DCN890 | DeWalt DCN890 NAILER instruction manual

DCN890
Final page size: A5 (148mm x 210mm)
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)4
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)20
English (original instructions)38
Español (traducido de las instrucciones originales)53
Français (traduction de la notice d’instructions originale)71
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)88
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)105
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)123
Português (traduzido das instruções originais)138
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)155
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)170
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)186
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)202
Copyright DeWALT
B
Fig. A
8
7
5
6
2
15
1
4
3
9
12
11
13
16
10
14
Fig. B
11
10
11
10
22
1
Fig. C
Fig. D
16
17
Fig. E
Fig. F
2
Fig. G
Fig. H
4
3
Fig. I
2
8
Fig. J
15
Fig. K
Fig. L
5
7
19
18
6
Fig. M
Fig. N
22
21
20
3
Dansk
LEDNINGSFRI BETONSØMPISTOL
DCN890
Tillykke!
EF-Konformitetserklæring
Du har valgt et DeWALT-værktøj. Mange års erfaring, ihærdig
produktudvikling og innovation gør DeWALT én af de mest
pålidelige partnere for professionelle brugere af elværktøj.
Maskindirektiv
Tekniske Data
Spænding
Type
Batteritype
Magasinvinkel
Fyldningskapacitet
Længde af nåle
Nåletykkelse
Vægt (uden batteripakke)
VDC
mm
mm
kg
DCN890
18
1
Li-Ion
15
op til 33 stifte
13–57
2,6–3,7
4,2
Støjværdier og vibrationsværdier (triax vector sum) i henhold til EN60745-2-16:
LPA(emissions lydtryksniveau)
dB(A)
88,5
LWA(lydtryksniveau)
dB(A)
97,5
K (usikkerhed for det angivne lydniveau)
dB(A)
3,5
Vibrationsemissionsværdi ah =
Usikkerhed K =
m/s2
m/s2
2,8
1,5
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er målt i overensstemmelse med en
standardiseret test, der er angivet i EN60745 og kan anvendes til
at sammenligne et værktøj med et andet. Det kan anvendes til
en foreløbig eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne vibrationsemissionsniveau
repræsenterer værktøjets hovedanvendelsesområder. Hvis
værktøjet anvendes til andre formål, med andet tilbehør
eller vedligeholdes dårligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forøge eksponeringsniveauet
over den samlede arbejdsperiode markant.
Et estimat af eksponeringsniveauet for vibration bør
også tage højde for de gange, værktøjet slukkes, eller
når det kører men ikke bruges til at arbejde. Det kan
mindske eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
Identificér yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at
beskytte operatøren mod vibrationens effekter, som f.eks.:
vedligehold værktøjet og tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre.
Ledningsfri betonsømpistol
DCN890
DeWALT erklærer, at produkterne beskrevet under Tekniske
data er udformet i overensstemmelse med:
2006/42/EF, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-16:2010.
Disse produkter overholder også direktivet 2014/30/EU og
2011/65/EU. Kontakt DeWALT på følgende adresse for yderligere
oplysninger eller se bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den tekniske fil og
udsteder denne erklæring på vegne af DeWALT.
Markus Rompel
Direktør for maskinteknik
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
26.01.2017
ADVARSEL: Læs instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for
hvert enkelt signalord. Læs vejledningen og vær opmærksom på
disse symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart farlig situation, der
medmindre den undgås, vil resultere i død eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kunne resultere i død eller
alvorlig personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kan resultere i mindre eller
moderat personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling, der ikke er forbundet
med personskade, men som kan resultere
i produktskade.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
4
Vægt
Dansk
Batterier
Opladere/opladningstider (minutter)
Kat #
VDC
Ah
Vægt
kg
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
Generelle sikkerhedsadvarsler
for elværktøjer
ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Manglende overholdelse af advarsler og
instruktioner kan medføre elektrisk stød, brand og/eller
alvorlig personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG
Termen “elværktøj” i advarslerne refererer til dit elektroniske
(ledning) eller batteribetjente (trådløse) elværktøj.
1) Sikkerhed i Arbejdsområdet
a ) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og godt oplyst.
Rodede eller mørke områder giver anledning til ulykker.
b ) Undlad at benytte elektrisk værktøj i en
eksplosionsfarlig atmosfære, som f.eks. ved
tilstedeværelsen af brændbare væsker, gasser eller
støv. Elværktøj danner gnister, der kan antænde støv
eller dampe.
c ) Hold børn og omkringstående på afstand, når der
anvendes elektrisk værktøj. Distraktioner kan medføre,
at du mister kontrollen.
2) Elektrisk Sikkerhed
a ) Stik på elektrisk værktøj skal passe til stikkontakten.
Stikket må aldrig modificeres på nogen måde.
Undlad at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj. Umodificerede stik
og dertil passende stikkontakter reducerer risikoen for
elektrisk stød.
b ) Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader,
såsom rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Der er
øget risiko for elektrisk stød, hvis din krop er jordforbundet.
c ) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for regn eller
våde forhold. Hvis der trænger vand ind i et elektrisk
værktøj, øges risikoen for elektrisk stød.
d ) Undlad at udsætte ledningen for overlast. Brug
aldrig ledningen til at bære, trække værktøjet eller
trække det ud af stikkontakten. Hold ledningen
borte fra varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede ledninger øger
risikoen for elektrisk stød.
e ) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs, skal der
anvendes en forlængerledning, som er egnet til
udendørs brug. Brug af en ledning, der er egnet til
udendørs brug, reducerer risikoen for elektrisk stød.
f ) Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område, benyt
en strømforsyning, der er beskyttet af en
fejlstrømsafbryder. Ved at benytte en fejlstrømsafbryder
reduceres risikoen for elektrisk stød.
3) Personlig Sikkerhed
a ) Vær opmærksom, pas på hvad du foretager dig,
og brug sund fornuft, når du benytter et elektrisk
værktøj. Betjen ikke værktøjet, hvis du er træt,
påvirket af narkotika, alkohol eller medicin. Et
øjebliks uopmærksomhed under anvendelse af et elektrisk
værktøj kan forårsage alvorlig personskade.
b ) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær altid
beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr, såsom støvmaske,
skridsikre sikerhedssko, sikkerhedshjelm eller høreværn,
brugt når omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
c ) Undgå utilsigtet start. Sørg for, at der er slukket for
kontakten, inden værktøjet tilsluttes en strømkilde
og/eller batterienhed, samles op eller bæres. Når
elektrisk værktøj bæres med fingeren på kontakten eller
tilsluttes, når kontakten er tændt, giver det anledning
til ulykker.
d ) Fjern eventuelle justerings- eller skruenøgler, før det
elektriske værktøj startes. En skruenøgle eller anden
nøgle, der bliver siddende på en roterende del af elektrisk
værktøj, kan give anledning til personskade.
e ) Undlad at række for langt. Hold hele tiden en god
fodstilling og balance. Dette giver bedre kontrol af det
elektriske værktøj, når uventede situationer opstår.
f ) Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær ikke løst tøj
eller smykker. Hold dit hår, tøj og handsker væk fra
bevægelige dele. Løstsiddende tøj, smykker eller langt
hår kan blive fanget i bevægelige dele.
g ) Hvis der anvendes støvudsugnings- eller
støvopsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes og
5
Dansk
anvendes rigtigt. Anvendelse af støvopsamlingsudstyr
kan begrænse farer forårsaget af støv.
d ) Hvis en batteripakke udsættes for overlast, kan der
sive væske ud. Undgå kontakt. Hvis væsken berøres
ved et tilfælde, skal der skylles med masser af vand.
Hvis der kommer væske i øjnene, skal der desuden
søges lægehjælp. Batterivæske kan forårsage irritation
eller forbrænding.
4) Anvendelse og Vedligeholdelse af
Elektrisk Værktøj
a ) Undlad at bruge magt over for det elektriske
værktøj. Brug det værktøj, der er bedst egnet til
det arbejde, der skal udføres. Værktøjet vil klare
opgaven bedre og mere sikkert med den ydelse, som det
er beregnet til.
b ) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis kontakten
ikke tænder og slukker for det. Alt elektrisk værktøj,
der ikke kan kontrolleres med kontakten, er farligt og
skal repareres.
c ) Træk stikket ud af stikkontakten og/eller
batterienheden fra det elektriske værktøj, før det
elektriske værktøj justeres, dets tilbehør udskiftes,
eller det stilles til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen for, at
værktøjet startes utilsigtet.
d ) Opbevar elektrisk værktøj uden for rækkevidde
af børn, og tillad ikke personer, som ikke er
bekendt med dette elektriske værktøj eller disse
instruktioner, at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj
er farligt i hænderne på personer, som ikke er instrueret i
brugen deraf.
e ) Vedligeholdelse af elektrisk værktøj. Undersøg
om bevægelige dele sidder skævt, binder eller er
gået itu såvel som andre forhold, der kan påvirke
betjeningen af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før brug. Mange
ulykker er forårsaget af dårligt vedligeholdt værktøj.
f ) Hold skæreværktøj skarpe og rene. Ordentligt
vedligeholdt skæreværktøj med skarpe skærekanter har
mindre tilbøjelighed til at binde og er lettere at styre.
g ) Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor, osv. i
overensstemmelse med disse instruktioner, idet der
tages hensyn til arbejdsforholdene og den opgave,
som skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til andre
opgaver end dem, det er beregnet til, kan resultere i en
farlig situation.
5) Anvendelse og Vedligeholdelse af
Batteri
a ) Må kun genoplades med den oplader, som er
angivet af fabrikanten. En oplader, der er beregnet til en
bestemt type batteripakke, kan udgøre en brandrisiko, hvis
den bruges med en anden type batteripakke.
b ) Brug kun elektrisk værktøj med de batteripakker,
der er beregnet til hver enkelt type. Brug af andre
batteripakker kan skabe risiko for personskade og brand.
c ) Når en batteripakke ikke er i brug, skal den holdes
borte fra andre metalgenstande, såsom papirclips,
mønter, nøgler, søm, skruer og andre små
metalgenstande, der kan danne forbindelse mellem
to elektriske kontaktflader. Kortslutninger mellem
batterikontakter kan forårsage forbrænding eller brand.
6
6) Service
a ) Elektrisk værktøj skal serviceres af en kvalificeret
servicetekniker, som udelukende benytter
identiske reservedele. Derved sikres det, at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
Sikkerhedsadvarsler for sømpistol
•
•
•
•
Gå altid ud fra, at værktøjet indeholder søm eller
klammer. Skødesløs håndtering af sømpistolen kan medføre
uventet udløsning af søm og personskader.
Ret ikke værktøjet mod dig selv eller omkringstående.
Uventet udløsning kan løsne lukkemekanismen og
medføre personskade.
Aktiver ikke værktøjet, medmindre det er anbragt solidt
helt op mod arbejdsemnet. Hvis værktøjet ikke har kontakt
til arbejdsemnet, kan sømmet eller klammen blive ledt væk
fra målet.
Kobl værktøjet fra strømkilden, hvis sømmet eller
klammen sidder fast i værktøjet. Når du frigør en blokeret
lukkemekanisme, kan sømpistolen blive aktiveret ved et uheld,
hvis strømmen er tilsluttet.
Yderligere sikkerhedsadvarsler for sømpistol
•
•
•
•
ADVARSEL: Under anvendelsen af hvilken som helst
sømpistol skal alle sikkerhedsforanstaltninger, som
beskrevet herunder, følges med henblik på at undgå risiko
for dødsfald eller alvorlig personskade. Læs og forstå alle
anvisninger, inden du betjener værktøjet.
Hold kun fast i værktøjet på de isolerede håndtagsflader
under udførelse af arbejde, hvor stiften kan komme i
kontakt med skjulte ledninger. Hvis det kommer i kontakt
med en strømførende ledning, kan nogle blotlagte metaldele
på det elektriske værktøj gøres strømførende og give stød
til brugeren.
Bær altid passende personligt høreværn og anden
beskyttelse under brug. Under nogle forhold og varigheden
af brug, kan støj fra dette produkt give høretab.
Kobl batteripakken fra værktøjet, når det ikke er i
brug. Tag altid batteripakken ud, og fjern søm eller klammer
fra magasinet, inden du forlader området eller overdrager
værktøjet til en anden operatør. Undlad at bære værktøjet til et
andet arbejdsområde, hvor det at skifte område indebærer at
bruge stilladser, trapper, stiger o.lign., mens batteripakken er
tilsluttet. Undlad at foretage justeringer, udføre vedligeholdelse
eller fjerne fastklemte søm eller klammer, mens batteriet
er isat.
Brug altid udløsersikkerhedslåsen, når værktøjet
ikke er i umiddelbar anvendelse. Ved brug af
udløsersikkerhedslåsen undgås der utilsigtet udløsning.
Dansk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Undlad at fjerne, manipulere med eller på anden
vis forårsage, at værktøjet, udløseren eller
udløsersikkerhedslåsen ikke kan betjenes. Undlad at
fastklæbe eller binde kontaktudløseren i tændt-positionen.
Undlad at fjerne fjederen fra kontaktudløseren. Lav daglige
eftersyn af den frie bevægelse af udløseren. Det kan resultere i
ukontrolleret udløsning.
Efterse værktøjet inden brug. Undlad at betjene et
værktøj, hvis en eller flere dele af værktøjet, udløseren
eller udløsersikkerhedslåsen ikke fungerer, er afbrudt,
ændret eller ikke virker korrekt. Beskadigede dele eller
manglende dele skal repareres eller udskiftes inden brug.
Se Reparationer.
Undlad at ændre eller modificere produktet på
nogen måde.
Gå altid ud fra, at værktøjet indeholder søm
eller klammer.
Undlad at vende værktøjet mod medarbejdere eller dig
selv på noget som helst tidspunkt. Ingen leg! Arbejd sikkert!
Respekter værktøjet som et arbejdsredskab.
Hold omkringstående, børn og besøgende på afstand,
når der anvendes elektrisk værktøj. Distraktioner kan
medføre, at du mister kontrollen. Når værktøj ikke anvendes,
bør det låses væk et sikkert sted, uden for børns rækkevidde.
Undlad at række for langt. Hold hele tiden en god fodstilling
og balance. Tab af balance kan medføre personskade.
Brug kun dette værktøj til det, det er beregnet til.
Undlad at udløse søm eller klammer i den åbne luft eller
materiale, der er for hårdt til, at stiften kan trænge ind.
Undlad at bruge værktøjets krop eller den øverste hætte
som en hammer. En udløst stift kan følge en uventet sti
og forårsage personskade.
Hold altid fingrene væk for kontaktudløseren for at
forhindre personskade forårsaget af utilsigtet udløsning
af stiften.
Se afsnittene Vedligeholdelse og Vedligeholdelse for
detaljeret information om den korrekte vedligeholdelse
af værktøjet.
Betjen altid værktøjet i et rent, oplyst område. Sørg for, at
arbejdsfladen er fri for rester, og pas på ikke at miste fodfæstet,
når du arbejder i højt placerede miljøer, såsom tage.
Fastgørelseselementer skal drives lige ind i materialet.
Vip ikke sømpistolen under arbejde med fastgørelseselementer.
Der kan opstå personskade fra rikochetterede eller
fastklemte stifter.
Hold hænder og kropsdele væk fra det
umiddelbare arbejdsområde.
ADVARSEL: Hold hænder og krop væk fra værktøjets
forreste udløsningsområde for at undgå personskade.
Undlad at bruge værktøj under tilstedeværelse af
brændbart støv, gasser eller dampe. Dette værktøj
genererer gnister, der kan antænde gasser eller støv, som
forårsager en eksplosion. Hvis en stift hamres ind i en anden
stift, kan det også afgive en gnist.
•
•
•
•
•
•
Hold ansigt og kropsdele væk fra bagsiden af
værktøjshætten, når du arbejder i snævre områder. Et
pludseligt tilbageslag kan resultere i kropsskade, især ved
hamring i hårdt eller kompakt materiale.
Tag godt fat i værktøjet for at bevare kontrollen, mens
du lader værktøjet slå væk fra arbejdsfladen, mens
sømmet eller klammen hamres ind.
Vær opmærksom på materialetykkelsen, når
du bruger sømpistolen. En stift, der stikker ud, kan
forårsage personskade.
Undlad at hamre stifter blindt ind i vægge, gulve eller
andre arbejdsområder. Søm eller klammer, der hamres ind
i elektriske ledninger, rørarbejde eller andre forhindringstyper,
kan resultere i personskade.
Vær opmærksom, pas på hvad du foretager dig, og
brug sund fornuft, når du benytter et elektrisk værktøj.
Anvend ikke et værktøj, når du er træt eller er påvirket af
stoffer, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed
under anvendelse af et elektrisk værktøj kan forårsage
alvorlig personskade.
Restrisici
På trods af overholdelsen af de relevante sikkerhedsregler og
brug af sikkerhedsudstyr kan visse restrisici ikke undgås. Disse
omfatter:
• Hørenedsættelse.
• Risiko for personskade som følge af flyvende partikler.
• Risiko for forbrænding ved at røre ved tilbehør, der bliver varmt
under betjening.
• Risiko for personskade som følge af forlænget brug.
Elektrisk sikkerhed
Den elektriske motor er konstrueret til bare én spænding.
Kontrollér altid, at batteripakken svarer til spændingen på
mærkepladen. Kontrollér også, at spændingen på din oplader
svarer til din el-netspænding.
Din DeWALT-oplader er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN60335. Derfor kræves der
ingen jordledning.
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den erstattes
af en specialfremstillet ledning, der fås gennem
DeWALT‘s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Der bør ikke benyttes en forlængerledning, medmindre det er
absolut nødvendigt. Brug en godkendt forlængerledning, der
er egnet til strømforsyningen til din oplader (se Tekniske data).
Den minimale lederstørrelse er 1 mm2; den maksimale længde
er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles helt ud.
GEM DISSE INSTRUKTIONER
7
Dansk
Opladere
DeWALT opladere kræver ingen justering og er designet til at
være så brugervenlige som muligt.
•
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteriopladere
•
GEM DISSE INSTRUKTIONER: Denne vejledning indeholder
vigtige sikkerheds- og driftsinstruktioner for kompatible
batteriopladere se Tekniske data).
• Før du bruger opladeren, læs alle instruktioner og
de sikkerhedsmæssige afmærkninger på opladeren,
batteripakken og produktet.
ADVARSEL: Risiko for chok. Lad ikke nogen flydende
væsker komme ind i opladeren. Det kan resultere i et
elektrisk chok.
ADVARSEL: Vi anbefaler brug af en reststrømsanordning
med en reststrømskapacitet på 30mA eller mindre.
FORSIGTIG: Risiko for brand. For at reducere risikoen
for kvæstelser, oplad kun DeWALT genopladelige
batterier. Andre batterityper kan eksplodere og
forårsage personskader.
FORSIGTIG: Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke
leger med udstyret.
BEMÆRK: Under bestemte forhold, når opladeren
er tilsluttet til strømforsyningen, kan blotlagte
opladerkontakter blive kortsluttet af fremmede materialer.
Fremmede materialer af en ledende art som for eksempel,
men ikke begrænset til ståluld, aluminumsfolie eller
anden koncentration af metalliske partikler skal holdes på
afstand af opladerens huller. Tag altid stikket til opladeren
ud fra kontakten, når der ikke er indsat en batteripakke.
Tag stikket til opladeren ud før forsøg på at rengøre den.
• Forsøg ALDRIG at oplade batteripakken med andre
opladere end dem, der er omtalt i denne manual.
Opladeren og batteripakken er specielt designet til at
arbejde sammen.
• Disse opladere er ikke beregnet til anden brug end
opladning af DeWALT genopladelige batterier. Al anden
brug kan medføre risiko for brand, elektrisk chok eller livsfarlige
elektriske stød.
• Udsæt ikke opladeren for regn eller sne.
• Træk i stikket i stedet for ledningen, når opladeren
frakobles. Dette vil reducere risikoen for beskadigelse af
elstikket og ledningen.
• Sørg for at ledningen er placeret, så den ikke bliver trådt
på, snublet over eller på anden måde bliver genstand for
skader eller belastning.
• Anvend kun en forlængerledning, når det er absolut
nødvendigt. Anvendelse af en ukorrekt forlængerledning
kan resultere i risiko for brand, elektrisk chok eller livsfarlige
elektriske stød.
• Anbring ikke noget oven på opladeren eller anbring
opladeren på et blødt underlag, der kan blokere
ventilationshullerne og medføre for megen intern
varme. Anbring opladeren på afstand af alle varmekilder.
8
•
•
•
•
•
Opladeren ventileres gennem huller i toppen og bunden
af huset.
Brug ikke opladeren, hvis ledningen eller stikket er
beskadiget—få dem omgående udskiftet.
Brug ikke opladeren, hvis den har fået et hårdt slag, er
blevet tabt eller blevet beskadiget på anden vis. Tag den
med til et autoriseret værksted.
Demontér ikke opladeren, tag den med til et autoriseret
værksted, når service eller reparation er påkrævet.
Ukorrekt genmontering kan medføre risiko for elektrisk chok,
livsfarlige elektriske stød eller brand.
Hvis ledningen beskadiges, skal den omgående
udskiftes af producenten, hans forhandler eller lignende
kvalificeret person for at forebygge enhver risiko.
Tag stikket til opladeren ud af kontakten før forsøg på
nogen form for rengøring. Dette vil reducere risikoen for
elektrisk chok. Fjernelse af batteripakken vil ikke reducere
denne risiko.
Forsøg ALDRIG at tilslutte 2 opladere til hinanden.
Opladeren er designet til at køre på standard 230V
husholdningsstrøm. Forsøg ikke at bruge den med
en anden strømstyrke. Dette gælder ikke for opladere
til køretøjer.
Opladning af et batteri (Fig. B)
1. Tilslut opladeren til en passende stikkontakt før
batteripakken sættes i.
2. Indsæt batteripakken 10 i opladeren og kontrollér, at
pakken sidder godt fast i opladeren. Det røde (opladnings)
lys vil blinke hele tiden og angive, at opladningsprocessen
er startet.
3. Når opladningen er færdig, vil det blive angivet af den røde
lampe, som vil lyse konstant på ON. Batteripakken er fuldt
opladet og kan nu anvendes eller kan efterlades i opladeren.
Skub batteriets udløserknap 11 på batteripakken for at
udtage batteripakken.
BEMÆRK: For at sikre maksimal ydeevne og levetid for li-Ion
batteripakker skal batteripakken lades helt op, før den anvendes
første gang.
Betjening af oplader
Se indikatorerne nedenfor for batteripakkens opladestatus.
Ladeindikatorer
oplader
fuldt opladet
forsinkelse ved
varmt/koldt batteri*
*Det røde lys vil fortsætte med at blinke, men et gult indikatorlys
vil blive tændt under denne handling. Når batteriet har opnået
en passende temperatur, vil det gule lys blive slukket, og
opladeren vil genoptage opladningsproceduren.
Kompatible oplader(e) vil ikke oplade en defekt batteripakke.
Opladeren vil angive defekt batteri ved at nægte at lyse eller ved
at vise problem pakke eller oplader blinkmønster.
Dansk
BEMÆRK: Dette kan også betyde et problem med opladeren.
Hvis opladeren angiver et problem, tag opladeren og
batteripakken med hen til et autoriseret servicecenter for at
blive kontrolleret.
Batteripakken er ikke fuldt opladet ved levering. Læs
nedenstående sikkerhedsvejledning, før batteripakke og oplader
tages i brug. Følg derefter den beskrevne opladningsprocedure.
Varm/kold pakkeforsinkelse
Når opladeren sporer et batteri, der er for varmt eller for
koldt, starter den automatisk en varm/kold pakkeforsinkelse
og indstiller opladningen, indtil batteriet har nået en
passende temperatur. Opladeren skifter derefter automatisk
til pakkeopladningsfunktion. Denne funktion sikrer maksimal
batterilevetid.
En kold batteripakke vil oplade med en langsommere hastighed
end en varm batteripakke. Batteripakken vil oplade ved den
lavere hastighed gennem hele opladningscyklussen og vil
ikke vende tilbage til maksimal opladningshastighed, selvom
batteriet varmer.
DCB118 opladeren er udstyret med en intern blæser designet
til at nedkøle batteripakken. Blæseren tændes automatisk, når
batteripakken trænger til at blive afkølet. Brug aldrig opladeren,
hvis blæseren ikke virker korrekt, eller hvis blæseråbningerne
er blokerede. Tillad ikke at fremmedlegemer trænger ind i
opladeren.
•
Elektronisk beskyttelsessystem
XR Li-Ion værktøjerne er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem, der vil beskytte batteriet imod
overbelastning, overopvarmning eller dyb afladning.
Værktøjet vil automatisk slå fra, hvis det elektroniske
beskyttelsessystem aktiveres. Hvis dette sker, anbring li-ion
batteriet på opladeren, indtil det er helt opladet.
Vægmontering
Disse opladere er designet til montering på en væg, eller til at
stå oprejst på et bord eller en arbejdsflade. Hvis vægmontering
anbring opladeren inden for rækkevidde af en stikkontakt og
på afstand af et hjørne eller andre forhindringer, der kan hindre
luftstrømmen. Brug bagsiden af opladeren som skabelon for
placering af monteringsskruerne på væggen. Monter opladeren
sikkert ved hjælp af gipsskruer (købes separat) mindst 25,4 mm
langemed en skruehoveddiameter på 7–9 mm, skrues ind i
træ til en optimal dybde, der efterlader ca. 5,5 mm af skruen
blotlagt. Ret hullerne på bagsiden af opladeren ind efter de
blotlagte skruer og skru dem helt ind i hullerne.
Instruktioner om rengøring af opladeren
ADVARSEL: Risiko for chok. Tag stikket til opladeren
ud af kontakten før rengøring. Snavs og fedt kan
fjernes fra det ydersiden af opladeren med en klud eller
en blød ikke-metallisk børste. Brug ikke vand eller andre
rengøringsmidler. Lad aldrig væske trænge ind i værktøjet,
og nedsænk aldrig nogen del af værktøjet i en væske.
Batteripakke
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteripakker
Sørg for at oplyse katalognummer og spænding ved bestilling af
nye batteripakker.
LÆS ALLE INSTRUKTIONER
•
•
•
•
•
•
•
Oplad ikke eller brug batteriet i en eksplosionsfarlig
atmosfære, som f.eks. ved tilstedeværelsen af
brændbare væsker, gasser eller støv. Isætning eller
udtagning af batteriet fra opladeren kan antænde støv eller
dampe.
Tving aldrig batteripakken ind i opladeren. Foretag ikke
nogen ændringer på batteripakken, så den kan passe
ind i en ikke kompatibel oplader, da batteripakken kan
blive sprængt og kan medføre personskader.
Oplad kun batteripakker i DeWALT opladere.
Sprøjt IKKE på den eller nedsænk den i vand eller andre
væsker.
Opbevar eller brug ikke værktøjet og batteripakken
på steder, hvor temperaturen kan nå op på eller
overstige 40 ˚C (104 ˚F) (som f.eks. uden for skure eller
metalbygninger om sommeren).
Brænd ikke batteripakken, selv hvis den er svært
beskadiget eller helt opslidt. Batteripakken kan eksplodere i
åben ild. Der dannes giftige dampe og stoffer ved forbrænding
af lithium-ion-batteripakker.
Hvis batteriets indhold kommer i kontakt med huden,
skal området omgående vaskes med mild sæbe og vand.
Hvis batterivæske kommer i øjnene, lad vand løbe over det
åbne øje i 15 minutter, eller indtil irritationen ophører. Hvis det
er nødvendigt at søge lægehjælp, består batterielektrolytten af
en blanding af flydende organiske karbonater og lithiumsalte.
Indholdet af åbnede battericeller kan forårsage
luftvejsirritation. Sørg for frisk luft. Søg lægehjælp, hvis
symptomerne vedvarer.
ADVARSEL: Fare for forbrændinger. Batterivæske kan
være brændbar, hvis den udsættes for gnister eller åben ild.
ADVARSEL: Forsøg aldrig at åbne batteripakken. Hvis
batteripakken er revnet eller beskadiget, indsæt den
ikke i opladeren. Undgå at mase, tabe eller beskadige
batteripakken. Anvend ikke en batteripakke eller oplader,
der har fået et hårdt slag, er blevet tabt, kørt over eller
blevet beskadiget på anden vis (f.eks. stukket med en
nål, slået med en hammer, trådt på). Det kan medføre
elektriske chok eller livsfarlige elektriske stød. Beskadigede
batteripakker skal returneres til forhandleren for
genanvendelse.
ADVARSEL: Brandfare. Opbevar eller bær aldrig
batteripakker, så metalgenstande kan komme
i kontakt med udsatte batteriklemmer. Anbring
for eksempel ikke batteripakker i forklæder, lommer,
værktøjskasser, produktkasser, skuffer osv. med løse søm,
skruer, nøgler osv.
FORSIGTIG: Når det ikke er i brug, læg værktøjet på
siden på en stabil overflade, hvor det ikke vil vælte
eller falde ned. Nogle værktøjer med store batteripakker
vil stå lodret på batteripakken, men kan let væltes.
9
Dansk
Transport
ADVARSEL: Brandfare. Transport af batterier kan
muligvis forårsage brand, hvis batteripolerne uforvarende
kommer i kontakt med ledende materialer. Ved transport
af batterier sørg for, at batteriets poler er beskyttet og godt
isoleret fra materialer, der kan komme i kontakt med dem
og forårsage en kortslutning.
DeWALT batterier opfylder alle gældende skibsfartsregler
som foreskrevet af industrien og juridiske standarder, som
omfatter FN’s anbefalinger om transport af farligt gods,
den internationale lufttransportforening (IATA), farligt gods
regulativer, de internationale maritime farligt gods (IMDG) regler
og den europæiske konvention om international transport af
farligt gods ad landevejen (ADR). Litium-ion-celler og batterier
er blevet testet i henhold til afsnit 38,3 i FN´s anbefalinger om
tests og kriterier for transport af farligt gods.
I de fleste tilfælde vil afsendelsen af en DeWALT batteripakke
være undtaget fra at blive klassificeret som et fuldt reguleret
klasse 9 farligt materiale. Generelt vil det kun være forsendelser,
der indeholder et litium-ion batteri med en energivurdering på
over 100 watt timer (wt), der skal sendes som fuldt reguleret
klasse 9. Alle litium-ion batterier har en watt time vurdering
markeret på pakningen. Desuden på grund af regulativers
kompleksiteter, anbefaler DeWALT, at man ikke sender litiumion-batteripakker med luftfragt uanset watt time vurdering.
Forsendelser af værktøj med batterier (combo sæt) kan som
eneste undtagelse sendes med luftfragt, hvis batteripakkens
watt time vurdering ikke er højere end 100 watt timer.
Uanset om en forsendelse anses for at være undtaget eller
fuldt reguleret, er det speditørernes ansvar at rådføre sig
med de seneste regler for emballerings-, mærknings- og
dokumentationskrav.
Oplysningerne i dette afsnit i vejledningen er givet i god tro
og menes at være korrekte på det tidspunkt, hvor dokumentet
blev oprettet. Men der gives ingen garanti, udtrykt eller
underforstået. Det er købers ansvar at sikre, at vedkommendes
aktiviteter er i overensstemmelse med de gældende regulativer.
Transport af FLEXVOLTTM batteri
DeWALT FLEXVOLTTM batteri har to funktioner: Anvendelse og
transport.
Anvendelsesfunktion: Når FLEXVOLTTM batteriet står alene
eller er i et DeWALT 18V produkt, vil den fungere som et 18V
batteri. Når FLEXVOLTTM batteriet er i et 54V eller et 108V (to 54V
batterier) produkt, vil det fungere som et 54V batteri.
Transportfunktion: Når
dækslet er fastgjort til
FLEXVOLTTM batteriet, er batteriet
i transportfunktion. Behold
dækslet til forsendelse.
Under transportfunktionen er cellestrenge elektrisk afbrudt inde
i pakken, og det resulterer i 3 batterier med en lavere watt time
(Wh) ydelse i forhold til 1
Eksempel på mærkning af anvendelses- og
batteri med en højere watt transportlabel
timeydelse. Denne øgede
mængde på 3 batterier med
den lavere watt timeydelse
10
kan fritage pakken fra visse forsendelsesforordninger, der er
batterier med højere watt timer.
Eksempelvis kan transport Wh ydelsen angive 3 x 36 Wh, hvilket
betyder 3 batterier hver på 36 watt timer. Anvendelses Wh
ydelsen kan angive 108 watt timer (forudsat 1 batteri).
Anbefalet opbevaring
1. Det bedste opbevaringssted er køligt og tørt, hvor den ikke
udsættes for direkte sollys og ekstrem varme eller kulde. For
optimal batteriydelse og -liv skal du opbevare batteripakker
ved stuetemperatur, når de ikke er i brug.
2. For langtids opbevaring anbefales det at opbevare en fuldt
opladet batteripakke et køligt, tørt sted uden for opladeren
for optimale resultater.
BEMÆRK: Batteripakker bør ikke opbevares helt tømt for
opladning. Batteripakken skal genoplades før brug.
Mærkater på oplader og batteripakke
Udover de piktogrammer, der anvendes i denne vejledning,
kan mærkater på opladeren og battteripakken vise de følgende
piktogrammer:
Læs brugsvejledningen før brug.
Se Tekniske data vedrørende opladningstid.
B erør aldrig kontaktflader med strømførende
genstande.
Beskadigede batteripakker må ikke oplades.
Må ikke udsættes for vand.
Defekte ledninger skal udskiftes omgående.
Oplad kun mellem 4 ˚C og 40 ˚C.
Kun til indendørs brug.
T ag hensyn til miljøet ved bortskaffelse
af batteripakken.
Oplad kun DeWALT batteripakker med de
specielle DeWALT opladere. Opladning af andre
typer batteripakker end de specielle DeWALT
batterier med en DeWALT oplader, kan få dem til
at sprænges eller føre til andre farlige situationer.
Destruér ikke batteripakken.
Dansk
ANVENDELSE (uden transportdæksel). Eksempel:
Wh ydelsen angiver 108 Wh (1 batteri med 108
watt timer).
TRANSPORT (med indbygget transportdæksel).
Eksempel: Wh ydelsen angiver 3 x 36 Wh
(3 batterier på 36 watt timer).
Batteritype
DCN890 bruger et batteri på 18 volt.
Disse batteripakker kan bruges: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, DCB546,
DCB547. Se Tekniske data for flere informationer.
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1Betonsømpistol
1Oplader (kun P2 modeller)
2Batteripakker (kun P2 modeller)
1Værktøjskasse (kun P2 modeller)
1 Kontaktspids til gipsvæg (DCN8904)
1 Ikke-magnetisk kontaktspids (DCN8903)
1Brugsvejledning
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet, dele og tilbehør,
der kan være opstået under transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt og forstå den
før betjening.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
Bær høreværn.
Brug øjeværn.
Synlig stråling Kig ikke ind i lyset.
13-57 mm
2.6–3.7 mm
33
Sømlængde.
Sømtykkelse.
Kapacitet i magasin.
Datokodeposition (Fig. B)
Datokoden 22 , der også inkluderer produktionsåret, er tryk
på huset.
Eksempel:
2017 XX XX
Produktionsår
Beskrivelse (Fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk værktøj eller nogen
dele deraf. Det kan medføre materiale- eller personskade.
9 Indikatorlys (x2) for lavt
Startknap
batteri & blokering/
Udløsersikkerhedsnål
fastlåsning
Kontakt til valg af
10 Batteripakke
hastighed
11 Batteriets udløserknap
Sekventiel og Rapidcycle12 Magasin
knap
13 Magasinstøtteben
Udløsergreb til
kontaktudløser
14 Magasinudløsergreb
Kontaktudløser
15 Nedstopper
Aftagelig topstander
16 Værktøjskrog
Udløsergreb for fastlåsning
Tilsigtet Brug
Din betonsømpistol er KUN beregnet til at blive brugt til at
hamre stifter ind i konstruktionsstål ELLER betonbasematerialer
ELLER til fastgørelse af træ til beton. Dette værktøj har to
driftstilstande, en sekventiel driftstilstand og en unik hurtig
sekventiel driftstilstand (RapidCycle). Læs afsnittet i vejledningen
Valg af funktion, inden du bruger værktøjet, for at sikre, at du
vælger den rette tilstand til dit arbejde.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i nærheden af
brændbare væsker eller gasser.
Din betonsømpistol er et professionelt elværktøj.
Kun DeWALT-stifter, der anbefales af stifthardwareproducenten,
og som opfylder de gældende byggelovkrav, bør anvendes i
dette værktøj.
Dette værktøj er beregnet til at blive brugt af fagfolk inden for
byggeindustrien.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet. Overvågning
er påkrævet, når uerfarne brugere anvender dette værktøj.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af personer
(inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale handicaps; mangel på erfaringer, viden eller
færdigheder, medmindre de er under overvågning af en
person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
Tør brandlås
15˚
Magasinvinkel
Betonsømpistolen er udstyret med en tør brandlås, som
forhindrer værktøjet i at bliver aktiveret, når magasinet næsten
er tomt. Når der er 3 stifter tilbage i magasinet, kører værktøjet
ikke mere. Se Fyldning af værktøjet for at genopfylde en stok
med kollationerede stifter.
11
Dansk
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlige
kvæstelser, anbring forlæns-/baglænsknappen
i startspærreposition eller slå værktøjet fra og
frakobel batteripakken, før der foretages nogen
justeringer, eller der af-/påmonteres tilbehør eller
ekstraudstyr. Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
ADVARSEL: Anvend kun DeWALT-batteripakker og
-opladere.
Indsættelse og fjernelse af
batteripakken fra værktøjet (Fig. B)
BEMÆRK: For de bedste resultater kontrollér at
batteripakken 10 er fuldt opladet.
Sådan installeres batteripakken i
værktøjets håndtag
1. Ret batteripakken 10 ind efter rillerne inde i håndtaget
(Fig. B).
2. Skub den ind i håndtaget, indtil batteripakken sidder godt
fast i værktøjet og kontrollér, at den ikke river sig løs.
Sådan fjernes batteripakken fra værktøjet
1. Tryk på udløserknappen 11 og træk batteripakken ud fra
værktøjets håndtag.
2. Isæt batteripakken i opladeren som beskrevet i
opladerafsnittet i denne vejledning.
Batteripakker til brændstofmåler (Fig. B)
Nogle DeWALT batteripakker indeholder en brændstofmåler,
som består af tre grønne LED lys, som angiver niveauet for den
resterende opladning i batteripakken.
Du aktiverer brændstofmåleren ved at trykke på og holde
brændstofmålerknappen nede. En kombination af de tre
grønne LED lys vil lyse og angive niveauet for den resterende
opladning. Når niveauet for opladning i batteriet ligger under
den brugbare grænse, lyser brændstofmåleren ikke, og batteriet
skal genoplades.
BEMÆRK: Brændstofmåleren giver kun en indikation af den
opladning, der resterer i batteripakken. Den angiver ikke
værktøjets funktionalitet og er underlagt variation baseret på
produktkomponenter, temperatur og slutbrugeranvendelse.
Værktøjskrog (Fig. C)
De ledningsfrie DeWALT sømpistoler indeholder en integreret
værktøjskrog 16 og kan fastgøres på hver side af værktøjet, så
de både passer til venstre- og højrehåndede brugere.
Hvis krogen slet ikke skal bruges, kan den fjernes fra værktøjet.
Sådan fjernes værktøjskrogen
1. Fjern batteripakken fra værktøjet.
2. For at skifte værktøjet fra højre- til venstrehåndsbrug skal du
blot fjerne skruen 17 fra den modsatte side af værktøjet og
genmontere det på den anden side.
3. Udskift batteripakke.
12
ADVARSEL: Tag stifterne ud af magasinet før du foretager
justeringer eller udfører service af dette værktøj. I modsat
fald kan der opstå alvorlige personskader.
ADVARSEL: Kobl batteripakken fra værktøjet, inden
du foretager justeringer, udskifter tilbehør, foretager
service eller flytter værktøjet. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen for, at
værktøjet startes utilsigtet.
FORSIGTIG: Når det ikke er i brug, læg værktøjet på siden
på en stabil overflade, hvor det ikke vil vælte eller falde
ned. Nogle værktøjer med store batteripakker vil stå lodret
på batteripakken, men kan let væltes.
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL: Overhold altid sikkerhedsvejledningen og de
gældende regler.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlige
kvæstelser, anbring forlæns-/baglænsknappen
i startspærreposition eller slå værktøjet fra og
frakobel batteripakken, før der foretages nogen
justeringer, eller der af-/påmonteres tilbehør eller
ekstraudstyr. Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
ADVARSEL: Læs afsnittet med titlen
Sikkerhedsadvarsler for sømpistol i begyndelsen af
denne vejledning. Bær altid sikkerhedsbriller og høreværn
under arbejde med dette værktøj. Sørg for at sømpistolen
vender væk fra dig selv og andre. For sikker drift, afslut
følgende procedurer og kontroller før hver anvendelse af
sømpistolen.
1. Bær korrekte sikkerhedsbriller, høre- og åndedrætsværn.
2. Fjern batteripakken fra værktøjet.
3. Lås nedstopperen 15 i den bageste position og fjern alle
stifter fra magasinet.
4. Kontroller for smidig og korrekt drift af kontaktudløser og
skubberlås. Brug ikke værktøjet, hvis en af samlingerne
ikke fungerer korrekt. Brug ALDRIG et værktøj, der har
kontaktudløseren tilbageholdt i op-positionen.
5. Brug ALDRIG et værktøj med beskadigede dele.
ADVARSEL: For at mindske risikoen for personskade,
frakobl batteripakken fra værktøjet, før du udfører
vedligeholdelse, udtagning af fastklemte stifter, forlader
arbejdsområdet, flytter værktøjet til et andet sted eller
afleverer værktøjet til en anden person.
Korrekt håndposition (Fig. D)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade skal
du ALTID anvende den rette håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlig
personskade skal du ALTID holde godt fast i tilfælde af en
pludselig reaktion.
Korrekt håndposition kræver en hånd på hovedhåndtaget, som
vist i Fig. D.
Klargøring af værktøjet (Fig. A)
BEMÆRK: Spray ALDRIG
eller anvend på nogen måde
smøremidler eller rengøringsmidler
inde i værktøjet. Dette kan få en
alvorlig indvirkning på værktøjets
levetid og ydeevne.
BEMÆRK: Batteripakken er ikke fuldt opladet, når du køber det.
Følg de beskrevne anvisninger (se Opladningsprocedurer).
1. Læs afsnittet Sikkerhedsadvarsler for sømpistol i denne
betjeningsvejledning.
2. Bær sikkerhedsbriller og høreværn.
3. Fjern batteriet fra værktøjet.
4. Kontrollér, at magasinet er helt tomt.
5. Kontrollér for smidig og korrekt drift af kontaktudløser og
skubberlås 15 . Brug ikke værktøjet, hvis en af samlingerne
ikke fungerer korrekt. Brug ALDRIG et værktøj, der har
kontaktudløseren tilbageholdt i den aktiverede position.
6. Sørg for, at værktøjet vender væk fra dig selv og andre.
7. Indsæt fuldt opladet batteripakke.
Anvendelse af udløserlåsen (Fig. E)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlig
personskade må du ikke holde udløseren nede, når
værktøjet ikke er i brug. Hold udløserlåsen i LÅST position
(Fig. E), når værktøjet ikke er i brug.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlig
personskade bør du låse udløseren, tage batteripakken
ud af værktøjet og fjerne stifter fra magasinet, inden du
foretager justeringer.
Alle DeWALT sømpistoler er udstyret med en udløserlås 2 , som
når den skubbes til højre som vist i Figur E, forhindrer værktøjet
i at affyre en stift ved at låse udløseren og ved at omlede
strømmen til motoren.
Når udløsersikkerhedslåsen er trykket til venstre, vil værktøjet
være fuldt funktionsdygtigt. Udløsersikkerhedslåsen skal altid
være slået til (Fig. E), når der foretages justeringer, eller når
værktøjet ikke er direkte i brug.
BEMÆRK: Opbevar ikke værktøjet med isat batteripakke. For at
forebygge beskadigelse af pakken og for at sikre lang levetid for
batteriet, skal batteripakker tages ud af værktøjet eller opladeren
og skal opbevares på et køligt, tørt sted.
Fyldning af værktøjet (Fig. F)
ADVARSEL: Sørg for at værktøjet vender væk fra dig selv
og andre.
ADVARSEL: Påfyld aldrig stifter med aktiveret
kontaktudløser eller udløser.
ADVARSEL: Tag altid batteripakken ud før påfyldning
eller udtagning af stifter.
FORSIGTIG: Hold fingrene på afstand af skubberlåsens
spor for at forhindre personskade.
ADVARSEL: Udløserlåsen skal altid være aktiveret, når der
foretages justeringer, eller når værktøjet ikke er i brug.
Dansk
ADVARSEL: Søm eller klammer, der bruges til at
installere metalforbindelser, skal overholde kravene i de
gældende byggelove og skal installeres i overensstemmelse
med lovkrav og specifikationer fra leverandører af
metalforbindelseshardware. Manglende korrekt
installation af forbindelser kan resultere i strukturelle fejl.
1. Vend sømpistolen med bunden i vejret.
2. Skub den fjederbelastede skubberlås 15 til bunden af
magasinet for at låse den på plads.
3. Lad stiftstrimler falde ned i magasinets påfyldningsrille,
kontroller at stifthovederne rettes korrekt ind efter
rilleåbningen. (Se Tekniske Data for at afgøre kompatibel
størrelse.)
4. Hold fingrene væk fra sporet, mens du lukker magasinet ved
at udløse skubberlåsen. Lad låsen glide forsigtigt fremad og
aktivere stiftstrimlen.
Tømning af værktøjet
ADVARSEL: Udløserlåsen skal altid være slået til, når der
foretages justeringer, eller når værktøjet ikke er i brug.
1. Fjern batteriet fra din sømpistol.
2. Skub den fjederbelastede skubberlås til bunden af
magasinet til at låse den på plads.
3. Vip værktøjet op, indtil søm-/klammestrimlen glider frit ud
af magasinet.
4. Mens batteriet er fjernet, skal du kontrollere næsestykket for
at bekræfte, at der ikke er stifter tilbage.
BEMÆRK: Værktøjet er udstyret med en magnet i
næseområdet til forbedret værktøjsydeevne. Ved tømning
skal du altid bekræfte, at de små stokke med stifter ikke
holdes fast på det magnetiserede næsestykke.
Opsummering af hastighedsindstilling
(Fig. A, G, H)
Denne sømpistol er udstyret med en kontakt til valg af
hastighed 3 , som bruges til at justere værktøjet, når der hamres
ind i forskellige materialer.
Hastighed 1: Blødere materialer (beton af lav styrke/slaggeblok)
Hastighed 2: Mellemhårde materialer (beton af høj styrke)
Hastighed 3: Hårde materialer (Konstruktionsstål)
I tilfælde af, at stifterne ikke kører i dybden i hastighed 1, kan du
være nødt til at skifte til hastigheds 2 eller 3 for at få mere kraft.
BEMÆRK: Indhamring af stifter i bløde materialer
ved høj hastighedsindstilling vil give ekstra slitage
på dit værktøj og kan resultere i tidlige fejl.
Hastighedsindstilling
Opgave
Typisk stiftlængde
Fastgørelse af stål/træ til beton/
1
19-25 mm
murværk af lav styrke (<4000 psi)
Fastgørelse af stål/træ til beton af
2
19-29 mm
høj styrke (>4000 psi)
Fastgørelse til konstruktionsstål;
3
13-57 mm
2x4 til beton
ADVARSEL: Stifter skal drives lige ind i materialet. Vip ikke
sømpistolen under arbejde med fastgørelseselementer. Se
13
Dansk
Fig. H. Værdier for stiftfastholdelse forbedres, når værktøjet
affyres vinkelret med materialet.
Værktøjet kan affyres/aktiveres ved at trække udløseren 1 til en
af to funktioner: sekventiel funktion eller RapidCycle funktion. Se
Valg af funktion for detaljerede anvisninger for affyring i hver
tilstand.
Valg af funktion (Fig. A, G)
Du vælger standard sekventiel funktion ved at skubbe
funktionsvælgeren 4 til at vise enkelt pil ( ) symbolet.
Du vælger hurtig sekventiel driftstilstand (RapidCycle) ved at
skubbe funktionsvælgeren 4 til at vise symbolet for dobbelt
pil ( ).
BEMÆRK: Batterilevetiden i RapidCycle funktion vil blive
kortere end i standard sekventiel funktion. Du opnår maksimal
batterilevetid ved at lade værktøjet stå i standard sekventiel
funktion.
Sekventiel funktion
Den sekventielle funktion anvendes til diskontinuerlig sømning.
Den giver maksimal batterilevetid for islåning af stifter.
1. Vælg ved hjælp af funktionsvælgeren 4 den sekventielle
funktion.
2. Løsn udløsersikkerhedslåsen 2 .
3. Skub kontaktudløseren 6 ind mod arbejdsoverfladen.
4. Træk i udløserkontakten 1 for at aktivere værktøjet.
5. Udløs udløseren og hæv sømmet fra arbejdsoverfladen.
6. Gentag trinene 3–5 for at aktivere det næste søm.
RapidCycle funktion
I RapidCycle funktion gendannes motorrotationshastigheden
automatisk efter drivning af en stift for at tillade hurtig sømning
i træk. Samtidig med fordelen ved at slå flere stifter i på kortere
tid, tømmer denne funktion hurtigt batteriopladningen.
1. Vælg ved hjælp af funktionsvælgeren 4 RapidCycle
funktionen.
2. Løsn udløsersikkerhedslåsen 2 .
3. Skub kontaktudløseren 6 ind mod arbejdsoverfladen.
4. Træk i udløserkontakten 1 for at aktivere værktøjet.
5. Udløs udløseren og hæv sømmet fra arbejdsoverfladen.
BEMÆRK: Værktøjets motor returnerer automatisk til fuld
hastighed, uden at kontaktudløseren 6 trykkes ned.
6. Gentag trinene 3–5 for at aktivere det næste søm.
Fejlfinding af stift/søm eller klamme
BETON
Stift holdes ikke fast i betonen.
Årsag:
-- For hård beton/af for høj styrke
-- Hårdt eller stort aggregat i
beton
Handling:
-- Brug kortere stift.
-- Skift til højere
hastighedsindstilling.
Stift drives ikke dybt nok ind.
Årsag:
-- Stift er for lang
-- Hastighedsindstilling er for lav
Handling:
-- Brug kortere stift.
-- Skift til højere
hastighedsindstilling.
Pin drives for dybt ind.
Årsag:
-- Stift er for kort til anvendelse
-- Hastighedsindstilling er for høj
Handling:
-- Brug længere stift.
-- Skift til lavere
hastighedsindstilling.
Stift bøjer.
Årsag:
-- Stift rammer stort aggregat ved
indtrængning
-- For hård beton/af for høj styrke
-- Stift rammer armeringsstang
lige under overflade
Handling:
-- Brug kortere stift.
-- Sørg for, at sømpistol er
vinkelret med arbejdsfladen.
-- Ryk 8 cm og prøv igen.
STÅL
Korrekt indslået stift
14
For kraftigt indslået stift
Stift trænger ikke ind i overfladen.
Årsag:
-- Hastighedsindstilling er for lav
-- Materialet er for hårdt til
stifttype
Handling:
-- Øg
værktøjshastighedsindstilling
Dansk
Stift brækker eller bliver bøjet.
Årsag:
-- Stift er for lang
-- Hastighedsindstilling er for lav
-- Materialet er for hårdt til
stifttype
Handling:
-- Brug kortere stift.
-- Skift til højere
hastighedsindstilling.
Stift holdes ikke fast i stålet.
Årsag:
-- Stålbasematerialet er for tyndt
Handling:
-- Brug alternative midler til at
fastgøre basematerialet.
Forlygter/LED-lampe (Fig. A)
Der er indikatorlamper for lavt batteri og blokering/
fastlåsning 9 placeret på forsiden af værktøjet og på hver side
af magasinet.
LAVT BATTERI
Udskift batteriet med en opladet pakke.
VARM PAKKE
Lad batteriet afkøle eller udskift det med
en kold pakke.
BLOKERINGS-/
FASTLÅSNINGSTILSTAND
Drej på udløsergrebet for at udløse
fastlåsningen.
Se Udløsning af fastlåsning eller
Udtagning af en fastklemt stift.
VARMT VÆRKTØJ (Begge LED-lamper
blinker)
Lad værktøjet afkøle før du fortsætter
med at bruge det.
eller enhver
anden
kombination.
FEJL
Nulstil værktøjet ved at udtage og
genindsætte batteripakken eller ved at
slå udløserlåsen til og fra. Hvis fejlkoden
stadig er der, tag værktøjet med hen til
et autoriseret DeWALT værksted.
Udløsning af fastlåsning (Fig. I)
Hvis sømpistolen anvendes i hårdere materiale, hvor
al tilgængelig energi i motoren bruges til at drive en
fastgørelse, kan værktøjet gå i stå. Indslåningen afslutter ikke
kørselscyklussen, og indikatorlyset for blokering/fastlåsning
vil blinke. Drej udløsergrebet til at udløse fastlåsningen på
værktøjet 8 , og mekanismen udløses. BEMÆRK: Værktøjet vil
deaktivere sig selv og vil ikke nulstille, før batteripakken er taget
ud og genindsat. Hvis indslåningen ikke automatisk vender
tilbage til startpositionen, fortsæt til Udtagning af en fastklemt
stift. Hvis enheden fortsætter er fastlåst, skal du gennemgå
længden på materialet og fastgørelsen for at sikre, at opgaven
ikke er for hård. Sømpistolen kan også blive overophedet og skal
køle af inden yderligere brug.
Udtagning af en fastklemt stift (Fig. A, J)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlig
personskade skal du koble batteripakken fra
værktøjet, inden du foretager justeringer, udskifter
tilbehør, foretager service eller flytter værktøjet.
Sådanne forebyggende sikkerhedsforanstaltninger
mindsker risikoen for, at værktøjet startes utilsigtet.
FORSIGTIG: Når du fjerner en fastsiddende stift,
ret IKKE sømpistolen med næsen op eller med
batterifoden op. Placering af sømpistolen på denne
måde gør, at der vil være en større sandsynlighed for, at
den fastklemte stift eller stykker af stiften presses ind i
sømpistolen. Hvis et stykke af stiften presses ind i værktøjet,
skal stiften tages ud ved at fjerne topdækslet.
Hvis en stift sidder fast i næsestykket, hold værktøjet således at
det peger væk fra dig og følg disse instruktioner for at fjerne det:
1. Tag batteripakken ud af værktøjet og aktiver udløserens
sikkerhedslås.
2. Efter du har lagt værktøjet på siden, skub den
fjederbelastede skubberlås = 15 til bunden af magasinet til
at låse den på plads og tøm stiftstrimlen.
3. Drej magasinudløsergrebet 14 , og drej magasinet 12 fremad.
4. Tag den fastklemte/bøjede nål ud. Brug eventuelt en
tang. Kontaktudløseren kan om nødvendigt fjernes. Se
Udskiftning af kontaktudløser.
FORSIGTIG: Hvis et stykke af stiften presses ind i værktøjet,
skal stiften tages ud ved at fjerne topdækslet.
5. Hvis indslåningen er i nedad position, drej udløsergrebet
ovenpå sømpistolen.
BEMÆRK: Hvis indslåningen ikke nulstilles efter drejning
af udløsergrebet til at udløse fastlåsningen, kan manuel
nulstilling af bladet med en lang skruetrækker blive
nødvendig.
6. Drej magasinet tilbage til positionen under værktøjsnæsen
og luk magasinudløsergrebet.
7. Sæt igen batteripakken i.
BEMÆRK: Værktøjet vil deaktivere sig selv og vil ikke
nulstille, før batteripakken er taget ud og genindsat.
8. Læg igen stifter i magasinet (se Fyldning af værktøjet).
9. Udløs skubberlåsen.
10. Deaktivér udløsersikkerhedslåsen, når du er klar til at
fortsætte med at sømme.
BEMÆRK: Hvis stifter tit sætter sig fast, eller indslåningen
kontinuerligt ikke kan nulstilles, skal værktøjet afleveres til
service hos et autoriseret DeWALT-servicecenter.
15
Dansk
Drift i koldt vejr
Ved betjening af værktøjer ved temperaturer under frysepunktet:
1. Hold værktøjet så varmt som muligt før brug.
2. Aktiver værktøjet 10 eller 15 gange i skrottømmer før brug.
Drift i varmt vejr
Værktøjet bør fungere normalt. Du skal dog sørge for at
holde værktøjet ude af direkte sollys, da stærk varme kan
forringe stødfangere og andre gummidele og resultere i øget
vedligeholdelse.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DeWALT-elværktøj er beregnet til langvarig brug med
minimal vedligeholdelse. Værktøjets fortsatte tilfredsstillende
drift afhænger af korrekt vedligeholdelse og rengøring
af værktøjet.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlige
kvæstelser, anbring forlæns-/baglænsknappen
i startspærreposition eller slå værktøjet fra og
frakobel batteripakken, før der foretages nogen
justeringer, eller der af-/påmonteres tilbehør eller
ekstraudstyr. Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
Der kan ikke udføres service på opladeren eller batteripakken.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs ud af hovedhuset med
tør luft, lige så snart der samler sig snavs i og omkring
luftaftrækket. Bær godkendte beskyttelsesbriller og
godkendt støvmaske ved udførelse af denne procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler eller andre
kraftige kemikalier til at rengøre værktøjets ikke-metalliske
dele. Disse kemikalier kan svække de materialer, der
anvendes i disse dele. Brug en klud, der kun er fugtet
med vand og mild sæbe. Lad aldrig væske trænge ind
i værktøjet, og nedsænk aldrig nogen del af værktøjet
i væske.
Valgfrit tilbehør
SKEMA OVER DAGLIG VEDLIGEHOLDELSE
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det, som stilles til
rådighed af DeWALT, ikke er afprøvet med dette produkt,
kan det være farligt at bruge sådant tilbehør med dette
værktøj. For at mindske risikoen for personskade, må
dette produkt kun anvendes med tilbehør, som anbefales
af DeWALT.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
HANDLING
Rengør magasin, skubber og
kontaktudløsermekanisme.
Udskiftning af kontaktudløser (Fig. K)
HVORFOR
Giver en problemfri drift af magasin, reducerer slid
og forhindrer blokeringer.
HVORDAN
Udblæsning af værktøjet med trykluft er den
mest effektive måde at rengøre værktøjet på.
Det anbefales ikke at bruge olier og smøremidler
regelmæssigt samt opløsningsmidler, da de har
tendens til at tiltrække snavs og/eller beskadige
værktøjets plastikdele.
HANDLING
Inden hver anvendelse bør du kontrollere, at alle
skruer samt søm og klammer er stramme og
ubeskadigede.
HVORFOR
Forhindrer blokeringer og for tidlig svigt af
værktøjsdele.
HVORDAN
Stram løse skruer med den passende unbrako
eller skruetrækker.
Smøring
BEMÆRK: Spray ALDRIG
eller anvend på nogen
måde smøremidler eller
rengøringsmidler inde i
værktøjet. Dette kan få en
alvorlig indvirkning på
værktøjets levetid og ydeevne.
DeWALT-værktøjer smøres korrekt på fabrikken og er klar til brug. Det
anbefales dog, at du en gang om året tager eller sender dit værktøj
til et certificeret servicecenter for en grundig rengøring og kontrol.
16
Under visse anvendelser kan det være ønskværdigt at bruge en
forskellig kontaktudløser.
ADVARSEL: For din egen sikkerhed, læs
betjeningsvejledningen for værktøjet, før du bruger noget
tilbehør. Hvis du undlader at følge disse advarsler, kan det
medføre personskade og alvorlig beskadigelse af værktøjet
og tilbehøret. Brug kun identiske udskiftningsdele ved
servicering af dette værktøj.
Sådan udskiftes kontaktudløseren:
1. Tryk ned på udløsergrebet til kontaktudløseren 5 .
2. Træk kontaktudløseren 6 ud af værktøjets næse.
3. Hold grebet til kontaktudløseren nede
4. Mens kontaktudløserens justeringsmarkør vender opad,
som vist på Figur K, skal du sætte kontaktudløseren helt ind
i værktøjsnæsen.
5. Udløs grebet.
DCN8901 Ombytningssæt til
indslåningsblad (Fig. L, M, N)
ADVARSEL: For din egen sikkerhed, læs
betjeningsvejledningen for værktøjet, før du bruger noget
tilbehør. Hvis du undlader at følge disse advarsler, kan det
medføre alvorlig personskade og beskadigelse af værktøjet
og tilbehøret. Brug kun identiske udskiftningsdele ved
servicering af dette værktøj.
BEMÆRK: Alle mekaniske dele i ombytningssættet til
indslåningsbladet er vist for nemheds skyld og kontrol
vedrørende indeslutning.
Dansk
For at udskifte et slidt driverblad:
1. Løsn ved hjælp af en T-20 Torx de fire skruer 18 på hver side
af enheden.
2. Fjern de fire skruer og den aftagelige topstander 7 . Se Figur
L.
3. Fjern husendehætten 19 . Se Figur L.
4. Skub op på bagsiden af indslåningen 20 , indtil du hører
et klik, og skub derefter indslåningen fremad, mens du
holder den i denne position, indtil den passerer den øvre
stødfangersamling 22 .
5. Fjern styrestænger 21 . Se Figur M.
6. Fjern den øvre stødfangersamling.
7. Løft bagsiden af indslåningen, indtil den står skråt, og træk
indslåningen ud. Se Figur N.
8. Udskift indslåningen, og følg trinene i modsat rækkefølge for
at genmontere den
9. Sørg for, at den nye driver glider problemfrit gennem
værktøjet inden komplet genmontering.
10. Sæt indslåningen, styrestængerne, stødfangerne,
husendehætten og den aftagelige topstander tilbage i
enheden. Det er vigtigt at afprøve justering af indslåningen
og svinghjulet, før husendehætten skrues tilbage på
enheden. Dette kan gøres ved at tilslutte et batteri og
skubbe og derefter udløse næsen på enheden imod en
bænk eller en hård overflade. Dette vil starte motorspinning.
BEMÆRK: Når indslåningen og svinghjulet er rettet
korrekt ind, vil du høre, at motoren går i frigear fra fuld
hastighed. Hvis indslåningen og svinghjulet ikke er korrekt
rettet ind, er det muligt, at motoren ikke vil starte, kan
gå meget hurtigere ned i fart end normalt sammen med
en høj skurrende lyd fra enheden. Hvis dette sker, skal du
fjerne og genplacere indslåningen, mens du sørger for, at
stødfangerne er placeret korrekt.
ADVARSEL: Test altid enheden ved at skyde 15 mm,
20 mm eller 25 mm stifte i Hastighed 1 ind i skrotmateriale
for at sikre, at værktøjet fungerer korrekt. Hvis værktøjet
ikke arbejder korrekt, kontakt omgående et anerkendt
DeWALT servicecenter.
Genopladelig batteripakke
Dette batteri har en lang levetid, men skal udskiftes, når det
ikke afgiver tilstrækkelig effekt ved opgaver, der før var lette at
udføre. Ved afslutningen af batteriets rimelige levetid bortskaffes
det på en miljøsikker måde:
• Sørg for, at batteripakken er helt afladet og tag den derpå
ud af værktøjet.
• Litium-ion-celler er genanvendelige. Tag dem med til din
forhandler eller til den lokale genbrugsplads. De indsamlede
batteripakker vil blive genanvendt eller korrekt bortskaffet.
Miljøbeskyttelse
S eparate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden.
Produkte und Batterien enthalten Materialien, die
zurückgewonnen oder recycelt werden können, um den Bedarf
an Rohstoffen zu reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische
Produkte und Batterien gemäß den lokalen Bestimmungen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.2helpU.com.
17
Dansk
FEJLFINDINGSVEJLEDNING
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlige kvæstelser, anbring forlæns-/baglænsknappen i startspærreposition
eller slå værktøjet fra og frakobel batteripakken, før der foretages nogen justeringer, eller der af-/påmonteres
tilbehør eller ekstraudstyr. Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
SYMPTOM
Motor kører ikke med
kontaktspidsen trykket ind
Værktøjet aktiveres ikke (motoren
kører, men vil ikke affyre)
ÅRSAG
Udløserlås i låst position
Tør kørelås aktiveret, blokerer kontaktspidsen i fuld
bevægelse
Værktøjet sidder fast og forhindrer motoren i at
dreje
Værktøjet er varmt. (Kontrollér LED-lampen for at
bekræfte disse tilstande.)
Batteriet er varmt. (Kontrollér LED-lampe for at
bekræfte disse tilstande.)
Bøjet kontaktudløser
Motor stopper med at køre efter 5 sekunder
Poler er snavsede eller ødelagte
Ødelagt intern elektronik
Ødelagt udløser
Tør kørelås aktiveret, blokerer kontaktspidsen i fuld
bevægelse
Lavt batteri eller ødelagt batteri
Fastklemt nål/indslåningsbladet er ikke vendt
tilbage til startposition
Beskadiget indslåning
Fastklemt intern mekanisme
Ødelagt intern elektronik
Motoren starter, men genererer en Fastklemt stift og indslåning sidder fast i nedad
masse støj
position
Beskadiget indslåning
Indslåningsbladet sidder fortsat
Fastklemt stift og indslåning sidder fast i nedad
fast i nedad position
position
Snavs i spidsen
Værktøjet kører, men slår ikke
sømmene helt i
Ødelagt eller slidt indslåning
Hastighedsvælger i forkert position.
Værktøjet sidder ikke helt op til arbejdsemnet
Længde på materiale og fastgørelseselement
Brug af forkert hastighed
Ødelagt eller slidt indslåningspids
Ødelagt aktiveringsmekanisme
18
LØS
Lås udløserlåsen op.
Læg flere stifter i magasinet.
Drej udløsergrebet til at udløse fastlåsningen på værktøjet, og
mekanismen udløses. Hvis indslåningen ikke vender tilbage, tag
batteriet ud og skub manuelt indslåningen tilbage til startposition.
Lad værktøjet afkøle før du fortsætter med at bruge det.
Lad batteriet afkøle eller udskift det med en kold pakke.
Kontakt autoriseret servicecenter.
Normal drift, udløs kontaktudløser og tryk den igen ned
Kontakt autoriseret servicecenter.
Kontakt autoriseret servicecenter.
Kontakt autoriseret servicecenter.
Læg stifter i magasinet.
Kontrollér opladningsniveau, hvis pakken viser ”state-of-charge”.
Oplad eller udskift om nødvendigt batteripakken.
Tag batteriet ud, frigør fastklemt nål, kør udløsergrebet til at udløse
fastlåsningen frem og tilbage (skub om nødvendigt skubberen op
manuelt), sæt igen batteripakken i.
Udskift indslåning med kit.
Kontakt autoriseret servicecenter.
Kontakt autoriseret servicecenter.
Brug udløsergrebet til at udløse fastlåsningen, udred om nødvendigt
alle fastklemte stifter og returindslåningen manuelt.
Udskift indslåning med kit.
Brug udløsergrebet til at udløse fastlåsningen, udred om nødvendigt
alle fastklemte stifter og returindslåningen manuelt.
Rens spidsområdet og vær meget opmærksom på små stykker
brækkede stifter i stien. Se Udtagning af en fastklemt stift.
Udskift indslåning med kit.
Stil hastighed til passende indstilling.
Anvend tilstrækkelig kraft til at sikre, at det sidder tæt op ad
arbejdsemnet. Se betjeningsvejledningen.
Hvis enheden fortsætter med at gå i stå (tvinger behovet for at dreje
udløsergrebet for fastlåsning) vælg passende længde på materiale og
fastgørelseselement, som ikke er for hård til opgaven.
Hvis du prøver at affyre lange stifter i blødt træ eller at affyre stifter i
hårdt materiale ved hastighed 1 – justér hastighedsindstillingen til
position 2.
Udskift indslåning med kit.
Kontakt autoriseret servicecenter.
Dansk
SYMPTOM
Værktøjet kører, men intet
fastgørelseselement køres
Fastklemt søm
ÅRSAG
Ingen stifter i magasinet
Forkert størrelse eller vinkel på stifter
Snavs i spidsen
Snavs i magasinet
Ødelagt eller slidt indslåning
Slidt magasin
Ødelagt skubbefjeder
Forkert størrelse eller vinkel på stifter
Magasin ikke sikret efter foregående udredning af
fastklemning/inspektion
Ødelagt eller slidt indslåning
Længde på materiale og fastgørelseselement
Snavs i spidsen
Ødelagt skubbefjeder
Den tørre brandlås er aktiveret med kun 2-4
stifter tilbage i magasinet, og brugeren anvender
mange kræfter på at tvinge kontatktspidsen til at
tilsidesætte låsen
Værktøj der endnu ikke er indkørt
Brug af forkert hastighed
Indslåningsbladet glider ikke
problemfrit frem og tilbage
gennem dets affyringssti
Slidt magasin
Indslåningsbladet er bøjet
LØS
Læg stifter i magasinet.
Brug kun anbefalede stifter. Se Tekniske Data.
Rens spidsområdet og vær meget opmærksom på små stykker
brækkede stifter i stien.
Rens magasinet
Udskift indslåning med kit.
Udskift magasin. Kontakt autoriseret servicecenter.
Udskift fjeder. Kontakt autoriseret servicecenter.
Brug kun de anbefalede stifter, se Tekniske Data.
Sørg for, at magasin er låst korrekt.
Udskift indslåning.
Hvis enheden fortsætter med at gå i stå (tvinger behovet for at dreje
udløsergrebet for fastlåsning) vælg passende længde på materiale og
fastgørelseselement, som ikke er for hård til opgaven.
Rens spidsområdet og vær meget opmærksom på små stykker
brækkede stifter i stien.
Udskift fjedre. Kontakt autoriseret servicecenter.
Læg flere stifter i magasinet for at deaktivere den tørre brandlås.
Nye værktøjer kan tage 100-500 stifter til delene, som har brug for at
komme i indgreb med hinanden. Affyr kortere stifter i denne periode,
hvis der er problemer med at drive stifter helt ind.
Hvis du prøver at affyre lange stifter i bløde materialer eller at affyre
stifter i hårdt materiale ved hastighed 1 – justér hastighedsindstillingen
til position 2 eller 3.
Udskift magasin. Kontakt autoriseret servicecenter.
Udskift indslåning.
19
Deutsch
AKKU-BETONNAGLER
DCN890
Herzlichen Glückwunsch!
EG-Konformitätserklärung
Sie haben sich für ein Gerät von DeWALT entschieden.
Langjährige Erfahrung, sorgfältige Produktentwicklung und
Innovation machen DeWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Maschinenrichylinie
Technische Daten
Akku-Betonnagler
DCN890
Spannung
Typ
Akkutyp
Magazinwinkel
Ladekapazität
Länge der Stifte
Dicke der Stifte
Gewicht (ohne Akku)
VDC
mm
mm
kg
DCN890
18
1
Li-Ion
15
bis zu 33 Stifte
13–57
2,6–3,7
4,2
Lärmwerte und Vibrationswerte (Triax-Vektorsumme) gemäß EEN60745-2-16
LPA(Emissions-Schalldruckpegel)
dB(A)
88,5
LWA(Schallleistungspegel)
dB(A)
97,5
K (Unsicherheit für den angegebenen
dB(A)
3,5
Schallpegel)
Vibrationskennwert ah =
Unsicherheitswert K =
m/s2
m/s2
2,8
1,5
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem standardisierten
Test laut EN60745 gemessen und kann für einen Vergleich
zwischen zwei Geräten verwendet werden. Er kann zu einer
vorläufigen Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene Vibrationsemissionswert
bezieht sich auf die Hauptanwendung des Gerätes.
Wenn das Gerät jedoch für andere Anwendungen, mit
anderem Zubehör oder schlecht gewartet eingesetzt
wird, kann die Vibrationsemission verschieden sein. Dies
kann den Expositionsgrad über die Gesamtbetriebszeit
erheblich erhöhen.
Eine Schätzung der Vibrationsstärke sollte auch
berücksichtigen, wie oft das Gerät ausgeschaltet
wird oder über welche Zeit es zwar läuft, aber nicht
wirklich in Betrieb ist. Dies kann die Exposition über die
Gesamtbetriebszeit erheblich mindern.
Es sind zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutze
der Betriebsperson vor den Auswirkungen der Vibration
in Betracht zu ziehen, z. B.: Wartung des Gerätes und
des Zubehörs, Warmhalten der Hände, Organisation
des Arbeitsablaufes.
20
DeWALT erklärt hiermit, dass diese unter Technische Daten
beschriebenen Produkte die folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-16:2010.
Diese Produkte erfüllen auch die Anforderungen von
Richtlinie 2014/30/EU und 2011/65/EU. Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an DeWALT unter der
folgenden Adresse oder schauen Sie auf der Rückseite dieser
Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die Zusammenstellung
des technischen Dossiers und gibt diese Erklärung im Namen
von DeWALT ab.
Markus Rompel
Technischer Direktor
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
26.01.2017
WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr bitte
die Bedienungsanleitung lesen.
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise
erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch und achten Sie auf
diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende
gefährliche Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu
tödlichen oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, u. U. zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts
mit Verletzungen zu tun hat, aber, wenn es nicht
vermieden wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
Gewicht
Deutsch
Akkus
Ladegeräte/Ladedauer (Minuten)
Kat #
VGS
Ah
Gewicht
kg
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise für
Elektrowerkzeuge
WARNUNG: Lesen Sie alle Sicherheitswarnhinweise
und alle Anweisungen. Das Nichtbeachten von
Warnhinweisen und Anweisungen kann zu elektrischem
Schlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen bezieht sich
auf Ihr netzbetriebenes Elektrowerkzeug (mit Kabel) oder auf Ihr
akkubetriebenes (kabelloses) Elektrowerkzeug.
1) Sicherheit im Arbeitsbereich
a ) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut
ausgeleuchtet. Unaufgeräumte oder dunkle Bereiche
begünstigen Unfälle.
b ) Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen
sich z. B. brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub
befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Dämpfe entzünden können.
c ) Halten Sie Kinder und Zuschauer fern, während Sie
ein Elektrogerät betreiben. Ablenkung kann dazu
führen, dass Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.
2) Elektrische Sicherheit
a ) Der Stecker des Elektrogerätes muss in die
Steckdose passen. Ändern Sie niemals den Stecker
in irgendeiner Form. Verwenden Sie keinerlei
Adapterstecker an geerdeten Elektrogeräten.
Unveränderte Stecker und passende Steckdosen mindern
die Gefahr eines elektrischen Schlages.
b ) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten
Flächen, wie Rohre, Radiatoren, Herde und
Kühlgeräte. Es besteht eine erhöhte Gefahr für einen
elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
c ) Setzen Sie Elektrogeräte keinem Regen oder
feuchter Umgebung aus. Wenn Wasser in das
Elektrogerät eindringt, erhöht sich die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
d ) Überlasten Sie das Kabel nicht. Verwenden Sie
niemals das Kabel, um das Elektrogerät zu tragen
oder durch Ziehen vom Netz zu trennen. Halten Sie
das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder
beweglichen Teilen. Beschädigte oder verhedderte Kabel
erhöhen die Gefahr eines elektrischen Schlages.
e ) Wenn Sie ein Elektrogerät im Freien betreiben,
verwenden Sie ein für den Außeneinsatz geeignetes
Verlängerungskabel. Die Verwendung von für den
Außeneinsatz geeigneten Kabeln mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
f ) Wenn der Betrieb eines Elektrogerätes in feuchter
Umgebung unumgänglich ist, verwenden Sie eine
durch einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter
oder Rcd) geschützte Stromversorgung. Der Einsatz
eines Fehlerstromschutzschalters mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
3) Sicherheit von Personen
a ) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was
Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit
mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein
Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder
unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder
Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit
beim Betrieb eines Elektrogerätes kann zu schweren
Verletzungen führen.
b ) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und
immer eine Schutzbrille. Das Tragen persönlicher
Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste
Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach
Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das
Risiko von Verletzungen.
c ) Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten.
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter in der
AUS-Position ist, bevor Sie das Gerät an die
Stromversorgung und/oder an den Akku anschließen
oder wenn Sie das Gerät aufnehmen oder tragen.
Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den
Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet
21
Deutsch
d )
e )
f )
g )
an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu
Unfällen führen.
Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder Werkzeuge,
bevor Sie das Elektrogerät einschalten. Werkzeuge
oder Schlüssel, die an rotierenden Teilen des Elektrogerätes
angebracht sind, können zu Verletzungen führen.
Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung.
Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten
Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können
Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen
besser kontrollieren.
Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine
weite Kleidung und keinen Schmuck. Halten Sie Ihre
Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen
Teilen fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder lange
Haare können sich in den beweglichen Teilen verfangen.
Wenn Geräte für den Anschluss an eine
Staubabsaugung und Staubsammlung vorgesehen
sind, vergewissern Sie sich, dass diese richtig
angeschlossen sind und verwendet werden. Der
Einsatz von Staubsammlern kann staubbedingte
Gefahren mindern.
g ) Verwenden Sie Elektrogeräte, Zubehör und Einsätze
(Bits) usw. gemäß diesen Anweisungen und unter
Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen und
der Aufgabe. Wenn Sie das Elektrogerät für Aufgaben
verwenden, die nicht bestimmungsgemäß sind, kann dies
zu gefährlichen Situationen führen.
5) Verwendung und Pflege von
Akkugeräten
a ) Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten auf, die
vom Hersteller empfohlen werden. Ein Ladegerät,
das für einen bestimmten Akkutyp geeignet ist, kann zu
Brandgefahr führen, wenn es mit einem anderen Akku
verwendet wird.
b ) Verwenden Sie Elektrogeräte nur mit den speziell
vorgesehenen Akkus. Der Einsatz anderer Akkus kann zu
Verletzungs- und Brandgefahr führen.
c ) Wenn Akkus nicht verwendet werden, halten Sie
sie von anderen Metallteilen, z. B. Büroklammern,
Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder
anderen kleinen Metallteilen fern, die eine
Verbindung zwischen den Polen verursachen
können. Wenn die Akkupole kurzgeschlossen werden,
kann dies zu Verbrennungen oder einem Brand führen.
d ) Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus dem
Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit.
Bei zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen.
Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt,
nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch.
Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder
Verbrennungen führen.
4) Verwendung und Pflege des
Elektrogerätes
a ) Überlasten Sie das Elektrogerät nicht. Verwenden Sie
das für Ihre Arbeit passende Elektrogerät. Das richtige
Gerät wird die Aufgabe besser und sicherer erledigen,
wenn es bestimmungsgemäß verwendet wird.
b ) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr
ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss
repariert werden.
c ) Trennen Sie den Stecker vom Netz und/oder die
Akkus vom Elektrogerät, bevor Sie Einstellungen
am Gerät vornehmen, Zubehör wechseln oder es
aufbewahren. Diese Vorbeugemaßnahmen mindern die
Gefahr, dass das Elektrogerät unbeabsichtigt startet.
d ) Bewahren Sie nicht verwendete Elektrogeräte für
Kinder unerreichbar auf und lassen Sie nicht zu, dass
Personen ohne Erfahrung mit dem Elektrogerät oder
mit diesen Anweisungen das Elektrogerät bedienen.
Elektrogeräte sind in den Händen nicht geschulter
Personen gefährlich.
e ) Warten Sie die Elektrogeräte. Prüfen Sie, ob
bewegliche Teile verzogen oder ausgeschlagen, ob
Teile gebrochen oder in einem Zustand sind, der den
Betrieb des Elektrogerätes beeinträchtigen kann.
Bei Beschädigungen lassen Sie das Elektrogerät
reparieren, bevor Sie es verwenden. Viele Unfälle
entstehen wegen mangelnder Wartung der Elektrogeräte.
f ) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Richtig gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen Klingen
blockieren seltener und sind leichter unter Kontrolle
zu halten.
22
6) Service
a ) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit OriginalErsatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass
die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt.
Sicherheitswarnhinweise für
Nagelmaschinen
•
•
•
•
Gehen Sie stets davon aus, dass das Werkzeug
Befestigungselemente enthält. Die sorglose Behandlung
der Nagelmaschine kann zum unerwarteten Abfeuern der
Nägel und zu Verletzungen führen.
Zeigen Sie mit dem Werkzeug nicht auf sich selbst oder
in Richtung anderer Personen. Bei unerwarteter Auslösung
könnten Nägel abgegeben werden, wodurch eine Verletzung
verursacht wird.
Betätigen Sie das Werkzeug nur, wenn es fest am
Werkstück anliegt. Wenn zwischen Werkzeug und Werkstück
kein Kontakt besteht, kann das Befestigungselement vom
vorgesehenen Ziel abgelenkt werden.
Wenn ein Befestigungselement im Werkzeug stecken
bleibt, trennen Sie die Stromversorgung. Wenn Sie einen
klemmenden Nagel entfernen, kann die Nagelmaschine
unbeabsichtigt eingeschaltet werden, wenn sie in eine
Steckdose eingesteckt ist.
Deutsch
Zusätzliche Sicherheitshinweise für
Nagelmaschinen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
WARNUNG: Bei der Verwendung einer
Nagelmaschine sollten alle wie unten beschriebenen
Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, um das Risiko
von tödlichen oder schweren Verletzungen zu vermeiden.
Lesen und verstehen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das
Werkzeug bedienen.
Halten Sie das Werkzeug an den isolierten Griffflächen,
wenn Arbeiten durchgeführt werden, bei denen die
Stifte versteckte Leitungen berühren könnten. Ein
Kontakt mit einer spannungsführenden Leitung setzt auch die
freiliegenden Metallteile des Elektrowerkzeugs unter Spannung
und der Benutzer erleidet einen Stromschlag.
Tragen Sie während des Gebrauchs immer geeigneten
Gehörschutz und andere Schutzausrüstung. Unter
bestimmten Bedingungen und je nach Anwendungsdauer
kann das Geräusch dieses Produktes zu Gehörverlust führen.
Trennen Sie den Akku vom Gerät, wenn er nicht benutzt
wird. Nehmen Sie immer den Akku ab und entfernen Sie
die Befestigungselemente aus dem Magazin, bevor Sie den
Arbeitsbereich verlassen oder das Gerät an einen anderen
Benutzer weitergeben. Nehmen Sie erst den Akku ab, bevor Sie
das Werkzeug in einen anderen Arbeitsbereich bringen, der
nur durch die Benutzung von Gerüsten, Treppen, Leitern und
dergleichen erreichbar ist. Nehmen Sie keine Einstellungen vor,
führen Sie keine Wartungsarbeiten durch und entfernen Sie
keine eingeklemmten Befestigungselemente, solange der Akku
angebracht ist.
Betätigen Sie immer die Auslösersperre, wenn das
Werkzeug gerade nicht verwendet wird. Die Verwendung
der Auslösersperre verhindert zufälliges Auslösen.
Entfernen Sie nicht den Auslöser oder die Auslösersperre,
manipulieren Sie diese Teile nicht und bewirken
Sie auf keine andere Art, dass das Werkzeug nicht
ordnungsgemäß betrieben werden kann. Kleben oder
binden Sie den Auslöser nicht in der eingeschalteten Position
fest. Entfernen Sie nicht die Feder von der Kontaktauslösung.
Führen Sie tägliche Inspektionen durch, ob sich der Auslöser
frei bewegen lässt. Sonst kann unkontrolliertes Auslösen die
Folge sein.
Werkzeug vor dem Gebrauch überprüfen. Verwenden
Sie kein Werkzeug, wenn ein Teil des Werkzeugs, des
Auslösers oder der Auslösersperre nicht betriebsbereit
ist, abgetrennt oder verändert wurde oder nicht
ordnungsgemäß funktioniert. Beschädigte Teile oder
fehlende Teile müssen vor Gebrauch repariert oder ersetzt
werden. Siehe Wartung.
Verändern oder modifizieren Sie das Werkzeug auf
keinen Fall.
Gehen Sie stets davon aus, dass das Werkzeug
Befestigungselemente enthält.
Richten Sie das Werkzeug niemals auf Mitarbeiter oder
gegen sich selbst. Das ist kein Spaß! Arbeiten Sie sicher!
Respektieren Sie das Werkzeug als Arbeitsgerät.
•
•
•
•
•
•
•
Halten Sie Kinder, Besucher und andere Personen
während der Benutzung eines Elektrogeräts fern.
Ablenkung kann dazu führen, dass Sie die Kontrolle über das
Gerät verlieren. Bewahren Sie das Werkzeug bei Nichtgebrauch
an einem sicher verschlossenen Ort außerhalb der Reichweite
von Kindern auf.
Vermeiden Sie eine anormale Körperhaltung. Sorgen
Sie jederzeit für einen sicheren Stand und halten Sie das
Gleichgewicht. Der Verlust des Gleichgewichts kann
Verletzungen verursachen.
Verwenden Sie das Werkzeug nur für den vorgesehenen
Zweck. Lassen Sie keine Befestigungselemente in die
Luft ab und versuchen Sie nicht, sie in Materialien
einzutreiben, die für die Stifte zu hart sind. Benutzen
Sie das Werkzeuggehäuse oder das Oberteil nicht
als Hammer. Freigegebene Stifte können einen
unerwarteten Weg nehmen und Verletzungen
verursachen.
Halten Sie die Finger stets von der Kontaktauslösung
fern, um Verletzungen durch unbeabsichtigtes Lösen des
Stifts zu vermeiden.
Detaillierte Informationen zur ordnungsgemäßen
Wartung des Werkzeugs finden Sie im Abschnitt zu
Wartung und Reparatur.
Benutzen Sie das Gerät immer in einem sauberen,
beleuchteten Bereich. Vergewissern Sie sich, dass die
Arbeitsfläche frei von Verunreinigungen ist, und achten Sie
darauf, dass Sie nicht ihren sicheren Stand verlieren, wenn Sie
in erhöhten Umgebungen wie auf Dächern arbeiten.
Das Befestigungselement muss gerade in das Material
eingetrieben werden. Kippen Sie die Nagelmaschine
nicht, wenn Sie die Befestigungselemente eintreiben.
Zurückspringende oder klemmende Stifte können zu
Verletzungen führen.
Halten Sie Ihre Hände und Körperteile vom
unmittelbaren Arbeitsbereich fern.
WARNUNG: Um Verletzungen zu vermeiden, halten Sie
Hände und Körper von dem vorderen Auslösebereich des
Werkzeugs fern.
Verwenden Sie das Werkzeug nicht bei Vorhandensein
von entflammbarem Staub, Gasen oder Dämpfen. Dieses
Werkzeug erzeugt Funken, die Gase oder Staub entzünden
können, die zu einer Explosion führen können. Das Eintreiben
eines Stifts in einen anderen Stift kann ebenfalls Funken
verursachen.
Halten Sie das Gesicht und andere Körperteile von
der Rückseite der Werkzeugkappe fern, wenn Sie in
Bereichen mit wenig Platz arbeiten. Ein plötzlicher
Rückstoß kann zu einem Stoß gegen den Körper führen,
insbesondere wenn das Eintreiben in hartes oder dichtes
Material erfolgt.
Halten Sie das Werkzeug gut fest, um die
Kontrolle zu behalten, wenn das Werkzeug etwas
von der Arbeitsfläche zurückspringt, wenn das
Befestigungselement eingetrieben wird.
•
•
•
23
Deutsch
•
•
•
Achten Sie bei der Verwendung des Naglers auf die
Werkstückdicke. Vorstehende Stifte können Verletzungen
verursachen.
Treiben Sie Stifte niemals „blind“ in Wände, Böden oder
andere Arbeitsbereiche ein. Befestigungselemente, die in
spannungsführende elektrische Leitungen, Wasserleitungen
oder andere Arten von Hindernissen eingetrieben werden,
können zu Verletzungen führen.
Verwenden Sie das Gerät aufmerksam und vernünftig.
Benutzen Sie kein Werkzeug, wenn Sie müde sind
oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder
Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit
beim Betrieb eines Elektrogerätes kann zu schweren
Verletzungen führen.
Restrisiken
Trotz Beachtung der geltenden Sicherheitsvorschriften und des
Einsatzes von Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:
• Beeinträchtigung des Gehörs.
• Verletzungsgefahr durch umherfliegende Teilchen.
• Verbrennungsgefahr durch während des Betriebes heiß
werdende Zubehörteile.
• Verletzungsgefahr durch andauernden Gebrauch.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung
konstruiert. Überprüfen Sie immer, ob die Spannung des
Akkus der Spannung auf dem Typenschild entspricht. Stellen
Sie auch sicher, dass die Spannung Ihres Ladegeräts der
Netzspannung entspricht.
Ihr DeWALT Ladegerät ist gemäß EN60335 doppelt
isoliert. Es muss deshalb nicht geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt ist, muss es durch
ein speziell ausgestattetes Kabel ersetzt werden, dass bei der
DeWALT Kundendienstorganisation erhältlich ist.
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung
des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II (Doppelisolierung) – Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) – Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien verwendet
werden, müssen über einen Fehlerstromschutzschalter
angeschlossen werden.
Verwendung eines Verlängerungskabels
Ein Verlängerungskabel sollte nur verwendet werden, wenn
es absolut notwendig ist. Verwenden Sie ein zugelassenes
Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme Ihres
Ladegerätes geeignet ist (siehe Technische Daten). Der
Mindestquerschnitt der Leitungen beträgt 1 mm² und die
Höchstlänge beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie das Kabel
vollständig ab.
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
24
Ladegeräte
An DeWALT-Ladegeräten müssen keine Einstellungen
vorgenommen werden, und sie wurden für eine möglichst
einfache Bedienung konzipiert.
Wichtige Sicherheitshinweise für alle
Akku-Ladegeräte
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF: Dieses Handbuch
enthält wichtige Sicherheits- und Betriebsanweisungen für
kompatible Ladegeräte (siehe Technische Daten).
• Lesen Sie vor der Verwendung des Ladegeräts alle
Anweisungen und Warnhinweise auf dem Ladegerät
und dem Akku.
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Keine Flüssigkeiten
in das Ladegerät gelangen lassen. Dies kann einen
elektrischen Schlag zur Folge haben.
WARNUNG: Wir empfehlen die Verwendung einer
Fehlerstromschutzeinrichtung mi einemt Nennfehlerstrom
von maximal 30mA.
VORSICHT: Verbrennungsgefahr. Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr sollten nur Akkus von DeWALT
verwendet werden. Andere Akkutypen können bersten und
Verletzungen und Sachschäden verursachen.
VORSICHT: Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit dem
Werkzeug spielen.
HINWEIS: Wenn das Ladegerät in die Steckdose
gesteckt wird, können die Ladekontakte im Ladegerät
unter bestimmten Bedingungen durch Fremdmaterial
kurzgeschlossen werden. Leitfähige Fremdmaterialien, z.B.
unter anderem Stahlwolle, Alufolie oder angesammelte
Metallpartikel, sollten von Hohlräumen des Ladegeräts
ferngehalten werden. Ziehen Sie den Netzstecker des
Ladegerätes immer aus der Steckdose, wenn kein Akku
in der Vertiefung steckt. Ziehen Sie den Netzstecker des
Ladegerätes vor dem Reinigen aus der Steckdose.
• Der Akku darf NIEMALS in einem anderen Ladegerät,
außer dem in diesem Handbuch beschriebenen,
aufgeladen werden. Das Ladegerät und der Akku wurden
speziell zur gemeinsamen Verwendung konzipiert.
• Diese Ladegeräte sind ausschließlich für das Laden von
DeWALT Akkus bestimmt. Eine anderweitige Verwendung
kann zu Brand führen oder gefährliche oder tödliche
Verletzungen durch Elektroschock verursachen.
• Setzen Sie das Ladegerät weder Regen noch Schnee aus.
• Ziehen Sie immer am Stecker und nicht am Kabel,
um das Ladegerät von der Stromquelle zu trennen.
Dadurch wird das Risiko einer Beschädigung von Stecker und
Kabel reduziert.
• Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darauf
treten oder darüber stolpern kann, und dass es keinen
sonstigen schädlichen Einflüssen oder Belastungen
ausgesetzt wird.
• Ein Verlängerungskabel sollte nur dann verwendet
werden, wenn es absolut notwendig ist. Ein ungeeignetes
Verlängerungskabel kann zu Brand führen oder gefährliche
oder tödliche Verletzungen durch Elektroschock verursachen.
Deutsch
•
•
•
•
•
•
•
•
Stellen Sie keine Gegenstände auf das Ladegerät
bzw. stellen Sie das Ladegerät nicht auf eine weiche
Oberfläche. Dadurch könnten die Lüftungsschlitze
blockiert und das Gerät überhitzt werden. Stellen Sie das
Ladegerät von Hitzequellen entfernt auf. Das Ladegerät ist
oben und unten am Gehäuse mit Lüftungsschlitzen versehen.
Betreiben Sie das Ladegerät nicht mit einem
beschädigten Netzkabel oder Netzstecker—beschädigte
Teile sind unverzüglich auszuwechseln.
Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn es einen
harten Stoß erlitten hat, fallen gelassen oder
anderweitig beschädigt wurde. Bringen Sie es zu einer
autorisierten Kundendienststelle.
Das Ladegerät darf nicht zerlegt werden. Bringen Sie
es zu einer autorisierten Kundendienststelle, wenn es
gewartet oder repariert werden muss. Ein unsachgemäßer
Zusammenbau kann gefährliche oder tödliche Verletzungen
durch Elektroschock verursachen oder zu Brand führen.
Zur Vermeidung von Gefahren muss ein beschädigtes
Netzkabel unverzüglich vom Hersteller, einer
Kundendienststelle oder einer anderen qualifizierten
Person ausgetauscht werden.
Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegerätes vor
dem Reinigen aus der Steckdose. Dadurch wird das
Risiko eines Stromschlags reduziert. Durch alleiniges
Herausnehmen des Akkus wird dieses Risiko nicht reduziert.
Versuchen Sie NIEMALS 2 Ladegeräte miteinander
zu verbinden.
Das Ladegerät wurde für den Betrieb mit
standardmäßigem 230V Netzstrom konzipiert. Es darf
mit keiner anderen Spannung verwendet werden. Dies
gilt nicht für das Fahrzeugladegerät.
Laden des Akkus (Abb. [Fig.] B)
1. Stecken Sie das Ladegerät in eine geeignete Steckdose,
bevor Sie das Akkupack einsetzen.
2. Legen Sie das Akkupack 10 in das Ladegerät ein und
vergewissern Sie sich, dass es vollständig eingerastet ist. Die
rote Leuchte (Aufladen) blinkt wiederholt und zeigt dadurch
an, dass der Ladevorgang begonnen wurde.
3. Der Abschluss des Ladevorgangs wird dadurch angezeigt,
dass das rote Licht dauerhaft leuchtet. Der Akku ist
vollständig aufgeladen und kann jetzt verwendet oder in
der Ladestation gelassen werden. Um das Akkupack aus
dem Ladegerät zu entnehmen, drücken Sie den AkkuLöseknopf 11 am Akkupack.
HINWEIS: Um die maximale Leistung und Lebensdauer der
Li-Ionen-Akkus zu gewährleisten, laden Sie das Akkupack vor
der ersten Verwendung vollständig auf.
Bedienung des Ladegeräts
Siehe Anzeigen unten zum Ladezustand der Akkus.
Anzeigen am Ladegerät
Wird geladen
Vollständig aufgeladen
Verzögerung heißer/kalter Akku*
*Die rote Leuchte blinkt in der Zeit weiter, aber eine gelbe
Anzeige leuchtet bei diesem Vorgang dauerhaft. Sobald der
Akku eine angemessene Temperatur erreicht hat, geht die
gelbe Leuchte aus und das Ladegerät nimmt den Ladevorgang
wieder auf.
Diese/s kompatible/n Ladegerät/e lädt keine defekten Akkus
auf. Das Ladegerät zeigt einen defekten Akku an, indem es nicht
leuchtet oder indem das Blinkmuster für Probleme mit dem
Akku oder dem Ladegerät angezeigt werden.
HINWEIS: Dies kann auch auf ein Problem mit dem Ladegerät
hinweisen.
Wenn das Ladegerät auf ein Problem hinweist, bringen
Sie es zusammen mit dem Akku zur Überprüfung zu einer
autorisierten Servicestelle.
Verzögerung heißer/kalter Akku
Wenn das Ladegerät erkennt, dass ein Akku zu heiß oder zu
kalt ist, startet es automatisch eine „Verzögerung heißer/kalter
Akku“, bis der Akku eine angemessene Temperatur erreicht hat.
Das Ladegerät schaltet dann automatisch in den Lademodus.
Diese Funktion gewährleistet eine maximale Lebensdauer des
Akkus.
Ein kalter Akku wird mit einer geringeren Geschwindigkeit
als ein warmer Akku geladen. Der Akku wird während des
gesamten Ladevorgangs mit der geringeren Geschwindigkeit
geladen, die sich auch nicht erhöht, wenn der Akku
wärmer wird.
Das Ladegerät DCB118 ist mit einem internen Gebläse
ausgestattet, um das Akkupack zu kühlen. Das Gebläse wird
automatisch eingeschaltet, wenn das Akkupack gekühlt werden
muss. Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn das Gebläse nicht
ordnungsgemäß funktioniert oder die Lüftungsschlitze blockiert
sind. Verhindern Sie, dass Fremdkörper in das Ladegerät
eintreten können.
Elektronischen Schutzsystem
XR Li-Ionen-Werkzeuge sind mit einem elektronischen
Schutzsystem ausgestattet, das den Akku vor Überladung,
Überhitzung und vollständiger Entladung schützt.
Das Werkzeug wird automatisch ausgeschaltet, sobald sich das
elektronische Schutzsystem einschaltet. Wenn dies geschieht,
setzen Sie das Lithium-Ionen-Akku in das Ladegerät, bis es
vollständig aufgeladen ist.
Wandmontage
Diese Ladegeräte sind so konzipiert, dass sie an der Wand oder
aufrecht auf einem Tisch oder einer Arbeitsoberfläche montiert
werden. Positionieren Sie das Ladegerät bei Wandmontage
in Reichweite einer Steckdose und abseits von Kanten oder
anderen Hindernissen, die den Luftstrom beeinträchtigen
könnten. Nutzen Sie die Rückseite des Ladegeräts als Schablone
für die Position der Montageschrauben an der Wand.
Montieren Sie das Ladegerät mit Schnellbauschrauben (separat
erhältlich), die mindestens 25,4 mm lang sind und einen
Schraubenkopfdurchmesser von 7-9 mm haben. Diese müssen
in optimaler Tiefe in das Holz geschraubt werden, sodass ca.
5,5 mm der Schraube frei liegen. Richten Sie die Schlitze auf der
25
Deutsch
Rückseite des Ladegeräts mit den frei liegenden Schrauben aus,
und führen Sie diese vollständig in die Schlitze ein.
Anweisungen zur Reinigung des
Ladegeräts
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Trennen Sie das
Gerät vor der Reinigung von der Steckdose. Schmutz
und Fett können mit einem Tuch oder einer weichen,
nicht-metallischen Bürste vom Äußeren des Ladegeräts
entfernt werden. Keinesfalls Wasser oder irgendwelche
Reinigungslösungen verwenden. Achten Sie darauf, dass
niemals Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie
niemals irgendein Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit.
Akkus
Wichtige Sicherheitsanweisungen für alle
Akkus
Achten Sie beim Bestellen von Ersatzakkus darauf, dass Sie die
Katalognummer und die Spannung angeben.
Wenn Sie den Akku aus dem Karton auspacken, ist er nicht
vollständig geladen. Lesen Sie die unten aufgeführten
Sicherheitsanweisungen, bevor Sie den Akku und das Ladegerät
verwenden. Befolgen Sie anschließend den beschriebenen
Ladevorgang.
LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN
•
•
•
•
•
•
•
•
26
Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen sich z.
B. brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden.
Beim Einsetzen und Herausnehmen des Akkus aus dem
Ladegerät können sich Staub oder Dämpfe entzünden.
Setzen Sie das Akku niemals mit Gewalt in das
Ladegerät ein. Führen Sie niemals Änderungen am
Akku durch, damit es in ein anderes Ladegerät passt, da
das Akku reißen kann, was zu schweren Verletzungen
führen kann.
Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten von DeWALT
auf.
Das Ladegerät KEINEN Spritzern aussetzen und NICHT in
Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
Das Werkzeug und den Akku niemals in Bereichen
lagern oder verwenden, in denen die Temperatur
40 ˚C überschreiten könnte (z. B. Scheunen oder
Metallgebäude im Sommer).
Den Akku nicht verbrennen, auch wenn er stark
beschädigt oder vollkommen verschlissen ist. Der
Akku kann im Feuer explodieren. Beim Verbrennen eines
Lithiumionen-Akkus entstehen giftige Dämpfe und Stoffe.
Wenn der Akkuinhalt mit der Haut in Kontakt kommt,
waschen Sie die Stelle sofort mit einer milden Seife und
Wasser. Wenn Akkuflüssigkeit in die Augen gelangt, spülen
Sie das offene Auge für 15 Minuten, oder bis die Reizung
nachlässt, mit Wasser. Falls Sie sich in ärztliche Behandlung
begeben müssen: Das Akkuelektrolyt besteht aus einer
Mischung von organischen Karbonaten und Lithiumsalzen.
Der Inhalt einer geöffneten Akkuzelle kann
Atemwegsreizungen verursachen. Sorgen Sie für Frischluft.
Wenn die Symptome anhalten, begeben Sie sich in ärztliche
Behandlung.
WARNUNG: Verbrennungsgefahr. Die Akkuflüssigkeit
kann brennbar sein, wenn sie Funken oder einer Flamme
ausgesetzt ist.
WARNUNG: Versuchen Sie niemals und unter keinen
Umständen, den Akku zu öffnen. Wenn das Akkugehäuse
Risse oder Beschädigungen aufweist, darf es nicht in das
Ladegerät gelegt werden. Den Akku nicht quetschen,
fallen lassen oder beschädigen. Verwenden Sie niemals
einen Akku oder ein Ladegerät, wenn sie einen harten
Schlag erlitten haben, fallen gelassen, überfahren oder
sonst wie beschädigt wurden (z. B. wenn sie mit einem
Nagel durchlöchert wurden, mit einem Hammer darauf
geschlagen oder getreten wurde). Ein Stromunfall oder
ein tödlicher Stromschlag könnte entstehen. Beschädigte
Akkus sollten zum Recycling zur Kundendienststelle
zurückgebracht werden.
WARNUNG: Feuergefahr. Akku nicht so aufbewahren
oder transportieren, dass metallische Gegenstände
die offenen Pole berühren können. Platzieren Sie
das Akkupack beispielsweise nicht in Schürzen, Taschen,
Werkzeugkästen, Produktverpackungen, Schubladen, usw.
mit losen Nägeln, Schrauben, Schlüsseln, usw.
VORSICHT: Wenn das Werkzeug nicht in Gebrauch
ist, muss es seitlich auf eine stabile Fläche gelegt
werden, wo es kein Stolperrisiko darstellt und es
nicht herunterfallen kann. Bestimmte Werkzeuge mit
großen Akkus stehen aufrecht auf dem Akku und können
leicht umgeworfen werden.
Transport
WARNUNG: Feuergefahr. Beim Transport von Akkus
können Brände entstehen, wenn die Batterieanschlüsse
unbeabsichtigt Kontakt mit leitfähigen Materialien
bekommen. Stellen Sie beim Transportieren von Akkus
sicher, dass die Batterieanschlüsse geschützt und gut
isoliert sind, damit sie nicht in Kontakt mit Materialien
kommen können, durch die ein Kurzschluss entstehen
kann.
DeWALT Akkus erfüllen alle geltenden Transportvorschriften, so
wie sie von den Industrie- und Rechtsnormen vorgeschrieben
werden, einschließlich der UN-Empfehlungen für die
Beförderung gefährlicher Güter; der Vorschriften über die
Beförderung gefährlicher Güter der International Air Transport
Association (IATA), der International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations und der Regelungen des europäischen
Übereinkommens über die internationale Beförderung
gefährlicher Güter auf der Straße (ADR). Lithium-Ionen-Zellen
und -Akkus wurden gemäß Abschnitt 38,3 der „Empfehlungen
der Vereinten Nationen zur Beförderung gefährlicher Stoffe,
Testhandbuch und Kriterien“ getestet.
In den meisten Fällen ist zu erwarten, dass der Versand eines
DeWALT-Akkus von der Klassifizierung als Gefahrstoff der voll
regulierten Klasse 9 ausgenommen wird. In der Regel müssen
nur Sendungen, die einen Lithium-Ionen-Akku mit einer
Energiekennzahl von mehr als 100 Wattstunden (Wh) enthalten,
Deutsch
als voll regulierte Klasse 9 verschickt werden. Bei allen LithiumIonen-Akkus ist die Wattstunden-Bewertung auf der Packung
angegeben. Außerdem empfiehlt DeWALT den alleinigen
Luftversand von Lithium-Ionen-Akkus aufgrund der komplexen
Regulierungen generell nicht, und zwar unabhängig von der
Wattstunden-Bewertung. Lieferungen von Werkzeugen mit
Batterien (Combo-Kits) können als Ausnahme per Luftfracht
versandt werden, wenn die Wattstunden-Bewertung des Akkus
nicht mehr als 100 Wh beträgt.
Unabhängig davon, ob ein Transport als ausgenommen oder
vollständig reguliert gilt, liegt es in der Verantwortung des
Versenders, sich über die aktuellen Vorschriften in Bezug auf die
Anforderungen für Verpackung, Etikettierung/Kennzeichnung
und Dokumentation zu informieren.
Die Informationen in diesem Abschnitt des Handbuchs
werden in gutem Glauben zur Verfügung gestellt und es wird
davon ausgegangen, dass sie zum Zeitpunkt der Erstellung
des Dokuments genau sind. Jedoch wird keine Garantie,
weder ausdrücklich noch implizit, gegeben. Es liegt in der
Verantwortung des Kunden sicherzustellen, dass seine
Tätigkeiten den geltenden Vorschriften entsprechen.
Transport des FLEXVOLTTM-Akkus
Der DeWALT FLEXVOLTTM-Akku hat zwei Betriebsarten:
Anwendung und Transport.
Anwendungsmodus: Wenn der FLEXVOLTTM-Akku unabhängig
steht oder sich in einem DeWALT 18 V-Produkt befindet,
funktioniert er als 18 V-Akku. Wenn sich der FLEXVOLTTM-Akku in
einem 54 V oder 108 V-Produkt (zwei 54 V-Akkus) befindet,
funktioniert er als 54 V-Akku.
Transportmodus: Wenn
die Abdeckkappe am
FLEXVOLTTM-Akku angebracht
ist, befindet sich der Akku im
Transportmodus. Bewahren Sie
die Kappe für den Versand auf.
Im Transportmodus werden Zellensegmente im Akkupack
elektrisch voneinander getrennt, sodass 3 Akkus mit einer
geringeren Wattstundenzahl (Wh) entstehen, statt 1 Akku mit
einer größeren Wattstundenzahl. Diese höhere Anzahl von 3
Akkus mit einer niedrigeren Wattstundenzahl kann das
Akkupack bei bestimmten Transportvorschriften außen vor
lassen, die bei anderen Akkus mit höherer Wattstundenzahl
gelten können.
Zum Beispiel kann für
Anwendungsbeispiele für use- und
transport-kennzeichnungen
den Transport Wh-Wert
3 x 36 Wh angegeben sein,
das bedeutet 3 Akkus mit
je 36 Wh. Der Verwendung
Wh-Wert kann 108 Wh sein (d.h. 1 Akku).
Empfehlungen für die Lagerung
1. Ein idealer Lagerplatz ist kühl und trocken und nicht
direktem Sonnenlicht sowie übermäßiger Hitze oder
Kälte ausgesetzt. Für eine optimale Akkuleistung und
Lebensdauer lagern Sie die Akkus bei Raumtemperatur,
wenn sie nicht verwendet werden.
2. Bei längerer Aufbewahrung sollte ein vollständig
aufgeladener Akku an einem kühlen, trockenen Ort und
außerhalb des Ladegeräts aufbewahrt werden, um optimale
Ergebnisse zu erhalten.
HINWEIS: Akkus sollten nicht vollständig entladen aufbewahrt
werden. Der Akku muss vor der Verwendung aufgeladen
werden.
Schilder am Ladegerät und Akku
Neben den Piktogrammen in dieser Anleitung können sich auf
dem Ladegerät und dem Akku folgende Piktogramme befinden:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
ie Ladezeit ist den Technischen Daten zu
D
entnehmen.
icht mit elektrisch leitenden Gegenständen
N
berühren.
Beschädigte Akkus nicht aufladen.
Das Gerät keiner Nässe aussetzen.
Beschädigte Kabel sofort austauschen.
Nur zwischen 4 ˚C und 40 ˚C aufladen.
Nur in Innenräumen verwenden.
Akku umweltgerecht entsorgen.
Laden Sie DeWALT-Akkus nur mit den dazu
bestimmten DeWALT-Ladegeräten auf. Werden
andere Akkus als die dazu bestimmten DeWALTAkkus mit einem DeWALT-Ladegerät aufgeladen,
können diese platzen oder andere gefährliche
Situationen verursachen.
Den Akku nicht verbrennen.
VERWENDUNG (ohne Transportkappe). Beispiel: Der
Wh-Wert lautet 108 Wh (1 Akku mit 108 Wh).
TRANSPORT (mit angebrachter Transportkappe).
Beispiel: Der Wh-Wert lautet 3 x 36 Wh (3 Akkus
mit 36 Wh).
Akkutyp
Das Modell DCN890 wird mit einem 18 Volt-Akku betrieben.
Diese Akkus können verwendet werden: DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187,
27
Deutsch
DCB546, DCB547. Weitere Angaben sind den Technischen
Daten zu entnehmen.
4 Schalter für Sequenzmodus und RapidCycle-Modus
Packungsinhalt
6 Kontaktauslösung
Die Packung enthält:
1 Betonnagler
1Ladegerät (nur P2-Modelle)
2Akkupacks (nur P2-Modelle)
1Transportbox (nur P2-Modelle)
1 Trockenbau-Kontaktauslöser (DCN8904)
1 Magnetfreier Kontaktauslöser (DCN8903)
1Betriebsanleitung
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile auf
Beschädigungen, die beim Transport entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
Tragen Sie Gehörschutz.
Tragen Sie Augenschutz.
Sichtbare Strahlung. Nicht in den Lichtstrahl
schauen.
13-57 mm
2.6–3.7 mm
33
15˚
Nagellänge.
Nagelstärke.
Magazinkapazität.
Geeignete Nagelwinkel.
Lage des Datumscodes (Abb. B)
Der Datumscode 22 , der auch das Herstelljahr enthält, ist in das
Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2017 XX XX
Herstelljahr
Beschreibung (Abb. A)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals Änderungen am
Elektrowerkzeug oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
1 Griffhebel
2 Auslösersperre
3 Geschwindigkeitswahlschalter
28
5 Lösehebel für Kontaktauslösung
7 Abnehmbarer Standfuß
8 Blockierungslösehebel
9 Anzeigelampen für schwachen Akku & Stau/Blockierung (x2)
10 Akku
11 Akku-Löseknöpfe
12 Magazin
13 Magazinstütze
14 Magazinlösehebel
15 Schieber
16 Mehrzweckhaken
Bestimmungsgemässe Verwendung
Ihr Beton-Nagler ist nur für das Eintreiben von Stiften in Baustahl
ODER in Beton-Grundwerkstoffe ODER zur Befestigung von
Holz auf Beton vorgesehen. Dieses Werkzeug verfügt über
zwei Betriebsmodi, einen sequentiellen Betriebsmodus und
einen einzigartigen schnellen sequentiellen Betriebsmodus
(RapidCycle). Lesen Sie den Abschnitt Wahl der Betriebsart,
bevor Sie das Werkzeug verwenden, um sicherzustellen, dass Sie
die richtiger Betriebsart für Ihre Anwendung auswählen.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder in der Nähe
von entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
Ihr Betonnagler ist ein Elektrowerkzeug für den professionellen
Gebrauch.
