DCG426 | DeWalt DCG426 DIE GRINDER instruction manual

DCG426
Final page size: A5 (148mm x 210mm)
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)3
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)14
English (original instructions)27
Español (traducido de las instrucciones originales)38
Français (traduction de la notice d’instructions originale)50
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)62
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)74
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)86
Português (traduzido das instruções originais)97
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)110
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)121
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)132
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)143
Copyright DeWALT
B
Fig. A
11
10
12
7
4
3
1
5
2
13
9
8
6
14
8
9
8
9
Fig. B
6
10 mm max.
5
1
Fig. C
Fig. D
2
Dansk
18 V SLIBEMASKINE
DCG426
Tillykke!
EF-Konformitetserklæring
Du har valgt et DeWALT-værktøj. Mange års erfaring, ihærdig
produktudvikling og innovation gør DeWALT én af de mest
pålidelige partnere for professionelle brugere af elværktøj.
Maskindirektiv
Tekniske Data
Spænding
Type
Tomgangshastighed
Tilstand 1
Tilstand 2
Tilstand 3
Maks. hjuldiameter
Spændtang størrelse
Vægt (uden batteripakke)
VDC
DCG426
18
1
DCG426-XE
18
1
min-1
min-1
min-1
mm
mm
kg
0–10000
0–17500
0–25000
38
6,0
1,2
0–10000
0–17500
0–25000
38
6,35
1,2
Støjværdier og vibrationsværdier (triax vector sum) i henhold til EN60745-2-23:
LPA(emissions lydtryksniveau)
dB(A)
92
92
LWA(lydtryksniveau)
dB(A)
103
103
K(usikkerhed for det angivne
dB(A)
3
3
lydniveau)
Vibrationsemissionsværdi ah =
Usikkerhed K =
m/s2
m/s2
4,4
1,5
4,4
1,5
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er målt i overensstemmelse med en
standardiseret test, der er angivet i EN60745 og kan anvendes til
at sammenligne et værktøj med et andet. Det kan anvendes til
en foreløbig eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne vibrationsemissionsniveau
repræsenterer værktøjets hovedanvendelsesområder. Hvis
værktøjet anvendes til andre formål, med andet tilbehør
eller vedligeholdes dårligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forøge eksponeringsniveauet
over den samlede arbejdsperiode markant.
Et estimat af eksponeringsniveauet for vibration bør
også tage højde for de gange, værktøjet slukkes, eller
når det kører men ikke bruges til at arbejde. Det kan
mindske eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
Identificér yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at
beskytte operatøren mod vibrationens effekter, som f.eks.:
vedligehold værktøjet og tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre.
18 V slibemaskine
DCG426
DeWALT erklærer, at produkterne beskrevet under Tekniske
data er udformet i overensstemmelse med:
2006/42/EF, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-23:2013.
Disse produkter overholder også direktivet 2014/30/EU og
2011/65/EU. Kontakt DeWALT på følgende adresse for yderligere
oplysninger eller se bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den tekniske fil og
udsteder denne erklæring på vegne af DeWALT.
Markus Rompel
Direktør for maskinteknik
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
05.05.2017
ADVARSEL: Læs instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for
hvert enkelt signalord. Læs vejledningen og vær opmærksom på
disse symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart farlig situation, der
medmindre den undgås, vil resultere i død eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kunne resultere i død eller
alvorlig personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kan resultere i mindre eller
moderat personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling, der ikke er forbundet
med personskade, men som kan resultere
i produktskade.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
3
Vægt
Dansk
Batterier
Opladere/opladningstider (minutter)
Kat #
VDC
Ah
Vægt (kg)
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
Generelle sikkerhedsadvarsler
for elværktøjer
ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Manglende overholdelse af advarsler og
instruktioner kan medføre elektrisk stød, brand og/eller
alvorlig personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG
Termen “elværktøj” i advarslerne refererer til dit elektroniske
(ledning) eller batteribetjente (trådløse) elværktøj.
1) Sikkerhed i Arbejdsområdet
a ) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og godt oplyst.
Rodede eller mørke områder giver anledning til ulykker.
b ) Undlad at benytte elektrisk værktøj i en
eksplosionsfarlig atmosfære, som f.eks. ved
tilstedeværelsen af brændbare væsker, gasser eller
støv. Elværktøj danner gnister, der kan antænde støv
eller dampe.
c ) Hold børn og omkringstående på afstand, når der
anvendes elektrisk værktøj. Distraktioner kan medføre,
at du mister kontrollen.
2) Elektrisk Sikkerhed
a ) Stik på elektrisk værktøj skal passe til stikkontakten.
Stikket må aldrig modificeres på nogen måde.
Undlad at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj. Umodificerede stik
og dertil passende stikkontakter reducerer risikoen for
elektrisk stød.
b ) Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader,
såsom rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Der er
øget risiko for elektrisk stød, hvis din krop er jordforbundet.
c ) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for regn eller
våde forhold. Hvis der trænger vand ind i et elektrisk
værktøj, øges risikoen for elektrisk stød.
d ) Undlad at udsætte ledningen for overlast. Brug
aldrig ledningen til at bære, trække værktøjet eller
trække det ud af stikkontakten. Hold ledningen
borte fra varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede ledninger øger
risikoen for elektrisk stød.
4
e ) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs, skal der
anvendes en forlængerledning, som er egnet til
udendørs brug. Brug af en ledning, der er egnet til
udendørs brug, reducerer risikoen for elektrisk stød.
f ) Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område, benyt
en strømforsyning, der er beskyttet af en
fejlstrømsafbryder. Ved at benytte en fejlstrømsafbryder
reduceres risikoen for elektrisk stød.
3) Personlig Sikkerhed
a ) Vær opmærksom, pas på hvad du foretager dig,
og brug sund fornuft, når du benytter et elektrisk
værktøj. Betjen ikke værktøjet, hvis du er træt,
påvirket af narkotika, alkohol eller medicin. Et
øjebliks uopmærksomhed under anvendelse af et elektrisk
værktøj kan forårsage alvorlig personskade.
b ) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær altid
beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr, såsom støvmaske,
skridsikre sikerhedssko, sikkerhedshjelm eller høreværn,
brugt når omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
c ) Undgå utilsigtet start. Sørg for, at der er slukket for
kontakten, inden værktøjet tilsluttes en strømkilde
og/eller batterienhed, samles op eller bæres. Når
elektrisk værktøj bæres med fingeren på kontakten eller
tilsluttes, når kontakten er tændt, giver det anledning
til ulykker.
d ) Fjern eventuelle justerings- eller skruenøgler, før det
elektriske værktøj startes. En skruenøgle eller anden
nøgle, der bliver siddende på en roterende del af elektrisk
værktøj, kan give anledning til personskade.
e ) Undlad at række for langt. Hold hele tiden en god
fodstilling og balance. Dette giver bedre kontrol af det
elektriske værktøj, når uventede situationer opstår.
f ) Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær ikke løst tøj
eller smykker. Hold dit hår, tøj og handsker væk fra
bevægelige dele. Løstsiddende tøj, smykker eller langt
hår kan blive fanget i bevægelige dele.
g ) Hvis der anvendes støvudsugnings- eller
støvopsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes og
anvendes rigtigt. Anvendelse af støvopsamlingsudstyr
kan begrænse farer forårsaget af støv.
Dansk
4) Anvendelse og Vedligeholdelse af
Elektrisk Værktøj
a ) Undlad at bruge magt over for det elektriske
værktøj. Brug det værktøj, der er bedst egnet til
det arbejde, der skal udføres. Værktøjet vil klare
opgaven bedre og mere sikkert med den ydelse, som det
er beregnet til.
b ) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis kontakten
ikke tænder og slukker for det. Alt elektrisk værktøj,
der ikke kan kontrolleres med kontakten, er farligt og
skal repareres.
c ) Træk stikket ud af stikkontakten og/eller
batterienheden fra det elektriske værktøj, før det
elektriske værktøj justeres, dets tilbehør udskiftes,
eller det stilles til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen for, at
værktøjet startes utilsigtet.
d ) Opbevar elektrisk værktøj uden for rækkevidde
af børn, og tillad ikke personer, som ikke er
bekendt med dette elektriske værktøj eller disse
instruktioner, at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj
er farligt i hænderne på personer, som ikke er instrueret i
brugen deraf.
e ) Vedligeholdelse af elektrisk værktøj. Undersøg
om bevægelige dele sidder skævt, binder eller er
gået itu såvel som andre forhold, der kan påvirke
betjeningen af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før brug. Mange
ulykker er forårsaget af dårligt vedligeholdt værktøj.
f ) Hold skæreværktøj skarpe og rene. Ordentligt
vedligeholdt skæreværktøj med skarpe skærekanter har
mindre tilbøjelighed til at binde og er lettere at styre.
g ) Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor, osv. i
overensstemmelse med disse instruktioner, idet der
tages hensyn til arbejdsforholdene og den opgave,
som skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til andre
opgaver end dem, det er beregnet til, kan resultere i en
farlig situation.
5) Anvendelse og Vedligeholdelse af
Batteri
a ) Må kun genoplades med den oplader, som er
angivet af fabrikanten. En oplader, der er beregnet til en
bestemt type batteripakke, kan udgøre en brandrisiko, hvis
den bruges med en anden type batteripakke.
b ) Brug kun elektrisk værktøj med de batteripakker,
der er beregnet til hver enkelt type. Brug af andre
batteripakker kan skabe risiko for personskade og brand.
c ) Når en batteripakke ikke er i brug, skal den holdes
borte fra andre metalgenstande, såsom papirclips,
mønter, nøgler, søm, skruer og andre små
metalgenstande, der kan danne forbindelse mellem
to elektriske kontaktflader. Kortslutninger mellem
batterikontakter kan forårsage forbrænding eller brand.
d ) Hvis en batteripakke udsættes for overlast, kan der
sive væske ud. Undgå kontakt. Hvis væsken berøres
ved et tilfælde, skal der skylles med masser af vand.
Hvis der kommer væske i øjnene, skal der desuden
søges lægehjælp. Batterivæske kan forårsage irritation
eller forbrænding.
6) Service
a ) Elektrisk værktøj skal serviceres af en kvalificeret
servicetekniker, som udelukende benytter
identiske reservedele. Derved sikres det, at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
YDERLIGERE SPECIFIKKE SIKKERHEDSREGLER
Sikkerhedsadvarsler, der er fælles for
slibning
a ) Denne værktøjsmaskine er beregnet til at fungere
som en slibemaskine. Læs alle sikkerhedsadvarsler,
instruktioner, illustrationer og specifikationer, der
følger med dette elværktøj. Manglende overholdelse af
alle nedenstående instruktioner kan medføre elektrisk stød,
brand og/eller alvorlig personskade.
b ) Det anbefales ikke at udføre funktioner som
slibning, stålbørstning, polering og afskæringer
med dette elværktøj. Anden brug end den,
elværktøjet er fremstillet til, kan udgøre en fare og
forårsage personskade.
c ) Anvend ikke tilbehør, der ikke er specielt designet
til værktøjet og anbefalet af producenten. Blot fordi
tilbehøret kan påsættes værktøjet, garanterer det ikke
sikker betjening.
d ) Tilbehørets nominelle hastighed skal mindst svare
til den maksimale hastighed, der er markeret på
elværktøjet. Tilbehør, der kører hurtigere end dets
nominelle hastighed, kan gå itu og flyve væk.
e ) Tilbehørets udvendige diameter og tykkelse skal
være inden for elværktøjets kapacitetsvurdering.
Tilbehør af ukorrekt størrelse kan ikke opbevares eller
kontrolleres korrekt.
f ) Dornstørrelsen på hjul, flanger, støttepuder eller
andet tilbehør skal passe i værktøjets spindel.
Tilbehør med spændehuller, der ikke passer elværktøjets
monterede hardware, vil køre ud af balance, vibrere for
meget og kan forårsage mangel på kontrol.
g ) Dorn monterede hjul eller andet tilbehør skal helt
ind i spændepatronen eller borepatronen. Hvis
dornen ikke holdes korrekt og/eller hjulets overhæng er for
langt, kan det monterede hjul gå løs og blive skubbet ud
ved høj hastighed.
h ) Anvend ikke beskadiget tilbehør. Før brug af tilbehør
undersøges f.eks. slibehjul for skår og revner,
støttepuder for revner eller slid og stålbørste for løse
eller revnede tråde. Hvis elværktøjet eller tilbehøret
tabes, bør det undersøges for skade, eller der bør
monteres ubeskadiget tilbehør. Efter undersøgelse
og montering af tilbehør placeres du og tilskuere
væk fra tilbehørets rotationsplan, og elværktøjet
køres ved maksimal tomgangshastighed i et
5
Dansk
minut. Beskadiget tilbehør vil normalt gå i stykker under
denne testkørsel.
i ) Anvend personligt beskyttelsesudstyr. Afhængig
af brugen bør du anvende ansigtsskærm eller
sikkerhedsbriller. Hvis det er nødvendigt, skal du
anvende støvmaske, hørebeskyttelse, handsker
og et arbejdsforklæde, der kan modstå småt
slibemateriale eller arbejdsemnefragmenter.
Øjenbeskyttelsen skal kunne stoppe flyvende
fremmedlegmer, der opstår som følge af de forskellige
betjeninger. Støvmasken eller åndedratsværnet skal
kunne filtrere partikler, der frembringes som følge af din
betjening. Forlænget eksponering for høj, intens støj kan
forårsage høreskader.
j ) Sørg for, at tilskuere står i en sikker afstand
fra arbejdsområdet. Folk, der befinder sig
i arbejdsområdet, skal anvende personligt
beskyttelsesudstyr. Fragmenter af arbejdsemnet eller
ødelagt tilbehør kan flyve afsted og forårsage skade uden
for det umiddelbare arbejdsområde.
k ) Hold kun i elværktøjets isolerede gribeflader, hvis
der er risiko for, at det kommer i kontakt med skjulte
ledninger. Ved kontakt med en strømførende ledning
bliver elværktøjets blotlagte metaldele også strømførende,
så brugeren får stød.
l ) Hold altid godt fast ved værktøjet med
din(e) hånd(hænder) under opstart. Motorens
reaktionsmoment kan få værktøjet til at vride sig, når det
accelererer til fuld hastighed.
m ) Brug klemmer til at understøtte arbejdsemnet, når
det er praktisk. Hold aldrig et lille arbejdsemne i den
ene hånd og værktøjet i den anden, når det er i brug.
Fastspænding af et lille arbejdsemne giver dig mulighed
for at bruge dine hænder til at styre værktøjet. Runde
materialer som f.eks. dyvelstænger, rør eller slanger har en
tendens til at rulle, mens der skæres, og det kan få boret til
at binde eller springe imod dig.
n ) Læg aldrig værktøjet fra dig, før tilbehøret er helt
stoppet. Det roterende tilbehør kan gribe fast i overfladen,
og du kan miste kontrollen over elværktøjet.
o ) Efter udskiftning af bor eller foretagne justeringer,
kontrollér at spændemøtrikken, borepatronen eller
andre justeringsanordninger er spændt korrekt. Løse
justeringsanordninger kan uventet skifte og medføre tab
af kontrol, løse rotationskomponenter vil blive kastet med
voldsom kraft.
p ) Start ikke elværktøjet, mens du bærer det på dig.
Utilsigtet kontakt med det roterende tilbehør kan hænge
fast i dit tøj og efterfølgende ind i huden.
q ) Rengør værktøjets lufthuller med jævne mellemrum.
Motorens ventilator vil trække støv ind i kabinettet, og
for megen akkumulering af metalstykker kan udgøre en
elektrisk fare.
r ) Betjen ikke elværktøjet nær brændbare materialer.
Gnister kan antænde disse materialer.
6
s ) Anvend ikke tilbehør, der kræver kølevæske. Brug
af vand eller anden kølevæske kan resultere i livsfarligt
elektrisk stød.
YDERLIGERE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER TIL
AL BRUG
Årsager til og undgåelse af tilbageslag
Tilbageslag er en pludselig reaktion på et fastklemt eller blokeret
slibehjul, støttepude, børste eller andet tilbehør. Fastklemmelse
eller blokering forårsager hurtig blokering af det roterende tilbehør,
der gør, at det ukontrollerede elværktøj kører i modsat retning af
tilbehørets rotation på det sted, det er fastkørt.
F.eks. hvis et slibehjul er fastklemt eller blokeret af arbejdsemnet,
kan kanten af hjulet, der er på vej ind i det spidse punkt, grave
sig ind i overfladen på materialet og forårsage, at hjulet
arbejder sig ud eller falder ud. Hjulet kan enten gå imod eller
væk fra operatøren, afhængigt af hjulets bevægelsesretning ved
fastklemmelsespunktet. Slibehjul kan også gå i stykker under
disse forhold.
Et tilbageslag opstår som følge af forkert brug eller ved misbrug
af værktøjet. Det kan undgås ved at følge nedenstående
forholdsregler:
a ) Hold godt fast på værktøjet og placer kroppen og
armen således, at du kan modstå styrken fra et
tilbageslag. Anvend altid ekstrahåndtaget, hvis det
medfølger, for maksimal kontrol over tilbageslag
eller momentreaktion under opstart. Operatøren kan
kontrollere momentreaktionen eller tilbageslagets styrke,
hvis der tages korrekte forholdsregler.
b ) Vær særlig forsigtig, når du arbejder med hjørner,
skarpe kanter osv. Undgå at bumpe eller blokere
tilbehøret. Hjørner, skarpe kanter eller bump har en
tendens til at blokere det roterende tilbehør og kan
forårsage mangel på kontrol eller tilbageslag.
c ) Påsæt ikke en savkædes snitteblad eller en savklinge
med tænder. Sådanne klinger forårsager ofte tilbageslag
og mangel på kontrol.
d ) Før altid boret ind i materialet i den samme retning
som skærelinjen forlader materialet (hvilket er den
samme retning, som spånerne kastes). Indføring af
værktøjet i den forkerte retning kan få borets skærelinje
til kravle ud af arbejdet og trække værktøjet i retning af
denne indføring.
e ) Når du bruger roterende filer, afskæringshjul,
højhastighedsfræsere eller hårdmetalfræsere sørg
altid for, at arbejdet er forsvarligt fastspændt.
Disse hjul vil gribe fast, hvis de bliver skråtstillede i rillen
og kan give tilbageslag. Når et afskæringshjul griber
fast, vil hjulet normalt knække. Når en roterende fil,
højhastighedsfræsere eller hårdtmetalfræsere griber
fast, kan den springe fra rillen, og du kan tabe kontrollen
over værktøjet.
Dansk
Sikkerhedsadvarsler, der er specifikke for
slibnings- og afskæringsfunktioner
a ) Brug kun hjultyper, der er anbefalet til dit elværktøj
og kun til anbefalede anvendelser. F.eks.: Slib ikke
med siden af et afskæringshjul. Slibeskæringshjul
er tilsigtet perifer slibning. Sidekraft på disse hjul kan
ødelægge dem.
b ) For gevindskårne slibekegler og stik brug kun
ubeskadigede hjuldorne med en ikke løsnet
ansatsflange med den korrekte størrelse og længde.
Korrekte dorne vil nedsætte muligheden for brud.
c ) Bloker ikke et afskæringshjul, og tryk ikke for
kraftigt. Forsøg ikke at foretage et for dybt
snit. Overbelastning af hjulet øger belastningen og
følsomheden for drejning eller låsning af hjulet i snittet og
muligheden for tilbageslag eller hjulskade.
d ) Anbring aldrig din hånd på linje med eller bagved et
roterende hjul. Når hjulet bevæger sig væk fra din hånd,
kan det mulige tilbageslag drive hjulet og elværktøjet
direkte mod dig.
e ) Sluk for elværktøjet, og hold det stille, indtil hjulet
er helt stoppet, hvis hjulet bliver klemt eller sætter
sig fast, eller hvis et snit afbrydes. Forsøg aldrig at
fjerne hjulet fra snittet, mens hjulet er i bevægelse,
da der ellers kan forekomme et tilbageslag. Find ud
af, hvorfor hjulet er blevet klemt eller sætter sig fast, og træf
passende forholdsregler, så det ikke kan ske igen.
f ) Genstart ikke snittet i arbejdsemnet. Lad hjulet nå
fuld hastighed og sæt det derefter forsigtigt ind
i snittet. Hjulet kan eventuelt binde, arbejde sig ud af
arbejdsemnet eller forårsage tilbageslag, hvis elværktøjet
startes i arbejdsemnet.
g ) Støttepaneler eller andet arbejdsemne af
overdreven størrelse for at minimere risikoen
for hjulfastklemmelse og tilbageslag. Store
arbejdsemner har en tendens til at synke under deres
egenvægt. Arbejdsemnet skal understøttes på begge
sider af hjulet, både i nærheden af skærelinjen og ved
arbejdsemnets kant.
h ) Vær især forsigtig, hvis der skal udføres et
”lommesnit” i et uoverskueligt område, f.eks. i en
eksisterende væg. Hjulet, der skal dykke ned, kan skære
gas- eller vandrør, elektriske ledninger eller genstande, der
kan forårsage tilbageslag.
Restrisici
På trods af overholdelsen af de relevante sikkerhedsregler og
brug af sikkerhedsudstyr kan visse restrisici ikke undgås. Disse
omfatter: • Hørenedsættelse.
• Risiko for personskade som følge af flyvende partikler.
• Risiko for forbrænding ved at røre ved tilbehør, der bliver varmt
under betjening.
• Risiko for personskade som følge af forlænget brug.
Elektrisk sikkerhed
Den elektriske motor er konstrueret til bare én spænding.
Kontrollér altid, at batteripakken svarer til spændingen på
mærkepladen. Kontrollér også, at spændingen på din oplader
svarer til din el-netspænding.
Din DeWALT-oplader er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN60335. Derfor kræves der
ingen jordledning.
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den erstattes
af en specialfremstillet ledning, der fås gennem
DeWALT‘s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Der bør ikke benyttes en forlængerledning, medmindre det er
absolut nødvendigt. Brug en godkendt forlængerledning, der
er egnet til strømforsyningen til din oplader (se Tekniske data).
Den minimale lederstørrelse er 1 mm2; den maksimale længde
er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles helt ud.
GEM DISSE INSTRUKTIONER
Opladere
DeWALT opladere kræver ingen justering og er designet til at
være så brugervenlige som muligt.
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteriopladere
GEM DISSE INSTRUKTIONER: Denne vejledning indeholder
vigtige sikkerheds- og driftsinstruktioner for kompatible
batteriopladere se Tekniske data).
• Før du bruger opladeren, læs alle instruktioner og de
sikkerhedsmæssige afmærkninger på opladeren, batteripakken
og produktet.
ADVARSEL: Risiko for chok. Lad ikke nogen flydende
væsker komme ind i opladeren. Det kan resultere i et
elektrisk chok.
ADVARSEL: Vi anbefaler brug af en reststrømsanordning
med en reststrømskapacitet på 30mA eller mindre.
FORSIGTIG: Risiko for brand. For at reducere risikoen
for kvæstelser, oplad kun DeWALT genopladelige
batterier. Andre batterityper kan eksplodere og
forårsage personskader.
FORSIGTIG: Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke
leger med udstyret.
BEMÆRK: Under bestemte forhold, når opladeren
er tilsluttet til strømforsyningen, kan blotlagte
opladerkontakter blive kortsluttet af fremmede materialer.
Fremmede materialer af en ledende art som for eksempel,
men ikke begrænset til ståluld, aluminumsfolie eller
anden koncentration af metalliske partikler skal holdes på
afstand af opladerens huller. Tag altid stikket til opladeren
ud fra kontakten, når der ikke er indsat en batteripakke.
Tag stikket til opladeren ud før forsøg på at rengøre den.
• Forsøg ALDRIG at oplade batteripakken med andre
opladere end dem, der er omtalt i denne manual.
7
Dansk
Opladeren og batteripakken er specielt designet til at
arbejde sammen.
Disse opladere er ikke beregnet til anden brug end
opladning af DeWALT genopladelige batterier. Al anden
brug kan medføre risiko for brand, elektrisk chok eller livsfarlige
elektriske stød.
Udsæt ikke opladeren for regn eller sne.
Træk i stikket i stedet for ledningen, når opladeren
frakobles. Dette vil reducere risikoen for beskadigelse af
elstikket og ledningen.
Sørg for at ledningen er placeret, så den ikke bliver trådt
på, snublet over eller på anden måde bliver genstand for
skader eller belastning.
Anvend kun en forlængerledning, når det er absolut
nødvendigt. Anvendelse af en ukorrekt forlængerledning
kan resultere i risiko for brand, elektrisk chok eller livsfarlige
elektriske stød.
Anbring ikke noget oven på opladeren eller anbring
opladeren på et blødt underlag, der kan blokere
ventilationshullerne og medføre for megen intern
varme. Anbring opladeren på afstand af alle varmekilder.
Opladeren ventileres gennem huller i toppen og bunden
af huset.
Brug ikke opladeren, hvis ledningen eller stikket er
beskadiget—få dem omgående udskiftet.
Brug ikke opladeren, hvis den har fået et hårdt slag, er
blevet tabt eller blevet beskadiget på anden vis. Tag den
med til et autoriseret værksted.
Demontér ikke opladeren, tag den med til et autoriseret
værksted, når service eller reparation er påkrævet.
Ukorrekt genmontering kan medføre risiko for elektrisk chok,
livsfarlige elektriske stød eller brand.
Hvis ledningen beskadiges, skal den omgående udskiftes af
producenten, hans forhandler eller lignende kvalificeret person
for at forebygge enhver risiko.
Tag stikket til opladeren ud af kontakten før forsøg på
nogen form for rengøring. Dette vil reducere risikoen for
elektrisk chok. Fjernelse af batteripakken vil ikke reducere
denne risiko.
Forsøg ALDRIG at tilslutte 2 opladere til hinanden.
Opladeren er designet til at køre på standard 230V
husholdningsstrøm. Forsøg ikke at bruge den med
en anden strømstyrke. Dette gælder ikke for opladere
til køretøjer.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Opladning af et batteri (Fig. A)
1. Tilslut opladeren til en passende stikkontakt før
batteripakken sættes i.
2. Indsæt batteripakken 8 i opladeren og kontrollér, at pakken
sidder godt fast i opladeren. Det røde (opladnings) lys
vil blinke hele tiden og angive, at opladningsprocessen
er startet.
3. Når opladningen er færdig, vil det blive angivet af den røde
lampe, som vil lyse konstant på ON. Batteripakken er fuldt
opladet og kan nu anvendes eller kan efterlades i opladeren.
8
Skub batteriets udløserknap 9 på batteripakken for at
udtage batteripakken.
BEMÆRK: For at sikre maksimal ydeevne og levetid for li-Ion
batteripakker skal batteripakken lades helt op, før den anvendes
første gang.
Betjening af oplader
Se indikatorerne nedenfor for batteripakkens opladestatus.
Ladeindikatorer
oplader
fuldt opladet
forsinkelse ved
varmt/koldt batteri*
*Det røde lys vil fortsætte med at blinke, men et gult indikatorlys
vil blive tændt under denne handling. Når batteriet har opnået
en passende temperatur, vil det gule lys blive slukket, og
opladeren vil genoptage opladningsproceduren.
Kompatible oplader(e) vil ikke oplade en defekt batteripakke.
Opladeren vil angive defekt batteri ved at nægte at lyse eller ved
at vise problem pakke eller oplader blinkmønster.
BEMÆRK: Dette kan også betyde et problem med opladeren.
Hvis opladeren angiver et problem, tag opladeren og
batteripakken med hen til et autoriseret servicecenter for at
blive kontrolleret.
Varm/kold pakkeforsinkelse
Når opladeren sporer et batteri, der er for varmt eller for
koldt, starter den automatisk en varm/kold pakkeforsinkelse
og indstiller opladningen, indtil batteriet har nået en
passende temperatur. Opladeren skifter derefter automatisk
til pakkeopladningsfunktion. Denne funktion sikrer
maksimal batterilevetid.
En kold batteripakke vil oplade med en langsommere hastighed
end en varm batteripakke. Batteripakken vil oplade ved den
lavere hastighed gennem hele opladningscyklussen og vil
ikke vende tilbage til maksimal opladningshastighed, selvom
batteriet varmer.
DCB118 opladeren er udstyret med en intern blæser designet
til at nedkøle batteripakken. Blæseren tændes automatisk, når
batteripakken trænger til at blive afkølet. Brug aldrig opladeren,
hvis blæseren ikke virker korrekt, eller hvis blæseråbningerne
er blokerede. Tillad ikke at fremmedlegemer trænger ind
i opladeren.
Elektronisk beskyttelsessystem
XR Li-Ion værktøjerne er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem, der vil beskytte batteriet imod
overbelastning, overopvarmning eller dyb afladning.
Værktøjet vil automatisk slå fra, hvis det elektroniske
beskyttelsessystem aktiveres. Hvis dette sker, anbring li-ion
batteriet på opladeren, indtil det er helt opladet.
Vægmontering
Disse opladere er designet til montering på en væg, eller til at
stå oprejst på et bord eller en arbejdsflade. Hvis vægmontering
anbring opladeren inden for rækkevidde af en stikkontakt og
på afstand af et hjørne eller andre forhindringer, der kan hindre
luftstrømmen. Brug bagsiden af opladeren som skabelon for
placering af monteringsskruerne på væggen. Monter opladeren
sikkert ved hjælp af gipsskruer (købes separat) mindst 25,4 mm
langemed en skruehoveddiameter på 7–9 mm, skrues ind i
træ til en optimal dybde, der efterlader ca. 5,5 mm af skruen
blotlagt. Ret hullerne på bagsiden af opladeren ind efter de
blotlagte skruer og skru dem helt ind i hullerne.
Instruktioner om rengøring af opladeren
ADVARSEL: Risiko for chok. Tag stikket til opladeren
ud af kontakten før rengøring. Snavs og fedt kan
fjernes fra det ydersiden af opladeren med en klud eller
en blød ikke-metallisk børste. Brug ikke vand eller andre
rengøringsmidler. Lad aldrig væske trænge ind i værktøjet,
og nedsænk aldrig nogen del af værktøjet i en væske.
Batteripakke
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteripakker
Sørg for at oplyse katalognummer og spænding ved bestilling af
nye batteripakker.
Batteripakken er ikke fuldt opladet ved levering. Læs
nedenstående sikkerhedsvejledning, før batteripakke og oplader
tages i brug. Følg derefter den beskrevne opladningsprocedure.
LÆS ALLE INSTRUKTIONER
•
•
•
•
•
•
•
•
Oplad ikke eller brug batteriet i en eksplosionsfarlig
atmosfære, som f.eks. ved tilstedeværelsen af
brændbare væsker, gasser eller støv. Isætning eller
udtagning af batteriet fra opladeren kan antænde støv
eller dampe.
Tving aldrig batteripakken ind i opladeren. Foretag ikke
nogen ændringer på batteripakken, så den kan passe
ind i en ikke kompatibel oplader, da batteripakken kan
blive sprængt og kan medføre personskader.
Oplad kun batteripakker i DeWALT opladere.
Sprøjt IKKE på den eller nedsænk den i vand eller
andre væsker.
Opbevar eller brug ikke værktøjet og batteripakken
på steder, hvor temperaturen kan nå op på eller
overstige 40 ˚C (104 ˚F) (som f.eks. uden for skure eller
metalbygninger om sommeren).
Brænd ikke batteripakken, selv hvis den er svært
beskadiget eller helt opslidt. Batteripakken kan eksplodere i
åben ild. Der dannes giftige dampe og stoffer ved forbrænding
af lithium-ion-batteripakker.
Hvis batteriets indhold kommer i kontakt med huden,
skal området omgående vaskes med mild sæbe og vand.
Hvis batterivæske kommer i øjnene, lad vand løbe over det
åbne øje i 15 minutter, eller indtil irritationen ophører. Hvis det
er nødvendigt at søge lægehjælp, består batterielektrolytten af
en blanding af flydende organiske karbonater og lithiumsalte.
Indholdet af åbnede battericeller kan forårsage
luftvejsirritation. Sørg for frisk luft. Søg lægehjælp, hvis
symptomerne vedvarer.
Dansk
ADVARSEL: Fare for forbrændinger. Batterivæske kan
være brændbar, hvis den udsættes for gnister eller åben ild.
ADVARSEL: Forsøg aldrig at åbne batteripakken. Hvis
batteripakken er revnet eller beskadiget, indsæt den
ikke i opladeren. Undgå at mase, tabe eller beskadige
batteripakken. Anvend ikke en batteripakke eller
oplader, der har fået et hårdt slag, er blevet tabt, kørt
over eller blevet beskadiget på anden vis (f.eks. stukket
med en nål, slået med en hammer, trådt på). Det kan
medføre elektriske chok eller livsfarlige elektriske stød.
Beskadigede batteripakker skal returneres til forhandleren
for genanvendelse.
ADVARSEL: Brandfare. Opbevar eller bær aldrig
batteripakker, så metalgenstande kan komme
i kontakt med udsatte batteriklemmer. Anbring
for eksempel ikke batteripakker i forklæder, lommer,
værktøjskasser, produktkasser, skuffer osv. med løse søm,
skruer, nøgler osv.
FORSIGTIG: Når det ikke er i brug, læg værktøjet på
siden på en stabil overflade, hvor det ikke vil vælte
eller falde ned. Nogle værktøjer med store batteripakker
vil stå lodret på batteripakken, men kan let væltes.
Transport
ADVARSEL: Brandfare. Transport af batterier kan
muligvis forårsage brand, hvis batteripolerne uforvarende
kommer i kontakt med ledende materialer. Ved transport
af batterier sørg for, at batteriets poler er beskyttet og godt
isoleret fra materialer, der kan komme i kontakt med dem
og forårsage en kortslutning.
DeWALT batterier opfylder alle gældende skibsfartsregler
som foreskrevet af industrien og juridiske standarder, som
omfatter FN’s anbefalinger om transport af farligt gods,
den internationale lufttransportforening (IATA), farligt gods
regulativer, de internationale maritime farligt gods (IMDG) regler
og den europæiske konvention om international transport af
farligt gods ad landevejen (ADR). Litium-ion-celler og batterier
er blevet testet i henhold til afsnit 38,3 i FN´s anbefalinger om
tests og kriterier for transport af farligt gods.
I de fleste tilfælde vil afsendelsen af en DeWALT batteripakke
være undtaget fra at blive klassificeret som et fuldt reguleret
klasse 9 farligt materiale. Generelt vil det kun være forsendelser,
der indeholder et litium-ion batteri med en energivurdering på
over 100 watt timer (wt), der skal sendes som fuldt reguleret
klasse 9. Alle litium-ion batterier har en watt time vurdering
markeret på pakningen. Desuden på grund af regulativers
kompleksiteter, anbefaler DeWALT, at man ikke sender litiumion-batteripakker med luftfragt uanset watt time vurdering.
Forsendelser af værktøj med batterier (combo sæt) kan som
eneste undtagelse sendes med luftfragt, hvis batteripakkens
watt time vurdering ikke er højere end 100 watt timer.
Uanset om en forsendelse anses for at være undtaget
eller fuldt reguleret, er det speditørernes ansvar at rådføre
sig med de seneste regler for emballerings-, mærkningsog dokumentationskrav.
Oplysningerne i dette afsnit i vejledningen er givet i god tro
og menes at være korrekte på det tidspunkt, hvor dokumentet
9
Dansk
blev oprettet. Men der gives ingen garanti, udtrykt eller
underforstået. Det er købers ansvar at sikre, at vedkommendes
aktiviteter er i overensstemmelse med de gældende regulativer.
Transport af FLEXVOLTTM batteri
DeWALT FLEXVOLTTM batteri har to funktioner: Anvendelse
og transport.
Anvendelsesfunktion: Når FLEXVOLTTM batteriet står alene
eller er i et DeWALT 18V produkt, vil den fungere som et 18V
batteri. Når FLEXVOLTTM batteriet er i et 54V eller et 108V (to 54V
batterier) produkt, vil det fungere som et 54V batteri.
Transportfunktion: Når
dækslet er fastgjort til
FLEXVOLTTM batteriet, er batteriet
i transportfunktion. Behold
dækslet til forsendelse.
Under transportfunktionen er cellestrenge elektrisk afbrudt inde
i pakken, og det resulterer i 3 batterier med en lavere watt time
(Wh) ydelse i forhold til 1 batteri med en højere watt timeydelse.
Denne øgede mængde på 3 batterier med den lavere watt
timeydelse kan fritage pakken fra visse forsendelsesforordninger,
der er batterier med højere watt timer.
Eksempelvis kan transport Eksempel på mærkning af anvendelses- og
transportlabel
Wh ydelsen angive 3 x 36
Wh, hvilket betyder 3
batterier hver på 36 watt
timer. Anvendelses Wh
ydelsen kan angive 108 watt timer (forudsat 1 batteri).
Må ikke udsættes for vand.
Defekte ledninger skal udskiftes omgående.
Oplad kun mellem 4 ˚C og 40 ˚C.
Kun til indendørs brug.
T ag hensyn til miljøet ved bortskaffelse
af batteripakken.
Oplad kun DeWALT batteripakker med de
specielle DeWALT opladere. Opladning af andre
typer batteripakker end de specielle DeWALT
batterier med en DeWALT oplader, kan få dem til
at sprænges eller føre til andre farlige situationer.
Destruér ikke batteripakken.
ANVENDELSE (uden transportdæksel). Eksempel:
Wh ydelsen angiver 108 Wh (1 batteri med 108
watt timer).
TRANSPORT (med indbygget transportdæksel).
Eksempel: Wh ydelsen angiver 3 x 36 Wh
(3 batterier på 36 watt timer).
Anbefalet opbevaring
Batteritype
1. Det bedste opbevaringssted er køligt og tørt, hvor den ikke
udsættes for direkte sollys og ekstrem varme eller kulde. For
optimal batteriydelse og -liv skal du opbevare batteripakker
ved stuetemperatur, når de ikke er i brug.
2. For langtids opbevaring anbefales det at opbevare en fuldt
opladet batteripakke et køligt, tørt sted uden for opladeren
for optimale resultater.
BEMÆRK: Batteripakker bør ikke opbevares helt tømt for
opladning. Batteripakken skal genoplades før brug.
DCG426 bruger et batteri på 18 volt.
Disse batteripakker kan bruges: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, DCB546,
DCB547. Se Tekniske data for flere informationer.
Mærkater på oplader og batteripakke
Udover de piktogrammer, der anvendes i denne vejledning,
kan mærkater på opladeren og battteripakken vise de følgende
piktogrammer:
Læs brugsvejledningen før brug.
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1Slibemaskine
2Skruenøgler
1 Li-ion batteripakke (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 modeller)
2 Li-ion batteripakker (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 modeller)
3 Li-ion batteripakker (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 modeller)
1Brugsvejledning
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet, dele og tilbehør,
der kan være opstået under transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt og forstå den
før betjening.
Mærkning på værktøjet
Se Tekniske data vedrørende opladningstid.
10
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
B erør aldrig kontaktflader med
strømførende genstande.
Læs brugsvejledningen før brug.
Beskadigede batteripakker må ikke oplades.
Bær høreværn.
Brug øjeværn.
Datokodeposition (Fig. A)
Datokoden 14 , der også inkluderer produktionsåret, er tryk
på huset.
Eksempel:
2018 XX XX
Produktionsår
Beskrivelse (Fig. A)
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk værktøj eller nogen
dele deraf. Det kan medføre materiale- eller personskade.
1 Variabel hastighedsvippekontakt
2 Låseknap
3 Spindel
4 Spændetangsmøtrik
5 Lille skruenøgle (13 mm)
6 Stor skruenøgle (17 mm)
7 Spændetang (6,0 mm, 6,35 mm)
8 Batteri
9 Batteriets udløserknap
10 Slibekrop
11 Slibehals
12 LED-arbejdslys
13 Kontakt til valg af hastighed
14 Datokode
Tilsigtet Brug
Din slibemaskine er fremstillet til professionelle
slibningsopgaver. Værktøjet kan bruges sammen med det
komplette sortiment af kommercielt slibetilbehør med en
maksimal diameter på 38 mm og en godkendt minimal
hastighed på 25000/min.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i nærheden af
brændbare væsker eller gasser.
Denne slibemaskine er en professionel værktøjsmaskine.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet. Overvågning
er påkrævet, når uerfarne brugere anvender dette værktøj.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af personer
(inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale handicaps; mangel på erfaringer, viden eller
færdigheder, medmindre de er under overvågning af en
person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlige
kvæstelser, anbring forlæns-/baglænsknappen
i startspærreposition eller slå værktøjet fra og
frakobel batteripakken, før der foretages nogen
justeringer, eller der af-/påmonteres tilbehør eller
ekstraudstyr. Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
Dansk
ADVARSEL: Anvend kun DeWALT-batteripakker og
-opladere.
Indsættelse og fjernelse af
batteripakken fra værktøjet (Fig. A)
BEMÆRK: For de bedste resultater kontrollér at batteripakken
8 er fuldt opladet.
Sådan installeres batteripakken i
værktøjets håndtag
1. Ret batteripakken 8 ind efter rillerne inde i håndtaget.
2. Skub den ind i håndtaget, indtil batteripakken sidder godt
fast i værktøjet og kontrollér, at den ikke river sig løs.
Sådan fjernes batteripakken fra værktøjet
1. Tryk på udløserknappen 9 og træk batteripakken ud fra
værktøjets håndtag.
2. Isæt batteripakken i opladeren som beskrevet i
opladerafsnittet i denne vejledning.
Batteripakker til brændstofmåler (Fig. A)
Nogle DeWALT batteripakker indeholder en brændstofmåler,
som består af tre grønne LED lys, som angiver niveauet for den
resterende opladning i batteripakken.
Du aktiverer brændstofmåleren ved at trykke på og holde
brændstofmålerknappen nede. En kombination af de tre
grønne LED lys vil lyse og angive niveauet for den resterende
opladning. Når niveauet for opladning i batteriet ligger under
den brugbare grænse, lyser brændstofmåleren ikke, og batteriet
skal genoplades.
BEMÆRK: Brændstofmåleren giver kun en indikation af den
opladning, der resterer i batteripakken. Den angiver ikke
værktøjets funktionalitet og er underlagt variation baseret på
produktkomponenter, temperatur og slutbrugeranvendelse.
Vippekontakt med variabel hastighed
(Fig. A)
ADVARSEL: Tag godt fat i værktøjet med begge hænder
for at bevare kontrollen over værktøjet ved opstart og
under brug, og indtil hjulet eller tilbehøret stopper med
at rotere. Sørg for, at hjulet står helt stille, før du lægger
værktøjet fra dig.
ADVARSEL: For at reducere uforventet værktøjsbevægelse
bør du ikke tænde og slukke for værktøjet under
belastningsforhold. Lad sliberen køre op til fuld hastighed,
før den rører arbejdsoverfladen. Løft værktøjet fra
overfladen, før du slukker for værktøjet.
Når der trykkes på vippekontakten med variabel hastighed
1 tændes værktøjet, og når vippekontakten med variabel
hastighed slippes, slukkes værktøjet. Vippekontakten
med variabel hastighed tillader hastighedskontrol.
Jo længere kontakten presses ned, des højere bliver
slibemaskinens hastighed.
11
Dansk
Låseknap (Fig. A)
Låseknappen 2 , placeret på værktøjskroppen, er en
sikkerhedsfunktion, der forhindrer utilsigtet aktivering
af slibemaskinen.
Tryk på låseknappen 2 , og tryk så på vippekontakten 1 for
at tænde værktøjet. Værktøjet vil køre, mens der trykkes på
kontakten. Sluk for værktøjet ved at udløse vippekontakten.
ADVARSEL: Deaktivér ikke låseknappen. Hvis
låseknappen deaktiveres, kan værktøjet starte uforventet,
når du lægger det fra dig.
ADVARSEL: Lad værktøjet nå fuld hastighed, for det rører
arbejdsoverfladen. Løft værktøjet fra arbejdsoverfladen, før
du slukker for værktøjet.
Gear med tre hastigheder (Fig. A)
ADVARSEL: Uanset hastighedsindstillingen, skal
tilbehørets nominelle hastighed mindst svare til den
maksimale hastighed, der er markeret på elværktøjet.
Dit værktøjs funktion med tre hastigheder gør det muligt for dig
at vælge hastighedsintervaller baseret på anvendelsen og det
anvendte tilbehør. Du vælger den laveste hastighedsindstilling
ved at slå værktøjet fra og få det til at stoppe. Skub kontakten
til valg af hastighed 13 til den laveste o./min. indikeret
over skifteren. Den midterste hastighedsindstilling er i
midterpositionen. Den højeste hastighedsindstilling er indikeret
med den højeste o./min.
BEMÆRK: Hastighedsintervaller kan ikke ændres under brug.
Slip udløseren og lad værktøjet standse helt, inden du skifter til
et nyt valg af hastighedsinterval.
LED arbejdslys (Fig. A)
FORSIGTIG: Kig ikke ind i arbejdslyset. Der kan ske
alvorlige øjenskader.
Arbejdslyset 12 placeret omkring spændetangen aktiveres,
når der trykkes på vippekontakten. Når kontakten slippes, vil
arbejdslyset stadig lyse i op til 20 sekunder.
BEMÆRK: Arbejdslysene er til belysning af den aktuelle
arbejdsoverflade og er ikke beregnet til brug som
en lommelygte.
BETJENING
ADVARSEL: Overhold altid sikkerhedsvejledningen og de
gældende regler.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlige
kvæstelser, anbring forlæns-/baglænsknappen
i startspærreposition eller slå værktøjet fra og
frakobel batteripakken, før der foretages nogen
justeringer, eller der af-/påmonteres tilbehør eller
ekstraudstyr. Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
Korrekt håndposition (Fig. A, D)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade skal
du ALTID anvende den rette håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlig
personskade skal du ALTID holde godt fast i tilfælde af en
pludselig reaktion.
12
Korrekt håndstilling kræver en hånd på værktøjskroppen 10 ,
og den anden hånd på halsen af slibemaskinen 11 , som vist i
Figur D.
Brugsvejledning (Fig. C)
ADVARSEL:
• Sørg for, at alle materialer, der skal slibes eller skæres,
sidder godt fast.
• Brug klemmer eller en skruestik til at holde og
understøtte arbejdsemnet på et stabilt underlag. Det
er vigtigt at klemme og understøtte arbejdsemnet
godt for at forebygge, at arbejdsemnet bevæger sig, så
du mister kontrollen over det. Det er vigtigt at klemme
og understøtte arbejdsemnet godt for at forebygge,
at arbejdsemnet bevæger sig, så du mister kontrollen
over det.
• Fastgør arbejdsemnet. Et arbejdsemne, der er fastgjort
med fastgøringsanordninger eller i en skruestik holdes
mere sikkert end med hånden.
• Støttepaneler eller andet arbejdsemne af overdreven
størrelse for at minimere risikoen for hjulfastklemmelse
og tilbageslag. Store arbejdsemner har en tendens til
at synke under deres egenvægt. Arbejdsemnet skal
afstøttes på begge sider af hjulet, både i nærheden af
skærelinjen og ved arbejdsemnets kant.
• Bær altid almindelige arbejdshandsker, når du
arbejder med dette værktøj.
• Gearkassen bliver meget varm under brug.
• Benyt kun et let tryk på værktøjet. Anvend ikke sidepres
på skiven.
• Undgå overstyring. Bliver værktøjet varmt, skal du lade
det køre i tomgang nogle få minutter.
• De bedste slibningsresultater opnås, når maskinen
indstilles til en vinkel på 90°. Flyt maskinen frem og
tilbage med et moderat tryk. På denne måde bliver
arbejdsemnet ikke for varmt, bliver ikke misfarvet, og
der dannes ingen riller.
ADVARSEL: Tag godt fat i værktøjet med begge hænder
for at bevare kontrollen over værktøjet ved opstart og
under brug, og indtil hjulet eller tilbehøret stopper med
at rotere. Sørg for, at hjulet står helt stille, før du lægger
værktøjet fra dig.
Sæt arbejdet i en skruestik eller klem det fast. Brug en
ansigtsmaske over næse og mund, hvis arbejdet rejser støv.
Behandl hjulet med respekt. Pres ikke hjulet ind i arbejdet
eller anvend unødvendigt tryk. Slib kun på forsiden af hjulet,
undtagen du har et særligt hjul specielt egnet til at tillade
slibning på siden af hjulet.
Montering af tilbehør (Fig. A, B)
ADVARSEL: Tilbehørets nominelle hastighed skal mindst
svare til den maksimale hastighed, der er markeret
på elværktøjet. Tilbehør, der kører hurtigere end dets
nominelle hastighed, kan gå itu og flyve væk.
ADVARSEL: Tilbehør skal være inden for den
kapacitetsydelse, der er markeret på værktøjet. Tilbehør af
ukorrekt størrelse kan ikke styres korrekt.
ADVARSEL: Brug aldrig tilbehør med en dornlængder, der
overstiger 40 mm. Sørg for, at den blotlagte dornlængde
ikke er længere end 10 mm efter indsættelse af tilbehør
i spændetangen.
ADVARSEL: Fare for projektil. Brug kun tilbehør med
skafter, der passer til den installerede spændetang.
Mindre skafter vil ikke være sikre og kan løsne sig
under drift.
FORSIGTIG: Stram aldrig spændetangen uden først
at installere et tilbehør i den. Stramning af en tom
spændetang selv manuelt kan beskadige spændtangen.
1. Hold spindlen 3 ved hjælp af den mindre leverede
skruenøgle 5 .
2. Løsn spændetangsmøtrikken 4 ved at dreje den imod uret.
3. Indsæt skaftet på tilbehøret i spændetangen 7 .
4. Spænd spændetangen godt fast ved hjælp af den leverede
større skruenøgle 6 .
Du fjerner tilbehøret ved at gennemgå processen i
omvendt rækkefølge.
Metalarbejde
ADVARSEL: Under ekstreme arbejdsforhold kan der
ophobes støv inde i maskinehuset, når der arbejdes med
metal. Dette kan resultere i, at beskyttelsesisoleringen inde
i maskinen bliver reduceret og dermed øger risikoen for
elektrisk stød.
For at undgå ophobningen af metalspåner inde i maskinen
anbefaler vi at rydde ventilationshullerne dagligt.
Se Vedligeholdelse.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DeWALT-elværktøj er beregnet til langvarig brug med
minimal vedligeholdelse. Værktøjets fortsatte tilfredsstillende
drift afhænger af korrekt vedligeholdelse og rengøring
af værktøjet.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlige
kvæstelser, anbring forlæns-/baglænsknappen
i startspærreposition eller slå værktøjet fra og
frakobel batteripakken, før der foretages nogen
justeringer, eller der af-/påmonteres tilbehør eller
ekstraudstyr. Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
Der kan ikke udføres service på opladeren eller batteripakken.
Dansk
luftaftrækket. Bær godkendte beskyttelsesbriller og
godkendt støvmaske ved udførelse af denne procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler eller andre
kraftige kemikalier til at rengøre værktøjets ikke-metalliske
dele. Disse kemikalier kan svække de materialer, der
anvendes i disse dele. Brug en klud, der kun er fugtet
med vand og mild sæbe. Lad aldrig væske trænge ind
i værktøjet, og nedsænk aldrig nogen del af værktøjet
i væske.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det, som stilles til
rådighed af DeWALT, ikke er afprøvet med dette produkt,
kan det være farligt at bruge sådant tilbehør med dette
værktøj. For at mindske risikoen for personskade, må
dette produkt kun anvendes med tilbehør, som anbefales
af DeWALT.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
Miljøbeskyttelse
S eparate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden.
Produkte und Batterien enthalten Materialien, die
zurückgewonnen oder recycelt werden können, um den Bedarf
an Rohstoffen zu reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische
Produkte und Batterien gemäß den lokalen Bestimmungen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.2helpU.com.
Genopladelig batteripakke
Dette batteri har en lang levetid, men skal udskiftes, når det
ikke afgiver tilstrækkelig effekt ved opgaver, der før var lette at
udføre. Ved afslutningen af batteriets rimelige levetid bortskaffes
det på en miljøsikker måde:
• Sørg for, at batteripakken er helt afladet og tag den derpå
ud af værktøjet.
• Litium-ion-celler er genanvendelige. Tag dem med til din
forhandler eller til den lokale genbrugsplads. De indsamlede
batteripakker vil blive genanvendt eller korrekt bortskaffet.
Smøring
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs ud af hovedhuset med
tør luft, lige så snart der samler sig snavs i og omkring
13
Deutsch
18 V STABSCHLEIFER
DCG426
Herzlichen Glückwunsch!
EG-Konformitätserklärung
Sie haben sich für ein Gerät von DeWALT entschieden.
Langjährige Erfahrung, sorgfältige Produktentwicklung und
Innovation machen DeWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Maschinenrichylinie
Technische Daten
18 V Stabschleifer
DCG426
Spannung
Typ
Leerlaufdrehzahl
Modus 1
Modus 2
Modus 3
Maximaler Scheibendurchmesser
Spannzangengröße
Gewicht (ohne Akku)
VGS
DCG426
18
1
DCG426-XE
18
1
min-1
min-1
min-1
mm
mm
kg
0–10000
0–17500
0–25000
38
6,0
1,2
0–10000
0–17500
0–25000
38
6,35
1,2
Lärmwerte und Vibrationswerte (Triax-Vektorsumme) gemäß EN60745-2-23.
LPA(Emissions-Schalldruckpegel)
dB(A)
92
92
LWA(Schallleistungspegel)
dB(A)
103
103
K(Unsicherheit für den
dB(A)
3
3
angegebenen Schallpegel)
Vibrationskennwert ah =
Unsicherheitswert K =
m/s2
m/s2
4,4
1,5
4,4
1,5
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem standardisierten
Test laut EN60745 gemessen und kann für einen Vergleich
zwischen zwei Geräten verwendet werden. Er kann zu einer
vorläufigen Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene Vibrationsemissionswert
bezieht sich auf die Hauptanwendung des Gerätes.
Wenn das Gerät jedoch für andere Anwendungen, mit
anderem Zubehör oder schlecht gewartet eingesetzt
wird, kann die Vibrationsemission verschieden sein. Dies
kann den Expositionsgrad über die Gesamtbetriebszeit
erheblich erhöhen.
Eine Schätzung der Vibrationsstärke sollte auch
berücksichtigen, wie oft das Gerät ausgeschaltet
wird oder über welche Zeit es zwar läuft, aber nicht
wirklich in Betrieb ist. Dies kann die Exposition über die
Gesamtbetriebszeit erheblich mindern.
Es sind zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutze
der Betriebsperson vor den Auswirkungen der Vibration
in Betracht zu ziehen, z. B.: Wartung des Gerätes und
des Zubehörs, Warmhalten der Hände, Organisation
des Arbeitsablaufes.
14
DeWALT erklärt hiermit, dass diese unter Technische Daten
beschriebenen Produkte die folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-23:2013.
Diese Produkte erfüllen auch die Anforderungen von
Richtlinie 2014/30/EU und 2011/65/EU. Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an DeWALT unter der
folgenden Adresse oder schauen Sie auf der Rückseite dieser
Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die Zusammenstellung
des technischen Dossiers und gibt diese Erklärung im Namen
von DeWALT ab.
Markus Rompel
Technischer Direktor
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
05.05.2017
WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr bitte
die Bedienungsanleitung lesen.
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise
erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch und achten Sie auf
diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende
gefährliche Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu
tödlichen oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, u. U. zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts
mit Verletzungen zu tun hat, aber, wenn es nicht
vermieden wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
Gewicht
Deutsch
Akkus
Ladegeräte/Ladedauer (Minuten)
Kat #
VGS
Ah
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
Gewicht (kg) DCB107
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise für
Elektrowerkzeuge
WARNUNG: Lesen Sie alle Sicherheitswarnhinweise
und alle Anweisungen. Das Nichtbeachten von
Warnhinweisen und Anweisungen kann zu elektrischem
Schlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen bezieht sich
auf Ihr netzbetriebenes Elektrowerkzeug (mit Kabel) oder auf Ihr
akkubetriebenes (kabelloses) Elektrowerkzeug.
1) Sicherheit im Arbeitsbereich
a ) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut
ausgeleuchtet. Unaufgeräumte oder dunkle Bereiche
begünstigen Unfälle.
b ) Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen
sich z. B. brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub
befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Dämpfe entzünden können.
c ) Halten Sie Kinder und Zuschauer fern, während Sie
ein Elektrogerät betreiben. Ablenkung kann dazu
führen, dass Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.
2) Elektrische Sicherheit
a ) Der Stecker des Elektrogerätes muss in die
Steckdose passen. Ändern Sie niemals den Stecker
in irgendeiner Form. Verwenden Sie keinerlei
Adapterstecker an geerdeten Elektrogeräten.
Unveränderte Stecker und passende Steckdosen mindern
die Gefahr eines elektrischen Schlages.
b ) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten
Flächen, wie Rohre, Radiatoren, Herde und
Kühlgeräte. Es besteht eine erhöhte Gefahr für einen
elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
c ) Setzen Sie Elektrogeräte keinem Regen oder
feuchter Umgebung aus. Wenn Wasser in das
Elektrogerät eindringt, erhöht sich die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
d ) Überlasten Sie das Kabel nicht. Verwenden Sie
niemals das Kabel, um das Elektrogerät zu tragen
oder durch Ziehen vom Netz zu trennen. Halten Sie
das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder
beweglichen Teilen. Beschädigte oder verhedderte Kabel
erhöhen die Gefahr eines elektrischen Schlages.
e ) Wenn Sie ein Elektrogerät im Freien betreiben,
verwenden Sie ein für den Außeneinsatz geeignetes
Verlängerungskabel. Die Verwendung von für den
Außeneinsatz geeigneten Kabeln mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
f ) Wenn der Betrieb eines Elektrogerätes in feuchter
Umgebung unumgänglich ist, verwenden Sie eine
durch einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter
oder Rcd) geschützte Stromversorgung. Der Einsatz
eines Fehlerstromschutzschalters mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
3) Sicherheit von Personen
a ) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was
Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit
mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein
Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder
unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder
Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit
beim Betrieb eines Elektrogerätes kann zu schweren
Verletzungen führen.
b ) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und
immer eine Schutzbrille. Das Tragen persönlicher
Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste
Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach
Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das
Risiko von Verletzungen.
c ) Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten.
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter in der
AUS-Position ist, bevor Sie das Gerät an die
Stromversorgung und/oder an den Akku anschließen
oder wenn Sie das Gerät aufnehmen oder tragen.
Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den
Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet
an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu
Unfällen führen.
d ) Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder Werkzeuge,
bevor Sie das Elektrogerät einschalten. Werkzeuge
15
Deutsch
oder Schlüssel, die an rotierenden Teilen des Elektrogerätes
angebracht sind, können zu Verletzungen führen.
e ) Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung.
Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten
Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können
Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen
besser kontrollieren.
f ) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine
weite Kleidung und keinen Schmuck. Halten Sie Ihre
Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen
Teilen fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder lange
Haare können sich in den beweglichen Teilen verfangen.
g ) Wenn Geräte für den Anschluss an eine
Staubabsaugung und Staubsammlung vorgesehen
sind, vergewissern Sie sich, dass diese richtig
angeschlossen sind und verwendet werden. Der
Einsatz von Staubsammlern kann staubbedingte
Gefahren mindern.
4) Verwendung und Pflege des
Elektrogerätes
a ) Überlasten Sie das Elektrogerät nicht. Verwenden Sie
das für Ihre Arbeit passende Elektrogerät. Das richtige
Gerät wird die Aufgabe besser und sicherer erledigen,
wenn es bestimmungsgemäß verwendet wird.
b ) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr
ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss
repariert werden.
c ) Trennen Sie den Stecker vom Netz und/oder die
Akkus vom Elektrogerät, bevor Sie Einstellungen
am Gerät vornehmen, Zubehör wechseln oder es
aufbewahren. Diese Vorbeugemaßnahmen mindern die
Gefahr, dass das Elektrogerät unbeabsichtigt startet.
d ) Bewahren Sie nicht verwendete Elektrogeräte für
Kinder unerreichbar auf und lassen Sie nicht zu, dass
Personen ohne Erfahrung mit dem Elektrogerät oder
mit diesen Anweisungen das Elektrogerät bedienen.
Elektrogeräte sind in den Händen nicht geschulter
Personen gefährlich.
e ) Warten Sie die Elektrogeräte. Prüfen Sie, ob
bewegliche Teile verzogen oder ausgeschlagen, ob
Teile gebrochen oder in einem Zustand sind, der den
Betrieb des Elektrogerätes beeinträchtigen kann.
Bei Beschädigungen lassen Sie das Elektrogerät
reparieren, bevor Sie es verwenden. Viele Unfälle
entstehen wegen mangelnder Wartung der Elektrogeräte.
f ) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Richtig gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen Klingen
blockieren seltener und sind leichter unter Kontrolle
zu halten.
g ) Verwenden Sie Elektrogeräte, Zubehör und Einsätze
(Bits) usw. gemäß diesen Anweisungen und unter
Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen und
der Aufgabe. Wenn Sie das Elektrogerät für Aufgaben
16
verwenden, die nicht bestimmungsgemäß sind, kann dies
zu gefährlichen Situationen führen.
5) Verwendung und Pflege von
Akkugeräten
a ) Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten auf, die
vom Hersteller empfohlen werden. Ein Ladegerät,
das für einen bestimmten Akkutyp geeignet ist, kann zu
Brandgefahr führen, wenn es mit einem anderen Akku
verwendet wird.
b ) Verwenden Sie Elektrogeräte nur mit den speziell
vorgesehenen Akkus. Der Einsatz anderer Akkus kann zu
Verletzungs- und Brandgefahr führen.
c ) Wenn Akkus nicht verwendet werden, halten Sie
sie von anderen Metallteilen, z. B. Büroklammern,
Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder
anderen kleinen Metallteilen fern, die eine
Verbindung zwischen den Polen verursachen
können. Wenn die Akkupole kurzgeschlossen werden,
kann dies zu Verbrennungen oder einem Brand führen.
d ) Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus dem
Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit.
Bei zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen.
Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt,
nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch.
Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder
Verbrennungen führen.
6) Service
a ) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit OriginalErsatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass
die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt.
ZUSÄTZLICHE SPEZIFISCHE
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise für
Schleifarbeiten
a ) Dieses Elektrowerkzeug ist als Schleifer zu
verwenden. Beachten Sie alle Sicherheitshinweise,
Anweisungen, Darstellungen und Daten, die Sie
mit dem Gerät erhalten. Wenn Sie die folgenden
Anweisungen nicht beachten, kann es zu elektrischem
Schlag, Feuer und/oder schweren Verletzungen kommen.
b ) Arbeiten wie Schmirgeln, Polieren, Bürsten mit
einer Drahtbürste und Trennschleifen sollten
mit diesem Elektrowerkzeug nicht durchgeführt
werden. Verwendungen, für die das Elektrowerkzeug
nicht vorgesehen ist, können Gefährdungen und
Verletzungen verursachen.
c ) Verwenden Sie kein Zubehör, das vom Hersteller
nicht speziell für dieses Elektrowerkzeug vorgesehen
und empfohlen wurde. Nur weil Sie das Zubehör an
Ihrem Elektrowerkzeug befestigen können, garantiert das
keine sichere Verwendung.
Deutsch
d ) Die zulässige Drehzahl des Einsatzwerkzeugs
muss mindestens so hoch sein wie die auf dem
Elektrowerkzeug angegebene Höchstdrehzahl.
Zubehör, das sich schneller als zulässig dreht, kann
zerbrechen und umherfliegen.
e ) Außendurchmesser und Dicke des Einsatzwerkzeugs
müssen den Maßangaben Ihres Elektrowerkzeugs
entsprechen. Falsch bemessene Einsatzwerkzeuge
können nicht ausreichend abgeschirmt oder
kontrolliert werden.
f ) Schleifscheiben, Flansche, Schleifteller oder anderes
Zubehör müssen genau auf die Schleifspindel Ihres
Elektrowerkzeugs passen. Einsatzwerkzeuge, die nicht
genau auf die Schleifspindel des Elektrowerkzeugs passen,
drehen sich ungleichmäßig, vibrieren sehr stark und
können zum Verlust der Kontrolle führen.
g ) Dornmontierte Scheiben oder anderes Zubehör muss
vollständig in die Spannzange oder das Spannfutter
eingesetzt werden. Wenn der Dorn nicht ausreichend
gehalten wird und/oder der Überhang der Scheibe zu groß
ist, kann sich die montierte Scheibe lösen und mit hoher
Geschwindigkeit weggeschleudert werden.
h ) Verwenden Sie keine beschädigten
Einsatzwerkzeuge. Kontrollieren Sie vor jeder
Verwendung Einsatzwerkzeuge wie Schleifscheiben
auf Absplitterungen und Risse, Schleifteller auf Risse,
Verschleiß oder starke Abnutzung, Drahtbürsten
auf lose oder gebrochene Drähte. Wenn das
Elektrowerkzeug oder das Einsatzwerkzeug
herunterfällt, überprüfen Sie, ob es beschädigt
ist, oder verwenden Sie ein unbeschädigtes
Einsatzwerkzeug. Wenn Sie das Einsatzwerkzeug
kontrolliert und eingesetzt haben, halten Sie und in
der Nähe befindliche Personen sich außerhalb der
Ebene des rotierenden Einsatzwerkzeugs und lassen
Sie das Gerät eine Minute lang mit Höchstdrehzahl
laufen. Beschädigte Einsatzwerkzeuge brechen meist in
dieser Testzeit.
i ) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung.
Verwenden Sie je nach Anwendung
Vollgesichtsschutz, Augenschutz oder
Schutzbrille. Soweit angemessen, tragen Sie
Staubmaske, Gehörschutz, Schutzhandschuhe
oder Spezialschürze, die kleine Schleif- und
Materialpartikel von Ihnen fernhält. Die Augen sollen
vor herumfliegenden Fremdkörpern geschützt werden,
die bei verschiedenen Anwendungen entstehen. Stauboder Atemschutzmaske müssen den bei der Anwendung
entstehenden Staub filtern. Wenn Sie lange lautem Lärm
ausgesetzt sind, können Sie einen Hörverlust erleiden.
j ) Achten Sie bei anderen Personen auf sicheren
Abstand zu Ihrem Arbeitsbereich. Jeder, der
den Arbeitsbereich betritt, muss persönliche
Schutzausrüstung tragen. Bruchstücke des Werkstücks
oder gebrochener Einsatzwerkzeuge können wegfliegen
und Verletzungen auch außerhalb des direkten
Arbeitsbereichs verursachen.
k ) Halten Sie das Gerät ausschließlich an den isolierten
Griffflächen, wenn die Gefahr besteht, dass das
Sägeblatt ein verstecktes Kabel durchtrennt.
Der Kontakt des Schneidwerkzeugs mit einer
spannungsführenden Leitung kann auch metallene
Geräteteile unter Spannung setzen und zu einem
elektrischen Schlag führen.
l ) Halten Sie das Werkzeug beim Anlaufen immer gut
fest. Wenn das Werkzeug auf die volle Geschwindigkeit
beschleunigt wird, kann das Reaktionsmoment des Motors
bewirken, dass sich das Werkzeug verdreht.
m ) Verwenden Sie nach Möglichkeit Klemmen, um das
Werkstück halten. Halten Sie niemals während der
Arbeit kleine Werkstücke mit einer Hand fest und
das Werkzeug in der anderen. Durch Einspannen von
kleinen Werkstücken können Sie das Tool mit der Hand
bzw. den Händen kontrollieren. Rundes Material wie
Dübelstangen, Rohre oder Schläuche haben die Tendenz,
beim Schneiden wegzurollen, was dazu führen kann, dass
das Bit steckenbleibt oder in Ihre Richtung springt.
n ) Legen Sie das Elektrowerkzeug niemals ab,
bevor das Einsatzwerkzeug völlig zum Stillstand
gekommen ist. Das sich drehende Einsatzwerkzeug kann
in Kontakt mit der Ablagefläche geraten, wodurch Sie die
Kontrolle über das Elektrowerkzeug verlieren können.
o ) Nach dem Austauschen von Bits oder wenn Sie
Einstellungen vorgenommen haben, stellen
Sie sicher, dass die Spannzangenmutter, das
Spannfutter oder andere Einstellvorrichtungen fest
angezogen sind. Lockere Einstellvorrichtungen können
sich unerwartet verschieben, was zu Kontrollverlust führen
kann, und lockere Drehkomponenten können heftigen
Bewegungen unterworfen werden.
p ) Lassen Sie das Elektrowerkzeug nicht laufen,
während Sie es tragen. Ihre Kleidung kann
durch zufälligen Kontakt mit dem sich drehenden
Einsatzwerkzeug erfasst werden, und das Einsatzwerkzeug
sich in Ihren Körper bohren.
q ) Reinigen Sie regelmäßig die Lüftungsschlitze Ihres
Elektrowerkzeugs. Das Motorgebläse zieht Staub in das
Gehäuse, und eine starke Ansammlung von Metallstaub
kann elektrische Gefahren verursachen.
r ) Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht in der
Nähe brennbarer Materialien. Funken können diese
Materialien entzünden.
s ) Verwenden Sie keine Einsatzwerkzeuge, die flüssige
Kühlmittel erfordern. Die Verwendung von Wasser oder
anderen flüssigen Kühlmitteln kann zu einem elektrischen
Schlag führen.
17
Deutsch
WEITERE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN FÜR
ALLE ANWENDUNGEN
Ursachen und Vermeidung des
Rückschlageffekts durch den Anwender
Rückschlag ist die plötzliche Reaktion infolge eines hakenden
oder blockierten drehenden Einsatzwerkzeugs, wie Schleifscheibe,
Schleifteller, Drahtbürste usw. Verhaken oder Blockieren führt zu
einem abrupten Stopp des rotierenden Einsatzwerkzeugs. Dadurch
wird ein unkontrolliertes Elektrowerkzeug gegen die Drehrichtung
des Einsatzwerkzeugs an der Blockierstelle beschleunigt.
Wenn z. B. eine Schleifscheibe im Werkstück hakt oder blockiert,
kann sich die Kante der Schleifscheibe, die in das Werkstück
eintaucht, verfangen und dadurch die Schleifscheibe ausbrechen
oder einen Rückschlag verursachen. Die Schleifscheibe bewegt
sich dann auf die Bedienperson zu oder von ihr weg, je nach
Drehrichtung der Scheibe an der Blockierstelle. Hierbei können
Schleifscheiben auch brechen.
Ein Rückschlag ist die Folge eines falschen oder fehlerhaften
Gebrauchs des Elektrowerkzeugs. Er kann durch geeignete
Vorsichtsmaßnahmen, wie nachfolgend beschrieben,
verhindert werden.
a ) Halten Sie das Elektrowerkzeug gut fest und
bringen Sie Ihren Körper und Ihre Arme in eine
Position, in der Sie die Rückschlagkräfte abfangen
können. Verwenden Sie immer den Zusatzgriff, falls
vorhanden, um die größtmögliche Kontrolle über
Rückschlagkräfte oder Reaktionsmomente beim
Hochlauf zu haben. Die Bedienperson kann durch
geeignete Vorsichtsmaßnahmen die Rückschlag- und
Reaktionskräfte beherrschen.
b ) Arbeiten Sie besonders vorsichtig im Bereich von
Ecken, scharfen Kanten usw. Verhindern Sie, dass
Einsatzwerkzeuge vom Werkstück zurückprallen
und verklemmen. Das rotierende Einsatzwerkzeug neigt
bei Ecken, scharfen Kanten oder wenn es abprallt, dazu,
sich zu verklemmen. Dies verursacht einen Kontrollverlust
oder Rückschlag.
c ) Verwenden Sie kein Ketten- oder gezähntes
Sägeblatt. Solche Einsatzwerkzeuge verursachen häufig
einen Rückschlag oder den Verlust der Kontrolle über
das Elektrowerkzeug.
d ) Bewegen Sie das Bit immer in die gleiche Richtung
in das Material, in welche die Schneidkante aus dem
Material austritt (d.h. in die gleiche Richtung, in
welche die Späne ausgeworfen werden). Wenn das
Werkzeug in die falsche Richtung bewegt wird, kann die
Schneidkante aus dem Werkstück herauskommen und das
Werkzeug in Richtung dieser Bewegung ziehen.
e ) Wenn Fräser, Trennscheiben,
Hochgeschwindigkeitsschneider oder
Hartmetallschneider verwendet werden, muss
das Werkstück immer sicher eingespannt
werden. Diese Schneider bleiben stecken, wenn sie
etwas schräg in der Nut liegen, was zu Rückschlägen
18
führen kann. Wenn eine Trennscheibe steckenbleibt,
zerbricht die Scheibe normalerweise. Wenn ein Fräser,
Hochgeschwindigkeitsschneider oder Hartmetallschneider
steckenbleibt, kann er aus der Nut springen und Sie
können die Kontrolle über das Werkzeug verlieren.
Spezifische Sicherheitswarnhinweise für
Schleif- und Trennarbeiten
a ) Verwenden Sie ausschließlich die für Ihr
Elektrowerkzeug empfohlenen Schleifkörper und
führen Sie nur die empfohlenen Anwendungen
durch. Z. B.: Schleifen Sie nie mit der Seitenfläche
einer Trennscheibe. Trennscheiben sind zum
Materialabtrag mit der Kante der Scheibe bestimmt.
Seitliche Krafteinwirkung auf diese Schleifkörper kann
sie zerbrechen.
b ) Verwenden Sie für Gewindeschleifkegel und -stopfen
nur unbeschädigte Raddorne mit einem nicht
hinterschliffenen Schulterflansch, der die richtige
Größe und Länge hat. Korrekte Dorne reduzieren die
Möglichkeit von Brüchen.
c ) Rammen Sie eine Scheibe nicht in das Werkstück,
und üben Sie keinen übermäßigen Druck aus.
Führen Sie keine übermäßig tiefen Schnitte aus.
Eine Überlastung der Trennscheibe erhöht deren
Beanspruchung und die Anfälligkeit zum Verkanten oder
Blockieren und damit die Möglichkeit eines Rückschlags
oder Schleifkörperbruchs.
d ) Vermeiden Sie es, die Hände in den Bereich vor und
hinter einer rotierenden Trennscheibe zu bringen.
Wenn Sie die Trennscheibe im Werkstück von Ihrer
Hand wegbewegen, kann im Falle eines Rückschlags
das Elektrowerkzeug mit der Scheibe direkt auf Sie
zugeschleudert werden.
e ) Wenn die Scheibe verkantet oder blockiert ist oder
Sie die Arbeit unterbrechen möchten, schalten Sie
das Gerät aus, und halten Sie es bewegungslos,
bis die Scheibe vollständig zum Stillstand kommt.
Versuchen Sie nie, die noch laufende Trennscheibe
aus dem Schnitt zu ziehen, sonst kann ein
Rückschlag erfolgen. Ermitteln und beheben Sie die
Ursache für das Verkanten oder Blockieren.
f ) Starten Sie den Arbeitsvorgang nicht im
Werkstück. Lassen Sie die Trennscheibe erst ihre
volle Drehzahl erreichen, bevor Sie den Schnitt
vorsichtig fortsetzen. Anderenfalls kann die Scheibe
verhaken, aus dem Werkstück springen oder einen
Rückschlag verursachen.
g ) Stützen Sie Platten oder große Werkstücke ab,
um das Risiko eines Rückschlags durch eine
eingeklemmte Trennscheibe zu vermindern. Große
Werkstücke können sich unter ihrem eigenen Gewicht
durchbiegen. Das Werkstück muss auf beiden Seiten der
Scheibe abgestützt werden, und zwar sowohl in der Nähe
des Trennschnitts als auch an der Kante.
Deutsch
h ) Gehen Sie besonders vorsichtig vor, wenn ein
”Einstechschnitt“ in vorhandene Wände oder
andere blinde Bereiche durchgeführt wird. Die
eintauchende Trennscheibe kann beim Schneiden in Gasoder Wasserleitungen, elektrische Leitungen oder andere
Objekte einen Rückschlag verursachen.
Restrisiken
Trotz Beachtung der geltenden Sicherheitsvorschriften und des
Einsatzes von Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:
• Beeinträchtigung des Gehörs.
• Verletzungsgefahr durch umherfliegende Teilchen.
• Verbrennungsgefahr durch während des Betriebes heiß
werdende Zubehörteile.
