig, das
a )
21
Deutsch
e )
f )
g )
h )
Werkstück richtig abzustützen, damit Ihr Körper geschützt
wird, die Trennscheibe nicht festklemmt und Sie die
Kontrolle behalten.
Halten Sie das Elektrowerkzeug an den isolierten
Griffflächen, wenn Arbeiten durchgeführt werden,
bei denen das Schneidwerkzeug versteckte
Leitungen berühren könnte. Der Kontakt des
Schneidewerkzeugs mit einer spannungsführenden
Leitung kann auch metallene Geräteteile unter Spannung
setzen und zu einem elektrischen Schlag führen.
Verwenden Sie bei Längsschnitten stets einen
Längsschnitt-Anschlag bzw. eine gerade
Kantenführung. Dadurch wird die Schnittgenauigkeit
verbessert und die Gefahr des Festklemmens des
Sägeblatts verringert.
Verwenden Sie stets Sägeblätter der richtigen
Größe und Form (Diamant kontra rund) der
Wellenbohrungen. Trennscheiben, die nicht zu den
Befestigungsteilen der Säge passen, laufen exzentrisch,
was zu einem Kontrollverlust führt.
Niemals beschädigte oder falsche Unterlegscheiben
oder Befestigungsbolzen für das Sägeblatt
verwenden. Unterlegscheiben und Befestigungsbolzen
für das Sägeblatt sind speziell auf diese Säge angepasst
und für die vollständige Leistung und Betriebssicherheit
des Geräts notwendig.
WEITERE SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR
ALLE SÄGEN
Ursachen für Rückschläge und
diesbezügliche Warnungen
Ein verbogenes oder falsch angebrachtes Sägeblatt kann
zu plötzlichem Rückschlag führen, wodurch die Säge außer
Kontrolle geraten, aus dem Werkstück und gegen den Benutzer
geschleudert werden kann;
• Bei verbogenem oder in die Kerbe eingeklemmtem Sägeblatt
wird das Sägeblatt plötzlich gestoppt, und die Krafteinwirkung
des Motors kann das Gerät plötzlich gegen den Benutzer
schleudern;
• Wenn das Sägeblatt verdreht oder schräg in die Kerbe
eingeführt wird, können die Zähne an der Rückseite des
Sägeblatts sich in der Oberfläche des Holzes verkanten,
wodurch das Sägeblatt das Gerät aus der Kerbe hebt und
gegen den Benutzer schleudert.
Wenn Sie das Gerät falsch bedienen oder verwenden und/oder
einsetzen kann ein Rückschlag auftreten. Dies kann durch die
unten aufgeführten entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen
vermieden werden:
a ) Halten Sie die Säge jederzeit mit beiden Händen
fest und positionieren Sie Ihre Arme so, dass sie dem
Rückschlag entgegenwirken können. Positionieren
Sie Ihren Körper seitlich vom Sägeblatt, nicht in
Drehrichtung des Sägeblattes. Ein Rückschlag kann
dazu führen, dass die Säge zurückgeschleudert
wird. Doch die Rückschlagkräfte können durch den
b )
c )
d )
e )
f )
•
22
g )
Benutzer beherrscht werden, sofern die geeigneten
Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden.
Wenn das Sägeblatt klemmt oder wenn aus
irgendeinem Grund der Schnitt unterbrochen
wird, lassen Sie den Drücker los und halten Sie
das Werkzeug bewegungslos im Material, bis das
Sägeblatt vollkommen zum Stillstand gekommen
ist. Versuchen Sie niemals, das Werkzeug aus dem
Werkstück zu entfernen oder zurückzuziehen,
während sich das Sägeblatt noch dreht, da dies
einen Rückschlag verursachen kann. Untersuchen und
beheben Sie die Ursachen, falls die Scheibe klemmt.
Wird eine Säge im Werkstück wieder in Betrieb
genommen, zentrieren Sie das Sägeblatt im Schlitz
und vergewissern Sie sich, dass die Sägeblattzähne
nicht in das Material eingreifen. Hängt das Sägeblatt,
so wandert es möglicherweise nach oben oder es findet
beim erneuten Einschalten ein Rückschlag aus dem
Werkstück statt.
Größere Platten müssen befestigt werden, um ein
Verkeilen und einen Rückschlag des Sägeblatts
zu vermeiden. Große Platten können unter ihrem
eigenen Gewicht durchhängen. Die Platten müssen
an beiden Seiten nahe der Schnittlinie und nahe dem
Plattenrand abgestützt werden.
Keine stumpfen oder beschädigten Sägeblätter
verwenden. Unscharfe oder falsch eingestellte
Sägeblätter können eine zu schmale Kerbe schneiden, was
zu übermäßiger Reibung, Verklemmen und Rückschlag
des Sägeblatts führen kann.
Arretierungen für Schneidetiefe und Neigungswinkel
müssen vor dem Sägen fest angezogen und
gesichert werden. Wenn sich beim Schneiden die
Sägeblatteinstellung verändert, kann dies zum Verkanten
des Sägeblatts und zum Rückschlag führen.
Seien Sie besonders vorsichtig bei Schnitten in
bestehende Wände oder andere nicht einsehbare
Bereiche. Das hervorstehende Sägeblatt kann
Gegenstände durchtrennen und zu Rückschlägen führen.
SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR SÄGEN
MIT EINEM PENDEL-SÄGEBLATTSCHUTZ
Funktion der unteren Schutzvorrichtung
a ) Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, dass die
untere Schutzvorrichtung einwandfrei schließt.
Betreiben Sie die Säge nicht, falls sich die untere
Schutzvorrichtung nicht ungehindert bewegt
und nicht sofort schließen lässt. Spannen oder
binden Sie die untere Schutzvorrichtung niemals
in der geöffneten Stellung fest. Wird die Säge
versehentlich fallengelassen, so kann sich die
untere Schutzvorrichtung verbiegen. Heben Sie die
untere Schutzvorrichtung am Einzugshebel an und
vergewissern Sie sich, dass sie sich ungehindert
bewegt und nicht das Sägeblatt oder andere Teile
berührt. Dies gilt für alle Winkel und Schnittiefen.
Deutsch
b ) Überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit der Feder der
unteren Schutzvorrichtung. Falls Schutzvorrichtung
und Feder nicht einwandfrei funktionieren,
so müssen diese Teile vor dem Gebrauch
instandgesetzt werden. Möglicherweise arbeitet
die untere Schutzvorrichtung aufgrund beschädigter
Teile, Harzablagerungen oder einer Ansammlung von
Spänen schwergängig.
c ) Die untere Schutzvorrichtung sollte nur bei
Spezialschnitten von Hand zurückgezogen werden,
z.B. bei „Einstechschnitten“ oder „Kappschnitten“.
Heben Sie die untere Schutzvorrichtung an, indem
Sie den Einzugshebel einfahren, und sobald das
Sägeblatt in den Werkstoff tritt, muss die untere
Schutzvorrichtung freigegeben werden. Bei allen
anderen Sägearbeiten muss die untere Schutzvorrichtung
automatisch arbeiten.
d ) Achten Sie stets darauf, dass die untere
Schutzvorrichtung das Sägeblatt abdeckt, bevor die
Säge auf der Werkbank oder dem Boden abgesetzt
wird. Ein ungeschütztes, noch auslaufendes
Sägeblatt führt dazu, dass die Säge zurückschnellt
und alles durchtrennt, was sich im Sägebereich
befindet. Seien Sie sich darüber im Klaren, dass es einige
Zeit dauert, bis das Sägeblatt zum Stillstand kommt,
nachdem der Schalter losgelassen wurde.
Zusätzliche Sicherheitsanweisungen
für Kreissägen
•
•
•
•
•
•
Tragen Sie einen Gehörschutz. Wenn Sie Lärm ausgesetzt
sind, besteht die Gefahr von Gehörschäden.
Tragen Sie eine Staubmaske! Das Einatmen von
Staubpartikeln kann zu Atembeschwerden und möglichen
Verletzungen führen.
Keine Sägeblätter mit einem Durchmesser verwenden,
der größer oder kleiner ist als empfohlen. Die richtigen
Schnittkapazitäten sind den technischen Daten zu
entnehmen. Nur die in diesem Handbuch angegebenen
Sägeblätter verwenden, die die Richtlinien in EN 847-1 erfüllen.
Niemals aggressive Trennscheiben verwenden.
Verwenden Sie keine Anbauteile mit Wasserzufuhr.
Sichern Sie das Werkstück zum Beispiel mit
Einspannvorrichtungen auf einer stabilen Plattform. Das
Werkstück ist instabil, wenn es mit der Hand oder dem Körper
abgestützt wird, was zum Verlust der Kontrolle führen kann.
Restrisiken
Trotz Beachtung der geltenden Sicherheitsvorschriften und des
Einsatzes von Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:
• Beeinträchtigung des Gehörs.
• Verletzungsgefahr durch umherfliegende Teilchen.
• Verbrennungsgefahr durch während des Betriebes heiß
werdende Zubehörteile.
• Verletzungsgefahr durch andauernden Gebrauch.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung
konstruiert. Überprüfen Sie immer, ob die Spannung des
Akkus der Spannung auf dem Typenschild entspricht. Stellen
Sie auch sicher, dass die Spannung Ihres Ladegeräts der
Netzspannung entspricht.
Ihr DeWALT Ladegerät ist gemäß EN60335 doppelt
isoliert. Es muss deshalb nicht geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt ist, muss es durch
ein speziell ausgestattetes Kabel ersetzt werden, dass bei der
DeWALT Kundendienstorganisation erhältlich ist.
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung
des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II (Doppelisolierung) – Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) – Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien verwendet
werden, müssen über einen Fehlerstromschutzschalter
angeschlossen werden.
Verwendung eines Verlängerungskabels
Ein Verlängerungskabel sollte nur verwendet werden, wenn
es absolut notwendig ist. Verwenden Sie ein zugelassenes
Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme Ihres
Ladegerätes geeignet ist (siehe Technische Daten). Der
Mindestquerschnitt der Leitungen beträgt 1 mm² und die
Höchstlänge beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie das Kabel
vollständig ab.
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
Ladegeräte
An DeWALT-Ladegeräten müssen keine Einstellungen
vorgenommen werden, und sie wurden für eine möglichst
einfache Bedienung konzipiert.
Wichtige Sicherheitshinweise für alle
Akku-Ladegeräte
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF: Dieses Handbuch
enthält wichtige Sicherheits- und Betriebsanweisungen für
kompatible Ladegeräte (siehe Technische Daten).
• Lesen Sie vor der Verwendung des Ladegeräts alle
Anweisungen und Warnhinweise auf dem Ladegerät und
dem Akku.
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Keine Flüssigkeiten
in das Ladegerät gelangen lassen. Dies kann einen
elektrischen Schlag zur Folge haben.
WARNUNG: Wir empfehlen die Verwendung einer
Fehlerstromschutzeinrichtung mi einemt Nennfehlerstrom
von maximal 30mA.
VORSICHT: Verbrennungsgefahr. Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr sollten nur Akkus von DeWALT
verwendet werden. Andere Akkutypen können bersten und
Verletzungen und Sachschäden verursachen.
VORSICHT: Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit dem
Werkzeug spielen.
23
Deutsch
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
24
HINWEIS: Wenn das Ladegerät in die Steckdose
gesteckt wird, können die Ladekontakte im Ladegerät
unter bestimmten Bedingungen durch Fremdmaterial
kurzgeschlossen werden. Leitfähige Fremdmaterialien, z.B.
unter anderem Stahlwolle, Alufolie oder angesammelte
Metallpartikel, sollten von Hohlräumen des Ladegeräts
ferngehalten werden. Ziehen Sie den Netzstecker des
Ladegerätes immer aus der Steckdose, wenn kein Akku
in der Vertiefung steckt. Ziehen Sie den Netzstecker des
Ladegerätes vor dem Reinigen aus der Steckdose.
Der Akku darf NIEMALS in einem anderen Ladegerät,
außer dem in diesem Handbuch beschriebenen,
aufgeladen werden. Das Ladegerät und der Akku wurden
speziell zur gemeinsamen Verwendung konzipiert.
Diese Ladegeräte sind ausschließlich für das Laden von
DeWALT Akkus bestimmt. Eine anderweitige Verwendung
kann zu Brand führen oder gefährliche oder tödliche
Verletzungen durch Elektroschock verursachen.
Setzen Sie das Ladegerät weder Regen noch Schnee aus.
Ziehen Sie immer am Stecker und nicht am Kabel,
um das Ladegerät von der Stromquelle zu trennen.
Dadurch wird das Risiko einer Beschädigung von Stecker und
Kabel reduziert.
Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darauf
treten oder darüber stolpern kann, und dass es keinen
sonstigen schädlichen Einflüssen oder Belastungen
ausgesetzt wird.
Ein Verlängerungskabel sollte nur dann verwendet
werden, wenn es absolut notwendig ist. Ein ungeeignetes
Verlängerungskabel kann zu Brand führen oder gefährliche
oder tödliche Verletzungen durch Elektroschock verursachen.
Stellen Sie keine Gegenstände auf das Ladegerät
bzw. stellen Sie das Ladegerät nicht auf eine weiche
Oberfläche. Dadurch könnten die Lüftungsschlitze
blockiert und das Gerät überhitzt werden. Stellen Sie das
Ladegerät von Hitzequellen entfernt auf. Das Ladegerät ist
oben und unten am Gehäuse mit Lüftungsschlitzen versehen.
Betreiben Sie das Ladegerät nicht mit einem
beschädigten Netzkabel oder Netzstecker—beschädigte
Teile sind unverzüglich auszuwechseln.
Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn es einen
harten Stoß erlitten hat, fallen gelassen oder
anderweitig beschädigt wurde. Bringen Sie es zu einer
autorisierten Kundendienststelle.
Das Ladegerät darf nicht zerlegt werden. Bringen Sie
es zu einer autorisierten Kundendienststelle, wenn es
gewartet oder repariert werden muss. Ein unsachgemäßer
Zusammenbau kann gefährliche oder tödliche Verletzungen
durch Elektroschock verursachen oder zu Brand führen.
Zur Vermeidung von Gefahren muss ein beschädigtes
Netzkabel unverzüglich vom Hersteller, einer
Kundendienststelle oder einer anderen qualifizierten Person
ausgetauscht werden.
Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegerätes vor
dem Reinigen aus der Steckdose. Dadurch wird das
•
•
Risiko eines Stromschlags reduziert. Durch alleiniges
Herausnehmen des Akkus wird dieses Risiko nicht reduziert.
Versuchen Sie NIEMALS 2 Ladegeräte miteinander
zu verbinden.
Das Ladegerät wurde für den Betrieb mit
standardmäßigem 230V Netzstrom konzipiert. Es darf
mit keiner anderen Spannung verwendet werden. Dies
gilt nicht für das Fahrzeugladegerät.
Laden des Akkus (Abb. [Fig.] A)
1. Stecken Sie das Ladegerät in eine geeignete Steckdose,
bevor Sie das Akkupack einsetzen.
2. Legen Sie das Akkupack 3 in das Ladegerät ein und
vergewissern Sie sich, dass es vollständig eingerastet ist. Die
rote Leuchte (Aufladen) blinkt wiederholt und zeigt dadurch
an, dass der Ladevorgang begonnen wurde.
3. Der Abschluss des Ladevorgangs wird dadurch angezeigt,
dass das rote Licht dauerhaft leuchtet. Der Akku ist
vollständig aufgeladen und kann jetzt verwendet oder in der
Ladestation gelassen werden. Um das Akkupack aus dem
Ladegerät zu entnehmen, drücken Sie den Akku-Löseknopf
13 am Akkupack.
HINWEIS: Um die maximale Leistung und Lebensdauer der
Li-Ionen-Akkus zu gewährleisten, laden Sie das Akkupack vor
der ersten Verwendung vollständig auf.
Bedienung des Ladegeräts
Siehe Anzeigen unten zum Ladezustand der Akkus.
Anzeigen am Ladegerät
Wird geladen
Vollständig aufgeladen
Verzögerung heißer/kalter Akku*
*Die rote Leuchte blinkt in der Zeit weiter, aber eine gelbe
Anzeige leuchtet bei diesem Vorgang dauerhaft. Sobald der
Akku eine angemessene Temperatur erreicht hat, geht die
gelbe Leuchte aus und das Ladegerät nimmt den Ladevorgang
wieder auf.
Diese/s kompatible/n Ladegerät/e lädt keine defekten Akkus
auf. Das Ladegerät zeigt einen defekten Akku an, indem es nicht
leuchtet oder indem das Blinkmuster für Probleme mit dem
Akku oder dem Ladegerät angezeigt werden.
HINWEIS: Dies kann auch auf ein Problem mit dem
Ladegerät hinweisen.
Wenn das Ladegerät auf ein Problem hinweist, bringen
Sie es zusammen mit dem Akku zur Überprüfung zu einer
autorisierten Servicestelle.
Verzögerung heißer/kalter Akku
Wenn das Ladegerät erkennt, dass ein Akku zu heiß oder zu
kalt ist, startet es automatisch eine „Verzögerung heißer/kalter
Akku“, bis der Akku eine angemessene Temperatur erreicht hat.
Das Ladegerät schaltet dann automatisch in den Lademodus.
Diese Funktion gewährleistet eine maximale Lebensdauer
des Akkus.
Deutsch
Ein kalter Akku wird mit einer geringeren Geschwindigkeit
als ein warmer Akku geladen. Der Akku wird während des
gesamten Ladevorgangs mit der geringeren Geschwindigkeit
geladen, die sich auch nicht erhöht, wenn der Akku
wärmer wird.
Das Ladegerät DCB118 ist mit einem internen Gebläse
ausgestattet, um das Akkupack zu kühlen. Das Gebläse wird
automatisch eingeschaltet, wenn das Akkupack gekühlt werden
muss. Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn das Gebläse nicht
ordnungsgemäß funktioniert oder die Lüftungsschlitze blockiert
sind. Verhindern Sie, dass Fremdkörper in das Ladegerät
eintreten können.
Elektronischen Schutzsystem
XR Li-Ionen-Werkzeuge sind mit einem elektronischen
Schutzsystem ausgestattet, das den Akku vor Überladung,
Überhitzung und vollständiger Entladung schützt.
Das Werkzeug wird automatisch ausgeschaltet, sobald sich das
elektronische Schutzsystem einschaltet. Wenn dies geschieht,
setzen Sie das Lithium-Ionen-Akku in das Ladegerät, bis es
vollständig aufgeladen ist.
Wandmontage
Diese Ladegeräte sind so konzipiert, dass sie an der Wand oder
aufrecht auf einem Tisch oder einer Arbeitsoberfläche montiert
werden. Positionieren Sie das Ladegerät bei Wandmontage
in Reichweite einer Steckdose und abseits von Kanten oder
anderen Hindernissen, die den Luftstrom beeinträchtigen
könnten. Nutzen Sie die Rückseite des Ladegeräts als Schablone
für die Position der Montageschrauben an der Wand.
Montieren Sie das Ladegerät mit Schnellbauschrauben (separat
erhältlich), die mindestens 25,4 mm lang sind und einen
Schraubenkopfdurchmesser von 7-9 mm haben. Diese müssen
in optimaler Tiefe in das Holz geschraubt werden, sodass ca.
5,5 mm der Schraube frei liegen. Richten Sie die Schlitze auf der
Rückseite des Ladegeräts mit den frei liegenden Schrauben aus,
und führen Sie diese vollständig in die Schlitze ein.
Anweisungen zur Reinigung des
Ladegeräts
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Trennen Sie das
Gerät vor der Reinigung von der Steckdose. Schmutz
und Fett können mit einem Tuch oder einer weichen,
nicht-metallischen Bürste vom Äußeren des Ladegeräts
entfernt werden. Keinesfalls Wasser oder irgendwelche
Reinigungslösungen verwenden. Achten Sie darauf, dass
niemals Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie
niemals irgendein Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit.
Akkus
Wichtige Sicherheitsanweisungen für alle
Akkus
Achten Sie beim Bestellen von Ersatzakkus darauf, dass Sie die
Katalognummer und die Spannung angeben.
Wenn Sie den Akku aus dem Karton auspacken, ist er nicht
vollständig geladen. Lesen Sie die unten aufgeführten
Sicherheitsanweisungen, bevor Sie den Akku und das
Ladegerät verwenden. Befolgen Sie anschließend den
beschriebenen Ladevorgang.
LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN
•
•
•
•
•
•
•
•
Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen sich z.
B. brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden.
Beim Einsetzen und Herausnehmen des Akkus aus dem
Ladegerät können sich Staub oder Dämpfe entzünden.
Setzen Sie das Akku niemals mit Gewalt in das
Ladegerät ein. Führen Sie niemals Änderungen am
Akku durch, damit es in ein anderes Ladegerät passt, da
das Akku reißen kann, was zu schweren Verletzungen
führen kann.
Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten von DeWALT auf.
Das Ladegerät KEINEN Spritzern aussetzen und NICHT in
Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
Das Werkzeug und den Akku niemals in Bereichen
lagern oder verwenden, in denen die Temperatur
40 ˚C überschreiten könnte (z. B. Scheunen oder
Metallgebäude im Sommer).
Den Akku nicht verbrennen, auch wenn er stark
beschädigt oder vollkommen verschlissen ist. Der
Akku kann im Feuer explodieren. Beim Verbrennen eines
Lithiumionen-Akkus entstehen giftige Dämpfe und Stoffe.
Wenn der Akkuinhalt mit der Haut in Kontakt kommt,
waschen Sie die Stelle sofort mit einer milden Seife und
Wasser. Wenn Akkuflüssigkeit in die Augen gelangt, spülen
Sie das offene Auge für 15 Minuten, oder bis die Reizung
nachlässt, mit Wasser. Falls Sie sich in ärztliche Behandlung
begeben müssen: Das Akkuelektrolyt besteht aus einer
Mischung von organischen Karbonaten und Lithiumsalzen.
Der Inhalt einer geöffneten Akkuzelle kann
Atemwegsreizungen verursachen. Sorgen Sie für
Frischluft. Wenn die Symptome anhalten, begeben Sie sich in
ärztliche Behandlung.
WARNUNG: Verbrennungsgefahr. Die Akkuflüssigkeit
kann brennbar sein, wenn sie Funken oder einer Flamme
ausgesetzt ist.
WARNUNG: Versuchen Sie niemals und unter keinen
Umständen, den Akku zu öffnen. Wenn das Akkugehäuse
Risse oder Beschädigungen aufweist, darf es nicht in das
Ladegerät gelegt werden. Den Akku nicht quetschen,
fallen lassen oder beschädigen. Verwenden Sie niemals
einen Akku oder ein Ladegerät, wenn sie einen harten
Schlag erlitten haben, fallen gelassen, überfahren oder
sonst wie beschädigt wurden (z. B. wenn sie mit einem
Nagel durchlöchert wurden, mit einem Hammer darauf
geschlagen oder getreten wurde). Ein Stromunfall oder
ein tödlicher Stromschlag könnte entstehen. Beschädigte
Akkus sollten zum Recycling zur Kundendienststelle
zurückgebracht werden.
WARNUNG: Feuergefahr. Akku nicht so aufbewahren
oder transportieren, dass metallische Gegenstände
die offenen Pole berühren können. Platzieren Sie
das Akkupack beispielsweise nicht in Schürzen, Taschen,
25
Deutsch
Werkzeugkästen, Produktverpackungen, Schubladen, usw.
mit losen Nägeln, Schrauben, Schlüsseln, usw.
VORSICHT: Wenn das Werkzeug nicht in Gebrauch
ist, muss es seitlich auf eine stabile Fläche gelegt
werden, wo es kein Stolperrisiko darstellt und es
nicht herunterfallen kann. Bestimmte Werkzeuge mit
großen Akkus stehen aufrecht auf dem Akku und können
leicht umgeworfen werden.
Transport
WARNUNG: Feuergefahr. Beim Transport von Akkus
können Brände entstehen, wenn die Batterieanschlüsse
unbeabsichtigt Kontakt mit leitfähigen Materialien
bekommen. Stellen Sie beim Transportieren von
Akkus sicher, dass die Batterieanschlüsse geschützt
und gut isoliert sind, damit sie nicht in Kontakt mit
Materialien kommen können, durch die ein Kurzschluss
entstehen kann.
DeWALT Akkus erfüllen alle geltenden Transportvorschriften, so
wie sie von den Industrie- und Rechtsnormen vorgeschrieben
werden, einschließlich der UN-Empfehlungen für die
Beförderung gefährlicher Güter; der Vorschriften über die
Beförderung gefährlicher Güter der International Air Transport
Association (IATA), der International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations und der Regelungen des europäischen
Übereinkommens über die internationale Beförderung
gefährlicher Güter auf der Straße (ADR). Lithium-Ionen-Zellen
und -Akkus wurden gemäß Abschnitt 38,3 der „Empfehlungen
der Vereinten Nationen zur Beförderung gefährlicher Stoffe,
Testhandbuch und Kriterien“ getestet.
In den meisten Fällen ist zu erwarten, dass der Versand eines
DeWALT-Akkus von der Klassifizierung als Gefahrstoff der voll
regulierten Klasse 9 ausgenommen wird. In der Regel müssen
nur Sendungen, die einen Lithium-Ionen-Akku mit einer
Energiekennzahl von mehr als 100 Wattstunden (Wh) enthalten,
als voll regulierte Klasse 9 verschickt werden. Bei allen LithiumIonen-Akkus ist die Wattstunden-Bewertung auf der Packung
angegeben. Außerdem empfiehlt DeWALT den alleinigen
Luftversand von Lithium-Ionen-Akkus aufgrund der komplexen
Regulierungen generell nicht, und zwar unabhängig von der
Wattstunden-Bewertung. Lieferungen von Werkzeugen mit
Batterien (Combo-Kits) können als Ausnahme per Luftfracht
versandt werden, wenn die Wattstunden-Bewertung des Akkus
nicht mehr als 100 Wh beträgt.
Unabhängig davon, ob ein Transport als ausgenommen oder
vollständig reguliert gilt, liegt es in der Verantwortung des
Versenders, sich über die aktuellen Vorschriften in Bezug auf die
Anforderungen für Verpackung, Etikettierung/Kennzeichnung
und Dokumentation zu informieren.
Die Informationen in diesem Abschnitt des Handbuchs
werden in gutem Glauben zur Verfügung gestellt und es wird
davon ausgegangen, dass sie zum Zeitpunkt der Erstellung
des Dokuments genau sind. Jedoch wird keine Garantie,
weder ausdrücklich noch implizit, gegeben. Es liegt in der
Verantwortung des Kunden sicherzustellen, dass seine
Tätigkeiten den geltenden Vorschriften entsprechen.
26
Transport des FLEXVOLTTM-Akkus
Der DeWALT FLEXVOLTTM-Akku hat zwei Betriebsarten:
Anwendung und Transport.
Anwendungsmodus: Wenn der FLEXVOLTTM-Akku unabhängig
steht oder sich in einem DeWALT 18 V-Produkt befindet,
funktioniert er als 18 V-Akku. Wenn sich der FLEXVOLTTM-Akku in
einem 54 V oder 108 V-Produkt (zwei 54 V-Akkus) befindet,
funktioniert er als 54 V-Akku.
Transportmodus: Wenn
die Abdeckkappe am
FLEXVOLTTM-Akku angebracht
ist, befindet sich der Akku im
Transportmodus. Bewahren Sie
die Kappe für den Versand auf.
Im Transportmodus werden Zellensegmente im Akkupack
elektrisch voneinander getrennt, sodass 3 Akkus mit einer
geringeren Wattstundenzahl (Wh) entstehen, statt 1 Akku mit
einer größeren Wattstundenzahl. Diese höhere Anzahl von 3
Akkus mit einer niedrigeren Wattstundenzahl kann das
Akkupack bei bestimmten Transportvorschriften außen vor
lassen, die bei anderen Akkus mit höherer Wattstundenzahl
gelten können.
Zum Beispiel kann für
Anwendungsbeispiele für use- und
transport-kennzeichnungen
den Transport Wh-Wert
3 x 36 Wh angegeben sein,
das bedeutet 3 Akkus mit
je 36 Wh. Der Verwendung
Wh-Wert kann 108 Wh sein (d.h. 1 Akku).
Empfehlungen für die Lagerung
1. Ein idealer Lagerplatz ist kühl und trocken und nicht
direktem Sonnenlicht sowie übermäßiger Hitze oder
Kälte ausgesetzt. Für eine optimale Akkuleistung und
Lebensdauer lagern Sie die Akkus bei Raumtemperatur,
wenn sie nicht verwendet werden.
2. Bei längerer Aufbewahrung sollte ein vollständig
aufgeladener Akku an einem kühlen, trockenen Ort und
außerhalb des Ladegeräts aufbewahrt werden, um optimale
Ergebnisse zu erhalten.
HINWEIS: Akkus sollten nicht vollständig entladen
aufbewahrt werden. Der Akku muss vor der Verwendung
aufgeladen werden.
Schilder am Ladegerät und Akku
Neben den Piktogrammen in dieser Anleitung können sich auf
dem Ladegerät und dem Akku folgende Piktogramme befinden:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
ie Ladezeit ist den Technischen Daten
D
zu entnehmen.
icht mit elektrisch leitenden
N
Gegenständen berühren.
Deutsch
Beschädigte Akkus nicht aufladen.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar angebracht:
Das Gerät keiner Nässe aussetzen.
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
Beschädigte Kabel sofort austauschen.
Tragen Sie Gehörschutz.
Nur zwischen 4 ˚C und 40 ˚C aufladen.
Tragen Sie Augenschutz.
Nur in Innenräumen verwenden.
Akku umweltgerecht entsorgen.
Laden Sie DeWALT-Akkus nur mit den dazu
bestimmten DeWALT-Ladegeräten auf. Werden
andere Akkus als die dazu bestimmten DeWALTAkkus mit einem DeWALT-Ladegerät aufgeladen,
können diese platzen oder andere gefährliche
Situationen verursachen.
Den Akku nicht verbrennen.
VERWENDUNG (ohne Transportkappe). Beispiel: Der
Wh-Wert lautet 108 Wh (1 Akku mit 108 Wh).
TRANSPORT (mit angebrachter Transportkappe).
Beispiel: Der Wh-Wert lautet 3 x 36 Wh (3 Akkus
mit 36 Wh).
Akkutyp
Das Modell DCS570 wird mit einem 18 Volt-Akku betrieben.
Diese Akkus können verwendet werden: DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB546,
DCB547. Weitere Angaben sind den Technischen Daten
zu entnehmen.
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1Kreissäge
1 Sägeblatt für Kreissäge
1Sägeblattschlüssel
1Parallelanschlag
1Spanauswurf
1 Ladegerät (nur C, D, L, M, P, S, T, X -Modelle)
1 Li-Ion-Akku (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 Modelle)
2 Li-Ion-Akkus (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 Modelle)
3 Li-Ion-Akkus (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 Modelle)
1Betriebsanleitung
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile auf
Beschädigungen, die beim Transport entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Sichtbare Strahlung. Nicht in den Lichtstrahl schauen.
Lage des Datumscodes (Abb. A)
Der Datumscode 19 , der auch das Herstelljahr enthält, ist in das
Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2017 XX XX
Herstelljahr
Beschreibung (Abb. A)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals Änderungen am
Elektrowerkzeug oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
1 Sperre des Auslöseschalters
2 Auslöseschalter
3 Akku
4 Tiefeneinstellungshebel (Abb. E)
5 Basisplatte
6 Rückzughebel für untere Schutzvorrichtung
7 Untere Sägeblattschutzvorrichtung
8 Sägeblattklemmschraube
9 Schlitzmarkierung
10 Gehrungseinstellungshebel
11 Sägeblattsicherungsknopf
12 Zusatzgriff
13 Akku-Löseknöpfe
14 Sägeblattschlüssel (Abb. E)
15 Arbeitsleuchte
Bestimmungsgemässe Verwendung
Diese Hochleistungskreissägen sind für das professionelle Sägen
von Holz konzipiert. Schneiden Sie kein Metall, Kunststoff,
Beton, Mauerwerk oder Faserzement. VERWENDEN SIE KEINE
wassergespeisten Zubehörteile mit dieser Säge. VERWENDEN
SIE KEINE Schleifscheiben oder -sägeblätter. NICHT
VERWENDEN in nasser Umgebung oder in der Nähe von
entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
Diese leistungsstarken Sägen sind Elektrogeräte für den
professionellen Einsatz.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt mit dem Gerät
kommen. Wenn unerfahrene Personen dieses Gerät verwenden,
sind diese zu beaufsichtigen.
27
Deutsch
• Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich
Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen
oder mentalen Fähigkeiten oder ohne ausreichende
Erfahrung oder Kenntnisse verwendet werden, außer wenn
diese Personen von einer Person, die für ihre Sicherheit
verantwortlich ist, bei der Verwendung des Geräts
beaufsichtigt werden. Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit
diesem Produkt allein gelassen werden.
ZUSAMMENBAU UND EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Um die Gefahr ernsthafter Verletzungen
zu reduzieren, muss vor jeder Einstellung und jedem
Abnehmen/Installieren von Zubehör das Werkzeug
ausgeschaltet und der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu Verletzungen führen.
WARNUNG: Verwenden Sie nur Akkus und Ladegeräte
von DeWALT.
Einsetzen und Entfernen des Akkus aus dem
Werkzeug (Abb. A)
HINWEIS: Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollte der Akku 3 vollständig aufgeladen sein.
Einsetzen des Akkus in den Werkzeuggriff
1. Richten Sie den Akku 3 an den Führungen im
Werkzeuggriff aus (Abb. A).
2. Schieben Sie ihn in den Griff, bis der Akku fest im Werkzeug
sitzt, und stellen Sie sicher, dass er sich nicht lösen kann.
Entfernen des Akkus aus dem
Werkzeuggriff
1. Drücken Sie Akku-Löseknopf 13 und ziehen Sie den Akku
kräftig aus dem Werkzeuggriff.
2. Legen Sie den Akku wie im Abschnitt Ladegerät dieser
Betriebsanleitung beschrieben in das Ladegerät.
Akku-Ladestandsanzeige (Abb. A)
Einige DeWALT-Akkus besitzen eine Ladestandsanzeige mit
drei grünen LEDs, die den verbleibenden Ladestand des
Akkus anzeigen.
Zum Betätigen der Ladestandsanzeige halten Sie die Taste für
die Ladestandsanzeige 32 gedrückt. Eine Kombination der
drei grünen LEDs leuchtet auf und zeigt den verbleibenden
Ladestand an. Wenn der verbleibende Ladestand im Akku
nicht mehr ausreicht, um das Werkzeug zu verwenden,
leuchtet die Ladestandsanzeige nicht auf und der Akku muss
aufgeladen werden.
HINWEIS: Die Ladestandsanzeige ist nur eine Schätzung
des verbleibenden Akku-Ladestands. Sie zeigt nicht die
Funktionsfähigkeit des Werkzeugs an und unterliegt
Unterschieden, die auf Bauteilen, Temperatur und
Anwendungsart des Endbenutzers basieren.
Sägeblätter auswechseln
Einsetzen des Sägeblatts (Abb. C–E)
1. Entfernen Sie den Akku.
28
2. Ziehen Sie mit dem unteren Sägeblattschutzhebel 6 den
unteren Sägeblattschutz 7 und setzen Sie das Sägeblatt
gegen die innere Klemmscheibe 17 auf die Sägespindel,
stellen Sie dabei sicher, dass sich das Sägeblatt in die
richtige Richtung dreht (die Drehrichtungspfeile auf
dem Sägeblatt und den Zähnen müssen in die gleiche
Richtung zeigen wie der Drehrichtungspfeil auf der
Säge). Gehen Sie nicht davon aus, dass bei der richtigen
Installation der Aufdruck auf dem Sägeblatt immer zu
Ihnen zeigt. Überprüfen Sie beim Zurückziehen der unteren
Schutzhaube, um die Klinge zu installieren, den Zustand und
die Funktion der unteren Schutzhaube, um sicherzustellen,
dass sie ordnungsgemäß funktioniert. Vergewissern Sie
sich, dass sie sich ungehindert bewegt und nicht das
Sägeblatt oder andere Teile berührt. Dies gilt für alle Winkel
und Schnitttiefen.
3. Setzen Sie die äußere Klemmscheibe 16 so auf die
Sägespindel, dass die abgeschrägte Kante nach außen zeigt.
Stellen Sie sicher, dass der Durchmesser von 30 mm auf
der Sägeblattseite der Klemme in die 30 mm Bohrung im
Sägeblatt passt, damit das Sägeblatt zentriert wird.
4. Drehen Sie die Klemmschraube des Sägeblatts 8 von Hand
auf die Sägespindel. (Die Schraube hat ein Rechtsgewinde
und muss im Uhrzeigersinn festgedreht werden.)
5. Drücken Sie die Sägeblattverriegelung 11 herunter, während Sie die Sägespindel mit dem
Schraubenschlüssel 14 drehen, der sich unterhalb des
Akkufachs befindet, bis das Sägeblatt einrastet und sich
nicht mehr dreht.
6. Ziehen Sie die Sägeblattklemmschraube mit dem
Sägeblattschlüssel fest an.
HINWEIS: Betätigen Sie keinesfalls die
Sägeblattarretierung, während die Säge läuft oder in dem
Bemühen, das Werkzeug anzuhalten. Schalten Sie niemals
die Säge ein, wenn die Sägeblattarretierung aktiviert ist.
Dies kann zu schweren Schäden an Ihrer Säge führen.
Austauschen des Sägeblatts (Abb. C, D)
1. Entfernen Sie den Akku.
2. Um die Sägeblattklemmschraube 8 , zu lösen, drücken
Sie die Sägeblattverriegelung 11 herunter und drehen
die Spindel mit dem Sägeblattschlüssel 14 , der sich
unter dem Akkufach befindet,, bis das Sägeblatt einrastet
und sich das Sägeblatt nicht mehr dreht. Drehen Sie bei
verriegeltem Sägeblatt den Sägeblattklemmschraube mit
dem Schraubenschlüssel gegen den Uhrzeigersinn. (Die
Schraube hat ein Rechtsgewinde und muss zum Lösen
gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden.
3. Entfernen Sie die Sägeblattklemmschraube 8 und die
äußere Klemmscheibe 16 . Entfernen Sie das alte Sägeblatt.
4. Entfernen Sie allen Sägestaub, der sich eventuell im
Bereich der Schutzvorrichtung oder der Klemmscheibe
angesammelt haben, und überprüfen Sie den Zustand
und Betrieb der unteren Schutzvorrichtung wie zuvor
beschrieben. Schmieren Sie diesen Bereich nicht.
Deutsch
5. Wählen Sie das korrekte Sägeblatt für die Anwendung aus
(siehe Sägeblätter). Verwenden Sie immer Sägeblätter mit
den richtigen Werten für Durchmesser, Größe und Form des
Zentrierlochs für die Montage auf der Sägespindel. Stellen
Sie immer sicher, dass die maximal empfohlene Drehzahl
(U/min) auf dem Sägeblatt mindestens der Drehzahl (U/
min) der Säge entspricht.
6. Befolgen Sie die Schritte 1 bis 5 unter Einsetzen des
Sägeblatts und stellen Sie dabei sicher, dass sich das
Sägeblatt in die richtige Richtung dreht.
Untere Sägeblattschutzvorrichtung
WARNUNG: Die untere Sägeblattschutzvorrichtung
ist eine Sicherungsmaßnahme, die das Risiko von
schweren Verletzungen reduziert. Verwenden Sie die
Säge niemals, wenn die untere Schutzvorrichtung
fehlt, beschädigt oder falsch montiert ist oder nicht
richtig funktioniert. Verlassen Sie sich nicht darauf,
dass die untere Sägeblattschutzvorrichtung Sie
unter allen Umständen schützt. Ihre Sicherheit
hängt davon ab, dass Sie alle Warnungen und
Vorsichtsmaßnahmen beachten und dass die Säge
ordnungsgemäß funktioniert. Überprüfen Sie vor
jedem Gebrauch, dass die untere Schutzvorrichtung
einwandfrei schließt. Wenn die untere
Sägeblattschutzvorrichtung fehlt oder nicht richtig
funktioniert, lassen Sie die Säge vor der Benutzung
warten. Um die Sicherheit und Zuverlässigkeit
zu gewährleisten, sollten Reparaturen,
Wartungsarbeiten und Einstellungen von einer
autorisierten Kundendienststelle oder einer
anderen qualifizierten Kundendienstorganisation
durchgeführt werden, wobei immer
Originalersatzteile verwendet werden müssen.
Überprüfen der unteren Schutzvorrichtung
(Abb. A)
1. Schalten Sie das Werkzeug aus und trennen Sie es von
der Stromversorgung.
2. Drehen Sie den Hebel für die untere Schutzvorrichtung
(Abb. A, 6 ) von der vollständig geschlossenen Position in
die vollständig geöffnete Position.
3. Lassen Sie den Hebel los und achten Sie darauf, dass die
Schutzvorrichtung 7 in die vollständig geschlossene
Position zurückkehrt.
Das Werkzeug sollte von einer qualifizierten Kundendienststelle
gewartet werden, wenn es:
• nicht in die vollständig geschlossene Position zurückkehrt,
• sich mit Unterbrechungen oder langsam bewegt, oder
• in irgendeinem Winkel oder einer Schnitttiefe Kontakt mit
dem Sägeblatt oder mit Werkzeugteilen hat.
Sägeblätter
WARNUNG: Zur Reduzierung der Gefahr von
Augenverletzungen immer einen Augenschutz tragen.
Hartmetall ist ein hartes, aber brüchiges Material.
Fremdkörper im Werkstück, beispielsweise Draht oder
Nägel, können dazu führen, dass die Spitzen reißen
oder brechen. Betreiben Sie die Säge nur, wenn ein
angemessener Sägeblattschutz angebracht ist. Montieren
Sie das Sägeblatt vor der Verwendung so, dass es sich
korrekt drehen kann, und verwenden Sie immer ein
sauberes, scharfes Sägeblatt.
WARNUNG: Schneiden Sie mit dieser Säge kein Metall,
Kunststoff, Beton, Mauerwerk oder Faserzement.
184 mm Durchmesser
Anwendung
Zähne
Schneiden
24
Allgemeine Anwendungen
36
Feine
60
Falls Sie Unterstützung zu Sägeblättern benötigen, wenden Sie
sich bitte an Ihren lokalen DeWALT-Händler.
Rückschlag
Ein Rückschlag ist die plötzliche Reaktion auf ein
eingeklemmtes, hängendes oder falsch ausgerichtetes
Sägeblatt. Dies führt dazu, dass sich die Säge unkontrolliert
nach oben und aus dem Werkstück in Richtung Benutzer
herausbewegt. Falls das Sägeblatt eingeklemmt wird oder durch
den Schlitz hängen bleibt, so wird das Sägeblatt festgebremst,
und durch die Reaktion des Motors wird die Einheit rasch zum
Benutzer zurückgeschnellt. Falls das Sägeblatt verdreht oder
im Schnitt falsch ausgerichtet wird, so können sich die Zähne
an der Hinterkante des Sägeblatts in die Oberfläche des Holzes
graben, wodurch das Sägeblatt aus dem Schlitz „herausklettert“
und in Richtung Benutzer zurückschnellt.
Unter den folgenden Bedingungen ist ein Auftreten eines
Rückschlags wahrscheinlicher.
1. UNZUREICHEND ABGESTÜTZTES WERKSTÜCK
a. Ein urchhängendes oder unsachgemäß angehobenes
abgeschnittenes Stück kann dazu führen, dass das
Sägeblatt sich verklemmt und dass Rückschläge auftreten
b. Das Schneiden durch Material, das nur an den äußeren
Enden abgestützt wird, kann zu Rückschlägen führen.
Wenn das Material schwächer wird, hängt es durch,
schließt die Nut und klemmt das Sägeblatt ein (Abb. L).
c. Das Abschneiden eines freitragenden oder
überhängenden Stücks Material von unten nach oben in
vertikaler Richtung kann einen Rückschlag verursachen.
Das herabfallende abgeschnittene Stück kann das
Sägeblatt einklemmen.
d. Das Abschneiden von langen schmalen Streifen kann
einen Rückschlag verursachen. Der abgeschnittene
Streifen kann durchhängen oder sich verdrehen und die
Nut verschließen und das Sägeblatt einklemmen.
e. Das Hängenbleiben der unteren Schutzvorrichtung an
einer Fläche unterhalb des zu schneidenden Materials
kann die Kontrolle des Bedieners vorübergehend
reduzieren. Die Säge kann teilweise aus dem Schnitt
gehoben werden, dies erhöht die Möglichkeit, dass sich
das Sägeblatt verdreht.
29
Deutsch
2. FALSCHE EINSTELLUNG DER SCHNITTTIEFE AN
DER SÄGE
a. Für die effizientesten Schnitte sollte das Sägeblatt
nur so weit vorstehen, dass ein Zahn herausragt,
siehe Abbildung F). Dadurch kann der Schuh
das Sägeblatt unterstützen und er minimiert das
Verdrehen und Festklemmen im Material. Siehe
Abschnitt Schnitttiefeneinstellung.
3. VERDREHEN DES SÄGEBLATTS (FALSCHAUSRICHTUNG
BEIM SCHNEIDEN)
a. Durch stärkeres Drücken beim Schneiden kann sich das
Sägeblatt verdrehen.
b. Durch den Versuch, die Säge im Schnitt zu drehen (also
der Versuch, wieder auf die markierte Linie zu gelangen)
kann sich das Sägeblatt verdrehen.
c. Durch Übergreifen oder Betrieb der Säge mit falscher
Körperhaltung (ohne Gleichgewicht kann sich das
Sägeblatt verdrehen.
d. Durch eine veränderte Hand- oder Körperhaltung
während des Schneidens kann sich das
Sägeblatt verdrehen.
e. Durch das Rückwärtsbewegen der Säge, um das
Sägeblatt zu befreien, kann es sich verdrehen.
4. WERKSTOFFE, DIE BESONDERE AUFMERKSAMKEIT
ERFORDERN
a. Nasses Holz
b. Grünes Holz (frisch gefälltes oder nicht getrocknetes
Material)
c. Druckbehandeltes Holz (Material, das mit
Konservierungsmitteln oder fäulnisverhütenden
Chemikalien behandelt wurde)
5. VERWENDUNG STUMPFER ODER SCHMUTZIGER
SÄGEBLÄTTER
a. Durch stumpfe Sägeblätter erhöht sich die Belastung
der Säge. Als Ausgleich drückt der Bediener in der Regel
stärker, wodurch die Säge noch stärker belastet wird
und das Verdrehen des Sägeblatts in der Nut gefördert
wird. Verschlissene Sägeblätter können auch über
einen unzureichenden Spielraum verfügen, was die
Möglichkeit des Hängenbleibens und einer stärkeren
Belastung erhöht.
6. ANHEBEN DER SÄGE BEI SCHRÄGSCHNITTEN
a. Bei Schrägschnitten muss der Bediener besonders auf
die richtige Sägetechnik achten – vor allem in Bezug auf
die Führung der Säge. Sowohl der Winkel des Sägeblatts
zur Basisplatte als auch die größere Sägeblattfläche im
Material erhöhen die Möglichkeit, dass es steckenbleibt
oder sich in die falsche Richtung bewegt.
7. NEUBEGINN EINES SCHNITTS, WENN DIE
SÄGEBLATTZÄHNE IM MATERIAL FESTSTECKEN
a. Die Säge sollte auf die volle Betriebsdrehzahl gebracht
werden, bevor ein Schnitt begonnen oder neu begonnen
wird, nachdem das Gerät mit dem Sägeblatt in der Nut
gestoppt wurde. Andernfalls kann es zu Stillstand und
Rückschlägen kommen.
30
Alle anderen Bedingungen, die zu Einklemmen, Feststecken,
Verdrehen oder Fehlstellung des Sägeblatts führen könnten,
können einen Rückschlag verursachen. Siehe die Abschnitte
Weitere Sicherheitsanweisungen für Kreissägen und
Sägeblätter für Verfahren und Techniken, die das Auftreten von
Rückschlägen verringern.
Schnitttiefeneinstellung (Abb. E–F)
1. Heben Sie zum Lösen den Tiefeneinstellhebel 4 .
2. Um die richtige Schnitttiefe zu erhalten, richten
Sie die entsprechende Markierung auf dem
Tiefeneinstellungsstreifen 20 an der Kerbe 19 auf dem
oberen Sägeblattschutz aus.
3. Ziehen Sie den Tiefeneinstellungshebel fest.
4. Für die effizientesten Schnitte mit einem HartmetallSägeblatt stellen Sie die Tiefeneinstellung so ein, dass
etwa die Hälfte eines Zahns unter der Oberfläche des zu
schneidendes Holzes hervorsteht.
5. Ein Verfahren zum Überprüfen der richtigen Schnitttiefe
zeigt Abbildung F. Legen Sie ein Stück des zu schneidenden
Materials wie abgebildet an die Seite des Sägeblatts
und achten Sie darauf, wie viel von dem Zahn über das
Material herausragt.
Einstellen des Tiefeneinstellungshebels
(Abb. E)
Es kann wünschenswert sein, die Tiefe des
Tiefeneinstellungshebels 4 einzustellen. Er kann sich mit der
Zeit lockern und vor dem Anziehen die Bodenplatte berühren.
Anziehen des Hebels:
1. Halten Sie den Tiefeneinstellungshebel 4 fest und lockern
Sie die Gegenmutter 18 .
2. Stellen Sie den Tiefeneinstellungshebel ein, indem Sie ihn
etwa 1/8 Umdrehung in die gewünschte Richtung drehen.
3. Ziehen Sie die Mutter wieder fest.
Gehrungswinkeleinstellung (Abb. A, G)
Der Gehrungswinkelmechanismus kann zwischen 0° und 57°
eingestellt werden.
Für mehr Genauigkeit beim Schneiden verwenden Sie die
Feineinstellungsmarkierungen auf der Schwenkhalterung 21 .
1. Heben Sie zum Lösen den Gehrungseinstellungshebel 10 .
2. Kippen Sie die Grundplatte bis zum gewünschten Winkel,
indem Sie den Zeiger für die feine Einstellung 22 an der
gewünschten Winkelmarkierung auf der Schwenkhalterung
21 ausrichten.
3. Senken Sie den Gehrungseinstellungshebel zum Festziehen
wieder ab.
Neigungssperre (Abb. A, G)
Das Modell DCS570 mit einer Neigungssperre ausgestattet.
Wenn Sie die Basisplatte 5 kippen, hören Sie ein Klicken und
spüren, wie die Basisplatte bei 22,5 und 45 Grad einrastet.
Wenn einer dieser beiden der gewünschte Winkel ist, ziehen
Sie den Hebel 10 fest, indem Sie ihn absenken. Wenn Sie
einen anderen Winkel wünschen, kippen Sie die Basisplatte
Deutsch
weiter, bis der Zeiger für die grobe Winkeleinstellung 23 oder der Zeiger für die feine Einstellung 22 die gewünschten
Markierung erreicht.
Schnittlängenanzeige (Abb. A)
Die Markierungen an der Seite der Basisplatte 5 zeigen die
Länge des Schlitzes, der in der vollen Tiefe des Schnitts in das
Material geschnitten wird. Die Markierungen entsprechen
Schritten von 5 mm.
Schnittfugenmarkierung (Abb. I)
Auf der Vorderseite des Sägeschuhs befindet sich eine
Schnittfugenmarkierung 9 für Vertikal- und Gehrungsschnitte.
Anhand dieser Markierung können Sie die Säge entlang einer
auf das zu sägende Material gezeichneten Schnittlinie führen.
Die Schnittfugenmarkierung ist bündig mit der linken (äußeren)
Seite des Sägeblatts, so dass die Schnittfuge, die vom Sägeblatt
erzeugt wird, rechts von der Markierung entsteht. Führen Sie
den Schnitt an der mit Bleistift gezeichneten Linie entlang, so
dass die Kerbe in den Abfall oder überschüssiges Material fällt.
Anbringen und Einstellen des
Parallelanschlags (Abb. N)
Der Parallelanschlag 28 wird zum parallelen Schneiden entlang
der Kante des Werkstücks verwendet.
Montieren
1. Lösen Sie den Einstellknopf des Parallelanschlags 27 etwas,
damit der Anschlag ihn parallel passieren kann.
2. Bringen Sie den Parallelanschlag 28 wie abgebildet an der
Basisplatte an.
3. Drehen Sie den Einstellknopf des Parallelanschlags 27 gut fest.
Einstellung
1. Lockern Sie den Einstellknopf des Anschlags 27 und stellen
Sie den Parallelanschlag 28 auf die gewünschte Breite ein.
2. Die Einstellung wird auf der Skala des
Parallelanschlags angezeigt.
3. Drehen Sie den Einstellknopf des Anschlags 27 gut fest.
Anbringen des Spanauswurfanschlusses
(Abb. A, P)
Ihre Kreissäge ist mit einem Spanauswurfanschluss ausgestattet.
Befestigung des spanauswurfanschlusses
1. Lösen Sie den Tiefeneinstellhebel 4 vollständig.
2. Bringen Sie die Basisplatte 5 in die unterste Position.
3. Richten Sie die linke Hälfte des Spanauswurfanschlusses 29 wie abgebildet am oberen Sägeblattschutz 7 aus. Achten
Sie darauf, die Lasche in die Auswurfkerbe am Werkzeug
einzusetzen. Bei korrekter Installation sitzt sie vollständig
über dem ursprünglichen Zeiger für die Schnitttiefe.
4. Richten Sie das rechte Stück 30 am linken aus.
5. Setzen Sie die Schrauben ein und ziehen Sie sie gut fest.
Vor dem Betrieb
• Vergewissern Sie sich, dass alle Sicherungsvorrichtungen
ordnungsgemäß montiert sind. Der Sägeblattschutz muss
geschlossen sein.
• Vergewissern Sie sich, dass das Sägeblatt sich in Richtung
des auf dem Blatt angebrachten Pfeils dreht.
• Verwenden Sie keine übermäßig abgenutzten Sägeblätter.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Beachten Sie immer die
Sicherheitsanweisungen und die geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr ernsthafter Verletzungen
zu reduzieren, muss vor jeder Einstellung und jedem
Abnehmen/Installieren von Zubehör das Werkzeug
ausgeschaltet und der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu Verletzungen führen.
Richtige Haltung der Hände (Abb. J)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, beachten Sie IMMER die richtige Haltung der
Hände, wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, halten Sie das Gerät IMMER sicher fest und seien
Sie auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Bei der korrekten Handposition liegt eine Hand auf
dem Haupthandgriff 26 und die andere auf dem
Zusatzhandgriff 12 .
LED-Arbeitsleuchte (Abb. A)
Die LED-Arbeitsleuchte 15 schaltet sich ein, wenn der
Auslöseschalter gedrückt wird. Wenn der Auslöseschalter
entriegelt ist, bleibt die Arbeitsleuchte bis zu 20
Sekunden beleuchtet.
HINWEIS: Die Arbeitsleuchte soll die unmittelbare Arbeitsfläche
ausleuchten und ist nicht dazu bestimmt, als Taschenlampe
zu fungieren.
Ein- und Ausschalten (Abb. B)
Aus Sicherheitsgründen ist der Ein-/Ausschalter 2 Ihres
Werkzeuges mit einer Einschaltsperre 1 versehen.
Drücken Sie die Einschaltsperre, um den Schalter freizugeben.
Zum Einschalten des Gerätes drücken Sie den
Auslöseschalter 2 . Beim Loslassen des Ein-/Ausschalters
wird die Einschaltsperre automatisch wieder aktiviert, um ein
unbeabsichtigtes Einschalten des Werkzeugs zu verhindern.
HINWEIS: Schalten Sie das Werkzeug nicht EIN oder
AUS, während das Sägeblatt das Werkstück oder andere
Materialien berührt.
Werkstückstütze (Abb. J–M)
WARNUNG: Um das Risiko von schweren
Verletzungen zu reduzieren, stützen Sie das
Werkstück richtig ab und halten Sie die Säge fest, um
einen Verlust der Kontrolle zu verhindern.
31
Deutsch
Die Abbildungen J und K zeigen die korrekte Sägeposition.
Die Abbildungen L und M zeigen eine unsichere Position. Die
Hände müssen vom Arbeitsbereich ferngehalten werden und
das Netzkabel muss außerhalb des Schnittbereichs verlaufen,
so dass es nicht vom Werkstück erfasst oder daran aufgehängt
werden kann.
Zur Vermeidung von Rückschlägen IMMER das Brett oder Blech
NAHE des Schnitts abstützen (Abb. J und K). Das Brett oder
Blech NICHT weit vom Schnitt entfernt abstützen (Abb. K und
M). Beim Betrieb der Säge das Kabel aus dem Schnittbereich
halten und verhindern, dass es vom Werkstück aufgehängt wird.
IMMER DIE SÄGE VOM STROM TRENNEN, BEVOR ANPASSUNGEN
VORGENOMMEN WERDEN! Legen Sie das Werkstück mit der
“guten” Seite—die Seite, deren Aussehen am wichtigsten ist—
nach unten. Die Säge schneidet nach oben, so dass Splitter auf
der Werkstückseite entstehen, die beim Sägen oben liegt.
Sägen (Abb. J)
WARNUNG: Versuchen Sie keinesfalls, dieses Werkzeug zu
verwenden, indem Sie es umgekehrt auf eine Arbeitsfläche
legen und das Material auf das Werkzeug legen. Klemmen
Sie das Werkstück immer sicher fest und bringen Sie
das Werkzeug auf das Werkstück, wobei das Werkzeug
mit beiden Händen wie in Abbildung J gezeigt gut
festgehalten werden muss.
Setzen Sie den breiteren Teil der Basisplatte der Säge auf den
Teil des Werkstücks, der fest abgestützt wird, und nicht auf
den Teil, der nach dem Schnitt herunterfällt. Als Beispiele
zeigt Abbildung J das RICHTIGE Verfahren zum Abschneiden
eines Bretts. Klemmen Sie Werkstücke immer fest. Versuchen
Sie nicht, kurze Stücke mit der Hand festzuhalten! Denken Sie
daran, freitragendes und überhängendes Material abzustützen.
Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie Material von unten
her sägen.
Achten Sie darauf, dass die Säge ihre volle Drehzahl erreicht
hat, bevor das Sägeblatt Kontakt mit dem zu schneidenden
Material bekommt. Wenn der Sägevorgang begonnen wird,
wenn das Sägeblatt gegen das zu schneidende Material
gedrückt oder nach vorne in einen Schlitz gedrückt wird, kann
dies zu einem Rückschlag führen. Schieben Sie die Säge mit
einer Geschwindigkeit vorwärts, bei der das Sägeblatt ohne
Mühe schneiden kann. Härte und Festigkeit können auch
im selben Werkstück variieren, und knotige oder feuchte
Abschnitte können die Säge stark belasten. Drücken Sie die Säge
in einem solchen Fall langsamer aber kräftig genug vorwärts,
um weiter arbeiten zu können, ohne die Geschwindigkeit
stark zu verringern. Das Zwingen der Säge kann zu groben
Schnitten, Ungenauigkeit, Rückschlag und Überhitzung des
Motors führen. Sollte Ihr Schnitt beginnen, die Schnittlinie zu
verlassen, versuchen Sie nicht zu erzwingen, dass er wieder
darauf zurückkehrt. Lassen Sie den Schalter los und lassen Sie
das Sägeblatt zum völligen Stillstand kommen. Dann können Sie
die Säge zurückziehen, neu orientieren und einen neuen Schnitt
knapp innerhalb des falschen ansetzen. Ziehen Sie die Säge
immer zurück, wenn Sie den Schnitt verlagern müssen. Das
Erzwingen einer Korrektur im Schnitt kann zum Stillstand der
Säge führen und zu einem Rückschlag führen.
32
WENN DIE SÄGE ZUM STILLSTAND KOMMT, LASSEN SIE DEN
AUSLÖSER LOS UND ZIEHEN SIE DIE SÄGE ZURÜCK, BIS SIE
FREIKOMMT. STELLEN SIE SICHER, DASS SICH DAS SÄGEBLATT
GERADE IM SCHNITT UND JENSEIT DER SCHNITTKANTE
BEFINDET, BEVOR SIE NEU STARTEN.
Lassen Sie am Ende eines Schnitts den Auslöser los und
lassen Sie das Sägeblatt anhalten, bevor Sie die Säge vom
Werkstück heben. Wenn Sie die Säge heben, schließt sich die
federgespannte Teleskop-Schutzvorrichtung automatisch
unter dem Sägeblatt. Denken Sie daran, dass das Sägeblatt
freiliegt, bis dies geschehen ist. Greifen Sie niemals und
unter keinen Umständen unter das Werkstück. Wenn Sie die
Teleskopschutzvorrichtung manuell zurückziehen müssen (wie
es beim Start von Taschenschnitten erforderlich ist), verwenden
Sie immer Rückzughebel.
HINWEIS: Achten Sie beim Schneiden von dünnen Streifen
darauf, dass kleine abgeschnittene Teile nicht an der Innenseite
der unteren Schutzvorrichtung hängenbleiben.
Sägen von Taschen (Abb. O)
WARNUNG: Binden Sie den Sägeblattschutz nie in
angehobener Stellung fest. Bewegen Sie die Säge bei
Taschenschnitten niemals rückwärts. Dadurch kann sich
das Gerät von der Arbeitsfläche heben, was Verletzungen
verursachen könnte.
Ein Taschenschnitt ist ein Schnitt, der in einen Boden, eine
Wand oder eine andere ebene Oberfläche gemacht wird.
1. Stellen Sie die Basisplatte der Säge so ein, dass das Sägeblatt
in der gewünschten Tiefe schneidet.
2. Kippen Sie die Säge nach vorne und lassen Sie das Vorderteil
der Basisplatte auf dem zu schneidenden Material ruhen.
3. Ziehen Sie mit Hilfe des entsprechenden Hebels die untere
Schutzvorrichtung in eine nach oben gerichtete Position
zurück. Senken Sie die Rückseite der Basisplatte ab, bis die
Sägeblattzähne fast die Schnittlinie berühren.
4. Lassen Sie den Sägeblattschutz los. (Dessen Kontakt mit
dem Werkstück hält ihn in seiner Position, so dass er sich
beim Beginn des Schnitts frei öffnen kann.) Nehmen Sie
die Hand vom Hebel für die Schutzvorrichtung und halten
Sie den Zusatzhandgriff 12 gut fest, siehe Abbildung O.
Positionieren Sie Ihren Körper und Ihren Arm so, dass Sie
eventuellen Rückschlägen standhalten können.
5. Stellen Sie vor dem Schneiden sicher, dass das Sägeblatt
keinen Kontakt mit der Schnittfläche hat.
6. Starten Sie den Motor und senken Sie die Säge allmählich
ab, bis ihre Basisplatte flach auf dem zu schneidenden
Material liegt. Bewegen Sie die Säge entlang der Schnittlinie,
bis der Schnitt fertiggestellt ist.
7. Geben Sie den Auslöser frei und lassen Sie das
Sägeblatt vollständig anhalten, bevor Sie es aus dem
Material zurückziehen.
8. Gehen Sie beim Beginn jedes neuen Schnitts wieder wie
oben beschrieben vor.
Deutsch
Staubabsaugung (Abb. Q)
WARNUNG: Gefahr Staub einzuatmen. Um das Risiko
von Verletzungen zu reduzieren, tragen Sie IMMER eine
zugelassene Staubschutzmaske.
Ihr Werkzeug ist mit einem Spanabsauganschluss
30 ausgestattet.
Der Staubabsaugadapter 31 ermöglicht den Anschluss des
Werkzeugs an eine externe Staubabsaugvorrichtung, entweder
mit Hilfe des AirLockô-Systems (DWV9000-XJ) oder über eine
Standardabsaugvorrichtung mit 35 mm-Anschluss.
WARNUNG: Verwenden Sie IMMER eine
Spanabsaugung, die den gültigen Richtlinien für das
Sägen von Holz entspricht. Der Absaugschlauch der
meisten handelsüblichen Staubsauger kann direkt an den
Spanauswurf angeschlossen werden.
WARTUNG
Ihr DeWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen Betrieb mit
minimalem Wartungsaufwand konstruiert. Ein kontinuierlicher,
zufriedenstellender Betrieb hängt von der geeigneten Pflege
des Elektrowerkzeugs und seiner regelmäßiger Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr ernsthafter Verletzungen
zu reduzieren, muss vor jeder Einstellung und jedem
Abnehmen/Installieren von Zubehör das Werkzeug
ausgeschaltet und der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu Verletzungen führen.
Das Ladegerät und der Akku können nicht gewartet werden.
Schmierung
Im Werkzeug werden selbstschmierende Kugel- und Rollenlager
verwendet, daher ist keine Nachschmierung erforderlich. Es
wird jedoch empfohlen, dass Sie das Werkzeug einmal jährlich
zur gründlichen Reinigung, Inspektion und Schmierung des
Getriebes an eine Kundendienststelle geben oder schicken.
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft immer dann
Schmutz und Staub aus dem Hauptgehäuse, wenn
sich Schmutz sichtbar in und um die Lüftungsschlitze
ansammelt. Tragen Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen
Augenschutz und eine zugelassene Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals Lösungsmittel oder
andere scharfe Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese Chemikalien können
das in diesen Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser und einer milden
Seife befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie niemals
irgendein Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit.
Untere Schutzvorrichtung
Die untere Schutzvorrichtung sollte sich immer frei drehen
und von einer vollständig offenen in eine vollständig
geschlossene Position bewegen lassen. Vor dem Schneiden
immer durch vollständiges Öffnen und Schließenlassen der
Schutzvorrichtung den korrekten Betrieb überprüfen. Wenn
sich die Schutzvorrichtung langsam oder nicht vollständig
schließt, muss sie gereinigt oder gewartet werden. Verwenden
Sie die Säge nur, wenn sie richtig funktioniert. Zum Reinigen
der Schutzvorrichtung trockene Luft oder eine weiche
Bürste verwenden, um angesammeltes Sägemehl oder
Schmutz aus dem Weg der Schutzvorrichtung und aus dem
Bereich ihrer Feder zu entfernen. Sollte dies das Problem
nicht beheben, muss eine Wartung in einer autorisierten
Kundendienststelle erfolgen.
Basisplatteneinstellung (Abb. G, H)
Ihre Basisplatte wurde werksseitig so eingestellt, dass
sichergestellt wird, dass das Sägeblatt senkrecht zur Basisplatte
steht. Nach längerem Gebrauch muss das Sägeblatt neu
ausgerichtet werden, folgen Sie dazu diesen Anweisungen:
Einstellung für 90-grad-schnitte
1. Stellen Sie die Säge auf eine Neigung von 0 Grad zurück.
2. Legen Sie die Säge auf die Seite und ziehen Sie die untere
Schutzvorrichtung zurück.
3. Stellen Sie die Schnitttiefe auf 51 mm ein.
4. Lösen Sie den Gehrungseinstellungshebel (Abb. 10 , G).
Legen Sie einen Anschlagwinkel wie in Abbildung H gezeigt
gegen das Sägeblatt und die Basisplatte.
5. Drehen Sie die Stellschraube an der Unterseite
der Basisplatte mit einem Schraubenschlüssel
( 25 , Abb. H), bis das Sägeblatt und die Basisplatte
bündig zum Anschlagwinkel liegen. Ziehen Sie den
Gehrungseinstellungshebel wieder fest an.
Einstellen des Gehrungseinstellungshebels
Es kann wünschenswert sein, die Tiefe des
Gehrungseinstellungshebels 10 einzustellen. Er kann
sich mit der Zeit lockern und vor dem Anziehen die
Bodenplatte berühren.
Anziehen des Hebels:
1. Halten Sie den Gehrungseinstellungshebel 10 fest und
lockern Sie die Gegenmutter der Gehrung 24 ,.
2. Stellen Sie den Gehrungseinstellungshebel ein, indem
Sie ihn etwa 1/8 Umdrehung in die gewünschte
Richtung drehen.
3. Ziehen Sie die Mutter wieder fest.
Sägeblätter
Ein stumpfes Sägeblatt führt zu ineffizienten Schnitten, zur
Überlastung des Sägemotors, übermäßigem Splittern und
erhöht die Möglichkeit von Rückschlägen. Tauschen Sie
Sägeblätter aus, wenn es schwierig wird, die Säge durch den
Schnitt zu schieben, wenn der Motor stark belastet wird oder
wenn im Sägeblatt übermäßige Wärme entsteht. Es hat sich
bewährt, zusätzliche Sägeblätter vorrätig zu haben, damit
scharfe Sägeblätter immer sofort einsatzbereit sind. Stumpfe
Sägeblätter können häufig nachgeschärft werden.
33
Deutsch
Gehärtetes Gummi auf dem Sägeblatt lässt sich mit Kerosin,
Terpentin oder Ofenreiniger entfernen. Sägeblätter mit
Antihaftbeschichtung können für Anwendungen eingesetzt
werden, bei denen übermäßig viele Ansammlungen
vorkommen, zum Beispiel bei druckbehandeltem oder
grünem Holz.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht von DeWALT
angeboten wird, nicht mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem Zubehör an
diesem Gerät gefährlich sein. Um das Verletzungsrisiko
zu mindern, sollte mit diesem Produkt nur von DeWALT
empfohlenes Zubehör verwendet werden.
VERWENDEN SIE KEINE WASSERGESPEISTEN ZUBEHÖRTEILE MIT
DIESER SÄGE.
FÜHREN SIE VOR DEM EINSATZ EINE SICHTPRÜFUNG
VON HARTMETALLKLINGEN DURCH. BEI
BESCHÄDIGUNG AUSTAUSCHEN.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen zu
geeignetem Zubehör.
Umweltschutz
Separate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden. Produkte und
Batterien enthalten Materialien, die zurückgewonnen
oder recycelt werden können, um den Bedarf an Rohstoffen zu
reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische Produkte und Batterien
gemäß den lokalen Bestimmungen. Weitere Informationen
erhalten Sie unter www.2helpU.com.
Akku
Dieser langlebige Akku muss aufgeladen werden, wenn die
Leistung nicht mehr für Arbeiten ausreicht, die bei voller Ladung
leicht durchgeführt werden konnten. Am Ende des technischen
Lebens ist der Akku umweltgerecht zu entsorgen:
• Entladen Sie den Akku vollständig und nehmen Sie ihn aus
dem Werkzeug.
• Lithium-Ionen-Zellen sind recycelbar. Geben Sie die
gebrauchten Akkus bei Ihrem Händler oder bei einer
kommunalen Recycling-Sammelstelle ab. Dort werden die
gesammelten Akkus recycelt oder ordnungsgemäß entsorgt.
34
English
184 mm CORDLESS CIRCULAR SAW
DCS570
Congratulations!
EC-Declaration of Conformity
You have chosen a DeWALT tool. Years of experience, thorough
product development and innovation make DeWALT one of the
most reliable partners for professional power tool users.
Machinery Directive
Technical Data
Voltage
Type
Battery type
No-load speed
Blade diameter
Maximum depth of cut
Blade bore
Bevel angle adjustment
Weight (without battery pack)
VDC
min-1
mm
mm
mm
°
kg
DCS570
18
1
Li-Ion
5500
184
64
16
(-XE: 20 mm)
57
3.6
Noise values and vibration values (triax vector sum) according to EN60745-2-5:
LPA(emission sound pressure level)
dB(A)
91
LWA(sound power level)
dB(A)
102
K (uncertainty for the given sound level)
dB(A)
3
Vibration emission value ah, W =
Uncertainty K =
m/s2
m/s2
<2.5
1.5
The vibration emission level given in this information sheet has
been measured in accordance with a standardised test given in
EN60745 and may be used to compare one tool with another. It
may be used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration emission level
represents the main applications of the tool. However if
the tool is used for different applications, with different
accessories or poorly maintained, the vibration emission
may differ. This may significantly increase the exposure
level over the total working period.
An estimation of the level of exposure to vibration should
also take into account the times when the tool is switched
off or when it is running but not actually doing the job.
This may significantly reduce the exposure level over the
total working period.
Identify additional safety measures to protect the operator
from the effects of vibration such as: maintain the tool
and the accessories, keep the hands warm, organisation
of work patterns.
Cordless Circular Saw
DCS570
DeWALT declares that these products described under
Technical Data are in compliance with: 2006/42/EC, EN607451:2009+A11:2010, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-5:2010.
These products also comply with Directive 2014/30/EU and
2011/65/EU. For more information, please contact DeWALT at
the following address or refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the technical
file and makes this declaration on behalf of DeWALT.
Markus Rompel
Director Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
09.12.2016
WARNING: To reduce the risk of injury, read the
instruction manual.
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity for each
signal word. Please read the manual and pay attention to
these symbols.
DANGER: Indicates an imminently hazardous
situation which, if not avoided, will result in death or
serious injury.
WARNING: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not related to
personal injury which, if not avoided, may result in
property damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
35
Weight
English
Batteries
Chargers/Charge Times (Minutes)
Cat #
VDC
Ah
Weight
kg
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6.0/2.0
9.0/3.0
1.5
4.0
2.0
5.0
1.3
3.0
1.05
1.25
0.35
0.61
0.40
0.62
0.35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
General Power Tool Safety Warnings
WARNING: Read all safety warnings and all
instructions. Failure to follow the warnings and
instructions may result in electric shock, fire and/or
serious injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to your mainsoperated (corded) power tool or battery-operated (cordless)
power tool.
1) Work area safety
a ) Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark
areas invite accidents.
b ) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of flammable
liquids, gases or dust. Power tools create sparks which
may ignite the dust or fumes.
c ) Keep children and bystanders away while operating
a power tool. Distractions can cause you to lose control.
2) Electrical safety
a ) Power tool plugs must match the outlet. Never
modify the plug in any way. Do not use any adapter
plugs with earthed (grounded) power tools.
Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b ) Avoid body contact with earthed or grounded
surfaces such as pipes, radiators, ranges and
refrigerators. There is an increased risk of electric shock if
your body is earthed or grounded.
c ) Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water entering a power tool will increase the risk of
electric shock.
d ) Do not abuse the cord. Never use the cord for
carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep
cord away from heat, oil, sharp edges or moving
parts. Damaged or entangled cords increase the risk of
electric shock.
36
e ) When operating a power tool outdoors, use an
extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord
suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
f ) If operating a power tool in a damp location is
unavoidable, use a residual current device (RCD)
protected supply. Use of an RCD reduces the risk of
electric shock.
3) Personal safety
a ) Stay alert, watch what you are doing and use
common sense when operating a power tool. Do not
use a power tool while you are tired or under the
influence of drugs, alcohol or medication. A moment
of inattention while operating power tools may result in
serious personal injury.
b ) Use personal protective equipment. Always wear
eye protection. Protective equipment such as dust mask,
non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used
for appropriate conditions will reduce personal injuries.
c ) Prevent unintentional starting. Ensure the switch
is in the off position before connecting to power
source and/or battery pack, picking up or carrying
the tool. Carrying power tools with your finger on the
switch or energising power tools that have the switch on
invites accidents.
d ) Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on. A wrench or a key left attached
to a rotating part of the power tool may result in
personal injury.
e ) Do not overreach. Keep proper footing and balance
at all times. This enables better control of the power tool
in unexpected situations.
f ) Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away
from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
g ) If devices are provided for the connection of dust
extraction and collection facilities, ensure these are
connected and properly used. Use of dust collection
can reduce dust-related hazards.
English
4) Power tool use and care
a ) Do not force the power tool. Use the correct power
tool for your application. The correct power tool
will do the job better and safer at the rate for which it
was designed.
b ) Do not use the power tool if the switch does not turn
it on and off. Any power tool that cannot be controlled
with the switch is dangerous and must be repaired.
c ) Disconnect the plug from the power source and/or
the battery pack from the power tool before making
any adjustments, changing accessories, or storing
power tools. Such preventive safety measures reduce the
risk of starting the power tool accidentally.
d ) Store idle power tools out of the reach of children
and do not allow persons unfamiliar with the power
tool or these instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
e ) Maintain power tools. Check for misalignment or
binding of moving parts, breakage of parts and any
other condition that may affect the power tool’s
operation. If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by poorly
maintained power tools.
f ) Keep cutting tools sharp and clean. Properly
maintained cutting tools with sharp cutting edges are less
likely to bind and are easier to control.
g ) Use the power tool, accessories and tool bits etc.,
in accordance with these instructions taking into
account the working conditions and the work to be
performed. Use of the power tool for operations different
from those intended could result in a hazardous situation.
SAFETY INSTRUCTIONS FOR ALL SAWS
Cutting Procedures
a ) DANGER: Keep hands away from cutting area
and the blade. Keep your second hand on auxiliary
handle, or motor housing. If both hands are holding the
saw, they cannot be cut by the blade.
b ) Do not reach underneath the workpiece. The guard
cannot protect you from the blade below the workpiece.
c ) Adjust the cutting depth to the thickness of the
workpiece. Less than a full tooth of the blade teeth
should be visible below the workpiece.
d ) Never hold piece being cut in your hands or across
your leg while cutting. Secure the workpiece to a
stable platform. It is important to support the work
properly to minimize body exposure, blade binding, or loss
of control.
e ) Hold the power tool by insulated gripping surfaces
when performing an operation where the cutting
tool may contact hidden wiring. Contact with a “live”
wire will also make exposed metal parts of the power tool
“live” and could give the operator an electric shock.
f ) When ripping always use a rip fence or straight edge
guide. This improves the accuracy of cut and reduces the
chance of blade binding.
g ) Always use blades with correct size and shape
(diamond versus round) of arbour holes. Blades that
do not match the mounting hardware of the saw will run
off-centre, causing loss of control.
h ) Never use damaged or incorrect blade washers or
bolt. The blade washers and bolt were specially designed
for your saw, for optimum performance and safety
of operation.
5) Battery tool use and care
a ) Recharge only with the charger specified by the
manufacturer. A charger that is suitable for one type
of battery pack may create a risk of fire when used with
another battery pack.
b ) Use power tools only with specifically designated
battery packs. Use of any other battery packs may create
a risk of injury and fire.
c ) When battery pack is not in use, keep it away from
other metal objects like paper clips, coins, keys,
nails, screws or other small metal objects that can
make a connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may cause burns
or a fire.
d ) Under abusive conditions, liquid may be ejected
from the battery; avoid contact. If contact
accidentally occurs, flush with water. If liquid
contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid
ejected from the battery may cause irritation or burns.
6) Service
a ) Have your power tool serviced by a qualified repair
person using only identical replacement parts. This
will ensure that the safety of the power tool is maintained.
FURTHER SAFETY INSTRUCTIONS FOR ALL
SAWS
Kickback Causes and Related Warnings
•
Kickback is a sudden reaction to a pinched, jammed or
misaligned saw blade, causing an uncontrolled saw to lift up
and out of the workpiece toward the operator;
• When the blade is pinched or jammed tightly by the kerf
closing down, the blade stalls and the motor reaction drives
the unit rapidly back toward the operator;
• If the blade becomes twisted or misaligned in the cut, the teeth
at the back edge of the blade can dig into the top surface of
the wood causing the blade to climb out of the kerf and jump
back toward the operator.
Kickback is the result of saw misuse and/or incorrect operating
procedures or conditions and can be avoided by taking proper
precautions as given below:
a ) Maintain a firm grip with both hands on the saw and
position your arms to resist kickback forces. Position
your body to either side of the blade, but not in line
with the blade. Kickback could cause the saw to jump
37
English
b )
c )
d )
e )
f )
g )
backwards, but kickback forces can be controlled by the
operator, if proper precautions are taken.
When blade is binding, or when interrupting a cut
for any reason, release the trigger and hold the saw
motionless in the material until the blade comes to
a complete stop. Never attempt to remove the saw
from the work or pull the saw backward while the
blade is in motion or kickback may occur. Investigate
and take corrective actions to eliminate the cause of
blade binding.
When restarting a saw in the workpiece, centre
the saw blade in the kerf so that the saw teeth are
not engaged into the material. If saw blade binds, it
may walk up or kickback from the workpiece as the saw
is restarted.
Support large panels to minimise the risk of blade
pinching and kickback. Large panels tend to sag
under their own weight. Supports must be placed under
the panel on both sides, near the line of cut and near the
edge of the panel.
Do not use dull or damaged blades. Unsharpened
or improperly set blades produce narrow kerf causing
excessive friction, blade binding and kickback.
Blade depth and bevel adjusting locking levers
must be tight and secure before making cut. If blade
adjustment shifts while cutting, it may cause binding
and kickback.
Use extra caution when sawing into existing walls or
other blind areas. The protruding blade may cut objects
that can cause kickback.
SAFETY INSTRUCTIONS FOR SAWS WITH A
PENDULUM BLADE GUARD
Lower Guard Function
a ) Check the lower guard for proper closing before each
use. Do not operate the saw if the lower guard does
not move freely and close instantly. Never clamp
or tie the lower guard into the open position. If the
saw is accidentally dropped, the lower guard may
be bent. Raise the lower guard with the retracting handle
and make sure it moves freely and does not touch the
blade or any other part, in all angles and depths of cut.
b ) Check the operation of the lower guard spring. If the
guard and the spring are not operating properly,
they must be serviced before use. Lower guard may
operate sluggishly due to damaged parts, gummy
deposits, or a build-up of debris.
c ) The lower guard should be retracted manually
only for special cuts such as “plunge cuts” and
“compound cuts”. Raise the lower guard by
retracting handle and as soon as blade enters
the material, the lower guard must be released.
For all other sawing, the lower guard should
operate automatically.
38
d ) Always observe that the lower guard is covering
the blade before placing the saw down on bench or
floor. An unprotected, coasting blade will cause the
saw to walk backwards, cutting whatever is in its
path. Be aware of the time it takes for the blade to stop
after switch is released.
Additional Safety Instructions for Circular
Saws
•
•
•
•
•
•
Wear ear protectors. Exposure to noise can cause
hearing loss.
Wear a dust mask. Exposure to dust particles can cause
breathing difficulty and possible injury.
Do not use blades of larger or smaller diameter than
recommended. For the proper blade rating refer to the
Technical Data. Use only the blades specified in this manual,
complying with EN 847-1.
Never use abrasive cut-off wheels.
Do not use water feed attachments.
Use clamps or another practical way to secure and
support the workpiece to a stable platform. Holding the
work by hand or against your body leaves it unstable and may
lead to loss of control.
Residual Risks
In spite of the application of the relevant safety regulations
and the implementation of safety devices, certain residual risks
cannot be avoided. These are:
• Impairment of hearing.
• Risk of personal injury due to flying particles.
• Risk of burns due to accessories becoming hot
during operation.
• Risk of personal injury due to prolonged use.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one voltage only.
Always check that the battery pack voltage corresponds to the
voltage on the rating plate. Also make sure that the voltage of
your charger corresponds to that of your mains.
Your DeWALT charger is double insulated in
accordance with EN60335; therefore no earth wire
is required.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by a
specially prepared cord available through the DeWALT
service organisation.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be made to the
earth terminal.
English
Follow the fitting instructions supplied with good quality plugs.
Recommended fuse: 3 A.
Using an Extension Cable
An extension cord should not be used unless absolutely
necessary. Use an approved extension cable suitable for
the power input of your charger (see Technical Data). The
minimum conductor size is 1 mm2; the maximum length
is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable completely.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
Chargers
DeWALT chargers require no adjustment and are designed to be
as easy as possible to operate.
Important Safety Instructions for All
Battery Chargers
SAVE THESE INSTRUCTIONS: This manual contains important
safety and operating instructions for compatible battery
chargers (refer to Technical Data).
• Before using charger, read all instructions and cautionary
markings on charger, battery pack, and product using
battery pack.
WARNING: Shock hazard. Do not allow any liquid to get
inside charger. Electric shock may result.
WARNING: We recommend the use of a residual current
device with a residual current rating of 30mA or less.
CAUTION: Burn hazard. To reduce the risk of injury,
charge only DeWALT rechargeable batteries. Other types of
batteries may burst causing personal injury and damage.
CAUTION: Children should be supervised to ensure that
they do not play with the appliance.
NOTICE: Under certain conditions, with the charger
plugged into the power supply, the exposed charging
contacts inside the charger can be shorted by foreign
material. Foreign materials of a conductive nature such
as, but not limited to, steel wool, aluminum foil or any
buildup of metallic particles should be kept away from
charger cavities. Always unplug the charger from the
power supply when there is no battery pack in the cavity.
Unplug charger before attempting to clean
• DO NOT attempt to charge the battery pack with any
chargers other than the ones in this manual. The charger
and battery pack are specifically designed to work together.
• These chargers are not intended for any uses other than
charging DeWALT rechargeable batteries. Any other uses
may result in risk of fire, electric shock or electrocution.
• Do not expose charger to rain or snow.
• Pull by plug rather than cord when disconnecting
charger. This will reduce risk of damage to electric plug
and cord.
• Make sure that cord is located so that it will not be
stepped on, tripped over, or otherwise subjected to
damage or stress.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Do not use an extension cord unless it is absolutely
necessary. Use of improper extension cord could result in risk
of fire,electric shock, or electrocution.
Do not place any object on top of charger or place
the charger on a soft surface that might block the
ventilation slots and result in excessive internal heat.
Place the charger in a position away from any heat source. The
charger is ventilated through slots in the top and the bottom
of the housing.
Do not operate charger with damaged cord or plug—
have them replaced immediately.
Do not operate charger if it has received a sharp blow,
been dropped, or otherwise damaged in any way. Take it
to an authorised service centre.
Do not disassemble charger; take it to an authorised
service centre when service or repair is required. Incorrect
reassembly may result in a risk of electric shock, electrocution
or fire.
In case of damaged power supply cord the supply cord must
be replaced immediately by the manufacturer, its service agent
or similar qualified person to prevent any hazard.
Disconnect the charger from the outlet before
attempting any cleaning. This will reduce the risk of
electric shock. Removing the battery pack will not reduce
this risk.
NEVER attempt to connect two chargers together.
The charger is designed to operate on standard
230V household electrical power. Do not attempt to
use it on any other voltage. This does not apply to the
vehicular charger.
Charging a Battery (Fig. A)
1. Plug the charger into an appropriate outlet before inserting
battery pack.
2. Insert the battery pack 3 into the charger, making sure the
battery pack is fully seated in the charger. The red (charging)
light will blink repeatedly indicating that the charging
process has started.
3. The completion of charge will be indicated by the red
light remaining ON continuously. The battery pack is fully
charged and may be used at this time or left in the charger.
To remove the battery pack from the charger, push the
battery release button 13 on the battery pack.
NOTE: To ensure maximum performance and life of lithium-ion
battery packs, charge the battery pack fully before first use.
Charger Operation
Refer to the indicators below for the charge status of the
battery pack.
Charge Indicators
Charging
Fully Charged
Hot/Cold Pack Delay*
39
English
*The red light will continue to blink, but a yellow indicator light
will be illuminated during this operation. Once the battery pack
has reached an appropriate temperature, the yellow light will
turn off and the charger will resume the charging procedure.
The compatible charger(s) will not charge a faulty battery pack.
The charger will indicate faulty battery by refusing to light or by
displaying problem pack or charger blink pattern.
NOTE: This could also mean a problem with a charger.
If the charger indicates a problem, take the charger and battery
pack to be tested at an authorised service centre.
Battery Packs
Hot/Cold Pack Delay
When the charger detects a battery pack that is too hot or too
cold, it automatically starts a Hot/Cold Pack Delay, suspending
charging until the battery pack has reached an appropriate
temperature. The charger then automatically switches to the
pack charging mode. This feature ensures maximum battery
pack life.
A cold battery pack will charge at a slower rate than a warm
battery pack. The battery pack will charge at that slower rate
throughout the entire charging cycle and will not return to
maximum charge rate even if the battery pack warms.
The DCB118 charger is equipped with an internal fan designed
to cool the battery pack. The fan will turn on automatically
when the battery pack needs to be cooled. Never operate the
charger if the fan does not operate properly or if ventilation slots
are blocked. Do not permit foreign objects to enter the interior
of the charger.
•
Electronic Protection System
XR Li-Ion tools are designed with an Electronic Protection
System that will protect the battery pack against overloading,
overheating or deep discharge.
The tool will automatically turn off if the Electronic Protection
System engages. If this occurs, place the lithium-ion battery
pack on the charger until it is fully charged.
Wall Mounting
These chargers are designed to be wall mountable or to sit
upright on a table or work surface. If wall mounting, locate the
charger within reach of an electrical outlet, and away from a
corner or other obstructions which may impede air flow. Use
the back of the charger as a template for the location of the
mounting screws on the wall. Mount the charger securely using
drywall screws (purchased separately) at least 25.4 mm long
with a screw head diameter of 7–9 mm, screwed into wood to
an optimal depth leaving approximately 5.5 mm of the screw
exposed. Align the slots on the back of the charger with the
exposed screws and fully engage them in the slots.
Charger Cleaning Instructions
WARNING: Shock hazard. Disconnect the charger
from the AC outlet before cleaning. Dirt and grease
may be removed from the exterior of the charger using a
cloth or soft non-metallic brush. Do not use water or any
cleaning solutions. Never let any liquid get inside the tool;
never immerse any part of the tool into a liquid.
40
Important Safety Instructions for All
Battery Packs
When ordering replacement battery packs, be sure to include
catalogue number and voltage.
The battery pack is not fully charged out of the carton. Before
using the battery pack and charger, read the safety instructions
below. Then follow charging procedures outlined.
READ ALL INSTRUCTIONS
•
•
•
•
•
•
•
Do not charge or use battery in explosive atmospheres,
such as in the presence of flammable liquids, gases or
dust. Inserting or removing the battery from the charger may
ignite the dust or fumes.
Never force battery pack into charger. Do not modify
battery pack in any way to fit into a non-compatible
charger as battery pack may rupture causing serious
personal injury.
Charge the battery packs only in DeWALT chargers.
DO NOT splash or immerse in water or other liquids.
Do not store or use the tool and battery pack in
locations where the temperature may reach or exceed
40 ˚C (104 ˚F) (such as outside sheds or metal buildings
in summer).
Do not incinerate the battery pack even if it is severely
damaged or is completely worn out. The battery pack can
explode in a fire. Toxic fumes and materials are created when
lithium-ion battery packs are burned.
If battery contents come into contact with the skin,
immediately wash area with mild soap and water. If
battery liquid gets into the eye, rinse water over the open eye
for 15 minutes or until irritation ceases. If medical attention
is needed, the battery electrolyte is composed of a mixture of
liquid organic carbonates and lithium salts.
Contents of opened battery cells may cause respiratory
irritation. Provide fresh air. If symptoms persists, seek
medical attention.
WARNING: Burn hazard. Battery liquid may be flammable
if exposed to spark or flame.
WARNING: Never attempt to open the battery pack for
any reason. If battery pack case is cracked or damaged,
do not insert into charger. Do not crush, drop or damage
battery pack. Do not use a battery pack or charger that
has received a sharp blow, been dropped, run over or
damaged in any way (i.e., pierced with a nail, hit with
a hammer, stepped on). Electric shock or electrocution
may result. Damaged battery packs should be returned to
service centre for recycling.
WARNING: Fire hazard. Do not store or carry the
battery pack so that metal objects can contact
exposed battery terminals. For example, do not place
the battery pack in aprons, pockets, tool boxes, product kit
boxes, drawers, etc., with loose nails, screws, keys, etc.
CAUTION: When not in use, place tool on its side on
a stable surface where it will not cause a tripping
English
or falling hazard. Some tools with large battery packs
will stand upright on the battery pack but may be easily
knocked over.
Transportation
WARNING: Fire hazard. Transporting batteries can
possibly cause fire if the battery terminals inadvertently
come in contact with conductive materials. When
transporting batteries, make sure that the battery
terminals are protected and well insulated from materials
that could contact them and cause a short circuit.
DeWALT batteries comply with all applicable shipping
regulations as prescribed by industry and legal standards which
include UN Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods; International Air Transport Association (IATA) Dangerous
Goods Regulations, International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations, and the European Agreement Concerning
The International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR).
Lithium-ion cells and batteries have been tested to section 38.3
of the UN Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods Manual of Tests and Criteria.
In most instances, shipping a DeWALT battery pack will be
excepted from being classified as a fully regulated Class 9
Hazardous Material. In general, only shipments containing a
lithium-ion battery with an energy rating greater than 100 Watt
Hours (Wh) will require being shipped as fully regulated Class 9.
All lithium-ion batteries have the Watt Hour rating marked on
the pack. Furthermore, due to regulation complexities, DeWALT
does not recommend air shipping lithium-ion battery packs
alone regardless of Watt Hour rating. Shipments of tools with
batteries (combo kits) can be air shipped as excepted if the Watt
Hour rating of the battery pack is no greater than 100 Whr.
Regardless of whether a shipment is considered excepted
or fully regulated, it is the shipper's responsibility to consult
the latest regulations for packaging, labeling/marking and
documentation requirements.
The information provided in this section of the manual is
provided in good faith and believed to be accurate at the time
the document was created. However, no warranty, expressed or
implied, is given. It is the buyer’s responsibility to ensure that its
activities comply with the applicable regulations.
Transporting the FLEXVOLTTM Battery
The DeWALT FLEXVOLTTM battery has two modes: Use
and Transport.
Use Mode: When the FLEXVOLTTM battery stands alone or is in
a DeWALT 18V product, it will operate as an 18V battery. When
the FLEXVOLTTM battery is in a 54V or a 108V (two 54V batteries)
product, it will operate as a 54V battery.
Transport Mode: When the cap is attached to the FLEXVOLTTM
battery, the battery is in Transport mode. Keep the cap for
shipping.
When in Transport mode, strings
of cells are electrically
disconnected within the pack
resulting in 3 batteries with a
lower Watt hour (Wh) rating as compared to 1 battery with a
higher Watt hour rating. This increased quantity of 3 batteries
with the lower Watt hour rating can exempt the pack from
certain shipping regulations that are imposed upon the higher
Watt hour batteries.
For example, the Transport Example of Use and Transport Label Marking
Wh rating might indicate
3 x 36 Wh, meaning 3
batteries of 36 Wh each.
The Use Wh rating might
indicate 108 Wh (1 battery implied).
Storage Recommendations
1. The best storage place is one that is cool and dry away
from direct sunlight and excess heat or cold. For optimum
battery performance and life, store battery packs at room
temperature when not in use.
2. For long storage, it is recommended to store a fully charged
battery pack in a cool, dry place out of the charger for
optimal results.
NOTE: Battery packs should not be stored completely
depleted of charge. The battery pack will need to be recharged
before use.
Labels on Charger and Battery Pack
In addition to the pictographs used in this manual, the labels
on the charger and the battery pack may show the following
pictographs:
Read instruction manual before use.
See Technical Data for charging time.
Do not probe with conductive objects.
Do not charge damaged battery packs.
Do not expose to water.
Have defective cords replaced immediately.
Charge only between 4 ˚C and 40 ˚C.
Only for indoor use.
Discard the battery pack with due care for
the environment.
41
English
Charge DeWALT battery packs only with designated
DeWALT chargers. Charging battery packs other
than the designated DeWALT batteries with a
DeWALT charger may make them burst or lead to
other dangerous situations.
Do not incinerate the battery pack.
USE (without transport cap). Example: Wh rating
indicates 108 Wh (1 battery with 108 Wh).
TRANSPORT (with built-in transport cap). Example:
Wh rating indicates 3 x 36 Wh (3 batteries of 36 Wh).
Battery Type
The DCS570 operates on a 18 volt battery pack.
These battery packs may be used: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, DCB546,
DCB547. Refer to Technical Data for more information.
Package Contents
The package contains:
1 Circular saw
1 Circular saw blade
1 Blade wrench
1 Parallel fence
1 Dust extraction port
1 Charger (C, D, L, M, P, S, T, X models)
1 Li-Ion battery pack (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 models)
2 Li-Ion battery packs (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 models)
3 Li-Ion battery packs (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 models)
1 Instruction manual
• Check for damage to the tool, parts or accessories which may
have occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand this manual
prior to operation.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
Wear ear protection.
Wear eye protection.
Visible radiation. Do not stare into light.
Date Code Position (Fig. A)
The date code 19 , which also includes the year of manufacture,
is printed into the housing.
Example:
2017 XX XX
Year of Manufacture
42
Description (Fig. A)
WARNING: Never modify the power tool or any part of it.
Damage or personal injury could result.
1 Trigger switch lock-off button
2 Trigger switch
3 Battery pack
4 Depth adjustment lever (Fig. E)
5 Base plate
6 Lower blade guard retracting lever
7 Lower blade guard
8 Blade clamping screw
9 Kerf indicator
10 Bevel adjustment lever
11 Blade lock button
12 Auxiliary handle
13 Battery release button
14 Blade wrench (Fig. E)
15 Worklight
Intended Use
These heavy-duty circular saws are designed for professional
wood cutting applications. Do not cut metal, plastic, concrete,
masonry or fiber cement materials. DO NOT use water feed
attachments with this saw. DO NOT use abrasive wheels or
blades. DO NOT use under wet conditions or in the presence of
flammable liquids or gases.
These heavy-duty saws are professional power tools.
DO NOT let children come into contact with the tool.
Supervision is required when inexperienced operators use
this tool.
• Young children and the infirm. This appliance is not
intended for use by young children or infirm persons
without supervision.
• This product is not intended for use by persons (including
children) suffering from diminished physical, sensory or
mental abilities; lack of experience, knowledge or skills
unless they are supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with this product.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect battery pack
before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.
WARNING: Use only DeWALT battery packs and chargers.
Inserting and Removing the Battery Pack
from the Tool (Fig. A)
NOTE: Make sure your battery pack 3 is fully charged.
English
To Install the Battery Pack into the Tool
Handle
1. Align the battery pack 3 with the rails inside the tool’s
handle (Fig. A).
2. Slide it into the handle until the battery pack is firmly seated
in the tool and ensure that you hear the lock snap into place.
To Remove the Battery Pack from the Tool
1. Press the release button 13 and firmly pull the battery pack
out of the tool handle.
2. Insert battery pack into the charger as described in the
charger section of this manual.
Fuel Gauge Battery Packs (Fig. A)
Some DeWALT battery packs include a fuel gauge which
consists of three green LED lights that indicate the level of
charge remaining in the battery pack.
To actuate the fuel gauge, press and hold the fuel gauge button
32 . A combination of the three green LED lights will illuminate
designating the level of charge left. When the level of charge
in the battery is below the usable limit, the fuel gauge will not
illuminate and the battery will need to be recharged.
NOTE: The fuel gauge is only an indication of the charge left on
the battery pack. It does not indicate tool functionality and is
subject to variation based on product components, temperature
and end-user application.
Changing Blades
To Install the Blade (Fig. C–E)
1. Remove the battery.
2. Using the lower guard lever 6 , retract the lower blade
guard 7 and place blade on saw spindle against the inner
clamp washer 17 , making sure that the blade will rotate
in the proper direction (the direction of the rotation arrow
on the saw blade and the teeth must point in the same
direction as the direction of rotation arrow on the saw). Do
not assume that the printing on the blade will always be
facing you when properly installed. When retracting the
lower blade guard to install the blade, check the condition
and operation of the lower blade guard to assure that it is
working properly. Make sure it moves freely and does not
touch the blade or any other part, in all angles and depths
of cut.
3. Place outer clamp washer 16 on saw spindle with the
beveled edge facing out. Make sure the 30 mm diameter on
the blade side of the clamp fits into the 30 mm hole in the
saw blade to ensure centering of the blade.
4. Thread the blade clamping screw 8 onto the saw spindle
by hand (screw has right-hand threads and must be turned
clockwise to tighten).
5. Depress the blade lock 11 while turning the saw spindle
with the blade wrench 14 stored underneath the battery
compartment, until the blade lock engages and the blade
stops rotating.
6. Tighten the blade clamping screw firmly with the
blade wrench.
NOTICE: Never engage the blade lock while saw is
running, or engage in an effort to stop the tool. Never
turn the saw on while the blade lock is engaged. Serious
damage to your saw will result.
To Replace the blade (Fig. C, D)
1. Remove the battery.
2. To loosen the blade clamping screw 8 , depress the blade
lock 11 and turn the saw spindle with the blade wrench
14 , stored underneath the battery compartment, until
the blade lock engages and the blade stops rotating.
With the blade lock engaged, turn the blade clamping
screw counterclockwise with the blade wrench (screw has
right-hand threads and must be turned counterclockwise
to loosen).
3. Remove the blade clamping screw 8 and outer clamp
washer 16 . Remove old blade.
4. Clean any sawdust that may have accumulated in the
guard or clamp washer area and check the condition and
operation of the lower blade guard as previously outlined.
Do not lubricate this area.
5. Select the proper blade for the application (refer to Blades).
Always use blades that are the correct size (diameter)
with the proper size and shape center hole for mounting
on the saw spindle. Always assure that the maximum
recommended speed (rpm) on the saw blade meets or
exceeds the speed (rpm) of the saw.
6. Follow steps 1 through 5 under To Install the Blade, making
sure that the blade will rotate in the proper direction.
Lower Blade Guard
WARNING: The lower blade guard is a safety feature
that reduces the risk of serious personal injury. Never
use the saw if the lower guard is missing, damaged,
misassembled or not working properly. Do not rely
on the lower blade guard to protect you under all
circumstances. Your safety depends on following
all warnings and precautions as well as proper
operation of the saw. Check the lower blade guard
for proper closing before each use. If the lower blade
guard is missing or not working properly, have the
saw serviced before using. To assure product safety
and reliability, repair, maintenance and adjustment
should be performed by an authorized service center
or other qualified service organization, always using
identical replacement parts.