Für dieses Werkzeug sollten nur Stifte von DeWALT, die
vom Hersteller der Stifte empfohlen werden und die den
Anforderungen der Bauvorschriften entsprechen, verwendet
werden.
Dieses Werkzeug ist für den professionellen Einsatz im
Baubereich bestimmt.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt mit dem Gerät
kommen. Wenn unerfahrene Personen dieses Gerät verwenden,
sind diese zu beaufsichtigen.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich
Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen
oder mentalen Fähigkeiten oder ohne ausreichende
Erfahrung oder Kenntnisse verwendet werden, außer wenn
diese Personen von einer Person, die für ihre Sicherheit
verantwortlich ist, bei der Verwendung des Geräts
beaufsichtigt werden. Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit
diesem Produkt allein gelassen werden.
Trockeneinschlagsperre
• Der Betonnagler ist mit einer Trockeneinschlagsperre
ausgestattet, mit der verhindert wird, dass das Werkzeug
betätigt wird, wenn das Magazin nahezu leer ist. Wenn
noch etwa 3 Stifte im Magazin sind, hört das Werkzeug auf
zu arbeiten. Siehe Laden des Werkzeugs, um eine Stange
passender Stifte neu zu laden.
Deutsch
ZUSAMMENBAU UND EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Um die Gefahr ernsthafter Verletzungen
zu reduzieren, muss vor jeder Einstellung und jedem
Abnehmen/Installieren von Zubehör das Werkzeug
ausgeschaltet und der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu Verletzungen führen.
WARNUNG: Verwenden Sie nur Akkus und Ladegeräte
von DeWALT.
Einsetzen und Entfernen des Akkus aus dem
Werkzeug (Abb. B)
HINWEIS: Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollte der Akku 10 vollständig aufgeladen sein.
Einsetzen des Akkus in den Werkzeuggriff
1. Richten Sie den Akku 10 an den Führungen im
Werkzeuggriff aus (Abb. B).
2. Schieben Sie ihn in den Griff, bis der Akku fest im Werkzeug
sitzt, und stellen Sie sicher, dass er sich nicht lösen kann.
Entfernen des Akkus aus dem
Werkzeuggriff
1. Drücken Sie Akku-Löseknopf 11 und ziehen Sie den Akku
kräftig aus dem Werkzeuggriff.
2. Legen Sie den Akku wie im Abschnitt Ladegerät dieser
Betriebsanleitung beschrieben in das Ladegerät.
Akku-Ladestandsanzeige (Abb. B)
Einige DeWALT-Akkus besitzen eine Ladestandsanzeige mit
drei grünen LEDs, die den verbleibenden Ladestand des
Akkus anzeigen.
Zum Betätigen der Ladestandsanzeige halten Sie die Taste
für die Ladestandsanzeige gedrückt. Eine Kombination der
drei grünen LEDs leuchtet auf und zeigt den verbleibenden
Ladestand an. Wenn der verbleibende Ladestand im Akku
nicht mehr ausreicht, um das Werkzeug zu verwenden,
leuchtet die Ladestandsanzeige nicht auf und der Akku muss
aufgeladen werden.
HINWEIS: Die Ladestandsanzeige ist nur eine Schätzung
des verbleibenden Akku-Ladestands. Sie zeigt nicht die
Funktionsfähigkeit des Werkzeugs an und unterliegt
Unterschieden, die auf Bauteilen, Temperatur und
Anwendungsart des Endbenutzers basieren.
Mehrzweckhaken (Abb. C)
Die DeWALT Akku-Nagelmaschinen verfügen über einen
integrierten Mehrzweckhaken 16 und können an beiden
Seiten des Werkzeugs angebracht werden, um den links- oder
rechtshändigen Gebrauch zu ermöglichen.
Wenn der Haken gar nicht verwendet werden soll, kann er vom
Werkzeug abgenommen werden.
Abnehmen des Mehrzweckhakens
1. Nehmen Sie den Akku aus dem Werkzeug.
2. Um das Werkzeug vom rechtshändigen auf den
linkshändigen Gebrauch umzustellen, entfernen Sie einfach
die Schraube 17 von der gegenüberliegenden Seite des
Werkzeugs und bringen Sie sie an der anderen Seite an.
3. Setzen Sie den Akku wieder ein.
WARNUNG: Entfernen Sie die Stifte aus dem
Magazin, bevor Sie am Werkzeug Einstellungen oder
Wartungsarbeiten vornehmen. Eine Nichtbeachtung kann
schwere Verletzungen zur Folge haben.
WARNUNG: Trennen Sie den Akku vom Werkzeug, bevor
Sie Einstellungen vornehmen, Zubehör wechseln, das
Werkzeug warten oder an einen anderen Ort bringen.
Diese Vorbeugemaßnahmen mindern die Gefahr, dass das
Elektrowerkzeug unbeabsichtigt startet.
VORSICHT: Wenn es nicht in Gebrauch ist, legen Sie das
Werkzeug auf eine stabile Oberfläche, wo es kein Stolpern
oder Stürze verursachen kann. Bestimmte Werkzeuge mit
großen Akkus stehen aufrecht auf dem Akku und können
leicht umgeworfen werden.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Beachten Sie immer die
Sicherheitsanweisungen und die geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr ernsthafter Verletzungen
zu reduzieren, muss vor jeder Einstellung und jedem
Abnehmen/Installieren von Zubehör das Werkzeug
ausgeschaltet und der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu Verletzungen führen.
WARNUNG: Lesen Sie den Abschnitt mit dem Titel
Sicherheitshinweise zu Nagelmaschinen am
Anfang dieses Handbuchs. Tragen Sie Augen- und
Gehörschutz, wenn Sie mit dem Gerät arbeiten. Halten
Sie die Nagelmaschine von sich und anderen weg. Für
einen sicheren Betrieb führen Sie vor jeder Benutzung
der Nagelmaschine die folgenden Arbeiten und
Kontrollen durch.
1. Tragen Sie geeigneten Augen-, Gehör- und Atemschutz.
2. Nehmen Sie den Akku aus dem Werkzeug.
3. Verriegeln Sie den Schieber 15 in der hinteren Position und
entfernen Sie alle Stifte aus dem Magazin.
4. Überprüfen Sie, dass Kontaktauslösung und Schieberiegel
reibungslos und ordnungsgemäß funktionieren. Sehen Sie
von einer Verwendung des Werkzeugs ab, wenn eine der
Baugruppen nicht einwandfrei arbeitet. Verwenden Sie
NIEMALS ein Werkzeug, bei dem der Kontaktauslöser in der
oberen Position steckenbleibt.
5. Verwenden Sie NIEMALS ein Werkzeug, dessen Teile
beschädigt sind.
WARNUNG: Um die Gefahr von Verletzungen zu
vermeiden, trennen Sie den Akku vom Werkzeug, bevor Sie
Wartungsarbeiten durchführen, gestaute Stifte beseitigen,
den Arbeitsbereich verlassen, das Werkzeug an eine andere
Stelle bringen oder das Werkzeug einer anderen Person
übergeben.
29
Deutsch
Richtige Haltung der Hände (Abb. D)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, beachten Sie IMMER die richtige Haltung der
Hände, wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, halten Sie das Gerät IMMER sicher fest und seien
Sie auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Bei der korrekten Handposition liegt eine Hand wie in
Abbildung D gezeigt auf dem Haupthandgriff.
Vorbereiten des Werkzeugs (Abb. A)
HINWEIS: Sprühen Sie
NIE Schmiermittel oder
Reinigungslösungen in das Innere
des Werkzeugs oder tragen diese
auf irgendeine andere Weise auf.
Das kann die Lebensdauer und
Leistung des Werkzeugs ernsthaft beeinträchtigen.
HINWEIS: Der Akku ist bei der Lieferung nicht vollständig
aufgeladen. Befolgen Sie die beschriebenen Anweisungen
(siehe Aufladeverfahren).
1. Lesen Sie die Warnhinweise zum Nagler in dieser
Anleitung.
2. Tragen Sie Augen- und Gehörschutz.
3. Nehmen Sie den Akku aus dem Werkzeug.
4. Stellen Sie sicher, dass im Magazin keine
Befestigungselemente mehr vorhanden sind.
5. Überprüfen Sie, dass Kontaktauslösung und
Schieberiegel 15 reibungslos und ordnungsgemäß
funktionieren. Sehen Sie von einer Verwendung des
Werkzeugs ab, wenn eine der Baugruppen nicht einwandfrei
arbeitet. Verwenden Sie NIEMALS ein Werkzeug, bei dem
der Kontaktauslöser in der betätigten Position steckenbleibt.
6. Halten Sie das Werkzeug von sich und anderen weg.
7. Setzen Sie nur einen vollständig geladenen Akku ein.
Benutzung der Auslösersperre (Abb. E)
WARNUNG: Um das Risiko ernsthafter Verletzungen
zu verringern, halten Sie den Auslöser nicht gedrückt,
wenn das Werkzeug nicht benutzt wird. Lassen Sie die
Auslösersperre in der verriegelten Position „LOCKED“
(Abb. E), wenn das Werkzeug nicht benutzt wird.
WARNUNG: Um das Risiko ernsthafter Verletzungen
zu verringern, sperren Sie den Auslöser, trennen Sie den
Akku vom Werkzeug und entfernen Sie die Stifte aus dem
Magazin, bevor Sie Einstellungen vornehmen.
Alle DeWALT Nagelmaschinen sind mit einer Auslösersperre 2 ausgestattet, die beim Verschieben nach rechts (siehe Abb. E)
verhindert, dass ein Stift eingetrieben wird, indem der Auslöser
gesperrt wird und der Strom zum Motor umgeleitet wird.
Wenn die Auslösersperre nach links gedrückt wird, ist das
Werkzeug voll funktionsfähig. Die Auslösersperre sollte immer
verriegelt sein (siehe Abb. E), wenn irgendwelche Einstellungen
vorgenommen werden oder das Werkzeug nicht direkt benutzt
wird.
30
HINWEIS: Lagern Sie das Werkzeug nicht mit eingelegtem
Akkupack. Damit der Akkupack nicht beschädigt wird
und beste Akkulebensdauer erreicht wird, lagern Sie die
Akkupacks außerhalb des Werkzeugs oder Ladegeräts an
einer kühlen, trockenen Stelle.
Bestücken des Werkzeugs (Abb. F)
WARNUNG: Halten Sie das Werkzeug von sich und
anderen weg.
WARNUNG: Legen Sie niemals Stifte ein, wenn die
Kontaktauslösung oder der Auslöser aktiviert ist.
WARNUNG: Nehmen Sie immer den Akku heraus, bevor
Sie Stifte einlegen oder herausnehmen.
VORSICHT: Halten Sie die Finger vom Schieberiegel weg,
um Verletzungen zu vermeiden.
WARNUNG: Die Auslösersperre sollte immer aktiviert sein,
wenn irgendwelche Einstellungen vorgenommen werden
oder das Werkzeug nicht benutzt wird.
WARNUNG: Befestigungselemente, die zum Anbringen
von Metallverbindern verwendet werden, müssen die
Anforderungen der geltenden Bauvorschriften erfüllen
und in Übereinstimmung mit den Vorschriften und
Spezifikationen des Metallverbinderlieferanten angebracht
werden. Wenn die Verbinder nicht ordnungsgemäß
angebracht werden, kann es zu Strukturversagen
kommen.
1. Drehen Sie den Nagler auf den Kopf.
2. Schieben Sie den federbelasteten Schieberiegel 15 zum
Unterteil des Magazins, damit er dort einrastet.
3. Lassen Sie Stiftstreifen in den Ladeeinschub des Magazins
fallen und stellen Sie sicher, dass die Stiftköpfe korrekt an
der Einschuböffnung ausgerichtet sind. (Informationen
zur Bestimmung der passenden Größe finden Sie unter
Technische Daten.)
4. Halten Sie die Finger von der Führung fern und schließen Sie
das Magazin, indem Sie den Schieberiegel lösen. Lassen Sie
den Schieberiegel sich vorsichtig nach vorn schieben und
den Stiftstreifen ergreifen.
Entladen des Geräts
WARNUNG: Die Auslösersperre sollte immer verriegelt
sein, wenn irgendwelche Einstellungen vorgenommen
werden oder das Werkzeug nicht benutzt wird.
1. Entfernen Sie den Akku aus dem Nagler.
2. Schieben Sie den federbelasteten Schieberiegel zum
Unterteil des Magazins, damit er dort einrastet.
3. Kippen Sie das Werkzeug nach oben, bis der Streifen mit den
Befestigungsmitteln aus dem Magazin gleitet.
4. Überprüfen Sie nach dem Entfernen der Batterie, dass keine
Stifte mehr vorhanden sind.
HINWEIS: Das Werkzeug ist im Bereich des Mundstücks mit
einem Magnet ausgestattet, der die Werkzeugeigenschaften
verbessert. Achten Sie beim Entladen immer darauf, dass keine
kleinen Stifte mehr an dem magnetisierten Mundstück hängen.
Deutsch
Zusammenfassung der Drehzahleinstellung
(Abb. A, G, H)
Dieser Nagler ist mit einem Drehzahlwahlschalter 3 zum
Einstellen des Werkzeugs beim Eintreiben in verschiedene
Materialien ausgestattet.
Drehzahl 1: Weichere Werkstoffe (niedrigfester Beton/
Schlackeblock)
Drehzahl 2: Werkstoffe mit mittlerer Härte (hochfester Beton)
Drehzahl 3: Harte Werkstoffe (Baustahl)
Falls die Stifte mit Drehzahlstufe 1 nicht ausreichend
eingetrieben werden, müssen Sie für mehr Kraft eventuell zu
Drehzahlstufe 2 oder 3 wechseln.
HINWEIS: Wenn Sie Stifte mit hoher Drehzahl in
weiche Werkstoffe eintreiben, entsteht an Ihrem
Werkzeug übermäßiger Verschleiß und es kann
schneller zu Ausfällen kommen.
Geschwindigkeitsstufe
Anwendung
Typische Stiftlänge
Befestigung von Stahl/Holz an
1
Beton/Mauerwerk mit geringer
19-25 mm
Härte (<4000 psi)
Befestigung von Stahl/Holz
2
an Beton mit hoher Härte
19-29 mm
(>4000 psi)
Befestigung an Baustahl;
3
13-57 mm
2x4 an Beton
WARNUNG: Die Stifte müssen gerade in das Material
eingetrieben werden. Kippen Sie die Nagelmaschine nicht,
wenn Sie die Befestigungselemente eintreiben. Siehe
dazu Abbildung H. Die Werte für das Haltevermögen der
Stifte verbessern sich, wenn das Werkzeug senkrecht zum
Material eingetrieben wird.
Das Werkzeug kann durch Ziehen am Auslöser 1 in einem
der beiden folgenden Modi ausgelöst/betätigt werden:
Sequenzmodus oder RapidCycle-Modus. Detaillierte
Anweisungen zum Eintreiben in der jeweiligen Betriebsart
finden Sie unter Wahl der Betriebsart.
Wahl der Betriebsart (Abb. A, G)
Um den Standard-Sequenzmodus auszuwählen, schieben Sie
den Betriebsartwahlschalter 4 auf den einzelnen Pfeil ( ).
Um den schnellen Sequenzmodus (RapidCycle) auszuwählen,
schieben Sie den Betriebsartwahlschalter 4 auf den doppelten
Pfeil ( ).
HINWEIS: Die Lebensdauer der Batterie im RapidCycle-Modus
ist kürzer als im Standard-Sequenzmodus. Wenn Sie das
Werkzeug im Standard-Sequenzmodus lassen, hält die Batterie
am längsten.
3. Drücken Sie den Kontaktauslöser 6 gegen die Arbeitsfläche.
4. Ziehen Sie den Auslöserschalter 1 , um das Werkzeug
auszulösen.
5. Lösen Sie den Auslöser und heben die Nagelmaschine von
der Arbeitsfläche.
6. Wiederholen Sie die Schritte 3-5, um den nächsten Nagel
auszulösen.
RapidCycle-Modus
Im RapidCycle-Modus wird die Motordrehzahl nach dem
Eintreiben eines Stifts automatisch wiederhergestellt, um ein
schnell aufeinanderfolgendes Nageln zu ermöglichen. Auch
wenn hierbei die Möglichkeit geboten wird, mehr Stifte in
weniger Zeit einzutreiben, entlädt dieser Modus die Batterie
schnell.
1. Wählen Sie mit dem Betriebsartwahlschalter 4 den
RapidCycle-Modus.
2. Lösen Sie die Auslösersperre 2 .
3. Drücken Sie den Kontaktauslöser 6 gegen die Arbeitsfläche.
4. Ziehen Sie den Auslöserschalter 1 , um das Werkzeug
auszulösen.
5. Lösen Sie den Auslöser und heben die Nagelmaschine von
der Arbeitsfläche. HINWEIS: Der Werkzeugmotor kehrt
automatischen zur vollen Drehzahl zurück, ohne dass die
Kontaktauslösung 6 gedrückt wird.
6. Wiederholen Sie die Schritte 3-5, um den nächsten Nagel
auszulösen.
Problembehebung Stifte/
Befestigungsmittel
Richtig eingetriebener Stift
Zu weit eingetriebener Stift
BETON
Stift hält im Beton nicht.
Ursache:
-- Zu harter/hochfester Beton
-- Hartes oder großes Aggregat
im Beton
Behebung:
-- Kürzere Stifte verwenden.
-- Zu höherer Drehzahleinstellung
wechseln.
Sequenzmodus
Der Sequenzmodus wird für periodisches Nageln verwendet. Er
bietet maximale Batterielebensdauer zum Eintreiben von Stiften.
1. Wählen Sie mit dem Betriebsartwahlschalter 4 den
Sequenzmodus.
2. Lösen Sie die Auslösersperre 2 .
31
Deutsch
Stift wird nicht tief genug
eingetrieben.
Stift bricht oder verbiegt sich.
Ursache:
-- Stift zu lang
-- Drehzahleinstellung zu niedrig
Behebung:
-- Kürzere Stifte verwenden.
-- Zu höherer Drehzahleinstellung
wechseln.
Ursache:
-- Stift zu lang
-- Drehzahleinstellung zu niedrig
-- Material zu hart für die Stiftart
Behebung:
-- Kürzere Stifte verwenden.
-- Zu höherer Drehzahleinstellung
wechseln.
Stift wird zu tief eingetrieben.
Stift hält im Stahl nicht.
Ursache:
-- Stift für die Anwendung zu kurz
-- Drehzahleinstellung zu hoch
Behebung:
-- Längere Stifte verwenden.
-- Zu niedrigerer
Drehzahleinstellung wechseln.
Ursache:
-- Stahlbasismaterial zu dünn
Behebung:
-- Alternative Mittel verwenden,
um das Basismaterial zu sichern.
Stift verbiegt sich.
Ursache:
-- Stift trifft beim Eintreiben auf
großes Aggregatstück
-- Zu harter/hochfester Beton
-- Stift trifft direkt unter der
Oberfläche auf Betonstahl
Behebung:
-- Kürzere Stifte verwenden.
-- Sicherstellen, dass der Nagler
senkrecht zur Arbeitsfläche
steht.
-- Gerät ca. 8 cm weiter bewegen
und erneut versuchen.
Leuchten/LED-Anzeige (Abb. A)
An der Vorderseite des Werkzeugs befinden sich auf beiden
Seiten des Magazins Anzeiger für einen schwachen Akku und
für Stau/Blockierung 9 .
SCHWACHER AKKU
Ersetzen Sie den Akku durch einen
geladenen Akkupack.
HEISSER AKKUPACK
Lassen Sie den Akkupack abkühlen, oder
ersetzen Sie ihn durch einen kühlen Akkupack.
STAU/BLOCKIERUNG
Drehen Sie den Blockierungslösehebel,
um den Mechanismus freizugeben. Siehe
Blockierung lösen oder Beseitigen
eines klemmenden Stifts.
STAHL
HEISSES WERKZEUG (Beide
LEDs blinken)
Lassen Sie das Werkzeug abkühlen, bevor
Sie weitermachen.
Der Stift durchdringt die Oberfläche
nicht.
Ursache:
-- Drehzahleinstellung zu niedrig
-- Material zu hart für die Stiftart
Behebung:
-- Einstellung der
Werkzeugdrehzahl erhöhen
32
oder jede andere
Kombination.
FEHLER
Setzen Sie das Werkzeug zurück,
indem Sie den Akku herausnehmen
und wieder einsetzen oder die
Auslösesperre aktivieren und wieder
deaktivieren. Wenn der Fehlercode
weiterhin angezeigt wird, bringen Sie
das Werkzeug zu einem autorisierten
DeWALT-Servicezentrum.
Deutsch
Blockierung lösen (Abb. I)
Wenn die Nagelmaschine für härteres Material benutzt wird,
bei dem alle vorhandene Energie im Motor benötigt wird,
um einen Nagel einzutreiben, kann das Werkzeug abgewürgt
werden. Der Eintreiber hat den Eintreibzyklus in dem Fall noch
nicht beendet, und der Anzeiger für Stau/Blockierung blinkt.
Drehen Sie den Blockierungslösehebel 8 am Werkzeug, und
der Mechanismus wird freigegeben. HINWEIS: Das Werkzeug
deaktiviert sich selbst und setzt sich nicht zurück, bevor der
Akkupack herausgenommen und wieder eingesetzt worden ist.
Wenn der Eintreiber nicht automatisch in die Ausgangsstellung
zurückkehrt, fahren Sie mit Beseitigen eines klemmenden
Stifts fort. Wenn das Gerät immer noch blockiert, untersuchen
Sie bitte das Material und die Nagellänge, um sicher zu sein,
dass die Anwendung nicht zu schwer ist. Der Nagler könnte
auch überhitzt sein und muss vor der weiteren Verwendung erst
abkühlen.
Beseitigen eines klemmenden Stifts
(Abb. A, J)
WARNUNG: Trennen Sie zur Vermeidung von
schweren Verletzungen den Akku vom Werkzeug,
bevor Sie Einstellungen vornehmen, Zubehör
wechseln, das Werkzeug warten oder an einen
anderen Ort bringen. Diese Vorbeugemaßnahmen
mindern die Gefahr, dass das Elektrowerkzeug
unbeabsichtigt startet.
VORSICHT: Wird ein gestauter Stift entfernt, dann
richten Sie die Nagelmaschine NICHT mit der Nase
nach oben oder mit dem Batteriefuß nach oben aus.
Die Positionierung der Nagelmaschine auf diese Weise
erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der gestaute Stift oder
Teile des Stifts in der Nagelmaschine aufgenommen wird.
Falls ein Teil des Stifts in dem Werkzeug aufgenommen
ist, sollte der Stift durch Entfernen der oberen Kappe
zurückgeholt werden.
Wenn ein Stift im Mundstück eingeklemmt ist, halten Sie das
Werkzeug von sich weg und gehen Sie folgendermaßen vor, um
ihn zu entfernen:
1. Nehmen Sie den Akkupack aus dem Werkzeug heraus und
kuppeln die Auslösersperre ein.
2. Nachdem Sie das Werkzeug zur Seite gelegt haben,
schieben Sie den federbelasteten Schieberiegel 15 zum Unterteil des Magazins, damit er dort einrastet, und
entladen Sie den Stiftstreifen.
3. Drehen Sie den Magazinlösehebel 14 und drehen Sie das
Magazin 12 nach vorne.
4. Entfernen Sie den klemmenden/verbogenen Stift
gegebenenfalls mit einer Zange. Die Kontaktauslösung
kann bei Bedarf entfernt werden. Siehe Austauschen der
Kontaktauslösung.
VORSICHT: Falls ein Teil des Stifts in dem Werkzeug
aufgenommen ist, sollte der Stift durch Entfernen der
oberen Kappe zurückgeholt werden.
5. Wenn der Eintreiber in der unteren Position ist, drehen Sie
den Blockierungslösehebel am Oberteil der Nagelmaschine.
HINWEIS: Wenn der Eintreiber nach dem Drehen des
Blockierungslösehebels nicht zurückgesetzt wird, kann das
manuelle Rücksetzen mit einem langen Schraubendreher
nötig sein.
6. Drehen Sie das Magazin zurück in die Position unter
der Nase des Werkzeugs und schließen Sie den
Magazinlösehebel.
7. Wiedereinsetzen des Akkupacks.
HINWEIS: Das Werkzeug deaktiviert sich selbst und setzt
sich nicht zurück, bevor der Akkupack herausgenommen
und wieder eingesetzt worden ist.
8. Setzen Sie wieder Stifte in das Magazin ein (siehe Laden des
Werkzeugs).
9. Lösen Sie den Schieberiegel.
10. Kuppeln Sie die Auslösersperre aus, wenn Sie bereit sind,
weiter zu nageln.
HINWEIS: Sollten Stifte häufiger stecken bleiben oder
der Eintreiber immer wieder nicht zurückgesetzt werden
können, muss das Gerät von einer autorisierten DeWALTKundendienststelle gewartet werden.
Betrieb bei kaltem Wetter
Betrieb von Werkzeugen bei Temperaturen unter dem
Gefrierpunkt:
1. Bewahren Sie das Werkzeug vor der Verwendung so warm
wie möglich auf.
2. Verwenden Sie das Werkzeug zuerst 10 oder 15 Mal in Altholz.
Betrieb bei heißem Wetter
Das Werkzeug sollte normal funktionieren. Halten Sie Werkzeug
jedoch von direkter Sonneneinstrahlung fern, das übermäßige
Hitze die Dämpfer und andere Gummiteile beeinträchtigen
kann, was zu erhöhter Wartung führt.
WARTUNG
Ihr DeWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen Betrieb mit
minimalem Wartungsaufwand konstruiert. Ein kontinuierlicher,
zufriedenstellender Betrieb hängt von der geeigneten Pflege
des Elektrowerkzeugs und seiner regelmäßiger Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr ernsthafter Verletzungen
zu reduzieren, muss vor jeder Einstellung und jedem
Abnehmen/Installieren von Zubehör das Werkzeug
ausgeschaltet und der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu Verletzungen führen.
Das Ladegerät und der Akku können nicht gewartet werden.
33
Deutsch
DIAGRAMM TÄGLICHE WARTUNG
MASSNAHME
Magazin, Schieber und
Kontaktauslösemechanismus säubern.
WARUM
Ermöglicht die problemlose Verwendung des
Magazins, reduziert Verschleiß und verhindert
Steckenbleiben.
WIE
Das Abblasen des Werkzeugs mit Druckluft
ist die effektivste Methode, das Werkzeug zu
reinigen. Die regelmäßige Verwendung von
Ölen, Schmiermitteln oder Lösungsmitteln
wird nicht empfohlen, da sie dazu neigen,
Verschmutzungen anzuziehen und/oder
Schäden an den Kunststoffteilen des Werkzeugs
zu verursachen.
MASSNAHME
Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob
alle Schrauben und Befestigungselemente
festgezogen und unbeschädigt sind.
WARUM
Verhindert Steckenbleiben und vorzeitigen
Ausfall der Werkzeugteile.
WIE
Ziehen Sie lockere Schrauben mit dem
entsprechenden Sechskantschlüssel oder
Schraubendreher an.
Schmierung
HINWEIS: Sprühen Sie
NIE Schmiermittel oder
Reinigungslösungen in das
Innere des Werkzeugs oder
tragen diese auf irgendeine
andere Weise auf. Das kann die
Lebensdauer und Leistung des
Werkzeugs ernsthaft beeinträchtigen.
Werkzeuge von DeWALT werden werkseitig korrekt geschmiert und
sind daher gebrauchsfertig. Es wird jedoch empfohlen, dass Sie das
Werkzeug einmal jährlich zur gründlichen Reinigung und Inspektion
an eine zertifizierte Kundendienststelle geben oder schicken.
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft immer dann
Schmutz und Staub aus dem Hauptgehäuse, wenn
sich Schmutz sichtbar in und um die Lüftungsschlitze
ansammelt. Tragen Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen
Augenschutz und eine zugelassene Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals Lösungsmittel oder
andere scharfe Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese Chemikalien können
das in diesen Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser und einer milden
Seife befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie niemals
irgendein Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit.
34
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht von DeWALT
angeboten wird, nicht mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem Zubehör an
diesem Gerät gefährlich sein. Um das Verletzungsrisiko
zu mindern, sollte mit diesem Produkt nur von DeWALT
empfohlenes Zubehör verwendet werden.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen zu
geeignetem Zubehör.
Austauschen der Kontaktauslösung
(Abb. K)
Für einige Anwendungen kann die Verwendung einer anderen
Kontaktauslösung wünschenswert sein.
WARNUNG: Lesen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit die
Bedienungsanleitung des Werkzeugs, bevor Sie Zubehör
verwenden. Das Nichtbeachten von Warnhinweisen kann
zu Verletzungen und Sachschäden am Werkzeug und
am Zubehör führen. Verwenden Sie zur Wartung dieses
Werkzeugs nur identische Austauschteile.
Ersetzen der Kontaktauslösung:
1. Drücken Sie den Lösehebel für die Kontaktauslösung nach
unten 5 .
2. Ziehen Sie die Kontaktauslösung 6 aus dem Mundstück des
Werkzeugs heraus.
3. Halten Sie den Lösehebel für die Auslösung gedrückt
4. Wenn die Ausrichtungsmarkierung der Kontaktauslösung
wie in Abbildung K gezeigt nach oben zeigt, setzen Sie
die Kontaktauslösung vollständig in das Mundstück des
Werkzeugs ein.
5. Geben Sie den Hebel frei.
DCN8901 Austauschsatz für Eintreiber
(Abb. L, M, N)
WARNUNG: Lesen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit die
Bedienungsanleitung des Werkzeugs, bevor Sie Zubehör
verwenden. Das Nichtbeachten von Warnhinweisen
kann zu schweren Verletzungen und Sachschäden am
Werkzeug und am Zubehör führen. Verwenden Sie zur
Wartung dieses Werkzeugs nur identische Austauschteile.
HINWEIS: Es werden alle mechanischen Teile des
Eintreiber-Austauschsatzes gezeigt, um die Überprüfung
zu vereinfachen.
Austauschen einer abgenutzten Eintreiberklinge:
1. Lösen Sie mit Hilfe eines T-20 Torx-Schlüssels die beiden
Schrauben 18 an den Seiten des Geräts.
2. Entfernen Sie die vier Schrauben und den abnehmbaren
Standfuß 7 . Siehe dazu Abbildung L.
3. Entfernen Sie die Gehäuseendkappe 19 . Siehe dazu
Abbildung L.
4. Drücken Sie auf das hintere Teil des Eintreibers 20 , bis Sie
ein Klicken hören, und drücken Sie dann den Eintreiber
nach vorne; halten Sie ihn in dieser Position, bis er die obere
Dämpferbaugruppe 22 passiert hat.
Deutsch
5. Entfernen Sie die Führungsstangen 21 . Siehe dazu
Abbildung M.
6. Entfernen Sie die obere Dämpferbaugruppe.
7. Heben Sie das hintere Teil des Eintreibers etwas an und
ziehen Sie ihn heraus. Siehe dazu Abbildung N.
8. Nehmen Sie einen neuen Eintreiber und folgen Sie bei der
Montage den obigen Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
9. Achten Sie vor dem endgültigen Zusammenbau darauf, dass
sich der neue Eintreiber reibungslos durch das Werkzeug
bewegen lässt.
10. Bringen Sie Eintreiber, Führungsstangen, Dämpfer,
Gehäuseendkappe und den abnehmbaren Standfuß wieder
am Gerät an. Es ist wichtig, die Ausrichtung des Eintreibers
und des Schwungrads zu überprüfen, bevor das Gehäuse
und die Kappe wieder an das Gerät geschraubt werden.
Hierzu wird ein Akku eingelegt und die Nase des Geräts
wird gegen eine Werkbank oder harte Oberfläche gedrückt
und wieder losgelassen. Hierdurch beginnt sich der Motor
zu drehen.
HINWEIS: Wenn Eintreiber und Schwungrad korrekt
ausgerichtet sind, kann man hören, wie der Motor von
der vollen Drehzahl her ausläuft. Wenn Eintreiber und
Schwungrad nicht korrekt ausgerichtet sind, startet der
Motor möglicherweise nicht, und er läuft wesentlich
langsamer aus als im Normalfall, wobei ein lautes
Mahlgeräusch vom Gerät zu hören ist. Wenn dies passiert,
entfernen Sie den Eintreiber und sorgen Sie dafür, dass die
Dämpfer korrekt sitzen.
WARNUNG: Probieren Sie das Gerät immer aus, indem
Sie Stifte in der Größe von 15 mm, 20 mm oder 25 mm
mit Geschwindigkeit 1 in Abfallmaterial eintreiben; so
können Sie feststellen, ob das Werkzeug ordnungsgemäß
funktioniert. Wenn das Werkzeug nicht korrekt
funktioniert, wenden Sie sich bitte umgehend an eine
anerkannte DeWALT-Kundendienststelle.
Akku
Dieser langlebige Akku muss aufgeladen werden, wenn die
Leistung nicht mehr für Arbeiten ausreicht, die bei voller Ladung
leicht durchgeführt werden konnten. Am Ende des technischen
Lebens ist der Akku umweltgerecht zu entsorgen:
• Entladen Sie den Akku vollständig und nehmen Sie ihn aus
dem Werkzeug.
• Lithium-Ionen-Zellen sind recycelbar. Geben Sie die
gebrauchten Akkus bei Ihrem Händler oder bei einer
kommunalen Recycling-Sammelstelle ab. Dort werden die
gesammelten Akkus recycelt oder ordnungsgemäß entsorgt.
Umweltschutz
Separate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden. Produkte und
Batterien enthalten Materialien, die zurückgewonnen
oder recycelt werden können, um den Bedarf an Rohstoffen zu
reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische Produkte und Batterien
gemäß den lokalen Bestimmungen. Weitere Informationen
erhalten Sie unter www.2helpU.com.
35
Deutsch
ANLEITUNG ZUR FEHLERSUCHE
WARNUNG: Um die Gefahr ernsthafter Verletzungen zu reduzieren, muss vor jeder Einstellung und jedem Abnehmen/
Installieren von Zubehör das Werkzeug ausgeschaltet und der Akku entfernt werden. Ein unbeabsichtigtes Starten kann
zu Verletzungen führen.
SYMPTOM
Motor läuft nicht, wenn
Kontaktauslösung gedrückt ist.
Werkzeug kann nicht betätigt
werden (Motor läuft, aber feuert
nicht ab).
URSACHE
Auslösersperre in verriegelter Position.
Trockeneinschlagsperre eingekuppelt,
Kontaktauslösung kann nicht voll fahren.
Werkzeug wurde abgewürgt, Motor kann sich nicht
drehen.
Werkzeug ist heiß. (Die LED-Anzeige gibt die
jeweiligen Bedingungen an.)
Akku ist heiß. (Die LED-Anzeige gibt die jeweiligen
Bedingungen an.)
Kontaktauslösung verbogen.
Motor hört nach 5 Sekunden auf zu laufen.
Klemmen sind schmutzig oder beschädigt.
Beschädigte innere Elektronik
Beschädigter Auslöser
Trockeneinschlagsperre eingekuppelt,
Kontaktauslösung kann nicht voll fahren.
Schwacher oder beschädigter Akku
Klemmender Stift/Einschlagblatt kehrt nicht in die
Ausgangsstellung zurück
Motor läuft an, aber erzeugt viel
Lärm.
Beschädigter Eintreiber
Klemmender innerer Mechanismus
Beschädigte innere Elektronik
Klemmender Stift und Eintreiber sitzt in der unteren
Position fest.
Beschädigter Eintreiber
Die Eintreiberklinge sitzt weiterhin Klemmender Stift und Eintreiber sitzt in der unteren
in der unteren Position fest.
Position fest.
Verschmutzungen im Mundstück
Beschädigter oder verschlissener Eintreiber
36
BESEITIGUNG
Auslösersperre entriegeln.
Mehr Stifte ins Magazin laden.
Drehen Sie den Blockierungslösehebel am Werkzeug, und der
Mechanismus wird freigegeben. Wenn der Eintreiber nicht zurückkehrt,
nehmen Sie den Akku heraus und drücken den Eintreiber zurück in die
Ausgangsposition.
Lassen Sie das Werkzeug abkühlen, bevor Sie weitermachen.
Lassen Sie den Akkupack abkühlen oder ersetzen Sie ihn durch einen
kühlen Akkupack.
Autorisierte Vertragswerkstatt aufsuchen.
Normaler Betrieb, Kontaktauslösung lösen und noch einmal drücken.
Autorisierte Vertragswerkstatt aufsuchen.
Autorisierte Vertragswerkstatt aufsuchen.
Autorisierte Vertragswerkstatt aufsuchen.
Stifte ins Magazin laden.
Überprüfen Sie den Ladestand, wenn der Akkupack den Ladestand
anzeigt.
Wenn nötig, laden oder wechseln Sie den Akkupack.
Nehmen Sie den Akku heraus, beseitigen Sie den klemmenden Stift,
bringen Sie den Blockierungslösehebel an den Anfangspunkt zurück
(wenn nötig, drücken Sie den Eintreiber manuell nach oben), legen Sie
den Akkupack wieder ein.
Eintreiber mit dem Kit austauschen.
Autorisierte Vertragswerkstatt aufsuchen.
Autorisierte Vertragswerkstatt aufsuchen.
Benutzen Sie den Blockierungslösehebel, beseitigen Sie alle
klemmenden Stifte, und führen Sie den Eintreiber manuell zurück,
wenn nötig.
Eintreiber mit dem Kit austauschen.
Benutzen Sie den Blockierungslösehebel, beseitigen Sie alle
klemmenden Stifte, und führen Sie den Eintreiber manuell zurück,
wenn nötig.
Reinigen Sie den Mundstückbereich, und suchen Sie genau nach kleinen
Teilen zerbrochener Stifte, die in der Führung stecken geblieben sind.
Siehe Beseitigen eines klemmenden Stifts.
Eintreiber mit dem Kit austauschen.
Deutsch
SYMPTOM
URSACHE
Werkzeug funktioniert, aber
Geschwindigkeitsregler in falscher Position.
schlägt die Nägel nicht vollständig Werkzeug nicht fest auf Werkstück aufgelegt.
ein.
Material und Nagellänge
Verwendung einer falschen Geschwindigkeit
Werkzeug funktioniert, aber es
wird kein Nagel eingeschlagen.
Klemmender Nagel
Beschädigte oder verschlissene Eintreiberspitze
Beschädigter Betätigungsmechanismus
Keine Stifte im Magazin
Größe oder Winkel der Stifte falsch
Verschmutzungen im Mundstück
Trümmer im Mundstück
Beschädigter oder verschlissener Eintreiber
Verschlissenes Magazin
Beschädigte Drückerfeder
Größe oder Winkel der Stifte falsch
Das Magazin wurde nach der vorangegangenen
Staubeseitigung/Inspektion nicht gesichert
Beschädigter oder verschlissener Eintreiber
Material und Nagellänge
Verschmutzungen im Mundstück
Beschädigte Drückerfeder
Trockeneinschlagsperre wurde aufgrund von
nur noch 2-4 Stiften im Magazin aktiviert und
der Benutzer wendet übermäßige Kraft auf
die Kontaktauslösung an, wodurch die Sperre
überwunden wird
Werkzeug ist noch nicht eingelaufen
Verwendung einer falschen Geschwindigkeit
Der Eintreiber gleitet beim
Eintreiben nicht reibungslos vor
und zurück
Verschlissenes Magazin
Eintreiber ist verbogen
BESEITIGUNG
Geschwindigkeit auf entsprechende Einstellung stellen.
Drücken Sie ausreichend stark auf das Werkzeug, indem Sie es fest am
Werkstück sichern. Siehe Betriebsanleitung.
Wenn das Werkzeug weiter blockiert wird (der Blockierungslösehebel
gedreht werden muss), wählen Sie das geeignete Material und die
geeignete Länge des Befestigungsmittels, die für eine Anwendung nicht
zu schwer sind.
Wenn versucht wird, längere Stifte in weiches Material einzutreiben,
oder wenn Stifte auf Stufe 1 in härtere Materialien eingetrieben werden,
stellen Sie die Geschwindigkeitsstufe auf Position 2.
Eintreiber mit dem Kit austauschen.
Autorisierte Vertragswerkstatt aufsuchen.
Stifte ins Magazin laden.
Benutzen Sie nur die empfohlenen Stifte. Siehe Technische Daten.
Reinigen Sie den Mundstückbereich, und suchen Sie genau nach kleinen
Teilen zerbrochener Stifte, die in der Führung stecken geblieben sind.
Reinigen Sie das Magazin
Eintreiber mit dem Kit austauschen.
Wechseln Sie das Magazin. Autorisierte Vertragswerkstatt aufsuchen.
Wechseln Sie die Feder. Autorisierte Vertragswerkstatt aufsuchen.
Verwenden Sie nur die empfohlenen Stifte. Siehe Technische Daten.
Stellen Sie sicher, dass das Magazin richtig eingerastet ist.
Tauschen Sie den Eintreiber aus.
Wenn das Werkzeug weiter blockiert wird (der Blockierungslösehebel
gedreht werden muss), wählen Sie das geeignete Material und
Befestigungsmittel in geeigneter Länge, die für eine Anwendung nicht
zu schwer sind.
Reinigen Sie den Mundstückbereich, und suchen Sie genau nach kleinen
Teilen zerbrochener Stifte, die in der Führung stecken geblieben sind.
Wechseln Sie die Federn. Autorisierte Vertragswerkstatt aufsuchen.
Mehr Stifte in das Magazin laden, um die Trockeneinschlagsperre zu
deaktivieren.
Neue Werkzeuge brauchen 100-500 Stifte, damit sich die Teile
verzahnen oder ineinandergreifen. Treiben Sie während dieser Zeit
kürzere Stifte ein, wenn es schwierig ist, sie vollständig einzutreiben.
Wenn versucht wird, längere Stifte in weiches Material einzutreiben,
oder wenn Stifte auf Stufe 1 in härtere Materialien eingetrieben werden,
stellen Sie die Geschwindigkeitsstufe auf Position 2 oder 3.
Wechseln Sie das Magazin. Autorisierte Vertragswerkstatt aufsuchen.
Tauschen Sie den Eintreiber aus.
37
English
CORDLESS CONCRETE NAILER
DCN890
Congratulations!
EC-Declaration of Conformity
You have chosen a DeWALT tool. Years of experience, thorough
product development and innovation make DeWALT one of the
most reliable partners for professional power tool users.
Machinery Directive
Technical Data
Voltage
Type
Battery type
Magazine angle
Loading capacity
Length of Pins
Pin Thickness
Weight (without battery pack)
VDC
mm
mm
kg
DCN890
18
1
Li-Ion
15
up to 33 pins
13–57
2.6–3.7
4.2
Noise values and vibration values (triax vector sum) according to EN60745-2-16
LPA(emission sound pressure level)
dB(A)
88.5
LWA(sound power level)
dB(A)
97.5
K (uncertainty for the given sound level)
dB(A)
3.5
Vibration emission value ah =
Uncertainty K =
m/s2
m/s2
2.8
1.5
The vibration emission level given in this information sheet has
been measured in accordance with a standardised test given in
EN60745 and may be used to compare one tool with another. It
may be used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration emission level
represents the main applications of the tool. However if
the tool is used for different applications, with different
accessories or poorly maintained, the vibration emission
may differ. This may significantly increase the exposure
level over the total working period.
An estimation of the level of exposure to vibration should
also take into account the times when the tool is switched
off or when it is running but not actually doing the job.
This may significantly reduce the exposure level over the
total working period.
Identify additional safety measures to protect the operator
from the effects of vibration such as: maintain the tool
and the accessories, keep the hands warm, organisation
of work patterns.
Cordless Concrete Nailer
DCN890
DeWALT declares that these products described under
Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-16:2010.
These products also comply with Directive 2014/30/EU and
2011/65/EU. For more information, please contact DeWALT at
the following address or refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the technical
file and makes this declaration on behalf of DeWALT.
Markus Rompel
Director Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
26.01.2017
WARNING: To reduce the risk of injury, read the
instruction manual.
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity for each
signal word. Please read the manual and pay attention to
these symbols.
DANGER: Indicates an imminently hazardous
situation which, if not avoided, will result in death or
serious injury.
WARNING: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not related to
personal injury which, if not avoided, may result in
property damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING: Read all safety warnings and all
instructions. Failure to follow the warnings and
38
Weight
English
Batteries
Chargers/Charge Times (Minutes)
Cat #
VDC
Ah
Weight
kg
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6.0/2.0
9.0/3.0
1.5
4.0
2.0
5.0
1.3
3.0
1.05
1.25
0.35
0.61
0.40
0.62
0.35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
instructions may result in electric shock, fire and/or
serious injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to your mainsoperated (corded) power tool or battery-operated (cordless)
power tool.
1) Work area safety
a ) Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark
areas invite accidents.
b ) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of flammable
liquids, gases or dust. Power tools create sparks which
may ignite the dust or fumes.
c ) Keep children and bystanders away while operating
a power tool. Distractions can cause you to lose control.
2) Electrical safety
a ) Power tool plugs must match the outlet. Never
modify the plug in any way. Do not use any adapter
plugs with earthed (grounded) power tools.
Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b ) Avoid body contact with earthed or grounded
surfaces such as pipes, radiators, ranges and
refrigerators. There is an increased risk of electric shock if
your body is earthed or grounded.
c ) Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water entering a power tool will increase the risk of
electric shock.
d ) Do not abuse the cord. Never use the cord for
carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep
cord away from heat, oil, sharp edges or moving
parts. Damaged or entangled cords increase the risk of
electric shock.
e ) When operating a power tool outdoors, use an
extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord
suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
f ) If operating a power tool in a damp location is
unavoidable, use a residual current device (RCD)
protected supply. Use of an RCD reduces the risk of
electric shock.
3) Personal safety
a ) Stay alert, watch what you are doing and use
common sense when operating a power tool. Do not
use a power tool while you are tired or under the
influence of drugs, alcohol or medication. A moment
of inattention while operating power tools may result in
serious personal injury.
b ) Use personal protective equipment. Always wear
eye protection. Protective equipment such as dust mask,
non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used
for appropriate conditions will reduce personal injuries.
c ) Prevent unintentional starting. Ensure the switch
is in the off position before connecting to power
source and/or battery pack, picking up or carrying
the tool. Carrying power tools with your finger on the
switch or energising power tools that have the switch on
invites accidents.
d ) Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on. A wrench or a key left attached
to a rotating part of the power tool may result in
personal injury.
e ) Do not overreach. Keep proper footing and balance
at all times. This enables better control of the power tool
in unexpected situations.
f ) Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away
from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
g ) If devices are provided for the connection of dust
extraction and collection facilities, ensure these are
connected and properly used. Use of dust collection
can reduce dust-related hazards.
4) Power tool use and care
a ) Do not force the power tool. Use the correct power
tool for your application. The correct power tool
will do the job better and safer at the rate for which it
was designed.
39
English
b ) Do not use the power tool if the switch does not turn
it on and off. Any power tool that cannot be controlled
with the switch is dangerous and must be repaired.
c ) Disconnect the plug from the power source and/or
the battery pack from the power tool before making
any adjustments, changing accessories, or storing
power tools. Such preventive safety measures reduce the
risk of starting the power tool accidentally.
d ) Store idle power tools out of the reach of children
and do not allow persons unfamiliar with the power
tool or these instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
e ) Maintain power tools. Check for misalignment or
binding of moving parts, breakage of parts and any
other condition that may affect the power tool’s
operation. If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by poorly
maintained power tools.
f ) Keep cutting tools sharp and clean. Properly
maintained cutting tools with sharp cutting edges are less
likely to bind and are easier to control.
g ) Use the power tool, accessories and tool bits etc.,
in accordance with these instructions taking into
account the working conditions and the work to be
performed. Use of the power tool for operations different
from those intended could result in a hazardous situation.
•
•
•
Additional Nailer Safety Warnings
•
•
•
5) Battery tool use and care
a ) Recharge only with the charger specified by the
manufacturer. A charger that is suitable for one type
of battery pack may create a risk of fire when used with
another battery pack.
b ) Use power tools only with specifically designated
battery packs. Use of any other battery packs may create
a risk of injury and fire.
c ) When battery pack is not in use, keep it away from
other metal objects like paper clips, coins, keys,
nails, screws or other small metal objects that can
make a connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may cause burns
or a fire.
d ) Under abusive conditions, liquid may be ejected
from the battery; avoid contact. If contact
accidentally occurs, flush with water. If liquid
contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid
ejected from the battery may cause irritation or burns.
6) Service
a ) Have your power tool serviced by a qualified repair
person using only identical replacement parts. This
will ensure that the safety of the power tool is maintained.
Nailer Safety Warnings
•
40
Always assume that the tool contains fasteners. Careless
handling of the nailer can result in unexpected firing of
fasteners and personal injury.
Do not point the tool towards yourself or anyone
nearby. Unexpected triggering could discharge a fastener
causing an injury.
Do not actuate the tool unless the tool is placed firmly
against the workpiece. If the tool is not in contact with
the workpiece, the fastener may be deflected away from
your target.
Disconnect the tool from the power source when the
fastener jams in the tool. While removing a jammed
fastener, the nailer may be accidentally activated if it is
plugged in.
•
•
•
•
•
•
•
•
WARNING: When using any nailer, all safety precautions,
as outlined below, should be followed to avoid the risk
of death or serious injury. Read and understand all
instructions before operating the tool.
Hold tool by insulated gripping surfaces when
performing an operation where the pin may contact
hidden wiring. Contact with a “live” wire will make exposed
metal parts of the tool “live” and shock the operator.
Always wear appropriate personal hearing and other
protection during use. Under some conditions and duration
of use, noise from this product may contribute to hearing loss.
Disconnect battery pack from the tool when not in
use. Always remove battery pack and remove fasteners
from magazine before leaving the area or passing the tool
to another operator. Do not carry tool to another work area
in which changing location involves the use of scaffoldings,
stairs, ladders, and the like, with battery pack connected. Do
not make adjustments, perform maintenance or clear jammed
fasteners while battery is in place.
Always use trigger lock-off when tool is not in
immediate use. Using the trigger lock-off will prevent
accidental discharge.
Do not remove, tamper with, or otherwise cause the
tool, trigger or trigger lock-off, to become inoperable.
Do not tape or tie trigger in the on position. Do not remove
spring from contact trip. Make daily inspections for free
movement of trigger. Uncontrolled discharge could result.
Inspect tool before use. Do not operate a tool if any
portion of the tool, trigger, or trigger lock-off is
inoperable, disconnected, altered, or not working
properly. Damaged parts or missing parts should be repaired
or replaced before use. Refer to Maintenance.
Do not alter or modify the tool in any way.
Always assume that the tool contains fasteners.
Do not point the tool at co-workers or yourself at
any time. No horseplay! Work safe! Respect the tool as a
working implement.
Keep bystanders, children, and visitors away while
operating a power tool. Distractions can cause you to lose
control. When tool is not in use, it should be locked in a safe
place, out of the reach of children.
Do not overreach. Maintain proper footing and balance at
all times. Loss of balance may cause personal injury.
English
•
•
•
•
•
•
Use the tool only for its intended use. Do not discharge
fasteners into open air or any material too hard for
the pin to penetrate. Do not use the body of the tool
or top cap as a hammer. Discharged pin may follow
unexpected path and cause injury.
Always keep fingers clear of contact trip to prevent
injury from inadvertent release of the pin.
Refer to the Maintenance and Repairs sections for
detailed information on the proper maintenance of
the tool.
Always operate the tool in a clean, lighted area. Be sure
the work surface is clear of any debris and be careful not to
lose footing when working in elevated environments such
as rooftops.
Fasteners must be driven straight into the material. Do
not tilt the nailer while driving fasteners. Personal injury can
result from ricocheted or jammed pins.
Keep hands and body parts clear of immediate
work area.
WARNING: To avoid injury keep hands and body away
from the front discharge area of the tool.
Do not use tool in the presence of flammable dust, gases
or fumes. This tool produces sparks that can ignite gases or
dust causing an explosion. Driving a pin into another pin may
also cause a spark.
Keep face and body parts away from back of the tool
cap when working in restricted areas. Sudden recoil can
result in impact to the body, especially when nailing into hard
or dense material.
Grip tool firmly to maintain control while allowing tool
to recoil away from work surface as fastener is driven.
Be aware of material thickness when using nailer. A
protruding pin may cause injury.
Do not drive pins blindly into walls, floors or other work
areas. Fasteners driven into live electrical wires, plumbing, or
other types of obstructions can result in injury.
Stay alert, watch what you are doing and use common
sense when operating a power tool. Do not use tool
while tired or under the influence of drugs, alcohol, or
medication. A moment of inattention while operating power
tools may result in serious personal injury.
•
•
•
•
•
•
Residual Risks
In spite of the application of the relevant safety regulations
and the implementation of safety devices, certain residual risks
cannot be avoided. These are:
• Impairment of hearing.
• Risk of personal injury due to flying particles.
• Risk of burns due to accessories becoming hot
during operation.
• Risk of personal injury due to prolonged use.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one voltage only.
Always check that the battery pack voltage corresponds to the
voltage on the rating plate. Also make sure that the voltage of
your charger corresponds to that of your mains.
Your DeWALT charger is double insulated in
accordance with EN60335; therefore no earth wire
is required.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by a
specially prepared cord available through the DeWALT
service organisation.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be made to the
earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good quality plugs.
Recommended fuse: 3 A.
Using an Extension Cable
An extension cord should not be used unless absolutely
necessary. Use an approved extension cable suitable for
the power input of your charger (see Technical Data). The
minimum conductor size is 1 mm2; the maximum length
is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable completely.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
Chargers
DeWALT chargers require no adjustment and are designed to be
as easy as possible to operate.
Important Safety Instructions for All
Battery Chargers
SAVE THESE INSTRUCTIONS: This manual contains important
safety and operating instructions for compatible battery
chargers (refer to Technical Data).
• Before using charger, read all instructions and
cautionary markings on charger, battery pack, and
product using battery pack.
WARNING: Shock hazard. Do not allow any liquid to get
inside charger. Electric shock may result.
WARNING: We recommend the use of a residual current
device with a residual current rating of 30mA or less.
CAUTION: Burn hazard. To reduce the risk of injury,
charge only DeWALT rechargeable batteries. Other types of
batteries may burst causing personal injury and damage.
CAUTION: Children should be supervised to ensure that
they do not play with the appliance.
NOTICE: Under certain conditions, with the charger
plugged into the power supply, the exposed charging
contacts inside the charger can be shorted by foreign
material. Foreign materials of a conductive nature such
as, but not limited to, steel wool, aluminum foil or any
buildup of metallic particles should be kept away from
41
English
charger cavities. Always unplug the charger from the
power supply when there is no battery pack in the cavity.
Unplug charger before attempting to clean
DO NOT attempt to charge the battery pack with any
chargers other than the ones in this manual. The charger
and battery pack are specifically designed to work together.
These chargers are not intended for any uses other than
charging DeWALT rechargeable batteries. Any other uses
may result in risk of fire, electric shock or electrocution.
Do not expose charger to rain or snow.
Pull by plug rather than cord when disconnecting
charger. This will reduce risk of damage to electric plug
and cord.
Make sure that cord is located so that it will not be
stepped on, tripped over, or otherwise subjected to
damage or stress.
Do not use an extension cord unless it is absolutely
necessary. Use of improper extension cord could result in risk
of fire,electric shock, or electrocution.
Do not place any object on top of charger or place
the charger on a soft surface that might block the
ventilation slots and result in excessive internal heat.
Place the charger in a position away from any heat source. The
charger is ventilated through slots in the top and the bottom
of the housing.
Do not operate charger with damaged cord or plug—
have them replaced immediately.
Do not operate charger if it has received a sharp blow,
been dropped, or otherwise damaged in any way. Take it
to an authorised service centre.
Do not disassemble charger; take it to an authorised
service centre when service or repair is required. Incorrect
reassembly may result in a risk of electric shock, electrocution
or fire.
In case of damaged power supply cord the supply cord
must be replaced immediately by the manufacturer,
its service agent or similar qualified person to prevent
any hazard.
Disconnect the charger from the outlet before
attempting any cleaning. This will reduce the risk of
electric shock. Removing the battery pack will not reduce
this risk.
NEVER attempt to connect two chargers together.
The charger is designed to operate on standard
230V household electrical power. Do not attempt to
use it on any other voltage. This does not apply to the
vehicular charger.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Charging a Battery (Fig. B)
1. Plug the charger into an appropriate outlet before inserting
battery pack.
2. Insert the battery pack 10 into the charger, making sure the
battery pack is fully seated in the charger. The red (charging)
light will blink repeatedly indicating that the charging
process has started.
42
3. The completion of charge will be indicated by the red
light remaining ON continuously. The battery pack is fully
charged and may be used at this time or left in the charger.
To remove the battery pack from the charger, push the
battery release button 11 on the battery pack.
NOTE: To ensure maximum performance and life of lithium-ion
battery packs, charge the battery pack fully before first use.
Charger Operation
Refer to the indicators below for the charge status of the battery
pack.
Charge Indicators
Charging
Fully Charged
Hot/Cold Pack Delay*
*The red light will continue to blink, but a yellow indicator light
will be illuminated during this operation. Once the battery pack
has reached an appropriate temperature, the yellow light will
turn off and the charger will resume the charging procedure.
The compatible charger(s) will not charge a faulty battery pack.
The charger will indicate faulty battery by refusing to light or by
displaying problem pack or charger blink pattern.
NOTE: This could also mean a problem with a charger.
If the charger indicates a problem, take the charger and battery
pack to be tested at an authorised service centre.
Hot/Cold Pack Delay
When the charger detects a battery pack that is too hot or too
cold, it automatically starts a Hot/Cold Pack Delay, suspending
charging until the battery pack has reached an appropriate
temperature. The charger then automatically switches to the
pack charging mode. This feature ensures maximum battery
pack life.
A cold battery pack will charge at a slower rate than a warm
battery pack. The battery pack will charge at that slower rate
throughout the entire charging cycle and will not return to
maximum charge rate even if the battery pack warms.
The DCB118 charger is equipped with an internal fan designed
to cool the battery pack. The fan will turn on automatically
when the battery pack needs to be cooled. Never operate the
charger if the fan does not operate properly or if ventilation slots
are blocked. Do not permit foreign objects to enter the interior
of the charger.
Electronic Protection System
XR Li-Ion tools are designed with an Electronic Protection
System that will protect the battery pack against overloading,
overheating or deep discharge.
The tool will automatically turn off if the Electronic Protection
System engages. If this occurs, place the lithium-ion battery
pack on the charger until it is fully charged.
Wall Mounting
These chargers are designed to be wall mountable or to sit
upright on a table or work surface. If wall mounting, locate the
charger within reach of an electrical outlet, and away from a
corner or other obstructions which may impede air flow. Use
the back of the charger as a template for the location of the
mounting screws on the wall. Mount the charger securely using
drywall screws (purchased separately) at least 25.4 mm long
with a screw head diameter of 7–9 mm, screwed into wood to
an optimal depth leaving approximately 5.5 mm of the screw
exposed. Align the slots on the back of the charger with the
exposed screws and fully engage them in the slots.
Charger Cleaning Instructions
WARNING: Shock hazard. Disconnect the charger
from the AC outlet before cleaning. Dirt and grease
may be removed from the exterior of the charger using a
cloth or soft non-metallic brush. Do not use water or any
cleaning solutions. Never let any liquid get inside the tool;
never immerse any part of the tool into a liquid.
Battery Packs
Important Safety Instructions for All
Battery Packs
When ordering replacement battery packs, be sure to include
catalogue number and voltage.
The battery pack is not fully charged out of the carton. Before
using the battery pack and charger, read the safety instructions
below. Then follow charging procedures outlined.
READ ALL INSTRUCTIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
Do not charge or use battery in explosive atmospheres,
such as in the presence of flammable liquids, gases or
dust. Inserting or removing the battery from the charger may
ignite the dust or fumes.
Never force battery pack into charger. Do not modify
battery pack in any way to fit into a non-compatible
charger as battery pack may rupture causing serious
personal injury.
Charge the battery packs only in DeWALT chargers.
DO NOT splash or immerse in water or other liquids.
Do not store or use the tool and battery pack in
locations where the temperature may reach or exceed
40 ˚C (104 ˚F) (such as outside sheds or metal buildings
in summer).
Do not incinerate the battery pack even if it is severely
damaged or is completely worn out. The battery pack can
explode in a fire. Toxic fumes and materials are created when
lithium-ion battery packs are burned.
If battery contents come into contact with the skin,
immediately wash area with mild soap and water. If
battery liquid gets into the eye, rinse water over the open eye
for 15 minutes or until irritation ceases. If medical attention
is needed, the battery electrolyte is composed of a mixture of
liquid organic carbonates and lithium salts.
Contents of opened battery cells may cause respiratory
irritation. Provide fresh air. If symptoms persists, seek medical
attention.
WARNING: Burn hazard. Battery liquid may be flammable
if exposed to spark or flame.
English
WARNING: Never attempt to open the battery pack for
any reason. If battery pack case is cracked or damaged,
do not insert into charger. Do not crush, drop or damage
battery pack. Do not use a battery pack or charger that
has received a sharp blow, been dropped, run over or
damaged in any way (i.e., pierced with a nail, hit with
a hammer, stepped on). Electric shock or electrocution
may result. Damaged battery packs should be returned to
service centre for recycling.
WARNING: Fire hazard. Do not store or carry the
battery pack so that metal objects can contact
exposed battery terminals. For example, do not place
the battery pack in aprons, pockets, tool boxes, product kit
boxes, drawers, etc., with loose nails, screws, keys, etc.
CAUTION: When not in use, place tool on its side on
a stable surface where it will not cause a tripping
or falling hazard. Some tools with large battery packs
will stand upright on the battery pack but may be easily
knocked over.
Transportation
WARNING: Fire hazard. Transporting batteries can
possibly cause fire if the battery terminals inadvertently
come in contact with conductive materials. When
transporting batteries, make sure that the battery
terminals are protected and well insulated from materials
that could contact them and cause a short circuit.
DeWALT batteries comply with all applicable shipping
regulations as prescribed by industry and legal standards which
include UN Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods; International Air Transport Association (IATA) Dangerous
Goods Regulations, International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations, and the European Agreement Concerning
The International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR).
Lithium-ion cells and batteries have been tested to section 38.3
of the UN Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods Manual of Tests and Criteria.
In most instances, shipping a DeWALT battery pack will be
excepted from being classified as a fully regulated Class 9
Hazardous Material. In general, only shipments containing a
lithium-ion battery with an energy rating greater than 100 Watt
Hours (Wh) will require being shipped as fully regulated Class 9.
All lithium-ion batteries have the Watt Hour rating marked on
the pack. Furthermore, due to regulation complexities, DeWALT
does not recommend air shipping lithium-ion battery packs
alone regardless of Watt Hour rating. Shipments of tools with
batteries (combo kits) can be air shipped as excepted if the Watt
Hour rating of the battery pack is no greater than 100 Whr.
Regardless of whether a shipment is considered excepted
or fully regulated, it is the shipper's responsibility to consult
the latest regulations for packaging, labeling/marking and
documentation requirements.
The information provided in this section of the manual is
provided in good faith and believed to be accurate at the time
the document was created. However, no warranty, expressed or
implied, is given. It is the buyer’s responsibility to ensure that its
activities comply with the applicable regulations.
43
English
Transporting the FLEXVOLTTM Battery
The DeWALT FLEXVOLTTM battery has two modes: Use and
Transport.
Use Mode: When the FLEXVOLTTM battery stands alone or is in
a DeWALT 18V product, it will operate as an 18V battery. When
the FLEXVOLTTM battery is in a 54V or a 108V (two 54V batteries)
product, it will operate as a 54V battery.
Transport Mode: When the cap is attached to the FLEXVOLTTM
battery, the battery is in Transport mode. Keep the cap for
shipping.
When in Transport mode, strings
of cells are electrically
disconnected within the pack
resulting in 3 batteries with a
lower Watt hour (Wh) rating as compared to 1 battery with a
higher Watt hour rating. This increased quantity of 3 batteries
with the lower Watt hour rating can exempt the pack from
certain shipping regulations that are imposed upon the higher
Watt hour batteries.
For example, the Transport Example of Use and Transport Label Marking
Wh rating might indicate
3 x 36 Wh, meaning 3
batteries of 36 Wh each.
The Use Wh rating might
indicate 108 Wh (1 battery implied).
Do not expose to water.
Have defective cords replaced immediately.
Charge only between 4 ˚C and 40 ˚C.
Only for indoor use.
Discard the battery pack with due care for the
environment.
Charge DeWALT battery packs only with designated
DeWALT chargers. Charging battery packs other
than the designated DeWALT batteries with a
DeWALT charger may make them burst or lead to
other dangerous situations.
Do not incinerate the battery pack.
USE (without transport cap). Example: Wh rating
indicates 108 Wh (1 battery with 108 Wh).
TRANSPORT (with built-in transport cap). Example:
Wh rating indicates 3 x 36 Wh (3 batteries of 36 Wh).
Storage Recommendations
Battery Type
1. The best storage place is one that is cool and dry away
from direct sunlight and excess heat or cold. For optimum
battery performance and life, store battery packs at room
temperature when not in use.
2. For long storage, it is recommended to store a fully charged
battery pack in a cool, dry place out of the charger for
optimal results.
NOTE: Battery packs should not be stored completely depleted
of charge. The battery pack will need to be recharged before
use.
The DCN890 operates on a 18 volt battery pack.
These battery packs may be used: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, DCB546,
DCB547. Refer to Technical Data for more information.
Labels on Charger and Battery Pack
In addition to the pictographs used in this manual, the labels
on the charger and the battery pack may show the following
pictographs:
Read instruction manual before use.
See Technical Data for charging time.
Do not probe with conductive objects.
Do not charge damaged battery packs.
Package Contents
The package contains:
1 Concrete nailer
1Charger (P2 models only)
2 Battery packs (P2 models only)
1Kitbox (P2 models only))
1 Drywall Contact Trip (DCN8904)
1 Non-Magnetic Contact Trip (DCN8903)
1 Instruction manual
• Check for damage to the tool, parts or accessories which may
have occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand this manual
prior to operation.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
Wear ear protection.
Wear eye protection.
44
English
Visible radiation. Do not stare into light.
13-57 mm
2.6–3.7 mm
33
15˚
Length of nails.
Nail thickness.
Loading capacity.
Suitable nail collation angle.
Date Code Position (Fig. B)
The date code 22 , which also includes the year of manufacture,
is printed into the housing.
Example:
2017 XX XX
Year of Manufacture
Description (Fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
WARNING: Never modify the power tool or any part of it.
Damage or personal injury could result.
9 Low battery & jam/stall
Trigger
indicator lights (x2)
Trigger lock-off
10 Battery pack
Speed selection switch
Sequential and Rapidcycle 11 Battery release button
12 Magazine
switch
13 Magazine support leg
Contact trip release lever
14 Magazine release lever
Contact trip
15 Pusher
Removable top stand
16 Utility hook
Stall release lever
Intended Use
Your concrete nailer is intended ONLY for use in driving pins
into structural steel OR concrete base materials OR fastening
wood to concrete. This tool has two operating modes, a
sequential operating mode and a unique rapid sequential
operating mode (RapidCycle). Read the section of the manual
Selecting the Mode before using the tool to make sure you are
selecting the proper mode for your application.
DO NOT use under wet conditions or in the presence of
flammable liquids or gases.
Your concrete nailer is a professional power tool.
Only DeWALT pins recommended by the pin hardware
manufacturer and meeting applicable building code
requirements should be used in this tool.
This tool is intended for use by construction professionals.
DO NOT let children come into contact with the tool.
Supervision is required when inexperienced operators use
this tool.
• Young children and the infirm. This appliance is not
intended for use by young children or infirm persons
without supervision.
• This product is not intended for use by persons (including
children) suffering from diminished physical, sensory or
mental abilities; lack of experience, knowledge or skills
unless they are supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with this product.
Dry Fire Lock Out
The concrete nailer is equipped with a dry fire lockout which
prevents the tool from actuating when the magazine is nearly
empty. When 3 pins remain in the magazine, the tool ceases to
operate. Refer to Loading the Tool to reload a stick of collated
pins.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect battery pack
before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.
WARNING: Use only DeWALT battery packs and chargers.
Inserting and Removing the Battery Pack
from the Tool (Fig. B)
NOTE: Make sure your battery pack 10 is fully charged.
To Install the Battery Pack into the Tool
Handle
1. Align the battery pack 10 with the rails inside the tool’s
handle (Fig. B).
2. Slide it into the handle until the battery pack is firmly seated
in the tool and ensure that you hear the lock snap into place.
To Remove the Battery Pack from the Tool
1. Press the release button 11 and firmly pull the battery pack
out of the tool handle.
2. Insert battery pack into the charger as described in the
charger section of this manual.
Fuel Gauge Battery Packs (Fig. B)
Some DeWALT battery packs include a fuel gauge which
consists of three green LED lights that indicate the level of
charge remaining in the battery pack.
To actuate the fuel gauge, press and hold the fuel gauge button.
A combination of the three green LED lights will illuminate
designating the level of charge left. When the level of charge
in the battery is below the usable limit, the fuel gauge will not
illuminate and the battery will need to be recharged.
NOTE: The fuel gauge is only an indication of the charge left on
the battery pack. It does not indicate tool functionality and is
subject to variation based on product components, temperature
and end-user application.
Utility Hook (Fig. C)
The DeWALT cordless nailers include an integrated utility
hook 16 and can be attached to either side of the tool to
accommodate left- or right-handed users.
If the hook is not desired at all, it can be removed from the tool.
45
English
To Remove Utility Hook
1. Remove battery pack from tool.
2. To switch the tool from right- to left-hand usage simply
remove the screw 17 from the opposite side of the tool and
reassemble on the other side.
3. Replace battery pack.
WARNING: Remove pins from magazine before making
any adjustments or servicing this tool. Failure to do so may
result in serious injury.
WARNING: Disconnect battery pack from tool before
making any adjustments, changing accessories, servicing,
or moving the tool. Such preventative safety measures
reduce the risk of starting the tool accidentally.
CAUTION: When not in use, place tool on its side on
a stable surface where it will not cause a tripping or
falling hazard. Some tools with large battery packs will
stand upright on the battery pack but may be easily
knocked over.
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety instructions and
applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect battery pack
before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.
WARNING: Read the section titled Nailer Safety
Warnings at the beginning of this manual. Always wear
eye and ear protection when operating this tool. Keep the
nailer pointed away from yourself and others. For safe
operation, complete the following procedures and checks
before each use of the nailer.
1. Wear proper eye, hearing and respiratory protection.
2. Remove battery pack from tool.
3. Lock the pusher 15 in the back position and remove all pins
from the magazine.
4. Check for smooth and proper operation of contact trip
and pusher latch. Do not use tool if either assembly is not
functioning properly. NEVER use a tool that has the contact
trip restrained in the up position.
5. NEVER use a tool that has damaged parts.
WARNING: To reduce the risk of personal injury,
disconnect battery pack from tool before performing
maintenance, clearing a jammed pin, leaving work area,
moving tool to another location or handing the tool to
another person.
Proper Hand Position (Fig. D)
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury,
ALWAYS use proper hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, ALWAYS hold securely in anticipation of a
sudden reaction.
Proper hand position requires one hand on the main handle as
shown in Fig. D.
Preparing the Tool (Fig. A)
NOTICE: NEVER spray or in any
other way apply lubricants or
cleaning solvents inside the tool.
This can seriously affect the life and
performance of the tool.
NOTE: The battery pack is not fully
charged out of the carton. Follow instructions outlined (refer to
Charging Operations).
1. Read the Nailer Safety Warnings section of this manual.
2. Wear eye and ear protection.
3. Remove battery from tool.
4. Ensure magazine is empty of all fastners.
5. Check for smooth and proper operation of contact trip and
pusher latch 15 . Do not use tool if either assembly is not
functioning properly. NEVER use a tool that has the contact
trip restrained in the actuated position.
6. Keep tool pointed away from yourself and others.
7. Insert fully charged battery pack.
Using the Trigger Lock-off (Fig. E)
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury,
do not keep trigger depressed when tool is not in use. Keep
the trigger lock-off switch LOCKED (Fig. E) when the tool
is not in use.
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury,
lock off trigger, disconnect battery pack from tool and
remove pins from magazine before making adjustments.
Each DeWALT nailer is equipped with a trigger lock-off 2 which
when pushed to the right as shown in Figure E, prevents the
tool from firing a pin by locking the trigger and bypassing
power to the motor.
When the trigger lock-off is pressed to the left, the tool will be
fully operational. The trigger lock-off should always be locked off
(Fig. E) whenever any adjustments are made or when tool is not
in immediate use.
NOTICE: Do not store tool with battery pack installed. To
prevent damage to the pack and to ensure best battery
life, store battery packs out of the tool or charger in a cool,
dry location.
Loading the Tool (Fig. F)
WARNING: Keep the tool pointed away from yourself and
others.
WARNING: Never load pins with the contact trip or trigger
activated.
46
WARNING: Always remove battery pack before loading or
unloading pins.
CAUTION: Keep fingers clear of pusher latch track to
prevent injury.
WARNING: The trigger lock-off should always be engaged
whenever any adjustments are made or when tool is not
in use.
WARNING: Fasteners used to install metal connectors
must meet the requirements of the applicable building
codes and must be installed in compliance with code
requirements and metal connector hardware supplier
specifications. Failure to properly install connectors may
result in structural failures.
1. Turn the nailer upside down.
2. Slide the spring-loaded pusher latch 15 to the base of the
magazine to lock it into place.
3. Drop pin strips into the loading slot of the magazine,
making sure the pin heads align correctly with the slot
opening. (Refer to Technical Data to determine compatible
size.)
4. Keeping fingers clear of the track, close the magazine by
releasing the pusher latch. Carefully allow the latch to slide
forward and engage the pin strip.
Unloading the Tool
WARNING: The trigger lock-off should always be locked
off whenever any adjustments are made or when tool is
not in use.
1. Remove the battery from your nailer.
2. Slide the spring-loaded pusher latch to the base of the
magazine to lock it into place.
3. Tip the tool up until the fastener strip slides freely out of the
magazine.
4. With battery removed, check the nosepiece to verify there
are no pins remaining.
NOTE: The tool is equipped with a magnet in the nose area for
improved tool performance. When unloading, always verify that
the small sticks of pins are not held to the magnetized nose
piece.
Speed Setting Summary (Fig. A, G, H)
This nailer is equipped with a speed selection switch 3 to adjust
the tool when driving into different materials.
Speed 1: Softer materials (low strength concrete/cinder block)
Speed 2: Medium hardness materials (High strength concrete)
Speed 3: Hard materials (Structural steel)
In the event pins are not driving to depth in speed 1, you may
have to switch to speed 2 or 3 for additional driving power.
NOTICE: Driving pins into soft materials at high
speed settings will cause excessive wear to your tool
and may result in early failures.
English
Speed Setting
1
2
3
Application
Typical Pin Length
Fastening Steel/Wood to Low Strength
19-25 mm
Concrete/Masonry (<4000 psi)
Fastening Steel/Wood to High Strength
19-29 mm
Concrete (>4000 psi)
Fastening to structural steel;
13-57 mm
2x4 to Concrete
WARNING: Pins must be driven straight into the material.
Do not tilt nailer while driving fasteners. Refer to Fig. H.
Pin retention values improve when the tool is fired
perpendicular to the material.
The tool can be fired/actuated by pulling the trigger 1 in one
of two modes: sequential mode or RapidCycle mode. Refer
to Selecting the Mode for detailed instructions for firing in
each mode.
Selecting the Mode (Fig. A, G)
To select standard sequential mode, slide the mode selector
switch 4 to display the single arrow ( ) icon.
To select rapid sequential operating mode (RapidCycle), slide
the mode selector switch 4 to display the double arrow ( )
icon.
NOTE: Battery life in RapidCycle mode will be shorter than
in standard sequential mode. Leaving the tool in standard
sequential will give maximum battery life.
Sequential Mode
The sequential mode is used for intermittent nailing. It offers the
maximum battery life for driving pins.
1. Using the mode selector switch 4 , select the
sequential mode.
2. Release the trigger lock-off 2 .
3. Push the contact trip 6 against the work surface.
4. Pull the trigger switch 1 to actuate the tool.
5. Release the trigger and raise the nailer from the
work surface.
6. Repeat steps 3–5 to actuate the next nail.
RapidCycle Mode
In RapidCycle mode, the motor rotation speed is automatically
restored after driving a pin to allow fast consecutive nailing.
While offering the ability to drive more pins in less time, this
mode quickly depletes the battery charge.
1. Using the mode selector switch 4 to select the RapidCycle
mode.
2. Release the trigger lock-off 2 .
3. Push the contact trip 6 against the work surface.
4. Pull the trigger switch 1 to actuate the tool.
5. Release the trigger and raise the nailer from the work
surface. NOTE: The tool motor returns to full speed
automatically without the contact trip 6 being depressed.
6. Repeat steps 3–5 to actuate the next nail.
47
English
Pin/Fastener Troubleshooting
STEEL
Pin does not penetrate the surface.
Properly driven pin
Cause:
-- Speed setting too low
-- Material to hard for pin type
Action:
-- Increase tool speed setting
Over driven pin
CONCRETE
Pin does not hold in the concrete.
Cause:
-- Too hard/high strength
concrete
-- Hard or large aggregate
in concrete
Action:
-- Use shorter pin.
-- Switch to higher speed setting.
Pin breaks or bends.
Cause:
-- Pin too long
-- Speed setting too low
-- Material to hard for pin type
Action:
-- Use shorter pin.
-- Switch to higher speed setting.
Pin does not drive deep enough.
Cause:
-- Pin too long
-- Speed setting too low
Action:
-- Use shorter pin.
-- Switch to higher speed setting.
Pin drives too deep.
Cause:
-- Pin too short for application
-- Speed setting too high
Action:
-- Use longer pin.
-- Switch to lower speed setting.
Pin does not hold in the steel.
Cause:
-- Steel base material too thin
Action:
-- Use alternative means to secure
base material.
Headlights/LED Indicator (Fig. A)
There are low battery and jam/stall indicator lights 9 located on
the front of the tool on each side of the magazine.
LOW BATTERY
Replace battery with a charged pack.
HOT PACK
Let the battery cool or replace it with a
cool pack.
Pin bends.
Cause:
-- Pin hit large aggregate on entry
-- Too hard/high strength
concrete
-- Pit hit rebar just under surface
Action:
-- Use shorter pin.
-- Make sure nailer is
perpendicular to the work
surface.
-- Move 8 cm and try again.
JAM/STALL CONDITION
Rotate the stall release lever to release.
Refer to Stall Release or Clearing a
Jammed Pin.
HOT TOOL (Both LEDs Flashing)
Let the tool cool down before continuing
use.
or any other
combination.
48
ERROR
Reset tool by removing and reinserting
battery pack or cycling trigger lock off.
If error code persist, take tool to an
authorised DeWALT service center.
English
Stall Release (Fig. I)
If the nailer is used in harder material where all available energy
in the motor is used to drive a fastener, the tool may stall.
The driver will not complete the drive cycle and the jam/stall
indicator will flash. Rotate the stall release lever 8 on the tool
and the mechanism will release. NOTE: The tool will disable
itself and not reset until the battery pack has been removed
and reinserted. If the driver does not automatically return to
the home position, proceed to Clearing a Jammed Pin. If the
unit continues to stall please review the material and fastener
length to be sure that it is not too rigorous an application. The
nailer could also be overheated and needs time to cool before
further use.
NOTE: Should pins jam frequently or the driver continually fail
to reset, have tool serviced by an authorised DeWALT service
centre.
Cold Weather Operation
When operating tools at temperatures below freezing:
1. Keep tool as warm as possible prior to use.
2. Actuate the tool 10 or 15 times into scrap lumber before
using.
Hot Weather Operation
Tool should operate normally. However, keep tool out of direct
sunlight as excessive heat can deteriorate bumpers and other
rubber parts resulting in increased maintenance.
Clearing a Jammed Pin (Fig. A, J)
MAINTENANCE
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, disconnect battery pack from tool before
making any adjustments, changing accessories,
servicing, or moving the tool. Such preventative safety
measures reduce the risk of starting the tool accidentally.
CAUTION: When removing a jammed pin, DO NOT
orient the nailer with the nose up or with the battery
foot up. Positioning the nailer this way makes the
jammed pin or pieces of the pin more likely to be ingested
into the nailer. If any portion of a pin is ingested into the
tool, the pin should be retrieved by removing the top cap.
If a pin becomes jammed in the nosepiece, keep the tool
pointed away from you and follow these instructions to clear:
1. Remove battery pack from tool and engage trigger lock-off.
2. After laying the tool on its side, slide the spring-loaded
pusher latch 15 to the base of the magazine to lock it into
place and unload pin strip.
3. Rotate the magazine release lever 14 and rotate the
magazine 12 forward.
4. Remove jammed/bent pin, using pliers if necessary. The
contact trip can be removed if necessary. Refer to Contact
Trip Replacement.
CAUTION: If any portion of a pin is ingested into the tool,
the pin should be retrieved by removing the top cap.
5. If the driver is in the down position, rotate the stall release
lever on the top of the nailer.
NOTE: If the driver will not reset after rotating the stall
release lever, manually resetting the blade with a long screw
driver may be necessary.
6. Rotate the magazine back into position under the nose of
the tool and close the magazine release lever.
7. Reinsert battery pack.
NOTE: The tool will disable itself and not reset until the
battery pack has been removed and reinserted.
8. Reinsert pins into magazine (refer to Loading the Tool).
9. Release the pusher latch.
10. Disengage the trigger lock-off when ready to
continue nailing.
Your DeWALT power tool has been designed to operate
over a long period of time with a minimum of maintenance.
Continuous satisfactory operation depends upon proper tool
care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect battery pack
before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.
The charger and battery pack are not serviceable.
DAILY MAINTENANCE CHART
ACTION
Clean magazine, pusher, and contact trip
mechanism.
WHY
Permits smooth operation of magazine, reduces
wear, and prevents jams.
HOW
Blowing off the tool with compressed air is the
most effective way to clean the tool. The use
of oils, lubricants periodically or solvents is not
recommended as they tend to attract debris
and/or damage the plastic parts of the tool.
ACTION
Before each use, check to ensure all screws and
fasteners are tight and undamaged.
WHY
Prevents jams and premature failure of tool parts.
HOW
Tighten loose screws using the appropriate hex
wrench or screwdriver.
Lubrication
NOTICE: NEVER spray or in
any other way apply lubricants
or cleaning solvents inside the
tool. This can seriously affect
the life and performance of
the tool.
DeWALT tools are properly
lubricated at the factory and are ready for use. However, it is
recommended that, once a year, you take or send the tool to a
certified service centre for a thorough cleaning and inspection.
49
English
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of the main housing
with dry air as often as dirt is seen collecting in and around
the air vents. Wear approved eye protection and approved
dust mask when performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals
for cleaning the non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials used in these parts.
Use a cloth dampened only with water and mild soap.
Never let any liquid get inside the tool; never immerse any
part of the tool into a liquid.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other than those offered
by DeWALT, have not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could be hazardous.
To reduce the risk of injury, only DeWALT recommended
accessories should be used with this product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Contact Trip Replacment (Fig. F)
For some applications, using a different contact trip may be
desirable.
WARNING: For your own safety, read the tool instruction
manual before using any accessory. Failure to heed
these warnings may result in personal injury and serious
damage to the tool and the accessory. When servicing this
tool, use only identical replacement parts.
To Replace Contact Trip:
1. Push down on the contact trip release lever 5
2. Pull the contact trip 6 out of the nose of the tool.
3. Hold down the trip release lever
4. With the contact trip alignment marker facing up, as shown
in Figure K, insert the contact trip fully into the tool nose.
5. Release the lever.
DCN8901 Driver Blade Replacement Kit
(Fig. L, M, N)
WARNING: For your own safety, read the tool instruction
manual before using any accessory. Failure to heed
these warnings may result in serious personal injury and
damage to the tool and the accessory. When servicing this
tool, use only identical replacement parts.
NOTICE: All the mechanical parts of the driver replacment
kit are shown for convenience and verification of inclusion.
To Change a Worn Driver Blade:
1. Using a T-20 Torx, loosen the four screws 18 on either side
of the unit.
2. Remove the four screws and the removable top stand 7 .
Refer to Figure L.
3. Remove housing end cap 19 . Refer to Figure L.
50
4. Push up on the rear of the driver 20 until you hear a click,
then push the driver forward while holding it in this position
until it passes the upper bumper assembly 22 .
5. Remove guide rods 21 . Refer to Figure M.
6. Remove upper bumper assembly.
7. Lift the rear of driver until at an angle and pull the driver out.
Refer to Figure N.
8. Replace driver and follow steps in reverse to reassemble
9. Ensure new driver slides smoothly through the tool before
full reassembly.
10. Return the driver, guide rods, bumpers, housing end cap,
and removable top stand back onto the unit. It is important
to try the alignment of the driver and the flywheel before
screwing the housing end cap back on to the unit. This
can be done by connecting a battery and pushing then
releasing the nose of the unit against a bench or hard
surface. This will start the motor spinning.
NOTE: When the driver and the flywheel are correctly
aligned, you will hear the motor coast back down from
full speed. If the driver and the flywheel are not correctly
aligned, the motor may not start up, may slow down much
faster than normal along with a loud grinding noise from
the unit. If this happens remove and reseat the driver
making sure the bumpers are seated correctly.
WARNING: Always test the unit by firing 15 mm,
20 mm or 25 mm pins in Speed 1 into scrap material, to
ensure that the tool is working properly. If tool does not
operate properly, contact a recognised DeWALT service
centre immediately.
Protecting the Environment
Separate collection. Products and batteries marked
with this symbol must not be disposed of with normal
household waste.
Products and batteries contain materials that can
be recovered or recycled reducing the demand for raw
materials. Please recycle electrical products and batteries
according to local provisions. Further information is available at
www.2helpU.com.
Rechargeable Battery Pack
This long life battery pack must be recharged when it fails
to produce sufficient power on jobs which were easily done
before. At the end of its technical life, discard it with due care for
our environment:
• Run the battery pack down completely, then remove it from
the tool.
• Li-Ion cells are recyclable. Take them to your dealer or a
local recycling station. The collected battery packs will be
recycled or disposed of properly.
English
TROUBLESHOOTING GUIDE
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury, turn tool off and disconnect battery pack before making any
adjustments or removing/installing attachments or accessories. An accidental start-up can cause injury.
SYMPTOM
Motor does not run with contact
trip depressed
CAUSE
Trigger lock in locked position
Dryfire lock out engaged, blocking contact trip from
traveling fully
Tool is stalled, locking the motor from rotating
Tool is hot. (Check LED indicator to verify these
conditions.)
Battery is hot. (Check LED indicator to verify these
conditions.)
Bent contact trip
Motor stops running after 5 seconds
Terminals are dirty or damaged
Damaged internal electronics
Damaged Trigger
Tool does not actuate (motor runs Dryfire lock out engaged, blocking contact trip from
but will not fire)
traveling fully
Low battery charge or damaged battery
Motor starts up but generates a
lot of noise
Jammed pin/drive blade not returned to home
position
Damaged driver
Jammed internal mechanism
Damaged internal electronics
Jammed pin and driver is stuck in down position
Damaged driver
Driver blade continues to get stuck Jammed pin and driver is stuck in down position
in down position
Debris in nosepiece
Damaged or worn driver
FIX
Unlock trigger lock.
Load more pins into magazine.
Rotate the stall release lever on the tool and the mechanism will
release. If driver does not return, remove battery and manually push
driver back to home position.
Let the tool cool down before continuing use.
Let the battery cool or replace it with a cool pack.
See authorised service centre.
Normal operation, release contact trip and redepress.
See authorised service centre.
See authorised service centre.
See authorised service centre.
Load pins into magazine.
Check charge level if pack shows state-of-charge.
Charge or replace battery pack if necessary.
Remove battery, clear jammed pin, cycle stall release lever, (push driver
up manually if necessary) reinsert battery pack.
Replace driver with kit.
See authorised service centre.
See authorised service centre.
Use stall release lever, clear and jammed pins, and return driver
manually if necessary.
Replace driver with kit.
Use stall release lever, clear any jammed pins, and return driver
manually if necessary.
Clean nose area and watch closely for small pieces of broken pins stuck
in the track. Refer to Clearing a Jammed Pin.
Replace driver with kit.
51
English
SYMPTOM
Tool operates but does not drive
fasteners fully
CAUSE
Speed select setting in wrong position.
Tool not firmly applied to workpiece
Material and fastener length
Use of incorrect speed
Tool operates, but no fastener
is driven
Jammed nail
Damaged or worn driver tip
Damaged actuation mechanism
No pins in magazine
Wrong size or angle pins
Debris in nosepiece
Debris in magazine
Damaged or worn driver
Worn magazine
Damaged pusher spring
Wrong size or angle pins
Magazine not secured after previous jam clear/
inspection
Damaged or worn driver
Material and fastener length
Debris in nosepiece
Driver blade does not slide
backward and forward smoothly
through its firing path
52
FIX
Set speed to appropriate setting.
Apply adequate force to tool securing it tightly to workpiece. See
instruction manual.
If the unit continues to stall (forcing the need to rotate the stall release
lever) choose the appropriate material and fastener length that is not
too rigorous of an application.
If trying to drive longer pins in soft woods, or driving pins into harder
materials using speed 1 - adjust speed setting to position 2.
Replace driver with kit.
See authorised service centre.
Load pins in magazine.
Use only the recommended pins. Refer to Technical Data.
Clean nose area and watch closely for small pieces of broken pins stuck
in the track.
Clean magazine
Replace driver with kit.
Replace magazine. See authorised service centre.
Replace spring. See authorised service centre.
Use only the recommended pins Refer to Technical Data.
Make sure to magazine is latched properly.
Replace driver.
If the unit continues to stall (forcing the need to rotate the stall release
lever) choose the appropriate material and fastener length that is not
too rigorous an application.
Clean nose area and watch closely for small pieces of broken pins stuck
in the track.
Replace springs. See authorised service centre.
Load more pins in magazine to disengage dryfire lockout.
Damaged pusher spring
Dry fire lock out is engaged with only 2–4 pins
remaining in magazine and the user is applying
excessive force to contact trip, overriding the lockout
Tool is not yet run-in
New tools can take 100–500 pins for parts to mesh and wear in
together. Drive shorter pins during this period if experiencing difficulty
fully driving pins.
Use of incorrect speed
If trying to drive longer pins in soft materials, or driving pins into harder
materials using speed 1 - adjust speed setting to position 2 or 3.
Worn magazine
Replace magazine. See authorised service centre.
Driver blade is bent
Replace driver.
Español
CLAVADORA PARA HORMIGÓN SIN CABLE
DCN890
¡Enhorabuena!
Declaración de Conformidad CE
Ha elegido una herramienta DeWALT. Años de experiencia,
innovación y un exhaustivo desarrollo de productos hacen que
DeWALT sea una de las empresas más fiables para los usuarios
de herramientas eléctricas profesionales.
Directriz de la Maquinaria
Datos técnicos
Clavadora para hormigón sin cable
DCN890
Voltaje
Tipo
Tipo de batería
Ángulo del cargador
Capacidad de carga
VDC
Longitud de las puntas
Espesor de las puntas
Peso (sin paquete de batería)
mm
mm
kg
DCN890
18
1
Li-Ion
15
hasta 33 puntas
13–57
2,6–3,7
4,2
Valores de ruido y valores de vibración (suma vectores triaxiales) de acuerdo con
EN60745-2-16.
LPA(nivel de presión sonora de emisión)
dB(A)
88,5
LWA(nivel de potencia sonora)
dB(A)
97,5
K (incertidumbre para el nivel de sonido dado) dB(A)
3,5
Valor de la emisión de vibración ah =
Incertidumbre K =
m/s2
m/s2
2,8
1,5
El nivel de emisión de vibración que Figura en esta hoja de
información se ha medido de conformidad con una prueba
normalizada proporcionada en la EN60745 y puede utilizarse
para comparar una herramienta con otra. Puede usarse para una
evaluación preliminar de exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión de vibración
declarado representa las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se utiliza la herramienta
para distintas aplicaciones, con accesorios diferentes o
mal mantenidos, la emisión de vibración puede variar.
Esto puede aumentar considerablemente el nivel de
exposición durante el período total de trabajo.
Una valoración del nivel de exposición a la vibración
debería tener en cuenta también las veces en que
la herramienta está apagada o cuando está en
funcionamiento pero no realizando ningún trabajo. Esto
puede reducir considerablemente el nivel de exposición
durante el periodo total de trabajo.
Identifique medidas de seguridad adicionales para
proteger al operador de los efectos de la vibración tales
como: ocuparse del mantenimiento de la herramienta y
los accesorios, mantener las manos calientes y organizar
los patrones de trabajo.
DeWALT declara que los productos descritos bajo Datos
Técnicos son conformes a las normas:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-16:2010.
Estos productos también son conformes con las Directivas
2014/30/UE y 2011/65/UE. Si desea más información,
póngase en contacto con DeWALT en la dirección indicada a
continuación o bien consulte la parte posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación del archivo
técnico y realiza esta declaración en representación de DeWALT.
Markus Rompel
Director de Ingeniería
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
26.01.2017
ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones, lea el
manual de instrucciones.
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de gravedad de las
señales. Lea el manual y preste atención a estos símbolos.
PELIGRO: indica una situación de peligro inminente, que
si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.
ADVERTENCIA: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, podría provocar la muerte o
lesiones graves.
ATENCIÓN: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, puede provocar lesiones leves
o moderadas.
AVISO: Indica una práctica no relacionada con
las lesiones personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Advertencias de seguridad generales para
herramientas eléctricas
ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias de
seguridad y todas las instrucciones. El incumplimiento
53
Peso
Español
Pilas
Tiempo Cargadores/Carga (Minutos)
DCN890
VDC
Ah
Peso
kg
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
de las advertencias e instrucciones podría provocar una
descarga eléctrica, un incendio y/o lesiones graves.
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS
E INSTRUCCIONES PARA FUTURAS
CONSULTAS
El término “herramienta eléctrica” que aparece en las advertencias
se refiere a la herramienta eléctrica que funciona a través de la red
eléctrica (con cable) o a la herramienta eléctrica que funciona con
batería (sin cable).
1) Seguridad en el Área de Trabajo
a ) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas en desorden u oscuras pueden
provocar accidentes.
b ) No utilice herramientas eléctricas en atmósferas
explosivas, como ambientes donde haya polvo,
gases o líquidos inflamables. Las herramientas
eléctricas originan chispas que pueden inflamar el polvo
o los gases.
c ) Mantenga alejados a los niños y a las personas
que estén cerca mientras utiliza una herramienta
eléctrica. Las distracciones pueden ocasionar que pierda
el control.
2) Seguridad Eléctrica
a ) Los enchufes de las herramientas eléctricas deben
corresponderse con la toma de corriente. No
modifique nunca el enchufe de ninguna forma. No
utilice ningún enchufe adaptador con herramientas
eléctricas conectadas a tierra. Los enchufes no
modificados y las tomas de corriente correspondientes
reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
b ) Evite el contacto del cuerpo con superficies
conectadas a tierra como tuberías, radiadores,
cocinas económicas y frigoríficos. Existe un mayor
riesgo de descarga eléctrica si tiene el cuerpo conectado
a tierra.
c ) No exponga las herramientas eléctricas a la
lluvia ni a condiciones húmedas. Si entra agua
54
a una herramienta eléctrica aumentará el riesgo de
descarga eléctrica.
d ) No someta el cable de alimentación a presión
innecesaria. No use nunca el cable para transportar,
tirar de la herramienta eléctrica o desenchufarla.
Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes
afilados y piezas en movimiento. Los cables dañados o
enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
e ) Cuando esté utilizando una herramienta eléctrica al
aire libre, use un cable alargador adecuado para uso
en exteriores. La utilización de un cable adecuado para
el uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.
f ) Si no puede evitar utilizar una herramienta eléctrica
en un lugar húmedo, use un suministro protegido
con un dispositivo de corriente residual. El uso de
un dispositivo de corriente residual reduce el riesgo de
descarga eléctrica.
3) Seguridad Personal
a ) Manténgase alerta, esté atento a lo que hace y use
el sentido común cuando utilice una herramienta
eléctrica. No maneje una herramienta eléctrica
cuando esté cansado o bajo los efectos de drogas,
medicamentos o alcohol. Un momento de falta de
atención cuando se manejan las herramientas eléctricas
puede ocasionar lesiones personales graves.
b ) Use un equipo protector personal. Utilice siempre
protección ocular. El uso del equipo protector como
mascarillas antipolvo, calzado antideslizante, casco o
protección auditiva para condiciones apropiadas reducirá
las lesiones personales.
c ) Evite la puesta en funcionamiento involuntaria.
Asegúrese de que el interruptor esté en posición
de apagado antes de conectar con la fuente
de alimentación y/o la batería, de levantar
o transportar la herramienta. El transportar
herramientas eléctricas con el dedo puesto en el
interruptor o herramientas eléctricas activadoras
que tengan el interruptor encendido puede
provocar accidentes.
d ) Saque toda llave de ajuste o llave inglesa antes
de encender la herramienta eléctrica. Una llave
inglesa u otra llave que se deje puesta en una pieza en
Español
movimiento de la herramienta eléctrica pueden ocasionar
lesiones personales.
e ) No intente extender las manos demasiado.
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y
conserve el equilibrio en todo momento. Esto
permite un mejor control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
f ) Vístase debidamente. No se ponga ropa suelta
o joyas. Mantenga el pelo, la ropa y los guantes
alejados de las piezas móviles. La ropa suelta, las joyas
y el pelo largo pueden quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
g ) Si se suministran dispositivos para la conexión
del equipo de extracción y recogida de polvo,
asegúrese de que estén conectados y de que se usen
adecuadamente. El uso de equipo de recogida de polvo
puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.
instrucciones teniendo en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que vaya a realizarse. El uso de la
herramienta eléctrica para operaciones que no sean las
previstas puede ocasionar una situación peligrosa.
5) Uso y cuidado de las herramientas que
funcionan con batería
a ) Recárguelas sólo con el cargador especificado por
el fabricante. Un cargador que sea adecuado para un
tipo de batería puede ocasionar un riesgo de incendio si se
utiliza con otra batería.
b ) Use herramientas eléctricas sólo con las baterías
designadas específicamente. El uso de cualquier
otro tipo de batería puede crear un riesgo de lesión o
de incendio.
c ) Cuando no se esté utilizando la batería, manténgala
alejada de otros objetos de metal, como los clips,
monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos
pequeños de metal que pueden hacer una conexión
de un terminal a otro. El provocar un cortacircuito en
los terminales de la batería puede causar quemaduras o
un incendio.
d ) En condiciones de abuso, el líquido puede salirse
de la batería, evite el contacto. Si se produce un
contacto de forma accidental, enjuague con agua.
Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque
atención médica. El líquido que sale de la batería puede
causar irritación o quemaduras.
4) Uso y cuidado de las herramientas
Eléctricas
a ) No fuerce la herramienta eléctrica. Use la
herramienta eléctrica correcta para su trabajo.
La herramienta eléctrica correcta funcionará mejor y
con mayor seguridad si se utiliza de acuerdo con sus
características técnicas.
b ) No utilice la herramienta eléctrica si no puede
encenderse y apagarse con el interruptor. Toda
herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el
interruptor es peligrosa y debe ser reparada.
c ) Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación
y/o la batería de la herramienta eléctrica antes de
realizar ajustes, cambiar accesorios o guardar las
herramientas eléctricas. Dichas medidas de seguridad
preventivas reducen el riesgo de poner en marcha la
herramienta eléctrica accidentalmente.
d ) Guarde las herramientas eléctricas que no esté
utilizando fuera del alcance de los niños y no
permita que utilicen la herramienta eléctrica las
personas que no estén familiarizadas con ella o con
estas instrucciones. Las herramientas eléctricas son
peligrosas en manos de personas no capacitadas.
e ) Ocúpese del mantenimiento de las herramientas
eléctricas. Compruebe si hay desalineación o
bloqueo de las piezas en movimiento, rotura de
piezas y otras condiciones que puedan afectar el
funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si la
herramienta eléctrica está dañada, llévela para
que sea reparada antes de utilizarla. Se ocasionan
muchos accidentes por el mal mantenimiento de las
herramientas eléctricas.
f ) Mantenga las herramientas para cortar afiladas y
limpias. Hay menos probabilidad de que las herramientas
para cortar con bordes afilados se bloqueen y son más
fáciles de controlar.
g ) Use la herramienta eléctrica, los accesorios y las
brocas de la herramienta etc., conforme a estas
6) Servicio
a ) Lleve su herramienta eléctrica para que sea
reparada por una persona cualificada para realizar
las reparaciones que use sólo piezas de recambio
idénticas. Así se asegurará que se mantenga la seguridad
de la herramienta eléctrica.
Advertencias de seguridad para clavadoras
•
•
•
•
Manipule siempre la herramienta como si estuviera
cargada con sujeciones. La manipulación descuidada de la
clavadora puede dar lugar a una descarga de sujeciones y a
lesiones personales.
No apunte la herramienta hacia usted ni hacia las
personas que se encuentren cerca. La activación
imprevista puede hacer que se descargue una sujeción y que
cause lesiones personales.
No accione la herramienta a menos que esta esté
firmemente colocada sobre la pieza de trabajo. Si la
herramienta no está en contacto con la pieza de trabajo, la
sujeción podría desviarse del objetivo.
Si la sujeción se atasca en la herramienta, desconecte la
herramienta de la fuente de alimentación. Mientras saca
una sujeción atascada, la clavadora podría activarse de forma
accidental si está conectada.
55
Español
Advertencias de seguridad adicionales para
clavadoras
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
56
ADVERTENCIA: Al usar una clavadora deberán seguirse
todas las precauciones de seguridad que se exponen
abajo, para evitar el riesgo de muerte y lesiones graves.
Lea y comprenda todas las instrucciones antes de utilizar
la herramienta.
Sostenga la herramienta por las superficies de agarre
aisladas cuando realice una operación en la que las
puntas puedan entrar en contacto con un cable oculto.
El contacto con un cable conectado dejará expuestas las
piezas metálicas de la herramienta con corriente, pudiendo
dar una descarga eléctrica al operador.
Durante el uso, póngase siempre protectores auditivos
y otros protectores apropiados. En algunas condiciones y
durante el uso, los ruidos de este producto pueden contribuir a
la pérdida auditiva.
Desconecte la batería de la herramienta cuando no
utilice la herramienta. Saque siempre la batería y retire
las sujeciones del cargador antes de abandonar la zona de
trabajo o de entregar la herramienta a otro operador. No
traslade la herramienta hacia otra zona de trabajo en la cual
se utilicen andamios, escaleras, escaleras de mano o similares,
con la batería conectada. No efectúe ajustes, no realice
operaciones de mantenimiento ni libere sujeciones atascadas
cuando esté colocada la batería.
Use siempre el bloqueo del gatillo cuando no vaya a
usar inmediatamente la herramienta. Usar el bloqueo
del gatillo evita disparos accidentales.
No elimine, manipule o altere de ninguna otra manera
la herramienta, el gatillo o el bloqueo del gatillo para
que se vuelvan inoperativos. No fije con cinta ni ate el
gatillo en la posición de encendido. No extraiga el muelle
del activador de contacto. Inspeccione diariamente que el
gatillo se mueva libremente. Pueden producirse descargas
incontroladas.
Controle la herramienta antes del uso. No utilice
la herramienta si cualquier pieza de la misma, el
gatillo o el bloqueo del gatillo están inoperativos,
están desconectados, han sido alterados o no
funcionan correctamente. Las piezas dañadas o
faltantes deben repararse o sustituirse antes del uso.
Consulte Mantenimiento.
No altere ni modifique de ningún modo la herramienta.
Manipule siempre la herramienta como si estuviera
cargada con sujeciones.
No dirija nunca la herramienta hacia sus compañeros
de trabajo ni hacia usted mismo. No juegue con la
herramienta. Trabaje en modo seguro. Respete la herramienta
como elemento de trabajo.
Mantenga alejados a los niños, visitantes y otras
personas que estén cerca mientras utiliza una
herramienta eléctrica. Las distracciones pueden ocasionar
que pierda el control. Cuando no utilice la herramienta, deberá
guardarla en un lugar seguro, alejada del alcance de los niños.
•
•
•
•
•
•
•
No se estire demasiado. Mantenga constantemente la
estabilidad y el equilibrio adecuados. La pérdida de equilibrio
puede causar lesiones personales.
Use la herramienta solo para el uso previsto. No dispare
sujeciones al aire libre o en materiales demasiado
duros para que penetre la punta. No use el cuerpo de
la herramienta ni la tapa superior como martillo. Las
puntas disparadas pueden seguir un trayecto imprevisto
y causar lesiones.
Mantenga siempre los dedos alejados del activador
de contacto para prevenir lesiones causadas por la
liberación inadvertida de la punta.
Consulte las secciones Mantenimiento y Reparaciones
para más información sobre el mantenimiento correcto
de la herramienta.
Utilice siempre la herramienta en un lugar limpio y
bien iluminado. Compruebe que la superficie de trabajo
esté despejada de residuos y tenga cuidado de no perder el
equilibrio cuando trabaje en entornos elevados tales como
techos.
Las sujeciones deben clavarse rectas en el material. No
incline la clavadora cuando clave las sujeciones. Si las puntas
rebotan o se atascan pueden causar lesiones personales.
Mantenga las manos y otras partes del cuerpo alejadas
de la zona de trabajo inmediata.
ADVERTENCIA: Para evitar lesiones, mantenga las manos
y otras partes del cuerpo alejadas de la zona de disparo de
la herramienta.
No utilice la herramienta en presencia de polvo, gases o
humos inflamables. Esta herramienta produce chispas que
pueden encender el polvo o los gases y causar una explosión.
Clavar una punta sobre otra también puede producir chispas.
Mantenga la cara y el cuerpo alejados de la parte
posterior de la tapa de la herramienta cuando trabaje
en espacios reducidos. Un contragolpe improviso puede
repercutir en el cuerpo, especialmente cuando se clavan
materiales duros o densos.
Aferre bien la herramienta para mantener el control
mientras deja que la herramienta retroceda de la
superficie de trabajo después de clavar la sujeción.
Esté atento al espesor del material cuando use la
clavadora. Un clavo sobresaliente puede causar lesiones.
No clave puntas al azar en paredes, suelos u otras zonas
de trabajo. Las sujeciones clavadas en cables eléctricos
cargados, tuberías u otros tipos de obstrucciones pueden
causar lesiones.
•
•
•
•
•
Manténgase alerta, esté atento a lo que hace y use el
sentido común cuando utilice una herramienta eléctrica.
No utilice ninguna herramienta cuando esté cansado o bajo
los efectos de drogas, medicamentos o alcohol. Un momento
de desatención cuando se manejan herramientas eléctricas puede
ocasionar lesiones personales graves.
Riesgos residuales
No obstante el cumplimiento de las normas de seguridad
pertinentes y del uso de dispositivos de seguridad, existen
determinados riesgos residuales que no pueden evitarse. Dichos
riesgos son los siguientes:
• Deterioro auditivo.
• Riesgo de lesiones personales debido a partículas flotantes en
el aire.
• Riesgo de quemaduras producidas por los accesorios que se
calientan durante el funcionamiento.
• Riesgo de lesiones personales por uso prolongado.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está diseñado para un solo voltaje.
Compruebe siempre que el voltaje de la batería coincida con
el voltaje que Figura en la placa de especificaciones. Asegúrese
también de que el voltaje del cargador coincida con el de la
red eléctrica.
Su cargador DeWALT tiene doble aislamiento
conforme a la norma EN60335, por lo que no se
requiere conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe reemplazarse por
un cable especialmente preparado disponible a través de la
organización de servicios de DeWALT.
•
•
•
•
Uso de un alargador
No debe utilizarse un alargador a menos que sea absolutamente
necesario. Use un alargador adecuado a la potencia del cargador
(consulte los Datos técnicos). El tamaño mínimo del conductor
es 1 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
•
•
GUARDE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES
Cargadores
•
Los cargadores DeWALT no necesitan ningún ajuste y están
diseñados para ofrecer el funcionamiento más fácil al usuario.
Instrucciones de seguridad importantes
para todos los cargadores de batería
SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES: Este manual contiene
instrucciones importantes de seguridad y funcionamiento
para los cargadores de batería compatibles (Consultar Datos
Técnicos).
• Antes de utilizar el cargador, lea todas las instrucciones
y advertencias del cargador, del paquete de baterías y
del producto que utiliza el paquete de baterías.
ADVERTENCIA: Peligro de electrocuciones. No permita
que ningún líquido penetre en el cargador. Podrá
conllevar electrocuciones.
ADVERTENCIA: Recomendamos el uso de un dispositivo
de corriente residual con corrientes residuales de 30mA
o menos.
•
•
•
•
Español
ATENCIÓN: Peligro de quemaduras. Para reducir el riesgo
de daños, cargue sólo las baterías recargables de DeWALT.
Otros tipos de baterías podrán provocar daños materiales
y daños personales.
ATENCIÓN: Los niños deberán permanecer vigilados para
garantizar que no jueguen con el aparato.
AVISO: En determinadas condiciones, estando el cargador
enchufado a la alimentación eléctrica, los contactos de
carga interiores del cargador pueden ser cortocicuitados
por materiales extraños. Los materiales conductores
extraños como, a título enunciativo pero no limitativo,
lana de acero, papel de aluminio o cualquier acumulación
de partículas metálicas deben mantenerse alejados
de las cavidades del cargador. Desconecte siempre el
cargador de la red cuando no haya ningún paquete de
baterías en la cavidad. Desconecte el cargador antes de
intentar limpiarlo.
NO intente cargar el paquete de baterías con otros
cargadores distintos a los indicados en el presente
manual. El cargador y el paquete de baterías han sido
específicamente diseñados para funcionar juntos.
Estos cargadores no han sido diseñados para fines
distintos a la recarga de las baterías recargables de
DeWALT. Cualquier otro uso provocará un riesgo de incendio,
electrocución o choques.
No exponga el cargador a la lluvia o a la nieve.
Tire del enchufe en lugar del cable al desconectar el
cargador. De este modo, reducirá el riesgo de daños a la
toma y al cable eléctrico.
Compruebe que el cable se encuentra ubicado de modo
que no pueda pisarlo, atascarlo o sujeto a cualquier otro
daño o tensión.
No utilice cables de extensión a menos que sea
estrictamente necesario. El uso de un cable de extensión
inadecuado podrá provocar riesgos de incendios,
electrocuciones o choques.
No coloque ningún objeto en la parte superior del
cargador ni lo coloque en una superficie blanda que
pueda bloquear las ranuras de ventilación y dar lugar a
un calentamiento interno excesivo. Coloque el cargador
en una posición lejos de cualquier fuente de calor. El cargador
se ventila mediante las ranuras ubicadas en la parte superior e
inferior de la carcasa.