• Verletzungsgefahr durch andauernden Gebrauch.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung
konstruiert. Überprüfen Sie immer, ob die Spannung des
Akkus der Spannung auf dem Typenschild entspricht. Stellen
Sie auch sicher, dass die Spannung Ihres Ladegeräts der
Netzspannung entspricht.
Ihr DeWALT Ladegerät ist gemäß EN60335 doppelt
isoliert. Es muss deshalb nicht geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt ist, muss es durch
ein speziell ausgestattetes Kabel ersetzt werden, dass bei der
DeWALT Kundendienstorganisation erhältlich ist.
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung
des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II (Doppelisolierung) – Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) – Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien verwendet
werden, müssen über einen Fehlerstromschutzschalter
angeschlossen werden.
Verwendung eines Verlängerungskabels
Ein Verlängerungskabel sollte nur verwendet werden, wenn
es absolut notwendig ist. Verwenden Sie ein zugelassenes
Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme Ihres
Ladegerätes geeignet ist (siehe Technische Daten). Der
Mindestquerschnitt der Leitungen beträgt 1 mm² und die
Höchstlänge beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie das Kabel
vollständig ab.
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
Ladegeräte
An DeWALT-Ladegeräten müssen keine Einstellungen
vorgenommen werden, und sie wurden für eine möglichst
einfache Bedienung konzipiert.
Wichtige Sicherheitshinweise für alle
Akku-Ladegeräte
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF: Dieses Handbuch
enthält wichtige Sicherheits- und Betriebsanweisungen für
kompatible Ladegeräte (siehe Technische Daten).
• Lesen Sie vor der Verwendung des Ladegeräts alle
Anweisungen und Warnhinweise auf dem Ladegerät und
dem Akku.
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Keine Flüssigkeiten
in das Ladegerät gelangen lassen. Dies kann einen
elektrischen Schlag zur Folge haben.
WARNUNG: Wir empfehlen die Verwendung einer
Fehlerstromschutzeinrichtung mi einemt Nennfehlerstrom
von maximal 30mA.
VORSICHT: Verbrennungsgefahr. Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr sollten nur Akkus von DeWALT
verwendet werden. Andere Akkutypen können bersten und
Verletzungen und Sachschäden verursachen.
VORSICHT: Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit dem
Werkzeug spielen.
HINWEIS: Wenn das Ladegerät in die Steckdose
gesteckt wird, können die Ladekontakte im Ladegerät
unter bestimmten Bedingungen durch Fremdmaterial
kurzgeschlossen werden. Leitfähige Fremdmaterialien, z.B.
unter anderem Stahlwolle, Alufolie oder angesammelte
Metallpartikel, sollten von Hohlräumen des Ladegeräts
ferngehalten werden. Ziehen Sie den Netzstecker des
Ladegerätes immer aus der Steckdose, wenn kein Akku
in der Vertiefung steckt. Ziehen Sie den Netzstecker des
Ladegerätes vor dem Reinigen aus der Steckdose.
• Der Akku darf NIEMALS in einem anderen Ladegerät,
außer dem in diesem Handbuch beschriebenen,
aufgeladen werden. Das Ladegerät und der Akku wurden
speziell zur gemeinsamen Verwendung konzipiert.
• Diese Ladegeräte sind ausschließlich für das Laden von
DeWALT Akkus bestimmt. Eine anderweitige Verwendung
kann zu Brand führen oder gefährliche oder tödliche
Verletzungen durch Elektroschock verursachen.
• Setzen Sie das Ladegerät weder Regen noch Schnee aus.
• Ziehen Sie immer am Stecker und nicht am Kabel,
um das Ladegerät von der Stromquelle zu trennen.
Dadurch wird das Risiko einer Beschädigung von Stecker und
Kabel reduziert.
• Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darauf
treten oder darüber stolpern kann, und dass es keinen
sonstigen schädlichen Einflüssen oder Belastungen
ausgesetzt wird.
• Ein Verlängerungskabel sollte nur dann verwendet
werden, wenn es absolut notwendig ist. Ein ungeeignetes
Verlängerungskabel kann zu Brand führen oder gefährliche
oder tödliche Verletzungen durch Elektroschock verursachen.
• Stellen Sie keine Gegenstände auf das Ladegerät
bzw. stellen Sie das Ladegerät nicht auf eine weiche
Oberfläche. Dadurch könnten die Lüftungsschlitze
blockiert und das Gerät überhitzt werden. Stellen Sie das
19
Deutsch
•
•
•
•
•
•
•
Ladegerät von Hitzequellen entfernt auf. Das Ladegerät ist
oben und unten am Gehäuse mit Lüftungsschlitzen versehen.
Betreiben Sie das Ladegerät nicht mit einem
beschädigten Netzkabel oder Netzstecker—beschädigte
Teile sind unverzüglich auszuwechseln.
Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn es einen
harten Stoß erlitten hat, fallen gelassen oder
anderweitig beschädigt wurde. Bringen Sie es zu einer
autorisierten Kundendienststelle.
Das Ladegerät darf nicht zerlegt werden. Bringen Sie
es zu einer autorisierten Kundendienststelle, wenn es
gewartet oder repariert werden muss. Ein unsachgemäßer
Zusammenbau kann gefährliche oder tödliche Verletzungen
durch Elektroschock verursachen oder zu Brand führen.
Zur Vermeidung von Gefahren muss ein beschädigtes
Netzkabel unverzüglich vom Hersteller, einer
Kundendienststelle oder einer anderen qualifizierten Person
ausgetauscht werden.
Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegerätes vor
dem Reinigen aus der Steckdose. Dadurch wird das
Risiko eines Stromschlags reduziert. Durch alleiniges
Herausnehmen des Akkus wird dieses Risiko nicht reduziert.
Versuchen Sie NIEMALS 2 Ladegeräte miteinander
zu verbinden.
Das Ladegerät wurde für den Betrieb mit
standardmäßigem 230V Netzstrom konzipiert. Es darf
mit keiner anderen Spannung verwendet werden. Dies
gilt nicht für das Fahrzeugladegerät.
Laden des Akkus (Abb. [Fig.] A)
1. Stecken Sie das Ladegerät in eine geeignete Steckdose,
bevor Sie das Akkupack einsetzen.
2. Legen Sie das Akkupack 8 in das Ladegerät ein und
vergewissern Sie sich, dass es vollständig eingerastet ist. Die
rote Leuchte (Aufladen) blinkt wiederholt und zeigt dadurch
an, dass der Ladevorgang begonnen wurde.
3. Der Abschluss des Ladevorgangs wird dadurch angezeigt,
dass das rote Licht dauerhaft leuchtet. Der Akku ist
vollständig aufgeladen und kann jetzt verwendet oder in
der Ladestation gelassen werden. Um das Akkupack aus
dem Ladegerät zu entnehmen, drücken Sie den AkkuLöseknopf 9 am Akkupack.
HINWEIS: Um die maximale Leistung und Lebensdauer der
Li-Ionen-Akkus zu gewährleisten, laden Sie das Akkupack vor
der ersten Verwendung vollständig auf.
Bedienung des Ladegeräts
Siehe Anzeigen unten zum Ladezustand der Akkus.
Anzeigen am Ladegerät
Wird geladen
Vollständig aufgeladen
Verzögerung heißer/kalter Akku*
*Die rote Leuchte blinkt in der Zeit weiter, aber eine gelbe
Anzeige leuchtet bei diesem Vorgang dauerhaft. Sobald der
20
Akku eine angemessene Temperatur erreicht hat, geht die
gelbe Leuchte aus und das Ladegerät nimmt den Ladevorgang
wieder auf.
Diese/s kompatible/n Ladegerät/e lädt keine defekten Akkus
auf. Das Ladegerät zeigt einen defekten Akku an, indem es nicht
leuchtet oder indem das Blinkmuster für Probleme mit dem
Akku oder dem Ladegerät angezeigt werden.
HINWEIS: Dies kann auch auf ein Problem mit dem
Ladegerät hinweisen.
Wenn das Ladegerät auf ein Problem hinweist, bringen
Sie es zusammen mit dem Akku zur Überprüfung zu einer
autorisierten Servicestelle.
Verzögerung heißer/kalter Akku
Wenn das Ladegerät erkennt, dass ein Akku zu heiß oder zu
kalt ist, startet es automatisch eine „Verzögerung heißer/kalter
Akku“, bis der Akku eine angemessene Temperatur erreicht hat.
Das Ladegerät schaltet dann automatisch in den Lademodus.
Diese Funktion gewährleistet eine maximale Lebensdauer
des Akkus.
Ein kalter Akku wird mit einer geringeren Geschwindigkeit
als ein warmer Akku geladen. Der Akku wird während des
gesamten Ladevorgangs mit der geringeren Geschwindigkeit
geladen, die sich auch nicht erhöht, wenn der Akku
wärmer wird.
Das Ladegerät DCB118 ist mit einem internen Gebläse
ausgestattet, um das Akkupack zu kühlen. Das Gebläse wird
automatisch eingeschaltet, wenn das Akkupack gekühlt werden
muss. Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn das Gebläse nicht
ordnungsgemäß funktioniert oder die Lüftungsschlitze blockiert
sind. Verhindern Sie, dass Fremdkörper in das Ladegerät
eintreten können.
Elektronischen Schutzsystem
XR Li-Ionen-Werkzeuge sind mit einem elektronischen
Schutzsystem ausgestattet, das den Akku vor Überladung,
Überhitzung und vollständiger Entladung schützt.
Das Werkzeug wird automatisch ausgeschaltet, sobald sich das
elektronische Schutzsystem einschaltet. Wenn dies geschieht,
setzen Sie das Lithium-Ionen-Akku in das Ladegerät, bis es
vollständig aufgeladen ist.
Wandmontage
Diese Ladegeräte sind so konzipiert, dass sie an der Wand oder
aufrecht auf einem Tisch oder einer Arbeitsoberfläche montiert
werden. Positionieren Sie das Ladegerät bei Wandmontage
in Reichweite einer Steckdose und abseits von Kanten oder
anderen Hindernissen, die den Luftstrom beeinträchtigen
könnten. Nutzen Sie die Rückseite des Ladegeräts als Schablone
für die Position der Montageschrauben an der Wand.
Montieren Sie das Ladegerät mit Schnellbauschrauben (separat
erhältlich), die mindestens 25,4 mm lang sind und einen
Schraubenkopfdurchmesser von 7-9 mm haben. Diese müssen
in optimaler Tiefe in das Holz geschraubt werden, sodass ca.
5,5 mm der Schraube frei liegen. Richten Sie die Schlitze auf der
Rückseite des Ladegeräts mit den frei liegenden Schrauben aus,
und führen Sie diese vollständig in die Schlitze ein.
Anweisungen zur Reinigung des
Ladegeräts
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Trennen Sie das
Gerät vor der Reinigung von der Steckdose. Schmutz
und Fett können mit einem Tuch oder einer weichen,
nicht-metallischen Bürste vom Äußeren des Ladegeräts
entfernt werden. Keinesfalls Wasser oder irgendwelche
Reinigungslösungen verwenden. Achten Sie darauf, dass
niemals Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie
niemals irgendein Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit.
Akkus
Wichtige Sicherheitsanweisungen für alle
Akkus
Achten Sie beim Bestellen von Ersatzakkus darauf, dass Sie die
Katalognummer und die Spannung angeben.
Wenn Sie den Akku aus dem Karton auspacken, ist er nicht
vollständig geladen. Lesen Sie die unten aufgeführten
Sicherheitsanweisungen, bevor Sie den Akku und das
Ladegerät verwenden. Befolgen Sie anschließend den
beschriebenen Ladevorgang.
LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN
•
•
•
•
•
•
•
•
Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen sich z.
B. brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden.
Beim Einsetzen und Herausnehmen des Akkus aus dem
Ladegerät können sich Staub oder Dämpfe entzünden.
Setzen Sie das Akku niemals mit Gewalt in das
Ladegerät ein. Führen Sie niemals Änderungen am
Akku durch, damit es in ein anderes Ladegerät passt, da
das Akku reißen kann, was zu schweren Verletzungen
führen kann.
Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten von DeWALT auf.
Das Ladegerät KEINEN Spritzern aussetzen und NICHT in
Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
Das Werkzeug und den Akku niemals in Bereichen
lagern oder verwenden, in denen die Temperatur
40 ˚C überschreiten könnte (z. B. Scheunen oder
Metallgebäude im Sommer).
Den Akku nicht verbrennen, auch wenn er stark
beschädigt oder vollkommen verschlissen ist. Der
Akku kann im Feuer explodieren. Beim Verbrennen eines
Lithiumionen-Akkus entstehen giftige Dämpfe und Stoffe.
Wenn der Akkuinhalt mit der Haut in Kontakt kommt,
waschen Sie die Stelle sofort mit einer milden Seife und
Wasser. Wenn Akkuflüssigkeit in die Augen gelangt, spülen
Sie das offene Auge für 15 Minuten, oder bis die Reizung
nachlässt, mit Wasser. Falls Sie sich in ärztliche Behandlung
begeben müssen: Das Akkuelektrolyt besteht aus einer
Mischung von organischen Karbonaten und Lithiumsalzen.
Der Inhalt einer geöffneten Akkuzelle kann
Atemwegsreizungen verursachen. Sorgen Sie für
Frischluft. Wenn die Symptome anhalten, begeben Sie sich in
ärztliche Behandlung.
Deutsch
WARNUNG: Verbrennungsgefahr. Die Akkuflüssigkeit
kann brennbar sein, wenn sie Funken oder einer Flamme
ausgesetzt ist.
WARNUNG: Versuchen Sie niemals und unter keinen
Umständen, den Akku zu öffnen. Wenn das Akkugehäuse
Risse oder Beschädigungen aufweist, darf es nicht in das
Ladegerät gelegt werden. Den Akku nicht quetschen,
fallen lassen oder beschädigen. Verwenden Sie niemals
einen Akku oder ein Ladegerät, wenn sie einen harten
Schlag erlitten haben, fallen gelassen, überfahren oder
sonst wie beschädigt wurden (z. B. wenn sie mit einem
Nagel durchlöchert wurden, mit einem Hammer darauf
geschlagen oder getreten wurde). Ein Stromunfall oder
ein tödlicher Stromschlag könnte entstehen. Beschädigte
Akkus sollten zum Recycling zur Kundendienststelle
zurückgebracht werden.
WARNUNG: Feuergefahr. Akku nicht so aufbewahren
oder transportieren, dass metallische Gegenstände
die offenen Pole berühren können. Platzieren Sie
das Akkupack beispielsweise nicht in Schürzen, Taschen,
Werkzeugkästen, Produktverpackungen, Schubladen, usw.
mit losen Nägeln, Schrauben, Schlüsseln, usw.
VORSICHT: Wenn das Werkzeug nicht in Gebrauch
ist, muss es seitlich auf eine stabile Fläche gelegt
werden, wo es kein Stolperrisiko darstellt und es
nicht herunterfallen kann. Bestimmte Werkzeuge mit
großen Akkus stehen aufrecht auf dem Akku und können
leicht umgeworfen werden.
Transport
WARNUNG: Feuergefahr. Beim Transport von Akkus
können Brände entstehen, wenn die Batterieanschlüsse
unbeabsichtigt Kontakt mit leitfähigen Materialien
bekommen. Stellen Sie beim Transportieren von
Akkus sicher, dass die Batterieanschlüsse geschützt
und gut isoliert sind, damit sie nicht in Kontakt mit
Materialien kommen können, durch die ein Kurzschluss
entstehen kann.
DeWALT Akkus erfüllen alle geltenden Transportvorschriften, so
wie sie von den Industrie- und Rechtsnormen vorgeschrieben
werden, einschließlich der UN-Empfehlungen für die
Beförderung gefährlicher Güter; der Vorschriften über die
Beförderung gefährlicher Güter der International Air Transport
Association (IATA), der International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations und der Regelungen des europäischen
Übereinkommens über die internationale Beförderung
gefährlicher Güter auf der Straße (ADR). Lithium-Ionen-Zellen
und -Akkus wurden gemäß Abschnitt 38,3 der „Empfehlungen
der Vereinten Nationen zur Beförderung gefährlicher Stoffe,
Testhandbuch und Kriterien“ getestet.
In den meisten Fällen ist zu erwarten, dass der Versand eines
DeWALT-Akkus von der Klassifizierung als Gefahrstoff der voll
regulierten Klasse 9 ausgenommen wird. In der Regel müssen
nur Sendungen, die einen Lithium-Ionen-Akku mit einer
Energiekennzahl von mehr als 100 Wattstunden (Wh) enthalten,
als voll regulierte Klasse 9 verschickt werden. Bei allen LithiumIonen-Akkus ist die Wattstunden-Bewertung auf der Packung
21
Deutsch
angegeben. Außerdem empfiehlt DeWALT den alleinigen
Luftversand von Lithium-Ionen-Akkus aufgrund der komplexen
Regulierungen generell nicht, und zwar unabhängig von der
Wattstunden-Bewertung. Lieferungen von Werkzeugen mit
Batterien (Combo-Kits) können als Ausnahme per Luftfracht
versandt werden, wenn die Wattstunden-Bewertung des Akkus
nicht mehr als 100 Wh beträgt.
Unabhängig davon, ob ein Transport als ausgenommen oder
vollständig reguliert gilt, liegt es in der Verantwortung des
Versenders, sich über die aktuellen Vorschriften in Bezug auf die
Anforderungen für Verpackung, Etikettierung/Kennzeichnung
und Dokumentation zu informieren.
Die Informationen in diesem Abschnitt des Handbuchs
werden in gutem Glauben zur Verfügung gestellt und es wird
davon ausgegangen, dass sie zum Zeitpunkt der Erstellung
des Dokuments genau sind. Jedoch wird keine Garantie,
weder ausdrücklich noch implizit, gegeben. Es liegt in der
Verantwortung des Kunden sicherzustellen, dass seine
Tätigkeiten den geltenden Vorschriften entsprechen.
Transport des FLEXVOLTTM-Akkus
Der DeWALT FLEXVOLTTM-Akku hat zwei Betriebsarten:
Anwendung und Transport.
Anwendungsmodus: Wenn der FLEXVOLTTM-Akku unabhängig
steht oder sich in einem DeWALT 18 V-Produkt befindet,
funktioniert er als 18 V-Akku. Wenn sich der FLEXVOLTTM-Akku in
einem 54 V oder 108 V-Produkt (zwei 54 V-Akkus) befindet,
funktioniert er als 54 V-Akku.
Transportmodus: Wenn
die Abdeckkappe am
FLEXVOLTTM-Akku angebracht
ist, befindet sich der Akku im
Transportmodus. Bewahren Sie
die Kappe für den Versand auf.
Im Transportmodus werden Zellensegmente im Akkupack
elektrisch voneinander getrennt, sodass 3 Akkus mit einer
geringeren Wattstundenzahl (Wh) entstehen, statt 1 Akku mit
einer größeren Wattstundenzahl. Diese höhere Anzahl von 3
Akkus mit einer niedrigeren Wattstundenzahl kann das
Akkupack bei bestimmten Transportvorschriften außen vor
lassen, die bei anderen Akkus mit höherer Wattstundenzahl
gelten können.
Zum Beispiel kann für
Anwendungsbeispiele für use- und
transport-kennzeichnungen
den Transport Wh-Wert
3 x 36 Wh angegeben sein,
das bedeutet 3 Akkus mit
je 36 Wh. Der Verwendung
Wh-Wert kann 108 Wh sein (d.h. 1 Akku).
Empfehlungen für die Lagerung
1. Ein idealer Lagerplatz ist kühl und trocken und nicht
direktem Sonnenlicht sowie übermäßiger Hitze oder
Kälte ausgesetzt. Für eine optimale Akkuleistung und
Lebensdauer lagern Sie die Akkus bei Raumtemperatur,
wenn sie nicht verwendet werden.
2. Bei längerer Aufbewahrung sollte ein vollständig
aufgeladener Akku an einem kühlen, trockenen Ort und
22
außerhalb des Ladegeräts aufbewahrt werden, um optimale
Ergebnisse zu erhalten.
HINWEIS: Akkus sollten nicht vollständig entladen
aufbewahrt werden. Der Akku muss vor der Verwendung
aufgeladen werden.
Schilder am Ladegerät und Akku
Neben den Piktogrammen in dieser Anleitung können sich auf
dem Ladegerät und dem Akku folgende Piktogramme befinden:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
ie Ladezeit ist den Technischen Daten
D
zu entnehmen.
icht mit elektrisch leitenden
N
Gegenständen berühren.
Beschädigte Akkus nicht aufladen.
Das Gerät keiner Nässe aussetzen.
Beschädigte Kabel sofort austauschen.
Nur zwischen 4 ˚C und 40 ˚C aufladen.
Nur in Innenräumen verwenden.
Akku umweltgerecht entsorgen.
Laden Sie DeWALT-Akkus nur mit den dazu
bestimmten DeWALT-Ladegeräten auf. Werden
andere Akkus als die dazu bestimmten DeWALTAkkus mit einem DeWALT-Ladegerät aufgeladen,
können diese platzen oder andere gefährliche
Situationen verursachen.
Den Akku nicht verbrennen.
VERWENDUNG (ohne Transportkappe). Beispiel: Der
Wh-Wert lautet 108 Wh (1 Akku mit 108 Wh).
TRANSPORT (mit angebrachter Transportkappe).
Beispiel: Der Wh-Wert lautet 3 x 36 Wh (3 Akkus
mit 36 Wh).
Akkutyp
Das Modell DCG426 wird mit einem 18 Volt-Akku betrieben.
Diese Akkus können verwendet werden: DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187,
DCB546, DCB547. Weitere Angaben sind den Technischen
Daten zu entnehmen.
Deutsch
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1Stabschleifer
2Schraubenschlüssel
1 Li-Ion-Akku (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 Modelle)
2 Li-Ion-Akkus (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 Modelle)
3 Li-Ion-Akkus (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 Modelle)
1Betriebsanleitung
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile auf
Beschädigungen, die beim Transport entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
verwendet werden, das einen maximalen Durchmesser von
38 mm und eine zulässige Mindestdrehzahl von 25.000 U/
min hat.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder in der Nähe
von entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
Diese Schleifmaschine ist ein Elektrowerkzeug für den
professionellen Gebrauch.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt mit dem Gerät
kommen. Wenn unerfahrene Personen dieses Gerät verwenden,
sind diese zu beaufsichtigen.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich
Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen
oder mentalen Fähigkeiten oder ohne ausreichende
Erfahrung oder Kenntnisse verwendet werden, außer wenn
diese Personen von einer Person, die für ihre Sicherheit
verantwortlich ist, bei der Verwendung des Geräts
beaufsichtigt werden. Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit
diesem Produkt allein gelassen werden.
ZUSAMMENBAU UND EINSTELLUNGEN
Tragen Sie Gehörschutz.
Tragen Sie Augenschutz.
Lage des Datumscodes (Abb. A)
Der Datumscode 14 , der auch das Herstelljahr enthält, ist in das
Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2018 XX XX
Herstelljahr
Beschreibung (Abb. A)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals Änderungen am
Elektrowerkzeug oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
1 Drehzahl-Wippschalter
2 Arretierungstaste
3 Spindel
4 Spannzangenmutter
5 Kleiner Schlüssel (13 mm)
6 Großer Schlüssel (17 mm)
7 Spannzange (6,0 mm, 6,35 mm)
8 Akku
9 Akku-Löseknöpfe
10 Schleifmaschinengehäuse
11 Schleifmaschinenhals
12 LED-Arbeitsleuchte
13 Geschwindigkeitsregler
14 Datumscode
Bestimmungsgemässe Verwendung
Ihr Stabschleifer wurde für den professionellen Einsatz bei
Schleifarbeiten konstruiert. Das Werkzeug kann mit dem
kompletten Sortiment an kommerziellem Schleifzubehör
WARNUNG: Um die Gefahr ernsthafter Verletzungen
zu reduzieren, muss vor jeder Einstellung und jedem
Abnehmen/Installieren von Zubehör das Werkzeug
ausgeschaltet und der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu Verletzungen führen.
WARNUNG: Verwenden Sie nur Akkus und Ladegeräte
von DeWALT.
Einsetzen und Entfernen des Akkus aus dem
Werkzeug (Abb. A)
HINWEIS: Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollte der Akku 8 vollständig aufgeladen sein.
Einsetzen des Akkus in den Werkzeuggriff
1. Richten Sie den Akku 8 an den Führungen im
Werkzeuggriff aus.
2. Schieben Sie ihn in den Griff, bis der Akku fest im Werkzeug
sitzt, und stellen Sie sicher, dass er sich nicht lösen kann.
Entfernen des Akkus aus dem
Werkzeuggriff
1. Drücken Sie Akku-Löseknopf 9 und ziehen Sie den Akku
kräftig aus dem Werkzeuggriff.
2. Legen Sie den Akku wie im Abschnitt Ladegerät dieser
Betriebsanleitung beschrieben in das Ladegerät.
Akku-Ladestandsanzeige (Abb. A)
Einige DeWALT-Akkus besitzen eine Ladestandsanzeige mit
drei grünen LEDs, die den verbleibenden Ladestand des
Akkus anzeigen.
Zum Betätigen der Ladestandsanzeige halten Sie die Taste
für die Ladestandsanzeige gedrückt. Eine Kombination der
drei grünen LEDs leuchtet auf und zeigt den verbleibenden
Ladestand an. Wenn der verbleibende Ladestand im Akku
nicht mehr ausreicht, um das Werkzeug zu verwenden,
leuchtet die Ladestandsanzeige nicht auf und der Akku muss
aufgeladen werden.
23
Deutsch
HINWEIS: Die Ladestandsanzeige ist nur eine Schätzung
des verbleibenden Akku-Ladestands. Sie zeigt nicht die
Funktionsfähigkeit des Werkzeugs an und unterliegt
Unterschieden, die auf Bauteilen, Temperatur und
Anwendungsart des Endbenutzers basieren.
HINWEIS: Die Geschwindigkeitsbereiche können während des
Gebrauchs nicht geändert werden. Lassen Sie den Auslöser los
und das Werkzeug vollständig auslaufen, bevor Sie auf einen
neuen Geschwindigkeitsbereich umschalten.
Drehzahl-Wippschalter (Abb. A)
VORSICHT: Blicken Sie nicht in den Strahl
der Arbeitsleuchte. Dies könnte zu schweren
Augenverletzungen führen.
Die Arbeitsleuchte 12 an der Spannzange wird durch Drücken
des Wippschalters aktiviert. Wenn der Schalter losgelassen wird,
bleibt die Arbeitsleuchte bis zu 20 Sekunden an.
HINWEIS: Die Arbeitsleuchte soll die unmittelbare Arbeitsfläche
ausleuchten und ist nicht dazu bestimmt, als Taschenlampe
zu fungieren.
WARNUNG: Halten Sie den Griff gut mit beiden Händen
fest, um die Kontrolle über das Gerät beim Start und
während des Betriebs zu haben, bis die Scheibe oder das
Zubehör aufhört, sich zu drehen. Vergewissern Sie sich,
dass die Scheibe vollständig zum Stillstand gekommen ist,
bevor Sie das Werkzeug ablegen.
WARNUNG: Um unerwartete Bewegungen des Gerätes
zu vermeiden, schalten Sie das Gerät nicht unter Last ein
und aus. Lassen Sie die Schleifmaschine auf volle Drehzahl
beschleunigen, bevor sie in Kontakt mit dem Werkstück
gelangt. Heben Sie das Gerät von der Oberfläche ab, bevor
Sie es ausschalten.
Durch Drücken des Drehzahl-Wippschalters 1 wird das
Werkzeug eingeschaltet, das Loslassen des DrehzahlWippschalters schaltet das Werkzeug aus. Der DrehzahlWippschalter ermöglicht die Drehzahlregelung – je weiter der
Schalter eingedrückt wird, desto höher wird die Geschwindigkeit
der Schleifmaschine.
Arretierungstaste (Abb. A)
Die Arretierungstaste 2 am Werkzeuggehäuse ist ein
Sicherheitsmerkmal, das eine versehentliche Betätigung der
Schleifmaschine verhindert.
Drücken Sie die Arretierungstaste 2 und anschließend den
Wippschalter 1 , um das Werkzeug einzuschalten. Die Maschine
läuft, solange der Schalter gedrückt ist. Durch Loslassen des
Wippschalters schalten Sie die Maschine aus.
WARNUNG: Deaktivieren Sie die Arretierungstaste nicht.
Wenn die Arretierungstaste deaktiviert ist, kann die
Maschine unerwartet starten, wenn sie abgelegt ist.
WARNUNG: Lassen Sie das Gerät auf volle Drehzahl
beschleunigen, bevor die Maschine in Kontakt mit
dem Werkstück gelangt. Heben Sie das Gerät von der
Oberfläche ab, bevor Sie es ausschalten.
Drei-Gang-Getriebe (Abb. A)
WARNUNG: Unabhängig von der Drehzahleinstellung
muss die zulässige Drehzahl des Einsatzwerkzeugs
mindestens so hoch sein wie die auf dem Elektrowerkzeug
angegebene Höchstdrehzahl.
Dank der Drei-Gang-Funktion Ihres Werkzeugs können Sie
die Geschwindigkeitsbereiche basierend auf der Anwendung
und dem verwendeten Zubehör wählen. Zur Auswahl der
niedrigsten Geschwindigkeit schalten Sie das Gerät aus und
lassen es auslaufen. Schieben Sie den Geschwindigkeitsregler
13 auf die niedrigste Drehzahl, die über dem Schalter
angegeben ist. Die mittlere Geschwindigkeit wird durch die
mittlere Position eingestellt. Die höchste Geschwindigkeit wird
durch die höchste Drehzahl angezeigt.
24
LED-Arbeitsleuchte (Abb. A)
BETRIEB
WARNUNG: Beachten Sie immer die
Sicherheitsanweisungen und die geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr ernsthafter Verletzungen
zu reduzieren, muss vor jeder Einstellung und jedem
Abnehmen/Installieren von Zubehör das Werkzeug
ausgeschaltet und der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu Verletzungen führen.
Richtige Haltung der Hände (Abb. A, D)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, beachten Sie IMMER die richtige Haltung der
Hände, wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, halten Sie das Gerät IMMER sicher fest und seien
Sie auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Die richtige Haltung der Hände bedeutet, dass eine Hand am
Werkzeuggehäuse 10 und die andere am Gerätehals 11 liegt,
wie in Abbildung D gezeigt.
Betriebsanweisungen (Abb. C)
WARNUNG:
• Vergewissern Sie sich, dass das gesamte zu schleifende
oder trennende Material fest gesichert ist.
• Sichern Sie das Werkstück mit Einspannvorrichtungen
oder einem Schraubstock auf einer stabilen Plattform.
Das Werkstück muss sicher eingespannt und gestützt
werden, damit es sich nicht bewegen kann und
man die Kontrolle darüber behält. Das Bewegen des
Werkstücks oder ein Kontrollverlust stellen eine Gefahr
dar und können zu Verletzungen führen.
• Sichern Sie das Werkstück. Ein Werkstück, das mit
Spannvorrichtungen oder einem Schraubstock
festgespannt ist, wird sicherer gehalten als mit
der Hand.
• Stützen Sie Platten oder große Werkstücke ab,
um das Risiko eines Rückschlags durch eine
eingeklemmte Trennscheibe zu vermindern. Große
Werkstücke können sich unter ihrem eigenen Gewicht
durchbiegen. Das Werkstück muss auf beiden Seiten
Deutsch
der Scheibe abgestützt werden, und zwar sowohl in
der Nähe des Trennschnitts als auch an der Kante.
• Tragen Sie bei der Arbeit mit diesem Werkzeug immer
ordnungsgemäße Arbeitshandschuhe.
• Das Getriebegehäuse wirdbei der Verwendung
sehr heiß.
• Üben Sie nur einen vorsichtigen Druck auf das
Gerät aus. Üben Sie keinen seitlichen Druck auf die
Scheibe aus.
• Vermeiden Sie eine Überlastung. Wenn das Gerät heiß
wird, lassen Sie es einige Minuten im Leerlauf laufen.
• Beim Schleifen werden die besten Ergebnisse
erzielt, wenn die Maschine auf einen Winkel von
90° eingestellt ist. Bewegen Sie die Maschine mit
mäßigem Druck hin und her. Auf diese Weise kann das
Werkstück nicht zu heiß werden, es verfärbt sich nicht
und es werden keine Nuten gebildet.
WARNUNG: Halten Sie den Griff gut mit beiden Händen
fest, um die Kontrolle über das Gerät beim Start und
während des Betriebs zu haben, bis die Scheibe oder das
Zubehör aufhört, sich zu drehen. Vergewissern Sie sich,
dass die Scheibe vollständig zum Stillstand gekommen ist,
bevor Sie das Werkzeug ablegen.
Befestigen Sie das Werkstück in einem Schraubstock oder
klemmen Sie es sicher fest. Verwenden Sie eine Gesichtsmaske
über Mund und Nase, wenn bei der Arbeit Staub erzeugt wird.
Behandeln Sie die Scheibe mit Sorgfalt. Lassen Sie die Scheibe
nicht im Werkstück festklemmen und wenden Sie keinen
unnötigen Druck auf. Schleifen Sie nur mit der Fläche der
Scheibe, sofern Sie nicht über eine Spezialscheibe verfügen, die
das Schleifen an der Seite erlaubt.
Anbringen von Zubehör (Abb. A, B)
WARNUNG: Zubehör muss mindestens für die maximale
Geschwindigkeit ausgelegt sein, die auf dem Werkzeug
angegeben ist. Zubehör, das sich schneller als zulässig
dreht, kann zerbrechen und umherfliegen.
WARNUNG: Zubehör muss innerhalb der Nennkapazität
liegen, die auf dem Werkzeug angegeben ist. Falsch
bemessene Einsatzwerkzeuge können nicht ausreichend
kontrolliert werden.
WARNUNG: Verwenden Sie kein Zubehör mit einer
Dornlänge von mehr als 40 mm. Stellen Sie sicher, dass
die herausragende Dornlänge nicht mehr als 10 mm
beträgt, nachdem das Zubehör in die Spannzange
eingesetzt wurde.
WARNUNG: Gefahr von umherfliegenden Teilen.
Nur Zubehör verwenden, dessen Schaft zu der
angebrachten Spannzange passt. Kleinere Schäfte sind
nicht sicher und könnten sich während des Betriebs lösen.
VORSICHT: Ziehen Sie die Spannzange niemals an, wenn
sich kein Zubehör darin befindet. Das Festziehen einer
leeren Spannzange, auch wenn dies von Hand geschieht,
kann die Spannzange beschädigen.
1. Halten Sie die Spindel 3 mit dem mitgelieferten kleineren
Schlüssel 5 fest.
2. Lösen Sie die Spannzangenmutter 4 , indem Sie sie gegen
den Uhrzeigersinn drehen.
3. Stecken Sie den Schaft des Zubehörs in die Spannzange 7 .
4. Ziehen Sie die Spannzange mit dem mitgelieferten größeren
Schlüssel 6 sicher an.
Um das Werkzeug zu entfernen, gehen Sie in umgekehrter
Reihenfolge vor.
Metallbearbeitung
WARNUNG: Unter extremen Bedingungen kann sich bei
Metallarbeiten leitfähiger Staub im Maschinengehäuse
ansammeln. Dadurch kann sich die Schutzisolierung in
der Maschine verschlechtern, mit der potenziellen Gefahr
eines elektrischen Schlages.
Um das Ansammeln von Metallstaub im Innern der Maschine
zu vermeiden, empfehlen wir, die Lüftungsschlitze täglich zu
reinigen. Siehe Wartung.
WARTUNG
Ihr DeWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen Betrieb mit
minimalem Wartungsaufwand konstruiert. Ein kontinuierlicher,
zufriedenstellender Betrieb hängt von der geeigneten Pflege
des Elektrowerkzeugs und seiner regelmäßiger Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr ernsthafter Verletzungen
zu reduzieren, muss vor jeder Einstellung und jedem
Abnehmen/Installieren von Zubehör das Werkzeug
ausgeschaltet und der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu Verletzungen führen.
Das Ladegerät und der Akku können nicht gewartet werden.
Schmierung
Ihr Elektrogerät benötigt keine zusätzliche Schmierung.
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft immer dann
Schmutz und Staub aus dem Hauptgehäuse, wenn
sich Schmutz sichtbar in und um die Lüftungsschlitze
ansammelt. Tragen Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen
Augenschutz und eine zugelassene Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals Lösungsmittel oder
andere scharfe Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese Chemikalien können
das in diesen Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser und einer milden
Seife befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie niemals
irgendein Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht von DeWALT
angeboten wird, nicht mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem Zubehör an
diesem Gerät gefährlich sein. Um das Verletzungsrisiko
25
Deutsch
zu mindern, sollte mit diesem Produkt nur von DeWALT
empfohlenes Zubehör verwendet werden.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen zu
geeignetem Zubehör.
Umweltschutz
Separate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden. Produkte und
Batterien enthalten Materialien, die zurückgewonnen
oder recycelt werden können, um den Bedarf an Rohstoffen zu
reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische Produkte und Batterien
gemäß den lokalen Bestimmungen. Weitere Informationen
erhalten Sie unter www.2helpU.com.
Akku
Dieser langlebige Akku muss aufgeladen werden, wenn die
Leistung nicht mehr für Arbeiten ausreicht, die bei voller Ladung
leicht durchgeführt werden konnten. Am Ende des technischen
Lebens ist der Akku umweltgerecht zu entsorgen:
• Entladen Sie den Akku vollständig und nehmen Sie ihn aus
dem Werkzeug.
• Lithium-Ionen-Zellen sind recycelbar. Geben Sie die
gebrauchten Akkus bei Ihrem Händler oder bei einer
kommunalen Recycling-Sammelstelle ab. Dort werden die
gesammelten Akkus recycelt oder ordnungsgemäß entsorgt.
26
English
18 V DIE GRINDER
DCG426
Congratulations!
EC-Declaration of Conformity
You have chosen a DeWALT tool. Years of experience, thorough
product development and innovation make DeWALT one of the
most reliable partners for professional power tool users.
Machinery Directive
Technical Data
Voltage
Type
No load speed
Mode 1
Mode 2
Mode 3
Maximum wheel diameter
Collet size
Weight (without battery pack)
VDC
DCG426
18
1
DCG426-XE
18
1
min-1
min-1
min-1
mm
mm
kg
0–10000
0–17500
0–25000
38
6.0
1.2
0–10000
0–17500
0–25000
38
6.35
1.2
Noise values and vibration values (triax vector sum) according to EN60745-2-23:
LPA(emission sound pressure level) dB(A)
92
92
LWA(sound power level)
dB(A)
103
103
K(uncertainty for the given
dB(A)
3
3
sound level)
Vibration emission value ah =
Uncertainty K =
m/s2
m/s2
4.4
1.5
4.4
1.5
The vibration emission level given in this information sheet has
been measured in accordance with a standardised test given in
EN60745 and may be used to compare one tool with another. It
may be used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration emission level
represents the main applications of the tool. However if
the tool is used for different applications, with different
accessories or poorly maintained, the vibration emission
may differ. This may significantly increase the exposure
level over the total working period.
An estimation of the level of exposure to vibration should
also take into account the times when the tool is switched
off or when it is running but not actually doing the job.
This may significantly reduce the exposure level over the
total working period.
Identify additional safety measures to protect the operator
from the effects of vibration such as: maintain the tool
and the accessories, keep the hands warm, organisation
of work patterns.
18 V Die Grinder
DCG426
DeWALT declares that these products described under
Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-23:2013.
These products also comply with Directive 2014/30/EU and
2011/65/EU. For more information, please contact DeWALT at
the following address or refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the technical
file and makes this declaration on behalf of DeWALT.
Markus Rompel
Director Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
05.05.2017
WARNING: To reduce the risk of injury, read the
instruction manual.
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity for each
signal word. Please read the manual and pay attention to
these symbols.
DANGER: Indicates an imminently hazardous
situation which, if not avoided, will result in death or
serious injury.
WARNING: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not related to
personal injury which, if not avoided, may result in
property damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
27
Weight
English
Batteries
Chargers/Charge Times (Minutes)
DCG426
VDC
Ah
Weight
kg
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6.0/2.0
9.0/3.0
1.5
4.0
2.0
5.0
1.3
3.0
1.05
1.25
0.35
0.61
0.40
0.62
0.35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
General Power Tool Safety Warnings
WARNING: Read all safety warnings and all
instructions. Failure to follow the warnings and
instructions may result in electric shock, fire and/or
serious injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to your mainsoperated (corded) power tool or battery-operated (cordless)
power tool.
1) Work area safety
a ) Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark
areas invite accidents.
b ) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of flammable
liquids, gases or dust. Power tools create sparks which
may ignite the dust or fumes.
c ) Keep children and bystanders away while operating
a power tool. Distractions can cause you to lose control.
2) Electrical safety
a ) Power tool plugs must match the outlet. Never
modify the plug in any way. Do not use any adapter
plugs with earthed (grounded) power tools.
Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b ) Avoid body contact with earthed or grounded
surfaces such as pipes, radiators, ranges and
refrigerators. There is an increased risk of electric shock if
your body is earthed or grounded.
c ) Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water entering a power tool will increase the risk of
electric shock.
d ) Do not abuse the cord. Never use the cord for
carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep
cord away from heat, oil, sharp edges or moving
parts. Damaged or entangled cords increase the risk of
electric shock.
28
e ) When operating a power tool outdoors, use an
extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord
suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
f ) If operating a power tool in a damp location is
unavoidable, use a residual current device (RCD)
protected supply. Use of an RCD reduces the risk of
electric shock.
3) Personal safety
a ) Stay alert, watch what you are doing and use
common sense when operating a power tool. Do not
use a power tool while you are tired or under the
influence of drugs, alcohol or medication. A moment
of inattention while operating power tools may result in
serious personal injury.
b ) Use personal protective equipment. Always wear
eye protection. Protective equipment such as dust mask,
non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used
for appropriate conditions will reduce personal injuries.
c ) Prevent unintentional starting. Ensure the switch
is in the off position before connecting to power
source and/or battery pack, picking up or carrying
the tool. Carrying power tools with your finger on the
switch or energising power tools that have the switch on
invites accidents.
d ) Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on. A wrench or a key left attached
to a rotating part of the power tool may result in
personal injury.
e ) Do not overreach. Keep proper footing and balance
at all times. This enables better control of the power tool
in unexpected situations.
f ) Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away
from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
g ) If devices are provided for the connection of dust
extraction and collection facilities, ensure these are
connected and properly used. Use of dust collection
can reduce dust-related hazards.
English
4) Power tool use and care
a ) Do not force the power tool. Use the correct power
tool for your application. The correct power tool
will do the job better and safer at the rate for which it
was designed.
b ) Do not use the power tool if the switch does not turn
it on and off. Any power tool that cannot be controlled
with the switch is dangerous and must be repaired.
c ) Disconnect the plug from the power source and/or
the battery pack from the power tool before making
any adjustments, changing accessories, or storing
power tools. Such preventive safety measures reduce the
risk of starting the power tool accidentally.
d ) Store idle power tools out of the reach of children
and do not allow persons unfamiliar with the power
tool or these instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
e ) Maintain power tools. Check for misalignment or
binding of moving parts, breakage of parts and any
other condition that may affect the power tool’s
operation. If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by poorly
maintained power tools.
f ) Keep cutting tools sharp and clean. Properly
maintained cutting tools with sharp cutting edges are less
likely to bind and are easier to control.
g ) Use the power tool, accessories and tool bits etc.,
in accordance with these instructions taking into
account the working conditions and the work to be
performed. Use of the power tool for operations different
from those intended could result in a hazardous situation.
5) Battery tool use and care
a ) Recharge only with the charger specified by the
manufacturer. A charger that is suitable for one type
of battery pack may create a risk of fire when used with
another battery pack.
b ) Use power tools only with specifically designated
battery packs. Use of any other battery packs may create
a risk of injury and fire.
c ) When battery pack is not in use, keep it away from
other metal objects like paper clips, coins, keys,
nails, screws or other small metal objects that can
make a connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may cause burns
or a fire.
d ) Under abusive conditions, liquid may be ejected
from the battery; avoid contact. If contact
accidentally occurs, flush with water. If liquid
contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid
ejected from the battery may cause irritation or burns.
6) Service
a ) Have your power tool serviced by a qualified repair
person using only identical replacement parts. This
will ensure that the safety of the power tool is maintained.
ADDITIONAL SPECIFIC SAFETY RULES
Safety Warnings Common for Grinding
a ) This power tool is intended to function as a grinder.
Read all safety warnings, instructions, illustrations
and specifications provided with this power tool.
Failure to follow all instructions listed below may result in
electric shock, fire and/or serious injury.
b ) Operations such as sanding, wire brushing, polishing
and cutting-off are not recommended to be
performed with this power tool. Operations for which
the power tool was not designed may create a hazard and
cause personal injury.
c ) Do not use accessories which are not specifically
designed and recommended by the tool
manufacturer. Just because the accessory can
be attached to your power tool, it does not assure
safe operation.
d ) The rated speed of the accessory must be at least
equal to the maximum speed marked on the power
tool. Accessories running faster than their rated speed can
break and fly apart.
e ) The outside diameter and the thickness of your
accessory must be within the capacity rating of
your power tool. Incorrectly sized accessories can not be
adequately guarded or controlled.
f ) The arbour size of wheels, flanges, backing pads or
any other accessory must properly fit the spindle of
the power tool. Accessories with arbour holes that do
not match the mounting hardware of the power tool will
run out of balance, vibrate excessively and may cause loss
of control.
g ) Mandrel mounted wheels or other accessories must
be fully inserted into the collet or chuck. If the mandrel
is insufficiently held and/or the overhang of the wheel is
too long, the mounted wheel may become loose and be
ejected at high velocity.
h ) Do not use a damaged accessory. Before each use
inspect the accessory such as abrasive wheel for
chips and cracks, backing pad for cracks, tear or
excess wear, wire brush for loose or cracked wires.
If power tool or accessory is dropped, inspect for
damage or install an undamaged accessory. After
inspecting and installing an accessory, position
yourself and bystanders away from the plane of
the rotating accessory and run the power tool at
maximum no-load speed for one minute. Damaged
accessories will normally break apart during this test time.
i ) Wear personal protective equipment. Depending on
application, use face shield, safety goggles or safety
glasses. As appropriate, wear dust mask, hearing
protectors, gloves and workshop apron capable of
stopping small abrasive or workpiece fragments.
The eye protection must be capable of stopping flying
debris generated by various operations. The dust mask or
respirator must be capable of filtrating particles generated
29
English
by your operation. Prolonged exposure to high intensity
noise may cause hearing loss.
j ) Keep bystanders a safe distance away from work
area. Anyone entering the work area must wear
personal protective equipment. Fragments of
workpiece or of a broken accessory may fly away and
cause injury beyond immediate area of operation.
k ) Hold the power tool by insulated gripping surfaces
only, when performing an operation where the
cutting tool may contact hidden wiring. Contact
with a "live" wire will also make exposed metal parts
of the power tool "live" and could give the operator an
electric shock.
l ) Always hold the tool firmly in your hand(s) during
start up. The reaction torque of the motor, as it
accelerates to full speed, can cause the tool to twist.
m ) Use clamps to support workpiece whenever
practical. Never hold a small workpiece in one hand
and the tool in the other while in use. Clamping a
small workpiece allows you to use your hand(s) to control
the tool. Round material such as dowel rods, pipes or
tubing have a tendency to roll while being cut, and may
cause the bit to bind or jump toward you.
n ) Never lay the power tool down until the accessory
has come to a complete stop. The spinning accessory
may grab the surface and pull the power tool out of
your control.
o ) After changing bits or making any adjustments,
make sure the collet nut, chuck or any other
adjustment devices are securely tightened. Loose
adjustment devices can unexpectedly shift, causing
loss of control, loose rotation components will be
violently thrown.
p ) Do not run the power tool while carrying it at your
side. Accidental contact with the spinning accessory
could snag your clothing, pulling the accessory into
your body.
q ) Regularly clean the power tool’s air vents. The
motor’s fan will draw the dust inside the housing and
excessive accumulation of powdered metal may cause
electrical hazards.
r ) Do not operate the power tool near flammable
materials. Sparks could ignite these materials.
s ) Do not use accessories that require liquid coolants.
Using water or other liquid coolants may result in
electrocution or shock.
FURTHER SAFETY INSTRUCTIONS FOR ALL
OPERATIONS
Causes and Operator Prevention
of Kickback
Kickback is a sudden reaction to a pinched or snagged rotating
wheel, backing pad, brush or any other accessory. Pinching or
snagging causes rapid stalling of the rotating accessory which
30
in turn causes the uncontrolled power tool to be forced in the
direction opposite of the accessory’s rotation at the point of
the binding.
For example, if an abrasive wheel is snagged or pinched by the
workpiece, the edge of the wheel that is entering into the pinch
point can dig into the surface of the material causing the wheel
to climb out or kick out. The wheel may either jump toward or
away from the operator, depending on direction of the wheel’s
movement at the point of pinching. Abrasive wheels may also
break under these conditions.
Kickback is the result of tool misuse and/or incorrect operating
procedures or conditions and can be avoided by taking proper
precautions as given below:
a ) Maintain a firm grip on the power tool and position
your body and arm to allow you to resist kickback
forces. Always use auxiliary handle, if provided, for
maximum control over kickback or torque reaction
during start up. The operator can control torque reaction
or kickback forces, if proper precautions are taken.
b ) Use special care when working corners, sharp edges
etc. Avoid bouncing and snagging the accessory.
Corners, sharp edges or bouncing have a tendency to
snag the rotating accessory and cause loss of control
or kickback.
c ) Do not attach a saw chain woodcarving blade or
toothed saw blade. Such blades create frequent kickback
and loss of control.
d ) Always feed the bit into the material in the same
direction as the cutting edge is exiting from the
material (which is the same direction as the chips are
thrown). Feeding the tool in the wrong direction causes
the cutting edge of the bit to climb out of the work and
pull the tool in the direction of this feed.
e ) When using rotary files, cut off wheels, high-speed
cutters or tungsten carbide cutters, always have the
work securely clamped. These wheels will grab if they
become slightly canted in the groove, and can kickback.
When a cut-off wheel grabs, the wheel itself usually
breaks. When a rotary file, high speed cutter or tungsten
carbide cutter grabs, it may jump from the groove and you
could lose control of the tool.
Safety Warnings Specific for Grinding and
Cutting-Off Operations
a ) Use only wheel types that are recommended for your
power tool and only for recommended applications.
For example: Do not grind with the side of a cut-off
wheel. Abrasive cut-off wheels are intended for peripheral
grinding, side forces applied to these wheels may cause
them to shatter.
b ) For threaded abrasive cones and plugs use only
undamaged wheel mandrels with an unrelieved
shoulder flange that are of a correct size and length.
Proper mandrels will reduce the possibility of breakage.
c ) Do not "jam" a cut-off wheel or apply excessive
pressure. Do not attempt to make an excessive depth
English
d )
e )
f )
g )
h )
of cut. Overstressing the wheel increases the loading and
susceptibility to twisting or snapping of the wheel in the
cut and the possibility of kickback ort wheel breakage.
Do not position your hand in line with or behind
a rotating wheel. When the wheel, at the point of
operation, is moving away from your hand, the possible
kickback may propel the wheel and the power tool directly
at you.
When wheel is pinched, snagged or when
interrupting a cut for any reason, switch off the
power tool and hold the power tool motionless until
the wheel comes to a complete stop. Never attempt
to remove the cut-off wheel from the cut while the
wheel is in motion otherwise kickback may occur.
Investigate and take corrective action to eliminate the
cause of wheel pinching or snagging.
Do not restart the cutting operation in the
workpiece. Let the wheel reach full speed and
carefully re-enter the cut. The wheel may bind, walk up
or kickback if the power tool is restarted in the workpiece.
Support panels or any oversized workpiece to
minimize the risk of wheel pinching and kickback.
Large workpieces tend to sag under their own weight.
Supports must be placed under the workpiece near the line
of the cut and the edge of the workpiece on both sides of
the wheel.
Use extra caution when making a "pocket cut" into
existing walls or other blind areas. The protruding
wheel may cut gas or water pipes, electrical wiring or
objects that can cause kickback.
Residual Risks
In spite of the application of the relevant safety regulations
and the implementation of safety devices, certain residual risks
cannot be avoided. These are:
• Impairment of hearing.
• Risk of personal injury due to flying particles.
• Risk of burns due to accessories becoming hot
during operation.
• Risk of personal injury due to prolonged use.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one voltage only.
Always check that the battery pack voltage corresponds to the
voltage on the rating plate. Also make sure that the voltage of
your charger corresponds to that of your mains.
Your DeWALT charger is double insulated in
accordance with EN60335; therefore no earth wire
is required.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by a
specially prepared cord available through the DeWALT
service organisation.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
•
•
•
Safely dispose of the old plug.
Connect the brown lead to the live terminal in the plug.
Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be made to the
earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good quality plugs.
Recommended fuse: 3 A.
Using an Extension Cable
An extension cord should not be used unless absolutely
necessary. Use an approved extension cable suitable for
the power input of your charger (see Technical Data). The
minimum conductor size is 1 mm2; the maximum length
is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable completely.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
Chargers
DeWALT chargers require no adjustment and are designed to be
as easy as possible to operate.
Important Safety Instructions for All
Battery Chargers
SAVE THESE INSTRUCTIONS: This manual contains important
safety and operating instructions for compatible battery
chargers (refer to Technical Data).
• Before using charger, read all instructions and cautionary
markings on charger, battery pack, and product using
battery pack.
WARNING: Shock hazard. Do not allow any liquid to get
inside charger. Electric shock may result.
WARNING: We recommend the use of a residual current
device with a residual current rating of 30mA or less.
CAUTION: Burn hazard. To reduce the risk of injury,
charge only DeWALT rechargeable batteries. Other types of
batteries may burst causing personal injury and damage.
CAUTION: Children should be supervised to ensure that
they do not play with the appliance.
NOTICE: Under certain conditions, with the charger
plugged into the power supply, the exposed charging
contacts inside the charger can be shorted by foreign
material. Foreign materials of a conductive nature such
as, but not limited to, steel wool, aluminum foil or any
buildup of metallic particles should be kept away from
charger cavities. Always unplug the charger from the
power supply when there is no battery pack in the cavity.
Unplug charger before attempting to clean
• DO NOT attempt to charge the battery pack with any
chargers other than the ones in this manual. The charger
and battery pack are specifically designed to work together.
• These chargers are not intended for any uses other than
charging DeWALT rechargeable batteries. Any other uses
may result in risk of fire, electric shock or electrocution.
• Do not expose charger to rain or snow.
If a new mains plug needs to be fitted:
31
English
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pull by plug rather than cord when disconnecting
charger. This will reduce risk of damage to electric plug
and cord.
Make sure that cord is located so that it will not be
stepped on, tripped over, or otherwise subjected to
damage or stress.
Do not use an extension cord unless it is absolutely
necessary. Use of improper extension cord could result in risk
of fire,electric shock, or electrocution.
Do not place any object on top of charger or place
the charger on a soft surface that might block the
ventilation slots and result in excessive internal heat.
Place the charger in a position away from any heat source. The
charger is ventilated through slots in the top and the bottom
of the housing.
Do not operate charger with damaged cord or plug—
have them replaced immediately.
Do not operate charger if it has received a sharp blow,
been dropped, or otherwise damaged in any way. Take it
to an authorised service centre.
Do not disassemble charger; take it to an authorised
service centre when service or repair is required. Incorrect
reassembly may result in a risk of electric shock, electrocution
or fire.
In case of damaged power supply cord the supply cord must
be replaced immediately by the manufacturer, its service agent
or similar qualified person to prevent any hazard.
Disconnect the charger from the outlet before
attempting any cleaning. This will reduce the risk of
electric shock. Removing the battery pack will not reduce
this risk.
NEVER attempt to connect two chargers together.
The charger is designed to operate on standard
230V household electrical power. Do not attempt to
use it on any other voltage. This does not apply to the
vehicular charger.
Charging a Battery (Fig. A)
1. Plug the charger into an appropriate outlet before inserting
battery pack.
2. Insert the battery pack 8 into the charger, making sure the
battery pack is fully seated in the charger. The red (charging)
light will blink repeatedly indicating that the charging
process has started.
3. The completion of charge will be indicated by the red
light remaining ON continuously. The battery pack is fully
charged and may be used at this time or left in the charger.
To remove the battery pack from the charger, push the
battery release button 9 on the battery pack.
NOTE: To ensure maximum performance and life of lithium-ion
battery packs, charge the battery pack fully before first use.
Charger Operation
Refer to the indicators below for the charge status of the
battery pack.
32
Charge Indicators
Charging
Fully Charged
Hot/Cold Pack Delay*
*The red light will continue to blink, but a yellow indicator light
will be illuminated during this operation. Once the battery pack
has reached an appropriate temperature, the yellow light will
turn off and the charger will resume the charging procedure.
The compatible charger(s) will not charge a faulty battery pack.
The charger will indicate faulty battery by refusing to light or by
displaying problem pack or charger blink pattern.
NOTE: This could also mean a problem with a charger.
If the charger indicates a problem, take the charger and battery
pack to be tested at an authorised service centre.
Hot/Cold Pack Delay
When the charger detects a battery pack that is too hot or too
cold, it automatically starts a Hot/Cold Pack Delay, suspending
charging until the battery pack has reached an appropriate
temperature. The charger then automatically switches to the
pack charging mode. This feature ensures maximum battery
pack life.
A cold battery pack will charge at a slower rate than a warm
battery pack. The battery pack will charge at that slower rate
throughout the entire charging cycle and will not return to
maximum charge rate even if the battery pack warms.
The DCB118 charger is equipped with an internal fan designed
to cool the battery pack. The fan will turn on automatically
when the battery pack needs to be cooled. Never operate the
charger if the fan does not operate properly or if ventilation slots
are blocked. Do not permit foreign objects to enter the interior
of the charger.
Electronic Protection System
XR Li-Ion tools are designed with an Electronic Protection
System that will protect the battery pack against overloading,
overheating or deep discharge.
The tool will automatically turn off if the Electronic Protection
System engages. If this occurs, place the lithium-ion battery
pack on the charger until it is fully charged.
Wall Mounting
These chargers are designed to be wall mountable or to sit
upright on a table or work surface. If wall mounting, locate the
charger within reach of an electrical outlet, and away from a
corner or other obstructions which may impede air flow. Use
the back of the charger as a template for the location of the
mounting screws on the wall. Mount the charger securely using
drywall screws (purchased separately) at least 25.4 mm long
with a screw head diameter of 7–9 mm, screwed into wood to
an optimal depth leaving approximately 5.5 mm of the screw
exposed. Align the slots on the back of the charger with the
exposed screws and fully engage them in the slots.
Charger Cleaning Instructions
WARNING: Shock hazard. Disconnect the charger
from the AC outlet before cleaning. Dirt and grease
may be removed from the exterior of the charger using a
cloth or soft non-metallic brush. Do not use water or any
cleaning solutions. Never let any liquid get inside the tool;
never immerse any part of the tool into a liquid.
Battery Packs
Important Safety Instructions for All
Battery Packs
When ordering replacement battery packs, be sure to include
catalogue number and voltage.
The battery pack is not fully charged out of the carton. Before
using the battery pack and charger, read the safety instructions
below. Then follow charging procedures outlined.
READ ALL INSTRUCTIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
Do not charge or use battery in explosive atmospheres,
such as in the presence of flammable liquids, gases or
dust. Inserting or removing the battery from the charger may
ignite the dust or fumes.
Never force battery pack into charger. Do not modify
battery pack in any way to fit into a non-compatible
charger as battery pack may rupture causing serious
personal injury.
Charge the battery packs only in DeWALT chargers.
DO NOT splash or immerse in water or other liquids.
Do not store or use the tool and battery pack in
locations where the temperature may reach or exceed
40 ˚C (104 ˚F) (such as outside sheds or metal buildings
in summer).
Do not incinerate the battery pack even if it is severely
damaged or is completely worn out. The battery pack can
explode in a fire. Toxic fumes and materials are created when
lithium-ion battery packs are burned.
If battery contents come into contact with the skin,
immediately wash area with mild soap and water. If
battery liquid gets into the eye, rinse water over the open eye
for 15 minutes or until irritation ceases. If medical attention
is needed, the battery electrolyte is composed of a mixture of
liquid organic carbonates and lithium salts.
Contents of opened battery cells may cause respiratory
irritation. Provide fresh air. If symptoms persists, seek
medical attention.
WARNING: Burn hazard. Battery liquid may be flammable
if exposed to spark or flame.
WARNING: Never attempt to open the battery pack for
any reason. If battery pack case is cracked or damaged,
do not insert into charger. Do not crush, drop or damage
battery pack. Do not use a battery pack or charger that
has received a sharp blow, been dropped, run over or
damaged in any way (i.e., pierced with a nail, hit with
a hammer, stepped on). Electric shock or electrocution
may result. Damaged battery packs should be returned to
service centre for recycling.
English
WARNING: Fire hazard. Do not store or carry the
battery pack so that metal objects can contact
exposed battery terminals. For example, do not place
the battery pack in aprons, pockets, tool boxes, product kit
boxes, drawers, etc., with loose nails, screws, keys, etc.
CAUTION: When not in use, place tool on its side on
a stable surface where it will not cause a tripping
or falling hazard. Some tools with large battery packs
will stand upright on the battery pack but may be easily
knocked over.
Transportation
WARNING: Fire hazard. Transporting batteries can
possibly cause fire if the battery terminals inadvertently
come in contact with conductive materials. When
transporting batteries, make sure that the battery
terminals are protected and well insulated from materials
that could contact them and cause a short circuit.
DeWALT batteries comply with all applicable shipping
regulations as prescribed by industry and legal standards which
include UN Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods; International Air Transport Association (IATA) Dangerous
Goods Regulations, International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations, and the European Agreement Concerning
The International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR).
Lithium-ion cells and batteries have been tested to section 38.3
of the UN Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods Manual of Tests and Criteria.
In most instances, shipping a DeWALT battery pack will be
excepted from being classified as a fully regulated Class 9
Hazardous Material. In general, only shipments containing a
lithium-ion battery with an energy rating greater than 100 Watt
Hours (Wh) will require being shipped as fully regulated Class 9.
All lithium-ion batteries have the Watt Hour rating marked on
the pack. Furthermore, due to regulation complexities, DeWALT
does not recommend air shipping lithium-ion battery packs
alone regardless of Watt Hour rating. Shipments of tools with
batteries (combo kits) can be air shipped as excepted if the Watt
Hour rating of the battery pack is no greater than 100 Whr.
Regardless of whether a shipment is considered excepted
or fully regulated, it is the shipper's responsibility to consult
the latest regulations for packaging, labeling/marking and
documentation requirements.
The information provided in this section of the manual is
provided in good faith and believed to be accurate at the time
the document was created. However, no warranty, expressed or
implied, is given. It is the buyer’s responsibility to ensure that its
activities comply with the applicable regulations.
Transporting the FLEXVOLTTM Battery
The DeWALT FLEXVOLTTM battery has two modes: Use
and Transport.
Use Mode: When the FLEXVOLTTM battery stands alone or is in
a DeWALT 18V product, it will operate as an 18V battery. When
the FLEXVOLTTM battery is in a 54V or a 108V (two 54V batteries)
product, it will operate as a 54V battery.
33
English
Transport Mode: When the cap is attached to the FLEXVOLTTM
battery, the battery is in Transport mode. Keep the cap for
shipping.
When in Transport mode, strings
of cells are electrically
disconnected within the pack
resulting in 3 batteries with a
lower Watt hour (Wh) rating as compared to 1 battery with a
higher Watt hour rating. This increased quantity of 3 batteries
with the lower Watt hour rating can exempt the pack from
certain shipping regulations that are imposed upon the higher
Watt hour batteries.
For example, the Transport Example of Use and Transport Label Marking
Wh rating might indicate
3 x 36 Wh, meaning 3
batteries of 36 Wh each.
The Use Wh rating might
indicate 108 Wh (1 battery implied).
Only for indoor use.
Discard the battery pack with due care for
the environment.
Charge DeWALT battery packs only with designated
DeWALT chargers. Charging battery packs other
than the designated DeWALT batteries with a
DeWALT charger may make them burst or lead to
other dangerous situations.
Do not incinerate the battery pack.
USE (without transport cap). Example: Wh rating
indicates 108 Wh (1 battery with 108 Wh).
TRANSPORT (with built-in transport cap). Example:
Wh rating indicates 3 x 36 Wh (3 batteries of 36 Wh).
Storage Recommendations
Battery Type
1. The best storage place is one that is cool and dry away
from direct sunlight and excess heat or cold. For optimum
battery performance and life, store battery packs at room
temperature when not in use.
2. For long storage, it is recommended to store a fully charged
battery pack in a cool, dry place out of the charger for
optimal results.
NOTE: Battery packs should not be stored completely
depleted of charge. The battery pack will need to be recharged
before use.
Package Contents
Labels on Charger and Battery Pack
In addition to the pictographs used in this manual, the labels
on the charger and the battery pack may show the following
pictographs:
Read instruction manual before use.
The DCG426 operates on an 18 volt battery pack.
These battery packs may be used: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, DCB546,
DCB547. Refer to Technical Data for more information.
The package contains:
1 Die grinder
2Wrenches
1 Li-Ion battery pack (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 models)
2 Li-Ion battery packs (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 models)
3 Li-Ion battery packs (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 models)
1 Instruction manual
• Check for damage to the tool, parts or accessories which may
have occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand this manual
prior to operation.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
See Technical Data for charging time.
Read instruction manual before use.
Do not probe with conductive objects.
Wear ear protection.
Do not charge damaged battery packs.
Wear eye protection.
Do not expose to water.
Date Code Position (Fig. A)
Have defective cords replaced immediately.
Charge only between 4 ˚C and 40 ˚C.
34
The date code 14 , which also includes the year of manufacture,
is printed into the housing.
Example:
2018 XX XX
Year of Manufacture
English
Description (Fig. A)
WARNING: Never modify the power tool or any part of it.
Damage or personal injury could result.
1 Variable speed rocker switch
2 Lock-off button
3 Spindle
4 Collet nut
5 Small spanner (13 mm)
6 Large spanner (17 mm)
7 Collet (6.0 mm, 6.35 mm)
8 Battery
9 Battery release button
10 Grinder body
11 Grinder neck
12 LED Worklight
13 Speed selector switch
14 Date code
Intended Use
Your die grinder has been designed for professional grinding
applications. The tool can be used with the complete range of
commerical grinding accessories with a maximum diameter of
38 mm and approved minimum speed of 25000/min.
DO NOT use under wet conditions or in the presence of
flammable liquids or gases.
This grinder is a professional power tool.
DO NOT let children come into contact with the tool.
Supervision is required when inexperienced operators use
this tool.
• Young children and the infirm. This appliance is not
intended for use by young children or infirm persons
without supervision.
• This product is not intended for use by persons (including
children) suffering from diminished physical, sensory or
mental abilities; lack of experience, knowledge or skills
unless they are supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with this product.
2. Slide it into the handle until the battery pack is firmly seated
in the tool and ensure that you hear the lock snap into place.
To Remove the Battery Pack from the Tool
1. Press the release button 9 and firmly pull the battery pack
out of the tool handle.
2. Insert battery pack into the charger as described in the
charger section of this manual.
Fuel Gauge Battery Packs (Fig. A)
Some DeWALT battery packs include a fuel gauge which
consists of three green LED lights that indicate the level of
charge remaining in the battery pack.
To actuate the fuel gauge, press and hold the fuel gauge button.
A combination of the three green LED lights will illuminate
designating the level of charge left. When the level of charge
in the battery is below the usable limit, the fuel gauge will not
illuminate and the battery will need to be recharged.
NOTE: The fuel gauge is only an indication of the charge left on
the battery pack. It does not indicate tool functionality and is
subject to variation based on product components, temperature
and end-user application.
Variable Speed Rocker Switch (Fig. A)
WARNING: Grasp tool firmly with both hands to maintain
control of the tool at start up and during use and until the
wheel or accessory stops rotating. Make sure the wheel
has come to a complete stop be­fore laying the tool down.
WARNING: To reduce unexpected tool movement, do
not switch the tool on or off while under load conditions.
Allow the grinder to run up to full speed before touching
the work surface. Lift the tool from the surface before
turning the tool off.
Depressing the variable speed rocker switch 1 turns the tool
on, releasing the variable speed rocker switch turns the tool
off. The variable speed rocker switch permits speed control—
the farther the switch is depressed, the higher the speed of
the grinder.
Lock-Off Button (Fig. A)
The lock-off button 2 , located on the tool body, is a safety
feature that prevents accidental activation of the grinder.
To turn the tool on, push the lock-off button 2 , then depress
the rocker switch 1 . The tool will run while the switch is
depressed. Turn the tool off by releasing the rocker switch.
WARNING: Do not disable the lock-off button. If the lockoff button is disabled, the tool may start unexpectedly
when it is laid down.
WARNING: Allow the tool to reach full speed before
touching tool to the work surface. Lift the tool from the
work surface before turning the tool off.
NOTE: Make sure your battery pack 8 is fully charged.
Three-Speed Gearing (Fig. A)
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect battery pack
before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.
WARNING: Use only DeWALT battery packs and chargers.
Inserting and Removing the Battery Pack
from the Tool (Fig. A)
To Install the Battery Pack into the Tool
Handle
1. Align the battery pack 8 with the rails inside the
tool’s handle.
WARNING: Regardless of the speed setting, the rated
speed of the accessory must be at least equal to the
maximum speed marked on the power tool.
35
English
The three-speed feature of your tool allows you to select
speed ranges based on the application and accessory used.
To select lowest speed setting, turn the tool off and permit it
to stop. Slide the speed selector switch 13 to the lowest rpm
indicated above the shifter. The middle speed setting is in the
middle position. The highest speed setting is indicated with the
highest rpm.
NOTE: Speed ranges cannot be changed while in use. Release
the trigger and allow the tool to come to a complete stop
before switching to a new speed range selection.
LED Worklight (Fig. A)
CAUTION: Do not stare into worklight. Serious eye
injury could result.
The worklight 12 located around the collet is activated when
the rocker switch is depressed. When the switch is released, the
worklight will stay illuminated for up to 20 seconds.
NOTE: The worklight is for lighting the immediate work surface
and is not intended to be used as a flashlight.
OPERATION
WARNING: Always observe the safety instructions and
applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect battery pack
before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.
Proper Hand Position (Fig. A, D)
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury,
ALWAYS use proper hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, ALWAYS hold securely in anticipation of a
sudden reaction.
Proper hand position requires one hand on the tool body 10 ,
with the other hand on the neck of the die grinder 11 as shown
in Figure D.
Instructions for Use (Fig. C)
WARNING:
• Ensure all materials to be ground or cut are secured
in place.
• Use clamps or a vice to hold and support the
workpiece to a stable platform. It is important to
clamp and support the workpiece securely to prevent
the movement of the workpiece and loss of control.
Movement of the workpiece or loss of control may
create a hazard and cause personal injury.
• Secure the workpiece. A workpiece clamped with
clamping devices or in a vice is held more secure than
by hand.
• Support panels or any oversized workpiece to
minimize the risk of wheel pinching and kickback.
Large workpieces tend to sag under their own weight.
Supports must be placed under the workpiece near the
36
line of cut and near the edge of the workpiece on both
sides of the wheel.
• Always wear regular working gloves while operating
this tool.
• The gear case becomes very hot during use.
• Apply only a gentle pressure to the tool. Do not exert
side pressure on the disc.
• Avoid overloading. Should the tool become hot, let it
run a few minutes under no load condition.
• The best grinding results are achieved when setting
the machine at an angle of 90°. Move the machine
back and forth with moderate pressure. In this
manner, the workpiece will not become too hot, does
not discolour and no grooves are formed.
WARNING: Grasp tool firmly with both hands to maintain
control of the tool at start up and during use and until the
wheel or accessory stops rotating. Make sure the wheel
has come to a complete stop be­fore laying the tool down.
Put the work in a vise or clamp it securely. Use a face mask
over the nose and mouth if the operation raises dust. Treat
the wheel with respect. Do not jam the wheel into the work or
use unnecessary pressure. Grind only on the face of the wheel
unless you have a special wheel specifically make to permit
grinding on the side of the wheel.
Mounting an Accessory (Fig. A, B)
WARNING: Accessories must be rated at least equal to the
maximum speed marked on the tool. Accessories running
faster than their rated speed can break and fly apart.
WARNING: Accessories must be within the capacity rating
marked on the tool. Incorrectly sized accessories cannot be
adequately controlled.
WARNING: Do not use accessories with a mandrel length
exceeding 40 mm. Ensure that the exposed mandrel
length is no more than 10 mm after inserting accessory
into collet.
WARNING: Projectile hazard. Only use accessories
with shanks that match the installed collet. Smaller
shanks will not be secure and could become loose
during operation.
CAUTION: Never tighten the collet without first installing
an accessory in it. Tightening an empty collet, even by
hand, can damage the collet.
1. Hold the spindle 3 using the smaller spanner 5 provided.
2. Loosen the collet nut 4 by turning it counterclockwise.
3. Insert the shank of the accessory into the collet 7 .
4. Securely tighten the collet using the larger spanner
6 provided.
To remove the accessory, proceed in reverse order.
Metal Applications
WARNING: In extreme working conditions, conductive
dust can accumulate inside the machine housing when
working with metal. This can result in the protective
English
insulation in the machine becoming degraded with a
potential risk of an electrical shock.
To avoid build-up of metal swarf inside the machine, we
recommend to clear the ventilation slots on a daily basis.
See Maintenance.
MAINTENANCE
Your DeWALT power tool has been designed to operate
over a long period of time with a minimum of maintenance.
Continuous satisfactory operation depends upon proper tool
care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect battery pack
before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.
The charger and battery pack are not serviceable.
Rechargeable Battery Pack
This long life battery pack must be recharged when it fails
to produce sufficient power on jobs which were easily done
before. At the end of its technical life, discard it with due care for
our environment:
• Run the battery pack down completely, then remove it from
the tool.
• Li-Ion cells are recyclable. Take them to your dealer or a
local recycling station. The collected battery packs will be
recycled or disposed of properly.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of the main housing
with dry air as often as dirt is seen collecting in and around
the air vents. Wear approved eye protection and approved
dust mask when performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals
for cleaning the non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials used in these parts.
Use a cloth dampened only with water and mild soap.
Never let any liquid get inside the tool; never immerse any
part of the tool into a liquid.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other than those offered
by DeWALT, have not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could be hazardous.
To reduce the risk of injury, only DeWALT recommended
accessories should be used with this product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. Products and batteries marked
with this symbol must not be disposed of with normal
household waste.
Products and batteries contain materials that can
be recovered or recycled reducing the demand for raw
materials. Please recycle electrical products and batteries
according to local provisions. Further information is available at
www.2helpU.com.
37
Español
AMOLADORA RECTA DE 18 V
DCG426
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DeWALT. Años de experiencia,
innovación y un exhaustivo desarrollo de productos hacen que
DeWALT sea una de las empresas más fiables para los usuarios
de herramientas eléctricas profesionales.
los accesorios, mantener las manos calientes y organizar
los patrones de trabajo.
Declaración de Conformidad CE
Directriz de la Maquinaria
Datos técnicos
Voltaje
Tipo
Velocidad en vacío
Modo 1
Modo 2
Modo 3
Diámetro máximo de la muela
Tamaño de mandril
Peso (sin paquete de batería)
VDC
min-1
min-1
min-1
mm
mm
kg
DCG426
18
1
DCG426-XE
18
1
0–10000
0–17500
0–25000
38
6,0
1,2
0–10000
0–17500
0–25000
38
6,35
1,2
Valores de ruido y valores de vibración (suma vectores triaxiales) de acuerdo con
EN60745-2-23.
LPA(nivel de presión sonora de emisión) dB(A)
92
92
LWA(nivel de potencia sonora)
dB(A)
103
103
K(incertidumbre para el nivel de
dB(A)
3
3
sonido dado)
Valor de la emisión de vibración ah =
Incertidumbre K =
m/s2
m/s2
4,4
1,5
4,4
1,5
El nivel de emisión de vibración que figura en esta hoja de
información se ha medido de conformidad con una prueba
normalizada proporcionada en la EN60745 y puede utilizarse
para comparar una herramienta con otra. Puede usarse para una
evaluación preliminar de exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión de vibración
declarado representa las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se utiliza la herramienta
para distintas aplicaciones, con accesorios diferentes o
mal mantenidos, la emisión de vibración puede variar.
