DC901 | DeWalt DC901 CORDLESS DRILL Type 2 instruction manual

DC901
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
4
Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen)
17
English (original instructions)
31
Español (traducido de las instrucciones originales)
43
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
57
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
71
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
85
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
99
Português (traduzido das instruções originais)
111
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
125
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
137
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
150
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
163
Copyright DEWALT
2
4
5
6
2
3
1
8
7
14
9
10
A
11
15
10
13
12
B
1
3
C
4
4
5
5
6
6
D1
D
2
D2
D3
2
6
E
F
G
3
DANSK
LEDNINGSFRI HAMMERBOR/DRIVER
DC901
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT-værktøj. Mange års erfaring,
ihærdig produktudvikling og innovation gør DEWALT
én af de mest pålidelige partnere for professionelle
brugere af elværktøj.
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er målt i overensstemmelse med
en standardiseret test, der er angivet i EN 60745
og kan anvendes til at sammenligne et værktøj
med et andet. Det kan anvendes til en foreløbig
eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne
vibrationsemissionsniveau repræsenterer
værktøjets hovedanvendelsesområder.
Hvis værktøjet anvendes til andre formål,
med andet tilbehør eller vedligeholdes
dårligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forøge
eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
Tekniske data
Spænding
Type
Udgangseffekt (max)
Omdrejningstal ubelastet
1. gear
2. gear
3. gear
Slagtal
1. gear
2. gear
3. gear
Maks. vridmoment
Patronkapacitet
Maksimal borekapacitet i
stål/blødt træ/beton
Vægt (uden batteri)
LPA (lydtryk)
KPA (lydtrykusikkerhed)
LWA (lydeffekt)
KWA (usikkerhed lydeffekt)
W
DC901
36
2
750
min-1
min-1
min-1
0 - 400
0 - 1.200
0 - 1.600
min-1
min-1
min-1
Nm
mm
0 - 6.800
0 - 20.400
0 - 27.200
42
13
mm
kg
65/13/16
2,0
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
96
3,0
107
3,0
VDC
Samlede værdier for vibration (triax vektorsum) bestemt i henhold
til EN60745:
Vibrationsemissionsværdi ah
Boring i beton
ah,ID =
m/s2
13,7
Usikkerhed K =
m/s2
5,5
Vibrationsemissionsværdi ah
Boring i metal
m/s2
≤ 2,5
ah,D =
Usikkerhed K =
m/s2
1,5
Vibrationsemissionsværdi ah
Skruning
ah,ID =
Usikkerhed K =
4
Et estimat af eksponeringsniveauet for
vibration bør også tage højde for de
gange, værktøjet slukkes, eller når det
kører men ikke bruges til at arbejde. Det
kan mindske eksponeringsniveauet over
den samlede arbejdsperiode markant.
Identificér yderligere
sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte
operatøren mod vibrationens effekter,
som f.eks.: vedligehold værktøjet og
tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre.
Batteri
Spænding
Kapacitet
Vægt
VDC
Ah
kg
Lader
Spænding (lysnet)
Ladetid (ca.)
VAC
min
Vægt
kg
DE9360
36
2,0
0,9
DCB360 DCB361
36
36
4,0
2,0
1,3
0,9
DE9000
230
90
(4,0 Ah)
45
(2,0 Ah)
0,9
Sikringer:
230 V maskiner
10 A
Definitioner: Sikkerhedsråd
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert signalord. Læs
vejledningen og læg mærke til disse symboler.
DANSK
FARE: Angiver en overhængende farlig
situation, der – hvis den ikke undgås –
kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
ADVARSEL: Angiver en mulig farlig
situation, der - hvis den ikke undgås –
kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
FORSIGTIG: Angiver en mulig farlig
situation, der – hvis den ikke undgås kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling,
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan
resultere i produktskade.
Betyder fare for elektrisk stød.
Betyder risiko for brand.
EF-overensstemmelseserklæring
MASKINDIREKTIV
DC901
DEWALT erklærer, at produkterne beskrevet under
Tekniske data er udformet i overensstemmelse med:
2006/42/EF, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Disse produkter overholder også direktivet 2004/108/
EF og 2011/65/EU. Kontakt DEWALT på følgende
adresse for yderligere oplysninger eller se bagsiden af
manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den
tekniske fil og udsteder denne erklæring på vegne af
DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepræsident for Maskinteknik
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
27.08.2010
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for personskade bør du læse
betjeningsvejledningen.
Generelle sikkerhedsadvarsler for
elværktøjer
ADVARSEL! Læs alle
sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Manglende overholdelse
af advarsler og instruktioner kan medføre
elektrisk stød, brand og/eller alvorlig
personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER
TIL SENERE BRUG
Termen “elværktøj” i advarslerne refererer til dit
elektroniske (ledning) eller batteribetjente (trådløse)
elværktøj.
1) SIKKERHED I ARBEJDSOMRÅDET
a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og godt
oplyst. Rodede eller mørke områder giver
anledning til ulykker.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj i en
eksplosionsfarlig atmosfære, som f.eks.
ved tilstedeværelsen af brændbare væsker,
gasser eller støv. Elværktøj danner gnister, der
kan antænde støv eller dampe.
c) Hold børn og omkringstående på afstand,
når der anvendes elektrisk værktøj.
Distraktioner kan medføre, at du mister
kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHED
a) Stik på elektrisk værktøj skal passe til
stikkontakten. Stikket må aldrig modificeres
på nogen måde. Undlad at bruge
adapterstik sammen med jordforbundet
elektrisk værktøj. Umodificerede stik og dertil
passende stikkontakter reducerer risikoen for
elektrisk stød.
b) Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader, såsom rør, radiatorer, komfurer
og køleskabe. Der er øget risiko for elektrisk
stød, hvis din krop er jordforbundet.
c) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for
regn eller våde forhold. Hvis der trænger
vand ind i et elektrisk værktøj, øges risikoen for
elektrisk stød.
d) Undlad at udsætte ledningen for overlast.
Brug aldrig ledningen til at bære,
trække værktøjet eller trække det ud af
stikkontakten. Hold ledningen borte fra
varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede
ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
e) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs,
skal der anvendes en forlængerledning,
som er egnet til udendørs brug. Brug af
en ledning, der er egnet til udendørs brug,
reducerer risikoen for elektrisk stød.
5
DANSK
f)
Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område,
benyt en strømforsyning, der er beskyttet
af en fejlstrømsafbryder. Ved at benytte
en fejlstrømsafbryder reduceres risikoen for
elektrisk stød.
3) PERSONLIG SIKKERHED
a) Vær opmærksom, pas på hvad du
foretager dig, og brug sund fornuft, når
du benytter et elektrisk værktøj. Betjen
ikke værktøjet, hvis du er træt, påvirket
af narkotika, alkohol eller medicin. Et
øjebliks uopmærksomhed under anvendelse
af et elektrisk værktøj kan forårsage alvorlig
personskade.
b) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær
altid beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr,
såsom støvmaske, skridsikre sikerhedssko,
sikkerhedshjelm eller høreværn, brugt når
omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
c) Undgå utilsigtet start. Sørg for, at
der er slukket for kontakten, inden
værktøjet tilsluttes en strømkilde og/
eller batterienhed, samles op eller bæres.
Når elektrisk værktøj bæres med fingeren
på kontakten eller tilsluttes, når kontakten er
tændt, giver det anledning til ulykker.
d) Fjern eventuelle justerings- eller
skruenøgler, før det elektriske værktøj
startes. En skruenøgle eller anden nøgle, der
bliver siddende på en roterende del af elektrisk
værktøj, kan give anledning til personskade
e) Undlad at række for langt. Hold hele tiden
en god fodstilling og balance. Dette giver
bedre kontrol af det elektriske værktøj, når
uventede situationer opstår.
f) Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær
ikke løst tøj eller smykker. Hold dit hår,
tøj og handsker væk fra bevægelige dele.
Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan
blive fanget i bevægelige dele.
g) Hvis der anvendes støvudsugningseller støvopsamlingsudstyr, skal dette
tilsluttes og anvendes rigtigt. Anvendelse
af støvopsamlingsudstyr kan begrænse farer
forårsaget af støv.
4) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF ELEKTRISK
VÆRKTØJ
a) Undlad at bruge magt over for det
elektriske værktøj. Brug det værktøj, der
er bedst egnet til det arbejde, der skal
udføres. Værktøjet vil klare opgaven bedre
og mere sikkert med den ydelse, som det er
beregnet til.
6
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis
kontakten ikke tænder og slukker for det.
Alt elektrisk værktøj, der ikke kan kontrolleres
med kontakten, er farligt og skal repareres.
Træk stikket ud af stikkontakten og/
eller batterienheden fra det elektriske
værktøj, før det elektriske værktøj justeres,
dets tilbehør udskiftes, eller det stilles
til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen
for, at værktøjet startes utilsigtet.
Opbevar elektrisk værktøj uden for
rækkevidde af børn, og tillad ikke personer,
som ikke er bekendt med dette elektriske
værktøj eller disse instruktioner, at betjene
værktøjet. Elektrisk værktøj er farligt i
hænderne på personer, som ikke er instrueret i
brugen deraf.
Vedligeholdelse af elektrisk værktøj.
Undersøg om bevægelige dele sidder
skævt, binder eller er gået itu såvel som
andre forhold, der kan påvirke betjeningen
af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før
brug. Mange ulykker er forårsaget af dårligt
vedligeholdt værktøj.
Hold skæreværktøj skarpe og rene.
Ordentligt vedligeholdt skæreværktøj med
skarpe skærekanter har mindre tilbøjelighed til
at binde og er lettere at styre.
Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor, osv. i
overensstemmelse med disse instruktioner,
idet der tages hensyn til arbejdsforholdene
og den opgave, som skal udføres. Brug af
elektrisk værktøj til andre opgaver end dem,
det er beregnet til, kan resultere i en farlig
situation.
5) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF BATTERI
a) Må kun genoplades med den oplader, som
er angivet af fabrikanten. En oplader, der er
beregnet til en bestemt type batteripakke, kan
udgøre en brandrisiko, hvis den bruges med
en anden type batteripakke.
b) Brug kun elektrisk værktøj med de
batteripakker, der er beregnet til hver enkelt
type. Brug af andre batteripakker kan skabe
risiko for personskade og brand.
c) Når en batteripakke ikke er i brug, skal den
holdes borte fra andre metalgenstande,
såsom papirclips, mønter, nøgler, søm,
skruer og andre små metalgenstande, der
kan danne forbindelse mellem to elektriske
kontaktflader. Kortslutninger mellem
batterikontakter kan forårsage forbrænding
eller brand.
DANSK
d)
Hvis en batteripakke udsættes for overlast,
kan der sive væske ud. Undgå kontakt.
Hvis væsken berøres ved et tilfælde, skal
der skylles med masser af vand. Hvis der
kommer væske i øjnene, skal der desuden
søges lægehjælp. Batterivæske kan forårsage
irritation eller forbrænding.
6) SERVICE
a) Elektrisk værktøj skal serviceres af
en kvalificeret servicetekniker, som
udelukende benytter identiske reservedele.
Derved sikres det, at værktøjets driftssikkerhed
opretholdes.
YDERLIGERE SPECIFIKKE
SIKKERHEDSREGLER
Sikkerhedsadvarsler for
boremaskine/skruemaskine/
slagboremaskine
• Anvend høreværn ved brug af slagbor.
Udsættelse for støj kan føre til tab af høreevne.
Restrisici
Følgende risici er forbundet med brugen af
boremaskiner:
– Skader forårsaget af berøring af de roterende
dele eller varme dele på værktøjet.
På trods af overholdelsen af de relevante
sikkerhedsregler og brug af sikkerhedsudstyr kan
visse restrisici ikke undgås. Disse omfatter:
– Hørenedsættelse.
– Risiko for at få fingrene i klemme ved udskiftning
af tilbehøret.
– Sundhedsfarer forårsaget ved indånding af støv,
der dannes, når der arbejdes i træ.
– Risiko for personskade som følge af flyvende
partikler.
– Risiko for personskade som følge af forlænget
brug.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
• Hold altid el-værktøj i de isolerede greb ved
arbejdsprocesudførelser, hvor skæreværktøjet
kan komme i kontakt med skjulte ledninger
eller værktøjets egen ledning. Hvis
skæretilbehøret kommer i kontakt med en
strømførende ledning, kan værktøjets metaldele
blive strømførende og give operatøren stød.
• Anvend de hjælpegreb, som følger med
værktøjet. Tab af kontrollen kan føre til
personskade.
• Anvend skruetvinger eller anden anordning
til at fastgøre og understøtte arbejdsemnet til
en stabil platform. At holde emnet med hånden
eller mod kroppen er en ustabil løsning, der kan
føre til tab af kontrollen.
• Anvend høreværn, hvis der hamres i længere
perioder. Langvarig udsættelse for høje
støjniveauer kan føre til tab af høreevne. Midlertidt
tab af høreevne eller alvorlig beskadigelse af
trommehinden kan forårsages af høje lydniveauer
som følge af slagboring.
• Anvend beskyttelsesbriller eller anden
øjenbeskyttelse. Hammer- og boreprocesser
kan få splinter til at flyve omkring. Flyvende
partikler kan forårsage permanent øjenskade.
• Slagbor og -værktøj bliver varme under brug.
Anvend handsker ved berøring.
Læs vejledningen før brug.
Brug hørebeskyttelse.
Brug øjebeskyttelse.
PLACERING AF DATOKODEN
Datokoden (14), som også inkluderer fremstillingsåret,
er trykt ind i kabinetfladen, der danner
monteringssammenføjningen mellem værktøj og
batteri.
Eksempel:
2013 XX XX
Produktionsår
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteriopladere
GEM DISSE INSTRUKTIONER: Denne
vejledning indeholder vigtige sikkerheds- og
betjeningsanvisninger for DE9000-batteriopladere.
• Læs alle instruktioner og sikkerhedsafmærkninger
på opladeren, batteripakken og det produkt, som
batteripakken anvendes til, før opladeren tages i
brug.
7
DANSK
FARE: Fare for livsfarligt elektrisk
stød. Opladningsterminaler er forsynet
med 230 volt spænding. Berør aldrig
kontaktflader med strømførende
genstande. Det kan medføre elektrisk
stød og eventuel livsfare.
ADVARSEL: Fare for elektrisk stød. Lad
aldrig væske trænge ind i opladeren. Det
kan medføre elektrisk stød.
FORSIGTIG: Fare for forbrændinger.
For at mindske risikoen for kvæstelser
må der kun oplades genopladelige
DEWALT-batterier. Andre batterityper
kan eksplodere og medføre person- og
materielskader.
FORSIGTIG: Under visse
omstændigheder, når opladeren er sluttet
til ledningsnettet, kan de fritliggende
opladerkontakter inde i opladeren
blive kortsluttet af udefrakommende
materialer. Ledende fremmedlegemer
som f.eks., men ikke begrænset til,
ståluld, aluminiumsfolie eller ophobninger
af metalpartikler skal holdes væk fra
åbninger i opladeren. Tag altid opladeren
ud af strømstikket, når der ikke er et
batteri i opladeren. Tag opladeren ud af
strømstikket før rengøring.
• Forsøg ALDRIG at oplade batteripakken med
andre opladere end dem, der er vist her i
vejledningen. Opladeren og batteripakken er
konstrueret, så de fungerer som en enhed.
• Disse opladere er ikke beregnet til anden
brug end opladning af DEWALT-genopladelige
batterier. Anden anvendelse kan medføre
brandfare, fare for elektrisk stød og eventuel
livsfare.
• Opladeren må ikke udsættes for regn eller
sne.
• Træk altid i stikket og ikke i ledningen, når
opladeren skal kobles fra ledningsnettet.
Herved reduceres risikoen for at beskadige stik
og ledning.
• Sørg for at anbringe ledningen, så den ikke
trædes på, rykkes i, eller på anden måde
udsættes for skade eller overlast.
• Anvend kun en forlængerledning, hvis det
er absolut nødvendigt. Fejlagtig brug af
forlængerledninger kan medføre brandfare samt
fare for elektrisk stød og eventuel livsfare.
• Placér aldrig andre genstande oven på
opladeren, og placér aldrig opladeren
på et blødt underlag, som kan blokere
8
ventilationshullerne og føre til overophedning.
Placér ikke opladeren i umiddelbar nærhed af
andre varmekilder. Opladeren ventileres gennem
ventilationshullerne i husets top og bund.
• Opladeren må ikke bruges, når ledning eller
stik er beskadiget — udskift straks ledning og
stik.
• Opladeren må ikke bruges hvis den har været
udsat for hårde stød, er blevet tabt eller på
anden måde er blevet beskadiget. Opladeren
skal indleveres til et autoriseret serviceværksted.
• Skil ikke opladeren ad. Aflever den til et
autoriseret servicecenter for service eller
reparation. Ukorrekt samling kan medføre
brandfare eller fare for elektrisk stød og eventuel
livsfare.
• Afbryd opladeren fra strømstikket før eventuel
rengøring. Herved undgås risiko for elektrisk
stød. Det er ikke nok at fjerne batteripakken.
• Forsøg ALDRIG at sammenkoble 2 opladere.
• Opladeren er konstrueret til at fungere med
en standard 230 V strømforsyning. Forsøg
ikke at anvende en anden spænding. Dette
gælder ikke for bilopladeren.
GEM DISSE INSTRUKTIONER
Opladere
DE9000-opladeren accepterer 36 V Li-Ion-batterier.
Disse opladere kræver ingen justering og er fremstillet
til at være så nemme at betjene som muligt.
Opladningsprocedure (fig. B)
FARE: Fare for livsfarligt elektrisk
stød. Der er 230 volt til stede i
opladningsterminalerne. Undersøg aldrig
med strømførende genstande. Fare for
livsfarligt elektrisk stød.
1. Forbind opladeren (12) med en passende
stikkontakt, inden batteriet indsættes.
2. Sæt batteripakken i opladeren. Opladeren er
udstyret med en brændstofsindikator med tre
lamper (13), der blinker alt efter batteripakkens
opladningsstatus.
3. Når opladningen er færdig, bliver det indikeret
ved, at de tre røde lamper er tændt konstant.
Batteriet er fuldt opladet og kan nu anvendes
eller blive siddende i opladeren.
BEMÆRK: For at sikre maksimal ydeevne og levetid
for Li-Ion batterier skal batteripakken lades helt op, før
den anvendes første gang.
DANSK
Charging Process (fig. B)
Se nedenstående tabel for batteripakkens
opladningstilstand.
Opladningstilstand
1 lampe blinker
1 lampe blinker, 1 lampe lyser
1 lampe blinker, 2 lamper lyser
3 lamper lyser
< 33%
33–66%
66–99%
100%
Automatisk genopfriskning
Den automatiske genopfriskning justerer eller
balancerer de enkelte celler i batteripakken til deres
topkapacitet. Batteripakker skal genopfriskes
ugentligt, eller når batteriet ikke længere yder den
samme effekt.
Sæt batteriet i opladeren som normalt for at
genopfriske det. Lad batteripakken sidde i opladeren i
mindst 10 timer.
Forsinkelse ved varmt/koldt batteri
Når opladeren registrerer et batteri, der er for
varmt eller for koldt, starter den automatisk en
forsinkelse for varmt/koldt batteri, der suspenderer
opladningen, indtil batteriet har nået en passende
temperatur. Derefter skifter opladeren automatisk
til batteriopladningstilstand. Denne funktion sikrer
maksimal batterilevetid.
KUN LI-ION-BATTERIPAKKE
Li-Ion-batterier er fremstillet med et elektronisk
beskyttelsessystem, der beskytter batteriet mod
overbelastning, overophedening eller dyb afladning.
Værktøjet slukker automatisk, hvis det elektroniske
beskyttelsessystem aktiveres. Hvis det sker, skal du
anbringe Li-Ion-batteriet i opladeren, indtil det er fuldt
opladet.
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteripakker
Ved bestilling af ombytningsbatteripakker skal du
sørge for at inkludere katalognummer, spænding og
amp time.
Batteripakken er ikke fuldt opladet ved levering. Læs
nedenstående sikkerhedsvejledning, før batteripakke
og oplader tages i brug. Følg derefter den beskrevne
opladningsprocedure.
LÆS ALLE INSTRUKTIONER
• Batteriet må ikke oplades eller anvendes i
eksplosive atmosfærer, f.eks. i nærheden af
brændbare væsker, gasser eller støv. Isætning
og udtagning af batteriet fra opladeren kan
antænde støv eller dampe.
• Batteripakkerne må kun oplades i DEWALTopladere.
• MÅ IKKE sprøjtes eller nedsænkes i vand eller
andre væsker.
• Værktøjet og batteripakken må ikke
opbevares eller anvendes på steder, hvor
temperaturen kan nå eller overskride
40 ˚C (som f.eks. udendørsskure eller
metalbygninger om sommeren).
FARE: Forsøg aldrig at åbne
batteripakken uanset grunden.
Batteripakken må ikke sættes i
opladeren, hvis batteripakken er revnet
eller beskadiget. Batteripakken må
ikke knuses, tabes eller beskadiges.
En batteripakke eller oplader må ikke
anvendes, hvis den har været udsat for
et kraftigt slag, er blevet tabt, kørt over
eller på anden måde beskadiget (f.eks.
gennemboret af et søm, ramt med en
hammer eller trådt på). Det kan medføre
elektrisk stød og eventuel livsfare.
Beskadigede batteripakker skal returneres
til servicecenteret til genbrug.
FORSIGTIG: Placér værktøjet på
siden på et fast underlag, hvor det
ikke medfører fare for at vælte eller
falde, når det ikke er i brug. Visse
værktøjer med store batteripakker kan stå
oprejst på batteripakken, men kan være
lette at vælte.
SPECIFIKKE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR
LITHIUM-ION (Li-Ion)
• Brænd ikke batteripakken, selv hvis den
er svært beskadiget eller helt opslidt.
Batteripakken kan eksplodere i åben ild. Der
dannes giftige dampe og stoffer ved forbrænding
af lithium-ion-batteripakker.
• Hvis batteriets indhold kommer i kontakt
med huden, skal området omgående vaskes
med mild sæbe og vand. Hvis batterivæske
kommer i øjnene, lad vand løbe over det åbne
øje i 15 minutter, eller indtil irritationen ophører.
Hvis det er nødvendigt at søge lægehjælp, består
batterielektrolytten af en blanding af flydende
organiske karbonater og lithiumsalte.
• Indholdet af åbnede battericeller kan
forårsage luftvejsirritation. Sørg for frisk luft.
Søg lægehjælp, hvis symptomerne vedvarer.
ADVARSEL: Fare for forbrændinger.
Batterivæske kan være brændbar, hvis
den udsættes for gnister eller åben ild.
9
DANSK
Transport
DEWALT batterier opfylder alle gældende skibsfartsregler
som foreskrevet af industrien og juridiske standarder, som
omfatter FN’s anbefalinger om transport af farligt gods,
den internationale lufttransportforening (IATA), farligt gods
regulativer, de internationale maritime farligt gods (IMDG)
regler og den europæiske konvention om international
transport af farligt gods ad landevejen (ADR). Litium-ionceller og batterier er blevet testet i henhold til afsnit 38.3
i FN´s anbefalinger om tests og kriterier for transport af
farligt gods.
I de fleste tilfælde vil afsendelsen af en DEWALT
2. For langtids opbevaring anbefales det at
opbevare en fuldt opladet batteripakke et
køligt, tørt sted uden for opladeren for optimale
resultater.
Mærkater på oplader og batteripakke
Ud over de piktogrammer, der anvendes i denne
vejledning, viser mærkaterne på opladeren og
batteripakken følgende piktogrammer:
Læs brugsanvisningen, før opladeren tages
i brug.
batteripakke være undtaget fra at blive klassificeret
som et fuldt reguleret klasse 9 farligt materiale.
Generelt de to tilfælde, der kræver afsende i klasse 9 er:
1. Luftfartsforsendelse med mere end to DEWALT
litium-ion-batteripakker, når pakken kun indeholder
batteripakker (intet værktøj) og
2. Alle forsendelser der indeholder et litium-ion batteri
med en energivurdering større end 100 watt timer
(Wh). Alle litium-ion batterier har W timeberegning
markeret på pakken.
Uanset om en forsendelse anses for at være undtaget
eller fuldt reguleret, er det speditørernes ansvar at rådføre
sig med de seneste regler for emballerings-, mærkningsog dokumentationskrav.
Transport af batterier kan muligvis forårsage brand,
hvis batteripolerne uforvarende kommer i kontakt med
ledende materialer. Ved transport af batterier sørg for, at
batteriets poler er beskyttet og godt isoleret fra materialer,
der kan komme i kontakt med dem og forårsage en
kortslutning.
Oplysningerne i dette afsnit i vejledningen er givet i god
tro og menes at være korrekte på det tidspunkt, hvor
dokumentet blev oprettet. Men der gives ingen garanti,
udtrykt eller underforstået. Det er købers ansvar at sikre,
at vedkommendes aktiviteter er i overensstemmelse med
de gældende regulativer.
Batteripakke
BATTERITYPE
DC901 accepterer 36 volt Li-Ion-batteripakker.
Anbefalet opbevaring
1. Det bedste opbevaringssted er køligt og
tørt, hvor den ikke udsættes for direkte
sollys og ekstrem varme eller kulde. For
optimal batteriydelse og -liv skal du opbevare
batteripakker ved stuetemperatur, når de ikke er i
brug.
BEMÆRK: Li-Ion-batteripakker skal være fuldt
opladet, når de opbevares.
10
Må ikke udsættes for vand.
Berør aldrig kontaktflader med
strømførende genstande.
Undlad at oplade beskadigede
batteripakker.
Beskadigede opladere må ikke anvendes.
Oplad kun mellem 4 °C og 40 °C.
Udskift straks defekter ledninger.
Fejl ved oplader.
Fejl ved batteri.
Bortskaf batteripakken på en miljøforsvarlig
måde.
Batteripakker må ikke sendes til
forbrænding.
Opladning må kun foretages med DEWALT
opladere.
Se Tekniske data vedrørende
opladningstid.
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1 Ledningsfri hammerbor/driver
1 Sidehåndtag
DANSK
1 Batteri (D1, M1)
2 Batterier (D2, M2)
ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
1 Lader
Elektrisk sikkerhed
1 Kasse
Den elektriske motor er konstrueret til bare én
spænding. Kontrollér altid, at batteripakken svarer
til spændingen på mærkepladen. Kontrollér
også, at spændingen på din oplader svarer til din
el-netspænding.
1 Brugervejledning
1 Tegning
BEMÆRK: Batteripakker og opladere medfølger ikke
til N-modeller.
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet,
dele og tilbehør, der kan være opstået under
transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt
og forstå den før betjening.
Beskrivelse (fig. A, B)
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk
værktøj eller nogen dele deraf. Det kan
medføre materiale- eller personskade.
1 Afbryder med variabel hastighedskontrol
2 Omskifter for højre/venstregang
3 Selvspændende borepatron
4 Drejningsmoment justeringskranse
5 Funktionsvælger
6 Tre-gearsvælger
7 Bitsholder
8 Håndtag
9 Sidehåndtag
10 Batteripakke
11 Udløserknap (fig. B)
12 Oplader (fig. B)
13 Opladningsindikator (rød) (fig. B)
TILSIGTET BRUG
Dit hammerbor/driver hammerbor er designet
til professionelle boreopgaver, slagboring og
skruetrækkeropgaver.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i
nærheden af brændbare væsker eller gasser.
Denne hammerbor/driver er en professionel
værktøjsmaskine.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet.
Overvågning er påkrævet, når uerfarne brugere
anvender dette værktøj.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af
personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale handicaps; mangel på
erfaringer, viden eller færdigheder, medmindre
de er under overvågning af en person, der er
Din DEWALT-oplader er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN 60335. Derfor
kræves der ingen jordledning.
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den erstattes
af en specialfremstillet ledning, der fås gennem
DEWALT’s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Der bør ikke benyttes en forlængerledning,
medmindre det er absolut nødvendigt. Brug
en godkendt forlængerledning, der er egnet til
strømforsyningen til din oplader (se Tekniske data).
Den minimale lederstørrelse er 1 mm2; den maksimale
længde er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles helt
ud.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: Før samlingen og
justeringen skal batteriet altid afmonteres.
ADVARSEL: Afbryd altid værktøjet før
indsættelse eller udtagning af batteriet.
ADVARSEL: Kun brug DEWALT batterier
og lader.
Isætning og fjernelse af batteriet
(fig. A, B)
• Sæt batteriet (10) ud for hullet på værktøjet.
Batteriet sættes i ved at skyde batteriet ind
i hullet og skubbe, indtil det klikker på plads.
• Batteriet tages ud ved at trykke på
udløserknappen (11) og samtidig trække batteriet
ud af hullet.
BATTERIPAKKER TIL BRÆNDSTOFMÅLER (FIG. B)
Nogle DEWALT batteripakker indeholder en
brændstofmåler, som består af tre grønne LED lys,
som angiver niveauet for den resterende opladning i
batteripakken.
Du aktiverer brændstofmåleren ved at trykke på
og holde brændstofmålerknappen (15) nede. En
kombination af de tre grønne LED lys vil lyse og
angive niveauet for den resterende opladning. Når
11
DANSK
niveauet for opladning i batteriet ligger under den
brugbare grænse, lyser brændstofmåleren ikke, og
batteriet skal genoplades.
Justeringskravens drejemoment
(fig. D)
BEMÆRK: Brændstofmåleren giver kun en indikation
af den opladning, der resterer i batteripakken. Den
angiver ikke værktøjets funktionalitet og er underlagt
variation baseret på produktkomponenter, temperatur
og slutbrugeranvendelse.
Dit værktøj har en indstillelig
drejemomentskruetrækker mekanisme til at bore og
fjerne en imponerende række af fastgørelsesformer
og -størrelser, og en hammermekanisme til boring
i muværk. I cirkler omkring drejningsmomentets
justeringskrave (4) findes tal. Disse tal bruges til at
indstille koblingen til et drejemomentsområde. Jo
højere tallet er på kraven, jo højere drejemoment og jo
hurtigere går fastgørelsen. Du vælger et af tallene ved
at dreje, indtil det ønskede tal flugter med pilen.
Funktion styrekrave (fig. D)
Dit bor er udstyret med en separat funktion styrekrave
(fig. D, 5) til at skifte mellem boring-, skruetrækker- og
borehammerfunktion.
SKRUETRÆKNING (FIG. D3)
1. Vælg det ønskede hastigheds-/
drejemomentsområde ved hjælp af tre-trins
områdegearskifteren (6) øverst på værktøjet
for at matche hastigheden og drejemomentet
til den planlagte opgave. Du indstiller
drejemomentniveauet til den rette indstilling på
koblingskraven ved i første omgang at indstille
koblingskraven ved en lavere indstilling for at
sikre, at fastgørelsen indstilles i henhold til din
specifikation.
BEMÆRK: BRUG DEN LAVESTE
DREJEMOMENTINDSTILLING,
DER KRÆVES FOR AT INDSÆTTE
FASTGØRELSEN I DEN ØNSKEDE DYBDE.
JO LAVERE TALLET ER, JO LAVERE ER
DREJEMOMENTUDGANGEN.
2. Drej funktionens styrekrave (5) så skruesymbolet
rettes ind efter pilen.
3. Indstil drejemomentets justeringskrave (4) til den
passende nummerindstilling for det ønskede
drejemoment.
BEMÆRK: Justeringskraven til drejemomentet
kan indstilles til et hvilket som helst tal og kan
skifte mellem skruetrækker- og borefunktioner
ved hjælp af funktionens styrekrave.
BORING (FIG. D1)
FORSIGTIG: Når funktionskraven står i
bor-/hammerborfunktionen, vil boret ikke
koble ud uanset positionen for justeringskrave (4) til drejemomentet.
Drej funktionens styrekrave (5) så boresymbolet rettes
ind efter pilen.
Bemærk: Justeringskraven (4) til drejemomentet kan
indstilles til et hvilket som helst tal.
HAMMERBORING (FIG. D2)
Drej funktionens styrekrave (5) så hammersymbolet
rettes ind efter pilen.
12
ADVARSEL: Vælg ikke driftsfunktionen,
når værktøjet er slået til.
Omskifter for højre/venstregang
(fig. E)
• Højre- og venstregang vælges ved hjælp af
omskifteren (2) som vist på tegningen (se pilene
på værktøjet).
ADVARSEL: Værktøjet skal stå helt stille
inden der vælges ny rotationsretning.
Tre-gearvælger (fig. F)
Værktøjet er udstyret med en gearvælger (6) for
at kunne ændre forholdet mellem omdrejningstal/
drejningsmoment.
1 lavt omdrejningstal/højt drejningsmoment
2 mellemhøjt omdrejningstal/mellemhøjt
drejningsmoment
3 højt omdrejningstal/lavt drejningsmoment
For information om hastigheder, se tekniske data.
• Skift ikke gear ved fuld hastighed eller mens
maskinen arbejder.
Nøgleløs patron med enkelt muffe
(fig. C)
ADVARSEL: Forsøg ikke at fastgøre bor
(eller andet tilbehør) ved at holde fast i
den forreste del af patronen og tænde for
værktøjet. Det kan medføre personskade
samt skade på patronen. Lås altid
udløserkontakten og afbryd værktøjet fra
strømkilden, når du skifter tilbehør.
ADVARSEL: Sørg altid for, at boret
sidder godt fast, før du starter værktøjet.
Et løst bor kan skubbes ud af boret og
forårsage personskade.
DANSK
Dit værktøj har også en nøgleløs patron med en
roterende muffe til betjening af patronen med én
hånd. For at indsætte et bor eller andet tilbehør skal
du følge disse trin.
1. Slut for værktøjet og afbryd det fra strømkilden.
2. Tag fat i patronens sorte muffe (3) med én
hånd og brug den anden hånd til at fastgøre
værktøjet som vist i figur C. Drej muffen mod uret
tilstrækkeligt til, at det ønskede tilbehør passer
dertil.
3. Indsæt tilbehøret ca. 19 mm (3/4") ind i patronen.
Fastspænd ved at rotere patronbøsningen i
retning med uret med den ene hånd, mens
du holder fast ved værktøjet med den anden.
Fortsæt med at rotere patronbøsningen, indtil du
hører flere klinkeværksklik for at sikre en ordentlig
fastspænding.
Sørg for at fastgøre patronen med én hånd på muffen
og den anden på værktøjet for maksimal fastgørelse.
For at udløse tilbehøret skal du gentage trin 1 og 2
ovenfor.
Før værktøjet tages i brug
• Sørg for at batteriet er (helt) opladet.
• Sørg for, at batteriet er korrekt installeret.
• Indsæt det ønskede bor.
• Afmærk, hvor hullet skal bores.
BETJENING
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade, sluk og tag
batteripakken af, inden der foretages
justeringer eller afmontering/
installation af udstyr eller tilbehør.
Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
Brugervejledning
ADVARSEL:
• Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne
og gældende foreskrifter.
• Pas på du ikke borer ind i rør og
ledninger.
• Anvend kun et let tryk på værktøjet.
Stort tryk øger ikke borehastigheden,
men nedsætter værktøjets ydeevne og
evt. også levetiden.
Korrekt håndposition (fig. A, G)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for
personskade skal du ALTID anvende den
rette håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for
alvorlig personskade skal du ALTID holde
godt fast i tilfælde af en pludselig reaktion.
Korrekt håndposition kræver én hånd på
sidehåndtaget (9) og den anden hånd på
håndtaget(8).
Tænd og sluk (fig. A, E)
• Start værktøjet ved at trykke på afbryderen (1).
Hastigheden reguleres ved at øge eller slække
trykket på afbryderen.
• Værktøjet standses ved at slippe afbryderen.
• Værktøjet låses i afbrudt position ved at stille
omskifteren for højre/venstregang (2)
i midterposition.
Betjening af skruetrækker
Vælg det ønskede hastigheds-/drejemomentsområde
ved hjælp af tre-trins områdegearskifteren øverst
på værktøjet for at matche hastigheden og
drejemomentet til den planlagte opgave.. Indsæt det
ønskede fastgørelsestilbehør i patronen, som du ville
gøre med alle borehoveder. Indstil drejemomentets
justeringskrave (fig. A, 4) til den ønskede indstilling.
Foretag nogle få øvelseskørsler i noget skrot eller i
usynlige områder for at fastslå den korrekte position
for koblingskraven.
Betjening af bor
1. Vælg det ønskede hastigheds-/
drejemomentsområde ved hjælp af gearskifteren
for at matche hastigheden og drejemomentet til
den planlagte opgave.
2. For TRÆ, brug drejebor, spadebor,
sneglebor eller hulsave. For METAL, brug
højtlegeret stål, drejebor eller hulsave. Brug et
skæreoliesmøremiddel ved boring af metaller.
Undtagelserne er støbejern og messing, der skal
tørbores.
3. Tryk altid i en lige linje med spidsen. Tryk
tilstrækkeligt for at få spidsen til at bide fast, men
tryk ikke så hårdt, at motoren går i stå eller bøjer
spidsen.
4. Hold godt fast på værktøjet med begge hænder,
så du kan styre borets vridninger.
5. HVIS BORET GÅR I STÅ, er årsagen normalt,
at den er overbelastet. UDLØS OMGÅENDE
UDLØSEREN, fjern borehovedet fra arbejdet
og fastslå årsagen til motorstoppet. TÆND OG
SLUK IKKE FOR UDLØSEREN I ET FORSØG
PÅ AT STARTE ET STOPPET BOR — DETTE
KAN ØDELÆGGE BORET.
13
DANSK
6. Hold motoren kørende, når du trækker spidsen
ud af et boret hul. Dette vil hjælpe med til at
undgå blokering.
Hammerboredrift
1. Under boring anvend kun tilstrækkelig kraft på
hammeren, så den ikke springer for meget eller
”løfter” boret af. For meget kraft vil medføre
langsommere borehastigheder, overophedning og
dermed en lavere borehastighed.
2. Bor lige idet du holder boret i en lige vinkel
på arbejdet. Anvend ikke sidepres på boret,
når du borer, da det vil medføre ophobning af
borspånriller og en langsommere borehastighed.
3. Ved boring af dybe huller, hvis hammerens
hastighed begynder at aftage, træk boret delvis
ud af hullet, mens værktøjet stadig kører som
afhjælpning til at frigøre efterladenskaber fra
hullet.
4. For MURVÆRK, brug karbid-stålskær eller
murbor. En jævn støvudstrømning angiver korrekt
borehastighed.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DEWALT-elværktøj er beregnet til langvarig
brug med minimal vedligeholdelse. Værktøjets
fortsatte tilfredsstillende drift afhænger af korrekt
vedligeholdelse og rengøring af værktøjet.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal
værktøjet slukkes og batteripakken
fjernes, før der foretages nogen
former for justering eller af-/
påmontering af værktøjsdele eller
tilbehør. Utilsigtet start kan forårsage
personskade.
Der kan ikke udføres service på opladeren eller
batteripakken. Der er ingen dele inden i, der kan
repareres.
Smøring
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs
ud af hovedhuset med tør luft, lige
så snart der samler sig snavs i og
14
omkring luftaftrækket. Bær godkendte
beskyttelsesbriller og godkendt
støvmaske ved udførelse af denne
procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler
eller andre kraftige kemikalier til at rengøre
værktøjets ikke-metalliske dele. Disse
kemikalier kan svække de materialer, der
anvendes i disse dele. Brug en klud, der
kun er fugtet med vand og mild sæbe.
Lad aldrig væske trænge ind i værktøjet,
og nedsænk aldrig nogen del af værktøjet
i væske.
RENGØRINGSINSTRUKTIONER FOR OPLADEREN
ADVARSEL: Fare for elektrisk stød.
Afbryd strømforsyningen til opladeren før
rengøring. Snavs og fedt kan fjernes fra
opladerens yderside med en klud eller
blød børste, der ikke er af metal. Brug
ikke vand eller rengøringsmidler.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det,
som stilles til rådighed af DEWALT, ikke
er afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør med
dette værktøj. For at mindske risikoen
for personskade, må dette produkt kun
anvendes med tilbehør, som anbefales af
DEWALT.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
Miljøbeskyttelse
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt må
ikke bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald.
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt
at udskifte dit DEWALT-produkt, eller hvis det ikke
længere tjener det tiltænkte formål, må det ikke
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Sørg
for, at dette produkt bortskaffes særskilt.
Særskilt bortskaffelse af brugte produkter
og emballage gør det muligt at genbruge
materialer og anvende dem på ny.
Genanvendelse af genbrugsmaterialer
bidrager til at forhindre forurening af
miljøet og reducerer behovet for
råmaterialer.
DANSK
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde
særskilt bortskaffelse af elektriske produkter fra
husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller
hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt
produkt.
DEWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling
og genbrug af udslidte DEWALT-produkter. For at
benytte sig af denne service kan man returnere
produktet til et hvilket som helst autoriseret
serviceværksted, der modtager det på vore vegne.
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede
serviceværksted befinder sig ved at kontakte dit
lokale DEWALT-kontor på den adresse, der er
angivet i denne manual. Alternativt findes der en liste
over autoriserede DEWALT-serviceværksteder og
detaljerede oplysninger om vores eftersalgsservice og
kontakter på følgende internetadresse: www.2helpU.
com.
Batteri
Det langtidsholdbare batteri skal genoplades,
hvis det ikke giver tilstrækkelig strøm til arbejde, der
tidligere er udført tilfredsstillende. Når batteriet er ved
at være slidt op, skal det kasseres med omtanke for
miljøet.
• Aflad batteriet fuldstændigt, og fjern det derefter
fra verktøyet.
• Li-Ion batterier kan genbruges. Aflever dem
til et opsamlingssted i din kommune eller til et
serviceværksted. De indsamlede batterier vil blive
genanvendt eller korrekt affaldshåndteret.
15
DANSK
GARANTI
DEWALT er sikker på produkternes kvalitet
og tilbyder en enestående garanti til
professionelle brugere af dette værktøj.
Denne garantierklæring er en tilføjelse
til dine kontraktmæssige rettigheder
som professionel bruger eller dine
lovbefalede rettigheder som privat ikkeprofessionel bruger og påvirker dem på
ingen måde. Garantien er gyldig inden for
medlemsstaterne af Den Europæiske Union
og Det Europæiske Frihandelsområde.
• 30 DAGES RISIKOFRI
TILFREDSHEDSGARANTI •
Hvis du ikke er fuldt tilfreds med dit
DEWALT værktøj, kan du returnere det
inden for 30 dage, komplet som købt, til
den forhandler, hvor værktøjet blev købt
og få alle pengene refunderet eller bytte
det. Produktet skal have været underlagt
almindelig brug og slid, og der skal
fremvises gyldig kvittering.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du har brug for vedligeholdelse
eller service af dit DEWALT værktøj,
inden for 12 måneder efter købet, er du
berettiget til en gratis serviceydelse. Den
vil blive foretaget gratis af et autoriseret
DEWALT serviceværksted. Købsbeviset
skal fremvises. Inkluderer arbejdskraft.
Ekskluderer tilbehør og reservedele,
medmindre de var fejlbehæftede under
garantiperioden.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis dit DEWALT produkt bliver defekt
på grund af fejlbehæftede materialer eller
produktionsfejl inden for 12 måneder fra
købsdatoen, garanterer DEWALT gratis
udskiftning af alle defekte dele eller gratis
udskiftning af enheden efter vores valg
under forudsætning af, at:
• Produktet ikke er blevet misbrugt;
• Produktet har været underlagt
almindelig brug og slid;
• Der ikke er forsøgt reparationer af
uautoriserede personer;
• Købsbeviset fremvises;
• Produktet returneres komplet med
alle originale komponenter;
Hvis du ønsker at reklamere, kontakt
din forhandler eller find adressen på
16
dit nærmeste autoriserede DEWALT
serviceværksted i DEWALT kataloget
eller kontakt dit DEWALT kontor på den
adresse, der er opgivet i denne manual.
Der findes en liste over autoriserede
DEWALT serviceværksteder og detaljerede
oplysninger om vores eftersalgsservice på
følgende internetadresse: www.2helpU.
com.
DEUTSCH
AKKU SCHLAGBOHRSCHRAUBER
DC901
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Gerät von DEWALT
entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige
Produktentwicklung und Innovation machen DEWALT
zu einem zuverlässigen Partner für professionelle
Anwender von Elektrowerkzeugen.
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem
standardisierten Test laut EN 60745 gemessen und
kann für einen Vergleich zwischen zwei Geräten
verwendet werden. Er kann zu einer vorläufigen
Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene
Vibrationsemissionswert bezieht sich
auf die Hauptanwendung des Gerätes.
Wenn das Gerät jedoch für andere
Anwendungen, mit anderem Zubehör
oder schlecht gewartet eingesetzt wird,
kann die Vibrationsemission verschieden
sein. Dies kann den Expositionsgrad über
die Gesamtbetriebszeit erheblich erhöhen.
Technische Daten
Spannung
Typ
Max. Ausgangsleistung
Leerlaufdrehzahl
1. Gang
2. Gang
3. Gang
Schlagzahl
1. Gang
2. Gang
3. Gang
Max. Drehmoment
Bohrfutter-Spannweite
Max. Bohrleistung in
Stahl/Holz/Mauerwerk
Gewicht (ohne Akku)
LPA (Schalldruckpegel)
KPA (SchalldruckpegelMessungenauigkeit)
LWA (Schallleistung)
KWA (SchallleistungMessungenauigkeit)
W
DC901
36
2
750
min-1
min-1
min-1
0 - 400
0 - 1.200
0 - 1.600
min-1
min-1
min-1
Nm
mm
0 - 6.800
0 - 20.400
0 - 27.200
42
13
mm
kg
65/13/16
2,0
dB(A)
96
dB(A)
dB(A)
3,0
107
dB(A)
3,0
VDC
Ermittlung der Gesamtschwingungswerte (Vektorsumme der
triaxialen Beschleunigung) gemäß EN60745:
Schwingungsemissionswert ah
Bohren in Beton
ah,ID =
m/s²
13,7
Unbestimmtheit K =
m/s²
5,5
Schwingungsemissionswert ah
Bohren in Metall
ah,D =
m/s²
≤ 2,5
Unbestimmtheit K =
m/s²
1,5
Schwingungsemissionswert ah
Schrauben
ah,ID =
m/s²
< 2,5
Messungenauigkeit K = m/s²
1,5
Eine Schätzung der Vibrationsstärke sollte
auch berücksichtigen, wie oft das Gerät
ausgeschaltet wird oder über welche Zeit
es zwar läuft, aber nicht wirklich in Betrieb
ist. Dies kann die Exposition über die
Gesamtbetriebszeit erheblich mindern.
Es sind zusätzliche
Sicherheitsmaßnahmen zum Schutze der
Betriebsperson vor den Auswirkungen
der Vibration in Betracht zu ziehen, z. B.:
Wartung des Gerätes und des Zubehörs,
Warmhalten der Hände, Organisation des
Arbeitsablaufes.
Akku
Spannung
Kapazität
Gewicht
(VDC)
(Ah)
(kg)
Ladegerät
Netzspannung
Ladezeit (ca.)
(VAC)
(min)
Gewicht
(kg)
DE9360
36
2,0
0,9
DCB360
36
4,0
1,3
DCB361
36
2,0
0,9
DE9000
230
90
(4,0 Ah)
Mindestabsicherung des Stromkreises:
230-V-Elektrowerkzeuge
45
(2,0 Ah)
0,9
10 A
17
DEUTSCH
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie die
Betriebsanleitung und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen
kann.
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen
führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin,
das nichts mit Verletzungen zu tun
hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
EG-Konformitätserklärung
MASCHINENRICHTLINIE
DC901
DEWALT erklärt hiermit, dass diese unter Technische
Daten beschriebenen Produkte die folgenden
Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN 60745-1,EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Diese Produkte erfüllen auch die Richtlinie 2004/108/
EG und 2011/65/EU. Für weitere Informationen
wenden Sie sich bitte an DEWALT unter der folgenden
Adresse oder schauen Sie auf der Rückseite dieser
Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die
Zusammenstellung des technischen Dossiers und gibt
diese Erklärung im Namen von DEWALT ab.
18
Horst Großmann
Vizepräsident für Konstruktion
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Deutschland
27.08.2010
WARNUNG: Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr bitte die
Betriebsanleitung lesen.
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise
für Elektrowerkzeuge
WARNUNG! Lesen Sie alle
Sicherheitswarnhinweise und alle
Anweisungen. Das Nichtbeachten von
Warnhinweisen und Anweisungen kann
zu elektrischem Schlag, Brand und/oder
schweren Verletzungen führen.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen
bezieht sich auf Ihr netzbetriebenes Elektrowerkzeug
(mit Kabel) oder auf Ihr akkubetriebenes (kabelloses)
Elektrowerkzeug.
1) SICHERHEIT IM ARBEITSBEREICH
a) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und
gut ausgeleuchtet. Unaufgeräumte oder
dunkle Bereiche begünstigen Unfälle.
b) Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen, in
denen sich z. B. brennbare Flüssigkeiten,
Gase oder Staub befinden. Elektrowerkzeuge
erzeugen Funken, die den Staub oder die
Dämpfe entzünden können.
c) Halten Sie Kinder und Zuschauer fern,
während Sie ein Elektrogerät betreiben.
Ablenkung kann dazu führen, dass Sie die
Kontrolle über das Gerät verlieren.
2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT
a) Der Stecker des Elektrogerätes muss in die
Steckdose passen. Ändern Sie niemals den
Stecker in irgendeiner Form. Verwenden
Sie keinerlei Adapterstecker an geerdeten
Elektrogeräten. Unveränderte Stecker und
passende Steckdosen mindern die Gefahr
eines elektrischen Schlages.
b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit
geerdeten Flächen, wie Rohre, Radiatoren,
Herde und Kühlgeräte. Es besteht eine
erhöhte Gefahr für einen elektrischen Schlag,
wenn Ihr Körper geerdet ist.
DEUTSCH
c)
d)
e)
f)
Setzen Sie Elektrogeräte keinem Regen
oder feuchter Umgebung aus. Wenn Wasser
in das Elektrogerät eindringt, erhöht sich die
Gefahr eines elektrischen Schlages.
Überlasten Sie das Kabel nicht. Verwenden
Sie niemals das Kabel, um das Elektrogerät
zu tragen oder durch Ziehen vom Netz
zu trennen. Halten Sie das Kabel fern
von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder
beweglichen Teilen. Beschädigte oder
verhedderte Kabel erhöhen die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
Wenn Sie ein Elektrogerät im Freien
betreiben, verwenden Sie ein für
den Außeneinsatz geeignetes
Verlängerungskabel. Die Verwendung von für
den Außeneinsatz geeigneten Kabeln mindert
die Gefahr eines elektrischen Schlages.
Wenn der Betrieb eines Elektrogerätes
in feuchter Umgebung unumgänglich
ist, verwenden Sie eine durch einen
Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter
oder RCD) geschützte Stromversorgung.
Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters
mindert die Gefahr eines elektrischen
Schlages.
3) SICHERHEIT VON PERSONEN
a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf,
was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft
an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug.
Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn
Sie müde sind oder unter dem Einfluss
von Drogen, Alkohol oder Medikamenten
stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim
Betrieb eines Elektrogerätes kann zu schweren
Verletzungen führen.
b) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung
und immer eine Schutzbrille. Das Tragen
persönlicher Schutzausrüstung, wie
Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und
Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das
Risiko von Verletzungen.
c) Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten.
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter in
der AUS-Position ist, bevor Sie das Gerät
an die Stromversorgung und/oder an den
Akku anschließen oder wenn Sie das Gerät
aufnehmen oder tragen. Wenn Sie beim
Tragen des Elektrowerkzeuges den Finger am
Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet
an die Stromversorgung anschließen, kann
dies zu Unfällen führen.
d) Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder
Werkzeuge, bevor Sie das Elektrogerät
einschalten. Werkzeuge oder Schlüssel,
die an rotierenden Teilen des Elektrogerätes
e)
f)
g)
angebracht sind, können zu Verletzungen
führen.
Vermeiden Sie eine abnormale
Körperhaltung. Sorgen Sie für einen
sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch können Sie das
Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen
besser kontrollieren.
Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie
keine weite Kleidung und keinen Schmuck.
Halten Sie Ihre Haare, Kleidung und
Handschuhe von beweglichen Teilen fern.
Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder lange
Haare können sich in den beweglichen Teilen
verfangen.
Wenn Geräte für den Anschluss an eine
Staubabsaugung und Staubsammlung
vorgesehen sind, vergewissern Sie sich,
dass diese richtig angeschlossen sind
und verwendet werden. Der Einsatz von
Staubsammlern kann staubbedingte Gefahren
mindern.
4) VERWENDUNG UND PFLEGE DES ELEKTROGERÄTES
a) Überlasten Sie das Elektrogerät nicht.
Verwenden Sie das für Ihre Arbeit
passende Elektrogerät. Das richtige Gerät
wird die Aufgabe besser und sicherer
erledigen, wenn es bestimmungsgemäß
verwendet wird.
b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen
Schalter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das
sich nicht mehr
ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich
und muss repariert werden.
c) Trennen Sie den Stecker vom Netz und/
oder die Akkus vom Elektrogerät, bevor
Sie Einstellungen am Gerät vornehmen,
Zubehör wechseln oder es aufbewahren.
Diese Vorbeugemaßnahmen mindern die
Gefahr, dass das Elektrogerät unbeabsichtigt
startet.
d) Bewahren Sie nicht verwendete
Elektrogeräte für Kinder unerreichbar auf
und lassen Sie nicht zu, dass Personen
ohne Erfahrung mit dem Elektrogerät oder
mit diesen Anweisungen das Elektrogerät
bedienen. Elektrogeräte sind in den Händen
nicht geschulter Personen gefährlich.
e) Warten Sie die Elektrogeräte. Prüfen
Sie, ob bewegliche Teile verzogen oder
ausgeschlagen, ob Teile gebrochen oder
in einem Zustand sind, der den Betrieb
des Elektrogerätes beeinträchtigen kann.
Bei Beschädigungen lassen Sie das
Elektrogerät reparieren, bevor Sie es
19
DEUTSCH
f)
g)
verwenden. Viele Unfälle entstehen wegen
mangelnder Wartung der Elektrogeräte.
Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und
sauber. Richtig gewartete Schneidwerkzeuge
mit scharfen Klingen blockieren seltener und
sind leichter unter Kontrolle zu halten.
Verwenden Sie Elektrogeräte, Zubehör
und Einsätze (Bits) usw. gemäß diesen
Anweisungen und unter Berücksichtigung
der Arbeitsbedingungen und der Aufgabe.
Wenn Sie das Elektrogerät für Aufgaben
verwenden, die nicht bestimmungsgemäß
sind, kann dies zu gefährlichen Situationen
führen.
5) VERWENDUNG UND PFLEGE VON AKKUGERÄTEN
a) Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten
auf, die vom Hersteller empfohlen werden.
Ein Ladegerät, das für einen bestimmten
Akkutyp geeignet ist, kann zu Brandgefahr
führen, wenn es mit einem anderen Akku
verwendet wird.
b) Verwenden Sie Elektrogeräte nur mit den
speziell vorgesehenen Akkus. Der Einsatz
anderer Akkus kann zu Verletzungs- und
Brandgefahr führen.
c) Wenn Akkus nicht verwendet werden,
halten Sie sie von anderen Metallteilen,
z. B. Büroklammern, Münzen, Schlüsseln,
Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen
Metallteilen fern, die eine Verbindung
zwischen den Polen verursachen können.
Wenn die Akkupole kurzgeschlossen werden,
kann dies zu Verbrennungen oder einem
Brand führen.
d) Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit
aus dem Akku austreten. Vermeiden Sie
den Kontakt damit. Bei zufälligem Kontakt
mit Wasser abspülen. Wenn die Flüssigkeit
in die Augen kommt, nehmen Sie zusätzlich
ärztliche Hilfe in Anspruch. Austretende
Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder
Verbrennungen führen.
6) SERVICE
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Original- Ersatzteilen reparieren. Damit wird
sichergestellt, dass die Sicherheit des Gerätes
erhalten bleibt.
ZUSÄTZLICHE WERKZEUGSPEZIFISCHE
SICHERHEITSHINWEISE
Sicherheitswarnhinweise für
Bohrmaschinen/Bohrschrauber/
Bohrhämmer
• Tragen Sie bei der Verwendung von
Schlagbohrern stets einen Gehörschutz.
Bei Lärmeinwirkung besteht die Gefahr von
Gehörschäden.
• Halten Sie das Werkzeug an den isolierten
Oberflächen, wenn Sie in Bereichen arbeiten,
in denen es mit verborgenen elektrischen
Installationen oder seinem eigenen
Netzkabel in Kontakt kommen könnte. Bei
einem Auftreffen des Schneidzubehörs auf ein
stromführendes Kabel werden die freiliegenden
Metallflächen des Elektrowerkzeugs stromführend
und der Bediener ist Stromschlaggefahr
ausgesetzt.
• Verwenden Sie die mit diesem Werkzeug
gelieferten Zusatzgriffe. Bei einem Verlust der
Kontrolle sind Verletzungen möglich.
• Das Werkstück muss stets mit Klemmen
oder anderen geeigneten Methoden auf einer
stabilen Oberfläche befestigt werden. Das
Werkstück sollte nicht von Hand oder an den
Körper gehalten werden, da dieser instabile Halt
zum Verlust der Kontrolle führen kann.
• Tragen Sie einen Gehörschutz, wenn Sie über
längere Zeitabschnitte mit dem Bohrhammer
arbeiten. Bei langer Aussetzung an intensiven
Lärm besteht die Gefahr von Gehörschäden.
Durch Bohrhammerarbeiten verursachte hohe
Lautstärkepegel können zu einem zeitweiligen
Hörverlust oder ernsthaften Trommelfellschäden
führen.
• Tragen Sie eine Schutzbrille oder anderen
Augenschutz. Bei Hammer- und Bohrarbeiten
können Splitter wegfliegen. Fliegende Partikel
können permanente Augenschäden verursachen.
• Bohreinsätze und Werkzeuge werden beim
Betrieb heiß. Ziehen Sie vor Berühren dieser
Teile Schutzhandschuhe an.
Restrisiken
Folgende Risiken sind mit der Verwendung von
Bohrmaschinen untrennbar verbunden:
– Verletzungen beim Berühren rotierender oder
heißer Teile des Gerätes.
20
DEUTSCH
Trotz Beachtung der geltenden Sicherheitsvorschriften
und des Einsatzes von Schutzvorrichtungen können
bestimmte Risiken nicht vermieden werden. Diese
sind:
– Schwerhörigkeit.
– Gefahr des Fingerquetschens beim Wechsel von
Zubehör.
– Gesundheitsgefährdung durch Einatmen von
Staub bei Arbeiten mit Holz.
– Verletzungsgefahr durch umherfliegende Teilchen.
– Verletzungsgefahr durch andauernden Gebrauch.
Schilder am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar
angebracht:
Vor der Verwendung die
Bedienungsanleitung lesen.
Tragen Sie Gehörschutz.
Tragen Sie Augenschutz.
LAGE DES DATUMSCODES
Der Datumscode (14), der auch das Herstelljahr
enthält, ist in die Gehäusefläche geprägt, die die
Montagefuge zwischen Gerät und Akku bildet.
Beispiel:
2013 XX XX
Herstelljahr
Wichtige Sicherheitshinweise für alle
Akku-Ladegeräte
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF:
Diese Betriebsanleitung enthält wichtige Sicherheitsund Betriebsanweisungen für DE9000-AkkuLadegeräte.
• Bevor Sie das Ladegerät verwenden, lesen
Sie alle Anweisungen und Warnhinweise am
Ladegerät, Akku und am akkubetriebenen
Produkt.
GEFAHR: Gefahr eines tödlichen
Stromschlags. 230 Volt liegen an den
Ladeanschlüssen an. Nicht mit elektrisch
leitenden Gegenständen berühren. Ein
elektrischer Schlag oder ein tödlicher
Stromschlag kann die Folge sein.
WARNUNG: Gefahr eines elektrischen
Schlages. Keine Flüssigkeiten in das
Ladegerät gelangen lassen. Dadurch
kann ein elektrischer Schlag entstehen.
VORSICHT: Verbrennungsgefahr. Zur
Reduzierung der Verletzungsgefahr
laden Sie bitte nur aufladbare Akkus
von DEWALT. Andere Akkutypen
können bersten und Verletzungen und
Beschädigungen verursachen.
VORSICHT: Unter bestimmten
Umständen können bei an die
Stromversorgung angeschlossenem
Ladegerät die Kontakte im Ladegerät
durch Fremdmaterial kurzgeschlossen
werden. Elektrisch leitendes
Fremdmaterial wie zum Beispiel, aber
nicht ausschließlich, Stahlwolle, Alufolie
oder die Ansammlung von Metallpartikeln
sollte von den Hohlräumen des
Ladegerätes ferngehalten werden. Ziehen
Sie den Stecker des Ladegerätes immer
aus der Steckdose, wenn kein Akku
im Ladegerät steckt. Trennen Sie das
Ladegerät vom Stromnetz, bevor Sie es
reinigen.
• Der Akku darf NIEMALS mit einem anderen
Ladegerät als dem in dieser Betriebsanleitung
beschriebenen geladen werden. Das
Ladegerät und der Akku sind speziell zur
gemeinsamen Verwendung konstruiert.
• Diese Ladegeräte sind ausschließlich zum
Laden von DEWALT-Akkus bestimmt. Eine
anderweitige Verwendung kann zu Brandgefahr,
elektrischem Schlag oder tödlichem Stromschlag
führen.
• Setzen Sie das Ladegerät weder Regen noch
Schnee aus.
• Ziehen Sie immer am Stecker statt am Kabel,
um das Ladegerät von der Stromversorgung
zu trennen. Dadurch wird das Risiko einer
Beschädigung von Stecker und Kabel reduziert.
• Verlegen Sie das Kabel so, dass niemand
darauf treten oder darüber stolpern kann oder
dass es auf andere Weise Beschädigungen
oder Belastungen ausgesetzt wird.
• Verwenden Sie ein Verlängerungskabel
nur, wenn es absolut notwendig ist. Die
Verwendung ungeeigneter Verlängerungskabel
kann zu Brandgefahr, elektrischem Schlag oder
tödlichem Stromschlag führen.
• Stellen Sie keine Gegenstände auf das
Ladegerät und stellen Sie das Ladegerät
21
DEUTSCH
nicht auf eine weiche Fläche. Dadurch
können die Lüftungsschlitze blockiert und
das Gerät überhitzt werden. Stellen Sie das
Ladegerät nicht in die Nähe von Wärmequellen.
Das Ladegerät wird durch Schlitze an der oberen
Seite und am Boden des Gehäuses belüftet.
• Verwenden Sie das Ladegerät nicht mit
beschädigtem Netzkabel oder Netzstecker.
Beschädigte Teile sind unverzüglich
auszuwechseln.
• Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn
es einen harten Schlag erlitten hat,
heruntergefallen ist oder auf andere Weise
beschädigt wurde. Bringen Sie es zu einer
autorisierten Kundendienststelle.
• Zerlegen Sie das Ladegerät nicht. Bringen Sie
es zu einer autorisierten Kundendienststelle,
wenn es gewartet oder repariert werden
muss. Ein unsachgemäßer Zusammenbau kann
zur Gefahr eines elektrischen Schlages, eines
tödlichen Stromschlags oder zu Brandgefahr
führen.
• Trennen Sie das Ladegerät von der
Stromversorgung, bevor Sie es reinigen.
Dadurch wird die Gefahr eines elektrischen
Schlages reduziert. Durch die Entfernung des
Akkus wird dieses Risiko nicht gemindert.
• Versuchen Sie NIEMALS, 2 Ladegeräte
miteinander zu verbinden.
• Das Ladegerät ist zum Betrieb mit Standard230-V-Haushaltsstrom konstruiert. Versuchen
Sie nicht, es mit einer anderen Spannung
zu betreiben. Dies betrifft nicht das FahrzeugLadegerät.
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
Ladegeräte
Das Ladegerät DE9000 ist für 36-V-Li-Ion-Akkus
konstruiert.
Diese Ladegeräte benötigen keine Einstellungen und
sind für einen möglichst einfachen Betrieb konstruiert.
2. Setzen Sie den Akku in das Ladegerät. Das
Ladegerät ist mit einer Ladezustandsanzeige
ausgestattet, deren drei Leuchten (13) je nach
Ladezustand des Akkus blinken.
3. Der Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn die
drei roten Leuchten ununterbrochen AN sind. Der
Akku ist vollständig aufgeladen und kann jetzt
benutzt oder im Ladegerät belassen werden.
HINWEIS: Um die maximale Lebensdauer der Li-IonAkkus zu gewähren, laden Sie den Akkusatz vor der
ersten Verwendung vollständig auf.
Ladevorgang (Abb. B)
Die Ladezustände des Akkus sind in der Tabelle unten
aufgeführt.
Ladezustand
1 Leuchte blinkt
1 Leuchte blinkt, 1 Leuchte ist an
1 Leuchte blinkt, 2 Leuchten sind an
3 Leuchten sind an
< 33%
33–66%
66–99%
100%
Automatischer Feinausgleich
Beim automatischen Feinausgleich werden die
einzelnen Zellen im Akku für ihre Spitzenkapazität
ausgeglichen. Die Akkus sollten wöchentlich, oder
immer, wenn der Akku nicht mehr die gewohnte
Leistung liefert, ausgeglichen werden.
Zum Ausgleichen wird der Akku wie gewohnt in
das Ladegerät gesteckt. Lassen Sie den Akku dann
mindestens 10 Stunden im Ladegerät.
Temperaturverzögerung
Wenn das Ladegerät feststellt, dass der Akku
zu heiß oder zu kalt ist, wird automatisch die
Temperaturverzögerung ausgelöst. Dabei wird der
Ladevorgang so lange ausgesetzt, bis der Akku eine
geeignete Temperatur erreicht hat. Das Ladegerät
schaltet dann automatisch auf Ladebetrieb. Dieses
Funktionsmerkmal gewährleistet die maximale
Lebensdauer des Akkus.
NUR LI-ION-AKKUS
Ladevorgang [Abb. (fig.) B]
GEFAHR: Gefahr eines tödlichen
Stromschlags. 230 Volt liegen an den
Ladeanschlüssen an. Nicht mit elektrisch
leitenden Gegenständen berühren. Gefahr
eines elektrischen Schlages oder eines
tödlichen Stromschlags.
1. Schließen Sie das Ladegerät (12) an eine
geeignete Steckdose an, bevor Sie den Akku
einsetzen.
22
Li-Ion-Akkus sind mit einem elektronischen Schutz
konstruiert, der den Akku gegen Überladung,
Überhitzung oder Tiefentladung schützt.
Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn der
elektronische Schutz anschlägt. Wenn dies geschieht,
setzen Sie den Li-Ion-Akku in das Ladegerät, bis er
vollständig geladen ist.
DEUTSCH
Wichtige Sicherheitsanweisungen für
alle Akkus
Achten Sie bei der Bestellung von Ersatzakkus darauf,
Katalognummer, Spannung und Amperestunden
anzugeben.
Wenn Sie den Akku aus dem Karton auspacken,
ist er nicht vollständig geladen. Lesen Sie die unten
aufgeführten Sicherheitsanweisungen, bevor Sie den
Akku und das Ladegerät verwenden. Befolgen Sie
anschließend den beschriebenen Ladevorgang.
LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN
• Akkus niemals in explosionsgefährdeten
Umgebungen laden, in denen sich brennbare
Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden.
Beim Einsetzen oder Herausnehmen des Akkus
aus dem Ladegerät können sich Staub oder
Dämpfe entzünden.
• Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten von
DEWALT auf.
• NICHT Spritzern aussetzen und NICHT in
Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
• Das Gerät oder den Akku niemals an Orten
lagern oder verwenden, an denen die
Temperatur 40 °C erreichen oder übersteigen
könnte (wie z. B. in Schuppen oder in
Metallbauten im Sommer).
GEFAHR: Versuchen Sie niemals und
unter keinen Umständen, den Akku zu
öffnen. Wenn das Akkugehäuse Risse
oder Beschädigungen aufweist, darf
der Akku nicht in das Ladegerät gelegt
werden. Den Akku nicht quetschen,
fallen lassen oder beschädigen.
Verwenden Sie niemals einen Akku oder
ein Ladegerät, wenn diese einen harten
Schlag erlitten haben, fallen gelassen,
überfahren oder sonst wie beschädigt
wurden (z. B. wenn sie mit einem Nagel
durchlöchert wurden, mit einem Hammer
darauf geschlagen oder getreten
wurde). Ein elektrischer Schlag oder ein
tödlicher Stromschlag kann entstehen.
Beschädigte Akkus sollten zum Recycling
zur Kundendienststelle gebracht werden.
VORSICHT: Wenn das Werkzeug
nicht gebraucht wird, muss es
seitlich auf eine stabile Fläche gelegt
werden, wo es kein Stolperrisiko
darstellt und nicht herunterfallen
kann. Manche Werkzeuge mit großen
Akkus können aufrecht auf dem Akku
stehen, aber leicht umgestoßen werden.
BESONDERE SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR
LITHIUMIONEN (Li-Ion) - AKKUS
• Den Akku nicht verbrennen, auch wenn
er stark beschädigt oder vollkommen
verschlissen ist. Der Akku kann im Feuer
explodieren. Beim Verbrennen eines
Lithiumionen-Akkus entstehen giftige Dämpfe und
Stoffe.
• Wenn der Akkuinhalt mit der Haut in Kontakt
kommt, waschen Sie die Stelle sofort
mit einer milden Seife und Wasser. Wenn
Akkuflüssigkeit in die Augen gelangt, spülen Sie
das offene Auge für 15 Minuten, oder bis die
Reizung nachlässt, mit Wasser. Falls Sie sich
in ärztliche Behandlung begeben müssen: Das
Akkuelektrolyt besteht aus einer Mischung von
organischen Karbonaten und Lithiumsalzen.
• Der Inhalt einer geöffneten Akkuzelle kann
Atemwegsreizungen verursachen. Sorgen
Sie für Frischluft. Wenn die Symptome anhalten,
begeben Sie sich in ärztliche Behandlung.
WARNUNG: Verbrennungsgefahr. Die
Akkuflüssigkeit kann brennbar sein, wenn
sie Funken oder einer Flamme ausgesetzt
ist.
Transport
DEWALT Akkus erfüllen alle geltenden
Transportvorschriften, so wie sie von den Industrieund Rechtsnormen vorgeschrieben werden,
einschließlich der UN-Empfehlungen für die
Beförderung gefährlicher Güter; der Vorschriften
über die Beförderung gefährlicher Güter der
International Air Transport Association (IATA), der
International Maritime Dangerous Goods (IMDG)
Regulations und der Regelungen des europäischen
Übereinkommens über die internationale Beförderung
gefährlicher Güter auf der Straße (ADR). LithiumIonen-Zellen und -Akkus wurden gemäß Abschnitt
38.3 der „Empfehlungen der Vereinten Nationen zur
Beförderung gefährlicher Stoffe, Testhandbuch und
Kriterien“ getestet.
In den meisten Fällen wird der Transport eines
DEWALT-Akkupacks von der Klassifizierung als
vollständig regulierter Gefahrstoff der Klasse 9
ausgenommen. Im Allgemeinen sind die beiden Fälle,
wo ein Transport gemäß Klasse 9 erforderlich ist,
folgende:
1. Lufttransport von mehr als zwei DEWALT LithiumIon-Akkupacks, wenn das Paket nur Akkupacks
(und keine Werkzeuge) enthält, und
2. Jeder Transport, in dem ein Lithium-Ionen-Akku
mit einer Energiebewertung von mehr als 100
23
DEUTSCH
Wattstunden (Wh) enthalten ist. Für alle LithiumIonen-Akkus ist die Wattstundenbewertung auf
dem Paket angegeben.
Unabhängig davon, ob ein Transport als
ausgenommen oder vollständig reguliert gilt, liegt es
in der Verantwortung des Versenders, sich über die
aktuellen Vorschriften in Bezug auf die Anforderungen
für Verpackung, Etikettierung/Kennzeichnung und
Dokumentation zu informieren.
Das Gerät keiner Nässe aussetzen.
Nicht mit elektrisch leitenden
Gegenständen berühren.
Beschädigte Akkus nicht aufladen.
Beim Transport von Akkus können Brände entstehen,
wenn die Batterieanschlüsse unbeabsichtigt Kontakt
mit leitfähigen Materialien bekommen. Stellen Sie
beim Transportieren von Akkus sicher, dass die
Batterieanschlüsse geschützt und gut isoliert sind,
damit sie nicht in Kontakt mit Materialien kommen
können, durch die ein Kurzschluss entstehen kann.
Beschädigte Ladegeräte nicht verwenden.
Die Informationen in diesem Abschnitt des
Handbuchs werden in gutem Glauben zur Verfügung
gestellt und es wird davon ausgegangen, dass sie
zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments genau
sind. Jedoch wird keine Garantie, weder ausdrücklich
noch implizit, gegeben. Es liegt in der Verantwortung
des Kunden sicherzustellen, dass seine Tätigkeiten
den geltenden Vorschriften entsprechen.
Ladegerät-Problem.
Akku
Akku nicht verbrennen.
AKKUTYP
Nur mit speziell dafür bestimmten DEWALTLadegeräten aufladen.
Das Gerät DC901 wird mit 36-V-Li-Ion-Akkus
betrieben.
Empfehlungen für die Lagerung
1. Ein idealer Lagerplatz ist kühl und trocken und
nicht direktem Sonnenlicht sowie übermäßiger
Hitze oder Kälte ausgesetzt. Für eine optimale
Akkuleistung und Lebensdauer lagern Sie die
Akkus bei Raumtemperatur, wenn sie nicht
verwendet werden.
HINWEIS: Li-Ion-Akkus sollten vollständig
geladen gelagert werden.
2. Bei längerer Aufbewahrung sollte ein vollständig
aufgeladener Akku an einem kühlen, trockenen
Ort und außerhalb des Ladegeräts aufbewahrt
werden, um optimale Ergebnisse zu erhalten.
Nur bei einer Umgebungstemperatur
zwischen 4 °C und 40 °C aufladen.
Beschädigte Kabel sofort ersetzen lassen.
Akku-Problem.
Akku umweltgerecht entsorgen.
Die Ladezeit ist den Technische Daten zu
entnehmen.
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1 Akku-Schlagbohrschrauber
1 Zusatzhandgriff
1 Akku (D1, M1)
2 Akkus (D2, M2)
1 Ladegerät
1 Transportkoffer
1 Bedienungsanleitung
1 Explosionszeichnung
Schilder am Ladegerät und Akku
Zusätzlich zu den in dieser Betriebsanleitung
verwendeten Bildzeichen befinden sich die folgenden
Bildzeichen auf dem Ladegerät und dem Akku:
Lesen Sie vor Gebrauch sorgfältig die
Bedienungsanleitung.
24
HINWEIS: Modelle der N-Serie enthalten keine Akkus
und Ladegeräte.
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile
auf Beschädigungen, die beim Transport
entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
DEUTSCH
Beschreibung (Abb. A, B)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen am Elektrowerkzeug oder
seinen Teilen vor. Dies könnte zu Schäden
oder Verletzungen führen.
1 Schalter mit stufenloser Drehzahlregulierung
Ihr DEWALT Ladegerät ist gemäß
EN 60335 doppelt isoliert. Es muss
deshalb nicht geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt
ist, muss es durch ein speziell ausgestattetes
Kabel ersetzt werden, dass bei der DEWALT
Kundendienstorganisation erhältlich ist.
2 Rechts- / Links-Schiebeschalter
3 Schnellspannfutter
CH
4 Drehmomenteinstellring
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) – Geräte
5 Betriebsartenwahlknopf
6 Dreigang-Wahlschalter
7 Bitaufnahme
8 Griff
9 Zusatzgriff
10 Akku
11 Löseknopf (Abb. B)
12 Ladegerät (Abb. B)
13 Ladeanzeigen (rot) (Abb. B)
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Ihr Schlagbohrschrauber wurde als professionelles
Werkzeug zum Eintreiben von Schrauben, zum
Bohren und zum Schlagbohren entwickelt.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder
in der Nähe von entflammbaren Flüssigkeiten oder
Gasen.