No opere el cargador con un cable o enchufe dañado—
haga que se lo reparen de inmediato.
No opere el cargador si ha recibido un gran golpe, si
se ha caído o si se ha dañado de cualquier otro modo.
Llévelo a un centro de servicio autorizado.
No desmonte el cargador, llévelo a un centro de servicio
autorizado cuando necesite repararlo. Un ensamblaje
inadecuado podrá provocar riesgos de electrocución, choques
o incendios.
Si el cable de suministro está dañado, deberá sustituirlo
de inmediato por otro del fabricante, su agente de
servicio o una personal cualificada similar para evitar
todo tipo de peligro.
57
Español
•
•
•
Desconecte el cargador del enchufe antes de intentar
limpiarlo. Esto reducirá el riesgo de electrocución. La
retirada del paquete de baterías no reducirá este riesgo.
NO intente nunca conectar 2 cargadores juntos.
El cargador ha sido diseñado para funcionar con la
red eléctrica normal de 230 V. No intente utilizarlo
con cualquier otro voltaje. Esto no se aplica al cargador
de vehículos.
Cargar la batería (Fig. B)
1. Conecte el cargador a la toma adecuada antes de introducir
el paquete de baterías.
2. Introduzca el paquete de baterías 10 en el cargador,
comprobando que quede bien colocado en el cargador. La
luz roja (carga) parpadeará continuamente, indicando que
se ha iniciado el proceso de carga.
3. Se indicará que la carga ha terminado porque la luz roja
permanecerá encendida de manera continua. La batería está
totalmente cargada y puede usarla o dejarla en el cargador.
Para sacar el paquete de baterías del cargador, mantenga
pulsado el botón de liberación de la batería 11 del paquete
de baterías.
NOTA: Para garantizar el máximo rendimiento y la máxima
duración de sus baterías de iones de litio, cárguelas
completamente antes de utilizarlas.
Funcionamiento del cargador
Consulte los indicadores de abajo para conocer el estado de
carga de la batería.
Indicadores de carga
cargando
completamente cargado
retraso por batería caliente/fría*
*La luz roja sigue parpadeando, pero el indicador de luz amarilla
queda encendido durante esta operación. Cuando la batería
está a una temperatura adecuada, la luz amarilla se apaga y el
cargador retoma el procedimiento de carga.
Los cargadores compatibles no cargan las baterías defectuosas.
El cargador indicará la batería defectuosa no encendiéndola o
mostrando el problema de la batería o del cargador mediante
un parpadeo.
NOTA: Esto también podría significar un problema con el
cargador.
Si el cargador indica un problema, lleve el cargador y la batería a
un centro de reparación autorizado para que los prueben.
Retardo por batería fría / caliente
Cuando el cargador detecta una batería demasiado fría o
caliente, automáticamente inicia un retardo de batería fría
/ caliente, suspendiendo la carga hasta que la batería haya
alcanzado la temperatura adecuada. El cargador cambiará
automáticamente al modo de carga de batería. Esta
característica le asegura el máximo de vida útil a la batería.
58
Una batería fría se carga a velocidad más baja que una batería
caliente. La batería se cargará a una velocidad inferior mediante
el ciclo completo de recarga y no regresará a la máxima
velocidad recarga incluso cuando la batería se caliente.
El cargador DCB118 está dotado de un ventilador interior
diseñado para enfriar el paquete de baterías. El ventilador se
enciende automáticamente cuando hay que enfriar el paquete
de baterías. Nunca haga funcionar el cargador si el ventilador
no funciona correctamente o si las ranuras de ventilación están
bloqueadas. No deje que objetos extraños entren dentro del
cargador.
Sistema de protección electrónica
Las herramientas XR de iones de litio han sido diseñadas con un
sistema de protección electrónica que protege la batería contra
la sobrecarga, el recalentamiento o las grandes descargas.
La herramienta se apagará automáticamente si se activa el
sistema de protección electrónica. Si esto ocurre, coloque la
batería de iones de litio en el cargador y déjela hasta que se
recargue totalmente.
Montaje de pared
Estos cargadores han sido diseñados para ser montados en la
pared o para dejarlos en pie sobre una mesa o una superficie
de trabajo. Si tiene montaje de pared, coloque el cargador
al alcance de una toma de corriente, y alejado de esquinas
u otras obstrucciones que impidan la circulación de aire.
Use la parte posterior del cargador como una plantilla para
colocar los tornillos de montaje en la pared. Monte el cargador
firmemente usando tornillos para paredes de cartón yeso
(comprados aparte) de por lo menos 25,4 mm de largo con
un tornillo con cabeza de 7-9 mm de diámetro, enroscado en
madera a un profundidad óptima, dejando aproximadamente
5,5 mm del tornillo expuesto. Alinee las ranuras de la parte
posterior del cargador con los tornillos expuestos y engánchelos
completamente en las ranuras.
Instrucciones para la limpieza del cargador
ADVERTENCIA: Peligro de descarga. Desconecte el
cargador de la toma de CA antes de la limpieza. La
grasa y la suciedad externas pueden eliminarse utilizando
un paño o un cepillo no metálico suave. No use agua ni
otros productos limpiadores. Nunca permita que entre
ningún líquido en la herramienta ni sumerja ninguna
parte de la misma en ningún líquido.
Baterías
Instrucciones de seguridad importantes
para todas las baterías
Cuando pida baterías de repuesto, asegúrese de incluir el
número de catálogo y el voltaje.
La batería incluida en la caja no está completamente cargada.
Antes de utilizar la batería y el cargador, lea las instrucciones de
seguridad a continuación. Luego siga los procedimientos de
carga descritos.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
Español
•
•
•
•
•
•
•
•
No recargue ni utilice las baterías en atmósferas
explosivas, como ambientes donde haya polvo, gases
o líquidos inflamables. La introducción o la retirada de la
batería del cargador podrá incendiar el polvo o los humos.
No fuerce nunca el paquete de baterías en el cargador.
No cambie el paquete de baterías de ningún modo para
introducirlo en un cargador no compatible ya que el
paquete de baterías podrá romperse y provocar daños
personales graves.
Cargue el exclusivamente los paquetes de baterías con
los cargadores DeWALT.
NO salpique ni sumerja en agua ni en otros líquidos.
No guarde ni utilice la herramienta y el paquete de
baterías en lugares en los que la temperatura pueda
alcanzar o superar los 40 ˚C (104 ˚F) (como por ejemplo,
en los cobertizos de exterior o en las instalaciones
metálicas en verano).
No incinere la batería aunque tenga daños importantes
o esté completamente desgastada. La batería puede
explotar en un fuego. Se generan gases y materiales tóxicos
cuando se queman baterías de iones de litio.
Si el contenido de la batería entra en contacto con la
piel, lávese inmediatamente con jabón suave y agua.
Si el líquido de la batería entra en contacto con los ojos,
enjuague con agua los ojos abiertos durante 15 minutos o
hasta que cese la irritación. Si se necesita atención médica,
el electrolito de la batería está compuesto de una mezcla de
carbonatos orgánicos líquidos y sales de litio.
El contenido de las pilas de la batería abiertas puede
causar irritación respiratoria. Proporcione aire fresco. Si los
síntomas persisten, obtenga atención médica.
ADVERTENCIA: Riesgo de quemadura. El líquido de la
batería puede ser inflamable si se expone a chispas o
llamas.
ADVERTENCIA: No intente nunca abrir el paquete de
baterías por ningún motivo. Si la carcasa del paquete
de baterías está rota o dañada, no lo introduzca en el
cargador. No golpe, tire ni dañe el paquete de baterías.
No utilice un paquete de baterías o cargador que haya
recibido un gran golpe, se haya caído o se haya dañado
de algún modo (por ejemplo, perforado con un clavo,
golpeado con un martillo o pisado). Podrá conllevar
electrocuciones o choques eléctricos. Los paquetes de
baterías dañadas deberán llevarse al centro de servicio
para su reciclado.
ADVERTENCIA: Peligro de incendio. No almacene ni
transporte paquetes de baterías de modo que algún
objeto metálico entre en contacto con los terminales
expuestos de la batería. Por ejemplo, no coloque el
paquete de baterías en delantales, bolsillos, cajas de
herramientas, cajones, etc. donde haya clavos, tornillos,
llaves, etc. sueltos.
ATENCIÓN: Cuando no la utilice, coloque la
herramienta de forma lateral en una superficie
estable que no presente ningún peligro de caídas u
obstáculos. Algunas herramientas con grandes paquetes
de baterías permanecerán de pie sobre el paquete de
baterías, pero podrán volcarse con facilidad.
Transporte
ADVERTENCIA: Peligro de incendio. El transporte de
baterías podría ser causa de incendios si los terminales
de la batería entran accidentalmente en contacto con
materiales conductores. Cuando transporte baterías,
compruebe que los terminales de las mismas estén
protegidos y bien aislados de los materiales que pudieran
entrar en contacto con ellos y causar un cortocircuito.
Las baterías de DeWALT cumplen todas las normas de
transporte aplicables según lo dispuesto en los estándares
industriales y legales, entre ellas, las Recomendaciones
relativas al transporte de mercancías peligrosas de la ONU;
los Reglamentos de Mercancías Peligrosas de la Asociación
Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el Código Marítimo
Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG) y el Acuerdo
Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías
Peligrosas por Carretera (ADR). Las celdas y las baterías de iones
de litio han sido comprobadas de acuerdo a lo establecido
en la sección 38,3 del Manual de pruebas y criterios de las
Recomendaciones relativas al transporte de mercancías
peligrosas de la ONU.
En la mayor parte de los casos, la expedición de paquetes de
baterías DeWALT está exenta de la clasificación de material
peligroso de Clase 9 totalmente regulado. En general, solo las
expediciones que contienen baterías de iones de litio con una
potencia energética superior a 100 vatios-hora (Wh) deben
ser expedidos como Clase 9 totalmente regulada. Todas las
baterías de iones de litio tienen la potencia de vatios-hora
marcadas en el paquete. Además, debido a la complejidad de
las reglamentaciones, DeWALT no recomienda el transporte
aéreo de paquetes de baterías de iones de litio solas,
independientemente de la potencia en vatios-horas que tengan.
La expedición de herramientas con baterías (combo kits) puede
hacerse por transporte aéreo excepto que la potencia en vatioshora del paquete de baterías sea superior a 100 Wh.
Independientemente de si el transporte se considera exento
o completamente regulado, el expedidor será responsable de
consultar las normas recientes sobre los requisitos de embalaje,
etiquetado o marcado y documentación.
La información expuesta en esta sección del manual se
proporciona de buena fe y se considera exacta en el momento
de creación del documento. No obstante, no se ofrece ninguna
garantía, ni implícita ni explícita. Es responsabilidad del
comprador comprobar que todas sus actividades se ajusten a las
normas de aplicación.
Transportar la batería FLEXVOLTTM
La batería DeWALT FLEXVOLTTM tiene dos modos: Uso y
transporte.
Modo de uso: Cuando la batería FLEXVOLTTM está erguida sola
o en un producto de 18 V DeWALT, funciona como una batería
de 18 V. Cuando la batería FLEXVOLTTM está en un producto
de 54 V o de 108 V (dos baterías de 54 V), funciona como una
batería de 54 V.
59
Español
Modo de transporte: Cuando la batería FLEXVOLTTM tiene
colocada la tapa, está en modo de transporte. Mantenga la tapa
durante el transporte.
Cuando está en modo de
transporte, los cables de las
células están eléctricamente
desconectados dentro del
paquete, resultando 3 baterías con 1 batería de capacidad de
vatios hora (Wh) inferior en relación con una capacidad de
vatios hora superior. Esta cantidad aumentada de 3 baterías con
una capacidad de vatios hora inferior puede eximir la batería de
ciertas normas de transporte impuestas a las baterías de vatios
hora superiores.
Por ejemplo, la capacidad
Ejemplo de marcado de etiqueta de uso
y transporte
en Wh para el transporte
debería indicar 3 x 36 Wh,
lo que significa 3 baterías
de 36 Wh cada una. La
capacidad en Wh para el uso debería indicar 108 Wh (1 batería).
Recomendaciones para el almacenamiento
1. El mejor lugar de almacenamiento es uno que sea fresco y
seco, que no esté expuesto directamente a la luz del sol ni
a un exceso de frío o calor. Para un rendimiento y vida útil
óptimos de la batería, guarde las baterías a temperatura
ambiente cuando no esté usándolas.
2. Si va a realizar un almacenamiento duradero, se aconseja
que guarde un paquete de pilas completamente cargado
en un lugar frío y seco para obtener los máximos resultados
del cargador.
NOTA: Los paquetes de pilas no deberán guardarse
completamente descargados. El paquete de pilas deberá
recargarse antes de utilizarse.
Etiquetas del cargador y la batería
Además de los pictogramas utilizados en el presente manual,
las etiquetas del cargador y del paquete de pilas muestran los
siguientes pictogramas:
Antes de usarse, leer el manual de instrucciones.
Consultar los Datos técnicos para informarse del
tiempo de carga.
No realizar pruebas con objetos conductores.
60
Cargar sólo entre 4 ˚C y 40 ˚C.
Sólo para uso en interior.
Desechar las baterías con el debido respeto al
medio ambiente.
Cargue los paquetes de baterías DeWALT
únicamente con los cargadores DeWALT indicados.
Cargar los paquetes de baterías con baterías
distintas a las indicadas por DeWALT en un cargador
DeWALT, puede hacer que las baterías exploten o
causar otras situaciones peligrosas.
No queme el paquete de baterías.
USO (sin tapa de transporte). Por ejemplo: la
capacidad en Wh indica 108 Wh (1 batería de
108 Wh).
TRANSPORTE (con tapa de transporte incorporada).
Ejemplo: la capacidad en Wh indica 3 x 36 Wh
(3 baterías de Wh).
Tipo de baterÍa
El DNC890 funciona con un paquete de baterías de 18 voltios.
Estos paquetes de baterías pueden usarse: DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187,
DCB546, DCB547. Consulte los Datos técnicos para más
información.
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1 Clavadora para hormigón
1Cargador (solo modelos P2)
2 Paquetes de baterías (solo modelos P2)
1 Caja de herramientas (solo modelos P2)
1 Activador de contacto para placas de yeso (DCN8904)
1 Activador de contacto no magnético (DCN8903)
1 Manual de instrucciones
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido
algún desperfecto durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer detenidamente y
comprender este manual antes de utilizar la herramienta.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes pictogramas:
No cargar baterías deterioradas.
Antes de usarse, lea el manual de instrucciones.
No exponer al agua.
Póngase protección para el oído.
Cambiar inmediatamente los cables defectuosos.
Póngase protección para los ojos.
Español
Radiación visible. No mire fijamente a la luz.
13-57 mm
2.6–3.7 mm
33
Longitud de los clavos.
Grosor de los clavos.
Capacidad de carga.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El uso
de esta herramienta por parte de operadores inexpertos
requiere supervisión.
• Este producto no ha sido diseñado para ser utilizado por
personas (incluyendo los niños) que posean discapacidades
físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de la
experiencia, conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que se haga
responsable de su seguridad. No deberá dejar nunca que los
niños jueguen solos con este producto.
Bloqueo de disparo en seco
15˚
Ángulo del depósito.
Posición del Código de Fecha (Fig. A)
El Código de fecha 22 , que contiene también el año de
fabricación, viene impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2017 XX XX
Año de fabricación
Descripción (Fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
ADVERTENCIA: Jamás altere la herramienta eléctrica
ni ninguna de sus piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
9 Luces indicadoras de
Gatillo
batería baja y atasco/
Bloqueo del gatillo
bloqueo 2 Interruptor del selector de
10 Batería
velocidad
11 Botón de extracción de la
Interruptor de modo
batería
secuencial /Rapidcycle
12 Cargador
Palanca de liberación del
13 Pie de apoyo del cargador
activador de contacto
14 Palanca de liberación del
Activador de contacto
cargador
Tapa superior extraíble
15
Empujador de clavos
Palanca de liberación de
16 Gancho para colgar
bloqueo
Uso Previsto
La clavadora para hormigón ha sido concebida SOLO para
clavar puntas en acero estructural O materiales de base de
hormigón O fijar la madera al hormigón. Esta herramienta tiene
dos modos de funcionamiento: el modo secuencial y el modo
secuencial rápido exclusivo (RapidCycle). Lea la sección del
manual Seleccionar el modo antes de usar la herramienta, para
seleccionar el modo correcto para su aplicación.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en presencia de
líquidos o gases inflamables.
La clavadora para hormigón es una herramienta eléctrica
profesional.
Con esta herramienta deben usarse solo las puntas DeWALT
recomendadas por el fabricante de las puntas y que cumplan los
requisitos del código de construcción aplicable.
Esta herramienta ha sido concebida para ser usada por
profesionales de la construcción.
La clavadora para hormigón está equipada con un bloqueo de
disparo en seco que evita que la herramienta se active cuando
el cargador está casi vacío. Cuando quedan 3 puntas en el
cargador, la herramienta deja de funcionar. Consulte Cargar la
herramienta para recargar una tira de puntas pegadas.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de realizar ajuste alguno
o de quitar o instalar acoplamientos o accesorios. La
puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
ADVERTENCIA: Utilice solamente baterías y
cargadores DeWALT.
Introducir y retirar el paquete de baterías de
la herramienta (Fig. B)
NOTA: Para obtener mejores resultados, compruebe que el
paquete de baterías 10 está completamente cargado.
Para instalar el paquete de baterías en el
asa de la herramienta
1. Alinee el paquete de baterías 10 con los rieles ubicados en
el interior del mango de la herramienta (Fig. B).
2. Introdúzcalo en el mango hasta que el paquete de baterías
se haya ubicado firmemente en la herramienta y compruebe
que no se libera.
Para retirar el paquete de baterías de la
herramienta
1. Pulse el botón de liberación de baterías 11 y tire
firmemente del paquete de pilas para sacarlo del asa de
la herramienta.
2. Introduzca el paquete de baterías en el cargador tal y como
se indica en la sección del cargador del presente manual.
Paquetes de baterías con indicador de
carga (Fig. B)
Algunos paquetes de baterías de DeWALT incluyen un indicador
de carga que consiste en tres luces LED que indican el nivel de
carga restante en el paquete de baterías.
Para activar el indicador de carga, pulse y mantenga pulsado el
botón del indicador de carga. Un grupo de tres luces LED verdes
se iluminará, indicando el nivel que queda de carga. Cuando
el nivel de carga de la pila esté por debajo del límite necesario
61
Español
para su uso, el indicador de carga no se iluminará y deberá
recargar la pila.
NOTA: El indicador de carga tan sólo constituye una indicación
de la carga que queda en el paquete de pilas. No indica ninguna
funcionalidad de la herramienta y podrá registrar variaciones en
función de los componentes del producto, de la temperatura y
de la aplicación del usuario final.
Gancho para colgar (Fig. C)
Las clavadoras sin cable DeWALT se suministran con un gancho
para colgar incorporado 16 , que puede colocarse a ambos
lados de la herramienta para adaptarlo a usuarios diestros o
zurdos.
Si no desea utilizar el gancho, puede sacarlo de la herramienta.
Sacar el gancho para colgar
1. Extraiga la batería de la herramienta.
2. Para cambiar la herramienta para usarla con la mano
derecha o izquierda solo tiene que extraer el tornillo 17 del
lado contrario de la herramienta y volverlo a colocar en el
otro lado.
3. Vuelva a colocar la batería.
ADVERTENCIA: Extraiga las puntas del cargador antes
de realizar cualquier ajuste o el mantenimiento a la
herramienta. Si no lo hace, podrían ocasionarse lesiones
graves.
ADVERTENCIA: Desconecte la batería de la herramienta
antes de hacer cualquier ajuste, cambiar accesorios, hacer
operaciones de mantenimiento o mover la herramienta.
Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo
de poner en marcha la herramienta accidentalmente.
ATENCIÓN: Cuando no utilice la herramienta, colóquela
de costado sobre una superficie estable donde no
pueda causar riesgos de tropezones o caídas. Algunas
herramientas con grandes paquetes de baterías pueden
quedar erguidas sobre el paquete de baterías, pero
también pueden volcarse con facilidad.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas aplicables.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de realizar ajuste alguno
o de quitar o instalar acoplamientos o accesorios. La
puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
ADVERTENCIA: Lea la sección titulada Advertencias
de seguridad de la clavadora al inicio de este manual.
Cuando utilice la herramienta, utilice siempre protección
ocular y auditiva. Mantenga la clavadora apuntando
en sentido contrario a usted y a otras personas. Para
un funcionamiento más seguro, realice los siguientes
procedimientos y comprobaciones antes de usar cada vez
la clavadora.
62
1. Utilice siempre protección ocular, auditiva y respiratoria
apropiadas.
2. Extraiga la batería de la herramienta.
3. Bloquee el empujador 15 hacia atrás y extraiga todas las
puntas del cargador.
4. Compruebe que el activador de contacto y el pestillo del
empujador funcionen correctamente y sin inconvenientes.
No utilice la herramienta si cualquiera de los dos conjuntos
no funciona adecuadamente. NUNCA use la herramienta
si tiene el activador de contacto trabado en posición hacia
arriba.
5. NUNCA use una herramienta que tenga piezas dañadas.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones
personales, desconecte la batería de la herramienta antes
de realizar el mantenimiento, liberar un atasco de puntas,
dejar la zona de trabajo, llevar la herramienta hacia otro
lado o pasársela a otra persona.
Posición adecuada de las manos (Fig. D)
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, tenga SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, sujete SIEMPRE bien en caso de que haya una
reacción repentina.
La posición adecuada de las manos exige que una mano repose
en la empuñadura principal como se muestra en la Fig. D
Preparar la herramienta (Fig. A)
AVISO: NUNCA pulverice ni
aplique de otro modo lubricantes
o disolventes de limpieza dentro
de la herramienta. Esto puede
afectar seriamente la duración y los
resultados de la herramienta.
NOTA: La batería no está totalmente cargada al sacarla
del embalaje. Siga las instrucciones indicadas (consulte
Procedimientos de carga).
1. Lea la sección Instrucciones de seguridad para
clavadoras de este manual.
2. Use protección ocular y auditiva.
3. Extraiga la batería de la herramienta.
4. Compruebe que el cargador no contenga ninguna sujeción.
5. Compruebe que el activador de contacto y el pestillo del
empujador funcionen correctamente y sin inconvenientes 15 . No utilice la herramienta si cualquiera de los dos
conjuntos no funciona adecuadamente. NUNCA use la
herramienta si tiene el activador de contacto trabado en la
posición de funcionamiento.
6. Mantenga la herramienta apuntando en sentido contrario a
usted y a otras personas.
7. Inserte la batería totalmente cargada.
Español
Uso del bloqueo del gatillo (Fig. E)
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones graves,
no mantenga el gatillo apretado cuando no use la
herramienta. Mantenga el interruptor de bloqueo del
gatillo BLOQUEADO (Fig. E) cuando la herramienta no
esté en uso.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones
personales graves, bloquee el gatillo, desconecte la batería
de la herramienta y extraiga las puntas del cargador antes
de realizar cualquier ajuste.
Todas las clavadoras DeWALT están dotadas de un bloqueo
de gatillo 2 , que al ser empujado hacia la derecha como se
muestra en la Figura E, impide que la herramienta clave una
punta, bloqueando el gatillo y poniendo en espera la potencia
del motor.
Cuando el bloqueo del gatillo se empuja hacia la izquierda, la
herramienta está completamente operativa. El bloqueo del
gatillo debería estar siempre bloqueado (Fig. E) cuando se
realicen ajustes o cuando la herramienta no vaya a utilizarse de
inmediato.
AVISO: No guarde la herramienta con la batería puesta.
Para evitar daños a la batería y garantizar su mayor
duración, guárdela fuera de la herramienta y del cargador,
en un lugar fresco y seco.
Cargar la herramienta (Fig. F)
ADVERTENCIA: Mantenga la herramienta apuntando en
sentido contrario a usted y a otras personas.
ADVERTENCIA: Nunca cargue puntas con el activador de
contacto o el gatillo activados.
ADVERTENCIA: Extraiga siempre la batería antes de
cargar o descargar puntas.
ATENCIÓN: Mantenga los dedos alejados de la guía del
pestillo del empujador para prevenir lesiones.
ADVERTENCIA: El bloqueo del gatillo debería estar
siempre activado cuando se realicen ajustes o cuando la
herramienta no esté en uso.
ADVERTENCIA: Las sujeciones usadas para instalar
conectores metálicos deben satisfacer los requisitos
de los códigos de construcción aplicables y deben ser
instaladas cumpliendo los requisitos de los códigos y las
especificaciones del proveedor de los conectores metálicos.
Si no se colocan correctamente los conectores pueden
producirse fallos estructurales.
1. De vuelta la clavadora.
2. Deslice el pestillo de empuje cargado por resorte 15 hacia
la base del cargador para bloquearlo en su lugar.
3. Inserte las tiras de puntas en la ranura de carga del cargador
asegurándose de que las cabezas de las puntas queden
correctamente alineadas con la abertura de la ranura.
(Consulte Datos técnicos para determinar el tamaño
compatible.)
4. Mantenga los dedos alejados de la guía y cierre el cargador
soltando el pestillo del empujador. Deje cuidadosamente
que el pestillo se deslice hacia delante y que active la tira
de puntas.
Descargar la herramienta
ADVERTENCIA: El bloqueo del gatillo debería estar
siempre bloqueado cuando se realicen ajustes o cuando la
herramienta no esté en uso.
1. Extraiga la batería de la clavadora.
2. Deslice el pestillo de empuje cargado por resorte hacia la
base del cargador para bloquearlo en su lugar.
3. Golpee la herramienta hacia arriba para que la tira de
sujeciones se deslice libremente fuera del cargador.
4. Con la batería extraída, compruebe que no hayan quedado
puntas en la boca de la herramienta.
NOTA: La herramienta está equipada con un imán en la zona de
la boca para mejorar el rendimiento de la herramienta. Cuando
cargue las puntas, compruebe siempre que no haya pequeñas
astillas de puntas pegadas en la boca imantada.
Resumen del ajuste de velocidad (Fig. A, G, H)
Esta clavadora está equipada con un interruptor de selección
de velocidad 3 para ajustar la herramienta para el clavado en
diferentes materiales.
Velocidad 1: Materiales más blandos (hormigón de baja
densidad/bloque de escoria)
Velocidad 2: Materiales de dureza media (hormigón de alta
densidad)
Velocidad 3: Materiales duros (acero estructural)
En caso de que las puntas no se claven en profundidad con la
velocidad 1, puede que tenga que cambiar a velocidad 2 o 3
para más potencia de clavado.
AVISO: Clavar puntas en materiales blandos con
ajuste de velocidad alta causa un excesivo desgaste
de la herramienta y puede causar fallos prematuros.
Ajuste de
velocidad
Aplicación
Largo de punta típica
Fijación de acero/madera a hormigón
de baja densidad/mampostería
19-25 mm
(<4000 psi)
Fijación de acero/madera a hormigón
2
19-29 mm
de alta densidad (>4000 psi)
Fijación de acero estructural;
3
13-57 mm
2x4 a hormigón
ADVERTENCIA: Las puntas deben clavarse rectas en
el material. No incline la clavadora cuando clave las
sujeciones. Consulte la Fig. H. Los valores de retención
de las puntas mejoran cuando la herramienta dispara
perpendicularmente al material.
La herramienta puede activarse/disparar tirando el gatillo 1 en
uno de los dos modos: modo secuencial o modo RapidCycle.
Consulte Seleccionar el modo para instrucciones detalladas
sobre cómo disparar en cada modo.
1
63
Español
Selección del modo (Fig. A, G)
Para seleccionar el modo secuencial estándar, deslice el
interruptor selector de modo 4 para mostrar el icono de una
sola flecha ( ).
Para seleccionar el modo secuencial rápido (RapidCycle), deslice
el interruptor selector de modo 4 para mostrar el icono de
doble flecha ( ).
NOTA: La duración de la batería en modo secuencial RapidCycle
es más corta que en modo secuencial estándar. Si se deja la
herramienta en modo secuencial estándar, la batería tendrá una
vida más larga.
Modo secuencial
HORMIGÓN
La punta no se agarra en el hormigón.
Causa:
-- Hormigón demasiado duro/alta
densidad
-- Agregado grande o duro en el
hormigón
Acción:
-- Use una punta más corta.
-- Cambie a un ajuste de velocidad
más alto.
El modo secuencial se usa para el clavado intermitente. Ofrece la
máxima duración de la batería para el clavado de puntas.
1. Con el interruptor selector de modo 4 , seleccione el modo
secuencial.
2. Suelte el bloqueo del gatillo 2 .
3. Empuje el activador de contacto 6 contra la superficie de
trabajo.
4. Tire el interruptor del gatillo 1 para accionar la herramienta.
5. Suelte el gatillo y levante la clavadora de la superficie de
trabajo.
6. Repita los pasos 3-5 para activar el siguiente clavo.
La punta no se clava a una
profundidad suficiente.
Modo RapidCycle
La punta se clava demasiado
profundamente.
En modo RapidCycle, la velocidad de rotación del motor se
restablece automáticamente después de clavar una punta,
para permitir un clavado consecutivo rápido. Este modo ofrece
la capacidad de clavar más puntas en menos tiempo, pero
consume velozmente la carga de la batería.
1. Con el interruptor selector de modo 4 , seleccione el modo
RapidCycle.
2. Suelte el bloqueo del gatillo 2 .
3. Empuje el activador de contacto 6 contra la superficie de
trabajo.
4. Tire el interruptor del gatillo 1 para accionar la herramienta.
5. Suelte el gatillo y levante la clavadora de la superficie
de trabajo. NOTA: El motor de la herramienta recupera
automáticamente la velocidad completa sin apretar el
activador de contacto 6 .
6. Repita los pasos 3-5 para activar el siguiente clavo.
Solución de problemas con las puntas/
sujeciones
Punta clavada correctamente
64
Punta clavada excesivamente
Causa:
-- Punta demasiado larga
-- Ajuste de velocidad demasiado
bajo
Acción:
-- Use una punta más corta.
-- Cambie a un ajuste de velocidad
más alto.
Causa:
-- Punta demasiado corta para la
aplicación
-- Ajuste de velocidad demasiado
alto
Acción:
-- Use una punta más larga.
-- Cambie a un ajuste de velocidad
más bajo.
La punta se dobla.
Causa:
-- La punta golpea el agregado
grande al entrar
-- Hormigón demasiado duro/alta
densidad
-- La punta golpea una barra de
refuerzo justo debajo de la
superficie
Acción:
-- Use una punta más corta.
-- Compruebe que la clavadora
esté perpendicular a la
superficie de trabajo.
-- Muévala 8 cm y vuelva a
intentarlo.
Español
ACERO
La punta no penetra en la superficie.
Causa:
-- Ajuste de velocidad demasiado
bajo
-- Material demasiado duro para el
tipo de punta
Acción:
-- Aumente el ajuste de velocidad
de la herramienta
Luces/Indicador de LED (Fig. A)
Las luces indicadoras de batería baja y atasco/bloqueo 9 están
situadas en la parte frontal de la herramienta, a cada lado del
cargador.
BATERÍA BAJA
Cambie la pila por un paquete cargado.
PAQUETE CALIENTE
Deje que la batería se enfríe o sustitúyala
por un paquete frío.
La punta se rompe o se dobla.
ATASCO/BLOQUEO
Gire la palanca de liberación de atasco
para liberar. Consulte Liberación de
bloqueos o Liberar puntas atascadas.
Causa:
-- Punta demasiado larga
-- Ajuste de velocidad demasiado
bajo
-- Material demasiado duro para el
tipo de punta
Acción:
-- Use una punta más corta.
-- Cambie a un ajuste de velocidad
más alto.
La punta no se agarra en el acero.
Causa:
-- Material base de acero
demasiado fino
Acción:
-- Use modos alternativos para
fijar el material base.
HERRAMIENTA CALIENTE (Ambos
LEDS parpadean)
Deje que la herramienta se enfríe antes
de seguir utilizándola.
o cualquier otra
combinación.
ERROR
Restablecer la herramienta extrayendo
y volviendo a insertar el paquete de
baterías o alternando el bloqueo del
disparador. Si el error persiste, lleve la
herramienta a un centro de servicios
DeWALT autorizado.
Liberación de bloqueos (Fig. I)
Si la clavadora se utiliza en materiales duros con los que se
utiliza toda la energía disponible del motor para clavar una
sujeción, la herramienta puede bloquearse. El impulsor no
completa el ciclo de clavado y parpadea el indicador de atasco/
bloqueo. Gire la palanca de liberación de bloqueo 8 de la
herramienta y el mecanismo lo liberará. NOTA: La herramienta
se desactivará automáticamente y no se reiniciará hasta que
la batería se haya retirado y se haya vuelto a introducir. Si el
impulsor no vuelve automáticamente a la posición inicial, siga
los pasos indicados en la sección Liberar puntas atascadas. Si
la unidad sigue atascada, revise el material y la longitud de la
sujeción para comprobar si no es un trabajo demasiado preciso.
También puede ser que la clavadora se haya recalentado y
necesite tiempo para enfriarse antes de volverla a usar.
Liberar puntas atascadas (Fig. A, J)
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones
personales, desconecte la batería de la herramienta
antes de hacer cualquier ajuste, cambiar accesorios,
hacer operaciones de mantenimiento o desplazar la
herramienta. Estas medidas de seguridad preventivas
reducen el riesgo de arranques accidentales.
ATENCIÓN: Cuando extraiga una punta atascada,
NO oriente la clavadora con la boquilla o la base de
la batería hacia arriba. Colocar la clavadora en esta
posición hará que la punta atascada o las partes de la
65
Español
punta penetren aún más en la clavadora. Si alguna parte
de la punta penetra en la herramienta, hay que recuperar
la punta extrayendo la tapa superior.
Si una punta se atasca en la boca de la herramienta, mantenga
la herramienta en sentido contrario a usted y siga estas
instrucciones para liberarla:
1. Saque la batería de la herramienta y active el bloqueo de
seguridad del gatillo.
2. Apoye la herramienta de costado y deslice el pestillo de
empuje cargado por resorte 15 hacia la base del cargador
para bloquearlo en su lugar y descargue la tira de puntas.
3. Gire la palanca de liberación del cargador 14 y gire el
cargador 12 hacia adelante.
4. Retire la punta atascada/doblada utilizando los alicates, si es
necesario. Si es necesario, extraiga el activador de contacto.
Consulte Sustitución del activador de contacto.
ATENCIÓN: Si alguna parte de la punta penetra en la
herramienta, hay que recuperar la punta extrayendo la
tapa superior.
5. Si el impulsor quedó en posición inferior, gire la palanca de
liberación de atasco de la parte superior de la clavadora.
NOTA: Si el impulsor no se restablece tras girar la palanca
de liberación de atasco, quizás tenga que reiniciar
manualmente el vástago del impulsor con un destornillador
largo.
6. Vuelva a girar el cargador hacia la posición debajo de la
boquilla de la herramienta y cierre la palanca de extracción
del cargador.
7. Vuelva a colocar la batería.
NOTA: La herramienta se desactivará automáticamente y no
se reiniciará hasta que la batería se haya retirado y se haya
vuelto a introducir.
8. Reintroduzca las puntas en el cargador (consulte la sección
de Cargar la herramienta).
9. Suelte el pestillo de empuje.
10. Desactive el bloqueo del gatillo cuando esté listo para seguir
clavando.
NOTA: Si las puntas se atascan frecuentemente o el impulsor
sigue sin restablecerse, haga reparar la herramienta en un
centro de servicios autorizado DeWALT.
Funcionamiento en clima frío
Cuando se utilizan las herramientas a temperaturas bajo cero:
1. Mantenga la herramienta a una temperatura tan cálida
como sea posible antes del uso.
2. Haga funcionar la herramienta 10 o 15 veces en madera de
desecho antes del uso.
Funcionamiento en clima cálido
La herramienta debería funcionar normalmente. No obstante,
mantenga la herramienta alejada de la luz solar directa pues
el calor excesivo puede deteriorar los amortiguadores y otras
piezas de caucho y hacer que requiera más mantenimiento.
66
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DeWALT ha sido diseñada para
funcionar mucho tiempo con un mínimo de mantenimiento.
Que siga funcionando satisfactoriamente depende del buen
cuidado de la herramienta y de su limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de realizar ajuste alguno
o de quitar o instalar acoplamientos o accesorios. La
puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
El cargador y el paquete de pilas no pueden ser reparados.
CUADRO DE MANTENIMIENTO DIARIO
ACCIÓN
Limpie el cargador, el empujador y el mecanismo
del activador de contacto.
POR QUÉ
Permite facilitar el funcionamiento del cargador,
reduce el desgaste y previene atascos.
CÓMO
Soplar la herramienta con aire comprimido es el
modo más efectivo de limpiarla. Se recomienda
no usar aceites o lubricantes periódicamente ni
disolventes pues estos suelen atraer los restos y
dañan las piezas plásticas de la herramienta.
ACCIÓN
Antes de cada uso, compruebe que todos los
tornillos y las sujeciones estén apretados y no
presenten daños.
POR QUÉ
Previene atascos y fallos prematuros de las piezas de
la herramienta.
CÓMO
Apriete los tornillos flojos usando una llave
hexagonal o destornillador apropiados.
Lubricación
AVISO: NUNCA rocíe ni
aplique de ningún otro modo
lubricantes o disolventes
limpiadores dentro de la
herramienta. Esto puede afectar
gravemente a la duración y al
rendimiento de la herramienta.
Las herramientas de DeWALT han sido correctamente lubricadas
en fábrica y están listas para ser utilizadas. No obstante, se
aconseja llevar o enviar la herramienta una vez al año a un centro
de reparaciones habilitado para que realice una limpieza y una
inspección completa.
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco la suciedad y el
polvo de la carcasa principal tan pronto como se advierta
su acumulación en las rejillas de ventilación o en sus
proximidades. Cuando lleve a cabo este procedimiento
póngase una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes u otros productos
químicos fuertes para limpiar las piezas no metálicas
de la herramienta. Dichos productos químicos pueden
debilitar los materiales con los que están construidas estas
piezas. Use un paño humedecido únicamente con agua
y jabón suave. Jamás permita que le entre líquido alguno
a la herramienta ni sumerja ninguna parte de la misma
en líquido.
Español
Sustitución del activador de contacto:
1. Empuje hacia abajo la palanca de extracción del activador
de contacto 5 .
2. Saque el activador de contacto 6 de la boca de la
herramienta.
3. Mantenga hacia abajo la palanca de extracción del activador
4. Con el marcador de alineación del activador de contacto
mirando hacia arriba, como se muestra en la Figura K, inserte
completamente el activador de contacto en la herramienta.
5. Suelte la palanca.
2. Saque los cuatro tornillos y la tapa superior extraíble 7 .
Consulte la Figura L.
3. Quite la cubierta del extremo del bastidor 19 . Consulte la
Figura L.
4. Empuje hacia arriba la parte trasera del impulsor 20 hasta
que oiga un clic, después empuje el impulsor hacia adelante
mientras lo sostiene en su posición hasta que pase por el
conjunto de amortiguadores superiores 22 .
5. Extraiga las varillas guía 21 . Consulte la Figura M.
6. Extraiga el conjunto de amortiguadores superior.
7. Levante la parte trasera del impulsor hasta que forme un
ángulo y saque el impulsor. Consulte la Figura N.
8. Vuelva a colocar el impulsor y siga los pasos en orden
inverso para volver a ensamblarlo
9. Compruebe que el nuevo impulsor se deslice regularmente
por la herramienta antes de volver a montarlo
completamente.
10. Vuelva a colocar el impulsor, las varillas guía, los
amortiguadores y la cubierta del extremo del bastidor y la
tapa superior extraíble en la unidad. Es importante probar
la alineación del impulsor y del volante antes de volver a
atornillar la cubierta del extremo del bastidor en la unidad.
Esto puede hacerse conectando una batería y empujando
y soltando el extremo de la unidad contra un banco o una
superficie dura. Esto iniciará la rotación del motor.
NOTA: Cuando el impulsor y el volante estén correctamente
alineados, se oirá que el motor volverá a marchar por inercia
desde la máxima velocidad. Si el impulsor y el volante no
están correctamente alineados, puede que el motor no
arranque, o que reduzca la velocidad mucho más rápido de
lo normal y produzca un rechinido fuerte en la unidad. Si
esto sucede, extraiga y vuelva a colocar el impulsor teniendo
cuidado de que los amortiguadores estén bien colocados.
ADVERTENCIA: Compruebe siempre la unidad
disparando puntas de 15 mm, 20 mm o 25 mm a
Velocidad 1 sobre recortes de material, para asegurarse
de que la herramienta funcione correctamente. Si la
herramienta no funciona correctamente, póngase
inmediatamente en contacto con un centro de servicios
autorizado DeWALT.
DCN8901 Juego de repuesto del vástago
del impulsor (Fig. L, M, N)
Proteger el medio ambiente
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que los accesorios que no sean
los suministrados por DeWALT no han sido sometidos a
pruebas con este producto, el uso de tales accesorios con
esta herramienta podría ser peligroso. Para disminuir
el riesgo de lesiones, con este producto se deben usar
exclusivamente accesorios recomendados por DeWALT.
Consulte a su proveedor si desea información más detallada
sobre los accesorios apropiados.
Sustitución del activador de contacto
(Fig. K)
Para algunas aplicaciones, puede ser convenientes usar un
activador de contacto diferente.
ADVERTENCIA: Para su seguridad, lea el manual
de instrucciones de la herramienta antes de utilizar
cualquier accesorio. Si se desatienden las advertencias,
pueden producirse lesiones personales y daños graves
en la herramienta y el accesorio. Cuando repare esta
herramienta, utilice exclusivamente piezas de repuesto
idénticas.
ADVERTENCIA: Para su seguridad, lea el manual
de instrucciones de la herramienta antes de utilizar
cualquier accesorio. Si se desatienden las advertencias,
pueden producirse lesiones personales graves y daños
en la herramienta y el accesorio. Cuando repare esta
herramienta, utilice exclusivamente piezas de repuesto
idénticas.
AVISO: Se muestran todas las piezas mecánicas del juego
de repuesto del impulsor para su comodidad y para que
compruebe que no falte ninguna.
Recogida selectiva. Los productos y las baterías
marcadas con este símbolo no deben desecharse junto
con los residuos domésticos normales.
Los productos y las baterías contienen materiales que
pueden ser recuparados y reciclados, reduciendo la demanda de
materias primas. Recicle los productos eléctricos y las baterías
de acuerdo con las disposiciones locales. Para más información,
vaya a www.2helpU.com.
Cambiar el vástago del impulsor desgastado:
1. Usando un destornillador con punta Torx T-20, afloje los
cuatro tornillos 18 de ambos lados de la unidad.
67
Español
Batería recargable
Esta batería de larga duración debe recargarse cuando deje de
producir la suficiente potencia en trabajos que se realizaban con
facilidad anteriormente. Al final de su vida técnica, deséchela
con el debido respeto al medio ambiente.
• Descargue la batería por completo, y luego sáquela de
la herramienta.
• Las batería de litio-ión son reciclables. Llévelas a su
distribuidor o punto de reciclaje local. Los paquetes
de batería recogidos serán reciclados o eliminados
adecuadamente.
68
Español
GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones personales graves, apague la herramienta y desconecte la batería
antes de realizar ajuste alguno o de quitar o instalar acoplamientos o accesorios. La puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
SÍNTOMA
CAUSA
El motor no gira cuando se empuja El gatillo está bloqueado en la posición de bloqueo
el activador de contacto
Bloqueo de accionamiento en vacío activado, que
bloquea el trayecto completo del activador de
contacto
La herramienta está atascada, bloqueando el giro
del motor
La herramienta no funciona (el
motor gira, pero no dispara)
El motor arranca, pero genera
mucho ruido
El impulsor sigue quedando
bloqueado en posición inferior
SOLUCIÓN
Desbloquee el bloqueo del gatillo.
Cargue más puntas en el cargador.
Gire la palanca de liberación de bloqueo de la herramienta y el
mecanismo lo liberará. Si el impulsor no retorna, saque la batería y
vuelva a colocar manualmente el impulsor en su posición inicial.
Deje que la herramienta se enfríe antes de seguir utilizándola.
La herramienta está caliente. (Compruebe el
indicador de LED para constatar estas condiciones.)
La batería está caliente. (Compruebe el indicador de Deje que la batería se enfríe o sustitúyala por un paquete frío.
LED para constatar estas condiciones.)
Activador de contacto doblado
Consulte un centro de servicios autorizado.
El motor se detiene al cabo de 5 segundos
Funcionamiento normal, suelte el activador de contacto y vuelva a
pulsarlo.
Los terminales están sucios o dañados
Consulte un centro de servicios autorizado.
Dispositivos electrónicos internos dañados
Consulte un centro de servicios autorizado.
Gatillo dañado
Consulte un centro de servicios autorizado.
Bloqueo de accionamiento en vacío activado, que
Cargue puntas en el cargador.
bloquea el trayecto completo del activador de
contacto
Carga baja de la batería o batería dañada
Compruebe el nivel de carga si el bloque muestra el estado de carga.
Cargue o sustituya el bloque de baterías si fuese necesario.
La punta atascada/ el vástago impulsor no retornó a Saque la batería, desatasque la punta atascada, active la palanca de
la posición inicial
liberación de atascos (empuje el impulsor manualmente hacia arriba, si
es necesario) y vuelva a introducir la batería.
Impulsor dañado
Sustituya el impulsor con otro juego.
Mecanismo interno atascado
Consulte un centro de servicios autorizado.
Dispositivos electrónicos internos dañados
Consulte un centro de servicios autorizado.
Clavo atascado e impulsor bloqueado en posición
Utilice la palanca de liberación de bloqueo, libere el clavo atascado y, si
inferior
es necesario, retroceda el impulsor manualmente.
Impulsor dañado
Sustituya el impulsor con otro juego.
Clavo atascado e impulsor bloqueado en posición
Utilice la palanca de liberación de bloqueo, libere el clavo atascado y, si
inferior
es necesario, retroceda el impulsor manualmente.
Restos en la boquilla
Limpie la zona de la boquilla y controle atentamente que no haya
pequeños fragmentos de puntas rotas pegadas en la guía. Consulte
Eliminar una punta atascada.
Impulsor dañado o gastado
Sustituya el impulsor con otro juego.
69
Español
SÍNTOMA
La herramienta funciona,
pero no clava las sujeciones
completamente
CAUSA
Configuración del selector de velocidad en posición
errónea.
La herramienta no se colocó firmemente sobre la
pieza de trabajo
Material y longitud de los clavos
Uso de velocidad incorrecta
La herramienta funciona, pero no
clava sujeciones
Clavo atascado
Punta del impulsor dañada o desgastada
Mecanismo de activación dañado
No hay puntas en el cargador
Tamaño o ángulo incorrecto de las puntas
Restos en la boquilla
Restos en el cargador
Impulsor dañado o gastado
Cargador gastado
Muelle del impulsor dañado
Tamaño o ángulo incorrecto de las puntas
Cargador no bien cerrado después de liberar un
atasco o hacer una inspección previamente
Impulsor dañado o gastado
Material y longitud de los clavos
Restos en la boquilla
Muelle del impulsor dañado
El bloqueo de funcionamiento en vacío funciona
cuando quedan solo 2-4 puntas en el cargador y el
usuario aplica una excesiva presión en el activador
de contacto, anulando el bloqueo
La herramienta aún no ha sido rodada
Uso de velocidad incorrecta
El vástago del impulsor no se
desliza regularmente hacia
adelante y hacia atrás por su
trayecto de disparo
70
Cargador gastado
El vástago del impulsor está doblado
SOLUCIÓN
Coloque la velocidad en la configuración correcta.
Aplique una fuerza adecuada a la herramienta, para garantizar su
apriete con la pieza de trabajo. Consulte el manual de instrucciones.
Si la unidad sigue atascándose (haciendo que sea necesario girar la
palanca de liberación de bloqueo), elija el material y la longitud de la
sujeción apropiados para el trabajo.
Si trata de clavar puntas más largas en maderas blandas, o de clavar
puntas en materiales más duros con velocidad 1, ajuste la velocidad en
posición 2.
Sustituya el impulsor con otro juego.
Consulte un centro de servicios autorizado.
\Cargue puntas en el cargador.
Utilice solo las puntas recomendadas. Consulte Datos técnicos.
Limpie la zona de la boquilla y controle atentamente que no haya
pequeños fragmentos de puntas rotas pegadas en la guía.
Limpie el cargador
Sustituya el impulsor con otro juego.
Cambie el cargador. Consulte un centro de servicios autorizado.
Cambie el muelle. Consulte un centro de servicios autorizado.
Use solo las puntas recomendadas. Consulte Datos técnicos.
Compruebe que el cargador esté bien cerrado.
Cambie el impulsor.
Si la unidad sigue atascándose (haciendo que sea necesario girar la
palanca de liberación de bloqueo), elija el material y la longitud de la
sujeción apropiados para el trabajo.
Limpie la zona de la boquilla y controle atentamente que no haya
pequeños fragmentos de puntas rotas pegadas en la guía.
Sustituya los muelles. Consulte un centro de servicios autorizado.
Cargue más puntas en el cargador para desbloquear el bloqueo de
funcionamiento en vacío.
Las herramientas nuevas pueden llevar 100 -500 puntas para que las
piezas engranen y trabajen juntas. Clave puntas más cortas durante
este periodo si tiene dificultad para clavar completamente las puntas.
Si trata de clavar puntas más largas en materiales blandos o de clavar
puntas en materiales más duros con velocidad 1, ajuste la velocidad en
posición 2 o 3.
Cambie el cargador. Consulte un centro de servicios autorizado.
Cambie el impulsor.
Français
CLOUEUSE À BÉTON SANS FIL
DCN890
Félicitations !
Certificat de Conformité CE
Vous avez choisi un outil DeWALT. Des années d’expertise dans
le développement et l’innovation de ses produits ont fait de
DeWALT, le partenaire privilégié des utilisateurs professionnels
d’outils électriques.
Directives Machines
Fiche technique
Cloueuse à béton sans fil
DCN890
Tension
Type
Type de batterie
Angle du magasin
Capacité de charge
Longueurs des pointes
Épaisseur des pointes
Poids (sans le bloc-piles)
DCN890
18
1
Li-Ion
15
jusqu'à 33 pointes
mm
13–57
mm
2,6–3,7
kg
4,2
VDC
Valeurs acoustiques et valeurs vibratoires (somme vectorielle triax) selon
EN60745-2-16.
LPA(niveau d’émission de pression acoustique) dB(A)
88,5
LWA(niveau de puissance acoustique)
dB(A)
97,5
K (incertitude pour le niveau acoustique donné) dB(A)
3,5
Valeur d’émission de vibration ah =
Incertitude K =
m/s2
m/s2
2,8
1,5
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce feuillet
informatif a été mesuré conformément à une méthode d’essai
normalisé établie par EN60745, et peut être utilisé pour
comparer un outil à un autre. Il peut également être utilisé pour
effectuer une évaluation préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le taux d’émission de vibrations
déclaré correspond aux applications principales de
l’outil. Néanmoins, si l’outil est utilisé pour différentes
applications ou est mal entretenu, ce taux d’émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments peuvent augmenter
considérablement le niveau d’exposition sur la durée totale
de travail.
Toute estimation du degré d’exposition à des vibrations
doit également prendre en compte les heures où l’outil est
mis hors tension ou lorsqu’il tourne sans effectuer aucune
tâche. Ces éléments peuvent réduire sensiblement le degré
d’exposition sur la durée totale de travail.
Identifier des mesures de sécurité supplémentaires pour
protéger l’opérateur contre les effets nocifs des vibrations
telles que : maintenance de l’outil et des accessoires,
maintenir la température des mains élevée, organisation
du travail.
DeWALT certifie que les produits décrits dans le paragraphe
Fiche technique sont conformes aux normes :
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-16:2010.
Ces produits sont également compatibles avec les Directives
2014/30/UE et 2011/65/UE. Pour plus d’informations, veuillez
contacter DeWALT à l’adresse suivante ou vous reporter au dos
de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du fichier
technique et fait cette déclaration au nom de DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Ingénierie
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
26.01.2017
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessure,
lisez le manuel d’instruction.
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de gravité de
chaque mot signalétique. Lisez le manuel de l’utilisateur et
soyez attentif à ces symboles.
DANGER : indique une situation dangereuse imminente
qui, si elle n’est pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures graves ou mortelles.
ATTENTION : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures minimes ou modérées.
AVIS : indique une pratique ne posant aucun risque
de dommages corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des risques de
dommages matériels.
Indique un risque d’électrocution.
Indique un risque d’incendie.
71
Poids
Français
Piles
Chargeurs/Durées de charge (minutes)
DCN890
VDC
Ah
Poids
kg
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
Consignes de sécurité générales propres aux
outils électriques
AVERTISSEMENT : lire toutes les directives et
consignes de sécurité. Tout manquement aux
directives et consignes ci-incluses comporte des risques
de décharges électriques, d’incendie et/ou de dommages
corporels graves.
CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET
CONSIGNES À TITRE DE RÉFÉRENCE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les avertissements
ci-après se rapporte aux outils alimentés sur secteur (avec fil) ou
par piles (sans fil).
1) Sécurité – Aire de Travail
a ) Maintenir l’aire de travail propre et bien éclairée. Les
lieux sombres ou encombrés sont propices aux accidents.
b ) Ne pas utiliser un outil électrique dans un milieu
déflagrant, comme en présence de liquides, gaz ou
poussières inflammables. Les outils électriques peuvent
produire des étincelles qui pourraient enflammer toute
émanation ou poussière ambiante.
c ) Maintenir à l’écart les enfants, ou toute autre
personne, lors de l’utilisation d’un outil électrique.
Toute distraction pourrait faire perdre la maîtrise de
l’appareil.
2) Sécurité – Électricité
a ) La fiche électrique de l’outil doit correspondre à la
prise murale. Ne modifier la fiche en aucune façon.
Ne pas utiliser de fiche d’adaptation avec un outil
électrique mis à la terre (masse). L’utilisation de fiches
d’origine et de prises appropriées réduira tout risque de
décharges électriques.
b ) Éviter tout contact corporel avec des éléments mis
à la terre comme : tuyaux, radiateurs, cuisinières
ou réfrigérateurs. Les risques de décharges électriques
augmentent lorsque le corps est mis à la terre.
c ) Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à
l’humidité. Tout contact d’un outil électrique avec un
liquide augmente les risques de décharges électriques.
72
d ) Ne pas utiliser le cordon de façon abusive. Ne
jamais utiliser le cordon pour transporter, tirer
ou débrancher un outil électrique. Protéger le
cordon de toute source de chaleur, de l’huile, et de
tout bord tranchant ou pièce mobile. Les cordons
endommagés ou emmêlés augmentent les risques de
décharges électriques.
e ) En cas d’utilisation d’un outil électrique à l’extérieur,
utiliser systématiquement une rallonge conçue à cet
effet. Cela diminuera tout risque de décharges électriques.
f ) Si on ne peut éviter d’utiliser un outil électrique en
milieu humide, utiliser un circuit protégé par un
dispositif de courant résiduel (RCD). Cela réduira tout
risque de décharges électriques.
3) Sécurité Individuelle
a ) Rester systématiquement vigilant et faire preuve de
jugement lorsqu’on utilise un outil électrique. Ne pas
utiliser d’outil électrique en cas de fatigue ou sous
l’influence de drogues, d’alcool ou de médicaments.
Tout moment d’inattention pendant l’utilisation d’un
outil électrique comporte des risques de dommages
corporels graves.
b ) Porter un équipement de protection individuel.
Porter systématiquement un dispositif de protection
oculaire. Le fait de porter un masque anti-poussières,
des chaussures antidérapantes, un casque de sécurité ou
un dispositif de protection auditive, lorsque la situation le
requiert, réduira les risques de dommages corporels.
c ) Prévenir tout démarrage accidentel. S’assurer
que l’interrupteur est en position d’arrêt avant de
brancher l’outil sur le secteur et/ou à la batterie, ou
de le ramasser ou le transporter. Transporter un outil
le doigt sur l’interrupteur ou brancher un outil électrique
alors que l’interrupteur est en position de marche invite
les accidents.
d ) Retirer toute clé de réglage avant de démarrer
l’outil. Une clé laissée sur une pièce rotative d’un outil
électrique comporte des risques de dommages corporels.
e ) Adopter une position stable. Maintenir les pieds
bien ancrés au sol et conserver son équilibre en
permanence. Cela permettra de mieux maîtriser l’outil
électrique en cas de situations imprévues.
Français
f ) Porter des vêtements appropriés. Ne porter aucun
vêtement ample ou bijou. Maintenir cheveux,
vêtements et gants à l’écart des pièces mobiles, car ils
pourraient s’y faire prendre.
g ) Lorsqu’un dispositif de connexion à un système de
dépoussiérage ou d’élimination est fourni, s’assurer
qu’il est branché et utilisé correctement. L’utilisation
de ces dispositifs peut réduire les risques engendrés par
les poussières.
comporte des risques de dommages corporels ou
d’incendie.
c ) Après utilisation, ranger la batterie à l’écart d’objets
métalliques, tels que trombones, pièces de monnaie,
clés, clous, vis ou autres petits objets métalliques
susceptibles de conduire l’électricité entre les bornes,
car cela pose des risques de brûlures ou d’incendie.
d ) Si utilisée de façon abusive, la batterie pourra
perdre du liquide. Éviter alors tout contact. En
cas de contact accidentel, rincer abondamment à
l’eau claire. En cas de contact oculaire, rincer puis
consulter immédiatement un médecin. Le liquide de la
batterie peut engendrer irritation ou brûlures.
4) Utilisation et Entretien des Outils
Électriques
a ) Ne pas forcer un outil électrique. Utiliser l’outil
approprié au travail en cours. L’outil approprié
effectuera un meilleur travail, de façon plus sûre et à la
vitesse pour laquelle il a été conçu.
b ) Ne pas utiliser un outil électrique dont l’interrupteur
est défectueux. Tout appareil dont l’interrupteur est
défectueux est dangereux et doit être réparé.
c ) Débrancher la fiche du secteur et/ou la batterie de
l’outil électrique avant d’effectuer tout réglage, de
changer tout accessoire, ou avant de le ranger. Ces
mesures préventives réduiront tout risque de démarrage
accidentel de l’appareil.
d ) Après utilisation, ranger les outils électriques hors
de portée des enfants et ne permettre à aucune
personne non familière avec son fonctionnement (ou
sa notice d’instructions) de l’utiliser. Les outils peuvent
être dangereux entre des mains inexpérimentées.
e ) Entretenir les outils électriques. Vérifier les pièces
mobiles pour s’assurer qu’elles sont bien alignées
et tournent librement, qu’elles sont en bon état et
ne sont affectées d’aucune condition susceptible de
nuire au bon fonctionnement de l’outil. En cas de
dommage, faire réparer l’outil électrique avant toute
nouvelle utilisation. De nombreux accidents sont causés
par des outils mal entretenus.
f ) Maintenir tout organe de coupe propre et bien
affûté. Les outils de coupe bien entretenus et affûtés
sont moins susceptibles de se coincer et sont plus faciles
à contrôler.
g ) Utiliser un outil électrique, ses accessoires, mèches,
etc., conformément aux présentes directives et
suivant la manière prévue pour ce type particulier
d’outil électrique, en tenant compte des conditions
de travail et de la tâche à effectuer. L’utilisation d’un
outil électrique à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
6) Réparation
a ) Faire entretenir les outils électriques par un
réparateur qualifié en n’utilisant que des pièces
de rechange identiques. Cela permettra de préserver
l’intégrité de l’outil électrique et la sécurité de l’utilisateur.
Consignes de sécurité de la cloueuse
•
•
•
•
Consignes de sécurité supplémentaires liées
aux cloueuses
•
5) Utilisation et entretien de la batterie
a ) Recharger la batterie uniquement avec le chargeur
spécifié par le fabricant. Un chargeur propre à un
certain type de batterie peut créer des risques d’incendie
lorsqu’utilisé avec d’autres batteries.
b ) Utiliser les outils électriques uniquement avec leur
batterie spécifique. L’utilisation d’autres batteries
Partez toujours du principe que l’outil contient des
pointes. Une manipulation négligente de la cloueuse peut
entraîner la projection inattendue des pointes et donc des
blessures.
Ne pointez l’outil ni vers vous ni vers toute autre
personne à proximité. Tout déclenchement inattendu de
la gâchette peut déclencher l’éjection d’une pointe qui peut
provoquer de graves blessures.
N’actionnez pas l’outil avant de l’avoir placé fermement
contre l’ouvrage. Si l’outil n’est pas en contact avec l’ouvrage,
la pointe peut dévier de sa cible.
Débranchez l’outil de la source d’alimentation électrique
si une pointe reste coincée dans l’outil. Lors du retrait d’une
attache coincée, la cloueuse peut être activée involontairement
si elle est branchée.
•
AVERTISSEMENT : quelle que soit la cloueuse, toutes les
précautions liées à la sécurité décrites ci-dessous doivent
être respectées pendant l’utilisation afin d’éviter tout risque
mortel ou blessures graves. Vous devez lire et assimiler
toutes les consignes avant de faire fonctionner l’outil.
Tenez l’outil par les surfaces de préhension isolées
prévues à cet effet lorsque vous l'utilisez dans des
endroits où les pointes pourraient entrer en contact avec
des fils cachés. Tout contact avec un fil sous tension peut
mettre les parties métalliques exposées de l’outil sous tension
et provoquer un choc électrique à l’utilisateur.
Portez toujours des équipements de protection auditive
et autres équipements de protection individuelle
appropriés pendant l’utilisation. Dans certaines conditions
et durées d’utilisation, le bruit émis par ce produit peut
contribuer à une perte de l’ouïe.
73
Français
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
74
Retirez le bloc-batterie de l’outil lorsqu’il n’est pas utilisé.
Retirez toujours le bloc-batterie et les pointes du magasin
avant de quitter la zone de travail ou de passer l’outil à une
autre personne. Ne transportez pas l’outil d’une zone de travail
à une autre si le changement de lieu implique l’utilisation
d’échafaudages, d’escaliers, d’échelles, etc., si le bloc-batterie
est en place. N’exécutez aucun réglage, aucune opération de
maintenance et ne retirez aucune pointe restée coincée si la
batterie est en place.
Utilisez toujours le système de verrouillage de la
gâchette lorsque l'outil n'est pas sur le point d'être
utilisé. L’utilisation du système de verrouillage de la
gâchette permet d’éviter l’éjection accidentelle de pointes.
N’altérez d’aucune sorte l’outil, la gâchette ou le
système de verrouillage de la gâchette et ne procédez
à aucune modification qui pourrait les rendre inutilisables.
Ne fixez et ne bloquez pas la gâchette en position Marche. Ne
retirez pas le ressort du déclencheur par contact. Contrôlez
quotidiennement le mouvement sans entrave de la gâchette.
L’éjection inattendue de pointes pourrait sinon en découler.
Contrôlez l’outil avant de l’utiliser. Ne faites pas
fonctionner l’outil si l’une de ses pièces, la gâchette ou le
système de verrouillage de la gâchette sont inutilisables,
s’ils sont déconnectés, s’ils ont été altérés ou s’ils ne
fonctionnent pas correctement. Toute pièce endommagée
ou manquante doit être réparée ou remplacée avant
utilisation. Consultez la section Maintenance.
N’altérez ni ne modifiez le produit d’aucune manière.
Partez toujours du principe que l’outil contient des
pointes.
Ne pointez jamais l’outil vers vos collègues ou vous-même.
Pas de bousculades ! Travaillez de façon sûre ! Servez-vous de
l’outil comme d’un outil de travail.
Maintenez les enfants et autres personnes éloignés
lorsque vous utilisez un outil électrique. Toute distraction
peut vous faire perdre le contrôle de l’outil. Quand il n’est pas
utilisé, l’outil doit être enfermé dans un endroit sûr, hors de
portée des enfants.
Ne vous penchez pas. Gardez les pieds bien ancrés au sol et
conservez votre équilibre en permanence. La perte d’équilibre
peut provoquer des blessures.
N’utilisez l’outil que pour l’usage pour lequel il est prévu.
N’éjectez pas de pointes dans le vide ou dans toute
autre matière trop dure que les pointes ne peuvent
pas traverser. Ne vous servez pas du corps de l’outil ou
du cache supérieur comme d’un marteau. Les pointes
éjectées pourraient faire fausse route et provoquer des
blessures.
Gardez toujours vos doigts loin du déclencheur par
contact afin d’éviter toute blessure due à la libération
inattendue d’une pointe.
Consultez les sections Maintenance et Réparations
pour obtenir plus de détails sur la façon correcte
d’entretenir l’outil.
Utilisez toujours l’outil dans une zone propre et bien
éclairée. Assurez-vous que la zone de travail est dégagée et
•
•
veillez à ne pas perdre l’équilibre lorsque vous intervenez en
hauteur, sur un toit par exemple.
Les pointes doivent être entraînées droites dans la
matière. Ne penchez pas la cloueuse pendant le clouage. Des
graves blessures pourraient être occasionnées si une pointe
ricoche ou qu’elle reste coincée.
Gardez vos mains et votre corps éloignés de la zone
d’intervention immédiate.
AVERTISSEMENT : afin d’éviter toute blessure, gardez
vos mains et votre corps loin de la zone d’éjection avant
de l’outil.
N'utilisez pas l'outil en présence de poussières, gaz ou
fumées inflammables. Cet outil produit des étincelles qui
peuvent enflammer les gaz ou les poussières et provoquer une
explosion. L’insertion d’une pointe dans une autre pointe peut
également provoquer une étincelle.
Gardez votre visage et les autres parties de votre
corps loin de l’arrière du cache de l’outil lorsque vous
intervenez dans des espaces réduits. L’outil pourrait vous
heurter par un soudain mouvement de recul, notamment si
vous clouez dans une matière dure ou dense.
Tenez fermement l’outil afin d’en garder le contrôle tout en le
laissant s’éloigner de la surface de travail au moment où la
pointe est insérée.
Prenez en compte l’épaisseur de la matière lorsque vous
utilisez l’outil. Une pointe qui ressort pourrait vous blesser.
N’insérez pas de pointes à l’aveugle dans les murs, les
planchers ou d’autres zones de travail. Les pointes insérées
dans des fils électriques sous tension, des canalisations de
plomberie ou d’autres types d’obstacles peuvent engendrer des
blessures.
Restez vigilant, surveillez ce que vous faites et faites
preuve de bon sens lorsque vous utilisez un outil
électrique. N’utilisez pas l’outil si vous êtes fatigué ou
sous l’influence de drogue, d’alcool ou de médicaments.
Tout moment d’inattention pendant l’utilisation d’un outil
électrique peut engendrer de graves blessures.
•
•
•
•
•
•
Risques résiduels
Malgré l’application de la réglementation de sécurité applicable
et la mise en œuvre des dispositifs de sécurité, certains risques
résiduels ne peuvent pas être évités. À savoir :
• Diminution de l’acuité auditive.
• Risques de dommages corporels dus à la projection
de particules.
• Risques de brûlures provoquées par des accessoires chauffant
pendant leur utilisation.
• Risques de dommages corporels dus à un usage prolongé.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner sur une
tension unique. Vérifier systématiquement que la tension de
la batterie correspond bien à la tension indiquée sur la plaque
signalétique. Vérifier également que la tension du chargeur
correspond bien à la tension du secteur.
Français
Votre chargeur DeWALT à double isolation est
conforme à la norme EN60335 ; un branchement à la
terre n’est donc pas nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer par un cordon
spécialement conçu à cet effet, et disponible auprès du service
après-vente DeWALT.
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement
du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) – outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) – outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les outils
portatifs à un disjoncteur FI.
•
•
•
•
Utilisation d’une rallonge
N’utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité absolue. Utiliser
une rallonge homologuée compatible avec la tension nominale
du chargeur (consulter la Caractéristiques techniques).
La section minimale du conducteur est de 1 mm2 pour une
longueur maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler systématiquement le
câble sur toute sa longueur.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
•
•
•
Chargeurs
Les chargeurs DeWALT ne nécessitent aucun réglage et sont
conçus pour une utilisation la plus simple possible.
Consignes de sécurité importantes propres
à tous les chargeurs de batteries
•
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS : ce manuel contient
d’importantes consignes de sécurité et de fonctionnement
concernant les chargeurs de batterie compatibles (consulter les
Caractéristiques Techniques).
• Avant d’utiliser le chargeur, lire toutes les instructions et les
marquages d’avertissement sur le chargeur, le bloc batterie et
le produit utilisant le bloc batterie.
AVERTISSEMENT : risque de choc. Ne pas laisser
les liquides pénétrer dans le chargeur. Risque de
choc électrique.
AVERTISSEMENT : nous recommandons l’utilisation d’un
disjoncteur différentiel avec un seuil de déclenchement de
30mA ou moins.
ATTENTION : risque de brûlure. Pour réduire le risque
de blessures, ne charger que des batteries rechargeables
DeWALT. Les autres types de batteries peuvent exploser et
causer des blessures et des dégâts.
ATTENTION : les enfants doivent être surveiller pour
s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
AVIS : sous certaines conditions, lorsque le chargeur est
branché à l’alimentation électrique, les contacts de charge
exposés à l’intérieur du chargeur peuvent être mis en
court-circuit par un corps étranger. Les corps étrangers de
nature conductrice tels que, mais ne se limitant pas à, la
laine d’acier, le papier aluminium ou toute accumulation
•
•
•
•
•
•
de particules métalliques doivent être tenus éloignés des
cavités du chargeur. Débranchez toujours le chargeur de
la prise lorsqu’il n’y a pas de pack batterie dans la cavité.
Débranchez le chargeur avant de le nettoyer.
NE PAS tenter de charger le bloc batterie avec un
chargeur différent de ceux indiqués dans ce manuel. Le
chargeur et le bloc batterie sont spécifiquement conçus pour
fonctionner ensemble.
Ces chargeurs ne sont pas prévus pour d’autres
utilisation que la charge des batteries rechargeables
DeWALT. Toute autre utilisation peut causer un risque
d’incendie, de choc électrique ou d’électrocution.
Ne pas exposer le chargeur à la pluie ou à la neige.
Pour débrancher le chargeur, tirer sur la fiche et non
sur le cordon. Cela réduira le risque de dégât à la fiche et
au cordon.
S’assurer que le cordon est placé de sorte qu’on ne
puisse pas marcher dessus, trébucher ou l’endommager
d’une autre manière.
Ne pas utiliser de rallonge sauf si cela est absolument
nécessaire. Toute utilisation impropre d’une rallonge
peut causer un risque d’incendie, de choc électrique ou
d’électrocution.
Ne placez aucun objet sur le chargeur et ne le placez pas
sur une surface molle qui pourrait obstruer les fentes
d’aération et entraîner une chaleur interne excessive.
Éloignez le chargeur de toute source de chaleur. Le chargeur
est aéré par des fentes au-dessus et au-dessous du boîtier.
Ne pas utiliser un chargeur ayant un cordon ou une fiche
endommagés—les faires remplacer immédiatement.
Ne pas utiliser le chargeur s’il a reçu un choc violent,
s’il est tombé, ou s’il a été autrement endommagé de
quelque manière que ce soit. Apporter le chargeur à un
centre de réparation agréé.
Ne pas démonter le chargeur ; l’apporter à un centre de
réparation agréé lorsqu’un entretien ou une réparation
est nécessaire Un chargeur mal réassemblé peut entraîner un
risque de choc électrique, d’électrocution ou d’incendie.
Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être
remplacé immédiatement par le fabricant, un agent de
réparation ou une personne qualifiée similaire pour éviter
tout risque.
Débrancher le chargeur de la prise secteur avant de
procéder à son nettoyage. Cette précaution réduira
le risque de choc électrique. Le retrait du bloc batterie ne
réduira pas les risques.
NE JAMAIS tenter de relier 2 chargeurs ensemble.
Le chargeur est conçu pour être alimenté en courant
électrique domestique standard 230 V. Ne pas essayer
de l’utiliser avec n’importe quelle autre tension Cette
directive ne concerne pas le chargeur pour véhicule.
Recharger une batterie (Fig. B)
1. Branchez le chargeur dans une prise appropriée avant
d’insérer le bloc-batterie.
75
Français
2. Insérez le bloc-batterie 10 dans le chargeur en vous
assurant qu’il soit parfaitement bien en place. Le voyant
rouge (charge) clignote de façon répétée pour indiquer que
le processus de charge a commencé.
3. La fin de la charge est indiquée par le voyant rouge restant
fixe en continu. Le bloc-batterie est alors complètement
rechargé et il peut soit être utilisé, soit être laissé dans le
chargeur. Pour retirer le bloc-batterie du chargeur, enfoncez
le bouton de libération de la batterie 11 sur le bloc batterie.
REMARQUE : Pour garantir les meilleures performances
et la durée de vie des blocs-batteries Li-Ion, rechargez-les
complètement avant la première utilisation.
Fonctionnement du chargeur
Consultez les indicateurs ci-dessous pour connaître l’état de
charge du bloc-batterie.
Indicateurs de charge
charge en cours
pleinement chargée
suspension de charge*
*Le voyant rouge continue à clignoter, mais un voyant jaune
s’allume durant cette opération. Lorsque la batterie a retrouvé
une température appropriée, le voyant jaune s’éteint et le
chargeur reprend la procédure de charge.
Les chargeurs compatibles ne rechargent pas un bloc batterie
défectueux. Le chargeur indique que la batterie est défectueuse
en refusant de s’allumer ou en affichant le dessin clignotant
indiquant un problème sur le bloc ou le chargeur.
REMARQUE : cela peut également signifier un problème sur un
chargeur.
Si le chargeur indique un problème, portez le chargeur et le bloc
batterie pour un test dans un centre d’assistance agréé.
Délai Bloc chaud/froid
Lorsque le chargeur détecte que la batterie est trop chaude
ou trop froide, il démarre automatiquement un délai Bloc
Chaud/Froid, suspendant la charge jusqu’à ce que la batterie
ait atteint la température adéquate. Le chargeur passe ensuite
directement en mode Charge. Cette fonctionnalité permet une
durée de vie maximale de la batterie.
Un bloc-batterie froid se recharge à une cadence plus lente
qu’un bloc-batterie chaud. Le bloc batterie se charge à ce taux
réduit pendant tout le cycle de charge et n’atteint pas le niveau
de charge maximum même si la batterie se réchauffe.
Le chargeur DCB118 est équipé d’un ventilateur conçu pour
refroidir le bloc-batterie. Le ventilateur se met automatiquement
en marche si le bloc-batterie a besoin d’être refroidi. Ne faites
jamais fonctionner le chargeur si le ventilateur ne fonctionne
pas correctement ou si les fentes d’aération sont bouchées. Ne
laissez pénétrer aucun corps étranger à l’intérieur du chargeur.
Système de protection électronique
Les outils XR Li-Ion sont conçus avec un système de protection
électronique qui protège la batterie des surcharges, surchauffes
ou d’être complètement déchargée.
76
L’outil s’éteint automatiquement si le système de protection
électronique se déclenche. Si cela se produit, placez la batterie
ion lithium sur le chargeur jusqu’à ce qu’elle soit complètement
rechargée.
Fixation murale
Ces chargeurs sont conçus pour être fixés au mur ou pour
être posés à la verticale sur une table ou un établi. En cas de
fixation au mur, placez le chargeur près d’une prise électrique
et loin d’un coin ou de toute autre obstacle qui pourrait gêner
le flux d’air. Utilisez l’arrière du chargeur comme gabarit pour
l’emplacement des vis au mur. Fixez le chargeur à l’aide de
vis pour cloisons sèches (achetées séparément) d’au moins
25,4 mm de long avec un diamètre de tête de 7 et 9 mm,vissées
dans du bois à une profondeur optimale laissant ressortir
environ 5,5 mm de la vis. Alignez les fentes à l’arrière du
chargeur avec les vis qui dépassent et insérez-les complètement
ces dernières dans les fentes.
Consignes de nettoyage du chargeur
AVERTISSEMENT : risque de choc. Débranchez le
chargeur de la prise de courant avant le nettoyage.
La saleté et la graisse peuvent être éliminées de l’extérieur
du chargeur avec un chiffon ou une brosse souple
non métallique. N’utilisez ni eau, ni autre solution de
nettoyage. Ne laissez jamais aucun liquide pénétrer à
l’intérieur de l’appareil et n’immergez jamais aucune pièce
de l’appareil dans aucun liquide.
Batteries
Consignes de sécurité importantes propres
à toutes les batteries
Pour commander une batterie de rechange, s’assurer d’inclure
son numéro de catalogue et sa tension.
La batterie n’est pas totalement chargée en usine. Avant
d’utiliser la batterie et le chargeur, lire les consignes de sécurité
ci-dessous. Puis suivre la procédure de charge ci-après.
LIRE TOUTES CES CONSIGNES
•
•
•
•
•
Ne pas charger ou utiliser une batterie dans un milieu
déflagrant, comme en présence de liquides, gaz ou
poussières inflammables. Insérer ou retirer le bloc-pile du
chargeur peut enflammer la poussière ou des émanations.
Ne jamais forcer le bloc batterie dans le chargeur.
Ne modifier le bloc batterie d’aucune manière que ce
soit pour le faire entrer sur un chargeur incompatible,
car le bloc batterie peut se casser et causer de graves
blessures.
Charger le bloc batterie uniquement dans les chargeurs
DeWALT.
NE PAS l’éclabousser ou l’immerger dans l’eau ou d’autres
liquides.
Ne pas ranger ou utiliser l’outil et le bloc-piles dans des
endroits où la température peut atteindre ou excéder
40 ˚C (104 ˚F) (comme dans les remises extérieures ou
les bâtiments métalliques l’été).
Français
•
•
•
Ne pas incinérer la batterie même si elle est sévèrement
endommagée ou complètement usagée, car elle
pourrait exploser au contact des flammes. Au cours de
l’incinération des batteries au lithium-ion, des vapeurs et
matières toxiques sont dégagées.
En cas de contact du liquide de la batterie avec la peau,
la rincer immédiatement au savon doux et à l’eau claire.
En cas de contact oculaire, rincer l’œil ouvert à l’eau claire une
quinzaine de minutes, ou jusqu’à ce que l’irritation cesse. Si des
soins médicaux sont nécessaires, noter que l’électrolyte de la
batterie est composé d’un mélange de carbonates organiques
liquides et de sels de lithium.
Le contenu des cellules d’une batterie ouverte pourrait
causer une irritation des voies respiratoires. Dans cette
éventualité, exposer l’individu à l’air libre. Si les symptômes
persistent, consulter un médecin.
AVERTISSEMENT : risques de brûlures. Le liquide de la
batterie pourrait s’enflammer s’il est exposé à des étincelles
ou à une flamme.
AVERTISSEMENT : ne jamais tenter d’ouvrir le bloc
batterie pour quelque raison que ce soit. Si le boîtier du
bloc batterie est fissuré ou endommagé, ne pas l’insérer
dans un chargeur Ne pas écraser, laisser tomber, ou
endommager le bloc batterie. Ne pas utiliser un bloc
batterie ou un chargeur ayant reçu un choc violent, étant
tombé, ayant été écrasé ou endommagé de quelque
façon que ce soit (par ex. percé par un clou, frappé d’un
coup de marteau, piétiné). Risque de choc électrique ou
d’électrocution. Les blocs batterie endommagés doivent
être renvoyés à un centre de réparation pour y être
recyclés.
AVERTISSEMENT : risque d’incendie. Ne rangez et ne
transportez pas le bloc-batterie s’il est possible que
des objets métalliques entrent en contact avec les
bornes de la batterie. Ne placez par exemple pas le blocbatterie dans des tabliers, poches, boîtes à outils, boîtes
de kits d’accessoires, tiroirs, etc. en présence de clous, vis,
clés, etc.
ATTENTION : après utilisation, ranger l’outil, à plat,
sur une surface stable là où il ne pourra ni faire
tomber ni faire trébucher personne. Certains outils
équipés d’un gros bloc batterie peuvent tenir à la verticale
sur celui-ci, mais manquent alors de stabilité.
Transport
AVERTISSEMENT : risque d’incendie. Le transport
des batteries peut causer un incendie si les bornes de la
batterie entrent accidentellement en contact avec des
matériaux conducteurs. Lors du transport des batteries,
assurez-vous que les bornes de la batterie sont protégées
et bien isolées des matériaux avec lesquels elles pourraient
entrer en contact et qui pourraient provoquer un courtcircuit.
Les batteries DeWALT sont conformes à toutes les
réglementations d’expédition applicables comme prescrit
par les normes industrielles et juridiques qui incluent les
recommandations de l’ONU pour le transport des marchandises
dangereuses, les réglementations relatives aux marchandises
dangereuses de l’International Air Transport Association (IATA),
les réglementations de l’International Maritime Dangerous
Goods (IMDG) et l’accord européen concernant le transport
international de marchandises dangereuses sur route
(ADR). Les cellules et les batteries ion lithium ont été testées
conformément à la section 38,3 des recommandations de l’ONU
pour les tests et critères relatifs au transport des marchandises
dangereuses.
Dans la plupart des cas, l’envoi d’un bloc-batterie DeWALT ne
sera pas soumis à la classification réglementée de classe 9 pour
les matières dangereuses. En règle générale, seuls les envois
contenant une batterie Lithium-Ion d’une énergie nominale
supérieure à 100 Watts/heure (Wh) nécessitent une expédition
réglementée de classe 9. L’énergie nominale en Watts/heure de
toutes les batteries Lithium-Ion est indiquée sur l’emballage. De
plus, en raison de la complexité de la réglementation, DeWALT
ne recommande pas l’expédition aérienne de blocs-batteries
seuls, peu importe le wattage/heure nominal. Les envois d’outil
avec batterie (kit combiné) peuvent être faits par avion si le
wattage/heure nominal du bloc-batterie n’excède pas 100 Wh.
Que l’expédition soit exemptée ou réglementée, l’expéditeur
a la responsabilité intégrale de consulter les dernières
réglementations relatives à l’emballage, à l’étiquetage/au
marquage et aux exigences de documentation.
Les informations fournies dans cette section du manuel sont
fournies en bonne foi et sont considérées précises au moment
de la rédaction de ce document. Toutefois, aucune garantie
explicite ou implicite ne peut être fournie. L’acheteur a la
responsabilité de s’assurer que ses activités sont conformes aux
réglementations applicables.
Transport de la batterie FLEXVOLTTM
La batterie FLEXVOLTTM DeWALT dispose de deux modes :
Utilisation et Transport.
Mode Utilisation : Lorsque la batterie FLEXVOLTTM est seule
ou dans un produit DeWALT 18V, elle fonctionne comme une
batterie de 18 V. Lorsque la batterie FLEXVOLTTM est dans un
produit 54V ou 108V (deux batteries de 54V), elle fonctionne
comme une batterie de 54V.
Mode Transport : Lorsque le cache est fixé sur la batterie
FLEXVOLTTM, elle est en mode Transport. Gardez le cache en
place pour expédier la batterie.
En mode Transport, les chaînes
des cellules sont déconnectées
électriquement à l’intérieur du
bloc pour en faire 3 batteries de
plus faible wattage-heure (Wh)
comparées à une seule batterie au wattage-heure plus élevé. Le
fait de répartir l’énergie consommée du bloc en 3 batteries peut
exempter le bloc de certaines réglementations en matière de
transport qui sont imposées pour les batteries dont l’énergie
consommée est plus élevée.
Exemple de marquage pour l’utilisation et
La puissance en Wh pour
le transport
le transport peut par
exemple être de 3 x 36
77
Français
Wh, représentant 3 batteries de 36 Wh chacune. La puissance
d'utilisation en Wh peut être de 108 Wh (sous entendue, 1
batterie).
UTILISATION (sans cache de transport). Exemple :
Puissance en Wh de 108 Wh (1 batterie de 108 W).
TRANSPORT (avec cache de transport intégré).
Exemple : Puissance en Wh de 3 x 36 Wh (3
batteries de 36 Wh).
Recommandations de stockage
1. Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et sec, à l’abri
de toute lumière solaire directe et de tout excès de
température. Pour des performances et une durée de vie
optimales, entreposer les batteries à température ambiante
après utilisation.
2. Pour un stockage prolongé, il est recommandé de conserver
la batterie complètement chargée dans un lieu frais et sec,
hors du chargeur pour de meilleurs résultats.
REMARQUE : les blocs batterie ne doivent pas être stockés
complètement déchargés. Le bloc batterie devra être rechargé
avant l’utilisation.
Étiquettes sur le chargeur et la batterie
En plus des pictogrammes utilisés dans ce manuel, les
étiquettes sur le chargeur et le bloc batterie peuvent montrer les
pictogrammes suivants :
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
Consulter la Fiche technique pour les temps de
charge.
e pas mettre en contact avec des objets
N
conducteurs.
Type de Batterie
Le DCN890 fonctionne avec un bloc batterie de 18 volts.
Ces blocs batterie peuvent être utilisés : DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187,
DCB546, DCB547. Consultez les Caractéristiques techniques
pour plus d’informations.
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 Cloueuse à béton
1 Chargeur (modèles P2 uniquement)
2 Blocs-batteries (modèles P2 uniquement)
1 Kit d’accessoires (modèles P2 uniquement)
1 Déclencheur par contact cloison sèche (DCN8904)
1 Déclencheur par contact non aimanté (DCN8903)
1 Notice d’instructions
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou accessoires n’ont pas été
endommagés lors du transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et comprendre cette
notice d’instructions avant toute utilisation de l’appareil.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
Ne pas recharger une batterie endommagée.
Porter un dispositif de protection auditive.
Ne pas exposer à l’eau.
Porter un dispositif de protection oculaire.
R emplacer systématiquement tout cordon
endommagé.
Rayonnement visible. Ne pas exposer à la lumière.
Recharger seulement entre 4 ˚C et 40 ˚C.
Utiliser uniquement à l’intérieur.
ettre la batterie au rebut conformément à la
M
réglementation en matière d’environnement.
R echarger les blocs batterie DeWALT uniquement
avec les chargeurs DeWALT appropriés. La recharge
des blocs batterie différents des batteries DeWALT
appropriées avec un chargeur DeWALT peut
entraîner leur explosion ou d’autres situations
dangereuses.
Ne jetez pas le bloc batterie au feu.
78
13-57 mm
2.6–3.7 mm
33
15˚
Longueur des clous.
Épaisseur des clous.
Capacité de chargement.
Angle du magasin.
Français
Emplacement de la Date Codée de
Fabrication (Fig. B)
le magasin, l’outil cesse de fonctionner. Consultez la section
Chargement de l’outil pour réinstaller une bande de pointes.
La date codée de fabrication 22 , qui comprend aussi l’année de
fabrication, est imprimée sur le boîtier.
Exemple :
2017 XX XX
Année de fabrication
MONTAGE ET RÉGLAGES
Description (Fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
AVERTISSEMENT : ne jamais modifier l’outil électrique
ni aucun de ses composants. Il y a risques de dommages
corporels ou matériels.
9 Voyant batterie faible et
Gâchette
bourrage/calage (x2)
Système de verrouillage de
10 Bloc-batterie
la gâchette
11 Bouton de libération de la
Sélecteur de vitesse
batterie
Sélecteur mode Séquentiel
12 Magasin
et Cycle rapide
13 Jambe de magasin
Levier de libération du
déclencheur par contact
14 Levier de libération du
Déclencheur par contact
magasin
15 Pousseur
Socle supérieur amovible
Levier de libération en cas 16 Crochet
de calage
Utilisation Prévue
Votre cloueuse à béton n’est prévue QUE pour insérer des
pointes dans des structures en acier OU des matériaux à base de
béton OU pour fixer du bois dans du béton. Cet outil dispose de
deux modes de fonctionnement, un mode de fonctionnement
séquentiel et un mode de fonctionnement séquentiel unique
et rapide (le mode Cycle rapide). Lisez la section du manuel
Sélection du mode avant d’utiliser l’outil pour vous assurer de
sélectionner bon mode en fonction de votre intervention.
NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence de gaz ou
de liquides inflammables.
Votre cloueuse à béton est un outil électrique professionnel.
Il n’y a que les pointes DeWALT recommandées par le fabricant
et répondant aux prescriptions applicables du code de la
construction qui puissent être utilisées avec cet outil.
Cet outil est conçu pour les professionnels du bâtiment.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une supervision est
nécessaire auprès de tout utilisateur non expérimenté.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par des
personnes (y compris les enfants) dont les capacité
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou
qui manquent d’expérience ou d’aptitudes, sauf si ces
personnes sont surveillées par une autre personne
responsable de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.
Verrouillage tir à vide
La cloueuse à béton est équipée d’un dispositif de verrouillage
tir à vide qui empêche l’activation de l’outil lorsque le magasin
est presque vide. Lorsqu’il ne reste plus que 3 pointes dans
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute pièce ou tout accessoire.
Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
AVERTISSEMENT : utiliser exclusivement des batteries et
chargeurs DeWALT.
Insertion et retrait du bloc batterie de l’outil
(Fig. B)
REMARQUE : pour un résultat optimal, assurez-vous que le bloc
batterie 10 est complètement chargé.
Pour installer le bloc batterie dans la
poignée de l’outil
1. Alignez le bloc batterie 10 avec le rail à l’intérieur de la
poignée de l’outil (Fig. B).
2. Faites-le coulisser dans la poignée jusqu’à ce qu’il soit
correctement logé dans l’outil et vérifiez qu’il ne se
libère pas.
Pour démonter le bloc batterie de l’outil
1. Appuyer sur le bouton de libération de la batterie 11 et tirer
fermement le bloc batterie hors de la poignée de l’outil.
2. Insérer le bloc batterie dans le chargeur comme décrit dans
la section du chargeur de ce manuel.
Témoin de charge des blocs batterie
(Fig. B)
Certains blocs batterie DeWALT incluent un témoin de charge
composé par trois voyants verts qui indiquent le niveau de
charge restant dans le bloc batterie.
Pour activer le témoin de charge, maintenir enfoncé le bouton
du témoin de charge. Une combinaison de trois voyants verts
s’allume pour indiquer le niveau de charge restant. Lorsque
le niveau de charge de la batterie est au-dessous de la limite
utilisable, le témoin de charge ne s’allume pas et la batterie doit
être rechargée.
REMARQUE : le témoin de charge est uniquement une
indication de la charge restant dans le bloc batterie. Il n’indique
pas la fonctionnalité de l’outil et peut être sujet à des variations
selon les composants du produit, la température et l’application
de l’utlisateur final.
Crochet (Fig. C)
Les cloueuses sans fil DeWALT disposent d’un crochet intégré 16 qui peut être fixé d’un côté ou de l’autre de l’outil afin de
répondre au besoin des utilisateurs gauchers ou droitiers.
Si le crochet n’est pas nécessaire, il peut être retiré de l’outil.
Pour retirer le crochet
1. Retirez le bloc-batterie de l’outil.
79
Français
2. Pour adapter l’outil d’une utilisation pour droitiers à une
utilisation pour gauchers, retirez simplement la vis 17 d’un
côté de l’outil et réinstallez-la de l’autre côté.
3. Réinstallez le bloc-batterie.
AVERTISSEMENT : retirez toutes les pointes du magasin
avant de procéder au réglage ou à la réparation de cet
outil. Le non-respect de cette consigne peut entraîner de
graves blessures.
AVERTISSEMENT : débranchez le bloc-batterie de l’outil
avant d’effectuer des réglages, de remplacer un accessoire,
de procéder à des réparations ou de déplacer l’outil. Ces
mesures préventives permettent de réduire tout risque de
démarrage accidentel de l’outil.
ATTENTION : lorsqu’il n’est pas utilisé, posez l’outil sur
sa tranche, sur une surface stable, là où il ne pourra faire
tomber ou trébucher personne. Certains outils équipés
d’un gros bloc-batterie peuvent tenir à la verticale sur
celui-ci, mais ils manquent alors de stabilité.
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : respecter systématiquement les
consignes de sécurité et les normes en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute pièce ou tout accessoire.
Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
AVERTISSEMENT : Lisez la section intitulée
Avertissements sur la sécurité de la cloueuse au
début de ce manuel. Portez toujours des protections
oculaires et auditives pendant l’utilisation de l’outil. Ne
pointez pas le cloueur vers vous-même ou les autres. Pour
un fonctionnement sûr de l’outil, respectez les procédures
et les vérifications suivantes avant chaque utilisation de
la cloueuse.
1. Portez des protections oculaires, auditives et respiratoires
adaptées.
2. Retirez le bloc-batterie de l’outil.
3. Verrouillez le pousseur 15 en position arrière et retirez
toutes les pointes du magasin.
4. Vérifiez le bon fonctionnement sans entrave du déclencheur
par contact et de l’attache du pousseur. N’utilisez pas l’outil
si l’un de ces éléments ne fonctionne pas correctement.
N’utilisez JAMAIS un outil dont le déclencheur par contact
est maintenu en position haute.
5. N’utilisez JAMAIS un outil dont des pièces sont
endommagées.
AVERTISSEMENT : Afin de réduire le risque de blessures,
débranchez le bloc-batterie de l’outil avant d’en effectuer la
maintenance, d’éliminer un bourrage de pointes, de quitter
la zone de travail, de déplacer l’outil à un autre endroit ou
de passer l’outil à une autre personne.
80
Position correcte des mains (Fig. D)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommages
corporels graves, adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, maintenir fermement
et SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour anticiper toute
réaction soudaine de sa part.
La position correcte des mains nécessite une main sur la
poignée principale comme illustré par la Figure D.
Préparation de l’outil (Fig. A)
AVIS : Ne pulvérisez et n’appliquez
JAMAIS aucun lubrifiant ou
solvant de nettoyage à l’intérieur de
l’outil. Cela peut nuire gravement à
la durée de vie et aux performances
de l’outil.
REMARQUE : Le bloc-batterie n’est pas complètement chargé à
la livraison. Respectez les directives décrites (consultez la section
Procédures de charge).
1. Lisez la section Avertissements sur la sécurité de la
cloueuse de ce manuel.
2. Portez une protection oculaire et des protections auditives.
3. Retirez la batterie de l’outil.
4. Assurez-vous que le magasin est complètement vide.
5. Vérifiez le bon fonctionnement sans entrave du
déclencheur par contact et de l’attache du pousseur 15 .
N’utilisez pas l’outil si l’un de ces éléments ne fonctionne
pas correctement. N’utilisez JAMAIS un outil dont le
déclencheur par contact est maintenu en position de
déclenchement.
6. Ne pointez l’outil ni vers vous-même ni vers les autres.
7. Insérez le bloc-batterie complètement rechargé.
Utilisation du système de verrouillage de la
gâchette (Fig. E)
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de graves
blessures, ne gardez pas la gâchette enfoncée lorsque
l’outil n’est pas utilisé. Maintenez le système de verrouillage
de la gâchette en position VERROUILLÉE (Fig. E) lorsque
l’outil n’est pas utilisé.
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de graves
blessures, verrouillez la gâchette, débranchez le blocbatterie et retirez toutes les pointes du magasin avant
d’effectuer des réglages.
Chaque cloueuse DeWALT est dotée d’un système de
verrouillage de la gâchette 2 qui, une fois poussé à droite
comme illustré par la Figure E, empêche l’outil de projeter des
pointes en bloquant la gâchette et en coupant l’alimentation
du moteur.
Lorsque le système de verrouillage de la gâchette est poussé
à gauche, l’outil est complètement opérationnel. Le système
de verrouillage de la gâchette doit toujours être bloqué (Fig. E)
Français
pendant les réglages ou lorsque l’outil n’est pas sur le point
d’être utilisé.
AVIS : Ne rangez pas l’outil avec le bloc batterie en place.
Pour éviter les dégâts au bloc et pour assurer la meilleure
durée de la batterie, conservez les blocs batteries hors de
l’outil ou du chargeur dans un lieu frais et sec.
Remplissage de l’outil (Fig. F)
AVERTISSEMENT : ne pointez pas l’outil vers vous-même
ou les autres.
AVERTISSEMENT : ne remplissez jamais l’outil de pointes
si le déclencheur par contact ou la gâchette sont activés.
AVERTISSEMENT : retirez toujours le bloc-batterie avant
de remplir ou de vider l’outil de pointes.
ATTENTION : gardez vos doigts éloignés de l’attache du
pousseur afin d’éviter les blessures.
AVERTISSEMENT : le système de verrouillage de la
gâchette doit toujours être bloqué pendant les réglages ou
lorsque l’outil n’est pas utilisé.
AVERTISSEMENT : les attaches utilisées pour fixer
des raccords métalliques doivent correspondre aux
prescriptions du code de la construction en vigueur et
elles doivent être installées conformément aux exigences
législatives et aux spécifications du fournisseur de raccord
métallique. Le non-respect de l’installation correcte des
raccords peut engendrer des défaillances structurelles.
1. Retournez la cloueuse.
2. Faites glisser l’attache du pousseur à ressort 15 vers la base
du magasin pour la bloquer en place.
3. Insérez les bandes de pointes dans la fente de remplissage
du magasin, en vous assurant que les têtes des pointes
s’alignent correctement avec l’ouverture de la fente.
(Consultez la section Fiche technique pour connaître les
tailles compatibles.)
4. En gardant vos doigts loin du rail, refermez le magasin en
libérant l’attache du pousseur. Laissez doucement l’attache
coulisser vers l’avant et s’engager dans la bande de pointes.
Vidage de l’outil
AVERTISSEMENT : le système de verrouillage de la
gâchette doit toujours être bloqué pendant les réglages ou
lorsque l’outil n’est pas utilisé.
1. Retirez la batterie de votre cloueuse.
2. Faites glisser l’attache du pousseur à ressort vers la base du
magasin pour la bloquer en place.
3. Basculez l’outil vers le haut jusqu’à ce que la bandes de
pointes glisse librement hors du magasin.
4. Batterie retirée, vérifiez le nez afin de vous assurer qu’il ne
reste aucune pointe.
REMARQUE : L’outil est équipé d’un aimant au niveau du nez,
ce qui permet d’améliorer les performances de l’outil. En vidant
l’outil, vérifiez toujours que des pointes ne sont pas retenues
dans le nez aimanté.
Résumé Réglage de la vitesse (Fig. A, G, H)
Cette cloueuse est équipée d’un sélecteur de vitesse 3 qui
permet de régler l’outil en fonction des matières.
Vitesse 1 : Matériaux tendres (béton à faible résistance/parpaing)
Vitesse 2 : Matériaux de dureté moyenne (béton à forte
résistance)
Vitesse 3 : Matériaux durs (Structure acier)
Si les pointes ne sont pas enfoncées sur toute la profondeur à
la vitesse 1, vous pouvez passer à la vitesse 2 ou 3 pour obtenir
davantage de puissance d’entraînement.
AVIS : L'insertion de pointes à haute vitesse dans des
matériaux tendres engendre une usure excessive de
votre outil et peut provoquer des pannes précoces.
Réglage de la
vitesse
Application
Longueur de pointe type
Fixation Acier/Bois dans du béton
à faible résistance/matériau de
19-25 mm
maçonnerie (<4000 psi)
Fixation Acier/Bois dans du béton à
2
19-29 mm
haute résistance (>4000 psi)
Fixation Structure acier ;
3
13-57 mm
2x4 dans du béton
AVERTISSEMENT : les pointes doivent être insérées droites
dans la matière. Ne penchez pas la cloueuse pendant
le clouage. Consultez la Fig. H. La valeur de fixation
augmente si l’outil est actionner perpendiculairement à
l’ouvrage.
L’outil peut être actionné en poussant sur la gâchette 1 dans
l’un des deux modes : mode séquentiel ou mode Cycle Rapide.
Consultez la section Sélection du mode pour connaître les
instructions détaillées sur la façon d’actionner l’outil dans
chaque mode.
1
Sélection du mode (Fig. G)
Pour sélectionner le mode séquentiel, faites glisser le sélecteur
de mode 4 de manière à afficher l’icône de la flèche seule ( ).
Pour sélectionner le mode séquentiel rapide (Cycle rapide),
faites glisser le sélecteur de mode 4 de manière à afficher
l’icône de la double flèche ( ).
REMARQUE : La durée de vie de la batterie en mode Cycle
Rapide est plus courte qu’en mode séquentiel standard. En
laissant l’outil en mode séquentiel standard, la durée de vie de la
batterie est maximale.
Mode séquentiel
Le mode séquentiel est utilisé pour le clouage par intermittence.
Il permet la plus grande durée de vie à la batterie.
1. À l›aide du sélecteur de mode 4 , sélectionnez le mode
séquentiel.
2. Libérez le système de verrouillage de la gâchette 2 .
3. Poussez le déclencheur par contact 6 contre la surface de
l’ouvrage.
4. Appuyez sur la gâchette 1 pour actionner l’outil.
81
Français
5. Relâchez la gâchette et relevez la cloueuse de la surface de
l’ouvrage.
6. Répétez les étapes 3 à 5 pour enfoncer la pointe suivante.
Mode Cycle rapide
En mode Cycle rapide, la vitesse de rotation du moteur est
automatiquement rétablie après chaque entraînement de
pointe afin de permettre un clouage rapide et répétitif. Même s’il
permet d’entraîner plus de pointes en moins de temps, ce mode
décharge la batterie plus rapidement.
1. À l›aide du sélecteur de mode 4 , sélectionnez le mode
Cycle rapide.
2. Libérez le système de verrouillage de la gâchette 2 .
3. Poussez le déclencheur par contact 6 contre la surface de
l’ouvrage.
4. Appuyez sur la gâchette 1 pour actionner l’outil.
5. Relâchez la gâchette et relevez la cloueuse de la surface
de travail. REMARQUE : Le moteur revient à son régime
maximum automatiquement sans avoir à appuyer le
déclencheur par contact 6 .
6. Répétez les étapes 3 à 5 pour enfoncer la pointe suivante.
Dépannage Pointe/Attache
Pointe insérée correctement
Pointe insérée trop
puissamment
BÉTON
La pointe ne tient pas dans le béton.
Cause :
-- Béton trop dur/de trop haute
résistance
-- Agrégats durs ou trop présents
dans le béton
Action :
-- Utilisez des pointes plus courtes.
-- Utilisez une vitesse plus
importante.
La pointe ne s'enfonce pas
suffisamment.
Cause :
-- Pointe trop longue
-- Vitesse trop faible
Action :
-- Utilisez des pointes plus courtes.
-- Utilisez une vitesse plus
importante.
82
La pointe s'enfonce trop
profondément.
Cause :
-- Pointe trop petite pour
l’opération
-- Vitesse trop élevée
Action :
-- Utilisez des pointes plus
longues.
-- Utilisez une vitesse plus faible
Les pointes plient.
Cause :
-- Les pointes heurtent de trop
gros agrégats à l’entrée
-- Béton trop dur/de trop haute
résistance
-- Les pointes heurtent l’armature
juste sous la surface
Action :
-- Utilisez des pointes plus courtes.
-- Assurez-vous que la cloueuse
est bien perpendiculaire à la
surface de l'ouvrage.
-- Déplacez-vous de quelques
centimètres et réessayez.
ACIER
Les pointes ne pénètrent pas la
surface.
Cause :
-- Vitesse trop faible
-- Matériau trop dur pour le type
de pointes
Action :
-- Augmentez la vitesse de l'outil
Les pointes se cassent ou plient.
Cause :
-- Pointe trop longue
-- Vitesse trop faible
-- Matériau trop dur pour le type
de pointes
Action :
-- Utilisez des pointes plus courtes.
-- Utilisez une vitesse plus
importante.
Français
La pointe ne tient pas dans l'acier.
Cause :
-- L’acier est trop fin
Action :
-- Utilisez un autre moyen pour
fixer la matière de base.
Éclairages/Voyants LED (Fig. A)
À l›avant de l›outil et de chaque côté du magasin se trouvent
des voyants Batterie faible et Bourrage/Calage 9 .
BATTERIE FAIBLE
Remplacez la batterie par un bloc
rechargé.
BLOC CHAUD
Laissez la batterie refroidir ou remplacez-la
par un bloc froid.
BOURRAGE/CALAGE
Tournez le levier de libération de calage
pour la libération. Consultez la section
Réinitialisation après calage ou Retrait
d’une pointe coincée.
OUTIL CHAUD (Les deux
LED clignotent)
Laissez l’outil refroidir avant de continuer
l’utilisation.
ou tout autre
combinaison.
ERREUR
Réinitialiser l’outil en retirant et
remettant en place le bloc batterie ou en
le mettant hors tension, puis à nouveau
sous tension. Si le code d’erreur persiste,
portez l’outil dans un centre de service
DeWALT autorisé.
Réinitialisation après calage (Fig. I)
Si la cloueuse est utilisée dans des matériaux plus durs pour
lesquelles toute la puissance disponible du moteur est utilisée
pour enfoncer une attache, l’outil peut caler. Le mécanisme
d’entraînement ne complète pas son cycle et le voyant
Bourrage/Calage clignote. Tournez le levier de libération en cas
de calage 8 sur l’outil pour libérer le mécanisme. REMARQUE :
L’outil se désactive automatiquement et il ne peut pas être
réinitialisé avant que le bloc-batterie ait été retiré puis réinséré.
Si le mécanisme d’entraînement ne revient pas à sa position
d’origine automatiquement, passez à la section Retrait d’une
pointe coincée. Si l’appareil continue à caler, vérifiez le matériau
et la longueur de l’attache pour vous assurer que l’application
n’est pas trop exigeante. La cloueuse peut également
surchauffer et avoir d’un délai pour refroidir avant de pouvoir
être réutilisée.
Retrait d’une pointe coincée (Fig. A, J)
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de
blessure grave, débranchez le bloc-batterie de
l'outil avant d'effectuer des réglages, de remplacer
un accessoire, de procéder à des réparations ou de
déplacer l'outil. Ces mesures préventives permettent de
réduire tout risque de démarrage accidentel de l’outil.
ATTENTION : pendant que vous retirez une pointe
coincée, N’orientez PAS la cloueuse, nez vers le
haut ou pied de la batterie vers le haut. Le fait de
positionner la cloueuse de cette façon augmente le risque
que la pointe ou des morceaux de la pointe soit ingérés par
la cloueuse. Si un morceau de pointe pénètre dans l’outil, la
pointe peut être récupérée en retirant le cache du haut.
Si une pointe se trouve coincée dans le nez, suivez ces
instructions pour la retirer, en ne pointant pas l’outil vers vous :
1. Retirez le bloc-batterie de l’outil et enclenchez le dispositif
de verrouillage de la gâchette .
2. L’outil posé sur le côté, glissez l’attache du pousseur à
ressort 15 vers la base du magasin pour la bloquer en place
et retirez la bande de pointes.
3. Tournez le levier de libération du magasin 14 et le magasin 12 vers l’avant.
4. Retirez la pointe coincée/tordue à l’aide d’une pince si
nécessaire. Le déclencheur par contact peut être retiré
si nécessaire. Consultez la section Remplacement du
déclencheur par contact.
ATTENTION : Si un morceau de pointe pénètre dans l’outil,
la pointe peut être récupérée en retirant le cache du haut.
5. Si le mécanisme d’entraînement est en position basse,
tournez le levier de libération en cas de calage au sommet
de la cloueuse.
REMARQUE : Si le mécanisme d’entraînement ne revient
pas en position initiale après avoir tourné le levier de
libération en cas de calage, la réinitialisation manuelle de la
lame à l’aide d’un tournevis long peut s’avérer nécessaire.
6. Replacez le magasin en position sous le nez de l’outil et
refermez le levier de libération du magasin.
7. Réinsérez le bloc-batterie.
REMARQUE : L’outil se désactive automatiquement et il ne
peut pas être réinitialisé avant que le bloc-batterie ait été
retiré puis réinséré.
8. Réinsérez les pointes dans le magasin (consultez la section
Remplissage de l’outil).
9. Libérez l’attache du pousseur.
10. Libérez le système de verrouillage de la gâchette quand
vous êtes prêt à poursuive le clouage.
REMARQUE : Si des pointes se coincent fréquemment ou si le
mécanisme d’entraînement ne se réinitialise pas, faites réparer
l’outil dans un centre d’assistance DeWALT agréé.
83
Français
Fonctionnement par temps froid
Si vous utilisez l’outil en cas de gel :
1. Maintenez l’outil au chaud autant que possible avant
l’utilisation.
2. Actionnez l’outil 10 ou 15 fois dans une chute de bois avant
l’intervention.
Fonctionnement par temps chaud
L’outil doit fonctionner normalement. Cependant, maintenez
l’outil éloigné des rayons directs du soleil car la chaleur excessive
peut détériorer les tampons et autres pièces en caoutchouc ce
qui augmente leur maintenance.
MAINTENANCE
Votre outil électrique DeWALT a été conçu pour fonctionner
longtemps avec un minimum de maintenance. Le
fonctionnement continu et satisfaisant de l’outil dépendra d’une
maintenance adéquate et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute pièce ou tout accessoire.
Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
Le chargeur et le bloc batterie ne peuvent pas être réparés.
TABLEAU DE MAINTENANCE JOURNALIÈRE
ACTION
Nettoyez le magasin, le pousseur et le
mécanisme du déclencheur par contact.
POURQUOI
Cela permet le fonctionnement sans entrave
du magasin, de réduire l'usure et d'éviter le
coincement des pointes.
COMMENT
Souffler de l'air comprimé est le moyen le
plus efficace de nettoyer l'outil. L'utilisation
d'huiles, de lubrifiants ou de solvants n'est
pas recommandée car ces substances ont
tendance à attirer les salissures et/ou à
endommager les pièces en plastique de
l'outil.
ACTION
Avant chaque utilisation, contrôlez que toutes
les vis et fixations sont droites et en bon état.
POURQUOI
Permet d'éviter les coincements et les pannes
précoces sur les pièces de l'outil.
COMMENT
Serrez les vis à l'aide d'une clé hexagonale ou
d'un tournevis adapté.
Lubrification
AVIS : ne pulvérisez et
n’appliquez JAMAIS aucun
lubrifiant ou solvant de
nettoyage à l’intérieur de l’outil.
Cela peut nuire gravement
à la durée de vie et aux
performances de l’outil.
Les outils DeWALT sont correctement lubrifiés en usine et sont
déjà prêts à l’emploi. Toutefois, il est recommandé d’apporter ou
d’expédier l’outil une fois par an dans un centre d’assistance agréé
pour un nettoyage et une inspection approfondis.
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière et saleté du
boîtier principal à l’aide d’air comprimé chaque fois
que les orifices d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de protection et un
masque anti-poussières homologués au cours de
cette procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser de solvants ou
tout autre produit chimique décapant pour nettoyer les
parties non métalliques de l’outil. Ces produits chimiques
pourraient en attaquer les matériaux utilisés. Utiliser un
chiffon humidifié avec de l’eau et un savon doux. Protéger
l’outil de tout liquide et n’immerger aucune de ses pièces
dans aucun liquide.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les accessoires autres que ceux
offerts par DeWALT n’ont pas été testés avec ce produit,
leur utilisation avec cet appareil pourrait être dangereuse.
Pour réduire tout risque de dommages corporels, seuls des
accessoires DeWALT recommandés doivent être utilisés
avec cet appareil.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus d’informations sur
les accessoires appropriés.
Remplacement du déclencheur par contact
(Fig. K)
En fonction des interventions, il peut être souhaitable d’utiliser
des déclencheurs par contact différents.