Esto puede aumentar considerablemente el nivel de
exposición durante el período total de trabajo.
Una valoración del nivel de exposición a la vibración
debería tener en cuenta también las veces en que
la herramienta está apagada o cuando está en
funcionamiento pero no realizando ningún trabajo. Esto
puede reducir considerablemente el nivel de exposición
durante el periodo total de trabajo.
Identifique medidas de seguridad adicionales para
proteger al operador de los efectos de la vibración tales
como: ocuparse del mantenimiento de la herramienta y
38
Amoladora recta de 18 V
DCG426
DeWALT declara que los productos descritos bajo Datos
Técnicos son conformes a las normas:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-23:2013.
Estos productos también son conformes con las Directivas
2014/30/UE y 2011/65/UE. Si desea más información,
póngase en contacto con DeWALT en la dirección indicada a
continuación o bien consulte la parte posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación del archivo
técnico y realiza esta declaración en representación de DeWALT.
Markus Rompel
Director de Ingeniería
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
05.05.2017
ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones, lea el
manual de instrucciones.
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de gravedad de las
señales. Lea el manual y preste atención a estos símbolos.
PELIGRO: indica una situación de peligro inminente, que
si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.
ADVERTENCIA: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, podría provocar la muerte o
lesiones graves.
ATENCIÓN: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, puede provocar lesiones leves
o moderadas.
AVISO: Indica una práctica no relacionada con
las lesiones personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Peso
Español
Pilas
Tiempo Cargadores/Carga (Minutos)
DCG426
VDC
Ah
Peso (kg)
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
Advertencias de seguridad generales para
herramientas eléctricas
ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias de
seguridad y todas las instrucciones. El incumplimiento
de las advertencias e instrucciones podría provocar una
descarga eléctrica, un incendio y/o lesiones graves.
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS
E INSTRUCCIONES PARA FUTURAS
CONSULTAS
El término “herramienta eléctrica” que aparece en las advertencias
se refiere a la herramienta eléctrica que funciona a través de la red
eléctrica (con cable) o a la herramienta eléctrica que funciona con
batería (sin cable).
1) Seguridad en el Área de Trabajo
a ) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas en desorden u oscuras pueden
provocar accidentes.
b ) No utilice herramientas eléctricas en atmósferas
explosivas, como ambientes donde haya polvo,
gases o líquidos inflamables. Las herramientas
eléctricas originan chispas que pueden inflamar el polvo
o los gases.
c ) Mantenga alejados a los niños y a las personas
que estén cerca mientras utiliza una herramienta
eléctrica. Las distracciones pueden ocasionar que pierda
el control.
2) Seguridad Eléctrica
a ) Los enchufes de las herramientas eléctricas deben
corresponderse con la toma de corriente. No
modifique nunca el enchufe de ninguna forma. No
utilice ningún enchufe adaptador con herramientas
eléctricas conectadas a tierra. Los enchufes no
modificados y las tomas de corriente correspondientes
reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
b ) Evite el contacto del cuerpo con superficies
conectadas a tierra como tuberías, radiadores,
cocinas económicas y frigoríficos. Existe un mayor
riesgo de descarga eléctrica si tiene el cuerpo conectado
a tierra.
c ) No exponga las herramientas eléctricas a la
lluvia ni a condiciones húmedas. Si entra agua
a una herramienta eléctrica aumentará el riesgo de
descarga eléctrica.
d ) No someta el cable de alimentación a presión
innecesaria. No use nunca el cable para transportar,
tirar de la herramienta eléctrica o desenchufarla.
Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes
afilados y piezas en movimiento. Los cables dañados o
enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
e ) Cuando esté utilizando una herramienta eléctrica al
aire libre, use un cable alargador adecuado para uso
en exteriores. La utilización de un cable adecuado para
el uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.
f ) Si no puede evitar utilizar una herramienta eléctrica
en un lugar húmedo, use un suministro protegido
con un dispositivo de corriente residual. El uso de
un dispositivo de corriente residual reduce el riesgo de
descarga eléctrica.
3) Seguridad Personal
a ) Manténgase alerta, esté atento a lo que hace y use
el sentido común cuando utilice una herramienta
eléctrica. No maneje una herramienta eléctrica
cuando esté cansado o bajo los efectos de drogas,
medicamentos o alcohol. Un momento de falta de
atención cuando se manejan las herramientas eléctricas
puede ocasionar lesiones personales graves.
b ) Use un equipo protector personal. Utilice siempre
protección ocular. El uso del equipo protector como
mascarillas antipolvo, calzado antideslizante, casco o
protección auditiva para condiciones apropiadas reducirá
las lesiones personales.
c ) Evite la puesta en funcionamiento involuntaria.
Asegúrese de que el interruptor esté en posición
de apagado antes de conectar con la fuente
de alimentación y/o la batería, de levantar
o transportar la herramienta. El transportar
herramientas eléctricas con el dedo puesto en el
interruptor o herramientas eléctricas activadoras
que tengan el interruptor encendido puede
provocar accidentes.
d ) Saque toda llave de ajuste o llave inglesa antes
de encender la herramienta eléctrica. Una llave
39
Español
inglesa u otra llave que se deje puesta en una pieza en
movimiento de la herramienta eléctrica pueden ocasionar
lesiones personales.
e ) No intente extender las manos demasiado.
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y
conserve el equilibrio en todo momento. Esto
permite un mejor control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
f ) Vístase debidamente. No se ponga ropa suelta
o joyas. Mantenga el pelo, la ropa y los guantes
alejados de las piezas móviles. La ropa suelta, las joyas
y el pelo largo pueden quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
g ) Si se suministran dispositivos para la conexión
del equipo de extracción y recogida de polvo,
asegúrese de que estén conectados y de que se usen
adecuadamente. El uso de equipo de recogida de polvo
puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.
4) Uso y cuidado de las herramientas
Eléctricas
a ) No fuerce la herramienta eléctrica. Use la
herramienta eléctrica correcta para su trabajo.
La herramienta eléctrica correcta funcionará mejor y
con mayor seguridad si se utiliza de acuerdo con sus
características técnicas.
b ) No utilice la herramienta eléctrica si no puede
encenderse y apagarse con el interruptor. Toda
herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el
interruptor es peligrosa y debe ser reparada.
c ) Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación
y/o la batería de la herramienta eléctrica antes de
realizar ajustes, cambiar accesorios o guardar las
herramientas eléctricas. Dichas medidas de seguridad
preventivas reducen el riesgo de poner en marcha la
herramienta eléctrica accidentalmente.
d ) Guarde las herramientas eléctricas que no esté
utilizando fuera del alcance de los niños y no
permita que utilicen la herramienta eléctrica las
personas que no estén familiarizadas con ella o con
estas instrucciones. Las herramientas eléctricas son
peligrosas en manos de personas no capacitadas.
e ) Ocúpese del mantenimiento de las herramientas
eléctricas. Compruebe si hay desalineación o
bloqueo de las piezas en movimiento, rotura de
piezas y otras condiciones que puedan afectar el
funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si la
herramienta eléctrica está dañada, llévela para
que sea reparada antes de utilizarla. Se ocasionan
muchos accidentes por el mal mantenimiento de las
herramientas eléctricas.
f ) Mantenga las herramientas para cortar afiladas y
limpias. Hay menos probabilidad de que las herramientas
para cortar con bordes afilados se bloqueen y son más
fáciles de controlar.
40
g ) Use la herramienta eléctrica, los accesorios y las
brocas de la herramienta etc., conforme a estas
instrucciones teniendo en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que vaya a realizarse. El uso de la
herramienta eléctrica para operaciones que no sean las
previstas puede ocasionar una situación peligrosa.
5) Uso y cuidado de las herramientas que
funcionan con batería
a ) Recárguelas sólo con el cargador especificado por
el fabricante. Un cargador que sea adecuado para un
tipo de batería puede ocasionar un riesgo de incendio si se
utiliza con otra batería.
b ) Use herramientas eléctricas sólo con las baterías
designadas específicamente. El uso de cualquier
otro tipo de batería puede crear un riesgo de lesión o
de incendio.
c ) Cuando no se esté utilizando la batería, manténgala
alejada de otros objetos de metal, como los clips,
monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos
pequeños de metal que pueden hacer una conexión
de un terminal a otro. El provocar un cortacircuito en
los terminales de la batería puede causar quemaduras o
un incendio.
d ) En condiciones de abuso, el líquido puede salirse
de la batería, evite el contacto. Si se produce un
contacto de forma accidental, enjuague con agua.
Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque
atención médica. El líquido que sale de la batería puede
causar irritación o quemaduras.
6) Servicio
a ) Lleve su herramienta eléctrica para que sea
reparada por una persona cualificada para realizar
las reparaciones que use sólo piezas de recambio
idénticas. Así se asegurará que se mantenga la seguridad
de la herramienta eléctrica.
NORMAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS
ADICIONALES
Advertencias de seguridad comunes para el
amolado
a ) Esta herramienta eléctrica se destina al uso como
amoladora. Lea todas las advertencias de seguridad,
instrucciones, ilustraciones y especificaciones
provilas con esta herramienta eléctrica. El
incumplimiento de las instrucciones que se indican a
continuación podría provocar una descarga eléctrica, un
incendio y/o lesiones graves.
b ) Las operaciones como el corte, el lijado y el pulido,
así como el cepillado no se recomiendan con el uso
de esta herramienta eléctrica. Su uso para operaciones
para las que la herramienta no ha sido diseñada puede
ocasionar peligro y lesiones personales.
c ) No utilizar accesorios que no estén diseñados y
recomendados específicamente por el fabricante
Español
d )
e )
f )
g )
h )
i )
j )
de la herramienta. El hecho de que el accesorio pueda
acoplarse a la herramienta eléctrica no garantiza un
funcionamiento sin riesgos.
La velocidad prevista del accesorio debe ser como
mínimo igual a la velocidad máxima marcada en la
herramienta eléctrica. Los accesorios que funcionen
más rápido que su velocidad prevista pueden romperse y
salir volando.
El diámetro externo y el grosor del accesorio deben
estar dentro de la capacidad de su herramienta
eléctrica. Los accesorios de tamaño incorrecto no pueden
protegerse o controlarse adecuadamente.
El tamaño del eje de las muelas, las bridas, platos
portadiscos o cualquier otro accesorio debe
acoplarse bien al eje de la herramienta eléctrica.
Los accesorios con agujeros para el eje que no se
corresponden con las piezas de montaje de la herramienta
eléctrica se desequilibrarán, vibrarán excesivamente y
pueden causar pérdida de control.
Se deben insertar completamente en el
portaherramienta o portafresas los discos u otros
accesorios montados en mandriles. Si el mandril no
está bien sujeto o la parte expuesta del disco es demasiado
larga, el disco montado podría aflojarse y salir despedido
a alta velocidad.
No utilice un accesorio dañado. Antes de cada uso
inspeccione el accesorio, como por ejemplo la muela
abrasiva, para verificar si tiene muescas o grietas,
el plato portadiscos para verificar si tiene grietas
o roturas o si está muy desgastado, la escobilla de
alambre para comprobar si tiene alambres sueltos
o agrietados. Si se cae la herramienta eléctrica o un
accesorio, inspecciónelos para comprobar si están
dañados o instale un accesorio no dañado. Después
de inspeccionar e instalar un accesorio, colóquense
usted y las personas presentes alejados del plano del
accesorio en movimiento y ponga la herramienta
eléctrica en funcionamiento a la velocidad sin
carga máxima durante un minuto. Los accesorios
dañados normalmente se romperán durante este periodo
de prueba.
Póngase un equipo de protección personal.
Dependiendo de la aplicación, use un protector
facial y gafas protectoras. Si corresponde, póngase
una mascarilla antipolvo, protectores para el
oído, guantes y un delantal de trabajo que pueda
detener pequeños fragmentos abrasivos o de la
pieza de trabajo. La protección ocular debe poder
detener las partículas volantes que se producen con varias
operaciones. La mascarilla antipolvo o el respirador deben
poder filtrar las partículas generadas por la operación
que esté realizando. La exposición prolongada al ruido de
intensidad elevada puede causar pérdida auditiva.
Mantenga a las personas que estén cerca a una
distancia de seguridad del área de trabajo. Todos los
que entren al área de trabajo deben llevar puesto
un equipo de protección personal. Los fragmentos
de una pieza de trabajo o de un accesorio roto pueden
salir volando y ocasionar una lesión mas allá del área
inmediata de operación.
k ) Sujete la herramienta eléctrica únicamente por las
superficies de agarre aisladas cuando realice una
operación en la que la herramienta de corte pueda
entrar en contacto con cables ocultos. El contacto
con un cable cargado también puede cargar las partes
metálicas expuestas de la herramienta eléctrica y producir
una descarga eléctrica.
l ) Sujete siempre la herramienta de manera firme en
su(s) mano(s) durante el arranque. El par contrario del
motor, al acelerar a máxima velocidad, podría hacer que
la herramienta gire.
m ) Utilice pinzas para apoyar a la pieza cuando sea
práctico. No sujete nunca una pieza pequeña con
una mano y la herramienta con la otra mientras esté
en uso. Sujetar una pieza pequeña le permitirá usar la(s)
mano(s) para controlar la herramienta. Los materiales
curvos, como varillas, tubos o tuberías tienen tendencia
a girar mientras se cortan, y puede causar que salten o se
giren hacia usted.
n ) No deje nunca a un lado la herramienta eléctrica
hasta que el accesorio se haya parado por completo.
El accesorio giratorio puede agarrarse a la superficie y
hacer que usted pierda el control de la herramienta.
o ) Después de cambiar trozos o realizar ajustes,
asegúrese de que la tuerca de ajuste de la boquilla,
el portabrocas o cualquier otro dispositivo de ajuste
estén apretados de manera segura. Los dispositivos de
ajuste sueltos pueden girar inesperadamente, causando la
pérdida de control y los componentes sueltos podrían salir
despedidos de manera violenta.
p ) No ponga en funcionamiento la herramienta
eléctrica mientras la transporte a su lado. El contacto
accidental con el accesorio giratorio podría hacer que se
enganche la ropa y que el accesorio toque su cuerpo.
q ) Limpie periódicamente los orificios de ventilación
de la herramienta eléctrica. El ventilador del motor
atraerá el polvo dentro de la caja protectora y la
acumulación excesiva del metal en polvo puede ocasionar
riesgos eléctricos.
r ) No utilice la herramienta eléctrica cerca de
materiales inflamables. Las chispas podrían prender
fuego a estos materiales.
s ) No utilice accesorios que requieran líquidos
refrigerantes. El utilizar agua u otros refrigerantes
líquidos puede ocasionar electrocución o descarga.
41
Español
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ADICIONALES
PARA TODAS LAS OPERACIONES
Causas y prevención de rebote por parte del
operador
El rebote es una reacción repentina al quedar enganchados o
atrapados una muela, plato portadiscos, cepillo u otro accesorio
en movimiento. Al engancharse o quedar presionado un accesorio
en movimiento, este se detiene rápidamente y a su vez causa que
la herramienta eléctrica no controlada quede forzada en dirección
opuesta a la rotación del accesorio en el punto del trabado.
Por ejemplo, si una muela abrasiva se engancha o queda
presionada por la pieza de trabajo, el borde de la muela que
entra en el punto de presión puede incrustarse en la superficie del
material ocasionando que la muela se salga o se trabe. La muela
puede saltar hacia el operador o lejos de él, dependiendo de la
dirección del movimiento de la muela en el punto de presión. Las
muelas abrasivas pueden también romperse en estas condiciones.
El rebote es el resultado del mal uso de la herramienta o de
procedimientos o condiciones de operación incorrectos y puede
ser evitado si se toman las precauciones debidas, enumeradas a
continuación:
a ) Sujete firmemente la herramienta eléctrica y sitúe
el cuerpo y el brazo de manera que pueda resistir
la fuerza del rebote. Para un máximo control del
rebote o reacción del par motor durante la puesta
en funcionamiento utilice siempre la empuñadura
auxiliar, si la hubiera. El operador puede controlar la
reacción del par motor o la fuerza del rebote, si se toman
las precauciones adecuadas.
b ) Tenga especial cuidado cuando trabaje esquinas,
bordes afilados, etc. Evite hacer rebotar o enganchar
el accesorio. Las esquinas, los bordes afilados o los
rebotes tienen tendencia a enganchar el accesorio en
movimiento y ocasionar pérdida de control o tensión
de retroceso.
c ) No acople una hoja de tallado de madera de sierra
de cadena o una hoja de sierra dentada. Dichas hojas
ocasionan frecuentes rebotes y pérdida de control.
d ) Alimente siempre los trozos en el material en la
misma dirección en la que el filo de corte sale
del material (la misma dirección en que saltan
los trozos). Alimentar la herramienta en la dirección
contraria causa que el filo de corte sobresalga del
trabajo y mueva la herramienta en la dirección de
esta alimentación.
e ) Cuando use limas rotatorias, corte las ruedas,
cortadores de alta velocidad o cortadores de
tungsteno y asegure siempre el trabajo. Estas ruedas
se atascarán su se cantean ligeramente en la ranura, y
pueden producir un rebote. Cuando una muela de corte
se atasca, la propia muela a menudo se rompe. Cuando
se atasca una lima rotatoria, cortador de alta velocidad
o cortador de tungsteno, puede saltar de la ranura
produciendo que pierda el control de la herramienta.
42
Advertencias de seguridad específicas para
operaciones de amolado y corte
a ) Utilice solo discos del tipo recomendado para su
herramienta eléctrica y solo para las aplicaciones
recomendadas. Por ejemplo: No use el costado de un
disco de corte para amolar. Los discos de corte abrasivo
están previstos para el amolado periférico y, si se aplican
fuerzas laterales a estos discos, se podrían romper.
b ) Para conos abrasivos roscados y tapones, utilice
exclusivamente mandriles de disco sin daños,
con bridas con rebordes sin rebajes, que tengan
el tamaño y la longitud correctos. Los mandriles
adecuados minimizan la posibilidad de una rotura.
c ) No «atasque» el disco de corte ni aplique una presión
excesiva sobre este. No intente hacer un corte de
profundidad excesiva. Al ejercer demasiada presión
sobre el disco, aumenta la carga y la susceptibilidad de
giro o bloqueo del disco durante el corte y la posibilidad de
contragolpe o rotura del disco.
d ) No posicione su mano alineada respecto del disco
en movimiento ni detrás de él. Cuando el disco, en el
punto de funcionamiento, se aleja de su mano, un posible
contragolpe puede impulsar el disco en movimiento y la
herramienta eléctrica directamente hacia usted.
e ) Si el disco pellizca o se engancha o si, por algún
motivo, se interrumpe el corte, apague la
herramienta y no la mueva hasta que el disco se
haya detenido por completo. No intente nunca
sacar del corte el disco de corte mientras este se
encuentre en movimiento pues puede producirse un
contragolpe. Investigue y tome medidas correctivas para
eliminar la causa del pellizco o enganche del disco.
f ) No reinicie la operación de corte en la pieza de
trabajo. Espere a que el disco alcance la velocidad
máxima y vuelva a introducirlo en el corte con
cuidado. El disco puede bloquearse, saltar o rebotar si la
herramienta eléctrica vuelve a ponerse en marcha en la
pieza de trabajo.
g ) Apoye los paneles o cualquier otra pieza de trabajo
de tamaño grande, para minimizar el riesgo de
presión o rebote del disco. Las piezas de trabajo
grandes tienden a combarse por su propio peso. Se deben
colocar soportes debajo de la pieza de trabajo cerca de la
línea de corte y del borde de la pieza de trabajo, a ambos
lados del disco.
h ) Tenga mucho cuidado cuando realice «cortes de
inmersión» en paredes existentes u otras zonas
ciegas. Un disco saliente puede cortar los tubos de gas
o agua, el cableado eléctrico u otros objetos y ocasionar
un contragolpe.
Riesgos residuales
No obstante el cumplimiento de las normas de seguridad
pertinentes y del uso de dispositivos de seguridad, existen
determinados riesgos residuales que no pueden evitarse. Dichos
riesgos son los siguientes:
Español
•
•
•
•
Deterioro auditivo.
Riesgo de lesiones personales debido a partículas flotantes en
el aire.
Riesgo de quemaduras producidas por los accesorios que se
calientan durante el funcionamiento.
Riesgo de lesiones personales por uso prolongado.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está diseñado para un solo voltaje.
Compruebe siempre que el voltaje de la batería coincida con
el voltaje que figura en la placa de especificaciones. Asegúrese
también de que el voltaje del cargador coincida con el de la
red eléctrica.
Su cargador DeWALT tiene doble aislamiento
conforme a la norma EN60335, por lo que no se
requiere conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe reemplazarse por
un cable especialmente preparado disponible a través de la
organización de servicios de DeWALT.
•
•
•
•
Uso de un alargador
No debe utilizarse un alargador a menos que sea absolutamente
necesario. Use un alargador adecuado a la potencia del cargador
(consulte los Datos técnicos). El tamaño mínimo del conductor
es 1 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
•
•
GUARDE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES
Cargadores
•
Los cargadores DeWALT no necesitan ningún ajuste y están
diseñados para ofrecer el funcionamiento más fácil al usuario.
Instrucciones de seguridad importantes
para todos los cargadores de batería
SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES: Este manual contiene
instrucciones importantes de seguridad y funcionamiento
para los cargadores de batería compatibles (Consultar Datos
Técnicos).
• Antes de utilizar el cargador, lea todas las instrucciones y
advertencias del cargador, del paquete de baterías y del
producto que utiliza el paquete de baterías.
ADVERTENCIA: Peligro de electrocuciones. No permita
que ningún líquido penetre en el cargador. Podrá
conllevar electrocuciones.
ADVERTENCIA: Recomendamos el uso de un dispositivo
de corriente residual con corrientes residuales de 30mA
o menos.
ATENCIÓN: Peligro de quemaduras. Para reducir el riesgo
de daños, cargue sólo las baterías recargables de DeWALT.
Otros tipos de baterías podrán provocar daños materiales
y daños personales.
ATENCIÓN: Los niños deberán permanecer vigilados para
garantizar que no jueguen con el aparato.
AVISO: En determinadas condiciones, estando el cargador
enchufado a la alimentación eléctrica, los contactos de
•
•
•
•
•
•
•
carga interiores del cargador pueden ser cortocicuitados
por materiales extraños. Los materiales conductores
extraños como, a título enunciativo pero no limitativo,
lana de acero, papel de aluminio o cualquier acumulación
de partículas metálicas deben mantenerse alejados
de las cavidades del cargador. Desconecte siempre el
cargador de la red cuando no haya ningún paquete de
baterías en la cavidad. Desconecte el cargador antes de
intentar limpiarlo.
NO intente cargar el paquete de baterías con otros
cargadores distintos a los indicados en el presente
manual. El cargador y el paquete de baterías han sido
específicamente diseñados para funcionar juntos.
Estos cargadores no han sido diseñados para fines
distintos a la recarga de las baterías recargables de
DeWALT. Cualquier otro uso provocará un riesgo de incendio,
electrocución o choques.
No exponga el cargador a la lluvia o a la nieve.
Tire del enchufe en lugar del cable al desconectar el
cargador. De este modo, reducirá el riesgo de daños a la
toma y al cable eléctrico.
Compruebe que el cable se encuentra ubicado de modo
que no pueda pisarlo, atascarlo o sujeto a cualquier otro
daño o tensión.
No utilice cables de extensión a menos que sea
estrictamente necesario. El uso de un cable de extensión
inadecuado podrá provocar riesgos de incendios,
electrocuciones o choques.
No coloque ningún objeto en la parte superior del
cargador ni lo coloque en una superficie blanda que
pueda bloquear las ranuras de ventilación y dar lugar a
un calentamiento interno excesivo. Coloque el cargador
en una posición lejos de cualquier fuente de calor. El cargador
se ventila mediante las ranuras ubicadas en la parte superior e
inferior de la carcasa.
No opere el cargador con un cable o enchufe dañado—
haga que se lo reparen de inmediato.
No opere el cargador si ha recibido un gran golpe, si
se ha caído o si se ha dañado de cualquier otro modo.
Llévelo a un centro de servicio autorizado.
No desmonte el cargador, llévelo a un centro de servicio
autorizado cuando necesite repararlo. Un ensamblaje
inadecuado podrá provocar riesgos de electrocución, choques
o incendios.
Si el cable de suministro está dañado, deberá sustituirlo de
inmediato por otro del fabricante, su agente de servicio o una
personal cualificada similar para evitar todo tipo de peligro.
Desconecte el cargador del enchufe antes de intentar
limpiarlo. Esto reducirá el riesgo de electrocución. La
retirada del paquete de baterías no reducirá este riesgo.
NO intente nunca conectar 2 cargadores juntos.
El cargador ha sido diseñado para funcionar con la
red eléctrica normal de 230 V. No intente utilizarlo
con cualquier otro voltaje. Esto no se aplica al cargador
de vehículos.
43
Español
Cargar la batería (Fig. A)
1. Conecte el cargador a la toma adecuada antes de introducir
el paquete de baterías.
2. Introduzca el paquete de baterías 8 en el cargador,
comprobando que quede bien colocado en el cargador. La
luz roja (carga) parpadeará continuamente, indicando que
se ha iniciado el proceso de carga.
3. Se indicará que la carga ha terminado porque la luz roja
permanecerá encendida de manera continua. La batería está
totalmente cargada y puede usarla o dejarla en el cargador.
Para sacar el paquete de baterías del cargador, mantenga
pulsado el botón de liberación de la batería 9 del paquete
de baterías.
NOTA: Para garantizar el máximo rendimiento y la máxima
duración de sus baterías de iones de litio, cárguelas
completamente antes de utilizarlas.
Funcionamiento del cargador
Consulte los indicadores de abajo para conocer el estado de
carga de la batería.
Indicadores de carga
cargando
completamente cargado
retraso por batería caliente/fría*
*La luz roja sigue parpadeando, pero el indicador de luz amarilla
queda encendido durante esta operación. Cuando la batería
está a una temperatura adecuada, la luz amarilla se apaga y el
cargador retoma el procedimiento de carga.
Los cargadores compatibles no cargan las baterías defectuosas.
El cargador indicará la batería defectuosa no encendiéndola o
mostrando el problema de la batería o del cargador mediante
un parpadeo.
NOTA: Esto también podría significar un problema con
el cargador.
Si el cargador indica un problema, lleve el cargador y la batería a
un centro de reparación autorizado para que los prueben.
Retardo por batería fría / caliente
Cuando el cargador detecta una batería demasiado fría o
caliente, automáticamente inicia un retardo de batería fría
/ caliente, suspendiendo la carga hasta que la batería haya
alcanzado la temperatura adecuada. El cargador cambiará
automáticamente al modo de carga de batería. Esta
característica le asegura el máximo de vida útil a la batería.
Una batería fría se carga a velocidad más baja que una batería
caliente. La batería se cargará a una velocidad inferior mediante
el ciclo completo de recarga y no regresará a la máxima
velocidad recarga incluso cuando la batería se caliente.
El cargador DCB118 está dotado de un ventilador interior
diseñado para enfriar el paquete de baterías. El ventilador se
enciende automáticamente cuando hay que enfriar el paquete
de baterías. Nunca haga funcionar el cargador si el ventilador
no funciona correctamente o si las ranuras de ventilación
44
están bloqueadas. No deje que objetos extraños entren dentro
del cargador.
Sistema de protección electrónica
Las herramientas XR de iones de litio han sido diseñadas con un
sistema de protección electrónica que protege la batería contra
la sobrecarga, el recalentamiento o las grandes descargas.
La herramienta se apagará automáticamente si se activa el
sistema de protección electrónica. Si esto ocurre, coloque la
batería de iones de litio en el cargador y déjela hasta que se
recargue totalmente.
Montaje de pared
Estos cargadores han sido diseñados para ser montados en la
pared o para dejarlos en pie sobre una mesa o una superficie
de trabajo. Si tiene montaje de pared, coloque el cargador
al alcance de una toma de corriente, y alejado de esquinas
u otras obstrucciones que impidan la circulación de aire.
Use la parte posterior del cargador como una plantilla para
colocar los tornillos de montaje en la pared. Monte el cargador
firmemente usando tornillos para paredes de cartón yeso
(comprados aparte) de por lo menos 25,4 mm de largo con
un tornillo con cabeza de 7-9 mm de diámetro, enroscado en
madera a un profundidad óptima, dejando aproximadamente
5,5 mm del tornillo expuesto. Alinee las ranuras de la parte
posterior del cargador con los tornillos expuestos y engánchelos
completamente en las ranuras.
Instrucciones para la limpieza del cargador
ADVERTENCIA: Peligro de descarga. Desconecte el
cargador de la toma de CA antes de la limpieza. La
grasa y la suciedad externas pueden eliminarse utilizando
un paño o un cepillo no metálico suave. No use agua ni
otros productos limpiadores. Nunca permita que entre
ningún líquido en la herramienta ni sumerja ninguna
parte de la misma en ningún líquido.
Baterías
Instrucciones de seguridad importantes
para todas las baterías
Cuando pida baterías de repuesto, asegúrese de incluir el
número de catálogo y el voltaje.
La batería incluida en la caja no está completamente cargada.
Antes de utilizar la batería y el cargador, lea las instrucciones de
seguridad a continuación. Luego siga los procedimientos de
carga descritos.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
•
•
No recargue ni utilice las baterías en atmósferas
explosivas, como ambientes donde haya polvo, gases
o líquidos inflamables. La introducción o la retirada de la
batería del cargador podrá incendiar el polvo o los humos.
No fuerce nunca el paquete de baterías en el cargador.
No cambie el paquete de baterías de ningún modo para
introducirlo en un cargador no compatible ya que el
paquete de baterías podrá romperse y provocar daños
personales graves.
Español
•
•
•
•
•
•
Cargue el exclusivamente los paquetes de baterías con los
cargadores DeWALT.
NO salpique ni sumerja en agua ni en otros líquidos.
No guarde ni utilice la herramienta y el paquete de
baterías en lugares en los que la temperatura pueda
alcanzar o superar los 40 ˚C (104 ˚F) (como por ejemplo,
en los cobertizos de exterior o en las instalaciones
metálicas en verano).
No incinere la batería aunque tenga daños importantes
o esté completamente desgastada. La batería puede
explotar en un fuego. Se generan gases y materiales tóxicos
cuando se queman baterías de iones de litio.
Si el contenido de la batería entra en contacto con la
piel, lávese inmediatamente con jabón suave y agua.
Si el líquido de la batería entra en contacto con los ojos,
enjuague con agua los ojos abiertos durante 15 minutos o
hasta que cese la irritación. Si se necesita atención médica,
el electrolito de la batería está compuesto de una mezcla de
carbonatos orgánicos líquidos y sales de litio.
El contenido de las pilas de la batería abiertas puede
causar irritación respiratoria. Proporcione aire fresco. Si los
síntomas persisten, obtenga atención médica.
ADVERTENCIA: Riesgo de quemadura. El líquido de
la batería puede ser inflamable si se expone a chispas
o llamas.
ADVERTENCIA: No intente nunca abrir el paquete de
baterías por ningún motivo. Si la carcasa del paquete
de baterías está rota o dañada, no lo introduzca en el
cargador. No golpe, tire ni dañe el paquete de baterías.
No utilice un paquete de baterías o cargador que haya
recibido un gran golpe, se haya caído o se haya dañado
de algún modo (por ejemplo, perforado con un clavo,
golpeado con un martillo o pisado). Podrá conllevar
electrocuciones o choques eléctricos. Los paquetes de
baterías dañadas deberán llevarse al centro de servicio
para su reciclado.
ADVERTENCIA: Peligro de incendio. No almacene ni
transporte paquetes de baterías de modo que algún
objeto metálico entre en contacto con los terminales
expuestos de la batería. Por ejemplo, no coloque el
paquete de baterías en delantales, bolsillos, cajas de
herramientas, cajones, etc. donde haya clavos, tornillos,
llaves, etc. sueltos.
ATENCIÓN: Cuando no la utilice, coloque la
herramienta de forma lateral en una superficie
estable que no presente ningún peligro de caídas u
obstáculos. Algunas herramientas con grandes paquetes
de baterías permanecerán de pie sobre el paquete de
baterías, pero podrán volcarse con facilidad.
Transporte
ADVERTENCIA: Peligro de incendio. El transporte de
baterías podría ser causa de incendios si los terminales
de la batería entran accidentalmente en contacto con
materiales conductores. Cuando transporte baterías,
compruebe que los terminales de las mismas estén
protegidos y bien aislados de los materiales que pudieran
entrar en contacto con ellos y causar un cortocircuito.
Las baterías de DeWALT cumplen todas las normas de
transporte aplicables según lo dispuesto en los estándares
industriales y legales, entre ellas, las Recomendaciones
relativas al transporte de mercancías peligrosas de la ONU;
los Reglamentos de Mercancías Peligrosas de la Asociación
Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el Código Marítimo
Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG) y el Acuerdo
Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías
Peligrosas por Carretera (ADR). Las celdas y las baterías de iones
de litio han sido comprobadas de acuerdo a lo establecido
en la sección 38,3 del Manual de pruebas y criterios de las
Recomendaciones relativas al transporte de mercancías
peligrosas de la ONU.
En la mayor parte de los casos, la expedición de paquetes de
baterías DeWALT está exenta de la clasificación de material
peligroso de Clase 9 totalmente regulado. En general, solo las
expediciones que contienen baterías de iones de litio con una
potencia energética superior a 100 vatios-hora (Wh) deben
ser expedidos como Clase 9 totalmente regulada. Todas las
baterías de iones de litio tienen la potencia de vatios-hora
marcadas en el paquete. Además, debido a la complejidad de
las reglamentaciones, DeWALT no recomienda el transporte
aéreo de paquetes de baterías de iones de litio solas,
independientemente de la potencia en vatios-horas que tengan.
La expedición de herramientas con baterías (combo kits) puede
hacerse por transporte aéreo excepto que la potencia en vatioshora del paquete de baterías sea superior a 100 Wh.
Independientemente de si el transporte se considera exento
o completamente regulado, el expedidor será responsable de
consultar las normas recientes sobre los requisitos de embalaje,
etiquetado o marcado y documentación.
La información expuesta en esta sección del manual se
proporciona de buena fe y se considera exacta en el momento
de creación del documento. No obstante, no se ofrece ninguna
garantía, ni implícita ni explícita. Es responsabilidad del
comprador comprobar que todas sus actividades se ajusten a las
normas de aplicación.
Transportar la batería FLEXVOLTTM
La batería DeWALT FLEXVOLTTM tiene dos modos: Uso
y transporte.
Modo de uso: Cuando la batería FLEXVOLTTM está erguida sola
o en un producto de 18 V DeWALT, funciona como una batería
de 18 V. Cuando la batería FLEXVOLTTM está en un producto
de 54 V o de 108 V (dos baterías de 54 V), funciona como una
batería de 54 V.
Modo de transporte: Cuando la batería FLEXVOLTTM tiene
colocada la tapa, está en modo de transporte. Mantenga la tapa
durante el transporte.
Cuando está en modo de
transporte, los cables de las
células están eléctricamente
desconectados dentro del
paquete, resultando 3 baterías con 1 batería de capacidad de
vatios hora (Wh) inferior en relación con una capacidad de
45
Español
vatios hora superior. Esta cantidad aumentada de 3 baterías con
una capacidad de vatios hora inferior puede eximir la batería de
ciertas normas de transporte impuestas a las baterías de vatios
hora superiores.
Por ejemplo, la capacidad
Ejemplo de marcado de etiqueta de uso
y transporte
en Wh para el transporte
debería indicar 3 x 36 Wh,
lo que significa 3 baterías
de 36 Wh cada una. La
capacidad en Wh para el uso debería indicar 108 Wh (1 batería).
Recomendaciones para el almacenamiento
1. El mejor lugar de almacenamiento es uno que sea fresco y
seco, que no esté expuesto directamente a la luz del sol ni
a un exceso de frío o calor. Para un rendimiento y vida útil
óptimos de la batería, guarde las baterías a temperatura
ambiente cuando no esté usándolas.
2. Si va a realizar un almacenamiento duradero, se aconseja
que guarde un paquete de pilas completamente cargado
en un lugar frío y seco para obtener los máximos resultados
del cargador.
NOTA: Los paquetes de pilas no deberán guardarse
completamente descargados. El paquete de pilas deberá
recargarse antes de utilizarse.
Etiquetas del cargador y la batería
Además de los pictogramas utilizados en el presente manual,
las etiquetas del cargador y del paquete de pilas muestran los
siguientes pictogramas:
Antes de usarse, leer el manual de instrucciones.
Consultar los Datos técnicos para informarse del
tiempo de carga.
No realizar pruebas con objetos conductores.
No cargar baterías deterioradas.
No queme el paquete de baterías.
USO (sin tapa de transporte). Por ejemplo: la
capacidad en Wh indica 108 Wh (1 batería de
108 Wh).
TRANSPORTE (con tapa de transporte incorporada).
Ejemplo: la capacidad en Wh indica 3 x 36 Wh
(3 baterías de Wh).
Tipo de baterÍa
El DCG426 funciona con un paquete de baterías de 18 voltios.
Estos paquetes de baterías pueden usarse: DCB181,
DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185,
DCB187, DCB546, DCB547. Consulte los Datos técnicos para
más información.
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1 Amoladora recta
2Llaves
1Paquete de baterías de ión-litio (modelos C1, D1, L1, M1, P1,
S1, T1, X1)
2Paquetes de baterías de ión-litio (modelos C2, D2, M2,
P2, S2, T2, X3)
3Paquetes de baterías de ión-litio (modelos C3, D3, M3,
P3, S3, T3, X3)
1 Manual de instrucciones
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido
algún desperfecto durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer detenidamente y
comprender este manual antes de utilizar la herramienta.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes pictogramas:
No exponer al agua.
Antes de usarse, lea el manual de instrucciones.
Cambiar inmediatamente los cables defectuosos.
Póngase protección para el oído.
Cargar sólo entre 4 ˚C y 40 ˚C.
Póngase protección para los ojos.
Sólo para uso en interior.
Desechar las baterías con el debido respeto al
medio ambiente.
46
Cargue los paquetes de baterías DeWALT
únicamente con los cargadores DeWALT indicados.
Cargar los paquetes de baterías con baterías
distintas a las indicadas por DeWALT en un cargador
DeWALT, puede hacer que las baterías exploten o
causar otras situaciones peligrosas.
Posición del Código de Fecha (Fig. A)
El Código de fecha 14 , que contiene también el año de
fabricación, viene impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2018 XX XX
Año de fabricación
Español
Descripción (Fig. A)
ADVERTENCIA: Jamás altere la herramienta eléctrica
ni ninguna de sus piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
1 Interruptor oscilante de velocidad variable
2 Botón de bloqueo
3 Husillo
4 Tuerca del portafresas
5 Llave pequeña para tuercas (13 mm)
6 Llave grande para tuercas (17 mm)
7 Portafresas (6,0 mm, 6,35 mm)
8 Batería
9 Botón de extracción de la batería
10 Cuerpo de la amoladora
11 Cuello de la amoladora
12 Luz de trabajo de LED
13 Interruptor del selector de velocidad
14 Código de fecha
Uso Previsto
Su amoladora recta ha sido diseñada para aplicaciones de
amolado profesionales. La herramienta puede usarse con
la gama completa de accesorios comerciales de amolador
del diámetro máximo de 38 mm y velocidad aprobada de
25000 / min.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en presencia de
líquidos o gases inflamables.
Esta amoladora es una herramienta eléctrica profesional.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El uso
de esta herramienta por parte de operadores inexpertos
requiere supervisión.
• Este producto no ha sido diseñado para ser utilizado por
personas (incluyendo los niños) que posean discapacidades
físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de la
experiencia, conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que se haga
responsable de su seguridad. No deberá dejar nunca que los
niños jueguen solos con este producto.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de realizar ajuste alguno
o de quitar o instalar acoplamientos o accesorios. La
puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
ADVERTENCIA: Utilice solamente baterías y
cargadores DeWALT.
Introducir y retirar el paquete de baterías de
la herramienta (Fig. A)
NOTA: Para obtener mejores resultados, compruebe que el
paquete de baterías 8 está completamente cargado.
Para instalar el paquete de baterías en el
asa de la herramienta
1. Alinee el paquete de baterías 8 con los rieles ubicados en el
interior del mango de la herramienta.
2. Introdúzcalo en el mango hasta que el paquete de baterías
se haya ubicado firmemente en la herramienta y compruebe
que no se libera.
Para retirar el paquete de baterías de la
herramienta
1. Pulse el botón de liberación de baterías 9 y tire firmemente
del paquete de pilas para sacarlo del asa de la herramienta.
2. Introduzca el paquete de baterías en el cargador tal y como
se indica en la sección del cargador del presente manual.
Paquetes de baterías con indicador de
carga (Fig. A)
Algunos paquetes de baterías de DeWALT incluyen un indicador
de carga que consiste en tres luces LED que indican el nivel de
carga restante en el paquete de baterías.
Para activar el indicador de carga, pulse y mantenga pulsado el
botón del indicador de carga. Un grupo de tres luces LED verdes
se iluminará, indicando el nivel que queda de carga. Cuando
el nivel de carga de la pila esté por debajo del límite necesario
para su uso, el indicador de carga no se iluminará y deberá
recargar la pila.
NOTA: El indicador de carga tan sólo constituye una indicación
de la carga que queda en el paquete de pilas. No indica ninguna
funcionalidad de la herramienta y podrá registrar variaciones en
función de los componentes del producto, de la temperatura y
de la aplicación del usuario final.
Interruptor oscilante de velocidad variable
(Fig. A)
ADVERTENCIA: Sujete firmemente la herramienta con
ambas manos para mantener el control de la misma
durante la puesta en marcha y durante el uso y hasta
que el disco o accesorio deje de rotar. Asegúrese de que
el disco se haya parado por completo antes de posar
la herramienta.
ADVERTENCIA: Para reducir el movimiento inesperado de
la herramienta, no la encienda o apague mientras esté en
condiciones de carga. Deje que la amoladora alcance la
velocidad máxima antes de tocar la superficie de trabajo.
Levante la herramienta de la superficie antes de apagarla.
Al pulsar el interruptor oscilante de velocidad variable 1 se
enciende la herramienta, y al soltarlo, se apaga la herramienta.
El interruptor oscilante de velocidad variable permite el control
de velocidad, y cuanto más se pulsa el interruptor, mayor es la
velocidad de la amoladora.
Botón de bloqueo (Fig. A)
El botón de bloqueo 2 está situado en el cuerpo de la
herramienta y es una función de seguridad que previene la
activación accidental de la amoladora.
47
Español
Para encender la herramienta, pulse el botón de bloqueo 2
y después pulse el interruptor oscilante 1 . La herramienta
funciona mientras se aprieta el interruptor. Apague la
herramienta soltando el interruptor oscilante.
ADVERTENCIA: No desactive el botón de bloqueo. Si
el botón de bloqueo está desactivado, la herramienta
puede ponerse en funcionamiento en modo imprevisto
al posarla.
ADVERTENCIA: Deje que la herramienta alcance la
velocidad máxima antes de ponerla en contacto con
la superficie de trabajo. Levante la herramienta de la
superficie de trabajo antes de apagarla.
Accionamiento de tres velocidades (Fig. A)
ADVERTENCIA: Independientemente de la velocidad
establecida, la velocidad nominal del accesorio debe ser
como mínimo igual a la velocidad máxima marcada en la
herramienta eléctrica.
La función de tres velocidades le permite seleccionar el rango
de velocidades según la aplicación y el accesorio utilizado. Para
seleccionar la velocidad más baja, apague la herramienta y deje
que se detenga. Deslice el interruptor del selector de velocidad
13 hacia las rpm más bajas que se indican encima del variador.
La velocidad media se encuentra en la posición media. La
velocidad más alta se indica con las rpm más altas.
NOTA: Los intervalos de velocidad no pueden cambiarse
durante el uso. Suelte el gatillo y deje que la herramienta se
detenga completamente antes de cambiar la selección a un
nuevo intervalo de velocidad.
Luz de trabajo de LED (Fig. A)
ATENCIÓN: No fije la mirada en la luz de trabajo.
Pueden producirse daños oculares graves.
La luz de trabajo 12 situada alrededor del portafresas se activa
al apretar el interruptor oscilante. Al soltar el interruptor, las
luces de trabajo permanecen encendidas hasta 20 segundos.
NOTA: La luz de trabajo sirve para iluminar la superficie de
trabajo inmediata y no puede utilizarse como luz de alumbrado.
FUNCIONAMIENTO
ADVERTENCIA: Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas aplicables.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de realizar ajuste alguno
o de quitar o instalar acoplamientos o accesorios. La
puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
Posición adecuada de las manos (Fig. A, D)
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, tenga SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, sujete SIEMPRE bien en caso de que haya una
reacción repentina.
48
Para una posición adecuada de las manos, ponga una mano
en el cuerpo de la herramienta 10 , y la otra en el cuello de la
amoladora recta 11 , como se muestra en la Figura D.
Instrucciones de uso (Fig. C)
ADVERTENCIA:
• Compruebe que todos los materiales que vayan a ser
amolados o cortados estén bien fijos en su sitio.
• Utilice fijaciones o un torno para sostener y apoyar
la pieza de trabajo en una plataforma estable. Es
importante fijar y soportar la pieza de trabajo con
seguridad para evitar el movimiento de la pieza
de trabajo y perder el control. El movimiento de la
pieza de trabajo o la pérdida de control pueden crear
peligros y daños personales graves.
• Asegure la pieza de trabajo. Las piezas sujetas con
dispositivos de sujeción o con un tornillo de banco
quedan mejor bloqueadas que a mano.
• Apoye los paneles o cualquier otra pieza de trabajo de
tamaño grande para minimizar el riesgo de presión
o rebote de la muela. Las piezas de trabajo grandes
tienden a hundirse por su propio peso. Se deben
colocar soportes bajo la pieza de trabajo cerca de la
línea de corte y cerca del borde de la pieza de trabajo
en ambos lados de la muela.
• Lleve siempre los guantes de protección habituales
cuando opere con esta herramienta.
• La caja de engranajes alcanzará temperaturas muy
altas durante el uso.
• Aplique sólo una presión suave a la herramienta. No
ejerza presión lateral en el disco.
• Evite las sobrecargas. Si la herramienta se calentase,
déjela en funcionamiento unos minutos sin carga.
• Los mejores resultados de desbastado se consiguen
cuando se configura la máquina en un ángulo de 90°.
Hacer avanzar y retroceder la máquina ejercitando
una moderada presión. De esta manera, la pieza de
trabajo no se calentará demasiado, no se descolorará
ni se formarán surcos.
ADVERTENCIA: Sujete firmemente la herramienta con
ambas manos para mantener el control de la misma
durante la puesta en marcha y durante el uso y hasta
que la muela o accesorio deje de rotar. Asegúrese de que
la muela se haya parado por completo antes de posar
la herramienta.
Coloque la pieza de trabajo en una prensa de tornillo o sujétela
en modo seguro. Use una mascarilla que cubra la nariz y la
boca si la operación levanta polvo. Trate la muela con cuidado.
No atasque la muela en la pieza de trabajo ni use presión
innecesaria. Amole únicamente con la cara de la muela excepto
que tenga una muela especial específicamente diseñada para
permitir el amolado con la parte lateral de la muela.
Montaje de un accesorio (Fig. A, B)
ADVERTENCIA: Los accesorios deben tener una
clasificación igual a la velocidad máxima indicada en la
Español
herramienta. Los accesorios que funcionen más rápido
que su velocidad prevista pueden romperse y salir volando.
ADVERTENCIA: Los accesorios deben encontrarse dentro
del rango de capacidad señalado en la herramienta.
Los accesorios de tamaño incorrecto no pueden
controlarse adecuadamente.
ADVERTENCIA: No utilice accesorios con un mandril
que exceda los 40 mm de longitud. Asegúrese de que
la longitud expuesta del mandril no supere los 10 mm
después de insertar el accesorio en el portafresas.
ADVERTENCIA: Riesgo de lanzamiento. Use
solo accesorios con mangos que se adapten al
portafresas instalado. Los mangos más pequeños
no quedan bien sujetos y pueden aflojarse durante
el funcionamiento.
ATENCIÓN: Nunca apriete el portafresas sin instalar
primero un accesorio. Apretar el portafresas vacío, aunque
sea a mano, puede dañarlo.
1. Sostenga el husillo 3 utilizando la llave más pequeña 5
suministrada.
2. Afloje la tuerca del portafresas 4 girándolo en sentido
contrario al de las agujas del reloj.
3. Introduzca el mango del accesorio en el portafresas 7 .
4. Apriete bien el portafresas utilizando la llave más grande 6
suministrada.
Para retirar el accesorio, proceda en el orden contrario.
Aplicaciones de metal
ADVERTENCIA: En condiciones de trabajo extremas,
el polvo conductor puede acumularse dentro de la caja
protectora de la máquina cuando se trabaja con metal.
Esto puede dar como resultado que el aislamiento
protector de la máquina se degrade y se produzca un
riesgo potencial de descarga eléctrica.
Para evitar la acumulación de virutas de metal dentro
de la máquina, recomendamos limpiar las ranuras de
ventilación a diario. Consulte la sección Mantenimiento.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DeWALT ha sido diseñada para
funcionar mucho tiempo con un mínimo de mantenimiento.
Que siga funcionando satisfactoriamente depende del buen
cuidado de la herramienta y de su limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de realizar ajuste alguno
o de quitar o instalar acoplamientos o accesorios. La
puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
El cargador y el paquete de pilas no pueden ser reparados.
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco la suciedad y el
polvo de la carcasa principal tan pronto como se advierta
su acumulación en las rejillas de ventilación o en sus
proximidades. Cuando lleve a cabo este procedimiento
póngase una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes u otros productos
químicos fuertes para limpiar las piezas no metálicas
de la herramienta. Dichos productos químicos pueden
debilitar los materiales con los que están construidas estas
piezas. Use un paño humedecido únicamente con agua
y jabón suave. Jamás permita que le entre líquido alguno
a la herramienta ni sumerja ninguna parte de la misma
en líquido.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que los accesorios que no sean
los suministrados por DeWALT no han sido sometidos a
pruebas con este producto, el uso de tales accesorios con
esta herramienta podría ser peligroso. Para disminuir
el riesgo de lesiones, con este producto se deben usar
exclusivamente accesorios recomendados por DeWALT.
Consulte a su proveedor si desea información más detallada
sobre los accesorios apropiados.
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Los productos y las baterías
marcadas con este símbolo no deben desecharse junto
con los residuos domésticos normales.
Los productos y las baterías contienen materiales que
pueden ser recuparados y reciclados, reduciendo la demanda de
materias primas. Recicle los productos eléctricos y las baterías
de acuerdo con las disposiciones locales. Para más información,
vaya a www.2helpU.com.
Batería recargable
Esta batería de larga duración debe recargarse cuando deje de
producir la suficiente potencia en trabajos que se realizaban con
facilidad anteriormente. Al final de su vida técnica, deséchela
con el debido respeto al medio ambiente.
• Descargue la batería por completo, y luego sáquela de
la herramienta.
• Las batería de litio-ión son reciclables. Llévelas
a su distribuidor o punto de reciclaje local. Los
paquetes de batería recogidos serán reciclados o
eliminados adecuadamente.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación adicional.
49
Français
MEULEUSE DROITE 18 V
DCG426
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DeWALT. Des années d’expertise dans
le développement et l’innovation de ses produits ont fait de
DeWALT, le partenaire privilégié des utilisateurs professionnels
d’outils électriques.
maintenir la température des mains élevée, organisation
du travail.
Certificat de Conformité CE
Directives Machines
Fiche technique
Tension
Type
Vitesse à vide
Mode 1
Mode 2
Mode 3
Diamètre maximum du disque
Taille de pince
Poids (sans le bloc-piles)
VDC
min-1
min-1
min-1
mm
mm
kg
DCG426
18
1
DCG426-XE
18
1
0–10000
0–17500
0–25000
38
6,0
1,2
0–10000
0–17500
0–25000
38
6,35
1,2
Valeurs acoustiques et valeurs vibratoires (somme vectorielle triax) selon
EN60745-2-23.
LPA(niveau d’émission de pression
dB(A)
92
92
acoustique)
LWA(niveau de puissance acoustique)
dB(A)
103
103
K(incertitude pour le niveau
dB(A)
3
3
acoustique donné)
Valeur d’émission de vibration ah =
Incertitude K =
m/s2
m/s2
4,4
1,5
4,4
1,5
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce feuillet
informatif a été mesuré conformément à une méthode d’essai
normalisé établie par EN60745, et peut être utilisé pour
comparer un outil à un autre. Il peut également être utilisé pour
effectuer une évaluation préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le taux d’émission de vibrations
déclaré correspond aux applications principales de
l’outil. Néanmoins, si l’outil est utilisé pour différentes
applications ou est mal entretenu, ce taux d’émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments peuvent augmenter
considérablement le niveau d’exposition sur la durée totale
de travail.
Toute estimation du degré d’exposition à des vibrations
doit également prendre en compte les heures où l’outil est
mis hors tension ou lorsqu’il tourne sans effectuer aucune
tâche. Ces éléments peuvent réduire sensiblement le degré
d’exposition sur la durée totale de travail.
Identifier des mesures de sécurité supplémentaires pour
protéger l’opérateur contre les effets nocifs des vibrations
telles que : maintenance de l’outil et des accessoires,
Meuleuse droite 18 V
DCG426
DeWALT certifie que les produits décrits dans le paragraphe
Fiche technique sont conformes aux normes :
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-23:2013.
Ces produits sont également compatibles avec les Directives
2014/30/UE et 2011/65/UE. Pour plus d’informations, veuillez
contacter DeWALT à l’adresse suivante ou vous reporter au dos
de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du fichier
technique et fait cette déclaration au nom de DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Ingénierie
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
05.05.2017
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessure,
lisez le manuel d’instruction.
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de gravité de
chaque mot signalétique. Lisez le manuel de l’utilisateur et
soyez attentif à ces symboles.
DANGER : indique une situation dangereuse imminente
qui, si elle n’est pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures graves ou mortelles.
ATTENTION : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures minimes ou modérées.
AVIS : indique une pratique ne posant aucun risque
de dommages corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des risques de
dommages matériels.
Indique un risque d’électrocution.
Indique un risque d’incendie.
50
Poids
Français
Piles
Chargeurs/Durées de charge (minutes)
DCG426
VDC
Ah
Poids (kg)
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
Consignes de sécurité générales propres aux
outils électriques
AVERTISSEMENT : lire toutes les directives et
consignes de sécurité. Tout manquement aux
directives et consignes ci-incluses comporte des risques
de décharges électriques, d’incendie et/ou de dommages
corporels graves.
CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET
CONSIGNES À TITRE DE RÉFÉRENCE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les avertissements
ci-après se rapporte aux outils alimentés sur secteur (avec fil) ou
par piles (sans fil).
1) Sécurité – Aire de Travail
a ) Maintenir l’aire de travail propre et bien éclairée. Les
lieux sombres ou encombrés sont propices aux accidents.
b ) Ne pas utiliser un outil électrique dans un milieu
déflagrant, comme en présence de liquides, gaz ou
poussières inflammables. Les outils électriques peuvent
produire des étincelles qui pourraient enflammer toute
émanation ou poussière ambiante.
c ) Maintenir à l’écart les enfants, ou toute autre
personne, lors de l’utilisation d’un outil électrique.
Toute distraction pourrait faire perdre la maîtrise de
l’appareil.
2) Sécurité – Électricité
a ) La fiche électrique de l’outil doit correspondre à la
prise murale. Ne modifier la fiche en aucune façon.
Ne pas utiliser de fiche d’adaptation avec un outil
électrique mis à la terre (masse). L’utilisation de fiches
d’origine et de prises appropriées réduira tout risque de
décharges électriques.
b ) Éviter tout contact corporel avec des éléments mis
à la terre comme : tuyaux, radiateurs, cuisinières
ou réfrigérateurs. Les risques de décharges électriques
augmentent lorsque le corps est mis à la terre.
c ) Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à
l’humidité. Tout contact d’un outil électrique avec un
liquide augmente les risques de décharges électriques.
d ) Ne pas utiliser le cordon de façon abusive. Ne
jamais utiliser le cordon pour transporter, tirer
ou débrancher un outil électrique. Protéger le
cordon de toute source de chaleur, de l’huile, et de
tout bord tranchant ou pièce mobile. Les cordons
endommagés ou emmêlés augmentent les risques de
décharges électriques.
e ) En cas d’utilisation d’un outil électrique à l’extérieur,
utiliser systématiquement une rallonge conçue à cet
effet. Cela diminuera tout risque de décharges électriques.
f ) Si on ne peut éviter d’utiliser un outil électrique en
milieu humide, utiliser un circuit protégé par un
dispositif de courant résiduel (RCD). Cela réduira tout
risque de décharges électriques.
3) Sécurité Individuelle
a ) Rester systématiquement vigilant et faire preuve de
jugement lorsqu’on utilise un outil électrique. Ne pas
utiliser d’outil électrique en cas de fatigue ou sous
l’influence de drogues, d’alcool ou de médicaments.
Tout moment d’inattention pendant l’utilisation d’un
outil électrique comporte des risques de dommages
corporels graves.
b ) Porter un équipement de protection individuel.
Porter systématiquement un dispositif de protection
oculaire. Le fait de porter un masque anti-poussières,
des chaussures antidérapantes, un casque de sécurité ou
un dispositif de protection auditive, lorsque la situation le
requiert, réduira les risques de dommages corporels.
c ) Prévenir tout démarrage accidentel. S’assurer
que l’interrupteur est en position d’arrêt avant de
brancher l’outil sur le secteur et/ou à la batterie, ou
de le ramasser ou le transporter. Transporter un outil
le doigt sur l’interrupteur ou brancher un outil électrique
alors que l’interrupteur est en position de marche invite
les accidents.
d ) Retirer toute clé de réglage avant de démarrer
l’outil. Une clé laissée sur une pièce rotative d’un outil
électrique comporte des risques de dommages corporels.
e ) Adopter une position stable. Maintenir les pieds
bien ancrés au sol et conserver son équilibre en
permanence. Cela permettra de mieux maîtriser l’outil
électrique en cas de situations imprévues.
f ) Porter des vêtements appropriés. Ne porter aucun
vêtement ample ou bijou. Maintenir cheveux,
vêtements et gants à l’écart des pièces mobiles, car ils
pourraient s’y faire prendre.
51
Français
g ) Lorsqu’un dispositif de connexion à un système de
dépoussiérage ou d’élimination est fourni, s’assurer
qu’il est branché et utilisé correctement. L’utilisation
de ces dispositifs peut réduire les risques engendrés par
les poussières.
4) Utilisation et Entretien des Outils
Électriques
a ) Ne pas forcer un outil électrique. Utiliser l’outil
approprié au travail en cours. L’outil approprié
effectuera un meilleur travail, de façon plus sûre et à la
vitesse pour laquelle il a été conçu.
b ) Ne pas utiliser un outil électrique dont l’interrupteur
est défectueux. Tout appareil dont l’interrupteur est
défectueux est dangereux et doit être réparé.
c ) Débrancher la fiche du secteur et/ou la batterie de
l’outil électrique avant d’effectuer tout réglage, de
changer tout accessoire, ou avant de le ranger. Ces
mesures préventives réduiront tout risque de démarrage
accidentel de l’appareil.
d ) Après utilisation, ranger les outils électriques hors
de portée des enfants et ne permettre à aucune
personne non familière avec son fonctionnement (ou
sa notice d’instructions) de l’utiliser. Les outils peuvent
être dangereux entre des mains inexpérimentées.
e ) Entretenir les outils électriques. Vérifier les pièces
mobiles pour s’assurer qu’elles sont bien alignées
et tournent librement, qu’elles sont en bon état et
ne sont affectées d’aucune condition susceptible de
nuire au bon fonctionnement de l’outil. En cas de
dommage, faire réparer l’outil électrique avant toute
nouvelle utilisation. De nombreux accidents sont causés
par des outils mal entretenus.
f ) Maintenir tout organe de coupe propre et bien
affûté. Les outils de coupe bien entretenus et affûtés
sont moins susceptibles de se coincer et sont plus faciles
à contrôler.
g ) Utiliser un outil électrique, ses accessoires, mèches,
etc., conformément aux présentes directives et
suivant la manière prévue pour ce type particulier
d’outil électrique, en tenant compte des conditions
de travail et de la tâche à effectuer. L’utilisation d’un
outil électrique à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
5) Utilisation et entretien de la batterie
a ) Recharger la batterie uniquement avec le chargeur
spécifié par le fabricant. Un chargeur propre à un
certain type de batterie peut créer des risques d’incendie
lorsqu’utilisé avec d’autres batteries.
b ) Utiliser les outils électriques uniquement avec leur
batterie spécifique. L’utilisation d’autres batteries
comporte des risques de dommages corporels ou
d’incendie.
c ) Après utilisation, ranger la batterie à l’écart d’objets
métalliques, tels que trombones, pièces de monnaie,
clés, clous, vis ou autres petits objets métalliques
52
susceptibles de conduire l’électricité entre les bornes,
car cela pose des risques de brûlures ou d’incendie.
d ) Si utilisée de façon abusive, la batterie pourra
perdre du liquide. Éviter alors tout contact. En
cas de contact accidentel, rincer abondamment à
l’eau claire. En cas de contact oculaire, rincer puis
consulter immédiatement un médecin. Le liquide de la
batterie peut engendrer irritation ou brûlures.
6) Réparation
a ) Faire entretenir les outils électriques par un
réparateur qualifié en n’utilisant que des pièces
de rechange identiques. Cela permettra de préserver
l’intégrité de l’outil électrique et la sécurité de l’utilisateur.
RÈGLES PARTICULIÈRES DE SÉCURITÉ
ADDITIONNELLES
Avertissements de sécurité courants liés
au meulage
a ) Cet outil électrique est prévu pour être utilisé en
tant que meuleuse. Lire toute directive de sécurité,
consigne, illustration et spécification fournie avec
l’outil électrique. Tout manquement aux directives
suivantes pose des risques de décharges électriques,
d’incendie et/ou de blessures graves.
b ) Les opérations telles que le ponçage, le brossage
métallique, le polissage et la découpe ne sont pas
recommandées avec cet outil électrique. Toute
opération pour laquelle l’outil n’a pas été conçu comporte
des risques de dommages matériels et corporels.
c ) Ne pas utiliser des accessoires qui n’ont pas été
spécifiquement conçus et recommandés par le
fabricant de l’outil. Le fait que l’accessoire peut être
rattaché à l’outil électrique ne veut pas automatiquement
dire que son utilisation ne posera aucun risque.
d ) La vitesse nominale des accessoires doit être
équivalente ou supérieure à celle recommandée sur
l’étiquette d’avertissement de l’outil. Les accessoires
utilisés à une vitesse plus rapide que leur vitesse nominale
peuvent éclater ou se détacher de l’outil.
e ) Le diamètre externe et l’épaisseur de l’accessoire
utilisé doivent se conformer aux spécifications
de la plaque signalétique de l’outil électrique. Les
accessoires aux spécifications incorrectes ne peuvent être
ni maintenus ni contrôlés de façon adéquate.
f ) L’alésage des meules, brides, tampons de soutien,
ou de tout autre accessoire, doit correspondre
parfaitement à la taille de la broche de l’outil
électrique. Les accessoires dont l’alésage ne correspond
pas au dispositif d’installation de l’outil électrique ne
tourneront pas correctement, vibreront de façon excessive
et pourront causer la perte de contrôle de l’outil.
g ) Les disques montés sur porte-disque et les autres
accessoires doivent être complètement insérés dans
la bague de serrage ou le mandrin. Si le porte-disque
Français
n'est pas suffisamment maintenu et/ou si le porte à faux
du disque est trop long, le disque peut se desserrer et être
éjecté à très haute vitesse.
h ) Ne pas utiliser d’accessoires endommagés. Avant
toute utilisation, vérifier tous les accessoires,
par exemple que les meules abrasives ne sont ni
ébréchées ni fendues, les tampons de soutien ne
sont ni fendus ni usés excessivement, les brosses
métalliques ne comportent aucun élément brisé ou
lâche. En cas de chute, vérifier que l’outil n’a pas été
endommagé et remplacer tout accessoire abîmé.
Après avoir inspecté et installé un accessoire, se
situer, soi-même et tout individu présent, hors du
plan de rotation de l’accessoire et laisser tourner
l’outil une minute à sa vitesse à vide maximale. En
général, tout accessoire endommagé se brisera lors du
temps d’essai.
i ) Porter un équipement de protection individuel. Selon
l’application, utiliser une protection faciale et des
lunettes ou un masque de protection. Si approprié,
porter un masque anti-poussières, une protection
auditive, des gants et un tablier d’atelier capables
de vous protéger contre toute projection abrasive ou
tout fragment. La protection oculaire doit être capable
d’arrêter toute projection de débris engendrés par des
opérations diverses. Le masque anti-poussières doit être
capable de filtrer les particules engendrées par l’opération
en cours. Toute exposition prolongée à un haut niveau de
décibels peut occasionner une perte de l’acuité auditive.
j ) Maintenir à distance toute personne étrangère
au travail en cours. Toute personne à l’intérieure
de l’aire de travail doit porter un équipement de
protection individuel. Des débris provenant de la pièce
à travailler ou d’un accessoire brisé pourraient être éjectés
et causer des dommages corporels au-delà de l’aire de
travail immédiate.
k ) Ne tenez l'outil électrique que par ses surfaces de
préhension isolées lorsque vous intervenez là où
l'organe de coupe peut entrer en contact avec des fils
cachés. Tout contact avec un fil sous tension peut mettre
les parties métalliques exposées de l’outil sous tension et
provoquer un choc électrique à l’utilisateur.
l ) Maintenez toujours fermement l’outil entre vos
mains pendant le démarrage. Le couple de réaction du
moteur, lorsqu’il accélère à pleine vitesse, peut provoquer
la torsion de l’outil.
m ) Utilisez un dispositif de fixation pour maintenir la
pièce travaillée, pour plus de practicité. Ne tenez
jamais les petites pièces dans une main et l’outil
dans une autre lorsque vous travaillez. La fixation de
la pièce travaillée vous permet d’utiliser vos deux mains
pour contrôler l’outil. Les matériaux ronds tels que les tiges
de goupille, les tuyaux ou les tubes ont tendance à rouler
lors de leur découpe, la mèche peut se plier ou être éjectée
dans votre direction.
n ) Attendre systématiquement l’arrêt complet
de l’outil avant de le déposer. L’organe rotatif
pourrait s’accrocher à la surface utilisée et rendre l’outil
dangereusement imprévisible.
o ) Après avoir remplacer les mèches ou avoir effectuer
des réglages, assurez-vous que l’écrou de la douille
de serrage, le mandrin ou les autres dispositifs de
réglage sont resserrés de façon sûre. Les dispositifs de
réglage desserrés peuvent se déplacer de façon inattendue
provoquant la perte de contrôle, les éléments rotatifs
desserrés peuvent alors être projetés violemment.
p ) Ne pas laisser l’outil électrique en marche alors qu’il
est accroché à votre côté. Tout contact accidentel de
l’organe rotatif pourrait faire que ce dernier s’accroche
aux vêtements et qu’un accessoire entre en contact avec
le corps.
q ) Nettoyer régulièrement les orifices d’aération de
l’outil. Le ventilateur du moteur attirera de la poussière
à l’intérieur du boîtier et une accumulation excessive
de poussières métalliques pourrait poser des risques
d’électrocution/incendie.
r ) Ne pas utiliser cet outil électrique à proximité de
matériaux inflammables, car des étincelles pourraient
les enflammer.
s ) Ne pas utiliser d’accessoires nécessitant l’utilisation
d’un réfrigérant fluide. L’utilisation d’eau ou de
tout autre réfrigérant fluide pourrait poser des risques
d’électrocution ou de décharges électriques.
CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
COMPLÉMENTAIRES
Causes et prévention anti-rebonds
Les rebonds sont la conséquence du grippage ou coinçage d’une
meule, d’un tampon de soutien, d’une brosse en rotation ou
de tout autre accessoire. Tout grippage ou coinçage causera
rapidement le blocage de l’accessoire en rotation, ce qui lancera
l’outil non contrôlé dans la direction opposée à l’accessoire en
rotation au point du grippage.
Par exemple, si une meule abrasive reste accrochée ou pincée
dans une pièce à travailler, le bord de la meule engagée au point
de grippage peut s’enfoncer dans la surface du matériau et faire
tressauter ou rebondir la meule. La meule peut alors rebondir vers
ou à l’opposé de l’utilisateur, selon la direction du mouvement de
la meule au point de grippage. Dans ces conditions, il peut aussi
arriver que les meules abrasives se brisent.
Les rebonds proviennent d’une utilisation impropre de l’outil ou de
conditions ou procédures d’exécution incorrectes, et peuvent être
évités en prenant les précautions adéquates énoncées ci-dessous :
a ) Maintenir la scie fermement en positionnant le
corps et les bras de façon à pouvoir résister à toute
force de rebonds. Utiliser systématiquement la
poignée latérale, si fournie avec l’outil, pour un
contrôle maximal de l’outil en cas de rebonds ou
retour de couple au démarrage. L’utilisateur peut
53
Français
b )
c )
d )
e )
contrôler le retour de couple ou les forces de rebonds si des
précautions adéquates sont prises.
Prendre des précautions supplémentaires pour
travailler des coins, des bords acérés, etc. Éviter
que l’accessoire sursaute ou reste accroché. Les
coins, bords acérés ou les sursauts ont tendance à retenir
l’accessoire en rotation et causer la perte de contrôle de
l’outil, ou des rebonds.
Ne pas rattacher une lame à chaîne coupante, à
sculpter ou une lame dentée. Ces lames posent des
risques de rebonds fréquents et de perte de contrôle
de l’outil.
Insérez toujours la mèche dans la matière dans le
même sens que celui par lequel le bord de coupe
quitte la matière (le même sens que celui vers lequel
les copeaux sont évacués). L’insertion de l’outil dans
le mauvais sens entraîne le bord de coupe de la mèche
à grimper sur l’ouvrage et à tirer l’outil vers ce sens
d’avancement.
Lorsque vous utilisez des limes rotatives, des
outils de découpe à haute vitesse ou en carbure de
tungstène, fixez toujours l’ouvrage de façon sûre. Ces
disques peuvent se bloquer s’ils sont légèrement inclinés
dans la rainure et ils peuvent alors rebondir. Il est fréquent
que le disque de découpe casse lorsqu’il se coince. Il est
possible qu’une lime rotative, un outil de découpe à haute
vitesse ou en carbure de tungstène saute de la rainure
lorsqu’il se coince. Vous pourriez alors perdre le contrôle
de l’outil.
Avertissements de sécurité spécifiques aux
opérations de meulage de tronçonnage
a ) N'utilisez que les types de disques recommandés
pour votre outil électrique et aux seules fins
préconisées. Par exemple : Ne meulez pas avec le
flanc d'un disque à tronçonner. Les disques abrasifs
sont prévus pour le meulage périphérique, toute force
latérale appliquée sur ces disques peut les faire voler
en éclats.
b ) Pour les cônes abrasifs et les bouchons filetés,
n’utilisez que des porte-disques en bon état à bride
épaulée non réduite et qui ont la bonne taille et la
bonne longueur. Des porte-disques adaptés permettent
de réduire les casses potentielles.
c ) Ne coincez pas les disques à tronçonner et n’exercez
pas une trop forte pression dessus. Ne tentez pas de
réaliser des découpes de trop grandes profondeurs.
Une trop forte contrainte sur le disque augmente la
sollicitation de l’outil et les risques de torsion ou de
grippage du disque dans la coupe et par conséquent les
risques de rebonds ou de ruptures.
d ) Ne placez pas votre main dans l’alignement du
disque en mouvement ou derrière lui. Si l’outil, en
cours d’utilisation, quitte votre main, le rebond possible
peut le propulser avec l’outil électrique directement dans
votre direction.
54
e ) Si le disque se coince ou se grippe ou si la coupe est
interrompue pour une raison quelconque, éteignez
l’outil électrique et gardez-le immobile jusqu’à ce
que le disque soit complètement arrêté. Ne tentez
jamais de retirer un disque à tronçonner de la coupe
alors qu’il est en rotation, un rebond pourrait sinon
se produire. Cherchez la cause du coincement ou du
grippage du disque et appliquez les actions correctives afin
de la supprimer.
f ) Ne relancez pas la coupe avec le disque dans la
pièce. Laissez le disque tourner à plein régime puis
réinsérez-le prudemment dans la coupe. Le disque
pourrait sinon se gripper, sortir de la coupe ou rebondir
si l’outil électrique est remis en marche à l’intérieur de la
pièce à scier.
g ) Soutenez les panneaux ou les grandes pièces afin
de réduire le risque de coincement ou de grippage
du disque. Les pièces de grande taille ont tendance à
s’affaisser sous leur propre poids. Des supports doivent être
positionnés sous la pièce, près de la ligne de coupe et en
bordure de pièce, de chaque côté du disque.
h ) Soyez particulièrement vigilant lorsque vous
effectuez des «découpes de cavités» dans des murs
existants ou que vous procédez à des découpes à
l’aveugle. La saillie du disque pourrait sectionner des
tuyaux de gaz ou d’eau, des fils électriques ou des objets et
provoquer des rebonds.
Risques résiduels
Malgré l’application de la réglementation de sécurité applicable
et la mise en œuvre des dispositifs de sécurité, certains risques
résiduels ne peuvent pas être évités. À savoir :
• Diminution de l’acuité auditive.
• Risques de dommages corporels dus à la projection
de particules.
• Risques de brûlures provoquées par des accessoires chauffant
pendant leur utilisation.
• Risques de dommages corporels dus à un usage prolongé.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner sur une
tension unique. Vérifier systématiquement que la tension de
la batterie correspond bien à la tension indiquée sur la plaque
signalétique. Vérifier également que la tension du chargeur
correspond bien à la tension du secteur.
Votre chargeur DeWALT à double isolation est
conforme à la norme EN60335 ; un branchement à la
terre n’est donc pas nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer par un cordon
spécialement conçu à cet effet, et disponible auprès du service
après-vente DeWALT.
Français
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement
du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) – outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) – outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les outils
portatifs à un disjoncteur FI.
•
•
•
Utilisation d’une rallonge
N’utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité absolue. Utiliser
une rallonge homologuée compatible avec la tension nominale
du chargeur (consulter la Caractéristiques techniques).
La section minimale du conducteur est de 1 mm2 pour une
longueur maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler systématiquement le
câble sur toute sa longueur.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
•
•
•
Chargeurs
Les chargeurs DeWALT ne nécessitent aucun réglage et sont
conçus pour une utilisation la plus simple possible.
Consignes de sécurité importantes propres
à tous les chargeurs de batteries
•
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS : ce manuel contient
d’importantes consignes de sécurité et de fonctionnement
concernant les chargeurs de batterie compatibles (consulter les
Caractéristiques Techniques).
• Avant d’utiliser le chargeur, lire toutes les instructions et les
marquages d’avertissement sur le chargeur, le bloc batterie et
le produit utilisant le bloc batterie.
AVERTISSEMENT : risque de choc. Ne pas laisser
les liquides pénétrer dans le chargeur. Risque de
choc électrique.
AVERTISSEMENT : nous recommandons l’utilisation d’un
disjoncteur différentiel avec un seuil de déclenchement de
30mA ou moins.
ATTENTION : risque de brûlure. Pour réduire le risque
de blessures, ne charger que des batteries rechargeables
DeWALT. Les autres types de batteries peuvent exploser et
causer des blessures et des dégâts.
ATTENTION : les enfants doivent être surveiller pour
s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
AVIS : sous certaines conditions, lorsque le chargeur est
branché à l’alimentation électrique, les contacts de charge
exposés à l’intérieur du chargeur peuvent être mis en
court-circuit par un corps étranger. Les corps étrangers de
nature conductrice tels que, mais ne se limitant pas à, la
laine d’acier, le papier aluminium ou toute accumulation
de particules métalliques doivent être tenus éloignés des
cavités du chargeur. Débranchez toujours le chargeur de
la prise lorsqu’il n’y a pas de pack batterie dans la cavité.