Dieser Schlagbohrschrauber ist ein professionelles
Elektrowerkzeug
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt
mit dem Gerät kommen. Wenn unerfahrene
Personen dieses Gerät verwenden, sind diese zu
beaufsichtigen.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen
(einschließlich Kindern) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder mentalen
Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung
oder Kenntnisse verwendet werden, außer wenn
diese Personen von einer Person, die für ihre
Sicherheit verantwortlich ist, bei der Verwendung
des Geräts beaufsichtigt werden. Lassen Sie
nicht zu, dass Kinder mit diesem Produkt allein
gelassen werden.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung
konstruiert. Überprüfen Sie immer, ob die Spannung
des Akkus der Spannung auf dem Typenschild
entspricht. Stellen Sie auch sicher, dass die Spannung
Ihres Ladegeräts der Netzspannung entspricht.
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) – Geräte
CH
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Verwendung eines
Verlängerungskabels
Ein Verlängerungskabel sollte nur verwendet werden,
wenn es absolut notwendig ist. Verwenden Sie
ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für die
Leistungsaufnahme Ihres Ladegerätes geeignet ist
(siehe Technische Daten). Der Mindestquerschnitt
der Leitungen beträgt 1 mm² und die Höchstlänge
beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie
das Kabel vollständig ab.
ZUSAMMENBAU UND EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Entnehmen Sie vor dem
Zusammenbauen und Einstellen immer
den Akku.
WARNUNG: Schalten Sie das
Elektrowerkzeug immer aus, bevor Sie
den Akku einsetzen oder entfernen.
WARNUNG: Verwenden Sie nur
DEWALT-Akkus und -Ladegeräte.
Anbringen und Entfernen des AkkuPakets (Abb. A, B)
• Um das Akku-Paket (10) anzubringen, richten Sie
es mit der Aufnahme am Gerät aus. Schieben Sie
das Akku-Paket in die Aufnahme und drücken
Sie, bis es einrastet.
• Um das Akku-Paket zu entfernen, drücken Sie
den Löseknopf (11) und ziehen Sie gleichzeitig
das Akku-Paket aus der Aufnahme heraus.
25
DEUTSCH
AKKU-LADESTANDSANZEIGE (ABB. B)
Einige DEWALT-Akkus besitzen eine
Ladestandsanzeige mit drei grünen LEDs, die den
verbleibenden Ladestand des Akkus anzeigen.
Zum Betätigen der Ladestandsanzeige halten Sie
die Taste für die Ladestandsanzeige (15) gedrückt.
Eine Kombination der drei grünen LEDs leuchtet auf
und zeigt den verbleibenden Ladestand an. Wenn
der verbleibende Ladestand im Akku nicht mehr
ausreicht, um das Werkzeug zu verwenden, leuchtet
die Ladestandsanzeige nicht auf und der Akku muss
aufgeladen werden.
HINWEIS: Die Ladestandsanzeige ist nur eine
Schätzung des verbleibenden Akku-Ladestands.
Sie zeigt nicht die Funktionsfähigkeit des Werkzeugs
an und unterliegt Unterschieden, die auf Bauteilen,
Temperatur und Anwendungsart des Endbenutzers
basieren.
Manschette zur Modusauswahl
(Abb. D)
Ihre Bohrmaschine ist mit einer separaten Manschette
zur Modusauswahl (Abb. D, 5) ausgestattet, um
zwischen Bohren, Schrauben und Schlagbohren zu
wechseln.
SCHRAUBEN (ABB. D3)
1. Wählen Sie den gewünschten Drehzahl-/
Drehmomentbereich mit dem DreigangSchalter (6) oben auf dem Gerät, um die für die
vorgesehene Arbeit passende Geschwindigkeit
und das passende Drehmoment einzustellen.
Um das Drehmoment an der Manschette auf die
richtige Einstellung zu bringen, stellen Sie zuerst
die Manschette auf eine niedrigere Einstellung
ein, um das Befestigungsmittel Ihren Vorgaben
gemäß anzubringen.
HINWEIS: VERWENDEN SIE
DIE NIEDRIGSTE MÖGLICHE
DREHMOMENTEINSTELLUNG, UM
DAS BEFESTIGUNGSMITTEL IN DIE
GEWÜNSCHTE TIEFE ZU BRINGEN.
JE NIEDRIGER DIE NUMMER, DESTO
NIEDRIGER IST DAS GELIEFERTE
DREHMOMENT.
2. Drehen Sie die Manschette zur Modusauswahl
(5) so, dass das Schraubensymbol am Pfeil
ausgerichtet ist.
3. Stellen Sie die Drehmoment-Einstellmanschette
(4) auf die entsprechende Zahl für das
gewünschte Drehmoment.
HINWEIS: Die Drehmoment-Einstellmanschette
kann auf eine beliebige Zahl gestellt werden und
26
mit der Manschette zur Modusauswahl kann
zwischen Schrauben und Bohren gewechselt
werden.
BOHREN (ABB. D1)
VORSICHT: Wenn die Manschette
zur Modusauswahl sich im Bohren-/
Schlagbohren-Modus befindet,
kuppelt der Bohrer nicht aus, und
zwar unabhängig von der Position der
Drehmoment-Einstellmanschette (4).
Drehen Sie die Manschette zur Modusauswahl (5) so,
dass das Bohrersymbol am Pfeil ausgerichtet ist.
HINWEIS: Die Drehmoment-Einstellmanschette (4)
kann auf eine beliebige Zahl gestellt werden.
SCHLAGBOHREN (ABB. D2)
Drehen Sie die Manschette zur Modusauswahl (5) so,
dass das Schlagbohrersymbol am Pfeil ausgerichtet
ist.
Drehmoment-Einstellmanschette
(Abb. D)
Ihr Werkzeug verfügt über einen einstellbaren
Drehmomentschlüssel-Mechanismus zum Anziehen
und Entfernen verschiedenster Formen und
Größen von Befestigungsmitteln und über einen
Hammermechanismus zum Bohren in Mauerwerk.
Um die Drehmoment-Einstellmanschette (4) herum
befinden sich Zahlen. Diese Zahlen dienen dazu,
die Kupplung auf einen bestimmen Drehzahlbereich
einzustellen. Je höher die Zahl am Spannfutter, um so
höher ist das Drehmoment und umso größer können
die Schrauben sein. Zur Auswahl einer der Zahlen
drehen Sie, bis der Pfeil auf die gewünschte Zahl
zeigt.
WARNUNG: Ändern Sie nicht die
Betriebsart, während das Werkzeug läuft.
Rechts-/Linkslauf-Umschalter
(Abb. E)
• Bedienen Sie den Rechts-/Linkslauf-Umschalter
(2) wie abgebildet, um Rechts- oder Linkslauf zu
wählen. Die Pfeile am Werkzeuggehäuse zeigen
die Drehrichtung an.
WARNUNG: Warten Sie immer, bis der
Motor völlig stillsteht und ändern Sie erst
dann die Laufrichtung.
Dreigang-Getriebeumschaltung
(Abb. F)
Dieses Werkzeug besitzt ein Dreiganggetriebe, das an
der Getriebeumschaltung (6) eingestellt werden kann.
DEUTSCH
1 niedrige Drehzahl/hohes Drehmoment
2 mittelhohe Drehzahl/mittelhohes Drehmoment
3 hohe Drehzahl/niedriges Drehmoment
Für die Drehzahl verweisen wir auf die technischen
Daten.
• Wechseln Sie niemals den Gang, während der
EIN-/AUS-Schalter gedrückt ist.
Schnellspannbohrfutter Mit
Ungeteilter Manschette (Abb. C)
WARNUNG: Versuchen Sie nicht,
Bohrvorsätze (oder anderes Zubehör)
einzusetzen, indem Sie das Spannfutter
vorne fassen und das Gerät einschalten.
Das Ergebnis können Schäden am
Bohrfutter und Verletzungen sein.
Verriegeln Sie immer den Auslöseschalter
und trennen Sie das Werkzeug vom Netz,
wenn Sie Zubehör austauschen.
WARNUNG: Vergewissern Sie sich
immer, dass das Bit fest eingesetzt ist,
bevor Sie das Gerät starten. Ein loses
Bit kann aus dem Gerät ausgeworfen
werden und Verletzungen verursachen.
Ihr Gerät ist mit einem Schnellspannfutter mit einer
Drehmanschette für die Einhandbedienung des
Bohrfutters ausgestattet. Um ein Bohrbit oder ein
anderes Zubehörteil einzusetzen, folgen Sie diese
Schritte:
1. Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es
vom Netz.
2. Umfassen Sie die schwarze Manschette des
Spannfutters (3) mit der einen Hand und
stabilisieren Sie das Werkzeug mit der anderen
Hand, wie in Abbildung C dargestellt. Drehen Sie
die Manschette entgegen dem Uhrzeigersinn, bis
das gewünschte Zubehörteil hineinpasst.
3. Setzen Sie das Zubehörteil etwa 19 mm (3/4")
in das Spannfutter ein. Ziehen Sie es durch
Drehen des Spannfutters im Uhrzeigersinn mit
der einen Hand an, während die andere Hand
das Gerät hält. Drehen Sie das Spannfutter, bis
mehrere Ratschenklicks zu hören sind, um volle
Spannkraft zu gewährleisten.
Denken Sie daran, für maximale Anzugskraft
das Spannfutter mit der einen Hand an der
Spannfuttermanschette festzuziehen, während die
andere Hand das Gerät hält.
Um das Zubehörteil zu entfernen, wiederholen Sie die
obigen Schritte 1 und 2.
Vor dem Betrieb:
• Vergewissern Sie sich, daß Ihr Akku (vollständig)
geladen ist.
• Vergewissern Sie sich, daß das Akkupaket richtig
sitzt.
• Setzen Sie das entsprechende Bohrwerkzeug
ein.
• Markieren Sie die Stelle, an der ein Loch gebohrt
werden soll.
BETRIEB
WARNUNG: Um die Gefahr
ernsthafter Verletzungen zu
reduzieren, muss vor jeder
Einstellung und jedem Abnehmen/
Installieren von Zubehör das
Werkzeug ausgeschaltet und
der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Gebrauchsanweisung
WARNUNG:
• Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise und die gültigen Vorschriften.
• Informieren Sie sich über den
genauen Verlauf von Leitungen und
Verkabelungen.
• Drücken Sie beim Arbeiten das
Elektrowerkzeug nur leicht an.
Übermäßiger Druck erhöht die
Bohrgeschwindigkeit nicht, sondern
beeinträchtigt lediglich die Leistung
und verkürzt möglicherweise die
Lebensdauer des Elektrowerkzeuges.
Richtige Haltung der Hände
(Abb. A, G)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, beachten Sie
IMMER die richtige Haltung der Hände,
wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, halten Sie das
Gerät IMMER sicher fest und seien Sie
auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Die richtige Haltung der Hände bedeutet, dass eine
Hand am seitlichen Zusatzgriff (9) liegt, während die
andere Hand den Griff (8) hält.
27
DEUTSCH
Ein- und Ausschalten (Abb. A, E)
• Betätigen Sie zum Starten des
Elektrowerkzeuges den Drehzahl-Regelschalter
(1). Je tiefer der Drehzahl-Regelschalter
gedrückt wird, um so höher ist die Drehzahl des
Antriebsmotors.
• Lassen Sie zum Stoppen des Werkzeuges den
Schalter los.
• Um das Werkzeug vor unbeabsichtigtem
Einschalten zu schützen, schieben Sie den
Rechts-/Linkslaufschieber (2) in die Mittelstellung.
Betrieb als Schraubendreher
Wählen Sie den gewünschten Drehzahl-/
Drehmomentbereich mit dem Dreigang-Schalter
oben auf dem Gerät, um die für die vorgesehene
Arbeit passende Geschwindigkeit und das
passende Drehmoment einzustellen. Setzen Sie das
gewünschte Befestigungsmaterial genauso wie einen
Bohrschraubereinsatz in das Spannfutter ein. Stellen
Sie die Drehmoment-Einstellmanschette (Abb. A, 4)
auf die gewünschte Einstellung. Führen Sie ein paar
Übungsläufe an Abfallstücken oder unsichtbaren
Bereichen durch, um die korrekte Position des
Spannfutters festzulegen.
Bohrbetrieb
1. Wählen Sie den gewünschten Drehzahl-/
Drehmomentbereich durch den Gangschalter,
um die für die vorgesehene Arbeit passende
Geschwindigkeit und das passende Drehmoment
einzustellen.
2. Verwenden Sie für HOLZ Schlangenbohrer,
Flachbohrer, Schneckenbohrer oder Lochsägen.
Bei METALL verwenden Sie Schlangenbohrer
aus Stahl für hohe Drehzahlen oder Lochsägen.
Verwenden Sie beim Bohren in Metall ein
Schneidöl. Ausnahmen sind Gusseisen und
Messing, die trocken gebohrt werden müssen.
3. Üben Sie Druck immer in gerader Linie zum
Bohreinsatz aus. Üben Sie genug Druck aus,
dass der Bohreinsatz schneidet, aber drücken
Sie nicht so stark, dass der Motor abgewürgt
wird oder der Bohreinsatz abrutscht.
4. Halten Sie das Werkzeug mit beiden Händen
fest, um die Drehwirkung des Bohrers zu
kontrollieren.
5. WENN DER BOHRER FESTKLEMMT, ist
meistens eine Überlastung die Ursache. LASSEN
SIE DEN AUSLÖSESCHALTER SOFORT
LOS, entfernen Sie den Bohreinsatz aus dem
Werkstück und finden Sie die Ursache für das
Festklemmen. SCHALTEN SIE NICHT DEN
28
AUSLÖSESCHALTER EIN UND AUS MIT
DEM VERSUCH, EINEN FESTGEKLEMMTEN
BOHRER ZU STARTEN — DIES KANN DEN
BOHRER BESCHÄDIGEN.
6. Lassen Sie den Motor weiterlaufen, während Sie
den Bohreinsatz aus dem Bohrloch herausziehen.
Dies verhindert ein Verklemmen.
Bohrhammerbetrieb
1. Wenden Sie beim Bohren gerade genug
Kraft auf den Hammer auf, dass er nicht
übermäßig zurückprallt oder sich vom Bit
“abhebt”. Zu viel Kraft führt zu langsameren
Bohrgeschwindigkeiten, Überhitzung und einer
niedrigeren Bohrleistung.
2. Bohren Sie gerade und halten Sie das Bohrbit im
rechten Winkel zum Werkstück. Üben Sie beim
Bohren keinen seitlichen Druck auf das Bohrbit
aus, da hierdurch die Rillen des Bits verstopfen
und sich die Bohrgeschwindigkeit verringert.
3. Wenn beim Bohren tiefer Löcher die Drehzahl
des Hammers abfällt, ziehen Sie das Bohrbit bei
weiterhin laufendem Werkzeug teilweise aus dem
Loch, um Späne aus dem Loch zu entfernen.
4. Für MAUERWERK verwenden Sie
hartmetallbestückte Bohrbits oder Mauerbohrbits.
Ein leichtes, gleichmäßiges Austreten von Staub
weist auf eine richtige Bohrleistung hin.
WARTUNG
Ihr DEWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen
Betrieb mit minimalem Wartungsaufwand konstruiert.
Ein kontinuierlicher, zufriedenstellender Betrieb hängt
von der geeigneten Pflege des Elektrowerkzeugs und
seiner regelmäßiger Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr
ernsthafter Verletzungen zu
reduzieren, muss vor jeder
Einstellung und jedem Abnehmen/
Installieren von Zubehör das
Werkzeug ausgeschaltet und
der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Das Ladegerät und der Akku können nicht gewartet
werden. Es gibt im Inneren keine vom Benutzer zu
wartenden Teile.
Schmierung
Ihr Elektrogerät benötigt keine zusätzliche
Schmierung.
DEUTSCH
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft
immer dann Schmutz und Staub aus
dem Hauptgehäuse, wenn sich Schmutz
sichtbar in und um die Lüftungsschlitze
ansammelt. Tragen Sie bei diesen
Arbeiten zugelassenen Augenschutz und
eine zugelassene Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals
Lösungsmittel oder andere scharfe
Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese
Chemikalien können das in diesen
Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser
und einer milden Seife befeuchtetes
Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen.
Tauchen Sie niemals irgendein Teil des
Gerätes in eine Flüssigkeit.
REINIGUNGSANWEISUNGEN FÜR LADEGERÄTE
WARNUNG: Gefahr eines elektrischen
Schlages. Trennen Sie das Ladegerät
von der Wechselstromsteckdose, bevor
Sie es reinigen. Schmutz und Fett an der
Außenseite des Ladegeräts können mit
einem Tuch oder einer weichen, nichtmetallischen Bürste entfernt werden.
Verwenden Sie kein Wasser oder
Reinigungslösungen.
Wenn Sie eines Tages feststellen, dass Ihr DEWALTProdukt ersetzt werden muss oder Sie es nicht mehr
benötigen, entsorgen Sie es nicht mit dem normalen
Haushaltsabfall. Führen Sie dieses Produkt der
Abfalltrennung zu.
Die separate Entsorgung von
Gebrauchtprodukten und Verpackungen
ermöglicht das Recycling und die
Wiederverwendung der Stoffe. Die
Wiederverwendung von Recyclingstoffen
hilft, Umweltverschmutzung zu vermeiden
und mindert die Nachfrage nach
Rohstoffen.
Lokale Vorschriften regeln möglicherweise die
getrennte Entsorgung von Elektroprodukten und
Haushaltsabfall an kommunalen Entsorgungsstellen
oder beim Einzelhändler, wenn Sie ein neues Produkt
kaufen.
DEWALT stellt Möglichkeiten für die Sammlung und
das Recycling von DEWALT-Produkten nach Ablauf
des Nutzungszeitraums zur Verfügung. Um diesen
Service zu nutzen, bringen Sie bitte Ihr Produkt zu
einer beliebigen autorisierten Kundendienstwerkstatt,
die es in unserem Auftrag sammeln.
Die nächstgelegene autorisierte Kundendienststelle
erfahren Sie bei Ihrem örtlichen DEWALTGeschäftsstelle unter der in dieser Betriebsanleitung
angegebenen Adresse. Alternativ erhalten
Sie eine Liste der autorisierten DEWALTKundendienstwerkstätten und vollständige
Informationen über unseren Kundendienst im Internet
unter: www.2helpU.com.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht
von DEWALT angeboten wird, nicht mit
diesem Produkt geprüft worden ist, kann
die Verwendung von solchem Zubehör
an diesem Gerät gefährlich sein. Um
das Verletzungsrisiko zu mindern, sollte
mit diesem Produkt nur von DEWALT
empfohlenes Zubehör verwendet werden.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen
zu geeignetem Zubehör.
Umweltschutz
Abfalltrennung. Dieses Produkt darf nicht
mit normalem Haushaltsabfall entsorgt
werden.
Akkupaket
Falls das langlebige Akkupaket bei Arbeiten, die zuvor
mit Leichtigkeit erledigt wurden, nicht mehr genügend
Leistung liefert, so muß es aufgeladen werden.
Entsorgen Sie das Akkupaket am Ende seiner
Lebensdauer auf umweltgerechte Weise.
• Entladen Sie das Akkupaket vollständig und
entfernen Sie es anschließend aus dem
Werkzeug.
• Li-Ionen Zellen sind zum Recyceln geeignet. Zur
Wiederverwertung oder umweltverträglichen
Entsorgung sind die Zellen bei Ihrem Händler
oder einer kommunalen Sammelstelle
abzugeben. Die gesammelten Akkupakete
werden dann ordnungsgemäß recycelt oder
entsorgt.
29
DEUTSCH
GARANTIE
DEWALT vertraut auf die Qualität
seiner Produkte und bietet daher den
professionellen Anwendern des Produktes
eine herausragende Garantie. Diese
Garantieerklärung gilt als Ergänzung
und unbeschadet Ihrer Rechte aus dem
Vertrag als professioneller Anwender oder
Ihrer gesetzlichen Ansprüche als privater,
nichtprofessioneller Anwender. Diese
Garantie gilt innerhalb der Staatsgebiete der
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
und der Europäischen Freihandelszone.
• 30 TAGE ZUFRIEDENHEITSGARANTIE
OHNE RISIKO •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALTGerätes nicht vollständig zufrieden sind,
geben Sie es einfach innerhalb von
30 Tagen komplett im Originallieferumfang,
so wie gekauft, an den Händler zurück,
um eine vollständige Erstattung oder ein
Austauschgerät zu erhalten. Das Produkt
darf normalem Verschleiß ausgesetzt sein.
Der Kaufbeleg ist vorzulegen.
• EIN JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem
Kauf, wird einmalig eine Wartungsinspektion
für Ihre DEWALT-Maschine ausgeführt.
Diese Arbeiten werden kostenlos von einem
autorisierten DEWALT-Service-Partner
ausgeführt. Der Kaufbeleg muss vorgelegt
werden. Gilt einschließlich Arbeitskosten. Gilt
nicht für Zubehör und Ersatzteile, sofern es
sich nicht um einen Garantiefall handelt.
• EIN JAHR VOLLSTÄNDIGE GARANTIE •
Wenn Ihr DEWALT-Produkt wegen Materialoder Produktionsmängeln innerhalb von
12 Monaten ab Kauf einen Fehler aufweist,
garantiert DEWALT den kostenlosen
Austausch aller fehlerhaften Teile oder, nach
unserer Wahl, die kostenlose Wandlung des
Gerätes unter den folgenden Bedingungen:
• Das Produkt wurde nicht unsachgemäß
behandelt;
• Das Produkt war normalem Verschleiß
ausgesetzt;
• Es wurden keine Reparaturversuche
durch nicht autorisierte Personen
vorgenommen;
• Der Kaufbeleg wird vorgelegt;
30
• Das Produkt wird vollständig im
Originallieferumfang zurückgegeben.
Um einen Garantieanspruch anmelden zu
können, wenden Sie sich an einen DEWALTService-Partner in Ihrer Nähe, dessen
Adresse Sie im DEWALT-Katalog finden,
oder Sie wenden sich an die DEWALTNiederlassung, die in dieser Anleitung
angegeben ist. Eine Liste der autorisierten
DEWALT-Kundendienstwerkstätten und
vollständige Informationen über unseren
Kundendienst finden Sie im Internet unter:
www.2helpU.com.
ENGLISH
CORDLESS HAMMERDRILL/DRIVER
DC901
Congratulations!
You have chosen a DEWALT tool. Years of experience,
thorough product development and innovation
make DEWALT one of the most reliable partners for
professional power tool users.
Technical Data
Voltage
Type
Max. power output
No-load speed
1st gear
2nd gear
3rd gear
Impact
1st gear
2nd gear
3rd gear
Max. torque
Chuck capacity
Maximum drilling capacity in
steel/wood/masonry
Weight (without battery pack)
VDC
LPA (sound pressure)
dB(A)
W
DC901
36
2
750
min-1
min-1
min-1
0 - 400
0 - 1,200
0 - 1,600
min-1
min-1
min-1
Nm
mm
0 - 6,800
0 - 20,400
0 - 27,200
42
13
mm
kg
65/13/16
2.0
dB(A)
3.0
LWA (sound power)
dB(A)
107
dB(A)
Vibration total values (triax vector sum) determined
according to EN 60745:
Vibration emission value ah
Drilling into concrete
ah,ID =
m/s²
Uncertainty K =
m/s²
Vibration emission value ah
Drilling into metal
ah,D =
m/s²
Uncertainty K =
m/s²
3.0
13.7
5.5
≤ 2.5
1.5
m/s²
m/s²
< 2.5
1.5
The vibration emission level given in this information
sheet has been measured in accordance with a
standardised test given in EN 60745 and may be
used to compare one tool with another. It may be
used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration
emission level represents the main
applications of the tool. However if the
tool is used for different applications,
with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may
differ. This may significantly increase the
exposure level over the total working
period.
An estimation of the level of exposure to
vibration should also take into account
the times when the tool is switched off or
when it is running but not actually doing
the job. This may significantly reduce
the exposure level over the total working
period.
Identify additional safety measures to
protect the operator from the effects of
vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm,
organisation of work patterns.
96
KPA (sound pressure
uncertainty K)
KWA (sound power
uncertainty K)
Vibration emission value ah
Screwdriving
ah,ID =
Uncertainty K =
Battery pack
Voltage
Capacity
Weight
VDC
Ah
kg
DE9360
36
2.0
0.9
Charger
Mains voltage
Approx. charging time
VAC
min
Weight
kg
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
230 V tools
230 V tools
DCB360
36
4.0
1.3
DCB361
36
2.0
0.9
DE9000
230
90
(4.0 Ah)
45
(2.0 Ah)
0.9
10 Amperes, mains
3 Amperes, in plugs
31
ENGLISH
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity for
each signal word. Please read the manual and pay
attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not avoided,
could result in death or serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not avoided,
may result in minor or moderate
injury.
NOTICE: Indicates a practice not
related to personal injury which, if
not avoided, may result in property
damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
EC-Declaration of Conformity
MACHINERY DIRECTIVE
DC901
DEWALT declares that these products described
under Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
These products also comply with Directive 2004/108/
EC and 2011/65/EU. For more information, please
contact DEWALT at the following address or refer to
the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the
technical file and makes this declaration on behalf of
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
27.08.2010
32
WARNING: To reduce the risk of injury,
read the instruction manual.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING! Read all safety warnings
and instructions. Failure to follow the
warnings and instructions may result in
electric shock, fire and/or serious injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to your
mains-operated (corded) power tool or batteryoperated (cordless) power tool.
1) WORK AREA SAFETY
a) Keep work area clean and well lit. Cluttered
or dark areas invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power
tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.
c) Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can
cause you to lose control.
2) ELECTRICAL SAFETY
a) Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do
not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools. Unmodified plugs
and matching outlets will reduce risk of electric
shock.
b) Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces such as pipes,
radiators, ranges and refrigerators. There is
an increased risk of electric shock if your body
is earthed or grounded.
c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.
d) Do not abuse the cord. Never use the cord
for carrying, pulling or unplugging the
power tool. Keep cord away from heat, oil,
sharp edges or moving parts. Damaged or
entangled cords increase the risk of electric
shock.
e) When operating a power tool outdoors, use
an extension cord suitable for outdoor use.
Use of a cord suitable for outdoor use reduces
the risk of electric shock.
f) If operating a power tool in a damp
location is unavoidable, use a residual
current device (RCD) protected supply. Use
of an RCD reduces the risk of electric shock.
ENGLISH
3) PERSONAL SAFETY
a) Stay alert, watch what you are doing and
use common sense when operating a
power tool. Do not use a power tool while
you are tired or under the influence of
drugs, alcohol or medication. A moment of
inattention while operating power tools may
result in serious personal injury.
b) Use personal protective equipment. Always
wear eye protection. Protective equipment
such as dust mask, non-skid safety shoes,
hard hat, or hearing protection used for
appropriate conditions will reduce personal
injuries.
c) Prevent unintentional starting. Ensure
the switch is in the off position before
connecting to power source and/or battery
pack, picking up or carrying the tool.
Carrying power tools with your finger on the
switch or energising power tools that have the
switch on invites accidents.
d) Remove any adjusting key or wrench
before turning the power tool on. A wrench
or a key left attached to a rotating part of the
power tool may result in personal injury.
e) Do not overreach. Keep proper footing
and balance at all times. This enables
better control of the power tool in unexpected
situations.
f) Dress properly. Do not wear loose clothing
or jewellery. Keep your hair, clothing and
gloves away from moving parts. Loose
clothes, jewellery or long hair can be caught in
moving parts.
g) If devices are provided for the connection
of dust extraction and collection facilities,
ensure these are connected and properly
used. Use of dust collection can reduce dustrelated hazards.
4) POWER TOOL USE AND CARE
a) Do not force the power tool. Use the
correct power tool for your application. The
correct power tool will do the job
better and safer at the rate for which it
was designed.
b) Do not use the power tool if the switch
does not turn it on and off. Any power
tool that cannot be controlled with the switch
is dangerous and must be repaired.
c) Disconnect the plug from the power source
and/or the battery pack from the power
tool before making any adjustments,
changing accessories, or storing power
tools. Such preventive safety measures
reduce the risk of starting the power tool
accidentally.
d)
e)
f)
g)
Store idle power tools out of the reach
of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.
Maintain power tools. Check for
misalignment or binding of moving parts,
breakage of parts and any other condition
that may affect the power tool’s operation.
If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.
Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools with sharp
cutting edges are less likely to bind and are
easier to control.
Use the power tool, accessories and
tool bits etc., in accordance with these
instructions taking into account the working
conditions and the work to be performed.
Use of the power tool for operations different
from those intended could result in a
hazardous situation.
5) BATTERY TOOL USE AND CARE
a) Recharge only with the charger specified
by the manufacturer. A charger that is
suitable for one type of battery pack may
create a risk of fire when used with another
battery pack.
b) Use power tools only with specifically
designated battery packs. Use of any other
battery packs may create a risk of
injury and fire.
c) When battery pack is not in use, keep it
away from other metal objects like paper
clips, coins, keys, nails, screws or other
small metal objects that can make a
connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may
cause burns or a fire.
d) Under abusive conditions, liquid may be
ejected from the battery, avoid contact.
If contact accidentally occurs, flush with
water. If liquid contacts eyes, additionally
seek medical help. Liquid ejected from the
battery may cause irritation or burns.
6) SERVICE
a) Have your power tool serviced by a
qualified repair person using only identical
replacement parts. This will ensure that the
safety of the power tool is maintained.
33
ENGLISH
ADDITIONAL SPECIFIC SAFETY RULES
Read instruction manual
before use.
Drill/Driver/Hammerdrill Safety
Warnings
Wear ear protection.
• Wear ear protectors with impact drills.
Exposure to noise can cause hearing loss.
Wear eye protection.
• Hold power tools by insulated gripping
surfaces when performing an operation where
the cutting tool may contact hidden wiring or
its own cord. Cutting accessory contacting a
“live” wire may make exposed metal parts of the
tool “live” and shock the operator.
DATE CODE POSITION
• Use auxiliary handles supplied with the tool.
Loss of control can cause personal injury.
Example:
• Use clamps or other practical way to secure
and support the workpiece to a stable
platform. Holding the work by hand or against
your body is unstable and may lead to loss of
control.
• Wear ear protectors when hammering for
extended periods of time. Prolonged exposure
to high intensity noise can cause hearing loss.
Temporary hearing loss or serious ear drum
damage may result from high sound levels
generated by hammerdrilling.
• Wear safety goggles or other eye protection.
Hammering and drilling operations cause chips
to fly. Flying particles can cause permanent eye
damage.
• Hammer bits and tools get hot during
operation. Wear gloves when touching them.
Residual Risks
The following risks are inherent to the use of drills:
– Injuries caused by touching the rotating parts or
hot parts of the tool.
In spite of the application of the relevant safety
regulations and the implementation of safety devices,
certain residual risks cannot be avoided. These are:
– Impairment of hearing.
– Risk of squeezing fingers when changing
accessories.
– Health hazards caused by breathing dust
developed when working in wood.
– Risk of personal injury due to flying particles.
– Risk of personal injury due to prolonged use.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
34
The Date Code (14), which also includes the year of
manufacture, is printed into the housing surface that
forms the mounting joint between tool and battery.
2013 XX XX
Year of Manufacture
Important Safety Instructions for All
Battery Chargers
SAVE THESE INSTRUCTIONS: This manual
contains important safety and operating instructions
for the DE9000 battery charger.
• Before using charger, read all instructions and
cautionary markings on charger, battery pack,
and product using battery pack.
DANGER: Electrocution hazard.
230 volts are present at charging
terminals. Do not probe with conductive
objects. Electric shock or electrocution
may result.
WARNING: Shock hazard. Do not allow
any liquid to get inside charger. Electric
shock may result.
CAUTION: Burn hazard. To reduce
the risk of injury, charge only DEWALT
rechargeable batteries. Other types of
batteries may burst causing personal
injury and damage.
CAUTION: Under certain conditions,
with the charger plugged in to the power
supply, the exposed charging contacts
inside the charger can be shorted by
foreign material. Foreign materials of
a conductive nature such as, but not
limited to, steel wool, aluminum foil, or
any buildup of metallic particles should
be kept away from charger cavities.
Always unplug the charger from the
power supply when there is no battery
pack in the cavity. Unplug charger before
attempting to clean.
ENGLISH
• DO NOT attempt to charge the battery pack
with any chargers other than the ones in
this manual. The charger and battery pack are
specifically designed to work together.
• These chargers are not intended for any uses
other than charging DEWALT rechargeable
batteries. Any other uses may result in risk of
fire, electric shock or electrocution.
• Do not expose charger to rain or snow.
• Pull by plug rather than cord when
disconnecting charger. This will reduce risk
of damage to electric plug and cord.
• Make sure that cord is located so that it will
not be stepped on, tripped over, or otherwise
subjected to damage or stress.
• Do not use an extension cord unless it
is absolutely necessary. Use of improper
extension cord could result in risk of fire,
electric shock, or electrocution.
• Do not place any object on top of charger
or place the charger on a soft surface that
might block the ventilation slots and result in
excessive internal heat. Place the charger in a
position away from any heat source. The charger
is ventilated through slots in the top and the
bottom of the housing.
• Do not operate charger with damaged cord
or plug — have them replaced immediately.
• Do not operate charger if it has received
a sharp blow, been dropped, or otherwise
damaged in any way. Take it to an authorized
service center.
• Do not disassemble charger; take it to an
authorized service center when service or
repair is required. Incorrect reassembly may
result in a risk of electric shock, electrocution or
fire.
• Disconnect the charger from the outlet before
attempting any cleaning. This will reduce the
risk of electric shock. Removing the battery
pack will not reduce this risk.
• NEVER attempt to connect 2 chargers together.
• The charger is designed to operate on
standard 230 V household electrical power.
Do not attempt to use it on any other voltage.
This does not apply to the vehicular charger.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
Chargers
The DE9000 charger accepts 36 V Li-Ion batteries.
Charging Procedure (fig. B)
DANGER: Electrocution hazard.
230 volts present at charging terminals.
Do not probe with conductive objects.
Danger of electric shock or electrocution.
1. Plug the charger (12) into an appropriate outlet
before inserting battery pack.
2. Insert the battery pack into the charger. The
charger is equipped with a three-light fuel gauge
(13) that will blink according to the state of
charge of the battery pack.
3. The completion of charge is indicated by the
three red lights remaining ON continuously. The
pack is fully charged and may be used at this
time or left on the charger.
NOTE: To ensure maximum performance and life of
Li-Ion batteries, charge the battery pack fully before
first use.
Charging Process (fig. B)
Refer to the table below for the state of charge of the
battery pack.
State of charge
1 light blinking
1 light blinking, 1 light on
1 light blinking, 2 lights on
3 lights on
< 33%
33–66%
66–99%
100%
Automatic Refresh
The automatic refresh mode will equalise or balance
the individual cells in the battery pack at its peak
capacity. Battery packs should be refreshed weekly
or whenever the pack no longer delivers the same
amount of work.
To refresh your battery pack, place the battery in the
charger as usual. Leave the battery pack for at least
10 hours in the charger.
Hot/Cold Pack Delay
When the charger detects a battery that is too hot
or too cold, it automatically starts a Hot/Cold Pack
Delay, suspending charging until the battery has
reached an appropriate temperature. The charger
then automatically switches to the pack charging
mode. This feature ensures maximum battery life.
LI-ION BATTERY PACKS ONLY
Li-Ion batteries are designed with an Electronic
Protection System that will protect the battery against
overloading, overheating or deep discharge.
This charger requires no adjustment and is designed
to be as easy as possible to operate.
35
ENGLISH
The tool will automatically turn off if the Electronic
Protection System engages. If this occurs, place the
Li-Ion battery on the charger until it is fully charged.
Important Safety Instructions for All
Battery Packs
When ordering replacement battery packs, be sure to
include catalogue number, voltage and amp hour.
The battery pack is not fully charged out of the
carton. Before using the battery pack and charger,
read the safety instructions below. Then follow
charging procedures outlined.
READ ALL INSTRUCTIONS
• Do not charge or use battery in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Inserting or
removing the battery from the charger may ignite
the dust or fumes.
• Charge the battery packs only in DEWALT
chargers.
• DO NOT splash or immerse in water or other
liquids.
• Do not store or use the tool and battery pack
in locations where the temperature may reach
or exceed 40 ˚C (such as outside sheds or
metal buildings in summer).
DANGER: Never attempt to open the
battery pack for any reason. If battery
pack case is cracked or damaged, do not
insert into charger. Do not crush, drop
or damage battery pack. Do not use a
battery pack or charger that has received
a sharp blow, been dropped, run over or
damaged in any way (i.e., pierced with
a nail, hit with a hammer, stepped on).
Electric shock or electrocution may result.
Damaged battery packs should be
returned to service center for recycling.
CAUTION: When not in use, place
tool on its side on a stable surface
where it will not cause a tripping or
falling hazard. Some tools with large
battery packs will stand upright on the
battery pack but may be easily knocked
over.
SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR LITHIUM ION
(Li-Ion)
• Do not incinerate the battery pack even if it
is severely damaged or is completely worn
out. The battery pack can explode in a fire. Toxic
fumes and materials are created when lithium ion
battery packs are burned.
36
• If battery contents come into contact with the
skin, immediately wash area with mild soap
and water. If battery liquid gets into the eye, rinse
water over the open eye for 15 minutes or until
irritation ceases. If medical attention is needed,
the battery electrolyte is composed of a mixture
of liquid organic carbonates and lithium salts.
• Contents of opened battery cells may cause
respiratory irritation. Provide fresh air. If
symptoms persists, seek medical attention.
WARNING: Burn hazard. Battery liquid
may be flammable if exposed to spark or
flame.
Transportation
DEWALT batteries comply with all applicable shipping
regulations as prescribed by industry and legal
standards which include UN Recommendations on
the Transport of Dangerous Goods; International
Air Transport Association (IATA) Dangerous Goods
Regulations, International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations, and the European Agreement
Concerning The International Carriage of Dangerous
Goods by Road (ADR). Lithium-ion cells and
batteries have been tested to section 38.3 of the UN
Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods Manual of Tests and Criteria.
In most instances, shipping a DEWALT battery pack
will be excepted from being classified as a fully
regulated Class 9 Hazardous material. In general, the
two instances that require shipping Class 9 are:
1. Air shipping more than two DEWALT lithium-ion
battery packs when the package contains only
battery packs (no tools), and
2. Any shipment containing a lithium-ion battery
with an energy rating greater than 100 watt hours
(Wh). All lithium-ion batteries have the watt hour
rating marked on the pack.
Regardless of whether a shipment is considered
excepted or fully regulated, it is the shipper's
responsibility to consult the latest regulations for
packaging, labeling/marking and documentation
requirements.
Transporting batteries can possibly cause fire if the
battery terminals inadvertently come in contact with
conductive materials. When transporting batteries,
make sure that the battery terminals are protected
and well insulated from materials that could contact
them and cause a short circuit.
The information provided in this section of the manual
is provided in good faith and believed to be accurate
at the time the document was created. However,
no warranty, expressed or implied, is given. It is
ENGLISH
the buyer’s responsibility to ensure that its activities
comply with the applicable regulations.
Charge only with dedicated DEWALT
chargers.
Battery Pack
See Technical Data for charging time.
BATTERY TYPE
The DC901 operates on 36 volt Li-Ion battery packs.
Storage Recommendations
1. The best storage place is one that is cool and
dry away from direct sunlight and excess heat or
cold. For optimum battery performance and life,
store battery packs at room temperature when
not in use.
NOTE: Li-Ion battery packs should be fully
charged when stored.
2. For long storage, it is recommended to store a
fully charged battery pack in a cool, dry place out
of the charger for optimal results.
Labels on Charger and Battery Pack
In addition to the pictographs used in this manual, the
labels on the charger and the battery pack show the
following pictographs:
Read instruction manual before use.
Package Contents
The package contains:
1 Cordless hammerdrill/driver
1 Side handle
1 Battery pack (D1, M1)
2 Battery packs (D2, M2)
1 Charger
1 Kitbox
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
NOTE: Battery packs and chargers are not included
with N-models.
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
• Take the time to thoroughly read and understand
this manual prior to operation.
Description (fig. A, B)
WARNING: Never modify the power tool
or any part of it. Damage or personal
injury could result.
Do not expose to water.
Do not probe with conductive objects.
1 Variable speed switch
2 Forward/reverse slider
Do not charge damaged battery packs.
Do not use damaged chargers.
Charge only between 4 °C and 40 °C.
Have defective cords replaced immediately.
Charger problem.
3 Keyless chuck
4 Torque adjustment collar
5 Mode selector
6 Three-gear selector
7 Bit holder
8 Grip
9 Side handle
10 Battery pack
11 Release button (fig. B)
Battery problem.
12 Charger (fig. B)
13 Charging indicators (red) (fig. B)
Discard the battery pack with due care for
the environment.
Do not incinerate the battery pack.
INTENDED USE
Your hammerdrill/driver has been designed for
professional screwdriving, drilling, and percussion
drilling applications.
37
ENGLISH
DO NOT use under humid conditions or in presence
of flammable liquids or gases.
This hammerdrill/driver is a professional power tool.
DO NOT let children come into contact with the tool.
Supervision is required when inexperienced operators
use this tool.
• This product is not intended for use by persons
(including children) suffering from diminished
physical, sensory or mental abilities; lack of
experience, knowledge or skills unless they are
supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with
this product.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one voltage
only. Always check that the battery pack voltage
corresponds to the voltage on the rating plate.
Also make sure that the voltage of your charger
corresponds to that of your mains.
Your DEWALT charger is double insulated
in accordance with EN 60335; therefore
no earth wire is required.
If the supply cord is damaged, it must be replaced
by a specially prepared cord available through the
DEWALT service organization.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in the
plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be made
to the earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good
quality plugs. Recommended fuse: 3 A.
Using an Extension Cable
An extension cord should not be used unless
absolutely necessary. Use an approved extension
cable suitable for the power input of your charger
(see technical data). The minimum conductor size is
1 mm2; the maximum length is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable
completely.
38
ASSEMBLY AND ADJUSTMENT
WARNING: Prior to assembly and
adjustment, always remove the battery
pack.
WARNING: Always switch off the tool
before inserting or removing the battery
pack.
WARNING: Use only DEWALT battery
packs and chargers.
Fitting and Removing the Battery
Pack (fig. A, B)
• To fit the battery pack (10), line it up with the
receptacle on the tool. Slide the battery pack into
the receptacle and push until the battery snaps
into place.
• To remove the battery pack, push the release
button (11) while at the same time pulling the
battery pack out of the receptacle.
FUEL GAUGE BATTERY PACKS (FIG. B)
Some DEWALT battery packs include a fuel gauge
which consists of three green LED lights that indicate
the level of charge remaining in the battery pack.
To actuate the fuel gauge, press and hold the fuel
gauge button (15). A combination of the three green
LED lights will illuminate designating the level of
charge left. When the level of charge in the battery
is below the usable limit, the fuel gauge will not
illuminate and the battery will need to be recharged.
NOTE: The fuel gauge is only an indication of the
charge left on the battery pack. It does not indicate
tool functionality and is subject to variation based
on product components, temperature and end-user
application.
Mode Control Collar (fig. D)
Your drill is equipped with a separate mode
control collar (Fig. D, 5) to switch between drilling,
screwdriving and hammerdrilling mode.
SCREWDRIVING (FIG. D3)
1. Select the desired speed/torque range using the
three-speed gear shifter (6) on the top of tool
to match the speed and torque to the planned
application. To set the torque level to the proper
setting on the clutch collar, initially set the clutch
collar at a lower setting to ensure the fastener to
be set to your specification.
NOTE: USE THE LOWEST TORQUE
SETTING REQUIRED TO SEAT THE
FASTENER AT THE DESIRED DEPTH. THE
LOWER THE NUMBER, THE LOWER THE
TORQUE OUTPUT.
ENGLISH
2. Rotate the mode control collar (5) so the screw
symbol is aligned with the arrow.
3. Set the torque adjustment collar (4) to the
appropriate number setting for the torque
desired.
NOTE: The torque adjustment collar may
be set on any number and change between
screwdriving and drilling modes using the mode
control collar.
DRILLING (FIG. D1)
CAUTION: When the mode collar is in
the drill/hammerdrill mode, the drill will not
clutch out regardless of the position of the
torque adjustment collar (4).
Rotate the mode control collar (5) so the drill symbol
is aligned with the arrow.
NOTE: The torque adjustment collar (4) may be set
on any number.
HAMMERDRILLING (FIG. D2)
For speed rates, refer to the technical data.
• Do not change gears at full speed or during use.
Keyless Single Sleeve Chuck
(fig. C)
WARNING: Do not attempt to tighten
drill bits (or any other accessory) by
gripping the front part of the chuck and
turning the tool on. Damage to the chuck
and personal injury may result. Always
lock off trigger switch and disconnect
tool from power source when changing
accessories.
WARNING: Always ensure the bit is
secure before starting the tool. A loose
bit may eject from tool causing possible
personal injury.
Your tool features a keyless chuck with one rotating
sleeve for one-handed operation of the chuck. To
insert a drill bit or other accessory, follow these steps.
Rotate the mode control collar (5) so the hammer
symbol is aligned with the arrow.
1. Turn off tool and disconnect tool from power
source.
Torque Adjustment Collar (fig. D)
2. Grasp the black sleeve of the chuck (3) with
one hand and use the other hand to secure the
tool as shown in Figure C. Rotate the sleeve
counterclockwise far enough to accept the
desired accessory.
Your tool has an adjustable torque screwdriver
mechanism for driving and removing a wide array of
fastener shapes and sizes and a hammer mechanism
for drilling into masonry. Circling the torque adjustment
collar (4) are numbers. These numbers are used to
set the clutch to deliver a torque range. The higher
the number on the collar, the higher the torque and
the larger the fastener which can be driven. To select
any of the numbers, rotate until the desired number
aligns with the arrow.
WARNING: Do not select the operating
mode when the tool is running.
Forward/Reverse Slider (fig. E)
• To select forward or reverse rotation, use the
forward/reverse slider (2) as shown (see arrows
on tool).
WARNING: Always wait until the motor
has come to a complete standstill before
changing the direction of rotation.
Three-Gear Selector (fig. F)
Your tool is fitted with a three-gear selector (6) to vary
the speed/torque ratio.
1 low speed/high torque
2 medium speed/medium torque
3 high speed/low torque
3. Insert the accessory about 19 mm (3/4") into the
chuck. Tighten securely by rotating the chuck
sleeve clockwise with one hand while holding the
tool with the other hand. Continue to rotate the
chuck sleeve until several ratchet clicks are heard
to ensure full gripping power.
Be sure to tighten chuck with one hand on the chuck
sleeve and one hand holding the tool for maximum
tightness.
To release the accessory, repeat Steps 1 and 2
above.
Prior to Operation
• Make sure your battery pack is (fully) charged.
• Make sure the battery pack is properly seated.
• Insert the appropriate bit.
• Mark the spot where the hole is to be drilled.
OPERATION
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, turn tool
off and disconnect battery pack
before making any adjustments or
removing/installing attachments or
accessories. An accidental start-up can
cause injury.
39
ENGLISH
Instructions for Use
WARNING:
• Always observe the safety instructions
and applicable regulations.
• Be aware of the location of pipework and
wiring.
• Apply only a gentle pressure to the tool.
Excessive force does not speed up drilling
but decreases tool performance and may
shorten tool life.
Proper Hand Position (fig. A, G)
WARNING: To reduce the risk of serious
personal injury, ALWAYS use proper
hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of serious
personal injury, ALWAYS hold securely in
anticipation of a sudden reaction.
Proper hand position requires one hand on the side
handle (9), with the other hand on the grip (8).
Switching On and Off (fig. A, E)
• To run the tool, press the variable speed switch
(1). The pressure exerted on the variable speed
switch determines the tool speed.
• To stop the tool, release the switch.
• To lock the tool in the off position, move the
forward/reverse slider (2) to the central position.
Screwdriver Operation
Select the desired speed/torque range using the
three-speed gear shift lever on the top of tool
to match the speed and torque to the planned
operation. Insert the desired fastener accessory into
the chuck as you would any drill bit. Set the torque
adjustment collar (fig. A, 4) to the desired setting.
Make a few practice runs in scrap or unseen areas to
determine the proper position of the clutch collar.
Drill Operation
1. Select the desired speed/torque range using the
gear shifter to match the speed and torque to the
planned operation.
2. For WOOD, use twist bits, spade bits, power
auger bits or hole saws. For METAL, use highspeed steel twist drill bits or hole saws. Use
a cutting lubricant when drilling metals. The
exceptions are cast iron and brass which should
be drilled dry.
40
3. Always apply pressure in a straight line with the
bit. Use enough pressure to keep the drill bit
biting, but do not push hard enough to stall the
motor or deflect the bit.
4. Hold tool firmly with both hands to control the
twisting action of the drill.
5. IF DRILL STALLS, it is usually because it
is being overloaded. RELEASE TRIGGER
IMMEDIATELY, remove drill bit from work, and
determine cause of stalling. DO NOT CLICK
TRIGGER OFF AND ON IN AN ATTEMPT
TO START A STALLED DRILL – THIS CAN
DAMAGE THE DRILL.
6. Keep the motor running when pulling the bit
back out of a drilled hole. This will help prevent
jamming.
Hammerdrill Operation
1. When drilling, use just enough force on the
hammer to keep it from bouncing excessively
or “rising” off the bit. Too much force will cause
slower drilling speeds, overheating, and a lower
drilling rate.
2. Drill straight, keeping the bit at a right angle to
the work. Do not exert side pressure on the bit
when drilling as this will cause clogging of the bit
flutes and a slower drilling speed.
3. When drilling deep holes, if the hammer speed
starts to drop off, pull the bit partially out of the
hole with the tool still running to help clear debris
from the hole.
4. For MASONRY, use carbide-tipped bits or
masonry bits. A smooth, even flow of dust
indicates the proper drilling rate.
MAINTENANCE
Your DEWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, turn tool
off and disconnect battery pack
before making any adjustments or
removing/installing attachments or
accessories. An accidental start-up can
cause injury.
The charger and battery pack are not serviceable.
There are no serviceable parts inside.
ENGLISH
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of the
main housing with dry air as often as dirt
is seen collecting in and around the air
vents. Wear approved eye protection and
approved dust mask when performing
this procedure.
WARNING: Never use solvents or other
harsh chemicals for cleaning the nonmetallic parts of the tool. These chemicals
may weaken the materials used in these
parts. Use a cloth dampened only with
water and mild soap. Never let any liquid
get inside the tool; never immerse any
part of the tool into a liquid.
CHARGER CLEANING INSTRUCTIONS
WARNING: Shock hazard. Disconnect
the charger from the AC outlet before
cleaning. Dirt and grease may be
removed from the exterior of the charger
using a cloth or soft non-metallic brush.
Do not use water or any cleaning
solutions.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DEWALT, have not
been tested with this product, use of
such accessories with this tool could be
hazardous. To reduce the risk of injury,
only DEWALT recommended accessories
should be used with this product.
Should you find one day that your DEWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to you,
do not dispose of it with household waste. Make this
product available for separate collection.
Separate collection of used products and
packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household, at municipal
waste sites or by the retailer when you purchase a
new product.
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
You can check the location of your nearest authorised
repair agent by contacting your local DEWALT office
at the address indicated in this manual. Alternatively, a
list of authorised DEWALT repair agents and full details
of our after-sales service and contacts are available
on the Internet at: www.2helpU.com.
Battery Pack
The long life battery pack must be recharged when it
fails to produce sufficient power on jobs which were
easily done before. At the end of its technical life,
discard it with due care for our environment:
• Run the battery pack down completely, then
remove it from the tool.
• Li-Ion cells are recyclable. Take them to your
dealer or a local recycling station. The collected
battery packs will be recycled or disposed of
properly.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal household
waste.
41
ENGLISH
GUARANTEE
DEWALT is confident of the quality of its
products and offers an outstanding guarantee
for professional users of the product. This
guarantee statement is in addition to and in
no way prejudices your contractual rights as a
professional user or your statutory rights as a
private non-professional user. The guarantee
is valid within the territories of the Member
States of the European Union and the
European Free Trade Area.
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply
return it within 30 days, complete with all
original components, as purchased, to
the point of purchase, for a full refund or
exchange. The product must have been
subject to fair wear and tear and proof of
purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, you are entitled to one service free
of charge. It will be undertaken free of charge
at an authorised DEWALT repair agent. Proof
of purchase must be produced. Includes
labour. Excludes accessories and spare parts
unless failed under warranty.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective
due to faulty materials or workmanship
within 12 months from the date of purchase,
DEWALT guarantees to replace all defective
parts free of charge or – at our discretion –
replace the unit free of charge provided that:
• The product has not been misused;
• The product has been subject to fair
wear and tear;
• Repairs have not been attempted by
unauthorised persons;
• Proof of purchase is produced;
• The product is returned complete with all
original components.
If you wish to make a claim, contact your
seller or check the location of your nearest
authorised DEWALT repair agent in the
DEWALT catalogue or contact your DEWALT
office at the address indicated in this manual.
A list of authorised DEWALT repair agents and
full details of our after-sales service is available
on the Internet at: www.2helpU.com.
42
ESPAÑOL
TALADRADORA DE PERCUSIÓN/ATORNILLADORA
SIN CABLE DC901
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DEWALT. Años de
experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo
de productos hacen que DEWALT sea una de
las empresas más fiables para los usuarios de
herramientas eléctricas profesionales.
Características técnicas
DC901
Voltaje
Tipo
Potencia de salida (max)
Velocidad en vacío
1ª velocidad
2ª velocidad
3a velocidad
Impacto
1ª velocidad
2ª velocidad
3a velocidad
Par de torsión máximo
Capacidad del portabrocas
Capacidad de perforación en
acero/madera/hormigón
Peso (sin batería)
LPA (presión acústica)
KPA (incertidumbre de
la presión acústica)
LWA (potencia acústica)
KWA (incertidumbre de la
potencia acústica)
VDC
36
2
W
750
min-1
min-1
min-1
0 - 400
0 - 1.200
0 - 1.600
min-1
min-1
min-1
Nm
mm
0 - 6.800
0 - 20.400
0 - 27.200
42
13
mm
kg
65/13/16
2,0
dB(A)
96
dB(A)
dB(A)
3,0
107
dB(A)
3,0
Valores de vibración totales (cantidad vectorial triaxial)
determinados según la norma EN60745:
Valor de emisión de vibración ah
Perforación en cemento
ah,ID =
m/s2
13,7
Incertidumbre K =
m/s2
5,5
Valor de emisión de vibración ah
Perforación en metal
ah,D =
m/s2
≤ 2,5
Incertidumbre K =
m/s2
1,5
Valor de la emisión de vibración ah
Atornillado
ah,ID =
m/s²
Incertidumbre K =
m/s²
< 2,5
1,5
El valor de emisión de vibraciones declarado se
ha medido de acuerdo con un método de prueba
estándar; esta medición se puede utilizar para
comparar una herramienta con otra.
El valor de emisión de vibraciones declarado también
se puede emplear en una evaluación de exposición
preliminar.
ADVERTENCIA: el valor de emisión de
vibraciones durante el uso actual de la
herramienta eléctrica puede diferir del
valor declarado dependiendo de la forma
en la que se utilice la misma. Esto puede
provocar una infravaloración significativa
de la exposición cuando la herramienta
se utiliza de forma regular de una
determinada manera.
Una estimación del nivel de exposición a
la vibración que experimenta durante un
periodo de trabajo determinado también
debería tener en cuenta los espacios
de tiempo en que la herramienta esté
desconectada o no esté siendo utilizada,
además del tiempo de activación.
Esto significaría una disminución en el
nivel de exposición sobre el periodo de
trabajo total.
Batería
Voltaje
Capacidad
Peso
VDC
Ah
kg
Cargador
Tensión de la red
VAC
Tiempo de carga (próx.) min
Peso
Fusibles
Herramientas 230 V:
kg
DE9360
36
2,0
0,9
DCB360 DCB361
36
36
4,0
2,0
1,3
0,9
DE9000
230
90
(4,0 Ah)
45
(2,0 Ah)
0,9
10 A
43
ESPAÑOL
Definiciones: Pautas de seguridad
Las definiciones que figuran a continuación describen
el grado de intensidad correspondiente a cada
término de alarma. Lea el manual y preste atención a
estos símbolos.
PELIGRO: Indica una situación
peligrosa inminente que, de no evitarse,
ocasionará la muerte o una lesión
grave.
ADVERTENCIA: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, podría ocasionar la muerte o
una lesión grave.
ATENCIÓN: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, puede ocasionar una lesión de
poca o modera gravedad.
AVISO: Indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Declaración de conformidad CE
DIRECTRIZ DE LA MAQUINARIA
DC901
DEWALT declara que los productos descritos bajo
Datos técnicos son conformes a las normas:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Estos productos son conformes también a la
Directriz 2004/108/CE y 2011/65/UE. Si desea más
información, póngase en contacto con DEWALT en la
dirección indicada a continuación o bien consulte la
parte posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación
del archivo técnico y realiza esta declaración en
representación de DEWALT.
44
Horst Grossmann
Vicepresidente de Ingeniería
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemania
27.08.2010
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesiones, lea el manual de
instrucciones.
Advertencias de seguridad generales
para herramientas eléctricas
¡ADVERTENCIA! Lea todas las
advertencias de seguridad y todas
las instrucciones. El incumplimiento de
las advertencias e instrucciones podría
provocar una descarga eléctrica, un
incendio y/o lesiones graves.
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS E
INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS
El término “herramienta eléctrica” que aparece en las
advertencias se refiere a la herramienta eléctrica que
funciona a través de la red eléctrica (con cable) o a
la herramienta eléctrica que funciona con batería (sin
cable).
1) SEGURIDAD EN EL ÁREA DE TRABAJO
a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas en desorden u oscuras
pueden provocar accidentes.
b) No utilice herramientas eléctricas en
atmósferas explosivas, como ambientes
donde haya polvo, gases o líquidos
inflamables. Las herramientas eléctricas
originan chispas que pueden inflamar el polvo
o los gases.
c) Mantenga alejados a los niños y a las
personas que estén cerca mientras utiliza
una herramienta eléctrica. Las distracciones
pueden ocasionar que
pierda el control.
2) SEGURIDAD ELÉCTRICA
a) Los enchufes de las herramientas
eléctricas deben corresponderse con
la toma de corriente. No modifique
nunca el enchufe de ninguna forma. No
utilice ningún enchufe adaptador con
herramientas eléctricas conectadas a
tierra. Los enchufes no modificados y las
tomas de corriente correspondientes reducirán
el riesgo de descarga eléctrica.
b) Evite el contacto del cuerpo con
superficies conectadas a tierra como
tuberías, radiadores, cocinas económicas
ESPAÑOL
c)
d)
e)
f)
y frigoríficos. Existe un mayor riesgo
de descarga eléctrica si tiene el cuerpo
conectado a tierra.
No exponga las herramientas eléctricas a
la lluvia ni a condiciones húmedas. Si entra
agua a una herramienta eléctrica aumentará el
riesgo de descarga eléctrica.
No someta el cable de alimentación a
presión innecesaria. No use nunca el cable
para transportar, tirar de la herramienta
eléctrica o desenchufarla. Mantenga el
cable alejado del calor, aceite, bordes
afilados y piezas en movimiento. Los cables
dañados o enredados aumentan el riesgo de
descarga eléctrica.
Cuando esté utilizando una herramienta
eléctrica al aire libre, use un cable
alargador adecuado para uso en exteriores.
La utilización de un cable adecuado para el
uso en exteriores reduce el riesgo de descarga
eléctrica.
Si no puede evitar utilizar una herramienta
eléctrica en un lugar húmedo, use un
suministro protegido con un dispositivo de
corriente residual. El uso de un dispositivo de
corriente residual reduce el riesgo de descarga
eléctrica.
3) SEGURIDAD PERSONAL
a) Manténgase alerta, esté atento a lo que
hace y use el sentido común cuando utilice
una herramienta eléctrica. No maneje
una herramienta eléctrica cuando esté
cansado o bajo los efectos de drogas,
medicamentos o alcohol. Un momento
de falta de atención cuando se manejan las
herramientas eléctricas puede ocasionar
lesiones personales graves.
b) Use un equipo protector personal. Utilice
siempre protección ocular. El uso del equipo
protector como mascarillas antipolvo, calzado
antideslizante, casco o protección auditiva
para condiciones apropiadas reducirá las
lesiones personales.
c) Evite la puesta en funcionamiento
involuntaria. Asegúrese de que el
interruptor esté en posición de apagado
antes de conectar con la fuente de
alimentación y/o la batería, de levantar o
transportar la herramienta. El transportar
herramientas eléctricas con el dedo puesto
en el interruptor o herramientas eléctricas
activadoras que tengan el interruptor
encendido puede provocar accidentes.
d) Saque toda llave de ajuste o llave inglesa
antes de encender la herramienta eléctrica.
e)
f)
g)
Una llave inglesa u otra llave que se deje
puesta en una pieza en movimiento de la
herramienta eléctrica pueden ocasionar
lesiones personales.
No intente extender las manos demasiado.
Mantenga un apoyo firme sobre el
suelo y conserve el equilibrio en todo
momento. Esto permite un mejor control
de la herramienta eléctrica en situaciones
inesperadas.
Vístase debidamente. No se ponga ropa
suelta o joyas. Mantenga el pelo, la ropa y
los guantes alejados de las piezas móviles.
La ropa suelta, las joyas y el pelo largo
pueden quedar atrapados en las piezas en
movimiento.
Si se suministran dispositivos para la
conexión del equipo de extracción y
recogida de polvo, asegúrese de que
estén conectados y de que se usen
adecuadamente. El uso de equipo de
recogida de polvo puede reducir los riesgos
relacionados con el polvo.
4) USO Y CUIDADO DE LAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
a) No fuerce la herramienta eléctrica. Use
la herramienta eléctrica correcta para su
trabajo. La herramienta eléctrica correcta
funcionará mejor y con mayor seguridad si
se utiliza de acuerdo con sus características
técnicas.
b) No utilice la herramienta eléctrica si no
puede encenderse y apagarse con el
interruptor. Toda herramienta eléctrica que
no pueda controlarse con el interruptor es
peligrosa y debe ser reparada.
c) Desconecte el enchufe de la fuente
de alimentación y/o la batería de la
herramienta eléctrica antes de realizar
ajustes, cambiar accesorios o guardar las
herramientas eléctricas. Dichas medidas
de seguridad preventivas reducen el riesgo
de poner en marcha la herramienta eléctrica
accidentalmente.
d) Guarde las herramientas eléctricas que
no esté utilizando fuera del alcance de
los niños y no permita que utilicen la
herramienta eléctrica las personas que no
estén familiarizadas con ella o con estas
instrucciones. Las herramientas eléctricas
son peligrosas en manos de personas no
capacitadas.
e) Ocúpese del mantenimiento de las
herramientas eléctricas. Compruebe
si hay desalineación o bloqueo de las
piezas en movimiento, rotura de piezas y
45
ESPAÑOL
f)
g)
otras condiciones que puedan afectar el
funcionamiento de la herramienta eléctrica.
Si la herramienta eléctrica está dañada,
llévela para que sea reparada antes de
utilizarla. Se ocasionan muchos accidentes
por el mal mantenimiento de las herramientas
eléctricas.
Mantenga las herramientas para cortar
afiladas y limpias. Hay menos probabilidad
de que las herramientas para cortar con
bordes afilados se bloqueen y son más fáciles
de controlar.
Use la herramienta eléctrica, los accesorios
y las brocas de la herramienta etc.,
conforme a estas instrucciones teniendo
en cuenta las condiciones de trabajo y el
trabajo que vaya a realizarse. El uso de la
herramienta eléctrica para operaciones que no
sean las previstas
puede ocasionar una situación peligrosa.
5) USO Y CUIDADO DE LAS HERRAMIENTAS QUE
FUNCIONAN CON BATERÍA
a) Recárguelas sólo con el cargador
especificado por el fabricante. Un cargador
que sea adecuado para un tipo de batería
puede ocasionar un riesgo de incendio si se
utiliza con otra batería.
b) Use herramientas eléctricas sólo con las
baterías designadas específicamente. El
uso de cualquier otro tipo de batería puede
crear un riesgo de lesión o de incendio.
c) Cuando no se esté utilizando la batería,
manténgala alejada de otros objetos de
metal, como los clips, monedas, llaves,
clavos, tornillos u otros objetos pequeños
de metal que pueden hacer una conexión
de un terminal a otro. El provocar un
cortacircuito en los terminales de la batería
puede causar quemaduras o un incendio.
d) En condiciones de abuso, el líquido puede
salirse de la batería, evite el contacto. Si se
produce un contacto de forma accidental,
enjuague con agua. Si el líquido entra en
contacto con los ojos, busque atención
médica. El líquido que sale de la batería
puede causar irritación
o quemaduras.
6) SERVICIO
a) Lleve su herramienta eléctrica para que
sea reparada por una persona cualificada
para realizar las reparaciones que use
sólo piezas de recambio idénticas. Así se
asegurará que se mantenga la seguridad de la
herramienta eléctrica.
46
NORMAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD
ADICIONALES
Advertencias de seguridad del
Taladro/atornillador/taladro percutor
• Utilice protectores auditivos con los taladros
de impacto. La exposición al ruido puede
provocar sordera.
• Cuando la herramienta de corte pueda entrar
en contacto con cables ocultos o su propio
cable, sujete la herramienta eléctrica por las
superficies de agarre aisladas. Si un accesorio
de corte entra en contacto con un cable con
corriente eléctrica, puede provocar que las partes
metálicas expuestas de la herramienta tengan
corriente y que el operador reciba una descarga
eléctrica.
• Use los mangos auxiliares que se suministran
con la herramienta. La pérdida de control
puede provocar lesiones personales.
• Utilice unas abrazaderas o cualquier otro
medio que le resulte práctico para fijar y
sujetar la pieza en la que vaya a trabajar a
una superficie estable. Si sujeta la pieza con la
mano o contra el cuerpo no tendrá estabilidad y
podría perder el control.
• Utilice protectores para los oídos cuando
martillee durante largos períodos de tiempo.
Una exposición prolongada a ruidos de gran
intensidad puede causar pérdida de audición.
Los altos niveles de sonido generados por el
martilleo/taladrado podrían provocar pérdida
temporal de la audición o graves daños en el
tímpano.
• Utilice gafas de seguridad u otra protección
ocular. Las operaciones de martilleo o taladrado
provocan que salten virutas. Las partículas
que saltan pueden provocar daños oculares
permanentes.
• Las herramientas y las piezas del percutor se
calientan durante su funcionamiento. Utilice
guantes cuando las toque.
Riesgos residuales
A continuación se citan los riesgos inherentes al uso
de los taladros:
– Lesiones ocasionadas por tocar las piezas
en movimiento o las piezas calientes de la
herramienta.
A pesar del cumplimiento de las normas de seguridad
correspondientes y del uso de dispositivos de
seguridad, existen determinados riesgos residuales
ESPAÑOL
que no pueden evitarse. Los riesgos son los
siguientes:
– Deterioro auditivo.
– Riesgo de pillarse los dedos al cambiar los
accesorios.
– Los riesgos para la salud causados al respirar el
polvo producido al trabajar con madera.
– Riesgo de lesión personal debido a partículas
volantes.
– Riesgo de lesión personal debido al uso
prolongado.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes
pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de
instrucciones.
Póngase protección para el oído.
Póngase protección para los ojos.
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA
El código de fecha (14) que contiene también el año
de fabricación, viene impreso en la superficie de la
caja protectora que forma la junta de montaje entre la
herramienta y la batería.
Ejemplo:
2013 XX XX
Año de fabricación
ADVERTENCIA: Riesgo de descarga
eléctrica. No permita que ningún líquido
entre en el cargador. Podría provocar
descargas eléctricas.
ATENCIÓN: Riesgo de quemadura. Para
minimizar el riesgo de lesiones, cargue
sólo baterías recargables DEWALT.
Otros tipos de baterías pueden estallar y
provocar daños personales y materiales.
ATENCIÓN: En determinadas
circunstancias, con el cargador
enchufado en la fuente de alimentación,
algunos materiales extraños pueden
provocar un cortocircuito en los
contactos de carga expuestos dentro del
cargador. Deben mantenerse fuera de las
cavidades del cargador objetos extraños
de naturaleza conductora como esponjas
de acero, láminas de aluminio o cualquier
acumulación de partículas metálicas,
entre otros. Cuando no haya una batería
en la cavidad, desenchufe siempre el
cargador de la fuente de alimentación.
Desenchufe el cargador antes de
limpiarlo.
• NO intente cargar la batería con un cargador
distinto de los indicados en este manual.
El cargador y la batería están diseñados
específicamente para funcionar juntos.
• Estos cargadores no están diseñados
para usos distintos de la carga de baterías
recargables DEWALT. Cualquier otro uso que
se les dé puede provocar riesgo de incendio,
descarga eléctrica o electrocución.
• No exponga el cargador a la lluvia ni a la
nieve.
Instrucciones de seguridad
importantes para todos los
cargadores de batería
• Tire del enchufe en lugar del cable al
desconectar el cargador. De esta manera,
disminuirá el riesgo de dañar el enchufe y el
cable.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES: Este manual
contiene instrucciones importantes de seguridad y
funcionamiento para el cargador de baterías DE9000.
• Asegúrese de que el cable esté situado de
modo que no lo pise nadie, ni se tropiece con
él, y que no esté sujeto a daños o tensiones.
• Antes de utilizar el cargador, lea todas las
instrucciones y las indicaciones preventivas en
el cargador, en la batería y en el producto que
utiliza la batería.
PELIGRO: Riesgo de electrocución.
Los terminales de carga tienen 230
voltios. No realice pruebas con objetos
conductores. Puede haber riesgo de
descarga eléctrica o electrocución.
• No use un alargador a menos que sea
absolutamente necesario. El uso de un
alargador incorrecto puede provocar riesgo de
incendio, descarga eléctrica o electrocución.
• No coloque objetos en la parte superior
del cargador ni coloque el cargador en una
superficie blanda que pueda bloquear las
ranuras de ventilación y provocar un calor
interno excesivo. Coloque el cargador lejos de
cualquier fuente de calor. El cargador se ventila
47
ESPAÑOL
a través de las ranuras en la parte superior e
inferior de la cubierta.
• No utilice el cargador con un cable o
enchufe dañado: reemplácelos de inmediato.
• No utilice el cargador si ha recibido un golpe
fuerte, se ha caído, o presenta algún daño.
Llévelo a un centro de servicio autorizado.
• No desmonte el cargador, cuando deba
realizar un mantenimiento o reparaciones,
llévelo a un centro de servicio técnico
autorizado. Si se montase mal el aparato, existe
el riesgo de que se produzca una descarga
eléctrica, electrocución o incendio.
• Antes de limpiarlo, desconecte el cargador de
la toma de corriente. Con ello minimizará el
riesgo de descarga eléctrica. Quitar la batería
no reduce este riesgo.
• NUNCA intente conectar dos cargadores juntos.
• El cargador está diseñado para funcionar con
corriente eléctrica doméstica estándar de
230 V. No intente utilizarlo con otro voltaje.
Esto no se aplica al cargador vehicular.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
Cargadores
El cargador DE9000 acepta baterías Li-Ion de 36 V.
Estos cargadores no necesitan ajuste y están
diseñados para que su funcionamiento sea lo más
fácil posible.
Procedimiento de carga (fig. B)
PELIGRO: Riesgo de electrocución.
Los terminales de carga tienen 230
voltios. No realice pruebas con objetos
conductores. Peligro de descarga
eléctrica o electrocución.
1. Enchufe el cargador (12) en una toma de
corriente apropiada antes de introducir la batería.
2. Introduzca la batería en el cargador. El cargador
está equipado con un indicador de cantidad
de carburante con tres luces (13) que estarán
intermitentes de acuerdo con el estado de carga
de la batería.
3. La terminación de la carga está indicada por las
tres luces rojas que permanecen ENCENDIDAS
continuamente. La batería está totalmente
cargada y podrá utilizarse en este momento o
dejarse en el cargador.
NOTA: Para garantizar el máximo rendimiento y la
máxima duración de sus pilas de litio-ión, cargue el
paquete de pilas al completo antes de utilizarlo por
primera vez.
48
Proceso de carga (fig. B)
Consulte la tabla siguiente con referencia al estado de
carga de la batería.
Estado de la carga
1 luz intermitente
1 luz intermitente , 1 luz encendida
1 luz intermitente , 2 luces encendidas
3 luces encendidas
< 33%
33–66%
66–99%
100%
Regeneración automática
El modo de regeneración automática equilibrará
o igualará las pilas individuales de la batería a su
capacidad máxima. Las baterías deben regenerarse
semanalmente o cuando no suministren la misma
cantidad de potencia.
Para regenerar su batería, colóquela en el cargador,
como de costumbre. Déjela en el cargador durante
10 horas como mínimo.
Retraso por batería caliente/fría
Cuando el cargador detecta que una batería
está demasiado caliente o demasiado fría, inicia
automáticamente un Retraso por batería caliente/fría
y suspende la carga hasta que la batería alcanza la
temperatura adecuada. En ese momento, el cargador
inicia automáticamente el modo de carga de la
batería. Esta función garantiza la máxima duración de
la batería.
SÓLO BATERÍAS DE LI-ION
Las baterías de Li-Ion están diseñadas con un
Sistema de protección electrónico que protegerá la
batería contra la sobrecarga, el sobrecalentamiento o
la descarga completa.
La herramienta se apagará automáticamente si el
Sistema de protección electrónico se activa. Si esto
ocurre, coloque la batería de Li-Ion en el cargador
hasta que esté totalmente cargada.
Instrucciones de seguridad
importantes para todas las baterías
Cuando solicite paquetes de baterías de repuesto,
deberá indicar siempre el número de catálogo, el
voltaje y los amperios-hora.
La batería incluida en la caja no está completamente
cargada. Antes de utilizar la batería y el cargador, lea
las instrucciones de seguridad a continuación. Luego
siga los procedimientos de carga descritos.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
• No cargue ni use la batería en atmósferas
explosivas, como ambientes donde haya
ESPAÑOL
polvo, gases o líquidos inflamables. Poner o
sacar la batería del cargador puede inflamar el
polvo o los gases.
• Cargue las baterías sólo con cargadores
DEWALT.
• NO las salpique ni las sumerja en agua u otros
líquidos.
• No guarde ni utilice la herramienta y la batería
en lugares en los que la temperatura pueda
alcanzar o superar los 40 ˚C (como cobertizos
al aire libre o construcciones de metal en
verano).
PELIGRO: No intente nunca abrir la
batería por ningún motivo. Si la caja de
la batería está agrietada o dañada, no
la introduzca en el cargador. No aplaste,
deje caer ni dañe la batería. No utilice una
batería o un cargador que hayan recibido
un golpe fuerte, se hayan caído, pisado
o dañado de alguna forma (por ejemplo,
perforado con un clavo, golpeado con un
martillo, pisado). Puede haber riesgo de
descarga eléctrica o electrocución. Las
baterías dañadas deben devolverse al
centro de servicio para su reciclado.
ATENCIÓN: Cuando no se utilice,
coloque la herramienta de costado
en una superficie estable en la que
no provoque tropezones o caídas.
Algunas herramientas con baterías
grandes permanecerán de forma vertical
sobre la batería, pero pueden derribarse
fácilmente.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA
BATERÍAS DE IONES DE LITIO (Li-Ion)
• No incinere la batería aunque tenga
daños importantes o esté completamente
desgastada. La batería puede explotar en un
fuego. Se generan gases y materiales tóxicos
cuando se queman baterías de iones de litio.
• Si el contenido de la batería entra en
contacto con la piel, lávese inmediatamente
con jabón suave y agua. Si el líquido de la
batería entra en contacto con los ojos, enjuague
con agua los ojos abiertos durante 15 minutos
o hasta que cese la irritación. Si se necesita
atención médica, el electrolito de la batería
está compuesto de una mezcla de carbonatos
orgánicos líquidos y sales de litio.