AVERTISSEMENT : Pour votre propre sécurité, lisez
le manuel d’instructions de l’outil avant d’utiliser tout
accessoire. Le non-respect de ces avertissements peut
entraîner des blessures et de graves dégâts à l’outil et à
l’accessoire. Lors de la révision de cet outil, n’utilisez que
des pièces de rechange d’origine.
Pour remplacer le déclencheur par contact :
1. Appuyez sur le levier de libération du déclencheur par
contact 5 .
2. Retirez le déclencheur par contact 6 du nez de l’outil.
84
Français
3. Maintenez enfoncé le levier de libération du déclencheur
par contact
4. Le repère d’alignement du déclencheur par contact
pointant vers le haut, comme illustré par la Figure K, insérez
le déclencheur par contact complètement dans le nez de
l’outil.
5. Relâchez le levier.
DCN8901 - Kit de remplacement de la lame
d’entraînement (Fig. L, M, N)
AVERTISSEMENT : Pour votre propre sécurité, lisez
le manuel d’instructions de l’outil avant d’utiliser tout
accessoire. Le non-respect de ces avertissements peut
entraîner de graves blessures et l’endommagement de
l’outil et de l’accessoire. Pour réparer cet outil, n’utilisez que
des pièces de rechange d’origine.
AVIS : pour plus de commodité et afin de pouvoir vérifier
leur présence, toutes les pièces mécaniques du kit de
remplacement du mécanisme d’entraînement sont
indiquées.
Pour remplacer un mécanisme d’entraînement usé :
1. À l›aide d›un tournevis Torx T-20, desserrez les quatre vis 18
des deux côtés de l›appareil.
2. Retirez les quatre vis et le socle supérieur amovible 7 .
Consultez la Figure L.
3. Retirez le cache à l’extrémité du boîtier 19 . Consultez la
Figure L.
4. Poussez l’arrière du mécanisme d’entraînement 20
jusqu’à entendre un clic, puis poussez vers l’avant tout en
le maintenant dans cette position jusqu’à ce qu’il passe la
partie haute de l’amortisseur 22 .
5. Retirez les tige de guidage 21 . Consultez la Figure M.
6. Retirez l’ensemble de l’amortisseur supérieur.
7. Soulevez l’arrière du mécanisme d’entraînement pour
l’incliner avant de le sortir. Consultez la Figure N.
8. Remplacez le mécanisme d’entraînement et respectez les
étapes dans le sens inverse pour le remontage
9. Assurez-vous que le nouveau mécanisme d’entraînement
coulisse librement dans l’outil avant de terminer le montage.
10. Réinstallez le mécanisme d’entraînement, les tiges de
guidage, les amortisseurs, le cache en extrémité du boîtier
et le socle supérieur amovible sur l’appareil. Il est important
de tester l’alignement du mécanisme d’entraînement
et du volant avant de revisser le cache en extrémité du
boîtier sur l’appareil. Cette opération peut être effectuée en
raccordant une batterie et en poussant, puis relâchant le
nez de l’appareil contre un établi ou une surface dure. Cela
démarrera la rotation du moteur.
REMARQUE : Lorsque le mécanisme d’entraînement et le
volant sont correctement alignés, vous entendez le régime
du moteur diminuer. Si le mécanisme d’entraînement et le
volant ne sont pas correctement alignés, le moteur peut ne
pas démarrer, il peut ralentir beaucoup plus rapidement que
la normale avec un fort grincement provenant de l’appareil.
Si cela se produit retirez et réinstallez le mécanisme
d’entraînement en vous assurant que les amortisseurs sont
correctement en place.
AVERTISSEMENT : testez toujours l’appareil en projetant
des pointes de 15, 20 ou 25 mm à la vitesse 1 dans une
chute, afin de garantir que l’outil fonctionne correctement.
Si l’outil ne fonctionne pas correctement, contactez
immédiatement un centre d’assistance agréé DeWALT.
Protection de l’environnement
Tri sélectif. Les produits et batteries marqués de ce
symbole ne doivent pas être jetés avec les déchets
ménagers.
Les produits et batteries contiennent des matières
qui peuvent être récupérées et recyclées afin de réduire la
demande en matières premières. Veuillez recycler les produits
électriques et les batteries conformément aux dispositions
locales en vigueur. Pour plus d’informations, consultez le site
www.2helpU.com.
Batterie rechargeable
Recharger cette batterie longue durée lorsqu’elle ne produira
plus assez de puissance pour effectuer un travail qu’elle faisait
facilement auparavant. En fin de vie utile, mettre la batterie
au rebut conformément à la réglementation en matière
d’environnement :
• Décharger complètement la batterie, puis la retirer de l’outil.
• Les cellules ion lithium sont recyclables. Les apporter
au revendeur ou dans un centre de recyclage local.
Les blocs batterie collectés seront recyclés ou mis au
rebut correctement.
85
Français
GUIDE DE DÉPANNAGE
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommages corporels graves, arrêter et déconnecter la batterie avant
tout réglage ou avant de retirer ou installer toute pièce ou tout accessoire. Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
SYMPTÔME
Le moteur ne fonctionne pas
lorsque le déclencheur par contact
est enfoncé
CAUSE
Système de verrouillage de la gâchette en position
Verrouillé
Système de verrouillage Tir à vide enclenché, ce qui
bloque le mouvement du déclencheur par contact
L'outil a calé ce qui empêche le moteur de tourner
L'outil est chaud. (Contrôlez le voyant pour
confirmer cet état.)
La batterie est chaude. (Contrôlez le voyant pour
confirmer cet état.)
Déclencheur par contact plié
Le moteur s'arrête au bout de 5 secondes
L'outil ne s'actionne pas (le
moteur tourne mais n'éjecte pas
les pointes)
Les bornes sont sales ou endommagées
Circuit électronique interne endommagé
Gâchette endommagée
Système de verrouillage Tir à vide enclenché, ce qui
bloque le mouvement du déclencheur par contact
Batterie faible ou endommagée
La pointe coincée ou la lame d’entraînement n’est
pas revenue en position initiale
Le moteur démarre, mais fait
beaucoup de bruit
Mécanisme d'entraînement endommagé
Mécanisme interne coincé
Circuit électronique interne endommagé
Pointe coincée et mécanisme d'entraînement
bloqué en position basse
Le mécanisme d'entraînement
reste coincé en position basse
Mécanisme d'entraînement endommagé
Pointe coincée et mécanisme d'entraînement
bloqué en position basse
Débris présents dans le nez
Mécanisme d'entraînement endommagé ou usé
86
SOLUTION
Débloquez Le système de verrouillage de la gâchette.
Chargez davantage de pointes dans le magasin.
Tournez le levier de libération en cas de calage sur l'outil pour libérer le
mécanisme. Si le mécanisme d'entraînement ne revient pas en place,
retirez la batterie et poussez-le à la main jusqu'à sa position initiale.
Laissez l'outil refroidir avant de poursuivre.
Laissez la batterie refroidir ou remplacez-la par un bloc froid.
Consultez un centre d'assistance agréé.
Fonctionnement normal, relâchez le déclencheur par contact et
ré-enfoncez-le.
Consultez un centre d'assistance agréé.
Consultez un centre d'assistance agréé.
Consultez un centre d'assistance agréé.
Chargez davantage de pointes dans le magasin.
Vérifiez le niveau de charge si le bloc indique l'état de charge.
Rechargez ou remplacez le bloc-batterie si nécessaire.
Retirez la batterie, retirez la pointe coincée, actionnez le levier de
libération en cas de calage (poussez vers le haut le mécanisme
d’entraînement à la main si nécessaire), réinstallez le bloc-batterie.
Remplacez le mécanisme d'entraînement à l'aide d'un kit.
Consultez un centre d'assistance agréé.
Consultez un centre d'assistance agréé.
Utilisez le levier de libération en cas de calage, retirez les pointes
coincées et ramenez le mécanisme d'entraînement en place à la main,
si nécessaire.
Remplacez le mécanisme d'entraînement à l'aide d'un kit.
Utilisez le levier de libération en cas de calage, retirez les pointes
coincées et ramenez le mécanisme d'entraînement en place à la main,
si nécessaire.
Nettoyez la zone du nez et vérifiez attentivement l’absence de petites
chutes de pointes cassées dans le rail. Consultez la section Retrait d’une
pointe coincée.
Remplacez le mécanisme d'entraînement à l'aide d'un kit.
Français
SYMPTÔME
CAUSE
L'outil fonctionne, mais n'entraîne Mauvais réglage de la vitesse.
pas complètement les attaches
L'outil n'est pas suffisamment appuyé contre
l'ouvrage
Matériau et longueur d'attache
Utilisation d'une vitesse mal adaptée
L'outil fonctionne, mais aucune
pointe n'est entraînée
Extrémité du mécanisme d'entraînement
endommagé ou usé
Mécanisme d'actionnement endommagé
Pas de pointes dans le magasin
Taille et angle de pointes incorrectes
Débris présents dans le nez
Pointe coincée
Débris présents dans le magasin
Mécanisme d'entraînement endommagé ou usé
Magasin usé
Ressort du pousseur endommagé
Taille et angle de pointes incorrectes
Le magasin a mal été refixé après la suppression
d'une bourrage ou une inspection
Mécanisme d'entraînement endommagé ou usé
Matériau et longueur d'attache
Débris présents dans le nez
Ressort du pousseur endommagé
Le verrouillage Tir à vide s'enclenche quand il ne
reste plus que 2 à 4 pointes dans le magasin et
que l'utilisateur applique une force excessive sur
le déclencheur par contact ce qui débloque le
verrouillage
L'outil n'est pas encore rodé
Utilisation d'une vitesse mal adaptée
Magasin usé
La lame d'entraînement ne
La lame d'entraînement est tordue
coulisse pas librement vers l'arrière
ou l'avant le long de la trajectoire
de projection
SOLUTION
Réglez la vitesse correctement.
Appuyez suffisamment fort sur l'outil pour le maintenir fermement
contre l'ouvrage. Consultez le manuel d'utilisation.
Si l'appareil continue à caler (vous forçant à tourner le levier de
libération en cas de calage), choisissez le matériau et la longueur
d'attache appropriés pour que l'application ne soit pas trop exigeante.
Si vous essayez d'enfoncer des pointes dans des matières trop dures
ou des pointes trop longues dans du bois tendre à la vitesse 1, utilisez
alors la vitesse 2.
Remplacez le mécanisme d'entraînement à l'aide d'un kit.
Consultez un centre d'assistance agréé.
Remplissez le magasin de pointes.
N’utilisez que les pointes recommandées. Consultez la section Fiche
technique.
Nettoyez la zone du nez et vérifiez attentivement l'absence de petites
chutes de pointes cassées dans le rail.
Nettoyez le magasin
Remplacez le mécanisme d'entraînement à l'aide d'un kit.
Remplacez le magasin. Consultez un centre d'assistance agréé.
Remplacez le ressort. Consultez un centre d'assistance agréé.
N'utilisez que les pointes recommandées. Consultez la section Fiche
technique.
Assurez-vous que le magasin est correctement fermé.
Remplacez le mécanisme d'entraînement.
Si l'appareil continue à caler (vous forçant à tourner le levier de
libération en cas de calage), choisissez la matière et la longueur
d'attache appropriées pour ne pas trop solliciter l'outil.
Nettoyez la zone du nez et vérifiez attentivement l'absence de petites
chutes de pointes cassées dans le rail.
Remplacez le ressort. Consultez un centre d'assistance agréé.
Chargez davantage de pointes dans le magasin pour désenclencher le
verrouillage Tir à vide.
Les outils neufs peuvent avoir besoin d'une période de rodage de 100 à
-500 pointes pour que les différentes pièces s'harmonisent et s'adaptent
les unes aux autres. Enfoncez des pointes plus courtes durant cette
période si vous rencontrez des difficultés à enfoncer les pointes sur toute
leur longueur.
Si vous essayez d'enfoncer des pointes dans des matières trop dures ou
des pointes trop longues dans du bois tendre à la vitesse 1, utilisez alors
la vitesse 2 ou 3.
Remplacez le magasin. Consultez un centre d'assistance agréé.
Remplacez le mécanisme d'entraînement.
87
Italiano
CHIODATRICE PER CALCESTRUZZO CORDLESS
DCN890
Congratulazioni!
Dichiarazione di conformità CE
Per aver scelto un apparato DeWALT. Gli anni di esperienza,
lo sviluppo e l’innovazione meticolosi del prodotto fanno di
DeWALT uno dei partner più affidabili per gli utilizzatori di
apparati elettrici professionali.
Direttiva Macchine
Dati Tecnici
Chiodatrice per calcestruzzo cordless
DCN890
Tensione
Tipo
Tipo di batterie
Angolo caricatore
Capacità di carico
Lunghezza dei chiodi
Spessore dei chiodi
Peso (senza blocco batteria)
VDC
mm
mm
kg
DCN890
18
1
Li-Ion
15
fino a 33 perni
13–57
2,6–3,7
4,2
Valori di rumorosità e valori di vibrazione (somma vettore triassiale) secondo
EN60745-2-16
LPA(livello pressione sonora delle emissioni)
dB(A)
88,5
LWA(livello potenza sonora)
dB(A)
97,5
K (incertezza per il livello sonoro dato)
dB(A)
3,5
Valore di emissione delle vibrazioni ah =
Incertezza K =
m/s2
m/s2
2,8
1,5
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo foglio
informativo è stato misurato in base al test standard indicato
nella normativa EN60745 e può essere utilizzato per confrontare
vari apparati fra di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: il livello di emissioni delle vibrazioni
riportato è relativo alle applicazioni principali
dell’apparato. Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato per
applicazioni diverse, con diversi accessori, o non riceve
adeguata manutenzione, il valore delle emissioni di
vibrazioni può essere differente. Ciò potrebbe aumentare
sensibilmente il livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
Una stima del livello di esposizione alle vibrazioni deve
anche considerare i momenti in cui l’apparato è spento
o quando è acceso ma non viene utilizzato. Ciò potrebbe
ridurre sensibilmente il livello di esposizione durante il
periodo di utilizzo complessivo.
È necessario identificare ulteriori misure di sicurezza
per proteggere l’operatore dagli effetti delle vibrazioni.
Per esempio: eseguire una manutenzione adeguata
dell’apparato e degli accessori, evitare il raffreddamento
delle mani, organizzare il lavoro.
88
DeWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati tecnici
sono conformi alle normative:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-16:2010.
Questi prodotti sono anche conformi alla Direttiva 2014/30/
UE e 2011/65/UE. Per ulteriori informazioni, contattare DeWALT
all’indirizzo seguente o vedere sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del documento
tecnico e rende questa dichiarazione per conto di DeWALT.
Markus Rompel
Direttore Progettazione
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
26.01.2017
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, leggere
attentamente il manuale di istruzioni.
Definizioni: linee guida per la sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità di ciascuna
indicazione. Leggere il manuale e prestare attenzione ai
seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di pericolo imminente
che, se non viene evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare il
decesso o lesioni personali gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare
lesioni personali di entità lieve o moderata.
AVVISO: indica una situazione non in grado di causare
lesioni personali ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Segnala rischio di incendi.
Peso
Italiano
Batterie
Caricatori/Tempi di Ricarica (Minuti)
DCN890
VDC
Ah
Peso
kg
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
Avvertenze generali di sicurezza per
apparati elettrici
AVVERTENZA: leggere attentamente tutte le
avvertenze e le istruzioni. La mancata osservanza delle
istruzioni seguenti può causare scossa elettrica, incendio
e/o gravi lesioni personali.
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE
ISTRUZIONI PER RIFERIMENTI FUTURI
Il termine “apparato elettrico” utilizzato nelle avvertenze fa
riferimento sia agli apparati alimentati a corrente (con cavo
elettrico), sia a quelli a batteria (senza cavo).
1) Sicurezza Dell’area di Lavoro
a ) Mantenere l’area di lavoro pulita e ben illuminata.
Gli ambienti disordinati o scarsamente illuminati
favoriscono gli incidenti.
b ) Non azionare gli apparati in ambienti con atmosfera
esplosiva, come quelli in presenza di liquidi, gas
o polveri infiammabili. Gli apparati elettrici creano
scintille che possono incendiare le polveri o i fumi.
c ) Durante l’uso di un apparato elettrico, tenere
lontani i bambini e chiunque si trovi nelle vicinanze.
Le distrazioni possono provocare la perdita di controllo.
2) Sicurezza Elettrica
a ) Le spine dell’apparato elettrico devono essere
adatte alla presa di alimentazione. Non modificare
la spina in alcun modo. Non collegare un adattatore
alla spina di un apparato elettrico dotato di scarico
a terra. Per ridurre il rischio di scossa elettrica evitare di
modificare le spine e utilizzare sempre le prese appropriate.
b ) Evitare il contatto con superfici collegate con
la terra, quali tubature, termosifoni, fornelli e
frigoriferi. Se il proprio corpo è collegato con la terra, il
rischio di scossa elettrica aumenta.
c ) Non esporre gli apparati elettrici alla pioggia o
all’umidità. Se l’acqua entra nell’apparato elettrico
aumenta il rischio di scossa elettrica.
d ) Non utilizzare il cavo elettrico in modo improprio.
Non utilizzare mai il cavo per spostare, tirare
o scollegare l’apparato elettrico. Tenere il
cavo elettrico lontano da fonti di calore, olio,
bordi taglienti o parti in movimento. Se il cavo
è danneggiato o impigliato, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
e ) Quando l’apparato elettrico viene impiegato
all’aperto, utilizzare unicamente cavi di prolunga
previsti per esterni. L’uso di un cavo elettrico adatto ad
ambienti esterni riduce il rischio di scossa elettrica.
f ) Se è non è possibile evitare l’uso di un apparato
elettrico in ambienti umidi, usare una fonte di
corrente protetta da un interruttore differenziale
(salvavita). L’uso di un interruttore differenziale riduce il
rischio di scossa elettrica.
3) Sicurezza Personale
a ) Quando si utilizza un apparato elettrico evitare
di distrarsi. Prestare attenzione a quello che si sta
facendo e utilizzare il buon senso. Non utilizzare
l’apparato elettrico quando si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali. Un solo attimo
di distrazione durante l’uso di tali apparati potrebbe
provocare gravi lesioni personali.
b ) Indossare abbigliamento di protezione adeguato.
Utilizzare sempre protezioni oculari. L’uso di
abbigliamento di protezione quali mascherine antipolvere,
scarpe antinfortunistiche antiscivolo, caschi di sicurezza
o protezioni uditive, in condizioni opportune consente di
ridurre le lesioni personali.
c ) Evitare avvii involontari. Assicurarsi che
l’interruttore sia in posizione di spento prima
inserire l’alimentazione elettrica e/o il blocco
batteria e prima di afferrare o trasportare
l’apparato. Il trasporto di apparati elettrici tenendo il
dito sull’interruttore o quando sono collegati alla rete
elettrica con l’interruttore nella posizione di acceso
provoca incidenti.
d ) Prima di accendere l’apparato elettrico, rimuovere
eventuali chiavi o utensili di regolazione. Un
utensile di regolazione o una chiave fissati su una parte
rotante dell’apparato elettrico possono provocare
lesioni personali.
e ) Non sporgersi. Mantenere sempre una buona
stabilità al suolo ed equilibrio. Ciò consente un
migliore controllo dell’apparato nelle situazioni impreviste.
89
Italiano
f ) Indossare vestiario adeguato. Non indossare abiti
lenti o gioielli. Tenere capelli, vestiti e guanti lontano
dalle parti in movimento. Abiti lenti, gioielli o capelli
lunghi possono impigliarsi nelle parti in movimento.
g ) Se i dispositivi sono forniti di collegamento con
l’attrezzatura di aspirazione e raccolta delle
polveri, assicurarsi che siano collegati e utilizzati
correttamente. La raccolta delle polveri può ridurre i
pericoli legati a queste ultime.
b ) Gli apparati elettrici vanno usati esclusivamente
con i pacchi batteria specificatamente indicati.
L’utilizzo di ogni altro pacco batteria crea rischio di lesioni
e d’incendio.
c ) Se il pacco batteria non è utilizzato tenerlo lontano
da oggetti di metallo come fermagli, monete,
chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti metallici che
possono provocare un contatto dei terminali. Il corto
circuito dei terminali della batteria può provocare ustioni
o un incendio.
d ) In condizioni di uso eccessivo è possibile che la
batteria espella del liquido; evitarne il contatto. In
caso di contatto, sciacquare abbondantemente con
acqua. Se il liquido viene a contatto con gli occhi,
consultare un medico Il liquido emesso dalla batteria
può causare irritazioni o ustioni.
4) Uso e Manutenzione Dell’apparato
Elettrico
a ) Non forzare l’apparato. Utilizzare un apparato
adatto al lavoro da eseguire. L’apparato lavora meglio
e con maggior sicurezza se utilizzato secondo quanto è
stato previsto.
b ) Non utilizzare l’apparato se l’interruttore non
permette l’accensione o lo spegnimento. Qualsiasi
apparato elettrico che non possa essere controllato
tramite l’interruttore è pericoloso e deve essere riparato.
c ) Staccare la spina dall’alimentazione elettrica e/o
il blocco batteria dell’apparato elettrico prima di
effettuare qualsiasi tipo di regolazione, prima di
cambiare gli accessori o di riporlo. Queste misure
di sicurezza preventive riducono il rischio di azionare
l’apparato accidentalmente.
d ) Riporre gli apparati non utilizzati fuori dalla portata
dei bambini ed evitarne l’uso da parte di persone
che hanno poca familiarità con l’apparato elettrico
e con le presenti istruzioni. Gli apparati elettrici sono
pericolosi in mano a persone inesperte.
e ) Eseguire una manutenzione adeguata degli
apparati elettrici. Verificare il cattivo allineamento
e inceppamento di parti mobili, la rottura di
componenti e ogni altra condizione che possa
influire sul funzionamento degli apparati. Se
danneggiato, far riparare l’apparato elettrico
prima dell’uso. Molti incidenti sono provocati da
apparati elettrici su cui non è stata effettuata la
corretta manutenzione.
f ) Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti. La
manutenzione corretta degli utensili da taglio con bordi
affilati riduce le probabilità di inceppamento e ne facilita
il controllo.
g ) Utilizzare l’apparato elettrico, gli accessori, le punte
ecc., rispettando le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di funzionamento e il
lavoro da eseguire. L’utilizzo dell’apparato elettrico per
impieghi diversi da quelli previsti può provocare situazioni
di pericolo.
6) Assistenza
a ) L’apparato elettrico deve essere riparato da
personale qualificato,che utilizzi ricambi originali
identici alle parti da sostituire. In questo modo viene
garantita la sicurezza dell’apparato elettrico.
Avvertenze di sicurezza per chiodatrici
•
•
•
•
Altre avvertenze di sicurezza per chiodatrici
•
5) Uso e Manutenzione Della Batteria
a ) Ricaricare l’apparato esclusivamente con il
caricabatteria specificato dal produttore. Un
caricabatteria adatto a un determinato tipo di batteria
può provocare il rischio di incendio se utilizzato con un
pacco batteria differente.
90
Presumere sempre che la sparapunti sia carica. Se
non si presta attenzione quando si maneggia la chiodatrice
è possibile sparare inavvertitamente dei chiodi/punti e
provocare lesioni a persone.
Non puntare l’elettroutensile verso se stessi o altri
astanti nelle vicinanze. Attivando inavvertitamente
l’utensile è possibile sparare chiodi/punti e provocare lesioni.
Non attivare l’elettroutensile a meno che non sia
appoggiato in modo ben saldo contro il pezzo. Se
l’elettroutensile non è a contatto del pezzo, il punto potrebbe
non raggiungere il bersaglio.
Scollegare l’elettroutensile dalla presa di corrente se
un punto si inceppa al suo interno. La chiodatrice può
essere attivata inavvertitamente se si rimuove il chiodo/punto
inceppato quando è collegata alla presa.
•
AVVERTENZA: durante l’utilizzo di qualsiasi chiodatrice,
tutte le misure di sicurezza, come illustrato di seguito,
devono essere seguite per evitare il rischio di morte o
lesioni gravi. Leggere attentamente tutte le istruzioni
prima di utilizzare l’utensile.
Sostenere l’apparato con supporti aventi superfici
isolanti quando si eseguono lavorazioni in cui il perno
potrebbe toccare cavi elettrici nascosti. In caso di contatto
con una linea sotto tensione le parti metalliche dell’apparato
vengono sottoposte a tensione provocando una scossa
elettrica.
Indossare sempre otoprotezioni adeguate e altre forme
di protezione durante l’uso. In determinate condizioni di
utilizzo prolungato, il rumore proveniente da questo prodotto
potrebbe contribuire alla perdita dell’udito.
Italiano
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Scollegare il pacco batteria dall’utensile quando non
è in uso. Rimuovere sempre il pacco batteria e rimuovere i
chiodi/punti dal caricatore prima di lasciare la zona di lavoro
o passare l’utensile ad un altro operatore. Non trasportare
l’utensile in un’altra zona di lavoro in cui il cambio di posizione
implica l’uso di ponteggi, scale, scale a pioli e simili, con il
pacco batteria collegato. Non effettuare regolazioni, eseguire
la manutenzione o rimuovere chiodi/punti inceppati mentre la
batteria è inserita.
Utilizzare sempre il blocco a grilletto quando l'utensile
non serve per un uso immediato. L’utilizzo del blocco a
grilletto impedisce l’avvio accidentale.)
Non rimuovere o manomettere, o comunque rendere
inutilizzabili l’utensile, il grilletto o il blocco a grilletto.
Non fissare con un nastro o legare il grilletto in posizione
ON. Non rimuovere la molla dall’interruttore di contatto.
Controllare quotidianamente il libero movimento del grilletto.
Potrebbe verificarsi un avvio incontrollato.
Ispezionare l’utensile prima dell’uso. Non utilizzare un
utensile se qualsiasi parte dell’utensile, del grilletto o
del blocco a grilletto risulta inutilizzabile, scollegata,
alterata o malfunzionante. Le parti danneggiate o
mancanti devono essere riparate o sostituite prima dell’uso.
Fare riferimento a Manutenzione.
Non alterare o modificare l’apparato in alcun modo.
Presumere sempre che la sparapunti sia carica.
Non puntare l’apparato contro collaboratori o se stessi
in qualsiasi momento. Niente scherzi! Lavorate in modo
sicuro! Rispettare l’apparato come uno strumento di
lavoro.
Durante l’uso di un apparato elettrico, tenere lontani gli
astanti, i bambini e chiunque si trovi nelle vicinanze. Le
distrazioni possono provocare la perdita di controllo. Quando
l’elettroutensile non viene usato, deve essere conservato in un
luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
Non sporgersi troppo. Mantenere sempre un appoggio e un
equilibrio adeguati. La perdita di equilibrio può causare lesioni
alla persona.
Utilizzare l’apparato esclusivamente per la sua
destinazione d’uso. Non sparare chiodi/punti all’aria
aperta o in qualsiasi materiale troppo duro per
essere penetrato dal perno. Non utilizzare il corpo
dell’apparato o il tappo superiore come martello. I
perni sparati possono seguire un percorso inaspettato e
causare lesioni.
Tenere sempre le dita lontano dall’interruttore di
contatto per evitare lesioni dovute al rilascio accidentale
del perno.
Fare riferimento alle sezioni Manutenzione e
Riparazioni per informazioni dettagliate sulla corretta
manutenzione dell’apparato.
Utilizzare sempre l’apparato in una zona pulita e
illuminata. Assicurarsi che la superficie di lavoro sia priva di
detriti e fare attenzione a non perdere l’equilibrio quando si
lavora in ambienti sopraelevati, come i tetti.
•
•
i dispositivi di fissaggio devono essere inseriti
direttamente nel materiale. Non inclinare la
chiodatrice durante l’inserimento di elementi di fissaggio.
Possono verificarsi lesioni personali dovute al rimbalzo o
all’inceppamento dei perni.
Tenere le mani e le parti del corpo lontano dalla zona di
lavoro immediata.
AVVERTENZA: Per evitare lesioni tenere mani e corpo
lontano dalla zona di scarico anteriore dell’apparato.
Non utilizzare l'apparato in presenza di polveri
infiammabili, gas o vapori. Questo apparato genera
scintille che possono incendiare gas o polveri provocando
un’esplosione. Anche l’inserimento di un perno in un altro
perno può generare una scintilla.
Tenere il viso e le parti del corpo lontano dal retro del
tappo dell’apparato quando si lavora in spazi ristretti. Il
rinculo improvviso può causare un urto al corpo, specialmente
durante l’inserimento di chiodi in materiali duri o spessi.
Afferrare saldamente l’apparato per mantenere il controllo,
facendo sì che l’apparato indietreggi dalla superficie di lavoro
durante l’inserimento del chiodo.
Prestare attenzione allo spessore del materiale quando
si utilizza la chiodatrice. Un perno sporgente può causare
lesioni.
Non inserire i perni alla cieca in pareti, pavimenti o altre
superfici di lavoro. Gli elementi di fissaggio inseriti in fili
elettrici sotto tensione, tubi idraulici, o altri tipi di ostruzioni
possono provocare lesioni.
Quando si utilizza un apparato elettrico evitare di
distrarsi. Prestare attenzione a quello che si sta facendo
e utilizzare il buon senso. Non utilizzare l’apparato
quando si è stanchi o sotto l’effetto di droghe, alcool o
medicinali. Un solo attimo di distrazione durante l’uso di tali
elettroutensili potrebbe provocare gravi lesioni personali
•
•
•
•
•
•
Rischi residui
Malgrado l’applicazione delle principali regole di sicurezza e
l’implementazione di dispositivi di sicurezza, alcuni rischi residui
non possono essere evitati. Questi sono:
• Menomazioni uditive.
• Rischio di lesioni personali causati da schegge volanti.
• Rischio di bruciature causate da parti che si arroventano
durante la lavorazione.
• Rischio di lesioni personali causate dall’utilizzo prolungato.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere alimentato con
un solo livello di tensione. Verificare sempre che la tensione
del pacco batteria corrisponda alla tensione della targhetta.
Assicurarsi anche che la tensione del caricabatterie corrisponda
a quella di rete.
L’apparato DeWALT possiede doppio isolamento
secondo la normativa EN60335, perciò non è
necessario il collegamento a terra.
91
Italiano
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito
con un cavo appositamente realizzato, disponibile tramite la
rete di assistenza DeWALT.
Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare
sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) – utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) – utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente esterno,
devono essere collegati ad un interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Non si dovrebbe mai utilizzare un cavo di prolunga se non
assolutamente necessario. Utilizzare un cavo di prolunga
omologato, adatto alla presa di ingresso del caricabatterie
(vedere i Dati tecnici). La sezione minima del conduttore è
1 mm2 e la lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo completamente.
•
•
•
•
•
•
•
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
Caricabatterie
I caricabatteria DeWALT non richiedono alcuna regolazione e
sono progettati per funzionare nel modo più semplice possibile.
Istruzioni di sicurezza importanti per tutti i
caricabatteria
CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI: il presente manuale
contiene importanti istruzioni di sicurezza e di funzionamento
per caricabatterie compatibili (vedere Dati tecnici).
• Prima di utilizzare il caricatore, leggere tutte le istruzioni
e gli avvertimenti contrassegnati sul caricatore, la
batteria e il prodotto che funziona con la batteria.
AVVERTENZA: rischio di scossa elettrica. Non far
penetrare alcun liquido dentro al caricabatterie. Pericolo
di scossa elettrica.
AVVERTENZA: consigliamo l’utilizzo di un dispositivo di
corrente residua con una corrente nominale residua di
30mA o inferiore.
ATTENZIONE: rischio di incendio. Per ridurre il rischio di
lesioni, caricare solamente batterie ricaricabili DeWALT.
Tipi diversi di batterie potrebbero scoppiare provocando
lesioni personali e danni.
ATTENZIONE: i bambini devono essere sorvegliati per
assicurarsi che non giochino con l’apparecchio.
AVVISO: in determinate condizioni, con il caricatore
inserito nella presa di corrente, i contatti di carica esposti
all’interno del caricabatterie possono essere circuitati da
materiale estraneo. Materiali estranei di natura conduttiva
quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, lana
d’acciaio, fogli di alluminio o qualsiasi accumulo di
particelle metalliche devono essere tenuti lontano dalle
cavità del caricabatterie. Staccare sempre il caricabatterie
dalla presa quando il pacco batteria non è in sede.
Staccare il caricabatterie dalla presa prima di cominciare
a pulirlo.
92
•
•
•
•
•
•
•
NON provare a caricare il pacco batterie con qualsiasi
altro caricabatteria diverso da quelli di questo
manuale. Il caricabatterie e il pacco batteria sono progettati
specificatamente per lavorare insieme.
Questi caricabatteria non sono previsti per alcun altro
utilizzo diverso dal caricare le batterie ricaricabili
DeWALT. Ogni utilizzo diverso comporta rischio di incendio,
scossa elettrica o folgorazione.
Non esporre il caricabatteria a pioggia o neve.
Per staccare dalla presa il caricabatterie, tirare la spina e
non il cavo. Ciò riduce il rischio che si danneggino entrambi.
Assicurarsi che il cavo sia posto in modo da non essere
calpestato, non faccia inciampare o altro che lo possa
danneggiare o sollecitare.
Non utilizzare un cavo di prolunga se non è strettamente
necessario. L’utilizzo di cavi di prolunga non idonei può dar
luogo a rischio di incendio,scossa elettrica o folgorazione.
Non mettere alcun oggetto sopra il caricabatteria e non
appoggiare il caricabatteria su superfici morbide che
potrebbero bloccare le fessure di ventilazione e causare
calore interno eccessivo. Tenere il caricabatteria lontano da
qualsiasi fonte di calore. Il caricabatteria viene ventilato con le
fessure sopra e sotto l’alloggiamento.
Non lavorare con un caricabatteria che abbia il cavo o la
spina danneggiati—farli sostituire immediatamente.
Non azionare il caricabatteria se ha preso un forte colpo,
è caduto o è stato danneggiato in qualche altro modo.
Portarlo in un centro di assistenza autorizzato.
Non smontare il caricabatteria; quando è necessaria
assistenza o riparazione, portarlo in un centro di
assistenza autorizzato. Un montaggio sbagliato comporta
il rischio di scossa elettrica, folgorazione o incendio.
Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse
danneggiato, è necessario farlo sostituire
immediatamente dal produttore, o dal suo agente o da
persone qualificate per evitare pericoli.
Staccare il caricabatterie dalla presa prima di qualsiasi
tipo di pulizia. Ciò riduce il rischio di scossa elettrica. La
rimozione del pacco batteria non riduce tale rischio.
Non tentare MAI di collegare fra loro 2 caricabatteria.
Il caricabatteria è progettato per funzionare con la
corrente elettrica da 230V standard di rete. Non tentare
di utilizzarlo con una tensione diversa. Ciò non vale per i
caricabatterie da veicolo.
Caricamento di una batteria (Fig. B)
1. Collegare il caricatore ad una presa adatta prima di inserire il
gruppo batterie.
2. Inserire il pacco batteria 10 nel caricabatteria, assicurandosi
che sia completamente posizionato nel caricabatteria. La
luce rossa (in carica) lampeggia ripetutamente, indicando
che è iniziato il processo di carica.
3. Il completamento della carica sarà indicato dalla luce
rossa che rimane continuamente accesa. Il pacco batteria
è completamente carico e può essere utilizzato in questo
momento o lasciato nel caricabatterie. Per rimuovere il
Italiano
pacco batteria dal caricabatterie, premere e tenere premuto
il pulsante di sblocco della batteria 11 sul pacco batteria.
NOTA: Per garantire la massima prestazione e durata delle
batterie Li-Ion, caricare completamente il pacco batteria prima
di utilizzarlo per la prima volta.
Funzionamento del caricabatterie
Consultare gli indicatori sottostanti per lo stato di carica del
pacco batteria.
Indicatori di carica
in carica
carica completa
ritardo per pacco caldo/freddo*
*La spia rossa continuerà a lampeggiare, ma una spia
dell’indicatore gialla sarà illuminata durante questa operazione.
Una volta che la batteria avrà raggiunto una temperatura
adeguata, la spia gialla si spegnerà e il caricabatteria riprenderà
la procedura di caricamento.
I caricabatteria compatibili non caricheranno un pacco batteria
difettoso. Il caricabatteria indicherà una batteria difettosa non
illuminandosi o visualizzando un motivo lampeggiante con la
dicitura pacco batteria o caricabatteria difettoso.
NOTA: questo potrebbe anche indicare un problema del
caricabatteria.
Se il caricabatteria indica un problema, portare il caricatore e
il pacco batteria presso un centro di assistenza autorizzato per
essere testati.
Ritardo pacco caldo/freddo
Quando il caricabatteria rileva una batteria troppo calda o
troppo fredda avvia automaticamente un ritardo pacco caldo/
freddo, sospendendo il caricamento finché la batteria non ha
raggiunto la temperatura appropriata. Il caricabatteria quindi
passa automaticamente alla modalità di caricamento del pacco.
Questa funzione garantisce la massima durata della batteria.
Un pacco batteria freddo si caricherà a una velocità più lenta
rispetto a un pacco batteria caldo. Il pacco batteria si caricherà
a una velocità rallentata per tutto il ciclo di caricamento e non
tornerà alla velocità di caricamento massima anche se la batteria
si scalda.
Il caricabatterie DCB118 è dotato di una ventola interna
progettata per raffreddare il pacco batterie. La ventola si
accende automaticamente quando il pacco batteria necessita
di essere raffreddato. Non utilizzare mai il caricabatterie se
la ventola non funziona correttamente o se le aperture di
ventilazione sono bloccate. Non permettere a corpi estranei di
entrare all’interno del caricabatterie.
Sistema di protezione elettronico
Gli apparati XR Li-Ion (agli ioni di litio) sono progettati con un
sistema di protezione elettronico che salvaguarda la batteria da
sovraccarico, surriscaldamento o scaricamento completo.
L’apparato si spegnerà automaticamente se dovesse
scattare il Sistema di Protezione Elettronico. In tal caso,
riporre la batteria agli ioni di litio sul caricatore finché non è
completamente carica.
Montaggio a parete
Questi caricabatterie sono progettati per essere montabili a
parete o per sedersi in posizione verticale su un piano o una
superficie di lavoro. Durante il montaggio a parete, individuare
il caricabatterie a portata di una presa elettrica, e lontano
da un angolo o altri ostacoli che possano impedire il flusso
d’aria. Utilizzare il retro del caricabatterie come modello per
la posizione delle viti di montaggio sulla parete. Montare il
caricabatterie in modo sicuro utilizzando viti per cartongesso
(acquistate separatamente) di almeno 25,4 mm di lunghezza
con un diametro della testa della vite di 7–9 mm, fissata nel
legno a una profondità ottimale lasciando circa 5,5 mm della
vite esposti. Allineare le fessure sul retro del caricatore con le viti
a vista e inserirle fino in fondo nelle fessure.
Istruzioni di pulizia per il caricabatteria
AVVERTENZA: rischio di scossa elettrica. Scollegare il
caricabatteria dalla presa di alimentazione CA prima
della pulizia. È possibile rimuovere lo sporco e il grasso
dall’esterno del caricabatteria utilizzando un panno o
una spazzola morbida non metallica. Non utilizzare
acqua o soluzioni detergenti. Non far penetrare del liquido
all’interno dell’apparato, e non immergere alcuno dei suoi
componenti direttamente in un liquido.
Pacco batteria
Istruzioni di sicurezza importanti per tutti i
pacchi batteria
Con l’ordine dei pacchi batteria di ricambio, assicurarsi di
includere il loro numero di catalogo e la tensione.
Quando si apre la scatola, il pacco batteria non è carico
completamente. Prima di utilizzare il pacco batteria e il
caricabatterie, leggere le istruzioni di sicurezza seguenti. Seguire
poi le procedure di carica descritte.
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
•
•
•
•
•
Non caricare o utilizzare la batteria in ambienti con
atmosfera esplosiva, come quelli in presenza di liquidi,
gas o polveri infiammabili. L’inserimento o la rimozione
della batteria dal caricabatterie può incendiare le polveri o i
fumi.
Non forzare il pacco batteria nel caricabatteria. Non
modificare il pacco batteria in modo da farlo entrare
in un caricabatteria non compatibile siccome il pacco
batteria potrebbe rompersi e provocare gravi lesioni
personali.
Caricare i pacchi batteria solo nei caricabatteria
DeWALT.
NON spruzzare o immergere in acqua o in altri liquidi.
Non immagazzinare o non utilizzare l’apparato e il
pacco batteria in posti dove la temperatura raggiunge
o supera 40 ˚C (104 ˚F) (come nei capannoni o nelle
costruzioni metalliche in estate).
93
Italiano
•
•
•
Non bruciare il pacco batteria anche se è seriamente
danneggiato o è completamente esausto. Il pacco
batteria può esplodere se gettato nel fuoco. Se vengono
bruciati dei pacchi batteria agli ioni di litio, si creano fumi e
materiali tossici.
Se il contenuto della batteria viene a contatto con la
pelle, lavare immediatamente con sapone delicato
e acqua. Se il liquido della batteria raggiunge gli occhi,
sciacquare con acqua gli occhi aperti per 15 minuti o fino a
quando cessa l’irritazione. Se sono necessarie cure mediche,
l’elettrolito della batteria è composto da una miscela di
carbonati organici liquidi e di sali di litio.
Il contenuto delle celle della batteria aperta può causare
irritazione delle vie respiratorie. Far circolare aria fresca. Se
il sintomo persiste, rivolgersi a cure mediche.
AVVERTENZA: rischio di incendio. Il liquido della batteria
si può incendiare se esposto a scintilla o a fiamma.
AVVERTENZA: non cercare mai di aprire il pacco
batteria per alcun motivo. Se l’involucro del pacco
batteria è lesionato o danneggiato, non inserirlo nel
caricabatterie. Non schiacciare, far cadere o danneggiare
il pacco batteria. Non utilizzare un pacco batteria o un
caricabatterie che abbia subito un forte colpo, sia caduto,
sia stato travolto o danneggiato in qualche modo (per
esempio forato con un chiodo, battuto con un martello,
calpestato). Pericolo di scossa elettrica o folgorazione. I
pacchi batteria danneggiati dovrebbero essere inviati al
centro assistenza per il riciclaggio.
AVVERTENZA: pericolo d’incendio. Non conservare o
trasportare il pacco batteria in modo tale che degli
oggetti metallici possano entrare a contatto con
i terminali esposti della batteria. Per esempio, non
riporre il pacco batteria in grembiuli, tasche, cassette degli
attrezzi, scatole kit prodotto, cassetti, ecc, con chiodi, viti,
chiavi, etc.
ATTENZIONE: quando non viene usato, appoggiare
l’apparato di fianco su una superficie stabile, dove
non ci sia rischio di inciampare o di cadere. Alcuni
apparati con pacchi batterie grandi possono rimanere in
piedi poggiando sul pacco batteria ma potrebbero cadere
facilmente.
Trasporto
AVVERTENZA: pericolo d’incendio. Il trasporto delle
batterie può causare incendi se i terminali della batteria
entrano inavvertitamente a contatto con materiali
conduttivi. Durante il trasporto delle batterie, assicurarsi
che i terminali della batteria siano protetti e ben isolati
da materiali che potrebbero entrare in contatto con essi e
causare un corto circuito.
Le batterie DeWALT sono conformi a tutte le norme di trasporto
in vigore come prescritte dalle normative del settore e legali
che includono la Raccomandazione NU sul trasporto di merci
pericolose; le normative sulle merci pericolose dell’Associazione
di trasporto aereo internazionale (IATA), le normative
internazionali marittime sulle merci (IMDG) e l’Accordo europeo
concernente il trasporto stradale internazionale di merci
94
pericolose (ADR). Le celle e le batterie agli ioni di litio sono state
testate conformemente alla sezione 38,3 delle Raccomandazioni
NU sul Manuale di Test e Criteri per il Trasporto di merci
pericolose.
Nella maggior parte dei casi, la spedizione di un pacco batteria
DeWALT sarà esentata dalla classificazione di Materiale
pericoloso Classe 9 pienamente regolamentato. In generale, solo
le spedizioni contenenti una batteria agli ioni di litio con una
classe superiore a 100 wattore (Wh) richiederà una spedizione
Classe 9 pienamente regolamentata. Tutte le batterie agli ioni
di litio hanno la potenza in wattora indicata sulla confezione.
Inoltre, a causa della complessità della regolamentazione,
DeWALT sconsiglia la spedizione aerea delle sole batterie agli
ioni di litio a prescindere dalla classificazione in wattora. Le
spedizioni di utensili con batterie (kit combo) possono essere
effettuate per via aerea eccetto salvo che la classificazione in
wattore della batteria non sia superiore a 100 Wh.
A prescindere che una spedizione sia considerata esente o
pienamente regolata, è di responsabilità dei trasportatori
consultare le ultime normative concernenti i requisiti di
imballaggio/etichettatura/contrassegno e documentazione.
Le informazioni contenute nella presente sezione sono fornite in
buona fede e si ritengono accurate al momento della creazione
del documento. Tuttavia, non viene fornita alcuna garanzia
implicita o esplicita. È di responsabilità dell’acquirente assicurarsi
che le proprie attività sia conformi alle normative in vigore.
Trasporto della batteria FLEXVOLTTM
La batteria DeWALT FLEXVOLTTM ha due modalità: Uso e
Trasporto.
Modalità Uso: Quando la batteria FLEXVOLTTM è utilizzata
autonomamente o si trova in un prodotto DeWALT 18V,
funzionerà come batteria da 18V. Quando la batteria
FLEXVOLTTM si trova in un prodotto da 54V o 108V (due batterie
da 54V), funzionerà come batteria da 54V.
Modalità Trasporto: Quando viene inserito il coperchio sulla
batteria FLEXVOLTTM, la batteria è in modalità trasporto.
Conservare il coperchio per la spedizione.
In modalità Trasporto, le celle
sono elettricamente scollegate
all’interno del pacco risultando in
3 batterie con un wattora più
basso (Wh) rispetto a 1 batteria
con un wattora superiore. La quantità superiore di 3 batterie con
un wattora inferiore può esentare il pacco da determinate
norme di spedizione imposte sulle batterie con
wattora superiore.
Esempio di marcatura sull’etichetta d’uso
Per esempio, la
classificazione di Trasporto e trasporto
Wh potrebbe indicare
3 x 36 Wh, ovvero 3
batterie di 36 Wh ciascuna.
La classificazione di Utilizzo Wh potrebbe indicare 108 Wh
(1 batteria implicita).
Italiano
Istruzioni per la conservazione
1. Il posto migliore per la conservazione è un luogo fresco e
asciutto, non illuminato direttamente dal sole e protetto
da eccessive temperature calde o fredde. Per ottenere il
massimo di prestazioni e di durata dalla batteria, conservare
i pacchi batteria a temperatura ambiente quando
non utilizzati.
2. Per la conservazione nel lungo periodo, si raccomanda di
ritirare un pacco batteria completamente carico in un luogo
fresco e asciutto fuori dal caricabatteria per risultati ottimali.
NOTA: i pacchi batteria non devono essere conservati
completamente privi di carica. Il pacco batteria dovrà essere
ricaricato prima dell’uso.
Targhette sul caricabatterie e sul pacco
batteria
Oltre ai simboli utilizzati nel presente manuale, le etichette sul
caricabatteria e il pacco batteria riportano i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
Vedere i Dati Tecnici per il tempo di ricarica.
Non toccare con oggetti conduttivi.
TRASPORTO (con tappo di trasporto incorporato).
Esempio: la classificazione Wh indica 3 x 36 Wh
(3 batterie di 36 Wh).
Tipo batterie
Il modello DCN890 funziona con un pacco batteria da 18 volt.
Questi pacchi batteria possono essere utilizzati: DCB181,
DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185,
DCB187, DCB546, DCB547. Fare riferimento a Dati Tecnici per
ulteriori informazioni.
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1 Chiodatrice per calcestruzzo
1Caricabatterie (solo modelli P2)
2 Pacchi batteria (solo modelli P2)
1 Cassetta di trasporto (solo modelli P2)
1 Sicura a contatto per cartongesso (DCN8904)
1 Sicura a contatto non magnetica (DCN8903)
1 Manuale di istruzioni
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai componenti o agli
accessori che possano essere avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e comprendere
interamente questo manuale.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
Non caricare pacchi batteria danneggiati.
Utilizzare protezioni acustiche.
Non esporre all’acqua.
Utilizzare protezioni oculari.
Far sostituire immediatamente i cavi difettosi.
aricare esclusivamente a temperature tra 4 ˚C e
C
40 ˚C.
Solo per uso interno.
S maltire il pacco batteria con la dovuta attenzione
per l’ambiente.
aricare i pacchi batteria DeWALT esclusivamente
C
con i caricabatteria designati da DeWALT. Il
caricamento di pacchi batteria diversi da quelli
designati da DeWALT con un caricabatteria DeWALT
potrebbero causare un’esplosione o comportare
altre situazioni di pericolo.
Non bruciare il pacco batteria.
UTILIZZO (senza il tappo di traposto). Esempio: la
classificazione Wh indica 108 Wh (1 batteria con
108 Wh).
Radiazione visibile. Non guardare direttamente la luce.
13-57 mm
2.6–3.7 mm
33
15˚
Lunghezza dei chiodi.
Spessore dei chiodi.
Capacità di carico.
Angolo del caricatore.
Posizione del Codice Data (Fig. B)
Il codice data 22 , che comprende anche l’anno di
fabbricazione, è stampato sulla superficie dell’alloggiamento.
Esempio:
2017 XX XX
Anno di fabbricazione
95
Italiano
Descrizione (Fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
AVVERTENZA: non modificare l’apparato o alcuna parte
di esso. Si possono causare danni o lesioni personali.
9 Spie di batteria scarica e
Interruttore
inceppamento/stallo (x2)
Blocco a grilletto
10 Pacco batteria
Selettore velocità
Interruttore Sequenziale e 11 Pulsante di rilascio della
batteria
Rapidcycle
12 Caricatore
Leva di sblocco dello
13 Gamba di supporto del
scatto a contatto
caricatore
Interruttore di contatto
14 Leva di rilascio del
Supporto superiore
caricatore
rimovibile
Leva di rilascio dello stallo 15 Dispositivo di spinta
16 Gancio multiuso
Utilizzo Previsto
La chiodatrice per calcestruzzo è destinata esclusivamente
all’uso per l’inserimento di perni nell’acciaio strutturale
O materiali con base in calcestruzzo o per il fissaggio di
legno nel calcestruzzo. Questo apparato ha due modalità di
funzionamento, una modalità di funzionamento sequenziale
e una modalità di funzionamento unica rapida sequenziale
(RapidCycle). Leggere la sezione del manuale Selezione della
modalità prima di utilizzare l’apparato per assicurarsi che si stia
selezionando la modalità corretta per l’applicazione.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza di liquidi
o gas infiammabili.
Questa chiodatrice per calcestruzzo è un elettroutensile
professionale.
Per questo apparato devono essere utilizzati esclusivamente
perni DeWALT consigliati dal produttore e che soddisfano i
requisiti delle norme edili applicabili.
Questo apparato è destinato all’uso da parte di professionisti
edili.
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi all’apparato. Le
persone inesperte devono utilizzare questo apparato solo
sotto sorveglianza.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso da parte di
persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali
o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, a
meno che non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di una persona
responsabile della loro sicurezza. I bambini non devono mai
essere lasciati da soli con questo prodotto.
Blocco sparo a vuoto
La chiodatrice per calcestruzzo è dotata di un blocco sparo
a vuoto che impedisce all’utensile di funzionare quando il
caricatore è quasi vuoto. Quando rimangono 3 perni nel
caricatore, l’utensile cessa di funzionare. Fare riferimento a
Caricamento dell’utensile per ricaricare una stecca di perni.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e staccare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Un
avvio accidentale può causare lesioni.
AVVERTENZA: utilizzare esclusivamente pacchi batteria e
caricabatterie DeWALT.
Inserimento e rimozione del gruppo batterie
dall’apparato (Fig. B)
NOTA: per risultati ottimali, assicurarsi che il pacco batteria 10 sia completamente carico.
Per installare il pacco batteria
nell’impugnatura dell’apparato
1. Allineare il pacco batteria 10 alle guide all’interno
dell’impugnatura dell’apparato (Fig. B).
2. Farlo scorrere nell’impugnatura finché il pacco batteria non
è saldamente posizionato nell’apparato e assicurarsi che non
si disinnesti.
Per rimuovere il pacco batteria
dall’apparato
1. Premere il pulsante di rilascio della batteria 11 ed estrarre il
pacco batteria dall’impugnatura dell’apparato.
2. Inserire il pacco batteria nel caricatore come descritto nella
sezione caricabatteria di questo manuale.
Pacchi batteria con indicatore del livello
di carburante (Fig. B)
Alcuni pacchi batteria DeWALT comprendono un indicatore del
livello di carburante costituito da tre spie LED verdi che indicano
il livello di carica rimanente nel pacco batteria.
Per azionare l’indicatore del carburante, premere e tenere
premuto il pulsante dell’indicatore del carburante. Una
combinazione di tre spie LED verdi si illumina per designare
il livello di carica residua. Quando il livello di carica nella
batteria scende al di sotto del limite utilizzabile, l’indicatore del
carburante non si illumina e sarà necessario ricaricare la batteria.
NOTA: l’indicatore del carburante è solo un’indicazione
del livello di carica residua sul pacco batteria. Non indica la
funzionalità dell’apparato ed è soggetto a variazioni in base
ai componenti prodotto, alla temperatura e all’applicazione
dell’utente finale.
Gancio multiuso (Fig. C)
Le chiodatrici a batteria DeWALT sono munite di un gancio
multiuso integrato 16 e possono essere fissate a entrambi i lati
dell’apparato per gli utenti mancini o destri.
Se lo si desidera, è possibile rimuovere completamente il gancio
dall’apparato.
Per rimuovere il gancio multiuso
1. Rimuovere il pacco batteria dall’apparato.
96
Italiano
2. Per far passare l’apparato dall’utilizzo con mano destra a
quello con mano sinistra è sufficiente rimuovere la vite  17
dal lato opposto dell’apparato e riassemblare sull’altro lato.
3. Riposizionare il pacco batteria.
AVVERTENZA: rimuovere i perni dal caricatore prima di
effettuare qualsiasi regolazione o riparare questo utensile.
La mancata osservanza di queste istruzioni potrebbe
causare gravi lesioni personali.
AVVERTENZA: scollegare il pacco batteria dall’apparato
prima di effettuare qualsiasi regolazione, cambiare gli
accessori, eseguire la manutenzione o lo spostamento
dell’apparato. Queste misure di sicurezza preventive
riducono il rischio di azionare l’apparato accidentalmente.
ATTENZIONE: quando non viene usato, appoggiare
l’apparato di fianco su una superficie stabile, dove non
ci sia rischio di inciampare o di cadere. Alcuni apparati
con pacchi batterie grandi possono rimanere in piedi
poggiando sul pacco batteria ma potrebbero cadere
facilmente.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le istruzioni di sicurezza
e le normative in vigore.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e staccare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Un
avvio accidentale può causare lesioni.
AVVERTENZA: Leggere la sezione Avvertenze di
sicurezza della chiodatrice all’inizio di questo manuale.
Indossare protezioni oculari e otoprotezioni quando si usa
l’elettroutensile. Tenere la chiodatrice puntata lontano da
sé e dagli altri. Per un funzionamento sicuro, completare
le seguenti procedure e verifiche prima di ciascun utilizzo
della chiodatrice.
1. Indossare sempre una maschera, otoprotezioni e occhiali
idonei.
2. Rimuovere il pacco batteria dall’apparato.
3. Bloccare il dispositivo di spinta 15 in posizione arretrata e
rimuovere tutti i perni dal caricatore.
4. Controllare il funzionamento corretto dell’interruttore di
contatto e la chiusura del dispositivo di spinta. Non utilizzare
l’utensile se uno dei due pezzi di assemblaggio non
funziona correttamente. Non utilizzare MAI un utensile con
l’interruttore di contatto nella posizione rialzata.
5. Non utilizzare mai un utensile con parti danneggiate.
AVVERTENZA: Per ridurre il rischio di lesioni personali,
scollegare il pacco batteria dall’utensile e prima di eseguire
la manutenzione, eliminare perni inceppati, lasciare
l’area di lavoro, spostare l’utensile in un’altra posizione o
consegnare l’utensile ad un’altra persona.
Corretto posizionamento delle mani (Fig. D)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, tenere le mani SEMPRE nella posizione corretta,
come illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, mantenere SEMPRE l’apparato con presa sicura per
prevenire reazioni improvvise.
La posizione corretta delle mani richiede una mano
sull’impugnatura principale come illustrato in Fig. D.
Preparazione dell’apparato (Fig. A)
AVVISO: Non spruzzare o
applicare MAI in qualsiasi altro
modo lubrificanti o solventi
all’interno dell’utensile. Questo può
compromettere seriamente la vita e
le prestazioni dell’utensile.
NOTA: il pacco batteria non è completamente carico nella
confezione. Seguire le istruzioni riportate (fare riferimento a
Procedure di ricarica).
1. Leggere la sezione Avvertenze di sicurezza della
chiodatrice del presente manuale.
2. Indossare protezioni oculari e otoprotezioni.
3. Rimuovere la batteria dall’apparato.
4. Assicurarsi che il caricatore sia completamente vuoto.
5. Controllare il funzionamento corretto dell’interruttore di
contatto e la chiusura del dispositivo di spinta 15 . Non
utilizzare l’utensile se uno dei due pezzi di assemblaggio
non funziona correttamente. Non utilizzare MAI un utensile
con l’interruttore di contatto nella posizione azionata.
6. Tenere l’utensile puntato lontano da sé e dagli altri.
7. Inserire un pacco batteria completamente carico.
Utilizzo del blocco a grilletto (Fig. E)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, non tenere premuto il grilletto quando l’utensile
non è in uso. Mantenere l’interruttore del blocco a grilletto
in posizione di BLOCCO (Fig. E) quando l’utensile non è in
uso.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, bloccare il grilletto, scollegare il pacco batteria
dall’utensile e rimuovere i perni dal caricatore prima di
eseguire regolazioni.
Ciascuna chiodatrice DeWALT è dotata di un blocco a grilletto 2
che quando viene spinto verso destra come illustrato in Figura E,
impedisce all’utensile di sparare i chiodi bloccando il grilletto e
togliendo l’alimentazione al motore.
Quando il blocco del grilletto di azionamento viene premuto
verso sinistra, l’utensile è pienamente funzionante. Il blocco del
grilletto di azionamento deve essere sempre attivato (Fig. E)
ogni volta che si effettuano regolazioni o quando l’utensile non
deve essere utilizzato immediatamente.
AVVISO: non conservare l’utensile con la batteria inserita.
Per evitare di danneggiare il pacco batteria e per garantire
al meglio la vita della batteria, conservare i pacchi batteria
97
Italiano
fuori dell’utensile o del caricabatteria in luogo fresco e
asciutto.
Caricamento dell’apparato (Fig. F)
AVVERTENZA: tenere l’utensile puntato lontano da sé e
dagli altri.
AVVERTENZA: non caricare mai perni con l’interruttore di
contatto o il grilletto attivati.
AVVERTENZA: rimuovere sempre il pacco batteria prima
di caricare o scaricare perni.
ATTENZIONE: tenere le dita lontano dal percorso del
dispositivo di spinta per impedire lesioni.
AVVERTENZA: il blocco a grilletto deve essere sempre
attivato ogni volta che si effettuano regolazioni o quando
l’utensile non deve essere utilizzato immediatamente.
AVVERTENZA: gli elementi di fissaggio utilizzati per
installare connettori metallici devono soddisfare i requisiti
dei regolamenti edilizi vigenti e devono essere installati in
conformità con i requisiti dei regolamenti e delle specifiche
del fornitore dei connettori metallici. L’installazione non
corretta dei connettori può causare cedimenti strutturali.
1. Capovolgere la chiodatrice.
2. Far scorrere alla base del caricatore il fermo del dispositivo di
spinta a molla 15 per bloccarlo in posizione.
3. Inserire le stecche di perni nella fessura di caricamento
del caricatore, assicurandosi che le teste dei chiodi siano
allineate correttamente all’apertura della fessura. (Fare
riferimento a Dati Tecnici per determinare le dimensioni
compatibili.)
4. Tenendo le dita lontano dalla traiettoria, chiudere il
caricatore rilasciando il fermo di spinta. Facendo attenzione
lasciar scorrere il fermo in avanti e impegnare la striscia di
perni.
Velocità 1: materiali più morbidi (mattone di cemento/
calcestruzzo a bassa resistenza)
Velocità 2: materiali di media durezza (calcestruzzo ad alta
resistenza)
Velocità 3: materiali duri (acciaio strutturale)
Nel caso in cui i perni non raggiungano la profondità desiderata
nell’impostazione della velocità 1, è possibile passare
all’impostazione della velocità 2 o 3 per una maggiore potenza
di inserimento.
AVVISO: l'inserimento di perni in materiali morbidi a
impostazioni della velocità elevate causerà un'usura
eccessiva all'apparato e potrebbe causare guasti
prematuri.
Impostazione
della velocità
Applicazione
Lunghezza tipica dei
perni
Fissaggio di acciaio/legno a
calcestruzzo/muratura a bassa
19-25 mm
resistenza (<4000 psi)
Fissaggio di acciaio/legno a
2
calcestruzzo/muratura ad alta resistenza
19-29 mm
(>4000 psi)
Fissaggio ad acciaio strutturale;
3
13-57 mm
2x4 al calcestruzzo
AVVERTENZA: i perni devono essere inseriti direttamente
nel materiale. Non inclinare la chiodatrice durante
l’inserimento di elementi di fissaggio. Fare riferimento
alla Fig. H. I valori di tenuta dei perni migliorano quando
l’utensile viene azionato perpendicolarmente al materiale.
L’utensile può essere azionato tirando il grilletto 1 in una di
due modalità: modalità sequenziale o modalità RapidCycle.
Consultare Selezione della modalità per istruzioni dettagliate
sull’attivazione in ogni modalità.
1
Scaricamento dell’apparato
Selezione della modalità (Fig. A, G)
AVVERTENZA: il blocco a grilletto deve essere sempre
attivato ogni volta che si effettuano regolazioni o quando
l’utensile non deve essere utilizzato immediatamente.
1. Estrarre la batteria dalla chiodatrice.
2. Far scorrere alla base del caricatore il fermo del dispositivo di
spinta a molla per bloccarlo in posizione.
3. Inclinare l’utensile fino a che la stecca di chiodi/punti non
scorre liberamente fuori dal caricatore.
4. Con la batteria rimossa, controllare la punta per verificare
che non vi siano perni rimasti al suo interno.
NOTA: l’apparato è dotato di un magnete nella parte anteriore
per migliorare le prestazioni dell’utensile. Durante lo scarico,
verificare sempre che le piccole stecche di perni non siano
attaccate alla parte anteriore magnetizzata.
Per selezionare la modalità sequenziale standard, far scorrere
il selettore della modalità di funzionamento 4 in modo da
visualizzare l’icona con la freccia singola ( ).
Per selezionare la modalità sequenziale rapida (RapidCycle), far
scorrere il selettore della modalità di funzionamento 4 in modo
da visualizzare l’icona con la freccia doppia ( ).
NOTA: la durata della batteria in modalità RapidCycle sarà
più breve che nella modalità sequenziale standard. Lasciando
l’utensile nella modalità sequenziale standard sarà possibile
ottenere la massima durata della batteria.
Riepilogo sull’impostazione della velocità
(Fig. A, G, H)
Questa chiodatrice è dotata di un selettore di velocità 3 per
regolare l’utensile durante l’inserimento in materiali diversi.
98
Modalità sequenziale
La modalità sequenziale viene utilizzata per la chiodatura
intermittente. Offre la massima durata della batteria per
l’inserimento di perni.
1. Utilizzando il selettore della modalità di funzionamento 4 ,
selezionare la modalità sequenziale.
2. Rilasciare il blocco del grilletto di azionamento 2 .
3. Spingere l’interruttore di contatto 6 contro la superficie di
lavoro.
4. Tirare il grilletto 1 per azionare l’utensile.
Italiano
5. Rilasciare il grilletto e sollevare la chiodatrice dal piano di
lavoro.
6. Ripetere i passaggi da 3 a 5 per attivare l’inserimento del
chiodo successivo.
Modalità RapidCycle
In modalità RapidCycle, la velocità di rotazione del motore viene
ripristinata automaticamente dopo l’inserimento di un perno
per consentire una rapida chiodatura consecutiva. Pur offrendo
la capacità di inserire più perni in meno tempo, questa modalità
esaurisce più rapidamente la carica della batteria.
1. Utilizzando il selettore della modalità di funzionamento 4 ,
selezionare la modalità RapidCycle.
2. Rilasciare il blocco del grilletto di azionamento 2 .
3. Spingere l’interruttore di contatto 6 contro la superficie di
lavoro.
4. Tirare il grilletto 1 per azionare l’utensile.
5. Rilasciare il grilletto e sollevare la chiodatrice dal piano di
lavoro. NOTA: Il motore dell’utensile torna automaticamente
alla massima velocità senza la pressione dell’interruttore di
contatto 6 .
6. Ripetere i passaggi da 3 a 5 per attivare l’inserimento del
chiodo successivo.
Risoluzione dei problemi con perni/
elementi di fissaggio
Perno inserito correttamente
Perno inserito troppo in
profondità
CALCESTRUZZO
Il perno non tiene nel calcestruzzo.
Causa:
-- Calcestruzzo troppo duro/ad
alta resistenza
-- Aggregato duro o di grandi
dimensioni nel calcestruzzo
Azione:
-- Utilizzare un perno più corto.
-- Passare a un'impostazione della
velocità più elevata.
Il perno non viene inserito
abbastanza in profondità.
Causa:
-- Perno troppo lungo
-- Impostazione della velocità
troppo bassa
Azione:
-- Utilizzare un perno più corto.
-- Passare a un'impostazione della
velocità più elevata.
Il perno si inserisce troppo in
profondità.
Causa:
-- Perno troppo corto per
l’applicazione
-- Impostazione della velocità
troppo elevata
Azione:
-- Utilizzare un perno più lungo.
-- Passare a un'impostazione della
velocità inferiore.
Il perno si piega.
Causa:
-- Il perno ha colpito un aggregato
di grandi dimensioni in entrata
-- Calcestruzzo troppo duro/ad
alta resistenza
-- Il perno ha colpito un tondo per
cemento armato appena sotto
la superficie
Azione:
-- Utilizzare un perno più corto.
-- Assicurarsi che la chiodatrice sia
perpendicolare alla superficie
di lavoro.
-- Spostare di 3 pollici e riprovare.
ACCIAIO
Il perno non penetra nella superficie.
Causa:
-- Impostazione della velocità
troppo bassa
-- Materiale troppo duro per il tipo
di perno
Azione:
-- Aumentare l'impostazione di
velocità dell'utensile
99
Italiano
Il perno si rompe o si curva.
Causa:
-- Perno troppo lungo
-- Impostazione della velocità
troppo bassa
-- Materiale troppo duro per il tipo
di perno
Azione:
-- Utilizzare un perno più corto.
-- Passare a un'impostazione della
velocità più elevata.
Il perno non tiene nell'acciaio.
Causa:
-- Materiale con base in acciaio
troppo sottile
Azione:
-- Utilizzare mezzi alternativi per
fissare il materiale di base.
Torce/Indicatore LED (Fig. A)
Sono presenti delle spie di batteria scarica e inceppamento/
stallo 9 sulla parte anteriore dell’apparato su ciascun lato del
caricatore.
BATTERIA SCARICA Sostituire la
batteria con un pacco batteria carico.
PACCO BATTERIA CALDOLasciar
raffreddare la batteria o sostituirla con un
pacco batteria freddo.
CONDIZIONI DI INCEPPAMENTO/
STALLO Ruotare la leva di rilascio
dallo stallo. Fare riferimento a Rilascio
dallo stallo o Rimozione di un perno
inceppato.
UTENSILE CALDO (Entrambi i LED
lampeggiano)
Lasciar raffreddare l’utensile prima di
continuare a utilizzarlo.
o qualsiasi altra
combinazione
ERRORE
Reimpostare l’apparato rimuovendo
e reinserendo il pacco batteria o
disattivando il blocco di attivazione.
Se l’errore persiste, portare l’apparato
presso un centro di assistenza DeWALT
autorizzato.
Rilascio dallo stallo (Fig. I)
Se la chiodatrice viene utilizzata in materiali più duri in cui viene
utilizzata tutta l’energia disponibile nel motore per inserire un
chiodo/punto, l’utensile può spegnersi. La lama di guida non
completa il ciclo di inserimento e la spia di inceppamento/
100
stallo lampeggia. Ruotare la leva di rilascio dallo stallo 8
sull’utensile e il meccanismo attuerà il rilascio. NOTA: lo
strumento si disattiva e non si ripristina fino a quando non è
stato rimosso e reinserito il pacco batteria. Se la lama di guida
non ritorna automaticamente nella posizione iniziale, procedere
a Rimozione di un perno inceppato. Se l’unità rimane in
condizioni di stallo modificare il materiale e la lunghezza dei
chiodi/punti per essere sicuri che il materiale sul quale sono
applicati non sia troppo duro. La chiodatrice potrebbe anche
essersi surriscaldata e ha bisogno di tempo per raffreddarsi
prima di un ulteriore utilizzo.
Eliminazione di un perno inceppato (Fig. A, J)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni
personali gravi, scollegare il pacco batteria
dall'apparato prima di effettuare qualsiasi
regolazione, cambiare gli accessori, eseguire la
manutenzione o lo spostamento dell'apparato.
Queste misure di sicurezza preventive riducono il rischio di
azionare l’apparato accidentalmente.
ATTENZIONE: durante la rimozione di un perno
inceppato, NON orientare la chiodatrice con il
naso o con la base della batteria rivolti verso
l’alto. Il posizionamento della chiodatrice in questo
modo aumenta la probabilità di ingerimento del perno
inceppato o di pezzi del perno. Se una parte qualsiasi di
un perno viene ingerita nell’utensile, il perno deve essere
recuperato rimuovendo il coperchio superiore.
Se un perno rimane inceppato nella punta, tenere l’utensile
puntato lontano da sé e seguire le istruzioni per la rimozione:
1. Rimuovere il pacco batteria dallo strumento e inserire il
blocco a grilletto.
2. Dopo aver appoggiato l’utensile su un lato, far scorrere alla
base del caricatore il fermo del dispositivo di spinta a molla 15 per bloccarlo in posizione e scaricare la stecca di perni.
3. Ruotare la leva di sblocco del caricatore 14 e ruotare il
caricatore 12 in avanti.
4. Rimuovere il chiodo inceppato/piegato usando delle
pinze, se necessario. L’interruttore di contatto può essere
rimosso, se necessario. Fare riferimento a Sostituzione
dell’interruttore di contatto.
ATTENZIONE: se una parte qualsiasi di un perno viene
ingerita nell’utensile, il perno deve essere recuperato
rimuovendo il coperchio superiore.
5. Se la lama di guida è nella posizione verso il basso, ruotare
la leva di rilascio dallo stallo sulla parte superiore della
chiodatrice.
NOTA: se la lama di guida non si ripristina dopo aver
ruotato la leva di rilascio dallo stallo, può essere necessario
ripristinare manualmente la lama con un cacciavite lungo.
6. Ruotare nuovamente il caricatore in posizione sotto il
boccaglio dell’utensile e chiudere la leva di rilascio del
caricatore.
7. Reinserire il pacco batteria.
NOTA: lo strumento si disattiva e non si ripristina fino a
quando non è stato rimosso e reinserito il pacco batteria.
Italiano
8. Reinserire i perni nel caricatore (vedi Caricamento
dell’utensile).
9. Rilasciare il fermo del dispositivo di spinta.
10. Disinserire il blocco di sicurezza del grilletto di azionamento
quando si è pronti a proseguire l’inchiodatura.
NOTA: in caso di inceppamento frequente dei perni o continuo
mancato ripristino della lama di guida, far riparare l’apparato da
un centro di assistenza autorizzato DeWALT.
Funzionamento con il freddo
Durante l’utilizzo degli utensili a temperature sotto lo zero:
1. Mantenere l’utensile più caldo possibile prima dell’uso.
2. Azionare l’utensile 10 o 15 volte in legname di scarto prima
dell’uso.
Lubrificazione
AVVISO: Non spruzzare o
applicare MAI in qualsiasi altro
modo lubrificanti o solventi
all’interno dell’utensile. Questo
può compromettere seriamente
la vita e le prestazioni
dell’utensile.
Gli apparati DeWALT sono lubrificati correttamente in fabbrica e sono
pronti per l’uso. Tuttavia, una volta l’anno, si consiglia di portare o
spedire l’apparato presso un centro di assistenza certificato per una
pulizia e ispezione accurate.
Funzionamento con il caldo
L’utensile dovrebbe funzionare normalmente. Tuttavia, tenere
l’utensile lontano dalla luce solare diretta poiché il calore
eccessivo potrebbe danneggiare il paraurti e altre parti in
gomma con conseguente aumento della manutenzione.
MANUTENZIONE
Questo apparato DeWALT è stato progettato per funzionare a
lungo con una manutenzione minima. Per avere prestazioni
sempre soddisfacenti occorre avere cura dell’apparato e
sottoporlo a pulizia periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e staccare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Un
avvio accidentale può causare lesioni.
Il caricabatteria e il pacco batteria non sono parti riparabili.
TABELLA DI MANUTENZIONE GIORNALIERA
INTERVENTO
Pulire il caricatore, il dispositivo di spinta e il
meccanismo dell'interruttore a contatto.
PERCHÉ
Consente il buon funzionamento del caricatore,
riduce l'usura e previene gli inceppamenti.
COME
Il soffiaggio dell'utensile con aria compressa è il
modo più efficace per pulire lo strumento. L'uso
di oli lubrificanti o solventi periodicamente è
sconsigliato in quanto tendono ad attirare detriti
e/o danneggiare le parti in plastica dell'utensile.
INTERVENTO
Prima di ogni utilizzo, controllare che tutte le
viti e i dispositivi di fissaggio siano stretti e non
danneggiati.
PERCHÉ
Previene inceppamenti e il guasto prematuro
delle parti dell'utensile.
COME
Serrare le viti allentate utilizzando la chiave
esagonale adeguata o un cacciavite.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere dall’alloggiamento
con aria compressa, non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria di ventilazione.
Quando si esegue questa procedura indossare occhiali di
protezione e mascherine antipolvere omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o altri prodotti
chimici aggressivi per pulire le parti non metalliche
dell’apparato. Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti. Utilizzare un
panno inumidito solo con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno dell’apparato, e non
immergere alcuno dei suoi componenti direttamente in
un liquido.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto sono stati collaudati
soltanto gli accessori offerti da DeWALT, quindi l’utilizzo
di accessori diversi potrebbe essere rischioso. Per ridurre il
rischio di lesioni, su questo prodotto vanno utilizzati solo
gli accessori raccomandati DeWALT.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni sugli
accessori più adatti.
Sostituzione dell’interruttore di contatto
(Fig. K)
Per alcune applicazioni, l’utilizzo di un interruttore di contatto
diverso può essere desiderabile.
AVVERTENZA: per la propria sicurezza, leggere il manuale
d’istruzioni dell’elettroutensile prima di utilizzare qualsiasi
accessorio. La mancata osservanza di questi avvertimenti
potrebbe causare lesioni personali o danni all’apparato
e all’accessorio. Durante l’assistenza tecnica, utilizzare
solamente parti di ricambio identiche.
Per sostituire l’interruttore di contatto:
1. Spingere verso il basso la leva di sblocco dell’interruttore di
contatto 5
2. Estrarre l’interruttore di contatto 6 dalla punta dell’utensile.
101
Italiano
3. Tenere premuta verso il basso la leva di sblocco
dell’interruttore di contatto
4. Con l’indicatore di allineamento dell’interruttore di contatto
rivolto verso l’alto, come mostrato in Figura K, inserire
l’interruttore dii contatto completamente nella punta
dell’utensile.
5. Sbloccare la leva.
Kit di sostituzione della lama di
inserimento DCN8901 (Fig. L, M, N)
AVVERTENZA: per la propria sicurezza, leggere il manuale
d’istruzioni dell’elettroutensile prima di utilizzare qualsiasi
accessorio. La mancata osservanza di questi avvertimenti
potrebbe causare lesioni personali gravi e danni
all’apparato e all’accessorio. Durante l’assistenza tecnica,
utilizzare solamente parti di ricambio identiche.
AVVISO: tutte le parti meccaniche del kit di sostituzione
della lama di inserimento sono indicate per comodità e
verifica di inclusione.
Sostituzione di una lama di guida usurata:
1. Utilizzando una chiave T-20 Torx, allentare le quattro viti 18
su entrambi i lati dell’unità.
2. Rimuovere le quattro viti e il supporto superiore
rimovibile 7 . Fare riferimento alla Figura L.
3. Rimuovere il tappo terminale dell’alloggiamento 19 . Fare
riferimento alla Figura L.
4. Spingere verso l’alto sulla parte posteriore della lama di
inserimento 20 fino a sentire un clic, quindi spingere
la lama di inserimento in avanti tenendola in questa
posizione fino a quando non passa il gruppo del paraurti
superiore 22 .
5. Rimuovere le aste di guida 21 . Fare riferimento alla Figura
M.
6. Rimuovere il gruppo del paraurti superiore.
7. Sollevare la parte posteriore della lama di inserimento a un
angolo e tirare fuori la lama di inserimento. Fare riferimento
alla Figura N.
8. Sostituire la lama di inserimento e seguire i passaggi in
senso inverso per riassemblare
9. Assicurarsi che la nuova lama scorra senza intoppi attraverso
l’elettroutensile prima di riassemblarlo completamente.
10. Riposizionare la lama di inserimento, le aste di guida, i
paraurti, il tappo terminale dell’alloggiamento e il supporto
superiore sull’unità. È importante provare l›allineamento
della lama di inserimento e il volano prima di avvitare il
tappo terminale dell›alloggiamento nuovamente sull›unità.
È possibile farlo collegando una batteria e quindi spingendo
e rilasciando il naso dell›unità contro un piano o una
superficie rigida. Questo manderà su di giri il motore.
NOTA: quando la lama di inserimento e il volano sono
correttamente allineati, si udirà il motore decelerare dalla
massima velocità. Se la lama di inserimento e il volano non
sono allineati correttamente, il motore potrebbe non avviarsi
o potrebbe rallentare molto più rapidamente del normale
insieme a un forte stridore dall’unità. In tal caso rimuovere
102
e riposizionare la lama di inserimento assicurandosi che i
paraurti siano posizionati correttamente.
AVVERTENZA: provare sempre l’unità sparando chiodi
di 15 mm, 20 mm o 25 mm su materiale di scarto, per
accertarsi che l’elettroutensile funzioni correttamente.
Se l’utensile non funziona correttamente, contattare
immediatamente un centro di assistenza DeWALT
riconosciuto.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. I prodotti e le batterie
contrassegnati con questo simbolo non devono essere
smaltiti con i normali rifiuti domestici.
Prodotti e batterie contengono materiali che possono
essere recuperati o riciclati diminuendo la domanda di materie
prime. Si prega di riciclare prodotti elettrici e batterie secondo
le disposizioni locali. Ulteriori informazioni sono disponibili
all’indirizzo www.2helpU.com.
Pacco batteria ricaricabile
Questo pacco batteria a lunga durata deve essere ricaricato
quando non fornisce più energia sufficiente per eseguire
compiti che prima erano eseguiti agevolmente. Al termine della
sua vita operativa, il pacco batteria va smaltito con la dovuta
cura per l’ambiente.
• Far scaricare il pacco batteria completamente, quindi
rimuoverlo dalla radio.
• Le batteria agli ioni di litio sono riciclabili. Consegnarle al
proprio concessionario o presso un’apposita stazione di
riciclaggio. Le batterie raccolte verranno riciclate o smaltite
in modo appropriato.
Italiano
GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni personali, spegnere l’apparato e staccare il pacco batteria
prima di eseguire qualsiasi regolazione o rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Un avvio accidentale può
causare lesioni.
SINTOMO
Il motore non funziona con il
dispositivo di scatto a contatto
premuto
CAUSA
Blocco del grilletto in posizione di blocco
Blocco sparo a vuoto innestato, impedendo al
dispositivo di scatto a contatto di effettuare la corsa
completa
L'utensile è in stallo, impedendo al motore di girare
L'utensile è caldo. (Controllare l'indicatore LED per
verificare queste condizioni.)
La batteria è calda. (Controllare l'indicatore LED per
verificare queste condizioni.)
Dispositivo di scatto a contatto piegato
Il motore si ferma dopo 5 secondi
L'utensile non si aziona (il motore
gira ma l'utensile non riesce a
sparare)
I terminali sono sporchi o danneggiati
Circuito elettronico interno danneggiato
Grilletto di azionamento danneggiato
Blocco sparo a vuoto innestato, impedendo al
dispositivo di scatto a contatto di effettuare la corsa
completa
Batteria scarica o danneggiata
Chiodo inceppato/la lama di guida non torna nella
posizione iniziale
Il motore si avvia, ma genera
molto rumore
La lama di inserimento continua
a rimanere bloccata in posizione
abbassata
Lama di inserimento danneggiata
Meccanismo interno inceppato
Circuito elettronico interno danneggiato
Perno inceppato e la lama di inserimento è bloccata
in posizione abbassata
Lama di inserimento danneggiata
Perno inceppato e la lama di inserimento è bloccata
in posizione abbassata
Residui nel piede del cilindro
Lama di inserimento danneggiata o usurata
SOLUZIONE
Sbloccare il blocco del grilletto di azionamento
Inserire altri perni nel caricatore.
Ruotare la leva di rilascio dallo stallo sull'utensile e il meccanismo
attuerà il rilascio. Se la lama di inserimento non viene ripristinata,
rimuovere la batteria e spingere manualmente la lama indietro nella
posizione iniziale.
Lasciar raffreddare l'utensile prima di continuare a utilizzarlo.
Lasciar raffreddare la batteria o sostituirla con un pacco batteria freddo.
Consultare un centro di assistenza autorizzato.
Funzionamento normale, rilasciare il dispositivo di scatto a contatto e
premere.
Consultare un centro di assistenza autorizzato.
Consultare un centro di assistenza autorizzato.
Consultare un centro di assistenza autorizzato.
Inserire perni nel caricatore.
Controllare il livello di carica se sul pacco batteria viene visualizzato lo
stato di carica.
Caricare o sostituire il pacco batteria, se necessario.
Rimuovere la batteria, estrarre il chiodo inceppato, azionare
ripetutamente la leva di rilascio dallo stallo (se necessario, spingere la
lama di guida verso l’alto manualmente) e reinserire la batteria.
Sostituire la lama di inserimento con il kit.
Consultare un centro di assistenza autorizzato.
Consultare un centro di assistenza autorizzato.
Utilizzare la leva di rilascio dallo stallo, rimuovere eventuali perni
inceppati e riportare manualmente nella posizione iniziale la lama di
inserimento, se necessario.
Sostituire la lama di inserimento con il kit.
Utilizzare la leva di rilascio dallo stallo, rimuovere eventuali perni
inceppati e riportare manualmente nella posizione iniziale la lama di
inserimento, se necessario.
Pulire la zona del boccaglio e guardare da vicino se ci sono frammenti di
perni bloccati nella guida. Fare riferimento a Rimozione di un perno
inceppato.
Sostituire la lama di inserimento con il kit.
103
Italiano
SINTOMO
L'utensile funziona ma non guida
fino in fondo i chiodi/punti
L'utensile funziona, ma non spara
chiodi/punti
Chiodo inceppato
La lama di inserimento non
scivola facilmente avanti e indietro
attraverso il suo percorso di sparo
104
CAUSA
SOLUZIONE
Impostazione di selezione della velocità in posizione Impostare la velocità all'impostazione appropriata.
errata.
L'utensile non è saldamente a contatto del pezzo
Applicare una forza adeguata a far aderire saldamente l'utensile al
pezzo. Consultare il manuale di istruzioni.
Materiale e lunghezza dei chiodi/punti
Se l'utensile continua a essere in stallo (costringendo a girare la leva di
rilascio dallo stallo) scegliere un materiale e una lunghezza dei chiodi/
punti per i quali il materiale sul quale devono essere applicati non sia
troppo duro.
Utilizzo di velocità non corretta
Se si sta tentando di inserire perni più lunghi in materiali di legno
morbido o in materiali più duri con la velocità 1, regolare l'impostazione
della velocità alla posizione 2.
Bordo della lama di inserimento usurato o
Sostituire la lama di inserimento con il kit.
danneggiato
Meccanismo di azionamento danneggiato
Consultare un centro di assistenza autorizzato.
Non ci sono perni nel caricatore
Inserire perni nel caricatore.
Perni con dimensione o angolo non corretti
Utilizzare solo i perni consigliati. Fare riferimento a Dati Tecnici.
Residui nel piede del cilindro
Pulire la zona del boccaglio e guardare da vicino se ci sono frammenti di
perni bloccati nella guida.
Residui nel caricatore
Pulire il caricatore
Lama di inserimento danneggiata o usurata
Sostituire la lama di inserimento con il kit.
Caricatore usurato
Sostituire il caricatore Consultare un centro di assistenza autorizzato.
Molla del dispositivo di spinta danneggiata
Sostituire la molla. Consultare un centro di assistenza autorizzato.
Perni con dimensione o angolo non corretti
Utilizzare solo i perni consigliati Fare riferimento a Dati Tecnici.
Caricatore non stretto dopo l'ultima ispezione o
Assicurarsi che il caricatore sia bloccato correttamente.
rimozione per inceppamento
Lama di inserimento danneggiata o usurata
Sostituire la lama di inserimento.
Materiale e lunghezza dei chiodi/punti
Se l'utensile continua a essere in stallo (costringendo a girare la leva
rilascio dallo stallo) scegliere un materiale e una lunghezza dei chiodi/
punti per i quali il materiale sul quale devono essere applicati non sia
troppo duro.
Residui nel piede del cilindro
Pulire la zona del boccaglio e guardare da vicino se ci sono frammenti di
perni bloccati nella guida.
Molla del dispositivo di spinta danneggiata
Sostituire le molle. Consultare un centro di assistenza autorizzato.
Il blocco sparo a vuoto è innestato quando
Caricare altri perni nel caricatore per disinnestare il blocco sparo a vuoto.
rimangono solo 2-4 perni nel caricatore e l'utente
sta applicando una forza eccessiva al dispositivo di
scatto a contatto, bypassando il blocco
L'apparato non ha ancora completato il rodaggio
I nuovi apparati possono richiedere 100-500 perni prima di completare
il rodaggio. Inserire perni più corti durante tale periodo se si riscontrano
difficoltà a inserire i perni fino in fondo.
Utilizzo di velocità non corretta
Se si sta tentando di inserire perni più lunghi in materiali morbidi o in
materiali più duri con la velocità 1, regolare l'impostazione della velocità
alla posizione 2 o 3.
Caricatore usurato
Sostituire il caricatore Consultare un centro di assistenza autorizzato.
La lama di inserimento è piegata
Sostituire la lama di inserimento.
Nederlands
SNOERLOZE BETONTACKER
DCN890
Hartelijk gefeliciteerd!
EG-conformiteitsverklaring
U hebt gekozen voor een DeWALT gereedschap. Jarenlange
ervaring, grondige productontwikkeling en innovatie maken
DeWALT tot een van de betrouwbaarste partners voor
gebruikers van professioneel gereedschap.
Richtlijn Voor Machines
Technische gegevens
Snoerloze betontacker
DCN890
Spanning
Type
Accutype
Magazijnhoek
Laadcapaciteit
Lengte van pennen
Pendikte
Gewicht (zonder accuset)
VDC
mm
mm
kg
DCN890
18
1
Li-Ion
15
tot 33 pennen
13–57
2,6–3,7
4,2
Lawaaiwaarden en vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgens EN60745-2-16.
LPA(emissie geluidsdrukniveau)
dB(A)
88,5
LWA(niveau geluidsvermogen)
dB(A)
97,5
K (onzekerheid voor het gegeven
dB(A)
3,5
geluidsniveau)
Vibratie-emissiewaarde ah =
Onzekerheid K =
m/s2
m/s2
2,8
1,5
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad wordt
gegeven, is gemeten in overeenstemming met een
gestandaardiseerde test volgens EN60745 en kan worden
gebruikt om het ene gereedschap met het andere te vergelijken.
Het kan worden gebruikt voor een eerste inschatting
van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde vibratie-emissieniveau
geldt voor de hoofdtoepassingen van het gereedschap. Als
het gereedschap echter voor andere toepassingen wordt
gebruikt, dan wel met andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-emissie verschillen. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk verhogen gedurende de
totale arbeidsduur.
Een inschatting van het blootstellingniveau aan vibratie
dient ook te worden overwogen wanneer het gereedschap
wordt uitgeschakeld of als het aan staat maar geen
daadwerkelijke werkzaamheden uitvoert. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verminderen gedurende de
totale arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen op om de
operator te beschermen tegen de effecten van vibratie,
zoals: onderhoud het gereedschap en de accessoires, houd
de handen warm, organisatie van werkpatronen.
DeWALT verklaart dat deze producten zoals beschreven onder
Technische gegevens in overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-16:2010.
Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn 2014/30/EU
en 2011/65/EU. Neem voor meer informatie contact op met
DeWALT via het volgende adres of kijk op de achterzijde van
de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling
van het technische bestand en legt deze verklaring af
namens DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
26.01.2017
WAARSCHUWING: Lees de instructiehandleiding om het
risico op letsel te verminderen.
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad voor elk
signaalwoord. Gelieve de handleiding te lezen en op deze
symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een mogelijk gevaarlijke
situatie die, indien niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
OPMERKING: Geeft een handeling aan waarbij geen
persoonlijk letsel optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan veroorzaken.
Wijst op risico van een elektrische schok.
Wijst op brandgevaar.
105
Gewicht
Nederlands
Accu's
Laders/Laadtijden (Minuten)
DCN890
VDC
Ah
Gewicht
kg
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
Algemene veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING: Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle instructies. Het
niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies
kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig
persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN
EN INSTRUCTIES ALS TOEKOMSTIG
REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de waarschuwingen verwijst
naar uw (met een snoer) op de netspanning aangesloten
elektrische gereedschap of naar (draadloos) elektrisch
gereedschap met een accu.
1) Veiligheid Werkplaats
a ) Houd het werkgebied schoon en goed verlicht.
Rommelige of donkere gebieden zorgen voor ongelukken.
b ) Bedien elektrische gereedschappen niet in een
explosieve omgeving, zoals in de nabijheid van
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrische
gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
c ) Houd kinderen en omstanders op een afstand terwijl
u een elektrisch gereedschap bedient. Als u wordt
afgeleid kunt u de controle over het gereedschap verliezen.
2) Elektrische Veiligheid
a ) Stekkers van elektrisch gereedschap moeten in het
stopcontact passen. Pas de stekker nooit op enige
manier aan. Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap. Niet aangepaste
stekkers en passende contactdozen verminderen het risico
op een elektrische schok.
b ) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren, fornuizen
en ijskasten. Er bestaat een verhoogd risico op een
elektrische schok als uw lichaam geaard is.
106
c ) Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of
natte omstandigheden. Als er water in een elektrisch
gereedschap terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
d ) Behandel het stroomsnoer voorzichtig. Gebruik het
stroomsnoer nooit om het elektrische gereedschap
te dragen of te trekken, of de stekker uit het
stopcontact te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of bewegende
onderdelen. Beschadigde snoeren of snoeren die in de
war zijn verhogen het risico op een elektrische schok.
e ) Als u een elektrisch gereedschap buitenshuis
gebruikt, gebruikt u een verlengsnoer dat geschikt
is voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis, vermindert
het risico op een elektrische schok.
f ) Als het gebruik van een elektrisch gereedschap
op een vochtige locatie onvermijdelijk is,
gebruikt u een stroomvoorziening die beveiligd
is met een aardlekschakelaar. Het gebruik van
een aardlekschakelaar vermindert het risico op een
elektrische schok.
3) Persoonlijke Veiligheid
a ) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw gezonde
verstand als u een elektrisch gereedschap bedient.
Gebruik het gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol of medicatie
bent. Een moment van onoplettendheid tijdens het
bedienen van elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b ) Gebruik een beschermende uitrusting. Draag altijd
oogbescherming. Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen, een helm, of
gehoorbescherming gebruikt in de juiste omstandigheden
zal het risico op persoonlijk letsel verminderen.
c ) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de
schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand staat voordat u
het gereedschap aansluit op de stroombron en/
of accu, het oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw vinger
op de schakelaar of het aanzetten van elektrische
Nederlands
d )
e )
f )
g )
gereedschappen waarvan de schakelaar aan staat, zorgt
voor ongelukken.
Verwijder alle stelsleutels of moersleutels voordat u
het elektrische gereedschap aan zet. Een moersleutel
of stelsleutel die in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten kan leiden tot
persoonlijk letsel.
Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en in balans op
de grond staan. Dit zorgt voor betere controle van het
elektrische gereedschap in onverwachte situaties.
Draag geschikte kleding. Draag geen loszittende
kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en
handschoenen uit de buurt van bewegende
onderdelen. Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor dat deze
correct worden aangesloten en gebruikt. Het gebruik
van een stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.
g ) Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen enz. in
overeenstemming met deze instructies, waarbij
u rekening houdt met de werkomstandigheden
en de werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische gereedschap voor
werkzaamheden die anders zijn dan het bedoelde gebruik,
kunnen leiden tot een gevaarlijke situatie.
5) Gebruik en Verzorging van
Gereedschap op Accu
a ) Gebruik alleen de lader die door de fabrikant wordt
opgegeven. Een lader die geschikt is voor één accutype,
kan een risico op brand veroorzaken indien gebruikt met
een andere accu.
b ) Gebruik elektrische gereedschappen uitsluitend met
speciaal omschreven accu’s. Gebruik van andere accu’s
kan leiden tot letsel en brandgevaar.
c ) Als de accu niet in gebruik is, dient u deze uit de
buurt te houden van andere metalen voorwerpen
zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers,
schroeven of andere kleine metalen voorwerpen
die een verbinding van het ene contactpunt met
het andere kunnen maken. Het kortsluiten van
de accucontactpunten samen kan brandwonden of
brand veroorzaken.
d ) Als het gereedschap te zwaar wordt belast, kan
er vloeistof uit de accu lekken; vermijd contact
hiermee. Als u per ongeluk hier toch mee in contact
komt, spoelt u met water. Als de vloeistof in contact
met de ogen komt, dient u daarnaast medische hulp
in te roepen. Vloeistof afkomstig uit de accu kan irritatie
of brandwonden veroorzaken.
4) Gebruik en Verzorging van Elektrisch
Gereedschap
a ) Forceer het gereedschap niet. Gebruik het juiste
elektrische gereedschap voor uw toepassing. Het
juiste elektrische gereedschap voert de werkzaamheden
beter en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
b ) Gebruik het gereedschap niet als de schakelaar het
niet aan en uit kan zetten. Ieder gereedschap dat niet
met de schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.
c ) Haal de stekker uit het stopcontact en/of neem de
accu uit het gereedschap voordat u aanpassingen
uitvoert, accessoires verwisselt, of het elektrische
gereedschap opbergt. Dergelijke preventieve
veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het
elektrische gereedschap per ongeluk opstart.
d ) Bewaar gereedschap dat niet wordt gebruikt buiten
het bereik van kinderen en laat niet toe dat personen
die onbekend zijn met het elektrische gereedschap
of deze instructies het gereedschap bedienen.
Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk in handen van
ongetrainde gebruikers.
e ) Onderhoud elektrische gereedschappen. Controleer
op verkeerde uitlijning en het grijpen van
bewegende onderdelen, breuk van onderdelen en
andere omstandigheden die de werking van het
gereedschap nadelig kunnen beïnvloeden. Zorg dat
het gereedschap voor gebruik wordt gerepareerd als
het beschadigd is. Veel ongelukken worden veroorzaakt
door slecht onderhouden gereedschap.
f ) Houd snijdgereedschap scherp en schoon. Correct
onderhouden snijdgereedschappen met scherpe
snijdranden lopen minder snel vast en zijn gemakkelijker
te beheersen.
6) Service
a ) Zorg dat u gereedschap wordt onderhouden door
een erkende reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit zorgt ervoor dat
de veiligheid van het gereedschap blijft gegarandeerd.
Veiligheidswaarschuwingen tacker
•
•
•
•
Ga er altijd vanuit dat het gereedschap
bevestigingsmateriaal bevat. Onzorgvuldig gebruik
van de tacker kan ertoe leiden dat er onverwacht
bevestigingsmateriaal worden afgeschoten en persoonlijk
letsel ontstaat.
Richt het gereedschap niet op uzelf of op iemand bij u.
Wanneer de trekker onverwacht wordt overgehaald, kan een
niet/spijker worden afgevuurd en dat kan persoonlijk letsel tot
gevolg hebben.
Zet het gereedschap pas aan wanneer u het
stevig tegen het werkstuk hebt geplaatst. Als het
gereedschap geen contact maakt met het werkstuk, kan het
bevestigingsmateriaal wegschieten.
Neem de accu uit het gereedschap als binnenin
bevestigingsmateriaal is komen vast te zitten.
Wanneer u nieten/spijkers die vastzitten, losmaakt, kan de
107
Nederlands
tacker onbedoeld in werking treden als de accu nog in het
gereedschap zit.
•
Aanvullende veiligheidswaarschuwingen
voor de tacker
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
108
WAARSCHUWING: Wanneer u een tacker gebruikt, moet
u alle veiligheidsmaatregelen zoals deze hieronder worden
uiteengezet, volgen, zodat het risico van een ongeluk met
dodelijke afloop of ernstig letsel wordt voorkomen. Lees
alle instructies en zorg ervoor dat u ze begrijpt, voordat u
het gereedschap in gebruik neemt.
Houd het gereedschap vast aan geïsoleerde
oppervlakken wanneer u een handeling verricht
waarbij een pen in contact kan komen met verborgen
bedrading. Contact met een draad waar spanning op staat,
zet de blootgestelde metalen onderdelen van het gereedschap
onder spanning en maakt dat de gebruiker een schok krijgt.
Draag tijdens gebruik altijd de juiste
gehoorbescherming en ander beveiligingsmateriaal.
Onder bepaalde omstandigheden en bij een zekere
gebruiksduur kan het lawaai van dit product leiden tot
gehoorbeschadiging.
Haal de accu uit het gereedschap wanneer u het
gereedschap niet gebruikt. Haal altijd de accu uit het
gereedschap en het bevestigingsmateriaal uit het magazijn
voordat u de werkplek verlaat of het gereedschap overdraagt
aan een andere gebruiker. Draag het gereedschap niet met
de accu in het gereedschap naar een andere werkplek waar
steigers, trappen, ladders en dergelijke worden gebruikt. Voer
geen aanpassingen of onderhoudswerkzaamheden uit en
haal geen vastgelopen bevestigingsmateriaal los, terwijl de
accu in het gereedschap zit.
Gebruik altijd de vergrendeling voor de uit-stand
wanneer het gereedschap niet onmiddellijk in gebruik
is. Door middel van de vergrendeling van de uit-stand
kunt u voorkomen dat het gereedschap onbedoeld in werking
treedt.
Knoei niet met het gereedschap, verwijder of wijzig de
aan/uit-schakelaar of de vergrendeling in de uit-stand
niet en maak deze voorzieningen niet op een andere
manier onbruikbaar. Zet niet met tape of een tie-wrap de
aan/uit-schakelaar vast in de ingeschakelde stand. Verwijder
niet de veer uit het contactmechanisme. Inspecteer dagelijks
of de aan/uit-schakelaar wel vrij kan bewegen. Is dat niet het
geval, dan kan het gereedschap ongecontroleerd in werking
treden.
Inspecteer het gereedschap voordat u het gebruikt.
Werk niet met gereedschap als een deel ervan, de aan/
uit-schakelaar, of de vergrendeling in de uit-stand niet
goed werkt, is losgemaakt of gewijzigd. Beschadigde
onderdelen moeten worden gerepareerd en ontbrekende
onderdelen moeten worden vervangen. Raadpleeg
Onderhoud.
Breng aan dit product op geen enkele manier
wijzigingen aan.
•
•
•
•
•
•
Ga er altijd vanuit dat het gereedschap
bevestigingsmateriaal bevat.
Richt het gereedschap nooit op mensen met wie u aan
het werk bent of op uzelf. Speel niet met dit gereedschap!
Werk veilig! Bedenk dat dit gereedschap een apparaat is dat
misschien wel onbedoeld in werking kan worden gezet.
Houd omstanders, kinderen en bezoekers op een
afstand wanneer u elektrisch gereedschap bedient. Als
u wordt afgeleid, kunt u de controle over het gereedschap
verliezen. Bewaar het gereedschap na gebruik op een
afgesloten en veilige plaats, buiten het bereik van kinderen.
Reik niet buiten uw macht. Blijf te allen tijde stevig in
evenwicht staan en houd beide voeten aan de grond. Verlies
van evenwicht kan leiden tot persoonlijk letsel.
Gebruik het gereedschap alleen waarvoor het is
bedoeld. Schiet geen bevestigingsmateriaal in de lucht
of in materiaal waarin de pen niet kan doordringen.
Gebruik de behuizing van het gereedschap of de
bovenzijde ervan niet als hamer. Een pen dat wordt
weggeschoten kan een weg volgen die u niet had
voorzien en letsel veroorzaken.
Houd uw vingers altijd weg van de contactschakelaar
omdat u zich zou kunnen verwonden wanneer
onverwacht een pen wordt afgevuurd.
Raadpleeg de hoofdstukken Onderhoud en Reparaties
voor uitgebreide informatie over het juiste onderhoud
van het gereedschap.
Werk altijd met het gereedschap in een schone, goed
verlichte ruimte. Controleer dat het werkoppervlak vrij is van
vuil en let er goed op dat u niet uw evenwicht verliest wanneer
u op een hoge plek werkt, zoals op een dak.
Hechtnagels moeten recht in het materiaal worden
gedreven. Kantel de tacker niet tijdens het indrijven van
bevestigingsmateriaal. Door pennen die afketsen of vastlopen
kan persoonlijk letsel ontstaan.
Houd handen en delen van uw lichaam weg van de
onmiddellijke werkplek.
WAARSCHUWING: Voorkom letsel, houd uw handen en
lichaam weg bij het voorste gedeelte van het gereedschap
waar de pennen worden afgeschoten.
Gebruik het gereedschap niet in aanwezigheid van
brandbare stof, brandbare gassen of dampen. Dit
gereedschap produceert vonken die gassen of stof kunnen
doen ontbranden en een explosie kunnen veroorzaken.
Wanneer u een pen in een andere pen schiet, kan dat ook een
vonk veroorzaken.
Houd uw gezicht en delen van uw lichaam weg van de
achterzijde van de kap van het gereedschap wanneer u
in beperkte ruimten werkt. Door een plotselinge terugslag
kan het gereedschap uw lichaam raken, vooral wanneer u
pennen in hard of dicht materiaal schiet.
Pak het gereedschap stevig vast zodat u de controle
behoudt en laat ook het gereedschap ruimte voor
terugslag van het werkoppervlak.
•
•
•
Nederlands
•
•
•
Houd bij het gebruik van een tacker rekening met de
dikte van het materiaal. U zou zich kunnen verwonden aan
een pen die uitsteekt.
Schiet niet blind pennen in wanden, vloeren of andere
werkoppervlakken. Door bevestigingsmateriaal dat in
elektrische bedrading die onder spanning staat, aanvoer- en
afvoerleidingen of andere obstakels wordt geschoten, kan
letsel ontstaan.
Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw gezond
verstand wanneer u met elektrisch gereedschap werkt.
Werk niet met het gereedschap wanneer u vermoeid
bent of onder de invloed van drugs, alcohol of medicatie
bent. Een moment van onoplettendheid tijdens het bedienen
van elektrisch gereedschap kan leiden tot ernstig persoonlijk
letsel.
Overige risico’s
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten kunnen sommige overige risico’s niet
worden vermeden. Dit zijn:
• Gehoorbeschadiging .
• Risico op persoonlijk letsel door rondvliegende deeltjes.
• Risico van brandwonden omdat accessoires tijdens het
gebruik heet worden.
• Risico van persoonlijk letsel als gevolg van langdurig gebruik.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage ontworpen.
Controleer altijd of het voltage van de accu overeenkomt
met het voltage op het typeplaatje. Zorg er ook voor dat
het voltage van uw oplader overeenkomt met dat van
uw stroomvoorziening.
Uw DeWALT oplader is dubbel geïsoleerd in
overeenstemming met EN60335; daarom is geen
aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen
door een speciaal geprepareerd snoer dat leverbaar is via het
DeWALT servicecentrum.
Een verlengsnoer gebruiken
U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit absoluut
noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd verlengsnoer
dat geschikt is voor de stroominvoer van uw oplader (zie
Technische gegevens). De minimale geleidergrootte is 1 mm2;
de maximale lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd volledig af
te rollen.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Laders
DeWALT laders hoeven niet te worden afgesteld en zijn zo
ontworpen dat zij zeer gemakkelijk in het gebruik zijn.
Belangrijke veiligheidsinstructies voor alle
acculaders
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze handleiding bevat
belangrijke instructies voor de veiligheid en voor de bediening
van geschikte batterijladers (raadpleeg Technische Gegevens).
• Lees voordat u de lader gebruikt, alle instructies en
aanwijzingen voor de veiligheid op de lader, de accu en
het product dat de accu gebruikt.
WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schok. Laat
geen vloeistof in de lader dringen. Dit zou kunnen leiden
tot een elektrische schok.
WAARSCHUWING: Wij adviseren een aardlekschakelaar
met een reststroomwaarde van 30mA of minder
te gebruiken.
VOORZICHTIG: Gevaar voor brandwonden. Beperk
het risico van letsel, laad alleen oplaadbare accu’s op
van het merk DeWALT. Andere typen accu’s zouden uit
elkaar kunnen springen en persoonlijk letsel en schade
kunnen veroorzaken.
VOORZICHTIG: Houd toezicht op kinderen zodat zij niet
met het apparaat kunnen spelen.
OPMERKING: Onder bepaalde omstandigheden, wanneer
de stekker van de lader in het stopcontact zit, kunnen de
niet-afgedekte laadcontacten binnenin de lader door
materiaal of een voorwerp worden kortgesloten. Bepaalde
materialen die geleidend zijn, zoals, maar niet uitsluitend,
staalwol, aluminiumfolie of een opeenhoping van
metaalachtige deeltjes, kunnen beter bij de holtes van de
lader worden weggehouden. Trek altijd de stekker uit het
stopcontact wanneer er geen accu in de lader zit. Trek de
stekker van de lader uit het stopcontact voordat u de lader
gaat reinigen.
• Probeer NIET de accu op te laden met andere laders dan
die in deze handleiding worden beschreven. De lader en
de accu zijn speciaal voor elkaar ontworpen.
• Deze laders zijn niet bedoeld voor een andere
toepassing dan het opladen van oplaadbare accu’s van
DeWALT. Andere toepassingen kunnen leiden tot het gevaar
van brand, elektrische schok of elektrocutie.
• Stel de lader niet bloot aan regen of sneeuw.
• U kunt beter niet aan het snoer trekken wanneer u de
stekker van de lader uit het stopcontact trekt. Er is dan
minder risico op beschadiging van het snoer en van de stekker.
• Het is belangrijk dat u het snoer zo plaatst dat niemand
erop kan stappen of erover kan struikelen, en het snoer
niet op een andere manier kan beschadigen of onder
spanning kan komen te staan.
• Gebruik alleen een verlengsnoer als het er werkelijk
niet anders kan. Gebruik van een ongeschikt verlengsnoer
kan het risico van brand, elektrische schok of elektrocutie tot
gevolg hebben.
• Plaats niet iets boven op een lader en plaats de lader
niet op een zacht oppervlak omdat hierdoor de
ventilatiesleuven kunnen worden geblokkeerd en de
lader binnenin veel te heet wordt. Plaats de lader niet in de
109
Nederlands
•
•
•
•
•
•
•
buurt van een warmtebron. De lader wordt geventileerd door
sleuven boven en onder in de behuizing.
Gebruik de lader niet met een beschadigd snoer of een
beschadigde stekker—laat deze onmiddellijk vervangen.
Gebruik de lader niet als er hard op is geslagen, als de
lader is gevallen of op een andere manier beschadigd is.
Breng de lader naar een erkend servicecentrum.
Haal de lader niet uit elkaar; breng de lader naar een
erkend servicecentrum wanneer service of reparatie
nodig is. Onjuiste montage kan leiden tot het risico van een
elektrische schok, elektrocutie of brand.
Als het netsnoer is beschadigd, moet het onmiddellijk
worden vervangen door de fabrikant, een
servicemonteur van de fabrikant of een dergelijk
vakbekwaam persoon, zodat risico is uitgesloten.
Trek de stekker van de lader uit het stopcontact voordat
u de lader gaat schoonmaken. Er is dan minder risico
van een elektrische schok. Het risico is niet minder wanneer
u de accu verwijderd.
Probeer NOOIT 2 laders op elkaar aan te sluiten.
De lader is ontworpen voor de 230V stroomvoorziening
van een woning. Probeer de lader niet te gebruiken op
een andere spanning. Dit geldt niet voor de 12V-lader.
Een accu opladen (Afb. [Fig.] B)
1. Steek de lader in een geschikt stopcontact voordat u de
accu insteekt.
2. Plaats de accu 10 in de lader, en let er daarbij op dat de
accu geheel in de lader komt te zitten. Het rode lampje
(opladen) knippert herhaaldelijk en dat duidt erop dat het
laadproces is gestart.
3. Een volledig opgeladen accu wordt aangegeven door het
rode lampje dat constant AAN blijft. De accu is nu volledig
opgeladen en kan worden gebruikt of kan in de acculader
blijven zitten. Duw, als u de accu uit de lader wilt nemen, op
de accu-vrijgaveknop 11 op de accu.
OPMERKING: U kunt maximale prestaties en levensduur van
lithium-ion-accu’s garanderen door de accu’s volledig op te
laden voordat u deze voor het eerst in gebruik neemt.
Werking van de lader
Raadpleeg onderstaande indicatoren voor de laadstatus van de
accu.
Laadindicaties
bezig met opladen
volledig opgeladen
hete/koude accuvertraging*
*Het rode lampje blijft knipperen, maar er brandt ook een geel
indicatielampje wanneer de functie actief is. Wanneer de accu
een geschikte temperatuur heeft bereikt, gaat het gele lampje
uit en hervat de lader de laadprocedure.
110
De geschikte lader(s) laden niet een kapotte accu op. Het
lampje zal niet of onregelmatig gaan branden en de lader geeft
daarmee aan dat de accu kapot is.
OPMERKING: Dit kan ook betekenen dat er iets mis is met
de lader.
Als de lader laat zien dat er een probleem is, laat de lader en de
accu dan testen door een geautoriseerd servicecentrum.
Hot/Cold Pack Delay (Vertraging Hete/Koude Accu)
Wanneer de lader waarneemt dat een accu te warm of te koud
is, wordt onmiddellijk een Hot/Cold Delay gestart en wordt het
laden uitgesteld tot de accu een geschikte temperatuur heeft
bereikt. De lader schakelt dan automatisch over op de acculaadstand. Deze functie waarborgt een maximale levensduur
van de accu.
