DW331 | DeWalt DW331 JIGSAW Type 2 instruction manual

DW331
DW333
Final Page size: A5 (148mm x 210mm)
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)5
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)11
English (original instructions)18
Español (traducido de las instrucciones originales)24
Français (traduction de la notice d’instructions originale)31
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)38
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)45
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)52
Português (traduzido das instruções originais)58
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)65
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)71
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)77
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)83
Copyright DeWALT
B
Fig. A
3
20
2
1
4
5
6
11
10
9
DW331
7
8
19
21
20
3
4
5
1
6
11
10
9
7
8
DW333
1
Fig. B
Fig. C
9
8
7
5
Fig. E1
Fig. D
13
12
2
14
15
9
11
Fig. E2
Fig. F
13
14
16
12
18
6
17
Fig. G2
Fig. G1
3
1
7
1
3 4
3
5 6
3
Fig. H
Fig. I
Fig. J
Fig. K
DW331
DW333
4
Dansk
STIKSAV
DW331, DW333
Tillykke!
Identificér yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at
beskytte operatøren mod vibrationens effekter, som f.eks.:
vedligehold værktøjet og tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre.
Du har valgt et DeWALT-værktøj. Mange års erfaring, ihærdig
produktudvikling og innovation gør DeWALT én af de mest
pålidelige partnere for professionelle brugere af elværktøj.
Sikringer:
Europa
Tekniske Data
Spænding
Type
Motoreffekt
Afgiven effekt
Omdrejningstal ubelastet
Slaglængde
Skæredybde i:
træ
aluminium
stål
rustfri stållegering
Justering af smigvinkel (l/r)
Vægt
VAC
W
W
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
kg
DW331
230
2
701
425
0 - 3100
26
DW333
230
2
701
425
800 - 3100
26
130
30
12
4,5
0 - 45°
2,6
130
30
12
4,5
0 - 45°
2,6
230V værktøj
10 Amp, el-net
EF-Konformitetserklæring
Maskindirektiv
Stiksav
DW331, DW333
DeWALT erklærer, at produkterne beskrevet under Tekniske
data er udformet i overensstemmelse med:
2006/42/EF, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-11:2010.
Disse produkter overholder også direktivet 2014/30/EU og
2011/65/EU. Kontakt DeWALT på følgende adresse for yderligere
oplysninger eller se bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den tekniske fil og
udsteder denne erklæring på vegne af DeWALT.
Støjværdier og vibrationsværdier (triax vector sum) i henhold til EN60745-2-11:
LPA(emissions lydtryksniveau)
dB(A)
86
87
LWA(lydtryksniveau)
dB(A)
97
98
K(usikkerhed for det angivne
lydniveau)
Vibrationsemissionsværdi ah,CM =
Usikkerhed K =
Vibrationsemissionsværdi ah,CW =
Usikkerhed K =
dB(A)
2,8
2,8
m/s2
m/s2
m/s2
m/s2
5,0
1,5
6,0
2,0
7,0
1,8
7,5
1,5
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er målt i overensstemmelse med en
standardiseret test, der er angivet i EN60745 og kan anvendes til
at sammenligne et værktøj med et andet. Det kan anvendes til
en foreløbig eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne vibrationsemissionsniveau
repræsenterer værktøjets hovedanvendelsesområder. Hvis
værktøjet anvendes til andre formål, med andet tilbehør
eller vedligeholdes dårligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forøge eksponeringsniveauet
over den samlede arbejdsperiode markant.
Et estimat af eksponeringsniveauet for vibration bør
også tage højde for de gange, værktøjet slukkes, eller
når det kører men ikke bruges til at arbejde. Det kan
mindske eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
Markus Rompel
Direktør for maskinteknik
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
08.08.2016
ADVARSEL: Læs instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for
hvert enkelt signalord. Læs vejledningen og vær opmærksom på
disse symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart farlig situation, der
medmindre den undgås, vil resultere i død eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kunne resultere i død eller
alvorlig personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kan resultere i mindre eller
moderat personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling, der ikke er forbundet
med personskade, men som kan resultere
i produktskade.
5
Dansk
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
Generelle sikkerhedsadvarsler
for elværktøjer
ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Manglende overholdelse af advarsler og
instruktioner kan medføre elektrisk stød, brand og/eller
alvorlig personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG
Termen “elværktøj” i advarslerne refererer til dit elektroniske
(ledning) eller batteribetjente (trådløse) elværktøj.
1) Sikkerhed i Arbejdsområdet
a ) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og godt oplyst.
Rodede eller mørke områder giver anledning til ulykker.
b ) Undlad at benytte elektrisk værktøj i en
eksplosionsfarlig atmosfære, som f.eks. ved
tilstedeværelsen af brændbare væsker, gasser eller
støv. Elværktøj danner gnister, der kan antænde støv
eller dampe.
c ) Hold børn og omkringstående på afstand, når der
anvendes elektrisk værktøj. Distraktioner kan medføre,
at du mister kontrollen.
2) Elektrisk Sikkerhed
a ) Stik på elektrisk værktøj skal passe til stikkontakten.
Stikket må aldrig modificeres på nogen måde.
Undlad at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj. Umodificerede stik
og dertil passende stikkontakter reducerer risikoen for
elektrisk stød.
b ) Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader,
såsom rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Der er
øget risiko for elektrisk stød, hvis din krop er jordforbundet.
c ) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for regn eller
våde forhold. Hvis der trænger vand ind i et elektrisk
værktøj, øges risikoen for elektrisk stød.
d ) Undlad at udsætte ledningen for overlast. Brug
aldrig ledningen til at bære, trække værktøjet eller
trække det ud af stikkontakten. Hold ledningen
borte fra varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede ledninger øger
risikoen for elektrisk stød.
e ) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs, skal der
anvendes en forlængerledning, som er egnet til
udendørs brug. Brug af en ledning, der er egnet til
udendørs brug, reducerer risikoen for elektrisk stød.
f ) Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område, benyt
en strømforsyning, der er beskyttet af en
fejlstrømsafbryder. Ved at benytte en fejlstrømsafbryder
reduceres risikoen for elektrisk stød.
6
3) Personlig Sikkerhed
a ) Vær opmærksom, pas på hvad du foretager dig,
og brug sund fornuft, når du benytter et elektrisk
værktøj. Betjen ikke værktøjet, hvis du er træt,
påvirket af narkotika, alkohol eller medicin. Et
øjebliks uopmærksomhed under anvendelse af et elektrisk
værktøj kan forårsage alvorlig personskade.
b ) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær altid
beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr, såsom støvmaske,
skridsikre sikerhedssko, sikkerhedshjelm eller høreværn,
brugt når omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
c ) Undgå utilsigtet start. Sørg for, at der er slukket for
kontakten, inden værktøjet tilsluttes en strømkilde
og/eller batterienhed, samles op eller bæres. Når
elektrisk værktøj bæres med fingeren på kontakten eller
tilsluttes, når kontakten er tændt, giver det anledning
til ulykker.
d ) Fjern eventuelle justerings- eller skruenøgler, før det
elektriske værktøj startes. En skruenøgle eller anden
nøgle, der bliver siddende på en roterende del af elektrisk
værktøj, kan give anledning til personskade.
e ) Undlad at række for langt. Hold hele tiden en god
fodstilling og balance. Dette giver bedre kontrol af det
elektriske værktøj, når uventede situationer opstår.
f ) Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær ikke løst tøj
eller smykker. Hold dit hår, tøj og handsker væk fra
bevægelige dele. Løstsiddende tøj, smykker eller langt
hår kan blive fanget i bevægelige dele.
g ) Hvis der anvendes støvudsugnings- eller
støvopsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes og
anvendes rigtigt. Anvendelse af støvopsamlingsudstyr
kan begrænse farer forårsaget af støv.
4) Anvendelse og Vedligeholdelse af
Elektrisk Værktøj
a ) Undlad at bruge magt over for det elektriske
værktøj. Brug det værktøj, der er bedst egnet til
det arbejde, der skal udføres. Værktøjet vil klare
opgaven bedre og mere sikkert med den ydelse, som det
er beregnet til.
b ) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis kontakten
ikke tænder og slukker for det. Alt elektrisk værktøj,
der ikke kan kontrolleres med kontakten, er farligt og
skal repareres.
c ) Træk stikket ud af stikkontakten og/eller
batterienheden fra det elektriske værktøj, før det
elektriske værktøj justeres, dets tilbehør udskiftes,
eller det stilles til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen for, at
værktøjet startes utilsigtet.
d ) Opbevar elektrisk værktøj uden for rækkevidde
af børn, og tillad ikke personer, som ikke er
bekendt med dette elektriske værktøj eller disse
instruktioner, at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj
Dansk
er farligt i hænderne på personer, som ikke er instrueret i
brugen deraf.
e ) Vedligeholdelse af elektrisk værktøj. Undersøg
om bevægelige dele sidder skævt, binder eller er
gået itu såvel som andre forhold, der kan påvirke
betjeningen af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før brug. Mange
ulykker er forårsaget af dårligt vedligeholdt værktøj.
f ) Hold skæreværktøj skarpe og rene. Ordentligt
vedligeholdt skæreværktøj med skarpe skærekanter har
mindre tilbøjelighed til at binde og er lettere at styre.
g ) Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor, osv. i
overensstemmelse med disse instruktioner, idet der
tages hensyn til arbejdsforholdene og den opgave,
som skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til andre
opgaver end dem, det er beregnet til, kan resultere i en
farlig situation.
5) Service
a ) Elektrisk værktøj skal serviceres af en kvalificeret
servicetekniker, som udelukende benytter
identiske reservedele. Derved sikres det, at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
Ekstra specielle sikkerhedsregler for stiksave
•
•
•
•
•
•
Hold kun fast i elværktøjet ved hjælp af de isolerede
håndtagsflader, når der skal saves i emner, hvor
skæreværktøjet kan berøre skjulte ledninger eller
sit eget kabel. Kommer skæreværktøjet i kontakt med en
strømførende ledning, kan blotlagte metaldele på elværktøjet
gøres strømførende og give stød til brugeren.
Vent indtil motoren stopper helt, før du trækker klingen
tilbage fra savsnittet (den kærv der blev oprettet ved
skæring). En bevægelig klinge kan presse arbejdsemnet
sammen og kan forårsage en brækket klinge, beskadigelse af
arbejdsemnet eller tab af kontrol og mulig personskade.
Hold håndtag tørre, rene, fri for olie og smørelse. Dette vil
give bedre kontrol over værktøjet.
Hold klingerne skarpe. Sløve klinger kan få saven til at dreje
til siden eller gå i stå under tryk.
Rengør tit dit værktøj, specielt efter et større arbejde.
Støv og sandskorn, der indeholder metalpartikler, samler
sig tit på indvendige overflader og kan medføre risiko for
elektrisk chok.
Arbejd ikke med dette værktøj i længere tid ad gangen.
Vibrationer, der opstår under brug af dette værktøj, kan give
vedvarende skader i fingre, hænder og arme. Brug handsker
som ekstra stødpude, hold hyppige pauser og begræns den
daglige brug.
ADVARSEL: Vi anbefaler brug af en reststrømsanordning
med en reststrømskapacitet på 30mA eller mindre.
Restrisici
På trods af overholdelsen af de relevante sikkerhedsregler og
brug af sikkerhedsudstyr kan visse restrisici ikke undgås. Disse
omfatter:
• Hørenedsættelse.
•
•
•
Risiko for personskade som følge af flyvende partikler.
Risiko for forbrænding ved at røre ved tilbehør, der bliver varmt
under betjening.
Risiko for personskade som følge af forlænget brug.
Elektrisk sikkerhed
Elmotoren er kun designet til én spænding. Kontrollér altid, at
strømforsyningen svarer til spændingen på mærkepladen.
Dit DeWALT-værktøj er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN60745, og derfor er en
jordledning ikke påkrævet
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den erstattes
af en specialfremstillet ledning, der fås gennem
DeWALT‘s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Der bør ikke benyttes en forlængerledning, medmindre det er
absolut nødvendigt. Brug en godkendt forlængerledning, der
er egnet til strømforsyningen til din oplader (se Tekniske data).
Den minimale lederstørrelse er 1,5 mm2; den maksimale længde
er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles helt ud.
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1Stiksav
1Savklinge
1 Savskoindsats med anti-splinterfunktion
1 Savskodækplade med anti-ridsefunktion
1Støvsugningskappe
1Støvudsugningsadapter
1Kasse
1Brugsvejledning
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet, dele og tilbehør,
der kan være opstået under transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt og forstå den
før betjening.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
Bær høreværn.
Brug øjeværn.
Datokodeposition (Fig. A)
Datokoden 19 , der også inkluderer produktionsåret, er tryk
på huset.
Eksempel:
2016 XX XX
Produktionsår
7
Dansk
Beskrivelse (Fig. A)
Savklinger
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk værktøj eller nogen
dele deraf. Det kan medføre materiale- eller personskade.
1 Afbryder
2 Låseknap
3 Omdrejningskontrol
4 Savsmuldsblæserkontrol
5 Klingelås
6 Fingerbeskyttelsesskærm
7 Klingeholder
8 Guiderulle
9 Savsko
10 Pendulslagvælger
11 Skogreb
Klingetype
Fintandet skæreklinge
Grovtandet skæreklinge
Metalskæreklinge
Glatsnitsklinge*
Tilsigtet Brug
Din stiksav er designet til professionel skæring af træ, stål,
aluminium, plastik og keramisk materiale.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i nærheden af
brændbare væsker eller gasser.
Disse stiksave er professionelle værktøjsmaskiner.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet. Overvågning
er påkrævet, når uerfarne brugere anvender dette værktøj.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af personer
(inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale handicaps; mangel på erfaringer, viden eller
færdigheder, medmindre de er under overvågning af en
person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade
skal du slukke for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages justeringer, eller
der fjernes/monteres tilbehør eller ekstraudstyr. Sørg
for, at udløserkontakten er i OFF-position. Utilsigtet start
kan medføre kvæstelser.
På- og afmontering af en savklinge (Fig. B)
Det fingerbetjente klingeudskiftningssystem sikrer hurtig og let
udskiftning af savklinger.
• Åbn klingeholderen 7 ved at trække klingelåsen 5 helt tilbage.
• Indsæt savklingen i klingeholderen 7 , idet bagsiden af klingen
føres ind i rillen på guiderullen 8 .
• Slip klingelåsen 5 .
• Fjern savklingen ved at trække klingelåsen helt tilbage og
trække klingen ud af holderen.
Anvendelser
til jævne, lige skær
til hurtige, lige skær
til jernholdige og ikke-jernholdige metaller
til afsluttende skæringer op til en væg eller en kant
* Findes ikke i alle lande.
En bred vifte af formålsbestemte savklinger fås som ekstraudstyr.
ADVARSEL: Vælg altid din savklinge med stor omhu.
Indstilling af smigvinkel (Fig. C)
Med den indstillelige sko 9 kan du skære venstre og højre
smigvinkler op til 45 grader. Smigskalaen er forindstillet på
vinklerne 0°, 15°, 30° og 45°.
• Løsn skogrebet 11 .
• Skub skoen 9 hen mod savklingen.
• Vip skoen, og indstil den ønskede smigvinkel ved hjælp af
skalaen.
• Spænd skogrebet.
Indstilling af pendulslaget (Fig. A)
Det indstillelige pendulslag garanterer et perfekt skæreslag til
forskellige materialer.
• Skub vælgeren 10 til den ønskede position ifølge
nedenstående tabel. Vælgeren kan flyttes under arbejdet.
Pos.
3
2
Træ
Hurtig savning
Tykke arbejdsemner
Metal
1
Krydsfiner
Spånplade
Tynde arbejdsemner
Fine skær
Aluminium
Ikke-jernholdig
Plademetal
0
Plastik
PVC
Fiberglas
Akryl
-
Indstilling af savsmuldsblæseren (Fig. A)
Savsmuldsblæseren leder en justerbar luftstrøm til savklingen
for at holde arbejdsemnet frit for savsmuld under arbejdet.
• Indstil savsmuldsblæseren med grebet 4 .
-- LavTil arbejde med metaller ved brug af
køle- og smøremidler og til brug med
støvudsugning.
-- MellemTil arbejde med træ og lignende
materialer med lav hastighed.
-- HøjTil arbejde med træ og lignende
materialer med høj hastighed.
Monter savskodækpladen af plastik med
anti-ridsefunktion (Fig. D)
Savskodækpladen med anti-ridsefunktion 12 reducerer skader
på overfladen af (følsomme) overflader.
8
Dansk
• Klik dækpladen på skoen som vist.
Montering og fjernelse af savskoindsatsen
med anti-splinterfunktion (Fig. E1 & E2)
Savskoindsatsen med anti-splinterfunktion 13 ,
der passer til savklingen, reducerer splintring af arbejdsemnet.
Indsatsen kan monteres i både skoen og skodækpladen.
• Hold indsatsen 13 i den retning, der er vist.
• Montér indsatsen i skoen 9 .
-- Skub kanterne 14 ind i furerne 15 .
-- Skub indsatsen tilbage på plads mod savskoen.
• Montering af indsatsen i dækpladen 12 .
-- Skub kanterne 14 ind bag ribberne 16 .
-- Skub forenden af indsatsen mod dækpladen. Indsatsen
klikker på plads.
• Fjern savskoindsatsen med anti-splinterfunktion ved at
udføre processen i modsat rækkefølge.
Støvudsugning (Fig. F)
Støvudsugningsadapteren 17 hjælper sammen med
støvudsugningskappen 18 med at fjerne støv fra
arbejdsemnets overflade, hvis der er tilsluttet et passende
støvudsugningssystem.
• Anbring støvudsugningskappen 18 på
fingerbeskyttelsesskærmen 6 , til den klikker på plads.
• Fastgør støvudsugningsadapteren 17 til værktøjet som vist.
• Slut slangen på et passende støvudsugningssystem til
adapteren.
A
DVARSEL: Når det er muligt, tilsluttes et
støvudsugningssystem, der opfylder de gældende
bestemmelser vedrørende støvudsugning.
ADVARSEL: Anvend ikke et støvudsugningssystem uden
passende gnistbeskyttelse ved savning af metal.
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL: Overhold altid sikkerhedsvejledningen og de
gældende regler.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade
skal du slukke for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages justeringer, eller
der fjernes/monteres tilbehør eller ekstraudstyr. Sørg
for, at udløserkontakten er i OFF-position. Utilsigtet start
kan medføre kvæstelser.
ADVARSEL:
• Sørg for at arbejdsemnet er ordentligt
fastspændt. Fjern søm, skruer og andet, som kan
beskadige klingen.
• Kontroller at der er tilstrækkeligt med plads under
arbejdsemnet til at klingen kan bevæge sig frit.
• Sav ikke i materialer, der er tykkere end den
maksimale savdybde.
• Brug kun skarpe savklinger. Beskadigede eller bøjede
klinger skal omgående udskiftes.
•
•
•
•
Brug ikke værktøjet til savning af rør.
Brug aldrig værktøjet uden savklinge.
For at opnå optimale resultater skal værktøjet
bevæges jævnt og konstant over arbejdsemnet. Pres
ikke sidelæns på klingen. Hold skoen plant mod
arbejdsemnet og hold ledningen bagved værktøjet.
Ved savning af kurver, cirkler og andre runde former
skubbes værktøjet blidt fremad.
Fjern ikke værktøjet fra arbejdsemnet,
før det er standset helt. Klingen kan være meget varm
efter savningen. Rør ikke ved klingen.
Korrekt håndposition (Fig. A, K)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade skal
du ALTID anvende den rette håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlig
personskade skal du ALTID holde godt fast i tilfælde af en
pludselig reaktion.
Det er nødvendigt at placere den ene hånd på det forreste
håndtag 21 og den anden hånd på hovedhåndtaget 20 for
korrekt håndposition.
Starte og stoppe (Fig. A)
DW331
• Værktøjet startes ved at trykke på afbryderen.
• For konstant drift, tryk på og hold afbryderen 1 nede, tryk
på låseknappen 2 og slip afbryderen.
• Værktøjet standses ved at slippe afbryderen.
• Når værktøjet er i kontinuerlig drift, standses det ved et
hurtigt tryk på låseknappen, der herefter slippes. Sluk altid
av for værktøjet, når arbejdet afsluttes og før stikket tages ud.
DW333
• Tænding af maskinen: skub tænd/sluk-kontakten 1 i
retning fremad.
• Slukning af maskinen: skub tænd/sluk-kontakten i
retning bagud.
• Afbryd altid værktøjet, når arbejdet er afsluttet, og før stikket
trækkes ud.
Indstilling af den elektroniske
savehastighed (Fig. G1 & G2)
DW331 (Fig. G1)
Man regulerer savehastigheden ved at trykke mere eller mindre
på tænd/sluk-kontakten 1 .
• Indstil savehastigheden ved at dreje kontrolskalaen 3 til
det ønskede niveau. Jo højere hastigheden er, des højere
er savehastigheden. Den ønskede indstilling afhænger af
tykkelsen og arten af materialet.
• Brug høje hastigheder til savning i bløde materialer som træ.
Brug lave hastigheder til savning i metal.
DW333 (Fig. G2)
Hastighedskontrolhjulet 3 kan indstilles på forhånd til den
ønskede hastighed.
9
Dansk
• Indstil omdrejningskontrollen på den ønskede hastighed.
Den ønskede indstilling afhænger af tykkelsen og arten af
materialet.
• Brug høje hastigheder til savning i bløde materialer som træ.
Brug lave hastigheder til savning i metal.
ADVARSEL: Efter brug af værktøjet i længere tid på lave
hastighedsindstillinger skal det køre i ca. 3 minutter på
maksimum hastighed uden belastning.
Savning i træ (Fig. H)
•
•
•
•
Tegn en streg, hvis det er nødvendigt.
Start værktøjet.
Hold værktøjet mod arbejdsemnet og følg stregen.
Når man skal save parallelt med kanten af arbejdsemnet,
monteres den parallelle afstandsholder og stiksaven styres
langs emnet som vist i fig. H.
Savning i træ med start i et i forboret hul
(Fig. I)
• Tegn en streg, hvis det er nødvendigt.
• Bor et hul (ø min. 12 mm) og sæt savklingen
i hullet.
• Start værktøjet.
• Følg stregen.
• For at save perfekte runde former, monteres passeren og den
ønskede radius indstilles.
Savning op til en projekteret kant (Fig. J)
• Skær op til den projekterede kant ved hjælp af en
konventionel klinge.
• Afslut skæringen med en glatskæringsklinge.
Støvudsugning (Fig. F)
• Hvis værktøjet anvendes indendørs i længere tid, skal
der anvendes en støvfjerner. Brug en støvfjerner, der er
konstrueret jævnfør de aktuelle direktiver om støvindhold
i luften.
Savning i metal
• Monter en passende savklinge.
• Gør som ovenfor beskrevet.
ADVARSEL: Brug kølevæske (skæreolie) for at forhindre at
savklingen eller arbejdsemnet bliver for varmt.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DeWALT-elværktøj er beregnet til langvarig brug med
minimal vedligeholdelse. Værktøjets fortsatte tilfredsstillende
drift afhænger af korrekt vedligeholdelse og rengøring
af værktøjet.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade
skal du slukke for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages justeringer, eller
der fjernes/monteres tilbehør eller ekstraudstyr. Sørg
10
for, at udløserkontakten er i OFF-position. Utilsigtet start
kan medføre kvæstelser.
Smøring af styrevalsen (Fig. B)
• Smør lidt olie på guiderullen 8 med regelmæssige
mellemrum for at forhindre blokering.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs ud af hovedhuset med
tør luft, lige så snart der samler sig snavs i og omkring
luftaftrækket. Bær godkendte beskyttelsesbriller og
godkendt støvmaske ved udførelse af denne procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler eller andre
kraftige kemikalier til at rengøre værktøjets ikke-metalliske
dele. Disse kemikalier kan svække de materialer, der
anvendes i disse dele. Brug en klud, der kun er fugtet
med vand og mild sæbe. Lad aldrig væske trænge ind
i værktøjet, og nedsænk aldrig nogen del af værktøjet
i væske.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det, som stilles til
rådighed af DeWALT, ikke er afprøvet med dette produkt,
kan det være farligt at bruge sådant tilbehør med dette
værktøj. For at mindske risikoen for personskade, må
dette produkt kun anvendes med tilbehør, som anbefales
af DeWALT.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
Disse er:
• DE3241Parallelanslag
• DE3242Rundskæreapparatbjælke
Følgende reserveklinger kan leveres:
• DT2048 Fintandet skæreklinge
• DT2075 Grovtandet skæreklinge
• DT2160Metalskæreklinge
• DT2074Glatsnitsklinge*
* Findes ikke i alle lande.
Miljøbeskyttelse
S eparate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden.
Produkte und Batterien enthalten Materialien, die
zurückgewonnen oder recycelt werden können, um den Bedarf
an Rohstoffen zu reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische
Produkte und Batterien gemäß den lokalen Bestimmungen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.2helpU.com.
Deutsch
STICHSÄGE
DW331, DW333
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Gerät von DeWALT entschieden.
Langjährige Erfahrung, sorgfältige Produktentwicklung und
Innovation machen DeWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
Spannung
Typ
Leistungsaufnahme
Abgabeleistung
Leerlaufdrehzahl
Hublänge
Schnittiefe in:
Holz
Aluminium
Stahl
Edelstahllegierung
Neigungswinkeleinstellung l/r
Gewicht
VWS
W
W
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
kg
DW331
230
2
701
425
0 - 3100
26
DW333
230
2
701
425
800 - 3100
26
130
30
12
4,5
0 - 45°
2,6
130
30
12
4,5
0 - 45°
2,6
Lärmwerte und Vibrationswerte (Triax-Vektorsumme) gemäß EN60745-2-11.
LPA(Emissions-Schalldruckpegel)
dB(A)
86
87
LWA(Schallleistungspegel)
dB(A)
97
98
K(Unsicherheit für den
angegebenen Schallpegel)
dB(A)
2,8
2,8
Vibrationskennwert ah,CM =
Unsicherheitswert K =
Vibrationskennwert ah,CW =
Unsicherheitswert K =
m/s2
m/s2
m/s2
m/s2
5,0
1,5
6,0
2,0
7,0
1,8
7,5
1,5
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem standardisierten
Test laut EN60745 gemessen und kann für einen Vergleich
zwischen zwei Geräten verwendet werden. Er kann zu einer
vorläufigen Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene Vibrationsemissionswert
bezieht sich auf die Hauptanwendung des Gerätes.
Wenn das Gerät jedoch für andere Anwendungen, mit
anderem Zubehör oder schlecht gewartet eingesetzt
wird, kann die Vibrationsemission verschieden sein. Dies
kann den Expositionsgrad über die Gesamtbetriebszeit
erheblich erhöhen.
Eine Schätzung der Vibrationsstärke sollte auch
berücksichtigen, wie oft das Gerät ausgeschaltet
wird oder über welche Zeit es zwar läuft, aber nicht
wirklich in Betrieb ist. Dies kann die Exposition über die
Gesamtbetriebszeit erheblich mindern.
Es sind zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutze
der Betriebsperson vor den Auswirkungen der Vibration
in Betracht zu ziehen, z. B.: Wartung des Gerätes und
des Zubehörs, Warmhalten der Hände, Organisation
des Arbeitsablaufes.
Sicherungen:
Europa
230V Werkzeuge
10 A Stromversorgung
EG-Konformitätserklärung
Maschinenrichylinie
Stichsäge
DW331, DW333
DeWALT erklärt hiermit, dass diese unter Technische Daten
beschriebenen Produkte die folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-11:2010.
Diese Produkte erfüllen auch die Anforderungen von
Richtlinie 2014/30/EU und 2011/65/EU. Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an DeWALT unter der
folgenden Adresse oder schauen Sie auf der Rückseite dieser
Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die Zusammenstellung
des technischen Dossiers und gibt diese Erklärung im Namen
von DeWALT ab.
Markus Rompel
Technischer Direktor
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
08.08.2016
WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr bitte
die Bedienungsanleitung lesen.
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise
erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch und achten Sie auf
diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende
gefährliche Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu
tödlichen oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen kann.
11
Deutsch
VORSICHT: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, u. U. zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts
mit Verletzungen zu tun hat, aber, wenn es nicht
vermieden wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise für
Elektrowerkzeuge
WARNUNG: Lesen Sie alle Sicherheitswarnhinweise
und alle Anweisungen. Das Nichtbeachten von
Warnhinweisen und Anweisungen kann zu elektrischem
Schlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen bezieht sich
auf Ihr netzbetriebenes Elektrowerkzeug (mit Kabel) oder auf Ihr
akkubetriebenes (kabelloses) Elektrowerkzeug.
1) Sicherheit im Arbeitsbereich
a ) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut
ausgeleuchtet. Unaufgeräumte oder dunkle Bereiche
begünstigen Unfälle.
b ) Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen
sich z. B. brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub
befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Dämpfe entzünden können.
c ) Halten Sie Kinder und Zuschauer fern, während Sie
ein Elektrogerät betreiben. Ablenkung kann dazu
führen, dass Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.
2) Elektrische Sicherheit
a ) Der Stecker des Elektrogerätes muss in die
Steckdose passen. Ändern Sie niemals den Stecker
in irgendeiner Form. Verwenden Sie keinerlei
Adapterstecker an geerdeten Elektrogeräten.
Unveränderte Stecker und passende Steckdosen mindern
die Gefahr eines elektrischen Schlages.
b ) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten
Flächen, wie Rohre, Radiatoren, Herde und
Kühlgeräte. Es besteht eine erhöhte Gefahr für einen
elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
c ) Setzen Sie Elektrogeräte keinem Regen oder
feuchter Umgebung aus. Wenn Wasser in das
Elektrogerät eindringt, erhöht sich die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
d ) Überlasten Sie das Kabel nicht. Verwenden Sie
niemals das Kabel, um das Elektrogerät zu tragen
oder durch Ziehen vom Netz zu trennen. Halten Sie
das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder
12
beweglichen Teilen. Beschädigte oder verhedderte Kabel
erhöhen die Gefahr eines elektrischen Schlages.
e ) Wenn Sie ein Elektrogerät im Freien betreiben,
verwenden Sie ein für den Außeneinsatz geeignetes
Verlängerungskabel. Die Verwendung von für den
Außeneinsatz geeigneten Kabeln mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
f ) Wenn der Betrieb eines Elektrogerätes in feuchter
Umgebung unumgänglich ist, verwenden Sie eine
durch einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter
oder Rcd) geschützte Stromversorgung. Der Einsatz
eines Fehlerstromschutzschalters mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
3) Sicherheit von Personen
a ) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was
Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit
mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein
Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder
unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder
Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit
beim Betrieb eines Elektrogerätes kann zu schweren
Verletzungen führen.
b ) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und
immer eine Schutzbrille. Das Tragen persönlicher
Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste
Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach
Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das
Risiko von Verletzungen.
c ) Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten.
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter in der
AUS-Position ist, bevor Sie das Gerät an die
Stromversorgung und/oder an den Akku anschließen
oder wenn Sie das Gerät aufnehmen oder tragen.
Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den
Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet
an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu
Unfällen führen.
d ) Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder Werkzeuge,
bevor Sie das Elektrogerät einschalten. Werkzeuge
oder Schlüssel, die an rotierenden Teilen des Elektrogerätes
angebracht sind, können zu Verletzungen führen.
e ) Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung.
Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten
Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können
Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen
besser kontrollieren.
f ) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine
weite Kleidung und keinen Schmuck. Halten Sie Ihre
Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen
Teilen fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder lange
Haare können sich in den beweglichen Teilen verfangen.
g ) Wenn Geräte für den Anschluss an eine
Staubabsaugung und Staubsammlung vorgesehen
sind, vergewissern Sie sich, dass diese richtig
angeschlossen sind und verwendet werden. Der
Deutsch
Einsatz von Staubsammlern kann staubbedingte
Gefahren mindern.
•
4) Verwendung und Pflege des
Elektrogerätes
a ) Überlasten Sie das Elektrogerät nicht. Verwenden Sie
das für Ihre Arbeit passende Elektrogerät. Das richtige
Gerät wird die Aufgabe besser und sicherer erledigen,
wenn es bestimmungsgemäß verwendet wird.
b ) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr
ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss
repariert werden.
c ) Trennen Sie den Stecker vom Netz und/oder die
Akkus vom Elektrogerät, bevor Sie Einstellungen
am Gerät vornehmen, Zubehör wechseln oder es
aufbewahren. Diese Vorbeugemaßnahmen mindern die
Gefahr, dass das Elektrogerät unbeabsichtigt startet.
d ) Bewahren Sie nicht verwendete Elektrogeräte für
Kinder unerreichbar auf und lassen Sie nicht zu, dass
Personen ohne Erfahrung mit dem Elektrogerät oder
mit diesen Anweisungen das Elektrogerät bedienen.
Elektrogeräte sind in den Händen nicht geschulter
Personen gefährlich.
e ) Warten Sie die Elektrogeräte. Prüfen Sie, ob
bewegliche Teile verzogen oder ausgeschlagen, ob
Teile gebrochen oder in einem Zustand sind, der den
Betrieb des Elektrogerätes beeinträchtigen kann.
Bei Beschädigungen lassen Sie das Elektrogerät
reparieren, bevor Sie es verwenden. Viele Unfälle
entstehen wegen mangelnder Wartung der Elektrogeräte.
f ) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Richtig gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen Klingen
blockieren seltener und sind leichter unter Kontrolle
zu halten.
g ) Verwenden Sie Elektrogeräte, Zubehör und Einsätze
(Bits) usw. gemäß diesen Anweisungen und unter
Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen und
der Aufgabe. Wenn Sie das Elektrogerät für Aufgaben
verwenden, die nicht bestimmungsgemäß sind, kann dies
zu gefährlichen Situationen führen.
5) Service
a ) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit OriginalErsatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass
die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt.
Zusätzliche Sicherheitsanweisungen für
Stichsägen
•
Halten Sie das Elektrowerkzeug an den isolierten
Griffflächen, wenn Arbeiten durchgeführt werden, bei
denen das Schneidewerkzeug versteckte Leitungen
oder die eigene Anschlussleitung berühren könnte. Der
Kontakt mit einer spannungsführenden Leitung kann auch
metallene Geräteteile unter Spannung setzen und zu einem
elektrischen Schlag führen.
•
•
•
•
Lassen Sie den Motor völlig zum Stillstand kommen,
bevor Sie das Sägeblatt aus dem durch das Sägen
erzeugten Schlitz ziehen. Wenn ein sich bewegendes
Sägeblatt das Werkstück berührt, kann das Sägeblatt oder das
Werkstück beschädigt werden, und/oder es kann ein Verlust
der Kontrolle entstehen, was zu Verletzungen führen kann.
Halten Sie die Griffe trocken, sauber und frei von
Öl und Fett. Hierdurch haben Sie bessere Kontrolle über
das Werkzeug.
Halten Sie die Sägeblätter scharf. Durch stumpfe
Sägeblätter kann die Säge plötzlich ausbrechen oder
festklemmen, wenn Druck auf sie ausgeübt wird.
Reinigen Sie Ihr Werkzeug häufig, besonders nach
intensiver Nutzung. Metallhaltiger Staub und Splitter
sammeln sich häufig an Innenflächen an und können zu
einem elektrischen Schlag führen.
Verwenden Sie dieses Werkzeug nicht über längere
Zeiträume. Durch das Werkzeug verursachte Vibrationen
können für Ihre Finger, Hände und Arme schädlich sein. Tragen
Sie Handschuhe als zusätzlichen Dämpfer, legen Sie häufig
Pausen ein und begrenzen Sie die tägliche Nutzungsdauer.
WARNUNG: Wir empfehlen die Verwendung einer
Fehlerstromschutzeinrichtung mi einemt Nennfehlerstrom
von maximal 30mA.
Restrisiken
Trotz Beachtung der geltenden Sicherheitsvorschriften und des
Einsatzes von Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:
• Beeinträchtigung des Gehörs.
• Verletzungsgefahr durch umherfliegende Teilchen.
• Verbrennungsgefahr durch während des Betriebes heiß
werdende Zubehörteile.
• Verletzungsgefahr durch andauernden Gebrauch.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung konstruiert.
Überprüfen Sie immer, dass die Stromversorgung der Spannung
auf dem Typenschild entspricht.
Ihr DeWALT-Gerät ist gemäß EN60745 doppelt
isoliert. Es muss deshalb nicht geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt ist, muss es durch
ein speziell ausgestattetes Kabel ersetzt werden, dass bei der
DeWALT Kundendienstorganisation erhältlich ist.
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung
des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II (Doppelisolierung) – Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) – Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien verwendet
werden, müssen über einen Fehlerstromschutzschalter
angeschlossen werden.
Verwendung eines Verlängerungskabels
Verwenden Sie ein zugelassenes 3-adriges Verlängerungskabel,
das für die Leistungsaufnahme dieses Elektrowerkzeugs
13
Deutsch
geeignet ist (siehe Technische Daten). Der Mindestquerschnitt
der Leitungen beträgt 1,5 mm² und die Höchstlänge beträgt
30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie das Kabel
vollständig ab.
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1Stichsäge
1Stichsägeblatt
1Anti-Splitter-Schuheinsatz
1Anti-Kratzer-Schuhabdeckung
1Spanabsaughaube
1Spanabsauganschluß
1Transportkoffer
1Betriebsanleitung
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile auf
Beschädigungen, die beim Transport entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
Tragen Sie Gehörschutz.
Tragen Sie Augenschutz.
Lage des Datumscodes (Abb. [Fig.] A)
Der Datumscode 19 , der auch das Herstelljahr enthält, ist in das
Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2016 XX XX
Herstelljahr
Beschreibung (Abb. A)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals Änderungen am
Elektrowerkzeug oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
1 Ein-/Aus-Schalter
2 Verriegelungsknopf für Dauerbetrieb
3 Geschwindigkeitswähler
4 Sägemehl-Gebläsesteuerung
5 Sägeblattverriegelung
6 Fingerschutz
7 Sägeblatthalter
8 Führungsrolle
9 Schuh
10 Pendelhubwähler
11 Schuhhebel
14
Bestimmungsgemässe Verwendung
Ihre Stichsäge wurde zum professionellen Sägen von Holz, Stahl,
Aluminium, Kunststoff und Keramik konzipiert.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder in der Nähe
von entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
Diese Stichsäge ist ein Elektrowerkzeug für den professionellen
Gebrauch.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt mit dem Gerät
kommen. Wenn unerfahrene Personen dieses Gerät verwenden,
sind diese zu beaufsichtigen.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich
Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen
oder mentalen Fähigkeiten oder ohne ausreichende
Erfahrung oder Kenntnisse verwendet werden, außer wenn
diese Personen von einer Person, die für ihre Sicherheit
verantwortlich ist, bei der Verwendung des Geräts
beaufsichtigt werden. Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit
diesem Produkt allein gelassen werden.
ZUSAMMENBAU UND EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder
entfernen. Überprüfen Sie, dass der Auslöseschalter in
der AUS-Stellung ist. Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Sägeblätter
Sägeblatttyp
Anwendungen
Feingezahntes Sägeblatt
Grobgezahntes Sägeblatt
Metallsägeblatt
Flächenbündiges Sägeblatt*
für saubere gerade Schnitte
für schnelle gerade Schnitte
für eisenhaltige und eisenlose Metalle
für die Endbearbeitung von Schnitten
an einer Wand oder Ecke entlang
* Nicht in allen Ländern erhältlich.
Als Sonderzubehör ist eine Vielzahl von Spezialsägeblättern
erhältlich.
WARNUNG: Wählen Sie Ihr Sägeblatt stets mit großer
Sorgfalt aus.
Einstellen des Neigungswinkels (Abb. C)
Mit dem einstellbaren Schuh 9 können linke und rechte
Neigungswinkel bis 45° erzielt werden.
Die Neigungsskala hat Voreinstellungen bei 0°, 15°, 30° und 45°.
• Lösen Sie den Schuhhebel 11 .
• Schieben Sie den Schuh 9 in Richtung Sägeblatt.
• Neigen Sie den Schuh und stellen Sie den gewünschten
Neigungswinkel mit Hilfe der Skala ein.
• Ziehen Sie den Schuhhebel an.
Einstellen des Pendelhubs (Abb. A)
Der einstellbare Pendelhub gewährleistet einen perfekten
Schnitthub für unterschiedliche Werkstoffe.
Deutsch
• Schieben Sie den Wähler 10 entsprechend der Tabelle
unten in die gewünschte Position.
Der Wähler kann während des Betriebes verstellt werden.
Pos.
3
2
Holz
Schnelle Schnitte
Dicke Werkstücke
Metall
1
Sperrholz
Spanplatte
Dünne Werkstücke
Feine Schnitte
Aluminium
Nicht eisenhaltig
Blech
0
Kunststoff
PVC
Fiberglas
Acryl
-
Einstellen des Spangebläses (Abb. A)
Das Spangebläse leitet einen einstellbaren Luftstrom an das
Sägeblatt, um das Werkstück bei der Arbeit frei von Sägemehl
zu halten.
• Stellen Sie das Spangebläse mit dem Hebel 4 ein.
-- SchwachFür die Arbeit mit Metallen,
bei denen Kühl- und Schmiermittel
verwendet werden, sowie für
die Verwendung mit einer
Spanabsaugung.
-- MittelFür die Arbeit mit Holz und
ähnlichen Materialien bei langsamer
Geschwindigkeit.
-- StarkFür die Arbeit mit Holz und ähnlichen
Materialien bei hoher Geschwindigkeit.