• El contenido de las pilas de la batería
abiertas puede causar irritación respiratoria.
Proporcione aire fresco. Si los síntomas
persisten, obtenga atención médica.
ADVERTENCIA: Riesgo de quemadura.
El líquido de la batería puede ser
inflamable si se expone a chispas o
llamas.
Transporte
Las baterías de DEWALT cumplen todas las normas
de transporte aplicables según lo dispuesto en
los estándares industriales y legales, entre ellas,
las Recomendaciones relativas al transporte de
mercancías peligrosas de la ONU; los Reglamentos
de Mercancías Peligrosas de la Asociación
Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el Código
Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas
(IMDG) y el Acuerdo Europeo sobre Transporte
Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera
(ADR). Las celdas y las baterías de iones de litio han
sido comprobadas de acuerdo a lo establecido en
la sección 38.3 del Manual de pruebas y criterios
de las Recomendaciones relativas al transporte de
mercancías peligrosas de la ONU.
En muchos casos , el transporte de paquetes de
baterías DEWALT esta exento de la clasificación de
completamente regulado como material peligroso de
clase 9. En general, los dos únicos casos en que se
requiere el transporte de clase 9 son:
1. Transporte aéreo de más de dos paquetes de
baterías de iones de litio DEWALT cuando el
embalaje contiene solo paquetes de baterías (no
herramientas).
2. Cualquier transporte que contenga baterías de
iones de litio con calificación energética superior
a 100 vatios por hora (Wh). Todas las baterías
de iones de litio tienen indicada la calificación de
vatios por hora en el paquete.
Independientemente de si el transporte se considera
exento o completamente regulado, el expedidor será
responsable de consultar las normas recientes sobre
los requisitos de embalaje, etiquetado o marcado y
documentación.
El transporte de baterías podría ser causa de
incendios si los terminales de la batería entran
accidentalmente en contacto con materiales
conductores. Cuando transporte baterías, compruebe
que los terminales de las mismas estén protegidos y
bien aislados de los materiales que pudieran entrar
en contacto con ellos y causar un cortocircuito.
La información expuesta en esta sección del manual
se proporciona de buena fe y se considera exacta
en el momento de creación del documento. No
obstante, no se ofrece ninguna garantía, ni implícita
ni explícita. Es responsabilidad del comprador
comprobar que todas sus actividades se ajusten a
las normas de aplicación.
49
ESPAÑOL
Batería
TIPO DE BATERÍA
Elimine las baterías con el debido respeto
al medio ambiente.
El DC901 funciona con baterías Li-Ion de 36 voltios.
Recommandations de stockage
1. Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et sec,
à l’abri de toute lumière solaire directe et de tout
excès de température. Pour des performances
et une durée de vie optimales, entreposer
les batteries à température ambiante après
utilisation.
REMARQUE : les batteries Li-Ion doivent être
pleinement chargées avant d’être entreposées.
2. Si va a realizar un almacenamiento duradero,
se aconseja que guarde un paquete de pilas
completamente cargado en un lugar frío y
seco para obtener los máximos resultados del
cargador.
Etiquetas del cargador y la batería
Además de las ilustraciones contenidas en este
manual, las etiquetas del cargador y la batería
muestran los siguientes pictogramas:
No incinere el paquete de baterías.
Utilice únicamente cargadores
especializados DEWALT.
Consultar los Datos técnicos para
informarse del tiempo de carga.
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1 taladradora de percusión/atornilladora sin cable
1 Empuñadura lateral
1 Batería (D1, M1)
2 Baterías (D2, M2)
1 Cargador
1 Caja de transporte
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
Antes de usar, leer el manual de
instrucciones.
No lo exponga al agua.
No realice pruebas con objetos
conductores.
No cargue paquetes de baterías
deteriorados.
NOTA: Las baterías y los cargadores no van incluidos
en los modelos N.
• Compruebe si la herramienta, piezas o
accesorios han sufrido algún desperfecto durante
el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer
detenidamente y comprender este manual antes
de utilizar la herramienta.
Descripción (fig. A, B)
ADVERTENCIA: Jamás altere la
herramienta eléctrica ni ninguna de sus
piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
No utilice cargadores deteriorados.
1 Interruptor de velocidad variable
Cargue solo a una temperatura
comprendida entre 4 °C y 40 °C.
Sustituya inmediatamente los cables
defectuosos.
Problemas en el cargador.
2 Guía de deslizamiento adelante/atrás
3 Portabrocas sin llave
4 Abrazadera de ajuste de par motor
5 Selector de modo
6 Selector de tres marchas
7 Portabrocas
8 Mango
Problemas en la batería.
9 Empuñadura lateral
10 Batería
11 Botón de liberación (fig. B)
50
ESPAÑOL
12 Cargador (fig. B)
13 Indicadores de carga (rojo) (fig. B)
USO PREVISTO
La taladradora de percusión/atornilladora ha
sido diseñada para aplicaciones profesionales de
atornillado, taladrado y taladrado de percusión.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en
presencia de líquidos o gases inflamables.
Esta taladradora de percusión/atornilladora es una
herramienta eléctrica profesional.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El
uso de esta herramienta por parte de operadores
inexpertos requiere supervisión.
• Este producto no ha sido diseñado para ser
utilizado por personas (incluyendo los niños)
que posean discapacidades físicas, sensoriales
o mentales, o que carezcan de la experiencia,
conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que se
haga responsable de su seguridad. No deberá
dejar nunca que los niños jueguen solos con este
producto.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está diseñado para un solo voltaje.
Compruebe siempre que el voltaje de la batería
coincida con el voltaje que figura en la placa de
especificaciones. Asegúrese también de que el voltaje
del cargador coincida con el de la red eléctrica.
Su cargador DEWALT tiene doble
aislamiento conforme a la norma
EN 60335, por lo que no se requiere
conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe
reemplazarse por un cable especialmente preparado
disponible a través de la organización de servicios de
DEWALT.
Uso de un alargador
No debe utilizarse un alargador a menos que
sea absolutamente necesario. Use un alargador
adecuado a la potencia del cargador (consulte los
Datos técnicos). El tamaño mínimo del conductor es
1 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Antes de realizar el
montaje y los ajustes, extraiga siempre la
batería.
ADVERTENCIA: Apague siempre la
herramienta antes de insertar o retirar la
batería.
ADVERTENCIA: Usar sólo baterías y
cargadores
de DEWALT.
Instalación y extracción de la batería
(fig. A, B)
• Para instalar la batería (10), alinéela con el
receptáculo de la herramienta. Introduzca la
batería en el receptáculo y empuje hasta que
encaje en su posición.
• Para extraer la batería, empuje el botón de
liberación (11) mientras que al mismo tiempo tira
de la batería para sacarla del receptáculo.
PAQUETES DE PILAS CON INDICADOR DE CARGA (FIG. B)
Algunos paquetes de pilas de DEWALT incluyen un
indicador de carga que consiste en tres luces LED
que indican el nivel de carga restante en el paquete
de pilas.
Para activar el indicador de carga, pulse y mantenga
pulsado el botón del indicador de carga (15).
Un grupo de tres luces LED verdes se iluminará,
indicando el nivel que queda de carga. Cuando el
nivel de carga de la pila esté por debajo del límite
necesario para su uso, el indicador de carga no se
iluminará y deberá recargar la pila.
NOTA: El indicador de carga tan sólo constituye
una indicación de la carga que queda en el paquete
de pilas. No indica ninguna funcionalidad de la
herramienta y podrá registrar variaciones en función
de los componentes del producto, de la temperatura
y de la aplicación del usuario final.
Collar de control de modo (fig. D)
El taladro está equipado con un collar aparte de
control de modo (Fig. D, 5) para cambiar entre modo
de taladrado, atornillado y taladrado de percusión.
ATORNILLADO (FIG. D3)
1. Seleccione el rango de velocidad/par de
apriete que desee utilizando la palanca de
tres velocidades (6) de la parte superior de
la herramienta para hacer coincidir el par y
la velocidad con la operación prevista. Para
establecer el par de apriete adecuado en el collar
del mandril, al principio ajuste el collar del mandril
con el mínimo ajuste para asegurarse de que el
sujetador se ajuste a las especificaciones.
NOTA: APLIQUE EL PAR INFERIOR DE
AJUSTE NECESARIO PARA APRETAR EL
51
ESPAÑOL
SUJETADOR A LA PROFUNDIDAD QUE
DESEE. CUANTO MENOR SEA EL NÚMERO,
MENOR SERÁ EL PAR DE SALIDA.
2. Gire el collar de control de modo (5) para que el
símbolo del tornillo quede alineado con la flecha.
3. Ajuste el collar de ajuste de par (4) en el numero
de ajuste adecuado para el par que desee.
NOTA: El collar de ajuste de par puede ajustarse
en cualquier número y puede cambiarse los
modos entre atornillado y taladrado usando el
collar de control de modo.
TALADRADO (FIG. D1)
CUIDADO: Cuando el collar de modo
está en modo taladrado/taladrado de
percusión, el taladro no se desembraga,
independientemente de la posición que
tenga el collar de ajuste de par (4).
Gire el collar de control de modo (5) para que el
símbolo del taladro quede alineado con la flecha.
NOTA: El collar de ajuste de apriete (4) puede
ajustarse en cualquier número.
TALADRADO DE PERCUSIÓN (FIG. D2)
Gire el collar de control de modo (5) para que el
símbolo del martillo quede alineado con la flecha.
Collar de ajuste de par (fig. D)
Su herramienta tiene un mecanismo destornillador
de par ajustable para accionar y extraer sujeciones
de una gran variedad de tamaños y formas y
un mecanismo de martillo para taladrado de
mampostería. Alrededor del collar de ajuste de par
(4) hay unos números. Estos números se utilizan
para fijar el mandril de forma que ofrezca una serie
de pares. Cuanto mayor sea el número del collar,
mayor será el par de apriete y mayor será la sujeción
que podrá dirigirse. Para seleccionar cualquiera de
los números, gírelo hasta que el número deseado se
alinee con la flecha.
ADVERTENCIA: No seleccione el modo
de funcionamiento cuando la herramienta
esté funcionando.
Guía de deslizamiento de avance/
retroceso (fig. E)
• Para seleccionar el sentido de giro hacia la
derecha o hacia la izquierda, utilice el botón
deslizante de avance/retroceso (2) tal como se
indica (observe las flechas en la herramienta).
ADVERTENCIA: Espere siempre hasta
que el motor esté completamente parado
antes de cambiar el sentido de rotación.
52
Selector de tres velocidades (fig. F)
Su herramienta tiene un selector de tres velocidades
(6) incorporado para variar la relación entre velocidad
y par de torsión.
1 velocidad baja/par elevado
2 velocidad intermedia/par intermedio
3 velocidad alta/par bajo
Para las velocidades, ver los datos técnicos.
• ¡Evite de cambiar de velocidad cuando el taladro
está funcionando!
Portabrocas De Un Solo Eje Sin Llave
(Fig. C)
ADVERTENCIA: No intente apretar
las brocas de taladro ( ni ningún otro
accesorio) agarrando la parte delantera
del portabrocas y encendiendo la
herramienta. Puede producirse daño
al portabrocas y lesiones personales.
Cuando cambie accesorios, siempre
apague el interruptor de puesta en
marcha, desconecte la herramienta de la
fuente de suministro eléctrico.
ADVERTENCIA: Asegúrese siempre de
que la broca esté bien puesta antes de
poner en funcionamiento la herramienta.
Una broca floja puede salirse de la
herramienta y causar lesiones personales.
La herramienta cuenta con un portabrocas sin llave
con un eje giratorio para operar el portabrocas con
una sola mano. Para introducir una broca de taladro u
otro accesorio, siga los pasos a continuación.
1. Apague la herramienta y desconéctela de la
fuente de alimentación.
2. Sujete el eje negro del portabrocas (3) con una
mano y utilice la otra mano para asegurar la
herramienta como se muestra en la Figura C.
Gire el eje en sentido contrario a las agujas
del reloj hacia atrás lo suficiente como para
incorporar el accesorio deseado.
3. Introduzca el accesorio en unos 19 mm (3/4")
en el mandril. Apriete firmemente girando el
manguito del mandril en sentido de las agujas
del reloj con una mano y sosteniendo con la
otra la herramienta. Siga girando el manguito
del mandril hasta que oiga varios clics para
garantizar un agarre al completo.
Asegúrese de ajustar el portabrocas en el eje con una
mano y sostener la herramienta firmemente con la
otra mano.
Para sacar el accesorio, repita los pasos 1 y 2
indicados más arriba.
ESPAÑOL
Antes de trabajar
• Asegúrese de que la batería está (totalmente)
cargada.
• Asegúrese de que la batería quede bien
acoplada.
• Inserte la broca apropiada.
• Demarque el punto a ser perforado.
FUNCIONAMIENTO
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de
realizar ajuste alguno o de quitar o
instalar acoplamientos o accesorios.
La puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
Instrucciones para el uso
ADVERTENCIA:
• Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas de aplicación.
• Infórmese sobre la ubicación de
tuberías y de cables eléctricos.
• Sólo se debe ejercer una ligera presión
sobre la herramienta. Una presión
excesiva no acelera el taladrado,
sino que reduce la efectividad de la
herramienta e incluso puede reducir su
vida útil.
Posición adecuada de las manos
(fig. A, G)
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, tenga
SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, sujete
SIEMPRE bien en caso de que haya una
reacción repentina.
Para tener una posición adecuada de las manos,
ponga una mano en la empuñadura lateral (9) y la
otra en el mango (8).
Encender y apagar (fig. A, E)
• Para encender, pulse el interruptor de velocidad
variable (1). La presión determina la velocidad.
• Para parar la herramienta, suelte el interruptor.
• Para mantener la herramienta desconectada,
desplace el botón deslizante de avance/retroceso
(2) a la posición central.
Operación de atornillado
Seleccione el rango de velocidad/par de apriete que
desee utilizando la palanca de tres velocidades de la
parte superior de la herramienta para hacer coincidir
el par y la velocidad con la operación prevista.
Introduzca el accesorio de apriete deseado en el
mandril, como cualquier broca que necesite. Ajuste
el collar de ajuste de par (fig. A, 4) con el apriete que
desee. Realice algunas pruebas prácticas en vacío
o en zonas exteriores para determinar la posición
adecuada del collar del mandril.
Funcionamiento de la broca
1. Seleccione el rango de velocidad/par que
desee utilizando la palanca de velocidades para
hacer que el par y la velocidad coincidan con la
operación prevista.
2. Para MADERA, utilice brocas roscadas,
brocas de pala, brocas de barrena o sierras
de perforación. Para METAL, utilice brocas
roscadas de acero para herramientas de corte
o sierras de perforación. Utilice un lubricante de
corte cuando perfore metales. Las excepciones
son el latón y la fundición, que deberán
perforarse en seco.
3. Ejerza siempre la presión en línea recta con
la broca. Utilice una presión suficiente para
mantener la posición de la broca del taladro, pero
sin ser excesiva, ya que podrá atrancar el motor
o romper la broca.
4. Sostenga la herramienta firmemente con ambas
manos para controlar la acción de giro de la
broca.
5. SI EL TALADRO PIERDE VELOCIDAD, por lo
general, se debe a una sobrecarga. SUELTE EL
INTERRUPTOR DE INMEDIATO, retire la broca
del trabajo y determine la causa de la pérdida
de velocidad. NO ACTIVE Y DESACTIVE
EL INTERRUPTOR PARA INTENTAR
ARRANCAR UNA BROCA ATASCADA ESTO PODRÁ DAÑAR EL TALADRO.
6. Mantenga el motor en funcionamiento cuando
saque la broca de un orificio perforado. Esto
evitará que se atasque.
Operación de perforación con martillo
1. Cuando perfore, utilice sólo la fuerza necesaria
sobre el martillo para evitar que se mueva o salte
demasiado de la broca. Si ejerce demasiada
fuerza, reducirá la velocidad del taladro,
53
ESPAÑOL
provocará un sobrecalentamiento y reducirá la
velocidad de la broca.
2. Perfore en línea recta, manteniendo la broca en
ángulo recto con respecto a la pieza. No ejerza
presión lateral sobre la broca mientras esté
perforando, ya que atascará las bandas de la
broca y reducirá la velocidad del perforado.
3. Cuando perfore orificios profundos, si la
velocidad del martillo empieza a caer, saque
parcialmente la broca fuera del orificio con la
herramienta aún en funcionamiento para facilitar
la eliminación de restos en el orificio.
4. Para ALBAÑILERÍA, use brocas con punta de
carbono o brocas de albañilería. Un flujo suave y
uniforme de polvo indica la velocidad adecuada
de taladrado.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido
diseñada para funcionar mucho tiempo con un
mínimo de mantenimiento. Que siga funcionando
satisfactoriamente depende del buen cuidado de la
herramienta y de su limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de
realizar ajuste alguno o de quitar o
instalar acoplamientos o accesorios.
La puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
El cargador y el paquete de pilas no pueden ser
reparados. Este aparato no incluye piezas que
puedan ser reparadas por el usuario en su interior.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes
u otros productos químicos fuertes para
limpiar las piezas no metálicas de la
herramienta. Dichos productos químicos
pueden debilitar los materiales con los
que están construidas estas piezas. Use
un paño humedecido únicamente con
agua y jabón suave. Jamás permita que
le entre líquido alguno a la herramienta
ni sumerja ninguna parte de la misma en
líquido.
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA DEL CARGADOR
ADVERTENCIA: Riesgo de descarga
eléctrica. Antes de limpiarlo, desconecte
el cargador de la toma de corriente
alterna. Para limpiar la suciedad y grasa
del exterior del cargador puede usarse
un paño o cepillo suave no metálico.
No utilice agua ni ninguna solución de
limpieza.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que los
accesorios que no sean los suministrados
por DEWALT no han sido sometidos a
pruebas con este producto, el uso de
tales accesorios con esta herramienta
podría ser peligroso. Para disminuir el
riesgo de lesiones, con este producto se
deben usar exclusivamente accesorios
recomendados por DEWALT.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Este producto no
debe desecharse con los residuos
domésticos normales.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco
la suciedad y el polvo de la carcasa
principal tan pronto como se advierta su
acumulación en las rejillas de ventilación
o en sus proximidades. Cuando lleve
a cabo este procedimiento póngase
una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
54
Si un día descubre que tiene que cambiar su
producto DEWALT, o ya no le sirve, no lo deseche
con los desechos domésticos. Saque el producto
para la recogida selectiva.
La recogida selectiva de productos
usados y embalaje permite que los
materiales sean reciclados y utilizados de
nuevo. La reutilización de los materiales
reciclados ayuda a prevenir la
contaminación ambiental y reduce
la demanda de las materias primas.
Los reglamentos locales pueden proporcionar la
recogida selectiva de productos eléctricos del hogar
en sitios de desechos municipales o por el minorista
cuando usted compre un producto nuevo.
ESPAÑOL
DEWALT proporciona una instalación para la recogida
y reciclaje de los productos DEWALT una vez que
hayan llegado al final de su vida útil. Para aprovechar
este servicio devuelva su producto a un agente de
reparaciones autorizado, que lo recogerá en nuestro
nombre.
Puede comprobar dónde se encuentra su agente de
reparaciones más cercano contactando con la oficina
DEWALT de su zona en la dirección indicada en este
manual. También puede obtener una lista de agentes
de reparaciones autorizados de DEWALT y todos los
detalles de nuestro servicio después de la venta en
Internet en www.2helpU.com.
Batería
La batería de larga duración debe recargarse en
cuanto deja de producir suficiente potencia en tareas
que anteriormente se realizaban con facilidad. Al
final de su vida útil, deseche la batería con el debido
cuidado con el entorno:
• Utilice la batería hasta que se agote por
completo y luego extráigala de la herramienta.
• Los elementos de ión litio son reciclables.
Llévelas a su distribuidor o déjelas en un centro
de reciclado local. Las baterías recogidas se
reciclarán o se desecharán adecuadamente.
55
ESPAÑOL
GARANTÍA
DEWALT tiene plena confianza en la calidad
de sus productos y ofrece una excepcional
garantía para los usuarios profesionales del
producto. Esta declaración de garantía es
adicional a sus derechos contractuales como
usuario profesional y a sus derechos legales
como usuario particular no profesional
y no perjudica de ningún modo dichos
derechos. La garantía es válida dentro de
los territorios de los Estados Miembros de la
Unión Europea y del Área de Libre Comercio
Europea.
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN GARANTIZADA •
Si no está completamente satisfecho con
el funcionamiento de su producto DEWALT,
sólo tiene que devolverlo al punto de compra
en un plazo de 30 días y le propondremos un
cambio por una herramienta más adecuada.
En producto deberá estar completo, tal y
como se compró, y deberá presentarse un
justificante de compra. Quedan excluidas las
piezas de repuesto y accesorios, a menos
que presenten algún fallo cubierto por la
garantía.
• CONTRATO DE MANTENIMIENTO GRATIS
POR UN AÑO •
Si necesita una operación de mantenimiento
o de servicio para su herramienta de
DEWALT, durante los 12 meses siguientes
a su compra, podrá solicitar dicho servicio
gratuitamente. Se llevará gratuitamente a
un agente de reparación autorizado por
DEWALT. Debe presentarse la prueba de
compra. Incluye mano de obra. Excluye los
accesorios y las piezas de repuesto a menos
que hayan fallado bajo garantía.
• GARANTÍA COMPLETA DE UN AÑO •
Si su producto DEWALT resulta defectuoso
debido a fallos de materiales o de fabricación
en un plazo de 12 meses a partir de la
fecha de compra, DEWALT le garantiza la
sustitución de todas las piezas defectuosas
de forma gratuita, o a nuestra entera
discreción, la sustitución de toda la unidad
gratuitamente, siempre y cuando:
• El producto no se haya utilizado mal;
• El producto se haya sometido a un
desgaste lógico y normal;
• No se hayan intentado hacer
reparaciones por personas no
autorizadas;
56
• Se presente prueba de compra;
• El producto se devuelva completo con
todos los componentes originales.
Si desea presentar una reclamación,
póngase en contacto con su distribuidor o
compruebe su agente de reparación más
cercano de DEWALT en el catálogo de
DEWALT o póngase en contacto con su
oficina de DEWALT en la dirección indicada
en el presente manual. Puede obtener una
lista de agentes de reparaciones autorizados
de DEWALT y todos los detalles de nuestro
servicio después de la venta en Internet en:
www.2helpU.com.
FRANÇAIS
VISSEUSE/PERCEUSE À PERCUSSION SANS FIL
DC901
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DEWALT. Des années
d’expertise dans le développement et l’innovation
de ses produits ont fait de DEWALT, le partenaire
privilégié des utilisateurs professionnels d’outils
électriques.
La valeur d’émission vibratoire déclarée a été mesurée
conformément à une méthode d’essai standard et
peut être utilisée pour comparer un outil à un autre.
La valeur d’émission vibratoire déclarée peut
également être utilisée pour une évaluation
préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : la valeur d’émission
vibratoire pendant l’utilisation effective
de l’outil électrique peut varier par
rapport à la valeur déclarée, en fonction
de la manière dont l’outil est utilisé. Elle
peut conduire à une sous-estimation
considérable de l’exposition lorsque l’outil
est régulièrement utilisé de cette manière.
Caractéristiques techniques
Tension
Type
Puissance utile (maxi)
Vitesse à vide
1ère vitesse
2ème vitesse
3ème vitesse
Percussion
1ère vitesse
2ème vitesse
3ème vitesse
Couple max.
Capacité du mandrin
Capacité de perçage
acier/bois/maçonnerie
Poids (sans pack-batteries)
LPA
KPA
LWA
KWA
(pression acoustique)
(incertitude de la
pression acoustique)
(puissance acoustique)
(incertitude de la
puissance acoustique)
W
DC901
36
2
750
min-1
min-1
min-1
0 - 400
0 - 1.200
0 - 1.600
min-1
min-1
min-1
Nm
mm
0 - 6.800
0 - 20.400
0 - 27.200
42
13
mm
kg
65/13/16
2,0
dB(A)
96
dB(A)
dB(A)
3,0
107
dB(A)
3,0
VDC
Valeurs totales de la vibration (mesure triaxiale) déterminées
d’après la norme EN 60745 :
Valeur de l’émission vibratoire ah
Perçage dans le béton
ah,ID =
m/s2
13,7
Incertitude K =
m/s2
5,5
Valeur de l’émission vibratoire ah
Perçage dans le métal
ah,D =
m/s2
≤ 2,5
Incertitude K =
m/s2
1,5
Valeur d’émission de vibration ah
Vissage
ah,ID =
m/s²
< 2,5
Incertitude K =
m/s²
1,5
Une estimation du niveau d’exposition
aux vibrations pendant une période de
travail donnée doit également prendre en
compte les heures où l’outil est mis hors
tension et lorsqu’il fonctionne à vide, en
plus du temps de déclenchement.
Ces éléments peuvent considérablement
réduire le niveau d’exposition sur la
période totale de travail.
Pack-batteries
Tension
Capacité
Poids
VDC
Ah
kg
DE9360 DCB360
36
36
2,0
4,0
0,9
1,3
VAC
DE9000
230
Chargeur
Tension secteur
Temps de charge
(environ)
min
Poids
kg
Fusible:
Outils 230 V
90
(4,0 Ah)
DCB361
36
2,0
0,9
45
(2,0 Ah)
0,9
10 A
57
FRANÇAIS
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-après décrivent le degré de risques
associé à chaque balise. Lire soigneusement la notice
d’instructions et respecter ces symboles.
DANGER : indique une situation de
danger imminent qui, si rien n’est fait
pour l’éviter, aura comme conséquences
la mort ou des dommages corporels
graves.
AVERTISSEMENT : indique une
situation de danger potentiel qui, si
rien n’est fait pour l’éviter, pourra avoir
comme conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
ATTENTION : indique une situation
de danger potentiel qui, si rien n’est
fait pour l’éviter, pourrait avoir comme
conséquences des dommages
corporels mineurs ou moindres.
AVIS : indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des
risques de dommages matériels.
Indique des risques de décharges
électriques.
Indique des risques d’incendie.
Certificat de conformité CE
DIRECTIVES MACHINES
DC901
DEWALT certifie que les produits décrits dans le
paragraphe Caractéristiques techniques sont
conformes aux normes :
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Ces produits sont également conformes aux
normes 2004/108/CE et 2011/65/UE. Pour plus
d’informations, veuillez contacter DEWALT à l’adresse
suivante ou vous reporter au dos de cette notice
d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du
fichier technique et fait cette déclaration au nom de
DEWALT.
58
Horst Grossmann
Vice Président de l’Ingénierie
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
27.08.2010
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels, lire la
notice d’instructions.
Consignes de sécurité générales
propres aux outils électriques
AVERTISSEMENT ! lire toutes les
directives et consignes de sécurité.
Tout manquement aux directives et
consignes ci-incluses comporte des
risques de décharges électriques,
d’incendie et/ou de dommages corporels
graves.
CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET CONSIGNES
À TITRE DE RÉFÉRENCE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les
avertissements ci-après se rapporte aux outils
alimentés sur secteur (avec fil) ou par piles (sans fil).
1) SÉCURITÉ – AIRE DE TRAVAIL
a) Maintenir l’aire de travail propre et bien
éclairée. Les lieux sombres ou encombrés
sont propices aux accidents.
b) Ne pas utiliser un outil électrique dans un
milieu déflagrant, comme en présence de
liquides, gaz ou poussières inflammables.
Les outils électriques peuvent produire des
étincelles qui pourraient enflammer toute
émanation ou poussière ambiante.
c) Maintenir à l’écart les enfants, ou toute
autre personne, lors de l’utilisation d’un
outil électrique. Toute distraction pourrait faire
perdre la maîtrise de l’appareil.
2) SÉCURITÉ – ÉLECTRICITÉ
a) La fiche électrique de l’outil doit
correspondre à la prise murale. Ne modifier
la fiche en aucune façon. Ne pas utiliser de
fiche d’adaptation avec un outil électrique
mis à la terre (masse). L’utilisation de fiches
d’origine et de prises appropriées réduira tout
risque de décharges électriques.
FRANÇAIS
b)
c)
d)
e)
f)
Éviter tout contact corporel avec des
éléments mis à la terre comme : tuyaux,
radiateurs, cuisinières ou réfrigérateurs. Les
risques de décharges électriques augmentent
lorsque le corps est mis à la terre.
Ne pas exposer les outils électriques à
la pluie ou à l’humidité. Tout contact d’un
outil électrique avec un liquide augmente les
risques de décharges électriques.
Ne pas utiliser le cordon de façon
abusive. Ne jamais utiliser le cordon
pour transporter, tirer ou débrancher un
outil électrique. Protéger le cordon de
toute source de chaleur, de l’huile, et
de tout bord tranchant ou pièce mobile.
Les cordons endommagés ou emmêlés
augmentent les risques de décharges
électriques.
En cas d’utilisation d’un outil électrique à
l’extérieur, utiliser systématiquement une
rallonge conçue à cet effet. Cela diminuera
tout risque de décharges électriques.
Si on ne peut éviter d’utiliser un outil
électrique en milieu humide, utiliser un
circuit protégé par un dispositif de courant
résiduel (RCD). Cela réduira tout risque de
décharges électriques.
3) SÉCURITÉ INDIVIDUELLE
a) Rester systématiquement vigilant et faire
preuve de jugement lorsqu’on utilise un
outil électrique. Ne pas utiliser d’outil
électrique en cas de fatigue ou sous
l’influence de drogues, d’alcool ou de
médicaments. Tout moment d’inattention
pendant l’utilisation d’un outil électrique
comporte des risques de dommages
corporels graves.
b) Porter un équipement de protection
individuel. Porter systématiquement un
dispositif de protection oculaire. Le fait
de porter un masque anti-poussières, des
chaussures antidérapantes, un casque de
sécurité ou un dispositif de protection auditive,
lorsque la situation le requiert, réduira les
risques de dommages corporels.
c) Prévenir tout démarrage accidentel.
S’assurer que l’interrupteur est en position
d’arrêt avant de brancher l’outil sur
le secteur et/ou à la batterie, ou de le
ramasser ou le transporter. Transporter un
outil le doigt sur l’interrupteur ou brancher un
outil électrique alors que l’interrupteur est en
position de marche invite les accidents.
d) Retirer toute clé de réglage avant de
démarrer l’outil. Une clé laissée sur une pièce
rotative d’un outil électrique comporte des
risques de dommages corporels.
e)
f)
g)
Adopter une position stable. Maintenir les
pieds bien ancrés au sol et conserver son
équilibre en permanence. Cela permettra
de mieux maîtriser l’outil électrique en cas de
situations imprévues.
Porter des vêtements appropriés. Ne porter
aucun vêtement ample ou bijou. Maintenir
cheveux, vêtements et gants à l’écart des
pièces mobiles, car ils pourraient s’y faire
prendre.
Lorsqu’un dispositif de connexion à un
système de dépoussiérage ou d’élimination
est fourni, s’assurer qu’il est branché et
utilisé correctement. L’utilisation de ces
dispositifs peut réduire les risques engendrés
par les poussières.
4) UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ÉLECTRIQUES
a) Ne pas forcer un outil électrique. Utiliser
l’outil approprié au travail en cours. L’outil
approprié effectuera un meilleur travail, de
façon plus sûre et à la vitesse pour laquelle il a
été conçu.
b) Ne pas utiliser un outil électrique dont
l’interrupteur est défectueux. Tout appareil
dont l’interrupteur est défectueux est
dangereux et doit être réparé.
c) Débrancher la fiche du secteur et/ou
la batterie de l’outil électrique avant
d’effectuer tout réglage, de changer tout
accessoire, ou avant de le ranger. Ces
mesures préventives réduiront tout risque de
démarrage accidentel de l’appareil.
d) Après utilisation, ranger les outils
électriques hors de portée des enfants
et ne permettre à aucune personne non
familière avec son fonctionnement (ou sa
notice d’instructions) de l’utiliser. Les outils
peuvent être dangereux entre des mains
inexpérimentées.
e) Entretenir les outils électriques. Vérifier
les pièces mobiles pour s’assurer qu’elles
sont bien alignées et tournent librement,
qu’elles sont en bon état et ne sont
affectées d’aucune condition susceptible
de nuire au bon fonctionnement de l’outil.
En cas de dommage, faire réparer l’outil
électrique avant toute nouvelle utilisation.
De nombreux accidents sont causés par des
outils mal entretenus.
f) Maintenir tout organe de coupe propre
et bien affûté. Les outils de coupe bien
entretenus et affûtés sont moins susceptibles
de se coincer et sont plus faciles à contrôler.
g) Utiliser un outil électrique, ses accessoires,
mèches, etc., conformément aux présentes
directives et suivant la manière prévue pour
ce type particulier d’outil électrique, en
59
FRANÇAIS
tenant compte des conditions de travail et
de la tâche à effectuer. L’utilisation d’un outil
électrique à des fins autres que celles prévues
est potentiellement dangereuse.
5) UTILISATION ET ENTRETIEN DE LA BATTERIE
a) Recharger la batterie uniquement avec
le chargeur spécifié par le fabricant. Un
chargeur propre à un certain type de batterie
peut créer des risques d’incendie lorsqu’utilisé
avec d’autres batteries.
b) Utiliser les outils électriques uniquement
avec leur batterie spécifique. L’utilisation
d’autres batteries comporte des risques de
dommages corporels ou d’incendie.
c) Après utilisation, ranger la batterie à
l’écart d’objets métalliques, tels que
trombones, pièces de monnaie, clés, clous,
vis ou autres petits objets métalliques
susceptibles de conduire l’électricité entre
les bornes, car cela pose des risques de
brûlures ou d’incendie.
d) Si utilisée de façon abusive, la batterie
pourra perdre du liquide. Éviter alors tout
contact. En cas de contact accidentel,
rincer abondamment à l’eau claire. En cas
de contact oculaire, rincer puis consulter
immédiatement un médecin. Le liquide de la
batterie peut engendrer irritation ou brûlures.
6) RÉPARATION
a) Faire entretenir les outils électriques par
un réparateur qualifié en n’utilisant que
des pièces de rechange identiques. Cela
permettra de préserver l’intégrité de l’outil
électrique et la sécurité de l’utilisateur.
CONSIGNES PARTICULIÈRES DE
SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES
Avertissements de sécurité
spécifiques aux perceuses/visseuses/
marteaux perforateurs
• Portez des protecteurs d’oreilles avec les
perceuses à percussion. L’exposition au bruit
peut entraîner une perte auditive.
• Tenez les outils électriques par leurs surfaces
de préhension isolées dans les situations
où l’outil de coupe peut entrer en contact
avec un câble électrique dissimulé ou avec
son propre cordon d’alimentation. En cas
de contact de l’accessoire de découpe avec
un câble sous tension, les pièces métalliques à
découvert de l’outil peuvent devenir sous tension
et électrocuter l’utilisateur.
60
• Utilisez les poignées auxiliaires fournies avec
l’outil. Une perte de contrôle peut entraîner des
blessures corporelles.
• Immobilisez la pièce de travail sur une
surface stable en utilisant un étau ou de toute
autre manière adéquate. Tenir la pièce avec
la main ou l’appuyer contre le corps offre une
stabilité insuffisante et peut provoquer une perte
de contrôle.
• Portez des protecteurs d’oreilles lorsque vous
procédez au martelage pendant des périodes
prolongées. Une exposition prolongée à un
bruit d’intensité élevée peut entraîner une perte
auditive. Les niveaux sonores élevés produits
par le marteau perforateur pourraient provoquer
une perte auditive temporaire ou endommager
gravement les tympans.
• Portez des lunettes de protection ou
autres verres protecteurs. Le martelage et
le perçage peuvent faire jaillir des éclats. Les
particules projetées peuvent endommager
irrémédiablement les yeux.
• Les mèches à maçonnerie et les outils
chauffent en cours d’utilisation. Portez des
gants pour les toucher.
Risques résiduels
Les risques suivants sont inhérents à l’utilisation des
perceuses :
– Dommages corporels par contact avec les pièces
rotatives ou des parties brûlantes de l’outil.
En dépit de l’application des normes de sécurité en
vigueur et de l’installation de dispositifs de sécurité,
certains risques résiduels sont inévitables. Ce sont :
– Diminution de l’acuité auditive.
– Risques de se pincer les doigts lors du
changement d’accessoires.
– Risques pour la santé causés par la respiration
de poussières dégagées lors du travail du bois.
– Risques de dommages corporels dus à des
projections de particules.
– Risques de dommages corporels dus à un usage
prolongé.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’appareil :
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
Porter un dispositif de protection auditive.
FRANÇAIS
Porter des lunettes de protection.
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION
La date codée de fabrication (14), qui comprend aussi
l’année de fabrication, est imprimée sur la surface
interne du boîtier formant charnière entre l’outil et la
batterie.
Exemple :
2013 XX XX
Année de fabrication
Consignes de sécurité importantes
propres à tous les chargeurs de
batteries
CONSERVER CES CONSIGNES : ce manuel
contient des consignes de sécurité et d’utilisation
importantes propres au chargeur de batterie DE9000.
• Avant d’utiliser le chargeur, lire toute consigne et
avertissement apposés sur le chargeur, la batterie
et le produit utilisant la batterie.
DANGER : risques d’électrocution.
Présence de 230 volts aux bornes
de charge. Ne pas mettre en contact
avec des objets conducteurs, car il y
a risques de décharges électriques ou
d’électrocution.
AVERTISSEMENT : risques de
décharges électriques. Ne laisser aucun
liquide pénétrer dans le chargeur, car il y
a risques de décharges électriques.
ATTENTION : risques de brûlures.
Pour réduire tout risque de dommages
corporels, ne recharger que des batteries
rechargeables DEWALT. Tout autre type
de batteries pourrait exploser et causer
des dommages corporels ou matériels.
ATTENTION : sous certaines conditions,
lorsque le chargeur est branché sur le
secteur, les bornes de charge exposées
à l’intérieur du chargeur pourraient
être court-circuitées par des corps
étrangers. Les corps étrangers de
nature conductrice tels que, mais sans
s’y limiter, la paille de fer, les feuilles
d’aluminium ou toute accumulation
de particules métalliques doivent être
maintenus à distance des orifices du
chargeur. Débrancher systématiquement
le chargeur lorsqu’aucune batterie n’y est
insérée. Débrancher le chargeur avant
tout entretien.
• NE PAS tenter de charger la batterie avec
des chargeurs autres que ceux décrits dans
ce manuel. Le chargeur et la batterie ont été
conçus tout spécialement pour fonctionner
ensemble.
• Ces chargeurs n’ont pas été conçus pour des
utilisations autres que recharger les batteries
rechargeables DEWALT. Toute autre utilisation
pose des risques d’incendie, de décharges
électriques ou d’électrocution.
• Ne pas exposer le chargeur à la pluie ou à la
neige.
• Pour débrancher le chargeur, tirer sur sa fiche
plutôt que sur son cordon. Cette précaution
réduira tout risque d’endommager la fiche ou le
cordon.
• S’assurer que le cordon est protégé de
manière à ce que personne ne marche ni
ne trébuche dessus, ou à ce qu’il ne soit ni
endommagé ni soumis à aucune tension.
• N’utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité
absolue. L’utilisation d’une rallonge inadéquate
pose des risques d’incendie, de décharges
électriques ou d’électrocution.
• Ne poser aucun objet sur le chargeur. Ne pas
mettre le chargeur sur une surface molle qui
pourrait en bloquer la ventilation et provoquer
une surchauffe interne. Éloigner le chargeur de
toute source de chaleur. Le chargeur dispose
d’orifices d’aération sur le dessus et le dessous
du boîtier.
• Ne pas utiliser le chargeur avec une fiche
ou un cordon endommagé ; les remplacer
systématiquement.
• Ne pas utiliser le chargeur s’il a reçu un
choc, fait une chute ou a été endommagé de
quelque façon que ce soit. Le ramener dans un
centre de réparation agréé.
• Ne pas démonter le chargeur. Pour tout
entretien ou réparation, le rapporter dans
un centre de réparation agréé. Le fait de le
réassembler de façon incorrecte comporte des
risques de décharges électriques, d’électrocution
ou d’incendie.
• Débrancher le chargeur du secteur avant
tout entretien pour réduire tout risque de
décharges électriques. Le fait d’en retirer la
batterie ne réduira pas ces risques.
• NE JAMAIS tenter de connecter 2 chargeurs
ensemble.
• Le chargeur a été conçu pour fonctionner sur
courant électrique domestique standard de
230 volts. Ne pas tenter de l’utiliser sous toute
61
FRANÇAIS
autre tension. Cette directive ne s’applique pas
aux chargeurs de postes mobiles.
CONSERVER CES CONSIGNES
Chargeurs
Le chargeur DE9000 fonctionne avec des batteries
Li-Ion de 36 v.
Ces chargeurs ne requièrent aucun réglage et ont
été conçus pour être d’un usage aussi simple que
possible.
Procédure de charge (fig. B)
DANGER : risques d’électrocution.
Tension de 230 volts aux bornes de
charge. Ne pas mettre en contact avec
des objets conducteurs pour prévenir
tout risque de décharges électriques ou
d’électrocution.
Suspension de charge
Lorsque le chargeur détecte qu’une batterie est trop
chaude ou trop froide, il démarre automatiquement
la fonction de suspension de charge, arrêtant ainsi
le chargement de la batterie jusqu’à ce qu’elle
reprenne sa température adéquate. Le chargeur se
met alors automatiquement en mode de charge.
Cette caractéristique assure aux batteries une durée
maximale de vie.
BATTERIES LI-ION SEULEMENT
Les batteries Li-Ion sont dotées d’un système
électronique de protection qui les protège contre
toute surcharge, surchauffe ou fuite importante.
L’outil s’arrêtera automatiquement lorsque le système
électronique de protection sera activé. Dans cette
éventualité, placer la batterie Li-Ion sur le chargeur
pour la recharger pleinement.
1. Brancher le chargeur (12) dans la prise
appropriée avant d’y insérer la batterie.
Consignes de sécurité importantes
propres à toutes les batteries
2. Insérez la batterie dans le chargeur. Le chargeur
est équipé d’un indicateur de charge à trois
voyants (13), clignotant selon l’état de charge de
la batterie.
Lors de la commande des blocs batterie de
rechange, assurez-vous d’inclure le numéro de
référence, la tension et la capacité en ampère-heure.
3. La fin de charge est indiquée par les trois voyants
rouges ALLUMÉS de façon continue. La batterie
est alors complètement chargée et peut être
immédiatement utilisée ou laissée dans son
chargeur.
REMARQUE : Pour garantir les meilleures
performances et une durée de vie plus longue des
batteries Li-Ion, chargez complètement le bloc
batterie avant la première utilisation
Processus de charge (fig. B)
Se reporter au tableau suivant pour déterminer l’état
de charge de la batterie.
État de charge
1 voyant clignotant
1 voyant clignotant, 1 voyant allumé
1 voyant clignotant, 2 voyants allumés
3 voyants allumés
< 33%
33–66%
66–99%
100%
Équilibrage automatique
Le mode d’équilibrage automatique égalisera ou
équilibrera chaque cellule de la batterie pour lui
permettre de fonctionner à son rendement optimum.
La batterie doit être équilibrée de façon hebdomadaire
ou chaque fois qu’elle perd de sa capacité.
Pour équilibrer la batterie, l’insérer, comme
habituellement, dans son chargeur. Laisser la batterie
dans son chargeur un minimum de 10 heures.
62
La batterie n’est pas totalement chargée en usine.
Avant d’utiliser la batterie et le chargeur, lire les
consignes de sécurité ci-dessous. Puis suivre la
procédure de charge ci-après.
LIRE TOUTES CES CONSIGNES
• Ne pas recharger ou utiliser une batterie en
milieu déflagrant, en présence par exemple
de poussières, gaz ou liquides inflammables.
Insérer ou retirer une batterie de son chargeur
pourrait causer l’inflammation de toute poussière
ou émanation ambiante.
• Charger les batteries exclusivement sur des
chargeurs DEWALT.
• NE PAS immerger le chargeur dans l’eau ou tout
autre liquide, ou l’arroser d’aucun liquide.
• Ne pas entreposer ou utiliser l’outil et la
batterie à une température ambiante pouvant
excéder 40 °C (comme dans des hangars ou
des bâtiments métalliques l’été).
DANGER : ne jamais tenter d’ouvrir la
batterie pour quelque raison que ce soit.
Si le boîtier de la batterie est fissuré ou
endommagé, ne pas l’insérer dans un
chargeur. Ne pas écraser, laisser tomber,
ou endommager les batteries. Ne pas
utiliser une batterie ou un chargeur qui
a reçu un choc violent, est tombé, a
FRANÇAIS
été écrasé ou endommagé de quelque
façon que ce soit (p. ex. percé par un
clou, frappé d’un coup de marteau,
piétiné), car il y a risques de décharges
électriques ou d’électrocution. Les
batteries endommagées doivent être
renvoyées à un centre de réparation pour
y être recyclées.
ont été testées conformément à la section 38.3 des
recommandations de l’ONU pour les tests et critères
relatifs au transport des marchandises dangereuses.
ATTENTION : après utilisation, ranger
l’outil, à plat, sur une surface stable
là où il ne pourra ni faire tomber ni
faire trébucher personne. Certains
outils équipés d’une large batterie
peuvent tenir à la verticale sur celle-ci,
mais manquent alors de stabilité.
1. Expédition par voie aérienne de plus de deux
blocs batterie ion lithium DEWALT lorsque
l’emballage contient seulement les blocs batterie
(sans outil) ; et
CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES PROPRES AUX
BATTERIES AU LITHIUM ION (Li-Ion)
• Ne pas incinérer la batterie même si elle est
sévèrement endommagée ou complètement
usagée, car elle pourrait exploser au contact des
flammes. Au cours de l’incinération des batteries
au lithium-ion, des vapeurs et matières toxiques
sont dégagées.
• En cas de contact du liquide de la batterie
avec la peau, la rincer immédiatement
au savon doux et à l’eau claire. En cas de
contact oculaire, rincer l’œil ouvert à l’eau claire
une quinzaine de minutes, ou jusqu’à ce que
l’irritation cesse. Si des soins médicaux sont
nécessaires, noter que l’électrolyte de la batterie
est composé d’un mélange de carbonates
organiques liquides et de sels de lithium.
• Le contenu des cellules d’une batterie ouverte
pourrait causer une irritation des voies
respiratoires. Dans cette éventualité, exposer
l’individu à l’air libre. Si les symptômes persistent,
consulter un médecin.
AVERTISSEMENT : risques de
brûlures. Le liquide de la batterie pourrait
s’enflammer s’il est exposé à des
étincelles ou à une flamme.
Transport
Les batteries DEWALT sont conformes à toutes
les réglementations d’expédition applicables
comme prescrit par les normes industrielles et
juridiques qui incluent les recommandations
de l’ONU pour le transport des marchandises
dangereuses, les réglementations relatives aux
marchandises dangereuses de l’International Air
Transport Association (IATA), les réglementations de
l’International Maritime Dangerous Goods (IMDG)
et l’accord européen concernant le transport
international de marchandises dangereuses sur
route (ADR). Les cellules et les batteries ion lithium
Dans la plupart des cas, il est prévu que l’expédition
d’un bloc batterie DEWALT soit classé comme un
matériau dangereux réglementé de classe 9. En
général, les deux cas qui exigent l’expédition en
classe 9 sont :
2. Toute expédition contenant une batterie ion
lithium avec une caractéristique nominale
d’énergie supérieure à 100 watts par heure (Wh).
La caractéristique nominale en watts par heure
de toutes les batteries ion lithium est inscrite sur
l’emballage.
Que l’expédition soit exemptée ou réglementée,
l’expéditeur a la responsabilité intégrale de consulter
les dernières réglementations relatives à l’emballage,
à l’étiquetage/au marquage et aux exigences de
documentation.
Le transport des batteries peut causer un incendie
si les bornes de la batterie entrent accidentellement
en contact avec des matériaux conducteurs. Lors du
transport des batteries, s’assurer que les bornes de la
batterie sont protégées et bien isolées des matériaux
qui pourraient les toucher et causer un court-circuit.
Les informations fournies dans cette section
du manuel sont fournies en bonne foi et sont
considérées précises au moment de la rédaction de
ce document. Toutefois, aucune garantie explicite
ou implicite ne peut être fournie. L’acheteur a la
responsabilité de s’assurer que ses activités sont
conformes aux réglementations applicables.
Batterie
TYPE DE BATTERIE
Le modèle DC901 fonctionne sur des batteries Li-Ion
de 36 volts.
Recommandations de stockage
1. Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et sec,
à l’abri de toute lumière solaire directe et de tout
excès de température. Pour des performances
et une durée de vie optimales, entreposer
les batteries à température ambiante après
utilisation.
REMARQUE : les batteries Li-Ion doivent être
pleinement chargées avant d’être entreposées.
63
FRANÇAIS
2. Pour un stockage prolongé, il est recommandé
de conserver la batterie complètement chargée
dans un lieu frais et sec, hors du chargeur pour
de meilleurs résultats.
Étiquettes sur le chargeur et la
batterie
En plus des diagrammes utilisés dans ce manuel, les
étiquettes sur le chargeur et la batterie comportent les
diagrammes suivants :
Lire le manuel d'abord.
1 Pack-batteries (D1, M1)
2 Packs-batteries (D2, M2)
1 Chargeur
1 Coffret de transport
1 Manuel d'instructions
1 Dessin éclaté
REMARQUE : la batterie et le chargeur ne sont pas
inclus avec les modèles N.
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou
accessoires n’ont pas été endommagés
lors du transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et
comprendre cette notice d’instructions avant
toute utilisation de l’appareil.
Ne l’exposez pas à l’eau.
Description (fig. A, B)
AVERTISSEMENT : ne jamais modifier
l’outil électrique ni aucun de ses
composants. Il y a risques de dommages
corporels ou matériels.
N’effectuez aucun test avec des objets
conducteurs.
Ne chargez pas un bloc-piles endommagé.
1 Interrupteur à variateur de vitesse
2 Sélecteur de rotation gauche/droite
N’utilisez pas un chargeur endommagé.
3 Mandrin autoserrant
4 Collier de réglage de couple
Chargez uniquement à une température
comprise entre 4 °C et 40 °C.
5 Sélecteur de mode
6 Sélecteur à trois vitesses
Remplacez immédiatement les cordons
défectueux.
Problème de chargeur.
7 Compartiment porte-embout
8 Poignée
9 Poignée latérale
10 Batterie
Problème de bloc-piles.
11 Bouton de dégagement (fig. B)
12 Chargeur (fig. B)
Mettez le bloc-piles au rebut en respectant
l’environnement.
N’incinérez pas le bloc-piles.
UTILISATION PRÉVUE
Votre visseuse/perceuse à percussion a été conçue
pour les applications professionnelles de vissage,
perçage et perçage à percussion.
Ne chargez le bloc-piles qu’avec un
chargeur DEWALT conçu à cet effet.
NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence
de gaz ou de liquides inflammables.
Consulter la Caractéristiques
techniques pour les temps de charge.
Cette visseuse/perceuse à percussion est un outil
électrique professionnel.
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 Visseuse/perceuse à percussion sans fil
1 Poignée latérale
64
13 Voyants de charge (rouge) (fig. B)
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une
supervision est nécessaire auprès de tout utilisateur
non expérimenté.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par
des personnes (y compris les enfants) dont les
FRANÇAIS
capacité physiques, sensorielles ou mentales
sont réduites ou qui manquent d’expérience
ou d’aptitudes, sauf si ces personnes sont
surveillées par une autre personne responsable
de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner sur
une tension unique. Vérifier systématiquement que
la tension de la batterie correspond bien à la tension
indiquée sur la plaque signalétique. Vérifier également
que la tension du chargeur correspond bien à la
tension du secteur.
Votre chargeur DEWALT à double isolation
est conforme à la norme EN 60335 ; un
branchement à la terre n’est donc pas
nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer
par un cordon spécialement conçu à cet effet, et
disponible auprès du service après-vente DEWALT.
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) – outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) – outils
CH
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les
outils portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
N’utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité
absolue. Utiliser une rallonge homologuée compatible
avec la tension nominale du chargeur (consulter la
Caractéristiques techniques). La section minimale
du conducteur est de 1 mm2 pour une longueur
maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler
systématiquement le câble sur toute sa longueur.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : toujours enlever
le pack-batteries avant de procéder à
l'assemblage ou au réglage.
AVERTISSEMENT : toujours mettre
l'outil à l'arrêt avant d'introduire ou
d'enlever le pack-batteries.
AVERTISSEMENT : utiliser uniquement
les pack-batteries et chargeurs DEWALT.
Installation et retrait du pack-batterie
(fig. A, B)
• Pour mettre le pack-batterie en place (10),
alignez-le avec le réceptacle sur l'outil.
Faites glisser le pack-batterie dans le réceptacle
et poussez jusqu'à ce qu'il se mette en place
avec un bruit sec.
• Pour retirer le pack-batterie, appuyez sur
le bouton de déverrouillage (11) tout en retirant le
pack-batterie du réceptacle.
TÉMOIN DE CHARGE DES BLOCS BATTERIE (FIG. B)
Certains blocs batterie DEWALT incluent un témoin de
charge composé par trois voyants verts qui indiquent
le niveau de charge restant dans le bloc batterie.
Pour activer le témoin de charge, maintenir enfoncé le
bouton du témoin de charge (15). Une combinaison
de trois voyants verts s’allume pour indiquer le niveau
de charge restant. Lorsque le niveau de charge de
la batterie est au-dessous de la limite utilisable, le
témoin de charge ne s’allume pas et la batterie doit
être rechargée.
REMARQUE : le témoin de charge est uniquement
une indication de la charge restant dans le bloc
batterie. Il n’indique pas la fonctionnalité de l’outil et
peut être sujet à des variations selon les composants
du produit, la température et l’application de
l’utlisateur final.
Bague de contrôle du mode (fig. D)
Votre perceuse est dotée d’une bague de contrôle
de mode à part (Fig. D, 5) pour passer entre le mode
perçage, vissage et perçage à percussion.
VISSAGE (FIG. D3)
1. Sélectionner la gamme de vitesse/couple
désirée en utilisant le sélecteur à trois vitesses
(6) au-dessus de l’outil pour adapter la vitesse
et le couple à l’application prévue. Pour régler le
niveau de couple à la valeur correcte sur la bague
du mandrin, réglez d’abord la bague du mandrin
à une valeur inférieure pour vous assurer que la
fixation est placée selon vos spécifications.
REMARQUE : UTILISEZ LE RÉGLAGE DE
COUPLE LE PLUS BAS REQUIS POUR
VISSER LA FIXATION À LA PROFONDEUR
DÉSIRÉE. PLUS LE NUMÉRO EST BAS,
PLUS LE COUPLE DE SORTIE EST FAIBLE.
2. Faites tourner la bague de contrôle de mode (5)
de sorte que le symbole de la vis soit aligné avec
la flèche.
3. Placez la bague de réglage du couple (4) sur
la valeur numérique appropriée pour le couple
désiré.
65
FRANÇAIS
REMARQUE : Il est possible de placer la bague
de réglage du couple sur n’importe quel numéro
et de passer entre les modes vissage et perçage
en utilisant la bague de contrôle de mode.
PERÇAGE (FIG. D1)
ATTENTION : lorsque la bague de
mode est en mode perçage/perçage à
percussion, la perceuse ne débraye pas
quelle que soit la position de la bague de
réglage du couple (4).
Faites tourner la bague de contrôle de mode (5) de
sorte que le symbole de la mèche soit aligné avec la
flèche.
REMARQUE : La bague de réglage du couple (4)
peut être placée sur n’importe quel numéro.
PERÇAGE À PERCUSSION (FIG. D2)
Faites tourner la bague de contrôle de mode (5) de
sorte que le symbole du marteau soit aligné avec la
flèche.
Bague de réglage du couple (fig. D)
Votre outil possède un mécanisme de vissage à
couple réglable pour le vissage et le dévissage d’une
vaste gamme de tailles et de formats de fixations et
un mécanisme de percussion pour le perçage dans la
maçonnerie. Le pourtour de la bague de réglage du
couple (4) est numéroté. Ces numéros sont utilisés
pour régler la plage de couple du mandrin. Plus le
numéro de la bague est élevé, plus le couple est élevé
et plus l’élément de fixation pouvant être utilisé peut
être grand. Pour sélectionner un numéro, faire pivoter
jusqu’à aligner la flèche avec le numéro.
AVERTISSEMENT : ne pas sélectionner
le mode de fonctionnement lorsque l’outil
est en marche.
Sélecteur de rotation gauche/droite
(fig. E)
• Le sens de rotation est réversible au moyen du
sélecteur de rotation gauche/droite (2) (voir les
flèches sur l'outil).
AVERTISSEMENT : attendre que le
moteur soit complètement arrêté avant
de changer le sens de rotation.
Sélecteur à trois vitesses (fig. F)
Votre outil est équipé d'un sélecteur de vitesse
de rotation (6) permettant de varier le rapport vitesse/
couple.
Les vitesses figurent dans le tableau des
caractéristiques techniques.
• Ne pas changer de vitesse si l'appareil tourne à
pleine vitesse ou durant le travail.
Mandrin Automatique À Manchon
Simple (Fig. C)
AVERTISSEMENT : ne pas essayer
de resserrer les mèches (ou tout autre
accessoire) en agrippant la partie avant
du mandrin tout en mettant l’outil en
marche. Cela pourrait endommager
le mandrin et poser des risques de
dommages corporels. Verrouiller
systématiquement la gâchette à l’arrêt et
déconnecter l’outil du secteur avant tout
changement d’accessoire.
AVERTISSEMENT : s’assurer
systématiquement que la mèche est bien
arrimée avant de démarrer l’outil. Une
mèche desserrée pourrait être éjectée de
l’outil et poser des risques de dommages
corporels.
Votre outil est équipé d’un mandrin automatique à
manchon rotatif pour utiliser le mandrin à une main.
Pour insérer une mèche, ou tout autre accessoire,
suivez la procédure ci-après :
1. Arrêtez l’outil et déconnectez-le du secteur.
2. Attrapez d’une main le manchon noir du mandrin
(3) et utilisez l’autre main pour maintenir l’outil,
comme illustré en figure C. Dévissez le manchon
vers la gauche assez pour accepter l’accessoire
désiré.
3. Insérer l’accessoire sur 19 mm (3/4") environ
dans le mandrin et serrer fermement en tournant
le manchon du mandrin dans le sens des
aiguilles d’une montre avec une main et en
tenant l’outil de l’autre. Continuer à tourner le
manchon du mandrin jusqu’à entendre plusieurs
déclics du cliquet pour assurer la meilleure prise.
Pour une prise maximale, assurez-vous de resserrer
le mandrin une main sur le manchon du mandrin et
l’autre maintenant l’outil.
Pour libérer l’accessoire, répétez les étapes 1 et 2
ci-dessus.
Avant la mise en marche:
• Vérifier si votre pack-batteries est (complètement)
chargé.
1 basse vitesse/couple élevé
• Vérifiez que le pack-batterie est bien en place.
2 vitesse moyenne/couple moyen
• Introduire un foret adapté.
3 haute vitesse/couple réduit
• Marquer l'endroit où le trou va être percé.
66
FRANÇAIS
FONCTIONNEMENT
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou
avant de retirer ou installer toute
pièce ou tout accessoire. Tout
démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
Mode d'emploi
mèche. Placez la bague de réglage du couple (fig.
A, 4) sur la valeur désirée. Effectuer quelques essais
dans du matériau de rebut ou des zones cachées
pour déterminer la position correcte de la bague du
mandrin.
Perçage
1. Sélectionner la gamme de vitesse/couple désirée
en utilisant le sélecteur de vitesse pour adapter la
vitesse et le couple à l’opération prévue.
• Se renseigner sur l'emplacement des
tuyauteries et des câblages.
2. Pour le BOIS, utilisez des mèches hélicoïdale,
des mèches à trois pointes, des mèches de
tarière ou des cloches. Pour le MÉTAL, utiliser
des mèches torsadées en acier à coupe rapide
ou des cloches. Utilisez un lubrifiant de coupe
lors du perçage des métaux. La fonte et le laiton
doivent en revanche être percés à sec.
• Appliquer une force modérée sur l'outil.
Une pression excessive n'accélère pas
le perçage mais altère la performance
de l'outil et risque de réduire sa durée
de vie.
3. Appliquer toujours la pression en ligne droite avec
la mèche. Utiliser suffisamment de pression pour
conserver la mèche dans le trou, mais ne pas
pousser de manière excessive afin d’éviter que le
moteur ne cale ou que la mèche ne dévie.
AVERTISSEMENT :
• Toujours respecter les consignes de
sécurité et les règles en vigueur.
Position correcte des mains (fig. A, G)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels graves,
adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, maintenir fermement et
SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour
anticiper toute réaction soudaine de sa
part.
La position correcte des mains requiert une main sur
la poignée latérale (9), et l’autre sur la poignée (8).
Mise en marche et arrêt (fig. A, E)
• Pour mettre l'outil en marche, appuyer sur
l'interrupteur à variateur (1). La vitesse augmente
avec la pression exercée sur l'interrupteur.
• Pour arrêter l'outil, relâcher l'interrupteur.
• Pour bloquer l'outil en position arrêt, mettez
le sélecteur de rotation gauche/droite (2) en
position médiane.
Utilisation du tournevis
Sélectionner la gamme de vitesse/couple désirée en
utilisant le levier sélecteur à trois vitesses au-dessus
de l’outil pour adapter la vitesse et le couple à
l’opération prévue. Insérer l’accessoire de fixation
désiré dans le mandrin comme pour n’importe quelle
4. Tenir solidement l’outil avec les deux mains pour
contrôler l’action de vrille de la mèche.
5. SI LA PERCEUSE CALE, c’est généralement
parce qu’elle est surchargée. RELÂCHER
IMMÉDIATEMENT LA GÂCHETTE,
retirer la mèche de la pièce et déterminer la
cause du calage. NE PAS JOUER SUR LA
GACHETTE POUR TENTER DE DEMARRER
UNE PERCEUSE CALEE – CELA PEUT
ENDOMMAGER LA PERCEUSE.
6. Tenir le moteur en marche lors du retrait de la
mèche hors du trou. Cela permettra d’éviter les
blocages.
Perçage à percussion
1. Lors du perçage, utilisez la force suffisante
sur la perceuse pour l’empêcher de sauter
excessivement ou de relever la mèche. Une force
trop importante cause une vitesse de perçage
plus lente, une surchauffe et un taux de perçage
inférieur.
2. Percez droit en tenant la mèche à angle droit par
rapport à l’ouvrage. N’exercez aucune pression
latérale sur la mèche lors du perçage pour ne pas
engorger les goujures de la mèche et causera
une vitesse de perçage plus lente.
3. Lors du perçage de trous profonds, si la vitesse
commence à chuter, tirez la mèche partiellement
hors du trou avec l’outil en marche pour favoriser
l’expulsion des débris du trou.
67
FRANÇAIS
4. Pour la MAÇONNERIE, utilisez des mèches à
pointe au carbure ou des mèches à béton. Un
écoulement fluide et régulier de poussière indique
que la vitesse de perçage est correcte.
MAINTENANCE
Votre outil électrique DEWALT a été conçu pour
fonctionner longtemps avec un minimum de
maintenance. Le fonctionnement continu et
satisfaisant de l’outil dépendra d’une maintenance
adéquate et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou
avant de retirer ou installer toute
pièce ou tout accessoire. Tout
démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
Le chargeur et le bloc batterie ne peuvent pas être
réparés. L’appareil ne comprend aucune pièce
destinée à être entretenue par l’utilisateur.
ENTRETIEN DU CHARGEUR
AVERTISSEMENT : risques de
décharges électriques. Débrancher le
chargeur de la prise de courant alternatif
avant tout entretien. Éliminer toute saleté
ou graisse de la surface externe du
chargeur à l’aide d’un chiffon ou d’une
brosse non métallique douce. Ne pas
utiliser d’eau ou tout autre nettoyant
liquide.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les
accessoires autres que ceux offerts
par DEWALT n’ont pas été testés
avec ce produit, leur utilisation avec
cet appareil pourrait être dangereuse.
Pour réduire tout risque de dommages
corporels, seuls des accessoires DEWALT
recommandés doivent être utilisés avec
cet appareil.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus
d’informations sur les accessoires appropriés.
Protection de l’environnement
Lubrification
Collecte sélective. Ne pas jeter ce produit
avec les ordures ménagères.
Votre outil électrique ne requiert aucune lubrification
additionnelle.
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière
et saleté du boîtier principal à l’aide d’air
comprimé chaque fois que les orifices
d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de
protection et un masque anti-poussières
homologués au cours de cette
procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser de
solvants ou tout autre produit chimique
décapant pour nettoyer les parties non
métalliques de l’outil. Ces produits
chimiques pourraient en attaquer les
matériaux utilisés. Utiliser un chiffon
humidifié avec de l’eau et un savon
doux. Protéger l’outil de tout liquide et
n’immerger aucune de ses pièces dans
aucun liquide.
68
En fin de durée de vie ou d’utilité de votre produit
DEWALT, ne pas le jeter avec les ordures ménagères,
mais dans les conteneurs de collecte sélective.
La collecte sélective des produits et
emballages usagés permet de recycler et
réutiliser leurs matériaux. La réutilisation
de matériaux recyclés aide à protéger
l’environnement contre la pollution et à
réduire la demande en matière première.
Selon les réglementations locales, il peut être offert :
service de collecte sélective individuel des produits
électriques, ou déchetterie municipale ou collecte sur
les lieux d’achat des produits neufs.
DEWALT dispose d’installations pour la collecte et
le recyclage des produits DEWALT en fin de vie.
Pour profiter de ce service, veuillez rapporter votre
produit auprès d’un centre de réparation agréé qui le
recyclera en notre nom.
FRANÇAIS
Pour connaître l’adresse d’un centre de réparation
agréé près de chez vous, veuillez contacter votre
distributeur DEWALT local à l’adresse indiquée dans
cette notice d’instructions, ou consulter la liste des
centres de réparation agréés DEWALT, l’éventail de
notre SAV et tout renseignement complémentaire sur
Internet à l’adresse : www.2helpU.com.
Pack-batteries
Un pack-batterie de longue durée doit être rechargé
quand il ne fournit plus une alimentation suffisante
pour des travaux qui étaient auparavant effectués
facilement. À la fin de sa vie utile, jetez-le en
respectant l'environnement.
• Épuisez entièrement la charge du pack-batterie,
puis retirez-le de l'outil.
• Les cellules Li-Ion sont recyclables. Emportez-les
chez votre concessionnaire ou à votre station
locale de recyclage. Les pack-batteries recueillis
seront recyclés ou jetés comme il convient.
69
FRANÇAIS
GARANTIE
DEWALT est si sûr de la qualité de
ses produits qu’il propose à tous les
professionnels qui les utilisent, une garantie
exceptionnelle. Cette promesse de garantie
s’ajoute à vos droits contractuels en tant
qu’utilisateur professionnel ou vos droits
légaux en tant qu’utilisateur privé, non
professionnel, et elle ne peut en aucun cas
leur porter préjudices. Cette garantie est
valable au sein des territoires des États
membres de l’Union Européenne et au sein
de la Zone européenne de libre-échange.
• GARANTIE DE SATISFACTION DE 30 JOURS •
Si les performances de votre outil DEWALT
ne vous apportaient pas totale satisfaction,
retournez simplement, au point de vente,
l’outil accompagné de tous ses composants
originaux, dans un délai de 30 jours à
compter de sa date d’achat pour son
échange ou son remboursement intégral. Le
produit devra avoir été soumis à une usure
normale. Une preuve d’achat sera exigée.
• CONTRAT D’ENTRETIEN GRATUIT D’UN AN •
Si votre outil DEWALT doit subir un entretien
ou une révision dans les 12 mois suivant
l’achat, vous avez droit à une intervention
gratuite. Cette dernière sera effectuée
gratuitement par un centre de réparation
agréé DEWALT. Une preuve d’achat sera
exigée. Cela comprend la main-d’œuvre.
Les accessoires et les pièces détachées
sont exclus, à moins d’un défaut de
fabrication sous garantie.
• GARANTIE COMPLÈTE D’UN AN •
Si votre produit DEWALT présentait un vice
de matériau ou de fabrication dans les
12 mois à compter de sa date d’achat,
DEWALT garantit le remplacement gratuit de
toute pièce défectueuse ou, à notre entière
discrétion, le remplacement gratuit de
l’appareil, à condition que :
• Le produit ait été utilisé correctement ;
• Le produit ait été soumis à une usure
normale ;
• Aucune réparation n’ait été effectuée
par du personnel non autorisé ;
• Une preuve d’achat soit fournie;
• Le produit soit retourné complet,
avec l’ensemble de ses composants
originaux.
70
Si vous souhaitez effectuer une réclamation,
contactez votre revendeur ou consultez
l’emplacement du centre de réparation
agréé DEWALT le plus proche dans le
catalogue DEWALT ou contactez le service
clientèle DEWALT à l’adresse indiquée
dans ce manuel. Une liste des centres de
réparation agréés DEWALT et tout détail
complémentaire concernant notre service
après-vente, sont à votre disposition sur
notre site Internet : www.2helpU.com.
ITALIANO
TRAPANO A PERCUSSIONE/AVVITATORE SENZA FILI
DC901
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DEWALT. Gli anni di
esperienza, lo sviluppo e l’innovazione meticolosi
del prodotto fanno di DEWALT uno dei partner
più affidabili per gli utilizzatori di apparati elettrici
professionali.
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo
foglio informativo è stato misurato in base al test
standard indicato nella normativa EN 60745 e può
essere utilizzato per confrontare vari apparati fra
di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: Il livello di emissioni
delle vibrazioni riportato è relativo alle
applicazioni principali dell’apparato.
Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato
per applicazioni diverse, con diversi
accessori, o non riceve adeguata
manutenzione, il valore delle emissioni
di vibrazioni può essere differente. Ciò
potrebbe aumentare sensibilmente il
livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
Dati tecnici
Tensione`
Tipo
Potenza ergota (max)
Velocità a vuoto
1a velocità
2a velocità
3a velocità
Percussioni
1a velocità
2a velocità
3a velocità
Coppia max.
Capacità max. mandrino
Capacità max. di foratura
acciaio/legno/calcestruzzo
Peso (senza batterie)
LPA (pressione sonora)
KPA (incertezza pressione
sonora)
LWA (potenza sonora)
KWA (incertezza potenza
sonora)
W
DC901
36
2
750
min-1
min-1
min-1
0 - 400
0 - 1200
0 - 1.600
min-1
min-1
min-1
Nm
mm
0 - 6.800
0 - 20.400
0 - 27.200
42
13
mm
kg
65/13/16
2,0
dB(A)
96
dB(A)
dB(A)
3,0
107
dB(A)
3,0
VDC
Valori di vibrazione totali (somma vettoriale triassiale)
determinati in base allo standard EN 60745:
Valori di emissione vibratoria ah
Foratura su calcestruzzo
ah,ID =
m/s2
Incertezza K =
m/s2
Valori di emissione vibratoria ah
Foratura su metallo
m/s2
ah,D =
Incertezza K =
m/s2
Valore di emissione delle vibrazioni ah
Avvitamento
m/s²
ah,ID =
Incertezza K =
m/s²
13,7
5,5
Una stima del livello di esposizione alle
vibrazioni deve anche considerare i
momenti in cui l’apparato è spento o
quando è acceso ma non viene utilizzato.
Ciò potrebbe ridurre sensibilmente il livello
di esposizione durante il periodo di utilizzo
complessivo.
È necessario identificare ulteriori misure
di sicurezza per proteggere l’operatore
dagli effetti delle vibrazioni. Per esempio:
eseguire una manutenzione adeguata
dell’apparato e degli accessori, evitare il
raffreddamento delle mani, organizzare il
lavoro.
Gruppo batterie
DE9360 DCB360 DCB361
Tensione
VDC 36
36
36
Capacità
Ah 2,0
4,0
2,0
Peso
kg 0,9
1,3
0,9
Caricabatterie
Tensione di rete
Tempo di carica (circa)
VAC
min
Peso
kg
DE9000
230
90
(4,0 Ah)
45
(2,0 Ah)
0,9
≤ 2,5
1,5
Fusibili:
Modelli da 230 V
10 A
< 2,5
1,5
71
ITALIANO
Definizioni: istruzioni di sicurezza
Le definizioni sottostanti descrivono il livello di allerta
rappresentato da ogni parola di segnalazione. Si
invita a leggere attentamente il manuale, prestando
attenzione a questi simboli.
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non evitata,
provoca lesioni gravi o addirittura
mortali.
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, può causare morte o gravi
lesioni.
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, potrebbe provocare lesioni di
gravità lieve o media.
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali ma
che, se non evitata, potrebbe provocare
danni materiali.
Evidenzia il rischio di scossa elettrica.
Evidenzia il rischio d’incendio.
Dichiarazione di conformità CE
DIRETTIVA MACCHINE
DC901
DEWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati
tecnici sono conformi alle normative:
2006/42/CE, EN 60745-1,EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Questi prodotti sono anche conformi alle normative
2004/108/CE e 2011/65/UE. Per ulteriori informazioni,
contattare DEWALT all’indirizzo seguente o vedere sul
retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del
documento tecnico e rende questa dichiarazione per
conto di DEWALT.
72
Horst Grossmann
Vice Presidente Progettazione
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germania
27.08.2010
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni, leggere il manuale di istruzioni.
Avvertenze generali di sicurezza per
apparati elettrici
AVVERTENZA! leggere attentamente
tutte le avvertenze e le istruzioni.
La mancata osservanza delle istruzioni
seguenti può causare scossa elettrica,
incendio e/o gravi lesioni personali.
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI
PER RIFERIMENTI FUTURI
Il termine “apparato elettrico” utilizzato nelle avvertenze
fa riferimento sia agli apparati alimentati a corrente
(con cavo elettrico), sia a quelli a batteria (senza cavo).
1) SICUREZZA DELL’AREA DI LAVORO
a) Mantenere l’area di lavoro pulita e
ben illuminata. Gli ambienti disordinati o
scarsamente illuminati favoriscono gli incidenti
b) Non azionare gli apparati in ambienti
con atmosfera esplosiva, come quelli
in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. Gli apparati elettrici creano
scintille che possono incendiare le polveri
o i fumi.
c) Durante l’uso di un apparato elettrico,
tenere lontani i bambini e chiunque si
trovi nelle vicinanze. Le distrazioni possono
provocare la perdita di controllo.
2) SICUREZZA ELETTRICA
a) Le spine dell’apparato elettrico devono
essere adatte alla presa di alimentazione.
Non modificare la spina in alcun modo.
Non collegare un adattatore alla spina di un
apparato elettrico dotato di scarico a terra.
Per ridurre il rischio di scossa elettrica evitare
di modificare le spine e utilizzare sempre le
prese appropriate.
b) Evitare il contatto con superfici collegate
con la terra, quali tubature, termosifoni,
fornelli e frigoriferi. Se il proprio corpo è
collegato con la terra, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
c) Non esporre gli apparati elettrici alla
pioggia o all’umidità. Se l’acqua entra
nell’apparato elettrico aumenta il rischio di
scossa elettrica.
ITALIANO
d)
e)
f)
Non utilizzare il cavo elettrico in modo
improprio. Non utilizzare mai il cavo per
spostare, tirare o scollegare l’apparato
elettrico. Tenere il cavo elettrico lontano
da fonti di calore, olio, bordi taglienti o
parti in movimento. Se il cavo è danneggiato
o impigliato, il rischio di scossa elettrica
aumenta.
Quando l’apparato elettrico viene
impiegato all’aperto, utilizzare unicamente
cavi di prolunga previsti per esterni. L’uso
di un cavo elettrico adatto ad ambienti esterni
riduce il rischio di scossa elettrica.
Se è non è possibile evitare l’uso di un
apparato elettrico in ambienti umidi,
usare una fonte di corrente protetta da un
interruttore differenziale (salvavita) L’uso di
un interruttore differenziale riduce il rischio di
scossa elettrica.