Een koude accu zal minder snel worden opgeladen dan een
warme accu. De accu zal minder snel opladen gedurende
de gehele laadcyclus en zal niet op maximumsnelheid gaan
opladen, ook niet als de accu warmer wordt.
De lader DCB118 is voorzien van een interne ventilator voor
het koelen van de accu. De ventilator gaat automatisch draaien
wanneer de accu moet worden gekoeld. Gebruik de lader nooit
als de ventilator niet goed werkt of als de ventilatiesleuven zijn
geblokkeerd. Zorg ervoor dat er geen voorwerpen in de lader
kunnen komen.
Elektronisch Beveiligingssysteem
XR Li-Ion-gereedschap is ontworpen met een Elektronisch
Beveiligingssysteem dat ervoor zorgt dat de accu niet te veel
wordt geladen, niet te heet wordt of te veel wordt ontladen.
Het product zal automatisch uitgeschakeld worden, als het
elektronisch beschermingssysteem actief wordt. Als dit gebeurt,
zet u de Lithium-ion-accu op de lader, totdat deze volledig
geladen is.
Montage aan de wand
Deze laders kunnen aan de wand worden gemonteerd
of rechtop op een tafel of werkoppervlak staan. Plaats bij
wandmontage de accu dichtbij een stopcontact en uit de
buurt van een hoek of andere obstakels die de doorstroming
van lucht kunnen verhinderen. Gebruik de achterzijde van de
lader als sjabloon voor de plaatsing van de montageschroeven
aan de wand. Monteer de lader stevig met gipsplaatschroeven
(afzonderlijk aan te schaffen), van tenminste 25,4 mm lang
waarvan de schroefkop een diameter heeft van of 7 – 9 mm, in
hout geschroefd tot op een optimale diepte, waarbij ongeveer
5,5 mm van de schroef uitsteekt. Houd de sleuven aan de
achterzijde van de lader tegenover de uitstekende schroeven en
steek montagesleuven volledig op de schroeven.
Instructies voor het reinigen van de lader
WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schok.
Neem, voordat u met de reiniging begint, de stekker
van de lader uit het stopcontact. U kunt stof en vet
van de buitenzijde van de lader verwijderen met een doek
of een zachte, niet-metalen borstel. Gebruik geen water
of schoonmaakmiddelen. Laat nooit vloeistof in het
gereedschap komen; dompel nooit een onderdeel van het
gereedschap onder in een vloeistof.
Nederlands
Accu
Belangrijke veiligheidsinstructies voor alle
accu’s
Als u vervangende accu’s bestelt, zorg er dan voor dat u het
catalogusnummer en voltage vermeldt.
De accu is niet volledig opgeladen als deze uit de verpakking
komt. Voordat u de accu en oplader gebruikt, dient u de
onderstaande veiligheidsinstructies te lezen. Volg vervolgens de
oplaadprocedures zoals die zijn uitgelegd.
LEES ALLE INSTRUCTIES
•
•
•
•
•
•
•
•
Laad de accu niet op en gebruik deze niet in een
explosieve omgeving, zoals in de nabijheid van
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Wanneer u de
accu plaatst in of verwijdert uit de lader kan het stof of de
damp door een vonk vlamvatten.
Gebruik nooit geweld bij het plaatsen van de accu in de
lader. Wijzig de accu op geen enkele manier als deze niet
past in een lader die niet geschikt is, omdat de accu kan
openbarsten waardoor ernstig persoonlijk letsel kan
ontstaan.
Laad de accu’s alleen op in DeWALT-laders.
Spat NIET met water en dompel de accu niet onder in
water of andere vloeistoffen.
Gebruik of bewaar het gereedschap en de accu niet
op plaatsen waar de temperatuur 40 ˚C of meer kan
bereiken (bijvoorbeeld in een schuurtje of een metalen
loods in de zomer).
Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze ernstig
beschadigd is of volledig verbruikt. De accu kan in vuur
exploderen. Als lithium ion accu‘s worden verbrand, komen
giftige dampen en materialen vrij.
Als de inhoud van de accu in contact met de huid komt,
wast u dit onmiddellijk af met water en een milde
zeep. Als accuvloeistof in de ogen komt spoelt u 15 minuten
met water in het geopende oog, of totdat de irritatie stopt.
Als medische hulp nodig is dient u te vermelden dat de
accuelektrolyt is samengesteld uit een mengsel van vloeibare
organische carbonaten en lithiumzouten.
De inhoud van geopende accucellen kan irritatie aan de
luchtwegen veroorzaken. Zorg voor frisse lucht. Zoek als de
symptomen aanhouden medische hulp.
WAARSCHUWING: Gevaar voor brandwonden.
Accuvloeistof kan ontvlambaar zijn als deze aan een vonk
of vlam wordt blootgesteld.
WAARSCHUWING: Probeer nooit om welke reden dan
ook de accu te openen. Als de behuizing van de accu
is gescheurd of beschadigd, zet de accu dan niet in de
lader. Klem een accu niet vast, laat een accu niet vallen,
beschadig een accu niet. Gebruik een accu of lader waar
hard op is geslagen, die is gevallen, waar overheen is
gereden of die op welke manier dan ook is beschadigd
(dat wil zeggen, doorboord met een spijker, geraakt
met een hamer, vertrapt) niet. Een elektrische schok of
elektrocutie kan het gevolg zijn. Breng beschadigde accu’s
terug naar het servicecentrum zodat ze kunnen worden
gerecycled.
WAARSCHUWING: Brandgevaar. Berg de accu
niet op en vervoer de accu niet op een manier dat
metalen voorwerpen in contact kunnen komen
met de aansluitpunten van de accu. Bijvoorbeeld,
steek de accu niet in een schortzak, broekzakken,
gereedschapskisten, gereedschapsdozen, laden, enz., waar
een losse spijkers, schroeven, sleutels, enz. liggen.
VOORZICHTIG: Plaats het gereedschap wanneer
het niet in gebruik is, op z’n zijkant op een stabiel
oppervlak waar het niet kan vallen of omvallen.
Sommige gereedschappen met grote accu’s kunnen
rechtop staan op de accu maar kunnen gemakkelijk
worden omgegooid.
Transport
WAARSCHUWING: Brandgevaar. Tijdens het transport
kunnen accu’s mogelijk vlam vatten als de aansluitingen
van de accu onbedoeld in aanraking komen met
geleidende materialen. Controleer dat tijdens het transport
de aansluitingen van de accu afgeschermd zijn en goed
geïsoleerd van materialen die ermee in contact kunnen
komen en kortsluiting kunnen veroorzaken.
DeWALT accu’s voldoen aan alle van toepassing zijn
verzendvoorschriften zoals deze zijn bepaald door de bedrijfstak
en door wettelijke normen, zoals Aanbevelingen voor het
Transport van Gevaarlijke Goederen van de UN; Voorschriften
voor Gevaarlijke Goederen van de International Air Transport
Association (IATA) , Voorschriften Internationale Maritieme
Gevaarlijke Goederen (IMDG) en de Europese Overeenkomst
Betreffende het Internationale Vervoer van Gevaarlijke Goederen
over de Weg (ADR). Lithium-ion cellen en accu’s zijn getest in
overeenstemming met Hoofdstuk 38,3 van de Aanbevelingen
voor het Transport van Gevaarlijke Goederen Handleiding van
Testen en Criteria.
In de meeste gevallen zal bij de verzending van een DeWALTaccu deze naar verwachting worden geclassificeerd als volledig
gereguleerd Klasse 9 Gevaarlijk materiaal. Over het algemeen
zullen alleen verzendingen die een lithium-ion-accu bevatten
met een energie-classificatie hoger dan 100 Wattuur (Wh),
moeten worden verzonden als volledig gereguleerd Klasse 9. Bij
alle lithium-ion-accu’s wordt de Wattuur-classificatie op de accu
vermeld. Verder adviseert DeWALT in verband met complicaties
met de voorschriften, lithium-ion-accu’s niet als luchtvracht
alleen te verzenden, ongeacht de Wattuur-classificatie.
Zendingen van gereedschap met accu’s (combo-sets) kunnen
naar verwachting per luchtvracht worden verzonden, als de
Wattuur-classificatie van de accu niet hoger is dan 100 Wh.
Ongeacht of een verzending wordt geacht een vrijstelling
te hebben of volledig voorgeschreven, is voor de
verantwoordelijkheid van de verzender de meest recente
voorschriften voor verpakking, labeling/markering en vereisten
ten aanzien van documentatie.
De informatie die in dit hoofdstuk van de handleiding wordt
verstrekt, wordt verstrekt in goed vertrouwen en wordt geacht
nauwkeurig te zijn op het moment dat het document werd
111
Nederlands
opgesteld. Er wordt echter geen garantie gegeven, impliciet
of expliciet. Het is voor de verantwoordelijkheid van de koper
ervoor te zorgen dat zijn activiteiten in overeenstemming zijn
met de geldende voorschriften.
De FLEXVOLTTM-accu vervoeren
De DeWALT FLEXVOLTTM-accu heeft twee standen: Gebruiksen Transport-.
Stand: Wanneer de FLEXVOLTTM-accu op zichzelf staat of in
een DeWALT 18V-product zit, werkt de accu als een 18V-accu.
Wanneer de FLEXVOLTTM-accu in een 54V- of een 108V-product
(twee 54V-accu’s) zit, werkt de accu als een 54V-accu.
Transport-stand: Wanneer de kap op de FLEXVOLTTM-accu is
bevestigd, staat de accu in de transport-stand. Houd de kap op
de accu bij verzending.
In de Transport-stand zijn reeksen
van cellen binnen in de accu
elektrisch van elkaar geïsoleerd,
waardoor 3 accu’s ontstaan met
een lagere Wattuur-classificatie (Wh), vergeleken bij 1 accu met
een hogere Wh-classificatie. Door dit grotere aantal van 3 accu’s
met een lagere Wattuur- classificatie kan de accu vrijgesteld zijn
van bepaalde voorschriften voor verzending die worden
opgelegd aan accu’s met een hogere Wattuur-capaciteit.
Voorbeeld, de transport
Voorbeeld van markering met etiket
Wh waarde kan 3 x 36 Wh gebruik en transport
aangeven, dit betekend 3
batterijen van elk 36 Wh. De
Wh waarde tijdens gebruik
kan 108 Wh aangeven (1 batterij).
Aanbevelingen voor opslag
1. De beste plaats om het apparaat op te bergen is koel en
droog, uit direct zonlicht en niet in overmatige hitte of
koude. Voor optimale accuprestaties en levensduur bergt u
accu’s op bij kamertemperatuur als deze niet in gebruik zijn.
2. Wanneer u de accu lange tijd opbergt, kunt u deze voor
optimale resultaten het beste volledig opgeladen opslaan
op een koele, droge plaats buiten de lader.
OPMERKING: Accu’s kunnen beter niet volledig ontladen
worden opgeslagen. De accu moet voor gebruik weer worden
opgeladen.
Labels op de oplader en accu
Behalve de pictogrammen die in deze handleiding worden
gebruikt, kunnen de volgende pictogrammen op de labels op
de lader en op de accu staan:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Zie Technische gegevens voor de oplaadtijd.
Niet doorboren met geleidende voorwerpen.
112
Laad geen beschadigde accu‘s op.
Niet blootstellen aan water.
Z org dat defecte snoeren onmiddellijk worden
vervangen.
Uitsluitend opladen tussen 4 ˚C en 40 ˚C.
Alleen voor gebruik binnenshuis.
B ied de accu als chemisch afval aan en houd
rekening met het milieu.
Laad DeWALT-accu’s alleen op met de aangewezen
DeWALT-laders. Wanneer u andere accu’s dan de
aangewezen DeWALT-accu’s oplaadt met een
DeWALT-lader dan kunnen deze barsten of kan dit
leiden tot andere gevaarlijke situaties.
Gooi de accu niet in het vuur
GEBRUIK (zonder transport dop). Voorbeeld: Wh
waarde geeft 108 Wh aan (1 batterij van 108 Wh).
TRANSPORT (met ingebouwde transport dop).
Voorbeeld: Wh waarde geeft 3 x 36 Wh aan
(3 batterijen van 36 Wh).
Accutype
De DCN890 werkt op een 18-V accu.
Deze accu's kunnen worden gebruikt: DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187,
DCB546, DCB547. Raadpleeg Technische Gegevens voor meer
informatie.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1Betontacker
1Lader (alleen P2-modellen)
2Accu’s (alleen P2-modellen)
1Gereedschapskoffer (alleen P2-modellen)
1 Gipsplaat-contactschakelaar (DCN8904)
1 Niet-magnetische contactschakelaar (DCN8903)
1Gebruiksaanwijzing
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen of accessoires
mogelijk zijn beschadigd tijdens het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door te lezen en te
begrijpen voordat u de apparatuur gebruikt.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Nederlands
Draag gehoorbescherming.
Draag oogbescherming.
Zichtbare straling. Staar niet in het licht.
13-57 mm
2.6–3.7 mm
33
15˚
Lengte van de spijkers.
Dikte van de spijkers.
Laadcapaciteit.
Magazijnhoek.
Positie Datumcode (Afb. B)
De datumcode 22 , die ook het jaar van fabricage bevat, is
binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2017 XX XX
Jaar van fabricage
Beschrijving (Afb.A)
1
2
3
4
5
6
7
WAARSCHUWING: Pas het gereedschap of een onderdeel
ervan nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk letsel tot
gevolg hebben.
8 Vrijgavehendel bij
Aan/uitschakelaar
vastlopen
Vergrendeling in de Uit9 Indicatielampjes gering
stand
vermogen accu &
Keuzeschakelaar voor
vastlopen (x2)
snelheid
Schakelaar sequentieel en 10 Accu
11 Accu-ontgrendelknop
Rapidcycle
12 Magazijn
Hendel vrijgave
contactschakelaar
13 Ondersteuning magazijn
Contactschakelaar
14 Vrijgavehendel magazijn
Afneembare bovenste
15 Duwer
standaard
16 Hulphaak
Gebruiksdoel
Uw betontacker is ALLEEN bedoeld voor het in staalconstructies
OF in betonbouwconstructies slaan van pennen OF voor het
bevestigen van hout op beton. Dit gereedschap heeft twee
werkstanden, een sequentiële stand en een unieke sequentiële
snelvuurstand (RapidCycle). Lees voor u het gereedschap in
gebruik neemt het hoofdstuk De werkstand selecteren van de
handleiding, zodat u zeker weet dat u de juiste stand kiest voor
uw toepassing.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of in de
aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
Deze betontacker is professioneel elektrisch gereedschap.
U kunt in dit gereedschap het beste uitsluitend DeWALTpennen gebruiken die worden aanbevolen door de fabrikant
van het gereedschap en die voldoen aan de eisen van de van
toepassing zijnde bouwvoorschriften.
Dit gereedschap is bedoeld voor gebruik door professionele
bouwers.
LAAT GEEN kinderen in contact met het gereedschap
komen. Toezicht is vereist als onervaren gebruikers dit
gereedschap bedienen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen
(waaronder kinderen) die verminderde fysieke, sensorische
of psychische vermogens hebben of die het ontbreekt
aan ervaring en/of kennis of bekwaamheden, als dat
niet gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen mogen
nooit alleen worden gelaten met dit product zodat ze ermee
zouden kunnen spelen.
MONTAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u de accu, voordat
u enige aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
WAARSCHUWING: gebruik alleen de accusets en laders
van DeWALT.
De accu in het gereedschap zetten en uit het
gereedschap verwijderen (Afb. B)
OPMERKING: Voor het beste resultaat is het belangrijk dat u de
accu 10 volledig oplaadt.
De accu in de handgreep van het
gereedschap installeren
1. Houd de accu tegenover de rails 10 in de handgreep van
de lamp (Afb. B).
2. Schuif de accu in de handgreep totdat de accu stevig vastzit
in het gereedschap en controleer dat de accu niet los raakt.
De accu uit het gereedschap halen
1. Druk op de accu-ontgrendelknop 11 en trek de accu stevig
uit de handgreep van het gereedschap.
2. Zet de accu in de lader zoals wordt beschreven in het
ladergedeelte van deze handleiding.
Vermogenmeter (Afb. B)
Er zijn DeWALT-accu’s met een vermogenmeter en deze bestaat
uit drie groene LED-lampjes die een aanduiding geven van de
hoeveelheid lading die de accu nog heeft.
U kunt de vermogenmeter inschakelen door de knop van
de vermogenmeter in te drukken. Een combinatie van de
drie groene LED-lampjes gaat branden en dat geeft een
aanduiding van de hoeveelheid lading die de accu nog heeft.
Wanneer de lading in de accu onder het bruikbare niveau
ligt, gaat de vermogenmeter niet branden en moet de accu
worden opgeladen.
113
Nederlands
OPMERKING: De brandstofmeter geeft slechts een indicatie
van de hoeveelheid lading die de accu nog heeft. De meter
geeft geen aanwijzingen over de functionaliteit van het
gereedschap en is onderhevig aan schommelingen afhankelijk
van productcomponenten, temperatuur en de toepassing door
de eindgebruiker.
Hulphaak (Afb. C)
De snoerloze tackers van DeWALT zijn voorzien van een
geïntegreerde hulphaak 16 en deze kan aan een van beide
zijden van het gereedschap worden bevestigd voor links- of
rechtshandige gebruikers.
Als u de haak niet wilt gebruiken, kunt u deze van het
gereedschap afhalen.
De hulphaak verwijderen
1. Neem de accu los van het gereedschap.
2. U kunt het gereedschap voor rechtshandig of voor
linkshandig gebruik geschikt maken door gewoon de
schroef 17 van de ene zijde van het gereedschap te halen
en aan de andere zijde weer te monteren.
3. Plaats de accu weer.
WAARSCHUWING: Verwijder de pennen uit het
magazijn en voer daarna pas aanpassingen of
onderhoudswerkzaamheden uit. Als u dat niet doet, kan
dat tot ernstig letsel leiden.
WAARSCHUWING: Haal de accu uit het gereedschap
vóór u aanpassingen uitvoert, accessoires wisselt,
onderhoud verricht of het gereedschap verplaatst.
Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrische gereedschap per
ongeluk wordt gestart.
VOORZICHTIG: Wanneer het gereedschap niet wordt
gebruikt, plaats het dan op de zijkant op een stabiel
oppervlak waar niemand erover kan struikelen en het
niet kan vallen. Er is gereedschap met een grote accu
dat rechtop kan staan op de accu maar het kan dan
gemakkelijk worden omgestoten.
gereedschap veilig, voer steeds de volgende procedures en
controles uit voor u de tacker gebruikt.
1. Draag geschikte bescherming van uw ogen, gehoor en
luchtwegen.
2. Neem de accu los van het gereedschap.
3. Vergrendel het aanduwmechanisme 15 in de achterste
stand en haal alle pennen uit het magazijn.
4. Controleer dat de contactschakelaar en de grendel van
het aanduwmechanisme soepel werken. Gebruik het
gereedschap nooit als een onderdeel niet goed werkt.
Gebruik gereedschap NOOIT als de contactschakelaar vast
zit hogerop vastzit.
5. Gebruik NOOIT gereedschap waarvan onderdelen
beschadigd zijn.
WAARSCHUWING: Beperk het risico op persoonlijk
letsel, neem de accu uit het gereedschap en schakel
de vergrendeling in voordat u onderhoud uitvoert,
een vastgelopen pen loshaalt, de werkplek verlaat, het
gereedschap naar een andere plek verplaatst of het
gereedschap aan iemand anders geeft.
Juiste positie van de handen (Afb.D)
Het gereedschap gereed maken voor
gebruik (Afb. A)
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd aan de
veiligheidsinstructies en van toepassing
zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u de accu, voordat
u enige aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
WAARSCHUWING: Lees het hoofdstuk
Veiligheidswaarschuwingen Tacker aan het begin
van deze handleiding. Draag altijd een veiligheidsbril en
gehoorbescherming als u dit gereedschap gebruikt. Richt
de tacker nooit op uzelf en andere personen. Gebruik het
114
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, dient u ALTIJD de handen in de
juiste positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
Voor de juiste handpositie zet u één hand op de
hoofdhandgreep, zoals Afb. D laat zien.
OPMERKING: Breng
NOOIT op welke manier
dan ook smeermiddelen of
reinigingsmiddelen in het
gereedschap aan. Dit kan een zeer
nadelige invloed hebben op de
levensduur en de prestaties van het gereedschap.
OPMERKING: Wanneer u de accu uit de verpakking haalt
is deze niet geheel opgeladen. Volg de gegeven instructies
(raadpleeg Laadprocedures).
1. Lees het hoofdstuk Veiligheidswaarschuwingen Tacker
in deze handleiding.
2. Draag oog- en gehoorbescherming.
3. Neem de accu los van het gereedschap.
4. Controleer dat er geen bevestigingsmateriaal in het
magazijn zit.
5. Controleer dat de contactschakelaar en de grendel 15 van het aanduwmechanisme soepel werken. Gebruik het
gereedschap nooit als een onderdeel niet goed werkt.
Gebruik NOOIT gereedschap waarvan de contactschakelaar
vast zit in de werkende positie.
6. Richt het gereedschap nooit op uzelf of op iemand anders.
7. Plaats een volledig opgeladen accu in het gereedschap.
Nederlands
Vergrendeling van de trekker in de uit-stand
gebruiken (Afb. E)
WAARSCHUWING: Beperk het risico van ernstig
persoonlijk letsel, houd niet de trekker ingedrukt
wanneer het gereedschap niet in gebruik is. Houd de
veiligheidsvergrendeling van de trekker in de vergrendelde
stand (LOCKED, Afb. E) wanneer u het gereedschap niet
gebruikt.
WAARSCHUWING: Beperk het risico van ernstig
persoonlijk letsel, vergrendel de trekker in de uit-stand,
neem de accu uit het gereedschap en haal pennen uit het
magazijn voordat u aanpassingen uitvoert.
Iedere DeWALT tacker is voorzien van een vergrendeling van
de trekker 2 in de uit-stand die, wanneer u deze naar rechts
duwt, zoals in Afbeelding E wordt getoond, voorkomt dat het
gereedschap een pen afvuurt, doordat de trekker is vergrendeld
en de aandrijving door de motor wordt onderbroken.
Wanneer u de vergrendeling van de trekker naar links duwt, is
het gereedschap volledig klaar voor gebruik. De vergrendeling
van de trekker moet altijd in de vergrendelde stand staan
(Afb. E), wanneer u het gereedschap afstelt of wanneer het
gereedschap niet direct in gebruik is.
OPMERKING: Berg het gereedschap niet op met de accu
erin. Voorkom beschadiging van de accu en zorg ervoor
dat de accu zo lang mogelijk meegaat, berg de accu's op,
op een koele, droge plaats, buiten het gereedschap en de
lader.
Het gereedschap laden (Afb. F)
WAARSCHUWING: Richt het gereedschap nooit op uzelf
en andere personen.
WAARSCHUWING: Laad nooit pennen als de
contactschakelaar of de trekker is ingeschakeld.
WAARSCHUWING: Neem altijd de accu uit voordat u
pennen laadt of verwijdert.
VOORZICHTIG: Voorkom letsel, houd uw vingers uit de
buurt van het aanduwmechanisme.
WAARSCHUWING: De vergrendeling van de trekker in
de uit-stand moet altijd zijn ingeschakeld, wanneer u het
gereedschap afstelt of wanneer het gereedschap niet in
gebruik is.
WAARSCHUWING: Bevestigingsmateriaal dat wordt ruikt
voor het installeren van metalen connectors moet voldoen
aan de eisen die worden gesteld door de van toepassing
zijnde bouwvoorschriften en moeten worden geïnstalleerd
volgens de eisen die de voorschriften en de specificaties
van de leverancier van de metalen connector stellen.
Wanneer connectors niet goed worden geïnstalleerd kan
dat leiden tot constructiefouten.
1. Zet de tacker ondersteboven.
2. Zet de van een veer voorziene grendel 15 van het
aanduwmechanisme vast door deze naar de onderzijde van
het magazijn te schuiven.
3. Steek de stroken van de pennen in de laadsleuf van het
magazijn, en let er daarbij op dat de koppen van de pennen
goed tegenover de sleufopening uitkomen. (Raadpleeg
Technische gegevens voor het bepalen van het geschikte
formaat.)
4. Houd uw vingers weg uit de route van de pennen,
sluit het magazijn door de vergrendeling van het
aandeelmechanisme los te laten. Laat de grendel
voorzichtig naar voren schuiven zodat de strook pennen
vast komt te zitten.
Het gereedschap ontladen
WAARSCHUWING: De vergrendeling van de trekker in
de uit-stand moet altijd zijn ingeschakeld, wanneer u het
gereedschap afstelt of wanneer het gereedschap niet in
gebruik is.
1. Verwijder de accu uit de tacker.
2. Schuif de van een veer voorziene grendel van het
aanduwmechanisme vast door deze naar de onderzijde van
het magazijn te schuiven.
3. Houd het gereedschap omhoog tot de strook pennen
makkelijk uit het magazijn schuift.
4. Controleer, terwijl de accu is uitgenomen, het neusgedeelte
en let erop dat er geen pennen zijn achtergebleven.
OPMERKING: Het gereedschap is voorzien van een magneet
in het neusgedeelte zodat het betere prestaties levert. Let er bij
het uitnemen van de pennen altijd op dat er geen kleine stukjes
van pennen aan het gemagnetiseerde neusgedeelte vastzitten.
Samenvatting instelling van snelheid
(Afb. A, G, H)
Deze tacker is voorzien van een schakelaar voor selectie van de
snelheid 3 waarmee u het gereedschap kunt aanpassen aan de
verschillende materialen waarin u pennen bevestigt.
Snelheid 1: Zachtere materialen (minder vast beton/gasbeton)
Snelheid 2: Materialen van gemiddelde hardheid (zeer vast
beton)
Snelheid 3: Harde materialen (Constructiestaal)
Als binnen niet diep genoeg worden geslagen bij snelheid 1,
zult u misschien moeten overschakelen naar snelheid 2 of 3
zodat meer aandrijfkracht vrijkomt.
OMPERKING: Het inslaan van pennen in zachte
materialen, bij hoge snelheidsinstellingen zal leiden
tot uitzonderlijk veel slijtage aan uw gereedschap en
zal misschien al snel tot storingen leiden.
Snelheidsinstelling
Toepassing
Typische penlengte
Staal/Hout bevestigen op
1
minder vast beton/metselwerk
19 - 25 mm
(<4000 psi)
Staal/Hout bevestigen op zeer vast
2
19 - 29 mm
beton (>4000 psi)
Bevestigen op constructiestaal;
3
13 - 57 mm
2x4 op beton
WAARSCHUWING: Pennen moeten recht in het materiaal
worden gedreven. Kantel de tacker niet tijdens het
inslaan van pennen. Raadpleeg Afb. H. Pennen worden
115
Nederlands
beter bevestigd wanneer het gereedschap haaks op het
materiaal wordt toegepast.
U stelt het gereedschap in werking door de trekker 1 over
te halen in één van de twee standen: sequentiële stand of
RapidCycle-stand. Raadpleeg De werkstand selecterenvoor
gedetailleerde instructies voor het werken in een van beide
standen.
De werkstand selecteren (Afb. A, G).
U selecteert de gewone sequentiële stand door de
standenselectieschakelaar 4 zo te schuiven dat het pictogram
van de enkele pijl ( ) zichtbaar wordt.
U selecteert de snelle sequentiële werkstand (RapidCycle)
door de standenselectieschakelaar 4 zo te schuiven dat het
pictogram van de dubbele pijl ( ) zichtbaar wordt.
OPMERKING: In de stand RapidCycle zal de tacker minder lang
op een volle accu werken dan in de gewone sequentiële stand.
Laat u het gereedschap in de gewone sequentiële stand staan,
dan werkt het het langst op een volle accu.
Sequentiële stand
De sequentiële stand wordt gebruikt voor het met
onderbrekingen aanbrengen van hechtnagels. In deze stand
gaat voor het slaan van pennen de accu het langst mee.
1. Selecteer met de standenselectieschakelaar 4 de
sequentiële stand.
2. Hef de veiligheidsvergrendeling van de trekker 2 op.
3. Duw de contactschakelaar 6 tegen het werkoppervlak.
4. Haal de trekker 1 over en stel het gereedschap in werking.
5. Laat de trekker los en neem de tacker van het
werkoppervlak.
6. Herhaal de stappen 3 – 5 voor het inslaan van de volgende
nagel.
Werkstand RapidCycle
In de werkstand RapidCycle wordt de rotatiesnelheid van de
motor automatisch hersteld nadat een pen is afgevuurd en zo
wordt snel achtereenvolgend afvuren van pennen mogelijk.
Deze stand biedt de mogelijkheid meer pennen in te drijven in
minder tijd, maar put de accu sneller uit.
1. Selecteer met de standenselectieschakelaar 4 de werkstand
RapidCycle.
2. Hef de veiligheidsvergrendeling van de trekker 2 op.
3. Duw de contactschakelaar 6 tegen het werkoppervlak.
4. Haal de trekker 1 over en stel het gereedschap in werking.
5. Laat de trekker los en neem de tacker van het
werkoppervlak. OPMERKING: De motor van het
gereedschap keert automatisch terug naar de hoogste
snelheid zonder dat de contactschakelaar 6 wordt
ingedrukt.
6. Herhaal de stappen 3 – 5 voor het inslaan van de volgende
nagel.
116
Oplossen van problemen pennen/
bevestigingsmateriaal
Goed ingeslagen pen
Te ver ingeslagen pen
BETON
Pen houdt niet in het beton.
Oorzaak:
-- Te hard/vast beton
-- Hard of groot vast gedeelte in
beton
Handeling:
-- Gebruik een kortere pen.
-- Schakel over op een instelling
van een hogere snelheid.
Pen wordt niet diep genoeg
geslagen.
Oorzaak:
-- Pen te lang
-- Instelling van de snelheid te
laag
Handeling:
-- Gebruik een kortere pen.
-- Schakel over op een instelling
van een hogere snelheid.
Pen wordt te diep geslagen.
Oorzaak:
-- Pen te kort voor toepassing
-- Instelling van de snelheid te
hoog
Handeling:
-- Gebruik een langere pen.
-- Schakel over op een instelling
van een lagere snelheid.
Pen buigt.
Oorzaak:
-- Pen stuit op groot vast gedeelte
bij inslag
-- Te hard/vast beton
-- Pen stuit op betonijzer vlak
onder oppervlak
Handeling:
-- Gebruik een kortere pen.
-- Let erop dat de tacker haaks
op het werkoppervlak wordt
toegepast.
-- Ga 8 cm opzij en probeer het
nog eens.
Nederlands
STAAL
Pen dringt niet in het oppervlak
Oorzaak:
-- Instelling van de snelheid te
laag
-- Materiaal te hard voor type pen
Handeling:
-- Verhoog de instelling van de
snelheid van het gereedschap
Voorverlichting/LED-indicatielampje (Afb. A)
Er bevinden zich indicatielampjes 9 voor gering vermogen
van de accu/vastlopen van pennen aan de voorzijde van het
gereedschap aan weerszijden van het magazijn.
GERING VERMOGEN ACCU
Vervang de accu door een opgeladen
exemplaar.
HETE ACCU
Laat de accu afkoelen of vervang de accu door
een koel exemplaar.
Pen breekt of buigt.
Oorzaak:
-- Pen te lang
-- Instelling van de snelheid te
laag
-- Materiaal te hard voor type pen
Handeling:
-- Gebruik een kortere pen.
-- Schakel over op een instelling
van een hogere snelheid.
VASTGELOPEN
Draai de vrijgaveknop bij vastlopen
zodat het gereedschap weer kan
worden gebruikt. Raadpleeg Vrijgave
bij vastlopen of Een vastgelopen pen
loshalen.
GEREEDSCHAP HEET GEWORDEN
(Beide LED’s knipperen)
Laat het gereedschap afkoelen voordat u
het weer gebruikt.
Pen houdt niet in het staal.
Oorzaak:
-- Basismateriaal van staal te dun
Handeling:
-- Zet het basismateriaal op
andere manieren vast.
of een andere
combinatie.
FOUT
Reset het gereedschap door de accu uit
te nemen en weer te plaatsen of door
de Aan/Uit-vergrendeling in- en weer
uit te schakelen. Als de foutcode blijft
terugkomen, breng het gereedschap
dan naar een officieel erkend DeWALTservicecentrum.
Vrijgave bij vastlopen (Afb. I)
Als de tacker wordt gebruikt in harder materiaal, waarbij alle in
de motor beschikbare energie wordt gebruikt voor het inslaan
van bevestigingsmateriaal, kan het gereedschap vastlopen.
Het aandrijfblad zal niet de gehele aandrijfcyclus voltooien en
het indicatielampje voor het vastlopen gaat knipperen. Draai
de vrijgaveknop bij vastlopen 8 op het gereedschap en het
mechanisme komt vrij. OPMERKING: Het gereedschap zal
zichzelf uitschakelen en het kan pas worden gereset wanneer
de accu is uitgenomen en weer is ingezet. Als het aandrijfblad
niet automatisch terugkeert in de uitgangspositie, ga dan
verder naar Een vastgelopen pen loshalen. Als de unit blijft
vastlopen, controleer dan dat het materiaal en de lengte van
het bevestigingsmateriaal, zodat u er zeker van kunt zijn dat
de toepassing niet te zwaar is. De tacker kan ook te heet zijn
geworden en moet afkoelen voordat u het gereedschap weer
kunt gebruiken.
Een vastgelopen pen loshalen (Afb. A, J)
WAARSCHUWING: Beperk het risico van ernstig
persoonlijk letsel, haal de accu uit het gereedschap
vóór u aanpassingen uitvoert, accessoires wisselt,
onderhoud verricht of het gereedschap verplaatst.
Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen
117
Nederlands
verminderen het risico dat het gereedschap per ongeluk
opstart.
VOORZICHTIG: Plaats, wanneer u een vastgelopen
pen verwijdert, de tacker NIET met de neus omhoog
of met de accuvoet omhoog. Wanneer u de tacker
zo neerzet, zal een vastgelopen pen of delen van de pen
eerder in de tacker terechtkomen. Als een deel van een pen
in het gereedschap terechtkomt, moet u de pen terughalen
door de bovenkap los te nemen.
Richt, als een pen vastloopt in het neusstuk, het gereedschap
van u af en volg deze instructies voor het verwijderen van
de pen:
1. Haal de accu uit het gereedschap en vergrendel de trekker
in de uit-stand.
2. Schuif, nadat u het gereedschap op z’n zij hebt gelegd,
de van een veer voorziene grendel 15 van het
aanduwmechanisme vast door deze naar de onderzijde van
het magazijn te verplaatsen en haal de strook pennen uit
het gereedschap.
3. Draai de vrijgavehendel 14 van het magazijn en draai het
magazijn 12 naar voren.
4. Verwijder de vastgelopen/gebogen pen, zo nodig met een
tang. U kunt ook de contactschakelaar verwijderen, als dat
nodig is. Raadpleeg De contactschakelaar vervangen.
VOORZICHTIG: Als een deel van een pen in het
gereedschap terechtkomt, moet u de pen terughalen door
de bovenkap los te nemen.
5. Als het aandrijfblad omlaag staat, draai dan de vrijgaveknop
bij vastlopen aan de bovenzijde van de tacker.
OPMERKING: Als het aandrijfblad niet wordt gereset
wanneer u de vrijgaveknop bij vastlopen draait, zult
u misschien het blad met behulp van een lange
schroevendraaier moeten resetten.
6. Draai het magazijn terug in de stand onder de neus van het
gereedschap en sluit de vrijgavehendel van het magazijn.
7. Zet de accu weer in.
OPMERKING: Het gereedschap zal zichzelf uitschakelen en
het kan pas worden gereset wanneer de accu is uitgenomen
en weer is ingezet.
8. Zet de pennen weer in het magazijn (raadpleeg Het
Gereedschap laden).
9. Hef de vergrendeling van het aanduwmechanisme op.
10. Schakel de veiligheidsvergrendeling van de trekker uit
wanneer u de tacker weer wilt gebruiken.
OPMERKING: Als er vaak pennen vastlopen of het
aanduwmechanisme wil steeds niet resetten, laat het
gereedschap dan nazien door een geautoriseerd DeWALTservicecentrum.
Gebruik bij koud weer
Wanneer u met het gereedschap werkt bij temperaturen
onder nul:
1. Houd het gereedschap voor gebruik zo warm mogelijk.
2. Gebruik het gereedschap 10 of 15 keer in afvalhout voordat u
ermee aan de slag gaat.
118
Gebruik bij warm weer
Het gereedschap brood normaal werken. Houd de tacker wel
zoveel mogelijk uit direct zonlicht, omdat overmatige hitte de
bumpers en andere rubberen onderdelen kan beschadigen
waardoor er meer onderhoud nodig is.
ONDERHOUD
Uw DeWALT gereedschap op stroom is ontworpen om
gedurende een lange tijdsperiode te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Het continu naar bevrediging
functioneren hangt af van de juiste zorg voor het gereedschap
en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u de accu, voordat
u enige aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
Aan de lader en de accu kan geen onderhoud worden verricht.
SCHEMA DAGELIJKS ONDERHOUD
HANDELING
Reinig magazijn, aanduwmechanisme en
mechanisme van de contactschakelaar.
WAAROM
Zorgt voor soepele werking van magazijn,
vermindert slijtage en voorkomt vastlopen.
HOE
Het gereedschap schoon blazen met druklucht
is de meest effectieve manier van reinigen. Het
zo nu en dan gebruiken van olie, smeermiddelen
of oplosmiddelen wordt niet aanbevolen, omdat
ze meestal vuil aantrekken en/of de kunststof
onderdelen van het gereedschap beschadigen.
HANDELING
Controleer steeds voor gebruik dat alle schroeven
en bevestigingsmaterialen goed vastzitten en
niet beschadigd zijn.
WAAROM
Voorkomt vastlopen en voortijdige storingen van
onderdelen van het gereedschap.
HOE
Zet losgeraakte schroeven vast met de juiste
inbussleutel of schroevendraaier.
Smering
OMPERKING: Breng
NOOIT op welke manier
dan ook smeermiddelen of
reinigingsmiddelen in het
gereedschap aan. Dit kan een
zeer nadelige invloed hebben op
de levensduur en de prestaties
van het gereedschap.
DeWALT-gereedschap is goed gesmeerd in de fabriek en is klaar
voor gebruik. U wordt echter geadviseerd het gereedschap één keer
per jaar naar een officieel servicecentrum te brengen of op te sturen
voor een grondige schoonmaak- en inspectiebeurt.
Nederlands
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof uit de
hoofdbehuizing met droge lucht, zo vaak u ziet dat
vuil zich in en rond de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een goedgekeurd
stofmasker als u deze procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen of
andere bijtende chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het gereedschap. Deze
chemicaliën kunnen het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een doek die uitsluitend
met water en milde zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt; dompel nooit
enig onderdeel van het gereedschap in een vloeistof.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien accessoires die niet
door DeWALT zijn aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke accessoires met
dit gereedschap gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel te
verminderen dient u uitsluitend door DeWALT aanbevolen
accessoires met dit product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere informatie
over de geschikte accessoires.
Vervanging van de contactschakelaar
(Afb. K)
Voor sommige toepassingen kan het wenselijk zijn een andere
contactschakelaar te gebruiken.
WAARSCHUWING: Lees voor uw eigen veiligheid de
instructiehandleiding van het gereedschap voordat u
een accessoire in gebruik neemt. Als u deze aanwijzingen
niet in acht neemt, kan dat leiden tot persoonlijk letsel
en ernstige beschadiging van het gereedschap en het
accessoire. Gebruik, wanneer u onderhoud aan dit
gereedschap verricht, uitsluitend identieke vervangende
onderdelen.
De contactschakelaar vervangen:
1. Duw de vrijgavehendel van de contactschakelaar omlaag 5 .
2. Trek de contactschakelaaruit de neus 6 van het
gereedschap.
3. Houd de vrijgavehendel van de contactschakelaar omlaag
geduwd
4. Steek met het merkteken van de uitlijning van de
contactschakelaar omhoog gericht, zoals wordt getoond in
afbeelding K, de contactschakelaar volledig in de neus van
het gereedschap.
5. Laat de hendel los.
DCN8901 Vervangingspakket aandrijfblad
(Afb. L, M, N)
in acht neemt, kan dat leiden tot ernstig persoonlijk letsel
en beschadiging van het gereedschap en het accessoire.
Gebruik, wanneer u onderhoud aan dit gereedschap
verricht, uitsluitend identieke vervangende onderdelen.
OMPERKING: Alle mechanische onderdelen van het
vervangingspakket aandrijfblad worden getoond zodat u
kunt zien wat het pakket inhoudt en kunt controleren of
het compleet is.
Een versleten aandrijfblad vervangen:
1. Draai met een T-20 Torx de vier schroeven 18 aan
weerszijden van de unit los.
2. Verwijder de vier schroeven en de afneembare
bovenstandaard 7 . Zie Afbeelding L.
3. Verwijder de eindkap van de behuizing 19 . Zie Afbeelding
L.
4. Duw de achterzijde van het aandrijfblad 20 omhoog
tot u een klik hoort, duw vervolgens het blad naar voren
terwijl u het in deze positie houdt tot het door de bovenste
stootbumper 22 komt.
5. Verwijder de geleidestangen 21 . Zie Afbeelding M.
6. Verwijder de bovenste stootbumper.
7. Licht de achterzijde van het aandrijfblad onder een hoek op
en trek het blad naar buiten. Zie Afbeelding N.
8. Vervang het aandrijfblad en voer de montage uit door
vermelde stappen in omgekeerde volgorde uit te voeren.
9. Controleer dat het nieuwe aandrijfblad soepel door het
gereedschap beweegt en zet daarna pas het gereedschap
weer geheel in elkaar.
10. Zet het aandrijfblad, de geleidestangen, bumpers, eindkap
van de behuizing en de afneembare standaard weer op de
unit. Het is belangrijk dat u de eindkap van de behuizing pas
weer op de unit schroeft, wanneer u hebt nagegaan dat het
aandrijfblad en het vliegwiel zijn uitgelijnd. U kunt dit doen
door een accu aan te sluiten en vervolgens de neus van de
unit even tegen een werkbank of een hard oppervlak te
duwen. Hierdoor moet de motor gaan draaien.
OPMERKING: Wanneer het aandrijfblad en het vliegwiel
goed zijn uitgelijnd, hoort u het toerental van de motor
teruggelopen. Als het aandrijfblad en het vliegwiel niet
goed zijn uitgelijnd. zal de motor misschien niet starten, zal
de snelheid van de motor misschien veel sneller afnemen
dan normaal, wat gepaard gaat met een luid schurend
geluid van de unit. Als dat gebeurd moet u het aandrijfblad
uitnemen en weer plaatsen en er daarbij goed op letten dat
de bumpers goed op hun plaats zitten.
WAARSCHUWING: Test de unit altijd door pennen
van 15 mm, 20 mm of 25 mm op snelheid 1 in een stuk
restmateriaal te schieten, zodat u zeker weet dat het
gereedschap goed werkt. Werkt het gereedschap niet
goed, neem dan onmiddellijk contact op met een erkend
DeWALT-servicecentrum.
WAARSCHUWING: Lees voor uw eigen veiligheid de
instructiehandleiding van het gereedschap voordat u een
accessoire in gebruik neemt. Als u deze aanwijzingen niet
119
Nederlands
Bescherming van het milieu
Gescheiden inzameling. Producten en batterijen die
zijn voorzien van dit symbool, mogen niet bij het
normale huishoudelijke afval worden weggegooid.
Producten en batterijen bevatten materialen die
kunnen worden teruggewonnen en gerecycled, zodat de vraag
naar grondstoffen afneemt. Recycle elektrische producten en
batterijen volgens de lokale voorschriften. Nadere informatie is
beschikbaar op www.2helpU.com.
Herlaadbare accu
Deze duurzame accu moet herladen worden als hij niet krachtig
genoeg blijkt tijdens het uitvoeren van klussen die daarvoor vlot
verliepen. Aan het einde van zijn technische levensduur dient u
dit werktuig weg te gooien met respect voor het milieu:
• Gebruik de accu helemaal op en verwijder deze vervolgens
uit het werktuig.
• Lithium-ion-cellen recyclebaar. Breng ze terug bij uw
leverancier of naar het milieupark bij u in de buurt. De
ingezamelde accu’s zullen worden gerecycled of op juiste
wijze tot afval worden verwerkt.
120
Nederlands
GIDS OPLOSSEN VAN PROBLEMEN
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig persoonlijk letsel te verminderen, zet u het gereedschap uit en
ontkoppelt u de accu, voordat u enige aanpassing maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/installeert. Het
onbedoeld opstarten kan letsel veroorzaken.
SYMPTOOM
Motor loopt niet terwijl de
contactschakelaar is ingedrukt.
OORZAAK
Vergrendeling van de trekker is ingeschakeld.
Vergrendeling aandrijving bij gering aantal pennen
in werking getreden, zodat de contactschakelaar
wordt geblokkeerd.
Gereedschap is vastgelopen, waardoor de motor
niet kan roteren.
Gereedschap is heet. (Controleer LEDindicatielampje en let op deze omstandigheden.)
Accu is heet. (Controleer LED-indicatielampje en let
op deze omstandigheden.)
Verbogen contactschakelaar
Motor komt na 5 seconden tot stilstand.
Gereedschap werkt niet (motor
loopt maar schiet geen nieten/
spijkers af)
Motor start wel, maar maakt
veel lawaai
Aandrijfblad blijft steeds weer in
de onderste stand vastzitten
Aansluitpunten zijn vuil of beschadigd
Beschadigde interne elektronica
Beschadigde trekker.
Vergrendeling aandrijving bij gering aantal pennen
in werking getreden, zodat de contactschakelaar
wordt geblokkeerd.
Gering accuvermogen of beschadigde accu
OPLOSSING
Hef de vergrendeling van de trekker op.
Laad meer pennen in het magazijn.
Draai vrijgaveknop bij vastlopen op het gereedschap en het
mechanisme komt vrij. Als het aandrijfblad niet in de uitgangspositie
terugkeert, verwijder dan de accu en duw met de hand het aandrijfblad
terug in de uitgangspositie.
Laat het gereedschap afkoelen voordat u het weer gebruikt.
Laat de accu afkoelen of vervang de accu door een koel exemplaar.
Vraag advies in een erkend servicecentrum.
Normale werking, laat contactschakelaar vrijkomen van het werkstuk
en druk opnieuw in.
Vraag advies in een erkend servicecentrum.
Vraag advies in een erkend servicecentrum.
Vraag advies in een erkend servicecentrum.
Laad pennen in het magazijn.
Controleer laadniveau als accu laadtoestand toont.
Laad accu op of vervang de accu, als dat nodig is.
Vastgelopen pen/aandrijfblad niet teruggekeerd in Neem accu uit, haal vastgelopen pen uit, beweeg de vrijgaveknop bij
uitgangspositie
vastlopen heen en weer, (duw zo nodig zelf het aandrijfblad omhoog),
zet de accu weer in.
Beschadigd aandrijfblad
Vervang aandrijfblad met onderdelen uit pakket.
Vastgelopen intern mechanisme
Vraag advies in een erkend servicecentrum.
Beschadigde interne elektronica
Vraag advies in een erkend servicecentrum.
Vastgelopen pen en aandrijfblad zit vast in onderste Verwijder met behulp van de vrijgaveknop bij vastlopen vastgelopen
stand
pennen en breng zo nodig zelf het aandrijfblad terug in de
uitgangspositie.
Beschadigd aandrijfblad
Vervang aandrijfblad met onderdelen uit pakket.
Vastgelopen pen en aandrijfblad zit vast in onderste Verwijder met behulp van de vrijgaveknop bij vastlopen eventuele
stand
vastgelopen pennen en breng zo nodig zelf het aandrijfblad terug in de
uitgangspositie.
Vuil in het neusgedeelte
Maak neusgedeelte schoon en kijk goed of er misschien kleine stukjes
afgebroken pen in de baan zitten. Raadpleeg Een vastgelopen pen
loshalen.
Beschadigd of versleten aandrijfblad
Vervang aandrijfblad met onderdelen uit pakket.
121
Nederlands
SYMPTOOM
OORZAAK
Gereedschap werkt wel maar drijft Selectie van snelheid in de verkeerde stand.
nieten/spijkers niet geheel in.
Gereedschap wordt niet stevig tegen het werkstuk
gezet.
Materiaal en lengte van bevestigingsmateriaal
Werken op onjuiste snelheid
Gereedschap werkt, maar er
worden geen nieten/spijkers
ingedreven
Beschadigde of versleten tip van het aandrijfblad
Beschadigd slagmechanisme
Geen pennen in het magazijn
Onjuist formaat of onjuiste hoek pennen
Vuil in het neusgedeelte
Vastgelopen nagel
Vuil in magazijn
Beschadigd of versleten aandrijfblad
Versleten magazijn
Beschadigde veer duwmechanisme
Onjuist formaat of onjuiste hoek pennen
Het magazijn is niet goed vastgezet na de vorige
vastloper/inspectie
Beschadigd of versleten aandrijfblad
Materiaal en lengte van bevestigingsmateriaal
Vuil in het neusgedeelte
Beschadigde veer duwmechanisme
Vergrendeling bij leeg magazijn is ingeschakeld
met niet meer dan 2-4 pennen in het magazijn en
de gebruiker oefent uitzonderlijk veel kracht uit
op de contactschakelaar zodat de vergrendeling is
opgeheven.
Gereedschap is nog niet ingewerkt
Werken op onjuiste snelheid
Aandrijfblad schrijft niet
gelijkmatig naar achteren en naar
voren door zijn lanceerbaan.
122
Versleten magazijn
Aandrijfblad is verbogen
OPLOSSING
Zet de snelheid op de juiste stand.
Oefen de juiste hoeveelheid druk uit door het gereedschap stevig tegen
het werkstuk te drukken. Zie de instructiehandleiding.
Als het apparaat blijft vastlopen (waardoor u steeds de vrijgaveknop bij
vastlopen moet draaien), kies dan de juiste lengte van het materiaal en
van bevestigingsmateriaal en let er daarbij op dat zij geschikt zijn voor
de toepassing.
Als u langere pennen in zachte houtsoorten wilt slaan, of pennen in
hardere materialen wilt slaan, op snelheid 1 - zet de snelheid dan op
positie 2.
Vervang aandrijfblad met onderdelen uit pakket.
Vraag advies in een erkend servicecentrum.
Laad pennen in het magazijn.
Gebruik alleen de aanbevolen pennen. Raadpleeg Technische
gegevens.
Maak neusgedeelte schoon en kijk goed of er misschien kleine stukjes
afgebroken pen in de baan zitten.
Maak magazijn schoon
Vervang aandrijfblad met onderdelen uit pakket.
Vervang magazijn. Vraag advies in een erkend servicecentrum.
Vervang veer. Vraag advies in een erkend servicecentrum.
Gebruik uitsluitend de aanbevolen pennen Raadpleeg Technische
gegevens.
Controleer dat het magazijn goed is vergrendeld.
Vervang aandrijfblad.
Als het apparaat blijft vastlopen (waardoor u steeds de vrijgaveknop
bij vastlopen moet draaien), kies dan de juiste lengte van het materiaal
en van nieten/spijkers en let er daarbij op dat zij geschikt zijn voor de
toepassing.
Maak neusgedeelte schoon en kijk goed of er misschien kleine stukjes
afgebroken pen in de baan zitten.
Vervang veren. Vraag advies in een erkend servicecentrum.
Plaats meer pennen in het magazijn zodat de vergrendeling bij leeg
magazijn wordt uitgeschakeld.
Nieuw gereedschap zal 100 - 500 pennen moeten verwerken zodat de
onderdelen op elkaar raken in gewerkt. Werk met kortere pennen als
u gedurende deze periode merkt dat het moeite kost pennen geheel
in te slaan.
Als u langere pennen in zachte houtsoorten wilt slaan, of pennen in
hardere materialen wilt slaan, op snelheid 1 - zet de snelheid dan op
positie 2 of 3.
Vervang magazijn. Vraag advies in een erkend servicecentrum.
Vervang aandrijfblad.
Norsk
TRÅDLØS BETONGSPIKERPISTOL
DCN890
Gratulerer!
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING MED EU
Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig
produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til en meget
pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Maskineridirektiv
Tekniske data
Spenning
Type
Batteritype
Magasinvinkel
Ladekapasitet
Lengde av stifter
Tykkelse av stifter
Vekt (uten batteripakke)
VDC
mm
mm
kg
DCN890
18
1
Li-Ion
15
opp til 33 spikere
13–57
2,6–3,7
4,2
Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN60745-2-16:
LPA(lydtrykksnivå)
dB(A)
88,5
LWA(lydeffektnivå)
dB(A)
97,5
K (usikkerhet for det angitte støynivå)
dB(A)
3,5
Verdi vibrasjonsutslipp ah =
Usikkerhet K =
m/s2
m/s2
2,8
1,5
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er
blitt målt iht. standardiserte tester gitt i EN60745, og kan brukes
til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til
forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet
brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene
avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør
også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller
når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte
operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde
ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme,
organisere arbeidsmønster.
Trådløs betongspikerpistol
DCN890
DeWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under
Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-16:2010.
Disse produktene samsvarer også med direktiv 2014/30/EF og
2011/65/EF. For mer informasjon, vennligst kontakt DeWALT på
følgende adresser eller se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske
filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DeWALT.
Markus Rompel
Teknisk direktør
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
26.01.2017
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik at skaderisikoen
kan reduseres.
Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de
enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt
oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller
moderat personskade.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til
personskader, men som kan føre til skader på utstyr
hvis den ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
123
Vekt
Norsk
Batterier
Ladere/Ladetider (i minutter)
Kat #
VDC
Ah
Vekt
kg
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
Generelle sikkerhetsadvarsler for elektriske
verktøy
ADVARSEL: Les alle sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse av advarslene
og instruksjonene kan resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket “elektrisk verktøy” i advarslene henviser til ditt
strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller ditt
batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
1) Sikkerhet på arbeidsområdet
a ) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete eller mørke
områder er en invitasjon til ulykker.
b ) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive omgivelser,
slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser
eller støv. Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
c ) Hold barn og tilskuere borte mens du bruker et
elektrisk verktøy. Distraksjoner kan føre til at du
mister kontrollen.
2) Elektrisk sikkerhet
a ) Støpselet til elektriske verktøy må passe til
stikkontakten. Aldri modifiser støpselet på noen
måte. Ikke bruk adaptere med jordede elektriske
verktøy. Umodifiserte støpsler og stikkontakter som
passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b ) Unngå kroppskontakt med jordete overflater slik
som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det
finnes en økt risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din
er jordet.
c ) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn eller våte
forhold. Dersom det kommer vann inn i et elektrisk
verktøy vil det øke risikoen for elektrisk sjokk.
d ) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk ledningen til å
bære, trekke eller dra ut støpselet til det elektriske
verktøyet. Hold ledningen borte fra varme, olje,
skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk sjokk.
124
e ) Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs, bruk en
skjøteledning som er egnet for utendørs bruk. Bruk
av en skjøteledning beregnet for utendørs bruk reduserer
risikoen for elektrisk sjokk.
f ) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på et fuktig sted
er uunngåelig, bruk en strømkilde med jordfeilbryter
(RCD). Bruk av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
3) Personlig sikkerhet
a ) Hold deg våken, hold øye med det du gjør og bruk
sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Ikke
bruk et elektrisk verktøy dersom du er trøtt eller er
påvirket av medikamenter, narkotika eller alkohol.
Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av elektriske
verktøy kan føre til alvorlig personskade.
b ) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller.
Verneutstyr slik som støvmaske, sklisikre vernesko,
hjelm, eller hørselsvern brukt under passende forhold vil
redusere personskader.
c ) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i
av-stillingen før du kobler til strømkilden og/eller
batteripakken, plukker opp eller bærer verktøyet. Å
bære elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller å
sette inn støpselet mens elektriske verktøy har bryteren på
øker faren for ulykker.
d ) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på
det elektriske verktøyet. En nøkkel som er festet til
en roterende del av det elektriske verktøyet kan føre
til personskade.
e ) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og stå
støtt hele tiden. Dette fører til at du har bedre kontroll
over det elektriske verktøyet ved uventede situasjoner.
f ) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg løstsittende klær
eller smykker. Hold hår, antrekk og hansker borte
fra bevegelige deler. Løstsittende antrekk, smykker eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler.
g ) Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av
støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning, må du
sørge for at disse er koblet til og ordentlig sikret. Bruk
av støvoppsamlere kan redusere støvrelaterte farer.
Norsk
4) Bruk og vedlikehold av elektriske
verktøy
a ) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det elektriske
verktøyet som situasjonen krever. Det riktige elektriske
verktøyet vil gjøre jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
b ) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan slå
verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk verktøy som ikke
kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres.
c ) Koble støpselet fra strømkilden og/eller
batteripakken fra det elektriske verktøyet før
du foretar noen justeringer, endrer tilbehør
eller lagrer elektriske verktøy. Slike preventive
sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for å starte
det elektriske verktøyet ved et uhell.
d ) Lagre elektriske verktøy som ikke er i bruk,
utilgjengelig for barn og la ikke personer som ikke
er kjent med det elektriske verktøyet eller disse
instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy er farlige i
hendene på utrenede brukere.
e ) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller om
bevegelige deler er feiljustert eller fastskjært,
om deler er ødelagt eller andre forhold som kan
påvirke driften av verktøyet. Dersom det er skadet,
få verktøyet reparert før neste bruk. Mange ulykker
forårsakes av dårlig vedlikeholdte verktøy.
f ) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte
skjæreverktøy med skarpe skjærekanter setter seg mindre
sannsynlig fast og er lettere å kontrollere.
g ) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene, osv.,
i samsvar med disse instruksjonene og ta i
betraktning arbeidsforholdene og det arbeidet som
skal utføres. Bruk av det elektriske verktøyet for oppgaver
som er forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
5) Bruk og vedlikehold av batteridrevne
verktøy
a ) Bruk kun laderen som er spesifisert av produsenten.
En lader som passer for en type batteripakke kan føre til
brannfare dersom den brukes med en annen batteripakke.
b ) Bruk kun elektriske verktøy sammen med
de spesifiserte batteripakkene. Bruk av andre
batteripakker kan skape risiko for skader eller brann.
c ) Når batteripakken ikke er i bruk, hold den borte fra
andre metallobjekter som binders, mynter, nøkler,
spikere, skruer eller andre små metallobjekter som
kan skape en forbindelse fra en batteripol til en
annen. Å kortslutte batteripolene kan føre til brannskader
eller brann.
d ) Ved hardhendt behandling kan det komme væske
ut fra batteriet. Unngå kontakt med denne. Dersom
du ved et uhell kommer i kontakt med væsken, skyll
med vann. Dersom du får væsken i øynene, oppsøk
lege umiddelbart. Batterivæske kan føre til irritasjon
eller forbrenninger.
6) Vedlikehold
a ) Få det elektriske verktøyet ditt vedlikeholdt av
en kvalifisert reparatør som kun bruker originale
reservedeler. Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet
blir ivaretatt.
Sikkerhetsadvarsler for spikerpistoler
•
•
•
•
Gå alltid ut fra at verktøyet inneholder stifter/spikere.
Uforsiktig håndtering av spikerpistolen kan føre til at spikere
avfyres og til personskader.
Ikke rett verktøyet mot deg selv eller andre personer i
nærheten. Utilsiktet innrykking av avtrekkeren vil avfyre spiker
og kan føre til personskade.
Ikke aktiver verktøyet før det er plassert tett inntil
arbeidsstykket. Hvis verktøyet ikke har god kontakt med
arbeidsstykket, kan stiften/spikeren skytes ut og bort fra
festestedet.
Koble verktøyet fra strømkilden hvis stifter/spikere
setter seg fast i verktøyet. Når en fastlåst spiker skal fjernes
kan spikerpistolen aktiveres utilsiktet dersom den er plugget
inn.
Ytterligere sikkerhetsadvarsler
spikerpistoler
•
•
•
•
•
•
ADVARSEL: Ved bruk av en spikerpistol, skal alle
sikkerhetsanvisninger som angitt under følges for å unngå
risiko for dødelige eller alvorlige personskader. Les og
forstå alle instruksene før bruk av verktøyet.
Hold verktøyet kun i isolerte gripeoverflater når
du utfører operasjoner hvor verktøyet kan komme
i kontakt med skjulte ledninger. Kontakt med en
strømførende ledning kan føre til at eksponerte metalldeler på
elektroverktøyet blir strømførende, og kan gi operatøren støt.
Bruk alltid passende personlig hørselvern eller annen
beskyttelse ved bruk. Under viss forhold og bruksvarighet
kan støy fra dette produktet bidra til å miste hørselen.
Koble fra batteripakken fra verktøyet når det ikke er
i bruk. Ta alltid av batteripakken og ta ut stiftene/spikerne
fra magasinet før du forlater området eller gir verktøyet til en
annen bruker. Ikke bær verktøyet til et annet arbeidsområdet
med batteripakken tilkoblet dersom bytte av området
medfører bruk av stillas, stiger eller lignende. Ikke foreta
justeringer, utfør vedlikehold eller fjern fastkilte stifter når
batteripakken er tilkoblet.
Bruk alltid avtrekkerlåsen når verktøyet ikke er i
direkte bruk. Bruk av avtrekkerlåsen vil forhindre utilsiktet
utløsning.
Ikke ta av, foreta endringer eller noe annet som kan føre
til avtrekkeren, avtrekkerlåsen eller kontaktutløseren
blir deaktivert. Ikke tape eller binde fast avtrekkeren i
på-posisjon. Ikke fjern fjæren fra kontaktutløseren. Foreta
daglig inspeksjon for å sikre at avtrekker beveger seg fritt. Det
kan ellers føre til utilsiktet utløsning.
Inspiser verktøyet før bruk. Ikke bruk et verktøy dersom
noen del av verktøyet, avtrekker eller avtrekkerlås er
ute av funksjon, frakoblet, endret eller ikke fungerer
125
Norsk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ordentlig. Skadede eller manglende deler skal repareres eller
byttes ut før bruk. Se under Bruk.
Ikke endre eller modifiser verktøyet på noen måte.
Gå alltid ut fra at verktøyet inneholder stifter/spikere.
Ikke rett verktøyet mot noen andre personer eller deg
selv på noe tidspunkt. Ikke lek med verktøyet! Arbeid trygt!
Ha respekt for produktet, husk at det er et arbeidsverktøy.
Hold barn og tilskuere borte mens du bruker elektriske
verktøy. Distraksjoner kan føre til at du mister kontrollen. Når
verktøyet ikke er i bruk, skal det oppbevares på et trygt sted
utilgjengelig for barn.
Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og stå støtt hele
tiden. Å miste balansen kan forårsake personskade.
Bruk verktøyet utelukkende som foreskrevet. Ikke avfyr
spikere i løse luften eller materiale som er for hardt for
spikerne. Ikke bruk huset på verktøyet eller topphetten
som hammer. Spikere som avfyres kan følge en uventet
bane og føre til personskader.
Hold alltid fingrene unna kontaktutløseren for å hindre
personskade ved utilsiktet avfyring av spiker.
Se Vedlikehold og Reparasjoner for detaljert info om
korrekt vedlikehold av verktøyet.
Bruk alltid verktøyet på et rent og godt opplyst sted. Pass
på at arbeidsflaten er fri for rusk, og vær nøye med å holde
balansen når du jobber i høyden, for eksempel på et tak.
Spikere skal drives rett inn i materialet. Ikke vipp
spikerpistolen når du slår inn spikere. Rikosjetter eller fastlåste
spikere kan føre til personskade.
Hold hendene og kroppsdeler unna det nære
arbeidsområdet.
ADVARSEL: For å unngå personskader, hold hender og
kropp unna spikerområdet foran verktøyet.
Ikke bruk verktøyet i nærheten av brennbart støv, gass
eller damp. Dette verktøyet avgir gnister som kan antenne
gass eller støv og føre til en eksplosjon. En spiker som avfyres
inn i en annen spiker kan føre til gnister.
Hold ansikt og kroppsdeler unna baksiden av
verktøyhetten når du jobber på trange steder. Kraftig
rekyl kan føre til slag mot kroppen, spesielt ved spikring i hardt
eller tett materiale.
Grip verktøyet fast for å beholde kontrollen mens du lar
verktøyet rekylere vekk fra arbeidsflaten når det spikres.
Vær oppmerksom på materialtykkelsen ved bruk av
spikerpistolen. En utstikkende spiker kan føre til personskade.
Ikke skyt spikere blindt inn i vegger, gulv eller andre
arbeidsflater. Spikere som skytes mot strømførende
ledninger, rør eller andre hindringer kan føre til personskade.
Hold deg våken, hold øye med det du gjør og bruk
sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Ikke
bruk et verktøy dersom du er trøtt eller er påvirket av
narkotika, alkohol eller medikamenter. Ett øyeblikks
uoppmerksomhet under bruk av elektriske verktøy kan føre til
alvorlig personskade.
•
•
•
•
•
•
126
Restrisikoer
Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser
og bruker sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan
unngås. De er:
• Hørselskader.
• Fare for personskade pga. flygende partikler.
• Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under bruk.
• Fare for personskade ved langvarig bruk.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning.
Alltid kontroller at spenningen til batteripakken samsvarer med
spenningen på merkeskiltet. Sørg også for at spenningen på
laderen samsvarer med spenningen på strømnettet.
Din DeWALT-lader er dobbeltisolert i samsvar med
EN60335; det trengs derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en
spesialledning som fås via DeWALT-serviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er absolutt
nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som egner seg
for kraftforsyningen til din lader (se Tekniske data). Minimum
størrelse på lederen er 1 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker
en kabeltrommel.
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN
Ladere
DeWALT ladere trenger ingen justeringer, og er designet til å
være så enkle som mulig å bruke.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle
batteriladere
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN: Denne manualen
inneholder viktige sikkerhetsanvisninger og bruksanvisninger for
kompatible batteriladere (se Tekniske data).
• Før du bruker laderen les alle instruksjoner og
advarsels-merker på laderen, batteripakken og
produktet som bruker batteripakken.
ADVARSEL: Fare for støt. Ikke la væske komme inn i
laderen. Det kan resultere i elektrisk støt.
ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring med en
nominell strømverdi på 30mA eller mindre.
FORSIKTIG: Fare for brannskader. For å redusere faren
for skader, lad kun DeWALT oppladbare batterier. Andre
type batterier kan sprekke og forårsake personskader og
materielle skader.
FORSIKTIG: Barn må holdes under oppsyn, sørg for at de
ikke leker med apparatet.
MERK: Under visse forhold, med laderen innplugget i
strømforsyningen, kan de eksponerte kontaktene i laderen
kortsluttes av fremmedlegemer. Fremmedlegemer som
kan lede strøm, inkludert ,men ikke bregrenset til stålull,
aluminiumsfolie eller annen ansamling av metalliske
Norsk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
partikler, må holdes unna åpningene i laderen. Kople alltid
laderen fra strømtilførselen når det ikke er en batteripakk i
hulrommet. Kople fra laderen før rengjøring.
IKKE forsøk å lade batteripakken med andre ladere
enn de som er nevnt i denne manualen. Laderen og
batteripakken er spesielt designet for å jobbe sammen.
Disse ladere er ikke ment for annen bruk enn lading av
DeWALT oppladbare batterier. Annen bruk kan resultere i
brannfare og/eller elektrisk støt.
Ikke utsett laderen for regn eller snø.
Dra i kontakten og ikke ledningen når du kople laderen
fra strømmen. Dette reduserer faren for skade på kontakten
og ledningen.
Påse at ledningen er plassert slik at den ikke tråkkes
på, snubles i, eller på annen måte utsettes for skade
eller påkjenning.
Ikke bruk skjøteledning med mindre det er helt
nødvendig. Bruk av feil skjøteledning kan resultere i
brannfare og/eller elektrisk støt.
Ikke plasser noe på laderen og ikke plasser laderen på
en myk overflate som kan blokkere ventilasjonsslissene
og resultere i for høy innvendig temperatur. Plasser
laderen et sted unna varmekilder. Laderen ventileres gjennom
slisser i toppen og bunnen av huset.
Ikke bruk lader med skadet ledning eller kontakt—bytt
dem ut med en gang.
Ikke bruk laderen dersom den har fått et slag, er mistet
i gulvet eller skadet på annen måte. Lever den på et
autorisert serviceverksted.
Ikke ta laderen fra hverandre; lever den på et autorisert
serviceverksted når service eller reparasjon trenges. Å
sette den sammen feil kan resultere i elektrisk støt eller brann.
Dersom ledningen er skadet må den byttes ut med en
gang av produsenten, dens serviceagent eller lignende
kvalifisert person for å unngå farer.
Kople laderen fra strømtilførselen før du begynner med
rengjøring. Dette reduserer faren for elektrisk støt.
Fjerning av batteripakken reduserer ikke denne faren.
ALDRI forsøk på kople 2 ladere sammen.
Laderen er designet for å bruke standard 230V elektrisk
strøm. Ikke forsøk å bruke den på annen spenning. Dette
gjelder ikke billaderen.
Lade et batteri (Fig. B)
1. Plugg inn laderen i en passende stikkontakt for du setter inn
batteripakken.
2. Sett batteripakken 10 i laderen, pass på at batteripakken
sitter godt i laderen. Det røde (lade) lyset blinker gjentatt
som indikasjon på at ladeprossessen er startet.
3. Fullført lading vises ved at det røde lyset er PÅ konstant.
Pakken er da fullt oppladet og kan brukes, eller den
kan bli stående i laderen. For å ta batteripakken ut av
arbeidspakken, trykk inn og hold låseknappen 11 på
batteripakken og ta den av.
MERK: For å sikre maksimum ytelse og levetid på Li-Ion
batteripakker, lad batteripakken helt opp før første gangs bruk.
Bruk av lader
Se indikatorne under for batteripakkens ladetilstand.
Ladeindikatorer
lading
fulladet
varm/kald ladeforsinkelse*
*Det røde lyset vil fortsette å blinke, men et gult indikatorlys
vil lyse under denne operasjonen. Når batteriet har kjølt seg
ned, vil det gule lyset bli slått av og laderen vil gjenoppta
ladeprosedyren.
Kompatible ladere vil ikke lade en defekt batteripakke. Laderen
vil indikere feilaktig batteripakke ved at den ikke lyser, eller ved å
indikere blinkemønster for problem pakke eller lader.
MERK: Dette kan også tyde på et problem med laderen.
Dersom laderen indikerer er problem, ta med lader og
batteripakke til et servicesenter for testing.
Ventetid for varm/kald pakke
Dersom laderen detekterer et batteri som er for varmt eller for
kaldt, vil den automatisk starte en ”varm/kald pakke forsinkelse”,
og venter med å lade til batteriet har passende temperatur.
Laderen vil deretter automatisk skifte til lademodus for pakken.
Denne funksjonen sikrer maksimal levetid på batteriet.
En kald batteripakke vil lade langsommere enn en varm
batteripakke. Batteripakken vil lade langsommere gjennom hele
ladesyklusen, og vil ikke gå tilbake til maksimal ladehastighet
selv om batteriet blir varmt.
Ladere DCB118 er utstyrt med en intern vifte som er designet
for å avkjøle batteripakken. Viften vil slå seg på automatisk når
batteripakken trenger å kjøles. Bruk aldri laderen dersom viften
ikke fungerer korrekt eller dersom ventilasjonsåpningene er
blokkert. Pass på at fremmedlegemer ikke kommer inn i laderen.
Elektronisk beskyttelsessystem
XR Li-ione verktøy er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem som vil beskytte batteriet mot overlading,
overoppvarming eller dyp utlading.
Verktøyet vil automatisk slå seg av dersom beskyttelsessystemet
aktiveres (Electronic Protection System). Dersom det skjer, sett
litium-ion batteriet på laderen til det er helt oppladet igjen.
Veggmontering
Disse laderne er designet for å monteres på vegg eller stå på et
bord eller arbeidsbenk. Dersom den skal monteres på veggen,
plasser laderen innen rekkevidde fra en stikkontakt og unna
hjørner eller andre hindringer som kan stoppe luftstrømmen.
Bruk baksiden av laderen som mal for å bore hull i veggen
for monteringsskruene. Monter laderen godt med gipsskruer
(må kjøpes separat) minst 25,4 mmlange med hodediameter
7–9 mm, som skrus inn i treverk til optimal dybde med omtrent
5,5 mm av skruen som stikker ut. Rett inn sporene på baksiden
av laderen med de utstikkende skruene og lås på plass i sporene.
127
Norsk
Rengjøringsanvisninger for lader
ADVARSEL: Fare for støt. Koble laderen fra
strømuttaket før rengjøring. Smuss og fett kan fjernes
fra laderen ved hjelp av en klut eller en myk, metallfri
børste. Ikke bruk vann eller rengjøringsvæsker. Aldri la
noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp noen del av
verktøyet i en væske.
Batteripakke
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle
batteripakker
Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når du
bestiller nye batteripakker.
Batteriet kommer ikke fullstendig ladet ut av pakningen. Les
sikkerhetsinstruksjonene under før du bruker batteripakken og
laderen. Følg deretter ladeprosedyrene som er beskrevet.
LES ALLE INSTRUKSJONER
•
•
•
•
•
•
•
•
Ikke lad eller bruk batteriet i eksplosive omgivelser, slik
som i nærheten av antennelige væsker, gasser eller støv.
Innsetting eller uttak av batteriet kan antenne støvet eller
gassen.
Tving aldri batteripakken inn i laderen. Ikke modifiser
batteripakken på noen måte for å passe inn i en ikkekompatibel lader idet batteripakken kan sprekke og
forårsake alvorlig personskade.
Lad batteripakkene kun i DeWALT ladere.
IKKE sprut på eller senke ned i vann eller andre væsker.
Ikke lagre eller bruk verktøyet eller batteripakken
på steder der temperaturen kan nå eller overstige
40 ˚C (104 ˚F) (som utenfor skur eller metallbygg på
sommeren).
Ikke brenn batteripakken selv om den er alvorlig skadet
eller fullstendig utslitt. Batteripakken kan eksplodere i en
brann. Giftige gasser og materialer oppstår når man brenner
litium ion-batteripakker.
Hvis batteriets innhold kommer i kontakt med huden,
vasker du området med mild såpe og vann. Hvis du får
batterivæske på øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter
eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs medisinsk
tilsyn, er batteriets elektrolytt sammensatt av en blanding av
organiske karbonater og litium-salter.
Innholdet i åpne battericeller kan forårsake irritasjon
av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk medisinsk ettersyn hvis
symptomene vedvarer.
ADVARSEL: Fare for brannskader. Batterivæsken kan
antennes hvis den utsettes for gnister eller flammer.
ADVARSEL: Forsøk aldri å åpne batteripakken av noen
årsak. Ikke sett i laderen dersom batteripakkens ytre er
sprukket eller skadet. Ikke knus, slipp i gulvet eller skad
batteripakken. Ikke bruk en batteripakke eller lader som
har fått et slag, er mistet i gulvet, påkjørt eller skadet på
annen måte (f.eks. gjennomboret av en spiker, slått med
hammer, tråkket på). Det kan resultere i elektrisk støt.
Skadede batteripakker skal leveres til servicesenteret for
gjenvinning.
128
ADVARSEL: Fare for brann. Ikke lagre eller
transporter batteripakken slik at batteripolene
kan komme i kontakt med metallobjekter. For
eksempel, ikke legg batteriet i forkle, lommer, verktøyskrin,
produktesker, skuffer etc. sammen med løse spikere, skruer,
nøkler, etc.
FORSIKTIG: Når det ikke er i bruk plasser verktøyet
på siden på en stabil overflate der det ikke skaper
fare for snubling eller fall. Noen verktøy med store
batteripakker kan stå på batteripakken, men kan lettes
slås overende.
Transport
ADVARSEL: Fare for brann. Transport av batterier kan
kanskje føre til brann dersom batteripolene utilsiktet
kommer i kontakt med elektrisk ledende materialer. Ved
transport av batterier, pass på at batteripolene er beskyttet
og godt isolerte fra materialer som kan komme i kontakt
og føre til kortslutning.
DeWALT batterier samsvarer med alle aktuelle shippingforskrifter som angitt av bransjen og lovregler, inkludert UN
Recommendations on the Transport of Dangerous Goods;
International Air Transport Association (IATA) Dangerous
Goods Regulations, International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations, og European Agreement Concerning The
International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR).
Litium-ion celler og batterier er testet i henhold til avsnitt 38,3
i ”UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods
Manual of Tests and Criteria”.
I de fleste tilfeller vil forsendelse av en DeWALT batteripakke
være unntatt fra klassifisering som en fullt regulert Class
9 Hazardous Material. Vanligvis vil bare forsendelser som
inneholder et litium-ione batteri med høyere energiklassifisering
enn 100 watt-timer (Wh) kreve forsendelse som fullt regulert
Class 9. Alle litium-ione batterier har angitt watt-timer på
pakken. Men på gunn av de kompliserte reglene anbefaler
DeWALT ikke å sende litium-ione batteripakker med fly, uansett
watt-time klassifisering. Forsendelser av verktøy med batterier
(kombinerte sett) kan unntaksvis sendes med fly dersom angitt
watt-timer på batteripakken er under 100 Wh.
Uansett om en transport regnes som unntatt eller fullt regulert,
er det senderens ansvar å sjekke de gjeldende reglene for
pakking, etiketter/merking og dokumentasjon.
Informasjonen i dette avsnittet av manualen er gitt i god tro og
ansett som nøyaktig på tidspunktet dokumentet ble opprettet.
Men det gis ingen garantier, hverken eksplisitt eller implisitt.
Det er kjøperens ansvar å sikre at aktivitetene samsvarer med de
gjeldende retningslinjer.
Transport av FLEXVOLTTM batteriet
DeWALT FLEXVOLTTM batteriet har to moduser: Bruk og
transport.
Bruks-modus: Når FLEXVOLTTM-batteriet står alene eller er
montert i et DeWALT 18V produkt, fungerer det som et 18V
batteri. Dersom FLEXVOLTTM-batteriet er i et 54V eller et 108V (to
54V batterier) produkt, vil det fungere som et 54V batteri.
Norsk
Transport-modus: Når hetten er satt på FLEXVOLT -batteriet,
er batteriet i transport-modus. La hetten være på ved
forsendelse.
I transportmodus blir rekker av
celler elektrisk frakoblet i pakken
slik at det dannes 3 batterier
med lavere watt-timer (Wh)
sammenlignet med 1 batteri med
høyere watt-timer. Denne endringen til 3 batterier med lavere
watt-timer gjør at pakken er unntatt fra visse begrensende
shipping-regler som gjelder batterier med høyere watt-timer.
For eksempel kan Wh-spesifikasjonen for Transport være 3 x 36
Wh, som betyr 3 batterier Eksemple på merking for bruk og
for transport
på 36 Wh hver. Whspesifikasjonen for USE
(bruk) kan være 108 Wh
(som betyr 1 batteri).
TM
Anbefalinger for lagring
1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og ikke utsatt
for direkte solskinn samt for sterk varme eller kulde. For
optimal batteriytelse og levetid bør batteripakker lagres i
romtemperatur når de ikke er i bruk.
2. For lang tids lagring, anbefales det for optimalt resultat å
lagre en fullt ladet batteripakke på et kjølig og tørt sted
uttatt av laderen.
MERK: Batteripakker bør ikke lagres fullt utladet. Batteripakken
må lades opp igjen før bruk.
Merking på laderen og batteripakken
I tillegg til piktogrammene som er brukt i denne manualen,
kan etikettene på laderen og batteripakken vise følgende
piktogrammer:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Deponer batteripakken på miljøvennlig vis.
Lad kun DeWALT batteripakker med de angitte
DeWALT laderne. Lading av andre batteripakker
enn de angitte DeWALT batteriene med en DeWALT
lader kan føre til at de sprekker eller til andre farlige
situasjoner.
Ikke brenn batteripakken.
BRUK: Bruk uten transporthette, nominell Wh er 108
Wh (1 batteri med 108 Wh).
TRANSPORT: Bruk med innebygget transporthette,
nominell Wh er 3 x 36 Wh (3 batteri med 36 Wh).
Batteritype
DCN890 bruker en 18 volt batteripakke.
Disse batteripakkene kan brukes: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, DCB546,
DCB547. Se Tekniske Data for mer informasjon.
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1Betongspikerpistol
1Lader (kun P2-modeller)
2Batteripakker (kun P2-modeller)
1Utstyrsboks (kun P2-modeller)
1 Gipsvegg kontaktutløser (DCN8904)
1 Ikke-magnetisk kontaktutløser (DCN8903)
1Instruksjonshåndbok
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha
oppstått under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne
håndboken før bruk.
Merking på verktøyet
Se Tekniske data for ladetid.
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Ikke undersøk med strømførende gjenstander.
Bruk hørselvern.
Ikke lad skadede batteripakker.
Bruk vernebriller.
Ikke utsett for vann.
Synlig stråling. Ikke se inn i lyset.
Få byttet defekte ledninger omgående.
Lades kun mellom 4 ˚C og 40 ˚C.
Kun for innendørs bruk.
13-57 mm
2.6–3.7 mm
Spikerlengde.
Spikerdiameter.
129
Norsk
33
15˚
Magasinkapasitet.
Magasinvinkel
Datokode plassering (Fig. B)
Datokoden 22 , som også inkluderer produksjonsåret, er trykket
på huset.
Eksempel:
2017 XX XX
Produksjonsår
Beskrivelse (Fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del
av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader.
9 Indikatorlys for lavt batteri
Utløser
og fastkilt spiker (2x)
Avtrekkerlås
10 Batteripakke
Hastighetsvelger
11 Festeknapp for batteriet
Bryter for sekvensiell eller
12 Magasin
RapidCycle
13 Magasinstøtteben
Kontaktuløser låsespake
14 Magasin låsespake
Kontaktutløser
15 Skyver
Avtagbart toppfeste
16 Beltekrok
Låsespake
Tiltenkt Bruk
Betongspikerpistolen er KUN ment for bruk til å slå inn spikere
i bygningsstål ELLER betongbaserte materialer ELLER for å
feste treverk til betong. Dette verktøyet har to bruksmoduser,
en sekvensiell modus og en unik rask modus (RapidCycle). Les
avsnittet Velge modus i denne manualen for å være sikker på ar
du velger korrekt modus for ditt bruksområde.
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av antennelige væsker
eller gasser.
Din betongspikerpistol er et profesjonelt elektrisk verktøy.
Kun DeWALT-spikere anbefalt av spikerprodusenten og som
oppfyller aktuelle byggeforskrifter skal brukes i dette verktøyet.
Dette verktøyet er ment for bruk av profesjonelle
bygningsarbeidere.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne
operatører trenger tilsyn når de bruker dette verktøyet.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert
barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner,
eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får
tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal
aldri forlates alene med dette produktet.
Klikk-lås
Spikerpistolen er utstyrt med en klikk-lås for å hindre at
verktøyet skyter dersom magasinet nesten er tomt. Når det er
3 spikere igjen i magasinet, slutter verktøyet å fungere. Se Lade
verktøyet for å sette inn en stripe av sammenlimte spikere.
130
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble fra
batteripakken før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
ADVARSEL: Bruk kun batteripakker og ladere fra DeWALT.
Sette inn og ta av batteripakke
på verktøyet (Fig. B)
MERK: For best resultat, pass på at batteripakken 10 er helt
oppladet før bruk.
For å installer batteripakken i verktøyets
håndtak
1. Rett inn batteripakken 10 mot skinnene i håndtaket (Fig. B).
2. Skyv den inn i håndtaket til batteripakken er godt festet i
verktøyet, pass på at den ikke løsner.
For å fjerne batteripakken fra verktøyet
1. Trykk batteriets festeknapp 11 og trekk batteriet bestemt ut
av håndtaket.
2. Sett batteripakken i laderen som beskrevet i laderavsnittet i
denne manualen.
Ladeindikator batteripakker (Fig. B)
Noen DeWALT batteripakker inkluderer en ladeindikator som
består av tre grønne LED som indikerer hvor mye lading som er
igjen i batteripakken.
For å aktivere ladeindikatoren, trykk og hold indikatorknappen.
En kombinasjon av tre grønne LED-lys vil lyse og vise
gjenværende lading. Dersom gjenværende lading av batteriet
er under brukbar grense, vil ingen lys tennes og batteriet må
lades opp.
MERK: Ladeindikatoren er bare an indikasjon av gjenværende
lading i batteripakken. Den gir ingen indikasjon på om verktøyet
fortsatt kan brukes, og kan variere med produktkomponentene,
temperatur og brukerens bruksområde.
Beltekrok (Fig. C)
DeWALT trådløse spikerpistoler har en integrert belte-krok 16
som kan festes på begge sider av verktøyet for venstre- eller
høyrehendte brukere.
Dersom kroken ikke ønskes kan den fjernes fra verktøyet.
For å ta av beltekroken
1. Ta batteripakken av verktøyet.
2. For å skifte verktøyet fra høyre- til venstrehånds bruk, ta av
skruen 17 fra motsatt side av verktøyet og sett på igjen på
motsatt side.
3. Sett inn igjen batteripakken.
ADVARSEL: Fjern alle spiker fra magasinet før du
gjør noen justeringer eller utfører service på verktøyet.
Unnlatelse kan føre til personskade.
ADVARSEL: Koble batteripakken fra verktøyet før du gjør
noen justeringer, bytter tilbehør, utfører vedlikehold eller
Norsk
flytter verktøyet. Slike preventive sikkerhetsforanstaltninger
reduserer risikoen for å starte det elektriske verktøyet ved
et uhell.
FORSIKTIG: Når det ikke er i bruk, plasser verktøyet på
siden på en stabil overflate der det ikke skaper fare for
snubling eller fall. Noen verktøy med store batteripakker
kan stå på batteripakken, men kan lettes slås overende.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene
og gjeldende forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble fra
batteripakken før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
ADVARSEL: Les avsnittet som heter Spikerpistol
sikkerhetsadvarsler i begynnelsen av denne
bruksanvisningen. Benytt hørselvern og vernebriller når du
bruker dette verktøyet. Hold spikerpistolen vendt bort fra
deg selv og andre. Før hver bruk skal du gjennomføre de
følgende prosedyrene og sjekker. Dette er for å forsikre deg
om sikker bruk.
1. Bruk alltid riktig vernebriller, hørselvern og
åndedrettsbeskyttelse.
2. Ta batteripakken av verktøyet.
3. Lås skyvelåsen 15 i bakre posisjon og fjern alle spikerstrips
fra magasinet.
4. Sjekk for glidende og riktig funksjon av kontaktutløseren og
skyvelåsen. Ikke bruk maskinen dersom jordfeilbryteren ikke
fungerer riktig. ALDRI bruk et verktøy der kontaktutløseren
er låst i øvre posisjon.
5. ALDRI bruk et verktøy som har skadede deler.
ADVARSEL: For å redusere faren for personskade
skal du koble fra batteripakken fra verktøyet før du
utfører vedlikehold, tar ut fastlåste spiker, går bort fra
arbeidsstedet, flytter verktøyet til et annet sted eller gir
verktøyet til en annen person.
MERK: Batteripakken er ikke helt oppladet når det er nytt. Følg
de angitte anvisningene (se Ladeprosedyrer).
1. Les avsnittet Spikerpistol sikkerhetsadvarsler i denne
bruksanvisningen.
2. Bruk vernebriller og hørselsvern.
3. Ta batteriet ut av verktøyet.
4. Forsikre deg om at magasinet er helt tomt for spiker.
5. Sjekk for glidende og riktig funksjon av kontaktutløseren
og skyvelåsen 15 . Ikke bruk maskinen dersom
jordfeilbryteren ikke fungerer riktig. ALDRI bruk et verktøy
der kontaktutløseren er låst i aktivert posisjon.
6. Hold verktøyet vendt bort fra deg selv og andre.
7. Sett inn en fulladet batteripakke.
Bruk av avtrekkerlåsen (Fig. E)
Lade verktøyet (Fig. F)
Korrekt plassering av hendene (Fig. D)
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade,
skal man ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for personskade, skal
man ALLTID holde godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
PRiktig håndstilling er å ha en hånd på hovedhåndtaket som vist
i Figur D.
Klargjøring av verktøyet (Fig. A)
MERK: ALDRI spray eller på annen
måte påfør smøremidler eller
rengjøringsmidler inn i verktøyet.
Dette kan kraftig redusere levetid
og ytelser på verktøyet.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlige
personskader, ikke hold avtrekkeren inntrykket når
verktøyet ikke er i bruk. Hold avtrekkerlåsen i LÅST posisjon
(Fig. E) når verktøyet ikke er i bruk.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, lås avtrekkere, koble batteripakken fra
verktøyet og ta spikerne for magasinet før du foretar
justeringer.
Alle DeWALT spikerpistoler er utstyrt med en avtrekkerlås 2 som
når den trykkes til høyre som vist i Figur E låser pistolen fra å
skyte spikere, ved at avtrekkeren låses og strømmen til motoren
stoppes.
Når avtrekkerlåsen trykkes til venstre vil verktøyet være i full
funksjon. Avtrekkerlåsen bør alltid settes på (Fig. E) når det skal
foretas justeringer eller dersom verktøyet ikke straks skal brukes.
MERK: Ikke lagre verktøyet med installert batteripakke.
For å hindre skader på pakken og for å sikre beste
batterilevetid, lagre batteripakker separat fra verktøyet
eller i laderen, på et kjølig og tørt sted.
ADVARSEL: Hold spikerpistolen vendt bort fra deg selv
og andre.
ADVARSEL: Du skal aldri fylle på spikere når skyvelåsen
eller avtrekkeren er aktivert.
ADVARSEL: Du skal alltid fjerne batteripakken før du fyller
på eller fjerner spikere.
FORSIKTIG: Hold fingre unna kontaktutløseren for å
unngå personskade.
ADVARSEL: Avtrekkerlåsen bør alltid settes på når det skal
foretas justeringer eller dersom verktøyet ikke skal brukes.
ADVARSEL: Stifter/spikere som benyttes for å feste
metallkoblinger må oppfylle kravene i de aktuelle
byggeforskriftene og skal installeres i henhold til karvene
der og i spesifikasjonene til utstyrsleverandøren. Dersom
koblinger ikke installeres korrekt, kan det føre til svikt i
strukturen.
1. Snu spikerpistolen opp ned.
2. Skyv den fjærbelastede skyvelåsen 15 til bunnen av
magasinet for å låse på plass.
131
Norsk
3. Legg inn spikerremse i ladesporet på magasinet, pass på
at spikerhodene er korrekt rettet inn mot åpningen. (Se
Tekniske data for å finne passende størrelse.)
4. Hold fingrene unna banen, lukk magasinet ved å løsne
skyvelåsen. Skyv låsen forsiktig forover og fest spikerstripen.
Tømme verktøyet
ADVARSEL: Avtrekkerlåsen bør alltid settes på når det skal
foretas justeringer eller dersom verktøyet ikke skal brukes.
1. Fjern batteriet fra spikerpistolen.
2. Skyv den fjærbelastede skyvelåsen til bunnen av magasinet
for å låse på plass.
3. Vipp verktøyet opp til spikerstripen sklir fritt ut av magasinet.
4. Med batteriet tatt av, kontroller nesestykket for å sjekke at
det ikke er noen spikere igjen.
MERK: Verktøyet er utstyrt med en magnet i neseområdet for å
brede verktøyytelsen. Når du lader ut, pass alltid på at små stifter
eller spikere holdes mot det magnetiserte nesestykket.
Oppsummering av hastighetsinnstilling
(Fig. A, G, H)
Denne spikerpistolen er utstyrt med en hastighetsvalgbryter 3 for justering av verktøyet for ulike materialer.
Hastighet 1: Myke materialer (lettbetong/lecablokker)
Hastighet 2: Middels harde materialer (armert betong)
Hastighet 3: Harde materialer (bygningsstål)
Dersom spikerne ikke slås langt nok inn med hastighet 1, skift til
hastighet 2 eller 3 for ekstra kraft.
MERK: Bruk av spikere i myke materialer med høy
hastighet vil føre til kraftig slitasje på verktøyet og
kan føre til tidlig svikt.
Hastighetsvalg
Bruksområde
Typisk spikerlengde
Feste stål/treverk til betong/murverk
1
19-25 mm
med lav styrke (<4000 psi)
Feste stål/treverk til betong/murverk
2
19-29 mm
med høy styrke (>4000 psi)
Festing i bygningsstål
3
13-57 mm
2x4 til betong
ADVARSEL: Spikere skal drives rett inn i materialet.
Ikke vipp spikerpistolen når du slår inn spikere. Se Fig. H.
Verdiene for spikerfesting øker når verktøyet fyres av
vinkelrett på materialet.
Verktøyet kan avfyres ved å trekke i avtrekkeren 1 i en av de to
modusene: sekvensiell modus eller RapidCycle modus. Se Velge
modus for detaljerte instrukser om bruk i de ulike modusene.
Velge modus (Fig. A, G)
For å velge standard sekvensiell virkemåte, skyv modus
valgbryteren 4 til å vise enkel pil ( ) symbolet.
For å velge hurtig sekvensiell modus (RapidCycle), skyv
modusvelgeren 4 til å vise dobbel pil ( ) symbolet.
MERK: Batterilevetiden i RapidCycle sekvensiell modus vil være
kortere enn ved standard sekvensiell modus. Ved å la verktøyet
132
være i standard sekvensiell modus får du maksimal levetid på
batteriet.
Sekvensiell modus
Sekvensiell modus brukes for ikke-kontinuerlig spikring. Den gir
maksimal levetid på batteriet ved spikring.
1. Bruk modusvalgbryteren 4 for å velge sekvensiell modus.
2. Løsne avtrekkerlåsen 2 .
3. Skyv kontaktutløseren 6 mot arbeidsflaten.
4. Trekk i avtrekkeren 1 for å avfyre verktøyet.
5. Løsne avtrekkeren og løft spikerpistolen fra arbeidsflaten.
6. Gjenta trinnene 3–5 for å fyre av neste spiker.
RapidCycle modus
I RapidCycle modus blir motorens rotasjonshastighet automatisk
gjenopprettet etter en spiker, for rask avfyring av flere spikere i
serie. Det gir mulighet for å avfyre flere spikere på kort tid, men
denne modusen tømmer batteriet raskt.
1. Bruk modusvalgbryteren 4 for å velge RapidCycle modus.
2. Løsne avtrekkerlåsen 2 .
3. Skyv kontaktutløseren 6 mot arbeidsflaten.
4. Trekk i avtrekkeren 1 for å avfyre verktøyet.
5. Løsne avtrekkeren og løft spikerpistolen fra arbeidsflaten.
MERK: Verktøyets motor går tilbake til full hastighet uten at
kontaktbryteren 6 trykkes inn.
6. Gjenta trinnene 3–5 for å fyre av neste spiker.
Feilretting stifter/spikere
Korrekt drevet spiker
For kraftig drevet spiker
BETONG
Spikeren holder ikke i betongen.
Årsak:
-- For hard/sterk betong
-- Harde eller store steiner i
betongen
Tiltak:
-- Bruk kortere spikere.
-- Skift til større hastighet.
Spikeren drives ikke dypt nok.
Årsak:
--Tiltak:
---
Spikeren er for lang
Hastigheten er stilt for lav
Bruk kortere spikere.
Skift til større hastighet.
Norsk
Spikeren drives for dypt.
Årsak:
--Tiltak:
---
Spikeren er for kort for bruken
Hastigheten er stilt for høy
Arbeidslys/LED-indikator (Fig. A)
Foran på verktøyet, på hver side av magasinet, er det
indikatorlys 9 for fastkilt spiker.
LAVT BATTERI
Skift ut batteriet med en fulladet pakke.
Bruk lengre spikere.
Skift til lavere hastighet.
VARM PAKKE
La batteripakken kjøle seg av eller sett på en
kald pakke.
Spikeren bøyer seg.
Årsak:
-- Spikeren treffer en stor stein ved
inngang
-- For hard/sterk betong
-- Spikeren treffer armeringsjern i
betongen
Tiltak:
-- Bruk kortere spikere.
-- Pass på at spikerpistolen er
vinkelrett på arbeidsflaten.
-- Flytt 8 cm og prøv igjen.
STÅL
Spikeren trenger ikke gjennom
overflaten.
Årsak:
-- Hastigheten er stilt for lav
-- Materialet for hardt for
spikertypen
Tiltak:
-- Øk hastighetsinnstillingen på
verktøyet
Spikeren knekker eller bøyer seg.
Årsak:
-- Spikeren er for lang
-- Hastigheten er stilt for lav
-- Materialet for hardt for
spikertypen
Tiltak:
-- Bruk kortere spikere.
-- Skift til større hastighet.
Spikeren holder ikke i stålet.
Årsak:
-- Stålmaterialet er for tynt
Tiltak:
-- Bruk en annen metode for å
feste materialet.
BLOKKERT/LÅST SITUASJON
Roter låsespaken for å løsne Se Løsne
blokkering eller Fjerne en forkilt spiker.
VARMT VERKTØY (Begge LEDene blinker)
La verktøyet kjøle seg av før du fortsetter.
eller en annen
kombinasjon.
FEIL
Tilbakestill verktøyet ved å ta av og sette
på igjen batteripakken eller ved å slå
avtrekkerlåsen av og på igjen. Dersom
feilkoden fortsatt er på, ta med verktøyet
til et autorisert DeWALT serviceverksted.
Løsne blokkering (Fig. I)
Dersom spikerpistolen brukes hardt slik at all energi i motoren
brukes for å slå inn spikeren, kan verktøyet låse seg. Driverbladet
gjennomførte ikke slagsyklusen og blokkeringsindikatoren
blinker. Vri låsespaken 8 på verktøyet for å løsne mekanismen.
MERK: Verktøyet vil deaktivere seg selv og ikke tilbakestilles før
batteripakken er tatt ut og satt inn igjen. Dersom driverbladet
ikke automatisk går tilbake til utgangsposisjonen, gå til
Fjerne en forkilt spiker. Dersom enheten stadig blokkeres og
går i lås, kontroller materialet og spikerlengden for å se om
bruksområdet er korrekt. Spikerpistolen kan også ha blitt for
varm og trenger tid til å kjøle seg av før ny bruk.
Fjerne en forkilt spiker (Fig. A, J)
ADVARSEL: For å unngå personskader, koble
batteripakken fra verktøyet før du gjør
noen justeringer, bytter tilbehør, utfører
vedlikehold eller flytter verktøyet. Slike preventive
sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for å starte
det elektriske verktøyet ved et uhell.
FORSIKTIG: Når du fjerner en forkilt spiker, IKKE legg
spikerpistolen med nesen opp eller med batterifoten
opp. Dersom spikerpistolen plasseres på den måten
kan den fastkilte spikeren eller deler av den komme inn
i spikerpistolen. Dersom en del av en spiker faller inn i
spikerpistolen, bør spikeren fjernes ved å ta av topphetten.
Hvis en spiker setter seg fast i nesestykket skal du holde
verktøyet bort fra deg selv og følge disse instruksjonene for å
fjerne den:
1. Ta batteripakken av verktøyet og sett på avtrekkerlåsen.
133
Norsk
2. Etter å ha lagt verktøyet på siden, skyv den fjærbelastede
skyvelåsen 15 til bunnen av magasinet for å låse på plass,
og ta ut spikerremsen.
3. Vri låsespaken 14 på magasinet, og vri magasinet 12 forover.
4. Ta ut bøyd/fastlåst stift, bruk en tang om nødvendig.
Kontaktutløseren kan tas av om nødvendig. Se Skifte
kontaktutløser.
FORSIKTIG: Dersom en del av en spiker faller inn i
spikerpistolen, bør spikeren fjernes ved å ta av topphetten.
5. Dersom driverbladet er i ned-posisjon, vri låsespaken på
toppen av spikerpistolen.
MERK: Dersom driverbladet ikke går tilbake når du vrir
låsespaken, kan det være nødvendig å sette driverbladet
tilbake til utgangsposisjonen ved hjelp av en lang
skrutrekker.
6. Vri magasinet tilbake på plass under nesen av verktøyet, og
lukk låsespaken på magasinet.
7. Sett inn igjen batteripakken.
MERK: Verktøyet vil deaktivere seg selv og ikke tilbakestilles
før batteripakken er tatt ut og satt inn igjen.
8. Sett inn igjen spikere i magasinet (se Lade verktøyet).
9. Løsne skyvelåsen.
10. Ta av avtrekkerlåsen når du er klar til å fortsette bruken.
MERK: Dersom spikere forkiler seg ofte eller driveren
kontinuerlig er umulig å tilbakestille, lever verktøyet til service
på et autorisert DeWALT servicesenter.
DAGLIG VEDLIKEHOLDSPLAN
TILTAK
Rengjør magasinet, skyvere og
kontaktutløsermekanismen.
HVORFOR
Gir jevn funksjon av magasinet, reduserer slitasje
og forhindrer forkiling.
HVORDAN Blås av verktøyet med trykkluft er den mest
effektive måten å rengjøre verktøyet. Periodisk
bruk av olje, smøremidler eller løsemidler
anbefales ikke siden det ofte vil samle rusk og/
eller skade plastdelene på verktøyet.
Drift i kaldt vær
Når du bruker verktøyet ved temperaturer under frysepunktet:
1. Hold verktøyet så varmt som mulig før du bruker det.
TILTAK
Før hver bruk, sjekk at alle skruer og andre fester
er fast tilskrudd og uten skader.
HVORFOR
Forhindrer forkiling og for tidlig svikt av deler på
verktøyet.
HVORDAN Stram til løse skruer med passende
sekskantnøkkel eller skrutrekker.
Smøring
MERK: ALDRI spray eller på
annen måte påfør smøremidler
eller rengjøringsmidler inn i
verktøyet. Dette kan kraftig
redusere levetid og ytelser på
verktøyet.
DeWALT verktøy er riktig smørt fra
fabrikken og er klare til bruk. Imidlertid anbefales det at verktøyet
tas med eller sendes til et sertifisert servicesenter en gang i året for
grundig rengjøring og kontroll.
2. Aktiver verktøyet 10 eller 15 ganger i avkapp før bruk.
Drift i varmt vær
Verktøyet skal virke som normalt. Hold verktøyet unna direkte
sollys da overoppheting kan forringe støtdempere og andre
gummideler. Dette kan resultere i økt vedlikehold.
VEDLIKEHOLD
Ditt DeWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en
lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig
tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell av
verktøyet og regelmessig renhold.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble fra
batteripakken før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Laderen og batteripakken er vedlikeholdsfrie.
134
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med
tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når
du utfører denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier
for å rengjøre ikke-metalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse
delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild
såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp
noen del av verktøyet i en væske.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som
tilbys av DeWALT kan være farlig, ettersom dette ikke
er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere
faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DeWALT brukes sammen med dette produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om
egnet ekstrautstyr.
Norsk
Skifte kontaktutløser (Fig. K)
For noen bruksområder kan det være nødvendig å bruke en
annen kontaktutløser.
ADVARSEL: For din egen sikkerhet les verktøyets
bruksanvisning før bruk av tilbehør. Å se bort fra disse
advarsler kan resultere i personskade og alvorlig skade på
verktøyet og tilbehøret. Når verktøyet vedlikeholdes skal
kun identiske reservedeler brukes.
ta ut og sett inn igjen driveren, pass på at demperne er satt
inn korrekt.
ADVARSEL: Test alltid enheten ved å skyte 15 mm, 20 mm
eller 25 mm spikere med hastighet 1 i avkapp, for å sikre at
verktøyet fungerer korrekt. Dersom verktøyet ikke fungerer
tilstrekkelig, kontakt straks et av DeWALTs servicesentre.
Beskyttelse av miljøet
For å skifte ut kontaktutløser:
1. Skyv ned låsespaken på kontaktutløseren 5 .
2. Trekk kontakt-utløseren 6 ut av verktøynesen.
3. Hold nede låsespaken på kontaktutløseren
4. Med kontaktutløserens innrettingsmerke opp, som vist i
Figur K, sett kontaktutløseren helt inn i verktøynesen.
5. Slipp spaken.
Separat innsamling. Produkter og batterier merket
med dette symbolet skal ikke kastes i vanlig
husholdningsavfall.
Produkter og batterier inneholder materialer som
kan gjenvinnes eller gjenbrukes, som reduserer behovet for
råmaterialer. Vennligst lever elektriske produkter og batterier til
gjenbruk i henhold til lokale regler. Mer informasjon får du på
www.2helpU.com.
DCN8901 Drivblad byttesett (Fig. L, M, N)
Oppladbar batteripakke
ADVARSEL: For din egen sikkerhet les verktøyets
bruksanvisning før bruk av tilbehør. Å se bort fra disse
advarsler kan resultere i personskade og alvorlig skade på
verktøyet og tilbehøret. Når verktøyet vedlikeholdes skal
kun identiske reservedeler brukes.
MERK: Alle mekaniske deler i erstatningssettet for fjærer er
vist. Dette av praktiske grunner og at man kan se til at alt
kommer med.
Denne langtids batteripakken må lades på nytt når den ikke
lenger produserer nok strøm til jobber som enkelt kunne utføres
tidligere. Ta hensyn til miljøet når batteripakken må kasseres:
• Lad batteripakken helt ut, og ta den ut av verktøyet.
• Litium-ion celler kan gjenbrukes. Lever dem til forhandleren
eller en lokal gjenbruksstasjon. De innleverte batteripakkene
vil gjenbrukes eller avfallsbehandles korrekt.
For å skifte et slitt driverblad:
1. Bruk en T-20 torx-skrutrekker til å løsne de fire skruene 18
på begge sidene av enheten.
2. Ta av de fire skruene og det avtagbare toppfestet 7 . Se
Figur L.
3. Ta av endehetten på huset 19 . Se Figur L.
4. Skyv opp bakenden av driveren 20 til du hører et klikk,
og skyv driveren forover mens du holder den i denne
posisjonen til den passerer øvre dempermodul 22 .
5. Ta av styrestengerne 21 . Se Figur M.
6. Ta av øvre dempermodul.
7. Løft ut bakenden av driveren til den står i vinkel og trekk
driveren ut. Se Figur N.
8. Bytt ut driveren og gjennomfør trinnene i motsatt rekkefølge
for å sette sammen igjen
9. Forsikre deg om at den nye driveren glir glatt i verktøyet før
du monterer alt på plass.
10. Sett på plass igjen drivere, styrestengerne, husets endehette
og avtagbar toppfeste på enheten. Det er viktig å teste
justeringen av profilen og svinghjulet før husets endehette
blir skrudd tilbake på enheten. Dette kan gjøres ved å koble
til et batteri, deretter dytt og løs ut tuppen av enheten mot
en benk eller hard overflate. Dette gjør at motoren starter
å spinne.
MERK: Når driveren og svinghjulet er ordentlig justert, vil du
høre at motoren går på tomgang ned fra full fart. Dersom
driveren og svinghjulet ikke er ordentlig justert, starter ikke
motoren eller den kan sakke ned mye raskere enn normalt,
der det kommer en høy støyende lyd fra enheten. I så fall
135
Norsk
FEILRETTINGSGUIDE
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, slå av verktøyet og koble fra batteripakken før du
foretar eventuelle justeringer eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan føre
til personskader.
SYMPTOM
Motoren går ikke med
kontaktutløseren inntrykket
Verktøyet utløses ikke (motoren
går, men den avfyrer ikke)
Motoren starter, men lager
mye støy
Drivblad blir stadig låst i nedposisjon
Verktøyet fungerer, men slår ikke
spikrene helt inn
136
ÅRSAK
Avtrekkerlås låst
Klikk-lås satt på og hindrer full bevegelse av
kontaktutløseren
Verktøyet er låst, med motoren blokkert for rotering
LØSNING
Lås opp avtrekkerlåsen.
Sett flere spikere i magasinet.
Vri låsespaken på verktøyet for å løsne mekanismen. Dersom driveren
ikke går tilbake, ta av batteriet og manuelt skyv driveren tilbake til
utgangsposisjonen.
Verktøyet er varmt. (Kontroller LED-indikatoren for å La verktøyet kjøle seg av før du fortsetter.
sjekke tilstanden.)
Batteriet er varmt. (Kontroller LED-indikatoren for å La batteriet kjøle seg av eller sett på en kald pakke.
sjekke tilstanden.)
Bøyd kontaktutløser
Kontakt autorisert servicesenter.
Motoren stopper etter 5 sekunder
Normal drift, løsne kontakturløseren og trykk inn igjen.
Batteripolene er skitne eller skadet
Kontakt autorisert servicesenter.
Skadet intern elektronikk
Kontakt autorisert servicesenter.
Skadet avtrekker
Kontakt autorisert servicesenter.
Klikk-lås satt på og hindrer full bevegelse av
Sett spikere i magasinet.
kontaktutløseren
Lavt batteri eller skadet batteri
Kontroller ladenivå dersom pakken har statusvisning.
Skift eller lad opp batteripakken om nødvendig.
Låst stift/drivblad går ikke tilbake til
Ta av batteriet, fjern den fastlåste stiften, vri på låsespaken (skyv opp
utgangsposisjon
driverbladet manuelt om nødvendig) og sett inn igjen batteripakken.
Skadet driver
Skift ut driveren med settet.
Låst intern mekanisme
Kontakt autorisert servicesenter.
Skadet intern elektronikk
Kontakt autorisert servicesenter.
Blokkert spiker og driverblad låst i ned-posisjon
Bruk låsespaken, fjern fastlåst spiker og sette driveren tilbake manuelt
om nødvendig.
Skadet driver
Skift ut driveren med settet.
Blokkert spiker og driverblad låst i ned-posisjon
Bruk låsespaken, fjern fastlåst spiker og sette driveren tilbake manuelt
om nødvendig.
Avfall i nesestykket
Rengjør nesen og se nøye etter små biter fra spikrene i sporet. Se
Fjerne en forkilt spiker.
Skadet eller slitt driver
Skift ut driveren med settet.
Hastighetsvelger i feil stilling.
Sett hastigheten til passende innstilling.
Verktøyet ikke fast presset mot arbeidsstykket
Bruk passe kraft for å presse verktøyet mot arbeidsstykket. Les
bruksanvisningen.
Material og spikerlengde
Dersom enheten stadig går i lås (slik at du stadig må vri på låsespaken),
kontroller at materialet og spikerlengden passer for den aktuelle bruken.
Bruk av feil hastighet
Dersom du forsøker å slå inn lange riflede spikere i mykt treverk, eller
slå inn riflede spikere i hardt materiale med hastighet 1 - skift til
hastighet 2.
Skadet eller slitt tupp på driveren
Skift ut driveren med settet.
Skadet utløsermekanisme
Kontakt autorisert servicesenter.
Norsk
SYMPTOM
Verktøyet fungerer, men slår ikke
inn spikere
Fastlåst spiker
ÅRSAK
Ingen spikere i magasinet
Feil størrelse eller vinkel på spikere
Avfall i nesestykket
Avfall i magasinet
Skadet eller slitt driver
Slitt magasin
Skadet skyvefjær
Feil størrelse eller vinkel på spikere
Magasinet er ikke festet etter tidligere inspeksjon
ved låsing/blokkering
Skadet eller slitt driver
Material og spikerlengde
Avfall i nesestykket
Skadet skyvefjær
Klikk-lås settes på når det er 2-4 spikere igjen
i magasinet, og brukeren bruker stor kraft på
kontaktutløseren for å overstyre låsingen
Verktøyet er ikke innkjørt ennå
Bruk av feil hastighet
Driverbladet går ikke lett frem og
tilbake i avfyringsbanen
Slitt magasin
Driverbladet er bøyd
LØSNING
Sett spikere i magasinet.