Checking the Lower Guard (Fig. A)
1. Turn tool off and disconnect from power supply.
2. Rotate the lower guard lever (Fig. A, 6 ) from the fully closed
position to the fully open position.
3. Release the lever and observe the guard 7 return to the
fully closed position.
The tool should be serviced by a qualified service center if it:
• fails to return to the fully closed position,
• moves intermittently or slowly, or
43
English
• contacts the blade or any part of the tool in all angles and
depth of cut.
Blades
WARNING: To minimize the risk of eye injury, always
use eye protection. Carbide is a hard but brittle material.
Foreign objects in the workpiece such as wire or nails
can cause tips to crack or break. Only operate saw when
proper saw blade guard is in place. Mount blade securely
in proper rotation before using, and always use a clean,
sharp blade.
WARNING: Do not cut metal, plastic, concrete, masonry
or fiber cement materials with this saw.
Application
184 mm Diameter
Teeth
Rip
24
General Purpose
36
Finish
60
If you need assistance regarding blades, please contact your
local DeWALT dealer.
Kickback
Kickback is a sudden reaction to a pinched, bound or misaligned
saw blade, causing an uncontrolled saw to lift up and out of the
workpiece toward the operator. When the blade is pinched or
bound tightly by the kerf closing down, the blade stalls and the
motor reaction drives the unit rapidly back toward the operator.
If the blade becomes twisted or misaligned in the cut, the teeth
at the back edge of the blade can dig into the top surface of the
wood causing the blade to climb out of the kerf and jump back
toward the operator.
Kickback is more likely to occur when any of the following
conditions exists.
1. IMPROPER WORKPIECE SUPPORT
a. Sagging or improper lifting of the cut off piece can cause
pinching of the blade and lead to kickback.
b. Cutting through material supported at the outer ends
only can cause kickback. As the material weakens it sags,
closing down the kerf and pinching the blade (Fig. L).
c. Cutting off a cantilevered or overhanging piece of
material from the bottom up in a vertical direction
can cause kickback. The falling cut off piece can pinch
the blade.
d. Cutting off long narrow strips (as in ripping) can cause
kickback. The cut off strip can sag or twist closing the kerf
and pinching the blade.
e. Snagging the lower guard on a surface below the
material being cut momentarily reduces operator control.
The saw can lift partially out of the cut increasing the
chance of blade twist.
2. IMPROPER DEPTH OF CUT SETTING ON SAW
a. To make the most efficient cut, the blade should
protrude only far enough to expose one-half of a
tooth as shown in Figure F. This allows the base plate
44
to support the blade and minimizes twisting and
pinching in the material. See the section titled Cutting
Depth Adjustment.
3. BLADE TWISTING (MISALIGNMENT IN CUT)
a. Pushing harder to cut through a knot, a nail or a hard
grain area can cause the blade to twist.
b. Trying to turn the saw in the cut (trying to get back on
the marked line) can cause blade twist.
c. Overreaching or operating the saw with poor body
control (out of balance), can result in twisting the blade.
d. Changing hand grip or body position while cutting can
result in blade twist.
e. Backing up the saw to clear blade can lead to twist.
4. MATERIALS THAT REQUIRE EXTRA ATTENTION
a. Wet timber
b. Green timber (material freshly cut or not kiln dried)
c. Pressure treated timber (material treated with
preservatives or anti-rot chemicals)
5. USE OF DULL OR DIRTY BLADES
a. Dull blades cause increased loading of the saw. To
compensate, an operator will usually push harder which
further loads the unit and promotes twisting of the blade
in the kerf. Worn blades may also have insufficient body
clearance which increases the chance of binding and
increased loading.
6. LIFTING THE SAW WHEN MAKING A BEVEL CUT
a. Bevel cuts require special operator attention to proper
cutting techniques – especially guidance of the saw. Both
blade angle to the base plate and greater blade surface
in the material increase the chance for binding and
misalignment (twist) to occur.
7. RESTARTING A CUT WITH THE BLADE TEETH JAMMED
AGAINST THE MATERIAL
a. The saw should be brought up to full operating speed
before starting a cut or restarting a cut after the unit has
been stopped with the blade in the kerf. Failure to do so
can cause stalling and kickback.
Any other conditions which could result in pinching, binding,
twisting, or misalignment of the blade could cause kickback.
Refer to the sections Additional Specific Safety Rules for
Circular Saws and Blades for procedures and techniques that
will minimize the occurrence of kickback.
Depth of Cut Adjustment (Fig. E–F)
1. Raise the depth adjustment lever 4 to loosen.
2. To obtain the correct depth of cut, align the appropriate
mark on the depth adjustment strap 20 with notch 19 on
the upper blade guard.
3. Tighten the depth adjustment lever.
4. For the most efficient cutting action using a carbide tipped
saw blade, set the depth adjustment so that about one half
of a tooth projects below the surface of the wood to be cut.
5. A method of checking for the correct cutting depth is
shown in Figure F. Lay a piece of the material you plan to
English
cut along the side of the blade, as shown in the figure, and
observe how much tooth projects beyond the material.
Adjusting Depth Adjustment Lever (Fig. E)
It may be desirable to adjust the depth adjustment lever 4 . It
may loosen in time and hit the base plate before tighten­ing.
To Tighten the Lever:
1. Hold depth adjustment lever 4 and loosen the locknut 18 .
2. Adjust the depth adjustment lever by rotating it in the
desired direction about 1/8 of a revolution.
3. Retighten nut.
Bevel Angle Adjustment (Fig. A, G)
The bevel angle adjustment mechanism can be adjusted
between 0° and 57°.
To achieve better accuracy in cutting, use the fine adjustment
markings located on the pivot bracket 21 .
1. Raise the bevel adjustment lever 10 to loosen.
2. Tilt the base plate to the desired angle by aligning the fine
bevel pointer 22 with the desired angle mark on the pivot
bracket 21 .
3. Lower the bevel adjustment lever to retighten.
Bevel Detent (Fig. A, G)
The DCS570 is equipped with a bevel detent feature. As you
tilt the base plate 5 you will hear a click and feel the base
plate stop at both 22.5 and 45 degrees. If either of these is the
desired angle, retighten the lever 10 by lowering it. If you
desire another angle, continue tilting the base plate until the
coarse bevel pointer 23 or the fine pointer 22 aligns with the
desired mark.
Cut Length Indicator (Fig. A)
The markings on the side of the base plate 5 show the length
of the slot being cut into the material at the full depth of the cut.
The markings are in increments of 5 mm.
Kerf Indicator (Fig. I)
The front of the saw base plate has a kerf indicator 9 for vertical
and bevel cutting. This indicator enables you to guide the saw
along cutting lines penciled on the material being cut. The kerf
indicator lines up with the left (outer) side of the saw blade,
which makes the slot or “kerf” cut by the moving blade fall to
the right of the indicator. Guide along the penciled cutting line
so that the kerf falls into the waste or surplus material.
Mounting and Adjusting the Parallel Fence
(Fig. N)
The parallel fence 28 is used for cutting parallel to the edge of
the workpiece.
Mounting
1. Slacken the parallel fence adjustment knob 27 to allow the
parallel fence to pass.
2. Insert the parallel fence 28 in the base plate as shown.
3. Tighten the parallel fence adjustment knob 27 .
Adjusting
1. Slacken the fence adjustment knob 27 and set the parallel
fence 28 to the desired width. The adjustment can be read
on the parallel fence scale.
2. Tighten the fence adjustment knob 27 Mounting the Dust Extraction Port
(Fig. A, P)
Your circular saw is supplied with a dust extraction port.
To Install the Dust Extraction Port
1. Fully loosen depth adjustment lever 4 .
2. Place the base plate 5 in the lowest position.
3. Align the left half of the dust extraction port 29 over upper
blade guard 7 as shown. Be sure to insert the tab into the
casting notch on the tool. When installed correctly, it will
snap fully over the original depth of cut pointer.
4. Align the right-hand piece 30 with the left.
5. Insert screws and tighten securely.
Prior to Operation
• Make sure the guards have been mounted correctly. The
saw blade guard must be in closed position.
• Make sure the saw blade rotates in the direction of the
arrow on the blade.
• Do not use excessively worn saw blades.
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety instructions and
applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect battery pack
before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.
Proper Hand Position (Fig. J)
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury,
ALWAYS use proper hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, ALWAYS hold securely in anticipation of a
sudden reaction.
Proper hand position requires one hand on the main handle
26 , with the other hand on the auxiliary handle 12 .
LED Worklight (Fig. A)
The LED worklight 15 is activated when the trigger switch is
depressed. When the trigger is released, the worklight will stay
illuminated for up to 20 seconds.
NOTE: The worklight is for lighting the immediate work surface
and is not intended to be used as a flashlight.
45
English
Switching On and Off (Fig. B)
For safety reasons the trigger switch 2 of your tool is equipped
with a lock-off button 1 .
Press the lock-off button to unlock the tool.
To run the tool, press the trigger switch 2 . As soon as the
trigger switch is released, the lock-off switch is automatically
activated to prevent unintended starting of the machine.
NOTICE: Do not switch the tool ON or OFF when the saw
blade touches the workpiece or other materials.
Workpiece Support (Fig. J–M)
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, support the work properly and hold the
saw firmly to prevent loss of control.
Figures J and K show proper sawing position. Figures L and M
show an unsafe condition. Hands should be kept away from
cutting area, and power cord is positioned clear of the cutting
area so that it will not get caught or hung up on the work.
To avoid kickback, ALWAYS support board or panel NEAR the
cut, (Fig. J and K). DON’T support board or panel away from the
cut (Fig. L and M). When operating the saw, keep the cord away
from the cutting area and prevent it from becoming hung up on
the work piece.
ALWAYS DISCONNECT SAW BEFORE MAKING ANY ADJUST­
MENTS! Place the work with its “good” side—the one on which
appearance is most important—down. The saw cuts upward,
so any splintering will be on the work face that is up when you
saw it.
Cutting (Fig. J)
WARNING: Never attempt to use this tool by resting it
upside down on a work surface and bringing the material
to the tool. Always securely clamp the workpiece and
bring the tool to the workpiece, securely holding the tool
with two hands as shown in Figure J.
Place the wider portion of the saw base plate on that part of
the work piece which is solidly supported, not on the section
that will fall off when the cut is made. As examples, Figure J
illustrates the RIGHT way to cut off the end of a board. Always
clamp work. Don’t try to hold short pieces by hand! Remember
to support cantilevered and overhanging material. Use caution
when sawing material from below.
Be sure saw is up to full speed before blade contacts material
to be cut. Starting saw with blade against material to be cut
or pushed forward into kerf can result in kickback. Push the
saw forward at a speed which allows the blade to cut without
laboring. Hardness and toughness can vary even in the same
piece of material, and knotty or damp sections can put a heavy
load on the saw. When this happens, push the saw more slowly,
but hard enough to keep working without much decrease
in speed. Forcing the saw can cause rough cuts, inaccuracy,
kickback, and over-heating of the motor. Should your cut begin
to go off the line, don’t try to force it back on. Release the switch
and allow blade to come to a complete stop. Then you can
withdraw the saw, sight anew, and start a new cut slightly inside
the wrong one. In any event, withdraw the saw if you must shift
46
the cut. Forcing a correction inside the cut can stall the saw and
lead to kickback.
IF SAW STALLS, RELEASE THE TRIGGER AND BACK THE SAW
UNTIL IT IS LOOSE. BE SURE BLADE IS STRAIGHT IN THE CUT AND
CLEAR OF THE CUTTING EDGE BEFORE RESTARTING.
As you finish a cut, release the trigger and allow the blade to
stop before lifting the saw from the work. As you lift the saw,
the spring-tensioned telescoping guard will automatically close
under the blade. Remember the blade is exposed until this
occurs. Never reach under the work for any reason. When you
have to retract the telescoping guard manually (as is necessary
for starting pocket cuts) always use the retracting lever.
NOTE: When cutting thin strips, be careful to ensure that small
cutoff pieces don’t hang up on inside of lower guard.
Pocket Cutting (Fig. O)
WARNING: Never tie the blade guard in a raised position.
Never move the saw backwards when pocket cutting. This
may cause the unit to raise up off the work surface which
could cause injury.
A pocket cut is one that is made in a floor, wall or other
flat surface.
1. Adjust the saw base plate so the blade cuts at desired depth.
2. Tilt the saw forward and rest front of the base plate on
material to be cut.
3. Using the lower guard lever, retract lower blade guard to an
upward position. Lower rear of base plate until blade teeth
almost touch cutting line.
4. Release the blade guard (its contact with the work will keep
it in position to open freely as you start the cut). Remove
hand from guard lever and firmly grip auxiliary handle 12 ,
as shown in Figure O. Position your body and arm to allow
you to resist kickback if it occurs.
5. Make sure blade is not in contact with cutting surface before
starting saw.
6. Start the motor and gradually lower the saw until its base
plate rests flat on the material to be cut. Advance saw along
the cutting line until cut is completed.
7. Release trigger and allow blade to stop completely before
withdrawing the blade from the material.
8. When starting each new cut, repeat as above.
Dust Extraction (Fig. Q)
WARNING: Risk of dust inhalation. To reduce the risk of
personal injury, ALWAYS wear an approved dust mask.
A dust extraction port 30 is supplied with your tool.
The Dust Extraction Adaptor 31 allows you to connect the tool
to an external dust extractor, either using the AirLock™ system
(DWV9000-XJ), or a standard 35 mm dust extractor fitment.
WARNING: ALWAYS use a vacuum extractor designed
in compliance with the applicable directives regarding
dust emission when sawing wood. Vacuum hoses of most
common vacuum cleaners will fit directly into the dust
extraction outlet.
English
MAINTENANCE
Your DeWALT power tool has been designed to operate
over a long period of time with a minimum of maintenance.
Continuous satisfactory operation depends upon proper tool
care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect battery pack
before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.
The charger and battery pack are not serviceable.
Lubrication
Self lubricating ball and roller bearings are used in the tool and
relubrication is not required. However, it is recommended that,
once a year, you take or send the tool to a service center for a
thorough cleaning, inspection and lubrication of the gear case.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of the main housing
with dry air as often as dirt is seen collecting in and around
the air vents. Wear approved eye protection and approved
dust mask when performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals
for cleaning the non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials used in these parts.
Use a cloth dampened only with water and mild soap.
Never let any liquid get inside the tool; never immerse any
part of the tool into a liquid.
Lower Guard
The lower guard should always rotate and close freely from
a fully open to fully closed position. Always check for correct
operation before cutting by fully opening the guard and letting
it close. If the guard closes slowly or not completely, it will
need cleaning or servicing. Do not use the saw until it functions
correctly. To clean the guard, use dry air or a soft brush to
remove all accumulated sawdust or debris from the path of
the guard and from around the guard spring. Should this not
correct the problem, it will need to be serviced by an authorized
service center.
Base Plate Adjustment (Fig. G, H)
Your base plate has been factory set to assure that the blade is
perpendicular to the base plate. If after extended use you need
to re-align the blade, follow the directions below:
Adjusting for 90 Degree Cuts
1. Return the saw to 0 degrees bevel.
2. Place the saw on its side, and retract the lower guard.
3. Set the depth of cut to 51 mm.
4. Loosen the bevel adjustment lever ( 10 , Fig. G). Place a
square against the blade and the base plate as shown in
Figure H.
5. Using a wrench, turn the set screw ( 25 , Fig. H) on the
underside of the base plate until the blade and the base
plate are both in flush contact with the square. Retighten
the bevel adjustment lever.
Adjusting Bevel Adjustment Lever
It may be desirable to adjust the bevel adjustment lever 10 . It
may loosen in time and hit the base plate before tighten­ing.
To Tighten the Lever:
1. Hold the bevel adjustment lever 10 and loosen the bevel
locknut 24 .
2. Adjust the bevel adjustment lever by rotating it in the
desired direction about 1/8 of a revolution.
3. Retighten nut.
Blades
A dull blade will cause inefficient cutting, overload on the
saw motor, excessive splintering and increase the possibility
of kickback. Change blades when it is no longer easy to push
the saw through the cut, when the motor is straining, or when
excessive heat is built up in the blade. It is a good practice to
keep extra blades on hand so that sharp blades are available for
immediate use. Dull blades can be sharpened in most areas.
Hardened gum on the blade can be removed with kerosene,
turpentine, or oven cleaner. Anti-stick coated blades can be
used in applications where excessive build-up is encountered,
such as pressure treated and green timber.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other than those offered
by DeWALT, have not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could be hazardous.
To reduce the risk of injury, only DeWALT recommended
accessories should be used with this product.
DO NOT USE WATER FEED ATTACHMENTS WITH THIS SAW.
VISUALLY EXAMINE CARBIDE BLADES BEFORE USE. REPLACE
IF DAMAGED.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. Products and batteries marked
with this symbol must not be disposed of with normal
household waste.
Products and batteries contain materials that can
be recovered or recycled reducing the demand for raw
materials. Please recycle electrical products and batteries
according to local provisions. Further information is available at
www.2helpU.com.
Rechargeable Battery Pack
This long life battery pack must be recharged when it fails
to produce sufficient power on jobs which were easily done
47
English
before. At the end of its technical life, discard it with due care for
our environment:
• Run the battery pack down completely, then remove it from
the tool.
• Li-Ion cells are recyclable. Take them to your dealer or a
local recycling station. The collected battery packs will be
recycled or disposed of properly.
48
Español
184 mm SIERRA CIRCULAR INALÁMBRICA
DCS570
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DeWALT. Años de experiencia,
innovación y un exhaustivo desarrollo de productos hacen que
DeWALT sea una de las empresas más fiables para los usuarios
de herramientas eléctricas profesionales.
los accesorios, mantener las manos calientes y organizar
los patrones de trabajo.
Declaración de Conformidad CE
Directriz de la Maquinaria
Datos técnicos
Voltaje
Tipo
Tipo de batería
Velocidad en vacío
Diámetro de la hoja
Profundidad máxima de corte
Diámetro interior de la hoja
VDC
min-1
mm
mm
mm
Regulación del chaflán
Peso (sin paquete de batería)
°
kg
DCS570
18
1
Li-Ion
5500
184
64
16
(-XE: 20 mm)
57
3,6
Valores de ruido y valores de vibración (suma vectores triaxiales) de acuerdo con
EN60745-2-5.
LPA (nivel de presión sonora de emisión)
dB(A)
91
LWA (nivel de potencia sonora)
dB(A)
102
K(incertidumbre para el nivel de sonido
dB(A)
3
dado)
Valor de la emisión de vibración ah, W =
Incertidumbre K =
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
El nivel de emisión de vibración que figura en esta hoja de
información se ha medido de conformidad con una prueba
normalizada proporcionada en la EN60745 y puede utilizarse
para comparar una herramienta con otra. Puede usarse para una
evaluación preliminar de exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión de vibración
declarado representa las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se utiliza la herramienta
para distintas aplicaciones, con accesorios diferentes o
mal mantenidos, la emisión de vibración puede variar.
Esto puede aumentar considerablemente el nivel de
exposición durante el período total de trabajo.
Una valoración del nivel de exposición a la vibración
debería tener en cuenta también las veces en que
la herramienta está apagada o cuando está en
funcionamiento pero no realizando ningún trabajo. Esto
puede reducir considerablemente el nivel de exposición
durante el periodo total de trabajo.
Identifique medidas de seguridad adicionales para
proteger al operador de los efectos de la vibración tales
como: ocuparse del mantenimiento de la herramienta y
Sierra circular inalámbrica
DCS570
DeWALT declara que los productos descritos bajo Datos
Técnicos son conformes a las normas:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN607451:2009+A11:2010, EN60745-2-5:2010.
Estos productos también son conformes con las Directivas
2014/30/UE y 2011/65/UE. Si desea más información,
póngase en contacto con DeWALT en la dirección indicada a
continuación o bien consulte la parte posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación del archivo
técnico y realiza esta declaración en representación de DeWALT.
Markus Rompel
Director de Ingeniería
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
09.12.2016
ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones, lea el
manual de instrucciones.
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de gravedad de las
señales. Lea el manual y preste atención a estos símbolos.
PELIGRO: indica una situación de peligro inminente, que
si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.
ADVERTENCIA: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, podría provocar la muerte o
lesiones graves.
ATENCIÓN: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, puede provocar lesiones leves
o moderadas.
AVISO: Indica una práctica no relacionada con
las lesiones personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
49
Peso
Español
Pilas
Tiempo Cargadores/Carga (Minutos)
DCS570
VDC
Ah
Peso
kg
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
Advertencias de seguridad generales para
herramientas eléctricas
ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias de
seguridad y todas las instrucciones. El incumplimiento
de las advertencias e instrucciones podría provocar una
descarga eléctrica, un incendio y/o lesiones graves.
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS
E INSTRUCCIONES PARA FUTURAS
CONSULTAS
El término “herramienta eléctrica” que aparece en las advertencias
se refiere a la herramienta eléctrica que funciona a través de la red
eléctrica (con cable) o a la herramienta eléctrica que funciona con
batería (sin cable).
1) Seguridad en el Área de Trabajo
a ) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas en desorden u oscuras pueden
provocar accidentes.
b ) No utilice herramientas eléctricas en atmósferas
explosivas, como ambientes donde haya polvo,
gases o líquidos inflamables. Las herramientas
eléctricas originan chispas que pueden inflamar el polvo
o los gases.
c ) Mantenga alejados a los niños y a las personas
que estén cerca mientras utiliza una herramienta
eléctrica. Las distracciones pueden ocasionar que pierda
el control.
2) Seguridad Eléctrica
a ) Los enchufes de las herramientas eléctricas deben
corresponderse con la toma de corriente. No
modifique nunca el enchufe de ninguna forma. No
utilice ningún enchufe adaptador con herramientas
eléctricas conectadas a tierra. Los enchufes no
modificados y las tomas de corriente correspondientes
reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
b ) Evite el contacto del cuerpo con superficies
conectadas a tierra como tuberías, radiadores,
cocinas económicas y frigoríficos. Existe un mayor
riesgo de descarga eléctrica si tiene el cuerpo conectado
a tierra.
50
c ) No exponga las herramientas eléctricas a la
lluvia ni a condiciones húmedas. Si entra agua
a una herramienta eléctrica aumentará el riesgo de
descarga eléctrica.
d ) No someta el cable de alimentación a presión
innecesaria. No use nunca el cable para transportar,
tirar de la herramienta eléctrica o desenchufarla.
Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes
afilados y piezas en movimiento. Los cables dañados o
enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
e ) Cuando esté utilizando una herramienta eléctrica al
aire libre, use un cable alargador adecuado para uso
en exteriores. La utilización de un cable adecuado para
el uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.
f ) Si no puede evitar utilizar una herramienta eléctrica
en un lugar húmedo, use un suministro protegido
con un dispositivo de corriente residual. El uso de
un dispositivo de corriente residual reduce el riesgo de
descarga eléctrica.
3) Seguridad Personal
a ) Manténgase alerta, esté atento a lo que hace y use
el sentido común cuando utilice una herramienta
eléctrica. No maneje una herramienta eléctrica
cuando esté cansado o bajo los efectos de drogas,
medicamentos o alcohol. Un momento de falta de
atención cuando se manejan las herramientas eléctricas
puede ocasionar lesiones personales graves.
b ) Use un equipo protector personal. Utilice siempre
protección ocular. El uso del equipo protector como
mascarillas antipolvo, calzado antideslizante, casco o
protección auditiva para condiciones apropiadas reducirá
las lesiones personales.
c ) Evite la puesta en funcionamiento involuntaria.
Asegúrese de que el interruptor esté en posición
de apagado antes de conectar con la fuente
de alimentación y/o la batería, de levantar
o transportar la herramienta. El transportar
herramientas eléctricas con el dedo puesto en el
interruptor o herramientas eléctricas activadoras
que tengan el interruptor encendido puede
provocar accidentes.
Español
d ) Saque toda llave de ajuste o llave inglesa antes
de encender la herramienta eléctrica. Una llave
inglesa u otra llave que se deje puesta en una pieza en
movimiento de la herramienta eléctrica pueden ocasionar
lesiones personales.
e ) No intente extender las manos demasiado.
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y
conserve el equilibrio en todo momento. Esto
permite un mejor control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
f ) Vístase debidamente. No se ponga ropa suelta
o joyas. Mantenga el pelo, la ropa y los guantes
alejados de las piezas móviles. La ropa suelta, las joyas
y el pelo largo pueden quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
g ) Si se suministran dispositivos para la conexión
del equipo de extracción y recogida de polvo,
asegúrese de que estén conectados y de que se usen
adecuadamente. El uso de equipo de recogida de polvo
puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.
4) Uso y cuidado de las herramientas
Eléctricas
a ) No fuerce la herramienta eléctrica. Use la
herramienta eléctrica correcta para su trabajo.
La herramienta eléctrica correcta funcionará mejor y
con mayor seguridad si se utiliza de acuerdo con sus
características técnicas.
b ) No utilice la herramienta eléctrica si no puede
encenderse y apagarse con el interruptor. Toda
herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el
interruptor es peligrosa y debe ser reparada.
c ) Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación
y/o la batería de la herramienta eléctrica antes de
realizar ajustes, cambiar accesorios o guardar las
herramientas eléctricas. Dichas medidas de seguridad
preventivas reducen el riesgo de poner en marcha la
herramienta eléctrica accidentalmente.
d ) Guarde las herramientas eléctricas que no esté
utilizando fuera del alcance de los niños y no
permita que utilicen la herramienta eléctrica las
personas que no estén familiarizadas con ella o con
estas instrucciones. Las herramientas eléctricas son
peligrosas en manos de personas no capacitadas.
e ) Ocúpese del mantenimiento de las herramientas
eléctricas. Compruebe si hay desalineación o
bloqueo de las piezas en movimiento, rotura de
piezas y otras condiciones que puedan afectar el
funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si la
herramienta eléctrica está dañada, llévela para
que sea reparada antes de utilizarla. Se ocasionan
muchos accidentes por el mal mantenimiento de las
herramientas eléctricas.
f ) Mantenga las herramientas para cortar afiladas y
limpias. Hay menos probabilidad de que las herramientas
para cortar con bordes afilados se bloqueen y son más
fáciles de controlar.
g ) Use la herramienta eléctrica, los accesorios y las
brocas de la herramienta etc., conforme a estas
instrucciones teniendo en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que vaya a realizarse. El uso de la
herramienta eléctrica para operaciones que no sean las
previstas puede ocasionar una situación peligrosa.
5) Uso y cuidado de las herramientas que
funcionan con batería
a ) Recárguelas sólo con el cargador especificado por
el fabricante. Un cargador que sea adecuado para un
tipo de batería puede ocasionar un riesgo de incendio si se
utiliza con otra batería.
b ) Use herramientas eléctricas sólo con las baterías
designadas específicamente. El uso de cualquier
otro tipo de batería puede crear un riesgo de lesión o
de incendio.
c ) Cuando no se esté utilizando la batería, manténgala
alejada de otros objetos de metal, como los clips,
monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos
pequeños de metal que pueden hacer una conexión
de un terminal a otro. El provocar un cortacircuito en
los terminales de la batería puede causar quemaduras o
un incendio.
d ) En condiciones de abuso, el líquido puede salirse
de la batería, evite el contacto. Si se produce un
contacto de forma accidental, enjuague con agua.
Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque
atención médica. El líquido que sale de la batería puede
causar irritación o quemaduras.
6) Servicio
a ) Lleve su herramienta eléctrica para que sea
reparada por una persona cualificada para realizar
las reparaciones que use sólo piezas de recambio
idénticas. Así se asegurará que se mantenga la seguridad
de la herramienta eléctrica.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA TODAS
LAS SIERRAS
Procedimientos de corte
PELIGRO: Mantenga las manos lejos de la zona
de corte y de la hoja. Mantenga una de las manos
en el mango auxiliar o en la carcasa del motor. Si
mantiene las dos manos sobre la sierra, evitará cortarse
con la hoja.
b ) No toque por debajo de la pieza de trabajo. El
protector no puede resguardarle de la hoja por debajo de
la pieza de trabajo.
c ) Ajuste la profundidad de corte al grosor de la pieza
de trabajo. Debe haber visible menos de un diente
completo de la hoja debajo de la pieza de trabajo.
d ) Nunca sostenga la pieza en las manos o sobre las
piernas mientras corte. Asegure la pieza de trabajo
en una plataforma estable. Es importante apoyar
el trabajo adecuadamente para reducir al mínimo la
a )
51
Español
e )
f )
g )
h )
exposición corporal, el cimbreo de la hoja o la pérdida
de control.
Sostenga la herramienta eléctrica por las superficies
de agarre aisladas cuando realice una operación
en la que la herramienta de corte pueda entrar en
contacto con un cable oculto. El contacto con un cable
conductor podría cargar las partes metálicas expuestas
de la herramienta eléctrica y emitir una descarga eléctrica
al operador.
Cuando corte, utilice siempre una guía de corte o
una guía de bordes rectos. Esto mejora la precisión del
corte y reduce las posibilidades de que la hoja se atasque.
Utilice siempre hojas con la forma (diamante
frente a redonda) y con tamaño de agujero del eje
correctos. Las hojas que no coincidan con los elementos
de montaje de la sierra funcionarán de forma excéntrica,
lo que causará una pérdida de control.
No utilice nunca arandelas o pernos de hoja
dañados o incorrectos. El perno y las arandelas de
la hoja se han diseñado específicamente para que esta
hoja de forma tenga un funcionamiento seguro y un
rendimiento óptimo.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ADICIONALES
PARA TODAS LAS SIERRAS
Causas y advertencias relacionadas con los
contragolpes
•
Una inversión de giro es una reacción repentina provocada
por una hoja de sierra comprimida, apresada o mal alineada,
que hace que una sierra se levante de forma incontrolada y se
aleje de la pieza de trabajo hacia el usuario.
• Cuando la hoja está comprimida o apresada ceñidamente por
la entalladura al cerrarse, se atasca y la reacción del motor
empuja la unidad rápidamente hacia atrás en dirección al
operario;
• Si la hoja se retuerce o está mal alineada en el corte, los
dientes del borde posterior de la hoja pueden clavarse en la
zona superior de la madera, lo que hará que la hoja remonte
la entalladura y salte hacia atrás en dirección al usuario.
La inversión de giro se produce por un mal uso de la herramienta
y/o unos procedimientos o condiciones de uso incorrectos, y se
puede evitar tomando las medidas de precaución adecuadas tal y
como se indica a continuación:
a ) Sujete la sierra firmemente con las dos manos y
coloque los brazos de forma que ofrezcan resistencia
a las fuerzas de la inversión de giro. Coloque el
cuerpo a ambos lados de la hoja, pero nunca en
línea con ella. La inversión de giro puede provocar
que la sierra salte hacia atrás. No obstante, el usuario
puede controlar las fuerzas de inversión de giro si toma las
precauciones adecuadas.
b ) Cuando la hoja esté cimbreando o se interrumpa
el corte por alguna razón, suelte el gatillo y
mantenga la sierra parada hasta que la hoja quede
completamente parada. Nunca intente quitar
52
c )
d )
e )
f )
g )
la sierra del trabajo o tirar de ella hacia atrás
mientras esté en movimiento, ya que de lo contrario
podría producirse una inversión de giro. Investigue
y emprenda las acciones correctivas necesarias para
eliminar la causa del cimbreo de la hoja.
Cuando vuelva a poner en marcha la sierra sobre la
pieza de trabajo, centre la sierra en la entalladura
y compruebe que los dientes no estén atascados en
el material. Si la hoja de la sierra se atasca, puede que
salga hacia arriba o invierta el giro en la pieza de trabajo
al volver a poner en marcha la sierra.
Sujete los paneles grandes para reducir al mínimo el
riesgo de que el disco se comprima e invierta el giro.
Los paneles más grandes tienden a doblarse bajo
su propio peso. Es necesario colocar apoyos debajo del
panel a ambos lados, cerca de la línea del corte y cerca del
borde del panel.
No utilice hojas melladas o dañadas. Las hojas sin
afilar o mal ajustadas hacen que la entalladura sea
estrecha, lo que provoca una fricción excesiva, cimbreo de
la hoja e inversión de giro.
Las palancas de bloqueo del ajuste de bisel y de
profundidad de la hoja deben estar bien apretadas y
seguras antes de realizar el corte. Si el ajuste de la hoja
cambia durante el corte, pueden producirse cimbreos e
inversiones de giro.
Tenga extremo cuidado cuando corte en paredes
existentes u otras zonas ciegas. La hoja que sobresale
puede cortar objetos que pueden provocar una inversión
de giro.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA SIERRAS
CON UN PROTECTOR DE HOJA PENDULAR
Función del protector inferior
a ) Compruebe que el protector de la cuchilla inferior se
cierre bien antes de cada uso. No utilice la sierra si
el protector inferior no se mueve libremente y no se
cierra instantáneamente. No fije ni agarre nunca el
protector inferior en la posición abierta. Si la sierra
se cae accidentalmente, el protector inferior puede
doblarse. Eleve el protector inferior con la empuñadura
de retroceso y compruebe que se mueva libremente y
no toca la cuchilla ni ninguna otra pieza, en todos los
ángulos y profundidades de corte.
b ) Compruebe el funcionamiento del resorte del
protector inferior. Si el protector y el muelle no
funcionan correctamente, deben repararse antes
de utilizar la herramienta. El protector inferior puede
funcionar con lentitud debido a piezas dañadas, depósitos
pegajosos o acumulación de suciedad.
c ) El protector inferior debe retirarse manualmente
solo para cortes especiales tales como ”cortes de
penetración” y «cortes compuestos». Levante el
protector inferior con la empuñadura de retroceso
en cuanto la cuchilla se introduzca en el material,
Español
y el protector inferior debería liberarse. Para las
demás operaciones de la sierra, el protector inferior deberá
funcionar automáticamente.
d ) Compruebe siempre que el protector inferior cubra
la hoja antes de colocar la sierra sobre un banco o
en el suelo. Una hoja sin protección en movimiento
hará que la sierra se desplace hacia atrás y corte
todo lo que encuentre a su paso. Tenga en cuenta
el tiempo que la hoja tarda en detenerse después de
desactivar el interruptor.
Instrucciones de seguridad adicionales para
sierras circulares
•
•
•
•
•
•
Lleve protectores auditivos. La exposición al ruido puede
provocar sordera.
Utilice una mascarilla antipolvo. La exposición a
partículas de polvo puede provocar dificultades respiratorias y
posibles lesiones.
No utilice hojas de un diámetro mayor o menor del
recomendado. Para conocer la capacidad de corte exacta,
consulte las datos técnicos. Utilice solo las hojas que se
mencionan en este manual, que cumplen con la EN 847-1.
Nunca utilice hojas de corte abrasivas.
No utilice accesorios alimentados por agua.
Utilice fijaciones u otro tipo de método para fijar y
apoyar la pieza de trabajo en una plataforma estable.
Si sostiene el trabajo con las manos o con su cuerpo estará
inestable y podrá hacer que pierda el control.
Riesgos residuales
No obstante el cumplimiento de las normas de seguridad
pertinentes y del uso de dispositivos de seguridad, existen
determinados riesgos residuales que no pueden evitarse. Dichos
riesgos son los siguientes:
• Deterioro auditivo.
• Riesgo de lesiones personales debido a partículas flotantes en
el aire.
• Riesgo de quemaduras producidas por los accesorios que se
calientan durante el funcionamiento.
• Riesgo de lesiones personales por uso prolongado.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está diseñado para un solo voltaje.
Compruebe siempre que el voltaje de la batería coincida con
el voltaje que figura en la placa de especificaciones. Asegúrese
también de que el voltaje del cargador coincida con el de la
red eléctrica.
Su cargador DeWALT tiene doble aislamiento
conforme a la norma EN60335, por lo que no se
requiere conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe reemplazarse por
un cable especialmente preparado disponible a través de la
organización de servicios de DeWALT.
Uso de un alargador
No debe utilizarse un alargador a menos que sea absolutamente
necesario. Use un alargador adecuado a la potencia del cargador
(consulte los Datos técnicos). El tamaño mínimo del conductor
es 1 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
GUARDE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES
Cargadores
Los cargadores DeWALT no necesitan ningún ajuste y están
diseñados para ofrecer el funcionamiento más fácil al usuario.
Instrucciones de seguridad importantes
para todos los cargadores de batería
SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES: Este manual contiene
instrucciones importantes de seguridad y funcionamiento
para los cargadores de batería compatibles (Consultar Datos
Técnicos).
• Antes de utilizar el cargador, lea todas las instrucciones y
advertencias del cargador, del paquete de baterías y del
producto que utiliza el paquete de baterías.
ADVERTENCIA: Peligro de electrocuciones. No permita
que ningún líquido penetre en el cargador. Podrá
conllevar electrocuciones.
ADVERTENCIA: Recomendamos el uso de un dispositivo
de corriente residual con corrientes residuales de 30mA
o menos.
ATENCIÓN: Peligro de quemaduras. Para reducir el riesgo
de daños, cargue sólo las baterías recargables de DeWALT.
Otros tipos de baterías podrán provocar daños materiales
y daños personales.
ATENCIÓN: Los niños deberán permanecer vigilados para
garantizar que no jueguen con el aparato.
AVISO: En determinadas condiciones, estando el cargador
enchufado a la alimentación eléctrica, los contactos de
carga interiores del cargador pueden ser cortocicuitados
por materiales extraños. Los materiales conductores
extraños como, a título enunciativo pero no limitativo,
lana de acero, papel de aluminio o cualquier acumulación
de partículas metálicas deben mantenerse alejados
de las cavidades del cargador. Desconecte siempre el
cargador de la red cuando no haya ningún paquete de
baterías en la cavidad. Desconecte el cargador antes de
intentar limpiarlo.
• NO intente cargar el paquete de baterías con otros
cargadores distintos a los indicados en el presente
manual. El cargador y el paquete de baterías han sido
específicamente diseñados para funcionar juntos.
• Estos cargadores no han sido diseñados para fines
distintos a la recarga de las baterías recargables de
DeWALT. Cualquier otro uso provocará un riesgo de incendio,
electrocución o choques.
• No exponga el cargador a la lluvia o a la nieve.
53
Español
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tire del enchufe en lugar del cable al desconectar el
cargador. De este modo, reducirá el riesgo de daños a la
toma y al cable eléctrico.
Compruebe que el cable se encuentra ubicado de modo
que no pueda pisarlo, atascarlo o sujeto a cualquier otro
daño o tensión.
No utilice cables de extensión a menos que sea
estrictamente necesario. El uso de un cable de extensión
inadecuado podrá provocar riesgos de incendios,
electrocuciones o choques.
No coloque ningún objeto en la parte superior del
cargador ni lo coloque en una superficie blanda que
pueda bloquear las ranuras de ventilación y dar lugar a
un calentamiento interno excesivo. Coloque el cargador
en una posición lejos de cualquier fuente de calor. El cargador
se ventila mediante las ranuras ubicadas en la parte superior e
inferior de la carcasa.
No opere el cargador con un cable o enchufe dañado—
haga que se lo reparen de inmediato.
No opere el cargador si ha recibido un gran golpe, si
se ha caído o si se ha dañado de cualquier otro modo.
Llévelo a un centro de servicio autorizado.
No desmonte el cargador, llévelo a un centro de servicio
autorizado cuando necesite repararlo. Un ensamblaje
inadecuado podrá provocar riesgos de electrocución, choques
o incendios.
Si el cable de suministro está dañado, deberá sustituirlo de
inmediato por otro del fabricante, su agente de servicio o una
personal cualificada similar para evitar todo tipo de peligro.
Desconecte el cargador del enchufe antes de intentar
limpiarlo. Esto reducirá el riesgo de electrocución. La
retirada del paquete de baterías no reducirá este riesgo.
NO intente nunca conectar 2 cargadores juntos.
El cargador ha sido diseñado para funcionar con la
red eléctrica normal de 230 V. No intente utilizarlo
con cualquier otro voltaje. Esto no se aplica al cargador
de vehículos.
Cargar la batería (Fig. A)
1. Conecte el cargador a la toma adecuada antes de introducir
el paquete de baterías.
2. Introduzca el paquete de baterías 3 en el cargador,
comprobando que quede bien colocado en el cargador. La
luz roja (carga) parpadeará continuamente, indicando que
se ha iniciado el proceso de carga.
3. Se indicará que la carga ha terminado porque la luz roja
permanecerá encendida de manera continua. La batería está
totalmente cargada y puede usarla o dejarla en el cargador.
Para sacar el paquete de baterías del cargador, mantenga
pulsado el botón de liberación de la batería 13 del paquete
de baterías.
NOTA: Para garantizar el máximo rendimiento y la máxima
duración de sus baterías de iones de litio, cárguelas
completamente antes de utilizarlas.
54
Funcionamiento del cargador
Consulte los indicadores de abajo para conocer el estado de
carga de la batería.
Indicadores de carga
cargando
completamente cargado
retraso por batería caliente/fría*
*La luz roja sigue parpadeando, pero el indicador de luz amarilla
queda encendido durante esta operación. Cuando la batería
está a una temperatura adecuada, la luz amarilla se apaga y el
cargador retoma el procedimiento de carga.
Los cargadores compatibles no cargan las baterías defectuosas.
El cargador indicará la batería defectuosa no encendiéndola o
mostrando el problema de la batería o del cargador mediante
un parpadeo.
NOTA: Esto también podría significar un problema con
el cargador.
Si el cargador indica un problema, lleve el cargador y la batería a
un centro de reparación autorizado para que los prueben.
Retardo por batería fría / caliente
Cuando el cargador detecta una batería demasiado fría o
caliente, automáticamente inicia un retardo de batería fría
/ caliente, suspendiendo la carga hasta que la batería haya
alcanzado la temperatura adecuada. El cargador cambiará
automáticamente al modo de carga de batería. Esta
característica le asegura el máximo de vida útil a la batería.
Una batería fría se carga a velocidad más baja que una batería
caliente. La batería se cargará a una velocidad inferior mediante
el ciclo completo de recarga y no regresará a la máxima
velocidad recarga incluso cuando la batería se caliente.
El cargador DCB118 está dotado de un ventilador interior
diseñado para enfriar el paquete de baterías. El ventilador se
enciende automáticamente cuando hay que enfriar el paquete
de baterías. Nunca haga funcionar el cargador si el ventilador
no funciona correctamente o si las ranuras de ventilación
están bloqueadas. No deje que objetos extraños entren dentro
del cargador.
Sistema de protección electrónica
Las herramientas XR de iones de litio han sido diseñadas con un
sistema de protección electrónica que protege la batería contra
la sobrecarga, el recalentamiento o las grandes descargas.
La herramienta se apagará automáticamente si se activa el
sistema de protección electrónica. Si esto ocurre, coloque la
batería de iones de litio en el cargador y déjela hasta que se
recargue totalmente.
Montaje de pared
Estos cargadores han sido diseñados para ser montados en la
pared o para dejarlos en pie sobre una mesa o una superficie
de trabajo. Si tiene montaje de pared, coloque el cargador
al alcance de una toma de corriente, y alejado de esquinas
u otras obstrucciones que impidan la circulación de aire.
Use la parte posterior del cargador como una plantilla para
Español
colocar los tornillos de montaje en la pared. Monte el cargador
firmemente usando tornillos para paredes de cartón yeso
(comprados aparte) de por lo menos 25,4 mm de largo con
un tornillo con cabeza de 7-9 mm de diámetro, enroscado en
madera a un profundidad óptima, dejando aproximadamente
5,5 mm del tornillo expuesto. Alinee las ranuras de la parte
posterior del cargador con los tornillos expuestos y engánchelos
completamente en las ranuras.
Instrucciones para la limpieza del cargador
ADVERTENCIA: Peligro de descarga. Desconecte el
cargador de la toma de CA antes de la limpieza. La
grasa y la suciedad externas pueden eliminarse utilizando
un paño o un cepillo no metálico suave. No use agua ni
otros productos limpiadores. Nunca permita que entre
ningún líquido en la herramienta ni sumerja ninguna
parte de la misma en ningún líquido.
Baterías
Instrucciones de seguridad importantes
para todas las baterías
Cuando pida baterías de repuesto, asegúrese de incluir el
número de catálogo y el voltaje.
La batería incluida en la caja no está completamente cargada.
Antes de utilizar la batería y el cargador, lea las instrucciones de
seguridad a continuación. Luego siga los procedimientos de
carga descritos.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
•
•
•
•
•
•
•
No recargue ni utilice las baterías en atmósferas
explosivas, como ambientes donde haya polvo, gases
o líquidos inflamables. La introducción o la retirada de la
batería del cargador podrá incendiar el polvo o los humos.
No fuerce nunca el paquete de baterías en el cargador.
No cambie el paquete de baterías de ningún modo para
introducirlo en un cargador no compatible ya que el
paquete de baterías podrá romperse y provocar daños
personales graves.
Cargue el exclusivamente los paquetes de baterías con los
cargadores DeWALT.
NO salpique ni sumerja en agua ni en otros líquidos.
No guarde ni utilice la herramienta y el paquete de
baterías en lugares en los que la temperatura pueda
alcanzar o superar los 40 ˚C (104 ˚F) (como por ejemplo,
en los cobertizos de exterior o en las instalaciones
metálicas en verano).
No incinere la batería aunque tenga daños importantes
o esté completamente desgastada. La batería puede
explotar en un fuego. Se generan gases y materiales tóxicos
cuando se queman baterías de iones de litio.
Si el contenido de la batería entra en contacto con la
piel, lávese inmediatamente con jabón suave y agua.
Si el líquido de la batería entra en contacto con los ojos,
enjuague con agua los ojos abiertos durante 15 minutos o
hasta que cese la irritación. Si se necesita atención médica,
el electrolito de la batería está compuesto de una mezcla de
carbonatos orgánicos líquidos y sales de litio.
•
El contenido de las pilas de la batería abiertas puede
causar irritación respiratoria. Proporcione aire fresco. Si los
síntomas persisten, obtenga atención médica.
ADVERTENCIA: Riesgo de quemadura. El líquido de
la batería puede ser inflamable si se expone a chispas
o llamas.
ADVERTENCIA: No intente nunca abrir el paquete de
baterías por ningún motivo. Si la carcasa del paquete
de baterías está rota o dañada, no lo introduzca en el
cargador. No golpe, tire ni dañe el paquete de baterías.
No utilice un paquete de baterías o cargador que haya
recibido un gran golpe, se haya caído o se haya dañado
de algún modo (por ejemplo, perforado con un clavo,
golpeado con un martillo o pisado). Podrá conllevar
electrocuciones o choques eléctricos. Los paquetes de
baterías dañadas deberán llevarse al centro de servicio
para su reciclado.
ADVERTENCIA: Peligro de incendio. No almacene ni
transporte paquetes de baterías de modo que algún
objeto metálico entre en contacto con los terminales
expuestos de la batería. Por ejemplo, no coloque el
paquete de baterías en delantales, bolsillos, cajas de
herramientas, cajones, etc. donde haya clavos, tornillos,
llaves, etc. sueltos.
ATENCIÓN: Cuando no la utilice, coloque la
herramienta de forma lateral en una superficie
estable que no presente ningún peligro de caídas u
obstáculos. Algunas herramientas con grandes paquetes
de baterías permanecerán de pie sobre el paquete de
baterías, pero podrán volcarse con facilidad.
Transporte
ADVERTENCIA: Peligro de incendio. El transporte de
baterías podría ser causa de incendios si los terminales
de la batería entran accidentalmente en contacto con
materiales conductores. Cuando transporte baterías,
compruebe que los terminales de las mismas estén
protegidos y bien aislados de los materiales que pudieran
entrar en contacto con ellos y causar un cortocircuito.
Las baterías de DeWALT cumplen todas las normas de
transporte aplicables según lo dispuesto en los estándares
industriales y legales, entre ellas, las Recomendaciones
relativas al transporte de mercancías peligrosas de la ONU;
los Reglamentos de Mercancías Peligrosas de la Asociación
Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el Código Marítimo
Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG) y el Acuerdo
Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías
Peligrosas por Carretera (ADR). Las celdas y las baterías de iones
de litio han sido comprobadas de acuerdo a lo establecido
en la sección 38,3 del Manual de pruebas y criterios de las
Recomendaciones relativas al transporte de mercancías
peligrosas de la ONU.
En la mayor parte de los casos, la expedición de paquetes de
baterías DeWALT está exenta de la clasificación de material
peligroso de Clase 9 totalmente regulado. En general, solo las
expediciones que contienen baterías de iones de litio con una
potencia energética superior a 100 vatios-hora (Wh) deben
55
Español
ser expedidos como Clase 9 totalmente regulada. Todas las
baterías de iones de litio tienen la potencia de vatios-hora
marcadas en el paquete. Además, debido a la complejidad de
las reglamentaciones, DeWALT no recomienda el transporte
aéreo de paquetes de baterías de iones de litio solas,
independientemente de la potencia en vatios-horas que tengan.
La expedición de herramientas con baterías (combo kits) puede
hacerse por transporte aéreo excepto que la potencia en vatioshora del paquete de baterías sea superior a 100 Wh.
Independientemente de si el transporte se considera exento
o completamente regulado, el expedidor será responsable de
consultar las normas recientes sobre los requisitos de embalaje,
etiquetado o marcado y documentación.
La información expuesta en esta sección del manual se
proporciona de buena fe y se considera exacta en el momento
de creación del documento. No obstante, no se ofrece ninguna
garantía, ni implícita ni explícita. Es responsabilidad del
comprador comprobar que todas sus actividades se ajusten a las
normas de aplicación.
NOTA: Los paquetes de pilas no deberán guardarse
completamente descargados. El paquete de pilas deberá
recargarse antes de utilizarse.
Transportar la batería FLEXVOLTTM
La batería DeWALT FLEXVOLTTM tiene dos modos: Uso
y transporte.
Modo de uso: Cuando la batería FLEXVOLTTM está erguida sola
o en un producto de 18 V DeWALT, funciona como una batería
de 18 V. Cuando la batería FLEXVOLTTM está en un producto
de 54 V o de 108 V (dos baterías de 54 V), funciona como una
batería de 54 V.
Modo de transporte: Cuando la batería FLEXVOLTTM tiene
colocada la tapa, está en modo de transporte. Mantenga la tapa
durante el transporte.
Cuando está en modo de
transporte, los cables de las
células están eléctricamente
desconectados dentro del
paquete, resultando 3 baterías con
1 batería de capacidad de vatios hora (Wh) inferior en relación
con una capacidad de vatios hora superior. Esta cantidad
aumentada de 3 baterías con una capacidad de vatios hora
inferior puede eximir la batería de ciertas normas de transporte
impuestas a las baterías de vatios hora superiores.
Por ejemplo, la capacidad
Ejemplo de marcado de etiqueta de uso
y transporte
en Wh para el transporte
debería indicar 3 x 36 Wh,
lo que significa 3 baterías
de 36 Wh cada una. La
capacidad en Wh para el
uso debería indicar 108 Wh (1 batería).
No cargar baterías deterioradas.
Recomendaciones para el almacenamiento
1. El mejor lugar de almacenamiento es uno que sea fresco y
seco, que no esté expuesto directamente a la luz del sol ni
a un exceso de frío o calor. Para un rendimiento y vida útil
óptimos de la batería, guarde las baterías a temperatura
ambiente cuando no esté usándolas.
2. Si va a realizar un almacenamiento duradero, se aconseja
que guarde un paquete de pilas completamente cargado
en un lugar frío y seco para obtener los máximos resultados
del cargador.
56
Etiquetas del cargador y la batería
Además de los pictogramas utilizados en el presente manual,
las etiquetas del cargador y del paquete de pilas muestran los
siguientes pictogramas:
Antes de usarse, leer el manual de instrucciones.
Consultar los Datos técnicos para informarse del
tiempo de carga.
No realizar pruebas con objetos conductores.
No exponer al agua.
Cambiar inmediatamente los cables defectuosos.
Cargar sólo entre 4 ˚C y 40 ˚C.
Sólo para uso en interior.
Desechar las baterías con el debido respeto al
medio ambiente.
Cargue los paquetes de baterías DeWALT
únicamente con los cargadores DeWALT indicados.
Cargar los paquetes de baterías con baterías
distintas a las indicadas por DeWALT en un cargador
DeWALT, puede hacer que las baterías exploten o
causar otras situaciones peligrosas.
No queme el paquete de baterías.
USO (sin tapa de transporte). Por ejemplo: la
capacidad en Wh indica 108 Wh (1 batería de
108 Wh).
TRANSPORTE (con tapa de transporte incorporada).
Ejemplo: la capacidad en Wh indica 3 x 36 Wh
(3 baterías de Wh).
Tipo de baterÍa
El DCS570 funciona con un paquete de baterías de 18 voltios.
Estos paquetes de baterías pueden usarse: DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB546,
DCB547. Consulte los Datos técnicos para más información.
Español
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1 Sierra circular
1 Cuchilla de sierra circular
1 Llave de cuchilla
1 Hendidura paralela
1 Caño de extracción de polvo
1 Cargador (solo modelos C, D, L, M, P, S, T, X)
1 Paquete de baterías de ión-litio (modelos C1, D1, L1, M1, P1,
S1, T1, X1)
2Paquetes de baterías de ión-litio (modelos C2, D2, L2, M2,
P2, S2, T2, X2)
3Paquetes de baterías de ión-litio (modelos C3, D3, L3, M3,
P3, S3, T3, X3)
1 Manual de instrucciones
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido
algún desperfecto durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer detenidamente y
comprender este manual antes de utilizar la herramienta.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de instrucciones.
Póngase protección para el oído.
Póngase protección para los ojos.
Radiación visible. No mire fijamente a la luz.
Posición del Código de Fecha (Fig. A)
El Código de fecha 19 , que contiene también el año de
fabricación, viene impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2017 XX XX
Año de fabricación
Descripción (Fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ADVERTENCIA: Jamás altere la herramienta eléctrica
ni ninguna de sus piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
Botón de bloqueo de interruptor del activador
Interruptor disparador
Batería
Palanca de ajuste de profundidad (Fig. E)
Placa de base
Palanca de retroceso del protector de cuchilla inferior
Protector de hoja inferior
Tuerca de fijación de la cuchilla
Indicador de entalladura
10 Palanca de ajuste del bisel
11 Botón de bloqueo de cuchilla
12 Empuñadura auxiliar
13 Botón de extracción de la batería
14 Llave de ajuste de la cuchilla (Fig. E)
15 Luz de trabajo
Uso Previsto
Estas sierras circulares de gran capacidad han sido diseñadas
para las aplicaciones profesionales de corte de madera. No corte
metales, plásticos, hormigón, mampostería o materiales de fibra
de cemento. NO utilice accesorios alimentados por agua con
esta sierra. NO utilice discos ni cuchillas abrasivas. NO DEBE
usarse en condiciones húmedas ni con la presencia de líquidos
o gases inflamables.
Estas sierras de carga pesada son herramientas
eléctricas profesionales.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El uso
de esta herramienta por parte de operadores inexpertos
requiere supervisión.
• Este producto no ha sido diseñado para ser utilizado por
personas (incluyendo los niños) que posean discapacidades
físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de la
experiencia, conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que se haga
responsable de su seguridad. No deberá dejar nunca que los
niños jueguen solos con este producto.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de realizar ajuste alguno
o de quitar o instalar acoplamientos o accesorios. La
puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
ADVERTENCIA: Utilice solamente baterías y
cargadores DeWALT.
Introducir y retirar el paquete de baterías de
la herramienta (Fig. A)
NOTA: Para obtener mejores resultados, compruebe que el
paquete de baterías 3 está completamente cargado.
Para instalar el paquete de baterías en el
asa de la herramienta
1. Alinee el paquete de baterías 3 con los rieles ubicados en el
interior del mango de la herramienta (Fig. A).
2. Introdúzcalo en el mango hasta que el paquete de baterías
se haya ubicado firmemente en la herramienta y compruebe
que no se libera.
Para retirar el paquete de baterías de la
herramienta
1. Pulse el botón de liberación de baterías 13 y tire
firmemente del paquete de pilas para sacarlo del asa de
la herramienta.
57
Español
2. Introduzca el paquete de baterías en el cargador tal y como
se indica en la sección del cargador del presente manual.
Paquetes de baterías con indicador de
carga (Fig. A)
Algunos paquetes de baterías de DeWALT incluyen un indicador
de carga que consiste en tres luces LED que indican el nivel de
carga restante en el paquete de baterías.
Para activar el indicador de carga, pulse y mantenga pulsado el
botón del indicador de carga 32 . Un grupo de tres luces LED
verdes se iluminará, indicando el nivel que queda de carga.
Cuando el nivel de carga de la pila esté por debajo del límite
necesario para su uso, el indicador de carga no se iluminará y
deberá recargar la pila.
NOTA: El indicador de carga tan sólo constituye una indicación
de la carga que queda en el paquete de pilas. No indica ninguna
funcionalidad de la herramienta y podrá registrar variaciones en
función de los componentes del producto, de la temperatura y
de la aplicación del usuario final.
Cambio de cuchillas
Instalar la cuchilla (Fig. C–E)
1. Extraiga el paquete de baterías.
2. Utilizando la palanca del protector inferior 6 , retroceda el
protector inferior de la cuchilla 7 y coloque la cuchilla sobre
el eje de la sierra frente a la arandela de fijación interior 17 ,
comprobando que la cuchilla girará en el sentido adecuado
(la dirección de la flecha de giro sobre la cuchilla de la sierra
y el diente deben señalar hacia la misma dirección que la
flecha de giro de la sierra). No asuma que la impresión en
la cuchilla siempre dará hacia Vd. cuando esté instalada
correctamente. Al retroceder el protector de cuchilla
inferior para instalar la cuchilla, compruebe el estado y
el funcionamiento del protector de cuchilla inferior para
comprobar que funciona adecuadamente. Compruebe que
se mueve libremente y no toca la cuchilla ni ninguna otra
pieza, en todos los ángulos y profundidades de corte.
3. Coloque la arandela de fijación exterior 16 sobre el eje de la
sierra con el borde biselado hacia fuera. Compruebe que el
diámetro de 30 mm sobre el lado de cuchilla de la fijación se
ajusta al orificio de 30 mm ubicado en la cuchilla de la sierra
para garantizar el centrado de la cuchilla.
4. Atornille la tuerca de fijación de la cuchilla 8 en el eje de
la sierra con la mano (la tuerca tiene una rosca hacia la
derecha y debe girarse en sentido de las agujas del reloj
para poder ser apretada).
5. Pulse el bloqueo de la cuchilla 11 mientras gira el eje de
la sierra con la llave de la cuchilla 14 guardada debajo del
compartimento de la batería, hasta que se active el bloqueo
de la cuchilla y esta deje de girar.
6. Apriete la tuerca de fijación de la cuchilla firmemente
utilizando la llave de la cuchilla.
AVISO: No active nunca el bloqueo de la cuchilla mientras
que la sierra esté operando ni realice un esfuerzo para
detener la herramienta. No encienda nunca la sierra con
el bloqueo de la cuchilla activado. Podrá provocar daños
importantes a su sierra.
58
Cambiar la cuchilla (Fig. C, D)
1. Extraiga el paquete de baterías.
2. Para aflojar el tornillo de fijación de la cuchilla 8 , pulse el
bloqueo de la cuchilla 11 y gire el eje de la sierra con la
llave de la cuchilla 14 guardada debajo del compartimento
de la batería, hasta que se active el bloqueo de la cuchilla
y esta deje de girar. Con el bloqueo de la cuchilla activado,
gire la tuerca de fijación de la cuchilla en sentido contrario
al de las agujas del reloj con la llave de la cuchilla (la tuerca
tiene una rosca hacia la derecha y debe girarse en sentido
contrario al de las agujas del reloj para aflojarse).
3. Retire el tornillo de fijación de la cuchilla 8 y la arandela de
fijación exterior 16 . Retire la cuchilla usada.
4. Limpie las astillas que puedan haberse acumulado en
el protector o en la zona de la arandela de fijación y
compruebe el estado y el funcionamiento del protector
de la cuchilla inferior tal y como se indicó previamente. No
lubrique esta zona.
5. Seleccione la cuchilla adecuada para la aplicación (véase la
sección de Cuchillas). Utilice siempre cuchillas del tamaño
adecuado (diámetro) con el tamaño correcto y el orificio
central para montarlo sobre el eje de la sierra. Compruebe
siempre que la velocidad máxima aconsejada (rpm) indicada
en la cuchilla de la sierra cumple o supera la velocidad (rpm)
de la sierra.
6. Siga las etapas 1 a 5 indicadas en Instalar la
cuchilla, comprobando que la cuchilla girará en la
dirección adecuada.
Protector de la cuchilla inferior
ADVERTENCIA: El protector de cuchilla inferior
es una función de seguridad que reduce el riesgo
de daños personales graves. No utilice la sierra si
el protector inferior falta, está dañado, está mal
montado o no funciona correctamente. No confíe en
el protector inferior de la cuchilla para protegerse
en todas las circunstancias. Su seguridad depende
de las siguientes advertencias y precauciones,
así como del debido funcionamiento de la sierra.
Compruebe que el protector de cuchilla inferior
se cierra adecuadamente antes de cada uso. Si el
protector inferior de cuchilla falta o no funciona
correctamente, haga que se repare la sierra antes
de volver a utilizarla. Para garantizar la seguridad
del producto y la fiabilidad, las operaciones de
reparación, mantenimiento y ajuste deberán ser
realizadas por un centro de reparaciones autorizado
o una organización habilitada, utilizando siempre
piezas de repuesto idénticas.
Comprobar el protector inferior (Fig. A)
1. Apague la herramienta y desconéctela de la fuente
de alimentación.
2. Gire la palanca del protector inferior (Fig. 6 ) desde
la posición completamente cerrada hasta la posición
completamente abierta.
Español
3. Suelte la palanca y observe que el protector 7 regresa a la
posición completamente cerrada.
La herramienta debe ser reparada por un centro de reparaciones
habilitado cuando:
• no regrese a la posición completamente cerrada,
• se mueva de forma intermitente o lentamente, o
• entre en contacto con la cuchilla o con cualquier parte de la
herramienta en todos los ángulos y profundidad del corte.
Cuchillas
ADVERTENCIA: Para minimizar el riesgo de daños
oculares, lleve siempre protección visual. La broca de
carburo es un material duro pero frágil. Los objetos
ajenos en la pieza de trabajo, como los cables o los
clavos hacen que las puntas se rompan o resquebrajen.
Opere exclusivamente la sierra cuando haya colocado un
protector de cuchilla de sierra adecuado. Monte la cuchilla
firmemente en su ubicación correspondiente antes de
utilizarla y siempre utilice una cuchilla limpia y afilada.
ADVERTENCIA: No corte metales, plásticos, hormigón,
mampostería o materiales de fibra de cemento con
esta sierra.
184 mm Diámetro
Aplicación
Dientes
Corte
24
Fines generales
36
Acabado
60
Si necesita ayuda acerca de las cuchillas, póngase en contacto
con su distribuidor local de DeWALT.
Rebote
Una inversión de giro o rebote es una reacción repentina
provocada por una hoja de sierra comprimida, apresada o
mal alineada, que hace que una sierra se levante de forma
incontrolada y se aleje de la pieza de trabajo hacia el usuario.
Cuando la hoja está comprimida o apresada ceñidamente por la
entalladura al cerrarse, se atasca y la reacción del motor empuja
la unidad rápidamente hacia atrás en dirección al operario. Si la
hoja se retuerce o está mal alineada en el corte, los dientes del
borde posterior de la hoja pueden clavarse en la zona superior
del material, lo que hará que la hoja remonte la entalladura y
salte hacia atrás en dirección al usuario.
El rebote es más probable cuando se registran algunas de las
siguientes condiciones.
1. SOPORTE INADECUADO DE LA PIEZA DE TRABAJO
a. El hundimiento o el levantamiento inadecuado de la
pieza de corte puede provocar el doblez de la cuchilla y
dar lugar al rebote.
b. El corte del material soportado en los extremos finales
tan sólo puede dar lugar al rebote. A medida en que se
debilita el material, se hunde, cerrando la entalladura y
doblando la cuchilla (Fig. L).
c. El corte de una pieza de material en voladizo o de forma
estirada, desde la parte inferior en dirección vertical
puede provocar un rebote. La caída de la pieza de trabajo
puede doblar la cuchilla.
d. El corte de bandas largas y estrechas puede provocar
el rebote. La banda cortada pude hundirse o doblarse
cerrando la entalladura y doblando la cuchilla.
e. El hundimiento del protector inferior sobre una
superficie bajo el material que se está cortando reduce
momentáneamente el control del operador. La sierra
puede levantarse parcialmente del corte, aumentando las
posibilidades de doblez de la cuchilla.
2. FIJACIÓN INCORRECTA DE LA PROFUNDIDAD DE CORTE
DE LA SIERRA
a. Para realizar el corte más eficiente, la cuchilla debe
sobresalir exclusivamente lo suficiente para exponer un
diente tal y como se indica en la figura F). Esto permite
que el pie soporte la cuchilla y reduce el doblez y el
hundimiento en el material. Véase el apartado llamado
Ajuste de la profundidad de corte.
3. DOBLEZ DE LA CUCHILLA (ALINEACIÓN INCORRECTA
EN EL CORTE)
a. Si empuja fuerte al cortar, podrá hacer que se doble
la cuchilla.
b. Si intenta girar la sierra en el corte (intentando retroceder
sobre la línea marcada), podrá provocar el doblez de
la cuchilla.
c. Si se estira demasiado u opera la sierra con poco control
de su cuerpo (fuera de equilibrio), podrá provocar el
doblez de la cuchilla.
d. Si cambia el agarre manual o la posición del cuerpo
mientras corta, podrá doblar la cuchilla.
e. Si respalda la sierra para limpiar la cuchilla puede dar
lugar al doblez.
4. MATERIALES QUE REQUIEREN CUIDADOS ESPECIALES
a. Madera húmeda
b. Madera verde (material recién cortado o no secado
a horno)
c. Madera tratada a presión (material tratado con
preservantes o sustancias químicas contra la
putrefacción)
5. USO DE CUCHILLAS SUCIAS O DESAFILADAS
a. Las cuchillas desafiladas pueden aumentar la carga de
la sierra. Para compensarlo, un operador suele empujar
con más fuerza, lo cual carga aún más la unidad y
favorece el doblez de la cuchilla en la hendidura. Las
cuchillas gastadas también podrán tener una superficie
insuficiente, aumentando las probabilidades de doblar la
cuchilla y aumentar la carga.
6. LEVANTAR LA SIERRA AL HACER UN CORTE DE BISEL
a. Los cortes de bisel requieren especial cuidado de las
técnicas de corte correctas por parte del operador,
especialmente al guiar la sierra. Tanto el ángulo de la
hoja de la placa de base como la superficie más grande
de la hoja en el material aumentan la posibilidad de que
ocurran atascamientos y desalineaciones (giro).
59
Español
7. REINICIO DE UN CORTE CON LOS DIENTES DE LA
CUCHILLA ATASCADOS EN EL MATERIAL
a. La sierra deberá recuperar la velocidad completa de
funcionamiento antes de iniciar un corte o reanudar un
corte tras haber detenido la unidad con la cuchilla en la
entalladura. Si no lo hace, podrá dar lugar a un atasco y
al rebote.
Cualesquiera condiciones que puedan provocar un daño,
doblez, giro o alineación inadecuada de la cuchilla podrán
provocar rebotes. Véanse las secciones de Reglas de seguridad
específicas para las sierras circulares y Cuchillas para
consultar los procedimientos y técnicas que reducirán las
probabilidades de rebote.
Ajuste de la profundidad de corte (Fig. E–F)
1. Levante la palanca de ajuste de la profundidad 4 para aflojar.
2. Para obtener la profundidad de corte correcta, alinee la
marca adecuada con la banda de ajuste de profundidad 20 utilizando la muesca 19 ubicada en el protector superior
de cuchilla.
3. Apriete la palanca de ajuste de profundidad.
4. Para lograr la mayor eficacia del corte utilizando una cuchilla
de sierra con punta de carbón, fije el ajuste de profundidad
de forma que la mitad de un diente sobresalga por debajo
de la superficie de la madera que va a cortar.
5. Se muestra un método de comprobación de la profundidad
correcta de corte en la figura F. Coloque una pieza del
material que pretende cortar junto a la cuchilla, tal y como
se muestra en la figura y observe el saliente del diente con
respecto al material.
Ajuste de la palanca de ajuste de
profundidad (Fig. E)
Quizás sea deseable ajustar la palanca de ajuste de profundidad
4 . Puede estar floja determinadas veces y golpear la placa de
base antes del apriete.
Para apretar la palanca:
1. Sostenga la palanca de ajuste de profundidad 4 y afloje el
perno de bloqueo 18 .
2. Ajuste la palanca de ajuste de profundidad girándola en la
dirección deseada en entorno a 1/8 vuelta.
3. Vuelva a apretar el perno.
Ajuste del ángulo de bisel (Fig. A, G)
El mecanismo de ajuste del ángulo del bisel puede ajustarse
entre 0° y 57°.
Para lograr una mayor precisión de corte, utilice las marcas de
ajuste preciso ubicadas en el soporte del pivote 21 .
1. Levante la palanca de ajuste del bisel 10 para aflojar.
2. Incline la placa de base en el ángulo deseado, alineando el
cursor de bisel preciso 22 con la marca del ángulo deseado
sobre el soporte de pivote 21 .
3. Baje la palanca de ajuste del bisel para volver a apretar.
60
Retén del bisel (Fig. A, G)
La DCS570 está dotada de una función de retén del bisel.
Cuando incline la placa de base 5 , oirá un clic y sentirá que la
placa de base se detiene en los grados 22,5 y 45. Si alguno de
ellos fuese el ángulo deseado, vuelva a apretar la palanca 10 bajándola. Si desea otro ángulo, siga inclinando la placa de base
hasta que el cursor de bisel grueso 23 o el cursor de precisión
22 se alinee con la marca deseada.
Indicador de la longitud del corte (Fig. A)
Las marcas ubicadas en el lado de la placa de base 5 muestran la longitud de la ranura que se corta en el material,
a la profundidad completa del corte. Las marcas representan
incrementos de 5 mm.
Indicador de corte (Fig. I)
La parte frontal de la zapata de la sierra tiene un indicador de
corte 9 para corte vertical y biselado. Este indicador sirve para
guiar la sierra a lo largo de las líneas de corte marcadas con lápiz
en el material que se va a cortar. El indicador de corte se alinea
con el lado (exterior) izquierdo de la cuchilla de la sierra, que
realiza la ranura o “corte” moviendo la caída de la cuchilla hacia
la derecha del indicador. Guíelo por la línea de corte en lápiz
para que el corte caiga en el material de desecho o sobrante.
Montar y ajustar la hendidura paralela
(Fig. N)
La hendidura paralela 28 se utiliza para cortar paralelamente al
borde de la pieza de trabajo.
Montaje
1. Afloje la tuerca de ajuste de la hendidura paralela 27 para
permitir el paso de la hendidura paralela.
2. Introduzca la hendidura paralela 28 en la placa de base 5 tal y como se le indica.
3. Apriete el perno de ajuste de la hendidura paralela 27 .
Ajuste
1. Afloje el perno de ajuste de la hendidura 27 y fije la
hendidura paralela 28 en el ancho deseado.
2. El ajuste puede leerse en la escala de la hendidura paralela.
3. Apriete el perno de ajuste de la hendidura 27 .
Montar el puerto de extracción de polvo
(Fig. A, P)
La sierra circular se suministra con una salida de extracción
de polvo.
Para instalar el puerto de extracción de
polvo
1. Afloje completamente la palanca de ajuste de
profundidad 4 .
2. Coloque la placa de base 5 en la posición más baja.
3. Alinee la mitad izquierda del puerto de extracción de
polvo 29 sobre el protector superior de cuchilla 7 tal y
como se muestra. Compruebe que introduce la pestaña
Español
en la muesca de fundición de la herramienta. Cuando se
instala correctamente, se ajustará completamente sobre la
profundidad original del marcador de corte.
4. Alinee la parte derecha 30 con la izquierda.
5. Introduzca las tuercas y apriete con firmeza.
Antes de usar la máquina
• Compruebe que se han instalado los protectores
adecuadamente. El protector de la cuchilla de sierra deberá
estar en posición cerrada.
• Compruebe que la cuchilla de la sierra gira en dirección de
la flecha indicada en la cuchilla.
• No utilice cuchillas de sierras excesivamente gastadas.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas aplicables.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de realizar ajuste alguno
o de quitar o instalar acoplamientos o accesorios. La
puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
Posición adecuada de las manos (Fig. J)
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, tenga SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, sujete SIEMPRE bien en caso de que haya una
reacción repentina.
La posición adecuada de las manos exige que una mano
se coloque en la empuñadura principal 26 y la otra en la
empuñadura auxiliar 12 .
Luz de trabajo de LED (Fig. A)
La luz de trabajo de LED 15 se enciende al pulsar el interruptor
del disparador. Después de soltar el disparador, las luces de
trabajo permanecen encendidas durante 20 segundos.
NOTA: La luz de trabajo sirve para alumbrar la superficie de
trabajo inmediata y no puede utilizarse como luz de alumbrado.
Encendido y apagado (Fig. B)
Por motivos de seguridad el interruptor de puesta en marcha 2 de la herramienta está equipado con un botón de bloqueo 1 .
Pulse el botón de desbloqueo para desbloquear la herramienta.
Para poner en marcha la herramienta, presione el interruptor
de activación 2 . Tan pronto como el interruptor de
puesta en marcha se suelte el botón de bloqueo se activa
automáticamente para
prevenir la puesta en marcha involuntaria de la máquina.
AVISO: No ENCIENDA ni APAGUE la herramienta
cuando la cuchilla de la sierra toque la pieza de trabajo u
otros materiales.
Soporte de la pieza de trabajo (Fig. J–M)
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de daños
personales graves, soporte la pieza de trabajo
correctamente y sostenga la sierra con firmeza para
evitar la pérdida de control.
Las figuras J y K muestran la posición adecuada de corte. Las
figuras L y M muestran una situación insegura. Las manos
deben mantenerse alejadas de la zona de corte y el cable de
alimentación debe colocarse lejos de la misma para evitar que
quede atrapado o colgado del trabajo.
Para evitar un rebote, sostenga SIEMPRE el panel o la placa
CERCA del corte, (Fig. J y K). NO soporte el panel o la placa lejos
del corte (Fig. L y M). Cuando opere la sierra, mantenga alejado
el cable de la zona de corte y evite que quede atrapado por la
pieza de trabajo.
¡DESCONECTE SIEMPRE LA SIERRA ANTES DE REALIZAR
CUALQUIER AJUSTE! Coloque el trabajo en su lado ”adecuado”
(aquel sobre el cual la apariencia sea más importante) hacia
abajo. La sierra corta hacia arriba, por lo que el trabajo no
registrará ninguna división en su cara superior cuando lo corte.
Corte (Fig. J)
ADVERTENCIA: No intente nunca utilizar esta
herramienta dejándola hacia abajo sobre una superficie
de trabajo y aportando el material a la herramienta. Fije
siempre con seguridad la pieza de trabajo y aport4e la
herramienta hacia la pieza de trabajo, sosteniendo con
firmeza la herramienta con ambas manos, tal y como se
muestra en la figura J.
Coloque la parte más amplia de la placa de base de la sierra
sobre la parte de la pieza de trabajo que sea soportada con
solidez y no sobre la sección que se caiga cuando se realice
el corte. A modo de ejemplo, la figura J ilustra el modo
ADECUADO de cortar el extremo de un panel. Siempre fije el
trabajo. ¡No intente sostener las piezas cortas con la mano!
No olvide sostener el material colgante o en voladizo. Preste
atención cuando corte materiales desde abajo.
Compruebe que la sierra haya alcanzado su plena velocidad
antes de que la cuchilla entre en contacto con el material que
va a cortar. Si empieza a cortar con la cuchilla frente al material
que va a cortar o la empuja hacia la hendidura, podrá dar
lugar a rebotes. Empuje la sierra hacia delante a una velocidad
que permita que la cuchilla corte sin esfuerzo. La dureza y la
resistencia pueden variar incluso en la misma pieza de material
y algunas secciones anudadas o húmedas pueden suponer
una gran carga en la sierra. Cuando esto ocurra, empuje la
sierra de forma más lenta, pero lo suficientemente fuerte para
seguir trabajando sin que se reduzca demasiado la velocidad.
Si fuerza la sierra, puede provocar cortes bastos, rebotes y un
sobrecalentamiento del motor. Si su corte empieza a salirse de
la línea, no intente forzarlo a retroceder. Suelte el interruptor y
deje que la cuchilla se detenga por completo. A continuación,
podrá retirar la sierra a un lado nuevamente, y empezar un
nuevo corte ligeramente interior al erróneo. En cualquier caso,
retire la sierra si se desvía del corte. Si fuerza una corrección
dentro del corte podrá atascar la sierra y provocar el rebote.
61
Español
SI LA SIERRA SE ATASCA, SUELTE EL ACTIVADOR Y RETROCEDA
LA SIERRA HASTA QUE SE AFLOJE. COMPRUEBE QUE LA
CUCHILLA GOZA DE UNA POSICIÓN RECTA EN EL CORTE
Y LIMPIE EL BORDE DEL CORTE ANTES DE REANUDAR
LA OPERACIÓN.
Cuando haya terminado de cortar, suelte el activador y deje
que la cuchilla se detenga antes de levantar la sierra del trabajo.
Cuando levante la sierra, el protector telescópico tensado por
una anilla se cerrará automáticamente bajo la cuchilla. Recuerde
que la cuchilla está expuesta hasta que esto ocurra. Por ningún
motivo toque debajo del trabajo. Cuando tenga que retroceder
el protector telescópico manualmente (cuando sea necesario
para iniciar cortes de bolsillo) utilice siempre la palanca
de retroceso.
NOTA: Cuando corte bandas estrechas, tenga cuidado de
comprobar que no cuelguen piezas pequeñas del interior del
protector inferior.
Corte de bolsillo (Fig. O)
ADVERTENCIA: No una nunca el protector de la cuchilla
en una posición levantada. No mueva nunca la sierra
hacia detrás cuando realice cortes de bolsillo. Esto podrá
hacer que la unidad se levante sobre la superficie de
trabajo, lo cual podrá provocar daños.
Un corte de bolsillo es aquel que se realiza en un suelo, pared u
otra superficie plana.
1. Ajuste la placa de base de la sierra de forma que la cuchilla
corte a la profundidad deseada.
2. Incline la sierra hacia delante y permanezca frente a la placa
de base sobre el material que va a cortar.
3. Utilizando la palanca del protector inferior, retroceda el
protector de cuchilla inferior hasta una posición superior.
Baje la parte trasera de la placa de base hasta que los
dientes de la cuchilla casi toquen la línea de corte.
4. Suelte el protector de cuchilla (su contacto con el trabajo
se mantendrá en posición para abrirse libremente cuando
inicie el corte). Retire la mano de la palanca del protector y
agarre firmemente la empuñadura auxiliar 12 , tal y como
se muestra en la figura O. Coloque su cuerpo y su brazo para
que pueda resistir el rebote si llegase a producirse.
5. Compruebe que la cuchilla no esté en contacto con la
superficie de corte antes de empezar a cortar.
6. Arranque el motor y baje la sierra gradualmente hasta que
su placa de base permanezca en una posición plana sobre el
material que va a cortar. Avance la sierra a lo largo de la línea
de corte hasta que termine el corte.
7. Suelte el activador y deje que la cuchilla se detenga al
completo antes de retirar la cuchilla del material.
8. Cuando inicie un nuevo corte, repita las etapas
mencionadas previamente.
Extracción de polvo (Fig. Q)
ADVERTENCIA: Riesgo de inhalación de humos. Para
reducir el riesgo de daños personales, lleve SIEMPRE una
máscara de polvo aprobada.
62
Con la herramienta se suministra un puerto de extracción de
polvo 30 .
El adaptador de extracción 31 de polvo le permitirá conectar la
herramienta a un extractor externo de polvo, usando el sistema
AirLockô (DWV9000-XJ) o un accesorio extractor de polvo
estándar de 35 mm.
ADVERTENCIA: Utilice SIEMPRE un extractor de
aspiradora diseñado de conformidad con las directivas
aplicables relativas a la emisión de polvo durante el corte
de madera. Las campanas de extracción de la mayoría de
las aspiradoras se ajustarán directamente a la salida de
extracción de polvo.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DeWALT ha sido diseñada para
funcionar mucho tiempo con un mínimo de mantenimiento.
Que siga funcionando satisfactoriamente depende del buen
cuidado de la herramienta y de su limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de realizar ajuste alguno
o de quitar o instalar acoplamientos o accesorios. La
puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
El cargador y el paquete de pilas no pueden ser reparados.
Lubricación
La herramienta utiliza soportes de bola y de rodillo autolubricados y por consiguiente, no requiere relubricación. No
obstante, se aconseja que una vez al año, lleve o envíe la
herramienta a un centro de reparaciones para que realice una
limpieza, inspección y lubricación completa de la caja del motor.
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco la suciedad y el
polvo de la carcasa principal tan pronto como se advierta
su acumulación en las rejillas de ventilación o en sus
proximidades. Cuando lleve a cabo este procedimiento
póngase una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes u otros productos
químicos fuertes para limpiar las piezas no metálicas
de la herramienta. Dichos productos químicos pueden
debilitar los materiales con los que están construidas estas
piezas. Use un paño humedecido únicamente con agua
y jabón suave. Jamás permita que le entre líquido alguno
a la herramienta ni sumerja ninguna parte de la misma
en líquido.
Protector inferior
El protector inferior siempre debe girar y cerrarse libremente
desde una posición completamente abierta hasta una
posición completamente cerrada. Compruebe siempre
el funcionamiento correcto antes de cortar abriendo
completamente el protector y dejando que se cierre. Si el
Español
protector se cierra lentamente o no puede cerrarse al completo,
necesitará la limpieza o su reparación. No utilice la sierra hasta
que funcione correctamente. Para limpiar el protector, utilice
aire seco o un cepillo suave para retirar todo el polvo o los
restos acumulados en el trayecto del protector y alrededor de
la anilla del protector. Si esto no corrigiese el problema, tendrá
que acudir a un centro de reparaciones habilitado para que se
proceda a su reparación.
Accesorios opcionales
Su placa de base se ha configurado de fábrica para garantizar
que la cuchilla esté perpendicular a la placa de base. Si tras un
uso prolongado, necesitase volver a alinear la cuchilla, siga las
siguientes instrucciones:
ADVERTENCIA: Dado que los accesorios que no sean
los suministrados por DeWALT no han sido sometidos a
pruebas con este producto, el uso de tales accesorios con
esta herramienta podría ser peligroso. Para disminuir
el riesgo de lesiones, con este producto se deben usar
exclusivamente accesorios recomendados por DeWALT.
NO UTILICE ACCESORIOS ALIMENTADOS POR AGUA CON
ESTA SIERRA.
OBSERVE VISUALMENTE LAS CUCHILLAS DE CARBÓN ANTES DE
UTILIZARLAS. CÁMBIELAS SI ESTÁN DAÑADAS.
Consulte a su proveedor si desea información más detallada
sobre los accesorios apropiados.
Ajuste para cortes de 90 grados
Proteger el medio ambiente
Ajuste de la placa de base (Fig. G, H)
1. Vuelva a colocar la sierra en un bisel de 0 grados.
2. Coloque la sierra sobre su lateral y retroceda el
protector inferior.
3. Fije la profundidad de corte en 51 mm.
4. Afloje la palanca de ajuste del bisel (Fig. 10 , G). Coloque una
escuadra frente a la cuchilla y a la placa de base, tal y como
se muestra en la figura H.
5. Utilizando una llave, gire la tuerca ajustada ( 25 , Fig. H) en
la parte inferior de la placa de base hasta que la cuchilla y
la placa de base estén en pleno contacto con la escuadra.
Vuelva a apretar la palanca de ajuste del bisel.
Ajuste de la palanca de ajuste del bisel
Quizás sea deseable ajustar la palanca de ajuste del bisel 10 .
Puede estar floja determinadas veces y golpear la placa de base
antes del apriete.
Para apretar la palanca:
1. Sostenga la palanca de ajuste de bisel 10 y afloje la
contratuerca de bisel 24 ,.
2. Ajuste la palanca de ajuste del bisel girándola en la dirección
deseada en entorno a 1/8 vuelta.
3. Vuelva a apretar el perno.
Recogida selectiva. Los productos y las baterías
marcadas con este símbolo no deben desecharse junto
con los residuos domésticos normales.
Los productos y las baterías contienen materiales que
pueden ser recuparados y reciclados, reduciendo la demanda de
materias primas. Recicle los productos eléctricos y las baterías
de acuerdo con las disposiciones locales. Para más información,
vaya a www.2helpU.com.
Batería recargable
Esta batería de larga duración debe recargarse cuando deje de
producir la suficiente potencia en trabajos que se realizaban con
facilidad anteriormente. Al final de su vida técnica, deséchela
con el debido respeto al medio ambiente.
• Descargue la batería por completo, y luego sáquela de
la herramienta.
• Las batería de litio-ión son reciclables. Llévelas
a su distribuidor o punto de reciclaje local. Los
paquetes de batería recogidos serán reciclados o
eliminados adecuadamente.
Cuchillas
Una cuchilla aplanada provocará un corte ineficaz, sobrecargará
el motor de la sierra, dará lugar a un corte excesivo y aumentará
las probabilidades de rebote. Cambie las cuchillas cuando no lo
resulte fácil empujar la sierra a través del corte, cuando el motor
se tuerza o cuando se acumule demasiado calor en la cuchilla.
Es una buena práctica mantener a mano cuchillas adicionales
con vistas a contar con cuchillas afiladas disponibles para un uso
inmediato. Las cuchillas aplanadas pueden afilarse en la mayoría
de las áreas.
La cola endurecida sobre la cuchilla puede retirarse con
queroseno, aguarrás o un limpiador de hornos. Las cuchillas
con capa anti-adhesiva pueden utilizarse en aplicaciones en
donde se acumulen demasiados restos, como la madera verde o
tratada a presión.
63
Français
184 mm SCIE CIRCULAIRE SANS FIL
DCS570
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DeWALT. Des années d’expertise dans
le développement et l’innovation de ses produits ont fait de
DeWALT, le partenaire privilégié des utilisateurs professionnels
d’outils électriques.
maintenir la température des mains élevée, organisation
du travail.
Certificat de Conformité CE
Directives Machines
Fiche technique
Tension
Type
Type de batterie
Vitesse à vide
Diamètre de lame
Profondeur de coupe maximale
Alésage
Réglage de l’inclinaison
Poids (sans le bloc-piles)
VDC
min-1
mm
mm
mm
°
kg
DCS570
18
1
Li-Ion
5500
184
64
16
(-XE: 20 mm)
57
3,6
Valeurs acoustiques et valeurs vibratoires (somme vectorielle triax) selon
EN60745-2-5.
LPA(niveau d’émission de pression
dB(A)
91
acoustique)
LWA (niveau de puissance acoustique)
dB(A)
102
K(incertitude pour le niveau acoustique
dB(A)
3
donné)
Valeur d’émission de vibration ah, W =
Incertitude K =
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce feuillet
informatif a été mesuré conformément à une méthode d’essai
normalisé établie par EN60745, et peut être utilisé pour
comparer un outil à un autre. Il peut également être utilisé pour
effectuer une évaluation préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le taux d’émission de vibrations
déclaré correspond aux applications principales de
l’outil. Néanmoins, si l’outil est utilisé pour différentes
applications ou est mal entretenu, ce taux d’émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments peuvent augmenter
considérablement le niveau d’exposition sur la durée totale
de travail.
Toute estimation du degré d’exposition à des vibrations
doit également prendre en compte les heures où l’outil est
mis hors tension ou lorsqu’il tourne sans effectuer aucune
tâche. Ces éléments peuvent réduire sensiblement le degré
d’exposition sur la durée totale de travail.
Identifier des mesures de sécurité supplémentaires pour
protéger l’opérateur contre les effets nocifs des vibrations
telles que : maintenance de l’outil et des accessoires,
64
Scie circulaire sans fil
DCS570
DeWALT certifie que les produits décrits dans le paragraphe
Fiche technique sont conformes aux normes :
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN607451:2009+A11:2010, EN60745-2-5:2010.
Ces produits sont également compatibles avec les Directives
2014/30/UE et 2011/65/UE. Pour plus d’informations, veuillez
contacter DeWALT à l’adresse suivante ou vous reporter au dos
de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du fichier
technique et fait cette déclaration au nom de DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Ingénierie
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
09.12.2016
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessure,
lisez le manuel d’instruction.
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de gravité de
chaque mot signalétique. Lisez le manuel de l’utilisateur et
soyez attentif à ces symboles.
DANGER : indique une situation dangereuse imminente
qui, si elle n’est pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures graves ou mortelles.
ATTENTION : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures minimes ou modérées.
AVIS : indique une pratique ne posant aucun risque
de dommages corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des risques de
dommages matériels.
Indique un risque d’électrocution.
Poids
Français
Piles
Chargeurs/Durées de charge (minutes)
DCS570
VDC
Ah
Poids
kg
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
Indique un risque d’incendie.
Consignes de sécurité générales propres aux
outils électriques
AVERTISSEMENT : lire toutes les directives et
consignes de sécurité. Tout manquement aux
directives et consignes ci-incluses comporte des risques
de décharges électriques, d’incendie et/ou de dommages
corporels graves.
CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET
CONSIGNES À TITRE DE RÉFÉRENCE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les avertissements
ci-après se rapporte aux outils alimentés sur secteur (avec fil) ou
par piles (sans fil).
1) Sécurité – Aire de Travail
a ) Maintenir l’aire de travail propre et bien éclairée. Les
lieux sombres ou encombrés sont propices aux accidents.
b ) Ne pas utiliser un outil électrique dans un milieu
déflagrant, comme en présence de liquides, gaz ou
poussières inflammables. Les outils électriques peuvent
produire des étincelles qui pourraient enflammer toute
émanation ou poussière ambiante.
c ) Maintenir à l’écart les enfants, ou toute autre
personne, lors de l’utilisation d’un outil électrique.
Toute distraction pourrait faire perdre la maîtrise de
l’appareil.
2) Sécurité – Électricité
a ) La fiche électrique de l’outil doit correspondre à la
prise murale. Ne modifier la fiche en aucune façon.
Ne pas utiliser de fiche d’adaptation avec un outil
électrique mis à la terre (masse). L’utilisation de fiches
d’origine et de prises appropriées réduira tout risque de
décharges électriques.
b ) Éviter tout contact corporel avec des éléments mis
à la terre comme : tuyaux, radiateurs, cuisinières
ou réfrigérateurs. Les risques de décharges électriques
augmentent lorsque le corps est mis à la terre.
c ) Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à
l’humidité. Tout contact d’un outil électrique avec un
liquide augmente les risques de décharges électriques.
d ) Ne pas utiliser le cordon de façon abusive. Ne
jamais utiliser le cordon pour transporter, tirer
ou débrancher un outil électrique. Protéger le
cordon de toute source de chaleur, de l’huile, et de
tout bord tranchant ou pièce mobile. Les cordons
endommagés ou emmêlés augmentent les risques de
décharges électriques.
e ) En cas d’utilisation d’un outil électrique à l’extérieur,
utiliser systématiquement une rallonge conçue à cet
effet. Cela diminuera tout risque de décharges électriques.
f ) Si on ne peut éviter d’utiliser un outil électrique en
milieu humide, utiliser un circuit protégé par un
dispositif de courant résiduel (RCD). Cela réduira tout
risque de décharges électriques.
3) Sécurité Individuelle
a ) Rester systématiquement vigilant et faire preuve de
jugement lorsqu’on utilise un outil électrique. Ne pas
utiliser d’outil électrique en cas de fatigue ou sous
l’influence de drogues, d’alcool ou de médicaments.
Tout moment d’inattention pendant l’utilisation d’un
outil électrique comporte des risques de dommages
corporels graves.
b ) Porter un équipement de protection individuel.
Porter systématiquement un dispositif de protection
oculaire. Le fait de porter un masque anti-poussières,
des chaussures antidérapantes, un casque de sécurité ou
un dispositif de protection auditive, lorsque la situation le
requiert, réduira les risques de dommages corporels.
c ) Prévenir tout démarrage accidentel. S’assurer
que l’interrupteur est en position d’arrêt avant de
brancher l’outil sur le secteur et/ou à la batterie, ou
de le ramasser ou le transporter. Transporter un outil
le doigt sur l’interrupteur ou brancher un outil électrique
alors que l’interrupteur est en position de marche invite
les accidents.
d ) Retirer toute clé de réglage avant de démarrer
l’outil. Une clé laissée sur une pièce rotative d’un outil
électrique comporte des risques de dommages corporels.
65
Français
e ) Adopter une position stable. Maintenir les pieds
bien ancrés au sol et conserver son équilibre en
permanence. Cela permettra de mieux maîtriser l’outil
électrique en cas de situations imprévues.
f ) Porter des vêtements appropriés. Ne porter aucun
vêtement ample ou bijou. Maintenir cheveux,
vêtements et gants à l’écart des pièces mobiles, car ils
pourraient s’y faire prendre.
g ) Lorsqu’un dispositif de connexion à un système de
dépoussiérage ou d’élimination est fourni, s’assurer
qu’il est branché et utilisé correctement. L’utilisation
de ces dispositifs peut réduire les risques engendrés par
les poussières.
4) Utilisation et Entretien des Outils
Électriques
a ) Ne pas forcer un outil électrique. Utiliser l’outil
approprié au travail en cours. L’outil approprié
effectuera un meilleur travail, de façon plus sûre et à la
vitesse pour laquelle il a été conçu.
b ) Ne pas utiliser un outil électrique dont l’interrupteur
est défectueux. Tout appareil dont l’interrupteur est
défectueux est dangereux et doit être réparé.
c ) Débrancher la fiche du secteur et/ou la batterie de
l’outil électrique avant d’effectuer tout réglage, de
changer tout accessoire, ou avant de le ranger. Ces
mesures préventives réduiront tout risque de démarrage
accidentel de l’appareil.
d ) Après utilisation, ranger les outils électriques hors
de portée des enfants et ne permettre à aucune
personne non familière avec son fonctionnement (ou
sa notice d’instructions) de l’utiliser. Les outils peuvent
être dangereux entre des mains inexpérimentées.
e ) Entretenir les outils électriques. Vérifier les pièces
mobiles pour s’assurer qu’elles sont bien alignées
et tournent librement, qu’elles sont en bon état et
ne sont affectées d’aucune condition susceptible de
nuire au bon fonctionnement de l’outil. En cas de
dommage, faire réparer l’outil électrique avant toute
nouvelle utilisation. De nombreux accidents sont causés
par des outils mal entretenus.
f ) Maintenir tout organe de coupe propre et bien
affûté. Les outils de coupe bien entretenus et affûtés
sont moins susceptibles de se coincer et sont plus faciles
à contrôler.
g ) Utiliser un outil électrique, ses accessoires, mèches,
etc., conformément aux présentes directives et
suivant la manière prévue pour ce type particulier
d’outil électrique, en tenant compte des conditions
de travail et de la tâche à effectuer. L’utilisation d’un
outil électrique à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
5) Utilisation et entretien de la batterie
a ) Recharger la batterie uniquement avec le chargeur
spécifié par le fabricant. Un chargeur propre à un
66
certain type de batterie peut créer des risques d’incendie
lorsqu’utilisé avec d’autres batteries.
b ) Utiliser les outils électriques uniquement avec leur
batterie spécifique. L’utilisation d’autres batteries
comporte des risques de dommages corporels ou
d’incendie.
c ) Après utilisation, ranger la batterie à l’écart d’objets
métalliques, tels que trombones, pièces de monnaie,
clés, clous, vis ou autres petits objets métalliques
susceptibles de conduire l’électricité entre les bornes,
car cela pose des risques de brûlures ou d’incendie.
d ) Si utilisée de façon abusive, la batterie pourra
perdre du liquide. Éviter alors tout contact. En
cas de contact accidentel, rincer abondamment à
l’eau claire. En cas de contact oculaire, rincer puis
consulter immédiatement un médecin. Le liquide de la
batterie peut engendrer irritation ou brûlures.
6) Réparation
a ) Faire entretenir les outils électriques par un
réparateur qualifié en n’utilisant que des pièces
de rechange identiques. Cela permettra de préserver
l’intégrité de l’outil électrique et la sécurité de l’utilisateur.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ CONCERNANT
TOUTES LES SCIES
Procédures de coupe
a )
b )
c )
d )
e )
f )
DANGER : gardez les mains à l’écart de la zone de
coupe et de la lame. Placez une main sur la poignée
supplémentaire ou sur le boîtier du moteur. Si vos
deux mains tiennent la scie, elles ne risqueront pas d’être
coupées par la lame.
Ne vous placez pas sous la pièce à travailler. Le
protecteur ne peut pas vous protéger de la lame sous
la pièce.
Ajustez la profondeur de coupe en fonction de
l’épaisseur de la pièce. La partie de la lame visible
sous la pièce de travail doit être inférieure à une dent de
lame complète.
Ne tenez jamais les pièces à découper dans vos
mains ou entre vos jambes pendant la découpe.
Fixez la pièce sur un support stable. Il est important
que la pièce soit correctement soutenue afin de minimiser
les risques de blessures, de coincement de la lame ou de
perte de contrôle.
Tenez l’outil électrique par ses surfaces de
préhension isolées pendant les interventions lors
desquelles l’accessoire de coupe pourrait entrer en
contact avec des fils électriques cachés. Tout contact
avec un fil sous tension peut mettre les parties métalliques
exposées de l’outil sous tension et provoquer un choc
électrique à l’utilisateur.
Utilisez toujours une butée ou un guide à bord droit
pour des coupes longitudinales. Ceci améliore la
précision de la coupe et réduit le risque de coincer la lame.
Français
g ) Utilisez toujours des lames de taille et de forme
adaptées à l’alésage (par ex. losange ou rond). Les
lames inadaptées aux éléments de montage de la scie
tournent de façon excentrique et provoquent des pertes
de contrôle.
h ) N’utilisez jamais de rondelles ou boulons
endommagés ou inadéquats pour fixer la lame. Les
rondelles et le boulon ont été conçus spécialement pour
votre scie, afin d’assurer une performance optimale et un
travail en toute sécurité.
AUTRES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
CONCERNANT TOUTES LES SCIES
Causes de rebonds et avertissements
associés
•
Le recul est une réaction soudaine de l’outil lorsque la lame est
coincée, pincée ou désalignée ce qui a pour effet de soulever la
scie, hors de maîtrise, et de la projeter vers l’utilisateur ;
• Lorsque la lame se trouve coincée ou pincée par le trait de scie
qui se referme sur elle, elle se bloque et une réaction du moteur
entraîne alors l’outil rapidement vers l’utilisateur ;
• Si la lame se tord ou se désaligne par rapport à la ligne de
coupe, les dents arrière risquent de s’enfoncer dans la surface
du bois et la lame de quitter le trait de scie en reculant
brusquement vers l’utilisateur.
Le recul est le résultat d’une mauvaise utilisation de la scie et/
ou de procédures ou de conditions d’utilisation incorrectes. On
peut l’éviter en prenant des précautions adéquates, comme celles
indiquées ci-dessous :
a ) Tenez fermement la scie à deux mains, et placez
votre corps et votre bras de manière à pouvoir
résister à la force du recul. Placez votre corps d’un
côté ou de l’autre de la lame, jamais dans sa ligne de
coupe. Un recul peut faire sauter la scie vers l’arrière, mais
l’utilisateur pourra maîtriser la force exercée par ce choc s’il
prend les précautions nécessaires.
b ) Lorsque la lame se trouve coincée ou lorsque vous
interrompez la coupe pour une raison quelconque,
libérez la gâchette et maintenez la scie immobile
sur la pièce de travail jusqu’à ce que la lame s’arrête
complètement. N’essayez jamais de retirer la scie
de la pièce ou de faire reculer la scie pendant que
la lame tourne, sous peine de provoquer un recul.