3) SICUREZZA PERSONALE
a) Quando si utilizza un apparato elettrico
evitare di distrarsi. Prestare attenzione a
quello che si sta facendo e utilizzare il buon
senso. Non utilizzare l’apparato elettrico
quando si è stanchi o sotto l’effetto di
droghe, alcool o medicinali. Un solo attimo
di distrazione durante l’uso di tali apparati
potrebbe provocare gravi lesioni personali.
b) Indossare abbigliamento di protezione
adeguato. Utilizzare sempre protezioni
oculari. L’uso di abbigliamento di protezione
quali mascherine antipolvere, scarpe
antinfortunistiche antiscivolo, caschi di
sicurezza o protezioni uditive, in condizioni
opportune consente di ridurre le lesioni
personali.
c) Evitare avvii involontari. Assicurarsi che
l’interruttore sia in posizione di spento
prima inserire l’alimentazione elettrica
e/o il blocco batteria e prima di afferrare
o trasportare l’apparato. Il trasporto di
apparati elettrici tenendo il dito sull’interruttore
o quando sono collegati alla rete elettrica con
l’interruttore nella posizione di acceso provoca
incidenti.
d) Prima di accendere l’apparato elettrico,
rimuovere eventuali chiavi o utensili di
regolazione. Un utensile di regolazione
o una chiave fissati su una parte rotante
dell’apparato elettrico possono provocare
lesioni personali.
e) Non sporgersi. Mantenere sempre una
buona stabilità al suolo ed equilibrio. Ciò
consente un migliore controllo dell’apparato
nelle situazioni impreviste.
f) Indossare vestiario adeguato. Non
indossare abiti lenti o gioielli. Tenere
g)
capelli, vestiti e guanti lontano dalle parti in
movimento. Abiti lenti, gioielli o capelli lunghi
possono impigliarsi nelle parti in movimento.
Se i dispositivi sono forniti di collegamento
con l’attrezzatura di aspirazione e raccolta
delle polveri, assicurarsi che siano collegati
e utilizzati correttamente. La raccolta delle
polveri può ridurre i pericoli legati a queste
ultime.
4) USO E MANUTENZIONE DELL’APPARATO ELETTRICO
a) Non forzare l’apparato. Utilizzare un
apparato adatto al lavoro da eseguire.
L’apparato lavora meglio e con maggior
sicurezza se utilizzato secondo quanto è
stato previsto.
b) Non utilizzare l’apparato se l’interruttore
non permette l’accensione o lo
spegnimento. Qualsiasi apparato elettrico
che non possa essere controllato tramite
l’interruttore è pericoloso e deve essere
riparato.
c) Staccare la spina dall’alimentazione
elettrica e/o il blocco batteria dell’apparato
elettrico prima di effettuare qualsiasi
tipo di regolazione, prima di cambiare
gli accessori o di riporlo. Queste misure
di sicurezza preventive riducono il rischio di
azionare l’apparato accidentalmente.
d) Riporre gli apparati non utilizzati fuori dalla
portata dei bambini ed evitarne l’uso da
parte di persone che hanno poca familiarità
con l’apparato elettrico e con le presenti
istruzioni. Gli apparati elettrici sono pericolosi
in mano a persone inesperte.
e) Eseguire una manutenzione adeguata
degli apparati elettrici. Verificare il
cattivo allineamento e inceppamento di
parti mobili, la rottura di componenti e
ogni altra condizione che possa influire
sul funzionamento degli apparati. Se
danneggiato, far riparare l’apparato
elettrico prima dell’uso. Molti incidenti sono
provocati da apparati elettrici su cui non è
stata effettuata la corretta manutenzione.
f) Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti.
La manutenzione corretta degli utensili da
taglio con bordi affilati riduce le probabilità di
inceppamento e ne facilita il controllo.
g) Utilizzare l’apparato elettrico, gli accessori,
le punte ecc., rispettando le presenti
istruzioni e tenendo in considerazione le
condizioni di funzionamento e il lavoro da
eseguire. L’utilizzo dell’apparato elettrico per
impieghi diversi da quelli previsti può provocare
situazioni di pericolo.
73
ITALIANO
5) USO E MANUTENZIONE DELLA BATTERIA
a) Ricaricare l’apparato esclusivamente con
il caricabatteria specificato dal produttore.
Un caricabatteria adatto a un determinato tipo
di batteria può provocare il rischio di incendio
se utilizzato con un pacco batteria differente.
b) Gli apparati elettrici vanno usati
esclusivamente con i pacchi batteria
specificatamente indicati. L’utilizzo di ogni
altro pacco batteria crea rischio di lesioni e
d’incendio.
c) Se il pacco batteria non è utilizzato
tenerlo lontano da oggetti di metallo come
fermagli, monete, chiavi, chiodi, viti o
altri piccoli oggetti metallici che possono
provocare un contatto dei terminali. Il
corto circuito dei terminali della batteria può
provocare ustioni o un incendio.
d) In condizioni di uso eccessivo è possibile
che la batteria espella del liquido; evitarne
il contatto. In caso di contatto, sciacquare
abbondantemente con acqua. Se il liquido
viene a contatto con gli occhi, consultare
un medico Il liquido emesso dalla batteria può
causare irritazioni o ustioni.
6) ASSISTENZA
a) L’apparato elettrico deve essere riparato
da personale qualificato,che utilizzi ricambi
originali identici alle parti da sostituire. In
questo modo viene garantita
la sicurezza dell’apparato elettrico.
ULTERIORI REGOLE SPECIFICHE PER
LA SICUREZZA
Avvertenze relative alla sicurezza
di trapani/avvitatori/trapani a
percussione
• Con i trapani a percussione indossare
protezioni per le orecchie. L’esposizione al
rumore può causare perdita dell’udito.
• Quando si eseguono operazioni in cui
l’utensile di taglio può entrare in contatto
con fili nascosti o con il cavo elettrico,
tenere l’elettroutensile esclusivamente dalle
impugnature, che sono isolate. Il contatto
tra l’accessorio di taglio e un filo “in tensione”
può mettere “in tensione” le parti metalliche
dello strumento esposte e causare una scossa
elettrica all’operatore.
• Utilizzare le maniglie aggiuntive in dotazione
con l’utensile. La perdita di controllo può
causare lesioni personali.
74
• Impiegare morsetti o altri strumenti per
fissare il pezzo da lavorare ad una superficie
stabile. Tenere il pezzo da lavorare in mano o
contro il proprio corpo è una soluzione instabile
che può far perdere il controllo.
• Indossare protezioni per le orecchie in caso di
uso prolungato di un trapano a percussione.
La prolungata esposizione a rumori di alta
intensità può causare la perdita dell’udito. Gli
elevati livelli di pressione sonora generati da un
trapano a percussione possono provocare la
temporanea perdita dell’udito o gravi danni al
timpano dell’orecchio.
• Indossare occhiali di sicurezza o altre
protezioni per gli occhi. Le operazioni di
martellamento e percussione possono provocare
il lancio di schegge. Le schegge volanti possono
provocare danni permanenti agli occhi.
• Punte e utensili diventano molto caldi durante
l’uso. Quando li si tocca, indossare sempre i
guanti.
Rischi residui
I rischi seguenti sono intriseci all’utilizzo di questi
apparati:
– Lesioni causate dal contatto con le parti rotanti o
le superfici roventi dell’apparato.
Malgrado l’applicazione delle principali regole
di sicurezza e l’implementazione dei dispositivi
di sicurezza, alcuni rischi residui non possono
comunque essere evitati. Questi sono:
– Menomazioni uditive.
– Rischio di schiacciamento delle dita durante il
cambio degli accessori.
– Pericoli per la salute causati dall’inalazione delle
polveri prodotte quando si sega il legno.
– Rischio di lesioni personali causati da schegge
volanti.
– Rischio di lesioni personali causate dall’utilizzo
prolungato.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
Utilizzare protezioni acustiche.
Utilizzare protezioni oculari.
ITALIANO
POSIZIONE DEI CODICI DEI DATI
I codici dei dati (14), che comprendono anche l’anno
di fabbricazione, sono stampati sulla superficie
dell’alloggiamento che fa da giunto tra apparato e
batteria.
• Questi caricabatteria non sono previsti per
alcun altro utilizzo diverso dal caricare le
batterie ricaricabili DEWALT. Ogni utilizzo
diverso comporta rischio di incendio, scossa
elettrica o folgorazione.
• Non esporre il caricabatteria a pioggia o neve.
Esempio:
2013 XX XX
Anno di fabbricazione
ISTRUZIONI DI SICUREZZA
IMPORTANTI PER TUTTI I
CARICABATTERIA
CONSERVARE LE ISTRUZIONI: Questo manuale
contiene importanti istruzioni di sicurezza e di utilizzo
per il caricabatteria DE9000.
• Prima di utilizzare il caricabatteria, leggere
tutte le istruzioni e le scritte di avvertimento sul
caricabatteria, sul pacco batterie e sui prodotti
che utilizzano il pacco batterie.
PERICOLO: rischio di folgorazione. Ai
terminali di carica sono presenti 230
volt. Non toccare con oggetti conduttivi.
Pericolo di scossa elettrica o folgorazione.
AVVERTENZA: rischio di scossa
elettrica. Non far penetrare alcun liquido
dentro al caricabatterie. Pericolo di
scossa elettrica.
ATTENZIONE: rischio di incendio.
Per ridurre il rischio di lesioni, caricare
solo batterie ricaricabili DEWALT. Tipi
diversi di batterie potrebbero scoppiare
provocando lesioni personali e danni.
ATTENZIONE: in certe condizioni,
con il caricabatterie inserito nella presa
elettrica, i morsetti elettrici scoperti
dentro al caricabatterie possono essere
cortocircuitati da corpi estranei. Materiali
estranei di natura conduttiva come, a
titolo esemplificativo ma non esaustivo,
lana di acciaio, lamine di alluminio
o qualsiasi accumulo di particelle
metalliche, dovrebbero essere eliminati
dalle cavità del caricabatterie. Staccare
sempre il caricabatterie dalla presa
quando il pacco batteria non è in sede.
Staccare il caricabatterie dalla presa
prima di cominciare a pulirlo.
• NON provare a caricare Il pacco batterie con
qualsiasi altro caricabatteria diverso da quelli
di questo manuale. Il caricabatterie e il pacco
batteria sono progettati specificatamente per
lavorare insieme.
• Per staccare dalla presa il caricabatterie,
tirare la spina e non il cavo. Ciò riduce il rischio
che si danneggino entrambi.
• Assicurarsi che il cavo sia posto in modo da
non essere calpestato, non faccia inciampare
o altro che lo possa danneggiare o sollecitare.
• Non utilizzare un cavo di prolunga se non è
strettamente necessario. L’utilizzo di cavi di
prolunga non idonei può dar luogo a rischio di
incendio, scossa elettrica o folgorazione.
• Non mettere alcun oggetto sopra il
caricabatteria e non appoggiare il
caricabatteria su superfici morbide che
potrebbero bloccare le fessure di ventilazione
e causare calore interno eccessivo. Tenere il
caricabatteria lontano da qualsiasi fonte di calore.
Il caricabatteria viene ventilato con le fessure
sopra e sotto l’alloggiamento.
• Non lavorare con un caricabatteria che abbia
il cavo o la spina danneggiati - farli sostituire
immediatamente.
• Non azionare il caricabatteria se ha preso un
forte colpo, è caduto o è stato danneggiato
in qualche altro modo. Portarlo in un centro di
assistenza autorizzato.
• Non smontare il caricabatteria; quando è
necessaria assistenza o riparazione, portarlo
in un centro di assistenza autorizzato. Un
montaggio sbagliato comporta il rischio di scossa
elettrica, folgorazione o incendio.
• Staccare il caricabatterie dalla presa prima di
qualsiasi tipo di pulizia. Ciò riduce il rischio di
scossa elettrica. La rimozione del pacco batteria
non riduce tale rischio.
• Non tentare MAI di collegare fra loro 2
caricabatteria.
• Il caricabatteria è progettato per funzionare
con la corrente elettrica da 230 V standard
di rete. Non tentare di utilizzarlo con
una tensione diversa. Ciò non vale per i
caricabatterie da veicolo.
CONSERVARE LE ISTRUZIONI
Caricabatterie
Il caricabatteria DE9000 carica batterie Li-Ion (agli ioni
di litio) da 36 V.
75
ITALIANO
Questi caricabatterie non richiedono regolazioni e
sono progettati affinché il loro uso sia il più facile
possibile.
Procedura di carica (fig. B)
PERICOLO: rischio di folgorazione. Ai
terminali di carica sono presenti 230
volt. Non toccare con oggetti conduttivi.
Pericolo di scossa elettrica o folgorazione.
1. Innestare il caricabatterie (12) in una presa adatta
prima di inserire il pacco batteria.
2. Inserire il pacco batteria nel caricabatteria. Il
caricabatteria dispone di un indicatore di carica
a tre spie che lampeggia (13) in base allo stato di
carica del pacco batteria.
3 Il completamento della carica è indicato dalle
tre spie rosse che rimangono accese (ON) di
continuo. Il pacco è completamente carico e va
utilizzato subito o lasciato nel caricabatteria.
NOTA: per garantire la massima prestazione e durata
delle batterie Li-Ion, caricare completamente la
batteria prima di utilizzarla per la prima volta.
Procedura di carica (fig. B)
Vedere la tabella seguente per lo stato di carica del
pacco batteria.
Stato di carica
1 spia lampeggiante
1 spia lampeggiante, 1 spia a luce fissa
1 spia lampeggiante, 2 spie a luce fissa
3 spie a luce fissa
< 33%
33–66%
66–99%
100%
Refresh automatico
La modalità di refresh automatico equalizza o
compensa i singoli elementi del pacco batteria alla
propria capacità di picco. I pacchi batteria dovrebbero
essere sottoposti a refresh settimanale oppure ogni
volta che il pacco non fornisce più la stessa quantità
di energia.
Per effettuare il refresh del pacco batteria inserire la
batteria nel caricabatterie come di consueto. Lasciare
il pacco batteria nel caricabatterie per almeno 10 ore.
Ritardo per pacco caldo/freddo
Se il caricabatterie riconosce una batteria come
troppo calda o troppo fredda, avvia automaticamente
un ritardo dovuto a pacco caldo/freddo, sospendendo
la carica fino a quando la batteria raggiunga una
temperatura appropriata. Il caricabatterie commuta
poi automaticamente alla modalità di carica del
pacco. Questa caratteristica assicura la massima
durata delle batterie.
76
SOLO PER PACCO BATTERIA LI-ION (AGLI IONI DI LITIO)
Le batterie Li-Ion (agli ioni di litio) sono progettate con
un sistema di protezione elettronico che salvaguarda
la batteria da sovraccarico, surriscaldamento o
scaricamento completo.
L’apparato si spegne automaticamente quando
si attiva il sistema di protezione elettronico. Se ciò
avviene, inserire la batteria Li-Ion nel caricabatterie,
lasciandovela fino a quando non è completamente
carica.
Istruzioni di sicurezza importanti per
tutti i pacchi batteria
Quando si ordinano pacchi batteria sostituitivi,
assicurarsi di includere il numero di catalogo, la
tensione e l’Ampere-ora.
Quando si apre la scatola, il pacco batteria non è
carico completamente. Prima di utilizzare il pacco
batteria e il caricabatterie, leggere le istruzioni di
sicurezza seguenti. Seguire poi le procedure di carica
descritte.
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
• Non caricare o utilizzare la batteria in
ambienti con atmosfera esplosiva, come
quelli in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. L’inserimento o la rimozione della
batteria dal caricabatterie può incendiare le
polveri o i fumi.
• Caricare i pacchi batteria solo con caricabatterie
DEWALT.
• NON spruzzare o immergere in acqua o in altri
liquidi.
• Non immagazzinare o non utilizzare
l’apparato e il pacco batteria in posti
dove la temperatura raggiunge o supera
40 ˚C (105 °F) (come nei capannoni o nelle
costruzioni metalliche in estate).
PERICOLO: non cercare mai di aprire
il pacco batteria per alcun motivo.
Se l’involucro del pacco batteria è
lesionato o danneggiato, non inserirlo
nel caricabatterie. Non schiacciare, far
cadere o danneggiare il pacco batteria.
Non utilizzare un pacco batteria o un
caricabatterie che abbia subito un forte
colpo, sia caduto, sia stato travolto
o danneggiato in qualche modo (per
esempio forato con un chiodo, battuto
con un martello, calpestato). Pericolo
di scossa elettrica o folgorazione. I
pacchi batteria danneggiati dovrebbero
essere inviati al centro assistenza per il
riciclaggio.
ITALIANO
ATTENZIONE: quando non viene
usato, appoggiare l’apparato di
fianco su una superficie stabile, dove
non ci sia rischio di inciampare o
di cadere. Alcuni apparati con pacchi
batterie grandi possono rimanere in
piedi poggiando sul pacco batteria ma
potrebbero cadere facilmente.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA SPECIFICHE PER IONI DI LITIO
(Li-Ion)
• Non bruciare il pacco batteria anche se è
seriamente danneggiato o è completamente
esausto. Il pacco batteria può esplodere se
gettato nel fuoco. Se vengono bruciati dei pacchi
batteria agli ioni di litio, si creano fumi e materiali
tossici.
• Se il contenuto della batteria viene a contatto
con la pelle, lavare immediatamente con
sapone delicato e acqua. Se il liquido della
batteria raggiunge gli occhi, sciacquare con
acqua gli occhi aperti per 15 minuti o fino a
quando cessa l’irritazione. Se sono necessarie
cure mediche, l’elettrolito della batteria è
composto da una miscela di carbonati organici
liquidi e di sali di litio.
• Il contenuto delle celle della batteria aperta
può causare irritazione delle vie respiratorie.
Far circolare aria fresca. Se il sintomo persiste,
rivolgersi a cure mediche.
AVVERTENZA: rischio di incendio. Il
liquido della batteria si può incendiare se
esposto a scintilla o a fiamma.
Trasporto
Le batterie DEWALT sono conformi a tutte le norme di
trasporto in vigore come prescritte dalle normative del
settore e legali che includono la Raccomandazione
NU sul trasporto di merci pericolose; le normative
sulle merci pericolose dell’Associazione di trasporto
aereo internazionale (IATA), le normative internazionali
marittime sulle merci (IMDG) e l’Accordo europeo
concernente il trasporto stradale internazionale di
merci pericolose (ADR). Le celle e le batterie agli ioni
di litio sono state testate conformemente alla sezione
38.3 delle Raccomandazioni NU sul Manuale di Test e
Criteri per il Trasporto di merci pericolose.
Nella maggior parte dei casi, il trasporto di un pacco
batteria DEWALT sarà esente dalla classificazione
nella categoria pienamente regolamentata di Materiale
pericoloso di classe 9. In generale, le due casistiche
che richiedono il trasporto di Classe 9 sono:
1. Trasporto aereo di più di due pacchi batteria
agli ioni di litio DEWALT quando la confezione
contiene soltanto pacchi batteria (senza utensili) e
2. Qualsiasi spedizione contenente una batteria
agli ioni di litio con una classificazione energetica
superiore a 100 Watt ore (Wh). Tutte le batterie
agli ioni di litio hanno la classificazione Watt ore
contrassegnata sul pacco.
A prescindere che una spedizione sia considerata
esente o pienamente regolata, è di responsabilità
dei trasportatori consultare le ultime normative
concernenti i requisiti di imballaggio/etichettatura/
contrassegno e documentazione.
Il trasporto delle batterie può causare incendi se i
terminali della batteria entrano inavvertitamente a
contatto con materiali conduttivi. Durante il trasporto
delle batterie, assicurarsi che i terminali della batteria
siano protetti e ben isolati da materiali che potrebbero
entrare in contatto con essi e causare un corto
circuito.
Le informazioni contenute nella presente sezione
sono fornite in buona fede e si ritengono accurate al
momento della creazione del documento. Tuttavia,
non viene fornita alcuna garanzia implicita o esplicita.
È di responsabilità dell’acquirente assicurarsi che le
proprie attività sia conformi alle normative in vigore.
Pacco batteria
TIPO BATTERIE
Il DC901 funziona con pacchi batterie da 36 volt.
Istruzioni per la conservazione
1. Il posto migliore per la conservazione è un luogo
fresco e asciutto, non illuminato direttamente dal
sole e protetto da eccessive temperature calde o
fredde. Per ottenere il massimo di prestazioni e di
durata dalla batteria, conservare i pacchi batteria
a temperatura ambiente quando non utilizzati.
NOTA: I pacchi batteria agli ioni di litio devono
essere riposti completamente carichi.
2. Per la conservazione nel lungo periodo, si
raccomanda di ritirare un pacco batteria
completamente carico in un luogo fresco e
asciutto fuori dal caricabatteria per risultati
ottimali.
Targhette sul caricabatterie e sul
pacco batteria
In aggiunta ai pittogrammi utilizzati in questo manuale,
le targhette sul caricabatteria e sul pacco batteria
mostrano i pittogrammi seguenti:
77
ITALIANO
Leggere il manuale di istruzioni prima
di mettere in funzione.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e
comprendere interamente questo manuale.
Descrizione (fig. A, B)
Non esporre all’acqua.
Non testare con oggetti conduttori.
AVVERTENZA: non modificare
l’apparato o alcuna parte di esso.
Si possono causare danni o lesioni
personali.
1 Interruttore a velocità variabile
Non caricare blocchi batterie danneggiati.
2 Comando reversibilità
Non utilizzare caricabatteria danneggiati.
4 Collare di registrazione di coppia
Caricare a temperature comprese tra 4 °C
e 40 °C.
6 Selettore con cambio a tre velocità
3 Mandrino autoserrante
5 Selettore percussione-rotazione
7 Porta punta
Sostituire immediatamente i cavi difettosi.
8 Impugnatura
9 Impugnatura laterale
Problemi del caricabatteria.
Problemi delle batterie.
Smaltire il blocco batteria con la dovuta
attenzione all’ambiente.
Non gettare nelle fiamme il blocco batteria.
Caricare esclusivamente con caricabatteria
DEWALT dedicati.
Vedere i Dati tecnici per il tempo di
ricarica.
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1 Trapano a percussione/avvitatore senza fili
1 Impugnatura laterale
1 Gruppo batterie (D1, M1)
2 Gruppi batterie (D2, M2)
1 Caricabatterie
1 Cassetta di trasporto
1 Manuale istruzione
1 Disegno esploso
NOTA: I pacchi batteria e i caricabatteria non sono
compresi nei modelli N.
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai
componenti o agli accessori che possano essere
avvenuti durante il trasporto.
78
10 Pacco batterie
11 Pulsante di rilascio (fig. B)
12 Caricabatteria (fig. B)
13Spia della carica (rossa) (fig. B)
UTILIZZO PREVISTO
Il martello pneumatico/avvitatore è stato progettato
per l’utilizzo professionale in lavori di avvitatura,
perforazione e perforazione a percussione.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza
di liquidi o gas infiammabili.
Questo martello pneumatico/avvitatore è un apparato
elettrico professionale.
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi
all’apparato. Le persone inesperte devono utilizzare
questo apparato solo sotto sorveglianza.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso
da parte di persone (compresi i bambini) con
capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o
prive di esperienza e conoscenza, a meno che
non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di
una persona responsabile della loro sicurezza. I
bambini non devono mai essere lasciati da soli
con questo prodotto.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere
alimentato con un solo livello di tensione. Verificare
sempre che la tensione del pacco batteria
corrisponda alla tensione della targhetta. Assicurarsi
anche che la tensione del caricabatterie corrisponda
a quella di rete.
ITALIANO
L’apparato DEWALT possiede doppio
isolamento secondo la normativa
EN 60335, perciò non è necessario il
collegamento a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve
essere sostituito con un cavo appositamente
realizzato, disponibile tramite la rete di assistenza
DEWALT.
CH
Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) – utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) – utensili elettrici
CH
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente
esterno, devono essere collegati ad un
interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Non si dovrebbe mai utilizzare un cavo di prolunga
se non assolutamente necessario. Utilizzare un cavo
di prolunga omologato, adatto alla presa di ingresso
del caricabatterie (vedere i Dati tecnici). La sezione
minima del conduttore è 1 mm2 e la lunghezza
massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo
completamente.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: prima di qualsiasi
intervento di montaggio e di regolazione,
rimuovere sempre il gruppo batterie.
AVVERTENZA: prima di inserire o
rimuovere il gruppo batterie, disattivare
sempre l'utensile.
AVVERTENZA: usate solamente batterie
e caricabatterie DEWALT.
Inserimento e rimozione del gruppo
batterie (fig. A, B)
• Per inserire il gruppo batterie (10), allinearlo con
l'apposito vano nell'elettroutensile. Far scorrere il
gruppo batterie nel vano e premerlo finché non si
fissa in posizione con uno scatto.
• Per rimuovere il gruppo batterie, premere il
pulsante di rilascio (11) e contemporaneamente
estrarre il gruppo dal vano.
PACCHI BATTERIA CON INDICATORE DEL LIVELLO DI
CARBURANTE (FIG. B)
LED verdi che indicano il livello di carica rimanente nel
pacco batteria.
Per azionare l’indicatore del carburante, premere
e tenere premuto il pulsante dell’indicatore del
carburante (15). Una combinazione di tre spie LED
verdi si illumina per designare il livello di carica residua.
Quando il livello di carica nella batteria scende al di
sotto del limite utilizzabile, l’indicatore del carburante
non si illumina e sarà necessario ricaricare la batteria.
NOTA: l’indicatore del carburante è solo
un’indicazione del livello di carica residua sul pacco
batteria. Non indica la funzionalità dell’apparato ed è
soggetto a variazioni in base ai componenti prodotto,
alla temperatura e all’applicazione dell’utente finale.
Collare di controllo della modalità
(fig. D)
Il trapano è munito di un collare di controllo della
modalità separato (Fig. D, 5) per alternare tra
operazioni di perforazione, avvitatura e perforazione a
percussione.
AVVITATURA (FIG. D3)
1. Selezionare l’intervallo di velocità/coppia
desiderato utilizzando il selettore marce a
tre velocità (6) sopra l’apparato in modo
da far corrispondere la velocità e la coppia
all’applicazione che si intende eseguire. Per
impostare il livello della coppia all’impostazione
corretta sul collare della frizione, impostare
inizialmente il collare della frizione a
un’impostazione inferiore per assicurarsi che il
dispositivo di fissaggio sia impostato in base alle
proprie specifiche.
NOTA: UTILIZZARE L’IMPOSTAZIONE
DELLA COPPIA PIÙ BASSA PER
SISTEMARE L’AVVITATORE ALLA
PROFONDITÀ DESIDERATA. PIÙ BASSO È
IL NUMERO, PIÙ BASSA È L’USCITA DELLA
COPPIA.
2. Ruotare il collare di controllo della modalità (5) in
modo tale che il simbolo della vite sia allineato
alla freccia.
3. Impostare il collare di regolazione della coppia (4)
all’impostazione del numero appropriato per la
coppia desiderata.
NOTA: il collare di regolazione della coppia
può essere impostato su qualsiasi numero e
passare dalla modalità di avvitatura a quella di
perforazione utilizzando il collare di controllo della
modalità.
Alcuni pacchi batteria DEWALT comprendono un
indicatore del livello di carburante costituito da tre spie
79
ITALIANO
PERFORAZIONE (FIG. D1)
ATTENZIONE: quando il collare della
modalità è nella modalità trapano/martello
a percussione, la frizione del trapano non
si innesterà a prescindere dalla posizione
del collare di regolazione della coppia (4).
Ruotare il collare di controllo della modalità (5) in
modo tale che il simbolo del trapano sia allineato alla
freccia.
NOTA: il collare di regolazione della coppia (4) può
essere impostato su qualsiasi numero.
PERFORAZIONE A PERCUSSIONE (FIG. D2)
Ruotare il collare di controllo della modalità (5) in
modo tale che il simbolo del martello sia allineato alla
freccia.
Collare di regolazione della coppia
(fig. D)
L’apparato è munito di un meccanismo di avvitamento
a coppia di serraggio regolabile per l’inserimento e la
rimozione di un’ampia gamma di forme e dimensioni
di dispositivi di fissaggio e di un meccanismo a
martello per la trapanatura nei muri. Attorno al collare
di regolazione della coppia di torsione (4) vi sono
dei numeri. Questi numeri servono per impostare la
frizione a un determinato intervallo della coppia di
serraggio. Maggiore è il numero sul collare, maggiore
è la coppia, con la possibilità di avvitare viti o bulloni
di grandi dimensioni. Per selezionare uno qualsiasi
dei numeri, ruotare finché il numero desiderato non si
allinea alla freccia.
AVVERTENZA: non selezionare la
modalità di funzionamento quando
l’utensile è in funzione.
Comando reversibilità (fig. E)
• Selezionare il senso di rotazione con il comando
reversibilità (2) così come indicato (vedere le
frecce sull'elettroutensile).
AVVERTENZA: attendere sempre che il
motore sia completamente fermo prima
di invertire il senso di rotazione.
Selettore con cambio a tre velocità
(fig. F)
L'elettroutensile è dotato di un selettore con cambio
a tre velocità (6) che consente di variare sia la velocità
che la coppia.
1 velocità bassa/coppia maggiore
2 velocità media/coppia media
3 velocità alta/coppia minore
80
Per il regime del motore consultare le specifiche
tecniche.
• Non effettuare il cambio se il motore gira a tutta
velocità o durante l'utilizzo.
Mandrino Autoserrante A Manicotto
Singolo (Fig. C)
AVVERTENZA: non cercare di serrare
le punte (o qualsiasi altro accessorio)
tenendo ferma la parte anteriore del
mandrino e girando l’utensile. Ne
potrebbero derivare danni al mandrino
e lesioni personali. Bloccare sempre
l’interruttore al grilletto e disinserire
l’utensile dall’alimentazione quando si
sostituiscono gli accessori.
AVVERTENZA: assicurarsi che la punta
sia bloccata prima di azionare l’utensile.
Una punta allentata potrebbe staccarsi
dall’utensile e provocare lesioni personali.
L’utensile è dotato di un mandrino autoserrante con
un manicotto rotante per poter azionare con una sola
mano il mandrino. Per inserire un’altra punta o un
accessorio, seguire le istruzioni seguenti.
1. Spegnere e scollegare l’utensile
dall’alimentazione.
2. Afferrare il manicotto nero del mandrino (3) con
una mano servendosi dell’altra per sistemare
l’utensile come illustrato in Figura C. Ruotare il
manicotto in senso antiorario quanto basta per
accomodare l’accessorio desiderato.
3. Inserire l’accessorio a circa 19 mm (3/4") dentro
il mandrino. Serrare saldamente ruotando il
manicotto del mandrino in senso orario con una
mano e tenendo l’apparato con l’altra mano.
Continuare a ruotare il manicotto del mandrino
finché non si sentono diversi scatti del nottolino
per garantire la massima potenza di grippaggio.
Assicurarsi di serrare il mandrino tenendo con una
mano il manicotto del mandrino e servendosi dell’altra
per tenere l’utensile con una mano per una tenuta
ottimale.
Per sbloccare l’accessorio, procedere come ai
precedenti punti 1 e 2.
Prima del funzionamento
• Accertarsi che il gruppo batterie sia
(completamente) caricato.
• Accertarsi che il gruppo batterie sia installato
correttamente.
• Inserire il tipo di punta più adatto.
• Segnare il punto di foratura.
ITALIANO
FUNZIONAMENTO
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di gravi lesioni personali, spegnere
l’apparato e staccare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione
di dotazioni o accessori. Un avvio
Inserire l’accessorio di avvitatura desiderato nel
mandrino, con le stesse modalità utilizzate per
l’inserimento di una punta. Impostare il collare di
regolazione della coppia (fig. A, 4) all’impostazione
desiderata. Eseguire delle prove su un pezzo di
materiale di scarto o su zone non visibili del materiale
per accertarsi di avere scelto la posizione adeguata
del collare del mandrino.
accidentale può causare lesioni.
Istruzioni per l'uso
AVVERTENZA:
• Osservare sempre le istruzioni per
la sicurezza e le normative vigenti.
• Accertarsi di non forare in prossimità
di tubi o fili elettrici.
• Non esercitare una pressione eccessiva
sull'utensile. La pressione eccessiva
non solo non aumenta la velocità di
foratura ma diminuisce anche la durata
dell'utensile.
Corretto posizionamento delle mani
(fig. A, G)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni personali gravi, tenere le mani
SEMPRE nella posizione corretta, come
illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni personali gravi, mantenere
SEMPRE l’apparato con presa sicura
per prevenire reazioni improvvise.
La corretta posizione di impugnatura consiste nel
tenere una mano sull’impugnatura laterale (9) e l’altra
sull’impugnatura principale (8).
Accensione e spegnimento (fig. A, E)
• Per mettere in funzione l'utensile, premere il
interrutore a velocità variabile (1). La pressione
esercitata sul interrutore determina la velocità
dell'utensile.
• Per fermare l'utensile, rilasciare l'interruttore.
• Per bloccare l'elettroutensile in posizione
disattivata, portare il comando avanti/indietro (2)
in posizione centrale.
Funzionamento dell’avvitatore
Selezionare l’intervallo di velocità/coppia desiderato
utilizzando il selettore marce a tre velocità sopra
l’apparato in modo da far corrispondere la velocità
e la coppia all’operazione che si intende eseguire.
Funzionamento del trapano
1. Selezionare l’intervallo di velocità/coppia
desiderato utilizzando il selettore marce in modo
da far corrispondere la velocità e la coppia
all’operazione che si intende eseguire.
2. Per il LEGNO, utilizzare punte elicoidali, mecchie,
viti senza fine o seghe a tazza. Per il METALLO,
utilizzare le punte elicoidali in acciaio super rapido
(HHS) o seghe a tazza. Utilizzare un lubrificante
da taglio quando si forano metalli. Fanno
eccezione la ghisa e l’ottone che vanno forati a
secco.
3. Applicare sempre la pressione in linea retta con
la punta. Esercitare una pressione sufficiente per
agevolare l’azione di foratura senza però spingere
eccessivamente, in modo da non bloccare il
motore o deformare la punta.
4. Tenere saldamente l’apparato con entrambe le
mani per controllare il movimento rotatorio del
trapano.
5. IN CASO DI STALLO DEL TRAPANO, il motivo
è solitamente da ricercarsi in un sovraccarico.
RILASCIARE IMMEDIATAMENTE
L’INTERRUTTORE, allontanare la punta
dall’area di lavoro e determinare la causa dello
stallo. NON ACCENDERE E SPEGNERE
L’INTERRUTTORE NEL TENTATIVO DI
AVVIARE UN TRAPANO IN STALLO IN
QUANTO CIÒ PUÒ CAUSARE DANNI AL
TRAPANO.
6. Continuare a tenere il motore in funzione nel
ritrarre la punta fuori da un foro. Questo eviterà
che si inceppi.
Operazione di trapanatura a
percussione
1. Eseguire la foratura esercitando sul trapano una
forza appena sufficiente ad evitare che il trapano
rimbalzi eccessivamente o la punta si “sollevi”.
Una forza eccessiva causerà il rallentamento della
velocità di foratura, il surriscaldamento del motore
e una minore efficacia dell’apparato.
81
ITALIANO
2. Evitare di tenere il trapano in posizione inclinata,
mantenendo la punta perpendicolare al piano di
lavoro. Non esercitare pressioni laterali sulla punta
durante la lavorazione in quanto ciò provoca
l’ostruzione delle scanalature presenti sulla punta
e una diminuzione della velocità del trapano.
3. Quando si praticano fori profondi, se la velocità
di percussione comincia a ridursi, estrarre
parzialmente la punta dal foro con l’apparato in
funzione, in modo da far fuoriuscire i detriti dal
foro.
4. Per la MURATURA, utilizzare punte in metallo
duro o per muratura. La fuoriuscita continua
e regolare di polvere dal foro è indice di un
funzionamento adeguato.
MANUTENZIONE
Questo apparato DEWALT è stato progettato per
funzionare a lungo con una manutenzione minima.
Per avere prestazioni sempre soddisfacenti occorre
avere cura dell’apparato e sottoporlo a pulizia
periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di gravi lesioni personali, spegnere
l’apparato e staccare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione
di dotazioni o accessori. Un avvio
accidentale può causare lesioni.
Il caricabatteria e il pacco batteria non sono parti
riparabili. Non vi sono parti riparabili all’interno.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o
altri prodotti chimici aggressivi per pulire
le parti non metalliche dell’apparato.
Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti.
Utilizzare un panno inumidito solo
con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno
dell’apparato, e non immergere alcuno
dei suoi componenti direttamente in un
liquido.
ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL CARICABATTERIA
AVVERTENZA: rischio di scossa
elettrica. Staccare il caricabatteria dalla
presa di corrente prima della pulizia.
Sporco e grasso vengono rimossi
dall’esterno del caricabatteria con un
panno o uno spazzolino non metallico.
Non utilizzare acqua né detergenti di
alcun tipo.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto sono
stati collaudati soltanto gli accessori offerti
da DEWALT, quindi l’utilizzo di accessori
diversi potrebbe essere rischioso. Per
ridurre il rischio di lesioni, su questo
prodotto vanno utilizzati solo gli accessori
raccomandati DEWALT.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori
informazioni sugli accessori più adatti.
Rispetto ambientale
Lubrificazione
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
L’apparato non richiede alcuna ulteriore lubrificazione.
Se il prodotto DEWALT deve essere sostituito o non è
più utilizzato, non effettuare lo smaltimento con i rifiuti
domestici. Smaltirlo tramite la raccolta differenziata.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere
dall’alloggiamento con aria compressa,
non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria
di ventilazione. Quando si esegue
questa procedura indossare occhiali
di protezione e mascherine antipolvere
omologati.
82
La raccolta differenziata di prodotti usati
e imballaggi permette il riciclo e il riutilizzo
dei materiali. Il riutilizzo di materiali riciclati
aiuta a impedire l’inquinamento ambientale
e riduce la richiesta di materiali grezzi.
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata
di prodotti elettrici può avvenire a domicilio, presso le
sedi di raccolta comunali oppure presso il rivenditore
al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto.
ITALIANO
DEWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio dei
suoi prodotti alla fine della loro vita utile. Per usufruire
di questo servizio, restituire il prodotto presso un
riparatore autorizzato che lo raccoglie per conto di
DEWALT.
È possibile individuare il riparatore autorizzato
più vicino rivolgendosi all’ufficio DEWALT di zona
all’indirizzo indicato nel presente manuale. Altrimenti, è
possibile consultare un elenco dei riparatori autorizzati
DEWALT e tutti i dettagli relativi alla nostra assistenza
post-vendita, nel sito Internet: www.2helpU.com.
Gruppo batterie
I gruppi batterie a lunga durata devono essere
ricaricati quando non generano più una potenza
sufficiente a completare le funzioni che prima venivano
eseguite facilmente. Le batterie esaurite devono
essere smaltite rispettando l'ambiente.
• Esaurire completamente la carica dei gruppi
batterie prima di estrarli dall'elettroutensile.
• Le celle Li-Ion sono riciclabili e devono essere
consegnate al concessionario o portate presso
un impianto di riciclaggio di zona. I gruppi batterie
così raccolti vengono riciclati o smaltiti nel rispetto
delle normative vigenti.
83
ITALIANO
GARANZIA
DEWALT realizza prodotti di qualità e offre
una garanzia eccezionale per i professionisti
che utilizzano i suoi apparati. Questa
dichiarazione di garanzia è aggiuntiva e
non pregiudica in alcun modo la copertura
assicurativa dell’utilizzatore professionista
o quella della previdenza sociale per
l’utente privato non professionista. La
garanzia è valida sui territori degli stati
membri dell’Unione Europea o dell’EFTA
(Associazione europea di libero scambio).
• 30 GIORNI SENZA RISCHI
SODDISFAZIONE GARANTITA •
Se non è completamente soddisfatto delle
prestazioni del suo apparato DEWALT,
può semplicemente restituircelo entro
30 giorni, completo come era al momento
dell’acquisto, per ottenere il rimborso totale
o la sostituzione del prodotto. Il prodotto
deve aver subito un’usura normale in
rapporto al numero di giorni in cui è stato
utilizzato e va restituito accompagnato
dallo scontrino originale di acquisto.
• UN ANNO DI ASSISTENZA GRATUITA •
Se necessita di manutenzione o assistenza
per il suo apparato DEWALT, nei 12 mesi
seguenti l’acquisto, ha diritto a ricevere
un’assistenza gratuita. Verrà effettuata
a titolo gratuito presso un riparatore
autorizzato DEWALT. Deve presentare
uno scontrino che provi l’acquisto. Sono
compresi i costi di manodopera. Sono
esclusi quelli per gli accessori e i ricambi,
a meno che non si tratti di pezzi difettosi
coperti dalla garanzia.
• UN ANNO DI GARANZIA COMPLETA •
Se entro 12 mesi dalla data di acquisto il
suo prodotto DEWALT si rivelasse difettoso
a causa di imperfezioni nei materiali o
nella costruzione, DEWALT garantisce la
sostituzione gratuita di tutte le parti difettose
oppure, a nostra discrezione, la sostituzione
gratuita dell’intero apparato a condizione
che:
• il prodotto non sia stato utilizzato in
modo improprio;
• il prodotto abbia subito una normale
usura;
• non siano avvenuti tentativi di
riparazione da parte di persone non
autorizzate a farli;
84
• sia presentato uno scontrino che provi
l’acquisto del prodotto;
• il prodotto va restituito come era al
momento dell’acquisto con tutti i
componenti originali.
Se desidera sporgere un reclamo, la
preghiamo di contattare il suo rivenditore
o di verificare dove si trova il suo riparatore
autorizzato DEWALT più vicino nel catalogo
DEWALT o di contattare l’ufficio DEWALT
all’indirizzo indicato nel presente manuale.
È possibile consultare un elenco dei
riparatori autorizzati DEWALT e tutti i dettagli
relativi alla nostra assistenza post-vendita,
nel sito Internet: www.2helpU.com.
NEDERLANDS
SNOERLOZE BOORHAMER/SCHROEVENDRAAIER
DC901
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DEWALT gereedschap.
Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling
en innovatie maken DEWALT tot een van de
betrouwbaarste partners voor gebruikers van
professioneel gereedschap.
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad
wordt gegeven, is gemeten in overeenstemming met
een gestandaardiseerde test volgens EN 60745 en
kan worden gebruikt om het ene gereedschap met
het andere te vergelijken. Het kan worden gebruikt
voor een eerste inschatting van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde
vibratie-emissieniveau geldt voor de
hoofdtoepassingen van het gereedschap.
Als het gereedschap echter voor andere
toepassingen wordt gebruikt, dan wel
met andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-emissie
verschillen. Dit kan het blootstellingniveau
aanzienlijk verhogen gedurende de totale
arbeidsduur.
Technische gegevens
Spanning
Type
Nuttig vermogen (max.)
Toerental, onbelast
1e versnelling
2e versnelling
3e versnelling
Aantal slagen
1e versnelling
2e versnelling
3e versnelling
Max. koppel
Boorhoudercapaciteit
Maximum boorcapaciteit in
staal/hout/steenachtige
materialen
Gewicht (zonder accu)
LPA (geluidsdruk)
KPA (onzekerheid
geluidsdruk)
LWA (akoestisch vermogen)
KWA (onzekerheid
akoestisch vermogen)
W
DC901
36
2
750
min-1
min-1
min-1
0 - 400
0 - 1.200
0 - 1.600
min-1
min-1
min-1
Nm
mm
0 - 6.800
0 - 20.400
0 - 27.200
42
13
mm
kg
65/13/16
2,0
dB(A)
96
dB(A)
dB(A)
3,0
107
dB(A)
3,0
VDC
Totale trillingswaarden (triax vectorsom) bepaald
conform EN 60745:
Vibratie-uitstootwaarde ah
Boren in cement
ah,ID =
m/s2
Onzekerheid K =
m/s2
Vibratie-uitstootwaarde ah
Boren in metaal
ah,D =
m/s2
Onzekerheid K =
m/s2
Vibratie-emissiewaarde ah
Schroeven draaien
ah,ID =
m/s²
Onzekerheid K =
m/s²
13,7
5,5
≤ 2,5
1,5
Een inschatting van het
blootstellingniveau aan vibratie dient
ook te worden overwogen wanneer het
gereedschap wordt uitgeschakeld of als
het aan staat maar geen daadwerkelijke
werkzaamheden uitvoert. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verminderen
gedurende de totale arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen
op om de operator te beschermen tegen
de effecten van vibratie, zoals: onderhoud
het gereedschap en de accessoires,
houd de handen warm, organisatie van
werkpatronen.
Accu
Spanning
Capaciteit
Gewicht
VDC
Ah
kg
Oplader
Netspanning
Oplaadduur (ca.)
VAC
min
Gewicht
kg
Zekeringen:
230 V machines
DE9360 DCB360 DCB361
36
36
36
2,0
4,0
2,0
0,9
1,3
0,9
DE9000
230
90
(4,0 Ah)
45
(2,0 Ah)
0,9
10 A
< 2,5
1,5
85
NEDERLANDS
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De onderstaande definities beschrijven het
veiligheidsniveau voor ieder signaleringswoord. Lees
de gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en let op
deze symbolen.
GEVAAR: Geeft een dreigend gevaar
aan dat, indien dit niet wordt voorkomen,
leidt tot de dood of ernstig letsel.
WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, kan leiden tot de dood of
ernstig letsel.
VOORZICHTIG: Geeft een mogelijk
gevaarlijke situatie aan die, indien dit niet
wordt voorkomen, zou kunnen leiden
tot gering of matig letsel.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Wijst op het gevaar voor elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
EG verklaring van overeenstemming
RICHTLIJN VOOR MACHINES
DC901
DEWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder Technische gegevens in
overeenstemming zijn met:
2006/42/EG; EN 60745-1;EN 60745-2-1;
EN 60745-2-2.
Deze producten voldoen ook aan Richtlijn
2004/108/EG en 2011/65/EU. Neem voor meer
informatie contact op met DEWALT via het
volgende adres of kijk op de achterzijde van de
gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DEWALT.
86
Horst Grossmann
Vice President Engineering
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
27.08.2010
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
Algemene
veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle
instructies. Het niet opvolgen van de
waarschuwingen en instructies kan leiden
tot een elektrische schok, brand en/of
ernstig persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES
ALS TOEKOMSTIG REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de
waarschuwingen verwijst naar uw (met een snoer) op
de netspanning aangesloten elektrische gereedschap
of naar (draadloos) elektrisch gereedschap met een
accu.
1) VEILIGHEID WERKPLAATS
a) Houd het werkgebied schoon en goed
verlicht. Rommelige of donkere gebieden
zorgen voor ongelukken.
b) Bedien elektrische gereedschappen niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Elektrische gereedschappen
veroorzaken vonken die het stof of de dampen
kunnen doen ontbranden.
c) Houd kinderen en omstanders op
een afstand terwijl u een elektrisch
gereedschap bedient. Als u wordt afgeleid
kunt u de controle over het gereedschap
verliezen.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrisch gereedschap
moeten in het stopcontact passen. Pas de
stekker nooit op enige manier aan. Gebruik
geen adapterstekkers samen met geaard
elektrisch gereedschap. Niet aangepaste
stekkers en passende contactdozen
verminderen het risico op een elektrische
schok.
b) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren,
fornuizen en ijskasten. Er bestaat een
NEDERLANDS
c)
d)
e)
f)
verhoogd risico op een elektrische schok als
uw lichaam geaard is.
Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan
regen of natte omstandigheden. Als er
water in een elektrisch gereedschap terecht
komt, verhoogt dit het risico op een elektrische
schok.
Behandel het stroomsnoer voorzichtig.
Gebruik het stroomsnoer nooit om het
elektrische gereedschap te dragen of te
trekken, of de stekker uit het stopcontact
te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of
bewegende onderdelen. Beschadigde
snoeren of snoeren die in de war zijn verhogen
het risico op een elektrische schok.
Als u een elektrisch gereedschap
buitenshuis gebruikt, gebruikt u een
verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik
buitenshuis. Het gebruik van een verlengsnoer
dat geschikt is voor buitenshuis, vermindert het
risico op een elektrische schok.
Als het gebruik van een elektrisch
gereedschap op een vochtige locatie
onvermijdelijk is, gebruikt u een
stroomvoorziening die beveiligd is met
een aardlekschakelaar. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico op een
elektrische schok.
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw
gezonde verstand als u een elektrisch
gereedschap bedient. Gebruik het
gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol
of medicatie bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het bedienen van
elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b) Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming.
Beschermende uitrusting zoals een stofmasker,
antislip veiligheidsschoenen, een helm, of
gehoorbescherming gebruikt in de juiste
omstandigheden zal het risico op persoonlijk
letsel verminderen.
c) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor dat
de schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand staat
voordat u het gereedschap aansluit op
de stroombron en/of accu, het oppakt of
ronddraagt. Het ronddragen van elektrische
gereedschappen met uw vinger op de
schakelaar of het aanzetten van elektrische
gereedschappen waarvan de schakelaar aan
staat, zorgt voor ongelukken.
d)
e)
f)
g)
Verwijder alle stelsleutels of moersleutels
voordat u het elektrische gereedschap aan
zet. Een moersleutel of stelsleutel die in een
ronddraaiend onderdeel van het elektrische
gereedschap is achtergelaten kan leiden tot
persoonlijk letsel.
Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en
in balans op de grond staan. Dit zorgt
voor betere controle van het elektrische
gereedschap in onverwachte situaties.
Draag geschikte kleding. Draag geen
loszittende kleding of sieraden. Houd uw
haar, kleding en handschoenen uit de buurt
van bewegende onderdelen. Loszittende
kleding, sieraden of lang haar kunnen door
bewegende delen worden gegrepen.
Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor
dat deze correct worden aangesloten en
gebruikt. Het gebruik van een stofverzamelaar
kan aan stof gerelateerde gevaren
verminderen.
4) GEBRUIK EN VERZORGING VAN ELEKTRISCH
GEREEDSCHAP
a) Forceer het gereedschap niet. Gebruik
het juiste elektrische gereedschap voor
uw toepassing. Het juiste elektrische
gereedschap voert de werkzaamheden beter
en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
b) Gebruik het gereedschap niet als de
schakelaar het niet aan en uit kan zetten.
Ieder gereedschap dat niet met de schakelaar
kan worden bediend is gevaarlijk en moet
worden gerepareerd.
c) Haal de stekker uit het stopcontact en/
of neem de accu uit het gereedschap
voordat u aanpassingen uitvoert,
accessoires verwisselt, of het elektrische
gereedschap opbergt. Dergelijke preventieve
veiligheidsmaatregelen verminderen het risico
dat het elektrische gereedschap per ongeluk
opstart.
d) Bewaar gereedschap dat niet wordt
gebruikt buiten het bereik van kinderen en
laat niet toe dat personen die onbekend
zijn met het elektrische gereedschap of
deze instructies het gereedschap bedienen.
Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk in
handen van ongetrainde gebruikers.
e) Onderhoud elektrische gereedschappen.
Controleer op verkeerde uitlijning en het
grijpen van bewegende onderdelen, breuk
van onderdelen en andere omstandigheden
die de werking van het gereedschap
nadelig kunnen beïnvloeden. Zorg dat
het gereedschap voor gebruik wordt
87
NEDERLANDS
f)
g)
gerepareerd als het beschadigd is. Veel
ongelukken worden veroorzaakt door slecht
onderhouden gereedschap.
Houd snijdgereedschap scherp en schoon.
Correct onderhouden snijdgereedschappen
met scherpe snijdranden lopen minder snel
vast en zijn gemakkelijker te beheersen.
Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen
enz. in overeenstemming met deze
instructies, waarbij u rekening houdt
met de werkomstandigheden en de
werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische
gereedschap voor werkzaamheden die anders
zijn dan het bedoelde gebruik, kunnen leiden
tot een gevaarlijke situatie.
5) GEBRUIK EN VERZORGING VAN GEREEDSCHAP
OP ACCU
a) Gebruik alleen de lader die door de
fabrikant wordt opgegeven. Een lader die
geschikt is voor één accutype, kan een risico
op brand veroorzaken indien gebruikt met een
andere accu.
b) Gebruik elektrische gereedschappen
uitsluitend met speciaal omschreven
accu’s. Gebruik van andere accu’s kan leiden
tot letsel en brandgevaar.
c) Als de accu niet in gebruik is, dient u
deze uit de buurt te houden van andere
metalen voorwerpen zoals paperclips,
munten, sleutels, spijkers, schroeven of
andere kleine metalen voorwerpen die een
verbinding van het ene contactpunt met het
andere kunnen maken. Het kortsluiten van de
accucontactpunten samen kan brandwonden
of brand veroorzaken.
d) Als het gereedschap te zwaar wordt belast,
kan er vloeistof uit de accu lekken; vermijd
contact hiermee. Als u per ongeluk hier
toch mee in contact komt, spoelt u met
water. Als de vloeistof in contact met de
ogen komt, dient u daarnaast medische
hulp in te roepen. Vloeistof afkomstig uit de
accu kan irritatie of brandwonden veroorzaken.
6) SERVICE
a) Zorg dat u gereedschap wordt
onderhouden door een erkende reparateur
die uitsluitend identieke vervangende
onderdelen gebruikt. Dit zorgt ervoor dat
de veiligheid van het gereedschap blijft
gegarandeerd.
AANVULLENDE SPECIFIEKE
VEILIGHEIDSREGELS
Veiligheidswaarschuwingen
klopboor/hamerboor
• Draag oorbescherming bij impactboren.
Blootstelling aan lawaai kan leiden tot
gehoorverlies.
• Houd het gereedschap vast bij de geïsoleerde
grijpvlakken wanneer u een karwei uitvoert
waarbij het zaaggereedschap in aanraking
kan komen met verborgen snoeren of
zijn eigen snoer. Wanneer een hulpstuk een
stroomdraad raakt, kunnen de metalen delen
van het elektrische gereedschap onder stroom
komen te staan en kan de gebruiker een schok
krijgen.
• Gebruik de zijhandgrepen die bij dit
gereedschap worden geleverd. Als u de
controle over het apparaat verliest, kunt u
verwondingen oplopen.
• Gebruik klemmen of een andere praktische
methode om het werkstuk stevig vast te
klemmen op een stabiel werkblad. Het te
bewerken object in uw hand of tegen uw lichaam
houden, is niet stabiel en kan leiden tot verlies
van controle.
• Draag oorbescherming wanneer u de
hamerboor langdurig gebruikt. Langdurige
blootstelling aan lawaai kan gehoorbeschadiging
veroorzaken. Tijdelijk gehoorverlies of ernstige
schade aan het trommelvlies kan het gevolg
zijn van hoge, door hamerboren gegenereerde
geluidsniveaus.
• Draag een veiligheidsbril of andere
oogbescherming. Hamer- en boorhandelingen
leiden ertoe dat er stukjes wegvliegen.
Rondvliegende deeltjes kunnen leiden tot
blijvende oogschade.
• Hamerboortjes en het gereedschap worden
warm tijdens het gebruik. Draag handschoenen
als u ze aanraakt.
Overige risico’s
De volgende risico’s zijn inherent aan het gebruik van
boren:
– Letsel als gevolg van het aanraken van
ronddraaiende onderdelen of hete onderdelen
van het gereedschap.
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
88
NEDERLANDS
veiligheidsapparaten, kunnen sommige overige risico’s
niet worden vermeden. Dit zijn:
– Gehoorbeschadiging.
– Het risico om uw vingers te beknellen als u
accessoires verwisselt.
– Gezondheidsrisico’s veroorzaakt door het
inademen van stof dat vrijkomt als u met hout
werkt.
– Risico op persoonlijk letsel door rondvliegende
deeltjes.
– Risico op persoonlijk letsel als gevolg van
langdurig gebruik.
Markeringen op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik
Draag gehoorbescherming.
Draag oogbescherming.
POSITIE DATUMCODE
De datumcode (14), die ook het jaar van fabricage
bevat, staat afgedrukt in de behuizing die het
verbindingsstuk tussen het gereedschap en de accu
vormt.
Voorbeeld:
2013 XX XX
Jaar van fabricage
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle acculaders
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze
gebruiksaanwijzing bevat belangrijke veiligheids- en
bedieningsinstructies voor de DE9000 acculader.
• Lees voordat u de lader gebruikt alle instructies
en waarschuwingsmarkeringen op de lader, accu,
en product dat de accu gebruikt.
GEVAAR: Elektrocutiegevaar. Er staat
230 volt op de oplaadterminals. Niet
doorboren met geleidende voorwerpen.
Dit kan leiden tot een elektrische schok of
elektrocutie.
WAARSCHUWING: Gevaar voor
elektrische schok. Zorg dat er geen
vloeistof in de lader komt. Dit kan leiden
tot een elektrische schok.
VOORZICHTIG: Gevaar voor
brandwonden. Laad om het risico van
letsel te verminderen uitsluitend DEWALT
oplaadbare accu’s op. Andere accutypes
kunnen uiteenspatten hetgeen tot
persoonlijk letsel en schade leidt.
VOORZICHTIG: Onder bepaalde
omstandigheden kunnen als de lader
in de stroomvoorziening is gestoken de
blootliggende laadcontacten in de lader
worden kortgesloten door vreemde
voorwerpen. Vreemde voorwerpen met
een geleidende eigenschap zoals, maar
niet beperkt tot, staalwol, aluminiumfolie
of een opeenhoping van metaalpartikels
dienen uit de buurt van de laadpunten
te worden gehouden. Neem de lader
altijd uit de stroomvoorziening als er
zich geen accu in de holte bevindt.
Neem het stroomsnoer van de lader uit
het stopcontact voordat u deze gaat
schoonmaken.
• Probeer NIET om de accu op te laden
met een andere acculader dan die in deze
gebruiksaanwijzing staan beschreven. De
lader en de accu zijn speciaal ontworpen om met
elkaar te functioneren.
• Deze acculaders zijn niet bedoeld voor enig
ander gebruik dan het opladen van DEWALT
oplaadbare accu’s. Ieder ander gebruik kan
leiden tot brandgevaar, elektrische schok of
elektrocutie.
• Stel de acculader niet bloot aan regen of
sneeuw.
• Trek aan de stekker in plaats van aan het
snoer als u de lader afkoppelt. Dit vermindert
het risico op schade aan de stekker en het
stroomsnoer.
• Zorg ervoor dat het stroomsnoer zo is
gepositioneerd dat er niet op kan worden
gelopen, over kan worden gestruikeld, of op
een andere manier tot schade of problemen
kan leiden.
• Gebruik geen verlengsnoer tenzij dit absoluut
noodzakelijk is. Het gebruik van een ongeschikt
verlengsnoer kan leiden tot brandgevaar, een
elektrische schok of elektrocutie.
• Plaats geen voorwerpen op de acculader
en plaats de acculader niet op een zachte
ondergrond die de ventilatieopeningen kan
belemmeren en tot excessieve interne hitte
kan leiden. Plaats de acculader niet in de
buurt van een warmtebron. De acculader wordt
geventileerd door openingen in de bovenzijde en
de onderzijde van de behuizing.
89
NEDERLANDS
• Gebruik de acculader niet met een
beschadigd snoer of beschadigde stekker vervang deze onmiddellijk.
• Gebruik de acculader niet wanneer deze een
zware klap heeft gehad, is laten vallen of
anderszins beschadigd is. Breng deze bij een
erkend servicecentrum.
• Demonteer de acculader niet; breng deze
bij een geautoriseerd servicecentrum als
onderhoud of reparatie nodig is. Het onjuist
opnieuw monteren kan leiden tot een elektrische
schok, elektrocutie of brand.
• Ontkoppel de lader van de stroomvoorziening
voordat u deze gaat reinigen. Dit zal het risico
op een elektrische schok verminderen. Het
verwijderen van de accu vermindert dit risico niet.
• Probeer NOOIT 2 laders op elkaar aan te sluiten.
• De acculader is ontworpen om te worden
gebruikt op standaard 230 V huishoudstroom.
Probeer de lader niet op enig ander voltage
uit. Dit geldt niet voor de transportlader.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Laders
De DE9000 oplader werkt op 36 V Li-Ion accu’s.
Deze laders hebben geen aanpassingen nodig en zijn
ontworpen voor een gemakkelijke bediening.
Oplaadprocedure [afb. (fig.) B]
GEVAAR: Elektrocutiegevaar. Er staat
230 volt op de oplaadterminals. Niet
doorboren met geleidende voorwerpen.
Gevaar voor een elektrische schok of
elektrocutie.
1. Steek de acculader (12) in een geschikt
stopcontact voordat u de accu erin plaatst.
2. Plaats de accu in de lader. De lader is voorzien
van een oplaadmeter met drie lampjes (13) die
knipperen naar gelang de status van de lading
van de accu.
3. Het voltooien van het opladen wordt aangegeven
doordat het rode lampje continu ON (AAN) blijft.
De accu is volledig opgeladen en kan nu worden
gebruikt of in de lader worden gelaten.
OPMERKING: U kunt maximale prestaties en
levensduur van Li-Ion-accu's garanderen door de
accu's volledig op te laden voordat u deze voor het
eerst in gebruik neemt.
Oplaadproces (afb. B)
Zie voor de oplaadstatus van de accu de
onderstaande tabel.
90
Oplaadstatus
1 lampje knippert
1 lampje knippert, 1 lampje aan
1 lampje knippert, 2 lampjes aan
3 lampjes aan
< 33%
33–66%
66–99%
100%
Automatisch verversen
De automatische verversingsmodus maakt de
individuele cellen in de accu op de piekcapaciteit gelijk
of balanceert ze. Accu’s dienen wekelijks te worden
opgeladen of telkens als de accu niet meer dezelfde
hoeveelheid werk levert.
Om uw accu te verversen plaatst u de accu zoals
gebruikelijk in de oplader. Laat de accu tenminste 10
uur in de acculader.
Hete/koude accuvertraging
Als de oplader detecteert dat een accu te heet of te
koud is, begint deze automatisch met een hete/koude
accuvertraging, waarbij het opladen wordt uitgesteld
totdat de accu een geschikte temperatuur heeft
bereikt. De oplader schakelt vervolgens automatisch
naar de oplaadmodus voor de accu. Deze
functionaliteit verzekert u van maximale levensduur
van de accu.
UITSLUITEND LI-ION ACCU’S
Li-Ion accu’s zijn ontworpen met een elektronisch
beschermingssysteem dat de accu beschermt tegen
te lang opladen, oververhitting en bijna volledige
ontlading.
Het gereedschap schakelt automatisch uit als het
elektronische beschermingssysteem in werking treedt.
Als dit gebeurt, plaatst u de Li-Ion accu in de lader
totdat deze volledig is opgeladen.
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle accu’s
Wanneer u vervangende accu’s bestelt, is het
belangrijk dat u het catalogusnummer, het voltage en
de waarde ampère-uur (Ah) opgeeft.
De accu is niet volledig opgeladen als deze
uit de verpakking komt. Voordat u de accu
en oplader gebruikt, dient u de onderstaande
veiligheidsinstructies te lezen. Volg vervolgens de
oplaadprocedures zoals die zijn uitgelegd.
LEES ALLE INSTRUCTIES
• Laad de accu niet op en gebruik deze niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Het plaatsen van de accu in
NEDERLANDS
of verwijderen van de accu uit de acculader
kan ervoor zorgen dat het stof of de dampen
ontbranden.
• Laad de accu’s uitsluitend met DEWALT laders
op.
• NIET overgieten met of plaatsen in water of
andere vloeistoffen.
• Bewaar of gebruik het gereedschap en de
accu niet op plaatsen waar de temperatuur
40 ºC bereikt of overstijgt (zoals een
buitenkeet of metalen gebouw in de zomer).
GEVAAR: Probeer nooit de accu te
openen om welke reden dan ook. Plaats
de accu niet in de oplader wanneer deze
gebroken of beschadigd is oefen geen
kracht op de accu uit, laat deze niet
vallen en beschadig ze niet. Gebruik een
accu of oplader niet wanneer deze een
zware klap heeft gekregen, is laten vallen,
er overheen is gereden of op enigerlei
wijze is beschadigd (d.w.z. doorboord
met een spijker, geslagen met een
hamer, erop getrapt is). Dit kan leiden
tot een elektrische schok of elektrocutie.
Beschadigde accu‘s dienen naar het
servicecentrum te worden gebracht voor
recycling.
VOORZICHTIG: Plaats het
gereedschap als het niet in gebruik
is op de zijkant op een stabiele
ondergrond waar er niet overheen
kan worden gestruikeld of het zelf
kan vallen. Sommige gereedschappen
met grote accu‘s staan rechtop op de
accu maar kunnen gemakkelijk worden
omgestoten.
SPECIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR LITHIUM ION
(Li-Ion)
• Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze
ernstig beschadigd is of volledig verbruikt.
De accu kan in vuur exploderen. Als lithium ion
accu‘s worden verbrand, komen giftige dampen
en materialen vrij.
• Als de inhoud van de accu in contact met
de huid komt, wast u dit onmiddellijk af met
water en een milde zeep. Als accuvloeistof in
de ogen komt spoelt u 15 minuten met water
in het geopende oog, of totdat de irritatie stopt.
Als medische hulp nodig is dient u te vermelden
dat de accuelektrolyt is samengesteld uit een
mengsel van vloeibare organische carbonaten en
lithiumzouten.
• De inhoud van geopende accucellen kan
irritatie aan de luchtwegen veroorzaken.
Zorg voor frisse lucht. Zoek als de symptomen
aanhouden medische hulp.
WAARSCHUWING: Gevaar voor
brandwonden. Accuvloeistof kan
ontvlambaar zijn als deze aan een vonk of
vlam wordt blootgesteld.
Transport
DEWALT accu’s voldoen aan alle van toepassing
zijn verzendvoorschriften zoals deze zijn bepaald
door de bedrijfstak en door wettelijke normen,
zoals Aanbevelingen voor het Transport van
Gevaarlijke Goederen van de UN; Voorschriften
voor Gevaarlijke Goederen van de International
Air Transport Association (IATA) , Voorschriften
Internationale Maritieme Gevaarlijke Goederen
(IMDG) en de Europese Overeenkomst Betreffende
het Internationale Vervoer van Gevaarlijke Goederen
over de Weg (ADR). Lithium-ion cellen en accu’s zijn
getest in overeenstemming met Hoofdstuk 38.3 van
de Aanbevelingen voor het Transport van Gevaarlijke
Goederen Handleiding van Testen en Criteria.
In de meeste gevallen zal de verzending van een
DEWALT accu vrijgesteld zijn van de classificatie als
volledig voorgeschreven Gevaarlijk Materiaal van
Klasse 9. Over het algemeen zijn de twee gevallen die
verzending Klasse 9 vragen:
1. Verzending door de lucht van meer dan twee
DEWALT lithium-ion accu wanneer de verpakking
alleen accu’s bevat (geen gereedschap) en
2. Een verzending die een lithium-ion accu bevat
die een energieklassificering van meer dan 100
W/uur (Wh) heeft. Op alle lithium-ion accu’s staat
de W/Uur-klassificering vermeld.
Ongeacht of een verzending wordt geacht een
vrijstelling te hebben of volledig voorgeschreven, is
voor de verantwoordelijkheid van de verzender de
meest recente voorschriften voor verpakking, labeling/
markering en vereisten ten aanzien van documentatie.
Tijdens het transport kunnen accu’s mogelijk vlam
vatten als de aansluitingen van de accu onbedoeld
in aanraking komen met geleidende materialen.
Controleer dat tijdens het transport de aansluitingen
van de accu afgeschermd zijn en goed geïsoleerd van
materialen die ermee in contact kunnen komen en
kortsluiting kunnen veroorzaken.
De informatie die in dit hoofdstuk van de handleiding
wordt verstrekt, wordt verstrekt in goed vertrouwen
en wordt geacht nauwkeurig te zijn op het moment
dat het document werd opgesteld. Er wordt echter
geen garantie gegeven, impliciet of expliciet. Het is
voor de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te
zorgen dat zijn activiteiten in overeenstemming zijn
met de geldende voorschriften.
91
NEDERLANDS
Accu
Alleen opladen met speciale DEWALT
laders.
ACCUTYPE
Zie Technische gegevens voor de
oplaadtijd.
De DC901 werkt op 36 volt Li-Ion accu’s.
Aanbevelingen voor opslag
1. De beste plaats om het apparaat op te bergen
is koel en droog, uit direct zonlicht en niet
in overmatige hitte of koude. Voor optimale
accuprestaties en levensduur bergt u accu’s op
bij kamertemperatuur als deze niet in gebruik zijn.
OPMERKING: Li-Ion accu‘s dienen volledig te
zijn opgeladen als ze worden opgeborgen.
2. Wanneer u de accu lange tijd opbergt, kunt u
deze voor optimale resultaten het beste volledig
opgeladen opslaan op een koele, droge plaats
buiten de lader.
Labels op de oplader en accu
In aanvulling op de pictogrammen in deze handleiding
laten de labels op de oplader en de accu de volgende
pictogrammen zien:
Lees voor het gebruik de handleiding.
Niet blootstellen aan water.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Snoerloze boorhamer/schroevendraaier
1 Zijhandgreep
1 Accu (D1, M1)
2 Accu's (D2, M2)
1 Oplader
1 Transportkoffer
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
OPMERKING: Accu‘s en opladers zijn niet
inbegrepen bij N-modellen.
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen of
accessoires mogelijk zijn beschadigd tijdens het
transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door
te lezen en te begrijpen voordat u de apparatuur
gebruikt.
Beschrijving (Afb. A, B)
WAARSCHUWING: Pas het
gereedschap of een onderdeel ervan
nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk
letsel tot gevolg hebben.
Niet sonderen met geleidende voorwerpen.
Beschadigde accusets niet opladen.
1 Schakelaar voor elektronisch regelbaar toerental
2 L/R-schakelaar
Gebruik geen beschadigde laders.
3 Snelspanboorhouder
4 Instelring voor koppel
Alleen opladen tussen 4 °C en 40 °C.
5 Keuzeschakelaar boren/klopboren
Zorg dat beschadigde snoeren meteen
vervangen worden.
6 Mechanische toerenomschakelaar
7 Schroefbithouder
8 Handgreep
Laderprobleem.
Accuprobleem.
Denk aan het milieu wanneer u de accuset
weggooit.
9 Zijhandgreep
10 Accu
11 Vrijgaveknop (afb. B)
12 Oplader (afb. B)
13 Oplaadindicatoren (rood) (afb. B)
GEBRUIKSDOEL
Verbrand de accuset niet.
92
Uw boorhamer/schroevendraaier is ontworpen voor
toepassing als schroevendraaier, boor en boorhamer.
NEDERLANDS
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of
in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of
gassen.
Deze boorhamer/schroevendraaier is elektrisch
gereedschap voor professionele toepassingen.
LAAT GEEN kinderen in contact met het
gereedschap komen. Toezicht is vereist als onervaren
gebruikers dit gereedschap bedienen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door
personen (waaronder kinderen) die verminderde
fysieke, sensorische of psychische vermogens
hebben of die het ontbreekt aan ervaring en/
of kennis of bekwaamheden, als dat niet
gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen
mogen nooit alleen worden gelaten met dit
product zodat ze ermee zouden kunnen spelen.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage
ontworpen. Controleer altijd of het voltage van de
accu overeenkomt met het voltage op het typeplaatje.
Zorg er ook voor dat het voltage van uw oplader
overeenkomt met dat van uw stroomvoorziening.
Uw DEWALT oplader is dubbel geïsoleerd
in overeenstemming met EN 60335;
daarom is geen aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het worden
vervangen door een speciaal
geprepareerd snoer dat leverbaar is via
het DEWALT servicecentrum.
Een verlengsnoer gebruiken
U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit
absoluut noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd
verlengsnoer dat geschikt is voor de stroominvoer van
uw oplader (zie Technische gegevens). De minimale
geleidergrootte is 1 mm2; de maximale lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd
volledig af te rollen.
ASSEMBLAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Verwijder vóór het
monteren en instellen altijd de accu uit de
machine.
WAARSCHUWING: Schakel de machine
altijd uit alvorens de accu aan te brengen
of te verwijderen.
WAARSCHUWING: Gebruik uitsluitend
DEWALT-accu's en -opladers.
Aanbrengen en verwijderen van de
accu (afb. A, B)
• Breng de accu (10) aan door hem op een lijn met
de houder op de machine te brengen. Schuif de
accu in de houder en duw totdat de accu op zijn
plaats vastklikt.
• Verwijder de accu door de ontgrendelknop (11) in
te drukken en gelijktijdig de accu uit de houder te
trekken.
ACCU’S MET VERMOGENMETER (AFB. B)
Er zijn DEWALT-accu’s met een vermogenmeter en
deze bestaat uit drie groene LED-lampjes die een
aanduiding geven van de hoeveelheid lading die de
accu nog heeft.
U kunt de vermogenmeter activeren door de knop
(15) van de vermogenmeter ingedrukt te houden.
Een combinatie van de drie groene LED-lampjes
gaat branden en dat geeft een aanduiding van de
hoeveelheid lading die de accu nog heeft. Wanneer
de lading in de accu onder het bruikbare niveau ligt,
gaat de vermogenmeter niet branden en moet de
accu worden opgeladen.
OPMERKING: De brandstofmeter geeft slechts
een indicatie van de hoeveelheid lading die de
accu nog heeft. De meter geeft geen aanwijzingen
over de functionaliteit van het gereedschap en is
onderhevig aan schommelingen afhankelijk van
productcomponenten, temperatuur en de toepassing
door de eindgebruiker.
Standenregelingskraag (afb. D)
Uw boormachine is voorzien van een aparte
standenregelingskraag (Afb. D, 5) zodat u kunt
overschakelen tussen het gebruik van de machine als
boor, schroevendraaier en hamerboor.
SCHROEVENDRAAIEN (AFB. D3)
1. Selecteer het gewenste bereik voor snelheid/
aanhaalmoment met de versnellingshendel met
drie standen (6) bovenop het gereedschap en
pas de snelheid en het aanhaalmoment aan de
geplande toepassing aan. U kunt het niveau van
het aanhaalmoment in de juiste stand zetten
op de koppelingskraag door om te beginnen
de koppelingskraag in een lagere stand te
zetten zodat u er zeker van kunt zijn dat het
bevestigingsmateriaal naar uw specificatie wordt
ingesteld.
OPMERKING: GEBRUIK DE LAAGSTE
INSTELLING VAN HET AANHAALMOMENT
DIE NODIG IS OM DE SCHROEF TOT DE
GEWENSTE DIEPTE IN TE DRAAIEN. HOE
LAGER HET NUMMER, HOE LAGER HET
AANHAALMOMENT.
93
NEDERLANDS
2. Draai de standenregelingskraag (5) zo dat het
schroefsymbool tegenover de pijl staat.
3. Stel de kraag voor afstelling van het
aanhaalmoment(4) in op het juiste getal voor het
gewenste aanhaalmoment.
OPMERKING: De stelkraag voor het
aanhaalmoment mag op een ander getal
worden gezet en met de standenregelingskraag
worden gewisseld tussen de standen voor het
schroevendraaien en het boren.
BOREN (AFB. D1)
VOORZICHTIG: Wanneer de standenkraag in de stand boor/klopboor staat,
zal de boor niet ontkoppelen, ongeacht
in welke stand de stelkraag voor het aanhaalmoment staat (4).
Draai de standenregelingskraag (5) zo dat het
boorsymbool tegenover de pijl staat.
OPMERKING: De stelkraag aanhaalmoment (4) kan
op ieder getal worden gezet.
HAMERBOREN (AFB. D2)
Draai de standenregelingskraag (5) zo dat het
hamersymbool tegenover de pijl staat.
Stelkraag aanhaalmoment (afb. D)
Uw gereedschap heeft een mechanisme voor
het afstellen van het aanhaalmoment voor het
in- en uitdraaien van een breed assortiment van
bevestigingismateriaal van verschillende grootte
en vorm en een mechanisme voor het gebruik
als hamerboor voor beton. Rond de stelkraag
aanhaalmoment (4) staan getallen. Deze getallen
worden gebruikt voor het instellen van de boorkop
voor het gevraagde aanhaalmomentbereik.
Hoe hoger het getal op de kraag, des te hoger
is het aanhaalmoment en des te groter het
bevestigingsmateriaal dat kan worden geschroefd.