Anbringen der Kunststoff-Anti-KratzerSchuhabdeckung (Abb. D)
Die Anti-Kratzer-Schuhabdeckung 12 verringert die
Beschädigung der Oberfläche von (empfindlichen) Werkstücken.
• Klicken Sie die Abdeckung wie angegeben auf den Schuh.
Anbringen und Entfernen des Anti-SplitterSchuheinsatzes (Abb. E1 & E2)
Der Anti-Splitter-Schuheinsatz 13 , der nahe am Sägeblatt
angebracht wird, verringert das Splittern des Werkstücks. Der
Einsatz kann sowohl im Schuh als auch in der Schuhabdeckung
angebracht werden.
• Halten Sie den Einsatz 13 wie angegeben.
• Um den Einsatz anzubringen, setzen Sie ihn in den Schuh
9 ein:
• Schieben Sie die Kanten 14 in die Rillen 15 .
• Schieben Sie den Einsatz zurück in seine Position am Schuh.
• Um den Einsatz anzubringen, setzen Sie ihn in die
Abdeckung 12 ein:
• Schieben Sie die Kanten 14 hinter die Rippen 16 .
• Drücken Sie das vordere Ende des Einsatzes in Richtung
Abdeckung. Der Einsatz rastet in seiner Lage ein.
• Um den Anti-Splitter-Schuheinsatz zu entfernen, die
oben aufgeführten Schritte in umgekehrter Reihenfolge
durchführen.
Staubabsaugung (Abb. F)
Der Spanabsaugadapter 17 in Kombination mit der
Spanabsaughaube 18 trägt dazu bei, daß das Sägemehl
von der Werkstückoberfläche abgesaugt wird, wenn eine
Verbindung mit einem geeigneten Spanabsaugsystem
hergestellt wird.
• Setzen Sie die Spanabsaughaube 18 auf den Fingerschutz
6 , bis sie in ihrer Lage einrastet.
• Bringen Sie den Spanabsaugadapter 17 wie angegeben
am Werkzeug an.
• Verbinden Sie den Schlauch eines geeigneten
Spanabsaugsystems mit dem Adapter.
WARNUNG: Falls angemessen, schließen Sie ein
Spanabsaugsystem an, das den geltenden Richtlinien
bezüglich Staubemission entspricht.
W
ARNUNG: Verwenden Sie beim Sägen von Metall
kein Spanabsaugsystem ohne einen entsprechenden
Funkenschutz.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Beachten Sie immer die
Sicherheitsanweisungen und die geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder
entfernen. Überprüfen Sie, dass der Auslöseschalter in
der AUS-Stellung ist. Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
WARNUNG:
• Vergewissern Sie sich, daß das zu sägende Material
gut gesichert wurde.
• Achten Sie darauf, daß unterhalb des Werkstücks
ausreichend Platz für das Sägeblatt vorhanden ist.
• Sägen Sie keine Werkstücke, die die maximale
Schnitttiefe des Sägeblattes überschreiten.
• Es sollten ausschließlich scharfe und einwandfrei
arbeitende Sägeblätter verwendet werden; rissige oder
verbogene Sägeblätter sind sofort auszuwechseln.
• Verwenden Sie das Werkzeug nicht zum Sägen
von Rohren.
• Schalten Sie das Werkzeug nie ein, wenn kein
Sägeblatt montiert ist.
• Für optimale Ergebnisse führen Sie das Werkzeug mit
festen, fließenden Bewegungen über das Werkstück.
Üben Sie nie seitlichen Druck auf das Sägeblatt aus.
Halten Sie den Sägeschuh flach auf dem Werkstück.
Achten Sie darauf, daß das Netzkabel der Säge
folgen kann und sich nicht verhakt. Schieben Sie
15
Deutsch
•
das Werkzeug beim Sägen von Kurven, Kreisen und
anderen ründlichen Formen leicht vor.
Ziehen Sie das Sägeblatt erst aus dem Werkstück
heraus, wenn es zum Stillstand gekommen ist. Das
Sägeblatt kann nach dem Sägen sehr heiß sein. Fassen
Sie es nicht an.
Richtige Haltung der Hände (Abb. A, K)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, beachten Sie IMMER die richtige Haltung der
Hände, wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, halten Sie das Gerät IMMER sicher fest und seien
Sie auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Bei der korrekten Handposition liegt eine Hand auf dem
vorderen Griff 21 und die andere auf dem Hauptgriff 20 .
Ein- und Ausschalten (Abb. A)
DW331
• Drücken Sie zum Einschalten den Ein-/Aus-Schalter 1 .
• Drücken Sie für Dauerbetrieb den den Ein-/Aus-Schalter
1 , und Drücken Sie anschließend den Arretierknopf 2 . Sie
können nun den Ein-/Aus-Schalter loslassen.
• Lassen Sie zum Stoppen des Werkzeuges den Schalter los.
• Zum Stoppen des Werkzeuges bei Dauerbetrieb drücken
Sie den Ein-/Aus-Schalter kurz und lassen ihn anschließend
wieder los. Schalten Sie das Elektrowerkzeug bei
Beendigung der Arbeiten immer auf Aus-Position. Nur wenn
das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, darf der Netzstecker
aus der Steckdose gezogen werden.
DW333
• Einschalten: Schieben Sie den Ein-/Ausschalter 1 nach
vorne.
• Ausschalten: Schieben Sie den Ein-/Ausschalter nach
hinten. Schalten Sie das Elektrowerkzeug bei Beendigung
der Arbeiten immer aus. Nur wenn das Elektrowerkzeug
ausgeschaltet ist, darf der Netzstecker aus der Steckdose
gezogen werden.
Einstellen der elektronischen
Sägegeschwindigkeitsregelung
(Abb. G1 & G2)
DW331 (Abb. G1)
Die Sägegeschwindigkeit hängt von dem auf den Ein-/
Ausschalter 1 ausgeübten Druck ab.
• Um die Sägegeschwindigkeit voreinzustellen, drehen Sie den
Wähler 3 auf den gewünschten Wert.
Je höher der Wert, desto höher die Sägegeschwindigkeit.
Die erforderliche Einstellung hängt von der Dicke und Art
des Materials ab.
• Verwenden Sie für das Sägen von weichen Materialien wie
beispielsweise Holz hohe Geschwindigkeiten. Verwenden
Sie für das Sägen von Metall niedrige Geschwindigkeiten.
16
DW333 (Abb. G2)
Die Geschwindigkeitswahl 3 kann zur Voreinstellung des
erforderlichen Geschwindigkeitsbereichs verwendet werden.
• Drehen Sie den elektronischen Geschwindigkeitswähler auf
den gewünschten Wert. Die erforderliche Einstellung hängt
von der Dicke und Art des Materials ab.
• Verwenden Sie für das Sägen von weichen Materialien wie
beispielsweise Holz hohe Geschwindigkeiten. Verwenden
Sie für das Sägen von Metall niedrige Geschwindigkeiten.
WARNUNG: Nachdem das Werkzeug längere Zeiträume
mit langsamen Geschwindi keitseinstellungen verwendet
wurde, lassen Sie es ca. 3 Minuten mit maximaler
Geschwindigkeit im Leerlauf laufen.
Sägen in Holz (Abb. H)
• Zeichnen Sie bei Bedarf eine Schnittlinie.
• Schalten Sie das Werkzeug ein.
• Halten Sie das Werkzeug am Werkstück und folgen Sie der
Linie.
• Um parallel zur Kante des Werkstückes zu sägen, montieren
Sie die Parallelführung und führen die Stichsäge gemäß
Abb.H am Werkstück entlang.
Sägen von Ausschnitten in Holz (Abb. I)
• Zeichnen Sie bei Bedarf eine Schnittlinie.
• Bohren Sie ein Loch (mindestens 12 mm ø) und stecken Sie
das Sägeblatt hinein.
• Schalten Sie das Werkzeug ein.
• Folgen Sie der Linie.
• Um einwandfreie Rundschnitte zu erzielen, montieren
Sie den Zirkelarm und stellen ihn auf den gewünschten
Radius ein.
Heransägen an eine überstehende Kante
(Abb. J)
• Verwenden Sie ein herkömmliches Sägeblatt und sägen Sie
an die überstehende Kante heran.
• Schließen Sie den Schnitt mit einem bündigen Sägeblatt ab.
Staubabsaugung (Abb. F)
In Deutschland werden für Holzstaub aufgrund der TRGS 553
geprüfte Absaugeinrichtungen gefordert. Für andere Materialien
muß der gewerbliche Betreiber die speziellen Anforderungen mit
der zuständigen Berufsgenossenschaft klären.
Sägen in Metall
• Montieren Sie ein geeignetes Sägeblatt.
• Gehen Sie wie oben vor.
WARNUNG: Verwenden Sie eine Kühlflüssigkeit
(Schneidöl), um eine Überhitzung des Sägeblatts oder des
Werkstücks zu verhin dern.
Deutsch
WARTUNG
Umweltschutz
Ihr DeWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen Betrieb mit
minimalem Wartungsaufwand konstruiert. Ein kontinuierlicher,
zufriedenstellender Betrieb hängt von der geeigneten Pflege
des Elektrowerkzeugs und seiner regelmäßiger Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder
entfernen. Überprüfen Sie, dass der Auslöseschalter in
der AUS-Stellung ist. Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Separate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden. Produkte und
Batterien enthalten Materialien, die zurückgewonnen
oder recycelt werden können, um den Bedarf an Rohstoffen zu
reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische Produkte und Batterien
gemäß den lokalen Bestimmungen. Weitere Informationen
erhalten Sie unter www.2helpU.com.
Schmierung der Führungsrolle
(Abb. B)
• Geben Sie in regelmäßigen Abständen einenTropfen Öl auf
die Führungsrolle 8 , um einFestfressen zu vermeiden.
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft immer dann
Schmutz und Staub aus dem Hauptgehäuse, wenn
sich Schmutz sichtbar in und um die Lüftungsschlitze
ansammelt. Tragen Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen
Augenschutz und eine zugelassene Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals Lösungsmittel oder
andere scharfe Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese Chemikalien können
das in diesen Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser und einer milden
Seife befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie niemals
irgendein Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht von DeWALT
angeboten wird, nicht mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem Zubehör an
diesem Gerät gefährlich sein. Um das Verletzungsrisiko
zu mindern, sollte mit diesem Produkt nur von DeWALT
empfohlenes Zubehör verwendet werden.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen zu
geeignetem Zubehör.
Hierzu zählen:
• DE3241Parallelführung
• DE3242Fixierstrebe
Folgende Ersatzsägeblätter stehen zur Verfügung:
• DT2048Feingezahntes Sägeblatt
• DT2075Grobgezahntes Sägeblatt
• DT2160Metallsägeblatt
• DT2074Flächenbündiges Sägeblatt*
* Nicht in allen Ländern erhältlich.
17
English
JIGSAW
DW331, DW333
Congratulations!
You have chosen a DeWALT tool. Years of experience, thorough
product development and innovation make DeWALT one of the
most reliable partners for professional power tool users.
Technical Data
Voltage
UK & Ireland
Type
Power input
Power output
No-load speed
Stroke length
Cutting depth in:
wood
aluminium
steel
stainless steel alloy
Bevel angle adjustment (l/r)
Weight
VAC
VAC
W
W
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
kg
DW331
230
230/115
2
701
425
0 - 3100
26
DW333
230
230/115
2
701
425
800 - 3100
26
130
30
12
4.5
0 - 45°
2.6
130
30
12
4.5
0 - 45°
2.6
Noise values and vibration values (triax vector sum) according to
EN60745-2-11:
LPA(emission sound pressure level)
dB(A)
86
LWA(sound power level)
dB(A)
97
Identify additional safety measures to protect the operator
from the effects of vibration such as: maintain the tool
and the accessories, keep the hands warm, organisation
of work patterns.
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
230V tools
230V tools
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity for each
signal word. Please read the manual and pay attention to
these symbols.
DANGER: Indicates an imminently hazardous
situation which, if not avoided, will result in death or
serious injury.
WARNING: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not related to
personal injury which, if not avoided, may result in
property damage.
Denotes risk of electric shock.
87
98
Denotes risk of fire.
K(uncertainty for the given sound
level)
dB(A)
2.8
2.8
EC-Declaration of Conformity
Vibration emission value ah,CM =
Uncertainty K =
Vibration emission value ah,CW =
Uncertainty K =
m/s2
m/s2
m/s2
m/s2
5.0
1.5
6.0
2.0
7.0
1.8
7.5
1.5
Jigsaw
DW331, DW333
The vibration emission level given in this information sheet has
been measured in accordance with a standardised test given in
EN60745 and may be used to compare one tool with another. It
may be used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration emission level
represents the main applications of the tool. However if
the tool is used for different applications, with different
accessories or poorly maintained, the vibration emission
may differ. This may significantly increase the exposure
level over the total working period.
An estimation of the level of exposure to vibration should
also take into account the times when the tool is switched
off or when it is running but not actually doing the job.
This may significantly reduce the exposure level over the
total working period.
18
10 Amperes. mains
13 Amperes. in plugs
Machinery Directive
DeWALT declares that these products described under
Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-11:2010.
These products also comply with Directive 2014/30/EU and
2011/65/EU. For more information, please contact DeWALT at
the following address or refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the technical
file and makes this declaration on behalf of DeWALT.
English
protected supply. Use of an RCD reduces the risk of
electric shock.
3) Personal safety
Markus Rompel
Director Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
08.08.2016
WARNING: To reduce the risk of injury, read the
instruction manual.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING: Read all safety warnings and all
instructions. Failure to follow the warnings and
instructions may result in electric shock, fire and/or
serious injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to your mainsoperated (corded) power tool or battery-operated (cordless)
power tool.
1) Work area safety
a ) Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark
areas invite accidents.
b ) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of flammable
liquids, gases or dust. Power tools create sparks which
may ignite the dust or fumes.
c ) Keep children and bystanders away while operating
a power tool. Distractions can cause you to lose control.
2) Electrical safety
a ) Power tool plugs must match the outlet. Never
modify the plug in any way. Do not use any adapter
plugs with earthed (grounded) power tools.
Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b ) Avoid body contact with earthed or grounded
surfaces such as pipes, radiators, ranges and
refrigerators. There is an increased risk of electric shock if
your body is earthed or grounded.
c ) Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water entering a power tool will increase the risk of
electric shock.
d ) Do not abuse the cord. Never use the cord for
carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep
cord away from heat, oil, sharp edges or moving
parts. Damaged or entangled cords increase the risk of
electric shock.
e ) When operating a power tool outdoors, use an
extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord
suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
f ) If operating a power tool in a damp location is
unavoidable, use a residual current device (RCD)
a ) Stay alert, watch what you are doing and use
common sense when operating a power tool. Do not
use a power tool while you are tired or under the
influence of drugs, alcohol or medication. A moment
of inattention while operating power tools may result in
serious personal injury.
b ) Use personal protective equipment. Always wear
eye protection. Protective equipment such as dust mask,
non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used
for appropriate conditions will reduce personal injuries.
c ) Prevent unintentional starting. Ensure the switch
is in the off position before connecting to power
source and/or battery pack, picking up or carrying
the tool. Carrying power tools with your finger on the
switch or energising power tools that have the switch on
invites accidents.
d ) Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on. A wrench or a key left attached
to a rotating part of the power tool may result in
personal injury.
e ) Do not overreach. Keep proper footing and balance
at all times. This enables better control of the power tool
in unexpected situations.
f ) Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away
from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
g ) If devices are provided for the connection of dust
extraction and collection facilities, ensure these are
connected and properly used. Use of dust collection
can reduce dust-related hazards.
4) Power tool use and care
a ) Do not force the power tool. Use the correct power
tool for your application. The correct power tool
will do the job better and safer at the rate for which it
was designed.
b ) Do not use the power tool if the switch does not turn
it on and off. Any power tool that cannot be controlled
with the switch is dangerous and must be repaired.
c ) Disconnect the plug from the power source and/or
the battery pack from the power tool before making
any adjustments, changing accessories, or storing
power tools. Such preventive safety measures reduce the
risk of starting the power tool accidentally.
d ) Store idle power tools out of the reach of children
and do not allow persons unfamiliar with the power
tool or these instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
e ) Maintain power tools. Check for misalignment or
binding of moving parts, breakage of parts and any
19
English
other condition that may affect the power tool’s
operation. If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by poorly
maintained power tools.
f ) Keep cutting tools sharp and clean. Properly
maintained cutting tools with sharp cutting edges are less
likely to bind and are easier to control.
g ) Use the power tool, accessories and tool bits etc.,
in accordance with these instructions taking into
account the working conditions and the work to be
performed. Use of the power tool for operations different
from those intended could result in a hazardous situation.
5) Service
a ) Have your power tool serviced by a qualified repair
person using only identical replacement parts. This
will ensure that the safety of the power tool is maintained.
Additional Specific Safety Rules for Jigsaws
•
•
•
•
•
•
Hold power tools by insulated gripping surfaces when
performing an operation where the cutting tool may
contact hidden wiring or its own cord. Cutting accessory
contacting a “live” wire may make exposed metal parts of the
tool “live” and shock the operator.
Allow the motor to come to a complete stop before
withdrawing the blade from the kerf(the slot created by
cutting). A moving blade may impact the workpiece causing
a broken blade, workpiece damage or loss of control and
possible personal injury.
Keep handles dry, clean, free from oil and grease. This
will enable better control of the tool.
Keep blades sharp. Dull blades may cause the saw to swerve
or stall under pressure.
Clean out your tool often, especially after heavy use.
Dust and grit containing metal particles often accumulate on
interior surfaces and could create an electric shock hazard.
Do not operate this tool for long periods of time.
Vibration caused by the operating action of this tool may
cause permanent injury to fingers, hands, and arms. Use
gloves to provide extra cushion, take frequent rest periods, and
limit daily time of use.
WARNING: We recommend the use of a residual current
device with a residual current rating of 30mA or less.
Residual Risks
In spite of the application of the relevant safety regulations
and the implementation of safety devices, certain residual risks
cannot be avoided. These are:
• Impairment of hearing.
• Risk of personal injury due to flying particles.
• Risk of burns due to accessories becoming hot
during operation.
• Risk of personal injury due to prolonged use.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
20
Read instruction manual before use.
Wear ear protection.
Wear eye protection.
Date Code Position (Fig. A)
The date code 19 , which also includes the year of manufacture,
is printed into the housing.
Example:
2016 XX XX
Year of Manufacture
Package Contents
The package contains:
1Jigsaw
1 Jig saw blade
1 Anti-splinter shoe insert
1 Anti-scratch shoe cover
1 Dust extraction shroud
1 Dust extraction adapter
1Kitbox
1 Instruction manual
• Check for damage to the tool, parts or accessories which may
have occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand this manual
prior to operation.
Description (Fig. A)
WARNING: Never modify the power tool or any part of it.
Damage or personal injury could result.
1 On/off switch
2 Lock-on button
3 Speed control dial
4 Sawdust blower control
5 Blade latch
6 Finger guard
7 Blade holder
8 Guide roller
9 Shoe
10 Pendulum stroke selector
11 Shoe lever
Intended Use
Your jig saw has been designed for professional cutting of
wood, steel, aluminium, plastic and ceramic material.
DO NOT use under wet conditions or in the presence of
flammable liquids or gases.
These jigsaws are professional power tools.
English
DO NOT let children come into contact with the tool.
Supervision is required when inexperienced operators use
this tool.
• Young children and the infirm. This appliance is not
intended for use by young children or infirm persons
without supervision.
• This product is not intended for use by persons (including
children) suffering from diminished physical, sensory or
mental abilities; lack of experience, knowledge or skills
unless they are supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with this product.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one voltage only.
Always check that the power supply corresponds to the voltage
on the rating plate.
Your DeWALT tool is double insulated in accordance
with EN60745; therefore no earth wire is required.
WARNING: 115 V units have to be operated via a fail-safe
isolating transformer with an earth screen between the
primary and secondary winding.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by a
specially prepared cord available through the DeWALT
service organisation.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be made to the
earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good quality plugs.
Recommended fuse: 13 A.
Using an Extension Cable
An extension cord should not be used unless absolutely
necessary. Use an approved extension cable suitable for
the power input of your charger (see Technical Data). The
minimum conductor size is 1.5 mm2; the maximum length
is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable completely.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect tool from power
source before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. Be sure the
trigger switch is in the OFF position. An accidental start-up
can cause injury.
Fitting and Removing a Saw Blade (Fig. B)
The tool-free blade exchange system ensures quick and easy
changing of saw blades.
• Open the blade holder 7 by fully retracting the blade
latch 5 .
• Insert the saw blade into the blade holder 7 guiding the
back of the blade into the groove of the guide roller 8 .
• Release the blade latch 5 .
• To remove the saw blade, fully retract the blade latch and
pull the blade out of the holder.
Saw Blades
Blade type
Fine-toothed cutting blade
Coarse-toothed cutting blade
Metal cutting blade
Flush cutting blade*
Applications
for smooth straight cuts
for fast straight cuts
for ferrous and non-ferrous metals
for finishing off cuts up to a wall or edge
* Not available in all countries.
A wide variety of dedicated saw blades is available as an option.
WARNING: Always select your saw blade with great care.
Setting the Bevel Angle (Fig. C)
The adjustable shoe 9 allows cutting of LH and RH bevel angles
up to 45°. The bevel scale has preset positions at 0°, 15°, 30°
and 45°.
• Release the shoe lever 11 .
• Slide the shoe 9 toward the saw blade.
• Tilt the shoe and set the desired bevel angle using the scale.
• Tighten the shoe lever.
Setting the Pendulum Stroke (Fig. A)
The adjustable pendulum stroke guarantees a perfect cutting
stroke for different materials.
• Slide the selector 10 to the desired position referring to
the table below. The selector can be manipulated during
operation.
Pos.
3
2
Wood
Fast cuts
Thick workpieces
Metal
-
1
Plywood
Chipboard
Thin workpieces
Fine cuts
Aluminium
Non-ferrous
Sheet metal
0
Plastics
PVC
Fibreglass
Acrylic
-
Setting the Sawdust Blower (Fig. A)
The sawdust blower conducts an adjustable stream of air to
the saw blade to keep the workpiece clear of sawdust during
operation.
• Set the sawdust blower using the lever 4 .
-- LowFor working with metals, when using
coolants and lubricants and for use
with dust extraction.
-- IntermediateFor working with wood and similar
materials in low speed.
21
English
-- HighFor working with wood and similar
materials in high speed.
Mounting the Plastic Anti-Scratch Shoe Cover
(Fig. D)
The anti-scratch shoe cover 12 reduces damage to the surface
of (sensitive) workpieces.
• Click the cover onto the shoe as shown.
Mounting and Removing the Anti-Splinter
Shoe Insert (Fig. E1 & E2)
The anti-splinter shoe insert 13 which fits close to the saw
blade reduces splintering of the workpiece. The insert can be
mounted both into the shoe and the shoe cover.
• Hold the insert 13 in the orientation as shown.
• To mount the insert into the shoe 9 :
-- Slide the edges 14 into the grooves 15 .
-- Slide the insert back into position against the shoe.
• To mount the insert into the cover 12 :
-- Slide the edges 14 behind the ribs 16 .
-- Push the front end of the insert towards the cover. The
insert snaps into place.
• To remove the anti-splinter shoe insert do the above process
in reverse order.
Dust Extraction (Fig. F)
The dust extraction adaptor 17 in combination with the
dust extraction shroud 18 helps extracting the dust from the
workpiece surface, when connected to a suitable dust extraction
system.
• Place the dust extraction shroud 18 onto the finger guard
6 until it clicks in place.
• Fit the dust extraction adaptor 17 to the tool as shown.
• Connect the hose of a suitable dust extraction system to the
adaptor.
WARNING: When appropriate, connect a dust extraction
system designed in compliance with the applicable
directives regarding dust emission.
WARNING: Do not use a dust extraction system without
proper spark protection when sawing metal.
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety instructions and
applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect tool from power
source before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. Be sure the
trigger switch is in the OFF position. An accidental start-up
can cause injury.
22
WARNING:
• Make sure your workpiece is well secured. Remove
nails, screws and other fasteners that may damage
the blade.
• Check that there is sufficient space for the blade
underneath the workpiece.
• Do not cut materials that exceed the maximum
cutting depth of the blade.
• Use sharp saw blades only. Damaged or bent saw
blades must be removed immediately.
• Do not use the tool for sawing pipes or tubes.
• Never run your tool without a saw blade.
• For optimal results, move the tool smoothly and
constantly over the workpiece. Do not exert lateral
pressure on the saw blade. Keep the shoe flat on the
workpiece and lead the cord away in line with the tool.
When sawing curves, circles or other round shapes,
push the tool gently forward.
• Wait until the tool has come to a standstill before
removing the saw blade from the workpiece. After
sawing the blade may be very hot. Do not touch.
Proper Hand Position (Fig. A, K)
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury,
ALWAYS use proper hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, ALWAYS hold securely in anticipation of a
sudden reaction.
Proper hand position requires one hand on the front handle 21 ,
with the other hand on the main handle 20 .
Switching On and Off (Fig. A)
DW331
• To run the tool, press the on/off switch 1 .
• For continuous operation, press and hold down the
switch 1 , press the lock-on button 2 and release the
switch.
• To stop the tool, release the switch.
• To stop the tool in continuous operation, press the switch
briefly and release it. Always switch off the tool when work is
finished and before unplugging.
DW333
• Switching on: slide the on/off switch 1 to the front.
• Switching off: slide the on/off switch to the rear. Always
switch off the tool when work is finished and before
unplugging.
Setting the Electronic Sawing Speed
(Fig. G1 & G2)
DW331 (Fig. G1)
The sawing speed varies with the pressure exerted on the on/
off switch 1 .
• To preset the sawing speed, turn the control dial 3 to the
desired level. The higher the rate, the higher the sawing
speed. The required setting depends on the thickness and
kind of material.
• Use high speeds for sawing soft materials such as wood. Use
low speeds for sawing metal.
DW333 (Fig. G2)
The speed control dial 3 can be used for advance setting of the
required range of speed.
• Turn the electronic speed control dial to the required level.
The required setting depends on the thickness and kind of
material.
• Use high speeds for sawing soft materials such as wood. Use
low speeds for sawing metal.
WARNING: After using the tool for an extended period
on low speed settings, run it for approx. 3 minutes on
maximum no-load speed.
Sawing in Wood (Fig. H)
•
•
•
•
If necessary, draw a cutting line.
Switch the tool on.
Hold the tool against the workpiece and follow the line.
For sawing parallel to the edge of your workpiece, install the
parallel fence and guide your jigsaw along the workpiece a
shown in figure H.
Sawing in Wood Using a Pilot Hole (Fig. I)
•
•
•
•
•
If necessary, draw a cutting line.
Drill a hole (ø min. 12 mm) and introduce the saw blade.
Switch the tool on.
Follow the line.
For cutting perfectly round shapes, install the trammel bar and
set it to the required radius.
Sawing Up to a Projecting Edge (Fig. J)
• Using a conventional blade, cut up to the projected edge.
• Finish off the cut using a flush cutting blade.
Dust Extraction (Fig. F)
• When the tool is used indoor for extended periods of time,
use a suitable dust extractor designed in compliance with
the applicable Directives regarding dust emission.
Sawing in Metal
• Mount an appropriate saw blade.
• Proceed as described above.
WARNING: Use a cooling lubricant (cutting oil) to prevent
overheating of the saw blade or the workpiece
MAINTENANCE
Your DeWALT power tool has been designed to operate
over a long period of time with a minimum of maintenance.
Continuous satisfactory operation depends upon proper tool
care and regular cleaning.
English
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect tool from power
source before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. Be sure the
trigger switch is in the OFF position. An accidental start-up
can cause injury.
Lubricating the Guide Roller (Fig. B)
• Apply a drop of oil to the guide roller 8 at regular intervals
to prevent jamming.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of the main housing
with dry air as often as dirt is seen collecting in and around
the air vents. Wear approved eye protection and approved
dust mask when performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals
for cleaning the non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials used in these parts.
Use a cloth dampened only with water and mild soap.
Never let any liquid get inside the tool; never immerse any
part of the tool into a liquid.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other than those offered
by DeWALT, have not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could be hazardous.
To reduce the risk of injury, only DeWALT recommended
accessories should be used with this product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
These include:
• DE3241Parallel guide
• DE3242Trammel bar
The following replacement blades are available:
• DT2048 Fine toothed cutting blade
• DT2075 Coarse toothed cutting blade
• DT2160 Metal cutting blade
• DT2074 Flush cutting blade*
* Not available in all countries.
Protecting the Environment
Separate collection. Products and batteries marked
with this symbol must not be disposed of with normal
household waste.
Products and batteries contain materials that can
be recovered or recycled reducing the demand for raw
materials. Please recycle electrical products and batteries
according to local provisions. Further information is available at
www.2helpU.com.
23
Español
SIERRA CALADORA
DW331, DW333
¡Enhorabuena!
funcionamiento pero no realizando ningún trabajo. Esto
puede reducir considerablemente el nivel de exposición
durante el periodo total de trabajo.
Identifique medidas de seguridad adicionales para
proteger al operador de los efectos de la vibración tales
como: ocuparse del mantenimiento de la herramienta y
los accesorios, mantener las manos calientes y organizar
los patrones de trabajo.
Ha elegido una herramienta DeWALT. Años de experiencia,
innovación y un exhaustivo desarrollo de productos hacen que
DeWALT sea una de las empresas más fiables para los usuarios
de herramientas eléctricas profesionales.
Datos técnicos
Voltaje
Tipo
Potencia absorbida
Consumo de potencia
Velocidad en vacío
Longitud de carrera
Profundidad de corte en:
madera
aluminio
acero
aleación de acero inoxidable
Ajuste del ángulo de bisel (izq./der.)
Peso
VAC
W
W
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
kg
DW331 DW333
230
230
2
2
701
701
425
425
0 - 3100 800 - 3100
26
26
130
30
12
4,5
0 - 45°
2,6
130
30
12
4,5
0 - 45°
2,6
Valores de ruido y valores de vibración (suma vectores triaxiales) de acuerdo con
EN60745-2-11.
LPA(nivel de presión sonora de emisión)
dB(A)
86
87
LWA(nivel de potencia sonora)
dB(A)
97
98
K(incertidumbre para el nivel de sonido
dado)
dB(A)
2,8
2,8
Valor de la emisión de vibración ah,CM =
Incertidumbre K =
Valor de la emisión de vibración ah,CW =
Incertidumbre K =
m/s2
m/s2
m/s2
m/s2
5,0
1,5
6,0
2,0
7,0
1,8
7,5
1,5
El nivel de emisión de vibración que figura en esta hoja de
información se ha medido de conformidad con una prueba
normalizada proporcionada en la EN60745 y puede utilizarse
para comparar una herramienta con otra. Puede usarse para una
evaluación preliminar de exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión de vibración
declarado representa las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se utiliza la herramienta
para distintas aplicaciones, con accesorios diferentes o
mal mantenidos, la emisión de vibración puede variar.
Esto puede aumentar considerablemente el nivel de
exposición durante el período total de trabajo.
Una valoración del nivel de exposición a la vibración
debería tener en cuenta también las veces en que
la herramienta está apagada o cuando está en
24
Fusibles:
Europa
Herramientas de 230 V
10 A, en la red
Declaración de Conformidad CE
Directriz de la Maquinaria
Sierra caladora
DW331, DW333
DeWALT declara que los productos descritos bajo Datos
Técnicos son conformes a las normas:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-11:2010.
Estos productos también son conformes con las Directivas
2014/30/UE y 2011/65/UE. Si desea más información,
póngase en contacto con DeWALT en la dirección indicada a
continuación o bien consulte la parte posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación del archivo
técnico y realiza esta declaración en representación de DeWALT.
Markus Rompel
Director de Ingeniería
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
08.08.2016
ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones, lea el
manual de instrucciones.
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de gravedad de las
señales. Lea el manual y preste atención a estos símbolos.
PELIGRO: indica una situación de peligro inminente, que
si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.
ADVERTENCIA: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, podría provocar la muerte o
lesiones graves.
ATENCIÓN: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, puede provocar lesiones leves
o moderadas.
Español
AVISO: Indica una práctica no relacionada con
las lesiones personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Advertencias de seguridad generales para
herramientas eléctricas
ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias de
seguridad y todas las instrucciones. El incumplimiento
de las advertencias e instrucciones podría provocar una
descarga eléctrica, un incendio y/o lesiones graves.
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS
E INSTRUCCIONES PARA FUTURAS
CONSULTAS
El término “herramienta eléctrica” que aparece en las advertencias
se refiere a la herramienta eléctrica que funciona a través de la red
eléctrica (con cable) o a la herramienta eléctrica que funciona con
batería (sin cable).
1) Seguridad en el Área de Trabajo
a ) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas en desorden u oscuras pueden
provocar accidentes.
b ) No utilice herramientas eléctricas en atmósferas
explosivas, como ambientes donde haya polvo,
gases o líquidos inflamables. Las herramientas
eléctricas originan chispas que pueden inflamar el polvo
o los gases.
c ) Mantenga alejados a los niños y a las personas
que estén cerca mientras utiliza una herramienta
eléctrica. Las distracciones pueden ocasionar que pierda
el control.
2) Seguridad Eléctrica
a ) Los enchufes de las herramientas eléctricas deben
corresponderse con la toma de corriente. No
modifique nunca el enchufe de ninguna forma. No
utilice ningún enchufe adaptador con herramientas
eléctricas conectadas a tierra. Los enchufes no
modificados y las tomas de corriente correspondientes
reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
b ) Evite el contacto del cuerpo con superficies
conectadas a tierra como tuberías, radiadores,
cocinas económicas y frigoríficos. Existe un mayor
riesgo de descarga eléctrica si tiene el cuerpo conectado
a tierra.
c ) No exponga las herramientas eléctricas a la
lluvia ni a condiciones húmedas. Si entra agua
a una herramienta eléctrica aumentará el riesgo de
descarga eléctrica.
d ) No someta el cable de alimentación a presión
innecesaria. No use nunca el cable para transportar,
tirar de la herramienta eléctrica o desenchufarla.
Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes
afilados y piezas en movimiento. Los cables dañados o
enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
e ) Cuando esté utilizando una herramienta eléctrica al
aire libre, use un cable alargador adecuado para uso
en exteriores. La utilización de un cable adecuado para
el uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.
f ) Si no puede evitar utilizar una herramienta eléctrica
en un lugar húmedo, use un suministro protegido
con un dispositivo de corriente residual. El uso de
un dispositivo de corriente residual reduce el riesgo de
descarga eléctrica.
3) Seguridad Personal
a ) Manténgase alerta, esté atento a lo que hace y use
el sentido común cuando utilice una herramienta
eléctrica. No maneje una herramienta eléctrica
cuando esté cansado o bajo los efectos de drogas,
medicamentos o alcohol. Un momento de falta de
atención cuando se manejan las herramientas eléctricas
puede ocasionar lesiones personales graves.
b ) Use un equipo protector personal. Utilice siempre
protección ocular. El uso del equipo protector como
mascarillas antipolvo, calzado antideslizante, casco o
protección auditiva para condiciones apropiadas reducirá
las lesiones personales.
c ) Evite la puesta en funcionamiento involuntaria.
Asegúrese de que el interruptor esté en posición
de apagado antes de conectar con la fuente
de alimentación y/o la batería, de levantar
o transportar la herramienta. El transportar
herramientas eléctricas con el dedo puesto en el
interruptor o herramientas eléctricas activadoras
que tengan el interruptor encendido puede
provocar accidentes.
d ) Saque toda llave de ajuste o llave inglesa antes
de encender la herramienta eléctrica. Una llave
inglesa u otra llave que se deje puesta en una pieza en
movimiento de la herramienta eléctrica pueden ocasionar
lesiones personales.
e ) No intente extender las manos demasiado.
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y
conserve el equilibrio en todo momento. Esto
permite un mejor control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
f ) Vístase debidamente. No se ponga ropa suelta
o joyas. Mantenga el pelo, la ropa y los guantes
alejados de las piezas móviles. La ropa suelta, las joyas
y el pelo largo pueden quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
g ) Si se suministran dispositivos para la conexión
del equipo de extracción y recogida de polvo,
asegúrese de que estén conectados y de que se usen
adecuadamente. El uso de equipo de recogida de polvo
puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.
25
Español
4) Uso y cuidado de las herramientas
Eléctricas
a ) No fuerce la herramienta eléctrica. Use la
herramienta eléctrica correcta para su trabajo.
La herramienta eléctrica correcta funcionará mejor y
con mayor seguridad si se utiliza de acuerdo con sus
características técnicas.
b ) No utilice la herramienta eléctrica si no puede
encenderse y apagarse con el interruptor. Toda
herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el
interruptor es peligrosa y debe ser reparada.
c ) Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación
y/o la batería de la herramienta eléctrica antes de
realizar ajustes, cambiar accesorios o guardar las
herramientas eléctricas. Dichas medidas de seguridad
preventivas reducen el riesgo de poner en marcha la
herramienta eléctrica accidentalmente.
d ) Guarde las herramientas eléctricas que no esté
utilizando fuera del alcance de los niños y no
permita que utilicen la herramienta eléctrica las
personas que no estén familiarizadas con ella o con
estas instrucciones. Las herramientas eléctricas son
peligrosas en manos de personas no capacitadas.
e ) Ocúpese del mantenimiento de las herramientas
eléctricas. Compruebe si hay desalineación o
bloqueo de las piezas en movimiento, rotura de
piezas y otras condiciones que puedan afectar el
funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si la
herramienta eléctrica está dañada, llévela para
que sea reparada antes de utilizarla. Se ocasionan
muchos accidentes por el mal mantenimiento de las
herramientas eléctricas.
f ) Mantenga las herramientas para cortar afiladas y
limpias. Hay menos probabilidad de que las herramientas
para cortar con bordes afilados se bloqueen y son más
fáciles de controlar.
g ) Use la herramienta eléctrica, los accesorios y las
brocas de la herramienta etc., conforme a estas
instrucciones teniendo en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que vaya a realizarse. El uso de la
herramienta eléctrica para operaciones que no sean las
previstas puede ocasionar una situación peligrosa.
5) Servicio
a ) Lleve su herramienta eléctrica para que sea
reparada por una persona cualificada para realizar
las reparaciones que use sólo piezas de recambio
idénticas. Así se asegurará que se mantenga la seguridad
de la herramienta eléctrica.
Normas de seguridad específicas adicionales
para las sierras caladoras
•
26
Sostenga las herramientas eléctricas por las superficies
aisladas cuando realice una operación en la que la
herramienta de corte pueda estar en contacto con un
cable oculto o con su propio cable. El contacto de los
•
•
•
•
•
accesorios de corte con un cable cargado, puede cargar las
partes metálicas expuestas de la herramienta y producir una
descarga eléctrica al operador.
Deje que el motor se detenga al completo antes de
retirar la cuchilla de la hendidura (la ranura creada
durante el corte). Una cuchilla en movimiento podrá
impactar la pieza de trabajo provocando la rotura de la
cuchilla, el daño en la pieza de trabajo o una pérdida de
control y daños personales posibles.
Mantenga las manos secas, limpias y carentes de
aceite y grasa. Esto le permitirá lograr un control mejor de
la herramienta.
Mantenga las cuchillas afiladas. Las cuchillas aplanadas
podrán hacer que la sierra vire o se cale bajo la presión.
Limpie a menudo su herramienta, especialmente tras
un fuerte uso. El polvo y la arenilla que incluyan partículas
metálicas se acumulan a menudo en las superficies interiores y
pueden crear riesgos de electrocución.
No opere esta herramienta durante mucho tiempo. La
vibración provocada por la acción del funcionamiento de
esta herramienta podrá provocar daños permanentes en
dedos, manos y brazos. Utilice guantes para una protección
adicional, realice descansos frecuentes y limite el tiempo diario
de uso.
ADVERTENCIA: Recomendamos el uso de un dispositivo
de corriente residual con corrientes residuales de 30mA o
menos.
Riesgos residuales
No obstante el cumplimiento de las normas de seguridad
pertinentes y del uso de dispositivos de seguridad, existen
determinados riesgos residuales que no pueden evitarse. Dichos
riesgos son los siguientes:
• Deterioro auditivo.
• Riesgo de lesiones personales debido a partículas flotantes en
el aire.
• Riesgo de quemaduras producidas por los accesorios que se
calientan durante el funcionamiento.
• Riesgo de lesiones personales por uso prolongado.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está concebido para un solo voltaje.
Compruebe siempre que el voltaje suministrado corresponda al
indicado en la placa de características.
Su herramienta DeWALT tiene doble aislamiento
conforme a la norma EN60745, por lo que no se
requiere conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe reemplazarse por
un cable especialmente preparado disponible a través de la
organización de servicios de DeWALT.
Uso de un alargador
No debe utilizarse un alargador a menos que sea absolutamente
necesario. Use un alargador adecuado a la potencia del cargador
(consulte los Datos técnicos). El tamaño mínimo del conductor
es 1,5 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Español
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1 Sierra caladora
1 Hoja de sierra caladora
1 Accesorio antiastillamiento de la zapata
1 Cubierta antiarañazos de la zapata
1 Protección para extracción de polvo
1 Adaptador de salida de serrín
1 Caja de transporte
1 Manual de instrucciones
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido
algún desperfecto durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer detenidamente y
comprender este manual antes de utilizar la herramienta.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de instrucciones.
Póngase protección para el oído.
Póngase protección para los ojos.