Identifiez la cause du blocage de la lame et prenez les
mesures correctives pour y remédier.
c ) Pour redémarrer une scie dans une pièce, centrez la
lame de scie dans la fente et vérifiez que ses dents
ne sont pas engagées dans la matière. Si la lame de
scie est coincée, elle peut sortir de la pièce ou rebondir au
redémarrage de la scie.
d ) Les panneaux de grande dimension doivent être
soutenus pour minimiser les risques que la lame ne
se coince puis recule brutalement. Les panneaux de
grande dimension ont tendance à s’affaisser sous
leur propre poids. Des supports doivent être installés
sous le panneau, des deux côtés, près de la ligne de coupe
et près du bord du panneau.
e ) N’utilisez pas de lames émoussées ou
endommagées. Les lames mal affûtées ou mal posées
produisent un trait de scie étroit, ce qui entraîne une
friction excessive, un blocage de la lame et un recul.
f ) Avant d’effectuer la coupe, les leviers de verrouillage
de la profondeur de coupe et de la coupe en biseau
doivent être fermement serrés. Il y a risque de blocage
et recul si les réglages de la lame se modifient pendant
la coupe.
g ) Prenez des précautions supplémentaires si vous sciez
des murs existants ou à l’aveugle. La partie saillante de
la lame peut couper des objets susceptibles de provoquer
un rebond.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR LES SCIES
AVEC CARTER DE PROTECTION PENDULAIRE
Fonctionnement du carter de protection
inférieur
a ) Vérifiez que le carter de protection inférieur se
referme correctement avant chaque utilisation. Ne
mettez pas la scie en marche si le carter inférieur de
protection ne bouge pas librement et ne se ferme
pas instantanément. Ne fixez et n’attachez jamais
le carter inférieur de protection pour le laisser en
position ouverte. Si, par mégarde, la scie devait
chuter, il est possible que le carter inférieur de
protection soit déformé. Levez le carter de protection
avec la poignée rétractable, assurez-vous qu’il peut
bouger librement et ne touche ni la lame de scie ni
d’autres éléments de l’appareil, quel que soit l’angle ou la
profondeur de coupe.
b ) Contrôlez le bon fonctionnement du ressort du
carter inférieur. Si le carter de protection et le ressort
ne fonctionnent pas correctement, faites-les réparer
avant utilisation. Des pièces endommagées, restes
de colle ou accumulations de débris peuvent ralentir
l’actionnement du carter inférieur de protection.
c ) Le carter inférieur ne doit être rétracté
manuellement qu’en cas de découpes spéciales
comme les «coupes plongeantes» et les «coupes
combinées». Soulevez le carter de protection
inférieur en rétractant la poignée et relâchez-le dès
que la lame pénètre dans la matière. Pour toutes
les autres opérations de sciage, le carter inférieur de
protection doit fonctionner automatiquement.
d ) Assurez-vous toujours que le carter inférieur
recouvre la lame avant de poser la scie sur l’établi
ou au sol. Une lame sans protection et encore en
mouvement ramène la scie en arrière, sciant tout
sur son passage. Tenez compte du temps nécessaire à la
lame pour s’arrêter une fois l’interrupteur relâché.
67
Français
Instructions de sécurité additionnelles pour
scies circulaires
•
•
•
•
•
•
Portez des protections auditives. L’exposition au bruit peut
entraîner une perte auditive.
Portez un masque anti-poussière. Vous risquez d’éprouver
des difficultés à respirer et d’être potentiellement blessé en cas
d’exposition à des particules de poussière.
N’utilisez pas de lames d’un diamètre plus petit ou
plus grand que celui recommandé. Reportez-vous aux
Caractéristiques Techniques pour obtenir la nomenclature
des lames. N’utilisez que les lames spécifiées dans ce mode
d’emploi, en conformité avec EN 847-1.
N’utilisez jamais de meules de découpage abrasif.
Ne pas utiliser d’accessoires à alimentation en eau.
Utilisez les pinces ou un autre moyen pratique pour fixer
et soutenir l’ouvrage sur une plateforme stable. Tenir
l’ouvrage dans vos mains ou contre le corps le rend instable et
peut conduire à une perte de contrôle.
Risques résiduels
Malgré l’application de la réglementation de sécurité applicable
et la mise en œuvre des dispositifs de sécurité, certains risques
résiduels ne peuvent pas être évités. À savoir :
• Diminution de l’acuité auditive.
• Risques de dommages corporels dus à la projection
de particules.
• Risques de brûlures provoquées par des accessoires chauffant
pendant leur utilisation.
• Risques de dommages corporels dus à un usage prolongé.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner sur une
tension unique. Vérifier systématiquement que la tension de
la batterie correspond bien à la tension indiquée sur la plaque
signalétique. Vérifier également que la tension du chargeur
correspond bien à la tension du secteur.
Votre chargeur DeWALT à double isolation est
conforme à la norme EN60335 ; un branchement à la
terre n’est donc pas nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer par un cordon
spécialement conçu à cet effet, et disponible auprès du service
après-vente DeWALT.
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement
du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) – outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) – outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les outils
portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
N’utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité absolue. Utiliser
une rallonge homologuée compatible avec la tension nominale
du chargeur (consulter la Caractéristiques techniques).
68
La section minimale du conducteur est de 1 mm2 pour une
longueur maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler systématiquement le
câble sur toute sa longueur.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
Chargeurs
Les chargeurs DeWALT ne nécessitent aucun réglage et sont
conçus pour une utilisation la plus simple possible.
Consignes de sécurité importantes propres
à tous les chargeurs de batteries
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS : ce manuel contient
d’importantes consignes de sécurité et de fonctionnement
concernant les chargeurs de batterie compatibles (consulter les
Caractéristiques Techniques).
• Avant d’utiliser le chargeur, lire toutes les instructions et les
marquages d’avertissement sur le chargeur, le bloc batterie et
le produit utilisant le bloc batterie.
AVERTISSEMENT : risque de choc. Ne pas laisser
les liquides pénétrer dans le chargeur. Risque de
choc électrique.
AVERTISSEMENT : nous recommandons l’utilisation d’un
disjoncteur différentiel avec un seuil de déclenchement de
30mA ou moins.
ATTENTION : risque de brûlure. Pour réduire le risque
de blessures, ne charger que des batteries rechargeables
DeWALT. Les autres types de batteries peuvent exploser et
causer des blessures et des dégâts.
ATTENTION : les enfants doivent être surveiller pour
s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
AVIS : sous certaines conditions, lorsque le chargeur est
branché à l’alimentation électrique, les contacts de charge
exposés à l’intérieur du chargeur peuvent être mis en
court-circuit par un corps étranger. Les corps étrangers de
nature conductrice tels que, mais ne se limitant pas à, la
laine d’acier, le papier aluminium ou toute accumulation
de particules métalliques doivent être tenus éloignés des
cavités du chargeur. Débranchez toujours le chargeur de
la prise lorsqu’il n’y a pas de pack batterie dans la cavité.
Débranchez le chargeur avant de le nettoyer.
• NE PAS tenter de charger le bloc batterie avec un
chargeur différent de ceux indiqués dans ce manuel. Le
chargeur et le bloc batterie sont spécifiquement conçus pour
fonctionner ensemble.
• Ces chargeurs ne sont pas prévus pour d’autres
utilisation que la charge des batteries rechargeables
DeWALT. Toute autre utilisation peut causer un risque
d’incendie, de choc électrique ou d’électrocution.
• Ne pas exposer le chargeur à la pluie ou à la neige.
• Pour débrancher le chargeur, tirer sur la fiche et non
sur le cordon. Cela réduira le risque de dégât à la fiche et
au cordon.
• S’assurer que le cordon est placé de sorte qu’on ne
puisse pas marcher dessus, trébucher ou l’endommager
d’une autre manière.
Français
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne pas utiliser de rallonge sauf si cela est absolument
nécessaire. Toute utilisation impropre d’une rallonge
peut causer un risque d’incendie, de choc électrique ou
d’électrocution.
Ne placez aucun objet sur le chargeur et ne le placez pas
sur une surface molle qui pourrait obstruer les fentes
d’aération et entraîner une chaleur interne excessive.
Éloignez le chargeur de toute source de chaleur. Le chargeur
est aéré par des fentes au-dessus et au-dessous du boîtier.
Ne pas utiliser un chargeur ayant un cordon ou une fiche
endommagés—les faires remplacer immédiatement.
Ne pas utiliser le chargeur s’il a reçu un choc violent,
s’il est tombé, ou s’il a été autrement endommagé de
quelque manière que ce soit. Apporter le chargeur à un
centre de réparation agréé.
Ne pas démonter le chargeur ; l’apporter à un centre de
réparation agréé lorsqu’un entretien ou une réparation
est nécessaire Un chargeur mal réassemblé peut entraîner un
risque de choc électrique, d’électrocution ou d’incendie.
Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être
remplacé immédiatement par le fabricant, un agent de
réparation ou une personne qualifiée similaire pour éviter
tout risque.
Débrancher le chargeur de la prise secteur avant de
procéder à son nettoyage. Cette précaution réduira
le risque de choc électrique. Le retrait du bloc batterie ne
réduira pas les risques.
NE JAMAIS tenter de relier 2 chargeurs ensemble.
Le chargeur est conçu pour être alimenté en courant
électrique domestique standard 230 V. Ne pas essayer
de l’utiliser avec n’importe quelle autre tension Cette
directive ne concerne pas le chargeur pour véhicule.
Recharger une batterie (Fig. A)
1. Branchez le chargeur dans une prise appropriée avant
d’insérer le bloc-batterie.
2. Insérez le bloc-batterie 3 dans le chargeur en vous assurant
qu’il soit parfaitement bien en place. Le voyant rouge
(charge) clignote de façon répétée pour indiquer que le
processus de charge a commencé.
3. La fin de la charge est indiquée par le voyant rouge restant
fixe en continu. Le bloc-batterie est alors complètement
rechargé et il peut soit être utilisé, soit être laissé dans le
chargeur. Pour retirer le bloc-batterie du chargeur, enfoncez
le bouton de libération de la batterie 13 sur le bloc batterie.
REMARQUE : Pour garantir les meilleures performances
et la durée de vie des blocs-batteries Li-Ion, rechargez-les
complètement avant la première utilisation.
Fonctionnement du chargeur
Consultez les indicateurs ci-dessous pour connaître l’état de
charge du bloc-batterie.
Indicateurs de charge
charge en cours
pleinement chargée
suspension de charge*
*Le voyant rouge continue à clignoter, mais un voyant jaune
s’allume durant cette opération. Lorsque la batterie a retrouvé
une température appropriée, le voyant jaune s’éteint et le
chargeur reprend la procédure de charge.
Les chargeurs compatibles ne rechargent pas un bloc batterie
défectueux. Le chargeur indique que la batterie est défectueuse
en refusant de s’allumer ou en affichant le dessin clignotant
indiquant un problème sur le bloc ou le chargeur.
REMARQUE : cela peut également signifier un problème sur
un chargeur.
Si le chargeur indique un problème, portez le chargeur et le bloc
batterie pour un test dans un centre d’assistance agréé.
Délai Bloc chaud/froid
Lorsque le chargeur détecte que la batterie est trop chaude
ou trop froide, il démarre automatiquement un délai Bloc
Chaud/Froid, suspendant la charge jusqu’à ce que la batterie
ait atteint la température adéquate. Le chargeur passe ensuite
directement en mode Charge. Cette fonctionnalité permet une
durée de vie maximale de la batterie.
Un bloc-batterie froid se recharge à une cadence plus lente
qu’un bloc-batterie chaud. Le bloc batterie se charge à ce taux
réduit pendant tout le cycle de charge et n’atteint pas le niveau
de charge maximum même si la batterie se réchauffe.
Le chargeur DCB118 est équipé d’un ventilateur conçu pour
refroidir le bloc-batterie. Le ventilateur se met automatiquement
en marche si le bloc-batterie a besoin d’être refroidi. Ne faites
jamais fonctionner le chargeur si le ventilateur ne fonctionne
pas correctement ou si les fentes d’aération sont bouchées. Ne
laissez pénétrer aucun corps étranger à l’intérieur du chargeur.
Système de protection électronique
Les outils XR Li-Ion sont conçus avec un système de protection
électronique qui protège la batterie des surcharges, surchauffes
ou d’être complètement déchargée.
L’outil s’éteint automatiquement si le système de protection
électronique se déclenche. Si cela se produit, placez la
batterie ion lithium sur le chargeur jusqu’à ce qu’elle soit
complètement rechargée.
Fixation murale
Ces chargeurs sont conçus pour être fixés au mur ou pour
être posés à la verticale sur une table ou un établi. En cas de
fixation au mur, placez le chargeur près d’une prise électrique
et loin d’un coin ou de toute autre obstacle qui pourrait gêner
le flux d’air. Utilisez l’arrière du chargeur comme gabarit pour
l’emplacement des vis au mur. Fixez le chargeur à l’aide de
vis pour cloisons sèches (achetées séparément) d’au moins
25,4 mm de long avec un diamètre de tête de 7 et 9 mm,vissées
dans du bois à une profondeur optimale laissant ressortir
environ 5,5 mm de la vis. Alignez les fentes à l’arrière du
69
Français
chargeur avec les vis qui dépassent et insérez-les complètement
ces dernières dans les fentes.
Consignes de nettoyage du chargeur
AVERTISSEMENT : risque de choc. Débranchez le
chargeur de la prise de courant avant le nettoyage.
La saleté et la graisse peuvent être éliminées de l’extérieur
du chargeur avec un chiffon ou une brosse souple
non métallique. N’utilisez ni eau, ni autre solution de
nettoyage. Ne laissez jamais aucun liquide pénétrer à
l’intérieur de l’appareil et n’immergez jamais aucune pièce
de l’appareil dans aucun liquide.
Batteries
Consignes de sécurité importantes propres
à toutes les batteries
Pour commander une batterie de rechange, s’assurer d’inclure
son numéro de catalogue et sa tension.
La batterie n’est pas totalement chargée en usine. Avant
d’utiliser la batterie et le chargeur, lire les consignes de sécurité
ci-dessous. Puis suivre la procédure de charge ci-après.
LIRE TOUTES CES CONSIGNES
•
•
•
•
•
•
•
•
70
Ne pas charger ou utiliser une batterie dans un milieu
déflagrant, comme en présence de liquides, gaz ou
poussières inflammables. Insérer ou retirer le bloc-pile du
chargeur peut enflammer la poussière ou des émanations.
Ne jamais forcer le bloc batterie dans le chargeur.
Ne modifier le bloc batterie d’aucune manière que ce
soit pour le faire entrer sur un chargeur incompatible,
car le bloc batterie peut se casser et causer de
graves blessures.
Charger le bloc batterie uniquement dans les
chargeurs DeWALT.
NE PAS l’éclabousser ou l’immerger dans l’eau ou
d’autres liquides.
Ne pas ranger ou utiliser l’outil et le bloc-piles dans des
endroits où la température peut atteindre ou excéder
40 ˚C (104 ˚F) (comme dans les remises extérieures ou
les bâtiments métalliques l’été).
Ne pas incinérer la batterie même si elle est sévèrement
endommagée ou complètement usagée, car elle pourrait
exploser au contact des flammes. Au cours de l’incinération
des batteries au lithium-ion, des vapeurs et matières toxiques
sont dégagées.
En cas de contact du liquide de la batterie avec la peau,
la rincer immédiatement au savon doux et à l’eau claire.
En cas de contact oculaire, rincer l’œil ouvert à l’eau claire une
quinzaine de minutes, ou jusqu’à ce que l’irritation cesse. Si des
soins médicaux sont nécessaires, noter que l’électrolyte de la
batterie est composé d’un mélange de carbonates organiques
liquides et de sels de lithium.
Le contenu des cellules d’une batterie ouverte pourrait
causer une irritation des voies respiratoires. Dans cette
éventualité, exposer l’individu à l’air libre. Si les symptômes
persistent, consulter un médecin.
AVERTISSEMENT : risques de brûlures. Le liquide de la
batterie pourrait s’enflammer s’il est exposé à des étincelles
ou à une flamme.
AVERTISSEMENT : ne jamais tenter d’ouvrir le bloc
batterie pour quelque raison que ce soit. Si le boîtier du
bloc batterie est fissuré ou endommagé, ne pas l’insérer
dans un chargeur Ne pas écraser, laisser tomber, ou
endommager le bloc batterie. Ne pas utiliser un bloc
batterie ou un chargeur ayant reçu un choc violent, étant
tombé, ayant été écrasé ou endommagé de quelque
façon que ce soit (par ex. percé par un clou, frappé d’un
coup de marteau, piétiné). Risque de choc électrique
ou d’électrocution. Les blocs batterie endommagés
doivent être renvoyés à un centre de réparation pour y
être recyclés.
AVERTISSEMENT : risque d’incendie. Ne rangez et ne
transportez pas le bloc-batterie s’il est possible que
des objets métalliques entrent en contact avec les
bornes de la batterie. Ne placez par exemple pas le blocbatterie dans des tabliers, poches, boîtes à outils, boîtes
de kits d’accessoires, tiroirs, etc. en présence de clous, vis,
clés, etc.
ATTENTION : après utilisation, ranger l’outil, à plat,
sur une surface stable là où il ne pourra ni faire
tomber ni faire trébucher personne. Certains outils
équipés d’un gros bloc batterie peuvent tenir à la verticale
sur celui-ci, mais manquent alors de stabilité.
Transport
AVERTISSEMENT : risque d’incendie. Le transport
des batteries peut causer un incendie si les bornes de la
batterie entrent accidentellement en contact avec des
matériaux conducteurs. Lors du transport des batteries,
assurez-vous que les bornes de la batterie sont protégées
et bien isolées des matériaux avec lesquels elles pourraient
entrer en contact et qui pourraient provoquer un courtcircuit.
Les batteries DeWALT sont conformes à toutes les
réglementations d’expédition applicables comme prescrit
par les normes industrielles et juridiques qui incluent les
recommandations de l’ONU pour le transport des marchandises
dangereuses, les réglementations relatives aux marchandises
dangereuses de l’International Air Transport Association
(IATA), les réglementations de l’International Maritime
Dangerous Goods (IMDG) et l’accord européen concernant
le transport international de marchandises dangereuses sur
route (ADR). Les cellules et les batteries ion lithium ont été
testées conformément à la section 38,3 des recommandations
de l’ONU pour les tests et critères relatifs au transport des
marchandises dangereuses.
Dans la plupart des cas, l’envoi d’un bloc-batterie DeWALT ne
sera pas soumis à la classification réglementée de classe 9 pour
les matières dangereuses. En règle générale, seuls les envois
contenant une batterie Lithium-Ion d’une énergie nominale
supérieure à 100 Watts/heure (Wh) nécessitent une expédition
réglementée de classe 9. L’énergie nominale en Watts/heure de
Français
toutes les batteries Lithium-Ion est indiquée sur l’emballage. De
plus, en raison de la complexité de la réglementation, DeWALT
ne recommande pas l’expédition aérienne de blocs-batteries
seuls, peu importe le wattage/heure nominal. Les envois d’outil
avec batterie (kit combiné) peuvent être faits par avion si le
wattage/heure nominal du bloc-batterie n’excède pas 100 Wh.
Que l’expédition soit exemptée ou réglementée, l’expéditeur
a la responsabilité intégrale de consulter les dernières
réglementations relatives à l’emballage, à l’étiquetage/au
marquage et aux exigences de documentation.
Les informations fournies dans cette section du manuel sont
fournies en bonne foi et sont considérées précises au moment
de la rédaction de ce document. Toutefois, aucune garantie
explicite ou implicite ne peut être fournie. L’acheteur a la
responsabilité de s’assurer que ses activités sont conformes aux
réglementations applicables.
Transport de la batterie FLEXVOLTTM
La batterie FLEXVOLTTM DeWALT dispose de deux modes :
Utilisation et Transport.
Mode Utilisation : Lorsque la batterie FLEXVOLTTM est seule
ou dans un produit DeWALT 18V, elle fonctionne comme une
batterie de 18 V. Lorsque la batterie FLEXVOLTTM est dans un
produit 54V ou 108V (deux batteries de 54V), elle fonctionne
comme une batterie de 54V.
Mode Transport : Lorsque le cache est fixé sur la batterie
FLEXVOLTTM, elle est en mode Transport. Gardez le cache en
place pour expédier la batterie.
En mode Transport, les chaînes
des cellules sont déconnectées
électriquement à l’intérieur du
bloc pour en faire 3 batteries de
plus faible wattage-heure (Wh)
comparées à une seule batterie au wattage-heure plus élevé. Le
fait de répartir l’énergie consommée du bloc en 3 batteries peut
exempter le bloc de certaines réglementations en matière de
transport qui sont imposées pour les batteries dont l’énergie
consommée est plus élevée.
La puissance en Wh pour
Exemple de marquage pour l’utilisation et
le transport
le transport peut par
exemple être de 3 x 36 Wh,
représentant 3 batteries
de 36 Wh chacune. La
puissance d'utilisation en Wh peut être de 108 Wh (sous
entendue, 1 batterie).
Recommandations de stockage
1. Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et sec, à l’abri
de toute lumière solaire directe et de tout excès de
température. Pour des performances et une durée de vie
optimales, entreposer les batteries à température ambiante
après utilisation.
2. Pour un stockage prolongé, il est recommandé de conserver
la batterie complètement chargée dans un lieu frais et sec,
hors du chargeur pour de meilleurs résultats.
REMARQUE : les blocs batterie ne doivent pas être stockés
complètement déchargés. Le bloc batterie devra être rechargé
avant l’utilisation.
Étiquettes sur le chargeur et la batterie
En plus des pictogrammes utilisés dans ce manuel, les
étiquettes sur le chargeur et le bloc batterie peuvent montrer les
pictogrammes suivants :
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
Consulter la Fiche technique pour les temps
de charge.
e pas mettre en contact avec des
N
objets conducteurs.
Ne pas recharger une batterie endommagée.
Ne pas exposer à l’eau.
R emplacer systématiquement tout
cordon endommagé.
Recharger seulement entre 4 ˚C et 40 ˚C.
Utiliser uniquement à l’intérieur.
ettre la batterie au rebut conformément à la
M
réglementation en matière d’environnement.
R echarger les blocs batterie DeWALT uniquement
avec les chargeurs DeWALT appropriés. La
recharge des blocs batterie différents des
batteries DeWALT appropriées avec un chargeur
DeWALT peut entraîner leur explosion ou d’autres
situations dangereuses.
Ne jetez pas le bloc batterie au feu.
UTILISATION (sans cache de transport). Exemple :
Puissance en Wh de 108 Wh (1 batterie de 108 W).
TRANSPORT (avec cache de transport intégré).
Exemple : Puissance en Wh de 3 x 36 Wh (3
batteries de 36 Wh).
Type de Batterie
Le DCS570 fonctionne avec un bloc batterie de 18 volts.
Ces blocs batterie peuvent être utilisés : DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB546,
DCB547. Consultez les Caractéristiques techniques pour plus
d’informations.
71
Français
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 Scie circulaire
1 Lame de scie circulaire
1 Clé de réglage de la lame
1 Guide parallèle
1 Embout d’aspiration de poussières
1 Chargeur (modèles C, D, L, M, P, S, T, X uniquement)
1 Bloc batterie Li-ion (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 modèles)
2 Blocs batterie Li-Ion (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 modèles)
3 Blocs batterie Li-Ion (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 modèles)
1 Notice d’instructions
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou accessoires n’ont pas été
endommagés lors du transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et comprendre cette
notice d’instructions avant toute utilisation de l’appareil.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
Porter un dispositif de protection auditive.
11 Bouton de verrouillage de lame
12 Poignée auxiliaire
13 Bouton de libération de la batterie
14 Clé pour lame (Fig. E)
15 Éclairage de travail
Utilisation Prévue
Ces scies circulaires industrielles sont conçues pour les
applications professionnelles de découpe du bois. Ne découpez
pas de métal, plastique, béton, éléments de maçonnerie ou
fibre-ciment. NE PAS utiliser les accessoires à eau avec cette
scie. NE PAS utiliser de disques ou lames abrasifs. NE PAS
utiliser ces outils en milieu ambiant humide ou en présence de
liquides ou de gaz inflammables.
Ces scies industrielles sont des outils électriques
de professionnels.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une supervision est
nécessaire auprès de tout utilisateur non expérimenté.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par des
personnes (y compris les enfants) dont les capacité
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou
qui manquent d’expérience ou d’aptitudes, sauf si ces
personnes sont surveillées par une autre personne
responsable de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.
MONTAGE ET RÉGLAGES
Porter un dispositif de protection oculaire.
Rayonnement visible. Ne pas exposer à la lumière.
Emplacement de la Date Codée de
Fabrication (Fig. A)
La date codée de fabrication 19 , qui comprend aussi l’année de
fabrication, est imprimée sur le boîtier.
Exemple :
2017 XX XX
Année de fabrication
Description (Fig. A)
AVERTISSEMENT : ne jamais modifier l’outil électrique
ni aucun de ses composants. Il y a risques de dommages
corporels ou matériels.
1 Bouton de verrouillage de l’interrupteur à gâchette
2 Interrupteur à gâchette
3 Bloc-batterie
4 Levier de réglage de profondeur (Fig. E)
5 Plaque de base
6 Levier de retrait du carter de protection de lame inférieur
7 Carter de protection de lame inférieur
8 Vis de serrage de lame
9 Indicateur de trait de coupe
10 Levier de réglage du biseau
72
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute pièce ou tout accessoire.
Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
AVERTISSEMENT : utiliser exclusivement des batteries et
chargeurs DeWALT.
Insertion et retrait du bloc batterie de l’outil
(Fig. A)
REMARQUE : pour un résultat optimal, assurez-vous que le bloc
batterie 3 est complètement chargé.
Pour installer le bloc batterie dans la
poignée de l’outil
1. Alignez le bloc batterie 3 avec le rail à l’intérieur de la
poignée de l’outil (Fig. A).
2. Faites-le coulisser dans la poignée jusqu’à ce qu’il soit
correctement logé dans l’outil et vérifiez qu’il ne se
libère pas.
Pour démonter le bloc batterie de l’outil
1. Appuyer sur le bouton de libération de la batterie 13 et tirer
fermement le bloc batterie hors de la poignée de l’outil.
2. Insérer le bloc batterie dans le chargeur comme décrit dans
la section du chargeur de ce manuel.
Français
Témoin de charge des blocs batterie
(Fig. A)
Certains blocs batterie DeWALT incluent un témoin de charge
composé par trois voyants verts qui indiquent le niveau de
charge restant dans le bloc batterie.
Pour activer le témoin de charge, maintenir enfoncé le bouton
du témoin de charge 32 . Une combinaison de trois voyants
verts s’allume pour indiquer le niveau de charge restant. Lorsque
le niveau de charge de la batterie est au-dessous de la limite
utilisable, le témoin de charge ne s’allume pas et la batterie doit
être rechargée.
REMARQUE : le témoin de charge est uniquement une
indication de la charge restant dans le bloc batterie. Il n’indique
pas la fonctionnalité de l’outil et peut être sujet à des variations
selon les composants du produit, la température et l’application
de l’utlisateur final.
Remplacement des lames
Installer la lame (Fig. C–E)
1. Retirez la batterie.
2. À l’aide du levier du carter de protection inférieur 6 , rentrer
le carter de protection de lame inférieur 7 et placer la lame
sur l’arbre de la scie contre la rondelle de serrage interne
17 , en s’assurant que la lame tourne dans la direction
de correcte (la flèche de direction de rotation sur la lame
de scie et les dents doivent être dirigées dans la même
direction que celle de la flèche de direction de rotation sur
la scie). Ne pas supposer que l’inscription sur la lame est
toujours face à vous pour obtenir une installation correcte.
Lorsque le carter de protection de lame inférieur est rentré
pour installer la lame, vérifier l’état et le fonctionnement
du carter de protection de lame inférieur pour s’assurer
qu’il fonctionne correctement. Assurez-vous qu’il peut
bouger librement et ne touche ni la lame de scie ni d’autres
éléments de l’appareil, quel que soit l’angle ou la profondeur
de coupe.
3. Placez la rondelle de serrage externe 16 sur l’arbre de la
scie avec le bord biseauté vers l’extérieur. Assurez-vous que
le diamètre de 30 mm sur le côté lame du serrage s’adapte
au tour de 30 mm sur la lame de scie afin de garantir le
centrage de la lame.
4. Vissez à la main la vis de serrage de la lame 8 sur l’arbre de
la scie (la vis possède un filetage à droite et doit être tournée
dans le sens des aiguilles d’une montre pour le serrage).
5. Appuyez sur le dispositif de verrouillage de la lame 11 tout
en tournant l’axe de la scie avec la clé de lame 14 qui est
rangée sous le compartiment de la batterie, jusqu’à ce que
le dispositif de verrouillage de la lame s’enclenche et que la
lame cesse de tourner.
6. Serrer la vis de serrage de la lame au moyen de la clé
de lame.
AVIS : n’engagez jamais le verrou de lame lorsque la
scie fonctionne ou dans le but d’arrêter l’outil. Ne mettez
jamais la scie en marche lorsque le verrou de lame est
engagé. De graves dégâts pourraient se produire sur
la scie.
Remplacer la lame (Fig. C, D)
1. Retirez la batterie.
2. Pour desserrer la vis de serrage de la lame 8 , appuyez sur
le dispositif de verrouillage de la lame 11 et tournez l’axe
de la scie avec la clé de lame 14 , qui est rangée sous le
compartiment de la batterie, jusqu’à ce que le dispositif de
verrouillage de la lame s’enclenche et que la lame cesse de
tourner. Une fois le verrou de lame engagé, tournez la vis de
serrage de la lame dans le sens inverse des aiguilles d’une
montre avec la clé de lame (la vis possède un filetage à
droite et doit être tournée dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre pour le desserrage).
3. Retirez la vis de serrage de la lame 8 et la rondelle de
serrage externe 16 . Retirer l’ancienne lame.
4. Nettoyez la sciure qui pourrait être accumulée dans le
carter de protection ou la zone de la rondelle de serrage et
vérifiez l’état et le fonctionnement du carter protection de
lame inférieur comme indiqué auparavant. Ne lubrifiez pas
cette zone.
5. Choisissez la lame appropriée à l’application (voir Lames).
Utilisez toujours des lames ayant une taille (diamètre)
correcte avec un alésage centrale ayant une taille et
une forme correctes pour le montage sur l’arbre de la
scie. Assurez-vous toujours que la vitesse maximum
recommandée (tr/min) sur la lame de scie correspond ou
dépasse la vitesse (tr/min) de la scie.
6. Suivez les étapes 1–5 dans la section Pour monter la lame,
en faisant attention au sens de rotation de la lame.
Carter de protection de lame inférieur
AVERTISSEMENT : le carter de protection de lame
inférieur est un dispositif de sécurité qui réduit le
risque de graves blessures. N’utilisez jamais la scie si
le carter de protection de lame inférieure est absent,
endommagé, mal monté ou s’il ne fonctionne
pas correctement. Ne vous fiez pas au carter de
protection de lame inférieur pour vous protéger
dans toutes les circonstances. Votre sécurité
dépend du respect de tous les avertissements et
des précautions, ainsi que de l’utilisation correcte
de la scie. Vérifiez que le carter de protection de
lame inférieur se referme correctement avant
chaque utilisation. Si le carter de protection de
lame inférieur est absent ou ne fonctionne pas
correctement, faites d’abord réparer la scie. Pour
assurer la sécurité et la fiabilité du produit, les
réparations, l’entretien et les réglages doivent être
effectués par un centre de service agréé ou une
autre organisation de service qualifiée en utilisant
toujours des pièces de rechange identiques.
Contrôle du carter de protection inférieur
(Fig. A)
1. Arrêter l’outil et le débrancher de l’alimentation.
2. Faites pivoter le levier du carter de protection inférieur
(Fig. A, 6 ) de la position complètement fermé à la position
complètement ouvert.
73
Français
3. Relâchez le levier et observez le carter de protection 7 revenir à la position complètement fermé.
L’outil doit être révisé par un centre de service qualifié si :
• il ne revient pas à la position complètement fermé,
• se déplace de manière intermittente ou lente, ou
• s’il touche la lame ou toute autre partie de l’outil, quel que
soit l’angle ou la profondeur de coupe.
Lames
AVERTISSEMENT : pour réduire le risque de blessures,
portez toujours des protection oculaires. Le carbure est
un matériau dur, mais cassant. Les corps étrangers dans
l’ouvrage (par ex. fils ou clous) peuvent causer la fissure
ou la rupture des pointes. N’utilisez la scie que lorsque
le carter de protection de lame approprié est en place.
Montez correctement la lame dans le sens de rotation
approprié avant l’utilisation et utilisez toujours une lame
propre et affûtée.
AVERTISSEMENT : ne découpez pas de métal, plastique,
béton, éléments de maçonnerie ou fibre-ciment avec
cette scie.
184 mm Diamètre
Application
Dents
Coupe
24
Usage général
36
Finition
60
Si vous avez besoin d’aide concernant les lames, veuillez
contacter votre revendeur DeWALT local.
Rebond
Le rebond est une réaction soudaine d’une lame de scie restée
accrochée, coincée ou mal orientée. La scie qui n’est plus
sous contrôle sort de la pièce et est projetée vers l’utilisateur.
Si la lame reste accrochée ou coincée dans la fente sciée qui
se ferme, elle se bloque et la force du moteur ramène l’outil
rapidement vers l’utilisateur. Si la lame de scie est tordue ou mal
orientée dans la coupe, les dents du bord arrière de la lame de
scie risquent de creuser dans la surface du matériau. De ce fait,
la lame de scie saute brusquement de la fente et est propulsée
en arrière sur l’utilisateur.
Les rebonds peuvent se produire plus fréquemment lorsque
l’une des conditions suivantes est remplie.
1. SUPPORT D’OUVRAGE INCORRECT
a. Le fléchissement ou le levage incorrect de la pièce à
couper peut entraîner un pincement de la lame et causer
un rebond.
b. La coupe à travers le matériau soutenu par les extrémités
conduit irrémédiablement à un rebond. Lorsque le
matériau s’affaiblit, il fléchit et referme la fente pinçant
ainsi la lame (Fig. L).
c. La découpe d’une pièce en porte-à-faux ou suspendue
de bas en haut dans une direction verticale peut causer
un rebond. La chute peut pincer la lame en tombant.
74
d. La découpe de longues bandes étroites peut causer un
rebond. La bande coupée peut fléchir ou se tordre et
refermer la fente pinçant ainsi la lame.
e. L’accrochage du carter de protection inférieur sur une
surface au-dessous du matériau découpé peut réduire
temporairement le contrôle de l’utilisateur. La scie peut
se soulever partiellement hors de la coupe et augmenter
les probabilités de torsion de la lame.
2. RÉGLAGE DE PROFONDEUR DE COUPE INCORRECT SUR
LA SCIE
a. Pour effectuer la coupe la plus efficace, la lame doit
dépasser suffisamment pour exposer une dent, comme
illustré sur la Figure F). Cela permet à la semelle de
soutenir la lame et de réduire la torsion et le pincement
dans le matériau. Voir la section intitulée Réglage de la
profondeur de coupe.
3. TORSION DE LA LAME (MAUVAIS ALIGNEMENT DANS
LA COUPE)
a. Une poussée plus marquée peut causer une torsion de
la lame.
b. Tenter de tourner la scie dans la coupe (tenter de revenir
sur la ligne marquée) peut causer une torsion de la lame.
c. L’utilisation de la scie hors de portée ou avec un faible
contrôle du corps (en déséquilibre) peut causer une
torsion de la lame.
d. Le changement de poignée ou de position du corps
durant la coupe peut causer une torsion de la lame.
e. Faire reculer la scie pour libérer la lame peut causer une
torsion de la lame.
4. MATIÈRES NÉCESSITANT UNE ATTENTION
PARTICULIÈRE
a. Bois humide
b. Bois vert (les matériaux fraîchement coupés ou non
séchés au four)
c. Le bois compressé (les matériaux traités avec des produits
chimiques de préservation ou anti-putréfaction)
5. UTILISATION DE LAMES ÉMOUSSÉES OU SALES
a. Les lames émoussées causent une charge plus
importante sur la scie. Pour compenser, l’utilisateur
pousse habituellement plus fort ce qui charge encore
plus l’appareil et favorise la torsion de la lame dans
la fente. Les lames usées peuvent aussi avoir un
dégagement du corps insuffisant ce qui augmente les
risques de coincement et augmente la charge.
6. LEVAGE DE LA SCIE POUR LES COUPES EN BISEAU
a. Les coupes en biseau nécessitent une attention
particulière de la part de l’utilisateur à utiliser les bonnes
techniques de coupe – concernant particulièrement le
guidage de la scie. L’angle de la lame par rapport à la
plaque de base et la surface de la lame plus importante
pénétrant dans la matière sont deux facteurs qui
augmentent le risque de courbure et de désalignement
(torsion) possibles de la lame.
Français
7. REPRISE D’UNE COUPE AVEC LES DENTS DE LA LAME
COINCÉES CONTRE LE MATÉRIAU
a. La scie doit être amenée à la vitesse de coupe maximale
avant de commencer une coupe ou de reprendre une
coupe si l’appareil a été arrêté avec la lame dans la fente.
Dans le cas contraire, l’appareil peut caler ou causer
un rebond.
Toutes les autres conditions qui causent un pincement, un
coincement, une torsion ou un mauvais alignement de la lame
pourraient causer un rebond. Consultez les sections Consignes
de sécurité supplémentaires pour les scies circulaires et
Lames pour connaître les procédures et les techniques qui
réduisent la probabilité des rebonds.
Réglage de la profondeur de coupe (Fig. E–F)
1. Soulevez le levier de réglage de la profondeur 4 pour desserrer.
2. Pour obtenir la profondeur de coupe correcte, alignez le
repère approprié sur la bande de réglage de la profondeur
20 avec l’encoche 19 sur le carter de protection supérieur.
3. Serrez le levier de réglage de la profondeur.
4. Pour obtenir une coupe la plus efficace au moyen d’une
lame de scie à pointe au carbure, réglez la profondeur
de coupe de sorte que la moitié d’une dent dépasse
au-dessous de la surface du bois à couper.
5. Une méthode de contrôle de la profondeur de coupe
correcte est illustrée sur la figure F. Posez un morceau du
matériau que vous prévoyez de couper le long du côté de la
lame, comme illustré sur la figure H, et observez de combien
dépasse la dent au-dessous du matériau.
Ajustement du levier de réglage de
profondeur (Fig. E)
Il peut être souhaitable d’ajuster le levier de réglage de
profondeur 4 . Il peut se desserrer au fil du temps et heurter la
plaque de base avant le serrage.
Pour serrer le levier :
1. Tenez le levier de réglage de profondeur 4 et desserrez
l’écrou de blocage 18 .
2. Ajustez le levier de réglage de profondeur en le tournant
dans la direction souhaitée d’environ 1/8 de tour.
3. Resserrez l’écrou.
Réglage de l’angle d’inclinaison (Fig. A, G)
Le mécanisme de réglage de l’angle d’inclinaison peut être
ajusté entre 0° et 57°.
Pour obtenir une plus grande précision de coupe, utilisez les
repères de réglage fin situés sur le bras du pivot 21 .
1. Soulevez le levier de réglage d’inclinaison 10 pour desserrer.
2. Inclinez la plaque de base selon l’angle désiré en alignant le
curseur d’inclinaison fine 22 avec le repère de l’angle désiré
sur le bras du pivot 21 .
3. Soulevez le levier de réglage d’inclinaison pour resserrer.
Détente d’inclinaison (Fig. A, G)
Le modèle DCS570 est équipé d’une fonction de détente pour
le biseau. Lorsque vous inclinez la plaque de base 5 , vous
entendez un déclic et ressentez l’arrêt de la plaque de base
à 22,5 et à 45 degrés. Si l’un de ces angles est celui désiré,
resserrez le levier 10 en l’abaissant. Si vous désirez un autre
angle, continuez à incliner la plaque de base jusqu’à ce que le
curseur d’inclinaison grossière 23 ou le curseur fin 22 s’aligne
avec le repère désiré.
Indicateur de longueur de coupe (Fig. A)
Les repères sur le côté de la plaque de base 5 indiquant la
longueur de la fente coupée dans le matériau à la profondeur
complète de la coupe. Les repères sont disposés à intervalles
de 5 mm.
Indicateur de trait de coupe (Fig. I)
L’avant de la semelle de la scie dispose d’un indicateur de trait
de coupe 9 prévu pour les découpes verticales ou en biseau.
L’indicateur vous permet de guider la scie le long des lignes de
coupes tracées sur le matériau à couper. L’indicateur s’aligne
avec le côté gauche (externe) de la lame de scie, ce qui fait
que la fente ou «ligne de coupe» découpée par la lame en
mouvement se retrouve à droite de l’indicateur. Guidez la scie le
long de la ligne de coupe tracée de façon que la ligne de coupe
tombe avec les chutes.
Montage et réglage du guide parallèle
(Fig. N)
Le guide parallèle 28 permet d’effectuer une coupe parallèle au
bord de la pièce.
Montage
1. Desserrez le bouton de réglage du guide parallèle 27 pour
laisser passer le guide parallèle.
2. Insérez le guide parallèle 28 dans la plaque de base 5 comme illustré.
3. Resserrez le bouton de réglage du guide parallèle 27 .
Réglage
1. Desserrez le bouton de réglage du guide 27 et réglez le
guide parallèle 28 à la largeur désirée.
2. L’ajustement peut être lu sur l’échelle du guide parallèle.
3. Resserrez le bouton de réglage du guide 27 .
Raccord de montage pour extracteur de
poussières (Fig. A, P)
Votre scie circulaire dispose d’un port d’extraction pour
les poussières.
Pour installer un extracteur de poussière
dans le raccord
1. Desserrez complètement le levier d’ajustement de la
profondeur 4 .
2. Placez la plaque de base 5 dans la position la plus basse.
75
Français
3. Alignez la moitié gauche du raccord pour extracteur de
poussières 29 sur le carter de protection de lame supérieur
7 comme illustré. Assurez-vous d’insérer l’onglet dans
l’encoche moulée sur l’outil. Lors de l’installation correct, il
s’enclenche complètement sur la profondeur d’origine du
curseur de coupe.
4. Alignez la pièce de droite 30 avec cette de gauche.
5. Introduisez les vis et serrer fermement.
Avant toute utilisation
• Assurez-vous que les protections ont été correctement
montées. Le carter de protection de la lame de scie doit être
en position fermée.
• Assurez-vous que la lame de scie tourne dans le sens
indiqué par la flèche sur la lame.
• N’utilisez pas de lames de scie excessivement usagées.
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : respecter systématiquement les
consignes de sécurité et les normes en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute pièce ou tout accessoire.
Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
Position correcte des mains (Fig. J)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommages
corporels graves, adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, maintenir fermement
et SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour anticiper toute
réaction soudaine de sa part.
La position correcte des mains nécessite une main sur
la poignée principale 26 et l’autre main sur la poignée
auxiliaire 12 .
Éclairage de travail à LED (Fig. A)
L’éclairage de travail à LED 15 est activé lorsque la gâchette est
enfoncée. Lorsque la gâchette est relâchée, l’éclairage de travail
reste allumé pendant 20 secondes.
REMARQUE : La lampe de travail sert à éclairer la surface
de travail immédiate et elle ne doit pas être utilisée comme
lampe torche.
Mise en marche et arrêt de l’appareil (Fig. B)
Pour des raisons de sécurité, la gâchette 2 de votre outil a été
équipé d’un bouton de déblocage 1 .
Appuyer sur le bouton de déblocage de l’interrupteur pour
débloquer l’outil.
Appuyez sur la gâchette 2 pour mettre l’outil en marche. Dès
que la gâchette est relâchée,
76
l’interrupteur de blocage sera automatiquement activé pour
éviter une mise en marche par inadvertance.
AVIS : ne manipulez pas l’interrupteur MARCHE/
ARRÊT si la lame de scie est en contact avec la pièce ou
d’autres matériaux.
Soutien de l’ouvrage (Fig. J–M)
AVERTISSEMENT : pour réduire le risque de blessures
graves, soutenez l’ouvrage correctement et tenez la
scie fermement pour éviter la perte de contrôle.
Les Figures J et K illustrent la position de sciage correcte. Les
Figures L et M illustrent une condition de danger. Les mains
doivent être tenues loin de la zone de coupe et le cordon
d’alimentation doit être positionné hors de la zone de coupe
pour éviter qu’il ne soit happé ou coincé dans l’ouvrage.
Pour éviter les rebonds, soutenez TOUJOURS les planches ou les
panneaux PROCHE de la coupe (Fig. J et K). NE soutenez PAS les
planches ou les panneaux loin de la coupe (Fig. L et M). Lors de
l’utilisation de la scie, maintenez le cordon éloigné de la zone de
coupe et empêchez-le de s’accrocher à l’ouvrage.
DÉBRANCHEZ TOUJOURS LA SCIE AVANT D’EFFECTUER TOUT
RÉGLAGE ! Placez l’ouvrage avec le côté dont l’aspect est le plus
important tourné vers le bas. La scie coupe vers le haut, aussi
tous les éventuels éclats se trouveront sur la face de l’ouvrage
tournée vers le haut pendant la coupe.
Coupe (Fig. J)
AVERTISSEMENT : ne tentez jamais d’utiliser cet outil
en le posant à l’envers sur une surface de travail et en
faisant passer le matériau sur l’outil. Serrez toujours
solidement l’ouvrage et portez l’outil sur l’ouvrage en
tenant fermement l’outil des deux mains, comme illustré
sur la figure J.
Placez la portion la plus large de la plaque de base de la scie sur
la partie de l’ouvrage qui est solidement soutenue, et non pas
sur la section qui tombera après la coupe. À titre d’exemple, la
figure J illustre la manière CORRECTE d’effectuer la coupe de
l’extrémité d’une planche. Serrez toujours l’ouvrage. N’essayez
pas de soutenir les petites pièces à la main ! Souvenez-vous
de soutenir le matériel en porte-à-faux et en surplomb. Faites
attention lors de la coupe de matériau depuis le dessous.
Assurez-vous que le scie est à plein régime avant que la lame
ne touche le matériau à couper. Le démarrage de la scie contre
le matériau à couper ou poussée en avant dans la fente peut
entraîner un rebond. Poussez la scie vers l’avant à une vitesse
permettant à la lame de couper sans forcer. La dureté et la
rigidité peuvent varier même au sein d’une même pièce et
les sections noueuse ou humides peuvent créer une forte
charge sur la scie. Lorsque cela se produit, poussez la scie plus
lentement, mais suffisamment pour la faire fonctionner sans
diminuer trop le régime. Si vous forcez la scie, cela peut causer
des coupes irrégulières, imprécises, des rebonds et la surchauffe
du moteur. Si la coupe commence à quitter la ligne, ne tentez
pas de forcer le retour sur la ligne. Relâchez l’interrupteur et
laissez la lame s’immobiliser totalement. Vous pouvez ensuite
retirer la scie, visez à nouveau et démarrer une nouvelle coupe
Français
légèrement à l’intérieur de la mauvaise coupe. Dans tous les
cas, retirez la scie si vous devez décaler la coupe. Forcer la
correction à l’intérieur d’une coupe peut faire caler la scie et
causer un rebond.
SI LA SCIE CALE, RELÂCHEZ LA GÂCHETTE ET RECULEZ LA SCIE
JUSQU’À CE QU’ELLE SOIT LIBRE. ASSUREZ-VOUS QUE LA LAME
EST DROITE DANS LA COUPE ET DÉGAGÉE DU BORD DE COUPE
AVANT DE REDÉMARRER.
Lorsque la coupe est terminée, relâcher la gâchette et laisser
la lame s’immobiliser avant de soulever la scie de l’ouvrage.
Lorsque la scie est soulevée, le carter de protection télescopique
à ressort se referme automatiquement sous la lame. Souvenezvous que la lame est exposée jusqu’à ce moment. Ne mettez
jamais les mains sous la pièce, quel que soit le motif. Lorsque
vous devez rentrer le carter de protection télescopique
manuellement (comme cela est nécessaire pour les coupes de
poches), utilisez toujours le levier de retrait.
REMARQUE : Lors de la coupe de bandes, faites attention à
vous assurer que les petites pièces découpées n’accrochent pas
à l’intérieur du carter de protection inférieur.
Coupe de poches (Fig. O)
AVERTISSEMENT : n’attachez jamais le carter de
protection de la lame en position soulevée. Ne déplacez
jamais la scie vers l’arrière lors de la coupe de poches. Cela
peut entraîner un soulèvement de l’appareil hors de la
surface de travail, qui pourrait causer des blessures.
Une coupe de poche est une coupe réalisée dans un sol, un mur
ou toute autre surface plane.
1. Ajustez la plaque de base de la scie de sortie de la lame
coupe à la profondeur désirée.
2. Inclinez la scie vers l’avant et reposez l’avant de la plaque de
base sur le matériau à couper.
3. À l’aide du levier du carter de protection inférieur, rentrez le
carter de protection de lame inférieur jusqu’à une position
vers le haut. Abaissez l’arrière de la plaque de base jusqu’à
ce que les dents de la lames touchent presque la ligne
de coupe.
4. Relâchez le carter de protection de la lame (il touchera
alors l’ouvrage et se maintiendra ainsi en position pour
s’ouvrir librement lorsque vous démarrerez la coupe). Retirez
votre main du levier du carter de protection et saisissez
fermement la poignée auxiliaire 12 , comme illustré sur la
figure O. Positionnez votre corps et vos bras de manière à
résister à un éventuel rebond.
5. Assurez-vous que la lame ne touche pas la surface à couper
avant de démarrer la scie.
6. Démarrez le moteur et abaissez graduellement la scie
jusqu’à ce que sa plaque de base repose à plat sur le
matériau à couper. Faites avancer la scie le long de la ligne
de coupe jusqu’à ce que la coupe soit terminée.
7. Relâchez la gâchette et laissez la lame s’immobiliser
complètement avant de retirer la lame du matériau.
8. Lorsque vous commencez chaque nouvelle coupe, répétez
les opérations ci-dessus.
Aspiration des poussières (Fig. Q)
AVERTISSEMENT : risque d’inhalation de poussière.
Pour réduire le risque de blessures, portez TOUJOURS un
masque antipoussière approuvé.
Un raccord pour extracteur de poussières 30 est fourni avec
votre outil.
L’adaptateur d’aspiration de poussières 31 vous permet de
raccorder l’outil à un aspirateur externe, soit avec le système
AirLockô (DWV9000-XJ), soit avec un raccord d’aspirateur
standard de 35 mm.
AVERTISSEMENT : raccordez TOUJOURS un aspirateur
conçu conformément aux directives applicables relatives
à l’émission de poussière lors du sciage du bois. La plupart
des embouts d’aspirateurs s’adaptent directement sur
l’orifice d’aspiration des poussières.
MAINTENANCE
Votre outil électrique DeWALT a été conçu pour fonctionner
longtemps avec un minimum de maintenance. Le
fonctionnement continu et satisfaisant de l’outil dépendra d’une
maintenance adéquate et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute pièce ou tout accessoire.
Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
Le chargeur et le bloc batterie ne peuvent pas être réparés.
Lubrification
Des roulements à billes et paliers lubrifiés à vie sont utilisés dans
l’outil et aucune autre lubrification n’est nécessaire. Toutefois, il
est recommandé d’apporter ou d’expédier l’outil une fois par an
dans un centre de service pour un nettoyage approfondi, une
inspection et une lubrification du carter d’engrenages.
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière et saleté du
boîtier principal à l’aide d’air comprimé chaque fois
que les orifices d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de protection et un
masque anti-poussières homologués au cours de
cette procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser de solvants ou
tout autre produit chimique décapant pour nettoyer les
parties non métalliques de l’outil. Ces produits chimiques
pourraient en attaquer les matériaux utilisés. Utiliser un
chiffon humidifié avec de l’eau et un savon doux. Protéger
l’outil de tout liquide et n’immerger aucune de ses pièces
dans aucun liquide.
77
Français
Carter de protection inférieur
Le carter de protection inférieur doit toujours pivoter et se
refermer librement entre la position complètement ouvert et la
position complètement fermé. Vérifiez toujours qu’il fonctionne
correctement avant la coupe, en ouvrant complètement le
carter de protection et en le laissant se refermer. Si le carter de
protection se referme lentement ou de manière incomplète,
il doit être nettoyé ou révisé. N’utilisez pas la scie tant qu’il
ne fonctionne pas correctement. Pour nettoyer le carter de
protection, utilisez de l’air sec ou une brosse souple pour
éliminer la sciure et les débris accumulés dans le parcours du
carter de protection et autour du ressort du carter de protection.
Si cela ne résout pas le problème, il devra être révisé par un
centre de service agréé.
Réglage de la plaque de base (Fig. G, H)
Votre plaque de base a été réglée en usine pour s’assurer que
la lame est perpendiculaire à la plaque de base. Si vous devez
réaligner la lame après une longue période d’utilisation, suivez
les instructions ci-après :
Ajustement pour les coupes à 90 degrés
1. Remettez la scie à une inclinaison de 0°.
2. Placez la scie sur le côté et rentrez le carter de
protection inférieur.
3. Réglez la profondeur de coupe à 51 mm.
4. Desserrez le levier de réglage d’inclinaison (Fig. 10 , G).
Placez une équerre contre la lame et la plaque de base,
comme illustré sur la figure H.
5. À l’aide d’une clé, tournez la vis de réglage ( 25 , Fig. H)
au-dessous de la plaque de base jusqu’à ce que la lame et
la plaque de base soient toutes deux bien en contact avec
l’équerre. Resserrer le levier de réglage d’inclinaison.
Ajustement du levier de réglage
d’inclinaison
Il peut être souhaitable d’ajuster le levier de réglage
d’inclinaison 10 . Il peut se desserrer au fil du temps et heurter
la plaque de base avant le serrage.
Pour serrer le levier :
1. Tenez le levier de réglage du biseau 10 et desserrez l’écrou
de blocage du biseau 24 .
2. Ajustez le levier de réglage d’inclinaison en le tournant dans
la direction souhaitée d’environ 1/8 de tour.
3. Resserrez l’écrou.
Lames
Une lame émoussée entraînera une mauvaise coupe, une
surcharge du moteur de la scie, un excès d’éclats et augmentera
la probabilité d’un rebond. Remplacez les lames lorsqu’il devient
difficile de pousser la scie dans la coupe, lorsque le moteur force
ou lorsqu’une chaleur excessif s’accumule dans la lame. Il est
recommandé de conserver des lames de rechange à portée
de main de sorte que des lames affûtées soit immédiatement
disponibles en cas de besoin. Les lames émoussées peuvent
être affûtées dans la plupart des régions.
78
Le caoutchouc durci sur la lame peut être éliminé avec du
kérosène, de la térébenthine ou un produit de nettoyage pour
four. Les lames à revêtement antiadhérent peuvent être utilisées
dans les applications impliquant des accumulations excessives,
comme les pièces pressées ou le bois vert.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les accessoires autres que ceux
offerts par DeWALT n’ont pas été testés avec ce produit,
leur utilisation avec cet appareil pourrait être dangereuse.
Pour réduire tout risque de dommages corporels, seuls des
accessoires DeWALT recommandés doivent être utilisés
avec cet appareil.
NE PAS UTILISER LES ACCESSOIRES À EAU AVEC CETTE SCIE.
EFFECTUEZ UN EXAMEN VISUEL DES LAMES AU CARBURE
AVANT L’UTILISATION. REMPLACEZ-LES SI ELLES
SONT ENDOMMAGÉES.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus d’informations sur
les accessoires appropriés.
Protection de l’environnement
Tri sélectif. Les produits et batteries marqués de
ce symbole ne doivent pas être jetés avec les
déchets ménagers.
Les produits et batteries contiennent des matières
qui peuvent être récupérées et recyclées afin de réduire la
demande en matières premières. Veuillez recycler les produits
électriques et les batteries conformément aux dispositions
locales en vigueur. Pour plus d’informations, consultez le site
www.2helpU.com.
Batterie rechargeable
Recharger cette batterie longue durée lorsqu’elle ne produira
plus assez de puissance pour effectuer un travail qu’elle faisait
facilement auparavant. En fin de vie utile, mettre la batterie
au rebut conformément à la réglementation en matière
d’environnement :
• Décharger complètement la batterie, puis la retirer de l’outil.
• Les cellules ion lithium sont recyclables. Les apporter
au revendeur ou dans un centre de recyclage local.
Les blocs batterie collectés seront recyclés ou mis au
rebut correctement.
Italiano
184 mm SEGA CIRCOLARE A BATTERIA
DCS570
Congratulazioni!
Dichiarazione di conformità CE
Per aver scelto un apparato DeWALT. Gli anni di esperienza,
lo sviluppo e l’innovazione meticolosi del prodotto fanno di
DeWALT uno dei partner più affidabili per gli utilizzatori di
apparati elettrici professionali.
Direttiva Macchine
Dati Tecnici
Sega circolare a batteria
DCS570
Tensione
Tipo
Tipo di batterie
Velocità a vuoto
Diametro mola
Massima profondità di taglio
Alesatura lama
Regolazione dell’angolo di inclinazione
Peso (senza blocco batteria)
VDC
min-1
mm
mm
mm
°
kg
DCS570
18
1
Li-Ion
5500
184
64
16
(-XE: 20 mm)
57
3,6
Valori di rumorosità e valori di vibrazione (somma vettore triassiale) secondo
EN60745-2-5
LPA (livello pressione sonora delle emissioni) dB(A)
91
LWA (livello potenza sonora)
dB(A)
102
K (incertezza per il livello sonoro dato)
dB(A)
3
Valore di emissione delle vibrazioni ah, W =
Incertezza K =
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo foglio
informativo è stato misurato in base al test standard indicato
nella normativa EN60745 e può essere utilizzato per confrontare
vari apparati fra di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: il livello di emissioni delle vibrazioni
riportato è relativo alle applicazioni principali
dell’apparato. Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato per
applicazioni diverse, con diversi accessori, o non riceve
adeguata manutenzione, il valore delle emissioni di
vibrazioni può essere differente. Ciò potrebbe aumentare
sensibilmente il livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
Una stima del livello di esposizione alle vibrazioni deve
anche considerare i momenti in cui l’apparato è spento
o quando è acceso ma non viene utilizzato. Ciò potrebbe
ridurre sensibilmente il livello di esposizione durante il
periodo di utilizzo complessivo.
È necessario identificare ulteriori misure di sicurezza
per proteggere l’operatore dagli effetti delle vibrazioni.
Per esempio: eseguire una manutenzione adeguata
dell’apparato e degli accessori, evitare il raffreddamento
delle mani, organizzare il lavoro.
DeWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati tecnici
sono conformi alle normative:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN607451:2009+A11:2010, EN60745-2-5:2010.
Questi prodotti sono anche conformi alla Direttiva 2014/30/
UE e 2011/65/UE. Per ulteriori informazioni, contattare DeWALT
all’indirizzo seguente o vedere sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del documento
tecnico e rende questa dichiarazione per conto di DeWALT.
Markus Rompel
Direttore Progettazione
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
09.12.2016
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, leggere
attentamente il manuale di istruzioni.
Definizioni: linee guida per la sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità di ciascuna
indicazione. Leggere il manuale e prestare attenzione ai
seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di pericolo imminente
che, se non viene evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare il
decesso o lesioni personali gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare
lesioni personali di entità lieve o moderata.
AVVISO: indica una situazione non in grado di causare
lesioni personali ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Segnala rischio di incendi.
79
Peso
Italiano
Batterie
Caricatori/Tempi di Ricarica (Minuti)
DCS570
VDC
Ah
Peso
kg
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
Avvertenze generali di sicurezza per
apparati elettrici
AVVERTENZA: leggere attentamente tutte le
avvertenze e le istruzioni. La mancata osservanza delle
istruzioni seguenti può causare scossa elettrica, incendio
e/o gravi lesioni personali.
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE
ISTRUZIONI PER RIFERIMENTI FUTURI
Il termine “apparato elettrico” utilizzato nelle avvertenze fa
riferimento sia agli apparati alimentati a corrente (con cavo
elettrico), sia a quelli a batteria (senza cavo).
1) Sicurezza Dell’area di Lavoro
a ) Mantenere l’area di lavoro pulita e ben illuminata.
Gli ambienti disordinati o scarsamente illuminati
favoriscono gli incidenti.
b ) Non azionare gli apparati in ambienti con atmosfera
esplosiva, come quelli in presenza di liquidi, gas
o polveri infiammabili. Gli apparati elettrici creano
scintille che possono incendiare le polveri o i fumi.
c ) Durante l’uso di un apparato elettrico, tenere
lontani i bambini e chiunque si trovi nelle vicinanze.
Le distrazioni possono provocare la perdita di controllo.
2) Sicurezza Elettrica
a ) Le spine dell’apparato elettrico devono essere
adatte alla presa di alimentazione. Non modificare
la spina in alcun modo. Non collegare un adattatore
alla spina di un apparato elettrico dotato di scarico
a terra. Per ridurre il rischio di scossa elettrica evitare di
modificare le spine e utilizzare sempre le prese appropriate.
b ) Evitare il contatto con superfici collegate con
la terra, quali tubature, termosifoni, fornelli e
frigoriferi. Se il proprio corpo è collegato con la terra, il
rischio di scossa elettrica aumenta.
c ) Non esporre gli apparati elettrici alla pioggia o
all’umidità. Se l’acqua entra nell’apparato elettrico
aumenta il rischio di scossa elettrica.
d ) Non utilizzare il cavo elettrico in modo improprio.
Non utilizzare mai il cavo per spostare, tirare
o scollegare l’apparato elettrico. Tenere il
80
cavo elettrico lontano da fonti di calore, olio,
bordi taglienti o parti in movimento. Se il cavo
è danneggiato o impigliato, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
e ) Quando l’apparato elettrico viene impiegato
all’aperto, utilizzare unicamente cavi di prolunga
previsti per esterni. L’uso di un cavo elettrico adatto ad
ambienti esterni riduce il rischio di scossa elettrica.
f ) Se è non è possibile evitare l’uso di un apparato
elettrico in ambienti umidi, usare una fonte di
corrente protetta da un interruttore differenziale
(salvavita). L’uso di un interruttore differenziale riduce il
rischio di scossa elettrica.
3) Sicurezza Personale
a ) Quando si utilizza un apparato elettrico evitare
di distrarsi. Prestare attenzione a quello che si sta
facendo e utilizzare il buon senso. Non utilizzare
l’apparato elettrico quando si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali. Un solo attimo
di distrazione durante l’uso di tali apparati potrebbe
provocare gravi lesioni personali.
b ) Indossare abbigliamento di protezione adeguato.
Utilizzare sempre protezioni oculari. L’uso di
abbigliamento di protezione quali mascherine antipolvere,
scarpe antinfortunistiche antiscivolo, caschi di sicurezza
o protezioni uditive, in condizioni opportune consente di
ridurre le lesioni personali.
c ) Evitare avvii involontari. Assicurarsi che
l’interruttore sia in posizione di spento prima
inserire l’alimentazione elettrica e/o il blocco
batteria e prima di afferrare o trasportare
l’apparato. Il trasporto di apparati elettrici tenendo il
dito sull’interruttore o quando sono collegati alla rete
elettrica con l’interruttore nella posizione di acceso
provoca incidenti.
d ) Prima di accendere l’apparato elettrico, rimuovere
eventuali chiavi o utensili di regolazione. Un
utensile di regolazione o una chiave fissati su una parte
rotante dell’apparato elettrico possono provocare
lesioni personali.
Italiano
e ) Non sporgersi. Mantenere sempre una buona
stabilità al suolo ed equilibrio. Ciò consente un
migliore controllo dell’apparato nelle situazioni impreviste.
f ) Indossare vestiario adeguato. Non indossare abiti
lenti o gioielli. Tenere capelli, vestiti e guanti lontano
dalle parti in movimento. Abiti lenti, gioielli o capelli
lunghi possono impigliarsi nelle parti in movimento.
g ) Se i dispositivi sono forniti di collegamento con
l’attrezzatura di aspirazione e raccolta delle
polveri, assicurarsi che siano collegati e utilizzati
correttamente. La raccolta delle polveri può ridurre i
pericoli legati a queste ultime.
4) Uso e Manutenzione Dell’apparato
Elettrico
a ) Non forzare l’apparato. Utilizzare un apparato
adatto al lavoro da eseguire. L’apparato lavora meglio
e con maggior sicurezza se utilizzato secondo quanto è
stato previsto.
b ) Non utilizzare l’apparato se l’interruttore non
permette l’accensione o lo spegnimento. Qualsiasi
apparato elettrico che non possa essere controllato
tramite l’interruttore è pericoloso e deve essere riparato.
c ) Staccare la spina dall’alimentazione elettrica e/o
il blocco batteria dell’apparato elettrico prima di
effettuare qualsiasi tipo di regolazione, prima di
cambiare gli accessori o di riporlo. Queste misure
di sicurezza preventive riducono il rischio di azionare
l’apparato accidentalmente.
d ) Riporre gli apparati non utilizzati fuori dalla portata
dei bambini ed evitarne l’uso da parte di persone
che hanno poca familiarità con l’apparato elettrico
e con le presenti istruzioni. Gli apparati elettrici sono
pericolosi in mano a persone inesperte.
e ) Eseguire una manutenzione adeguata degli
apparati elettrici. Verificare il cattivo allineamento
e inceppamento di parti mobili, la rottura di
componenti e ogni altra condizione che possa
influire sul funzionamento degli apparati. Se
danneggiato, far riparare l’apparato elettrico
prima dell’uso. Molti incidenti sono provocati da
apparati elettrici su cui non è stata effettuata la
corretta manutenzione.
f ) Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti. La
manutenzione corretta degli utensili da taglio con bordi
affilati riduce le probabilità di inceppamento e ne facilita
il controllo.
g ) Utilizzare l’apparato elettrico, gli accessori, le punte
ecc., rispettando le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di funzionamento e il
lavoro da eseguire. L’utilizzo dell’apparato elettrico per
impieghi diversi da quelli previsti può provocare situazioni
di pericolo.
5) Uso e Manutenzione Della Batteria
a ) Ricaricare l’apparato esclusivamente con il
caricabatteria specificato dal produttore. Un
caricabatteria adatto a un determinato tipo di batteria
può provocare il rischio di incendio se utilizzato con un
pacco batteria differente.
b ) Gli apparati elettrici vanno usati esclusivamente
con i pacchi batteria specificatamente indicati.
L’utilizzo di ogni altro pacco batteria crea rischio di lesioni
e d’incendio.
c ) Se il pacco batteria non è utilizzato tenerlo lontano
da oggetti di metallo come fermagli, monete,
chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti metallici che
possono provocare un contatto dei terminali. Il corto
circuito dei terminali della batteria può provocare ustioni
o un incendio.
d ) In condizioni di uso eccessivo è possibile che la
batteria espella del liquido; evitarne il contatto. In
caso di contatto, sciacquare abbondantemente con
acqua. Se il liquido viene a contatto con gli occhi,
consultare un medico Il liquido emesso dalla batteria
può causare irritazioni o ustioni.
6) Assistenza
a ) L’apparato elettrico deve essere riparato da
personale qualificato,che utilizzi ricambi originali
identici alle parti da sostituire. In questo modo viene
garantita la sicurezza dell’apparato elettrico.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA VALIDE PER
TUTTE LE SEGATRICE
Procedure di taglio
a )
b )
c )
d )
e )
f )
PERICOLO: tenere le mani lontane dalla
parte da tagliare e dalla lama. Tenere una mano
sull’impugnatura ausiliaria o sull’alloggiamento
del motore. Se entrambe le mani tengono la sega, non
possono essere tagliate dalla lama.
Non toccare sotto il pezzo da tagliare. La cuffia di
protezione non protegge dalla lama sotto il pezzo.
Regolare la profondità di taglio in base allo spessore
del pezzo da lavorare. Sotto il pezzo non dovrebbero
essere visibili i denti interi.
Non tenere mai il pezzo di taglio nelle mani o sulla
gamba durante il taglio. Assicurare il pezzo in
lavorazione su una base di sostegno stabile. Per
ridurre al minimo il pericolo di un contatto con il corpo,
la possibilità di un blocco della lama da taglio oppure la
perdita del controllo, è importante fissare bene il pezzo
in lavorazione.
Sostenere l’apparato con supporti aventi superfici
isolanti quando si eseguono lavorazioni in cui
l’utensile di taglio potrebbe toccare cavi elettrici
nascosti. Il contatto con un cavo sotto tensione
trasmette la corrente elettrica anche alle parti metalliche
esposte dell’apparato e può provocare la folgorazione
dell’operatore.
Durante la segatura in lungo usare sempre un
supporto di segatura dalla guida con estremità ad
angolo retto. In questo modo è possibile migliorare la
81
Italiano
precisione del taglio riducendo il pericolo che la lama
possa incepparsi.
g ) Usare sempre lame delle dimensioni e forme
corrette (diamante piuttosto che rotondo) dei fori
di sostegno. Lame per segatrici non adatte ai relativi
pezzi di montaggio, avranno una rotazione eccentrica
causando la perdita di controllo dell’apparato elettrico.
h ) Non usare mai rondelle o bulloni danneggiati o
non idonei. Le rondelle e il bullone della lama sono stati
ideati appositamente per la sega, per ottime prestazioni e
sicurezza di utilizzo.
ULTERIORI ISTRUZIONI DI SICUREZZA
VALIDE PER TUTTE LE SEGATRICI
Cause del contraccolpo e relative avvertenze
•
Il contraccolpo è una reazione improvvisa a una lama
schiacciata, bloccata o allineata male che causa il
sollevamento della sega senza controllo dal pezzo lavorato e
lo spostamento verso l’operatore;
• Quando la lama viene schiacciata o bloccata dalla fine
del taglio, essa si blocca e la reazione del motore proietta
rapidamente l’unità verso l’operatore;
• Se la lama si distorce o non è più allineata al taglio, i denti sul
filo posteriore della lama possono conficcarsi nel dorso del
legno causando la fuoriuscita della lama dal taglio e il suo
spostamento verso l’operatore.
Il contraccolpo è la conseguenza di un utilizzo scorretto della sega
e/o di procedure o condizioni di lavoro non adatte, e può essere
evitato prendendo le seguenti precauzioni:
a ) Tenere sempre la sega con entrambe le mani e
con una presa salda e posizionare le braccia in
modo da resistere alla forza del contraccolpo.
Posizionarsi lateralmente alla lama, non in linea
con la lama. Il contraccolpo potrebbe causare lo
scatto all’indietro della sega, ma la sua forza può essere
controllata dall’operatore, se vengono adottate le
adeguate precauzioni.
b ) Quando la lama è bloccata o quando un taglio
viene interrotto per qualsiasi motivo, rilasciare
l’interruttore e tenere la sega immobile nel materiale
lavorato fino al completo arresto della lama. Non
tentare mai di rimuovere la sega dal materiale
lavorato o di estrarla mentre la lama è ancora in
movimento. In caso contrario potrebbe verificarsi un
contraccolpo. Individuare e adottare le misure necessarie
per eliminare la causa del blocco della lama.
c ) Volendo avviare nuovamente una segatrice che
ancora si trova nel pezzo in lavorazione, centrare
la lama nella fessura del taglio ed accertarsi
che la dentatura della segatrice non sia rimasta
agganciata nel pezzo in lavorazione. Una lama
da taglio inceppata può balzare fuori dal pezzo in
lavorazione oppure provocare un rimbalzo nel momento
in cui si avvia nuovamente la segatrice.
82
d ) Per ridurre al minimo il rischio di schiacciamento
della lama e contraccolpi, usare pannelli grandi. I
pannelli più ampi infatti tendono ad insaccarsi sotto
il loro stesso peso. Occorre inserire dei sostegni sotto il
pannello, su entrambi i lati, vicino alla linea di taglio e al
bordo del pannello stesso.
e ) Non utilizzare lame non affilate o danneggiate. Lame
non affilate o montate in modo errato formano tagli stretti
che comportano un’eccessiva frizione, il blocco
della lama e contraccolpi.
f ) Le leve di arresto della regolazione della profondità
della lama e dell’inclinazione devono essere strette
e fissate prima di effettuare il taglio. Se la regolazione
della lama si modifica durante il taglio, potrebbe causare
un blocco e un contraccolpo.
g ) Prestare ancora più attenzione quando si eseguono
tagli all’interno di pareti o di altre aree cieche La
lama da taglio che inizia il taglio su oggetti nascosti può
bloccarsi e provocare un rimbalzo.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER SEGHE CON
PARALAMA A PENDOLO
Funzione della protezione inferiore
a ) Verificare che la protezione inferiore si chiuda
correttamente prima di ciascun utilizzo. Non
adoperare la sega se la protezione inferiore non si
muove liberamente e si chiude istantaneamente.
Mai bloccare oppure legare la calotta di protezione
inferiore in posizione aperta. Se la segatrice
dovesse accidentalmente cadere a terra è possibile
che la calotta di protezione inferiore subisca una
deformazione. Operando con la leva di ritorno, aprire
la calotta di protezione ed accertarsi che possa muoversi
liberamente in ogni angolazione e profondità di taglio
senza toccare né la lama né nessun altro pezzo.
b ) Controllare il funzionamento della molla della
protezione inferiore. Se la protezione e la molla
non funzionano bene, devono essere riparati prima
dell’uso. Componenti danneggiati, depositi di sporcizia
appiccicosi oppure accumuli di trucioli comportano
una riduzione della funzionalità della calotta inferiore
di protezione.
c ) La protezione inferiore deve essere ritratta
manualmente solo per tagli speciali come “tagli
a tuffo” e “tagli misti”. Sollevare la protezione
inferiore mediante la leva di ritorno e rilasciarla
non appena la lama da taglio sarà penetrata
nel pezzo in lavorazione. Nel caso di ogni altra
operazione di taglio, la calotta inferiore di protezione deve
funzionare automaticamente.
d ) Osservare sempre che la protezione inferiore copra
la lama prima di appoggiare la sega sul banco o
pavimento. Una lama da taglio non protetta ed
ancora in fase di arresto sposta la segatrice in senso
contrario a quello della direzione di taglio e taglia
Italiano
tutto quello che incontra. Tenere quindi sempre in
considerazione la fase di arresto della segatrice.
Ulteriori istruzioni di sicurezza per le seghe
circolari
•
•
•
•
•
•
Indossare le protezioni per le orecchie. L’esposizione al
rumore può causare la perdita dell’udito.
Indossare una maschera antipolvere. L’esposizione
a particelle di polvere può causare problemi respiratori e
possibili lesioni.
Non utilizzare lame di diametro maggiore o minore
di quello consigliato. Fare riferimento ai dati tecnici
per le corrette capacità di taglio. Utilizzare soltanto le lame
specificate in questo manuale, conformi alla norma EN 847-1.
Non usare mai dischi di taglio abrasivi.
Non utilizzare accessori con alimentazione ad acqua.
Usare morse o altri metodi pratici per fissare e bloccare
il pezzo da lavorare ad una piattaforma stabile. Tenere il
lavoro con le mani o contro il corpo non assicura la stabilità e
potrebbe portare ad una perdita del controllo.
Rischi residui
Malgrado l’applicazione delle principali regole di sicurezza e
l’implementazione di dispositivi di sicurezza, alcuni rischi residui
non possono essere evitati. Questi sono:
• Menomazioni uditive.
• Rischio di lesioni personali causati da schegge volanti.
• Rischio di bruciature causate da parti che si arroventano
durante la lavorazione.
• Rischio di lesioni personali causate dall’utilizzo prolungato.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere alimentato con
un solo livello di tensione. Verificare sempre che la tensione
del pacco batteria corrisponda alla tensione della targhetta.
Assicurarsi anche che la tensione del caricabatterie corrisponda
a quella di rete.
L’apparato DeWALT possiede doppio isolamento
secondo la normativa EN60335, perciò non è
necessario il collegamento a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito
con un cavo appositamente realizzato, disponibile tramite la
rete di assistenza DeWALT.
Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare
sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) – utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) – utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente esterno,
devono essere collegati ad un interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Non si dovrebbe mai utilizzare un cavo di prolunga se non
assolutamente necessario. Utilizzare un cavo di prolunga
omologato, adatto alla presa di ingresso del caricabatterie
(vedere i Dati tecnici). La sezione minima del conduttore è
1 mm2 e la lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo completamente.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
Caricabatterie
I caricabatteria DeWALT non richiedono alcuna regolazione e
sono progettati per funzionare nel modo più semplice possibile.
Istruzioni di sicurezza importanti per tutti i
caricabatteria
CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI: il presente manuale
contiene importanti istruzioni di sicurezza e di funzionamento
per caricabatterie compatibili (vedere Dati tecnici).
• Prima di utilizzare il caricatore, leggere tutte le istruzioni e
gli avvertimenti contrassegnati sul caricatore, la batteria e il
prodotto che funziona con la batteria.
AVVERTENZA: rischio di scossa elettrica. Non far
penetrare alcun liquido dentro al caricabatterie. Pericolo
di scossa elettrica.
AVVERTENZA: consigliamo l’utilizzo di un dispositivo di
corrente residua con una corrente nominale residua di
30mA o inferiore.
ATTENZIONE: rischio di incendio. Per ridurre il rischio di
lesioni, caricare solamente batterie ricaricabili DeWALT.
Tipi diversi di batterie potrebbero scoppiare provocando
lesioni personali e danni.
ATTENZIONE: i bambini devono essere sorvegliati per
assicurarsi che non giochino con l’apparecchio.
AVVISO: in determinate condizioni, con il caricatore
inserito nella presa di corrente, i contatti di carica esposti
all’interno del caricabatterie possono essere circuitati da
materiale estraneo. Materiali estranei di natura conduttiva
quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, lana
d’acciaio, fogli di alluminio o qualsiasi accumulo di
particelle metalliche devono essere tenuti lontano dalle
cavità del caricabatterie. Staccare sempre il caricabatterie
dalla presa quando il pacco batteria non è in sede.
Staccare il caricabatterie dalla presa prima di cominciare
a pulirlo.
• NON provare a caricare il pacco batterie con qualsiasi
altro caricabatteria diverso da quelli di questo
manuale. Il caricabatterie e il pacco batteria sono progettati
specificatamente per lavorare insieme.
• Questi caricabatteria non sono previsti per alcun altro
utilizzo diverso dal caricare le batterie ricaricabili
DeWALT. Ogni utilizzo diverso comporta rischio di incendio,
scossa elettrica o folgorazione.
• Non esporre il caricabatteria a pioggia o neve.
• Per staccare dalla presa il caricabatterie, tirare la spina e
non il cavo. Ciò riduce il rischio che si danneggino entrambi.
• Assicurarsi che il cavo sia posto in modo da non essere
calpestato, non faccia inciampare o altro che lo possa
danneggiare o sollecitare.
83
Italiano
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Non utilizzare un cavo di prolunga se non è strettamente
necessario. L’utilizzo di cavi di prolunga non idonei può dar
luogo a rischio di incendio,scossa elettrica o folgorazione.
Non mettere alcun oggetto sopra il caricabatteria e non
appoggiare il caricabatteria su superfici morbide che
potrebbero bloccare le fessure di ventilazione e causare
calore interno eccessivo. Tenere il caricabatteria lontano da
qualsiasi fonte di calore. Il caricabatteria viene ventilato con le
fessure sopra e sotto l’alloggiamento.
Non lavorare con un caricabatteria che abbia il cavo o la
spina danneggiati—farli sostituire immediatamente.
Non azionare il caricabatteria se ha preso un forte colpo,
è caduto o è stato danneggiato in qualche altro modo.
Portarlo in un centro di assistenza autorizzato.
Non smontare il caricabatteria; quando è necessaria
assistenza o riparazione, portarlo in un centro di
assistenza autorizzato. Un montaggio sbagliato comporta
il rischio di scossa elettrica, folgorazione o incendio.
Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse danneggiato, è
necessario farlo sostituire immediatamente dal produttore, o
dal suo agente o da persone qualificate per evitare pericoli.
Staccare il caricabatterie dalla presa prima di qualsiasi
tipo di pulizia. Ciò riduce il rischio di scossa elettrica. La
rimozione del pacco batteria non riduce tale rischio.
Non tentare MAI di collegare fra loro 2 caricabatteria.
Il caricabatteria è progettato per funzionare con la
corrente elettrica da 230V standard di rete. Non tentare
di utilizzarlo con una tensione diversa. Ciò non vale per i
caricabatterie da veicolo.
Caricamento di una batteria (Fig. A)
1. Collegare il caricatore ad una presa adatta prima di inserire il
gruppo batterie.
2. Inserire il pacco batteria 3 nel caricabatteria, assicurandosi
che sia completamente posizionato nel caricabatteria. La
luce rossa (in carica) lampeggia ripetutamente, indicando
che è iniziato il processo di carica.
3. Il completamento della carica sarà indicato dalla luce
rossa che rimane continuamente accesa. Il pacco batteria
è completamente carico e può essere utilizzato in questo
momento o lasciato nel caricabatterie. Per rimuovere il
pacco batteria dal caricabatterie, premere e tenere premuto
il pulsante di sblocco della batteria 13 sul pacco batteria.
NOTA: Per garantire la massima prestazione e durata delle
batterie Li-Ion, caricare completamente il pacco batteria prima
di utilizzarlo per la prima volta.
Funzionamento del caricabatterie
Consultare gli indicatori sottostanti per lo stato di carica del
pacco batteria.
Indicatori di carica
in carica
carica completa
ritardo per pacco caldo/freddo*
84
*La spia rossa continuerà a lampeggiare, ma una spia
dell’indicatore gialla sarà illuminata durante questa operazione.
Una volta che la batteria avrà raggiunto una temperatura
adeguata, la spia gialla si spegnerà e il caricabatteria riprenderà
la procedura di caricamento.
I caricabatteria compatibili non caricheranno un pacco batteria
difettoso. Il caricabatteria indicherà una batteria difettosa non
illuminandosi o visualizzando un motivo lampeggiante con la
dicitura pacco batteria o caricabatteria difettoso.
NOTA: questo potrebbe anche indicare un problema
del caricabatteria.
Se il caricabatteria indica un problema, portare il caricatore e
il pacco batteria presso un centro di assistenza autorizzato per
essere testati.
Ritardo pacco caldo/freddo
Quando il caricabatteria rileva una batteria troppo calda o
troppo fredda avvia automaticamente un ritardo pacco caldo/
freddo, sospendendo il caricamento finché la batteria non ha
raggiunto la temperatura appropriata. Il caricabatteria quindi
passa automaticamente alla modalità di caricamento del pacco.
Questa funzione garantisce la massima durata della batteria.
Un pacco batteria freddo si caricherà a una velocità più lenta
rispetto a un pacco batteria caldo. Il pacco batteria si caricherà
a una velocità rallentata per tutto il ciclo di caricamento e non
tornerà alla velocità di caricamento massima anche se la batteria
si scalda.
Il caricabatterie DCB118 è dotato di una ventola interna
progettata per raffreddare il pacco batterie. La ventola si
accende automaticamente quando il pacco batteria necessita
di essere raffreddato. Non utilizzare mai il caricabatterie se
la ventola non funziona correttamente o se le aperture di
ventilazione sono bloccate. Non permettere a corpi estranei di
entrare all’interno del caricabatterie.
Sistema di protezione elettronico
Gli apparati XR Li-Ion (agli ioni di litio) sono progettati con un
sistema di protezione elettronico che salvaguarda la batteria da
sovraccarico, surriscaldamento o scaricamento completo.
L’apparato si spegnerà automaticamente se dovesse
scattare il Sistema di Protezione Elettronico. In tal caso,
riporre la batteria agli ioni di litio sul caricatore finché non è
completamente carica.
Montaggio a parete
Questi caricabatterie sono progettati per essere montabili a
parete o per sedersi in posizione verticale su un piano o una
superficie di lavoro. Durante il montaggio a parete, individuare
il caricabatterie a portata di una presa elettrica, e lontano
da un angolo o altri ostacoli che possano impedire il flusso
d’aria. Utilizzare il retro del caricabatterie come modello per
la posizione delle viti di montaggio sulla parete. Montare il
caricabatterie in modo sicuro utilizzando viti per cartongesso
(acquistate separatamente) di almeno 25,4 mm di lunghezza
con un diametro della testa della vite di 7–9 mm, fissata nel
legno a una profondità ottimale lasciando circa 5,5 mm della
vite esposti. Allineare le fessure sul retro del caricatore con le viti
a vista e inserirle fino in fondo nelle fessure.
Italiano
Istruzioni di pulizia per il caricabatteria
AVVERTENZA: rischio di scossa elettrica. Scollegare il
caricabatteria dalla presa di alimentazione CA prima
della pulizia. È possibile rimuovere lo sporco e il grasso
dall’esterno del caricabatteria utilizzando un panno o
una spazzola morbida non metallica. Non utilizzare
acqua o soluzioni detergenti. Non far penetrare del liquido
all’interno dell’apparato, e non immergere alcuno dei suoi
componenti direttamente in un liquido.
Pacco batteria
Istruzioni di sicurezza importanti per tutti i
pacchi batteria
Con l’ordine dei pacchi batteria di ricambio, assicurarsi di
includere il loro numero di catalogo e la tensione.
Quando si apre la scatola, il pacco batteria non è carico
completamente. Prima di utilizzare il pacco batteria e il
caricabatterie, leggere le istruzioni di sicurezza seguenti. Seguire
poi le procedure di carica descritte.
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
•
•
•
•
•
•
•
•
Non caricare o utilizzare la batteria in ambienti con
atmosfera esplosiva, come quelli in presenza di liquidi,
gas o polveri infiammabili. L’inserimento o la rimozione
della batteria dal caricabatterie può incendiare le polveri o
i fumi.
Non forzare il pacco batteria nel caricabatteria. Non
modificare il pacco batteria in modo da farlo entrare
in un caricabatteria non compatibile siccome il
pacco batteria potrebbe rompersi e provocare gravi
lesioni personali.
Caricare i pacchi batteria solo nei caricabatteria DeWALT.
NON spruzzare o immergere in acqua o in altri liquidi.
Non immagazzinare o non utilizzare l’apparato e il
pacco batteria in posti dove la temperatura raggiunge
o supera 40 ˚C (104 ˚F) (come nei capannoni o nelle
costruzioni metalliche in estate).
Non bruciare il pacco batteria anche se è seriamente
danneggiato o è completamente esausto. Il pacco
batteria può esplodere se gettato nel fuoco. Se vengono
bruciati dei pacchi batteria agli ioni di litio, si creano fumi e
materiali tossici.
Se il contenuto della batteria viene a contatto con la
pelle, lavare immediatamente con sapone delicato
e acqua. Se il liquido della batteria raggiunge gli occhi,
sciacquare con acqua gli occhi aperti per 15 minuti o fino a
quando cessa l’irritazione. Se sono necessarie cure mediche,
l’elettrolito della batteria è composto da una miscela di
carbonati organici liquidi e di sali di litio.
Il contenuto delle celle della batteria aperta può causare
irritazione delle vie respiratorie. Far circolare aria fresca. Se
il sintomo persiste, rivolgersi a cure mediche.
AVVERTENZA: rischio di incendio. Il liquido della batteria
si può incendiare se esposto a scintilla o a fiamma.
AVVERTENZA: non cercare mai di aprire il pacco
batteria per alcun motivo. Se l’involucro del pacco
batteria è lesionato o danneggiato, non inserirlo nel
caricabatterie. Non schiacciare, far cadere o danneggiare
il pacco batteria. Non utilizzare un pacco batteria o un
caricabatterie che abbia subito un forte colpo, sia caduto,
sia stato travolto o danneggiato in qualche modo (per
esempio forato con un chiodo, battuto con un martello,
calpestato). Pericolo di scossa elettrica o folgorazione. I
pacchi batteria danneggiati dovrebbero essere inviati al
centro assistenza per il riciclaggio.
AVVERTENZA: pericolo d’incendio. Non conservare o
trasportare il pacco batteria in modo tale che degli
oggetti metallici possano entrare a contatto con
i terminali esposti della batteria. Per esempio, non
riporre il pacco batteria in grembiuli, tasche, cassette degli
attrezzi, scatole kit prodotto, cassetti, ecc, con chiodi, viti,
chiavi, etc.
ATTENZIONE: quando non viene usato, appoggiare
l’apparato di fianco su una superficie stabile, dove
non ci sia rischio di inciampare o di cadere. Alcuni
apparati con pacchi batterie grandi possono rimanere
in piedi poggiando sul pacco batteria ma potrebbero
cadere facilmente.
Trasporto
AVVERTENZA: pericolo d’incendio. Il trasporto delle
batterie può causare incendi se i terminali della batteria
entrano inavvertitamente a contatto con materiali
conduttivi. Durante il trasporto delle batterie, assicurarsi
che i terminali della batteria siano protetti e ben isolati
da materiali che potrebbero entrare in contatto con essi e
causare un corto circuito.
Le batterie DeWALT sono conformi a tutte le norme di trasporto
in vigore come prescritte dalle normative del settore e legali
che includono la Raccomandazione NU sul trasporto di merci
pericolose; le normative sulle merci pericolose dell’Associazione
di trasporto aereo internazionale (IATA), le normative
internazionali marittime sulle merci (IMDG) e l’Accordo
europeo concernente il trasporto stradale internazionale di
merci pericolose (ADR). Le celle e le batterie agli ioni di litio
sono state testate conformemente alla sezione 38,3 delle
Raccomandazioni NU sul Manuale di Test e Criteri per il
Trasporto di merci pericolose.
Nella maggior parte dei casi, la spedizione di un pacco batteria
DeWALT sarà esentata dalla classificazione di Materiale
pericoloso Classe 9 pienamente regolamentato. In generale, solo
le spedizioni contenenti una batteria agli ioni di litio con una
classe superiore a 100 wattore (Wh) richiederà una spedizione
Classe 9 pienamente regolamentata. Tutte le batterie agli ioni
di litio hanno la potenza in wattora indicata sulla confezione.
Inoltre, a causa della complessità della regolamentazione,
DeWALT sconsiglia la spedizione aerea delle sole batterie agli
ioni di litio a prescindere dalla classificazione in wattora. Le
spedizioni di utensili con batterie (kit combo) possono essere
effettuate per via aerea eccetto salvo che la classificazione in
wattore della batteria non sia superiore a 100 Wh.
A prescindere che una spedizione sia considerata esente o
pienamente regolata, è di responsabilità dei trasportatori
85
Italiano
consultare le ultime normative concernenti i requisiti di
imballaggio/etichettatura/contrassegno e documentazione.
Le informazioni contenute nella presente sezione sono fornite in
buona fede e si ritengono accurate al momento della creazione
del documento. Tuttavia, non viene fornita alcuna garanzia
implicita o esplicita. È di responsabilità dell’acquirente assicurarsi
che le proprie attività sia conformi alle normative in vigore.
Trasporto della batteria FLEXVOLTTM
La batteria DeWALT FLEXVOLTTM ha due modalità: Uso
e Trasporto.
Modalità Uso: Quando la batteria FLEXVOLTTM è utilizzata
autonomamente o si trova in un prodotto DeWALT 18V,
funzionerà come batteria da 18V. Quando la batteria
FLEXVOLTTM si trova in un prodotto da 54V o 108V (due batterie
da 54V), funzionerà come batteria da 54V.
Modalità Trasporto: Quando viene inserito il coperchio sulla
batteria FLEXVOLTTM, la batteria è in modalità trasporto.
Conservare il coperchio per la spedizione.
In modalità Trasporto, le celle
sono elettricamente scollegate
all’interno del pacco risultando in
3 batterie con un wattora più
basso (Wh) rispetto a 1 batteria
con un wattora superiore. La quantità superiore di 3 batterie con
un wattora inferiore può esentare il pacco da determinate
norme di spedizione imposte sulle batterie con
wattora superiore.
Esempio di marcatura sull’etichetta d’uso
Per esempio, la
classificazione di Trasporto e trasporto
Wh potrebbe indicare
3 x 36 Wh, ovvero 3
batterie di 36 Wh ciascuna.
La classificazione di Utilizzo Wh potrebbe indicare 108 Wh
(1 batteria implicita).
Istruzioni per la conservazione
1. Il posto migliore per la conservazione è un luogo fresco e
asciutto, non illuminato direttamente dal sole e protetto
da eccessive temperature calde o fredde. Per ottenere il
massimo di prestazioni e di durata dalla batteria, conservare
i pacchi batteria a temperatura ambiente quando
non utilizzati.
2. Per la conservazione nel lungo periodo, si raccomanda di
ritirare un pacco batteria completamente carico in un luogo
fresco e asciutto fuori dal caricabatteria per risultati ottimali.
NOTA: i pacchi batteria non devono essere conservati
completamente privi di carica. Il pacco batteria dovrà essere
ricaricato prima dell’uso.
Targhette sul caricabatterie e sul pacco
batteria
Oltre ai simboli utilizzati nel presente manuale, le etichette sul
caricabatteria e il pacco batteria riportano i seguenti simboli:
86
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
Vedere i Dati Tecnici per il tempo di ricarica.
Non toccare con oggetti conduttivi.
Non caricare pacchi batteria danneggiati.
Non esporre all’acqua.
Far sostituire immediatamente i cavi difettosi.
aricare esclusivamente a temperature tra 4 ˚C e
C
40 ˚C.
Solo per uso interno.
S maltire il pacco batteria con la dovuta attenzione
per l’ambiente.
aricare i pacchi batteria DeWALT esclusivamente
C
con i caricabatteria designati da DeWALT. Il
caricamento di pacchi batteria diversi da quelli
designati da DeWALT con un caricabatteria DeWALT
potrebbero causare un’esplosione o comportare
altre situazioni di pericolo.
Non bruciare il pacco batteria.
UTILIZZO (senza il tappo di traposto). Esempio: la
classificazione Wh indica 108 Wh (1 batteria con
108 Wh).
TRASPORTO (con tappo di trasporto incorporato).
Esempio: la classificazione Wh indica 3 x 36 Wh
(3 batterie di 36 Wh).
Tipo batterie
Il modello DCS570 funziona con un pacco batteria da 18 volt.
Questi pacchi batteria possono essere utilizzati: DCB181,
DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185,
DCB546, DCB547. Fare riferimento a Dati Tecnici per
ulteriori informazioni.
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1 Sega circolare
1 Lama della sega circolare
1 Chiave lama
1 Guida parallela
1 Tubo di aspirazione polveri
1 Caricabatterie (solo modelli C, D, L, M, P, S, T, X)
Italiano
1
2
3
1
•
•
Pacco batteria Li-Ion (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 modelli)
Pacchi batteria Li-Ion (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 modelli)
Pacchi batteria Li-Ion (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 modelli)
Manuale di istruzioni
Verificare eventuali danni all’apparato, ai componenti o agli
accessori che possano essere avvenuti durante il trasporto.
Prima di utilizzare il prodotto, leggere e comprendere
interamente questo manuale.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
Utilizzare protezioni acustiche.
Utilizzare protezioni oculari.
Radiazione visibile. Non guardare direttamente la luce.
Posizione del Codice Data (Fig. A)
Il codice data 19 , che comprende anche l’anno di
fabbricazione, è stampato sulla superficie dell’alloggiamento.
Esempio:
2017 XX XX
Anno di fabbricazione
Descrizione (Fig. A)
AVVERTENZA: non modificare l’apparato o alcuna parte
di esso. Si possono causare danni o lesioni personali.
1 Pulsante di blocco dell’interruttore di azionamento
2 Interruttore di azionamento
3 Gruppo batterie
4 Leva di regolazione della profondità (Fig. E)
5 Piastra di base
6 Leva di azionamento della protezione inferiore
7 Protezione inferiore
8 Vite fissaggio lama
9 Indicatore di taglio
10 Leva di regolazione del taglio inclinato
11 Pulsante bloccaggio lama
12 Leva ausiliaria
13 Pulsante di rilascio della batteria
14 Chiave della lama (Fig. E)
15 Torcia
Utilizzo Previsto
Queste seghe circolari per uso intensivo sono progettate per
applicazioni di taglio professionale del legno. Non tagliare
materiali in metallo, plastica, cemento, muratura o fibra di
cemento. NON utilizzare attacchi dell’acqua con questa sega.
NON usare mole o lame abrasive. NON utilizzare in presenza di
acqua, liquidi infiammabili o gas.
Queste seghe per uso intensivo sono apparati
elettrici professionali.
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi all’apparato. Le
persone inesperte devono utilizzare questo apparato solo
sotto sorveglianza.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso da parte di
persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali
o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, a
meno che non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di una persona
responsabile della loro sicurezza. I bambini non devono mai
essere lasciati da soli con questo prodotto.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e staccare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Un
avvio accidentale può causare lesioni.
AVVERTENZA: utilizzare esclusivamente pacchi batteria e
caricabatterie DeWALT.
Inserimento e rimozione del gruppo batterie
dall’apparato (Fig. A)
NOTA: per risultati ottimali, assicurarsi che il pacco batteria 3 sia completamente carico.
Per installare il pacco batteria
nell’impugnatura dell’apparato
1. Allineare il pacco batteria 3 alle guide all’interno
dell’impugnatura dell’apparato (Fig. A).
2. Farlo scorrere nell’impugnatura finché il pacco batteria non
è saldamente posizionato nell’apparato e assicurarsi che non
si disinnesti.
Per rimuovere il pacco batteria
dall’apparato
1. Premere il pulsante di rilascio della batteria 13 ed estrarre il
pacco batteria dall’impugnatura dell’apparato.
2. Inserire il pacco batteria nel caricatore come descritto nella
sezione caricabatteria di questo manuale.
Pacchi batteria con indicatore del livello
di carburante (Fig. A)
Alcuni pacchi batteria DeWALT comprendono un indicatore del
livello di carburante costituito da tre spie LED verdi che indicano
il livello di carica rimanente nel pacco batteria.
Per azionare l’indicatore del carburante, premere e tenere
premuto il pulsante dell’indicatore del carburante 32 . Una
combinazione di tre spie LED verdi si illumina per designare
il livello di carica residua. Quando il livello di carica nella
batteria scende al di sotto del limite utilizzabile, l’indicatore del
carburante non si illumina e sarà necessario ricaricare la batteria.
NOTA: l’indicatore del carburante è solo un’indicazione
del livello di carica residua sul pacco batteria. Non indica la
87
Italiano
funzionalità dell’apparato ed è soggetto a variazioni in base
ai componenti prodotto, alla temperatura e all’applicazione
dell’utente finale.
Sostituzione delle lame
Per installare la lama (Fig. C–E)
1. Rimuovere la batteria.
2. Utilizzando la leva della protezione inferiore 6 , ritrarre la
protezione della lama inferiore 7 e posizionare la lama
sull’alberino della sega contro la rondella del morsetto
interno 17 , assicurandosi che la lama ruoti nella direzione
corretta (la direzione della freccia di rotazione sulla
lama della sega e i dentini devono puntare nella stessa
direzione del verso della freccia di rotazione sulla sega).
Non presupporre che la stampa sulla lama sarà sempre
rivolta verso di sé quando è inserita correttamente. Nel
ritrarre la protezione della lama inferiore per inserire la lama,
verificare lo stato e il funzionamento della protezione della
lama inferiore per assicurarsi che funzioni correttamente.
Accertarsi che possa muoversi liberamente in ogni
angolazione e profondità di taglio senza toccare né la lama
né nessun altro pezzo.
3. Posizionare la rondella del morsetto esterno 16 sull’alberino
della sega con l’estremità smussata rivolta in fuori.
Assicurarsi che il diametro da 30 mm sul lato della lama del
morsetto entri nel foro da 30 mm della lama della sega per
assicurare il centraggio della lama.
4. Filettare manualmente la vite di serraggio della lama
8 sull’alberino della sega (la vite è dotata di filettature
destrorse e deve essere girata in senso orario per stringerla).
5. Premere il blocco lama 11 facendo girare l’alberino della
sega con la chiave della lama 14 riposta al di sotto dello
scomparto batteria, finché il blocco della lama non si innesta
e la lama smette di ruotare.
6. Con l’apposita chiave serrare a fondo la vite di fissaggio
della lama.
AVVISO: non inserire mai il blocco della lama mentre
la sega è in funzione e non innestarlo nel tentativo di
arrestare l’apparato. Non accendere mai la sega mentre
il blocco della lama è innestato. Altrimenti, la sega subirà
gravi danni.
Per sostituire la lama (Fig. C, D)
1. Rimuovere la batteria.
2. Per allentare la vite di serraggio della lama 8 , premere il
blocco della lama 11 e far girare l’alberino della sega con
la chiave della lama 14 , riposta al di sotto dello scomparto
batteria, finché il blocco della lama non si innesta e la lama
smette di ruotare. Con il blocco della lama innestato, far
girare la vite di serraggio della lama in senso anti-orario con
la chiave della lama (la vite è dotata di filettature destrorse
ed è necessario girarla in senso anti-orario per allentarla).
3. Rimuovere la vite di serraggio della lama 8 e la rondella del
morsetto esterno 16 . Rimuovere la vecchia lama.
4. Rimuovere qualsiasi segatura che si sia accumulata nell’area
della protezione o della rondella del morsetto e verificare
88
lo stato e il funzionamento della protezione della lama
inferiore come illustrato in precedenza. Non lubrificare
questa zona.
5. Selezionare la lama adatta all’applicazione (vedere Lame).
Utilizzare sempre lame delle dimensioni corrette (diametro)
con foro di dimensioni e centratura adeguati al montaggio
sull’alberino della sega. Assicurarsi sempre che la velocità
massima raccomandata (giri al minuto) sulla lama della sega
corrisponda a o superi la velocità (giri al minuto) della sega.
6. Seguire i passaggi da 1 a 5 nella sezione Per installare la
lama, assicurandosi che lama ruoti nella direzione corretta.
Protezione della lama inferiore
AVVERTENZA: la protezione della lama inferiore
è una funzione di sicurezza che riduce il rischio di
subire gravi lesioni personali. Non utilizzare mai
la sega se la protezione inferiore è mancante,
danneggiata, montata erroneamente o non
funziona correttamente. Non fare affidamento
sulla protezione della lama inferiore in qualsiasi
evenienza. La sicurezza dell’utente dipende anche
dal rispetto di tutte le avvertenze e precauzioni,
nonché dal funzionamento corretto della sega.
Verificare che la protezione della lama inferiore
si chiuda correttamente prima di ciascun utilizzo.
Se la lama inferiore è mancante o non funziona
correttamente, far riparare la sega prima
dell’uso. Per garantire la sicurezza e l’affidabilità
del prodotto, la riparazione, manutenzione e
regolazione devono essere effettuate da un centro
di assistenza autorizzato o da altra organizzazione
di assistenza qualificata, utilizzando sempre parti di
ricambio identiche.