Draai, als u één van de getallen wilt selecteren, de
kraag tot het getal van uw keuze tegenover de pijl
staat.
WAARSCHUWING: Selecteer niet de
werkstand wanneer de boor loopt.
L/R-schakelaar (afb. E)
• Selecteer de draairichting (linksom of rechtsom)
door het verschuiven van de L/R-schakelaar (2),
zoals afgebeeld (zie de pijlen op de machine).
WAARSCHUWING: Wijzig de
draairichting uitsluitend als de machine
volledig stilstaat.
94
Mechanische toerenomschakelaar
(afb. F)
Uw machine is uitgerust met een mechanische
toerenomschakelaar (6) waarmee de verhouding
tussen toerental en koppel kan worden gewijzigd.
1 lage snelheid/hoog koppel
2 middelhoge snelheid/middelhoog koppel
3 hoge snelheid/laag koppel
Meer informatie over de toerentallen vindt u in de
technische gegevens.
• Verdraai de schakelaar niet bij volle belasting of
tijdens het gebruik.
Sleutelloze Enkelvoudige Huls
Boorhouder (Afb. C)
WAARSCHUWING: Probeer niet om
boren (of andere accessoires) vast
te draaien door de voorkant van de
boorhouder vast te pakken en het
gereedschap te draaien. Dit kan schade
aan de boorhouder en persoonlijk letsel
veroorzaken. Zet de trekkerschakelaar
altijd uit en sluit het gereedschap van
de stroombron af voordat u accessoires
verwisselt.
WAARSCHUWING: Zorg er altijd
voor dat het boorstuk stevig vast zit
voordat u het gereedschap opstart. Een
los boorstuk kan uit het gereedschap
schieten en op die manier mogelijk
persoonlijk letsel veroorzaken.
Uw gereedschap is voorzien van een sleutelloze
boorhouder met een roterende huls voor bediening
met één hand van de boorhouder. Om een boorstuik
of een ander accessoire te plaatsen, volgt u de
onderstaande stappen op.
1. Zet het gereedschap uit en sluit het af van de
stroombron.
2. Pak de zwarte huls van de boorhouder (3) met
één hand vast en gebruik uw andere hand om
het gereedschap vast te zetten zoals afgebeeld in
afb. C. Draai de huls tegen de klok in, net zover
totdat het gewenste accessoire erin past.
3. Zet het accessoire ongeveer 19 mm in de
boorkop. Zet stevig vast door de boorkop met
één hand naar rechts te draaien terwijl u het
gereedschap met de andere hand vasthoudt.
Blijf de kraag van de boorkop draaien totdat
u een aantal ratelende klikken hoort, zodat
gegarandeerd is dat het accessoire maximaal
vastzit.
NEDERLANDS
Zorg ervoor dat u de boorhouder met één hand op
de huls van de boorhouder vastmaakt, en met één
hand het gereedschap vasthoudt voor maximale
stevigheid.
Om het accessoire weer los te maken herhaalt u
stappen 1 en 2 hierboven.
Voor gebruik
• Zorg dat de accu (helemaal) is opgeladen.
• Zorg dat de accu goed op de plaats zit.
In- en uitschakelen (afb. A, E)
• Druk op de schakelaar (1) om de machine te
starten. Het toerental van de machine wordt
bepaald door de druk die op de schakelaar
wordt uitgeoefend.
• Stop de machine door de schakelaar los te
laten.
• Schuif de L/R-schakelaar (2) in de middenstand
om de machine in de UIT-stand te blokkeren.
• Plaats het juiste boortje.
Werken met de schroevendraaier
• Markeer de plaats waar het gat moet worden
geboord.
Selecteer het gewenste bereik voor de snelheid/het
aanhaalmoment met de versnellingshendel met drie
standen bovenop het gereedschap en maak een
keuze die past bij de snelheid en het aanhaalmoment
voor de geplande werkzaamheden. Zet het gewenste
accessoire voor het aanschroeven in de boorkop,
zoals u dat zou doen met een boortje. Zet de
stelkraag aanhaalmoment (afb. A, 4) in de gewenste
stand. Probeer in een stuk afvalhout of op een
onzichtbare plek of u de kraag van de boorhouder in
de juiste stand hebt gezet.
BEDIENING
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u de accu,
voordat u enige aanpassing maakt
of hulpstukken of accessoires
verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
Aanwijzingen voor gebruik
WAARSCHUWING:
• Neem altijd de veiligheidsinstructies
in acht en houdt u aan de geldende
voorschriften.
• Let op de eventueel aanwezige gas-,
water- en elektriciteitsleidingen.
• Forceer de machine niet. Overmatige
druk op de machine versnelt het boren
niet maar resulteert juist in slechtere
prestaties en voortijdige slijtage van de
machine.
Juiste positie van de handen (afb. A, G)
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
dient u ALTIJD de handen in de juiste
positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
De juiste positie van de handen betekent één hand
aan de zijhandgreep (9), terwijl u met de andere hand
de hoofdgreep (8) vasthoudt.
Werken met de boor
1. Selecteer het gewenste bereik voor de snelheid/
het aanhaalmoment met de versnellingshendel
en maak een keuze die past bij de snelheid
en het aanhaalmoment voor de geplande
werkzaamheden.
2. Voor HOUT, gebruikt u draaibitjes, speedboren,
spiraalboren of gatenzagen. Voor METAAL,
gebruikt High Speed-boortjes of gatenzagen.
Gebruik een snijvloeistof wanneer u in metalen
boort. De uitzonderingen zijn gietijzer en messing,
deze moeten droog worden geboord.
3. Oefen met het bitje altijd druk uit in een rechte
lijn. Oefen zo veel druk uit dat het bitje zich in het
materiaal blijft vreten, maar duw niet zo hard dat
de motor vastloopt of het bitje wordt gebogen.
4. Houd het gereedschap stevig met beide handen
vast zodat u de draaibeweging van de boortje
kunt beheersen.
5. LOOPT DE BOOR VAST, dan is dat meestal
het gevolg van overbelasting. LAAT DE
TREKKER ONMIDDELLIJK LOS, haal het
bitje uit het werk en bepaal wat de oorzaak
van het vastlopen is. KLIK DE SCHAKELAAR
NIET AAN EN UIT IN EEN POGING EEN
VASTGELOPEN BOORMACHINE WEER OP
GANG TE HELPEN — HIERDOOR ZOU U DE
BOORMACHINE KUNNEN BESCHADIGEN.
95
NEDERLANDS
6. Laat de motor draaien terwijl u het bitje terugtrekt
uit het geboorde gat. Zo kunt u het vastlopen
voorkomen.
Werken met de hamerboor
1. Oefen bij het boren precies zo veel kracht uit
op de hamerboor dat de machine niet al te
veel stuitert of het boortje wegloopt. Wanneer
u te veel kracht uitoefent geeft dat een lagere
boorsnelheid, oververhitting en een lager
boorrendement.
2. Boor rechtuit, houd het boortje in een rechte
hoek op het werkstuk. Oefen tijdens het boren
geen druk van opzij uit op het boortje omdat
hierdoor de windingen van het boortje verstopt
raken en de boorsnelheid afneemt.
3. Wanneer u diepe gaten boort en de snelheid
van de slagboor neemt af, trek dan het boortje
gedeeltelijk uit het gat terwijl de machine loopt
zodat het boorstof uit het boorgat kan komen.
4. Voor METSELWERK, gebruikt u bitjes met
een carbide-tip of bitjes voor metselwerk. Een
gelijkmatige, constante stroom van de stof wijst
erop dat u de juiste boorsnelheid gebruikt.
ONDERHOUD
Uw DEWALT gereedschap op stroom is ontworpen
om gedurende een lange tijdsperiode te functioneren
met een minimum aan onderhoud. Het continu naar
bevrediging functioneren hangt af van de juiste zorg
voor het gereedschap en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u de accu,
voordat u enige aanpassing maakt
of hulpstukken of accessoires
verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
Aan de lader en de accu kan geen onderhoud
worden verricht. Er zitten binnen in het apparaat geen
onderdelen die onderhoudswerkzaamheden vereisen.
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof
uit de hoofdbehuizing met droge lucht,
zo vaak u ziet dat vuil zich in en rond
de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een
goedgekeurd stofmasker als u deze
procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere bijtende
chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het
gereedschap. Deze chemicaliën kunnen
het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een
doek die uitsluitend met water en milde
zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt;
dompel nooit enig onderdeel van het
gereedschap in een vloeistof.
SCHOONMAAKINSTRUCTIES LADER
WAARSCHUWING: Gevaar voor
elektrische schok. Ontkoppel de oplader
van de wisselstroomvoorziening voordat u
deze gaat reinigen. Vuil en vet kunnen van
de buitenzijde van de acculader worden
verwijderd met een doek of een zachte,
niet-metalen borstel. Gebruik geen water
of schoonmaakmiddelen.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien
accessoires die niet door DEWALT zijn
aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke
accessoires met dit gereedschap
gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel
te verminderen dient u uitsluitend door
DEWALT aanbevolen accessoires met dit
product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere
informatie over de geschikte accessoires.
Smering
Uw elektrische gereedschap heeft geen aanvullende
smering nodig.
96
Bescherming van het milieu
Gescheiden afvalinzameling. Dit product
mag niet bij het normale huishoudelijke
afval worden aangeboden.
NEDERLANDS
Als u op een dag bemerkt dat uw DEWALT product
vervangen dient te worden of dat u er verder geen
gebruik meer van maakt, mag u het niet als normaal
huishoudelijk afval aanbieden. Bied dit product aan bij
de gescheiden afvalinzameling.
Gescheiden inzameling van gebruikte
producten of verpakkingen maakt het
mogelijk dat materiaal kan worden
gerecycled en nogmaals gebruikt. Het
hergebruik van gerecycled materiaal helpt
milieuvervuiling te voorkomen en
vermindert de vraag naar grondstoffen.
Plaatselijke bepalingen voorzien mogelijk in de
gescheiden inzameling van elektrische producten
uit een huishouden, op stedelijke inzamelingspunten
of bij de detailhandelaar waar u een nieuw product
aanschaft.
DEWALT heeft een faciliteit voor het verzamelen van
recyclen van DEWALT producten als ze eenmaal het
einde van hun levensduur hebben bereikt. Stuur om
van deze service gebruik te maken uw product a.u.b.
terug naar iedere erkende reparateur die namens ons
de verzameling op zich neemt.
U kunt de locatie van de erkende reparateur die het
dichtste bij u in de buurt is opzoeken door contact op
te nemen met uw plaatselijke DEWALT kantoor zoals
vermeld in deze handleiding. Een lijst van erkende
DEWALT reparateurs en volledige details over onze
after sales service zijn ook te vinden op internet via:
www.2helpU.com.
Accu
De accu met een lange levensduur moet worden
opgeladen als deze niet meer voldoende voeding
levert bij werkzaamheden die eerder probleemloos
werden uitgevoerd. Voer de accu aan het einde van
de technische levensduur op een milieuvriendelijke
manier af.
• Laat de accu volledig leeglopen en verwijder hem
vervolgens uit de machine.
• Li-ion-accu's zijn recycleerbaar. Breng ze naar uw
handelaar of uw plaatselijke verwerkingscentrum.
De ingezamelde accu's worden dan op een
milieuvriendelijke manier gerecycled of afgevoerd.
97
NEDERLANDS
GARANTIE
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit
van zijn producten en biedt
professionele gebruikers van het
product een uitstekende garantie. Deze
garantieverklaring is een aanvulling op uw
contractuele rechten als een professionele
gebruiker of uw wettelijke rechten als een
particuliere, niet-professionele gebruiker,
en is op geen enkele wijze van invloed
op deze rechten. De garantie is geldig
binnen het grondgebied van de Lidstaten
van de Europese Unie en de Europese
Vrijhandelszone.
• 30 DAGEN NIET GOED GELD
TERUG GARANTIE •
Als u niet geheel tevreden bent over de
prestaties van uw DEWALT-gereedschap,
kunt u dit compleet met de originele
onderdelen, zoals u het hebt aangekocht.
binnen 30 dagen, gewoon terugbrengen
bij het verkooppunt en omruilen voor een
ander stuk gereedschap of tegen restitutie
van het aankoopbedrag. Het product mag
niet in onredelijke mate zijn versleten en u
dient een aankoopbewijs te overleggen.
• EEN JAAR GRATIS
ONDERHOUDSCONTRACT •
Als onderhouds- of
servicewerkzaamheden nodig zijn
voor uw DEWALT-gereedschap, in de
12 maanden na uw aankoop, hebt u
recht op één jaar gratis service. Deze
zal kosteloos worden uitgevoerd in een
DEWALT-servicecentrum. U dient een
aankoopbewijs te overleggen. Inclusief
arbeidskosten. Exclusief accessoires en
reserveonderdelen, tenzij deze defect
raakten en onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT-product defect raakt als
gevolg van het gebruik van verkeerde
materialen of onjuiste constructie
binnen 12 maanden na de datum van
aankoop, garandeert DEWALT alle defecte
onderdelen gratis te vervangen of – naar
onze beoordeling – het apparaat gratis te
vervangen, op voorwaarde dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product in redelijke mate is
versleten;
98
• Er geen reparaties zijn ondernomen
door niet-geautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt
overleggen;
• Het product compleet met alle originele
onderdelen wordt geretourneerd.
Als u aanspraak wilt maken op de garantie,
neem dan contact op met uw leverancier of
zoek het officiële DEWALT-servicecentrum
bij u in de buurt in de DEWALT-catalogus of
neem contact op met het DEWALT-kantoor
op het adres dat wordt vermeld in deze
handleiding. Een lijst van officiële DEWALTservicecentra en volledige details over onze
after-sales-service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com.
NORSK
TRÅDLØS SLAGBOREMASKIN/TREKKER
DC901
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT-verktøy. Mange års erfaring,
grundig produktutvikling og innovasjon gjør DEWALT
til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere
av elektrisk verktøy.
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette
informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte
tester gitt i EN 60745, og kan brukes til å
sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan
brukes til forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for
vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet.
Dersom verktøyet brukes i andre
bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan
vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan
øke eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
Tekniske data
Spenning
Type
Utgangseffekt (max)
Turtall, ubelastet
1. gear
2. gear
3. gear
Slagtall
1. gear
2. gear
3. gear
Maks. dreiemoment
Chuckkapasitet
Maks. borekapasitet i
stål/mykt tre/betong
Vekt
LPA
KPA
LWA
KWA
(lydtrykk)
(lydtrykk usikkerhet )
(lydeffekt)
(lydeffekt usikkerhet)
W
DC901
36
2
750
min-1
min-1
min-1
0 - 400
0 - 1.200
0 - 1.600
min-1
min-1
min-1
Nm
mm
0 - 6.800
0 - 20.400
0 - 27.200
42
13
mm
kg
65/13/16
2,0
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
96
3,0
107
3,0
VDC
Totale vibrasjonverdier (triax vektor-sum) fastsatt
i henhold til EN 60745:
Vibrasjonsutstrålingsverdi ah
Boring i betong
ah,ID =
m/s2
Usikkerhet K =
m/s2
Vibrasjonsutstrålingsverdi ah
Boring i metall
ah,D =
m/s2
Usikkerhet K =
m/s2
≤ 2,5
1,5
Verdi vibrasjonsstøy ah
Skrutrekking
ah,ID =
Usikkerhet K =
< 2,5
1,5
m/s²
m/s²
13,7
5,5
En vurdering av nivået for
vibrasjonseksponeringen bør også tas
med i beregningen når verktøyet er
slått av eller når det går uten faktisk
å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å
beskytte operatøren mot følgene fra
vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like
verktøy og tilbehør, holde hendene varme,
organisere arbeidsmønster.
Batteripakke
Spenning
Kapasitet
Vekt
VDC
Ah
kg
Lader
Nettspenning
Ladetid (ca.)
VAC
min
Vekt
kg
DE9360
36
2,0
0,9
DCB360 DCB361
36
36
4,0
2,0
1,3
0,9
DE9000
230
90
(4,0 Ah)
45
(2,0 Ah)
0,9
Sikring:
Europa
230 V verktøy10 Ampere, nettspenning
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for
hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og legg
merke til disse symbolene.
99
NORSK
FARE: Indikerer en overhengende
farlig situasjon som vil føre til død eller
alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
ADVARSEL: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til død eller
alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt farlig
situasjon som kan føre til små eller
moderate personskader hvis den ikke
avverges.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Betegner fare for elektrosjokk.
Betegner fare for brann.
EU-samsvarserklæring
MASKINERIDIREKTIV
DC901
DEWALT erklærer at de produktene som er beskrevet
under Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EU, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Disse produktene er også i samsvar med direktiv
2004/108/EU og 2011/65/EU. For mer informasjon,
vennligst kontakt DEWALT på følgende adresser eller
se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen på
vegne av DEWALT.
Horst Grossmann
Visepresident teknikk
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
27.08.2010
100
ADVARSEL: For å redusere
skaderisikoen, les brukerhåndboken.
Generelle sikkerhetsadvarsler for
elektriske verktøy
ADVARSEL! Les alle
sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse
av advarslene og instruksjonene kan
resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER
FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket “elektrisk verktøy” i advarslene henviser til
ditt strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller
ditt batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSOMRÅDET
a) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete
eller mørke områder er en invitasjon til ulykker.
b) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, slik som i nærheten av
antennelige væsker, gasser eller støv.
Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
c) Hold barn og tilskuere borte mens du
bruker et elektrisk verktøy. Distraksjoner kan
føre til at du mister kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHET
a) Støpselet til elektriske verktøy må passe
til stikkontakten. Aldri modifiser støpselet
på noen måte. Ikke bruk adaptere med
jordede elektriske verktøy. Umodifiserte
støpsler og stikkontakter som passer vil
redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b) Unngå kroppskontakt med jordete
overflater slik som rør, radiatorer, komfyrer
og kjøleskap. Det finnes en økt risiko for
elektrisk sjokk dersom kroppen din er jordet.
c) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn
eller våte forhold. Dersom det kommer vann
inn i et elektrisk verktøy vil det øke risikoen for
elektrisk sjokk.
d) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk
ledningen til å bære, trekke eller dra ut
støpselet til det elektriske verktøyet. Hold
ledningen borte fra varme, olje, skarpe
kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk
sjokk.
e) Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs,
bruk en skjøteledning som er egnet for
utendørs bruk. Bruk av en skjøteledning
beregnet for utendørs bruk reduserer risikoen
for elektrisk sjokk.
NORSK
f)
Dersom bruk av et elektrisk verktøy på
et fuktig sted er uunngåelig, bruk en
strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk
av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
3) PERSONLIG SIKKERHET
a) Hold deg våken, hold øye med det du
gjør og bruk sunn fornuft når du bruker
et elektrisk verktøy. Ikke bruk et elektrisk
verktøy dersom du er trøtt eller er påvirket
av medikamenter, narkotika eller alkohol.
Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk
av elektriske verktøy kan føre til alvorlig
personskade.
b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Verneutstyr slik som støvmaske,
sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern
brukt under passende forhold vil redusere
personskader.
c) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at
bryteren er i av-stillingen før du kobler til
strømkilden og/eller batteripakken, plukker
opp eller bærer verktøyet. Å bære elektriske
verktøy med fingeren på bryteren eller å sette
inn støpselet mens elektriske verktøy har
bryteren på øker faren for ulykker.
d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår
på det elektriske verktøyet. En nøkkel som
er festet til en roterende del av det elektriske
verktøyet kan føre til personskade.
e) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste
og stå støtt hele tiden. Dette fører til at du
har bedre kontroll over det elektriske verktøyet
ved uventede situasjoner.
f) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg
løstsittende klær eller smykker. Hold hår,
antrekk og hansker borte fra bevegelige
deler. Løstsittende antrekk, smykker eller langt
hår kan bli fanget opp av bevegelige deler.
g) Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av
støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning,
må du sørge for at disse er koblet til og
ordentlig sikret.Bruk av støvoppsamlere kan
redusere støvrelaterte farer.
4) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det
elektriske verktøyet som situasjonen krever.
Det riktige elektriske verktøyet vil gjøre jobben
bedre og tryggere ved den hastigheten det ble
konstruert for.
b) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan
slå verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk
verktøy som ikke kan kontrolleres med bryteren
er farlig og må repareres.
c) Koble støpselet fra strømkilden og/eller
batteripakken fra det elektriske verktøyet
d)
e)
f)
g)
før du foretar noen justeringer, endrer
tilbehør eller lagrer elektriske verktøy. Slike
preventive sikkerhetsforanstaltninger reduserer
risikoen for å starte det elektriske verktøyet ved
et uhell.
Lagre elektriske verktøy som ikke er i bruk,
utilgjengelig for barn og la ikke personer
som ikke er kjent med det elektriske
verktøyet eller disse instruksjonene bruke
det. Elektriske verktøy er farlige i hendene på
utrenede brukere.
Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller
om bevegelige deler er feiljustert eller
fastskjært, om deler er ødelagt eller
andre forhold som kan påvirke driften
av verktøyet. Dersom det er skadet, få
verktøyet reparert før neste bruk. Mange
ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte
verktøy.
Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt
vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe
skjærekanter setter seg mindre sannsynlig fast
og er lettere å kontrollere.
Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene,
osv., i samsvar med disse instruksjonene
og ta i betraktning arbeidsforholdene og
det arbeidet som skal utføres. Bruk av
det elektriske verktøyet for oppgaver som er
forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
5) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV BATTERIDREVNE VERKTØY
a) Bruk kun laderen som er spesifisert av
produsenten. En lader som passer for en type
batteripakke kan føre til brannfare dersom den
brukes med en annen batteripakke.
b) Bruk kun elektriske verktøy sammen med
de spesifiserte batteripakkene. Bruk av
andre batteripakker kan skape risiko for skader
eller brann.
c) Når batteripakken ikke er i bruk, hold den
borte fra andre metallobjekter som binders,
mynter, nøkler, spikere, skruer eller andre
små metallobjekter som kan skape en
forbindelse fra en batteripol til en annen. Å
kortslutte batteripolene kan føre til brannskader
eller brann.
d) Ved hardhendt behandling kan det komme
væske ut fra batteriet. Unngå kontakt med
denne. Dersom du ved et uhell kommer
i kontakt med væsken, skyll med vann.
Dersom du får væsken i øynene, oppsøk
lege umiddelbart. Batterivæske kan føre til
irritasjon eller forbrenninger.
101
NORSK
6) VEDLIKEHOLD
a) Få det elektriske verktøyet ditt vedlikeholdt
av en kvalifisert reparatør som kun bruker
originale reservedeler. Dette vil sikre at
verktøyets sikkerhet blir ivaretatt.
– Hørselsskader.
YTTERLIGERE SÆREGNE
SIKKERHETSREGLER
– Fare for personskade pga. flygende partikler.
Boremaskin/skrutrekker/slagbor
sikkerhetsadvarsler
– Fare for å klemme fingrene når man bytter
tilbehøret.
– Helseskader som skyldes innånding av støv som
oppstår ved arbeid med tre.
– Fare for personskade ved langvarig bruk.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
• Bruk ørebeskyttere ved bruk av slagbor. Det å
være utsatt for støy kan forårsake tap av hørsel.
• Under utførelse av et arbeide, hold
verktøyet i de isolerte gripeflatene der hvor
skjæreverktøyet kan komme i kontakt med
skjulte ledninger eller ledningen til selve
verktøyet. Hvis skjæretilbehøret kommer i
kontakt med en strømførende ledning, kan
synlige metalldeler i verktøyet bli strømførende og
gi brukeren elektrisk støt.
• Bruk hjelpehåndtakene som leveres sammen
med verktøyet. Det å miste kontrollen kan
forårsake personskade.
• Bruk klemmer eller en annen praktisk metode
som er behjelpelig med å stabilisere arbeidet
på et stabilt sted. Det å holde det arbeidet du
skal gjøre i hånden eller opp mot kroppen er
ustabilt og kan føre til at du mister kontrollen.
• Bruk ørebeskyttere når du borer over lengre
perioder. Det å være utsatt for mye støy over
lengre tid kan forårsake hørselstap. Midlertidig
hørselstap eller alvorlige skader på trommehinnen
kan oppstå fra høye lydnivåer som følge av
slagboring.
• Bruk sikkerhetsbriller eller annen
øyebeskyttelse. Hamring og boreoperasjoner
kan forårsake at fliser flyr. Flagrende partikler kan
forårsake permanent øyeskade.
• Slagbor og verktøy blir varme når de blir
brukt. Bruk hansker når du er i berøring med
dem.
Øvrige farer
Følgende farer er uløselig knyttet til bruken av sager:
– Skader som skyldes berøring av de roterende
delene eller varme deler på verktøyet.
Til tross for at man følger relevante
sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr, er
det bestemte farer som ikke kan unngås.
Disse er:
102
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Bruk hørselvern.
Bruk vernebriller.
POSISJON FOR DATOKODE
Datokoden (14), som også inkluderer produksjonsåret,
står trykt på den delen av huset som utgjør koblingen
mellom verktøyet og batteriet.
Eksempel:
2013 XX XX
Produksjonsår
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteriladere
TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE:
Denne manualen inneholder viktige sikkerhets- og
driftsinstruksjoner for DE9000 batterilader.
• Før du bruker laderen, må du lese alle
instruksjoner og advarselsmerker på laderen,
batteripakken og produktet som bruker
batteripakken.
FARE: Fare for dødelig elektrisk sjokk.
230 volt foreligger på ladeklemmene. Ikke
undersøk med strømførende gjenstander.
Dette kan føre til elektrosjokk eller dødelig
elektrosjokk.
ADVARSEL: Fare for elektrosjokk. Ikke la
væske trenge inn i laderen. Dette kan føre
til elektrosjokk.
FORSIKTIG: Fare for brannskader. Bruk
kun DEWALT oppladbare batterier for
å redusere risikoen for skader. Andre
typer batterier kan sprekke og forårsake
person- og materiellskader.
NORSK
FORSIKTIG: Når laderen er tilkoblet
kraftforsyningen kan de eksponerte
ladekontaktene inne i laderen under visse
forhold bli kortsluttet av fremmedlegemer.
Fremmedlegemer med strømførende
egenskaper inkludert, men ikke begrenset
til, stålull, aluminiumsfolie eller alle
avleiringer av metalliske partikler må
holdes borte fra kamrene på laderen.
Koble alltid laderen fra kraftforsyningen
når det ikke er noen batteripakke
i kammeret. Koble fra laderen før
rengjøring.
• IKKE forsøk å lade opp batteripakken med
noen andre ladere enn dem som er oppgitt i
denne håndboken. Laderen og batteripakken er
spesielt designet for å virke sammen.
• Disse laderne er ikke beregnet for noen annen
bruk enn å lade opp DEWALT-batterier. Enhver
annen bruk kan føre til fare for brann, elektrosjokk
eller dødelig elektrosjokk.
• Ikke utsett laderen for regn eller snø.
• Trekk i kontakten i stedet for ledningen når du
kobler fra laderen. Dette reduserer risikoen for
skader på kontakten og ledningen.
• Sørg for at ledningen er plassert slik at
ingen kan tråkke på dem, snuble i dem eller
på annet vis utsette dem for skade eller
belastning.
• Ikke bruk en skjøteledning hvis det ikke
er absolutt nødvendig. Bruk av en uegnet
skjøteledning kan føre til fare for brann,
elektrosjokk eller dødelig elektrosjokk.
• Ikke legg noe oppå laderen eller legg
den på mykt underlag som kan blokkere
ventilasjonsåpningene og føre til at den
blir for varm innvendig. Plasser laderen i en
posisjon borte fra alle varmekilder. Laderen
ventileres gjennom åpninger i toppen og bunnen
av kapslingen.
• Ikke bruk laderen med skadet ledning eller
støpsel — få disse erstattet omgående.
• Ikke bruk laderen hvis denne har vårt utsatt
for et kraftig støt, mistet på gulvet eller
skadet på noen annen måte. Ta den med til et
autorisert reparasjonssenter.
• Ikke demonter laderen; ta den med til et
autorisert servicesenter når den trenger
service eller reparasjoner. Ukorrekt remontering
kan føre til fare for elektrosjokk, dødelig
elektrosjokk eller brann.
• Koble laderen fra strømuttaket før rengjøring.
Dette reduserer faren for elektrosjokk. Å fjerne
batteripakken reduserer ikke denne faren.
• ALDRI forsøk å koble sammen 2 ladere.
• Laderen er designet for å gå på standard
230xV nettspenning. Ikke forsøk å drive den
med noen annen spenning. Dette gjelder ikke
laderen for kjøretøy.
TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE
Ladere
DE9000-laderen tar 36 V Li-Ion batterier.
Disse laderne krever ingen justering og er konstruert
for å være så enkle å bruke som mulig.
Ladeprosedyre (fig. B)
FARE: Fare for dødelig elektrisk sjokk.
230 volt foreligger på ladeklemmene. Ikke
undersøk med strømførende gjenstander.
Fare for elektrosjokk eller dødelig
elektrosjokk.
1. Plugg laderen (12) inn i en passende stikkontakt
før du setter inn batteripakken.
2. Sett batteripakken inn i laderen. Laderen er
utstyrt med en bensinmåler med tre lamper (13)
som vil blinke i samsvar med batteripakkens
ladestatus.
3. Når ladingen er ferdig, indikeres dette ved at de
tre røde lysene er kontinuerlig PÅ. Batteripakken
er fulladet, og kan brukes i øyeblikket eller forbli i
laderen.
MERK: For å sikre maksimum ytelse og levetid på
Li-Ion batterier, lad batteriet helt opp før første gangs
bruk.
Ladeprosess (fig. B)
Se tabellen under for ladestatus for batteripakken.
Ladestatus
1 lys blinker
1 lys blinker, 1 lys på
1 lys blinker, 2 lys på
3 lys på
< 33%
33-66%
66-99%
100%
Automatisk fornyelse
Automatisk oppdateringsmodus vil utlikne eller
balansere de individuelle cellene i batteripakken til sin
høyeste kapasitet. Batteripakker bør fornyes ukentlig
eller når batteriet ikke lenger yter samme mengde
arbeid.
103
NORSK
Plasser batteriet i laderen som vanlig for å fornye
batteripakken. La batteripakken stå i laderen i minst
10 timer.
Forsinkelse for varm/kald pakke
Når laderen registrerer at batteriet er for varmt eller for
kaldt, starter den automatisk en forsinkelse ved varm/
kald pakke, og utsetter ladingen til batteriet har nådd
en passende temperatur. Laderen kobler deretter
automatisk til lademodus. Denne funksjonen sikrer
maksimal levetid for batteriet.
KUN LI-ION BATTERIPAKKER
Li-Ion-batterier er konstruert med et Electronic
Protection System (elektronisk beskyttelsessystem)
som beskytter batteriet mot overbelastning,
overoppheting eller dyputlading.
Verktøyet vil automatisk slå seg av når det
elektroniske beskyttelsessystemet aktiveres. Hvis
dette oppstår, må Li-Ion-batteriet settes i laderen til
det er fulladet.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteripakker
Ved bestilling av nye batteripakker, husk å føre ned
katalognummer, spenning, og ampere-time.
Batteriet kommer ikke fullstendig ladet ut av
pakningen. Les sikkerhetsinstruksjonene under før
du bruker batteripakken og laderen. Følg deretter
ladeprosedyrene som er beskrevet.
LES ALLE INSTRUKSJONER
• Ikke lad eller bruk batteriet i eksplosive
omgivelser, slik som i nærheten av
antennelige væsker, gasser eller støv. Å sette
inn eller fjerne batteriet fra laderen kan antenne
støv eller gasser.
• Lad batteriepakkene kun i DEWALT-ladere.
• MÅ IKKE sprutes på eller dyppes i vann eller
andre væsker.
• Ikke oppbevar eller bruk verktøyet eller
batteripakken på steder hvor temperaturen
kan nå eller overskride 40 ˚C (slik som
utvendige skur eller metallbygninger om
sommeren).
FARE: Forsøk aldri å åpne batteripakken
av noen grunn. Ikke sett batteripakken
inn i laderen hvis denne er sprukket
eller skadet. Ikke klem, slipp eller skad
batteripakken. Ikke bruk en batteripakke
eller lader som har vårt utsatt for et kraftig
støt, mistet på gulvet eller skadet på noen
måte (f.eks. gjennomboret av en spiker,
truffet med en hammer, tråkket på).
104
Dette kan føre til elektrosjokk eller dødelig
elektrosjokk. Skadede batteripakker
må returneres til servicesenteret for å
resirkuleres.
FORSIKTIG: Legg verktøyet på
siden på et stabilt underlag hvor det
ikke utgjør noen fare for snubling
eller velting. Noen verktøy med
store batteripakker står oppreist på
batteripakken, men kan lett slås over
ende.
SPESIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR LITIUM ION
(Li-Ion)
• Ikke brenn batteripakken selv om den
er alvorlig skadet eller fullstendig utslitt.
Batteripakken kan eksplodere i en brann. Giftige
gasser og materialer oppstår når man brenner
litium ion-batteripakker.
• Hvis batteriets innhold kommer i kontakt med
huden, vasker du området med mild såpe og
vann. Hvis du får batterivæske på øyet, skyller
du det åpne øyet i 15 minutter eller til irritasjonen
gir seg. I tilfelle det trengs medisinsk tilsyn, er
batteriets elektrolytt sammensatt av en blanding
av organiske karbonater og litium-salter.
• Innholdet i åpne battericeller kan forårsake
irritasjon av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk
medisinsk ettersyn hvis symptomene vedvarer.
ADVARSEL: Fare for brannskader.
Batterivæsken kan antennes hvis den
utsettes for gnister eller flammer.
Transport
DEWALT batterier samsvarer med alle aktuelle
shipping-forskrifter som angitt av bransjen og
lovregler, inkludert UN Recommendations on the
Transport of Dangerous Goods; International Air
Transport Association (IATA) Dangerous Goods
Regulations, International Maritime Dangerous
Goods (IMDG) Regulations, og European Agreement
Concerning The International Carriage of Dangerous
Goods by Road (ADR). Litium-ion celler og
batterier er testet i henhold til avsnitt 38.3 i ” UN
Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods Manual of Tests and Criteria”.
I de fleste tilfeller vil transport av en DEWALT
batteripakke være unntatt fra klassifisering som et fullt
regulert Klasse 9 farlige materiale. Generelt er det to
tilfeller som krever transport i henhold til Klasse 9:
1. Lufttransport av mer enn to DEWALT litium-ion
batteripakker dersom pakken kun inneholder
batteripakker (ingen verktøy).
NORSK
2. Transport av et litium-ion batteri med nominell
energi over 100 Watt timer (Wh). Alle litium-ion
batterier har energimerking Watt timer angitt på
pakken.
Lad ikke skadde batteripakker.
Bruk ikke skadde ladere.
Uansett om en transport regnes som unntatt eller
fullt regulert, er det senderens ansvar å sjekke de
gjeldende reglene for pakking, etiketter/merking og
dokumentasjon.
Skal bare lades i temperaturer mellom 4 og
40 °C.
Skift straks ut skadete ledninger.
Transport av batterier kan kanskje føre til brann
dersom batteripolene utilsiktet kommer i kontakt med
elektrisk ledende materialer. Ved transport av batterier,
pass på at batteripolene er beskyttet og godt isolerte
fra materialer som kan komme i kontakt og føre til
kortslutning.
Problem med laderen.
Problem med batteriet.
Informasjonen i dette avsnittet av manualen er gitt
i god tro og ansett som nøyaktig på tidspunktet
dokumentet ble opprettet. Men det gis ingen
garantier, hverken eksplisitt eller implisitt. Det er
kjøperens ansvar å sikre at aktivitetene samsvarer
med de gjeldende retningslinjer.
Ta hensyn til miljøet når batteripakken skal
kasseres.
Brenn ikke batteripakken.
Batteripakke
Lad bare med spesifiserte DEWALT ladere.
BATTERITYPE
DC901 bruker 36 volt Li-Ion batteripakker.
Se Tekniske data for ladetid.
Anbefalinger for lagring
1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og
ikke utsatt for direkte solskinn samt for sterk
varme eller kulde. For optimal batteriytelse og
levetid bør batteripakker lagres i romtemperatur
når de ikke er i bruk.
MERK: Li-Ion-batteripakker bør være fulladet når
de legges bort til lagring.
2. For lang tids lagring, anbefales det for optimalt
resultat å lagre en fullt ladet batteripakke på et
kjølig og tørt sted uttatt av laderen.
Merking på laderen og batteripakken
I tillegg til piktogrammene som er brukt i denne
håndboken, viser merkene på laderen og batteriet
følgende piktogrammer:
Les bruksanvisningen før laderen tas
i bruk.
Skal ikke utsettes for vann.
Stikk ikke inn ledende gjenstander.
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Trådløs slagboremaskin/trekker
1 Sidehåndtak
1 Batteripakke (D1, M1)
2 Batteripakker (D2, M2)
1 Lader
1 Koffert
1 Instruksjonsbok
1 Splitt-tegning
MERK: Batteripakker og ladere er ikke inkludert ved
N-modeller.
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør
som kan ha oppstått under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå
denne håndboken før bruk.
Beskrivelse (fig. A, B)
ADVARSEL: Aldri modifiser
elektroverktøyet eller noen del av
det. Dette kan føre til materiell- eller
personskader.
105
NORSK
1 Bryter for variabel hastighet
2 Glidebryter forover/revers
3 Nøkkelløs chuck
4 Momentjusteringskrage
5 Funksjonsvelger
6 Tregirs velger
7 Bittholder
8 Grep
9 Sidehåndtak
10 Batteripakke
11 Utløserknapp (fig. B)
12 Lader (fig. B)
13 Ladeindikatorer (rød) (fig. B)
TILTENKT BRUK
Din slagboremaskin/trekker er designet for profesjonell
bruk til skrutrekking, boring og slagboring.
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av
antennelige væsker eller gasser.
Denne slagboremaskinen/trekkeren er et profesjonelt
elektrisk verktøy.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet.
Uerfarne operatører trenger tilsyn når de bruker dette
verktøyet.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer
(inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske
eller mentale evner, eller mangel på erfaring og
kunnskap, med mindre de får tilsyn av en person
ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal aldri
forlates alene med dette produktet.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun
én spenning. Alltid kontroller at spenningen til
batteripakken samsvarer med spenningen på
merkeskiltet. Sørg også for at spenningen på laderen
samsvarer med spenningen på strømnettet.
Din DEWALT-lader er dobbeltisolert i
samsvar med EN 60335; det trengs derfor
ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den
byttes i en spesialledning som fås via DEWALTserviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er absolutt
nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som egner
seg for kraftforsyningen til din lader (se Tekniske
data). Minimum størrelse på lederen er
1 mm2; maksimum lengde er 30 m.
106
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en
kabeltrommel.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: Før du monterer og justerer,
må du alltid ta ut batteripakken.
ADVARSEL: Slå alltid av verktøyet før du
setter inn eller tar ut batteripakken.
ADVARSEL: Bare bruk DEWALT batterier
og lader.
Sette inn og fjerne batteripakken
(fig. A, B)
• Når du skal sette inn batteripakken (10),
juster den mot batterirommet på verktøyet.
Skyv batteripakken inn i rommet og trykk på den
til batteriet klikker på plass.
• For å fjerne batteripakken, trykk på
utløserknappen (11) og trekk samtidig
batteripakken ut av batterirommet.
LADEINDIKATOR BATTERIPAKKER (FIG. B)
Noen DEWALT batteripakker inkluderer en
ladeindikator som består av tre grønne LED som
indikerer hvor mye lading som er igjen i batteripakken.
For å aktivere ladeindikatoren, trykk og hold
indikatorknappen (15). En kombinasjon av tre grønne
LED-lys vil lyse og vise gjenværende lading. Dersom
gjenværende lading av batteriet er under brukbar
grense, vil ingen lys tennes og batteriet må lades opp.
MERK: Ladeindikatoren er bare an indikasjon av
gjenværende lading i batteripakken. Den gir ingen
indikasjon på om verktøyet fortsatt kan brukes, og
kan variere med produktkomponentene, temperatur
og brukerens bruksområde.
Moduskontrollkrage (fig. D)
Boremaskinen er utstyrt med en separat krage for
kontroll av modus (fig. D, 5) for å skifte mellom boring,
skrutrekking og slagboring.
SKRUTREKKING (FIG. D3)
1. Velg ønsket område for hastighet/moment
ved å bruke to-trinns girskifteren (6) å toppen
av verktøyet for å tilpasse hastighet og
moment for den ønskede bruken. For å stille
inn tiltrekkingsmomentet til korrekt verdi på
clutchkragen, sett først clutchkragen først til en
lav innstilling for å sikre at skruen trekkes til etter
ditt ønske.
MERK: BRUK LAVESTE MOMENTSTILLING
SOM MULIG FOR Å SETTE SKRUEN I
ØNSKET DYBDE. DESTO LAVERE TALL,
DESTO LAVERE MOMENT.
NORSK
2. Roter moduskontrollkragen (5) slik at pilen peker
på skrue-symbolet.
3. Sett momentjusteringskragen (4) til ønsket tall for
ønsket moment.
Nøkkelfri Chuck Med Enkel Krage
(Fig. C)
ADVARSEL: Ikke forsøk å stramme til
drillbitser (eller annet utstyr) ved å ta tak
i den fremre delen av chucken og slå på
verktøyet. Dette kan føre til personskade
og materielle skader. Lås alltid av
utløserbryteren og koble verktøyet fra
strømkilden når du bytter tilbehør.
MERK: Momentjusteringskragen kan stilles
til hvilket som helst nummer, og du skifter
mellom skrutrekking og boring ved hjelp av
moduskontrollkragen.
BORING (FIG. D1)
ADVARSEL: Kontroller alltid at bitsen er
festet før du starter verktøyet. En løs bit
kan støtes ut fra verktøyet og forårsake
personskade.
FORSIKTIG: Når moduskragen er i posisjon for bore/slagbore modus, vil ikke
maskinen koble ut clutchen uansett innstilling av momentjusteringskragen.
Roter moduskontrollkragen (5) slik at pilen peker på
skrue-symbolet.
MERK: Momentjusteringskragen (4) kan stilles til
hvilket som helst nummer.
SLAGBORING (FIG. D2)
Roter moduskontrollkragen (5) slik at pilen peker på
hammer-symbolet.
Momentjusteringskrage (fig. D)
Verktøyet har en skrutrekkermekanisme med
justerbart moment, for innsetting og uttaking av en
rekke skruevarianter og hammermekanisme for boring
i murverk. Rundt momentjusteringskragen (4) er det
tall. Disse tallene brukes for å sette clutchen til ulike
momentområder. Jo høyere siffer på kragen, desto
høyere moment og desto større skrue kan brukes. For
å velge et tall, vri til ønsket tall står mot pilen.
ADVARSEL: Ikke velg driftmodus mens
verktøyet er i gang.
Forover/bakover-skyvebryter (fig. E)
• Velg forovergang eller revers med skyvebryteren
(2) som vist (se pilene på maskinen).
ADVARSEL: Vent alltid til motoren har
stanset helt før rotasjonsretningen endres.
Verktøyet har en nøkkelfri chuck med én roterende
krage, slik at man kan betjene chucken med én hånd.
For å sette inn en drillbits eller annet utstyr, følg disse
trinnene.
1. Slå av verktøyet og koble det fra strømkilden.
2. Ta tak i den bakre kragen av chucken (3) med
den ene hånden og bruk den andre hånden for
å sikre verktøyet som vist i figur C. Roter kragen
mot urviseren helt til den åpner seg nok til at den
kan ta i mot ønsket utstyr.
3. Sett inn tilbehøret omtrent 19 mm (3/4") inn i
chucken. Stram godt ved å vri chuckhylsen med
klokka med en hånd mens du holder verktøyet
med den andre hånden. Fortsett å rotere
chuckhylsen til du hører flere skralle-klikk for å
sikre at du har full gripekraft.
Pass på å stramme til chucken med den ene hånden
på chuckkragen og den andre hånden på verktøyet
for maksimal fasthet.
For å frigjøre utstyret, gjentar du trinn 1 og 2 over.
Før maskinen tas i bruk
• Pass på at batteripakken er (helt) oppladet.
• Forviss deg om at batteriet sitter som det skal.
• Sett i riktig bits.
• Marker stedet hvor hullet skal bores.
Tre-girs velger (fig. F)
Maskinen er utstyrt med en tre-gear velger (6) for å
kunne variere turtall/dreiemoment.
1 lavt turtall/høyt dreiemoment
2 middelhøyt turtall/middelhøyt dreiemoment
3 høyt turtall/lavt dreiemoment
For informasjon om hastigheter, se tekniske data.
BRUK
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for alvorlig personskade, slå av
verktøyet og koble fra batteripakken
før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr
eller tilbehør. En utilsi
• Skift ikke gear ved full hastighet eller mens
maskinen arbeider.
107
NORSK
Bruksanvisning
ADVARSEL:
• Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og
gjeldende forskrifter.
• Vær oppmerksom på hvor røropplegg
og ledninger befinner seg.
• Trykk bare lett på maskinen. Stor kraft
fører ikke til raskere boring, men til at
maskinen presterer dårligere og at
levetiden eventuelt reduseres.
Korrekt plassering av hendene
(fig. A, G)
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal man ALLTID
ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID holde
godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Korrekt plassering av hendene krever én hånd
på sidehåndtaket (9), med den andre hånden på
grepet (8).
Start - stopp (fig. A, E)
• Start maskinen ved å trykke på bryteren for
variabelt turtall (1). Maskinens turtall avhenger av
hvor hardt man trykker på bryteren.
• Maskinen stanses ved å slippe strømbryteren.
• Når du skal låse maskinen i av-stilling, flytter
du bryteren for høyre-/venstregange (2) til
midtstillingen.
Bruk for skrutrekking
Velg ønsket område for hastighet/moment ved å
bruke tre-trinns girskifteren på toppen av verktøyet
for å tilpasse hastighet og moment for den ønskede
bruken. Sett inn ønsket skruverktøy i chucken som
ved en vanlig drill-bit. Sett momentjusteringskragen
(fig. A, 4) til ønsket verdi. Gjør noen øvelses-trekk
i skrap eller på et lite synlig sted for å finne korrekt
posisjon av clutchkragen.
Boring
1. Velg ønsket område for hastighet/moment ved
å bruke girskifteren for å tilpasse hastighet og
moment for den ønskede bruken
2. For TREVERK, bruk spiralbits, flate bits, powerspiralbits eller hullsager. For METALL, bruk
høyhastighet stål spiral drill-bits eller hullsag.
108
Bruk et en skjærevæske for smøring ved boring i
metall. Unntak er støpejern og messing som bør
bores tørt.
3. Bruk alltid trykk som virker rett ned på bit-en.
Bruk nok trykk for å sikre at bit-en biter, men ikke
trykk så hardt at motoren stopper eller bit-en
skjærer ut.
4. Hold verktøyet godt med begge hender for å
kontrollere vribevegelsen i boret.
5. DERSOM BORET LÅSER SEG, er det
vanligvis på grunn av overbelastning. SLIPP
AVTREKKEREN STRAKS, ta drillbiten ut av
arbeidsstykket og finn grunnen til at den låste
seg. IKKE KLIKK AVTREKKEREN PÅ OG AV
FOR Å FORSØKE Å STARTE ET LÅST BOR
— DET KAN SKADE BORET.
6. Hold motoren i gang når du trekker en bit tilbake
ut av hullet. Dette bridrar til å hindre låsing.
Slagboring
1. Ved boring bruk akkurat nok krefter til å hindre
hammeren i å hoppe rundt eller løfte seg
fra biten. For mye krefter forårsaker lavere
borehastigheter og overoppvarming.
2. Bor rett og hold biten i rett vinkel til
arbeidsstykket. Ikke bruk sidetrykk på bit-en ved
boring, det vil føre til at sporene i bit-en tettes og
lavere borehastighet.
3. Ved boring av dype hull, dersom hammerhastigheten synker, trekk bit-en litt delvis av hullet
med verktøyet fortsatt i gang for å hjelpe til med
å fjerne spon fra hullet.
4. For MURVERK, bruk karbidbelagte bits eller
spesielle bits for mur. En myk, jevn strøm av støv
tyder på korrekt borehastighet.
VEDLIKEHOLD
Ditt DEWALT elektriske verktøy er designet for å
virke over en lang tidsperiode med et minimum av
vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift avhenger
av tilfredsstillende stell av verktøyet og regelmessig
renhold.
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for alvorlig personskade, slå av
verktøyet og koble batteripakken før
du foretar eventuelle justeringer eller
fjerner/installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
Laderen og batteripakken er vedlikeholdsfrie. Det er
ingen deler inne i den som brukeren kan vedlikeholde.
NORSK
Dersom du en dag skulle finne ut at ditt DEWALT
produkt må erstattes, eller dersom det ikke lenger
trenges av deg, skal det ikke kastes sammen med
husholdningsavfallet. Gjør dette produktet tilgjengelig
for separat innsamling.
Smøring
Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av
hovedkabinettet med tørr luft når skitt
samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og
godkjent støvmaske når du utfører denne
prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller
sterke kjemikalier for å rengjøre ikkemetalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene som
brukes i disse delene. Bruk en klut som
bare er fuktet med vann og mild såpe.
Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet;
aldri dypp noen del av verktøyet i en
væske.
INSTRUKSJONER FOR RENGJØRING AV LADEREN
ADVARSEL: Fare for elektrosjokk. Koble
laderen fra nettilførselen før rengjøring.
Smuss og fett kan fjernes fra utsiden av
laderen ved hjelp av en klut eller en myk,
ikke-metallisk børste. Ikke bruk vann eller
noen rengjøringsmidler.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr
enn det som tilbys av DEWALT kan
være farlig, ettersom dette ikke er testet
sammen med dette verktøyet. For
å redusere faren for skader, bør kun
tilleggsutstyr som er anbefalt av DEWALT
brukes sammen med dette produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere
informasjon om egnet ekstrautstyr.
Separat innsamling av brukte produkter
og innpakning gjør at materialene kan
resirkuleres og brukes om igjen. Gjenbruk
av resirkulert materiale hjelper til med å
hindre miljøforurensing og reduserer
etterspørselen etter råmateriale.
Lokale forskrifter kan ha separat innsamling
av elektriske produkter fra husholdningen ved
kommunale søppelfyllinger eller hos forhandleren der
du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har en ordning for å samle inn og resirkulere
DEWALT produkter når de har nådd slutten på
livsløpet. For å benytte deg av denne tjenesten,
vennligst returner produktet til en autorisert reparatør
som vil samle dem inn på vegne av oss.
Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved å
ta kontakt med dit lokale DEWALT-kontor på den
adressen som du finner i denne brukerhåndboken.
Alternativt er en liste over autoriserte DEWALTreparatører og alle detaljer om service etter salg og
kontakter tilgjengelig på Internett på: www.2helpU.
com.
Batteripakke
En batteripakke med lang levetid må lades på nytt når
den ikke lenger produserer nok strøm til jobber som
tidligere kunne utføres uten problemer.
Når den har nådd slutten av levetiden sin, må den
kastes i samsvar med gjeldende miljøbestemmelser.
• Lad batteripakken helt ut, og fjern den deretter
fra apparatet.
• Li-Ion-celler kan gjenvinnes. Ta dem til
forhandleren eller til en lokal gjenvinningsstasjon.
Innsamlede batterier vil bli gjenvunnet eller kassert
på riktig måte.
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Dette produktet må
ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
109
NORSK
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på
produktene sine og tilbyr en enestående
garanti for profesjonelle brukere av
produktet. Denne garantierklæringen
kommer i tillegg til, og har på ingen
måte negativ innvirkning på, dine
kontraktsmessige rettigheter som
profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell
bruker. Garantien er gyldig innen områdene
tilhørende medlemslandene i den
Europeiske Union (EU) og det Europeiske
Frihandelsområdet (EFTA).
• 30-DAGERS RISIKOFRI
TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med
ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan
du ganske enkelt returnere det innen
30 dager, komplett med alle de originale
komponentene slik du kjøpte det, til
innkjøpsstedet for å få full refusjon.
Produktet må ha blitt utsatt for rimelig
slitasje og kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Dersom du har behov for vedlikehold eller
service på ditt DEWALT-verktøy i de første
12 månedene etter kjøpet, får du 1 service
gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en
autorisert DEWALT reparatør. Kvittering må
fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer
tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke
sviktet under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt
på grunn av material- eller produksjonsfeil
innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer
DEWALT å bytte ut alle defekte deler
vederlagsfritt eller – etter vårt skjønn – å
erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig
anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig
slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av
uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises;
• Produktet returneres komplett med alle
originale komponenter.
110
Dersom du har et krav, kontakt
forhandleren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT
katalogen, eller kontakt ditt DEWALT
kontor på adressen som angitt i denne
bruksanvisningen. En liste av autoriserte
DEWALT reparatører og informasjon om
vår etter-salg service finner du på internett
under: www.2helpU.com.
PORTUGUÊS
MARTELO/BERBEQUIM SEM FIO
DC901
Parabéns!
Optou por uma ferramenta da DEWALT. Longos anos
de experiência, um desenvolvimento meticuloso dos
seus produtos e um grande espírito de inovação
são apenas alguns dos argumentos que fazem da
DEWALT um dos parceiros de maior confiança dos
utilizadores de ferramentas eléctricas profissionais.
Dados técnicos
Voltagem
VDC
Tipo
Potência de saída (max)
W
Velocidade em vazio
1a velocidade
min-1
2a velocidade
min-1
3a velocidade
min-1
Impacto
1a velocidade
min-1
2a velocidade
min-1
3a velocidade
min-1
Binário máximo
Nm
Capacidade da bucha
mm
Capacidade máxima de perfuração em
aço/madeira/betão
mm
DC901
36
2
750
0 - 400
0 - 1.200
0 - 1.600
0 - 6.800
0 - 20.400
0 - 27.200
42
13
65/13/16
Peso (sem a bateria)
kg
2,0
LPA (pressão sonora)
KPA (variabilidade da
pressão sonora)
LWA (potência sonora)
KWA (variabilidade da
potência sonora)
dB(A)
96
dB(A)
dB(A)
3,0
107
dB(A)
3,0
Valor de emissão de vibrações ah
Aparafusamento
ah,ID =
m/s²
K de variabilidade =
m/s²
< 2,5
1,5
O nível de emissão de vibrações indicado nesta ficha
de informações foi medido em conformidade com um
teste padrão estabelecido pela norma EN 60745 e
poderá ser utilizado para comparar ferramentas. Por
conseguinte, este nível poderá ser utilizado para uma
avaliação preliminar da exposição às vibrações.
ATENÇÃO: o nível de emissão de
vibrações declarado diz respeito às
principais aplicações da ferramenta. No
entanto, se a ferramenta for utilizada
para outras aplicações ou com outros
acessórios, ou tiver uma manutenção
insuficiente, o nível de emissão de
vibrações poderá ser diferente. Isto
poderá aumentar significativamente o
nível de exposição às vibrações ao longo
do período total de trabalho.
Além disso, a estimativa do nível
de exposição às vibrações também
deverá ter em conta o número de
vezes que a ferramenta é desligada
ou está em funcionamento, mas sem
executar tarefas. Isto poderá reduzir
significativamente o nível de exposição às
vibrações ao longo do período total de
trabalho.
Identifique medidas de segurança
adicionais para proteger o utilizador
contra os efeitos das vibrações, tais
como: efectuar uma manutenção
correcta da ferramenta e dos acessórios,
manter as mãos quentes e organizar
padrões de trabalho.
Valores totais de vibração (soma triaxial de vectores)
determinados segundo a norma EN 60745:
Valor das emissões de vibração ah
Perfurar em betão
ah,ID =
m/s2
13,7
Instabilidade K =
m/s2
5,5
Valor das emissões de vibração ah
Perfurar em metal
ah,D =
m/s2
≤ 2,5
Instabilidade K =
m/s2
1,5
111
PORTUGUÊS
Bateria
Voltagem
Capacidade
Peso
DE9360 DCB360 DCB361
36
36
VDC 36
Ah 2,0
4,0
2,0
kg 0,9
1,3
0,9
Carregador
Voltagem
Tempo de carga (ca.)
VAC
min
Peso
kg
Fusíveis
Ferramentas de 230 V
O abaixo assinado é responsável pela compilação do
ficheiro técnico e faz esta declaração em nome da
DEWALT.
DE9000
230
90
(4,0 Ah)
45
(2,0 Ah)
0,9
10 Ampéres
Definições: directrizes de segurança
As definições abaixo descrevem o nível de gravidade
de cada aviso. Leia o manual e preste atenção a
estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação de perigo
eminente que, se não for evitada, irá
resultar em morte ou ferimentos
graves.
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
ferimentos graves.
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em ferimentos
ligeiros ou moderados.
Horst Grossmann
Vice-presidente da Divisão de Engenharia
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
27.08.2010
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, leia o manual de instruções.
Avisos de segurança gerais relativos
a ferramentas eléctricas
ATENÇÃO! leia todos os avisos de
segurança e todas as instruções.
O não seguimento dos avisos e das
instruções poderá resultar em choque
eléctrico, incêndio e/ou ferimentos
graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES PARA
CONSULTA POSTERIOR
AVISO: indica uma prática (não
relacionada com ferimentos) que,
se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Em todos os avisos que se seguem, o termo
“ferramenta eléctrica” refere-se à sua ferramenta
alimentada pela rede eléctrica (com fios) ou por uma
bateria (sem fios).
Indica risco de choque eléctrico.
1) SEGURANÇA DA ÁREA DE TRABALHO
a) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou
escuras são propensas a acidentes.
b) Não utilize as ferramentas eléctricas em
ambientes explosivos, como, por exemplo,
na presença de líquidos, gases ou poeiras
inflamáveis. As ferramentas eléctricas criam
faíscas que poderão inflamar estas poeiras ou
vapores.
c) Mantenha as crianças e outras pessoas
afastadas quando utilizar uma ferramenta
eléctrica. As distracções podem levar à perda
do controlo da ferramenta.
Indica risco de incêndio.
Declaração de conformidade da CE
DIRECTIVA “MÁQUINAS”
DC901
A DEWALT declara que os produtos descritos em
Dados técnicos se encontram em conformidade
com as seguintes normas e directivas:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-1 e
EN 60745-2-2.
112
Além disso, estes produtos também se encontram
em conformidade com a Directiva 2004/108/CE e
2011/65/UE. Para obter mais informações, contacte
a DEWALT através da morada indicada em seguida
ou consulte o verso do manual.
2) SEGURANÇA ELÉCTRICA
a) As fichas das ferramentas eléctricas
têm de ser compatíveis com a tomada
PORTUGUÊS
b)
c)
d)
e)
f)
de electricidade. Nunca modifique a
ficha de forma alguma. Não utilize fichas
adaptadoras com ferramentas eléctricas
ligadas à terra. As fichas não modificadas e
as tomadas compatíveis reduzem o risco de
choque eléctrico.
Evite o contacto corporal com superfícies
e equipamentos ligados à terra, como, por
exemplo, tubagens, radiadores, fogões e
frigoríficos. Se o seu corpo estiver “ligado” à
terra, o risco de choque eléctrico é maior.
Não exponha as ferramentas eléctricas
à chuva ou a condições de humidade. A
entrada de água numa ferramenta eléctrica
aumenta o risco de choque eléctrico.
Não aplique força excessiva sobre o
cabo. Nunca o utilize para transportar,
puxar ou desligar a ferramenta eléctrica.
Mantenha o cabo afastado de fontes de
calor, substâncias oleosas, extremidades
aguçadas ou peças móveis. Os cabos
danificados ou emaranhados aumentam o
risco de choque eléctrico.
Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no
exterior, use uma extensão adequada para
utilização ao ar livre. A utilização de um cabo
adequado para uso ao ar livre reduz o risco de
choque eléctrico.
Se não for possível evitar trabalhar com
uma ferramenta eléctrica num local
húmido, utilize uma fonte de alimentação
protegida por um dispositivo de corrente
residual (DCR). A utilização de um DCR reduz
o risco de choque eléctrico.
3) SEGURANÇA PESSOAL
a) Mantenha-se alerta, preste atenção ao
que está a fazer e faça uso de bom senso
ao utilizar uma ferramenta eléctrica. Não
utilize uma ferramenta eléctrica quando
estiver cansado ou sob o efeito de drogas,
álcool ou medicamentos. Um momento de
distracção durante a utilização de ferramentas
eléctricas poderá resultar em ferimentos
graves.
b) Use equipamento de protecção pessoal.
Use sempre uma protecção ocular. O
equipamento de protecção, como, por
exemplo, uma máscara contra o pó, sapatos
de segurança antiderrapantes, um capacete
de segurança ou uma protecção auditiva,
usado nas condições apropriadas, reduz o
risco de ferimentos.
c) Evite accionamentos acidentais. Certifiquese de que o interruptor da ferramenta está
na posição de desligado antes de a ligar
à tomada de electricidade e/ou inserir a
d)
e)
f)
g)
bateria, ou antes de pegar ou transportar
a ferramenta. Se mantiver o dedo sobre
o interruptor ao transportar ferramentas
eléctricas ou se as ligar à fonte de alimentação
com o interruptor ligado, poderá originar
acidentes.
Retire qualquer chave de ajuste ou chave
de porcas antes de ligar a ferramenta
eléctrica. Uma chave de porcas ou chave
de ajuste deixada numa peça móvel da
ferramenta poderá resultar em ferimentos.
Não se estique demasiado ao trabalhar
com a ferramenta. Mantenha sempre
os pés bem apoiados e um equilíbrio
apropriado. Desta forma, será mais fácil
controlar a ferramenta eléctrica em situações
inesperadas.
Use vestuário apropriado. Não use roupa
larga nem jóias. Mantenha o cabelo e
a roupa (incluindo luvas) afastados das
peças móveis. As roupas largas, as jóias ou
o cabelo comprido podem ficar presos nestas
peças.
Se forem fornecidos acessórios para a
ligação de equipamentos de extracção
e recolha de partículas, certifique-se
de que estes são ligados e utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos de
extracção de partículas pode reduzir os riscos
relacionados com as mesmas.
4) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS
ELÉCTRICAS
a) Não utilize a ferramenta eléctrica de forma
forçada. Utilize a ferramenta eléctrica
correcta para o seu trabalho. A ferramenta
eléctrica adequada irá efectuar o trabalho
de um modo mais eficiente e seguro se for
utilizada de acordo com a capacidade para a
qual foi concebida.
b) Não utilize a ferramenta eléctrica se o
respectivo interruptor não a ligar e desligar.
Qualquer ferramenta eléctrica que não possa
ser controlada através do interruptor de
alimentação é perigosa e tem de ser reparada.
c) Retire a ficha da tomada de electricidade
e/ou a bateria da ferramenta eléctrica
antes de efectuar quaisquer ajustes,
substituir acessórios ou guardar a
ferramenta. Estas medidas de segurança
preventivas reduzem o risco de ligar a
ferramenta eléctrica acidentalmente.
d) Guarde as ferramentas eléctricas que não
estiverem a ser utilizadas fora do alcance
de crianças e não permita que sejam
utilizadas por pessoas não familiarizadas
113
PORTUGUÊS
e)
f)
g)
com as mesmas ou com estas instruções.
As ferramentas eléctricas são perigosas
nas mãos de pessoas que não possuam as
qualificações necessárias para as manusear.
Faça a devida manutenção das
ferramentas eléctricas. Verifique se as
peças móveis da ferramenta eléctrica
estão alinhadas e não emperram, bem
como se existem peças partidas ou
danificadas ou quaisquer outras condições
que possam afectar o funcionamento da
mesma. Se a ferramenta eléctrica estiver
danificada, esta não deve ser utilizada até
que seja reparada. Muitos acidentes têm
como principal causa ferramentas eléctricas
com uma manutenção insuficiente.
Mantenha as ferramentas de corte sempre
afiadas e limpas. As ferramentas de corte
sujeitas a uma manutenção adequada, com
arestas de corte afiadas, emperram com
menos frequência e controlam-se com maior
facilidade.
Utilize a ferramenta eléctrica, os
acessórios, as brocas, etc., de acordo
com estas instruções, tendo em conta
as condições de trabalho e a tarefa a ser
efectuada. A utilização da ferramenta eléctrica
para fins diferentes dos previstos poderá
resultar em situações perigosas.
5) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS
COM BATERIA
a) Utilize apenas o carregador especificado
pelo fabricante do equipamento. Um
carregador apropriado para um tipo de bateria
poderá criar um risco de incêndio se for
utilizado para carregar outras baterias.
b) Utilize as ferramentas eléctricas apenas
com as baterias especificamente indicadas
para as mesmas. A utilização de quaisquer
outras baterias poderá criar um risco de
ferimentos e incêndio.
c) Quando a bateria não estiver a ser
utilizada, mantenha-a afastada de outros
objectos de metal, como, por exemplo,
clipes, moedas, chaves, pregos, parafusos
ou outros pequenos objectos metálicos
que possam estabelecer uma ligação
entre os contactos. Um curto-circuito
entre os contactos da bateria poderá causar
queimaduras ou um incêndio.
d) Uma utilização abusiva da ferramenta
pode resultar na fuga do líquido da bateria;
evite o contacto com este líquido. No
caso de um contacto acidental, passe
imediatamente a zona afectada por água.
114
Se o líquido entrar em contacto com os
olhos, procure também assistência médica.
O líquido derramado da bateria pode provocar
irritação ou queimaduras.
6) ASSISTÊNCIA
a) A sua ferramenta eléctrica só deve ser
reparada por um técnico qualificado e só
devem ser utilizadas peças sobresselentes
originais. Desta forma, é garantida a
segurança da ferramenta eléctrica.
REGRAS DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS
ADICIONAIS
Avisos de segurança do
Aparafusador/Berbequim/Martelo
Electropneumático
• Use protectores para os ouvidos com os
berbequins de impacto. A exposição ao ruído
pode provocar surdez.
• Quando realizar uma operação em que
a ferramenta de corte possa entrar em
contacto com fios escondidos ou com o seu
próprio cabo, segure a ferramenta com as
superfícies do punho isoladas. O contacto
do acessório de corte com um fio condutor em
carga pode colocar em carga as partes metálicas
expostas da ferramenta e provocar um choque
no operador.
• Utilize as pegas auxiliares fornecidas com a
ferramenta. A perda de controlo pode causar
lesões pessoais.
• Utilize grampos ou outro método rápido
para fixar e apoiar a peça de trabalho numa
plataforma estável. Segurar a ferramenta com
as mãos ou contra o corpo é instável e pode
resultar na perda de controlo.
• Utilize protectores auditivos durante as
operações de percussão por longos períodos
de tempo. A exposição prolongada a um ruído
de elevada intensidade pode causar perda de
audição. O martelo electropneumático gera
níveis sonoros elevados e pode provocar perda
temporária de audição, bem como podem
resultar danos graves no tímpano.
• Use óculos de segurança ou outro tipo de
protecção ocular. As operações de percussão
e perfuração podem fazer voar estilhaços. As
partículas projectadas podem causar danos
oculares permanentes.
• As brocas, buchas e ferramentas do martelo
podem ficar quentes durante a operação. Use
luvas para lhes tocar.
PORTUGUÊS
– Ferimentos causados ao tocar nas peças
rotativas ou em peças quentes da ferramenta.
PERIGO: risco de electrocussão. Os
terminais de carregamento fornecem
230 volts de corrente. Não toque nos
contactos com objectos condutores. Tal
poderá resultar em choque eléctrico ou
electrocussão.
Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança
relevantes e da implementação de dispositivos de
segurança, alguns riscos residuais não podem ser
evitados. Estes riscos são os seguintes:
ATENÇÃO: risco de choque eléctrico.
Não deixe entrar nenhum líquido para
dentro do carregador. Tal poderá resultar
em choque eléctrico.
Riscos residuais
Os seguintes riscos são inerentes à utilização de
berbequins:
– Danos auditivos.
– Risco de trilhar os dedos ao substituir um
acessório.
– Riscos de saúde causados pela inalação de
partículas produzidas ao trabalhar em madeira.
– Risco de ferimentos causados por partículas
voadoras.
– Risco de ferimentos devido a uma utilização
prolongada.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
Use uma protecção auditiva.
Use uma protecção ocular.
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA
O Código de data (14), o qual também inclui o ano de
fabrico, está impresso na superfície da junção entre a
ferramenta e a bateria.
Exemplo:
2013 XX XX
Ano de fabrico
Instruções de segurança importantes
para todos os carregadores de
baterias
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES: este manual
contém instruções de segurança e utilização
importantes relativamente ao carregador de baterias
DE9000.
• Antes de utilizar o carregador, leia todas as
instruções e consulte todos os símbolos de aviso
no carregador, na bateria e no produto que a for
utilizar.
CUIDADO: risco de queimadura. Para
reduzir o risco de ferimentos, carregue
apenas baterias recarregáveis da
DEWALT. Outros tipos de baterias podem
explodir, causando ferimentos e danos.
CUIDADO: em determinadas condições,
com o carregador ligado à tomada
de electricidade, os contactos de
carregamento expostos do mesmo
podem entrar em curto-circuito devido
a um material estranho. Os materiais
estranhos de natureza condutora,
incluindo, entre outros, lã de aço, folha
de alumínio ou qualquer acumulação
de partículas metálicas, deverão ser
mantidos afastados dos orifícios
do carregador. Desligue sempre o
carregador da tomada de electricidade
quando não estiver inserida uma bateria
no mesmo. Da mesma forma, desligue
sempre o carregador da tomada de
electricidade antes de o limpar.
• NÃO carregue a bateria com quaisquer
carregadores diferentes daqueles
especificados neste manual O carregador e a
bateria foram especificamente concebidos para
funcionarem em conjunto.
• Estes carregadores não se destinam a
qualquer outro fim sem ser carregar baterias
recarregáveis da DEWALT. Qualquer outra
utilização poderá resultar num risco de incêndio,
choque eléctrico ou electrocussão.
• Não exponha o carregador à chuva ou à
neve.
• Ao desligar o carregador da tomada de
electricidade, puxe a ficha e não o cabo. Isto
irá reduzir o risco de danos na ficha eléctrica e
no cabo.
• Certifique-se de que o cabo fica posicionado
de forma a não ser pisado, fazer tropeçar ou
ser sujeito de qualquer outra forma a uma
tensão excessiva ou quaisquer danos.
115
PORTUGUÊS
• Não utilize qualquer extensão a menos que
seja absolutamente necessário. A utilização
de uma extensão inadequada poderá resultar
num risco de incêndio, choque eléctrico ou
electrocussão.
• Não coloque qualquer objecto em cima do
carregador nem coloque o carregador sobre
uma superfície maleável que possa bloquear
as ranhuras de ventilação e causar um
aquecimento interno excessivo. Posicione o
carregador num local afastado de qualquer fonte
de calor. O carregador é ventilado através das
ranhuras na parte superior e inferior da respectiva
caixa.
• Não utilize o carregador com o cabo ou
a ficha danificados. Mande-os substituir
imediatamente.
• Não utilize o carregador se este tiver sido
sujeito a uma pancada forte, tiver caído ou
tiver sido danificado de qualquer outra forma.
Leve-o a um centro de assistência autorizado.
• Se for necessário reparar o carregador ou
efectuar qualquer acção de manutenção,
não o desmonte. Leve-o a um centro
de assistência autorizado. Se desmontar
o carregador e voltar a montá-lo de forma
incorrecta, tal poderá resultar num risco de
choque eléctrico, electrocussão ou incêndio.
• Desligue o carregador da tomada de
electricidade antes de efectuar qualquer
limpeza. Isto irá reduzir o risco de choque
eléctrico. Retirar a bateria não irá reduzir este
risco.
• NUNCA ligue 2 carregadores um ao outro.
• O carregador foi concebido para funcionar
com uma corrente eléctrica padrão de 230 V.
Não o utilize com qualquer outra voltagem.
Isto não se aplica ao carregador de automóvel.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
Carregadores
O carregador DE9000 é compatível com baterias de
Li-Ion de 36 V.
Estes carregadores não requerem qualquer ajuste
e foram concebidos para serem utilizados da forma
mais fácil possível.
Procedimento de carregamento
(fig. B)
PERIGO: risco de electrocussão. Os
terminais de carregamento fornecem
230 volts de corrente. Não toque nos
116
contactos com objectos condutores. Tal
poderá resultar em choque eléctrico ou
electrocussão.
1. Ligue o carregador (12) a uma tomada de
electricidade adequada antes de inserir a bateria.
2. Insira a bateria no carregador. O carregador está
equipado com um indicador de carga de três
níveis (13) que irá piscar de acordo com o estado
do carregamento da bateria.
3. O carregamento estará concluído quando as três
luzes vermelhas ficarem acesas de forma fixa.
Nesta altura, a bateria encontra-se totalmente
carregada e poderá ser utilizada ou deixada no
carregador.
NOTA: Para garantir o máximo desempenho e vida
útil das baterias de iões de lítio, carregue a bateria
totalmente antes de utilizar o produto pela primeira
vez.
Processo de carregamento (fig. B)
Consulte a tabela abaixo para ficar a saber o estado
do carregamento da bateria.
Estado do carregamento
1 luz a piscar
1 luz a piscar, 1 luz acesa de forma fixa
1 luz a piscar, 2 luzes acesas de forma fixa
3 luzes acesas de forma fixa
< 33%
33–66%
66–99%
100%
Restauro automático
O modo de restauro automático irá equalizar ou
restaurar as células individuais da bateria para a
respectiva capacidade máxima. A bateria deverá
ser restaurada semanalmente ou sempre que já não
proporcionar a autonomia habitual.
Para restaurar o nível de carga da sua bateria,
coloque-a no carregador da forma habitual.
Deixe a bateria no carregador durante, pelo
menos, 10 horas.
Suspensão do carregamento devido a
bateria quente/fria
Quando o carregador detectar que a bateria está
demasiado quente ou fria, irá activar automaticamente
a função de Suspensão do Carregamento Devido a
Bateria Quente/Fria, interrompendo o carregamento
até a bateria alcançar uma temperatura apropriada.
O carregador muda então automaticamente para
o modo de carregamento da bateria. Esta função
assegura a máxima vida útil possível da bateria.
PORTUGUÊS
BATERIAS DE LI-ION
As baterias de Li-Ion foram concebidas com um
Sistema de Protecção Electrónico que as protege
contra sobrecargas, sobreaquecimentos e descargas
profundas.
A ferramenta irá desligar-se automaticamente assim
que o Sistema de Protecção Electrónico for activado.
Se isto ocorrer, coloque a bateria de Li-Ion no
carregador até esta ficar totalmente carregada.
Instruções de segurança importantes
para todas as baterias
Quando encomendar baterias sobresselentes,
certifique-se de que inclui o número de catálogo,
tensão e amperes-hora.
A bateria não irá estar totalmente carregada
quando a retirar da embalagem pela primeira vez.
Antes de utilizar a bateria e o carregador, leia as
instruções de segurança abaixo. Em seguida, siga
os procedimentos de carregamento indicados nas
instruções.
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES
• Não carregue nem utilize a bateria em
ambientes explosivos, como, por exemplo,
na presença de líquidos, gases ou poeiras
inflamáveis. A inserção ou remoção da bateria
do carregador poderá inflamar estas poeiras ou
vapores.
• Carregue as baterias apenas em carregadores
da DEWALT.
• NÃO as sujeite a salpicos nem as mergulhe em
água ou noutros líquidos.
• Não guarde nem utilize a ferramenta e a
bateria em locais onde a temperatura possa
alcançar ou exceder 40 ˚C (tal como em
barracões no exterior ou edifícios de metal no
Verão).
PERIGO: nunca abra a bateria, seja
por que razão for. Se a caixa da bateria
estiver rachada ou danificada, não a
insira no carregador. Não esmague, não
deixe cair nem danifique a bateria. Não
utilize uma bateria ou um carregador
que tenham caído ou sido esmagados,
sujeitos a uma pancada forte ou
danificados, seja de que forma for
(por exemplo, furados com um prego,
atingidos com um martelo ou pisados).
Tal poderá resultar em choque eléctrico
ou electrocussão. As baterias danificadas
deverão ser enviadas para um centro de
assistência para serem recicladas.