Débranchez le chargeur avant de le nettoyer.
• NE PAS tenter de charger le bloc batterie avec un
chargeur différent de ceux indiqués dans ce manuel. Le
•
•
•
•
•
•
chargeur et le bloc batterie sont spécifiquement conçus pour
fonctionner ensemble.
Ces chargeurs ne sont pas prévus pour d’autres
utilisation que la charge des batteries rechargeables
DeWALT. Toute autre utilisation peut causer un risque
d’incendie, de choc électrique ou d’électrocution.
Ne pas exposer le chargeur à la pluie ou à la neige.
Pour débrancher le chargeur, tirer sur la fiche et non
sur le cordon. Cela réduira le risque de dégât à la fiche et
au cordon.
S’assurer que le cordon est placé de sorte qu’on ne
puisse pas marcher dessus, trébucher ou l’endommager
d’une autre manière.
Ne pas utiliser de rallonge sauf si cela est absolument
nécessaire. Toute utilisation impropre d’une rallonge
peut causer un risque d’incendie, de choc électrique ou
d’électrocution.
Ne placez aucun objet sur le chargeur et ne le placez pas
sur une surface molle qui pourrait obstruer les fentes
d’aération et entraîner une chaleur interne excessive.
Éloignez le chargeur de toute source de chaleur. Le chargeur
est aéré par des fentes au-dessus et au-dessous du boîtier.
Ne pas utiliser un chargeur ayant un cordon ou une fiche
endommagés—les faires remplacer immédiatement.
Ne pas utiliser le chargeur s’il a reçu un choc violent,
s’il est tombé, ou s’il a été autrement endommagé de
quelque manière que ce soit. Apporter le chargeur à un
centre de réparation agréé.
Ne pas démonter le chargeur ; l’apporter à un centre de
réparation agréé lorsqu’un entretien ou une réparation
est nécessaire Un chargeur mal réassemblé peut entraîner un
risque de choc électrique, d’électrocution ou d’incendie.
Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être
remplacé immédiatement par le fabricant, un agent de
réparation ou une personne qualifiée similaire pour éviter
tout risque.
Débrancher le chargeur de la prise secteur avant de
procéder à son nettoyage. Cette précaution réduira
le risque de choc électrique. Le retrait du bloc batterie ne
réduira pas les risques.
NE JAMAIS tenter de relier 2 chargeurs ensemble.
Le chargeur est conçu pour être alimenté en courant
électrique domestique standard 230 V. Ne pas essayer
de l’utiliser avec n’importe quelle autre tension Cette
directive ne concerne pas le chargeur pour véhicule.
Recharger une batterie (Fig. A)
1. Branchez le chargeur dans une prise appropriée avant
d’insérer le bloc-batterie.
2. Insérez le bloc-batterie 8 dans le chargeur en vous assurant
qu’il soit parfaitement bien en place. Le voyant rouge
(charge) clignote de façon répétée pour indiquer que le
processus de charge a commencé.
3. La fin de la charge est indiquée par le voyant rouge restant
fixe en continu. Le bloc-batterie est alors complètement
rechargé et il peut soit être utilisé, soit être laissé dans le
55
Français
chargeur. Pour retirer le bloc-batterie du chargeur, enfoncez
le bouton de libération de la batterie 9 sur le bloc batterie.
REMARQUE : Pour garantir les meilleures performances
et la durée de vie des blocs-batteries Li-Ion, rechargez-les
complètement avant la première utilisation.
Fonctionnement du chargeur
Consultez les indicateurs ci-dessous pour connaître l’état de
charge du bloc-batterie.
Indicateurs de charge
charge en cours
pleinement chargée
suspension de charge*
*Le voyant rouge continue à clignoter, mais un voyant jaune
s’allume durant cette opération. Lorsque la batterie a retrouvé
une température appropriée, le voyant jaune s’éteint et le
chargeur reprend la procédure de charge.
Les chargeurs compatibles ne rechargent pas un bloc batterie
défectueux. Le chargeur indique que la batterie est défectueuse
en refusant de s’allumer ou en affichant le dessin clignotant
indiquant un problème sur le bloc ou le chargeur.
REMARQUE : cela peut également signifier un problème sur
un chargeur.
Si le chargeur indique un problème, portez le chargeur et le bloc
batterie pour un test dans un centre d’assistance agréé.
Délai Bloc chaud/froid
Lorsque le chargeur détecte que la batterie est trop chaude
ou trop froide, il démarre automatiquement un délai Bloc
Chaud/Froid, suspendant la charge jusqu’à ce que la batterie
ait atteint la température adéquate. Le chargeur passe ensuite
directement en mode Charge. Cette fonctionnalité permet une
durée de vie maximale de la batterie.
Un bloc-batterie froid se recharge à une cadence plus lente
qu’un bloc-batterie chaud. Le bloc batterie se charge à ce taux
réduit pendant tout le cycle de charge et n’atteint pas le niveau
de charge maximum même si la batterie se réchauffe.
Le chargeur DCB118 est équipé d’un ventilateur conçu pour
refroidir le bloc-batterie. Le ventilateur se met automatiquement
en marche si le bloc-batterie a besoin d’être refroidi. Ne faites
jamais fonctionner le chargeur si le ventilateur ne fonctionne
pas correctement ou si les fentes d’aération sont bouchées. Ne
laissez pénétrer aucun corps étranger à l’intérieur du chargeur.
Système de protection électronique
Les outils XR Li-Ion sont conçus avec un système de protection
électronique qui protège la batterie des surcharges, surchauffes
ou d’être complètement déchargée.
L’outil s’éteint automatiquement si le système de protection
électronique se déclenche. Si cela se produit, placez la
batterie ion lithium sur le chargeur jusqu’à ce qu’elle soit
complètement rechargée.
56
Fixation murale
Ces chargeurs sont conçus pour être fixés au mur ou pour
être posés à la verticale sur une table ou un établi. En cas de
fixation au mur, placez le chargeur près d’une prise électrique
et loin d’un coin ou de toute autre obstacle qui pourrait gêner
le flux d’air. Utilisez l’arrière du chargeur comme gabarit pour
l’emplacement des vis au mur. Fixez le chargeur à l’aide de
vis pour cloisons sèches (achetées séparément) d’au moins
25,4 mm de long avec un diamètre de tête de 7 et 9 mm,vissées
dans du bois à une profondeur optimale laissant ressortir
environ 5,5 mm de la vis. Alignez les fentes à l’arrière du
chargeur avec les vis qui dépassent et insérez-les complètement
ces dernières dans les fentes.
Consignes de nettoyage du chargeur
AVERTISSEMENT : risque de choc. Débranchez le
chargeur de la prise de courant avant le nettoyage.
La saleté et la graisse peuvent être éliminées de l’extérieur
du chargeur avec un chiffon ou une brosse souple
non métallique. N’utilisez ni eau, ni autre solution de
nettoyage. Ne laissez jamais aucun liquide pénétrer à
l’intérieur de l’appareil et n’immergez jamais aucune pièce
de l’appareil dans aucun liquide.
Batteries
Consignes de sécurité importantes propres
à toutes les batteries
Pour commander une batterie de rechange, s’assurer d’inclure
son numéro de catalogue et sa tension.
La batterie n’est pas totalement chargée en usine. Avant
d’utiliser la batterie et le chargeur, lire les consignes de sécurité
ci-dessous. Puis suivre la procédure de charge ci-après.
LIRE TOUTES CES CONSIGNES
•
•
•
•
•
•
Ne pas charger ou utiliser une batterie dans un milieu
déflagrant, comme en présence de liquides, gaz ou
poussières inflammables. Insérer ou retirer le bloc-pile du
chargeur peut enflammer la poussière ou des émanations.
Ne jamais forcer le bloc batterie dans le chargeur.
Ne modifier le bloc batterie d’aucune manière que ce
soit pour le faire entrer sur un chargeur incompatible,
car le bloc batterie peut se casser et causer de
graves blessures.
Charger le bloc batterie uniquement dans les
chargeurs DeWALT.
NE PAS l’éclabousser ou l’immerger dans l’eau ou
d’autres liquides.
Ne pas ranger ou utiliser l’outil et le bloc-piles dans des
endroits où la température peut atteindre ou excéder
40 ˚C (104 ˚F) (comme dans les remises extérieures ou
les bâtiments métalliques l’été).
Ne pas incinérer la batterie même si elle est sévèrement
endommagée ou complètement usagée, car elle pourrait
exploser au contact des flammes. Au cours de l’incinération
des batteries au lithium-ion, des vapeurs et matières toxiques
sont dégagées.
Français
•
•
En cas de contact du liquide de la batterie avec la peau,
la rincer immédiatement au savon doux et à l’eau claire.
En cas de contact oculaire, rincer l’œil ouvert à l’eau claire une
quinzaine de minutes, ou jusqu’à ce que l’irritation cesse. Si des
soins médicaux sont nécessaires, noter que l’électrolyte de la
batterie est composé d’un mélange de carbonates organiques
liquides et de sels de lithium.
Le contenu des cellules d’une batterie ouverte pourrait
causer une irritation des voies respiratoires. Dans cette
éventualité, exposer l’individu à l’air libre. Si les symptômes
persistent, consulter un médecin.
AVERTISSEMENT : risques de brûlures. Le liquide de la
batterie pourrait s’enflammer s’il est exposé à des étincelles
ou à une flamme.
AVERTISSEMENT : ne jamais tenter d’ouvrir le bloc
batterie pour quelque raison que ce soit. Si le boîtier du
bloc batterie est fissuré ou endommagé, ne pas l’insérer
dans un chargeur Ne pas écraser, laisser tomber, ou
endommager le bloc batterie. Ne pas utiliser un bloc
batterie ou un chargeur ayant reçu un choc violent, étant
tombé, ayant été écrasé ou endommagé de quelque
façon que ce soit (par ex. percé par un clou, frappé d’un
coup de marteau, piétiné). Risque de choc électrique
ou d’électrocution. Les blocs batterie endommagés
doivent être renvoyés à un centre de réparation pour y
être recyclés.
AVERTISSEMENT : risque d’incendie. Ne rangez et ne
transportez pas le bloc-batterie s’il est possible que
des objets métalliques entrent en contact avec les
bornes de la batterie. Ne placez par exemple pas le blocbatterie dans des tabliers, poches, boîtes à outils, boîtes
de kits d’accessoires, tiroirs, etc. en présence de clous, vis,
clés, etc.
ATTENTION : après utilisation, ranger l’outil, à plat,
sur une surface stable là où il ne pourra ni faire
tomber ni faire trébucher personne. Certains outils
équipés d’un gros bloc batterie peuvent tenir à la verticale
sur celui-ci, mais manquent alors de stabilité.
Transport
AVERTISSEMENT : risque d’incendie. Le transport
des batteries peut causer un incendie si les bornes de la
batterie entrent accidentellement en contact avec des
matériaux conducteurs. Lors du transport des batteries,
assurez-vous que les bornes de la batterie sont protégées
et bien isolées des matériaux avec lesquels elles pourraient
entrer en contact et qui pourraient provoquer un courtcircuit.
Les batteries DeWALT sont conformes à toutes les
réglementations d’expédition applicables comme prescrit
par les normes industrielles et juridiques qui incluent les
recommandations de l’ONU pour le transport des marchandises
dangereuses, les réglementations relatives aux marchandises
dangereuses de l’International Air Transport Association
(IATA), les réglementations de l’International Maritime
Dangerous Goods (IMDG) et l’accord européen concernant
le transport international de marchandises dangereuses sur
route (ADR). Les cellules et les batteries ion lithium ont été
testées conformément à la section 38,3 des recommandations
de l’ONU pour les tests et critères relatifs au transport des
marchandises dangereuses.
Dans la plupart des cas, l’envoi d’un bloc-batterie DeWALT ne
sera pas soumis à la classification réglementée de classe 9 pour
les matières dangereuses. En règle générale, seuls les envois
contenant une batterie Lithium-Ion d’une énergie nominale
supérieure à 100 Watts/heure (Wh) nécessitent une expédition
réglementée de classe 9. L’énergie nominale en Watts/heure de
toutes les batteries Lithium-Ion est indiquée sur l’emballage. De
plus, en raison de la complexité de la réglementation, DeWALT
ne recommande pas l’expédition aérienne de blocs-batteries
seuls, peu importe le wattage/heure nominal. Les envois d’outil
avec batterie (kit combiné) peuvent être faits par avion si le
wattage/heure nominal du bloc-batterie n’excède pas 100 Wh.
Que l’expédition soit exemptée ou réglementée, l’expéditeur
a la responsabilité intégrale de consulter les dernières
réglementations relatives à l’emballage, à l’étiquetage/au
marquage et aux exigences de documentation.
Les informations fournies dans cette section du manuel sont
fournies en bonne foi et sont considérées précises au moment
de la rédaction de ce document. Toutefois, aucune garantie
explicite ou implicite ne peut être fournie. L’acheteur a la
responsabilité de s’assurer que ses activités sont conformes aux
réglementations applicables.
Transport de la batterie FLEXVOLTTM
La batterie FLEXVOLTTM DeWALT dispose de deux modes :
Utilisation et Transport.
Mode Utilisation : Lorsque la batterie FLEXVOLTTM est seule
ou dans un produit DeWALT 18V, elle fonctionne comme une
batterie de 18 V. Lorsque la batterie FLEXVOLTTM est dans un
produit 54V ou 108V (deux batteries de 54V), elle fonctionne
comme une batterie de 54V.
Mode Transport : Lorsque le cache est fixé sur la batterie
FLEXVOLTTM, elle est en mode Transport. Gardez le cache en
place pour expédier la batterie.
En mode Transport, les chaînes
des cellules sont déconnectées
électriquement à l’intérieur du
bloc pour en faire 3 batteries de
plus faible wattage-heure (Wh)
comparées à une seule batterie au wattage-heure plus élevé. Le
fait de répartir l’énergie consommée du bloc en 3 batteries peut
exempter le bloc de certaines réglementations en matière de
transport qui sont imposées pour les batteries dont l’énergie
consommée est plus élevée.
La puissance en Wh pour
Exemple de marquage pour l’utilisation et
le transport
le transport peut par
exemple être de 3 x 36 Wh,
représentant 3 batteries
de 36 Wh chacune. La
puissance d'utilisation en Wh peut être de 108 Wh (sous
entendue, 1 batterie).
57
Français
Recommandations de stockage
1. Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et sec, à l’abri
de toute lumière solaire directe et de tout excès de
température. Pour des performances et une durée de vie
optimales, entreposer les batteries à température ambiante
après utilisation.
2. Pour un stockage prolongé, il est recommandé de conserver
la batterie complètement chargée dans un lieu frais et sec,
hors du chargeur pour de meilleurs résultats.
REMARQUE : les blocs batterie ne doivent pas être stockés
complètement déchargés. Le bloc batterie devra être rechargé
avant l’utilisation.
Étiquettes sur le chargeur et la batterie
En plus des pictogrammes utilisés dans ce manuel, les
étiquettes sur le chargeur et le bloc batterie peuvent montrer les
pictogrammes suivants :
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
Consulter la Fiche technique pour les temps
de charge.
e pas mettre en contact avec des
N
objets conducteurs.
TRANSPORT (avec cache de transport intégré).
Exemple : Puissance en Wh de 3 x 36 Wh (3
batteries de 36 Wh).
Type de Batterie
Le DCG426 fonctionne avec un bloc batterie de 18 volts.
Ces blocs batterie peuvent être utilisés : DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187,
DCB546, DCB547. Consultez les Caractéristiques techniques
pour plus d’informations.
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 Meuleuse droite
2Clés
1 Bloc batterie Li-ion (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 modèles)
2 Blocs batterie Li-Ion (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 modèles)
3 Blocs batterie Li-Ion (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 modèles)
1 Notice d’instructions
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou accessoires n’ont pas été
endommagés lors du transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et comprendre cette
notice d’instructions avant toute utilisation de l’appareil.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
Ne pas recharger une batterie endommagée.
Porter un dispositif de protection auditive.
Ne pas exposer à l’eau.
Porter un dispositif de protection oculaire.
R emplacer systématiquement tout
cordon endommagé.
Recharger seulement entre 4 ˚C et 40 ˚C.
Utiliser uniquement à l’intérieur.
ettre la batterie au rebut conformément à la
M
réglementation en matière d’environnement.
R echarger les blocs batterie DeWALT uniquement
avec les chargeurs DeWALT appropriés. La
recharge des blocs batterie différents des
batteries DeWALT appropriées avec un chargeur
DeWALT peut entraîner leur explosion ou d’autres
situations dangereuses.
Emplacement de la Date Codée de
Fabrication (Fig. A)
La date codée de fabrication 14 , qui comprend aussi l’année de
fabrication, est imprimée sur le boîtier.
Exemple :
2018 XX XX
Année de fabrication
Description (Fig. A)
1
2
Ne jetez pas le bloc batterie au feu.
3
UTILISATION (sans cache de transport). Exemple :
Puissance en Wh de 108 Wh (1 batterie de 108 W).
5
4
6
7
8
58
AVERTISSEMENT : ne jamais modifier l’outil électrique
ni aucun de ses composants. Il y a risques de dommages
corporels ou matériels.
Interrupteur à bascule, variateur de vitesse
Bouton de verrouillage
Axe
Écrou bague de serrage
Petite clé (13 mm)
Grande clé (17 mm)
Bague de serrage (6,0 mm, 6,35 mm)
Batterie
Français
9 Bouton de libération de la batterie
10 Corps de la meuleuse
11 Nez de la meuleuse
12 Éclairage de travail à LED
13 Sélecteur de vitesse
14 Code date
Utilisation Prévue
Votre meuleuse droite a été conçue pour les applications
de meulage professionnelles. L’outil peut être utilisé avec
l’ensemble de la gamme d’accessoires de meulage du
commerce dont le diamètre maximum est de 38 mm et dont la
vitesse nominale est de 25 000/min.
NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence de gaz ou
de liquides inflammables.
Cette meuleuse est un outil électrique professionnel.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une supervision est
nécessaire auprès de tout utilisateur non expérimenté.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par des
personnes (y compris les enfants) dont les capacité
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou
qui manquent d’expérience ou d’aptitudes, sauf si ces
personnes sont surveillées par une autre personne
responsable de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute pièce ou tout accessoire.
Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
AVERTISSEMENT : utiliser exclusivement des batteries et
chargeurs DeWALT.
Insertion et retrait du bloc batterie de l’outil
(Fig. A)
REMARQUE : pour un résultat optimal, assurez-vous que le bloc
batterie 8 est complètement chargé.
Pour installer le bloc batterie dans la
poignée de l’outil
1. Alignez le bloc batterie 8 avec le rail à l’intérieur de la
poignée de l’outil.
2. Faites-le coulisser dans la poignée jusqu’à ce qu’il soit
correctement logé dans l’outil et vérifiez qu’il ne se
libère pas.
Pour démonter le bloc batterie de l’outil
1. Appuyer sur le bouton de libération de la batterie 9 et tirer
fermement le bloc batterie hors de la poignée de l’outil.
2. Insérer le bloc batterie dans le chargeur comme décrit dans
la section du chargeur de ce manuel.
Témoin de charge des blocs batterie
(Fig. A)
Certains blocs batterie DeWALT incluent un témoin de charge
composé par trois voyants verts qui indiquent le niveau de
charge restant dans le bloc batterie.
Pour activer le témoin de charge, maintenir enfoncé le bouton
du témoin de charge. Une combinaison de trois voyants verts
s’allume pour indiquer le niveau de charge restant. Lorsque
le niveau de charge de la batterie est au-dessous de la limite
utilisable, le témoin de charge ne s’allume pas et la batterie doit
être rechargée.
REMARQUE : le témoin de charge est uniquement une
indication de la charge restant dans le bloc batterie. Il n’indique
pas la fonctionnalité de l’outil et peut être sujet à des variations
selon les composants du produit, la température et l’application
de l’utlisateur final.
Interrupteur à bascule, variateur de vitesse
(Fig. A)
AVERTISSEMENT : tenez l’outil fermement à deux mains
afin d’en garder le contrôle, au démarrage et pendant
toute l’utilisation, et ce, jusqu’à arrêt complet du disque ou
de l’accessoire. Avant de poser l’outil, assurez-vous que le
disque s’est complètement arrêté de tourner.
AVERTISSEMENT : afin de prévenir tout mouvement
intempestif de l’outil, ne l’allumez pas et ne l’éteignez pas
s’il est en contact avec une surface quelconque. Laissez la
meuleuse tourner à plein régime avant d’entrer en contact
avec la surface de l’ouvrage. Soulevez l’outil de la surface
avant de l’éteindre.
L’outil est mis en marche en appuyant sur l’interrupteur
à bascule variateur de vitesse 1 et il est éteint dès que
l’interrupteur à bascule variateur de vitesse est relâché.
L’interrupteur à bascule variateur de vitesse permet de contrôler
la vitesse de l’outil, plus l’interrupteur est enfoncé et plus la
vitesse de la meuleuse augmente.
Bouton de verrouillage (Fig. A)
Le bouton de verrouillage 2 , situé sur le corps de l’outil, est un
dispositif de sécurité qui empêche l’activation accidentelle de
la meuleuse.
Pour mettre l’outil en marche, appuyez sur le bouton de
verrouillage 2 , puis sur l’interrupteur à bascule 1 . L’outil
fonctionne tant que l’interrupteur reste enfoncé. Pour arrêter
l’outil, relâchez l’interrupteur à bascule.
AVERTISSEMENT : ne désactivez pas le bouton de
verrouillage. Si le bouton de verrouillage est désactivé,
l’outil peut démarrer accidentellement au moment où il
est reposé.
AVERTISSEMENT : laissez l’outil atteindre son plein
régime avant d’entrer en contact avec la surface de
l’ouvrage. Soulevez l’outil de la surface de l’ouvrage avant
de l’éteindre.
59
Français
Système de transmission à trois vitesses
(Fig. A)
AVERTISSEMENT : indépendamment de la vitesse réglée,
la vitesse nominale de l’accessoire doit être au moins égale
à la vitesse maximale mentionnée sur l’outil électrique.
Le fonctionnement à trois vitesses de votre outil vous permet
de choisir une plage de vitesse en fonction de l’intervention
et de l’accessoire utilisé. Pour sélectionner la vitesse la plus
lente, éteignez l’outil et laissez-le s’immobiliser. Faites glissez
le sélecteur de vitesse 13 vers le régime minimum indiqué
au-dessus du sélecteur. La vitesse moyenne est réglée en
plaçant le sélecteur au milieu. La vitesse la plus rapide est
indiquée par le régime maximum.
REMARQUE : La plage de vitesse ne peut pas être changée
en cours d’utilisation. Relâchez la gâchette et laissez l’outil
s’arrêter complètement avant de changer le réglage de la plage
de vitesse.
Éclairage de travail à LED (Fig. A)
ATTENTION : ne regardez pas directement la lumière.
De graves lésions oculaires pourraient en résulter.
L’éclairage de travail 12 situé autour de la bague de serrage
est allumé lorsque l’interrupteur à bascule est enfoncé. Lorsque
l’interrupteur est relâché, l’éclairage de travail reste encore
allumé pendant 20 secondes.
REMARQUE : L’éclairage de travail sert à éclairer la surface
de travail immédiate et elle ne doit pas être utilisée comme
lampe torche.
FONCTIONNEMENT
AVERTISSEMENT : respecter systématiquement les
consignes de sécurité et les normes en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute pièce ou tout accessoire.
Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
Position correcte des mains (Fig. A, D)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommages
corporels graves, adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, maintenir fermement
et SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour anticiper toute
réaction soudaine de sa part.
La position correcte des mains nécessite une main sur le corps
de l’outil 10 et l’autre main sur le nez de la meuleuse droite 11 ,
comme illustré par la Figure D.
Consignes d’utilisation (Fig. C)
AVERTISSEMENT :
• S’assurer que le matériau à meuler ou à tronçonner est
fermement arrimé.
60
•
Utilisez les pinces ou un étau pour fixer et soutenir
l’ouvrage sur une plateforme stable. Il est important
pour serrer et soutenir l’ouvrage de manière sûre afin
d’éviter le mouvement de l’ouvrage et la perte de
contrôle. Le mouvement de l’ouvrage ou la perte de
contrôle peuvent représenter un risque et causer des
blessures personnelles.
• Fixez la pièce. Une pièce fixée avec des dispositifs de
serrage ou un étau est maintenue bien mieux qu’avec
les mains.
• Soutenir les panneaux, ou toute pièce
surdimensionnée, pour minimiser tout risque de
grippage ou rebond de la meule. Les pièces larges
ont tendance à s’affaisser sous leur propre poids. Un
support doit être installé sous la pièce à travailler, près
de la ligne de coupe, et près des bords, de chaque côté
de la meule.
• Portez toujours des gants de travail appropriés lors de
l’utilisation de cet outil.
• Le boîtier d’engrenage devient très chaud pendant
l’utilisation.
• Appliquer seulement une pression légère sur l’outil. Ne
pas exercer de pression latérale sur le disque.
• Éviter toute surcharge. Si l’outil venait à surchauffer, le
laisser fonctionner à vide quelques minutes.
• Les meilleurs résultats de meulage sont obtenus en
orientant la machine selon un angle de 90°. Déplacez
la machine d’avant en arrière avec une pression
modérée. De cette manière, la pièce ne deviendra pas
trop chaude, ne se décolorera pas et aucune rainure
ne sera formée.
AVERTISSEMENT : saisir l’outil fermement des deux
mains pour garder le contrôle de l’outil au démarrage et
pendant son utilisation, et ce, jusqu’à arrêt complet de la
meule ou de l’accessoire. Avant de poser l’outil, s’assurer
que la meule s’est complètement arrêtée de tourner.
Placez l’ouvrage dans un étau ou fixez-le solidement. Utilisez un
masque pour couvrir votre nez et votre bouche si l’opération
génère de la poussière. N’abusez pas de la meule. Ne bloquez
pas la meule dans l’ouvrage et ne forcez pas trop dessus. Meulez
seulement sur la face de la meule sauf si vous disposez d’une
meule spécialement conçue pour permettre le meulage sur le
côté de la meule.
Installer un accessoire (Fig. A, B)
AVERTISSEMENT : les accessoires utilisés doivent être
calibrés pour fonctionner au moins à la vitesse maximale
mentionnée sur l’outil. Les accessoires utilisés à des vitesses
supérieures à leur vitesse nominale peuvent se casser et
voler en éclats.
AVERTISSEMENT : la capacité des accessoires doit
correspondre à la capacité nominale de l’outil. Les
accessoires mal dimensionnés ne peuvent pas être
contrôlés correctement.
Français
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : n’utilisez pas d’accessoires dont
le porte-disque dépasse 40 mm. Assurez-vous que la
longueur du porte-disque restant à nu n’excède pas 10 mm
après avoir inséré l’accessoire dans la bague de serrage.
AVERTISSEMENT : risque de projections. N’utilisez
que des accessoires dont la tige correspond à la
bague de serrage. Les tiges plus petites ne permettent
pas de correctement sécuriser l’accessoire qui peut se
desserrer pendant l’utilisation.
ATTENTION : ne serrez jamais la bague de serrage sans y
avoir avant inséré un accessoire. Le serrage de la bague à
vide, même à la main, peut endommager cette dernière.
1. Tenez l’axe 3 à l’aide de la petite clé 5 fournie.
2. Desserrez l’écrou de la bague 4 en la tournant dans le sens
inverse des aiguilles d’une montre.
3. Insérez la tige de l’accessoire dans la bague 7 .
4. Serrez fermement la bague à l’aide de la grande clé plate 6
fournie.
Pour enlever l’accessoire, procédez en ordre inverse.
Applications métal
AVERTISSEMENT : dans des conditions de travail
extrêmes, des poussières conductrices peuvent
s’accumuler à l’intérieur du boîtier de l’appareil lors du
travail du métal. Cela pourra provoquer la dégradation de
l’isolation protectrice de l’appareil et poser des risques de
décharges électriques.
Pour éviter toute accumulation de limailles à l’intérieur de
l’appareil, il est recommandé de nettoyer quotidiennement les
fentes d’aération. Se reporter à la section Maintenance.
MAINTENANCE
Votre outil électrique DeWALT a été conçu pour fonctionner
longtemps avec un minimum de maintenance. Le
fonctionnement continu et satisfaisant de l’outil dépendra d’une
maintenance adéquate et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute pièce ou tout accessoire.
Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
Le chargeur et le bloc batterie ne peuvent pas être réparés.
masque anti-poussières homologués au cours de
cette procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser de solvants ou
tout autre produit chimique décapant pour nettoyer les
parties non métalliques de l’outil. Ces produits chimiques
pourraient en attaquer les matériaux utilisés. Utiliser un
chiffon humidifié avec de l’eau et un savon doux. Protéger
l’outil de tout liquide et n’immerger aucune de ses pièces
dans aucun liquide.
AVERTISSEMENT : comme les accessoires autres que ceux
offerts par DeWALT n’ont pas été testés avec ce produit,
leur utilisation avec cet appareil pourrait être dangereuse.
Pour réduire tout risque de dommages corporels, seuls des
accessoires DeWALT recommandés doivent être utilisés
avec cet appareil.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus d’informations sur
les accessoires appropriés.
Protection de l’environnement
Tri sélectif. Les produits et batteries marqués de
ce symbole ne doivent pas être jetés avec les
déchets ménagers.
Les produits et batteries contiennent des matières
qui peuvent être récupérées et recyclées afin de réduire la
demande en matières premières. Veuillez recycler les produits
électriques et les batteries conformément aux dispositions
locales en vigueur. Pour plus d’informations, consultez le site
www.2helpU.com.
Batterie rechargeable
Recharger cette batterie longue durée lorsqu’elle ne produira
plus assez de puissance pour effectuer un travail qu’elle faisait
facilement auparavant. En fin de vie utile, mettre la batterie
au rebut conformément à la réglementation en matière
d’environnement :
• Décharger complètement la batterie, puis la retirer de l’outil.
• Les cellules ion lithium sont recyclables. Les apporter
au revendeur ou dans un centre de recyclage local.
Les blocs batterie collectés seront recyclés ou mis au
rebut correctement.
Lubrification
Votre outil électrique ne requiert aucune
lubrification additionnelle.
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière et saleté du
boîtier principal à l’aide d’air comprimé chaque fois
que les orifices d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de protection et un
61
Italiano
FRESATRICE DA 18 V
DCG426
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DeWALT. Gli anni di esperienza,
lo sviluppo e l’innovazione meticolosi del prodotto fanno di
DeWALT uno dei partner più affidabili per gli utilizzatori di
apparati elettrici professionali.
dell’apparato e degli accessori, evitare il raffreddamento
delle mani, organizzare il lavoro.
Dichiarazione di conformità CE
Direttiva Macchine
Dati Tecnici
Tensione
Tipo
Velocità a vuoto
Modalità 1
Modalità 2
Modalità 3
Diametro massimo della mola
Capacità pinza
Peso (senza blocco batteria)
VDC
min-1
min-1
min-1
mm
mm
kg
DCG426
18
1
DCG426-XE
18
1
0–10000
0–17500
0–25000
38
6,0
1,2
0–10000
0–17500
0–25000
38
6,35
1,2
Valori di rumorosità e valori di vibrazione (somma vettore triassiale) secondo
EN60745-2-23
LPA(livello pressione sonora delle
dB(A)
92
92
emissioni)
LWA(livello potenza sonora)
dB(A)
103
103
K(incertezza per il livello sonoro dato) dB(A)
3
3
Valore di emissione delle vibrazioni
ah =
Incertezza K =
m/s2
4,4
4,4
m/s2
1,5
1,5
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo foglio
informativo è stato misurato in base al test standard indicato
nella normativa EN60745 e può essere utilizzato per confrontare
vari apparati fra di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: il livello di emissioni delle vibrazioni
riportato è relativo alle applicazioni principali
dell’apparato. Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato per
applicazioni diverse, con diversi accessori, o non riceve
adeguata manutenzione, il valore delle emissioni di
vibrazioni può essere differente. Ciò potrebbe aumentare
sensibilmente il livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
Una stima del livello di esposizione alle vibrazioni deve
anche considerare i momenti in cui l’apparato è spento
o quando è acceso ma non viene utilizzato. Ciò potrebbe
ridurre sensibilmente il livello di esposizione durante il
periodo di utilizzo complessivo.
È necessario identificare ulteriori misure di sicurezza
per proteggere l’operatore dagli effetti delle vibrazioni.
Per esempio: eseguire una manutenzione adeguata
62
Fresatrice da 18 V
DCG426
DeWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati tecnici
sono conformi alle normative:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-23:2013.
Questi prodotti sono anche conformi alla Direttiva 2014/30/
UE e 2011/65/UE. Per ulteriori informazioni, contattare DeWALT
all’indirizzo seguente o vedere sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del documento
tecnico e rende questa dichiarazione per conto di DeWALT.
Markus Rompel
Direttore Progettazione
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
05.05.2017
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, leggere
attentamente il manuale di istruzioni.
Definizioni: linee guida per la sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità di ciascuna
indicazione. Leggere il manuale e prestare attenzione ai
seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di pericolo imminente
che, se non viene evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare il
decesso o lesioni personali gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare
lesioni personali di entità lieve o moderata.
AVVISO: indica una situazione non in grado di causare
lesioni personali ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Segnala rischio di incendi.
Peso
Italiano
Batterie
Caricatori/Tempi di Ricarica (Minuti)
DCG426
VDC
Ah
Peso (kg)
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
Avvertenze generali di sicurezza per
apparati elettrici
AVVERTENZA: leggere attentamente tutte le
avvertenze e le istruzioni. La mancata osservanza delle
istruzioni seguenti può causare scossa elettrica, incendio
e/o gravi lesioni personali.
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE
ISTRUZIONI PER RIFERIMENTI FUTURI
Il termine “apparato elettrico” utilizzato nelle avvertenze fa
riferimento sia agli apparati alimentati a corrente (con cavo
elettrico), sia a quelli a batteria (senza cavo).
1) Sicurezza Dell’area di Lavoro
a ) Mantenere l’area di lavoro pulita e ben illuminata.
Gli ambienti disordinati o scarsamente illuminati
favoriscono gli incidenti.
b ) Non azionare gli apparati in ambienti con atmosfera
esplosiva, come quelli in presenza di liquidi, gas
o polveri infiammabili. Gli apparati elettrici creano
scintille che possono incendiare le polveri o i fumi.
c ) Durante l’uso di un apparato elettrico, tenere
lontani i bambini e chiunque si trovi nelle vicinanze.
Le distrazioni possono provocare la perdita di controllo.
2) Sicurezza Elettrica
a ) Le spine dell’apparato elettrico devono essere
adatte alla presa di alimentazione. Non modificare
la spina in alcun modo. Non collegare un adattatore
alla spina di un apparato elettrico dotato di scarico
a terra. Per ridurre il rischio di scossa elettrica evitare di
modificare le spine e utilizzare sempre le prese appropriate.
b ) Evitare il contatto con superfici collegate con
la terra, quali tubature, termosifoni, fornelli e
frigoriferi. Se il proprio corpo è collegato con la terra, il
rischio di scossa elettrica aumenta.
c ) Non esporre gli apparati elettrici alla pioggia o
all’umidità. Se l’acqua entra nell’apparato elettrico
aumenta il rischio di scossa elettrica.
d ) Non utilizzare il cavo elettrico in modo improprio.
Non utilizzare mai il cavo per spostare, tirare
o scollegare l’apparato elettrico. Tenere il
cavo elettrico lontano da fonti di calore, olio,
bordi taglienti o parti in movimento. Se il cavo
è danneggiato o impigliato, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
e ) Quando l’apparato elettrico viene impiegato
all’aperto, utilizzare unicamente cavi di prolunga
previsti per esterni. L’uso di un cavo elettrico adatto ad
ambienti esterni riduce il rischio di scossa elettrica.
f ) Se è non è possibile evitare l’uso di un apparato
elettrico in ambienti umidi, usare una fonte di
corrente protetta da un interruttore differenziale
(salvavita). L’uso di un interruttore differenziale riduce il
rischio di scossa elettrica.
3) Sicurezza Personale
a ) Quando si utilizza un apparato elettrico evitare
di distrarsi. Prestare attenzione a quello che si sta
facendo e utilizzare il buon senso. Non utilizzare
l’apparato elettrico quando si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali. Un solo attimo
di distrazione durante l’uso di tali apparati potrebbe
provocare gravi lesioni personali.
b ) Indossare abbigliamento di protezione adeguato.
Utilizzare sempre protezioni oculari. L’uso di
abbigliamento di protezione quali mascherine antipolvere,
scarpe antinfortunistiche antiscivolo, caschi di sicurezza
o protezioni uditive, in condizioni opportune consente di
ridurre le lesioni personali.
c ) Evitare avvii involontari. Assicurarsi che
l’interruttore sia in posizione di spento prima
inserire l’alimentazione elettrica e/o il blocco
batteria e prima di afferrare o trasportare
l’apparato. Il trasporto di apparati elettrici tenendo il
dito sull’interruttore o quando sono collegati alla rete
elettrica con l’interruttore nella posizione di acceso
provoca incidenti.
d ) Prima di accendere l’apparato elettrico, rimuovere
eventuali chiavi o utensili di regolazione. Un
utensile di regolazione o una chiave fissati su una parte
rotante dell’apparato elettrico possono provocare
lesioni personali.
e ) Non sporgersi. Mantenere sempre una buona
stabilità al suolo ed equilibrio. Ciò consente un
migliore controllo dell’apparato nelle situazioni impreviste.
f ) Indossare vestiario adeguato. Non indossare abiti
lenti o gioielli. Tenere capelli, vestiti e guanti lontano
63
Italiano
dalle parti in movimento. Abiti lenti, gioielli o capelli
lunghi possono impigliarsi nelle parti in movimento.
g ) Se i dispositivi sono forniti di collegamento con
l’attrezzatura di aspirazione e raccolta delle
polveri, assicurarsi che siano collegati e utilizzati
correttamente. La raccolta delle polveri può ridurre i
pericoli legati a queste ultime.
4) Uso e Manutenzione Dell’apparato
Elettrico
a ) Non forzare l’apparato. Utilizzare un apparato
adatto al lavoro da eseguire. L’apparato lavora meglio
e con maggior sicurezza se utilizzato secondo quanto è
stato previsto.
b ) Non utilizzare l’apparato se l’interruttore non
permette l’accensione o lo spegnimento. Qualsiasi
apparato elettrico che non possa essere controllato
tramite l’interruttore è pericoloso e deve essere riparato.
c ) Staccare la spina dall’alimentazione elettrica e/o
il blocco batteria dell’apparato elettrico prima di
effettuare qualsiasi tipo di regolazione, prima di
cambiare gli accessori o di riporlo. Queste misure
di sicurezza preventive riducono il rischio di azionare
l’apparato accidentalmente.
d ) Riporre gli apparati non utilizzati fuori dalla portata
dei bambini ed evitarne l’uso da parte di persone
che hanno poca familiarità con l’apparato elettrico
e con le presenti istruzioni. Gli apparati elettrici sono
pericolosi in mano a persone inesperte.
e ) Eseguire una manutenzione adeguata degli
apparati elettrici. Verificare il cattivo allineamento
e inceppamento di parti mobili, la rottura di
componenti e ogni altra condizione che possa
influire sul funzionamento degli apparati. Se
danneggiato, far riparare l’apparato elettrico
prima dell’uso. Molti incidenti sono provocati da
apparati elettrici su cui non è stata effettuata la
corretta manutenzione.
f ) Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti. La
manutenzione corretta degli utensili da taglio con bordi
affilati riduce le probabilità di inceppamento e ne facilita
il controllo.
g ) Utilizzare l’apparato elettrico, gli accessori, le punte
ecc., rispettando le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di funzionamento e il
lavoro da eseguire. L’utilizzo dell’apparato elettrico per
impieghi diversi da quelli previsti può provocare situazioni
di pericolo.
5) Uso e Manutenzione Della Batteria
a ) Ricaricare l’apparato esclusivamente con il
caricabatteria specificato dal produttore. Un
caricabatteria adatto a un determinato tipo di batteria
può provocare il rischio di incendio se utilizzato con un
pacco batteria differente.
b ) Gli apparati elettrici vanno usati esclusivamente
con i pacchi batteria specificatamente indicati.
64
L’utilizzo di ogni altro pacco batteria crea rischio di lesioni
e d’incendio.
c ) Se il pacco batteria non è utilizzato tenerlo lontano
da oggetti di metallo come fermagli, monete,
chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti metallici che
possono provocare un contatto dei terminali. Il corto
circuito dei terminali della batteria può provocare ustioni
o un incendio.
d ) In condizioni di uso eccessivo è possibile che la
batteria espella del liquido; evitarne il contatto. In
caso di contatto, sciacquare abbondantemente con
acqua. Se il liquido viene a contatto con gli occhi,
consultare un medico Il liquido emesso dalla batteria
può causare irritazioni o ustioni.
6) Assistenza
a ) L’apparato elettrico deve essere riparato da
personale qualificato,che utilizzi ricambi originali
identici alle parti da sostituire. In questo modo viene
garantita la sicurezza dell’apparato elettrico.
NORME DI SICUREZZA SPECIFICHE
AGGIUNTIVE
Avvertenze di sicurezza comuni per
lavorazioni di smerigliatura
a ) Questo apparato elettrico è progettato per
essere utilizzato come smerigliatrice. Leggere
attentamente tutte le avvertenze, istruzioni,
illustrazioni e specifiche fornite con l’apparato. La
mancata osservanza delle istruzioni seguenti può dar
luogo a scossa elettrica, incendio e/o lesioni gravi .
b ) L’esecuzione di operazioni come la sabbiatura,
la spazzolatura metallica, la lucidatura e il taglio
abrasivo non sono consigliabili con questo apparato
elettrico. L’esecuzione di lavorazioni per le quali
l’apparato non è stato progettato comporta dei rischi e
può causare lesioni personali.
c ) Non utilizzare accessori non progettati
appositamente o non consigliati dal produttore per
questo tipo di apparato. Anche se un accessorio può
essere collegato all’apparato, ciò non ne garantisce la
sicurezza di utilizzo.
d ) La velocità nominale dell’accessorio deve essere pari
almeno a quella massima indicata sull’apparato. Gli
accessori fatti funzionare a una velocità superiore rispetto
a quella nominale possono rompersi e disintegrarsi.
e ) Il diametro esterno e lo spessore dell’accessorio
devono rientrare nei limiti previsti per l’apparato.
Non è possibile proteggere o controllare adeguatamente
gli accessori di dimensioni errate.
f ) Il diametro dell’asse di mole, flange, platorelli o
di qualsiasi altro accessorio deve corrispondere
esattamente a quello dell’alberino dell’apparato. Gli
accessori con il diametro dell’asse che non corrisponde alla
struttura di montaggio dell’apparato non mantengono
Italiano
l’equilibrio, vibrano eccessivamente e possono causare la
perdita di controllo.
g ) Le mole montate sul mandrino o gli altri accessori
devono essere completamente inseriti nella pinza o
mandrino. Se il mandrino non è tenuto a sufficienza e/o
la sporgenza della mola è troppo lunga, la mola montata
potrebbe staccarsi ed essere espulsa ad alta velocità.
h ) Non utilizzare accessori danneggiati. Prima di ogni
utilizzo controllare gli accessori affinché sui dischi
abrasivi non vi siano scheggiature e lesioni, non
siano presenti crepe o segni eccessivi di usura sul
platorello, che le spazzole metalliche non abbiano
filamenti metallici staccati o spezzati. Se l’apparato
o l’accessorio è caduto, verificare eventuali danni o
installare un accessorio non danneggiato. Dopo aver
ispezionato o installato un accessorio, verificare
che l’operatore e le altre persone siano lontane dal
piano dell’accessorio rotante e far girare l’apparato
a vuoto alla massima velocità per un minuto. Gli
accessori danneggiati normalmente si rompono durante
questa fase di verifica.
i ) Indossare abbigliamento di protezione adeguato. A
seconda delle lavorazioni, utilizzare una maschera o
occhiali di protezione. Se opportuno, indossare una
mascherina antipolvere, protezioni acustiche, guanti
e un grembiule da lavoro in grado di arrestare
frammenti abrasivi o di lavorazione di piccole
dimensioni. La protezione oculare deve impedire a detriti
volanti generati dalle varie lavorazioni di raggiungere gli
occhi. La maschera antipolvere o il respiratore devono
essere in grado di filtrare le particelle generate dalle
lavorazioni. L’esposizione prolungata a rumori di alta
intensità può causare la perdita dell’udito.
j ) Tenere le altre persone a distanza di sicurezza
dalla zona di lavoro. Chiunque acceda alla zona di
lavoro deve indossare abbigliamento di protezione
adeguato. Frammenti del pezzo da lavorare o di un
accessorio rotto possono volare via e causare lesioni al di
là dell’immediata area di lavoro.
k ) Tenere l'elettroutensile afferrando solo le superfici
isolate se vi è la possibilità che la lama possa
venire a contatto con cavi nascosti o con il filo di
alimentazione. Il contatto con un cavo sotto tensione
trasmette la corrente elettrica anche alle parti metalliche
esposte dell’apparato e può provocare la folgorazione
dell’operatore.
l ) Tenere sempre saldamente l’utensile in mano
durante l’avvio. La coppia di reazione del motore, nel
momento in cui accelera alla massima velocità, può
causare l’avvolgimento dell’apparato.
m ) Utilizzare morsetti per sostenere il pezzo da lavorare
per praticità. Non tenere mai un pezzo da lavorare
di piccole dimensioni in una mano e l’apparato
nell’altra durante l’uso. Il fissaggio di un pezzo da
lavorare di piccole dimensioni consente di usare le mani
per controllare l’apparato. I materiali rotondi come i
n )
o )
p )
q )
r )
s )
perni dei tasselli, i tubi o le tubature hanno la tendenza di
rotolare durante il taglio, e possono far sì che la punta si
inceppi o si scagli verso di sé.
Non appoggiare mai l’apparato finché l’accessorio
non si sia completamente arrestato. L’accessorio
rotante potrebbe fare presa sulla superficie e trascinare
l’apparato facendone perdere il controllo.
Dopo aver sostituito le punte o effettuato le
regolazioni, assicurarsi che il dado stringipinza, il
mandrino o qualsiasi altro dispositivo di regolazione
sia fissato saldamente. L’allentamento dei dispositivi
di regolazione può causare uno spostamento improvviso,
provocando la perdita del controllo e scagliando con
violenza i componenti di rotazione allentati.
Non azionare l’apparato mentre lo si trasporta a
fianco. Un contatto accidentale con l’accessorio rotante
può farlo impigliare ai vestiti e trascinarlo verso il corpo
dell’operatore.
Pulire regolarmente le prese d’aria dell’apparato.
La ventola del motore può attirare la polvere all’interno
dell’alloggiamento e l’accumulo eccessivo di metallo
polverizzato può causare pericoli elettrici.
Non utilizzare l’apparato vicino a materiali
infiammabili. Le scintille possono far prendere fuoco
ai materiali.
Non utilizzare accessori che richiedono refrigeranti
liquidi. L’utilizzo di acqua o altri liquidi refrigeranti può
provocare elettrocuzione o scosse elettriche.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA AGGIUNTIVE PER
TUTTE LE LAVORAZIONI
Cause del rimbalzo e salvaguardia
dell’operatore
Il rimbalzo è una reazione improvvisa provocata da mole,
platorelli, spazzole o qualsiasi altro accessorio in rotazione
che rimanga pinzato o impigliato. Ciò provoca un arresto
immediato dell’accessorio rotante che a sua volta provoca la
perdita di controllo dell’apparato, che viene spinto nella direzione
opposta rispetto alla rotazione dell’accessorio nel punto in cui è
stato trattenuto.
Ad esempio, se un disco abrasivo è impigliato o pinzato dal pezzo
da lavorare, il bordo della mola penetrato nel punto pinzato può
scavare nel materiale e causare lo scavalcamento o il rimbalzo
della mola. La mola può saltare sia verso l’operatore che in
direzione opposta, a secondo della direzione del movimento della
mola nel punto pinzato. In queste condizioni è possibile che i dischi
abrasivi si spezzino.
Il rimbalzo è il risultato di un uso sbagliato dell’apparato e/o
di metodi o condizioni di lavoro scorretti e può essere evitato
prendendo le appropriate precauzioni come descritto di seguito:
a ) Mantenere una salda presa sull’apparato e scegliere
una posizione per corpo e braccia che sia in grado
di resistere alle forze di rimbalzo. Utilizzare sempre
l’impugnatura ausiliaria, se presente, per offrire la
65
Italiano
b )
c )
d )
e )
massima resistenza al rimbalzo o alla reazione di
coppia durante l’avviamento. L’operatore può frenare
la reazione di coppia o la forza di rimbalzo se vengono
prese le precauzioni adatte.
Prestare particolare attenzione quando si lavorano
angoli, estremità appuntite, ecc. Evitare di far
rimbalzare o impigliare l’accessorio. Angoli, estremità
appuntite o rimbalzi tendono a fare impigliare l’accessorio
rotante e a causare la perdita di controllo o il rimbalzo
dell’apparato.
non collegare una lama da motosega per legno
o una lama da sega dentata. Queste lame creano
rimbalzi e perdita di controllo frequenti.
Inserire sempre la punta nel materiale nella stessa
direzione in cui l’estremità di taglio esce dal
materiale (che è la stessa direzione in cui vengono
scagliati i trucioli). L’inserimento dell’apparato nella
direzione erronea provoca la fuoriuscita dell’estremità
tagliente della punta dal pezzo e tira l’apparato nella
direzione di inserimento.
Quando si utilizzano lime rotanti, mole di taglio,
frese ad alta velocità o frese al carburo di tungsteno,
serrare sempre il lavoro in modo sicuro. Queste mole
si bloccano se rimangono leggermente inclinate nella
scanalatura e possono causare un contraccolpo. Quando
una mola di taglio si blocca, solitamente la mola stessa
si spezza. Quando le lime rotanti, mole di taglio, frese ad
alta velocità o frese al carburo di tungsteno si bloccano,
possono saltare dalla scanalatura e far perdere il controllo
all’operatore.
Avvertenze di sicurezza specifiche per
lavorazioni di smerigliatura e taglio
a ) Usare esclusivamente i tipi di mola raccomandati
per il proprio elettroutensile ed esclusivamente
per le applicazioni raccomandate. Per esempio:
non molare con il fianco di una mola da taglio.
Le mole da taglio abrasivo sono progettate per la
smerigliatura periferica. Forze laterali applicate a
queste mole possono causarne la frantumazione.
b ) Per coni abrasivi e attacchi filettati, utilizzare
esclusivamente mandrini con mole integri con una
flangia spalla continua di dimensione e lunghezza
corrette. I mandrini corretti riducono la possibilità
di rottura.
c ) Non inceppare il disco di taglio e non esercitare una
pressione eccessiva. Non tentare di eseguire tagli
troppo profondi. Il sovraccarico della mola aumenta il
carico e la suscettibilità alla torsione o alla rottura della
mola nel taglio, con la possibilità di rimbalzo o di rottura.
d ) Non posizionarsi con la mano allineata alla mola
in rotazione e star dietro di essa. Quando la mola si
muove nella direzione di allontanamento dalla mano,
il possibile rimbalzo può spingere la mola in rotazione e
l’apparato proprio verso di sé.
66
e ) Se il disco si impiglia, inceppa, oppure quando, per
una qualsiasi ragione, si interrompe l’operazione di
taglio, spegnere l’elettroutensile e tenerlo fermo nel
pezzo fino a quando il disco di arresta del tutto. Non
tentare mai di rimuovere la mola da taglio mentre è
in movimento, altrimenti può rimbalzare. Esaminare
e adottare azioni correttive per eliminare le cause
dell’impigliamento o rottura della lama.
f ) Non riprendere l’operazione di taglio nel pezzo.
Far raggiungere la massima velocità alla mola
e poi rientrare con attenzione nel taglio. La mola
può incepparsi, scavalcare o rimbalzare se l’apparato
elettrico viene riavviato quando ancora è dentro al pezzo
in lavorazione.
g ) Pannelli o altri pezzi di grandi dimensioni vanno
sorretti per minimizzare il rischio che la mola sia
pinzata o che rimbalzi. I pezzi più grandi tendono a
incurvarsi sotto il loro stesso peso. Devono essere collocati
dei supporti sotto al pezzo vicino alla linea di taglio e alle
estremità del pezzo, da entrambi i lati della mola.
h ) Prestare ancora più attenzione quando si eseguono
“tagli a tuffo” all’interno di pareti o di altre aree
cieche. La parte sporgente della mola potrebbe tagliare
tubi del gas o dell’acqua, cavi elettrici o anche oggetti che
possono provocarne il rimbalzo.
Rischi residui
Malgrado l’applicazione delle principali regole di sicurezza e
l’implementazione di dispositivi di sicurezza, alcuni rischi residui
non possono essere evitati. Questi sono:
• Menomazioni uditive.
• Rischio di lesioni personali causati da schegge volanti.
• Rischio di bruciature causate da parti che si arroventano
durante la lavorazione.
• Rischio di lesioni personali causate dall’utilizzo prolungato.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere alimentato con
un solo livello di tensione. Verificare sempre che la tensione
del pacco batteria corrisponda alla tensione della targhetta.
Assicurarsi anche che la tensione del caricabatterie corrisponda
a quella di rete.
L’apparato DeWALT possiede doppio isolamento
secondo la normativa EN60335, perciò non è
necessario il collegamento a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito
con un cavo appositamente realizzato, disponibile tramite la
rete di assistenza DeWALT.
Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare
sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) – utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) – utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente esterno,
devono essere collegati ad un interruttore differenziale.
Italiano
Utilizzo di un cavo di prolunga
Non si dovrebbe mai utilizzare un cavo di prolunga se non
assolutamente necessario. Utilizzare un cavo di prolunga
omologato, adatto alla presa di ingresso del caricabatterie
(vedere i Dati tecnici). La sezione minima del conduttore è
1 mm2 e la lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo completamente.
•
•
•
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
Caricabatterie
I caricabatteria DeWALT non richiedono alcuna regolazione e
sono progettati per funzionare nel modo più semplice possibile.
Istruzioni di sicurezza importanti per tutti i
caricabatteria
CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI: il presente manuale
contiene importanti istruzioni di sicurezza e di funzionamento
per caricabatterie compatibili (vedere Dati tecnici).
• Prima di utilizzare il caricatore, leggere tutte le istruzioni e
gli avvertimenti contrassegnati sul caricatore, la batteria e il
prodotto che funziona con la batteria.
AVVERTENZA: rischio di scossa elettrica. Non far
penetrare alcun liquido dentro al caricabatterie. Pericolo
di scossa elettrica.
AVVERTENZA: consigliamo l’utilizzo di un dispositivo di
corrente residua con una corrente nominale residua di
30mA o inferiore.
ATTENZIONE: rischio di incendio. Per ridurre il rischio di
lesioni, caricare solamente batterie ricaricabili DeWALT.
Tipi diversi di batterie potrebbero scoppiare provocando
lesioni personali e danni.
ATTENZIONE: i bambini devono essere sorvegliati per
assicurarsi che non giochino con l’apparecchio.
AVVISO: in determinate condizioni, con il caricatore
inserito nella presa di corrente, i contatti di carica esposti
all’interno del caricabatterie possono essere circuitati da
materiale estraneo. Materiali estranei di natura conduttiva
quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, lana
d’acciaio, fogli di alluminio o qualsiasi accumulo di
particelle metalliche devono essere tenuti lontano dalle
cavità del caricabatterie. Staccare sempre il caricabatterie
dalla presa quando il pacco batteria non è in sede.
Staccare il caricabatterie dalla presa prima di cominciare
a pulirlo.
• NON provare a caricare il pacco batterie con qualsiasi
altro caricabatteria diverso da quelli di questo
manuale. Il caricabatterie e il pacco batteria sono progettati
specificatamente per lavorare insieme.
• Questi caricabatteria non sono previsti per alcun altro
utilizzo diverso dal caricare le batterie ricaricabili
DeWALT. Ogni utilizzo diverso comporta rischio di incendio,
scossa elettrica o folgorazione.
• Non esporre il caricabatteria a pioggia o neve.
• Per staccare dalla presa il caricabatterie, tirare la spina e
non il cavo. Ciò riduce il rischio che si danneggino entrambi.
•
•
•
•
•
•
•
Assicurarsi che il cavo sia posto in modo da non essere
calpestato, non faccia inciampare o altro che lo possa
danneggiare o sollecitare.
Non utilizzare un cavo di prolunga se non è strettamente
necessario. L’utilizzo di cavi di prolunga non idonei può dar
luogo a rischio di incendio,scossa elettrica o folgorazione.
Non mettere alcun oggetto sopra il caricabatteria e non
appoggiare il caricabatteria su superfici morbide che
potrebbero bloccare le fessure di ventilazione e causare
calore interno eccessivo. Tenere il caricabatteria lontano da
qualsiasi fonte di calore. Il caricabatteria viene ventilato con le
fessure sopra e sotto l’alloggiamento.
Non lavorare con un caricabatteria che abbia il cavo o la
spina danneggiati—farli sostituire immediatamente.
Non azionare il caricabatteria se ha preso un forte colpo,
è caduto o è stato danneggiato in qualche altro modo.
Portarlo in un centro di assistenza autorizzato.
Non smontare il caricabatteria; quando è necessaria
assistenza o riparazione, portarlo in un centro di
assistenza autorizzato. Un montaggio sbagliato comporta
il rischio di scossa elettrica, folgorazione o incendio.
Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse danneggiato, è
necessario farlo sostituire immediatamente dal produttore, o
dal suo agente o da persone qualificate per evitare pericoli.
Staccare il caricabatterie dalla presa prima di qualsiasi
tipo di pulizia. Ciò riduce il rischio di scossa elettrica. La
rimozione del pacco batteria non riduce tale rischio.
Non tentare MAI di collegare fra loro 2 caricabatteria.
Il caricabatteria è progettato per funzionare con la
corrente elettrica da 230V standard di rete. Non tentare
di utilizzarlo con una tensione diversa. Ciò non vale per i
caricabatterie da veicolo.
Caricamento di una batteria (Fig. A)
1. Collegare il caricatore ad una presa adatta prima di inserire il
gruppo batterie.
2. Inserire il pacco batteria 8 nel caricabatteria, assicurandosi
che sia completamente posizionato nel caricabatteria. La
luce rossa (in carica) lampeggia ripetutamente, indicando
che è iniziato il processo di carica.
3. Il completamento della carica sarà indicato dalla luce
rossa che rimane continuamente accesa. Il pacco batteria
è completamente carico e può essere utilizzato in questo
momento o lasciato nel caricabatterie. Per rimuovere il
pacco batteria dal caricabatterie, premere e tenere premuto
il pulsante di sblocco della batteria 9 sul pacco batteria.
NOTA: Per garantire la massima prestazione e durata delle
batterie Li-Ion, caricare completamente il pacco batteria prima
di utilizzarlo per la prima volta.
Funzionamento del caricabatterie
Consultare gli indicatori sottostanti per lo stato di carica del
pacco batteria.
67
Italiano
Indicatori di carica
in carica
carica completa
ritardo per pacco caldo/freddo*
*La spia rossa continuerà a lampeggiare, ma una spia
dell’indicatore gialla sarà illuminata durante questa operazione.
Una volta che la batteria avrà raggiunto una temperatura
adeguata, la spia gialla si spegnerà e il caricabatteria riprenderà
la procedura di caricamento.
I caricabatteria compatibili non caricheranno un pacco batteria
difettoso. Il caricabatteria indicherà una batteria difettosa non
illuminandosi o visualizzando un motivo lampeggiante con la
dicitura pacco batteria o caricabatteria difettoso.
NOTA: questo potrebbe anche indicare un problema
del caricabatteria.
Se il caricabatteria indica un problema, portare il caricatore e
il pacco batteria presso un centro di assistenza autorizzato per
essere testati.
Ritardo pacco caldo/freddo
Quando il caricabatteria rileva una batteria troppo calda o
troppo fredda avvia automaticamente un ritardo pacco caldo/
freddo, sospendendo il caricamento finché la batteria non ha
raggiunto la temperatura appropriata. Il caricabatteria quindi
passa automaticamente alla modalità di caricamento del pacco.
Questa funzione garantisce la massima durata della batteria.
Un pacco batteria freddo si caricherà a una velocità più lenta
rispetto a un pacco batteria caldo. Il pacco batteria si caricherà
a una velocità rallentata per tutto il ciclo di caricamento e non
tornerà alla velocità di caricamento massima anche se la batteria
si scalda.
Il caricabatterie DCB118 è dotato di una ventola interna
progettata per raffreddare il pacco batterie. La ventola si
accende automaticamente quando il pacco batteria necessita
di essere raffreddato. Non utilizzare mai il caricabatterie se
la ventola non funziona correttamente o se le aperture di
ventilazione sono bloccate. Non permettere a corpi estranei di
entrare all’interno del caricabatterie.
Sistema di protezione elettronico
Gli apparati XR Li-Ion (agli ioni di litio) sono progettati con un
sistema di protezione elettronico che salvaguarda la batteria da
sovraccarico, surriscaldamento o scaricamento completo.
L’apparato si spegnerà automaticamente se dovesse
scattare il Sistema di Protezione Elettronico. In tal caso,
riporre la batteria agli ioni di litio sul caricatore finché non è
completamente carica.
Montaggio a parete
Questi caricabatterie sono progettati per essere montabili a
parete o per sedersi in posizione verticale su un piano o una
superficie di lavoro. Durante il montaggio a parete, individuare
il caricabatterie a portata di una presa elettrica, e lontano
da un angolo o altri ostacoli che possano impedire il flusso
d’aria. Utilizzare il retro del caricabatterie come modello per
68
la posizione delle viti di montaggio sulla parete. Montare il
caricabatterie in modo sicuro utilizzando viti per cartongesso
(acquistate separatamente) di almeno 25,4 mm di lunghezza
con un diametro della testa della vite di 7–9 mm, fissata nel
legno a una profondità ottimale lasciando circa 5,5 mm della
vite esposti. Allineare le fessure sul retro del caricatore con le viti
a vista e inserirle fino in fondo nelle fessure.
Istruzioni di pulizia per il caricabatteria
AVVERTENZA: rischio di scossa elettrica. Scollegare il
caricabatteria dalla presa di alimentazione CA prima
della pulizia. È possibile rimuovere lo sporco e il grasso
dall’esterno del caricabatteria utilizzando un panno o
una spazzola morbida non metallica. Non utilizzare
acqua o soluzioni detergenti. Non far penetrare del liquido
all’interno dell’apparato, e non immergere alcuno dei suoi
componenti direttamente in un liquido.
Pacco batteria
Istruzioni di sicurezza importanti per tutti i
pacchi batteria
Con l’ordine dei pacchi batteria di ricambio, assicurarsi di
includere il loro numero di catalogo e la tensione.
Quando si apre la scatola, il pacco batteria non è carico
completamente. Prima di utilizzare il pacco batteria e il
caricabatterie, leggere le istruzioni di sicurezza seguenti. Seguire
poi le procedure di carica descritte.
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
•
•
•
•
•
•
•
Non caricare o utilizzare la batteria in ambienti con
atmosfera esplosiva, come quelli in presenza di liquidi,
gas o polveri infiammabili. L’inserimento o la rimozione
della batteria dal caricabatterie può incendiare le polveri o
i fumi.
Non forzare il pacco batteria nel caricabatteria. Non
modificare il pacco batteria in modo da farlo entrare
in un caricabatteria non compatibile siccome il
pacco batteria potrebbe rompersi e provocare gravi
lesioni personali.
Caricare i pacchi batteria solo nei caricabatteria DeWALT.
NON spruzzare o immergere in acqua o in altri liquidi.
Non immagazzinare o non utilizzare l’apparato e il
pacco batteria in posti dove la temperatura raggiunge
o supera 40 ˚C (104 ˚F) (come nei capannoni o nelle
costruzioni metalliche in estate).
Non bruciare il pacco batteria anche se è seriamente
danneggiato o è completamente esausto. Il pacco
batteria può esplodere se gettato nel fuoco. Se vengono
bruciati dei pacchi batteria agli ioni di litio, si creano fumi e
materiali tossici.
Se il contenuto della batteria viene a contatto con la
pelle, lavare immediatamente con sapone delicato
e acqua. Se il liquido della batteria raggiunge gli occhi,
sciacquare con acqua gli occhi aperti per 15 minuti o fino a
quando cessa l’irritazione. Se sono necessarie cure mediche,
l’elettrolito della batteria è composto da una miscela di
carbonati organici liquidi e di sali di litio.
Italiano
•
Il contenuto delle celle della batteria aperta può causare
irritazione delle vie respiratorie. Far circolare aria fresca. Se
il sintomo persiste, rivolgersi a cure mediche.
AVVERTENZA: rischio di incendio. Il liquido della batteria
si può incendiare se esposto a scintilla o a fiamma.
AVVERTENZA: non cercare mai di aprire il pacco
batteria per alcun motivo. Se l’involucro del pacco
batteria è lesionato o danneggiato, non inserirlo nel
caricabatterie. Non schiacciare, far cadere o danneggiare
il pacco batteria. Non utilizzare un pacco batteria o un
caricabatterie che abbia subito un forte colpo, sia caduto,
sia stato travolto o danneggiato in qualche modo (per
esempio forato con un chiodo, battuto con un martello,
calpestato). Pericolo di scossa elettrica o folgorazione. I
pacchi batteria danneggiati dovrebbero essere inviati al
centro assistenza per il riciclaggio.
AVVERTENZA: pericolo d’incendio. Non conservare o
trasportare il pacco batteria in modo tale che degli
oggetti metallici possano entrare a contatto con
i terminali esposti della batteria. Per esempio, non
riporre il pacco batteria in grembiuli, tasche, cassette degli
attrezzi, scatole kit prodotto, cassetti, ecc, con chiodi, viti,
chiavi, etc.
ATTENZIONE: quando non viene usato, appoggiare
l’apparato di fianco su una superficie stabile, dove
non ci sia rischio di inciampare o di cadere. Alcuni
apparati con pacchi batterie grandi possono rimanere
in piedi poggiando sul pacco batteria ma potrebbero
cadere facilmente.
Trasporto
AVVERTENZA: pericolo d’incendio. Il trasporto delle
batterie può causare incendi se i terminali della batteria
entrano inavvertitamente a contatto con materiali
conduttivi. Durante il trasporto delle batterie, assicurarsi
che i terminali della batteria siano protetti e ben isolati
da materiali che potrebbero entrare in contatto con essi e
causare un corto circuito.
Le batterie DeWALT sono conformi a tutte le norme di trasporto
in vigore come prescritte dalle normative del settore e legali
che includono la Raccomandazione NU sul trasporto di merci
pericolose; le normative sulle merci pericolose dell’Associazione
di trasporto aereo internazionale (IATA), le normative
internazionali marittime sulle merci (IMDG) e l’Accordo
europeo concernente il trasporto stradale internazionale di
merci pericolose (ADR). Le celle e le batterie agli ioni di litio
sono state testate conformemente alla sezione 38,3 delle
Raccomandazioni NU sul Manuale di Test e Criteri per il
Trasporto di merci pericolose.
Nella maggior parte dei casi, la spedizione di un pacco batteria
DeWALT sarà esentata dalla classificazione di Materiale
pericoloso Classe 9 pienamente regolamentato. In generale, solo
le spedizioni contenenti una batteria agli ioni di litio con una
classe superiore a 100 wattore (Wh) richiederà una spedizione
Classe 9 pienamente regolamentata. Tutte le batterie agli ioni
di litio hanno la potenza in wattora indicata sulla confezione.
Inoltre, a causa della complessità della regolamentazione,
DeWALT sconsiglia la spedizione aerea delle sole batterie agli
ioni di litio a prescindere dalla classificazione in wattora. Le
spedizioni di utensili con batterie (kit combo) possono essere
effettuate per via aerea eccetto salvo che la classificazione in
wattore della batteria non sia superiore a 100 Wh.
A prescindere che una spedizione sia considerata esente o
pienamente regolata, è di responsabilità dei trasportatori
consultare le ultime normative concernenti i requisiti di
imballaggio/etichettatura/contrassegno e documentazione.
Le informazioni contenute nella presente sezione sono fornite in
buona fede e si ritengono accurate al momento della creazione
del documento. Tuttavia, non viene fornita alcuna garanzia
implicita o esplicita. È di responsabilità dell’acquirente assicurarsi
che le proprie attività sia conformi alle normative in vigore.
Trasporto della batteria FLEXVOLTTM
La batteria DeWALT FLEXVOLTTM ha due modalità: Uso
e Trasporto.
Modalità Uso: Quando la batteria FLEXVOLTTM è utilizzata
autonomamente o si trova in un prodotto DeWALT 18V,
funzionerà come batteria da 18V. Quando la batteria
FLEXVOLTTM si trova in un prodotto da 54V o 108V (due batterie
da 54V), funzionerà come batteria da 54V.
Modalità Trasporto: Quando viene inserito il coperchio sulla
batteria FLEXVOLTTM, la batteria è in modalità trasporto.
Conservare il coperchio per la spedizione.
In modalità Trasporto, le celle
sono elettricamente scollegate
all’interno del pacco risultando in
3 batterie con un wattora più
basso (Wh) rispetto a 1 batteria
con un wattora superiore. La quantità superiore di 3 batterie con
un wattora inferiore può esentare il pacco da determinate
norme di spedizione imposte sulle batterie con
wattora superiore.
Esempio di marcatura sull’etichetta d’uso
Per esempio, la
classificazione di Trasporto e trasporto
Wh potrebbe indicare
3 x 36 Wh, ovvero 3
batterie di 36 Wh ciascuna.
La classificazione di Utilizzo Wh potrebbe indicare 108 Wh
(1 batteria implicita).
Istruzioni per la conservazione
1. Il posto migliore per la conservazione è un luogo fresco e
asciutto, non illuminato direttamente dal sole e protetto
da eccessive temperature calde o fredde. Per ottenere il
massimo di prestazioni e di durata dalla batteria, conservare
i pacchi batteria a temperatura ambiente quando
non utilizzati.
2. Per la conservazione nel lungo periodo, si raccomanda di
ritirare un pacco batteria completamente carico in un luogo
fresco e asciutto fuori dal caricabatteria per risultati ottimali.
NOTA: i pacchi batteria non devono essere conservati
completamente privi di carica. Il pacco batteria dovrà essere
ricaricato prima dell’uso.
69
Italiano
Targhette sul caricabatterie e sul pacco
batteria
Oltre ai simboli utilizzati nel presente manuale, le etichette sul
caricabatteria e il pacco batteria riportano i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
1
2
3
1
•
•
Pacco batteria Li-Ion (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 modelli)
Pacchi batteria Li-Ion (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 modelli)
Pacchi batteria Li-Ion (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 modelli)
Manuale di istruzioni
Verificare eventuali danni all’apparato, ai componenti o agli
accessori che possano essere avvenuti durante il trasporto.
Prima di utilizzare il prodotto, leggere e comprendere
interamente questo manuale.
Riferimenti sull’apparato
Vedere i Dati Tecnici per il tempo di ricarica.
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
Non toccare con oggetti conduttivi.
Non caricare pacchi batteria danneggiati.
Utilizzare protezioni acustiche.
Non esporre all’acqua.
Utilizzare protezioni oculari.
Far sostituire immediatamente i cavi difettosi.
aricare esclusivamente a temperature tra 4 ˚C e
C
40 ˚C.
Solo per uso interno.
S maltire il pacco batteria con la dovuta attenzione
per l’ambiente.
aricare i pacchi batteria DeWALT esclusivamente
C
con i caricabatteria designati da DeWALT. Il
caricamento di pacchi batteria diversi da quelli
designati da DeWALT con un caricabatteria DeWALT
potrebbero causare un’esplosione o comportare
altre situazioni di pericolo.
Non bruciare il pacco batteria.
UTILIZZO (senza il tappo di traposto). Esempio: la
classificazione Wh indica 108 Wh (1 batteria con
108 Wh).
TRASPORTO (con tappo di trasporto incorporato).
Esempio: la classificazione Wh indica 3 x 36 Wh
(3 batterie di 36 Wh).
Tipo batterie
Il modello DCG426 funziona con un pacco batteria da 18 volt.
Questi pacchi batteria possono essere utilizzati: DCB181,
DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185,
DCB187, DCB546, DCB547. Fare riferimento a Dati Tecnici per
ulteriori informazioni.
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1Fresatrice
2Chiavi
70
Posizione del Codice Data (Fig. A)
Il codice data 14 , che comprende anche l’anno di
fabbricazione, è stampato sulla superficie dell’alloggiamento.
Esempio:
2018 XX XX
Anno di fabbricazione
Descrizione (Fig. A)
AVVERTENZA: non modificare l’apparato o alcuna parte
di esso. Si possono causare danni o lesioni personali.
1 Interruttore a bilanciere a velocità variabile
2 Pulsante di sblocco
3 Alberino
4 Dado stringipezzo
5 Chiave piccola (13 mm)
6 Chiave grande (17 mm)
7 Pinza (6,0 mm, 6,35 mm)
8 Batteria
9 Pulsante di rilascio della batteria
10 Corpo della fresatrice
11 Coperchio della fresatrice
12 Torcia LED
13 Selettore velocità
14 Codice data
Utilizzo Previsto
La fresatrice è stata progettata per lavorazioni professionali di
smerigliatura. L’utensile può essere utilizzato con la gamma
completa delle smerigliatrici disponibili in commercio con un
diametro massimo di 38 mm e una velocità minima approvata
di 25000/min.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza di liquidi
o gas infiammabili.
Questa fresatrice è un apparato elettrico professionale.
Italiano
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi all’apparato. Le
persone inesperte devono utilizzare questo apparato solo
sotto sorveglianza.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso da parte di
persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali
o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, a
meno che non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di una persona
responsabile della loro sicurezza. I bambini non devono mai
essere lasciati da soli con questo prodotto.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e staccare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Un
avvio accidentale può causare lesioni.
AVVERTENZA: utilizzare esclusivamente pacchi batteria e
caricabatterie DeWALT.
Inserimento e rimozione del gruppo batterie
dall’apparato (Fig. A)
NOTA: per risultati ottimali, assicurarsi che il pacco batteria 8 sia completamente carico.
Per installare il pacco batteria
nell’impugnatura dell’apparato
1. Allineare il pacco batteria 8 alle guide all’interno
dell’impugnatura dell’apparato.
2. Farlo scorrere nell’impugnatura finché il pacco batteria non
è saldamente posizionato nell’apparato e assicurarsi che non
si disinnesti.
Per rimuovere il pacco batteria
dall’apparato
1. Premere il pulsante di rilascio della batteria 9 ed estrarre il
pacco batteria dall’impugnatura dell’apparato.
2. Inserire il pacco batteria nel caricatore come descritto nella
sezione caricabatteria di questo manuale.
Pacchi batteria con indicatore del livello
di carburante (Fig. A)
Alcuni pacchi batteria DeWALT comprendono un indicatore del
livello di carburante costituito da tre spie LED verdi che indicano
il livello di carica rimanente nel pacco batteria.
Per azionare l’indicatore del carburante, premere e tenere
premuto il pulsante dell’indicatore del carburante. Una
combinazione di tre spie LED verdi si illumina per designare
il livello di carica residua. Quando il livello di carica nella
batteria scende al di sotto del limite utilizzabile, l’indicatore del
carburante non si illumina e sarà necessario ricaricare la batteria.
NOTA: l’indicatore del carburante è solo un’indicazione
del livello di carica residua sul pacco batteria. Non indica la
funzionalità dell’apparato ed è soggetto a variazioni in base
ai componenti prodotto, alla temperatura e all’applicazione
dell’utente finale.
Interruttore a bilanciere a velocità variabile
(Fig. A)
AVVERTENZA: stringere saldamente l’apparato con
entrambe le mani per mantenere il controllo all’avvio e
durante l’utilizzo fino a quando la mola o l’accessorio
non sia completamente fermo. Assicurarsi che la mola sia
completamente ferma prima di appoggiare l’apparato.
AVVERTENZA: per ridurre i movimenti imprevisti, non
accendere o spegnere l’apparato mentre è in funzione.
Far girare la smerigliatrice alla massima velocitr prima di
toccare la superficie da lavorare. Sollevare l’apparato dalla
superficie prima di spegnerlo.