Posición del Código de Fecha (Fig. A)
El Código de fecha 19 , que contiene también el año de
fabricación, viene impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2016 XX XX
Año de fabricación
Descripción (Fig. A)
ADVERTENCIA: Jamás altere la herramienta eléctrica
ni ninguna de sus piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
1 Interruptor de marcha/parada
2 Botón de funcionamiento continuo
3 Dial de control de velocidad
4 Control del soplador de serrín
5 Cierre de la hoja
6 Protector de los dedos
7 Portahojas
8 Rodillo de guía
9 Zapata
10 Selector de la carrera del péndulo
11 Palanca de zapata
Uso Previsto
Su sierra caladora ha sido diseñada para realizar cortes
profesionales de madera, acero, aluminio, plástico y materiales
de cerámica.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en presencia de
líquidos o gases inflamables.
Estas sierras caladoras son herramientas eléctricas profesionales.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El uso
de esta herramienta por parte de operadores inexpertos
requiere supervisión.
• Este producto no ha sido diseñado para ser utilizado por
personas (incluyendo los niños) que posean discapacidades
físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de la
experiencia, conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que se haga
responsable de su seguridad. No deberá dejar nunca que los
niños jueguen solos con este producto.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconéctela de la fuente de alimentación antes
de realizar ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. Compruebe que el
interruptor de puesta en marcha esté en la posición OFF.
La puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
Ajuste y retirada de la hoja de sierra (Fig. B)
El sistema de cambio de hojas independiente de la herramienta
garantiza un cambio rápido y fácil de las hojas de sierra.
• Abra el portahojas 7 retirando totalmente el cierre de la
hoja 5 .
• Inserte la hoja de sierra en el portahojas 7 guiando la parte
posterior de la hoja hacia la ranura del rodillo guía 8 .
• Suelte el cierre de la hoja 5 .
• Para sacar la hoja de sierra, retire totalmente el cierre de la
hoja y sáquela del portahojas.
Hojas de sierra
Tipo de hoja
Hoja de corte
Hoja de corte de dientes gruesos
Hoja de corte para metal
Hoja de corte para acabado*
Aplicaciones
para cortes rectos y lisos de dientes
finos
para cortes rectos y rápidos
para metales ferrosos y no ferrosos
para el acabado de cortes hasta una
pared o un borde.
* No disponible en todos los países.
Hay disponible una amplia variedad de hojas de sierra exclusivas
como opción.
ADVERTENCIA: Seleccione siempre su hoja de sierra con
gran cuidado.
27
Español
Ajuste del ángulo de bisel (Fig. C)
La zapata ajustable 9 permite el corte de ángulos oblicuos a
izquierda y derecha hasta 45°. La escala de bisel tiene posiciones
preajustadas de 0°, 15°, 30° y 45°.
• Suelte la palanca de la zapata 11 .
• Deslice la zapata 9 hacia la hoja de sierra.
• Incline la zapata y ajuste el ángulo de bisel deseado
utilizando la escala.
• Apriete la palanca de la zapata.
Ajuste de la carrera del péndulo (Fig. A)
La carrera ajustable del péndulo garantiza una carrera de corte
perfecta para distintos materiales.
• Deslice el selector 10 hasta la posición deseada según la
siguiente tabla. Puede manipularse el selector durante el
funcionamiento.
Pos.
3
2
Madera
Metal
Cortes rápidos
Piezas de trabajo gruesas -
1
Contrachapado
Aglomerado
Piezas de trabajo finas
Cortes finos
0
Plástico
PVC
Fibra de vidrio
Acrílico
Aluminio
No ferroso
Chapa de metal -
Ajuste del soplador de serrín (Fig. A)
El soplador de serrín conduce un chorro de aire orientable a la
hoja de sierra para mantener limpia de serrín la pieza de trabajo
durante el funcionamiento.
• Ajuste el soplador de serrín utilizando la palanca 4 .
-- BajaPara trabajar con metales,
al utilizar líquidos refrigerantes
y lubricantes y para su uso con
extracción de polvo.
-- IntermediaPara trabajar con madera y materiales
similares a velocidad baja.
-- AltaPara trabajar con madera y materiales
similares a velocidad alta.
Montaje de la cubierta plástica antiarañazos
de la zapata (Fig. D)
La cubierta antiarañazos de la zapata 12 reduce los daños a la
superficie de las piezas de trabajo (delicadas).
• Encaje la cubierta sobre la zapata como se muestra.
Montaje y retirada del accesorio
antiastillamiento de la zapata
(Fig. E1 & E2)
El accesorio antiastillamiento de la zapata 13 ,
que se ajusta al lado de la hoja de sierra, reduce el riesgo de
astillamiento de la pieza de trabajo.
28
El accesorio puede montarse en la zapata y en la cubierta de la
zapata.
• Sujete el accesorio 13 en la orientación indicada.
• Para montar el accesorio en la zapata 9 :
-- Deslice los bordes 14 en las ranuras 15 .
-- Deslice el accesorio hacia su posición contra
la zapata.
• Para montar el accesorio en la cubierta 12 :
-- Deslice los bordes 14 detrás de los salientes 16 .
-- Empuje el extremo delantero del accesorio hacia la
cubierta. El accesorio encajará en su posición.
• Para retirar el accesorio antiastillamiento de la zapata, realice
el procedimiento anterior en orden inverso.
Extracción de polvo (Fig. F)
El adaptador de extracción de polvo 17 en combinación con
la protección para extracción de polvo 18 ayuda a eliminar el
polvo de la superficie de la pieza de trabajo al conectarse a un
sistema de extracción de polvo adecuado
• Coloque la protección para extracción de polvo 18 en el
guardamano 6 hasta que encaje en su lugar.
• Ajuste el adaptador de extracción de polvo 17 a la
herramienta como se muestra.
• Conecte la manguera de un sistema de extracción de polvo
adecuado al adaptador.
ADVERTENCIA: Cuando sea adecuado, conecte un
sistema de extracción de polvo diseñado de acuerdo con
las directivas aplicables en relación con la emisión de
polvo al serrar madera.
ADVERTENCIA: No utilice ningún sistema de extracción
de polvo sin protección adecuada contra las chispas al
serrar metal.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas aplicables.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconéctela de la fuente de alimentación antes
de realizar ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. Compruebe que el
interruptor de puesta en marcha esté en la posición OFF.
La puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
ADVERTENCIA:
• Compruebe que el material esté bien sujeto. Retire
clavos, tornillos u otros objetos que podrían dañar
la hoja.
• Compruebe que hay espacio suficiente para la hoja
debajo de la pieza de trabajo.
• No corte materiales que excedan la profundidad de
corte máxima de la hoja.
• Utilice sólo hojas afiladas. Descarte de inmediato las
hojas dañadas o dobladas.
Español
•
•
•
•
No use la herramienta para cortar tubos o cañerías.
Nunca ponga en marcha la herramienta sin la hoja
correspondiente.
Para obtener los mejores resultados, mueva la
herramienta sobre el material de manera suave y
constante. No ejerza presión lateral sobre la hoja de la
sierra. Mantenga la zapata de la sierra apoyada sobre
el material y aleje el cable, sosteniéndolo en línea con
la herramienta. Cuando corte curvas, círculos u otras
formas redondeadas, empuje la herramienta hacia
adelante con suavidad.
Espere hasta que la herramienta se detenga por
completo antes de retirar la hoja de la pieza con la que
trabaja. Después de efectuar un corte es posible que la
hoja se encuentre muy caliente. No la toque.
Posición adecuada de las manos (Fig. A, K)
más alta será la velocidad de serrado. El ajuste requerido
depende del espesor y la clase de material.
• Use las velocidades altas para serrar materiales blandos
como la madera. Use las velocidades bajas para serrar metal.
DW333 (Fig. G2)
El dial de control de velocidad 3 puede usarse para preajustar
el nivel de velocidad requerido.
• Coloque el control en el nivel deseado. El ajuste requerido
depende del espesor y la clase de material.
• Use las velocidades altas para serrar materiales blandos
como la madera. Use las velocidades bajas para serrar metal.
ADVERTENCIA: Después de utilizar la herramienta
durante un período prolongado con ajustes a baja
velocidad, hágala funcionar aproximadamente 3 minutos
a velocidad máxima sin carga.
Corte de madera (Fig. H)
Encendido y apagado (Fig. A)
Corte de madera con un orificio de referencia
(Fig. I)
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, tenga SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, sujete SIEMPRE bien en caso de que haya una
reacción repentina.
La posición adecuada de las manos exige que una mano se
coloque en el asa frontal 21 y la otra en el asa principal 20 .
DW331
• Para poner en marcha la herramienta, presione
el interruptor de encendido/apagado 1 .
• Para funcionamiento continuo, pulse el interruptor 1 y
manténgalo en esta posición. Pulse el botón de bloqueo 2 y
suelte el interruptor.
• Para parar la herramienta, suelte el interruptor.
• Para parar la herramienta en modo de funcionamiento
continuo, pulse brevemente el interruptor y suéltelo.
Siempre se debe apagar la herramienta al acabar de trabajar
y antes de desconectarla de la red.
DW333
• Encendido: deslice el interruptor de encendido/apagado 1 hacia delante.
• Apagado: deslice el interruptor de encendido/apagado
hacia atrás.
• Siempre se debe desconectar la herramienta nada más
terminado el trabajo y antes de desenchufarla.
Ajuste del control electrónico de velocidad
de serrado (Fig. G1 & G2)
• Si es necesario, trace una línea de referencia.
• Encienda la herramienta.
• Presione la herramienta contra el material y siga la línea
trazada.
• Para cortar en línea paralela al borde de la pieza en la que
trabaja, instale la guía paralela y dirija la sierra de calar a lo
largo de la pieza, tal como se indica en la figura H.
• Si es necesario, trace una línea para el corte.
• Perfore un orificio (ö mín. 12 mm) e introduzca
la hoja de la sierra.
• Encienda la herramienta.
• Siga la línea trazada.
• Para cortar formas perfectamente redondas, instale el
compás de barra y ajústelo con el radio que desee.
Serrado hasta un borde sobresaliente (Fig. J)
• Utilizando una hoja convencional, corte hasta el borde
sobresaliente.
• Termine el corte con una hoja de corte para acabado.
Extracción de polvo (Fig. F)
• Cuando la herramienta se utilice en interiores durante
largos períodos de tiempo, debe conectarse a un extractor
de aspiración adecuado. Utilice un extractor de aspiración
diseñado de acuerdo con las Directrices aplicables en
relación con la emisión de polvo al serrar madera.
DW331 (Fig. G1)
Corte de metal
La velocidad de serrado varía en función de la presión ejercida
sobre el interruptor de encendido/apagado 1 .
• Para preajustar la velocidad de serrado, gire el dial de control
3 hasta el nivel deseado. Cuanto más alto sea el nivel,
• Monte una hoja de sierra adecuada.
• Proceda de la manera antes descrita.
ADVERTENCIA: Utilice un lubricante refrigerante (aceite
para cuchillas) para evitar el sobrecalentamiento de la
hoja de la sierra o del material con que trabaja.
29
Español
MANTENIMIENTO
Proteger el medio ambiente
Su herramienta eléctrica DeWALT ha sido diseñada para
funcionar mucho tiempo con un mínimo de mantenimiento.
Que siga funcionando satisfactoriamente depende del buen
cuidado de la herramienta y de su limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconéctela de la fuente de alimentación antes
de realizar ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. Compruebe que el
interruptor de puesta en marcha esté en la posición OFF.
La puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
Recogida selectiva. Los productos y las baterías
marcadas con este símbolo no deben desecharse junto
con los residuos domésticos normales.
Los productos y las baterías contienen materiales que
pueden ser recuparados y reciclados, reduciendo la demanda de
materias primas. Recicle los productos eléctricos y las baterías
de acuerdo con las disposiciones locales. Para más información,
vaya a www.2helpU.com.
Lubricado del rodillo de guía (Fig. B)
• A
plique una gota de aceite al rodillo guía 8 a
intervalos regulares para evitar que se atasque.
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco la suciedad y el
polvo de la carcasa principal tan pronto como se advierta
su acumulación en las rejillas de ventilación o en sus
proximidades. Cuando lleve a cabo este procedimiento
póngase una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes u otros productos
químicos fuertes para limpiar las piezas no metálicas
de la herramienta. Dichos productos químicos pueden
debilitar los materiales con los que están construidas estas
piezas. Use un paño humedecido únicamente con agua
y jabón suave. Jamás permita que le entre líquido alguno
a la herramienta ni sumerja ninguna parte de la misma
en líquido.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que los accesorios que no sean
los suministrados por DeWALT no han sido sometidos a
pruebas con este producto, el uso de tales accesorios con
esta herramienta podría ser peligroso. Para disminuir
el riesgo de lesiones, con este producto se deben usar
exclusivamente accesorios recomendados por DeWALT.
Consulte a su proveedor si desea información más detallada
sobre los accesorios apropiados.
Éstos incluyen:
• DE3241Guía paralela
• DE3242Barra de compás
Están disponibles las siguientes hojas de repuesto:
• DT2048 Hoja de corte de dientes finos
• DT2075 Hoja de corte de dientes gruesos
• DT2160 Hoja de corte para metal
• DT2074 Hoja de corte para acabado*
* No disponible en todos los países.
30
Français
SCIE SAUTEUSE
DW331, DW333
Félicitations !
considérablement le niveau d’exposition sur la durée totale
de travail.
Toute estimation du degré d’exposition à des vibrations
doit également prendre en compte les heures où l’outil est
mis hors tension ou lorsqu’il tourne sans effectuer aucune
tâche. Ces éléments peuvent réduire sensiblement le degré
d’exposition sur la durée totale de travail.
Identifier des mesures de sécurité supplémentaires pour
protéger l’opérateur contre les effets nocifs des vibrations
telles que : maintenance de l’outil et des accessoires,
maintenir la température des mains élevée, organisation
du travail.
Vous avez choisi un outil DeWALT. Des années d’expertise dans
le développement et l’innovation de ses produits ont fait de
DeWALT, le partenaire privilégié des utilisateurs professionnels
d’outils électriques.
Fiche technique
Tension
Type
Puissance absorbée
Puissance utile
Vitesse à vide
Longueur de la course
Profondeur de coupe du :
bois
aluminium
acier
acier inoxydable
Réglage de l’angle du chanfrein (d/g)
Poids
VAC
W
W
min-1
mm
mm
mm
DW331
230
2
701
425
0 - 3100
26
DW333
230
2
701
425
800 - 3100
26
130
30
12
4,5
0 - 45°
2,6
130
30
12
4,5
0 - 45°
2,6
Valeurs acoustiques et valeurs vibratoires (somme vectorielle triax) selon
EN60745-2-11.
LPA(niveau d’émission de pression
dB(A)
86
87
acoustique)
LWA(niveau de puissance acoustique) dB(A)
97
98
K(incertitude pour le niveau
acoustique donné)
dB(A)
2,8
2,8
Valeur d’émission de vibration
ah,CM =
Incertitude K =
Valeur d’émission de vibration
ah,CW =
Incertitude K =
m/s2
5,0
7,0
m/s2
m/s2
1,5
6,0
1,8
7,5
m/s2
2,0
1,5
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce feuillet
informatif a été mesuré conformément à une méthode d’essai
normalisé établie par EN60745, et peut être utilisé pour
comparer un outil à un autre. Il peut également être utilisé pour
effectuer une évaluation préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le taux d’émission de vibrations
déclaré correspond aux applications principales de
l’outil. Néanmoins, si l’outil est utilisé pour différentes
applications ou est mal entretenu, ce taux d’émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments peuvent augmenter
Fusibles :
Europe
Outils de 230 V
10 ampères, secteur
Certificat de Conformité CE
Directives Machines
Scie sauteuse
DW331, DW333
DeWALT certifie que les produits décrits dans le paragraphe
Fiche technique sont conformes aux normes :
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-11:2010.
Ces produits sont également compatibles avec les Directives
2014/30/UE et 2011/65/UE. Pour plus d’informations, veuillez
contacter DeWALT à l’adresse suivante ou vous reporter au dos
de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du fichier
technique et fait cette déclaration au nom de DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Ingénierie
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
08.08.2016
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessure,
lisez le manuel d’instruction.
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de gravité de
chaque mot signalétique. Lisez le manuel de l’utilisateur et
soyez attentif à ces symboles.
DANGER : indique une situation dangereuse imminente
qui, si elle n’est pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
31
Français
AVERTISSEMENT : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures graves ou mortelles.
ATTENTION : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures minimes ou modérées.
AVIS : indique une pratique ne posant aucun risque
de dommages corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des risques de
dommages matériels.
Indique un risque d’électrocution.
Indique un risque d’incendie.
Consignes de sécurité générales propres aux
outils électriques
AVERTISSEMENT : lire toutes les directives et
consignes de sécurité. Tout manquement aux
directives et consignes ci-incluses comporte des risques
de décharges électriques, d’incendie et/ou de dommages
corporels graves.
CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET
CONSIGNES À TITRE DE RÉFÉRENCE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les avertissements
ci-après se rapporte aux outils alimentés sur secteur (avec fil) ou
par piles (sans fil).
1) Sécurité – Aire de Travail
a ) Maintenir l’aire de travail propre et bien éclairée. Les
lieux sombres ou encombrés sont propices aux accidents.
b ) Ne pas utiliser un outil électrique dans un milieu
déflagrant, comme en présence de liquides, gaz ou
poussières inflammables. Les outils électriques peuvent
produire des étincelles qui pourraient enflammer toute
émanation ou poussière ambiante.
c ) Maintenir à l’écart les enfants, ou toute autre
personne, lors de l’utilisation d’un outil électrique.
Toute distraction pourrait faire perdre la maîtrise de
l’appareil.
2) Sécurité – Électricité
a ) La fiche électrique de l’outil doit correspondre à la
prise murale. Ne modifier la fiche en aucune façon.
Ne pas utiliser de fiche d’adaptation avec un outil
électrique mis à la terre (masse). L’utilisation de fiches
d’origine et de prises appropriées réduira tout risque de
décharges électriques.
b ) Éviter tout contact corporel avec des éléments mis
à la terre comme : tuyaux, radiateurs, cuisinières
ou réfrigérateurs. Les risques de décharges électriques
augmentent lorsque le corps est mis à la terre.
c ) Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à
l’humidité. Tout contact d’un outil électrique avec un
liquide augmente les risques de décharges électriques.
32
d ) Ne pas utiliser le cordon de façon abusive. Ne
jamais utiliser le cordon pour transporter, tirer
ou débrancher un outil électrique. Protéger le
cordon de toute source de chaleur, de l’huile, et de
tout bord tranchant ou pièce mobile. Les cordons
endommagés ou emmêlés augmentent les risques de
décharges électriques.
e ) En cas d’utilisation d’un outil électrique à l’extérieur,
utiliser systématiquement une rallonge conçue à cet
effet. Cela diminuera tout risque de décharges électriques.
f ) Si on ne peut éviter d’utiliser un outil électrique en
milieu humide, utiliser un circuit protégé par un
dispositif de courant résiduel (RCD). Cela réduira tout
risque de décharges électriques.
3) Sécurité Individuelle
a ) Rester systématiquement vigilant et faire preuve de
jugement lorsqu’on utilise un outil électrique. Ne pas
utiliser d’outil électrique en cas de fatigue ou sous
l’influence de drogues, d’alcool ou de médicaments.
Tout moment d’inattention pendant l’utilisation d’un
outil électrique comporte des risques de dommages
corporels graves.
b ) Porter un équipement de protection individuel.
Porter systématiquement un dispositif de protection
oculaire. Le fait de porter un masque anti-poussières,
des chaussures antidérapantes, un casque de sécurité ou
un dispositif de protection auditive, lorsque la situation le
requiert, réduira les risques de dommages corporels.
c ) Prévenir tout démarrage accidentel. S’assurer
que l’interrupteur est en position d’arrêt avant de
brancher l’outil sur le secteur et/ou à la batterie, ou
de le ramasser ou le transporter. Transporter un outil
le doigt sur l’interrupteur ou brancher un outil électrique
alors que l’interrupteur est en position de marche invite
les accidents.
d ) Retirer toute clé de réglage avant de démarrer
l’outil. Une clé laissée sur une pièce rotative d’un outil
électrique comporte des risques de dommages corporels.
e ) Adopter une position stable. Maintenir les pieds
bien ancrés au sol et conserver son équilibre en
permanence. Cela permettra de mieux maîtriser l’outil
électrique en cas de situations imprévues.
f ) Porter des vêtements appropriés. Ne porter aucun
vêtement ample ou bijou. Maintenir cheveux,
vêtements et gants à l’écart des pièces mobiles, car ils
pourraient s’y faire prendre.
g ) Lorsqu’un dispositif de connexion à un système de
dépoussiérage ou d’élimination est fourni, s’assurer
qu’il est branché et utilisé correctement. L’utilisation
de ces dispositifs peut réduire les risques engendrés par
les poussières.
4) Utilisation et Entretien des Outils
Électriques
a ) Ne pas forcer un outil électrique. Utiliser l’outil
approprié au travail en cours. L’outil approprié
Français
b )
c )
d )
e )
f )
g )
effectuera un meilleur travail, de façon plus sûre et à la
vitesse pour laquelle il a été conçu.
Ne pas utiliser un outil électrique dont l’interrupteur
est défectueux. Tout appareil dont l’interrupteur est
défectueux est dangereux et doit être réparé.
Débrancher la fiche du secteur et/ou la batterie de
l’outil électrique avant d’effectuer tout réglage, de
changer tout accessoire, ou avant de le ranger. Ces
mesures préventives réduiront tout risque de démarrage
accidentel de l’appareil.
Après utilisation, ranger les outils électriques hors
de portée des enfants et ne permettre à aucune
personne non familière avec son fonctionnement (ou
sa notice d’instructions) de l’utiliser. Les outils peuvent
être dangereux entre des mains inexpérimentées.
Entretenir les outils électriques. Vérifier les pièces
mobiles pour s’assurer qu’elles sont bien alignées
et tournent librement, qu’elles sont en bon état et
ne sont affectées d’aucune condition susceptible de
nuire au bon fonctionnement de l’outil. En cas de
dommage, faire réparer l’outil électrique avant toute
nouvelle utilisation. De nombreux accidents sont causés
par des outils mal entretenus.
Maintenir tout organe de coupe propre et bien
affûté. Les outils de coupe bien entretenus et affûtés
sont moins susceptibles de se coincer et sont plus faciles
à contrôler.
Utiliser un outil électrique, ses accessoires, mèches,
etc., conformément aux présentes directives et
suivant la manière prévue pour ce type particulier
d’outil électrique, en tenant compte des conditions
de travail et de la tâche à effectuer. L’utilisation d’un
outil électrique à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
5) Réparation
a ) Faire entretenir les outils électriques par un
réparateur qualifié en n’utilisant que des pièces
de rechange identiques. Cela permettra de préserver
l’intégrité de l’outil électrique et la sécurité de l’utilisateur.
Consignes de sécurité additionnelles pour
scies sauteuses
•
•
•
Tenir l’outil par les surfaces isolées prévues à cet effet
pendant toute utilisation où l’outil de coupe pourrait
entrer en contact avec des fils électriques cachés ou son
propre cordon. Tout contact de l’organe de coupe avec un
fil sous tension met les parties métalliques exposées de l’outil
sous tension et électrocute l’utilisateur.
Laisser le moteur s'immobiliser complètement avant de
retirer la lame de la fente (crée par la coupe). Une lame
en mouvement peut toucher l'ouvrage et se casser, causer des
dégâts à l'ouvrage ou une perte de contrôle et d'éventuelles
blessures.
Tenir les poignées sèches, propres, exemptes d'huile et
de graisse. Cela permettra un meilleur contrôle de l'outil.
•
•
•
Maintenir les lames bien affûtée. Les lames émoussées
peuvent faire dévier ou bloquer la lame sous la pression.
Nettoyer souvent l'outil, en particulier après une
utilisation intensive. La poussière et le sable contenant des
particules de métal s'accumulent souvant sur les surfaces
internes et peuvent créer un risque de choc électrique.
Ne pas utiliser cet outil trop longtemps sans
interruption. Les vibrations causées par l'utilisation de
cet outil peuvent causer des blessures permanentes aux
doigts, aux mains et aux bras. Utiliser des de gants pour une
meilleure protection, effectuer des pauses fréquentes et limiter
l'utilisation quotidienne.
AVERTISSEMENT : nous recommandons l’utilisation d’un
disjoncteur différentiel avec un seuil de déclenchement de
30mA ou moins.
Risques résiduels
Malgré l’application de la réglementation de sécurité applicable
et la mise en œuvre des dispositifs de sécurité, certains risques
résiduels ne peuvent pas être évités. À savoir :
• Diminution de l’acuité auditive.
• Risques de dommages corporels dus à la projection
de particules.
• Risques de brûlures provoquées par des accessoires chauffant
pendant leur utilisation.
• Risques de dommages corporels dus à un usage prolongé.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner sur une
tension unique. Vérifier systématiquement que la tension du
secteur correspond bien à la tension indiquée sur la plaque
signalétique.
Votre outil DeWALT à double isolation est conforme
à la norme EN60745 ; un branchement à la terre
n’est donc pas nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer par un cordon
spécialement conçu à cet effet, et disponible auprès du service
après-vente DeWALT.
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement
du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) – outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) – outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les outils
portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
N’utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité absolue. Utiliser
une rallonge homologuée compatible avec la tension nominale
du chargeur (consulter la Caractéristiques techniques). La
section minimale du conducteur est de 1,5 mm2 pour une
longueur maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler systématiquement le
câble sur toute sa longueur.
33
Français
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 Scie sauteuse
1 Lame sauteuse
1 Insert de sabot anti-éclat
1 Protection de sabot anti-rayure
1 Bouclier d’aspiration de poussière
1 Adaptateur d’aspiration de poussières
1 Coffret de transport
1 Notice d’instructions
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou accessoires n’ont pas été
endommagés lors du transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et comprendre cette
notice d’instructions avant toute utilisation de l’appareil.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
Porter un dispositif de protection auditive.
Porter un dispositif de protection oculaire.
Emplacement de la Date Codée de
Fabrication (Fig. A)
La date codée de fabrication 19 , qui comprend aussi l’année de
fabrication, est imprimée sur le boîtier.
Exemple :
2016 XX XX
Année de fabrication
Description (Fig. A)
AVERTISSEMENT : ne jamais modifier l’outil électrique
ni aucun de ses composants. Il y a risques de dommages
corporels ou matériels.
1 Interrupteur marche/arrêt
2 Bouton de verrouillage
3 Régulateur de vitesse
4 Commande de soufflerie de la sciure
5 Verrou de lame
6 Protection digitale
7 Porte-lame
8 Galet-guide
9 Semelle
10 Sélecteur de course du balancier
11 Levier de sabot
Utilisation Prévue
Votre scie sauteuse a été conçue pour la coupe professionnelle
du bois, de l’acier, de l’aluminium, du plastique et de
la céramique.
34
NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence de gaz ou
de liquides inflammables.
Ces scies sauteuses sont des outils électriques professionnels.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une supervision est
nécessaire auprès de tout utilisateur non expérimenté.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par des
personnes (y compris les enfants) dont les capacité
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou
qui manquent d’expérience ou d’aptitudes, sauf si ces
personnes sont surveillées par une autre personne
responsable de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et débrancher
l’outil avant tout réglage ou avant de retirer ou
installer toute pièce ou tout accessoire. S’assurer que
la gâchette est bien en position d’ARRÊT. Tout démarrage
accidentel pourrait causer des dommages corporels.
Retrait et montage de la lame de sciage
(Fig. B)
Le système de remplacement de lame sans outil garantit un
changement de lames rapide et simple.
• Ouvrez le porte-lame 7 en rétractant complètement le
verrou de lame 5 .
• Insérez la lame dans le porte-lame 7 en guidant l’arrière de
la lame dans la fente du galet-guide 8 .
• Relâchez le verrou de lame 5 .
• Pour retirer la lame, rétractez complètement son verrou et
tirez la lame hors du porte-lame.
Lames de scie
Type de lame
Lame de coupe finement dentée
Lame de coupe grossièrement dentée
Lame de découpe de métal
Lame de coupe à ras*
Applications
pour les découpes droites propres
pour les découpes droites rapides
pour les métaux, ferreux ou non
pour les finitions de coupecontre un
mur ou en angle
* Pas disponible dans tous les pays.
Toute une gamme de lames de sciage sont disponibles en
option.
AVERTISSEMENT : prenez toujours beaucoup de soin lors
du choix de la lame.
Réglage de l’angle du chanfrein (Fig. C)
Le sabot réglable 9 permet des angles de coupe à droite
comme à gauche jusqu’à 45°. La graduation du chanfrein
propose des angles préréglés de 0°, 15°, 30° et 45°.
• Relâchez le levier du sabot 11 .
• Faites glisser le sabot 9 vers la lame.
• Faites basculer le sabot et réglez l’angle du chanfrein à l’aide
de la graduation.
Français
• Serrez le levier du sabot.
Réglage de la course du balancier (Fig. A)
La course réglable du balancier garantit une course de coupe
parfaite pour différents matériaux.
• Positionnez le sélecteur 10 à la position désirée en vous
référant au tableau suivant. Le sélecteur peut être réglé en
cours d’utilisation.
Pos.
3
2
Bois
Coupe rapide
Pièces épaisses
1
Contreplaqué
Aggloméré
Pièces fines
Coupe fine
0
Métal
-
Plastiques
PVC
Fibre de verre
Acrylique
Aluminium
Non ferreux
Feuilles de métal -
Réglage de la soufflerie de sciure (Fig. A)
La soufflerie de sciure conduit un flux d’air réglable sur la lame
afin que la pièce travaillée reste libre de toute sciure durant la
coupe.
• Réglez la soufflerie de sciure à l’aide du levier 4 .
-- BasPour le travail des métaux,
en utilisant des liquides de
refroidissement et de lubrification et
pour l’extraction de poussière.
-- IntermédiairePour le travail du bois et des matériaux
similaires à faible vitesse.
-- HautPour le travail du bois et des matériaux
similaires à vitesse accélérée.
Montage de la protection de sabot antirayure plastique (Fig. D)
La protection de sabot anti-rayure 12 réduit les dégâts sur la
surface (sensible) des pièces travaillées.
• Engagez la protection sur le sabot comme indiqué.
Montage et dépose de l’insert de sabot
anti-éclat (Fig. E1 & E2)
L’insert de sabot anti-éclat 13 , monté au ras de la lame réduit
les éclats de la pièce travaillée.
L’insert peut être monté à la fois sur le sabot et sur la protection
de sabot.
• Maintenez l’insert 13 selon l’orientation indiquée.
• Afin de monter l’insert sur le sabot 9 :
-- Faites glisser les bords 14 dans les encoches 15 .
-- Ramenez l’insert en position en le glissant contre le
sabot.
• Afin de monter l’insert sur la protection 12 :
-- Faites glisser les bords 14 derrière les nervures 16 .
-- Poussez la partie avant de l’insert vers la protection.
L’insert s’enclenche.
• Pour retirer l’insert de sabot anti-éclat, suivez le processus
inverse.
Aspiration de poussière (Fig. F)
L’adaptateur d’extraction de poussière 17 combiné avec le
bouclier d’aspiration de poussière 18 permet de retirer la
poussière de la surface de la pièce travaillée lorsqu’il est relié à
un système d’extraction de poussière adapté.
• Placez le bouclier d’aspiration de poussière 18 sur la
protection digitale 6 afin de l’enclencher.
• Montez l’adaptateur d’extraction de poussière 17 sur l’outil,
comme indiqué.
• Reliez le flexible d’un système d’extraction de poussière
approprié à l’adaptateur.
AVERTISSEMENT : dans la mesure du possible, raccordez
toujours un système d’extraction de poussière mis au point
en conformité avec les directives relatives à l’émission
de poussière.
AVERTISSEMENT : n’utilisez pas un
système d’extraction de poussière lors du sciage de métaux
à moins d’utiliserun extincteur d’étincelles.
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : respecter systématiquement les
consignes de sécurité et les normes en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et débrancher
l’outil avant tout réglage ou avant de retirer ou
installer toute pièce ou tout accessoire. S’assurer que
la gâchette est bien en position d’ARRÊT. Tout démarrage
accidentel pourrait causer des dommages corporels.
AVERTISSEMENT :
• Bien fixer la pièce à scier. Avant de scier, éloigner tous
les clous et outils métalliques de l’aire de travail.
• Vérifier qu’il y a un espace suffisant pour la lame sous
la pièce.
• Ne pas couper de matériaux dépassant la profondeur
maximum de coupe de la lame.
• Utiliser uniquement des lames de scie solides et en
parfait état. Les lames de scie fendues ou voilées
doivent être remplacées immédiatement.
• Ne pas sectionner des tubes.
• Ne jamais faire marcher l’outil sans lame de scie dans
le porte-lame.
• Pour un résultat parfait, déplacer l’outil en avançant
sans à-coups. Ne pas exercer de pression latérale
sur la lame de scie. La semelle doit rester bien à plat
sur l’ouvrage. Guider le câble de manière à ce qu’il
ne puisse jamais être pris sous la lame des scie. Pour
scier des formes sinueuses, faire avancer l’outil tout
doucement.
• Attendre que l’outil soit complètement immobilisé
avant de retirer la lame de scie de l’ouvrage. Après le
35
Français
travail, la lame de scie risque d’être chaude. Ne pas
la toucher.
Position correcte des mains (Fig. A, K)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommages
corporels graves, adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, maintenir fermement
et SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour anticiper toute
réaction soudaine de sa part.
La position correcte des mains nécessite une main sur
la poignée frontale 21 avec l'autre main sur la poignée
principale 20 .
Mise en marche et arrêt (Fig. A)
DW331
• Pour mettre l’outil en marche, appuyer sur l’interrupteur
marche/arrêt 1 .
• Si nécessaire, appuyez sur l’interrupteur 1 et le maintenir
dans cette position. Appuyez sur le bouton de verrouillage
2 pour bloquer l’interrupteur et relâchez-le.
• Pour arrêter l’outil, relâcher l’interrupteur.
• Si l’interrupteur est bloqué, appuyer brièvement sur
l’interrupteur et le relâcher immédiatement. Toujours mettre
l’outil à l’arrêt après le travail et avant de débrancher l’outil.
DW333
• Pour mettre en marche : glissez le bouton marche/arrêt 1 vers l’avant.
• Pour arrêter : glissez le bouton marche/arrêt vers l’arrière.
• Toujours mettre l’outil à l’arrêt après le travail et avant de
débrancher l’outil.
Réglage de la vitesse de sciage électronique
(Fig. G1 & G2)
DW331 (Fig. G1)
La vitesse de sciage varie selon la pression exercée sur
l’interrupteur marche/arrêt 1 .
• Pour prérégler la vitesse de sciage, positionnez le régulateur
3 sur le niveau désiré. Plus le chiffre est élevé, plus la
vitesse de sciage sera élevée. Le réglage désiré dépend de
l’épaisseur et du type de matériau.
• Utilisez les hautes vitesses pour les matériaux tendres tels
que le bois. Utilisez les basses vitesses pour scier le métal.
DW333 (Fig. G2)
Le régulateur de vitesse 3 permet de prérégler la vitesse
maximum.
• Choisissez le niveau désiré au moyen du variateur
électronique. Le réglage désiré dépend de l’épaisseur et du
type de matériau.
• Utilisez les hautes vitesses pour les matériaux tendres tels
que le bois. Utilisez les basses vitesses pour scier le métal.
36
AVERTISSEMENT : après une utilisation prolongée de
l’outil à faible vitesse, faites-le tourner environ 3 minutes à
vitesse maximum mais sans charge.
Pour scier le bois (Fig. H)
•
•
•
•
Si nécessaire, tracer une ligne de coupe.
Mettre l’outil en marche.
Bien maintenir l’outil et suivre la ligne tracée sur l’ouvrage.
Pour scier parallèlement au bord de la pièce à scier, installer
le guide parallèle et guider la scie le long de la pièce comme
l’indique la figure H.
Pour scier le bois en utilisant un trou guide
(Fig. I)
• Si nécessaire, tracer une ligne de coupe.
• Percer un trou (ø mini. 12 mm) et y introduire la lame
de scie.
• Mettre l’outil en marche.
• Suivre la ligne tracée sur l’ouvrage.
• Pour découper des formes circulaires, installer le compas à
verge et régler le rayon désiré.
Sciage jusqu’à une arête vive (Fig. J)
• À l’aide d’une lame conventionnelle, coupez jusqu’à l’arête
vive.
• Terminez la coupe à l’aide de la lame de coupe
à ras.
Aspiration de poussière (Fig. F)
• Quand l’outil est utilisé à l’intérieur durant une période
prolongée, utiliser un système d’aspiration de poussière
mis au point en conformité avec les régulations relatives à
l’émission de la poussière.
Pour scier le métal
• Monter une lame de scie adaptée.
• Procéder comme décrit ci-dessus.
AVERTISSEMENT : utiliser un lubrifiant de refroidissement
(huile de coupe) pour éviter la surchauffe de la lame de
scie et de l’ouvrage.
MAINTENANCE
Votre outil électrique DeWALT a été conçu pour fonctionner
longtemps avec un minimum de maintenance. Le
fonctionnement continu et satisfaisant de l’outil dépendra d’une
maintenance adéquate et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et débrancher
l’outil avant tout réglage ou avant de retirer ou
installer toute pièce ou tout accessoire. S’assurer que
la gâchette est bien en position d’ARRÊT. Tout démarrage
accidentel pourrait causer des dommages corporels.
Français
Lubrification du galet guide (Fig. B)
• Appliquez une goutte d’huile sur le galet-guide 8 à
intervalles réguliers pour éviter les blocages.
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière et saleté du
boîtier principal à l’aide d’air comprimé chaque fois
que les orifices d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de protection et un
masque anti-poussières homologués au cours de
cette procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser de solvants ou
tout autre produit chimique décapant pour nettoyer les
parties non métalliques de l’outil. Ces produits chimiques
pourraient en attaquer les matériaux utilisés. Utiliser un
chiffon humidifié avec de l’eau et un savon doux. Protéger
l’outil de tout liquide et n’immerger aucune de ses pièces
dans aucun liquide.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les accessoires autres que ceux
offerts par DeWALT n’ont pas été testés avec ce produit,
leur utilisation avec cet appareil pourrait être dangereuse.
Pour réduire tout risque de dommages corporels, seuls des
accessoires DeWALT recommandés doivent être utilisés
avec cet appareil.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus d’informations sur
les accessoires appropriés.
Ils comprennent :
• DE3241
Guide parallèle
• DE3242
Barre de compas
Les lames de rechange suivantes sont disponibles :
• DT2048
Lame de coupe finement
dentée
• DT2075
Lame de coupe grossièrement
dentée
• DT2160
Lame de découpe de métal
• DT2074
Lame de coupe à ras*
* Pas disponible dans tous les pays.
Protection de l’environnement
Tri sélectif. Les produits et batteries marqués de ce
symbole ne doivent pas être jetés avec les déchets
ménagers.
Les produits et batteries contiennent des matières
qui peuvent être récupérées et recyclées afin de réduire la
demande en matières premières. Veuillez recycler les produits
électriques et les batteries conformément aux dispositions
locales en vigueur. Pour plus d’informations, consultez le site
www.2helpU.com.
37
Italiano
SEGHETTO ALTERNATIVO
DW331, DW333
Congratulazioni!
sensibilmente il livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
Una stima del livello di esposizione alle vibrazioni deve
anche considerare i momenti in cui l’apparato è spento
o quando è acceso ma non viene utilizzato. Ciò potrebbe
ridurre sensibilmente il livello di esposizione durante il
periodo di utilizzo complessivo.
È necessario identificare ulteriori misure di sicurezza
per proteggere l’operatore dagli effetti delle vibrazioni.
Per esempio: eseguire una manutenzione adeguata
dell’apparato e degli accessori, evitare il raffreddamento
delle mani, organizzare il lavoro.
Per aver scelto un apparato DeWALT. Gli anni di esperienza,
lo sviluppo e l’innovazione meticolosi del prodotto fanno di
DeWALT uno dei partner più affidabili per gli utilizzatori di
apparati elettrici professionali.
Dati Tecnici
Tensione
Tipo
Potenza assorbita
Potenza resa
Velocità a vuoto
Profondità max. taglio
Profondità di taglio su:
legno
alluminio
acciaio
acciaio inossidabile
Regolazione dell’angolo di inclinazione
(sx/dx)
Peso
DW331
230
2
701
425
0 - 3100
26
DW333
230
2
701
425
800 - 3100
26
mm
mm
mm
mm
130
30
12
4,5
0 - 45°
130
30
12
4,5
0 - 45°
kg
2,6
2,6
VAC
W
W
min-1
mm
Valori di rumorosità e valori di vibrazione (somma vettore triassiale) secondo
EN60745-2-11
LPA(livello pressione sonora delle
dB(A)
86
87
emissioni)
LWA(livello potenza sonora)
dB(A)
97
98
K(incertezza per il livello sonoro
dato)
Valore di emissione delle vibrazioni
ah,CM =
Incertezza K =
Valore di emissione delle vibrazioni
ah,CW =
Incertezza K =
dB(A)
2,8
2,8
m/s2
5,0
7,0
2
m/s
m/s2
1,5
6,0
1,8
7,5
m/s2
2,0
1,5
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo foglio
informativo è stato misurato in base al test standard indicato
nella normativa EN60745 e può essere utilizzato per confrontare
vari apparati fra di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: il livello di emissioni delle vibrazioni
riportato è relativo alle applicazioni principali
dell’apparato. Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato per
applicazioni diverse, con diversi accessori, o non riceve
adeguata manutenzione, il valore delle emissioni di
vibrazioni può essere differente. Ciò potrebbe aumentare
38
Fusibili:
Europa
Utensili a 230 V
10 A, rete elettrica
Dichiarazione di conformità CE
Direttiva Macchine
Seghetto alternativo
DW331, DW333
DeWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati tecnici
sono conformi alle normative:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-11:2010.