CUIDADO: quando a ferramenta não
estiver a ser utilizada, coloque-a
deitada de lado numa superfície
estável onde não possa originar
qualquer risco de tropeçamento
ou queda. Algumas ferramentas com
baterias grandes poderão ser pousadas
na vertical, mas, desta forma, serão
facilmente derrubadas.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS PARA
BATERIAS DE IÕES DE LÍTIO (Li-Ion)
• Não incinere a bateria, mesmo se esta estiver
gravemente danificada ou completamente
esgotada. A bateria pode explodir se for exposta
a uma chama. São produzidos vapores e
materiais tóxicos quando as baterias de iões de
lítio são queimadas.
• Se o conteúdo da bateria entrar em contacto
com a sua pele, lave imediatamente a área
afectada com sabão suave e água. Se o
líquido da bateria entrar em contacto com os
seus olhos, passe-os (abertos) por água durante
15 minutos ou até a irritação passar. Se for
necessária assistência médica, o electrólito
da bateria é composto por uma mistura de
carbonatos orgânicos líquidos e sais de lítio.
• O conteúdo das células de uma bateria
aberta poderá causar irritação respiratória.
Respire ar fresco. Se os sintomas persistirem,
procure assistência médica.
ATENÇÃO: risco de queimadura. O
líquido da bateria poderá ser inflamável
se for exposto a faíscas ou a uma
chama.
Transporte
As pilhas da DEWALT estão em conformidade
com todas as regulamentações de expedição
aplicáveis, de acordo com os padrões jurídicos e
de indústria, que incluem as Recomendações da
ONU sobre o transporte de mercadorias perigosas;
disposições relativas a mercadorias perigosas da
Associação do Transporte Aéreo Internacional (IATA),
Regulamentações do código marítimo internacional
para o transporte de mercadorias perigosas (IMDG)
e o Acordo europeu relativo ao transporte rodoviário
internacional de mercadorias perigosas (ADR). As
pilhas de iões de lítio foram testadas de acordo com
a secção 38.3 das Recomendações da ONU no que
respeita ao Transporte de Mercadorias Perigosas:
Manual de Ensaios e Critérios.
Na maioria dos casos, a expedição de uma pilha
DEWALT será isenta de classificação como material
perigoso de Classe 9 inteiramente regulamentado.
117
PORTUGUÊS
Em geral, as duas instâncias que requerem a
expedição de Classe 9 são:
1. Transporte aéreo de mais de duas pilhas de iões
de lítio DEWALT se a embalagem incluir apenas
(sem ferramentas) e
2. Qualquer expedição que inclua uma pilha de
iões de lítio com classificação energética superior
a 100 watts/hora (Wh). Todas as pilhas de iões
de lítio têm a classificação de watts por hora
indicadas na embalagem.
Independentemente de uma expedição ser
considerada isenta ou totalmente regulamentada,
é da responsabilidade do expedidor consultar
as mais recentes regulamentações para a
embalagem, etiquetagem/marcação e exigências de
documentação.
O transporte das pilhas pode dar origem a um
incêndio se os terminais da pilha entrarem em
contacto inadvertidamente com os materiais
condutores. Quando transportar as pilhas, certifiquese de que os terminais da pilha estão protegidos e
devidamente isolados de materiais que possam entrar
em contacto com eles e causar um curto-circuito.
As informações indicadas nesta secção do manual
são fornecidas de boa fé e acredita-se que são
precisas aquando da elaboração do documento. No
entanto, não é fornecida qualquer garantia, expressa
ou implícita. É da responsabilidade do comprador
garantir que as respectivas actividades estão em
conformidade com as regulamentações aplicáveis.
Bateria
TIPO DE BATERIA
O DC901 funciona com baterias de Li-Ion de 36 volts.
Recomendações de armazenamento
1. O melhor local de armazenamento será um local
fresco e seco, afastado da luz directa do sol e de
fontes de calor ou de frio. Para obter o máximo
desempenho e a maior vida útil possíveis das
baterias, guarde-as à temperatura ambiente
quando não estiverem a ser utilizadas.
NOTA: as baterias de Li-Ion devem estar
totalmente carregadas quando forem guardadas.
2. Para um armazenamento prolongado, é
recomendável armazenar a bateria totalmente
carregada num local fresco, seco e afastado do
carregador para obter os melhores resultados.
Etiquetas no carregador e na bateria
Para além dos símbolos utilizados neste manual, as
etiquetas no carregador e na bateria incluem também
os seguintes símbolos:
118
Ler o manual de instruções antes
de usar.
Não expor a ferramenta ao contacto com
água.
Não testar com objectos condutores.
Não carregar baterias danificadas.
Não utilizar carregadores danificados.
O carregamento deverá ocorrer a uma
temperatura que se situe entre os 4 °C e
40 °C.
Substituir imediatamente os cabos
danificados.
Problema do carregador.
Problema da bateria.
Eliminar a bateria com o devido respeito
pelo meio ambiente.
Não proceder à incineração da bateria.
Carregar apenas com os carregadores
DEWALT dedicados.
Consulte os Dados técnicos para ficar a
saber o tempo de carregamento.
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Martelo/berbequim sem fio
1 Punho lateral
1 Bateria (D1, M1)
2 Baterias (D2, M2)
1 Carregador
1 Caixa de transporte
1 Manual de instruções
1 Vista dos componentes destacados
PORTUGUÊS
NOTA: os modelos N não incluem baterias nem
carregadores.
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios foram danificados durante o
transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente e
compreender todas as instruções neste manual
antes de utilizar o equipamento.
Descrição (fig. A, B)
ATENÇÃO: nunca modifique a
ferramenta eléctrica nem qualquer um
dos seus componentes. Tal poderia
resultar em danos ou ferimentos.
1 Interruptor de velocidade variável
2 Selector de sentido de rotação
3 Bucha de aperto rápido
4 Aro de ajuste do binário
5 Selector de modo de percussão
6 Selector de três velocidades
7 Compartimento para pontas de aparafusar
8 Punho
9 Punho lateral
10 Bateria
11 Botão de libertação (fig. B)
12 Carregador (fig. B)
13 Indicadores de carregamento (vermelhos) (fig. B)
UTILIZAÇÃO ADEQUADA
O martelo/berbequim foi concebido para aplicações
profissionais de aparafusamento, perfuração e
percussão.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou
na presença de gases ou líquidos inflamáveis.
Este martelo/berbequim é uma ferramenta eléctrica
profissional.
NÃO permita que crianças entrem em contacto com
as mesmas. É necessária supervisão quando estas
ferramentas forem manuseadas por utilizadores
inexperientes.
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas
(incluindo crianças) que sofram de capacidades
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, falta de
experiência e/ou conhecimentos, a menos que
estejam acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua segurança. As crianças
nunca devem ficar sozinhas com este produto.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma
voltagem específica. Verifique sempre se a voltagem
da bateria corresponde à indicada na placa com os
requisitos de alimentação. Além disso, certifiquese também de que a voltagem do seu carregador
corresponde à da rede eléctrica.
O seu carregador da DEWALT possui
isolamento duplo, em conformidade com a
norma EN 60335. Por conseguinte, não é
necessária qualquer ligação à terra.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este
tem de ser substituído por um cabo especialmente
preparado, disponível através dos centros de
assistência da DEWALT.
Utilizar uma extensão
Não deve ser utilizada qualquer extensão a menos
que seja absolutamente necessário. Utilize uma
extensão aprovada adequada para a potência da
alimentação do seu carregador (consulte os Dados
técnicos). O diâmetro mínimo do fio condutor é
1 mm2; o comprimento máximo da extensão é 30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o
cabo na íntegra.
MONTAGEM E AJUSTES
AVISO: Antes da assemblagem e do
ajuste, retire sempre a bateria.
AVISO: Desligue sempre a ferramenta
antes de inserir ou retirar o conjunto de
baterias.
AVISO: Use só baterias e carregadores
DEWALT.
Colocação e remoção da bateria
(fig. A, B)
• Para colocar a bateria (10), alinhe-a com o
respectivo receptáculo na ferramenta. Empurre
a bateria em direcção ao respectivo receptáculo
até encaixar.
• Para retirá-la, prima o botão de libertação
(11) e puxe a bateria para fora do respectivo
receptáculo.
BATERIAS PARA O INDICADOR DO NÍVEL DE COMBUSTÍVEL
(FIG. B)
Algumas baterias DEWALT incluem um indicador de
nível de combustível, composto por três indicadores
luminosos LED verdes que indicam o nível de carga
restante na bateria.
119
PORTUGUÊS
Para activar o indicador do nível de combustível,
prima e mantenha premido o botão do indicador
do nível de combustível (15). Uma combinação dos
três indicadores luminosos LED verdes acende-se,
indicando o nível da carga restante. Se o nível da
carga na bateria for inferior ao limite utilizável, o
indicador do nível de combustível não se acende e é
necessário voltar a carregar a bateria.
NOTA: O indicador do nível de combustível é apenas
uma indicação da carga restante na bateria. Não
indica o funcionamento da ferramenta e está sujeito a
variações, com base nos componentes do produto,
temperatura e aplicação do utilizador final.
Anel de controlo do modo (fig. D)
A broca está equipada com um anel de controlo do
modo auxiliar (Fig. D, 5) para alternar entre os modos
de perfuração, aparafusamento e martelagem.
APARAFUSAMENTO (FIG. D3)
1. Seleccione a velocidade/binário pretendido,
utilizando o sistema de mudança de velocidade
tripla (6) na parte superior da ferramenta
para corresponder a velocidade e o binário à
aplicação pretendida. Para ajustar o nível de
binário à regulação adequada no anel do mandril,
regule o anel do mandril para uma definição mais
baixa para assegurar que o fixador fica definido
de acordo com a sua especificação.
NOTA: UTILIZE A DEFINIÇÃO DE BINÁRIO
MAIS REDUZIDA PARA INSERIR O FIXADOR
NA PROFUNDIDADE PRETENDIDA.
QUANTO MENOR FOR O NÚMERO, MENOR
SERÁ O BINÁRIO DE SAÍDA.
2. Rode o anel de controlo do modo (5) de modo a
que o símbolo de parafuso fique alinhado com a
seta.
3. Regule o o anel de controlo do modo (4) para
a definição de número adequada do binário
pretendido.
NOTA: O anel de ajuste do binário pode ser
regulado para qualquer número e também pode
alternar entre os modos de aparafusamento
e perfuração utilizando o anel de controlo de
modo.
PERFURAÇÃO (FIG. D1)
CUIDADO: Quando o anel de modo
estiver no modo de perfuração/
martelagem, a broca não fica fixada,
independentemente da posição do anel
de ajuste de binário (4).
Rode o anel de controlo do modo (5) de modo a que
o símbolo de perfuração fique alinhado com a seta.
120
NOTA: O anel de ajuste do binário (4) pode ser
definido em qualquer número.
MARTELAGEM (FIG. D2)
Rode o anel de controlo do modo (5) de modo a que
o símbolo de martelo fique alinhado com a seta.
Anel de ajuste do binário (fig. D)
A sua ferramenta tem um mecanismo ajustável de
chave de fendas dinamométrica para a inserção e
remoção de uma vasta gama de formas e tamanhos
de fixação e um mecanismo com martelo para
perfuração em alvenaria. O anel de ajuste do binário
(4) está rodeado por números. Estes números são
utilizados para regular a embraiagem de modo a
fornecer um gama de binários. Quanto maior for
o número no anel, maior é o binário e maior será
o ajuste do parafuso de fixação. Para seleccionar
um dos números, rode o selector até o número
pretendido ficar alinhado com a seta.
ATENÇÃO: Não seleccione o modo
de funcionamento quando a ferramenta
estiver em funcionamento.
Selector de sentido de rotação (fig. E)
• Para escolher a rotação para a frente ou para
trás, utilize o selector de reversibilidade (2), tal
como indicado (veja as setas na ferramenta).
AVISO: Espere sempre que o motor
deixe de funcionar completamente antes
de mudar a direcção de rotação.
Selector de três velocidades (fig. F)
A sua ferramenta está equipada com um selector de
três velocidades (6) para variar a relação velocidade/
binário.
1 velocidade reduzida/binário elevado
2 velocidade média/binário médio
3 velocidade elevada/binário reduzido
Para os valores reais de velocidade, consulte os
dados técnicos.
• Não mude de velocidade quando
a máquina estiver a trabalhar.
Mandril Sem Chave De Manga
Simples (Fig. C)
ATENÇÃO: não aperte brocas (ou
qualquer outro acessório) segurando a
parte dianteira do mandril e ligando a
ferramenta. Tal poderá resultar em danos
no mandril e ferimentos. Bloqueie sempre
o gatilho e desligue a ferramenta da fonte
de alimentação ao substituir acessórios.
PORTUGUÊS
ATENÇÃO: certifique-se sempre de que
a broca está bem apertada antes de
ligar a ferramenta. Uma broca solta pode
saltar da ferramenta e causar ferimentos.
A sua ferramenta possui um mandril sem chave com
uma manga rotativa para poder utilizar o mandril com
apenas uma mão. Para inserir uma broca ou outro
acessório, siga os passos indicados abaixo.
1. Desligue a ferramenta e, em seguida, desligue-a
da fonte de alimentação.
2. Segure a manga preta do mandril (3) com
uma mão e utilize a outra mão para segurar a
ferramenta, tal como exemplificado na Fig. C.
Rode a manga para a direita o suficiente para
introduzir o acessório pretendido.
3. Insira o acessório cerca de 19 mm no mandril.
Aperte-o com firmeza, rodando a manga do
mandril para a direita com uma mão enquanto
segura a ferramenta com a outra mão. Continue
a rodar a manga do mandril até ouvir vários
estalidos de encaixe, para garantir uma potência
de fixação completa.
Certifique-se de apertar o mandril com uma mão
na respectiva manga e a outra mão a segurar a
ferramenta, de forma a apertar o acessório o máximo
possível.
Para libertar o acessório, repita os passos 1 e 2
indicados acima.
Antes da operação
• Certifique-se de que a bateria está
(completamente) carregada.
• Certifique-se de que a bateria está correctamente
colocada.
• Insira a broca indicada.
• Marque o ponto onde pretende executar um
orifício.
FUNCIONAMENTO
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue a
ferramenta e retire a bateria antes
de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um
accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
Modo de emprego
ATENÇÃO:
• Cumpra sempre as instruções
de segurança e os regulamentos
aplicáveis.
• Esteja informado sobre a localização de
tubagens e de fios eléctricos dentro da
parede.
• Carregue apenas ligeiramente na
ferramenta. Se aplicar força demais
sobre a ferramenta não aumentará a
velocidade de perfuração mas diminuirá
o desempenho da ferramenta e poderá
encurtar a sua vida útil.
Posição correcta das mãos (fig. A, G)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, utilize SEMPRE
a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na
figura).
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, segure SEMPRE a
ferramenta com segurança,
A posição correcta das mãos consiste em segurar o
punho lateral (9) com uma mão e o punho (8) com a
outra.
Ligar e desligar (fig. A, E)
• Para pôr a máquina em funcionamento, prima o
interruptor de velocidade variável (1). A pressao
exercida sobre o interruptor de velocidade
variável determina a velocidade de ferramenta.
• Para desligar a máquina, liberte o interruptor.
• Para manter a ferramenta na posição desligada,
mova o selector de reversibilidade (2) para a
posição central.
Funcionamento como chave de
fendas
Seleccione a velocidade/binário pretendido, utilizando
a alavanca de mudança de velocidade tripla na
parte superior da ferramenta para corresponder a
velocidade e o binário à operação pretendida. Insira o
acessório de fixação pretendido no mandril, tal como
faria com qualquer broca para perfuração. Regule o
anel de ajuste de binário (fig. A, 4) para a definição
pretendida. Faça algumas tentativas em áreas de
refugo ou de pouca visibilidade para determinar a
posição adequada do anel do mandril.
Operação de perfuração
1. Seleccione a velocidade/binário pretendido,
utilizando o sistema de mudança de velocidade
para corresponder a velocidade e o binário à
operação pretendida.
121
PORTUGUÊS
2. Para MADEIRA, utilize brocas helicoidais,
brocas de três pontas, brocas de pua eléctricas
ou serras com furo. Para METAL, utilize aço
de alta velocidade, brocas helicoidais ou serras
com furo. Utilize um lubrificante de corte para
perfuração de metais. As excepções incluem
ferro fundido e latão, que devem ser perfurados a
seco.
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta eléctrica da DEWALT foi concebida
para funcionar durante um longo período de tempo
com uma manutenção mínima. Uma utilização
continuamente satisfatória depende de uma
manutenção apropriada da ferramenta e de uma
limpeza regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue a
ferramenta e retire a bateria antes
de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um
accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
3. Aplique sempre pressão numa linha recta com a
broca. Aplique pressão suficiente para perfurar
com a broca, mas não a empurre demasiado,
porque o motor pode bloquear ou a broca pode
desvia-se.
4. Segure a ferramenta firmemente com ambas as
mãos, de modo a controlar a acção de torção da
broca.
5. SE A BROCA BLOQUEAR, isso deve-se
normalmente a sobrecarga. LIBERTE O
INTERRUPTOR DE IMEDIATO, retire a
broca da peça e verifique qual é o motivo
do bloqueio. NÃO LIGUE NEM DESLIGUE
O INTERRUPTOR PARA UTILIZAR UMA
BROCA BLOQUEADA — PODE DANIFICAR
A BROCA.
6. Mantenha o motor em funcionamento quando
retirar a broca de um orifício perfurado. Isto
impede que a broca fique encravada.
Operações de perfuração com o
martelo
1. Quando fizer trabalhos de perfuração com o
martelo, aplique força suficiente para evitar que
vibre excessivamente ou “levante” a broca.
Se aplicar demasiada força, a velocidade de
perfuração pode diminuir, a ferramenta pode
aquecer demasiado ou uma redução da taxa de
perfuração.
2. A perfuração deve ser feita numa linha recta,
mantendo a broca a um ângulo adequado
durante o trabalho. Durante a perfuração, não
exerça pressão lateral na broca porque pode
obstruir as ranhuras da broca e diminuir a
velocidade de perfuração.
3. Quando fizer furos profundos, se verificar uma
redução da velocidade do martelo, puxe a
broca parcialmente para fora do buraco com
a ferramenta em funcionamento para retirar
quaisquer partículas do furo.
4. Para ALVENARIA, utilize brocas com rebordo
de carboneto ou brocas para alvenaria. Um fluxo
de serradura fina e regular indica uma taxa de
perfuração adequada.
122
O carregador e a bateria não são passíveis de
reparação. O aparelho não tem peças no interior que
possam ser reparadas pelo utilizador.
Lubrificação
A sua ferramenta eléctrica não necessita de
lubrificação adicional.
Limpeza
ATENÇÃO: retire os detritos e as
partículas da caixa da unidade com ar
comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das
aberturas de ventilação e à volta das
mesmas. Use uma protecção ocular e
uma máscara contra o pó aprovadas ao
efectuar este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes ou
outros químicos abrasivos para limpar
as peças não metálicas da ferramenta.
Estes químicos poderão enfraquecer
os materiais utilizados nestas peças.
Utilize um pano humedecido apenas
com água e sabão suave. Nunca deixe
entrar qualquer líquido para dentro da
ferramenta. Da mesma forma, nunca
mergulhe qualquer peça da ferramenta
num líquido.
PORTUGUÊS
INSTRUÇÕES DE LIMPEZA DO CARREGADOR
ATENÇÃO: risco de choque eléctrico.
Desligue o carregador da tomada de
electricidade de CA antes de efectuar
qualquer limpeza. A sujidade e a gordura
no exterior do carregador podem ser
retiradas com um pano ou uma escova
suave não metálica. Não utilize água nem
quaisquer soluções de limpeza.
Poderá verificar a localização do agente de
reparação autorizado mais perto de si contactando
o representante local da DEWALT através da morada
indicada neste manual. Em alternativa, poderá
encontrar na internet (em www.2helpU.com)
uma lista dos agentes de reparação autorizados
da DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas
foram testados com este produto os
acessórios disponibilizados pela DEWALT,
a utilização de outros acessórios com
esta ferramenta poderá ser perigosa.
Para reduzir o risco de ferimentos,
apenas deverão ser utilizados acessórios
recomendados pela DEWALT com este
produto.
Consulte o seu revendedor para obter mais
informações sobre os acessórios apropriados.
Proteger o meio ambiente
Recolha de lixo selectiva - este produto
não deve ser eliminado juntamente com o
lixo doméstico normal.
Bateria
A bateria de longa duração deve ser recarregada
sempre que não produzir energia suficiente durante
a execução de trabalhos que eram facilmente
realizados anteriormente. Assim que atingir o fim da
respectiva vida útil, descarte-a tendo em atenção o
meio ambiente.
• Descarregue completamente a bateria, depois
retire-a da ferramenta.
• As células de iões de lítio são recicláveis.
Entregue-as ao seu fornecedor ou numa estação
de reciclagem local. As baterias recolhidas serão
recicladas ou eliminadas correctamente.
Se, um dia, o seu produto da DEWALT tiver de ser
substituído ou já não tiver utilidade, não se desfaça
do mesmo juntamente com o lixo doméstico.
Disponibilize este produto para recolha selectiva.
A recolha selectiva de embalagens
e produtos usados permite que os
materiais sejam reciclados e utilizados
novamente. A reutilização de materiais
reciclados ajuda a prevenir a poluição
ambiental e reduz a procura de matériasprimas.
Os regulamentos locais podem especificar a recolha
selectiva de produtos eléctricos na sua residência,
em centros municipais de resíduos ou através do
revendedor que lhe fornecer um novo produto.
A DEWALT disponibiliza um serviço de recolha e
reciclagem dos respectivos produtos quando estes
tiverem atingido o fim da sua vida útil. Para tirar
partido deste serviço, entregue o seu produto em
qualquer agente de reparação autorizado, o qual
procederá à respectiva recolha em nome da DEWALT.
123
PORTUGUÊS
GARANTIA
A DEWALT confia na qualidade dos seus
produtos e, como tal, oferece uma garantia
excepcional aos utilizadores profissionais
deste equipamento. Esta declaração de
garantia complementa os seus direitos
contratuais enquanto utilizador profissional
ou os seus direitos legais enquanto utilizador
privado não profissional, não os prejudicando,
seja de que forma for. A garantia é válida
nos Estados-membros da União Europeia e
nos países-membros da Zona Europeia de
Comércio Livre.
• GARANTIA DE SATISFAÇÃO DE 30 DIAS •
Se não estiver completamente satisfeito
com o desempenho da sua ferramenta da
DEWALT, basta devolvê-la ao revendedor
no prazo de 30 dias, juntamente com
a respectiva embalagem e todos os
componentes originais, para obter um
reembolso total ou trocá-la por outra
ferramenta. O produto apenas poderá ter
sido sujeito a um desgaste normal, sendo
necessário apresentar uma prova de compra.
• CONTRATO DE UM ANO DE
ASSISTÊNCIA GRATUITA •
Se necessitar de manutenção ou assistência
para a sua ferramenta DEWALT, num
período de 12 meses após a respectiva
data de compra, terá direito a um visita de
assistência gratuita. Esta visita será efectuada
gratuitamente num agente de reparação
autorizado da DEWALT. Será necessário
apresentar uma prova de compra. Inclui
mão-de-obra. O serviço inclui a mãode- obra,
mas exclui quaisquer acessórios e peças
sobresselentes, a não ser que estes se
tenham avariado ao abrigo da garantia.
• GARANTIA TOTAL DE UM ANO •
Se o seu produto da DEWALT apresentar
um funcionamento anómalo resultante de
materiais ou mão-de-obra defeituosos num
período de 12 meses após a respectiva data
de compra, a DEWALT garante a substituição
gratuita de todas as peças defeituosas ou, de
acordo com o nosso critério, a substituição
gratuita da unidade, desde que:
• O produto não tenha sido utilizado
incorrectamente ou de forma abusiva;
• O produto apenas tenha sido sujeito a
um desgaste normal;
124
• Não tenham sido realizadas reparações
por pessoas não autorizadas;
• Seja apresentada uma prova de compra;
• O produto seja devolvido juntamente
com a respectiva embalagem e todos os
componentes originais.
Se quiser apresentar uma reclamação,
contacte o seu revendedor ou verifique a
localização do seu agente de reparação
DEWALT mais próximo, indicado no
catálogo DEWALT ou contacte um escritório
da DEWALT na morada indicada neste
manual. Poderá encontrar na Internet uma
lista dos agentes de reparação autorizados da
DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda no
site: www.2helpU.com.
SUOMI
LANGATON VASARAPORA/VÄÄNNIN
DC901
Onnittelut!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monien vuosien
kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot
tekevät DEWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita
ammattilaisille.
Tekniset tiedot
DC901
Jännite
Tyyppi
Luovutusteha (max)
Kuormittamaton kierrosnopeus
1. vaihde
2. vaihde
3. vaihde
Iskumäärä
1. vaihde
2. vaihde
3. vaihde
Maks. vääntömomentti
Istukan aukeama
Maksimiporausteho
teräkseen/puuhun/betoniin
Paino (ilman akkua)
LPA
KPA
LWA
KWA
(äänenpaine)
(äänenpaineen vaihtelu)
(ääniteho)
(äänitehon vaihtelu)
VDC
36
2
W
750
min-1
min-1
min-1
0 - 400
0 - 1.200
0 - 1.600
min-1
min-1
min-1
Nm
mm
0 - 6.800
0 - 20.400
0 - 27.200
42
13
mm
kg
65/13/16
2,0
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
96
3,0
107
3,0
Tärinän kokonaisarvot (triax-vektorin kokonaissumma) määritelty
standardin EN 60745 mukaisesti:
Tärinäpäästön arvo ah
Betonin poraus
ah,ID =
m/s2
13,7
Epävarmuus K =
m/s2
5,5
Tärinäpäästön arvo ah
Metallin poraus
ah,D =
m/s2
≤ 2,5
Epävarmuus K =
m/s2
1,5
Tärinän päästöarvo ah
Ruuvattaessa
ah,ID =
Vaihtelu K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN 60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan
käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä
voidaan käyttää arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy
käytettäessä työkalua sen varsinaiseen
käyttötarkoitukseen. Jos työkalua
käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos
siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita
tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä voi
lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa merkittävästi
altistumiseen työkalua käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta
katkaistaan virta tai se toimii tyhjäkäynnillä.
Tämä voi vähentää tärinää merkittävästi
työkalua käytettäessä.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle
voidaan vähentää merkittävästi pitämällä
työkalu ja sen varusteet kunnossa,
pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä
huomiota työn jaksottamiseen.
Akkupaketti
Jännite
Teho
Paino
VDC
Ah
kg
Latauslaite
Jännite
Latausaika (noin)
VAC
min
Paino
kg
Sulakkeet:
Eurooppa
DE9360 DCB360 DCB361
36
36
36
2,0
4,0
2,0
0,9
1,3
0,9
DE9000
230
90
(4,0 Ah)
230 voltin työkalut
45
(2,0 Ah)
0,9
10 ampeerin sulake
125
SUOMI
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue
käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa
hengen- tai vakavan henkilövahingon
vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on
olemassa hengen- tai vakavan vaaran
mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista
vaaratilannetta. Ellei tilannetta
korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka
ei välttämättä aiheuta henkilövahinkoa
mutta voi aiheuttaa omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara!
Tulipalon vaara.
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
KONEDIREKTIIVI
DC901
DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät
seuraavat määräykset:
2006/42/EU, EN 60745-1,EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin
2004/108/EU ja 2011/65/EU vaatimukset. Saat
lisätietoja ottamalla yhteyden DEWALTiin. Osoitteet
näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa
tämän vakuutuksen DEWALTin puolesta.
Horst Grossmann
Vice President Engineering
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
27.08.2010
VAROITUS: Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lue tämä käyttöohje.
126
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS! Lue kaikki
turvallisuusvaroitukset ja ohjeet Jos
varoituksia ja ohjeita ei noudateta, on
olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai
vakavan henkilövahingon vaara.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu-ilmaus
viittaa verkkovirtaan yhdistettävään tai akkukäyttöiseen
työkaluun.
1) TYÖSKENTELYALUEEN TURVALLISUUS
a) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti
valaistuna. Onnettomuuksia sattuu
herkemmin epäsiistissä tai huonosti valaistussa
ympäristössä.
b) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien
nesteiden, kaasujen tai pölyn vuoksi.
Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät voivat
sytyttää pölyn tai kaasut.
c) Pidä lapset ja sivulliset kaukana
käyttäessäsi sähkötyökalua.
Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi aiheuttaa
hallinnan menettämisen.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava
toisiaan. Älä koskaan tee pistokkeeseen
mitään muutoksia. Älä yhdistä
maadoitettua sähkötyökalua jatkojohtoon.
Sähköiskun vaara vähenee, jos pistokkeisiin ei
tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain niille
tarkoitettuihin pistorasioihin.
b) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin
ja jäähdytyslaitteisiin. Voit saada sähköiskun,
jos kehosi on maadoitettu.
c) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai
kosteudelle. Sähkötyökaluun menevä vesi
lisää sähköiskun vaaraa.
d) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna
työkaluja sähköjohdosta tai vedä pistoketta
pistorasiasta sähköjohdon avulla. Pidä
sähköjohto kaukana kuumuudesta, öljystä,
terävistä reunoista tai liikkuvista osista.
Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot lisäävät
sähköiskun vaaraa.
e) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä
vain ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön tarkoitetun sähköjohdon
käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa.
SUOMI
f)
Jos sähkötyökalua on käytettävä kosteassa
paikassa, käytä vikavirtasuojaa. Tämä
vähentää sähköiskun vaaraa.
3) HENKILÖSUOJAUS
a) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy
valppaana, keskity työhön ja käytä
tervettä järkeä. Älä käytä tätä työkalua
ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Keskittymisen herpaantuminen hetkeksikin
sähkötyökalua käytettäessä voi aiheuttaa
vakavan henkilövahingon.
b) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä
aina suojalaseja. Hengityssuojaimen,
liukumattomien turvajalkineiden, kypärän
ja kuulosuojaimen käyttäminen vähentää
henkilövahinkojen vaaraa.
c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että
virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin
kytket sähkötyökalun pistorasiaan, yhdistät
siihen akun, nostat työkalun käteesi tai
kannat sitä. Sähkötyökalun kantaminen sormi
virtakytkimellä lisää onnettomuusvaaraa.
d) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet
ennen sähkötyökalun käynnistämistä.
Sähkötyökalun pyörivään osaan jäänyt
säätöavain tai väännin voi aiheuttaa
henkilövahingon.
e) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti
tasapainossa. Näin voit hallita sähkötyökalua
paremmin odottamattomissa tilanteissa.
f) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita
tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet
loitolla liikkuvista osista. Löysät vaatteet,
korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin
osiin.
g) Jos käytettävissä on laitteita pölyn
ottamiseksi talteen, käytä niitä. Pölyn
ottaminen talteen voi vähentää pölyn
aiheuttamia vaaroja.
4) SÄHKÖTYÖKALUISTA HUOLEHTIMINEN
a) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa voimaa.
Valitse käyttötarkoituksen kannalta oikea
sähkötyökalu. Sähkötyökalu toimii paremmin
ja turvallisemmin, kun sitä käytetään sille
suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
b) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi.
Jos sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen avulla,
se on vaarallinen ja se on korjattava.
c) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota sen
pistoke pistorasiasta tai irrota akku siitä
ennen säätämistä, varusteiden vaihtamista
tai sähkötyökalun asettamista säilytykseen.
Näin voit vähentää vahingossa käynnistymisen
aiheuttaman henkilövahingon vaaraa.
d)
e)
f)
g)
Varastoi sähkötyökaluja lasten
ulottumattomissa. Älä anna
sähkötyökaluihin tottumattomien tai näihin
ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden
käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut ovat
vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien käsissä.
Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista
liikkuvat osat, niiden kiinnitys, osien eheys
ja muut toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos
havaitset vaurioita, korjauta sähkötyökalu
ennen niiden käyttämistä. Huonosti
kunnossapidetyt sähkötyökalut aiheuttavat
onnettomuuksia.
Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja puhtaina.
Kunnossa pidettyjen leikkaavia teräviä reunoja
sisältävien työkalut todennäköisyys jumiutua
vähenee, ja niitä on helpompi hallita.
Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita,
kuten poranteriä, näiden ohjeiden
mukaisesti. Ota työskentelyolosuhteet ja
tehtävä työ huomioon. Jos sähkötyökalua
käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
5) AKKUKÄYTTÖISTEN TYÖKALUJEN KÄYTTÄMINEN JA
NIISTÄ HUOLEHTIMINEN
a) Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemaa
latauslaitetta. Tietyntyyppiselle akulle
soveltuva latauslaite voi aiheuttaa tulipalon
vaaran käytettynä yhdessä toisen akun kanssa.
b) Käytä sähkötyökalussa vain siihen
tarkoitettuja akkuja. Muiden akkujen
käyttäminen voi aiheuttaa tulipalon tai
onnettomuuden vaaran.
c) Kun akku ei ole käytössä, pidä se poissa
muiden metalliesineiden läheltä, kuten
paperiliittimien, kolikoiden, avainten,
naulojen, ruuvien tai muiden pienten
esineiden läheltä. Ne voivat oikosulkea
akun navat. Akun napojen oikosulkeminen voi
aiheuttaa palovamman tai tulipalon.
d) Oikosulku voi aiheuttaa nesteen
vuotamisen akusta. Vältä koskemasta
tähän nesteeseen. Jos nestettä pääsee
vahingossa iholle, huuhtele vedellä. Jos
tätä nestettä pääsee silmään, ota yhteys
lääkäriin. Akkuneste voi ärsyttää tai aiheuttaa
palovamman.
6) HUOLTO
a) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä
vastaavia osia. Tämä varmistaa sähkötyökalun
turvallisuuden.
127
SUOMI
LISÄTURVALLISUUSOHJEET
Poran/ruuvivääntimen/poravasaran
turvavaroitukset
• Käytä kuulonsuojaimia iskuporia käytettäessä.
Melulle altistuminen voi aiheuttaa kuulon
menetyksen.
• Pidä työskentelyn aikana kiinni
ainoastaan moottorityökalun eristetyistä
tarttumapinnoista, jos leikkaava lisävaruste
voi joutua kosketuksiin piilossa olevan
sähköjohdon tai laitteen oman johdon kanssa.
Jännitteelliseen johtoon koskeva leikkaava
lisävaruste voi tehdä paljaana olevat metalliosat
jännitteellisiksi ja aiheuttaa työkalun käyttäjälle
sähköiskun.
• Käytä työkalun mukana toimitettuja
apukahvoja. Hallinnan menettäminen voi
aiheuttaa henkilövammoja.
• Kiinnitä työstettävä kappale ruuvipuristimilla
tai muulla sopivalla tavalla vakaaseen
alustaan. Työstettävän kappaleen pitäminen
käsissä tai kehoa vasten on epävakaata ja saattaa
johtaa hallinnan menetykseen.
• Käytä kuulosuojia pitkään jatkuvan porauksen
aikana. Pitkittynyt altistuminen voimakkaalle
melulle saattaa aiheuttaa kuulon menetyksen.
Vasaraporauksesta syntyvät voimakkaat äänitasot
saattavat aiheuttaa väliaikaista kuulon menetystä
tai vakavan tärykalvovaurion.
• Käytä suojalaseja tai suojaa silmät muulla
tavalla. Porauksen ja vasaraporauksen
seurauksena lentää pieniä osia. Lentävät
hiukkaset voivat aiheuttaa pysyviä silmävammoja.
• Poranterät ja työkalut kuumentuvat käytön
aikana. Koske niitä vain hanskat kädessä.
Vaarat
Seuraavat vaarat ovat olemassa käytettäessä
porakonetta:
– Pyöriviin tai kuumiin osiin koskemisen aiheuttamat
vammat.
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida
välttää. Niitä ovat
– Kuulon heikkeneminen.
– Sormien puristumisen vaara lisävarustetta
vaihdettaessa.
– Pölyn hengittämisen aiheuttamat terveysvaarat
työstettäessä betonia ja/tai tiiltä.
– Lentävien kappaleiden aiheuttamat
henkilövahingot.
128
– Pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat
henkilövahingot.
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Käytä kuulosuojaimia.
Käytä suojalaseja.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI
Päivämääräkoodi (14) on merkitty kotelon
pintaan laitteen ja akun väliin. Se sisältää myös
valmistusvuoden.
Esimerkki:
2013 XX XX
Valmistusvuosi
Tärkeitä turvallisuusohjeita
latauslaitetta käytettäessä
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET. Tässä käyttöohjeessa on
tärkeitä tietoja ja turvaohjeita DE9000-latauslaitetta
varten.
• Ennen latauslaitteen käyttämistä lue kaikki
latauslaitteen, akun ja akkua käyttävän tuotteen
ohjeet ja varoitukset.
VAARA: Sähköiskun vaara.
Latauslaitteessa on 230 voltin jännite. Älä
työnnä sähköä johtavia esineitä laitteen
sisään. Muutoin voi aiheutua sähköisku.
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä
päästä latauslaitteen sisään mitään
nestettä. Muutoin voi aiheutua sähköisku.
HUOMIO: Palovamman vaara. Lataa
vain ladattavia DEWALT-akkuja vamman
vaaran vähentämiseksi. Muut akut
voivat räjähtää sekä aiheuttaa henkilö- ja
omaisuusvahinkoja.
HUOMIO: Tietyissä tilanteissa
vieras esine voi aiheuttaa oikosulun
latauskoskettimiin, kun latauslaitteen
pistoke on pistorasiassa. Pidä sähköä
johtavat materiaalit, kuten teräsvilla,
alumiinifolio ja metallinkappaleet,
poissa akulle varatusta paikasta. Irrota
latauslaitteen pistoke aina pistorasiasta,
kun akkua ei ladata. Irrota pistoke
SUOMI
pistorasiasta aina ennen laitteen
puhdistamista.
• ÄLÄ yritä ladata akkua muussa kuin tässä
käyttöohjeessa kuvatussa latauslaitteessa.
Latauslaite ja akku on suunniteltu toimimaan
yhdessä.
• Nämä latauslaitteet on suunniteltu vain
ladattavien DEWALT-akkujen lataamiseen.
Niiden käyttäminen muuhun tarkoitukseen saattaa
aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
Näitä latauslaitteita ei tarvitse säätää. Ne on
suunniteltu mahdollisimman helpoiksi käyttää.
Lataaminen [kuva (fig.) B]
VAARA: Sähköiskun vaara.
Latauslaitteessa on 230 voltin jännite. Älä
työnnä sähköä johtavia esineitä laitteen
sisään. Sähköiskun vaara on olemassa.
• Älä altista latauslaitetta sateelle tai lumelle.
1. Työnnä latauslaitteen (12) virtaliitin
savukkeensytyttimeen ennen akun asettamista
ladattavaksi.
• Kun irrotat pistokkeen pistorasiasta, vedä
pistokkeesta, älä johdosta. Tämä vähentää
pistokkeen ja johdon vaurioitumisen vaaraa.
2. Aseta akku latauslaitteeseen. Latauslaitteessa
on kolmesta valosta koostuva (13) mittari, joka
vilkkuu akun latautumistilanteen mukaan.
• Aseta johto sellaiseen paikkaan, että kukaan
ei astu sen päälle eikä kompastu siihen eikä
johto vaurioidu.
3 Kun akku on ladattu täyteen, kolme punaista
latausvaloa palaa jatkuvasti. Akku on nyt ladattu
täyteen, ja se voidaan ottaa käyttöön tai jättää
latauslaitteeseen.
• Käytä jatkojohtoa vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Yhteensopimattoman jatkojohdon
käyttäminen saattaa aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun.
• Älä aseta latauslaitteen päälle mitään
esineitä. Älä aseta latauslaitetta pehmeälle
alustalle, joka voi tukkia ilmanvaihtoaukot.
Latauslaite voi muutoin kuumentua liikaa. Pidä
latauslaite kaukana lämpölähteistä. Ilma kiertää
latauslaitteessa ylä- ja alaosan aukkojen kautta.
• Älä käytä latauslaitetta, jos johto tai pistoke
on vaurioitunut. Korjauta ne heti.
• Älä käytä latauslaitetta, jos se on pudonnut,
saanut voimakkaan iskun tai vaurioitunut. Vie
se valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
• Älä pura latauslaitetta. Vie se valtuutettuun
huoltopisteeseen korjattavaksi. Kokoaminen
virheellisesti saattaa aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun.
• Irrota latauslaitteen pistoke pistorasiasta
ennen puhdistamista. Tämä vähentää
sähköiskun vaaraa. Akun irrottaminen ei
vähennä sähköiskun vaaraa.
• ÄLÄ KOSKAAN yritä yhdistää kahta latauslaitetta
toisiinsa.
• Latauslaite on suunniteltu toimimaan
tavallisella 230 voltin sähkövirralla. Älä yritä
käyttää sitä muulla jännitteellä. Tämä ei koske
autolatauslaitetta.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
HUOMAA: Jotta varmistat Li-Ion-akkujen
parhaimman mahdollisen suorituskyvyn ja pitkän
käyttöiän, akku tulee ladata täyteen ennen
ensimmäistä käyttöä.
Lataaminen (kuva B)
Alla näkyvässä taulukossa on lisätietoja akun
latautumisesta.
Lataustila
1 valo vilkkuu
1 valo vilkkuu, 1 valo palaa
1 valo vilkkuu, 2 valoa palaa
3 valoa palaa
< 33%
33-66%
66-99%
100%
Automaattinen virkistäminen
Automaattinen virkistäminen uudistaa akun kennot
huippukuntoisiksi. Akut on syytä virkistää viikoittain tai
kun niiden kapasiteetti heikkenee.
Voit virkistää akun asettamalla sen latauslaitteeseen
normaaliin tapaan. Anna akun olla latauslaitteessa
vähintään 10 tuntia.
Liian kuumaa tai kylmää akkua ei
ladata
Jos latauslaite tunnistaa, että akku on liian kuuma tai
kylmä, latautuminen aloitetaan vasta akun saavutettua
oikean lämpötilan. Kun oikea lämpötila on saavutettu,
latautuminen alkaa automaattisesti. Tämä ominaisuus
pidentää akun ikää.
Latauslaitteet
VAIN LI-ION-AKUT
DE9000-latauslaitteessa voidaan käyttää 36 voltin
Li-Ion-akkuja.
Li-Ion-akuissa on elektroninen suojausjärjestelmä, joka
estää niitä latautumasta tai kuumenemasta liikaa tai
purkautumasta kokonaan.
129
SUOMI
Jos elektroninen suojausjärjestelmä tulee käyttöön,
työkalu poistaa sen käytöstä automaattisesti. Jos näin
käy, lataa Li-Ion-akkua latauslaitteessa, kunnes se on
ladattu täyteen.
Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia
akkuja käytettäessä
Kun tilaat vaihtoakkuyksiköitä, muista ilmoittaa
luettelonumero, jännite ja ampeeritunti.
• Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele heti
miedolla saippualla ja vedellä. Jos akkunestettä
pääsee silmään, huuhtele avointa silmää vedellä
15 minuutin ajan kunnes ärsytys lakkaa. Jos
on hakeuduttava lääkärin hoitoon, ilmoita, että
akun elektrolyytti on nestemäisten orgaanisten
karbonaattien ja litiumsuolojen seosta.
• Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää
hengitysteitä. Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos
oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin.
Kun uusi akku otetaan pakkauksesta, sitä ei ole
ladattu täyteen. Lue seuraavat turvaohjeet ennen
akun ja latauslaitteen käyttämistä. Noudata annettuja
ohjeita.
LUE KAIKKI OHJEET
• Älä lataa akkua, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden,
kaasujen tai pölyn vuoksi. Akun asettaminen
latauslaitteeseen tai poistaminen siitä voi sytyttää
pölyn tai kaasut.
• Lataa akut vain DEWALT-latauslaitteissa.
• ÄLÄ upota akkua veteen tai räiskytä sen päälle
vettä.
• Älä säilytä tai käytä akkua tai työkalua
paikoissa, joissa lämpötila voi ylittää 40 ˚C,
esimerkiksi ulko- tai metallirakennuksissa
kesällä.
VAARA: Älä yritä avata akkua mistään
syystä. Jos akun kotelo on haljennut
tai vahingoittunut, älä aseta akkua
latauslaitteeseen. Älä rusenna, pudota
tai vaurioita akkua. Älä käytä akkua
tai latauslaitetta, jos se on pudonnut,
saanut voimakkaan iskun tai vaurioitunut
esimerkiksi naulan tai vasaran iskusta
tai päälleastumisesta. Muutoin voi
aiheutua sähköisku. Palauta vaurioitunut
akku huoltokorjaamolle toimitettavaksi
kierrätykseen.
HUOMIO: Kun työkalua ei käytetä,
aseta se vakaalle alustalle kyljelleen,
jotta se ei aiheuta putoamis- tai
kompastumisvaaraa. Kookkaalla
akulla varustetut työkalut voidaan jättää
pystyasentoon, mutta ne kaatuvat
helposti.
LITIUM-IONIAKKUJEN (Li-Ion) ERITYISET TURVAOHJEET
• Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa
päähän. Akku voi räjähtää poltettaessa. Litiumioniakkuja poltettaessa syntyy myrkyllisiä kaasuja
ja aineita.
130
VAROITUS: Palovamman vaara.
Akkuneste voi syttyä altistuessaan
kipinälle tai liekille.
Kuljetus
DEWALT-akut täyttävät kaikkien soveltuvien
teollisuudenalaa koskevien ja lakisääteisten
kuljetusmääräyksien vaatimukset, niihin
kuuluvat muun muassa YK:n vaarallisen tavaran
kuljetussuositukset, kansainvälisen ilmakuljetusliiton
(IATA) vaarallisen tavaran määräykset, vaarallisten
aineiden kansainvälisen merikuljetussäännöstön
(IMDG) määräykset sekä eurooppalainen sopimus
vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista
(ADR). Litiumionikennot ja -akut on testattu YK:n
vaarallisen tavaran suosituksien osion 38.3 mukaisesti
koskien testausohjeita ja testikriteerejä.
Useimmissa tapauksissa DEWALT-akun kuljetusta ei
luokitella täysin säännöstelty luokan 9 vaaralliseksi
materiaaliksi. Luokan 9 kuljetus on yleensä tarpeen
kahdessa eri tilanteessa::
1. Useamman kuin kahden DEWALT-litiumioniakun
kuljetus lentorahdilla, kun pakkaus sisältää vain
akkuja (ei työkaluja), ja
2. Yli 100 wattitunnin (Wh) energialuokan omaavan
litiumioniakun kuljetus. Wattitunnit on merkitty
kaikkien litiumioniakkujen pakkaukseen.
Oli kyseessä odotettu tai täysin säännöstelty kuljetus,
kuljettajien vastuulla on ottaa selvää viimeisimmistä
pakkausta, merkkiä/merkintää sekä dokumentaatiota
koskevista määräyksistä.
Akkujen kuljetus voi johtaa tulipaloon, jos akkunavat
pääsevät vahingossa kosketuksiin johtaviin
materiaaleihin. Akkuja kuljettaessa tulee varmistaa,
että akkujen navat on suojattu ja eristetty hyvin
materiaaleista, jotka voivat päästä niihin kosketuksiin
ja aiheuttaa oikosulun.
Tämän ohjekirjan osion tiedot on annettu hyvässä
uskossa ja niiden uskotaan olevan tarkkoja asiakirjan
luontihetkellä. Mitään takuita, välillisiä tai suoria, ei
kuitenkaan anneta. Ostajan vastuulla on taata, että
toiminta on soveltuvien määräyksien mukaista.
SUOMI
Käytä lataukseen ainoastaan laitekohtaisia
DEWALTin latureita.
Akkuyksikkö
AKUN TYYPPI
Latausajan tiedot ovat Teknisissä
tiedoissa.
DC901 toimii 36 voltin Li-Ion-akulla.
Säilytyssuositukset
1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä
ja kuivassa paikassa poissa suorasta
auringonpaisteesta sekä liiallisesta kylmyydestä
tai kuumuudesta. Akku toimii mahdollisimman
tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään
huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä.
HUOMAA: Li-Ion-akut on ladattava täyteen
ennen niiden asettamista säilytykseen.
2. Pitkän säilytyksen aikana täyteen ladattu akku
on suositeltavaa säilyttää viileässä ja kuivassa
paikassa irti laturista.
Latauslaitteen ja akun tarrat
Pakkauksen sisältö
Pakkauksen sisältö:
1 Langaton vasarapora/väännin
1 Sivukahva
1 Akkupaketti (D1, M1)
2 Akkua (D2, M2)
1 Latauslaite
1 Laukku
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
Tässä käyttöohjeessa käytettävien kuvakkeiden
lisäksi latauslaitteessa ja akussa käytetään seuraavia
kuvakkeita:
HUOMAA: N-mallien kanssa ei toimiteta akkuja eikä
latauslaitetta.
Lue käyttöohje ennen käyttöä.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen
käyttämistä.
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa
kuljetusvaurioita.
Kuvaus (kuva A, B)
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen
osiin mitään muutoksia. Tällöin voi
aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja.
Älä altista akkuja vedelle.
Älä kokeile akkuja sähköä johtavilla
esineillä.
1 Portaaton nopeudensäätö
Älä lataa vaurioituneita akkuja.
3 Avaimeton istukka
2 Toimintasuunnan valitsin
4 Vääntömomentin säädin
Älä käytä vaurioituneita latureita.
5 Tilan valitsin
Lataa ainoastaan 4–40 °C:n lämpötilassa.
7 Istukka
6 Vaihteenvalitsin
Vaihdata vialliset johdot välittömästi.
Laturiongelma.
Akkuongelma.
8 Kahva
9 Sivukahva
10 Akku
11 Vapautusnappi (kuva B)
12 Latauslaite (kuva B)
13 Latausvalot (punaiset) (kuva B)
Noudata akkuja hävittäessäsi ympäristön
kannalta tarpeellista huolellisuutta.
KÄYTTÖTARKOITUS
Vasaraporasi/vääntimesi on suunniteltu ammattimaisiin
ruuvaus-, poraus- ja iskuporaussovelluksiin.
Älä hävitä akkuja polttamalla.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen
lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja.
131
SUOMI
Tämä vasarapora/väännin on ammattimainen
sähkötyökalu.
ÄLÄ ANNA lasten koskea tähän työkaluun.
Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta
vain valvotusti.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan
lukien lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset,
sensoriset tai henkiset kyvyt tai kokemus ja/
tai tietämys tai taidot ovat rajalliset. Heidän
turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä
vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa
jättää yksin tämän tuotteen kanssa.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista
aina, että akun jännite vastaa laitteen tyyppikilpeen
merkittyä jännitettä. Tarkista myös, että latauslaitteen
jännite vastaa sähköverkon jännitettä.
Tämä DEWALT-latauslaite on
kaksoiseristetty EN 60335 -säädösten
mukaisesti, joten maadoitusjohtoa ei tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella
johdolla, jonka voi hankkia DEWALTin huoltoorganisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset
täyttävää hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on
Teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on
1 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki.
KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN
VAROITUS: Poista akku koneesta aina
ennen asennuksia ja säätöjä.
VAROITUS: Kytke aina kone päältä
ennen kuin asennat tai poistat
akkupaketin.
VAROITUS: Käytä ainoastaan DEWALTakku ja -latauslaite.
Akkupaketin asentaminen ja
poistaminen (kuva A, B)
TASOMITTARILLA VARUSTETUT AKUT (KUVA B)
Joissakin DEWALT-akuissa on tasomittari, jossa on
kolme vihreää LED-merkkivaloa. Merkkivalot osoittavat
akun jäljelle jäävän virtatason.
Kytke tasomittari päälle painamalla ja pitämällä
tasomittarin painiketta (15) alhaalla. Jokin kolme
vihreän LED-merkkivalon valoyhdistelmä syttyy
osoittaen jäljelle jäävän virtatason. Kun akkuvirran taso
on käyttörajan alapuolella, tasomittari ei syty ja akku
on ladattava.
HUOMAA: Tasomittari osoittaa akkuvirran tason
ainoastaan viitteellisesti. Se ei osoita työkalun
toiminnallisuutta ja se voi vaihdella tuoteosien,
lämpötilan ja loppukäyttäjän käytön mukaan.
Tilan säätörengas (kuva D)
Porassa on erillinen tilan säätörengas (kuva D, 5)
poraus-, ruuvaus- ja iskuporaustilaan siirtymiseksi.
RUUVIEN VÄÄNTÄMINEN (KUVA D3)
1. Valitse haluamasi nopeus-/vääntöväli käyttämällä
kolminopeuksista vaihdetta (6) työkalun
yläosassa nopeuden ja väännön sovittamiseksi
käyttötarkoitukseen. Aseta vääntötaso oikeaan
asetukseen kytkimen renkaaseen, aseta kytkimen
rengas alhaisempaan asetukseen varmistaaksesi
kiinnittimen asettamisen määrityksien mukaisesti.
HUOMAA: KÄYTÄ ALINTA
VÄÄNTÖASETUSTA ASETTAAKSESI
KIINNIKKEEN HALUTULLE SYVYYDELLE.
MITÄ ALHAISEMPI NUMERO, SITÄ
PIENEMPI VÄÄNTÖ.
2. Kierrä tilan säätörengasta (5) niin, että ruuvin
merkki on kohdistettu nuoleen.
3. Aseta väännön säätörengas (4) oikeaan
asetukseen haluamasi väännön saavuttamiseksi.
HUOMAA: Väännön säätörengas voidaan
asettaa minkä numeron kohdalle tahansa
ja voit vaihtaa ruuvaus- ja poraustilaan tilan
säätörenkaalla.
PORAAMINEN (KUVA D1)
HUOMIO: Kun tilan säätörengas on poraus-/iskuporaustilassa, pora ei kytkeydy oli
väännön säätörenkaan (4) asento mikä
tahansa.
• Kun asennat akkupaketin (10) kohdista se
työkalun liittimen kanssa. Aseta akkupaketti
liittimeen ja työnnä sitä, kunnes se napsahtaa
paikalleen.
Kierrä tilan säätörengasta (5) niin, että poran merkki
on kohdistettu nuoleen.
• Poistaaksesi akkupaketin paina
vapautuspainiketta (11) ja vedä akkupaketti
samalla liittimestä.
ISKUPORAAMINEN (KUVA D2)
132
HUOMAA: Väännön säätörengas (4) voidaan asettaa
minkä numeron kohdalle tahansa.
Kierrä tilan säätörengasta (5) niin, että vasaran merkki
on kohdistettu nuoleen.
SUOMI
Väännön säätörengas (kuva D)
Työkalussa on säädettävän momentin
ruuvausmekanismi muodoltaan ja kooltaan erilaisten
kiinnittimien ruuvaamiseen ja poistamiseen ja
työkalussa on vasaramekanismi kivimateriaaliin
porausta varten. Väännön säätökauluksen (4)
ympärillä on numeroita. Kyseisiä numeroita käytetään
vääntömomentin asettamiseen. Mitä suurempi
numero renkaassa sitä suurempi vääntö ja sitä
suurempi kiinnitin voidaan kiinnittää. Valitse jokin
numero kiertämällä osaa, kunnes haluttu numero
kohdistuu nuoleen.
VAROITUS: Älä valitse toimintatilaa
työkalun ollessa käynnissä.
Suunnanvaihtokytkin (kuva E)
• Kun haluat vaihtaa pyörimissuuntaa, käytä eteen/
taakse -liukukytkintä (2) kuten kuvassa (ks. nuolia
työkalussa).
VAROITUS: Odota aina, että moottori
on täysin pysähtynyt ennen kuin vaihdat
pyörimissuuntaa.
Vaihdevalitsin (kuva F)
Työkalussasi on kolme vaihdetta (6) nopeuden ja
vääntömomentin säätelemiseen.
1 pieni nopeus/suuri vääntömomentti
2 keskisuuri nopeus/keskisuuri vääntömomentti
3 suuri nopeus/pieni vääntömomentti
Työkalun kierrosnopeus on ilmoitettu teknisissä
tiedoissa.
• Älä vaihda vaihteita koneen käydessä täydellä
nopeudella äläkä muutoinkaan koneen käydessä.
Avaimeton Istukka (Kuva C)
VAROITUS: Älä yritä kiristää poranterää
(tai muuta varustetta) tarttumalla istukan
etuosaan ja käynnistämällä pora. Muutoin
voi aiheutua henkilövahinko tai istukka
voi vaurioitua. Lukitse aina liipaisin ja
irrota työkalu virransyötöstä ennen terän
vaihtamista.
VAROITUS: Ennen työkalun
käynnistämistä on aina varmistettava,
että terä on kunnolla paikallaan. Jos terä
on kiinnitetty huonosti, se voi irrota ja
aiheuttaa henkilövahingon.
Tässä työkalussa on avaimeton yhdellä kädellä käytettävä istukka. Voit asettaa poranterän tai muun varusteen paikalleen toimimalla seuraavasti.
2. Tartu istukan holkkiin (d) yhdellä kädellä. Kiinnitä
työkalu toisella kädellä kuvassa C näkyvällä
tavalla. Käännä holkkia vastapäivään riittävän
kauan, jotta terä mahtuu sisään.
3. Aseta noin 19 mm (3/4") lisävaruste istukkaan.
Kiristä hyvin kiertämällä istukan vaippaa
myötäpäivään yhdellä kädellä ja pitämällä
työkalua toisessa kädessä. Kierrä istukan
vaippaa edelleen, kunnes kuulet useita
räikän napsahduksia täydellisen kiinnityksen
varmistamiseksi.
Kiristä istukka kääntämällä sen holkkia yhdellä kädellä
ja pitämällä työkalua paikallaan toisella kädellä.
Voit irrottaa varusteen toistamalla edelliset vaiheen 1
ja 2 toimet.
Ennen käyttämistä
• Varmista, että akut ovat (täyteen)
• Varmista, että akkupaketti on kunnolla paikallaan.
• Kiinnitä sopiva terä.
• Merkitse kohta, johon poraat reiän.
TOIMINTA
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon
vaaran vähentämiseksi katkaise
työkalusta virta ja irrota akku
ennen säätämistä tai varusteiden
irrottamista tai asentamista. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
Käyttöohjeet
VAROITUS:
• Noudata aina turvallisuusohjeita ja
voimassa olevia sääntöjä.
• Varo työskennellessäsi sähkö- ja
vesijohtoja.
• Kuormita konetta järkevästi. Liiallinen
voiman käyttö ei nopeuta poraamista,
vaan vähentää työkalun tehoa ja saattaa
lyhentää koneen käyttöikää.
Käsien oikea asento (kuva A, G)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet
AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitelemällä
työkalua AINA tiukassa otteessa.
1. Katkaise työkalusta virta ja irrota virransyöttö.
133
SUOMI
Kädet ovat oikeassa asennossa, kun tartut
sivukahvaan (9) yhdellä kädellä ja toisella kädellä
pääkahvaan (8).
Koneen käynnistäminen ja
sammuttaminen (kuva A, E)
• Käynnistä kone painamalla virtakytkintä (1).
Virtaytkimeen kohdistuvan paineen määrä säätää
koneen kierrosnopeuden.
• Pysäytä kone vapauttamalla kytkin.
• Kun haluat lukita koneen off-asentoon,
käännä suunnanvaihtovipu (2) keskiasentoon.
Ruuviavaimen käyttö
Valitse haluamasi nopeus-/vääntöväli käyttämällä
kolminopeuksista vaihdevipua työkalun
yläosassa nopeuden ja väännön sovittamiseksi
käyttötarkoitukseen. Laita haluttu kiinnitinvaruste
istukkaan samalla tavalla kuin tavallinen poranterä.
Aseta väännön säätörengas (kuva A, 4) haluamaasi
asetukseen. Harjoittele muutaman kerran jätepaloille
tai piilossa oleviin kohtiin, jotta voit määrittää
kytkinrenkaan oikean asennon.
Poraus
1. Valitse suunniteltuun käyttöön sopiva nopeus/
vääntö nopeuskytkimen avulla.
2. PUU: käytä kierteisteriä, kouruteriä, kierreteriä
tai reikäsahoja. METALLI: käytä pikateräksestä
valmistettuja kierteisporanteriä tai reikäsahoja.
Käytä leikkuujäähdytysnestettä, kun poraat
metalleja. Poikkeuksia ovat valurauta ja messinki,
joita tulee porata kuivina.
3. Paina aina suorassa linjassa terän kanssa. Käytä
riittävästi voimaa, jotta terä pureutuu materiaaliin,
mutta älä paina liikaa, jolloin moottori saattaa
sakata tai terä taipua.
4. Pidä työkalua vakaasti molemmilla käsillä, jotta
hallitset poran vääntymisen.
5. JOS PORA SAKKAA,, se johtuu tavallisesti
ylikuormituksesta. VAPAUTA LIIPAISIN
VÄLITTÖMÄSTI, irrota poranterä työstä ja
määritä sakkauksen syy. ÄLÄ NAPSAUTTELE
LIIPAISINTA PÄÄLLE JA POIS PÄÄLTÄ JA
YRITÄ KÄYNNISTÄÄ SAKANNUTTA PORAA –
TÄMÄ VOI VAHINGOITTAA PORAA.
6. Pidä moottori käynnissä, kun vedät terää poratun
reiän läpi. Tämä estää juuttumisen.
134
Iskuporaus
1. Käytä poratessa poraan juuri tarpeeksi
voimaa, jotta estät sitä ponnahtelemasta
liiallisesti tai poran ”nousemisen” pois terästä.
Liiallinen voiman käyttö aiheuttaa alhaisemmat
porausnopeudet, ylikuumenemisen ja
alhaisemman porausnopeuden.
2. Poraa suoraan ja pidä terä suorassa kulmassa
työhön nähden. Älä paina terää liikaa poratessasi
sivuttaissuunnassa, koska tämä voi aiheuttaa
terän urien tukkeutumisen ja hitaamman
porausnopeuden.
3. Kun poraat syviä reikiä ja iskunopeus alkaa
pudota, vedä terä osittain ulos reiästä poran yhä
pyöriessä, jolloin reikä puhdistuu porausjätteestä.
4. KIVIAINES: käytä karbidikärkisiä teriä tai
kiviporia. Yhtenäinen, tasainen pölyvirta osoittaa
oikean porausnopeuden.
KUNNOSSAPITO
DEWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään
ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea
käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen
ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon
vaaran vähentämiseksi katkaise
työkalusta virta ja irrota akku
ennen säätämistä tai varusteiden
irrottamista tai asentamista. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
Laturia tai akkua ei voida huoltaa. Sisällä ei ole mitään
huollettavia osia.
Voiteleminen
Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella.
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly
kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy
ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille.
Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia ja
hengityssuojainta.
SUOMI
VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita
kuin metallipintoja liuottimien tai muiden
voimakkaiden kemikaalien avulla. Nämä
kemikaalit voivat heikentää näissä osissa
käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä
ja miedolla pesuaineella kostutettua
kangasta. Älä päästä mitään nestettä
laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen
osaa nesteeseen.
Saat lähimmän valtuutetun DEWALT-huoltokorjaamon
tiedot ottamalla yhteyden lähimpään DEWALTtoimipisteeseen. Yhteystiedot ovat tässä
käyttöohjeessa. Luettelo valtuutetuista DEWALThuoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta
on Internet-sivustossa www.2helpU.com.
LATAUSLAITTEEN PUHDISTUSOHJEET
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Irrota
pistoke sähköpistorasiasta ennen
puhdistamista. Voit poistaa lian ja rasvan
latauslaitteen ulkopinnasta pyyhkimällä
kankaalla tai harjaamalla pehmeällä muulla
kuin metallista valmistetulla harjalla. Älä
käytä vettä tai puhdistusaineita.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DEWALTlisävarusteita ei ole testattu tämän
työkalun kanssa, joten niiden käyttäminen
voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen
kanssa vain DEWALTin suosittelemia
varusteita vahingoittumisvaaran
vähentämiseksi.
Akku
Akku tulee ladata aina silloin, kun se ei enää tuota
riittävästi virtaa toimintoihin, jotka aikaisemmin sujuivat
helposti. Kun akku on tyhjä, poista se käytöstä
ympäristönsuojelukäytännön mukaisesti.
• Käytä akku täysin loppuun ja poista se sitten
työkalusta.
• Litiumionikennot ovat kierrätettäviä. Voit viedä ne
ostopaikkaan tai paikalliseen kierrätyskeskukseen.
Kerätyt akut toimitetaan kierrätykseen tai
hävitetään asianmukaisesti.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Ympäristön suojeleminen
Toimita tämä laite kierrätykseen. Tätä
tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen
mukana.
Jos DEWALT-tuote on tullut elinkaarensa päähän
tai jos et enää tarvitse sitä, älä hävitä sitä
kotitalousjätteenä. Toimita se kierrätykseen.
Kierrätykseen toimitetut käytetyt tuotteet
ja pakkaus voidaan käyttää uudelleen.
Tämä suojelee ympäristöä ja vähentää
raaka-aineiden tarvetta.
Paikallisissa määräyksissä voidaan edellyttää, että
sähkölaitteet on toimitettava kierrätysasemalle tai
jälleenmyyjälle, jolta ostit uuden tuotteen.
DEWALT kierrättää DEWALT-tuotteet, kun ne
ovat tulleet elinkaarensa päähän. Voit käyttää
tätä palvelua palauttamalla tuotteen valtuutettuun
huoltokorjaamoon. Se toimitetaan sieltä meille.
135
SUOMI
TAKUU
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun
ja antaa erinomaisen takuun tämän
tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu
laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä
ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia
oikeuksia eikä yksityisen muun kuin
ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia
oikeuksia. Tämä takuu on voimassa
kaikissa EU- ja ETA-maissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU
ILMAN RISKEJÄ •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALTtyökalun toimintaan, palauta se
ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine
osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla
kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus on
esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa 12
kuukauden kuluessa ostosta, olet oikeutettu
yhteen maksuttomaan huoltoon. Huollon
suorittaa maksutta valtuutettu DEWALTkorjaamo. Ostotodistus on esitettävä. Takuu
kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita
eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa.
• YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika 12
kuukauden aikana ostopäivästä materiaali
tai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT
vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta
tai harkintansa mukaan vaihtaa laitteen
maksutta edellyttäen, että:
• laitetta ei ole väärinkäytetty,
• laite on kulunut vain normaalisti,
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole
yrittäneet korjata laitetta,
• ostotodistus esitetään,
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine
osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla
yhteyden laitteen jälleenmyyjään tai
lähimpään valtuutettuun DEWALT
huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot
DEWALT -kuvastosta tai ottamalla yhteyden
tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin
toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista
DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin
jälkeisestä palvelusta on Internet-sivustossa:
www.2helpU.com.
136
SVENSKA
SLADDLÖS SLAGBORR/SKRUVDRAGARE
DC901
Gratulerar!
Du har valt ett DEWALT-verktyg. År av erfarenhet,
grundlig produktutveckling och innovation gör
DEWALT till en av de pålitligaste partnerna för
fackmannamässiga elverktygs-användare.
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN 60745, och den
kan användas för att jämföra ett verktyg med ett
annat. Den kan användas för att få fram en preliminär
uppskattning av exponering.
Tekniska data
VARNING: Den angivna emissionsnivån
för vibration gäller vid verktygets
huvudsakliga användning. Om verktyget
emellertid används för andra tillämpningar,
med andra tillbehör, eller om det är dåligt
underhållet kan vibrationen avvika. Detta
kan avsevärt öka exponeringsnivån under
hela dess arbetstid.
DC901
Spänning
Typ
Uteffekt (max)
Varvtal obelastad
växel 1
växel 2
växel 3
Slagtal
växel 1
växel 2
växel 3
Max. vridmoment
Kapacitet chuck
Maximal borrkapacitet i
stål/trä/betong
Vikt (utan batteripaket)
LPA (ljudtryck) dB(A)
KPA (ljudtryck, osäkerhet)
LWA (ljudstyrka) dB(A)
KWA (ljudstyrka, osäkerhet)
VDC
36
2
W
750
min-1
min-1
min-1
0 - 400
0 - 1.200
0 - 1.600
min-1
min-1
min-1
Nm
mm
0 - 6.800
0 - 20.400
0 - 27.200
42
13
mm
kg
65/13/16
2,0
96
dB(A)
107
dB(A)
3,0
3,0
Totala vibrationsvärden (triax-vektorsumma) bestämda
i enlighet med EN 60745:
Vibrationsvärde ah
Borrning i betong
ah,ID =
m/s2
13,7
Avvikelse K =
m/s2
5,5
Vibrationsvärde ah
Borrning i metall
ah,D =
m/s2
≤ 2,5
Avvikelse K =
m/s2
1,5
Vibration, emissionsvärde ah
Skruvdragning
ah,ID =
m/s²
< 2,5
Osäkerhet K =
m/s²
1,5
En uppskattning av exponeringsnivån
för vibrationer bör dessutom ta med
i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att
utföra sitt arbete. Detta kan avsevärt
minska exponeringsnivån under hela dess
arbetstid.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder för
att skydda handhavaren mot verkningarna
av vibration, såsom att: underhålla
verktyget och tillbehören, hålla händerna
varma, organisera arbetsgången.
Batteripaket
Spänning
Kapacitet
Vikt
VDC
Ah
kg
Laddare
Nätspänning
Laddningstid (ca.)
VAC
min
Vikt
kg
DE9360 DCB360 DCB361
36
36
36
2,0
4,0
2,0
0,9
1,3
0,9
DE9000
230
90
(4,0 Ah)
45
(2,0 Ah)
0,9
Säkring:
Europa
230 Volt verktyg
10 Ampere, starkström
137
SVENSKA
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån
för varje signalord. Var god läs handboken och
uppmärksamma dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld
situation som, om den inte undviks,
kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld
situation som, om den inte undviks,
skulle kunna resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
SE UPP! Indikerar en potentiellt riskfylld
situation som, om den inte undviks, kan
resultera i mindre eller medelmåttig
personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som inte
är relaterad till personskada som, om
den inte undviks, skulle kunna resultera i
egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
EC-Följsamhetsdeklaration
MASKINDIREKTIV
DC901
DEWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna
under Tekniska data uppfyller:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Dessa produkter uppfyller dessutom direktiv
2004/108/EC och 2011/65/EU. För mer information,
var god kontakta DEWALT på följande adress, eller se
handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning av den
tekniska filen och gör denna förklaring å DEWALTs
vägnar.
Horst Grossmann
Vicepresident, Konstruktion
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
27.08.2010
138
VARNING: För att minska risken för
personskada, läs instruktionshandboken.
Säkerhetsvarningar, Allmänt
Elverktyg
VARNING! Läs alla
säkerhetsvarningar och alla
instruktioner. Underlåtenhet att följa
varningarna och instruktionerna kan
resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/eller
allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Termen “elverktyg” i varningarna syftar på ditt
starkströmsdrivna (sladdanslutna) elverktyg eller
batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) SÄKERHET PÅ ARBETSOMRÅDET
a) Håll arbetsområdet rent och ordentligt
upplyst. Belamrade eller mörka områden
inbjuder till olyckor.
b) Använd inte elektriska verktyg i explosiva
atmosfärer, såsom i närvaron av
lättantändliga vätskor, gaser eller damm.
Elektriska verktyg ge upphov till gnistor som
kan antända dammet eller ångorna.
c) Håll barn och åskådare borta meda du
arbetar med ett elverktyg. Distraktioner kan
göra att du förlorar kontrollen.
2) ELEKTRISK SÄKERHET
a) Kontakterna till elverktyget måste matcha
uttaget. Modifiera aldrig kontakten
på något sätt. Använd inte några
adapterpluggar med jordanslutna (jordade)
elektriska verktyg. Omodifierade kontakter
och matchande uttag minskar risken för
elektrisk stöt.
b) Undvik kroppskontakt med jordanslutna
eller jordade ytor såsom rör, värmeelement,
spisar och kylskåp. Det finns en ökad risk för
elektrisk chock om din kropp är jordansluten
eller jordad.
c) Utsätt inte elektriska verktyg för regn eller
våta förhållanden. Vatten som kommer in i ett
elverktyg ökar risken för elektrisk stöt.
d) Missbruka inte sladden. Använd aldrig
sladden till att bära, dra eller koppla bort
elverktyget från strömmen. Håll sladden
borta från värme, olja, skarpa kanter eller
rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade sladdar
ökar risken för elektrisk stöt.
e) När du arbetar med ett elverktyg utomhus,
använd en förlängningssladd som passar
för utomhusanvändning. Användning av en
SVENSKA
f)
sladd som passar för utomhusanvändning
minskar risken för elektrisk stöt.
Om arbete med ett elverktyg i en fuktig
lokal är oundvikligt, använd ett uttag som
är skyddat med jordfelsbrytare (RCD).
Användning av en RCD minskar risken för
elektrisk stöt.
3) PERSONLIG SÄKERHET
a) Var vaksam, ha koll på vad du gör och
använd sunt förnuft när du arbetar med
ett elverktyg. Använd inte ett elverktyg
när du är trött eller påverkad av droger,
alkohol eller medicinering. Ett ögonblicks
ouppmärksamhet när du arbetar med
elektriska verktyg kan resultera i allvarlig
personskada.
b) Använd personlig skyddsutrustning. Bär
alltid ögonskydd. Skyddsutrustning såsom
dammfilterskydd, halksäkra säkerhetsskor,
skyddshjälm eller hörselskydd som används för
lämpliga förhållanden minskar personskador.
c) Förebygg oavsiktlig igångsättning. Se
till att strömbrytaren är i frånläge innan
du ansluter till strömkällan och/eller
batteripaketet, plockar upp eller bär
verktyget. Att bära elektriska verktyg med ditt
finger på strömbrytaren eller att strömsätta
elektriska verktyg som har strömbrytaren på är
att invitera olyckor.
d) Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller
skiftnyckel innan du sätter på elverktyget.
En skiftnyckel eller en nyckel som sitter kvar på
en roterande del av elverktyget kan resultera i
personskada.
e) Böj dig inte för långt. Bibehåll alltid
ordentligt fotfäste och balans. Detta
möjliggör bättre kontroll av elverktyget i
oväntade situationer.
f) Klä dig ändamålsenligt. Bär inte lösa kläder
eller smycken. Håll hår, beklädnad och
handskar borta från delar i rörelse. Lösa
kläder, smycken eller långt hår kan fastna i
delar i rörelse.
g) Om det finns anordningar för anslutning
av apparater för dammutrensning och
insamling, se till att dessa är anslutna och
används på ett korrekt sätt. Användning
av dammuppsamling kan minska dammrelaterade faror.
4) ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV ELVERKTYG
a) Tvinga inte elverktyget. Använd det
korrekta elverktyget för din tillämpning.
Det korrekta elverktyget gör arbetet bättre
och säkrare vid den hastighet för vilket det
konstruerades.
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Använd inte elverktyget om strömbrytaren
inte sätter på och stänger av det. Ett
elverktyg som inte kan kontrolleras med
strömbrytaren är farligt och måste repareras.
Ta ur kontakten från strömkällan och/
eller batteripaketet från elverktyget innan
du gör några justeringar, byter tillbehör
eller lägger elverktygen i förvaring. Sådana
förebyggande säkerhetsåtgärder minskar
risken att oavsiktligt starta elverktyget.
Förvara elektriska verktyg som inte
används utom räckhåll för barn, och låt inte
personer som är obekanta med elverktyget
eller med dessa instruktioner använda
elverktyget. Elektriska verktyg är farliga i
händerna på outbildade användare.
Underhåll elektriska verktyg. Kontrollera
för feljustering eller om rörliga delar har
fastnat, bristning hos delar och andra
eventuella förhållanden som kan komma att
påverka elverktygets funktion. Om det är
skadat, se till att elverktyget blir reparerat
före användning. Många olyckor orsakas av
dåligt underhållna elektriska verktyg.
Håll kapningsverktyg vassa och rena.
Ordentligt underhållna kapningsverktyg med
vassa sågkanter är mindre sannolika att fastna
och är lättare att kontrollera.