Controllo della protezione inferiore
(Fig. A)
1. Spegnere l’apparato e scollegarlo dalla presa di corrente.
2. Ruotare la leva della protezione inferiore (Fig. A, 6 )
dalla posizione di chiusura completa a quella di
apertura completa.
3. Rilasciare la leva e osservare la protezione 7 tornare alla
posizione di chiusura completa.
L’apparato deve essere fatto riparare presso un centro di
assistenza qualificato se:
• non torna alla posizione di chiusura totale,
• si sposta in modo intermittente o lentamente, oppure
• entra in contatto con la lama o qualsiasi parte dell’apparato
a tutti gli angoli e profondità di taglio.
Lame
AVVERTENZA: per minimizzare il rischio di lesioni agli
occhi, indossare sempre una protezione oculare adeguata.
Il carburo è un materiale duro ma friabile. Oggetti estranei
nel pezzo come fili metallici o chiodi possono causare
la rottura o lo spezzamento delle punte. Utilizzare la
sega soltanto quando è stata installata una protezione
Italiano
appropriata. Montare la lama saldamente nel senso di
rotazione corretto prima dell’uso e usare sempre una lama
pulita e affilata.
AVVERTENZA: non tagliare materiali in metallo, plastica,
cemento, muratura o fibra di cemento con questa sega.
184 mm Diametro
Applicazione
Denti
Fenditura
24
Impieghi generici
36
Finitura
60
Se si necessita di assistenza per le lame, contattare il proprio
rivenditore locale DeWALT.
Rimbalzo
Un rimbalzo è la reazione improvvisa provocata da una lama
da taglio rimasta agganciata, che si blocca oppure che non
è stata regolata correttamente comportando un movimento
incontrollato della sega che sbalza dal pezzo in lavorazione e si
sposta in direzione dell’operatore. Quando la lama viene pinzata
o impigliata saldamente dalla chiusura della tavola, la lama
si ferma e la reazione del motore spinge l’unità rapidamente
indietro verso l’operatore. Se la lama rimane avvolta o non
allineata nel taglio, i denti all’estremità posteriore della lama
possono scavare nella superficie superiore del legno facendo
uscire la lama dal banco e facendola saltare verso l’operatore.
Si hanno maggiori probabilità di occorrenza di un rimbalzo
quando sussistono le seguenti condizioni.
1. SUPPORTO INADEGUATO DEL PEZZO DA LAVORARE
a. Il ripiegamento o il sollevamento improprio del pezzo di
taglio potrebbe far sì che la lama rimanga impigliata e
provochi il rimbalzo.
b. Il taglio del materiale supportato soltanto alle estremità
esterne può causare il rimbalzo. Man mano che il
materiale si indebolisce, tende a ripiegarsi, chiudendo la
tavola di taglio e impigliando la lama (Fig. L).
c. Il taglio di pezzi di materiale a sbalzo o sospesi dal basso
verso l’alto in direzione verticale può causare il rimbalzo.
La caduta del pezzo di taglio può impigliare la lama.
d. Il taglio di strisce lunghe e strette può causare il
rimbalzo. La striscia di taglio può ripiegarsi o attorcigliarsi
chiudendo la tavola di taglio e impigliando la lama.
e. L’impigliamento della protezione inferiore su una
superficie al di sotto del materiale da tagliare riduce
momentaneamente il controllo dell’operatore. La sega
può sollevarsi parzialmente dal taglio aumentando le
probabilità di attorcigliamento della lama.
2. IMPOSTAZIONE INADEGUATA DELLA PROFONDITÀ DI
TAGLIO SULLA SEGA
a. Per effettuare il taglio più efficiente, la lama deve
sporgere solo il tanto che basta per esporre un dentino
come illustrato in figura F). Questo consente alla
piastra di appoggio di sostenere la lama e minimizza
l’attorcigliamento e l’impigliamento nel materiale. Vedere
la sezione intitolata Regolazione della profondità
di taglio.
3. ATTORCIGLIAMENTO DELLA LAMA (DISALLINEAMENTO
NEL TAGLIO)
a. Una spinta di taglio eccessiva può provocare
l’attorcigliamento della lama.
b. Il tentativo di girare la sega nel taglio (ovvero di
riportarla sulla linea contrassegnata) può provocare
l’attorcigliamento della lama.
c. Il tentativo di girare la sega nel taglio (ovvero di
riportarla sulla linea contrassegnata) può provocare
l’attorcigliamento della lama.
d. Cambiare l’impugnatura della mano o la posizione del
corpo durante il taglio può provocare l’attorcigliamento
della lama.
e. Far indietreggiare la sega per liberare la lama può
provocarne l’attorcigliamento.
4. MATERIALI CHE RICHIEDONO ULTERIORE ATTENZIONE
a. Legno bagnato
b. Legno verde (materiale appena tagliato o non essiccato)
c. Legno trattato a pressione (materiale trattato con
conservanti o prodotti chimici anti-decomposizione)
5. USO DI LAME NON APPUNTITE O SPORCHE
a. Le lame non appuntite possono provocare un aumento
del carico della sega. Per compensare, l’operatore
tipicamente spinge più forte, il che sovraccarica
ulteriormente l’unità e provoca l’attorcigliamento della
lama nella tavola di taglio. Le lame usurate possono
avere anche un gioco insufficiente, il che aumenta le
probabilità di inceppamento e sovraccarico.
6. SOLLEVAMENTO DELLA SEGA DURANTE L’ESECUZIONE
DI UN TAGLIO OBLIQUO
a. I tagli obliqui richiedono particolare attenzione a tecniche
di taglio adeguate da parte dell’operatore - in particolare
la guida della sega. Sia l’angolazione della lama rispetto
alla piastra di base che una maggiore superficie
della lama nel materiale aumentano la possibilità
che si verifichi un inceppamento e un allineamento
errato (torsione).
7. RIPRENDERE UN TAGLIO CON I DENTINI DELLA LAMA
INCASTRATI CONTRO IL MATERIALE
a. La sega deve essere portata alla massima velocità di
funzionamento prima di iniziare un taglio o riprendere un
taglio dopo che l’unità è stata arrestata con la lama nella
tavola di taglio. La mancata osservanza di questo punto
può provocare l’arresto improvviso e il rimbalzo.
Qualsiasi altra condizione che potrebbe comportare
l’impigliamento, inceppamento, attorcigliamento o
disallineamento della lama aumenta le probabilità di un
rimbalzo. Consultare la sezione Ulteriori istruzioni di sicurezza
specifiche per seghe circolari e lame per le procedure e le
tecniche volte a minimizzare l’evenienza di un rimbalzo.
89
Italiano
Regolazione della profondità di taglio
(Fig. E–F)
1. Sollevare la leva di regolazione della profondità 4 per allentarla.
2. Per ottenere la corretta profondità di taglio, allineare il
contrassegno appropriato sulla cinghietta di regolazione
della profondità 20 alla tacca 19 sulla protezione della
lama superiore.
3. Serrare la leva di regolazione della profondità.
4. Per un’azione di taglio ottimale, utilizzare una lama con
punta di carburo, impostare la regolazione della profondità
in modo tale che circa mezzo dentino spunti al di sotto della
superficie del legno da tagliare.
5. Un metodo di verifica della corretta profondità di taglio è
indicato in figura F. Disporre un pezzo del materiale che
si intende tagliare lungo il lato della lama, come indicato
in figura, e osservare di quanto il dentino sporge oltre
il materiale.
Indicatore della lunghezza di taglio (Fig. A)
I contrassegni sul lato della piastra di base 5 mostrano la
lunghezza della scanalatura che viene tagliata nel materiale alla
massima profondità del taglio. I contrassegni sono a incrementi
di 5 mm.
Indicatore della tavola di taglio (Fig. I)
Il davanti della scarpa della sega è munito di un indicatore
della tavola di taglio 9 per il taglio verticale e inclinato.
Questo indicatore consente di guidare la sega lungo le linee di
taglio contrassegnate sul materiale da tagliare. L’indicatore si
allinea con il lato sinistro (esterno) della lama, che fa sì che la
scanalatura o il taglio dell’”intaccatura” da parte della lama in
movimento si sposti sulla destra dell’indicatore. Guidare lungo la
linea di taglio segnata a matita in modo che la fessura di taglio
cada nel materiale di scarto o in eccesso.
Montaggio e regolazione della guida
parallela (Fig. N)
Regolazione della leva di regolazione della
profondità (Fig. E)
La guida parallela 28 viene utilizzata per tagli paralleli al bordo
del pezzo in lavorazione.
Potrebbe essere necessario regolare la leva di regolazione della
profondità 4 . Potrebbe allentarsi con il tempo e colpire la
piastra di base prima del serraggio.
Per serrare la leva:
1. Tenere la leva di regolazione della profondità 4 e allentare il
dado di blocco 18 .
2. Regolare la leva di regolazione della profondità ruotandola
nella direzione desiderata di circa 1/8 di giro.
3. Riserrare il dado.
Montaggio
Regolazione dell’angolo di inclinazione
(Fig. A, G)
Il meccanismo di regolazione dell’angolo di inclinazione può
essere regolato tra 0° e 57°.
Per ottenere una maggiore precisione di taglio, utilizzare
i contrassegni di regolazione fine situati sul supporto
girevole 21 .
1. Sollevare la leva di regolazione del taglio inclinato 10 per allentarla.
2. Inclinare la piastra di base all’angolo desiderato allineando
l’indicatore di taglio inclinato fine 22 al contrassegno
dell’angolo desiderato sul supporto girevole 21 .
3. Abbassare la leva di regolazione del taglio inclinato
per riserrarla.
Ritegno dell’inclinazione (Fig. A, G)
Il modello DCS570 è munito di una funzione di ritegno
dell’inclinazione. Man mano che si inclina la base 5 , si udirà
un clic e si sentirà la base arrestarsi a 22,5 e 45 gradi. Se uno di
questi è l’angolo desiderato, riserrare la leva 10 abbassandola.
Se si desidera un altro angolo, continuare a inclinare la
piastra di base finché l’indicatore di taglio inclinato grezzo
23 o l’indicatore di taglio inclinato fine 22 non si allinea al
contrassegno desiderato.
90
1. Allentare la manopola di regolazione della guida parallela
27 per consentire il passaggio della guida parallela.
2. Inserire la guida parallela 28 nella piastra di base
come illustrato.
3. Serrare la manopola di regolazione della guida parallela 27 .
Regolazione
1. Allentare la manopola di regolazione della guida 27 e
posizionare la guida parallela 28 alla larghezza desiderata.
2. È possibile leggere la regolazione sulla scala della
guida parallela.
3. Serrare la manopola di regolazione della guida 27 .
Montaggio della porta di aspirazione polveri
(Fig. A, P)
La sega circolare è munita di un tubo di aspirazione polveri.
Per installare la porta di aspirazione
polveri
1. Allentare completamente la leva di regolazione della
profondità 4 .
2. Posizionare la piastra di base 5 nella posizione più bassa.
3. Allineare la metà sinistra della porta di aspirazione polveri
29 sulla protezione della lama superiore 7 come
indicato. Assicurarsi di inserire la linguetta nella tacca
sull’apparato. Quando è inserita correttamente, si aggancerà
completamente sulla profondità originale dell’indicatore
di taglio.
4. Allineare il pezzo di destra 30 con quello di sinistra.
5. Inserire le viti e stringere in modo sicuro.
Italiano
Prima di cominciare
• Accertarsi che le protezioni siano installate correttamente. Il
paralama della sega deve essere in posizione chiusa.
• Assicurarsi che la lama ruoti nella direzione delle frecce
presenti sulla lama stessa.
• Non utilizzare lame eccessivamente usurate.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le istruzioni di sicurezza
e le normative in vigore.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e staccare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Un
avvio accidentale può causare lesioni.
Corretto posizionamento delle mani (Fig. J)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, tenere le mani SEMPRE nella posizione corretta,
come illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, mantenere SEMPRE l’apparato con presa sicura per
prevenire reazioni improvvise.
La posizione corretta delle mani richiede una mano
sull’impugnatura principale 26 , e l’altra mano sull’impugnatura
ausiliaria 12 .
Torcia LED (Fig. A)
La torcia LED 15 viene attivata appena viene premuto
l’interruttore di azionamento. Quando l’interruttore viene
rilasciato la torcia rimarrà illuminata per un massimo di
20 secondi.
NOTA: la torcia è intesa per la superficie immediata di lavoro e
non deve essere usata come torcia per illuminazione.
Accensione e spegnimento (Fig. B)
Per motivi di sicurezza, l’interruttore di azionamento 2 dell’apparato elettrico è dotato di un pulsante di blocco
interruttore 1 .
Premere il pulsante blocco interruttore per sbloccare l’apparato.
Per accendere l’apparato premere l’interruttore di azionamento
2 . Non appena l’interruttore di azionamento viene rilasciato,
il pulsante di blocco interruttore entra automaticamente in
funzione per evitare la partenza accidentale dell’apparato.
AVVISO: non ACCENDERE o SPEGNERE l’apparato quando
la lama tocca il pezzo o altri oggetti.
Supporto del pezzo da lavorare (Fig. J–M)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni gravi
alle persone, sostenere adeguatamente il lavoro e
tenere saldamente la sega per impedire la perdita
di controllo.
Le figure J e K mostrano la posizione di taglio corretta. Le
figure L e M mostrano una condizione di mancanza di sicurezza.
Le mani devono essere tenute lontano dalla zona di taglio e il
cavo di alimentazione è posizionato lontano dall’area di taglio in
modo tale da non rimanere impigliato nel pezzo da lavorare.
Per evitare il rimbalzo, sostenere SEMPRE l’asse o il pannello
VICINO al taglio, (Fig. J e K). NON sostenere l’asse o il pannello
lontano dal taglio (Fig. L e M). Durante il funzionamento della
sega, tenere il cavo lontano dall’area di taglio e impedire che
rimanga impigliato sul pezzo da lavorare.
SCOLLEGARE SEMPRE LA SEGA PRIMA DI ESEGUIRE QUALSIASI
REGOLAZIONE! Posizionare il pezzo con il lato “buono” - quello
per cui conta maggiormente l’aspetto - rivolto verso il basso.
La sega taglia verso l’alto, pertanto le schegge rimarranno sulla
superficie immediatamente al di sopra durante il taglio.
Taglio (Fig. J)
AVVERTENZA: non tentare mai di utilizzare questo
apparato appoggiandolo al contrario su una superficie
di lavoro e avvicinando il materiale all’apparato. Fissare
sempre saldamente il pezzo e avvicinare l’apparato
al pezzo, tenendo fermo l’apparato con le mani come
illustrato in figura J.
Posizionare la porzione più larga della piastra di base della sega
sulla parte del pezzo che viene tenuta ferma, non sulla sezione
che cadrà una volta eseguito il taglio. Per esempio, la figura J
illustra il modo CORRETTO di recidere l’estremità di un asse.
Fissare sempre il lavoro. Non tentare di tenere i pezzi corti con
le mani! Ricordarsi di supportare i materiali a sbalzo e sporgenti.
Esercitare cautela nel tagliare il materiale da sotto.
Assicurarsi che la sega abbia raggiunto la massima velocità
prima che la lama entri a contatto con il materiale da tagliare.
L’avvio della sega con la lama contro il materiale da tagliare o
spinta in avanti nella tavola di taglio può provocare un rimbalzo.
Spingere la sega in avanti a una velocità che consenta alla lama
di tagliare senza sforzi. La durezza e la robustezza possono
variare persino nello stesso materiale e le sezioni nodose o
bagnate possono sovraccaricare la sega. Quando ciò accade,
spingere la sega più lentamente, ma con forza sufficiente
da consentirne il funzionamento senza diminuire troppo la
velocità. Se la sega viene forzata, questo causerà tagli irregolari,
imprecisione, rimbalzo e surriscaldamento del motore. Qualora
il taglio dovesse iniziare a uscire dalla linea di taglio, non cercare
di forzarlo. Rilasciare l’interruttore e lasciare che la lama si arresti
completamente. Quindi è possibile estrarre la sega e iniziare un
nuovo taglio leggermente all’interno di quello errato. In ogni
caso, estrarre la sega se si rende necessario spostare il taglio.
Forzare una correzione all’interno del taglio può provocare
l’arresto improvviso della sega e il rimbalzo.
SE LA SEGA SI PIANTA, RILASCIARE IL GRILLETTO E FAR
INDIETREGGIARE LA SEGA FINO A LIBERARLA. ASSICURARSI CHE
LA LAMA SIA DRITTA NEL TAGLIO E LIBERA DALL’ESTREMITÀ DI
TAGLIO PRIMA DI RIAVVIARLA.
Al termine di un taglio, rilasciare l’interruttore e lasciare che la
lama si arresti prima di sollevare la sega dal lavoro. Mentre si
solleva la sega, la protezione telescopica a molla si chiuderà
automaticamente sotto la lama. Ricordarsi che la lama è esposta
fino a quel momento. Mai sporgersi al di sotto del pezzo
da lavorare per nessuna ragione. Quando si deve ritrarre la
91
Italiano
protezione telescopica manualmente (necessario per l’avvio dei
tagli a tasca), utilizzare sempre la leva retrattile.
NOTA: durante il taglio di strisce sottili, fare attenzione ad
assicurarsi che i pezzi di taglio non rimangano impigliati
all’interno della protezione inferiore.
Taglio a tasca (Fig. O)
AVVERTENZA: non legare mai la protezione della lama in
posizione sollevata. Non spostare mai la sega all’indietro
durante il taglio a tasca. Questo potrebbe provocare
il sollevamento dell’unità dalla superficie di lavoro,
provocando la possibilità di lesioni.
Un taglio a tasca è un taglio eseguito in un pavimento, parete o
altra superficie piana.
1. Regolare la piastra di base della sega in modo tale che lama
tagli alla profondità desiderata.
2. Inclinare la sega in avanti e appoggiare il davanti della
piastra di base sul materiale da tagliare.
3. Utilizzando la leva della protezione inferiore, ritrarre la
protezione della lama inferiore in posizione superiore.
Abbassare il retro della piastra di base finché i dentini della
lama sfiorano quasi la linea di taglio.
4. Rilasciare la protezione della lama (il suo contatto con il
pezzo da lavorare la manterrà in posizione di libera apertura
quando si avvia il taglio). Togliere la lama dalla leva della
protezione e afferrare saldamente l’impugnatura ausiliaria
12 , come illustrato in figura O. Posizionare il corpo e il
braccio per consentire di resistere al rimbalzo qualora si
dovesse verificare.
5. Assicurarsi che la lama non sia a contatto con la superficie di
taglio prima di avviare la sega.
6. Avviare il motore e abbassare gradualmente la sega finché
la piastra di base non rimane appoggiata al materiale da
tagliare. Far avanzare la sega lungo la linea di taglio finché
non viene completato il taglio.
7. Rilasciare il grilletto e lasciare che la lama si arresti
completamente prima di estrarre la lama dal materiale.
8. Quando si avvia ogni nuovo taglio, ripetere quanto sopra.
Aspirazione polveri (Fig. Q)
AVVERTENZA: rischio di inalazione delle polveri. Per
ridurre il rischio di lesioni personali, indossare SEMPRE
una maschera anti-polvere approvata.
Una porta di aspirazione polveri 30 è fornita in dotazione
insieme all’apparato.
L’adattatore per l’aspirazione 31 della polvere consente di
collegare l’apparato a un aspiratore per la polvere esterno,
utilizzando il sistema AirLockô (DWV9000-XJ), o un accessorio di
aspirazione della polvere da 35 mm.
AVVERTENZA: Durante le operazioni di segatura del
legno, impiegare SEMPRE aspiratori di polveri conformi
alle direttive pertinenti relative alle emissioni di polveri. I
flessibili della maggior parte degli aspirapolveri più diffusi
si innestano direttamente nella bocchetta per l’aspirazione
delle polveri.
92
MANUTENZIONE
Questo apparato DeWALT è stato progettato per funzionare a
lungo con una manutenzione minima. Per avere prestazioni
sempre soddisfacenti occorre avere cura dell’apparato e
sottoporlo a pulizia periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e staccare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Un
avvio accidentale può causare lesioni.
Il caricabatteria e il pacco batteria non sono parti riparabili.
Lubrificazione
L’apparato fa uso di una sfera auto-lubrificante e di cuscinetti a
rullo, pertanto la rilubrificazione non è necessaria. Tuttavia, una
volta l’anno, si consiglia di portare o spedire l’apparato presso
un centro di assistenza certificato per una pulizia, ispezione e
lubrificazione della scatola ingranaggi.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere dall’alloggiamento
con aria compressa, non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria di ventilazione.
Quando si esegue questa procedura indossare occhiali di
protezione e mascherine antipolvere omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o altri prodotti
chimici aggressivi per pulire le parti non metalliche
dell’apparato. Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti. Utilizzare un
panno inumidito solo con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno dell’apparato, e non
immergere alcuno dei suoi componenti direttamente in
un liquido.
Protezione inferiore
La protezione inferiore deve sempre ruotare e chiudersi
liberamente da una posizione di completa apertura a una di
completa chiusura. Verificare sempre il funzionamento corretto
prima del taglio aprendo completamente la protezione e
facendola chiudere. Se la protezione si chiude lentamente o
non completamente, necessiterà di pulizia o manutenzione.
Non utilizzare la sega finché non funziona correttamente. Per
pulire la protezione, usare aria secca o una spazzola morbida per
rimuovere tutta la segatura o i detriti accumulati dal percorso
della protezione e intorno alla molla della protezione. Se
questo non dovesse correggere il problema, sarà necessaria la
riparazione da parte di un centro di assistenza autorizzato.
Regolazione della piastra di base (Fig. G, H)
La piastra di base è impostata in fabbrica in modo da garantire
che la lama sia perpendicolare alla piastra di base. Se, dopo
un uso prolungato, è necessario riallineare la lama, seguire le
direzioni di seguito:
Italiano
Regolazione per tagli a 90 gradi
1. Riportare la sega al taglio obliquo a 0 gradi.
2. Posizionare la sega di lato e ritrarre la protezione inferiore.
3. Impostare la profondità di taglio a 51 mm.
4. Allentare la leva di regolazione del taglio obliquo (Fig. 10 ,
G). Posizionare una squadra contro la lama e la piastra di
base come illustrato in figura H.
5. Utilizzando una chiave, girare la vite di fissaggio ( 25 , Fig. H)
sul lato inferiore della piastra di base finché la lama e la
piastra di base sono entrambe a filo con la squadra. Riserrare
la leva di regolazione del taglio obliquo.
Regolazione della leva di regolazione del
taglio obliquo
Potrebbe essere necessario regolare la leva di regolazione del
taglio obliquo 10 . Potrebbe allentarsi con il tempo e colpire la
piastra di base prima del serraggio.
Per serrare la leva:
1. Tenere la leva di regolazione del taglio obliquo 10 e
allentare il dado di blocco 24 ,.
2. Regolare la leva di regolazione del taglio obliquo ruotandola
nella direzione desiderata di circa 1/8 di giro.
3. Riserrare il dado.
Prodotti e batterie contengono materiali che possono essere
recuperati o riciclati diminuendo la domanda di materie
prime. Si prega di riciclare prodotti elettrici e batterie secondo
le disposizioni locali. Ulteriori informazioni sono disponibili
all’indirizzo www.2helpU.com.
Pacco batteria ricaricabile
Questo pacco batteria a lunga durata deve essere ricaricato
quando non fornisce più energia sufficiente per eseguire
compiti che prima erano eseguiti agevolmente. Al termine della
sua vita operativa, il pacco batteria va smaltito con la dovuta
cura per l’ambiente.
• Far scaricare il pacco batteria completamente, quindi
rimuoverlo dalla radio.
• Le batteria agli ioni di litio sono riciclabili. Consegnarle al
proprio concessionario o presso un’apposita stazione di
riciclaggio. Le batterie raccolte verranno riciclate o smaltite
in modo appropriato.
Lame
Una lama smussata causerà un taglio inefficiente, un
sovraccarico del motore della sega, la formazione di schegge
e potrebbe aumentare la possibilità di rimbalzo. Sostituire le
lame quando risulta difficoltoso spingere la sega attraverso
il taglio, quando il motore è sotto sforzo o quando si verifica
un accumulo eccessivo di calore nella lama. Si consiglia di
tenere delle lame extra a portata di mano, per avere subito
a disposizione delle lame affilate. Le lame smussate possono
essere affilate nella maggior parte delle aree.
La gomma indurita sulla lama può essere rimossa con
cherosene, trementina o sgrassante da forno. Le lame rivestite
antiaderenti possono essere usate nelle applicazioni in cui
si verifica un accumulo eccessivo, come nel legname verde
e pressurizzato.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto sono stati collaudati
soltanto gli accessori offerti da DeWALT, quindi l’utilizzo
di accessori diversi potrebbe essere rischioso. Per ridurre il
rischio di lesioni, su questo prodotto vanno utilizzati solo
gli accessori raccomandati DeWALT.
NON UTILIZZARE ATTACCHI DELL’ACQUA CON QUESTA SEGA.
ISPEZIONARE VISIVAMENTE LE LAME AL CARBURO PRIMA
DELL’USO. SOSTITUIRLE SE RISULTANO DANNEGGIATE.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni sugli
accessori più adatti.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. I prodotti e le batterie
contrassegnati con questo simbolo non devono essere
smaltiti con i normali rifiuti domestici.
93
Nederlands
184 mm SNOERLOZE CIRKELZAAG
DCS570
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DeWALT gereedschap. Jarenlange
ervaring, grondige productontwikkeling en innovatie maken
DeWALT tot een van de betrouwbaarste partners voor
gebruikers van professioneel gereedschap.
zoals: onderhoud het gereedschap en de accessoires, houd
de handen warm, organisatie van werkpatronen.
EG-conformiteitsverklaring
Richtlijn Voor Machines
Technische gegevens
Spanning
Type
Accutype
Snelheid zonder druk
Zaagbladdiameter
Maximale snijdiepte
Asgat
Instellen van de afschuinhoek
Gewicht (zonder accu)
VDC
min
mm
mm
mm
-1
°
kg
DCS570
18
1
Li-Ion
5500
184
64
16
(-XE: 20 mm)
57
3,6
Lawaaiwaarden en vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgens EN60745-2-5.
LPA (emissie geluidsdrukniveau)
dB(A)
91
LWA (niveau geluidsvermogen)
dB(A)
102
K(onzekerheid voor het gegeven
dB(A)
3
geluidsniveau)
Vibratie-emissiewaarde ah, W =
Onzekerheid K =
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad wordt
gegeven, is gemeten in overeenstemming met een
gestandaardiseerde test volgens EN60745 en kan worden
gebruikt om het ene gereedschap met het andere te vergelijken.
Het kan worden gebruikt voor een eerste inschatting
van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde vibratie-emissieniveau
geldt voor de hoofdtoepassingen van het gereedschap. Als
het gereedschap echter voor andere toepassingen wordt
gebruikt, dan wel met andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-emissie verschillen. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk verhogen gedurende de
totale arbeidsduur.
Een inschatting van het blootstellingniveau aan vibratie
dient ook te worden overwogen wanneer het gereedschap
wordt uitgeschakeld of als het aan staat maar geen
daadwerkelijke werkzaamheden uitvoert. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verminderen gedurende de
totale arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen op om de
operator te beschermen tegen de effecten van vibratie,
94
Snoerloze cirkelzaag
DCS570
DeWALT verklaart dat deze producten zoals beschreven onder
Technische gegevens in overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN60745-1:2009+A11:2010, EN607451:2009+A11:2010, EN60745-2-5:2010.
Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn 2014/30/EU
en 2011/65/EU. Neem voor meer informatie contact op met
DeWALT via het volgende adres of kijk op de achterzijde van
de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling
van het technische bestand en legt deze verklaring af
namens DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
09.12.2016
WAARSCHUWING: Lees de instructiehandleiding om het
risico op letsel te verminderen.
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad voor elk
signaalwoord. Gelieve de handleiding te lezen en op deze
symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een mogelijk gevaarlijke
situatie die, indien niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
OPMERKING: Geeft een handeling aan waarbij geen
persoonlijk letsel optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan veroorzaken.
Wijst op risico van een elektrische schok.
Gewicht
Nederlands
Accu's
Laders/Laadtijden (Minuten)
DCS570
VDC
Ah
Gewicht
kg
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
Wijst op brandgevaar.
Algemene veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING: Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle instructies. Het
niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies
kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig
persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN
EN INSTRUCTIES ALS TOEKOMSTIG
REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de waarschuwingen verwijst
naar uw (met een snoer) op de netspanning aangesloten
elektrische gereedschap of naar (draadloos) elektrisch
gereedschap met een accu.
1) Veiligheid Werkplaats
a ) Houd het werkgebied schoon en goed verlicht.
Rommelige of donkere gebieden zorgen voor ongelukken.
b ) Bedien elektrische gereedschappen niet in een
explosieve omgeving, zoals in de nabijheid van
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrische
gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
c ) Houd kinderen en omstanders op een afstand terwijl
u een elektrisch gereedschap bedient. Als u wordt
afgeleid kunt u de controle over het gereedschap verliezen.
2) Elektrische Veiligheid
a ) Stekkers van elektrisch gereedschap moeten in het
stopcontact passen. Pas de stekker nooit op enige
manier aan. Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap. Niet aangepaste
stekkers en passende contactdozen verminderen het risico
op een elektrische schok.
b ) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren, fornuizen
c )
d )
e )
f )
en ijskasten. Er bestaat een verhoogd risico op een
elektrische schok als uw lichaam geaard is.
Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of
natte omstandigheden. Als er water in een elektrisch
gereedschap terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
Behandel het stroomsnoer voorzichtig. Gebruik het
stroomsnoer nooit om het elektrische gereedschap
te dragen of te trekken, of de stekker uit het
stopcontact te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of bewegende
onderdelen. Beschadigde snoeren of snoeren die in de
war zijn verhogen het risico op een elektrische schok.
Als u een elektrisch gereedschap buitenshuis
gebruikt, gebruikt u een verlengsnoer dat geschikt
is voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis, vermindert
het risico op een elektrische schok.
Als het gebruik van een elektrisch gereedschap
op een vochtige locatie onvermijdelijk is,
gebruikt u een stroomvoorziening die beveiligd
is met een aardlekschakelaar. Het gebruik van
een aardlekschakelaar vermindert het risico op een
elektrische schok.
3) Persoonlijke Veiligheid
a ) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw gezonde
verstand als u een elektrisch gereedschap bedient.
Gebruik het gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol of medicatie
bent. Een moment van onoplettendheid tijdens het
bedienen van elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b ) Gebruik een beschermende uitrusting. Draag altijd
oogbescherming. Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen, een helm, of
gehoorbescherming gebruikt in de juiste omstandigheden
zal het risico op persoonlijk letsel verminderen.
c ) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de
schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand staat voordat u
het gereedschap aansluit op de stroombron en/
of accu, het oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
95
Nederlands
d )
e )
f )
g )
van elektrische gereedschappen met uw vinger
op de schakelaar of het aanzetten van elektrische
gereedschappen waarvan de schakelaar aan staat, zorgt
voor ongelukken.
Verwijder alle stelsleutels of moersleutels voordat u
het elektrische gereedschap aan zet. Een moersleutel
of stelsleutel die in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten kan leiden tot
persoonlijk letsel.
Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en in balans op
de grond staan. Dit zorgt voor betere controle van het
elektrische gereedschap in onverwachte situaties.
Draag geschikte kleding. Draag geen loszittende
kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en
handschoenen uit de buurt van bewegende
onderdelen. Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor dat deze
correct worden aangesloten en gebruikt. Het gebruik
van een stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.
4) Gebruik en Verzorging van Elektrisch
Gereedschap
a ) Forceer het gereedschap niet. Gebruik het juiste
elektrische gereedschap voor uw toepassing. Het
juiste elektrische gereedschap voert de werkzaamheden
beter en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
b ) Gebruik het gereedschap niet als de schakelaar het
niet aan en uit kan zetten. Ieder gereedschap dat niet
met de schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.
c ) Haal de stekker uit het stopcontact en/of neem de
accu uit het gereedschap voordat u aanpassingen
uitvoert, accessoires verwisselt, of het elektrische
gereedschap opbergt. Dergelijke preventieve
veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het
elektrische gereedschap per ongeluk opstart.
d ) Bewaar gereedschap dat niet wordt gebruikt buiten
het bereik van kinderen en laat niet toe dat personen
die onbekend zijn met het elektrische gereedschap
of deze instructies het gereedschap bedienen.
Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk in handen van
ongetrainde gebruikers.
e ) Onderhoud elektrische gereedschappen. Controleer
op verkeerde uitlijning en het grijpen van
bewegende onderdelen, breuk van onderdelen en
andere omstandigheden die de werking van het
gereedschap nadelig kunnen beïnvloeden. Zorg dat
het gereedschap voor gebruik wordt gerepareerd als
het beschadigd is. Veel ongelukken worden veroorzaakt
door slecht onderhouden gereedschap.
f ) Houd snijdgereedschap scherp en schoon. Correct
onderhouden snijdgereedschappen met scherpe
96
snijdranden lopen minder snel vast en zijn gemakkelijker
te beheersen.
g ) Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen enz. in
overeenstemming met deze instructies, waarbij
u rekening houdt met de werkomstandigheden
en de werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische gereedschap voor
werkzaamheden die anders zijn dan het bedoelde gebruik,
kunnen leiden tot een gevaarlijke situatie.
5) Gebruik en Verzorging van
Gereedschap op Accu
a ) Gebruik alleen de lader die door de fabrikant wordt
opgegeven. Een lader die geschikt is voor één accutype,
kan een risico op brand veroorzaken indien gebruikt met
een andere accu.
b ) Gebruik elektrische gereedschappen uitsluitend met
speciaal omschreven accu’s. Gebruik van andere accu’s
kan leiden tot letsel en brandgevaar.
c ) Als de accu niet in gebruik is, dient u deze uit de
buurt te houden van andere metalen voorwerpen
zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers,
schroeven of andere kleine metalen voorwerpen
die een verbinding van het ene contactpunt met
het andere kunnen maken. Het kortsluiten van
de accucontactpunten samen kan brandwonden of
brand veroorzaken.
d ) Als het gereedschap te zwaar wordt belast, kan
er vloeistof uit de accu lekken; vermijd contact
hiermee. Als u per ongeluk hier toch mee in contact
komt, spoelt u met water. Als de vloeistof in contact
met de ogen komt, dient u daarnaast medische hulp
in te roepen. Vloeistof afkomstig uit de accu kan irritatie
of brandwonden veroorzaken.
6) Service
a ) Zorg dat u gereedschap wordt onderhouden door
een erkende reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit zorgt ervoor dat
de veiligheid van het gereedschap blijft gegarandeerd.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR ALLE
ZAGEN
Zaagprocedures
GEVAAR: Houd handen uit de buurt van de
snijzone en het blad. Houd uw tweede hand op de
hulphendel of op de motorbehuizing. Indien beide
handen de zaag vasthouden, kunnen ze gesneden worden
door het blad.
b ) Reik niet onder het werkstuk. De bescherming kan u
niet beschermen tegen het blad onder het werkstuk.
c ) Stel de snijdiepte af op de dikte van het werkstuk.
Er moet minder dan een volle tand van de bladtanden
zichtbaar zijn onder het werkstuk.
a )
Nederlands
d ) Houd nooit een werkstuk dat u zaagt, in uw handen
of tegen uw been gedrukt. Zet het werkstuk vast
op een stabiele ondergrond. Het is belangrijk dat het
werkstuk goed wordt ondersteund zodat blootstelling van
het lichaam, vastlopen van het zaagblad of het verlies van
controle tot een minimum worden beperkt.
e ) Houd het gereedschap alleen vast aan geïsoleerde
oppervlakken als u een handeling uitvoert waarbij
het zaaggereedschap in contact kan komen met
verborgen bedrading. Contact met bedrading die
onder stroom staat, kan metalen onderdelen van het
gereedschap onder stroom zetten en de gebruiker een
elektrische schok geven.
f ) Gebruik bij het overlangszagen altijd een
langsgeleider of een geleider met een rechte rand.
Dat verbetert de nauwkeurigheid van de zaagsnede en
vermindert de kans dat het zaagblad vastloopt.
g ) Gebruik altijd zaagbladen van de juiste omvang en
vorm (ruitvormig tegenover rond) van het asgat.
Zaagbladen die niet passen bij de montagevoorziening
van de zaag, zullen excentrisch lopen, waardoor verlies
van controle ontstaat.
h ) Gebruik nooit beschadigde of onjuiste
bladsluitringen of bout. De bladsluitringen en bout
werden speciaal ontworpen voor uw zaag, voor optimale
prestaties en bedieningsveiligheid.
NADERE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR
ALLE ZAGEN
Oorzaken van terugslag en bijbehorende
waarschuwingen
•
Terugslag is een plotse reactie op een klem geraakt of verkeerd
gericht zaagblad, wat ertoe leidt dat een niet-bestuurde zaag
optilt uit het werkstuk naar de bediener toe;
• Als het blad klem raakt of stevig vastzit doordat de snede
nauwer wordt, dan blokkeert het blad en de motorreactie
stuurt het werktuig snel terug naar de bediener;
• Indien het blad gedraaid raakt of verkeerd gericht in de snede,
dan kunnen de tanden aan het achtereinde van het blad in
het bovenoppervlak van het hout dringen waardoor het blad
uit de opening klimt en terugspringt naar de bediener.
Terugslag is het gevolg van onjuist gebruik van het werktuig
en/of verkeerde werkomstandigheden en kan voorkomen
worden door de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals
hieronder aangegeven.
a ) Behoud een stevige greep met beide handen
op de zaag en plaats uw armen zo om de
terugslagkrachten te weerstaan. Plaats uw lichaam
aan beide kanten van het blad, maar niet in lijn met
het blad. Terugslag zou ertoe kunnen leiden dat de zaag
achterwaarts springt, maar terugslagkrachten kunnen
beheerst worden door de bediener indien passende
voorzorgsmaatregelen genomen worden.
b ) Wanneer een schijf vast komt te zitten, of wanneer
het doorslijpen om wat voor reden dan ook wordt
c )
d )
e )
f )
g )
onderbroken, laat de drukschakelaar dan los en
houdt de eenheid bewegingloos in het materiaal
totdat de schijf volledig tot stilstand komt. Probeer
de eenheid nooit achteruit of uit het werkstuk te
trekken terwijl de schijf in beweging is. Hierdoor kan
terugslag optreden. Onderzoek waardoor de schijf bleef
steken en neem maatregelen om dat een volgende keer
te voorkomen.
Centreer, wanneer u een zaag opnieuw start in het
werkstuk, het zaagblad in de zaagsnede zodat de
zaagtanden niet in het materiaal vastzitten. Als
het zaagblad is vastgelopen, kan het omhoog komen
of terugslaan uit het werkstuk als de zaag opnieuw
wordt gestart.
Ondersteun grote panelen om het risico dat het
blad klem raakt en terugslag te beperken. Grote
panelen hebben de neiging door te buigen onder
hun eigen gewicht. Het paneel dient aan beide kanten
ondersteund te worden, bij de doorslijpplek en in de buurt
van beide uiteinden.
Gebruik geen doffe of beschadigde bladen. Niet
gescherpte of onjuist afgestelde bladen maken enge
sneden, wat leidt tot overmatige wrijving, klemraken van
het blad en terugslag.
Bladdiepte en sluithendels van hoekafstelling
moeten stevig vastzitten alvorens te snijden. Indien
de bladafstelling verschuift bij het snijden, dan kan dit
leiden tot klemraken en terugslag.
Wees bijzonder voorzichtig wanneer u in bestaande
muren of andere verborgen gedeelten zaagt. Het
vooruitstekende zaagblad kan voorwerpen zagen die
terugslag kunnen veroorzaken.
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR ZAGEN MET
EEN SLINGER-ZAAGBLADBESCHERMKAP
Functie van onderste beschermkap
a ) Controleer voor ieder gebruik dat de onderste
zaagbladbeschermkap goed sluit. Gebruik de
zaag niet als de onderste beschermkap niet vrij
beweegt en niet ogenblikkelijk sluit. Klem of bind de
onderste beschermkap nooit vast in een geopende
stand. Als de zaag komt te vallen, kan de onderste
beschermkap verbogen raken. Breng de onderste
beschermkap met de terugtrekkende handgreep omhoog
en controleer dat de kap vrij kan bewegen en onder geen
enkele hoek en bij geen enkele zaagdiepte het zaagblad of
een ander onderdeel raakt.
b ) Controleer dat de veer van de onderste beschermkap
goed werkt. Als de beschermkap en de veer niet goed
werken, moeten zij vóór gebruik worden nagezien.
Mogelijk werkt de onderste beschermkap traag als
gevolg van beschadigde onderdelen, ingedikte resten van
smeermiddelen of opeenhoping van vuil.
c ) De onderste beschermkap moet alleen met de hand
worden teruggetrokken voor speciale zaagsneden,
97
Nederlands
zoals ìinvalzaagsnedenî en ìsamengestelde
zaagsnedenî. Breng de onderste beschermkap
omhoog door de handgreep terug te halen en laat de
kap los zodra het zaagblad in het materiaal dringt.
Voor alle andere zaagwerkzaamheden moet de onderste
beschermkap automatisch functioneren.
d ) Let er altijd goed op dat de onderste beschermkap
het zaagblad bedekt voordat u de zaag op een
werkbank of op de vloer zet. Als het zaagblad
onbeschermd is kan het uitlopende zaagblad de
zaag naar achteren laten lopen en kan alles wat de
zaag tegenkomt beschadigd raken. Houd rekening
met de tijd die het zaagblad nodig heeft om tot stilstand te
komen nadat u de schakelaar hebt losgelaten.
Aanvullende veiligheidsvoorschriften voor
cirkelzagen
•
•
•
•
•
•
Draag oorbeschermers. Blootstelling aan lawaai kan leiden
tot gehoorverlies.
Draag een stofmasker. Blootstelling aan stofdeeltjes
kan voor ademhalingsproblemen en mogelijke
verwondingen zorgen.
Gebruik geen bladen met een grotere of kleiner
diameter dan aanbevolen. Zie de technische gegevens
voor de juiste zaagcapaciteiten. Gebruik enkel de bladen
gespecificeerd in deze handleiding die voldoen aan EN 847-1.
Gebruik nooit schurende afsnijwielen.
Gebruik geen accessoires voor de toevoer van water.
Zet het werkstuk met klemmen of op een andere
praktische manier vast en ondersteun het werkstuk
op een stabiele ondergrond. Wanneer u het werkstuk
vasthoudt met de hand of het tegen uw lichaam gedrukt
houdt, is het instabiel en kunt u de controle verliezen.
Overige risico’s
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten kunnen sommige overige risico’s niet
worden vermeden. Dit zijn: Gehoorbeschadiging.
• Risico op persoonlijk letsel door rondvliegende deeltjes.
• Risico van brandwonden omdat accessoires tijdens het
gebruik heet worden.
• Risico van persoonlijk letsel als gevolg van langdurig gebruik.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage ontworpen.
Controleer altijd of het voltage van de accu overeenkomt
met het voltage op het typeplaatje. Zorg er ook voor dat
het voltage van uw oplader overeenkomt met dat van
uw stroomvoorziening.
Uw DeWALT oplader is dubbel geïsoleerd in
overeenstemming met EN60335; daarom is geen
aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen
door een speciaal geprepareerd snoer dat leverbaar is via het
DeWALT servicecentrum.
98
Een verlengsnoer gebruiken
U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit absoluut
noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd verlengsnoer
dat geschikt is voor de stroominvoer van uw oplader (zie
Technische gegevens). De minimale geleidergrootte is 1 mm2;
de maximale lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd volledig af
te rollen.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Laders
DeWALT laders hoeven niet te worden afgesteld en zijn zo
ontworpen dat zij zeer gemakkelijk in het gebruik zijn.
Belangrijke veiligheidsinstructies voor alle
acculaders
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze handleiding bevat
belangrijke instructies voor de veiligheid en voor de bediening
van geschikte batterijladers (raadpleeg Technische Gegevens).
• Lees voordat u de lader gebruikt, alle instructies en
aanwijzingen voor de veiligheid op de lader, de accu en het
product dat de accu gebruikt.
WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schok. Laat
geen vloeistof in de lader dringen. Dit zou kunnen leiden
tot een elektrische schok.
WAARSCHUWING: Wij adviseren een aardlekschakelaar
met een reststroomwaarde van 30mA of minder
te gebruiken.
VOORZICHTIG: Gevaar voor brandwonden. Beperk
het risico van letsel, laad alleen oplaadbare accu’s op
van het merk DeWALT. Andere typen accu’s zouden uit
elkaar kunnen springen en persoonlijk letsel en schade
kunnen veroorzaken.
VOORZICHTIG: Houd toezicht op kinderen zodat zij niet
met het apparaat kunnen spelen.
OPMERKING: Onder bepaalde omstandigheden, wanneer
de stekker van de lader in het stopcontact zit, kunnen de
niet-afgedekte laadcontacten binnenin de lader door
materiaal of een voorwerp worden kortgesloten. Bepaalde
materialen die geleidend zijn, zoals, maar niet uitsluitend,
staalwol, aluminiumfolie of een opeenhoping van
metaalachtige deeltjes, kunnen beter bij de holtes van de
lader worden weggehouden. Trek altijd de stekker uit het
stopcontact wanneer er geen accu in de lader zit. Trek de
stekker van de lader uit het stopcontact voordat u de lader
gaat reinigen.
• Probeer NIET de accu op te laden met andere laders dan
die in deze handleiding worden beschreven. De lader en
de accu zijn speciaal voor elkaar ontworpen.
• Deze laders zijn niet bedoeld voor een andere
toepassing dan het opladen van oplaadbare accu’s van
DeWALT. Andere toepassingen kunnen leiden tot het gevaar
van brand, elektrische schok of elektrocutie.
• Stel de lader niet bloot aan regen of sneeuw.
Nederlands
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
U kunt beter niet aan het snoer trekken wanneer u de
stekker van de lader uit het stopcontact trekt. Er is dan
minder risico op beschadiging van het snoer en van de stekker.
Het is belangrijk dat u het snoer zo plaatst dat niemand
erop kan stappen of erover kan struikelen, en het snoer
niet op een andere manier kan beschadigen of onder
spanning kan komen te staan.
Gebruik alleen een verlengsnoer als het er werkelijk
niet anders kan. Gebruik van een ongeschikt verlengsnoer
kan het risico van brand, elektrische schok of elektrocutie tot
gevolg hebben.
Plaats niet iets boven op een lader en plaats de lader
niet op een zacht oppervlak omdat hierdoor de
ventilatiesleuven kunnen worden geblokkeerd en de
lader binnenin veel te heet wordt. Plaats de lader niet in de
buurt van een warmtebron. De lader wordt geventileerd door
sleuven boven en onder in de behuizing.
Gebruik de lader niet met een beschadigd snoer of een
beschadigde stekker—laat deze onmiddellijk vervangen.
Gebruik de lader niet als er hard op is geslagen, als de
lader is gevallen of op een andere manier beschadigd is.
Breng de lader naar een erkend servicecentrum.
Haal de lader niet uit elkaar; breng de lader naar een
erkend servicecentrum wanneer service of reparatie
nodig is. Onjuiste montage kan leiden tot het risico van een
elektrische schok, elektrocutie of brand.
Als het netsnoer is beschadigd, moet het onmiddellijk worden
vervangen door de fabrikant, een servicemonteur van de
fabrikant of een dergelijk vakbekwaam persoon, zodat risico
is uitgesloten.
Trek de stekker van de lader uit het stopcontact voordat
u de lader gaat schoonmaken. Er is dan minder risico
van een elektrische schok. Het risico is niet minder wanneer
u de accu verwijderd.
Probeer NOOIT 2 laders op elkaar aan te sluiten.
De lader is ontworpen voor de 230V stroomvoorziening
van een woning. Probeer de lader niet te gebruiken op
een andere spanning. Dit geldt niet voor de 12V-lader.
Een accu opladen (Afb. [Fig.] A)
1. Steek de lader in een geschikt stopcontact voordat u de
accu insteekt.
2. Plaats de accu 3 in de lader, en let er daarbij op dat de accu
geheel in de lader komt te zitten. Het rode lampje (opladen)
knippert herhaaldelijk en dat duidt erop dat het laadproces
is gestart.
3. Een volledig opgeladen accu wordt aangegeven door het
rode lampje dat constant AAN blijft. De accu is nu volledig
opgeladen en kan worden gebruikt of kan in de acculader
blijven zitten. Duw, als u de accu uit de lader wilt nemen, op
de accu-vrijgaveknop 13 op de accu.
OPMERKING: U kunt maximale prestaties en levensduur van
lithium-ion-accu’s garanderen door de accu’s volledig op te
laden voordat u deze voor het eerst in gebruik neemt.
Werking van de lader
Raadpleeg onderstaande indicatoren voor de laadstatus van
de accu.
Laadindicaties
bezig met opladen
volledig opgeladen
hete/koude accuvertraging*
*Het rode lampje blijft knipperen, maar er brandt ook een geel
indicatielampje wanneer de functie actief is. Wanneer de accu
een geschikte temperatuur heeft bereikt, gaat het gele lampje
uit en hervat de lader de laadprocedure.
De geschikte lader(s) laden niet een kapotte accu op. Het
lampje zal niet of onregelmatig gaan branden en de lader geeft
daarmee aan dat de accu kapot is.
OPMERKING: Dit kan ook betekenen dat er iets mis is met
de lader.
Als de lader laat zien dat er een probleem is, laat de lader en de
accu dan testen door een geautoriseerd servicecentrum.
Hot/Cold Pack Delay (Vertraging Hete/Koude Accu)
Wanneer de lader waarneemt dat een accu te warm of te koud
is, wordt onmiddellijk een Hot/Cold Delay gestart en wordt het
laden uitgesteld tot de accu een geschikte temperatuur heeft
bereikt. De lader schakelt dan automatisch over op de acculaadstand. Deze functie waarborgt een maximale levensduur
van de accu.
Een koude accu zal minder snel worden opgeladen dan een
warme accu. De accu zal minder snel opladen gedurende
de gehele laadcyclus en zal niet op maximumsnelheid gaan
opladen, ook niet als de accu warmer wordt.
De lader DCB118 is voorzien van een interne ventilator voor
het koelen van de accu. De ventilator gaat automatisch draaien
wanneer de accu moet worden gekoeld. Gebruik de lader nooit
als de ventilator niet goed werkt of als de ventilatiesleuven zijn
geblokkeerd. Zorg ervoor dat er geen voorwerpen in de lader
kunnen komen.
Elektronisch Beveiligingssysteem
XR Li-Ion-gereedschap is ontworpen met een Elektronisch
Beveiligingssysteem dat ervoor zorgt dat de accu niet te veel
wordt geladen, niet te heet wordt of te veel wordt ontladen.
Het product zal automatisch uitgeschakeld worden, als het
elektronisch beschermingssysteem actief wordt. Als dit gebeurt,
zet u de Lithium-ion-accu op de lader, totdat deze volledig
geladen is.
Montage aan de wand
Deze laders kunnen aan de wand worden gemonteerd
of rechtop op een tafel of werkoppervlak staan. Plaats bij
wandmontage de accu dichtbij een stopcontact en uit de
buurt van een hoek of andere obstakels die de doorstroming
van lucht kunnen verhinderen. Gebruik de achterzijde van de
lader als sjabloon voor de plaatsing van de montageschroeven
aan de wand. Monteer de lader stevig met gipsplaatschroeven
(afzonderlijk aan te schaffen), van tenminste 25,4 mm lang
99
Nederlands
waarvan de schroefkop een diameter heeft van of 7 – 9 mm, in
hout geschroefd tot op een optimale diepte, waarbij ongeveer
5,5 mm van de schroef uitsteekt. Houd de sleuven aan de
achterzijde van de lader tegenover de uitstekende schroeven en
steek montagesleuven volledig op de schroeven.
Instructies voor het reinigen van de lader
WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schok.
Neem, voordat u met de reiniging begint, de stekker
van de lader uit het stopcontact. U kunt stof en vet
van de buitenzijde van de lader verwijderen met een doek
of een zachte, niet-metalen borstel. Gebruik geen water
of schoonmaakmiddelen. Laat nooit vloeistof in het
gereedschap komen; dompel nooit een onderdeel van het
gereedschap onder in een vloeistof.
Accu
Belangrijke veiligheidsinstructies voor alle
accu’s
Als u vervangende accu’s bestelt, zorg er dan voor dat u het
catalogusnummer en voltage vermeldt.
De accu is niet volledig opgeladen als deze uit de verpakking
komt. Voordat u de accu en oplader gebruikt, dient u de
onderstaande veiligheidsinstructies te lezen. Volg vervolgens de
oplaadprocedures zoals die zijn uitgelegd.
LEES ALLE INSTRUCTIES
•
•
•
•
•
•
•
100
Laad de accu niet op en gebruik deze niet in een
explosieve omgeving, zoals in de nabijheid van
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Wanneer u de
accu plaatst in of verwijdert uit de lader kan het stof of de
damp door een vonk vlamvatten.
Gebruik nooit geweld bij het plaatsen van de accu in
de lader. Wijzig de accu op geen enkele manier als deze
niet past in een lader die niet geschikt is, omdat de accu
kan openbarsten waardoor ernstig persoonlijk letsel
kan ontstaan.
Laad de accu’s alleen op in DeWALT-laders.
Spat NIET met water en dompel de accu niet onder in water
of andere vloeistoffen.
Gebruik of bewaar het gereedschap en de accu niet
op plaatsen waar de temperatuur 40 ˚C of meer kan
bereiken (bijvoorbeeld in een schuurtje of een metalen
loods in de zomer).
Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze ernstig
beschadigd is of volledig verbruikt. De accu kan in vuur
exploderen. Als lithium ion accu‘s worden verbrand, komen
giftige dampen en materialen vrij.
Als de inhoud van de accu in contact met de huid komt,
wast u dit onmiddellijk af met water en een milde
zeep. Als accuvloeistof in de ogen komt spoelt u 15 minuten
met water in het geopende oog, of totdat de irritatie stopt.
Als medische hulp nodig is dient u te vermelden dat de
accuelektrolyt is samengesteld uit een mengsel van vloeibare
organische carbonaten en lithiumzouten.
•
De inhoud van geopende accucellen kan irritatie aan de
luchtwegen veroorzaken. Zorg voor frisse lucht. Zoek als de
symptomen aanhouden medische hulp.
WAARSCHUWING: Gevaar voor brandwonden.
Accuvloeistof kan ontvlambaar zijn als deze aan een vonk
of vlam wordt blootgesteld.
WAARSCHUWING: Probeer nooit om welke reden dan
ook de accu te openen. Als de behuizing van de accu
is gescheurd of beschadigd, zet de accu dan niet in de
lader. Klem een accu niet vast, laat een accu niet vallen,
beschadig een accu niet. Gebruik een accu of lader waar
hard op is geslagen, die is gevallen, waar overheen is
gereden of die op welke manier dan ook is beschadigd
(dat wil zeggen, doorboord met een spijker, geraakt
met een hamer, vertrapt) niet. Een elektrische schok
of elektrocutie kan het gevolg zijn. Breng beschadigde
accu’s terug naar het servicecentrum zodat ze kunnen
worden gerecycled.
WAARSCHUWING: Brandgevaar. Berg de accu
niet op en vervoer de accu niet op een manier dat
metalen voorwerpen in contact kunnen komen
met de aansluitpunten van de accu. Bijvoorbeeld,
steek de accu niet in een schortzak, broekzakken,
gereedschapskisten, gereedschapsdozen, laden, enz., waar
een losse spijkers, schroeven, sleutels, enz. liggen.
VOORZICHTIG: Plaats het gereedschap wanneer
het niet in gebruik is, op z’n zijkant op een stabiel
oppervlak waar het niet kan vallen of omvallen.
Sommige gereedschappen met grote accu’s kunnen
rechtop staan op de accu maar kunnen gemakkelijk
worden omgegooid.
Transport
WAARSCHUWING: Brandgevaar. Tijdens het transport
kunnen accu’s mogelijk vlam vatten als de aansluitingen
van de accu onbedoeld in aanraking komen met
geleidende materialen. Controleer dat tijdens het transport
de aansluitingen van de accu afgeschermd zijn en goed
geïsoleerd van materialen die ermee in contact kunnen
komen en kortsluiting kunnen veroorzaken.
DeWALT accu’s voldoen aan alle van toepassing zijn
verzendvoorschriften zoals deze zijn bepaald door de bedrijfstak
en door wettelijke normen, zoals Aanbevelingen voor het
Transport van Gevaarlijke Goederen van de UN; Voorschriften
voor Gevaarlijke Goederen van de International Air Transport
Association (IATA) , Voorschriften Internationale Maritieme
Gevaarlijke Goederen (IMDG) en de Europese Overeenkomst
Betreffende het Internationale Vervoer van Gevaarlijke Goederen
over de Weg (ADR). Lithium-ion cellen en accu’s zijn getest in
overeenstemming met Hoofdstuk 38,3 van de Aanbevelingen
voor het Transport van Gevaarlijke Goederen Handleiding van
Testen en Criteria.
In de meeste gevallen zal bij de verzending van een DeWALTaccu deze naar verwachting worden geclassificeerd als volledig
gereguleerd Klasse 9 Gevaarlijk materiaal. Over het algemeen
zullen alleen verzendingen die een lithium-ion-accu bevatten
met een energie-classificatie hoger dan 100 Wattuur (Wh),
Nederlands
moeten worden verzonden als volledig gereguleerd Klasse 9. Bij
alle lithium-ion-accu’s wordt de Wattuur-classificatie op de accu
vermeld. Verder adviseert DeWALT in verband met complicaties
met de voorschriften, lithium-ion-accu’s niet als luchtvracht
alleen te verzenden, ongeacht de Wattuur-classificatie.
Zendingen van gereedschap met accu’s (combo-sets) kunnen
naar verwachting per luchtvracht worden verzonden, als de
Wattuur-classificatie van de accu niet hoger is dan 100 Wh.
Ongeacht of een verzending wordt geacht een vrijstelling
te hebben of volledig voorgeschreven, is voor de
verantwoordelijkheid van de verzender de meest recente
voorschriften voor verpakking, labeling/markering en vereisten
ten aanzien van documentatie.
De informatie die in dit hoofdstuk van de handleiding wordt
verstrekt, wordt verstrekt in goed vertrouwen en wordt geacht
nauwkeurig te zijn op het moment dat het document werd
opgesteld. Er wordt echter geen garantie gegeven, impliciet
of expliciet. Het is voor de verantwoordelijkheid van de koper
ervoor te zorgen dat zijn activiteiten in overeenstemming zijn
met de geldende voorschriften.
De FLEXVOLTTM-accu vervoeren
De DeWALT FLEXVOLTTM-accu heeft twee standen: Gebruiksen Transport-.
Stand: Wanneer de FLEXVOLTTM-accu op zichzelf staat of in
een DeWALT 18V-product zit, werkt de accu als een 18V-accu.
Wanneer de FLEXVOLTTM-accu in een 54V- of een 108V-product
(twee 54V-accu’s) zit, werkt de accu als een 54V-accu.
Transport-stand: Wanneer de kap op de FLEXVOLTTM-accu is
bevestigd, staat de accu in de transport-stand. Houd de kap op
de accu bij verzending.
In de Transport-stand zijn reeksen
van cellen binnen in de accu
elektrisch van elkaar geïsoleerd,
waardoor 3 accu’s ontstaan met
een lagere Wattuur-classificatie (Wh), vergeleken bij 1 accu met
een hogere Wh-classificatie. Door dit grotere aantal van 3 accu’s
met een lagere Wattuur- classificatie kan de accu vrijgesteld zijn
van bepaalde voorschriften voor verzending die worden
opgelegd aan accu’s met een hogere Wattuur-capaciteit.
Voorbeeld, de transport
Voorbeeld van markering met etiket
Wh waarde kan 3 x 36 Wh gebruik en transport
aangeven, dit betekend 3
batterijen van elk 36 Wh. De
Wh waarde tijdens gebruik
kan 108 Wh aangeven (1 batterij).
Aanbevelingen voor opslag
1. De beste plaats om het apparaat op te bergen is koel en
droog, uit direct zonlicht en niet in overmatige hitte of
koude. Voor optimale accuprestaties en levensduur bergt u
accu’s op bij kamertemperatuur als deze niet in gebruik zijn.
2. Wanneer u de accu lange tijd opbergt, kunt u deze voor
optimale resultaten het beste volledig opgeladen opslaan
op een koele, droge plaats buiten de lader.
OPMERKING: Accu’s kunnen beter niet volledig ontladen
worden opgeslagen. De accu moet voor gebruik weer
worden opgeladen.
Labels op de oplader en accu
Behalve de pictogrammen die in deze handleiding worden
gebruikt, kunnen de volgende pictogrammen op de labels op
de lader en op de accu staan:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Zie Technische gegevens voor de oplaadtijd.
Niet doorboren met geleidende voorwerpen.
Laad geen beschadigde accu‘s op.
Niet blootstellen aan water.
Z org dat defecte snoeren onmiddellijk
worden vervangen.
Uitsluitend opladen tussen 4 ˚C en 40 ˚C.
Alleen voor gebruik binnenshuis.
B ied de accu als chemisch afval aan en houd
rekening met het milieu.
Laad DeWALT-accu’s alleen op met de aangewezen
DeWALT-laders. Wanneer u andere accu’s dan de
aangewezen DeWALT-accu’s oplaadt met een
DeWALT-lader dan kunnen deze barsten of kan dit
leiden tot andere gevaarlijke situaties.
Gooi de accu niet in het vuur
GEBRUIK (zonder transport dop). Voorbeeld: Wh
waarde geeft 108 Wh aan (1 batterij van 108 Wh).
TRANSPORT (met ingebouwde transport dop).
Voorbeeld: Wh waarde geeft 3 x 36 Wh aan
(3 batterijen van 36 Wh).
Accutype
De DCS570 werkt op een 18-V accu.
Deze accu's kunnen worden gebruikt: DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB546,
DCB547. Raadpleeg Technische Gegevens voor
meer informatie.
101
Nederlands
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1Cirkelzaag
1 Zaagblad cirkelzaag
1Zaagbladsleutel
1Langsgeleiding
1 Mondstuk Stofafzuiging
1 Lader (alleen C, D, L, M, P, S, T, X-modellen)
1 Li-Ion-accu (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 modellen)
2 Li-Ion-accu’s (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 modellen)
3 Li-Ion-accu’s (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 modellen)
1Gebruiksaanwijzing
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen of accessoires
mogelijk zijn beschadigd tijdens het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door te lezen en te
begrijpen voordat u de apparatuur gebruikt.
14 Zaagbladsleutel (Afb. E)
15 Werklicht
Gebruiksdoel
Draag gehoorbescherming.
Draag oogbescherming.
MONTAGE EN AANPASSINGEN
De volgende pictogrammen staan op het gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Zichtbare straling. Staar niet in het licht.
Positie Datumcode (Afb. A)
De datumcode 19 , die ook het jaar van fabricage bevat, is
binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2017 XX XX
Jaar van fabricage
Beschrijving (Afb. A)
WAARSCHUWING: Pas het gereedschap of een onderdeel
ervan nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk letsel tot
gevolg hebben.
1 Aan/Uit-schakelaar/Knop voor vergrendeling in de Uit-stand
2 Aan/uit-schakelaar
3 Accu
4 Hendel voor diepteafstelling (Afb. E)
5 Grondplaat
6 Terugtrekhendel onderste zaagbladbeschermkap
7 Onderste zaagbladbeschermkap
8 Zaagbladklemschroef
9 Zaagsnede-indicator
10 Aanpassingshendel afschuinhoek
11 Vergrendelknop voor het zaagblad
102
13 Accu-ontgrendelknop
Deze robuuste cirkelzagen zijn ontworpen voor professionele
toepassing bij het zagen van hout. Zaag geen metaal, kunststof,
beton, metselwerk of vezelcementmateriaal. GEBRUIK DEZE
ZAAG NIET met accessoires voor de toevoer van water.
GEBRUIK DEZE ZAAG NIET met schurende schijven of bladen.
GEBRUIK DEZE ZAAG NIET bij natte omstandigheden of in de
aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
Deze zagen voor zware toepassingen zijn professioneel
elektrische gereedschap. Laat kinderen
LAAT GEEN kinderen in contact met het gereedschap
komen. Toezicht is vereist als onervaren gebruikers dit
gereedschap bedienen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen
(waaronder kinderen) die verminderde fysieke, sensorische
of psychische vermogens hebben of die het ontbreekt
aan ervaring en/of kennis of bekwaamheden, als dat
niet gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen mogen
nooit alleen worden gelaten met dit product zodat ze ermee
zouden kunnen spelen.
Markering op het gereedschap
12 Hulphandgreep
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u de accu, voordat
u enige aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
WAARSCHUWING: gebruik alleen de accusets en laders
van DeWALT.
De accu in het gereedschap zetten en uit het
gereedschap verwijderen (Afb. A)
OPMERKING: Voor het beste resultaat is het belangrijk dat u de
accu 3 volledig oplaadt.
De accu in de handgreep van het
gereedschap installeren
1. Houd de accu tegenover de rails 3 in de handgreep van de
lamp (Afb. A).
2. Schuif de accu in de handgreep totdat de accu stevig vastzit
in het gereedschap en controleer dat de accu niet los raakt.
De accu uit het gereedschap halen
1. Druk op de accu-ontgrendelknop 13 en trek de accu stevig
uit de handgreep van het gereedschap.
2. Zet de accu in de lader zoals wordt beschreven in het
ladergedeelte van deze handleiding.
Nederlands
Vermogenmeter (Afb. A)
Er zijn DeWALT-accu’s met een vermogenmeter en deze bestaat
uit drie groene LED-lampjes die een aanduiding geven van de
hoeveelheid lading die de accu nog heeft.
U kunt de vermogenmeter inschakelen door de knop van
de vermogenmeter 32 in te drukken. Een combinatie van
de drie groene LED-lampjes gaat branden en dat geeft een
aanduiding van de hoeveelheid lading die de accu nog heeft.
Wanneer de lading in de accu onder het bruikbare niveau
ligt, gaat de vermogenmeter niet branden en moet de accu
worden opgeladen.
OPMERKING: De brandstofmeter geeft slechts een indicatie
van de hoeveelheid lading die de accu nog heeft. De meter
geeft geen aanwijzingen over de functionaliteit van het
gereedschap en is onderhevig aan schommelingen afhankelijk
van productcomponenten, temperatuur en de toepassing door
de eindgebruiker.
Zaagbladen wisselen
Het zaagblad installeren (Afb. C–E)
1. Neem de accu uit.
2. Trek met de hendel van de onderste beschermkap 7 de onderste zaagbladbeschermkap 6 in en plaats het
zaagblad op de zaagas tegen de binnenste klemring 17 ,
en let er daarbij op dat het zaagblad in de juiste richting
draait (de richting van de pijl die de rotatie aangeeft op
het zaagblad en de tanden moeten in dezelfde richting
wijzen als die van de rotatiepijl op de zaag). Ga er niet vanuit
dat de afdruk op het zaagblad altijd naar u toe is gericht
wanneer deze goed is geïnstalleerd. Wanneer u de onderste
zaagbladbeschermkap intrekt voor het installeren van het
zaagblad, controleer dan de staat en de werking van de
onderste zaagbladbeschermkap zodat u er zeker van kunt
zijn dat deze goed werkt. Controleer dat deze vrij beweegt
en niet het zaagblad of een ander onderdeel raakt, onder
alle hoeken en bij alle zaagdiepten.
3. Plaats de buitenste klemring 16 op de zaagas met de
schuine zijde naar buiten gericht. Controleer dat de
diameter van 30 mm op de zaagbladzijde van de klem past
in het gat van 30 mm in het zaagblad, zodat het zeker is dat
het zaagblad wordt gecentreerd.
4. Draai met de hand de zaagbladklemschroef 8 op de zaagas
(de schroef heeft rechtse draad en moet naar rechts worden
vastgedraaid).
5. Druk de zaagbladvergrendeling 11 in terwijl u
de zaagas draait met de zaagbladsleutel 14 die
onder het accucompartiment is opgeborgen, tot de
zaagbladvergrendeling ingrijpt en het zaagblad niet
meer draait.
6. Zet de zaagbladklemschroef stevig vast met
de zaagbladsleutel.
OPMERKING: Schakel de zaagbladvergrendeling nooit
in zolang de zaag loopt, en schakel de vergrendeling ook
nooit in in een poging het gereedschap te stoppen. Schakel
de zaag nooit in terwijl de asvergrendeling is ingeschakeld.
Dit zal leiden tot ernstige beschadiging van uw zaag.
Het zaagblad vervangen (Afb. C, D)
1. Neem de accu uit.
2. Maak de zaagbladklemschroef 8 los door de
zaagbladvergrendeling 11 in te drukken en draai
de zaagas met de zaagbladsleutel 14 , die onder
het accucompartiment is opgeborgen, totdat de
zaagbladvergrendeling ingrijpt en het zaagblad niet meer
draait. Draai met de zaagbladvergrendeling ingeschakeld
de zaagbladklemschroef met de zaagbladsleutel naar links
(de schroef heeft rechtse draad en moet naar links worden
losgedraaid).
3. Verwijder de zaagbladklemschroef 8 en de buitenste
klemring 16 . Verwijder het oude zaagblad.
4. Haal alle zaagsel weg die zich mogelijk heeft verzameld in
de buurt van de beschermkap en de klemring en controleer
de staat en de werking van de onderste beschermkap, zoals
eerder is uiteengezet. Breng hier geen smering aan.
5. Selecteer het juiste zaagblad voor de toepassing (zie
Zaagbladen). Gebruik altijd zaagbladen van de juiste
afmeting (diameter) met een middengat van de juiste
afmeting en vorm voor de montage op de zaagas. Zorg er
altijd voor dat de maximale aanbevolen snelheid (tpm) op
het zaagblad overeenkomt met of hoger is dan de snelheid
(tpm) van de zaag.
6. Volg stap 1 tot en met 5 onder Het Zaagblad installeren en
let erop dat het zaagblad in de juiste richting draait.
Onderste zaagbladbeschermkap
WAARSCHUWING: De onderste
zaagbladbeschermkap is een veiligheidsvoorziening
die het risico van ernstig persoonlijk letsel beperkt.
Gebruik de zaag nooit als de onderste beschermkap
ontbreekt, beschadigd is, verkeerd gemonteerd is
of niet goed werkt. U kunt er niet op vertrouwen
dat de onderste zaagbladbeschermkap u onder
alle omstandigheden beschermt. Uw veiligheid
is afhankelijk van het opvolgen van de volgende
waarschuwingen en aanwijzingen voor een veilig
gebruik en ook van een goede werking van de
zaag. Controleer voor ieder gebruik dat de onderste
zaagbladbeschermkap goed sluit. Als de onderste
zaagbladbeschermkap ontbreekt of niet goed werkt,
laat de zaag dan nazien voordat u het gereedschap
weer gebruikt. De veiligheid en betrouwbaarheid
van het product kunnen alleen worden gewaarborgd
als reparatie, onderhoud en afregeling worden
uitgevoerd door een geautoriseerd servicecentrum
of een andere gekwalificeerde service-organisatie,
waarbij altijd identieke vervangende onderdelen
moeten worden gebruikt.
De onderste beschermkap controleren
(Afb. A)
1. Zet het gereedschap uit en trek de stekker uit
het stopcontact.
103
Nederlands
2. Draai de hendel van de onderste beschermkap
(Afb. A, 6 ) uit de geheel gesloten positie naar de geheel
geopende positie.
3. Laat de hendel los en zie erop toe dat de beschermkap 7 naar de geheel gesloten posite terugkeert.
Het gereedschap moet in een officieel erkend servicecentrum
worden nagezien, als de beschermkap:
• niet terugkeert in de geheel gesloten positie,
• met horten en stoten of langzaam beweegt, of
• contact maakt met het zaagblad of met een deel van het
gereedschap onder alle hoeken en bij alle zaagdiepten.
Zaagbladen
WAARSCHUWING: Beperk het risico van oogletsel zoveel
mogelijk, gebruik altijd oogbescherming. Carbide is een
hard maar bros materiaal. Voorwerpen in het werkstuk,
die er niet in horen, zoals draad of spijkers, kunnen tot
gevolg hebben dat de punt scheurt of breekt. Werk alleen
met de zaag wanneer een goede zaagbladbeschermkap
is geplaatst. Monteer vóór gebruik het zaagblad stevig en
let op de juiste draairichting, gebruik altijd een schoon,
scherp zaagblad.
WAARSCHUWING: Zaag geen metaal, kunststof, beton,
metselwerk of vezelcementmateriaal met deze zaag.
184 mm Diameter
Toepassing
Tanden
Overlangs zagen
24
Algemene toepassing
36
Afwerking
60
Neem, als u hulp nodig hebt bij het gebruik van zaagbladen,
contact op met de DeWALT-dealer ter plaatse.
Terugslag
Terugslag is een plotselinge reactie op een bekneld,
vastgelopen of verkeerd uitgelijnd zaagblad, waarbij een zaag
zonder controle omhoog komt uit het werkstuk in de richting
van de gebruiker. Wanneer het zaagblad bekneld raakt of
vastloopt doordat de zaagsnede zich sluit, loopt het zaagblad
vast en wordt de unit door de reactie van de motor snel in de
richting van de gebruiker geduwd. Als het zaagblad krom wordt
of verkeerd uitgelijnd raakt in de zaagsnede, kunnen de tanden
aan achterste rand van het zaagblad zich in het oppervlak van
het materiaal vreten, waardoor het zaagblad uit de zaagsnede
komt en in de richting van de gebruiker springt.
Het is waarschijnlijker dat terugslag zich zal voordoen onder de
volgende omstandigheden.
1. ONJUISTE ONDERSTEUNING VAN HET WERKSTUK
a. Doorzakken of onjuist omhoog brengen van het af te
zagen stuk materiaal kan het vastklemmen van het
zaagblad tot gevolg hebben en leiden tot terugslag.
b. Wanneer materiaal wordt doorgezaagd dat alleen aan
de uiteinden wordt ondersteund, kan dat leiden tot
terugslag. Naarmate het materiaal verzwakt, zakt het
104
door, waardoor de zaagsnede zich sluit en het zaagblad
klem komt te zitten (Afb. L).
c. Het afzagen van een vrijdragend of overhangend stuk
materiaal van onderaf in een verticale richting kan
terugslag tot gevolg hebben. Het vallende afgezaagde
stuk kan een zaagblad afklemmen.
d. Wanneer lange smalle stroken worden afgezaagd kan
dat terugslag tot gevolg hebben. De af te zagen strook
kan doorzakken waardoor de zaagsnede zich sluit en het
zaagblad bekneld raakt.
e. Het ophalen van de onderste beschermkap op een
oppervlak onder het materiaal dat wordt gezaagd,
kan verminderde controle van de gebruiker over het
gereedschap tot gevolg hebben. De zaag kan gedeeltelijk
uit de zaagsnede omhoogkomen en daardoor kan de
kans dat het zaagblad wordt verbogen, toenemen.
2. ONJUISTE INSTELLING VAN DE ZAAGDIEPTE OP DE
ZAAG
a. U maakt de meest efficiënte zaagsnede als het zaagblad
zo ver uitsteekt dat er slechts een tand uitsteekt, zoals
in Afbeelding F) wordt getoond. Zo kan de schoen het
zaagblad ondersteunen en wordt het verbuigen en
knellen in het materiaal tot een minimum beperkt. Zie
het hoofdstuk getiteld Afstelling zaagdiepte.
3. BUIGING VAN HET ZAAGBLAD (VERKEERDE UITLIJNING
IN DE ZAAGSNEDE)
a. Wanneer u harder duwt bij het zagen, kan het
zaagblad buigen.
b. Wanneer u probeert de zaag in de zaagsnede te draaien
(probeert terug te komen op de gemarkeerde lijn) kan
dat tot gevolg hebben dat het zaagblad buigt.
c. Buiten uw macht reiken of de zaag bedienen in een
verkeerde lichaamshouding (uit evenwicht), kan buigen
van het zaagblad tot gevolg hebben.
d. Het verplaatsen van uw handen of een andere
lichaamshouding aannemen kan buigen van het
zaagblad tot gevolg hebben.
e. Het ondersteunen van de zaag om het zaagblad
vrij te maken, kan verbuigen van het zaagblad tot
gevolg hebben.
4. MATERIALEN DIE EXTRA AANDACHT VRAGEN
a. Nat hout
b. Groen hout (materiaal dat pas is gezaagd en niet is
gedroogd)
c. Onder druk behandeld hout (materiaal behandeld met
conserveermiddelen of chemicaliën die rot tegengaan)
5. GEBRUIK VAN BOTTE OF VUILE ZAAGBLADEN
a. Bij gebruik van botte zaagbladen wordt de zaag
meer belast. Om dat te goed te maken zal de
gebruiker gewoonlijk harder duwen waardoor de
unit nog meer wordt belast en het verbuigen van het
zaagblad in de zaagsnede nog erger wordt. Versleten
zaagbladen zullen misschien ook onvoldoende vrije
ruimte hebben waardoor de kans op vastlopen en de
belasting toeneemt.
Nederlands
6. DE ZAAG OMHOOGHALEN WANNEER U EEN SCHUINE
ZAAGSNEDE MAAKT
a. Schuine zaagsneden vragen speciale aandacht van de
gebruiker omdat speciale zaagtechnieken nodig zijn –
vooral voor het geleiden van de zaag. Zowel de hoek van
het zaagblad en een groter oppervlak van het zaagblad
in het materiaal vergroten de kans dat de zaag vastloopt
en de zaag niet goed recht uitkomt (draait).
7. HET OPNIEUW STARTEN VAN EEN ZAAGSNEDE TERWIJL
DE TANDEN VAN DE ZAAG VASTSTAAN TEGEN HET
MATERIAAL
a. De zaag moet eerst op volle bedrijfssnelheid worden
gebracht en pas daarna mag een zaagsnede worden
gestart of opnieuw worden gestart, nadat de unit is
gestopt met het zaagblad in de zaagsnede. Als u de zaag
niet eerst op volle snelheid laat komen, kan dat leiden tot
vastlopen en terugslag.
Alle andere omstandigheden die knellen, vastlopen, buigen
of een verkeerde uitlijning tot gevolg kunnen hebben,
kunnen leiden tot een terugslag. Raadpleeg de hoofdstukken
Aanvullende specifieke veiligheidsregels voor alle
cirkelzagen en Zaagbladen voor procedures en technieken die
het optreden van terugslag zoveel mogelijk voorkomen.
Zaagdiepteafstelling (Afb. E–F)
1. Maak de hendel voor de diepteafstelling 4 los door de
hendel omhoog te halen.
2. Zet voor het verkrijgen van de juiste zaagdiepte
het juiste merkteken op de strook voor de
diepteafstelling 20 tegenover uitsparing 19 op de
bovenste zaagbladbeschermkap.
3. Zet de diepteafstellingshendel vast.
4. Zet voor de meest efficiënte werking met een zaagblad
met een carbide tip de diepteafstelling zo, dat ongeveer de
helft van een tand onder het oppervlak van het te zagen
hout uitsteekt.
5. In afbeelding F wordt een methode getoond voor het
controleren van de juiste zaagdiepte. Leg een stuk van het
materiaal dat u wilt gaan zagen langs het zaagblad, zoals in
de afbeelding wordt getoond, en kijk hoeveel van een tand
buiten het materiaal steekt.
Afstelling van de hendel voor de
zaagdiepteafstelling (Afb. E)
Misschien wilt u de stand van de hendel voor de
zaagdiepteafstelling 4 wijzigen. De hendel kan na verloop van
tijd losraken en voor het vastzetten de grondplaat raken.
De hendel vastzetten:
1. Houd de hendel voor de diepteafstelling 4 vast en draai de
moer 18 los.
2. Stel de hendel voor de diepteafstelling af door de hendel
ongeveer 1/8 slag in de gewenste richting te draaien.
3. Moer weer vastzetten.
Afstelling afschuinhoek (Afb. A, G)
U kunt het mechanisme voor de afschuinhoek afstellen tussen
0° en 57°.
U kunt door gebruik te maken van de markeringen voor
de fijnafstelling op de draaibeugel 21 nauwkeurige
zaagresultaten bereiken.
1. Maak de hendel voor de aanpassing van de afschuinhoek
10 los door de hendel omhoog te halen.
2. Kantel de grondplaat in de gewenste hoek door de
nauwkeurige aanwijzer voor de afschuinhoek 22 tegenover
het merkteken van de gewenste hoek op de draaibeugel
21 te zetten.
3. Zet de hendel voor de aanpassing van de afschuinhoek vast
door de hendel omlaag te brengen.
Vast punt schuine zaagsnede (Afb. A, G)
De DCS570 is uitgerust met een functie voor de instelling van
een vaste punt voor de afschuinhoek. Wanneer u de grondplaat
kantelt 5 , hoort u een klik en voelt u dat de grondplaat vastklikt
op 22,5 graad en op 45 graden. Zet, als één van deze standen
de gewenste hoek is, de hendel 10 vast door de hendel
omlaag te brengen. Als u een andere hoek wilt instellen, kantelt
u de grondplaat verder totdat de grove aanwijzer 23 van de
afschuinhoek of de fijne aanwijzer 22 van de afschuinhoek
tegenover het gewenste merkteken staat.
Indicator zaaglengte (Afb. A)
De markeringen aan de zijkant van de grondplaat 5 tonen
de lengte van de sleuf die in het materiaal wordt gezaagd bij
de volledige zaagdiepte. De markeringen geven stappen van
5 mm aan.
Zaagsnede-indicator (Afb. I)
De voorzijde van de zaagschoen heeft een indicator voor de
zaagsnede 9 voor verticaal zagen en onder een schuine hoek
zagen. Met deze indicator kunt u de zaag langs zaaglijnen
geleiden, die u op het te zagen materiaal hebt afgetekend.
De zaagsnede-indicator wijst naar de linker (buiten)zijde van
het zaagblad, waardoor de sleuf of “zaagsnede” die door het
draaiende zaagblad wordt gezaagd, rechts van de indicator
uitkomt. Leid de zaag langs de afgetekende zaaglijn zodat de
zaagsnede uitkomt op het restmateriaal.
De Parallelle Langsgeleiding monteren en
afstellen (Afb. N)
De parallelle langsgeleiding 28 wordt gebruikt voor het zagen
parallel aan de rand van het werkstuk.
Monteren
1. Zet de afstellingsknop van de langsgeleiding 27 wat losser
zodat de parallelle langsgeleiding kan passeren.
2. Steek de parallelle langsgeleiding 28 in de grondplaat,
zoals wordt afgebeeld.
3. Zet de afstellingsknop van de langsgeleiding 27 vast.
105
Nederlands
Afstellen
1. Draai de afstellingsknop van de langsgeleiding 27 los
en zet de parallelle langsgeleiding 28 op de gewenste
breedte.
2. U kunt de afstelling aflezen van de schaalverdeling van
de langsgeleiding.
3. Zet de afstellingsknop van de langsgeleiding 27 vast.
Het mondstuk van de stofafzuiging
monteren (Afb. A, P)
Uw cirkelzaag wordt geleverd met een mondstuk voor
de stofafzuiging.
De poort voor stofafzuiging installeren
1. Maak de hendel voor de afstelling van de zaagdiepte 4 helemaal los.
2. Plaats de grondplaat 5 in de laagste positie.
3. Houd de linkerhelft van de poort voor de stofafzuiging
29 tegenover de bovenste zaagbladbeschermkap 7 ,
zoals wordt afgebeeld. Het is belangrijk dat u de nok in
de uitsparing op het gereedschap steekt. Wanneer u dit
op juiste wijze uitvoert, zal het mondstuk geheel over de
oorspronkelijke diepte van de zaagsnedeaanwijzer klikken.
4. Zet het rechtergedeelte 30 tegenover het linker.
5. Plaats de schroeven en draai ze stevig vast.
Voor ingebruikneming
• Controleer dat de beschermkappen goed zijn gemonteerd.
De zaagbladbeschermkap moet gesloten zijn.
• Controleer dat het zaagblad draait in de richting van de pijl
op het zaagblad.
• Gebruik geen zeer versleten zaagbladen.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd aan de
veiligheidsinstructies en van toepassing
zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u de accu, voordat
u enige aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
Juiste positie van de handen (Afb. J)
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, dient u ALTIJD de handen in de
juiste positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
Voor een juiste plaatsing van uw handen zet u één hand op de
hoofdhandgreep 26 en de andere op de hulphandgreep 12 .
106
LED-werklicht (Afb. A)
Het LED-werklicht 15 wordt ingeschakeld wanneer u de aan/
uit-schakelaar indrukt. Wanneer u de Aan/Uit-schakelaar loslaat,
blijft het werklicht tot wel 20 seconden lang branden.
OPMERKING: Het werklicht is bedoeld voor het verlichten van
het werkoppervlak in de onmiddellijke nabijheid en het is niet
de bedoeling dat u het licht gebruikt als zaklantaarn.
In- en uitschakelen (Afb. B)
Om veiligheidsredenen is de Aan/Uit-schakelaar 2 van uw
gereedschap voorzien van een vergrendelknop 1 .
Ontgrendel het gereedschap door de vergrendelknop in
te drukken.
U kunt de machine in werking zetten door op de Aan/Uitschakelaar 2 te drukken.
Zodra u de Aan/Uit-schakelaar loslaat wordt de
vergrendelknop automatisch ingeschakeld zodat wordt
voorkomen dat de machine onbedoeld wordt gestart.
OPMERKING: Schakel het gereedschap niet IN of
UIT wanneer het zaagblad het werkstuk of andere
materialen raakt.
Ondersteuning van het werkstuk (Afb. J–M)
WAARSCHUWING: Beperk het risico van ernstig
persoonlijk letsel, ondersteun het werkstuk goed en
houd de zaag stevig vast zodat u niet de controle
over het gereedschap kunt verliezen.
Afbeeldingen J en K laten de juiste zaagpositie zien.
afbeeldingen L and M laten een onveilige werksituatie zien.
Handen mogen niet in de buurt komen van het zaaggebied en
het netsnoer wordt weggeleid van het zaaggebied zodat het
niet bekneld of in de war raakt bij het werken.
Vermijd terugslag, ondersteun ALTIJD board- en plaatmateriaal
DICHTBIJ de zaagsnede, (Afb. W en 25). ONDERSTEUN board- of
plaatmateriaal NIET ver van de zaagsnede verwijderd (Afb. L en
M). Houd, wanneer u met de zaag werkt, het netsnoer uit de
buurt van het zaaggebied en zorg ervoor dat het niet bekneld
kan raken tussen het werkstuk.
TREK ALTIJD DE STEKKER VAN DE ZAAG UIT HET STOPCONTACT
VOORDAT U AANPASSINGEN UITVOERT! Plaats het werk met
de “goede” zijde — de zijde die er het mooist moet uitzien —
omlaag. De zaag zaagt naar boven, dus splinters zullen te zien
zijn op de zijde van het werkstuk die omhoog gericht is tijdens
het zagen.
Zagen (Afb. J)
WAARSCHUWING: Probeer nooit dit gereedschap te
gebruiken door het ondersteboven op een werkoppervlak
te zetten en het materiaal naar het gereedschap te
voeren. Zet het werkstuk altijd stevig met klemmen vast
en voer het gereedschap naar het werkstuk, waarbij u het
gereedschap stevig met beide handen vasthoudt, zoals in
afbeelding J wordt getoond.
Plaats het bredere gedeelte van de grondplaat van de zaag op
dat gedeelte van het werkstuk dat stevig wordt ondersteund,
niet op een gedeelte dat valt wanneer de zaagsnede is voltooid.
Nederlands
Als voorbeeld, illustreert afbeelding J de JUISTE manier voor het
afzagen van het uiteinde van een stuk materiaal. Zet het werk
altijd met klemmen vast. Probeer niet korte stukken materiaal
met de hand vast te houden! Denk er aan dat u vrijdragend en
overhangend materiaal moet ondersteunen. Ga voorzichtig te
werk wanneer u materiaal van onderaf afzaagt.
Het is belangrijk dat de zaag op volle snelheid draait voordat het
zaagblad het te zagen materiaal raakt. Wanneer u met zagen
begint met het zaagblad tegen het materiaal dat moet worden
gezaagd of met het zaagblad dat vooruit wordt geduwd in de
zaagsnede, kan dat terugslag tot gevolg hebben. Duw de zaag
naar voren met een snelheid waarbij het zaagblad zonder veel
moeite kan zagen. Hardheid en taaiheid kunnen variëren, zelfs in
hetzelfde stuk materiaal, en knoestige of vochtige delen kunnen
de zaag zwaar belasten. Duw de zaag, wanneer dit gebeurt
langzamer vooruit, maar wel zo stevig dat de zaag kan blijven
werken zonder veel verlies van snelheid. Wanneer u de zaag
met geweld voortduwt, kan dat leiden tot ruwe zaagsneden,
terugslag en oververhitting van de motor. Als het zo is dat uw
zaagsnede begint af te wijken van de zaaglijn, probeer dan
niet de zaaglijn weer te bereiken. Laat de schakelaar los en laat
het zaagblad volledig tot stilstand komen. U kunt dan de zaag
terugtrekken, opnieuw aanleggen en een nieuwe zaagsnede
beginnen enigszins binnen de verkeerde zaagsnede. U moet
in ieder geval de zaag terugtrekken als u de zaagsnede moet
verplaatsen. Wanneer u met geweld een correctie probeert uit
te voeren binnen de zaagsnede, kan de zaag vastlopen en dat
kan leiden tot terugslag.
LOOPT DE ZAAG VAST, LAAT DE AAN/UIT-SCHAKELAAR DAN
LOS EN TREK DE ZAAG TERUG UIT DE ZAAGSNEDE. HET IS
BELANGRIJK DAT HET ZAAGBLAD RECHT IN DE ZAAGSNEDE ZIT
EN VRIJ VAN DE ZAAGRAND VOORDAT U OPNIEUW BEGINT.
Laat de schakelaar los, wanneer u de zaagsnede voltooit, laat
het zaagblad tot stilstand komen en til vervolgens pas de
zaag van het werk. Wanneer u de zaag optilt, zal de geveerde
telescopische beschermkap zich automatisch onder het
zaagblad sluiten. Denk eraan dat het zaagblad pas is afgedekt
als de beschermkap is gesloten. Reik niet om welke reden dan
ook onder het werk. Wanneer u de telescopische beschermkap
met de hand moet terugtrekken (zoals dat moet bij het begin
van insteekzagen), doe dat dan altijd met de terugtrekhendel.
OPMERKING: Let er bij het zagen van dunne stroken vooral
goed op dat de kleine afgezaagde delen niet binnen de
onderste beschermkap terechtkomen.
Insteekzagen (Afb. O)
WAARSCHUWING: Zet de zaagbladbeschermkap nooit
vast in een opgehaalde stand. Verplaats de zaag nooit
naar achteren bij het insteekzagen. Hierdoor kan de zaag
zich omhoog werken uit het werkoppervlak en dat kan
leiden tot letsel.
Een insteekzaagsnede is een zaagsnede die wordt gemaakt in
een vloer, wand of een ander vlak oppervlak.
1. Stel de grondplaat van de zaag zo af dat het zaagblad op de
gewenste diepte zaagt.
2. Kantel de zaag naar voren en laat de voorzijde van de
grondplaat op het te zagen materiaal rusten.
3. Trek met de hendel van de onderste beschermkap de
onderste beschermkap omhoog. Laat de achterzijde van de
grondplaat zakken tot de tanden van het zaagblad bijna de
zaaglijn raken.
4. Laat de zaagbladbeschermkap los (door het contact
met het werk kan de kap vrij opengaan wanneer u de
zaagsnede begint). Neem uw hand van de hendel van de
beschermkap en pak de hulphandgreep 12 stevig vast,
zoals in afbeelding O wordt getoond. Plaats uw lichaam en
arm zo dat u weerstand kunt«» bieden aan terugslag, als
deze zich voordoet.
5. Controleer dat het zaagblad niet voordat u de zaag start
contact maakt met het zaagoppervlak.
6. Start de motor en laat de zaag geleidelijk zakken tot de
grondplaat vlak op het zagen materiaal rust. Breng de zaag
naar voren langs de zaaglijn tot de zaagsnede is voltooid.
7. Laat de aan/uit-schakelaar los en trek het zaagblad pas
uit het materiaal als het zaagblad geheel tot stilstand
is gekomen.
8. Ga aan het begin van iedere nieuwe zaagsnede steeds weer
te werk zoals hierboven wordt vermeld,
Stofafzuiging (Afb. Q)
WAARSCHUWING: Risico van het inademen van stof.
Beperk het risico van persoonlijk letsel, draag ALTIJD een
goedgekeurd stofmasker.
Er wordt een stofafzuigpoort 30 meegeleverd bij
uw gereedschap.
Met de Stofextractieadapter 31 kunt u het gereedschap op
een externe stofzuiger aansluiten met behulp van het AirLockôsysteem (DWV9000-XJ) of een standaard 35 mm aansluiting
voor een stofzuiger.
WAARSCHUWING: Gebruik ALTIJD stofafzuiging die
ontworpen is in overeenstemming met de van toepassing
zijnde richtlijnen voor stofemissie bij het zagen van
hout. Slangen van de meeste gewone stofzuigers passen
rechtstreeks in de stofafzuigingspoort.
ONDERHOUD
Uw DeWALT gereedschap op stroom is ontworpen om
gedurende een lange tijdsperiode te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Het continu naar bevrediging
functioneren hangt af van de juiste zorg voor het gereedschap
en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u de accu, voordat
u enige aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
Aan de lader en de accu kan geen onderhoud worden verricht.
Smering
In het gereedschap wordt gebruikgemaakt van zelfsmerende
kogellagers en deze hoeven niet opnieuw te worden
107
Nederlands
gesmeerd. U wordt echter geadviseerd het gereedschap één
keer per jaar naar een servicecentrum te brengen of op te
sturen voor grondige schoonmaak, inspectie en smering van
de tandwielkast.
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof uit de
hoofdbehuizing met droge lucht, zo vaak u ziet dat
vuil zich in en rond de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een goedgekeurd
stofmasker als u deze procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen of
andere bijtende chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het gereedschap. Deze
chemicaliën kunnen het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een doek die uitsluitend
met water en milde zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt; dompel nooit
enig onderdeel van het gereedschap in een vloeistof.
Onderste beschermkap
De onderste beschermkap moet altijd vrij kunnen draaien
en sluiten uit een geheel open of geheel gesloten positie.
Controleer altijd of de beschermkap goed werkt door de kap
voorafgaand aan zaagwerkzaamheden geheel te openen en
los te laten. Als de beschermkap langzaam sluit of niet geheel
sluit, moet de kap worden schoongemaakt of worden nagezien.
Gebruik de zaag pas weer als de beschermkap goed werkt. Maak
de beschermkap schoon met droge lucht of een zachte borstel
en verwijder alle opgehoopte zaagsel en vuil uit het pad van de
beschermkap en rond de veer van de beschermkap. Als hiermee
het probleem niet is verholpen, moet het gereedschap worden
nagezien door een erkend servicecentrum.
Afstelling van de grondplaat (Afb. G, H)
Uw grondplaat is in de fabriek zo afgesteld dat het
zaagblad haaks op de grondplaat staat. Als, na langdurig
gebruik, u het zaagblad opnieuw moet uitlijnen, volg dan
onderstaande aanwijzingen:
Afstellen voor zaagsneden van 90 graden
1. Zet de zaag terug in de stand voor 0 graden
2. Plaats de zaag op zijn zijkant en trek de onderste
beschermkap terug.
3. Stel de zaagdiepte in op 51 mm.
4. Maak de hendel voor de aanpassing van de afschuinhoek los
(Afb. 10 , G). Plaats een winkelhaak tegen het zaagblad en
de grondplaat, zoals in afbeelding H wordt getoond.
5. Draai met een steeksleutel de instelschroef ( 25 , Afb. H)
op de grondplaat tot het zaagblad en de grondplaat beide
gelijk liggen met de winkelhaak. Zet de hendel voor het
aanpassen van de afschuinhoek weer vast.
108
Afstellen van de hendel voor aanpassing
van de afschuinhoek
Het kan wenselijk zijn de hendel voor aanpassing van de
afschuinhoek 10 af te stellen. De hendel kan na verloop van tijd
losraken en voor het vastzetten de grondplaat raken.
De hendel vastzetten:
1. Houd de hendel voor aanpassing van de afschuinhoek 10 vast en draai de vergrendelmoer voor de afschuinhoek
24 , los.
2. Stel de hendel voor aanpassing van de afschuinhoek af door
deze 1/8 in de gewenste richting te draaien.
3. Moer weer vastzetten.
Zaagbladen
Een bot zaagblad maakt dat het zagen inefficiënt verloopt, de
motor wordt overbelast, er uitzonderlijk veel splinters ontstaan
en de mogelijkheid van de terugslag kan toenemen. Vervang
zaagbladen wanneer het niet langer gemakkelijk is de zaag
door de zaagsnede te duwen, wanneer de motor zwaar wordt
belast of wanneer het zaagblad uitzonderlijk heet wordt.
Het is een goede gewoonte extra zaagbladen beschikbaar te
hebben zodat scherpe zaagbladen onmiddellijk beschikbaar
zijn voor gebruik. Botte zaagbladen kunnen op veel plaatsen
worden geslepen.
Uitgeharde kit kan van het zaagblad worden verwijderd met
wasbenzine, terpentine of zelfs een reinigingsmiddel voor
de oven. Zaagbladen met een antihecht-coating kunnen
worden gebruikt bij toepassingen waarbij uitzonderlijk veel
materiaal zich aan het zaagblad hecht, zoals bij onder druk
geïmpregneerd hout.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien accessoires die niet
door DeWALT zijn aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke accessoires met
dit gereedschap gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel te
verminderen dient u uitsluitend door DeWALT aanbevolen
accessoires met dit product te gebruiken.
GEBRUIK BIJ DEZE ZAAG GEEN ACCESSOIRES VOOR DE TOEVOER
VAN WATER.
VOER EEN VISUELE INSPECTIE UIT VAN CARBIDE ZAAGBLADEN
VOORAFGAAND AAN GEBRUIK VERVANGEN IN HET GEVAL
VAN BESCHADIGING.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere informatie
over de geschikte accessoires.
Bescherming van het milieu
Gescheiden inzameling. Producten en batterijen die
zijn voorzien van dit symbool, mogen niet bij het
normale huishoudelijke afval worden weggegooid.
Producten en batterijen bevatten materialen die
kunnen worden teruggewonnen en gerecycled, zodat de vraag
naar grondstoffen afneemt. Recycle elektrische producten en
batterijen volgens de lokale voorschriften. Nadere informatie is
beschikbaar op www.2helpU.com.
Nederlands
Herlaadbare accu
Deze duurzame accu moet herladen worden als hij niet krachtig
genoeg blijkt tijdens het uitvoeren van klussen die daarvoor vlot
verliepen. Aan het einde van zijn technische levensduur dient u
dit werktuig weg te gooien met respect voor het milieu:
• Gebruik de accu helemaal op en verwijder deze vervolgens
uit het werktuig.
• Lithium-ion-cellen recyclebaar. Breng ze terug bij uw
leverancier of naar het milieupark bij u in de buurt. De
ingezamelde accu’s zullen worden gerecycled of op juiste
wijze tot afval worden verwerkt.
109
Norsk
184 mm TRÅDLØS SIRKELSAG
DCS570
Gratulerer!
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING MED EU
Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig
produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til en meget
pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Maskineridirektiv
Tekniske data
Spenning
Type
Batteritype
Ingen belastningshastighet
Bladdiameter
Maksimal skjæredybde
Utsparingsdiameter
VDC
min-1
mm
mm
mm
Justere avfasingsvinkelen
Vekt (uten batteripakke)
°
kg
DCS570
18
1
Li-Ion
5500
184
64
16
(-XE: 20 mm)
57
3,6
Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN60745-2-5:
LPA(lydtrykksnivå)
dB(A)
91
LWA(lydeffektnivå)
dB(A)
102
K (usikkerhet for det angitte støynivå)
dB(A)
3
Verdi vibrasjonsutslipp ah, W =
Usikkerhet K =
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er
blitt målt iht. standardiserte tester gitt i EN60745, og kan brukes
til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til
forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet
brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene
avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør
også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller
når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte
operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde
ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme,
organisere arbeidsmønster.
Trådløs sirkelsag
DCS570
DeWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under
Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN607451:2009+A11:2010, EN60745-2-5:2010.
Disse produktene samsvarer også med direktiv 2014/30/EF og
2011/65/EF. For mer informasjon, vennligst kontakt DeWALT på
følgende adresser eller se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske
filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DeWALT.
Markus Rompel
Teknisk direktør
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
09.12.2016
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik at skaderisikoen
kan reduseres.
Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de
enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt
oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller
moderat personskade.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til
personskader, men som kan føre til skader på utstyr
hvis den ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
110
Vekt
Norsk
Batterier
Ladere/Ladetider (i minutter)
Kat #
VDC
Ah
Vekt
kg
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
Generelle sikkerhetsadvarsler for elektriske
verktøy
ADVARSEL: Les alle sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse av advarslene
og instruksjonene kan resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket “elektrisk verktøy” i advarslene henviser til ditt
strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller ditt
batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
1) Sikkerhet på arbeidsområdet
a ) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete eller mørke
områder er en invitasjon til ulykker.
b ) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive omgivelser,
slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser
eller støv. Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
c ) Hold barn og tilskuere borte mens du bruker et
elektrisk verktøy. Distraksjoner kan føre til at du
mister kontrollen.