La pressione dell’interruttore a bilanciere a velocità variabile
1 accende l’utensile, il rilascio dell’interruttore a bilanciere a
velocità variabile spegne l’utensile. L’interruttore a bilanciere
a velocità variabile consente di controllare la velocità: più si
spegne l’interruttore, maggiore è la velocità della fresatrice.
Pulsante di sicurezza (Fig. A)
Il pulsante di sicurezza 2 , situato sul corpo dell’utensile, è una
funzione di sicurezza che impedisce l’attivazione accidentale
della fresatrice.
Per accendere l’utensile, spingere il pulsante di sicurezza 2 ,
quindi premere l’interruttore a bilanciere 1 . L’apparato funziona
quando si preme l’interruttore. Spegnere l’apparato rilasciando
l’interruttore a bilanciere.
AVVERTENZA: non disabilitare il pulsante di sicurezza.
Se il pulsante di sicurezza è disabilitato, l’apparato può
avviarsi inaspettatamente mentre è appoggiato.
AVVERTENZA: far raggiungere la massima velocità
all’apparato prima di toccare la superficie da lavorare.
Sollevare l’apparato dalla superficie da lavorare prima
di spegnerlo.
Trasmissione a tre velocità (Fig. A)
AVVERTENZA: Indipendentemente dalla regolazione
della velocità, la velocità nominale dell’accessorio deve
essere almeno pari alla velocità massima indicata
sull’apparato.
La funzionalità a tre velocità dell’apparato consente di
selezionare gli intervalli di velocità in base all’applicazione e
all’accessorio utilizzato. Per selezionare la regolazione della
velocità più bassa, spegnere l’apparato e consentirne l’arresto.
Far scorrere il selettore della velocità 13 al numero minimo di
giri indicato sopra il cambio. L’impostazione della velocità media
è in posizione centrale. L’impostazione della velocità massima è
indicata con i giri al minuto più alti.
NOTA: gli intervalli della velocità non possono essere modificati
durante l’uso. Rilasciare il grilletto e consentire l’arresto totale
dell’apparato prima di passare a un nuovo intervallo di velocità.
Torcia LED (Fig. A)
ATTENZIONE: non fissare la luce. Rischio di gravi lesioni
agli occhi.
La torcia 12 situata attorno alla pinza si accende quando
viene premuto l’interruttore a bilanciere. Quando l’interruttore
71
Italiano
viene rilasciato la torcia rimarrà illuminata per un massimo di
20 secondi.
NOTA: la luce è intesa per l’illuminazione della superficie di
lavoro immediata e non deve essere usata come torcia.
FUNZIONAMENTO
AVVERTENZA: osservare sempre le istruzioni di sicurezza
e le normative in vigore.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e staccare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Un
avvio accidentale può causare lesioni.
Corretto posizionamento delle mani
(Fig. A, D)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, tenere le mani SEMPRE nella posizione corretta,
come illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, mantenere SEMPRE l’apparato con presa sicura per
prevenire reazioni improvvise.
Per una presa corretta, stringere con una mano il corpo
dell’apparato 10 e con l’altra mano il collo della fresatrice 11 ,
come mostrato in Figura D.
Istruzioni per l’uso (Fig. C)
AVVERTENZA:
• Assicurarsi che tutti i materiali da smerigliare o
tagliare siano fissati saldamente.
• Usare morse o un morsetto per tenere e bloccare
il pezzo da lavorare ad una piattaforma stabile. È
importante fissare e sostenere il pezzo saldamente
per impedire movimenti del pezzo e la perdita del
controllo. Il movimento del pezzo o la perdita del
controllo possono costituire un pericolo e provocare
lesioni alle persone.
• Fissare il pezzo da lavorare. Un pezzo da lavorare
fissato con dispositivi di serraggio o in una morsa è
tenuto più saldamente che se tenuto a mano.
• Pannelli o altri pezzi di grandi dimensioni vanno
sorretti per minimizzare il rischio che la mola sia
pinzata o che rimbalzi. I pezzi più grandi tendono
a incurvarsi sotto il loro stesso peso. Devono essere
collocati dei supporti sotto al pezzo da entrambi i lati,
vicino la linea di taglio e alle estremitr del pannello, da
entrambi i lati della mola.
• Indossare sempre regolari guanti da lavoro durante il
funzionamento di questo utensile.
• La scatola del cambio diventa bollente durante l’uso.
• Applicare solo una pressione leggera sull’apparato.
Non esercitare pressioni laterali sul disco.
• Evitare i sovraccarichi. Se l’apparato si surriscalda,
farlo girare a vuoto per qualche minuto.
72
•
L risultati ottimali di smerigliatura sono ottenuti
impostando la macchina a un’angolazione di 90°.
Spostare la macchina avanti e indietro con una
pressione moderata. In tal modo, il pezzo da lavorare
non si scalderà eccessivamente, non si scolorirà e non
si formeranno scanalature.
AVVERTENZA: stringere saldamente l’apparato con
entrambe le mani per mantenere il controllo all’avvio e
durante l’utilizzo fino a quando la mola o l’accessorio
non sia completamente fermo. Assicurarsi che la mola sia
completamente ferma prima di appoggiare l’apparato.
Mettere il pezzo da lavorare in una morsa o fissarlo in modo
sicuro. Utilizzare una maschera per il viso sul naso e sulla bocca
se la lavorazione solleva polvere. Trattare la mola con la dovuta
cura. Non far inceppare la mola nel pezzo da lavorare e non
esercitare una pressione eccessiva. Effettuare l’operazione di
smerigliatura soltanto sul davanti della molla a meno che non
si disponga di una mola speciale che permette di effettuare la
smerigliatura sul lato della mola.
Montaggio di un accessorio (Fig. A, B)
AVVERTENZA: gli accessori devono presentare specifiche
almeno pari alla massima velocità contrassegnata
sull’apparato. Gli accessori fatti funzionare a una velocità
superiore rispetto a quella nominale possono rompersi
e disintegrarsi.
AVVERTENZA: la capacità nominale degli accessori deve
essere pari a quella contrassegnata sull’apparato. Non
è possibile controllare adeguatamente gli accessori di
dimensioni errate.
AVVERTENZA: Non utilizzare accessori con una
lunghezza della mandrino superiore a 40 mm. Assicurarsi
che la lunghezza esposta del mandrino non superi i 10
mm dopo aver inserito l’accessorio nella pinza.
AVVERTENZA: Pericolo effetto proiettile. Usare solo
accessori con codoli conformi alla pinza installata.
I codoli di dimensioni più piccole non sono sicuri e
potrebbero allentarsi durante il funzionamento.
ATTENZIONE: Non serrare mai la pinza senza che vi sia
inserito prima un accessorio. Serrare una pinza vuota,
anche manualmente, può danneggiare la pinza.
1. Tenere l’albero 3 utilizzando la chiave più piccola 5 in dotazione.
2. Allentare il dado stringipinza 4 ruotandolo in senso antiorario.
3. Inserire il codolo dell’accessorio nella pinza 7 .
4. Serrare bene la pinza utilizzando la chiave più grande 6 in dotazione.
Per rimuovere l’accessorio, procedere nell’ordine inverso.
Lavorazioni su metalli
AVVERTENZA: in condizioni di lavoro estreme, durante
le lavorazioni su metalli si possono accumulare polveri
conduttive dentro l’alloggiamento del motore Ciò può far
degradare l’isolamento protettivo della macchina, con
possibili rischi di scossa elettrica.
Italiano
Per evitare l’accumulo di sfridi metallici dentro la macchina,
si raccomanda di pulire le prese d’aria giornalmente.
Vedere Manutenzione.
MANUTENZIONE
Questo apparato DeWALT è stato progettato per funzionare a
lungo con una manutenzione minima. Per avere prestazioni
sempre soddisfacenti occorre avere cura dell’apparato e
sottoporlo a pulizia periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e staccare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Un
avvio accidentale può causare lesioni.
Il caricabatteria e il pacco batteria non sono parti riparabili.
Pacco batteria ricaricabile
Questo pacco batteria a lunga durata deve essere ricaricato
quando non fornisce più energia sufficiente per eseguire
compiti che prima erano eseguiti agevolmente. Al termine della
sua vita operativa, il pacco batteria va smaltito con la dovuta
cura per l’ambiente.
• Far scaricare il pacco batteria completamente, quindi
rimuoverlo dalla radio.
• Le batteria agli ioni di litio sono riciclabili. Consegnarle al
proprio concessionario o presso un’apposita stazione di
riciclaggio. Le batterie raccolte verranno riciclate o smaltite
in modo appropriato.
Lubrificazione
L’apparato non richiede alcuna ulteriore lubrificazione.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere dall’alloggiamento
con aria compressa, non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria di ventilazione.
Quando si esegue questa procedura indossare occhiali di
protezione e mascherine antipolvere omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o altri prodotti
chimici aggressivi per pulire le parti non metalliche
dell’apparato. Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti. Utilizzare un
panno inumidito solo con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno dell’apparato, e non
immergere alcuno dei suoi componenti direttamente in
un liquido.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto sono stati collaudati
soltanto gli accessori offerti da DeWALT, quindi l’utilizzo
di accessori diversi potrebbe essere rischioso. Per ridurre il
rischio di lesioni, su questo prodotto vanno utilizzati solo
gli accessori raccomandati DeWALT.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni sugli
accessori più adatti.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. I prodotti e le batterie
contrassegnati con questo simbolo non devono essere
smaltiti con i normali rifiuti domestici.
Prodotti e batterie contengono materiali che possono
essere recuperati o riciclati diminuendo la domanda di materie
prime. Si prega di riciclare prodotti elettrici e batterie secondo
le disposizioni locali. Ulteriori informazioni sono disponibili
all’indirizzo www.2helpU.com.
73
Nederlands
RECHTE SLIJPMACHINE 18 V
DCG426
Hartelijk gefeliciteerd!
EG-conformiteitsverklaring
U hebt gekozen voor een DeWALT gereedschap. Jarenlange
ervaring, grondige productontwikkeling en innovatie maken
DeWALT tot een van de betrouwbaarste partners voor
gebruikers van professioneel gereedschap.
Richtlijn Voor Machines
Technische gegevens
Rechte slijpmachine 18 V
DCG426
Spanning
Type
Impactratio
Stand 1
Stand 2
Stand 3
Maximale wieldiameter
Spantangformaat
Gewicht (zonder accuset)
VDC
DCG426
18
1
DCG426-XE
18
1
min-1
min-1
min-1
mm
mm
kg
0–10000
0–17500
0–25000
38
6,0
1,2
0–10000
0–17500
0–25000
38
6,35
1,2
Lawaaiwaarden en vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgens EN60745-2-23.
LPA(emissie geluidsdrukniveau)
dB(A)
92
92
LWA(niveau geluidsvermogen)
dB(A)
103
103
K(onzekerheid voor het gegeven
dB(A)
3
3
geluidsniveau)
Vibratie-emissiewaarde ah =
Onzekerheid K =
m/s2
m/s2
4,4
1,5
4,4
1,5
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad wordt
gegeven, is gemeten in overeenstemming met een
gestandaardiseerde test volgens EN60745 en kan worden
gebruikt om het ene gereedschap met het andere te vergelijken.
Het kan worden gebruikt voor een eerste inschatting
van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde vibratie-emissieniveau
geldt voor de hoofdtoepassingen van het gereedschap. Als
het gereedschap echter voor andere toepassingen wordt
gebruikt, dan wel met andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-emissie verschillen. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk verhogen gedurende de
totale arbeidsduur.
Een inschatting van het blootstellingniveau aan vibratie
dient ook te worden overwogen wanneer het gereedschap
wordt uitgeschakeld of als het aan staat maar geen
daadwerkelijke werkzaamheden uitvoert. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verminderen gedurende de
totale arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen op om de
operator te beschermen tegen de effecten van vibratie,
zoals: onderhoud het gereedschap en de accessoires, houd
de handen warm, organisatie van werkpatronen.
74
DeWALT verklaart dat deze producten zoals beschreven onder
Technische gegevens in overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-23:2013.
Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn 2014/30/EU
en 2011/65/EU. Neem voor meer informatie contact op met
DeWALT via het volgende adres of kijk op de achterzijde van
de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling
van het technische bestand en legt deze verklaring af
namens DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
05.05.2017
WAARSCHUWING: Lees de instructiehandleiding om het
risico op letsel te verminderen.
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad voor elk
signaalwoord. Gelieve de handleiding te lezen en op deze
symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een mogelijk gevaarlijke
situatie die, indien niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
OPMERKING: Geeft een handeling aan waarbij geen
persoonlijk letsel optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan veroorzaken.
Wijst op risico van een elektrische schok.
Wijst op brandgevaar.
Gewicht
Nederlands
Accu's
Laders/Laadtijden (Minuten)
DCG426
VDC
Ah
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
Gewicht (kg) DCB107
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
Algemene veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING: Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle instructies. Het
niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies
kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig
persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN
EN INSTRUCTIES ALS TOEKOMSTIG
REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de waarschuwingen verwijst
naar uw (met een snoer) op de netspanning aangesloten
elektrische gereedschap of naar (draadloos) elektrisch
gereedschap met een accu.
1) Veiligheid Werkplaats
a ) Houd het werkgebied schoon en goed verlicht.
Rommelige of donkere gebieden zorgen voor ongelukken.
b ) Bedien elektrische gereedschappen niet in een
explosieve omgeving, zoals in de nabijheid van
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrische
gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
c ) Houd kinderen en omstanders op een afstand terwijl
u een elektrisch gereedschap bedient. Als u wordt
afgeleid kunt u de controle over het gereedschap verliezen.
2) Elektrische Veiligheid
a ) Stekkers van elektrisch gereedschap moeten in het
stopcontact passen. Pas de stekker nooit op enige
manier aan. Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap. Niet aangepaste
stekkers en passende contactdozen verminderen het risico
op een elektrische schok.
b ) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren, fornuizen
en ijskasten. Er bestaat een verhoogd risico op een
elektrische schok als uw lichaam geaard is.
c ) Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of
natte omstandigheden. Als er water in een elektrisch
gereedschap terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
d ) Behandel het stroomsnoer voorzichtig. Gebruik het
stroomsnoer nooit om het elektrische gereedschap
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
te dragen of te trekken, of de stekker uit het
stopcontact te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of bewegende
onderdelen. Beschadigde snoeren of snoeren die in de
war zijn verhogen het risico op een elektrische schok.
e ) Als u een elektrisch gereedschap buitenshuis
gebruikt, gebruikt u een verlengsnoer dat geschikt
is voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis, vermindert
het risico op een elektrische schok.
f ) Als het gebruik van een elektrisch gereedschap
op een vochtige locatie onvermijdelijk is,
gebruikt u een stroomvoorziening die beveiligd
is met een aardlekschakelaar. Het gebruik van
een aardlekschakelaar vermindert het risico op een
elektrische schok.
3) Persoonlijke Veiligheid
a ) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw gezonde
verstand als u een elektrisch gereedschap bedient.
Gebruik het gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol of medicatie
bent. Een moment van onoplettendheid tijdens het
bedienen van elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b ) Gebruik een beschermende uitrusting. Draag altijd
oogbescherming. Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen, een helm, of
gehoorbescherming gebruikt in de juiste omstandigheden
zal het risico op persoonlijk letsel verminderen.
c ) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de
schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand staat voordat u
het gereedschap aansluit op de stroombron en/
of accu, het oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw vinger
op de schakelaar of het aanzetten van elektrische
gereedschappen waarvan de schakelaar aan staat, zorgt
voor ongelukken.
d ) Verwijder alle stelsleutels of moersleutels voordat u
het elektrische gereedschap aan zet. Een moersleutel
of stelsleutel die in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten kan leiden tot
persoonlijk letsel.
e ) Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en in balans op
de grond staan. Dit zorgt voor betere controle van het
elektrische gereedschap in onverwachte situaties.
75
Nederlands
f ) Draag geschikte kleding. Draag geen loszittende
kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en
handschoenen uit de buurt van bewegende
onderdelen. Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
g ) Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor dat deze
correct worden aangesloten en gebruikt. Het gebruik
van een stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.
4) Gebruik en Verzorging van Elektrisch
Gereedschap
a ) Forceer het gereedschap niet. Gebruik het juiste
elektrische gereedschap voor uw toepassing. Het
juiste elektrische gereedschap voert de werkzaamheden
beter en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
b ) Gebruik het gereedschap niet als de schakelaar het
niet aan en uit kan zetten. Ieder gereedschap dat niet
met de schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.
c ) Haal de stekker uit het stopcontact en/of neem de
accu uit het gereedschap voordat u aanpassingen
uitvoert, accessoires verwisselt, of het elektrische
gereedschap opbergt. Dergelijke preventieve
veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het
elektrische gereedschap per ongeluk opstart.
d ) Bewaar gereedschap dat niet wordt gebruikt buiten
het bereik van kinderen en laat niet toe dat personen
die onbekend zijn met het elektrische gereedschap
of deze instructies het gereedschap bedienen.
Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk in handen van
ongetrainde gebruikers.
e ) Onderhoud elektrische gereedschappen. Controleer
op verkeerde uitlijning en het grijpen van
bewegende onderdelen, breuk van onderdelen en
andere omstandigheden die de werking van het
gereedschap nadelig kunnen beïnvloeden. Zorg dat
het gereedschap voor gebruik wordt gerepareerd als
het beschadigd is. Veel ongelukken worden veroorzaakt
door slecht onderhouden gereedschap.
f ) Houd snijdgereedschap scherp en schoon. Correct
onderhouden snijdgereedschappen met scherpe
snijdranden lopen minder snel vast en zijn gemakkelijker
te beheersen.
g ) Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen enz. in
overeenstemming met deze instructies, waarbij
u rekening houdt met de werkomstandigheden
en de werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische gereedschap voor
werkzaamheden die anders zijn dan het bedoelde gebruik,
kunnen leiden tot een gevaarlijke situatie.
76
5) Gebruik en Verzorging van
Gereedschap op Accu
a ) Gebruik alleen de lader die door de fabrikant wordt
opgegeven. Een lader die geschikt is voor één accutype,
kan een risico op brand veroorzaken indien gebruikt met
een andere accu.
b ) Gebruik elektrische gereedschappen uitsluitend met
speciaal omschreven accu’s. Gebruik van andere accu’s
kan leiden tot letsel en brandgevaar.
c ) Als de accu niet in gebruik is, dient u deze uit de
buurt te houden van andere metalen voorwerpen
zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers,
schroeven of andere kleine metalen voorwerpen
die een verbinding van het ene contactpunt met
het andere kunnen maken. Het kortsluiten van
de accucontactpunten samen kan brandwonden of
brand veroorzaken.
d ) Als het gereedschap te zwaar wordt belast, kan
er vloeistof uit de accu lekken; vermijd contact
hiermee. Als u per ongeluk hier toch mee in contact
komt, spoelt u met water. Als de vloeistof in contact
met de ogen komt, dient u daarnaast medische hulp
in te roepen. Vloeistof afkomstig uit de accu kan irritatie
of brandwonden veroorzaken.
6) Service
a ) Zorg dat u gereedschap wordt onderhouden door
een erkende reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit zorgt ervoor dat
de veiligheid van het gereedschap blijft gegarandeerd.
AANVULLENDE SPECIFIEKE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Algemene veiligheidswaarschuwingen
voor slijpen
a ) Dit elektrisch gereedschap is bedoeld
voor gebruik als slijpmachine. Lees alle
veiligheidswaarschuwingen, instructies, illustraties
en specificaties die bij dit gereedschap zijn
meegeleverd. Het niet opvolgen van alle onderstaande
instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/
of ernstig persoonlijk letsel.
b ) U kunt met dit elektrische gereedschap beter niet
werkzaamheden zoals schuren, polijsten, borstelen
met een draadborstel en afzagen uitvoeren.
Werkzaamheden waarvoor het gereedschap niet is
ontworpen kunnen een gevaar vormen en persoonlijk
letsel veroorzaken.
c ) Gebruik geen accessoires die niet speciaal
ontworpen en aanbevolen zijn door de fabrikant
van het gereedschap. Het feit dat een accessoire aan uw
gereedschap kan worden bevestigd wil nog niet zeggen
dat dit een veilige bediening garandeert.
d ) Het nominale toerental van het accessoire moet
tenminste gelijk zijn aan het maximale toerental
Nederlands
e )
f )
g )
h )
i )
j )
k )
zoals dit op het gereedschap staat vermeld.
Accessoires die sneller draaien dan hun nominale
toerental kunnen breken en wegschieten.
De buitendiameter en de dikte van uw accessoire
moeten binnen het nominale vermogen van uw
gereedschap liggen. Accessoires met een onjuiste
grootte kunnen niet voldoende worden vastgemaakt
of beheerst.
De drevelgrootte van wielen, flenzen, steunkussens
en ieder ander accessoire moet goed passen op de
as van het gereedschap. Accessoires met drevelgaten
die niet passen op de bevestigingshardware van het
gereedschap zullen uit balans raken en/of extreem
trillen en kunnen u de beheersing over het gereedschap
doen verliezen.
Op een as gemonteerde wielen of andere accessoires
moeten volledig in de spantang of boorhouder
worden gezet. Als de as niet voldoende is vastgezet
en/of de overhang van het wiel te groot is, kan het
gemonteerde wiel losraken en met hoge snelheid
worden weggeslingerd.
Gebruik een accessoire niet als ze beschadigd is.
Controleer het accessoire zoals een schuurwiel
voor gebruik op schilfers en barstjes, steunkussens
op barstjes, scheurtjes of excessieve slijtage,
staalborstels op losse of gespleten draden. Als
het gereedschap of het accessoire is gevallen,
controleert u dit op schade of plaatst u een
onbeschadigd accessoire. Na het controleren
en plaatsen van een accessoire zorgt u dat u
en omstanders uit de buurt van het bereik van
het ronddraaiende accessoire blijft en zet u het
gereedschap gedurende een minuut aan op
maximale snelheid zonder weerstand. Beschadigde
accessoires breken gewoonlijk af tijdens deze testtijd.
Draag persoonlijke beschermende kleding.
Afhankelijk van de toepassing gebruikt u
gezichtsbedekking en een beschermende of
veiligheidsbril. Indien van toepassing draagt u een
stofmasker, gehoorbescherming, handschoenen
en een werkschort die kleine afgeschuurde deeltjes
of deeltjes van het werkstuk tegenhouden. De
oogbescherming moet rondvliegende brokstukken
die door de diverse werkzaamheden vrijkomen tegen
kunnen houden. Het stofmasker e.d. moet in staat zijn
om partikeltjes die door uw werkzaamheden vrijkomen te
filteren. Langdurige blootstelling aan intense geluiden kan
gehoorverlies veroorzaken.
Houd omstanders op een veilige afstand van het
werkgebied. Iedereen die het werkgebied betreedt
moet persoonlijke beschermende kleding dragen.
Brokstukken van het werkstuk of van een afgebroken
accessoire kunnen wegvliegen en letsel buiten het directe
werkgebied veroorzaken.
Houd het gereedschap alleen vast bij de
geïsoleerde greepoppervlakken wanneer u een
handeling uitvoert waarbij het accessoire van het
zaaggereedschap in aanraking kan komen met
verborgen bedrading. Contact met bedrading die
onder stroom staat, kan metalen onderdelen van het
gereedschap onder stroom zetten en de gebruiker een
elektrische schok geven.
l ) Houd het gereedschap altijd stevig in uw hand(en)
tijdens het opstarten. Het reactie-draaimoment van de
motor kan, naarmate de snelheid van de motor toeneemt
tot maximaal, maken dat het gereedschap uit uw
handen draait.
m ) Ondersteun het werkstuk met klemmen wanneer
dat maar praktisch mogelijk is. Houd nooit een klein
werkstuk vast in één hand terwijl u het gereedschap
gebruikt met de andere hand. U kunt, wanneer u een
klein werkstuk met klemmen vastzet, het gereedschap
met uw hand(en) bedienen. Rond materiaal, zoals such as
geleidingsstangen, leidingen of buizen zijn geneigd weg te
rollen wanneer zijn worden gezaagd, en hierdoor kan het
zaagje vastlopen of naar u toekomen.
n ) Leg het gereedschap nooit neer voordat het
accessoire volledig tot stilstand is gekomen. Het
ronddraaiende accessoire kan mogelijk in contact met
de oppervlakte komen waardoor u de controle over het
gereedschap verliest.
o ) Wanneer u bitjes hebt gewisseld of aanpassingen
hebt gedaan, is het belangrijk dat u de
spantangmoer, de boorhouder of welke andere
voorziening voor aanpassing dan ook stevig
vastzet. Losse voorzieningen voor aanpassing kunnen
onverwacht verschuiven, verlies van controle veroorzaken,
losse roterende componenten zullen met grote snelheid
worden weggeslingerd.
p ) Gebruik het gereedschap niet terwijl u het aan uw
zijde draagt. Per ongeluk contact met het ronddraaiende
accessoires kan uw kleding grijpen waardoor het
accessoire naar uw lichaam wordt getrokken.
q ) Maak de luchtgaten van het gereedschap regelmatig
schoon. De ventilator van de motor zuigt het stof in de
behuizing en extreme ophoping van metaaldeeltjes kan
een elektrische schok veroorzaken.
r ) Bedien het gereedschap niet in de buurt van
ontvlambare materialen. Vonken kunnen deze
materialen doen ontbranden.
s ) Gebruik geen accessoires die koelvloeistof nodig
hebben. Het gebruik van water of andere koelvloeistoffen
kan leiden tot elektrocutie of een elektrische schok.
OVERIGE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR
ALLE HANDELINGEN
Oorzaken en voorkoming van terugslag
Terugslag is een plotselinge reactie op een ronddraaiend wiel,
steunkussen, borstel of ander accessoire dat bekneld of gegrepen
wordt. Beknelling of grijpen zorgt voor het snel vastlopen van
het ronddraaiende accessoire dat op zijn beurt zorgt dat het
77
Nederlands
onbeheersbare gereedschap in de tegenovergestelde richting
van de draaiing van het accessoire wordt gedwongen op
het bevestigingspunt.
Als bijvoorbeeld een schuurwiel wordt gegrepen of bekneld
raakt door het werkstuk, kan de rand van het wiel die er bij
het beknellingpunt ingaat in het oppervlak van het materiaal
slaan waardoor het wiel naar buiten loopt of terugslaat. Het
wiel kan ofwel naar de operator toe of van hem vandaan
springen, afhankelijk van de richting van de wielbeweging
op het beknellingpunt. Schuurwielen kunnen onder deze
omstandigheden ook afbreken.
Terugslag is het gevolg van een verkeerd gebruik en/of onjuiste
gebruiksomstandigheden van het gereedschap en kan worden
voorkomen door geschikte voorzorgsmaatregelen te nemen zoals
hieronder vermeld:
a ) Houd het gereedschap voortdurend stevig
vast en plaats uw lichaam en arm zo dat u
terugslagkrachten kunt weerstaan. Gebruik
altijd een hulphandgreep indien meegeleverd
voor maximale beheersing van terugslag of
torsiereactie tijdens het opstarten. De operator kan
torsiereactie of terugslagkrachten beheersen als de juiste
voorzorgsmaatregelen worden genomen.
b ) Wees extra voorzichtig als u hoeken, scherpe
randen, enz. bewerkt. Voorkom dat het accessoire
stuitert of blijft hangen. Hoeken, scherpe randen en
stuiteren kunnen er vaak toe leiden dat het ronddraaiende
accessoire blijft hangen en kunnen verlies van controle of
terugslag veroorzaken.
c ) Bevestig geen houtsnijdzaag of getand zaagblad
aan het gereedschap. Dergelijke zaagbladen
kunnen herhaaldelijke terugslag en verlies van
controle veroorzaken.
d ) Voer het bitje altijd in dezelfde richting in het
materiaal in omdat de snijrand uit het materiaal
komt (dat is dezelfde richting waarin de spaanders
worden uitgeworpen). Als u het gereedschap in de
verkeerde richting in het materiaal invoert, zal de snijrand
van het bitje uit het materiaal omhoogkomen en het
gereedschap in richting van deze invoer trekken.
e ) Klem het werkstuk altijd stevig vast, wanneer u
roterende vijlen, afkortschijven, high-speed frezen
of tungsten-carbide frezen gebruikt. Deze schijven
zullen vastlopen, als zij schuin komen te staan in de
groef en zij kunnen dan een terugslag geven. Wanneen
afkortschijf vastloopt, zal het wiel zelf meestal afbreken.
Wanneer een roterende vijl, een high-speed frees en
een tungsten-carbide frees vastlopen, kunnen zij uit de
groef omhoogkomen en u zou dan de controle over het
gereedschap kunnen verliezen.
Veiligheidswaarschuwingen speciaal voor
slijp- en afkortwerkzaamheden
a ) Gebruik uitsluitend schijftypen die voor uw
elektrisch gereedschap worden aanbevolen,
en uitsluitend voor aanbevolen toepassingen.
78
b )
c )
d )
e )
f )
g )
h )
Bijvoorbeeld: Slijp niet met de zijkant van een
afkortschijf. Schuur/afkortschijven zijn bedoeld voor
rondom slijpen; zijwaartse krachten kunnen maken dat
deze schijven uit elkaar spatten.
Gebruik voor schuurkegels en pluggen met
schroefdraad alleen onbeschadigde schijfassen met
een vaste schouderflens, van de juiste afmeting en
lengte. U kunt het risico van afbreken beperken door de
juiste as te gebruiken.
'Duw' niet te hard met de afkortschijf en oefen niet te
veel druk uit. Probeer niet een al te grote zaagdiepte
te bereiken. Het overbelasten van de schijf vergroot
de belasting en ontvankelijkheid voor het verdraaien of
afbreken van de schijf in de zaagsnede, en de mogelijkheid
van terugslag of schijfbreuk.
Plaats uw lichaam niet op één lijn met of achter
de ronddraaiende schijf. Wanneer de schijf, tijdens
het werken bij uw hand weg beweegt, kan de mogelijke
terugslag de draaiende schijf wegslingeren en het
elektrische gereedschap direct in uw richting doen komen.
Wanneer de schijf vast komt te zitten, of wanneer u
het zagen om welke reden dan ook wilt onderbreken,
schakel dan het gereedschap uit en houd het zonder
te bewegen in het materiaal tot de schijf volledig tot
stilstand is gekomen. Probeer nooit een afkortschijf
uit de zaagsnede te verwijderen terwijl de schijf in
beweging is, anders kan terugslag optreden. Zoek
naar de oorzaak van het vastlopen van de schijf en neem
de juiste corrigerende maatregelen.
Hervat de werkzaamheden niet als de schijf nog
in het werkstuk zit. Laat het wiel volledig op
snelheid komen en steek het voorzichtig opnieuw
in de zaagsnede. Het wiel kan blokkeren, weglopen of
terugslaan als het gereedschap opnieuw wordt opgestart
in het werkstuk.
Ondersteun panelen of een ander groot werkstuk
zodat het risico van vastlopen of terugslaan van
de schijf minder groot is. Grote werkstukken kunnen
onder hun eigen gewicht doorzakken. De ondersteuningen
moeten aan beide zijden worden geplaatst onder het
werkstuk, dicht bij de zaaglijn en aan beide randen.
Ga extra voorzichtig te werk wanneer u "invallend"
zaagt in bestaande muren of andere niet-zichtbare
gedeelten. De vooruitstekende schijf kan gas- of
waterleidingen, elektrische bedrading of objecten raken en
dat kan terugslag veroorzaken.
Overige risico’s
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten kunnen sommige overige risico’s niet
worden vermeden. Dit zijn:
• Gehoorbeschadiging .
• Risico op persoonlijk letsel door rondvliegende deeltjes.
• Risico van brandwonden omdat accessoires tijdens het
gebruik heet worden.
• Risico van persoonlijk letsel als gevolg van langdurig gebruik.
Nederlands
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage ontworpen.
Controleer altijd of het voltage van de accu overeenkomt
met het voltage op het typeplaatje. Zorg er ook voor dat
het voltage van uw oplader overeenkomt met dat van
uw stroomvoorziening.
Uw DeWALT oplader is dubbel geïsoleerd in
overeenstemming met EN60335; daarom is geen
aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen
door een speciaal geprepareerd snoer dat leverbaar is via het
DeWALT servicecentrum.
•
•
•
•
Een verlengsnoer gebruiken
U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit absoluut
noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd verlengsnoer
dat geschikt is voor de stroominvoer van uw oplader (zie
Technische gegevens). De minimale geleidergrootte is 1 mm2;
de maximale lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd volledig af
te rollen.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
•
•
•
Laders
DeWALT laders hoeven niet te worden afgesteld en zijn zo
ontworpen dat zij zeer gemakkelijk in het gebruik zijn.
Belangrijke veiligheidsinstructies voor alle
acculaders
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze handleiding bevat
belangrijke instructies voor de veiligheid en voor de bediening
van geschikte batterijladers (raadpleeg Technische Gegevens).
• Lees voordat u de lader gebruikt, alle instructies en
aanwijzingen voor de veiligheid op de lader, de accu en het
product dat de accu gebruikt.
WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schok. Laat
geen vloeistof in de lader dringen. Dit zou kunnen leiden
tot een elektrische schok.
WAARSCHUWING: Wij adviseren een aardlekschakelaar
met een reststroomwaarde van 30mA of minder
te gebruiken.
VOORZICHTIG: Gevaar voor brandwonden. Beperk
het risico van letsel, laad alleen oplaadbare accu’s op
van het merk DeWALT. Andere typen accu’s zouden uit
elkaar kunnen springen en persoonlijk letsel en schade
kunnen veroorzaken.
VOORZICHTIG: Houd toezicht op kinderen zodat zij niet
met het apparaat kunnen spelen.
OPMERKING: Onder bepaalde omstandigheden, wanneer
de stekker van de lader in het stopcontact zit, kunnen de
niet-afgedekte laadcontacten binnenin de lader door
materiaal of een voorwerp worden kortgesloten. Bepaalde
materialen die geleidend zijn, zoals, maar niet uitsluitend,
staalwol, aluminiumfolie of een opeenhoping van
metaalachtige deeltjes, kunnen beter bij de holtes van de
lader worden weggehouden. Trek altijd de stekker uit het
•
•
•
•
•
•
•
stopcontact wanneer er geen accu in de lader zit. Trek de
stekker van de lader uit het stopcontact voordat u de lader
gaat reinigen.
Probeer NIET de accu op te laden met andere laders dan
die in deze handleiding worden beschreven. De lader en
de accu zijn speciaal voor elkaar ontworpen.
Deze laders zijn niet bedoeld voor een andere
toepassing dan het opladen van oplaadbare accu’s van
DeWALT. Andere toepassingen kunnen leiden tot het gevaar
van brand, elektrische schok of elektrocutie.
Stel de lader niet bloot aan regen of sneeuw.
U kunt beter niet aan het snoer trekken wanneer u de
stekker van de lader uit het stopcontact trekt. Er is dan
minder risico op beschadiging van het snoer en van de stekker.
Het is belangrijk dat u het snoer zo plaatst dat niemand
erop kan stappen of erover kan struikelen, en het snoer
niet op een andere manier kan beschadigen of onder
spanning kan komen te staan.
Gebruik alleen een verlengsnoer als het er werkelijk
niet anders kan. Gebruik van een ongeschikt verlengsnoer
kan het risico van brand, elektrische schok of elektrocutie tot
gevolg hebben.
Plaats niet iets boven op een lader en plaats de lader
niet op een zacht oppervlak omdat hierdoor de
ventilatiesleuven kunnen worden geblokkeerd en de
lader binnenin veel te heet wordt. Plaats de lader niet in de
buurt van een warmtebron. De lader wordt geventileerd door
sleuven boven en onder in de behuizing.
Gebruik de lader niet met een beschadigd snoer of een
beschadigde stekker—laat deze onmiddellijk vervangen.
Gebruik de lader niet als er hard op is geslagen, als de
lader is gevallen of op een andere manier beschadigd is.
Breng de lader naar een erkend servicecentrum.
Haal de lader niet uit elkaar; breng de lader naar een
erkend servicecentrum wanneer service of reparatie
nodig is. Onjuiste montage kan leiden tot het risico van een
elektrische schok, elektrocutie of brand.
Als het netsnoer is beschadigd, moet het onmiddellijk worden
vervangen door de fabrikant, een servicemonteur van de
fabrikant of een dergelijk vakbekwaam persoon, zodat risico
is uitgesloten.
Trek de stekker van de lader uit het stopcontact voordat
u de lader gaat schoonmaken. Er is dan minder risico
van een elektrische schok. Het risico is niet minder wanneer
u de accu verwijderd.
Probeer NOOIT 2 laders op elkaar aan te sluiten.
De lader is ontworpen voor de 230V stroomvoorziening
van een woning. Probeer de lader niet te gebruiken op
een andere spanning. Dit geldt niet voor de 12V-lader.
Een accu opladen (Afb. [Fig.] A)
1. Steek de lader in een geschikt stopcontact voordat u de
accu insteekt.
2. Plaats de accu 8 in de lader, en let er daarbij op dat de accu
geheel in de lader komt te zitten. Het rode lampje (opladen)
knippert herhaaldelijk en dat duidt erop dat het laadproces
is gestart.
79
Nederlands
3. Een volledig opgeladen accu wordt aangegeven door het
rode lampje dat constant AAN blijft. De accu is nu volledig
opgeladen en kan worden gebruikt of kan in de acculader
blijven zitten. Duw, als u de accu uit de lader wilt nemen, op
de accu-vrijgaveknop 9 op de accu.
OPMERKING: U kunt maximale prestaties en levensduur van
lithium-ion-accu’s garanderen door de accu’s volledig op te
laden voordat u deze voor het eerst in gebruik neemt.
Werking van de lader
Raadpleeg onderstaande indicatoren voor de laadstatus van
de accu.
Laadindicaties
bezig met opladen
volledig opgeladen
hete/koude accuvertraging*
*Het rode lampje blijft knipperen, maar er brandt ook een geel
indicatielampje wanneer de functie actief is. Wanneer de accu
een geschikte temperatuur heeft bereikt, gaat het gele lampje
uit en hervat de lader de laadprocedure.
De geschikte lader(s) laden niet een kapotte accu op. Het
lampje zal niet of onregelmatig gaan branden en de lader geeft
daarmee aan dat de accu kapot is.
OPMERKING: Dit kan ook betekenen dat er iets mis is met
de lader.
Als de lader laat zien dat er een probleem is, laat de lader en de
accu dan testen door een geautoriseerd servicecentrum.
Hot/Cold Pack Delay (Vertraging Hete/Koude Accu)
Wanneer de lader waarneemt dat een accu te warm of te koud
is, wordt onmiddellijk een Hot/Cold Delay gestart en wordt het
laden uitgesteld tot de accu een geschikte temperatuur heeft
bereikt. De lader schakelt dan automatisch over op de acculaadstand. Deze functie waarborgt een maximale levensduur
van de accu.
Een koude accu zal minder snel worden opgeladen dan een
warme accu. De accu zal minder snel opladen gedurende
de gehele laadcyclus en zal niet op maximumsnelheid gaan
opladen, ook niet als de accu warmer wordt.
De lader DCB118 is voorzien van een interne ventilator voor
het koelen van de accu. De ventilator gaat automatisch draaien
wanneer de accu moet worden gekoeld. Gebruik de lader nooit
als de ventilator niet goed werkt of als de ventilatiesleuven zijn
geblokkeerd. Zorg ervoor dat er geen voorwerpen in de lader
kunnen komen.
Elektronisch Beveiligingssysteem
XR Li-Ion-gereedschap is ontworpen met een Elektronisch
Beveiligingssysteem dat ervoor zorgt dat de accu niet te veel
wordt geladen, niet te heet wordt of te veel wordt ontladen.
Het product zal automatisch uitgeschakeld worden, als het
elektronisch beschermingssysteem actief wordt. Als dit gebeurt,
zet u de Lithium-ion-accu op de lader, totdat deze volledig
geladen is.
80
Montage aan de wand
Deze laders kunnen aan de wand worden gemonteerd
of rechtop op een tafel of werkoppervlak staan. Plaats bij
wandmontage de accu dichtbij een stopcontact en uit de
buurt van een hoek of andere obstakels die de doorstroming
van lucht kunnen verhinderen. Gebruik de achterzijde van de
lader als sjabloon voor de plaatsing van de montageschroeven
aan de wand. Monteer de lader stevig met gipsplaatschroeven
(afzonderlijk aan te schaffen), van tenminste 25,4 mm lang
waarvan de schroefkop een diameter heeft van of 7 – 9 mm, in
hout geschroefd tot op een optimale diepte, waarbij ongeveer
5,5 mm van de schroef uitsteekt. Houd de sleuven aan de
achterzijde van de lader tegenover de uitstekende schroeven en
steek montagesleuven volledig op de schroeven.
Instructies voor het reinigen van de lader
WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schok.
Neem, voordat u met de reiniging begint, de stekker
van de lader uit het stopcontact. U kunt stof en vet
van de buitenzijde van de lader verwijderen met een doek
of een zachte, niet-metalen borstel. Gebruik geen water
of schoonmaakmiddelen. Laat nooit vloeistof in het
gereedschap komen; dompel nooit een onderdeel van het
gereedschap onder in een vloeistof.
Accu
Belangrijke veiligheidsinstructies voor alle
accu’s
Als u vervangende accu’s bestelt, zorg er dan voor dat u het
catalogusnummer en voltage vermeldt.
De accu is niet volledig opgeladen als deze uit de verpakking
komt. Voordat u de accu en oplader gebruikt, dient u de
onderstaande veiligheidsinstructies te lezen. Volg vervolgens de
oplaadprocedures zoals die zijn uitgelegd.
LEES ALLE INSTRUCTIES
•
•
•
•
•
•
Laad de accu niet op en gebruik deze niet in een
explosieve omgeving, zoals in de nabijheid van
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Wanneer u de
accu plaatst in of verwijdert uit de lader kan het stof of de
damp door een vonk vlamvatten.
Gebruik nooit geweld bij het plaatsen van de accu in
de lader. Wijzig de accu op geen enkele manier als deze
niet past in een lader die niet geschikt is, omdat de accu
kan openbarsten waardoor ernstig persoonlijk letsel
kan ontstaan.
Laad de accu’s alleen op in DeWALT-laders.
Spat NIET met water en dompel de accu niet onder in water
of andere vloeistoffen.
Gebruik of bewaar het gereedschap en de accu niet
op plaatsen waar de temperatuur 40 ˚C of meer kan
bereiken (bijvoorbeeld in een schuurtje of een metalen
loods in de zomer).
Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze ernstig
beschadigd is of volledig verbruikt. De accu kan in vuur
exploderen. Als lithium ion accu‘s worden verbrand, komen
giftige dampen en materialen vrij.
Nederlands
•
•
Als de inhoud van de accu in contact met de huid komt,
wast u dit onmiddellijk af met water en een milde
zeep. Als accuvloeistof in de ogen komt spoelt u 15 minuten
met water in het geopende oog, of totdat de irritatie stopt.
Als medische hulp nodig is dient u te vermelden dat de
accuelektrolyt is samengesteld uit een mengsel van vloeibare
organische carbonaten en lithiumzouten.
De inhoud van geopende accucellen kan irritatie aan de
luchtwegen veroorzaken. Zorg voor frisse lucht. Zoek als de
symptomen aanhouden medische hulp.
WAARSCHUWING: Gevaar voor brandwonden.
Accuvloeistof kan ontvlambaar zijn als deze aan een vonk
of vlam wordt blootgesteld.
WAARSCHUWING: Probeer nooit om welke reden dan
ook de accu te openen. Als de behuizing van de accu
is gescheurd of beschadigd, zet de accu dan niet in de
lader. Klem een accu niet vast, laat een accu niet vallen,
beschadig een accu niet. Gebruik een accu of lader waar
hard op is geslagen, die is gevallen, waar overheen is
gereden of die op welke manier dan ook is beschadigd
(dat wil zeggen, doorboord met een spijker, geraakt
met een hamer, vertrapt) niet. Een elektrische schok
of elektrocutie kan het gevolg zijn. Breng beschadigde
accu’s terug naar het servicecentrum zodat ze kunnen
worden gerecycled.
WAARSCHUWING: Brandgevaar. Berg de accu
niet op en vervoer de accu niet op een manier dat
metalen voorwerpen in contact kunnen komen
met de aansluitpunten van de accu. Bijvoorbeeld,
steek de accu niet in een schortzak, broekzakken,
gereedschapskisten, gereedschapsdozen, laden, enz., waar
een losse spijkers, schroeven, sleutels, enz. liggen.
VOORZICHTIG: Plaats het gereedschap wanneer
het niet in gebruik is, op z’n zijkant op een stabiel
oppervlak waar het niet kan vallen of omvallen.
Sommige gereedschappen met grote accu’s kunnen
rechtop staan op de accu maar kunnen gemakkelijk
worden omgegooid.
Transport
WAARSCHUWING: Brandgevaar. Tijdens het transport
kunnen accu’s mogelijk vlam vatten als de aansluitingen
van de accu onbedoeld in aanraking komen met
geleidende materialen. Controleer dat tijdens het transport
de aansluitingen van de accu afgeschermd zijn en goed
geïsoleerd van materialen die ermee in contact kunnen
komen en kortsluiting kunnen veroorzaken.
DeWALT accu’s voldoen aan alle van toepassing zijn
verzendvoorschriften zoals deze zijn bepaald door de bedrijfstak
en door wettelijke normen, zoals Aanbevelingen voor het
Transport van Gevaarlijke Goederen van de UN; Voorschriften
voor Gevaarlijke Goederen van de International Air Transport
Association (IATA) , Voorschriften Internationale Maritieme
Gevaarlijke Goederen (IMDG) en de Europese Overeenkomst
Betreffende het Internationale Vervoer van Gevaarlijke Goederen
over de Weg (ADR). Lithium-ion cellen en accu’s zijn getest in
overeenstemming met Hoofdstuk 38,3 van de Aanbevelingen
voor het Transport van Gevaarlijke Goederen Handleiding van
Testen en Criteria.
In de meeste gevallen zal bij de verzending van een DeWALTaccu deze naar verwachting worden geclassificeerd als volledig
gereguleerd Klasse 9 Gevaarlijk materiaal. Over het algemeen
zullen alleen verzendingen die een lithium-ion-accu bevatten
met een energie-classificatie hoger dan 100 Wattuur (Wh),
moeten worden verzonden als volledig gereguleerd Klasse 9. Bij
alle lithium-ion-accu’s wordt de Wattuur-classificatie op de accu
vermeld. Verder adviseert DeWALT in verband met complicaties
met de voorschriften, lithium-ion-accu’s niet als luchtvracht
alleen te verzenden, ongeacht de Wattuur-classificatie.
Zendingen van gereedschap met accu’s (combo-sets) kunnen
naar verwachting per luchtvracht worden verzonden, als de
Wattuur-classificatie van de accu niet hoger is dan 100 Wh.
Ongeacht of een verzending wordt geacht een vrijstelling
te hebben of volledig voorgeschreven, is voor de
verantwoordelijkheid van de verzender de meest recente
voorschriften voor verpakking, labeling/markering en vereisten
ten aanzien van documentatie.
De informatie die in dit hoofdstuk van de handleiding wordt
verstrekt, wordt verstrekt in goed vertrouwen en wordt geacht
nauwkeurig te zijn op het moment dat het document werd
opgesteld. Er wordt echter geen garantie gegeven, impliciet
of expliciet. Het is voor de verantwoordelijkheid van de koper
ervoor te zorgen dat zijn activiteiten in overeenstemming zijn
met de geldende voorschriften.
De FLEXVOLTTM-accu vervoeren
De DeWALT FLEXVOLTTM-accu heeft twee standen: Gebruiksen Transport-.
Stand: Wanneer de FLEXVOLTTM-accu op zichzelf staat of in
een DeWALT 18V-product zit, werkt de accu als een 18V-accu.
Wanneer de FLEXVOLTTM-accu in een 54V- of een 108V-product
(twee 54V-accu’s) zit, werkt de accu als een 54V-accu.
Transport-stand: Wanneer de kap op de FLEXVOLTTM-accu is
bevestigd, staat de accu in de transport-stand. Houd de kap op
de accu bij verzending.
In de Transport-stand zijn reeksen
van cellen binnen in de accu
elektrisch van elkaar geïsoleerd,
waardoor 3 accu’s ontstaan met
een lagere Wattuur-classificatie (Wh), vergeleken bij 1 accu met
een hogere Wh-classificatie. Door dit grotere aantal van 3 accu’s
met een lagere Wattuur- classificatie kan de accu vrijgesteld zijn
van bepaalde voorschriften voor verzending die worden
opgelegd aan accu’s met een hogere Wattuur-capaciteit.
Voorbeeld, de transport
Voorbeeld van markering met etiket
Wh waarde kan 3 x 36 Wh gebruik en transport
aangeven, dit betekend 3
batterijen van elk 36 Wh. De
Wh waarde tijdens gebruik
kan 108 Wh aangeven (1 batterij).
Aanbevelingen voor opslag
1. De beste plaats om het apparaat op te bergen is koel en
droog, uit direct zonlicht en niet in overmatige hitte of
81
Nederlands
koude. Voor optimale accuprestaties en levensduur bergt u
accu’s op bij kamertemperatuur als deze niet in gebruik zijn.
2. Wanneer u de accu lange tijd opbergt, kunt u deze voor
optimale resultaten het beste volledig opgeladen opslaan
op een koele, droge plaats buiten de lader.
OPMERKING: Accu’s kunnen beter niet volledig ontladen
worden opgeslagen. De accu moet voor gebruik weer
worden opgeladen.
Labels op de oplader en accu
Behalve de pictogrammen die in deze handleiding worden
gebruikt, kunnen de volgende pictogrammen op de labels op
de lader en op de accu staan:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
DCB546, DCB547. Raadpleeg Technische Gegevens voor
meer informatie.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Rechte slijpmachine
2Steeksleutels
1 Li-Ion-accu (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 modellen)
2 Li-Ion-accu’s (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 modellen)
3 Li-Ion-accu’s (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 modellen)
1Gebruiksaanwijzing
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen of accessoires
mogelijk zijn beschadigd tijdens het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door te lezen en te
begrijpen voordat u de apparatuur gebruikt.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het gereedschap vermeld:
Zie Technische gegevens voor de oplaadtijd.
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Niet doorboren met geleidende voorwerpen.
Draag gehoorbescherming.
Laad geen beschadigde accu‘s op.
Draag oogbescherming.
Niet blootstellen aan water.
Z org dat defecte snoeren onmiddellijk
worden vervangen.
Uitsluitend opladen tussen 4 ˚C en 40 ˚C.
Alleen voor gebruik binnenshuis.
B ied de accu als chemisch afval aan en houd
rekening met het milieu.
Laad DeWALT-accu’s alleen op met de aangewezen
DeWALT-laders. Wanneer u andere accu’s dan de
aangewezen DeWALT-accu’s oplaadt met een
DeWALT-lader dan kunnen deze barsten of kan dit
leiden tot andere gevaarlijke situaties.
Gooi de accu niet in het vuur
GEBRUIK (zonder transport dop). Voorbeeld: Wh
waarde geeft 108 Wh aan (1 batterij van 108 Wh).
TRANSPORT (met ingebouwde transport dop).
Voorbeeld: Wh waarde geeft 3 x 36 Wh aan
(3 batterijen van 36 Wh).
Accutype
De DCG426 werkt op een 18-V accu.
Deze accu's kunnen worden gebruikt: DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187,
82
Positie Datumcode (Afb. A)
De datumcode 14 , die ook het jaar van fabricage bevat, is
binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2018 XX XX
Jaar van fabricage
Beschrijving (Afb. A)
WAARSCHUWING: Pas het gereedschap of een onderdeel
ervan nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk letsel tot
gevolg hebben.
1 Kantelschakelaar voor variabele snelheid
2 Knop voor vergrendeling in de Uit-stand
3 As
4 Spantangmoer
5 Kleine steeksleutel (13 mm)
6 Grote steeksleutel (17 mm)
7 Spantang (6,0 mm, 6,35 mm)
8 Accu
9 Accu-ontgrendelingsknop
10 Behuizing van de slijper
11 Hals van de slijper
12 LED-werklamp
13 Keuzeschakelaar voor snelheid
14 Datumcode
Nederlands
Gebruiksdoel
Uw rechte slijpmachine is ontworpen voor toepassing bij
professionele slijpwerkzaamheden. Het gereedschap kan
worden gebruikt met de volledige reeks commerciële slijp
accessoires, met een maximale diameter van 38 mm en een
goedgekeurde snelheid van 25000/min.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of in de
aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
Deze slijpmachine is professioneel elektrisch gereedschap.
LAAT GEEN kinderen in contact met het gereedschap
komen. Toezicht is vereist als onervaren gebruikers dit
gereedschap bedienen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen
(waaronder kinderen) die verminderde fysieke, sensorische
of psychische vermogens hebben of die het ontbreekt
aan ervaring en/of kennis of bekwaamheden, als dat
niet gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen mogen
nooit alleen worden gelaten met dit product zodat ze ermee
zouden kunnen spelen.
MONTAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u de accu, voordat
u enige aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
WAARSCHUWING: gebruik alleen de accusets en laders
van DeWALT.
Wanneer de lading in de accu onder het bruikbare niveau
ligt, gaat de vermogenmeter niet branden en moet de accu
worden opgeladen.
OPMERKING: De brandstofmeter geeft slechts een indicatie
van de hoeveelheid lading die de accu nog heeft. De meter
geeft geen aanwijzingen over de functionaliteit van het
gereedschap en is onderhevig aan schommelingen afhankelijk
van productcomponenten, temperatuur en de toepassing door
de eindgebruiker.
Kantelschakelaar voor variabele snelheid
(Afb. A)
WAARSCHUWING: Houd het gereedschap stevig vast met
beide handen zodat u de controle over het gereedschap
behoudt tijdens het opstarten en het gebruik, en tot de
schijf of het accessoire is gestopt met draaien. Het is
belangrijk dat u het gereedschap pas neerlegt wanneer de
schijf volledig tot stilstand is gekomen.
WAARSCHUWING: Om onverwachte bewegingen van
het gereedschap te verminderen, zet u het gereedschap
niet aan of uit als het belast is. Geef de slijpmachine de
tijd om op volledige snelheid te komen voordat u het
werkoppervlak aanraakt. Til het gereedschap van het
oppervlak voordat u het gereedschap uitschakelt.
U schakelt het gereedschap in door de kantelschakelaar voor
variabele snelheid 1 in te drukken, u schakelt het gereedschap
uit door de kantelschakelaar voor variabele snelheid los te laten.
Met de kantelschakelaar voor variabele snelheid regelt u de
snelheid—hoe verder u de schakelaar indrukt, des te hoger is de
snelheid van de slijper.
De accu in het gereedschap zetten en uit het
gereedschap verwijderen (Afb. A)
Knop voor vergrendeling in de Uit-stand
(Afb. A)
OPMERKING: Voor het beste resultaat is het belangrijk dat u de
accu 8 volledig oplaadt.
De knop voor vergrendeling in de Uit-stand 2 bevindt
zich op de behuizing van het gereedschap, het is een
veiligheidsvoorziening die voorkomt dat de slijper per ongeluk
wordt ingeschakeld.
U schakelt het gereedschap in door de knop voor vergrendeling
in de Uit-stand 2 in te drukken en vervolgens op de
kantelschakelaar 1 te drukken. Het gereedschap loopt zolang
de schakelaar is ingedrukt. Zet het gereedschap uit door de
schakelaar los te laten.
WAARSCHUWING: Schakel de knop voor vergrendeling
in de Uit-stand niet uit. Als de knop voor vergrendeling
in de Uit-stand is uitgeschakeld, kan het gereedschap
onverwacht opstarten wanneer het wordt neergelegd.
WAARSCHUWING: Laat het gereedschap volledig op
snelheid komen voordat u met het gereedschap het
werkoppervlak raakt. Schakel het gereedschap pas uit
wanneer u het van het werkoppervlak hebt getild.
De accu in de handgreep van het
gereedschap installeren
1. Houd de accu tegenover de rails 8 in de handgreep van
de lamp.
2. Schuif de accu in de handgreep totdat de accu stevig vastzit
in het gereedschap en controleer dat de accu niet los raakt.
De accu uit het gereedschap halen
1. Druk op de accu-ontgrendelknop 9 en trek de accu stevig
uit de handgreep van het gereedschap.
2. Zet de accu in de lader zoals wordt beschreven in het
ladergedeelte van deze handleiding.
Vermogenmeter (Afb. A)
Er zijn DeWALT-accu’s met een vermogenmeter en deze bestaat
uit drie groene LED-lampjes die een aanduiding geven van de
hoeveelheid lading die de accu nog heeft.
U kunt de vermogenmeter inschakelen door de knop van
de vermogenmeter in te drukken. Een combinatie van de
drie groene LED-lampjes gaat branden en dat geeft een
aanduiding van de hoeveelheid lading die de accu nog heeft.
Drie versnellingen (Afb. A)
WAARSCHUWING: Ongeacht de instelling van de
snelheid moet het nominale toerental van het accessoire
tenminste gelijk zijn aan het maximale toerental zoals dit
op het gereedschap staat vermeld.
83
Nederlands
Met de drie versnellingen kunt u de snelheidsbereiken van
het gereedschap selecteren op basis van de toepassing en de
gebruikte accessoires. Zet het gereedschap uit en laat het tot
stilstand komen als u de laagste snelheid wilt kiezen. Schuif
de selectieschakelaar 13 voor de snelheid naar het laagste
toerental dat op de schuifschakaar is vermeld. De instelling voor
de middelste snelheid staat in de middelste stand. De hoogste
snelheidsinstelling wordt aangeduid met het hoogste tpm.
OPMERKING: U kunt niet wisselen tussen snelheidsbereiken
terwijl het gereedschap in gebruik is. Laat de schakelaar los en
laat het gereedschap volledig tot stilstand komen en schakel
dan pas over naar een ander snelheidsbereik.
LED-werklicht (Afb. A)
VOORZICHTIG: Kijk niet in de lichtstraal. Dit kan tot
ernstig oogletsel leiden.
Het werklicht 12 dat zich rond de spantang van het
gereedschap bevindt, wordt geactiveerd wanneer de
kantelschakelaar wordt ingedrukt. Wanneer u de schakelaar
loslaat, blijft het werklicht tot wel 20 seconden lang branden.
OPMERKING: Het werklicht is bedoeld voor het verlichten van
het werkoppervlak in de onmiddellijke nabijheid en het is niet
de bedoeling dat u het licht gebruikt als zaklantaarn.
BEDIENING
WAARSCHUWING: Houd u altijd aan de
veiligheidsinstructies en van toepassing
zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u de accu, voordat
u enige aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
Juiste positie van de handen (Afb. A, D)
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, dient u ALTIJD de handen in de
juiste positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
Voor een juiste hand positionering plaatst u één hand op de
behuizing 10 , terwijl u met de andere hand de nek 11 van de
rechte slijpmachine vasthoudt, zoals afgebeeld in Afbeelding D.
Instructies voor gebruik (Afb. C)
WAARSCHUWING:
• Zorg dat al het materiaal dat geschuurd of gesneden
gaat worden stevig op zijn plaats zit.
• Zet het werkstuk met klemmen of een bankschroef
vast en ondersteun het op een stabiele ondergrond.
Het is belangrijk dat u het werkstuk stevig vastzet en
ondersteunt zodat u het onder controle houdt en het
niet kan verschuiven. Wanneer het werkstuk verschuift
of wanneer u de controle over het werkstuk verliest,
84
kan dat leiden tot een gevaarlijke situatie en kan
persoonlijk letsel het gevolg zijn.
• Zet het werkstuk goed vast. Met de hand kunt u een
werkstuk niet zo goed vasthouden als lijmklemmen of
een bankschroef dat kunnen,
• Ondersteun panelen of een ander groot werkstuk
zodat het risico van vastlopen of terugslaan van het
wiel minder groot is. Grote werkstukken kunnen onder
hun eigen gewicht doorzakken. De ondersteuningen
moeten aan beide zijden worden geplaatst onder het
werkstuk, dicht bij de zaaglijn en aan beide randen.
• Draag altijd de gewone werkhandschoenen wanneer
u met dit gereedschap werkt.
• De tandwielkast wordt zeer heet tijdens gebruik.
• Oefen uitsluitend zachte druk op het gereedschap uit.
Oefen geen zijwaartse druk uit op de schijf.
• Vermijd overbelasting. Als het gereedschap
heet wordt, laat u het een paar minuten zonder
belasting draaien.
• De beste resultaten worden bij het slijpen bereikt
wanneer u de machine in een hoek van 90° instelt.
Beweeg de machine heen en weer met gematigde
druk. Op deze manier wordt het werkstuk niet te heet,
verkleurt het niet en ontstaan er geen groeven.
WAARSCHUWING: Houd het gereedschap stevig vast
met beide handen om de controle over het gereedschap
te behouden tijdens het opstarten en het gebruik, en
totdat het wiel of accessoire is gestopt met draaien. Het is
belangrijk dat u het gereedschap pas neerlegt wanneer de
schijf volledig tot stilstand is gekomen.
Plaats het werkstuk stevig in een schroefbank of klem. Gebruik
een stofmasker over uw neus en mond als de werkzaamheden
stof laat opwaaien. Behandel de slijpschijf met respect. Duw
de schijf niet hard in het werkstuk en gebruik geen overmatige
druk. Slijp alleen met de buitenrand van de slijpschijf, tenzij u
een speciale slijpschijf hebt die speciaal is ontworpen voor het
slijpen met de zijkant van de schijf.
Een accessoire monteren (Fig. A, B)
WAARSCHUWING: Accessoires moeten ten minste
hetzelfde nominale toerental hebben als het maximale
toerental dat op het gereedschap is vermeld. Accessoires
die sneller draaien dan hun nominale toerental kunnen in
stukken breken en worden weggeslingerd.
WAARSCHUWING: Accessoires moeten ten minste
dezelfde capaciteit hebben als die welke op het
gereedschap is vermeld. Accessoires met een onjuiste
grootte kunnen niet op juiste wijze worden gehanteerd.
WAARSCHUWING: Gebruik geen accessoires met
een aslengte van meer dan 40 mm. Controleer dat de
zichtbare aslengte niet meer dan 10 mm is wanneer u het
accessoire in de spantang hebt geplaatst.
WAARSCHUWING: Gevaar van wegslingeren.
Gebruik alleen accessoires met een schacht die past
bij de geplaatste spanmoer. Kleinere schachten zullen
niet goed vast komen te zitten en losraken tijdens gebruik.
VOORZICHTIG: Zet de spantang nooit vast voordat u een
accessoire hebt ingezet. Zelfs als u een lege spantang met
de hand vastzet, kan de spantang beschadigd raken.
1. Houd de as 3 vast met de kleine van de bijgeleverde
steeksleutels 5 .
2. Draai de spantangmoer 4 los door deze naar links
te draaien.
3. Steek de schacht van het accessoire in de spantang 7 .
4. Draai de spantang stevig vast met de grote van de
bijgeleverde steeksleutels 6 .
U kunt het accessoire uitnemen door in omgekeerde volgorde
te werk te gaan.
Toepassingen op metaal
WAARSCHUWING: Bij extreme werkomstandigheden
kan geleidend stof zich in de machinebehuizing ophopen
als u met metaal werkt. Dit kan ertoe leiden dat de
beschermende isolatie in de machine wordt aangetast,
met het potentiële risico van een elektrische schok.
Om de opeenhoping van metaalslijpsel in de machine te
voorkomen, adviseren wij u de ventilatieopeningen dagelijks vrij
te maken. Zie Onderhoud.
ONDERHOUD
Uw DeWALT gereedschap op stroom is ontworpen om
gedurende een lange tijdsperiode te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Het continu naar bevrediging
functioneren hangt af van de juiste zorg voor het gereedschap
en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u de accu, voordat
u enige aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
Aan de lader en de accu kan geen onderhoud worden verricht.
Nederlands
enige vloeistof in het gereedschap komt; dompel nooit
enig onderdeel van het gereedschap in een vloeistof.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien accessoires die niet
door DeWALT zijn aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke accessoires met
dit gereedschap gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel te
verminderen dient u uitsluitend door DeWALT aanbevolen
accessoires met dit product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere informatie
over de geschikte accessoires.
Bescherming van het milieu
Gescheiden inzameling. Producten en batterijen die
zijn voorzien van dit symbool, mogen niet bij het
normale huishoudelijke afval worden weggegooid.
Producten en batterijen bevatten materialen die
kunnen worden teruggewonnen en gerecycled, zodat de vraag
naar grondstoffen afneemt. Recycle elektrische producten en
batterijen volgens de lokale voorschriften. Nadere informatie is
beschikbaar op www.2helpU.com.
Herlaadbare accu
Deze duurzame accu moet herladen worden als hij niet krachtig
genoeg blijkt tijdens het uitvoeren van klussen die daarvoor vlot
verliepen. Aan het einde van zijn technische levensduur dient u
dit werktuig weg te gooien met respect voor het milieu:
• Gebruik de accu helemaal op en verwijder deze vervolgens
uit het werktuig.
• Lithium-ion-cellen recyclebaar. Breng ze terug bij uw
leverancier of naar het milieupark bij u in de buurt. De
ingezamelde accu’s zullen worden gerecycled of op juiste
wijze tot afval worden verwerkt.
Smering
Uw elektrische gereedschap heeft geen aanvullende
smering nodig.
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof uit de
hoofdbehuizing met droge lucht, zo vaak u ziet dat
vuil zich in en rond de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een goedgekeurd
stofmasker als u deze procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen of
andere bijtende chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het gereedschap. Deze
chemicaliën kunnen het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een doek die uitsluitend
met water en milde zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
85
Norsk
18 V SLIPEMASKIN
DCG426
Gratulerer!
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING MED EU
Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig
produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til en meget
pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Maskineridirektiv
Tekniske data
Spenning
Type
Ubelastet hastighet
Modus 1
Modus 2
Modus 3
Maks. skivediameter
Chuck størrelse
Vekt (uten batteripakke)
VDC
DCG426
18
1
DCG426-XE
18
1
min-1
min-1
min-1
mm
mm
kg
0–10000
0–17500
0–25000
38
6,0
1,2
0–10000
0–17500
0–25000
38
6,35
1,2
Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN60745-2-23:
LPA(lydtrykksnivå)
dB(A)
92
92
LWA(lydeffektnivå)
dB(A)
103
103
K (usikkerhet for det angitte
dB(A)
3
3
støynivå)
Verdi vibrasjonsutslipp ah =
Usikkerhet K =
m/s2
m/s2
4,4
1,5
4,4
1,5
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er
blitt målt iht. standardiserte tester gitt i EN60745, og kan brukes
til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til
forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet
brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene
avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør
også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller
når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte
operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde
ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme,
organisere arbeidsmønster.
18 V slipemaskin
DCG426
DeWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under
Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-23:2013.
Disse produktene samsvarer også med direktiv 2014/30/EF og
2011/65/EF. For mer informasjon, vennligst kontakt DeWALT på
følgende adresser eller se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske
filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DeWALT.
Markus Rompel
Teknisk direktør
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
05.05.2017
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik at skaderisikoen
kan reduseres.
Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de
enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt
oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller
moderat personskade.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til
personskader, men som kan føre til skader på utstyr
hvis den ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
86
Vekt
Norsk
Batterier
Ladere/Ladetider (i minutter)
Kat #
VDC
Ah
Vekt (kg)
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
Generelle sikkerhetsadvarsler for elektriske
verktøy
ADVARSEL: Les alle sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse av advarslene
og instruksjonene kan resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket “elektrisk verktøy” i advarslene henviser til ditt
strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller ditt
batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
1) Sikkerhet på arbeidsområdet
a ) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete eller mørke
områder er en invitasjon til ulykker.
b ) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive omgivelser,
slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser
eller støv. Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
c ) Hold barn og tilskuere borte mens du bruker et
elektrisk verktøy. Distraksjoner kan føre til at du
mister kontrollen.
2) Elektrisk sikkerhet
a ) Støpselet til elektriske verktøy må passe til
stikkontakten. Aldri modifiser støpselet på noen
måte. Ikke bruk adaptere med jordede elektriske
verktøy. Umodifiserte støpsler og stikkontakter som
passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b ) Unngå kroppskontakt med jordete overflater slik
som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det
finnes en økt risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din
er jordet.
c ) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn eller våte
forhold. Dersom det kommer vann inn i et elektrisk
verktøy vil det øke risikoen for elektrisk sjokk.
d ) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk ledningen til å
bære, trekke eller dra ut støpselet til det elektriske
verktøyet. Hold ledningen borte fra varme, olje,
skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk sjokk.
e ) Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs, bruk en
skjøteledning som er egnet for utendørs bruk. Bruk
av en skjøteledning beregnet for utendørs bruk reduserer
risikoen for elektrisk sjokk.
f ) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på et fuktig sted
er uunngåelig, bruk en strømkilde med jordfeilbryter
(RCD). Bruk av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
3) Personlig sikkerhet
a ) Hold deg våken, hold øye med det du gjør og bruk
sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Ikke
bruk et elektrisk verktøy dersom du er trøtt eller er
påvirket av medikamenter, narkotika eller alkohol.
Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av elektriske
verktøy kan føre til alvorlig personskade.
b ) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller.
Verneutstyr slik som støvmaske, sklisikre vernesko,
hjelm, eller hørselsvern brukt under passende forhold vil
redusere personskader.
c ) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i
av-stillingen før du kobler til strømkilden og/eller
batteripakken, plukker opp eller bærer verktøyet. Å
bære elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller å
sette inn støpselet mens elektriske verktøy har bryteren på
øker faren for ulykker.
d ) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på
det elektriske verktøyet. En nøkkel som er festet til
en roterende del av det elektriske verktøyet kan føre
til personskade.
e ) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og stå
støtt hele tiden. Dette fører til at du har bedre kontroll
over det elektriske verktøyet ved uventede situasjoner.
f ) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg løstsittende klær
eller smykker. Hold hår, antrekk og hansker borte
fra bevegelige deler. Løstsittende antrekk, smykker eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler.
g ) Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av
støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning, må du
sørge for at disse er koblet til og ordentlig sikret. Bruk
av støvoppsamlere kan redusere støvrelaterte farer.
87
Norsk
4) Bruk og vedlikehold av elektriske
verktøy
a ) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det elektriske
verktøyet som situasjonen krever. Det riktige elektriske
verktøyet vil gjøre jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
b ) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan slå
verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk verktøy som ikke
kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres.
c ) Koble støpselet fra strømkilden og/eller
batteripakken fra det elektriske verktøyet før
du foretar noen justeringer, endrer tilbehør
eller lagrer elektriske verktøy. Slike preventive
sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for å starte
det elektriske verktøyet ved et uhell.
d ) Lagre elektriske verktøy som ikke er i bruk,
utilgjengelig for barn og la ikke personer som ikke
er kjent med det elektriske verktøyet eller disse
instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy er farlige i
hendene på utrenede brukere.
e ) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller om
bevegelige deler er feiljustert eller fastskjært,
om deler er ødelagt eller andre forhold som kan
påvirke driften av verktøyet. Dersom det er skadet,
få verktøyet reparert før neste bruk. Mange ulykker
forårsakes av dårlig vedlikeholdte verktøy.
f ) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte
skjæreverktøy med skarpe skjærekanter setter seg mindre
sannsynlig fast og er lettere å kontrollere.
g ) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene, osv.,
i samsvar med disse instruksjonene og ta i
betraktning arbeidsforholdene og det arbeidet som
skal utføres. Bruk av det elektriske verktøyet for oppgaver
som er forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
5) Bruk og vedlikehold av batteridrevne
verktøy
a ) Bruk kun laderen som er spesifisert av produsenten.
En lader som passer for en type batteripakke kan føre til
brannfare dersom den brukes med en annen batteripakke.
b ) Bruk kun elektriske verktøy sammen med
de spesifiserte batteripakkene. Bruk av andre
batteripakker kan skape risiko for skader eller brann.
c ) Når batteripakken ikke er i bruk, hold den borte fra
andre metallobjekter som binders, mynter, nøkler,
spikere, skruer eller andre små metallobjekter som
kan skape en forbindelse fra en batteripol til en
annen. Å kortslutte batteripolene kan føre til brannskader
eller brann.
d ) Ved hardhendt behandling kan det komme væske
ut fra batteriet. Unngå kontakt med denne. Dersom
du ved et uhell kommer i kontakt med væsken, skyll
med vann. Dersom du får væsken i øynene, oppsøk
lege umiddelbart. Batterivæske kan føre til irritasjon
eller forbrenninger.
88
6) Vedlikehold
a ) Få det elektriske verktøyet ditt vedlikeholdt av
en kvalifisert reparatør som kun bruker originale
reservedeler. Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet
blir ivaretatt.
EKSTRA SPESIFIKKE SIKKERHETSREGLER
Spesifikke sikkerhetsadvarsler for sliping
a ) Dette elektriske verktøyet er ment å brukes som
en slipemaskin. Les alle sikkerhetsanvisninger,
instruksjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner
som følger dette elektriske verktøyet. Manglende
overholdelse av instruksjonene som er listet opp under kan
resultere i elektrosjokk, ild og/eller alvorlig skade.
b ) Oppgaver som sliping, stålbørsting, polering og
kapping anbefales ikke med dette verktøyet. Dersom
elektroverktøyet brukes til andre oppgaver enn det er
tiltenkt, kan det føre til fare og forårsake personskade.
c ) Ikke bruk tilbehør som ikke er spesifikt konstruert
og anbefalt fra produsenten av verktøyet. Selv om
tilbehøret kan kobles til elektroverktøyet, sikrer ikke dette
trygg drift.
d ) Merkehastighet på tilbehøret må være minst
lik maksimal hastighet som er angitt på
elektroverktøyet. Tilbehør som går fortere enn
merkehastigheten sin, kan bli ødelagt og fly i stykker.
e ) Utvendig diameter og tykkelse på tilbehøret
må være innenfor nominell kapasitet for
elektroverktøyet. Tilbehør av feil størrelse kan ikke sikres
og kontrolleres tilstrekkelig.
f ) Spindelstørrelsen på hjul, flenser, festeplater
eller annet tilbehør må passe spindelen på
elektroverktøyet nøyaktig. Tilbehør med spindelhull
som ikke passer monteringsdelene på elektroverktøyet,
vil rotere eksentrisk, vibrere for mye og kan føre til at du
mister kontrollen.
g ) Skaftmonterte skiver eller annet tilbehør må være
satt helt inn i kragen eller chucken. Dersom skaftet
ikke festes ordentlig og/eller overhenget på skiven er for
langt, kan den monterte skiven løsne og kastes ut ved
høy hastighet.
h ) Ikke bruk skadet tilbehør. Før hver bruk må du
inspirere tilbehøret, som slipeskiven, for hakk
og sprekker, festeplatene må inspiseres for
sprekker, rifter eller slitasje, og stålbørsten må
inspiseres for løse eller sprukne tråder. Dersom
elektroverktøyet eller tilbehøret slippes ved et uhell,
må du kontrollere om det er skadet eller montere
uskadet tilbehør. Etter å ha inspisert og installert et
tilbehør, still deg selv og eventuelle tilstedeværende
bort fra banen til det roterende tilbehøret og kjør
elektroverktøyet på maksimal, ubelastet hastighet
i ett minutt. Skadet tilbehør vil normalt rives i stykker
under denne testen.
Norsk
i ) Bruk personlig verneutstyr. Avhengig av
bruksområdet må du bruke ansiktsvern eller
vernebriller. Bruk støvmaske, hørselvern, hansker og
verkstedforkle som kan stoppe små slipefragmenter
eller deler fra arbeidsstykket. Øyebeskyttelsen
må kunne stoppe flygende biter som kan løsne fra
arbeidsstykket. Støvmasken eller åndedrettsvernet
må kunne filtrere partikler som oppstår under arbeid.
Langvarig eksponering for høyintensiv støy kan føre
til hørselstap.
j ) Hold tilskuere på trygg avstand fra arbeidsområdet.