Questi prodotti sono anche conformi alla Direttiva 2014/30/
UE e 2011/65/UE. Per ulteriori informazioni, contattare DeWALT
all’indirizzo seguente o vedere sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del documento
tecnico e rende questa dichiarazione per conto di DeWALT.
Markus Rompel
Direttore Progettazione
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
08.08.2016
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, leggere
attentamente il manuale di istruzioni.
Definizioni: linee guida per la sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità di ciascuna
indicazione. Leggere il manuale e prestare attenzione ai
seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di pericolo imminente
che, se non viene evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare il
decesso o lesioni personali gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare
lesioni personali di entità lieve o moderata.
AVVISO: indica una situazione non in grado di causare
lesioni personali ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Segnala rischio di incendi.
Avvertenze generali di sicurezza per
apparati elettrici
AVVERTENZA: leggere attentamente tutte le
avvertenze e le istruzioni. La mancata osservanza delle
istruzioni seguenti può causare scossa elettrica, incendio
e/o gravi lesioni personali.
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE
ISTRUZIONI PER RIFERIMENTI FUTURI
Il termine “apparato elettrico” utilizzato nelle avvertenze fa
riferimento sia agli apparati alimentati a corrente (con cavo
elettrico), sia a quelli a batteria (senza cavo).
1) Sicurezza Dell’area di Lavoro
a ) Mantenere l’area di lavoro pulita e ben illuminata.
Gli ambienti disordinati o scarsamente illuminati
favoriscono gli incidenti.
b ) Non azionare gli apparati in ambienti con atmosfera
esplosiva, come quelli in presenza di liquidi, gas
o polveri infiammabili. Gli apparati elettrici creano
scintille che possono incendiare le polveri o i fumi.
c ) Durante l’uso di un apparato elettrico, tenere
lontani i bambini e chiunque si trovi nelle vicinanze.
Le distrazioni possono provocare la perdita di controllo.
2) Sicurezza Elettrica
a ) Le spine dell’apparato elettrico devono essere
adatte alla presa di alimentazione. Non modificare
la spina in alcun modo. Non collegare un adattatore
alla spina di un apparato elettrico dotato di scarico
a terra. Per ridurre il rischio di scossa elettrica evitare di
modificare le spine e utilizzare sempre le prese appropriate.
b ) Evitare il contatto con superfici collegate con
la terra, quali tubature, termosifoni, fornelli e
frigoriferi. Se il proprio corpo è collegato con la terra, il
rischio di scossa elettrica aumenta.
c ) Non esporre gli apparati elettrici alla pioggia o
all’umidità. Se l’acqua entra nell’apparato elettrico
aumenta il rischio di scossa elettrica.
d ) Non utilizzare il cavo elettrico in modo improprio.
Non utilizzare mai il cavo per spostare, tirare
o scollegare l’apparato elettrico. Tenere il
cavo elettrico lontano da fonti di calore, olio,
Italiano
bordi taglienti o parti in movimento. Se il cavo
è danneggiato o impigliato, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
e ) Quando l’apparato elettrico viene impiegato
all’aperto, utilizzare unicamente cavi di prolunga
previsti per esterni. L’uso di un cavo elettrico adatto ad
ambienti esterni riduce il rischio di scossa elettrica.
f ) Se è non è possibile evitare l’uso di un apparato
elettrico in ambienti umidi, usare una fonte di
corrente protetta da un interruttore differenziale
(salvavita). L’uso di un interruttore differenziale riduce il
rischio di scossa elettrica.
3) Sicurezza Personale
a ) Quando si utilizza un apparato elettrico evitare
di distrarsi. Prestare attenzione a quello che si sta
facendo e utilizzare il buon senso. Non utilizzare
l’apparato elettrico quando si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali. Un solo attimo
di distrazione durante l’uso di tali apparati potrebbe
provocare gravi lesioni personali.
b ) Indossare abbigliamento di protezione adeguato.
Utilizzare sempre protezioni oculari. L’uso di
abbigliamento di protezione quali mascherine antipolvere,
scarpe antinfortunistiche antiscivolo, caschi di sicurezza
o protezioni uditive, in condizioni opportune consente di
ridurre le lesioni personali.
c ) Evitare avvii involontari. Assicurarsi che
l’interruttore sia in posizione di spento prima
inserire l’alimentazione elettrica e/o il blocco
batteria e prima di afferrare o trasportare
l’apparato. Il trasporto di apparati elettrici tenendo il
dito sull’interruttore o quando sono collegati alla rete
elettrica con l’interruttore nella posizione di acceso
provoca incidenti.
d ) Prima di accendere l’apparato elettrico, rimuovere
eventuali chiavi o utensili di regolazione. Un
utensile di regolazione o una chiave fissati su una parte
rotante dell’apparato elettrico possono provocare
lesioni personali.
e ) Non sporgersi. Mantenere sempre una buona
stabilità al suolo ed equilibrio. Ciò consente un
migliore controllo dell’apparato nelle situazioni impreviste.
f ) Indossare vestiario adeguato. Non indossare abiti
lenti o gioielli. Tenere capelli, vestiti e guanti lontano
dalle parti in movimento. Abiti lenti, gioielli o capelli
lunghi possono impigliarsi nelle parti in movimento.
g ) Se i dispositivi sono forniti di collegamento con
l’attrezzatura di aspirazione e raccolta delle
polveri, assicurarsi che siano collegati e utilizzati
correttamente. La raccolta delle polveri può ridurre i
pericoli legati a queste ultime.
4) Uso e Manutenzione Dell’apparato
Elettrico
a ) Non forzare l’apparato. Utilizzare un apparato
adatto al lavoro da eseguire. L’apparato lavora meglio
39
Italiano
b )
c )
d )
e )
f )
g )
e con maggior sicurezza se utilizzato secondo quanto è
stato previsto.
Non utilizzare l’apparato se l’interruttore non
permette l’accensione o lo spegnimento. Qualsiasi
apparato elettrico che non possa essere controllato
tramite l’interruttore è pericoloso e deve essere riparato.
Staccare la spina dall’alimentazione elettrica e/o
il blocco batteria dell’apparato elettrico prima di
effettuare qualsiasi tipo di regolazione, prima di
cambiare gli accessori o di riporlo. Queste misure
di sicurezza preventive riducono il rischio di azionare
l’apparato accidentalmente.
Riporre gli apparati non utilizzati fuori dalla portata
dei bambini ed evitarne l’uso da parte di persone
che hanno poca familiarità con l’apparato elettrico
e con le presenti istruzioni. Gli apparati elettrici sono
pericolosi in mano a persone inesperte.
Eseguire una manutenzione adeguata degli
apparati elettrici. Verificare il cattivo allineamento
e inceppamento di parti mobili, la rottura di
componenti e ogni altra condizione che possa
influire sul funzionamento degli apparati. Se
danneggiato, far riparare l’apparato elettrico
prima dell’uso. Molti incidenti sono provocati da
apparati elettrici su cui non è stata effettuata la
corretta manutenzione.
Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti. La
manutenzione corretta degli utensili da taglio con bordi
affilati riduce le probabilità di inceppamento e ne facilita
il controllo.
Utilizzare l’apparato elettrico, gli accessori, le punte
ecc., rispettando le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di funzionamento e il
lavoro da eseguire. L’utilizzo dell’apparato elettrico per
impieghi diversi da quelli previsti può provocare situazioni
di pericolo.
5) Assistenza
a ) L’apparato elettrico deve essere riparato da
personale qualificato,che utilizzi ricambi originali
identici alle parti da sostituire. In questo modo viene
garantita la sicurezza dell’apparato elettrico.
Ulteriori istruzioni di sicurezza specifiche per
seghetti alternativi
•
•
40
Sostenere l’apparato con supporti aventi superfici
isolanti quando si eseguono lavorazioni in cui la parte
tagliente potrebbe toccare cavi elettrici nascosti o il
cavo di alimentazione dell’apparato stesso. Gli accessori
da taglio che vengono a contatto con un cavo sotto tensione
trasmettono la corrente elettrica anche alle parti metalliche
esposte dell’apparato e possono provocare la folgorazione
dell’operatore.
Lasciare che il motore si arresti completamente prima
di rimuovere la lama dalla tacca (la fessura creata dal
taglio). Una lama in movimento potrebbe urtare contro il
•
•
•
•
pezzo provocando la rottura della lama, danni al pezzo da
lavorare o perdite di controllo e possibili lesioni personali.
Tenere le maniglie asciutte, pulite e libere da olio e
grasso. Così facendo sarà possibile migliorare il controllo
dell'apparato.
Mantenere le lame affilate. Le lame non affilate potrebbero
far deviare o inceppare la sega sotto pressione.
Pulire spesso l'apparato, specialmente dopo un uso
intensivo. La polvere e la sabbia, contenenti particelle
di metallo, spesso si accumulano sulle superfici interne e
potrebbero presentare un pericolo di scosse elettriche.
Non utilizzare questo apparato per periodi di tempo
prolungati. Le vibrazioni generate dall'azione di utilizzo del
presente apparato potrebbero causare lesioni permanenti
alle dita, alle mani e alle braccia. Servirsi di guanti per fornire
un supporto in più e limitare l'esposizione facendo delle
pause frequenti.
AVVERTENZA: consigliamo l’utilizzo di un dispositivo di
corrente residua con una corrente nominale residua di
30mA o inferiore.
Rischi residui
Malgrado l’applicazione delle principali regole di sicurezza e
l’implementazione di dispositivi di sicurezza, alcuni rischi residui
non possono essere evitati. Questi sono:
• Menomazioni uditive.
• Rischio di lesioni personali causati da schegge volanti.
• Rischio di bruciature causate da parti che si arroventano
durante la lavorazione.
• Rischio di lesioni personali causate dall’utilizzo prolungato.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere alimentato con
un solo livello di tensione. Verificare sempre che l’alimentazione
corrisponda alla tensione della targhetta.
L’apparato DeWALT possiede doppio isolamento
secondo la normativa EN60745, perciò non è
necessario il collegamento a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito
con un cavo appositamente realizzato, disponibile tramite la
rete di assistenza DeWALT.
Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare
sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) – utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) – utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente esterno,
devono essere collegati ad un interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Non si dovrebbe mai utilizzare un cavo di prolunga se non
assolutamente necessario. Utilizzare un cavo di prolunga
omologato, adatto alla presa di ingresso del caricabatterie
(vedere i Dati tecnici). La sezione minima del conduttore è
1,5 mm2 e la lunghezza massima è 30 m.
Italiano
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo completamente.
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1 Seghetto alternativo
1 Lama per seghetto alternativo
1 Inserto anti-schegge nella piastra d’appoggio
1 Copertura antigraffio della piastra d’appoggio
1 Copertura protettiva per aspirazione polveri
1 Adattatore di aspirazione polvere
1 Cassetta di trasporto
1 Manuale di istruzioni
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai componenti o agli
accessori che possano essere avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e comprendere
interamente questo manuale.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
Utilizzare protezioni acustiche.
Utilizzare protezioni oculari.
Posizione del Codice Data (Fig. A)
Il codice data 19 , che comprende anche l’anno di
fabbricazione, è stampato sulla superficie dell’alloggiamento.
Esempio:
2016 XX XX
Anno di fabbricazion
Descrizione (Fig. A)
AVVERTENZA: non modificare l’apparato o alcuna parte
di esso. Si possono causare danni o lesioni personali.
1 Interruttore acceso/spento
2 Pulsante di bloccaggio interruttore
3 Dispositivo di controllo della velocità
4 Controllo del soffiatore per segatura
5 Fermo della lama
6 Salvadita
7 Portalama
8 Rullo di guida
9 Piastra d’appoggio
10 Selettore corsa del pendolo
11 Leva della piastra d’appoggio
Utilizzo Previsto
Il seghetto alternativo è stato progettato per il taglio
professionale di materiali in legno, acciaio, alluminio, plastica
e ceramica.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza di liquidi
o gas infiammabili.
Questi seghetti alternativi sono apparati elettrici professionali.
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi all’apparato. Le
persone inesperte devono utilizzare questo apparato solo
sotto sorveglianza.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso da parte di
persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali
o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, a
meno che non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di una persona
responsabile della loro sicurezza. I bambini non devono mai
essere lasciati da soli con questo prodotto.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni
o accessori. Assicurarsi che l’interruttore a grilletto sia in
posizione OFF. Un avvio accidentale può causare lesioni.
Montaggio e smontaggio di una lama
(Fig. B)
Il sistema di sostituzione delle lame senza utensili garantisce un
cambio facile e veloce delle lame stesse.
• Aprire il portalama 7 portando completamente indietro il
fermo della lama 5 .
• Inserire la lama nel portalama 7 guidando il bordo
posteriore della lama nella scanalatura del rullo di guida 8 .
• Rilasciare il fermo della lama 5 .
• Per togliere la lama, portare completamente indietro il fermo
ed estrarre la lama dal supporto.
Lame
Tipo di lama
Lama da taglio a denti fini
Lama da taglio a denti radi
Lama da taglio per metalli
Lama da taglio a filo*
Applicazioni
per tagli diritti e levigati
per tagli diritti veloci
per metalli ferrosi e non ferrosi
per tagli di rifinitura a muro o su
un bordo
* Non disponible in tutti i paesi.
Come opzione, è disponibile un’ampia gamma di lame
specifiche.
AVVERTENZA: scegliere sempre il tipo di lama con grande
attenzione.
Regolazione dell’angolo di inclinazione del
taglio (Fig. C)
La piastra d’appoggio regolabile 9 consente tagli inclinati a DX
e a SX fino a 45°. La scala di inclinazione ha posizioni predefinite
a 0°, 15°, 30° e 45°.
• Rilasciare la leva della piastra d’appoggio 11 .
• Far scorrere la piastra 9 verso la lama.
41
Italiano
• Inclinare la piastra d’appoggio e posizionarla sull’angolo
desiderato utilizzando la scala graduata.
• Serrare la leva della piastra d’appoggio.
Impostare la corsa del pendolo (Fig. A)
La corsa del pendolo regolabile garantisce una perfetta
profondità di taglio per vari materiali.
• Far scorrere il selettore 10 sulla posizione desiderata in base
alla tabella riportata sotto. E’ possibile cambiare la posizione
del selettore durante il funzionamento.
Pos.
3
2
Legno
Tagli veloci
Pezzi spessi
Metallo
-
1
Compensato
Truciolato
0
Pezzi sottili
Tagli di precisione
Alluminio
Materiale non
ferroso
Lamiera in fogli
Plastica
PVC
Lana di vetro
Acrilico
-
Regolare il soffiatore per segatura (Fig. A)
Il soffiatore per segatura dirige un getto d’aria regolabile sulla
lama in modo da mantenere il pezzo in lavorazione libero dalla
segatura durante il funzionamento.
• Regolare il soffiatore utilizzando la leva 4 .
-- BassoPer lavorare su metalli, per utilizzare
refrigeranti e lubrificanti
e per usare un aspiratore.
-- IntermedioPer lavorare su legno e materiali simili a
bassa velocità.
-- AltoPer lavorare su legno e materiali simili
ad alta velocità.
Montare la copertura in plastica antigraffio
sulla piastra d’appoggio (Fig. D)
La copertura antigraffio della piastra d’appoggio 12 riduce i
danni alla superficie di pezzi (delicati).
• Inserire la copertura sulla piastra d’appoggio come indicato
in figura.
Montare e smontare l’inserto anti-schegge
nella piastra d’appoggio (Fig. E1 & E2)
L’inserto anti-schegge sulla piastra d’appoggio 13 , posizionato
vicino alla lama, riduce la tendenza a scheggiarsi del pezzo
in lavorazione. L’inserto può essere montato sia nella piastra
d’appoggio che nella relativa copertura.
• Mantenere l’inserto 13 orientato come indicato in figura.
• Per montare l’inserto nella piastra d’appoggio 9 :
-- Far scorrere i bordi 14 nelle scanalature 15 .
-- Far scorrere l’inserto all’indietro fino a raggiungere il
contatto con la piastra d’appoggio.
• Per montare l’inserto nella copertura 12 :
-- Far scorrere i bordi 14 dietro le nervature 16 .
42
-- Spingere l’estremità anteriore dell’inserto verso la
copertura. L’inserto entra a scatto in posizione.
• Per togliere l’inserto anti-schegge dalla piastra d’appoggio
eseguire la procedura descritta sopra in ordine inverso.
Aspirazione polveri (Fig. F)
Il bocchettone di aspirazione 17 , unitamente alla copertura
protettiva per aspirazione polveri 18 , aiuta ad eliminare la
polvere dalla superficie del pezzo in lavorazione, quando viene
collegato ad un aspiratore adatto.
• Inserire la copertura per aspirazione polveri 18 sulla
protezione salvadita 6 finché non si innesta in posizione
con uno scatto.
• Inserire il bocchettone di aspirazione polvere 17 sull’utensile come indicato in figura.
• Collegare al bocchettone il tubo flessibile di un
aspiratore adatto.
AVVERTENZA: quando si rende necessario, impiegare
sistemi di aspirazione conformi alle direttive pertinenti
relative alle emissioni di polveri.
AVVERTENZA: nel tagliare metalli non utilizzare
l’aspiratore in assenza di un’adeguata protezione
parascintille.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le istruzioni di sicurezza
e le normative in vigore.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni
o accessori. Assicurarsi che l’interruttore a grilletto sia in
posizione OFF. Un avvio accidentale può causare lesioni.
AVVERTENZA:
• Verificare che il pezzo in lavorazione sia saldamente
fissato. Togliere chiodi, viti o altri dispositivi di
fissaggio che potrebbero danneggiare la lama
dell’elettroutensile.
• Controllare che sotto il pezzo in lavorazione vi sia
spazio sufficiente per la lama.
• Non tagliare materiali che superano la profondità di
taglio massima della lama.
• Impiegare solo lame affilate. Sostituire
immediatamente le lame che risultino danneggiate
o piegate.
• Non impiegare l’elettroutensile per tagliare tubi
o condotti.
• Non mettere mai in funzione l’elettroutensile senza
la lama.
• Per ottenere i migliori risultati, fate avanzare
l’elettroutensile in maniera costante e regolare sul
pezzo in lavorazione.
• Non esercitare pressioni laterali sulla lama. Mantenere
la lama piatta sul pezzo di lavorazione e scostare il
Italiano
•
cavo di alimentazione tenendolo in linea con il lato
posteriore dell’elettroutensile. Per il taglio di curve,
cerchi o altre forme arrotondate, spingere leggermente
in avanti l’elettroutensile.
Prima di rimuovere la lama dal pezzo in lavorazione,
attendere che l’elettroutensile si sia completamente
fermato. Dopo l’impiego la lama può essere rovente.
Si eviti pertanto di toccarla.
Corretto posizionamento delle mani
(Fig. A, K)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, tenere le mani SEMPRE nella posizione corretta,
come illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, mantenere SEMPRE l’apparato con presa sicura per
prevenire reazioni improvvise.
La posizione corretta delle mani richiede una mano
sull'impugnatura anteriore 21 , e l'altra mano sull'impugnatura
principale 20 .
Accensione e spegnimento (Fig. A)
DW331
• Per avviare l’utensile, premere l’interruttore acceso/
spento 1 .
• Per un’operazione continuata, premere l’interruttore 1 .
Premere il pulsante di bloccaggio 2 per mantenere acceso il
motore senza dover tenere premuto l’interruttore.
• Per fermare l’utensile, rilasciare l’interruttore.
• Per fermare l’utensile, disattivando la funzione di bloccaggio,
premere brevemente e rilasciare l’interruttore. A lavoro
ultimato e prima di disinserire la spina posizionare sempre
l’interruttore in “spento”.
DW333
• Accensione: far scorrere l’interruttore 1 di on/off in avanti.
• Spegnimento: far scorrere l’interruttore di on/off indietro.
• Spegnete sempre l’utensile al termine del lavoro e prima di
disinserire la spina.
Regolazione elettronica della velocità di
taglio (Fig. G1 & G2)
DW331 (Fig. G1)
• Ruotare il selettore portandolo al livello desiderato.
L’impostazione richiesta dipende dallo spessore e dal tipo di
materiale.
• Utilizzare l’alta velocità per tagliare materiali teneri come il
legno. Utilizzare la bassa velocità per tagliare metalli.
AVVERTENZA: dopo aver utilizzato l’utensile per un lungo
periodo a bassa velocità, azionarlo per circa 3 minuti a
velocità massima senza carico.
Taglio su legno (Fig. H)
• Se necessario, tracciare sul pezzo in lavorazione una linea di
riferimento.
• Attivare l’elettroutensile.
• Mantenere fermo l’elettroutensile contro il pezzo
in lavorazione e seguire la linea di riferimento
precedentemente tracciata.
• Per eseguire tagli paralleli al bordo del pezzo di lavorazione,
montare la guida parallela e guidare il seghetto alternativo
lungo il pezzo di lavorazione come mostrato alla figura H.
Taglio su legno con foro pilota (Fig. I)
• Se necessario, tracciare sul pezzo di lavorazione una linea di
riferimento.
• Praticare un foro sul pezzo di lavorazione
(ø min. 12 mm) ed inserirvi la lama del seghetto.
• Attivare l’elettroutensile.
• Seguire la linea di riferimento precedentemente tracciata.
• Per eseguire perfettamente forme arrotondate, montare la
barra di allineamento e impostare il raggio richiesto.
Segare fino ad un bordo sporgente (Fig. J)
• Utilizzando una lama convenzionale, tagliare fino al
bordo sporgente.
• Rifinire il taglio utilizzando una lama da taglio
a filo.
Aspirazione polveri (Fig. F)
• Quando l’utensile viene utilizzato in ambienti chiusi per
periodi di tempo prolungati, collegarlo a un appropriato
aspiratore di polveri. Impiegare esclusivamente aspiratori di
polveri conformi alle direttive pertinenti relative all’emissione
di polvere.
La velocità di taglio varia in base alla pressione esercitata
sull’interruttore di on/off 1 .
• Per preimpostare la velocità di taglio, ruotare il selettore
elettronico 3 sul livello desiderato. Maggiore è il valore,
maggiore è la velocità di taglio. L’impostazione necessaria
dipende dallo spessore e dal tipo di materiale.
• Utilizzare l’alta velocità per tagliare materiali teneri come il
legno. Utilizzare la bassa velocità per tagliare metalli.
Taglio su metallo
DW333 (Fig. G2)
Questo apparato DeWALT è stato progettato per funzionare a
lungo con una manutenzione minima. Per avere prestazioni
sempre soddisfacenti occorre avere cura dell’apparato e
sottoporlo a pulizia periodica.
Per impostare preventivamente il valore della velocità si può
utilizzare il dispositivo di controllo della velocità 3 .
• Montare l’apposita lama per metallo.
• Procedere come descritto in precedenza.
AVVERTENZA: impiegare un lubrificante di
raffreddamento (olio da taglio) per evitare
surriscaldamenti della lama o del pezzo in lavorazione.
MANUTENZIONE
43
Italiano
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni
o accessori. Assicurarsi che l’interruttore a grilletto sia in
posizione OFF. Un avvio accidentale può causare lesioni.
Lubrificazione del rullo di guida (Fig. B)
• Applicare una goccia d’olio al rullo di guida 8 a intervalli
regolari per evitare inceppamenti.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere dall’alloggiamento
con aria compressa, non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria di ventilazione.
Quando si esegue questa procedura indossare occhiali di
protezione e mascherine antipolvere omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o altri prodotti
chimici aggressivi per pulire le parti non metalliche
dell’apparato. Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti. Utilizzare un
panno inumidito solo con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno dell’apparato, e non
immergere alcuno dei suoi componenti direttamente in
un liquido.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto sono stati collaudati
soltanto gli accessori offerti da DeWALT, quindi l’utilizzo
di accessori diversi potrebbe essere rischioso. Per ridurre il
rischio di lesioni, su questo prodotto vanno utilizzati solo
gli accessori raccomandati DeWALT.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni sugli
accessori più adatti.
Sono inclusi:
• DE3241Guida parallela
• DE3242Ellissografo
Sono disponibili le seguenti lame di ricambio:
• DT2048 Lama da taglio a denti fini
• DT2075 Lama da taglio a denti radi
• DT2160 Lama da taglio da metalli
• DT2074 Lama da taglio a filo*
* Non disponible in tutti i paesi.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. I prodotti e le batterie
contrassegnati con questo simbolo non devono essere
smaltiti con i normali rifiuti domestici.
44
Prodotti e batterie contengono materiali che possono essere
recuperati o riciclati diminuendo la domanda di materie
prime. Si prega di riciclare prodotti elettrici e batterie secondo
le disposizioni locali. Ulteriori informazioni sono disponibili
all’indirizzo www.2helpU.com.
Nederlands
DECOUPEERZAAG
DW331, DW333
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DeWALT gereedschap. Jarenlange
ervaring, grondige productontwikkeling en innovatie maken
DeWALT tot een van de betrouwbaarste partners voor
gebruikers van professioneel gereedschap.
Technische gegevens
Spanning
Type
Opgenomen vermogen
Afgegeven vermogen
Toerental, onbelast
Slaglengte
Zaagdiepte in:
hout
aluminium
staal
roestvrijstaallegering
Instelling afschuinhoek (l/r)
Gewicht
VAC
W
W
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
kg
DW331
230
2
701
425
0 - 3100
26
DW333
230
2
701
425
800 - 3100
26
130
30
12
4,5
0 - 45°
2,6
130
30
12
4,5
0 - 45°
2,6
Lawaaiwaarden en vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgens EN60745-2-11.
LPA(emissie geluidsdrukniveau)
dB(A)
86
87
LWA(niveau geluidsvermogen)
dB(A)
97
98
K(onzekerheid voor het gegeven
geluidsniveau)
dB(A)
2,8
2,8
Vibratie-emissiewaarde ah,CM =
Onzekerheid K =
Vibratie-emissiewaarde ah,CW =
Onzekerheid K =
m/s2
m/s2
m/s2
m/s2
5,0
1,5
6,0
2,0
7,0
1,8
7,5
1,5
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad wordt
gegeven, is gemeten in overeenstemming met een
gestandaardiseerde test volgens EN60745 en kan worden
gebruikt om het ene gereedschap met het andere te vergelijken.
Het kan worden gebruikt voor een eerste inschatting
van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde vibratie-emissieniveau
geldt voor de hoofdtoepassingen van het gereedschap. Als
het gereedschap echter voor andere toepassingen wordt
gebruikt, dan wel met andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-emissie verschillen. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk verhogen gedurende de
totale arbeidsduur.
Een inschatting van het blootstellingniveau aan vibratie
dient ook te worden overwogen wanneer het gereedschap
wordt uitgeschakeld of als het aan staat maar geen
daadwerkelijke werkzaamheden uitvoert. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verminderen gedurende de
totale arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen op om de
operator te beschermen tegen de effecten van vibratie,
zoals: onderhoud het gereedschap en de accessoires, houd
de handen warm, organisatie van werkpatronen.
Zekeringen:
Europa
230 V-gereedschap
10 ampère, stroomnet
EG-conformiteitsverklaring
Richtlijn Voor Machines
Decoupeerzaag
DW331, DW333
DeWALT verklaart dat deze producten zoals beschreven onder
Technische gegevens in overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-11:2010.
Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn 2014/30/EU
en 2011/65/EU. Neem voor meer informatie contact op met
DeWALT via het volgende adres of kijk op de achterzijde van
de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling
van het technische bestand en legt deze verklaring af
namens DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
08.08.2016
WAARSCHUWING: Lees de instructiehandleiding om het
risico op letsel te verminderen.
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad voor elk
signaalwoord. Gelieve de handleiding te lezen en op deze
symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een mogelijk gevaarlijke
situatie die, indien niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.
45
Nederlands
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
OPMERKING: Geeft een handeling aan waarbij geen
persoonlijk letsel optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan veroorzaken.
Wijst op risico van een elektrische schok.
Wijst op brandgevaar.
Algemene veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING: Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle instructies. Het
niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies
kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig
persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN
EN INSTRUCTIES ALS TOEKOMSTIG
REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de waarschuwingen verwijst
naar uw (met een snoer) op de netspanning aangesloten
elektrische gereedschap of naar (draadloos) elektrisch
gereedschap met een accu.
1) Veiligheid Werkplaats
a ) Houd het werkgebied schoon en goed verlicht.
Rommelige of donkere gebieden zorgen voor ongelukken.
b ) Bedien elektrische gereedschappen niet in een
explosieve omgeving, zoals in de nabijheid van
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrische
gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
c ) Houd kinderen en omstanders op een afstand terwijl
u een elektrisch gereedschap bedient. Als u wordt
afgeleid kunt u de controle over het gereedschap verliezen.
2) Elektrische Veiligheid
a ) Stekkers van elektrisch gereedschap moeten in het
stopcontact passen. Pas de stekker nooit op enige
manier aan. Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap. Niet aangepaste
stekkers en passende contactdozen verminderen het risico
op een elektrische schok.
b ) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren, fornuizen
en ijskasten. Er bestaat een verhoogd risico op een
elektrische schok als uw lichaam geaard is.
c ) Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of
natte omstandigheden. Als er water in een elektrisch
gereedschap terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
d ) Behandel het stroomsnoer voorzichtig. Gebruik het
stroomsnoer nooit om het elektrische gereedschap
te dragen of te trekken, of de stekker uit het
46
stopcontact te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of bewegende
onderdelen. Beschadigde snoeren of snoeren die in de
war zijn verhogen het risico op een elektrische schok.
e ) Als u een elektrisch gereedschap buitenshuis
gebruikt, gebruikt u een verlengsnoer dat geschikt
is voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis, vermindert
het risico op een elektrische schok.
f ) Als het gebruik van een elektrisch gereedschap
op een vochtige locatie onvermijdelijk is,
gebruikt u een stroomvoorziening die beveiligd
is met een aardlekschakelaar. Het gebruik van
een aardlekschakelaar vermindert het risico op een
elektrische schok.
3) Persoonlijke Veiligheid
a ) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw gezonde
verstand als u een elektrisch gereedschap bedient.
Gebruik het gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol of medicatie
bent. Een moment van onoplettendheid tijdens het
bedienen van elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b ) Gebruik een beschermende uitrusting. Draag altijd
oogbescherming. Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen, een helm, of
gehoorbescherming gebruikt in de juiste omstandigheden
zal het risico op persoonlijk letsel verminderen.
c ) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de
schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand staat voordat u
het gereedschap aansluit op de stroombron en/
of accu, het oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw vinger
op de schakelaar of het aanzetten van elektrische
gereedschappen waarvan de schakelaar aan staat, zorgt
voor ongelukken.
d ) Verwijder alle stelsleutels of moersleutels voordat u
het elektrische gereedschap aan zet. Een moersleutel
of stelsleutel die in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten kan leiden tot
persoonlijk letsel.
e ) Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en in balans op
de grond staan. Dit zorgt voor betere controle van het
elektrische gereedschap in onverwachte situaties.
f ) Draag geschikte kleding. Draag geen loszittende
kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en
handschoenen uit de buurt van bewegende
onderdelen. Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
g ) Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor dat deze
correct worden aangesloten en gebruikt. Het gebruik
van een stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.
Nederlands
4) Gebruik en Verzorging van Elektrisch
Gereedschap
a ) Forceer het gereedschap niet. Gebruik het juiste
elektrische gereedschap voor uw toepassing. Het
juiste elektrische gereedschap voert de werkzaamheden
beter en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
b ) Gebruik het gereedschap niet als de schakelaar het
niet aan en uit kan zetten. Ieder gereedschap dat niet
met de schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.
c ) Haal de stekker uit het stopcontact en/of neem de
accu uit het gereedschap voordat u aanpassingen
uitvoert, accessoires verwisselt, of het elektrische
gereedschap opbergt. Dergelijke preventieve
veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het
elektrische gereedschap per ongeluk opstart.
d ) Bewaar gereedschap dat niet wordt gebruikt buiten
het bereik van kinderen en laat niet toe dat personen
die onbekend zijn met het elektrische gereedschap
of deze instructies het gereedschap bedienen.
Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk in handen van
ongetrainde gebruikers.
e ) Onderhoud elektrische gereedschappen. Controleer
op verkeerde uitlijning en het grijpen van
bewegende onderdelen, breuk van onderdelen en
andere omstandigheden die de werking van het
gereedschap nadelig kunnen beïnvloeden. Zorg dat
het gereedschap voor gebruik wordt gerepareerd als
het beschadigd is. Veel ongelukken worden veroorzaakt
door slecht onderhouden gereedschap.
f ) Houd snijdgereedschap scherp en schoon. Correct
onderhouden snijdgereedschappen met scherpe
snijdranden lopen minder snel vast en zijn gemakkelijker
te beheersen.
g ) Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen enz. in
overeenstemming met deze instructies, waarbij
u rekening houdt met de werkomstandigheden
en de werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische gereedschap voor
werkzaamheden die anders zijn dan het bedoelde gebruik,
kunnen leiden tot een gevaarlijke situatie.
5) Service
a ) Zorg dat u gereedschap wordt onderhouden door
een erkende reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit zorgt ervoor dat
de veiligheid van het gereedschap blijft gegarandeerd.
Aanvullende specifieke veiligheidsregels
voor decoupeerzagen
•
Houd elektrisch gereedschap alleen vast aan geïsoleerde
oppervlakken als u een handeling uitvoert waarbij
het gereedschap in contact kan komen met verborgen
bedrading of het eigen netsnoer. Zaagaccessoires die in
contact komen met bedrading die onder stroom staat kunnen
•
•
•
•
•
metalen onderdelen van het gereedschap onder stroom zetten
en de gebruiker een elektrische schok geven.
Trek het zaagblad pas uit de zaagsnede (de sleuf die
ontstaat door het zagen) als de motor volledig tot
stilstand is gekomen. Een bewegend zaagblad kan tegen
het werkstuk stoten waardoor het zaagblad kan breken of het
werkstuk kan beschadigen. Ook kunt u de controle verliezen en
dat kan leiden tot persoonlijk letsel.
Houd de handgrepen droog, schoon en vrij van olie
en vet. U zult dan een betere controle hebben over het
gereedschap.
Houd zaagbladen scherp. Botte zaagbladen kunnen ertoe
leiden dat de zaag slingert of onder druk vastloopt.
Maak uw gereedschap vaak schoon, vooral na zwaar
werk. Stof en slijpsel dat metalen deeltjes bevat, zet zich vaak
vast op oppervlakken binnen in het gereedschap en dat zou
kunnen leiden tot een elektrische schok.
Werk niet lang achtereen met dit gereedschap. Trillingen
die worden veroorzaakt door de activiteit van dit gereedschap
kunnen leiden tot permanent letsel aan de vingers, handen
en armen. Gebruik handschoenen voor het opvangen van
trillingen, las regelmatig een rustperiode in en werk per dag
slechts een beperkte tijd.
WAARSCHUWING: Wij adviseren een aardlekschakelaar
met een reststroomwaarde van 30mA of minder te
gebruiken.
Overige risico’s
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten kunnen sommige overige risico’s niet
worden vermeden. Dit zijn:
• Gehoorbeschadiging .
• Risico op persoonlijk letsel door rondvliegende deeltjes.
• Risico van brandwonden omdat accessoires tijdens het
gebruik heet worden.
• Risico van persoonlijk letsel als gevolg van langdurig gebruik.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage ontworpen.
Controleer altijd of de stroomvoorziening overeenkomt met de
voltage op het typeplaatje.
Uw DeWALT gereedschap s dubbel geïsoleerd in
overeenstemming met EN60745; daarom is geen
aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen
door een speciaal geprepareerd snoer dat leverbaar is via het
DeWALT servicecentrum.
Een verlengsnoer gebruiken
U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit absoluut
noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd verlengsnoer
dat geschikt is voor de stroominvoer van uw oplader (zie
Technische gegevens). De minimale geleidergrootte is 1,5 mm2;
de maximale lengte is 30 m.
47
Nederlands
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd volledig af
te rollen.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1Decoupeerzaag
1 Figuurzaag zaagblad
1Anti-splinterplaat
1Anti-kraszool
1Stofafzuigmantel
1Stofafzuigadapter
1Transportkoffer
1Gebruiksaanwijzing
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen of accessoires
mogelijk zijn beschadigd tijdens het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door te lezen en te
begrijpen voordat u de apparatuur gebruikt.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Draag gehoorbescherming.
Draag oogbescherming.
Positie Datumcode (Afb. [Fig.] A)
De datumcode 19 , die ook het jaar van fabricage bevat, is
binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2016 XX XX
Jaar van fabricage
Beschrijving (Afb. A)
WAARSCHUWING: Pas het gereedschap of een onderdeel
ervan nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk letsel tot
gevolg hebben.
1 Aan/uit-schakelaar
2 Blokkeerknop
3 Stelwiel elektronische snelheidsregeling
4 Regeling zaagselblower
5 Zaagbladvergrendeling
6 Vingerbescherming
7 Zaagbladhouder
8 Geleiderol
9 Bodemplaat
10 Schakelaar pendulumbeweging
11 Zaagschoenhendel
48
Gebruiksdoel
Uw decoupeerzaag is ontworpen voor het professioneel zagen
van hout, staal, aluminium, kunststof en keramisch materiaal.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of in de
aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
Deze decoupeerzagen zijn professioneel elektrisch gereedschap.
LAAT GEEN kinderen in contact met het gereedschap
komen. Toezicht is vereist als onervaren gebruikers dit
gereedschap bedienen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen
(waaronder kinderen) die verminderde fysieke, sensorische
of psychische vermogens hebben of die het ontbreekt
aan ervaring en/of kennis of bekwaamheden, als dat
niet gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen mogen
nooit alleen worden gelaten met dit product zodat ze ermee
zouden kunnen spelen.
MONTAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing
maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/
installeert. Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar in de
OFF (UIT) positie staat. Het onbedoeld opstarten kan letsel
veroorzaken.
Aanbrengen en verwijderen van het
zaagblad (Afb. B)
Het gereedschapsloze zaagbladwisselsysteem garandeert een
even snelle als eenvoudige zaagbladwissel.
• Open de zaagbladbouder 7 door de zaagbladvergrendeling
5 volledig in te trekken.
• Steek het zaagblad in de zaagbladhouder 7 door de
achterkant van het blad in de groef van de geleiderol 8 te
voeren.
• Ontkoppel de zaagvladvergrendeling 5 .
• Om het zaagblad te verwijderen, trekt u de
zaagbladvergrendeling volledig in en trekt het zaagblad uit
de houder.
Zaagbladen
Zaagbladtype
Fijngetand zaagblad
Grofgetand zaagblad
Zaagblad voor metaal
Afwerkzaagblad*
Toepassingen
voor vlakke, rechte zaagsneden
voor snelle, rechte zaagsneden
voor ferro- en non-ferro-metalen
voor het afwerken van zaagsneden
langs een muur of hoek
* Niet in alle landen verkrijgbaar.
Een breed scala aan speciale zaagbladen is als optie beschikbaar.
WAARSCHUWING: Kies uw zaagblad altijd met
grote zorg.
Nederlands
Instellen van de afschuinhoek (Afb. C)
Met de instelbare zaagschoen 9 kunnen zowel linkse
als rechtse afschuinhoeken tot 45° worden gezaagd. De
afschuinschaal heeft vooringestelde posities op 0°, 15°, 30°
en 45°.
• Laat de zaagschoenhendel 11 los.
• Schuif de zaagschoen 9 naar het zaagblad.
• Kantel de zaagschoen en stel de gewenste afschuinhoek in
met behulp van de schaal.
• Zet de zaagschoenhendel vast.
Instellen van de pendulumbeweging (Afb. A)
De instelbare pendulumbeweging garandeert een perfecte
zaagbeweging voor verschillende materialen.
• Schuif de schakelaar 10 naar de gewenste positie volgens
onderstaande tabel. De schakelaar kan tijdens gebruik
worden gehanteerd.
Pos.
3
2
Hout
Snelle sneden
Dikke werkstukken
Metaal
PVC
Fiberglas
1
Multiplex
Spaanplaat
Dunne werkstukken
Fijne sneden
Aluminium
Non-ferro
Bladmetaal
0
Kunststoffen
PVC
Fibreglass
Acryl
-
Instellen van de zaagselblazer (Afb. A)
De zaagselblazer voert een instelbare luchtstroom naar het
zaagblad om het werkstuk tijdens gebruik vrij van zaagsel te
houden.
• Stel de zaagselblazer in met behulp van de hendel 4 .
-- LaagVoor het werken met metalen,
waarbij koel- en smeermiddelen
worden gebruikt, en voor gebruik met
stofafzuiging.
-- MiddenVoor het werken met hout en
soortgelijke materialen bij een lage
snelheid.
-- HoogVoor het werken met hout en
soortgelijke materialen bij een hoge
snelheid.
Monteren van de plastic anti-kraszool
(Afb. D)
De anti-kraszool 12 beperkt de schade aan het oppervlak van
(gevoelige) werkstukken.
• Klik het deksel op de schoen zoals afgebeeld.
Monteren en verwijderen van de antisplinterplaat (Afb. E1 & E2)
De anti-splinterplaat 13 , dat dicht bij het zaagblad zit, beperkt
het splinteren van het werkstuk.
Het inzetstuk kan zowel in de zaagschoen als in het
schoendeksel worden gemonteerd.
• Houd de plaat 13 in de oriëntatie zoals afgebeeld.