Bruk kun anbefalte spikere. Se Tekniske data.
Rengjør nesen og se nøye etter små biter fra spikrene i sporet.
Rengjør magasinet
Skift ut driveren med settet.
Skift ut magasinet. Kontakt autorisert servicesenter.
Skift ut fjæren. Kontakt autorisert servicesenter.
Bruk kun anbefalte spikere, se Tekniske data.
Pass på at magasinet er ordentlig i lås.
Skift ut driveren.
Dersom enheten stadig går i lås (slik at du stadig må vri på låsespaken),
kontroller at materialet og spikerlengden passer for den aktuelle bruken.
Rengjør nesen og se nøye etter små biter fra spikrene i sporet.
Skift ut fjæren. Kontakt autorisert servicesenter.
Lad flere spikere i magasinet for å koble ut klikk-låsen.
Nye verktøy kan trenge 100-500 stifter før delene er innkjørt og slitt inn
mot hverandre. Bruk kortere spikere i denne perioden dersom det er
vanskelig å stifte med lange spikere.
Dersom du forsøker å slå inn lange riflede spikere i mykt treverk, eller
slå inn riflede spikere i hardt materiale med hastighet 1 - skift til
hastighet 2 eller 3.
Skift ut magasinet. Kontakt autorisert servicesenter.
Skift ut driveren.
137
Português
PISTOLA DE PREGOS PARA BETÃO SEM FIO
DCN890
Gratulerer!
Optou por uma ferramenta da DeWALT. Longos anos de
experiência, um desenvolvimento meticuloso dos seus
produtos e um grande espírito de inovação são apenas alguns
dos argumentos que fazem da DeWALT um dos parceiros de
maior confiança dos utilizadores de ferramentas eléctricas
profissionais.
Dados técnicos
Voltagem
Tipo
Tipo de bateria
Ângulo do carregador
Capacidade de carga
Comprimento dos pinos
Espessura dos pinos
Peso (sem bateria)
VCC
mm
mm
kg
DCN890
18
1
Li-Ion
15
até 33 pinos
13–57
2,6–3,7
4,2
Valores de ruído e vibração (valores totais de vibração) de acordo com a
EN60745-2-16:
LPA(nível de emissão de pressão sonora)
dB(A)
88,5
LWA(nível de potência acústica)
dB(A)
97,5
K (variabilidade do nível acústico indicado)
dB(A)
3,5
Valor de emissão de vibrações ah =
K de variabilidade =
m/s2
m/s2
2,8
1,5
O nível de emissão de vibrações indicado nesta ficha de
informações foi medido em conformidade com um teste padrão
estabelecido pela norma EN60745 e poderá ser utilizado para
comparar ferramentas. Por conseguinte, este nível poderá
ser utilizado para uma avaliação preliminar da exposição às
vibrações.
ATENÇÃO: o nível de emissão de vibrações declarado
diz respeito às principais aplicações da ferramenta.
No entanto, se a ferramenta for utilizada para outras
aplicações ou com outros acessórios, ou tiver uma
manutenção insuficiente, o nível de emissão de
vibrações poderá ser diferente. Isto poderá aumentar
significativamente o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Além disso, a estimativa do nível de exposição às
vibrações também deverá ter em conta o número de vezes
que a ferramenta é desligada ou está em funcionamento,
mas sem executar tarefas. Isto poderá reduzir
significativamente o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Identifique medidas de segurança adicionais para
proteger o utilizador contra os efeitos das vibrações, tais
como: efectuar uma manutenção correcta da ferramenta
138
e dos acessórios, manter as mãos quentes e organizar
padrões de trabalho.
Declaração de conformidade da CE
Directiva “máquinas”
Pistola de pregos para betão sem fio
DCN890
A DeWALT declara que os produtos descritos em Dados
técnicos se encontram em conformidade com as seguintes
normas e directivas:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-16:2010.
Estes equipamentos também estão em conformidade com
a Directiva 2014/30/UE e a 2011/65/UE. Para obter mais
informações, contacte a DeWALT através da morada indicada
em seguida ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação do ficheiro
técnico e faz esta declaração em nome da DeWALT.
Markus Rompel
Director de Engenharia
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
26.01.2017
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, leia o
manual de instruções.
Definições: directrizes de Segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o grau de
gravidade correspondente a cada palavra de advertência. Leia
cuidadosamente o manual e preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação iminentemente perigosa
que, se não for evitada, irá resultar em morte ou
lesões graves.
ATENÇÃO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
CUIDADO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em lesões ligeiras
ou moderadas.
AVISO: indica uma prática (não relacionada com
ferimentos) que, se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Peso
Português
Baterias
Carregadores/Intervalos de Carregamento (minutos)
# de cat.
VCC
Ah
Peso
kg
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
Avisos de segurança gerais relativos a
ferramentas eléctricas
ATENÇÃO: leia todos os avisos de segurança e todas
as instruções. O não seguimento dos avisos e das
instruções poderá resultar em choque eléctrico, incêndio
e/ou ferimentos graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E
INSTRUÇÕES PARA CONSULTA POSTERIOR
Em todos os avisos que se seguem, o termo “ferramenta eléctrica”
refere-se à sua ferramenta alimentada pela rede eléctrica (com
fios) ou por uma bateria (sem fios).
1) Segurança da Área de Trabalho
a ) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou escuras são
propensas a acidentes.
b ) Não utilize as ferramentas eléctricas em ambientes
explosivos, como, por exemplo, na presença de
líquidos, gases ou poeiras inflamáveis. As ferramentas
eléctricas criam faíscas que poderão inflamar estas
poeiras ou vapores.
c ) Mantenha as crianças e outras pessoas afastadas
quando utilizar uma ferramenta eléctrica.
As distracções podem levar à perda do controlo
da ferramenta.
2) Segurança Eléctrica
a ) As fichas das ferramentas eléctricas têm de ser
compatíveis com a tomada de electricidade. Nunca
modifique a ficha de forma alguma. Não utilize
fichas adaptadoras com ferramentas eléctricas
ligadas à terra. As fichas não modificadas e as tomadas
compatíveis reduzem o risco de choque eléctrico.
b ) Evite o contacto corporal com superfícies e
equipamentos ligados à terra, como, por exemplo,
tubagens, radiadores, fogões e frigoríficos. Se o seu
corpo estiver “ligado” à terra, o risco de choque eléctrico
é maior.
c ) Não exponha as ferramentas eléctricas à chuva ou
a condições de humidade. A entrada de água numa
ferramenta eléctrica aumenta o risco de choque eléctrico.
d ) Não aplique força excessiva sobre o cabo. Nunca
o utilize para transportar, puxar ou desligar a
ferramenta eléctrica. Mantenha o cabo afastado de
fontes de calor, substâncias oleosas, extremidades
aguçadas ou peças móveis. Os cabos danificados ou
emaranhados aumentam o risco de choque eléctrico.
e ) Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no exterior, use
uma extensão adequada para utilização ao ar livre.
A utilização de um cabo adequado para uso ao ar livre
reduz o risco de choque eléctrico.
f ) Se não for possível evitar trabalhar com uma
ferramenta eléctrica num local húmido, utilize uma
fonte de alimentação protegida por um dispositivo
de corrente residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
3) Segurança Pessoal
a ) Mantenha-se alerta, preste atenção ao que está
a fazer e faça uso de bom senso ao utilizar uma
ferramenta eléctrica. Não utilize uma ferramenta
eléctrica quando estiver cansado ou sob o efeito de
drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de
distracção durante a utilização de ferramentas eléctricas
poderá resultar em ferimentos graves.
b ) Use equipamento de protecção pessoal. Use sempre
uma protecção ocular. O equipamento de protecção,
como, por exemplo, uma máscara contra o pó, sapatos
de segurança antiderrapantes, um capacete de segurança
ou uma protecção auditiva, usado nas condições
apropriadas, reduz o risco de ferimentos.
c ) Evite accionamentos acidentais. Certifique-se de
que o interruptor da ferramenta está na posição de
desligado antes de a ligar à tomada de electricidade
e/ou inserir a bateria, ou antes de pegar ou
transportar a ferramenta. Se mantiver o dedo sobre
o interruptor ao transportar ferramentas eléctricas ou se
as ligar à fonte de alimentação com o interruptor ligado,
poderá originar acidentes.
d ) Retire qualquer chave de ajuste ou chave de porcas
antes de ligar a ferramenta eléctrica. Uma chave de
porcas ou chave de ajuste deixada numa peça móvel da
ferramenta poderá resultar em ferimentos.
139
Português
e ) Não se estique demasiado ao trabalhar com a
ferramenta. Mantenha sempre os pés bem apoiados
e um equilíbrio apropriado. Desta forma, será mais fácil
controlar a ferramenta eléctrica em situações inesperadas.
f ) Use vestuário apropriado. Não use roupa larga nem
jóias. Mantenha o cabelo e a roupa (incluindo luvas)
afastados das peças móveis. As roupas largas, as jóias
ou o cabelo comprido podem ficar presos nestas peças.
g ) Se forem fornecidos acessórios para a ligação de
equipamentos de extracção e recolha de partículas,
certifique-se de que estes são ligados e utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos de extracção
de partículas pode reduzir os riscos relacionados com
as mesmas.
g ) Utilize a ferramenta eléctrica, os acessórios, as
brocas, etc., de acordo com estas instruções, tendo
em conta as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta eléctrica
para fins diferentes dos previstos poderá resultar em
situações perigosas.
5) Utilização e Manutenção de
Ferramentas com Bateria
a ) Utilize apenas o carregador especificado pelo
fabricante do equipamento. Um carregador
apropriado para um tipo de bateria poderá criar um risco
de incêndio se for utilizado para carregar outras baterias.
b ) Utilize as ferramentas eléctricas apenas com as
baterias especificamente indicadas para as mesmas.
A utilização de quaisquer outras baterias poderá criar um
risco de ferimentos e incêndio.
c ) Quando a bateria não estiver a ser utilizada,
mantenha-a afastada de outros objectos de metal,
como, por exemplo, clipes, moedas, chaves, pregos,
parafusos ou outros pequenos objectos metálicos
que possam estabelecer uma ligação entre os
contactos. Um curto-circuito entre os contactos da
bateria poderá causar queimaduras ou um incêndio.
d ) Uma utilização abusiva da ferramenta pode resultar
na fuga do líquido da bateria; evite o contacto com
este líquido. No caso de um contacto acidental,
passe imediatamente a zona afectada por água. Se
o líquido entrar em contacto com os olhos, procure
também assistência médica. O líquido derramado da
bateria pode provocar irritação ou queimaduras.
4) Utilização e Manutenção de
Ferramentas Eléctricas
a ) Não utilize a ferramenta eléctrica de forma forçada.
Utilize a ferramenta eléctrica correcta para o seu
trabalho. A ferramenta eléctrica adequada irá efectuar
o trabalho de um modo mais eficiente e seguro se for
utilizada de acordo com a capacidade para a qual
foi concebida.
b ) Não utilize a ferramenta eléctrica se o respectivo
interruptor não a ligar e desligar. Qualquer
ferramenta eléctrica que não possa ser controlada
através do interruptor de alimentação é perigosa e tem de
ser reparada.
c ) Retire a ficha da tomada de electricidade e/ou a
bateria da ferramenta eléctrica antes de efectuar
quaisquer ajustes, substituir acessórios ou
guardar a ferramenta. Estas medidas de segurança
preventivas reduzem o risco de ligar a ferramenta
eléctrica acidentalmente.
d ) Guarde as ferramentas eléctricas que não estiverem
a ser utilizadas fora do alcance de crianças e
não permita que sejam utilizadas por pessoas
não familiarizadas com as mesmas ou com estas
instruções. As ferramentas eléctricas são perigosas nas
mãos de pessoas que não possuam as qualificações
necessárias para as manusear.
e ) Faça a devida manutenção das ferramentas
eléctricas. Verifique se as peças móveis da
ferramenta eléctrica estão alinhadas e não
emperram, bem como se existem peças partidas
ou danificadas ou quaisquer outras condições que
possam afectar o funcionamento da mesma. Se a
ferramenta eléctrica estiver danificada, esta não
deve ser utilizada até que seja reparada. Muitos
acidentes têm como principal causa ferramentas
eléctricas com uma manutenção insuficiente.
f ) Mantenha as ferramentas de corte sempre afiadas
e limpas. As ferramentas de corte sujeitas a uma
manutenção adequada, com arestas de corte afiadas,
emperram com menos frequência e controlam-se com
maior facilidade.
140
6) Assistência
a ) A sua ferramenta eléctrica só deve ser reparada por
um técnico qualificado e só devem ser utilizadas
peças sobresselentes originais. Desta forma, é
garantida a segurança da ferramenta eléctrica.
Avisos de segurança da pistola de pregos
•
•
•
•
Assuma sempre que a ferramenta contém agrafos. Um
manuseio descuidado da pistola de agrafos pode resultar num
disparo inesperado dos agrafos e em ferimentos.
Não aponte a ferramenta para si ou qualquer pessoa
próxima. O acionamento inesperado pode disparar um
agrafo e causar ferimentos.
Não acione a ferramenta, exceto se a ferramenta estiver
colocada firmemente contra a peça. Se a ferramenta não
estiver em contacto com a peça, o agrafo poderá ser desviado
do alvo.
Desligue a ferramenta da fonte de alimentação se o
agrafo encravar na ferramenta. Quando remover um
agrafo encravado, a pistola de agrafos pode ser ativada
acidentalmente se estiver ligada à corrente.
Português
Avisos de segurança adicionais sobre a
pistola de pregos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ATENÇÃO: quando utilizar uma pistola de pregos, todas
as precauções de segurança, como indicado abaixo,
devem ser respeitadas para evitar o risco de morte ou
ferimentos graves. Leia e compreenda todas as instruções
antes de utilizar a ferramenta.
Segure a ferramenta pelas superfícies isoladas
específicas se efetuar uma operação em que o pino
possa entrar em contacto com fios ocultos. O contacto
com um fio sob tensão irá também fazer com que as partes
metálicas expostas da ferramenta fiquem com corrente e
provoquem um choque eléctrico no utilizador.
Durante a utilização, use sempre proteção auricular
adequada e outra proteção. Em algumas condições e
duração de utilização, o ruído produzido pelo equipamento
pode causar perda auditiva.
Quando não estiver a utilizar a ferramenta, retire a
bateria. Retire sempre a bateria e os agrafos do cartucho
antes de sair da área ou dar a ferramenta a outro utilizador.
Não transporte a ferramenta para outra área de trabalho
que implique a utilização de andaimes, escadas, escadotes e
objetos semelhantes com a bateria inserida. Não faça ajustes,
tarefas de manutenção ou retire agrafos com a bateria
inserida.
Utilize sempre o bloqueio de segurança do gatilho se
não utilizar a ferramenta de imediato. Utilizar o bloqueio
de segurança do gatilho impede uma descarga acidental.)
Não retire, adultere ou faça com que a ferramenta,
o gatilho, o bloqueio de segurança do gatilho ou o
ativador de contacto fiquem inoperacionais. Não coloque
fita adesiva ou ate o gatilho na posição de ligado. Não retire
a mola do ativador de contacto. Faça inspeções diárias para
verificar se o gatilho se desloca sem problemas. Pode ocorrer
uma descarga não controlada.
Inspecione a ferramenta antes de utilizá-la. Não utilize
a ferramenta se algum componente da ferramenta,
gatilho, bloqueio de segurança estiver inoperacional,
desligado, alterado ou não funcionar corretamente.
As peças danificadas ou em falta devem ser reparadas ou
substituídas antes da utilização. Consulte Manutenção.
Não altere ou modifique a ferramenta seja como for.
Parta sempre do pressuposto que a ferramenta contém
agrafos.
Nunca aponte a ferramenta a colegas ou na sua direção.
Não brinque com a ferramenta! Trabalhe em segurança!
Respeite a ferramenta como um utensílio de trabalho.
Quando utilizar a ferramenta, mantenha afastadas as
pessoas que estejam por perto, crianças e visitantes. As
distrações podem levar à perda do controlo da ferramenta.
Quando não utilizar a ferramenta, deve guardá-la num local
seguro e longe do alcance das crianças.
Não se estique demasiado quando trabalhar com a
ferramenta. Mantenha-se sempre bem posicionado e
equilibrado. A perda de equilíbrio pode causar ferimentos.
•
•
•
•
•
Utilize a ferramenta apenas para o fim a que se destina.
Não dispare agrafos para o ar livre ou na direção de
material que seja demasiado duro para ser penetrado
pelo pino. Não utilize a estrutura da ferramenta ou a
tampa superior como martelo. Os pinos disparados
podem descrever um caminho inesperado e causar
ferimentos.
Mantenha sempre os dedos afastados do ativador
de contacto para evitar ferimentos causados pela
libertação inadvertida do pino.
Consulte as secções Manutenção e Reparações para
obter informações pormenorizadas sobre a manutenção
adequada da ferramenta.
Utilize sempre a ferramenta numa área limpa e
iluminada. Certifique-se de que a superfície de trabalho não
tem resíduos e tenha cuidado para não perder o equilíbrio
quando trabalhar em locais elevados, como telhados.
Os agrafos devem ser disparados diretamente no
material. Não incline a pistola de pregos quando disparar
agrafos. Podem ocorrer ferimentos causados por pinos
encravados ou que tenham sido ricochetados.
Mantenha as mãos e as partes do corpo afastadas da
área de trabalho imediata.
ATENÇÃO: para evitar ferimentos, mantenha as mãos e
corpo afastados da área de descarga da ferramenta.
Não utilize a ferramenta perto de poeiras, gases ou
vapores inflamáveis. Esta ferramenta produz faíscas que
podem libertar gases ou poeira e dar origem a uma explosão.
Fixar um pino sobre outro também pode produzir faíscas.
Quando trabalhar em áreas reservadas, mantenha o
rosto e as partes do corpo afastadas da parte de trás
da tampa da ferramenta. Um recuo repentino pode causar
impacto no corpo, especialmente quando fixar pregos em
material duro ou denso.
Agarre a ferramenta com firmeza para manter
o controlo, ao mesmo tempo que permite que a
ferramenta se afaste da superfície de trabalho enquanto
o agrafo é inserido.
Quando utilizar a pistola de pregos, tenha em atenção
a espessura do material. Um pino saliente pode causar
ferimentos.
Não fixe pinos em paredes, pisos ou outras superfícies
de trabalho sem fazer uma inspeção preliminar. Os
agrafos colocados em fios elétricos sob tensão, canalização ou
outros tipos de obstruções podem causar ferimentos.
Mantenha-se atento, preste atenção ao que está a fazer
e faça uso de bom senso ao operar uma ferramenta
elétrica. Não utilize a ferramenta se estiver cansado ou
sob o efeito de drogas, álcool ou medicamentos. Um
momento de distração durante a utilização de ferramentas
eléctricas poderá resultar em ferimentos graves.
•
•
•
•
•
•
Riscos residuais
Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança relevantes
e da implementação de dispositivos de segurança, alguns riscos
residuais não podem ser evitados. Estes riscos são os seguintes:
141
Português
•
•
•
•
Danos auditivos.
Risco de ferimentos causados por partículas voadoras.
Risco de queimaduras devido aos acessórios ficarem quentes
durante a respectiva utilização.
Risco de ferimentos pessoais devido a uma
utilização prolongada.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma voltagem
específica. Verifique sempre se a voltagem da bateria
corresponde à indicada na placa com os requisitos de
alimentação. Além disso, certifique-se também de que a
voltagem do seu carregador corresponde à da rede eléctrica.
O seu carregador da DeWALT possui isolamento
duplo, em conformidade com a norma EN60335.
Por conseguinte, não é necessária qualquer ligação
à terra.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este tem de ser
substituído por um cabo especialmente preparado, disponível
através dos centros de assistência da DeWALT.
Utilizar uma extensão
Não deve ser utilizada qualquer extensão a menos que seja
absolutamente necessário. Utilize uma extensão aprovada
adequada para a potência da alimentação do seu carregador
(consulte os Dados técnicos). O diâmetro mínimo do fio
condutor é 1 mm2; o comprimento máximo da extensão é 30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o cabo
na íntegra.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
•
•
•
•
•
•
•
Carregadores
Os carregadores da DeWALT não requerem ajuste e foram
concebidos para uma operação tão fácil quanto possível.
Instruções de Segurança Importantes Para
Todos os Carregadores de Baterias
•
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES: este manual inclui instruções de
funcionamento e segurança importantes para carregadores de
bateria compatíveis (consulte Dados técnicos).
• Antes de utilizar o carregador, leia todas as instruções e
sinais de aviso indicados no carregador, na bateria e no
aparelho que utiliza a bateria.
ATENÇÃO: perigo de choque. Não permita a entrada de
líquidos no carregador. Pode ocorrer um choque eléctrico
ATENÇÃO: recomendamos a utilização de um dispositivo
de corrente residual com uma corrente residual de 30mA
ou menos.
CUIDADO: perigo de queimadura. Para reduzir o risco de
lesões, carregue apenas baterias recarregáveis DeWALT.
Outros tipos de baterias podem rebentar, causando lesões
pessoais e danos.
CUIDADO: as crianças devem ser vigiadas, para garantir
que não brincam com o aparelho.
AVISO: em determinadas condições, quando o carregador
está ligado à fonte de alimentação, os contactos de carga
•
142
•
•
•
•
•
expostos no interior do carregador podem entrar em
curto-circuito devido a material estranho. Os materiais
estranhos condutores como, por exemplo, mas não
limitado a, lã de aço, folha de alumínio ou qualquer
acumulação de partículas metálicas devem ser removidos
dos orifícios do carregador. Desligue sempre o carregador
da fonte de alimentação quando não estiver inserida
uma bateria no respectivo compartimento. Desligue o
carregador antes de proceder à limpeza.
NÃO carregue a bateria com quaisquer carregadores
além dos especificados neste manual. O carregador e a
bateria foram concebidas especificamente para funcionarem
em conjunto.
Estes carregadores foram concebidos para apenas para
carregar baterias recarregáveis DeWALT. Quaisquer
outras utilizações podem resultar em incêndio, choque
eléctrico ou electrocussão.
Não exponha o carregador a chuva ou neve.
Quando desligar o carregador da corrente, puxe pela
ficha e não pelo cabo. Isto permite reduzir o risco de danos
na ficha de alimentação eléctrica e do cabo.
Certifique-se de que o cabo está colocado num local
onde não possa ser pisado, possa causar tropeções ou
esteja sujeito a danos ou tensão.
Não utilize uma extensão, a menos que seja
estritamente necessário. O uso de uma extensão
inadequada pode resultar num incêndio,choque eléctrico
ou electrocussão.
Não coloque objectos sobre o carregador nem o coloque
em cima de uma superfície macia que possa bloquear as
entradas de ventilação e causar calor interno excessivo.
Coloque o carregador num local afastado de fontes de calor. O
carregador é ventilado através de ranhuras na parte superior e
inferior da estrutura.
Não utilize o carregador se o cabo ou a ficha estiverem
danificados—substitua-os de imediato.
Não utilize o carregador se tiver sofrido um golpe
brusco, se o deixar cair ou se ficar de algum modo
danificado. Leve-o para um centro de assistência autorizado.
Não desmonte o carregador; leve-o para um centro
de assistência autorizado, no caso de ser necessário
assistência ou reparação. Uma nova montagem incorrecta
pode resultar em choque eléctrico, electrocussão ou incêndio.
Se o cabo de alimentação ficar danificado, deve enviá-lo
de imediato para o fabricante, agente de assistência
ou um responsável devidamente qualificado para
que possa ser substituído, de modo a evitar qualquer
situação de perigo.
Desligue o carregador da tomada antes de proceder
a qualquer trabalho de limpeza. Isto reduz o risco de
choque eléctrico. A remoção da bateria não reduz este tipo
de risco.
NUNCA tente ligar 2 carregadores ao mesmo tempo.
O carregador foi concebido para funcionar com uma
potência eléctrica doméstica padrão de 230 V. Não tente
Português
utilizá-lo com qualquer outro tipo de tensão. Isto não se
aplica ao carregador do automóvel.
Carregar uma bateria (Fig. B)
1. Ligue o carregador numa tomada adequada antes de inserir
a pilha.
2. Insira a bateria 10 no carregador, certificando-se de que fica
totalmente encaixada no carregador. O indicador luminoso
vermelho (de carga) pisca repetidamente, indicando que o
processo de carga foi iniciado.
3. A conclusão do processo de carga é indicado pelo indicador
luminoso vermelho, que permanece ligado de maneira
contínua. A bateria fica totalmente carregada e pode ser
utilizada nesta altura ou pode deixá-la no carregador. Para
retirar a bateria do carregador, prima o botão de libertação
na bateria 11 .
NOTA: Para assegurar o máximo desempenho e vida útil das
baterias de iões de lítio, carregue a bateria totalmente antes de
utilizar o produto pela primeira vez.
Funcionamento do carregador
Consulte os indicadores abaixo para saber qual é o estado do
processo de carga da bateria.
Indicadores de carga
em carga
totalmente carregada
retardação de calor/frio da bateria*
*O indicador luminoso vermelho continua a piscar, mas acendese um indicador luminoso amarelo durante esta operação.
Quando a bateria atingir a temperatura adequada, o indicador
luminoso amarelo desliga-se e o carregador continua o
processo de carga.
O(s) carregador(es) compatível(eis) não carrega uma bateria
defeituosa. O carregador indica que a bateria está defeituosa ao
não acender-se ou apresentando um problema na bateria ou
aparece um padrão intermitente no carregador.
NOTA: isto pode também indicar que se trata de um problema
no carregador.
Se o carregador indicar uma falha, leve o carregador e a bateria
um centro de assistência autorizado para que sejam submetidos
a um teste.
Retardação de calor/frio
Quando o carregador detecta que uma bateria está demasiado
quente ou fria, inicia automaticamente a retardação de calor/
frio, interrompendo o processo de carga até a bateria atingir
a temperatura adequada. Em seguida, o carregador muda
automaticamente para o modo de carga. Esta função assegura a
duração máxima da bateria.
Uma bateria fria fica carregada a uma velocidade mais lenta do
que uma bateria quente. A bateria irá carregar a essa taxa mais
lenta durante todo o ciclo de carga e não recupera a taxa de
carga máxima, mesmo que a bateria aqueça.
O carregador DCB118 está equipado com uma ventoinha
interna para arrefecer a bateria. A ventoinha liga-se
automaticamente quando a ventoinha tem de ser arrefecida.
Nunca utilize o carregador se a ventoinha não funcionar
correctamente ou se as aberturas de ventilação estiverem
obstruídas. Não permita a entrada de objectos estranhos no
interior do carregador.
Sistema de protecção electrónica
As baterias de iões de lítio XR foram concebidas com um
Sistema de protecção electrónica que protege a bateria contra
sobrecarga, sobreaquecimento ou descarga profunda.
A ferramenta desliga-se automaticamente se o Sistema de
protecção electrónica for activado. Se isto ocorrer, coloque
a bateria de iões de lítio no carregador até ficar totalmente
carregada.
Montagem na parede
Estes carregadores foram concebidos para montagem na
parede ou para serem colocados numa mesa ou numa
superfície de trabalho. Se forem montados numa parede,
coloque o carregador perto de uma tomada eléctrica e
afastado de cantos ou outras obstruções que possam impedir
a circulação de ar. Utilize a parte de trás do carregador como
base para a fixação dos parafusos de montagem na parede.
Monte o carregador com firmeza com parafusos de placa
de gesso (adquiridos em separado) a uma distância de pelo
menos 25,4 mm com uma cabeça do parafuso com 7–9 mm de
diâmetro, aparafusado em madeira a uma profundidade ideal
de cerca de 5,5 mm do parafuso exposto. Alinhe as ranhuras na
parte de trás do carregador com os parafusos expostos e insiraos por completo nas ranhuras.
Instruções de limpeza do carregador
ATENÇÃO: perigo de choque. Desligue o carregador
da tomada de CA antes de proceder à limpeza. A
sujidade e gordura podem ser removidas a partir do
exterior do carregador com um pano ou uma escova
suave não metálica. Não utilize água ou outros produtos
de limpeza. Nunca deixe entrar qualquer líquido dentro da
ferramenta. Da mesma forma, nunca mergulhe qualquer
peça da ferramenta num líquido.
Baterias
Instruções de segurança importantes para
todas as baterias
Ao encomendar baterias sobresselentes, certifique-se de que
inclui a referência do catálogo e a voltagem.
A bateria não irá estar totalmente carregada quando a retirar
da embalagem pela primeira vez. Antes de utilizar a bateria
e o carregador, leia as instruções de segurança abaixo. Em
seguida, siga os procedimentos de carregamento indicados nas
instruções.
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES
•
Não carregue ou utilize baterias em ambientes
explosivos, como, por exemplo, na presença de líquidos,
gases ou poeiras inflamáveis. A colocação ou remoção da
bateria do carregador pode inflamar as poeiras ou os fumos.
143
Português
•
•
•
•
•
•
•
Nunca force a entrada da bateria no carregador.
Nunca modifique a bateria de modo a encaixá-la num
carregador não compatível, porque pode romper,
causando lesões pessoais graves.
Carregue as baterias apenas em carregadores DeWALT.
NÃO salpique nem coloque a bateria dentro de água ou
de outros líquidos.
Não armazene nem utilize a ferramenta e a bateria em
locais onde a temperatura possa atingir ou exceder
40 ˚C (tais como barracões ao ar livre ou construções de
metal durante o Verão).
Não incinere a bateria, mesmo se esta estiver
gravemente danificada ou completamente esgotada.
A bateria pode explodir se for exposta a uma chama. São
produzidos vapores e materiais tóxicos quando as baterias de
iões de lítio são queimadas.
Se o conteúdo da bateria entrar em contacto com a sua
pele, lave imediatamente a área afectada com sabão
suave e água. Se o líquido da bateria entrar em contacto
com os seus olhos, passe-os (abertos) por água durante 15
minutos ou até a irritação passar. Se for necessária assistência
médica, o electrólito da bateria é composto por uma mistura
de carbonatos orgânicos líquidos e sais de lítio.
O conteúdo das células de uma bateria aberta poderá
causar irritação respiratória. Respire ar fresco. Se os
sintomas persistirem, procure assistência médica.
ATENÇÃO: risco de queimadura. O líquido da bateria
poderá ser inflamável se for exposto a faíscas ou a uma
chama.
ATENÇÃO: nunca tente abrir a bateria, seja qual for
o motivo. Se a bateria estiver rachada ou danificada,
não a insira no carregador. Não esmague, deixe cair
nem danifique a bateria. Não utilize uma bateria ou um
carregador que tenha sofrido um golpe brusco, uma
queda, atropelamento ou danificada de algum modo
(por exemplo, perfurada por um prego, atingida com um
martelo ou pisada). Pode ocorrer um choque eléctrico
ou electrocussão. As baterias danificadas devem ser
devolvidas ao centro de assistência para reciclagem.
ATENÇÃO: perigo de incêndio. Quando armazenar
ou transportar a bateria, não deixe que objectos
metálicos entrem em contacto com os terminais
expostos da bateria. Por exemplo, não coloque a bateria
dentro de aventais, bolsos, caixas de ferramentas, caixas
de kits de produtos, gavetas, etc., com pregos soltos,
parafusos, chaves, etc.
CUIDADO: quando não utilizar a ferramenta, deve
colocá-la de lado numa superfície estável, de modo a
que ninguém tropece nem sofra uma queda. Algumas
ferramentas com baterias grandes ficam na vertical
dentro da bateria, mas podem ser facilmente derrubadas.
Transporte
ATENÇÃO: Perigo de incêndio. O transporte das pilhas
pode dar origem a um incêndio se os terminais da pilha
entrarem em contacto inadvertidamente com os materiais
144
condutores. Quando transportar as pilhas, certifique-se de
que os terminais da pilha estão protegidos e devidamente
isolados de materiais que possam entrar em contacto com
eles e causar um curto-circuito.
As pilhas da DeWALT estão em conformidade com todas as
regulamentações de expedição aplicáveis, de acordo com os
padrões jurídicos e de indústria, que incluem as Recomendações
da ONU sobre o transporte de mercadorias perigosas;
disposições relativas a mercadorias perigosas da Associação do
Transporte Aéreo Internacional (IATA), Regulamentações do
código marítimo internacional para o transporte de mercadorias
perigosas (IMDG) e o Acordo europeu relativo ao transporte
rodoviário internacional de mercadorias perigosas (ADR). As
pilhas de iões de lítio foram testadas de acordo com a secção
38,3 das Recomendações da ONU no que respeita ao Transporte
de Mercadorias Perigosas: Manual de Ensaios e Critérios.
Na maioria dos casos, o envio de uma bateria DeWALT não
terá de ser classificado como Material perigoso de Classe
9 totalmente regulado. Em geral, apenas os envios que
contenham uma bateria de iões de lítio com uma taxa
energética superior a 100 watt-horas (Wh) serão enviados como
Classe 9 totalmente regulada. Todas as baterias de iões de lítio
têm uma classificação de watt-horas assinalada na bateria.
Além disso, devido às complexidades de regulamentação, a
DeWALT não recomenda o envio de baterias de iões de lítio por
transporte aéreo, independentemente da classificação de watthoras. O envio de ferramentas com baterias (conjunto) enviado
por transporte aéreo será isento se a classificação de watt-horas
da bateria não for superior a 100 watts-horas.
Independentemente de uma expedição ser considerada
isenta ou totalmente regulamentada, é da responsabilidade
do expedidor consultar as mais recentes regulamentações
para a embalagem, etiquetagem/marcação e exigências de
documentação.
As informações indicadas nesta secção do manual são
fornecidas de boa fé e acredita-se que são precisas aquando
da elaboração do documento. No entanto, não é fornecida
qualquer garantia, expressa ou implícita. É da responsabilidade
do comprador garantir que as respectivas actividades estão em
conformidade com as regulamentações aplicáveis.
Transportar a bateria FLEXVOLTTM
A bateria DeWALT FLEXVOLTTM tem dois modos: Utilização e
transporte.
Modo de utilização: Quando a bateria FLEXVOLTTM não está
instalada ou está instalada num equipamento DeWALT de
18 V, funciona como uma bateria de 18 V. Quando a bateria
FLEXVOLTTM está instalada num equipamento de 54 V ou de
108 V (duas baterias de 54 V), funciona como uma bateria de
54 V.
Modo de transporte: Quando a tampa está montada na
bateria FLEXVOLTTM, isso significa que a bateria está no modo de
transporte. Mantenha a tampa colocada quando transportar a
bateria.
No modo Transporte, os conjuntos
de células são desligados
electricamente da bateria, o que
Português
dá origem a 3 baterias com uma capacidade nominal de watthora (Wh) mais reduzida, em comparação com 1 bateria com
uma capacidade nominal de watt-hora. Esta capacidade
superior de 3 baterias com uma capacidade nominal de watthora mais reduzida pode isentar a bateria de determinadas
regras de transporte impostas às baterias de watt-hora de maior
capacidade.
Por exemplo, a classificação Exemplo de marca de etiqueta de utilização
e transporte
Wh (watt-hora) de
transporte pode indicar
3 x 36 Wh, o que significa
3 pilhas de 36 Wh cada.
A classificação de Wh de utilização pode indicar 108 Wh (é
necessário utilizar 1 pilha).
Recomendações de armazenamento
1. O melhor local de armazenamento será um local fresco e
seco, afastado da luz directa do sol e de fontes de calor ou
de frio. Para obter o máximo desempenho e a maior vida útil
possíveis das baterias, guarde-as à temperatura ambiente
quando não estiverem a ser utilizadas.
2. Para um armazenamento prolongado, é recomendável
armazenar a bateria totalmente carregada num local fresco,
seco e afastado do carregador para obter os melhores
resultados.
NOTA: as baterias não devem ser armazenadas totalmente sem
carga. É necessário recarregar a bateria antes de a utilizar.
Etiquetas no carregador e na bateria
Além dos símbolos indicados neste manual, os rótulos no
carregador e na bateria podem apresentam os seguintes
símbolos:
L eia o manual de instruções antes de utilizar este
equipamento.
Consulte os Dados técnicos para ficar a saber o
tempo de carregamento.
Não toque nos contactos com objectos condutores.
Não carregue baterias danificadas.
Não exponha o equipamento à água.
ande substituir imediatamente quaisquer cabos
M
danificados.
arregue a bateria apenas com uma temperatura
C
ambiente entre 4 ˚C e 40 ˚C.
esfaça-se da bateria de uma forma
D
ambientalmente responsável.
arregue as baterias da DeWALT apenas com os
C
carregadores DeWALT concebidos para o efeito.
O carregamento de baterias que não sejam as
baterias específicas DeWALT com um carregador
da DeWALT pode fazer com que rebentem ou dar
origem a situações de perigo.
Não queime a bateria.
UTILIZAÇÃO (sem bolsa de transporte). Exemplo:
a classificação de Wh indica 108 Wh (1 pilha com
108 Wh).
TRANSPORTE (com bolsa de transporte
incorporada). Exemplo: a classificação de Wh indica
3 x 36 Wh (3 pilhas de 36 Wh).
Tipo de bateria
O modelo DCN890 utiliza uma pilha de 18 volts.
Podem ser utilizadas as seguintes baterias: DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187,
DCB546, DCB547. Consulte os Dados Técnicos para obter mais
informações.
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Pistola de pregos para betão
1Carregador (apenas nos modelos P2)
2Baterias (apenas nos modelos P2)
1 Caixa de transporte (apenas nos modelos P2)
1 Mecanismo de disparo por contacto (DCN8904)
1Mecanismo de disparo por contacto não magnético
(DCN8903)
1 Manual de instruções
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os acessórios foram
danificados durante o transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente e compreender
todas as instruções neste manual antes de utilizar
o equipamento.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de utilizar este
equipamento.
Use uma protecção auditiva.
Use uma protecção ocular.
Apenas para uso dentro de casa.
Radiação visível. Não olhe fixamente para a luz.
145
Português
13-57 mm
2.6–3.7 mm
33
15˚
Comprimento dos pregos.
Grossura dos pregos.
Capacidade de carga.
Ângulo do carregador.
Posição do Código de data (Fig. A)
O código de data 22 , o qual também inclui o ano de fabrico,
está impresso na superfície do equipamento.
Exemplo:
2017 XX XX
Ano de fabrico
Descrição (Fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
ATENÇÃO: nunca modifique a ferramenta eléctrica nem
qualquer um dos seus componentes. Tal poderia resultar
em danos ou ferimentos.
9 Indicadores luminosos
Gatilho
de bateria fraca e
Bloqueio de segurança do
encravamento/bloqueio
gatilho
(2x)
Interruptor seletor de
10 Compartimento da bateria
velocidade
Interruptor de sequência e 11 Patilha de libertação da
bateria
RapidCycle
Alavanca de libertação do 12 Carregador
13 Perna de apoio do
ativador de contacto
cartucho
Ativador de contacto
Suporte superior amovível 14 Alavanca de libertação do
cartucho
Alavanca anti-bloqueio
15 Impulsor
16 Gancho utilitário
Utilização Adequada
A pistola de pregos para betão foi concebida APENAS para
fixação de pinos no aço estrutural OU materiais de base de
betão OU fixação de madeira em betão. Esta ferramenta
tem dois modos de funcionamento, um de funcionamento
sequencial rápido e único (RapidCycle). Leia a secção do manual
Selecionar o modo antes de utilizar a ferramenta para certificarse de que escolhe o modo adequado para a sua aplicação.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou na
presença de gases ou líquidos inflamáveis.
A pistola de pregos para betão é uma ferramenta eléctrica
profissional.
Só devem ser utilizados nesta ferramenta os pinos DeWALT
recomendados pelo fabricante de pinos e que correspondam às
normas de construção aplicáveis.
Esta ferramenta foi concebida para utilização por profissionais
do setor da construção.
146
NÃO permita que crianças entrem em contacto com as
mesmas. É necessária supervisão quando estas ferramentas
forem manuseadas por utilizadores inexperientes.
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo
crianças) que sofram de capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, falta de experiência e/ou conhecimentos,
a menos que estejam acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua segurança. As crianças nunca devem
ficar sozinhas com este produto.
Bloqueio de disparo sem agrafos
A pistola de pregos para betão está equipada com um sistema
de bloqueio de disparo sem agrafos, que impede a ativação da
ferramenta quando o cartucho está quase vazio. Se houver 3
pinos no cartucho, a ferramenta deixa de funcionar. Consulte
Carregar a ferramenta para recarregar um cartucho de pinos.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos
graves, desligue a ferramenta e retire a bateria
antes de efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/
instalar dispositivos complementares ou acessórios.
Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.
ATENÇÃO: utilize apenas baterias e
carregadores DeWALT.
Inserir e retirar a bateria da ferramenta
(Fig. B)
NOTA: para obter os melhores resultados, certifique-se de que a
bateria 10 está totalmente carregada antes de a utilizar.
Instalar a bateria na pega da ferramenta
1. Alinhe a bateria 10 com as calhas que se encontram dentro
da pega da ferramenta (Fig. B).
2. Faça-a deslizar para dentro da pega até a bateria ficar
totalmente encaixada na ferramenta e certifique-se de que
não se solta.
Retirar a bateria da ferramenta
1. Prima a patilha de libertação da bateria 11 e puxe a bateria
com firmeza para fora da pega da ferramenta.
2. Insira a bateria no carregador, tal como descrito na secção
do carregador indicada neste manual.
Baterias para o indicador do nível de
combustível (Fig. B)
Algumas baterias DeWALT incluem um indicador de nível de
combustível, composto por três indicadores luminosos LED
verdes que indicam o nível de carga restante na bateria.
Para activar o indicador do nível de combustível, prima
e mantenha premido o botão do indicador do nível de
combustível. Uma combinação dos três indicadores luminosos
LED verdes acende-se, indicando o nível da carga restante.
Se o nível da carga na bateria for inferior ao limite utilizável, o
indicador do nível de combustível não se acende e é necessário
voltar a carregar a bateria.
Português
NOTA: o indicador do nível de combustível é apenas
uma indicação da carga restante na bateria. Não indica o
funcionamento da ferramenta e está sujeito a variações, com
base nos componentes do produto, temperatura e aplicação do
utilizador final.
Gancho utilitário (Fig. C)
As pistolas de pregos sem fio da DeWALT incluem um gancho
utilitário integrado 16 , que pode ser fixado em ambos os
lados da ferramenta, para se adaptar a utilizadores destros ou
esquerdinos.
Se não quiser utilizar o gancho, pode removê-lo da ferramenta.
Retirar o gancho utilitário
1. Retire a bateria da ferramenta.
2. Para mudar a utilização da ferramenta da direita para a
esquerda, basta retirar o parafuso 17 do lado oposto da
ferramenta e montá-lo no outro lado.
3. Volte a colocar a bateria.
ATENÇÃO: retire os pinos do cartucho antes de efetuar
quaisquer ajustes ou reparar esta ferramenta. Se não o
fizer, poderão ocorrer ferimentos graves.
ATENÇÃO: desligue a bateria da ferramenta antes de
efetuar quaisquer ajustes, substituir acessórios, reparação
ou transportar a ferramenta. Estas medidas de segurança
preventivas reduzem o risco de ligar a ferramenta
acidentalmente.
CUIDADO: quando não a estiver a utilizar, coloque a
ferramenta de lado numa superfície estável, de modo a
que ninguém tropece nem sofra uma queda. Algumas
ferramentas com baterias grandes ficam na vertical
dentro da bateria, mas podem ser facilmente derrubadas.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: cumpra sempre as instruções de segurança e
os regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos
graves, desligue a ferramenta e retire a bateria
antes de efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/
instalar dispositivos complementares ou acessórios.
Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.
ATENÇÃO: Leia a secção intitulada Avisos de
segurança da pistola de pregos no início deste
manual. Utilize sempre proteção para os olhos e ouvidos
quando utilizar esta ferramenta. Nunca aponte a pistola
de agrafos na sua direção ou de outras pessoas. Para um
funcionamento seguro, efetue os seguintes procedimentos
e verificações antes de cada utilização da pistola de
agrafos.
1. Utilize proteções adequadas para os olhos, ouvidos e vias
respiratórias.
2. Retire a bateria da ferramenta.
3. Bloqueie o impulsor 15 na posição recolhida e retire todos
os pinos do cartucho.
4. Verifique se o ativador de contacto e a patilha do impulsor
estão a funcionar corretamente. Não utilize a ferramenta se
algum dos conjuntos não estiver a funcionar corretamente.
NUNCA utilize uma ferramenta se o ativador de contacto
estiver fixado na posição superior.
5. NUNCA utilize uma ferramenta com peças danificadas.
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de ferimentos, retire a
bateria da ferramenta antes de efetuar qualquer tarefa
de manutenção, retirar pinos encravados, sair da área de
trabalho, transportar a ferramenta para outro local ou
entregar a ferramenta a outra pessoa.
Posição correcta das mãos (Fig. D)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
utilize SEMPRE a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na Figura).
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
segure SEMPRE a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por parte da mesma.
A posição correta das mãos requer a colocação de uma mão na
pega principal, tal como indicado na Figura D.
Preparar a ferramenta (Fig. A)
AVISO: NUNCA utilize lubrificantes
por pulverização ou por qualquer
outro meio ou solventes de limpeza
no interior da ferramenta. Isto pode
afetar gravemente a duração e o
desempenho da ferramenta.
NOTA: A bateria não está totalmente carregada quando a
retira da embalagem. Siga as instruções delineadas (consulte
Procedimentos de carregamento).
1. Leia a secção Avisos de segurança da pistola de pregos
deste manual.
2. Use proteção ocular e auricular.
3. Retire a bateria da ferramenta.
4. Certifique-se de que retira todos os agrafos do cartucho.
5. Verifique se o ativador de contacto e a patilha do
impulsor estão a funcionar corretamente 15 . Não utilize a
ferramenta se algum dos conjuntos não estiver a funcionar
corretamente. NUNCA utilize a ferramenta se o ativador de
contacto estiver fixado na posição de atuação.
6. Nunca aponte a pistola de pregos na sua direção ou de
outras pessoas.
7. Insira a bateria totalmente carregada.
Utilizar o bloqueio de segurança do gatilho
(Fig. E)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
liberte o gatilho quando não utilizar a ferramenta.
Mantenha o bloqueio de segurança do gatilho
BLOQUEADO (Fig.E) na posição de bloqueio quando não
utilizar a ferramenta.
147
Português
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
bloqueie o gatilho, retire a bateria da ferramenta e retire os
pinos do cartucho antes de fazer ajustes.
Cada pistola de pregos DeWALT está equipada com um bloqueio
de segurança do gatilho 2 que, quando é colocado para a
direita, como indicado na Figura E, impede que a ferramenta
dispare um pino, bloqueando o gatilho e transferindo a energia
para o motor.
Quando o bloqueio de segurança do gatilho é premido para a
esquerda, a ferramenta fica totalmente operacional. O bloqueio
de segurança do gatilho deve estar sempre bloqueado (Fig. E)
quando efetuar quaisquer ajustes ou se a ferramenta não for
utilizada de imediato.
AVISO: Não armazene a ferramenta com a bateria
instalada. Para evitar danos na bateria e garantir a
melhor duração da bateria, armazene as baterias fora da
ferramenta ou do carregador num local fresco e seco.
Carregar a ferramenta (Fig. F)
ATENÇÃO: nunca aponte a ferramenta na sua direção ou
de outras pessoas.
ATENÇÃO: nunca coloque pinos com o ativador de
contacto ou o gatilho ativados.
ATENÇÃO: retire sempre a bateria antes de colocar ou
retirar pinos.
CUIDADO: deve manter os dedos afastados da pista da
patilha do impulsor para evitar ferimentos.
ATENÇÃO: o bloqueio de segurança do gatilho deve estar
sempre engatado quando efetuar ajustes ou quando não
utilizar a ferramenta.
ATENÇÃO: os agrafos utilizados para instalar os
conetores metálicos devem satisfazer os requisitos das
normas de construção aplicáveis e devem ser instalados
em conformidade com os requisitos das normas e as
especificações do fornecedor de material dos conetores
metálicos. Se não instalar os conetores corretamente,
podem ocorrer falhas estruturais.
1. Coloque a pistola de pregos ao contrário.
2. Faça deslizar a patilha do impulsor com mola 15 para a
base do cartucho para fixá-la no local pretendido.
3. Insira tiras de pinos na ranhura de carga do cartucho,
certificando-se de que as cabeças dos pinos ficam alinhadas
corretamente com a abertura da ranhura. (Consulte Dados
técnicos para determinar o tamanho compatível.)
4. Mantenha os dedos afastados da pista, feche o cartucho
libertando a patilha do impulsor. Faça deslizar com cuidado
a patilha para a frente e encaixe a faixa do pino.
Descarregar a ferramenta
ATENÇÃO: o bloqueio de segurança do gatilho deve estar
sempre bloqueado quando efetuar ajustes ou quando a
ferramenta não for utilizada.
1. Remova a bateria da pistola de pregos.
2. Faça deslizar a patilha do impulsor com mola para a base do
cartucho para fixá-la no local pretendido.
148
3. Incline a ferramenta para cima até a faixa do agrafador
deslizar livremente para fora do cartucho.
4. Com a bateria removida, certifique-se de que retirou todos
os pinos da ponteira.
NOTA: A ferramenta está equipada com um íman na zona da
ponteira para um melhor desempenho da ferramenta. Quando
descarregar, verifique sempre se há pequenos pedaços de pinos
presos na ponteira magnetizada.
Resumo de definição da velocidade
(Fig. A, G, H)
Esta pistola de pregos está equipada com o interruptor de
seleção de velocidade 3 para ajustar a ferramenta quando
utilizá-la com materiais diferentes.
Velocidade 1: Materiais mais macios (betão/bloco de betão de
baixa resistência)
Velocidade 2: Materiais de dureza média (betão de resistência
elevada)
Velocidade 3: Materiais duros (aço estrutural)
Se não conseguir fixar os pinos para a profundidade pretendida
com a velocidade 1, pode ter de mudar para a velocidade 2 ou 3
para obter uma maior potência.
AVISO: A fixação de pinos em materiais finos a
definições de velocidades elevadas irá causar um
desgaste excessivo da ferramenta e dar origem a
uma avaria prematura.
Definição de
velocidade
Aplicação
Comprimento comum
dos pinos
Fixação de aço/madeira em betão/
alvenaria de baixa resistência (<4000
19 - 25 mm
psi)
Fixação de aço/madeira em betão de
2
19 - 29 mm
alta resistência (<4000 psi)
Fixação em aço estrutural;
3
13-57 mm
2x4 em betão
ATENÇÃO: os pinos devem ser fixados diretamente no
material. Não incline a pistola de agrafos quando disparar
pregos. Consulte a Fig.H. Os valores de retenção dos
pinos melhoram quando a ferramenta é disparada na
perpendicular ao material.
A ferramenta pode ser disparada/ativada puxando o gatilho 1
num dos dois modos: modo sequencial ou modo RapidCycle.
Consulte Selecionar o modo para obter instruções detalhadas
sobre como disparar em cada modo.
1
Selecionar o modo (Fig. A, G)
Para selecionar o modo de sequência padrão, deslize o
interruptor de seleção de modo 4 para visualizar o ícone de
seta única ( ).
Para selecionar o modo de funcionamento sequencial
(RapidCycle), deslize o interruptor de seleção de modo 4 para
visualizar o ícone de seta única ( ).
NOTA: A vida útil da bateria no modo RapidCycle é menor do
que no modo de sequência padrão. Se a ferramenta permanecer
Português
no modo de sequência padrão, a vida útil atinge um valor
máximo.
Modo sequencial
O modo sequencial é utilizado para pregagem intermitente.
Proporciona a máxima vida útil para fixar pinos.
1. Utilizando o interruptor de seleção de modo 4 , selecione o
modo de sequência.
2. Liberte o bloqueio de segurança do gatilho 2 .
3. Empurre o ativador de contacto 6 na direção da superfície
de trabalho.
4. Prima o gatilho 1 para ativar a ferramenta.
5. Liberte o gatilho e levante a pistola de pregos da superfície
de trabalho.
6. Repita os passos 3 a 5 para disparar o próximo agrafo.
Modo RapidCycle
No modo RapidCycle, a velocidade de rotação do motor é
reposta automaticamente depois de fixar um pino, para permitir
uma fixação consecutiva rápida. Apesar de proporcionar a
capacidade de disparar mais pinos em menos tempo, este
modo consome a carga da bateria com maior rapidez.
1. Utilize o interruptor de seleção de modo 4 para selecionar
o modo RapidCycle.
2. Liberte o bloqueio de segurança do gatilho 2 .
3. Empurre o ativador de contacto 6 na direção da superfície
de trabalho.
4. Prima o gatilho 1 para ativar a ferramenta.
5. Liberte o gatilho e levante a pistola de agrafos da superfície
de trabalho. NOTA: O motor da ferramenta retoma a
velocidade total automaticamente sem que o mecanismo
de disparo 6 seja premido.
6. Repita os passos 3 a 5 para disparar o próximo agrafo.
Resolução de problemas de pinos/agrafos
Pino fixado corretamente
Pino fixado incorretamente
O pino não é inserido o suficiente.
Causa:
-- O pino é demasiado grande
-- A definição de velocidade é
demasiado baixa
Ação:
-- Utilize um pino mais curto.
-- Mude para uma definição de
velocidade maior.
O pino foi demasiado fixado.
Causa:
-- O pino é demasiado curto para
a aplicação
-- A definição de velocidade é
demasiado elevada
Ação:
-- Utilize um pino mais comprido.
-- Mude para uma definição de
velocidade menor.
O pino fica dobrado.
Causa:
-- O pino bateu num agregado
grande quando foi inserido
-- Betão demasiado duro/alta
resistência
-- O pino bateu num varão
para betão armado abaixo da
superfície
Ação:
-- Utilize um pino mais curto.
-- Certifique-se de que a pistola
de pregos está perpendicular à
superfície de trabalho.
-- Afaste-se 8 cm e tente de novo.
BETÃO
O pino não fica preso no betão.
Causa:
-- Betão demasiado duro/alta
resistência
-- Agregado duro ou grande no
betão
Ação:
-- Utilize um pino mais curto.
-- Mude para uma definição de
velocidade maior.
AÇO
O pino não penetra na superfície.
Causa:
-- A definição de velocidade é
demasiado baixa
-- O material é demasiado duro
para o tipo de pino
Ação:
-- Aumente a definição da
velocidade da ferramenta
149
Português
O pino parte-se ou fica dobrado.
Causa:
-- O pino é demasiado grande
-- A definição de velocidade é
demasiado baixa
-- O material é demasiado duro
para o tipo de pino
Ação:
-- Utilize um pino mais curto.
-- Mude para uma definição de
velocidade maior.
O pino não fica preso no aço.
Causa:
-- O material de base do aço é
demasiado fino
Ação:
-- Utilize um método alternativo
para fixar o material de base.
Indicadores luminosos/LED (Fig. A)
A ferramenta tem indicadores luminosos de bateria fraca e
encravamento/bloqueio 9 localizados na parte da frente da
ferramenta em cada lado do cartucho.
BATERIA FRACA
Substitua a pilha gasta por uma
carregada.
BATERIA QUENTE
Deixe a pilha arrefecer ou substitua-a por uma
fresca.
ENCRAVAMENTO/BLOQUEIO
Rode a alavanca anti-bloqueio para
desbloquear. Consulte Desbloquear ou
Retirar um pino encravado.
FERRAMENTA QUENTE (Ambos os LED
estão a piscar)
Deixe a pilha arrefecer antes de continuar
a utilizá-la.
ou qualquer
outra
combinação.
ERRO
Reinicie a ferramenta removendo e
reinserindo a pilha ou desbloquear o
gatilho. Se o código de erro persistir, leve
a ferramenta a um centro de assistência
autorizado da DeWALT.
Desbloquear (Fig. I)
Se utilizar a pistola de pregos num material mais duro, em
que toda a energia disponível no motor seja utilizada para
fixar um agrafo, a ferramenta pode ficar bloqueada. A lâmina
propulsora não concluiu o ciclo de transmissão e o indicador de
encravamento/bloqueio começa a piscar. Rode a alavanca anti150
bloqueio 8 na ferramenta para libertar o mecanismo. NOTA:
A ferramenta será desligada e só será reposta depois de retirar
e voltar a colocar a bateria. Se a lâmina propulsora não voltar
automaticamente para a posição inicial, vá para a secção Retirar
um pino encravado. Se a ferramenta continuar bloqueada,
verifique o material e o agrafo para certificar-se de que não se
trata de uma aplicação demasiado difícil. A pistola também
pode ficar sobreaquecida e necessita de tempo para arrefecer
antes de voltar a utilizá-la.
Retirar um pino encravado (Fig. A, J)
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de ferimentos,
desligue a bateria da ferramenta antes de efetuar
quaisquer ajustes, substituir acessórios, reparação
ou transportar a ferramenta. Estas medidas de
segurança preventivas reduzem o risco de ligar a
ferramenta acidentalmente.
CUIDADO: Quando retirar um pino encravado, NÃO
oriente a pistola de pregos com a ponteira para
cima ou com a base da bateria virada para cima. Se
posicionar a pistola de pregos deste modo, o pino ou os
pedaços de pino encravados podem ficar presos no interior
da pistola de pregos. Se uma parte de um pino entrar na
ferramenta, pode retirá-la abrindo a tampa superior.
Se um pino ficar encravado na ponteira, não aponte a
ferramenta na sua direção e siga estas instruções para retirá-lo:
1. Retire a bateria da ferramenta e engate o bloqueio de
segurança do gatilho.
2. Depois de colocar a ferramenta de lado, faça deslizar a
patilha do impulsor com mola 15 para a base do cartucho
para fixá-la no local pretendido e descarregue a faixa do
pino.
3. Rode a alavanca de libertação do cartucho 14 e rode o
cartucho 12 para a frente.
4. Retire o pino encravado/dobrado, utilizando um alicate se
necessário. Se necessário, o ativador de contacto pode ser
removido. Consulte Substituir o ativador de contacto.
CUIDADO: Se uma parte de um pino entrar na
ferramenta, pode retirá-lo abrindo a tampa superior.
5. Se a lâmina propulsora estiver virada para baixo, rode a
alavanca anti-bloqueio na parte superior da pistola de
pregos.
NOTA: Se a lâmina propulsora não for colocada na posição
inicial depois de rodar a alavanca anti-bloqueio, poderá
ser necessário fazê-lo manualmente com uma chave de
parafusos comprida.
6. Rode o cartucho para a posição pretendida debaixo da
ponteira da ferramenta e feche a alavanca de libertação do
cartucho.
7. Volte a colocar a bateria.
NOTA: A ferramenta será desligada e só será reposta depois
de retirar e voltar a colocar a bateria.
8. Volte a colocar os pinos no cartucho (consulte Carregar a
ferramenta).
9. Liberte a patilha do impulsor.
Português
10. Desengate o bloqueio de segurança do gatilho quando
estiver pronto para continuar a pregagem.
NOTA: Se os pinos encravarem com frequência ou se a
reposição da lâmina propulsora falhar continuamente, a
ferramenta deve ser reparada num centro de assistência
autorizado da DeWALT.
Funcionamento em tempo frio
Quando utilizar ferramentas em temperaturas negativas:
1. Mantenha a ferramenta o mais quente possível antes de a
utilizar.
2. Experimente a ferramenta 10 ou 15 vezes num pedaço de
madeira antes de a utilizar.
Funcionamento em tempo quente
A ferramenta deve funcionar normalmente. No entanto, mantenha
a ferramenta afastada de luz solar direta porque o excesso de calor
pode deteriorar os amortecedores e outras peças de borracha, o que
pode resultar numa manutenção mais prolongada.
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta eléctrica da DeWALT foi concebida para
funcionar durante um longo período de tempo com uma
manutenção mínima. Uma utilização continuamente satisfatória
depende de uma manutenção apropriada da ferramenta e de
uma limpeza regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos
graves, desligue a ferramenta e retire a bateria
antes de efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/
instalar dispositivos complementares ou acessórios.
Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.
O carregador e a bateria não são passíveis de reparação.
TABELA DE MANUTENÇÃO DIÁRIA
AÇÃO
Limpe o cartucho, impulsor e o mecanismo do
ativador de contacto.
PORQUÊ
Permite um bom funcionamento do cartucho, reduz
o desgaste e evita encravamentos.
COMO
Limpar a ferramenta com ar comprimido é a
maneira mais eficiente de limpar a ferramenta.
A utilização frequente de óleos, lubrificantes
ou solventes não é recomendável, porque têm
tendência a atrair resíduos e/ou causar danos nas
peças de plástico da ferramenta.
AÇÃO
Antes de cada utilização, certifique-se de que
todos os parafusos e agrafos estão apertados e não
apresentam danos.
PORQUÊ
Impede encravamentos e falha prematura das peças
da ferramenta.
COMO
Aperte os parafusos soltos com uma chave
sextavada ou uma chave de parafusos adequada.
Lubrificação
AVISO: NUNCA utilize
lubrificantes por pulverização
ou por qualquer outro meio ou
solventes de limpeza no interior
da ferramenta. Isto pode afetar
gravemente a duração e o
desempenho da ferramenta.
As ferramentas DeWALT são devidamente lubrificadas de fábrica e
estão prontas a serem utilizadas. Contudo, recomenda-se que, uma
vez por ano, leve ou envie a ferramenta a um centro de assistência
certificado para proceder a uma limpeza e inspeção completas.
Limpeza
ATENÇÃO: retire os detritos e as partículas da caixa da
unidade com ar comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das aberturas de
ventilação e à volta das mesmas. Use uma protecção
ocular e uma máscara contra o pó aprovadas ao efectuar
este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes ou outros
químicos abrasivos para limpar as peças não metálicas
da ferramenta. Estes químicos poderão enfraquecer
os materiais utilizados nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão suave. Nunca
deixe entrar qualquer líquido para dentro da ferramenta.
Da mesma forma, nunca mergulhe qualquer peça da
ferramenta num líquido.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas foram testados com
este produto os acessórios disponibilizados pela DeWALT,
a utilização de outros acessórios com esta ferramenta
poderá ser perigosa. Para reduzir o risco de ferimentos,
apenas deverão ser utilizados acessórios recomendados
pela DeWALT com este produto.
Consulte o seu revendedor para obter mais informações sobre
os acessórios apropriados.
Substituir o ativador de contacto (Fig. K)
Para algumas aplicações, pode ser necessário utilizar um
ativador de contacto diferente.
ATENÇÃO: Para sua segurança, leia o manual de
instruções da ferramenta antes de utilizar qualquer
acessório. Se não cumprir estes avisos, podem ocorrer
ferimentos e danos graves na ferramenta e no acessório.
Quando reparar esta ferramenta, utilize apenas peças de
substituição idênticas.
Para substituir o ativador de contacto:
1. Empurre para baixo a alavanca de libertação do ativador de
contacto 5 .
2. Puxe o ativador de contacto da ponteira 6 da ferramenta.
151
Português
3. Mantenha premida a alavanca de libertação do ativador
4. Com o marcador de alinhamento do ativador de contacto
virado para cima, como indicado na Figura K, insira o
ativador de contacto totalmente na ponteira da ferramenta.
5. Levante a alavanca.
Kit de substituição da lâmina propulsora
DCN8901 (Fig. L, M, N)
ATENÇÃO: Para sua segurança, leia o manual de
instruções da ferramenta antes de utilizar qualquer
acessório. Se não respeitar estes avisos, podem ocorrer
ferimentos e danos graves na ferramenta e no acessório.
Quando reparar esta ferramenta, utilize apenas peças de
substituição idênticas.
AVISO: Todas as peças mecânicas do kit de substituição
da lâmina propulsora são apresentadas para sua
comodidade e verificação dos artigos incluídos.
Para substituir uma lâmina propulsora gasta:
1. Utilizando uma chave Torx T-20, afrouxe os quatro parafusos 18 num dos lados da unidade.
2. Remova os quatros parafusos e o suporte superior amovível 7 . Consulte a Figura L.
3. Remova a tampa da extremidade do compartimento 19 .
Consulte a Figura L.
4. Empurre para cima a parte de trás da lâmina propulsora 20
até ouvir um clique e depois empurre a lâmina propulsora
para a frente enquanto a mantém nesta posição até passar o
conjunto de amortecedores superior 22 .
5. Remova as barras de guia 21 . Consulte a Figura M.
6. Remova o conjunto de amortecedores superior.
7. Levante a parte de trás da lâmina propulsora a um ângulo e
retire a lâmina propulsora. Consulte a Figura N.
8. Volte a colocar a lâmina propulsora e siga os passos pela
ordem inversa para voltar a montá-la
9. Certifique-se de que a nova lâmina propulsora desliza
suavemente através da ferramenta antes de proceder à
remontagem completa.
10. Coloque de novo a lâmina propulsora, barras de guia,
amortecedores, tampa de extremidade do compartimento
e o suporte superior amovível na unidade. É importante
verificar o alinhamento da lâmina propulsora e do volante
antes de aparafusar de novo a tampa de extremidade do
compartimento na unidade. Isto pode ser efetuado ligando
uma bateria e, em seguida, puxando e libertando a ponteira
da unidade contra um banco ou uma superfície rígida. Isto
irá iniciar a rotação do motor.
NOTA: Se a lâmina propulsora e o volante estiverem
alinhados corretamente, irá ouvir o motor passar da
velocidade máxima para o ponto morto. Se a lâmina
propulsora e o volante não estiverem alinhados
corretamente, o motor pode não arrancar, pode desacelerar
muito mais depressa do que o normal e a unidade irá
emitir um rangido intenso. Se isto ocorrer, retire e coloque
a inserir a lâmina propulsora, certificando-se de que os
amortecedores estão colocados corretamente.
152
ATENÇÃO: Teste sempre a unidade, disparando pinos
de 15 mm, 20 mm ou 25 mm na Velocidade 1 em
material de refugo, para garantir que a ferramenta está a
funcionar correctamente. Se a ferramenta não funcionar
devidamente, contacte de imediato um centro de
assistência oficial da DeWALT.
Proteger o meio ambiente
Recolha separada. Os produtos e baterias indicados
com este símbolo não devem ser eliminados em
conjunto com resíduos domésticos comuns.
Os produtos e as baterias contêm materiais que
podem ser recuperados ou reciclados, o que reduz a procura
de matérias-primas. Recicle o equipamento eléctrico de acordo
com as disposições locais. Estão disponíveis mais informações
em www.2helpU.com.
Bateria recarregável
Esta bateria de longa duração tem de ser recarregada
quando deixar de produzir energia suficiente nas tarefas que
anteriormente eram realizadas com facilidade. No fim da sua
vida útil, elimine-a com o devido respeito pelo meio ambiente:
• Descarregue completamente a bateria e em seguida retire-a
da ferramenta.
• As baterias de iões de lítio são recicláveis. Entregue-as ao
seu fornecedor ou coloque-as num ecoponto. As baterias
recolhidas serão recicladas ou eliminadas correctamente.
Português
GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves, desligue a ferramenta e retire a bateria antes de efectuar
quaisquer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos complementares ou acessórios. Um accionamento acidental da
ferramenta pode causar ferimentos.
SINTOMA
O motor não funciona quando o
ativador de contacto está premido
A ferramenta não funciona (o
motor funciona, mas não dispara)
CAUSA
O bloqueio do gatilho está ativado
O bloqueio de disparo sem agrafos está ativado, que
impede o curso completo do ativador de contacto
A ferramenta está bloqueada, impedindo assim a
rotação do motor
A ferramenta está quente. (Para verificar estas
situações, inspecione o indicador LED.)
A bateria está quente. (Para verificar estas situações,
inspecione o indicador LED.)
Ativador de contacto dobrado
O motor deixa de funcionar após 5 segundos
Os terminais estão sujos ou danificados
Os componentes eletrónicos internos estão
danificados
Gatilho danificado
O bloqueio de disparo sem agrafos está ativado, que
impede o curso completo do ativador de contacto
A carga da bateria está fraca ou a bateria está
danificada
Um pino/lâmina propulsora não foi reposto para a
posição inicial
O motor arranca, mas faz muito
ruído
Lâmina propulsora danificada
Mecanismo interno encravado
Os componentes eletrónicos internos estão
danificados
Há um pino encravado e a lâmina propulsora está
presa na posição descendente
A lâmina propulsora continua
presa na posição descendente
Lâmina propulsora danificada
Há um pino encravado e a lâmina propulsora está
presa na posição descendente
Resíduos no adaptador
Lâmina propulsora danificada ou gasta
SOLUÇÃO
Desative o bloqueio do gatilho.
Coloque mais pinos no cartucho.
Rode a alavanca anti-bloqueio na ferramenta para libertar o mecanismo.
Se a lâmina propulsora não for reposta, retire a bateria e empurre
manualmente a lâmina para a posição inicial.
Deixe a bateria arrefecer antes de continuar a utilizá-la.
Deixe a bateria arrefecer ou substitua-a por uma fresca.
Contacte o centro de assistência autorizado.
Funcionamento normal, liberte o ativador de contacto e volte a premi-lo.
Contacte o centro de assistência autorizado.
Contacte o centro de assistência autorizado.
Contacte o centro de assistência autorizado.
Coloque pinos no cartucho.
Verifique o nível de carga caso a bateria indique o estado da carga.
Carregue ou substitua a bateria, se necessário.
Retire a pilha, retire o pino encravado, active a alavanca anti-bloqueio
(empurre a lâmina propulsora para cima, se necessário) e volte a colocar
a pilha.
Substitua a lâmina propulsora fornecida com o kit.
Contacte o centro de assistência autorizado.
Contacte o centro de assistência autorizado.
Utilize a alavanca anti-bloqueio, retire quaisquer pinos encravados
e coloque manualmente a lâmina propulsora na posição inicial, se
necessário.
Substitua a lâmina propulsora fornecida com o kit.
Utilize a alavanca anti-bloqueio, retire quaisquer pinos encravados
e coloque manualmente a lâmina propulsora na posição inicial, se
necessário.
Limpe a área da ponteira e verifique com atenção se existem pequenos
pedaços de pinos partidos no trajeto. Consulte Retirar um pino
encravado.
Substitua a lâmina propulsora fornecida com o kit.
153
Português
SINTOMA
A ferramenta funciona, mas não
fixa totalmente os agrafos
CAUSA
Definição de seleção de velocidade na posição
incorreta.
A ferramenta não foi encostada com firmeza à peça
Comprimento do material e dos agrafos
Utilização da velocidade incorreta
A ferramenta funciona, mas não é
fixado qualquer agrafo
Prego encravado
Ponta da lâmina propulsora danificada ou gasta
Mecanismo de funcionamento danificado
O cartucho não tem pinos
Pinos com tamanho ou ângulo incorretos
Resíduos no adaptador
Resíduos no cartucho
Lâmina propulsora danificada ou gasta
Cartucho gasto
A mola do impulsor está danificada
Pinos com tamanho ou ângulo incorretos
O cartucho não foi bem fixado após a inspeção/
remoção de pinos encravados
Lâmina propulsora danificada ou gasta
Comprimento do material e dos agrafos
Resíduos no adaptador
A mola do impulsor está danificada
O sistema de bloqueio de disparo sem pinos está
engatado com apenas 2 - 4 pinos no cartucho e o
utilizador está a aplicar força excessiva no ativador
de contacto, desengatando o bloqueio
A ferramenta ainda não foi sujeita a um teste de
funcionamento
Utilização da velocidade incorreta
A lâmina propulsora não desliza
facilmente para trás ou para a
frente através do percurso de
disparo
154
Cartucho gasto
A lâmina propulsora está dobrada
SOLUÇÃO
Defina a velocidade para o valor adequado.
Aplique uma força adequada à ferramenta, para fixá-la com firmeza na
peça. Consulte o manual de instruções.
Se a unidade permanecer bloqueada (o que requer a rotação da
alavanca anti-bloqueio), escolha um comprimento adequado para o
material e os agrafos que não implique um esforço excessivo.
Se tentar colocar pinos mais compridos em madeira macia ou fixar pinos
em materiais mais duros com a velocidade 1 - ajuste a definição de
velocidade para a posição 2.
Substitua a lâmina propulsora fornecida com o kit.
Contacte o centro de assistência autorizado.
Coloque pinos no cartucho.
Utilize apenas os pinos recomendados. Consulte Dados técnicos.
Limpe a área da ponteira e verifique com atenção se existem pequenos
pedaços de pinos partidos no trajeto.
Limpe o cartucho
Substitua a lâmina propulsora fornecida com o kit.
Substitua o cartucho. Contacte o centro de assistência autorizado.
Substitua a mola. Contacte o centro de assistência autorizado.
Utilize apenas os pinos recomendados. Consulte Dados técnicos.
Certifique-se de que o cartucho está encaixado corretamente.
Substitua a lâmina propulsora.
Se a unidade permanecer bloqueada (o que requer a rotação da
alavanca anti-bloqueio), escolha um comprimento adequado para o
material e os agrafos que não implique um esforço excessivo.
Limpe a área da ponteira e verifique com atenção se existem pequenos
pedaços de pinos partidos no trajeto.
Substitua as molas. Contacte o centro de assistência autorizado.
Coloque mais pinos no cartucho para desengatar o sistema de bloqueio
de disparo sem agrafos.
As novas ferramentas têm capacidade para aceitar 100 - 500 pinos para
que as peças possam engrenar e ser utilizadas em conjunto. Se tiver
dificuldade em fixar pinos totalmente, utilize pinos mais pequenos.
Se tentar fixar pinos mais compridos em materiais macios ou fixar pinos
em materiais mais duros com a velocidade 1 - ajuste a definição de
velocidade para a posição 2 ou 3.
Substitua o cartucho. Contacte o centro de assistência autorizado.
Substitua a lâmina propulsora.
Suomi
LANGATON BETONINAULAIN
DCN890
Onnittelut!
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus,
huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DeWALTtyökaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille.
Konedirektiivi
Tekniset tiedoissa
Jännite
Tyyppi
Akkutyyppi
Lipaskulma
Latauskapasiteetti
Nastojen pituus
Nastan paksuus
Paino (ilman akkupakkausta)
VDC
mm
mm
kg
DCN890
18
1
Li-Ion
15
jopa 33 naulaa
13–57
2,6–3,7
4,2
Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin EN60745-2-16
mukaisesti:
LPA(äänenpainetaso)
dB(A)
88,5
LWA(äänitehotaso)
dB(A)
97,5
K (määritetyn äänitason epävarmuus)
dB(A)
3,5
Tärinäpäästöarvo ah =
Vaihtelu K =
m/s2
m/s2
2,8
1,5
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää
verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä voidaan käyttää
arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä
työkalua sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos
työkalua käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on
kiinnitetty erilaisia lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu
huonosti, tärinä voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa
merkittävästi altistumiseen työkalua käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai
se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan
vähentää merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet
kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä
huomiota työn jaksottamiseen.
Langaton betoninaulain
DCN890
DeWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat
määräykset:
2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-16:2010.
Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2014/30/EY ja 2011/65/EY
vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DeWALTiin.
Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa tämän
vakuutuksen DeWALTin puolesta.
Markus Rompel
Tekninen päällikkö
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
26.01.2017
VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue
tämä käyttöohje.
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja
kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai
vakavan henkilövahingon vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai
vakavan vaaran mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta.
Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei
välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi
aiheuttaa omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara.
Tulipalon vaara.
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS: Lue kaikki turvallisuusvaroitukset
ja ohjeet. Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta,
on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan
henkilövahingon vaara.
155
Paino
Suomi
Akkua
Laturit/Latausajat (minuutteina)
Kat. #
VDC
Ah
Paino
kg
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu-ilmaus viittaa
verkkovirtaan yhdistettävään tai akkukäyttöiseen työkaluun.
1) Työskentelyalueen Turvallisuus
a ) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti
valaistuna. Onnettomuuksia sattuu herkemmin
epäsiistissä tai huonosti valaistussa ympäristössä.
b ) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden,
kaasujen tai pölyn vuoksi. Sähkötyökalujen
aiheuttamat kipinät voivat sytyttää pölyn tai kaasut.
c ) Pidä lapset ja sivulliset kaukana käyttäessäsi
sähkötyökalua. Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
2) Sähköturvallisuus
a ) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava toisiaan.
Älä koskaan tee pistokkeeseen mitään muutoksia.
Älä yhdistä maadoitettua sähkötyökalua
jatkojohtoon. Sähköiskun vaara vähenee, jos
pistokkeisiin ei tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain
niille tarkoitettuihin pistorasioihin.
b ) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja
jäähdytyslaitteisiin. Voit saada sähköiskun, jos kehosi
on maadoitettu.
c ) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle.
Sähkötyökaluun menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa.
d ) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna työkaluja
sähköjohdosta tai vedä pistoketta pistorasiasta
sähköjohdon avulla. Pidä sähköjohto kaukana
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista tai
liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot
lisäävät sähköiskun vaaraa.
e ) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä vain
ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkokäyttöön
tarkoitetun sähköjohdon käyttäminen vähentää
sähköiskun vaaraa.
156
f ) Jos sähkötyökalua on käytettävä kosteassa
paikassa, käytä vikavirtasuojaa. Tämä vähentää
sähköiskun vaaraa.
3) Henkilösuojaus
a ) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy valppaana, keskity
työhön ja käytä tervettä järkeä. Älä käytä tätä
työkalua ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskittymisen
herpaantuminen hetkeksikin sähkötyökalua käytettäessä
voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
b ) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä aina
suojalaseja. Hengityssuojaimen, liukumattomien
turvajalkineiden, kypärän ja kuulosuojaimen käyttäminen
vähentää henkilövahinkojen vaaraa.
c ) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että
virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin kytket
sähkötyökalun pistorasiaan, yhdistät siihen
akun, nostat työkalun käteesi tai kannat sitä.
Sähkötyökalun kantaminen sormi virtakytkimellä
lisää onnettomuusvaaraa.
d ) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet ennen
sähkötyökalun käynnistämistä. Sähkötyökalun
pyörivään osaan jäänyt säätöavain tai väännin voi
aiheuttaa henkilövahingon.
e ) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti tasapainossa.
Näin voit hallita sähkötyökalua paremmin
odottamattomissa tilanteissa.
f ) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita tai
koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet loitolla
liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät
hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
g ) Jos käytettävissä on laitteita pölyn ottamiseksi
talteen, käytä niitä. Pölyn ottaminen talteen voi
vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
4) Sähkötyökaluista Huolehtiminen
a ) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa voimaa. Valitse
käyttötarkoituksen kannalta oikea sähkötyökalu.
Sähkötyökalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä
käytetään sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
Suomi
b ) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi. Jos
sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen avulla, se on
vaarallinen ja se on korjattava.
c ) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota sen
pistoke pistorasiasta tai irrota akku siitä
ennen säätämistä, varusteiden vaihtamista tai
sähkötyökalun asettamista säilytykseen. Näin voit
vähentää vahingossa käynnistymisen aiheuttaman
henkilövahingon vaaraa.
d ) Varastoi sähkötyökaluja lasten ulottumattomissa.
Älä anna sähkötyökaluihin tottumattomien tai
näihin ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden
käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut ovat vaarallisia
kouluttamattomien käyttäjien käsissä.
e ) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista liikkuvat
osat, niiden kiinnitys, osien eheys ja muut
toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos havaitset
vaurioita, korjauta sähkötyökalu ennen niiden
käyttämistä. Huonosti kunnossapidetyt sähkötyökalut
aiheuttavat onnettomuuksia.
f ) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja puhtaina.
Kunnossa pidettyjen leikkaavia teräviä reunoja sisältävien
työkalut todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on
helpompi hallita.
g ) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita, kuten
poranteriä, näiden ohjeiden mukaisesti. Ota
työskentelyolosuhteet ja tehtävä työ huomioon. Jos
sähkötyökalua käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
Naulauskoneen turvallisuutta koskevia
varoituksia
•
•
•
•
Naulauskoneen lisäturvavaroitukset
•
•
5) Akkukäyttöisten Työkalujen
Käyttäminen ja Niistä Huolehtiminen
a ) Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemaa
latauslaitetta. Tietyntyyppiselle akulle soveltuva
latauslaite voi aiheuttaa tulipalon vaaran käytettynä
yhdessä toisen akun kanssa.
b ) Käytä sähkötyökalussa vain siihen tarkoitettuja
akkuja. Muiden akkujen käyttäminen voi aiheuttaa
tulipalon tai onnettomuuden vaaran.
c ) Kun akku ei ole käytössä, pidä se poissa muiden
metalliesineiden läheltä, kuten paperiliittimien,
kolikoiden, avainten, naulojen, ruuvien tai muiden
pienten esineiden läheltä. Ne voivat oikosulkea
akun navat. Akun napojen oikosulkeminen voi aiheuttaa
palovamman tai tulipalon.
d ) Oikosulku voi aiheuttaa nesteen vuotamisen akusta.
Vältä koskemasta tähän nesteeseen. Jos nestettä
pääsee vahingossa iholle, huuhtele vedellä. Jos
tätä nestettä pääsee silmään, ota yhteys lääkäriin.
Akkuneste voi ärsyttää tai aiheuttaa palovamman.
Toimi aina oletuspohjalta, että työkalussa on
kiinnittimiä. Naulauskoneen huolimaton käsittely voi
johtaa naulojen odottamattomaan laukaisemiseen ja
henkilövahinkoihin.
Älä osoita työkalulla itseäsi tai ketään lähettyvillä
olevaa henkilöä. Odottamaton laukaisemisen yhteydessä
laitteesta sinkoaa naula, joka voi aiheuttaa henkilövahinkoja.
Älä laukaise työkalua, ellei se ole tiiviisti työkappaletta
vasten. Jos työkalu ei ole kiinni työkappaleessa, kiinnitin
saattaa ponnahtaa irti kohteesta.
Irrota työkalu virtalähteestä, jos kiinnitin juuttuu
työkalun sisään. Kun poistat kiinni jääneen naulan,
naulauskone voi kytkeytyä vahingossa päälle, jos se on liitetty
sähköverkkoon.
•
•
•
•
6) Huolto
a ) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä vastaavia
osia. Tämä varmistaa sähkötyökalun turvallisuuden.
•
VAROITUS: Noudata naulauskoneen käytön aikana
kaikkia alla annettuja varotoimenpiteitä kuoleman- ja
henkilövahinkovaaran välttämiseksi. Lue kaikki ohjeet
ennen työkalun käyttöä ja varmista, että ymmärrät ne.
Tartu kiinni työkalun eristetyistä tartuntapinnoista, jos
vaarana on naulan osuminen piilossa oleviin johtoihin.
Kosketus jännitteelliseen johtoon tekee jotkut työkalun
näkyvillä olevat metalliosat jännitteellisiksi, ja ne aiheuttavat
sähköiskun työkalun käyttäjälle.
Käytä aina asianmukaisia kuulonsuojaimia ja muita
suojavarusteita käytön aikana. Joissakin olosuhteissa ja
käytön kestäessä tietyn aikaa tämä tuote voi vaikuttaa kuulon
heikentymiseen.
Irrota akku työkalusta, kun sitä ei käytetä. Irrota aina
akku ja kiinnittimet lippaasta ennen alueelta poistumista tai
työkalun antamista toiselle käyttäjälle. Älä kuljeta työkalua
toiselle työalueelle akun ollessa paikoillaan, jos kuljetuksen
aikana on käytettävä rakennustelineitä, portaita, tikkaita tai
vastaavia. Älä suorita säätöjä, huoltotoimenpiteitä tai poista
kiinni juuttuneita kiinnittimiä akun ollessa paikoillaan.
Käytä aina liipaisimen lukitusta, kun työkalu ei ole
käytössä. Liipaisimen lukituksella estetään työkalun
laukeaminen vahingossa.
Älä poista tai käsittele työkalua, liipaisinta tai
liipaisimen lukitusta tai aiheuta muutoin niihin
toimintahäiriöitä. Älä teippaa tai sido liipaisinta päälleasentoon. Älä poista kärkilaukaisimen jousta. Tarkista
liipaisimen vapaa liike päivittäin. Muutoin vaarana on
kontrolloimaton laukeaminen.
Tarkista työkalu ennen sen käyttöä. Älä käytä työkalua,
jos työkalun, liipaisimen tai liipaisimen lukituksen jokin
osa ei toimi, jokin osa on irti tai ei toimi oikein tai jos
jotakin osaa on muutettu. Vaurioituneet tai puuttuvat
osat on korjattava tai vaihdettava ennen käyttöä. Katso
Kunnossapito.
Älä muuta tai muokkaa työkalua millään tavalla.
157
Suomi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Toimi aina oletuspohjalta, että työkalussa on
kiinnittimiä.
Älä koskaan suuntaa työkalua muihin työntekijöihin
tai itseesi päin. Laitteella ei saa pilailla! Varmista aina
työturvallisuus! Työkalua on aina pidettävä työvälineenä.
Pidä sivulliset, lapset ja vierailijat kaukana käyttäessäsi
sähkötyökalua. Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen. Kun työkalua ei käytetä,
se tulee lukita varmaan paikkaan, jossa se on pois lasten
ulottuvilta.
Älä kurkottele. Varmista aina tukeva jalansija ja
hyvä tasapaino. Tasapainon menetys voi aiheuttaa
henkilövahingon.
Käytä työkalua ainoastaan sen suunniteltuun
käyttötarkoitukseen. Älä laukaise kiinnittimiä
ilmaan tai liian koviin materiaaleihin, joita naula
ei läpäise. Älä käytä työkalun runkoa tai yläkantta
vasarointiin. Työkalusta laukeavat naulat voivat
sinkoutua odottamattomalla tavalla ja aiheuttaa
henkilövahinkoja.
Pidä sormet aina kaukana kärkilaukaisimesta naulan
odottamattoman vapautumisen ja siitä aiheutuvien
henkilövahinkojen välttämiseksi.
Katso lisätietoa työkalun oikeaoppisesta huollosta
osioista Huolto ja ja Korjaus.
Käytä työkalua aina puhtaalla ja hyvin valaistulla
alueella. Varmista korkealla (esim. katolla) työskennellessä,
ettei työstettävällä pinnalla ole roskia ja että jalansija on hyvä.
Kiinnittimet tulee naulata suoraan materiaaliin.
Naulainta ei saa kallistaa naulaamisen aikana. Kimpoavat tai
kiinni juuttuneet naulat voivat aiheuttaa henkilövahinkoja.
Pidä kädet ja kehonosat kaukana välittömältä
työalueelta.
VAROITUS: Pidä kädet ja kehonosat pois työkalun
etuosan laukaisualueelta henkilövahinkojen välttämiseksi.
Älä käytä työkalua, jos alueella on syttyvää pölyä,
kaasua tai höyryä. Tämä työkalu aiheuttaa kipinöitä, jotka
voivat sytyttää kaasuja tai pölyä aiheuttaen räjähdyksen.
Naulan osuminen toiseen naulaan voi myös aiheuttaa
kipinöitä.
Pidä kasvot ja kehonosat kaukana työkalun kannen
takaosasta rajoitetuilla alueilla työskennellessä.
Yllättävä takaisku voi aiheuttaa kehoon kohdistuvan iskun,
erityisesti kovaa tai tiheää materiaalia työstäessä.
Pidä työkalusta hyvin kiinni hallinnan säilyttämiseksi
ja anna työkalun iskeytyä taakse työstökappaleesta irti
kiinnittimen kiinnittämisen aikana.
Huomioi materiaalin paksuus naulauskonetta
käyttäessä. Ulos tuleva naula voi aiheuttaa
henkilövahinkoja.
Älä kiinnitä nauloja sokeasti seiniin, lattioihin
tai muihin työalueisiin. Jos kiinnittimiä laukaistaan
jännitteenalaisiin sähköjohtoihin, putkiin tai muihin esteisiin,
seurauksena voivat olla henkilövahingot.
•
•
•
•
•
158
•
Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy valppaana,
keskity työhön ja käytä tervettä järkeä. Älä käytä
työkalua ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskittymisen
herpaantuminen hetkeksikin sähkötyökalua käytettäessä voi
aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
Vaarat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida välttää. Näitä
ovat seuraavat:
• Kuulon heikkeneminen.
• Lentävien kappaleiden aiheuttamat henkilövahingot.
• Käytön aikana kuumenevien varusteiden
aiheuttamat palovammat.
• Pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat henkilövahingot.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina,
että akun jännite vastaa laitteen tyyppikilpeen merkittyä
jännitettä. Tarkista myös, että latauslaitteen jännite vastaa
sähköverkon jännitettä.
Tämä DeWALT-latauslaite on kaksoiseristetty EN60335
-säädösten mukaisesti, joten maadoitusjohtoa
ei tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla,
jonka voi hankkia DeWALTin huolto-organisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset täyttävää
hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on Teknisissä tiedoissa.
Johdinten pienin koko on 1 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Latauslaitteet
DeWALT-laturit eivät vaadi säätöä ja niiden käyttö on suunniteltu
mahdollisimman helpoksi.
Tärkeitä turvallisuusohjeita latauslaitetta
käytettäessä
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tämä ohjekirja sisältää tärkeitä
turvallisuus- ja käyttöohjeita yhteensopiviin akkulatureihin (katso
Tekniset tiedot).
• Lue kaikki laturin, akkuyksikön ja akkuyksikköä
käyttävän tuotteen ohjeet ja varoitusmerkinnät ennen
laturin käyttöä.
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä päästä nestettä laturin
sisään. Se voi aiheuttaa sähköiskun.
VAROITUS: Suosittelemme vikavirtasuojalaitteen käyttöä,
jonka vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään 30mA.
HUOMIO: Palovamman vaara. Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lataa vain ladattavia DeWALT-akkuja.
Muun tyyppiset akut voivat haljeta ja aiheuttaa
henkilövahingon ja vaurioita.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
HUOMIO: Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, että he eivät
leiki laitteella.
HUOMAUTUS: Joissakin olosuhteissa vieras materiaali
voi aiheuttaa oikosulkuja laturin sisällä oleviin
suojaamattomiin latauskontakteihin laturin ollessa
kytkettynä sähköverkkoon. Vieraat johtavat aineet, kuten
teräsvilla, alumiinifolio tai metallihiukkaskertymät, niihin
kuitenkaan rajoittumatta, on pidettävä poissa laturin
aukoista. Irrota laturi aina tehonsyötöstä, kun laturissa
ei ole akkua. Irrota laturi tehonsyötöstä ennen kuin yrität
puhdistaa sitä.
ÄLÄ YRITÄ ladata akkuyksikköä millään muulla
laturilla kuin tässä käyttöohjeessa mainituilla. Laturi ja
akkuyksikkö on suunniteltu erityisesti toimimaan yhdessä.
Näitä latureita ei ole tarkoitettu käytettäväksi
mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin ladattavien
DeWALT-akkujen lataamiseen. Muu voi aiheuttaa tulipalon
tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
Älä jätä laturia sateeseen tai lumeen.
Vedä pistokkeesta äläkä johdosta, kun irrotat laturia
verkkovirrasta. Tämä vähentää pistokkeen ja sähköjohdon
vahingoittumisen riskiä.
Varmista, että johto sijaitsee niin, että sen päälle ei
astuta, siihen ei kompastu tai että siihen ei muuten
kohdistu vaurioita tai rasitusta.
Älä käytä jatkojohtoa ellei se ole ehdottoman
välttämätöntä. Jatkojohdon virheellinen käyttö voi
aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
Älä laita mitään esineitä laturin päälle tai laita
laturia pehmeälle pinnalle, joka saattaa tukkia
ilmanvaihtoaukot ja aiheuttaa liiallisen sisäisen
lämmön. Sijoita laturi pois lämpölähteiden läheltä. Laturi
tuulettuu kotelon päällä ja pohjassa olevien aukkojen kautta.
Älä käytä laturia, jos johto tai pistoke on
vahingoittunut– vaihdata ne välittömästi.
Älä käytä laturia, jos siihen on kohdistunut terävä isku,
se on pudotettu tai muuten vahingoittunut millään
tavalla. Vie se valtuutettuun huoltoon.
Älä pura laturia. Vie se valtuutettuun huoltoon, jossa
se huolletaan tai korjataan. Virheellinen kokoaminen voi
aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan, huollon
tai vastaavan pätevän henkilön täytyy vaihtaa
se välittömästi.
Irrota laturi pistorasiasta ennen kuin yrität puhdistaa
sitä. Tämä vähentää sähköiskun vaaraa. Akkuyksikön
poistaminen ei vähennä riskiä.
ÄLÄ KOSKAANyritä yhdistää kahta laturia yhteen.
Laturi on suunniteltu toimimaan tavallisella 230
V:n kotitalouden sähkövirralla. Älä yritä käyttää
mitään muuta kuin määritettyä jännitettä. Tämä ei
koske autolaturia.
Akun lataaminen (Kuva [Fig.] B)
1. Yhdistä laturi sopivaan pistorasiaan ennen kuin laitat akun
paikoilleen.
Suomi
2. Aseta akku 10 laturiin ja varmista, että akku on hyvin
paikoillaan laturissa. Punainen (latauksen) merkkivalo vilkkuu
toistuvasti ilmoittaen, että latausprosessi on alkanut.
3. Kun lataus on valmis, punainen valo jää palamaan jatkuvasti.
Akku on täysin ladattu ja sitä voidaan käyttää heti tai sen
voi jättää laturiin. Poista akku laturista painamalla akun
vapautuspainiketta 11 .
HUOMAA: Jotta varmistat litiumioniakkujen parhaimman
mahdollisen suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän, akku tulee ladata
täyteen ennen ensimmäistä käyttöä.
Laturin toiminta
Katso akun lataustaso alla olevista merkkivaloista.
Laturin merkkivalot
lataus käynnissä
ladattu täyteen
kuuma-/kylmäviive*
*Punainen merkkivalo vilkkuu edelleen ja keltainen merkkivalo
palaa kyseisen toiminnon aikana. Kun akku on saavuttanut
oikean lämpötilan, keltainen merkkivalo sammuu ja laturi jatkaa
latausta.
Yhteensopiva(t) laturi(t) ei(eivät) lataa viallista akkua. Jos akku on
viallinen, merkkivalo ei syty tai laturi ilmoittaa viallisesta akusta
tai sen merkkivalo vilkkuu.
HUOMAA: Tämä voi tarkoittaa myös laturivikaa.
Jos laturi ilmoittaa ongelmasta, vie laturi ja akku testattavaksi
valtuutettuun huoltopalveluun.
Akun kuuma-/kylmäviive
Kun laturi tunnistaa liian kuuman tai kylmän akun, se käynnistää
automaattisesti akun kuuma-/kylmäviiveen, jolloin lataus
käynnistyy vasta sitten, kun akku on saavuttanut hyväksyttävän
lämpötilan. Laturi siirtyy tämän jälkeen automaattisesti akun
lataustilaan. Tämä toiminto takaa akun maksimaalisen käyttöiän.
Kylmä akku latautuu hitaammin kuin lämmin akku.
Akku latautuu hitaammin koko latausjakson ajan, sen
latautumisnopeus ei palaudu nopeaksi, vaikka akku lämpenisi.
DCB118-laturissa on sisäinen puhallin akun jäähdytystä varten.
Puhallin kytkeytyy automaattisesti päälle, kun akun jäähdytys on
tarpeen. Älä koskaan käytä laturia, jos puhallin ei toimi oikein tai
jos tuuletusaukot on tukittu. Laturin sisälle ei saa asettaa vieraita
esineitä.
Elektroninen suojausjärjestelmä
XR Li-Ion -laitteissa on elektroninen suojausjärjestelmä, joka
suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta tai suurelta
purkautumiselta.
Työkalu sammuu automaattisesti, jos sähköinen
suojausjärjestelmä käynnistyy. Jos näin tapahtuu, laita
litiumioniakku laturiin, kunnes se on kokonaan latautunut.
Asennus seinään
Nämä laturit on tarkoitettu asennettaviksi seinään tai
käytettäviksi pystyasennossa pöydän tai työtason päällä. Jos
laturi asennetaan seinään, sijoita laturi pistorasian lähettyville
159
Suomi
ja kauas kulmista tai muista esteistä, jotka voivat haitata
ilmavirtausta. Käytä laturin takaosaa mallina kiinnitysruuvien
kiinnittämisessä seinään. Asenna laturi hyvin kiinnitysruuveilla
(hankittava erikseen), joiden pituus on vähintään 25,4 mm
ruuvin kannan halkaisijan ollessa 7–9 mm. Kiinnitä ruuvit
puuhun optimaaliseen syvyyteen jättäen ruuvista näkyville noin
5,5 mm. Kohdista laturin takana olevat reiät ruuveihin ja kiinnitä
ne reikiin.
VAROITUS: Älä koskaan yritä avata akkuyksikköä
mistään syystä. Jos akkuyksikön kotelo on murtunut tai
vahingoittunut, älä laita sitä laturiin. Älä riko, pudota
tai vahingoita akkuyksikköä. Älä käytä akkuyksikköä tai
laturia, johon on osunut terävä isku, joka on pudotettu tai
vahingoittunut millään tavalla (esim. lävistetty naulalla,
isketty vasaralla, astuttu päälle). Se voi aiheuttaa jopa
kuolettavan sähköiskun. Vahingoittuneet akkuyksiköt
tulee palauttaa huoltoon kierrätystä varten.
VAROITUS: Tulipalovaara. Älä varastoi tai
kanna akkuja niin, että metalliesineet pääsevät
kosketuksiin akun napoihin. Laturia ei saa esimerkiksi
asettaa liinojen päälle, taskuihin, työkalukoteloihin,
tuotepakkauksiin, laatikkoihin, jne., joissa on irtonaisia
nauloja, ruuveja, avaimia, jne.
HUOMIO: Kun työkalua ei ole käytössä, laita se
sivulleen vakaalle alustalle, jossa se ei aiheuta
kompastumisen tai putoamisen vaaraa. Jotkut
työkalut, joissa on suuret akkuyksiköt, seisovat pystyssä
akkuyksikön varassa, mutta ne kaatuvat helpommin.
Akkuyksikkö
Laturin puhdistusohjeet
VAROITUS: Sähköiskuvaara. Irrota laturi
AC-pistorasiasta ennen puhdistusta. Lika ja rasva
voidaan poistaa laturin ulkopuolelta kankaalla tai
pehmeällä, ei-metallisella harjalla. Älä käytä vettä tai
puhdistusaineita. Älä päästä mitään nestettä työkalun
sisään. Älä upota mitään työkalun osaa nesteeseen.
Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia akkuja
käytettäessä
Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jännite.
Kun uusi akku otetaan pakkauksesta, sitä ei ole ladattu täyteen.
Lue seuraavat turvaohjeet ennen akun ja latauslaitteen
käyttämistä. Noudata annettuja ohjeita.
LUE KAIKKI OHJEET
•
•
•
•
•
•
•
•
Älä lataa tai käytä räjähdysalttiissa ympäristössä,
esimerkiksi tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja
tai pölyä. Akun laittaminen laturiin tai poistaminen laturista
voi sytyttää pölyn tai kaasun.
Älä koskaan pakota akkua laturiin. Älä muokkaa
akkuyksikköä millään tavalla saadaksesi sen sopimaan
yhteensopimattomaan laturiin, sillä akkuyksikkö
saattaa murtua ja aiheuttaa vakavan henkilökohtaisen
vaurion.
Lataa akkuyksiköt vain DeWALT-latureilla.
ÄLÄ roiskuta vettä tai upota veteen tai muihin
nesteisiin.
Älä säilytä tai käytä työkalua ja akkuyksikköä paikassa,
jossa lämpötila voi saavuttaa tai ylittää 40 ˚C (kuten
kesällä ulkokatoksissa tai metallirakennuksissa).
Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa päähän.
Akku voi räjähtää poltettaessa. Litium-ioniakkuja poltettaessa
syntyy myrkyllisiä kaasuja ja aineita.
Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele heti miedolla
saippualla ja vedellä. Jos akkunestettä pääsee silmään,
huuhtele avointa silmää vedellä 15 minuutin ajan kunnes
ärsytys lakkaa. Jos on hakeuduttava lääkärin hoitoon,
ilmoita, että akun elektrolyytti on nestemäisten orgaanisten
karbonaattien ja litiumsuolojen seosta.
Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää hengitysteitä.
Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos oireet jatkuvat, ota yhteys
lääkäriin.
VAROITUS: Palovamman vaara. Akkuneste voi syttyä
altistuessaan kipinälle tai liekille.
160
Kuljetus
VAROITUS: Tulipalovaara. Akkujen kuljetus voi
johtaa tulipaloon, jos akkunavat pääsevät vahingossa
kosketuksiin johtaviin materiaaleihin. Akkuja kuljettaessa
tulee varmistaa, että akkujen navat on suojattu ja
eristetty hyvin materiaaleista, jotka voivat päästä niihin
kosketuksiin ja aiheuttaa oikosulun.
DeWALT-akut täyttävät kaikkien soveltuvien teollisuudenalaa
koskevien ja lakisääteisten kuljetusmääräyksien vaatimukset,
niihin kuuluvat muun muassa YK:n vaarallisen tavaran
kuljetussuositukset, kansainvälisen ilmakuljetusliiton
(IATA) vaarallisen tavaran määräykset, vaarallisten aineiden
kansainvälisen merikuljetussäännöstön (IMDG) määräykset sekä
eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä
tiekuljetuksista (ADR). Litiumionikennot ja -akut on testattu YK:n
vaarallisen tavaran suosituksien osion 38,3 mukaisesti koskien
testausohjeita ja testikriteerejä.
Useimmissa tapauksissa DeWALT-akkujen kuljetukset eivät
kuulu luokan 9 vaarallisten materiaalien määräyksien piiriin.
Yleisesti ottaen luokan 9 määräykset soveltuvat vain toimituksiin,
jotka sisältävät energialuokaltaan yli 100 wattitunnin
(Wh) litiumioniakun. Wattitunnit on merkitty kaikkiin
litiumioniakkuihin. Määräyksien monimutkaisuuden vuoksi
DeWALT ei suosittele yksistään litiumioniakkujen kuljetusta
ilmateitse niiden wattitunneista riippumatta. Akkuja sisältävät
työkalupakkaukset (yhdistelmäpakkaukset) voidaan kuljettaa
ilmateitse määräyksien soveltamisalan ulkopuolella, jos akkuun
merkityt wattitunnit ovat korkeintaan 100 Wh.
Oli kyseessä odotettu tai täysin säännöstelty kuljetus, kuljettajien
vastuulla on ottaa selvää viimeisimmistä pakkausta, merkkiä/
merkintää sekä dokumentaatiota koskevista määräyksistä.
Tämän ohjekirjan osion tiedot on annettu hyvässä uskossa
ja niiden uskotaan olevan tarkkoja asiakirjan luontihetkellä.
Mitään takuita, välillisiä tai suoria, ei kuitenkaan anneta. Ostajan
vastuulla on taata, että toiminta on soveltuvien määräyksien
mukaista.
Suomi
FLEXVOLT -akun kuljetus
DeWALT FLEXVOLTTM -akkuja on kahdenmallisia: Käyttö
ja kuljetus.
Käyttötila: Kun FLEXVOLTTM-akkua käytetään sellaisenaan tai
se on DeWALT 18 V -tuotteessa, se toimii 18 V akkuna. Kun
FLEXVOLTTM-akku on 54 V tai 108 V (kaksi 54 V akkua) tuotteessa,
se toimii 54 V akkuna.
Kuljetustila: Kun kansi on asennettu FLEXVOLTTM-akkuun, se on
kuljetustilassa. Säilytä kansi kuljetusta varten.
Kuljetustilassa kennosarjat on
katkaistu akussa sähköisesti, jolloin
ne vastaavat kolmea alhaisemman
Wh-arvon omaava akkua
verrattuna yhteen suuremman Wh-arvon omaavaan akkuun.
Kun kolmen akun Wh-arvo on pienempi, tietyt suurempaa
Wh-arvoa koskevat akkujen kuljetusmääräykset voidaan välttää.
Kuljetuksen Wh-arvo
Esimerkki käyttöä ja kuljetusta koskevasta
merkinnästä
voi esimerkiksi ilmoittaa
3 x 36 Wh, toisin sanoen
kolme 36 Wh:n paristoa.
Käytön Wh-arvo voi
ilmoittaa 108 Wh (koskee yhtä paristoa).
TM
Säilytyssuositukset
1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä ja kuivassa
paikassa poissa suorasta auringonpaisteesta sekä
liiallisesta kylmyydestä tai kuumuudesta. Akku toimii
mahdollisimman tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään
huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä.
2. Pitkän säilytyksen aikana täyteen ladattu akku on
suositeltavaa säilyttää viileässä ja kuivassa paikassa irti
laturista.
HUOMAA: Akkuja ei saa asettaa säilöön täysin tyhjinä. Akku on
ladattava ennen käyttöä.
Latauslaitteen ja akun tarrat
Näissä ohjeissa kuvattujen kuvakkeiden lisäksi laturissa ja akussa
voi olla seuraavat merkit:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Lataa vain lämpötilassa 4–40 ˚C.
Käytettäväksi vain ulkona.
T oimita akku kierrätykseen ympäristöystävällisellä
tavalla.
Lataa DeWALT-akut ainoastaan yhteensopivilla
DeWALT-latureilla.
Jos muita kuin yhteensopivia DeWALT-akkuja
ladataan DeWALT-laturilla, akut voivat räjähtää tai
aiheuttaa muita vaaratilanteita.
Älä hävitä akkuyksikköä polttamalla.
KÄYTTÖ (ilman kuljetussuojaa). Esimerkki: Wh-arvo
ilmoittaa 108 Wh (yksi 108 Wh:n paristo).
KULJETUS (sisäänrakennetulla kuljetussuojalla).
Esimerkki: Wh-arvo ilmoittaa 3 x 36 Wh (kolme 36
Wh:n paristoa).
Akun Tyyppi
DCN890 toimii 18 voltin akulla.
Näitä akkuja voidaan käyttää: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, DCB546,
DCB547. Katso lisätietoja kohdasta Tekniset tiedot.
Pakkauksen Sisältö
Pakkauksen sisältö:
1 Betoninaulain
1Laturi (vain P2-mallit)
2Akut (vain P2-mallit)
1Välinepakkaus (vain P2-mallit)
1 Kipsilevyn laukaisin (DCN8904)
1Ei-magneettinen laukaisin (DCN8903)
1Käyttöohje
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai
tarvikkeissa kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä.
Työkalun merkinnät
Latausajan tiedot ovat Teknisissä tiedoissa.
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Älä työnnä sähköä johtavia esineitä laitteen sisään.
Käytä kuulosuojaimia.
Älä lataa vaurioitunutta akkua.
Käytä suojalaseja.
Älä altista vedelle.
Näkyvä säteily. Älä katso suoraan valoon.
Vaihdata vialliset akut heti.
161
Suomi
13-57 mm
2.6–3.7 mm
33
15˚
Naulojen pituus.
Naulojen paksuus.
Makasiinin tilavuus.
Makasiinin kulma.
Päivämääräkoodin Sijainti (Kuva A)
Päivämääräkoodi 22 on merkitty koteloon. Se sisältää
myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2017 XX XX
Valmistusvuosi
Kuvaus (Kuva A)
1
2
3
4
5
6
7
8
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään
muutoksia. Tällöin voi aiheutua omaisuustai henkilövahinkoja.
9 Alhaisen akkuvirran
Liipaisin
ja kiinni jäämisen/
Liipaisimen lukitus
leikkautumisen merkkivalot
Syöttönopeuden
(x2)
valintakytkin
10 Akku
Sarjalaukaisu- ja
11 Akun vapautuspainike
Rapidcycle-kytkin
12 Lipas
Kärkilaukaisimen
13 Lippaan tukijalka
vapautusvipu
14 Lippaan vapautusvipu
Kärkilaukaisin
15 Työntökappale
Irrotettava yläteline
16 Ripustuskoukku
Kiinni leikkautumisen
vapautusvipu
Käyttötarkoitus
Betoninaulain on tarkoitettu VAIN naulojen kiinnittämiseen
rakenteelliseen teräkseen TAI betonipohjaisiin materiaaleihin
TAI puun kiinnittämiseen betoniin. Tämä työkalua sisältää
kaksi käyttötilaa: sarjalaukaisutila ja ainutkertainen nopea
sarjalaukaisutila (RapidCycle). Lue ohjekirjan osio Tilan
valitseminen ennen työkalun käyttämistä varmistaaksesi, että
valitset sovellukseen sopivan tilan.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on
syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Betoninaulain on ammattimainen sähkötyökalu.
Tässä työkalussa saa käyttää vain naulojen valmistajan
suosittelemia DeWALT-nauloja, jotka täyttävät soveltuvat
rakennusmääräykset.
Tämä työkalu on tarkoitettu vain rakennusalan ammattilaisten
käyttöön.
ÄLÄ anna lasten koskea tähän työkaluun. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien
lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset
162
kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa
oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää yksin tämän
tuotteen kanssa.
Tyhjentymislukitus
Betoninaulaimessa on tyhjentymislukitus, joka estää työkalun
käyttämisen, kun lipas on lähes tyhjä. Kun lippaassa on jäljellä 3
naulaa, työkalu lakkaa toimimasta. Katso Työkalun lataaminen
naulapatruunojen lataamiseksi.
KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista
tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi
aiheutua loukkaantuminen.
VAROITUS: Käytä ainoastaan DeWALT-akkupakkauksia
ja -latureita.
Akun Asentaminen ja Poistaminen
Työkalusta (Kuva B)
HUOMAA: Parhaiden tuloksien saavuttamiseksi on
varmistettava, että akku 10 on ladattu täyteen.
Akun Asentaminen Työkalun Kahvaan
1. Kohdista akku 10 kahvan sisällä oleviin kiskoihin (Kuva B).
2. Liu’uta se kahvaan, kunnes akku on hyvin paikoillaan
laitteessa ja varmista, ettei se irtoa.
Akun Poistaminen Työkalusta
1. Paina akun vapautuspainiketta 11 ja vedä akku ulos
työkalun kahvasta.
2. Laita akku laturiin, kuten käyttöohjeen laturiosassa kuvataan.
Tasomittarilla Varustetut Akut (Kuva B)
Joissakin DeWALT-akuissa on tasomittari, jossa on kolme
vihreää LED-merkkivaloa. Merkkivalot osoittavat akun jäljelle
jäävän virtatason.
Kytke tasomittari päälle painamalla ja pitämällä tasomittarin
painiketta alhaalla. Jokin kolme vihreän LED-merkkivalon
valoyhdistelmä syttyy osoittaen jäljelle jäävän virtatason. Kun
akkuvirran taso on käyttörajan alapuolella, tasomittari ei syty ja
akku on ladattava.
HUOMAA: Tasomittari osoittaa akkuvirran tason ainoastaan
viitteellisesti. Se ei osoita työkalun toiminnallisuutta ja
se voi vaihdella tuoteosien, lämpötilan ja loppukäyttäjän
käytön mukaan.
Ripustuskoukku (Kuva C)
Langaton DeWALT-naulauskone sisältää integroidun
ripustuskoukun 16 , joka voidaan kiinnittää työkalun
molemmille puolille vasen- tai oikeakätisiä käyttäjiä varten.
Jos koukkua ei haluta lainkaan, sen voi irrottaa työkalusta.
Ripustuskoukun irrottaminen
1. Irrota akku työkalusta.
2. Voit siirtää työkalun oikeakätisestä käytöstä vasenkätiseen
käyttöön yksinkertaisesti irrottamalla ruuvin 17 työkalun
vastakkaiselta puolelta ja asentamalla sen toiselle puolelle.