Personer som går inn i arbeidsområdet, må bruke
personlig verneutstyr. Fragmenter fra arbeidsstykket
eller ødelagt tilbehør kan fly av gårde, og kan føre til
skader langt ut over det umiddelbare arbeidsområdet.
k ) Hold bare i de isolerte grepene på elektroverktøyet
når du utfører et arbeid hvor skjæreverktøyet kan
komme i kontakt med skjulte ledninger. Kontakt
med en strømførende ledning kan føre til at eksponerte
metalldeler på elektroverktøyet blir strømførende, og kan
gi brukeren støt.
l ) Hold alltid verktøyet godt fast ved oppstart.
Reaksjonsmomentet på motoren kan få verktøyet til å vri
seg når den akselererer til full hastighet.
m ) Bruk klemmer/tvinger for å feste arbeidsstykket når
det er praktisk. Hold aldri små arbeidsstykker i en
hånd og verktøyet i den andre hånden. Ved å feste
arbeidsstykket er du fri til å bruke hendene til å betjene
verktøyet. Runde materialer som runde trestykker, rør eller
slanger har en tendens til å rulle ved saging, og kan føre til
at sagstykket kjører seg fast eller hopper ut.
n ) Ikke legg elektroverktøyet ned før tilbehøret har
stanset helt. Det roterende tilbehøret kan ta tak i
overflaten og trekke elektroverktøyet ut av kontrollen din.
o ) Etter skifte av sagstykket eller justeringer, pass på at
kragemutteren, chucken eller justeringsverktøy er
godt festet. Løse justeringsdeler kan uventet bevege seg
og føre til tap av kontroll, løse roterende deler kan kastes
ut med stor kraft.
p ) Ikke la elektroverktøyet gå mens du bærer det langs
siden din. Utilsiktet kontakt med det roterende tilbehøret
kan føre til at det kjører seg fast i klærne dine og trekker
tilbehøret inn i kroppen din.
q ) Lufteåpningene på elektroverktøyet må rengjøres
regelmessig. Motorviften vil trekke støvet inn i kabinettet,
og overskytende oppsamling av forstøvet metall kan føre
til elektriske farlige situasjoner.
r ) Ikke bruk elektroverktøyet i nærheten av
antennelige materialer. Gnister kan antenne
dette materialet.
s ) Ikke bruk tilbehør som krever flytende kjølemidler.
Bruk av vann eller andre flytende kjølemidler kan føre til
elektrisk støt eller sjokk.
SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR ALL BRUK
Årsaker til, og hvordan man unngår
tilbakeslag
Tilbakeslag er en plutselig reaksjon på et fastklemt eller fastkjørt
roterende skive, støttetallerken, børste eller annet tilbehør.
Fastklemming eller fastkjøring forårsaker at det roterende tilbehøret
stopper raskt, hvilket i sin tur forårsaker at det ukontrollerbare
elektroverket slynges i motsatt retning i forhold rotasjonsretningen
på tilbehøret.
For eksempel, hvis en slipeskive kjøres fast eller klemmes fast i
arbeidsstykket, kan kanten av den skiven som går inn i klempunktet
grave seg inn i overflaten på materialet og føre til at skiven
hopper ut eller kastes ut. Skiven kan enten hoppe mot eller bort fra
brukeren, avhengig av hvilken vei skiven roterte da den klemte seg
fast. Slipeskiver kan også bli ødelagt under slike forhold.
Tilbakeslag er resultatet av feil bruk av verktøyet og/eller feil
driftsprosedyrer eller betingelser, og kan unngås ved å treffe
skikkelige forholdsregler, som angitt nedenfor:
a ) Sørg for et godt grep på elektroverktøyet, og
plasser kroppen og armene slik at du kan stå imot
tilbakeslagskrefter. Bruk alltid hjelpehåndtaket,
dersom montert, for maksimal kontroll på
tilbakeslag eller momentreaksjon under oppstart.
Brukeren kan kontrollere momentreaksjonen
eller tilbakeslagskreftene hvis det er tatt
tilstrekkelige forholdsregler.
b ) Vær særlig forsiktig under bearbeiding av hjørner,
skarpe kanter osv. Unngå at tilbehører hopper og
kjører seg fast. Hjørner, skarpe kanter eller hopping har
en tendens til å kjøre fast det roterende tilbehøret og føre
til tilbakeslag eller at du mister kontrollen.
c ) Ikke fest et sagkjedeblad eller et tannet sagblad. Slike
blad fører ofte til tilbakeslag og at du mister kontrollen.
d ) Mat alltid sagstykket inn i materialet i samme
retning som den skjærende kanten roterer ut av
materialet (som er samme retning som sponen
kastes ut). Å mate verktøyet i feil retning fører til at
sagstykket klatrer ut av arbeidsstykket og vil trekke
verktøyet i den retningen.
e ) Ved bruk av roterende slipeskiver, kappeskiver,
høyhastighets kappeskiver eller karbidblad, fest
alltid arbeidsstykket godt. Slike skiver vil kjøre seg fast
dersom de kantes litt i sporet, og kan gi et tilbakeslag.
Dersom en skive kantes og kjøres fast, vil den som regel
brekke. Dersom en roterende slipeskive, høyhastighets
kappeskive eller karbidskive kjører seg fast, kan den
hoppe ut fra sporet og føre til at du mister kontrollen
over verktøyet.
Spesifikke sikkerhetsadvarsler for sliping og
kappeoperasjoner
a ) Bruk kun skivetyper som anbefales for ditt
elektroverktøy og den spesifiserte verneanordningen
for den valgte skiven. For eksempel: ikke slip med
89
Norsk
b )
c )
d )
e )
f )
g )
h )
siden av kappeskiven. Slipende kappeskiver er laget for
kantsliping, dersom det brukes sidekrefter på disse skivene
kan det få dem til å knuses.
For gjengede sandpapirkjegler og plugger, bruk
bare uskadede skiveskaft med en fri skulderflens av
korrekt størrelse og lengde. Korrekte skaft vil redusere
faren for brudd.
Ikke kjør fast kutteskiven, og ikke bruk makt. Ikke
forsøk å kutte for dypt. Overbelastning av skiven
øker lasten og sjansen for at skiven vrir seg eller binder
skiven under kapping og muligheten for tilbakeslag eller
ødeleggelse av skiven.
Ikke still kroppen din i banen til eller bak den
roterende skiven. Når skiven under bruk beveger seg bort
fra kroppen din, kan et tilbakeslag sende den roterende
skiven og elektroverktøyet direkte mot deg.
Når skiven setter seg fast, eller du avbryter et kutt av
én eller annen grunn, må du slå av elektroverktøyet
og holde det uten å bevege det til skiven stanser helt.
Forsøk aldri å fjerne kappeskiven fra kuttet mens
skiven beveger seg ellers kan det oppstå tilbakeslag.
Undersøk og sørg for å fjerne årsakene til fastklemming
av bladet.
Ikke start kutteoperasjonen på nytt i arbeidsstykket.
La skiven nå full hastighet og gå forsiktig tilbake i
kuttet. Skiven kan komme til å sette seg fast, bevege seg
framover eller slå tilbake dersom den startes opp igjen
i arbeidsstykket.
Støttepaneler eller overdimensjonerte
arbeidsstykker minsker risken for at skiven henger
og slår tilbake. Store arbeidsstykker har en tendens
til å henge ned under sin egen vekt. Det må plasseres
støtter under arbeidsstykket på begge sider av skiven, nær
kuttelinjen og nær kanten av panelet.
Utvis ekstra forsiktighet når du foretar et "dykk-kutt"
i eksisterende vegger eller andre blinde områder.
Skiven stikker ut og kan komme til å kappe gass- eller
vannrør, elektriske ledninger eller gjenstander som kan
føre til tilbakeslag.
Restrisikoer
Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser
og bruker sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan
unngås. De er:
• Hørselskader.
• Fare for personskade pga. flygende partikler.
• Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under bruk.
• Fare for personskade ved langvarig bruk.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning.
Alltid kontroller at spenningen til batteripakken samsvarer med
spenningen på merkeskiltet. Sørg også for at spenningen på
laderen samsvarer med spenningen på strømnettet.
90
Din DeWALT-lader er dobbeltisolert i samsvar med
EN60335; det trengs derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en
spesialledning som fås via DeWALT-serviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er absolutt
nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som egner seg
for kraftforsyningen til din lader (se Tekniske data). Minimum
størrelse på lederen er 1 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker
en kabeltrommel.
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN
Ladere
DeWALT ladere trenger ingen justeringer, og er designet til å
være så enkle som mulig å bruke.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle
batteriladere
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN: Denne manualen
inneholder viktige sikkerhetsanvisninger og bruksanvisninger for
kompatible batteriladere (se Tekniske data).
• Før du bruker laderen les alle instruksjoner og advarselsmerker på laderen, batteripakken og produktet som
bruker batteripakken.
ADVARSEL: Fare for støt. Ikke la væske komme inn i
laderen. Det kan resultere i elektrisk støt.
ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring med en
nominell strømverdi på 30mA eller mindre.
FORSIKTIG: Fare for brannskader. For å redusere faren
for skader, lad kun DeWALT oppladbare batterier. Andre
type batterier kan sprekke og forårsake personskader og
materielle skader.
FORSIKTIG: Barn må holdes under oppsyn, sørg for at de
ikke leker med apparatet.
MERK: Under visse forhold, med laderen innplugget i
strømforsyningen, kan de eksponerte kontaktene i laderen
kortsluttes av fremmedlegemer. Fremmedlegemer som
kan lede strøm, inkludert ,men ikke bregrenset til stålull,
aluminiumsfolie eller annen ansamling av metalliske
partikler, må holdes unna åpningene i laderen. Kople alltid
laderen fra strømtilførselen når det ikke er en batteripakk i
hulrommet. Kople fra laderen før rengjøring.
• IKKE forsøk å lade batteripakken med andre ladere
enn de som er nevnt i denne manualen. Laderen og
batteripakken er spesielt designet for å jobbe sammen.
• Disse ladere er ikke ment for annen bruk enn lading av
DeWALT oppladbare batterier. Annen bruk kan resultere i
brannfare og/eller elektrisk støt.
• Ikke utsett laderen for regn eller snø.
• Dra i kontakten og ikke ledningen når du kople laderen
fra strømmen. Dette reduserer faren for skade på kontakten
og ledningen.
Norsk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Påse at ledningen er plassert slik at den ikke tråkkes
på, snubles i, eller på annen måte utsettes for skade
eller påkjenning.
Ikke bruk skjøteledning med mindre det er helt
nødvendig. Bruk av feil skjøteledning kan resultere i
brannfare og/eller elektrisk støt.
Ikke plasser noe på laderen og ikke plasser laderen på
en myk overflate som kan blokkere ventilasjonsslissene
og resultere i for høy innvendig temperatur. Plasser
laderen et sted unna varmekilder. Laderen ventileres gjennom
slisser i toppen og bunnen av huset.
Ikke bruk lader med skadet ledning eller kontakt—bytt
dem ut med en gang.
Ikke bruk laderen dersom den har fått et slag, er mistet
i gulvet eller skadet på annen måte. Lever den på et
autorisert serviceverksted.
Ikke ta laderen fra hverandre; lever den på et autorisert
serviceverksted når service eller reparasjon trenges. Å
sette den sammen feil kan resultere i elektrisk støt eller brann.
Dersom ledningen er skadet må den byttes ut med en gang
av produsenten, dens serviceagent eller lignende kvalifisert
person for å unngå farer.
Kople laderen fra strømtilførselen før du begynner med
rengjøring. Dette reduserer faren for elektrisk støt.
Fjerning av batteripakken reduserer ikke denne faren.
ALDRI forsøk på kople 2 ladere sammen.
Laderen er designet for å bruke standard 230V elektrisk
strøm. Ikke forsøk å bruke den på annen spenning. Dette
gjelder ikke billaderen.
Lade et batteri (Fig. A)
1. Plugg inn laderen i en passende stikkontakt for du setter
inn batteripakken.
2. Sett batteripakken 8 i laderen, pass på at batteripakken
sitter godt i laderen. Det røde (lade) lyset blinker gjentatt
som indikasjon på at ladeprossessen er startet.
3. Fullført lading vises ved at det røde lyset er PÅ konstant.
Pakken er da fullt oppladet og kan brukes, eller den
kan bli stående i laderen. For å ta batteripakken ut av
arbeidspakken, trykk inn og hold låseknappen 9 på
batteripakken og ta den av.
MERK: For å sikre maksimum ytelse og levetid på Li-Ion
batteripakker, lad batteripakken helt opp før første gangs bruk.
Bruk av lader
Se indikatorne under for batteripakkens ladetilstand.
Ladeindikatorer
lading
kjølt seg ned, vil det gule lyset bli slått av og laderen vil
gjenoppta ladeprosedyren.
Kompatible ladere vil ikke lade en defekt batteripakke. Laderen
vil indikere feilaktig batteripakke ved at den ikke lyser, eller ved å
indikere blinkemønster for problem pakke eller lader.
MERK: Dette kan også tyde på et problem med laderen.
Dersom laderen indikerer er problem, ta med lader og
batteripakke til et servicesenter for testing.
Ventetid for varm/kald pakke
Dersom laderen detekterer et batteri som er for varmt eller for
kaldt, vil den automatisk starte en ”varm/kald pakke forsinkelse”,
og venter med å lade til batteriet har passende temperatur.
Laderen vil deretter automatisk skifte til lademodus for pakken.
Denne funksjonen sikrer maksimal levetid på batteriet.
En kald batteripakke vil lade langsommere enn en varm
batteripakke. Batteripakken vil lade langsommere gjennom hele
ladesyklusen, og vil ikke gå tilbake til maksimal ladehastighet
selv om batteriet blir varmt.
Ladere DCB118 er utstyrt med en intern vifte som er designet
for å avkjøle batteripakken. Viften vil slå seg på automatisk når
batteripakken trenger å kjøles. Bruk aldri laderen dersom viften
ikke fungerer korrekt eller dersom ventilasjonsåpningene er
blokkert. Pass på at fremmedlegemer ikke kommer inn i laderen.
Elektronisk beskyttelsessystem
XR Li-ione verktøy er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem som vil beskytte batteriet mot overlading,
overoppvarming eller dyp utlading.
Verktøyet vil automatisk slå seg av dersom beskyttelsessystemet
aktiveres (Electronic Protection System). Dersom det skjer, sett
litium-ion batteriet på laderen til det er helt oppladet igjen.
Veggmontering
Disse laderne er designet for å monteres på vegg eller stå på et
bord eller arbeidsbenk. Dersom den skal monteres på veggen,
plasser laderen innen rekkevidde fra en stikkontakt og unna
hjørner eller andre hindringer som kan stoppe luftstrømmen.
Bruk baksiden av laderen som mal for å bore hull i veggen
for monteringsskruene. Monter laderen godt med gipsskruer
(må kjøpes separat) minst 25,4 mmlange med hodediameter
7–9 mm, som skrus inn i treverk til optimal dybde med omtrent
5,5 mm av skruen som stikker ut. Rett inn sporene på baksiden
av laderen med de utstikkende skruene og lås på plass i sporene.
Rengjøringsanvisninger for lader
ADVARSEL: Fare for støt. Koble laderen fra
strømuttaket før rengjøring. Smuss og fett kan fjernes
fra laderen ved hjelp av en klut eller en myk, metallfri
børste. Ikke bruk vann eller rengjøringsvæsker. Aldri la
noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp noen del av
verktøyet i en væske.
fulladet
varm/kald ladeforsinkelse*
*Det røde lyset vil fortsette å blinke, men et gult indikatorlys
vil lyse under denne operasjonen. Når batteriet har
91
Norsk
Batteripakke
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle
batteripakker
Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når du
bestiller nye batteripakker.
Batteriet kommer ikke fullstendig ladet ut av pakningen. Les
sikkerhetsinstruksjonene under før du bruker batteripakken og
laderen. Følg deretter ladeprosedyrene som er beskrevet.
LES ALLE INSTRUKSJONER
•
•
•
•
•
•
•
•
Ikke lad eller bruk batteriet i eksplosive omgivelser,
slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser eller
støv. Innsetting eller uttak av batteriet kan antenne støvet
eller gassen.
Tving aldri batteripakken inn i laderen. Ikke modifiser
batteripakken på noen måte for å passe inn i en ikkekompatibel lader idet batteripakken kan sprekke og
forårsake alvorlig personskade.
Lad batteripakkene kun i DeWALT ladere.
IKKE sprut på eller senke ned i vann eller andre væsker.
Ikke lagre eller bruk verktøyet eller batteripakken
på steder der temperaturen kan nå eller overstige
40 ˚C (104 ˚F) (som utenfor skur eller metallbygg på
sommeren).
Ikke brenn batteripakken selv om den er alvorlig skadet
eller fullstendig utslitt. Batteripakken kan eksplodere i en
brann. Giftige gasser og materialer oppstår når man brenner
litium ion-batteripakker.
Hvis batteriets innhold kommer i kontakt med huden,
vasker du området med mild såpe og vann. Hvis du får
batterivæske på øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter
eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs medisinsk
tilsyn, er batteriets elektrolytt sammensatt av en blanding av
organiske karbonater og litium-salter.
Innholdet i åpne battericeller kan forårsake irritasjon
av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk medisinsk ettersyn hvis
symptomene vedvarer.
ADVARSEL: Fare for brannskader. Batterivæsken kan
antennes hvis den utsettes for gnister eller flammer.
ADVARSEL: Forsøk aldri å åpne batteripakken av noen
årsak. Ikke sett i laderen dersom batteripakkens ytre er
sprukket eller skadet. Ikke knus, slipp i gulvet eller skad
batteripakken. Ikke bruk en batteripakke eller lader som
har fått et slag, er mistet i gulvet, påkjørt eller skadet
på annen måte (f.eks. gjennomboret av en spiker, slått
med hammer, tråkket på). Det kan resultere i elektrisk
støt. Skadede batteripakker skal leveres til servicesenteret
for gjenvinning.
ADVARSEL: Fare for brann. Ikke lagre eller
transporter batteripakken slik at batteripolene
kan komme i kontakt med metallobjekter. For
eksempel, ikke legg batteriet i forkle, lommer, verktøyskrin,
produktesker, skuffer etc. sammen med løse spikere, skruer,
nøkler, etc.
92
FORSIKTIG: Når det ikke er i bruk plasser verktøyet
på siden på en stabil overflate der det ikke skaper
fare for snubling eller fall. Noen verktøy med store
batteripakker kan stå på batteripakken, men kan lettes
slås overende.
Transport
ADVARSEL: Fare for brann. Transport av batterier kan
kanskje føre til brann dersom batteripolene utilsiktet
kommer i kontakt med elektrisk ledende materialer. Ved
transport av batterier, pass på at batteripolene er beskyttet
og godt isolerte fra materialer som kan komme i kontakt
og føre til kortslutning.
DeWALT batterier samsvarer med alle aktuelle shippingforskrifter som angitt av bransjen og lovregler, inkludert UN
Recommendations on the Transport of Dangerous Goods;
International Air Transport Association (IATA) Dangerous
Goods Regulations, International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations, og European Agreement Concerning The
International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR).
Litium-ion celler og batterier er testet i henhold til avsnitt 38,3
i ”UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods
Manual of Tests and Criteria”.
I de fleste tilfeller vil forsendelse av en DeWALT batteripakke
være unntatt fra klassifisering som en fullt regulert Class
9 Hazardous Material. Vanligvis vil bare forsendelser som
inneholder et litium-ione batteri med høyere energiklassifisering
enn 100 watt-timer (Wh) kreve forsendelse som fullt regulert
Class 9. Alle litium-ione batterier har angitt watt-timer på
pakken. Men på gunn av de kompliserte reglene anbefaler
DeWALT ikke å sende litium-ione batteripakker med fly, uansett
watt-time klassifisering. Forsendelser av verktøy med batterier
(kombinerte sett) kan unntaksvis sendes med fly dersom angitt
watt-timer på batteripakken er under 100 Wh.
Uansett om en transport regnes som unntatt eller fullt regulert,
er det senderens ansvar å sjekke de gjeldende reglene for
pakking, etiketter/merking og dokumentasjon.
Informasjonen i dette avsnittet av manualen er gitt i god tro og
ansett som nøyaktig på tidspunktet dokumentet ble opprettet.
Men det gis ingen garantier, hverken eksplisitt eller implisitt.
Det er kjøperens ansvar å sikre at aktivitetene samsvarer med de
gjeldende retningslinjer.
Transport av FLEXVOLTTM batteriet
DeWALT FLEXVOLTTM batteriet har to moduser: Bruk
og transport.
Bruks-modus: Når FLEXVOLTTM-batteriet står alene eller er
montert i et DeWALT 18V produkt, fungerer det som et 18V
batteri. Dersom FLEXVOLTTM-batteriet er i et 54V eller et 108V (to
54V batterier) produkt, vil det fungere som et 54V batteri.
Transport-modus: Når hetten er satt på FLEXVOLTTM-batteriet,
er batteriet i transport-modus. La hetten være på ved
forsendelse.
I transportmodus blir rekker av
celler elektrisk frakoblet i pakken
slik at det dannes 3 batterier
med lavere watt-timer (Wh)
Norsk
sammenlignet med 1 batteri med høyere watt-timer. Denne
endringen til 3 batterier med lavere watt-timer gjør at pakken
er unntatt fra visse begrensende shipping-regler som gjelder
batterier med høyere watt-timer.
For eksempel kan Wh-spesifikasjonen for Transport være 3 x 36
Wh, som betyr 3 batterier Eksemple på merking for bruk og
for transport
på 36 Wh hver. Whspesifikasjonen for USE
(bruk) kan være 108 Wh
(som betyr 1 batteri).
Anbefalinger for lagring
1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og ikke utsatt
for direkte solskinn samt for sterk varme eller kulde. For
optimal batteriytelse og levetid bør batteripakker lagres i
romtemperatur når de ikke er i bruk.
2. For lang tids lagring, anbefales det for optimalt resultat å
lagre en fullt ladet batteripakke på et kjølig og tørt sted
uttatt av laderen.
MERK: Batteripakker bør ikke lagres fullt utladet. Batteripakken
må lades opp igjen før bruk.
Merking på laderen og batteripakken
I tillegg til piktogrammene som er brukt i denne manualen,
kan etikettene på laderen og batteripakken vise følgende
piktogrammer:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Ikke brenn batteripakken.
BRUK: Bruk uten transporthette, nominell Wh er 108
Wh (1 batteri med 108 Wh).
TRANSPORT: Bruk med innebygget transporthette,
nominell Wh er 3 x 36 Wh (3 batteri med 36 Wh).
Batteritype
DCG426 bruker en 18 volt batteripakke.
Disse batteripakkene kan brukes: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, DCB546,
DCB547. Se Tekniske Data for mer informasjon.
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1Slipemaskin
2Nøkler
1 Li-ion batteripakke (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 modeller)
2 Li-ion batteripakker (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 modeller)
3 Li-ion batteripakker (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 modeller)
1Instruksjonshåndbok
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha
oppstått under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne
håndboken før bruk.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Se Tekniske data for ladetid.
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Ikke undersøk med strømførende gjenstander.
Bruk hørselvern.
Ikke lad skadede batteripakker.
Bruk vernebriller.
Ikke utsett for vann.
Få byttet defekte ledninger omgående.
Lades kun mellom 4 ˚C og 40 ˚C.
Kun for innendørs bruk.
Deponer batteripakken på miljøvennlig vis.
Datokode plassering (Fig. A)
Datokoden 14 , som også inkluderer produksjonsåret, er trykket
på huset.
Eksempel:
2018 XX XX
Produksjonsår
Beskrivelse (Fig. A)
1
2
Lad kun DeWALT batteripakker med de angitte
DeWALT laderne. Lading av andre batteripakker
enn de angitte DeWALT batteriene med en DeWALT
lader kan føre til at de sprekker eller til andre
farlige situasjoner.
3
4
5
6
ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del
av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader.
Vippebryter for variabel hastighet
Lås av-knapp
Spindel
Chuckmutter
Liten fastnøkkkel (13 mm)
Stor fastnøkkel (17 mm)
93
Norsk
7 Chuck (6,0 mm, 6,35 mm)
8 Batteri
9 Festeknapp for batteriet
10 Slipekropp
11 Slipenakke
12 LED arbeidslampe
13 Hastighetsvelger
14 Datokode
Tiltenkt Bruk
Din slipemaskin er designet for profesjonell sliping. Verktøyet
kan brukes med hele serien av kommersielle slipeverktøy, med
maksimum diameter på 38 mm og godkjent hastighet på
25000 o/min.
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av antennelige væsker
eller gasser.
Denne slipemaskinen er et profesjonelt elektroverktøy.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne
operatører trenger tilsyn når de bruker dette verktøyet.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert
barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner,
eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får
tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal
aldri forlates alene med dette produktet.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble fra
batteripakken før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
ADVARSEL: Bruk kun batteripakker og ladere fra DeWALT.
Sette inn og ta av batteripakke
på verktøyet (Fig. A)
MERK: For best resultat, pass på at batteripakken 8 er helt
oppladet før bruk.
For å installer batteripakken i verktøyets
håndtak
1. Rett inn batteripakken 8 mot skinnene i håndtaket.
2. Skyv den inn i håndtaket til batteripakken er godt festet i
verktøyet, pass på at den ikke løsner.
For å fjerne batteripakken fra verktøyet
1. Trykk batteriets festeknapp 9 og trekk batteriet bestemt ut
av håndtaket.
2. Sett batteripakken i laderen som beskrevet i laderavsnittet i
denne manualen.
Ladeindikator batteripakker (Fig. A)
Noen DeWALT batteripakker inkluderer en ladeindikator som
består av tre grønne LED som indikerer hvor mye lading som er
igjen i batteripakken.
For å aktivere ladeindikatoren, trykk og hold indikatorknappen.
En kombinasjon av tre grønne LED-lys vil lyse og vise
94
gjenværende lading. Dersom gjenværende lading av batteriet
er under brukbar grense, vil ingen lys tennes og batteriet må
lades opp.
MERK: Ladeindikatoren er bare an indikasjon av gjenværende
lading i batteripakken. Den gir ingen indikasjon på om verktøyet
fortsatt kan brukes, og kan variere med produktkomponentene,
temperatur og brukerens bruksområde.
Vippebryter for variabel hastighet (Fig. A)
ADVARSEL: Hold verktøyet godt fast med begge hender
ved oppstart og under bruk og helt til skiven eller tilbehøret
stopper å rotere. Kontrollere at skiven har stoppet
fullstendig før du legger verktøyet ned.
ADVARSEL: For å redusere uventede bevegelser av
verktøyet, ikke slå verktøyet på eller av under last. La
vinkelsliperen komme opp i full hastighet før du berører
arbeidsflaten. Løft verktøyet fra arbeidsflaten før du slår
verktøyet av.
Ved å trykke ned vippebryteren for variabel hastighet 1 slås verktøyet på, ved å slippe vippebryteren slås verktøyet
av. Vippebryteren for variabel hastighet lar deg støre
hastigheten—desto mer du trykker inn bryteren, desto raskere
går slipemaskinen.
Låsebryter (Fig. A)
Låsebryteren 2 , på verktøykroppen, er en sikkerhetsfunksjon
som forhindrer utilsiktet start av slipemaskinen.
Når du skal slå verktøyet på, trykker du på låseknappen
2 og klemmer deretter på vippebryteren 1 . Verktøyet
vil kjøre når bryteren er trykket inn. Slå verktøyet av ved å
slippe vippebryteren.
ADVARSEL: Ikke deaktiver ut låsebryteren. Dersom
låsebryteren er deaktivert, kan verktøyet komme til å starte
når det legges ned.
ADVARSEL: La verktøyet komme opp i full hastighet
før du lar det berøre arbeidsoverflaten. Løft verktøyet fra
arbeidsflaten før du slår av verktøyet.
Tre-hastighet gir (Fig. A)
ADVARSEL: Uansett valgt hastighet, merkehastighet på
tilbehøret må være minst lik maksimal hastighet som er
angitt på verktøyet.
Tre-hastighet funksjonen på verktøyet lar deg velge
hastighetsområde basert på bruksområde og tilbehøret som
brukes. For å velge laveste hastighetsinnstilling, slå av verktøyet
og la det stoppe. Skyv hastighetsvelgeren 13 til laveste
turtall som angitt over valgbryteren. Mellomhastighetsvalget
er i midtposisjonen. Høyhastighetsvalget er angitt med
høyest turtall.
MERK: Hastighetsområdene kan ikke endres under bruk. Slipp
vippebryteren og la verktøyet stoppe helt før du skifter til et
annet hastighetsområde.
LED arbeidslampe (Fig. A)
FORSIKTIG: Ikke se inn i arbeidslampen. Det kan
resultere i alvorlig øyeskade.
Arbeidslyset 12 som er plassert på foten av verktøyet aktiveres
når vippebryteren trykkes inn. Når vippebryteren slippes, vil
arbeidslampen være på i opp til 20 sekunder til.
MERK: Arbeidslyset er for å belyse den nærmeste arbeidsflaten,
og er ikke ment å brukes som lykt.
BRUK
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene
og gjeldende forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble fra
batteripakken før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Korrekt plassering av hendene (Fig. A, D)
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade,
skal man ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for personskade, skal
man ALLTID holde godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Korrekt plassering av hendene krever en hånd på
verktøykroppen 10 med den andre hånden på nakken av
slipemaskinen 11 som vist i Figur D.
Bruksanvisning (Fig. C)
ADVARSEL:
• Forsikre deg om at materialet som skal slipes eller
kappes er godt festet.
• Bruk klemmer eller skrustikke for å feste og støtte
arbeidsstykket på en stabil platform. Det er viktig å
feste og støtte opp arbeidsstykket godt, for å hindre at
det beveger seg og at du mister kontrollen. Bevegelse
av arbeidasstykket eller tap av kontroll kan være farlig
og føre til personskader.
• Sikre arbeidsstykket. Dersom du bruker en skrustikke
eller annet feste på arbeidsstykket står det tryggere
enn dersom du holder det med hånden.
• Støttepaneler eller overdimensjonerte arbeidsstykker
minsker risken for at skiven henger og slår tilbake.
Store arbeidsstykker har en tendens til å henge
ned under sin egen vekt. Det må plasseres støtter
under arbeidsstykket på begge sider av skiven, nær
kuttelinjen og nær kanten av panelet.
• Bruk alltid vanlige arbeidshansker ved bruk av
dette verktøyet.
• Girkassen blir svært varm ved bruk..
• Bruk bare lett trykk på verktøyet. Bruk ikke sidekrefter
på skiven.
• Unngå overbelastning. Dersom verktøyet blir varmt,
må du la det gå i noen minutter uten belastning..
• Det beste resultatet på grovslipingen får du med
maskinen stilt til vinkel på 90°. Beveg maskinen frem
og til bake med moderat trykk. På den måten blir ikke
arbeidsstykket for varmt eller bli misfarget, og det
dannes ikke spor.
Norsk
ADVARSEL: Hold verktøyet godt fast med begge hender
ved oppstart og under bruk og helt til skiven eller tilbehøret
stopper å rotere. Kontrollere at skiven har stoppet
fullstendig før du legger verktøyet ned.
Fest arbeidsstykket i en skrustikke eller fest det godt med
klemmer. Bruk ansiktsmaske over munn og nese dersom det
dannes støv under arbeidet. Behandle skiven med respekt. Ikke
kjør fast skiven i arbeidsstykket, og ikke bruk overdreven kraft.
Slip bare med fronten av skiven så fremt du ikke bruker en skive
spesielt ment for å slipe med siden av skiven.
Sette på et tilbehør (Fig. A, B)
ADVARSEL: Tilbehør må være ha spesifikasjoner som
er minst like høye som maksimalhastighet angitt på
verktøyet. Tilbehør som går fortere enn merkehastigheten
sin, kan bli ødelagt og fly i stykker.
ADVARSEL: Tilbehør må være innenfor angitte
spesifikasjoner for verktøyet. Tilbehør av feil størrelse kan
ikke sikres og kontrolleres tilstrekkelig.
ADVARSEL: Ikke bruk tilbehør med skaftlengde over
40 mm. Pass på at den utstikkende skaftlengden ikke er
over 10 mm etter at tilbehøret er satt inn i chucken.
ADVARSEL: Prosjektilfare. Bruk kun tilbehør med
skaft som passer chucken. Mindre skaft vil ikke låses fast
og kan løsne under bruk.
FORSIKTIG: Stram aldri til chucken uten førts å sette
inn et tilbehør i den. Tistramming av en tom chuck kan
ødelegge chucken, selv om det gjøres for hånd.
1. Hold spindelen 3 ved hjelp av den medfølgende lille
fastnøkkelen 5 .
2. Løsne chucken 4 ved å vri den mot klokka.
3. Sett skaftet på verktøyet i chucken 7 .
4. Stram godt til chucken ved hjelp av den medfølgende store
fastnøkkelen 6 .
For å ta av tilbehøret, gjør dette i motsatt rekkefølge.
Anvendelse på metall
ADVARSEL: Under ekstreme arbeidsforhold kan
strømførende støv samles opp inne i maskinkabinettet
under arbeid med metall. Dette kan føre til at den
beskyttende isolasjonen i maskinen brytes ned, med en
potensiell fare for elektrisk sjokk.
For å unngå oppsamling av metallspon inne i maskinen,
anbefaler vi å rengjøre ventilasjonsåpningene daglig.
Se Vedlikehold.
VEDLIKEHOLD
Ditt DeWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en
lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig
tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell av
verktøyet og regelmessig renhold.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble fra
batteripakken før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
95
Norsk
Laderen og batteripakken er vedlikeholdsfrie.
Smøring
Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med
tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når
du utfører denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier
for å rengjøre ikke-metalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse
delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild
såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp
noen del av verktøyet i en væske.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som
tilbys av DeWALT kan være farlig, ettersom dette ikke
er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere
faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DeWALT brukes sammen med dette produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om
egnet ekstrautstyr.
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Produkter og batterier
merket med dette symbolet skal ikke kastes i
vanlig husholdningsavfall.
Produkter og batterier inneholder materialer som
kan gjenvinnes eller gjenbrukes, som reduserer behovet for
råmaterialer. Vennligst lever elektriske produkter og batterier til
gjenbruk i henhold til lokale regler. Mer informasjon får du på
www.2helpU.com.
Oppladbar batteripakke
Denne langtids batteripakken må lades på nytt når den ikke
lenger produserer nok strøm til jobber som enkelt kunne utføres
tidligere. Ta hensyn til miljøet når batteripakken må kasseres:
• Lad batteripakken helt ut, og ta den ut av verktøyet.
• Litium-ion celler kan gjenbrukes. Lever dem til forhandleren
eller en lokal gjenbruksstasjon. De innleverte batteripakkene
vil gjenbrukes eller avfallsbehandles korrekt.
96
Português
ESMERILADOR RECTO DE 18 V
DCG426
Gratulerer!
Optou por uma ferramenta da DeWALT. Longos anos de
experiência, um desenvolvimento meticuloso dos seus
produtos e um grande espírito de inovação são apenas
alguns dos argumentos que fazem da DeWALT um dos
parceiros de maior confiança dos utilizadores de ferramentas
eléctricas profissionais.
Declaração de conformidade da CE
Dados técnicos
Voltagem
Tipo
Ubelastet hastighet
Modo 1
Modo 2
Modo 3
Diâmetro máximo da roda
Tamanho da pinça de aperto
Peso (sem bateria)
VCC
DCG426
18
1
DCG426-XE
18
1
min-1
min-1
min-1
mm
mm
kg
0–10000
0–17500
0–25000
38
6,0
1,2
0–10000
0–17500
0–25000
38
6,35
1,2
Valores de ruído e vibração (valores totais de vibração) de acordo com a
EN60745-2-23:
LPA(nível de emissão de pressão
dB(A)
92
92
sonora)
LWA(nível de potência acústica)
dB(A)
103
103
K(variabilidade do nível acústico dB(A)
3
3
indicado)
Valor de emissão de vibrações ah = m/s2
K de variabilidade =
m/s2
4,4
1,5
4,4
1,5
O nível de emissão de vibrações indicado nesta ficha de
informações foi medido em conformidade com um teste padrão
estabelecido pela norma EN60745 e poderá ser utilizado para
comparar ferramentas. Por conseguinte, este nível poderá
ser utilizado para uma avaliação preliminar da exposição
às vibrações.
ATENÇÃO: o nível de emissão de vibrações declarado
diz respeito às principais aplicações da ferramenta.
No entanto, se a ferramenta for utilizada para outras
aplicações ou com outros acessórios, ou tiver uma
manutenção insuficiente, o nível de emissão de
vibrações poderá ser diferente. Isto poderá aumentar
significativamente o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Além disso, a estimativa do nível de exposição às
vibrações também deverá ter em conta o número de vezes
que a ferramenta é desligada ou está em funcionamento,
mas sem executar tarefas. Isto poderá reduzir
significativamente o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Identifique medidas de segurança adicionais para
proteger o utilizador contra os efeitos das vibrações, tais
como: efectuar uma manutenção correcta da ferramenta
e dos acessórios, manter as mãos quentes e organizar
padrões de trabalho.
Directiva “máquinas”
Esmerilador recto de 18 V
DCG426
A DeWALT declara que os produtos descritos em Dados
técnicos se encontram em conformidade com as seguintes
normas e directivas:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-23:2013.
Estes equipamentos também estão em conformidade com
a Directiva 2014/30/UE e a 2011/65/UE. Para obter mais
informações, contacte a DeWALT através da morada indicada
em seguida ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação do ficheiro
técnico e faz esta declaração em nome da DeWALT.
Markus Rompel
Director de Engenharia
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
05.05.2017
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, leia o
manual de instruções.
Definições: directrizes de Segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o grau de
gravidade correspondente a cada palavra de advertência. Leia
cuidadosamente o manual e preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação iminentemente perigosa
que, se não for evitada, irá resultar em morte ou
lesões graves.
ATENÇÃO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
CUIDADO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em lesões ligeiras
ou moderadas.
97
Peso
Português
Baterias
Carregadores/Intervalos de Carregamento (minutos)
# de cat.
VCC
Ah
Peso (kg)
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
AVISO: indica uma prática (não relacionada com
ferimentos) que, se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
c )
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
d )
Avisos de segurança gerais relativos a
ferramentas eléctricas
ATENÇÃO: leia todos os avisos de segurança e todas
as instruções. O não seguimento dos avisos e das
instruções poderá resultar em choque eléctrico, incêndio
e/ou ferimentos graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E
INSTRUÇÕES PARA CONSULTA POSTERIOR
Em todos os avisos que se seguem, o termo “ferramenta eléctrica”
refere-se à sua ferramenta alimentada pela rede eléctrica (com
fios) ou por uma bateria (sem fios).
1) Segurança da Área de Trabalho
a ) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou escuras são
propensas a acidentes.
b ) Não utilize as ferramentas eléctricas em ambientes
explosivos, como, por exemplo, na presença de
líquidos, gases ou poeiras inflamáveis. As ferramentas
eléctricas criam faíscas que poderão inflamar estas
poeiras ou vapores.
c ) Mantenha as crianças e outras pessoas afastadas
quando utilizar uma ferramenta eléctrica.
As distracções podem levar à perda do controlo
da ferramenta.
2) Segurança Eléctrica
a ) As fichas das ferramentas eléctricas têm de ser
compatíveis com a tomada de electricidade. Nunca
modifique a ficha de forma alguma. Não utilize
fichas adaptadoras com ferramentas eléctricas
ligadas à terra. As fichas não modificadas e as tomadas
compatíveis reduzem o risco de choque eléctrico.
b ) Evite o contacto corporal com superfícies e
equipamentos ligados à terra, como, por exemplo,
tubagens, radiadores, fogões e frigoríficos. Se o seu
98
e )
f )
corpo estiver “ligado” à terra, o risco de choque eléctrico
é maior.
Não exponha as ferramentas eléctricas à chuva ou
a condições de humidade. A entrada de água numa
ferramenta eléctrica aumenta o risco de choque eléctrico.
Não aplique força excessiva sobre o cabo. Nunca
o utilize para transportar, puxar ou desligar a
ferramenta eléctrica. Mantenha o cabo afastado de
fontes de calor, substâncias oleosas, extremidades
aguçadas ou peças móveis. Os cabos danificados ou
emaranhados aumentam o risco de choque eléctrico.
Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no exterior, use
uma extensão adequada para utilização ao ar livre.
A utilização de um cabo adequado para uso ao ar livre
reduz o risco de choque eléctrico.
Se não for possível evitar trabalhar com uma
ferramenta eléctrica num local húmido, utilize uma
fonte de alimentação protegida por um dispositivo
de corrente residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
3) Segurança Pessoal
a ) Mantenha-se alerta, preste atenção ao que está
a fazer e faça uso de bom senso ao utilizar uma
ferramenta eléctrica. Não utilize uma ferramenta
eléctrica quando estiver cansado ou sob o efeito de
drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de
distracção durante a utilização de ferramentas eléctricas
poderá resultar em ferimentos graves.
b ) Use equipamento de protecção pessoal. Use sempre
uma protecção ocular. O equipamento de protecção,
como, por exemplo, uma máscara contra o pó, sapatos
de segurança antiderrapantes, um capacete de segurança
ou uma protecção auditiva, usado nas condições
apropriadas, reduz o risco de ferimentos.
c ) Evite accionamentos acidentais. Certifique-se de
que o interruptor da ferramenta está na posição de
desligado antes de a ligar à tomada de electricidade
e/ou inserir a bateria, ou antes de pegar ou
transportar a ferramenta. Se mantiver o dedo sobre
o interruptor ao transportar ferramentas eléctricas ou se
as ligar à fonte de alimentação com o interruptor ligado,
poderá originar acidentes.
Português
d ) Retire qualquer chave de ajuste ou chave de porcas
antes de ligar a ferramenta eléctrica. Uma chave de
porcas ou chave de ajuste deixada numa peça móvel da
ferramenta poderá resultar em ferimentos.
e ) Não se estique demasiado ao trabalhar com a
ferramenta. Mantenha sempre os pés bem apoiados
e um equilíbrio apropriado. Desta forma, será mais fácil
controlar a ferramenta eléctrica em situações inesperadas.
f ) Use vestuário apropriado. Não use roupa larga nem
jóias. Mantenha o cabelo e a roupa (incluindo luvas)
afastados das peças móveis. As roupas largas, as jóias
ou o cabelo comprido podem ficar presos nestas peças.
g ) Se forem fornecidos acessórios para a ligação de
equipamentos de extracção e recolha de partículas,
certifique-se de que estes são ligados e utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos de extracção
de partículas pode reduzir os riscos relacionados com
as mesmas.
4) Utilização e Manutenção de
Ferramentas Eléctricas
a ) Não utilize a ferramenta eléctrica de forma forçada.
Utilize a ferramenta eléctrica correcta para o seu
trabalho. A ferramenta eléctrica adequada irá efectuar
o trabalho de um modo mais eficiente e seguro se for
utilizada de acordo com a capacidade para a qual
foi concebida.
b ) Não utilize a ferramenta eléctrica se o respectivo
interruptor não a ligar e desligar. Qualquer
ferramenta eléctrica que não possa ser controlada
através do interruptor de alimentação é perigosa e tem de
ser reparada.
c ) Retire a ficha da tomada de electricidade e/ou a
bateria da ferramenta eléctrica antes de efectuar
quaisquer ajustes, substituir acessórios ou
guardar a ferramenta. Estas medidas de segurança
preventivas reduzem o risco de ligar a ferramenta
eléctrica acidentalmente.
d ) Guarde as ferramentas eléctricas que não estiverem
a ser utilizadas fora do alcance de crianças e
não permita que sejam utilizadas por pessoas
não familiarizadas com as mesmas ou com estas
instruções. As ferramentas eléctricas são perigosas nas
mãos de pessoas que não possuam as qualificações
necessárias para as manusear.
e ) Faça a devida manutenção das ferramentas
eléctricas. Verifique se as peças móveis da
ferramenta eléctrica estão alinhadas e não
emperram, bem como se existem peças partidas
ou danificadas ou quaisquer outras condições que
possam afectar o funcionamento da mesma. Se a
ferramenta eléctrica estiver danificada, esta não
deve ser utilizada até que seja reparada. Muitos
acidentes têm como principal causa ferramentas
eléctricas com uma manutenção insuficiente.
f ) Mantenha as ferramentas de corte sempre afiadas
e limpas. As ferramentas de corte sujeitas a uma
manutenção adequada, com arestas de corte afiadas,
emperram com menos frequência e controlam-se com
maior facilidade.
g ) Utilize a ferramenta eléctrica, os acessórios, as
brocas, etc., de acordo com estas instruções, tendo
em conta as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta eléctrica
para fins diferentes dos previstos poderá resultar em
situações perigosas.
5) Utilização e Manutenção de
Ferramentas com Bateria
a ) Utilize apenas o carregador especificado pelo
fabricante do equipamento. Um carregador
apropriado para um tipo de bateria poderá criar um risco
de incêndio se for utilizado para carregar outras baterias.
b ) Utilize as ferramentas eléctricas apenas com as
baterias especificamente indicadas para as mesmas.
A utilização de quaisquer outras baterias poderá criar um
risco de ferimentos e incêndio.
c ) Quando a bateria não estiver a ser utilizada,
mantenha-a afastada de outros objectos de metal,
como, por exemplo, clipes, moedas, chaves, pregos,
parafusos ou outros pequenos objectos metálicos
que possam estabelecer uma ligação entre os
contactos. Um curto-circuito entre os contactos da
bateria poderá causar queimaduras ou um incêndio.
d ) Uma utilização abusiva da ferramenta pode resultar
na fuga do líquido da bateria; evite o contacto com
este líquido. No caso de um contacto acidental,
passe imediatamente a zona afectada por água. Se
o líquido entrar em contacto com os olhos, procure
também assistência médica. O líquido derramado da
bateria pode provocar irritação ou queimaduras.
6) Assistência
a ) A sua ferramenta eléctrica só deve ser reparada por
um técnico qualificado e só devem ser utilizadas
peças sobresselentes originais. Desta forma, é
garantida a segurança da ferramenta eléctrica.
REGRAS DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS
ADICIONAIS
Avisos de segurança comuns para desbaste
a ) Esta ferramenta eléctrica foi concebida para
funcionar como uma rebarbadora. Leia todos
os avisos de segurança, instruções, ilustrações e
especificações fornecidas com esta ferramenta
eléctrica. O não cumprimento de todas as instruções
indicadas abaixo pode resultar em choque eléctrico,
incêndio e/ou lesões graves.
b ) A realização de operações tais como areamento,
limpeza com escova metálica, polimento e corte não
é recomendada com esta ferramenta eléctrica. As
operações para as quais a ferramenta eléctrica não foi
concebida poderão criar perigo e causar ferimentos.
99
Português
c ) Não utilize acessórios que não tenham sido
especificamente concebidos e recomendados pelo
fabricante da ferramenta. O facto de um acessório
poder ser instalado na sua ferramenta eléctrica não
garante um funcionamento seguro do mesmo.
d ) A velocidade nominal do acessório tem de ser,
no mínimo, equivalente à velocidade máxima
indicada na ferramenta eléctrica. Os acessórios que
forem utilizados a uma velocidade superior à respectiva
velocidade nominal poderão fragmentar-se e projectar
esses fragmentos.
e ) O diâmetro exterior e a espessura do seu acessório
têm de ser compatíveis com a capacidade da sua
ferramenta eléctrica. Os acessórios com um tamanho
incorrecto não podem ser protegidos nem controlados de
forma adequada.
f ) O orifício de fixação dos discos, encaixes, discos de
suporte ou de qualquer outro acessório tem de se
ajustar apropriadamente ao veio da ferramenta
eléctrica. Os acessórios com orifícios de fixação que não
correspondam ao tamanho dos elementos de montagem
da ferramenta eléctrica irão funcionar de forma
desequilibrada e vibrar de modo excessivo, podendo
causar a perda do controlo da ferramenta.
g ) Os discos montados em mandris ou outros
acessórios devem ser totalmente inseridos na
pinça de aperto ou no mandril. Se o mandril não ficar
devidamente preso e/ou a parte saliente da roda for
demasiado comprida, o disco montado pode soltar-se e
projectar-se a uma velocidade elevada.
h ) Não utilize acessórios danificados. Antes de cada
utilização, inspeccione os acessórios, procurando
danos nos mesmos. Por exemplo, procure rachas
e fendas nos discos abrasivos, fendas, danos ou
desgaste excessivo nos discos de suporte e arames
soltos ou partidos nas catrabuchas. Se deixar cair
a ferramenta eléctrica ou os acessórios, verifique
o respectivo estado. Se o acessório instalado na
ferramenta ficar danificado, substitua-o. Após
inspeccionar e instalar um acessório, coloque-se a
si mesmo e quaisquer outras pessoas presentes no
local numa posição afastada do ângulo de trabalho
do acessório rotativo e ligue a ferramenta eléctrica
na respectiva velocidade máxima em vazio durante
um minuto. Os acessórios danificados irão normalmente
fragmentar-se durante este período de teste.
i ) Use equipamento de protecção pessoal.
Dependendo da operação, use uma viseira ou óculos
de protecção. De acordo com o necessário, use
uma máscara contra o pó, protectores auditivos,
luvas e um avental de trabalho capaz de o proteger
contra pequenos fragmentos abrasivos ou da peça
de trabalho. A protecção ocular tem de ser capaz de
o proteger contra a projecção de detritos resultantes de
várias operações. A máscara contra o pó (ou um filtro
respiratório equivalente) tem de ser capaz de filtrar
as partículas criadas pela utilização da ferramenta. A
100
exposição prolongada a ruídos de elevada intensidade
poderá causar perda de audição.
j ) Mantenha as outras pessoas presentes no local a
uma distância segura da área de trabalho. Qualquer
pessoa que entre no perímetro da área de trabalho
tem de usar equipamento de protecção pessoal.
Poderá dar-se o caso de fragmentos da peça de trabalho
ou de um acessório partido serem projectados para longe
e causarem ferimentos fora da área de trabalho imediata.
k ) Segure a ferramenta eléctrica apenas pelas áreas
isoladas quando executa uma operação em que a
ferramenta de corte pode entrar em contacto com
a cablagem oculta. O contacto com fios sob tensão
eléctrica poderá fazer também com que as peças de
metal expostas da ferramenta conduzam electricidade e
electrocutem o utilizador.
l ) Segure sempre a ferramenta com firmeza na(s)
mão(s) durante o arranque. O binário de reacção do
motor, quando acelera para atingir a velocidade máxima,
pode fazer com que a ferramenta fique torcida.
m ) Utilize grampos para suportar a peça de trabalho,
sempre que viável. Nunca segure uma peça de
trabalho pequena com uma mão e a ferramenta
com a outra enquanto estiver a utilizá-la. A fixação
de uma peça de trabalho pequena permite-lhe utilizar
a(s) mão(s) para controlar a ferramenta. Materiais
redondos como hastes de cavilhas, tubos ou tubagens
têm tendência para enrolar enquanto estão a ser cortados
e podem fazer com que a broca fique dobrada ou seja
empurrada na sua direcção.
n ) Nunca pouse a ferramenta eléctrica antes de o
acessório ficar completamente imobilizado. Caso
contrário, o acessório rotativo poderá ficar preso na
superfície onde pousou a ferramenta eléctrica e puxá-la
para longe das suas mãos, fazendo-o perder o controlo
da mesma.
o ) Depois de substituir as brocas ou efectuar alguns
ajustes, certifique-se de que a porca da pinça de
aperto, o mandril ou qualquer outro dispositivo
de ajuste estão devidamente apertados. Os
dispositivos de ajuste soltos podem rodar de maneira
inesperada, causando perda de controlo e fazendo com
que os componentes rotativos soltos sejam projectados
com violência.
p ) Não ligue a ferramenta eléctrica enquanto estiver a
transportá-la ao seu lado. Um contacto acidental do
acessório rotativo com a sua roupa poderá prendê-la no
mesmo, puxando o acessório na direcção do seu corpo.
q ) Limpe regularmente as aberturas de ventilação
da ferramenta eléctrica. A ventoinha do motor irá
puxar as partículas no interior da caixa da ferramenta e
a acumulação excessiva de metal em pó poderá causar
riscos eléctricos.
r ) Não utilize a ferramenta eléctrica perto de materiais
inflamáveis. Estes materiais poderão ser inflamados por
faíscas da ferramenta.
Português
s ) Não utilize acessórios que necessitem de líquidos
de refrigeração. A utilização de água ou outros líquidos
de refrigeração poderá resultar em electrocussão ou
choque eléctrico.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ADICIONAIS
PARA TODAS AS OPERAÇÕES
Causas e prevenção por parte do utilizador
do efeito de coice
O efeito de coice é uma reacção súbita resultante do aperto ou
bloqueio de um disco rotativo, de um disco de suporte, de uma
catrabucha ou de qualquer outro acessório. O aperto ou bloqueio
causa uma paragem rápida do acessório rotativo, o que, por sua
vez, faz com que a ferramenta eléctrica seja impelida na direcção
oposta à rotação do acessório no ponto de bloqueio.
Por exemplo, se um disco abrasivo ficar preso ou for apertado
pela peça de trabalho, a extremidade do disco que estiver em
contacto com o ponto de aperto pode penetrar a superfície
do material, fazendo o disco subir ou saltar da peça. O disco
poderá então saltar na direcção do utilizador ou para longe do
mesmo, dependendo da direcção do movimento do disco no
ponto de aperto. Os discos abrasivos podem também partir-se
nestas condições.
O efeito de coice é o resultado de uma utilização abusiva da
ferramenta e/ou de condições ou procedimentos de utilização
incorrectos e pode ser evitado tomando as precauções indicadas
abaixo:
a ) Segure a ferramenta eléctrica com firmeza e
posicione o seu corpo e o seu braço de forma a poder
resistir ao efeito de coice. Utilize sempre o punho
auxiliar, caso este seja fornecido, para controlar ao
máximo o efeito de coice ou a reacção do binário
durante o arranque da ferramenta. O utilizador pode
controlar facilmente a reacção do binário ou o efeito de
coice se forem tomadas as devidas precauções.
b ) Tenha especial cuidado ao utilizar a ferramenta
em cantos, extremidades aguçadas, etc. Evite que o
acessório salte ou fique preso na peça de trabalho.
Os cantos, as extremidades aguçadas ou o facto de o
acessório rotativo saltar tendem a fazê-lo ficar preso na
peça de trabalho e, consequentemente, a causar a perda
do controlo da ferramenta ou a ocorrência do efeito
de coice.
c ) Não instale na ferramenta uma lâmina de corrente
de serra para esculpir madeira ou uma lâmina de
serra dentada. Estas lâminas originam frequentemente
o efeito de coice e a perda do controlo da ferramenta.
d ) Avance sempre a broca no material na direcção em
que a extremidade de corte está a sair do material
(que corresponde à direcção de projecção das
aparas). Se avançar a ferramenta na direcção incorrecta,
a extremidade de corte da broca pode soltar-se da peça de
trabalho e puxar a ferramenta na direcção do avanço.
e ) Se utilizar limas rotativas, discos de corte, cortadores
de alta velocidade ou de carboneto de tungsténio,
fixe sempre bem a peça de trabalho. Estes discos
ficam presos se ficarem ligeiramente inclinados na
ranhura, e causar recuo. Se um disco do corte ficar preso,
o disco normalmente parte-se. Se uma lima rotativa, um
cortador de alta velocidade ou o cortador de carboneto de
tungsténio ficar preso, pode soltar-se da ranhura e pode
perder o controlo da ferramenta.
Avisos de segurança específicos para
operações de desbaste e corte
a ) Utilize apenas os tipos de disco recomendados
para a sua ferramenta eléctrica e apenas para
as aplicações recomendadas. Por exemplo: Não
esmerile com o lado de um disco de corte. Os discos
de corte abrasivos destinam-se a efectuar desbastes
periféricos e qualquer pressão lateral aplicada nestes
discos poderá parti-los.
b ) No que respeita aos cones abrasivos roscados
e fichas, utilize apenas mandris de discos não
danificados com uma flange de capa com o tamanho
e o comprimento correctos. Os mandris adequados
reduzem a probabilidade de ruptura.
c ) Não “encrave” o disco de corte nem aplique pressão
excessiva. Não efectue cortes excessivamente
profundos. Utilizar o disco de forma forçada aumenta
a respectiva carga de trabalho e a susceptibilidade à
torção ou ao rompimento do mesmo no corte, bem
como a possibilidade de ocorrer o efeito de coice ou a
fragmentação do disco.
d ) Não coloque a mão alinhada com ou atrás de um
disco rotativo. Quando o disco, no ponto da operação,
estiver a afastar-se da sua mão, o possível efeito de recuo
pode impelir o disco rotativo e a ferramenta eléctrica
directamente contra si.
e ) Se a roda ficar bloqueada, rompida ou se
interromper um corte por qualquer motivo, desligue
a ferramenta eléctrica e mantenha-a imóvel até
que o disco pare por completo. Nunca retire o disco
de corte do corte enquanto o disco estiver em
movimento. Caso contrário, poderá ocorrer o efeito
de coice. Investigue e tome acções correctivas para
eliminar a causa do bloqueio ou rompimento do disco.
f ) Não reinicie a operação de corte na peça. Deixe o
disco alcançar a velocidade máxima e coloque a
serra com cuidado no local do corte. A roda poderá
subir ou saltar da peça de trabalho ou emperrar se a
ferramenta eléctrica for reiniciada em contacto com
a peça.
g ) Coloque painéis ou peças de trabalho de grandes
dimensões para minimizar o risco de aperto do disco
e ocorrência do efeito de coice. As peças de trabalho de
grandes dimensões tendem a vergar sobre o seu próprio
peso. É necessário colocar suportes por baixo da peça de
trabalho perto da linha de corte e da extremidade da peça
em ambos os lados do disco.
101
Português
h ) Tenha especial cuidado ao efectuar um “corte
directo” em paredes ou noutras áreas em que não
seja possível visualizar quaisquer itens ocultos
dentro das mesmas. O disco saliente poderá cortar a
canalização de gás ou água, a cablagem eléctrica ou
outros objectos que podem causar o efeito de coice.
Riscos residuais
Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança relevantes
e da implementação de dispositivos de segurança, alguns riscos
residuais não podem ser evitados. Estes riscos são os seguintes:
• Danos auditivos.
• Risco de ferimentos causados por partículas voadoras.
• Risco de queimaduras devido aos acessórios ficarem quentes
durante a respectiva utilização.
• Risco de ferimentos pessoais devido a uma
utilização prolongada.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma voltagem
específica. Verifique sempre se a voltagem da bateria
corresponde à indicada na placa com os requisitos de
alimentação. Além disso, certifique-se também de que a
voltagem do seu carregador corresponde à da rede eléctrica.
O seu carregador da DeWALT possui isolamento
duplo, em conformidade com a norma EN60335.
Por conseguinte, não é necessária qualquer ligação
à terra.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este tem de ser
substituído por um cabo especialmente preparado, disponível
através dos centros de assistência da DeWALT.
•
•
•
•
Utilizar uma extensão
Não deve ser utilizada qualquer extensão a menos que seja
absolutamente necessário. Utilize uma extensão aprovada
adequada para a potência da alimentação do seu carregador
(consulte os Dados técnicos). O diâmetro mínimo do fio
condutor é 1 mm2; o comprimento máximo da extensão é 30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o cabo
na íntegra.
•
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
•
•
Carregadores
Os carregadores da DeWALT não requerem ajuste e foram
concebidos para uma operação tão fácil quanto possível.
Instruções de Segurança Importantes Para
Todos os Carregadores de Baterias
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES: este manual inclui instruções de
funcionamento e segurança importantes para carregadores de
bateria compatíveis (consulte Dados técnicos).
• Antes de utilizar o carregador, leia todas as instruções e sinais
de aviso indicados no carregador, na bateria e no aparelho
que utiliza a bateria.
ATENÇÃO: perigo de choque. Não permita a entrada de
líquidos no carregador. Pode ocorrer um choque eléctrico
102
•
•
•
ATENÇÃO: recomendamos a utilização de um dispositivo
de corrente residual com uma corrente residual de 30mA
ou menos.
CUIDADO: perigo de queimadura. Para reduzir o risco de
lesões, carregue apenas baterias recarregáveis DeWALT.
Outros tipos de baterias podem rebentar, causando lesões
pessoais e danos.
CUIDADO: as crianças devem ser vigiadas, para garantir
que não brincam com o aparelho.
AVISO: em determinadas condições, quando o carregador
está ligado à fonte de alimentação, os contactos de carga
expostos no interior do carregador podem entrar em
curto-circuito devido a material estranho. Os materiais
estranhos condutores como, por exemplo, mas não
limitado a, lã de aço, folha de alumínio ou qualquer
acumulação de partículas metálicas devem ser removidos
dos orifícios do carregador. Desligue sempre o carregador
da fonte de alimentação quando não estiver inserida
uma bateria no respectivo compartimento. Desligue o
carregador antes de proceder à limpeza.
NÃO carregue a bateria com quaisquer carregadores
além dos especificados neste manual. O carregador e a
bateria foram concebidas especificamente para funcionarem
em conjunto.
Estes carregadores foram concebidos para apenas para
carregar baterias recarregáveis DeWALT. Quaisquer
outras utilizações podem resultar em incêndio, choque
eléctrico ou electrocussão.
Não exponha o carregador a chuva ou neve.
Quando desligar o carregador da corrente, puxe pela
ficha e não pelo cabo. Isto permite reduzir o risco de danos
na ficha de alimentação eléctrica e do cabo.
Certifique-se de que o cabo está colocado num local
onde não possa ser pisado, possa causar tropeções ou
esteja sujeito a danos ou tensão.
Não utilize uma extensão, a menos que seja
estritamente necessário. O uso de uma extensão
inadequada pode resultar num incêndio,choque eléctrico
ou electrocussão.
Não coloque objectos sobre o carregador nem o coloque
em cima de uma superfície macia que possa bloquear as
entradas de ventilação e causar calor interno excessivo.
Coloque o carregador num local afastado de fontes de calor. O
carregador é ventilado através de ranhuras na parte superior e
inferior da estrutura.
Não utilize o carregador se o cabo ou a ficha estiverem
danificados—substitua-os de imediato.
Não utilize o carregador se tiver sofrido um golpe
brusco, se o deixar cair ou se ficar de algum modo
danificado. Leve-o para um centro de assistência autorizado.
Não desmonte o carregador; leve-o para um centro
de assistência autorizado, no caso de ser necessário
assistência ou reparação. Uma nova montagem incorrecta
pode resultar em choque eléctrico, electrocussão ou incêndio.
Português
•
•
•
•
Se o cabo de alimentação ficar danificado, deve enviá-lo
de imediato para o fabricante, agente de assistência ou um
responsável devidamente qualificado para que possa ser
substituído, de modo a evitar qualquer situação de perigo.
Desligue o carregador da tomada antes de proceder
a qualquer trabalho de limpeza. Isto reduz o risco de
choque eléctrico. A remoção da bateria não reduz este tipo
de risco.
NUNCA tente ligar 2 carregadores ao mesmo tempo.
O carregador foi concebido para funcionar com uma
potência eléctrica doméstica padrão de 230 V. Não tente
utilizá-lo com qualquer outro tipo de tensão. Isto não se
aplica ao carregador do automóvel.
Carregar uma bateria (Fig. A)
1. Ligue o carregador numa tomada adequada antes de inserir
a pilha.
2. Insira a bateria 8 no carregador, certificando-se de que fica
totalmente encaixada no carregador. O indicador luminoso
vermelho (de carga) pisca repetidamente, indicando que o
processo de carga foi iniciado.
3. A conclusão do processo de carga é indicado pelo indicador
luminoso vermelho, que permanece ligado de maneira
contínua. A bateria fica totalmente carregada e pode ser
utilizada nesta altura ou pode deixá-la no carregador. Para
retirar a bateria do carregador, prima o botão de libertação
na bateria 9 .
NOTA: Para assegurar o máximo desempenho e vida útil das
baterias de iões de lítio, carregue a bateria totalmente antes de
utilizar o produto pela primeira vez.
Funcionamento do carregador
Consulte os indicadores abaixo para saber qual é o estado do
processo de carga da bateria.
Indicadores de carga
em carga
totalmente carregada
retardação de calor/frio da bateria*
*O indicador luminoso vermelho continua a piscar, mas acendese um indicador luminoso amarelo durante esta operação.
Quando a bateria atingir a temperatura adequada, o indicador
luminoso amarelo desliga-se e o carregador continua o
processo de carga.
O(s) carregador(es) compatível(eis) não carrega uma bateria
defeituosa. O carregador indica que a bateria está defeituosa ao
não acender-se ou apresentando um problema na bateria ou
aparece um padrão intermitente no carregador.
NOTA: isto pode também indicar que se trata de um problema
no carregador.
Se o carregador indicar uma falha, leve o carregador e a bateria
um centro de assistência autorizado para que sejam submetidos
a um teste.
Retardação de calor/frio
Quando o carregador detecta que uma bateria está demasiado
quente ou fria, inicia automaticamente a retardação de calor/
frio, interrompendo o processo de carga até a bateria atingir
a temperatura adequada. Em seguida, o carregador muda
automaticamente para o modo de carga. Esta função assegura a
duração máxima da bateria.
Uma bateria fria fica carregada a uma velocidade mais lenta do
que uma bateria quente. A bateria irá carregar a essa taxa mais
lenta durante todo o ciclo de carga e não recupera a taxa de
carga máxima, mesmo que a bateria aqueça.
O carregador DCB118 está equipado com uma ventoinha
interna para arrefecer a bateria. A ventoinha liga-se
automaticamente quando a ventoinha tem de ser arrefecida.
Nunca utilize o carregador se a ventoinha não funcionar
correctamente ou se as aberturas de ventilação estiverem
obstruídas. Não permita a entrada de objectos estranhos no
interior do carregador.
Sistema de protecção electrónica
As baterias de iões de lítio XR foram concebidas com um
Sistema de protecção electrónica que protege a bateria contra
sobrecarga, sobreaquecimento ou descarga profunda.
A ferramenta desliga-se automaticamente se o Sistema
de protecção electrónica for activado. Se isto ocorrer,
coloque a bateria de iões de lítio no carregador até ficar
totalmente carregada.
Montagem na parede
Estes carregadores foram concebidos para montagem na
parede ou para serem colocados numa mesa ou numa
superfície de trabalho. Se forem montados numa parede,
coloque o carregador perto de uma tomada eléctrica e
afastado de cantos ou outras obstruções que possam impedir
a circulação de ar. Utilize a parte de trás do carregador como
base para a fixação dos parafusos de montagem na parede.
Monte o carregador com firmeza com parafusos de placa
de gesso (adquiridos em separado) a uma distância de pelo
menos 25,4 mm com uma cabeça do parafuso com 7–9 mm de
diâmetro, aparafusado em madeira a uma profundidade ideal
de cerca de 5,5 mm do parafuso exposto. Alinhe as ranhuras na
parte de trás do carregador com os parafusos expostos e insiraos por completo nas ranhuras.
Instruções de limpeza do carregador
ATENÇÃO: perigo de choque. Desligue o carregador
da tomada de CA antes de proceder à limpeza. A
sujidade e gordura podem ser removidas a partir do
exterior do carregador com um pano ou uma escova
suave não metálica. Não utilize água ou outros produtos
de limpeza. Nunca deixe entrar qualquer líquido dentro da
ferramenta. Da mesma forma, nunca mergulhe qualquer
peça da ferramenta num líquido.
103
Português
Baterias
Instruções de segurança importantes para
todas as baterias
Ao encomendar baterias sobresselentes, certifique-se de que
inclui a referência do catálogo e a voltagem.
A bateria não irá estar totalmente carregada quando a retirar
da embalagem pela primeira vez. Antes de utilizar a bateria
e o carregador, leia as instruções de segurança abaixo. Em
seguida, siga os procedimentos de carregamento indicados
nas instruções.
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES
•
•
•
•
•
•
•
•
Não carregue ou utilize baterias em ambientes
explosivos, como, por exemplo, na presença de líquidos,
gases ou poeiras inflamáveis. A colocação ou remoção da
bateria do carregador pode inflamar as poeiras ou os fumos.
Nunca force a entrada da bateria no carregador.
Nunca modifique a bateria de modo a encaixá-la num
carregador não compatível, porque pode romper,
causando lesões pessoais graves.
Carregue as baterias apenas em carregadores DeWALT.
NÃO salpique nem coloque a bateria dentro de água ou de
outros líquidos.
Não armazene nem utilize a ferramenta e a bateria em
locais onde a temperatura possa atingir ou exceder
40 ˚C (tais como barracões ao ar livre ou construções de
metal durante o Verão).
Não incinere a bateria, mesmo se esta estiver
gravemente danificada ou completamente esgotada.
A bateria pode explodir se for exposta a uma chama. São
produzidos vapores e materiais tóxicos quando as baterias de
iões de lítio são queimadas.
Se o conteúdo da bateria entrar em contacto com a sua
pele, lave imediatamente a área afectada com sabão
suave e água. Se o líquido da bateria entrar em contacto
com os seus olhos, passe-os (abertos) por água durante 15
minutos ou até a irritação passar. Se for necessária assistência
médica, o electrólito da bateria é composto por uma mistura
de carbonatos orgânicos líquidos e sais de lítio.
O conteúdo das células de uma bateria aberta poderá
causar irritação respiratória. Respire ar fresco. Se os
sintomas persistirem, procure assistência médica.
ATENÇÃO: risco de queimadura. O líquido da bateria
poderá ser inflamável se for exposto a faíscas ou a
uma chama.
ATENÇÃO: nunca tente abrir a bateria, seja qual for
o motivo. Se a bateria estiver rachada ou danificada,
não a insira no carregador. Não esmague, deixe cair
nem danifique a bateria. Não utilize uma bateria ou um
carregador que tenha sofrido um golpe brusco, uma
queda, atropelamento ou danificada de algum modo
(por exemplo, perfurada por um prego, atingida com um
martelo ou pisada). Pode ocorrer um choque eléctrico
ou electrocussão. As baterias danificadas devem ser
devolvidas ao centro de assistência para reciclagem.
104
ATENÇÃO: perigo de incêndio. Quando armazenar
ou transportar a bateria, não deixe que objectos
metálicos entrem em contacto com os terminais
expostos da bateria. Por exemplo, não coloque a bateria
dentro de aventais, bolsos, caixas de ferramentas, caixas
de kits de produtos, gavetas, etc., com pregos soltos,
parafusos, chaves, etc.
CUIDADO: quando não utilizar a ferramenta, deve
colocá-la de lado numa superfície estável, de modo a
que ninguém tropece nem sofra uma queda. Algumas
ferramentas com baterias grandes ficam na vertical
dentro da bateria, mas podem ser facilmente derrubadas.
Transporte
ATENÇÃO: Perigo de incêndio. O transporte das pilhas
pode dar origem a um incêndio se os terminais da pilha
entrarem em contacto inadvertidamente com os materiais
condutores. Quando transportar as pilhas, certifique-se de
que os terminais da pilha estão protegidos e devidamente
isolados de materiais que possam entrar em contacto com
eles e causar um curto-circuito.
As pilhas da DeWALT estão em conformidade com todas as
regulamentações de expedição aplicáveis, de acordo com os
padrões jurídicos e de indústria, que incluem as Recomendações
da ONU sobre o transporte de mercadorias perigosas;
disposições relativas a mercadorias perigosas da Associação do
Transporte Aéreo Internacional (IATA), Regulamentações do
código marítimo internacional para o transporte de mercadorias
perigosas (IMDG) e o Acordo europeu relativo ao transporte
rodoviário internacional de mercadorias perigosas (ADR). As
pilhas de iões de lítio foram testadas de acordo com a secção
38,3 das Recomendações da ONU no que respeita ao Transporte
de Mercadorias Perigosas: Manual de Ensaios e Critérios.
Na maioria dos casos, o envio de uma bateria DeWALT não
terá de ser classificado como Material perigoso de Classe
9 totalmente regulado. Em geral, apenas os envios que
contenham uma bateria de iões de lítio com uma taxa
energética superior a 100 watt-horas (Wh) serão enviados como
Classe 9 totalmente regulada. Todas as baterias de iões de lítio
têm uma classificação de watt-horas assinalada na bateria.
Além disso, devido às complexidades de regulamentação, a
DeWALT não recomenda o envio de baterias de iões de lítio por
transporte aéreo, independentemente da classificação de watthoras. O envio de ferramentas com baterias (conjunto) enviado
por transporte aéreo será isento se a classificação de watt-horas
da bateria não for superior a 100 watts-horas.
Independentemente de uma expedição ser considerada
isenta ou totalmente regulamentada, é da responsabilidade
do expedidor consultar as mais recentes regulamentações
para a embalagem, etiquetagem/marcação e exigências
de documentação.
As informações indicadas nesta secção do manual são
fornecidas de boa fé e acredita-se que são precisas aquando
da elaboração do documento. No entanto, não é fornecida
qualquer garantia, expressa ou implícita. É da responsabilidade
do comprador garantir que as respectivas actividades estão em
conformidade com as regulamentações aplicáveis.
Português
Transportar a bateria FLEXVOLT
A bateria DeWALT FLEXVOLTTM tem dois modos: Utilização
e transporte.
Modo de utilização: Quando a bateria FLEXVOLTTM não está
instalada ou está instalada num equipamento DeWALT de
18 V, funciona como uma bateria de 18 V. Quando a bateria
FLEXVOLTTM está instalada num equipamento de 54 V ou de
108 V (duas baterias de 54 V), funciona como uma bateria de
54 V.
Modo de transporte: Quando a tampa está montada na
bateria FLEXVOLTTM, isso significa que a bateria está no modo de
transporte. Mantenha a tampa colocada quando transportar a
bateria.
No modo Transporte, os conjuntos
de células são desligados
electricamente da bateria, o que
dá origem a 3 baterias com uma
capacidade nominal de watt-hora (Wh) mais reduzida, em
comparação com 1 bateria com uma capacidade nominal de
watt-hora. Esta capacidade superior de 3 baterias com uma
capacidade nominal de watt-hora mais reduzida pode isentar a
bateria de determinadas regras de transporte impostas às
baterias de watt-hora de maior capacidade.
Por exemplo, a classificação Exemplo de marca de etiqueta de utilização
e transporte
Wh (watt-hora) de
TM
transporte pode indicar
3 x 36 Wh, o que significa
3 pilhas de 36 Wh cada.
A classificação de Wh de utilização pode indicar 108 Wh (é
necessário utilizar 1 pilha).
Recomendações de armazenamento
1. O melhor local de armazenamento será um local fresco e
seco, afastado da luz directa do sol e de fontes de calor ou
de frio. Para obter o máximo desempenho e a maior vida útil
possíveis das baterias, guarde-as à temperatura ambiente
quando não estiverem a ser utilizadas.
2. Para um armazenamento prolongado, é recomendável
armazenar a bateria totalmente carregada num local
fresco, seco e afastado do carregador para obter os
melhores resultados.
NOTA: as baterias não devem ser armazenadas totalmente sem
carga. É necessário recarregar a bateria antes de a utilizar.
Etiquetas no carregador e na bateria
Além dos símbolos indicados neste manual, os rótulos no
carregador e na bateria podem apresentam os seguintes
símbolos:
L eia o manual de instruções antes de utilizar
este equipamento.
Consulte os Dados técnicos para ficar a saber o
tempo de carregamento.
Não toque nos contactos com objectos condutores.
Não carregue baterias danificadas.
Não exponha o equipamento à água.
ande substituir imediatamente quaisquer
M
cabos danificados.
arregue a bateria apenas com uma temperatura
C
ambiente entre 4 ˚C e 40 ˚C.
Apenas para uso dentro de casa.
esfaça-se da bateria de uma forma
D
ambientalmente responsável.
arregue as baterias da DeWALT apenas com os
C
carregadores DeWALT concebidos para o efeito.
O carregamento de baterias que não sejam as
baterias específicas DeWALT com um carregador
da DeWALT pode fazer com que rebentem ou dar
origem a situações de perigo.
Não queime a bateria.
UTILIZAÇÃO (sem bolsa de transporte). Exemplo:
a classificação de Wh indica 108 Wh (1 pilha com
108 Wh).
TRANSPORTE (com bolsa de transporte
incorporada). Exemplo: a classificação de Wh indica
3 x 36 Wh (3 pilhas de 36 Wh).
Tipo de bateria
O modelo DCG426 utiliza uma pilha de 18 volts.