• Om de plaat in de zaagschoen 9 te monteren:
-- Schuif de randen 14 in de groeven 15 .
-- Schuif de plaat terug in positie tegen de zaagschoen.
• Om de plaat in het deksel 12 te monteren:
-- Schuif de randen 14 achter de ribben 16 .
-- Duw de voorzijde van de plaat naar het deksel toe. De
plaat klikt op zijn plaats.
• Om de anti-splinterplaat te verwijderen, volgt u het
bovenstaande proces in omgekeerde volgorde.
Stofafzuiging (Afb. F)
De stofafzuigadapter 17 helpt in combinatie met de
stofafzuigmantel 18 de stof van het werkstukoppervlak te
verwijderen, wanneer ze zijn aangesloten aan een geschikt
stofafzuigsysteem.
• Plaats de stofafzuigmantel 18 op de vingerbescherming 6 totdat hij op zijn plaats klikt.
• Monteer de stofafzuigadapter 17 aan de machine zoals
afgebeeld.
• Sluit de slang van een geschikt stofafzuigsysteem aan de
adapter.
WAARSCHUWING: Sluit indien nodig een
stofafzuigsysteem aan dat voldoet aan de geldende
richtlijnen voor stofemissie.
WAARSCHUWING: Gebruik bij het zagen van metaal een
stofafzuigsysteem met vonkendover.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd aan de
veiligheidsinstructies en van toepassing
zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing
maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/
installeert. Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar in de
OFF (UIT) positie staat. Het onbedoeld opstarten kan letsel
veroorzaken.
WAARSCHUWING:
• Zorg ervoor dat alle te bewerken materialen stevig
bevestigd zijn. Verwijder spijkers, schroeven en andere
voorwerpen die het zaagblad kunnen beschadigen.
• Controleer of er aan de onderkant van het werkstuk
voldoende ruimte voor het zaagblad is.
• Zaag geen materialen die de maximum zaagdiepte
van het zaagblad overschrijden.
• Gebruik uitsluitend scherpe zaagbladen. Vervang
beschadigde of verbogen zaagbladen onmiddellijk.
49
Nederlands
•
•
•
•
Gebruik de machine niet voor het zagen van pijpen
en buizen.
Laat de machine uitsluitend draaien met
gemonteerd zaagblad.
Beweeg de machine tijdens het zagen altijd rustig
en gelijkmatig voort en oefen geen zijdelingse druk
op het zaagblad uit. Zorg ervoor dat de bodemplaat
geheel op het werkstuk rust en voer het netsnoer altijd
naar achteren weg. Bij het zagen van bogen, cirkels of
andere ronde vormen zeer langzaam duwen.
Verwijder het zaagblad uit het werkstuk wanneer de
machine helemaal stilstaat. Raak het zaagblad niet
aan onmiddellijk na het zagen. Het zaagblad kan erg
heet zijn.
Juiste positie van de handen (Afb. A, K)
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, dient u ALTIJD de handen in de
juiste positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
Voor een juiste positie van de handen zet u één hand
op de voorste handgreep 21 en de andere op de
hoofdhandgreep 20 .
In- en uitschakelen (Afb. A)
DW331
• Druk de aan/uit-schakelaar 1 in om de machine in
te schakelen.
• Druk voor continu bedrijf de schakelaar 1 in en houd
deze ingedrukt. Druk op de blokkeerknop 2 en laat de
schakelaar los.
• Stop de machine door de schakelaar los te laten.
• Schakel het continu bedrijf uit door de schakelaar kort in te
drukken en deze meteen weer los te laten. Schakel altijd de
machine uit wanneer het werk is beëindigd en voordat u de
stekker uit het stopcontact haalt.
• Gebruik een hoog toerental voor het zagen van zachte
materialen zoals hout. Gebruik een laag toerental voor het
zagen van metaal.
DW333 (Afb. G2)
Het stelwiel voor elektronische snelheidsregeling 3 kan worden
gebruikt om vooraf de maximum snelheid in te stellen.
• Zet het stelwiel in de gewenste stand.
De gewenste instelling hangt af van de dikte van het
materiaal en het soort materiaal.
• Gebruik een hoog toerental voor het zagen van zachte
materialen zoals hout. Gebruik een laag toerental voor het
zagen van metaal.
WAARSCHUWING: Laat de machine ca. 3 minuten
op de maximum onbelaste snelheid draaien, nadat u
haar gedurende lange tijd in lage snelheidsinstellingen
heeft gebruikt.
Zagen in hout (Afb. H)
•
•
•
•
Teken eventueel een zaaglijn.
Schakel de machine in.
Houd de machine tegen het werkstuk en volg de zaaglijn.
Monteer voor zaagsneden die parallel met de rand van
het werkstuk lopen de parallelgeleider en ga te werk als
afgebeeld in figuur H.
Zagen in hout met voorboren (Afb. I)
•
•
•
•
•
Teken eventueel een zaaglijn.
Boor een gat (ø minimaal 12 mm) en voer het zaagblad in.
Schakel de machine in.
Volg de zaaglijn.
Gebruik voor het zagen van ronde vormen de zaagspil en
stel de juiste straal in.
Zagen tot aan opstaande randen (Afb. J)
• Zaag tot aan de opstaande rand met behulp van een
standaard zaagblad.
• Voltooi de zaagsnede met behulp van een afwerkzaagblad.
DW333
• Inschakelen: schuif de aan/uit-schakelaar 1 naar voren.
• Uitschakelen: schuif de aan/uit-schakelaar naar achteren.
• Schakel altijd de machine uit wanneer het werk is
beëindigd en voordat u de stekker uit het stopcontact haalt.
Instellen van de elektronische zaagsnelheid
(Afb. G1 & G2)
DW331 (Afb. G1)
De zaagsnelheid varieert met de druk die wordt uitgeoefend op
de aan/uit-schakelaar 1 .
• Om de zaagsnelheid vooraf in te stellen, draait u het stelwiel
3 naar de gewenste stand. Hoe hoger de waarde, hoe
hoger de zaagsnelheid.
De gewenste instelling hangt af van de dikte van het
materiaal en het soort materiaal.
50
Stofafzuiging (Afb. F)
• Wanneer de zaagmachine gedurende lange tijd binnenshuis
wordt gebruikt, moet een stofafzuiginstallatie worden
gebruikt. Gebruik een stofafzuiger die voldoet aan de
geldende richtlijnen voor stofemissie.
Zagen in metaal
• Monteer het gewenste zaagblad met de juiste vertanding.
• Ga te werk zoals hierboven beschreven.
WAARSCHUWING: Gebruik een koelmiddel (smeerolie)
om oververhitting van het zaagblad en/of het werkstuk te
voorkomen.
ONDERHOUD
Uw DeWALT gereedschap op stroom is ontworpen om
gedurende een lange tijdsperiode te functioneren met een
Nederlands
minimum aan onderhoud. Het continu naar bevrediging
functioneren hangt af van de juiste zorg voor het gereedschap
en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing
maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/
installeert. Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar in de
OFF (UIT) positie staat. Het onbedoeld opstarten kan letsel
veroorzaken.
Bescherming van het milieu
Gescheiden inzameling. Producten en batterijen die
zijn voorzien van dit symbool, mogen niet bij het
normale huishoudelijke afval worden weggegooid.
Producten en batterijen bevatten materialen die
kunnen worden teruggewonnen en gerecycled, zodat de vraag
naar grondstoffen afneemt. Recycle elektrische producten en
batterijen volgens de lokale voorschriften. Nadere informatie is
beschikbaar op www.2helpU.com.
De geleideroller smeren (Afb. B)
• Breng regelmatig een druppel olie aan op de geleiderol 8 om vastlopen te voorkomen.
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof uit de
hoofdbehuizing met droge lucht, zo vaak u ziet dat
vuil zich in en rond de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een goedgekeurd
stofmasker als u deze procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen of
andere bijtende chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het gereedschap. Deze
chemicaliën kunnen het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een doek die uitsluitend
met water en milde zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt; dompel nooit
enig onderdeel van het gereedschap in een vloeistof.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien accessoires die niet
door DeWALT zijn aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke accessoires met
dit gereedschap gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel te
verminderen dient u uitsluitend door DeWALT aanbevolen
accessoires met dit product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere informatie
over de geschikte accessoires.
Hiertoe behoren:
• DE3241Parallelgeleider
• DE3242Justeerbalk
De volgende vervangingsbladen zijn verkrijgbaar:
• DT2048 Fijngetand zaagblad
• DT2075 Grofgetand zaagblad
• DT2160 Zaagblad voor metaal
• DT2074Afwerkzaagblad*
* Niet in alle landen verkrijgbaar.
51
Norsk
STIKKSAG
DW331, DW333
Gratulerer!
ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme,
organisere arbeidsmønster.
Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig
produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til en meget
pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Sikringer:
Europa
Tekniske data
Overensstemmelseserklæring med EU
Spenning
Type
Motoreffekt
Effektforbruk
Turtall, ubelastet
Slaglengde
Sagedybde i:
tre
aluminium
stål
rustfritt stål
Justering av avfasingsvinkelen
Vekt
VAC
W
W
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
DW331
230
2
701
425
0 - 3100
26
DW333
230
2
701
425
800 - 3100
26
130
30
12
4,5
0 - 45°
2,6
130
30
12
4,5
0 - 45°
2,6
Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN60745-2-11:
LPA(lydtrykksnivå)
dB(A)
86
87
LWA(lydeffektnivå)
dB(A)
97
98
K(usikkerhet for det angitte
støynivå)
Verdi vibrasjonsutslipp ah,CM =
Usikkerhet K =
Verdi vibrasjonsutslipp ah,CW =
Usikkerhet K =
dB(A)
2,8
2,8
m/s2
m/s2
m/s2
m/s2
5,0
1,5
6,0
2,0
7,0
1,8
7,5
1,5
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er
blitt målt iht. standardiserte tester gitt i EN60745, og kan brukes
til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til
forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet
brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene
avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør
også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller
når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte
operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde
52
230V verktøy
10 A, nettspenning
Maskineridirektiv
Stikksag
DW331, DW333
DeWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under
Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-11:2010.
Disse produktene samsvarer også med direktiv 2014/30/EF og
2011/65/EF. For mer informasjon, vennligst kontakt DeWALT på
følgende adresser eller se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske
filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DeWALT.
Markus Rompel
Teknisk direktør
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
08.08.2016
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik at skaderisikoen
kan reduseres.
Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de
enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt
oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller
moderat personskade.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til
personskader, men som kan føre til skader på utstyr
hvis den ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Norsk
Angir brannfare.
Generelle sikkerhetsadvarsler for elektriske
verktøy
ADVARSEL: Les alle sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse av advarslene
og instruksjonene kan resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
b )
c )
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket “elektrisk verktøy” i advarslene henviser til ditt
strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller ditt
batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
d )
1) Sikkerhet på arbeidsområdet
a ) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete eller mørke
områder er en invitasjon til ulykker.
b ) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive omgivelser,
slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser
eller støv. Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
c ) Hold barn og tilskuere borte mens du bruker et
elektrisk verktøy. Distraksjoner kan føre til at du
mister kontrollen.
2) Elektrisk sikkerhet
a ) Støpselet til elektriske verktøy må passe til
stikkontakten. Aldri modifiser støpselet på noen
måte. Ikke bruk adaptere med jordede elektriske
verktøy. Umodifiserte støpsler og stikkontakter som
passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b ) Unngå kroppskontakt med jordete overflater slik
som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det
finnes en økt risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din
er jordet.
c ) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn eller våte
forhold. Dersom det kommer vann inn i et elektrisk
verktøy vil det øke risikoen for elektrisk sjokk.
d ) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk ledningen til å
bære, trekke eller dra ut støpselet til det elektriske
verktøyet. Hold ledningen borte fra varme, olje,
skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk sjokk.
e ) Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs, bruk en
skjøteledning som er egnet for utendørs bruk. Bruk
av en skjøteledning beregnet for utendørs bruk reduserer
risikoen for elektrisk sjokk.
f ) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på et fuktig sted
er uunngåelig, bruk en strømkilde med jordfeilbryter
(RCD). Bruk av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
3) Personlig sikkerhet
a ) Hold deg våken, hold øye med det du gjør og bruk
sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Ikke
bruk et elektrisk verktøy dersom du er trøtt eller er
e )
f )
g )
påvirket av medikamenter, narkotika eller alkohol.
Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av elektriske
verktøy kan føre til alvorlig personskade.
Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller.
Verneutstyr slik som støvmaske, sklisikre vernesko,
hjelm, eller hørselsvern brukt under passende forhold vil
redusere personskader.
Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i
av-stillingen før du kobler til strømkilden og/eller
batteripakken, plukker opp eller bærer verktøyet. Å
bære elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller å
sette inn støpselet mens elektriske verktøy har bryteren på
øker faren for ulykker.
Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på
det elektriske verktøyet. En nøkkel som er festet til
en roterende del av det elektriske verktøyet kan føre
til personskade.
Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og stå
støtt hele tiden. Dette fører til at du har bedre kontroll
over det elektriske verktøyet ved uventede situasjoner.
Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg løstsittende klær
eller smykker. Hold hår, antrekk og hansker borte
fra bevegelige deler. Løstsittende antrekk, smykker eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler.
Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av
støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning, må du
sørge for at disse er koblet til og ordentlig sikret. Bruk
av støvoppsamlere kan redusere støvrelaterte farer.
4) Bruk og vedlikehold av elektriske
verktøy
a ) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det elektriske
verktøyet som situasjonen krever. Det riktige elektriske
verktøyet vil gjøre jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
b ) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan slå
verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk verktøy som ikke
kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres.
c ) Koble støpselet fra strømkilden og/eller
batteripakken fra det elektriske verktøyet før
du foretar noen justeringer, endrer tilbehør
eller lagrer elektriske verktøy. Slike preventive
sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for å starte
det elektriske verktøyet ved et uhell.
d ) Lagre elektriske verktøy som ikke er i bruk,
utilgjengelig for barn og la ikke personer som ikke
er kjent med det elektriske verktøyet eller disse
instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy er farlige i
hendene på utrenede brukere.
e ) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller om
bevegelige deler er feiljustert eller fastskjært,
om deler er ødelagt eller andre forhold som kan
påvirke driften av verktøyet. Dersom det er skadet,
få verktøyet reparert før neste bruk. Mange ulykker
forårsakes av dårlig vedlikeholdte verktøy.
53
Norsk
f ) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte
skjæreverktøy med skarpe skjærekanter setter seg mindre
sannsynlig fast og er lettere å kontrollere.
g ) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene, osv.,
i samsvar med disse instruksjonene og ta i
betraktning arbeidsforholdene og det arbeidet som
skal utføres. Bruk av det elektriske verktøyet for oppgaver
som er forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
5) Vedlikehold
a ) Få det elektriske verktøyet ditt vedlikeholdt av
en kvalifisert reparatør som kun bruker originale
reservedeler. Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet
blir ivaretatt.
Ekstra sikkerhetsregler spesifikt for
stikksager
•
•
•
•
•
•
Hold elektriske verktøy kun i isolerte gripeoverflater
når du utfører operasjoner hvor kutteutstyret kan
komme i kontakt med skjulte ledninger eller egen
ledning. Kutteutstyr som kommer i kontakt med en
strømførende ledning, kan føre til at eksponerte metalldeler på
elektroverktøyet blir strømførende, og kan gi operatøren støt.
La motoren stoppe helt før du trekker ut bladet fra
sporet (det utsagede sporet). Et blad i bevegelse kan slå inn
i arbeidsstykket og føre til knekt blad, skade på arbeidsstykket
og mulig personskade.
Hold håndtakene tørre, rene og frie for olje og fett. Dette
gir deg bedre kontroll på verktøyet.
Hold bladene skarpe. Sløve blad kan føre til at sagen svinger
ut eller staller under trykk.
Rengjør verktøyet ofte, spesielt etter tung bruk. Støv og
smuss som inneholder metallpartikler kan ofte samle seg på
innvendige flater og kan føre til fare for elektrisk støt.
Ikke bruk dette verktøyet lenge av gangen. Vibrasjon
på grunn av bruken av dette verktøyet kan føre til skader på
fingre, hender og armer. Bruk hansker for å gi ekstra demping,
ta ekstra hvileperioder og begrens daglig bruk.
ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring med en
nominell strømverdi på 30mA eller mindre.
Restrisikoer
Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser
og bruker sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan
unngås. De er:
• Hørselskader.
• Fare for personskade pga. flygende partikler.
• Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under bruk.
• Fare for personskade ved langvarig bruk.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning.
Kontroller alltid at strømforsyningen samsvarer med spenningen
på merkeskiltet.
54
Ditt DeWALT-verktøy er dobbeltisolert i samsvar med
EN60745; det trengs derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en
spesialledning som fås via DeWALT-serviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er absolutt
nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som egner seg
for kraftforsyningen til din lader (se Tekniske data). Minimum
størrelse på lederen er 1,5 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker
en kabeltrommel.
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1Stikksag
1Stikksagblad
1 Fotinnlegg mot oppflising
1Fotbeskyttelsesdeksel
1Støvavsugsskjerm
1 Adapter for avsuging av støv
1Koffert
1Instruksjonshåndbok
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha
oppstått under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne
håndboken før bruk.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Bruk hørselvern.
Bruk vernebriller.
Datokode plassering (Fig. A)
Datokoden 19 , som også inkluderer produksjonsåret, er trykket
på huset.
Eksempel:
2016 XX XX
Produksjonså
Beskrivelse (Fig. A)
1
2
3
4
5
ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del
av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader.
Strømbryter
Låseknapp
Hjul for turtallsregulering
Kontroll for sagsponblåser
Bladsperre
Norsk
Innstilling av avfasingsvinkel (Fig. C)
6 Fingervern
7 Bladholder
8 Føringsrulle
9 Sko
10 Velger for pendelslag
11 Fothendel
Tiltenkt Bruk
Stikksagen er designet for profesjonell saging av tre, stål,
aluminium, plast og keramiske materialer..
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av antennelige væsker
eller gasser.
Disse stikksagene er profesjonelle verktøy.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne
operatører trenger tilsyn når de bruker dette verktøyet.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert
barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner,
eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får
tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal
aldri forlates alene med dette produktet.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble det fra
strømkilden før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En
utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Tilpasse og fjerne et sagblad (Fig. B)
Det verktøyfrie utskiftingssystemet gjør det til en rask og enkel
affære å skifte sagblad.
• Åpne bladholderen 7 ved å trekke bladsperren 5 helt tilbake.
• Sett sagbladet inn i bladholderen 7 mens du passer på at
baksiden av bladet passer inn i sporet i føringsrullen 8 .
• Slipp bladsperren 5 .
• Når du skal fjerne sagbladet, må du trekke bladsperren helt
tilbake og trekke bladet ut av holderen.
Sagblad
Bladtype
Fintannet sagblad
Grovtannet sagblad
Metallsagblad
Sagblad for fluktende snitt*
Bruksområde
for jevne, rette snitt
for raske, rette snitt
for jernholdige og ikke-jernholdige metaller
for avslutting av snitt inntil en vegg eller
en kant
* Ikke er tilgjengelig i alle land.
Et bredt spektrum av spesial-sagblader er tilgjengelige som
tilleggsutstyr.
ADVARSEL: Du må alltid velge sagblad meget
omhyggelig.
Den justerbare foten 9 gjør det mulig å sage venstre- og høyreavfasingsvinkler på opptil 45°. Avfasingsskalaen er utstyrt med
markeringer ved 0°, 15°, 30° og 45°.
• Frigjør fothendelen 11 .
• Skyv foten 9 mot sagbladet.
• Vipp foten og still inn den ønskede avfasingsvinkelen ved
hjelp av skalaen.
• Stram fothendelen.
Innstilling av pendelslaget (Fig. A)
Det justerbare pendelslaget garanterer et perfekt sagslag for
forskjellige materialtyper.
• Skyv velgeren 10 til ønsket stilling i samsvar med tabellen
nedenfor. Velgeren kan stilles inn under bruk.
Pos.
3
Tre
Raske snitt
Metall
PVC
Plast
PVC
2
Tykke arbeidsstykker
Glassfiber
1
Finerplate
Sponplate
Tynne arbeidsstykker
Fine snitt
Aluminium
Ikke-jernholdig
Platemetall
Fibreglass
Akryl
-
0
Innstilling av sagsponblåseren (Fig. A)
Sagsponblåseren sender en justerbar luftstrøm mot sagbladet
for å holde arbeidsstykket fritt for sagspon under sagingen.
• Still inn sagsponblåseren ved hjelp av hendelen 4 .
-- LavFor arbeid med metall, ved bruk av
kjølemidler og smøremidler og ved
bruk av støvavsug.
-- MiddelsFor arbeid med tre og liknende
materialer i lav hastighet.
-- HøyFor arbeid med tre og liknende
materialer i høy hastighet.
Montering av fotbeskyttelsesdekselet av
plast (Fig. D)
Fotbeskyttelsesdekselet 12 reduserer slitasjen
på overflaten av (ømfintlige) arbeidsstykker.
• Sett dekselet på foten med et klikk, som vist.
Montering og fjerning av fotinnlegget mot
oppflising (Fig. E1 & E2)
Fotinnlegget 13 mot oppflising får plass helt inntil sagbladet
og reduserer oppflisingen av arbeidsstykket. Innlegget kan
monteres både i sagfoten og i fotdekselet.
• Hold innlegget 13 i den viste retningen.
• Montering av innlegget i foten 9 :
-- Skyv kantene 14 inn i sporene 15 .
-- Skyv innlegget tilbake i stilling mot foten.
• Montering av innlegget i dekselet 12 :
55
Norsk
-- Skyv kantene 14 inn bak ribbene 16 .
-- Skyv forkanten av innlegget mot dekselet. Innlegget går
på plass med et knepp.
• For å fjerne fotinnlegget må du utføre ovenstående
arbeidstrinn i motsatt rekkefølge.
Støvavsug (Fig. F)
Støvavsugadapteren 17 i kombinasjon med
støvavsugsskjermen 18 bidrar til å fjerne støv fra overflaten av
arbeidsstykket når de er koblet til et passende støvavsugsystem.
• Sett støvavsugsskjermen 18 på fingervernet 6 , inntil den
går på plass med et knepp.
• Sett støvavsugadapteren 17 på verktøyet som vist.
• Koble til slangen fra et passende støvavsugsystem til
adapteren.
ADVARSEL: Bruk et støvavsug som er utformet i samsvar
med gjeldende direktiver om støvutslipp.
ADVARSEL: Bruk ikke et støvavsug uten ordentlig
gnistbeskyttelse ved saging av metall.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene
og gjeldende forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble det fra
strømkilden før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En
utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
ADVARSEL:
• Pass på at arbeidsemnet er godt sikret. Fjern
spikre, skruer og andre festeinnretninger som kan
skade bladet.
• Sjekk at det er tilstrekkelig plass for bladet under
arbeidsemnet.
• Skjær ikke materiell som overstiger bladets maksimale
skjæredybde.
• Bruk bare skarpe blader. Ødelagte eller bøyde blader
skal fjernes øyeblikkelig.
• Bruk ikke maskinen til saging av rør.
• La aldri maskinen gå uten sagblad.
• For optimale resultater bør maskinen beveges jevnt og
kontinuerlig over arbeidsemnet. Utsett ikke sagbladet
for sidetrykk. Hold sagskoen flatt på arbeidsemnet
og før ledningen bort i rett linje med maskinen. Ved
saging av buer, sirkler eller andre runde former, skyves
maskinen forsiktig fremover.
• Vent med å fjerne bladet fra arbeidsemnet til
maskinen har stanset. Etter saging kan bladet være
svært varmt. Ikke ta på det.
56
Korrekt plassering av hendene (Fig. A, K)
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade,
skal man ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for personskade, skal
man ALLTID holde godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Riktig stilling for hendene er å ha en hånd på fronthåndtaket 21 og den andre på hovedhåndtaket 20 .
Skru på og av (Fig. A)
DW331
• Når du skal bruke verktøyet, trykker du på strømbryteren.
• For kontinuerlig drift, trykk og hold nede bryteren 1 . Trykk
på låseknappen 2 og slipp bryteren.
• Maskinen stanses ved å slippe strømbryteren.
• Når maskinen går i kontinuerlig drift, stanses den med et
rask trykk på strømbryteren, som deretter slippes. Skru alltid
av maskinen når arbeidet er avsluttet og før støpselet tas ut
av kontakten.
DW333
• Slå på: still på/av-bryteren 1 i fremre posisjon.
• Slå av: still på/av-bryteren i bakre posisjon.
• Skru alltid av maskinen når arbeidet er avsluttet og før
støpselet tas ut av stikkontakten.
Innstilling av den elektroniske
sagehastigheten (Fig. G1 & G2)
DW331 (Fig. G1)
Sagehastigheten varierer med trykket på på/av-bryteren 1 .
• For å forhåndsinnstille sagehastigheten, må du vri
turtallsvelgeren 3 til det ønskede nivået. Jo høyere tall, desto
høyere sagehastighet. Den ønskede innstillingen avhenger
av tykkelsen av materialet og av materialtypen.
• Bruk høye hastigheter for saging i myke materialer så som tre.
Bruk lave hastigheter for å sage i metall.
DW333 (Fig. G2)
Hjulet for turtallsregulering 3 kan brukes til forhåndsinnstilling
av maks. hastighet.
• Innstill den elektroniske turtall-regulatoren på ønsket
nivå. Den ønskede innstillingen avhenger av tykkelsen av
materialet og av materialtypen.
• Bruk høye hastigheter for saging i myke materialer så som
tre. Bruk lave hastigheter for å sage i metall.
ADVARSEL:Etter at verktøyet er blitt brukt i lengre tid på
lave turtall, bør du kjøre det på full fart uten belastning i
ca. 3 minutter.
Saging av tre (Fig. H)
• Tegn om nødvendig en skjærestrek.
• Start maskinen.
• Hold maskinen mot arbeidsemnet og følg streken.
• Når du skal sage parallelt med kanten av arbeidsstykket,
monterers den parallelle avstandsholderen og stikksagen
styres langs arbeidsstykket som vist i fig. H.
Saging i tre ved hjelp av et rundt hull (Fig. I)
•
•
•
•
•
Tegn om nødvendig en skjærestrek.
Bor et hull (ø min. 12 mm) og stikk sagbladet inn i det.
Start maskinen.
Følg streken.
For å skjære perfekte runde former, monteres passerstaven
og innstilles ønsket radius.
Saging opp til en utstikkende kant (Fig. J)
• Bruk et vanlig sagblad og kutt fram til den utstikkende
kanten.
• Avslutt kuttet med et sagblad for fluktende snitt.
Støvavsug (Fig. F)
• Når maskinen brukes innendørs i lengre tid,
må den kobles til en egnet støvsuger. Bruk en støvsuger
som er i samsvar med de gjeldende forskrifter angående
støvutslipp.
Saging av metall
• Monter et passende sagblad.
• Gå frem som beskrevet ovenfor.
ADVARSEL: Bruk et kjølende smøremiddel (skjæreolje) for
å unngå overoppheting av sagbladet eller arbeidsemnet.
VEDLIKEHOLD
Ditt DeWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en
lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig
tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell av
verktøyet og regelmessig renhold.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble det fra
strømkilden før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En
utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Norsk
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier
for å rengjøre ikke-metalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse
delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild
såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp
noen del av verktøyet i en væske.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som
tilbys av DeWALT kan være farlig, ettersom dette ikke
er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere
faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DeWALT brukes sammen med dette produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om
egnet ekstrautstyr.
Disse omfatter:
• DE3241Parallellanslag
• DE3242Justeringsstang
Følgende reserveblad er tilgjengelige:
• DT2048 Fintannet sagblad
• DT2075 Grovtannet sagblad
• DT2160Metallsagblad
• DT2074 Sagblad for fluktende snitt*
* Ikke er tilgjengelig i alle land.
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Produkter og batterier merket
med dette symbolet skal ikke kastes i vanlig
husholdningsavfall.
Produkter og batterier inneholder materialer som
kan gjenvinnes eller gjenbrukes, som reduserer behovet for
råmaterialer. Vennligst lever elektriske produkter og batterier til
gjenbruk i henhold til lokale regler. Mer informasjon får du på
www.2helpU.com.
Smøring av styrerullen (Fig. B)
• Breng regelmatig een druppel olie aan op de geleiderol 8 om vastlopen te voorkome
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med
tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når
du utfører denne prosedyren.
57
Português
SERRA DE RECORTES
DW331, DW333
Gratulerer!
manutenção insuficiente, o nível de emissão de
vibrações poderá ser diferente. Isto poderá aumentar
significativamente o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Além disso, a estimativa do nível de exposição às
vibrações também deverá ter em conta o número de vezes
que a ferramenta é desligada ou está em funcionamento,
mas sem executar tarefas. Isto poderá reduzir
significativamente o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Identifique medidas de segurança adicionais para
proteger o utilizador contra os efeitos das vibrações, tais
como: efectuar uma manutenção correcta da ferramenta
e dos acessórios, manter as mãos quentes e organizar
padrões de trabalho.
Optou por uma ferramenta da DeWALT. Longos anos de
experiência, um desenvolvimento meticuloso dos seus
produtos e um grande espírito de inovação são apenas alguns
dos argumentos que fazem da DeWALT um dos parceiros de
maior confiança dos utilizadores de ferramentas eléctricas
profissionais.
Dados técnicos
Voltagem
Tipo
Potência absorvida
Consumo de potência
Velocidade em vazio
Curso
Profundidade de corte em:
madeira
alumínio
aço
liga de aço inoxidável
Ajuste do ângulo de bisel (e/d)
Peso
VCA
W
W
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
kg
DW331
230
2
701
425
0 - 3100
26
DW333
230
2
701
425
800 - 3100
26
130
30
12
4,5
0 - 45°
2,6
130
30
12
4,5
0 - 45°
2,6
Valores de ruído e vibração (valores totais de vibração) de acordo com a
EN60745-2-11:
LPA(nível de emissão de pressão
dB(A)
86
87
sonora)
LWA(nível de potência acústica)
dB(A)
97
98
K(variabilidade do nível acústico
indicado)
Valor de emissão de vibrações
ah,CM =
K de variabilidade =
Valor de emissão de vibrações
ah,CW =
K de variabilidade =
dB(A)
2,8
2,8
m/s2
5,0
7,0
m/s2
m/s2
1,5
6,0
1,8
7,5
m/s2
2,0
1,5
O nível de emissão de vibrações indicado nesta ficha de
informações foi medido em conformidade com um teste padrão
estabelecido pela norma EN60745 e poderá ser utilizado para
comparar ferramentas. Por conseguinte, este nível poderá
ser utilizado para uma avaliação preliminar da exposição às
vibrações.
ATENÇÃO: o nível de emissão de vibrações declarado
diz respeito às principais aplicações da ferramenta.
No entanto, se a ferramenta for utilizada para outras
aplicações ou com outros acessórios, ou tiver uma
58
Fusíveis:
Europa
Ferramentas de 230 V
10 amperes, alimentação de rede
Declaração de conformidade da CE
Directiva “máquinas”
Serra de recortes
DW331, DW333
A DeWALT declara que os produtos descritos em Dados
técnicos se encontram em conformidade com as seguintes
normas e directivas:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-11:2010.
Estes equipamentos também estão em conformidade com
a Directiva 2014/30/UE e a 2011/65/UE. Para obter mais
informações, contacte a DeWALT através da morada indicada
em seguida ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação do ficheiro
técnico e faz esta declaração em nome da DeWALT.
Markus Rompel
Director de Engenharia
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
08.08.2016
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, leia o
manual de instruções.
Definições: directrizes de Segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o grau de
gravidade correspondente a cada palavra de advertência. Leia
cuidadosamente o manual e preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação iminentemente perigosa
que, se não for evitada, irá resultar em morte ou
lesões graves.
ATENÇÃO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
CUIDADO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em lesões ligeiras
ou moderadas.
AVISO: indica uma prática (não relacionada com
ferimentos) que, se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Avisos de segurança gerais relativos a
ferramentas eléctricas
ATENÇÃO: leia todos os avisos de segurança e todas
as instruções. O não seguimento dos avisos e das
instruções poderá resultar em choque eléctrico, incêndio
e/ou ferimentos graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E
INSTRUÇÕES PARA CONSULTA POSTERIOR
Em todos os avisos que se seguem, o termo “ferramenta eléctrica”
refere-se à sua ferramenta alimentada pela rede eléctrica (com
fios) ou por uma bateria (sem fios).
1) Segurança da Área de Trabalho
a ) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou escuras são
propensas a acidentes.
b ) Não utilize as ferramentas eléctricas em ambientes
explosivos, como, por exemplo, na presença de
líquidos, gases ou poeiras inflamáveis. As ferramentas
eléctricas criam faíscas que poderão inflamar estas
poeiras ou vapores.
c ) Mantenha as crianças e outras pessoas afastadas
quando utilizar uma ferramenta eléctrica.
As distracções podem levar à perda do controlo
da ferramenta.
2) Segurança Eléctrica
a ) As fichas das ferramentas eléctricas têm de ser
compatíveis com a tomada de electricidade. Nunca
modifique a ficha de forma alguma. Não utilize
fichas adaptadoras com ferramentas eléctricas
ligadas à terra. As fichas não modificadas e as tomadas
compatíveis reduzem o risco de choque eléctrico.
b ) Evite o contacto corporal com superfícies e
equipamentos ligados à terra, como, por exemplo,
tubagens, radiadores, fogões e frigoríficos. Se o seu
corpo estiver “ligado” à terra, o risco de choque eléctrico
é maior.
Português
c ) Não exponha as ferramentas eléctricas à chuva ou
a condições de humidade. A entrada de água numa
ferramenta eléctrica aumenta o risco de choque eléctrico.
d ) Não aplique força excessiva sobre o cabo. Nunca
o utilize para transportar, puxar ou desligar a
ferramenta eléctrica. Mantenha o cabo afastado de
fontes de calor, substâncias oleosas, extremidades
aguçadas ou peças móveis. Os cabos danificados ou
emaranhados aumentam o risco de choque eléctrico.
e ) Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no exterior, use
uma extensão adequada para utilização ao ar livre.
A utilização de um cabo adequado para uso ao ar livre
reduz o risco de choque eléctrico.
f ) Se não for possível evitar trabalhar com uma
ferramenta eléctrica num local húmido, utilize uma
fonte de alimentação protegida por um dispositivo
de corrente residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
3) Segurança Pessoal
a ) Mantenha-se alerta, preste atenção ao que está
a fazer e faça uso de bom senso ao utilizar uma
ferramenta eléctrica. Não utilize uma ferramenta
eléctrica quando estiver cansado ou sob o efeito de
drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de
distracção durante a utilização de ferramentas eléctricas
poderá resultar em ferimentos graves.
b ) Use equipamento de protecção pessoal. Use sempre
uma protecção ocular. O equipamento de protecção,
como, por exemplo, uma máscara contra o pó, sapatos
de segurança antiderrapantes, um capacete de segurança
ou uma protecção auditiva, usado nas condições
apropriadas, reduz o risco de ferimentos.
c ) Evite accionamentos acidentais. Certifique-se de
que o interruptor da ferramenta está na posição de
desligado antes de a ligar à tomada de electricidade
e/ou inserir a bateria, ou antes de pegar ou
transportar a ferramenta. Se mantiver o dedo sobre
o interruptor ao transportar ferramentas eléctricas ou se
as ligar à fonte de alimentação com o interruptor ligado,
poderá originar acidentes.
d ) Retire qualquer chave de ajuste ou chave de porcas
antes de ligar a ferramenta eléctrica. Uma chave de
porcas ou chave de ajuste deixada numa peça móvel da
ferramenta poderá resultar em ferimentos.
e ) Não se estique demasiado ao trabalhar com a
ferramenta. Mantenha sempre os pés bem apoiados
e um equilíbrio apropriado. Desta forma, será mais fácil
controlar a ferramenta eléctrica em situações inesperadas.
f ) Use vestuário apropriado. Não use roupa larga nem
jóias. Mantenha o cabelo e a roupa (incluindo luvas)
afastados das peças móveis. As roupas largas, as jóias
ou o cabelo comprido podem ficar presos nestas peças.
g ) Se forem fornecidos acessórios para a ligação de
equipamentos de extracção e recolha de partículas,
certifique-se de que estes são ligados e utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos de extracção
59
Português
de partículas pode reduzir os riscos relacionados com
as mesmas.
4) Utilização e Manutenção de
Ferramentas Eléctricas
a ) Não utilize a ferramenta eléctrica de forma forçada.
Utilize a ferramenta eléctrica correcta para o seu
trabalho. A ferramenta eléctrica adequada irá efectuar
o trabalho de um modo mais eficiente e seguro se for
utilizada de acordo com a capacidade para a qual
foi concebida.
b ) Não utilize a ferramenta eléctrica se o respectivo
interruptor não a ligar e desligar. Qualquer
ferramenta eléctrica que não possa ser controlada
através do interruptor de alimentação é perigosa e tem de
ser reparada.
c ) Retire a ficha da tomada de electricidade e/ou a
bateria da ferramenta eléctrica antes de efectuar
quaisquer ajustes, substituir acessórios ou
guardar a ferramenta. Estas medidas de segurança
preventivas reduzem o risco de ligar a ferramenta
eléctrica acidentalmente.
d ) Guarde as ferramentas eléctricas que não estiverem
a ser utilizadas fora do alcance de crianças e
não permita que sejam utilizadas por pessoas
não familiarizadas com as mesmas ou com estas
instruções. As ferramentas eléctricas são perigosas nas
mãos de pessoas que não possuam as qualificações
necessárias para as manusear.
e ) Faça a devida manutenção das ferramentas
eléctricas. Verifique se as peças móveis da
ferramenta eléctrica estão alinhadas e não
emperram, bem como se existem peças partidas
ou danificadas ou quaisquer outras condições que
possam afectar o funcionamento da mesma. Se a
ferramenta eléctrica estiver danificada, esta não
deve ser utilizada até que seja reparada. Muitos
acidentes têm como principal causa ferramentas
eléctricas com uma manutenção insuficiente.
f ) Mantenha as ferramentas de corte sempre afiadas
e limpas. As ferramentas de corte sujeitas a uma
manutenção adequada, com arestas de corte afiadas,
emperram com menos frequência e controlam-se com
maior facilidade.
g ) Utilize a ferramenta eléctrica, os acessórios, as
brocas, etc., de acordo com estas instruções, tendo
em conta as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta eléctrica
para fins diferentes dos previstos poderá resultar em
situações perigosas.
5) Assistência
a ) A sua ferramenta eléctrica só deve ser reparada por
um técnico qualificado e só devem ser utilizadas
peças sobresselentes originais. Desta forma, é
garantida a segurança da ferramenta eléctrica.
60
Regras de segurança específicas adicionais
para serras de vaivém
•
•
•
•
•
•
Segure as ferramentas eléctricas apenas pelas
superfícies isoladas específicas para o efeito ao
efectuar uma operação em que a ferramenta de corte
possa entrar em contacto com fios ocultos ou com o
próprio cabo da ferramenta. Um acessório que entre em
contacto com um fio com tensão eléctrica poderá fazer com
que as peças de metal expostas da ferramenta conduzam
electricidade e electrocutem o utilizador.
Deixe o motor parar por completo antes de retirar a
lâmina do traçado de corte (a ranhura criada pelo
corte). O contacto com a peça pode partir a lâmina, danificar
a peça ou causar perda de controlo e possíveis lesões pessoais.
Mantenha as pegas secas, limpas e sem óleo ou massa
lubrificante. Isto permite um melhor controlo da ferramenta.
Mantenha as lâminas afiadas. Se as lâminas estiverem
embotadas, a serra pode mudar de direcção ou bloquear
sob pressão.
Deve limpar a ferramenta com frequência,
especialmente se a utilizar muitas vezes. Verifica-se
frequentemente a acumulação de poeira ou areia que contém
partículas metálicas, o que pode causar um choque eléctrico.
Não utilize esta ferramenta durante longos períodos de
tempo. A vibração causada pela utilização desta ferramenta
pode causar lesões permanentes nos dedos, mãos e braços.
Use luvas para uma maior protecção, faça pausas frequentes
e limite a utilização diária da ferramenta.
ATENÇÃO: recomendamos a utilização de um dispositivo
de corrente residual com uma corrente residual de 30 mA
ou menos.
Riscos residuais
Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança relevantes
e da implementação de dispositivos de segurança, alguns riscos
residuais não podem ser evitados. Estes riscos são os seguintes:
• Danos auditivos.
• Risco de ferimentos causados por partículas voadoras.
• Risco de queimaduras devido aos acessórios ficarem quentes
durante a respectiva utilização.
• Risco de ferimentos pessoais devido a uma
utilização prolongada.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma voltagem
específica. Verifique sempre se a tensão da tomada de
electricidade corresponde à voltagem indicada na placa com os
requisitos de alimentação da ferramenta.
A sua ferramenta da DeWALT possui isolamento
duplo, em conformidade com a norma EN60745.
Por conseguinte, não é necessária qualquer ligação
à terra
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este tem de ser
substituído por um cabo especialmente preparado, disponível
através dos centros de assistência da DeWALT.
Português
Utilizar uma extensão
7 Dispositivo de fixação da lâmina
Não deve ser utilizada qualquer extensão a menos que seja
absolutamente necessário. Utilize uma extensão aprovada
adequada para a potência da alimentação do seu carregador
(consulte os Dados técnicos). O diâmetro mínimo do fio
condutor é 1,5 mm2; o comprimento máximo da extensão é
30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o cabo
na íntegra.