2) Elektrisk sikkerhet
a ) Støpselet til elektriske verktøy må passe til
stikkontakten. Aldri modifiser støpselet på noen
måte. Ikke bruk adaptere med jordede elektriske
verktøy. Umodifiserte støpsler og stikkontakter som
passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b ) Unngå kroppskontakt med jordete overflater slik
som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det
finnes en økt risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din
er jordet.
c ) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn eller våte
forhold. Dersom det kommer vann inn i et elektrisk
verktøy vil det øke risikoen for elektrisk sjokk.
d ) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk ledningen til å
bære, trekke eller dra ut støpselet til det elektriske
verktøyet. Hold ledningen borte fra varme, olje,
skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk sjokk.
e ) Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs, bruk en
skjøteledning som er egnet for utendørs bruk. Bruk
av en skjøteledning beregnet for utendørs bruk reduserer
risikoen for elektrisk sjokk.
f ) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på et fuktig sted
er uunngåelig, bruk en strømkilde med jordfeilbryter
(RCD). Bruk av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
3) Personlig sikkerhet
a ) Hold deg våken, hold øye med det du gjør og bruk
sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Ikke
bruk et elektrisk verktøy dersom du er trøtt eller er
påvirket av medikamenter, narkotika eller alkohol.
Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av elektriske
verktøy kan føre til alvorlig personskade.
b ) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller.
Verneutstyr slik som støvmaske, sklisikre vernesko,
hjelm, eller hørselsvern brukt under passende forhold vil
redusere personskader.
c ) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i
av-stillingen før du kobler til strømkilden og/eller
batteripakken, plukker opp eller bærer verktøyet. Å
bære elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller å
sette inn støpselet mens elektriske verktøy har bryteren på
øker faren for ulykker.
d ) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på
det elektriske verktøyet. En nøkkel som er festet til
en roterende del av det elektriske verktøyet kan føre
til personskade.
e ) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og stå
støtt hele tiden. Dette fører til at du har bedre kontroll
over det elektriske verktøyet ved uventede situasjoner.
f ) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg løstsittende klær
eller smykker. Hold hår, antrekk og hansker borte
fra bevegelige deler. Løstsittende antrekk, smykker eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler.
g ) Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av
støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning, må du
sørge for at disse er koblet til og ordentlig sikret. Bruk
av støvoppsamlere kan redusere støvrelaterte farer.
111
Norsk
4) Bruk og vedlikehold av elektriske
verktøy
a ) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det elektriske
verktøyet som situasjonen krever. Det riktige elektriske
verktøyet vil gjøre jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
b ) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan slå
verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk verktøy som ikke
kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres.
c ) Koble støpselet fra strømkilden og/eller
batteripakken fra det elektriske verktøyet før
du foretar noen justeringer, endrer tilbehør
eller lagrer elektriske verktøy. Slike preventive
sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for å starte
det elektriske verktøyet ved et uhell.
d ) Lagre elektriske verktøy som ikke er i bruk,
utilgjengelig for barn og la ikke personer som ikke
er kjent med det elektriske verktøyet eller disse
instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy er farlige i
hendene på utrenede brukere.
e ) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller om
bevegelige deler er feiljustert eller fastskjært,
om deler er ødelagt eller andre forhold som kan
påvirke driften av verktøyet. Dersom det er skadet,
få verktøyet reparert før neste bruk. Mange ulykker
forårsakes av dårlig vedlikeholdte verktøy.
f ) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte
skjæreverktøy med skarpe skjærekanter setter seg mindre
sannsynlig fast og er lettere å kontrollere.
g ) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene, osv.,
i samsvar med disse instruksjonene og ta i
betraktning arbeidsforholdene og det arbeidet som
skal utføres. Bruk av det elektriske verktøyet for oppgaver
som er forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
6) Vedlikehold
a ) Få det elektriske verktøyet ditt vedlikeholdt av
en kvalifisert reparatør som kun bruker originale
reservedeler. Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet
blir ivaretatt.
SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR ALLE SAGER
Skjæreprosedyrer
a )
b )
c )
d )
e )
f )
g )
5) Bruk og vedlikehold av batteridrevne
verktøy
a ) Bruk kun laderen som er spesifisert av produsenten.
En lader som passer for en type batteripakke kan føre til
brannfare dersom den brukes med en annen batteripakke.
b ) Bruk kun elektriske verktøy sammen med
de spesifiserte batteripakkene. Bruk av andre
batteripakker kan skape risiko for skader eller brann.
c ) Når batteripakken ikke er i bruk, hold den borte fra
andre metallobjekter som binders, mynter, nøkler,
spikere, skruer eller andre små metallobjekter som
kan skape en forbindelse fra en batteripol til en
annen. Å kortslutte batteripolene kan føre til brannskader
eller brann.
d ) Ved hardhendt behandling kan det komme væske
ut fra batteriet. Unngå kontakt med denne. Dersom
du ved et uhell kommer i kontakt med væsken, skyll
med vann. Dersom du får væsken i øynene, oppsøk
lege umiddelbart. Batterivæske kan føre til irritasjon
eller forbrenninger.
112
h )
FARE: Hold hender bort fra skjæreområdet og
sagbladet. Hold din andre hånd på støttehåndtaket,
eller motorrammen. Om begge hendene holder sagen
kan de ikke skjæres av sagbladet.
Ikke berør undersiden av arbeidsstykket.
Verneinnretningen kan ikke beskytte deg mot sagbladet
under arbeidsstykket.
Juster skjæredybden til tykkelsen av arbeidsstykket.
Mindre enn en hel tann av sagbladet skal være synlig
under arbeidsstykket.
Hold aldri arbeidsstykket i hendene eller over benet
ditt ved bruk. Fest arbeidsstykket på et stabilt
grunnlag. Det er viktig at arbeidsstykket støttes ordentlig
for å minimere risikoen for personskade, at bladet setter
seg fast eller at du mister kontroll.
Hold det elektriske verktøyet kun i isolerte
gripeoverflater når du utfører operasjoner hvor
skjæreverktøyet kan komme i kontakt med skjulte
ledninger. Kontakt med en strømførende ledning kan
føre til at eksponerte metalldeler på elektroverktøyet blir
strømførende, og kan gi brukeren støt.
Ved langgsgående saging, bruk alltid en føring eller
en rett styrekant. Dette forbedrer kuttets nøyaktighet og
reduserer muligheten for at bladet setter seg fast.
Bruk alltid blad med korrekt størrelse og form
(diamant kontra rund) på festehullet. Blad som ikke
passer til festemekanismen på sagen vil gå eksentrisk, som
fører til at du mister kontrollen.
Bruk aldri skadet eller feilaktige bladpakninger eller
bolter. Bladpakninger og bolter er spesifikt designet for
din sag, for optimal ytelse og driftssikkerhet.
EKSTRA SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR
ALLE SAGER
Tilbakeslagsårsaker og relaterte advarsler
•
•
•
Tilbakeslag er en plutselig reaksjon til et fastkjørt, bøyd eller
feiljustert sagblad, som forårsaker at en ukontrollert sag løftes
opp og ut av arbeidsstykket mot brukeren;
Når sagbladet kjøres fast eller er bøyd av sagsnittet som lukkes,
stopper bladet og motorreaksjonen beveger enheten hurtig
bakover mot brukeren;
Hvis sagbladet blir vridd eller feiljustert i kuttet, kan tennene
ved den bakre kanten av sagbladet skjæres inn i den øvre
overflaten av treet som forårsaker at sagbladet kommer ut av
sagsnittet og hopper tilbake mot brukeren.
Norsk
Tilbakeslag oppstår som følge av feilbruk av verktøyet og/eller feil
bruksprosedyrer eller forhold som kan unngås ved å ta følgende
forholdsregler:
a ) Hold et godt tak med begge hender på sagen og
plasser dine armer for å motstå trykk fra tilbakeslag.
Plasser din kropp på hver side av bladet, men ikke
i linje med bladet. Tilbakeslag kan forårsake at sagen
hopper bakover, men trykk fra tilbakeslag kan kontrolleres
av brukeren, om riktige forhåndsregler er tatt.
b ) Når sagbladet sitter fast, eller hvis du av en eller
annen grunn må avbryte kuttingen, skal du slippe
opp utløseren og holde verktøyet helt stille i
materialet til skiven har stanset helt. Prøv aldri å ta
verktøyet ut av arbeidsstykket eller trekke verktøyet
bakover mens sagbladet er i bevegelse, ellers kan
det oppstå tilbakeslag. Finn årsaken til og løs problemet
for å hindre at sagbladet sitter fast igjen.
c ) Når du starter en sag på nytt i arbeidsstykket,
plasser sagbladet sentrert i snittet og sjekk at
sagtennene ikke sitter i materialet. Dersom sagbladet
kjører seg fast, kan det ”vandre” opp eller slå tilbake opp
fra arbeidet når sagen startes på nytt.
d ) Støtt store paneler for å minimere risikoen for at
sagbladet setter seg fast og tilbakeslag oppstår.
Store paneler synker ofte sammen under sin egen
vekt. Støtter må plasseres under panelet på begge sider,
nære linjen av kuttet og nære kanten av panelet.
e ) Ikke bruk sløve eller skadete sagblader. Uslipte eller
feilaktig innstilte blader produserer smale sagsnitt som
forårsaker overdreven friksjon, bladbøyning og tilbakeslag.
f ) Bladdybde og låsespaker for justering av
skråskjæring må være stramme og sikret før
skjæring er utført. Om bladjusteringen skiftes i løpet av
skjæring, kan det forårsake fastsetting og tilbakeslag.
g ) Utvis ekstra forsiktighet når det sages i eksisterende
vegger eller andre blinde områder. Det utstikkende
bladet kan kutte objekter som kan forårsake tilbakeslag.
SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR SAGER MED
PENDELBLADBESKYTTELSE
Funksjon av nedre beskyttelse
a ) Kontroller at nedre beskyttelsen lukker riktig
før hvert bruk. Ikke bruk sagen dersom nedre
beskyttelsen ikke beveger seg fritt og lukker seg
øyeblikkelig. Den nedre beskyttelsen må aldri
klemmes eller festes i åpen stilling. Dersom sagen
slippes ved en feiltagelse kan den nedre beskyttelsen
bøyes. Løft den nedre beskyttelsen med det innskyvbare
håndtaket og påse at den beveger seg fritt og ikke rører
bladet eller noen annen del, i alle kuttvinklder og dybder.
b ) ontroller funksjon av fjæren til nedre beskyttelsen.
Dersom beskyttelsen og fjæren ikke fungerer riktig
må de på service før bruk. Nedre beskyttelse kan
fungere tregt på grunn av skadede deler, gummibelegg
eller oppbygging av avfall.
c ) Nedre beskyttelsen skal skyves inn manuelt,
kun for spesielle typer kutt som ”dykk-kutt” og
”sammensatte kutt”. Løft nedre beskyttelsen
med det innskyvbare håndtak, og så fort bladet
går inn i materialet må den nedre beskyttelsen
slippes. For all annen saging skal den nedre beskyttelsen
fungere automatisk.
d ) Påse alltid at den nedre beskyttelsen dekker bladet
før du setter fra deg sagen på benken eller gulvet.
Et ubeskyttet, frirullende blad får sagen til å bevege
seg bakover, og den kutter alt som måtte være i
veien. Vær oppmerksom på tiden det tar bladet å stoppe
etter at bryteren slippes.
Ekstra sikkerhetsinstrukser for sirkelsager
•
•
•
•
•
•
Bruk hørselsvern. Eksponering for støy kan forårsake tap
av hørsel.
Bruk en støvmaske. Å bli utsatt for støvpartikler kan
forårsake pustevansker og mulig skade.
Ikke bruk sagblader med større eller mindre diameter
enn anbefalt. For opplysninger om riktig skjærekapasitet
henvises du til de tekniske data. Bruk kun sagblader
spesifisert i denne manualen, som er i samsvar med EN 847-1.
Aldri bruk slipende reduseringshjul.
Ikke bruk tilbehør for vanntilførsel.
Bruk tvinger eller annen praktisk måte å sikre og
holde arbeidsstykket på et stabilt underlag. Å holde
arbeidsstykket i hendene eller mot kroppen er ustabilt og kan
føre til at du mister kontroll.
Restrisikoer
Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser
og bruker sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan
unngås. De er: Hørselskader.
• Fare for personskade pga. flygende partikler.
• Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under bruk.
• Fare for personskade ved langvarig bruk.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning.
Alltid kontroller at spenningen til batteripakken samsvarer med
spenningen på merkeskiltet. Sørg også for at spenningen på
laderen samsvarer med spenningen på strømnettet.
Din DeWALT-lader er dobbeltisolert i samsvar med
EN60335; det trengs derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en
spesialledning som fås via DeWALT-serviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er absolutt
nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som egner seg
for kraftforsyningen til din lader (se Tekniske data). Minimum
størrelse på lederen er 1 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker
en kabeltrommel.
113
Norsk
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN
•
Ladere
DeWALT ladere trenger ingen justeringer, og er designet til å
være så enkle som mulig å bruke.
•
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle
batteriladere
•
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN: Denne manualen
inneholder viktige sikkerhetsanvisninger og bruksanvisninger for
kompatible batteriladere (se Tekniske data).
• Før du bruker laderen les alle instruksjoner og advarselsmerker på laderen, batteripakken og produktet som
bruker batteripakken.
ADVARSEL: Fare for støt. Ikke la væske komme inn i
laderen. Det kan resultere i elektrisk støt.
ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring med en
nominell strømverdi på 30mA eller mindre.
FORSIKTIG: Fare for brannskader. For å redusere faren
for skader, lad kun DeWALT oppladbare batterier. Andre
type batterier kan sprekke og forårsake personskader og
materielle skader.
FORSIKTIG: Barn må holdes under oppsyn, sørg for at de
ikke leker med apparatet.
MERK: Under visse forhold, med laderen innplugget i
strømforsyningen, kan de eksponerte kontaktene i laderen
kortsluttes av fremmedlegemer. Fremmedlegemer som
kan lede strøm, inkludert ,men ikke bregrenset til stålull,
aluminiumsfolie eller annen ansamling av metalliske
partikler, må holdes unna åpningene i laderen. Kople alltid
laderen fra strømtilførselen når det ikke er en batteripakk i
hulrommet. Kople fra laderen før rengjøring.
• IKKE forsøk å lade batteripakken med andre ladere
enn de som er nevnt i denne manualen. Laderen og
batteripakken er spesielt designet for å jobbe sammen.
• Disse ladere er ikke ment for annen bruk enn lading av
DeWALT oppladbare batterier. Annen bruk kan resultere i
brannfare og/eller elektrisk støt.
• Ikke utsett laderen for regn eller snø.
• Dra i kontakten og ikke ledningen når du kople laderen
fra strømmen. Dette reduserer faren for skade på kontakten
og ledningen.
• Påse at ledningen er plassert slik at den ikke tråkkes
på, snubles i, eller på annen måte utsettes for skade
eller påkjenning.
• Ikke bruk skjøteledning med mindre det er helt
nødvendig. Bruk av feil skjøteledning kan resultere i
brannfare og/eller elektrisk støt.
• Ikke plasser noe på laderen og ikke plasser laderen på
en myk overflate som kan blokkere ventilasjonsslissene
og resultere i for høy innvendig temperatur. Plasser
laderen et sted unna varmekilder. Laderen ventileres gjennom
slisser i toppen og bunnen av huset.
• Ikke bruk lader med skadet ledning eller kontakt—bytt
dem ut med en gang.
114
•
•
•
Ikke bruk laderen dersom den har fått et slag, er mistet
i gulvet eller skadet på annen måte. Lever den på et
autorisert serviceverksted.
Ikke ta laderen fra hverandre; lever den på et autorisert
serviceverksted når service eller reparasjon trenges. Å
sette den sammen feil kan resultere i elektrisk støt eller brann.
Dersom ledningen er skadet må den byttes ut med en gang
av produsenten, dens serviceagent eller lignende kvalifisert
person for å unngå farer.
Kople laderen fra strømtilførselen før du begynner med
rengjøring. Dette reduserer faren for elektrisk støt.
Fjerning av batteripakken reduserer ikke denne faren.
ALDRI forsøk på kople 2 ladere sammen.
Laderen er designet for å bruke standard 230V elektrisk
strøm. Ikke forsøk å bruke den på annen spenning. Dette
gjelder ikke billaderen.
Lade et batteri (Fig. A)
1. Plugg inn laderen i en passende stikkontakt for du setter
inn batteripakken.
2. Sett batteripakken 3 i laderen, pass på at batteripakken
sitter godt i laderen. Det røde (lade) lyset blinker gjentatt
som indikasjon på at ladeprossessen er startet.
3. Fullført lading vises ved at det røde lyset er PÅ konstant.
Pakken er da fullt oppladet og kan brukes, eller den
kan bli stående i laderen. For å ta batteripakken ut av
arbeidspakken, trykk inn og hold låseknappen 13 på
batteripakken og ta den av.
MERK: For å sikre maksimum ytelse og levetid på Li-Ion
batteripakker, lad batteripakken helt opp før første gangs bruk.
Bruk av lader
Se indikatorne under for batteripakkens ladetilstand.
Ladeindikatorer
lading
fulladet
varm/kald ladeforsinkelse*
*Det røde lyset vil fortsette å blinke, men et gult indikatorlys
vil lyse under denne operasjonen. Når batteriet har
kjølt seg ned, vil det gule lyset bli slått av og laderen vil
gjenoppta ladeprosedyren.
Kompatible ladere vil ikke lade en defekt batteripakke. Laderen
vil indikere feilaktig batteripakke ved at den ikke lyser, eller ved å
indikere blinkemønster for problem pakke eller lader.
MERK: Dette kan også tyde på et problem med laderen.
Dersom laderen indikerer er problem, ta med lader og
batteripakke til et servicesenter for testing.
Ventetid for varm/kald pakke
Dersom laderen detekterer et batteri som er for varmt eller for
kaldt, vil den automatisk starte en ”varm/kald pakke forsinkelse”,
og venter med å lade til batteriet har passende temperatur.
Laderen vil deretter automatisk skifte til lademodus for pakken.
Denne funksjonen sikrer maksimal levetid på batteriet.
Norsk
Ikke lagre eller bruk verktøyet eller batteripakken
på steder der temperaturen kan nå eller overstige
40 ˚C (104 ˚F) (som utenfor skur eller metallbygg på
sommeren).
Ikke brenn batteripakken selv om den er alvorlig skadet
eller fullstendig utslitt. Batteripakken kan eksplodere i en
brann. Giftige gasser og materialer oppstår når man brenner
litium ion-batteripakker.
Hvis batteriets innhold kommer i kontakt med huden,
vasker du området med mild såpe og vann. Hvis du får
batterivæske på øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter
eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs medisinsk
tilsyn, er batteriets elektrolytt sammensatt av en blanding av
organiske karbonater og litium-salter.
Innholdet i åpne battericeller kan forårsake irritasjon
av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk medisinsk ettersyn hvis
symptomene vedvarer.
ADVARSEL: Fare for brannskader. Batterivæsken kan
antennes hvis den utsettes for gnister eller flammer.
ADVARSEL: Forsøk aldri å åpne batteripakken av noen
årsak. Ikke sett i laderen dersom batteripakkens ytre er
sprukket eller skadet. Ikke knus, slipp i gulvet eller skad
batteripakken. Ikke bruk en batteripakke eller lader som
har fått et slag, er mistet i gulvet, påkjørt eller skadet
på annen måte (f.eks. gjennomboret av en spiker, slått
med hammer, tråkket på). Det kan resultere i elektrisk
støt. Skadede batteripakker skal leveres til servicesenteret
for gjenvinning.
ADVARSEL: Fare for brann. Ikke lagre eller
transporter batteripakken slik at batteripolene
kan komme i kontakt med metallobjekter. For
eksempel, ikke legg batteriet i forkle, lommer, verktøyskrin,
produktesker, skuffer etc. sammen med løse spikere, skruer,
nøkler, etc.
FORSIKTIG: Når det ikke er i bruk plasser verktøyet
på siden på en stabil overflate der det ikke skaper
fare for snubling eller fall. Noen verktøy med store
batteripakker kan stå på batteripakken, men kan lettes
slås overende.
En kald batteripakke vil lade langsommere enn en varm
batteripakke. Batteripakken vil lade langsommere gjennom hele
ladesyklusen, og vil ikke gå tilbake til maksimal ladehastighet
selv om batteriet blir varmt.
Ladere DCB118 er utstyrt med en intern vifte som er designet
for å avkjøle batteripakken. Viften vil slå seg på automatisk når
batteripakken trenger å kjøles. Bruk aldri laderen dersom viften
ikke fungerer korrekt eller dersom ventilasjonsåpningene er
blokkert. Pass på at fremmedlegemer ikke kommer inn i laderen.
Elektronisk beskyttelsessystem
XR Li-ione verktøy er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem som vil beskytte batteriet mot overlading,
overoppvarming eller dyp utlading.
Verktøyet vil automatisk slå seg av dersom beskyttelsessystemet
aktiveres (Electronic Protection System). Dersom det skjer, sett
litium-ion batteriet på laderen til det er helt oppladet igjen.
•
Veggmontering
Disse laderne er designet for å monteres på vegg eller stå på et
bord eller arbeidsbenk. Dersom den skal monteres på veggen,
plasser laderen innen rekkevidde fra en stikkontakt og unna
hjørner eller andre hindringer som kan stoppe luftstrømmen.
Bruk baksiden av laderen som mal for å bore hull i veggen
for monteringsskruene. Monter laderen godt med gipsskruer
(må kjøpes separat) minst 25,4 mmlange med hodediameter
7–9 mm, som skrus inn i treverk til optimal dybde med omtrent
5,5 mm av skruen som stikker ut. Rett inn sporene på baksiden
av laderen med de utstikkende skruene og lås på plass i sporene.
Rengjøringsanvisninger for lader
ADVARSEL: Fare for støt. Koble laderen fra
strømuttaket før rengjøring. Smuss og fett kan fjernes
fra laderen ved hjelp av en klut eller en myk, metallfri
børste. Ikke bruk vann eller rengjøringsvæsker. Aldri la
noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp noen del av
verktøyet i en væske.
Batteripakke
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle
batteripakker
Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når du
bestiller nye batteripakker.
Batteriet kommer ikke fullstendig ladet ut av pakningen. Les
sikkerhetsinstruksjonene under før du bruker batteripakken og
laderen. Følg deretter ladeprosedyrene som er beskrevet.
LES ALLE INSTRUKSJONER
•
•
•
•
Ikke lad eller bruk batteriet i eksplosive omgivelser,
slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser eller
støv. Innsetting eller uttak av batteriet kan antenne støvet
eller gassen.
Tving aldri batteripakken inn i laderen. Ikke modifiser
batteripakken på noen måte for å passe inn i en ikkekompatibel lader idet batteripakken kan sprekke og
forårsake alvorlig personskade.
Lad batteripakkene kun i DeWALT ladere.
IKKE sprut på eller senke ned i vann eller andre væsker.
•
•
•
Transport
ADVARSEL: Fare for brann. Transport av batterier kan
kanskje føre til brann dersom batteripolene utilsiktet
kommer i kontakt med elektrisk ledende materialer. Ved
transport av batterier, pass på at batteripolene er beskyttet
og godt isolerte fra materialer som kan komme i kontakt
og føre til kortslutning.
DeWALT batterier samsvarer med alle aktuelle shippingforskrifter som angitt av bransjen og lovregler, inkludert UN
Recommendations on the Transport of Dangerous Goods;
International Air Transport Association (IATA) Dangerous
Goods Regulations, International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations, og European Agreement Concerning The
International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR).
Litium-ion celler og batterier er testet i henhold til avsnitt 38,3
i ”UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods
Manual of Tests and Criteria”.
115
Norsk
I de fleste tilfeller vil forsendelse av en DeWALT batteripakke
være unntatt fra klassifisering som en fullt regulert Class
9 Hazardous Material. Vanligvis vil bare forsendelser som
inneholder et litium-ione batteri med høyere energiklassifisering
enn 100 watt-timer (Wh) kreve forsendelse som fullt regulert
Class 9. Alle litium-ione batterier har angitt watt-timer på
pakken. Men på gunn av de kompliserte reglene anbefaler
DeWALT ikke å sende litium-ione batteripakker med fly, uansett
watt-time klassifisering. Forsendelser av verktøy med batterier
(kombinerte sett) kan unntaksvis sendes med fly dersom angitt
watt-timer på batteripakken er under 100 Wh.
Uansett om en transport regnes som unntatt eller fullt regulert,
er det senderens ansvar å sjekke de gjeldende reglene for
pakking, etiketter/merking og dokumentasjon.
Informasjonen i dette avsnittet av manualen er gitt i god tro og
ansett som nøyaktig på tidspunktet dokumentet ble opprettet.
Men det gis ingen garantier, hverken eksplisitt eller implisitt.
Det er kjøperens ansvar å sikre at aktivitetene samsvarer med de
gjeldende retningslinjer.
Transport av FLEXVOLTTM batteriet
DeWALT FLEXVOLTTM batteriet har to moduser: Bruk
og transport.
Bruks-modus: Når FLEXVOLTTM-batteriet står alene eller er
montert i et DeWALT 18V produkt, fungerer det som et 18V
batteri. Dersom FLEXVOLTTM-batteriet er i et 54V eller et 108V (to
54V batterier) produkt, vil det fungere som et 54V batteri.
Transport-modus: Når hetten er satt på FLEXVOLTTM-batteriet,
er batteriet i transport-modus. La hetten være på ved
forsendelse.
I transportmodus blir rekker av
celler elektrisk frakoblet i pakken
slik at det dannes 3 batterier
med lavere watt-timer (Wh)
sammenlignet med 1 batteri med
høyere watt-timer. Denne endringen til 3 batterier med lavere
watt-timer gjør at pakken er unntatt fra visse begrensende
shipping-regler som gjelder batterier med høyere watt-timer.
For eksempel kan Wh-spesifikasjonen for Transport være 3 x 36
Wh, som betyr 3 batterier Eksemple på merking for bruk og
for transport
på 36 Wh hver. Whspesifikasjonen for USE
(bruk) kan være 108 Wh
(som betyr 1 batteri).
Anbefalinger for lagring
1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og ikke utsatt
for direkte solskinn samt for sterk varme eller kulde. For
optimal batteriytelse og levetid bør batteripakker lagres i
romtemperatur når de ikke er i bruk.
2. For lang tids lagring, anbefales det for optimalt resultat å
lagre en fullt ladet batteripakke på et kjølig og tørt sted
uttatt av laderen.
MERK: Batteripakker bør ikke lagres fullt utladet. Batteripakken
må lades opp igjen før bruk.
116
Merking på laderen og batteripakken
I tillegg til piktogrammene som er brukt i denne manualen,
kan etikettene på laderen og batteripakken vise følgende
piktogrammer:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Se Tekniske data for ladetid.
Ikke undersøk med strømførende gjenstander.
Ikke lad skadede batteripakker.
Ikke utsett for vann.
Få byttet defekte ledninger omgående.
Lades kun mellom 4 ˚C og 40 ˚C.
Kun for innendørs bruk.
Deponer batteripakken på miljøvennlig vis.
Lad kun DeWALT batteripakker med de angitte
DeWALT laderne. Lading av andre batteripakker
enn de angitte DeWALT batteriene med en DeWALT
lader kan føre til at de sprekker eller til andre
farlige situasjoner.
Ikke brenn batteripakken.
BRUK: Bruk uten transporthette, nominell Wh er 108
Wh (1 batteri med 108 Wh).
TRANSPORT: Bruk med innebygget transporthette,
nominell Wh er 3 x 36 Wh (3 batteri med 36 Wh).
Batteritype
DCS570 bruker en 18 volt batteripakke.
Disse batteripakkene kan brukes: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB546, DCB547. Se
Tekniske Data for mer informasjon.
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1Sirkelsag
1Sirkelsagblad
1 Blad nøkkel
1Parallellføring
Norsk
1Støvsugeruttak
1 Lader (kun C, D, L, M, P, S, T, X-modeller)
1 Li-ion batteripakke (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 modeller)
2 Li-ion batteripakker (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 modeller)
3 Li-ion batteripakker (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 modeller)
1Instruksjonshåndbok
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha
oppstått under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne
håndboken før bruk.
fibersement. IKKE bruk tilbehør for vanntilførsel med denne
sagen. IKKE bruk slipeskiver eller slipeblad. IKKE bruk under
våte forhold eller i nærheten av antennelige væsker eller gasser.
Disse kraftige sager er profesjonelle elektroverktøy.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne
operatører trenger tilsyn når de bruker dette verktøyet.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert
barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner,
eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får
tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal
aldri forlates alene med dette produktet.
Merking på verktøyet
MONTERING OG JUSTERING
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Bruk hørselvern.
Bruk vernebriller.
Synlig stråling. Ikke se inn i lyset.
Datokode plassering (Fig. A)
Datokoden 19 , som også inkluderer produksjonsåret, er trykket
på huset.
Eksempel:
2017 XX XX
Produksjonsår
Beskrivelse (Fig. A)
ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del
av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader.
1 Avtrekker-bryter låsebryter
2 Avtrekker-bryter
3 Batteripakke
4 Regulering av dybdejusteringsspaken (Fig. E)
5 Bunnplate
6 Nedre beskyttelse løftespak
7 Nedre bladbeskyttelse
8 Klemskrue for blad
9 Snittindikator
10 Skråvinkel justeringsspake
11 Låseknapp for blad
12 Ekstrahåndtak
13 Festeknapp for batteriet
14 Bladnøkkel (Fig. E)
15 Arbeidslys
Tiltenkt Bruk
Disse kraftige sirkelsager er designet for profesjonelt bruk ved
saging i treverk. Ikke kapp metall, plast, betong, murverk eller
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble fra
batteripakken før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
ADVARSEL: Bruk kun batteripakker og ladere fra DeWALT.
Sette inn og ta av batteripakke
på verktøyet (Fig. A)
MERK: For best resultat, pass på at batteripakken 3 er helt
oppladet før bruk.
For å installer batteripakken i verktøyets
håndtak
1. Rett inn batteripakken 3 mot skinnene i håndtaket (Fig. A).
2. Skyv den inn i håndtaket til batteripakken er godt festet i
verktøyet, pass på at den ikke løsner.
For å fjerne batteripakken fra verktøyet
1. Trykk batteriets festeknapp 13 og trekk batteriet bestemt ut
av håndtaket.
2. Sett batteripakken i laderen som beskrevet i laderavsnittet i
denne manualen.
Ladeindikator batteripakker (Fig. A)
Noen DeWALT batteripakker inkluderer en ladeindikator som
består av tre grønne LED som indikerer hvor mye lading som er
igjen i batteripakken.
For å aktivere ladeindikatoren, trykk og hold indikatorknappen
32 . En kombinasjon av tre grønne LED-lys vil lyse og vise
gjenværende lading. Dersom gjenværende lading av batteriet
er under brukbar grense, vil ingen lys tennes og batteriet må
lades opp.
MERK: Ladeindikatoren er bare an indikasjon av gjenværende
lading i batteripakken. Den gir ingen indikasjon på om verktøyet
fortsatt kan brukes, og kan variere med produktkomponentene,
temperatur og brukerens bruksområde.
Bytting av blad
Montering av bladet (Fig. C–E)
1. Ta ut batteriet.
2. Bruk nedre beskyttelsesspake 6 og trekk den nedre
bladbeskyttelsen 7 tilbake og legg bladet på sagspindelen
117
Norsk
mot den indre festeskiven 17 , pass på at bladet roterer i
korrekt retning (retningspilen på sagbladet og tennene skal
peke i samme retning som retningspilen på sagen). Gå ikke
ut fra at merkingen på bladet vil peke mot deg ved korrekt
installering. Når du trekker tilbake nedre beskyttelse for å
installere bladet, kontroller at tilstand og funksjon av nedre
bladbeskyttelse er tilfredsstillende. Pass på at den beveger
seg fritt og ikke rører bladet eller noen annen del, i alle
kuttvinkler og dybder.
3. Plasser den ytre festeskiven 16 på sagspindelen med
skråkanten utover. Påse at 30 mm diameteren på bladsiden
av tvingen passer i 30 mm hullet i sagbladet for å sørge for
sentrering av bladet.
4. Skru bladets klemskrue 8 på sagspindelen for hånd (skruen
er høyregjenget og må dreies med klokken for å stramme.
5. Trykk ned bladlåsen 11 mens du dreier sagspindelen med
blad nøkkelen 14 som er lagret under batterirommet, inntil
bladlåsen går i lås og bladet slutter å rotere.
6. Stram bladets festeskrue godt ved bruk av bladnøkkelen.
MERK: Sett aldri på bladlåsen mens sagen går, og sett
den aldri på for å stoppe verktøyet. Vri aldri på sagen mens
bladlåsen er på. Dette kan gi alvorlige skader på sagen.
Bytting av bladet (Fig. C, D)
1. Ta ut batteriet.
2. For å løsne bladets klemskrue 8 , trykk ned bladlåsen 11 og
vri sagspindelen med bladnøkkelen 14 , som er lagret under
batterirommet,, til bladlåsen går i lås og bladet ikke roterer
mer. Når bladlåsen er på, skru bladets klemskrue mot klokka
med bladnøkkelen (skruen er høyregjenget og må dreies
mot klokken for å løsne).
3. Ta kun av bladets festeskrue 8 og ytre festeskive 16 . Ta av
det brukte bladet.
4. Fjern eventuell sagflis som kan ha samlet seg i
beskyttelsen- eller festeskiveområdet og kontroller at nedre
bladbeskyttelse er i god stand og fungerer korrekt, som
beskrevet over. Ikke smør dette området.
5. Velg korrekt blad for bruksområdet (se Blad). Bruk alltid blad
av korrekt størrelse (diameter) med korrekt størrelse og form
på senterhull for montering på sagspindelen. Pass alltid på
at anbefalt maksimal hastighet (rpm) på sagbladet er lik eller
større enn sagens hastighet (rpm).
6. Følg trinn 1 til 5 under Installering av blad, pass på at
bladet roterer i korrekt retning.
Nedre bladbeskyttelse
ADVARSEL: Nedre bladbeskyttelse er en
sikkerhetsfunksjon som reduserer faren for
alvorlige personskader. Bruk aldri sagen dersom
nedre bladbeskyttelse mangler, er skadet eller
ikke fungerer ordentlig. Ikke stol på at nedre
bladbeskyttelse beskytter deg under alle forhold.
Din sikkerhet avhenger av at alle advarsler og
forsiktighetsregler følges, samt av korrekt bruk
av sagen. Kontroller at nedre beskyttelsen lukker
riktig før hvert bruk. Dersom nedre bladbeskyttelse
mangler eller ikke fungerer ordentlig, få service
118
på sagen før bruk. For å sikre at produktet er trygt
og pålitelig, bør reparasjoner, vedlikehold og
justeringer foretas av et autorisert servicesenter eller
en annen kvalifisert serviceorganisasjon, og det skal
alltid brukes identiske reservedeler.
Kontroller den nedre beskyttelsen (Fig. A)
1. Slå av verktøyet og koble verktøyet fra strømmen.
2. Roter nedre beskyttelsesspak (Fig. A, 6 ) fra posisjonen ”helt
lukket” til posisjonen ”helt åpen”.
3. Slipp spaken og la den 7 returnere til posisjonen ”helt
lukket” .
Verktøyet bør ha service hos et kvalifisert servicesenter hvis det:
• ikke returnerer til posisjonen ”helt lukket”,
• beveger seg uregelmessig eller tregt eller
• er i kontakt med bladet eller noen annen del av verktøyet i
alle kuttvinkler og dybder.
Blad
ADVARSEL: For å redusere faren for øyeskader, bruk alltid
øyebeskyttelse. Karbid er et hardt men sprøtt materiale.
Fremmedlegemer i arbeidsstykket som som ståltråd eller
spikere kan føre til at bits sprekker eller brekker. Bruk kun
sagen når korrekt sagbladbeskyttelse er satt på. Monter
bladet godt med korrekt rotasjonsretning før bruk, og bruk
alltid rene, skarpe blad.
ADVARSEL: Ikke kapp metall, plast, betong, murverk eller
fibersement med denne sagen.
184 mm Diameter
Bruksområde
Tenner
Kløving
24
Generelt bruk
36
Avslutning
60
Dersom du trenger assistanse i forbindelse med blad, vennligst
kontakt din lokale DeWALT forhandler.
Tilbakeslag
Tilbakeslag er en plutselig reaksjon på et fastklemt eller
feiljustert sagblad og forårsaker at en ukontrollert sag reiser
seg opp og ut av arbeidsstykket mot operatøren. Når bladet er
festklemt ved at snittet lukker seg, blir bladet sittende fast og
motorens reaksjon fører enheten raskt tilbake mot operatøren;
Dersom bladet blir vridd eller feilinnrettet i kuttet kan tennene
bak på bladet grave seg inn i treverkets overflate og forårsake at
bladet kommer ut av snittet og hopper tilbake mot operatøren.
Tilbakeslag er mer sannsynlig ved de følgende forhold:
1. DÅRLIG OPPSTØTTING AV ARBEIDSSTYKKET
a. Nedheng eller dårlig innfesting av avkappet del av
arbeidsstykket kan føre til at bladet knipes fast og
gi tilbakeslag.
b. Dersom det sages i arbeidsstykker som kun er støttet opp
i endene kan dette gi tilbakeslag. Ettersom materialet blir
svakere vil det henge ned , lukke sagsporet og knipe fast
bladet (Fig. L).
Norsk
c. Å kutte av en lang eller overhengende del av
arbeidsstykket vertikalt nedenfra og opp kan gi
tilbakeslag. Det avkappede stykket vil falle ned og knipe
fast bladet.
d. Å sage av lange smale striper kan gi tilbakeslag. De
avsagede stripene kan henge ned eller vris slik at
sagsporet lukkes og kniper fast bladet.
e. Dersom nedre beskyttelse hekter seg i en kant under
materialet som sages, kan det et øyeblikk redusere
brukerens kontroll. Sagen kan løfte seg delvis ut av kuttet
og øke sjansen for at bladet vrir seg.
2. FEIL DYBDEINNSTILLING AV SAGEN
a. For mest mulig effektiv saging bør bladet ikke gå
lenger gjennom enn at den viser en tann som vist i
figur F). Dette lar skoen støtte bladet og minimaliserer
vridning og kniping i materialet. Se avsnittet Justering
av kuttdybden.
3. BLADVRIDNING (FEIL INNRETTING I SPORET)
a. Å skyve hardere i sporet kan føre til at bladet vrir seg.
b. Forsøk på å svinge sagen i sporet (komme tilbake til den
merkede linjen) kan føre til at bladet vrir seg.
c. Hvis du strekker deg for langt eller bruker sagen med
dårlig kroppskontroll (ute av balanse) så kan det føre til at
bladet vrir seg.
d. Hvis du endrer grep eller kroppsstilling under bruk, kan
dette føre til at bladet vrir seg.
e. Hvis du trekker tilbake sagen for å rengjøre bladet kan det
føre til at bladet vri seg.
4. MATERIALER SOM KREVER EKSTRA OPPMERKSOMHET
a. Vått tømmer
b. Ferskt tømmer (nykappet materiale eller materiale som
ikke er ovnstørket)
c. Trykkbehandlet tømmer (materiale behandlet med
preserveringsstoffer eller anti-råte kjemikalier)
5. BRUK AV SLØVE ELLER SKITNE BLAD
a. Sløve blad kan føre til stor belastning på sagen. For å
kompensere vil brukeren vanligvis skyve hardere på
maskinen, som fører til mer belastning på maskinen og
kan føre til at bladet vrir seg i sporet. Slitte blad kan også
ha utilstrekkelig klaring, som kan føre til økt tendens til
fastkjøring og større belastning.
6. LØFTE SAGEN MENS DU GJØR ET SKRÅKUTT
a. Skråkutt krever at brukeren følger spesielle
sageteknikker – spesielt styring av sagen. Både bladets
vinkel mot bunnplanet og større bladoverflate i
kontakt med materialet øker faren for fastkjøring og
feilstyring (vridning).
7. OMSTART AV SAGING MED BLADETS TENNER KILT MOT
MATERIALET
a. Sagen bør ha fått full hastighet før du starter å sage
eller omstart av saging etter at maskinen er stoppet
med bladet i sporet. Dersom det ikke gjøres kan det
gi tilbakeslag.
Andre forhold som kan føre til kniping, vridning eller
feilinnretting av bladet kan også gi tilbakeslag. Se avsnittene
Ekstra sikkerhetsanvisninger for sirkelsager og blad for
prosedyrer og teknikker som kan redusere faren for tilbakeslag.
Justering av kuttdybden (Fig. E–F)
1. Løft dybdejusteringsspaken 4 for å løsne.
2. For å opprettholde riktig kuttedybde, juster indikatormerket
på dybdejusterings-stroppen 20 med innsnittet 19 på
øvre bladbeskyttelse.
3. Stram til dybdejusteringsspaken.
4. For best effektiv kapping med HM-sagblad, still inn
dybdejusteringen slik at ca. halvparten av en tann stikker
under overflaten på treverket som skal kappes.
5. En metode for sjekk av riktig kuttedybde er vist i figur F.
Legg en del av det materialet du skal kappe langs siden på
bladet, som vist i figuren, og observer hvor mye av tannen
som vises under materialet.
Regulering av dybdejusteringsspaken
(Fig. E)
Det kan være ønskelig å justere dybdejusteringsspaken 4 . Den
kan løsne med tiden og nå bunnplaten før stramming.
For å stramme spaken:
1. Hold dybdejusteringsspaken 4 og løsne låsemutteren 18 .
2. Juster dybdejusteringsspaken ved å vri den i ønsket retning,
ca. 1/8 omdreinig.
3. Skru igjen mutteren.
Skråvinkel justering (Fig. A, G)
Skråvinkel justeringsmekanismen kan justeres mellom 0° og 57°.
For å oppnå bedre kappe-nøyaktighet, bruk
finjusteringsmarkeringene på rotasjonsbraketten 21 .
1. Løft skråvinkel- justeringsspaken 10 for å løsne.
2. Vippe bunnplaten til ønsket vinkel ved å justere
finvinklings-pekeren 22 med ønsket vinkelmerke på
rotasjonsbraketten 21 .
3. Senke skråvinkel- justeringsspaken for å stramme.
Skråvinkellås (Fig. A, G)
DCS570 er utstyrt med en skråvinkel-lås. Når bunnplaten 5
vippes vil du høre et klikk og føle at bunnplaten stopper både
ved 22,5- og 45 grader. Hvis ingen av disse er den ønskede
vinkelen, stram spaken 10 ved å senke den. Hvis du ønsker
en annen vinkel, fortsett å vippe bunnplaten helt til grovvinkelpekeren 23 eller fin- pekeren 22 er justert med det
ønskede merket.
Lengdekappeindikator (Fig. A)
Markeringene på siden av bunnplaten 5 viser lengden på
sporet som kapper materialet ved full dybde. Markeringen går i
trinn på 5 mm.
Sagspor-indikator (Fig. I)
Fronten av sagskoen har en sporindikator 9 for vertikal og
vinklet saging. Denne indikatoren lar deg styre sagen langs
119
Norsk
sagelinjer merket av på materialet som sages. Sagsporindikatoren står på linje med venstre (ytre) side av sagbladet
som gjør at sagsporet fra bladet er til høyre for indikatoren. Styr
langs den merkede saglinjen slik at sagsporet ligger på den
siden som ikke skal brukes (restmaterialet).
Montering og justering av parallellføring
(Fig. N)
Parallellføringen 28 brukes for å kutte parallelt med kanten
av arbeidsstykket.
Montering
1. Løsne parallellføring justeringsknappen 27 for å
tillate parallellføringen.
2. Sett inn parallellføringen 28 i bunnplaten 5 som vist.
3. Stram parallellføring justeringsknappen 27 .
Justering
1. Løsne justeringsknappen 27 og sett parallellføringen 28 til
ønsket bredde.
2. Justeringen kan nå leses av på parallellførings-skalaen.
3. Stram justeringsknappen 27 .
Montere støvsuger-porten (Fig. A, P)
Sirkelsagen er utstyrt med et støvsugeruttak.
Innstallering av støvsuger-port
1. Løsne dybdejusteringsspaken helt 4 .
2. Sett bunnplaten 5 i laveste posisjon.
3. Tilpass venstre halvdel av støvsugerporten 29 over øvre
bladbeskyttelse 7 som vist. Pass på å sette knasten inn
sporet på verktøyet. Når den er installert korrekt vil den
dekke fullstendig den originale dybden til pekeren.
4. Rett inn den høyre delen 30 med den venstre.
5. Sett inn skruen og trekk godt til.
Før bruk
• Sørg for at beskyttelsene er riktig montert.
Sagbladbeskyttelsen må være i lukket stilling.
• Påse at sagbladet roterer i samme retning som pilen
på bladet.
• Ikke bruk for slitte sagblader.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene
og gjeldende forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble fra
batteripakken før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Korrekt plassering av hendene (Fig. J)
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade,
skal man ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
120
ADVARSEL: For å redusere faren for personskade, skal
man ALLTID holde godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Riktig stilling for hendene er å ha en hånd på hovedhåndtaket
26 , med den andre hånden på hjelpehåndtaket 12 .
LED arbeidslampe (Fig. A)
LED-arbeidslampen 15 aktiveres når avtrekkerbryteren trykkes
inn. Når avtrekkeren slippes, vil arbeidslampen være på i opp til
20 sekunder til.
MERK: Arbeidslyset er for å belyse den nærmeste arbeidsflaten,
og er ikke ment å brukes som lykt.
Slå på og av (Fig. B)
Av sikkerhetsmessige årsaker er avtrekkerbryteren 2 på
verktøyet utstyrt med en låseknapp 1 .
Trykk låseknappen for å låse opp verktøyet.
For å bruke verktøyet, trykk avtrekkerbryteren 2 . Så snart
avtrekkerbryteren slippes vil låsebryteren automatisk aktiveres
for å hindre utilsiktet oppstart av maskinen.
MERK: Ikke skru verktøyet PÅ eller AV når sagbladet
berører arbeidsstykket eller andre materialer.
Arbeidstykkestøtte (Fig. J–M)
ADVARSEL: For å redusere faren for personskader,
støtt opp arbeidet skikkelig og hold sagen godt fast
for å forhindre tap av kontroll.
Figurene J og K viser korrekt sageposisjon. Figurene L og M viser
feil sageposisjon. Hendene skal holdes unna sageområdet, og
strømledningene utenfor sageområdet slik at det ikke festes
eller henges opp i arbeidet.
For å unngå tilbakeslag, støtt ALLTID bordet eller panelet NÆR
sagestedet, (Fig. J og K). IKKE støtt opp platen eller panelet unna
sagestedet (Fig. L og M). Ved bruk av sagen, hold strømkabelen
unna sagingen og hindre at den henger seg fast i arbeidsstykket.
KOBLE ALLTID FRA SAGEN FØR ENDREINGER UTFØRES! Plasser
arbeidsstykket med den ”gode” siden —den siden som har
den viktigste overflaten—ned. Sagen skjærer oppover, slik at
eventuelle splinter vil komme på den arbeidsflaten som er opp
når du sager .
Skjæring (Fig. J)
ADVARSEL: Aldri forsøk å bruke dette verktøyet ved å
holde det opp-ned og deretter føre arbeidsstykket mot
verktøyet. Fest alltid arbeidsstykket godt, og før verktøyet
mot arbeidsstykket mens du holder det godt med begge
hender som vist på figur J.
Legg den brede delene av sagens bunnplate på den delen av
arbeidsstykket som er fast understøttet, ikke på den delen som
vil falle av etter sagingen. Som eksempel viser figur J viser den
KORREKTE måten å kappe av enden av en planke. Fest alltid
arbeidsstykket. Ikke forsøk å holde korte stykker i hånden! Husk
å støtte opp lange og uthengende arbeidsstykker. Vær forsiktig
når du sager materialet fra undersiden og opp.
Forsikre deg om at sagen kjører ved full hastighet før den
kommer i kontakt med materialet som skal sages. Start av sagen
Norsk
med bladet mot materialet eller mens den skyves inn i sagsporet
kan føre til tilbakeslag. Skyv sagen forover med en hastighet
som lar bladet kutte uten særlig motstand. Hardhet og seighet
kan variere selv innen samme stykke materiale, og kvister eller
våte felt kan gi tung belastning på sagen. Dersom dette skjer,
skyv sagen langsommere, men likevel hardt nok til å fortsette
sagingen uten særlig reduksjon av hastigheten. Å bruke makt
på sagen kan resultere i grove kutt, unøyaktighet, tilbakeslag,
og overoppvarming av motoren. Dersom sporet ditt begynner
å avvike fra sagelinjen, ikke prøv å tvinge sagen inn igjen. Slipp
istedet avtrekkerbryteren og la bladet komme til full stopp. Så
kan du trekke ut sagen, sikte på nytt og starte et nytt kutt litt
innenfor det feile. Uansett, trekk ut sagen hvis du må lage et nytt
kutt. Ved å tvinge den inn kan sagen låse seg og gi tilbakeslag.
DERSOM SAGEN LÅSER SEG, SLIPP AVTREKKERBRYTEREN
OG TREKK SAGEN BAKOVER TIL DEN LØSNER. PASS PÅ AT
BLADET ER RETT I KUTTET OG KLAR AV SAGEKANTEN FØR DU
STARTER IGJEN.
Når du avslutter et kutt, slipp avtrekkerbryteren og la bladet
stoppe før du løfter sagen fra arbeidsstykket. Når du løfter
sagen vil den fjærbelastede beskyttelsen automatisk lukke
seg under bladet. Husk at bladet er bart før dette skjer. Ta
aldri under arbeidsstykkket, uansett. Dersom du må trekke
tilbake beskyttelsen manuelt (som er nødvendig ved start av
lommesaging), bruk alltid løftespaken.
MERK: Ved saging av tynne striper, pass på at små biter avkapp
ikke henger seg opp inne i nedre beskyttelse.
Lommesaging (Fig. O)
ADVARSEL: Lås aldri bladbeskyttelsen i løftet posisjon.
Beveg aldri sagen bakover ved lommesaging. Dette kan
føre til at enheten løfter seg fra arbeidsflaten og kan føre
til personskader.
Lommesaging brukes i gulv, vegg og andre flater.
1. Tilpass bunnplaten på sagen slik at bladet sager til
ønsket dybde.
2. Vipp sagen forover og hvil fronten av bunnplaten på
materialet som skal sages.
3. Bruk løftespaken på nedre beskyttelse. trekk tilbake nedre
bladbeskyttelse til en løftet posisjon. Løft bakkant av
bunnplaten til sagtennene nesten berører saglinjen.
4. Løsne bladbeskyttelsen (beskyttelsens kontakt med
arbeidsstykket vil holde den slik at den åpnes når du starter
sagingen). Fjern hånden fra beskyttelsesspaken og grip
kraftig i ekstrahåndtaket 12 som vist i figur O. Plasser
kroppen din og armen for å kunne motstå tilbakeslag
dersom det skjer.
5. Pass på at bladet ikke er i kontakt med flaten som sages før
du starter sagingen.
6. Start motoren og senk sagen til bunnplaten hviler flatt mot
materialet som skal sages. Før sagen langs sagelinjen til
sagingen er ferdig.
7. Slipp avtrekkerbryteren og la bladet stoppe helt før du
trekker bladet ut av materialet.
8. Gjenta som over for hvert nytt kutt.
Støvsuging (Fig. Q)
ADVARSEL: Fare for å puste inn støv. For å redusere faren
for personskader, bruk ALLTID en godkjent støvmaske.
En støvsugertilkobling port 30 leveres med verktøyet.
Støvsugeradapteren 31 lar deg koble verktøyet til en ekstern
støvsuger, enten ved hjelp av AirLockô systemet (DWV9000-XJ)
eller en standard 35 mm støvsugerslange.
ADVARSEL: Bruk ALLTID en støvsuger som er designet
i samsvar med gjeldende direktiver for støvutslipp ved
saging av treverk. Vakuumslanger på de fleste vanlige
støvsugere kan festes direkte på støvsugeruttaket.
VEDLIKEHOLD
Ditt DeWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en
lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig
tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell av
verktøyet og regelmessig renhold.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble fra
batteripakken før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Laderen og batteripakken er vedlikeholdsfrie.
Smøring
Verktøyet har selvsmørende kulelagere og trenger ingen
ettersmøring. Imidlertid anbefales det at verktøyet tas med eller
sendes til et servicesenter en gang i året for grundig rengjøring,
kontroll og smøring av girhuset.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med
tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når
du utfører denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier
for å rengjøre ikke-metalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse
delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild
såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp
noen del av verktøyet i en væske.
Nedre beskyttelse
Nedre beskyttelse skal alltid rotere og lukke godt fra helt åpen
til helt lukket posisjon. Kontroller alltid at den fungerer korrekt
før saging, ved å åpne beskyttelsen helt og la den lukke seg.
Dersom beskyttelsen ikke lukker helt eller lukker langsomt,
trengs det rengjøring. Ikke bruk sagen før den fungerer korrekt.
For å rengjøre beskyttelsen, bruk tørr luft eller en myk børste
for å fjerne ansamling av sagflis eller rester fra sporet for
beskyttelsen og fra området rundt beskyttelsens fjær. Dersom
dette ikke løser problemet er det nødvendig med service på et
autorisert servicesenter.
121
Norsk
Justering av bunnplaten (Fig. G, H)
Bunnplaten er justert fra fabrikken for å sikre at bladet står
vinkelrett på bunnplaten. Dersom du trenger å justere bladet
etter lang tids bruk, følg instruksene under.
Justere For 90 Graders Kutt
1. Sett sagen tilbake 0 grader skråstilling.
2. Legg sagen på siden og trekk nedre beskyttelse tilbake.
3. Sett dybden av kuttet til 51 mm.
4. Løsne justeringspaken for skråvinkeljustering (Fig. 10 , G).
Legg en vinkelhake mot bladet og bunnplaten som vist i
figur H.
5. Bruk en nøkkel, vri justeringsskruen ( 25 , Fig. H) på
undersiden av bunnplaten til bladet og bunnplaten
begge er i flat kontakt med vinkelhaken. Trekk godt til
igjen vinkeljusteringsspaken.
Regulering av vinkeljusteringsspaken
Det kan være ønskelig å justere vinkeljusteringsspaken 10 . Den
kan løsne med tiden og nå bunnplaten før stramming.
For å stramme spaken:
1. Hold vinkeljusteringsspaken 10 og løsne spakens
låsemutter 24 ,.
2. Juster vinkeljusteringsspaken ved å vri den i ønsket retning,
ca. 1/8 omdreining.
3. Skru igjen mutteren.
Blad
Et sløvt blad vil føre til ineffektiv saging, vil overbelaste
sagmotoren, føre til mye splinter og kan øke faren for
tilbakeslag. Skift ut blad når det ikke lenger er lett å skyve sagen
gjennom materialet, når motoren belastes hardt eller dersom
det utvikles mye varme fra bladet. Det er en god vane å ha
ekstra blad tilgjengelig, slik at du alltid har et skarpt blad lett
tilgjengelig. Sløve blad kan slipes i de fleste områder.
Herdede gummi/rester på bladet kan fjernes med white-spirit,
rødsprit, ovnrens eller lignende. Anti-stikk belagte blad kan
brukes der det forekommer mye avleiringer på bladet, så som
trykkbehandlet eller ferskt treverk.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som
tilbys av DeWALT kan være farlig, ettersom dette ikke
er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere
faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DeWALT brukes sammen med dette produktet.
IKKE BRUK TILBEHØR FOR VANNTILFØRSEL MED DENNE SAGEN.
HARDMETALLBLAD SKAL INSPISERES VISUELT FØR BRUK. SKIFT
UT DERSOM SKADET.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om
egnet ekstrautstyr.
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Produkter og batterier
merket med dette symbolet skal ikke kastes i
vanlig husholdningsavfall.
122
Produkter og batterier inneholder materialer som kan
gjenvinnes eller gjenbrukes, som reduserer behovet for
råmaterialer. Vennligst lever elektriske produkter og batterier til
gjenbruk i henhold til lokale regler. Mer informasjon får du på
www.2helpU.com.
Oppladbar batteripakke
Denne langtids batteripakken må lades på nytt når den ikke
lenger produserer nok strøm til jobber som enkelt kunne utføres
tidligere. Ta hensyn til miljøet når batteripakken må kasseres:
• Lad batteripakken helt ut, og ta den ut av verktøyet.
• Litium-ion celler kan gjenbrukes. Lever dem til forhandleren
eller en lokal gjenbruksstasjon. De innleverte batteripakkene
vil gjenbrukes eller avfallsbehandles korrekt.
Português
184 mm SERRA CIRCULAR SEM FIOS
DCS570
Gratulerer!
Optou por uma ferramenta da DeWALT. Longos anos de
experiência, um desenvolvimento meticuloso dos seus
produtos e um grande espírito de inovação são apenas
alguns dos argumentos que fazem da DeWALT um dos
parceiros de maior confiança dos utilizadores de ferramentas
eléctricas profissionais.
Dados técnicos
Voltagem
Tipo
VCC
Tipo de bateria
Velocidade sem carga
Diâmetro da lâmina
Profundidade máxima de corte
Furo da lâmina
min-1
mm
mm
mm
Ajustar o ângulo de inclinação
Peso (sem bateria)
°
kg
DCS570
18
1
Li-Ion
5500
184
64
16
(-XE: 20 mm)
57
3,6
Valores de ruído e vibração (valores totais de vibração) de acordo com a
EN60745-2-5:
LPA (nível de emissão de pressão sonora)
dB(A)
91
LWA (nível de potência acústica)
dB(A)
102
K (variabilidade do nível acústico indicado) dB(A)
3
Valor de emissão de vibrações ah, W =
K de variabilidade =
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
O nível de emissão de vibrações indicado nesta ficha de
informações foi medido em conformidade com um teste padrão
estabelecido pela norma EN60745 e poderá ser utilizado para
comparar ferramentas. Por conseguinte, este nível poderá
ser utilizado para uma avaliação preliminar da exposição
às vibrações.
ATENÇÃO: o nível de emissão de vibrações declarado
diz respeito às principais aplicações da ferramenta.
No entanto, se a ferramenta for utilizada para outras
aplicações ou com outros acessórios, ou tiver uma
manutenção insuficiente, o nível de emissão de
vibrações poderá ser diferente. Isto poderá aumentar
significativamente o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Além disso, a estimativa do nível de exposição às
vibrações também deverá ter em conta o número de vezes
que a ferramenta é desligada ou está em funcionamento,
mas sem executar tarefas. Isto poderá reduzir
significativamente o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Identifique medidas de segurança adicionais para
proteger o utilizador contra os efeitos das vibrações, tais
como: efectuar uma manutenção correcta da ferramenta
e dos acessórios, manter as mãos quentes e organizar
padrões de trabalho.
Declaração de conformidade da CE
Directiva “máquinas”
Serra circular sem fios
DCS570
A DeWALT declara que os produtos descritos em Dados
técnicos se encontram em conformidade com as seguintes
normas e directivas:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN607451:2009+A11:2010, EN60745-2-5:2010.
Estes equipamentos também estão em conformidade com
a Directiva 2014/30/UE e a 2011/65/UE. Para obter mais
informações, contacte a DeWALT através da morada indicada
em seguida ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação do ficheiro
técnico e faz esta declaração em nome da DeWALT.
Markus Rompel
Director de Engenharia
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
09.12.2016
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, leia o
manual de instruções.
Definições: directrizes de Segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o grau de
gravidade correspondente a cada palavra de advertência. Leia
cuidadosamente o manual e preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação iminentemente perigosa
que, se não for evitada, irá resultar em morte ou
lesões graves.
ATENÇÃO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
CUIDADO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em lesões ligeiras
ou moderadas.
AVISO: indica uma prática (não relacionada com
ferimentos) que, se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
123
Peso
Português
Baterias
Carregadores/Intervalos de Carregamento (minutos)
# de cat.
VCC
Ah
Peso
kg
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Avisos de segurança gerais relativos a
ferramentas eléctricas
c )
d )
ATENÇÃO: leia todos os avisos de segurança e todas
as instruções. O não seguimento dos avisos e das
instruções poderá resultar em choque eléctrico, incêndio
e/ou ferimentos graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E
INSTRUÇÕES PARA CONSULTA POSTERIOR
Em todos os avisos que se seguem, o termo “ferramenta eléctrica”
refere-se à sua ferramenta alimentada pela rede eléctrica (com
fios) ou por uma bateria (sem fios).
1) Segurança da Área de Trabalho
a ) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou escuras são
propensas a acidentes.
b ) Não utilize as ferramentas eléctricas em ambientes
explosivos, como, por exemplo, na presença de
líquidos, gases ou poeiras inflamáveis. As ferramentas
eléctricas criam faíscas que poderão inflamar estas
poeiras ou vapores.
c ) Mantenha as crianças e outras pessoas afastadas
quando utilizar uma ferramenta eléctrica.
As distracções podem levar à perda do controlo
da ferramenta.
2) Segurança Eléctrica
a ) As fichas das ferramentas eléctricas têm de ser
compatíveis com a tomada de electricidade. Nunca
modifique a ficha de forma alguma. Não utilize
fichas adaptadoras com ferramentas eléctricas
ligadas à terra. As fichas não modificadas e as tomadas
compatíveis reduzem o risco de choque eléctrico.
b ) Evite o contacto corporal com superfícies e
equipamentos ligados à terra, como, por exemplo,
tubagens, radiadores, fogões e frigoríficos. Se o seu
124
e )
f )
corpo estiver “ligado” à terra, o risco de choque eléctrico
é maior.
Não exponha as ferramentas eléctricas à chuva ou
a condições de humidade. A entrada de água numa
ferramenta eléctrica aumenta o risco de choque eléctrico.
Não aplique força excessiva sobre o cabo. Nunca
o utilize para transportar, puxar ou desligar a
ferramenta eléctrica. Mantenha o cabo afastado de
fontes de calor, substâncias oleosas, extremidades
aguçadas ou peças móveis. Os cabos danificados ou
emaranhados aumentam o risco de choque eléctrico.
Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no exterior, use
uma extensão adequada para utilização ao ar livre.
A utilização de um cabo adequado para uso ao ar livre
reduz o risco de choque eléctrico.
Se não for possível evitar trabalhar com uma
ferramenta eléctrica num local húmido, utilize uma
fonte de alimentação protegida por um dispositivo
de corrente residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
3) Segurança Pessoal
a ) Mantenha-se alerta, preste atenção ao que está
a fazer e faça uso de bom senso ao utilizar uma
ferramenta eléctrica. Não utilize uma ferramenta
eléctrica quando estiver cansado ou sob o efeito de
drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de
distracção durante a utilização de ferramentas eléctricas
poderá resultar em ferimentos graves.
b ) Use equipamento de protecção pessoal. Use sempre
uma protecção ocular. O equipamento de protecção,
como, por exemplo, uma máscara contra o pó, sapatos
de segurança antiderrapantes, um capacete de segurança
ou uma protecção auditiva, usado nas condições
apropriadas, reduz o risco de ferimentos.
c ) Evite accionamentos acidentais. Certifique-se de
que o interruptor da ferramenta está na posição de
desligado antes de a ligar à tomada de electricidade
e/ou inserir a bateria, ou antes de pegar ou
transportar a ferramenta. Se mantiver o dedo sobre
o interruptor ao transportar ferramentas eléctricas ou se
Português
d )
e )
f )
g )
as ligar à fonte de alimentação com o interruptor ligado,
poderá originar acidentes.
Retire qualquer chave de ajuste ou chave de porcas
antes de ligar a ferramenta eléctrica. Uma chave de
porcas ou chave de ajuste deixada numa peça móvel da
ferramenta poderá resultar em ferimentos.
Não se estique demasiado ao trabalhar com a
ferramenta. Mantenha sempre os pés bem apoiados
e um equilíbrio apropriado. Desta forma, será mais fácil
controlar a ferramenta eléctrica em situações inesperadas.
Use vestuário apropriado. Não use roupa larga nem
jóias. Mantenha o cabelo e a roupa (incluindo luvas)
afastados das peças móveis. As roupas largas, as jóias
ou o cabelo comprido podem ficar presos nestas peças.
Se forem fornecidos acessórios para a ligação de
equipamentos de extracção e recolha de partículas,
certifique-se de que estes são ligados e utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos de extracção
de partículas pode reduzir os riscos relacionados com
as mesmas.
4) Utilização e Manutenção de
Ferramentas Eléctricas
a ) Não utilize a ferramenta eléctrica de forma forçada.
Utilize a ferramenta eléctrica correcta para o seu
trabalho. A ferramenta eléctrica adequada irá efectuar
o trabalho de um modo mais eficiente e seguro se for
utilizada de acordo com a capacidade para a qual
foi concebida.
b ) Não utilize a ferramenta eléctrica se o respectivo
interruptor não a ligar e desligar. Qualquer
ferramenta eléctrica que não possa ser controlada
através do interruptor de alimentação é perigosa e tem de
ser reparada.
c ) Retire a ficha da tomada de electricidade e/ou a
bateria da ferramenta eléctrica antes de efectuar
quaisquer ajustes, substituir acessórios ou
guardar a ferramenta. Estas medidas de segurança
preventivas reduzem o risco de ligar a ferramenta
eléctrica acidentalmente.
d ) Guarde as ferramentas eléctricas que não estiverem
a ser utilizadas fora do alcance de crianças e
não permita que sejam utilizadas por pessoas
não familiarizadas com as mesmas ou com estas
instruções. As ferramentas eléctricas são perigosas nas
mãos de pessoas que não possuam as qualificações
necessárias para as manusear.
e ) Faça a devida manutenção das ferramentas
eléctricas. Verifique se as peças móveis da
ferramenta eléctrica estão alinhadas e não
emperram, bem como se existem peças partidas
ou danificadas ou quaisquer outras condições que
possam afectar o funcionamento da mesma. Se a
ferramenta eléctrica estiver danificada, esta não
deve ser utilizada até que seja reparada. Muitos
acidentes têm como principal causa ferramentas
eléctricas com uma manutenção insuficiente.
f ) Mantenha as ferramentas de corte sempre afiadas
e limpas. As ferramentas de corte sujeitas a uma
manutenção adequada, com arestas de corte afiadas,
emperram com menos frequência e controlam-se com
maior facilidade.
g ) Utilize a ferramenta eléctrica, os acessórios, as
brocas, etc., de acordo com estas instruções, tendo
em conta as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta eléctrica
para fins diferentes dos previstos poderá resultar em
situações perigosas.
5) Utilização e Manutenção de
Ferramentas com Bateria
a ) Utilize apenas o carregador especificado pelo
fabricante do equipamento. Um carregador
apropriado para um tipo de bateria poderá criar um risco
de incêndio se for utilizado para carregar outras baterias.
b ) Utilize as ferramentas eléctricas apenas com as
baterias especificamente indicadas para as mesmas.
A utilização de quaisquer outras baterias poderá criar um
risco de ferimentos e incêndio.
c ) Quando a bateria não estiver a ser utilizada,
mantenha-a afastada de outros objectos de metal,
como, por exemplo, clipes, moedas, chaves, pregos,
parafusos ou outros pequenos objectos metálicos
que possam estabelecer uma ligação entre os
contactos. Um curto-circuito entre os contactos da
bateria poderá causar queimaduras ou um incêndio.
d ) Uma utilização abusiva da ferramenta pode resultar
na fuga do líquido da bateria; evite o contacto com
este líquido. No caso de um contacto acidental,
passe imediatamente a zona afectada por água. Se
o líquido entrar em contacto com os olhos, procure
também assistência médica. O líquido derramado da
bateria pode provocar irritação ou queimaduras.
6) Assistência
a ) A sua ferramenta eléctrica só deve ser reparada por
um técnico qualificado e só devem ser utilizadas
peças sobresselentes originais. Desta forma, é
garantida a segurança da ferramenta eléctrica.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA TODAS
AS SERRAS
Procedimentos de corte
PERIGO: Mantenha as mãos afastadas da área
de corte e da lâmina. Mantenha a outra mão na
pega auxiliar ou no alojamento do motor. Se ambas
as mãos estiverem a segurar na serra, não poderão ser
cortadas pela lâmina.
b ) Não pegue na peça de trabalho por baixo. O
resguardo não o pode proteger da lâmina por baixo da
peça de trabalho.
c ) Ajuste a profundidade de corte de acordo com a
espessura da peça de trabalho. Por baixo da peça de
a )
125
Português
d )
e )
f )
g )
h )
trabalho deve estar visível menos de um dente completo
dos dentes da serra.
Nunca segure a peça que está a cortar com as mãos
nem a coloque em cima das pernas quando estiver
a cortar. Fixe a peça numa plataforma estável. É
importante fixar a peça a trabalhar correctamente, de
modo a minimizar a exposição do corpo, bloqueio da
lâmina ou perda de controlo.
Segure a ferramenta eléctrica apenas pelas
superfícies isoladas específicas para o efeito ao
efectuar uma operação em que o acessório de corte
possa entrar em contacto com fios escondidos.
O contacto com fios sob tensão eléctrica poderá fazer
também com que as peças de metal expostas da
ferramenta conduzam electricidade e electrocutem
o utilizador.
Durante trabalhos de escarificação, utilize sempre
uma guia longitudinal ou uma guia de nivelamento.
Isto melhora a precisão do corte e reduz a possibilidade de
bloqueio da lâmina.
Utilize sempre lâminas com tamanho e forma
correctos (diamante, por oposição a redondo) dos
orifícios do mandril. As lâminas que não correspondam
ao equipamento de montagem da serra irão ficar
descentradas, resultando na perda de controlo.
Nunca use anilhas ou parafusos de lâmina
danificados ou incorrectos. As anilhas e parafusos da
lâmina foram desenhados especialmente para a sua serra,
para um óptimo desempenho e segurança de operação.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ADICIONAIS
PARA TODAS AS SERRAS
Causas do efeito de recuo e avisos
relacionados
•
O ressalto é uma reacção repentina a uma lâmina presa,
bloqueada ou desalinhada, fazendo com que a serra
descontrolada se levante e seja projectada para fora da peça
de trabalho em direcção ao operador;
• Se uma lâmina ficar presa ou bloqueada devido ao
estreitamento do traçado de corte, a lâmina pára e a reacção
do motor faz com que a unidade recue rapidamente para trás
em direcção ao operador;
• Se a lâmina ficar torcida ou desalinhada no corte, os dentes
na superfície anterior da lâmina podem rasgar o topo da
superfície de madeira fazendo com que a lâmina fuja do
traçado de corte e salte para trás em direcção ao operador.
Este efeito de “ressalto” resulta da utilização indevida da
ferramenta e/ou de condições ou procedimentos de operação
incorrectos que podem ser evitados seguindo as precauções
apropriadas descritas em seguida:
a ) Mantenha a serra firme com as duas mãos e
posicione os seus braços de forma a resistir às forças
de ressalto. Posicione o seu corpo na parte lateral da
lâmina, mas não alinhado com a lâmina. O efeito de
ressalto pode fazer com a lâmina salte para trás, mas as
126
b )
c )
d )
e )
f )
g )
forças de ressalto podem ser controladas pelo operador,
caso sejam tomadas as devidas precauções.
Quando a lâmina estiver a bloquear ou quando,
por qualquer motivo, interromper um corte, solte o
gatilho e mantenha a unidade imóvel no material
até a lâmina parar completamente. Nunca tente
remover a unidade da peça de trabalho nem puxá-la
para trás quando a lâmina estiver em movimento,
caso contrário poderá ocorrer o efeito de ressalto.
Investigue e tome medidas correctivas para eliminar a
causa do bloqueio da lâmina.
Quando retomar a serragem numa peça, centre
a lâmina da serra na zona de corte e verifique se
os dentes da serra não estão em contacto com o
material. Se a lâmina da serra estiver bloqueada, pode
soltar-se ou fazer ricochete quando a serra for reiniciada.
Apoie painéis grandes para minimizar o risco de
prender a lâmina ou provocar o seu ressalto. Os
painéis de grande dimensão tendem a ceder devido
ao seu próprio peso. Os apoios devem ser colocados por
baixo do painel em ambos os lados, junto à linha de corte
e à extremidade do painel.
Não utilize lâminas moles ou danificadas. Lâminas
pouco afiadas ou inadequadas produzem um traçado
de corte estreito, provocando muita fricção, bloqueio da
lâmina e ressalto.
As alavancas de bloqueio da profundidade da
lâmina e ajuste do bisel devem estar bem fixas e
seguras antes de se proceder ao corte. Se o ajuste da
lâmina mudar durante o corte, poderá provocar bloqueio
ou ressalto.
Tenha especial cuidado quando serrar em paredes
ou noutras áreas em que não seja possível visualizar
quaisquer itens ocultos dentro das mesmas. A lâmina
saliente pode cortar objectos que possam causar efeito
de recuo.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA SERRAS
COM RESGUARDO DE LÂMINA DE TRABALHO
Função da protecção inferior
a ) Verifique se o resguardo inferior fecha bem antes de
cada utilização. Não utilize a serra se o resguardo
inferior não se movimentar livremente e fechar
de imediato. Nunca fixe nem ate o resguardo
inferior na posição aberta. Se deixar cair a lâmina
acidentalmente, o resguardo inferior pode ficar
dobrado. Levante o resguardo inferior com a pega
retráctil e certifique-se de que desloca livremente e não
toca na lâmina nem em qualquer outra parte, em todos os
ângulos e profundidades de corte.
b ) Verifique o funcionamento da mola do resguardo
inferior. Se o resguardo e a mola não funcionarem
devidamente, devem ser reparados antes de utilizar
a serra. O resguardo inferior pode funcionar com alguma
Português
lentidão devido a peças danificadas, depósitos pegajosos
ou acumulação de resíduos.
c ) O resguardo inferior deve ser recolhido
manualmente apenas para cortes especiais, como
“corte de perfuração” e “cortes compostos”. Levante
o resguardo inferior, recolhendo a pega e assim
que a lâmina entrar no material, o resguardo
inferior deve ser libertado. No que respeita a outras
operações de serragem, o resguardo inferior deve
funcionar automaticamente.
d ) Certifique-se sempre de que o resguardo inferior
tapa a lâmina antes de colocar a serra na bancada
ou no chão. Uma lâmina sem protecção e deslizante
pode fazer com que a serra recue, cortando qualquer
objecto que apareça à frente. Verifique o tempo que
a lâmina demora a parar de rodar depois de libertar
o comando.
Instruções de segurança adicionais para
serras circulares
•
•
•
•
•
•
Utilize protecção para os ouvidos. A exposição ao ruído
pode provocar surdez.
Utilize uma máscara para o pó. A exposição a partículas de
pó pode provocar dificuldades de respiração e possível lesão.
Não utilize lâminas com diâmetro superior ou inferior
ao recomendado. Para saber as medidas adequadas da
lâmina, consulte os dados técnicos. Utilize apenas as
lâminas especificadas neste manual, em conformidade com a
norma EN 847-1.
Nunca utilize rodas de corte abrasivas.
Não utilize acessórios com alimentação a água.
Utilize grampos ou outro sistema prático para apoiar
e fixar a peça numa plataforma estável. Segurar a peça
com a mão ou contra o corpo pode causar instabilidade e
perda de controlo.
Riscos residuais
Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança relevantes
e da implementação de dispositivos de segurança, alguns riscos
residuais não podem ser evitados. Estes riscos são os seguintes:
• Danos auditivos.
• Risco de ferimentos causados por partículas voadoras.
• Risco de queimaduras devido aos acessórios ficarem quentes
durante a respectiva utilização.
• Risco de ferimentos pessoais devido a uma
utilização prolongada.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma voltagem
específica. Verifique sempre se a voltagem da bateria
corresponde à indicada na placa com os requisitos de
alimentação. Além disso, certifique-se também de que a
voltagem do seu carregador corresponde à da rede eléctrica.
O seu carregador da DeWALT possui isolamento
duplo, em conformidade com a norma EN60335.
Por conseguinte, não é necessária qualquer ligação
à terra.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este tem de ser
substituído por um cabo especialmente preparado, disponível
através dos centros de assistência da DeWALT.
Utilizar uma extensão
Não deve ser utilizada qualquer extensão a menos que seja
absolutamente necessário. Utilize uma extensão aprovada
adequada para a potência da alimentação do seu carregador
(consulte os Dados técnicos). O diâmetro mínimo do fio
condutor é 1 mm2; o comprimento máximo da extensão é 30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o cabo
na íntegra.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
Carregadores
Os carregadores da DeWALT não requerem ajuste e foram
concebidos para uma operação tão fácil quanto possível.
Instruções de Segurança Importantes Para
Todos os Carregadores de Baterias
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES: este manual inclui instruções de
funcionamento e segurança importantes para carregadores de
bateria compatíveis (consulte Dados técnicos).
• Antes de utilizar o carregador, leia todas as instruções e sinais
de aviso indicados no carregador, na bateria e no aparelho
que utiliza a bateria.
ATENÇÃO: perigo de choque. Não permita a entrada de
líquidos no carregador. Pode ocorrer um choque eléctrico
ATENÇÃO: recomendamos a utilização de um dispositivo
de corrente residual com uma corrente residual de 30mA
ou menos.
CUIDADO: perigo de queimadura. Para reduzir o risco de
lesões, carregue apenas baterias recarregáveis DeWALT.
Outros tipos de baterias podem rebentar, causando lesões
pessoais e danos.
CUIDADO: as crianças devem ser vigiadas, para garantir
que não brincam com o aparelho.
AVISO: em determinadas condições, quando o carregador
está ligado à fonte de alimentação, os contactos de carga
expostos no interior do carregador podem entrar em
curto-circuito devido a material estranho. Os materiais
estranhos condutores como, por exemplo, mas não
limitado a, lã de aço, folha de alumínio ou qualquer
acumulação de partículas metálicas devem ser removidos
dos orifícios do carregador. Desligue sempre o carregador
da fonte de alimentação quando não estiver inserida
uma bateria no respectivo compartimento. Desligue o
carregador antes de proceder à limpeza.
• NÃO carregue a bateria com quaisquer carregadores
além dos especificados neste manual. O carregador e a
bateria foram concebidas especificamente para funcionarem
em conjunto.
127
Português
Estes carregadores foram concebidos para apenas para
carregar baterias recarregáveis DeWALT. Quaisquer
outras utilizações podem resultar em incêndio, choque
eléctrico ou electrocussão.
Não exponha o carregador a chuva ou neve.
Quando desligar o carregador da corrente, puxe pela
ficha e não pelo cabo. Isto permite reduzir o risco de danos
na ficha de alimentação eléctrica e do cabo.
Certifique-se de que o cabo está colocado num local
onde não possa ser pisado, possa causar tropeções ou
esteja sujeito a danos ou tensão.
Não utilize uma extensão, a menos que seja
estritamente necessário. O uso de uma extensão
inadequada pode resultar num incêndio,choque eléctrico
ou electrocussão.
Não coloque objectos sobre o carregador nem o coloque
em cima de uma superfície macia que possa bloquear as
entradas de ventilação e causar calor interno excessivo.
Coloque o carregador num local afastado de fontes de calor. O
carregador é ventilado através de ranhuras na parte superior e
inferior da estrutura.
Não utilize o carregador se o cabo ou a ficha estiverem
danificados—substitua-os de imediato.
Não utilize o carregador se tiver sofrido um golpe
brusco, se o deixar cair ou se ficar de algum modo
danificado. Leve-o para um centro de assistência autorizado.
Não desmonte o carregador; leve-o para um centro
de assistência autorizado, no caso de ser necessário
assistência ou reparação. Uma nova montagem incorrecta
pode resultar em choque eléctrico, electrocussão ou incêndio.
Se o cabo de alimentação ficar danificado, deve enviá-lo
de imediato para o fabricante, agente de assistência ou um
responsável devidamente qualificado para que possa ser
substituído, de modo a evitar qualquer situação de perigo.
Desligue o carregador da tomada antes de proceder
a qualquer trabalho de limpeza. Isto reduz o risco de
choque eléctrico. A remoção da bateria não reduz este tipo
de risco.
NUNCA tente ligar 2 carregadores ao mesmo tempo.
O carregador foi concebido para funcionar com uma
potência eléctrica doméstica padrão de 230 V. Não tente
utilizá-lo com qualquer outro tipo de tensão. Isto não se
aplica ao carregador do automóvel.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Carregar uma bateria (Fig. A)
1. Ligue o carregador numa tomada adequada antes de inserir
a pilha.
2. Insira a bateria 3 no carregador, certificando-se de que fica
totalmente encaixada no carregador. O indicador luminoso
vermelho (de carga) pisca repetidamente, indicando que o
processo de carga foi iniciado.
3. A conclusão do processo de carga é indicado pelo indicador
luminoso vermelho, que permanece ligado de maneira
contínua. A bateria fica totalmente carregada e pode ser
utilizada nesta altura ou pode deixá-la no carregador. Para
128
retirar a bateria do carregador, prima o botão de libertação
na bateria 13 .
NOTA: Para assegurar o máximo desempenho e vida útil das
baterias de iões de lítio, carregue a bateria totalmente antes de
utilizar o produto pela primeira vez.
Funcionamento do carregador
Consulte os indicadores abaixo para saber qual é o estado do
processo de carga da bateria.
Indicadores de carga
em carga
totalmente carregada
retardação de calor/frio da bateria*
*O indicador luminoso vermelho continua a piscar, mas acendese um indicador luminoso amarelo durante esta operação.
Quando a bateria atingir a temperatura adequada, o indicador
luminoso amarelo desliga-se e o carregador continua o
processo de carga.
O(s) carregador(es) compatível(eis) não carrega uma bateria
defeituosa. O carregador indica que a bateria está defeituosa ao
não acender-se ou apresentando um problema na bateria ou
aparece um padrão intermitente no carregador.
NOTA: isto pode também indicar que se trata de um problema
no carregador.
Se o carregador indicar uma falha, leve o carregador e a bateria
um centro de assistência autorizado para que sejam submetidos
a um teste.
Retardação de calor/frio
Quando o carregador detecta que uma bateria está demasiado
quente ou fria, inicia automaticamente a retardação de calor/
frio, interrompendo o processo de carga até a bateria atingir
a temperatura adequada. Em seguida, o carregador muda
automaticamente para o modo de carga. Esta função assegura a
duração máxima da bateria.
Uma bateria fria fica carregada a uma velocidade mais lenta do
que uma bateria quente. A bateria irá carregar a essa taxa mais
lenta durante todo o ciclo de carga e não recupera a taxa de
carga máxima, mesmo que a bateria aqueça.
O carregador DCB118 está equipado com uma ventoinha
interna para arrefecer a bateria. A ventoinha liga-se
automaticamente quando a ventoinha tem de ser arrefecida.
Nunca utilize o carregador se a ventoinha não funcionar
correctamente ou se as aberturas de ventilação estiverem
obstruídas. Não permita a entrada de objectos estranhos no
interior do carregador.
Sistema de protecção electrónica
As baterias de iões de lítio XR foram concebidas com um
Sistema de protecção electrónica que protege a bateria contra
sobrecarga, sobreaquecimento ou descarga profunda.
A ferramenta desliga-se automaticamente se o Sistema
de protecção electrónica for activado. Se isto ocorrer,
coloque a bateria de iões de lítio no carregador até ficar
totalmente carregada.
Português
Montagem na parede
Estes carregadores foram concebidos para montagem na
parede ou para serem colocados numa mesa ou numa
superfície de trabalho. Se forem montados numa parede,
coloque o carregador perto de uma tomada eléctrica e
afastado de cantos ou outras obstruções que possam impedir
a circulação de ar. Utilize a parte de trás do carregador como
base para a fixação dos parafusos de montagem na parede.
Monte o carregador com firmeza com parafusos de placa
de gesso (adquiridos em separado) a uma distância de pelo
menos 25,4 mm com uma cabeça do parafuso com 7–9 mm de
diâmetro, aparafusado em madeira a uma profundidade ideal
de cerca de 5,5 mm do parafuso exposto. Alinhe as ranhuras na
parte de trás do carregador com os parafusos expostos e insiraos por completo nas ranhuras.
Instruções de limpeza do carregador
ATENÇÃO: perigo de choque. Desligue o carregador
da tomada de CA antes de proceder à limpeza. A
sujidade e gordura podem ser removidas a partir do
exterior do carregador com um pano ou uma escova
suave não metálica. Não utilize água ou outros produtos
de limpeza. Nunca deixe entrar qualquer líquido dentro da
ferramenta. Da mesma forma, nunca mergulhe qualquer
peça da ferramenta num líquido.
Baterias
Instruções de segurança importantes para
todas as baterias
Ao encomendar baterias sobresselentes, certifique-se de que
inclui a referência do catálogo e a voltagem.
A bateria não irá estar totalmente carregada quando a retirar
da embalagem pela primeira vez. Antes de utilizar a bateria
e o carregador, leia as instruções de segurança abaixo. Em
seguida, siga os procedimentos de carregamento indicados
nas instruções.
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES
•
•
•
•
•
•
Não carregue ou utilize baterias em ambientes
explosivos, como, por exemplo, na presença de líquidos,
gases ou poeiras inflamáveis. A colocação ou remoção da
bateria do carregador pode inflamar as poeiras ou os fumos.
Nunca force a entrada da bateria no carregador.
Nunca modifique a bateria de modo a encaixá-la num
carregador não compatível, porque pode romper,
causando lesões pessoais graves.
Carregue as baterias apenas em carregadores DeWALT.
NÃO salpique nem coloque a bateria dentro de água ou de
outros líquidos.
Não armazene nem utilize a ferramenta e a bateria em
locais onde a temperatura possa atingir ou exceder
40 ˚C (tais como barracões ao ar livre ou construções de
metal durante o Verão).
Não incinere a bateria, mesmo se esta estiver
gravemente danificada ou completamente esgotada.
A bateria pode explodir se for exposta a uma chama. São
•
•
produzidos vapores e materiais tóxicos quando as baterias de
iões de lítio são queimadas.
Se o conteúdo da bateria entrar em contacto com a sua
pele, lave imediatamente a área afectada com sabão
suave e água. Se o líquido da bateria entrar em contacto
com os seus olhos, passe-os (abertos) por água durante 15
minutos ou até a irritação passar. Se for necessária assistência
médica, o electrólito da bateria é composto por uma mistura
de carbonatos orgânicos líquidos e sais de lítio.
O conteúdo das células de uma bateria aberta poderá
causar irritação respiratória. Respire ar fresco. Se os
sintomas persistirem, procure assistência médica.
ATENÇÃO: risco de queimadura. O líquido da bateria
poderá ser inflamável se for exposto a faíscas ou a
uma chama.
ATENÇÃO: nunca tente abrir a bateria, seja qual for
o motivo. Se a bateria estiver rachada ou danificada,
não a insira no carregador. Não esmague, deixe cair
nem danifique a bateria. Não utilize uma bateria ou um
carregador que tenha sofrido um golpe brusco, uma
queda, atropelamento ou danificada de algum modo
(por exemplo, perfurada por um prego, atingida com um
martelo ou pisada). Pode ocorrer um choque eléctrico
ou electrocussão. As baterias danificadas devem ser
devolvidas ao centro de assistência para reciclagem.
ATENÇÃO: perigo de incêndio. Quando armazenar
ou transportar a bateria, não deixe que objectos
metálicos entrem em contacto com os terminais
expostos da bateria. Por exemplo, não coloque a bateria
dentro de aventais, bolsos, caixas de ferramentas, caixas
de kits de produtos, gavetas, etc., com pregos soltos,
parafusos, chaves, etc.
CUIDADO: quando não utilizar a ferramenta, deve
colocá-la de lado numa superfície estável, de modo a
que ninguém tropece nem sofra uma queda. Algumas
ferramentas com baterias grandes ficam na vertical
dentro da bateria, mas podem ser facilmente derrubadas.
Transporte
ATENÇÃO: Perigo de incêndio. O transporte das pilhas
pode dar origem a um incêndio se os terminais da pilha
entrarem em contacto inadvertidamente com os materiais
condutores. Quando transportar as pilhas, certifique-se de
que os terminais da pilha estão protegidos e devidamente
isolados de materiais que possam entrar em contacto com
eles e causar um curto-circuito.
As pilhas da DeWALT estão em conformidade com todas as
regulamentações de expedição aplicáveis, de acordo com os
padrões jurídicos e de indústria, que incluem as Recomendações
da ONU sobre o transporte de mercadorias perigosas;
disposições relativas a mercadorias perigosas da Associação do
Transporte Aéreo Internacional (IATA), Regulamentações do
código marítimo internacional para o transporte de mercadorias
perigosas (IMDG) e o Acordo europeu relativo ao transporte
rodoviário internacional de mercadorias perigosas (ADR). As
pilhas de iões de lítio foram testadas de acordo com a secção
129
Português
38,3 das Recomendações da ONU no que respeita ao Transporte
de Mercadorias Perigosas: Manual de Ensaios e Critérios.
Na maioria dos casos, o envio de uma bateria DeWALT não
terá de ser classificado como Material perigoso de Classe
9 totalmente regulado. Em geral, apenas os envios que
contenham uma bateria de iões de lítio com uma taxa
energética superior a 100 watt-horas (Wh) serão enviados como
Classe 9 totalmente regulada. Todas as baterias de iões de lítio
têm uma classificação de watt-horas assinalada na bateria.
Além disso, devido às complexidades de regulamentação, a
DeWALT não recomenda o envio de baterias de iões de lítio por
transporte aéreo, independentemente da classificação de watthoras. O envio de ferramentas com baterias (conjunto) enviado
por transporte aéreo será isento se a classificação de watt-horas
da bateria não for superior a 100 watts-horas.
Independentemente de uma expedição ser considerada
isenta ou totalmente regulamentada, é da responsabilidade
do expedidor consultar as mais recentes regulamentações
para a embalagem, etiquetagem/marcação e exigências
de documentação.
As informações indicadas nesta secção do manual são
fornecidas de boa fé e acredita-se que são precisas aquando
da elaboração do documento. No entanto, não é fornecida
qualquer garantia, expressa ou implícita. É da responsabilidade
do comprador garantir que as respectivas actividades estão em
conformidade com as regulamentações aplicáveis.
Transportar a bateria FLEXVOLTTM
A bateria DeWALT FLEXVOLTTM tem dois modos: Utilização
e transporte.
Modo de utilização: Quando a bateria FLEXVOLTTM não está
instalada ou está instalada num equipamento DeWALT de
18 V, funciona como uma bateria de 18 V. Quando a bateria
FLEXVOLTTM está instalada num equipamento de 54 V ou de
108 V (duas baterias de 54 V), funciona como uma bateria de
54 V.
Modo de transporte: Quando a tampa está montada na
bateria FLEXVOLTTM, isso significa que a bateria está no modo de
transporte. Mantenha a tampa colocada quando transportar a
bateria.
No modo Transporte, os conjuntos
de células são desligados
electricamente da bateria, o que
dá origem a 3 baterias com uma
capacidade nominal de watt-hora (Wh) mais reduzida, em
comparação com 1 bateria com uma capacidade nominal de
watt-hora. Esta capacidade superior de 3 baterias com uma
capacidade nominal de watt-hora mais reduzida pode isentar a
bateria de determinadas regras de transporte impostas às
baterias de watt-hora de maior capacidade.
Por exemplo, a classificação Exemplo de marca de etiqueta de utilização
e transporte
Wh (watt-hora) de
transporte pode indicar
3 x 36 Wh, o que significa
3 pilhas de 36 Wh cada.
A classificação de Wh de utilização pode indicar 108 Wh (é
necessário utilizar 1 pilha).
130
Recomendações de armazenamento
1. O melhor local de armazenamento será um local fresco e
seco, afastado da luz directa do sol e de fontes de calor ou
de frio. Para obter o máximo desempenho e a maior vida útil
possíveis das baterias, guarde-as à temperatura ambiente
quando não estiverem a ser utilizadas.
2. Para um armazenamento prolongado, é recomendável
armazenar a bateria totalmente carregada num local
fresco, seco e afastado do carregador para obter os
melhores resultados.
NOTA: as baterias não devem ser armazenadas totalmente sem
carga. É necessário recarregar a bateria antes de a utilizar.
Etiquetas no carregador e na bateria
Além dos símbolos indicados neste manual, os rótulos no
carregador e na bateria podem apresentam os seguintes
símbolos:
L eia o manual de instruções antes de utilizar
este equipamento.
Consulte os Dados técnicos para ficar a saber o
tempo de carregamento.
Não toque nos contactos com objectos condutores.
Não carregue baterias danificadas.
Não exponha o equipamento à água.
ande substituir imediatamente quaisquer
M
cabos danificados.
arregue a bateria apenas com uma temperatura
C
ambiente entre 4 ˚C e 40 ˚C.
Apenas para uso dentro de casa.
esfaça-se da bateria de uma forma
D
ambientalmente responsável.
arregue as baterias da DeWALT apenas com os
C
carregadores DeWALT concebidos para o efeito.
O carregamento de baterias que não sejam as
baterias específicas DeWALT com um carregador
da DeWALT pode fazer com que rebentem ou dar
origem a situações de perigo.
Não queime a bateria.
UTILIZAÇÃO (sem bolsa de transporte). Exemplo:
a classificação de Wh indica 108 Wh (1 pilha com
108 Wh).
Português
TRANSPORTE (com bolsa de transporte
incorporada). Exemplo: a classificação de Wh indica
3 x 36 Wh (3 pilhas de 36 Wh).
3 Compartimento das pilhas
4 Ajuste da alavanca de ajuste de profundidade(Fig. E)
5 Placa de base
Tipo de bateria
6 Alavanca de retracção do resguardo da lâmina inferior
O modelo DCS570 utiliza uma pilha de 18 volts.
Podem ser utilizadas as seguintes baterias: DCB181,
DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185,
DCB546, DCB547. Consulte os Dados Técnicos para obter
mais informações.
7 Resguardo inferior da lâmina
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Serra circular
1 Lâmina da serra circular
1 Chave inglesa da lâmina
1 Guia longitudinal
1 Tubo de extracção de serradura
1 Carregador (apenas nos modelos C, D, L, M, P, S, T, X)
1 Pilha de iões de lítio (modelos C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1)
2 Pilhas de iões de lítio (modelos C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2)
3 Pilhas de iões de lítio (modelos C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3)
1 Manual de instruções
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os acessórios foram
danificados durante o transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente e compreender
todas as instruções neste manual antes de utilizar
o equipamento.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de utilizar
este equipamento.
Use uma protecção auditiva.
Use uma protecção ocular.
Radiação visível. Não olhe fixamente para a luz.
Posição do Código de data (Fig. A)
O código de data 19 , o qual também inclui o ano de fabrico,
está impresso na superfície do equipamento.
Exemplo:
2017 XX XX
Ano de fabrico
Descrição (Fig. A)
ATENÇÃO: nunca modifique a ferramenta eléctrica nem
qualquer um dos seus componentes. Tal poderia resultar
em danos ou ferimentos.
1 Botão de desbloqueio do interruptor de accionamento
2 Interruptor de accionamento
8 Parafuso de fixação da lâmina
9 Indicador da zona de corte
10 Alavanca de ajuste do bisel
11 Botão de bloqueio da lâmina
12 Pega auxiliar
13 Patilha de libertação das baterias
14 Chave com lâmina (Fig. E)
15 Indicador luminoso
Utilização Adequada
Estas serras circulares de uso industrial foram concebidas para
aplicações de corte de madeira profissionais. Não corte objectos
de metal, plástico, betão, alvenaria ou de fibrocimento. NÃO
utilize acessórios de alimentação por água com esta serra. NÃO
utilize discos ou lâminas abrasivas. NÃO o utilize em locais
húmidos ou na presença de líquidos ou gases inflamáveis.
Estas serras de uso industrial são ferramentas
eléctricas profissionais.
NÃO permita que crianças entrem em contacto com as
mesmas. É necessária supervisão quando estas ferramentas
forem manuseadas por utilizadores inexperientes.
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo
crianças) que sofram de capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, falta de experiência e/ou conhecimentos,
a menos que estejam acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua segurança. As crianças nunca devem
ficar sozinhas com este produto.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos
graves, desligue a ferramenta e retire a bateria
antes de efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/
instalar dispositivos complementares ou acessórios.
Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.
ATENÇÃO: utilize apenas baterias e
carregadores DeWALT.
Inserir e retirar a bateria da ferramenta
(Fig. A)
NOTA: para obter os melhores resultados, certifique-se de que a
bateria 3 está totalmente carregada antes de a utilizar.
Instalar a bateria na pega da ferramenta
1. Alinhe a bateria 3 com as calhas que se encontram dentro
da pega da ferramenta (Fig. A).
2. Faça-a deslizar para dentro da pega até a bateria ficar
totalmente encaixada na ferramenta e certifique-se de que
não se solta.
131
Português
Retirar a bateria da ferramenta
1. Prima a patilha de libertação da bateria 13 e puxe a bateria
com firmeza para fora da pega da ferramenta.
2. Insira a bateria no carregador, tal como descrito na secção
do carregador indicada neste manual.
Baterias para o indicador do nível de
combustível (Fig. A)
Algumas baterias DeWALT incluem um indicador de nível de
combustível, composto por três indicadores luminosos LED
verdes que indicam o nível de carga restante na bateria.
Para activar o indicador do nível de combustível, prima
e mantenha premido o botão do indicador do nível de
combustível 32 . Uma combinação dos três indicadores
luminosos LED verdes acende-se, indicando o nível da carga
restante. Se o nível da carga na bateria for inferior ao limite
utilizável, o indicador do nível de combustível não se acende e é
necessário voltar a carregar a bateria.
NOTA: o indicador do nível de combustível é apenas
uma indicação da carga restante na bateria. Não indica o
funcionamento da ferramenta e está sujeito a variações, com
base nos componentes do produto, temperatura e aplicação do
utilizador final.
Mudar de lâmina
Instalar a lâmina (Fig. C–E)
1. Retire a bateria.
2. Utilizando a alavanca de resguardo inferior 6 , recolha o
resguardo inferior da lâmina 7 e coloque a lâmina no eixo
da serra contra a anilha de fixação interna 17 , certificandose de que a lâmina roda na direcção correcta (a direcção
da seta de rotação na lâmina da serra e os dentes devem
apontar para a mesma direcção da seta de rotação na serra).
Não parta do pressuposto que a etiqueta na lâmina estará
sempre virada para si quando estiver instalada. Quando
recolher o resguardo inferior da lâmina para instalar a
lâmina, verifique o estado e o funcionamento do resguardo
inferior da lâmina para certificar-se de que funciona
correctamente. Certifique-se de que se desloca livremente e
não toca na lâmina nem em qualquer outra parte, em todos
os ângulos e profundidades de corte.
3. Coloque a anilha de fixação externa 16 no eixo da serra
com a extremidade biselada virada para fora. Certifique-se
de que o diâmetro de 30 mm na parte lateral da fixação
encaixa no orifício de 30 mm na lâmina da serra, para
assegurar-se que a lâmina fica centrada.
4. Enrosque à mão o parafuso de fixação da lâmina 8 no eixo
da serra (o parafuso tem roscas no lado direito e deve ser
rodado para a direita para apertá-lo).
5. Accione o bloqueio da lâmina 11 ao mesmo tempo que
gira o eixo da serra com a chave inglesa da lâmina 14 que se encontra debaixo do compartimento da bateria,
até o bloqueio da lâmina ficar encaixado e a lâmina parar
de rodar.
6. Aperte o parafuso de fixação da lâmina com firmeza
utilizando a chave inglesa da lâmina.
132
AVISO: nunca engate o bloqueio da lâmina quando a
serra estiver em funcionamento nem o engate para parar
a ferramenta. Nunca ligue a serra quando o bloqueio
do veio estiver engatado. Podem ocorrer danos graves
na serra.
Substituir a lâmina (Fig. C, D)
1. Retire a bateria.
2. Para libertar o parafuso de fixação da lâmina 8 , accione
o bloqueio da lâmina 11 e rode o eixo da serra com a
chave inglesa da lâmina 14 , que se encontra debaixo do
compartimento da bateria, até o bloqueio da lâmina ficar
encaixado e a lâmina parar de rodar. Com o bloqueio da
lâmina engatado, rode o parafuso de fixação da lâmina para
a esquerda com a chave inglesa da lâmina (o parafuso tem
roscas no lado direito e deve ser rodado para a esquerda
para apertá-lo).
3. Retire o parafuso de fixação da lâmina 8 e a anilha de
fixação externa 16 . Remova a lâmina antiga.
4. Limpe qualquer serradura acumulada no resguardo ou na
anilha de fixação e verifique o estado e funcionamento
do resguardo inferior da lâmina, tal como indicado
anteriormente. Não lubrifique esta área.
5. Escolha a lâmina adequada para a aplicação (consulte
Lâminas). Utilize sempre lâminas com o tamanho
(diâmetro) correcto num orifício central com o tamanho
e as formas adequadas para montagem no eixo da
serra. Certifique-se sempre de que a velocidade máxima
recomendada (rpm) indicada na lâmina da serra atinge ou
excede a velocidade (rpm) da serra.