3. Asenna akku takaisin paikoilleen.
VAROITUS: Poista naulat lippaasta ennen työkalun
säätämistä tai huoltamista. Jos näin ei menetellä
seurauksena saattaa olla vakava tapaturma.
VAROITUS: Irrota akku työkalusta ennen sen säätämistä,
lisävarusteiden vaihtamista, työkalun huoltamista
tai siirtämistä. Näin voit vähentää vahingossa
käynnistymisen aiheuttaman henkilövahingon vaaraa.
HUOMIO: Kun työkalua ei käytetä, aseta se sivulleen
vakaalle alustalle paikkaan, jossa se ei aiheuta
kompastumis- tai putoamisvaaraa. Jotkut työkalut, joissa
on suuret akut, seisovat pystyssä akun varassa, mutta ne
kaatuvat helpommin.
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista
tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi
aiheutua loukkaantuminen.
VAROITUS: Lue tämän ohjekirjan alussa oleva osio
Naulauskoneen turvallisuusvaroitukset. Käytä aina
suojalaseja ja kuulonsuojaimia, kun käytät työkalua. Vältä
kohdistamasta naulauskonetta itseesi tai muihin päin.
Turvallisuuden takaamiseksi noudata seuraavia ohjeita ja
suorita seuraavat tarkistukset aina ennen naulauskoneen
käyttämistä.
1. Käytä asianmukaisia suojalaseja, kuulonsuojaimia ja
hengityssuojaa.
2. Irrota akku työkalusta.
3. Lukitse työntökappale 15 taka-asentoon ja poista kaikki
naulat lippaasta.
4. Tarkista kärkilaukaisimen ja työntökappaleen lukituksen
virheetön ja tehokas toiminta. Älä käytä konetta, jos jokin
niistä ei toimi oikein. ÄLÄ KOSKAAN käytä työkalua, jonka
kärkilaukaisin on rajoitettu yläasentoon.
5. ÄLÄ KOSKAAN käytä työkalua, jossa on vaurioituneita osia.
VAROITUS: Jotta henkilövahingot vältettäisiin, irrota akku
työkalusta ennen huoltotoimenpiteitä, naulojen tukoksien
poistoa, työalueelta poistumista, työkalun siirtoa muualle
tai työkalun antamista toisille.
Käsien oikea asento (Kuva D)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitämällä kädet AINA oikeassa asennossa.
Suomi
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitelemällä työkalua AINA tiukassa otteessa.
Käsien oikea asento tarkoittaa toisen käden pitämistä
pääkahvassa kuten kuvassa D näytetään.
Työkalun valmistelu (Kuva A)
HUOMAA: ÄLÄ KOSKAAN
suihkuta tai levitä muulla tavoin
voiteluaineita tai liuottimia
työkalun sisälle. Tämä voi
vaikuttaa huomattavasti työkalun
käyttöikään ja tehoon.
HUOMAUTUS: Pakkauksen akkua ei ole ladattu täyteen.
Noudata annettuja ohjeita (ks. kohta Lataustoimenpiteet).
1. Lue tämän ohjekirjan kohta Naulauskoneen
turvallisuutta koskevia varoituksia.
2. Käytä suojalaseja ja kuulonsuojaimia.
3. Irrota akku työkalusta.
4. Varmista, että lipas on tyhjennetty kiinnittimistä.
5. Tarkista kärkilaukaisimen ja työntökappaleen lukituksen 15
virheetön ja tehokas toiminta. Älä käytä konetta, jos jokin
niistä ei toimi oikein. ÄLÄ KOSKAAN käytä työkalua, jonka
kärkilaukaisin on rajoitettu käyttöasentoon.
6. Vältä kohdistamasta naulauskonetta itseesi tai muihin päin.
7. Aseta täyteen ladattu akku paikoilleen.
Liipaisimen lukituksen käyttäminen (Kuva E)
VAROITUS: Älä pidä liipaisinta alhaalla, kun työkalua
ei käytetä. Muutoin seurauksena voi olla vakava
henkilövahinko. Pidä liipaisimen lukituskytkin LUKITUSasennossa (kuva E), kun työkalu ei ole käytössä.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon välttämiseksi
liipaisin on lukittava, akku irrotettava työkalusta ja naulat
poistettava lippaasta ennen työkalun säätämistä.
Kaikissa DeWALT-naulauskoneissa on liipaisimen lukitsin 2
, joka painettaessa oikealle (kuva E) estää työkalun naulan
laukeamisen lukitsemalla liipaisimen ja katkaisemalla moottorin
virran.
Kun liipaisimen lukitus painetaan vasemmalle, työkalu on täysin
käytettävissä. Liipaisimen lukitus tulee aina lukita (kuva E), kun
työkaluun tehdään säätöjä tai kun sitä ei käytetä heti.
HUOMAA: Älä säilytä työkalua akku asennettuna. Säilytä
akkuja erillään työkalusta tai laturista viileässä ja kuivassa
paikassa, jotta akku ei vaurioituisi ja jotta akun käyttöikä
olisi mahdollisimman pitkä.
Työkalun lataaminen (Kuva F)
VAROITUS: Vältä kohdistamasta työkalua itseesi tai
muihin päin.
VAROITUS: Älä koskaan lisää nauloja, kun kärkilaukaisin
tai liipaisin on aktivoitu.
VAROITUS: Irrota akku aina ennen naulojen lisäämistä
tai poistamista.
HUOMIO: Pidä sormet kaukana työntökappaleen
lukitsimen liikealueelta henkilövahinkojen välttämiseksi.
163
Suomi
VAROITUS: Liipaisimen lukitus tulee aina kytkeä päälle,
kun työkaluun tehdään säätöjä tai kun sitä ei käytetä.
VAROITUS: Metalliliittimien asentamiseen
käytettyjen kiinnittimien tulee täyttää soveltuvien
rakennusmääräyksien vaatimukset ja ne tulee asentaa
sääntöjen ja metalliliittimen valmistajan määrityksien
mukaisesti. Jos liittimiä ei asenneta oikeaoppisesti,
seurauksena voivat olla rakenteelliset murtumat.
1. Käännä naulain ylösalaisin.
2. Liu’uta jousikuormitteinen työntökappaleen lukitus 15
lippaan pohjaan sen lukitsemiseksi paikoilleen.
3. Pudota naulayksiköt lippaan täyttöaukkoon ja varmista,
että naulan päät kohdistuvat oikein aukkoon. (Katso kohta
Tekniset tiedoissa oikean koon määrittämiseksi).
4. Pidä sormet pois liikealueelta, sulje lipas vapauttamalla
työntökappaleen lukitsin. Anna lukituksen liukua varoen
eteenpäin ja lukitse naulayksikkö.
Naulojen poistaminen työkalusta
VAROITUS: Liipaisimen lukitus tulee aina lukita, kun
työkaluun tehdään säätöjä tai kun sitä ei käytetä.
1. Poista akku naulaimesta.
2. Liu’uta jousikuormitteinen työntökappaleen lukitus lippaan
pohjaan sen lukitsemiseksi paikoilleen.
3. Kallista työkalua ylöspäin, kunnes kiinnitinyksikkö liukuu
vapaasti ulos lippaasta.
4. Kun akku on irrotettu, tarkista suulakkeesta, ettei nauloja ole
jäljellä.
HUOMAA: Työkalun suulakkeen alueella on magneetti
parempaa tehokkuutta varten. Tarkista aina tyhjentämisen
yhteydessä, ettei magneetilla varustetussa suulakkeessa ole
pieniä naulaosia.
Nopeuden asettaminen (Kuvat A, G, H)
Tässä naulaimessa on syöttönopeuden valintakytkin 3 työkalun
säätämiseksi eri materiaaleihin.
Nopeus 1: Pehmeämmät materiaalit (vähemmän luja betoni/tiili)
Nopeus 2: Keskikovat materiaalit (luja betoni)
Nopeus 3: Kovat materiaalit (rakenteellinen teräs)
Jos naulat eivät kiinnity syvälle nopeudessa 1, tehoa voidaan
lisätä valitsemalla nopeusasetus 2 tai 3.
HUOMAUTUS: Jos nauloja kiinnitetään pehmeisiin
materiaaleihin suurella nopeudella, työkalu kuluu
liikaa ja se voi vioittua.
Nopeusasetus
Sovellus
Tyypillinen naulan
pituus
Teräksen/puun kiinnitys vähemmän
lujaan betoniin/muuraukseen (< 4
19-25 mm
000 psi)
Teräksen/puun kiinnitys lujaan betoniin
2
19-29 mm
(> 4 000 psi)
Rakenteellisen teräksen kiinnitys;
3
13-57 mm
2x4 betoniin
VAROITUS: Naulat tulee naulata suoraan materiaaliin.
Naulainta ei saa kallistaa naulaamisen aikana. Katso
1
164
kuva H. Naulan kiinnitysteho paranee, kun työkalu
laukaistaan sen ollessa kohtisuorassa materiaaliin.
Työkalu voidaan laukaista/käynnistää vetämällä liipaisimesta 1 jossakin toimintatilassa: sarjalaukaisutilassa tai RapidCycletilassa. Katso lisätietoa molemmista käyttötiloista kohdasta
Toimintatilan valitseminen.
Toimintatilan valitseminen (Kuva A, G)
Voit valita standardin sarjalaukaisutilan liu’uttamalla
tilakytkimen 4 yksittäisen nuolikuvakkeen ( ) kohdalle.
Voit valita nopean sarjalaukaisutilan (RapidCycle) liu’uttamalla
tilakytkimen 4 kaksoisnuolen kuvakkeen ( ) kohdalle.
HUOMAA: Akun käyttöaika on standardia sarjalaukaisutilaa
lyhyempi RapidCycle-tilassa. Akun käyttöaika on maksimaalinen,
kun työkalu jätetään standardiin sarjalaukaisutilaan.
Sarjalaukaisutila
Sarjalaukaisutilaa käytetään ajoittaiseen naulaamiseen. Se
tarjoaa maksimaalisen akun käyttöiän naulaamiseen.
1. Valitse tilakytkimellä 4 sarjalaukaisutila.
2. Vapauta liipaisimen lukitus 2 .
3. Paina kärkilaukaisin 6 työstökappaletta vasten.
4. Vedä liipaisimesta 1 työkalun käynnistämiseksi.
5. Vapauta liipaisin ja nosta naulauskone työkappaleen
pinnasta.
6. Toista vaiheet 3–5 seuraavan naulan kiinnittämiseksi.
RapidCycle-tila
RapidCycle/tilassa moottorin kiertonopeus palautuu
automaattisesti naulan kiinnittämisen jälkeen nopeaa sarjassa
tapahtuvaa naulaamista varten. Kyseinen tila mahdollistaa
useampien naulojen naulaamisen nopeammin, se kuitenkin
kuluttaa enemmän akkuvirtaa.
1. Valitse tilakytkimellä 4 RapidCycle-tila.
2. Vapauta liipaisimen lukitus 2 .
3. Paina kärkilaukaisin 6 työstökappaletta vasten.
4. Vedä liipaisimesta 1 työkalun käynnistämiseksi.
5. Vapauta liipaisin ja nosta naulauskone työkappaleen
pinnasta. HUOMAA: Työkalun moottori palauttaa täyden
nopeuden automaattisesti ilman, että kärkilaukaisinta 6
tarvitsee painaa.
6. Toista vaiheet 3–5 seuraavan naulan kiinnittämiseksi.
Naulan/kiinnittimen vianmääritys
Oikein asennettu naula
Liian syvälle asennettu naula
Suomi
BETONI
Naula murtuu tai taittuu.
Naula ei pysy betonissa.
Syy:
-- Liian pitkä naula
-- Liian matala nopeus
-- Materiaali on liian kovaa
naulatyyppiin nähden
Toimenpide:
-- Käytä lyhyempää naulaa.
-- Valitse suurempi nopeus.
Syy:
-- Liian kova/luja betoni
-- Betonissa on liian kovaa tai
suurta kiviainesta
Toimenpide:
-- Käytä lyhyempää naulaa.
-- Valitse suurempi nopeus..
Naula ei pysy teräksessä.
Naula ei kiinnity riittävän syvälle.
Syy:
-- Liian pitkä naula
-- Liian matala nopeus
Toimenpide:
-- Käytä lyhyempää naulaa.
-- Valitse suurempi nopeus.
Naula kiinnittyy liian syvälle.
Syy:
-- Naula on liian lyhyt
käyttötarkoitukseen
-- Liian korkea nopeus
Toimenpide:
-- Käytä pitempää naulaa.
-- Valitse alhaisempi nopeus.
Naula vääntyy.
Syy:
-- Naula osui liian suureen
kiviainekseen
-- Liian kova/luja betoni
-- Naula osui pinnan alla olevaan
raudoitukseen
Toimenpide:
-- Käytä lyhyempää naulaa.
-- Varmista, että naulain on
kohtisuorassa työstettävään
pintaan nähden.
-- Siirry muutaman senttimetrin
verran ja yritä uudelleen.
TERÄS
Naula ei läpäise pintaa.
Syy:
-- Liian matala nopeus
-- Materiaali on liian kovaa
naulatyyppiin nähden
Toimenpide:
-- Lisää työkalun nopeutta
Syy:
-- Teräspohjainen materiaali on
liian ohutta
Toimenpide:
-- Kiinnitä pohjamateriaali
vaihtoehtoisella tapaa.
Valot/LED-merkkivalo (kuva A)
Työkalun etuosassa on alhaisen akkuvirran ja kiinni jäämisen/
leikkautumisen merkkivalot 9 lippaan molemmilla puolilla.
ALHAINEN AKKUVIRTA
Vaihda akku ladatuun akkuun.
KUUMA AKKU
Anna akun jäähtyä tai vaihda se viileään
akkuun.
KIINNI JUUTTUMINEN/LEIKKAUS
Käännä kiinni leikkautumisen
vapautusvipua. Katso kohta Kiinni
leikkautumisen vapautusvipu tai Kiinni
ääneen naulan poistaminen.
KUUMA TYÖKALU (Molemmat LEDvalot vilkkuvat)
Anna työkalun jäähtyä ennen käytön
jatkamista.
tai jokin muu
yhdistelmä.
VIRHE
Nollaa työkalu poistamalla ja asettamalla
akku takaisin tai kytkemällä laukaisimen
lukitus pois. Jos virhe toistuu, vie työkalu
valtuutettuun DeWALT-huoltopalveluun.
Kiinni leikkautumisen vapauttaminen
(Kuva I)
Jos naulainta käytetään koviin materiaaleihin, joissa
naulaamiseen käytetään moottorin kaikkea saatavilla
olevaa energiaa, työkalu voi leikkautua kiinni. Käyttöyksikkö
ei suorittanut loppuun käyttöjaksoa ja kiinni jäämisen/
leikkautumisen merkkivalo vilkkuu. Käännä työkalun kiinni
leikkautumisen vapautusvipua 8 ja mekanismi avautuu.
HUOMAA: Työkalu poistuu automaattisesti käytöstä eikä se
165
Suomi
nollaudu ennen kuin akku on poistettu ja asetettu uudelleen
paikoilleen. Jos käyttöyksikkö ei palaa automaattisesti
lähtöasentoon, suorita osion Kiinni jääneen naulan
poistaminen ohjeet. Jos laite leikkautuu edelleen kiinni, tarkista
materiaali ja naulan pituus varmistaaksesi, ettei käyttö ole liian
vaativaa. Naulain voi myös ylikuumentua ja sen on annettava
jäähtyä ennen käytön jatkamista.
Käyttö alhaisessa lämpötilassa
Kiinni jääneen naulan poistaminen
(Kuvat A, J)
Työkalu toimii normaalisti. Pidä se kuitenkin poissa suorasta
auringonvalosta, sillä liiallinen lämpö voi heikentää puskurien ja
muiden kumiosien kuntoa, jolloin lisähuolto on tarpeen.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon välttämiseksi
akku on irrotettava työkalusta ennen sen
säätämistä, lisävarusteiden vaihtamista,
työkalun huoltamista tai siirtämistä. Näin voit
vähentää vahingossa käynnistymisen aiheuttaman
henkilövahingon vaaraa.
HUOMIO: Kun poistat kiinni juuttunutta naulaa,
ÄLÄ suuntaa naulaimen päätä tai jalustaa ylöspäin.
Muutoin kiinni juuttunut naula tai naulan kappaleet
voivat päästä naulaimen sisälle. Jos jokin naulan osa
pääsee työkalun sisälle, naula tulee poistaa laitteesta
irrottamalla yläkansi.
Jos naula jää kiinni suulakkeeseen, pidä työkalu itsestäsi poispäin
kohdistettuna ja toimi seuraavasti:
1. Poista akku työkalusta ja kytke päälle liipaisimen lukitus.
2. Kun työkalu on asetettu sivuttain, liu’uta jousikuormitteinen
työntökappaleen lukitus 15 lippaan pohjaan sen
lukitsemiseksi paikoilleen ja naulayksikön poistamiseksi.
3. Kierrä lippaan vapautusvipua 14 ja lipasta 12 eteenpäin.
4. Poista kiinni jäänyt/taipunut nasta tarpeen mukaan pihtien
avulla. Kärkilaukaisin voidaan tarvittaessa poistaa. Katso
kohta Kärkilaukaisimen vaihtaminen.
HUOMIO: Jos jokin naulan osa pääsee työkalun sisälle,
naula tulee poistaa laitteesta irrottamalla yläkansi.
5. Jos käyttöyksikkö on ala-asennossa, käännä naulauskoneen
yläosassa olevaa kiinni leikkautumisen vapautusvipua.
HUOMAA: Jos käyttöyksikkö ei palaa lähtöasentoon
kiinni leikkautumisen vapautusvivun kääntämisen jälkeen,
käyttöterä voi olla tarpeen nollata pitkää ruuvimeisseliä
käyttäen.
6. Käännä lipas takaisin lähtöasentoon työkalun kärjen
alapuolelle ja sulje lippaan vapautusvipu.
7. Aseta akku takaisin paikoilleen.
HUOMAA: Työkalu poistuu automaattisesti käytöstä eikä se
nollaudu ennen kuin akku on poistettu ja asetettu uudelleen
paikoilleen.
8. Lisää nauloja lippaaseen (ks. kohta Työkalun lataaminen).
9. Vapauta työntökappaleen lukitus.
10. Kytke liipaisimen lukitus pois, kun olet valmis jatkamaan
naulaamista.
HUOMAA: Jos nauloja jää usein kiinni tai käyttöyksikkö ei
nollaudu toistuvasti, vie työkalu DeWALT-huoltopalveluun
huoltoa varten.
KUNNOSSAPITO
166
Kun työkaluja käytetään pakkasella:
1. Pidä työkalu mahdollisimman lämpimänä ennen käyttöä.
2. Laukaise työkalu 10 tai 15 kertaa koekappaleeseen ennen
varsinaista käyttöä.
Käyttö korkeassa lämpötilassa
DeWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään
ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea
käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen
ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista
tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi
aiheutua loukkaantuminen.
Laturia tai akkua ei voida huoltaa.
PÄIVITTÄINEN HUOLTO
TOIMENPIDE
Puhdista lipas, työntökappale ja
kärkilaukaisinmekanismi.
MIKSI
Mahdollistaa lippaan tasaisen toiminnan,
vähentää kulumista ja estää tukokset.
MITEN
Tehokkain tapa puhdistaa työkalu on
käyttää paineilmaa. Öljyjen, voiteluaineiden
tai liuottimien säännöllinen käyttö ei ole
suositeltavaa, sillä ne keräävät roskia ja/tai
vahingoittavat työkalun muoviosia.
TOIMENPIDE
Tarkista aina ennen käyttöä, että kaikki ruuvit ja
kiinnittimet ovat tiukkoja ja ehjiä.
MIKSI
Estää tukokset ja osien ennenaikaisen
vaurioitumisen.
MITEN
Kiristä löystyneet ruuvit asianmukaista
kuusiokoloavainta tai ruuvimeisseliä käyttäen.
Voiteleminen
HUOMAA: ÄLÄ KOSKAAN
suihkuta tai levitä muulla
tavoin voiteluaineita tai
liuottimia työkalun sisälle. Tämä
voi vaikuttaa huomattavasti
työkalun käyttöikään ja tehoon.
DeWALT-työkalut on voideltu
asianmukaisesti tehtaalla ja ne ovat valmiita käyttöön.
Suosittelemme kuitenkin, että viet tai lähetät työkalun valtuutettuun
huoltoon perusteelliseen puhdistukseen ja tarkastukseen.
Suomi
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla
ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden
ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin
metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden
kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää
näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä
ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä
mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen
osaa nesteeseen.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DeWALT-lisävarusteita ei
ole testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen
kanssa vain DeWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Kärkilaukaisimen vaihto (Kuva K)
Joissakin sovelluksissa voi olla suositeltavaa käyttää toista
kärkilaukaisinta.
VAROITUS: Lue työkalun ohjekirja ennen lisävarusteiden
käyttämistä oman turvallisuutesi takaamiseksi. Näiden
varoituksien noudattamatta jättäminen voi johtaa
henkilövahinkoihin ja työkalun sekä lisävarusteen
vaurioitumiseen. Tätä työkalua huoltaessa tulee käyttää
ainoastaan alkuperäisiä varaosia.
Kärkilaukaisimen vaihtaminen:
1. Paina kärkilaukaisimen vapautusvipu alas 5 .
2. Vedä kärkilaukaisinpois 6 työkalun suulakkeesta.
3. Pidä kärkilaukaisimen vapautusvipua alhaalla.
4. Kun kärkilaukaisimen kohdistusmerkki osoittaa ylöspäin
kuvan K mukaisesti, asenna kärkilaukaisin kokonaan työkalun
suulakkeeseen.
5. Vapauta vipu.
DCN8901 Käyttöterän vaihtopakkaus
(Kuvat L, M, N)
VAROITUS: Lue työkalun ohjekirja ennen lisävarusteiden
käyttämistä oman turvallisuutesi takaamiseksi.
Näiden varoituksien noudattamatta jättäminen voi
johtaa vakavaan henkilövahinkoon ja työkalun sekä
lisävarusteen vaurioitumiseen. Tätä työkalua huoltaessa
tulee käyttää ainoastaan alkuperäisiä varaosia.
HUOMAUTUS: Kaikki käyttöterän vaihtosarjan mekaaniset osat
näytetään mukavuussyistä ja vahvistuksena sarjan sisällöstä.
3. Poista kotelon päätykansi 19 . Katso Kuva L.
4. Paina käyttöyksikön 20 takaosaa ylöspäin, kunnes kuulet
napsahduksen. Paina sitten käyttöyksikköä eteenpäin
pitämällä sitä tässä asennossa, kunnes se ohittaa
yläpuskurin 22 .
5. Poista ohjausvarret 21 . Katso Kuva M.
6. Poista yläpuskuri.
7. Nosta käyttöyksikön takaosaa, kunnes se on kulmassa ja
vedä käyttöyksikkö ulos. Katso Kuva N.
8. Asenna käyttöyksikkö takaisin ja noudata ohjeita
päinvastaisessa järjestyksessä osien asentamiseksi takaisin.
9. Varmista, että uusi käyttöyksikkö liukuu tasaisesti työkalun
läpi ennen kaikkien osien asentamista takaisin paikoilleen.
10. Asenna käyttöyksikkö, ohjausvarret, puskurit, kotelon
päätykansi ja irrotettava yläteline takaisin paikoilleen. On
tärkeää yrittää kohdistaa käyttöyksikkö ja vauhtipyörä ennen
kotelon päätykannen ruuvaamista takaisin yksikköön. Tämä
voidaan tehdä yhdistämällä akku ja sitten työntämällä ja
vapauttamalla yksikön kärki penkkiä tai kovaa pintaa vasten.
Moottorin pyöriminen käynnistyy.
HUOMAA: Kun käyttöyksikkö ja vauhtipyörä on kohdistettu
oikein, kuulet moottorin liukuvan alas täydestä nopeudesta.
Jos käyttöyksikköä ja vauhtipyörää ei ole kohdistettu oikein,
moottori ei välttämättä käynnisty, saattaa hidastua paljon
nopeammin kuin tavallisesti ja pitää voimakasta kirskuvaa
ääntä. Jos näin käy. poista ja asenna käyttöyksikkö takaisin
paikoilleen varmistaen, että puskurit ovat oikein paikoillaan.
VAROITUS: Varmista työkalun virheetön toiminta
testaamalla yksikkö aina laukaisemalla 15 mm, 20 mm tai
25 mm naulat nopeudella 1 koekappaleeseen. Jos työkalu
ei toimi oikein, ota välittömästi yhteyttä valtuutettuun
DeWALT-huoltoliikkeeseen.
Ympäristön suojeleminen
Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on tämä
merkintä, ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen
mukana.
Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja, jotka
voidaan kerätä tai kierrättää uudelleen käyttöä varten. Kierrätä
sähkölaitteet ja akut paikallisten määräyksien mukaisesti.
Lisätietoa on saatavilla osoitteesta www.2helpU.com.
Uudelleenladattava akku
Tämä pitkään kestävä akku on ladattava uudelleen, jos se ei enää
tuota riittävää tehoa töissä, joihin teho on aikaisemmin riittänyt
hyvin. Kun laitteen toiminta-aika on lopussa, se tulee hävittää
ympäristöystävällisellä tavalla:
• Anna akun tyhjentyä kokonaan ja irrota se sitten laitteesta.
• litiumioniakkujen ovat kierrätettäviä. Vie ne jälleenmyyjälle
tai paikalliseen kierrätyspisteeseen. Kerätyt akkuyksiköt
kierrätetään tai hävitetään oikein.
Käyttöyksikön kuluneen terän vaihtaminen:
1. Löysää T-20-avaimella neljä ruuvia 18 yksikön molemmilta
puolilta.
2. Irrota neljä ruuvia ja irrotettava yläteline 7 . Katso Kuva L.
167
Suomi
Vianmääritysopas
VAROITUS: Muita kuin DeWALT-lisävarusteita ei ole testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden käyttäminen voi olla
vaarallista. Käytä tämän laitteen kanssa vain DeWALTin suosittelemia varusteita vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
ONGELMA
Moottori ei käynnisty, kun
kärkilaukaisinta painetaan
Työkalu ei toimi (moottori toimii,
mutta sitä ei voi laukaista)
SYY
Liipaisimen lukitus on lukitusasennossa
Tyhjentymislukitus on aktivoitunut, se estää
kärkilaukaisimen liikkumisen
Työkalu on leikkautunut kiinni, moottori ei toimi
Työkalu on kuuma. (Tarkista olosuhteet LEDmerkkivalosta).
Akku on kuuma. (Tarkista olosuhteet LEDmerkkivalosta).
Kärkilaukaisin on taittunut
Moottori pysähtyy 5 sekunnin jälkeen
Liitännät ovat likaiset tai vaurioituneet
Sisäinen elektroniikka on vaurioitunut
Liipaisin on vaurioitunut
Tyhjentymislukitus on aktivoitunut, se estää
kärkilaukaisimen liikkumisen
Alhainen akkuvirta tai vaurioitunut akku
Kiinni juuttunut nasta/käyttöterä ei ole palanut
lähtöasentoon
Moottori käynnistyy, mutta siitä
kuuluu huomattavasti ääntä
Käyttöyksikkö jää edelleen kiinni
ala-asentoon
Työkalu toimii, mutta naulat eivät
kiinnity kokonaan
Käyttöyksikkö on vaurioitunut
Sisämekanismi on juuttunut kiinni
Sisäinen elektroniikka on vaurioitunut
Kiinni juuttunut naula ja käyttöyksikkö on jäänyt
ala-asentoon
Käyttöyksikkö on vaurioitunut
Kiinni juuttunut naula ja käyttöyksikkö on jäänyt
ala-asentoon
Kärkikappaleessa on epäpuhtauksia
Käyttöyksikkö on vaurioitunut tai kulunut
Nopeuden valitsin on virheellisessä asennossa.
Työkalua ei paineta riittävän voimakkaasti
työkappaleeseen
Materiaalin ja naulan pituus
Virheellisen nopeuden käyttö
Käyttöyksikön kärki on vaurioitunut tai kulunut
Käyttömekanismi on vaurioitunut
168
KORJAUSTOIMENPIDE
Avaa liipaisimen lukitus.
Lisää nauloja lippaaseen.
Käännä työkalun kiinni leikkautumisen vapautusvipua ja mekanismi
avautuu. Jos käyttöyksikkö ei palaa lähtöasentoon, poista akku ja paina
käyttöyksikkö käsin takaisin lähtöasentoon.
Anna työkalun jäähtyä ennen käytön jatkamista.
Anna akun jäähtyä tai vaihda se viileään akkuun.
Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.
Normaali toiminta, vapauta kärkilaukaisin ja paina uudelleen.
Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.
Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.
Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.
Lisää nauloja lippaaseen.
Tarkista akun lataustaso, jos akussa näkyy lataustila.
Lataa tai vaihda akku tarvittaessa.
Poista akku, poista kiinni juuttunut nasta, käännä kiinni leikkautumisen
vapautusvipua, (paina käyttölaite tarvittaessa ylös käsin), aseta akku
takaisin paikoilleen.
Vaihda käyttöyksikkö pakkauksen avulla.
Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.
Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.
Poista kiinni jääneet naulat kiinni leikkautumisen vapautusvivulla ja
palauta käyttöyksikkö lähtöasentoon tarvittaessa käsin.
Vaihda käyttöyksikkö pakkauksen avulla.
Poista kiinni jääneet naulat kiinni leikkautumisen vapautusvivulla ja
palauta käyttöyksikkö lähtöasentoon tarvittaessa käsin.
Puhdista kärkikappale ja varo, ettei siihen jää pieniä naulan kappaleita.
Katso kohta Kiinni ääneen naulan poistaminen.
Vaihda käyttöyksikkö pakkauksen avulla.
Aseta oikea nopeusasetus.
Paina työkalua asianmukaisella voimalla työkappaleeseen. Lue ohjekirja.
Jos laite leikkautuu edelleen kiinni (jolloin kiinni leikkautumisen
vapautusvipua käännetään), valitse sopiva materiaali ja naulan pituus,
jotta käyttö ei olisi liian vaativaa.
Jos yrität kiinnittää pitempiä nauloja pehmeään puuhun tai kiinnittää
nauloja kovempiin materiaaleihin nopeudella 1 - valitse nopeusasetus 2.
Vaihda käyttöyksikkö pakkauksen avulla.
Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.
Suomi
ONGELMA
SYY
Työkalu toimii, mutta se ei laukaise Lippaassa ei ole nauloja
nauloja
Virheellinen naulojen koko tai kulma
Kärkikappaleessa on epäpuhtauksia
Lippaassa on epäpuhtauksia
Käyttöyksikkö on vaurioitunut tai kulunut
Lipas on kulunut
Työntökappaleen jousi on vaurioitunut
Naula on juuttunut kiinni
Virheellinen naulojen koko tai kulma
Käyttöterä ei liu'u taakse- ja
eteenpäin tasaisesti sen
laukaisualueella
KORJAUSTOIMENPIDE
Lisää nauloja lippaaseen.
Käytä vain suositeltuja nauloja. Katso kohta Tekniset tiedoissa.
Puhdista kärkikappale ja varo, ettei siihen jää pieniä naulan kappaleita.
Puhdista lipas
Vaihda käyttöyksikkö pakkauksen avulla.
Vaihda lipas. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.
Vaihda jousi. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.
Käytä suositeltuja nauloja, jotka on määritetty kohdassa Tekniset
tiedoissa.
Lipasta ei ole varmistettu paikoilleen edellisen kiinni Varmista, että lipas on lukittu oikeaoppisesti paikoilleen.
jäämisen poistamisen/tarkistuksen jälkeen
Käyttöyksikkö on vaurioitunut tai kulunut
Vaihda käyttöyksikkö.
Materiaalin ja naulan pituus
Jos laite leikkautuu edelleen kiinni (jolloin kiinni leikkautumisen
vapautusvipua käännetään), valitse sopiva materiaali ja naulan pituus,
jotta käyttö ei olisi liian vaativaa.
Kärkikappaleessa on epäpuhtauksia
Puhdista kärkikappale ja varo, ettei siihen jää pieniä naulan kappaleita.
Työntökappaleen jousi on vaurioitunut
Vaihda jouset. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.
Tyhjentymislukitus on päällä ja lippaassa on vain 2-4 Lataa enemmän nauloja lippaaseen tyhjentymislukituksen kytkemiseksi
naulaa jäljellä ja käyttäjä painaa liian voimakkaasti pois.
kärkeä, jolloin lukitus ohitetaan
Työkalun sisäänajoa ei ole suoritettu loppuun
Uusien työkalujen osien yhteensovitus voi vaatia 100-500 naulaa.
Kiinnitä lyhempiä nauloja tämän aikajakson aikana, jos naulat eivät
kiinnity kokonaan.
Virheellisen nopeuden käyttö
Jos yrität kiinnittää pitempiä nauloja pehmeään materiaaliin, tai
kovempiin materiaaleihin nopeudella 1 - valitse nopeusasetus 2 tai 3.
Lipas on kulunut
Vaihda lipas. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.
Käyttöterä on vääntynyt
Vaihda käyttöyksikkö.
169
Svenska
SLADDLÖS BETONGSPIKPISTOL
DCN890
Gratulerar!
EC-Följsamhetsdeklaration
Du har valt ett DeWALT-verktyg. År av erfarenhet, grundlig
produktutveckling och innovation gör DeWALT till en av
de pålitligaste partnerna för fackmannamässiga elverktygsanvändare.
Maskindirektiv
Tekniska data
Sladdlös betongspikpistol
DCN890
Spänning
Typ
Batterityp
Magasinvinkel
Laddningskapacitet
Längd på stift
Stifttjocklek
Vikt (utan batteripaket)
VDC
mm
mm
kg
DCN890
18
1
Li-Ion
15
upp till 33 stift
13–57
2,6–3,7
4,2
Buller- och vibrationsvärden (triax vektorsumma) i enlighet med EN60745-2-16.
LPA(emissionsljudtrycksnivå)
dB(A)
88,5
LWA(ljudeffektnivå)
dB(A)
97,5
K (osäkerhet för angiven ljudnivå)
dB(A)
3,5
Vibration, emissionsvärde ah =
Osäkerhet K =
m/s2
m/s2
2,8
1,5
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN60745, och den kan användas
för att jämföra ett verktyg med ett annat. Den kan användas för
att få fram en preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån för vibration
gäller vid verktygets huvudsakliga användning. Om
verktyget emellertid används för andra tillämpningar,
med andra tillbehör, eller om det är dåligt underhållet
kan vibrationen avvika. Detta kan avsevärt öka
exponeringsnivån under hela dess arbetstid.
En uppskattning av exponeringsnivån för vibrationer bör
dessutom ta med i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att utföra sitt arbete.
Detta kan avsevärt minska exponeringsnivån under hela
dess arbetstid.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder för att skydda
handhavaren mot verkningarna av vibration, såsom att:
underhålla verktyget och tillbehören, hålla händerna
varma, organisera arbetsgången.
DeWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna under
Tekniska data uppfyller:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-16:2010.
Dessa produkter uppfyller också direktiv 2014/30/EU och
2011/65/EU. För mer information, var god kontakta DeWALT på
följande adress, eller se handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning av den tekniska
filen och gör denna förklaring å DeWALTs vägnar.
Markus Rompel
Teknisk chef
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
26.01.2017
VARNING: För att minska risken för personskada,
läs instruktionshandboken.
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån för
varje signalord. Var god läs handboken och uppmärksamma
dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld situation som, om
den inte undviks, kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, skulle kunna resultera i dödsfall
eller allvarlig personskada.
SE UPP: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, kan resultera i mindre eller
medelmåttig personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som inte är relaterad till
personskada som, om den inte undviks, skulle kunna
resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
Säkerhetsvarningar, Allmänt Elverktyg
VARNING: Läs alla säkerhetsvarningar och alla
instruktioner. Underlåtenhet att följa varningarna och
170
Vikt
Svenska
Batterier
Laddare/Laddningstid (minuter)
Kat. #
VDC
Ah
Vikt
kg
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
instruktionerna kan resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/
eller allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH
INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Termen “elverktyg” i varningarna syftar på ditt starkströmsdrivna
(sladdanslutna) elverktyg eller batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) Säkerhet på Arbetsområdet
a ) Håll arbetsområdet rent och ordentligt upplyst.
Belamrade eller mörka områden inbjuder till olyckor.
b ) Använd inte elektriska verktyg i explosiva
atmosfärer, såsom i närvaron av lättantändliga
vätskor, gaser eller damm. Elektriska verktyg ge upphov
till gnistor som kan antända dammet eller ångorna.
c ) Håll barn och åskådare borta meda du arbetar
med ett elverktyg. Distraktioner kan göra att du
förlorar kontrollen.
2) Elektrisk Säkerhet
a ) Kontakterna till elverktyget måste matcha uttaget.
Modifiera aldrig kontakten på något sätt. Använd
inte några adapterpluggar med jordanslutna
(jordade) elektriska verktyg. Omodifierade kontakter
och matchande uttag minskar risken för elektrisk stöt.
b ) Undvik kroppskontakt med jordanslutna eller
jordade ytor såsom rör, värmeelement, spisar och
kylskåp. Det finns en ökad risk för elektrisk chock om din
kropp är jordansluten eller jordad.
c ) Utsätt inte elektriska verktyg för regn eller våta
förhållanden. Vatten som kommer in i ett elverktyg ökar
risken för elektrisk stöt.
d ) Missbruka inte sladden. Använd aldrig sladden
till att bära, dra eller koppla bort elverktyget från
strömmen. Håll sladden borta från värme, olja,
skarpa kanter eller rörliga delar. Skadade eller
tilltrasslade sladdar ökar risken för elektrisk stöt.
e ) När du arbetar med ett elverktyg utomhus,
använd en förlängningssladd som passar för
utomhusanvändning. Användning av en sladd som
passar för utomhusanvändning minskar risken för
elektrisk stöt.
f ) Om arbete med ett elverktyg i en fuktig lokal är
oundvikligt, använd ett uttag som är skyddat med
jordfelsbrytare (RCD). Användning av en RCD minskar
risken för elektrisk stöt.
3) Personlig Säkerhet
a ) Var vaksam, ha koll på vad du gör och använd sunt
förnuft när du arbetar med ett elverktyg. Använd
inte ett elverktyg när du är trött eller påverkad av
droger, alkohol eller medicinering. Ett ögonblicks
ouppmärksamhet när du arbetar med elektriska verktyg
kan resultera i allvarlig personskada.
b ) Använd personlig skyddsutrustning. Bär alltid
ögonskydd. Skyddsutrustning såsom dammfilterskydd,
halksäkra säkerhetsskor, skyddshjälm eller
hörselskydd som används för lämpliga förhållanden
minskar personskador.
c ) Förebygg oavsiktlig igångsättning. Se till att
strömbrytaren är i frånläge innan du ansluter till
strömkällan och/eller batteripaketet, plockar upp
eller bär verktyget. Att bära elektriska verktyg med ditt
finger på strömbrytaren eller att strömsätta elektriska
verktyg som har strömbrytaren på är att invitera olyckor.
d ) Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller skiftnyckel
innan du sätter på elverktyget. En skiftnyckel eller en
nyckel som sitter kvar på en roterande del av elverktyget
kan resultera i personskada.
e ) Böj dig inte för långt. Bibehåll alltid ordentligt
fotfäste och balans. Detta möjliggör bättre kontroll av
elverktyget i oväntade situationer.
f ) Klä dig ändamålsenligt. Bär inte lösa kläder eller
smycken. Håll hår, beklädnad och handskar borta
från delar i rörelse. Lösa kläder, smycken eller långt hår
kan fastna i delar i rörelse.
g ) Om det finns anordningar för anslutning av
apparater för dammutrensning och insamling, se
till att dessa är anslutna och används på ett korrekt
sätt. Användning av dammuppsamling kan minska
damm-relaterade faror.
4) Användning och Skötsel av Elverktyg
a ) Tvinga inte elverktyget. Använd det korrekta
elverktyget för din tillämpning. Det korrekta
171
Svenska
b )
c )
d )
e )
f )
g )
elverktyget gör arbetet bättre och säkrare vid den
hastighet för vilket det konstruerades.
Använd inte elverktyget om strömbrytaren inte
sätter på och stänger av det. Ett elverktyg som inte
kan kontrolleras med strömbrytaren är farligt och
måste repareras.
Ta ur kontakten från strömkällan och/eller
batteripaketet från elverktyget innan du gör några
justeringar, byter tillbehör eller lägger elverktygen
i förvaring. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder
minskar risken att oavsiktligt starta elverktyget.
Förvara elektriska verktyg som inte används
utom räckhåll för barn, och låt inte personer som
är obekanta med elverktyget eller med dessa
instruktioner använda elverktyget. Elektriska verktyg
är farliga i händerna på outbildade användare.
Underhåll elektriska verktyg. Kontrollera för
feljustering eller om rörliga delar har fastnat,
bristning hos delar och andra eventuella
förhållanden som kan komma att påverka
elverktygets funktion. Om det är skadat, se till att
elverktyget blir reparerat före användning. Många
olyckor orsakas av dåligt underhållna elektriska verktyg.
Håll kapningsverktyg vassa och rena. Ordentligt
underhållna kapningsverktyg med vassa sågkanter är
mindre sannolika att fastna och är lättare att kontrollera.
Använd elverktyget, tillbehören och
verktygssatserna, etc. i enlighet med dessa
instruktioner, och ta hänsyn till arbetsförhållandena
och det arbete som ska utföras. Användningen av
elverktyget för andra verksamheter än de som det är avsett
för skulle kunna resultera i en farlig situation.
5) Användning och Skötsel av
Batteridrivna Verktyg
a ) Ladda endast med den laddare som är specificerad
av tillverkaren. En laddare som passar till en typ av
batteripaket kan ge upphov till brandfara när den
används tillsammans med ett annat batteripaket.
b ) Använd elverktygen enbart med därtill avsedda
batteripaket. Användning av andra batteripaket kan ge
upphov till skaderisk och eldsvåda.
c ) När batteripaketet inte används, håll det borta från
andra metallföremål, såsom gem, mynt, nycklar,
spikar, skruvar eller andra små metallföremål som
kan skapa en förbindelse från ena polen till den
andra. Kortslutning av batteripolerna kan ge upphov till
brännskador eller eldsvåda.
d ) Under missbruksförhållanden kan vätska komma
ut från batteriet, undvik kontakt med denna. Om
kontakt oavsiktligt inträffar, spola med vatten.
Om vätska kommer i kontakt med ögonen, uppsök
medicinsk hjälp. Vätska som kommer ut från batteriet
kan ge upphov till irritation eller brännskador.
172
6) Service
a ) Se till att ditt elverktyg får service av en kvalificerad
reparatör, som endast använder identiska
ersättningsdelar. Detta säkerställer att elverktygets
säkerhet bibehålles.
Säkerhetsvarningar spikpistol
•
•
•
•
Utgå alltid från att verktyget innehåller fästdon.
Oförsiktig hantering av spikpistolen kan resultera i oväntad
avtryckning av fästdon och personskador.
Rikta inte verktyget mot dig själv eller mot personer
i närheten. Oväntad avfyrning kommer att avlossa
spikpistolen och orsaka skador.
Använd inte verktyget om det inte ligger an ordentligt
mot arbetsstycket. Om verktyget inte har full kontakt med
arbetsstycket kan fästelementet vika av från målet.
Koppla bort verktyget från strömkällan om
fästelementet fastnar i verktyget. När ett fästelement som
fastnat tas bort kan spikpistolen oavsiktligt aktiveras om den
är inkopplad.
Ytterligare säkerhetsanvisningar för
spikpistol
•
•
•
•
•
•
VARNING: När en spikpistol används skall alla
säkerhetsåtgärder som anges nedan följas för att undvika
risk för dödsfall eller skador. Läs igenom och förstå alla
instruktioner innan verktyget används.
Håll verktyget i isolerade greppytor under arbete
där drivna fästdon kan komma i kontakt med dolda
ledningar. Kontakt med en strömförande ledning kommer
att göra vissa metalldelar på verktyget strömförande och ge
operatören elstötar.
Använd alltid lämpliga personliga hörselskydd och
annan skyddsutrustning under användningen. Under
vissa omständigheter och vid användning kan buller från
denna produkt bidra till hörselskador.
Koppla bort batteripaketet från verktyget när det inte
används. Ta alltid bort batteripaketet och ta bort fästdon
från magasinet innan området lämnas eller verktyget
överlämnas till annan användare. Bär inte verktyget till ett
annat arbetsområde där byte av plats innebär användning
av byggnadsställning, trappor, stegar och liknande, med
batteripaketet anslutet. Gör inga inställningar, utför underhåll
eller rensa fästdon som fastnat när batteriet sitter på plats.
Använd alltid avtryckarlåset när verktyget inte skall
användas omedelbart. Användning av avtryckarlåset
kommer att förhindra oavsiktlig avfyrning.)
Ta inte bort, mixtra med eller på annat sätt göra
att verktyget, avtryckaren eller avtryckarlåset blir
inoperabel. Tejpa inte eller bind fast avtryckaren i påslaget
läge. Ta inte bort fjädern från kontakttungan. Kontrollera
dagligen att avtryckaren kan röra sig fritt. Okontrollerad
avfyrning kan uppstå.
Inspektera verktyget före användning. Använd inte
verktyget om någon del av verktyget, avtryckaren,
avtryckarlåset är inoperabel, frånkopplad, ändrad eller
Svenska
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
inte fungerar korrekt. Skadade eller saknade delar skall
repareras eller ersättas innan användning. Se Underhåll.
Modifiera inte verktyget på något sätt.
Utgå alltid från att verktyget innehåller fästdon.
Peka aldrig någonsin med verktyget mot medarbetare
eller mot dig själv. Inget spexande! Arbeta säkert! Respektera
verktyget som ett arbetsredskap.
Håll åskådare, barn och besökare borta medan du
arbetar med ett elverktyg. Distraktioner kan göra att du
förlorar kontrollen. När verktyget inte används ska det förvaras
inlåst på en säker plats utom räckhåll för barn.
Sträck dig inte för långt. Ha ordentligt fotfäste och balans
hela tiden. Förlorad balans kan orsaka personskador.
Använd endast verktyget för dess avsedda användning.
Avfyra inte fästdon ut i luften eller material som är
för hårt för fästelementen att tränga in i. Använd
inte verktygsstommen eller överdelen som hammare.
Avfyrade fästdon kan följa en oväntad väg och orsaka
skador.
Håll alltid fingrarna borta från kontakttungan för
att förhindra skador från oavsiktlig utlösning av
fästelementet.
Se sektionerna Underhåll och Reparationer för
detaljerad information om korrekt underhåll av
verktyget.
Använd alltid verktyget i ett rent och välbelyst område.
Se till att arbetsytan är ren från skräp och var försiktig så att
du inte förlorar fotfästet när du arbetar på upphöjda platser,
såsom på tak.
Fästelement måste drivas rakt in i materialet. Luta inte
spikpistolen när fästelement drivs. Personskador kan uppstå
från fästdon som studsar eller fastnar.
Håll händer och kroppsdelar undan från det direkta
arbetsområdet.
VARNING: För att undvika skador skall händer
och kroppsdelar hållas undan från verktyget
urladdningsområde framtill.
Använd inte verktyget i närheten av lättantändligt
damm, gaser eller ångor. Detta verktyg producerar gnistor
som kan antända gaser eller damm och orsaka en explosion.
Drivning av fästdon in andra material kan också orsaka
gnistor.
Håll ansiktet och kroppsdelar undan från baksidan av
verktygskåpan vid arbete i trånga utrymmen. Plötslig
rekyl kan resultera slag mot kroppen, särskilt vid spikning i hårt
eller tätt material.
Håll ett fast grepp i verktyget för att bibehålla
kontrollen samtidigt som verktyget rekylerar bort från
arbetsytan när fästelementet drivs.
Var medveten om materialets tjocklek när spikpistol
används. En utstickande nit kan orsaka skador.
Driv inte nitar blint in i väggar, golv eller andra
arbetsområden. Fästdon som drivs in i elektriska ledningar.
vattenrör eller andra typer av hinder kan resultera i skador.
•
•
•
•
•
•
Var vaksam, ha koll på vad du gör och använd sunt
förnuft när du arbetar med ett elverktyg. Använd
inte verktyg när du är trött eller påverkad av droger,
alkohol eller mediciner. Ett ögonblicks ouppmärksamhet
när du arbetar med elektriska verktyg kan resultera i allvarlig
personskada.
Återstående risker
Trots tillämpning av de relevanta säkerhetsbestämmelserna och
användning av säkerhetsapparater kan vissa återstående risker
inte undvikas. De är:
• Hörselnedsättning.
• Risk för personskada på grund av flygande partiklar.
• Risk för brännskador på grund av att tillbehör blir heta
under arbetet.
• Risk för personskada på grund av långvarig användning.
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för endast en spänning.
Kontrollera alltid att batteripaketets spänning motsvarar
spänningen på klassificeringsplattan. Se också till att spänningen
hos din laddare motsvarar den hos din starkströmsförsörjning.
Din DeWALT-laddare är dubbel-isolerad i enlighet
med EN60335; därför behövs ingen jordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas ut
mot en speciellt preparerad sladd som finns att få genom
DeWALTs serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
En förlängningssladd bör inte användas, såvida den inte är
absolut nödvändig. Använd en godkänd förlängningssladd,
lämplig för din laddares strömmatning (se Tekniska data).
Minsta ledningsstorlek är 1 mm2; maximala längden är 30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut sladden helt
och hållet.
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
Laddare
DeWALT laddare kräver inga inställningar och är skapade för att
vara så enkla som möjligt att hantera.
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för alla
Batteriladdare
SPARA DESSA INSTRUKTIONER: Denna manual innehåller
viktiga säkerhets- och driftinstruktioner för kompatibla
batteriladdare (se tekniska data).
• Innan laddaren används läs igenom alla instruktioner
och varningar om laddaren, batteripaket och produkten
för användning av batteripaketet.
VARNING: Risk för stötar. Låt ingen vätska komma in i
laddaren. Det kan resultera i elektriska stötar.
VARNING: Vi rekommenderar användning av en
jordfelsbrytare med en restström på 30mA eller mindre.
SE UPP: Risk för brännskador. För att minska risken
för skador ladda endast DeWALT laddningsbara
173
Svenska
batterier. Olika typer av batterier kan brista och orsaka
personskador och skadegörelse.
SE UPP: Barn bör övervakas för att garantera att de inte
leker med apparaten.
OBSERVERA: Under vissa förhållanden när
laddaren är inkopplad i eluttaget kan de exponerade
laddningskontakterna inuti laddaren kortslutas av
främmande föremål. Främmande föremål som är ledande
såsom, men inte begränsat till, stålull, aluminiumfolie
eller ansamling av metarpartiklar bör hållas borta från
laddningshålrummet. Koppla alltid ifrån laddaren
från eluttaget när det inte finns något batteripaket i
hålrummet. Koppla ifrån laddaren vid rengöring.
Försk INTE att ladda batteripaketet med någon
annan laddare än den som tas upp i denna manual.
Laddaren och batteripaketet är speciellt konstruerade att
fungera tillsammans.
Dessa laddaren är inte avsedda att användas för annat
än laddning av DeWALT laddningsbara batterier. All
annan användning kan resultera i barndrisk, elektriska stötar
eller död med elektrisk ström.
Utsätt inte laddaren för regn eller snö.
Dra i själva kontakten och inte i sladden när laddaren
kopplas ur. Detta kommer att minska risken för skador på
den elektriska kontakten och sladden.
Se till att sladden placeras så att ingen går på den,
snubblar på den eller att det på annat sätt riskerar att
skadas eller påfrestas.
Använd inte förlängningssladd såvida inte det
är absolut nödvändigt. Användning av en olämplig
förlängningssladd kan resultera i risk för brand. elektriska
stötar eller död av elektrisk ström.
Placera inga föremål ovanpå laddaren eller placera
inte laddaren på ett mjukt underlag eftersom det kan
blockera ventilationsöppningarna vilket kan resultera i
intern överhettning. Placera laddaren undan från alla heta
källor. Laddaren ventileras genom öppningar i överkant och
underkant av höljet.
Använd inte laddaren med skadad sladd eller kontakt—
byt ut dem omedelbart.
Använd inte laddaren om den utsatts för skarpa
stötar, tappats eller skadats på annat sätt. Ta den till ett
auktoriserat servicecenter.
Demontera inte laddaren, ta den till ett auktoriserat
servicecenter när service eller reparation behövs. Felaktig
montering kan resultera i risker för elektriska stötar, dödsfall
via elektricitet eller brand.
Om strömsladden skadas måste den bytas omedelbart
at tillverkaren, dess serviceombud eller liknande
kvalificerad person för att förhindra alla faror.
Koppla ifrån laddaren från uttaget innan den regörs.
Detta kommer att minska risken för elektriska stötar.
Borttagning av batteripaketet kommer inte att minska risken.
Försök ALDRIG att ansluta två laddare tillsammans.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
174
•
Laddaren är konstruerad för att arbeta med standard
230V hushållsström. Försök inte att använda någon
annan spänning. Detta gäller inte för billaddaren.
Laddning av ett batteri (Bild [Fig.] B)
1. Koppla in laddaren i lämpligt uttag innan batteripaketet
sätts i.
2. Sätt i batteripaketet 10 i laddaren, se till att batteripaketet
är helt isatt i laddaren. Den röda (laddar) lampan
börjar blinka upprepade gånger för att indikera att
laddningsprocessen har startat.
3. Det går att se när laddningen är klar genom att den
röda lampan lyser kontinuerligt. Batteripaketet är
fulladdat och kan nu användas eller lämnas i laddaren.
För att ta bort batteriet ur laddaren, tryck och håll nere
batterifrigöringsknappen 11 på batteripaketet.
NOTERA: För att garantera maximal prestanda och livslängd
för Litium-jon batteripaket bör batteripaketet laddas fullt innan
första användning.
Laddning
Se nedanstående tabell angående batteripaketets
laddningsstatus.
Laddningsindikatorer
laddar
fullständigt laddad
Varmt/kallt paket fördröjning*
*Den röda lampan fortsätter att blinka, men en gul
indikatorlampa kommer att lysa under denna operation.
När batteriet har nått lämplig temperatur kommer
den gula lampan att slockna och laddaren återupptar
laddningsproceduren.
Den/de kompatibla laddar(en/na) kommer inte att ladda
ett felaktigt batteripaket. Laddaren kommer att indikera ett
felaktigt batteri genom att vägra att tända eller genom att visa
blinkmönster för problempaket eller laddare.
NOTERA: Detta kan också betyda att det är problem med en
laddare.
Om laddaren indikerar ett problem, låt testa laddaren och
batteripaketet hos ett auktoriserat servicecenter.
Varm/kall fördröjning
När laddaren upptäcker ett batteri som är för hett eller för kallt,
kommer den automatiskt att starta en varm/kall fördröjning,
avbryta laddningen tills batteriet har nått en lämplig temperatur.
Laddaren växlar sedan automatiskt till paketladdningsläge.
Denna funktion garanterar maximal batterilivslängd.
Ett kallt batteripaket kommer att laddas långsammare än ett
varmt batteripaket. Batteripaketet kommer att laddas med en
lägre hastighet genom hela laddningscykeln och kommer inte
att återgå till maximal laddningshastighet även om batteriet blir
varmt.
DCB118 laddaren är utrustad med en intern fläkt som är
designad att kyla batteripaketet. Fläkten slås på automatiskt
Svenska
när batteripaketet behöver svalkas. Använd aldrig laddaren om
fläkten inte fungerar korrekt eller om ventilationsöppningarna är
blockerade. Låt inga främmande föremål komma in på insidan
av laddaren.
Elektroniskt skyddssystem
XR Li-jon verktyg är konstruerade med ett elektroniskt
skyddssystem som kommer att skydda batteriet mot
överladdning, överhettning eller kraftig urladdning.
Verktyget kommer automatiskt att stängas av om elektroniska
skyddssystemet aktiveras. Om detta sker placera litiumjon
batteriet i laddaren tills det är fulladdat.
Väggmontering
Dessa laddare är designade att väggmonteras eller stå upprätt
på ett bord eller arbetsyta. Vid väggmontering, placera laddaren
inom räckhåll för ett elektriskt uttag och borta från hörn och
andra hinder som kan påverka luftflödet. Använd baksidan
av laddaren som mall för placering av monteringsskruvarna
på väggen. Montera laddaren säkert med gipsskruvar (köps
separat) som är minst 25,4 mm långa med ett skruvhuvud med
en diameter på 7–9 mm, skruvade i trä till ett optimalt djup som
lämnar ungefär 5,5 mm av skruven synlig. Rikta in öppningarna
på baksidan av laddaren mot de exponerade skruvarna och för
in dem helt i öppningarna.
Rengöringsinstruktioner för laddaren
VARNING: Risk för stötar. Koppla ifrån laddaren
från strömuttaget innan rengöring. Smuts och fett
kan avlägsnas från utsidan av laddaren med en trasa
eller med en mjuk, icke-metallisk borste. Använd inte
vatten eller någon rengöringsvätska. Låt aldrig någon
vätska komma in i verktyget; sänk aldrig ner någon del av
verktyget i en vätska.
Batteripaket
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för alla
Batteripaket
Vid beställning av utbytes-batteripaket, se till att inkludera
katalognummer och spänning.
Batteripaketet är inte full-laddat när det kommer ur
kartongen. Innan du använder batteripaketet och laddaren,
läs säkerhetsinstruktionerna här nedan. Följ därefter de
laddningsprocedurer som översiktligt beskrivs.
LÄS ALLA INSTRUKTIONER
•
•
•
•
•
Ladda inte eller använd batteriet i explosiv atmosfär,
såsom i närheten av brännbara vätskor, gaser eller
damm. Isättning och borttagning av batteriet från laddaren
kan antända dammet eller ångorna.
Tvinga aldrig in batteripaketet in i laddaren. Modifiera
inte batteripaketet på något sätt så att det passar i en
icke-kompatibel laddare då batteripaketet kan brista
och orsaka allvarliga personskador.
Aldda endast batteripaketet i DeWALT laddare.
Skvätt INTE eller sänk ned i vatten eller annan vätska.
Förvara inte eller använd verktyget och batteripaketet
på platser där temperaturen kan nå upptill
•
•
•
eller överstiga 40 ˚C (såsom utomhusskjul eller
metallbyggnader under sommaren).
Bränn inte batteripaketet, även om det är svårt skadat
och helt utslitet. Batteripaketet kan explodera i elden. Giftiga
ångor och ämnen skapas när batteripaket med litium-jon
bränns.
Om batteriets innehåll kommer i kontakt med huden,
tvätta omedelbart området med mild tvål och vatten.
Om batterivätskan kommer in i ögat, skölj med vatten över
det öppna ögat under 15 minuter eller tills irritationen upphör.
Om medicinsk omsorg behövs består batteri-elektrolyten av en
blandning av flytande organiska karbonater och litiumsalter.
Innehållet i öppnade battericeller kan ge upphov till
andningsirritation. Tillhandahåll frisk luft. Om symtom
kvarstår, sök medicinsk vård.
VARNING: Fara för brännskada. Batterivätskan kan vara
lättantändlig om den som utsätts för gnista eller eld.
VARNING: Försök aldrig att öppna batteripaketet av
någon anledning. Om batteripaketets hölja spricker eller
är skadat sätt inte in det i laddaren. Krossa inte, tappa
eller skada batteripaketet. Använd inte ett batteripaket
som fått en kraftig stöt, tappats, körts över eller skadats
på något annat sätt (t.ex. genomborrad av en spik, träffad
av en hammare, klivits på). Det kan resultera i elektriska
stötar eller dödsfall av elektisk ström. Skadade batteripaket
skall returneras till servicecenter för återvinning.
VARNING: Brandfara. Förvara eller bär inte
batteripaketen på så sätt att metallföremål kan
komma i kontakt med de oskyddade batteripolerna.
Exempelvis placera inte batteripaketet i förkläden, fickor,
verktygslådor, produktlådor, lådor etc. där det finns lösa
spikar, skruvar, nycklar etc.
SE UPP: När den inte används skall den läggas
på sidan på en stabil plats så att ingen riskerar
att någon snubblar på den. Vissa verktyg med stora
batteripaket kan stå upprätt på batteripaketet men lätt
kan vältas.
Transport
VARNING: Brandfara. Transport av batterier kan leda till
eldsvåda om batteripolerna oavsiktligt kommer i kontakt
med ledande material. Se vid transport av batterier till att
batteripolerna är skyddade och väl isolerade från material
som eventuellt kan komma i kontakt med dem och orsaka
kortslutning.
DeWALT batterierna uppfyller alla tillämpliga regler för transport
av farligt gods som stipuleras av industrin och rättsliga normer,
vilket omfattar FN:s rekommendationer för transport av farligt
gods; International Air Transport Associations (IATA) regelverk
vid transport av farligt gods, de internationella föreskrifterna om
transport av farligt gods till sjöss (IMDG), samt den europeiska
överenskommelsen om internationell transport av farligt gods
på väg (ADR). Litiumjon -celler och -batterier har klassificerats
enligt testresultaten och de fastställda kriterierna i delavsnitt
38,3 i FN:s testhandbok för transport av farligt gods.
I de flesta fall kommer transport av ett DeWALT batteripaket att
undantas från att klassificeras som ett fullt reglerat klass 9 farligt
175
Svenska
material. Generellt kommer endast transporter som innehåller
ett litium-jonbatteri med en nominell energimärkning större
än 100 Watt (Wh) krävas att de transporteras som fullt reglerat
klass 9. Alla litium-jonbatterier har wattimmarna markerat på
förpackningen. Vidare, på grund av bestämmelsens komplexitet
rekommenderar inte DeWALT flygtransport av endast litiumjonbatteripaket oavsett märkning av wattimmar. Leverans
av verktyg med batterier (kombisatser) kan accepteras för
flygtransporter om märkningen av wattimmarna inte är större
än 100 Wh.
Oberoende av om försändelsen klassificeras som undantagen
eller helt reglerad, är det avsändaren som har ansvaret för att
de aktuella bestämmelserna gällande förpackning, etikettering/
märkning och dokumentation uppfylls.
Informationen som ges i detta avsnitt av handboken är given
enligt bästa vetande och har ansetts vara korrekt vid tidpunkten
som dokumentet skrevs. Trots det ges ingen uttrycklig eller
underförstådd garanti. Det är på köparens eget ansvar att de
åtgärder som vidtas uppfyller gällande bestämmelser.
Transportera FLEXVOLTTM batteriet
DeWALT FLEXVOLTTM batteri har två lägen: Använd och
Transport.
Använd-läge: När FLEXVOLTTM batteriet är fristående eller är i
en DeWALT 18V produkt, fungerar det som ett 18V batteri. När
FLEXVOLTTM batteriet är i en 54 V eller en 108 V (två 54V
batterier) produkt, fungerar det som ett 54 V batteri.
Transport-läge:
När locket är fäst på
FLEXVOLTTM batteriet är
batteriet i transport-läge.
Behåll locket på för varutransport.
I transport-läge är cellsträngarna elektriskt frånkopplade i
paketet vilket resulterar i tre batterier med lägre märkning av
watt-timmar (Wh) jämfört med ett batteri med en högre
märkning av watt-timmar. Denna ökade kvantitet med tre
batterier med den lägre märkningen av watt-timmar kan
undanta paketet från visa transportbestämmelser som införts för
batteriet med högre watt-timmar.
Exempel. transport
Exempel på etikettmärkning för
användning och transport
Wh-klassificering kan
indikera 3 x 36 Wh, vilket
betyder tre batterier på 36
Wh var. Användningen av
Wh-klassificeringen indikerar 108 Wh (underförstått ett batteri).
Förvaringsrekommendationer
1. Den bästa förvaringsplatsen är en som är sval och torr,
långt bort från direkt solljus och för mycket värme eller
kyla. För optimal batterifunktionalitet och livslängd, förvara
batteripaket vid rumstemperatur när de inte används.
2. För långvarig förvaring rekommenderas att förvara ett
fulladdata batteripaket på en kall och torr plats utan laddare
för optimalt resultat.
NOTERA: Batteripaket bör inte förvaras helt urladdade.
Batteripaketet behöver laddas innan det används igen.
176
Etiketter på laddare och batteripaket
Förutom bilddiagrammen som används i denna manual
kan etiketterna på laddaren och batteripaketet visa följande
bilddiagram:
Läs instruktionshandbok före användning.
Se Tekniska data angående laddningstid.
Stick inte in ledande föremål.
Ladda inte skadade batteripaket.
Utsätt inte för vatten.
Se till att undermåliga sladdar omedelbart byts ut.
Ladda endast mellan 4 ˚C och 40 ˚C.
Endast för användning inomhus.
K assera batteripaketet med vederbörlig hänsyn till
miljön.
Ladda endast DeWALT batteripaket med avsedda
DeWALT laddare. Laddning av batteripaket med
andra än de avsedda DeWALT batterierna med en
DeWALT laddare kan göra att de brister eller så kan
det leda till farliga situationer.
Bränn inte batteripaketet.
ANVÄNDNING: Använd utan transportlock, indikerar
Wh-märkningen 108 Wh (ett batteri med 108 Wh).
TRANSPORT: Transport med inbyggt transportlock,
Wh-märkning indikerar 3 x 36 Wh (tre batterier på
36 Wh).
Batterityp
DCN890 arbetar med ett 18 volt batteripaket.
Dessa batteripaket kan användas: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, DCB546,
DCB547. Se Tekniska Data för mer information.
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1Betongspikpistol
1Laddare (endast M2 modeller)
2Batteripaket (endast M2 modeller)
1Förvaringslåda (endast M2 modeller)
Svenska
1 Kontakttunga för gipsvägg (DCN8904)
1 Icke-magnetisk kontakttunga (DCN8903)
1Instruktionshandbok
• Kontrollera med avseende på skada på verktyget, på delar eller
tillbehör som kan tänkas ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna handbok
före användning.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
Bär öronskydd.
Bär ögonskydd.
Synlig strålning. Titta inte in i ljuset.
13-57 mm
2.6–3.7 mm
33
15˚
Spiklängd.
Spiktjocklek.
Laddningskapacitet.
Datumkoden 22 , vilken också inkluderar tillverkningsår, finns
tryckt i kåpan.
Exempel:
2017 XX XX
Tillverkningsår
Beskrivning (Bild A)
2
3
4
5
6
7
8
Spärr mot tomavfyrning
Betongspikpistolen är utrustad med en spärr mot tomavfyrning
vilket förhindrar verktyget att aktiveras när magasinet är nästan
tomt. När ungefär 3 stift finns kvar i magasinet slutar verktyget
att fungera. Se Ladda verktyget för att ladda om en remsa med
samlade stift.
MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR
Magasinsvinkel.
Datumkodplacering (Bild A)
1
ELLER fastsättning av trä i betong. Detta verktyg har två
driftlägen, ett sekventiellt driftläge och ett unikt snabbt
sekventiellt driftläge (Snabb cykel). Läs igenom sektionen Välja
läge i manualen innan verktyget används för att vara säker på
att du väljer korrekt läge för ditt arbete.
Använd INTE under våta förhållanden eller i närheten av
lättantändliga vätskor eller gaser.
Denna betongspikpistol är ett professionellt elverktyg.
Endast DeWALT stift som rekommenderas av tillverkaren av
stifthårdvara och uppfyller tillämplig byggnadskodkrav skall
användas i detta verktyg.
Detta verktyg är avsett att användas av professionella
byggnadsarbetare.
Låt INTE barn komma i kontakt med verktyget. Överinseende
krävs när oerfarna handhavare använder detta verktyg.
• Denna produkt är inte avsedd att användas av personer
(inklusive barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental
förmåga eller med begränsad erfarenhet eller kunskap
såvida inte de är under uppsikt av en person som är ansvarig
för deras säkerhet. Barn skall aldrig lämnas ensamma med
denna produkt.
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget eller någon del av
det. Skada eller personskada skulle kunna uppstå.
9 Indikatorlampa lågt batteri
Avtryckare
och klämning/stopp (x2)
Låsknapp avtryckare
10 Batteripaket
Hastighetsväljare
11 Batterilåsknapp
Omkopplare sekventiell
12 Magasin
och snabb cykel
13 Magasinstödben
Låsspak kontakttunga
14 Magasinlåsspak
Kontakttunga
15 Påskjutare
Löstagbar övre ställning
16 Hjälpkrok
Stoppfrigöringsspak
Avsedd Användning
Betongspikpistolen är ENDAST avsedd för användning vid
drivning av stift in i konstruktionsstål ELLER betongbasmaterial
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör. En
oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
VARNING: Använd enbart DeWALT batteripaket
och laddare.
Montering och borttagning av
batteriet från verktyget (Bild. B)
NOTERA: För bästa resultat se till att batteripaketet 10 är fulladdat.
Installation av batteriet
i verktygshandtaget.
1. Rikta in batteripaketet 10 mot listerna inuti verktyget
handtag (Bild. B).
2. Skjut in det i handtaget tills batteripaketet sitter fast i
verktyget och se till att det inte lossnar.
Borttagning av batteriet
från verktygshandtaget.
1. Tryck på batterilåsknappen 11 och dra med en fast rörelse
batteripaketet bort från verktygshandtaget.
2. Sätt i batteriet i laddaren såsom beskrivs i laddningsavsnittet
i denna manual.
177
Svenska
Bränslemätare batteripaket (Bild. B)
Vissa DeWALT batteripaket inkluderar en bränslemätare vilket
består av tre gröna LED-lampor som indikerar laddningsnivån
som finns kvar i batteripaketet.
För att aktivera bränslemätaren, tryck in och håll kvar
bränslemätarknappen. En kombination av de tre LED-lamporna
kommer att lysa för att ange kvarvarande laddningsnivå.
När laddningen i batteriet är under den användbara
gränsen kommer inte bränslemätaren att lysa och batteriet
behöver laddas.
NOTERA: Bränslemätaren är endast en indikering på laddning
som finns kvar i batteripaketet. Den indikerar inte verktygets
funktionalitet och kan variera baserat på produktkomponenter,
temperatur och slutanvändarens användning.
Hjälpkrok (Bild C)
DeWalt sladdlösa spikpistolen inkluderar en integrerad
hjälpkrok 16 som kan fästas på valfri sida av verktyget för att
passa för vänster- eller högerhänta användare.
Om kroken inte önskas kan den tas bort från verktyget.
Ta bort hjälpkroken
1. Ta bort batteripaketet från verktyget.
2. För att växla verktyget från höger- till vänsterhänt
användning, ta bara bort skruven 17 från motsatt sida av
verktyget och montera den på den andra sidan.
3. Sätt tillbaka batteripaketet.
VARNING: Ta bort stift från magasinet innan några
inställningar görs eller service utförs på verktyget. Om du
inte gör det kan det resultera i allvarliga skador.
VARNING: Koppla bort batteripaketet från verktyget
innan några inställningar, byte av tillbehör, service
ges eller verktyget flyttas. Sådana förebyggande
säkerhetsåtgärder minskar risken att elverktyget startar
oavsiktligt.
VARNING: När den inte används, placera verktyget på
sidan på en stabil yta där den orsakar att någon snubblar
eller faller. Vissa verktyg med stora batteripaket kan stå
upprätt på batteripaketet men kan lätt vältas.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Iaktta alltid säkerhetsinstruktionerna och
tillämpbara bestämmelser.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör. En
oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
VARNING: Läs igenom sektionen med titeln
Säkerhetsvarningar spikpistol i början av denna
manual. Bär alltid ögon- och hörselskydd när du använder
verktyget. Håll spikpistolen riktad bort från dig och andra
personer. För säker hantering, fullfölj följande procedurer
och kontroller innan spikpistolen används.
178
1. Använd alltid lämpliga skyddsglasögon och andningsskydd.
2. Ta bort batteripaketet från verktyget.
3. Lås påskjutaren 15 i backposition och ta bort alla stift från
magasinet.
4. Kontrollera att det är smidig drift av kontakttungan och
påskjutarhaken. Använd inte verktyget om något av
montagen inte fungerar korrekt. Använd ALDRIG ett verktyg
som har kontakttungan inspänd i upp-positionen.
5. Använd ALDRIG ett verktyg som har skadade delar.
VARNING: För att minska risken för personskador, koppla
ifrån batteripaketet från verktyget innan underhåll utförs.
borttagning av stift som fastnat, arbetsområdet lämnas,
verktyget flyttas till annan plats eller verktyget överlämnas
till en annan person.
Korrekt Handplacering (Bild D)
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
använd ALLTID korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
håll ALLTID verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
Korrekt handplacering kräver en hand på huvudhandtaget
såsom visas i Figur D.
Förberedelse av verktyget (Bild A)
OBSERVERA: Spreja ALDRIG eller
använd på annat sätt smörjmedel
eller rengöringsmedel inuti
verktyget. Detta kan allvarligt
påverka verktygets livslängd och
prestanda.
NOTERA: Batteripaketet är inte fulladdat direkt från kartongen.
Följ angivna instruktioner (se Laddningsprocedurer).
1. Läs igenom sektionen spikpistolens säkerhetsvarningar
i denna manual.
2. Använd ögon- och hörselskydd.
3. Ta bort batteriet från verktyget.
4. Se till att magasinet är tomt på fästdon.
5. Kontrollera att det är smidig drift av kontakttungan och
påskjutarhaken 15 . Använd inte verktyget om något av
montagen inte fungerar korrekt. Använd ALDRIG ett verktyg
som har kontakttungan inspänd i aktiverad position.
6. Håll verktyget riktad bort från dig och andra personer.
7. Sätt i fulladdat batteripaket.
Använda avtryckarlåset (Bild E)
VARNING: För att minska risken för allvarliga
personskador, håll inte avtryckaren intryck när verktyget
inte används. Håll avtryckarlåset LÅST (bild E) när
verktyget inte används.
VARNING: För att minska risken för allvarliga
personskador, lås avtryckaren, ta bort batteripaketet från
verktyget och ta bort stiften från magasinet innan några
justeringar görs.
Svenska
Varje DeWALT spikpistol är utrustad med ett avtryckarlås 2
som när det skjuts åt höger såsom visas i bild E, förhindrar
att verktyget avfyrar ett stift genom att låsa avtryckaren och
förbikopplar kraften till motorn.
När avtryckarlåset trycks åt vänster kommer verktyget att vara
fullt operativt. Avtryckarlåset skall alltid vara låst (bild E) närhelst
några inställningar görs eller när verktyget inte omedelbart skall
användas.
OBSERVERA: Förvara inte verktyget med batteripaketet
installerat. För att förhindra skador på paketet och för
att garantera bästa batterilivslängd bör batteripaketet
förvaras utanför verktyget eller laddaren på en sval och
torr plats.
Ladda verktyget (Bild F)
VARNING: Håll verktyget riktad bort från dig och andra
personer.
VARNING: Ladda aldrig stift med kontaktremsan eller
avtryckaren aktiverad.
VARNING: Ta alltid bort batteripaketet vid laddning och
urladdning av stift.
VARNING: Håll fingrarna borta från påskjutarhakspåren
för att förhindra olyckor.
VARNING: Avtryckarlåset skall alltid vara aktiverat
närhelst några inställningar görs eller när verktyget inte
skall användas.
VARNING: Fästelement som används för att installera
metallkontaktdon måste uppfylla tillämpliga
byggnadskoder och måste installeras i enlighet med
leverantörens specifikationer om kodkrav och hårdvara för
metallkontaktdon. Felaktig installation av kontaktelement
kan resultera i konstruktionsfel.
1. Vänd spikpistolen upp och ned.
2. Skjut den fjäderbelastade påskjutarhaken 15 mot
magasinets bas för att låsa den på plats.
3. Sätt in stiftbandet i laddningsöppningen på magasinet. se
till att stifthuvudena är i korrekt linje med öppningen. (Se
Tekniska data för att avgöra kompatibel storlek.)
4. Håll fingrar borta från spåret, stäng magasinet genom att
släppa påskjutarhaken. Låt spärren försiktigt glida framåt
och aktivera stiftbandet.
Tömma verktyget
VARNING: Avtryckarlåset skall alltid vara låst närhelst
några inställningar görs eller när verktyget inte skall
användas.
1. Ta ut batteriet ur spikpistolen.
2. Skjut den fjäderbelastade påskjutarhaken mot magasinets
bas för att låsa den på plats.
3. Vänd upp verktyget tills fästelementen glider fritt ut från
magasinet.
4. Med batteriet borttaget kontrolleras nosdelen för att se om
det finns några stift kvar.
NOTERA: Verktyget är utrustad med en maggent i nosdelen för
att förbättra verktyget prestanda. Vid urladdning verifiera alltid
att de små delarna från stiften inte hålls fasta av den magnetiska
nosdelen.
Hastighetsinställning sammanfattning
(Bild A, G, H)
Denna spikpistol är utrustad med en hastighetsväljare 3 för
inställning av verktyget vid drivning in i olika material.
Hastighet 1:
Mjukare material (låg styrka betong-/porösa block)
Hastighet 2:
Mellanhårda material (Höghållfast betong)
Hastighet 3: Hårda material (Konstruktionsstål)
I de fall där stiften inte slås in tillräckligt djup vid hastighet 1 kan
du byta till hastighet 2 eller 3 för ytterligare effekt.
OBSERVERA: Avfyrning av stift in i mjuka material
med hög hastighet kommer att orsaka överdrivet
slitage på verktyget och resultera i funktionsavbrott.
Hastighetsinställning
Användning
Typisk stiftlängd
Fästning av Stål/Trä till
1
låghållfastbetong/murverk (<4000
19-25 mm
psi)
Fästning av Stål/Trä till
2
19-29 mm
höghållfastbetong (<4000 psi)
Fästning i konstruktionsstål;
3
13-57 mm
2x4 till betong
VARNING: Fästelement måste drivas rakt in i materialet.
Luta inte spikpistolen när fästelement drivs. Se bild H.
Stiftinträngningsvärden förbättras när verktyget avfyras
vinkelrätt mot materialet.
Verktyget kan aktiveras genom att dra avtryckaren 1 i ett av två
lägen: sekventiellt läge eller snabbcykelläge. Se Väl av läge för
detaljerade instruktioner frö avfyrning i varje läge.
Val av läge (Bild A, G)
För att välja standard sekventiellt läge, skjut lägesväljaren 4 för
att visa ikonen enstaka pil ( ).
För att välja snabbt sekventiellt läge, skjut lägesväljaren 4 för att
visa ikonen dubbelpil ( ).
NOTERA: Batterilivslängden i snabbt cykelläge kommer att vara
kortare än i standard sekventiellt läge. Om verktyget lämnas i
standard sekventiellt läge fås maximal batterilivslängd.
Sekventiellt läge
Det sekventiella läget används för oregelbunden spikning. Den
ger maximal batterilivslängd för drivning av stift.
1. Använda lägesväljaren 4 , välj det sekventiella läget.
2. Lossa avtryckarlåset 2 .
3. Tryck kontakttungan 6 mot arbetsytan.
4. Tryck in avtryckaren 1 för att aktivera verktyget.
5. Släpp avtryckare och lyft spikpistolen från arbetsytan.
6. Upprepa steg 3–5 för att aktivera nästa spik.
Snabbcykelläge
I snabbcykelläge återställs motorns rotationshastighet
automatiskt efter drivningen av ett stift för att möjliggöra snabb
179
Svenska
efterföljande spikning. Medan detta medger möjlighet att driva i
fler stift under kortare tid tömmer detta läge batteriet snabbare.
1. Använd lägesväljaren 4 för att välja snabbcykelläget.
2. Lossa avtryckarlåset 2 .
3. Tryck kontakttungan 6 mot arbetsytan.
4. Tryck in avtryckaren 1 för att aktivera verktyget.
5. Släpp avtryckare och lyft spikpistolen från arbetsytan.
NOTERA: Verktygets motor återgår till full hastighet
automatiskt utan att kontaktspetsen 6 trycks in.
6. Upprepa steg 3–5 för att aktivera nästa spik.
Felsökning stift/fästelement
Korrekt drivet stift
Överstyrt stift
BETONG
Stift hålls inte kvar i betongen.
Orsak:
-- För hård/hög betonghållfasthet
-- Hård eller stor massa i betong
Åtgärd:
-- Använd kortare stift.
-- Byt till högre
hastighetsinställning.
Stift drivs inte in tillräckligt långt.
Orsak:
-- Stift för långt
-- Hastighetsinställningen för låg
Åtgärd:
-- Använd kortare stift.
-- Byt till högre
hastighetsinställning.
Stift drivs in för långt.
Orsak:
-- Stift för kort för arbetet
-- Hastighetsinställningen för hög
Åtgärd:
-- Använd längre stift.
-- Byt till lägre
hastighetsinställning.
180
Stift böjs.
Orsak:
-- Stift träffar stor massa vid
inmatning
-- För hård/hög betonghållfasthet
-- Stift träffar armeringsjärn under
ytan
Åtgärd:
-- Använd kortare stift.
-- Se till att stiften är vinkelräta
mot arbetsytan.
-- Flytta 8 cm och försök igen.
STÅL
Stift inte vinkelrät mot ytan.
Orsak:
-- Hastighetsinställningen för låg
-- Materialet är för hård för
stifttypen
Åtgärd:
-- Öka verktygets
hastighetsinställning
Stift bryts eller böjs.
Orsak:
-- Stift för långt
-- Hastighetsinställningen för låg
-- Materialet är för hård för
stifttypen
Åtgärd:
-- Använd kortare stift.
-- Byt till högre
hastighetsinställning..
Stiften hålls inte kvar i stålet.
Orsak:
-- Stålets basmaterial för tunt
Åtgärd:
-- Använd alternativa hjälpmedel
för att fästa basmaterialet.
Svenska
Strålkastare/LED-indikator (Bild A)
Det finns indikatorlampor för svagt batteri och för stopp/fastnad
fästelement 9 placerade i fronten av verktyget på var sida om
magasinet.
SVAGT BATTERI
Byt batteriet mot ett laddat paket.
HETT PAKET
Låt batteriet svalna eller byt till ett paket som
är svalt.
FASTNA/STOPP FÖRHÅLLANDEN
Vrid på stoppfrigöringsspaken för att
lossa. Se Stoppfrigöring eller Rensa ett
stift som fastnat.
HETT VERKTYG (Båda LED blinkar)
Låt verktyget svalna innan fortsatt
användning.
eller någon
annan
kombination..
FEL
Återställ verktyget genom att ta bort och
sätta tillbaka batteripaketet eller slå av
och slå på avtryckarlåset. Om felkoden
kvarstår, lämna verktyget hos ett
auktoriserat DeWALT servicecenter.
Stoppfrigöring (Bild I)
Om spikpistolen används i hårdare material där all tillgänglig
energi i motorn används för att driva ett fästelement kan
motorn stoppa. Drivaren fullföljer inte drivarcykeln och fastna/
stoppindikatorn blinkar. Vrid på stoppfrigöringsspaken 8
på verktyget och mekanismen kommer att lossna. NOTERA:
Verktyget kommer att avaktivera sig självt och inte återställas
innan batteripaketet tagits bort och satts tillbaka. Om drivaren
inte automatiskt återgår till startpositionen fortsätt till Rensa
ett stift som fastnat. Om enheten fortsätter att stoppa
granska materialet och fästelementets längd för att vara säker
på att användningen inte är för hård. Spikpistolen kan också
bli överhettad och behöver tid för att svalna innan fortsatt
användning.
Rensa ett stift som fastnat (Bild A, J)
VARNING: För att minska risken för allvarliga
personskador, koppla bort batteripaketet från
verktyget innan några inställningar, byte av
tillbehör, service ges eller verktyget flyttas. Sådana
förebyggande säkerhetsåtgärder minskar risken att
elverktyget startar oavsiktligt.
VARNING: När ett stift som fastnat tas bort rikta då
ALDRIG spikpistolen med munstycket uppåt eller
med batteriet uppåt. Om spikpistolen riktas så gör
det att det stift som fastnat eller delar av stiftet troligtvis
sugs in i spikpistolen. Om någon del av ett stift sugs
in i verktyget kan stiftet hämtas genom att locket på
ovansidan tas bort.
Om ett stift fastnar i nosdelen, håll verktyget riktat bort från dig
och följ dessa instruktioner för att rensa:
1. Ta bort batteripaketet från verktyget och aktivera
avtryckarlåset.
2. Lägg verktyget på sidan, skjut den fjäderbelastade
påskjutarhaken 15 mot magasinets bas för att låsa den på
plats och lossa stiftbandet.
3. Rotera magasinets låsspak 14 och vrid magasinet 12 framåt.
4. Ta bort fastnat/böjt stift, använd en tång om så behövs.
Kontakttungan kan tas bort om så behövs. Se Byte av
kontakttungan.
VARNING: Om någon del av ett stift sugs in i verktyget
kan stiftet hämtas genom att locket på ovansidan tas bort.
5. Om drivaren är i nedre positionen vrid på låsspaken ovanpå
spikpistolen.
NOTERA: Om drivaren inte återgår efter rotationen av
stoppfrigöringsspaken kan det vara nödvändigt att återställa
bladet manuellt med en lång skruvmejsel.
6. Rotera magasinet tillbaka i position under verktygets nos
och dra åt insexskruvarna.
7. Sätt tillbaka batteripaketet.
NOTERA: Verktyget kommer att avaktivera sig självt och inte
återställas innan batteripaketet tagits bort och satts tillbaka.
8. Sätt tillbaka stiften i magasinet (se Ladda verktyget).
9. Lossa påkjutarhaken.
10. Avaktivera avtryckarlåset när du är redo att fortsätta
spikningen.
NOTERA: Om stift fastnar regelbundet eller om drivaren
kontinuerligt inte kan återställas, lämna verktyget för service på
ett auktoriserat DeWALT servicecenter.
Användning i kallt väder
När verktyget används vid temperaturer under fryspunkten:
1. Håll verktyget så varmt som möjligt före användning.
2. Aktivera verktyget 10 eller 15 gånger i restträbitar innan
användning.
Användning i varmt väder
Verktyget bör arbeta normalt. Håll emellertid verktyg utanför
direkt solljus då överdriven hetta kan slita på stötdämpare och
andra gummidelar vilket resulterar i ökande underhåll.
UNDERHÅLL
Ditt elverktyg från DeWALT har konstruerats för att arbeta
över en lång tidsperiod med minimalt underhåll. Kontinuerlig
tillfredsställande drift beror på ordentlig verktygsvård och
regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör. En
oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
Laddaren och batteripaketet är inte servicebara.
181
Svenska
TABELL DAGLIGT UNDERHÅLL
ÅTGÄRD
Rengör magasinet, påskjutaren och mekanismen för
kontakttungan.
VARFÖR
Möjliggör smidig användning av magasinet, minskar
slitaget och förhindrar stopp.
HUR
Renblåsning av verktyget med tryckluft är den mest
effektiva metoden för rengöring. Användning av
oljor, regelbunden smörjning eller lösningsmedel
rekommenderas inte eftersom de tenderar att dra åt
sig skräp och/eller skada plastdelarna på verktyget.
ÅTGÄRD
Innan varje användning, kontrollera för att garantera
att alla skruvar och fästelement är åtdragna och
oskadade.
VARFÖR
Förhindrar stopp och för tidiga fel hos
verktygsdelarna.
HUR
Dra åt lösa skruvar med lämplig insexnyckel eller
skruvmejsel.
Smörjning
OBSERVERA: Spreja ALDRIG eller
använd på annat sätt smörjmedel
eller rengöringsmedel inuti
verktyget. Detta kan allvarligt
påverka verktygets livslängd och
prestanda.
DeWALT verktyg är ordentligt smorda på fabriken och klara att
använda. Vi rekommenderar emellertid att du en gång per år tar
med dig eller skickar verktyget till ett certifierat servicecenter för en
grundlig rengöring och inspektion.
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm från huvudkåpan
med torr luft varje gång du ser smuts samlas i och
runt lufthålen. Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel eller andra
skarpa kemikalier för att rengöra de icke-metalliska
delarna på verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga de
material som används i dessa delar. Använd en trasa som
bara är fuktad med vatten och mild tvål. Låt aldrig någon
vätska komma in i verktyget; sänk aldrig ner någon del av
verktyget i en vätska.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör än de som erbjuds
av DeWALT inte har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör med detta verktyg vara
riskabelt. För att minska risken för personskada bör endast
tillbehör som rekommenderas av DeWALT användas med
denna produkt.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information angående
lämpliga tillbehör.
182
Byte av kontakttungan (Bild K)
För vissa arbeten kan användning av en annan kontakttunga
vara önskvärt.
VARNING: För din egen säkerhet, läs igenom verktygets
bruksanvisningen innan tillbehöret används. Om inte
dessa varningar följs kan det leda till personskador och
allvarliga skador på arbetsställningen och tillbehören. Vid
service på detta verktyg använd identiska reservdelar.
Byte av kontakttunga:
1. Skjut ned kontakttungans låsspak 5 .
2. Dra kontakttungan 6 ut från nosen på verktyget.
3. Håll ned kontakttungans låsspak
4. Rikta kontakttungans inriktningsmarkering uppåt, såsom
visas i bild K, sätt in kontakttungan helt i verktygsnosen.
5. Släpp spaken.
DCN8901 Drivarblad utbytessats
(Bild L, M, N)
VARNING: För din egen säkerhet, läs igenom verktygets
bruksanvisningen innan tillbehöret används. Om
inte dessa varningar följs kan det leda till allvarliga
personskador och skador på verktyget och tillbehören. Vid
service på detta verktyg använd identiska reservdelar.
NOTERA: Alla mekaniska delar i drivarutbytessatsen visas för
bekvämlighet och verifikation av innehållet.
Byta slitet drivarblad:
1. Använd en T-20 torx, lossa de fyra skruvarna 18 på bägge
sidorna av enheten.
2. Ta bort de fyra skruvarna och det löstagbara
toppställningen 7 . Se bild L.
3. Ta bort höljets kanthätta 19 . Se bild L.
4. Skjut upp baksidan av drivaren 20 tills du hör ett klick, skjut
sedan drivaren framåt medan den hålls i sin position tills den
passerar det övre stötmontaget 22 .
5. Ta bort styrstagen 21 . Se bild M.
6. Ta bort det övre stötmontaget.
7. Lyft den bakre delen av drivaren till en vinkel och dra ut
drivaren. Se bild N.
8. Byt drivaren och följ stegen i motsatt ordning för
återmontage
9. Se till att den nya drivenheten glider smidigt genom
verktyget innan den återmonteras fullständigt.
10. Sätt tillbaka drivaren, styrstängerna, stötdämparna, höljets
kanthätta och löstagbara toppställningen på enheten. Det
är viktigt att testa inriktningen av drivaren och balanshjulet
innan höljets kanthätta skruvas tillbaka på enheten. Detta
kan göras genom att ansluta ett batteri skjuta och sedan
släppa munstycket på enheten mor en bänk eller en hård
yta. Detta göra att motorn börjar spinna.
NOTERA: När profilen och balanshjulet är korrekt inriktade
kommer du höra motorn återgå från full hastighet. Om
drivaren och balanshjulet inte är korrekt inriktade kanske
inte motorn startar, den kan sakta ned mycket snabbare än
normalt samtidigt som ett högljutt malande ljud kommer
Svenska
från enheten. Om detta sker, ta bort och sätt tillbaka drivare
och se till att stötdämparna är korrekt ditsatta.
VARNING: Testa alltid enheten genom att avfyra 15 mm,
20 mm eller 25 mm stift i hastighet 1 i skräpmaterial för
att garantera att verktyget fungerar korrekt. Om verktyget
inte fungerar korrekt, kontakta ett erkänt DeWALT
servicecenter omedelbart.
Att skydda miljön
Separat insamling. Produkter och batterier som är
märkta med denna symbol får inte kastas i den vanliga
hushållssoporna.
Produkter och batterier innehåller material som
kan återvinnas och återanvändas vilket minskar behovet av
råmaterial. Återvinn elektriska produkter och batterier enligt
lokala bestämmelser. Ytterligare information finns tillgängligt på
www.2helpU.com.
Laddningsbart Batteripaket
Det här långlivade batteripaketet måste laddas när det inte
längre producerar tillräcklig energi för arbeten som tidigare lätt
utförts. Det bör omhändertas med lämpliga miljöhänsyn vid
slutet av dess fungerande livslängd:
• Ladda ur batteripaketet fullständigt och ta sedan ut det
ur produkten.
• Litiumjonbatteripaket celler är återvinningsbara. Lämna
dem hos din återförsäljare eller på en återvinningsstation.
De insamlade batteripaketen kommer att återvinnas eller
avyttras korrekt.
183
Svenska
FELSÖKNINGSGUIDE
VARNING: Eftersom andra tillbehör än de som erbjuds av DeWALT inte har testats med denna produkt, kan användningen av
sådana tillbehör med detta verktyg vara riskabelt. För att minska risken för personskada bör endast tillbehör som rekommenderas
av DeWALT användas med denna produkt.
SYMPTOM
Motorn körs inte med
kontakttungan intryckt
Verktyget aktiveras inte (motorn
körs med avfyrar inte)
Motorn startar med avger mycket
oljud
Drivarbladet fortsätter att fastna i
nedre positionen
Verktyget arbetar men driver inte
in fästelementen helt
184
ORSAK
Avtryckarlåset är i låst position
Tomkörningslåset är aktiverat, blockerar
kontakttungan från att helt tryckas in
Verktyget är stoppat, låser motor så den inte roterar
LÖSNING
Lås upp avtryckarlåset.
Ladda fler stift i magasinet.
Vrid på stoppfrigöringsspaken på verktyget och mekanismen kommer
att lossna. Om drivaren inte återgår, ta bort batteriet och skjut manuellt
drivaren tillbaka till startpositionen.
Verktyget är hett. (Kontrollera LED-indikatorerna för Låt verktyget svalna innan fortsatt användning.
att verifiera dess betingelser.)
Batteriet är hett. (Kontrollera LED-indikatorerna för Låt batteriet svalna eller byt till ett paket som är svalt.
att verifiera dess betingelser.)
Böjd kontakttunga
Se auktoriserat servicecenter.
Motorn slutar att köras efter 5 sekunder
Normal drift, lossa kontakttungan och tryck in igen.
Terminalerna är smutsiga eller skadade
Se auktoriserat servicecenter.
Skadad intern elektronik
Se auktoriserat servicecenter.
Skadad avtryckare
Se auktoriserat servicecenter.
Tomkörningslåset är aktiverat, blockerar
Ladda stift i magasinet.
kontakttungan från att helt tryckas in
Låg batteriladdning eller skadat batteri
Kontrollera laddningsnivån om paketet visar laddningsstatus.
Ladda eller byt batteripaket om så behövs.
Stift som fastnat/drivarblad som inte återgår till
Ta bort batteriet, ta bort stift som fastnat, vrid på stoppfrigöringsspaken,
startposition
(skjut drivenheten upp manuellt om så behövs) sätt tillbaka
batteripaketet.
Skadad drivare
Byt drivare med satsen.
Intern mekanism har fastnat
Se auktoriserat servicecenter.
Skadad intern elektronik
Se auktoriserat servicecenter.
Stift som fastnat och drivare har fastnat i nedre
Använd stoppfrigöringsspaken, ta bort stift som fastnat och återför
position
drivarbladet manuellt om så behövs.
Skadad drivare
Byt drivare med satsen.
Stift som fastnat och drivare har fastnat i nedre
Använd stoppfrigöringsspaken, ta bort stift som fastnat och återför
position
drivarbladet manuellt om så behövs.
Skräp i nosdelen
Rensa nosdelen och leta noga efter små delar av trasiga stift som fastnat
i spåret. Se Rensa ett stift som fastnat.
Skadad eller sliten drivare
Byt drivare med satsen.
Hastighetsväljaren inställd i fel position.
Ställ in lämplig hastighet.
Verktyget ligger inte fast an mot arbetsstycket
Använd lämplig kraft så att verktyget ligger tätt an mot arbetsstycket.
Läs bruksanvisningen.
Material och fästelements längd
Om enheten fortsätter att stoppa (fortsatt behov att vrida på
stoppfrigöringsspaken) välj lämpligt material och fästelements längd
som inte är för hård för att använda.
Använda felaktig hastighet
Om du försöker att driva i längre ringskaftade spikar i mjukt trä eller
driver in ringskaftade spikar i hårdare material med hastighet 1 - ändra
hastighetsinställningen till position 2.
Skadad eller sliten drivarspets
Byt drivare med satsen.
Skada aktiveringsmekanism
Se auktoriserat servicecenter.
Svenska
SYMPTOM
Verktyget arbetar men inga
fästelement sätts i rörelse
Spik fastnat
Drivarbladet glider inte smidigt
bakåt eller framåt genom dess
avfyrarväg
ORSAK
Inga stift i magasinet
Fel storlek eller sneda stift
Skräp i nosdelen
LÖSNING
Ladda stift i magasinet.
Använd endast rekommenderade stift. Se Tekniska data.
Rensa nosdelen och leta noga efter små delar av trasiga stift som fastnat
i spåret.
Skräp i magasinet
Rengör magasinet
Skadad eller sliten drivare
Byt drivare med satsen.
Slitet magasin
Byt magasin. Se auktoriserat servicecenter.
Skadad påskjutarfjäder
Byt fjäder. Se auktoriserat servicecenter.
Fel storlek eller sneda stift
Använd endast rekommenderade stift Se Tekniska data.
Magasinet inte fastsatta efter tidigare rensning efter Se till att magasinet hakat fast ordentligt.
stopp/inspektion
Skadad eller sliten drivare
Byt drivare.
Material och fästelements längd
Om enheten fortsätter att stoppa (fortsatt behov att vrida på
stoppfrigöringsspaken) välj lämpligt material och fästelements längd
som inte är för hård för att använda.
Skräp i nosdelen
Rensa nosdelen och leta noga efter små delar av trasiga stift som fastnat
i spåret.
Skadad påskjutarfjäder
Byt fjäder. Se auktoriserat servicecenter.
Tomavfyrningslåset är aktiverat med endast 2-4
Ladda fler stift för att frånkoppla tomavfyrningslåset.
stift kvar i magasinet och användaren använder
överdriven kraft på kontaktspetsen och åsidosätter
låsningen
Verktyget är ännu inte inkört
Nya verktyg kan behöva 100 - -500 stift för att kopplas ihop eller slitas
in tillsammans. Använd korta stift under denna period om det är svårt
med drivningsflödet av stift.
Använda felaktig hastighet
Om du försöker att driva i längre stift i mjukt trä eller driver stift in i
hårdare material med hastighet 1 - ändra hastighetsinställningen till
position 2 eller 3.
Slitet magasin
Byt magasin. Se auktoriserat servicecenter.
Drivarbladet är böjt
Byt drivare.
185
Türkçe
KABLOSUZ BETON ÇIVI ÇAKMA MAKINESI
DCN890
Tebrikler!
AT Uygunluk Beyanatı
Bir DeWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, sürekli ürün
geliştirme ve yenilik DeWALT markasının profesyonel elektrikli
alet kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi haline
gelmesini sağlamaktadır.
Makıne Dırektıfı
Teknik Özellikleri
Kablosuz Beton Çivi Çakma Makinesi
DCN890
Voltaj
Tip
Akü tipi
Şarjör açısı
Yükleme kapasitesi
Çivilerin Uzunluğu
Çivi Kalınlığı
Ağırlık (akü hariç)
VDC
mm
mm
kg
DCN890
18
1
Li-Ion
15
maksimum 33 çivi
13–57
2,6–3,7
4,2
EN60745-2-16’e göre tespit edilen toplam gürültü ve titreşim değerleri (üç
yönün vektör toplamı):
LPA(ses basıncı düzeyi)
dB(A)
88,5
LWA(akustik güç düzeyi)
dB(A)
97,5
K (akustik gücü belirsizliği)
dB(A)
3,5
Titreşim emisyon değeri ah =
Belirsizlik K =
m/s2
m/s2
2,8
1,5
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi, EN60745’te
sağlanan standart teste uygun olarak ölçülmüştür ve aletleri
birbiriyle karşılaştırmak için kullanılabilir. Ön maruziyet
değerlendirmesi için kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon düzeyi, aletin ana
uygulamalarını yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa veya bakımı kötü
yapılırsa, titreşim emisyonu değişebilir. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin kapalı kaldığı veya
çalışmasına karşın iş görmediği zamanları da dikkate
almalıdır. Bu, toplam çalışma süresindeki maruziyet
düzeyini önemli ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden korumak için belirtilen ek
güvenlik önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların bakımını
yapın, elleri sıcak tutun, çalışma modellerini düzenleyin.
DeWALT, Teknik Özellikleri bölümünde açıklanan bu ürünlerin
aşağıda belirtilen yönergelere uygun olduğunu beyan eder:
2006/42/AT, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-16:2010.
Bu ürünler ayrıca 2014/30/EU ve 2011/65/EU Direktiflerine de
uygundur. Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten
DeWALT ile temas kurun veya kılavuzun arka kapağına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik dosyanın
derlenmesinden sorumludur ve bu beyanı DeWALT
adına vermiştir.
Markus Rompel
Mühendislik Direktörü
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
26.01.2017
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, kullanım
kılavuzunu okuyun.
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet derecesini
gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde önemsiz veya orta
dereceli yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi hasara
neden olabilecek, yaralanma ile ilişkisi olmayan
durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
186
Ağırlık
Türkçe
Aküler
Şarj Aletleri/Şarj Süreleri (Dakika)
Kat. #
VDC
Ah
Ağırlık
kg
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
Elektrikli El Aletleri İçin Genel Güvenlik
Talimatları
UYARI: Bütün güvenlik uyarılarını ve talimatlarını
mutlaka okuyun. Bu talimatların herhangi birisine
uyulmaması elektrik çarpması, yangın ve/veya ciddi
yaralanma riskine neden olabilir.
BÜTÜN UYARI VE
GÜVENLİKTALİMATLARINI İLERİDE
BAKMAK ÜZERE SAKLAYIN
Uyarılarda yer alan «elektrikli alet» terimi şebeke elektriğiyle
(kablolu) veya akü/pille (şarjlı) çalışan elektrikli aletinizi
ifade etmektedir.
1) Çalışma alanının Güvenlığı
a ) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun. Karışık ve
karanlık alanlar kazaya davetiye çıkartır.
b ) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar ve
tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda
çalıştırmayın. Elektrikli aletler, toz veya dumanları
ateşleyebilecek kıvılcımlar çıkartır.
c ) Bir elektrikli aleti çalıştırırken çocuklardan ve
etraftaki kişilerden uzak tutun. Dikkatinizi dağıtıcı
şeyler kontrolü kaybetmenize neden olabilir.
2) Elektrık Güvenlığı
a ) Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun olmalıdır.
Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir değişiklik yapmayın.
Topraklı elektrikli aletlerde hiçbir adaptör fişi
kullanmayın. Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler
elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
b ) Borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolapları gibi
topraklanmamış yüzeylerle vücut temasından
kaçının. Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek bir
elektrik çarpması riski vardır.
c ) Elektrikli aletleri yağmura maruz bırakmayın veya
ıslatmayın. Elektrikli alete su girmesi elektrik çarpması
riskini arttıracaktır.
d ) Elektrik kablosunu uygun olmayan amaçlarla
kullanmayın. Elektrikli aleti kesinlikle kablosundan
tutarak taşımayın, çekmeyin veya prizden
çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan, keskin
kenarlardan veya hareketli parçalardan uzak
tutun. Hasarlı veya dolaşmış kablolar elektrik çarpması
riskini arttırır.
e ) Elektrikli bir aleti açık havada çalıştırıyorsanız,
açık havada kullanıma uygun bir uzatma kablosu
kullanın. Açık havada kullanıma uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
f ) Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık akım aygıtı (RCD)
korumalı bir kaynak kullanın. Bir RCD kullanılması
elektrik şoku riskini azaltır.
3) Kışısel Güvenlık
a ) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman dikkatli
olun, yaptığınız işe yoğunlaşın ve sağduyulu
davranın. Elektrikli bir aleti yorgunken veya ilaç ya
da alkolün etkisi altındayken kullanmayın. Elektrikli
aletleri kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
b ) Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka kullanın.
Daima koruyucu gözlük takın. Koşullara uygun toz
maskesi, kaymayan güvenlik ayakkabıları, baret veya
kulaklık gibi koruyucu donanımların kullanılması kişisel
yaralanmaları azaltacaktır.
c ) İstem dışı çalıştırılmasını önleyin. Aleti güç
kaynağına ve/veya aküye bağlamadan, yerden
kaldırmadan veya taşımadan önce düğmenin kapalı
konumda olduğundan emin olun. Aleti, parmağınız
düğme üzerinde bulunacak Şek.de taşımak veya açık
konumdaki elektrikli aletleri elektrik şebekesine bağlamak
kazaya davetiye çıkartır.
d ) Elektrikli aleti açmadan önce tüm ayarlama
anahtarlarını çıkartın. Elektrikli aletin hareketli bir
parçasına takılı kalmış bir anahtar kişisel yaralanmaya
neden olabilir.
e ) Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde kullanmayın.
Daima sağlam ve dengeli basın. Bu, beklenmedik
durumlarda elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine
olanak tanır.
f ) Uygun Şek.de giyinin. Bol elbiseler giymeyin ve takı
takmayın. Saçınızı, elbiselerinizi ve eldivenlerinizi
187
Türkçe
hareketli parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
takılar veya uzun saç hareketli parçalara takılabilir.
g ) Eğer kullandığınız üründe toz emme ve toplama
özellikleri olan ataşmanlar varsa bunların bağlı
olduğundan ve doğru Şek.de kullanıldığından
emin olun. Bu ataşmanların kullanılması tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.
d ) Uygun olmayan koşullarda, akü sıvı sızıntısı
yapabilir; sıvıya temas etmekten kaçının. Kazara
temas etmeniz halinde suyla yıkayın. Sıvı,
gözlerinize temas ederse, ayrıca bir doktora
başvurun. Aküden sıvı sızması tahriş veya yanıklara
neden olabilir.
6) Servıs
4) Elektrıklı Aletlerın Kullanımı
ve Bakımı
a ) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız için
doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru elektrikli alet,
belirlendiği kapasite ayarında kullanıldığında daha iyi ve
güvenli çalışacaktır.
b ) Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa elektrikli aleti
kullanmayın. Düğmeyle kontrol edilemeyen tüm elektrikli
aletler tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
c ) Herhangi bir ayarlama, aksesuar değişimi veya
elektrikli aletlerin saklanması öncesinde fişi güç
kaynağından çekin ve/veya aküyü aletten ayırın. Bu
tür önleyici güvenlik tedbirleri elektrikli aletin istem dışı
olarak çalıştırılması riskini azaltacaktır.
d ) Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı yerlerde
saklayın ve elektrikli aleti tanımayan veya bu
talimatları bilmeyen kişilerin elektrikli aleti
kullanmasına izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
e ) Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza edin.
Hareketli parçalardaki hizalama hatalarını ve
tutuklukları, parçalardaki kırılmalar ve elektrikli
aletin çalışmasını etkileyebilecek tüm diğer koşulları
kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti kullanmadan
önce tamir ettirin. Kazaların çoğu, elektrikli aletlerin
bakımının yeterli Şek.de yapılmamasından kaynaklanır.
f ) Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun. Bakımı uygun
Şek.de yapılmış keskin kesim uçlu kesim aletlerinin sıkışma
ihtimali daha düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
g ) Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve aletin diğer
parçalarını kullanırken bu talimatlara mutlaka uyun
ve çalışma ortamının koşullarını ve yapılacak işin
ne olduğunu göz önünde bulundurun. Elektrikli aletin
öngörülen işlemler dışındaki işlemler için kullanılması
tehlikeli durumlara neden olabilir.
a ) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek parçaların
kullanıldığı yetkili DeWALT servisine tamir
ettirin. Bu, elektrikli aletin güvenliğinin muhafaza
edilmesini sağlayacaktır.
Çivi Çakma Makinesi Güvenlik Talimatları
•
•
•
•
Çivi Çakma Makinesi İlave Güvenlik Uyarıları
•
•
•
5) Şarjlı Aletlerın kullanımı ve bakımı
a ) Sadece üretici tarafından belirtilen şarj cihazı ile
şarj edin. Bir akü tipine uygun bir şarj cihazı başka
tipte bir aküyü şarj etmek için kullanıldığında yangın
riski yaratabilir.
b ) Elektrikli aletleri yalnızca özel olarak tanımlanmış
akülerle kullanın. Başka akülerin kullanılması
yaralanma ve yangın riskine yol açabilir.
c ) Akü kullanımda değilken, ataç, bozuk para, anahtar,
çivi, vida veya terminaller arasında kontağa neden
olabilecek diğer küçük metal nesnelerden uzak
tutulmalıdır. Akü terminallerinin birbirine kısa devre
yapılması yanıklara veya yangına neden olabilir.
188
Her zaman aletin içinde çivi olduğunu varsayın. Çivi
çakma makinesinin dikkatsiz kullanımı çivilerin beklenmedik
Şek.de fırlamasına ve yaralanmalara sebep olabilir.
Aleti kendinize veya yakınınızdaki insanlara doğru
tutmayın. Tetiğe yanlışlıkla dokunulması çivinin fırlamasına
ve yaralanmalara sebep olabilir.
Alet çalışılacak yüzey üzerine sağlam yerleştirilmeden
çalıştırmayın. Alet çalışılacak yüzey ile temas halinde değilse
çivi hedefinizden sapabilir.
Çivi aletin içinde sıkıştığında, aletin güç kaynağı
bağlantısını kesin. Aletin elektriğe bağlı olması durumunda
sıkışan çivi çıkarılırken kazara fırlayabilir.
•
•
UYARI: Herhangi bir çivi çakma makinesi kullanırken,
ölüm veya ciddi yaralanma riskini önlemek için aşağıdaki
önlemlerin tümü alınmalıdır. Aleti çalıştırmadan önce tüm
talimatları okuyun ve anlayın.
Çivinin gömülü elektrik kablolarına temas etmesine
yol açabileceği durumlarda aleti izole edilmiş sapından
tutun. Elektrik akımı bulunan kablolarla temas halinde akım,
aletin “iletken” metal parçaları üzerinden kullanıcıya “iletilerek”
elektrik çarpmasına yol açacaktır.
Kullanım sırasında daima uygun kişisel işitme ve diğer
koruma tertibatı sağlayın. Bazı durumlarda ve uzun süreli
kullanımda, bu ürünün sesi işitme kaybına sebep olabilir.
Kullanılmadığı zaman bataryayı aletten çıkarın. Alanı
terk etmeden veya aleti başka bir operatöre teslim etmeden
önce daima bataryayı ayırın ve çivileri kartuştan çıkartın. Aleti,
batarya takılı durumdayken iskele, basamaklar, merdivenler ve
benzeri gibi yer değişimi yapılmasını içeren başka bir çalışma
alanına taşımayın. Batarya takılı durumdayken ayarlama
yapmayın, bakım gerçekleştirmeyin veya sıkışan çivileri
çıkartmayın.
Alet o sırada kullanılmadığında daima tetik
kilidini kullanın. Tetik kilidi kullanılması kazara çivi
fırlamasını önler.)
Alet, tetik ve tetik güvenlik kilidini çalışamaz hale
getirecek Şek.de sökmeyin, kurcalamayın veya başka
işlem yapmayın. Tetiği basılı konumda bantlamayın ya
da bağlamayın. Temas tetiğindeki yayı çıkartmayın. Tetiğin
serbest Şek.de hareket ettiğini günlük olarak kontrol edin.