8 Rolo guia
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Serra de recortes
1 Lâmina de serra de recortes
1 Inserção do pé anti-fragmentação
1 Tampa do pé anti-arranhões
1 Protector do sistema de extracção de pó
1 Adaptador de extracção de poeira
1 Caixa de transporte
1 Manual de instruções
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os acessórios foram
danificados durante o transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente e compreender
todas as instruções neste manual antes de utilizar
o equipamento.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de utilizar este
equipamento.
Use uma protecção auditiva.
Use uma protecção ocular.
Posição do Código de data (Fig. A)
O código de data 19 , o qual também inclui o ano de fabrico,
está impresso na superfície do equipamento.
Exemplo:
2016 XX XX
Ano de fabrico
Descrição (Fig. A)
1
2
3
4
5
6
9 Pé
10 Selector de curso do pêndulo
11 Alavanca do pé
Utilização Adequada
A serra de vaivém foi concebida para o corte profissional de
madeira, aço, alumínio, plástico e material cerâmico.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou na
presença de gases ou líquidos inflamáveis.
Estas serras de vaivém são ferramentas eléctricas profissionais.
NÃO permita que crianças entrem em contacto com as
mesmas. É necessária supervisão quando estas ferramentas
forem manuseadas por utilizadores inexperientes.
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo
crianças) que sofram de capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, falta de experiência e/ou conhecimentos,
a menos que estejam acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua segurança. As crianças nunca devem
ficar sozinhas com este produto.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e, em seguida, desligue-a
da fonte de alimentação antes de efectuar
quaisquer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Certifique-se de que o
gatilho se encontra na posição de ferramenta desligada.
Um accionamento acidental da ferramenta pode causar
ferimentos.
Colocação e remoção da lâmina da serra
(Fig. B)
O sistema de substituição de lâmina sem ferramenta
garante a substituição rápida e fácil das lâminas da serra.
• Abra o dispositivo de fixação da lâmina 7 retraindo
totalmente o fecho da lâmina 5 .
• Insira a lâmina da serra no dispositivo de fixação da lâmina
7 guiando a parte de trás da lâmina para a ranhura no rolo
guia 8 .
• Solte o fecho da lâmina 5 .
• Para retirar a lâmina da serra, retraia totalmente o fecho da
lâmina e puxe a lâmina para fora do dispositivo de fixação
da lâmina.
ATENÇÃO: nunca modifique a ferramenta eléctrica nem
qualquer um dos seus componentes. Tal poderia resultar
em danos ou ferimentos.
Interruptor on/off
Botão de bloqueio do interruptor
Controlo electrónico de velocidade
Controlo do soprador da serradura
Fecho da lâmina
Protecção para os dedos
61
Português
Lâminas
Tipo de lâmina
Lâmina de corte de dentes de precisão
Lâmina de corte de dentes grossos
Lâmina de corte para metal
Lâmina de corte alinhada*
Aplicações
para cortes rectos suaves
para cortes rectos rápidos
para metais ferrosos e não ferrosos
para cortes de acabamento numa
parede ou numa aresta
* Não disponível em todos país.
Como opção, está disponível uma grande variedade
de lâminas de serra específicas.
ATENÇÃO: Seleccione sempre a sua lâmina de serra com
muito cuidado.
Regulagem do ângulo de bisel (Fig. C)
O pé ajustável 9 permite o corte de ângulos de bisel à direita
e à esquerda até 45°. A escala de biselar tem posições prédeterminadas para 0°, 15°, 30° e 45°.
• Solte a alavanca do pé 11 .
• Faça deslizar o pé 9 na direcção da lâmina da serra.
• Incline o pé e defina o ângulo de bisel desejado, utilizando
a escala.
• Aperte a alavanca do pé.
Regulagem do curso do pêndulo (Fig. A)
O curso ajustável do pêndulo garante um curso de corte
perfeito para materiais diferentes.
• Faça deslizar o selector 10 para a posição desejada
consultando a tabela abaixo: O selector pode ser
manipulado durante o funcionamento.
Pos.
3
2
Madeira
Cortes rápidos
Peças de trabalho
Metal
-
1
Prancha
Aglomerado
Peças de trabalho finas
Cortes de precisão
Alumínio
Não ferroso
Metal branco
0
Plásticos
PVC
Fibra de vidro
espessas
Acrílico
-
Ajuste do soprador da serradura (Fig. A)
O soprador da serradura conduz uma corrente ajustável de ar
para a lâmina da serra para manter a peça de trabalho livre de
serradura durante o funcionamento.
• Ajuste o soprador da serradura utilizando a alavanca 4 .
-- BaixaPara trabalhar com metais, quando
utilizar líquidos de arrefecimento,
lubrificantes e para utilização com
dispositivo de extracção de pó.
-- IntermédiaPara trabalhar com madeira e materiais
idênticos em velocidade baixa.
-- AltaPara trabalhar com madeira e materiais
idênticos em velocidade alta.
62
Montagem da tampa do pé antiarranhões (Fig. D)
A tampa do pé anti-arranhões 12 reduz os danos na superfície
de peças de trabalho (sensíveis).
• Encaixe a tampa no pé, conforme mostrado.
Montagem e desmontagem da inserção do
pé anti-fragmentação (Fig. E1 & E2)
A inserção do pé anti-fragmentação 13 que encaixa perto da
lâmina da serra, reduz a fragmentação da peça de trabalho. A
inserção pode ser montada tanto no pé como na tampa do pé.
• Segure a inserção 13 na orientação, conforme mostrado.
• Para montar a inserção no pé 9 :
-- Faça deslizar as extremidades 14 para as ranhuras 15 .
-- Faça deslizar a inserção novamente para a posição
contra o pé.
• Para montar a inserção na tampa 12 :
-- Faça deslizar as extremidades 14 para trás das
nervuras 16 .
-- Empurre a extremidade dianteira da inserção na
direcção da tampa. A inserção encaixa no lugar.
• Para retirar a inserção do pé anti-fragmentação siga o
processo acima pela ordem inversa.
Extracção do pó (Fig. F)
O adaptador de extracção de pó 17 , combinado com o
protector de extracção de pó 18 auxilia a extracção do pó da
superfície da peça de trabalho, quando ligado a um sistema de
extracção de pó adequado.
• Coloque o protector de extracção de pó 18 na protecção
para os dedos 6 até que este encaixe no lugar.
• Encaixe o adaptador de extracção de pó 17 na ferramenta,
conforme mostrado abaixo.
• Ligue o tubo de um sistema de extracção de pó adequado
ao adaptador.
ATENÇÃO: Quando adequado, ligue um sistema de
extracção de pódesignado de acordo com as directivas
aplicáveis relativamente àemissão de pó.
ATENÇÃO: Não utilize um sistema de extracção de pó
sem devida protecção contra faíscas ao serrar metais.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: cumpra sempre as instruções de segurança e
os regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e, em seguida, desligue-a
da fonte de alimentação antes de efectuar
quaisquer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Certifique-se de que o
gatilho se encontra na posição de ferramenta desligada.
Um accionamento acidental da ferramenta pode causar
ferimentos.
ATENÇÃO:
• Assegure-se que a peça a cortar está bem presa.
Remova pregos, parafusos e outros dispositivos de
bloqueio que possam danificar a lâmina.
• Verifique se há espaço suficiente para a lâmina por
baixo da peça de trabalho.
• Não corte os materiais que excedam a profundidade
máxima de corte da lâmina.
• Use sómente lâminas afiadas. Lâminas danificadas ou
dobradas devem ser substituídas imediatamente.
• Não utilize a ferramenta para serrar canos ou tubos.
• Nunca coloque em funcionamento a ferramenta sem
a lâmina.
• Para optimizar os resultados, accione a ferramenta
gradual e constantemente sobre a peça. Não efectue
pressões laterais na lâmina. Mantenha a base
achatada sobre a peça a cortar e afaste o cabo de
alimentação mantendo-o alinhado com o lado
posterior da ferramenta. Para o corte de curvas,
círculos ou outras superfícies arredondadas, empurre
a ferramenta ligeiramente para frente.
• Espere até que a ferramenta tenha parado de
funcionar antes de remover a lâmina da peça
trabalhada. Depois de serrar a lâmina pode estar
quente. Não toque.
Posição correcta das mãos (Fig. A, K)
Português
Regulação electrónica de velocidade
de serragem (Fig. G1 & G2)
DW331 (Fig. G1)
A velocidade de serragem varia com a pressão exercida sobre o
interruptor on/off 1 .
• Para pré-ajustar a velocidade de serragem, gire o indicador
3 para o nível desejado. Quanto maior o número, mais alta
a velocidade de serragem.
A definição necessária depende da espessura e do tipo
do material.
• Utilize velocidades elevadas para cortar materiais macios
como madeira. Utilize velocidades baixas para cortar metais.
DW333 (Fig. G2)
O disco de controlo de velocidade 3 pode ser usado para préajuste da velocidade máxima.
• Rode o ponteiro do controlo electrónico da velocidade
para o nível desejado. A definição necessária depende da
espessura e do tipo do material.
• Utilize velocidades elevadas para cortar materiais macios
como madeira. Utilize velocidades baixas para cortar metais.
ATENÇÃO: Após utilizar a ferramenta durante um longo
período de tempo a ajustes de velocidade baixos, deixe-a
a funcionar durante aproximadamente 3 minutos na
velocidade máxima em vazio.
Para serrar madeira (Fig. H)
Ligar e desligar (Fig. A)
Para serrar madeira utilizando um
orifício piloto (Fig. I)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
utilize SEMPRE a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na figura).
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
segure SEMPRE a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por parte da mesma.
A posição correcta das mãos requer a colocação de uma mão na
pega frontal 21 e a outra na pega principal 20 .
DW331
• Para ligar a máquina pressione o interruptor 1 .
• Para funcionamento contínuo, pressione continuamente o
interruptor 1 . Pressione o botão de bloqueio 2 e libere o
interruptor.
• Para desligar a máquina, liberte o interruptor.
• Para parar a ferramenta quando esta se encontrar em
operação contínua, prima brevemente o interruptor “on/
off” e volte a soltá-lo. Desligue sempre a ferramenta quando
acabar de trabalhar e antes de desligar da rede.
• Se for necessário, desenhe uma linha de corte para
referência na peça a trabalhar.
• Ligue a ferramenta.
• Segure a ferramenta contra a peça e siga a linha de corte
desenhada anteriormente.
• Para serrar paralelamente à borda da peça, instale a guia
paralela e dirija a sua serra de recortes ao longo da peça
como mostrado na figura H.
• Se for necessário, desenhe uma linha de corte para
referência na peça a trabalhar.
• Faça um orifício (ø mín. 12 mm) e introduza
a lâmina.
• Ligue a ferramenta.
• Siga a linha de corte desenhada anteriormente.
• Para cortar formas perfeitamente redondas, instale a guia de
corte em circulo e regule-a no raio que for requerido.
DW333
Serrar até uma aresta projectada (Fig. J)
• Para ligar: faça deslizar o interruptor on/off 1 para a frente.
• Para desligar: faça deslizar o interruptor on/off para trás.
• Sempre desligue a ferramenta quando o trabalho está
acabado e antes de tirar a ficha da tomada.
• Utilizando uma lâmina convencional, corte a
aresta projectada.
• Faça o acabamento do corte utilizando uma lâmina de
corte alinhada.
63
Português
Extracção do pó (Fig. F)
• Se necessário, empregue um aspirador concebido conforme
às directivas aplicáveis relativas à emissão de pó.
Para serrar metais
• Monte uma lâmina apropriada.
• Proceda como descrito anteriormente.
ATENÇÃO: Utilize um lubrificante de refrigeração (óleo
para corte) para evitar o sobreaquecimento da lâmina ou
da peça.
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta eléctrica da DeWALT foi concebida para
funcionar durante um longo período de tempo com uma
manutenção mínima. Uma utilização continuamente satisfatória
depende de uma manutenção apropriada da ferramenta e de
uma limpeza regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e, em seguida, desligue-a
da fonte de alimentação antes de efectuar
quaisquer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Certifique-se de que o
gatilho se encontra na posição de ferramenta desligada.
Um accionamento acidental da ferramenta pode causar
ferimentos.
Lubrificação do rolo de direcção (Fig. B)
• Aplique uma gota de óleo no rolo guia 8 a intervalos
regulares para evitar que encrave.
Limpeza
ATENÇÃO: retire os detritos e as partículas da caixa da
unidade com ar comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das aberturas de
ventilação e à volta das mesmas. Use uma protecção
ocular e uma máscara contra o pó aprovadas ao efectuar
este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes ou outros
químicos abrasivos para limpar as peças não metálicas
da ferramenta. Estes químicos poderão enfraquecer
os materiais utilizados nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão suave. Nunca
deixe entrar qualquer líquido para dentro da ferramenta.
Da mesma forma, nunca mergulhe qualquer peça da
ferramenta num líquido.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas foram testados com
este produto os acessórios disponibilizados pela DeWALT,
a utilização de outros acessórios com esta ferramenta
poderá ser perigosa. Para reduzir o risco de ferimentos,
64
apenas deverão ser utilizados acessórios recomendados
pela DeWALT com este produto.
Consulte o seu revendedor para obter mais informações sobre
os acessórios apropriados.
Estes incluem:
• DE3241
Guia paralela
• DE3242
Barra do apetrecho para corte
circular
Estão disponíveis as seguintes lâminas de substituição:
• DT2048
Lâmina de corte de dentes de
precisão
• DT2075
Lâmina de corte de dentes grossos
• DT2160
Lâmina de corte para metal
• DT2074
Lâmina de corte alinhada*
* Não disponível em todos país.
Proteger o meio ambiente
Recolha separada. Os produtos e baterias indicados
com este símbolo não devem ser eliminados em
conjunto com resíduos domésticos comuns.
Os produtos e as baterias contêm materiais que
podem ser recuperados ou reciclados, o que reduz a procura
de matérias-primas. Recicle o equipamento eléctrico de acordo
com as disposições locais. Estão disponíveis mais informações
em www.2helpU.com.
Suomi
KUVIOSAHA
DW331, DW333
Onnittelut!
Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus,
huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DeWALTtyökaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille.
Sulakkeet
Eurooppa
Tekniset tiedoissa
Jännite
Tyyppi
Ottoteho
Virrankulutus
Kuormittamaton
kierrosnopeus
Iskun pituus
Leikkaussyvyys:
puu
alumiini
teräs
ruostumaton seosteräs
Vinokulman säätäminen (v/o)
Paino
W
W
min-1
DW331
230
2
701
425
0 - 3100
DW333
230
2
701
425
800 - 3100
mm
26
26
mm
mm
mm
mm
130
30
12
4,5
0 - 45°
2,6
130
30
12
4,5
0 - 45°
2,6
VAC
kg
Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin EN60745-2-11
mukaisesti:
LPA(äänenpainetaso)
dB(A)
86
87
LWA(äänitehotaso)
dB(A)
97
98
K(määritetyn äänitason
epävarmuus)
Tärinäpäästöarvo ah,CM =
Vaihtelu K =
Tärinäpäästöarvo ah,CW =
Vaihtelu K =
dB(A)
2,8
2,8
m/s2
m/s2
m/s2
m/s2
5,0
1,5
6,0
2,0
7,0
1,8
7,5
1,5
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää
verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä voidaan käyttää
arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä
työkalua sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos
työkalua käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on
kiinnitetty erilaisia lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu
huonosti, tärinä voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa
merkittävästi altistumiseen työkalua käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai
se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan
vähentää merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet
kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä
huomiota työn jaksottamiseen.
230 voltin työkalut
10 ampeerin sulake
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
Konedirektiivi
Kuviosaha
DW331, DW333
DeWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat
määräykset:
2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-11:2010.
Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2014/30/EY ja 2011/65/EY
vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DeWALTiin.
Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa tämän
vakuutuksen DeWALTin puolesta.
Markus Rompel
Tekninen päällikkö
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
08.08.2016
VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue
tämä käyttöohje.
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja
kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai
vakavan henkilövahingon vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai
vakavan vaaran mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta.
Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei
välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi
aiheuttaa omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara.
Tulipalon vaara.
65
Suomi
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS: Lue kaikki turvallisuusvaroitukset
ja ohjeet. Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta,
on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan
henkilövahingon vaara.
b )
c )
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu-ilmaus viittaa
verkkovirtaan yhdistettävään tai akkukäyttöiseen työkaluun.
1) Työskentelyalueen Turvallisuus
a ) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti
valaistuna. Onnettomuuksia sattuu herkemmin
epäsiistissä tai huonosti valaistussa ympäristössä.
b ) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden,
kaasujen tai pölyn vuoksi. Sähkötyökalujen
aiheuttamat kipinät voivat sytyttää pölyn tai kaasut.
c ) Pidä lapset ja sivulliset kaukana käyttäessäsi
sähkötyökalua. Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
2) Sähköturvallisuus
a ) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava toisiaan.
Älä koskaan tee pistokkeeseen mitään muutoksia.
Älä yhdistä maadoitettua sähkötyökalua
jatkojohtoon. Sähköiskun vaara vähenee, jos
pistokkeisiin ei tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain
niille tarkoitettuihin pistorasioihin.
b ) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja
jäähdytyslaitteisiin. Voit saada sähköiskun, jos kehosi
on maadoitettu.
c ) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle.
Sähkötyökaluun menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa.
d ) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna työkaluja
sähköjohdosta tai vedä pistoketta pistorasiasta
sähköjohdon avulla. Pidä sähköjohto kaukana
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista tai
liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot
lisäävät sähköiskun vaaraa.
e ) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä vain
ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkokäyttöön
tarkoitetun sähköjohdon käyttäminen vähentää
sähköiskun vaaraa.
f ) Jos sähkötyökalua on käytettävä kosteassa
paikassa, käytä vikavirtasuojaa. Tämä vähentää
sähköiskun vaaraa.
3) Henkilösuojaus
a ) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy valppaana, keskity
työhön ja käytä tervettä järkeä. Älä käytä tätä
työkalua ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskittymisen
66
d )
e )
f )
g )
herpaantuminen hetkeksikin sähkötyökalua käytettäessä
voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä aina
suojalaseja. Hengityssuojaimen, liukumattomien
turvajalkineiden, kypärän ja kuulosuojaimen käyttäminen
vähentää henkilövahinkojen vaaraa.
Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että
virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin kytket
sähkötyökalun pistorasiaan, yhdistät siihen
akun, nostat työkalun käteesi tai kannat sitä.
Sähkötyökalun kantaminen sormi virtakytkimellä
lisää onnettomuusvaaraa.
Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet ennen
sähkötyökalun käynnistämistä. Sähkötyökalun
pyörivään osaan jäänyt säätöavain tai väännin voi
aiheuttaa henkilövahingon.
Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti tasapainossa.
Näin voit hallita sähkötyökalua paremmin
odottamattomissa tilanteissa.
Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita tai
koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet loitolla
liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät
hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
Jos käytettävissä on laitteita pölyn ottamiseksi
talteen, käytä niitä. Pölyn ottaminen talteen voi
vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
4) Sähkötyökaluista Huolehtiminen
a ) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa voimaa. Valitse
käyttötarkoituksen kannalta oikea sähkötyökalu.
Sähkötyökalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä
käytetään sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
b ) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi. Jos
sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen avulla, se on
vaarallinen ja se on korjattava.
c ) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota sen
pistoke pistorasiasta tai irrota akku siitä
ennen säätämistä, varusteiden vaihtamista tai
sähkötyökalun asettamista säilytykseen. Näin voit
vähentää vahingossa käynnistymisen aiheuttaman
henkilövahingon vaaraa.
d ) Varastoi sähkötyökaluja lasten ulottumattomissa.
Älä anna sähkötyökaluihin tottumattomien tai
näihin ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden
käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut ovat vaarallisia
kouluttamattomien käyttäjien käsissä.
e ) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista liikkuvat
osat, niiden kiinnitys, osien eheys ja muut
toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos havaitset
vaurioita, korjauta sähkötyökalu ennen niiden
käyttämistä. Huonosti kunnossapidetyt sähkötyökalut
aiheuttavat onnettomuuksia.
f ) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja puhtaina.
Kunnossa pidettyjen leikkaavia teräviä reunoja sisältävien
työkalut todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on
helpompi hallita.
Suomi
g ) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita, kuten
poranteriä, näiden ohjeiden mukaisesti. Ota
työskentelyolosuhteet ja tehtävä työ huomioon. Jos
sähkötyökalua käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
5) Huolto
a ) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä vastaavia
osia. Tämä varmistaa sähkötyökalun turvallisuuden.
Lisäturvasääntöjä pistosahoille
•
•
•
•
•
•
Jos laitteen terä voi osua piilotettuihin sähköjohtoihin
tai sen omaan sähköjohtoon, tartu työkalun
eristettyihin tarttumapintoihin. Terän osuminen
jännitteiseen johtoon tekee sen paljaista metalliosista
jännitteisiä, joten käyttäjä voi saada sähköiskun.
Anna moottorin pysähtyä kokonaan ennen kuin vedät
terän uurroksesta (leikkauksen muodostama aukko).
Liikkuvan terän siirtäminen voi aiheuttaa terän rikkoutumisen,
työkappaleen vahingoittumisen tai hallinnan menetyksen ja
mahdollisen henkilövahingon.
Pidä kahvat kuivina, puhtaina sekä öljyttöminä
ja rasvattomina. Tämä mahdollistaa työkalun
paremman hallinnan.
Pidä terät terävinä. Tylsät terät voivat aiheuttaa sahan
yllättävän kääntymisen tai sakkaamisen paineen alla.
Puhdista työkalu usein, erityisesti rankan käytön
jälkeen. Pöly ja metallipartikkeleita sisältävä hiomaaine kerääntyvät usein sisäpinnoille ja voivat luoda
sähköiskun vaaran.
Älä käytä työkalua pitkiä aikoja kerrallaan. Työkalun
käytön aiheuttama tärinä voi aiheuttaa sormien,
käsien ja käsivarsien pysyvän vaurion. Käytä käsineitä
tarjoamaan lisäpehmustetta, pidä usein taukoja ja rajoita
päivittäistä käyttöä.
VAROITUS: Suosittelemme vikavirtasuojalaitteen käyttöä,
jonka vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään 30mA.
Vaarat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida välttää. Näitä
ovat seuraavat:
• Kuulon heikkeneminen.
• Lentävien kappaleiden aiheuttamat henkilövahingot.
• Käytön aikana kuumenevien varusteiden
aiheuttamat palovammat.
• Pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat henkilövahingot.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että
verkkovirran jännite vastaa tyyppikilpeen merkittyä jännitettä.
Tämä DeWALT-työkalu on kaksoiseristetty EN60745
-säädösten mukaisesti, joten maadoitusjohdinta ei
tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla,
jonka voi hankkia DeWALTin huolto-organisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset täyttävää
hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on Teknisissä tiedoissa.
Johdinten pienin koko on 1,5 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki.
Pakkauksen Sisältö
Pakkauksen sisältö:
1Kuviosaha
1Kuviosahanterä
1 Repimisen estävä kenkäosa
1 Naarmuuntumisen estävä kengänsuojus
1Purunimurointi
1 Pölynpoiston sovitin
1Laukku
1Käyttöohje
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai
tarvikkeissa kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Käytä kuulosuojaimia.
Käytä suojalaseja.
Päivämääräkoodin Sijainti (Kuva [Fig.] A)
Päivämääräkoodi 19 on merkitty koteloon. Se sisältää
myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2016 XX XX
Valmistusvuos
Kuvaus (kuva A)
1
2
3
4
5
6
7
8
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään
muutoksia. Tällöin voi aiheutua omaisuustai henkilövahinkoja.
Virtakytkin
Lukitusnuppi
Nopeudensäätövalitsin
Sahanpurun puhaltimen säätö
Terän salpa
Sormisuojus
Terän pidike
Ohjausrulla
67
Suomi
9 Pohjalevy
• Siirrä kenkää 9 kohti sahanterää.
• Säädä haluamasi vinokulma kengälle asteikosta.
• Kiristä kengän vipu.
10 Heilurin iskun valitsin
11 Kengän vipu
Käyttötarkoitus
Pistosaha on suunniteltu ammattimaiseen puun, teräksen,
alumiinin, muovin ja keraamisten materiaalien leikkaamiseen.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on
syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Nämä pistosahat ovat ammattimaisia sähkötyökaluja.
ÄLÄ anna lasten koskea tähän työkaluun. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien
lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset
kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa
oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää yksin tämän
tuotteen kanssa.
KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy
vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
Sahanterän asennus ja poisto (Kuva B)
Sahanterät on helppo ja nopea vaihtaa,
koska vaihdossa ei tarvita työkaluja.
• Avaa teränpidike 7 vetämällä terän salpa 5 kokonaan taakse.
• Työnnä sahanterä teränpidikkeeseen 7 ohjaten terän
takaosa ohjainrullan 8 uraan.
• Vapauta terän salpa 5 .
• Sahanterän poistamiseksi vedä terän salpa kokonaan taakse
ja vedä terä ulos kotelosta.
Sahanterät
Terän tyyppi
Hienohampainen katkaisuterä
Suurihampainen katkaisuterä
Metallinkatkaisuterä raudattomia
Tasakatkaisuterä*
Käyttökohteet
tasaisia, suoria katkaisuj varten
nopeita, suoria katkaisuja varten
rautapitoisia ja metalleja varten
katkaisun viimeistelyyn seinää tai reunaa
vasten
* Not available in all countries.
Lisävarusteena on saatavana laaja valikoima erikoissahanteriä.
VAROITUS: Valitse sahanterä aina huolella.
Vinokulman säätäminen (Kuva C)
Säädettävän kengän 9 ansiosta voidaan sahata jopa 45 asteen
vinokulmia vasemmalle tai oikealle. Vinosahauksen asteikossa
on esisäädetyt asennot 0°, 15°, 30° ja 45°.
• Vapauta kengän vipu 11 .
68
Heilurin iskun asettaminen (Kuva A)
Heilurin säädettävän iskun ansiosta sahausjälki on täydellinen eri
materiaaleilla.
• Liu’uta valitsin 10 haluamaasi asentoon alla olevan
taulukon mukaisesti. Valitsinta voidaan säätää käytön aikana.
Asento
3
2
Puu
Nopea sahaus
Paksut työkappaleet
Metalli
-
1
Vaneri
Lastulevy
Ohuet työkappaleet
Hieno sahaus
Alumiini
Ei-rautametalli
Metallilevy
0
Muovi
PVC
Lasikuitu
Akryyli
-
Sahanpurun puhaltimen asettaminen
(Kuva A)
Sahanpurun puhallin tuottaa säädettävän ilmavirtauksen
sahanterään. Ilmavirtaus pitää sahanpurun poissa
työkappaleesta käytön aikana.
• Säädä sahanpurun puhallin vipua käyttämällä 4 .
-- PieniMetallintyöstön yhteydessä, kun
käytetään jäähdytysnesteitä ja
voiteluaineita. Tarkoitettu käytettäväksi
myös purunpoiston yhteydessä.
-- VäliasentoSahattaessa puuta ja muita samanlaisia
materiaaleja pienellä nopeudella.
-- SuuriSahattaessa puuta ja muita samanlaisia
materiaaleja suurella nopeudella.
Muovisen naarmuuntumisen estävän
kengänsuojan asentaminen (Kuva D)
Naarmuuntumisen estävä kengänsuoja 12 estää (herkkien)
työkappaleiden pinnan vauriot.
• Aseta suoja kenkään kuvan osoittamalla tavalla.
Repimisen estävän kengän lisäosan asennus
ja irrotus (Kuvat E1 & E2)
Repimisen estävä kengän lisäosa 13 vähentää työkappaleen
repeilyä. Lisäosa voidaan asentaa kenkään ja kengän suojukseen.
• Pidä lisäosaa 13 kuvan osoittamassa suunnassa.
• Lisäosan asentaminen kenkään 9 :
-- Liu’uta reunat 14 uriin 15 .
-- Liu’uta lisäosa takaisin oikeaan asentoon kenkää vasten.
• Lisäosan asentaminen suojaan 12 :
-- Liu’uta reunat 14 ulokkeiden 16 taakse.
-- Paina lisäosan etupäätä suojaa vasten.
Lisäosa napsahtaa paikalleen.
Suomi
• Repimisen estävä kengän lisäosa irrotetaan päinvastaisessa
järjestyksessä.
Käsien oikea asento tarkoittaa toisen käden pitämistä
etukahvassa 21 ja toisen käden pitämistä pääkahvalla 20 .
Pölyn poisto (Kuva F)
Virran kytkeminen päälle/pois päältä
(Kuva A)
Purunpoiston sovitin 17 ja purunpoiston ohjain 18 poistaa
purun työkappaleen pinnalta sopivan purunpoistojärjestelmän
yhteydessä käytettynä.
• Aseta purunpoiston ohjain 18 sormisuojaan 6 , kunnes se
napsahtaa paikalleen.
• Asenna purunpoiston sovitin 17 työkaluun kuvan
osoittamalla tavalla.
• Kytke sopivan purunpoistojärjestelmän letku sovittimeen.
VAROITUS: Käytä aina kun voit purunpoistoimuria, joka
on purunpoiston säännösten mukainen.
VAROITUS: Älä käytä purunpoistojärjestelmää metallia
sahattaessa ilman asianmukaista kipinäsuojaa.
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy
vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
VAROITUS:
• Varmista että työkappale on kiinnitetty kunnolla
paikalleen. Poista naulat, ruuvit yms. kiinnittimet
työkappaleesta, koska ne voivat vahingoittaa terää.
• Varmista, että terälle on tarpeeksi tilaa
työkappaleen alla.
• Älä leikkaa materiaaleja, jotka ylittävät terän
suurimman leikkuusyvyyden.
• Käytä vain teräviä teriä. Vaurioituneet tai taipuneet
sahanterät on poistettava välittömästi.
• Älä leikkaa sahalla putkia tai letkuja.
• Älä käytä konetta ilman sahanterää.
• Parhaan tuloksen saavuttamiseksi sahaa
työstökappaletta tasaisesti ja rauhallisesti. Älä käytä
sivusuuntaista työntövoimaa terään. Pidä sahausjalka
tasaisesti työstökappaleessa ja pidä sähköjohto pois
tieltä. Kun sahaat kaaria, ympyröitä tai muita pyöreitä
muotoja, työnnä sahaa kevyesti.
• Anna koneen pysähtyä täydellisesti ennen kuin irrotat
terän työkappaleesta. Sahauksen jälkeen terä voi olla
kuuma. Älä kosketa sitä heti.
Käsien oikea asento (Kuvat A, K)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitämällä kädet AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitelemällä työkalua AINA tiukassa otteessa.
DW331
• Käynnistä kone virtakytkimestä 1 .
• Valitse jatkuva toiminto paina virtakytkintä 1 ja pidä se
sisäänpainettuna. Paina lukitusnäppäintä 2 ja vapauta
kytkin.
• Pysäytä kone vapauttamalla kytkin.
• Halutessasi pysäyttää koneen jatkuvasta käynnistä paina
kytkintä lyhyesti ja vapauta se. Katkaise aina virta työkalusta
kun olet lopettanut työskentelyn ja ennen kuin poistat
pistokkeen pistorasiasta.
DW333
• Koneen käynnistäminen: työnnä on/off-kytkintä 1 eteenpäin.
• Koneen sammuttaminen: työnnä on/off-kytkintä taaksepäin.
Katkaise virta aina työn jälkeen ja ennen kuin irrotat
pistokkeen pistorasiasta.
Elektronisen sahausnopeuden asetus
(Kuvat G1 & G2)
DW331 (Kuva G1)
On/off-kytkimen 1 painamisen voima muuttaa sahausnopeutta.
• Voit esiasettaa sahausnopeuden kääntämällä valitsimen
3 haluttuun tasoon. Mitä suurempi asetus, sitä suurempi
sahausnopeus. Vaadittu asetus määräytyy materiaalin
paksuuden ja lajin mukaan.
• Käytä suurta nopeutta, kun sahaat pehmeitä materiaaleja,
kuten puuta. Käytä pientä nopeutta, kun sahaat metallia.
DW333 (Kuva G2)
Enimmäisnopeus voidaan säätää etukäteen enimmäisnopeuden
valitsinkiekon 3 avulla.
• Käännä elektroninen nopeudensäädön valitsin haluamallesi
arvolle. Vaadittu asetus määräytyy materiaalin paksuuden ja
lajin mukaan.
• Käytä suurta nopeutta, kun sahaat pehmeitä materiaaleja,
kuten puuta. Käytä pientä nopeutta, kun sahaat metallia.
VAROITUS: Kun saha on toiminut pitkään pienellä
nopeudella, anna sahan käydä suurella nopeudella 3
minuuttia, jotta saha jäähtyy tehokkaammin.
Sahaaminen puuhun (Kuva H)
•
•
•
•
Piirrä tarvittaessa leikkuuviiva.
Käynnistä kone.
Pidä konetta työstökappaletta vasten ja seuraa viivaa.
Sahatessasi työstettävän kappaleen reunan suuntaisesti:
asenna reunaohjain ja ohjaa pistosahaa työstettävää
kappaletta pitkin kuvan H mukaisesti.
69
Suomi
Sahaaminen puuhun ohjausreiän kautta
(Kuva I)
•
•
•
•
•
Piirrä tarvittaessa leikkuuviiva.
Poraa reikä (ø väh. 12 mm) ja työnnä sahanterä reikään.
Käynnistä saha.
Seuraa viivaa.
Sahatessasi täysin pyöreitä muotoja: asenna harppitanko
sahaan ja säädä säde haluamaksesi.
näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä
ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä
mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen
osaa nesteeseen.
Lisävarusteet
• Kun laitetta käytetään sisätiloissa pidemmän aikaa,
se on yhdistettävä sopivaan sahauspölyn poistimeen.
Käytä ainoastaan pölynpoistosta annettujen ohjeiden ja
määräysten mukaista pölynpoistolaitetta.
VAROITUS: Muita kuin DeWALT-lisävarusteita ei
ole testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen
kanssa vain DeWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Vastuualueita ovat muun muassa
• DE3241Suuntaohjain
• DE3242Trammelitanko
Seuraavia teriä on saatavilla:
• DT2048 Hienohampainen katkaisuterä
• DT2075 Suurihampainen katkaisuterä
• DT2160Metallinkatkaisuterä
• DT2074Tasakatkaisuterä
* Not available in all countries.
Metallin sahaaminen
Ympäristön suojeleminen
Sahaaminen ulkonevaan kulmaan asti
(Kuva J)
• Käytä tavallista terää ja sahaa ulkonevaan kulmaan asti.
• Viimeistele sahaus käyttämällä tasakatkaisuterää.
Pölyn poisto (Kuva F)
• Asenna sopiva sahanterä.
• Etene kuten edellä on kuvattu.
VAROITUS: Käytä jäähdytysainetta (leikkuuöljyä)
estääksesi sahanterän tai työkappaleen ylikuumenemisen.
KUNNOSSAPITO
DeWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään
ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea
käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen
ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy
vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
Ohjainrullan voitelu (Kuva B)
• Voitele ohjausrulla 8 säännöllisesti tipalla öljyä, ettei
rulla jumiudu.
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla
ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden
ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin
metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden
kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää
70
Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on tämä
merkintä, ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen
mukana.
Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja, jotka
voidaan kerätä tai kierrättää uudelleen käyttöä varten. Kierrätä
sähkölaitteet ja akut paikallisten määräyksien mukaisesti.
Lisätietoa on saatavilla osoitteesta www.2helpU.com.
Svenska
STICKSÅG
DW331, DW333
Gratulerar!
Du har valt ett DeWALT-verktyg. År av erfarenhet, grundlig
produktutveckling och innovation gör DeWALT till en av
de pålitligaste partnerna för fackmannamässiga elverktygsanvändare.
Tekniska data
Spänning
Typ
Ineffekt
Strömförbrukning
Varvtal obelastad
Sågdragslängd
Sågdjup i:
trä
aluminium
stål
rostfri stållegering
Fasvinkelinställning (v/h)
Vikt
VAC
W
W
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
DW331
230
1
701
425
0 - 3100
26
DW333
230
1
701
425
800 - 3100
26
130
30
12
4,5
0 - 45°
2,6
130
30
12
4,5
0 - 45°
2,6
Buller- och vibrationsvärden (triax vektorsumma) i enlighet med EN60745-2-11.
LPA(emissionsljudtrycksnivå)
dB(A)
86
87
LWA(ljudeffektnivå)
dB(A)
97
98
K (osäkerhet för angiven ljudnivå)
dB(A)
2,8
2,8
Vibration, emissionsvärde ah,CM =
Osäkerhet K =
Vibration, emissionsvärde ah,CW =
Osäkerhet K =
m/s2
m/s2
m/s2
m/s2
5,0
1,5
6,0
2,0
7,0
1,8
7,5
1,5
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN60745, och den kan användas
för att jämföra ett verktyg med ett annat. Den kan användas för
att få fram en preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån för vibration
gäller vid verktygets huvudsakliga användning. Om
verktyget emellertid används för andra tillämpningar,
med andra tillbehör, eller om det är dåligt underhållet
kan vibrationen avvika. Detta kan avsevärt öka
exponeringsnivån under hela dess arbetstid.
En uppskattning av exponeringsnivån för vibrationer bör
dessutom ta med i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att utföra sitt arbete.
Detta kan avsevärt minska exponeringsnivån under hela
dess arbetstid.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder för att skydda
handhavaren mot verkningarna av vibration, såsom att:
underhålla verktyget och tillbehören, hålla händerna
varma, organisera arbetsgången.
Säkringar
Europa
230 Volt verktyg
10 Ampere, starkström
EC-Följsamhetsdeklaration
Maskindirektiv
Sticksåg
DW331, DW333
DeWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna under
Tekniska data uppfyller:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-11:2010.
Dessa produkter uppfyller också direktiv 2014/30/EU och
2011/65/EU. För mer information, var god kontakta DeWALT på
följande adress, eller se handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning av den tekniska
filen och gör denna förklaring å DeWALTs vägnar.
Markus Rompel
Teknisk chef
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
08.08.2016
VARNING: För att minska risken för personskada,
läs instruktionshandboken.
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån för
varje signalord. Var god läs handboken och uppmärksamma
dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld situation som, om
den inte undviks, kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, skulle kunna resultera i dödsfall
eller allvarlig personskada.
SE UPP: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, kan resultera i mindre eller
medelmåttig personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som inte är relaterad till
personskada som, om den inte undviks, skulle kunna
resultera i egendomsskada.
71
Svenska
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
Säkerhetsvarningar, Allmänt Elverktyg
b )
VARNING: Läs alla säkerhetsvarningar och alla
instruktioner. Underlåtenhet att följa varningarna och
instruktionerna kan resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/
eller allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH
INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
c )
Termen “elverktyg” i varningarna syftar på ditt starkströmsdrivna
(sladdanslutna) elverktyg eller batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) Säkerhet på Arbetsområdet
a ) Håll arbetsområdet rent och ordentligt upplyst.
Belamrade eller mörka områden inbjuder till olyckor.
b ) Använd inte elektriska verktyg i explosiva
atmosfärer, såsom i närvaron av lättantändliga
vätskor, gaser eller damm. Elektriska verktyg ge upphov
till gnistor som kan antända dammet eller ångorna.
c ) Håll barn och åskådare borta meda du arbetar
med ett elverktyg. Distraktioner kan göra att du
förlorar kontrollen.
2) Elektrisk Säkerhet
a ) Kontakterna till elverktyget måste matcha uttaget.
Modifiera aldrig kontakten på något sätt. Använd
inte några adapterpluggar med jordanslutna
(jordade) elektriska verktyg. Omodifierade kontakter
och matchande uttag minskar risken för elektrisk stöt.
b ) Undvik kroppskontakt med jordanslutna eller
jordade ytor såsom rör, värmeelement, spisar och
kylskåp. Det finns en ökad risk för elektrisk chock om din
kropp är jordansluten eller jordad.
c ) Utsätt inte elektriska verktyg för regn eller våta
förhållanden. Vatten som kommer in i ett elverktyg ökar
risken för elektrisk stöt.
d ) Missbruka inte sladden. Använd aldrig sladden
till att bära, dra eller koppla bort elverktyget från
strömmen. Håll sladden borta från värme, olja,
skarpa kanter eller rörliga delar. Skadade eller
tilltrasslade sladdar ökar risken för elektrisk stöt.
e ) När du arbetar med ett elverktyg utomhus,
använd en förlängningssladd som passar för
utomhusanvändning. Användning av en sladd som
passar för utomhusanvändning minskar risken för
elektrisk stöt.
f ) Om arbete med ett elverktyg i en fuktig lokal är
oundvikligt, använd ett uttag som är skyddat med
jordfelsbrytare (RCD). Användning av en RCD minskar
risken för elektrisk stöt.
3) Personlig Säkerhet
a ) Var vaksam, ha koll på vad du gör och använd sunt
förnuft när du arbetar med ett elverktyg. Använd
72
d )
e )
f )
g )
inte ett elverktyg när du är trött eller påverkad av
droger, alkohol eller medicinering. Ett ögonblicks
ouppmärksamhet när du arbetar med elektriska verktyg
kan resultera i allvarlig personskada.
Använd personlig skyddsutrustning. Bär alltid
ögonskydd. Skyddsutrustning såsom dammfilterskydd,
halksäkra säkerhetsskor, skyddshjälm eller
hörselskydd som används för lämpliga förhållanden
minskar personskador.