Använd elverktyget, tillbehören och
verktygssatserna, etc. i enlighet med
dessa instruktioner, och ta hänsyn till
arbetsförhållandena och det arbete som
ska utföras. Användningen av elverktyget för
andra verksamheter än de som det är avsett
för skulle kunna resultera i en farlig situation.
5) ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV BATTERIDRIVNA
VERKTYG
a) Ladda endast med den laddare som är
specificerad av tillverkaren. En laddare
som passar till en typ av batteripaket kan
ge upphov till brandfara när den används
tillsammans med ett annat batteripaket.
b) Använd elverktygen enbart med därtill
avsedda batteripaket. Användning av andra
batteripaket kan ge upphov till skaderisk och
eldsvåda.
c) När batteripaketet inte används, håll det
borta från andra metallföremål, såsom
gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar eller
andra små metallföremål som kan skapa
en förbindelse från ena polen till den andra.
Kortslutning av batteripolerna kan ge upphov
till brännskador eller eldsvåda.
d) Under missbruksförhållanden kan vätska
komma ut från batteriet, undvik kontakt
med denna. Om kontakt oavsiktligt inträffar,
139
SVENSKA
spola med vatten. Om vätska kommer i
kontakt med ögonen, uppsök medicinsk
hjälp. Vätska som kommer ut från batteriet
kan ge upphov till irritation eller brännskador.
6) SERVICE
a) Se till att ditt elverktyg får service av
en kvalificerad reparatör, som endast
använder identiska ersättningsdelar. Detta
säkerställer att elverktygets säkerhet bibehålles.
TILLKOMMANDE SPECIELLA
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Säkerhetsvarningar för Borrmaskin/
Skruvdragare/Slagborr
• Använd öronskydd när du använder
slagborrar. Utsättande för buller kan leda till
hörselskada.
Trots applicering av de relevanta
säkerhetsbestämmelserna och implementeringen av
säkerhetsapparater kan vissa återstående risker inte
undvikas. Dessa är:
– Hörselnedsättning.
– Risk för att klämma fingrar vid byte av tillbehör.
– Hälsorisker orsakade av inandning av damm som
uppstår vid arbete med trä.
– Risk för personskada på grund av flygande
partiklar.
– Risk för personskada på grund av långvarig
användning.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
• Håll elverktyget i de isolerade greppytorna
när du utför ett arbete där skärverktyget kan
komma i kontakt med dolda elledningar eller
sin egen sladd. Ett skärtillbehör som kommer i
kontakt med en strömförande ledning kan göra
blottade metalldelar på elverktyget strömförande
och ge användaren en elektrisk stöt.
• Använd hjälphandtagen som levereras med
verktyget. Att förlora kontrollen kan medföra
personskada.
• Använd klämmor eller annan praktisk metod
för att stödja och fästa arbetsstycket vid ett
stabilt underlag. Det är inte stabilt att hålla
stycket som ska borras/skruvas löst i handen
eller mot kroppen, och detta kan leda till att man
tappar kontrollen.
• Använd öronskydd när du använder slagborr
under en längre tid. Långa perioder i högt
buller kan orsaka hörselskador. Högt buller från
slagborrning kan ge temporär hörselförlust eller
allvarlig skada på trumhinnan.
• Använd skyddsglasögon eller annat skydd för
ögonen. Hamring och borrning får flagor att flyga
omkring. Flygande partiklar kan ge permanent
ögonskada.
• Borrspetsar och verktyg blir varma vid
användning. Använd handskar när du rör vid
dem.
Inneboende risker
Följande risker är naturligt förekommande vid
användningen av borrar:
– Personskador orsakade av att vidröra verktygets
roterande eller heta delar.
140
Bär öronskydd.
Bär ögonskydd.
DATUMKODPLACERING
Datumkoden (14), som också inkluderar
tillverkningsåret, finns tryckt på ytan på den kåpa
som bildar monteringsskarven mellan verktyget och
batteriet.
Exempel:
2013 XX XX
Tillverkningsår
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla Batteriladdare
SPARA DESSA INSTRUKTIONER: Denna handbok
innehåller viktiga säkerhets- och driftsinstruktioner för
batteriladdare DE9000.
• Innan du använder laddaren, läs alla instruktioner
och varnande märken på laddare, batteripaket
och produkten för användning av batteripaketet.
FARA: Fara för dödande elchock.
230 volts spänning finns på
laddningskontakterna. Stick inte in
ledande föremål. Elektrisk stöt eller
dödande elchock kan uppstå.
VARNING: Fara för stöt. Låt inte någon
vätska komma in i laddaren. Elektrisk stöt
kan uppstå.
SVENSKA
SE UPP! Fara för brännskada. För att
minska risken för personskada, ladda
bara DEWALTs uppladdningsbara
batterier. Andra typer av batterier kan
spricka och orsaka personskada och
skada.
SE UPP! Under vissa förhållanden, med
laddaren inkopplad i strömförsörjningen,
kan de exponerade laddningskontakterna
inuti laddaren kortslutas av främmande
ämnen. Främmande ämnen som är
ledande, såsom, men inte begränsade
till, stål ull, aluminiumfolie eller någon
ansamling av metalliska partiklar, bör
hållas borta från laddarens håligheter. Dra
alltid ur kontakten från strömförsörjningen
när det inte finns något batteripaket i
håligheten. Dra ur kontakten innan du
försöker rengöra.
• Försök INTE att ladda batteripaketet med
några andra laddare än de i denna handbok.
Laddaren och batteripaketet är specifikt
konstruerade för att arbeta tillsammans.
• Dessa laddare är inte avsedda för några
andra användningar än att ladda DEWALTs
uppladdningsbara batterier. Ev. andra
användningar skulle kunna resultera i brandrisk,
elektrisk stöt eller dödande elchock.
• Utsätt inte laddaren för regn eller snö.
• Dra hellre i kontakten än i sladden när du
kopplar ifrån laddare. Detta minskar risken
för skada på den elektriska kontakten och på
sladden.
• Se till att du vet var sladden finns, så att
ingen trampar på den, snavar över den, eller
på annat sätt utsätter den för skada eller
dragspänning.
• Använd inte en förlängningssladd såvida den
inte är absolut nödvändig. Användning av en
oriktig förlängningssladd skulle kunna resultera i
brandrisk, elektrisk stöt eller dödande elchock.
• Placera inga föremål ovanpå laddaren eller
placera laddaren på en mjuk yta som kan
tänkas blockera ventilationsspringorna och
resultera i för mycket intern värme. Placera
laddaren på en plats långt bort från en eventuell
värmekälla. Laddaren ventileras genom springor
överst och underst på kåpan.
• Använd inte laddaren om den har skadad
sladd eller kontakt – byt omedelbart ut den.
• Använd inte laddaren om den har fåt ett hårt
slag, tappats eller på annat sätt blivit skadad.
Ta den till ett godkänt servicecenter.
• Ta inte isär laddaren; tag den till ett godkänt
servicecenter när service eller reparation
behövs. Felaktig återmontering kan resultera i risk
för elektrisk stöt, dödande elchock eller eldsvåda.
• Koppla bort laddaren från uttaget innan
du försöker göra någon rengöring. Detta
minskar risken för elektrisk stöt. Att ta bort
batteripaketet kommer inte att minska denna risk.
• Försök ALDRIG att koppla ihop 2 laddare.
• Laddaren är konstruerad att fungera på vanlig
230 V hushållsström. Försök inte att använda
den med någon annan spänning. Detta gäller
inte för fordonsladdare.
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
Laddare
DE9000-laddaren accepterar Li-jon-batterier på 36 V.
Dessa laddare behöver inga justeringar, och är
konstruerade för att vara så lätta som möjligt att
använda.
Laddningsprocedur [bild (fig.) B]
FARA: Fara för dödande elchock.
230 volts spänning finns på
laddningskontakterna. Stick inte in
ledande föremål. Fara för elektrisk stöt
eller dödande elchock.
1. Plugga in laddaren (12) i ett lämpligt uttag innan
du sätter in batteripaketet.
2. Sätt in batteripaketet i laddaren. Laddaren är
försedd med en bränslemätare som har tre
lampor (13), och som blinkar i enlighet med
batteripaketets laddningstillstånd.
3. När laddningen är klar indikeras detta genom
att de tre röda lamporna förblir PÅ kontinuerligt.
Paketet är fulladdat, och kan användas vid detta
tillfälle eller lämnas i laddaren.
OBSERVERA: För att garantera maximal prestanda
och livslängd för Li-jon batterier bör batteripaketet
laddas fullt innan första användning.
Laddningsprocedur (bild B)
Se tabellen här nedan för status på laddningen av
batteripaketet.
Status på laddningen
1 lampa blinkar
1 lampa blinkar, 1 lampa är tänd
1 lampa blinkar, 2 lampor är tända
3 lampor blinkar
< 33%
33–66%
66–99%
100%
141
SVENSKA
Automatisk Uppfriskning
Automatiskt uppfriskningsläge jämnar ut eller
balanserar de individuella cellerna i batteripaketet till
deras topp-kapacitet. Batteripaket bör uppfriskas
varje vecka eller närhelst paketet inte längre levererar
samma mängd arbete.
För att uppfriska ditt batteripaket, placera batteriet
i laddaren som vanligt. Lämna batteripaketet under
åtminstone 10 timmar i laddaren.
Het/kall paketfördröjning
När laddaren upptäcker ett batteri som är för varmt
eller för kallt, startar den automatiskt en het/kall
paketfördröjning, vilket skjuter upp laddningen tills
batteriet har nått en lämplig temperatur. Därefter
växlar laddaren automatiskt till paketets laddningsläge.
Denna funktion garanterar maximal livslängd för
batteriet.
ENDAST FÖR BATTERIPAKET MED LI-JON
Li-jon-batterier är konstruerade med ett elektroniskt
skyddssystem som skyddar batteriet mot
överbelastning, överhettning eller för mycket
urladdning.
Verktyget kommer automatiskt att koppla från det om
det elektroniska skyddssystemet aktiveras. Om detta
inträffar, låt Li-jon-batteriet sitta i laddaren till dess det
är full-laddat.
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla Batteripaket
Vid beställning av utbytesbatteripaket se till
att inkludera katalognummer, spänning och
amperetimmar.
Batteripaketet är inte full-laddat när det kommer ur
kartongen. Innan du använder batteripaketet och
laddaren, läs säkerhetsinstruktionerna här nedan.
Följ därefter de laddningsprocedurer som översiktligt
beskrivs.
LÄS ALLA INSTRUKTIONER
• Ladda eller använd inte batteriet i explosiva
atmosfärer, såsom i närvaron av lättantändliga
vätskor, gaser eller damm. Insättning eller
borttagning av batteriet från laddaren skulle
kunna antända dammet eller ångorna.
• Ladda endast batteripaketen i DEWALTs laddare.
• Stänk eller sänk INTE ner i vatten eller andra
vätskor.
• Förvara eller använd inte verktyget och
batteripaketet på platser där temperaturen
skulle kunna nå eller överskrida 40° C (såsom
utanför skjul eller metallbyggnader på
sommaren).
142
FARA: Försök aldrig att öppna
batteripaketet av någon anledning. Om
batteripaketets fodral är sprucket eller
skadat, sätt inte in det i laddaren. Krossa,
tappa eller skada inte batteripaketet.
Använd inte ett batteripaket eller en
laddare som har fått ett hårt slag,
tappats, blivit överkörda eller skadade på
något sätt (dvs. genomstuckits med en
spik, träffats av en hammare, trampats
på). Elektrisk stöt eller dödande elchock
kan uppstå. Skadade batteripaket
bör återsändas till servicecenter för
återvinning.
SE UPP! När det inte används,
placera verktyget på sin sida, på
en stadig yta, där det inte kommer
att orsaka fara för snavande eller
fallande. Vissa verktyg med stora
batteripaket kommer att stå upprätt på
batteripaketet, men kan lätt slås omkull.
SPECIFIKA SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR LITIUM-JON
(Li-jon)
• Bränn inte batteripaketet, även om det är
svårt skadat och helt utslitet. Batteripaketet
kan explodera i elden. Giftiga ångor och ämnen
skapas när batteripaket med litium-jon bränns.
• Om batteriets innehåll kommer i kontakt med
huden, tvätta omedelbart området med mild
tvål och vatten. Om batterivätskan kommer in
i ögat, skölj med vatten över det öppna ögat
under 15 minuter eller tills irritationen upphör.
Om medicinsk omsorg behövs består batterielektrolyten av en blandning av flytande organiska
karbonater och litiumsalter.
• Innehållet i öppnade battericeller kan ge
upphov till andningsirritation. Tillhandahåll frisk
luft. Om symtom kvarstår, sök medicinsk vård.
VARNING: Fara för brännskada.
Batterivätskan kan vara lättantändlig om
den som utsätts för gnista eller eld.
Transport
DEWALT batterierna uppfyller alla tillämpliga
regler för transport av farligt gods som stipuleras
av industrin och rättsliga normer, vilket omfattar
FN:s rekommendationer för transport av farligt
gods; International Air Transport Associations
(IATA) regelverk vid transport av farligt gods, de
internationella föreskrifterna om transport av
farligt gods till sjöss (IMDG), samt den europeiska
överenskommelsen om internationell transport av
farligt gods på väg (ADR). Litiumjon -celler och
-batterier har klassificerats enligt testresultaten och
SVENSKA
de fastställda kriterierna i delavsnitt 38.3 i FN:s
testhandbok för transport av farligt gods.
Läs bruksanvisningen.
I de flesta instanser kommer transporten av ett
DEWALT batteripaket att undantas från klassificering
som helt reglerad försändelse av klass 9 farligt gods. I
allmänhet insisterar man i följande två fall på transport
enligt klass 9:
Utsätt inte för vatten.
1. Flygtransport av över två DEWALT
litiumjonbatteripaket, när paketet innehåller
endast batteripaket (inga verktyg) och
Stick inte in ledande föremål.
2. Alla försändelser som innehåller litiumjonbatterier
med en kapacitet på över 100 watt-timmar (Wh).
Alla litiumjonbatterier har kapaciteten i watttimmar angiven på batteripaketet.
Ladda inte skadade batteripaket.
Använd inte skadade laddare.
Oberoende av om försändelsen klassificeras som
undantagen eller helt reglerad, är det avsändaren
som har ansvaret för att de aktuella bestämmelserna
gällande förpackning, etikettering/märkning och
dokumentation uppfylls.
Ladda enbart i temperaturer mellan 4 °C
och 40 °C.
Transport av batterier kan leda till eldsvåda om
batteripolerna oavsiktligt kommer i kontakt med
ledande material. Se vid transport av batterier till att
batteripolerna är skyddade och väl isolerade från
material som eventuellt kan komma i kontakt med
dem och orsaka kortslutning.
Byt omedelbart ut defekta sladdar.
Problem med laddare.
Problem med batterier.
Informationen som ges i detta avsnitt av handboken
är given enligt bästa vetande och har ansetts vara
korrekt vid tidpunkten som dokumentet skrevs. Trots
det ges ingen uttrycklig eller underförstådd garanti.
Det är på köparens eget ansvar att de åtgärder som
vidtas uppfyller gällande bestämmelser.
Omhänderta batteripaket på ett miljövänligt
sätt.
Bränn inte batteripaket.
Batteripaket
Ladda enbart med därför avsedda
DEWALT laddare.
BATTERITYP
DC901 arbetar med Li-jon-batteripaket på 36 volt.
Se Tekniska data angående laddningstid.
Förvaringsrekommendationer
1. Den bästa förvaringsplatsen är en som är
sval och torr, långt bort från direkt solljus
och för mycket värme eller kyla. För optimal
batterifunktionalitet och livslängd, förvara
batteripaket vid rumstemperatur när de inte
används.
OBSERVERA: Batteripaket med li-jon-batterier
bör vara full-laddade när de förvaras.
2. För långvarig förvaring rekommenderas att förvara
ett fulladdata batteripaket på en kall och torr plats
utan laddare för optimalt resultat.
Etiketter på laddare och batteripaket
Som tillägg till de piktografier som används i
denna handbok visar etiketterna på laddaren och
batteripaketet följande piktografier:
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1 Sladdlös slagborr/skruvdragare
1 Sidohandtag
1 Batteripaket (D1, M1)
2 Batteripaket (D2, M2)
1 Laddare
1 Låda
1 Instruktionshandbok
1 Sprängteckning
OBSERVERA: Batteripaket och laddare är inte
inkluderade med N-modellerna.
143
SVENSKA
• Kontrollera med avseende på skada på verktyget,
på delar eller tillbehör som kan tänkas ha uppstått
under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna
handbok före användning.
Beskrivning (bild A, B)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget
eller någon del av det. Skada eller
personskada skulle kunna uppstå.
1 Hastighetsomkopplare
2 Skjutreglage för framåt/back
3 Nyckellös chuck
4 Reglage för vridmomentjustering
5 Lägesväljare
6 Tre-hastighetsväljare
7 Borrspetshållare
8 Grepp
9 Sidohandtag
10 Batteripaket
11 Uppsläppsknapp (bild B)
12 Laddare (bild B)
13 Laddningsindikatorer (röda) (bild B)
AVSEDD ANVÄNDNING
Din slagborr/skruvdragare har designats för
professionell skruvdragning, borrning och
precisionsborrning.
ANVÄND INTE under våta förhållanden eller i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
Denna slagborr/skruvdragare är ett professionellt
elverktyg.
LÅT INTE barn komma i kontakt med verktyget.
Överinseende krävs när oerfarna handhavare
använder detta verktyg.
• Denna produkt är inte avsedd att användas
av personer (inklusive barn) med reducerad
fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med
begränsad erfarenhet eller kunskap såvida inte de
är under uppsikt av en person som är ansvarig
för deras säkerhet. Barn skall aldrig lämnas
ensamma med denna produkt.
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för
endast en spänning. Kontrollera alltid att
batteripaketets spänning motsvarar spänningen
på klassificeringsplattan. Se också till att
spänningen hos din laddare motsvarar den hos din
starkströmsförsörjning.
144
Din DEWALT-laddare är dubbel-isolerad
i enlighet med EN 60335; därför behövs
ingen jordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas
ut mot en speciellt preparerad sladd som finns att få
genom DEWALTs serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
En förlängningssladd bör inte användas, såvida
den inte är absolut nödvändig. Använd en
godkänd förlängningssladd, lämplig för din
laddares strömmatning (se Tekniska data). Minsta
ledningsstorlek är 1 mm2; maximala längden är 30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut sladden
helt och hållet.
HOPMONTERING OCH JUSTERING
VARNING: Avlägsna alltid batteripaketet
innan du påbörjar montering eller
inställning.
VARNING: Stäng alltid av verktyget innan
batteripaketet sätts in eller avlägsnas.
VARNING: Använd endast DEWALT
batterier och laddare.
Placering och avlägsnande av
batteripaketet (bild A, B)
• För placering av batteripaketet (10) riktas det
in mot hållaren på verktyget. Skjut sedan in
batteripaketet i hållaren och tryck det bakåt tills
det snäpper fast på plats.
• För att ta ut batteripaketet trycker du på
frikopplingsknappen (11) och drar ut det ur
hållaren.
BRÄNSLEMÄTARE BATTERIPAKET (FIG. B)
Vissa DEWALT batteripaket inkluderar en
bränslemätare vilket består av tre gröna LED-lampor
som indikerar laddningsnivån som finns kvar i
batteripaketet.
För att slå till bränslemätaren tryck in och håll kvar
bränslemätarknappen (15). En kombination av de
tre LED-lamporna kommer att lysa för att ange
kvarvarande laddningsnivå. När laddningen i batteriet
är under den användbara gränsen kommer inte
bränslemätaren att lysa och batteriet behöver laddas.
OBSERVERA: Bränslemätaren är endast en
indikering på laddning som finns kvar i batteripaketet.
Den indikerar inte verktygets funktionalitet och kan
variera baserat på produktkomponenter, temperatur
och slutanvändarens användning.
SVENSKA
Lägeskontrollhylsa (fig. D)
Din borrmaskin är utrustad med en separat
lägeskontrollhylsa (Fig. D, 5) för att växla mellan
lägena borrning, skruvdragning och slagborrning.
SKRUVDRAGNING (FIG. D3)
1. Välj det önskade intervallet för hastighet/
vridmoment genom att använda trehastighets
växelbytaren (6) överst på verktyget, så att det
matchar hastigheten och vridmomentet för det
planerade arbetsmomentet. För att ställa in
vridmomentet till korrekt inställning på hakhyslan,
sätt till att börja med den på en lägre inställning
för att garantera att fästdonet sätts fast enligt
dina specifikationer.
NOTERA: ANVÄND LÄGSTA
INSTÄLLNINGEN FÖR VRIDMOMENTET
FÖR ATT FÄSTA FÄSTDONET PÅ ÖNSKAT
DJUP. JU LÄGRE SIFFRA, DESTO LÄGRE
VRIDMOMENT.
2. Vrid på lägeskontrollhylsan (5) så att
skruvsymbolen är i linje med pilen.
3. Ställ i vridmomenthylsan (4) på lämplig
nummerinställning för det vridmoment som
önskas.
NOTERA: Hylsan för inställning av vridmomentet
kan ställas in på olika nummer och ändras mellan
lägena skruvdragning och borrning.
BORRNING (FIG. D1)
VARNING: När lägeshylsan är i borr-/
slagborrläge kommer borren inte att
hakas ur oavsett position på inställningshylsan för vridmomentet (4).
Vrid på lägeskontrollhylsan (5) så att borrsymbolen är
i linje med pilen.
NOTERA: Inställningshylsan för vridmomentet (4) kan
ställas på olika nummer.
SLAGBORRNING (FIG. D2)
Vrid på lägeskontrollhylsan (5) så att hammarsymbolen
är i linje med pilen.
Vridmomentshylsa (fig. D)
Ditt verktyg har en justerbar mekanism för
skruvdragarvridmoment, för att kunna driva in och
ta ut ett stort antal fästelement av olika form och
en slagborr mekanism för borrning i murbruk. Runt
vridmomenthylsan (e) finns siffror. De här siffrorna
används för att ställa in kopplingen, för att ge ett
vridmomentvärde. Ju högre siffra på reglaget desto
högre vridmoment och desto större fästelement kan
skruvas. Välj en siffra genom att rotera kragen tills den
önskade siffran ligger i linje med pilen.
VARNING: Välj inte driftläge när verktyget
körs.
Väljare höger/vänstergång (bild E)
• Välj vridriktning med väljaren (2) enligt bilden (se
pilarna på verktyget).
VARNING: Vänta alltid tills motorn har
stannat innan du byter rotationsriktning.
Växelväljare (bild F)
Ditt verktyg är försett med en väljare för tre växlar (6)
för att ändra förhållandet hastighet/vridmoment.
1 låg hastighet/högt vridmoment
2 medelhögt hastighet/medelhögt vridmoment
3 hög hastighet/lågt vridmoment
För hastighetsuppgifter, se tekniska data.
• Byt aldrig växel vid full hastighet eller under bruk.
Nyckellös Enkel Chuckhylsa (Bild C)
VARNING: Försök inte att dra åt
borrspetsar (eller något annat tillbehör)
genom att greppa chuckens framdel och
sätta igång verktyget. Skada på chucken
och personskada kan uppstå. Släpp alltid
avtryckaren från sitt låsta läge och koppla
bort verktyget från strömkällan när du
byter tillbehör.
VARNING: Se alltid till att borrspetsen
sitter fast innan du startar verktyget.
En lös borrspets kan skjutas iväg
från verktyget och möjligen orsaka
personskada.
Ditt verktyg har en nyckellös chuck med en roterande
hylsa, för enhandsanvändning av chucken. För att
sätta in en borrspets eller annat tillbehör, följ dessa
steg.
1. Stäng av verktyget och koppla bort det från
strömkällan.
2. Greppa chuckens svarta hylsa (3) med en hand,
och använd din andra hand för att hålla fast
verktyget, så som visas i bild C. Vrid hylsan
moturs tillräckligt långt så att chucken öppnar
tillräckligt för att ta emot det önskade tillbehöret.
3. Sätt i tillbehöret på ungefär 19 mm (3/4 tum) i
chucken. Dra är genom att vrida på chuckhylsan
medurs med en hand medan verktyget hålls med
den andra handen. Fortsätt att vrida chyckhylsan
till flera kuggar hörs klicka för att garantera full
gripeffekt.
145
SVENSKA
Se till att dra åt chucken med en hand på
chuckhylsan och den andra handen hållande
verktyget, för maximal åtdragning.
För att lossa tillbehöret, upprepa stegen 1 och 2
härovan.
Innan Du börjar
• Se till att batteripaketet är (helt) laddat.
• Se till att batteripaketet är ordentligt på plats.
• Sätt in önskat verktyg.
• Markera punkten där hålet ska borras.
ANVÄNDNING
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng
av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör. En oavsiktlig
igångsättning kan orsaka personskada.
Bruksanvisning
VARNING:
• Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och
tillhörande bestämmelser.
• Se till att du vet var rör- och elledningar
befinner sig.
• Utöva endast lätt tryck på maskinen.
Större tryck gör inte att det går fortare
att borra, men reducerar maskinens
prestanda och gör att det slits fortare.
Korrekt Handplacering (bild A, G)
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, använd ALLTID
korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, håll ALLTID
verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
Korrekt handplacering innebär en hand på
sidohandtaget (9), och den andra handen på greppet
(8).
Till- och från-koppling (bild A, E)
• För att starta verktyget, tryck på strömbrytaren
(1). Hastigheten är beroende på hur hårt brytaren
trycks in.
Skruvdragningshantering
Välj det önskade intervallet för hastighet/
vridmoment genom att använda trehastighets
växelbytarspaken överst på verktyget, så att det
matchar hastigheten och vridmomentet för det
planerade arbetsmomentet. För in önskat fästtillbehör
i chucken såsom du gör med alla borrbitsar. Ställ in
vridmomentinställningshylsan (fig. A, 4) på önskad
inställning. Provkör några gånger på skräpbitar eller
osynliga områden för att avgöra korrekt position av
växelreglaget.
Borrning
1. Välj det önskade intervallet för hastighet/
vridmoment genom att använda växelbytaren, så
att det matchar hastigheten och vridmomentet
för det planerade arbetsmomentet.
2. För TRÄ, använd spiralbits, spadbits, starka
augerbits eller hålsågar. För METALL, använd
höghastighets stålborrspetsar eller hålsågar.
Använd smörjolja vid borrning i metall.
Undantaget är gjutjärn och mässing som bör
borras torrt.
3. Använd alltid tryck direkt i en rak linje med bitsen.
Använd tillräckligt med tryck för att bitsen skall
fästa, men tryck inte så hårt att motorn stannar
eller bitsen påverkas.
4. Håll fast verktyget med båda händerna för att
kontrollera vridningen hos verktyget.
5. OM BORREN FASTNAR, beror det
vanligtvis på att den överbelastats. SLÄPP
STRÖMBRYTAREN OMEDELBART, a bort
bitsen från arbetsstycket och kontrollera orsaken
till stoppet. KLICKA INTE PÅ OCH AV PÅ
AVTRYCKAREN I ETT FÖRSÖK ATT STARTA
EN BORR SOM FASTNAT - DETTA KAN
SKADA BORRMASKINEN.
6. Kör motorn medan bitsen dras tillbaka ut ur ett
borrat hål. Detta hjälper till att förhindra att den
fastnar.
Slagborrarbeten
1. Vid borrning använd tillräckligt mycket kraft för
att slagborren inte skall hoppa överdrivet mycket
eller ”hoppa” ur arbetsstycket. För mycket
kraft kommer att orsaka lägre borrhastighet,
överhettning och sämre borrvärde.
• För att stanna maskinen, släpp strömbrytaren.
2. Borra rakt, håll borrbitsen i rak vinkel mot arbetet.
Använd inte sidotryck på bitsen under borrningen
eftersom detta kommer att orsaka tilltäppning av
borrräfflorna och sänka borrhastigheten.
• För att låsa strömbrytaren i läge från, sätt
riktningsväljaren (2) i mittläget.
3. Vid borrning av djupa hål, och
slagborrhastigheten börjar minska, dra ut bitsen
146
SVENSKA
delvis ur hålet medan verktyget fortfarande körs
för att hjälpa till att rensa bort skräp från hålet.
4. För MURVERK, använd hårdmetallborrkrona
eller betongborr. Ett fint, jämnt flöde med damm
indikerar korrekt borrhastighet.
UNDERHÅLL
Ditt elverktyg från DEWALT har konstruerats för
att arbeta över en lång tidsperiod med minimalt
underhåll. Kontinuerlig tillfredsställande drift beror på
ordentlig verktygsvård och regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng
av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör. En oavsiktlig
igångsättning kan orsaka personskada.
Laddaren och batteripaketet är inte servicebara. Det
finns inga servicebara delar på insidan.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen ytterligare smörjning.
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm
från huvudkåpan med torr luft varje gång
du ser smuts samlas i och runt lufthålen.
Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna
procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel
eller andra skarpa kemikalier för att
rengöra de icke-metalliska delarna på
verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga
de material som används i dessa delar.
Använd en trasa som bara är fuktad med
vatten och mild tvål. Låt aldrig någon
vätska komma in i verktyget; sänk aldrig
ner någon del av verktyget i en vätska.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör än de
som erbjuds av DEWALT inte har testats
med denna produkt, kan användningen
av sådana tillbehör med detta verktyg
vara riskabelt. För att minska risken för
personskada bör endast tillbehör som
rekommenderas av DEWALT användas
med denna produkt.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information
angående lämpliga tillbehör.
Att skydda miljön
Separat insamling. Denna produkt får inte
kasseras tillsammans med vanligt
hushållsavfall.
Skulle du en dag upptäcka att din produkt från
DEWALT behöver ersättas eller att du inte längre
har någon användning för den, kassera den inte
tillsammans med hushållsavfallet. Gör denna produkt
tillgänglig för separat insamling.
Separat insamling av använda produkter
och förpackningar möjliggör att ämnena
kan återvinnas och användas igen.
Återanvändning av återvunna ämnen
bidrar till att förhindra miljöföroreningar
och minskar behovet av råmaterial.
Lokala bestämmelser kan ge anvisningar för separat
insamling av elektriska produkter från hushållen, på
kommunala avfallsanläggningar eller via återförsäljaren
när du köper en ny vara.
DEWALT tillhandahåller en inrättning för insamling
och återvinning av DEWALTs produkter när dessa
har nått slutet på sin livslängd. För att utnyttja
denna tjänst, återsänd din vara till något behörigt
reparationsombud, som kommer att tillvarata den å
dina vägnar.
Du kan kontrollera var ditt närmaste behöriga
reparationsombud finns, genom att kontakta det
lokala kontoret för DEWALT på den adress som anges
i denna handbok. Alternativt finns en förteckning över
behöriga reparationsombud för DEWALT och komplett
information om vår service efter försäljning, med
kontaktadresser, på Internet på: www.2helpU.com.
RENGÖRINGSINSTRUKTIONER FÖR LADDARE
VARNING: Fara för stöt. Koppla bort
laddaren från växelströmsuttaget före
rengöring. Smuts och fett kan avlägsnas
från laddarens exteriör genom att
använda en trasa eller en mjuk ickemetallisk borste. Använd inte vatten eller
några rengöringslösningar.
Batteripaket
Ett långlivat batteripaket måste laddas på nytt när det
inte längre ger tillräcklig kraft vid arbeten som först
147
SVENSKA
gick utan problem. När batteriets tekniska livstid är
över ska det kastas på ett miljövänligt sätt.
• Låt batteripaketet laddas ur helt och avlägsna det
sedan ur verktyget.
• Materialen i Li-Ion celler kan återanvändas.
Lämna dem till inköpsstället eller den lokala
återvinningsstationen. Återlämnade batterier
återvinns eller kastas på ett miljövänligt sätt.
148
SVENSKA
GARANTI
DEWALT har förtroende för kvaliteten på
sina produkter, och erbjuder en enastående
garanti för professionella användare av
produkten. Denna garanti-deklaration
kommer som tillägg till och inskränker inte
dina kontraktsmässiga rättigheter i egenskap
av professionell användare, eller dina
lagstadgade rättigheter i egenskap av enskild
icke-professionell användare. Garantin är giltig
i de territorier som tillhör medlemsstaterna
i Europeiska unionen och det europeiska
frihandelsområdet.
Om du vill göra ett yrkande, kontakta din
återförsäljare eller leta efter din närmaste
auktoriserade DEWALT reparationsombud
i DEWALT katalogen eller kontakta ditt
DEWALT kontor på den adress som anges i
denna manual. En förteckning över behöriga
reparationsombud för DEWALT och komplett
information om vår service efter försäljning
finns tillgängligt på Internet på:
www.2helpU.com.
• 30 DAGARS RISKFRI
TILLFREDSSTÄLLELSE-GARANTI •
Om du inte är helt nöjd med funktionaliteten
hos ditt verktyg från DEWALT kan du helt
enkelt återlämna det inom 30 dagar, i
komplett skick, med alla ursprungliga delar
så som det köpts, till inköpsstället, för full
återbetalning eller byte. Produkten måste ha
blivit utsatt för rimligt slitage och nötning, och
bevis på inköpet måste visas upp.
• KONTRAKT PÅ ETT ÅRS FRI SERVICE •
Om du behöver underhåll eller service för
ditt DEWALT verktyg inom 12 månade från
inköp har du rätt till en service utan kostnad.
Den kommer att utföras utan kostnad hos
ett auktoriserat DEWALT reparationsombud.
Bevis på köpet måste visas upp. Detta
inkluderar arbete. Det innefattar inte tillbehör
och reservdelar, såvida dessa inte fallerar
inom ramen för garantin.
• ETT ÅRS FULLSTÄNDIG GARANTI •
Om din produkt från DEWALT produkt fallerar
på grund av bristfälligt material eller tillverkning
inom 12 månader efter inköpsdatum,
garanterar DEWALT att vi kostnadsfritt
byter ut alla felaktiga delar eller – efter vårt
gottfinnande – kostnadsfritt byter ut enheten,
förutsatt att:
• Produkten inte har använts felaktigt;
• Produkten bara har utsatts för rimligt
slitage och nötning;
• Reparationer inte har försökt göras av
obehöriga personer;
• Bevis på köpet visas upp;
• Produkten återlämnas i fullständigt skick,
med alla sina ursprungliga beståndsdelar.
149
TÜRKÇE
KABLOSUZ DARBELİ MATKAP/TORNAVİDA
DC901
Tebrikler!
Bir DEWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim,
sürekli ürün geliştirme ve yenilik DEWALT
markasının profesyonel elektrikli alet kullanıcıları
için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini
sağlamaktadır.
Teknik veriler
DC901
Voltaj
VDC
36
W
750
Yüksüz hız
1 inci vites
2 inci vites
3 üncü vites
min-1
min-1
min-1
0 - 400
0 - 1.200
0 - 1.600
Darbe
1 inci vites
2 inci vites
3 üncü vites
min-1
min-1
min-1
0 - 6.800
0 - 20.400
0 - 27.200
Tipler
Azami güç çıkışı
2
Maksimum tork
Nm
42
Mandrel kapasitesi
mm
13
İçeriye maksimum delme kapasitesi
çelik/ahşap/beton
mm
65/13/16
Ağırlık (aküsüz)
kg
2,0
LPA (ses basıncı)
dB(A)
96
KPA (ses basıncı
belirsizliği)
dB(A)
3,0
LWA (ses gücü)
dB(A)
107
KWA (ses gücü belirsizliği)
dB(A)
3,0
Titreşim toplam değerleri (triax vektör toplamı)
EN 60745'e uygun olarak saptanmıştır:
Titreşim emisyon değeri ah
Beton delme
ah,ID =
Belirsizlik K =
m/s²
m/s²
13,7
5,5
Titreşim emisyon değeri ah
Titreşim emisyon değeri
ah,D =
Belirsizlik K =
m/s²
m/s²
≤ 2,5
1,5
150
Titreşim emisyon değeri ah
Vidalama
ah,ID =
Belirsizlik değeri K =
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi,
EN 60745’te sağlanan standart teste uygun olarak
ölçülmüştür ve aletleri birbiriyle karşılaştırmak için
kullanılabilir. Ön maruziyet değerlendirmesi için
kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon
düzeyi, aletin ana uygulamalarını
yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa veya
bakımı kötü yapılırsa, titreşim emisyonu
değişebilir. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin
kapalı kaldığı veya çalışmasına
karşın iş görmediği zamanları da
dikkate almalıdır. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden korumak
için belirtilen ek güvenlik önlemlerini alın:
Aletin ve aksesuarların bakımını yapın,
elleri sıcak tutun, çalışma modellerini
düzenleyin.
Akü
DE9360 DCB360 DCB361
Voltaj
VDC
36
36
36
Kapasitesi
Ah
2,0
4,0
2,0
Ağırlık
kg
0,9
1,3
0,9
Şarj adaptör
Şebeke voltaj
DE9000
VAC
Şarj süresi (aşağı) min
Ağırlık
230
90
(4,0 Ah)
kg
45
(2,0 Ah)
0,9
Sigortalar:
Avrupa
230 V aletler
10 Amper, ana şebeke
TÜRKÇE
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli yaralanma
ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi
hasara neden olabilecek, yaralanma
ile ilişkisi olmayan durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
AT Uygunluk Beyanatı
MAKİNE DİREKTİFİ
DC901
DEWALT, Teknik veriler bölümünde açıklanan bu
ürünlerin 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-1 ve EN 60745-2-2 normlarına uygun
olarak tasarlandığını beyan eder.
Bu ürünler ayrıca 2004/108/EC ve 2011/65/EU
Direktifi ile uyumludur. Daha fazla bilgi için, lütfen
aşağıdaki adresten DEWALT ile irtibata geçin veya
kılavuzun arkasına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik
dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu beyanı
DEWALT adına vermiştir.
Horst Grossmann
Başkan Yardımcısı, Mühendislik
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
27.08.2010
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için,
kullanım kılavuzunu okuyun.
Elektrikli El Aletleri İçin Genel
Güvenlik Talimatları
UYARI! Bütün güvenlik uyarılarını
ve talimatlarını mutlaka okuyun.
Bu talimatların herhangi birisine
uyulmaması elektrik çarpması, yangın
ve/veya ciddi yaralanma riskine neden
olabilir.
BÜTÜN UYARI VE GÜVENLİK TALİMATLARINI
İLERİDE BAKMAK ÜZERE MUHAFAZA EDİN
Aşağıda yer alan uyarılardaki “elektrikli alet” terimi
şebeke elektriğiyle (kablolu) veya akü/pille (şarjlı)
çalışan elektrikli aletinizi ifade etmektedir.
1) ÇALIŞMA ALANININ GÜVENLİĞİ
a) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun.
Karışık ve karanlık alanlar kazaya davetiye
çıkartır.
b) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar
ve tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı
ortamlarda çalıştırmayın. Elektrikli
aletler, toz veya dumanları ateşleyebilecek
kıvılcımlar çıkartır.
c) Bir elektrikli aleti çalıştırırken
çocuklardan ve etraftaki kişilerden uzak
tutun. Dikkatinizi dağıtıcı şeyler kontrolü
kaybetmenize neden olabilir.
2) ELEKTRİK GÜVENLİĞİ
a) Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun
olmalıdır. Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir
değişiklik yapmayın. Topraklı elektrikli
aletlerde hiçbir adaptör fişi kullanmayın.
Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler elektrik
çarpması riskini azaltacaktır.
b) Borular, radyatörler, ocaklar ve
buzdolapları gibi topraklanmamış
yüzeylerle vücut temasından kaçının.
Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek
bir elektrik çarpması riski vardır.
c) Elektrikli aletleri yağmura maruz
bırakmayın veya ıslatmayın. Elektrikli
alete su girmesi elektrik çarpması riskini
arttıracaktır.
151
TÜRKÇE
d) Elektrik kablosunu uygun olmayan
amaçlarla kullanmayın. Elektrikli aleti
kesinlikle kablosundan tutarak taşımayın,
çekmeyin veya prizden çıkartmayın.
Kabloyu sıcaktan, yağdan, keskin
kenarlardan veya hareketli parçalardan
uzak tutun. Hasarlı veya dolaşmış kablolar
elektrik çarpması riskini arttırır.
e) Elektrikli bir aleti açık havada
çalıştırıyorsanız, açık havada kullanıma
uygun bir uzatma kablosu kullanın.
Açık havada kullanıma uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
f) Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık akım
aygıtı (RCD) korumalı bir kaynak kullanın.
Bir RCD kullanılması elektrik şoku riskini
azaltır.
3) KİŞİSEL GÜVENLİK
a) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman
dikkatli olun, yaptığınız işe yoğunlaşın
ve sağduyulu davranın. Elektrikli bir aleti
yorgunken veya ilaç ya da alkolün etkisi
altındayken kullanmayın. Elektrikli aletleri
kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
b) Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka
kullanın. Daima koruyucu gözlük takın.
Koşullara uygun toz maskesi, kaymayan
güvenlik ayakkabıları, baret veya kulaklık gibi
koruyucu donanımların kullanılması kişisel
yaralanmaları azaltacaktır.
c) İstem dışı çalıştırılmasını önleyin.
Cihazı güç kaynağına ve/veya aküye
bağlamadan, yerden kaldırmadan
veya taşımadan önce düğmenin kapalı
konumda olduğundan emin olun. Aleti,
parmağınız düğme üzerinde bulunacak
şekilde taşımak veya açık konumdaki
elektrikli aletleri elektrik şebekesine bağlamak
kazaya davetiye çıkartır.
d) Elektrikli aleti açmadan önce tüm
ayarlama anahtarlarını çıkartın. Elektrikli
aletin hareketli bir parçasına takılı kalmış bir
anahtar kişisel yaralanmaya neden olabilir.
e) Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde
kullanmayın. Daima sağlam ve dengeli
basın. Bu, beklenmedik durumlarda elektrikli
aletin daha iyi kontrol edilmesine olanak tanır.
f) Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler
giymeyin ve takı takmayın. Saçınızı,
elbiselerinizi ve eldivenlerinizi hareketli
parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
152
takılar veya uzun saç hareketli parçalara
takılabilir.
g) Eğer kullandığınız üründe toz emme ve
toplama özellikleri olan ataşmanlar varsa
bunların bağlı olduğundan ve doğru
şekilde kullanıldığından emin olun. Bu
ataşmanların kullanılması tozla ilgili tehlikeleri
azaltabilir.
4) ELEKTRİKLİ ALETLERİN KULLANIMI VE
BAKIMI
a) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız
için doğru elektrikli aleti kullanın.
Doğru elektrikli alet, belirlendiği kapasite
ayarında kullanıldığında daha iyi ve güvenli
çalışacaktır.
b) Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa elektrikli
aleti kullanmayın. Düğmeyle kontrol
edilemeyen tüm elektrikli aletler tehlikelidir ve
tamir edilmesi gerekmektedir.
c) Herhangi bir ayarlama, aksesuar değişimi
veya elektrikli aletlerin saklanması
öncesinde fişi güç kaynağından çekin ve/
veya aküyü aletten ayırın. Bu tür önleyici
güvenlik tedbirleri elektrikli aletin istem dışı
olarak çalıştırılması riskini azaltacaktır.
d) Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı
yerlerde saklayın ve elektrikli aleti
tanımayan veya bu talimatları bilmeyen
kişilerin elektrikli aleti kullanmasına
izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
e) Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza
edin. Hareketli parçalardaki hizalama
hatalarını ve tutuklukları, parçalardaki
kırılmalar ve elektrikli aletin çalışmasını
etkileyebilecek tüm diğer koşulları
kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti
kullanmadan önce tamir ettirin. Kazaların
çoğu, elektrikli aletlerin bakımının yeterli
şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
f) Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun.
Bakımı uygun şekilde yapılmış keskin kesim
uçlu kesim aletlerinin sıkışma ihtimali daha
düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
g) Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve aletin
diğer parçalarını kullanırken bu talimatlara
mutlaka uyun ve çalışma ortamının
koşullarını ve yapılacak işin ne olduğunu
göz önünde bulundurun. Elektrikli aletin
öngörülen işlemler dışındaki işlemler için
kullanılması tehlikeli durumlara neden olabilir.
TÜRKÇE
5) ŞARJLI ALETLERİN KULLANIMI VE BAKIMI
a) Sadece üretici tarafından belirtilen şarj
cihazı ile şarj edin. Bir akü tipine uygun bir
şarj cihazı başka tipte bir aküyü şarj etmek
için kullanıldığında yangın riski yaratabilir.
b) Elektrikli aletleri yalnızca özel olarak
tanımlanmış akülerle kullanın. Başka
akülerin kullanılması yaralanma ve yangın
riskine yol açabilir.
c) Akü kullanımda değilken, ataç, bozuk
para, anahtar, çivi, vida veya terminaller
arasında kontağa neden olabilecek
diğer küçük metal nesnelerden uzak
tutulmalıdır. Akü terminallerinin birbirine
kısa devre yapılması yanıklara veya yangına
neden olabilir.
d) Uygun olmayan koşullarda, akü sıvı
sızıntısı yapabilir; sıvıya temas etmekten
kaçının. Kazara temas etmeniz halinde
suyla yıkayın. Sıvı, gözlerinize temas
ederse, ayrıca bir doktora başvurun.
Aküden sıvı sızması tahriş veya yanıklara
neden olabilir.
6) SERVİS
a) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek
parçaların kullanıldığı yetkili DEWALT
servisine tamir ettirin. Bu, elektrikli aletin
güvenliğinin muhafaza edilmesini sağlayacaktır.
İlave Özel Güvenlik Kuralları
Matkap/Tornavida/Darbeli
Matkaplar için İlave Özel
Güvenlik Kuralları
• Darbeli matkapla çalışırken koruyucu
kulaklık kullanın. Gürültüye maruz kalınması,
işitme kaybına yol açabilir.
• Aletin, gömülü elektrik kablolarına veya
kendi kablosuna temas etmesine yol
açabilecek durumlarda aleti izole edilmiş
saplarından tutun. Kesim aksesuarı elektrik
akımı bulunan kablolarla temas ettiğinde, akım
elektrikli aletin iletken metal parçaları üzerinden
kullanıcıya iletilerek elektrik çarpmasına yol
açabilir.
• Aletle birlikte verilmişse yardımcı tutma
kollarını kullanın. Kontrolü kaybetmeniz,
yaralanmanıza neden olabilir.
• Kesilecek parçayı sağlam bir yere
sabitlemek için işkence veya başka araçlar
kullanın. Parçanın elinizle veya vücudunuzu
kullanarak tutulması güvenilmezdir ve kontrol
kaybına neden olabilir.
• Darbeli matkap ile uzun süre çalışacaksanız
koruyucu kulaklık kullanın. Yüksek
yoğunluklu gürültüye uzun süre maruz
kalınması, işitme kaybına yol açabilir. Darbeli
matkap ile çalışırken oluşan yüksek seviyeli
gürültü, geçici işitme kaybına veya kulak
zarında ciddi hasara yol açabilir.
• Koruyucu gözlük veya gözü koruyacak
başka araçlar kullanın. Kırma ve delme
işlemleri uçuşan talaşlara neden olur. Uçan
parçacıklar kalıcı göz hasarına neden olabilir.
• Matkap uçları ve araçlar çalışırken ısınabilir.
Bunlara dokunurken eldiven giyin.
Kalan Riskler
Aşağıdaki riskler matkap kullanmanın özünde
mevcuttur:
– Aletin dönen veya sıcak parçalarına dokunma
sonucu yaralanma.
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve
güvenlik cihazlarının kullanılmasına rağmen, bazı
risklerden kaçınmak mümkün değildir. Bunlar:
– İşitme bozukluğu.
– Aksesuarları değiştirirken parmakların ezilme
tehlikesi.
– Ahşap malzemeler üzerinde çalışırken meydana
gelen tozun yutulması sonucu oluşan sağlık
sorunları.
– Sıçrayan parçacıklardan kaynaklanan
yaralanma riski.
– Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan
yaralanma riski.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde aşağıdaki resimler bulunmaktadır:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
Koruyucu kulaklık kullanın.
Koruyucu gözlük kullanın.
153
TÜRKÇE
TARIH KODU KONUMU
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu (14), alet ile
akü arasındaki montaj ek yerini oluşturan kasanın
yüzeyine basılıdır.
•
Örnek:
•
2013 XX XX
İmalat Yılı
•
Tüm Akü Şarj Cihazları İçin
Önemli Güvenlik Talimatları
BU TALİMATLARI SAKLAYIN: Bu kılavuz, DE9000
akü şarj cihazı ile ilgili önemli güvenlik ve çalıştırma
talimatları içerir.
• Şarj cihazını kullanmadan önce, aküyü
kullanırken şarj cihazı, akü ve ürün üzerindeki
tüm talimatları ve uyarıcı işaretleri okuyun.
TEHLİKE: Elektrikle ölüm tehlikesi.
Şarj kutup başlarında 230 volt elektrik
vardır. İletken nesnelerle temas etmeyin.
Elektrik şoku veya elektrik sebebiyle
ölüm ortaya çıkabilir.
UYARI: Şok tehlikesi. Herhangi bir
sıvının şarj cihazının içine girmesine izin
vermeyin. Elektrik şokuna yol açabilir.
DİKKAT: Yanık tehlikesi. Yaralanma
riskini azaltmak için, sadece yeniden
şarj edilebilen DEWALT akülerini şarj
edin. Diğer akü türleri, yaralanma veya
hasara yol açacak şekilde infilak edebilir.
DİKKAT: Belirli şartlar altında, şarj cihazı
güç kaynağına takılıyken, şarj cihazının
içinde bulunan açıktaki şarj temas
noktaları, yabancı maddelerle kısa devre
yapabilir. Çelik yünü, alüminyum folyo
veya metalik parçacıklardan oluşan
herhangi bir takviye gibi iletken niteliği
olan yabancı maddeler, şarj etme
yuvalarından uzak tutulmalıdır. Şarj
yuvasında akü olmadığında, daima şarj
cihazının güç kaynağı bağlantısını kesin.
Temizlemeye kalkışmadan önce şarj
cihazının fişini prizden çekin.
• Aküyü, bu kılavuzda belirtilenlerin haricinde
herhangi başka şarj cihazlarıyla şarj etmeye
KALKIŞMAYIN. Şarj cihazı ve akü, özel olarak
birlikte çalışmak üzere tasarlanmıştır.
• Bu şarj cihazlarının, yeniden şarj
edilebilen DeWALT akülerini şarj etme
dışında herhangi bir şekilde kullanılması
amaçlanmaz. Herhangi başka kullanım, yangın,
154
•
•
•
•
•
•
•
•
elektrik şoku veya elektrikle ölüm riskine yol
açabilir.
Şarj cihazını yağmura veya kara maruz
bırakmayın.
Şarj cihazının bağlantısını sökerken kabloyu
değil fişi çekin. Bu, elektrik fişi ve kablonun
hasar görmesi riskini azaltacaktır.
Kablonun, üzerine basılmayacak,
takılıp düşülmeyecek şekilde
konumlandırıldığından emin olun; aksi
takdirde zarar görebilir veya gerilime maruz
kalabilirsiniz.
Mutlaka gerekli olmadığı sürece uzatma
kablosu kullanmayın. Yanlış uzatma
kablosunun kullanılması, yangına, elektrik
şokuna veya elektrikle ölüme yol açabilir.
Şarj cihazının üzerine herhangi bir
nesne yerleştirmeyin veya şarj cihazını,
havalandırma yuvalarını kapatabilecek ve
aşırı iç ısınmaya yol açabilecek yumuşak
bir yüzeye yerleştirmeyin. Şarj cihazını tüm
ısı kaynaklarının uzağına konumlandırın. Şarj
cihazı, kasanın üstündeki ve altındaki yuvalarla
havalandırılır.
Şarj cihazını hasarlı bir kabloyla veya fişle
çalıştırmayın bunları derhal değiştirin.
Sert bir darbe almışsa, düşmüşse veya
herhangi bir şekilde zarar görmüşse şarj
cihazını çalıştırmayın. Cihazı yetkili bir servis
merkezine götürün.
Şarj cihazını açmaya çalışmayın; servis veya
onarım gerekirse yetkili bir servis merkezine
götürün. Hatalı olarak yeniden kurulması,
elektrik şoku, elektrikle ölüm veya yangın gibi
risklere yol açabilir.
Herhangi bir temizlikten önce şarj cihazının
fişini prizden çekin. Bu, elektrik şoku riskini
azaltacaktır. Aküyü çıkarmak riski azaltmaz.
HİÇBİR ZAMAN 2 şarj cihazını birlikte
bağlamaya çalışmayın.
Şarj cihazı, standart 230V ev elektriği
gücüyle çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Başka herhangi bir voltajla kullanmayı
denemeyin. Bu, araç şarj cihazı için geçerli
değildir.
BU TALIMATLARI SAKLAYIN
Şarj cihazları
DE9000 şarj cihazı 36 V Li-Ion aküleri şarj edebilir.
TÜRKÇE
Bu şarj cihazları ayarlama gerektirmez ve
kullanımı mümkün olduğunda kolay olacak şekilde
tasarlanmıştır.
Şarj Etme [şek. (fig.) B]
TEHLİKE: Elektrikle ölüm tehlikesi.
Şarj kutup başlarında 230 volt elektrik
vardır. İletken nesnelerle temas etmeyin.
Elektrik çarpması veya elektrikle ölüm
tehlikesi.
1. Aküyü takmadan önce, şarj cihazının (12) fişini
uygun prize takın.
2. Aküyü şarj cihazına takın. Şarj cihazı, akünün
şarj durumuna göre yanan (13) üç ışıklı bir
gösterge ile donatılmıştır.
3. Üç kırmızı ışığın sürekli AÇIK kalması, şarjın
tamamlandığını gösterir. Akü tamamen şarj
olmuştur ve hemen kullanılabilir veya şarj
cihazında bırakılabilir.
NOT: Lityum iyon akülerden maksimum performans
almak ve akülerin kullanım ömrünü uzatmak için,
kullanmadan önce tam olarak şarj edin.
Şarj İşlemi (şek. B)
Akünün şarj durumu için aşağıdaki tabloya bakın.
Şarj durumu
1 ışık yanıp sönüyor
< %33
1 ışık yanıp sönüyor, 1 ışık yanıyor
%33–66
1 ışık yanıp sönüyor, 2 ışık yanıyor
%66–99
3 ışık yanıyor
%100
Otomatik Yenileme
Otomatik yenileme modu, aküdeki ayrı hücrelerin
en yüksek kapasitede eşitlenmesini veya
dengelenmesini sağlayacaktır. Aküler haftada bir
ya da akü artık aynı miktarda iş çıkarmadığı zaman
yenilenmelidir.
Akünüzü yenilemek için her zaman olduğu gibi
aküyü şarj cihazınıza yerleştirin. Aküyü en az
10 saat şarj cihazında bırakın.
Sıcak/Soğuk Akü Gecikmesi
Şarj cihazı bir akünün çok sıcak veya çok soğuk
olduğunu tespit ederse, otomatik olarak Sıcak/
Soğuk Akü Gecikmesini başlatır ve akü uygun
sıcaklığa ulaşana kadar şarj işlemini durdurur.
Şarj cihazı bundan sonra otomatik olarak şarj
moduna geçer. Bu özellik maksimum akü ömrü
sağlamaktadır.
SADECE LI-ION AKÜLER
Li-Ion aküler, aküyü aşırı yük, aşırı ısınma veya
derin deşarja karşı koruyan Elektronik Koruma
Sistemli olarak tasarlanmışlardır.
Elektronik Koruma Sisteminin devreye girmesi
durumunda alet otomatik olarak kapanır. Bu durumla
karşılaşırsanız Li-Ion aküyü şarj cihazına yerleştirin
ve tam olarak şarj olmasını bekleyin.
Tüm Aküler İçin Önemli
Güvenlik Talimatları
Değişim amacıyla batarya sipariş ederken katalog
numarası, voltaj ve amper saat bilgilerini eklemeyi
unutmayın.
Akü, kutudan şarjı dolu olarak çıkmaz. Aküyü ve
şarj cihazını kullanmadan önce, aşağıdaki güvenlik
talimatlarını dikkatlice okuyun. Daha sonra belirtilen
şarj işlemlerini uygulayın.
TÜM TALİMATLARI OKUYUN
• Elektrikli aletleri yanıcı sıvılar, gazlar veya
toz gibi patlayıcıların bulunduğu ortamlarda
şarj etmeyin veya kullanmayın. Aküyü
şarj cihazına takar veya çıkarırken toz veya
dumanlar tutuşabilir.
• Aküleri yalnızca DEWALT şarj cihazlarında şarj edin.
• Su veya başka sıvılar SIÇRATMAYIN ve
bunlara BATIRMAYIN.
• Aleti ve aküyü, sıcaklığın 40 °C’ye veya
üzerine ulaşabileceği yerlerde (yaz aylarında
dışarıdaki sundurmalar veya metal binalar
gibi) saklamayın ve kullanmayın.
TEHLİKE: Hiçbir zaman herhangi bir
nedenle aküyü açmaya çalışmayın.
Gövdesi çatlamış veya hasarlı aküyü
şarj cihazına takmayın. Aküyü ezmeyin,
düşürmeyin ve hasar vermeyin. Sert
bir darbe almış, düşmüş, ezilmiş veya
herhangi bir şekilde hasar görmüş
(çiviyle delinmiş, çekiç darbesi
almış, üzerine basılmış) aküyü veya
şarj cihazını kullanmayın. Elektrik
şokuna veya elektrik sebebiyle ölüme
neden olabilir. Hasarlı aküler, geri
dönüştürülmek üzere yetkili servise
götürülmelidir.
DİKKAT: Kullanmadığınız zaman,
aleti takılma veya düşme tehlikesi
oluşturmayan düz bir yüzey üzerine
yana yatırarak yerleştirin. Büyük
155
TÜRKÇE
aküleri bulunan bazı aletler, akü
üzerinde dik konumda durur ancak
kolaylıkla devrilebilir.
LİTYUM İYON İÇİN ÖZEL GÜVENLİK
TALİMATLARI (Li-Ion)
• Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen
eskimiş olsa bile aküyü ateşe atmayın. Akü
ateşe atılırsa patlayabilir. Lityum iyon aküler
yanınca zehirli buharlar ve materyaller açığa
çıkar.
• Akü içeriği cildinizle temas ederse, etkilenen
alanı derhal yumuşak bir sabun ve suyla
yıkayın. Akü sıvısı gözlerinize bulaşırsa,
gözünüzü açık tutarak 15 dakika boyunca veya
tahriş hissi geçene kadar suyla yıkayın. Tıbbi
yardım gerekirse, akü elektroliti sıvı organik
karbonatlar ve lityum tuzları karışımından
oluşmaktadır.
• Açılan akü hücrelerinin içeriği solunum
yolunu tahriş edebilir. Ortama temiz hava
girmesini sağlayın. Belirtiler geçmezse tıbbi
yardım alın.
UYARI: Yanık tehlikesi. Akü sıvısı
kıvılcıma veya ateşe maruz kalırsa
yanıcı olabilir.
Nakliyat
DEWALT bataryalar, Tehlikeli Maddelerin
Nakliyesi Hakkında BM Tavsiyeleri; Uluslararası
Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Tehlikeli Madde
Düzenlemeleri, Uluslararası Deniz Taşımacılığı
Tehlikeli Madde (IMDG) Düzenlemeleri ve
Uluslararası Karayoluyla Tehlikeli madde
Taşıma Konulu Avrupa Anlaşması içeriklerinde
belirtilen sektörel ve hukuki standartların tüm
düzenlemeleriyle uyumludur. Lityum-iyon bataryalar,
Tehlikeli Madde Taşımacılığı Kılavuzu Testleri
ve Kriterleri Hakkındaki BM Tavsiyelerinin 38.3.
bölümüne kadar test edilmiştir.
Çoğu durumda, DEWALT bataryaların nakliyatı
tamamen düzenlenmiş Sınıf 9 Tehlikeli madde
sınıfının dışında kalmaktadır. Genel olarak, Sınıf 9
gerektiren iki örnek şunlardır:
1. İki adetten fazla DEWALT lityum-iyon
bataryanın, pakette yalnızca bataryalar varken
(hiçbir alet olmadan) hava yoluyla taşınması, ve
2. Enerji derecesi 100 Watt Saat (Wh)’den fazla
olan lityum-iyon bataryaların herhangi bir
şekilde taşınması. Tüm lityum-iyon bataryaların
paketlerinde Waat Saat değeri belirtilmiştir.
156
Nakliyat kapsam dışında da kalsa, tamamen
düzenlenmiş de olsa, paketleme, etiketleme
ve belgeleme gereklilikleri hakkındaki son
düzenlemeleri takip etmek nakliyatçıların
sorumluluğudur.
Batarya nakliyatında, batarya kutuplarının istemsiz
şekilde iletken maddelerle temas ederek yangına
sebep vermesi ihtimali vardır. Batarya nakliyatı
yaparken, batarya kutuplarının iyi korunduğundan
ve kutuplarla temas edip kısa devreye sebep
olabilecek maddelerden iyi şekilde izole edildiğinden
emin olun.
Kılavuzun bu bölümünde bulunan bilgiler iyi
niyetle yazılmıştır ve kılavuzun hazırlandığı tarih
itibarıyla doğru olduğuna inanılmaktadır. Fakat,
sözlü veya zımnen hiçbir garanti verilmemektedir.
Gerçekleştirdiği işlemlerin geçerli düzenlemelerle
uyumlu olduğundan emin olmak alıcının
sorumluluğundadır.
AKÜ
AKÜ TİPİ
DC901 36 voltluk Li-Ion pillerle çalışır.
Saklama Önerileri
1. En iyi saklama ortamı serin ve kuru, doğrudan
güneş ışığı almayan, aşırı sıcak ve soğuk
olmayan yerlerdir. Optimum akü performansı
ve ömrü için kullanımda değilken aküleri oda
sıcaklığında saklayın.
NOT: Li-Ion aküler saklanırken tam şarjlı
olmalıdır.
2. Uzun süreli saklama için, en iyi sonucu
almak amacıyla tamamen şarj edilmiş bir akü
takımının şarj cihazının dışında kuru bir yerde
saklanması tavsiye edilir.
Şarj cihazı ve akü üzerindeki
etiketler
Bu kılavuzda kullanılan sembollere ilave olarak, şarj
cihazı ve akü üzerinde bulunan etiketler aşağıdaki
sembolleri belirtmektedir:
Kullanmadan önce talimat kullanım
kılavuzunu okuyun.
Suya maruz bırakmayın.
TÜRKÇE
İletken nesnelerle denemeyin.
Tanımlama (şek. A, B)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli aleti veya
herhangi bir parçasını değiştirmeyin.
Hasarla veya yaralanmayla
sonuçlanabilir.
Hasarlı akü paketlerini şarj etmeyin.
Hasarlı şarj adaptörlerini kullanmayın.
Sadece 4 °C ve 40 °C arasında şarj edin.
Hasarlı kabloları hemen değiştirin.
Şarj adaptörü problemi.
Akü problemi.
Akü paketini çevre korunmasına yönelik
olarak azami dikkat göstererek atın.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Değişken hız düğmesi
İleri/geri düğmesi
Anahtarsız mandren
Tork ayarlama bileziği
Mod düğmesi
Üç kademeli seçici
Uç yuvası
Tutamak
Yan tutamak
Akü
11 Çıkarma düğmesi (şek. B)
12 Şarj cihazı (şek. B)
13 Şarj göstergeleri (kırmızı) (şek. B)
KULLANIM ALANI
Akü paketini yakarak imha etmeyin.
Sadece DEWALT‘a özgü şarj adaptörleri
ile şarj yapın
Şarj süresi için Teknik veriler
bölümüne bakın.
Ambalaj İçeriği
Ambalaj içeriğinde şunlar bulunmaktadır:
1 Kablosuz darbeli matkap/tornavida
1 Yan tutamak
1 Akü (D1, M1)
2 Aküler (D2, M2)
1 Şarj adaptör
Darbeli matkap/tornavidanız profesyonel vidalama,
delme ve darbeli sondaj uygulamaları için
tasarlanmıştır.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların
mevcut olduğu ortamlarda KULLANMAYIN.
Darbeli matkap/tornavidanız profesyonel bir elektrikli
alettir.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu
alet deneyimsiz kullanıcılar tarafından kullanılırken
nezaret edilmelidir.
• Bu ürün, güvenliklerinden sorumlu kişinin
gözetiminde olmadıklarında, fiziksel (çocuklar
dahil), algısal veya zihinsel kapasite kaybı
yaşamış deneyimsiz, bilgisiz ve yeteneksiz
kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Çocuklar
asla bu ürünle yalnız bırakılmamalıdır.
1 Kutu
Elektrik emniyeti
1 Kullanım kılavuzu
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için
tasarlanmıştır. Her zaman akü voltajının, alet
etiketindeki voltajla aynı olup olmadığını kontrol
edin. Ayrıca, şarj cihazınızın voltajının şebeke voltajı
ile aynı olmasına dikkat edin.
1 Açılımlı çizim
NOT: N modelleriyle birlikte akü ve şarj cihazı
verilmemektedir.
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye
sırasında hasar oluşup oluşmadığını
kontrol edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup
anlamak için zaman ayırın.
DEWALT şarj cihazınız EN 60335
standardına uygun olarak çift yalıtımlıdır;
bu nedenle, topraklama kablosuna gerek
yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DEWALT yetkili servisinden
temin edilebilen özel olarak hazırlanmış bir kabloyla
değiştirilmelidir.
157
TÜRKÇE
Uzatma kablosu kullanılması
Gerekli olmadığı sürece uzatma kablosu
kullanılmamalıdır. Şarj cihazınızın güç girişine uygun
onaylı bir uzatma kablosu kullanın (Teknik verilere
bakın). Minimum iletken ebadı 1 mm2; maksimum
uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, her zaman kabloyu
tamamen makaradan çıkarın.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Montaja ve ayarlama işlemine
başlamadan önce aküyü cihazdan
çıkartın.
UYARI: Aküyü takmadan ya da
çıkartmadan önce aleti daima kapatın.
UYARI: Sadece DEWALT aküleri ve şarj
adaptör ile kullanın.
Akü takımının takılması ve
çıkartılması (şekil A, B)
• Akü takımını (10) takmak için, akü takımını alet
üzerindeki dayanak ile aynı hizaya getirin.
Akü takımını dayanağın içine kaydırın ve yerine
oturana kadar aküyü itin.
• Aküyü çıkartmak için, bir taraftan akü takımını
dayanaktan çekerken serbest bırakma
düğmesine (11) basın.
YAKIT GÖSTERGESİ AKÜ GRUPLARI (ŞEK. B)
Bazı DEWALT akü grupları, akü grubununda
kalan şarj seviyesini gösteren ve üç yeşil LED
lambasından oluşan bir yakıt göstergesi içerir.
Yakıt göstergesini çalıştırmak için yakış göstergesi
düğmesine (15) basın ve basılı tutun. Üç yeşil LED
lambasının bir kombinasyonu kalan şarj seviyesini
gösterecek şekilde yanacaktır. Aküdeki şarj seviyesi
kullanılabilir limitin altındayken, yakıt göstergesi
yanmaz ve akünün şarj edilmesi gerekir.
NOT: Yakıt göstergesi sadece akü grubunda kalan
şarjın bir göstergesidir. Ürün bileşenleri, sıcaklık ve
son kullanıcı uygulamasına dayalı varyasyonlarına
tabi olan alet işlevselliğini göstermez.
Mod Kontrol Rakoru (şek. D)
Maktabınız delme, vidalama ve darbeli delme
modları arasında değişim yapılabilmesi için ayrı bir
mod kontrol rakoruna (Şek. D, 5) sahiptir.
158
VIDALAMA (ŞEK. D3)
1. Planlanan çalışmaya uygun hız/tork aralığını
seçmek için aletin üst kısmındaki üçlü vites
değiştiriciyi (6) kullanın. Kavrama rakorunun
tork seviyesini doğru şekilde ayarlamak için, ilk
olarak bağlantı elemanının istediğiniz şekilde
ayarlandığından emin olmak için kavrama
rakorunu düşük ayara getirin.
NOT: UÇ TUTUCUYU ISTENEN DERINLIĞE
OTURTMAK IÇIN GEREKLI EN DÜŞÜK
TORK AYARINI KULLANIN. SAYI
KÜÇÜLDÜKÇE TORK ÇIKIŞI AZALIR.
2. Mod kontrol rakorunu (5) vida sembolü okla
hizalanana kadar döndürün.
3. Tork ayar rakorunu (4) istenen tork miktarına
ayarlayın.
NOT: Tork ayar rakoru herhangi bir sayıya
ayarlanabilir ve mod kontrol rakoru kullanılarak
vidalama ve delme işlemleri arasında geçiş
yapılabilir.
DELME (ŞEK. D1)
DİKKAT: Mod rakoru delme/darbeli
delme modundayken, tork ayar rakorunun
(4) pozisyonu ne olursa olsun matkap
kavrama yapmayacaktır.
Mod kontrol rakorunu (5) delme sembolü okla
hizalanana kadar döndürün.
NOT: Tork ayar rakoru (4) herhangi bir sayıya
ayarlanabilir.
DARBELI DELME (ŞEK. D2)
Mod kontrol rakorunu (5) darbe sembolü okla
hizalanana kadar döndürün.
Tork Ayar Rakoru (şek. D)
Aletiniz, çok çeşitli şekillerde ve boyutlarda
sabitleyiciyi vidalamak ve çıkarmak için ayarlanabilir
bir tork tornavidası mekanizmasına, duvar delmek
için bir çekiç mekanizmasına sahiptir. Tork ayarlama
halkasının (4) etrafında sayılar vardır. Bu sayılar, bir
tork aralığı sağlamak üzere kavramayı ayarlamak
için kullanılır. Rakorun üzerindeki sayı ne kadar
büyükse, tork o kadar yüksek ve vidalanacak
sabitleyici o kadar büyüktür. Sayılardan herhangi
birini seçmek için, istediğiniz sayı ok ile aynı hizaya
gelene kadar çevirin.
UYARI: Alet çalışır durumdayken
çalışma modunu değiştirmeyin.
TÜRKÇE
Sağ/sol dönüş kontrol düğmesi
(şekil E)
• İleri veya geri dönme hareketini seçmek için,
şekilde gösterildiği gibi ileri/geri kaydırıcıyı (2)
kullanın (alet üzerindeki oklara bakın).
UYARI: Dönüş yönünü değiştirmeden
önce daima motorun tamamen
durmasını bekleyin.
Azami sıkılık için mandreni, mutlaka bir elinizle
mandren kovanını diğer elinizle aleti tutarak sıkın.
Aksesuarı çıkarmak için yukarıda anlatılan 1. ve 2
adımı tekrarlayın.
Kullanmadan önce
• Akünüzün (tam) şarjlı olmasını sağlayın.
• Akü takımının yerine tam olarak oturduğundan
emin olun.
Üç vitesli dilsi (şekil F)
• Uygun matkap ucunu takınız.
Aletiniz, hız/tork oranını değiştirmek için üç hızlı
vitesle (6) donatılmıştır.
• Deliğin açılacağı noktayı işaretleyiniz.
1 düşük hız/yüksek tork
2 orta hız/orta tork
3 yüksek hız/düşük tork
Hız değerleri için teknik verilere bakınız.
• Tam hızda veya delme işlemi sırasında vites
değiştirmeyin.
Anahtarsiz Tek Kovanli
Mandren (Şek. C)
UYARI: Mandrenin ön kısmını tutup
tetiğe basıp aleti çalıştırarak matkap
uçlarını (veya başka aksesuarları)
sıkmaya çalışmayın. Mandren hasarına
ve yaralanmaya neden olabilir. Aksesuar
değiştirirken daima tetiği emniyete alın
ve aleti güç kaynağından ayırın.
UYARI: Aleti çalıştırmadan önce matkap
ucunun sıkıca takıldığını daima kontrol
edin. Gevşek bir matkap ucu aletten
fırlayarak yaralanmaya neden olabilir.
Aletiniz, mandrenin tek elle kullanılması için tek
döner kovanlı anahtarsız mandren kullanmaktadır.
Matkap ucunu veya başka bir aksesuarı takmak için
aşağıdaki adımları izleyin.
1. Aleti kapatın ve aleti güç kaynağından ayırın.
2. Mandrenin (3) siyah kovanını bir elinizle
kavrayın ve diğer elinizi kullanarak şekil C’te
gösterildiği gibi aleti sabitleyin. Kovanı saatin
aksi yönünde istenilen aksesuarı alabilecek
kadar döndürün.
3. Aksesuarı mandren içine yaklaşık 19 mm
(3/4") sokun. Bir elle aleti tutarken diğer elle
mandren kovanını saat yönünde çevirerek iyice
sıkın. Tam sıkma gücünü elde etmek için çark
mandalından birkaç kez tık sesi gelene kadar
mandren kovanını çevirmeye devam edin.
KULLANMA
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve aküyü ayırın. Aletin
yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
Kullanım talimatları
UYARI:
• Daima güvenlik talimatlarına ve
uygulanan kurallara uyun.
• Boru ve kabloların nerede olduğunu
tespit edip dikkat ediniz.
• Cihaza hafif bir basınç uygulayınız.
Fazla bastırmak, delme hızını
arttırmaz, ancak cihazın performansını
ve önrümü azaltır.
Uygun El Pozisyonu (şek. A, G)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak
için, DAİMA şekilde gösterilen uygun el
pozisyonunu kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak
için, ani tepki ihtimaline karşı aleti
DAİMA sıkıca tutun.
Uygun el pozisyonu bir elin yan tutamakta (9) ve
diğer elin kolda (8) olmasını gerektirir.
Makinenin açılıp-kapatılması
(şekil A, E)
• Aleti çalıştırmak için değişken hız anahtarını
(1) basın. Değişken hız anahtarını uygulanan
basınç, aletin hızını belirlemektedir.
• Cihazı durdurmak için düğmeyi bırakınız.
159
TÜRKÇE
• Aleti kapalıyken kilitlemek için ileri/geri seçme
düğmesini (2) orta konuma çekin.
Tornavida Kullanımı
Planlanan çalışmaya uygun hız/tork aralığını
seçmek için aletin üst kısmındaki üçlü vites
değiştiriciyi kullanın. İstediğiniz sabitleyici
aksesuarını herhangi bir matkap ucunu taktığınız
gibi mandrene takın. Tork ayar rakorunu (şek. A, 4)
istediğiniz ayara getirin. Kavrama rakorunun doğru
konumunu belirlemek için artık malzemelerin veya
görünmeyen bölgelerin üzerinde birkaç deneme
yapın.
Delme İşlemi
1. Planlanan çalışmaya uygun hız/tork aralığını
seçmek için vites değiştiriciyi kullanın.
2. AHŞAP için burgu uç, maça uç, motorlu burgu
uç veya delik testereler kullanın. METAL için,
yüksek nitelikli çelik, burgu uçlar veya delik
testereler kullanın. Metalleri delerken bir kesme
yağı kullanın. İstisnalar, sert delinmesi gereken
dökme demir ve pirinçtir.
tıkanmasına ve daha yavaş delme hızına neden
olacaktır.
3. Derin delikler delerken, kırıcı matkap hızı
düşmeye başlarsa, delikteki kalıntıları
temizlemeye yardımcı olmak için, hala çalışan
aletle ucu kısmi olarak delikten dışarı çekin.
4. DUVAR için, karbür uçlar veya duvar uçları
kullanın. Pürüzsüz, tam bir toz akışı, uygun
delme hızında olduğunu gösterir.
BAKIM
DEWALT elektrikli aletiniz uzun süre boyunca
minimum bakımla çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Aletin uzun süre boyunca verimli bir şekilde
çalışması, uygun bakımın ve düzenli temizliğin
yapılmasına bağlıdır.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve aküyü ayırın. Aletin
yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
3. Her zaman uçla düz bir çizgi halinde basınç
uygulayın. Matkap ucunun delmesini
sürdürmesine yetecek, ancak motoru
durdurmayacak veya ucu saptırmayacak
derecede basınç uygulayın.
Şarj cihazı ve akü takımının servisi yapılamaz.
İçinde servisi yapılabilecek parça yoktur.
4. Matkabın dönme hareketini kontrol etmek için
aleti iki elinizle sıkıca tutun.