Kontrolsüz çivi fırlaması meydana gelebilir.
Türkçe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kullanmadan önce aleti kontrol edin. Aletin herhangi
bir parçası, tetiği veya tetik kilidi çalışmaz durumdaysa,
bağlantı kesilmişse, üzerinde değişiklik yapılmışsa veya
düzgün işlev göstermiyorsa o aleti çalıştırmayın. Hasar
gören veya eksik parçalar, kullanımdan önce onarılmalı veya
değiştirilmelidir. Onarımlar Bakim.
Alet üzerinde hiç bir değişiklik veya modifikasyon
yapmayın.
Her zaman aletin içinde çivi olduğunu varsayın.
Aracı asla çalışma arkadaşlarınıza veya kendinize
doğrultmayın. Eşek şakaları yapmayın! Emniyetli çalışın!
Alete bir çalışma aracı olarak yaklaşın.
Bir elektrikli aleti çalıştırırken etraftaki kişilerden,
çocuklardan ve ziyaretçilerden uzak tutun. Dikkatinizi
dağıtıcı şeyler kontrolü kaybetmenize neden olabilir. Alet
kullanılmadığında çocukların ulaşamayacağı, güvenli bir
yerde kilitli olarak muhafaza edilmelidir.
Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde kullanmayın.
Ayaklarınızı daima sağlam ve dengeli Şek.de basın. Denge
kaybı yaralanmaya neden olabilir.
Aleti yalnızca üretildiği amaç için kullanın. Çivileri açık
havada veya çivinin nüfuz edebilmesi çok zor olan sert
malzemelere sıkmayın. Aletin gövdesini veya üst kapağı
bir çekiç gibi kullanmayın. Fırlayan çiviler beklenmedik
bir güzergah izleyebilir ve yaralanmaya neden olabilir.
Çivinin yanlışlıkla fırlamasından kaynaklanan
yaralanmaları önlemek için parmaklarınızı temas
tetiğinden uzak tutun.
Aletin doğru Şek.de bakımıyla ilgili ayrıntılı bilgi için
Bakım ve Onarım bölümlerine bakın.
Aleti her zaman temiz, aydınlatılmış bir alanda çalıştırın.
Çalışma yüzeyinde herhangi bir kir bulunmadığından
emin olun ve çatı gibi yüksek yerlerde çalışırken dengeyi
kaybetmemeye dikkat edin.
Çiviler doğrudan malzemeye çakılmalıdır. Çivileri
çakarken makineyi eğmeyin. Seken veya sıkışan çiviler
yaralanmaya neden olabilir.
Elleri ve vücut uzuvlarını çalışma alanından uzak tutun.
UYARI: Yaralanmaları önlemek için elleriniz ve
vücudunuzu aletin ön çivi çakma alanından uzak tutun.
Aleti yanıcı bir toz, gaz veya duman bulunan ortamlarda
kullanmayın. Bu alet toz veya gazların alev almasına neden
olabilecek kıvılcımlar üretebilir. Başka bir çivinin üzerine çivi
çakılması da kıvılcıma neden olabilir.
Dar alanlarda çalışırken yüz ve vücut uzuvları alet
başlığının arka kısmından uzak tutun. Ani geri tepme,
özellikle sert veya sıkı bir malzeme üzerine çivi çakma sırasında
vücuda darbe ile sonuçlanabilir.
Çivi çakılırken alet geri tepmesini çalışma yüzeyinden
uzağa olacak Şek.de kontrol sağlamak için aleti sıkıca
kavrayın.
Çivi çakma makinesini kullanırken malzeme kalınlığına
dikkat edin. Ucu çıkmış bir çivi yaralanmaya neden olabilir.
Çivileri duvar, zemine veya diğer çalışma alanlarına
tam görmeden çakmayın. Canlı elektrik kablolarına,
•
•
•
•
•
•
sıhhi tesisatlara veya diğer engel türlerine temas eden çiviler
yaralanmalara neden olabilir.
Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman dikkatli olun,
yaptığınız işe yoğunlaşın ve sağduyulu davranın. Aleti
yorgunken veya ilaç ya da alkolün etkisi altındayken
kullanmayın. Elektrikli aletleri kullanırken bir anlık dikkatsizlik
ciddi kişisel yaralanmayla sonuçlanabilir.
Diğer Tehlikeler
Emniyet tedbirlerini düzenleyen yönetmeliğin uygulanmasına
ve emniyet sağlayıcı aygıtların kullanılmasına rağmen, başka
belirli risklerden kaçınılamaz. Bunlar:
• Duyma bozukluğu.
• Sıçrayan parçacıklardan kaynaklanan yaralanma riski.
• Çalışma sırasında ısınan aksesuarlardan kaynaklanan
yanık tehlikesi.
• Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan yaralanma riski.
Elektrik Güvenliği
Elektrik motoru, sadece tek bir gerilim ile çalışacak Şek.de
ayarlanmıştır. Her zaman akü voltajının aletin üretim etiketinde
belirlenmiş değerlere uyup uymadığını kontrol edin. Aynı
zamanda şarj cıhazınızın voltajının ana şebeke voltajınızla aynı
olduğundan emin olun.
DeWALT şarj cihazınız EN60335 standardına uygun
olarak çift yalıtımlıdır; bu nedenle, topraklama
kablosuna gerek yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DeWALT yetkili servisinden temin
edilebilen özel olarak hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma Kablolarının Kullanımı
Kesinlikle gerekli olmadıkça bir uzatma kablosu
kullanılmamalıdır. Daima şarj cihazınızın elektrik girişine uygun
(Teknik Özellikleri bölümüne bakın), onaylı bir uzatma kablosu
kullanın. Minimum iletken boyutu 1 mm2'dir; maksimum
uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, kabloyu daima sonuna kadar açın.
BU TALİMATLARI SAKLAYIN
Şarj Cihazları
DeWALT şarj cihazlarının ayara ihtiyacı yoktur ve olabildiğince
kolay çalıştırılmak üzere tasarlanmışlardır.
Tüm Akü Şarj Cihazları İçin Önemli
Güvenlik Talimatları
BU TALİMATLARI SAKLAYIN: Bu kılavuz uyumlu şarj cihazları
hakkında önemli güvenlik ve çalıştırma talimatları içerir (Teknik
Özellikleri bölümüne bakın).
• Şarj cihazını kullanmadan önce şarj cihazının, akünün
ve üründe kullanılan akünün üzerindeki talimatları ve
uyarıcı işaretleri okuyun.
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi. Şarj cihazının içine
sıvı kaçmasına izin vermeyin. Elektrik çarpmasına
neden olabilir.
UYARI: Alet, 30mA akımı aşmayan akım kesici cihazla
beraber kullanılmaya tavsiye edilir.
189
Türkçe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
190
DIKKAT: Yanma tehlikesi. Yaralanma riskini azaltmak
için, yalnızca DeWALT şarj edilebilir akülerini şarj edin.
Diğer akü tipleri patlayarak yaralanmanıza veya hasar
meydana gelmesine yol açabilir.
DİKKAT: Çocuklar, cihazla oynamalarını önlemek
amacıyla kontrol altında tutulmalıdır.
İKAZ: Belirli koşullar altında, şarj cihazı güç kaynağına
takılıyken, şarj içindeki açık şarj kontakları yabancı
maddeler tarafından kısa devre yapılabilir. Bunlarla
sınırlı olmamak kaydıyla iletken nitelikteki çelik yünü,
alüminyum folyo veya metal parçacık birikimi gibi yabancı
maddeler şarj cihazının yuvalarından uzak tutulmalıdır.
Yuvada akü yokken şarj cihazını daima güç kaynağından
çıkarın. Şarj cihazının fişini temizlemeden önce çıkarın.
Aküyü bu kılavuzdaki şarj cihazlarından başka
cihazlarla şarj etmeye ÇALIŞMAYIN. Şarj cihazı ve akü
özellikle birlikte çalışacak Şek.de tasarlanmıştır.
Bu şarj cihazları DeWALT şarj edilebilir akülerini şarj
etmekten başka kullanımlar için tasarlanmamıştır.
Başka kullanımlar yangın veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
Şarj cihazını yağmura veya kara maruz bırakmayın.
Şarj cihazını fişten çıkarırken kablodan değil fişten
tutarak çekin. Bu, elektrik fişine ve kablosuna hasar verilmesi
riskini azaltır.
Kablonun üzerine basılmayacak, ortalıkta
gezinmeyecek veya başka Şek.de hasara ve gerginliğe
maruz kalmayacak Şek.de yerleştirildiğinden emin olun.
Kesinlikle gerekli olmadıkça uzatma kablosu
kullanmayın. Yanlış uzatma kablosu kullanımı yangın veya
elektrik çarpmasına neden olabilir.
Şarj cihazının üzerine herhangi bir eşya koymayın
veya şarj cihazını havalandırma deliklerini kapatıp
aşırı iç sıcaklığa neden olabilecek yumuşak bir yüzeye
yerleştirmeyin. Şarj cihazını herhangi bir ısı kaynağından
uzaktaki bir yere koyun. Şarj cihazı muhafazanın üstündeki ve
altındaki delikler aracılığıyla havalandırılır.
Şarj cihazını hasarlı kordon veya fişle çalıştırmayın—
bunları derhal değiştirin.
Şarj cihazını sert bir darbe aldıysa, düştüyse veya
herhangi bir Şek.de hasar gördüyse çalıştırmayın. Yetkili
bir servis merkezine götürün.
Şarj cihazını sökmeyin; servis veya onarım gerektiğinde
yetkili bir servis merkezine götürün. Yanlış yeniden takma
elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
Elektrik kablosu hasarlı ise, bir tehlike oluşmasını
önlemek için üretici ya da yetkili Servis Merkezi
tarafından değiştirilmelidir.
Herhangi bir temizlik işlemi yapmadan önce şarj
cihazının fişini prizden çekin. Bu, elektrik çarpması
riskini azaltır. Aküyü çıkarmak bu riski azaltmaz.
ASLA 2 şarj cihazını bir arada bağlamaya çalışmayın.
Şarj cihazı standart 230 V ev elektrik gücüyle çalışmak
üzere tasarlanmıştır. Başka herhangi bir voltaj
ile kullanmayı denemeyin. Bu araba şarj cihazı için
geçerli değildir.
Bir Bataryanın Şarj Edilmesi (Şek. [Fig.] B)
1. Bataryayı takmadan önce şarj cihazını uygun prize takın.
2. Bataryayı 10 şarj cihazına takın, bataryanın şarj cihazına
tamamen oturduğundan emin olun. Devamlı yanıp sönen
kırmızı (şarj) ışık, şarj işleminin başladığını gösterir.
3. Şarjın tamamlandığı, kırmızı ışığın sürekli yanmasıyla belirtilir.
Batarya tam olarak şarj edildikten sonra hemen kullanılabilir
veya şarj cihazından bırakılabilir. Bataryayı şarj cihazından
çıkarmak için, bataryanın üzerindeki batarya bırakma
düğmesine 11 basın.
NOT: Lityum iyon bataryalardan maksimum performans almak
ve bataryaların kullanım ömrünü uzatmak için, ilk kullanım
öncesinde tam olarak şarj edin.
Şarj Cihazının Çalışması
Bataryanın şarj durumu için aşağıdaki göstergelere bakın.
Şarj ışıkları
şarj edilmesi
tamamen şarj oldu
sıcak/soğuk akü gecikmesi*
*Bu işlem esnasında kırmızı ışık yanıp sönmeye devam edecek,
fakat bir sarı ışık da yanacaktır. Akü uygun bir sıcaklığa
ulaştığında, sarı ışık kapanacak ve şarj aleti şarj işlemine devam
edecektir.
Uyumlu şarj cihazı arızalı bir aküyü şarj etmeyecektir. Şarj
cihazı, ışığı geri çevirerek veya paket ya da şarj sorunu yanıp
sönme şablonunu görüntüleyerek akünün arızalı olduğunu
gösterecektir.
NOT: Bu aynı zamanda şarj cihazının arızalı olduğu anlamına da
gelebilir.
Şarj cihazı bir sorun gösteriyorsa, şarj cihazını ve akü takımını test
edilmek üzere yetkili bir servis merkezine gönderin.
Sıcak/Soğuk Paket Gecikmesi
Şarj aleti çok sıcak veya çok soğuk bir batarya tespit ettiğinde,
otomatik olarak Sıcak/Soğuk Gecikmesini başlatarak batarya
uygun sıcaklığa gelene kadar şarjı durdurur. Şarj aleti sonrasında
otomatik olarak şarj moduna geçer. Bu özellik maksimum
batarya ömrünü garanti eder.
Soğuk bir batarya sıcak bir bataryaya göre daha yavaş bir hızla
şarj olacaktır. Akü takımı tüm şarj döngüsü boyunca daha yavaş
bir hızda şarj olacaktır ve akü ısındığında bile maksimum şarj
oranına geri dönmeyecektir.
DCB118 şarj cihazında bataryayı soğutmak için tasarlanmış bir
dahili fan bulunmaktadır. Bataryanın soğutulması gerektiğinde
bu fan otomatik olarak devreye girecektir. Fan doğru Şek.
de çalışmıyorsa veya havalandırma yuvaları tıkanmışsa şarj
cihazını kesinlikle kullanmayın. Şarj cihazının içerisine yabancı
maddelerin girmesine izin vermeyin.
Elektronik Koruma Sistemi
XR Li-Ion cihazları aşırı yük, aşırı ısınma veya tamamen
boşalmadan koruyacak bir Elektronik Koruma Sistemi ile
birlikte tasarlanmıştır.
Türkçe
Elektronik Koruma Sistemi devreye girerse alet otomatik olarak
kapatılacaktır. Bu durum gerçekleşirse lityum iyon aküyü
tamamen şarj olana dek bir şarj cihazının üzerine koyun.
Duvara Montaj
Bu şarj cihazları duvara monte edilebilir veya bir masa veya
çalışma tezgahı üzerinde yukarı doğru durabilir Şek.de tasarlanır.
Duvara monte edilecekse şarj aletini bir elektrik prizinin
yakınında veya bir köşe veya hava akımını engelleyebilecek diğer
engellerden uzakta konumlandırın. Şarj cihazının arka tarafını
montaj vidalarının duvar üzerindeki yerini belirlemek amacıyla
şablon olarak kullanın. Şarj aletini (ayrıca satın alınan) en az
25,4 mm uzunluğunda ve 7–9 mm bir vida başı çapına sahip,
ahşap üzerine vidalandığında vida başının açıkta olan kısmı
yaklaşık 5,5 mm optimal bir derinlik bırakacak Şek.de vidalayarak
monte edin. Şarj cihazının arkasındaki yuvaları vidaların açıkta
olan kısımlarıyla hizalayın ve onları yuvalara tam olarak oturtun.
•
boyunca veya tahriş hissi geçene kadar suyla yıkayın. Tıbbi
yardım gerekirse, akü elektroliti sıvı organik karbonatlar ve
lityum tuzları karışımından oluşmaktadır.
Açılan akü hücrelerinin içeriği solunum yolunu tahriş
edebilir. Ortama temiz hava girmesini sağlayın. Belirtiler
geçmezse tıbbi yardım alın.
UYARI: Yanık tehlikesi. Akü sıvısı kıvılcıma veya ateşe
maruz kalırsa yanıcı olabilir.
UYARI: Aküyü hiçbir nedenle asla açmayın. Akünün
muhafazası çatlarsa veya hasar görürse, şarj cihazına
takmayın. Aküyü çarpmayın, düşürmeyin veya pakete
hasar vermeyin. Sert bir darbe almış, düşmüş, çiğnenmiş
veya herhangi bir Şek.de hasar görmüş (örn. çiviyle
delinmiş, çekiçle vurulmuş veya üzerine basılmış) bir aküyü
veya şarj cihazını kullanmayın. Elektrik çarpmasına yol
açabilir. Hasarlı aküler geri dönüşüm için servis merkezine
gönderilmelidir.
UYARI: Yangın tehlikesi. Bataryayı metal nesnelerin
batarya terminallerine değmeyecekleri Şek.de
saklayın veya taşıyın. Örneğin, bataryayı içerisinde
gevşek çiviler, vidalar, anahtarlar vb. bulunan kayışlı
taşıyıcı, cep, alet kutuları, ürün kiti kutuları, çekmece vb.
içerisine koymayın.
DIKKAT: Aleti kullanmadığınız zaman, devrilme veya
düşme tehlikesine yol açmayacağı dengeli bir yüzeye
yan tarafının üzerine yerleştirin. Büyük akülere sahip
bazı aletler akünün üzerinde dik durabilir, ancak bunlar
kolayca devrilebilir
Akü
Şarj Cihazı Temizlik Talimatları
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi. Temizlik
öncesinde AC çıkışı bağlantısını kesin. Şarj cihazının
dış yüzeyindeki kir ve yağ bir bez parçası yada metal
olmayan bir fırça kullanılarak çıkarılabilir. Su veya temizlik
solüsyonları kullanmayın. Aletin içine herhangi bir sıvının
girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir parçasını bir
sıvı içine daldırmayın.
Tüm Aküler İçin Önemli Güvenlik
Talimatları
Yedek aküleri sipariş ederken, katalog numarasını ve voltajı
eklediğinizden emin olun.
Akü, kutudan şarjı dolu olarak çıkmaz. Aküyü ve şarj cihazını
kullanmadan önce, aşağıdaki güvenlik talimatlarını dikkatlice
okuyun. Daha sonra belirtilen şarj işlemlerini uygulayın.
TÜM TALİMATLARI OKUYUN
•
•
•
•
•
•
•
Aküyü yanıcı sıvılar, gazlar ve tozların bulunduğu yerler
gibi yanıcı ortamlarda şarj etmeyin veya kullanmayın.
Aküyü şarj cihazına takmak veya cihazdan çıkarmak toz veya
dumanları tutuşturabilir.
Aküyü şarj cihazının içine doğru zorlamayın.
Akü kırılarak ciddi kişisel yaralanmaya neden
olabileceğinden akünün üzerinde hiçbir Şek.de uyumsuz
bir şarj cihazına uydurmak için değişiklik yapmayın.
Aküleri yalnızca DeWALT şarj cihazlarında şarj edin.
Su veya diğer sıvıları sıçratmayın veya bunlara
DALDIRMAYIN.
Aleti ve aküyü sıcaklığın 40 °C’ye (104° F) ulaştığı veya
bu sıcaklığı aştığı yerlerde (yazın dış barakalar veya
metal binalar gibi) depolamayın veya kullanmayın.
Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen eskimiş olsa bile
aküyü ateşe atmayın. Akü ateşe atılırsa patlayabilir. Lityum
iyon aküler yanınca zehirli buharlar ve materyaller açığa çıkar.
Akü içeriği cildinizle temas ederse, etkilenen alanı
derhal yumuşak bir sabun ve suyla yıkayın. Akü sıvısı
gözlerinize bulaşırsa, gözünüzü açık tutarak 15 dakika
Nakliyat
UYARI: Yangın tehlikesi. Batarya nakliyatında,
batarya kutuplarının istemsiz Şek.de iletken maddelerle
temas ederek yangına sebep vermesi ihtimali vardır.
Batarya nakliyatı yaparken, batarya kutuplarının iyi
korunduğundan ve kutuplarla temas edip kısa devreye
sebep olabilecek maddelerden iyi Şek.de izole edildiğinden
emin olun.
DeWALT bataryalar, Tehlikeli Maddelerin Nakliyesi Hakkında BM
Tavsiyeleri; Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Tehlikeli
Madde Düzenlemeleri, Uluslararası Deniz Taşımacılığı Tehlikeli
Madde (IMDG) Düzenlemeleri ve Uluslararası Karayoluyla
Tehlikeli madde Taşıma Konulu Avrupa Anlaşması içeriklerinde
belirtilen sektörel ve hukuki standartların tüm düzenlemeleriyle
uyumludur. Lityum-iyon bataryalar, Tehlikeli Madde Taşımacılığı
Kılavuzu Testleri ve Kriterleri Hakkındaki BM Tavsiyelerinin 38,3.
bölümüne kadar test edilmiştir.
Çoğu durumda bir DeWALT bataryanın nakliyesinin tam
olarak düzenlenmiş bir Sınıf 9 Tehlikeli Maddeler kapsamında
sınıflandırılması beklenir. Genelde sadece 100 Watt Saat (Wh)
üzeri bir enerji değerine sahip bir lityum iyon bataryayı içeren
taşıma işlemlerinin tam olarak düzenlenmiş bir Sınıf 9 Tehlikeli
Maddeler kapsamında sınıflandırılarak yapılması gerekmektedir.
Tüm lityum iyon bataryalarda ambalajın üzerinde Watt Saati
değeri mevcuttur. Buna ilave olarak, düzenlemedeki karışıklıklar
nedeniyle, DeWALT lityum iyon bataryaların Watt Saati değeri
göz önünde bulundurulmaksızın havayolu kargosuyla tek başına
taşınmasını önermez. Bataryası bulunan aletlerin (kombo setler)
191
Türkçe
havayoluyla nakliyesi ancak bataryanın sahip olduğu Watt
Saati değerinin 100 Watt Saatinden yüksek olmaması şartıyla
yapılabilir.
Nakliyat kapsam dışında da kalsa, tamamen düzenlenmiş
de olsa, paketleme, etiketleme ve belgeleme gereklilikleri
hakkındaki son düzenlemeleri takip etmek nakliyatçıların
sorumluluğudur.
Kılavuzun bu bölümünde bulunan bilgiler iyi niyetle
yazılmıştır ve kılavuzun hazırlandığı tarih itibarıyla doğru
olduğuna inanılmaktadır. Fakat, sözlü veya zımnen hiçbir
garanti verilmemektedir. Gerçekleştirdiği işlemlerin geçerli
düzenlemelerle uyumlu olduğundan emin olmak alıcının
sorumluluğundadır.
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu
okuyun.
Şarj süresi için Teknik Özellikleri bölümüne bakın.
İletken nesnelerle temas etmeyin.
Hasarlı aküleri şarj etmeyin.
FLEXVOLTTM Bataryanın Taşınması
DeWALT FLEXVOLTTM bataryanın iki farklı modu mevcuttur: ve
Taşıma modunu kullanın.
Kullanım Modu: FLEXVOLTTM batarya tek başına olduğunda
veya bir DeWALT 18V ürün içerisinde bulunduğunda, bir 18V
batarya olarak çalışacaktır. FLEXVOLTTM batarya 54V veya 108V
(ika adet 54V batarya) ürün olduğunda, bir 54V batarya olarak
çalışacaktır.
Taşıma Modu: FLEXVOLTTM bataryaya kapak takıldığında
batarya taşıma modundadır. Taşıma için kapağı muhafaza edin.
Taşıma modundayken pil dizileri, 3
bataryanın daha yüksek bir Watt
saati (Wh) değerine sahip 1
bataryaya kıyasla daha düşük bir
Watt saatiyle sonuçlanacak Şek.de
elektriksel olarak birbirinden ayrılır. Daha düşük bir Watt saati
değerine sahip 3 bataryanın bu artan miktarı bataryanın daha
yüksek bir Watt saati değerine sahip bataryaların tabi olduğu
belirli taşımacılık düzenlemelerinden muaf olmasına neden
olabilir.
Örneğin, 3 x 36 Wh
Kullanım ve taşıma modu etiket işareti örneği
olarak belirtilen
Transport (Taşıma) Wh
değeri, her biri 36 Wh
olan 3 bataryanın
bulunduğu anlamına gelir. Use (Kullanım) Wh değeri ise 108 Wh
olarak belirtilebilir (1 batarya kasdedilir).
Saklama Önerileri
1. En iyi saklama ortamı serin ve kuru, doğrudan güneş ışığı
almayan, aşırı sıcak ve soğuk olmayan yerlerdir. En uygun
akü performansı ve ömrü için kullanımda değilken aküleri
oda sıcaklığında saklayın.
2. Uzun süreli saklama için, en iyi sonuç için şarj cihazından
uzak serin, kuru bir yerde tamamen dolu bir akü saklamak
için tavsiye edilir.
NOT: Aküler tamamen şarj boşalmış halinde saklanmamalıdır.
Akünün kullanılmadan önce yeniden şarj edilmesi gerekir.
Şarj Cihazı ve Akü Üzerindeki Etiketler
Bu kılavuzda kullanılan sembollere ilave olarak, şarj cihazı ve akü
üzerinde bulunan etiketler aşağıdaki sembolleri belirtmektedir:
192
Suya maruz bırakmayın.
Hasarlı kabloların hemen değiştirilmesini sağlayın.
Sadece 4 ˚C ve 40 ˚C arasında şarj edin.
Yalnızca kapalı alanda kullanım icindir.
Aküleri cevremize gerekli ozeni gostererek atın.
DeWALT aküler, yalnızca onlar için tasarlanmış
olan DeWALT şarj cihazlarında şarj edin. DeWALT
aküleri haricindeki akülerin DeWALT şarj cihazlarıyla
şarj edilmesi patlamalarına veya diğer tehlikeli
durumların ortaya çıkmasına sebep olabilir.
Aküyü ateşe atmayın.
USE (KULLANIM) (taşıma başlığı olmadan). Örnek:
Wh değeri 108 Wh olarak belirtilir (108 Wh
değerindeki 1 batarya).
TRANSPORT (TAŞIMA) (dahili taşıma başlığı ile).
Örnek: Wh değeri 3 x 36 Wh olarak belirtilir (36 Wh
değerindeki 3 batarya).
Akü tipi
DCN890 18 volt akülerle çalışır.
Bu bataryalar kullanılmalıdır: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, DCB546,
DCB547. Daha fazla bilgi için Teknik Veriler bölümüne bakın.
Ambalaj İçeriği
Ambalaj, aşağıdaki parçaları içermektedir:
1 Beton çivi çakma makinesi
1 Şarj aleti (yalnızca P2 modelleri)
2Batarya (yalnızca P2 modelleri)
1 Alet kutusu (yalnızca P2 modelleri)
1 Alçıpan Temas Ucu (DCN8904)
1 Manyetik Olmayan Temas Ucu (DCN8903)
Türkçe
1 Kullanım kılavuzu
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye sırasında hasar oluşup
oluşmadığını kontrol edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup anlamak için
zaman ayırın.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde, aşağıdaki uyarı sembolleri bulunmaktadır:
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu
okuyun.
Kulaklık takın.
Koruyucu gözlük takın.
Görünür radyasyon. Işığa bakmayın.
13-57 mm
2.6–3.7 mm
Çivilerin uzunluğu.
Çivi kalınlığı.
(RapidCycle) olmak üzere iki çalışma modu vardır. Uygulamanız
için doğru modu seçtiğinizden emin olmak için aleti
kullanmadan önce kılavuzda yer alan Mod Seçimi bölümünü
okuyun.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların mevcut olduğu
ortamlarda KULLANMAYIN.
Bu beton çivi çakma makinesi, profesyonel kullanım amaçlı bir
elektrikli alettir.
Bu alette sadece çivi donanım üreticisinin önerdiği ve geçerli
inşaat düzenlemelerinin gereksinimlerini karşılayan DeWALT
çiviler kullanılmalıdır.
Bu alet, inşaat çalışanları tarafından kullanılmak üzere
tasarlanmıştır.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu alet deneyimsiz
kullanıcılar tarafından kullanılırken nezaret edilmelidir.
• Bu ürün fiziksel ve zihinsel kapasitesinin yanı sıra
algılama gücü azalmış olan veya yeterince deneyim ve
bilgisi bulunmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından
kullanılmak üzere üretilmemiştir. Bu tür kişiler ürünü
ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın
kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi veya sürekli kontrol
altında tutulması durumunda kullanabilir. Çocuklar, bu ürün
ile kontrol altında tutulmalıdır.
Boş Atış Kilidi
33
15˚
Yükleme kapasitesi.
Şarjör açısı.
Tarih Kodu Konumu (Şek. A)
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu 22 gövdeye basılıdır.
Örnek:
2017 XX XX
İmalat Yılı
Açıklama (Şek. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli aleti veya herhangi
bir parçasını değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
9 Düşük batarya ve sıkışma/
Tetik
takılma gösterge lambaları
Tetik kilidi
(x2)
Hız seçme düğmesi
10 Batarya
Sıralı ve Rapidcycle
11 Batarya çıkarma düğmesi
düğmesi
12 Şarjör
Temas tetiği serbest
13 Şarjör destek ayağı
bırakma kolu
14 Şarjör açma kolu
Temas tetiği
15 İtici
Çıkartılabilir üst destek
16 Alet kancası
Takılma bırakma kolu
Kullanim Amaci
Beton çivi çakma makineniz YALNIZCA, çivileri inşaat çeliği
VEYA beton temel malzemelerine çakmak veya ahşabı betona
tutturmak için kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu alette biri
sıralı çalışma modu ve diğeri benzersiz hızlı sıralı çalışma modu
• Beton çivi çakma makinesinde şarjör boşalmaya
yakınken aletin atış yapmasını engelleyen boş atış kilidi
bulunmaktadır. Şarjörde 3 çivi kaldığında, aletin çalışması
durur. Bir grup karışık çivi yüklemesi yapmak için Aleti
Doldurma bölümüne bakın.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve
aküyü ayırın. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
UYARI: Yalnızca DEWALT akü ve şarj cihazlarını kullanın.
Alete Akü Takma Ve Çıkartma (Şek. B)
NOT: Akünün 10 tamamen şarjlı olduğundan emin olun.
Aküyü Aletin Koluna Takma
1. Aküyü 10 kolun içindeki raylarla hizalayın (Şek. B).
2. Aküyü, yerine oturduğunu duyana kadar ve alette tamamen
oturana kadar kolun içine kaydırın.
Aküyü Aletten çıkarma
1. Serbest bırakma düğmesine 11 basın ve aküyü sıkıca
çekerek aletin kolundan çıkarın.
2. Aküyü bu kılavuzun şarj cihazı kısmında açıklandığı gibi şarj
cihazına takın.
Akü Şarj Sevİyesİ Göstergesı (Şek. B)
Bazı DeWALT aküler, aküde kalan şarj seviyesini gösteren üç yeşil
LED ışından oluşan bir şarj seviyesi göstergesini içerir.
193
Türkçe
Şarj seviyesi göstergesini çalıştırmak için gösterge düğmesine
basın ve basılı tutun . Üç yeşil LED ışığının bir kombinasyonu
kalan şarj seviyesini gösterecek Şek.de yanacaktır. Aküdeki şarj
seviyesi kullanılabilir limitin altındayken, gösterge yanmaz ve
akünün şarj edilmesi gerekir.
NOT: Bu gösterge sadece aküda kalan şarj seviyesini gösterir. Bu
alet işlevini göstermez; ürün parçaları, sıcaklık ve son kullanıcı
uygulamaya göre değişime tabidir.
Alet Kancası (Şek. C)
DeWALT şarjlı çivi çakma makineleri entegre bir alet kancası 16 içerir ve bu kanca sol veya sağ elini kullananlar için kolaylık
sağlayacak Şek.de aletin iki tarafına da takılabilir.
Kanca istenmiyorsa aletten çıkartılabilir.
Alet Kancasının Çıkartılması
1. Bataryayı aletten çıkartın.
2. Aleti sağ el kullanımı ile sol el kullanımı arasında değiştirmek
için aletin ters tarafındaki vidayı 17 sökün ve diğer taraftan
tekrar monte edin.
3. Bataryayı değiştirin.
UYARI: Bu aygıta herhangi bir ayar veya servis bakımı
yapmadan önce çivileri şarjörden çıkartın. Buna
uyulmaması ciddi yaralanmaya yol açabilir.
UYARI: Herhangi bir ayarlama yapmadan, aksesuarları
değiştirmeden, bakım gerçekleştirmeden veya aleti hareket
ettirmeden önce bataryayı aletten çıkartın. Bu tür önleyici
güvenlik tedbirleri aletin istem dışı olarak çalıştırılması
riskini azaltacaktır.
DİKKAT: Aleti kullanmadığınız zaman, devrilme veya
düşme tehlikesine yol açmayacağı dengeli bir yüzeye yan
tarafının üzerine yerleştirin. Büyük bataryaya sahip bazı
aletler bataryanın üzerinde dik durabilir, ancak kolayca
devrilebilirler.
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve geçerli yönetmeliklere
daima uyun.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve
aküyü ayırın. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
UYARI: Bu kılavuzun başında yer alan Çivi Çakma
Makinesi Güvenlik Talimatları başlıklı bölüme bakın.
Bu aleti çalıştırırken, daima göz ve kulak koruyucu kullanın.
Çivi çakma makinesini kendiniz ve diğer kişilerden uzağa
bakacak şekilde tutun. Güvenli çalışma için, çivi çakma
makinesini her kullanmadan önce aşağıdaki prosedürleri
tamamlayın ve kontrolleri yapın.
1. Uygun göz, işitme ve solunum koruması kullanın.
2. Bataryayı aletten çıkartın.
3. İticiyi 15 arka konumda kilitleyin ve tüm çivileri şarjörden
çıkartın.
194
4. Temas tetiği ve itici mandalın sorunsuz ve düzgün çalışıp
çalışmadığını kontrol edin. Mekanizma düzgün çalışmıyorsa
aleti kullanmayın. ASLA temas tetiğini yukarı konumda tutan
bir alet kullanmayın.
5. ASLA bazı parçaları hasarlı bir aleti kullanmayın.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, bakım
yapmadan, sıkışan bir çiviyi çıkartmadan, çalışma alanını
terk etmeden, aleti başka bir konuma taşımadan veya aleti
başka bir kişiye teslim etmeden önce bataryayı aletten
çıkartın.
Uygun El Pozisyonu (Şek. D)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, DAİMA Şek.
de gösterilen uygun el pozisyonunu kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, ani tepki
ihtimaline karşı aleti DAİMA sıkıca tutun.
Doğru el pozisyonu Şek. D’de gösterildiği gibi, bir elin ana
tutamak üzerinde olduğu konumdur.
Aletin Hazırlanması (Şek. A)
İKAZ: ASLA aletin iç kısmına
yağ veya temizlik malzemesi
püskürtmeyin veya herhangi
bir diğer Şek.de girmesine izin
vermeyin. Bunu yapmanız aletin
performansını ve ömrünü ciddi Şek.
de etkiler.
NOT: Batarya ambalajından çıkarıldığında tam şarj edilmiş
durumda değildir. İlgili talimatları takip edin (bkz. Şarj
Prosedürleri).
1. Bu kılavuzdaki Çivi Çakma Makinesi Güvenlik Talimatları
bölümünü okuyun.
2. Göz ve kulak için koruyucu kullanın.
3. Bataryayı aletten çıkartın.
4. Şarjördeki tüm çivilerin boşaltılmış olduğundan emin olun.
5. Temas tetiği ve itici mandalın 15 sorunsuz ve düzgün çalışıp
çalışmadığını kontrol edin. Mekanizma düzgün çalışmıyorsa
aleti kullanmayın. ASLA temas tetiğini harekete geçirilmiş
konumda tutan bir alet kullanmayın.
6. Aleti kendinizden ve başkalarından uzağa bakacak Şek.de
tutun.
7. Tam şarj olmuş bataryayı takın.
Tetik Güvenlik Kilidinin Kullanımı (Şek. E)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, alet
kullanılmadığında tetiği basılı konumda tutmayın. Alet
kullanılmadığında tetik güvenlik kilidini KİLİTLİ (Şek. E)
konuma getirin.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, ayarlamaları
yapmadan önce tetiği kilitli konuma getirin, bataryayı
aletten ayırın ve şarjördeki çivileri boşaltın.
Her DeWALT çivi çakma makinesinde bir tetik güvenlik kilidi 2 mevcuttur, bu kilit, Şek. E’de gösterildiği gibi sağa itildiğinde,
tetiği kilitleyip motora giden gücü baypas ederek çivi
beslemesini engeller.
Türkçe
Tetik güvenlik kilidi sola çekik olduğunda alet tamamen
çalışır durumda olacaktır. Herhangi bir ayar sırasında veya alet
kullanılmadığında tetik güvenlik kilidi her zaman kilitli (Şek. E)
olmalıdır.
İKAZ: Aleti bataryası takılı Şek.de saklamayın. Bataryanın zarar
görmesini engellemek ve en iyi batarya ömrünü elde etmek için
bataryaları alete veya şarj aletine takılı olmadan, serin ve kuru bir
yerde saklayın.
Aleti Doldurma (Şek. F)
UYARI: Aleti kendiniz ve başkalarından uzağa bakacak
Şek.de tutun.
UYARI: Temas tetiği veya tetik basılıyken kesinlikle çivi
doldurmayın.
UYARI: Çivileri doldurmadan veya boşaltmadan önce
daima bataryayı çıkartın.
DİKKAT: Yaralanmayı önlemek için parmaklarınızı itme
mandalı hareket alanından uzak tutun.
UYARI: Herhangi bir ayar yapıldığında veya alet
kullanımda değilse tetik güvenlik kilidi daima devrede
olmalıdır.
UYARI: Metal bağlantı elemanlarını takmak için
kullanılan çiviler geçerli inşaat düzenlemelerinin
gereksinimlerini karşılamalıdır ve yasal düzenlemelere
ve bağlantı elemanı donanım tedarikçisinin
spesifikasyonlarına göre uygulanmalıdır. Bağlantı
elemanlarının düzgün bir Şek.de takılmaması yapısal
sorunlara neden olabilir.
1. Çivi çakma makinesini ters çevirin.
2. Yaylı itme mandalını 15 kilitlemek için şarjörün alt kısmına
doğru kaydırın.
3. Çivi şeritlerini şarjörün yükleme yuvasına yerleştirin
ve çivi başlarının yuvanın ağız kısmıyla doğru Şek.de
hizalandığından emin olun. (Uygun çivi büyüklüğü için bkz.
Teknik Özellikleri.)
4. Parmakları hareket alanından uzak tutmak için, itici mandalı
bırakarak şarjörü kapatın. Dikkatlice mandalın kayarak çivi
şeridine geçmesini sağlayın.
Aletin Boşaltılması
UYARI: Herhangi bir ayar yapıldığında veya alet
kullanımda değilse tetik güvenlik kilidi daima kilitli
konumda olmalıdır.
1. Bataryayı çivi çakma makinesinden çıkartın.
2. Yaylı itme mandalını kilitlemek için şarjörün alt kısmına
doğru kaydırın.
3. Çivi şeridi serbestçe şarjörün dışına kayana kadar aleti yukarı
itin.
4. Batarya çıkartıldıktan sonra, kalan çivi olmadığını
doğrulamak için uç kısmını kontrol edin.
NOT: Daha iyi performans için aletin uç bölgesinde bir mıknatıs
mevcuttur. Boşaltma sırasında, daima küçük çivi parçalarının uç
parçasındaki mıknatısa tutulmadığından emin olun.
Hız Ayarı Özeti (Şek. A, G, H)
Bu çivi çakma makinesinde, aleti değişik malzemeleri çakacak
Şek.de ayarlamak için bir hız seçme düğmesi 3 bulunur.
Hız 1: Daha yumuşak malzemeler (düşük dayanımlı beton/cüruf
bloğu)
Hız 2: Orta sertlikte malzemeler (Yüksek dayanımlı beton)
Hız 3: Sert malzemeler (İnşaat Çeliği)
Çivilerin hız 1›de yeterli derinliğe çakılamaması durumunda,
ilave çakma gücü sağlamak için hız 2 veya 3›e ayarlayabilirsiniz.
İKAZ: Çivilerin yumuşak malzemelere yüksek hızda
çakılması alette aşırı yıpranmaya ve erken arızaya
sebep olabilir.
Hız Ayarı
Uygulama
Genel Çivi Uzunluğu
Bağlantı Çeliği/Ahşap ila Düşük
1
19-25 mm
Dayanımlı Beton/Duvar (<4000 psi)
Bağlantı Çeliği/Ahşap ila Yüksek
2
19-29 mm
Dayanımlı Beton (>4000 psi)
İnşaat çeliğine bağlantı;
3
13-57 mm
2x4 Betona
UYARI: Çiviler direk malzemeye çakılmalıdır. Çivileri
çakarken çivi çakma makinesini eğmeyin. Bkz. Şek. H.
Çiviler malzemeye dik Şek.de çakıldığında çivi tutma
değerleri artar.
Alet, tetik 1 şu modlardan birine getirilerek/çekilerek
çalıştırılabilir: sıralı mod veya RapidCycle sıralı mod. Her bir
modda çivi çakmayla ilgili ayrıntılı talimatlar için bkz. Mod
Seçimi.
Mod Seçimi (Şek. A, G)
Standart sıralı çalışma modunu seçmek için, mod seçme
düğmesini 4 tek ok simgesini ( ) gösterecek Şek.de kaydırın.
Hızlı sıralı çalışma modunu (RapidCycle) seçmek için, mod
seçme düğmesini 4 çift ok simgesini ( ) gösterecek Şek.de
kaydırın.
NOT: RapidCycle modunda batarya ömrü standart sıralı moda
göre daha kısadır. Aletin standart sıralı modda çalıştırılması
maksimum batarya ömrü sunar.
Sıralı Modu
Sıralı çalışma modu aralıklı çivi çakma için kullanılır. Bu mod
çivilerin çakılması için maksimum batarya ömrü sunar.
1. Mod seçme düğmesini 4 kullanarak sıralı modu seçin.
2. Tetik güvenlik kilidini 2 serbest bırakın.
3. Temas tetiğini 6 iş parçasına bastırın.
4. Aleti harekete geçirmek için tetik düğmesini 1 çekin.
5. Tetiği bırakın ve tabancayı çalışılan yüzeyden kaldırın.
6. Bir sonraki çiviyi çakmak için 3 ila 5. adımları tekrar edin.
RapidCycle Modu
RapidCycle modunda, hızlı art arda çivileme yapmak için bir
çiviyi çaktıktan sonra motor dönüş hızı otomatik olarak eski
konumuna döner. Daha kısa sürede daha çok çivi çakma imkanı
195
Türkçe
sağlayan bu mod batarya şarjının daha hızlı boşalmasına neden
olur.
1. Mod seçme düğmesini 4 kullanarak RapidCycle modunu
seçin.
2. Tetik güvenlik kilidini 2 serbest bırakın.
3. Temas tetiğini 6 iş parçasına bastırın.
4. Aleti harekete geçirmek için tetik düğmesini 1 çekin.
5. Tetiği bırakın ve tabancayı çalışılan yüzeyden kaldırın. NOT:
Alet motoru, temas tetiğine 6 basılmaksızın otomatik olarak
tam hızlı konuma geri döner.
6. Bir sonraki çiviyi çakmak için 3 ila 5. adımları tekrar edin.
Çivi/Perçin Sorun Giderme
Doğru çakılmış çivi
Fazla çakılmış çivi
BETON
Çivi betonda tutunamıyor.
Nedeni:
-- Çok sert/yüksek dayanımlı
beton
-- Betonda sert veya büyük
kümelenme
İşlem:
-- Daha kısa çivi kullanın.
-- Daha yüksek hız ayarına geçin.
Çivi yeterince derine gitmiyor.
Nedeni:
-- Çivi çok uzun
-- Hız ayarı çok düşük
İşlem:
-- Daha kısa çivi kullanın.
-- Daha yüksek hız ayarına geçin.
Çivi çok derine gidiyor.
Nedeni:
-- Çivi bu uygulama için çok kısa
-- Hız ayarı çok yüksek
İşlem:
-- Daha uzun çivi kullanın.
-- Daha düşük hız ayarına geçin.
196
Çivi eğiliyor.
Nedeni:
-- Çivi girişte büyük bir kümeye
rastlıyor
-- Çok sert/yüksek dayanımlı
beton
-- Çivi ucu hemen yüzeyin altında
çeliğe rastlıyor
İşlem:
-- Daha kısa çivi kullanın.
-- Çivi çakma makinesinin çalışma
yüzeyine dik olduğundan emin
olun.
-- 8 cm ilerleyin ve yeniden
deneyin.
ÇELIK
Çivi yüzeye girmiyor.
Nedeni:
-- Hız ayarı çok düşük
-- Malzeme çivi tipi için çok sert
İşlem:
-- Aletin hız ayarını artırın
Çivi kırılıyor veya eğiliyor.
Nedeni:
-- Çivi çok uzun
-- Hız ayarı çok düşük
-- Malzeme çivi tipi için çok sert
İşlem:
-- Daha kısa çivi kullanın.
-- Daha yüksek hız ayarına geçin..
Çivi çelikte tutunamıyor.
Nedeni:
-- Çelik taban malzemesi çok ince
İşlem:
-- Taban malzemeyi sabitlemek
için alternatif yöntemler
kullanın.
Türkçe
Lambalar/LED Gösterge (Şek. A)
Aletin ön tarafında, şarjörün her iki yanında pil ve sıkışma/durma
gösterge lambaları 9 bulunur.
DÜŞÜK BATARYA
Bataryayı dolu bir bataryayla değiştirin.
SICAK BATARYA
Bataryayı soğutun veya soğuk bir
bataryayla değiştirin.
SIKIŞMA/TAKILMA DURUMU
Bırakmak için takılma bırakma kolunu
döndürün. Bkz. Takılma Bırakma veya
Sıkışmış Bir Çivinin Çıkarılması.
ALET SICAK (Her iki LED Yanıp Sönüyor)
Kullanmaya devam etmeden önce aletin
soğumasını bekleyin.
veya tüm diğer
kombinasyonlar
HATA
Aleti bataryasını çıkarıp takarak veya
tetik kilidini döndürerek kapatıp açın.
Hata devam ederse yetkili DeWALT servis
merkezine götürün.
Takılma Bırakma (Şek. I)
Motorun ürettiği tüm enerjinin bir sert malzemelere çivi çakmak
için kullanılması durumunda alet takılıp durabilir. Sürücü
sürüş devrini tamamlayamaz ve sıkışma/takılma göstergesi
yanıp söner. Alet üzerindeki takılma bırakma kolunu 8 döndürdüğünüzde mekanizma serbest kalacaktır. NOT:
Alet kendisini kapatacak ve batarya çıkarılıp tekrar takılana
kadar sıfırlanmayacaktır. Sürücü otomatik olarak başlangıç
pozisyonuna dönmezse, Temas Tetiğinin Değiştirilmesi.
Alet takılmaya devam ederse, lütfen çalışılan malzemeyi
ve çivi boyunu çok sert bir uygulama olup olmadığına dair
değerlendirin. Ayrıca çivi çakma makinesi ısınabilir ve daha fazla
kullanılmadan önce soğuması için beklenmesi gerekir.
Sıkışmış bir Çivinin Çıkarılması (Şek. A, J)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için,
herhangi bir ayarlama yapmadan, aksesuarları
değiştirmeden, bakım gerçekleştirmeden veya aleti
hareket ettirmeden önce bataryayı aletten çıkartın.
Bu tür önleyici güvenlik tedbirleri aletin istem dışı olarak
çalıştırılması riskini azaltacaktır.
DİKKAT: Sıkışmış bir çiviyi çıkartırken çivi çakma
makinesini burnu yukarıda veya batarya ayağı
yukarıda KONUMLANDIRMAYIN. Çivi çakma
makinesinin bu Şek.de konumlandırılması sıkışmış çivi
veya çivi parçalarının makine içerisine çekilmesine neden
olabilir. Bir çivinin herhangi bir parçası aletin içerisine
çekilirse üst kapak çıkartılarak çivi alınmalıdır.
Aletin uç kısmına bir çivi sıkışırsa, aleti sizden uzağa bakacak Şek.
de tutun ve aşağıdaki talimatları izleyerek çiviyi çıkartın:
1. Aletin bataryasını çıkartın ve tetik güvenlik kilidini devreye
sokun.
2. Aleti yana yatırdıktan sonra yaylı itme mandalını 15 kilitlemek için şarjörün alt kısmına doğru kaydırın ve çivi
şeridini boşaltın.
3. Önce şarjör açma kolunu 14 döndürün ve sonra şarjörü 12 ileri döndürün.
4. Sıkışmış/kıvrılmış çiviyi gerekirse penseyle çıkartın.
Gerekirse temas tetiği çıkartılabilir. Bkz. Temas Tetiğinin
Değiştirilmesi.
DİKKAT: Bir çivinin herhangi bir parçası aletin içerisine
çekilirse üst kapak çıkartılarak çivi alınmalıdır.
5. Sürücü aşağı pozisyondaysa, aletin üstündeki takılma
bırakma kolunu döndürün.
NOT: Takılma bırakma kolu döndürüldükten sonra
vuruş bıçağı sıfırlanmazsa, uzun bir tornavida yardımıyla
sürücünün sıfırlanması gerekebilir.
6. Şarjörü aletin uç kısmının altındaki yerine geri döndürün ve
şarjör açma kolunu kapatın.
7. Bataryayı geri takın.
NOT: Alet kendisini kapatacak ve batarya çıkarılıp tekrar
takılana kadar sıfırlanmayacaktır.
8. Çivileri şarjöre geri takın (bkz. Aletin Doldurulması).
9. İtme mandalını bırakın.
10. Çalışmaya devam etmek için hazır olduğunuzda tetik
güvenlik kilidini devre dışı bırakın.
NOT: İğneler sık sıkışıyor veya sürücü sürekli olarak
sıfırlanamıyorsa, alet yetkili bir DeWALT servis merkezi tarafından
bakıma tabi tutulmalıdır.
Soğuk Havada Çalıştırılması
Aletleri donma sıcaklığının altında çalıştırırken:
1. Kullanmadan önce aleti olabildiğince sıcak tutun.
2. Kullanım öncesinde aleti hurda tahta üzerinde 10 - 15 kez
deneyin.
Sıcak Havada Çalıştırılması
Alet normal çalışmalıdır. Bununla birlikte, aşırı sıcaklık
tamponların ve diğer kauçuk parçaların bozulmasına sonucunda
da bakım maliyetinin artmasına neden olacağı için, aleti direk
güneş ışığından uzak tutun.
BAKIM
DeWALT elektrikli aletiniz minimum bakımla uzun bir süre
çalışacak Şek.de tasarlanmıştır. Kesintisiz olarak memnuniyet
verici bir Şek.de çalışması gerekli özenin gösterilmesine ve
düzenli temizliğe bağlıdır.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve
aküyü ayırın. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
Şarj cihazı ve akü bakım geriktirmezler.
197
Türkçe
GÜNLÜK BAKIM TABLOSU
İŞLEM
Şarjör, itici ve temas tetiği mekanizmasını
temizleyin.
NEDEN
Şarjörün düzgün çalışmasını sağlar, aşınmayı azaltır
ve sıkışmayı önler.
NASIL
Aleti temizlemenin en etkili yolu, basınçlı hava
üflemesi şeklindedir. Kir çekme ve/veya aletin plastik
parçalarına zarar verme eğiliminde olduğu için
yağların, periyodik yağlayıcıların veya solventlerin
kullanılması tavsiye edilmez.
İŞLEM
Her kullanımdan önce, tüm vidaların ve bağlantı
elemanlarının sıkı ve hasarsız olduğundan emin
olmak için kontrol edin.
NEDEN
Sıkışmaları ve alet parçalarının erken bozulmasını
önler.
NASIL
Uygun altıgen anahtar veya tornavida kullanarak
gevşemiş vidaları sıkın.
Yağlama
İKAZ: ASLA aletin iç kısmına
yağ veya temizlik malzemesi
püskürtmeyin veya herhangi
bir diğer Şek.de girmesine izin
vermeyin. Bunu yapmanız aletin
performansını ve ömrünü ciddi
Şek.de etkiler.
DeWALT aletleri fabrikada düzgün Şek.de yağlanır ve kullanıma
hazır gelir. Bununla birlikte, yılda bir kez iyice yağlanması ve kontrol
edilmesi için aleti bir yetkili servis merkezine götürmeniz tavsiye
edilir.
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde ve etrafında toz
toplanması halinde bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu işlemi gerçekleştirirken
onaylı bir göz koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan parçalarını temizlemek
için asla çözücü veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan malzemeleri
güçsüzleştirir. Yalnızca su ve yumuşak sabunla
nemlendirilmiş bir bez kullanın. Aletin içine herhangi
bir sıvının girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir
parçasını bir sıvı içine daldırmayın.
İlave Aksesuarlar
UYARI: DeWALT tarafından tedarik veya tavsiye
edilenlerin dışındaki aksesuarlar bu ürün üzerinde test
edilmediğinden, söz konusu aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma riskini azaltmak
için bu ürünle birlikte sadece DeWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
198
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak için satış
noktalarıyla görüşün.
Temas Tetiğinin Değiştirilmesi (Şek. K)
Bazı uygulamalar için farklı bir temas tetiğinin kullanılması tercih
edilebilir.
UYARI: Kendi güvenliğiniz için herhangi bir aksesuarı
kullanmadan önce elektrikli alet kullanma kılavuzunu
okuyun. Bu uyarılara dikkat edilmemesi kişisel
yaralanmaya ve aletin ve aksesuarın hasar görmesine
neden olabilir. Bu alete bakım yaparken, yalnızca orijinal
yedek parçaları kullanın.
Temas Tetiğini Değiştirmek için:
1. Temas tetiği serbest bırakma kolunu aşağı bastırın 5 .
2. Temas tetiğini aletin uç kısmından 6 dışarı çekin.
3. Temas tetiği serbest bırakma kolunu aşağıda tutun
4. Temas tetiği hizalama işaretini Şek. K’da gösterildiği gibi
yukarıda olacak biçimde temas tetiğini aletin ucuna
tamamen bastırarak takın.
5. Kolu bırakın.
DCN8901 Vuruş Bıçağı Yedek Kiti
(Şek. L, M, N)
UYARI: Kendi güvenliğiniz için herhangi bir aksesuarı
kullanmadan önce elektrikli alet kullanma kılavuzunu
okuyun. Bu uyarılara dikkat edilmemesi ciddi
yaralanmaların yanı sıra aletin ve aksesuarın hasar
görmesine neden olabilir. Bu alete bakım yaparken,
yalnızca aynı yedek parçaları kullanın.
İKAZ: Yedek sürücü kitinin tüm mekanik parçaları kolaylık
sağlamak ve dahil olup olmadığını kontrol etmek için
gösterilmiştir.
Aşınmış bir sürücü bıçağını değiştirmek için:
1. Bir T-20 Torx anahtarı kullanarak aletin iki tarafında bulunan
dört vidayı 18 gevşetin.
2. Dört vidayı ve ardından çıkartılabilir üst desteği 7 sökün.
Şek. L›ye bakın.
3. Gövde uç kapağını 19 çıkartın. Şek. L›ye bakın.
4. Bir tık sesi duyana kadar sürücünün 20 arka tarafını yukarı
iterken sürücüyü üst tampon takımından 22 geçene kadar
bu konumda tutarak ileri itin.
5. Kılavuz çubuklarını 21 sökün. Şek. M›ye bakın.
6. Üst tampon takımını sökün.
7. Sürücünün arkasını belirli bir açıda kaldırın ve sürücüyü dışarı
çekin. Şek. N›ye bakın.
8. Sürücüyü değiştirin ve yeniden monte etmek için bu
adımları ters sırayla takip edin
9. Tam yeniden monte edilmeden önce, yeni sürücünün aracın
içinden sorunsuzca geçmesini sağlayın.
10. Sürücüyü, kılavuz çubukları, tamponları, gövde uç kapağını
ve çıkarılabilir üst desteği üniteye geri takın. Gövde uç
kapağını alete monte etmeden önce sürücü ve volanı doğru
hizalamak büyük önem taşımaktadır. Bu işlem bataryayı
bağladıktan sonra birimin ucunu bir tezgaha ya da sert
bir yüzeye bastırıp geri çekerek yapılabilir. Bu motorun
Türkçe
dönmesini sağlayacaktır.
NOT: Sürücü ve volan doğru Şek.de hizalandıklarında
motorun son hızda tırmanma sesi duyulacaktır. Sürücü ve
volan doğru Şek.de hizalanmamışsa bu durumda motor
çalışmayabilir, aletten yüksek bir sürtünme sesi çıkmasına
ve normalden çok daha yavaş çalışmasına sebep olabilir. Bu
gerçekleşirse sürücüyü çıkartın ve tamponların doğru Şek.de
oturduğundan emin olarak yeniden takın.
UYARI: Takımın düzgün çalışıp çalışmadığından emin
olmak için üniteyi her zaman, Hız 1’de 15 mm, 20 mm
veya 25 mm’lik çivileri hurda malzemeye ateşleyerek test
edin. Hızda hurda tahtaya çakarak daima kontrol edin.
Alet doğru Şek.de çalışmıyorsa, derhal DeWALT yetkili
servisiyle iletişime geçin.
Çevrenin Korunması
Ayrı toplama. Bu işaretlenmiş simgeyle ürün ve piller
normal evsel atıklarla birlikte çöpe atılmamalıdır.
Bazı malzemeleri içeren ürün ve piller geri
dönüştürülebilir veya geri kazanılabilir, bu da bazı
hammaddeler için talebi azaltabilir. Lütfen elektrikli ürünleri
ve pilleri yerel yasal mevzuata uygun Şek.de geri dönüşüme
tabi tutun. Daha ayrıntılı bilgiler www.2helpU.com adresinde
mevcuttur
Şarj Edilebilir Aküler
Bu uzun ömürlü akü, daha önce kolayca yapılan işlerde yeterince
güç üretemeyecek duruma geldiğinde şarj edilmelidir. Teknik
ömürlerinin sonunda, aküleri çevremize gerekli özeni göstererek
atın:
• Aküyü bitene kadar aleti çalıştırın, sonra aletten çıkartın.
• Lityum İyon hücreler geri dönüştürülebilir. Bunları yetkili
servise veya yerel toplama merkezine teslim edin. Toplanan
aküler geri dönüştürülecek veya uygun Şek.de atılacaktır.
199
Türkçe
SORUN GIDERME REHBERI
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya aksesuarları söküp
takmadan önce aleti kapatın ve aküyü ayırın. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya neden olabilir.
SORUN
Temas tetiği basılıyken motor
çalışmıyor
Alet çalışmıyor (motor çalışıyor
fakat çivileme yapmıyor)
Motor çalışıyor fakat çok gürültü
yapıyor
Sürücü sürekli aşağı pozisyonda
sıkışıyor
SEBEP
Tetik kilidi kilitli pozisyonda
Boş atış kilidi açık, temas tetiğinin tamamen
basılmasını engelliyor
Alet takıldı, motorun dönmesine engel oluyor
Alet sıcak. (Bu durumlardan emin olmak için LED
göstergesini kontrol edin.)
Batarya sıcak. (Bu durumlardan emin olmak için LED
göstergesini kontrol edin.)
Temas tetiği bükük
Motor 5 saniye sonunda duruyor
Terminaller pis veya hasarlı
Dahili elektronik parçalar hasarlı
Tetik hasarlı
Boş atış kilidi açık, temas tetiğinin tamamen
basılmasını engelliyor
Batarya şarjı az veya batarya hasarlı
Sıkışmış çivi/tahrik pervanesi ana konumuna geri
dönmüyor
Hasarlı sürücü
Dahili mekanizma sıkıştı
Dahili elektronik parçalar hasarlı
Çivi sıkışmış ve sürücü aşağı pozisyonda takılmış
Hasarlı sürücü
Çivi sıkışmış ve sürücü aşağı pozisyonda takılmış
Uç kısımda kir birikintisi var
Alet çalışıyor fakat çivileri tam
çakmıyor
Hasarlı veya eski sürücü
Hız seçme ayarı yanlış konumda.
Alet iş parçasına sıkıca oturmuyor
Malzeme ve çivi uzunluğu
Yanlış hız kullanımı
Hasarlı veya eski sürücü ucu
Hasarlı çalışma mekanizması
200
ÇÖZÜM
Tetik kilidini kapatın.
Şarjöre daha fazla çivi doldurun.
Alet üzerindeki takılma bırakma kolunu döndürün, mekanizma serbest
kalacaktır. Sürücü geri dönmüyorsa, bataryayı çıkarın ve sürücüyü
elinizle yerine itin.
Kullanmaya devam etmeden önce aletin soğumasını bekleyin.
Bataryayı soğutun veya soğuk bir bataryayla değiştirin.
Yetkili servis merkezine bakın.
Normal kullanım, temas tetiğini bırakın ve tekrar basın.
Yetkili servis merkezine bakın.
Yetkili servis merkezine bakın.
Yetkili servis merkezine bakın.
Şarjöre çivileri doldurun.
Batarya şarj durumunda görünüyorsa şarj seviyesini kontrol edin.
Gerekiyorsa bataryayı şarj edin veya değiştirin.
Bataryayı ayırın, sıkışmış çiviyi çıkartın, çivi serbest bırakma kolunu
döndürün (gerekirse sürücüyü elle yukarı ittirin) ve bataryayı geri takın.
Kitle birlikte sürücüyü değiştirin.
Yetkili servis merkezine bakın.
Yetkili servis merkezine bakın.
Takılma bırakma kolunu kullanın, sıkışan çivileri çıkartın ve gerekiyorsa
sürücüyü elinizle yerine itin.
Kitle birlikte sürücüyü değiştirin.
Takılma bırakma kolunu kullanın, sıkışan çivileri çıkartın ve gerekirse
sürücüyü elinizle yerine itin.
Uç kısmını temizleyin ve yatağa sıkışan kırık çivi parçaları olup
olmadığını kontrol edin. Bkz. Sıkışmış bir Çivinin Çıkarılması.
Kitle birlikte sürücüyü değiştirin.
Hızı uygun ayara getirin.
Aleti iş parçasına sıkıca oturtmak için uygun gücü uygulayın. Kullanım
kılavuzuna bakın.
Eğer alet takılmaya devam ederse (Takılma bırakma kolunu kullanmak
zorunda bırakacak) çok sert olmayan uygun malzeme ve çivi boyutuna
geçin.
Yumuşak ahşaplara uzun çiviler çakarken veya sert materyallere hız 1'de
çivi çakarken, hızı 2. pozisyona getirin.
Kitle birlikte sürücüyü değiştirin.
Yetkili servis merkezine bakın.
Türkçe
SORUN
Alet çalışıyor fakat çivi çakmıyor
Çivi sıkışmış
Sürücü bıçağı, çivileme yolu
boyunca geriye ve ileriye doğru
kaymıyor
SEBEP
Şarjörde çivi yok
Çivi boyutu veya açısı yanlış
Uç kısımda kir birikintisi var
Şarjörde kir var
Hasarlı veya eski sürücü
Eskimiş şarjör
İtme yayı hasarlı
Çivi boyutu veya açısı yanlış
Önceki sıkışma temizliği/kontrolden sonra şarjör
sağlam takılmamış
Hasarlı veya eski sürücü
Malzeme ve çivi uzunluğu
ÇÖZÜM
Şarjöre çivi doldurun.
Sadece önerilen çivilerden kullanın. Bkz. Teknik Özellikleri.
Uç kısmını temizleyin ve yatağa sıkışan kırık çivi parçaları olup
olmadığını kontrol edin.
Şarjörü temizleyin
Kitle birlikte sürücüyü değiştirin.
Şarjörü değiştirin. Yetkili servis merkezine bakın.
Yayı değiştirin. Yetkili servis merkezine bakın.
Sadece önerilen çivileri kullanın Bkz. Teknik Özellikleri.
Şarjörün yerine tam oturduğundan emin olun.
Sürücüyü değiştirin.
Eğer alet takılmaya devam ederse (Takılma bırakma kolunu kullanmak
zorunda bırakacak) çok sert olmayan uygun malzeme ve çivi boyutuna
geçin.
Ağızda birikinti var
Uç kısmını temizleyin ve yatağa sıkışan kırık çivi parçaları olup
olmadığını kontrol edin.
İtme yayı hasarlı
Yayları değiştirin. Yetkili servis merkezine bakın.
Boş atış kilidi yalnızca şarjörde 2-4 çivi kaldığında ve Boş atış kilidini devre dışı bırakmak için şarjöre çivi doldurun.
kullanıcı temas tetiğine aşırı güç uygulayarak kilidi
devre dışı bıraktığında devreye girer
Alet henüz ısınmamış
Yeni aletlerde parçaların ısınması için 100–500 çivi çakmaya ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu sürede çivilerin tam çakılmasında zorluk yaşamanız
durumunda daha kısa çivi takın.
Yanlış hız kullanımı
Yumuşak malzemelere uzun çiviler çakarken veya sert materyallere hız
1'de çivi çakarken, hızı 2. veya 3. pozisyona getirin.
Eskimiş şarjör
Şarjörü değiştirin. Yetkili servis merkezine bakın.
Sürücü bıçağı eğrilmiş
Sürücüyü değiştirin.
201
Ελληνικά
ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
DCN890
Συγχαρητήρια!
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
Επιλέξατε ένα εργαλείο DeWALT. Τα έτη εμπειρίας, η σχολαστική
ανάπτυξη προϊόντων και η καινοτομία έχουν καταστήσει την
DeWALT έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα
των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Οδηγία περί μηχανικού εξοπλισμού
Τεχνικά δεδομένα
Καρφωτικο Μπαταριας Για Σκυροδεμα
DCN890
Τάση
Τύπος
Τύπος μπαταρίας
Γωνία γεμιστήρα
Χωρητικότητα φόρτωσης
Μήκος καρφιών
Πάχος καρφιών
Βάρος (χωρίς πακέτο μπαταριών)
VDC
mm
mm
kg
DCN890
18
1
Li-Ion
15
έως 33 καρφιά
13–57
2,6–3,7
4,2
Τιμές θορύβου και δόνησης (άθροισμα τριαξονικών ανυσμάτων) σύμφωνα με
EN60745-2-16:
LPA(επίπεδο πίεσης ήχου)
dB(A)
88,5
LWA(επίπεδο ισχύος ήχου)
dB(A)
97,5
K (αβεβαιότητα για το δοθέν επίπεδο ήχου)
dB(A)
3,5
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah =
Αβεβαιότητα K =
m/s2
m/s2
2,8
1,5
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που αναφέρεται στο παρόν
ενημερωτικό φυλλάδιο, μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη
δοκιμή που αναφέρεται στο πρότυπο EN60745 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την αρχική αξιολόγηση της έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο επίπεδο εκπομπής
κραδασμών αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο χρησιμοποιηθεί σε
άλλες εφαρμογές, με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
περίπτωση κακής συντήρησης, η εκπομπή κραδασμών
ενδέχεται να διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου λειτουργίας.
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης σε κραδασμούς
πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το
εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή ο χρόνος που
λειτουργεί χωρίς να εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό ενδέχεται
να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη
διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας για να
προστατεύσετε το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι: συντήρηση του εργαλείου
και των παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών σε καλή
θερμοκρασία, οργάνωση μοτίβων εργασίας.
202
Η εταιρεία DeWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που περιγράφονται
στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση
με τα εξής πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/EK, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-16:2010.
Αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται και με τις Οδηγίες
2014/30/ΕΕ και 2011/65/ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με την DeWALT στην παρακάτω
διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του
τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί την παρούσα δήλωση εκ
μέρους της εταιρείας DeWALT.
Markus Rompel
Διευθυντής Μηχανολογικού τμήματος
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
26.01.2017
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο σοβαρότητας
για κάθε προειδοποιητική λέξη. Παρακαλούμε διαβάστε το
εγχειρίδιο και δώστε προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη επικίνδυνη
κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
θα μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική που δεν έχει
σχέση με προσωπικό τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Βάρος
Ελληνικά
Μπαταρίες
Φορτιστές/Χρόνοι φόρτισης (λεπτά)
Αρ. κατ.
VDC
Ah
Βάρος
kg
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας για τα
ηλεκτρικά εργαλεία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε όλες τις
προειδοποιήσεις ασφαλείας και όλες τις οδηγίες. Η
μη τήρηση όλων των προειδοποιήσεων και των οδηγιών
ενδέχεται να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και
σοβαρό τραυματισμό.
ΔΙΑΤΗΡΉΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ
ΑΝΑΦΟΡΆ
Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» σε όλες τις προειδοποιήσεις,
αναφέρεται σε εργαλείο που τροφοδοτείται με ρεύμα από το
ηλεκτρικό δίκτυο (με καλώδιο) ή σε εργαλείο που λειτουργεί με
μπαταρία (ασύρματο).
1) Ασφάλεια χώρου εργασίας
α ) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και καλά
φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι ή σκοτεινοί χώροι,
αποτελούν αιτία ατυχημάτων.
β ) Μη λειτουργείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε
εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως όταν υπάρχουν
εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία
δημιουργούν σπινθήρες που μπορούν να προκαλέσουν
ανάφλεξη στη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
γ ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα παρευρισκόμενα
άτομα όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο.
Η απόσπαση της προσοχής σας μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου.
γ ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή ή
σε συνθήκες υγρασίας. Η είσοδος νερού σε ηλεκτρικό
εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
δ ) Μην καταπονείτε υπερβολικά το καλώδιο. Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για τη μεταφορά,
το τράβηγμα ή την αποσύνδεση του ηλεκτρικού
εργαλείου. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από
θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές και κινούμενα
μέρη. Καλώδια που έχουν υποστεί ζημιά ή περιπλεγμένα
καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ε ) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο
σε εξωτερικό χώρο, να χρησιμοποιείτε μόνο
καλώδια προέκτασης που είναι κατάλληλα για
χρήση σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση καλωδίου
κατάλληλου για χρήση σε εξωτερικό χώρο ελαττώνει τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
στ ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία ηλεκτρικού
εργαλείου σε χώρο με υψηλή υγρασία,
χρησιμοποιήστε παροχή ηλεκτροδότησης με
προστασία από ρεύματα διαρροής (RCD). Η χρήση
μιας διάταξης RCD ελαττώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
3) Προσωπική ασφάλεια
2) Ηλεκτρική ασφάλεια
α ) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων πρέπει
να ταιριάζουν με τις πρίζες. Μην τροποποιείτε
ποτέ το βύσμα με οποιονδήποτε τρόπο. Μη
χρησιμοποιείτε τυχόν βύσματα προσαρμογέα με
γειωμένα (με γείωση εδάφους) ηλεκτρικά εργαλεία.
Με μη τροποποιημένα βύσματα και κατάλληλες πρίζες
ελαττώνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
β ) Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας με
γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες, καλοριφέρ,
εστίες κουζινών και ψυγεία. Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
αυξάνεται όταν το σώμα σας είναι γειωμένο.
α ) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε τι κάνετε
και χρησιμοποιείτε την κοινή λογική κατά τη χρήση
ενός ηλεκτρικού εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο εάν είστε
κουρασμένος(-η) ή υπό την επήρεια ναρκωτικών,
αλκοόλ ή φαρμακευτικής αγωγής. Μια μόνο στιγμή
απόσπασης της προσοχής σας καθώς χειρίζεστε
ηλεκτρικά εργαλεία, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό
προσωπικό τραυματισμό.
β ) Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό.
Να φοράτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως μάσκας για τη σκόνη,
αντιολισθητικών υποδημάτων, κράνους ή προστατευτικών
ακουστικών για τις ανάλογες συνθήκες, θα ελαττώσει τους
προσωπικούς τραυματισμούς.
γ ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του εργαλείου.
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση
Off προτού συνδέσετε το εργαλείο στην πρίζα ή/
και στην μπαταρία, καθώς και προτού σηκώσετε
ή μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά ηλεκτρικών
203
Ελληνικά
εργαλείων με το δάκτυλό σας στο διακόπτη ή η σύνδεση
στην πρίζα εργαλείων με το διακόπτη στη θέση On ενέχουν
κίνδυνο ατυχήματος.
δ ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί
προτού ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Ένα
κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει αφεθεί προσαρτημένο
σε κινητό τμήμα του ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να
προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό.
ε ) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε απομακρυσμένα
σημεία. Φροντίστε να έχετε πάντοτε την κατάλληλη
στάση και να διατηρείτε την ισορροπία σας. Κατ’
αυτόν τον τρόπο θα έχετε καλύτερο έλεγχο του εργαλείου
σε απροσδόκητες καταστάσεις.
στ ) Να είστε ντυμένοι κατάλληλα. Μην φοράτε φαρδιά
ενδύματα ή κοσμήματα. Διατηρείτε τα μαλλιά, τα
ενδύματα και τα γάντια σας μακριά από κινούμενα
μέρη. Τα φαρδιά ενδύματα, τα κοσμήματα ή τα μακριά
μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα κινούμενα μέρη.
ζ ) Εάν οι συσκευές παρέχονται με σύνδεση
συστημάτων αφαίρεσης και συλλογής σκόνης,
φροντίστε τα συστήματα αυτά να είναι συνδεδεμένα
και να χρησιμοποιούνται κατάλληλα. Η χρήση
συστήματος συλλογής σκόνης μπορεί να ελαττώσει τους
κινδύνους που σχετίζονται με τη σκόνη.
4) Χρήση και φροντίδα των ηλεκτρικών
εργαλείων
204
α ) Μη ζορίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Χρησιμοποιείτε
το κατάλληλο εργαλείο ανάλογα με την εφαρμογή. Η
εργασία θα πραγματοποιηθεί με καλύτερο και πιο ασφαλή
τρόπο όταν εκτελείται από το σωστά επιλεγμένο ηλεκτρικό
εργαλείο με τον προβλεπόμενο ρυθμό.
β ) Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν ο διακόπτης δεν
μεταβαίνει στις θέσεις On (Ενεργοποίηση) και Off
(Απενεργοποίηση). Οποιοδήποτε εργαλείο δεν μπορεί
να ελεγχθεί μέσω του διακόπτη του, είναι επικίνδυνο και
πρέπει να επισκευαστεί.
γ ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα ή και την
μπαταρία από το ηλεκτρικό εργαλείο πριν κάνετε
οποιεσδήποτε ρυθμίσεις, αλλαγές παρελκόμενων
ή πριν αποθηκεύσετε οποιοδήποτε ηλεκτρικό
εργαλείο. Αυτού του είδους τα μέτρα ασφαλείας
ελαττώνουν τον κίνδυνο τυχαίας θέσης του ηλεκτρικού
εργαλείου σε λειτουργία.
δ ) Αποθηκεύετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη όπου μπορούν
να τα προσεγγίσουν παιδιά και μην επιτρέπετε τη
χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου από άτομα που
δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό ή με τις οδηγίες
χρήσης του. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν
χρησιμοποιούνται από μη εκπαιδευμένους χειριστές.
ε ) Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία. Ελέγξτε για τυχόν
εσφαλμένη ευθυγράμμιση ή ενσφήνωση κινούμενων
μερών, για τυχόν θραύση εξαρτημάτων και για
τυχόν άλλες καταστάσεις που μπορεί να επηρεάσουν
τη λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά, φροντίστε
για την επισκευή του πριν το χρησιμοποιήσετε. Πολλά
ατυχήματα έχουν προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που
δεν έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
στ ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και καθαρά.
Τα κατάλληλα συντηρημένα εργαλεία κοπής με αιχμηρά
άκρα κοπής έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται ευκολότερα.
ζ ) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα
παρελκόμενα και τα τρυπάνια κ.λπ. σύμφωνα
με τις παρούσες οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη
τις συνθήκες εργασίας και την εργασία που
πρόκειται να πραγματοποιηθεί. Η χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου για εργασίες διαφορετικές από
αυτές για τις οποίες προορίζεται, μπορεί να οδηγήσει σε
επικίνδυνη κατάσταση.
5) Χρήση και φροντίδα των εργαλείων με
μπαταρία
α ) Επαναφορτίζετε μόνο με το φορτιστή που
καθορίζεται από τον κατασκευαστή. Φορτιστής που
είναι κατάλληλος για έναν τύπο μπαταριών, μπορεί να
ενέχει κίνδυνο πυρκαγιάς όταν χρησιμοποιείται με άλλο
τύπο μπαταριών.
β ) Χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία μόνο με τις
ειδικά καθορισμένες μπαταρίες. Η χρήση μπαταριών
άλλου τύπου ενέχει κίνδυνο τραυματισμού και πυρκαγιάς.
γ ) Όταν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται, διατηρείτε
την μακριά από άλλα μεταλλικά αντικείμενα, όπως
συνδετήρες, νομίσματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες
ή άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα που μπορεί
να προκαλέσουν ηλεκτρική επαφή μεταξύ των
δύο ακροδεκτών της μπαταρίας. Η βραχυκύκλωση
των ακροδεκτών της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει
εγκαύματα ή και πυρκαγιά.
δ ) Κάτω από συνθήκες κακομεταχείρισης, μπορεί να
εκτοξευτεί υγρό από τη μπαταρία. Αποφύγετε την
επαφή με το υγρό αυτό. Εάν έλθετε σε επαφή κατά
λάθος, ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Σε περίπτωση
που το υγρό έλθει σε επαφή με τα μάτια σας, ζητήστε
ιατρική βοήθεια. Το υγρό που εκτοξεύεται από τη
μπαταρία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς ή εγκαύματα.
6) Συντήρηση (Σέρβις)
α ) Φροντίζετε η συντήρηση του ηλεκτρικού εργαλείου
να πραγματοποιείται από πιστοποιημένο για
επισκευές άτομο, με τη χρήση μόνο πανομοιότυπων
ανταλλακτικών. Κατ’ αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η
ασφάλεια του ηλεκτρικού εργαλείου.
Προειδοποιήσεις ασφαλείας για καρφωτικά
•
•
Πάντα να θεωρείτε ότι το εργαλείο περιέχει καρφιά.
Ο απρόσεκτος χειρισμός του καρφωτικού μπορεί να έχει ως
συνέπεια μη αναμενόμενη βολή καρφιών και τραυματισμό.
Μην κατευθύνετε το εργαλείο προς τα εσάς ή προς
οποιονδήποτε γύρω σας. Η μη αναμενόμενη ενεργοποίηση
θα μπορούσε να προκαλέσει εξαγωγή του καρφιού
προκαλώντας τραυματισμό.
Ελληνικά
•
•
Μην ενεργοποιείτε το εργαλείο εκτός και αν έχει τεθεί
σταθερά σε επαφή με το αντικείμενο εργασίας. Αν το
εργαλείο δεν είναι σε επαφή με το αντικείμενο εργασίας, το
καρφί μπορεί να εκτραπεί από το στόχο του.
Αποσυνδέετε το εργαλείο από την πηγή ισχύος αν
σφηνώσει καρφί μέσα στο εργαλείο. Όταν αφαιρείτε
ένα καρφί που έχει σφηνώσει, το καρφωτικό μπορεί να
ενεργοποιηθεί κατά λάθος αν είναι συνδεδεμένο στην πηγή
ισχύος.
Πρόσθετες προειδοποιήσεις ασφαλείας για
καρφωτικά
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε
καρφωτικό, πρέπει να τηρείτε όλες τις προφυλάξεις
ασφαλείας, όπως περιγράφονται παρακάτω, για την
αποφυγή κινδύνου θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού.
Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες πριν
χρησιμοποιήσετε το εργαλείο.
Κρατάτε το εργαλείο από μονωμένες επιφάνειες λαβής
όταν εκτελείτε μια εργασία όπου το καρφί μπορεί
να έρθει σε επαφή με αθέατα καλώδια. Η επαφή με
καλώδιο υπό τάση θα θέσει υπό ηλεκτρική τάση και τα
εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη του εργαλείου και θα προκαλέσει
ηλεκτροπληξία στο χειριστή.
Πάντα να φοράτε κατάλληλη προστασία ακοής και
άλλη προστασία κατά τη χρήση. Υπό ορισμένες συνθήκες
και διάρκεια χρήσης, ο θόρυβος από το προϊόν μπορεί να
συμβάλει σε απώλεια ακοής.
Αποσυνδέετε το πακέτο μπαταρίας από το εργαλείο
όταν δεν χρησιμοποιείται. Πάντα να αφαιρείτε το πακέτο
μπαταρίας και τα καρφιά από το γεμιστήρα πριν αφήσετε το
εργαλείο μόνο του ή το παραδώσετε σε άλλον χειριστή. Μη
μεταφέρετε το εργαλείο σε άλλο χώρο εργασίας με το πακέτο
μπαταρίας συνδεδεμένο, αν για την αλλαγή θέσης χρειάζεται
να χρησιμοποιηθούν σκαλωσιές, μόνιμες ή κινητές σκάλες και
παρόμοια μέσα. Μην πραγματοποιείτε οποιαδήποτε εργασία
ρύθμισης, συντήρησης ή απεμπλοκής σφηνωμένων καρφιών
αν η μπαταρία παραμένει στη θέση της.
Πάντα να χρησιμοποιείτε την ασφάλεια σκανδάλης
όταν το εργαλείο δεν είναι σε άμεση χρήση. Η χρήση της
ασφάλειας σκανδάλης θα αποτρέψει την αθέλητη εξαγωγή
καρφιών.
Μην αφαιρέσετε, επεμβείτε ή με άλλο τρόπο
καταστήσετε μη λειτουργικό το εργαλείο, τη σκανδάλη
ή την ασφάλεια σκανδάλης. Μη στερεώσετε με ταινία
ή δέσετε στην ενεργοποιημένη θέση τη σκανδάλη. Μην
αφαιρέσετε το ελατήριο από τον ενεργοποιητή επαφής. Να
βεβαιώνεστε με καθημερινούς ελέγχους για την ελεύθερη
κίνηση της σκανδάλης. Θα μπορούσε να προκληθεί
ανεξέλεγκτη εξαγωγή καρφιών.
Επιθεωρείτε το εργαλείο πριν τη χρήση. Μη
χρησιμοποιήσετε κανένα εργαλείο του οποίου
οποιοδήποτε εξάρτημα, και ιδιαίτερα η σκανδάλη ή η
ασφάλεια σκανδάλης δεν λειτουργεί, έχει αποσυνδεθεί,
τροποποιηθεί ή δεν λειτουργεί σωστά. Τα εξαρτήματα
που έχουν υποστεί ζημιά ή λείπουν πρέπει να επισκευάζονται
•
•
•
•
•
•
•
ή να αντικαθίστανται πριν τη χρήση. Ανατρέξτε στην ενότητα
Συντήρηση.
Μη μετασκευάσετε ή τροποποιήσετε με κανένα τρόπο
το εργαλείο.
Πάντα να θεωρείτε ότι το εργαλείο περιέχει καρφιά.
Ποτέ μην κατευθύνετε το εργαλείο προς άλλους
εργαζόμενους ή προς τον εαυτό σας. Όχι παιχνίδια! Να
εργάζεστε με ασφάλεια! Να σέβεστε το εργαλείο ως μέσον
εργασίας.
Κρατάτε μακριά τους παρευρισκόμενους, τα παιδιά
και τους επισκέπτες κατά τη χρήση ενός ηλεκτρικού
εργαλείου. Παράγοντες που αποσπούν την προσοχή μπορεί
να σας κάνουν να χάσετε τον έλεγχο. Όταν δε χρησιμοποιείται
ο εργαλείο, πρέπει να φυλάσσεται σε ασφαλές μέρος, μακριά
από παιδιά.
Μην τεντώνεστε υπερβολικά. Να στηρίζεστε καλά στα
πόδια σας και να διατηρείτε πάντα την ισορροπία σας. Η
απώλεια ισορροπίας μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
Χρησιμοποιείτε το εργαλείο μόνο για την προβλεπόμενη
χρήση του. Μην εξάγετε καρφιά στον αέρα ή σε
οποιοδήποτε υλικό είναι υπερβολικά σκληρό για να
διεισδύσει το καρφί. Μη χρησιμοποιείτε ως σφυρί τον
κορμό του εργαλείου ή το πάνω κάλυμμα. Τα εξαγόμενα
καρφιά μπορεί να ακολουθήσουν μη αναμενόμενη
διαδρομή και να προκαλέσουν τραυματισμό.
Πάντα να κρατάτε τα δάκτυλά σας μακριά από την
επαφή ενεργοποίησης για να αποτρέψετε τραυματισμό
από αθέλητη απελευθέρωση καρφιού.
Ανατρέξτε στης ενότητες Συντήρηση και Επισκευές
για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη σωστή
συντήρηση του εργαλείου.
Πάντα να χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε τακτοποιημένο,
καλά φωτισμένο χώρο. Να βεβαιώνεστε ότι η επιφάνεια
εργασίας είναι απαλλαγμένη από ξένα σώματα και υλικά και
να προσέχετε να μη χάσετε τη στήριξη στα πόδια σας καθώς
εργάζεστε σε υπερυψωμένες θέσεις, όπως σε στέγες.
Οι συνδετήρες πρέπει να καρφώνονται κάθετα μέσα
στο υλικό. Μη γέρνετε το καρφωτικό ενώ καρφώνετε. Θα
μπορούσε να προκληθεί τραυματισμός από εξοστρακισμό ή
σφήνωμα καρφιών.
Κρατάτε τα χέρια και τα μέρη του σώματος σε απόσταση
ασφαλείας από την άμεση περιοχή εργασίας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε τραυματισμό,
κρατάτε τα χέρια και το σώμα μακριά από τη μπροστινή
περιοχή εξαγωγής του εργαλείου.
Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο όταν στο χώρο
υπάρχουν εύφλεκτη σκόνη, αέρια ή αναθυμιάσεις.
Το εργαλείο αυτό παράγει σπινθήρες που μπορούν να
προκαλέσουν ανάφλεξη σε αέρια ή σκόνη, με αποτέλεσμα την
πρόκληση έκρηξης. Το κάρφωμα ενός καρφιού πάνω σε άλλο
καρφί μπορεί επίσης να προκαλέσει σπινθήρα.
Κρατάτε το πρόσωπο και τα μέρη του σώματός σας
μακριά από το πίσω μέρος του καλύμματος του
εργαλείου όταν εργάζεστε σε περιορισμένους χώρους.
Η ξαφνική ανάδραση μπορεί να προκαλέσει χτύπημα
•
•
205
Ελληνικά
•
•
•
•
στο σώμα, ειδικά κατά το κάρφωμα σε σκληρό ή πυκνό
υλικό.
Κρατάτε το εργαλείο σταθερά για να διατηρείτε τον έλεγχο ενώ
επιτρέπετε στο εργαλείο να απομακρυνθεί λόγω ανάδρασης
από την επιφάνεια εργασίας καθώς καρφώνεται το καρφί.
Να έχετε υπόψη σας το πάχος του υλικού κατά τη χρήση
του καρφωτικού. Ένα καρφί που προεξέχει μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
Μην καρφώνετε καρφιά στα τυφλά μέσα σε τοίχους,
δάπεδα ή άλλες περιοχές εργασίας. Το κάρφωμα καρφιού
σε ηλεκτρικά καλώδια υπό τάση, σωλήνες ή άλλους τύπους
εμποδίων μπορεί να επιφέρει τραυματισμό.
Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό εργαλείο, να είστε σε
εγρήγορση, να συγκεντρώνεστε στην εργασία που
κάνετε και να επιστρατεύετε την κοινή λογική. Μη
χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν είστε κουρασμένοι ή υπό
την επήρεια ναρκωτικών, οινοπνεύματος ή φαρμάκων.
Μια στιγμή απροσεξίας κατά τη χρήση ηλεκτρικών εργαλείων
μπορεί να επιφέρει σοβαρό τραυματισμό.
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών ασφαλείας και
την εφαρμογή διατάξεων ασφαλείας, ορισμένοι υπολειπόμενοι
κίνδυνοι δεν μπορούν να αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
• Βλάβη της ακοής.
• Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω
εκτινασσόμενων σωματιδίων.
• Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω της θέρμανσης των αξεσουάρ
κατά τη λειτουργία.
• Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω παρατεταμένης χρήσης.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για λειτουργία μόνο
σε μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε εάν η τάση της μπαταρίας
ανταποκρίνεται στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα
με τα δεδομένα. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η τάση του φορτιστή
αντιστοιχεί στην τάση του ηλεκτρικού δικτύου.
Ο φορτιστής της DeWALT διαθέτει διπλή μόνωση
σύμφωνα με το πρότυπο EN60335. Κατά συνέπεια,
δεν απαιτείται καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί βλάβη, πρέπει να
αντικατασταθεί από ειδικά διαμορφωμένο καλώδιο που
διατίθεται μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DeWALT.
Χρήση προέκτασης
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται προεκτάσεις εκτός και αν
είναι απολύτως απαραίτητο. Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένη
προέκταση, κατάλληλη για την είσοδο ρεύματος του φορτιστή
σας (ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος
του αγωγού είναι 1 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι 30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να ξετυλίγετε πάντοτε το
καλώδιο εντελώς.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
206
Φορτιστές
Οι φορτιστές DeWALT δεν απαιτούν καμία ρύθμιση και έχουν
σχεδιαστεί για να λειτουργούν όσο το δυνατόν πιο απλά.
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας για κάθε
τύπο φορτιστή μπαταρίας
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει
σημαντικές οδηγίες ασφάλειας και λειτουργίας για συμβατούς
φορτιστές μπαταριών (ανατρέξτε στα Τεχνικά Στοιχεία).
• Πριν χρησιμοποιήσετε το φορτιστή, διαβάστε όλες
τις οδηγίες και τις επισημάνσεις προσοχής πάνω στο
φορτιστή, το πακέτο μπαταριών και το προϊόν όπου
χρησιμοποιείται το πακέτο μπαταριών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην
επιτρέψετε να εισέλθει οποιοδήποτε υγρό μέσα στο
φορτιστή. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνιστούμε τη χρήση διάταξης
προστασίας από ρεύμα διαρροής με διαβάθμιση έντασης
ρεύματος διαρροής 30mA ή μικρότερη.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων. Για να μειώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού, φορτίζετε μόνο
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες DeWALT. Άλλοι
τύποι μπαταριών μπορεί να εκραγούν προκαλώντας
τραυματισμό και ζημιά.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται υπό
επίβλεψη ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με
τη συσκευή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπό ορισμένες συνθήκες, με το φορτιστή
συνδεδεμένο στην παροχή ρεύματος, οι εκτεθειμένες
επαφές φόρτισης μέσα στο φορτιστή μπορεί να
βραχυκυκλωθούν από ξένο υλικό. Τα ξένα υλικά με
αγώγιμες ιδιότητες, όπως είναι, αλλά χωρίς περιορισμός
σε αυτά, το σύρμα τριψίματος, το αλουμινόχαρτο ή
οποιαδήποτε συσσώρευση μεταλλικών σωματιδίων, θα
πρέπει να διατηρούνται μακριά από τις κοιλότητες των
φορτιστών. Πάντα αποσυνδέετε το φορτιστή από την
παροχή ρεύματος όταν δεν υπάρχει πακέτο μπαταριών
στην κοιλότητα. Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα
πριν επιχειρήσετε να τον καθαρίσετε.
• ΜΗΝ επιχειρήσετε να φορτίσετε το πακέτο μπαταριών
με οποιουσδήποτε φορτιστές άλλους από τους
αναφερόμενους στο παρόν εγχειρίδιο. Ο φορτιστής
και το πακέτο μπαταριών έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να
λειτουργούν μαζί.
• Αυτοί οι φορτιστές δεν προορίζονται για χρήσεις άλλες
από φόρτιση επαναφορτιζόμενων μπαταριών DeWALT.
Οποιεσδήποτε άλλες χρήσεις μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο
πυρκαγιάς και ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
• Μην εκθέσετε το φορτιστή σε βροχή ή χιόνι.
• Τραβάτε το φις και όχι το καλώδιο όταν αποσυνδέετε
το φορτιστή. Έτσι θα μειωθεί ο κίνδυνος ζημιάς στο φις και
το καλώδιο.
• Να βεβαιώνεστε ότι το καλώδιο έχει διευθετηθεί
έτσι ώστε να μην πατηθεί, να αποτελέσει αιτία
παραπατήματος ή να υποβληθεί με άλλο τρόπο σε ζημιά
ή καταπόνηση.
Ελληνικά
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Μη χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης εκτός αν είναι
απολύτως απαραίτητο. Η χρήση ακατάλληλου καλωδίου
επέκτασης θα μπορούσε να επιφέρει κίνδυνο πυρκαγιάς και
ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε αντικείμενο πάνω στο
φορτιστή και μην τοποθετείτε το φορτιστή σε μαλακή
επιφάνεια που θα μπορούσε να φράξει τα ανοίγματα
αερισμού και να έχει ως αποτέλεσμα έντονη εσωτερική
θέρμανση. Τοποθετείτε το φορτιστή μακριά από οποιαδήποτε
πηγή θερμότητας. Ο φορτιστής αερίζεται μέσω ανοιγμάτων
στο πάνω και στο κάτω μέρος του περιβλήματος.
Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν το καλώδιο
ή το φις του έχει υποστεί ζημιά— φροντίστε να
αντικατασταθούν άμεσα.
Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν έχει δεχτεί
δυνατό χτύπημα, έχει πέσει ή αν έχει υποστεί ζημιά
με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Παραδώστε τον σε
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
Μην αποσυναρμολογήσετε το φορτιστή. Παραδώστε
τον σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις όταν απαιτείται
σέρβις ή επισκευή. Η λανθασμένη συναρμολόγηση μπορεί
να έχει ως αποτέλεσμα κίνδυνο ελαφράς ή θανατηφόρου
ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
Σε περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί
ζημιά, αυτό πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα από τον
κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του για σέρβις ή
άτομο με παρόμοια εξειδίκευση, ώστε να αποτραπεί
οποιοσδήποτε κίνδυνος.
Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα πριν
επιχειρήσετε οποιονδήποτε καθαρισμό. Έτσι θα μειωθεί
ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Με την αφαίρεση του πακέτου
μπαταριών δεν μειώνεται αυτός ο κίνδυνος.
ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να συνδέσετε 2 φορτιστές μαζί.
Ο φορτιστής έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με
κανονικό οικιακό ρεύμα 230 V. Μην επιχειρήσετε να τον
χρησιμοποιήσετε με οποιαδήποτε άλλη τάση. Αυτό δεν
ισχύει για το φορτιστή οχήματος.
Φόρτιση μιας μπαταρίας (Εικ. [Fig.] B)
1. Συνδέστε το φορτιστή σε κατάλληλη πρίζα πριν
τοποθετήσετε το πακέτο μπαταρίας.
2. Εισάγετε το πακέτο μπαταρίας 10 μέσα στο φορτιστή
και βεβαιωθείτε ότι το πακέτο μπαταρίας έχει τερματίσει
πλήρως στην κανονική του θέση μέσα στο φορτιστή. Η
κόκκινη λυχνία (φόρτισης) θα αναβοσβήνει επανειλημμένα
υποδηλώνοντας ότι έχει αρχίσει η διαδικασία φόρτισης.
3. Η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί όταν το κόκκινο φως είναι
μόνιμα αναμμένο. Τότε το πακέτο μπαταρίας είναι πλήρως
φορτισμένο και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε άμεσα ή να
το αφήσετε τοποθετημένο στο φορτιστή. Για να αφαιρέσετε
το πακέτο μπαταρίας από το φορτιστή, πατήστε το κουμπί
απασφάλισης της μπαταρίας 11 στο πακέτο μπαταρίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εξασφαλίσετε μέγιστη απόδοση και μέγιστη
ωφέλιμη ζωή των πακέτων μπαταριών λιθίου-ιόντων, φορτίστε
πλήρως το πακέτο μπαταρίας πριν την πρώτη χρήση.
Λειτουργία του φορτιστή
Ανατρέξτε στις παρακάτω ενδείξεις σχετικά με την κατάσταση
φόρτισης του πακέτου μπαταρίας.
Ενδείξεις φόρτισης
φορτίζει
πλήρως φορτισμένο
καθυστέρηση θερμού/ψυχρού
πακέτου μπαταριών*
*Στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, η κόκκινη λυχνία θα
συνεχίσει να αναβοσβήνει, αλλά θα είναι αναμμένη μια κίτρινη
ενδεικτική λυχνία. Αφού η μπαταρία φθάσει σε κατάλληλη
θερμοκρασία, η κίτρινη λυχνία θα σβήσει και ο φορτιστής θα
συνεχίσει τη διαδικασία φόρτισης.
Ο/Οι συμβατός(-οί) φορτιστής(-ές) δεν θα φορτίσουν μια
μπαταρία που παρουσιάζει βλάβη. Ο φορτιστής θα υποδηλώσει
τη βλάβη μπαταρίας μη ανάβοντας καθόλου τη λυχνία ή
εμφανίζοντας την ακολουθία αναβοσβησίματος: πρόβλημα
μπαταριών ή φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει πρόβλημα με
φορτιστή.
Αν ο φορτιστής υποδηλώνει πρόβλημα, δώστε το φορτιστή και
το πακέτο μπαταριών για έλεγχο σε εξουσιοδοτημένο κέντρο
σέρβις.
Καθυστερηση θερμου/ψυχρου πακετου μπαταριας
Αν ο φορτιστής ανιχνεύσει μπαταρία με υπερβολικά υψηλή
ή χαμηλή θερμοκρασία, ξεκινά αυτόματα μια Καθυστέρηση
θερμού/ψυχρού πακέτου μπαταρίας, αναστέλλοντας τη φόρτιση
έως ότου η μπαταρία έχει φθάσει σε κατάλληλη θερμοκρασία.
Κατόπιν, ο φορτιστής αρχίζει αυτόματα τη φόρτιση του πακέτου.
Αυτή η λειτουργία διασφαλίζει τη μέγιστη διάρκεια ζωής της
μπαταρίας.
ο μπαταρίας μη ανάβοντας λυχνία ή εμφανίζοντας ένα μοτίβο
αναβοσβησίματος που αντιστοιχεί σε μήνυμα αντικαταστήστε
το πακέτο μπαταρίας. Το πακέτο μπαταριών θα φορτίζεται σε
αυτή τη μικρότερη ταχύτητα σε όλον τον κύκλο φόρτισης και
δεν θα επιστρέψει στη μέγιστη ταχύτητα φόρτισης ακόμα και αν
η μπαταρία θερμανθεί.
Ο φορτιστής DCB118 είναι εξοπλισμένος με εσωτερικό
ανεμιστήρα σχεδιασμένο να ψύχει το πακέτο μπαταρίας. Ο
ανεμιστήρας θα ενεργοποιείται αυτόματα όταν χρειάζεται
να ψυχθεί το πακέτο μπαταρίας. Σε καμία περίπτωση μη
χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν ο ανεμιστήρας δεν λειτουργεί
σωστά ή αν είναι φραγμένες οι σχισμές αερισμού. Μην
επιτρέψετε την είσοδο ξένων αντικειμένων στο εσωτερικό του
φορτιστή.
Ηλεκτρονικό Σύστημα Προστασίας
Τα εργαλεία XR Li-Ion (λιθίου-ιόντων) έχουν σχεδιαστεί με
Ηλεκτρονικό Σύστημα Προστασίας το οποίο προστατεύει
τη μπαταρία από υπερφόρτωση, υπερθέρμανση ή βαθιά
εκφόρτιση.
Το εργαλείο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα αν ενεργοποιηθεί το
ηλεκτρονικό σύστημα προστασίας. Αν συμβεί αυτό, τοποθετήστε
207
Ελληνικά
τη μπαταρία λιθίου-ιόντων στο φορτιστή έως ότου φορτιστεί
πλήρως.
Στερέωση στον τοίχο
Αυτοί οι φορτιστές έχουν σχεδιαστεί να μπορούν α στερεωθούν
σε τοίχο ή να στέκονται όρθιοι πάνω σε τραπέζι ή επιφάνεια
εργασίας. Αν πρόκειται να στερεωθεί σε τοίχο, τοποθετήστε
το φορτιστή κοντά σε πρίζα ρεύματος και μακριά από γωνίες
ή άλλα εμπόδια που μπορεί να εμποδίζουν τη ροή του αέρα.
Χρησιμοποιήστε την πίσω πλευρά του φορτιστή ως πρότυπο
για τον καθορισμό της θέσης των βιδών στερέωσης στον τοίχο.
Στερεώστε το φορτιστή με ασφάλεια χρησιμοποιώντας βίδες
γυψοσανίδας (αγοράζονται ξεχωριστά) μήκους τουλάχιστον
25,4 mm με κεφαλή βίδας διαμέτρου τουλάχιστον 7–9 mm,
βιδωμένες σε ξύλο σε βέλτιστο βάθος με τρόπο ώστε κάθε βίδα
να προεξέχει περίπου 5,5 mm Ευθυγραμμίστε τις εγκοπές στην
πίσω πλευρά του φορτιστή με τις βίδες που προεξέχουν και
συμπλέξτε τις βίδες πλήρως μέσα στις εγκοπές.
Οδηγιες καθαρισμου του φορτιστη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα ρεύματος
AC πριν τον καθαρισμό. Οι ρύποι και το γράσο
μπορούν να αφαιρεθούν από τις εξωτερικές επιφάνειες
του φορτιστή με χρήση ενός πανιού ή μιας μαλακής,
μη μεταλλικής βούρτσας. Μη χρησιμοποιείτε νερό ή
οποιαδήποτε καθαριστικά διαλύματα. Ποτέ μην αφήσετε
οποιοδήποτε υγρό να εισέλθει στο εργαλείο. Ποτέ μη
βυθίσετε κανένα μέρος του εργαλείου σε υγρό.
Μπαταρία
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας για κάθε
τύπο μπαταρίας
Όταν παραγγέλνετε εφεδρικές μπαταρίες, φροντίστε να
συμπεριλάβετε τον αριθμό καταλόγου και την τάση.
Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη όταν αφαιρείται από
τη συσκευασία της. Προτού χρησιμοποιήσετε την μπαταρία και
τον φορτιστή, διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες ασφαλείας.
Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις διαδικασίες φόρτισης που
περιγράφονται.
ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ
•
•
•
•
•
208
Μη φορτίσετε ή χρησιμοποιήσετε μπαταρία σε
εκρηκτική ατμόσφαιρα, όπως με παρουσία εύφλεκτων
υγρών, αερίων ή σκόνης. Η εισαγωγή ή αφαίρεση της
μπαταρίας από το φορτιστή μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη
της σκόνης ή των αναθυμιάσεων.
Ποτέ μην αναγκάσετε το πακέτο μπαταριών να εισέλθει
με τη βία στο φορτιστή. Μην τροποποιήσετε το πακέτο
μπαταριών με οποιονδήποτε τρόπο για να ταιριάζει
με μη συμβατό φορτιστή, γιατί το πακέτο μπαταριών
μπορεί να σπάσει προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό.
Φορτίζετε τα πακέτα μπαταριών μόνο σε φορτιστές
DeWALT.
ΜΗΝ πιτσιλίζετε ή βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά.
Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το εργαλείο και
το πακέτο μπαταριών σε θέσεις όπου η θερμοκρασία
μπορεί να φθάσει ή να υπερβεί τους 40 ˚C (104 ˚F)
•
•
•
(όπως έξω από καλυμμένα μέρη ή σε μεταλλικά κτίρια το
καλοκαίρι).
Μην αποτεφρώσετε την μπαταρία ακόμη και εάν
έχει υποστεί σοβαρή ζημιά ή έχει φθαρεί εντελώς. Σε
περίπτωση πυρκαγιάς, η μπαταρία μπορεί να εκραγεί. Κατά
την καύση μπαταριών ιόντων λιθίου δημιουργούνται τοξικές
αναθυμιάσεις και υλικά.
Εάν το περιεχόμενο της μπαταρίας έρθει σε επαφή με το
δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως την περιοχή με ήπιο σαπούνι
και νερό. Εάν το υγρό της μπαταρίας εισέλθει στα μάτια,
ξεπλύνετε με άφθονο νερό επί 15 λεπτά ή έως ότου σταματήσει
ο ερεθισμός. Εάν η ιατρική βοήθεια είναι απαραίτητη, ο
ηλεκτρολύτης της μπαταρίας αποτελείται από ένα μίγμα υγρών
οργανικών υδρογονανθράκων και αλάτων λιθίου.
Τα περιεχόμενα των κυψελών μιας ανοιχτής μπαταρίας
μπορούν να προκαλέσουν ερεθισμό του αναπνευστικού
συστήματος. Αναπνεύστε καθαρό αέρα. Εάν τα συμπτώματα
επιμένουν, ζητήστε ιατρική βοήθεια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων. Το υγρό της
μπαταρίας ενδέχεται να είναι εύφλεκτο εάν εκτεθεί σε
σπινθήρα ή φλόγα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην επιχειρήσετε να ανοίξετε
το πακέτο μπαταριών για οποιονδήποτε λόγο. Αν το
περίβλημα του πακέτου μπαταριών είναι ραγισμένο ή έχει
υποστεί ζημιά, μην εισάγετε το πακέτο στο φορτιστή. Μη
συνθλίψετε, ρίξετε κάτω ή προξενήσετε ζημιά στο πακέτο
μπαταριών. Μη χρησιμοποιήσετε πακέτο μπαταριών ή
φορτιστή που έχει δεχθεί ισχυρό χτύπημα, έχει πέσει, έχει
πατηθεί από όχημα ή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε
τρόπο (π.χ τρυπηθεί με καρφί, χτυπηθεί με σφυρί,
πατηθεί). Μπορεί να προκληθεί ελαφρά ή θανατηφόρος
ηλεκτροπληξία. Τα πακέτα μπαταριών που έχουν υποστεί
ζημιά θα πρέπει να παραδίδονται στο κέντρο σέρβις για
ανακύκλωση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς. Μην
αποθηκεύετε ή μεταφέρετε το πακέτο μπαταρίας
με τρόπο ώστε μεταλλικά αντικείμενα να μπορούν
να έρθουν σε επαφή με εκτεθειμένους ακροδέκτες
μπαταρίας. Για παράδειγμα, μην τοποθετείτε το πακέτο
μπαταρίας μέσα σε ποδιές, τσέπες, εργαλειοθήκες,
κουτιά μεταφοράς προϊόντων, συρτάρια κλπ. μαζί με μη
στερεωμένα καρφιά, βίδες, κλειδιά κλπ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δεν χρησιμοποιείται το εργαλείο,
τοποθετείτε το με την πλευρά του σε σταθερή
επιφάνεια, όπου δεν θα αποτελέσει κίνδυνο λόγω
παραπατήματος ή πτώσης. Ορισμένα εργαλεία με
μεγάλα πακέτα μπαταριών μπορούν να στέκονται όρθια
πάνω στο πακέτο μπαταριών αλλά μπορεί να πέσουν
εύκολα αν σπρωχτούν.
Μεταφορά
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς. Η μεταφορά
μπαταριών μπορεί ενδεχομένως να γίνει αιτία πυρκαγιάς
αν οι πόλοι της μπαταρίας έρθουν κατά λάθος σε επαφή
με αγώγιμα υλικά. Κατά την μεταφορά μπαταριών
να βεβαιώνεστε ότι οι πόλοι των μπαταριών είναι
προστατευμένοι και καλά μονωμένοι από υλικά που
Ελληνικά
θα μπορούσαν να έρθουν σε επαφή μαζί τους και να
προκαλέσουν βραχυκύκλωμα.
Οι μπαταρίες DeWALT συμμορφώνονται με όλους τους
εφαρμόσιμους κανονισμούς μεταφορών προϊόντων, όπως
αυτοί καθορίζονται από τα βιομηχανικά και νομικά πρότυπα,
στα οποία περιλαμβάνονται ο Συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών
σχετικά με τη μεταφορά επικίνδυνων αγαθών, οι κανονισμοί
μεταφοράς επικίνδυνων αγαθών της Διεθνούς Ένωσης
Αερομεταφορών (IATA), οι διεθνείς ναυτιλιακοί κανονισμοί
περί επικίνδυνων αγαθών (IMDG) και η Ευρωπαϊκή συμφωνία
για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων αγαθών (ADR).
Τα στοιχεία και οι μπαταρίες λιθίου-ιόντων έχουν δοκιμαστεί
σύμφωνα με το τμήμα 38,3 του Εγχειριδίου και κριτηρίων
δοκιμών των συστάσεων των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη
μεταφορά επικίνδυνων αγαθών.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, n μεταφορά πακέτου
μπαταρίας DeWALT δεν θα εμπίπτει στην ταξινόμηση ενός
πλήρως ελεγχόμενου Επικίνδυνου υλικού Κλάσης 9. Γενικά,
μόνο μεταφορές που περιέχουν μπαταρία λιθίου-ιόντων με
ονομαστική τιμή ενέργειας μεγαλύτερη από 100 βατώρες (Wh)
θα απαιτεί να γίνονται ως πλήρως ελεγχόμενα φορτία Κλάσης
9. Σε όλες τις μπαταρίες λιθίου-ιόντων, η ονομαστική τους τιμή
σε βατώρες επισημαίνεται πάνω στη συσκευασία. Επιπλέον,
λόγω κανονιστικών περιπλοκών, η DeWALT δεν συνιστά τη
μεταφορά δι’ αέρος ξεχωριστών πακέτων μπαταριών λιθίουιόντων, ανεξάρτητα από την ονομαστική τιμή βατωρών. Οι
μεταφορές εργαλείων που περιέχουν μπαταρίες (συνδυασμένα
κιτ) μπορούν να γίνουν δι’ αέρος ως εξαίρεση αν η ονομαστική
τιμή σε βατώρες του πακέτου μπαταρίας δεν είναι μεγαλύτερη
από 100 Wh.
Ανεξάρτητα από το αν μια αποστολή θεωρείται εξαιρούμενη ή
πλήρως ρυθμιζόμενη, αποτελεί ευθύνη του αποστολέα να λάβει
υπόψη του τους πιο πρόσφατους κανονισμούς για τις απαιτήσεις
συσκευασίας, σήμανσης και τεκμηρίωσης.
Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ενότητα του
εγχειριδίου, παρέχονται καλή τη πίστη και πιστεύεται ότι είναι
ακριβείς κατά το χρόνο της σύνταξης του εγγράφου. Ωστόσο
δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή συναγόμενη. Αποτελεί
ευθύνη του αγοραστή να βεβαιωθεί ότι οι δραστηριότητές του
συμμορφώνονται με τους εφαρμοστέους κανονισμούς.
Μεταφορα της Μπαταριας FLEXVOLTTM
Η μπαταρία DeWALT FLEXVOLTTM διαθέτει δύο καταστάσεις:
Χρήσης και Μεταφοράς.
Κατάσταση Χρήσης: Όταν η μπαταρία FLEXVOLTTM δεν έχει
τοποθετηθεί σε προϊόν ή έχει τοποθετηθεί σε προϊόν DeWALT
18 V, θα λειτουργεί σαν μπαταρία 18 V. Όταν η μπαταρία
FLEXVOLTTM έχει τοποθετηθεί σε προϊόν 54 V ή 108 V (δύο
μπαταριών των 54 V), θα λειτουργεί σαν μπαταρία 54 V.
Κατάσταση Μεταφοράς: Όταν έχει τοποθετηθεί το καπάκι
στην μπαταρία FLEXVOLTTM, η μπαταρία είναι σε κατάσταση
μεταφοράς. Φυλάξτε το καπάκι για την περίπτωση μεταφοράς.
Όταν είναι σε κατάσταση
Μεταφοράς, οι σειρές των
κυψελών είναι ηλεκτρικά
αποσυνδεδεμένες μέσα στο
πακέτο μπαταρίας, με
αποτέλεσμα να θεωρείται ως 3 μπαταρίες με χαμηλότερη
ονομαστική τιμή βατωρών (Wh) αντί για 1 μπαταρία με
υψηλότερη ονομαστική τιμή βατωρών. Αυτή η αυξημένη
ποσότητα των 3 μπαταριών μ