Förebygg oavsiktlig igångsättning. Se till att
strömbrytaren är i frånläge innan du ansluter till
strömkällan och/eller batteripaketet, plockar upp
eller bär verktyget. Att bära elektriska verktyg med ditt
finger på strömbrytaren eller att strömsätta elektriska
verktyg som har strömbrytaren på är att invitera olyckor.
Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller skiftnyckel
innan du sätter på elverktyget. En skiftnyckel eller en
nyckel som sitter kvar på en roterande del av elverktyget
kan resultera i personskada.
Böj dig inte för långt. Bibehåll alltid ordentligt
fotfäste och balans. Detta möjliggör bättre kontroll av
elverktyget i oväntade situationer.
Klä dig ändamålsenligt. Bär inte lösa kläder eller
smycken. Håll hår, beklädnad och handskar borta
från delar i rörelse. Lösa kläder, smycken eller långt hår
kan fastna i delar i rörelse.
Om det finns anordningar för anslutning av
apparater för dammutrensning och insamling, se
till att dessa är anslutna och används på ett korrekt
sätt. Användning av dammuppsamling kan minska
damm-relaterade faror.
4) Användning och Skötsel av Elverktyg
a ) Tvinga inte elverktyget. Använd det korrekta
elverktyget för din tillämpning. Det korrekta
elverktyget gör arbetet bättre och säkrare vid den
hastighet för vilket det konstruerades.
b ) Använd inte elverktyget om strömbrytaren inte
sätter på och stänger av det. Ett elverktyg som inte
kan kontrolleras med strömbrytaren är farligt och
måste repareras.
c ) Ta ur kontakten från strömkällan och/eller
batteripaketet från elverktyget innan du gör några
justeringar, byter tillbehör eller lägger elverktygen
i förvaring. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder
minskar risken att oavsiktligt starta elverktyget.
d ) Förvara elektriska verktyg som inte används
utom räckhåll för barn, och låt inte personer som
är obekanta med elverktyget eller med dessa
instruktioner använda elverktyget. Elektriska verktyg
är farliga i händerna på outbildade användare.
e ) Underhåll elektriska verktyg. Kontrollera för
feljustering eller om rörliga delar har fastnat,
bristning hos delar och andra eventuella
förhållanden som kan komma att påverka
elverktygets funktion. Om det är skadat, se till att
Svenska
elverktyget blir reparerat före användning. Många
olyckor orsakas av dåligt underhållna elektriska verktyg.
f ) Håll kapningsverktyg vassa och rena. Ordentligt
underhållna kapningsverktyg med vassa sågkanter är
mindre sannolika att fastna och är lättare att kontrollera.
g ) Använd elverktyget, tillbehören och
verktygssatserna, etc. i enlighet med dessa
instruktioner, och ta hänsyn till arbetsförhållandena
och det arbete som ska utföras. Användningen av
elverktyget för andra verksamheter än de som det är avsett
för skulle kunna resultera i en farlig situation.
5) Service
a ) Se till att ditt elverktyg får service av en kvalificerad
reparatör, som endast använder identiska
ersättningsdelar. Detta säkerställer att elverktygets
säkerhet bibehålles.
Ytterligare särskilda säkerhetsregler för
lövsågar
•
•
•
•
•
•
Håll elverktyget i de isolerade handtagen när arbete
utförs på ställen där verktyg kan komma i kontakt med
dolda elledningar eller egen nätsladd. Kapningstillbehör
som kommer i kontakt med en strömförande tråd kan göra
exponerade metalldelar hos elverktyget strömförande och ge
handhavaren en stöt.
Låt motorn stanna helt innan du drar ut bladet från
skåran (som orsakats av sågandet). Ett roterande blad
kan skada arbetsstycket och leda till att bladet går sönder, att
arbetsstycket skadas eller att man förlorar kontrollen vilket kan
orsaka personskador.
Se till att handtagen är torra och fria från olja och fett.
Därmed har du bättre kontroll över verktyget.
Håll bladen vassa. Slöa blad kan leda till att sågen slirar eller
stannar under tryck.
Rengör verktyget ofta, särskilt efter tung användning.
Damm och spån som innehåller metallpartiklar samlas ofta
på de inre ytorna och kan medföra risk för elstötar.
Arbeta inte med detta verktyg under långa perioder.
Vibrationer från verktyget kan orsaka permanenta skador
på fingrar, händer och armar. Använd handskar för att
skapa en extra buffert. Ta vilopauser ofta och begränsa
daglig användning.
VARNING: Vi rekommenderar användning av en
jordfelsbrytare med en restström på 30mA eller mindre.
Återstående risker
Trots tillämpning av de relevanta säkerhetsbestämmelserna och
användning av säkerhetsapparater kan vissa återstående risker
inte undvikas. De är:
• Hörselnedsättning.
• Risk för personskada på grund av flygande partiklar.
• Risk för brännskador på grund av att tillbehör blir heta
under arbetet.
• Risk för personskada på grund av långvarig användning.
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för endast en spänning.
Kontrollera alltid att strömförsörjningen motsvarar spänningen
på klassificeringsplattan.
Ditt DeWALT-verktyg är dubbel-isolerad i enlighet
med EN60745; därför behövs ingen jordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas ut
mot en speciellt preparerad sladd som finns att få genom
DeWALTs serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
En förlängningssladd bör inte användas, såvida den inte är
absolut nödvändig. Använd en godkänd förlängningssladd,
lämplig för din laddares strömmatning (se Tekniska data).
Minsta ledningsstorlek är 1,5 mm2; maximala längden är 30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut sladden helt
och hållet.
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1Sticksåg
1 Sågblad till sticksåg
1 Fotinsats mot flisor
1 Fotöverdrag mot repor
1Dammutsugningskåpa
1Dammutsugningsadapter
1Låda
1Instruktionshandbok
• Kontrollera med avseende på skada på verktyget, på delar eller
tillbehör som kan tänkas ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna handbok
före användning.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
Bär öronskydd.
Bär ögonskydd.
Datumkodplacering (Bild [Fig.] A)
Datumkoden 19 , vilken också inkluderar tillverkningsår, finns
tryckt i kåpan.
Exempel:
2016 XX XX
Tillverkningsår
73
Svenska
Beskrivning (Bild A)
Sågblad
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget eller någon del av
det. Skada eller personskada skulle kunna uppstå.
1 Strömbrytare
2 Lås för strömbrytare
3 Hastighetskontroll
4 Spånblåsarkontroll
5 Bladspärr
6 Fingerskydd
7 Bladhållare
8 Ledarrulle
9 Sågfot
10 Väljare pendelslag
11 Fotspak
Bladtyp
Fintandat sågblad
Grovtandat sågblad
Metallsågblad
Jämsliggande sågblad*
Avsedd Användning
Din lövsåg har designats för professionell sågning av trä, stål,
aluminium, plast och keramiska material.
Använd INTE under våta förhållanden eller i närheten av
lättantändliga vätskor eller gaser.
Dessa sågar är professionella arbetsverktyg.
Låt INTE barn komma i kontakt med verktyget. Överinseende
krävs när oerfarna handhavare använder detta verktyg.
• Denna produkt är inte avsedd att användas av personer
(inklusive barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental
förmåga eller med begränsad erfarenhet eller kunskap
såvida inte de är under uppsikt av en person som är ansvarig
för deras säkerhet. Barn skall aldrig lämnas ensamma med
denna produkt.
MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
det från strömkällan innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör.Se till
att startknappen är i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning
kan orsaka personskada.
Montering och avlägsnande av sågblad
(Bild B)
Med systemet för verktygsfritt bladbyte kan du snabbt och
enkelt byta sågblad.
• Öppna bladhållaren 7 genom att dra bladspärren 5 helt
bakåt.
• Placera sågbladet i bladhållaren 7 och led bladets baksida i
skåran i ledarrullen 8 .
• Släpp bladspärren 5 .
• Avlägsna sågbladet genom att dra bladspärren helt bakåt
och dra ut bladet ur hållaren.
Användningsområden
för jämna, raka snitt
för snabba, raka snitt
för järn och icke-järnhaltiga metaller
för att avsluta ett snitt fram till en vägg
eller kant.
* Inte tillgänglig i vissa länder.
En brett sortiment särskilda sågblad finns tillgängliga
som tillbehör.
VARNING: Välj alltid noggrant ut rätt sågblad.
Inställning av fasvinkeln (Bild C)
Med den inställbara foten 9 kan du såga i fas åt höger eller
vänster upp till 45°. Fasskalan har förinställda lägen vid 0°, 15°,
30° och 45°.
• Lossa fotspaken 11 .
• Skjut foten 9 i sågbladets riktning.
• Luta foten och ställ in önskad fasvinkel med hjälp av skalan.
• Sätt fast fotspaken.
Inställning av pendelslaget (Bild A)
Det inställbara pendelslaget garanterar ett perfekt sågdrag för
olika material.
• Skjut väljaren 10 till önskat läge enligt nedanstående tabell.
Väljaren kan justeras under arbetet.
Pos.
3
2
Trä
Snabba snitt
Tjocka arbetsstycken
Metall
PVC
Glasfiber
1
Plywood
Spånplatta
Tunna arbetsstycken
Fina snitt
Aluminium
Icke-järnhaltig
Metallplåt
0
Plast
PVC
Fibreglass
Akryl
-
Inställning av spånblåsaren (Bild A)
Spånblåsaren leder en inställbar luftström längs sågbladet för att
hålla arbetsstycket fritt från sågspån under arbetet.
• Ställ in spånblåsaren med spaken 4 .
-- LågFör sågning i metall, vid bruk av kyloch smörjmedel och för bruk med
dammutsugning.
-- MedelFör sågning i trä och liknande material
vid låg hastighet.
-- HögFör sågning i trä och liknande material
vid hög hastighet.
Montering på foten av plastöverdraget mot
repor (Bild D)
Fotöverdraget mot repor 12 reducerar ytskadan hos (känsliga)
arbetsstycken.
74
Svenska
• Klicka fast överdraget på foten enligt bilden.
Montering och avlägsnande av fotinsatsen
mot flisor (Bild E1 & E2)
Fotinsatsen mot flisor 13 passar tätt runt sågbladet för att
reducera flisbildning hos arbetsstycket. Insatsen kan monteras
på i foten och i fotöverdraget.
• Håll insatsen 13 i riktningen som bilden visar.
• Montering av insatsen i foten 9 :
-- Skjut in kanterna 14 i springorna 15 .
-- Skjut insatsen bakåt tills den ligger på plats mot foten.
• Montering av insatsen i överdraget 12 :
-- Skjut in kanterna 14 bakom ribborna 16 .
-- Tryck insatsens framsida mot överdraget. Insatsen klickar
på plats.
• Utför ovanstående handlingar i omvänd ordning för att
avlägsna fotinsatsen.
Dammsugning (Bild F)
Dammutsugningsadaptern 17 hjälper tillsammans med
dammutsugningskåpan 18 till att suga undan spån
från arbetsstyckets yta och ska anslutas till ett lämpat
dammsugningssystem.
• Sätt dammutsugningskåpan 18 på fingerskyddet 6 så att
det klickar på plats.
• Montera dammutsugningsadaptern 17 på verktyget enligt
bilden.
• Anslut slangen på en lämpad dammsugare till adaptern.
VARNING: I tillämpliga fall ska ett
dammutsugningssystem användas som uppfyller
gällande normer för dammutsläpp.
VARNING: Använd vid sågning av metall inte en
dammsugare utan att ha ett dugligt gnistskydd på plats.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Iaktta alltid säkerhetsinstruktionerna och
tillämpbara bestämmelser.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
det från strömkällan innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör.Se till
att startknappen är i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning
kan orsaka personskada.
VARNING:
• Se till att arbetsstycket är ordentligt fastsatt. Avlägsna
spik, skruvar och andra föremål som kan skada bladet.
• Kontrollera att det finns tillräckligt utrymme för bladet
under arbetsstycket.
• Såga inte i material som är tjockare än bladets
maximala sågdjup.
• Använd alltid vassa sågblad. Avlägsna omedelbart
böjda eller skadade blad.
•
•
•
•
Använd aldrig apparaten till att såga i rör.
Kör aldrig maskinen utan sågblad.
För optimalt resultat, för maskinen med lugna, jämna
rörelser över arbetsstycket. Tryck aldrig i sidled mot
sågbladet.
Håll sågbordet platt på arbetsstycket och för undan
sladden i redskapets riktning. Tryck försiktigt vid
sågning av bågar, cirklar eller andra runda former.
Vänta tills sågen har stannat innan du lyfter redskapet
från arbetsstycket. Efter sågning kan bladet vara
mycket hett. Vidrör det inte.
Korrekt Handplacering (Bild A, K)
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
använd ALLTID korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
håll ALLTID verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
Korrekt handposition kräver ena handen på det främre
handtaget 21 och den andra handen på huvudhandtaget 20 .
Strömbrytare (Bild A)
DW331
• För att starta maskinen, trycka på strömbrytaren 1 .
• För kontinuerlig drift, tryck in och håll fast strömbrytaren 1 .
Tryck på låsknappen 2 och släpp strömbrytaren.
• För att stanna maskinen, släpp strömbrytaren.
• För att stanna maskinen vid kontinuerlig gång, tryck på
strömbrytaren och släpp den genast igen. Släpp alltid
strömbrytaren när arbetet är slutfört och innan kontakten
dras ur.
DW333
• Starta: skjut strömbrytaren 1 framåt.
• Stopp: skjut strömbrytaren bakåt.
• Stäng alltid av maskinen innan Du drar ur sladden efter
avslutat arbete.
Inställning av den elektroniska
hastighetskontrollen (Bild G1 & G2)
DW331 (Bild G1)
Såghastigheten varierar med hur långt du trycker in
strömbrytaren 1 .
• För förinställning av såghastigheten vrider du ratten 3 till
önskad nivå. Ju högre nivå, desto högre såghastighet. Vilken
inställning som krävs beror på materialets typ och tjocklek.
• Använd höga hastigheter vid sågning av mjukare material
som trä. Använd låga hastigheter för metall.
DW333 (Bild G2)
Hastighetskontrollen 3 kan användas till att ställa in
hastighetsområdet i förväg.
• Vrid den elektroniska hastighetskontrollen till önskad nivå.
Vilken inställning som krävs beror på materialets typ och
tjocklek.
75
Svenska
• Använd höga hastigheter vid sågning av mjukare material
som trä. Använd låga hastigheter för metall.
VARNING: När verktyget har använts en längre tid vid låg
hastighetsinställning bör du låta den löpa obelastad i ca.
3 minuter vid maximal hastighet.
Sågning i trä (Bild H)
•
•
•
•
Drag en såglinje om så behövs.
Starta maskinen.
Håll redskapet mot arbetsstycket och följ linjen.
För sågning parallellt med arbetsstyckets kant, montera
parallelledaren och led sticksågen längs arbetsstycket enligt
figur H.
Sågning i trä med styrhål (Bild I)
•
•
•
•
•
Drag en såglinje om så behövs.
Borra ett hål (ø min. 12 mm) och stick in sågbladet.
Starta maskinen.
Följ linjen.
För sågning av helt runda förmer, montera rundledaren och
ställ in den på önskad radie.
Såga fram till en projekterad kant (Bild J)
Smörjning av vals (Bild B)
• Anbringa regelbundet en droppe olja på ledarrullen 8 för
att förebygga att den fastnar.
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm från huvudkåpan
med torr luft varje gång du ser smuts samlas i och
runt lufthålen. Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel eller andra
skarpa kemikalier för att rengöra de icke-metalliska
delarna på verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga de
material som används i dessa delar. Använd en trasa som
bara är fuktad med vatten och mild tvål. Låt aldrig någon
vätska komma in i verktyget; sänk aldrig ner någon del av
verktyget i en vätska.
Valfria tillbehör
• Montera ett lämpligt sågblad.
• Gör som ovan.
VARNING: Använd kylsmörjning (skärolja) så att
sågbladet eller arbetsstycket inte blir för hett.
VARNING: Eftersom andra tillbehör än de som erbjuds
av DeWALT inte har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör med detta verktyg vara
riskabelt. För att minska risken för personskada bör endast
tillbehör som rekommenderas av DeWALT användas med
denna produkt.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information angående
lämpliga tillbehör.
Dessa omfattar:
• DE3241Parallellanslag
• DE3242Passarstång
Följande reservblad finns tillgängliga:
• DT2048 Fintandat sågblad
• DT2075 Grovtandat sågblad
• DT2160Metallsågblad
• DT2074 Jämsliggande sågblad*
* Inte tillgänglig i vissa länder.
UNDERHÅLL
Att skydda miljön
• Använd ett vanligt blad och såga fram till den
projekterade kanten.
• Avsluta sågningen med ett jämsliggande sågblad.
Dammsugning (Bild F)
• Om verktyget används inomhus under längre perioder
måste det kopplas till en lämplig dammutsugare. Använd
en dammutsugare som uppfyller de aktuella direktiven
för dammutsugning.
Sågning i metall
Ditt elverktyg från DeWALT har konstruerats för att arbeta
över en lång tidsperiod med minimalt underhåll. Kontinuerlig
tillfredsställande drift beror på ordentlig verktygsvård och
regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
det från strömkällan innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör.Se till
att startknappen är i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning
kan orsaka personskada.
76
Separat insamling. Produkter och batterier som är
märkta med denna symbol får inte kastas i den vanliga
hushållssoporna.
Produkter och batterier innehåller material som
kan återvinnas och återanvändas vilket minskar behovet av
råmaterial. Återvinn elektriska produkter och batterier enligt
lokala bestämmelser. Ytterligare information finns tillgängligt på
www.2helpU.com.
Türkçe
DEKUPAJ TESTERE
DW331, DW333
Tebrikler!
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden korumak için belirtilen ek
güvenlik önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların bakımını
yapın, elleri sıcak tutun, çalışma modellerini düzenleyin.
Bir DeWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, sürekli ürün
geliştirme ve yenilik DeWALT markasının profesyonel elektrikli
alet kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi haline
gelmesini sağlamaktadır.
Sigortalar
Avrupa
Teknik Özellikleri
AT Uygunluk Beyanatı
Voltaj
Tip
Güç ihtiyacı
Güç çıkışı
Yüksüz hız
Darbe uzunluğu
Kesme derinliği
ahşap
alüminyum
çelik
paslanmaz çelik alaşımları
Yiv açısı ayarlama (sol/sağ)
Ağırlık
VAC
W
W
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
kg
DW331
230
2
701
425
0 - 3100
26
DW333
230
2
701
425
800 - 3100
26
130
30
12
4,5
0 - 45°
2,6
130
30
12
4,5
0 - 45°
2,6
EN60745-2-11’e göre tespit edilen toplam gürültü ve titreşim değerleri (üç
yönün vektör toplamı):
LPA(ses basıncı düzeyi)
dB(A)
86
87
LWA(akustik güç düzeyi)
dB(A)
97
98
K (akustik gücü belirsizliği)
Titreşim emisyon değeri ah,CM =
Belirsizlik K =
Titreşim emisyon değeri ah,CW =
Belirsizlik K =
dB(A)
2,8
2,8
m/s2
m/s2
m/s2
m/s2
5,0
1,5
6,0
2,0
7,0
1,8
7,5
1,5
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi, EN60745’te
sağlanan standart teste uygun olarak ölçülmüştür ve aletleri
birbiriyle karşılaştırmak için kullanılabilir. Ön maruziyet
değerlendirmesi için kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon düzeyi, aletin ana
uygulamalarını yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa veya bakımı kötü
yapılırsa, titreşim emisyonu değişebilir. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin kapalı kaldığı veya
çalışmasına karşın iş görmediği zamanları da dikkate
almalıdır. Bu, toplam çalışma süresindeki maruziyet
düzeyini önemli ölçüde azaltabilir.
230V aletler
10 Amper, şebeke
Makıne Dırektıfı
Dekupaj testere
DW331, DW333
DeWALT, Teknik Özellikleri bölümünde açıklanan bu ürünlerin
aşağıda belirtilen yönergelere uygun olduğunu beyan eder:
2006/42/AT, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-11:2010.
Bu ürünler ayrıca 2014/30/EU ve 2011/65/EU Direktiflerine de
uygundur. Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten
DeWALT ile temas kurun veya kılavuzun arka kapağına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik dosyanın
derlenmesinden sorumludur ve bu beyanı DeWALT
adına vermiştir.
Markus Rompel
Mühendislik Direktörü
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
08.08.2016
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, kullanım
kılavuzunu okuyun.
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet derecesini
gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde önemsiz veya orta
dereceli yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi hasara
neden olabilecek, yaralanma ile ilişkisi olmayan
durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
77
Türkçe
Yangın riskini belirtir.
Elektrikli El Aletleri İçin Genel Güvenlik
Talimatları
UYARI: Bütün güvenlik uyarılarını ve talimatlarını
mutlaka okuyun. Bu talimatların herhangi birisine
uyulmaması elektrik çarpması, yangın ve/veya ciddi
yaralanma riskine neden olabilir.
BÜTÜN UYARI VE
GÜVENLİKTALİMATLARINI İLERİDE
BAKMAK ÜZERE SAKLAYIN
Uyarılarda yer alan «elektrikli alet» terimi şebeke elektriğiyle
(kablolu) veya akü/pille (şarjlı) çalışan elektrikli aletinizi
ifade etmektedir.
1) Çalışma alanının Güvenlığı
a ) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun. Karışık ve
karanlık alanlar kazaya davetiye çıkartır.
b ) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar ve
tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda
çalıştırmayın. Elektrikli aletler, toz veya dumanları
ateşleyebilecek kıvılcımlar çıkartır.
c ) Bir elektrikli aleti çalıştırırken çocuklardan ve
etraftaki kişilerden uzak tutun. Dikkatinizi dağıtıcı
şeyler kontrolü kaybetmenize neden olabilir.
2) Elektrık Güvenlığı
a ) Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun olmalıdır.
Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir değişiklik yapmayın.
Topraklı elektrikli aletlerde hiçbir adaptör fişi
kullanmayın. Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler
elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
b ) Borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolapları gibi
topraklanmamış yüzeylerle vücut temasından
kaçının. Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek bir
elektrik çarpması riski vardır.
c ) Elektrikli aletleri yağmura maruz bırakmayın veya
ıslatmayın. Elektrikli alete su girmesi elektrik çarpması
riskini arttıracaktır.
d ) Elektrik kablosunu uygun olmayan amaçlarla
kullanmayın. Elektrikli aleti kesinlikle kablosundan
tutarak taşımayın, çekmeyin veya prizden
çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan, keskin
kenarlardan veya hareketli parçalardan uzak
tutun. Hasarlı veya dolaşmış kablolar elektrik çarpması
riskini arttırır.
e ) Elektrikli bir aleti açık havada çalıştırıyorsanız,
açık havada kullanıma uygun bir uzatma kablosu
kullanın. Açık havada kullanıma uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
f ) Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık akım aygıtı (RCD)
korumalı bir kaynak kullanın. Bir RCD kullanılması
elektrik şoku riskini azaltır.
78
3) Kışısel Güvenlık
a ) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman dikkatli
olun, yaptığınız işe yoğunlaşın ve sağduyulu
davranın. Elektrikli bir aleti yorgunken veya ilaç ya
da alkolün etkisi altındayken kullanmayın. Elektrikli
aletleri kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
b ) Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka kullanın.
Daima koruyucu gözlük takın. Koşullara uygun toz
maskesi, kaymayan güvenlik ayakkabıları, baret veya
kulaklık gibi koruyucu donanımların kullanılması kişisel
yaralanmaları azaltacaktır.
c ) İstem dışı çalıştırılmasını önleyin. Aleti güç
kaynağına ve/veya aküye bağlamadan, yerden
kaldırmadan veya taşımadan önce düğmenin kapalı
konumda olduğundan emin olun. Aleti, parmağınız
düğme üzerinde bulunacak şekilde taşımak veya açık
konumdaki elektrikli aletleri elektrik şebekesine bağlamak
kazaya davetiye çıkartır.
d ) Elektrikli aleti açmadan önce tüm ayarlama
anahtarlarını çıkartın. Elektrikli aletin hareketli bir
parçasına takılı kalmış bir anahtar kişisel yaralanmaya
neden olabilir.
e ) Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde kullanmayın.
Daima sağlam ve dengeli basın. Bu, beklenmedik
durumlarda elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine
olanak tanır.
f ) Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler giymeyin ve takı
takmayın. Saçınızı, elbiselerinizi ve eldivenlerinizi
hareketli parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
takılar veya uzun saç hareketli parçalara takılabilir.
g ) Eğer kullandığınız üründe toz emme ve toplama
özellikleri olan ataşmanlar varsa bunların bağlı
olduğundan ve doğru şekilde kullanıldığından
emin olun. Bu ataşmanların kullanılması tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.
4) Elektrıklı Aletlerın Kullanımı ve Bakımı
a ) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız için
doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru elektrikli alet,
belirlendiği kapasite ayarında kullanıldığında daha iyi ve
güvenli çalışacaktır.
b ) Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa elektrikli aleti
kullanmayın. Düğmeyle kontrol edilemeyen tüm elektrikli
aletler tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
c ) Herhangi bir ayarlama, aksesuar değişimi veya
elektrikli aletlerin saklanması öncesinde fişi güç
kaynağından çekin ve/veya aküyü aletten ayırın. Bu
tür önleyici güvenlik tedbirleri elektrikli aletin istem dışı
olarak çalıştırılması riskini azaltacaktır.
d ) Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı yerlerde
saklayın ve elektrikli aleti tanımayan veya bu
talimatları bilmeyen kişilerin elektrikli aleti
kullanmasına izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
Türkçe
e ) Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza edin.
Hareketli parçalardaki hizalama hatalarını ve
tutuklukları, parçalardaki kırılmalar ve elektrikli
aletin çalışmasını etkileyebilecek tüm diğer koşulları
kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti kullanmadan
önce tamir ettirin. Kazaların çoğu, elektrikli aletlerin
bakımının yeterli şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
f ) Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun. Bakımı uygun
şekilde yapılmış keskin kesim uçlu kesim aletlerinin sıkışma
ihtimali daha düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
g ) Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve aletin diğer
parçalarını kullanırken bu talimatlara mutlaka uyun
ve çalışma ortamının koşullarını ve yapılacak işin
ne olduğunu göz önünde bulundurun. Elektrikli aletin
öngörülen işlemler dışındaki işlemler için kullanılması
tehlikeli durumlara neden olabilir.
5) Servıs
a ) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek parçaların
kullanıldığı yetkili DeWALT servisine tamir
ettirin. Bu, elektrikli aletin güvenliğinin muhafaza
edilmesini sağlayacaktır.
Kıl Testereleri için Özel Ek Güvenlik Önlemleri
•
•
•
•
•
•
Kesici aletin, gömülü elektrik kablolarına veya kendi
kablosuna temas etmesine yol açabilecek durumlarda
elektrikli aletleri izole edilmiş saplarından tutun. Kesim
aksesuarı elektrik akımı bulunan kablolarla temas ettiğinde,
akım aletin iletken metal parçaları üzerinden kullanıcıya
iletilerek elektrik çarpmasına yol açabilir.
Bıçağı kesimden (kesme işleminin yarattığı yuva)
çıkarmadan önce motorun tamamen durmasını
bekleyin. Hareketli bir bıçak iş parçasına çarparak bıçak
kırılmasına, iş parçası hasarına veya kontrol kaybı ve
yaralanmaya neden olabilir.
Tutamakları kuru, temiz ve yağsız tutun. Bu, aletin daha
iyi kontrolü sağlar.
Bıçakların keskin kalmasını sağlayın. Kör bıçaklar
testerenin basınç altında sapmasına veya durmasına neden
olabilir.
Aleti sık sık, özellikle yoğun kullanımdan sonra
temizleyin. Metal içeren toz ve parçacıklar sık sık iç yüzeylerde
birikir ve elektrik şoku tehlikesine neden olabilir.
Bu aleti uzun süre çalıştırmayın. Çalışma hareketinin
neden olduğu titreşim parmak, el ve kollarda kalıcı
yaralanmaya neden olabilir. Fazladan koruma sağlamak için
eldiven kullanın, sık sık dinlenin ve günlük kullanma zamanını
sınırlayın.
UYARI: Bir kaçak akım cihazının 30mA veya daha az kaçık
akımla kullanılmasını öneriyoruz.
Diğer Tehlikeler
Emniyet tedbirlerini düzenleyen yönetmeliğin uygulanmasına
ve emniyet sağlayıcı aygıtların kullanılmasına rağmen, başka
belirli risklerden kaçınılamaz. Bunlar:
• Duyma bozukluğu.
• Sıçrayan parçacıklardan kaynaklanan yaralanma riski.
•
•
Çalışma sırasında ısınan aksesuarlardan kaynaklanan
yanık tehlikesi.
Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan yaralanma riski.
Elektrik Güvenliği
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için tasarlanmıştır. Her
zaman güç kaynağının, etiket plakasındaki voltajla aynı olup
olmadığını kontrol edin.
DeWALT aletiniz EN60745 standardına uygun olarak
çift yalıtımlıdır; bu nedenle, topraklama kablosuna
gerek yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DeWALT yetkili servisinden temin
edilebilen özel olarak hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma Kablolarının Kullanımı
Kesinlikle gerekli olmadıkça bir uzatma kablosu
kullanılmamalıdır. Daima şarj cihazınızın elektrik girişine uygun
(Teknik Özellikleri bölümüne bakın), onaylı bir uzatma kablosu
kullanın. Minimum iletken boyutu 1,5 mm2'dir; maksimum
uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, kabloyu daima sonuna kadar açın.
Ambalaj İçeriği
Ambalaj, aşağıdaki parçaları içermektedir:
1 Dekupaj test
1 Dekupaj testere bıçağı
1 Kıymık önleyici ayak eki
1 Çizilmeyi önleyici ayak koruyucusu
1 Toz emme örtüsü
1 Toz emme adaptörü
1 Alet Kutusu
1 Kullanım kılavuzu
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye sırasında hasar oluşup
oluşmadığını kontrol edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup anlamak için
zaman ayırın.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde, aşağıdaki uyarı sembolleri bulunmaktadır:
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu okuyun.
Kulaklık takın.
Koruyucu gözlük takın.
Tarih Kodu Konumu (Şek. [FIg.] A)
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu 19 gövdeye basılıdır.
Örnek:
2016 XX XX
İmalat Yılı
79
Türkçe
Açıklama (Şek. A)
Testere Bıçakları
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli aleti veya herhangi
bir parçasını değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
1 Açma/kapama düğmesi
2 Kilitleme düğmesi
3 Hız kontrol kadranı
4 Toz üfleyici kumandası
5 Bıçak mandalı
6 Parmak koruması
7 Bıçak tutucu
8 Kılavuz rayı
9 Taban
10 Sarkaç strok seçicisi
11 Ayak kolu
Bıçak tipi
İnce dişli kesme bıçağı
Kalın dişli kesme bıçağı
Metal kesme bıçağı
Düz kesme bıçağı*
Kullanim Amaci
Dekupaj testere, ahşap, çelik, alüminyum, plastik ve seramik
malzemelerin profesyonel kesim işlemleri için tasarlanmıştır.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların mevcut olduğu
ortamlarda KULLANMAYIN.
Bu dekupaj testereler profesyonel elektrikli aletlerdir.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu alet deneyimsiz
kullanıcılar tarafından kullanılırken nezaret edilmelidir.
• Bu ürün fiziksel ve zihinsel kapasitesinin yanı sıra
algılama gücü azalmış olan veya yeterince deneyim ve
bilgisi bulunmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından
kullanılmak üzere üretilmemiştir. Bu tür kişiler ürünü
ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın
kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi veya sürekli kontrol
altında tutulması durumunda kullanabilir. Çocuklar, bu ürün
ile kontrol altında tutulmalıdır.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın
ve güç kaynağından ayırın.Tetik düğmesinin KAPALI
konumda olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden olabilir.
Testere bıçağını takma ve çıkarma (Şekil B)
Aletsiz bıçak değiştirme sistemi testere bıçaklarının hızlı ve kolay
değiştirilmesini sağlar.
• Bıçak mandalını 5 tamamen geriye doğru çekerek bıçak
tutucuyu 7 açın.
• Testere bıçağını, bıçağın arkasını kılavuz makaranın 8 oluğunun içine doğru kılavuzlayarak bıçak tutucuya 7 takın.
• Bıçak mandalını 5 serbest bırakın.
• Testere bıçağını çıkarmak için, bıçak mandalını tamamen
geriye doğru çekin ve bıçağı çekerek tutucudan çıkarın.
80
Uygulama
düz kesimler içindir
hızlı ve düz kesimler içindir
demir içeren ve içermeyen metaller içindir
bir duvar veya kenarda düzeltme işleri içindir.
* Tüm ülkelerde mevcut değildir.
Temin edilebilecek, geniş bir özel amaçlı testere bıçak çeşitliliği
bulunur.
UYARI: Testere bıçağınızı daima büyük bir dikkatle seçin.
Kesme açısını ayarlama (Şekil C)
Ayarlanabilir ayak 9 sol ve sağ kesme açılarının 45°’ye kadar
kesmesini sağlar. Kesme ölçeğinin 0°, 15°, 30° ve 45° ön ayar
konumları bulunur.
• Ayak kolunu 11 serbest bırakın.
• Ayağı 9 testere bıçağına doğru kaydırın.
• Ayağı eğin ve ölçeği kullanarak istediğiniz kesme açısını
ayarlayın.
• Ayak kolunu sıkın.
Sarkaç strokunun ayarlanması (Şekil A)
Ayarlanabilir sarkaç stroku farklı malzemeler için kusursuz bir
kesme stroku sağlar.
• Aşağıdaki tabloya bakarak seçiciyi 10 istediğiniz konuma
kaydırın. Seçicinin konumu çalışma sırasında değiştirilebilir.
Kon.
3
2
Ahşap
Hızlı kesme işlemleri
Kalın iş parçaları
Metal
-
1
Kontrplak
Sunta
İnce iş parçaları
İnce kesişler
Alüminyum
Demir içermeyen
Sac
0
Plastik
PVC
Fiberglas
Akrilik
-
Toz üfleyicinin ayarlanması (Şekil A)
Toz üfleyici çalışma sırasında iş parçası etrafında toz
bulunmaması için testere bıçağına şiddeti ayarlanabilir düzeyde
bir hava akımı uygular.
• Kolu 4 kullanarak toz üfleyiciyi ayarlayın.
-- DüşükMetallerle çalışırken, soğutma sıvıları ve
yağlayıcılar kullanırken ve toz emiciyle
birlikte kullanım için.
-- OrtaAhşap ve benzeri malzemelerle düşük
hızda çalışmak için.
-- YüksekAhşap ve benzeri malzemelerle yüksek
hızda çalışmak için.
Türkçe
Plastik çizilmeyi önleyici ayak
koruyucusunun monte edilmesi (Şekil D)
Çizilmeyi önleyici ayak koruyucusu 12 iş parçalarının yüzeyine
(hassas) verilen hasarı azaltır.
• Koruyucuyu gösterildiği şekilde ayağın üzerine oturtun.
Kıymık önleyici ayak ekinin takılması ve
çıkartılması (Şekil E1 & E2)
Testere bıçağının yakınına monte edilen kıymık önleyici ayak eki
13 iş parçasında kıymık oluşumunu azaltır. Bu ek parça hem
ayağa hem de ayak koruyucuya monte edilebilir.
• Ek parçayı 13 gösterildiği yönde tutun.
• Ek parçayı ayağa 9 monte etmek için:
-- Kenarları 14 oluklara 15 kaydırın.
-- Ek parçayı ayağa karşı konumuna doğru geri kaydırın.
• Ek parçayı koruyucuya 12 monte etmek için:
-- Kenarları 14 çubukların 16 arkasına kaydırın.
-- Ek parçanın ön ucunu koruyucuya doğru itin. Ek parça
yerine oturur.
• Kıymık önleyici ayak ekini çıkartmak için yukarda açıklanan
işlemi tersi sırayla yapın.
Toz emme (Şekil F)
Toz emme adaptörü 17 toz emme örtüsüyle 18 birlikte,
uygun bir toz emme sistemine bağlandıklarında iş parçasının
yüzeyindeki tozu emmeye yardımcı olur.
• Toz emme örtüsünü 18 parmak kılavuzundaki 6 yerine
oturana kadar yerleştirin.
• Toz emme adaptörünü 17 gösterildiği şekilde alete takın.
• Uygun bir toz emme sistemim hortumunu adaptöre
bağlayın.
UYARI: Uygun olduğunda, yürürlükteki toz emme
yönergeleri ile uyumlu bir toz emme sistemine bağlayın.
UYARI: Metal kesimi sırasında uygun kıvılcım korumasına
sahip olmayan bir toz emme sistemi kullanmayın.
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve geçerli yönetmeliklere
daima uyun.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın
ve güç kaynağından ayırın.Tetik düğmesinin KAPALI
konumda olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden olabilir.
UYARI:
• İş parçanızın iyice sabitlendiğinden emin olun. Bıçağa
zarar verebilecek çivi, vida ve diğer sabitleyicileri
kaldırın.
• İş parçasının altında bıçak için yeterli boşluğun
bulunduğundan emin olun.
•
•
•
•
•
•
Bıçağın maksimum kesme derinliğini aşan
malzemeleri kesmeyin.
Yalnızca keskin testere bıçaklarını kullanın. Hasarlı
veya bükülmüş testere bıçakları derhal çıkarılmalıdır.
Aleti boruları kesmek için kullanmayın.
Aletinizi asla testere bıçağı yokken çalıştırmayın.
En iyi sonuçlar için, aleti iş parçasının üzerinde
yumuşak ve sabit bir şekilde hareket ettirin. Testere
bıçağına yanal basınç uygulamayın. Ayağı iş
parçasının üzerinde düz tutun ve kabloyu aletle
uyumlu bir şekilde yönlendirin. Eğriler, daireler veya
diğer yuvarlak şekilleri keserken aleti hafifçe ileriye
doğru itin.
Testere bıçağını iş parçasından çıkarmadan önce aletin
tamamen durmasını bekleyin. Kesme işleminden
sonra bıçak çok sıcak olabilir. Dokunmayın.
Uygun El Pozisyonu (Şekil A, K)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, DAIMA
şekilde gösterilen uygun el pozisyonunu kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, ani tepki
ihtimaline karşı aleti DAIMA sıkıca tutun.
Doğru el pozisyonu bir el ön kol üzerinde 21 , diğer el ana kol
20 üzerinde olacak şekildedir.
Açma ve kapatma (Şekil A)
DW331
• Aleti çalıştırmak için açma/kapama düğmesine 1 basın.
• Sürekli çalışma için, svice 1 basın ve basılı tutun, kilitleme
düğmesine 2 bastırın ve svici serbest bırakın.
• Aleti durdurmak için düğmeyi bırakın.
• Aletin sürekli çalışmasını durdurmak için düğmeye kısa bir
süre basıp serbest bırakın. Çalışma bittiğinde ve prizden
çıkarmadan önce her zaman aleti kapatın.
DW333
• Çalıştırmak için: açma/kapama düğmesini 1 öne doğru
kaydırın.
• Kapatmak için: açma/kapama düğmesini arkaya doğru
kaydırın. Çalışma bittiğinde ve prizden çıkarmadan önce her
zaman aleti kapatın.
Elektronik kesme hızının ayarlanması (Şekil
G1 ve G2)
DW331 (Şekil G1)
Kesme hızı açma/kapama svicine 1 uygulanan basınçla değişir.
• Kesme hızını önceden ayarlamak için, kontrol kadranını 3 istediğiniz seviyeye döndürün. Hız yükseldikçe, kesme hızı da
artar. Gerekli ayar malzeme kalınlığı ve türüne bağlıdır.
• Yüksek kesme hızlarını ahşap gibi yumuşak malzemeler için
kullanın. Metal için düşük hızları kullanın.
DW333 (Şekil G2)
Hız kontrol kadranı 3 gerekli hız aralığının ilerleme ayarı için
kullanılabilir.
81
Türkçe
• Elektronik hız kontrol kadranını gerekli seviyeye çevirin.
Gerekli ayar malzeme kalınlığı ve türüne bağlıdır.
• Yüksek kesme hızlarını ahşap gibi yumuşak malzemeler için
kullanın. Metal için düşük hızları kullanın.
UYARI: Aleti uzun bir süre düşük hız ayarında kullandıktan
sonra, yaklaşık 3 dakika yüksüz hızda çalıştırın.
Ahşap kesimi (Şekil H)
•
•
•
•
Gerekirse bir kesme hattı çizin.
Aleti çalıştırın.
Aleti iş parçasının üzerinde tutun ve hattı izleyin.
İş parçanızın kenarına paralel olarak kesme işlemi yapmak
için, paralel çiti takın ve dekupaj testerenizi şekil H›de
gösterildiği gibi iş parçası boyunca yönlendirin.
Pilot deliği kullanarak ahşap kesme (Şekil I)
•
•
•
•
•
Gerekirse bir kesme hattı çizin.
Bir delik (çapı min. 12 mm) açın ve testere bıçağını sokun.
Aleti çalıştırın.
Hattı izleyin.
Kusursuz şekilde yuvarlak şekiller kesmek için, kollu pergel
çubuğunu takın ve istediğiniz yarıçapa ayarlayın (Şekil I).
Çıkıntılı bir kenarın kesilmesi (Şekil J)
• Normal bir bıçak kullanarak, çıkıntılı kenarı kesin.
• Düz bir kesme bıçağı kullanarak bitirme işlemini yapın.
Toz emme (Şekil F)
• Alet uzun süre iç mekanlarda kullanıldığında, uygulanan
toz emme yönergelerine uygun şekilde tasarlanmış bir toz
emme sistemi kullanın.