Yağlama
5. MATKAP DURURSA, bunun nedeni genellikle
aşırı yüklenmesidir. TETİĞİ DERHAL BIRAKIN,
ucu çıkarın ve durma nedenini belirleyin.
DURMUŞ BİR MATKABI ÇALIŞTIRMAK İÇİN
TETİĞİ KAPATIP AÇMAYIN — BU, MATKABA
ZARAR VEREBİLİR.
Bu aletin ilave yağlanmasına gerek yoktur.
6. Ucu delinmiş bir delikten dışarıya doğru
çekerken motoru çalışır durumda tutun. Bu,
sıkışmayı önlemeye yardımcı olur.
Kırmalı Delme İşlemi
1. Delerken, kırıcının üstünde, çok fazla
zıplamasını veya uçtan yukarı yükselmesini
önlemeye yetecek kadar güç uygulayın. Çok
fazla güç uygyulamak, daha yavaş delme
hızlarına, aşırı ısınmaya ve daha düşük delme
ayarına neden olacaktır.
2. Ucu delinen yere doğru açıda tutarak, düz bir
şeklde delin. Delme sırasında uç üzerinde yan
basınç uygulamayın, bu durum uç yivlerinin
160
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde
ve etrafında toz toplanması halinde
bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu işlemi
gerçekleştirirken onaylı bir göz koruması
ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan
parçalarını temizlemek için asla çözücü
veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan
malzemeleri güçsüzleştirir. Yalnızca su
ve yumuşak sabunla nemlendirilmiş bir
bez kullanın. Aletin içine herhangi bir
sıvının girmesine izin vermeyin; aletin
herhangi bir parçasını bir sıvı içine
daldırmayın.
TÜRKÇE
ŞARJ CİHAZI TEMİZLEME TALİMATLARI
UYARI: Şok tehlikesi. Temizlemeden
önce şarj cihazının fişini AC prizinden
çekin. Bir bez veya metalik olmayan
yumuşak bir fırça kullanılarak,
şarj cihazının dışındaki kir ve yağ
çıkartılabilir. Su veya başka bir
temizleme solüsyonu kullanmayın.
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili
servisin yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak,
yetkili DEWALT servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve tam ayrıntıları
İnternette www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
İlave aksesuarlar
UYARI: DEWALT tarafından tedarik veya
tavsiye edilenlerin dışındaki aksesuarlar
bu ürün üzerinde test edilmediğinden,
söz konusu aksesuarların bu aletle
birlikte kullanılması tehlikeli olabilir.
Yaralanma riskini azaltmak için bu
ürünle birlikte sadece DEWALT
tarafından tavsiye edilen aksesuarlar
kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak için
satış noktalarıyla görüşün.
Çevrenin korunması
Akü
Uzun ömürlü aküler, daha önce yapmakta olduğu
görevi yeterli güç üreterek yapamıyorsa tekrar
şarj edilmelidir. Teknik ömürleri bittiğinde, aküyü
çevremize duyarlı bir şekilde uzaklaştıralım:
• Akü takımını tamamen boşaltıp bunları aletten
çıkartın.
• Li-Ion hücreler geri dönüşümlüdür. Satıcınıza
veya yerel geri kazanım istasyonuna götürün.
Toplanan akü takımları geri kazanılmalı ya da
uygun şekilde bertaraf edilmelidir.
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel
atıklarla birlikte imha edilmemelidir.
Herhangi bir zamanda DEWALT ürününüzü
değiştirmek isterseniz ya da artık kullanılamaz
durumdaysa, normal evsel atıklarla birlikte atmayın.
Bu ürünü ayrı toplama için ayırın.
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların
ayrı olarak toplanması bu maddelerin
geri dönüşüme sokularak yeniden
kullanılmasına olanak tanır. Geri
dönüşümlü maddelerin tekrar
kullanılması çevre kirliliğinin
önlenmesine yardımcı olur ve ham
madde ihtiyacını azaltır.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden
toplanıp belediye atık tesislerine aktarılması
veya yeni bir ürün satın alırken perakende satıcı
tarafından toplanması yönünde hükümler içerebilir.
DEWALT, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
DEWALT ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme
sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu hizmetin
avantajlarından faydalanmak için, lütfen, ürününüzü
bizim adımıza teslim alacak herhangi bir yetkili
servise iade edin.
161
TÜRKÇE
GARANTİ
DEWALT ürünlerinin kalitesinden emindir
ve bu yüzden profesyonel kullanıcılar için
kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti sunmaktadır. Bu garanti metni bir
ilave niteliğinde olup profesyonel bir kullanıcı
olarak sahip olduğunuz sözleşmeden
doğan haklara veya profesyonel olmayan,
özel bir kullanıcı olarak sahip olduğunuz
yasal haklara hiçbir şekilde zarar vermez.
İşbu garanti Avrupa Birliği’ne üye ülkeler
ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi sınırları
dahilinde geçerlidir.
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
Satın almış olduğunuz DEWALT ürünü, satın
alma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde,
ilk denemenizde, performansı sizi tam
olarak tatmin etmediyse, yetkili servise
götürülüp; DEWALT Merkez Servis onayı ile
değiştirilebilir veya gerekirse tamir edilir. Bu
haktan yararlanmak için:
Ürünün satın alındığı şekliyle, orijinal tüm
parçaları ile birlikte satın alındığı yere teslimi;
• Fatura ve garanti kartının ibrazı;
• Uygulamanın satın alım tarihi itibariyle
ilk 30 gün içerisinde gerçekleşmesi;
• Ürün performansının ilk uygulamadan
sonra memnuniyetsizlik yaratması
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK
SERVİS KONTRATI •
Yasal garanti süresi dahilinde tüm DEWALT
ürünleri satın alma tarihinden itibaren
bir yıl süreyle ücretsiz servis desteğine
sahiptir. Sadece bir defaya mahsus olmak
üzere ürününüz DEWALT Yetkili Servisinde
işçilik bedeli alınmadan tamir edilir veya
bakımı yapılır. Fatura ve garanti kartı ibrazı
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• BİR YIL TAM GARANTİ •
Sahip olduğunuz DEWALT ürünü satın alma
tarihinden itibaren 12 ay içinde hatalı
162
malzeme veya işçilik nedeniyle bozulursa,
DEWALT aşağıdaki şartlara uyulması
koşuluyla ücretsiz olarak tüm kusurlu
parçaların yenilenmesini veya -kendi
insiyatifine bağlı olarak- satın alınan ürünün
değiştirilmesini garanti eder:
• Ürün hatalı kullanılmamıştır;
• Ürün yıpranmamış, hırpalanmamış ve
aşınmamıştır;
• Yetkili olmayan kişilerce tamire
çalışılmamıştır;
• Satın alma belgesi (fatura) ibraz
edilmiştir;
• Ürün, tüm orijinal parçaları ile birlikte
iade edilmiştir.
Şikayet veya talepleriniz için satıcınıza,
DEWALT kataloğunda yer alan size en
yakın yetkili DEWALT servisine veya bu
kullanma kılavuzunda belirtilen adresten
DEWALT ofisine başvurun. Yetkili DEWALT
servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince
kullanım ömrü 10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
ΕΛΛΗNΙΚΑ
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ/ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ DC901
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DEWALT. Τα έτη εμπειρίας,
η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και η καινοτομία
έχουν καταστήσει την DEWALT έναν από τους
πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα των
επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
DC901
Τάση
VDC
36
W
750
Ταχύτητα άνευ φορτίου
Ταχύτητα 1
Ταχύτητα 2
Ταχύτητα 3
min-1
min-1
min-1
0 - 400
0 - 1.200
0 - 1.600
Κρούση
Ταχύτητα 1
Ταχύτητα 2
Ταχύτητα 3
min-1
min-1
min-1
0 - 6.800
0 - 20.400
0 - 27.200
Μέγιστη ροπή
Nm
42
Μέγιστη
ικανότητα τσοκ
mm
13
Τύπος
Απορροφούμενη
2
Μέγιστη ικανότητα διάτρησης
ατσαλιού/ξύλου/
σκυροδέματος
mm
(χωρίς συγκρότημα
μπαταριών)
kg
LPA (ηχητική πίεση)
dB(A)
65/13/16 Βάρος
2,0
96
KPA (αβεβαιότητα
ηχητικής πίεσης)
dB(A)
3,0
LWA (ηχητική ισχύς)
dB(A)
107
KWA (αβεβαιότητα
ηχητικής ισχύος)
dB(A)
3,0
Συνολικές τιμές κραδασμών (άθροισμα τριαξονικού
φορέα) καθορισμένες σύμφωνα με το πρότυπο
ΕΝ 60745:
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah
Διάτρηση τσιμέντου
ah,ID =
m/s²
13,7
Αβεβαιότητα K =
m/s²
5,5
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah
Διάτρηση μετάλλων
ah,D =
m/s²
Αβεβαιότητα K =
m/s²
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah
Βίδωμα
ah,ID =
m/s²
Αβεβαιότητα K =
m/s²
≤ 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που
αναφέρεται στο παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο,
μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη δοκιμή που
αναφέρεται στο πρότυπο EN 60745 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αρχική
αξιολόγηση της έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο
επίπεδο εκπομπής κραδασμών
αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο
χρησιμοποιηθεί σε άλλες εφαρμογές,
με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
περίπτωση κακής συντήρησης, η
εκπομπή κραδασμών ενδέχεται να
διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη
τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης
σε κραδασμούς πρέπει επίσης να ληφθεί
υπόψη το πόσες φορές το εργαλείο
τίθεται εκτός λειτουργίας ή ο χρόνος
που λειτουργεί χωρίς να εκτελεί κάποια
εργασία. Αυτό ενδέχεται να ελαττώσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη
τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα
ασφαλείας για να προστατεύσετε
το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι:
συντήρηση του εργαλείου και των
παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών
σε καλή θερμοκρασία, οργάνωση
μοτίβων εργασίας.
163
ΕΛΛΗNΙΚΑ
Θήκη μπαταριών
DE9360 DCB360
DCB361
Τάση
VDC
36
36
36
Χωρητικότητα
Ah
2,0
4,0
2,0
Βάρος
kg
0,9
1,3
0,9
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
ΟΔΗΓΙΑ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
DC901
Φορτιστής
DE9000
Τάση δικτύου
Χρόνος φόρτισης
(περίπου)
min
Βάρος
230
VAC
kg
90
(4,0 Ah)
45
(2,0 Ah)
0,9
Ασφάλειες:
Μηχανήματα 230 V
10 A
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε προειδοποιητική λέξη.
Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και δώστε
προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, θα προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση,
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η
οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται
να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική
που δεν έχει σχέση με προσωπικό
τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
164
Η εταιρεία DEWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που
περιγράφονται στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα
σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση με τα εξής πρότυπα
και οδηγίες:
2006/42/ΕΚ, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Τα προϊόντα αυτά συμμορφώνονται επίσης
με την οδηγία 2004/108/ΕΚ και 2011/65/EE.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με την DEWALT στην παρακάτω
διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του
εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη
σύνταξη του τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί
την παρούσα δήλωση εκ μέρους της εταιρείας
DEWALT.
Horst Grossmann
Αντιπρόεδρος του τμήματος Μηχανικής
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
27.08.2010
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού, διαβάστε το
εγχειρίδιο χρήσης.
Γενικές προειδοποιήσεις
ασφαλείας για τα ηλεκτρικά
εργαλεία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες
τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και
όλες τις οδηγίες. Η μη τήρηση όλων
των προειδοποιήσεων και των οδηγιών
ενδέχεται να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία,
πυρκαγιά ή/και σοβαρό τραυματισμό.
ΕΛΛΗNΙΚΑ
ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» σε όλες τις
προειδοποιήσεις, αναφέρεται σε εργαλείο που
τροφοδοτείται με ρεύμα από το ηλεκτρικό δίκτυο (με
καλώδιο) ή σε εργαλείο που λειτουργεί με μπαταρία
(ασύρματο).
1) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
α) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και
καλά φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι ή
σκοτεινοί χώροι, αποτελούν αιτία ατυχημάτων.
β) Μη λειτουργείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία
σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως όταν
υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή
σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούν
σπινθήρες που μπορούν να προκαλέσουν
ανάφλεξη στη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
γ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα
παρευρισκόμενα άτομα όταν
χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο. Η
απόσπαση της προσοχής σας μπορεί να έχει
ως αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου.
2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων
πρέπει να ταιριάζουν με τις πρίζες.
Μην τροποποιείτε ποτέ το βύσμα με
οποιονδήποτε τρόπο. Μη χρησιμοποιείτε
τυχόν βύσματα προσαρμογέα με
γειωμένα (με γείωση εδάφους) ηλεκτρικά
εργαλεία. Με μη τροποποιημένα βύσματα
και κατάλληλες πρίζες ελαττώνεται ο κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας.
β) Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας
με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες,
καλοριφέρ, εστίες κουζινών και ψυγεία. Ο
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αυξάνεται όταν το
σώμα σας είναι γειωμένο.
γ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στη
βροχή ή σε συνθήκες υγρασίας. Η είσοδος
νερού σε ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
δ) Μην καταπονείτε υπερβολικά το καλώδιο.
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο
για τη μεταφορά, το τράβηγμα ή την
αποσύνδεση του ηλεκτρικού εργαλείου.
Κρατήστε το καλώδιο μακριά από
θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές και
κινούμενα μέρη. Καλώδια που έχουν
υποστεί ζημιά ή περιπλεγμένα καλώδια
αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ε) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό
εργαλείο σε εξωτερικό χώρο, να
χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια
προέκτασης που είναι κατάλληλα για
χρήση σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση
καλωδίου κατάλληλου για χρήση σε εξωτερικό
χώρο ελαττώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
στ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία
ηλεκτρικού εργαλείου σε χώρο με υψηλή
υγρασία, χρησιμοποιήστε παροχή
ηλεκτροδότησης με προστασία από
ρεύματα διαρροής (RCD). Η χρήση
μιας διάταξης RCD ελαττώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
3) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε
τι κάνετε και χρησιμοποιείτε την κοινή
λογική κατά τη χρήση ενός ηλεκτρικού
εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο εάν
είστε κουρασμένος(-η) ή υπό την επήρεια
ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμακευτικής
αγωγής. Μια μόνο στιγμή απόσπασης της
προσοχής σας καθώς χειρίζεστε ηλεκτρικά
εργαλεία, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό
προσωπικό τραυματισμό.
β) Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό
εξοπλισμό. Να φοράτε πάντοτε
προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως μάσκας
για τη σκόνη, αντιολισθητικών υποδημάτων,
κράνους ή προστατευτικών ακουστικών για
τις ανάλογες συνθήκες, θα ελαττώσει τους
προσωπικούς τραυματισμούς.
γ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του
εργαλείου. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης
βρίσκεται στη θέση Off προτού συνδέσετε
το εργαλείο στην πρίζα ή/και στην
μπαταρία, καθώς και προτού σηκώσετε
ή μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά
ηλεκτρικών εργαλείων με το δάκτυλό σας στο
διακόπτη ή η σύνδεση στην πρίζα εργαλείων
με το διακόπτη στη θέση On ενέχουν κίνδυνο
ατυχήματος.
δ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί ή
ρυθμιστικό κλειδί προτού ενεργοποιήσετε
το ηλεκτρικό εργαλείο. Ένα κλειδί
ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει αφεθεί
προσαρτημένο σε κινητό τμήμα του
ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να προκαλέσει
προσωπικό τραυματισμό.
ε) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε
απομακρυσμένα σημεία. Φροντίστε να
έχετε πάντοτε την κατάλληλη στάση και να
διατηρείτε την ισορροπία σας. Κατ’ αυτόν
165
ΕΛΛΗNΙΚΑ
τον τρόπο θα έχετε καλύτερο έλεγχο του
εργαλείου σε απροσδόκητες καταστάσεις.
στ) Να είστε ντυμένοι κατάλληλα. Μην φοράτε
φαρδιά ενδύματα ή κοσμήματα. Διατηρείτε
τα μαλλιά, τα ενδύματα και τα γάντια σας
μακριά από κινούμενα μέρη. Τα φαρδιά
ενδύματα, τα κοσμήματα ή τα μακριά μαλλιά
μπορεί να εμπλακούν στα κινούμενα μέρη.
η) Εάν οι συσκευές παρέχονται με σύνδεση
συστημάτων αφαίρεσης και συλλογής
σκόνης, φροντίστε τα συστήματα
αυτά να είναι συνδεδεμένα και να
χρησιμοποιούνται κατάλληλα. Η χρήση
συστήματος συλλογής σκόνης μπορεί να
ελαττώσει τους κινδύνους που σχετίζονται με
τη σκόνη.
4) ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
α) Μη ζορίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο.
Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο εργαλείο
ανάλογα με την εφαρμογή. Η εργασία
θα πραγματοποιηθεί με καλύτερο και πιο
ασφαλή τρόπο όταν εκτελείται από το σωστά
επιλεγμένο ηλεκτρικό εργαλείο με τον
προβλεπόμενο ρυθμό.
β) Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν
ο διακόπτης δεν μεταβαίνει στις
θέσεις On (Ενεργοποίηση) και Off
(Απενεργοποίηση). Οποιοδήποτε
εργαλείο δεν μπορεί να ελεγχθεί μέσω του
διακόπτη του, είναι επικίνδυνο και πρέπει να
επισκευαστεί.
γ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα
ή και την μπαταρία από το ηλεκτρικό
εργαλείο πριν κάνετε οποιεσδήποτε
ρυθμίσεις, αλλαγές παρελκόμενων
ή πριν αποθηκεύσετε οποιοδήποτε
ηλεκτρικό εργαλείο. Αυτού του είδους τα
μέτρα ασφαλείας ελαττώνουν τον κίνδυνο
τυχαίας θέσης του ηλεκτρικού εργαλείου σε
λειτουργία.
δ) Αποθηκεύετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που
δεν χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη
όπου μπορούν να τα προσεγγίσουν
παιδιά και μην επιτρέπετε τη χρήση του
ηλεκτρικού εργαλείου από άτομα που
δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό ή με τις
οδηγίες χρήσης του. Τα ηλεκτρικά εργαλεία
είναι επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται από
μη εκπαιδευμένους χειριστές.
ε) Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία. Ελέγξτε
για τυχόν εσφαλμένη ευθυγράμμιση ή
ενσφήνωση κινούμενων μερών, για τυχόν
166
θραύση εξαρτημάτων και για τυχόν άλλες
καταστάσεις που μπορεί να επηρεάσουν
τη λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου.
Εάν το ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί
ζημιά, φροντίστε για την επισκευή του
πριν το χρησιμοποιήσετε. Πολλά ατυχήματα
έχουν προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που
δεν έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
στ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και
καθαρά. Τα κατάλληλα συντηρημένα εργαλεία
κοπής με αιχμηρά άκρα κοπής έχουν
μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος κατά τη
λειτουργία και ελέγχονται ευκολότερα.
η) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο,
τα παρελκόμενα και τα τρυπάνια
κ.λπ. σύμφωνα με τις παρούσες
οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη τις
συνθήκες εργασίας και την εργασία
που πρόκειται να πραγματοποιηθεί.
Η χρήση ενός ηλεκτρικού εργαλείου για
εργασίες διαφορετικές από αυτές για τις
οποίες προορίζεται, μπορεί να οδηγήσει σε
επικίνδυνη κατάσταση.
5) ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ
α) Επαναφορτίζετε μόνο με το φορτιστή
που καθορίζεται από τον κατασκευαστή.
Φορτιστής που είναι κατάλληλος για έναν
τύπο μπαταριών, μπορεί να ενέχει κίνδυνο
πυρκαγιάς όταν χρησιμοποιείται με άλλο τύπο
μπαταριών.
β) Χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία
μόνο με τις ειδικά καθορισμένες
μπαταρίες. Η χρήση μπαταριών άλλου
τύπου ενέχει κίνδυνο τραυματισμού και
πυρκαγιάς.
γ) Όταν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται,
διατηρείτε την μακριά από άλλα
μεταλλικά αντικείμενα, όπως συνδετήρες,
νομίσματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες ή άλλα
μικρά μεταλλικά αντικείμενα που μπορεί
να προκαλέσουν ηλεκτρική επαφή μεταξύ
των δύο ακροδεκτών της μπαταρίας.
Η βραχυκύκλωση των ακροδεκτών της
μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα
ή και πυρκαγιά.
δ) Κάτω από συνθήκες κακομεταχείρισης,
μπορεί να εκτοξευτεί υγρό από τη
μπαταρία. Αποφύγετε την επαφή με το
υγρό αυτό. Εάν έλθετε σε επαφή κατά
λάθος, ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Σε
περίπτωση που το υγρό έλθει σε επαφή
με τα μάτια σας, ζητήστε ιατρική βοήθεια.
ΕΛΛΗNΙΚΑ
Το υγρό που εκτοξεύεται από τη μπαταρία
μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς ή
εγκαύματα.
6) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΣΕΡΒΙΣ)
α) Φροντίζετε η συντήρηση του ηλεκτρικού
εργαλείου να πραγματοποιείται από
πιστοποιημένο για επισκευές άτομο,
με τη χρήση μόνο πανομοιότυπων
ανταλλακτικών. Κατ’ αυτό τον τρόπο
εξασφαλίζεται η ασφάλεια του ηλεκτρικού
εργαλείου.
ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΑ
Πρόσθετοι κανόνες ασφαλείας
ειδικά για δράπανα/οδηγούς/
σφυροτρύπανα
• Όταν χρησιμοποιείτε το κρουστικό δράπανο,
φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά. Η έκθεση
στο θόρυβο μπορεί να προκαλέσει απώλεια
ακοής.
• Να κρατάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία από
τις μονωμένες επιφάνειες κρατήματος
όταν εκτελείτε εργασίες, κατά τις οποίες
τα εργαλεία κοπής ενδέχεται να έρθουν
σε επαφή με κρυφές καλωδιώσεις ή
με το καλώδιο του εργαλείου. Η επαφή
των βυσμάτων στερέωσης με ηλεκτροφόρο
καλώδιο μπορεί να καταστήσει ηλεκτροφόρα τα
εκτεθειμένα μεταλλικά τμήματα του ηλεκτρικού
εργαλείου και να προκαλέσει ηλεκτροπληξία στο
χειριστή.
• Χρησιμοποιείτε τις βοηθητικές λαβές,
εφόσον παρέχονται με το εργαλείο. Η
απώλεια ελέγχου μπορεί να προκαλέσει
προσωπικό τραυματισμό.
• Χρησιμοποιήστε σφιγκτήρες ή άλλο
πρακτικό τρόπο για τη στερέωση με
ασφάλεια και την υποστήριξη του υπό
κατεργασία αντικειμένου σε μια σταθερή
πλατφόρμα. Το κράτημα του αντικειμένου
με το χέρι ή η στερέωσή του στο σώμα σας
δεν εγγυάται τη σταθερότητα και ενδέχεται να
οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου.
• Όταν σφυρηλατείτε για παρατεταμένα
χρονικά διαστήματα, να φοράτε
προστατευτικά για τα αυτιά. Η παρατεταμένη
έκθεση σε θόρυβο υψηλής έντασης μπορεί να
προκαλέσει απώλεια ακοής. Τα υψηλά επίπεδα
θορύβου που παράγονται κατά τη λειτουργία
του σφυροτρύπανου μπορεί να προκαλέσουν
προσωρινή απώλεια ακοής ή σοβαρή βλάβη
στα αυτιά.
• Φοράτε προστατευτικά γυαλιά ή άλλα
προστατευτικά για τα μάτια. Οι εργασίες
σφυρηλάτησης και διάτρησης έχουν ως
αποτέλεσμα την εμφάνιση ιπτάμενων
ροκανιδιών. Τα ιπτάμενα σωματίδια μπορούν να
προκαλέσουν μόνιμες βλάβες στα μάτια.
• Τα τρυπάνια της σφύρας και τα εργαλεία
θερμαίνονται αρκετά κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας. Να φοράτε γάντια όταν τα αγγίζετε.
Άλλοι κίνδυνοι
Οι παρακάτω κίνδυνοι συνδέονται εγγενώς με τη
χρήση δράπανων:
– Τραυματισμοί που προκαλούνται από την αφή
περιστρεφόμενων μερών ή θερμών τμημάτων
του εργαλείου.
Παρά τη συμμόρφωση προς τους σχετικούς
κανονισμούς ασφαλείας και την εφαρμογή
μηχανισμών ασφαλείας, δεν είναι δυνατή η αποφυγή
ορισμένων κινδύνων. Αυτοί είναι οι εξής:
– Εξασθένηση της ακοής.
– Κίνδυνος σύνθλιψης δακτύλων κατά την αλλαγή
εξαρτημάτων.
– Κίνδυνοι για την υγεία λόγω εισπνοής σκόνης
που δημιουργείται κατά την εργασία σε ξύλο.
– Κίνδυνος προσωπικού τραυματισμού λόγω
ιπτάμενων σωματιδίων.
– Κίνδυνος προσωπικού τραυματισμού λόγω
παρατεταμένης χρήσης.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από
τη χρήση.
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
167
ΕΛΛΗNΙΚΑ
Θέση κωδικού ημερομηνίας
Ο κωδικός ημερομηνίας (14), ο οποίος περιλαμβάνει
επίσης το έτος κατασκευής, είναι εκτυπωμένος εντός
της επιφάνειας του περιβλήματος, στο σημείο που
σχηματίζει την άρθρωση προσαρμογής μεταξύ του
εργαλείου και της μπαταρίας.
Παράδειγμα:
•
2013 XX XX
Έτος κατασκευής
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για κάθε τύπο φορτιστή
μπαταρίας
ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Το παρόν
εγχειρίδιο περιλαμβάνει σημαντικές οδηγίες για την
ασφάλεια και τη λειτουργία του φορτιστή μπαταριών
DE9000.
• Προτού χρησιμοποιήσετε το φορτιστή, διαβάστε
όλες τις οδηγίες και τις προειδοποιητικές
ενδείξεις επάνω στο φορτιστή, την μπαταρία
και το προϊόν στο οποίο χρησιμοποιείται η
μπαταρία.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Στους ακροδέκτες φόρτισης υπάρχει
τάση 230 Volt. Μην αγγίζετε με αγώγιμα
αντικείμενα. Μπορεί να υποστείτε
ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Μην επιτρέπετε την
εισροή τυχόν υγρών στο εσωτερικό
του φορτιστή. Μπορεί να υποστείτε
ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων.
Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, να φορτίζετε μόνο
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες της
DEWALT. Άλλοι τύποι μπαταριών
ενδέχεται να εκραγούν προκαλώντας
προσωπικό τραυματισμό και ζημιές.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπό ορισμένες συνθήκες,
ενώ ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος
στην τροφοδοσία, οι εκτεθειμένες
επαφές φόρτισης που βρίσκονται στο
εσωτερικό του φορτιστή μπορεί να
βραχυκυκλωθούν από την ύπαρξη
ξένης ύλης. Οι ξένες ύλες αγώγιμης
φύσης όπως, ενδεικτικά, το άχυρο
σιδήρου, το φύλλο αλουμινίου ή άλλου
είδους συσσώρευση μεταλλικών
σωματιδίων, πρέπει να διατηρούνται
168
•
•
•
•
•
•
•
•
•
μακριά από τις υποδοχές του φορτιστή.
Να αποσυνδέετε πάντοτε το φορτιστή
από την τροφοδοσία όταν δεν υπάρχει
μπαταρία στην αντίστοιχη υποδοχή. Να
αποσυνδέετε το φορτιστή προτού τον
καθαρίσετε.
ΜΗΝ προσπαθήσετε να φορτίσετε την
μπαταρία με φορτιστές άλλου τύπου εκτός
από αυτούς που αναφέρονται στο παρόν
εγχειρίδιο. Ο φορτιστής και η μπαταρία έχουν
σχεδιαστεί ειδικά για να λειτουργούν μαζί.
Οι φορτιστές αυτοί δεν προορίζονται
για άλλη χρήση εκτός από τη φόρτιση
των επαναφορτιζόμενων μπαταριών της
DEWALT. Οποιαδήποτε άλλη χρήση ενέχει
κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
Μην εκθέτετε το φορτιστή σε βροχή ή χιόνι.
Όταν αποσυνδέετε το φορτιστή, να τραβάτε
το καλώδιο από το φις και όχι από το ίδιο το
καλώδιο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ελαττώνεται ο
κίνδυνος φθοράς στο φις και το καλώδιο.
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι
τοποθετημένο έτσι ώστε δεν μπορείτε να
το πατήσετε, να σκοντάψετε σε αυτό ή να
υποστεί άλλου είδους φθορά ή καταπόνηση.
Μη χρησιμοποιείτε προέκταση εκτός εάν
είναι απολύτως απαραίτητο. Η χρήση
ακατάλληλης προέκτασης ενέχει κίνδυνο
πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
Μην τοποθετείτε κανένα αντικείμενο στο
επάνω στο φορτιστή και μην τοποθετείτε το
φορτιστή επάνω σε μαλακή επιφάνεια που
μπορεί να φράξει τις υποδοχές αερισμού
προκαλώντας εσωτερική υπερθέρμανση.
Τοποθετήστε το φορτιστή σε σημείο μακριά από
κάθε πηγή θερμότητας. Ο φορτιστής αερίζεται
μέσω υποδοχών στο επάνω και το κάτω μέρος
του περιβλήματος.
Μη χρησιμοποιείτε το φορτιστή όταν
υπάρχει φθαρμένο καλώδιο ή φις. Φροντίστε
για την άμεση αντικατάστασή τους.
Μη χρησιμοποιείτε τον φορτιστή εάν υποστεί
απότομο χτύπημα, πτώση ή άλλου είδους
φθορά με οποιονδήποτε τρόπο. Φροντίστε
για τη μεταφορά του σε εξουσιοδοτημένο κέντρο
σέρβις.
Μην αποσυναρμολογείτε το φορτιστή. Εάν
χρειαστεί σέρβις ή επισκευή, φροντίστε για
τη μεταφορά του σε εξουσιοδοτημένο κέντρο
σέρβις. Η λανθασμένη επανασυναρμολόγηση
ενέχει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
ΕΛΛΗNΙΚΑ
• Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα
προτού τον καθαρίσετε. Έτσι ελαττώνεται ο
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Η αφαίρεση της
μπαταρίας δεν ελαττώνει αυτόν τον κίνδυνο.
• ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να συνδέσετε 2
φορτιστές μαζί.
• Ο φορτιστής είναι σχεδιασμένος να
λειτουργεί σε τυπικό οικιακό ηλεκτρικό
ρεύμα τάσης 230 V. Μην επιχειρήσετε να
τον χρησιμοποιήσετε σε οποιαδήποτε
άλλη τάση. Αυτό δεν ισχύει για τον φορτιστή
αυτοκινήτου.
ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Φορτιστές
Ο φορτιστής DE9000 μπορεί να δεχτεί μπαταρίες
Li-Ion τάσης 36 V.
Οι φορτιστές αυτοί δεν απαιτούν ρύθμιση και έχουν
σχεδιαστεί έτσι ώστε η λειτουργία τους να είναι όσο
το δυνατό πιο εύκολη.
Διαδικασία φόρτισης
[εικ. (fig.) B]
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Στους ακροδέκτες φόρτισης υπάρχει
τάση 230 Volt. Μην αγγίζετε με αγώγιμα
αντικείμενα. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
1. Συνδέστε το φορτιστή (12) σε κατάλληλη πρίζα
προτού τοποθετήσετε την μπαταρία.
2. Τοποθετήστε την μπαταρία στον φορτιστή.
Ο φορτιστής είναι εξοπλισμένος με μετρητή
καυσίμου τριών φωτεινών ενδείξεων που
αναβοσβήνουν (13) ανάλογα με την κατάσταση
φόρτισης της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας.
3. Η ολοκλήρωση της φόρτισης υποδεικνύεται
όταν οι τρεις κόκκινες φωτεινές ενδείξεις
παραμένουν αναμμένες συνεχώς. Η μπαταρία
είναι πλήρως φορτισμένη και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί τη δεδομένη στιγμή ή να
παραμείνει στο φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εξασφαλίσετε μέγιστη απόδοση
και μέγιστη ωφέλιμη ζωή των μπαταριών Li-Ion,
φορτίστε πλήρως το πακέτο μπαταριών πριν την
πρώτη χρήση.
Κύκλος φόρτισης (εικ. B)
Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα σχετικά με την
κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.
Κατάσταση φόρτισης
1 φωτεινή ένδειξη που αναβοσβήνει
< 33%
1 φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει,
1 φωτεινή ένδειξη αναμμένη
33–66%
1 φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει,
2 φωτεινές ενδείξεις αναμμένες
66–99%
3 φωτεινές ενδείξεις αναμμένες
100%
Αυτόματη ανανέωση
Η λειτουργία αυτόματης ανανέωσης εξισορροπεί ή
αντισταθμίζει τις ξεχωριστές κυψέλες μιας μπαταρίας
στη μέγιστη χωρητικότητα. Οι μπαταρίες πρέπει να
ανανεώνονται κάθε εβδομάδα ή κάθε φορά που η
μπαταρία δεν αποδίδει στον ίδιο βαθμό.
Για να ανανεώσετε την μπαταρία, τοποθετήστε
την στον φορτιστή ως συνήθως. Αφήστε την επί
τουλάχιστον 10 ώρες στον φορτιστή.
Καθυστέρηση λόγω θερμής/
ψυχρής μπαταρίας
Όταν ο φορτιστής ανιχνεύσει μια πολύ θερμή ή
ψυχρή μπαταρία, εκκινεί αυτόματα την καθυστέρηση
λόγω θερμής/ ψυχρής μπαταρίας, έως ότου η
θερμοκρασία της μπαταρίας προσεγγίσει την
κατάλληλη τιμή. Τότε, ο φορτιστής μεταβαίνει
αυτόματα στη λειτουργία φόρτισης μπαταρίας. Με τη
δυνατότητα αυτή εξασφαλίζεται η μέγιστη διάρκεια
ζωής της μπαταρίας.
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ LI-ION
Οι μπαταρίες Li-Ion διαθέτουν ένα ηλεκτρονικό
σύστημα προστασίας που προστατεύει την
μπαταρία από υπερφόρτωση, υπερθέρμανση και
βαθιά εκφόρτιση.
Το εργαλείο απενεργοποιείται αυτόματα όταν
ενεργοποιηθεί το ηλεκτρονικό σύστημα προστασίας.
Εάν αυτό συμβεί, τοποθετήστε την μπαταρία Li-Ion
στον φορτιστή έως ότου φορτιστεί πλήρως.
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για κάθε τύπο μπαταρίας
Όταν παραγγέλνετε ανταλλακτικά πακέτα
μπαταριών, να βεβαιώνεστε ότι έχετε συμπεριλάβει
αριθμό καταλόγου, τάση και αμπερώρες.
Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη όταν
αφαιρείται από τη συσκευασία της. Προτού
χρησιμοποιήσετε την μπαταρία και τον φορτιστή,
διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες ασφαλείας.
Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις διαδικασίες φόρτισης
που περιγράφονται.
169
ΕΛΛΗNΙΚΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
• Μη φορτίζετε και μη χρησιμοποιείτε την
μπαταρία σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες,
όπως όταν υπάρχουν εύφλεκτα υγρά,
αέρια ή σκόνη. Η τοποθέτηση ή η αφαίρεση
της μπαταρίας από τον φορτιστή ενδέχεται
να προκαλέσει ανάφλεξη στη σκόνη ή τις
αναθυμιάσεις.
• Φορτίζετε τις μπαταρίες αποκλειστικά σε
φορτιστές της DEWALT.
• ΜΗ ρίχνετε ή βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά.
• Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το
εργαλείο και την μπαταρία σε μέρη όπου
η θερμοκρασία μπορεί να προσεγγίσει ή
να υπερβεί τους 40 ˚C (105 °F) (όπως σε
εξωτερικά υπόστεγα ή μεταλλικά κτίσματα το
καλοκαίρι).
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Μην επιχειρήσετε ποτέ να
ανοίξετε την μπαταρία για οποιονδήποτε
λόγο. Εάν η θήκη της μπαταρίας έχει
σπάσει ή έχει υποστεί ζημιά, μην την
εισάγετε στον φορτιστή. Μη συνθλίβετε,
μη ρίχνετε κάτω και μην καταστρέφετε
την μπαταρία. Μη χρησιμοποιείτε την
μπαταρία ή τον φορτιστή εάν υποστεί
απότομο χτύπημα, πτώση ή εάν πατηθεί
από όχημα ή εάν υποστεί άλλου
είδους φθορά με οποιονδήποτε τρόπο
(π.χ. διάτρηση με καρφί, χτύπημα με
σφυρί, πάτημα). Μπορεί να υποστείτε
ηλεκτροπληξία. Οι κατεστραμμένες
μπαταρίες πρέπει να επιστρέφονται στο
κέντρο σέρβις για ανακύκλωση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δεν χρησιμοποιείτε
το εργαλείο, τοποθετήστε το πλάγια
σε μια σταθερή επιφάνεια για την
αποφυγή του κινδύνου ανατροπής
ή πτώσης. Ορισμένα εργαλεία με
μπαταρίες μεγάλου μεγέθους μπορούν
να σταθούν όρθια επάνω στην μπαταρία,
αλλά ανατρέπονται εύκολα.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΙΟΝΤΟΣ ΛΙΘΙΟΥ (LI-ION)
• Μην αποτεφρώσετε την μπαταρία ακόμη
και εάν έχει υποστεί σοβαρή ζημιά ή έχει
φθαρεί εντελώς. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, η
μπαταρία μπορεί να εκραγεί. Κατά την καύση
μπαταριών ιόντων λιθίου δημιουργούνται τοξικές
αναθυμιάσεις και υλικά.
• Εάν το περιεχόμενο της μπαταρίας έρθει
σε επαφή με το δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως
την περιοχή με ήπιο σαπούνι και νερό.
170
Εάν το υγρό της μπαταρίας εισέλθει στα μάτια,
ξεπλύνετε με άφθονο νερό επί 15 λεπτά ή έως
ότου σταματήσει ο ερεθισμός. Εάν η ιατρική
βοήθεια είναι απαραίτητη, ο ηλεκτρολύτης της
μπαταρίας αποτελείται από ένα μίγμα υγρών
οργανικών υδρογονανθράκων και αλάτων
λιθίου.
• Τα περιεχόμενα των κυψελών μιας ανοιχτής
μπαταρίας μπορούν να προκαλέσουν
ερεθισμό του αναπνευστικού συστήματος.
Αναπνεύστε καθαρό αέρα. Εάν τα συμπτώματα
επιμένουν, ζητήστε ιατρική βοήθεια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
εγκαυμάτων. Το υγρό της μπαταρίας
ενδέχεται να είναι εύφλεκτο εάν εκτεθεί
σε σπινθήρα ή φλόγα.
Μεταφορά
Οι μπαταρίες DEWALT συμμορφώνονται με όλους
τους εφαρμόσιμους κανονισμούς μεταφορών
προϊόντων, όπως αυτοί καθορίζονται από τα
βιομηχανικά και νομικά πρότυπα, στα οποία
περιλαμβάνονται ο Συστάσεις των Ηνωμένων
Εθνών σχετικά με τη μεταφορά επικίνδυνων
αγαθών, οι κανονισμοί μεταφοράς επικίνδυνων
αγαθών της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών
(IATA), οι διεθνείς ναυτιλιακοί κανονισμοί περί
επικίνδυνων αγαθών (IMDG) και η Ευρωπαϊκή
συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές
επικίνδυνων αγαθών (ADR). Τα στοιχεία και οι
μπαταρίες λιθίου-ιόντων έχουν δοκιμαστεί σύμφωνα
με το τμήμα 38.3 του Εγχειριδίου και κριτηρίων
δοκιμών των συστάσεων των Ηνωμένων Εθνών
σχετικά με τη μεταφορά επικίνδυνων αγαθών.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αποστολή ενός
πακέτου μπαταριών DEWALT θα εξαιρείται από την
ταξινόμηση ως πλήρως ρυθμιζόμενο επικίνδυνο
υλικό Κατηγορίας 9. Γενικά, οι δύο περιπτώσεις
όπου χρειάζεται μεταφορά Κατηγορίας 9 είναι:
1. Αεροπορική μεταφορά περισσότερων από δύο
πακέτων μπαταριών λιθίου-ιόντων DEWALT
όταν η συσκευασία περιέχει μόνο πακέτα
μπαταριών (όχι εργαλεία), και
2. Οποιαδήποτε μεταφορά περιλαμβάνει ένα
πακέτο μπαταριών λιθίου-ιόντων με ενεργειακή
διαβάθμιση μεγαλύτερη των 100 Βαττωρών
(Wh). Σε όλες τις μπαταρίες λιθίου-ιόντων, η
διαβάθμιση Βαττωρών επισημαίνεται πάνω στο
πακέτο μπαταριών.
ΕΛΛΗNΙΚΑ
Ανεξάρτητα από το αν μια αποστολή θεωρείται
εξαιρούμενη ή πλήρως ρυθμιζόμενη, αποτελεί
ευθύνη του αποστολέα να λάβει υπόψη του τους
πιο πρόσφατους κανονισμούς για τις απαιτήσεις
συσκευασίας, σήμανσης και τεκμηρίωσης.
Η μεταφορά μπαταριών μπορεί ενδεχομένως να
γίνει αιτία πυρκαγιάς αν οι πόλοι της μπαταρίας
έρθουν κατά λάθος σε επαφή με αγώγιμα υλικά.
Κατά την μεταφορά μπαταριών να βεβαιώνεστε ότι
οι πόλοι των μπαταριών είναι προστατευμένοι και
καλά μονωμένοι από υλικά που θα μπορούσαν να
έρθουν σε επαφή μαζί τους και να προκαλέσουν
βραχυκύκλωμα.
Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα
ενότητα του εγχειριδίου, παρέχονται καλή τη
πίστη και πιστεύεται ότι είναι ακριβείς κατά το
χρόνο της σύνταξης του εγγράφου. Ωστόσο δεν
παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή συναγόμενη.
Αποτελεί ευθύνη του αγοραστή να βεβαιωθεί ότι
οι δραστηριότητές του συμμορφώνονται με τους
εφαρμοστέους κανονισμούς.
Μπαταρία
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Το DC901 λειτουργεί με μπαταρίες Li-Ion των
36 Volt.
Συστάσεις για την αποθήκευση
1. Το καλύτερο μέρος αποθήκευσης είναι ένα
δροσερό και στεγνό μέρος, μακριά από το
άμεσο ηλιακό φως και την υπερβολική ζέστη ή
κρύο. Για βέλτιστη απόδοση και διάρκεια ζωής,
αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε θερμοκρασία
δωματίου όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μπαταρίες Li-Ion πρέπει να
είναι πλήρως φορτισμένες όταν αποθηκεύονται.
2. Για μεγάλο χρόνο φύλαξης, για τα καλύτερα
αποτελέσματα συνιστάται να αποθηκεύετε το
πακέτο μπαταριών πλήρως φορτισμένο, σε
δροσερό, ξηρό μέρος, εκτός του φορτιστή.
Ετικέτες στο φορτιστή και την
μπαταρία
Εκτός από τα εικονογράμματα που
χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο, στις ετικέτες
του φορτιστή και της μπαταρίας εμφανίζονται τα
ακόλουθα εικονογράμματα:
Για ασφαλή λειτουργία διαβάστε το βιβλίο
οδηγιών.
Μην εκθέτετε τον φορτιστή στη βροχή.
Μην τοποθετείτε μεταλλικά ή άλλα
αγώγιμα υλικά.
Μην φορτίζετε κατεστραμμένα
συγκροτήματα μπαταριών.
Μην χρησιμοποιείτε φορτιστές που έχουν
υποστεί ζημιά.
Να χρησιμοποιείτε μόνο σε θερμοκρασίες
από 4 ° έως 40 °C.
Να αλλάζετε τυχών φθαρμένο καλώδιο
αμέσως.
Πρόβλημα του φορτιστή.
Πρόβλημα της μπαταρίας.
Κατά το τέλος της τεχνικής του ζωής,
απορρίψτε το συγκρότημα μπαταριών με
την δέουσα φροντίδα για το περιβάλλον.
Μη καίτε το συγκρότημα μπαταριών.
Φορτίστε μόνο με γνήσιος φορτιστές
DEWALT
Ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα για το
χρόνο φόρτισης.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1 Κρουστικό δράπανο/κατσαβίδι μπαταρίας
1 Πλευρική χειρολαβή
1 Θήκη μπαταριών (D1, M1)
2 Θήκηες μπαταριών (D2, M2)
1 Φορτιστής
1 Κιβώτιο
1 Φυλλάδιο οδηγιών
1 Αναλυτικό σχέδιο
171
ΕΛΛΗNΙΚΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μπαταρίες και οι φορτιστές δεν
περιλαμβάνονται με τα μοντέλα της σειράς N.
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα
τμήματα ή τα παρελκόμενα, οι οποίες μπορεί να
συνέβησαν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να
διαβάσετε προσεκτικά και να κατανοήσετε το
παρόν εγχειρίδιο.
Περιγραφή (εικ. A, B)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιήσετε
ποτέ το ηλεκτρικό εργαλείο ή
οποιοδήποτε τμήμα του. Μπορεί να
προκληθεί βλάβη ή προσωπικός
τραυματισμός.
Διακόπτης μεταβολής ταχύτητας
Ρυθμιστικό περιστροφής προς τα εμπρός/προς
τα πίσω
Σφιγκτήρας δράπανου χωρίς κλειδί
Κολάρο ρύθμισης ροπής
Επιλογέας τρόπου λειτουργίας
Επιλογέας τριών ταχυτήτων
Υποδοχή τρυπανιού
Λαβή
Πλευρική λαβή
Μπαταρία
Κουμπί απελευθέρωσης (εικ. B)
Φορτιστής (εικ. B)
Δείκτες φόρτισης (κόκκινου χρώματος) (εικ. B)
ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Αυτό το κρουστικό δράπανο/κατσαβίδι έχει
σχεδιαστεί για επαγγελματικές εφαρμογές
βιδώματος, διάτρησης και κρουστικής διάτρησης.
Να ΜΗ χρησιμοποιείται σε συνθήκες υγρασίας ή
όταν υπάρχουν εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
Αυτό το κρουστικό δράπανο/κατσαβίδι είναι ένα
επαγγελματικό ηλεκτρικό εργαλείο.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με το
εργαλείο. Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο αυτό
χρησιμοποιείται από μη έμπειρους χειριστές.
• Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση
από άτομα (περιλαμβανομένων παιδιών) που
έχουν μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή
πνευματικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας
και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός αν τα άτομα
αυτά επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο για την
ασφάλειά τους. Τα παιδιά δεν πρέπει να μένουν
ποτέ μόνα τους με αυτό το προϊόν.
172
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για
λειτουργία μόνο σε μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε εάν
η τάση της μπαταρίας ανταποκρίνεται στην τάση
που αναγράφεται στην πινακίδα με τα δεδομένα.
Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η τάση του φορτιστή
αντιστοιχεί στην τάση του ηλεκτρικού δικτύου.
Ο φορτιστής της DEWALT διαθέτει διπλή
μόνωση σύμφωνα με το πρότυπο
EN 60335. Κατά συνέπεια, δεν
απαιτείται καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί βλάβη,
πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικά διαμορφωμένο
καλώδιο που διατίθεται μέσω της υπηρεσίας
εξυπηρέτησης της DEWALT.
Χρήση προέκτασης
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται προεκτάσεις εκτός
και αν είναι απολύτως απαραίτητο. Χρησιμοποιήστε
εγκεκριμένη προέκταση, κατάλληλη για την είσοδο
ρεύματος του φορτιστή σας (ανατρέξτε στα Τεχνικά
δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος του αγωγού είναι 1
mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι 30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να ξετυλίγετε
πάντοτε το καλώδιο εντελώς.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν από τη
συναρμολόγηση και ρύθμιση, αφαιρείτε
πάντα το συγκρότημα μπαταριών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πάντα θέτετε εκτός
το εργαλείο πριν βάλετε ή αφαιρέσετε το
συγκρότημα μπαταριών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιητε
μονο μπαταριες και φορτιστή DEWALT.
Τοποθέτηση και αφαίρεση του
συγκροτήματος μπαταριών
(εικ. A, B)
• Για το τοποθετήστε το συγκρότημα μπερατιών
(10), ευθυγραμμίστε το με τη θήκη στο εργαλείο.
Ολισθήστε το συγκρότημα μπαταριών στη θήκη
και σπρώξτε το μέχρι να προσαρμοστεί στη
θέση της.
• Για να αφαιρέστε το συγκρότημα μπαταριών,
πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης (11) ενώ
ταυτόχρονα τραβάτε το συγκρότημα μπαταριών
έξω από τη θήκη.
ΕΛΛΗNΙΚΑ
ΠΑΚΕΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ
(ΕΙΚ. B)
Ορισμένα πακέτα μπαταριών DEWALT
περιλαμβάνουν ένα δείκτη φορτίου. Αυτός
αποτελείται από τρεις πράσινες λυχνίες LED που
υποδηλώνουν το επίπεδο του φορτίου που απομένει
στο πακέτο μπαταριών.
Για να ενεργοποιήσετε το δείκτη φορτίου, πατήστε
και κρατήστε πατημένο το κουμπί (15) του δείκτη
φορτίου. Θα ανάψει ένας συνδυασμός των τριών
πράσινων λυχνιών LED που είναι ενδεικτικός
του επιπέδου του φορτίου που απομένει. Όταν
το επίπεδο του φορτίου στη μπαταρία είναι κάτω
από το χρησιμοποιήσιμο όριο, ο δείκτης φορτίου
δεν θα ανάψει και η μπαταρία θα χρειαστεί να
επαναφορτιστεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο δείκτης φορτίου αποτελεί μόνο μια
ένδειξη του φορτίου που έχει απομείνει στο πακέτο
μπαταριών. Δεν δείχνει τη λειτουργικότητα του
εργαλείου και υπόκειται σε μεταβολές βάσει των
εξαρτημάτων του προϊόντος, της θερμοκρασίας και
της εφαρμογής του τελικού χρήστη.
Κολάρο ελέγχου τρόπου
λειτουργίας (εικ. D)
Το δράπανό σας είναι εξοπλισμένο με ένα ξεχωριστό
κολάρο ελέγχου τρόπου λειτουργίας (εικ. D, 5),
για αλλαγή του τρόπου λειτουργίας ανάμεσα σε
διάτρηση, βίδωμα και κρουστική διάτρηση.
ΒΙΔΩΜΑ (ΕΙΚ. D3)
1. Επιλέξτε την επιθυμητή περιοχή ταχύτητας/
ροπής χρησιμοποιώντας τον επιλογέα
γραναζιών τριών ταχυτήτων (6) στο πάνω
μέρος του εργαλείου για να προσαρμόσετε την
ταχύτητα και τη ροπή στην προγραμματισμένη
εφαρμογή. Για να θέσετε το επίπεδο ροπής
στη σωστή ρύθμιση στο κολάρο συμπλέκτη,
αρχικά θέστε το κολάρο συμπλέκτη σε μια
χαμηλότερη ρύθμιση για να βεβαιωθείτε ότι το
στοιχείο σύνδεσης ΄θα στερεωθεί σύμφωνα με
τις προδιαγραφές σας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
ΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΒΙΔΑΣ ΣΤΟ
ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΒΑΘΟΣ. ΟΣΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ
ΕΙΝΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ, ΤΟΣΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΕΙΝΑΙ
Η ΕΞΟΔΟΣ ΡΟΠΗΣ.
2. Περιστρέψτε το κολάρο ελέγχου τρόπου
λειτουργίας (5) ώστε το σύμβολο βίδας να είναι
ευθυγραμμισμένο με το βέλος.
3. Θέστε το κολάρο ρύθμισης ροπής (4) στην
κατάλληλη αριθμητική ρύθμιση, σύμφωνα με
την επιθυμητή ροπή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να θέσετε το κολάρο
ρύθμισης ροπής σε οποιονδήποτε αριθμό
και να αλλάζετε τρόπο λειτουργίας ανάμεσα
σε βίδωμα και διάτρηση χρησιμοποιώντας το
κολάρο ελέγχου τρόπου λειτουργίας.
ΔΙΑΤΡΗΣΗ (ΕΙΚ. D1)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν το κολάρο ελέγχου
τρόπου λειτουργίας είναι σε λειτουργία
διάτρησης/κρουστικής διάτρησης, δεν
θα γίνεται αποσύμπλεξη στο δράπανο,
ανεξάρτητα από τη θέση του κολάρου
ρύθμισης ροπής (4).
Περιστρέψτε το κολάρο ελέγχου τρόπου λειτουργίας
(5) ώστε το σύμβολο τρυπανιού να είναι
ευθυγραμμισμένο με το βέλος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κολάρο ρύθμισης ροπής (4) μπορεί
να τεθεί σε οποιονδήποτε αριθμό.
ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ (ΕΙΚ. D2)
Περιστρέψτε το κολάρο ελέγχου τρόπου
λειτουργίας (5) ώστε το σύμβολο σφυριού να είναι
ευθυγραμμισμένο με το βέλος.
Κολάρο ρύθμισης ροπής
(εικ. D)
Το εργαλείο σας διαθέτει μηχανισμό κατσαβιδιού
ρυθμιζόμενης ροπής για το βίδωμα και ξεβίδωμα
στοιχείων στερέωσης μεγάλου εύρους σχημάτων
και μεγεθών και επίσης διαθέτει μηχανισμό
σφύρας για διάτρηση τοιχοποιίας. Περιμετρικά του
κολάρου ρύθμισης ροπής (4) υπάρχουν αριθμοί.
Αυτοί οι αριθμοί χρησιμεύουν για τη ρύθμιση του
συμπλέκτη ώστε να αποδίδει μια περιοχή ροπών.
Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμός στο κολάρο, τόσο
υψηλότερη είναι η ροπή και τόσο μεγαλύτερο το
στοιχείο στερέωσης που μπορεί να βιδωθεί. Για
να επιλέξετε οποιονδήποτε από τους αριθμούς,
περιστρέψτε μέχρι ο επιθυμητός αριθμός να
ευθυγραμμιστεί με το βέλος.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην επιλέγετε τον
τρόπο λειτουργίας όταν το εργαλείο είναι
σε λειτουργία.
173
ΕΛΛΗNΙΚΑ
Διακόπτης κανονικής/
αντίστροφης περιστροφής
(εικ. E)
• Για να επιλέξετε κανονική ή αντίστροφη
περιστροφή, χρησιμοποιήστε τον διακόπτη
κανονικής/αντίστροφης περιστροφής (2) όπως
φαίνεται (δείτε τα βέλη πάνω στο εργαλείο).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν αλλάξετε τη
φορά περιστροφής, περιμένετε πάντοτε
να σταματήσει εντελώς η κίνηση του
μοτέρ.
Διακόπτης 3 ταχυτήτων (εικ. F)
Το εργαλείο που προμηθευτήκατε διαθέτει διακόπτη
3 ταχυτήτων (6) για τη διακύμανση της σχέσης
ταχύτητας/ροπής στρέψης.
1 χαμηλή ταχύτητα/υψηλή ροπή στρέψης
2 μέση ταχύτητα/μέση ροπή στρέψης
3 υψηλή ταχύτητα/χαμηλή ροπή στρέψης
Για τον προσδιορισμό των ταχυτήτων
συμβουλευτείτε τα τεχνικά δεδομένα.
• Ποτέ μην αλλάζετε ταχύτητα όταν το δράπανο
λειτουργεί στη μέγιστη ταχύτητα περιστροφής
και όταν επιτελεί έργο.
Σφιγκτήρας Δράπανου Χωρίς
Κλειδί Με Ένα Περίβλημα
(Εικ. C)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην επιχειρήσετε
να συσφίξετε τρυπάνια δράπανου (ή
άλλα τυχόν εξαρτήματα) κρατώντας
το μπροστινό τμήμα του σφιγκτήρα
και θέτοντας το εργαλείο σε
λειτουργία. Μπορεί να προκληθεί
ζημιά στο σφιγκτήρα και προσωπικός
τραυματισμός. Πάντοτε να ασφαλίζετε
τον διακόπτη ενεργοποίησης και να
αποσυνδέετε το εργαλείο από την
τροφοδοσία όταν αλλάζετε εξαρτήματα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να βεβαιώνεστε
πάντοτε ότι το τρυπάνι έχει ασφαλίσει
προτού εκκινήσετε το εργαλείο. Ένα
τρυπάνι που έχει τοποθετηθεί χαλαρά,
μπορεί να εκτοξευθεί από το εργαλείο
προκαλώντας ενδεχομένως προσωπικό
τραυματισμό.
174
Το εργαλείο διαθέτει έναν σφιγκτήρα δράπανου
χωρίς κλειδί με ένα περιστρεφόμενο περίβλημα
για λειτουργία του σφιγκτήρα με το ένα χέρι. Για να
εισαγάγετε ένα τρυπάνι δράπανου ή κάποιο άλλο
εξάρτημα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.
1. Θέστε το εργαλείο εκτός λειτουργίας και
αποσυνδέστε το από την τροφοδοσία.
2. Κρατήστε με το ένα χέρι το μαύρο περίβλημα
(3) του σφιγκτήρα και χρησιμοποιήστε το
άλλο χέρι σας για να ασφαλίσετε το εργαλείο,
όπως φαίνεται στην Εικόνα C. Περιστρέψτε
το περίβλημα αριστερόστροφα τόσο όσο
χρειάζεται ώστε να είναι δυνατή η εισαγωγή του
επιθυμητού εξαρτήματος.
3. Εισάγετε το αξεσουάρ περίπου 19 mm (3/4")
μέσα στο τσοκ. Σφίξτε καλά περιστρέφοντας το
χιτώνιο του τσοκ δεξιόστροφα με το ένα χέρι
ενώ συγκρατείτε το εργαλείο με το άλλο χέρι.
Συνεχίστε να περιστρέφετε το χιτώνιο του τσοκ
έως ότου ακουστούν αρκετά κλικ μηχανισμού
καστάνιας ώστε να εξασφαλιστεί πλήρης
δύναμη σύσφιξης.
Για άριστη σύσφιξη, φροντίστε να συσφίξετε τον
σφιγκτήρα έχοντας το ένα χέρι στο περίβλημα και
κρατώντας το εργαλείο με το άλλο.
Για να αποδεσμεύσετε το εξάρτημα, επαναλάβετε τα
παραπάνω βήματα 1 και 2.
Πριν από τη λειτουργία
• Βεβαιωθείτε ότι το συγκρότημα μπαταριών σας
είναι (πλήρως) φορτισμένο.
• Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν ασφαλίσει
στη θέση τους.
• Τοποθετήστε το κατάλληλο εξάρτημα.
• Σημειώστε τη θέση όπου θέλετε να
διατρυπήσετε.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο σοβαρού προσωπικού
τραυματισμού, απενεργοποιείτε
το εργαλείο και αποσυνδέετε
την μπαταρία πριν από την
πραγματοποίηση τυχόν ρυθμίσεων
ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Η
τυχαία εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό.
ΕΛΛΗNΙΚΑ
Οδηγίες χρήσεως
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες ασφάλειας
και τους ισχύοντες κανονισμούς.
• Φροντίστε να ενημερωθείτε σχετικά με
τη θέση σωλήνων και καλωδίων.
• Μην ασκείτε μεγάλη πίεση στο
εργαλείο. Η υπερβολική πίεση δεν
επιταχύνει τη διάτρηση αλλά μειώνει
την απόδοση του εργαλείου και
ενδέχεται να ελαττώσει και τη διάρκεια
ζωής του.
Κατάλληλη θέση χεριών
(εικ. A, G)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού,
να χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΟΤΕ την
κατάλληλη θέση των χεριών, όπως
φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού,
ΠΑΝΤΟΤΕ να κρατάτε καλά το εργαλείο
για να είστε προετοιμασμένοι σε
περίπτωση ξαφνικής αντίδρασης.
Κατάλληλη θέση των χεριών σημαίνει το ένα
χέρι στην πλευρική λαβή (9) και το άλλο χέρι στη
λαβή (8).
Ανοιγμα και κλείσιμο με
διακόπτη (εικ. A, E)
• Για να ανοίγωστε το εργαλείο πιέστε το
διακόπτη μεταβλητής ταχύτητας (1) οπίζει η
ταχύτητα.
• Για να σταματήσετε το εργαλείο απελευθερώστε
το διακόπτη.
• Για να ασφαλίσετε το εργαλείο στη θέση εκτός
λειτουργίας off, μετακινήστε τον διακόπτη
κανονικής/αντίστροφης περιστροφής (2) στην
κεντρική θέση.
Λειτουργία κατσαβιδιού
Επιλέξτε την επιθυμητή περιοχή ταχύτητας/ροπής
χρησιμοποιώντας τον επιλογέα γραναζιών τριών
ταχυτήτων στο πάνω μέρος του εργαλείου, για
να προσαρμόσετε την ταχύτητα και τη ροπή στην
προγραμματισμένη εργασία. Εισάγετε το επιθυμητό
αξεσουάρ βιδώματος στο τσοκ, όπως θα κάνατε
με οποιαδήποτε μύτη τρυπανιού. Θέστε το κολάρο
ρύθμισης ροπής (εικ. A, 4) στην επιθυμητή ρύθμιση.
Κάνετε μερικές δοκιμές χρήσης σε άχρηστο υλικό
ή σε μη ορατές περιοχές για να προσδιορίσετε τη
σωστή θέση του κολάρου συμπλέκτη.
Λειτουργία διάτρησης
1. Επιλέξτε την επιθυμητή περιοχή ταχύτητας/
ροπής χρησιμοποιώντας τον επιλογέα
γραναζιών για να προσαρμόσετε την ταχύτητα
και τη ροπή στην προγραμματισμένη εργασία.
2. Για ΞΥΛΟ, χρησιμοποιήστε σπειροειδή
τρυπάνια, τρυπάνια φτερού, αρίδια ή
ποτηροτρύπανα. Για ΜΕΤΑΛΛΟ, χρησιμοποιείτε
σπειροειδή τρυπάνια από χάλυβα υψηλής
ταχύτητας ή ποτηροτρύπανα. Χρησιμοποιείτε
λιπαντικό κοπής κατά τη διάτρηση μετάλλων.
Εξαιρέσεις είναι ο χυτοσίδηρος και ο ορείχαλκος
όπου πρέπει να γίνεται ξηρή διάτρηση.
3. Πάντα εφαρμόζετε πίεση σε ευθεία γραμμή με
τη μύτη τρυπανιού. Χρησιμοποιείτε επαρκή
πίεση για να διατηρείτε τη διείσδυση του
τρυπανιού, αλλά μην πιέζετε τόσο δυνατά ώστε
να μπλοκάρει το μοτέρ (σταματά η περιστροφή
του) ή να καμφθεί η μύτη τρυπανιού.
4. Κρατάτε το εργαλείο σταθερά και με τα δύο
χέρια για να ελέγχετε τη δράση περιστροφής
του δραπάνου.
5. ΑΝ ΤΟ ΔΡΑΠΑΝΟ ΜΠΛΟΚΑΡΕΙ, αυτό
συνήθως οφείλεται στην υπερφόρτωσή του.
ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΤΕ ΑΜΕΣΑ ΤΗ ΣΚΑΝΔΑΛΗ,
αφαιρέστε το τρυπάνι και εντοπίστε
την αιτία του μπλοκαρίσματος. ΜΗΝ
ΠΑΤΑΤΕ ΚΑΙ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΗ ΣΚΑΝΔΑΛΗ
ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΩΝΤΑΣ ΤΗΝ
ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΔΡΑΠΑΝΟΥ - ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ΔΡΑΠΑΝΟ.
6. Διατηρήστε το μοτέρ σε λειτουργία καθώς
τραβάτε το τρυπάνι από την οπή. Έτσι θα
αποτραπεί το σφήνωμα.
Λειτουργία κρουστικής
διάτρησης
1. Κατά τη διάτρηση χρησιμοποιείτε μόλις αρκετή
δύναμη στη σφύρα ώστε να μην αναπηδά
υπερβολικά ή να «σηκώνεται» από το κοπτικό.
Η υπερβολική δύναμη θα προκαλέσει πιο
αργές ταχύτητες διάτρησης, υπερθέρμανση και
χαμηλότερο ρυθμό διάτρησης.
175
ΕΛΛΗNΙΚΑ
2. Τρυπάτε ευθεία, διατηρώντας το τρυπάνι σε
ορθή γωνία ως προς το τεμάχιο εργασίας. Μην
ασκείτε πλευρική πίεση στο κοπτικό κατά τη
διάτρηση γιατί αυτό θα προκαλέσει απόφραξη
των αυλακώσεων του κοπτικού και μικρότερη
ταχύτητα διάτρησης.
3. Όταν τρυπάτε βαθιές οπές, αν αρχίσει να πέφτει
η ταχύτητα της σφύρας, τραβήξτε το κοπτικό
εν μέρει έξω από την οπή με το εργαλείο σε
λειτουργία, για να βοηθήσετε τον καθαρισμό
των υπολειμμάτων από την οπή.
4. Για ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ, χρησιμοποιείτε τρυπάνια
με μύτη καρβιδίου ή τρυπάνια ειδικά για
τοιχοποιία. Μια ομαλή, ομοιόμορφη ροή σκόνης
υποδηλώνει σωστό ρυθμό διάτρησης.
Συντήρηση
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DEWALT σχεδιάστηκε
για να λειτουργεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα με
ελάχιστη συντήρηση. Η συνεχής ικανοποιητική
λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή φροντίδα του
εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο σοβαρού προσωπικού
τραυματισμού, απενεργοποιείτε
το εργαλείο και αποσυνδέετε
την μπαταρία πριν από την
πραγματοποίηση τυχόν ρυθμίσεων
ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Η
τυχαία εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό.
Ο φορτιστής και το πακέτο μπαταριών δεν
επιδέχονται σέρβις. Δεν υπάρχουν εξαρτήματα που
επιδέχονται σέρβις στο εσωτερικό τους.
Λίπανση
Το ηλεκτρικό σας εργαλείο δεν απαιτεί επιπλέον
λίπανση.
176
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την αφαίρεση
ρύπων και σκόνης, χρησιμοποιήστε
ξηρό αέρα κάθε φορά που διαπιστώνετε
συγκέντρωση σκόνης εντός και γύρω
από τις θυρίδες αερισμού. Όταν
εκτελείτε αυτή τη διαδικασία, να φοράτε
εγκεκριμένο προστατευτικό για τα μάτια
και εγκεκριμένη μάσκα για τη σκόνη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε
ποτέ διαλύτες ή άλλες ισχυρές χημικές
ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου.
Αυτές οι χημικές ουσίες μπορούν
να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά
τα τμήματα. Χρησιμοποιείτε ένα πανί
που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό και
ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ
την εισροή τυχόν υγρών στο εσωτερικό
του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε
υγρό.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Αποσυνδέετε το
φορτιστή από την πρίζα AC προτού
τον καθαρίσετε. Τυχόν βρωμιές και
γράσο μπορούν να αφαιρεθούν από
το εξωτερικό μέρος του φορτιστή
χρησιμοποιώντας ένα πανί ή μια
μαλακή, μη μεταλλική, βούρτσα. Μη
χρησιμοποιείτε νερό ή άλλα διαλύματα
καθαρισμού.
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Επειδή με το
προϊόν αυτό δεν έχουν δοκιμαστεί
άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά
που διατίθενται από την DEWALT, η
χρήση τυχόν τέτοιων παρελκόμενων
με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο τραυματισμού, πρέπει να
χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από την DEWALT.
ΕΛΛΗNΙΚΑ
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
κατάλληλα παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον
αντιπρόσωπο με τον οποίο συνεργάζεστε.
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν δεν
πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα
συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν σας
της DEWALT χρειάζεται αντικατάσταση, ή εάν δεν
το χρειάζεστε πια, μην το απορρίψετε μαζί με τα
οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε αυτό το προϊόν
σε ειδικό κάδο για ξεχωριστή συλλογή.
Η ξεχωριστή συλλογή
χρησιμοποιημένων προϊόντων
και συσκευασιών επιτρέπει την
ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση
των υλικών. Η επαναχρησιμοποίηση
των ανακυκλωμένων υλικών βοηθά
στην αποφυγή της μόλυνσης του
περιβάλλοντος και ελαττώνει
τη ζήτηση πρώτων υλών.
Συγκρότημα μπαταριών
Τα συγκροτήματα μπαταριών μακράς διαρκείας
πρέπει να επαναφορτίζονται όταν δεν μπορούν να
παράγουν επαρκή ισχύ για εργασίες που γίνονταν
εύκολα προηγουμένως. Στο τέλος του χρόνου ζωής
τους, να πετάτε τις μπαταρίες λαμβάνοντας υπόψη
τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.
• Αδειάστε εντελώς τα συγκροτήματα μπαταριών
και μετά βγάλτε τα από το εργαλείο.
• Οι μπαταρίες Li-Ion είναι ανακυκλώσιμες.
Μεταφέρετέ τις στην αντιπροσωπεία ή σε
τοπικό σταθμό ανακύκλωσης. Τα συγκροτήματα
μπαταριών που θα συγκεντρωθούν θα
ανακυκλωθούν ή θα διατεθούν κατάλληλα.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν
την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων
από τα νοικοκυριά σε δημοτικά κέντρα συλλογής
απορριμμάτων ή από τον αντιπρόσωπο όταν
αγοράζετε ένα νέο προϊόν.
Η DEWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη συλλογή και
ανακύκλωση των προϊόντων DEWALT όταν φτάσουν
στο τέλος του ωφέλιμου χρόνου ζωής τους. Για να
εκμεταλλευτείτε αυτή την υπηρεσία, παρακαλούμε
επιστρέψτε το προϊόν σας σε οποιονδήποτε
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις, ο οποίος θα
το συλλέξει εκ μέρους μας.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του πλησιέστερου
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου σέρβις μέσω
επικοινωνίας με το τοπικό γραφείο της DEWALT, στη
διεύθυνση που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο.
Εναλλακτικά, μια λίστα με τους εξουσιοδοτημένους
αντιπροσώπους σέρβις της DEWALT καθώς και
πλήρη στοιχεία και πρόσωπα επικοινωνίας με την
υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση που
διαθέτουμε, υπάρχουν στο διαδίκτυο στη διεύθυνση:
www.2helpU.com.
177
ΕΛΛΗNΙΚΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
DEWALT έχει εμπιστοσύνη στην ποιότητα
των προϊόντων της και προσφέρει μια
εξαιρετική εγγύηση για επαγγελματίες
χρήστες του προϊόντος. Η παρούσα
δήλωση εγγύησης είναι επιπλέον των
συμβατικών δικαιωμάτων σας ως
επαγγελματία χρήστη ή των απορρεόντων
από τη νομοθεσία δικαιωμάτων σας ως
ιδιώτη, μη επαγγελματία χρήστη και δεν
τα παραβλάπτει με κανέναν τρόπο. Η
εγγύηση ισχύει εντός της επικράτειας των
χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων
Συναλλαγών.
• 30 ΗΜΕΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ •
Αν δεν είστε πλήρως ικανοποιημένοι με
την απόδοση του εργαλείου σας DEWALT,
απλά επιστρέψτε το εντός 30 ημερών,
πλήρες με όλα τα αρχικά του μέρη, όπως
το αγοράσατε, στο σημείο αγοράς, για
πλήρη επιστροφή χρημάτων ή ανταλλαγή.
Το προϊόν θα πρέπει να έχει υποβληθεί σε
εύλογη φθορά λόγω συνήθους χρήσης και
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΡΒΙΣ •
Αν χρειάζεστε συντήρηση ή σέρβις του
εργαλείου σας DEWALT εντός 12 μηνών
από την αγορά του, δικαιούστε ένα
σέρβις χωρίς χρέωση. Αυτό θα λάβει
χώρα χωρίς χρέωση σε εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο επισκευών της DEWALT. Θα
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
Περιλαμβάνει εργασία. Δεν περιλαμβάνει
αξεσουάρ και ανταλλακτικά εκτός αν η
βλάβη τους εμπίπτει στην εγγύηση.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ •
Αν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία
αγοράς η συσκευή σας DEWALT καταστεί
ελαττωματική λόγω ελαττώματος στα υλικά
ή την εργασία, η DEWALT εγγυάται ότι
θα αντικαταστήσει όλα τα ελαττωματικά
εξαρτήματα χωρίς χρέωση ή – κατ’ επιλογή
μας – θα αντικαταστήσει τη μονάδα χωρίς
χρέωση εφόσον:
• Το προϊόν δεν έχει τύχει κακής
μεταχείρισης
178
• Το προϊόν έχει υποβληθεί σε εύλογη
φθορά λόγω συνήθους χρήσης
• Δεν έχουν επιχειρηθεί επισκευές από μη
εξουσιοδοτημένα άτομα
• Έχει παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς
• Το προϊόν επιστρέφεται πλήρες με όλα
τα αρχικά μέρη του
Αν επιθυμείτε να υποβάλετε μία αξίωση επί
της εγγύησης, απευθυνθείτε στον πωλητή
σας ή ελέγξτε τη θέση του πλησιέστερου
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
επισκευών της DEWALT στον κατάλογο της
DEWALT ή απευθυνθείτε στο τοπικό σας
γραφείο της DEWALT στη διεύθυνση που
αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο. Λίστα
των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων
επισκευών της DEWALT και πλήρη στοιχεία
για την υποστήριξή μας μετά την πώληση
διατίθενται στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση:
www.2helpU.com.
179
180
181
Belgique et
Luxembourg
België en
Luxemburg
Black & Decker - DEWALT
Nieuwlandlaan 7, IZ Aarschot B156
B-3200 Aarschot
Danmark
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:
70201511
Fax: 70224910
www.dewalt.dk
Deutschland
DEWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax: 06126-21-2770
www.dewalt.de
Ελλάς
Black & Decker (Ελλάς) Α.Ε.
Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159
Γλυφάδα 16674, Αθήνα
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
934 797 400
Fax: 934 797 419
www.dewalt.es
France
DEWALT
5, allée des hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
04 72 20 39 20
Fax: 04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel:
044 - 755 60 70
Fax: 044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
00353-2781800
Fax: 00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
c/o Energypark Building 03 sud, Via Monza 7/A,
20871 Vimercate (MB), IT
Tel:
800-014353
Fax: 39 039 9590 317
www.dewalt.it
Nederlands
Black & Decker - DEWALT
Joulehof 12
4600 AB Bergen Op Zoom
Tel:
31 164 283 063
Fax: 31 164 283 200
www.dewalt.nl
Norge
DEWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
Tel:
45 25 13 00
Fax: 45 25 08 00
www.dewalt.no
Österreich
DEWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248
A-1230 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax: 01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Centro de Escritórios de Sintra Avenida Almirante
Gago Coutinho, 132/134, Edifício 142710-418 Sintra
2710-418 Lisboa
Tel:
214 66 75 00
Fax: 214 66 75 75
www.dewalt.pt
Suomi
DEWALT
Tekniikantie 12
02150 Espoo, Finland
Puh: 010 400 430
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
Sverige
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
031 68 61 00
Fax: 031 68 60 08
www.dewalt.se
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel: 0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DEWALT
210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD
Middle East
Africa
DEWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali (South Zone), Dubai, UAE
N324900
Dutch Tel: 32 70 220 063
French Tel: 32 70 220 062
Τηλ:
30 210 8981-616
Service: 30 210 8981-616
Φαξ:
30 210 8983-570
Tel:
Fax:
01753-56 70 55
01753-57 21 12
Fax: 32 70 225 585
Fax: 32 70 222 441
www.dewalt.be
www.dewalt.gr
www.dewalt.co.uk
Tel:
971 4 8863030
Fax: 971 4 8863333
www.dewalt.ae
10/13
Download PDF

advertising