6. Siga os passos 1 a 5 indicados em Instalar a lâmina,
certificando-se de que a lâmina roda na direcção adequada.
Resguardo inferior da lâmina
ATENÇÃO: o resguardo inferior da lâmina é uma
função de segurança que reduz o risco de ferimentos
graves. Nunca utilize a serra se o resguardo inferior
estiver em falta, apresentar danos, estiver montado
incorrectamente ou não funcionar em condições.
Não conte com o resguardo inferior da lâmina
para protegê-lo em todas as circunstâncias. A sua
segurança depende do cumprimento de todos os
avisos e precauções, bem como do funcionamento
correcto da serra. Verifique se o resguardo fecha
bem antes de cada utilização. Se o resguardo
inferior da lâmina estiver em falta ou não funcionar
correctamente, a serra deve ser reparada antes de a
utilizar. Para garantir a segurança e a fiabilidade do
equipamento, a reparação, manutenção e o ajuste
devem ser efectuados num centro de assistência
autorizado do equipamento, autorizado ou noutra
organização de assistência qualificada, utilizando
sempre peças sobresselentes idênticas.
Verificar o resguardo inferior (Fig. A)
1. Desligue a ferramenta e retire a ficha da fonte
de alimentação.
Português
2. Rode a alavanca inferior do resguardo (Fig. A, 6 ) da posição
totalmente fechada para a posição totalmente aberta .
3. Liberte a alavanca e aguarde até ao resguardo 7 voltar à
posição totalmente fechada.
A ferramenta deve ser reparada num centro de assistência
qualificado se:
• não voltar para a posição totalmente fechada,
• mover de maneira intermitente ou lenta, ou
• entrar em contacto com a lâmina ou qualquer parte da
ferramenta em qualquer ângulo e profundidade de corte.
Lâminas
ATENÇÃO: use sempre protecção ocular para minimizar
o risco de lesões oculares. O carboneto é um material
duro, mas frágil. Quaisquer objectos estranhos na peça
a trabalhar, tais como arame ou pregos podem fazer
com que as pontas fiquem rachadas ou partidas. Utilize
a serra apenas se o resguardo da lâmina da serra estiver
instalado. Monte a lâmina com firmeza com a rotação
adequada antes de a utilizar e use sempre uma lâmina
limpa e afiada.
ATENÇÃO: não corte objectos de metal, plástico, betão,
alvenaria ou de fibrocimento com esta serra.
184 mm Diâmetro
Aplicação
Dentes
Corte longitudinal
24
Utilização geral
36
Acabamento
60
Se necessitar de assistência no que respeita às lâminas, contacte
o seu fornecedor DeWALT local.
Recuo
O efeito de recuo é uma reacção súbita a uma lâmina de serra
comprimida, presa ou desalinhada, fazendo com que uma
serra descontrolada se levante e se solte da peça na direcção
do operador; Se a lâmina ficar comprimida ou presa na zona
de corte, a lâmina bloqueia e a reacção do motor direcciona
a unidade rapidamente na direcção do utilizador; Se a lâmina
ficar dobrada ou desalinhada na zona de corte, os dentes
na extremidade posterior da lâmina possam ficar presos na
superfície superior da madeira, fazendo com que a lâmina se
liberte da zona de corte e se direccione para o utilizador.
É mais provável a ocorrência de recuo numa das
seguintes situações.
1. APOIO INCORRECTO DA PEÇA DE TRABALHO
a. A curvatura ou elevação incorrecta da peça cortada pode
comprimir a lâmina e dar origem a recuo.
b. O corte de material apoiado nas extremidades exteriores
só irá resultar em recuo. À medida que o material
cede, fica encurvado, diminuindo o corte de serra e
bloqueando a lâmina (Fig. L).
c. O corte de uma peça em arco ou suspensa ao contrário
na vertical pode causar recuo. A queda da peça cortada
pode bloquear a lâmina.
d. O corte de arestas estreitas e compridas pode causar
recuo. A aresta cortada pode curvar ou dobrar,
diminuindo a zona de corte e dobrando a lâmina.
e. Se o resguardo inferior ficar preso na superfície abaixo do
material que está a ser cortado, o controlo do operador
diminui temporariamente. A serra pode levantar-se
parcialmente para fora da área de corte, aumentando a
probabilidade da lâmina ficar dobrada.
2. REGULAÇÃO INCORRECTA DA PROFUNDIDADE DE
CORTE NA SERRA
a. Para tornar o corte mais eficiente, a lâmina deve ficar
ligeiramente saliente, mostrando apenas um dente,
tal como indicado na figura F). Isto permite suportar
a lâmina com o apoio e evitar a torção e o bloqueio
da serra no material. Consulte a secção intitulada
Profundidade do ajuste de corte.
3. TORÇÃO DA LÂMINA (ALINHAMENTO DEFICIENTE
DURANTE O CORTE)
a. Se aplicar demasiada força no corte, a lâmina pode
ficar dobrada.
b. Se tentar rodar a lâmina durante o corte (tentar voltar à
linha assinalada), a lâmina pode ficar dobrada.
c. Se se esticar demasiado ou utilizar a serra em
desequilíbrio, a lâmina pode ficar dobrada.
d. Se utilizar outra mão para segurar a serra ou mudar de
posição durante o corte, a lâmina pode ficar dobrada.
e. Se puxar a serra para libertar a lâmina, esta pode
ficar dobrada.
4. MATERIAIS QUE REQUEREM ATENÇÃO ESPECIAL
a. Madeira húmida
b. Madeira verde (material cortado recentemente ou seco
em estufa)
c. Madeira tratada sobre pressão (material tratado com
conservantes ou produtos químicos antissépticos)
5. UTILIZAÇÃO DE LÂMINAS EMBOTADAS OU SUJAS
a. As lâminas embotadas dificultam a inserção da serra. Para
compensar esta dificuldade, o utilizador tem de empurrar
a lâmina com mais força, o que sobrecarrega a unidade,
podendo dobrar a lâmina na zona de corte. As lâminas
gastas também podem ter uma capacidade de libertação
insuficiente, o que aumenta a probabilidade de torção e
aumento da carga.
6. LEVANTAR A SERRA QUANDO FIZER UM CORTE EM
BISEL
a. Os cortes em bisel requerem especial atenção por parte
do operador, em especial durante a orientação da serra.
Tanto o ângulo da lâmina em relação à placa de base e
a maior superfície da lâmina no material aumentam a
probabilidade de bloqueio e desalinhamento (torção).
7. REINICIAR UM CORTE COM OS DENTES DA LÂMINA
ENCRAVADOS NO MATERIAL
a. A serra deve ser colocada novamente à velocidade de
funcionamento total antes de iniciar ou reiniciar um corte
depois da serra ter sido parada com a lâmina na zona de
corte. Se não o fizer, pode causar bloqueio ou recuo.
133
Português
Quaisquer outras situações que possam resultar em
compressão, bloqueio, torção ou alinhamento deficiente da
lâmina podem causar recuo. Consulte as secções Regras de
segurança específicas adicionais para serras circulares e
Lâminas para saber que procedimentos e técnicas podem
minimizar a probabilidade de recuo.
Profundidade do ajuste de corte (Fig. E–F)
1. Levante a alavanca de ajuste de profundidade 4 para
libertá-la.
2. Para obter a profundidade de corte correcta, alinhe a marca
adequada na alça de ajuste de profundidade 20 com a
ranhura 19 no resguardo superior da lâmina.
3. Aperte a alavanca de ajuste da profundidade.
4. Para um corte mais eficiente com uma lâmina de serra com
ponta de carboneto, regule o ajuste de profundidade de
modo a que metade de um dente fica saliente abaixo da
superfície da madeira que pretende cortar.
5. A figura F mostra um método para verificar a profundidade
de corte correcta. Coloque o pedaço de material que
pretende cortar ao longo da parte lateral da lâmina, como
indicado na figura e verifique que quantidade do dente fica
saliente para além do material.
Ajuste da alavanca de ajuste de
profundidade (Fig. E)
Pode ser necessário ajustar a alavanca de ajuste de
profundidade 4 . Pode soltar-se com o tempo e bater na placa
de base antes de ficar apertado.
Para apertar a alavanca:
1. Segure na alavanca de ajuste de profundidade 4 e liberte a
contra-porca 18 .
2. Ajuste a alavanca de ajuste de profundidade, rodando-a
para a direcção pretendida cerca de 1/8 de uma rotação.
3. Volte a apertar a porca.
Ajuste do ângulo do bisel (Fig. A, G)
O mecanismo de ajuste do ângulo em bisel 8 pode ser
regulado entre 0° e 57°.
Para obter uma melhor precisão de corte, utilize as marcas de
ajuste fino que se encontram no suporte articulado 21 .
1. Levante a alavanca de ajuste de bisel 10 para libertá-la.
2. Incline a placa de base para o ângulo pretendido, alinhando
o indicador da inclinação 22 com a marca do ângulo
pretendido no suporte articulado 21 .
3. Baixe a alavanca de ajuste de bisel para voltar a apertá-la.
Bloqueio para cortes em bisel (Fig. A, G)
O modelo DCS570 está equipado com uma lingueta de bisel.
À medida que inclina a placa de base 5 , irá ouvir um som de
encaixe e sentir que a placa de base pára tanto a 22,5 como
a 45 graus. Se algum destes valores corresponder ao grau
pretendido, baixe a alavanca 10 para voltar a apertá-la. Se
pretende outro ângulo, continue a inclinar a placa de base até o
indicador de nível grosseiro 23 ou o indicador de valor preciso
22 ficar alinhado com a marca pretendida.
134
Indicador de comprimento de corte (Fig. A)
As marcas indicadas na parte lateral da placa de base 5 mostram o comprimento da ranhura que pretende cortar no
material à profundidade máxima do corte. As marcas estão
indicadas em incrementos de 5 mm.
Indicador da zona de corte (Fig. I)
A parte da frente do apoio da serra tem um indicador da zona
de corte 9 para cortes em bisel e na vertical. Este indicador
permite orientar a serra ao longo das linhas de corte assinaladas
a lápis no material que vai ser cortado. O indicador de zona de
corte fica alinhado com o lado esquerdo (exterior) da lâmina da
serra, fazendo com que a ranhura ou “zona de corte”, movendo
a lâmina para o lado direito do indicador. Oriente a ferramenta
ao longo da linha de corte assinalada com um lápis para que o
corte encaixe nos resíduos ou no material excedente.
Montagem e ajuste da guia paralela (Fig. N)
A guia paralela 28 é utilizada para fazer um corte paralelo até à
extremidade da peça a trabalhar.
Montagem
1. Afrouxe o botão de ajuste da guia paralela 27 para permitir
a passagem da guia paralela.
2. Insira a guia paralela 28 na placa de base, tal
como indicado.
3. Aperte o botão de ajuste da guia paralela 27 .
Ajuste
1. Afrouxe o botão de ajuste da guia 27 e regule a guia
paralela 28 para a largura pretendida.
2. O ajuste pode ser lido na régua da guia paralela.
3. Aperte o botão de ajuste da guia 27 .
Montar a porta de extracção de serradura
(Fig. A, P)
A serra circular é fornecida com uma porta de extracção
de poeiras.
Instalação da porta de extracção de poeira
1. Afrouxe totalmente a alavanca de ajuste de
profundidade 4 .
2. Coloque a placa de base 5 na posição mais baixa.
3. Alinhe a metade esquerda da porta de extracção de poeira
29 sobre o resguardo superior da lâmina 7 como indicado.
Certifique-se de que insere a patilha na ranhura de encaixe
na ferramenta. Quando estiver instalada correctamente,
encaixa por completo ao longo da profundidade original do
indicador de corte.
4. Alinhe a peça do lado direito 30 com a da esquerda.
5. Insira os parafusos e aperte-os com firmeza.
Antes de qualquer utilização
• Certifique-se de que os resguardos foram montados
correctamente. O resguardo da lâmina da serra deve estar
na posição fechada.
Português
• Certifique-se de que a lâmina da serra roda na direcção da
seta na lâmina.
• Não utilize lâminas de serra muito gastas.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: cumpra sempre as instruções de segurança e
os regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos
graves, desligue a ferramenta e retire a bateria
antes de efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/
instalar dispositivos complementares ou acessórios.
Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.
Posição correcta das mãos (Fig. J)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
utilize SEMPRE a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na figura).
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
segure SEMPRE a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por parte da mesma.
A posição correcta das mãos requer a colocação de uma mão na
pega principal 26 e a outra na pega auxiliar 12 .
Luz indicadora com LED (Fig. A)
A luz de funcionamento com LED 15 é activada quando o
interruptor de accionamento é premido. Quando o interruptor é
libertado, a luz indicadora de funcionamento permanece acesa
durante um máximo de 20 segundos.
NOTA: A luz de funcionamento permite iluminar a superfície de
trabalho imediata e não se destina a ser utilizada como lanterna.
Ligar e desligar a ferramenta (Fig. B)
Por motivos de segurança, o interruptor de accionamento
2 da sua ferramenta está equipado com um botão de
desbloqueio 1 .
Prima o botão de bloqueio para desbloquear a ferramenta.
Para ligar a ferramenta, prima o interruptor de accionamento 2 .
Depois de premir o interruptor de accionamento, o interruptor
de desbloqueio é activado automaticamente para evitar um
arranque não pretendido da máquina.
AVISO: não LIGUE nem DESLIGUE a ferramenta
se a lâmina da serra tocar na peça a trabalhar ou
noutros materiais.
Apoio da peça de trabalho (Fig. J–M)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
apoie a peça de trabalho correctamente e segure a
serra com firmeza para impedir a perda de controlo.
As Figuras J e K mostram a posição de serragem adequada.
As Figuras L e M mostram uma situação não segura. As mãos
devem manter-se afastadas da área de corte e o cabo de
alimentação deve ser colocado longe da área de corte, de modo
a não ficar preso ou pendurado na área de trabalho.
Para evitar o recuo, coloque SEMPRE um apoio sobre a tábua ou
um painel PERTO da área de corte, (Fig. J e K). NÃO coloque um
apoio sobre a tábua ou um painel longe da área de corte (Fig. L
e M). Quando utilizar a serra, mantenha o cabo afastado da área
de corte e impeça que fique pendurado na peça de trabalho.
DESLIGUE SEMPRE A SERRA ANTES DE EFECTUAR QUAISQUER
AJUSTES! Coloque a peça de trabalho com o lado “adequado”
— cujo aspecto seja o mais importante — virado para baixo.
A serra corta para cima, para que quaisquer aparas sejam
projectadas para a superfície de trabalho, que está virada para
cima quando efectua a serragem.
Corte (Fig. J)
ATENÇÃO: nunca tente utilizar a ferramenta colocando-a
virada para baixo numa superfície de trabalho nem
aproxime o material da ferramenta. Fixe sempre a peça
em segurança e aproxime a ferramenta da peça de
trabalho, segurando a ferramenta com firmeza com duas
mãos, como indicado na figura J.
Coloque a parte maior da placa de base da serra nessa parte
da peça de trabalho que deve ser apoiada com firmeza e não
na parte que irá cair como resultado do corte. Por exemplo, a
figura J mostra a maneira CORRECTA de cortar a extremidade de
uma tábua. Fixe sempre a peça de trabalho. Não segure as peças
curtas com as mãos! Não se esqueça de apoiar o material em
arco ou suspenso. Tenha cuidado quando serrar o material na
parte inferior da peça.
Certifique-se de que a serra atinge a velocidade máxima antes
de colocá-la em contacto com o material a cortar. Se ligar a
serra encostada ao material que pretende cortar ou se estiver
empurrada para a frente na zona de corte, pode ocorrer recuo.
Empurre a serra para a frente a uma velocidade que permita
à lâmina cortar sem exercer demasiado esforço. A rigidez e
firmeza podem variar na mesma peça e as áreas nodosas ou
húmidas podem dificultar o trabalho da serra. Se isto ocorrer,
empurre a serra mais devagar, mas com força suficiente
para mantê-la em funcionamento, sem reduzir demasiado a
velocidade. Se forçar a serra, podem ocorrer cortes irregulares,
imprecisos, recuo e sobreaquecimento do motor. Se o corte
começar a desviar-se da linha de corte, não tente alinhá-lo
para a trajectória inicial. Liberte o interruptor e deixe a lâmina
parar por completo. Em seguida, pode retirar a serra, procurar
uma nova linha de corte e iniciar um novo corte ligeiramente
próximo do corte incorrecto. Seja qual for a circunstância, retire
a serra sempre que quiser desviar o corte. Forçar uma correcção
dentro da área de corte, poderá bloquear a serra e causar recuo.
SE A SERRA BLOQUEAR, LIBERTE O GATILHO E APOIE A SERRA
ATÉ SE SOLTAR. CERTIFIQUE-SE DE QUE A LÂMINA ESTÁ DIREITA
NA ÁREA DE CORTE E LIMPE A EXTREMIDADE DE CORTE ANTES
DE REINICIAR O TRABALHO.
Quando terminar o corte, liberte o gatilho e deixe a lâmina
parar antes de levantar a serra da peça. À medida que levantar a
serra, o resguardo de encaixe accionado por uma mola fecha-se
automaticamente debaixo da lâmina. Tenha em atenção que
a lâmina irá ficar exposta quando isto ocorrer. Nunca toque na
parte inferior da peça de trabalho por qualquer motivo. Quando
for necessário recolher o resguardo de encaixe manualmente
135
Português
(necessário para efectuar cortes ligeiros), utilize sempre a
alavanca de retracção.
NOTA: se cortar barras finas, tenha cuidado e certifique-se de
que os pedaços cortados pequenos não ficam pendurados na
parte interior do resguardo inferior.
MANUTENÇÃO
Corte ligeiro (Fig. O)
ATENÇÃO: nunca fixe o resguardo da lâmina numa
posição levantada. Nunca puxe a serra para trás quando
efectuar cortes ligeiros. Isto pode fazer com que a unidade
se projecte para cima da superfície de trabalho, podendo
causar ferimentos.
É possível fazer cortes ligeiros em pavimentos, paredes ou em
quaisquer superfícies planas.
1. Ajuste a placa de base da serra para que a lâmina efectue o
corte à profundidade pretendida.
2. Incline a serra para a frente e deixe a parte da frente da placa
de base sobre o material que pretende cortar.
3. Utilizando a alavanca do resguardo inferior, recolha o
resguardo inferior da lâmina para cima. Baixe a parte
inferior da placa de base até os dentes da lâmina tocarem
ligeiramente na linha de corte.
4. Liberte o resguardo da lâmina (o contacto da lâmina com
a peça a trabalhar irá mantê-la numa posição para abrir-se
lentamente à medida que iniciar o corte). Retire a mão da
alavanca do resguardo e agarre na pega auxiliar 12 , como
indicado na figura AA. Posicione o corpo e o braço de modo
a resistir contra o recuo, caso ocorra.
5. Antes de iniciar o corte, certifique-se de que a lâmina não
está em contacto com a superfície de corte.
6. Ligue o motor e baixe a serra gradualmente até a placa de
base ficar apoiada sobre o material que pretende cortar.
Empurre a serra para a frente ao longo da linha de corte até
o corte ser concluído.
7. Liberte o gatilho e deixe a lâmina parar por completo antes
de retirar a lâmina do material.
8. Quando iniciar um novo corte, siga os procedimentos
indicados acima.
Extracção de serradura (Fig. Q)
ATENÇÃO: risco de inalação de poeira. Para reduzir o
risco de ferimentos, use SEMPRE uma máscara antipoeira aprovada.
A ferramenta inclui uma porta de extracção de poeira 30 .
O Adaptador de extracção de poeiras 31 permite ligar a
ferramenta a um extractor de poeiras externas, utilizando o
sistema AirLockô (DWV9000-XJ) ou um sistema de extracção de
poeiras padrão de 35 mm.
ATENÇÃO: utilize SEMPRE um extractor de vácuo
concebido em conformidade com as directivas aplicáveis
no que respeita à emissão de serradura durante o corte de
madeira. Os tubos de vácuo da maioria dos aspiradores
comuns encaixam directamente na saída de extracção
de serradura.
136
A sua ferramenta eléctrica da DeWALT foi concebida para
funcionar durante um longo período de tempo com uma
manutenção mínima. Uma utilização continuamente satisfatória
depende de uma manutenção apropriada da ferramenta e de
uma limpeza regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos
graves, desligue a ferramenta e retire a bateria
antes de efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/
instalar dispositivos complementares ou acessórios.
Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.
O carregador e a bateria não são passíveis de reparação.
Lubrificação
Os rolamentos esféricos com lubrificação automática são
utilizados na ferramenta e não é necessário lubrificá-los
novamente. Contudo, recomenda-se que, uma vez por ano, leve
ou envie a ferramenta a um centro de assistência para proceder
a uma limpeza, inspecção e lubrificação completas da caixa
de engrenagens.
Limpeza
ATENÇÃO: retire os detritos e as partículas da caixa da
unidade com ar comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das aberturas de
ventilação e à volta das mesmas. Use uma protecção
ocular e uma máscara contra o pó aprovadas ao efectuar
este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes ou outros
químicos abrasivos para limpar as peças não metálicas
da ferramenta. Estes químicos poderão enfraquecer
os materiais utilizados nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão suave. Nunca
deixe entrar qualquer líquido para dentro da ferramenta.
Da mesma forma, nunca mergulhe qualquer peça da
ferramenta num líquido.
Resguardo inferior
O resguardo inferior deve sempre rodar e fechar-se sem
problemas de uma posição totalmente aberta para uma
totalmente fechada. Verifique sempre o funcionamento
correcto antes de efectuar qualquer corte, abrindo o resguardo
por completo e deixando-o fechar. Se o resguardo se fechar
lentamente ou não fechar por completo, é necessário limpá-lo
ou enviá-lo para reparação. Só deve utilizar a serra se funcionar
correctamente. Para limpar o resguardo, utilize ar seco ou
uma escova macia para remover toda a serradura ou resíduos
acumulados da trajectória do resguardo e em torno da mola do
resguardo. Se isto não resolver o problema, é necessário enviálo para reparação num centro de assistência autorizado.
Português
Ajuste da placa de base (Fig. G, H)
A placa de base foi regulada de fábrica para assegurar que
a lâmina está perpendicular à placa de base. Se, após uma
utilização prolongada, for necessário alinhar novamente a
lâmina, siga as instruções indicadas abaixo:
Ajuste para cortes a um ângulo de 90 graus
1. Volte a colocar a serra num ângulo de bisel de 0 .
2. Coloque a serra de lado e recolha o resguardo inferior.
3. Regule a profundidade de corte para 51 mm.
4. Liberte a alavanca de ajuste do bisel (Fig. 10 , G). Coloque
um esquadro contra a lâmina e a placa de base, como
indicado na figura H.
5. Utilizando uma chave de fendas, rode o parafuso de ajuste
( 25 , Fig. H) na parte de baixo da placa de base até a lâmina
e a placa de base estarem ambas ao mesmo nível do
esquadro. Volte a apertar a alavanca de ajuste de bisel.
Ajuste da alavanca de ajuste de bisel
Pode ser necessário ajustar a alavanca de ajuste de bisel 10 .
Pode soltar-se com a utilização e bater na placa de base antes
de apertar a alavanca.
Para apertar a alavanca:
1. Segure na alavanca de ajuste de bisel 10 e liberte a
contraporca de bisel 24 ,.
2. Ajuste a alavanca de ajuste de bisel, rodando-a para a
direcção pretendida cerca de 1/8 de uma rotação.
3. Volte a apertar a porca.
Consulte o seu revendedor para obter mais informações sobre
os acessórios apropriados.
Proteger o meio ambiente
Recolha separada. Os produtos e baterias indicados
com este símbolo não devem ser eliminados em
conjunto com resíduos domésticos comuns.
Os produtos e as baterias contêm materiais que
podem ser recuperados ou reciclados, o que reduz a procura
de matérias-primas. Recicle o equipamento eléctrico de acordo
com as disposições locais. Estão disponíveis mais informações
em www.2helpU.com.
Bateria recarregável
Esta bateria de longa duração tem de ser recarregada
quando deixar de produzir energia suficiente nas tarefas que
anteriormente eram realizadas com facilidade. No fim da sua
vida útil, elimine-a com o devido respeito pelo meio ambiente:
• Descarregue completamente a bateria e em seguida retire-a
da ferramenta.
• As baterias de iões de lítio são recicláveis. Entregue-as ao
seu fornecedor ou coloque-as num ecoponto. As baterias
recolhidas serão recicladas ou eliminadas correctamente.
Lâminas
Uma lâmina embotada causa um corte ineficaz, sobrecarga
do motor da serra, projecção excessiva de lascas e aumenta a
probabilidade de ocorrência do efeito de recuo. Substitua as
lâminas quando já não for fácil empurrar a lâmina através do
corte, se o motor estiver em esforço ou houver um aumento
excessivo de calor na lâmina. É recomendável ter lâminas afiadas
disponíveis para que possa utilizá-las de imediato. As lâminas
embotadas podem ser afiadas na maioria das áreas.
A goma endurecida na lâmina pode ser removida com
querosene, terebentina ou um produto de limpeza para fornos.
As lâminas revestidas com material anti-aderente podem ser
utilizadas em aplicações onde haja acumulação excessiva, tais
como madeira verde ou sujeita a tratamento por pressão.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas foram testados com
este produto os acessórios disponibilizados pela DeWALT,
a utilização de outros acessórios com esta ferramenta
poderá ser perigosa. Para reduzir o risco de ferimentos,
apenas deverão ser utilizados acessórios recomendados
pela DeWALT com este produto.
NÃO UTILIZE ACESSÓRIOS DE ALIMENTAÇÃO POR ÁGUA COM
ESTA SERRA.
EXAMINE VISUALMENTE AS LÂMINAS DE CARBONETO ANTES DE
AS UTILIZAR. SUBSTITUA-AS SE APRESENTAREM DANOS.
137
Suomi
184 mm LANGATON PYÖRÖSAHA
DCS570
Onnittelut!
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus,
huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DeWALTtyökaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille.
Konedirektiivi
Tekniset tiedoissa
Jännite
Tyyppi
Akkutyyppi
Joutokäyntinopeus
Terän halkaisija
Maksimileikkaussyvyys
Teräkeskiön halkaisija
Vinokulman säätäminen
Paino (ilman akkupakkausta)
VDC
min-1
mm
mm
mm
°
kg
DCS570
18
1
Li-Ion
5500
184
64
16
(-XE: 20 mm)
57
3,6
Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin EN60745-2-5
mukaisesti:
LPA(äänenpainetaso)
dB(A)
91
LWA(äänitehotaso)
dB(A)
102
K (määritetyn äänitason epävarmuus)
dB(A)
3
Tärinäpäästöarvo ah, W =
Vaihtelu K =
m/s2
m/s2
DeWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat
määräykset:
2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN607451:2009+A11:2010, EN60745-2-5:2010.
Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2014/30/EY ja 2011/65/EY
vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DeWALTiin.
Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa tämän
vakuutuksen DeWALTin puolesta.
Markus Rompel
Tekninen päällikkö
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
09.12.2016
VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue
tämä käyttöohje.
<2,5
1,5
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää
verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä voidaan käyttää
arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä
työkalua sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos
työkalua käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on
kiinnitetty erilaisia lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu
huonosti, tärinä voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa
merkittävästi altistumiseen työkalua käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai
se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan
vähentää merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet
kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä
huomiota työn jaksottamiseen.
Langaton pyörösaha
DCS570
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja
kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai
vakavan henkilövahingon vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai
vakavan vaaran mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta.
Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei
välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi
aiheuttaa omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara.
Tulipalon vaara.
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS: Lue kaikki turvallisuusvaroitukset
ja ohjeet. Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta,
138
Paino
Suomi
Akkua
Laturit/Latausajat (minuutteina)
Kat. #
VDC
Ah
Paino
kg
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan
henkilövahingon vaara.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu-ilmaus viittaa
verkkovirtaan yhdistettävään tai akkukäyttöiseen työkaluun.
1) Työskentelyalueen Turvallisuus
a ) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti
valaistuna. Onnettomuuksia sattuu herkemmin
epäsiistissä tai huonosti valaistussa ympäristössä.
b ) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden,
kaasujen tai pölyn vuoksi. Sähkötyökalujen
aiheuttamat kipinät voivat sytyttää pölyn tai kaasut.
c ) Pidä lapset ja sivulliset kaukana käyttäessäsi
sähkötyökalua. Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
2) Sähköturvallisuus
a ) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava toisiaan.
Älä koskaan tee pistokkeeseen mitään muutoksia.
Älä yhdistä maadoitettua sähkötyökalua
jatkojohtoon. Sähköiskun vaara vähenee, jos
pistokkeisiin ei tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain
niille tarkoitettuihin pistorasioihin.
b ) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja
jäähdytyslaitteisiin. Voit saada sähköiskun, jos kehosi
on maadoitettu.
c ) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle.
Sähkötyökaluun menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa.
d ) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna työkaluja
sähköjohdosta tai vedä pistoketta pistorasiasta
sähköjohdon avulla. Pidä sähköjohto kaukana
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista tai
liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot
lisäävät sähköiskun vaaraa.
e ) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä vain
ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkokäyttöön
tarkoitetun sähköjohdon käyttäminen vähentää
sähköiskun vaaraa.
f ) Jos sähkötyökalua on käytettävä kosteassa
paikassa, käytä vikavirtasuojaa. Tämä vähentää
sähköiskun vaaraa.
3) Henkilösuojaus
a ) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy valppaana, keskity
työhön ja käytä tervettä järkeä. Älä käytä tätä
työkalua ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskittymisen
herpaantuminen hetkeksikin sähkötyökalua käytettäessä
voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
b ) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä aina
suojalaseja. Hengityssuojaimen, liukumattomien
turvajalkineiden, kypärän ja kuulosuojaimen käyttäminen
vähentää henkilövahinkojen vaaraa.
c ) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että
virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin kytket
sähkötyökalun pistorasiaan, yhdistät siihen
akun, nostat työkalun käteesi tai kannat sitä.
Sähkötyökalun kantaminen sormi virtakytkimellä
lisää onnettomuusvaaraa.
d ) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet ennen
sähkötyökalun käynnistämistä. Sähkötyökalun
pyörivään osaan jäänyt säätöavain tai väännin voi
aiheuttaa henkilövahingon.
e ) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti tasapainossa.
Näin voit hallita sähkötyökalua paremmin
odottamattomissa tilanteissa.
f ) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita tai
koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet loitolla
liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät
hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
g ) Jos käytettävissä on laitteita pölyn ottamiseksi
talteen, käytä niitä. Pölyn ottaminen talteen voi
vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
139
Suomi
4) Sähkötyökaluista Huolehtiminen
a ) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa voimaa. Valitse
käyttötarkoituksen kannalta oikea sähkötyökalu.
Sähkötyökalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä
käytetään sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
b ) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi. Jos
sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen avulla, se on
vaarallinen ja se on korjattava.
c ) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota sen
pistoke pistorasiasta tai irrota akku siitä
ennen säätämistä, varusteiden vaihtamista tai
sähkötyökalun asettamista säilytykseen. Näin voit
vähentää vahingossa käynnistymisen aiheuttaman
henkilövahingon vaaraa.
d ) Varastoi sähkötyökaluja lasten ulottumattomissa.
Älä anna sähkötyökaluihin tottumattomien tai
näihin ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden
käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut ovat vaarallisia
kouluttamattomien käyttäjien käsissä.
e ) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista liikkuvat
osat, niiden kiinnitys, osien eheys ja muut
toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos havaitset
vaurioita, korjauta sähkötyökalu ennen niiden
käyttämistä. Huonosti kunnossapidetyt sähkötyökalut
aiheuttavat onnettomuuksia.
f ) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja puhtaina.
Kunnossa pidettyjen leikkaavia teräviä reunoja sisältävien
työkalut todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on
helpompi hallita.
g ) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita, kuten
poranteriä, näiden ohjeiden mukaisesti. Ota
työskentelyolosuhteet ja tehtävä työ huomioon. Jos
sähkötyökalua käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
6) Huolto
a ) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä vastaavia
osia. Tämä varmistaa sähkötyökalun turvallisuuden.
TURVALLISUUSOHJEET KAIKILLE SAHOILLE
Leikkausmenettelyt
a )
b )
c )
d )
e )
f )
g )
5) Akkukäyttöisten Työkalujen
Käyttäminen ja Niistä Huolehtiminen
a ) Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemaa
latauslaitetta. Tietyntyyppiselle akulle soveltuva
latauslaite voi aiheuttaa tulipalon vaaran käytettynä
yhdessä toisen akun kanssa.
b ) Käytä sähkötyökalussa vain siihen tarkoitettuja
akkuja. Muiden akkujen käyttäminen voi aiheuttaa
tulipalon tai onnettomuuden vaaran.
c ) Kun akku ei ole käytössä, pidä se poissa muiden
metalliesineiden läheltä, kuten paperiliittimien,
kolikoiden, avainten, naulojen, ruuvien tai muiden
pienten esineiden läheltä. Ne voivat oikosulkea
akun navat. Akun napojen oikosulkeminen voi aiheuttaa
palovamman tai tulipalon.
d ) Oikosulku voi aiheuttaa nesteen vuotamisen akusta.
Vältä koskemasta tähän nesteeseen. Jos nestettä
pääsee vahingossa iholle, huuhtele vedellä. Jos
tätä nestettä pääsee silmään, ota yhteys lääkäriin.
Akkuneste voi ärsyttää tai aiheuttaa palovamman.
140
h )
VAARA: Pidä kädet poissa leikkausalueelta ja
terästä. Tartu toisella kädellä apukahvasta tai
moottorikotelosta. Jos tartut sahaan molemmin käsin,
ne eivät pääse koskettamaan terää.
Älä kurota työkappaleen alle. Suojus ei suojaa terältä
työkappaleen alapuolella.
Säädä leikkaussyvyys työkappaleen paksuuden
mukaan. Työstökappaleen alapuolella pitäisi näkyä
vähemmän kuin yhden hampaan mitta.
Älä koskaan pidä leikattavaa työkappaletta
käsissä tai jalkojen päällä leikkaamisen aikana.
Kiinnitä työkappale tukevalle alustalle. On tärkeää
tukea työkappale oikein, jotta voitaisiin minimoida
kehon vaarantuminen, terän juuttuminen kiinni tai
hallinnan menettäminen.
Tartu kiinni koneen eristetyistä tartuntapinnoista,
jos leikkausvälinettä käyttäessä on vaara osua
piilossa oleviin johtoihin. Kiinnittimien osuminen
jännitteiseen johtoon tekee sen paljaista metalliosista
jännitteisiä, joten käyttäjä voi saada sähköiskun.
Halkaisutyössä tulee aina käyttää halkaisuohjainta
tai ohjauskiskoa. Se antaa tarkemman leikkauksen ja
vähentää terän kiinnijuuttumisvaaraa.
Käytä aina oikean kokoisia teriä, joissa on oikean
muotoinen keskus (vinoneliö tai pyöreä). Jos
terä ei vastaa sahan asennuskiinnikkeitä, terä pyörii
epäkeskeisesti aiheuttaen hallinnan menetyksen.
Älä koskaan käytät vahingoittunutta tai
vääränlaista terän aluslevyä tai pulttia. Terän
aluslevyt ja pultti on suunniteltu tälle sahalle parasta
suorituskykyä ja turvallista käyttöä silmällä pitäen.
LISÄTURVALLISUUSOHJEET KAIKILLE
SAHOILLE
Takaiskun syyt ja vastaavat varoitukset
•
•
•
Takaisku on äkkinäinen reaktio, kun sahanterä tarttuu
kiinni tai on kohdistettu väärin, jolloin saha nousee
hallitsemattomasti ylös työkappaleesta käyttäjää kohti;
Kun sahanterä juuttuu tiukasti kiinni uurrokseen, terä pysähtyy
ja moottorin reaktio heittää sahan nopeasti takaisin käyttäjää
kohti;
Jos terä vääntyy tai kohdistuu väärin, terän takaosan
hampaat voivat kaivautua puun yläpintaan ja aiheuttaa
terän nousemisen ylös uurroksesta ja sahan hyppäämisen
takaisin käyttäjää kohti.
Suomi
Takaisku aiheutuu työkalun vääränlaisesta käytöstä ja/tai vääristä
työmenetelmistä tai työolosuhteista, jotka voidaan välttää
seuraavilla varotoimenpiteillä:
a ) Pidä sahasta tiukasti kiinni molemmin käsin ja
kohdista käsivarret vastustamaan takaiskuvoimia.
Pidä vartalo jommallakummalla puolella terää,
ei linjassa terän kanssa. Takaisku voi saada sahan
hyppäämään takaisin, mutta käyttäjä voi hallita
takaiskun voimaa ottamalla huomioon oikeat varotoimet.
b ) Kun terä on juuttunut kiinni tai leikkaaminen
jostakin syystä keskeytyy, vapauta liipaisin ja
pidä sahaa liikkumattomana työstettävässä
materiaalissa, kunnes terä on täysin pysähtynyt.
Älä koskaan yritä irrottaa sahaa työstettävästä
materiaalista tai vetää sitä taaksepäin terän
liikkuessa, koska tällöin voi syntyä takaisku. Tutki
terän juuttumisen syy ja suorita korjaustoimenpiteet.
c ) Kun käynnistät sahan uudelleen työkappaleessa,
keskitä terä uurtoon niin, etteivät hampaat ole
kiinni materiaalissa. Jos terä juuttuu kiinni, se saattaa
lähteä nousemaan ylös tai iskeä taakse työkappaleesta,
kun saha käynnistetään.
d ) Tue isot levyt terän juuttumisen ja takaiskun vaaran
vähentämiseksi. Suuret paneelit pyrkivät taipumaan
omasta painostaan. Aseta tuki levyn alle molemmin
puolin lähelle leikkauslinjaa ja lähelle levyn reunaa.
e ) Älä käytä tylsiä tai vaurioituneita teriä.
Teroittamattomat tai väärin asetetut terät tekevät kapean
uurron, mikä aiheuttaa liiallista kitkaa, terän takertumista
ja takaiskuja.
f ) Teräsyvyyden ja -viistouden säätö- ja lukitusvipujen
tulee olla tiukasti kiinni ennen leikkaamiseen
ryhtymistä. Jos terän säätö siirtyy leikkauksen aikana, se
voi aiheuttaa kiinnijuuttumisen ja takaiskun.
g ) Ole erityisen varovainen, kun sahaat olemassa
oleviin seiniin tai muihin umpinaisiin alueisiin.
Esiin tunkeutuva terä voi kohdata vastuksen, joka
aiheuttaa takaiskun.
TURVALLISUUSOHJEET SAHOILLE, JOISSA ON
HEILURITERÄN SUOJUS
Alasuojuksen toiminta
a ) Tarkista alempi suojus oikeaoppisen sulkeutumisen
varmistamiseksi ennen jokaista käyttökertaa.
Älä käytä sahaa, jos alasuojus ei liiku vapaasti ja
sulkeudu terän ympärille välittömästi. Älä purista
tai sido alasuojusta avoimeen asentoon. Jos saha
putoaa vahingossa, alasuojus voi taipua. Nosta
alasuojus taakse vedettävällä kahvalla ja varmista, että
suojus liikkuu vapaasti koskettamatta terää tai mitään
muuta osaa missään kulmassa tai leikkaussyvyydessä.
b ) Tarkista alasuojuksen jousen toiminta. Jos suojus ja
sen jousi eivät toimi oikein, ne täytyy huoltaa ennen
seuraavaa käyttöä. Alasuojus voi toimia veltosti, koska
sen osat ovat vaurioituneet, siinä on tahmeita jäämiä tai
siihen on kertynyt likaa.
c ) Alasuojus tulee vetää manuaalisesti sisään
ainoastaan erityisleikkauksissa, kuten
ìupotussahausî ja ìyhdistelmäleikkauksetî. Nosta
alasuojusta taakse vedettävällä kahvalla ja heti
kun terä uppoaa materiaaliin, alasuojus täytyy
vapauttaa. Kaikessa muussa sahauksessa alasuojuksen
tulisi toimia automaattisesti.
d ) Tarkista aina, että alasuojus peittää terän,
ennen kuin asetat sahan työpöydälle tai lattialle.
Suojaamaton, vapaalla pyörivä terä aiheuttaa
sahan kulkemisen taaksepäin, jolloin se leikkaa
kaikkea eteen tulevaa. Ota huomioon aika, joka kuluu
terän pysähtymiseen liipaisimen vapauttamisen jälkeen.
Pyörösahan käyttöä koskevia
lisäturvallisuusohjeita
•
•
•
•
•
•
Käytä kuulosuojia. Melulle altistuminen voi aiheuttaa
kuulon menetyksen.
Käytä pölysuojainta. Pölyhiukkasille altistuminen voi
aiheuttaa hengitysvaikeuksia ja mahdollisen vamman.
Älä käytä teriä, joiden läpimitta on suositeltua suurempi
tai pienempi. Katso tarkemmat terien ominaisuudet
Tekniset tiedot. Käytä ainoastaan tässä oppaassa
määritettyjä teriä, jotka noudattavat standardia EN 847-1.
Älä käytä leikkauslaikkoja.
Älä käytä vettä syöttäviä liitososia.
Käytä puristimia tai muuta käytännöllistä tapaa
kiinnittää ja tukea työkappale tukevalle alustalle. Työn
pitäminen käsin tai vartaloa vasten on epävakaata ja saattaa
johtaa kontrollin menetykseen.
Vaarat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida välttää. Näitä
ovat seuraavat:
• Kuulon heikkeneminen.
• Lentävien kappaleiden aiheuttamat henkilövahingot.
• Käytön aikana kuumenevien varusteiden
aiheuttamat palovammat.
• Pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat henkilövahingot.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina,
että akun jännite vastaa laitteen tyyppikilpeen merkittyä
jännitettä. Tarkista myös, että latauslaitteen jännite vastaa
sähköverkon jännitettä.
Tämä DeWALT-latauslaite on kaksoiseristetty EN60335
-säädösten mukaisesti, joten maadoitusjohtoa
ei tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla,
jonka voi hankkia DeWALTin huolto-organisaation kautta.
141
Suomi
Jatkojohdon käyttäminen
•
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset täyttävää
hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on Teknisissä tiedoissa.
Johdinten pienin koko on 1 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki.
•
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Latauslaitteet
•
DeWALT-laturit eivät vaadi säätöä ja niiden käyttö on suunniteltu
mahdollisimman helpoksi.
•
Tärkeitä turvallisuusohjeita latauslaitetta
käytettäessä
•
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tämä ohjekirja sisältää tärkeitä
turvallisuus- ja käyttöohjeita yhteensopiviin akkulatureihin (katso
Tekniset tiedot).
• Lue kaikki laturin, akkuyksikön ja akkuyksikköä käyttävän
tuotteen ohjeet ja varoitusmerkinnät ennen laturin käyttöä.
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä päästä nestettä laturin
sisään. Se voi aiheuttaa sähköiskun.
VAROITUS: Suosittelemme vikavirtasuojalaitteen käyttöä,
jonka vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään 30mA.
HUOMIO: Palovamman vaara. Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lataa vain ladattavia DeWALT-akkuja.
Muun tyyppiset akut voivat haljeta ja aiheuttaa
henkilövahingon ja vaurioita.
HUOMIO: Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, että he eivät
leiki laitteella.
HUOMAUTUS: Joissakin olosuhteissa vieras materiaali
voi aiheuttaa oikosulkuja laturin sisällä oleviin
suojaamattomiin latauskontakteihin laturin ollessa
kytkettynä sähköverkkoon. Vieraat johtavat aineet, kuten
teräsvilla, alumiinifolio tai metallihiukkaskertymät, niihin
kuitenkaan rajoittumatta, on pidettävä poissa laturin
aukoista. Irrota laturi aina tehonsyötöstä, kun laturissa
ei ole akkua. Irrota laturi tehonsyötöstä ennen kuin yrität
puhdistaa sitä.
• ÄLÄ YRITÄ ladata akkuyksikköä millään muulla
laturilla kuin tässä käyttöohjeessa mainituilla. Laturi ja
akkuyksikkö on suunniteltu erityisesti toimimaan yhdessä.
• Näitä latureita ei ole tarkoitettu käytettäväksi
mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin ladattavien
DeWALT-akkujen lataamiseen. Muu voi aiheuttaa tulipalon
tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
• Älä jätä laturia sateeseen tai lumeen.
• Vedä pistokkeesta äläkä johdosta, kun irrotat laturia
verkkovirrasta. Tämä vähentää pistokkeen ja sähköjohdon
vahingoittumisen riskiä.
• Varmista, että johto sijaitsee niin, että sen päälle ei
astuta, siihen ei kompastu tai että siihen ei muuten
kohdistu vaurioita tai rasitusta.
• Älä käytä jatkojohtoa ellei se ole ehdottoman
välttämätöntä. Jatkojohdon virheellinen käyttö voi
aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
142
•
•
•
Älä laita mitään esineitä laturin päälle tai laita
laturia pehmeälle pinnalle, joka saattaa tukkia
ilmanvaihtoaukot ja aiheuttaa liiallisen sisäisen
lämmön. Sijoita laturi pois lämpölähteiden läheltä. Laturi
tuulettuu kotelon päällä ja pohjassa olevien aukkojen kautta.
Älä käytä laturia, jos johto tai pistoke on
vahingoittunut– vaihdata ne välittömästi.
Älä käytä laturia, jos siihen on kohdistunut terävä isku,
se on pudotettu tai muuten vahingoittunut millään
tavalla. Vie se valtuutettuun huoltoon.
Älä pura laturia. Vie se valtuutettuun huoltoon, jossa
se huolletaan tai korjataan. Virheellinen kokoaminen voi
aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan, huollon tai
vastaavan pätevän henkilön täytyy vaihtaa se välittömästi.
Irrota laturi pistorasiasta ennen kuin yrität puhdistaa
sitä. Tämä vähentää sähköiskun vaaraa. Akkuyksikön
poistaminen ei vähennä riskiä.
ÄLÄ KOSKAANyritä yhdistää kahta laturia yhteen.
Laturi on suunniteltu toimimaan tavallisella 230
V:n kotitalouden sähkövirralla. Älä yritä käyttää
mitään muuta kuin määritettyä jännitettä. Tämä ei
koske autolaturia.
Akun lataaminen (Kuva [Fig.] A)
1. Yhdistä laturi sopivaan pistorasiaan ennen kuin laitat
akun paikoilleen.
2. Aseta akku 3 laturiin ja varmista, että akku on hyvin
paikoillaan laturissa. Punainen (latauksen) merkkivalo vilkkuu
toistuvasti ilmoittaen, että latausprosessi on alkanut.
3. Kun lataus on valmis, punainen valo jää palamaan jatkuvasti.
Akku on täysin ladattu ja sitä voidaan käyttää heti tai sen
voi jättää laturiin. Poista akku laturista painamalla akun
vapautuspainiketta 13 .
HUOMAA: Jotta varmistat litiumioniakkujen parhaimman
mahdollisen suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän, akku tulee ladata
täyteen ennen ensimmäistä käyttöä.
Laturin toiminta
Katso akun lataustaso alla olevista merkkivaloista.
Laturin merkkivalot
lataus käynnissä
ladattu täyteen
kuuma-/kylmäviive*
*Punainen merkkivalo vilkkuu edelleen ja keltainen merkkivalo
palaa kyseisen toiminnon aikana. Kun akku on saavuttanut
oikean lämpötilan, keltainen merkkivalo sammuu ja laturi
jatkaa latausta.
Yhteensopiva(t) laturi(t) ei(eivät) lataa viallista akkua. Jos akku on
viallinen, merkkivalo ei syty tai laturi ilmoittaa viallisesta akusta
tai sen merkkivalo vilkkuu.
HUOMAA: Tämä voi tarkoittaa myös laturivikaa.
Suomi
Jos laturi ilmoittaa ongelmasta, vie laturi ja akku testattavaksi
valtuutettuun huoltopalveluun.
Akun kuuma-/kylmäviive
Kun laturi tunnistaa liian kuuman tai kylmän akun, se käynnistää
automaattisesti akun kuuma-/kylmäviiveen, jolloin lataus
käynnistyy vasta sitten, kun akku on saavuttanut hyväksyttävän
lämpötilan. Laturi siirtyy tämän jälkeen automaattisesti akun
lataustilaan. Tämä toiminto takaa akun maksimaalisen käyttöiän.
Kylmä akku latautuu hitaammin kuin lämmin akku.
Akku latautuu hitaammin koko latausjakson ajan, sen
latautumisnopeus ei palaudu nopeaksi, vaikka akku lämpenisi.
DCB118-laturissa on sisäinen puhallin akun jäähdytystä varten.
Puhallin kytkeytyy automaattisesti päälle, kun akun jäähdytys
on tarpeen. Älä koskaan käytä laturia, jos puhallin ei toimi oikein
tai jos tuuletusaukot on tukittu. Laturin sisälle ei saa asettaa
vieraita esineitä.
•
Elektroninen suojausjärjestelmä
XR Li-Ion -laitteissa on elektroninen suojausjärjestelmä,
joka suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta tai
suurelta purkautumiselta.
Työkalu sammuu automaattisesti, jos sähköinen
suojausjärjestelmä käynnistyy. Jos näin tapahtuu, laita
litiumioniakku laturiin, kunnes se on kokonaan latautunut.
•
Asennus seinään
Nämä laturit on tarkoitettu asennettaviksi seinään tai
käytettäviksi pystyasennossa pöydän tai työtason päällä. Jos
laturi asennetaan seinään, sijoita laturi pistorasian lähettyville
ja kauas kulmista tai muista esteistä, jotka voivat haitata
ilmavirtausta. Käytä laturin takaosaa mallina kiinnitysruuvien
kiinnittämisessä seinään. Asenna laturi hyvin kiinnitysruuveilla
(hankittava erikseen), joiden pituus on vähintään 25,4 mm
ruuvin kannan halkaisijan ollessa 7–9 mm. Kiinnitä ruuvit
puuhun optimaaliseen syvyyteen jättäen ruuvista näkyville noin
5,5 mm. Kohdista laturin takana olevat reiät ruuveihin ja kiinnitä
ne reikiin.
Laturin puhdistusohjeet
VAROITUS: Sähköiskuvaara. Irrota laturi
AC-pistorasiasta ennen puhdistusta. Lika ja rasva
voidaan poistaa laturin ulkopuolelta kankaalla tai
pehmeällä, ei-metallisella harjalla. Älä käytä vettä tai
puhdistusaineita. Älä päästä mitään nestettä työkalun
sisään. Älä upota mitään työkalun osaa nesteeseen.
Akkuyksikkö
Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia akkuja
käytettäessä
Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jännite.
Kun uusi akku otetaan pakkauksesta, sitä ei ole ladattu täyteen.
Lue seuraavat turvaohjeet ennen akun ja latauslaitteen
käyttämistä. Noudata annettuja ohjeita.
LUE KAIKKI OHJEET
•
Älä lataa tai käytä räjähdysalttiissa ympäristössä,
esimerkiksi tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja
•
•
•
•
•
tai pölyä. Akun laittaminen laturiin tai poistaminen laturista
voi sytyttää pölyn tai kaasun.
Älä koskaan pakota akkua laturiin. Älä muokkaa
akkuyksikköä millään tavalla saadaksesi sen
sopimaan yhteensopimattomaan laturiin, sillä
akkuyksikkö saattaa murtua ja aiheuttaa vakavan
henkilökohtaisen vaurion.
Lataa akkuyksiköt vain DeWALT-latureilla.
ÄLÄ roiskuta vettä tai upota veteen tai muihin nesteisiin.
Älä säilytä tai käytä työkalua ja akkuyksikköä paikassa,
jossa lämpötila voi saavuttaa tai ylittää 40 ˚C (kuten
kesällä ulkokatoksissa tai metallirakennuksissa).
Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa päähän.
Akku voi räjähtää poltettaessa. Litium-ioniakkuja poltettaessa
syntyy myrkyllisiä kaasuja ja aineita.
Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele heti miedolla
saippualla ja vedellä. Jos akkunestettä pääsee silmään,
huuhtele avointa silmää vedellä 15 minuutin ajan kunnes
ärsytys lakkaa. Jos on hakeuduttava lääkärin hoitoon,
ilmoita, että akun elektrolyytti on nestemäisten orgaanisten
karbonaattien ja litiumsuolojen seosta.
Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää hengitysteitä.
Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos oireet jatkuvat, ota
yhteys lääkäriin.
VAROITUS: Palovamman vaara. Akkuneste voi syttyä
altistuessaan kipinälle tai liekille.
VAROITUS: Älä koskaan yritä avata akkuyksikköä
mistään syystä. Jos akkuyksikön kotelo on murtunut tai
vahingoittunut, älä laita sitä laturiin. Älä riko, pudota
tai vahingoita akkuyksikköä. Älä käytä akkuyksikköä tai
laturia, johon on osunut terävä isku, joka on pudotettu tai
vahingoittunut millään tavalla (esim. lävistetty naulalla,
isketty vasaralla, astuttu päälle). Se voi aiheuttaa jopa
kuolettavan sähköiskun. Vahingoittuneet akkuyksiköt
tulee palauttaa huoltoon kierrätystä varten.
VAROITUS: Tulipalovaara. Älä varastoi tai
kanna akkuja niin, että metalliesineet pääsevät
kosketuksiin akun napoihin. Laturia ei saa esimerkiksi
asettaa liinojen päälle, taskuihin, työkalukoteloihin,
tuotepakkauksiin, laatikkoihin, jne., joissa on irtonaisia
nauloja, ruuveja, avaimia, jne.
HUOMIO: Kun työkalua ei ole käytössä, laita se
sivulleen vakaalle alustalle, jossa se ei aiheuta
kompastumisen tai putoamisen vaaraa. Jotkut
työkalut, joissa on suuret akkuyksiköt, seisovat pystyssä
akkuyksikön varassa, mutta ne kaatuvat helpommin.
Kuljetus
VAROITUS: Tulipalovaara. Akkujen kuljetus voi
johtaa tulipaloon, jos akkunavat pääsevät vahingossa
kosketuksiin johtaviin materiaaleihin. Akkuja kuljettaessa
tulee varmistaa, että akkujen navat on suojattu ja
eristetty hyvin materiaaleista, jotka voivat päästä niihin
kosketuksiin ja aiheuttaa oikosulun.
143
Suomi
DeWALT-akut täyttävät kaikkien soveltuvien teollisuudenalaa
koskevien ja lakisääteisten kuljetusmääräyksien vaatimukset,
niihin kuuluvat muun muassa YK:n vaarallisen tavaran
kuljetussuositukset, kansainvälisen ilmakuljetusliiton
(IATA) vaarallisen tavaran määräykset, vaarallisten aineiden
kansainvälisen merikuljetussäännöstön (IMDG) määräykset sekä
eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä
tiekuljetuksista (ADR). Litiumionikennot ja -akut on testattu YK:n
vaarallisen tavaran suosituksien osion 38,3 mukaisesti koskien
testausohjeita ja testikriteerejä.
Useimmissa tapauksissa DeWALT-akkujen kuljetukset eivät
kuulu luokan 9 vaarallisten materiaalien määräyksien piiriin.
Yleisesti ottaen luokan 9 määräykset soveltuvat vain toimituksiin,
jotka sisältävät energialuokaltaan yli 100 wattitunnin
(Wh) litiumioniakun. Wattitunnit on merkitty kaikkiin
litiumioniakkuihin. Määräyksien monimutkaisuuden vuoksi
DeWALT ei suosittele yksistään litiumioniakkujen kuljetusta
ilmateitse niiden wattitunneista riippumatta. Akkuja sisältävät
työkalupakkaukset (yhdistelmäpakkaukset) voidaan kuljettaa
ilmateitse määräyksien soveltamisalan ulkopuolella, jos akkuun
merkityt wattitunnit ovat korkeintaan 100 Wh.
Oli kyseessä odotettu tai täysin säännöstelty kuljetus, kuljettajien
vastuulla on ottaa selvää viimeisimmistä pakkausta, merkkiä/
merkintää sekä dokumentaatiota koskevista määräyksistä.
Tämän ohjekirjan osion tiedot on annettu hyvässä uskossa
ja niiden uskotaan olevan tarkkoja asiakirjan luontihetkellä.
Mitään takuita, välillisiä tai suoria, ei kuitenkaan anneta.
Ostajan vastuulla on taata, että toiminta on soveltuvien
määräyksien mukaista.
FLEXVOLTTM-akun kuljetus
DeWALT FLEXVOLTTM -akkuja on kahdenmallisia: Käyttö
ja kuljetus.
Käyttötila: Kun FLEXVOLTTM-akkua käytetään sellaisenaan tai
se on DeWALT 18 V -tuotteessa, se toimii 18 V akkuna. Kun
FLEXVOLTTM-akku on 54 V tai 108 V (kaksi 54 V akkua) tuotteessa,
se toimii 54 V akkuna.
Kuljetustila: Kun kansi on asennettu FLEXVOLTTM-akkuun, se on
kuljetustilassa. Säilytä kansi kuljetusta varten.
Kuljetustilassa kennosarjat on
katkaistu akussa sähköisesti, jolloin
ne vastaavat kolmea alhaisemman
Wh-arvon omaava akkua
verrattuna yhteen suuremman Wh-arvon omaavaan akkuun.
Kun kolmen akun Wh-arvo on pienempi, tietyt suurempaa
Wh-arvoa koskevat akkujen kuljetusmääräykset voidaan välttää.
Kuljetuksen Wh-arvo
Esimerkki käyttöä ja kuljetusta koskevasta
merkinnästä
voi esimerkiksi ilmoittaa
3 x 36 Wh, toisin sanoen
kolme 36 Wh:n paristoa.
Käytön Wh-arvo voi
ilmoittaa 108 Wh (koskee yhtä paristoa).
Säilytyssuositukset
1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä ja kuivassa
paikassa poissa suorasta auringonpaisteesta sekä
liiallisesta kylmyydestä tai kuumuudesta. Akku toimii
144
mahdollisimman tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään
huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä.
2. Pitkän säilytyksen aikana täyteen ladattu akku on
suositeltavaa säilyttää viileässä ja kuivassa paikassa
irti laturista.
HUOMAA: Akkuja ei saa asettaa säilöön täysin tyhjinä. Akku on
ladattava ennen käyttöä.
Latauslaitteen ja akun tarrat
Näissä ohjeissa kuvattujen kuvakkeiden lisäksi laturissa ja akussa
voi olla seuraavat merkit:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Latausajan tiedot ovat Teknisissä tiedoissa.
Älä työnnä sähköä johtavia esineitä laitteen sisään.
Älä lataa vaurioitunutta akkua.
Älä altista vedelle.
Vaihdata vialliset akut heti.
Lataa vain lämpötilassa 4–40 ˚C.
Käytettäväksi vain ulkona.
T oimita akku kierrätykseen
ympäristöystävällisellä tavalla.
Lataa DeWALT-akut ainoastaan yhteensopivilla
DeWALT-latureilla.
Jos muita kuin yhteensopivia DeWALT-akkuja
ladataan DeWALT-laturilla, akut voivat räjähtää tai
aiheuttaa muita vaaratilanteita.
Älä hävitä akkuyksikköä polttamalla.
KÄYTTÖ (ilman kuljetussuojaa). Esimerkki: Wh-arvo
ilmoittaa 108 Wh (yksi 108 Wh:n paristo).
KULJETUS (sisäänrakennetulla kuljetussuojalla).
Esimerkki: Wh-arvo ilmoittaa 3 x 36 Wh (kolme 36
Wh:n paristoa).
Akun Tyyppi
DCS570 toimii 18 voltin akulla.
Näitä akkuja voidaan käyttää: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB546, DCB547. Katso
lisätietoja kohdasta Tekniset tiedot.
Suomi
Pakkauksen Sisältö
Pakkauksen sisältö:
1Pyörösaha
1 Pyörösahan terä
1 Terän avain
1Ohjausviivain
1Pölynpoistokouru
1 Laturi (vain C, D, L, M, P, S, T, X-mallit)
1 Litiumioniakku (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 mallit)
2 Litiumioniakut (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 mallit)
3 Litiumioniakut (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 mallit)
1Käyttöohje
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai
tarvikkeissa kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä.
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Käytä kuulosuojaimia.
Käytä suojalaseja.
Näkyvä säteily. Älä katso suoraan valoon.
Päivämääräkoodin Sijainti (Kuva A)
Päivämääräkoodi 19 on merkitty koteloon. Se sisältää
myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2017 XX XX
Valmistusvuosi
Kuvaus (kuva A)
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään
muutoksia. Tällöin voi aiheutua omaisuustai henkilövahinkoja.
1 Liipaisukytkimen vapautuspainike
2 Liipaisukytkin
3 Akku
4 Syvyyden säätövipu (kuva E)
5 Pohjalevy
6 Alaterän suojuksen taakse vedettävä kahva
7 Alempi teräsuojus
8 Terän kiristysruuvi
9 Uurroksen osoitin
10 Viisteen säätövipu
11 terän lukituspainike
12 Apukahva
13 Akun vapautuspainike
14 Teränavain (kuva E)
15 Työvalo
Käyttötarkoitus
Nämä tehokkaat pyörösahat on tarkoitettu ammattimaiseen
puun leikkaukseen. Älä leikkaa metallia, muovia, betonia,
muurausta tai kuitusementtiä. ÄLÄ käytä vettä syöttäviä
lisävarusteita tämän sahan kanssa. ÄLÄ käytä hiomapyöriä tai
-teriä. ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on
syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Nämä tehokkaat sahat ovat ammattikäyttöön
tarkoitettuja sähkötyökaluja.
ÄLÄ anna lasten koskea tähän työkaluun. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien
lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset
kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa
oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää yksin tämän
tuotteen kanssa.
KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista
tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi
aiheutua loukkaantuminen.
VAROITUS: Käytä ainoastaan DeWALT-akkupakkauksia
ja -latureita.
Akun Asentaminen ja Poistaminen
Työkalusta (kuva A)
HUOMAA: Parhaiden tuloksien saavuttamiseksi on
varmistettava, että akku 3 on ladattu täyteen.
Akun Asentaminen Työkalun Kahvaan
1. Kohdista akku 3 kahvan sisällä oleviin kiskoihin (kuva A).
2. Liu’uta se kahvaan, kunnes akku on hyvin paikoillaan
laitteessa ja varmista, ettei se irtoa.
Akun Poistaminen Työkalusta
1. Paina akun vapautuspainiketta 13 ja vedä akku ulos
työkalun kahvasta.
2. Laita akku laturiin, kuten käyttöohjeen laturiosassa kuvataan.
Tasomittarilla Varustetut Akut (Kuva A)
Joissakin DeWALT-akuissa on tasomittari, jossa on kolme
vihreää LED-merkkivaloa. Merkkivalot osoittavat akun jäljelle
jäävän virtatason.
Kytke tasomittari päälle painamalla ja pitämällä tasomittarin
painiketta 32 alhaalla. Jokin kolme vihreän LED-merkkivalon
valoyhdistelmä syttyy osoittaen jäljelle jäävän virtatason. Kun
akkuvirran taso on käyttörajan alapuolella, tasomittari ei syty ja
akku on ladattava.
HUOMAA: Tasomittari osoittaa akkuvirran tason ainoastaan
viitteellisesti. Se ei osoita työkalun toiminnallisuutta ja
145
Suomi
se voi vaihdella tuoteosien, lämpötilan ja loppukäyttäjän
käytön mukaan.
Terien vaihtaminen
Terän asentaminen (Kuvat C–E)
1. Poista akku.
2. Siirrä alasuojuksen vivun 6 avulla alempi teräsuojus
7 taaksepäin ja aseta terä sahan karaan sisäkiristimen
aluslaattaa 17 vasten varmistaen, että terä kiertää oikeaan
suuntaan (sahanterässä oleva kiertosuunnan nuoli ja
hampaiden on osoitettava samaan suuntaan kuin sahan
kiertosuunta). Älä oleta, että terän painettu teksti osoittaa
aina sinuun päin, kun se on oikein asennettu. Kun terän
alasuoja siirretään taakse terän asentamiseksi, tarkista terän
alasuojan kunto ja toiminta sen virheettömän toiminnan
varmistamiseksi. Varmista, että suojus liikkuu vapaasti
koskettamatta terää tai mitään muuta osaa missään
kulmassa tai leikkaussyvyydessä.
3. Aseta ulkoisen kiristimen aluslaatta 16 sahan karaan
viistereuna ulospäin. Varmista, että kiristimen terän
puoleinen 30 mm:n halkaisija sopii sahan terän 30 mm:n
aukkoon terän keskittämiseksi.
4. Kierrä terän kiristysruuvi 8 sahan karaan käsin (ruuvissa on
oikeanpuoleiset kierteet ja se tulee kiristää myötäpäivään
kiertämällä).
5. Paina terän lukitsinta 11 kääntämällä samalla sahan karaa
terän avaimella 14 , joka sijaitsee akkukotelon alapuolella,
kunnes terän lukitus lukittuu ja terän kierto loppuu.
6. Kiristä terän kiristysruuvi tiukkaan terän avaimella.
HUOMAUTUS: Älä koskaan kytke terän lukitusta päälle
sahan ollessa käydessä, tai yrittäessä pysäyttää työkalua.
Älä koskaan käännä sahaa, kun terän lukitus on päällä.
Saha voi vaurioitua vakavasti.
Terän vaihtaminen (Kuvat C, D)
1. Poista akku.
2. Löysää terän kiristysruuvi 8 , painamalla terän lukitsinta 11 ja kääntämällä samalla sahan karaa terän avaimella 14 ,
joka sijaitsee akkukotelon alapuolella, kunnes terän lukitus
lukittuu ja terän kierto loppuu. Kun terän lukitus on päällä,
käännä terän kiristysruuvia vastapäivään terän avaimella
(ruuvissa on oikeanpuoleiset kierteet ja se tulee löysätä
vastapäivään kiertämällä).
3. Poista terän kiristysruuvi 8 ja ulkoisen kiristimen aluslaatta
16 . Poista vanha terä.
4. Puhdista mahdollinen sahapöly, joka on voinut kertyä
suojaan tai kiristimen aluslaatan alueelle ja tarkista alasuojan
kunti ja toiminta edellä mainittujen ohjeiden mukaan. Älä
voitele tätä aluetta.
5. Valitse oikea terä käyttötarkoituksen mukaan (ks. Terät).
Käytä aina oikean kokoisia teriä (halkaisijaltaan), joissa on
oikean kokoinen ja muotoinen keskusreikä sahan karan
asentamiseen. Varmista aina, että sahanterän suositeltu
maksiminopeus (kierr./min) on sahan nopeuden (kierr./min)
mukainen tai sitä suurempi.
146
6. Noudata kohtien 1 - 5 ohjeita osiossa Terän asentaminen ja
varmista, että terä kiertää oikeaan suuntaan.
Alempi teräsuojus
VAROITUS: Terän alasuojus on turvalaite, joka
vähentää vakavan henkilövahingon vaaraa. Älä
koskaan käytä sahaa, jos alasuojus puuttuu, on
vaurioitunut, asennettu virheellisesti tai ei toimi
oikein. Älä luota terän alasuojuksen suojaan
kaikissa tilanteissa. Turvallisuutesi riippuu
seuraavien varoituksien ja varotoimenpiteiden
noudattamisesta sekä sahan oikeaoppisesta
käytöstä. Tarkista alempi teräsuojus oikeaoppisen
sulkeutumisen varmistamiseksi ennen jokaista
käyttökertaa. Jos terän alasuojus puuttuu tai
toimii virheellisesti, saha tulee huoltaa ennen sen
käyttöä. Tuotteen turvallisuuden ja luotettavuuden
takaamiseksi tuotteen korjaamisen, huollon ja
säädön saa suorittaa valtuutettu huoltopalvelu
tai muu pätevä huolto-organisaatio samanlaisia
varaosia käyttäen.
Alasuojuksen tarkistaminen (Kuva A)
1. Kytke työkalu pois päältä ja irrota se virtalähteestä.
2. Kierrä alasuojuksen vipua (Kuva A, 6 ) täysin suljetusta
asennosta täysin auki.
3. Vapauta vipu ja varmista, että suojus 7 palaa kokonaan
suljettuun asentoon.
Työkalu tulee viedä valtuutettuun huoltopalveluun, jos se:
• ei palaa täysin suljettuun asentoon,
• siirtyy jaksottaisesti tai hitaasti, tai
• osuu terään tai johonkin muuhun työkalun osaan kaikissa
kulmissa ja leikkaussyvyyksissä.
Terät
VAROITUS: Käytä aina suojalaseja silmävamman
minimoimiseksi. Karbidi on kovaa, mutta murenevaa
materiaalia. Työstökappaleessa olevat vieraat esineet,
kuten johdot tai naulat, voivat aiheuttaa terien
halkeamisen tai rikkoutumisen. Käytä sahaa ainoastaan
silloin, kun sahanterän suoja on paikoillaan. Asenna terä
tiukasti kiertämällä ennen käyttämistä, ja käytä aina
puhdasta ja terävää terää.
VAROITUS: Älä leikkaa tällä sahalla metallia, muovia,
betonia, muurausta tai kuitusementtiä.
184 mm Halkaisija
Sovellus
Hammas
Rako
24
Yleiskäyttö
36
Viimeistely
60
Mikäli tarvitset lisätietoa teristä, ota yhteyttä paikalliseen
DeWALT-jälleenmyyjään.
Suomi
Takaisinisku
Takaisinisku on äkkinäinen reaktio, kun sahanterä tarttuu kiinni
tai on kohdistettu väärin, jolloin saha nousee hallitsemattomasti
ylös työkappaleesta käyttäjää kohti. Kun sahanterä juuttuu
tiukasti kiinni uurrokseen, terä pysähtyy ja moottorin reaktio
heittää sahan nopeasti takaisin käyttäjää kohti. Jos terä vääntyy
tai kohdistuu väärin, terän takaosan hampaat voivat kaivautua
materiaalin yläpintaan ja aiheuttaa terän nousemisen ylös
uurroksesta ja sahan hyppäämisen takaisin käyttäjää kohti.
Takaisinisku tapahtuu todennäköisemmin seuraavissa tilanteissa.
1. VIRHEELLINEN TYÖKAPPALEEN TUKEMINEN
a. Leikatun palan painuminen tai virheellinen nosto voi
aiheuttaa terän kiinnittymisen ja johtaa takaisiniskuun.
b. Jos materiaalia leikataan tukien sitä vain ulkoisista päistä,
saha voi iskeytyä takaisin. Sahatessa materiaali painuu,
uurros sulkeutuu ja terä kiinnittyy (Kuva L).
c. Jos materiaalin ulokekannatettu tai ulokepala leikataan
pois alhaalta ylöspäin pystysuuntaan, takaisinisku voi
aiheutua. Putoava kappale voi puristaa terää.
d. Pitkien kapeiden kaistaleiden leikkaaminen voi aiheuttaa
takaisiniskun. Leikattava kaistale voi painua tai vääntyä ja
sulkea uurroksen ja puristaa terää.
e. Kun alasuojusta painetaan leikattavan materiaalin pinnan
alapuolelle, käyttäjän hallinta vähenee väliaikaisesti. Saha
voi nousta osittain ulos leikkauskohdasta, jolloin terän
vääntymisen riski on suurempi.
2. VIRHEELLINEN SAHAN SYVYYSASETUS
a. Tehokkaimman leikkauksen suorittamiseksi terän tulee
tulla ulos ainoastaan yhden hampaan verran kuten
kuvassa F). Tämän avulla kenkä voi tukea terää ja
minimoida materiaalin vääntymisen ja puristumisen.
Katso osio Leikkaussyvyyden säätäminen.
3. TERÄN VÄÄNTYMINEN (VIRHEELLINEN KOHDISTUS
LEIKKAUKSEEN)
a. Jos leikkauskohtaa painetaan kovemmin, terä voi vääntyä.
b. Jos sahaa yritetään kääntää leikkauskohdassa (merkittyyn
linjaan takaisin siirtymiseksi), terä voi vääntyä.
c. Jos käyttäjä kurkottelee tai käyttää sahaa heikolla kehon
tasapainolla, terä voi vääntyä.
d. Jos käden otetta tai kehon asentoa käytetään leikkauksen
aikana, terä voi vääntyä.
e. Jos sahaa siirretään taaksepäin terän irrottamiseksi, se
voi vääntyä.
4. ERITYISTÄ HUOLELLISUUTTA VAATIVAT MATERIAALIT
a. Märkä puu
b. Tuore puu (vasta leikattu tai kuivumaton materiaali)
c. Painekäsitelty puu (säilöntäaineilla tai lahonestoaineilla
käsitellyt materiaalit)
5. TYLSIEN TAI LIKAISTEN TERIEN KÄYTTÖ
a. Tylsät terät aiheuttavat sahan suuremman
kuormittumisen. Sen kompensoimiseksi käyttäjä painaa
yleensä kovemmin, jolloin laite kuormittuu enemmän
ja terä voi vääntyä helpommin uurroksessa. Kuluneissa
terissä voi olla myös riittämätön rungon välys, joka lisää
kiinni jäämisen ja suuremman kuormituksen vaaraa.
6. SAHAN NOSTAMINEN VIISTOLEIKKAUKSEN AIKANA
a. Viistoleikkaukset vaativat erityistä varovaisuutta
oikeaoppisen leikkaustekniikan varmistamiseksi –
tämä koskee erityisesti sahan ohjausta. Terän kulma
pohjalevyyn ja suurempi teräpinta materiaalissa
lisäävät kiinni juuttumisen ja virheellisen kohdistuksen
(kääntymisen) vaaraa.
7. LEIKKAAMISEN UUDELLEEN ALOITTAMINEN TERÄN
HAMPAIDEN OLLESSA KIINNI MATERIAALISSA
a. Sahan täydellinen käyttönopeus on saavutettava ennen
leikkauksen aloittamista tai leikkauksen uudelleen
aloittamista, kun laite on pysäytetty terän ollessa
uurroksessa. Ellei näin tehdä, seurauksena voi olla laitteen
pysähtyminen tai takaisinisku.
Kaikki muut tilanteet, joissa tapahtuu terän puristuminen,
kiinni jääminen, taittuminen tai virheellinen kohdistus, voivat
aiheuttaa takaisiniskun. Katso takaisiniskun vaaraa vähentäviä
menettelytapoja ja tekniikoita kohdista Pyörösahojen
lisäturvaohjeet ja Terät.
Leikkaussyvyyden säätäminen (Kuvat E–F)
1. Nosta syvyyden säätövipua 4 sen löysäämiseksi.
2. Säädä oikea leikkaussyvyys kohdistamalla
syvyyden säätöhihnan 20 vastaava merkki uralla
19 yläteräsuojukseen.
3. Kiristä syvyyden säätövipu.
4. Tehokkaimman leikkauksen saavuttamiseksi karbidipäistä
sahanterää käyttäessä syvyys tulee säätää niin,
että noin puolet hampaasta tulee ulos leikattavan
puukappaleen alapuolelta.
5. Oikean leikkaussyvyyden tarkistustapa on esitetty kuvassa H.
Aseta leikattava materiaali terän sivua pitkin kuvan
mukaisesti ja tarkista, kuinka paljon hampaasta näkyy
materiaalin yli.
Syvyyden säätövivun säätäminen (Kuva E)
Syvyyden säätövipua 4 voi olla tarpeen säätää. Se voi löystyä
ajan myötä ja osua pohjalevyyn ennen kiristystä.
Vivun kiristäminen:
1. Pidä syvyyden säätövivusta 4 ja löysää lukitusmutteria 18 .
2. Säädä syvyyden säätövipua kiertämällä sitä haluamaasi
suuntaan noin 1/8 kierrosta.
3. Kiristä mutteri uudelleen.
Viistokulman säätö (Kuva A, G)
Viistokulman säätömekanismi voidaan säätää välille 0° - 57°.
Käytä ohjauskannattimessa 21 olevia säätömerkkejä paremman
leikkaustarkkuuden saavuttamiseksi.
1. Nosta viistokulman säätövipua 10 sen löysäämiseksi.
2. Kallista pohjalevy haluamaasi kulmaan kohdistamalla
hieno viistokulman osoitin 22 haluamaasi kulmamerkkiin
ohjauskannattimessa 21 .
3. Laske viistokulman säätövipu sen kiristämiseksi uudelleen.
147
Suomi
Viistokulman lukitsin (Kuva A, G)
Ennen käyttämistä
DCS570-malleissa on viistokulman lukitsin. Kun kallistat
pohjalevyä 5 , kuulet napsahduksen ja tunnet pohjalevyn
pysähtyvän sekä 22,5 että 45 asteeseen. Jos haluat valita niistä
jomman kumman, kiristä vipu 10 uudelleen sitä laskemalla.
Jos haluat säätää jonkin toisen kulman, jatka pohjalevyn
kallistamista, kunnes karkea viistokulman osoitin 23 tai hieno
osoitin 22 kohdistuu haluamaasi merkkiin.
• Varmista, että suojukset on asennettu oikein. Sahanterän
suojuksen täytyy olla suljetussa asennossa.
• Varmista, että sahanterä pyörii terässä olevan
nuolen suuntaan.
• Älä käytä erittäin kuluneita sahanteriä.
Leikkauspituuden osoitin (Kuva A)
Pohjalevyn 5 sivulla olevat merkit osoittavat materiaaliin
leikattavan aukon pituuden täydellä leikkaussyvyydellä. Merkit
ovat 5 mm:n välein.
Uurroksen osoitin (Kuvat I)
Sahakengän etuosassa on uurroksen osoitin 9 pystysuuntaiseen
ja viistoleikkaukseen. Tämän osoittimen avulla voit ohjata sahaa
merkittyjä leikkauslinjoja pitkin leikattavassa materiaalissa.
Uurroksen osoitin kohdistuu sahanterän vasemmalle (ulko-)
puolelle, jolloin liikkuvan terän leikkaama ura tai ”uurros” menee
osoittimen oikealle puolelle. Ohjaa sahaa piirrettyä leikkauslinjaa
pitkin niin, että uurros putoaa jäämä- tai liikamateriaaliin.
Ohjausviivaimen asentaminen ja säätö
(Kuva N)
Ohjausviivainta 28 käytetään leikkaamaan yhdensuuntaisesti
työkappaleen reunan mukaisesti.
Asennus
1. Löysää ohjausviivaimen säätönuppia 27 ohjausviivaimen
siirtymisen mahdollistamiseksi.
2. Laita ohjausviivain 28 pohjalevyyn kuvassa
näytetyllä tavalla.
3. Kiristä ohjausviivaimen säätönuppi 27 .
Säätö
1. Löysää ohjausviivaimen säätönuppia 27 ja aseta
ohjausviivain 28 halutulle leveydelle.
2. Säätö voidaan lukea ohjausviivaimen asteikolta.
3. Kiristä ohjausviivaimen säätönuppi 27 .
Pölynpoistoportin asentaminen (Kuvat A, P)
Pyörösahan mukana toimitetaan pölynpoistoportti.
Pölynpoistoportin asentaminen
1. Löysää kokonaan syvyyden säätövipu 4 .
2. Aseta pohjalevy 5 ) ala-asentoon.
3. Kohdista pölynpoistoportin 29 vasen puoli yläteräsuojuksen
7 päälle kuvan mukaisesti. Varmista, että kieleke on asetettu
työkalun valu-uraan. Oikean asennettuna se napsahtaa
kokonaan alkuperäisen leikkaussyvyyden osoittimen päälle.
4. Kohdista oikeanpuoleinen kappale
30 vasemmanpuoleiseen.
5. Aseta ruuvit paikoilleen ja kiristä ne.
148
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista
tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi
aiheutua loukkaantuminen.
Käsien oikea asento (kuva J)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitämällä kädet AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitelemällä työkalua AINA tiukassa otteessa.
Käsien oikea asento tarkoittaa toisen käden pitämistä
pääkahvassa 26 ja toisen käden pitämistä lisäkahvalla 12 .
LED-työvalaistus (Kuva A)
LED-työvalo 15 aktivoituu, kun liipaisukytkintä painetaan.
Kun liipaisin vapautetaan, työvalo palaa korkeintaan 20
sekunnin ajan.
HUOMAA: Työvalot on tarkoitettu välittömän työpinnan
valaisuun eikä niitä ole tarkoitettu käytettäväksi taskulamppuna.
Käynnistäminen ja sammuttaminen (Kuva B)
Turvasyistä työkalun liipaisukytkin 2 on varustettu
vapautuspainikkeella 1 .
Paina lukituksen vapautuspainiketta vapauttaaksesi työkalu.
Käynnistä työkalu painamalla liipaisukytkintä 2 .
Kun liipaisukytkin vapautetaan, lukituksen
vapautuspainike kytkeytyy päälle ja estää koneen
tahattoman käynnistymisen.
HUOMAUTUS: Älä KÄYNNISTÄ tai SAMMUTA
työkalua, kun sahanterä koskettaa työkappaletta tai
muita materiaaleja.
Työkappaletuki (Kuvat J–M)
VAROITUS: Vakavan henkilövahinkovaaran
välttämiseksi työkappaletta on tuettava
oikeaoppisesti ja sahaa on pidettävä tiukasti
hallinnan menetyksenestämiseksi.
Kuvat J ja K osoittavat oikean sahan asennon. Kuvat L
ja M osoittavat vaarallisen asennon. Kädet tulee pitää pois
leikkausalueelta ja virtajohdon on oltava pois leikkausalueelta,
jotta se ei jää kiinni tai roiku työkappaleen päällä.
Suomi
Takaisiniskun välttämiseksi levyä tai paneelia on AINA tuettava
leikkauskohdan LÄHELTÄ (Kuva J ja K). ÄLÄ tue levyä tai paneelia
kaukana leikkauskohdasta (Kuva L ja M). Sahaa käyttäessä
virtajohto tulee pitää pois leikkausalueelta ja sen ei saa antaa
roikkua työkappaleessa.
KYTKE SAHA AINA POIS ENNEN SÄÄTÖJEN TEKEMISTÄ Aseta
työkappale sen “hyvä” puoli—puoli, jonka ulkomuoto on
tärkeämpi—alaspäin. Saha leikkaa ylöspäin, joten mahdollinen
sälö muodostuu ylhäälle osoittavaan työkappaleen puoleen
sahaamisen aikana.
Leikkaaminen (kuva J)
VAROITUS: Älä koskaan yritä käyttää tätä työkalua
asettamalla sen ylösalaisin työpinnalle ja viemällä
materiaalin työkaluun. Kiinnitä työkappale aina hyvin
ja vie työkalu työkappaleeseen pitäen tiukasti kiinni
työkalusta molemmilla käsillä kuten kuvassa J.
Aseta sahan pohjalevyn levyempi kohta hyvin tuettuun
työkappaleen osaan. Älä aseta sitä osaan, joka putoaa
leikkauksen jälkeen. Kuvan J esimerkki osoittaa OIKEAN
levyn pään leikkaamistavan. Kiinnitä työkappale aina. Älä
yritä pitää lyhyistä työkappaleista käsillä kiinni! Tue aina
itsekantavaa ja riippuvaa materiaalia. Ole varovainen, kun sahaat
materiaalia alapuolelta.
Varmista, että täysi nopeus on saavutettu ennen kuin terä
koskettaa leikattavaa materiaalia. Jos saha käynnistetään sen
ollessa kiinni materiaalissa tai jos sitä painetaan eteenpäin uraan,
se voi iskeytyä takaisin. Paina sahaa eteenpäin nopeudella,
jolloin terä leikkaa vaivatta. Kovuus ja sitkeys voivat vaihdella
jopa samassa materiaalikappaleessa, oksaiset ja kosteat osiot
voivat lisäksi kuormittaa sahaa huomattavasti. Kun näin
tapahtuu, paina sahaa hitaammin mutta riittävän voimakkaasti,
jotta leikkaaminen tapahtuisi suurin piirtein samalla nopeudella.
Jos sahaa käytetään voimalla, leikkauksista voi tulla karkeita
ja epätarkkoja, saha voi iskeytyä takaisin ja sen moottori voi
ylikuumentua. Jos leikkaus poistuu leikkauslinjasta, älä yritä
siirtää sitä takaisin voimalla. Vapauta kytkin ja anna terän
pysähtyä kokonaan. Voit sitten vetää sahan takaisin, tähdätä
sen uudelleen ja aloittaa uuden leikkauksen hiukan väärän
leikkauksen sisältä. Vedä saha joka tapauksessa takaisin, jos
leikkausta on siirrettävä. Voimalla suoritettu korjaus leikkauksen
sisälä voi pysäyttää sahan ja aiheuttaa takaisiniskun.
JOS SAHAAMINEN PYSÄHTYY, VAPAUTA LIIPAISIN JA SIIRRÄ
SAHAA TAAKSEPÄIN, KUNNES SE IRTOAA. VARMISTA, ETTÄ TERÄ
ON SUORAAN LEIKKAUSKOHDASSA JA IRTI LEIKKAUSREUNASTA
ENNEN UUDELLEEN KÄYNNISTÄMISTÄ.
Kun lopetat leikkauksen, vapauta liipaisukytkin ja anna terän
pysähtyä ennen sahan nostamista työkappaleesta. Kun
nostat sahan, jousijännitteinen teleskooppisuojus sulkeutuu
automaattisesti terän alapuolelle. Huomaa, että terä on siihen
saakka suojaamaton. Älä koskaan kurottele työkappaleen alle
mistään syystä. Kun teleskooppisuojuksen taakse vetäminen
käsin (taskuleikkauksien aloittamiseksi) on tarpeen, käytä
aina palautusvipua.
HUOMAA: Kun sahaat ohuita kappaleita, varmista, etteivät
pienet pois leikatut osat riipu alasuojuksen sisällä.
Taskuleikkaus (Kuva O)
VAROITUS: Älä koskaan sido teräsuojusta yläasentoon.
Älä koskaan siirrä sahaa taaksepäin taskuleikkauksen
aikana. Muutoin laite voi nousta pois työkappaleesta,
jolloin on olemassa henkilövahinkovaara.
Taskuleikkaus suoritetaan lattiaan, seinään tai muuhun
tasaiseen pintaan.
1. Säädä sahan pohjalevyä niin, että terä leikkaa
haluamaltasi syvyydeltä.
2. Kallista sahaa eteenpäin ja ole leikattavan materiaalin
pohjalevyn edessä.
3. Vedä alateräsuojus yläasentoon alasuojuksen vipua käyttäen.
Laske pohjalevyn takaosaa, kunnes terän hampaat lähes
koskettavat leikkauslinjaa.
4. Vapauta terän suojus (se koskettaa työkappaleeseen ja pysyy
täten paikoillaan sen vapaata avaamista varten leikkauksen
aloittamiseksi). Poista käsi suojuksen vivusta ja tartu tiukasti
lisäkahvaan 12 kuten kuvassa O. Aseta keho ja käsivarsi niin,
että ne vastaavat mahdolliseen takaisiniskuun.
5. Varmista, että terä ei kosketa leikkauspintaan ennen
sahaamisen aloittamista.
6. Käynnistä moottori ja laske sahaa asteittain, kunnes sen
pohjalevy on tasaisesti leikattavassa materiaalissa. Vie sahaa
leikkauslinjaa pitkin, kunnes leikkaus on suoritettu.
7. Vapauta liipaisin ja anna terän pysähtyä kokonaan ennen
kuin poistat terän materiaalista.
8. Toista yllä mainitut toimenpiteet jokaisen uuden
leikkauksen kohdalla.
Pölyn poisto (Kuva Q)
VAROITUS: Pölyjen sisäänhengitysvaara.
Henkilövahinkojen välttämiseksi tulee AINA käyttää
hyväksyttyä hengityssuojaa.
Työkalun mukana toimitetaan pölynpoistoportti 30 .
Pölynpoistosovitin 31 mahdollistaa työkalun liittämisen
ulkoiseen pölynpoistolaitteeseen joko AirLockô-järjestelmällä
(DWV9000-XJ) tai standardilla 35 mm pölynpoistokappaleella.
VAROITUS: KÄYTÄ AINA puuta sahatessasi
pölynpoistolaitetta, joka on suunniteltu pölynpoistoa
koskevien sovellettavien direktiivien mukaan.
Tavallisimpien pölynimureiden letkut sopivat
suoraan pölynpoistoaukkoon.
KUNNOSSAPITO
DeWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään
ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea
käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen
ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista
tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi
aiheutua loukkaantuminen.
Laturia tai akkua ei voida huoltaa.
149
Suomi
Voiteleminen
Laitteessa on itsestään voideltuva palloa ja pallolaakerit, joten
sitä ei tarvitse enää voidella. Suosittelemme kuitenkin, että
viet tai lähetät työkalun huoltoon vaihdekotelon perusteellista
puhdistusta, tarkistusta ja voitelua varten.
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla
ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden
ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin
metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden
kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää
näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä
ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä
mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen
osaa nesteeseen.
Alasuojus
Alasuojuksen on aina pyörittävä ja sulkeuduttava vapaasti
täysin avoimesta asennosta täysin suljettuun asentoon. Tarkista
aina virheetön toiminta ennen leikkaamista avaamalla ja
sulkemalla suojuksen kokonaan. Jos suojus sulkeutuu hitaasti tai
vajavaisesti, se on puhdistettava tai huollettava. Älä käytä sahaa,
ennen kuin se toimii virheettömästi. Puhdista suojus kuivalla
ilmalla tai pehmeällä harjalla kaiken sahanpölyn tai jäämien
poistamiseksi suojuksen reitiltä sekä suojuksen jousen ympäriltä.
Jos ongelma toistuu tästä huolimatta, se tulee toimittaa
valtuutettuun huoltopalveluun.
Pohjalevyn säätö (Kuvat G, H)
Pohjalevy on asennettu tehtaalla niin, että terä on
pystysuunnassa pohjalevyyn. Jos pitkän käytön jälkeen terän
uudelleen kohdistus on tarpeen, toimi seuraavasti:
90 asteen leikkauksien säätäminen
1. Palauta saha 0 asteen viistokulmaan.
2. Aseta saha sivulleen ja vedä alasuojus taakse.
3. Aseta leikkaussyvyydeksi 51 mm.
4. Löysää viistokulman säätövipua (Kuva 10 , G). Aseta
suorakulma terää vasten ja pohjalevy kuten kuvassa H.
5. Käännä avaimella säätöruuvia ( 25 , kuva H)
pohjalevyn alapuolella, kunnes terä ja pohjalevy ovat
tasaisestisuorakulmaan nähden. Kiristä viistokulman
säätövipu tiukasti.
Viistokulman säätövivun säätäminen
Viistokulman säätövipua 10 voi olla tarpeen säätää. Se voi
löystyä ajan myötä ja osua pohjalevyyn ennen kiristystä.
Vivun kiristäminen:
1. Pidä viistokulman säätövivusta 10 ja löysää viistoa
lukitusmutteria 24 ,.
150
2. Säädä viistokulman säätövipua kiertämällä sitä haluamaasi
suuntaan noin 1/8 kierrosta.
3. Kiristä mutteri uudelleen.
Terät
Tylsä terä aiheuttaa tehottoman leikkauksen, ylikuormittaa
sahan moottorin, liiallisesti siruja, ja lisää takaiskun
mahdollisuutta. Vaihda terät, kun sahan painaminen leikkauksen
läpi on vaikeampaa, kun moottori kuormittuu tai kun terään
muodostuu liikaa lämpöä. Pidä varateriä aina saatavilla, jotta
terävät terät ovat välittömästi käytettävissä. Tylsät terät voidaan
teroittaa useimmilla alueilla.
Kovettunut pihka voidaan poistaa terästä kerosiinilla,
tärpätillä tai uunin puhdistusaineella. Tarttumattomalla
pinnalla päällystettyjä teriä voidaan käyttää, kun liiallista
kertymistä esiintyy, esimerkiksi painekäsiteltyä ja vihreää
puutavaraa leikatessa.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DeWALT-lisävarusteita ei
ole testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen
kanssa vain DeWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
ÄLÄ KÄYTÄ VETTÄ SYÖTTÄVIÄ LISÄVARUSTEITA TÄMÄN
SAHAN KANSSA.
TARKISTA KARBIDITERÄT SILMÄMÄÄRÄISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ.
JOS TERÄT OVAT VAURIOITUNEET, VAIHDA NE.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Ympäristön suojeleminen
Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on
tämä merkintä, ei saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana.
Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja, jotka
voidaan kerätä tai kierrättää uudelleen käyttöä varten. Kierrätä
sähkölaitteet ja akut paikallisten määräyksien mukaisesti.
Lisätietoa on saatavilla osoitteesta www.2helpU.com.
Uudelleenladattava akku
Tämä pitkään kestävä akku on ladattava uudelleen, jos se ei enää
tuota riittävää tehoa töissä, joihin teho on aikaisemmin riittänyt
hyvin. Kun laitteen toiminta-aika on lopussa, se tulee hävittää
ympäristöystävällisellä tavalla:
• Anna akun tyhjentyä kokonaan ja irrota se sitten laitteesta.
• litiumioniakkujen ovat kierrätettäviä. Vie ne jälleenmyyjälle
tai paikalliseen kierrätyspisteeseen. Kerätyt akkuyksiköt
kierrätetään tai hävitetään oikein.
Svenska
184 mm SLADDLÖS CIRKELSÅG
DCS570
Gratulerar!
EC-Följsamhetsdeklaration
Du har valt ett DeWALT-verktyg. År av erfarenhet, grundlig
produktutveckling och innovation gör DeWALT till en av
de pålitligaste partnerna för fackmannamässiga elverktygsanvändare.
Maskindirektiv
Tekniska data
Sladdlös cirkelsåg
DCS570
Spänning
Typ
Batterityp
Varvtal obelastad
Klingdiameter
Maximalt skärdjup
Håldiameter
Justering av lutningsvinkeln
Vikt (utan batteripaket)
VDC
min-1
mm
mm
mm
°
kg
DCS570
18
1
Li-Ion
5500
184
64
16
(-XE: 20 mm)
57
3,6
Buller- och vibrationsvärden (triax vektorsumma) i enlighet med EN60745-2-5.
LPA(emissionsljudtrycksnivå)
dB(A)
91
LWA(ljudeffektnivå)
dB(A)
102
K (osäkerhet för angiven ljudnivå)
dB(A)
3
Vibration, emissionsvärde ah, W =
Osäkerhet K =
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN60745, och den kan användas
för att jämföra ett verktyg med ett annat. Den kan användas för
att få fram en preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån för vibration
gäller vid verktygets huvudsakliga användning. Om
verktyget emellertid används för andra tillämpningar,
med andra tillbehör, eller om det är dåligt underhållet
kan vibrationen avvika. Detta kan avsevärt öka
exponeringsnivån under hela dess arbetstid.
En uppskattning av exponeringsnivån för vibrationer bör
dessutom ta med i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att utföra sitt arbete.
Detta kan avsevärt minska exponeringsnivån under hela
dess arbetstid.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder för att skydda
handhavaren mot verkningarna av vibration, såsom att:
underhålla verktyget och tillbehören, hålla händerna
varma, organisera arbetsgången.
DeWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna under
Tekniska data uppfyller:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN607451:2009+A11:2010, EN60745-2-5:2010.
Dessa produkter uppfyller också direktiv 2014/30/EU och
2011/65/EU. För mer information, var god kontakta DeWALT på
följande adress, eller se handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning av den tekniska
filen och gör denna förklaring å DeWALTs vägnar.
Markus Rompel
Teknisk chef
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
09.12.2016
VARNING: För att minska risken för personskada,
läs instruktionshandboken.
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån för
varje signalord. Var god läs handboken och uppmärksamma
dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld situation som, om
den inte undviks, kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, skulle kunna resultera i dödsfall
eller allvarlig personskada.
SE UPP: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, kan resultera i mindre eller
medelmåttig personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som inte är relaterad till
personskada som, om den inte undviks, skulle kunna
resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
151
Vikt
Svenska
Batterier
Laddare/Laddningstid (minuter)
Kat. #
VDC
Ah
Vikt
kg
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
Säkerhetsvarningar, Allmänt Elverktyg
VARNING: Läs alla säkerhetsvarningar och alla
instruktioner. Underlåtenhet att följa varningarna och
instruktionerna kan resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/
eller allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH
INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Termen “elverktyg” i varningarna syftar på ditt starkströmsdrivna
(sladdanslutna) elverktyg eller batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) Säkerhet på Arbetsområdet
a ) Håll arbetsområdet rent och ordentligt upplyst.
Belamrade eller mörka områden inbjuder till olyckor.
b ) Använd inte elektriska verktyg i explosiva
atmosfärer, såsom i närvaron av lättantändliga
vätskor, gaser eller damm. Elektriska verktyg ge upphov
till gnistor som kan antända dammet eller ångorna.
c ) Håll barn och åskådare borta meda du arbetar
med ett elverktyg. Distraktioner kan göra att du
förlorar kontrollen.
2) Elektrisk Säkerhet
a ) Kontakterna till elverktyget måste matcha uttaget.
Modifiera aldrig kontakten på något sätt. Använd
inte några adapterpluggar med jordanslutna
(jordade) elektriska verktyg. Omodifierade kontakter
och matchande uttag minskar risken för elektrisk stöt.
b ) Undvik kroppskontakt med jordanslutna eller
jordade ytor såsom rör, värmeelement, spisar och
kylskåp. Det finns en ökad risk för elektrisk chock om din
kropp är jordansluten eller jordad.
c ) Utsätt inte elektriska verktyg för regn eller våta
förhållanden. Vatten som kommer in i ett elverktyg ökar
risken för elektrisk stöt.
d ) Missbruka inte sladden. Använd aldrig sladden
till att bära, dra eller koppla bort elverktyget från
strömmen. Håll sladden borta från värme, olja,
skarpa kanter eller rörliga delar. Skadade eller
tilltrasslade sladdar ökar risken för elektrisk stöt.
152
e ) När du arbetar med ett elverktyg utomhus,
använd en förlängningssladd som passar för
utomhusanvändning. Användning av en sladd som
passar för utomhusanvändning minskar risken för
elektrisk stöt.
f ) Om arbete med ett elverktyg i en fuktig lokal är
oundvikligt, använd ett uttag som är skyddat med
jordfelsbrytare (RCD). Användning av en RCD minskar
risken för elektrisk stöt.
3) Personlig Säkerhet
a ) Var vaksam, ha koll på vad du gör och använd sunt
förnuft när du arbetar med ett elverktyg. Använd
inte ett elverktyg när du är trött eller påverkad av
droger, alkohol eller medicinering. Ett ögonblicks
ouppmärksamhet när du arbetar med elektriska verktyg
kan resultera i allvarlig personskada.
b ) Använd personlig skyddsutrustning. Bär alltid
ögonskydd. Skyddsutrustning såsom dammfilterskydd,
halksäkra säkerhetsskor, skyddshjälm eller
hörselskydd som används för lämpliga förhållanden
minskar personskador.
c ) Förebygg oavsiktlig igångsättning. Se till att
strömbrytaren är i frånläge innan du ansluter till
strömkällan och/eller batteripaketet, plockar upp
eller bär verktyget. Att bära elektriska verktyg med ditt
finger på strömbrytaren eller att strömsätta elektriska
verktyg som har strömbrytaren på är att invitera olyckor.
d ) Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller skiftnyckel
innan du sätter på elverktyget. En skiftnyckel eller en
nyckel som sitter kvar på en roterande del av elverktyget
kan resultera i personskada.
e ) Böj dig inte för långt. Bibehåll alltid ordentligt
fotfäste och balans. Detta möjliggör bättre kontroll av
elverktyget i oväntade situationer.
f ) Klä dig ändamålsenligt. Bär inte lösa kläder eller
smycken. Håll hår, beklädnad och handskar borta
från delar i rörelse. Lösa kläder, smycken eller långt hår
kan fastna i delar i rörelse.
g ) Om det finns anordningar för anslutning av
apparater för dammutrensning och insamling, se
till att dessa är anslutna och används på ett korrekt
Svenska
sätt. Användning av dammuppsamling kan minska
damm-relaterade faror.
4) Användning och Skötsel av Elverktyg
a ) Tvinga inte elverktyget. Använd det korrekta
elverktyget för din tillämpning. Det korrekta
elverktyget gör arbetet bättre och säkrare vid den
hastighet för vilket det konstruerades.
b ) Använd inte elverktyget om strömbrytaren inte
sätter på och stänger av det. Ett elverktyg som inte
kan kontrolleras med strömbrytaren är farligt och
måste repareras.
c ) Ta ur kontakten från strömkällan och/eller
batteripaketet från elverktyget innan du gör några
justeringar, byter tillbehör eller lägger elverktygen
i förvaring. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder
minskar risken att oavsiktligt starta elverktyget.
d ) Förvara elektriska verktyg som inte används
utom räckhåll för barn, och låt inte personer som
är obekanta med elverktyget eller med dessa
instruktioner använda elverktyget. Elektriska verktyg
är farliga i händerna på outbildade användare.
e ) Underhåll elektriska verktyg. Kontrollera för
feljustering eller om rörliga delar har fastnat,
bristning hos delar och andra eventuella
förhållanden som kan komma att påverka
elverktygets funktion. Om det är skadat, se till att
elverktyget blir reparerat före användning. Många
olyckor orsakas av dåligt underhållna elektriska verktyg.
f ) Håll kapningsverktyg vassa och rena. Ordentligt
underhållna kapningsverktyg med vassa sågkanter är
mindre sannolika att fastna och är lättare att kontrollera.
g ) Använd elverktyget, tillbehören och
verktygssatserna, etc. i enlighet med dessa
instruktioner, och ta hänsyn till arbetsförhållandena
och det arbete som ska utföras. Användningen av
elverktyget för andra verksamheter än de som det är avsett
för skulle kunna resultera i en farlig situation.