Metal kesme
• Uygun bir testere bıçağı takın.
• Yukarıda açıklandığı gibi devam edin.
UYARI: Testere bıçağının veya iş parçasının aşırı ısınmasını
önlemek için soğutma yağı (kesme yağı) kullanın
BAKIM
DeWALT elektrikli aletiniz minimum bakımla uzun bir süre
çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz olarak memnuniyet
verici bir şekilde çalışması gerekli özenin gösterilmesine ve
düzenli temizliğe bağlıdır.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın
ve güç kaynağından ayırın.Tetik düğmesinin KAPALI
konumda olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden olabilir.
Kılavuz Rayının Yağlanması (Şekil B)
• Sıkışmayı önlemek için düzenli aralıklarla kılavuz makaraya
8 bir damla yağ damlatın.
82
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde ve etrafında toz
toplanması halinde bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu işlemi gerçekleştirirken
onaylı bir göz koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan parçalarını temizlemek
için asla çözücü veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan malzemeleri
güçsüzleştirir. Yalnızca su ve yumuşak sabunla
nemlendirilmiş bir bez kullanın. Aletin içine herhangi
bir sıvının girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir
parçasını bir sıvı içine daldırmayın.
İlave Aksesuarlar
UYARI: DeWALT tarafından tedarik veya tavsiye
edilenlerin dışındaki aksesuarlar bu ürün üzerinde test
edilmediğinden, söz konusu aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma riskini azaltmak
için bu ürünle birlikte sadece DeWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak için satış
noktalarıyla görüşün.
Bunlar şunlardır:
• DE3241Paralel kılavuz
• DE3242Çizme çubuğu
Aşağıdaki yedek bıçaklar mevcuttur:
• DT2048 İnce dişli kesme bıçağı
• DT2075 Kaba dişli kesme bıçağı
• DT2160 Metal kesme bıçağı
• DT2074 Düz kesme bıçağı*
* Tüm ülkelerde mevcut değildir
Çevrenin Korunması
Ayrı toplama. Bu işaretlenmiş simgeyle ürün ve piller
normal evsel atıklarla birlikte çöpe atılmamalıdır.
Bazı malzemeleri içeren ürün ve piller geri
dönüştürülebilir veya geri kazanılabilir, bu da bazı
hammaddeler için talebi azaltabilir. Lütfen elektrikli ürünleri
ve pilleri yerel yasal mevzuata uygun şekilde geri dönüşüme
tabi tutun. Daha ayrıntılı bilgiler www.2helpU.com adresinde
mevcuttur
Ελληνικά
ΣΕΓΑ
DW331, DW333
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DeWALT. Τα έτη εμπειρίας, η σχολαστική
ανάπτυξη προϊόντων και η καινοτομία έχουν καταστήσει την
DeWALT έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα
των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
Τάση
Τύπος
Κατανάλωση ισχύος
Ισχύς εξόδου
Ταχύτητα χωρίς φορτίο
Μήκος διαδρομής
Βάθος κοπής σε:
ξύλο
αλουμίνιο
χάλυβα
κράμα ανοξείδωτου χάλυβα
Ρύθμιση φαλτσογωνιάς (αρ./δεξ.)
Βάρος
VAC
W
W
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
kg
DW331
230
2
701
425
0 - 3100
26
DW333
230
2
701
425
800 - 3100
26
130
30
12
4,5
0 - 45°
2,6
130
30
12
4,5
0 - 45°
2,6
Τιμές θορύβου και δόνησης (άθροισμα τριαξονικών ανυσμάτων) σύμφωνα με
EN60745-2-11:
LPA(επίπεδο πίεσης ήχου)
dB(A)
86
87
LWA(επίπεδο ισχύος ήχου)
dB(A)
97
98
K(αβεβαιότητα για το δοθέν επίπεδο dB(A)
ήχου)
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah,CM =
Αβεβαιότητα K =
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah,CW =
Αβεβαιότητα K =
m/s2
m/s2
m/s2
m/s2
2,8
2,8
5,0
1,5
6,0
2,0
7,0
1,8
7,5
1,5
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που αναφέρεται στο παρόν
ενημερωτικό φυλλάδιο, μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη
δοκιμή που αναφέρεται στο πρότυπο EN60745 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την αρχική αξιολόγηση της έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο επίπεδο εκπομπής
κραδασμών αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο χρησιμοποιηθεί σε
άλλες εφαρμογές, με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
περίπτωση κακής συντήρησης, η εκπομπή κραδασμών
ενδέχεται να διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου λειτουργίας.
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης σε κραδασμούς
πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το
εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή ο χρόνος που
λειτουργεί χωρίς να εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό ενδέχεται
να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη
διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας για να
προστατεύσετε το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι: συντήρηση του εργαλείου
και των παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών σε καλή
θερμοκρασία, οργάνωση μοτίβων εργασίας.
Ασφάλειες
Ευρώπη
Εργαλεία 230 V
10 Αμπέρ, ηλεκτρικό δίκτυο
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
Οδηγία περί μηχανικού εξοπλισμού
ΣΕΓΑ
DW331, DW333
Η εταιρεία DeWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που περιγράφονται
στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση
με τα εξής πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/EK, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-11:2010.
Αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται και με τις Οδηγίες
2014/30/ΕΕ και 2011/65/ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με την DeWALT στην παρακάτω
διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του
τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί την παρούσα δήλωση εκ
μέρους της εταιρείας DeWALT.
Markus Rompel
Διευθυντής Μηχανολογικού τμήματος
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
08.08.2016
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο σοβαρότητας
για κάθε προειδοποιητική λέξη. Παρακαλούμε διαβάστε το
εγχειρίδιο και δώστε προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη επικίνδυνη
κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
83
Ελληνικά
θα μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική που δεν έχει
σχέση με προσωπικό τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας για τα
ηλεκτρικά εργαλεία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε όλες τις
προειδοποιήσεις ασφαλείας και όλες τις οδηγίες. Η
μη τήρηση όλων των προειδοποιήσεων και των οδηγιών
ενδέχεται να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και
σοβαρό τραυματισμό.
ΔΙΑΤΗΡΉΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ
ΑΝΑΦΟΡΆ
γ ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή ή
σε συνθήκες υγρασίας. Η είσοδος νερού σε ηλεκτρικό
εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
δ ) Μην καταπονείτε υπερβολικά το καλώδιο. Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για τη μεταφορά,
το τράβηγμα ή την αποσύνδεση του ηλεκτρικού
εργαλείου. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από
θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές και κινούμενα
μέρη. Καλώδια που έχουν υποστεί ζημιά ή περιπλεγμένα
καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ε ) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο
σε εξωτερικό χώρο, να χρησιμοποιείτε μόνο
καλώδια προέκτασης που είναι κατάλληλα για
χρήση σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση καλωδίου
κατάλληλου για χρήση σε εξωτερικό χώρο ελαττώνει τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
στ ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία ηλεκτρικού
εργαλείου σε χώρο με υψηλή υγρασία,
χρησιμοποιήστε παροχή ηλεκτροδότησης με
προστασία από ρεύματα διαρροής (RCD). Η χρήση
μιας διάταξης RCD ελαττώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
3) Προσωπική ασφάλεια
Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» σε όλες τις προειδοποιήσεις,
αναφέρεται σε εργαλείο που τροφοδοτείται με ρεύμα από το
ηλεκτρικό δίκτυο (με καλώδιο) ή σε εργαλείο που λειτουργεί με
μπαταρία (ασύρματο).
1) Ασφάλεια χώρου εργασίας
α ) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και καλά
φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι ή σκοτεινοί χώροι,
αποτελούν αιτία ατυχημάτων.
β ) Μη λειτουργείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε
εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως όταν υπάρχουν
εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία
δημιουργούν σπινθήρες που μπορούν να προκαλέσουν
ανάφλεξη στη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
γ ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα παρευρισκόμενα
άτομα όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο.
Η απόσπαση της προσοχής σας μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου.
2) Ηλεκτρική ασφάλεια
84
α ) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων πρέπει
να ταιριάζουν με τις πρίζες. Μην τροποποιείτε
ποτέ το βύσμα με οποιονδήποτε τρόπο. Μη
χρησιμοποιείτε τυχόν βύσματα προσαρμογέα με
γειωμένα (με γείωση εδάφους) ηλεκτρικά εργαλεία.
Με μη τροποποιημένα βύσματα και κατάλληλες πρίζες
ελαττώνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
β ) Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας με
γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες, καλοριφέρ,
εστίες κουζινών και ψυγεία. Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
αυξάνεται όταν το σώμα σας είναι γειωμένο.
α ) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε τι κάνετε
και χρησιμοποιείτε την κοινή λογική κατά τη χρήση
ενός ηλεκτρικού εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο εάν είστε
κουρασμένος(-η) ή υπό την επήρεια ναρκωτικών,
αλκοόλ ή φαρμακευτικής αγωγής. Μια μόνο στιγμή
απόσπασης της προσοχής σας καθώς χειρίζεστε
ηλεκτρικά εργαλεία, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό
προσωπικό τραυματισμό.
β ) Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό.
Να φοράτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως μάσκας για τη σκόνη,
αντιολισθητικών υποδημάτων, κράνους ή προστατευτικών
ακουστικών για τις ανάλογες συνθήκες, θα ελαττώσει τους
προσωπικούς τραυματισμούς.
γ ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του εργαλείου.
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση
Off προτού συνδέσετε το εργαλείο στην πρίζα ή/
και στην μπαταρία, καθώς και προτού σηκώσετε
ή μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά ηλεκτρικών
εργαλείων με το δάκτυλό σας στο διακόπτη ή η σύνδεση
στην πρίζα εργαλείων με το διακόπτη στη θέση On ενέχουν
κίνδυνο ατυχήματος.
δ ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί
προτού ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Ένα
κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει αφεθεί προσαρτημένο
σε κινητό τμήμα του ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να
προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό.
ε ) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε απομακρυσμένα
σημεία. Φροντίστε να έχετε πάντοτε την κατάλληλη
στάση και να διατηρείτε την ισορροπία σας. Κατ’
αυτόν τον τρόπο θα έχετε καλύτερο έλεγχο του εργαλείου
σε απροσδόκητες καταστάσεις.
Ελληνικά
στ ) Να είστε ντυμένοι κατάλληλα. Μην φοράτε φαρδιά
ενδύματα ή κοσμήματα. Διατηρείτε τα μαλλιά, τα
ενδύματα και τα γάντια σας μακριά από κινούμενα
μέρη. Τα φαρδιά ενδύματα, τα κοσμήματα ή τα μακριά
μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα κινούμενα μέρη.
ζ ) Εάν οι συσκευές παρέχονται με σύνδεση
συστημάτων αφαίρεσης και συλλογής σκόνης,
φροντίστε τα συστήματα αυτά να είναι συνδεδεμένα
και να χρησιμοποιούνται κατάλληλα. Η χρήση
συστήματος συλλογής σκόνης μπορεί να ελαττώσει τους
κινδύνους που σχετίζονται με τη σκόνη.
4) Χρήση και φροντίδα των ηλεκτρικών
εργαλείων
α ) Μη ζορίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Χρησιμοποιείτε
το κατάλληλο εργαλείο ανάλογα με την εφαρμογή. Η
εργασία θα πραγματοποιηθεί με καλύτερο και πιο ασφαλή
τρόπο όταν εκτελείται από το σωστά επιλεγμένο ηλεκτρικό
εργαλείο με τον προβλεπόμενο ρυθμό.
β ) Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν ο διακόπτης δεν
μεταβαίνει στις θέσεις On (Ενεργοποίηση) και Off
(Απενεργοποίηση). Οποιοδήποτε εργαλείο δεν μπορεί
να ελεγχθεί μέσω του διακόπτη του, είναι επικίνδυνο και
πρέπει να επισκευαστεί.
γ ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα ή και την
μπαταρία από το ηλεκτρικό εργαλείο πριν κάνετε
οποιεσδήποτε ρυθμίσεις, αλλαγές παρελκόμενων
ή πριν αποθηκεύσετε οποιοδήποτε ηλεκτρικό
εργαλείο. Αυτού του είδους τα μέτρα ασφαλείας
ελαττώνουν τον κίνδυνο τυχαίας θέσης του ηλεκτρικού
εργαλείου σε λειτουργία.
δ ) Αποθηκεύετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη όπου μπορούν
να τα προσεγγίσουν παιδιά και μην επιτρέπετε τη
χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου από άτομα που
δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό ή με τις οδηγίες
χρήσης του. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν
χρησιμοποιούνται από μη εκπαιδευμένους χειριστές.
ε ) Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία. Ελέγξτε για τυχόν
εσφαλμένη ευθυγράμμιση ή ενσφήνωση κινούμενων
μερών, για τυχόν θραύση εξαρτημάτων και για
τυχόν άλλες καταστάσεις που μπορεί να επηρεάσουν
τη λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά, φροντίστε
για την επισκευή του πριν το χρησιμοποιήσετε. Πολλά
ατυχήματα έχουν προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που
δεν έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
στ ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και καθαρά.
Τα κατάλληλα συντηρημένα εργαλεία κοπής με αιχμηρά
άκρα κοπής έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται ευκολότερα.
ζ ) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα
παρελκόμενα και τα τρυπάνια κ.λπ. σύμφωνα
με τις παρούσες οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη
τις συνθήκες εργασίας και την εργασία που
πρόκειται να πραγματοποιηθεί. Η χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου για εργασίες διαφορετικές από
αυτές για τις οποίες προορίζεται, μπορεί να οδηγήσει σε
επικίνδυνη κατάσταση.
5) Συντήρηση (Σέρβις)
α ) Φροντίζετε η συντήρηση του ηλεκτρικού εργαλείου
να πραγματοποιείται από πιστοποιημένο για
επισκευές άτομο, με τη χρήση μόνο πανομοιότυπων
ανταλλακτικών. Κατ’ αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η
ασφάλεια του ηλεκτρικού εργαλείου.
Πρόσθετες ειδικές οδηγίες ασφαλείας για
σέγες
•
•
•
•
•
•
Κρατάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία από μονωμένες
επιφάνειες λαβής όταν εκτελείτε μια εργασία όπου το
εργαλείο κοπής μπορεί να έρθει σε επαφή με αθέατα
καλώδια ή με το ίδιο του το καλώδιο. Αν το αξεσουάρ
κοπής έρθει σε επαφή με καλώδιο υπό τάση, μπορεί να τεθούν
υπό ηλεκτρική τάση και τα εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη του
ηλεκτρικού εργαλείου και να προκληθεί ηλεκτροπληξία στο
χειριστή.
Επιτρέπετε στο μοτέρ να σταματήσει τελείως πριν
τραβήξετε τη λεπίδα από την εντομή (τη σχισμή που
παράγεται από την κοπή). Αν η λεπίδα κινείται μπορεί να
προσκρούσει στο τεμάχιο εργασίας με αποτέλεσμα σπάσιμο
της λεπίδας, ζημιά στο τεμάχιο εργασίας ή απώλεια ελέγχου και
ενδεχομένως και τραυματισμό.
Διατηρείτε τις λαβές στεγνές, καθαρές, απαλλαγμένες
από λάδι και γράσο. Έτσι θα επιτύχετε καλύτερο έλεγχο του
εργαλείου.
Διατηρείτε τις λεπίδες αιχμηρές. Οι μη αιχμηρές λεπίδες
μπορούν να προκαλέσουν πλάγια εκτροπή της λεπίδας ή να
μπλοκάρουν υπό πίεση.
Καθαρίζετε το εργαλείο συχνά, ειδικά μετά από έντονη
χρήση. Σκόνη και ακαθαρσίες που περιέχουν μεταλλικά
σωματίδια συχνά συσσωρεύονται σε εσωτερικές επιφάνειες και
θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Μην έχετε σε λειτουργία αυτό το εργαλείο για μεγάλα
χρονικά διαστήματα. Οι κραδασμοί που προκαλούνται
από τη λειτουργία αυτού του εργαλείου μπορούν να
προκαλέσουν μόνιμη βλάβη σε δάκτυλα, κάτω και άνω τμήμα
των χεριών. Χρησιμοποιείτε γάντια για πρόσθετη άμβλυνση
των κραδασμών, κάνετε συχνά διαλείμματα ξεκούρασης κα
περιορίζετε τον ημερήσιο χρόνο χρήσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνιστούμε τη χρήση διάταξης
προστασίας από ρεύμα διαρροής με διαβάθμιση έντασης
ρεύματος διαρροής 30mA ή μικρότερη.
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών ασφαλείας και
την εφαρμογή διατάξεων ασφαλείας, ορισμένοι υπολειπόμενοι
κίνδυνοι δεν μπορούν να αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
• Βλάβη της ακοής.
• Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω
εκτινασσόμενων σωματιδίων.
• Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω της θέρμανσης των αξεσουάρ
κατά τη λειτουργία.
85
Ελληνικά
•
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για λειτουργία μόνο σε
μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε εάν η τροφοδοσία ανταποκρίνεται
στην τάση που αναγράφεται στην επιγραφή με τα δεδομένα.
Το εργαλείο της DeWALT διαθέτει διπλή μόνωση
σύμφωνα με το πρότυπο EN60745. Κατά συνέπεια,
δεν απαιτείται καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί βλάβη, πρέπει να
αντικατασταθεί από ειδικά διαμορφωμένο καλώδιο που
διατίθεται μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DeWALT.
Χρήση προέκτασης
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται προεκτάσεις εκτός και αν
είναι απολύτως απαραίτητο. Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένη
προέκταση, κατάλληλη για την είσοδο ρεύματος του φορτιστή
σας (ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος
του αγωγού είναι 1,5 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι 30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να ξετυλίγετε πάντοτε το
καλώδιο εντελώς.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1Σέγα
1 Λεπίδα σέγας
1 Ένθετο πέδιλου κατά της δημιουργίας σκληθρών
1 Κάλυμμα πέδιλου για αποφυγή χαραγών
1 Περίβλημα εξαγωγής σκόνης
1 Προσαρμογέα εξαγωγής σκόνης
1 Κιβώτιο μεταφοράς
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα τμήματα ή τα
παρελκόμενα, οι οποίες μπορεί να συνέβησαν κατά τη διάρκεια
της μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε
προσεκτικά και να κατανοήσετε το παρόν εγχειρίδιο.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
Θeεh Κωδικου Ημερομηνιας
(Εικ. [figure] A)
Ο κωδικός ημερομηνίας 19 , ο οποίος περιλαμβάνει επίσης το
έτος κατασκευής, είναι τυπωμένος επάνω στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2016 XX XX
86
Έτος κατασκευής
Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω παρατεταμένης χρήσης.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Περιγραφή (εικ. A)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιήσετε ποτέ το
ηλεκτρικό εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα του. Μπορεί να
προκληθεί βλάβη ή προσωπικός τραυματισμός.
1 Διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης (on/off)
2 Κουμπί ασφάλισης σε λειτουργία
3 Διακόπτης ρύθμισης ταχύτητας
4 Στοιχείο ελέγχου φυσητήρα πριονιδιών
5 Ασφάλιση λεπίδας
6 Προφυλακτήρας δακτύλων
7 Βάση λεπίδας
8 Κυλινδρικός οδηγός
9 Πέδιλο
10 Επιλογέας διαδρομής ταλάντωσης
11 Μοχλός πέδιλου
Προοριζομενη Χρηση
Η σέγα σας έχει σχεδιαστεί για επαγγελματική κοπή ξύλου,
χάλυβα, αλουμινίου, πλαστικού και κεραμικών υλικών.
Να ΜΗ χρησιμοποιείται σε συνθήκες υγρασίας ή όταν υπάρχουν
εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
Αυτές οι σέγες είναι επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με το εργαλείο.
Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται από
μη έμπειρους χειριστές.
-- Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(περιλαμβανομένων παιδιών) που έχουν μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή
έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός
αν τα άτομα αυτά επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο για
την ασφάλειά τους. Τα παιδιά δεν πρέπει να μένουν ποτέ
μόνα τους με αυτό το προϊόν.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετέ το
από την τροφοδοσία, πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Βεβαιωθείτε
ότι ο διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση
OFF (Απενεργοποίηση). Η τυχαία εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
Τοποθέτηση και αφαίρεση λεπίδας πριονιού
(Εικ. B)
Το σύστημα αντικατάστασης λεπίδας χωρίς χρήση εργαλείων
εξασφαλίζει γρήγορη και εύκολη αλλαγή λεπίδων πριονιού.
• Ανοίξτε τη βάση λεπίδας 7 ανασύροντας πλήρως την
ασφάλιση λεπίδας 5 .
• Εισάγετε τη λεπίδα πριονιού στη βάση λεπίδας 7 καθοδηγώντας το πίσω μέρος της λεπίδας ώστε να εισέλθει
στην αυλάκωση του κυλινδρικού οδηγού 8 .
Ελληνικά
• Ελευθερώστε την ασφάλιση λεπίδας 5 .
• Για να αφαιρέσετε τη λεπίδα πριονιού, ανασύρετε πλήρως
την ασφάλιση λεπίδας και τραβήξτε τη λεπίδα από τη βάση
της.
Λεπίδες πριονιού
Τύπος λεπίδας
Λεπίδα κοπής με μικρά δόντια
Λεπίδα κοπής με μεγάλα δόντια
Λεπίδα κοπής μετάλλων
Λεπίδα ισεπίπεδης κοπής*
Εφαρμογές
για λεία και ευθεία κοπή
για γρήγορη και ευθεία κοπή
για σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα
για τελείωμα κοπών έως τοίχο ή άκρο.
* Δεν διατίθεται σε όλες τις χώρες.
Ως προαιρετικός εξοπλισμός διατίθεται μεγάλη ποικιλία λεπίδων
πριονιού για εξειδικευμένες εργασίες.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πάντα να επιλέγετε πολύ προσεκτικά
τη λεπίδα πριονιού.
Ρύθμιση της γωνίας φαλτσοκοπής (Εικ. C)
Το ρυθμιζόμενο πέδιλο 9 επιτρέπει κοπή φάλτσων γωνιών
έως 45° αριστερά και δεξιά. Η κλίμακα φαλτσογωνιάς έχει
προρρυθμισμένες θέσεις στις 0°, 15°, 30° και 45°.
• Ελευθερώστε το μοχλό πέδιλου 11 .
• Σύρετε το πέδιλο 9 προς τη λεπίδα πριονιού.
• Γείρετε το πέδιλο και ρυθμίστε την επιθυμητή φαλτσογωνιά
με χρήση της κλίμακας.
• Σφίξτε το μοχλό πέδιλου.
Ρύθμιση της διαδρομής ταλάντωσης (Εικ. A)
Η ρυθμιζόμενη διαδρομή ταλάντωσης διασφαλίζει τέλεια
διαδρομή κοπής για διαφορετικά υλικά.
• Σύρετε τον επιλογέα 10 στην επιθυμητή θέση
ανατρέχοντας στον πιο κάτω πίνακα. Μπορεί να γίνει
χειρισμός του επιλογέα κατά τη διάρκεια της εργασίας.
Θέση
3
2
Ξύλο
Γρήγορες κοπές
Τεμάχια μεγ. πάχους
Μέταλλο
-
1
Κόντρα πλακέ
Μοριοσανίδα
Λεπτά τεμάχια εργ.
Λεπτές κοπές
Αλουμίνιο
Μη σιδηρούχο
Λαμαρίνα
0
Πλαστικά
PVC
Φάιμπεργκλας
Ακρυλικό υλικό
-
Ρύθμιση του φυσητήρα πριονιδιού (Εικ. A)
Ο φυσητήρας πριονιδιού παρέχει μια ρυθμιζόμενη ροή αέρα
προς τη λεπίδα πριονιού, με σκοπό να διατηρεί το τεμάχιο
εργασίας καθαρό από πριονίδι κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
• Ρυθμίστε το φυσητήρα πριονιδιού χρησιμοποιώντας το
μοχλό 4 .
-- ΧαμηλόΓια εργασία με μέταλλα, όταν
χρησιμοποιούνται υγρά ψύξης και
λίπανσης και για χρήση με σύστημα
εξαγωγής σκόνης.
-- ΕνδιάμεσοΓια εργασία με ξύλο και παρόμοια υλικά
σε χαμηλή ταχύτητα.
-- ΥψηλόΓια εργασία με ξύλο και παρόμοια υλικά
σε υψηλή ταχύτητα.
Τοποθέτηση πλαστικού καλύμματος
πέλματος για προστασία από χαραγές (Εικ. D)
Το κάλυμμα 12 του πέδιλου για προστασία από χαραγές μειώνει
τη ζημιά στις επιφάνειες των (ευπαθών) τεμαχίων εργασίας.
• Κουμπώστε το κάλυμμα πάνω στο πέδιλο όπως δείχνει η
εικόνα.
Τοποθέτηση και αφαίρεση του ενθέτου του
πέδιλου κατά της δημιουργίας σκληθρών
(Εικ. E1 και E2)
Το ένθετο του πέδιλου κατά της δημιουργίας σκληθρών 13 το οποίο εφαρμόζει κοντά στη λεπίδα πριονιού, μειώνει τη
δημιουργία σκληθρών στο τεμάχιο εργασίας. Το ένθετο μπορεί
να τοποθετηθεί και μέσα στο πέδιλο και μέσα στο κάλυμμα του
πέδιλου.
• Κρατήστε το ένθετο 13 στον προσανατολισμό που φαίνεται
στην εικόνα.
• Για να τοποθετήσετε το ένθετο μέσα στο πέδιλο 9 :
-- Περάστε τις άκρες 14 μέσα στις αυλακώσεις 15 .
-- Περάστε το ένθετο πίσω στη θέση του σε επαφή με το
πέδιλο.
• Για να τοποθετήσετε το ένθετο μέσα στο κάλυμμα 12 :
-- Περάστε τις άκρες 14 πίσω από τις νευρώσεις 16 .
-- Σπρώξτε το μπροστινό άκρο του ενθέτου προς το
κάλυμμα. Το ένθετο κουμπώνει στη θέση του.
• Για να αφαιρέσετε το ένθετο του πέδιλου κατά της
δημιουργίας σκληθρών επαναλάβετε την παραπάνω
διαδικασία με την αντίστροφη σειρά.
Εξαγωγή σκόνης (Εικ. F)
Ο προσαρμογέας εξαγωγής σκόνης 17 σε συνδυασμό με το
περίβλημα εξαγωγής σκόνης 18 συμβάλλει στην απομάκρυνση
της σκόνης από την επιφάνεια του τεμαχίου εργασίας, όταν έχει
συνδεθεί σε κατάλληλο σύστημα εξαγωγής σκόνης.
• Τοποθετήστε το περίβλημα εξαγωγής σκόνης 18 πάνω
στον προφυλακτήρα δακτύλων 6 έως ότου κουμπώσει στη
θέση του.
• Τοποθετήστε τον προσαρμογέα εξαγωγής σκόνης 17 στο
εργαλείο όπως δείχνει η εικόνα.
• Συνδέστε στον προσαρμογέα τον εύκαμπτο σωλήνα
κατάλληλου συστήματος εξαγωγής σκόνης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν αρμόζει, συνδέετε σύστημα
εξαγωγής σκόνης σχεδιασμένο σύμφωνα με τις
εφαρμόσιμες Οδηγίες σχετικά με την εκπομπή σκόνης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε σύστημα
εξαγωγής σκόνης χωρίς κατάλληλη προστασία από
σπινθήρες, όταν κόβετε μέταλλο.
87
Ελληνικά
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Να τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες
ασφαλείας και τις ισχύουσες ρυθμίσεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετέ το
από την τροφοδοσία, πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Βεβαιωθείτε
ότι ο διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση
OFF (Απενεργοποίηση). Η τυχαία εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Βεβαιωθείτε ότι το τεμάχιο εργασίας είναι καλά
στερεωμένο. Αφαιρέστε καρφιά, βίδες και άλλα
στοιχεία στερέωσης που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά
στη λεπίδα.
• Ελέγξτε ότι υπάρχει επαρκής χώρος για τη λεπίδα κάτω
από το τεμάχιο εργασίας.
• Μην κόβετε υλικά πάχους μεγαλύτερου του μέγιστου
βάθους κοπής της λεπίδας.
• Χρησιμοποιείτε μόνο αιχμηρές λεπίδες πριονιού. Οι
λεπίδες πριονιού που έχουν υποστεί ζημιά ή έχουν
λυγίσει πρέπει να αφαιρούνται άμεσα.
• Μη χρησιμοποιήσετε το εργαλείο για κοπή σωλήνων
ή αγωγών.
• Ποτέ μη λειτουργείτε το εργαλείο σας χωρίς λεπίδα
πριονιού.
• Για βέλτιστα αποτελέσματα, μετακινείτε το εργαλείο
ομαλά και συνεχόμενα πάνω στο τεμάχιο εργασίας.
Μην ασκείτε πλευρική πίεση στη λεπίδα πριονιού.
Διατηρείτε το πέδιλο επίπεδα πάνω στο τεμάχιο
εργασίας και διευθετήστε το καλώδιο μακριά, σε
ευθεία με το εργαλείο. Όταν κόβετε καμπύλες, κύκλους
ή άλλα στρογγυλά σχήματα, προωθείτε το εργαλείο
απαλά.
• Περιμένετε να σταματήσει τελείως το εργαλείο για
να αφαιρέσετε τη λεπίδα πριονιού από το τεμάχιο
εργασίας. Μετά την κοπή, η λεπίδα μπορεί να είναι
πολύ θερμή. Μην την αγγίζετε.
Σωστή τοποθέτηση των χεριών (Εικ. A, K)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
τραυματισμού, ΠΑΝΤΑ χρησιμοποιείτε τη σωστή θέση των
χεριών όπως δείχνει η εικόνα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
τραυματισμού, ΠΑΝΤΑ κρατάτε σταθερά το εργαλείο σε
αναμονή απότομης αντίδρασης.
Για τη σωστή τοποθέτηση των χεριών απαιτείται ένα χέρι στην
μπροστινή λαβή 21 με το άλλο χέρι στην κύρια λαβή 20 .
88
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση (Εικ. Α)
DW331
• Για να θέσετε σε λειτουργία το εργαλείο, πατήστε το
διακόπτη on/off 1 .
• Για συνεχή λειτουργία, πιέστε και κρατήστε πατημένο το
διακόπτη 1 , πιέστε το κουμπί ασφάλισης σε λειτουργία 2 και απελευθερώστε το διακόπτη.
• Για να σταματήσετε το εργαλείο, ελευθερώστε το διακόπτη.
• Για να σταματήσετε το εργαλείο όταν είναι σε συνεχή
λειτουργία, πιέστε σύντομα το διακόπτη και ελευθερώστε
τον. Πάντα απενεργοποιείτε το εργαλείο όταν τελειώσει η
εργασία και πριν το αποσυνδέσετε από την πρίζα.
DW333
• Για την ενεργοποίηση: μετακινήστε προς τα μπροστά το
διακόπτη on/off 1 .
• Για την απενεργοποίηση: μετακινήστε προς τα πίσω το
διακόπτη on/off. Πάντα απενεργοποιείτε το εργαλείο όταν
τελειώσει η εργασία και πριν το αποσυνδέσετε από την
πρίζα.
Ηλεκτρονική ρύθμιση της ταχύτητας κοπής
(Εικ. G1 και G2)
DW331 (Εικ. G1)
Η ταχύτητα κοπής μεταβάλλεται σύμφωνα με την πίεση που
ασκείται πάνω στο διακόπτη on/off 1 .
• Για να προκαθορίσετε την ταχύτητα κοπής, γυρίστε το
διακόπτη ρύθμισης 3 στο επιθυμητό επίπεδο. Όσο
υψηλότερος είναι ο ρυθμός, τόσο υψηλότερη είναι ταχύτητα
κοπής. Η απαιτούμενη ρύθμιση εξαρτάται από το πάχος και
το είδος του υλικού.
• Χρησιμοποιείτε υψηλές ταχύτητες για κοπή μαλακών υλικών
όπως ξύλου. Χρησιμοποιείτε χαμηλές ταχύτητες για κοπή
μετάλλων.
DW333 (Εικ. G2)
Ο περιστροφικός διακόπτης ρύθμισης ταχύτητας 3 μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για προρρύθμιση της απαιτούμενης περιοχής
ταχύτητας.
• Περιστρέψτε τον επιλογέα ηλεκτρονικού ελέγχου ταχύτητας
στο επιθυμητό επίπεδο. Η απαιτούμενη ρύθμιση εξαρτάται
από το πάχος και το είδος του υλικού.
• Χρησιμοποιείτε υψηλές ταχύτητες για κοπή μαλακών υλικών
όπως ξύλου. Χρησιμοποιείτε χαμηλές ταχύτητες για κοπή
μετάλλων.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μετά τη χρήση του εργαλείου για
παρατεταμένη περίοδο σε ρυθμίσεις χαμηλής ταχύτητας,
αφήστε το να λειτουργήσει περ. 3 λεπτά στη μέγιστη
ταχύτητα χωρίς φορτίο.
Κοπή σε ξύλο (Εικ. H)
• Αν χρειάζεται, σχεδιάστε μια γραμμή κοπής.
• Ενεργοποιήστε το εργαλείο.
• Κρατήστε το εργαλείο σε επαφή με το τεμάχιο εργασίας και
ακολουθήστε τη γραμμή.
Ελληνικά
• Για κοπή παράλληλα με την ακμή του τεμαχίου εργασίας
σας, τοποθετήστε τον παράλληλο οδηγό και καθοδηγήστε
τη σέγα σας κατά μήκος του τεμαχίου εργασίας όπως δείχνει
η εικόνα H.
Κοπή σε ξύλο με χρήση οπής-πιλότου (Εικ. I)
• Αν χρειάζεται, σχεδιάστε μια γραμμή κοπής.
• Διανοίξτε με τρυπάνι μια οπή (διαμ. τουλάχ. 12 mm) και
εισάγετε τη λεπίδα πριονιού.
• Ενεργοποιήστε το εργαλείο.
• Ακολουθήστε τη γραμμή.
• Για κοπή τέλεια στρογγυλών σχημάτων, εγκαταστήστε τη
ράβδο ελλειψογράφου και ρυθμίστε την στην επιθυμητή
ακτίνα (Εικ. Ι).
Κοπή έως προεξέχουσα άκρη (Εικ. J)
• Κόψτε ως την προεξέχουσα άκρη χρησιμοποιώντας μια
συμβατική λεπίδα.
• Τελειώστε την κοπή χρησιμοποιώντας λεπίδα ισεπίπεδης
κοπής.
Εξαγωγή σκόνης (Εικ. F)
• Όταν το εργαλείο χρησιμοποιείται σε εσωτερικό χώρο
για παρατεταμένες χρονικές περιόδους, χρησιμοποιείτε
κατάλληλη διάταξη απομάκρυνσης σκόνης η οποία έχει
σχεδιαστεί σε συμμόρφωση με τις εφαρμόσιμες Οδηγίες που
αφορούν την εκπομπή σκόνης.
Κοπή σε μέταλλο
• Εγκαταστήστε κατάλληλη λεπίδα πριονιού.
• Προχωρήστε όπως περιγράφηκε πιο πάνω.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιήστε ένα λιπαντικό ψύξης
(λάδι κοπής) για να αποτρέψετε την υπερθέρμανση της
λεπίδας πριονιού ή του τεμαχίου εργασίας
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DeWALT σχεδιάστηκε για να
λειτουργεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα με ελάχιστη συντήρηση.
Η συνεχής ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή
φροντίδα του εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετέ το
από την τροφοδοσία, πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Βεβαιωθείτε
ότι ο διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση
OFF (Απενεργοποίηση). Η τυχαία εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
Λίπανση του κυλινδρικού οδηγού (Εικ. B)
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για την αφαίρεση ρύπων και σκόνης,
χρησιμοποιήστε ξηρό αέρα κάθε φορά που διαπιστώνετε
συγκέντρωση σκόνης εντός και γύρω από τις θυρίδες
αερισμού. Όταν εκτελείτε αυτή τη διαδικασία, να φοράτε
εγκεκριμένο προστατευτικό για τα μάτια και εγκεκριμένη
μάσκα για τη σκόνη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες ή
άλλες ισχυρές χημικές ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου. Αυτές οι χημικές
ουσίες μπορούν να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα τμήματα.
Χρησιμοποιείτε ένα πανί που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό
και ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ την εισροή τυχόν
υγρών στο εσωτερικό του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε υγρό
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Επειδή με το προϊόν αυτό δεν έχουν
δοκιμαστεί άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά που
διατίθενται από την DeWALT, η χρήση τυχόν τέτοιων
παρελκόμενων με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού,
πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από την DeWALT.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κατάλληλα
παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο με τον
οποίο συνεργάζεστε.
Σ› αυτά περιλαμβάνονται:
• DE3241Παράλληλος οδηγός
• DE3242Ράβδος ελλειψογράφου
Διατίθενται οι παρακάτω ανταλλακτικές λεπίδες:
• DT2048 Λεπίδα κοπής με μικρά δόντια
• DT2075 Λεπίδα κοπής με μεγάλα δόντια
• DT2160 Λεπίδα κοπής μετάλλων
• DT2074 Λεπίδα ισεπίπεδης κοπής*
* Δεν διατίθεται σε όλες τις χώρες.
Για την προστασία του περιβάλλοντος
Χωριστή συλλογή. Τα προϊόντα και οι μπαταρίες που
επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να
απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.
Τα προϊόντα και οι μπαταρίες περιέχουν υλικά που
μπορούν να ανακτηθούν ή να ανακυκλωθούν ώστε να μειωθούν
οι ανάγκες για πρώτες ύλες. Παρακαλούμε να ανακυκλώνετε
τα ηλεκτρικά προϊόντα και τις μπαταρίες σύμφωνα με τους
τοπικούς κανονισμούς. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται
στον ιστότοπο www.2helpU.com.
• Σε κανονικά διαστήματα χρησιμοποιείτε μια σταγόνα λαδιού
στον κυλινδρικό οδηγό 8 για την αποφυγή εμπλοκής.
89
Belgique et
Luxembourg België
en Luxemburg
DeWALT - Belgium BVBA
Egide Walschaertsstraat 16
2800 Mechelen
Tel: NL 32 15 47 37 63
Tel: FR 32 15 47 37 64
Fax:
32 15 47 37 99
www.dewalt.be
enduser.BE@SBDinc.com
Danmark
DeWALT
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Tel:
Fax:
www.dewalt.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Deutschland
DeWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:06126-21-1
Fax:06126-21-2770
www.dewalt.de
infodwge@sbdinc.com
Ελλάς
DeWALT (Ελλάς) Α.Ε.
EΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος 7
& Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 74, Αθήνα
SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) – 193 00 Ασπρόπυργος
Τηλ:00302108981616
Φαξ:00302108983570
www.dewalt.gr
Greece.Service@sbdinc.com
España
DeWALT Ibérica, S.C.A.
Parc de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
934 797 400
934 797 419
www.dewalt.es
respuesta.postventa@sbdinc.com
France
DeWALT
5, allée des Hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
Fax:
04 72 20 39 20
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
scufr@sbdinc.com
Schweiz
Suisse
Svizzera
DeWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel:
Fax:
044 - 755 60 70
044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
service@rofoag.ch
Ireland
DeWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:00353-2781800
Fax:00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DeWALT
via Energypark
20871 Vimercate (MB), IT
Tel: Fax: 800-014353
39 039 9590200
39 039 9590313
www.dewalt.it
Nederlands
DeWALT Netherlands BV
Holtum Noordweg 35
6121 RE BORN, Postbus 83, 6120 AB BORN
Tel:
Fax:
31 164 283 063
31 164 283 200
www.dewalt.nl
Norge
DeWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
Tel: Fax: 45 25 13 00
45 25 08 00
www.dewalt.no
kundeservice.no@sbdinc.com
Österreich
DeWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248, A-1230 Wien
Tel: Fax: 01 - 66116 - 0
01 - 66116 - 614
www.dewalt.at
service.austria@sbdinc.com
Portugal
DeWALT Limited, SARL
Centro de Escritórios de Sintra Avenida
Almirante Gago Coutinho, 132/134, Edifício 14
2710-418 Sintra
Tel: Fax: 214 66 75 00
214 66 75 80
www.dewalt.pt
resposta.posvenda@sbdinc.com
Suomi
DeWALT
PL 47
00521 Helsinki
Puh: Faksi:
010 400 4333
0800 411 340
www.dewalt.fi
asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Sverige
DeWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
Fax: 031 68 61 60
031 68 60 08
www.dewalt.se
kundservice.se@sbdinc.com
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel: Faks:
0212 533 52 55
0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DeWALT, 210 Bath Road;
Slough, Berks SL1 3YD
Tel: Fax: 01753-567055
01753-572112
www.dewalt.co.uk
emeaservice@sbdinc.com
Australia
DeWALT
810 Whitehorse Road Box Hill
VIC 3103 Australia
Tel: Aust 1800 338 002
Tel: NZ 0800 339 258
www.dewalt.com.au
www.dewalt.co.nz
Middle East Africa
DeWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, UAE
Tel: Fax: www.dewalt.ae
Service.MEA@sbdinc.com
N483010
90
70 20 15 10
70 22 49 10
971 4 812 7400
971 4 2822765
12/16
Download PDF

advertising