Podem ser utilizadas as seguintes baterias: DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187,
DCB546, DCB547. Consulte os Dados Técnicos para obter
mais informações.
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Esmerilador recto
2 Chaves de fendas
1 Pilha de iões de lítio (modelos C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1)
2 Pilhas de iões de lítio (modelos C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2)
3 Pilhas de iões de lítio (modelos C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3)
1 Manual de instruções
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os acessórios foram
danificados durante o transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente e compreender
todas as instruções neste manual antes de utilizar
o equipamento.
105
Português
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de utilizar
este equipamento.
Use uma protecção auditiva.
Use uma protecção ocular.
Posição do Código de data (Fig. A)
O código de data 14 , o qual também inclui o ano de fabrico,
está impresso na superfície do equipamento.
Exemplo:
2018 XX XX
Ano de fabrico
Descrição (Fig. A)
ATENÇÃO: nunca modifique a ferramenta eléctrica nem
qualquer um dos seus componentes. Tal poderia resultar
em danos ou ferimentos.
1 Interruptor basculante de velocidade variável
2 Botão de bloqueio
3 Veio
4 Porca da pinça de aperto
5 Chave de fendas pequena (13 mm)
6 Chave de fendas grande (17 mm)
7 Pinça de aperto (6,0 mm, 6,35 mm)
8 Bateria
9 Patilha de libertação das baterias
10 Caixa do esmerilador
11 Cabo do esmerilador
12 Luz indicadora com LED
13 Interruptor selector de velocidade
14 Código de data
Utilização Adequada
O esmerilador recto foi concebido para operações de
esmerilagem profissionais. A ferramenta pode ser utilizada com
a gama completa de acessórios de esmerilagem comercial, com
um diâmetro máximo de 38 mm e uma velocidade mínima
aprovada de 25000/min.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou na
presença de gases ou líquidos inflamáveis.
Este esmerilador é uma ferramenta eléctrica profissional.
NÃO permita que crianças entrem em contacto com as
mesmas. É necessária supervisão quando estas ferramentas
forem manuseadas por utilizadores inexperientes.
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo
crianças) que sofram de capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, falta de experiência e/ou conhecimentos,
a menos que estejam acompanhados de uma pessoa que se
106
responsabilize pela sua segurança. As crianças nunca devem
ficar sozinhas com este produto.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos
graves, desligue a ferramenta e retire a bateria
antes de efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/
instalar dispositivos complementares ou acessórios.
Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.
ATENÇÃO: utilize apenas baterias e
carregadores DeWALT.
Inserir e retirar a bateria da ferramenta
(Fig. A)
NOTA: para obter os melhores resultados, certifique-se de que a
bateria 8 está totalmente carregada antes de a utilizar.
Instalar a bateria na pega da ferramenta
1. Alinhe a bateria 8 com as calhas que se encontram dentro
da pega da ferramenta.
2. Faça-a deslizar para dentro da pega até a bateria ficar
totalmente encaixada na ferramenta e certifique-se de que
não se solta.
Retirar a bateria da ferramenta
1. Prima a patilha de libertação da bateria 9 e puxe a bateria
com firmeza para fora da pega da ferramenta.
2. Insira a bateria no carregador, tal como descrito na secção
do carregador indicada neste manual.
Baterias para o indicador do nível de
combustível (Fig. A)
Algumas baterias DeWALT incluem um indicador de nível de
combustível, composto por três indicadores luminosos LED
verdes que indicam o nível de carga restante na bateria.
Para activar o indicador do nível de combustível, prima
e mantenha premido o botão do indicador do nível de
combustível. Uma combinação dos três indicadores luminosos
LED verdes acende-se, indicando o nível da carga restante.
Se o nível da carga na bateria for inferior ao limite utilizável, o
indicador do nível de combustível não se acende e é necessário
voltar a carregar a bateria.
NOTA: o indicador do nível de combustível é apenas
uma indicação da carga restante na bateria. Não indica o
funcionamento da ferramenta e está sujeito a variações, com
base nos componentes do produto, temperatura e aplicação do
utilizador final.
Interruptor basculante de velocidade
variável (Fig. A)
ATENÇÃO: Agarre na ferramenta com firmeza com
ambas as mãos para manter o controlo da mesma no
arranque e durante a respectiva utilização, bem como
até que o disco ou o acessório instalado pare de rodar.
Certifique-se de que o disco ficou completamente
imobilizado antes de pousar a ferramenta.
Português
ATENÇÃO: para reduzir o risco de qualquer movimento
inesperado da ferramenta, não a ligue nem desligue em
contacto com o material a trabalhar. Deixe a rebarbadora
alcançar a velocidade máxima antes de tocar na superfície
de trabalho. Levante a ferramenta da superfície antes de
a desligar.
Se pressionar o interruptor basculante de velocidade variável
1 a ferramenta é ligada, se o libertar a ferramenta é desligada.
Interruptor basculante de velocidade variável permite controlar
a velocidade. Quanto maior for a pressão no interruptor, maior é
a velocidade do esmerilador.
FUNCIONAMENTO
Botão de desbloqueio (Fig. A)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
utilize SEMPRE a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na figura).
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
segure SEMPRE a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por parte da mesma.
A posição correcta das mãos consiste em segurar a caixa
da ferramenta 10 com uma mão e com a outra o cabo do
esmerilador recto 11 , como indicado na Figura D.
O botão de desbloqueio 2 , localizado na caixa da ferramenta,
é uma funcionalidade de segurança que impede a activação
acidental do esmerilador.
Para ligar a ferramenta, pressione o botão de desbloqueio 2 e,
em seguida, pressione o interruptor basculante 1 . A ferramenta
irá funcionar enquanto o gatilho estiver a ser premido. Desligue
a ferramenta soltando o interruptor basculante.
ATENÇÃO: Não desengate o botão de desbloqueio. Se
o botão de desbloqueio for desengatado, a ferramenta
poderá arrancar de forma inesperada quando
for pousada.
ATENÇÃO: Deixe a ferramenta atingir a velocidade
máxima antes de tocar na superfície de trabalho. Levante
a ferramenta da superfície de trabalho antes de a desligar.
Engrenagem de três velocidades (Fig. A)
ATENÇÃO: Independentemente da definição de
velocidade, a velocidade nominal do acessório deve ser,
pelo menos, equivalente à velocidade máxima indicada
na ferramenta eléctrica.
A funcionalidade de três velocidades da sua ferramenta
permite-lhe selecionar gamas de velocidades com base na
aplicação e no acessório utilizados. Para seleccionar a definição
de velocidade mais baixa, desligue a ferramenta e deixe-a a
rodar até parar. Faça deslizar o interruptor selector de velocidade
13 para o regime mais baixo indicado acima do sistema de
mudança de velocidade. A definição de velocidade média
encontra-se na posição intermédia. A definição de velocidade
mais elevada está indicada com o regime mais elevado.
NOTA: As gamas de velocidades não podem ser alteradas
quando utilizar a ferramenta. Liberte o gatilho para permitir que
a ferramenta pare por completo antes de mudar para uma nova
gama de velocidades.
Luz indicadora com LED (Fig. A)
CUIDADO: Não olhe fixamente para a luz de
funcionamento. Podem ocorrer lesões oculares graves.
A luz de funcionamento 12 localizada à volta da pinça
de aperto é activada quando o interruptor basculante é
premido. Quando o interruptor é libertado, a luz indicadora
de funcionamento permanece acesa durante um máximo de
20 segundos.
NOTA: A luz de funcionamento permite iluminar a superfície de
trabalho imediata e não se destina a ser utilizada como lanterna.
ATENÇÃO: cumpra sempre as instruções de segurança e
os regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos
graves, desligue a ferramenta e retire a bateria
antes de efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/
instalar dispositivos complementares ou acessórios.
Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.
Posição correcta das mãos (Fig. A, D)
Instruções de utilização (Fig. C)
ATENÇÃO:
• Certifique-se de que todos os materiais a serem
desbastados ou cortados estão fixos com firmeza.
• Utilize grampos ou um torno para fixar e apoiar a
peça numa plataforma estável. É importante fixar
e apoiar a peça de trabalho em segurança para
impedir a deslocação da peça e a perda de controlo.
A deslocação da peça ou a perda de controlo
podem criar uma situação de perigo e dar origem
a ferimentos.
• Fixe a peça de trabalho. Uma peça de trabalho fixada
num dispositivo de fixação ou num torno fica mais
presa do que se o fizer à mão.
• Suporte quaisquer painéis ou peça de trabalho
sobredimensionada para minimizar o risco de aperto
do disco e ocorrência do efeito de coice. As peças
de trabalho de grandes dimensões tendem a vergar
sobre o seu próprio peso. É necessário colocar suportes
por baixo da peça de trabalho em ambos os lados
do disco, perto da linha de corte e da extremidade
da peça.
• Use sempre luvas de trabalho normais enquanto
utilizar esta ferramenta.
• A caixa de engrenagens fica muito quente durante
a utilização.
• Aplique apenas uma pressão ligeira sobre a
ferramenta. Não exerça qualquer pressão lateral
no disco.
• Evite exceder a capacidade de trabalho da ferramenta.
Se a ferramenta começar a ficar quente, deixe-a
funcionar durante alguns minutos em vazio.
• Os melhores resultados de desbaste são obtidos
quando regula a máquina para um ângulo de 90°.
107
Português
Desloque a máquina para trás ou para a frente com
uma pressão moderada. Deste modo, a peça de
trabalho não irá ficar muito quente, não muda de cor
e não são formadas ranhuras.
ATENÇÃO: Agarre na ferramenta com firmeza com
ambas as mãos para manter o controlo da mesma
no arranque e durante a respectiva utilização, bem
como até que o disco ou o acessório instalado pare de
rodar. Certifique-se de que o disco ficou completamente
imobilizado antes de pousar a ferramenta.
Coloque a peça que pretende trabalhar num torno ou fixe-o
em segurança. Utilize uma máscara que cubra o nariz e a boca
se houver produção de poeira. Tenha cuidado quando utilizar
a roda. Não encrave a roda na peça de trabalho nem aplique
pressão desnecessária. Desbaste apenas a superfície da roda, a
menos que tenha uma roda especial concebida especificamente
para permitir a esmerilagem da parte lateral da roda.
Para evitar a acumulação de limalhas dentro do
equipamento, recomendamos que limpe as ranhuras de
ventilação diariamente. Consulte a secção Manutenção.
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta eléctrica da DeWALT foi concebida para
funcionar durante um longo período de tempo com uma
manutenção mínima. Uma utilização continuamente satisfatória
depende de uma manutenção apropriada da ferramenta e de
uma limpeza regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos
graves, desligue a ferramenta e retire a bateria
antes de efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/
instalar dispositivos complementares ou acessórios.
Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.
O carregador e a bateria não são passíveis de reparação.
Montar um acessório (Fig. A, B)
ATENÇÃO: A velocidade dos acessórios deve ser pelo
menos igual à velocidade máxima assinalada na
ferramenta. Os acessórios que forem utilizados a uma
velocidade superior à respectiva velocidade nominal
poderão fragmentar-se e projectar esses fragmentos.
ATENÇÃO: Os acessórios devem estar em conformidade
com a capacidade assinalada na ferramenta. Os
acessórios com um tamanho incorrecto não podem ser
controlados de forma adequada.
ATENÇÃO: Não utilize acessórios em que o comprimento
do mandril seja superior a 40 mm. Certifique-se de que
o comprimento do mandril exposto não é superior a 10
depois de inserir o acessório na pinça de aperto.
ATENÇÃO: Risco de projecção de objectos. Utilize
apenas acessórios com hastes que correspondam à
pinça de aperto instalada. As hastes mais pequenas
não estão fixas e podem soltar-se durante a operação.
CUIDADO: Só deve apertar a pinça de aperto depois de
instalar um acessório. O aperto de uma pinça de aperto
vazia, mesmo à mão, pode danificá-la.
1. Segure no veio 3 utilizando a chave de fendas mais
pequena 5 fornecida.
2. Desaperte a porca de pinça de aperto 4 , rodando-a no
sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
3. Insira a haste do acessório na pinça de aperto 7 .
4. Aperte com firmeza a pinça de aperto utilizando a chave de
fendas maior 6 fornecida.
Para remover o acessório, siga o procedimento inverso.
Operações em metal
ATENÇÃO: em condições de trabalho extremas, poderá
verificar-se a acumulação de partículas condutoras dentro
da caixa do equipamento ao trabalhar com metal. Isto
pode resultar na degradação do isolamento protector
no equipamento, representando um risco potencial de
choque eléctrico.
108
Lubrificação
A sua ferramenta eléctrica não necessita de
lubrificação adicional.
Limpeza
ATENÇÃO: retire os detritos e as partículas da caixa da
unidade com ar comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das aberturas de
ventilação e à volta das mesmas. Use uma protecção
ocular e uma máscara contra o pó aprovadas ao efectuar
este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes ou outros
químicos abrasivos para limpar as peças não metálicas
da ferramenta. Estes químicos poderão enfraquecer
os materiais utilizados nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão suave. Nunca
deixe entrar qualquer líquido para dentro da ferramenta.
Da mesma forma, nunca mergulhe qualquer peça da
ferramenta num líquido.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas foram testados com
este produto os acessórios disponibilizados pela DeWALT,
a utilização de outros acessórios com esta ferramenta
poderá ser perigosa. Para reduzir o risco de ferimentos,
apenas deverão ser utilizados acessórios recomendados
pela DeWALT com este produto.
Consulte o seu revendedor para obter mais informações sobre
os acessórios apropriados.
Proteger o meio ambiente
Recolha separada. Os produtos e baterias indicados
com este símbolo não devem ser eliminados em
conjunto com resíduos domésticos comuns.
Os produtos e as baterias contêm materiais que
podem ser recuperados ou reciclados, o que reduz a procura
Português
de matérias-primas. Recicle o equipamento eléctrico de acordo
com as disposições locais. Estão disponíveis mais informações
em www.2helpU.com.
Bateria recarregável
Esta bateria de longa duração tem de ser recarregada
quando deixar de produzir energia suficiente nas tarefas que
anteriormente eram realizadas com facilidade. No fim da sua
vida útil, elimine-a com o devido respeito pelo meio ambiente:
• Descarregue completamente a bateria e em seguida retire-a
da ferramenta.
• As baterias de iões de lítio são recicláveis. Entregue-as ao
seu fornecedor ou coloque-as num ecoponto. As baterias
recolhidas serão recicladas ou eliminadas correctamente.
109
Suomi
18 V HIOMAKONE
DCG426
Onnittelut!
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus,
huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DeWALTtyökaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille.
Konedirektiivi
Tekniset tiedoissa
Jännite
Tyyppi
Kuormittamaton nopeus
Tila 1
Tila 2
Tila 3
Laikan maksimihalkaisija
Holkkikoko
Paino (ilman akkupakkausta)
VDC
DCG426
18
1
DCG426-XE
18
1
min-1
min-1
min-1
mm
mm
kg
0–10000
0–17500
0–25000
38
6,0
1,2
0–10000
0–17500
0–25000
38
6,35
1,2
Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin EN60745-2-23
mukaisesti:
LPA(äänenpainetaso)
dB(A)
92
92
LWA(äänitehotaso)
dB(A)
103
103
K (määritetyn äänitason epävarmuus) dB(A)
3
3
Tärinäpäästöarvo ah =
Vaihtelu K =
m/s2
m/s2
4,4
1,5
DeWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat
määräykset:
2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-23:2013.
Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2014/30/EY ja 2011/65/EY
vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DeWALTiin.
Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa tämän
vakuutuksen DeWALTin puolesta.
Markus Rompel
Tekninen päällikkö
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
05.05.2017
VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue
tämä käyttöohje.
4,4
1,5
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää
verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä voidaan käyttää
arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä
työkalua sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos
työkalua käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on
kiinnitetty erilaisia lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu
huonosti, tärinä voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa
merkittävästi altistumiseen työkalua käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai
se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan
vähentää merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet
kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä
huomiota työn jaksottamiseen.
18 V Hiomakone
DCG426
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja
kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai
vakavan henkilövahingon vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai
vakavan vaaran mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta.
Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei
välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi
aiheuttaa omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara.
Tulipalon vaara.
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS: Lue kaikki turvallisuusvaroitukset
ja ohjeet. Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta,
on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan
henkilövahingon vaara.
110
Paino
Suomi
Akkua
Laturit/Latausajat (minuutteina)
Kat. #
VDC
Ah
Paino (kg)
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu-ilmaus viittaa
verkkovirtaan yhdistettävään tai akkukäyttöiseen työkaluun.
1) Työskentelyalueen Turvallisuus
a ) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti
valaistuna. Onnettomuuksia sattuu herkemmin
epäsiistissä tai huonosti valaistussa ympäristössä.
b ) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden,
kaasujen tai pölyn vuoksi. Sähkötyökalujen
aiheuttamat kipinät voivat sytyttää pölyn tai kaasut.
c ) Pidä lapset ja sivulliset kaukana käyttäessäsi
sähkötyökalua. Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
2) Sähköturvallisuus
a ) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava toisiaan.
Älä koskaan tee pistokkeeseen mitään muutoksia.
Älä yhdistä maadoitettua sähkötyökalua
jatkojohtoon. Sähköiskun vaara vähenee, jos
pistokkeisiin ei tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain
niille tarkoitettuihin pistorasioihin.
b ) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja
jäähdytyslaitteisiin. Voit saada sähköiskun, jos kehosi
on maadoitettu.
c ) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle.
Sähkötyökaluun menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa.
d ) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna työkaluja
sähköjohdosta tai vedä pistoketta pistorasiasta
sähköjohdon avulla. Pidä sähköjohto kaukana
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista tai
liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot
lisäävät sähköiskun vaaraa.
e ) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä vain
ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkokäyttöön
tarkoitetun sähköjohdon käyttäminen vähentää
sähköiskun vaaraa.
f ) Jos sähkötyökalua on käytettävä kosteassa
paikassa, käytä vikavirtasuojaa. Tämä vähentää
sähköiskun vaaraa.
3) Henkilösuojaus
a ) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy valppaana, keskity
työhön ja käytä tervettä järkeä. Älä käytä tätä
työkalua ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskittymisen
herpaantuminen hetkeksikin sähkötyökalua käytettäessä
voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
b ) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä aina
suojalaseja. Hengityssuojaimen, liukumattomien
turvajalkineiden, kypärän ja kuulosuojaimen käyttäminen
vähentää henkilövahinkojen vaaraa.
c ) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että
virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin kytket
sähkötyökalun pistorasiaan, yhdistät siihen
akun, nostat työkalun käteesi tai kannat sitä.
Sähkötyökalun kantaminen sormi virtakytkimellä
lisää onnettomuusvaaraa.
d ) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet ennen
sähkötyökalun käynnistämistä. Sähkötyökalun
pyörivään osaan jäänyt säätöavain tai väännin voi
aiheuttaa henkilövahingon.
e ) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti tasapainossa.
Näin voit hallita sähkötyökalua paremmin
odottamattomissa tilanteissa.
f ) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita tai
koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet loitolla
liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät
hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
g ) Jos käytettävissä on laitteita pölyn ottamiseksi
talteen, käytä niitä. Pölyn ottaminen talteen voi
vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
4) Sähkötyökaluista Huolehtiminen
a ) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa voimaa. Valitse
käyttötarkoituksen kannalta oikea sähkötyökalu.
Sähkötyökalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä
käytetään sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
b ) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi. Jos
sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen avulla, se on
vaarallinen ja se on korjattava.
c ) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota sen
pistoke pistorasiasta tai irrota akku siitä
ennen säätämistä, varusteiden vaihtamista tai
111
Suomi
d )
e )
f )
g )
sähkötyökalun asettamista säilytykseen. Näin voit
vähentää vahingossa käynnistymisen aiheuttaman
henkilövahingon vaaraa.
Varastoi sähkötyökaluja lasten ulottumattomissa.
Älä anna sähkötyökaluihin tottumattomien tai
näihin ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden
käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut ovat vaarallisia
kouluttamattomien käyttäjien käsissä.
Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista liikkuvat
osat, niiden kiinnitys, osien eheys ja muut
toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos havaitset
vaurioita, korjauta sähkötyökalu ennen niiden
käyttämistä. Huonosti kunnossapidetyt sähkötyökalut
aiheuttavat onnettomuuksia.
Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja puhtaina.
Kunnossa pidettyjen leikkaavia teräviä reunoja sisältävien
työkalut todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on
helpompi hallita.
Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita, kuten
poranteriä, näiden ohjeiden mukaisesti. Ota
työskentelyolosuhteet ja tehtävä työ huomioon. Jos
sähkötyökalua käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
5) Akkukäyttöisten Työkalujen
Käyttäminen ja Niistä Huolehtiminen
a ) Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemaa
latauslaitetta. Tietyntyyppiselle akulle soveltuva
latauslaite voi aiheuttaa tulipalon vaaran käytettynä
yhdessä toisen akun kanssa.
b ) Käytä sähkötyökalussa vain siihen tarkoitettuja
akkuja. Muiden akkujen käyttäminen voi aiheuttaa
tulipalon tai onnettomuuden vaaran.
c ) Kun akku ei ole käytössä, pidä se poissa muiden
metalliesineiden läheltä, kuten paperiliittimien,
kolikoiden, avainten, naulojen, ruuvien tai muiden
pienten esineiden läheltä. Ne voivat oikosulkea
akun navat. Akun napojen oikosulkeminen voi aiheuttaa
palovamman tai tulipalon.
d ) Oikosulku voi aiheuttaa nesteen vuotamisen akusta.
Vältä koskemasta tähän nesteeseen. Jos nestettä
pääsee vahingossa iholle, huuhtele vedellä. Jos
tätä nestettä pääsee silmään, ota yhteys lääkäriin.
Akkuneste voi ärsyttää tai aiheuttaa palovamman.
b )
c )
d )
e )
f )
g )
h )
i )
6) Huolto
a ) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä vastaavia
osia. Tämä varmistaa sähkötyökalun turvallisuuden.
MUUT TURVAOHJEET
Yleiset varoitukset hiottaessa
a ) Tämä sähkötyökalu on tarkoitettu käytettäväksi
hiomakoneena. Lue kaikki tämän sähkötyökalun
mukana toimitetut varoitukset, käyttöohjeet
ja tekniset tiedot. Jos kaikkia ohjeita ei noudateta,
112
j )
on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan
henkilövahingon vaara.
Toimintoja kuten , hionta, teräsharjaus, kiillotus
ja katkaisu ei suositella suoritettavaksi tällä
sähkötyökalulla. Jos sähkötyökalua käytetään
tarkoitukseen, johon sitä ei ole suunniteltu, voi aiheutua
vaaratilanne ja henkilövahinko.
Älä käytä varaosia tai varusteita, joita valmistaja
ei suosittele tai ole hyväksynyt. Varusteen
käyttäminen ei ole turvallista vain siksi, että se voidaan
yhdistää sähkötyökaluun.
Varusteen nimellisnopeuden tulee olla
vähintään sama kuin sähkötyökaluun merkityn
enimmäisnopeuden. Jos varusteita käytetään niiden
nimellisnopeutta suuremmalla nopeudella, ne voivat
särkyä ja niistä voi lentää kappaleita.
Varusteen ulkoläpimitan ja paksuuden on
vastattava sähkötyökalun kapasiteettia. Väärän
kokoista varustetta ei voida suojata tai hallita
riittävän tehokkaasti.
Laipat, laikat tai taustalevyt on voitava sovittaa
sähkötyökalun karaan oikein. Jos varustetta ei
voi kiinnittää sähkötyökaluun kunnolla, voi aiheutua
epätasapaino ja voit menettää työkalun hallinnan
tärinän vuoksi.
Karaan asennetut laikat tai muut lisävarusteet tulee
asentaa kokonaan holkkiin tai istukkaan. Jos karaa
ei ole kiinnitetty riittävän hyvin ja/tai laikan ulkonema
on liian pitkä, asennettu laikka voi löystyä ja singota pois
suurella nopeudella.
Älä käytä vaurioitunutta laitetta. Ennen käyttämistä
tarkista, ettei tarvikkeessa, esimerkiksi sen
hiomalaikassa tai taustalevyssä, ole halkeamia,
repeämiä tai kulumia ja että teräslankaharjassa ole
irrallisia tai katkenneita harjaksia. Jos sähkötyökalu
putoaa, tarkista, onko siihen tullut vaurioita ja
vaihda vaurioitunut osa. Kun olet tarkistanut
laitteen, siirry kauas siitä ja pyydä muitakin
siirtymään kauemmas. Anna sähkötyökalun käydä
suurimmalla nopeudella kuormittamattomana
minuutin ajan. Vaurioitunut varuste tavallisesti särkyy
tämän testausajan kuluessa.
Käytä suojavarusteita. Käytä kasvosuojusta
tai turvalaseja tehtävän työn vaatimusten
mukaisesti. Käytä tarvittaessa hengityssuojainta,
kuulosuojaimia, käsineitä ja suojavaatetusta,
joka estää lentävien kappaleiden aiheuttamat
henkilövahingot. Turvalasien on pystyttävä estämään
lentäviä kappaleita aiheuttamasta henkilövahinkoja.
Hengityssuojaimen on pystyttävä estämään hiukkasia
pääsemästä hengitysteihin. Pitkäaikainen altistuminen
melulle voi heikentää kuuloa.
Pidä sivulliset turvallisen etäisyyden päässä
työskentelyalueesta. Työskentelyalueella on
käytettävä henkilösuojavarusteita. Työstettävän
Suomi
kappaleen tai särkyneen varusteen singahtavat osat
voivat aiheuttaa henkilövahinkoja.
k ) Pitele sähkötyökalua ainoastaan sen eristävistä
tartuntapinnoista, kun teet työtä, jossa terä voi
joutua kosketuksiin piilossa olevien sähköjohtojen
tai oman virtajohtonsa kanssa. Kiinnittimien osuminen
jännitteiseen johtoon tekee sen paljaista metalliosista
jännitteisiä, joten käyttäjä voi saada sähköiskun.
l ) Pidä työkalua aina tiukasti kädessä/käsissä
käynnistämisen aikana. Moottorin vääntömomentti voi
aiheuttaa työkalun kääntymisen nopeuden kiihtyessä.
m ) Tue työstökappaletta pidikkeillä aina kun se
on käytännössä mahdollista. Älä koskaan pidä
pientä työstökappaletta yhdessä kädessä ja
työkalua toisessa kädessä käytön aikana. Kun pieni
työstökappale kiinnitetään, voit hallita työkalua kädellä/
käsillä. Pyöreät materiaalit, kuten ohjaustangot tai putket,
voivat helposti pyöriä leikkauksen aikana. Ne voivat täten
aiheuttaa terän kiinni juuttumisen tai siirtymisen voimalla
käyttäjään päin.
n ) Laske työkalu alas vasta kun se on täysin
pysähtynyt. Käynnissä oleva työkalu voi osua työtason
pintaan, jolloin menetät sen hallinnan.
o ) Terien vaihtamisen tai säätöjen tekemisen jälkeen
tulee varmistaa, että holkkimutteri, istukka tai muu
säätölaite on kiristetty hyvin. Löysät säätölaitteet
voivat siirtyä odottamattomasti aiheuttaen hallinnan
menetyksen ja löysien kiertävien osien sinkoamisen
suurella nopeudella.
p ) Älä anna sähkötyökalun olla käynnissä kantaessasi
sitä. Jos käynnissä oleva sähkötyökalu tarttuu vaatteisiisi,
se voi osua kehoosi.
q ) Puhdista sähkötyökalun ilmanvaihtoaukot
säännöllisesti. Moottorin puhallin vetää pölyä
työkalun sisään. Metallipölyn kertyminen voi aiheuttaa
sähköiskun vaaran.
r ) Älä käytä sähkötyökalua helposti syttyvien aineiden
läheisyydessä. Kipinät voivat sytyttää ne.
s ) Älä käytä nestejäähdytystä edellyttäviä varusteita.
Veden tai muun jäähdytysaineen käyttäminen voi
aiheuttaa sähköiskun.
TURVAOHJEET KAIKKIA TOIMINTOJA
KÄYTETTÄESSÄ (JATKOA)
Takapotkujen syyt ja niiden välttäminen
Takapotku aiheutuu äkillisesti hiomalaikan, taustalevyn, harjan tai
varusteen juuttuessa kiinni. Tällöin pyörä pysähtyy ja sähkötyökalu
lähtee hallitsemattomasti vastakkaiseen suuntaan.
Jos esimerkiksi hiomalaikka jää kiinni työstettävään kappaleeseen,
laikan reuna voi kaivautua sen pintaan, jolloin hiomalaikka voi
nousta pinnalle tai aiheuttaa potkun. Hiomalaikka voi singahtaa
käyttäjää kohden tai hänestä poispäin sen mukaan mihin
suuntaan laikka pyörii jäädessään kuunni. Tällöin hiomalaikka voi
myös rikkoutua.
Takapotku on seurausta työkalun väärinkäyttämisestä tai
virheellisistä olosuhteista. Se voidaan välttää seuraavien
varotoimien avulla.
a ) Pitele työkalua tiukasti. Pidä kehosi ja käsivartesi
asennossa, jossa ne vastustavat takapotkun
voimaa. Pidä aina kiinni lisäkahvasta, jotta
takapotku ja käynnistymisen aikana esiintyvä
vääntöreaktio pysyvät hallinnassa. Käyttäjä voi hallita
vääntöreaktiota tai takapotkuvoimaa, jos tarvittaviin
varotoimiin ryhdytään.
b ) Toimi erityisen varovaisesti työstäessäsi esimerkiksi
nurkkia tai teräviä kulmia. Vältä työkalun
kimpoamista ja tarttumista kiinni. Nurkat, terävät
kulmat tai kimpoaminen voivat aiheuttaa toiminnassa
olevan työkalun jäämisen kiinni, jolloin sen hallinta
menetetään tai voi aiheutua takapotku.
c ) Älä kiinnitä työkaluun sahanterää. Muutoin aiheutuu
helposti takapotku tai hallinnan menetys.
d ) Vie terä aina materiaaliin samassa suunnassa
kuin leikkausreuna poistuu materiaalista (lastujen
sinkoamissuunta). Jos työkalu kohdistetaan
virheellisessä suunnassa, terän leikkausreuna poistuu
työstökappaleesta ja vetää työkalua samaan suuntaan.
e ) Kiinnitä työstökappale aina hyvin, kun käytät
pyöriviäviiloja, leikkuulaikkoja, nopeita teriä
tai kovametalliteriä. Kyseiset laikat juuttuvat kiinni,
jos ne kallistuvat hiukan uraan, jolloin seurauksena
on takaisinisku. Kun leikkauslaikka juuttuu kiinni,
laikka yleensä rikkoutuu. Jos pyörivä viila, nopea
terä tai kovametalliterä juuttuu kiinni, se voi singota
urasta voimalla ja seurauksena voi olla työkalun
hallinnan menetys.
Varoitukset hiomiseen ja
katkaisutoimenpiteisiin
a ) Käytä vain sähkötyökalulle suositeltuja laikkoja
niiden suositeltuihin käyttötarkoituksiin. Esimerkki:
Älä käytä katkaisulaikkaa hiomiseen. Hiovat
katkaisulaikat on tarkoitettu reunojen hiomiseen, niiden
aiheuttamat sivusuuntaiset voimat voivat aiheuttaa
laikan rikkoutumisen.
b ) Kierteisten hiomakartioiden ja tulppien kohdalla
tulee käyttää vain ehjiä laikan karoja, joissa
on oikean kokoinen ja pituinen ulokelaippa.
Oikeaoppiset karat vähentävät rikkoutumisvaaraa.
c ) Älä jumita katkaisulaikkaa tai paina sitä liian
voimakkaasti. Älä yritä leikata kappaletta liian
syvältä. Mikäli laikka ylikuormittuu, se voi helpommin
vääntyä tai katketa leikkauskohdassa, jolloin takaiskun ja
laikan vaurioitumisen vaara kasvaa.
d ) Älä aseta kättä pyörivän laikan tielle tai sen
taakse. Kun laikka siirtyy käytön aikana kädestäsi
poispäin, mahdollinen takaisinisku voi aiheuttaa laikan
ja sähkötyökalun siirtymisen voimalla suoraan sinua kohti.
e ) Kun laikka on jumiutunut, katkennut tai
leikkaaminen jostakin syystä keskeytyy, katkaise
113
Suomi
työkalusta virta ja pidä sitä paikallaan, kunnes
laikka on kokonaan pysähtynyt. Älä koskaan
yritä poistaa laikkaa leikkauskohdasta laikan
pyöriessä, muutoin on olemassa takaiskun
vaara. Tutki laikan juuttumisen tai katkeamisen syy ja
suorita korjaustoimenpiteet.
f ) Älä käynnistä leikkaustoimintoa, kun laikka
on kiinni työstökappaleessa. Anna laikan
saavuttaa täysi nopeus ja aseta se varoen takaisin
leikkauskohtaan. Laikka voi taittua, siirtyä ylös tai
iskeytyä takaisin, jos sähkötyökalu käynnistetään
uudelleen työkappaleessa.
g ) Tue paneeleja ja kaikkia liian suuria työkappaleita
laikan kiinni juuttumisen ja takaisiniskun
välttämiseksi. Suuret työkappaleet pyrkivät taipumaan
omasta painostaan. Tuet tulee asettaa työkappaleen
alapuolelle leikkauslinjan lähelle ja työkappaleen reunan
lähelle laikan molemmalla puolella.
h ) Noudata erityistä varovaisuutta tehdessäsi
upotusleikkausta seiniin ja muihin sokeisiin
kohteisiin. Ulostuleva laikka voi leikata kaasu- tai
vesiputkia, sähköjohtoja tai muita kohteita, jotka voivat
aiheuttaa takaiskun.
Vaarat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida välttää. Näitä
ovat seuraavat:
• Kuulon heikkeneminen.
• Lentävien kappaleiden aiheuttamat henkilövahingot.
• Käytön aikana kuumenevien varusteiden
aiheuttamat palovammat.
• Pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat henkilövahingot.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina,
että akun jännite vastaa laitteen tyyppikilpeen merkittyä
jännitettä. Tarkista myös, että latauslaitteen jännite vastaa
sähköverkon jännitettä.
Tämä DeWALT-latauslaite on kaksoiseristetty EN60335
-säädösten mukaisesti, joten maadoitusjohtoa
ei tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla,
jonka voi hankkia DeWALTin huolto-organisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset täyttävää
hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on Teknisissä tiedoissa.
Johdinten pienin koko on 1 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Latauslaitteet
DeWALT-laturit eivät vaadi säätöä ja niiden käyttö on suunniteltu
mahdollisimman helpoksi.
114
Tärkeitä turvallisuusohjeita latauslaitetta
käytettäessä
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tämä ohjekirja sisältää tärkeitä
turvallisuus- ja käyttöohjeita yhteensopiviin akkulatureihin (katso
Tekniset tiedot).
• Lue kaikki laturin, akkuyksikön ja akkuyksikköä käyttävän
tuotteen ohjeet ja varoitusmerkinnät ennen laturin käyttöä.
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä päästä nestettä laturin
sisään. Se voi aiheuttaa sähköiskun.
VAROITUS: Suosittelemme vikavirtasuojalaitteen käyttöä,
jonka vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään 30mA.
HUOMIO: Palovamman vaara. Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lataa vain ladattavia DeWALT-akkuja.
Muun tyyppiset akut voivat haljeta ja aiheuttaa
henkilövahingon ja vaurioita.
HUOMIO: Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, että he eivät
leiki laitteella.
HUOMAUTUS: Joissakin olosuhteissa vieras materiaali
voi aiheuttaa oikosulkuja laturin sisällä oleviin
suojaamattomiin latauskontakteihin laturin ollessa
kytkettynä sähköverkkoon. Vieraat johtavat aineet, kuten
teräsvilla, alumiinifolio tai metallihiukkaskertymät, niihin
kuitenkaan rajoittumatta, on pidettävä poissa laturin
aukoista. Irrota laturi aina tehonsyötöstä, kun laturissa
ei ole akkua. Irrota laturi tehonsyötöstä ennen kuin yrität
puhdistaa sitä.
• ÄLÄ YRITÄ ladata akkuyksikköä millään muulla
laturilla kuin tässä käyttöohjeessa mainituilla. Laturi ja
akkuyksikkö on suunniteltu erityisesti toimimaan yhdessä.
• Näitä latureita ei ole tarkoitettu käytettäväksi
mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin ladattavien
DeWALT-akkujen lataamiseen. Muu voi aiheuttaa tulipalon
tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
• Älä jätä laturia sateeseen tai lumeen.
• Vedä pistokkeesta äläkä johdosta, kun irrotat laturia
verkkovirrasta. Tämä vähentää pistokkeen ja sähköjohdon
vahingoittumisen riskiä.
• Varmista, että johto sijaitsee niin, että sen päälle ei
astuta, siihen ei kompastu tai että siihen ei muuten
kohdistu vaurioita tai rasitusta.
• Älä käytä jatkojohtoa ellei se ole ehdottoman
välttämätöntä. Jatkojohdon virheellinen käyttö voi
aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
• Älä laita mitään esineitä laturin päälle tai laita
laturia pehmeälle pinnalle, joka saattaa tukkia
ilmanvaihtoaukot ja aiheuttaa liiallisen sisäisen
lämmön. Sijoita laturi pois lämpölähteiden läheltä. Laturi
tuulettuu kotelon päällä ja pohjassa olevien aukkojen kautta.
• Älä käytä laturia, jos johto tai pistoke on
vahingoittunut– vaihdata ne välittömästi.
• Älä käytä laturia, jos siihen on kohdistunut terävä isku,
se on pudotettu tai muuten vahingoittunut millään
tavalla. Vie se valtuutettuun huoltoon.
Suomi
•
•
•
•
•
Älä pura laturia. Vie se valtuutettuun huoltoon, jossa
se huolletaan tai korjataan. Virheellinen kokoaminen voi
aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan, huollon tai
vastaavan pätevän henkilön täytyy vaihtaa se välittömästi.
Irrota laturi pistorasiasta ennen kuin yrität puhdistaa
sitä. Tämä vähentää sähköiskun vaaraa. Akkuyksikön
poistaminen ei vähennä riskiä.
ÄLÄ KOSKAANyritä yhdistää kahta laturia yhteen.
Laturi on suunniteltu toimimaan tavallisella 230
V:n kotitalouden sähkövirralla. Älä yritä käyttää
mitään muuta kuin määritettyä jännitettä. Tämä ei
koske autolaturia.
Akun lataaminen (Kuva [Fig.] A)
1. Yhdistä laturi sopivaan pistorasiaan ennen kuin laitat
akun paikoilleen.
2. Aseta akku 8 laturiin ja varmista, että akku on hyvin
paikoillaan laturissa. Punainen (latauksen) merkkivalo vilkkuu
toistuvasti ilmoittaen, että latausprosessi on alkanut.
3. Kun lataus on valmis, punainen valo jää palamaan jatkuvasti.
Akku on täysin ladattu ja sitä voidaan käyttää heti tai sen
voi jättää laturiin. Poista akku laturista painamalla akun
vapautuspainiketta 9 .
HUOMAA: Jotta varmistat litiumioniakkujen parhaimman
mahdollisen suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän, akku tulee ladata
täyteen ennen ensimmäistä käyttöä.
Laturin toiminta
Katso akun lataustaso alla olevista merkkivaloista.
DCB118-laturissa on sisäinen puhallin akun jäähdytystä varten.
Puhallin kytkeytyy automaattisesti päälle, kun akun jäähdytys
on tarpeen. Älä koskaan käytä laturia, jos puhallin ei toimi oikein
tai jos tuuletusaukot on tukittu. Laturin sisälle ei saa asettaa
vieraita esineitä.
Elektroninen suojausjärjestelmä
XR Li-Ion -laitteissa on elektroninen suojausjärjestelmä,
joka suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta tai
suurelta purkautumiselta.
Työkalu sammuu automaattisesti, jos sähköinen
suojausjärjestelmä käynnistyy. Jos näin tapahtuu, laita
litiumioniakku laturiin, kunnes se on kokonaan latautunut.
Asennus seinään
Nämä laturit on tarkoitettu asennettaviksi seinään tai
käytettäviksi pystyasennossa pöydän tai työtason päällä. Jos
laturi asennetaan seinään, sijoita laturi pistorasian lähettyville
ja kauas kulmista tai muista esteistä, jotka voivat haitata
ilmavirtausta. Käytä laturin takaosaa mallina kiinnitysruuvien
kiinnittämisessä seinään. Asenna laturi hyvin kiinnitysruuveilla
(hankittava erikseen), joiden pituus on vähintään 25,4 mm
ruuvin kannan halkaisijan ollessa 7–9 mm. Kiinnitä ruuvit
puuhun optimaaliseen syvyyteen jättäen ruuvista näkyville noin
5,5 mm. Kohdista laturin takana olevat reiät ruuveihin ja kiinnitä
ne reikiin.
Laturin puhdistusohjeet
VAROITUS: Sähköiskuvaara. Irrota laturi
AC-pistorasiasta ennen puhdistusta. Lika ja rasva
voidaan poistaa laturin ulkopuolelta kankaalla tai
pehmeällä, ei-metallisella harjalla. Älä käytä vettä tai
puhdistusaineita. Älä päästä mitään nestettä työkalun
sisään. Älä upota mitään työkalun osaa nesteeseen.
Laturin merkkivalot
lataus käynnissä
ladattu täyteen
kuuma-/kylmäviive*
*Punainen merkkivalo vilkkuu edelleen ja keltainen merkkivalo
palaa kyseisen toiminnon aikana. Kun akku on saavuttanut
oikean lämpötilan, keltainen merkkivalo sammuu ja laturi
jatkaa latausta.
Yhteensopiva(t) laturi(t) ei(eivät) lataa viallista akkua. Jos akku on
viallinen, merkkivalo ei syty tai laturi ilmoittaa viallisesta akusta
tai sen merkkivalo vilkkuu.
HUOMAA: Tämä voi tarkoittaa myös laturivikaa.
Jos laturi ilmoittaa ongelmasta, vie laturi ja akku testattavaksi
valtuutettuun huoltopalveluun.
Akun kuuma-/kylmäviive
Kun laturi tunnistaa liian kuuman tai kylmän akun, se käynnistää
automaattisesti akun kuuma-/kylmäviiveen, jolloin lataus
käynnistyy vasta sitten, kun akku on saavuttanut hyväksyttävän
lämpötilan. Laturi siirtyy tämän jälkeen automaattisesti akun
lataustilaan. Tämä toiminto takaa akun maksimaalisen käyttöiän.
Kylmä akku latautuu hitaammin kuin lämmin akku.
Akku latautuu hitaammin koko latausjakson ajan, sen
latautumisnopeus ei palaudu nopeaksi, vaikka akku lämpenisi.
Akkuyksikkö
Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia akkuja
käytettäessä
Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jännite.
Kun uusi akku otetaan pakkauksesta, sitä ei ole ladattu täyteen.
Lue seuraavat turvaohjeet ennen akun ja latauslaitteen
käyttämistä. Noudata annettuja ohjeita.
LUE KAIKKI OHJEET
•
•
•
•
•
Älä lataa tai käytä räjähdysalttiissa ympäristössä,
esimerkiksi tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja
tai pölyä. Akun laittaminen laturiin tai poistaminen laturista
voi sytyttää pölyn tai kaasun.
Älä koskaan pakota akkua laturiin. Älä muokkaa
akkuyksikköä millään tavalla saadaksesi sen
sopimaan yhteensopimattomaan laturiin, sillä
akkuyksikkö saattaa murtua ja aiheuttaa vakavan
henkilökohtaisen vaurion.
Lataa akkuyksiköt vain DeWALT-latureilla.
ÄLÄ roiskuta vettä tai upota veteen tai muihin nesteisiin.
Älä säilytä tai käytä työkalua ja akkuyksikköä paikassa,
jossa lämpötila voi saavuttaa tai ylittää 40 ˚C (kuten
kesällä ulkokatoksissa tai metallirakennuksissa).
115
Suomi
•
•
•
Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa päähän.
Akku voi räjähtää poltettaessa. Litium-ioniakkuja poltettaessa
syntyy myrkyllisiä kaasuja ja aineita.
Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele heti miedolla
saippualla ja vedellä. Jos akkunestettä pääsee silmään,
huuhtele avointa silmää vedellä 15 minuutin ajan kunnes
ärsytys lakkaa. Jos on hakeuduttava lääkärin hoitoon,
ilmoita, että akun elektrolyytti on nestemäisten orgaanisten
karbonaattien ja litiumsuolojen seosta.
Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää hengitysteitä.
Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos oireet jatkuvat, ota
yhteys lääkäriin.
VAROITUS: Palovamman vaara. Akkuneste voi syttyä
altistuessaan kipinälle tai liekille.
VAROITUS: Älä koskaan yritä avata akkuyksikköä
mistään syystä. Jos akkuyksikön kotelo on murtunut tai
vahingoittunut, älä laita sitä laturiin. Älä riko, pudota
tai vahingoita akkuyksikköä. Älä käytä akkuyksikköä tai
laturia, johon on osunut terävä isku, joka on pudotettu tai
vahingoittunut millään tavalla (esim. lävistetty naulalla,
isketty vasaralla, astuttu päälle). Se voi aiheuttaa jopa
kuolettavan sähköiskun. Vahingoittuneet akkuyksiköt
tulee palauttaa huoltoon kierrätystä varten.
VAROITUS: Tulipalovaara. Älä varastoi tai
kanna akkuja niin, että metalliesineet pääsevät
kosketuksiin akun napoihin. Laturia ei saa esimerkiksi
asettaa liinojen päälle, taskuihin, työkalukoteloihin,
tuotepakkauksiin, laatikkoihin, jne., joissa on irtonaisia
nauloja, ruuveja, avaimia, jne.
HUOMIO: Kun työkalua ei ole käytössä, laita se
sivulleen vakaalle alustalle, jossa se ei aiheuta
kompastumisen tai putoamisen vaaraa. Jotkut
työkalut, joissa on suuret akkuyksiköt, seisovat pystyssä
akkuyksikön varassa, mutta ne kaatuvat helpommin.
Kuljetus
VAROITUS: Tulipalovaara. Akkujen kuljetus voi
johtaa tulipaloon, jos akkunavat pääsevät vahingossa
kosketuksiin johtaviin materiaaleihin. Akkuja kuljettaessa
tulee varmistaa, että akkujen navat on suojattu ja
eristetty hyvin materiaaleista, jotka voivat päästä niihin
kosketuksiin ja aiheuttaa oikosulun.
DeWALT-akut täyttävät kaikkien soveltuvien teollisuudenalaa
koskevien ja lakisääteisten kuljetusmääräyksien vaatimukset,
niihin kuuluvat muun muassa YK:n vaarallisen tavaran
kuljetussuositukset, kansainvälisen ilmakuljetusliiton
(IATA) vaarallisen tavaran määräykset, vaarallisten aineiden
kansainvälisen merikuljetussäännöstön (IMDG) määräykset sekä
eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä
tiekuljetuksista (ADR). Litiumionikennot ja -akut on testattu YK:n
vaarallisen tavaran suosituksien osion 38,3 mukaisesti koskien
testausohjeita ja testikriteerejä.
Useimmissa tapauksissa DeWALT-akkujen kuljetukset eivät
kuulu luokan 9 vaarallisten materiaalien määräyksien piiriin.
Yleisesti ottaen luokan 9 määräykset soveltuvat vain toimituksiin,
jotka sisältävät energialuokaltaan yli 100 wattitunnin
116
(Wh) litiumioniakun. Wattitunnit on merkitty kaikkiin
litiumioniakkuihin. Määräyksien monimutkaisuuden vuoksi
DeWALT ei suosittele yksistään litiumioniakkujen kuljetusta
ilmateitse niiden wattitunneista riippumatta. Akkuja sisältävät
työkalupakkaukset (yhdistelmäpakkaukset) voidaan kuljettaa
ilmateitse määräyksien soveltamisalan ulkopuolella, jos akkuun
merkityt wattitunnit ovat korkeintaan 100 Wh.
Oli kyseessä odotettu tai täysin säännöstelty kuljetus, kuljettajien
vastuulla on ottaa selvää viimeisimmistä pakkausta, merkkiä/
merkintää sekä dokumentaatiota koskevista määräyksistä.
Tämän ohjekirjan osion tiedot on annettu hyvässä uskossa
ja niiden uskotaan olevan tarkkoja asiakirjan luontihetkellä.
Mitään takuita, välillisiä tai suoria, ei kuitenkaan anneta.
Ostajan vastuulla on taata, että toiminta on soveltuvien
määräyksien mukaista.
FLEXVOLTTM-akun kuljetus
DeWALT FLEXVOLTTM -akkuja on kahdenmallisia: Käyttö
ja kuljetus.
Käyttötila: Kun FLEXVOLTTM-akkua käytetään sellaisenaan tai
se on DeWALT 18 V -tuotteessa, se toimii 18 V akkuna. Kun
FLEXVOLTTM-akku on 54 V tai 108 V (kaksi 54 V akkua) tuotteessa,
se toimii 54 V akkuna.
Kuljetustila: Kun kansi on asennettu FLEXVOLTTM-akkuun, se on
kuljetustilassa. Säilytä kansi kuljetusta varten.
Kuljetustilassa kennosarjat on
katkaistu akussa sähköisesti, jolloin
ne vastaavat kolmea alhaisemman
Wh-arvon omaava akkua
verrattuna yhteen suuremman Wh-arvon omaavaan akkuun.
Kun kolmen akun Wh-arvo on pienempi, tietyt suurempaa
Wh-arvoa koskevat akkujen kuljetusmääräykset voidaan välttää.
Kuljetuksen Wh-arvo
Esimerkki käyttöä ja kuljetusta koskevasta
merkinnästä
voi esimerkiksi ilmoittaa
3 x 36 Wh, toisin sanoen
kolme 36 Wh:n paristoa.
Käytön Wh-arvo voi
ilmoittaa 108 Wh (koskee yhtä paristoa).
Säilytyssuositukset
1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä ja kuivassa
paikassa poissa suorasta auringonpaisteesta sekä
liiallisesta kylmyydestä tai kuumuudesta. Akku toimii
mahdollisimman tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään
huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä.
2. Pitkän säilytyksen aikana täyteen ladattu akku on
suositeltavaa säilyttää viileässä ja kuivassa paikassa
irti laturista.
HUOMAA: Akkuja ei saa asettaa säilöön täysin tyhjinä. Akku on
ladattava ennen käyttöä.
Latauslaitteen ja akun tarrat
Näissä ohjeissa kuvattujen kuvakkeiden lisäksi laturissa ja akussa
voi olla seuraavat merkit:
Suomi
•
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä.
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Latausajan tiedot ovat Teknisissä tiedoissa.
Käytä kuulosuojaimia.
Älä työnnä sähköä johtavia esineitä laitteen sisään.
Käytä suojalaseja.
Älä lataa vaurioitunutta akkua.
Älä altista vedelle.
Vaihdata vialliset akut heti.
Lataa vain lämpötilassa 4–40 ˚C.
Päivämääräkoodin Sijainti (Kuva A)
Päivämääräkoodi 14 on merkitty koteloon. Se sisältää
myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2018 XX XX
Valmistusvuosi
Kuvaus (Kuva A)
Käytettäväksi vain ulkona.
T oimita akku kierrätykseen
ympäristöystävällisellä tavalla.
Lataa DeWALT-akut ainoastaan yhteensopivilla
DeWALT-latureilla.
Jos muita kuin yhteensopivia DeWALT-akkuja
ladataan DeWALT-laturilla, akut voivat räjähtää tai
aiheuttaa muita vaaratilanteita.
Älä hävitä akkuyksikköä polttamalla.
KÄYTTÖ (ilman kuljetussuojaa). Esimerkki: Wh-arvo
ilmoittaa 108 Wh (yksi 108 Wh:n paristo).
KULJETUS (sisäänrakennetulla kuljetussuojalla).
Esimerkki: Wh-arvo ilmoittaa 3 x 36 Wh (kolme 36
Wh:n paristoa).
Akun Tyyppi
DCG426 toimii 18 voltin akulla.
Näitä akkuja voidaan käyttää: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, DCB546,
DCB547. Katso lisätietoja kohdasta Tekniset tiedot.
Pakkauksen Sisältö
Pakkauksen sisältö:
1Hiomakone
2Avaimet
1 Litiumioniakku (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 mallit)
2 Litiumioniakut (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 mallit)
3 Litiumioniakut (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 mallit)
1Käyttöohje
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai
tarvikkeissa kuljetusvaurioita.
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään
muutoksia. Tällöin voi aiheutua omaisuustai henkilövahinkoja.
1 Säädettävä nopeuden keinukytkin
2 Lukituksen vapautuspainike
3 Kara
4 Holkkimutteri
5 Pieni jakoavain (13 mm)
6 Suuri jakoavain (17 mm)
7 Holkki (6,0 mm, 6,35 mm)
8 Akku
9 Akun vapautuspainike
10 Hiomakoneen runko
11 Hiomakoneen varsi
12 LED-työvalo
13 Syöttönopeuden valintakytkin
14 Päivämääräkoodi
Käyttötarkoitus
Hiomakoneesi on suunniteltu ammattimaisiin hiontasovelluksiin.
Työkalua voidaan käyttää kaupallisesti saatavilla olevien
hiomavarusteiden kanssa, kun maksimihalkaisija on 38 mm ja
hyväksytty vähimmäisnopeus 25 000/min.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on
syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Tämä hiomakone on ammattimainen sähkötyökalu.
ÄLÄ anna lasten koskea tähän työkaluun. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien
lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset
kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa
oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää yksin tämän
tuotteen kanssa.
117
Suomi
KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista
tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi
aiheutua loukkaantuminen.
VAROITUS: Käytä ainoastaan DeWALT-akkupakkauksia
ja -latureita.
Akun Asentaminen ja Poistaminen
Työkalusta (Kuva A)
HUOMAA: Parhaiden tuloksien saavuttamiseksi on
varmistettava, että akku 8 on ladattu täyteen.
Akun Asentaminen Työkalun Kahvaan
1. Kohdista akku 8 kahvan sisällä oleviin kiskoihin.
2. Liu’uta se kahvaan, kunnes akku on hyvin paikoillaan
laitteessa ja varmista, ettei se irtoa.
Akun Poistaminen Työkalusta
1. Paina akun vapautuspainiketta 9 ja vedä akku ulos
työkalun kahvasta.
2. Laita akku laturiin, kuten käyttöohjeen laturiosassa kuvataan.
Tasomittarilla Varustetut Akut (Kuva A)
Joissakin DeWALT-akuissa on tasomittari, jossa on kolme
vihreää LED-merkkivaloa. Merkkivalot osoittavat akun jäljelle
jäävän virtatason.
Kytke tasomittari päälle painamalla ja pitämällä tasomittarin
painiketta alhaalla. Jokin kolme vihreän LED-merkkivalon
valoyhdistelmä syttyy osoittaen jäljelle jäävän virtatason. Kun
akkuvirran taso on käyttörajan alapuolella, tasomittari ei syty ja
akku on ladattava.
HUOMAA: Tasomittari osoittaa akkuvirran tason ainoastaan
viitteellisesti. Se ei osoita työkalun toiminnallisuutta ja
se voi vaihdella tuoteosien, lämpötilan ja loppukäyttäjän
käytön mukaan.
Säädettävä nopeuden keinukytkin (Kuva A)
VAROITUS: Pidä työkalusta tiukasti kiinni molemmilla
käsillä työkalun hallinnan säilyttämiseksi käynnistyksen
ja käytön aikana ja kunnes laikka tai lisävaruste lakkaa
pyörimästä. Varmista, että laikka on pysähtynyt kokonaan
ennen työkalun asettamista alas.
VAROITUS: Älä kytke työkalua päälle tai pois päältä
kuormituksen alaisena vähentääksesi työkalun
odottamatonta liikettä. Anna hiomakoneen saavuttaa
täysi nopeus ennen kuin kosketat työpintaa. Nosta työkalu
pinnasta ennen työkalun sammuttamista.
Työkalu kytketään päälle painamalla säädettävää nopeuden
keinukytkintä 1 . Työkalu sammuu, kun säädettävä
nopeuden keinukytkin vapautetaan. Säädettävällä nopeuden
keinukytkimellä voidaan säätää nopeutta: mitä syvemmälle
kytkintä painetaan, sitä suurempi on hiomakoneen nopeus.
118
Lukituspainike (Kuva A)
Työkalun rungossa sijaitseva lukituspainike 2 on turvatoiminto,
joka estää hiomakoneen käynnistämisen vahingossa.
Käynnistä työkalu painamalla lukituspainiketta 2 ja sen jälkeen
keinukytkintä 1 . Työkalu toimii kytkintä painettaessa. Sammuta
työkalu vapauttamalla keinukytkin.
VAROITUS: Lukituspainiketta ei saa poistaa käytöstä. Jos
lukituspainike poistetaan käytöstä, työkalu voi käynnistyä
odottamattomasti, kun se asetetaan alas.
VAROITUS: Anna työkalun pysähtyä kokonaan
ennen kuin työkalu koskettaa työpintaa. Nosta työkalu
työpinnasta ennen työkalun sammuttamista.
Kolminopeuksinen vaihteisto (Kuva A)
VAROITUS: Nopeusasetuksesta riippumatta lisävarusteen
nimellisnopeuden tulee olla vähintään sama kuin
sähkötyökaluun merkityn enimmäisnopeuden.
Työkalun kolminopeuksinen toiminto mahdollistaa
nopeusalueen valitsemisen käyttötarkoituksen ja käytetyn
varusteen mukaan. Kun haluat valita alhaisimman
nopeusasetuksen, sammuta työkalu ja anna sen pysähtyä.
Liu’uta syöttönopeuden valintakytkin 13 alhaisimpaan
kiertonopeuteen, joka on merkitty vaihtimen yläpuolelle.
Keskitason nopeusasetus on keskellä. Suurin nopeusasetus on
merkitty suurimmalla kierrosnopeudella.
HUOMAA: Nopeusaluetta ei voi muuttaa työkalun käytön
aikana. Vapauta liipaisin ja anna työkalun pysähtyä kokonaan
ennen kuin vaihdat toiseen nopeusalueeseen.
LED-työvalaistus (Kuva A)
HUOMIO: Älä katso työvaloon. Se voi aiheuttaa
vakavan silmävamman.
Työvalo 12 sijaitsee holkin ympärillä ja se syttyy aina
keinukytkintä painaessa. Kun kytkin vapautetaan, työvalo palaa
korkeintaan 20 sekunnin ajan.
HUOMAA: Työvalot on tarkoitettu välittömän työpinnan
valaisuun eikä niitä ole tarkoitettu käytettäväksi taskulamppuna.
TOIMINTA
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista
tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi
aiheutua loukkaantuminen.
Käsien oikea asento (Kuvat A, D)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitämällä kädet AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitelemällä työkalua AINA tiukassa otteessa.
Kädet ovat oikeassa asennossa, kun tartut työkalun runkoon
10 yhdellä kädellä ja toisella kädellä hiomakoneen varteen 11
kuvan D mukaisesti.
Käyttöohjeet (Kuva C)
VAROITUS:
• Varmista, että hiottava tai katkaistava kappale on
tiukasti kiinni.
• Käytä puristimia tai ruuvipuristinta työkappaleen
kiinnittämiseksi ja tukemiseksi tukevaan alustaan.
Työkappale on tärkeää kiinnittää ja tukea hyvin
työkappaleen liikkumisen ja hallinnan menetyksen
estämiseksi. Jos työkappale liikkuu tai hallinta
menetetään, vaaratilanteita ja henkilövahinkoja
voi aiheutua.
• Kiinnitä työkappale. Puristimilla tai puristusleuoilla
kiinnitetty työkappale on turvallisempi kuin käsin
pidettävä työkappale.
• Tue paneeleja tai kaikkia liian suuria työkappaleita
laikan kiinni juuttumisen ja takaisiniskun
välttämiseksi. Suuret työkappaleet pyrkivät taipumaan
omasta painostaan. Tuet tulee asettaa työkappaleen
alapuolelle leikkauslinjan lähelle ja työkappaleen
reunan lähelle laikan molemmalla puolella.
• Pidä aina työhanskoja, kun käytät tätä työkalua..
• Vaihdelaatikko kuumenee voimakkaasti
käytön aikana.
• Paina työkalua vain varovaisesti. Älä paina
laikkaa sivusuunnassa.
• Vältä ylikuormittamista. Jos työkalu kuumenee,
anna sen olla toiminnassa muutama minuutti
ilman kuormitusta.
• Parhaat hiomistulokset saavutetaan asettamalla kone
90° kulmaan. Siirrä konetta edestakaisin keskisuurella
paineella. Täten työstökappale ei kuumennu liikaa, se
ei värjäänny eikä siihen muodostu uria.
VAROITUS: Pidä työkalusta tiukasti kiinni molemmilla
käsillä työkalun hallinnan säilyttämiseksi käynnistyksen
ja käytön aikana ja kunnes laikka tai lisävaruste lakkaa
pyörimästä. Varmista, että laikka on pysähtynyt kokonaan
ennen työkalun asettamista alas.
Aseta työstökappale ruuvipuristimeen tai kiinnitä se
tiukasti. Suojaa nenä ja suu naamarilla, jos käytöstä syntyy
pölyä. Käsittele laikkaa varoen. Vältä laikan juuttumista
työstökappaleeseen tai liiallisen paineen käyttöä. Hio ainoastaan
laipan etuosalla, ellei käytössä ole erityistä laikkaa, joka
mahdollistaa laikan sivulla hiomisen.
Lisävarusteen asentaminen (Kuvat A, B)
VAROITUS: Lisävarusteiden nimellisarvon tulee
olla vähintään yhtä suuri kuin työkaluun merkitty
maksiminopeus. Jos varusteita käytetään niiden
nimellisnopeutta suuremmalla nopeudella, ne voivat
särkyä ja niistä voi lentää kappaleita.
VAROITUS: Lisävarusteiden on oltava työkaluun
merkittyjen nimellisarvojen mukaisia. Väärän kokoista
varustetta ei voida hallita riittävän tehokkaasti.
VAROITUS: Älä käytä lisävarusteita yli 40 mm pituisella
karalla. Varmista, että karan suojaamaton pituus on
korkeintaan 10 mm, kun lisävaruste on asetettu holkkiin.
Suomi
VAROITUS: Sinkoutumisvaara. Käytä ainoastaan
sellaisia lisävarusteita, joiden varret sopivat
asennettuun holkkiin. Pienemmät varret eivät kiinnity
hyvin ja ne voivat irrota käytön aikana.
HUOMIO: Älä koskaan kiristä holkkia ennen kuin
lisävaruste on asennettu siihen. Tyhjän holkin kiristäminen
edes käsin voi vahingoittaa holkkia.
1. Pidä karaa 3 mukana toimitetulla pienemmällä
jakoavaimella 5 .
2. Löysää holkkimutteri 4 kiertämällä sitä vastapäivään.
3. Aseta lisävarusteen varsi holkkiin 7 .
4. Kiristä holkki hyvin käyttämällä mukana toimitettua
suurempaa jakoavainta 6 .
Poista lisävaruste päinvastaisessa järjestyksessä.
Metallin työstäminen
VAROITUS: Tietyissä työskentelyolosuhteissa laitteen
sisään voi kertyä sähköä johtavaa pölyä metallia
työstettäessä. Tällöin laitteen suojaava eristys ei toimi,
joten on olemassa sähköiskun vaara.
Metallipölyn kertymisen laitteen sisään estämiseksi on
suositeltavaa puhdistaa ilmanvaihtoaukot päivittäin. Lisätietoja
on Kunnossapito-osassa.
KUNNOSSAPITO
DeWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään
ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea
käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen
ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista
tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi
aiheutua loukkaantuminen.
Laturia tai akkua ei voida huoltaa.
Voiteleminen
Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella.
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla
ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden
ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin
metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden
kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää
näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä
ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä
mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen
osaa nesteeseen.
119
Suomi
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DeWALT-lisävarusteita ei
ole testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen
kanssa vain DeWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Ympäristön suojeleminen
Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on
tämä merkintä, ei saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana.
Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja, jotka
voidaan kerätä tai kierrättää uudelleen käyttöä varten. Kierrätä
sähkölaitteet ja akut paikallisten määräyksien mukaisesti.
Lisätietoa on saatavilla osoitteesta www.2helpU.com.
Uudelleenladattava akku
Tämä pitkään kestävä akku on ladattava uudelleen, jos se ei enää
tuota riittävää tehoa töissä, joihin teho on aikaisemmin riittänyt
hyvin. Kun laitteen toiminta-aika on lopussa, se tulee hävittää
ympäristöystävällisellä tavalla:
• Anna akun tyhjentyä kokonaan ja irrota se sitten laitteesta.
• litiumioniakkujen ovat kierrätettäviä. Vie ne jälleenmyyjälle
tai paikalliseen kierrätyspisteeseen. Kerätyt akkuyksiköt
kierrätetään tai hävitetään oikein.
120
Svenska
18 V RAK SLIPMASKIN
DCG426
Gratulerar!
EC-Följsamhetsdeklaration
Du har valt ett DeWALT-verktyg. År av erfarenhet, grundlig
produktutveckling och innovation gör DeWALT till en av
de pålitligaste partnerna för fackmannamässiga elverktygsanvändare.
Maskindirektiv
Tekniska data
18 V Rak slipmaskin
DCG426
Spänning
Typ
Varvtal obelastad
Läge 1
Läge 2
Läge 3
Maximal skivdiameter
Hylsstorlek
Vikt (utan batteripaket)
VDC
DCG426
18
1
DCG426-XE
18
1
min-1
min-1
min-1
mm
mm
kg
0–10000
0–17500
0–25000
38
6,0
1,2
0–10000
0–17500
0–25000
38
6,35
1,2
Buller- och vibrationsvärden (triax vektorsumma) i enlighet med EN60745-2-23.
LPA(emissionsljudtrycksnivå)
dB(A)
92
92
LWA(ljudeffektnivå)
dB(A)
103
103
K (osäkerhet för angiven ljudnivå)
dB(A)
3
3
Vibration, emissionsvärde ah =
Osäkerhet K =
m/s2
m/s2
4,4
1,5
4,4
1,5
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN60745, och den kan användas
för att jämföra ett verktyg med ett annat. Den kan användas för
att få fram en preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån för vibration
gäller vid verktygets huvudsakliga användning. Om
verktyget emellertid används för andra tillämpningar,
med andra tillbehör, eller om det är dåligt underhållet
kan vibrationen avvika. Detta kan avsevärt öka
exponeringsnivån under hela dess arbetstid.
En uppskattning av exponeringsnivån för vibrationer bör
dessutom ta med i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att utföra sitt arbete.
Detta kan avsevärt minska exponeringsnivån under hela
dess arbetstid.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder för att skydda
handhavaren mot verkningarna av vibration, såsom att:
underhålla verktyget och tillbehören, hålla händerna
varma, organisera arbetsgången.
DeWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna under
Tekniska data uppfyller:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-23:2013.
Dessa produkter uppfyller också direktiv 2014/30/EU och
2011/65/EU. För mer information, var god kontakta DeWALT på
följande adress, eller se handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning av den tekniska
filen och gör denna förklaring å DeWALTs vägnar.
Markus Rompel
Teknisk chef
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
05.05.2017
VARNING: För att minska risken för personskada,
läs instruktionshandboken.
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån för
varje signalord. Var god läs handboken och uppmärksamma
dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld situation som, om
den inte undviks, kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, skulle kunna resultera i dödsfall
eller allvarlig personskada.
SE UPP: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, kan resultera i mindre eller
medelmåttig personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som inte är relaterad till
personskada som, om den inte undviks, skulle kunna
resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
121
Vikt
Svenska
Batterier
Laddare/Laddningstid (minuter)
Kat. #
VDC
Ah
Vikt (kg)
DCB107
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
Säkerhetsvarningar, Allmänt Elverktyg
VARNING: Läs alla säkerhetsvarningar och alla
instruktioner. Underlåtenhet att följa varningarna och
instruktionerna kan resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/
eller allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH
INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Termen “elverktyg” i varningarna syftar på ditt starkströmsdrivna
(sladdanslutna) elverktyg eller batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) Säkerhet på Arbetsområdet
a ) Håll arbetsområdet rent och ordentligt upplyst.
Belamrade eller mörka områden inbjuder till olyckor.
b ) Använd inte elektriska verktyg i explosiva
atmosfärer, såsom i närvaron av lättantändliga
vätskor, gaser eller damm. Elektriska verktyg ge upphov
till gnistor som kan antända dammet eller ångorna.
c ) Håll barn och åskådare borta meda du arbetar
med ett elverktyg. Distraktioner kan göra att du
förlorar kontrollen.
2) Elektrisk Säkerhet
a ) Kontakterna till elverktyget måste matcha uttaget.
Modifiera aldrig kontakten på något sätt. Använd
inte några adapterpluggar med jordanslutna
(jordade) elektriska verktyg. Omodifierade kontakter
och matchande uttag minskar risken för elektrisk stöt.
b ) Undvik kroppskontakt med jordanslutna eller
jordade ytor såsom rör, värmeelement, spisar och
kylskåp. Det finns en ökad risk för elektrisk chock om din
kropp är jordansluten eller jordad.
c ) Utsätt inte elektriska verktyg för regn eller våta
förhållanden. Vatten som kommer in i ett elverktyg ökar
risken för elektrisk stöt.
d ) Missbruka inte sladden. Använd aldrig sladden
till att bära, dra eller koppla bort elverktyget från
strömmen. Håll sladden borta från värme, olja,
skarpa kanter eller rörliga delar. Skadade eller
tilltrasslade sladdar ökar risken för elektrisk stöt.
e ) När du arbetar med ett elverktyg utomhus,
använd en förlängningssladd som passar för
utomhusanvändning. Användning av en sladd som
122
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
passar för utomhusanvändning minskar risken för
elektrisk stöt.
f ) Om arbete med ett elverktyg i en fuktig lokal är
oundvikligt, använd ett uttag som är skyddat med
jordfelsbrytare (RCD). Användning av en RCD minskar
risken för elektrisk stöt.
3) Personlig Säkerhet
a ) Var vaksam, ha koll på vad du gör och använd sunt
förnuft när du arbetar med ett elverktyg. Använd
inte ett elverktyg när du är trött eller påverkad av
droger, alkohol eller medicinering. Ett ögonblicks
ouppmärksamhet när du arbetar med elektriska verktyg
kan resultera i allvarlig personskada.
b ) Använd personlig skyddsutrustning. Bär alltid
ögonskydd. Skyddsutrustning såsom dammfilterskydd,
halksäkra säkerhetsskor, skyddshjälm eller
hörselskydd som används för lämpliga förhållanden
minskar personskador.
c ) Förebygg oavsiktlig igångsättning. Se till att
strömbrytaren är i frånläge innan du ansluter till
strömkällan och/eller batteripaketet, plockar upp
eller bär verktyget. Att bära elektriska verktyg med ditt
finger på strömbrytaren eller att strömsätta elektriska
verktyg som har strömbrytaren på är att invitera olyckor.
d ) Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller skiftnyckel
innan du sätter på elverktyget. En skiftnyckel eller en
nyckel som sitter kvar på en roterande del av elverktyget
kan resultera i personskada.
e ) Böj dig inte för långt. Bibehåll alltid ordentligt
fotfäste och balans. Detta möjliggör bättre kontroll av
elverktyget i oväntade situationer.
f ) Klä dig ändamålsenligt. Bär inte lösa kläder eller
smycken. Håll hår, beklädnad och handskar borta
från delar i rörelse. Lösa kläder, smycken eller långt hår
kan fastna i delar i rörelse.
g ) Om det finns anordningar för anslutning av
apparater för dammutrensning och insamling, se
till att dessa är anslutna och används på ett korrekt
sätt. Användning av dammuppsamling kan minska
damm-relaterade faror.
Svenska
4) Användning och Skötsel av Elverktyg
a ) Tvinga inte elverktyget. Använd det korrekta
elverktyget för din tillämpning. Det korrekta
elverktyget gör arbetet bättre och säkrare vid den
hastighet för vilket det konstruerades.
b ) Använd inte elverktyget om strömbrytaren inte
sätter på och stänger av det. Ett elverktyg som inte
kan kontrolleras med strömbrytaren är farligt och
måste repareras.
c ) Ta ur kontakten från strömkällan och/eller
batteripaketet från elverktyget innan du gör några
justeringar, byter tillbehör eller lägger elverktygen
i förvaring. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder
minskar risken att oavsiktligt starta elverktyget.
d ) Förvara elektriska verktyg som inte används
utom räckhåll för barn, och låt inte personer som
är obekanta med elverktyget eller med dessa
instruktioner använda elverktyget. Elektriska verktyg
är farliga i händerna på outbildade användare.
e ) Underhåll elektriska verktyg. Kontrollera för
feljustering eller om rörliga delar har fastnat,
bristning hos delar och andra eventuella
förhållanden som kan komma att påverka
elverktygets funktion. Om det är skadat, se till att
elverktyget blir reparerat före användning. Många
olyckor orsakas av dåligt underhållna elektriska verktyg.
f ) Håll kapningsverktyg vassa och rena. Ordentligt
underhållna kapningsverktyg med vassa sågkanter är
mindre sannolika att fastna och är lättare att kontrollera.
g ) Använd elverktyget, tillbehören och
verktygssatserna, etc. i enlighet med dessa
instruktioner, och ta hänsyn till arbetsförhållandena
och det arbete som ska utföras. Användningen av
elverktyget för andra verksamheter än de som det är avsett
för skulle kunna resultera i en farlig situation.
5) Användning och Skötsel av
Batteridrivna Verktyg
a ) Ladda endast med den laddare som är specificerad
av tillverkaren. En laddare som passar till en typ av
batteripaket kan ge upphov till brandfara när den
används tillsammans med ett annat batteripaket.
b ) Använd elverktygen enbart med därtill avsedda
batteripaket. Användning av andra batteripaket kan ge
upphov till skaderisk och eldsvåda.
c ) När batteripaketet inte används, håll det borta från
andra metallföremål, såsom gem, mynt, nycklar,
spikar, skruvar eller andra små metallföremål som
kan skapa en förbindelse från ena polen till den
andra. Kortslutning av batteripolerna kan ge upphov till
brännskador eller eldsvåda.
d ) Under missbruksförhållanden kan vätska komma
ut från batteriet, undvik kontakt med denna. Om
kontakt oavsiktligt inträffar, spola med vatten.
Om vätska kommer i kontakt med ögonen, uppsök
medicinsk hjälp. Vätska som kommer ut från batteriet
kan ge upphov till irritation eller brännskador.
6) Service
a ) Se till att ditt elverktyg får service av en kvalificerad
reparatör, som endast använder identiska
ersättningsdelar. Detta säkerställer att elverktygets
säkerhet bibehålles.
TILLKOMMANDE SPECIFIKA
SÄKERHETSREGLER
Säkerhetsvarningar gemensamma för
slipningsarbeten
a ) Detta elverktyg är avsett att användas som
slipmaskin. Läs alla säkerhetsvarningar,
instruktioner, illustrationer och specifikationer som
levereras med detta elverktyg. Underlåtenhet att läsa
alla instruktioner som listas här nedan kan resultera i
elektrisk stöt, eldsvåda och/eller allvarlig personskada.
b ) Det rekommenderas inte att arbeten som slipning,
stålborstning, polering och kapning genomförs med
detta el-verktyg. Arbetsmoment för vilka elverktyget
inte är konstruerat kan eventuellt ge upphov till fara och
orsaka personskada.
c ) Använd inte tillbehör som inte är specifikt
konstruerade och rekommenderade av
verktygstillverkaren. Bara för att tillbehöret kan
monteras på ditt elverktyg, garanterar inte detta en
säker användning.
d ) Angiven hastighet för tillbehöret måste vara
åtminstone likamed den maximala hastighet som
elverktyget är märkt med. Tillbehör som går snabbare
än sin klassade hastighet kan brytas sönder och flyga isär.
e ) Ytterdiametern och tjockleken på ditt tillbehör
måste vara inom den kapacitetsklassificering som
gäller för ditt elverktyg. Felaktigt storleksanpassade
tillbehör kan inte tillräckligt skyddas eller kontrolleras.
f ) Lövsågningsstorleken hos hjul, flänsar,
stödrondeller eller andra eventuella tillbehör
måste passa elverktygets drivaxel. Tillbehör med
lövsågningshål som inte matchar elverktygets monterade
hårdvara kommer att gå obalanserat, vibrera för mycket
och kan orsaka att man tappar kontrollen.
g ) Spindelmonterade skivor eller andra tillbehör måste
sättas in helt i hylsan eller chucken. Om spindeln inte
håller tillräckligt fast och/eller överhänget på skivan är för
stort kan den monterade skivan lossna och matas ut med
hög hastighet.
h ) Använd inte ett skadat tillbehör. Före varje
användning, inspektera tillbehör såsom sliptrissa
med avseende på flisor och sprickor, stödrondell
med avseende på sprickor, nötning eller för stort
slitage, stålborste med avseende på lösa eller
spruckna trådar. Om elverktyg eller tillbehör tappas,
inspektera för ev. skada eller installera ett oskadat
123
Svenska
tillbehör. Efter inspektion och installation av ett
tillbehör, placera dig själv och åskådare bort från
tillbehörets rotationsplan, och kör elverktyget
med maximal tomgångshastighet under en minut.