Om vätska kommer i kontakt med ögonen, uppsök
medicinsk hjälp. Vätska som kommer ut från batteriet
kan ge upphov till irritation eller brännskador.
6) Service
a ) Se till att ditt elverktyg får service av en kvalificerad
reparatör, som endast använder identiska
ersättningsdelar. Detta säkerställer att elverktygets
säkerhet bibehålles.
SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ALLA SÅGAR
Sågningsprocedurer
a )
b )
c )
d )
e )
f )
g )
5) Användning och Skötsel av
Batteridrivna Verktyg
a ) Ladda endast med den laddare som är specificerad
av tillverkaren. En laddare som passar till en typ av
batteripaket kan ge upphov till brandfara när den
används tillsammans med ett annat batteripaket.
b ) Använd elverktygen enbart med därtill avsedda
batteripaket. Användning av andra batteripaket kan ge
upphov till skaderisk och eldsvåda.
c ) När batteripaketet inte används, håll det borta från
andra metallföremål, såsom gem, mynt, nycklar,
spikar, skruvar eller andra små metallföremål som
kan skapa en förbindelse från ena polen till den
andra. Kortslutning av batteripolerna kan ge upphov till
brännskador eller eldsvåda.
d ) Under missbruksförhållanden kan vätska komma
ut från batteriet, undvik kontakt med denna. Om
kontakt oavsiktligt inträffar, spola med vatten.
h )
FARA: Håll händerna borta från sågområdet och
klingan. Håll den andra handen på hjälphandtaget
eller motorhuset. Om du håller sågen med båda
händerna kan klingan inte komma åt att skada dem.
För inte ner händerna under arbetsstycket. Skyddet
kan inte skydda dig från klingan nedanför arbetsstycket.
Justera sågningsdjupet så att det är anpassat till
arbetsstyckets tjocklek. Mindre än en hel sågtand bör
synas under arbetsstycket.
Håll aldrig delar som kapas i handen eller tvärs
över benen under kapningen. Fäst arbetsstycket
på ett stabilt underlag. Det är viktigt att arbetsstycket
hålls fast ordentligt för att undvika kontakt med kroppen,
inklämning av sågskivan eller förlorad kontroll över sågen.
Håll elverktyget i de isolerade handtagen när
arbeten utförs där sågtillbehöret kan komma i
kontakt med dolda strömförande ledningar. Kontakt
med en strömförande ledning kan göra att exponerade
metalldelar hos elverktyget blir strömförande och kan ge
användaren en elektrisk stöt.
Vid längsriktad sågning ska alltid ett anslag eller
en rak kantstyrning användas. Detta förbättrar
snittnoggrannheten och minskar risken för att sågklingan
kommer i kläm.
Använd alltid sågklingor med rätt storlek och
lämpligt infästningshål (t.ex. i stjärnform
eller rund). Klingor som inte passar till sågens
monteringskomponenter roterar ocentrerat och leder till
att kontrollen förloras.
Använd aldrig skadade eller felaktiga klingor,
mellanlägg eller skruvar. Klingans mellanlägg och
skruvar är speciellt utformade för din såg för optimal
funktion och användarsäkerhet.
YTTERLIGARE SÄKERHETSINSTRUKTIONER
FÖR ALLA SÅGAR
Rekylorsaker och relaterade varningar
•
Rekyl är en plötslig reaktion då en sågklinga som klämts fast,
fastnat eller kommit ur led, och som får en okontrollerad
såg att lyftas upp och ut ur arbetsstycket, i riktning mot
användaren;
153
Svenska
•
Då klingan kläms fast eller fastnar ordentligt genom att snittet
sluts, stannar klingan och motorreaktionen gör att maskingen
snabbt drivs bakåt mot användaren;
• Om klingan böjs eller kommer ur led i snittet, kan tänderna
på bakre delen av klingan gräva sig in i den övre ytan på träet
och få klingan att klättra upp ur snittet och studsa bakåt
mot användaren.
Rekyl är ett resultat av felaktig användning av verktyget och/eller
felaktiga användningsprocedurer eller -omständigheter och kan
undvikas genom att man vidtar lämpliga försiktighetsåtgärder
beskrivna nedan:
a ) Håll stadigt i sågen med båda händerna och håll
dina armar så att de kan motstå rekylkraft. Ställ
dig på endera sidan av klingan, men aldrig i linje
med klingan. Rekyl kan få sågen att studsa bakåt, men
rekylkraft kan kontrolleras av användaren, om lämpliga
försiktighetsåtgärder vidtas.
b ) Om skivan fastnar, eller om ett snitt avbryts
av någon orsak, skall avtryckaren släppas och
verktyget hållas orörligt i materialet tills skivan
helt har stannat. Försök aldrig att ta ut sågen ur
arbetsstycket eller att dra sågen bakåt medan
klingan är i rörelse, då det kan orsaka rekyl. Undersök
och vidta lämpliga åtgärder för att avlägsna orsaken till
att klingan fastnar.
c ) När en såg som sitter i arbetsstycket ska återstartas
centrera sågklingan i sågspåret och kontrollera att
sågklingans tänder inte hakat upp sig i materialet.
Är sågklingan inklämd kan den gå upp ur arbetsstycket
eller orsaka rekyl vid återstart av sågen.
d ) Stora paneler skall stödas så att risken för att
bladet kläms fast och orsakar rekyl minimeras.
Stora paneler tenderar att svikta av sin egen vikt.
Stöd måste placeras under panelen på båda sidor, nära
skärlinjen och nära kanten på panelen.
e ) Använd inte oskarpa eller skadade klingor. Oskarpa
eller felaktigt positionerade klingor ger trånga snitt, vilket
orsakar stor friktion och att klingan fastnar, samt rekyl.
f ) Låsningsreglage för klingdjup och fasvinkel måste
vara väl åtdragna och säkrade före sågning. Om
klingjusteringar rör sig under sågning, kan det få klingan
att fastna och orsaka rekyl.
g ) Var extra försiktig vid sågning in i befintliga
väggar eller andra dolda områden. Den inträngande
sågklingan kan såga föremål som kan orsaka rekyler.
SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR SÅGAR MED
ETT PENDELBLADSKYDD
Nedre skyddets funktion
a ) Kontrollera att det nedre skyddet stänger ordentligt
innan varje användning. Använd inte sågen om det
undre klingskyddet inte är fritt rörligt och inte stängs
omedelbart. Kläm aldrig fast eller bind det undre
klingskyddet i öppet läge. Om sågen av misstag
tappas kan det undre klingskyddet deformeras.
154
Öppna klingskyddet med återdragningsspaken och
kontrollera att det är fritt rörligt och att det vid alla
snittvinklar och snittdjup varken berör sågklingan eller
andra delar.
b ) Kontrollera funktionen hos det nedre skyddets
fjäder. Om skyddet och fjädern inte fungerar rätt,
måste de repareras före användning. Skadade delar,
klibbiga avlagringar eller anhopning av spån kan hindra
det undre klingskyddets rörelse.
c ) Det nedre skyddet skall endast dras tillbaka
manuellt för särskilda sågningar såsom
”instickssågningar” och ”sammansatta
sågningar”. Öppna det undre klingskyddet
med återdragningsspaken och släpp den så
fort sågklingan gått in i arbetsstycket. Vid
all annan sågning måste det undre klingskyddet
fungera automatiskt.
d ) Se till att sågklingan skyddas av det undre
klingskyddet innan sågen läggs bort på arbetsbänk
eller golv. En oskyddad och roterande skiva
förflyttar sågen bakåt och kan såga allt som är i
vägen. Var medveten om den tid det tar för klingan att
stanna efter att avtryckaren släppts.
Tillkommande äkerhetsinstruktioner
för cirkelsågar
•
•
•
•
•
•
Bär hörselskydd. Att utsättas för buller, kan ge hörselskada.
Använd ansiktsmask. Dammexponering kan orsaka
andningssvårigheter och möjlig skada.
Använd inte klingor med större eller mindre diameter
än rekommenderat. Se tekniska data för information om
rätt sågkapacitet. Använd enbart sågklingor som specificeras
i den här bruksanvisningen och som är tillverkade i enlighet
med EN 847-1.
Använd aldrig slipkapskivor.
Använd inte vattenmatningstillsatser.
Använd klämmor eller något annat praktiskt sätt att
stödja arbetsstycket mot ett stabilt underlag. Att hålla
arbetet för hand eller mot kroppen är instabilt och kan göra
att du förlorar kontrollen.
Återstående risker
Trots tillämpning av de relevanta säkerhetsbestämmelserna och
användning av säkerhetsapparater kan vissa återstående risker
inte undvikas. De är: Hörselnedsättning.
• Risk för personskada på grund av flygande partiklar.
• Risk för brännskador på grund av att tillbehör blir heta
under arbetet.
• Risk för personskada på grund av långvarig användning.
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för endast en spänning.
Kontrollera alltid att batteripaketets spänning motsvarar
spänningen på klassificeringsplattan. Se också till att spänningen
hos din laddare motsvarar den hos din starkströmsförsörjning.
Svenska
Din DeWALT-laddare är dubbel-isolerad i enlighet
med EN60335; därför behövs ingen jordningstråd.
•
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas ut
mot en speciellt preparerad sladd som finns att få genom
DeWALTs serviceorganisation.
•
Användning av Förlängningssladd
•
En förlängningssladd bör inte användas, såvida den inte är
absolut nödvändig. Använd en godkänd förlängningssladd,
lämplig för din laddares strömmatning (se Tekniska data).
Minsta ledningsstorlek är 1 mm2; maximala längden är 30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut sladden helt
och hållet.
•
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
Laddare
DeWALT laddare kräver inga inställningar och är skapade för att
vara så enkla som möjligt att hantera.
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för alla
Batteriladdare
SPARA DESSA INSTRUKTIONER: Denna manual innehåller
viktiga säkerhets- och driftinstruktioner för kompatibla
batteriladdare (se tekniska data).
• Innan laddaren används läs igenom alla instruktioner och
varningar om laddaren, batteripaket och produkten för
användning av batteripaketet.
VARNING: Risk för stötar. Låt ingen vätska komma in i
laddaren. Det kan resultera i elektriska stötar.
VARNING: Vi rekommenderar användning av en
jordfelsbrytare med en restström på 30mA eller mindre.
SE UPP: Risk för brännskador. För att minska risken
för skador ladda endast DeWALT laddningsbara
batterier. Olika typer av batterier kan brista och orsaka
personskador och skadegörelse.
SE UPP: Barn bör övervakas för att garantera att de inte
leker med apparaten.
OBSERVERA: Under vissa förhållanden när
laddaren är inkopplad i eluttaget kan de exponerade
laddningskontakterna inuti laddaren kortslutas av
främmande föremål. Främmande föremål som är ledande
såsom, men inte begränsat till, stålull, aluminiumfolie
eller ansamling av metarpartiklar bör hållas borta från
laddningshålrummet. Koppla alltid ifrån laddaren
från eluttaget när det inte finns något batteripaket i
hålrummet. Koppla ifrån laddaren vid rengöring.
• Försk INTE att ladda batteripaketet med någon
annan laddare än den som tas upp i denna manual.
Laddaren och batteripaketet är speciellt konstruerade att
fungera tillsammans.
• Dessa laddaren är inte avsedda att användas för annat
än laddning av DeWALT laddningsbara batterier. All
annan användning kan resultera i barndrisk, elektriska stötar
eller död med elektrisk ström.
• Utsätt inte laddaren för regn eller snö.
•
•
•
•
•
•
•
Dra i själva kontakten och inte i sladden när laddaren
kopplas ur. Detta kommer att minska risken för skador på
den elektriska kontakten och sladden.
Se till att sladden placeras så att ingen går på den,
snubblar på den eller att det på annat sätt riskerar att
skadas eller påfrestas.
Använd inte förlängningssladd såvida inte det
är absolut nödvändigt. Användning av en olämplig
förlängningssladd kan resultera i risk för brand. elektriska
stötar eller död av elektrisk ström.
Placera inga föremål ovanpå laddaren eller placera
inte laddaren på ett mjukt underlag eftersom det kan
blockera ventilationsöppningarna vilket kan resultera i
intern överhettning. Placera laddaren undan från alla heta
källor. Laddaren ventileras genom öppningar i överkant och
underkant av höljet.
Använd inte laddaren med skadad sladd eller kontakt—
byt ut dem omedelbart.
Använd inte laddaren om den utsatts för skarpa
stötar, tappats eller skadats på annat sätt. Ta den till ett
auktoriserat servicecenter.
Demontera inte laddaren, ta den till ett auktoriserat
servicecenter när service eller reparation behövs. Felaktig
montering kan resultera i risker för elektriska stötar, dödsfall
via elektricitet eller brand.
Om strömsladden skadas måste den bytas omedelbart at
tillverkaren, dess serviceombud eller liknande kvalificerad
person för att förhindra alla faror.
Koppla ifrån laddaren från uttaget innan den regörs.
Detta kommer att minska risken för elektriska stötar.
Borttagning av batteripaketet kommer inte att minska risken.
Försök ALDRIG att ansluta två laddare tillsammans.
Laddaren är konstruerad för att arbeta med standard
230V hushållsström. Försök inte att använda någon
annan spänning. Detta gäller inte för billaddaren.
Laddning av ett batteri (Bild [Fig.] A)
1. Koppla in laddaren i lämpligt uttag innan batteripaketet
sätts i.
2. Sätt i batteripaketet 3 i laddaren, se till att batteripaketet är
helt isatt i laddaren. Den röda (laddar) lampan börjar blinka
upprepade gånger för att indikera att laddningsprocessen
har startat.
3. Det går att se när laddningen är klar genom att den
röda lampan lyser kontinuerligt. Batteripaketet är
fulladdat och kan nu användas eller lämnas i laddaren.
För att ta bort batteriet ur laddaren, tryck och håll nere
batterifrigöringsknappen 13 på batteripaketet.
NOTERA: För att garantera maximal prestanda och livslängd
för Litium-jon batteripaket bör batteripaketet laddas fullt innan
första användning.
155
Svenska
Laddning
Se nedanstående tabell angående
batteripaketets laddningsstatus.
Laddningsindikatorer
laddar
fullständigt laddad
en diameter på 7–9 mm, skruvade i trä till ett optimalt djup som
lämnar ungefär 5,5 mm av skruven synlig. Rikta in öppningarna
på baksidan av laddaren mot de exponerade skruvarna och för
in dem helt i öppningarna.
Rengöringsinstruktioner för laddaren
VARNING: Risk för stötar. Koppla ifrån laddaren
från strömuttaget innan rengöring. Smuts och fett
kan avlägsnas från utsidan av laddaren med en trasa
eller med en mjuk, icke-metallisk borste. Använd inte
vatten eller någon rengöringsvätska. Låt aldrig någon
vätska komma in i verktyget; sänk aldrig ner någon del av
verktyget i en vätska.
Varmt/kallt paket fördröjning*
*Den röda lampan fortsätter att blinka, men en
gul indikatorlampa kommer att lysa under denna
operation. När batteriet har nått lämplig temperatur
kommer den gula lampan att slockna och laddaren
återupptar laddningsproceduren.
Den/de kompatibla laddar(en/na) kommer inte att ladda
ett felaktigt batteripaket. Laddaren kommer att indikera ett
felaktigt batteri genom att vägra att tända eller genom att visa
blinkmönster för problempaket eller laddare.
NOTERA: Detta kan också betyda att det är problem med
en laddare.
Om laddaren indikerar ett problem, låt testa laddaren och
batteripaketet hos ett auktoriserat servicecenter.
Varm/kall fördröjning
När laddaren upptäcker ett batteri som är för hett eller för kallt,
kommer den automatiskt att starta en varm/kall fördröjning,
avbryta laddningen tills batteriet har nått en lämplig temperatur.
Laddaren växlar sedan automatiskt till paketladdningsläge.
Denna funktion garanterar maximal batterilivslängd.
Ett kallt batteripaket kommer att laddas långsammare än ett
varmt batteripaket. Batteripaketet kommer att laddas med en
lägre hastighet genom hela laddningscykeln och kommer inte
att återgå till maximal laddningshastighet även om batteriet
blir varmt.
DCB118 laddaren är utrustad med en intern fläkt som är
designad att kyla batteripaketet. Fläkten slås på automatiskt
när batteripaketet behöver svalkas. Använd aldrig laddaren om
fläkten inte fungerar korrekt eller om ventilationsöppningarna är
blockerade. Låt inga främmande föremål komma in på insidan
av laddaren.
Elektroniskt skyddssystem
XR Li-jon verktyg är konstruerade med ett elektroniskt
skyddssystem som kommer att skydda batteriet mot
överladdning, överhettning eller kraftig urladdning.
Verktyget kommer automatiskt att stängas av om elektroniska
skyddssystemet aktiveras. Om detta sker placera litiumjon
batteriet i laddaren tills det är fulladdat.
Batteripaket
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för alla
Batteripaket
Vid beställning av utbytes-batteripaket, se till att inkludera
katalognummer och spänning.
Batteripaketet är inte full-laddat när det kommer ur
kartongen. Innan du använder batteripaketet och laddaren,
läs säkerhetsinstruktionerna här nedan. Följ därefter de
laddningsprocedurer som översiktligt beskrivs.
LÄS ALLA INSTRUKTIONER
•
•
•
•
•
•
•
Ladda inte eller använd batteriet i explosiv atmosfär,
såsom i närheten av brännbara vätskor, gaser eller
damm. Isättning och borttagning av batteriet från laddaren
kan antända dammet eller ångorna.
Tvinga aldrig in batteripaketet in i laddaren. Modifiera
inte batteripaketet på något sätt så att det passar i en
icke-kompatibel laddare då batteripaketet kan brista
och orsaka allvarliga personskador.
Aldda endast batteripaketet i DeWALT laddare.
Skvätt INTE eller sänk ned i vatten eller annan vätska.
Förvara inte eller använd verktyget och batteripaketet
på platser där temperaturen kan nå upptill
eller överstiga 40 ˚C (såsom utomhusskjul eller
metallbyggnader under sommaren).
Bränn inte batteripaketet, även om det är svårt skadat
och helt utslitet. Batteripaketet kan explodera i elden.
Giftiga ångor och ämnen skapas när batteripaket med litiumjon bränns.
Om batteriets innehåll kommer i kontakt med huden,
tvätta omedelbart området med mild tvål och vatten.
Om batterivätskan kommer in i ögat, skölj med vatten över
det öppna ögat under 15 minuter eller tills irritationen upphör.
Om medicinsk omsorg behövs består batteri-elektrolyten av en
blandning av flytande organiska karbonater och litiumsalter.
Innehållet i öppnade battericeller kan ge upphov till
andningsirritation. Tillhandahåll frisk luft. Om symtom
kvarstår, sök medicinsk vård.
VARNING: Fara för brännskada. Batterivätskan kan vara
lättantändlig om den som utsätts för gnista eller eld.
VARNING: Försök aldrig att öppna batteripaketet av
någon anledning. Om batteripaketets hölja spricker eller
Väggmontering
•
Dessa laddare är designade att väggmonteras eller stå upprätt
på ett bord eller arbetsyta. Vid väggmontering, placera laddaren
inom räckhåll för ett elektriskt uttag och borta från hörn och
andra hinder som kan påverka luftflödet. Använd baksidan
av laddaren som mall för placering av monteringsskruvarna
på väggen. Montera laddaren säkert med gipsskruvar (köps
separat) som är minst 25,4 mm långa med ett skruvhuvud med
156
Svenska
är skadat sätt inte in det i laddaren. Krossa inte, tappa
eller skada batteripaketet. Använd inte ett batteripaket
som fått en kraftig stöt, tappats, körts över eller skadats
på något annat sätt (t.ex. genomborrad av en spik, träffad
av en hammare, klivits på). Det kan resultera i elektriska
stötar eller dödsfall av elektisk ström. Skadade batteripaket
skall returneras till servicecenter för återvinning.
VARNING: Brandfara. Förvara eller bär inte
batteripaketen på så sätt att metallföremål kan
komma i kontakt med de oskyddade batteripolerna.
Exempelvis placera inte batteripaketet i förkläden, fickor,
verktygslådor, produktlådor, lådor etc. där det finns lösa
spikar, skruvar, nycklar etc.
SE UPP: När den inte används skall den läggas
på sidan på en stabil plats så att ingen riskerar
att någon snubblar på den. Vissa verktyg med stora
batteripaket kan stå upprätt på batteripaketet men lätt
kan vältas.
Transport
VARNING: Brandfara. Transport av batterier kan leda till
eldsvåda om batteripolerna oavsiktligt kommer i kontakt
med ledande material. Se vid transport av batterier till att
batteripolerna är skyddade och väl isolerade från material
som eventuellt kan komma i kontakt med dem och
orsaka kortslutning.
DeWALT batterierna uppfyller alla tillämpliga regler för transport
av farligt gods som stipuleras av industrin och rättsliga normer,
vilket omfattar FN:s rekommendationer för transport av farligt
gods; International Air Transport Associations (IATA) regelverk
vid transport av farligt gods, de internationella föreskrifterna om
transport av farligt gods till sjöss (IMDG), samt den europeiska
överenskommelsen om internationell transport av farligt gods
på väg (ADR). Litiumjon -celler och -batterier har klassificerats
enligt testresultaten och de fastställda kriterierna i delavsnitt
38,3 i FN:s testhandbok för transport av farligt gods.
I de flesta fall kommer transport av ett DeWALT batteripaket att
undantas från att klassificeras som ett fullt reglerat klass 9 farligt
material. Generellt kommer endast transporter som innehåller
ett litium-jonbatteri med en nominell energimärkning större
än 100 Watt (Wh) krävas att de transporteras som fullt reglerat
klass 9. Alla litium-jonbatterier har wattimmarna markerat på
förpackningen. Vidare, på grund av bestämmelsens komplexitet
rekommenderar inte DeWALT flygtransport av endast litiumjonbatteripaket oavsett märkning av wattimmar. Leverans
av verktyg med batterier (kombisatser) kan accepteras för
flygtransporter om märkningen av wattimmarna inte är större
än 100 Wh.
Oberoende av om försändelsen klassificeras som undantagen
eller helt reglerad, är det avsändaren som har ansvaret för att
de aktuella bestämmelserna gällande förpackning, etikettering/
märkning och dokumentation uppfylls.
Informationen som ges i detta avsnitt av handboken är given
enligt bästa vetande och har ansetts vara korrekt vid tidpunkten
som dokumentet skrevs. Trots det ges ingen uttrycklig eller
underförstådd garanti. Det är på köparens eget ansvar att de
åtgärder som vidtas uppfyller gällande bestämmelser.
Transportera FLEXVOLT batteriet
DeWALT FLEXVOLTTM batteri har två lägen: Använd
och Transport.
Använd-läge: När FLEXVOLTTM batteriet är fristående eller är i
en DeWALT 18V produkt, fungerar det som ett 18V batteri. När
FLEXVOLTTM batteriet är i en 54 V eller en 108 V (två 54V
batterier) produkt, fungerar det som ett 54 V batteri.
Transport-läge:
När locket är fäst på
FLEXVOLTTM batteriet är
batteriet i transport-läge.
Behåll locket på för varutransport.
I transport-läge är cellsträngarna elektriskt frånkopplade i
paketet vilket resulterar i tre batterier med lägre märkning av
watt-timmar (Wh) jämfört med ett batteri med en högre
märkning av watt-timmar. Denna ökade kvantitet med tre
batterier med den lägre märkningen av watt-timmar kan
undanta paketet från visa transportbestämmelser som införts för
batteriet med högre watt-timmar.
Exempel. transport
Exempel på etikettmärkning för
användning och transport
Wh-klassificering kan
indikera 3 x 36 Wh, vilket
betyder tre batterier på 36
Wh var. Användningen av
Wh-klassificeringen indikerar 108 Wh (underförstått ett batteri).
TM
Förvaringsrekommendationer
1. Den bästa förvaringsplatsen är en som är sval och torr,
långt bort från direkt solljus och för mycket värme eller
kyla. För optimal batterifunktionalitet och livslängd, förvara
batteripaket vid rumstemperatur när de inte används.
2. För långvarig förvaring rekommenderas att förvara ett
fulladdata batteripaket på en kall och torr plats utan laddare
för optimalt resultat.
NOTERA: Batteripaket bör inte förvaras helt urladdade.
Batteripaketet behöver laddas innan det används igen.
Etiketter på laddare och batteripaket
Förutom bilddiagrammen som används i denna manual
kan etiketterna på laddaren och batteripaketet visa följande
bilddiagram:
Läs instruktionshandbok före användning.
Se Tekniska data angående laddningstid.
Stick inte in ledande föremål.
Ladda inte skadade batteripaket.
Utsätt inte för vatten.
157
Svenska
Se till att undermåliga sladdar omedelbart byts ut.
Bär ögonskydd.
Ladda endast mellan 4 ˚C och 40 ˚C.
Synlig strålning. Titta inte in i ljuset.
Endast för användning inomhus.
K assera batteripaketet med vederbörlig hänsyn
till miljön.
Ladda endast DeWALT batteripaket med avsedda
DeWALT laddare. Laddning av batteripaket med
andra än de avsedda DeWALT batterierna med en
DeWALT laddare kan göra att de brister eller så kan
det leda till farliga situationer.
Bränn inte batteripaketet.
ANVÄNDNING: Använd utan transportlock, indikerar
Wh-märkningen 108 Wh (ett batteri med 108 Wh).
TRANSPORT: Transport med inbyggt transportlock,
Wh-märkning indikerar 3 x 36 Wh (tre batterier på
36 Wh).
Batterityp
DCS570 arbetar med ett 18 volt batteripaket.
Dessa batteripaket kan användas: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB546, DCB547. Se
Tekniska Data för mer information.
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1Cirkelsåg
1Cirkelsågklinga
1Klingnyckel
1Parallellanslag
1Dammutsugning
1 Laddare (endast C, D, L, M, P, S, T, X -modeller)
1 Li-jon batteripaket (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 modeller)
2 Li-jon batteripaket (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 modeller)
3 Li-jon batteripaket (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 modeller)
1Instruktionshandbok
• Kontrollera med avseende på skada på verktyget, på delar eller
tillbehör som kan tänkas ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna handbok
före användning.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
Bär öronskydd.
158
Datumkodplacering (Bild A)
Datumkoden 19 , vilken också inkluderar tillverkningsår, finns
tryckt i kåpan.
Exempel:
2017 XX XX
Tillverkningsår
Beskrivning (Bild A)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget eller någon del av
det. Skada eller personskada skulle kunna uppstå.
1 Låsknapp avtryckare
2 Avtryckare
3 Batteripaket
4 Djupinställningsspak (bild E)
5 Basplatta
6 Returspak nedre klingskydd
7 Nedre klingskydd
8 Klingklämskruv
9 Sågindikator
10 Fasinställningsspak
11 Klinglåsknapp
12 Hjälphandtag
13 Batterilåsknapp
14 Klingnyckel (bild E)
15 Arbetsbelysning
Avsedd Användning
Dessa slitstarka cirkelsågar är konstruerade för professionell
kapning av trä. Såga inte metall, plast, betong, murverk eller
fibercementmaterial. ANVÄND INTE vattenmatningstillsatser
med denna såg. ANVÄND INTEslip- eller diamantskivor.
ANVÄND INTE under våta förhållanden eller i närheten av
lättantändliga vätskor eller gaser.
Dessa slitstarka sågar är yrkesmässiga elverktyg.
Låt INTE barn komma i kontakt med verktyget. Överinseende
krävs när oerfarna handhavare använder detta verktyg.
• Denna produkt är inte avsedd att användas av personer
(inklusive barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental
förmåga eller med begränsad erfarenhet eller kunskap
såvida inte de är under uppsikt av en person som är ansvarig
för deras säkerhet. Barn skall aldrig lämnas ensamma med
denna produkt.
MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör. En
oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
VARNING: Använd enbart DeWALT batteripaket
och laddare.
Montering och borttagning av
batteriet från verktyget (Bild. A)
NOTERA: För bästa resultat se till att batteripaketet 3 är fulladdat.
Installation av batteriet
i verktygshandtaget.
1. Rikta in batteripaketet 3 mot listerna inuti verktyget
handtag (Bild. A).
2. Skjut in det i handtaget tills batteripaketet sitter fast i
verktyget och se till att det inte lossnar.
Borttagning av batteriet
från verktygshandtaget.
1. Tryck på batterilåsknappen 13 och dra med en fast rörelse
batteripaketet bort från verktygshandtaget.
2. Sätt i batteriet i laddaren såsom beskrivs i laddningsavsnittet
i denna manual.
Bränslemätare batteripaket (Bild. A)
Vissa DeWALT batteripaket inkluderar en bränslemätare vilket
består av tre gröna LED-lampor som indikerar laddningsnivån
som finns kvar i batteripaketet.
För att aktivera bränslemätaren, tryck in och håll kvar
bränslemätarknappen 32 . En kombination av de tre
LED-lamporna kommer att lysa för att ange kvarvarande
laddningsnivå. När laddningen i batteriet är under den
användbara gränsen kommer inte bränslemätaren att lysa och
batteriet behöver laddas.
NOTERA: Bränslemätaren är endast en indikering på laddning
som finns kvar i batteripaketet. Den indikerar inte verktygets
funktionalitet och kan variera baserat på produktkomponenter,
temperatur och slutanvändarens användning.
Byta klingan
Installation av klingan (Bild C–E)
1. Ta bort batteriet.
2. Använd nedre skyddets spak 6 , dra tillbaka det nedre
klingskyddet 7 och placera klingan på sågspindeln
mot den inre klämbrickan 17 , setill att klingan roterar i
korrekt riktning (riktningen på pilen på sågklingan och
tänderna måste peka i samma riktning som riktningen
hos rotationspilen på sågen). Förutsätt inte att skriften på
klingan alltid kommer att vara riktad mot dig vid korrekt
installation. När det nedre klingskyddet dras tillbaka för att
installera klingan, kontrollera tillståndet och funktionen
hos det nedre klingskyddet för att se till att det fungerar
ordentligt. Se till att det rör sig fritt och inte touchar klingan
eller andra delar i alla vinklar och sågdjup.
3. Placera yttre klämbrickan 16 på sågspindlen med den
koniska kanten riktad utåt. Se till att 30 mm diametern på
klingsidan av klämman passar i 30 mm hålet på sågklingan
för att garantera centreringen av klingan.
Svenska
4. Gänga på klingklämskruven 8 på sågspindeln för hand
(skruven är högergängad och måste vridas medurs för
åtdragning).
5. Tryck ned klinglåset 11 medan klingan vrids med
klingnyckeln 14 som förvaras under batterifacket, tills
klingans lås aktiveras och klingan slutar att rotera.
6. Dra åt klingklämskruven stadigt med klingnyckeln.
OBSERVERA: Aktivera aldrig klinglåset medan sågen körs,
eller aktivera den för att stoppa verktyget. Slå aldrig på
sågen medan klinglåset är aktiverat. Det kan resultera i
allvarliga skador på sågen.
Att byta klingan (Bild C, D)
1. Ta bort batteriet.
2. För att lossa klingans klämskruv 8 , tryck ned klinglåset 11 och vrid på sågspindeln med klingnyckeln 14 , som förvaras
under batterifacket, tills klingans lås aktiveras och klingan
slutar att rotera. Med låset aktiverat vrid klingans klämskruv
moturs med klingnyckeln (skruven är högergängad och
måste vridas moturs för att lossna).
3. Ta bort klingans klämskruv 8 och yttre klämbrickan 16 . Ta
bort den gamla klingan.
4. Ta bort sågspån som kan ha samlats i skyddet eller
klämbrickområdet och kontrollera tillstånd och funktion hos
det nedre klingskyddet såsom angivits tidigare. Smörj inte
detta område.
5. Välj korrekt klinga för arbetet (se Klingor). Använd alltid
klingor med korrekt storlek (diameter) med korrekt storlek
och form på centrumhålet för montering på sågspindeln.
Se alltid till att den maximalt rekommenderade hastigheten
(rpm) på sågklingan stämmer överens med eller överstiger
hastigheten (rpm) för sågen.
6. Följ steg 1 till 5 under Att installera klingan, se till att
klingan roterar i korrekt riktning.
Nedre klingskydd
VARNING: Det nedre klingskyddet är en
säkerhetsfunktion som reducerar risken för
allvarliga personskador. Använd aldrig sågen om
det nedre klingskyddet saknas, är skadat eller
inte fungerar korrekt. Lita inte på att det nedre
klingskyddet alltid skyddar dig. Din säkerhet beror
på att alla varningar och försiktighetsåtgärder följs
samt att sågen hanteras korrekt. Kontrollera att det
nedre klingskyddet stänger ordentligt efter varje
användning. Om det nedre klingskyddet saknas
eller inte fungerar korrekt, lämna sågen på service
innan den används. För att garantera produktens
säkerhet och pålitlighet skall alltid reparationer och
inställningar göras av ett auktoriserat servicecenter
eller annan kvalificerad serviceorganisation och att
alltid identiska reservdelar används.
Kontrollera det nedre skyddet (Bild A)
1. Stäng av verktyget och koppla bort det från strömkällan.
2. Vrid den nedre skyddsspaken (Bild A, 6 ) från helt stängd
position till helt öppen position.
159
Svenska
3. Släpp spaken och observera att skyddet 7 återgår till helt
stängd position.
Verktyget bör lämnas till ett kvalificerat servicecenter för service
om det:
• inte återgår till helt stängd position,
• flyttar ryckvis eller långsamt, eller
• kommer i kontakt med klingan eller någon del av verktyget i
någon vinkel eller djup under sågningen.
Klingan
VARNING: För att minimera risken för skador skall alltid
skyddsglasögon användas. Karbid är ett hårt men sprött
material. Främmande föremål i ett arbetsstycke såsom en
ledning eller spik kan göra att spetsen spricker eller bryts
av. Använd endast sågen när korrekt sågklingskydd är
monterat. Montera klingan säkert med korrekt rotation
innan användning och använd alltid en rent och
vasst klinga.
VARNING: Såga inte metall, plast, betong, murverk eller
fibercementmaterial med denna såg.
184 mm Diameter
Användning
Tänder
Klyvning
24
Allmänna ändamål
36
Finish
60
Om du behöver hjälp beträffande klingor kontakta din lokala
DeWALT återförsäljare.
Rekyl
Rekyl är en plötslig reaktion hos en sågklinga som hakat
upp sig, klämts fast eller är fel inriktad och som leder till att
sågen okontrollerat lyfts upp ur arbetsstycket och kastas
mot användaren. Om sågklingan hakar upp sig eller kläms
fast i sågspåret som går ihop, kommer klingan att blockera
varefter motorkraften kastar sågen i riktning mot användaren.
Om klingan blir vridet eller felriktat i sågskåran kan tänderna
i bakkanten av klingan gräva sig in i övre ytan av materialet
och göra att klingan klättrar ut ur sågskåran och hoppar bakåt
mot operatören.
Rekyl sker troligtvis när något av följande förhållanden uppstår.
1. FELAKTIGT STÖD FÖR ARBETSSTYCKET
a. Buktande eller felaktigt lyft av avkapad del kan göra att
klingan kläms fast vilket leder till rekyl.
b. Sågning genom material som endast stöds i
ytterkanterna kan orsaka rekyl. Allt eftersom materialet
försvagas buktar det och stänger sågspåret och klämmer
fast klingan (Bild L).
c. Kapning av en fribärande eller överskjutande del av
material nerifrån och upp i vertikal riktning kan orsaka en
rekyl. Den fallande biten kan klämma fast klingan.
d. Kapning av långa smala remsor kan orsaka rekyler. De
avkapade remsorna kan bukta eller vrida sig och stänga
sågskåran och klämma fast klingan.
160
e. Upphakning av det nedre skyddet på en yta under
materialet som kapas minskar tillfälligt operatörens
kontroll. Sågen kan delvis lyftas ur kapningen och öka
risken för att klingan vrider sig.
2. FELAKTIG DJUPINSTÄLLNING AV SÅGDJUP HOS SÅGEN
a. För att göra det mest effektiva kapningen skall klingan
endast sticka ut tillräckligt långt för att exponera en
tand såsom visas i figur F). Detta gör att skon kan stödja
klingan och minimera vridning och klämning i materialet.
Se sektion Inställning sågdjup.
3. KLINGVRIDNING (FELAKTIG INRIKTNING I SÅGNINGEN)
a. Hård påskjutning under sågning kan göra att klingan
vrider sig.
b. Försök att återföra sågen i sågningen (försöka att få
den tillbaka till den markerade linjen) kan göra att
klingan vrids.
c. Översträckning eller hantering av sågen med dålig
kroppskontroll (ur balans) kan resultera i vridning
av klingan.
d. Byte av handgrepp eller kroppsposition under sågning
kan resultera i vridning av klingan.
e. Backning av sågen för att rensa klingan kan leda
till vridning.
4. MATERIAL SOM KRÄVER EXTRA UPPMÄRKSAMHET
a. Vått virke
b. Grönt virke (material som nyligen huggits eller inte
torkats i ugn)
c. Tryckbehandlat virke (material behandlat med
konserverande eller rötskyddskemikalier)
5. ANVÄNDNING AV SLÖA ELLER SMUTSIGA KLINGOR
a. Slöa klingor kan öka belastningen på sågen. För att
kompensera försöker oftast operatören att skjuta på
hårdare vilket ytterligare ökar belastningen på enheten
och gynnar vridning av klingan i spåret. Slitna klingor kan
också ger otillräckligt kroppsspelrum vilket ökar risken för
kärvning och ökad belastning.
6. LYFTA SÅGEN NÄR EN FASSÅGNING GÖRS
a. Fassågning kräver särskild uppmärksamhet från
operatören för korrekt sågteknik - särskild styrning av
sågen. Både klingvinkeln mot basplattan och större
klingyta i materialet ökar risken för att felaktig inriktning
(vridning) skall uppstå.
7. OMSTART AV SÅGNINGEN MED KLINGANS TÄNDER
FASTKLÄMDA I MATERIALET
a. Sågen bör nå full drifthastighet innan en kapning startas
eller återstartas efter att enheten stoppats med klingan i
spåret. Om så ej görs kan det resultera i den fastnar eller
det blir en rekyl.
Alla andra förhållanden som kan resultera i klämning, kärvning,
vridning eller fel inriktning hos klingan kan orsaka rekyler. Se
sektionerna Ytterligare säkerhetsinstruktioner för cirkelsågar
och Klingor för procedurer och tekniker som kommer att
minimera att rekyler uppstår.
Svenska
Inställning sågdjup (Bild E–F)
1. Lyft djupinställningsspaken 4 för att lossa.
2. För att få korrekt sågdjup, rikta in lämplig djupmarkering
på djupinställningsbygeln 20 med spåret 19 på
övre klingskyddet.
3. Drag åt djupinställningsspaken.
4. För mest effektiv sågning med en sågklinga med
karbidspetsar, ställ in djupinställningen så att ungefär en
halv sågtand sticker ut under träytan som skall sågas.
5. En metod för att kontrollera korrekt sågdjup visas i figur F.
Lägg en bit av det material som du planerar att såga längs
med klingas sida såsom visas i figuren och observera hur
mycket av tanden som sticker ut under materialet.
inställning av djupinställningsspaken
(Bild E)
Det kan vara önskvärt att ställa in djupinställningsspaken 4 . Den
kan lossna emellanåt och träffa basplattan innan den dras åt.
För att dra åt spaken:
1. Håll djupinställningsspaken 4 och lossa låsmuttern 18 .
2. Ställ in djupinställningsspaken genom att vrida den i önskad
riktning ungefär 1/8 av en svängning.
3. Dra åt muttern.
Fasvinkelinställning (Bild A, G)
Fasvinkelinställningsmekanismen kan ställas in mellan 0°
och 57°.
För att få bättre korrekthet i sågningen, använd
fininställningsmärkningen som är placerad på tappkonsolen 21 .
1. Lyft fasinställningsspaken 10 för att lossa.
2. Luta basplattan till önskad vinkel genom fininställning
av faspekaren 22 till önskad vinkelmärkning på
tappkonsolen 21 .
3. Sänk ned fasinställningsspaken för att dra åt.
Fasspärrhake (Bild A, G)
DCS570 är utrustad med en fasspärrfunktion. När du lutar
basplattan 5 kommer du att höra ett klick och känna att
basplattan stannar på både 22,5 och 45 grader. Om ingen av
dessa är den önskade vinkeln, dra åt spaken 10 igen genom
att sänka den. Om du önskar en annan vinkel fortsätt att luta
basplattan tills grova faspekaren 23 eller fininställda pekaren
22 är i linje med önskad markering.
Såglängdsindikator (Bild A)
Markeringarna på sidan av basplattan 5 visas längden för spåret
som sågas i materialet vid fullt djupsågning. Markeringarna är i
intervall om 5 mm.
Sågsnitts-indikator (Bild I)
Fronten på sågskon har en sågsnittsindikator 9 för vertikaloch fassågning. Denna indikator gör att du kan styra sågen
längs med ritade såglinjer på materialet som skall sågas.
Sågsnittsindikatorn riktar in sig mot vänstra (yttre) sidan av
sågklingan vilket gör att spåret eller ”sågsnittet” som sågas
av sågklingan blir till höger om indikatorn. Styr längs den
ritade såglinjen så att sågsnittsindikatorn faller in i spån- eller
restmaterialet.
Montering och inställning av
parallellanslaget (Bild N)
Parallellanslaget 28 används till att såga parallellt med
arbetsstyckets kant.
Montering
1. Lossa på parallellanslagets inställningsratt 27 för att låta
parallellanslaget passera.
2. För in parallellanslaget 28 i basplattan såsom visas.
3. Dra åt parallellanslagets inställningsratt.
Inställning
1. Lossa anslagets inställningsratt 27 och ställ in
parallellanslaget 28 till önskad bredd.
2. Inställningen kan avläsas på parallellanslagets skala.
3. Dra åt anslagsinställningsratten 27 .
Montering av dammutsugningen (Bild A, P)
Din cirkelsåg är försedd med dammutsugningsöppning.
Installera dammutsugningen
1. Lossa djupinställningsspaken helt 4 .
2. Placera basplattan 5 i lägsta positionen.
3. Rikta in den vänstra halvan av dammutsugningen 29 över
det övre klingskyddet 7 såsom visas. Se till att föra in fliken
i gjutspåret på verktyget. När den är installerad korrekt
kommer den att snäppa över originaldjupet hos sågpekaren.
4. Rikta in högra 30 delen mot den vänstra.
5. Sätt i skruvarna och dra åt.
Innan du börjar
• Se till att alla skyddsanordningar är ordentligt monterade.
Sågklingskyddet måste vara stängt.
• Se till att klingan roterar i samma riktning som pilen
på klingan.
• Använd inte mycket slitna klingor.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Iaktta alltid säkerhetsinstruktionerna och
tillämpbara bestämmelser.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör. En
oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
Korrekt Handplacering (Bild J)
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
använd ALLTID korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
håll ALLTID verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
161
Svenska
Korrekt handposition kräver ena handen på det huvudhandtaget
26 och den andra handen på sidohandtaget 12 .
LED-arbetsbelysning (Bild A)
LED-arbetsbelysningen 15 är aktiverad när avtryckaren är
intryckt. När avtryckaren släpps fortsätter arbetslampan att lysa i
upp till 20 sekunder.
NOTERA: Arbetslampan är till för att belysa det omedelbara
arbetsområdet och är inte avsedd att användas som ficklampa.
Switching Att sätta på och stänga av (Bild B)
Av säkerhetsskäl är startknappen 2 på ditt verktyg utrustad med
en startspärr 1 .
Tryck på startspärren för att låsa upp verktyget.
För att köra verktyget, tryck på strömbrytaren 2 .
Så snart som startknappen släpps upp blir
startspärren automatiskt aktiverad för att
förhindra oavsiktlig start av maskinen.
OBSERVERA: Slå inte PÅ eller STÄNG av verktyget när
sågklingan vidrör arbetsstycket eller andra material.
Stöd av arbetsstycket (Bild J–M)
VARNING: För att minska risken för allvarliga
personskador, stöd arbetsstycket ordentligt
och håll sågen i ett fast grepp för att förhindra
kontrollen förloras.
Figurerna J och K visar korrekt sågposition. Figurerna L och M
visar osäkert förhållande. Händerna bör hållas undan från
sågområdet och strömsladden placeras undan från sågområdet
så att den inte fastnar under arbetet.
För att undvika rekyler, stöd ALLTID skivor eller arbetsstycken
NÄRA sågområdet , (Bild J och K). Stöd INTE skivor eller
arbetsstycken långt från sågområdet (Bild L och M). När sågen
hanteras håll sladden undan från sågområdet och förhindra att
den fastnar i arbetsstycket.
KOPLA ALLTID IFRÅN SÅGEN INNAN NÅGRA INSTÄLLNINGAR
GÖRS! Placera arbetet med dess “fina” sida—den som är
viktigast—nedåt. Sågen sågar uppåt så eventuell splittring
kommer att bli på den arbetsyta som är uppåt när du sågar.
Sågning (Bild J)
VARNING: Försök aldrig att använda detta verktyg
genom att lägga det upp och ned på en arbetsyta och föra
materialet till verktyget. Kläm alltid fast arbetsstycket och
för verktyget till arbetsstycket, håll verktyget säkert med
båda händerna såsom visas i figur J.
Placera den bredare deler av sågbasen på den del av
arbetsstycket som sitter fast och inte på den del som kommer
att ramla bort när sågningen är klar. Exemplet i figur J illustrerar
RÄTT sått att såga av kanten på en skiva. Kläm alltid fast arbetet.
Försök inte att hålla korta bitar i handen! Kom ihåg att stödja
utskjutande och överhängande material. Var försiktig vid
sågning av material nedifrån.
Se till att sågen når full hastighet innan klingan kommer i
kontakt med materialet som skall sågas. Start med sågklingan
mot materialet som skall sågas eller skjutning framåt in i ett
162
sågsnitt kan resultera i en rekyl. Skjut sågen framåt med en
hastighet som låter klingan kapa utan kraftpåverkan. Hårdhet
och seghet kan variera även i samma arbetsstycke och kvistiga
eller fuktiga sektioner kan utgöra en kraftig belastning för sågen.
När detta sker, skjut sågen långsammare men tillräckligt hårt
för att fortsätta arbetet utan minskad hastighet. Om sågen
tvingas kan det orsaka ojämn sågning, felaktigheter, rekyler och
överhettning av motorn. Skulle sågningen börja lämna såglinjen,
försök inte att tvinga tillbaka den. Släpp istället avtryckare och låt
klingan stanna helt och hållet. Sedan kan du dra tillbaka sågen,
rikta in på nytt och påbörja en ny sågning något innanför det
felaktiga spåret. Under alla omständigheter, dra tillbaka sågen
om du måste ändra sågningen. Tvingad korrigering kan klämma
fast sågen och orsaka rekyler.
OM SÅGEN FASTNAR, SLÄPP AVTRYCKAREN OCH BACKA SÅGEN
TILLS DEN LOSSNAR. SE TILL ATT KLINGAN ÄR RAKT I SÅGSPÅRET
OCH FRI FRÅN SÅGKANTEN INNAN DEN STARTAS OM.
När kapningen är klar, släpp avtryckaren och låt klingan stanna
innan sågen lyfts från arbetet. När du lyfter upp sågen kommer
det fjäderbelastade skyddet automatiskt att stängas under
klingan. Kom ihåg att klingan är exponerad tills detta sker.
Sträck dig aldrig av någon anledning under arbetsstycket.
När du måste dra tillbaka teleskopskyddet manuellt (då det
är nödvändigt för att påbörja en instickssågning) använd
alltid indragningsspaken.
NOTERA: Vid sågning av tunna remsor, var noga med att små
avsågade delar inte fastnar på insidan av det nedre skyddet.
Instickssågning (Bild O)
VARNING: Fäst aldrig upp klingskyddet i upplyft position.
Flytta aldrig sågen bakåt vid instickssågning. Detta kan
göra att enheten reser sig upp från arbetsytan vilket kan
orsaka skador.
En insticksågning är en sågning som görs på ett golv, i en vägg
eller på annan plan yta.
1. Ställ i sågens basplatta så att klingan sågar på önskat djup.
2. Luta sågen framåt och vila fronten på basplattan mot
materialet som skall sågas.
3. Använd det nedre skyddet, dra tillbaka det nedre
klingskyddet till en uppåtriktad position. Sänk bakdelen på
basplattan tills klingans tänder nästan vidrör såglinjen.
4. Släpp klingskyddet (dess kontakt med arbetsstycket kommer
att hålla det på plats för att öppnas fritt när sågningen
startar). Ta bort handen från skyddsspaken och ta ett fast tag
i sidohandtaget 12 såsom visas i figur O. Placera kroppen
och armen så att du kan stå emot rekyler om de uppstår.
5. Se till att klingan är i kontakt med sågytan innan
sågen startas.
6. Starta motorn och sänk gradvis sågen till basplattan vilar
plant på materialet som skall sågas. Fortsätt längs såglinjen
tills sågningen är klar.
7. Släpp avtryckaren och låt klingan stoppa helt och hållet
innan klingan dras tillbaka från materialet.
8. Vid start av varje ny sågning, upprepa ovanstående.
Svenska
Dammutsugning (Bild Q)
VARNING: Risk för inandning av damm. För att minska
risken för personskador bär ALLTIDgodkänd dammask.
Ett dammutsugningsuttag 30 medföljer verktyget.
Dammutsugaradaptern 31 låter dig ansluta verktyget till
en extern dammutsugare, antingen med AirLockô systemet
(DWV9000-XJ) eller en standard 35 mm dammutsugarslang.
VARNING: Använd ALLTID en dammsugare som fyller
gällande föreskrifter gällande dammutsläpp vid sågning
av trä. Slangen hos de flesta vanliga dammsugare passar
direkt i dammutsugningsuttaget.
UNDERHÅLL
Ditt elverktyg från DeWALT har konstruerats för att arbeta
över en lång tidsperiod med minimalt underhåll. Kontinuerlig
tillfredsställande drift beror på ordentlig verktygsvård och
regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör. En
oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
Laddaren och batteripaketet är inte servicebara.
Smörjning
Självsmörjande kulor och kullager används i verktyget så
smörjning behövs inte. Vi rekommenderar emellertid att du en
gång per år tar med dig eller skickar verktyget till ett certifierat
servicecenter för en grundlig rengöring och inspektion.
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm från huvudkåpan
med torr luft varje gång du ser smuts samlas i och
runt lufthålen. Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel eller andra
skarpa kemikalier för att rengöra de icke-metalliska
delarna på verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga de
material som används i dessa delar. Använd en trasa som
bara är fuktad med vatten och mild tvål. Låt aldrig någon
vätska komma in i verktyget; sänk aldrig ner någon del av
verktyget i en vätska.
Nedre skydd
Det nedre skyddet skall alltid rotera och stänga fritt från full
öppning till helt stängd position. Kontrollera alltid att det
fungerar korrekt innan sågningen genom att helt öppna skyddet
och låta det stängas. Om skyddet stängs långsmat eller inte
fullt ut behöver det rengöras eller service. Använd inte sågen
innan den fungerar korrekt. För att rengöra skyddet, använd
torr luft eller en mjuk borste för att ta bort allt samlat sågspån
eller skräp från skyddets väg och runt skyddets fjäder. Om detta
inte rättar till problemet behöver den lämnas på service hos ett
auktoriserat servicecenter.
Basplatteinställning (Bild G, H)
Basplattan har ställts in från fabrik för att garantera att klingan
är i rät vinkel mot basplattan. Om du efter lång användning
behöver rikta om klingan följ riktlinjerna nedan:
Inställning för 90 graders sågningar
1. Ställ tillbaka sågen till 0 graders vinkel.
2. Lägg sågen på sidan och dra tillbaka det nedre skyddet.
3. Ställ in sågdjupet till 51 mm.
4. Lossa fasinställningsspaken (Bild 10 , G). Placera en
vinkelhake mot klingan och basplattan såsom visas i figur H.
5. Använd en skiftnyckel, vrid på inställningsskruven ( 25 ,
Bild H) på undersidan av basplattan tills både klingan
och basplattan är helt i kontakt med vinkelhaken. Dra
åt fasinställningsspaken.
inställning av fasinställningsspaken
Det kan vara önskvärt att ställa in fasinställningsspaken 10 . Den
kan lossna emellanåt och träffa basplattan innan den dras åt.
För att dra åt spaken:
1. Håll fasinställningsspaken 10 och lossa faslåsmuttern 24 ,.
2. Ställ in fasinställningsspaken genom att vrida den i önskad
riktning ungefär 1/8 av en svängning.
3. Dra åt muttern.
Klingan
En slö klinga kommer att orsaka en långsam och ineffektiv
sågning, överbelasta sågmotorn, överdriven sprickbildning och
kan öka risken för rekyler. Byt klingan när det inte längre är lätt
att skjuta sågen genom sågningen, när motorn är ansträngd
eller när klingan blir mycket het. Det är en bra praxis att ha
extra klingor till hands så att vassa klingor finns tillgängliga
för omedelbar användning. Slöa klingor kan slipas på de
flesta platser.
Härdat gummi på klingan kan tas bort med fotogen, terpentin
eller ugnsrengöring. Anti-stickbelagda klingor kan användas
där mycket ansamlingar upptäcks t.ex. tryckbehandlat och
grönt timmer.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör än de som erbjuds
av DeWALT inte har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör med detta verktyg vara
riskabelt. För att minska risken för personskada bör endast
tillbehör som rekommenderas av DeWALT användas med
denna produkt.
ANVÄND INTE VATTENMATNINGSTILLSATSER MED DENNA SÅG.
UNDERSÖK VISUELLT KARBIDKLINGOR INNAN ANVÄNDNING.
BYT VID SKADA.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information angående
lämpliga tillbehör.
163
Svenska
Att skydda miljön
Separat insamling. Produkter och batterier som
är märkta med denna symbol får inte kastas i den
vanliga hushållssoporna.
Produkter och batterier innehåller material som
kan återvinnas och återanvändas vilket minskar behovet av
råmaterial. Återvinn elektriska produkter och batterier enligt
lokala bestämmelser. Ytterligare information finns tillgängligt på
www.2helpU.com.
Laddningsbart Batteripaket
Det här långlivade batteripaketet måste laddas när det inte
längre producerar tillräcklig energi för arbeten som tidigare lätt
utförts. Det bör omhändertas med lämpliga miljöhänsyn vid
slutet av dess fungerande livslängd:
• Ladda ur batteripaketet fullständigt och ta sedan ut det
ur produkten.
• Litiumjonbatteripaket celler är återvinningsbara. Lämna
dem hos din återförsäljare eller på en återvinningsstation.
De insamlade batteripaketen kommer att återvinnas eller
avyttras korrekt.
164
Türkçe
184 mm KABLOSUZ DAIRE TESTERE
DCS570
Tebrikler!
AT Uygunluk Beyanatı
Bir DeWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, sürekli ürün
geliştirme ve yenilik DeWALT markasının profesyonel elektrikli
alet kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi haline
gelmesini sağlamaktadır.
Makıne Dırektıfı
Teknik Özellikleri
Kablosuz Daire Testere
DCS570
Voltaj
Tip
Akü tipi
Yüksüz hızı
Bıçak çapı
Maksimum kesim derinliği
Bıçak deliği
Meyil açısı ayarı
Ağırlık (akü hariç)
VDC
min-1
mm
mm
mm
°
kg
DCS570
18
1
Li-Ion
5500
184
64
16
(-XE: 20 mm)
57
3,6
EN60745-2-5’e göre tespit edilen toplam gürültü ve titreşim değerleri (üç yönün
vektör toplamı):
LPA (ses basıncı düzeyi)
dB(A)
91
LWA (akustik güç düzeyi)
dB(A)
102
K (akustik gücü belirsizliği)
dB(A)
3
Titreşim emisyon değeri ah, W =
Belirsizlik K =
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi, EN60745’te
sağlanan standart teste uygun olarak ölçülmüştür ve aletleri
birbiriyle karşılaştırmak için kullanılabilir. Ön maruziyet
değerlendirmesi için kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon düzeyi, aletin ana
uygulamalarını yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa veya bakımı kötü
yapılırsa, titreşim emisyonu değişebilir. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin kapalı kaldığı veya
çalışmasına karşın iş görmediği zamanları da dikkate
almalıdır. Bu, toplam çalışma süresindeki maruziyet
düzeyini önemli ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden korumak için belirtilen ek
güvenlik önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların bakımını
yapın, elleri sıcak tutun, çalışma modellerini düzenleyin.
DeWALT, Teknik Özellikleri bölümünde açıklanan bu ürünlerin
aşağıda belirtilen yönergelere uygun olduğunu beyan eder:
2006/42/AT, EN60745-1:2009+A11:2010, EN607451:2009+A11:2010, EN60745-2-5:2010.
Bu ürünler ayrıca 2014/30/EU ve 2011/65/EU Direktiflerine de
uygundur. Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten
DeWALT ile temas kurun veya kılavuzun arka kapağına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik dosyanın
derlenmesinden sorumludur ve bu beyanı DeWALT
adına vermiştir.
Markus Rompel
Mühendislik Direktörü
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
09.12.2016
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, kullanım
kılavuzunu okuyun.
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet derecesini
gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde önemsiz veya orta
dereceli yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi hasara
neden olabilecek, yaralanma ile ilişkisi olmayan
durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
165
Ağırlık
Türkçe
Aküler
Şarj Aletleri/Şarj Süreleri (Dakika)
Kat. #
VDC
Ah
Ağırlık
kg
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
Elektrikli El Aletleri İçin Genel Güvenlik
Talimatları
UYARI: Bütün güvenlik uyarılarını ve talimatlarını
mutlaka okuyun. Bu talimatların herhangi birisine
uyulmaması elektrik çarpması, yangın ve/veya ciddi
yaralanma riskine neden olabilir.
BÜTÜN UYARI VE
GÜVENLİKTALİMATLARINI İLERİDE
BAKMAK ÜZERE SAKLAYIN
Uyarılarda yer alan «elektrikli alet» terimi şebeke elektriğiyle
(kablolu) veya akü/pille (şarjlı) çalışan elektrikli aletinizi
ifade etmektedir.
1) Çalışma alanının Güvenlığı
a ) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun. Karışık ve
karanlık alanlar kazaya davetiye çıkartır.
b ) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar ve
tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda
çalıştırmayın. Elektrikli aletler, toz veya dumanları
ateşleyebilecek kıvılcımlar çıkartır.
c ) Bir elektrikli aleti çalıştırırken çocuklardan ve
etraftaki kişilerden uzak tutun. Dikkatinizi dağıtıcı
şeyler kontrolü kaybetmenize neden olabilir.
2) Elektrık Güvenlığı
a ) Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun olmalıdır.
Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir değişiklik yapmayın.
Topraklı elektrikli aletlerde hiçbir adaptör fişi
kullanmayın. Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler
elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
b ) Borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolapları gibi
topraklanmamış yüzeylerle vücut temasından
kaçının. Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek bir
elektrik çarpması riski vardır.
c ) Elektrikli aletleri yağmura maruz bırakmayın veya
ıslatmayın. Elektrikli alete su girmesi elektrik çarpması
riskini arttıracaktır.
d ) Elektrik kablosunu uygun olmayan amaçlarla
kullanmayın. Elektrikli aleti kesinlikle kablosundan
166
tutarak taşımayın, çekmeyin veya prizden
çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan, keskin
kenarlardan veya hareketli parçalardan uzak
tutun. Hasarlı veya dolaşmış kablolar elektrik çarpması
riskini arttırır.
e ) Elektrikli bir aleti açık havada çalıştırıyorsanız,
açık havada kullanıma uygun bir uzatma kablosu
kullanın. Açık havada kullanıma uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
f ) Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık akım aygıtı (RCD)
korumalı bir kaynak kullanın. Bir RCD kullanılması
elektrik şoku riskini azaltır.
3) Kışısel Güvenlık
a ) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman dikkatli
olun, yaptığınız işe yoğunlaşın ve sağduyulu
davranın. Elektrikli bir aleti yorgunken veya ilaç ya
da alkolün etkisi altındayken kullanmayın. Elektrikli
aletleri kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
b ) Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka kullanın.
Daima koruyucu gözlük takın. Koşullara uygun toz
maskesi, kaymayan güvenlik ayakkabıları, baret veya
kulaklık gibi koruyucu donanımların kullanılması kişisel
yaralanmaları azaltacaktır.
c ) İstem dışı çalıştırılmasını önleyin. Aleti güç
kaynağına ve/veya aküye bağlamadan, yerden
kaldırmadan veya taşımadan önce düğmenin kapalı
konumda olduğundan emin olun. Aleti, parmağınız
düğme üzerinde bulunacak şekilde taşımak veya açık
konumdaki elektrikli aletleri elektrik şebekesine bağlamak
kazaya davetiye çıkartır.
d ) Elektrikli aleti açmadan önce tüm ayarlama
anahtarlarını çıkartın. Elektrikli aletin hareketli bir
parçasına takılı kalmış bir anahtar kişisel yaralanmaya
neden olabilir.
e ) Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde kullanmayın.
Daima sağlam ve dengeli basın. Bu, beklenmedik
durumlarda elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine
olanak tanır.
Türkçe
f ) Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler giymeyin ve takı
takmayın. Saçınızı, elbiselerinizi ve eldivenlerinizi
hareketli parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
takılar veya uzun saç hareketli parçalara takılabilir.
g ) Eğer kullandığınız üründe toz emme ve toplama
özellikleri olan ataşmanlar varsa bunların bağlı
olduğundan ve doğru şekilde kullanıldığından
emin olun. Bu ataşmanların kullanılması tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.
4) Elektrıklı Aletlerın Kullanımı
ve Bakımı
a ) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız için
doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru elektrikli alet,
belirlendiği kapasite ayarında kullanıldığında daha iyi ve
güvenli çalışacaktır.
b ) Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa elektrikli aleti
kullanmayın. Düğmeyle kontrol edilemeyen tüm elektrikli
aletler tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
c ) Herhangi bir ayarlama, aksesuar değişimi veya
elektrikli aletlerin saklanması öncesinde fişi güç
kaynağından çekin ve/veya aküyü aletten ayırın. Bu
tür önleyici güvenlik tedbirleri elektrikli aletin istem dışı
olarak çalıştırılması riskini azaltacaktır.
d ) Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı yerlerde
saklayın ve elektrikli aleti tanımayan veya bu
talimatları bilmeyen kişilerin elektrikli aleti
kullanmasına izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
e ) Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza edin.
Hareketli parçalardaki hizalama hatalarını ve
tutuklukları, parçalardaki kırılmalar ve elektrikli
aletin çalışmasını etkileyebilecek tüm diğer koşulları
kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti kullanmadan
önce tamir ettirin. Kazaların çoğu, elektrikli aletlerin
bakımının yeterli şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
f ) Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun. Bakımı uygun
şekilde yapılmış keskin kesim uçlu kesim aletlerinin sıkışma
ihtimali daha düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
g ) Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve aletin diğer
parçalarını kullanırken bu talimatlara mutlaka uyun
ve çalışma ortamının koşullarını ve yapılacak işin
ne olduğunu göz önünde bulundurun. Elektrikli aletin
öngörülen işlemler dışındaki işlemler için kullanılması
tehlikeli durumlara neden olabilir.
tutulmalıdır. Akü terminallerinin birbirine kısa devre
yapılması yanıklara veya yangına neden olabilir.
d ) Uygun olmayan koşullarda, akü sıvı sızıntısı
yapabilir; sıvıya temas etmekten kaçının. Kazara
temas etmeniz halinde suyla yıkayın. Sıvı,
gözlerinize temas ederse, ayrıca bir doktora
başvurun. Aküden sıvı sızması tahriş veya yanıklara
neden olabilir.
6) Servıs
a ) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek parçaların
kullanıldığı yetkili DeWALT servisine tamir
ettirin. Bu, elektrikli aletin güvenliğinin muhafaza
edilmesini sağlayacaktır.
TÜM TESTERELER IÇIN GÜVENLIK
TALIMATLARI
Kesim Prosedürleri
a )
b )
c )
d )
e )
f )
g )
5) Şarjlı Aletlerın kullanımı ve bakımı
a ) Sadece üretici tarafından belirtilen şarj cihazı ile
şarj edin. Bir akü tipine uygun bir şarj cihazı başka
tipte bir aküyü şarj etmek için kullanıldığında yangın
riski yaratabilir.
b ) Elektrikli aletleri yalnızca özel olarak tanımlanmış
akülerle kullanın. Başka akülerin kullanılması
yaralanma ve yangın riskine yol açabilir.
c ) Akü kullanımda değilken, ataç, bozuk para, anahtar,
çivi, vida veya terminaller arasında kontağa neden
olabilecek diğer küçük metal nesnelerden uzak
h )
TEHLİKE: Ellerinizi kesme alanı ve diskten uzak
tutun. Diğer elinizi ilave tutamak veya motor
kapağı üzerinde tutun. Bıçkıyı iki elinizle tutuyorsanız,
diskle kesilmeyebilirler.
Çalışma parçasının altına uzanmayın. Kılavuz, sizi
çalışma parçasının altındaki diskten koruyamaz.
Kesme derinliğini çalışma parçasının kalınlığına
kadar ayarlayın. Çalışma parçasının altından, disk
dişlerinin tamamından daha azı görünür olmalıdır.
Kesme sırasında kesilen parçayı kesinlikle ellerinizle
veya bacaklarınızın arasında tutmayın. İş parçasını
stabil bir platforma sabitleyin. Bıçak sarmasını, maruz
kalan vücut kısmını, kontrol kaybını ya da yaralanmayı en
aza indirmek için işi uygun şekilde desteklemek önemlidir.
Kesim aksesuarının, gömülü elektrik kablolarına
temas etmesine yol açabilecek durumlarda aleti
izole edilmiş saplarından tutun. Elektrik akımı
bulunan kablolarla temas, akımı elektrikli aletin iletken
metal parçaları üzerinden kullanıcıya iletilerek elektrik
çarpmasına yol açacaktır.
Yarma sırasında her zaman bir yarma korkuluğu ya
da düz kenarlı bir kılavuz kullanın. Bu, kesme işleminin
doğruluğunu artırır ve bıçak sarması ihtimalini azaltır.
Her zaman doğru boyut ve şekilde mil deliği olan
bıçaklar (elmasa karşı yuvarlak) kullanın. Montaj
donanımına uygun olmayan bıçaklar dengesiz çalışıp
kontrol kaybına neden olacaktır.
Asla hasarlı veya hatalı disk rondelalarını veya
cıvatayı kullanmayın. Disk rondelaları ve cıvatası,
optimum çalışma performansı ve güvenliği için bıçkınız
için özel olarak tasarlanmıştır.
TÜM TESTERELER IÇIN EK GÜVENLIK
TALIMATLARI
Geri Tepme Nedenleri ve İlgili Uyarılar
•
Geri tepme, sıkışmış, engellenmiş veya yanlış ayarlanmış bir
bıçkı diskinin, kontrolden çıkan bıçkının üzerinde çalışılan
167
Türkçe
parçadan yukarı ve dışa yükselerek operatöre doğru
yönelmesine yol açan, ani bir tepkidir;
• Disk sıkıştığında veya kapanan kertik tarafından sıkıca
engellendiğinde, diskin hızı kesilir ve motor tepkimesi üniteyi
aniden operatöre doğru geri gelene kadar tahrik eder;
• Disk kesme sırasında burulur veya yanlış hizalanırsa, diskin
dişleri ve arka kenarı tahtanın üst yüzeyine saplanıp diskin
kertikten dışarı ve operatöre doğru fırlamasına yol açabilir.
Geri tepme, aletin yanlış kullanılması ve/veya yanlış çalıştırma
prosedürleri veya çalıştırma şartları sonucu ortaya çıkar ve aşağıda
verilen önlemler alınarak engellenebilir:
a ) Bıçkıyı her iki elinizle sıkıca kavrayın ve kollarınızı
geri tepme kuvvetlerine dayanacak şekilde
konumlandırın. Bedeninizi disk ile aynı hizada değil,
diskin herhangi bir yanında konumlandırın. Geri
tepme bıçkının arkaya doğru fırlamasına yol açabilir,
ancak uygun önlemler alınırsa, geri tepme kuvvetleri
operatör tarafından kontrol edilebilir.
b ) Diskin dönüşü engellendiğinde ya da herhangi
bir nedenle kesime ara vermek gerektiğinde tetiği
serbest bırakın ve disk tamamen duruncaya kadar
üniteyi malzeme içinde hareketsiz tutun. Asla üniteyi
iş parçasından çıkarmaya çalışmayın ya da disk
hareket ederken üniteyi geri çekmeyin yoksa geri
tepme olabilir. Diskin engellenme nedenlerini ortadan
kaldırmak için inceleme yapın ve düzeltici önlemler alın.
c ) İş parçasının içinde bir testereyi yeniden çalıştırırken,
testere bıçağını kesiğin içinde testere dişleri
malzemeye temas etmeyecek şekilde ortalayın.
Testere bıçağı sıkışırsa, yeniden çalıştırıldığında yerinden
çıkabilir ya da iş parçasından geri tepebilir.
d ) Diskin dönüşünün engellenmesi ve geri tepme
riskini en aza indirgemek için geniş panelleri
destekleyin. Büyük paneller kendi ağırlıkları altında
bükülme eğilimindedir. Destek her iki kenardan, kesim
hattının yanında ve panelin kenarı yakınında panel
altına yerleştirilmelidir.
e ) Kör veya hasarlı diskler kullanmayın.
Keskinleştirilmemiş veya uygun olmayan biçimde
ayarlanmış diskler, aşırı sürtünme, diskin dönüşünün
engellenmesi ve geri tepmeye neden olan dar
kertik oluşturur.
f ) Disk derinliği ve şev ayarlama kilitleme kolları,
kesme yapılmadan önce sıkı ve sabit olmalıdır.
Kesme sırasında disk ayarı kayarsa, bu diskin dönüşünün
engellenmesi ve geri tepmeye yol açabilir.
g ) Mevcut duvar veya diğer kör noktalarda kesim
yaparken daha dikkatli olun. Dalan bıçak geri tepmeye
neden olabilecek nesneleri kesebilir.
SARKAÇ BIÇAK SIPERLI TESTERELER IÇIN
GÜVENLIK TALIMATLARI
Alt Siper Fonksiyonu
a ) Her kullanımdan önce alt siperin doğru kapatıldığını
kontrol edin. Alt siper serbest hareket etmiyor
168
ve hemen kapanmıyorsa testereyi çalıştırmayın.
Alt siperi asla açık pozisyonda sıkıştırmayın veya
bağlamayın. Testere yanlışlıkla düşerse alt siper
bükülebilir. Alt siperi hareketli kol ile indirip, kesimin tüm
açı ve derinliklerinde serbestçe hareket ettiğinden, bıçak
veya diğer parçalara dokunmadığından emin olun.
b ) Alt siper yayının çalıştığını kontrol edin. Koruma ve
yay düzgün çalışmıyorsa kullanmadan önce servise
alınmalıdır. Siper, arızalı parçalar, yapışkan tortular ya
da biriken pislikler nedeniyle yavaş çalışabilir.
c ) Alt siper sadece ìdalarak kesmeî ve ìbileşik kesimî
gibi özel kesme işlemleri için manüel olarak geri
çekilmelidir. Alt siperi hareketli kolu kullanarak
kaldırın, bıçak malzemeye girdiğinde alt siper
serbest bırakılmalıdır. Tüm diğer kesme işlemleri için, alt
siper otomatik olarak çalışmalıdır.
d ) Testereyi tezgaha ya da zemine yerleştirmeden
önce her zaman alt siperin bıçağı örttüğünden emin
olun. Korumasız, hızlı dönen bir bıçak, kestiği şey
ne olursa olsun geriye doğru yürüyecektir. Düğme
bırakıldıktan sonra bıçağın durması için gereken süreye
dikkat edin.
Dairesel testereler için ek emniyet kuralları
•
•
•
•
•
•
Kulak koruyucu kullanın. Gürültüye maruz kalınması işitme
kaybına neden olabilir.
Bir toz maskesi takın. Toz parçacıklarına maruz kalma,
nefes alma güçlüğü ve olası yaralanmaya yol açabilir.
Önerilenden daha büyük veya küçük çapa sahip diskler
kullanmayın. Uygun kesme kapasiteleri için, Teknik
Özellikleri bakınız. Yalnızca bu el kitabında belirtilen ve
EN 847-1 ile uyumlu diskleri kullanın.
Asla aşındırıcı kesme çarkları kullanmayın.
Su besleme ekleri kullanmayın.
İş parçasını stabil bir yüzeye sabitlemek ve desteklemek
için kelepçe veya başka pratik yöntemler kullanın. İş
parçasını elle tutmak veya vücudunuza dayamak dengesizliğe
ve kontrol kaybına neden olabilir.
Diğer Tehlikeler
Emniyet tedbirlerini düzenleyen yönetmeliğin uygulanmasına
ve emniyet sağlayıcı aygıtların kullanılmasına rağmen, başka
belirli risklerden kaçınılamaz. Bunlar:
• Duyma bozukluğu.
• Sıçrayan parçacıklardan kaynaklanan yaralanma riski.
• Çalışma sırasında ısınan aksesuarlardan kaynaklanan
yanık tehlikesi.
• Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan yaralanma riski.
Elektrik Güvenliği
Elektrik motoru, sadece tek bir gerilim ile çalışacak şekilde
ayarlanmıştır. Her zaman akü voltajının aletin üretim etiketinde
belirlenmiş değerlere uyup uymadığını kontrol edin. Aynı
zamanda şarj cıhazınızın voltajının ana şebeke voltajınızla aynı
olduğundan emin olun.
Türkçe
DeWALT şarj cihazınız EN60335 standardına uygun
olarak çift yalıtımlıdır; bu nedenle, topraklama
kablosuna gerek yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DeWALT yetkili servisinden temin
edilebilen özel olarak hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma Kablolarının Kullanımı
Kesinlikle gerekli olmadıkça bir uzatma kablosu
kullanılmamalıdır. Daima şarj cihazınızın elektrik girişine uygun
(Teknik Özellikleri bölümüne bakın), onaylı bir uzatma kablosu
kullanın. Minimum iletken boyutu 1 mm2'dir; maksimum
uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, kabloyu daima sonuna kadar açın.
BU TALİMATLARI SAKLAYIN
Şarj Cihazları
DeWALT şarj cihazlarının ayara ihtiyacı yoktur ve olabildiğince
kolay çalıştırılmak üzere tasarlanmışlardır.
Tüm Akü Şarj Cihazları İçin Önemli
Güvenlik Talimatları
BU TALİMATLARI SAKLAYIN: Bu kılavuz uyumlu şarj cihazları
hakkında önemli güvenlik ve çalıştırma talimatları içerir (Teknik
Özellikleri bölümüne bakın).
• Şarj cihazını kullanmadan önce şarj cihazının, akünün ve
üründe kullanılan akünün üzerindeki talimatları ve uyarıcı
işaretleri okuyun.
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi. Şarj cihazının içine
sıvı kaçmasına izin vermeyin. Elektrik çarpmasına
neden olabilir.
UYARI: Alet, 30mA akımı aşmayan akım kesici cihazla
beraber kullanılmaya tavsiye edilir.
DIKKAT: Yanma tehlikesi. Yaralanma riskini azaltmak
için, yalnızca DeWALT şarj edilebilir akülerini şarj edin.
Diğer akü tipleri patlayarak yaralanmanıza veya hasar
meydana gelmesine yol açabilir.
DİKKAT: Çocuklar, cihazla oynamalarını önlemek
amacıyla kontrol altında tutulmalıdır.
İKAZ: Belirli koşullar altında, şarj cihazı güç kaynağına
takılıyken, şarj içindeki açık şarj kontakları yabancı
maddeler tarafından kısa devre yapılabilir. Bunlarla
sınırlı olmamak kaydıyla iletken nitelikteki çelik yünü,
alüminyum folyo veya metal parçacık birikimi gibi yabancı
maddeler şarj cihazının yuvalarından uzak tutulmalıdır.
Yuvada akü yokken şarj cihazını daima güç kaynağından
çıkarın. Şarj cihazının fişini temizlemeden önce çıkarın.
• Aküyü bu kılavuzdaki şarj cihazlarından başka
cihazlarla şarj etmeye ÇALIŞMAYIN. Şarj cihazı ve akü
özellikle birlikte çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
• Bu şarj cihazları DeWALT şarj edilebilir akülerini şarj
etmekten başka kullanımlar için tasarlanmamıştır.
Başka kullanımlar yangın veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
• Şarj cihazını yağmura veya kara maruz bırakmayın.
• Şarj cihazını fişten çıkarırken kablodan değil fişten
tutarak çekin. Bu, elektrik fişine ve kablosuna hasar verilmesi
riskini azaltır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kablonun üzerine basılmayacak, ortalıkta
gezinmeyecek veya başka şekilde hasara ve gerginliğe
maruz kalmayacak şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
Kesinlikle gerekli olmadıkça uzatma kablosu
kullanmayın. Yanlış uzatma kablosu kullanımı yangın veya
elektrik çarpmasına neden olabilir.
Şarj cihazının üzerine herhangi bir eşya koymayın
veya şarj cihazını havalandırma deliklerini kapatıp
aşırı iç sıcaklığa neden olabilecek yumuşak bir yüzeye
yerleştirmeyin. Şarj cihazını herhangi bir ısı kaynağından
uzaktaki bir yere koyun. Şarj cihazı muhafazanın üstündeki ve
altındaki delikler aracılığıyla havalandırılır.
Şarj cihazını hasarlı kordon veya fişle çalıştırmayın—
bunları derhal değiştirin.
Şarj cihazını sert bir darbe aldıysa, düştüyse veya
herhangi bir şekilde hasar gördüyse çalıştırmayın. Yetkili
bir servis merkezine götürün.
Şarj cihazını sökmeyin; servis veya onarım gerektiğinde
yetkili bir servis merkezine götürün. Yanlış yeniden takma
elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
Elektrik kablosu hasarlı ise, bir tehlike oluşmasını önlemek için
üretici ya da yetkili Servis Merkezi tarafından değiştirilmelidir.
Herhangi bir temizlik işlemi yapmadan önce şarj
cihazının fişini prizden çekin. Bu, elektrik çarpması
riskini azaltır. Aküyü çıkarmak bu riski azaltmaz.
ASLA 2 şarj cihazını bir arada bağlamaya çalışmayın.
Şarj cihazı standart 230 V ev elektrik gücüyle çalışmak
üzere tasarlanmıştır. Başka herhangi bir voltaj
ile kullanmayı denemeyin. Bu araba şarj cihazı için
geçerli değildir.
Bir Bataryanın Şarj Edilmesi (Şek. [Fig.] A)
1. Bataryayı takmadan önce şarj cihazını uygun prize takın.
2. Bataryayı 3 şarj cihazına takın, bataryanın şarj cihazına
tamamen oturduğundan emin olun. Devamlı yanıp sönen
kırmızı (şarj) ışık, şarj işleminin başladığını gösterir.
3. Şarjın tamamlandığı, kırmızı ışığın sürekli yanmasıyla belirtilir.
Batarya tam olarak şarj edildikten sonra hemen kullanılabilir
veya şarj cihazından bırakılabilir. Bataryayı şarj cihazından
çıkarmak için, bataryanın üzerindeki batarya bırakma
düğmesine 13 basın.
NOT: Lityum iyon bataryalardan maksimum performans almak
ve bataryaların kullanım ömrünü uzatmak için, ilk kullanım
öncesinde tam olarak şarj edin.
Şarj Cihazının Çalışması
Bataryanın şarj durumu için aşağıdaki göstergelere bakın.
Şarj ışıkları
şarj edilmesi
tamamen şarj oldu
sıcak/soğuk akü gecikmesi*
*Bu işlem esnasında kırmızı ışık yanıp sönmeye devam edecek,
fakat bir sarı ışık da yanacaktır. Akü uygun bir sıcaklığa
169
Türkçe
ulaştığında, sarı ışık kapanacak ve şarj aleti şarj işlemine
devam edecektir.
Uyumlu şarj cihazı arızalı bir aküyü şarj etmeyecektir. Şarj
cihazı, ışığı geri çevirerek veya paket ya da şarj sorunu
yanıp sönme şablonunu görüntüleyerek akünün arızalı
olduğunu gösterecektir.
NOT: Bu aynı zamanda şarj cihazının arızalı olduğu anlamına
da gelebilir.
Şarj cihazı bir sorun gösteriyorsa, şarj cihazını ve akü takımını test
edilmek üzere yetkili bir servis merkezine gönderin.
Akü
Sıcak/Soğuk Paket Gecikmesi
Şarj aleti çok sıcak veya çok soğuk bir batarya tespit ettiğinde,
otomatik olarak Sıcak/Soğuk Gecikmesini başlatarak batarya
uygun sıcaklığa gelene kadar şarjı durdurur. Şarj aleti sonrasında
otomatik olarak şarj moduna geçer. Bu özellik maksimum
batarya ömrünü garanti eder.
Soğuk bir batarya sıcak bir bataryaya göre daha yavaş bir hızla
şarj olacaktır. Akü takımı tüm şarj döngüsü boyunca daha yavaş
bir hızda şarj olacaktır ve akü ısındığında bile maksimum şarj
oranına geri dönmeyecektir.
DCB118 şarj cihazında bataryayı soğutmak için tasarlanmış bir
dahili fan bulunmaktadır. Bataryanın soğutulması gerektiğinde
bu fan otomatik olarak devreye girecektir. Fan doğru şekilde
çalışmıyorsa veya havalandırma yuvaları tıkanmışsa şarj
cihazını kesinlikle kullanmayın. Şarj cihazının içerisine yabancı
maddelerin girmesine izin vermeyin.
•
Elektronik Koruma Sistemi
XR Li-Ion cihazları aşırı yük, aşırı ısınma veya tamamen
boşalmadan koruyacak bir Elektronik Koruma Sistemi ile
birlikte tasarlanmıştır.
Elektronik Koruma Sistemi devreye girerse alet otomatik olarak
kapatılacaktır. Bu durum gerçekleşirse lityum iyon aküyü
tamamen şarj olana dek bir şarj cihazının üzerine koyun.
Duvara Montaj
Bu şarj cihazları duvara monte edilebilir veya bir masa veya
çalışma tezgahı üzerinde yukarı doğru durabilir şekilde tasarlanır.
Duvara monte edilecekse şarj aletini bir elektrik prizinin
yakınında veya bir köşe veya hava akımını engelleyebilecek diğer
engellerden uzakta konumlandırın. Şarj cihazının arka tarafını
montaj vidalarının duvar üzerindeki yerini belirlemek amacıyla
şablon olarak kullanın. Şarj aletini (ayrıca satın alınan) en az
25,4 mm uzunluğunda ve 7–9 mm bir vida başı çapına sahip,
ahşap üzerine vidalandığında vida başının açıkta olan kısmı
yaklaşık 5,5 mm optimal bir derinlik bırakacak şekilde vidalayarak
monte edin. Şarj cihazının arkasındaki yuvaları vidaların açıkta
olan kısımlarıyla hizalayın ve onları yuvalara tam olarak oturtun.
Şarj Cihazı Temizlik Talimatları
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi. Temizlik
öncesinde AC çıkışı bağlantısını kesin. Şarj cihazının
dış yüzeyindeki kir ve yağ bir bez parçası yada metal
olmayan bir fırça kullanılarak çıkarılabilir. Su veya temizlik
solüsyonları kullanmayın. Aletin içine herhangi bir sıvının
girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir parçasını bir
sıvı içine daldırmayın.
170
Tüm Aküler İçin Önemli Güvenlik
Talimatları
Yedek aküleri sipariş ederken, katalog numarasını ve voltajı
eklediğinizden emin olun.
Akü, kutudan şarjı dolu olarak çıkmaz. Aküyü ve şarj cihazını
kullanmadan önce, aşağıdaki güvenlik talimatlarını dikkatlice
okuyun. Daha sonra belirtilen şarj işlemlerini uygulayın.
TÜM TALİMATLARI OKUYUN
•
•
•
•
•
•
•
Aküyü yanıcı sıvılar, gazlar ve tozların bulunduğu yerler
gibi yanıcı ortamlarda şarj etmeyin veya kullanmayın.
Aküyü şarj cihazına takmak veya cihazdan çıkarmak toz veya
dumanları tutuşturabilir.
Aküyü şarj cihazının içine doğru zorlamayın.
Akü kırılarak ciddi kişisel yaralanmaya neden
olabileceğinden akünün üzerinde hiçbir şekilde
uyumsuz bir şarj cihazına uydurmak için
değişiklik yapmayın.
Aküleri yalnızca DeWALT şarj cihazlarında şarj edin.
Su veya diğer sıvıları sıçratmayın veya
bunlara DALDIRMAYIN.
Aleti ve aküyü sıcaklığın 40 °C’ye (104° F) ulaştığı veya
bu sıcaklığı aştığı yerlerde (yazın dış barakalar veya
metal binalar gibi) depolamayın veya kullanmayın.
Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen eskimiş olsa bile
aküyü ateşe atmayın. Akü ateşe atılırsa patlayabilir. Lityum
iyon aküler yanınca zehirli buharlar ve materyaller açığa çıkar.
Akü içeriği cildinizle temas ederse, etkilenen alanı
derhal yumuşak bir sabun ve suyla yıkayın. Akü sıvısı
gözlerinize bulaşırsa, gözünüzü açık tutarak 15 dakika
boyunca veya tahriş hissi geçene kadar suyla yıkayın. Tıbbi
yardım gerekirse, akü elektroliti sıvı organik karbonatlar ve
lityum tuzları karışımından oluşmaktadır.
Açılan akü hücrelerinin içeriği solunum yolunu tahriş
edebilir. Ortama temiz hava girmesini sağlayın. Belirtiler
geçmezse tıbbi yardım alın.
UYARI: Yanık tehlikesi. Akü sıvısı kıvılcıma veya ateşe
maruz kalırsa yanıcı olabilir.
UYARI: Aküyü hiçbir nedenle asla açmayın. Akünün
muhafazası çatlarsa veya hasar görürse, şarj cihazına
takmayın. Aküyü çarpmayın, düşürmeyin veya pakete
hasar vermeyin. Sert bir darbe almış, düşmüş, çiğnenmiş
veya herhangi bir şekilde hasar görmüş (örn. çiviyle
delinmiş, çekiçle vurulmuş veya üzerine basılmış) bir
aküyü veya şarj cihazını kullanmayın. Elektrik çarpmasına
yol açabilir. Hasarlı aküler geri dönüşüm için servis
merkezine gönderilmelidir.
UYARI: Yangın tehlikesi. Bataryayı metal nesnelerin
batarya terminallerine değmeyecekleri şekilde
saklayın veya taşıyın. Örneğin, bataryayı içerisinde
gevşek çiviler, vidalar, anahtarlar vb. bulunan kayışlı
taşıyıcı, cep, alet kutuları, ürün kiti kutuları, çekmece vb.
içerisine koymayın.
DIKKAT: Aleti kullanmadığınız zaman, devrilme veya
düşme tehlikesine yol açmayacağı dengeli bir yüzeye
yan tarafının üzerine yerleştirin. Büyük akülere sahip
bazı aletler akünün üzerinde dik durabilir, ancak bunlar
kolayca devrilebilir
Nakliyat
UYARI: Yangın tehlikesi. Batarya nakliyatında,
batarya kutuplarının istemsiz şekilde iletken maddelerle
temas ederek yangına sebep vermesi ihtimali vardır.
Batarya nakliyatı yaparken, batarya kutuplarının iyi
korunduğundan ve kutuplarla temas edip kısa devreye
sebep olabilecek maddelerden iyi şekilde izole edildiğinden
emin olun.
DeWALT bataryalar, Tehlikeli Maddelerin Nakliyesi Hakkında BM
Tavsiyeleri; Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Tehlikeli
Madde Düzenlemeleri, Uluslararası Deniz Taşımacılığı Tehlikeli
Madde (IMDG) Düzenlemeleri ve Uluslararası Karayoluyla
Tehlikeli madde Taşıma Konulu Avrupa Anlaşması içeriklerinde
belirtilen sektörel ve hukuki standartların tüm düzenlemeleriyle
uyumludur. Lityum-iyon bataryalar, Tehlikeli Madde Taşımacılığı
Kılavuzu Testleri ve Kriterleri Hakkındaki BM Tavsiyelerinin 38,3.
bölümüne kadar test edilmiştir.
Çoğu durumda bir DeWALT bataryanın nakliyesinin tam
olarak düzenlenmiş bir Sınıf 9 Tehlikeli Maddeler kapsamında
sınıflandırılması beklenir. Genelde sadece 100 Watt Saat (Wh)
üzeri bir enerji değerine sahip bir lityum iyon bataryayı içeren
taşıma işlemlerinin tam olarak düzenlenmiş bir Sınıf 9 Tehlikeli
Maddeler kapsamında sınıflandırılarak yapılması gerekmektedir.
Tüm lityum iyon bataryalarda ambalajın üzerinde Watt Saati
değeri mevcuttur. Buna ilave olarak, düzenlemedeki karışıklıklar
nedeniyle, DeWALT lityum iyon bataryaların Watt Saati değeri
göz önünde bulundurulmaksızın havayolu kargosuyla tek
başına taşınmasını önermez. Bataryası bulunan aletlerin (kombo
setler) havayoluyla nakliyesi ancak bataryanın sahip olduğu
Watt Saati değerinin 100 Watt Saatinden yüksek olmaması
şartıyla yapılabilir.
Nakliyat kapsam dışında da kalsa, tamamen düzenlenmiş
de olsa, paketleme, etiketleme ve belgeleme
gereklilikleri hakkındaki son düzenlemeleri takip etmek
nakliyatçıların sorumluluğudur.
Kılavuzun bu bölümünde bulunan bilgiler iyi niyetle
yazılmıştır ve kılavuzun hazırlandığı tarih itibarıyla doğru
olduğuna inanılmaktadır. Fakat, sözlü veya zımnen hiçbir
garanti verilmemektedir. Gerçekleştirdiği işlemlerin
geçerli düzenlemelerle uyumlu olduğundan emin olmak
alıcının sorumluluğundadır.
FLEXVOLTTM Bataryanın Taşınması
DeWALT FLEXVOLTTM bataryanın iki farklı modu mevcuttur: ve
Taşıma modunu kullanın.
Kullanım Modu: FLEXVOLTTM batarya tek başına olduğunda
veya bir DeWALT 18V ürün içerisinde bulunduğunda, bir
18V batarya olarak çalışacaktır. FLEXVOLTTM batarya 54V veya
108V (ika adet 54V batarya) ürün olduğunda, bir 54V batarya
olarak çalışacaktır.
Türkçe
Taşıma Modu: FLEXVOLT bataryaya kapak takıldığında
batarya taşıma modundadır. Taşıma için kapağı muhafaza edin.
Taşıma modundayken pil dizileri, 3
bataryanın daha yüksek bir Watt
saati (Wh) değerine sahip 1
bataryaya kıyasla daha düşük bir
Watt saatiyle sonuçlanacak şekilde
elektriksel olarak birbirinden ayrılır. Daha düşük bir Watt saati
değerine sahip 3 bataryanın bu artan miktarı bataryanın daha
yüksek bir Watt saati değerine sahip bataryaların tabi olduğu
belirli taşımacılık düzenlemelerinden muaf olmasına neden
olabilir.
Örneğin, 3 x 36 Wh
Kullanım ve taşıma modu etiket işareti örneği
olarak belirtilen
Transport (Taşıma) Wh
değeri, her biri 36 Wh
olan 3 bataryanın
bulunduğu anlamına gelir. Use (Kullanım) Wh değeri ise 108 Wh
olarak belirtilebilir (1 batarya kasdedilir).
TM
Saklama Önerileri
1. En iyi saklama ortamı serin ve kuru, doğrudan güneş ışığı
almayan, aşırı sıcak ve soğuk olmayan yerlerdir. En uygun
akü performansı ve ömrü için kullanımda değilken aküleri
oda sıcaklığında saklayın.
2. Uzun süreli saklama için, en iyi sonuç için şarj cihazından
uzak serin, kuru bir yerde tamamen dolu bir akü saklamak
için tavsiye edilir.
NOT: Aküler tamamen şarj boşalmış halinde saklanmamalıdır.
Akünün kullanılmadan önce yeniden şarj edilmesi gerekir.
Şarj Cihazı ve Akü Üzerindeki Etiketler
Bu kılavuzda kullanılan sembollere ilave olarak, şarj cihazı ve akü
üzerinde bulunan etiketler aşağıdaki sembolleri belirtmektedir:
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu
kılavuzu okuyun.
Şarj süresi için Teknik Özellikleri bölümüne bakın.
İletken nesnelerle temas etmeyin.
Hasarlı aküleri şarj etmeyin.
Suya maruz bırakmayın.
Hasarlı kabloların hemen değiştirilmesini sağlayın.
Sadece 4 ˚C ve 40 ˚C arasında şarj edin.
171
Türkçe
Yalnızca kapalı alanda kullanım icindir.
Aküleri cevremize gerekli ozeni gostererek atın.
DeWALT aküler, yalnızca onlar için tasarlanmış
olan DeWALT şarj cihazlarında şarj edin. DeWALT
aküleri haricindeki akülerin DeWALT şarj cihazlarıyla
şarj edilmesi patlamalarına veya diğer tehlikeli
durumların ortaya çıkmasına sebep olabilir.
Aküyü ateşe atmayın.
USE (KULLANIM) (taşıma başlığı olmadan). Örnek:
Wh değeri 108 Wh olarak belirtilir (108 Wh
değerindeki 1 batarya).
TRANSPORT (TAŞIMA) (dahili taşıma başlığı ile).
Örnek: Wh değeri 3 x 36 Wh olarak belirtilir (36 Wh
değerindeki 3 batarya).
Akü tipi
DCS570 18 volt akülerle çalışır.
Bu bataryalar kullanılmalıdır: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB546, DCB547. Daha
fazla bilgi için Teknik Veriler bölümüne bakın.
Ambalaj İçeriği
Ambalaj, aşağıdaki parçaları içermektedir:
1 Dairesel Testere
1 Dairesel testere bıçağı
1 Bıçak anahtarı
1 Paralel korkuluk
1 Toz emme ağzı
1 Şarj aleti (yalnızca C, D, L, M, P, S, T, X modelleri)
1 Li-İyon batarya (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 modelleri)
2 Li-İyon bataryalar (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 modelleri)
3 Li-İyon bataryalar (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 modelleri)
1 Kullanım kılavuzu
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye sırasında hasar oluşup
oluşmadığını kontrol edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup anlamak için
zaman ayırın.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde, aşağıdaki uyarı sembolleri bulunmaktadır:
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu okuyun.
Kulaklık takın.
Koruyucu gözlük takın.
172
Görünür radyasyon. Işığa bakmayın.
Tarih Kodu Konumu (Şek. A)
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu 19 gövdeye basılıdır.
Örnek:
2017 XX XX
İmalat Yılı
Açıklama (Şek. A)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli aleti veya herhangi
bir parçasını değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
1 Tetik düğmesi kilitleme butonu
2 Tetik düğmesi
3 Batarya
4 Derinlik ayarlama kolu (Şek. E)
5 Taban plakası
6 Alt bıçak siperi hareket kolu
7 Alt bıçak siperi
8 Bıçak kelepçe vidası
9 Kesim göstergesi
10 Açı ayarlama kolu
11 Bıçak kilit düğmesi
12 Yardımcı tutamak
13 Batarya çıkarma düğmesi
14 Bıçak anahtarı (Şek. E)
15 Çalışma Işığı
Kullanim Amaci
Bu ağır hizmet tipi dairesel testereler profesyonel ahşap kesim
uygulamaları için tasarlanmıştır. Metal, plastik, beton, tuğla
veya fiber çimento ürünlerini kesmeyin. Su besleme ekleri
KULLANMAYIN. Aşındırma çarkı veya bıçağı KULLANMAYIN.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların mevcut olduğu
ortamlarda KULLANMAYIN.
Bu ağır hizmet tipi testereler profesyonel elektrikli aletlerdir.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu alet deneyimsiz
kullanıcılar tarafından kullanılırken nezaret edilmelidir.
• Bu ürün fiziksel ve zihinsel kapasitesinin yanı sıra
algılama gücü azalmış olan veya yeterince deneyim ve
bilgisi bulunmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından
kullanılmak üzere üretilmemiştir. Bu tür kişiler ürünü
ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın
kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi veya sürekli kontrol
altında tutulması durumunda kullanabilir. Çocuklar, bu ürün
ile kontrol altında tutulmalıdır.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve
aküyü ayırın. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
UYARI: Yalnızca DEWALT akü ve şarj cihazlarını kullanın.
Alete Akü Takma Ve Çıkartma (Şek. A)
NOT: Akünün 3 tamamen şarjlı olduğundan emin olun.
Aküyü Aletin Koluna Takma
1. Aküyü 3 kolun içindeki raylarla hizalayın (Şek. A).
2. Aküyü, yerine oturduğunu duyana kadar ve alette tamamen
oturana kadar kolun içine kaydırın.
Aküyü Aletten çıkarma
1. Serbest bırakma düğmesine 13 basın ve aküyü sıkıca
çekerek aletin kolundan çıkarın.
2. Aküyü bu kılavuzun şarj cihazı kısmında açıklandığı gibi şarj
cihazına takın.
Akü Şarj Sevİyesİ Göstergesı (Şek. A)
Bazı DeWALT aküler, aküde kalan şarj seviyesini gösteren üç yeşil
LED ışından oluşan bir şarj seviyesi göstergesini içerir.
Şarj seviyesi göstergesini çalıştırmak için gösterge düğmesine
32 basın ve basılı tutun . Üç yeşil LED ışığının bir kombinasyonu
kalan şarj seviyesini gösterecek şekilde yanacaktır. Aküdeki şarj
seviyesi kullanılabilir limitin altındayken, gösterge yanmaz ve
akünün şarj edilmesi gerekir.
NOT: Bu gösterge sadece aküda kalan şarj seviyesini gösterir. Bu
alet işlevini göstermez; ürün parçaları, sıcaklık ve son kullanıcı
uygulamaya göre değişime tabidir.
Bıçak Değişimi
Bıçağı takmak için (Şek. C–E)
1. Bataryayı çıkartın.
2. Alt siper kolunu 6 kullanarak alttaki bıçak siperini çekin
7 ve bıçağı testere milinin üzerine, iç kıskaç pulunun 17 karşısına yerleştirin, bıçağın doğru yönde döneceğinden
emin olun (testere bıçağı üzerindeki dönüş okunun dönüş
yönü ve dişler, testerenin üzerindeki dönüş okunun yönüyle
aynı olmalıdır). Bıçağın üzerindeki yazının, düzgün bir
şekilde yerleştirildiğinde her zaman size dönük olacağını
farz etmeyin. Bıçağı yerleştirmek için alttaki bıçak siperini
çekerken, düzgün bir şekilde çalıştığından emin olmak için
alttaki bıçak siperinin durumunu ve çalışmasını kontrol
edin. Kesimin tüm açı ve derinliklerinde serbestçe hareket
ettiğinden, bıçak veya diğer parçalara dokunmadığından
emin olun.
3. Dış kıskaç pulunu 16 testere milinin üzerine açılanmış
köşesi dışarıya bakacak şekilde yerleştirin. Bıçağın
ortalandığından emin olmak için kıskacın bıçak tarafındaki 30
mm çapın testere bıçağındaki 30 mm’lik deliğe sığacağından
emin olun.
4. Bıçak sıkıştırma vidasını 8 testere milinin üzerine elle sıkın
(vidanın dişleri sağa doğrudur bu yüzden sıkmak için saat
yönünde çevrilmelidir).
5. Bıçak kilidi kapanana ve bıçağın dönmesi durana kadar
batarya bölmesinin altındaki bıçak anahtarıyla 14 testere
milini çevirirken bıçak kilidini 11 sıkın.
6. Bıçak kelepçe vidasını bıçak anahtarıyla iyice sıkın.
Türkçe
İKAZ: Testere çalışırken, asla bıçak kilidini takmayın veya
aleti durdurmaya çalışmayın. Bıçak kilidi kapalıyken
asla testereyi açık konuma getirmeyin. Testereniz ciddi
anlamda zarar görecektir.
Bıçağı değiştirmek için (Şek. C, D)
1. Bataryayı çıkartın.
2. Bıçak sıkıştırma vidasını 8 gevşetmek için bıçak kilidi
kapanana ve bıçağın dönmesi durana kadar batarya
bölmesinin altındaki bıçak anahtarıyla 14 testere milini
çevirin ve bıçak kilidini 11 sıkın. Bıçak kilidi kapalı haldeyken,
bıçak anahtarıyla (vidanın dişleri sağa doğrudur bu yüzden
gevşetmek için saat yönünün tersine çevrilmelidir) bıçak
sıkıştırma vidasını saat yönünün tersinde döndürün.
3. Bıçak sıkıştırma vidasını 8 ve dış kıskaç pulunu 16 çıkarın.
Eski bıçağı çıkarın.
4. Siperde veya kıskaç mili alanında birikmiş olan her türlü
testere talaşını temizleyin ve daha önce de açıklandığı gibi,
alt bıçak siperinin durumunu ve çalışmasını kontrol edin. Bu
alanı yağlamayın.
5. Uygulama için doğru bıçağı seçin (bkz. Bıçaklar). Düzgün
büyüklükte olan doğru büyüklükte (çapta) bıçaklar kullanın
ve testere mili üzerine monte edilmek üzere merkezdeki
deliği şekillendirin. Testere bıçağında önerilen maksimum
hızın (rpm) testerenin hızını karşıladığından veya aştığından
(rpm) her zaman emin olun.
6. Bıçağın doğru yönde döneceğinden emin olmak için Bıçağı
Takmak İçin, kısmında yer alan 1–5. adımları takip edin.
Alt Bıçak Siperi
UYARI: Alt bıçak siperi, ciddi kişisel yaralanma
riskini azaltan bir güvenlik özelliğidir. Alt siper
kayıpsa, zarar görmüşse, yanlış monte edilmişse
veya düzgün bir şekilde çalışmıyorsa, testereyi
asla kullanmayın. Sizi her durumda koruması için
alt bıçak mahfazasına güvenmeyin. Güvenliğiniz
aşağıdaki tüm uyarılara ve önlemlere olduğu
kadar testerenin düzgün bir şekilde kullanılmasına
da bağlıdır. Her kullanımdan önce alt bıçak
siperinin doğru kapatıldığını kontrol edin. Alt
bıçak siperi kayıpsa veya düzgün bir şekilde
çalışmıyorsa, testereyi kullanmadan önce servise
gönderin. Ürün güvenliğini ve güvenilirliğini
sağlamak için tamirat, bakım ve ayarlama
işlemleri, yetkilendirilmiş bir servis merkezi
veya diğer yetkilendirilmiş servis organizasyonu
tarafından, her zaman aynı parçalarla değiştirilmek
suretiyle gerçekleştirilmelidir.
Alt Siperi Kontrol Etme (Şek. A)
1. Aleti kapatın ve güç kaynağından ayırın.
2. Alt siper kolunu (Şek. A, 6 ) tamamen kapalı pozisyondan
tamamen açık pozisyona getirin.
3. Kolu bırakın ve siperin 7 tamamen kapalı pozisyona
gelmesini izleyin.
Eğer aşağıdaki durumlar oluşursa, alete yetkilendirilmiş servis
merkezi bakmalıdır:
173
Türkçe
• tamamen kapalı pozisyona gelemiyorsa,
• kesik kesik veya yavaş hareket ediyorsa, ya da
• tüm açılarda ve kesme derinliklerinde bıçakla veya başka bir
parçayla temas ediyorsa.
Bıçaklar
UYARI: Gözünüze zarar gelme riskini en aza indirmek
için daima göz koruyucu ekipman kullanın. Karbür sert
fakat kırılgan bir maddedir. Çalışılan parça içindeki tel
veya çivi gibi yabancı maddeler uçların çatlamasına veya
kırılmasına sebep olabilir. Testereyi yalnızca testerenin
uygun bıçak siperi yerinde bulunduğunda çalıştırın.
Kullanmadan önce bıçağı uygun dönüşte sağlam bir
şekilde monte edin ve daima temiz, keskin bıçak kullanın.
UYARI: Bu testereyle metal, plastik, beton, tuğla veya fiber
çimento ürünlerini kesmeyin.
184 mm Çap
Uygulama
Diş
Kesme
24
Genel Amaçlı
36
Bitirme
60
Bıçaklarla ilgili yardıma ihtiyacınız olduğunda, yerel DeWALT
bayiniz ile temas kurun.
Geri Tepme
Geri tepme, sıkışan, yapışan ya da hizalanmayan bir testere
bıçağına karşı ani bir tepkidir ve testerenin kontrolsüz bir şekilde
iş parçasının içinden fırlayarak operatöre savrulmasına neden
olur. Bıçak sıkıştığında ya da kesiğe yapıştığında, bıçak durur ve
motor tepkisi cihazı hızla operatöre doğru savurur. Bıçak kesiğin
içinde burkulur ya da hizası bozulursa, bıçağın arka tarafındaki
dişler malzemenin üst yüzeyine saplanarak bıçağın kesikten
dışarı çıkmasına ve operatöre doğru sıçramasına neden olabilir.
Geri tepmenin meydana gelme ihtimali, aşağıdaki durumlardan
herhangi birinin mevcut olması halinde daha yüksektir.
1. İŞ PARÇASINA YANLIŞ DESTEK
a. Kesilen parçanın sarkması veya düzgün olmayan bir
şekilde kaldırılması, bıçağın sıkışmasına ve geri tepmeye
yol açmasına neden olabilir.
b. Sadece dış uçlarından desteklenen malzemelerin
kesilmesi, geri tepmeye neden olabilir. Malzeme
zayıfladıkça sarkar, kerfi kapatır ve bıçağı sıkıştırır (Şek. L).
c. Kolonlarla desteklenmiş veya üstten sarkan malzeme
parçasının aşağıdan yukarıya doğru dikey yönde
kesilmesi, geri tepmeye neden olabilir. Düşen kesme
parçası bıçağı sıkıştırabilir.
d. Uzun dar parçaların kesilmesi, geri tepmeye neden
olabilir. Kesme parçası sarkarak veya burkularak kerfi
kapatabilir ve bıçağı sıkıştırabilir.
e. Alt siperin kesilmekte olan malzemenin altındaki bir
yüzeyde takılması, operasyonun kontrolünü anında
azaltır. Testere, kısmen kesiğin dışına kalkarak bıçağın
burkulması ihtimalini artırabilir.
174
2. TESTERE ÜZERİNDE KESİK AYARININ YANLIŞ DERİNLİĞİ
a. En etkili kesiği yapmak için, Bıçak Şek. F)’de gösterildiği
gibi, dişi açıkta bırakmak için yeterli mesafede dışarı
çıkmış olmalıdır. Bu, ayağın bıçağı desteklemesini sağlar
ve malzemenin burkulmasını ve sıkışmasını minimize
eder. Kesme Derinliği Ayarı başlıklı bölüme bakın.
3. BIÇAĞIN BURKULMASI (KESİKTE YANLIŞ HİZALAMA)
a. Kesmek amacıyla fazla itmek, bıçağın burkulmasına
neden olabilir.
b. Testereyi kesiğin içinde döndürmeye çalışmak
(işaretlenen hatta geri gelmeyi denemek) bıçağın
burkulmasına neden olabilir.
c. Testereye zayıf vücut kontrolüyle (dengesiz bir
biçimde) ulaşmak veya bu şekilde çalıştırmak, bıçağın
burkulmasına neden olabilir.
d. Kesme sırasında tuttuğunuz eli veya vücut konumunuzu
değiştirmeniz, bıçağın burkulmasına neden olabilir.
e. Bıçağı temizlemek için testerenin desteklenmesi,
burkulmasına neden olabilir.
4. İLAVE DİKKAT GEREKTİREN MALZEMELER
a. Islak kereste
b. Yeşil kereste (yeni kesilmiş veya fırında kurutulmamış
malzeme)
c. Basınçla işlenmiş kereste (koruyucu veya çürüme önleyici
kimyasallarla işlenmiş malzeme)
5. KÖR VEYA KİRLİ BIÇAKLARIN KULLANILMASI
a. Kör bıçaklar, testereye artan bir şekilde yüklenmesine
neden olur. Bunu telafi etmek için, operatör genellikle
daha sert iter bu da birime daha fazla yükleme yapar
ve kerfteki bıçağın burkulmasını kolaylaştırır. Yıpranmış
bıçaklar da yetersiz vücut açıklığına sahip olabilir, bu da
bağlama ve yüksek yükleme şansını artırır.
6. BİR AÇILI KESİM YAPARKEN TESTERENİN KALDIRILMASI
a. Açılı kesimler operatörün dikkat etmesi gereken - özellikle
de testerenin yönlendirilmesi anlamında - özel kesim
tekniklerini gerektirir. Hem taban plakasına olan bıçak
açısı hem de malzemedeki daha büyük bıçak yüzeyi,
takılma ve yanlış hizalama (bükülme) olasılığını artırır.
7. BIÇAĞIN DİŞLERİ MALZEMEYE SIKIŞTIĞINDA KESİĞİN
YENİDEN BAŞLATILMASI
a. Kesiğe başlamadan önce veya kerfteki bıçakla birim
durdurulduktan sonra kesiğe yeniden başlamadan önce,
testere tam çalıştırma hızına getirilmelidir. Bu yapılmadığı
takdirde, tekleme veya geri tepme meydana gelebilir.
Bıçağın sıkışmasına, bağlanmasına, burkulmasına veya yanlış
hizalanmasına neden olabilecek diğer tüm şartlar, geri tepmeye
neden olabilir. Geri tepmenin oluşmasını minimize edecek
prosedürler ve teknikler için Dairesel Testereler İçin İlave
Güvenlik Kuralları ve Bıçaklar bölümlerine bakın.
Kesme Derinliği Ayarı (Şek. E–F)
1. Gevşetmek için derinlik ayarlama kolunu 4 kaldırın.
2. Doğru kesme derinliğini elde etmek için, üst bıçak
siperinde, dişi 19 derinlik ayarlama kayışının 20 doğru
yerine hizalayın.
Türkçe
3. Derinlik ayarlama kolunu sıkın.
4. Karbür uçlu testere bıçağıyla en etkili kesme işlemini yapmak
için, derinlik ayarını kesilecek ahşabın yüzeyinin bir buçuk diş
altına gelecek şekilde yapın.
5. Doğru kesme derinliği kontrolü için bir yöntem Şek. F’de
gösterilmiştir. Kesmeyi planladığınız bir parça malzemeyi
şekilde gösterildiği gibi bıçağın yanına koyun ve ne kadar
dişin malzemeye düştüğüne bakın.
Derinlik Ayarlama kolunu ayarlama
(Şek. E)
Derinlik ayarlama kolunu 4 ayarlamak istenebilir. Zamanla
gevşeyebilir ve sıkılmazsa taban plakasına çarpabilir.
Kolu sıkmak için:
1. Derinlik ayarlama kolunu 4 tutun ve kilit somununu
18 gevşetin.
2. Derinlik ayarlama kolunu istenilen yöne doğru bir turun 1/8’i
kadar çevirerek ayarlayın.
3. Somunu tekrar sıkın.
Açı ayarı (Şek. A, G)
Açı ayarlama mekanizması 0° ila 57° arasında ayarlanabilir.
Daha hassas kesim elde etmek için, pivot destekteki 21 ince
ayarlama işaretlerini kullanın.
1. Gevşetmek için açı ayarlama kolunu 10 kaldırın.
2. İnce açı işaretçisini 22 istenilen açı işareti pivot desteğe 21 gelecek şekilde hizalayarak taban plakasını istediğiniz açıya
doğru eğin.
3. Tekrar sıkmak için açı ayarlama kolunu indirin.
Açı mandalı (Şek. A, G)
DCS570 modelinde bir açı mandalı özelliği bulunmaktadır. Taban
plakasını (5) eğdiğinizde bir tık sesi duyacaksınız ve plakanın
hem 22,5 hem de 45 derecede durduğunu hissedeceksiniz. Eğer
istenilen açı bu ikisinden biri değilse, kolu 10 indirerek tekrar
sıkın. Başka bir açı istiyorsanız, genel açı işaretçisini 23 veya ince
işaretçiyi 22 işaret ile hizalanana kadar taban plakasını eğmeye
devam edin.
Kesme Uzunluğu Göstergesi (Şek. A)
Taban plakasının 5 yan tarafındaki işaretler tam kesme
derinliğinde malzemede kesilen yerin uzunluğunu
göstermektedir. İşaretler 5 mm’nin katlarıdır.
Kerf Göstergesi (Şek. I)
Testere pabucunun ön tarafında dikey ve açılı kesim için kerf
göstergesi 9 bulunmaktadır. Bu gösterge sayesinde kesilen
malzeme üzerinde çalışırken testereyi kesim hatlarında
gezdirebilirsiniz. Kerf göstergesi testere bıçağının sol (dış)
tarafıyla hizalanır, böylece hareket halindeki bıçağın yaptığı delik
veya “kerf” kesim göstergenin sağ tarafında kalır. Testereyi, kerf
atık veya artık malzeme içerisine düşecek şekilde, kalemle çizilen
kesim hattı boyunca ilerletin.
Paralel Çitin Takılması ve Ayarı (Şek. N)
Paralel çit 28 iş parçası kenarına paralel kesim yapmak
için kullanılır.
Takma
1. Paralel çitin geçmesine izin vermek için paralel çit ayar
düğmesini 27 gevşetin.
2. Paralel çiti 28 şekilde gösterildiği gibi taban plakasına takın.
3. Paralel çit ayar düğmesini 27 sıkın.
Ayar
1. Çit ayar düğmesini 27 gevşetin ve paralel çiti 28 istenen
genişliğe ayarlayın.
2. Ayar paralel çit skalası üzerinde okunabilir.
3. Çit ayar düğmesini 27 sıkın.
Toz Emme Portuna Takma (Şek. A, P)
Dairesel testereniz bir toz emme portuyla birlikte sunulur.
Toz emme portunun takilmasi
1. Derinlik ayarlama kolunu 4 tamamen gevşetin.
2. Taban plakasını 5 en düşük konuma yerleştirin.
3. Toz emme portunun 29 sol yarısını gösterildiği şekilde
üst bıçak siperine 7 hizalayın. Tırnağı araç üzerindeki ayar
dişine geçirdiğinizden emin olun. Doğru şekilde takıldığında,
kesme işaretçisinin asıl derinliğiyle tamamen uygun
hale gelecektir.
4. Sağ el parçası ile sol el parçasını hizalayın 30 .
5. Vidaları takın ve iyice sıkın.
Çalıştırmadan Önce
• Siperlerin doğru takıldığından emin olun. Testere bıçak siperi
kapalı konumda olmalıdır.
• Testere bıçağının bıçak üzerinde gösterilen ok yönünde
döndüğünden emin olun.
• Aşırı derecede aşınmış bıçakları kullanmayın.
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve geçerli yönetmeliklere
daima uyun.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve
aküyü ayırın. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
Uygun El Pozisyonu (Şek. J)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, DAİMA
şekilde gösterilen uygun el pozisyonunu kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, ani tepki
ihtimaline karşı aleti DAİMA sıkıca tutun.
Doğru el pozisyonu bir el ana kol üzerinde 26 , diğeri yardımcı
kol 12 üzerinde olacak şekildedir.
LED Çalışma lambası (Şek. A)
LED çalışma lambası 15 tetik düğmesine basıldığında devreye
girer. Tetik serbest bırakıldığında çalışma lambası maksimum 20
saniye kadar ışık vermeye devam eder.
175
Türkçe
NOT: Çalışma lambası, el feneri olarak kullanılması için değil
yakın çalışma yüzeyinin aydınlatması için tasarlanmıştır.
Açma Kapama (Şek. B)
Aletinizin tetik düğmesi 2 düğmesi güvenlik gerekçesiyle bir
lock-off (kilit-açık) düğmesi 1 içerir.
Aletin kilidini açmak için lock-off (kilit-açık) düğmesine basın.
Aleti çalıştırmak için tetik düğmesine 2 basın. Tetik düğmesi
serbest bırakıldığında makinenin istemsiz çalışmasını
önlemek amacıyla lock-off (kilit-açık) düğmesi otomatik olarak
devreye girer.
IKAZ: Bıçak çalışılan parçayla veya diğer malzemelerle
temas halindeyken ALETI açıp KAPATMAYIN.
İş Parçası Desteği (Şek. J–M)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için iş
parçasını doğru biçimde destekleyin ve testerenin
kontrolden çıkmasını engellemek için testereyi
sıkıca tutun.
Şek.J ve K doğru kesme pozisyonunu göstermektedir. Şek. L
ve M güvenli olmayan pozisyonu göstermektedir. Eller kesme
alanından uzak tutulmalı, elektrik kablosu da kesilmemesi ve işin
durmaması için kesme alanına yakın tutulmamalıdır.
Geri tepmeyi engellemek için, kesim yerinin YANINDAKİ panoyu
veya paneli HER ZAMAN destekleyin, (Şek. J ve K). Panoyu veya
paneli kesim yerinden uzakta DESTEKLEMEYİN (Şek. L ve M).
Testere ile çalışırken, elektrik kablosunu kesilmemesi ve işin
durmaması için kesme alanından uzakta tutun.
HERHANGİ BİR AYARLAMA YAPMADAN ÖNCE TESTEREYİ
MUTLAKA FİŞTEN ÇIKARIN! İş parçasının “iyi” tarafını —
görünümünün önemli olduğu taraf— aşağıya bakacak şekilde
yerleştirin. Testere yukarıya doğru kesim yapmaktadır, bu yüzden
herhangi bir kıymıklanma yukarıya bakan yüzde olacaktır.
Kesme (Şek. J)
UYARI: Bu aleti iş yüzeyine ters şekilde yerleştirip
malzemeyi aletin üzerine getirmek suretiyle kesim yapmayı
asla denemeyin. İş parçasını her zaman sıkıca kıskaçlayın
ve aleti Şek. J’te gösterildiği gibi ki elinizle sıkıca tutarak iş
parçası üzerinde kullanın.
Testere tabanının geniş kısmını iş parçasının kesildiğinde
düşecek olan bölümüne değil, sağlam şekilde desteklenmiş olan
bölümüne yerleştirin. Örnek olarak, Şek. J panonun sonunun
DOĞRU kesiliş biçimini göstermektedir. İş parçasını her zaman
kıskaçlayın. Kısa parçaları elinizde tutmaya çalışmayın! Konsolu
ve dışarıda kalan malzemeleri desteklemeyi unutmayın.
Malzemeyi alttan keserken dikkatli olun.
Bıçak kesilecek malzemeyle temas kurmadan önce testerenin
son hızda olduğundan emin olun. Testereyi, bıçak kesilecek
malzemeye temas ederken veya kesiğin ilerisinde dururken
çalıştırmak geri tepmeye sebep olabilir. Testereyi, bıçağın
emek vermeden kesmesine izin veren bir hızda ileri doğru
itin. Sertlik ve dayanıklılık aynı tip malzemede bile farklılık
gösterebilir ve pürüzlü veya nemli bölümler testereye ağır bir
yük bindirebilir. Böyle bir durum oluştuğunda, testereyi daha
yavaş şekilde fakat hızda çok büyük düşüş olmadan çalışmaya
176
devam edebilecek şekilde itin. Testereyi zorlamak kötü kesime,
hatalara, geri tepmeye ve motorun aşırı ısınmasına sebep
olabilir. Kesiminiz kesme hattından ayrılmaya başlarsa, geri
koymak için zorlamayın. Anahtarı serbest bırakın ve bıçağın
tamamen durmasını bekleyin. Sonrasında testereyi çıkarıp,
yeniden yerleştirip, yanlış kesiğin içinden doğru yeni kesime
başlayabilirsiniz. Herhangi bir sebeple kesimi değiştirmek
istiyorsanız testereyi çıkarın. Kesim devam ederken düzeltmeye
zorlamak, testerenin durmasına ve geri tepmeye neden olabilir.
EĞER TESTERE TEKLERSE, TETİĞİ BIRAKIN VE ÇIKANA KADAR
TESTEREYİ GERİ ÇEKİN. TEKRAR BAŞLAMADAN ÖNCE BIÇAĞIN
KESİM YERİNDE DÜZ DURDUĞUNDAN VE KESİM KESİTİNDE
OLMADIĞINDAN EMİN OLUN.
Kesiği tamamlarken, tetiği serbest bırakın ve testereyi işten
kaldırmadan önce bıçağın durmasına izin verin. Testereyi
kaldırırken, yay gerilimli teleskopik siper otomatik olarak bıçağın
altında kapanacaktır. Bu olana kadar bıçağın açıkta olacağını
unutmayın. İş parçasının altına asla hiçbir sebepten ötürü
uzanmayın. Teleskopik siperi manuel olarak çekerken (cep
kesme işlemine başlamak için gerektiği gibi) her zaman çekme
kolunu kullanın.
NOT: İnce parçaları keserken, küçük parçaların alt siperin içine
kaçmadığından emin olun.
Cep Kesme (Şek. O)
UYARI: Bıçak siperini asla kalkık pozisyonda bağlamayın.
Cep kesme esnasında testereyi asla geriye doğru
götürmeyin. Bu işlem birimin iş parçası yüzeyinden yukarı
kalkmasına ve yaralanmalara sebep olabilir.
Cep kesme bir zemin, duvar veya diğer düz yüzeyde
yapılan kesimdir.
1. Testere bıçağını istenen derinlikte kesim yapılacak
şekilde ayarlayın.
2. Testereyi ileri doğru eğin ve taban plakasının ön tarafını
kesilecek malzemenin üzerine yerleştirin.
3. Alt siper kolunu kullanarak alt bıçak siperini yukarı pozisyona
çekin. Taban plakasının arkasını bıçak dişleri kesim hattına
neredeyse değene kadar aşağıya indirin.
4. Bıçak siperini bırakın (iş parçasıyla temasta olması, siz
kesime başlarken onun serbestçe açılacak pozisyonda
tutacaktır). Şek. O’de gösterildiği gibi siperden elinizi çekin
ve yardımcı kolu 12 sıkıca tutun. Vücudunuzu ve kolunuzu
geri tepme olması durumunda karşı koyabileceğiniz
şekilde pozisyonlandırın.
5. Kesime başlamadan önce bıçağın kesilecek yüzeyle temas
halinde olmadığından emin olun.
6. Motoru çalıştırın ve taban plakası kesilecek malzemenin
üzerinde düz bir şekilde durana kadar testereyi kademeli
olarak alçaltın. Kesim bitene kadar testereyi kesme
hattında ilerletin.
7. Tetiği bırakın ve bıçağı malzemeden çekmeden önce
bıçağın tamamen durmasını bekleyin.
8. Her yeni kesime başlarken yukarıdakileri tekrarlayın.
Türkçe
Toz Emme (Şek. Q)
UYARI: Toz soluma riski. Yaralanmaları azaltmak için,
HER ZAMAN onaylı bir maske takın.
Aletle birlikte bir toz emme portu 30 tedarik edilir.
Toz Emme Adaptörü 31 aleti, AirLockô sistemi (DWV9000-XJ)
veya standart 35 mm toz emme takımı kullanarak harici bir toz
emiciye bağlamanızı sağlar.
UYARI: Ağaç kesimi sırasında HER ZAMAN, yürürlükte
olan toz emme yönergeleriyle uyumlu toz emme sistemi
kullanın. Kullanılan çoğu elektrikli süpürgelerin boruları
toz çıkışına doğrudan takılmaya uygundur.
BAKIM
DeWALT elektrikli aletiniz minimum bakımla uzun bir süre
çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz olarak memnuniyet
verici bir şekilde çalışması gerekli özenin gösterilmesine ve
düzenli temizliğe bağlıdır.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve
aküyü ayırın. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
Şarj cihazı ve akü bakım geriktirmezler.
Yağlama
Alette kendini yağlayan bilyalar ve rulman yatakları kullanılmıştır,
bu yüzden tekrar yağlama gerekli değildir. Bununla birlikte,
yılda bir kez dişli kutusunun iyice temizlenmesi, incelenmesi ve
yağlanması için aleti bir yetkili servis merkezine göndermeniz
veya götürmeniz tavsiye edilir.
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde ve etrafında toz
toplanması halinde bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu işlemi gerçekleştirirken
onaylı bir göz koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan parçalarını temizlemek
için asla çözücü veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan malzemeleri
güçsüzleştirir. Yalnızca su ve yumuşak sabunla
nemlendirilmiş bir bez kullanın. Aletin içine herhangi
bir sıvının girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir
parçasını bir sıvı içine daldırmayın.
Alt Siper
Alt siper her zaman tamamen açıktan tamamen kapalı
pozisyona geçerken dönmeli ve rahatça kapanmalıdır. Kesimden
önce her zaman siperi tamamen açıp kapanmasını bekleyerek
doğru çalıştığını kontrol edin. Eğer siper yavaş kapanırsa veya
tam kapanmazsa, temizlenmesi veya servise götürülmesi
gerekmektedir. Doğru çalışana kadar testereyi kullanmayın.
Siperi temizlerken, siperin yolunda ve siper yayının etrafında
birikmiş tüm testere talaşlarını ve birikintileri kuru hava veya
yumuşak bir fırça kullanarak temizleyin. Eğer bu sorunu
gidermezse, yetkilendirilmiş bir servis merkezi tarafından
bakılması gerekmektedir.
Taban Plakası Ayarı (Şek. G, H)
Taban plakanız, bıçağın taban plakasına dik konumda
durduğunu garanti edecek şekilde ayarlanmıştır. Eğer uzun
süreli kullanımdan sonra bıçağı tekrar hizalamanız gerekirse, şu
talimatları izleyin:
90 derece kesim için ayarlama
1. Testereyi 0 derece açıya geri döndürün.
2. Testereyi yan çevirin ve alt siperi çekin.
3. Kesme derinliğini 51 mm’ye ayarlayın.
4. Açı ayarlama kolunu bırakın (Şek. 10 , G). Bıçak ve taban
plakasının arasına Şek. H’de gösterildiği gibi bir gönye koyun.
5. Bir anahtar kullanarak, taban plakasının alt tarafındaki ayar
vidasını ( 25 , Şek. H) bıçak ve taban plakası gönyeyle tam
olarak temas edene kadar döndürün. Açı ayarlama kolunu
yeniden sıkın.
açı ayarlama kolunu ayarlama
Açı ayarlama kolunu 10 ayarlamak istenebilir. Zamanla
gevşeyebilir ve sıkılmazsa taban plakasına çarpabilir.
Kolu sıkmak için:
1. Açı ayarlama kolunu 10 tutun ve açı kilit somununu
24 , gevşetin.
2. Açı ayarlama kolunu istenilen yöne doğru bir turun 1/8’i
kadar çevirerek ayarlayın.
3. Somunu tekrar sıkın.
Bıçaklar
Körelmiş bıçak, randımansız kesmeye, testere motoru üzerine
fazla yük binmesine, aşırı parçalanmaya sebep olacak ve geri
tepme ihtimalini artıracaktır. Testereyi kesim esnasında itmek
zorlaştığında, motor zorlanmaya başladığında veya bıçak aşırı
ısınmaya başladığında bıçakları değiştirin. İstenilen zamanda
elinizde keskin bıçaklar olmasını sağlamak için ilave bıçak
bulundurmak iyi bir uygulamadır. Körelmiş bıçaklar bir çok
yerde keskinleştirilebilirler.
Bıçak üzerindeki sert pislikler gaz yağı, terebentin veya fırın
temizleyicisi ile temizlenebilir. Basınçla işlenmiş yeşil kereste
gibi aşırı birikmeye sebep olan kesimler yapılırken yapışmaz
kaplamalı bıçaklar kullanılabilir.
İlave aksesuarlar
UYARI: DeWALT tarafından tedarik veya tavsiye
edilenlerin dışındaki aksesuarlar bu ürün üzerinde test
edilmediğinden, söz konusu aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma riskini azaltmak
için bu ürünle birlikte sadece DeWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
BU TESTERE İLE SU BESLEME EKLERİ KULLANMAYIN.
KULLANIM ÖNCESİNDE KARBÜR BIÇAKLARI FİZİKEN İNCELEYİN.
HASARLILARSA DEĞİŞTİRİN.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak için satış
noktalarıyla görüşün.
177
Türkçe
Çevrenin Korunması
Ayrı toplama. Bu işaretlenmiş simgeyle ürün ve piller
normal evsel atıklarla birlikte çöpe atılmamalıdır.
Bazı malzemeleri içeren ürün ve piller geri
dönüştürülebilir veya geri kazanılabilir, bu da bazı
hammaddeler için talebi azaltabilir. Lütfen elektrikli ürünleri
ve pilleri yerel yasal mevzuata uygun şekilde geri dönüşüme
tabi tutun. Daha ayrıntılı bilgiler www.2helpU.com adresinde
mevcuttur
Şarj Edilebilir Aküler
Bu uzun ömürlü akü, daha önce kolayca yapılan işlerde yeterince
güç üretemeyecek duruma geldiğinde şarj edilmelidir. Teknik
ömürlerinin sonunda, aküleri çevremize gerekli özeni göstererek
atın:
• Aküyü bitene kadar aleti çalıştırın, sonra aletten çıkartın.
• Lityum İyon hücreler geri dönüştürülebilir. Bunları yetkili
servise veya yerel toplama merkezine teslim edin. Toplanan
aküler geri dönüştürülecek veya uygun şekilde atılacaktır.
178
Ελληνικά
184 mm ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
DCS570
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DeWALT. Τα έτη εμπειρίας, η σχολαστική
ανάπτυξη προϊόντων και η καινοτομία έχουν καταστήσει την
DeWALT έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα
των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
και των παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών σε καλή
θερμοκρασία, οργάνωση μοτίβων εργασίας.
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
Οδηγία περί μηχανικού εξοπλισμού
Τεχνικά δεδομένα
Τάση
Τύπος
Τύπος μπαταρίας
Ταχύτητα χωρίς φορτίο
Διάμετρος τροχού
Μέγιστο βάθος κοπής
Οπή τροχού
Ρύθμιση λοξής γωνίας
Βάρος (χωρίς πακέτο μπαταριών)
VDC
min-1
mm
mm
mm
°
kg
DCS570
18
1
Li-Ion
5500
184
64
16
(-XE: 20 mm)
57
3,6
Τιμές θορύβου και δόνησης (άθροισμα τριαξονικών ανυσμάτων) σύμφωνα με
EN60745-2-5:
LPA (επίπεδο πίεσης ήχου)
dB(A)
91
LWA (επίπεδο ισχύος ήχου)
dB(A)
102
K (αβεβαιότητα για το δοθέν επίπεδο ήχου) dB(A)
3
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah, W =
Αβεβαιότητα K =
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που αναφέρεται στο παρόν
ενημερωτικό φυλλάδιο, μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη
δοκιμή που αναφέρεται στο πρότυπο EN60745 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την αρχική αξιολόγηση της έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο επίπεδο εκπομπής
κραδασμών αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο χρησιμοποιηθεί σε
άλλες εφαρμογές, με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
περίπτωση κακής συντήρησης, η εκπομπή κραδασμών
ενδέχεται να διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου λειτουργίας.
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης σε κραδασμούς
πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το
εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή ο χρόνος που
λειτουργεί χωρίς να εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό ενδέχεται
να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη
διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας για να
προστατεύσετε το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι: συντήρηση του εργαλείου
Δισκοπριονο μπαταριας
DCS570
Η εταιρεία DeWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που περιγράφονται
στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση
με τα εξής πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/EK, EN60745-1:2009+A11:2010, EN607451:2009+A11:2010, EN60745-2-5:2010.
Αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται και με τις Οδηγίες
2014/30/ΕΕ και 2011/65/ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με την DeWALT στην παρακάτω
διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του
τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί την παρούσα δήλωση εκ
μέρους της εταιρείας DeWALT.
Markus Rompel
Διευθυντής Μηχανολογικού τμήματος
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
09.12.2016
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο σοβαρότητας
για κάθε προειδοποιητική λέξη. Παρακαλούμε διαβάστε το
εγχειρίδιο και δώστε προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη επικίνδυνη
κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
θα μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική που δεν έχει
σχέση με προσωπικό τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει υλική ζημιά.
179
Βάρος
Ελληνικά
Μπαταρίες
Φορτιστές/Χρόνοι φόρτισης (λεπτά)
Αρ. κατ.
VDC
Ah
Βάρος
kg
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας για τα
ηλεκτρικά εργαλεία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε όλες τις
προειδοποιήσεις ασφαλείας και όλες τις οδηγίες. Η
μη τήρηση όλων των προειδοποιήσεων και των οδηγιών
ενδέχεται να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και
σοβαρό τραυματισμό.
ΔΙΑΤΗΡΉΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ
ΑΝΑΦΟΡΆ
Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» σε όλες τις προειδοποιήσεις,
αναφέρεται σε εργαλείο που τροφοδοτείται με ρεύμα από το
ηλεκτρικό δίκτυο (με καλώδιο) ή σε εργαλείο που λειτουργεί με
μπαταρία (ασύρματο).
1) Ασφάλεια χώρου εργασίας
α ) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και καλά
φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι ή σκοτεινοί χώροι,
αποτελούν αιτία ατυχημάτων.
β ) Μη λειτουργείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε
εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως όταν υπάρχουν
εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία
δημιουργούν σπινθήρες που μπορούν να προκαλέσουν
ανάφλεξη στη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
γ ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα παρευρισκόμενα
άτομα όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο.
Η απόσπαση της προσοχής σας μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου.
β ) Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας με
γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες, καλοριφέρ,
εστίες κουζινών και ψυγεία. Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
αυξάνεται όταν το σώμα σας είναι γειωμένο.
γ ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή ή
σε συνθήκες υγρασίας. Η είσοδος νερού σε ηλεκτρικό
εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
δ ) Μην καταπονείτε υπερβολικά το καλώδιο. Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για τη μεταφορά,
το τράβηγμα ή την αποσύνδεση του ηλεκτρικού
εργαλείου. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από
θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές και κινούμενα
μέρη. Καλώδια που έχουν υποστεί ζημιά ή περιπλεγμένα
καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ε ) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο
σε εξωτερικό χώρο, να χρησιμοποιείτε μόνο
καλώδια προέκτασης που είναι κατάλληλα για
χρήση σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση καλωδίου
κατάλληλου για χρήση σε εξωτερικό χώρο ελαττώνει τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
στ ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία ηλεκτρικού
εργαλείου σε χώρο με υψηλή υγρασία,
χρησιμοποιήστε παροχή ηλεκτροδότησης με
προστασία από ρεύματα διαρροής (RCD). Η χρήση
μιας διάταξης RCD ελαττώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
3) Προσωπική ασφάλεια
2) Ηλεκτρική ασφάλεια
180
α ) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων πρέπει
να ταιριάζουν με τις πρίζες. Μην τροποποιείτε
ποτέ το βύσμα με οποιονδήποτε τρόπο. Μη
χρησιμοποιείτε τυχόν βύσματα προσαρμογέα με
γειωμένα (με γείωση εδάφους) ηλεκτρικά εργαλεία.
Με μη τροποποιημένα βύσματα και κατάλληλες πρίζες
ελαττώνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
α ) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε τι κάνετε
και χρησιμοποιείτε την κοινή λογική κατά τη χρήση
ενός ηλεκτρικού εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο εάν είστε
κουρασμένος(-η) ή υπό την επήρεια ναρκωτικών,
αλκοόλ ή φαρμακευτικής αγωγής. Μια μόνο στιγμή
απόσπασης της προσοχής σας καθώς χειρίζεστε
ηλεκτρικά εργαλεία, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό
προσωπικό τραυματισμό.
β ) Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό.
Να φοράτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως μάσκας για τη σκόνη,
αντιολισθητικών υποδημάτων, κράνους ή προστατευτικών
ακουστικών για τις ανάλογες συνθήκες, θα ελαττώσει τους
προσωπικούς τραυματισμούς.
Ελληνικά
γ ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του εργαλείου.
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση
Off προτού συνδέσετε το εργαλείο στην πρίζα ή/
και στην μπαταρία, καθώς και προτού σηκώσετε
ή μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά ηλεκτρικών
εργαλείων με το δάκτυλό σας στο διακόπτη ή η σύνδεση
στην πρίζα εργαλείων με το διακόπτη στη θέση On ενέχουν
κίνδυνο ατυχήματος.
δ ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί
προτού ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Ένα
κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει αφεθεί προσαρτημένο
σε κινητό τμήμα του ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να
προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό.
ε ) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε απομακρυσμένα
σημεία. Φροντίστε να έχετε πάντοτε την κατάλληλη
στάση και να διατηρείτε την ισορροπία σας. Κατ’
αυτόν τον τρόπο θα έχετε καλύτερο έλεγχο του εργαλείου
σε απροσδόκητες καταστάσεις.
στ ) Να είστε ντυμένοι κατάλληλα. Μην φοράτε φαρδιά
ενδύματα ή κοσμήματα. Διατηρείτε τα μαλλιά, τα
ενδύματα και τα γάντια σας μακριά από κινούμενα
μέρη. Τα φαρδιά ενδύματα, τα κοσμήματα ή τα μακριά
μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα κινούμενα μέρη.
ζ ) Εάν οι συσκευές παρέχονται με σύνδεση
συστημάτων αφαίρεσης και συλλογής σκόνης,
φροντίστε τα συστήματα αυτά να είναι συνδεδεμένα
και να χρησιμοποιούνται κατάλληλα. Η χρήση
συστήματος συλλογής σκόνης μπορεί να ελαττώσει τους
κινδύνους που σχετίζονται με τη σκόνη.
4) Χρήση και φροντίδα των ηλεκτρικών
εργαλείων
α ) Μη ζορίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Χρησιμοποιείτε
το κατάλληλο εργαλείο ανάλογα με την εφαρμογή. Η
εργασία θα πραγματοποιηθεί με καλύτερο και πιο ασφαλή
τρόπο όταν εκτελείται από το σωστά επιλεγμένο ηλεκτρικό
εργαλείο με τον προβλεπόμενο ρυθμό.
β ) Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν ο διακόπτης δεν
μεταβαίνει στις θέσεις On (Ενεργοποίηση) και Off
(Απενεργοποίηση). Οποιοδήποτε εργαλείο δεν μπορεί
να ελεγχθεί μέσω του διακόπτη του, είναι επικίνδυνο και
πρέπει να επισκευαστεί.
γ ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα ή και την
μπαταρία από το ηλεκτρικό εργαλείο πριν κάνετε
οποιεσδήποτε ρυθμίσεις, αλλαγές παρελκόμενων
ή πριν αποθηκεύσετε οποιοδήποτε ηλεκτρικό
εργαλείο. Αυτού του είδους τα μέτρα ασφαλείας
ελαττώνουν τον κίνδυνο τυχαίας θέσης του ηλεκτρικού
εργαλείου σε λειτουργία.
δ ) Αποθηκεύετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη όπου μπορούν
να τα προσεγγίσουν παιδιά και μην επιτρέπετε τη
χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου από άτομα που
δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό ή με τις οδηγίες
χρήσης του. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν
χρησιμοποιούνται από μη εκπαιδευμένους χειριστές.
ε ) Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία. Ελέγξτε για τυχόν
εσφαλμένη ευθυγράμμιση ή ενσφήνωση κινούμενων
μερών, για τυχόν θραύση εξαρτημάτων και για
τυχόν άλλες καταστάσεις που μπορεί να επηρεάσουν
τη λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά, φροντίστε
για την επισκευή του πριν το χρησιμοποιήσετε. Πολλά
ατυχήματα έχουν προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που
δεν έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
στ ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και καθαρά.
Τα κατάλληλα συντηρημένα εργαλεία κοπής με αιχμηρά
άκρα κοπής έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται ευκολότερα.
ζ ) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα
παρελκόμενα και τα τρυπάνια κ.λπ. σύμφωνα
με τις παρούσες οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη
τις συνθήκες εργασίας και την εργασία που
πρόκειται να πραγματοποιηθεί. Η χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου για εργασίες διαφορετικές από
αυτές για τις οποίες προορίζεται, μπορεί να οδηγήσει σε
επικίνδυνη κατάσταση.
5) Χρήση και φροντίδα των εργαλείων με
μπαταρία
α ) Επαναφορτίζετε μόνο με το φορτιστή που
καθορίζεται από τον κατασκευαστή. Φορτιστής που
είναι κατάλληλος για έναν τύπο μπαταριών, μπορεί να
ενέχει κίνδυνο πυρκαγιάς όταν χρησιμοποιείται με άλλο
τύπο μπαταριών.
β ) Χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία μόνο με τις
ειδικά καθορισμένες μπαταρίες. Η χρήση μπαταριών
άλλου τύπου ενέχει κίνδυνο τραυματισμού και πυρκαγιάς.
γ ) Όταν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται, διατηρείτε
την μακριά από άλλα μεταλλικά αντικείμενα, όπως
συνδετήρες, νομίσματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες
ή άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα που μπορεί
να προκαλέσουν ηλεκτρική επαφή μεταξύ των
δύο ακροδεκτών της μπαταρίας. Η βραχυκύκλωση
των ακροδεκτών της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει
εγκαύματα ή και πυρκαγιά.
δ ) Κάτω από συνθήκες κακομεταχείρισης, μπορεί να
εκτοξευτεί υγρό από τη μπαταρία. Αποφύγετε την
επαφή με το υγρό αυτό. Εάν έλθετε σε επαφή κατά
λάθος, ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Σε περίπτωση
που το υγρό έλθει σε επαφή με τα μάτια σας, ζητήστε
ιατρική βοήθεια. Το υγρό που εκτοξεύεται από τη
μπαταρία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς ή εγκαύματα.
6) Συντήρηση (Σέρβις)
α ) Φροντίζετε η συντήρηση του ηλεκτρικού εργαλείου
να πραγματοποιείται από πιστοποιημένο για
επισκευές άτομο, με τη χρήση μόνο πανομοιότυπων
ανταλλακτικών. Κατ’ αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η
ασφάλεια του ηλεκτρικού εργαλείου.
181
Ελληνικά
ΟΔΗΓΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΓΙΑ ΌΛΑ ΤΑ ΠΡΙΌΝΙΑ
Διαδικασίες κοπής
α ) ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Διατηρείτε τα χέρια σας μακριά από
την περιοχή κοπής και τη λεπίδα. Διατηρείτε το άλλο
σας χέρι στη βοηθητική λεπίδα ή το περίβλημα του
μοτέρ. Εάν κρατάτε το πριόνι με τα δύο σας χέρια, δεν θα
κοπούν από τη λεπίδα.
β ) Μην τεντώνετε, για να φτάσετε κάτω από το
τεμάχιο εργασίας. Ο προφυλακτήρας δεν μπορεί
να σας προστατεύσει από τη λεπίδα κάτω από το
τεμάχιο εργασίας.
γ ) Ρυθμίστε το βάθος κοπής στο πάχος του τεμαχίου
εργασίας. Λιγότερο από ένα ολόκληρο δόντι λεπίδας
πρέπει να φαίνεται κάτω από το τεμάχιο εργασίας.
δ ) Ποτέ μη συγκρατείτε το τεμάχιο που κόβετε στα
χέρια σας ή ανάμεσα στα πόδια σας κατά τη διάρκεια
της κοπής. Στερεώνετε το τεμάχιο εργασίας σε ένα
σταθερό υπόβαθρο. Είναι σημαντικό να υποστηρίζετε
σωστά το τεμάχιο εργασίας για ελαχιστοποίηση της
έκθεσης του σώματος, την πιθανότητα κάμψης της λεπίδας
ή της απώλειας ελέγχου.
ε ) Κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο από μονωμένες
επιφάνειες λαβής όταν εκτελείτε μια εργασία όπου το
εργαλείο κοπής μπορεί να έρθει σε επαφή με αθέατα
καλώδια. Τυχόν επαφή με καλώδιο υπό τάση θα θέσει υπό
τάση και τα εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη του ηλεκτρικού
εργαλείου και θα μπορούσε να προκαλέσει ηλεκτροπληξία
του χειριστή.
στ ) ταν εκτελείτε διαμήκη κοπή, πάντα να
χρησιμοποιείτε οδηγό κοπής ή έναν κανόνα.
Έτσι αυξάνεται η ακρίβεια της κοπής και μειώνεται η
πιθανότητα μαγκώματος της λεπίδας.
ζ ) Πάντα να χρησιμοποιείτε λεπίδες με σωστό μέγεθος
και σχήμα οπών άξονα (σχήματος διαμαντιού
ή κύκλου). Λεπίδες που δεν ταιριάζουν με τα υλικά
στερέωσης στο πριόνι θα κινούνται εκτός κεντραρίσματος,
προκαλώντας απώλεια ελέγχου.
η)
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ δακτυλίους ή μπουλόνια
που έχουν υποστεί ζημιά ή που δεν είναι απόλυτα
συμβατά με το υλικό. Οι δακτύλιοι (ροδέλες) και τα
μπουλόνια έχουν σχεδιαστεί ειδικά για το πριόνι σας, για
βέλτιστη απόδοση και ασφάλεια λειτουργίας.
ΠΕΡΑΙΤΈΡΩ ΟΔΗΓΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΓΙΑ ΌΛΑ ΤΑ
ΠΡΙΌΝΙΑ
Αιτίες της ανάδρασης και σχετικές
προειδοποιήσεις
•
182
Η ανάκρουση («κλώτσημα») είναι η αιφνίδια αντίδραση
από λεπίδα που έχει μαγκώσει, μπλοκάρει ή δεν είναι
ευθυγραμμισμένη έτσι, ώστε το ανεξέλεγκτο πριόνι να ωθείτε
προς τα πάνω και εκτός του τεμαχίου εργασίας, με κατεύθυνση
προς το χειριστή.
•
Όταν η λεπίδα μαγκώσει ή πιαστεί σφικτά από την εγκοπή που
κλείνει, η λεπίδα σταματά και η αντίδραση του μοτέρ προκαλεί
την ώθηση του εργαλείου προς τα πίσω και προς το χειριστή.
• Εάν η λεπίδα συστραφεί ή δεν είναι ευθυγραμμισμένη με
την κοπή, η οδόντωση στο πίσω άκρο της λεπίδας μπορεί να
εισχωρήσει στην επάνω επιφάνεια του ξύλου, κάνοντας τη
λεπίδα να ξεφύγει από την εγκοπή και να αναπηδήσει προς τα
πίσω και προς το χειριστή.
Η ανάκρουση είναι το αποτέλεσμα ακατάλληλης χρήσης ή/και
λανθασμένων διαδικασιών ή συνθηκών χειρισμού και μπορεί
να αποφευχθεί με τις κατάλληλες προφυλάξεις που παρέχονται
παρακάτω:
α ) Κρατάτε σταθερά το πριόνι με τα δύο σας χέρια
και τοποθετήστε τους βραχίονές σας με τέτοιο
τρόπο, ώστε να αντιστέκεστε σε τυχόν δυνάμεις
ανάκρουσης. Τοποθετήστε το σώμα σας σε
οποιαδήποτε πλευρά της λεπίδας, αλλά μην το
ευθυγραμμίζετε με τη λεπίδα. Η ανάκρουση μπορεί να
προκαλέσει την αναπήδηση του πριονιού προς τα πίσω,
αλλά οι δυνάμεις ανάκρουσης μπορούν να ελεγχθούν από
το χειριστή, εάν ληφθούν οι κατάλληλες προφυλάξεις.
β ) Όταν η λεπίδα έχει μαγκώσει ή η κοπή διακόπτεται
για οποιονδήποτε λόγο, απελευθερώστε τη
σκανδάλη και κρατήστε το πριόνι ακίνητο στο
υλικό, έως ότου ακινητοποιηθεί πλήρως ο δίσκος
της λεπίδας. Μην επιχειρείτε ποτέ να αφαιρέσετε το
πριόνι από το τεμάχιο εργασίας ή να τραβήξετε το
πριόνι προς τα πίσω, όταν η λεπίδα κινείται, διότι
ενδέχεται να προκληθεί ανάκρουση. Ερευνήστε
και λάβετε προφυλακτικές ενέργειες, προκειμένου να
εξαλείψετε την αιτία του μαγκώματος του τροχού.
γ ) Όταν επανεκκινάτε τη λειτουργία ενός πριονιού
μέσα στο τεμάχιο εργασίας, κεντράρετε τη λεπίδα
πριονιού στην εντομή και ελέγξτε ότι τα δόντια του
πριονιού δεν έχουν εισχωρήσει στο υλικό. Αν η λεπίδα
πριονιού μαγκώσει, μπορεί να κινηθεί προς τα πάνω ή
να τιναχτεί από το τεμάχιο εργασίας καθώς επανεκκινάτε
το πριόνι.
δ ) ποστηρίξτε τα μεγάλα πλαίσια, για να
ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο μαγκώματος και
ανάκρουσης της λεπίδας. Τα μεγάλα πλαίσια τείνουν
να λυγίζουν κάτω από το ίδιο τους το βάρος. Πρέπει να
τοποθετηθεί υποστήριξη κάτω από το πλαίσιο και στις δύο
πλευρές, κοντά στη γραμμή κοπής και κοντά στις άκρες
του πλαισίου.
ε ) Μη χρησιμοποιείτε λεπίδες που έχουν στομώσει
ή υποστεί ζημιά. Λεπίδες που δεν έχουν ακονιστεί
ή δεν έχουν ρυθμιστεί κατάλληλα, θα κάνουν στενές
εγκοπές, προκαλώντας υπερβολική τριβή, κάμψη λεπίδας
και ανάκρουση.
στ ) Οι μοχλοί ασφάλισης του βάθους της λεπίδας
και της λοξότμησης πρέπει να έχουν συσφιχθεί
και ασφαλιστεί πριν από οποιαδήποτε κοπή. Εάν
μετακινηθούν οι μοχλοί ρύθμισης της λεπίδας κατά την
κοπή, ενδέχεται να προκληθεί κάμψη και ανάκρουση
της λεπίδας.
Ελληνικά
ζ ) Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν κόβετε με το
πριόνι υπάρχοντα τοιχώματα ή άλλες περιοχές
χωρίς περιμετρική ορατότητα. Η προεξέχουσα
λεπίδα μπορεί να κόψει αντικείμενα που μπορούν να
προκαλέσουν ανάδραση.
ΟΔΗΓΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΓΙΑ ΠΡΙΌΝΙΑ ΜΕ
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΌΜΕΝΟ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΉΡΑ ΛΕΠΊΔΑΣ
Λειτουργία κάτω προφυλακτήρα
α ) Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε ότι κλείνει σωστά ο
κάτω προφυλακτήρας. Μη χρησιμοποιείτε το πριόνι
αν ο κάτω προφυλακτήρας δεν κινείται ελεύθερα
και δεν κλείνει άμεσα. Ποτέ μη συσφίξετε ή δέσετε
τον κάτω προφυλακτήρα στην ανοικτή θέση. Αν το
πριόνι πέσει κατά λάθος, ο κάτω προφυλακτήρας μπορεί
να στραβώσει. Ανυψώστε τον κάτω προφυλακτήρα με τη
λαβή ανάσυρσης και βεβαιωθείτε ότι κινείται ελεύθερα
και δεν έρχεται σε επαφή με τη λεπίδα ή με οποιοδήποτε
άλλο μέρος του εργαλείου, σε όλες τις γωνίες και όλα τα
βάθη κοπής.
β ) Ελέγξτε τη λειτουργία του ελατηρίου του κάτω
προφυλακτήρα. Αν ο προφυλακτήρας και το
ελατήριο δεν λειτουργούν σωστά, πρέπει να
επισκευαστούν πριν τη χρήση. Ο κάτω προφυλακτήρας
μπορεί να λειτουργεί βραδυκίνητα λόγω ζημιάς σε
εξαρτήματα, λόγω κολλωδών αποθέσεων ή συσσώρευσης
υπολειμμάτων.
γ ) Ο κάτω προφυλακτήρας θα πρέπει να ανασύρεται
χειροκίνητα μόνο για ειδικές «κοπές βύθισης»
και «σύνθετες κοπές». Ανυψώστε τον κάτω
προφυλακτήρα με τη λαβή ανάσυρσης και μόλις η
λεπίδα εισέλθει στο υλικό, ο κάτω προφυλακτήρας
πρέπει να απελευθερωθεί. Για όλες τις άλλες κοπές, ο
κάτω προφυλακτήρας θα πρέπει να λειτουργεί αυτόματα.
δ ) πΠάντα να ελέγχετε ότι ο κάτω προφυλακτήρας
καλύπτει τη λεπίδα πριν αφήσετε το πριόνι στον
πάγκο ή στο δάπεδο. Μια απροστάτευτη, ελεύθερα
κινούμενη λεπίδα θα προκαλέσει κίνηση του πριονιού προς
τα πίσω, κόβοντας οτιδήποτε στην πορεία του. Να έχετε
υπόψη σας το χρόνο που χρειάζεται για να σταματήσει η
λεπίδα μετά την απελευθέρωση του διακόπτη.
Πρόσθετες οδηγίες ασφαλείας για
δισκοπρίονα
•
•
•
•
Φοράτε προστατευτικά ακουστικά. Η έκθεση στο θόρυβο
μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.
Φοράτε μάσκα προστασίας για τη σκόνη. Η έκθεση σε
σωματίδια σκόνης ενδέχεται να προκαλέσει αναπνευστικές
δυσκολίες και τραυματισμό.
Μη χρησιμοποιείτε λεπίδες μεγαλύτερης ή μικρότερης
διαμέτρου από τη συνιστώμενη. Για τις κατάλληλες
προδιαγραφές της λεπίδας, ανατρέξτε στα Τεχνικά Στοιχεία.
Χρησιμοποιείτε μόνο τις λεπίδες που καθορίζονται σ’ αυτό το
εγχειρίδιο, σε συμμόρφωση με το πρότυπο ΕΝ 847-1.
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ λειαντικούς τροχούς αποκοπής.
•
•
Μη χρησιμοποιείτε προσαρτήματα τροφοδοσίας νερού.
Χρησιμοποιείτε σφιγκτήρες ή άλλο πρακτικό τρόπο για
να στερεώνετε και να στηρίζετε το τεμάχιο εργασίας σε
σταθερό υπόβαθρο. Αν κρατάτε το τεμάχιο εργασίας με το
χέρι σας ή κόντρα στο σώμα σας, αυτό δεν είναι σταθερό και
μπορεί να προκληθεί απώλεια ελέγχου.
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών ασφαλείας και
την εφαρμογή διατάξεων ασφαλείας, ορισμένοι υπολειπόμενοι
κίνδυνοι δεν μπορούν να αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
• Βλάβη της ακοής.
• Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω
εκτινασσόμενων σωματιδίων.
• Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω της θέρμανσης των αξεσουάρ
κατά τη λειτουργία.
• Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω παρατεταμένης χρήσης.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για λειτουργία μόνο
σε μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε εάν η τάση της μπαταρίας
ανταποκρίνεται στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα
με τα δεδομένα. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η τάση του φορτιστή
αντιστοιχεί στην τάση του ηλεκτρικού δικτύου.
Ο φορτιστής της DeWALT διαθέτει διπλή μόνωση
σύμφωνα με το πρότυπο EN60335. Κατά συνέπεια,
δεν απαιτείται καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί βλάβη, πρέπει να
αντικατασταθεί από ειδικά διαμορφωμένο καλώδιο που
διατίθεται μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DeWALT.
Χρήση προέκτασης
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται προεκτάσεις εκτός και αν
είναι απολύτως απαραίτητο. Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένη
προέκταση, κατάλληλη για την είσοδο ρεύματος του φορτιστή
σας (ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος
του αγωγού είναι 1 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι 30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να ξετυλίγετε πάντοτε το
καλώδιο εντελώς.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Φορτιστές
Οι φορτιστές DeWALT δεν απαιτούν καμία ρύθμιση και έχουν
σχεδιαστεί για να λειτουργούν όσο το δυνατόν πιο απλά.
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας για κάθε
τύπο φορτιστή μπαταρίας
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει
σημαντικές οδηγίες ασφάλειας και λειτουργίας για συμβατούς
φορτιστές μπαταριών (ανατρέξτε στα Τεχνικά Στοιχεία).
• Πριν χρησιμοποιήσετε το φορτιστή, διαβάστε όλες τις
οδηγίες και τις επισημάνσεις προσοχής πάνω στο φορτιστή,
το πακέτο μπαταριών και το προϊόν όπου χρησιμοποιείται το
πακέτο μπαταριών.
183
Ελληνικά
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην
επιτρέψετε να εισέλθει οποιοδήποτε υγρό μέσα στο
φορτιστή. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνιστούμε τη χρήση διάταξης
προστασίας από ρεύμα διαρροής με διαβάθμιση έντασης
ρεύματος διαρροής 30mA ή μικρότερη.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων. Για να μειώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού, φορτίζετε μόνο
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες DeWALT. Άλλοι
τύποι μπαταριών μπορεί να εκραγούν προκαλώντας
τραυματισμό και ζημιά.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται υπό
επίβλεψη ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με
τη συσκευή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπό ορισμένες συνθήκες, με το φορτιστή
συνδεδεμένο στην παροχή ρεύματος, οι εκτεθειμένες
επαφές φόρτισης μέσα στο φορτιστή μπορεί να
βραχυκυκλωθούν από ξένο υλικό. Τα ξένα υλικά με
αγώγιμες ιδιότητες, όπως είναι, αλλά χωρίς περιορισμός
σε αυτά, το σύρμα τριψίματος, το αλουμινόχαρτο ή
οποιαδήποτε συσσώρευση μεταλλικών σωματιδίων, θα
πρέπει να διατηρούνται μακριά από τις κοιλότητες των
φορτιστών. Πάντα αποσυνδέετε το φορτιστή από την
παροχή ρεύματος όταν δεν υπάρχει πακέτο μπαταριών
στην κοιλότητα. Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα
πριν επιχειρήσετε να τον καθαρίσετε.
ΜΗΝ επιχειρήσετε να φορτίσετε το πακέτο μπαταριών
με οποιουσδήποτε φορτιστές άλλους από τους
αναφερόμενους στο παρόν εγχειρίδιο. Ο φορτιστής
και το πακέτο μπαταριών έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να
λειτουργούν μαζί.
Αυτοί οι φορτιστές δεν προορίζονται για χρήσεις άλλες
από φόρτιση επαναφορτιζόμενων μπαταριών DeWALT.
Οποιεσδήποτε άλλες χρήσεις μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο
πυρκαγιάς και ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
Μην εκθέσετε το φορτιστή σε βροχή ή χιόνι.
Τραβάτε το φις και όχι το καλώδιο όταν αποσυνδέετε
το φορτιστή. Έτσι θα μειωθεί ο κίνδυνος ζημιάς στο φις και
το καλώδιο.
Να βεβαιώνεστε ότι το καλώδιο έχει διευθετηθεί
έτσι ώστε να μην πατηθεί, να αποτελέσει αιτία
παραπατήματος ή να υποβληθεί με άλλο τρόπο σε ζημιά
ή καταπόνηση.
Μη χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης εκτός αν είναι
απολύτως απαραίτητο. Η χρήση ακατάλληλου καλωδίου
επέκτασης θα μπορούσε να επιφέρει κίνδυνο πυρκαγιάς και
ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε αντικείμενο πάνω στο
φορτιστή και μην τοποθετείτε το φορτιστή σε μαλακή
επιφάνεια που θα μπορούσε να φράξει τα ανοίγματα
αερισμού και να έχει ως αποτέλεσμα έντονη εσωτερική
θέρμανση. Τοποθετείτε το φορτιστή μακριά από οποιαδήποτε
πηγή θερμότητας. Ο φορτιστής αερίζεται μέσω ανοιγμάτων
στο πάνω και στο κάτω μέρος του περιβλήματος.
•
•
•
•
•
•
•
184
•
•
•
•
•
•
•
Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν το καλώδιο
ή το φις του έχει υποστεί ζημιά— φροντίστε να
αντικατασταθούν άμεσα.
Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν έχει δεχτεί
δυνατό χτύπημα, έχει πέσει ή αν έχει υποστεί ζημιά
με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Παραδώστε τον σε
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
Μην αποσυναρμολογήσετε το φορτιστή. Παραδώστε
τον σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις όταν απαιτείται
σέρβις ή επισκευή. Η λανθασμένη συναρμολόγηση μπορεί
να έχει ως αποτέλεσμα κίνδυνο ελαφράς ή θανατηφόρου
ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
Σε περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά,
αυτό πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα από τον κατασκευαστή,
τον αντιπρόσωπό του για σέρβις ή άτομο με παρόμοια
εξειδίκευση, ώστε να αποτραπεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.
Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα πριν
επιχειρήσετε οποιονδήποτε καθαρισμό. Έτσι θα μειωθεί
ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Με την αφαίρεση του πακέτου
μπαταριών δεν μειώνεται αυτός ο κίνδυνος.
ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να συνδέσετε 2 φορτιστές μαζί.
Ο φορτιστής έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με
κανονικό οικιακό ρεύμα 230 V. Μην επιχειρήσετε να τον
χρησιμοποιήσετε με οποιαδήποτε άλλη τάση. Αυτό δεν
ισχύει για το φορτιστή οχήματος.
Φόρτιση μιας μπαταρίας (Εικ. [Fig.] A)
1. Συνδέστε το φορτιστή σε κατάλληλη πρίζα πριν
τοποθετήσετε το πακέτο μπαταρίας.
2. Εισάγετε το πακέτο μπαταρίας 3 μέσα στο φορτιστή
και βεβαιωθείτε ότι το πακέτο μπαταρίας έχει τερματίσει
πλήρως στην κανονική του θέση μέσα στο φορτιστή. Η
κόκκινη λυχνία (φόρτισης) θα αναβοσβήνει επανειλημμένα
υποδηλώνοντας ότι έχει αρχίσει η διαδικασία φόρτισης.
3. Η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί όταν το κόκκινο φως είναι
μόνιμα αναμμένο. Τότε το πακέτο μπαταρίας είναι πλήρως
φορτισμένο και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε άμεσα ή να
το αφήσετε τοποθετημένο στο φορτιστή. Για να αφαιρέσετε
το πακέτο μπαταρίας από το φορτιστή, πατήστε το κουμπί
απασφάλισης της μπαταρίας 13 στο πακέτο μπαταρίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εξασφαλίσετε μέγιστη απόδοση και μέγιστη
ωφέλιμη ζωή των πακέτων μπαταριών λιθίου-ιόντων, φορτίστε
πλήρως το πακέτο μπαταρίας πριν την πρώτη χρήση.
Λειτουργία του φορτιστή
Ανατρέξτε στις παρακάτω ενδείξεις σχετικά με την κατάσταση
φόρτισης του πακέτου μπαταρίας.
Ενδείξεις φόρτισης
φορτίζει
πλήρως φορτισμένο
καθυστέρηση θερμού/ψυχρού
πακέτου μπαταριών*
*Στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, η κόκκινη λυχνία θα
συνεχίσει να αναβοσβήνει, αλλά θα είναι αναμμένη μια κίτρινη
Ελληνικά
ενδεικτική λυχνία. Αφού η μπαταρία φθάσει σε κατάλληλη
θερμοκρασία, η κίτρινη λυχνία θα σβήσει και ο φορτιστής θα
συνεχίσει τη διαδικασία φόρτισης.
Ο/Οι συμβατός(-οί) φορτιστής(-ές) δεν θα φορτίσουν μια
μπαταρία που παρουσιάζει βλάβη. Ο φορτιστής θα υποδηλώσει
τη βλάβη μπαταρίας μη ανάβοντας καθόλου τη λυχνία ή
εμφανίζοντας την ακολουθία αναβοσβησίματος: πρόβλημα
μπαταριών ή φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει πρόβλημα
με φορτιστή.
Αν ο φορτιστής υποδηλώνει πρόβλημα, δώστε το φορτιστή
και το πακέτο μπαταριών για έλεγχο σε εξουσιοδοτημένο
κέντρο σέρβις.
Καθυστερηση θερμου/ψυχρου πακετου μπαταριας
Αν ο φορτιστής ανιχνεύσει μπαταρία με υπερβολικά υψηλή
ή χαμηλή θερμοκρασία, ξεκινά αυτόματα μια Καθυστέρηση
θερμού/ψυχρού πακέτου μπαταρίας, αναστέλλοντας τη φόρτιση
έως ότου η μπαταρία έχει φθάσει σε κατάλληλη θερμοκρασία.
Κατόπιν, ο φορτιστής αρχίζει αυτόματα τη φόρτιση του πακέτου.
Αυτή η λειτουργία διασφαλίζει τη μέγιστη διάρκεια ζωής
της μπαταρίας.
ο μπαταρίας μη ανάβοντας λυχνία ή εμφανίζοντας ένα μοτίβο
αναβοσβησίματος που αντιστοιχεί σε μήνυμα αντικαταστήστε
το πακέτο μπαταρίας. Το πακέτο μπαταριών θα φορτίζεται σε
αυτή τη μικρότερη ταχύτητα σε όλον τον κύκλο φόρτισης και
δεν θα επιστρέψει στη μέγιστη ταχύτητα φόρτισης ακόμα και αν
η μπαταρία θερμανθεί.
Ο φορτιστής DCB118 είναι εξοπλισμένος με εσωτερικό
ανεμιστήρα σχεδιασμένο να ψύχει το πακέτο μπαταρίας. Ο
ανεμιστήρας θα ενεργοποιείται αυτόματα όταν χρειάζεται
να ψυχθεί το πακέτο μπαταρίας. Σε καμία περίπτωση μη
χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν ο ανεμιστήρας δεν λειτουργεί
σωστά ή αν είναι φραγμένες οι σχισμές αερισμού. Μην
επιτρέψετε την είσοδο ξένων αντικειμένων στο εσωτερικό
του φορτιστή.
Ηλεκτρονικό Σύστημα Προστασίας
Τα εργαλεία XR Li-Ion (λιθίου-ιόντων) έχουν σχεδιαστεί με
Ηλεκτρονικό Σύστημα Προστασίας το οποίο προστατεύει
τη μπαταρία από υπερφόρτωση, υπερθέρμανση ή
βαθιά εκφόρτιση.
Το εργαλείο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα αν ενεργοποιηθεί
το ηλεκτρονικό σύστημα προστασίας. Αν συμβεί αυτό,
τοποθετήστε τη μπαταρία λιθίου-ιόντων στο φορτιστή έως ότου
φορτιστεί πλήρως.
Στερέωση στον τοίχο
Αυτοί οι φορτιστές έχουν σχεδιαστεί να μπορούν α στερεωθούν
σε τοίχο ή να στέκονται όρθιοι πάνω σε τραπέζι ή επιφάνεια
εργασίας. Αν πρόκειται να στερεωθεί σε τοίχο, τοποθετήστε
το φορτιστή κοντά σε πρίζα ρεύματος και μακριά από γωνίες
ή άλλα εμπόδια που μπορεί να εμποδίζουν τη ροή του αέρα.
Χρησιμοποιήστε την πίσω πλευρά του φορτιστή ως πρότυπο
για τον καθορισμό της θέσης των βιδών στερέωσης στον τοίχο.
Στερεώστε το φορτιστή με ασφάλεια χρησιμοποιώντας βίδες
γυψοσανίδας (αγοράζονται ξεχωριστά) μήκους τουλάχιστον
25,4 mm με κεφαλή βίδας διαμέτρου τουλάχιστον 7–9 mm,
βιδωμένες σε ξύλο σε βέλτιστο βάθος με τρόπο ώστε κάθε βίδα
να προεξέχει περίπου 5,5 mm Ευθυγραμμίστε τις εγκοπές στην
πίσω πλευρά του φορτιστή με τις βίδες που προεξέχουν και
συμπλέξτε τις βίδες πλήρως μέσα στις εγκοπές.
Οδηγιες καθαρισμου του φορτιστη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα ρεύματος
AC πριν τον καθαρισμό. Οι ρύποι και το γράσο
μπορούν να αφαιρεθούν από τις εξωτερικές επιφάνειες
του φορτιστή με χρήση ενός πανιού ή μιας μαλακής,
μη μεταλλικής βούρτσας. Μη χρησιμοποιείτε νερό ή
οποιαδήποτε καθαριστικά διαλύματα. Ποτέ μην αφήσετε
οποιοδήποτε υγρό να εισέλθει στο εργαλείο. Ποτέ μη
βυθίσετε κανένα μέρος του εργαλείου σε υγρό.
Μπαταρία
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας για κάθε
τύπο μπαταρίας
Όταν παραγγέλνετε εφεδρικές μπαταρίες, φροντίστε να
συμπεριλάβετε τον αριθμό καταλόγου και την τάση.
Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη όταν αφαιρείται από
τη συσκευασία της. Προτού χρησιμοποιήσετε την μπαταρία
και τον φορτιστή, διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες
ασφαλείας. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις διαδικασίες φόρτισης
που περιγράφονται.
ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ
•
•
•
•
•
•
•
Μη φορτίσετε ή χρησιμοποιήσετε μπαταρία σε
εκρηκτική ατμόσφαιρα, όπως με παρουσία εύφλεκτων
υγρών, αερίων ή σκόνης. Η εισαγωγή ή αφαίρεση της
μπαταρίας από το φορτιστή μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη
της σκόνης ή των αναθυμιάσεων.
Ποτέ μην αναγκάσετε το πακέτο μπαταριών να εισέλθει
με τη βία στο φορτιστή. Μην τροποποιήσετε το πακέτο
μπαταριών με οποιονδήποτε τρόπο για να ταιριάζει
με μη συμβατό φορτιστή, γιατί το πακέτο μπαταριών
μπορεί να σπάσει προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό.
Φορτίζετε τα πακέτα μπαταριών μόνο σε φορτιστές DeWALT.
ΜΗΝ πιτσιλίζετε ή βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά.
Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το εργαλείο και
το πακέτο μπαταριών σε θέσεις όπου η θερμοκρασία
μπορεί να φθάσει ή να υπερβεί τους 40 ˚C (104 ˚F)
(όπως έξω από καλυμμένα μέρη ή σε μεταλλικά κτίρια το
καλοκαίρι).
Μην αποτεφρώσετε την μπαταρία ακόμη και εάν
έχει υποστεί σοβαρή ζημιά ή έχει φθαρεί εντελώς. Σε
περίπτωση πυρκαγιάς, η μπαταρία μπορεί να εκραγεί. Κατά
την καύση μπαταριών ιόντων λιθίου δημιουργούνται τοξικές
αναθυμιάσεις και υλικά.
Εάν το περιεχόμενο της μπαταρίας έρθει σε επαφή με το
δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως την περιοχή με ήπιο σαπούνι
και νερό. Εάν το υγρό της μπαταρίας εισέλθει στα μάτια,
ξεπλύνετε με άφθονο νερό επί 15 λεπτά ή έως ότου σταματήσει
ο ερεθισμός. Εάν η ιατρική βοήθεια είναι απαραίτητη, ο
ηλεκτρολύτης της μπαταρίας αποτελείται από ένα μίγμα υγρών
οργανικών υδρογονανθράκων και αλάτων λιθίου.
185
Ελληνικά
•
Τα περιεχόμενα των κυψελών μιας ανοιχτής μπαταρίας
μπορούν να προκαλέσουν ερεθισμό του αναπνευστικού
συστήματος. Αναπνεύστε καθαρό αέρα. Εάν τα συμπτώματα
επιμένουν, ζητήστε ιατρική βοήθεια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων. Το υγρό της
μπαταρίας ενδέχεται να είναι εύφλεκτο εάν εκτεθεί σε
σπινθήρα ή φλόγα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην επιχειρήσετε να ανοίξετε
το πακέτο μπαταριών για οποιονδήποτε λόγο. Αν το
περίβλημα του πακέτου μπαταριών είναι ραγισμένο ή έχει
υποστεί ζημιά, μην εισάγετε το πακέτο στο φορτιστή. Μη
συνθλίψετε, ρίξετε κάτω ή προξενήσετε ζημιά στο πακέτο
μπαταριών. Μη χρησιμοποιήσετε πακέτο μπαταριών ή
φορτιστή που έχει δεχθεί ισχυρό χτύπημα, έχει πέσει, έχει
πατηθεί από όχημα ή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε
τρόπο (π.χ τρυπηθεί με καρφί, χτυπηθεί με σφυρί,
πατηθεί). Μπορεί να προκληθεί ελαφρά ή θανατηφόρος
ηλεκτροπληξία. Τα πακέτα μπαταριών που έχουν υποστεί
ζημιά θα πρέπει να παραδίδονται στο κέντρο σέρβις
για ανακύκλωση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς. Μην
αποθηκεύετε ή μεταφέρετε το πακέτο μπαταρίας
με τρόπο ώστε μεταλλικά αντικείμενα να μπορούν
να έρθουν σε επαφή με εκτεθειμένους ακροδέκτες
μπαταρίας. Για παράδειγμα, μην τοποθετείτε το πακέτο
μπαταρίας μέσα σε ποδιές, τσέπες, εργαλειοθήκες,
κουτιά μεταφοράς προϊόντων, συρτάρια κλπ. μαζί με μη
στερεωμένα καρφιά, βίδες, κλειδιά κλπ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δεν χρησιμοποιείται το εργαλείο,
τοποθετείτε το με την πλευρά του σε σταθερή
επιφάνεια, όπου δεν θα αποτελέσει κίνδυνο λόγω
παραπατήματος ή πτώσης. Ορισμένα εργαλεία με
μεγάλα πακέτα μπαταριών μπορούν να στέκονται όρθια
πάνω στο πακέτο μπαταριών αλλά μπορεί να πέσουν
εύκολα αν σπρωχτούν.
Μεταφορά
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς. Η μεταφορά
μπαταριών μπορεί ενδεχομένως να γίνει αιτία πυρκαγιάς
αν οι πόλοι της μπαταρίας έρθουν κατά λάθος σε επαφή
με αγώγιμα υλικά. Κατά την μεταφορά μπαταριών
να βεβαιώνεστε ότι οι πόλοι των μπαταριών είναι
προστατευμένοι και καλά μονωμένοι από υλικά που
θα μπορούσαν να έρθουν σε επαφή μαζί τους και να
προκαλέσουν βραχυκύκλωμα.
Οι μπαταρίες DeWALT συμμορφώνονται με όλους τους
εφαρμόσιμους κανονισμούς μεταφορών προϊόντων, όπως
αυτοί καθορίζονται από τα βιομηχανικά και νομικά πρότυπα,
στα οποία περιλαμβάνονται ο Συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών
σχετικά με τη μεταφορά επικίνδυνων αγαθών, οι κανονισμοί
μεταφοράς επικίνδυνων αγαθών της Διεθνούς Ένωσης
Αερομεταφορών (IATA), οι διεθνείς ναυτιλιακοί κανονισμοί
περί επικίνδυνων αγαθών (IMDG) και η Ευρωπαϊκή συμφωνία
για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων αγαθών (ADR).
Τα στοιχεία και οι μπαταρίες λιθίου-ιόντων έχουν δοκιμαστεί
σύμφωνα με το τμήμα 38,3 του Εγχειριδίου και κριτηρίων
186
δοκιμών των συστάσεων των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη
μεταφορά επικίνδυνων αγαθών.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, n μεταφορά πακέτου
μπαταρίας DeWALT δεν θα εμπίπτει στην ταξινόμηση ενός
πλήρως ελεγχόμενου Επικίνδυνου υλικού Κλάσης 9. Γενικά,
μόνο μεταφορές που περιέχουν μπαταρία λιθίου-ιόντων με
ονομαστική τιμή ενέργειας μεγαλύτερη από 100 βατώρες (Wh)
θα απαιτεί να γίνονται ως πλήρως ελεγχόμενα φορτία Κλάσης
9. Σε όλες τις μπαταρίες λιθίου-ιόντων, η ονομαστική τους τιμή
σε βατώρες επισημαίνεται πάνω στη συσκευασία. Επιπλέον,
λόγω κανονιστικών περιπλοκών, η DeWALT δεν συνιστά τη
μεταφορά δι’ αέρος ξεχωριστών πακέτων μπαταριών λιθίουιόντων, ανεξάρτητα από την ονομαστική τιμή βατωρών. Οι
μεταφορές εργαλείων που περιέχουν μπαταρίες (συνδυασμένα
κιτ) μπορούν να γίνουν δι’ αέρος ως εξαίρεση αν η ονομαστική
τιμή σε βατώρες του πακέτου μπαταρίας δεν είναι μεγαλύτερη
από 100 Wh.
Ανεξάρτητα από το αν μια αποστολή θεωρείται εξαιρούμενη ή
πλήρως ρυθμιζόμενη, αποτελεί ευθύνη του αποστολέα να λάβει
υπόψη του τους πιο πρόσφατους κανονισμούς για τις απαιτήσεις
συσκευασίας, σήμανσης και τεκμηρίωσης.
Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ενότητα του
εγχειριδίου, παρέχονται καλή τη πίστη και πιστεύεται ότι είναι
ακριβείς κατά το χρόνο της σύνταξης του εγγράφου. Ωστόσο
δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή συναγόμενη. Αποτελεί
ευθύνη του αγοραστή να βεβαιωθεί ότι οι δραστηριότητές του
συμμορφώνονται με τους εφαρμοστέους κανονισμούς.
Μεταφορα της Μπαταριας FLEXVOLTTM
Η μπαταρία DeWALT FLEXVOLTTM διαθέτει δύο καταστάσεις:
Χρήσης και Μεταφοράς.
Κατάσταση Χρήσης: Όταν η μπαταρία FLEXVOLTTM δεν έχει
τοποθετηθεί σε προϊόν ή έχει τοποθετηθεί σε προϊόν DeWALT
18 V, θα λειτουργεί σαν μπαταρία 18 V. Όταν η μπαταρία
FLEXVOLTTM έχει τοποθετηθεί σε προϊόν 54 V ή 108 V (δύο
μπαταριών των 54 V), θα λειτουργεί σαν μπαταρία 54 V.
Κατάσταση Μεταφοράς: Όταν έχει τοποθετηθεί το καπάκι
στην μπαταρία FLEXVOLTTM, η μπαταρία είναι σε κατάσταση
μεταφοράς. Φυλάξτε το καπάκι για την περίπτωση μεταφοράς.
Όταν είναι σε κατάσταση
Μεταφοράς, οι σειρές των
κυψελών είναι ηλεκτρικά
αποσυνδεδεμένες μέσα στο
πακέτο μπαταρίας, με
αποτέλεσμα να θεωρείται ως 3 μπαταρίες με χαμηλότερη
ονομαστική τιμή βατωρών (Wh) αντί για 1 μπαταρία με
υψηλότερη ονομαστική τιμή βατωρών. Αυτή η αυξημένη
ποσότητα των 3 μπαταριών με τη μειωμένη ονομαστική τιμή
βατωρών μπορεί να κάνει εφικτή την εξαίρεση του πακέτου
μπαταριών από ορισμένους κανονισμούς μεταφορών που
επιβάλλονται στις μπαταρίες με υψηλότερη ονομαστική τιμή
βατωρών.
Για παράδειγμα, η τιμή Wh Παραδειγμα σημανσης χρησης και
Μεταφοράς μπορεί να είναι μεταφορας στην ετικετα
3 x 36 Wh, που σημαίνει
3 μπαταρίες των 36 Wh
Ελληνικά
η μία. Η τιμή Wh Χρήσης μπορεί να είναι 108 Wh (υπονοείται
1 μπαταρία).
Συστάσεις για την αποθήκευση
1. Το καλύτερο μέρος αποθήκευσης είναι ένα δροσερό και
στεγνό μέρος, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και την
υπερβολική ζέστη ή κρύο. Για βέλτιστη απόδοση και
διάρκεια ζωής, αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε θερμοκρασία
δωματίου όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
2. Για μεγάλο χρόνο φύλαξης, για τα καλύτερα αποτελέσματα
συνιστάται να αποθηκεύετε το πακέτο μπαταριών πλήρως
φορτισμένο, σε δροσερό, ξηρό μέρος, εκτός του φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πακέτα μπαταριών δεν θα πρέπει να
αποθηκεύονται τελείως εκφορτισμένα. Το πακέτο μπαταριών θα
χρειαστεί να επαναφορτιστεί πριν τη χρήση.
Ετικέτες στο φορτιστή και την μπαταρία
Επιπλέον των εικονογραμμάτων που χρησιμοποιούνται στο
εγχειρίδιο αυτό, οι ετικέτες πάνω στο φορτιστή και στο πακέτο
μπαταριών μπορεί να δείχνουν τα εξής εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.
Ανατρέξτε στα Tεχνικά δεδομένα για το
χρόνο φόρτισης.
Μην αγγίζετε με αγώγιμα αντικείμενα.
Μη φορτίζετε κατεστραμμένες μπαταρίες.
Να μην εκτίθεται σε νερό.
ροντίζετε για την άμεση αντικατάσταση τυχόν
Φ
ελαττωματικών καλωδίων.
φόρτιση να γίνεται μόνο σε θερμοκρασία από 4 °C
Η
έως 40 °C.
ΧΡΗΣΗ (χωρίς καπάκι μεταφοράς). Παράδειγμα: Η
τιμή Wh είναι 108 Wh (1 μπαταρία με 108 Wh).
ΜΕΤΑΦΟΡΑ (με ενσωματωμένο καπάκι μεταφοράς).
Παράδειγμα: Η τιμή Wh είναι 3 x 36 Wh (3 μπαταρίες
των 36 Wh).
Τύπος μπαταριών
Το DCS570 λειτουργεί με πακέτο μπαταριών των 18 V.
Αυτά τα πακέτα μπαταριών μπορούν να χρησιμοποιηθούν:
DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B,
DCB185, DCB546, DCB547. Για περισσότερες πληροφορίες
ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1Δισκοπρίονο
1 Λεπίδα δισκοπρίονου
1 Κλειδί λεπίδας
1 Παράλληλο οδηγό
1 Στόμιο εξαγωγής σκόνης
1 Φορτιστή (μόνο μοντέλα C, D, L, M, P, S, T, X)
1Πακέτο μπαταρίας Li-Ion (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1
μοντέλα)
2 Πακέτα μπαταριών Li-Ion (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2
μοντέλα)
3 Πακέτα μπαταριών Li-Ion (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3
μοντέλα)
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα τμήματα ή τα
παρελκόμενα, οι οποίες μπορεί να συνέβησαν κατά τη διάρκεια
της μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε
προσεκτικά και να κατανοήσετε το παρόν εγχειρίδιο.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.
Μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο.
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
Απορρίψτε την μπαταρία με φιλικό προς το
περιβάλλον τρόπο.
ορτίζετε τα πακέτα μπαταριών DeWALT μόνο
Φ
με τους προβλεπόμενους φορτιστές DeWALT.
Η φόρτιση πακέτων μπαταριών άλλων από τις
προβλεπόμενες μπαταρίες DeWALT με χρήση
φορτιστή DeWALT μπορεί να προκαλέσει έκρηξή
τους ή άλλες επικίνδυνες καταστάσεις.
Μην πετάτε το πακέτο μπαταριών σε φωτιά.
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
Ακτινοβολία λέιζερ. Μην κοιτάζετε απευθείας στο φως.
Θeεh Κωδικου Ημερομηνιας (Εικ. A)
Ο κωδικός ημερομηνίας 19 , ο οποίος περιλαμβάνει επίσης το
έτος κατασκευής, είναι τυπωμένος επάνω στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2017 XX XX
Έτος κατασκευής
187
Ελληνικά
Περιγραφή (εικ. A)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιήσετε ποτέ το
ηλεκτρικό εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα του. Μπορεί να
προκληθεί βλάβη ή προσωπικός τραυματισμός.
1 Κουμπί ασφάλισης διακόπτη σε απενεργοποιημένη
κατάσταση
2 Διακόπτης σκανδάλης
3 Πακέτο μπαταρίας
4 Μοχλός ρύθμισης βάθους (Εικ. E)
5 Πλάκα βάσης
6 Μοχλός ανάσυρσης κάτω προφυλακτήρα λεπίδας
7 Κάτω προφυλακτήρας λεπίδας
8 Βίδα σύσφιξης λεπίδας
9 Δείκτης εντομής
10 Μοχλός ρύθμισης φαλτσοκοπής
11 Κουμπί ασφάλισης λεπίδας
12 Βοηθητική λαβή
13 Κουμπί απελευθέρωσης μπαταρίας
14 Κλειδί λεπίδας (Εικ. E)
15 Φως εργασίας
Προοριζομενη Χρηση
Αυτά τα δισκοπρίονα βαρέως τύπου είναι σχεδιασμένα
για επαγγελματικές εφαρμογές κοπής ξύλου. Μην κόβετε
υλικά από μέταλλο, πλαστικό, σκυρόδεμα, είδη τοιχοποιίας
ή τσιμεντοσανίδας ΜΗ χρησιμοποιείτε με το πριόνι αυτό
προσαρτήματα τροφοδοσίας νερού. ΜΗ χρησιμοποιείτε
τροχούς ή λεπίδες λείανσης. ΜΗΝ το χρησιμοποιείτε υπό υγρές
συνθήκες ή με την παρουσία εύφλεκτων υγρών ή αερίων.
Αυτά τα βαρέως τύπου πριόνια είναι επαγγελματικά
ηλεκτρικά εργαλεία.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με το εργαλείο.
Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται από
μη έμπειρους χειριστές.
-- Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(περιλαμβανομένων παιδιών) που έχουν μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή
έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός
αν τα άτομα αυτά επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο για
την ασφάλειά τους. Τα παιδιά δεν πρέπει να μένουν ποτέ
μόνα τους με αυτό το προϊόν.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετε
την μπαταρία πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο σετ μπαταριών
και φορτιστές της DeWALT.
188
Εισαγωγή και αφαίρεση του πακέτου
μπαταριών από το εργαλείο (εικ. A)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τα καλύτερα αποτελέσματα, να βεβαιώνεστε ότι
το πακέτο μπαταριών 3 είναι πλήρως φορτισμένο.
Για Να Τοποθετησετε Το Πακετο
Μπαταριων Στη Λαβη Του Εργαλειου
1. Ευθυγραμμίστε το πακέτο μπαταριών 3 με τις ράγες μέσα
στη λαβή του εργαλείου (εικ. A).
2. Σπρώξτε το μέσα στη λαβή ώσπου να τερματίσει πλήρως
και να ασφαλίσει στο εργαλείο και βεβαιωθείτε ότι δεν
θα απασφαλιστεί.
Για να αφαιρεσετε το πακετο μπαταριων
απο το εργαλειο
1. Πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης 13 της μπαταρίας και
τραβήξτε σταθερά το πακέτο μπαταριών έξω από τη λαβή
του εργαλείου.
2. Εισάγετε το πακέτο μπαταριών μέσα στο φορτιστή
όπως περιγράφεται στο τμήμα περί φορτιστή του
παρόντος εγχειριδίου.
Πακετα μπαταριων με δεικτη φορτιου
(Εικ. A)
Ορισμένα πακέτα μπαταριών DeWALT περιλαμβάνουν ένα
δείκτη φορτίου. Αυτός αποτελείται από τρεις πράσινες λυχνίες
LED που υποδηλώνουν το επίπεδο του φορτίου που απομένει
στο πακέτο μπαταριών.
Για να ενεργοποιήσετε το δείκτη φορτίου, πατήστε και
κρατήστε πατημένο το κουμπί 32 του δείκτη φορτίου. Θα
ανάψει ένας συνδυασμός των τριών πράσινων λυχνιών LED
που είναι ενδεικτικός του επιπέδου του φορτίου που απομένει.
Όταν το επίπεδο του φορτίου στη μπαταρία είναι κάτω από το
χρησιμοποιήσιμο όριο, ο δείκτης φορτίου δεν θα ανάψει και η
μπαταρία θα χρειαστεί να επαναφορτιστεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο δείκτης φορτίου αποτελεί μόνο μια ένδειξη του
φορτίου που έχει απομείνει στο πακέτο μπαταριών. Δεν δείχνει
τη λειτουργικότητα του εργαλείου και υπόκειται σε μεταβολές
βάσει των εξαρτημάτων του προϊόντος, της θερμοκρασίας και
της εφαρμογής του τελικού χρήστη.
Αλλαγή λεπίδων
Για να εγκαταστησετε τη λεπιδα (εικ. C–E)
1. Αφαιρέστε την μπαταρία.
2. Χρησιμοποιώντας το μοχλό 6 του κάτω προφυλακτήρα,
ανασύρετε τον κάτω προφυλακτήρα 7 της λεπίδας και
τοποθετήστε τη λεπίδα στον άξονα του πριονιού σε επαφή
με την εσωτερική ροδέλα 17 του σφιγκτήρα, αφού
βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα θα περιστρέφεται στη σωστή
κατεύθυνση (η κατεύθυνση του βέλους περιστροφής στη
λεπίδα πριονιού και τα δόντια πρέπει να δείχνουν στην ίδια
κατεύθυνση με το βέλος περιστροφής πάνω στο πριόνι).
Μην θεωρείτε ότι η τυπωμένη πλευρά της λεπίδας θα βλέπει
πάντα προς το μέρος σας όταν η λεπίδα έχει τοποθετηθεί
σωστά. Όταν ανασύρετε τον κάτω προφυλακτήρα λεπίδας
για να εγκαταστήσετε τη λεπίδα, ελέγξτε την κατάσταση
Ελληνικά
και τη λειτουργία του κάτω προφυλακτήρα λεπίδας για
να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά. Βεβαιωθείτε ότι
κινείται ελεύθερα και δεν έρχεται σε επαφή με τη λεπίδα ή
οποιοδήποτε άλλο μέρος του εργαλείου, σε όλες τις γωνίες
και σε όλα τα βάθη κοπής.
3. Τοποθετήστε την εξωτερική ροδέλα 16 σφιγκτήρα πάνω
στον άξονα του πριονιού με την πλευρά με φάλτσα κοπή να
δείχνει προς τα έξω. Βεβαιωθείτε ότι η διάμετρος 30 mm της
πλευράς λεπίδας του σφιγκτήρα εφαρμόζει στην οπή 30 mm
στη λεπίδα πριονιού για να εξασφαλίσετε το κεντράρισμα
της λεπίδας.
4. Βιδώστε με το χέρι τη βίδα 8 σύσφιξης της λεπίδας πάνω
στον άξονα πριονιού (η βίδα έχει δεξιόστροφο σπείρωμα και
πρέπει να περιστραφεί δεξιόστροφα για να σφίξει).
5. Πιέστε την ασφάλιση 11 της λεπίδας ενώ περιστρέφετε
τον άξονα του πριονιού με το κλειδί λεπίδας 14 το οποίο
φυλάσσεται κάτω από το διαμέρισμα μπαταρίας, έως
ότου συμπλεχτεί η ασφάλιση λεπίδας και σταματήσει να
περιστρέφεται η λεπίδα.
6. Σφίξτε καλά τη βίδα σύσφιξης της λεπίδας με το
κλειδί λεπίδας.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε καμία περίπτωση μη συμπλέξετε την
ασφάλιση της λεπίδας ενώ είναι σε λειτουργία το πριόνι
και μην τη συμπλέξετε προσπαθώντας να σταματήσετε
το εργαλείο. Ποτέ μην ενεργοποιήσετε το πριόνι ενώ είναι
συμπλεγμένη η ασφάλιση της λεπίδας. Θα προκληθεί
σοβαρή ζημιά στο πριόνι σας.
Για να αντικαταστησετε τη λεπιδα
(εικ. C, D)
1. Αφαιρέστε την μπαταρία.
2. Για να λασκάρετε τη βίδα λεπίδας 8 , πιέστε την ασφάλιση
11 της λεπίδας και περιστρέψτε τον άξονα του πριονιού
με το κλειδί λεπίδας 14 , που φυλάσσεται κάτω από το
διαμέρισμα μπαταρίας, έως ότου συμπλεχτεί η ασφάλιση
λεπίδας και σταματήσει να περιστρέφεται η λεπίδα. έως
ότου συμπλεχτεί η ασφάλιση της λεπίδας και σταματήσει
να περιστρέφεται η λεπίδα. Με την ασφάλιση της λεπίδας
συμπλεγμένη, περιστρέψτε αριστερόστροφα τη βίδα
σύσφιξης της λεπίδας με το κλειδί λεπίδας (η βίδα έχει
δεξιόστροφο σπείρωμα και πρέπει να περιστραφεί
αριστερόστροφα για να ξεσφίξει).
3. Αφαιρέστε μόνο τη βίδα 8 σύσφιξης της λεπίδας και την
εξωτερική ροδέλα 16 του σφιγκτήρα. Αφαιρέστε την
παλιά λεπίδα.
4. Καθαρίστε τυχόν πριονίδια που μπορεί να έχουν
συσσωρευτεί στην περιοχή του προφυλακτήρα ή της
ροδέλας σφιγκτήρα και ελέγξτε την κατάσταση και τη
λειτουργία του κάτω προφυλακτήρα λεπίδας όπως
περιγράφηκε πιο πριν. Μη λιπαίνετε αυτή την περιοχή.
5. Επιλέξτε τη κατάλληλη λεπίδα για την εφαρμογή (βλ.
Λεπίδες). Πάντα χρησιμοποιείτε λεπίδες που έχουν σωστό
μέγεθος (διάμετρο) με κεντρική οπή σωστού μεγέθους
και σχήματος για τη στερέωση στον άξονα του πριονιού.
Πάντα να βεβαιώνεστε ότι ο μέγιστος συνιστώμενος
αριθμός στροφών (rpm) στη λεπίδα πριονιού είναι ίσος ή
μεγαλύτερος από τον αριθμό στροφών (rpm) λειτουργίας
του πριονιού.
6. Ακολουθήστε τα βήματα 1 έως και 5 στην ενότητα Για να
εγκαταστήσετε τη λεπίδα, αφού βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα
θα περιστρέφεται στη σωστή κατεύθυνση.
Κατω προφυλακτηρας λεπιδας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ο κάτω προφυλακτήρας λεπίδας
είναι ένα χαρακτηριστικό ασφαλείας με το οποίο
μειώνεται ο κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού. Σε
καμία περίπτωση μη χρησιμοποιήσετε το πριόνι αν ο
κάτω προφυλακτήρας λείπει, έχει υποστεί ζημιά, αν
δεν έχει συναρμολογηθεί σωστά ή αν δεν λειτουργεί
σωστά. Μη βασίζεστε στον κάτω προφυλακτήρα
λεπίδας για προστασία σας υπό κάθε συνθήκη. Η
ασφάλειά σας εξαρτάται από την τήρηση όλων των
προειδοποιήσεων και των προφυλάξεων καθώς
και από το σωστό χειρισμό του πριονιού. Ελέγχετε
πριν από κάθε χρήση ότι κλείνει σωστά ο κάτω
προφυλακτήρας λεπίδας. Αν ο κάτω προφυλακτήρας
της λεπίδας λείπει ή δεν λειτουργεί σωστά, φροντίστε
να δώσετε το πριόνι για σέρβις. Για να διασφαλίσετε
την ασφάλεια και την αξιοπιστία του προϊόντος, οι
εργασίες επισκευής, συντήρησης και ρύθμισης θα
πρέπει να εκτελούνται από εξουσιοδοτημένο κέντρο
σέρβις ή άλλο εξειδικευμένο οργανισμό σέρβις, με
χρήση πάντα ακριβώς ίδιων ανταλλακτικών με τα
εξαρτήματα που αντικαθίστανται.
Ελεγχος κατω προφυλακτηρα (εικ. A)
1. Απενεργοποιήστε το εργαλείο και αποσυνδέστε το από την
παροχή ρεύματος.
2. Περιστρέψτε το μοχλό (εικ. A, 6 ) του κάτω προφυλακτήρα
από την πλήρως κλειστή θέση στην πλήρως ανοικτή θέση.
3. Ελευθερώστε το μοχλό και παρατηρήστε τον προφυλακτήρα
7 καθώς επιστρέφει στην πλήρως κλειστή θέση.
Θα πρέπει να γίνει σέρβις στο εργαλείο από εξειδικευμένο
κέντρο σέρβις, αν:
• ο προφυλακτήρας δεν μπορέσει να επιστρέψει στην πλήρως
κλειστή θέση,
• κινείται με διακοπτόμενη κίνηση ή αργά, ή
• έρχεται σε επαφή με τη λεπίδα ή με οποιοδήποτε μέρος του
εργαλείου, πράγμα που πρέπει να εξεταστεί σε κάθε γωνία
και κάθε βάθος κοπής.
Λεπίδες
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού των ματιών, χρησιμοποιείτε πάντα μέσα
προστασίας των ματιών. Το καρβίδιο είναι σκληρό αλλά
εύθραυστο υλικό. Ξένα αντικείμενα μέσα στο τεμάχιο
εργασίας όπως σύρμα ή καρφιά μπορούν να προκαλέσουν
ράγισμα ή θραύση των μυτών της λεπίδας. Χρησιμοποιείτε
το πριόνι μόνον όταν έχει τοποθετηθεί κατάλληλος
προφυλακτήρας στη λεπίδα πριονιού. Στερεώνετε τη
λεπίδα σταθερά με την κατάλληλη φορά περιστροφής
πριν τη χρήση και πάντα χρησιμοποιείτε μια καθαρή,
αιχμηρή λεπίδα.
189
Ελληνικά
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην κόβετε με αυτό το πριόνι υλικά
από μέταλλο, πλαστικό, σκυρόδεμα, είδη τοιχοποιίας
ή τσιμεντοσανίδας.
184 mm Διάμετρος
Εφαρμογή
Δόντια
Διαμήκης κοπή
24
Γενικών εργασιών
36
Φινίρισμ
60
Αν χρειάζεστε βοήθεια σχετικά με τις λεπίδες, απευθυνθείτε στον
τοπικό σας αντιπρόσωπο DeWALT.
Αναδραση
Η ανάδραση είναι η απότομη αντίδραση σε λεπίδα πριονιού
που έχει σφηνώσει, μαγκώσει ή ευθυγραμμιστεί λάθος, με
αποτέλεσμα ανύψωση του πριονιού έξω από το τεμάχιο
εργασίας προς την κατεύθυνση του χειριστή. Όταν η λεπίδα
έχει σφηνώσει ή μαγκώσει λόγω κλεισίματος της εντομής, η
λεπίδα σταματά να περιστρέφεται και η αντίδραση του μοτέρ
κατευθύνει τη μονάδα ταχύτατα προς τα πίσω στο χειριστή. Αν
η λεπίδα στραβώσει ή ευθυγραμμιστεί λάθος μέσα στην εντομή,
τα δόντια στο πίσω άκρο της λεπίδας μπορεί να εισχωρήσουν
στην πάνω επιφάνεια του υλικού με αποτέλεσμα η λεπίδα να
βγει από την εντομή και να αναπηδήσει πίσω προς το χειριστή.
Η ανάδραση είναι πιο πιθανό να προκύψει όταν υπάρχει
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες συνθήκες.
1. ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
a. Η κάμψη λόγω βάρους ή η ακατάλληλη ανύψωση
του αποκοπτόμενου τεμαχίου μπορεί να προκαλέσει
ενσφήνωση της λεπίδας και να οδηγήσει σε ανάδραση.
b. Η κοπή υλικού που υποστηρίζεται μόνο στα άκρα μπορεί
να προκαλέσει ανάδραση. Καθώς μειώνεται η αντοχή του
υλικού, αυτό κάμπτεται από το βάρος του, κλείνοντας την
εντομή και σφηνώνοντας τη λεπίδα (εικ. L).
c. Η κοπή ενός τμήματος υλικού που προβάλλει ή
προεξέχει, με έναρξη στο κάτω μέρος σε κάθετη
κατεύθυνση, μπορεί να προκαλέσει ανάδραση. Το
αποκοπτόμενο τμήμα καθώς χαμηλώνει μπορεί να
προκαλέσει ενσφήνωση της λεπίδας.
d. Η αποκοπή στενών λωρίδων μεγάλου μήκους μπορεί να
προκαλέσει ανάδραση. Το αποκοπτόμενο κομμάτι μπορεί
να καμφθεί από το βάρος του ή να συστραφεί, κλείνοντας
την εντομή και σφηνώνοντας τη λεπίδα.
e. Αν σκαλώσει ο κάτω προφυλακτήρας σε επιφάνεια κάτω
από το υλικό που κόβεται, μειώνεται στιγμιαία ο έλεγχος
του χειριστή. Το πριόνι μπορεί να ανυψωθεί εν μέρει
βγαίνοντας από την κοπή και αυξάνοντας την πιθανότητα
συστροφής της λεπίδας.
2. ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΒΑΘΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΟΠΗΣ ΣΤΟ ΠΡΙΟΝΙ
a. Για να επιτύχετε την πιο αποτελεσματική κοπή, η
λεπίδα θα πρέπει να προεξέχει μόνο όσο χρειάζεται για
να εκτίθεται ένα δόντι όπως φαίνεται στην εικόνα F).
Αυτό επιτρέπει στο πέδιλο να υποστηρίζει τη λεπίδα
και ελαχιστοποιεί τη συστροφή και την ενσφήνωση
190
μέσα στο υλικό. Δείτε την ενότητα με τίτλο Ρύθμιση
βάθους κοπής.
3. ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ (ΚΑΚΗ ΕΥΘΗΓΡΑΜΜΙΣΗ
ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ)
a. Αν πιέζετε έντονα για την κοπή μπορεί να προκληθεί
συστροφή της λεπίδας.
b. Αν προσπαθείτε να στρίψετε το πριόνι μέσα στην κοπή
(προσπαθώντας να επιστρέψετε στη γραμμή που έχετε
σχεδιάσει) μπορεί να προκληθεί συστροφή της λεπίδας.
c. Το υπερβολικό τέντωμα του σώματος ή η χρήση του
πριονιού με κακή στάση του σώματος (μη ευσταθή
στάση), μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη συστροφή
της λεπίδας.
d. Η αλλαγή τρόπου λαβής των χεριών ή της θέσης του
σώματος κατά την κοπή μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη
συστροφή της λεπίδας.
e. Το τράβηγμα προς τα