Skadade tillbehör kommer normalt att falla sönder under
denna testkörning.
i ) Bär individuell skyddande utrustning. Beroende på
tillämpning, använd ansiktsskydd, skyddsglasögon
eller säkerhetsglasögon. Efter vad som är lämpligt,
bär dammfilterskydd, hörselskydd, handskar
och verkstadsförkläde som klarar av att stoppa
små slipande delar eller bitar av arbetsstycket.
Ögonskyddet måste klara av att stoppa flygande skräp
som skapas av diverse arbetsmoment. Dammfilterskyddet
eller respiratorn måste kunna filtrera partiklar som skapas
i ditt arbete. Att utsättas för högt buller under lång tid kan
orsaka hörselförlust..
j ) Håll åskådare på säkert avstånd från
arbetsområdet. Alla som kommer in i arbetsområdet
måste ha individuell skyddande utrustning.
Småbitar av arbetsstycket eller av ett trasigt tillbehör
kan flyga iväg och orsaka personskada bortom
omedelbart arbetsområdet.
k ) Håll alltid elverktyget i de isolerade greppytorna vid
arbete där verktyget riskerar att komma i kontakt
med dolda elledningar eller med sin egen nätsladd.
Kontakt med en strömförande ledning kan göra att
exponerade metalldelar hos elverktyget blir strömförande
och kan ge användaren en elektrisk stöt.
l ) Håll alltid verktyget fast i dina händer under start.
Vridkraften hos motorn när den accelererar till full
hastighet kan göra att verktyget vrider sig.
m ) Använd tvingar för att stödja arbetsstycket när så
är praktiskt möjligt. Håll aldrig ett litet arbetsstycke
i ena handen och verktyget i den andra när det
används. Fastsättning av ett litet arbetsstycke gör att
du får händerna fria för att kontrollera verktyget. Runda
material såsom runda pinnar, rör eller slangar har en
tendens att rulla när de kapas och kan gör att skäret
hugger eller hoppar mot dig.
n ) Lägg aldrig ifrån dig elverktyget förrän tillbehöret
har stannat helt och hållet. Det roterande tillbehöret
kan hugga tag i ytan och göra att du tappar din kontroll
över elverktyget.
o ) Efter byte av bits eller andra justeringar,
se till att hylsmuttern, chucken eller andra
inställningsenheter är åtdragna. Lösa
inställningsenheter kan oväntat ändra sig och göra att du
tappar kontrollen, lösa komponenter kommer att kastas
iväg med våldsam kraft.
p ) Kör inte elverktyget medan du bär det vid sidan.
Oavsiktlig kontakt med det roterande tillbehöret skulle
kunna ta tag i dina kläder, och dra tillbehöret mot
din kropp.
q ) Rengör regelbundet elverktygets lufthål. Motorns
fläkt kommer att dra in dammet i kåpan, och för
124
stor ansamling av metall i pulverform kan utgöra
elektriska risker.
r ) Använd inte elverktyget i närheten lättantändliga
ämnen. Gnistor skulle kunna antända dessa ämnen.
s ) Använd inte tillbehör som kräver flytande kylmedel.
Användning av vatten eller andra flytande kylmedel kan
leda till dödande elchock eller en stöt.
YTTERLIGARE SÄKERHETSINSTRUKTIONER
FÖR ALL VERKSAMHET
Orsaker till och användarens förebyggande
av rekyl
Rekyl är en plötslig reaktion på ett klämt eller fastkört roterande
hjul, en stödrondell, borste eller något annat tillbehör. Klämning
eller fastkörning orsakar snabb överstegring av det roterande
tillbehöret, som i sin tur tvingar det okontrollerade elverktyget i
motsatt riktning mot tillbehörets rotation på det ställe där det
har fastnat.
Om till exempel en sliptrissa fastnar eller kläms av arbetsstycket,
kan kanten på det hjul som går in i klämpunkten gräva sig in
i materialets yta och göra att hjulet klättrar upp eller hoppar
ut. Hjulet kan antingen hoppa mot eller bort från användaren,
beroende på hjulets rörelseriktning vid klämpunkten. Sliptrissor
kan dessutom brytas sönder under dessa förhållanden.
Rekyl är resultatet av felanvändning av verktyget och/eller
felaktiga arbetsprocedurer eller arbetsförhållanden, och kan
undvikas genom att vidta ordentliga försiktighetsåtgärder så som
beskrivs här nedan:
a ) Bibehåll ett fast grepp om elverktyget, och placera
din kropp och arm så att de motverkar rekylkrafter.
Använd alltid extrahandtag, om sådant medföljer,
för maximal kontroll över rekyl eller vridmomentreaktion under igångsättning. Användaren kan
kontrollera vridmoment-reaktion eller rekylkrafter, om
korrekta försiktighetsåtgärder vidtas.
b ) Använd speciell försiktighet när du bearbetar hörn,
vassa kanter, etc. Undvik att tillbehöret studsar
och kör fast. Hörn, vassa kanter eller studsande har en
tendens att hugga tag i det roterande tillbehöret, och
orsaka förlust av kontroll eller rekyl.
c ) Sätt inte på sågkedja för träskärningsklinga eller
tandad sågklinga. Sådana klingor ger ofta upphov till
rekyl och förlust av kontroll.
d ) Mata alltid bitsen in i materialet i samma riktning
som kapande kanten lämnar materialet (vilket är
samma riktning som spånet kastas ut). Matning
av verktyget i fel riktning gör att den kapande kanten
hos bitsen klättrar ut från arbetet och drar verktyget i
dess matningsriktning.
e ) När rotationsfilar , kapskivor, höghastighetsfräs
eller volframkarbidfräs används, se alltid till att
arbetsstycket är säkert fastsatt. Dessa skivor kommer
att hugga om de kommer något på kant i spåret och
kan orsaka rekyler. När en kapskiva hugger brukar själva
Svenska
skivan gå sönder. När en rotationsfil, höghastighetsfräs
eller volframkarbidfräs hugger kan den hoppa ur spåret
och du kan förlora kontrollen över verktyget.
Säkerhetsvarningar specifikt för slipningsoch kapningsarbeten
a ) Använd enbart de typer av skivor som
rekommenderas för ditt elverktyg och endast för
rekommenderat användningsområde. Exempel:
Slipa inte med sidan på en kapskiva. Slipande
kapskivor är avsedda för slipning med ytterkanten; om
dessa skivor utsätts för sidokrafter kan de splittras.
b ) För gängade slipkoner och tappar använd endast
oskadade skivaxeltappar med en obelastad
axelfläns som är av korrekt storlek och längd.
Korrekta tappar kommer att minska risken för bristningar.
c ) Låt inte kapskivan fastna och tryck inte för hårt.
Försök inte göra ett alltför djupt snitt. Belastning av
skivan ökar risken och sannolikheten för att skivan ska
vridas eller kärva i snittet och möjligheten för rekyl eller att
skivan går sönder.
d ) Placera inga händer i linje med eller bakom en
roterande skiva. När skivan under drift flyttas i riktning
bort från din hand kan en eventuell rekyl driva skivan och
elverktyget direkt mot dig.
e ) Om skivan kläms fast, hakar fast eller om kapningen
av någon anledning avbryts, ska du stänga av
elverktyget och hålla det stilla tills skivan helt slutat
att snurra. Försök aldrig ta ut kapskivan ur snittet
medan den fortfarande snurrar eftersom det kan
leda till en rekyl. Undersök varför skivan klämts fast eller
haka fast och avlägsna orsaken till detta.
f ) Återuppta inte kapningen av arbetsstycket med
skivan i skärspåret. Låt skivan nå full hastighet
och återgå försiktigt till kapningen. Skivan kan
fastna, vandra upp eller rekylera om verktyget startas om
i arbetsstycket.
g ) Stöd skivor eller överdimensionerade arbetsstycken
för att minimera risken att skivan fastnar och får
bakslag. Stora arbetsstycken tenderar att svikta under sin
egen vikt. Stöd måste placeras under arbetsstycket nära
kaplinjen och nära kanten på arbetsstycket på båda sidor
av skivan.
h ) Var speciellt försiktig när du gör en instickssågning i
en existerande vägg eller andra dolda områden. Det
utstickande skivan kan skära in i vattenrör, elledningar
eller objekt som kan orsaka en rekyl.
Återstående risker
Trots tillämpning av de relevanta säkerhetsbestämmelserna och
användning av säkerhetsapparater kan vissa återstående risker
inte undvikas. De är: • Hörselnedsättning.
• Risk för personskada på grund av flygande partiklar.
• Risk för brännskador på grund av att tillbehör blir heta
under arbetet.
•
Risk för personskada på grund av långvarig användning.
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för endast en spänning.
Kontrollera alltid att batteripaketets spänning motsvarar
spänningen på klassificeringsplattan. Se också till att spänningen
hos din laddare motsvarar den hos din starkströmsförsörjning.
Din DeWALT-laddare är dubbel-isolerad i enlighet
med EN60335; därför behövs ingen jordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas ut
mot en speciellt preparerad sladd som finns att få genom
DeWALTs serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
En förlängningssladd bör inte användas, såvida den inte är
absolut nödvändig. Använd en godkänd förlängningssladd,
lämplig för din laddares strömmatning (se Tekniska data).
Minsta ledningsstorlek är 1 mm2; maximala längden är 30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut sladden helt
och hållet.
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
Laddare
DeWALT laddare kräver inga inställningar och är skapade för att
vara så enkla som möjligt att hantera.
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för alla
Batteriladdare
SPARA DESSA INSTRUKTIONER: Denna manual innehåller
viktiga säkerhets- och driftinstruktioner för kompatibla
batteriladdare (se tekniska data).
• Innan laddaren används läs igenom alla instruktioner och
varningar om laddaren, batteripaket och produkten för
användning av batteripaketet.
VARNING: Risk för stötar. Låt ingen vätska komma in i
laddaren. Det kan resultera i elektriska stötar.
VARNING: Vi rekommenderar användning av en
jordfelsbrytare med en restström på 30mA eller mindre.
SE UPP: Risk för brännskador. För att minska risken
för skador ladda endast DeWALT laddningsbara
batterier. Olika typer av batterier kan brista och orsaka
personskador och skadegörelse.
SE UPP: Barn bör övervakas för att garantera att de inte
leker med apparaten.
OBSERVERA: Under vissa förhållanden när
laddaren är inkopplad i eluttaget kan de exponerade
laddningskontakterna inuti laddaren kortslutas av
främmande föremål. Främmande föremål som är ledande
såsom, men inte begränsat till, stålull, aluminiumfolie
eller ansamling av metarpartiklar bör hållas borta från
laddningshålrummet. Koppla alltid ifrån laddaren
från eluttaget när det inte finns något batteripaket i
hålrummet. Koppla ifrån laddaren vid rengöring.
• Försk INTE att ladda batteripaketet med någon
annan laddare än den som tas upp i denna manual.
125
Svenska
Laddaren och batteripaketet är speciellt konstruerade att
fungera tillsammans.
Dessa laddaren är inte avsedda att användas för annat
än laddning av DeWALT laddningsbara batterier. All
annan användning kan resultera i barndrisk, elektriska stötar
eller död med elektrisk ström.
Utsätt inte laddaren för regn eller snö.
Dra i själva kontakten och inte i sladden när laddaren
kopplas ur. Detta kommer att minska risken för skador på
den elektriska kontakten och sladden.
Se till att sladden placeras så att ingen går på den,
snubblar på den eller att det på annat sätt riskerar att
skadas eller påfrestas.
Använd inte förlängningssladd såvida inte det
är absolut nödvändigt. Användning av en olämplig
förlängningssladd kan resultera i risk för brand. elektriska
stötar eller död av elektrisk ström.
Placera inga föremål ovanpå laddaren eller placera
inte laddaren på ett mjukt underlag eftersom det kan
blockera ventilationsöppningarna vilket kan resultera i
intern överhettning. Placera laddaren undan från alla heta
källor. Laddaren ventileras genom öppningar i överkant och
underkant av höljet.
Använd inte laddaren med skadad sladd eller kontakt—
byt ut dem omedelbart.
Använd inte laddaren om den utsatts för skarpa
stötar, tappats eller skadats på annat sätt. Ta den till ett
auktoriserat servicecenter.
Demontera inte laddaren, ta den till ett auktoriserat
servicecenter när service eller reparation behövs. Felaktig
montering kan resultera i risker för elektriska stötar, dödsfall
via elektricitet eller brand.
Om strömsladden skadas måste den bytas omedelbart at
tillverkaren, dess serviceombud eller liknande kvalificerad
person för att förhindra alla faror.
Koppla ifrån laddaren från uttaget innan den regörs.
Detta kommer att minska risken för elektriska stötar.
Borttagning av batteripaketet kommer inte att minska risken.
Försök ALDRIG att ansluta två laddare tillsammans.
Laddaren är konstruerad för att arbeta med standard
230V hushållsström. Försök inte att använda någon
annan spänning. Detta gäller inte för billaddaren.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Laddning av ett batteri (Bild [Fig.] A)
1. Koppla in laddaren i lämpligt uttag innan batteripaketet
sätts i.
2. Sätt i batteripaketet 8 i laddaren, se till att batteripaketet är
helt isatt i laddaren. Den röda (laddar) lampan börjar blinka
upprepade gånger för att indikera att laddningsprocessen
har startat.
3. Det går att se när laddningen är klar genom att den
röda lampan lyser kontinuerligt. Batteripaketet är
fulladdat och kan nu användas eller lämnas i laddaren.
För att ta bort batteriet ur laddaren, tryck och håll nere
batterifrigöringsknappen 9 på batteripaketet.
126
NOTERA: För att garantera maximal prestanda och livslängd
för Litium-jon batteripaket bör batteripaketet laddas fullt innan
första användning.
Laddning
Se nedanstående tabell angående
batteripaketets laddningsstatus.
Laddningsindikatorer
laddar
fullständigt laddad
Varmt/kallt paket fördröjning*
*Den röda lampan fortsätter att blinka, men en
gul indikatorlampa kommer att lysa under denna
operation. När batteriet har nått lämplig temperatur
kommer den gula lampan att slockna och laddaren
återupptar laddningsproceduren.
Den/de kompatibla laddar(en/na) kommer inte att ladda
ett felaktigt batteripaket. Laddaren kommer att indikera ett
felaktigt batteri genom att vägra att tända eller genom att visa
blinkmönster för problempaket eller laddare.
NOTERA: Detta kan också betyda att det är problem med
en laddare.
Om laddaren indikerar ett problem, låt testa laddaren och
batteripaketet hos ett auktoriserat servicecenter.
Varm/kall fördröjning
När laddaren upptäcker ett batteri som är för hett eller för kallt,
kommer den automatiskt att starta en varm/kall fördröjning,
avbryta laddningen tills batteriet har nått en lämplig temperatur.
Laddaren växlar sedan automatiskt till paketladdningsläge.
Denna funktion garanterar maximal batterilivslängd.
Ett kallt batteripaket kommer att laddas långsammare än ett
varmt batteripaket. Batteripaketet kommer att laddas med en
lägre hastighet genom hela laddningscykeln och kommer inte
att återgå till maximal laddningshastighet även om batteriet
blir varmt.
DCB118 laddaren är utrustad med en intern fläkt som är
designad att kyla batteripaketet. Fläkten slås på automatiskt
när batteripaketet behöver svalkas. Använd aldrig laddaren om
fläkten inte fungerar korrekt eller om ventilationsöppningarna är
blockerade. Låt inga främmande föremål komma in på insidan
av laddaren.
Elektroniskt skyddssystem
XR Li-jon verktyg är konstruerade med ett elektroniskt
skyddssystem som kommer att skydda batteriet mot
överladdning, överhettning eller kraftig urladdning.
Verktyget kommer automatiskt att stängas av om elektroniska
skyddssystemet aktiveras. Om detta sker placera litiumjon
batteriet i laddaren tills det är fulladdat.
Väggmontering
Dessa laddare är designade att väggmonteras eller stå upprätt
på ett bord eller arbetsyta. Vid väggmontering, placera laddaren
inom räckhåll för ett elektriskt uttag och borta från hörn och
andra hinder som kan påverka luftflödet. Använd baksidan
av laddaren som mall för placering av monteringsskruvarna
på väggen. Montera laddaren säkert med gipsskruvar (köps
separat) som är minst 25,4 mm långa med ett skruvhuvud med
en diameter på 7–9 mm, skruvade i trä till ett optimalt djup som
lämnar ungefär 5,5 mm av skruven synlig. Rikta in öppningarna
på baksidan av laddaren mot de exponerade skruvarna och för
in dem helt i öppningarna.
Rengöringsinstruktioner för laddaren
VARNING: Risk för stötar. Koppla ifrån laddaren
från strömuttaget innan rengöring. Smuts och fett
kan avlägsnas från utsidan av laddaren med en trasa
eller med en mjuk, icke-metallisk borste. Använd inte
vatten eller någon rengöringsvätska. Låt aldrig någon
vätska komma in i verktyget; sänk aldrig ner någon del av
verktyget i en vätska.
Batteripaket
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för alla
Batteripaket
Vid beställning av utbytes-batteripaket, se till att inkludera
katalognummer och spänning.
Batteripaketet är inte full-laddat när det kommer ur
kartongen. Innan du använder batteripaketet och laddaren,
läs säkerhetsinstruktionerna här nedan. Följ därefter de
laddningsprocedurer som översiktligt beskrivs.
LÄS ALLA INSTRUKTIONER
•
•
•
•
•
•
•
•
Ladda inte eller använd batteriet i explosiv atmosfär,
såsom i närheten av brännbara vätskor, gaser eller
damm. Isättning och borttagning av batteriet från laddaren
kan antända dammet eller ångorna.
Tvinga aldrig in batteripaketet in i laddaren. Modifiera
inte batteripaketet på något sätt så att det passar i en
icke-kompatibel laddare då batteripaketet kan brista
och orsaka allvarliga personskador.
Aldda endast batteripaketet i DeWALT laddare.
Skvätt INTE eller sänk ned i vatten eller annan vätska.
Förvara inte eller använd verktyget och batteripaketet
på platser där temperaturen kan nå upptill
eller överstiga 40 ˚C (såsom utomhusskjul eller
metallbyggnader under sommaren).
Bränn inte batteripaketet, även om det är svårt skadat
och helt utslitet. Batteripaketet kan explodera i elden.
Giftiga ångor och ämnen skapas när batteripaket med litiumjon bränns.
Om batteriets innehåll kommer i kontakt med huden,
tvätta omedelbart området med mild tvål och vatten.
Om batterivätskan kommer in i ögat, skölj med vatten över
det öppna ögat under 15 minuter eller tills irritationen upphör.
Om medicinsk omsorg behövs består batteri-elektrolyten av en
blandning av flytande organiska karbonater och litiumsalter.
Innehållet i öppnade battericeller kan ge upphov till
andningsirritation. Tillhandahåll frisk luft. Om symtom
kvarstår, sök medicinsk vård.
Svenska
VARNING: Fara för brännskada. Batterivätskan kan vara
lättantändlig om den som utsätts för gnista eller eld.
VARNING: Försök aldrig att öppna batteripaketet av
någon anledning. Om batteripaketets hölja spricker eller
är skadat sätt inte in det i laddaren. Krossa inte, tappa
eller skada batteripaketet. Använd inte ett batteripaket
som fått en kraftig stöt, tappats, körts över eller skadats
på något annat sätt (t.ex. genomborrad av en spik, träffad
av en hammare, klivits på). Det kan resultera i elektriska
stötar eller dödsfall av elektisk ström. Skadade batteripaket
skall returneras till servicecenter för återvinning.
VARNING: Brandfara. Förvara eller bär inte
batteripaketen på så sätt att metallföremål kan
komma i kontakt med de oskyddade batteripolerna.
Exempelvis placera inte batteripaketet i förkläden, fickor,
verktygslådor, produktlådor, lådor etc. där det finns lösa
spikar, skruvar, nycklar etc.
SE UPP: När den inte används skall den läggas
på sidan på en stabil plats så att ingen riskerar
att någon snubblar på den. Vissa verktyg med stora
batteripaket kan stå upprätt på batteripaketet men lätt
kan vältas.
Transport
VARNING: Brandfara. Transport av batterier kan leda till
eldsvåda om batteripolerna oavsiktligt kommer i kontakt
med ledande material. Se vid transport av batterier till att
batteripolerna är skyddade och väl isolerade från material
som eventuellt kan komma i kontakt med dem och
orsaka kortslutning.
DeWALT batterierna uppfyller alla tillämpliga regler för transport
av farligt gods som stipuleras av industrin och rättsliga normer,
vilket omfattar FN:s rekommendationer för transport av farligt
gods; International Air Transport Associations (IATA) regelverk
vid transport av farligt gods, de internationella föreskrifterna om
transport av farligt gods till sjöss (IMDG), samt den europeiska
överenskommelsen om internationell transport av farligt gods
på väg (ADR). Litiumjon -celler och -batterier har klassificerats
enligt testresultaten och de fastställda kriterierna i delavsnitt
38,3 i FN:s testhandbok för transport av farligt gods.
I de flesta fall kommer transport av ett DeWALT batteripaket att
undantas från att klassificeras som ett fullt reglerat klass 9 farligt
material. Generellt kommer endast transporter som innehåller
ett litium-jonbatteri med en nominell energimärkning större
än 100 Watt (Wh) krävas att de transporteras som fullt reglerat
klass 9. Alla litium-jonbatterier har wattimmarna markerat på
förpackningen. Vidare, på grund av bestämmelsens komplexitet
rekommenderar inte DeWALT flygtransport av endast litiumjonbatteripaket oavsett märkning av wattimmar. Leverans
av verktyg med batterier (kombisatser) kan accepteras för
flygtransporter om märkningen av wattimmarna inte är större
än 100 Wh.
Oberoende av om försändelsen klassificeras som undantagen
eller helt reglerad, är det avsändaren som har ansvaret för att
de aktuella bestämmelserna gällande förpackning, etikettering/
märkning och dokumentation uppfylls.
127
Svenska
Informationen som ges i detta avsnitt av handboken är given
enligt bästa vetande och har ansetts vara korrekt vid tidpunkten
som dokumentet skrevs. Trots det ges ingen uttrycklig eller
underförstådd garanti. Det är på köparens eget ansvar att de
åtgärder som vidtas uppfyller gällande bestämmelser.
Transportera FLEXVOLTTM batteriet
DeWALT FLEXVOLTTM batteri har två lägen: Använd
och Transport.
Använd-läge: När FLEXVOLTTM batteriet är fristående eller är i
en DeWALT 18V produkt, fungerar det som ett 18V batteri. När
FLEXVOLTTM batteriet är i en 54 V eller en 108 V (två 54V
batterier) produkt, fungerar det som ett 54 V batteri.
Transport-läge:
När locket är fäst på
FLEXVOLTTM batteriet är
batteriet i transport-läge.
Behåll locket på för varutransport.
I transport-läge är cellsträngarna elektriskt frånkopplade i
paketet vilket resulterar i tre batterier med lägre märkning av
watt-timmar (Wh) jämfört med ett batteri med en högre
märkning av watt-timmar. Denna ökade kvantitet med tre
batterier med den lägre märkningen av watt-timmar kan
undanta paketet från visa transportbestämmelser som införts för
batteriet med högre watt-timmar.
Exempel. transport
Exempel på etikettmärkning för
användning och transport
Wh-klassificering kan
indikera 3 x 36 Wh, vilket
betyder tre batterier på 36
Wh var. Användningen av
Wh-klassificeringen indikerar 108 Wh (underförstått ett batteri).
Förvaringsrekommendationer
1. Den bästa förvaringsplatsen är en som är sval och torr,
långt bort från direkt solljus och för mycket värme eller
kyla. För optimal batterifunktionalitet och livslängd, förvara
batteripaket vid rumstemperatur när de inte används.
2. För långvarig förvaring rekommenderas att förvara ett
fulladdata batteripaket på en kall och torr plats utan laddare
för optimalt resultat.
NOTERA: Batteripaket bör inte förvaras helt urladdade.
Batteripaketet behöver laddas innan det används igen.
Etiketter på laddare och batteripaket
Förutom bilddiagrammen som används i denna manual
kan etiketterna på laddaren och batteripaketet visa följande
bilddiagram:
Läs instruktionshandbok före användning.
Ladda inte skadade batteripaket.
Utsätt inte för vatten.
Se till att undermåliga sladdar omedelbart byts ut.
Ladda endast mellan 4 ˚C och 40 ˚C.
Endast för användning inomhus.
K assera batteripaketet med vederbörlig hänsyn
till miljön.
Ladda endast DeWALT batteripaket med avsedda
DeWALT laddare. Laddning av batteripaket med
andra än de avsedda DeWALT batterierna med en
DeWALT laddare kan göra att de brister eller så kan
det leda till farliga situationer.
Bränn inte batteripaketet.
ANVÄNDNING: Använd utan transportlock, indikerar
Wh-märkningen 108 Wh (ett batteri med 108 Wh).
TRANSPORT: Transport med inbyggt transportlock,
Wh-märkning indikerar 3 x 36 Wh (tre batterier på
36 Wh).
Batterityp
DCG426 arbetar med ett 18 volt batteripaket.
Dessa batteripaket kan användas: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, DCB546,
DCB547. Se Tekniska Data för mer information.
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1 Rak slipmaskin
2 Fasta nycklar
1 Li-jon batteripaket (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 modeller)
2 Li-jon batteripaket (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 modeller)
3 Li-jon batteripaket (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 modeller)
1Instruktionshandbok
• Kontrollera med avseende på skada på verktyget, på delar eller
tillbehör som kan tänkas ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna handbok
före användning.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Se Tekniska data angående laddningstid.
Stick inte in ledande föremål.
128
Läs instruktionshandbok före användning.
Bär öronskydd.
Bär ögonskydd.
Datumkodplacering (Bild A)
Datumkoden 14 , vilken också inkluderar tillverkningsår, finns
tryckt i kåpan.
Exempel:
2018 XX XX
Tillverkningsår
Beskrivning (Bild A)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget eller någon del av
det. Skada eller personskada skulle kunna uppstå.
1 Avtryckare variabel hastighet
2 Startspärr
3 Spindel
4 Spännhylsmutter
5 Liten fast nyckel (13 mm)
6 Stor fast nyckel (17 mm)
7 Hylsa (6,0 mm, 6,35 mm)
8 Batteri
9 Batterilåsknapp
10 Vinkelslipsstomme
11 Vinkelsliphals
12 LED arbetslampa
13 Hastighetsväljare
14 Datumkod
Avsedd Användning
Din raka slipmaskin har konstruerats för professionellt
slipningsarbete. Verktyget kan användas tillsammans med
hela området med kommersiella sliptillbehör med en maximal
diameter på 38 mm och godkänd hastighet på 25000/min.
Använd INTE under våta förhållanden eller i närheten av
lättantändliga vätskor eller gaser.
Denna vinkelslip är ett professionellt elverktyg.
Låt INTE barn komma i kontakt med verktyget. Överinseende
krävs när oerfarna handhavare använder detta verktyg.
• Denna produkt är inte avsedd att användas av personer
(inklusive barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental
förmåga eller med begränsad erfarenhet eller kunskap
såvida inte de är under uppsikt av en person som är ansvarig
för deras säkerhet. Barn skall aldrig lämnas ensamma med
denna produkt.
MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör. En
oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
Svenska
VARNING: Använd enbart DeWALT batteripaket
och laddare.
Montering och borttagning av
batteriet från verktyget (Bild. A)
NOTERA: För bästa resultat se till att batteripaketet 8 är fulladdat.
Installation av batteriet
i verktygshandtaget.
1. Rikta in batteripaketet 8 mot listerna inuti
verktyget handtag.
2. Skjut in det i handtaget tills batteripaketet sitter fast i
verktyget och se till att det inte lossnar.
Borttagning av batteriet
från verktygshandtaget.
1. Tryck på batterilåsknappen 9 och dra med en fast rörelse
batteripaketet bort från verktygshandtaget.
2. Sätt i batteriet i laddaren såsom beskrivs i laddningsavsnittet
i denna manual.
Bränslemätare batteripaket (Bild. A)
Vissa DeWALT batteripaket inkluderar en bränslemätare vilket
består av tre gröna LED-lampor som indikerar laddningsnivån
som finns kvar i batteripaketet.
För att aktivera bränslemätaren, tryck in och håll kvar
bränslemätarknappen. En kombination av de tre LED-lamporna
kommer att lysa för att ange kvarvarande laddningsnivå.
När laddningen i batteriet är under den användbara
gränsen kommer inte bränslemätaren att lysa och batteriet
behöver laddas.
NOTERA: Bränslemätaren är endast en indikering på laddning
som finns kvar i batteripaketet. Den indikerar inte verktygets
funktionalitet och kan variera baserat på produktkomponenter,
temperatur och slutanvändarens användning.
Avtryckare variabel hastighetskontroll
(Bild A)
VARNING: Håll fast verktyget med båda händerna för
att behålla kontrollen av verktyget vid start och under
användning och tills skivan eller tillbehöret slutar att
rotera. Se till att skivan har stannat helt och hållet innan
verktyget läggs ned.
VARNING: För att minska oförutsedda verktygsrörelser
slå inte på eller stäng av verktyget när det är belastat. Låt
vinkelslipen nå full hastighet innan arbetsytan vidrörs. Lyft
bort verktyget från arbetsytan innan verktyget stängs av.
Tryckning på avtryckaren för variabel hastighetskontroll 1 slår
på verktyget, när avtryckaren för variabel hastighetskontroll
släpps stängs verktyget av. Avtryckare för variabel
hastighetskontroll möjliggör kontroll av hastigheten - ju längre
avtryckaren trycks in desto högre hastighet på vinkelslipen.
129
Svenska
Startspärr (Bild A)
Startspärren 2 som är placerad på verktygets stomme är
en säkerhetsfunktion som förhindrar oavsiktlig aktivering
av vinkelslipen.
Slå på verktyget genom att trycka på låsknappen 2 och
sedan på avtryckaren 1 . Verktyget kommer att köra så länge
som avtryckaren är nedtryckt. Stäng av verktyget genom att
släppa avtryckaren.
VARNING: Avaktivera inte startspärren. Om startspärren
är avaktiverad kan verktyget starta oväntat, även när det
lagts ned.
VARNING: Låt verktyget nå full hastighet innan verktyget
kommer i kontakt med arbetsytan. Ta bort verktyget från
arbetsytan innan verktyget stängs av.
Växling tre hastigheter (Bild A)
VARNING: Oavsett inställd hastighet måste angiven
hastighet för tillbehöret måste vara åtminstone lika med
den maximala hastighet som elverktyget är märkt med.
Funktionen med tre hastigheter för verktyget låter dig
välja hastighet baserat på vilket arbete som skall utföras
och vilket tillbehör som används. För att välja lägsta
hastighetsinställningen, stäng av verktyget och vänta tills
det har stannat. Skjut omkopplaren för hastighetsval 13 till
lägsta rpm som anges ovanför växelföraren. Inställningen
för mellanhastigheten är i mittenpositionen. Den högsta
hastighetsinställningen anges med den högsta rpm.
NOTERA: Hastigheten kan inte ändras under användningen.
Släpp avtryckaren och låt verktyget stanna helt innan byte görs
till en ny hastighet.
LED-arbetsbelysning (Bild A)
SE UPP: Titta inte in i arbetsbelysningen. Allvarliga
ögonskador kan bli följden.
Arbetsbelysningen 12 som är placerad runt hylsan aktiveras
när avtryckaren trycks in. När avtryckaren släpps fortsätter
arbetslampan att lysa i upp till 20 sekunder.
NOTERA: Arbetsbelysningen är till för att belysa det omedelbara
arbetsområdet och är inte avsedd att användas som ficklampa.
ANVÄNDNING
VARNING: Iaktta alltid säkerhetsinstruktionerna och
tillämpbara bestämmelser.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör. En
oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
Korrekt Handplacering (Bild A, D)
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
använd ALLTID korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
håll ALLTID verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
130
Korrekt handplacering innebär en hand på verktygshöljet 10
och den andra handen på halsen på raka vinkelslipen 11 såsom
visas i Bild D.
Bruksanvisning (Bild C)
VARNING:
• Se till att allt material som ska slipas eller kapas sitter
stadigt på plats.
• Använd klämmor eller ett skruvstäd för att stödja
arbetsstycket vid ett stabilt underlag. Det är viktigt att
fästa och stödja arbetsstycket för att förhindra rörelser
hos arbetsstycket och att kontrollen förloras. Rörelser
hos arbetsstycket eller förlust av kontrollen kan skapa
faror och orsaka personskador.
• Sätt fast arbetsstycket. Ett fastsatt arbetsstycke med
fastspänningsanordningar eller med en skruvtving
hålls fast säkrare än med handen.
• Stöd skivor eller överdimensionerade arbetsstycken för
att minimera risken att skivan fastnar och får bakslag.
Stora arbetsstycken tenderar att svikta under sin egen
vikt. Stöd måste placeras under arbetsstycket nära
kaplinjen och nära kanten på arbetsstycket på båda
sidor av skivan.
• Använd alltid vanliga arbetshandskar när
verktyget används.
• Motorhöljet blir mycket hett under användning.
• Applicera bara ett försiktigt tryck på verktyget. Utsätt
inte skivan för sidotryck.
• Undvik att överlasta. Om verktyget blir hett, låt det
arbeta några minuter utan belastning.
• Bästa slipresultatet uppnås vid inställning av
maskinen i en vinkel på 90°. Flytta maskinen fram och
tillbaka med ett måttligt tryck. På detta sätt kommer
inte arbetsstycket att bli för hett, missfärgas eller
spår skapas.
VARNING: Håll fast verktyget med båda händerna för
att behålla kontrollen av verktyget vid start och under
användning och tills skivan eller tillbehöret slutar att
rotera. Se till att skivan har stannat helt och hållet innan
verktyget läggs ned.
Placera arbetet i ett skruvstäd eller kläm fast det säkert. Använd
en ansiktsmask över näsan och munnen om arbetet skapar
damm. Behandla skivan med respekt. Pressa inte skivan mot
arbetet eller använd onödigt tryck. Slipa endast med sidan av
skivan såvida inte du har en specialskiva som särskilt tillverkats
för att tillåta slipning på sidan av skivan.
Montera ett tillbehör (Bild A, B)
VARNING: Tillbehör måste vara märkta med minst
likvärdigt den hastighet som är märkt på verktyget.
Tillbehör som går snabbare än sin klassade hastighet kan
brytas sönder och flyga isär.
VARNING: Tillbehör måste vara inom den
klassade kapacitetsmärkningen på verktyget.
Felaktigt storleksanpassade tillbehör kan inte
tillräckligt kontrolleras.
VARNING: Använd inte tillbehör med en spindellängd
som överstiger 40 mm. Se till att den exponerade
spindellängden inte är mer än 10 mm efter att tillbehöret
satts i hylsan.
VARNING: Projektilrisk. Använd endast tillbehör
med skaft som matchar den installerade hylsan.
Smalare skaft kommer inte att sitta fast och kan lossna
under arbetet.
SE UPP: Dra aldrig åt hylsan utan att först installerat ett
tillbehör i den. Åtdragning av tom hylsa, även för hand
kan skada hylsan.
1. Håll spindeln 3 med den medföljande mindre fasta nyckeln
5.
2. Lossa spännhylsan 4 genom att vrida den moturs.
3. Sätt in skaftet på tillbehöret i hylsan 7 .
4. Dra åt spännhyslan med den medföljande större
skruvnyckeln 6 .
För att ta bort tillbehöret, förfar i motsatt ordning.
Metallappliceringar
VARNING: Under extrema arbetsförhållanden kan
ledande damm ansamlas inuti maskinens kåpa vid arbete
med metall. Detta kan resultera i att den skyddande
isoleringen i maskinen försämras, med en potentiell risk
att få en elektrisk en stöt.
För att undvika ansamling av metallspån inuti maskinen
rekommenderar vi daglig rensning av ventilationsspringorna.
Se Underhåll.
UNDERHÅLL
Ditt elverktyg från DeWALT har konstruerats för att arbeta
över en lång tidsperiod med minimalt underhåll. Kontinuerlig
tillfredsställande drift beror på ordentlig verktygsvård och
regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör. En
oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
Laddaren och batteripaketet är inte servicebara.
Svenska
material som används i dessa delar. Använd en trasa som
bara är fuktad med vatten och mild tvål. Låt aldrig någon
vätska komma in i verktyget; sänk aldrig ner någon del av
verktyget i en vätska.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör än de som erbjuds
av DeWALT inte har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör med detta verktyg vara
riskabelt. För att minska risken för personskada bör endast
tillbehör som rekommenderas av DeWALT användas med
denna produkt.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information angående
lämpliga tillbehör.
Att skydda miljön
Separat insamling. Produkter och batterier som
är märkta med denna symbol får inte kastas i den
vanliga hushållssoporna.
Produkter och batterier innehåller material som
kan återvinnas och återanvändas vilket minskar behovet av
råmaterial. Återvinn elektriska produkter och batterier enligt
lokala bestämmelser. Ytterligare information finns tillgängligt på
www.2helpU.com.
Laddningsbart Batteripaket
Det här långlivade batteripaketet måste laddas när det inte
längre producerar tillräcklig energi för arbeten som tidigare lätt
utförts. Det bör omhändertas med lämpliga miljöhänsyn vid
slutet av dess fungerande livslängd:
• Ladda ur batteripaketet fullständigt och ta sedan ut det
ur produkten.
• Litiumjonbatteripaket celler är återvinningsbara. Lämna
dem hos din återförsäljare eller på en återvinningsstation.
De insamlade batteripaketen kommer att återvinnas eller
avyttras korrekt.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen ytterligare smörjning.
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm från huvudkåpan
med torr luft varje gång du ser smuts samlas i och
runt lufthålen. Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel eller andra
skarpa kemikalier för att rengöra de icke-metalliska
delarna på verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga de
131
Türkçe
18 V KALIP TAŞLAMA ALETI
DCG426
Tebrikler!
AT Uygunluk Beyanatı
Bir DeWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, sürekli ürün
geliştirme ve yenilik DeWALT markasının profesyonel elektrikli
alet kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi haline
gelmesini sağlamaktadır.
Makıne Dırektıfı
Teknik Özellikleri
18 V Kalıp Taşlama Aleti
DCG426
Voltaj
Tip
Yüksüz hız
Mod 1
Mod 2
Mod 3
Maksimum taş çapı
Bilezik boyutu
Ağırlık (akü hariç)
VDC
DCG426
18
1
DCG426-XE
18
1
min-1
min-1
min-1
mm
mm
kg
0–10000
0–17500
0–25000
38
6,0
1,2
0–10000
0–17500
0–25000
38
6,35
1,2
EN60745-2-23’e göre tespit edilen toplam gürültü ve titreşim değerleri (üç
yönün vektör toplamı):
LPA(ses basıncı düzeyi)
dB(A)
92
92
LWA(akustik güç düzeyi)
dB(A)
103
103
K (akustik gücü belirsizliği)
dB(A)
3
3
Titreşim emisyon değeri ah =
Belirsizlik K =
m/s2
m/s2
4,4
1,5
4,4
1,5
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi, EN60745’te
sağlanan standart teste uygun olarak ölçülmüştür ve aletleri
birbiriyle karşılaştırmak için kullanılabilir. Ön maruziyet
değerlendirmesi için kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon düzeyi, aletin ana
uygulamalarını yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa veya bakımı kötü
yapılırsa, titreşim emisyonu değişebilir. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin kapalı kaldığı veya
çalışmasına karşın iş görmediği zamanları da dikkate
almalıdır. Bu, toplam çalışma süresindeki maruziyet
düzeyini önemli ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden korumak için belirtilen ek
güvenlik önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların bakımını
yapın, elleri sıcak tutun, çalışma modellerini düzenleyin.
DeWALT, Teknik Özellikleri bölümünde açıklanan bu ürünlerin
aşağıda belirtilen yönergelere uygun olduğunu beyan eder:
2006/42/AT, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-23:2013.
Bu ürünler ayrıca 2014/30/EU ve 2011/65/EU Direktiflerine de
uygundur. Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten
DeWALT ile temas kurun veya kılavuzun arka kapağına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik dosyanın
derlenmesinden sorumludur ve bu beyanı DeWALT
adına vermiştir.
Markus Rompel
Mühendislik Direktörü
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
05.05.2017
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, kullanım
kılavuzunu okuyun.
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet derecesini
gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde önemsiz veya orta
dereceli yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi hasara
neden olabilecek, yaralanma ile ilişkisi olmayan
durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
132
Ağırlık
Türkçe
Aküler
Şarj Aletleri/Şarj Süreleri (Dakika)
Kat. #
VDC
Ah
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
Ağırlık (kg) DCB107
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
Elektrikli El Aletleri İçin Genel Güvenlik
Talimatları
UYARI: Bütün güvenlik uyarılarını ve talimatlarını
mutlaka okuyun. Bu talimatların herhangi birisine
uyulmaması elektrik çarpması, yangın ve/veya ciddi
yaralanma riskine neden olabilir.
BÜTÜN UYARI VE
GÜVENLİKTALİMATLARINI İLERİDE
BAKMAK ÜZERE SAKLAYIN
Uyarılarda yer alan «elektrikli alet» terimi şebeke elektriğiyle
(kablolu) veya akü/pille (şarjlı) çalışan elektrikli aletinizi
ifade etmektedir.
1) Çalışma alanının Güvenlığı
a ) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun. Karışık ve
karanlık alanlar kazaya davetiye çıkartır.
b ) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar ve
tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda
çalıştırmayın. Elektrikli aletler, toz veya dumanları
ateşleyebilecek kıvılcımlar çıkartır.
c ) Bir elektrikli aleti çalıştırırken çocuklardan ve
etraftaki kişilerden uzak tutun. Dikkatinizi dağıtıcı
şeyler kontrolü kaybetmenize neden olabilir.
2) Elektrık Güvenlığı
a ) Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun olmalıdır.
Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir değişiklik yapmayın.
Topraklı elektrikli aletlerde hiçbir adaptör fişi
kullanmayın. Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler
elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
b ) Borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolapları gibi
topraklanmamış yüzeylerle vücut temasından
kaçının. Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek bir
elektrik çarpması riski vardır.
c ) Elektrikli aletleri yağmura maruz bırakmayın veya
ıslatmayın. Elektrikli alete su girmesi elektrik çarpması
riskini arttıracaktır.
d ) Elektrik kablosunu uygun olmayan amaçlarla
kullanmayın. Elektrikli aleti kesinlikle kablosundan
tutarak taşımayın, çekmeyin veya prizden
çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan, keskin
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
kenarlardan veya hareketli parçalardan uzak
tutun. Hasarlı veya dolaşmış kablolar elektrik çarpması
riskini arttırır.
e ) Elektrikli bir aleti açık havada çalıştırıyorsanız,
açık havada kullanıma uygun bir uzatma kablosu
kullanın. Açık havada kullanıma uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
f ) Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık akım aygıtı (RCD)
korumalı bir kaynak kullanın. Bir RCD kullanılması
elektrik şoku riskini azaltır.
3) Kışısel Güvenlık
a ) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman dikkatli
olun, yaptığınız işe yoğunlaşın ve sağduyulu
davranın. Elektrikli bir aleti yorgunken veya ilaç ya
da alkolün etkisi altındayken kullanmayın. Elektrikli
aletleri kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
b ) Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka kullanın.
Daima koruyucu gözlük takın. Koşullara uygun toz
maskesi, kaymayan güvenlik ayakkabıları, baret veya
kulaklık gibi koruyucu donanımların kullanılması kişisel
yaralanmaları azaltacaktır.
c ) İstem dışı çalıştırılmasını önleyin. Aleti güç
kaynağına ve/veya aküye bağlamadan, yerden
kaldırmadan veya taşımadan önce düğmenin kapalı
konumda olduğundan emin olun. Aleti, parmağınız
düğme üzerinde bulunacak şekilde taşımak veya açık
konumdaki elektrikli aletleri elektrik şebekesine bağlamak
kazaya davetiye çıkartır.
d ) Elektrikli aleti açmadan önce tüm ayarlama
anahtarlarını çıkartın. Elektrikli aletin hareketli bir
parçasına takılı kalmış bir anahtar kişisel yaralanmaya
neden olabilir.
e ) Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde kullanmayın.
Daima sağlam ve dengeli basın. Bu, beklenmedik
durumlarda elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine
olanak tanır.
f ) Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler giymeyin ve takı
takmayın. Saçınızı, elbiselerinizi ve eldivenlerinizi
hareketli parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
takılar veya uzun saç hareketli parçalara takılabilir.
133
Türkçe
g ) Eğer kullandığınız üründe toz emme ve toplama
özellikleri olan ataşmanlar varsa bunların bağlı
olduğundan ve doğru şekilde kullanıldığından
emin olun. Bu ataşmanların kullanılması tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.
4) Elektrıklı Aletlerın Kullanımı
ve Bakımı
a ) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız için
doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru elektrikli alet,
belirlendiği kapasite ayarında kullanıldığında daha iyi ve
güvenli çalışacaktır.
b ) Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa elektrikli aleti
kullanmayın. Düğmeyle kontrol edilemeyen tüm elektrikli
aletler tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
c ) Herhangi bir ayarlama, aksesuar değişimi veya
elektrikli aletlerin saklanması öncesinde fişi güç
kaynağından çekin ve/veya aküyü aletten ayırın. Bu
tür önleyici güvenlik tedbirleri elektrikli aletin istem dışı
olarak çalıştırılması riskini azaltacaktır.
d ) Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı yerlerde
saklayın ve elektrikli aleti tanımayan veya bu
talimatları bilmeyen kişilerin elektrikli aleti
kullanmasına izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
e ) Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza edin.
Hareketli parçalardaki hizalama hatalarını ve
tutuklukları, parçalardaki kırılmalar ve elektrikli
aletin çalışmasını etkileyebilecek tüm diğer koşulları
kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti kullanmadan
önce tamir ettirin. Kazaların çoğu, elektrikli aletlerin
bakımının yeterli şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
f ) Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun. Bakımı uygun
şekilde yapılmış keskin kesim uçlu kesim aletlerinin sıkışma
ihtimali daha düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
g ) Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve aletin diğer
parçalarını kullanırken bu talimatlara mutlaka uyun
ve çalışma ortamının koşullarını ve yapılacak işin
ne olduğunu göz önünde bulundurun. Elektrikli aletin
öngörülen işlemler dışındaki işlemler için kullanılması
tehlikeli durumlara neden olabilir.
5) Şarjlı Aletlerın kullanımı ve bakımı
a ) Sadece üretici tarafından belirtilen şarj cihazı ile
şarj edin. Bir akü tipine uygun bir şarj cihazı başka
tipte bir aküyü şarj etmek için kullanıldığında yangın
riski yaratabilir.
b ) Elektrikli aletleri yalnızca özel olarak tanımlanmış
akülerle kullanın. Başka akülerin kullanılması
yaralanma ve yangın riskine yol açabilir.
c ) Akü kullanımda değilken, ataç, bozuk para, anahtar,
çivi, vida veya terminaller arasında kontağa neden
olabilecek diğer küçük metal nesnelerden uzak
tutulmalıdır. Akü terminallerinin birbirine kısa devre
yapılması yanıklara veya yangına neden olabilir.
d ) Uygun olmayan koşullarda, akü sıvı sızıntısı
yapabilir; sıvıya temas etmekten kaçının. Kazara
134
temas etmeniz halinde suyla yıkayın. Sıvı,
gözlerinize temas ederse, ayrıca bir doktora
başvurun. Aküden sıvı sızması tahriş veya yanıklara
neden olabilir.
6) Servıs
a ) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek parçaların
kullanıldığı yetkili DeWALT servisine tamir
ettirin. Bu, elektrikli aletin güvenliğinin muhafaza
edilmesini sağlayacaktır.
İLAVE ÖZEL GÜVENLİK KURALLARI
Taşlama İşleri İçin Genel Güvenlik Uyarıları
a ) Bu elektrikli alet, taşlama makinesi olarak
kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu elektrikli
aletle verilen tüm güvenlik uyarılarını, talimatları,
resimleri ve teknik özellikleri okuyun. Aşağıda
listelenen tüm talimatlara uyulmaması elektrik
çarpmasına, yangına ve/veya ciddi yaralanmalara
neden olabilir.
b ) Kesme, zımparalama, cilalama ve fırçalama gibi
işlemlerin bu elektrikli alet ile yapılması önerilmez.
Elektrikli aletin kullanım amacı dışındaki işlemler tehlike
yaratarak yaralanmalara neden olabilir.
c ) Üretici firma tarafından özel olarak tasarlanmamış
ve tavsiye edilmemiş aksesuarları kullanmayın.
Aksesuarın elektrikli aletinize takılabiliyor olması güvenli
çalışacağını garanti etmez.
d ) Aksesuarın nominal hızı en az elektrikli alet üzerinde
yazan maksimum hıza eşit olmalıdır. İlgili nominal
hızından daha hızlı çalışan aksesuarlar kırılabilir ve
etrafa saçılabilir.
e ) Aksesuarınızın dış çapı ve kalınlığı elektrikli
aletinizin kapasite değerleri dahilinde olmalıdır.
Boyutu hatalı olan aksesuarlar yeterli derecede korunamaz
ve kontrol edilemezler.
f ) Disk, flanş, disk taban ya da diğer aksesuarların mil
çapı elektrikli aletin miline tam olarak uymalıdır.
Elektrikli aletin montaj donanımına uymayan
mil çapına sahip aksesuarlar dengesiz çalışır,
aşırı titreşim yapar ve kontrolü kaybetmeye
neden olabilir.
g ) Mandrel takılı taşlar veya diğer aksesuarlar bileziğe
veya aynaya tam olarak takılmalıdır. Mandrel yetersiz
şekilde sıkıştırıldıysa ve/veya taşlardan aşağıya sarkıyorsa,
takılı taş serbest kalabilir ve yüksek bir hızla fırlayabilir.
h ) Hasar görmüş olan bir aksesuarı kullanmayın. Her
kullanımdan önce aksesuarları inceleyin, örneğin
aşındırıcı diski talaş ve çatlaklara karşı, disk
tabanı çatlak, kopma ya da aşırı kullanıma karşı,
tel fırçayı gevşek ya da kırık tellere karşı kontrol
edin. Elektrikli alet ya da aksesuar düşürülürse,
hasar olup olmadığını kontrol edin ya da sağlam
aksesuar takın. Aksesuarın incelenmesi ve monte
edilmesinden sonra, kendinizi ve etraftaki insanları
dönen aksesuar düzleminden uzakta tutun ve bir
Türkçe
dakika boyunca elektrikli aleti boşta ve maksimum
hızda çalıştırın. Bu test süresince hasarlı aksesuarlar
normal olarak kırılarak dağılacaktır.
i ) Koruyucu ekipman kullanın. Uygulamaya bağlı
olarak yüz siperi veya güvenlik gözlüğü kullanın.
Duruma bağlı olarak toz maskesi, kulaklık, eldiven
ve aşındırıcı maddeleri ya da işleme tabi tutulan
parçaları durdurabilecek iş önlüğü kullanın.
Göz koruyucu, çeşitli işlemlerin neden olduğu uçan
parçacıkları durdurabilecek özellikte olmalıdır. Toz maskesi
veya solunum aygıtı, yaptığınız işlemin neden olduğu
parçacıkları filtreleyebilecek özellikte olmalıdır. Yüksek
yoğunluklu gürültüye uzun süre maruz kalınması, işitme
kaybına yol açabilir.
j ) Etrafta bulunanların çalışma alanından güvenli
bir mesafede durmalarını sağlayın. Çalışma
alanına giren herkes koruyucu ekipman giymelidir.
İş parçasının veya kırılan bir aksesuarın parçaları
uçuşarak çalışılan alanın hemen yakınında bulunanların
yaralanmasına neden olabilir.
k ) Kesim aksesuarının gömülü elektrik kablolarına
temas etmesine yol açabilecek durumlarda aleti
sadece yalıtımlı saplarından tutun. "Elektrik akımı
bulunan" kablolarla temas, akımı elektrikli aletin iletken
metal parçaları üzerinden kullanıcıya ileterek elektrik
çarpmasına yol açacaktır.
l ) Çalıştırma esnasında aleti ellerinizle sıkıca tutun.
Motor hızlanırken reaksiyon torku dolasıyla alet sarsılabilir.
m ) Çalışılan parçayı mümkün olduğunca mandallarla
sabitleyin. Kullanırken asla bir elinizde küçük
çalışma parçası diğer elinizde de aleti tutmayın.
Küçük çalışma parçasını mandallamak iki elinizi de aleti
kontrol etmek için kullanmanıza imkan verir. Kılavuz
çubuğu, boru veya tesisat gibi yuvarlak materyaller
kesilme esnasında yuvarlanma eğilimine sahiptir, ucun
takılmasına ve size doğru fırlamasına sebep olabilirler.
n ) Aksesuar tam olarak durmadan elektrikli aleti asla
yere koymayın. Dönen aksesuar yüzeyi kaparak elektrikli
aletin kontrolünüzden çıkmasına neden olabilir.
o ) Uçları değiştirdikten veya ayar yaptıktan sonra,
bilezik somunu, ayna veya tüm diğer ayar parçaları
iyice sıkılmalıdır. Gevşek ayar parçaları beklenmedik
şekilde kayabilir, kontrol kaybına sebep olabilir, dönen
gevşek parçalar da fırlayabilir.
p ) Elektrikli aleti sağınızda veya solunuzda taşırken
çalıştırmayın. Kaza ile temas halinde, dönen aksesuar
giysinize takılabilir, aksesuarı vücudunuza doğru çekebilir.
q ) Elektrikli aletin havalandırma deliklerini düzenli
olarak temizleyin. Motor fanı tozu gövdenin içine
çeker ve toz metallerin aşırı miktarda birikmesi elektrik
hasarlarına yol açabilir.
r ) Elektrikli aleti yanıcı malzemelerin yanında
çalıştırmayın. Kıvılcımlar bu malzemelerin tutuşmasına
neden olabilir.
s ) Sıvı soğutucu gerektiren aksesuarları kullanmayın.
Su veya başka soğutma sıvılarının kullanılması elektrik
çarpmasına neden olabilir.
TÜM İŞLEMLER IÇIN EK GÜVENLIK
TALIMATLARI
Geri Tepmenin Nedenleri ve Önlenmesi
Geri tepme, dönen diskin, zımpara tabanının, fırçanın veya
başka bir aksesuarın sıkışma veya takılmaya karşı gösterdiği
reaksiyondur. Sıkışma veya takılma dönen aksesuarın aniden
durmasına neden olur, bu daha sonra kontrolsüz elektrikli aletin
bağlanma noktasında, aksesuarın dönme yönünün tersine doğru
zorlanmasına yol açar.
Örneğin, bir aşındırıcı diskin işleme tabi tutulan parçaya takılması
ya da sıkışması durumunda sıkışma noktasına giren disk kenarı
malzemenin yüzeyini kazıyarak diskin yükselmesine ya da
fırlamasına neden olabilir. Disk, sıkışma noktasındaki hareket
yönüne bağlı olarak kullanıcıya doğru veya kullanıcıdan uzağa
fırlayabilir. Aşındırıcı diskler ayrıca bu koşullar altında kırılabilir.
Geri tepme, aletin yanlış kullanılmasından ve/veya hatalı
kullanma prosedür veya şartlarından kaynaklanır ve aşağıda
verilen uygun tedbirler alınarak önlenebilir:
a ) Elektrikli aleti sağlam bir şekilde tutun ve vücudunuz
ile kolunuzu geri tepme güçlerine dayanacak
şekilde yerleştirin. Geri tepmeye veya başlama
sırasında tork tepkisine karşı her zaman varsa
yardımcı tutamağı kullanın. Gerekli tedbirlerin alınması
durumunda kullanıcı tork tepkisini veya geri tepme
güçlerini kontrol edebilir.
b ) Köşelerde, keskin kenarlarda vs. çalışırken özel
dikkat gösterin. Aksesuarın zıplamasına veya
takılmasına engel olun. Köşeler, keskin kenarlar veya
zıplama, dönen aksesuarın takılmasına neden olarak
kontrolün kaybolmasına veya geri tepmeye yol açabilir.
c ) Zincirli testere bıçağı veya dişli testere bıçağı
takmayın. Bu tür bıçaklar sık sık geri tepme yaparak
kontrol kaybına neden olur.
d ) Ucu materyale her zaman kesim ağzının
materyalden çıktığı yönle aynı yönde yerleştirin
(çiplerin atıldığı yönle aynı yön). Aletin yanlış yönde
yerleştirilmesi ucun kesim ağzının parçadan çıkarak aleti
yanlış yöne çekmesine sebep olur.
e ) Döner parçalar, kesme diskleri, yüksek hızda
kesiciler veya volfram karbür kesicileri kullanırken
çalışılan parçanın sabitlendiğinden her zaman emin
olun. Bu diskler bir miktar eğilmeleri durumunda sıkışabilir
ve geri tepebilirler. Bir kesme diski sıkıştığında, disk
genelde kırılır. Bir döner parça, yüksek hızda kesici veya
volfram karbür kesici sıkıştığında, yuvadan çıkarak aletin
kontrolünün kaybedilmesine sebep olabilir.
Taşlama ve Kesim İşleri için Özel Güvenlik
Uyarıları
a ) Yalnızca elektrikli aletiniz için önerilen disk türlerini,
sadece önerilen uygulamalarda kullanın. Örneğin:
135
Türkçe
b )
c )
d )
e )
f )
g )
h )
Kesim diskinin kenarı ile taşlama yapmayın. Taşlama
diskleri çevresel taşlama için tasarlanmışlardır, bu disklere
uygulanan kenar güçleri disklerin parçalanmasına
neden olabilir.
Dişli aşındırıcı koni ve kapaklar için yalnızca doğru
boyut ve uzunlukta tam tırnak flanşlı hasarsız
disk mandreli kullanın. Uygun mandreller kırılma
ihtimalini azaltacaktır.
Kesim diskinin sıkışmamasına dikkat edin ve aşırı
basınç uygulamayın. Aşırı derin kesimler yapmaya
çalışmayın. Diske aşırı baskı uygulanması yükü ve kesim
sırasında diskin bükülme ya da sıkışma ihtimalinin yanı
sıra diskin geri tepme ve kırılma ihtimalini artırır.
Elinizi dönen disk ile aynı hizada veya onun
arkasında kalacak şekilde koymayın. İşlemin yapıldığı
noktada disk elinizden uzağa doğru hareket ederken olası
bir geri tepme, diskin ve elektrikli aletin doğrudan üzerinize
yürümesine neden olabilir.
Disk sıkışmışsa, takılmışsa veya herhangi bir
nedenle kesim işlemine ara verdiğinizde elektrikli
aleti kapatın ve disk tamamen durana kadar kesim
ünitesini hareketsiz olarak tutun. Disk hareket
halindeyken kesim yapılan yerden kesim diskini
asla çıkarmaya kalkışmayın; aksi takdirde geri
tepme meydana gelebilir. Diskin takılması veya
sıkışmasının nedenlerini araştırın ve gidermek için gerekli
düzeltmeleri yapın.
İş parçası üzerinde yeniden kesim işlemi
başlatmayın. Diskin tam hıza çıkmasını bekleyin
ve kesim noktasına dikkatli bir şekilde yeniden
girin. Elektrikli alet üzerinde çalışılan parçaya yeniden
konumlandırılırken disk sıkışma, sağa sola yürüme veya
geri tepme yapabilir.
Diskin sıkışma veya geri tepme ihtimalini en
aza indirmek için panelleri veya büyük parçaları
destekleyin. Büyük parçalar kendi ağırlıklarından dolayı
bel vermeye meyillidirler. Parçanın kesim hattına yakın bir
noktaya ve diskin her iki tarafınca olacak şekilde parçanın
kenarlarına destek yerleştirilmelidir.
Mevcut duvarlar veya diğer kör alanlarda “cep
kesimi” yaparken daha dikkatli olun. Dalan disk geri
tepmeye neden olabilecek gaz ve su hatlarını, elektrik
kablolarını ve nesneleri kesebilir.
Diğer Tehlikeler
Emniyet tedbirlerini düzenleyen yönetmeliğin uygulanmasına
ve emniyet sağlayıcı aygıtların kullanılmasına rağmen, başka
belirli risklerden kaçınılamaz. Bunlar:
• Duyma bozukluğu.
• Sıçrayan parçacıklardan kaynaklanan yaralanma riski.
• Çalışma sırasında ısınan aksesuarlardan kaynaklanan
yanık tehlikesi.
• Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan yaralanma riski.
136
Elektrik Güvenliği
Elektrik motoru, sadece tek bir gerilim ile çalışacak şekilde
ayarlanmıştır. Her zaman akü voltajının aletin üretim etiketinde
belirlenmiş değerlere uyup uymadığını kontrol edin. Aynı
zamanda şarj cıhazınızın voltajının ana şebeke voltajınızla aynı
olduğundan emin olun.
DeWALT şarj cihazınız EN60335 standardına uygun
olarak çift yalıtımlıdır; bu nedenle, topraklama
kablosuna gerek yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DeWALT yetkili servisinden temin
edilebilen özel olarak hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma Kablolarının Kullanımı
Kesinlikle gerekli olmadıkça bir uzatma kablosu
kullanılmamalıdır. Daima şarj cihazınızın elektrik girişine uygun
(Teknik Özellikleri bölümüne bakın), onaylı bir uzatma kablosu
kullanın. Minimum iletken boyutu 1 mm2'dir; maksimum
uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, kabloyu daima sonuna kadar açın.
BU TALİMATLARI SAKLAYIN
Şarj Cihazları
DeWALT şarj cihazlarının ayara ihtiyacı yoktur ve olabildiğince
kolay çalıştırılmak üzere tasarlanmışlardır.
Tüm Akü Şarj Cihazları İçin Önemli
Güvenlik Talimatları
BU TALİMATLARI SAKLAYIN: Bu kılavuz uyumlu şarj cihazları
hakkında önemli güvenlik ve çalıştırma talimatları içerir (Teknik
Özellikleri bölümüne bakın).
• Şarj cihazını kullanmadan önce şarj cihazının, akünün ve
üründe kullanılan akünün üzerindeki talimatları ve uyarıcı
işaretleri okuyun.
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi. Şarj cihazının içine
sıvı kaçmasına izin vermeyin. Elektrik çarpmasına
neden olabilir.
UYARI: Alet, 30mA akımı aşmayan akım kesici cihazla
beraber kullanılmaya tavsiye edilir.
DIKKAT: Yanma tehlikesi. Yaralanma riskini azaltmak
için, yalnızca DeWALT şarj edilebilir akülerini şarj edin.
Diğer akü tipleri patlayarak yaralanmanıza veya hasar
meydana gelmesine yol açabilir.
DİKKAT: Çocuklar, cihazla oynamalarını önlemek
amacıyla kontrol altında tutulmalıdır.
İKAZ: Belirli koşullar altında, şarj cihazı güç kaynağına
takılıyken, şarj içindeki açık şarj kontakları yabancı
maddeler tarafından kısa devre yapılabilir. Bunlarla
sınırlı olmamak kaydıyla iletken nitelikteki çelik yünü,
alüminyum folyo veya metal parçacık birikimi gibi yabancı
maddeler şarj cihazının yuvalarından uzak tutulmalıdır.
Yuvada akü yokken şarj cihazını daima güç kaynağından
çıkarın. Şarj cihazının fişini temizlemeden önce çıkarın.
• Aküyü bu kılavuzdaki şarj cihazlarından başka
cihazlarla şarj etmeye ÇALIŞMAYIN. Şarj cihazı ve akü
özellikle birlikte çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
Türkçe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bu şarj cihazları DeWALT şarj edilebilir akülerini şarj
etmekten başka kullanımlar için tasarlanmamıştır.
Başka kullanımlar yangın veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
Şarj cihazını yağmura veya kara maruz bırakmayın.
Şarj cihazını fişten çıkarırken kablodan değil fişten
tutarak çekin. Bu, elektrik fişine ve kablosuna hasar verilmesi
riskini azaltır.
Kablonun üzerine basılmayacak, ortalıkta
gezinmeyecek veya başka şekilde hasara ve gerginliğe
maruz kalmayacak şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
Kesinlikle gerekli olmadıkça uzatma kablosu
kullanmayın. Yanlış uzatma kablosu kullanımı yangın veya
elektrik çarpmasına neden olabilir.
Şarj cihazının üzerine herhangi bir eşya koymayın
veya şarj cihazını havalandırma deliklerini kapatıp
aşırı iç sıcaklığa neden olabilecek yumuşak bir yüzeye
yerleştirmeyin. Şarj cihazını herhangi bir ısı kaynağından
uzaktaki bir yere koyun. Şarj cihazı muhafazanın üstündeki ve
altındaki delikler aracılığıyla havalandırılır.
Şarj cihazını hasarlı kordon veya fişle çalıştırmayın—
bunları derhal değiştirin.
Şarj cihazını sert bir darbe aldıysa, düştüyse veya
herhangi bir şekilde hasar gördüyse çalıştırmayın. Yetkili
bir servis merkezine götürün.
Şarj cihazını sökmeyin; servis veya onarım gerektiğinde
yetkili bir servis merkezine götürün. Yanlış yeniden takma
elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
Elektrik kablosu hasarlı ise, bir tehlike oluşmasını önlemek için
üretici ya da yetkili Servis Merkezi tarafından değiştirilmelidir.
Herhangi bir temizlik işlemi yapmadan önce şarj
cihazının fişini prizden çekin. Bu, elektrik çarpması
riskini azaltır. Aküyü çıkarmak bu riski azaltmaz.
ASLA 2 şarj cihazını bir arada bağlamaya çalışmayın.
Şarj cihazı standart 230 V ev elektrik gücüyle çalışmak
üzere tasarlanmıştır. Başka herhangi bir voltaj
ile kullanmayı denemeyin. Bu araba şarj cihazı için
geçerli değildir.
Bir Bataryanın Şarj Edilmesi (Şek. [Fig.] A)
1. Bataryayı takmadan önce şarj cihazını uygun prize takın.
2. Bataryayı 8 şarj cihazına takın, bataryanın şarj cihazına
tamamen oturduğundan emin olun. Devamlı yanıp sönen
kırmızı (şarj) ışık, şarj işleminin başladığını gösterir.
3. Şarjın tamamlandığı, kırmızı ışığın sürekli yanmasıyla belirtilir.
Batarya tam olarak şarj edildikten sonra hemen kullanılabilir
veya şarj cihazından bırakılabilir. Bataryayı şarj cihazından
çıkarmak için, bataryanın üzerindeki batarya bırakma
düğmesine 9 basın.
NOT: Lityum iyon bataryalardan maksimum performans almak
ve bataryaların kullanım ömrünü uzatmak için, ilk kullanım
öncesinde tam olarak şarj edin.
Şarj Cihazının Çalışması
Bataryanın şarj durumu için aşağıdaki göstergelere bakın.
Şarj ışıkları
şarj edilmesi
tamamen şarj oldu
sıcak/soğuk akü gecikmesi*
*Bu işlem esnasında kırmızı ışık yanıp sönmeye devam edecek,
fakat bir sarı ışık da yanacaktır. Akü uygun bir sıcaklığa
ulaştığında, sarı ışık kapanacak ve şarj aleti şarj işlemine
devam edecektir.
Uyumlu şarj cihazı arızalı bir aküyü şarj etmeyecektir. Şarj
cihazı, ışığı geri çevirerek veya paket ya da şarj sorunu
yanıp sönme şablonunu görüntüleyerek akünün arızalı
olduğunu gösterecektir.
NOT: Bu aynı zamanda şarj cihazının arızalı olduğu anlamına
da gelebilir.
Şarj cihazı bir sorun gösteriyorsa, şarj cihazını ve akü takımını test
edilmek üzere yetkili bir servis merkezine gönderin.
Sıcak/Soğuk Paket Gecikmesi
Şarj aleti çok sıcak veya çok soğuk bir batarya tespit ettiğinde,
otomatik olarak Sıcak/Soğuk Gecikmesini başlatarak batarya
uygun sıcaklığa gelene kadar şarjı durdurur. Şarj aleti sonrasında
otomatik olarak şarj moduna geçer. Bu özellik maksimum
batarya ömrünü garanti eder.
Soğuk bir batarya sıcak bir bataryaya göre daha yavaş bir hızla
şarj olacaktır. Akü takımı tüm şarj döngüsü boyunca daha yavaş
bir hızda şarj olacaktır ve akü ısındığında bile maksimum şarj
oranına geri dönmeyecektir.
DCB118 şarj cihazında bataryayı soğutmak için tasarlanmış bir
dahili fan bulunmaktadır. Bataryanın soğutulması gerektiğinde
bu fan otomatik olarak devreye girecektir. Fan doğru şekilde
çalışmıyorsa veya havalandırma yuvaları tıkanmışsa şarj
cihazını kesinlikle kullanmayın. Şarj cihazının içerisine yabancı
maddelerin girmesine izin vermeyin.
Elektronik Koruma Sistemi
XR Li-Ion cihazları aşırı yük, aşırı ısınma veya tamamen
boşalmadan koruyacak bir Elektronik Koruma Sistemi ile
birlikte tasarlanmıştır.
Elektronik Koruma Sistemi devreye girerse alet otomatik olarak
kapatılacaktır. Bu durum gerçekleşirse lityum iyon aküyü
tamamen şarj olana dek bir şarj cihazının üzerine koyun.
Duvara Montaj
Bu şarj cihazları duvara monte edilebilir veya bir masa veya
çalışma tezgahı üzerinde yukarı doğru durabilir şekilde tasarlanır.
Duvara monte edilecekse şarj aletini bir elektrik prizinin
yakınında veya bir köşe veya hava akımını engelleyebilecek diğer
engellerden uzakta konumlandırın. Şarj cihazının arka tarafını
montaj vidalarının duvar üzerindeki yerini belirlemek amacıyla
şablon olarak kullanın. Şarj aletini (ayrıca satın alınan) en az
25,4 mm uzunluğunda ve 7–9 mm bir vida başı çapına sahip,
ahşap üzerine vidalandığında vida başının açıkta olan kısmı
yaklaşık 5,5 mm optimal bir derinlik bırakacak şekilde vidalayarak
monte edin. Şarj cihazının arkasındaki yuvaları vidaların açıkta
olan kısımlarıyla hizalayın ve onları yuvalara tam olarak oturtun.
137
Türkçe
Şarj Cihazı Temizlik Talimatları
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi. Temizlik
öncesinde AC çıkışı bağlantısını kesin. Şarj cihazının
dış yüzeyindeki kir ve yağ bir bez parçası yada metal
olmayan bir fırça kullanılarak çıkarılabilir. Su veya temizlik
solüsyonları kullanmayın. Aletin içine herhangi bir sıvının
girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir parçasını bir
sıvı içine daldırmayın.
Akü
Tüm Aküler İçin Önemli Güvenlik
Talimatları
Yedek aküleri sipariş ederken, katalog numarasını ve voltajı
eklediğinizden emin olun.
Akü, kutudan şarjı dolu olarak çıkmaz. Aküyü ve şarj cihazını
kullanmadan önce, aşağıdaki güvenlik talimatlarını dikkatlice
okuyun. Daha sonra belirtilen şarj işlemlerini uygulayın.
TÜM TALİMATLARI OKUYUN
•
•
•
•
•
•
•
•
Aküyü yanıcı sıvılar, gazlar ve tozların bulunduğu yerler
gibi yanıcı ortamlarda şarj etmeyin veya kullanmayın.
Aküyü şarj cihazına takmak veya cihazdan çıkarmak toz veya
dumanları tutuşturabilir.
Aküyü şarj cihazının içine doğru zorlamayın.
Akü kırılarak ciddi kişisel yaralanmaya neden
olabileceğinden akünün üzerinde hiçbir şekilde
uyumsuz bir şarj cihazına uydurmak için
değişiklik yapmayın.
Aküleri yalnızca DeWALT şarj cihazlarında şarj edin.
Su veya diğer sıvıları sıçratmayın veya
bunlara DALDIRMAYIN.
Aleti ve aküyü sıcaklığın 40 °C’ye (104° F) ulaştığı veya
bu sıcaklığı aştığı yerlerde (yazın dış barakalar veya
metal binalar gibi) depolamayın veya kullanmayın.
Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen eskimiş olsa bile
aküyü ateşe atmayın. Akü ateşe atılırsa patlayabilir. Lityum
iyon aküler yanınca zehirli buharlar ve materyaller açığa çıkar.
Akü içeriği cildinizle temas ederse, etkilenen alanı
derhal yumuşak bir sabun ve suyla yıkayın. Akü sıvısı
gözlerinize bulaşırsa, gözünüzü açık tutarak 15 dakika
boyunca veya tahriş hissi geçene kadar suyla yıkayın. Tıbbi
yardım gerekirse, akü elektroliti sıvı organik karbonatlar ve
lityum tuzları karışımından oluşmaktadır.
Açılan akü hücrelerinin içeriği solunum yolunu tahriş
edebilir. Ortama temiz hava girmesini sağlayın. Belirtiler
geçmezse tıbbi yardım alın.
UYARI: Yanık tehlikesi. Akü sıvısı kıvılcıma veya ateşe
maruz kalırsa yanıcı olabilir.
UYARI: Aküyü hiçbir nedenle asla açmayın. Akünün
muhafazası çatlarsa veya hasar görürse, şarj cihazına
takmayın. Aküyü çarpmayın, düşürmeyin veya pakete
hasar vermeyin. Sert bir darbe almış, düşmüş, çiğnenmiş
veya herhangi bir şekilde hasar görmüş (örn. çiviyle
delinmiş, çekiçle vurulmuş veya üzerine basılmış) bir
aküyü veya şarj cihazını kullanmayın. Elektrik çarpmasına
138
yol açabilir. Hasarlı aküler geri dönüşüm için servis
merkezine gönderilmelidir.
UYARI: Yangın tehlikesi. Bataryayı metal nesnelerin
batarya terminallerine değmeyecekleri şekilde
saklayın veya taşıyın. Örneğin, bataryayı içerisinde
gevşek çiviler, vidalar, anahtarlar vb. bulunan kayışlı
taşıyıcı, cep, alet kutuları, ürün kiti kutuları, çekmece vb.
içerisine koymayın.
DIKKAT: Aleti kullanmadığınız zaman, devrilme veya
düşme tehlikesine yol açmayacağı dengeli bir yüzeye
yan tarafının üzerine yerleştirin. Büyük akülere sahip
bazı aletler akünün üzerinde dik durabilir, ancak bunlar
kolayca devrilebilir
Nakliyat
UYARI: Yangın tehlikesi. Batarya nakliyatında,
batarya kutuplarının istemsiz şekilde iletken maddelerle
temas ederek yangına sebep vermesi ihtimali vardır.
Batarya nakliyatı yaparken, batarya kutuplarının iyi
korunduğundan ve kutuplarla temas edip kısa devreye
sebep olabilecek maddelerden iyi şekilde izole edildiğinden
emin olun.
DeWALT bataryalar, Tehlikeli Maddelerin Nakliyesi Hakkında BM
Tavsiyeleri; Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Tehlikeli
Madde Düzenlemeleri, Uluslararası Deniz Taşımacılığı Tehlikeli
Madde (IMDG) Düzenlemeleri ve Uluslararası Karayoluyla
Tehlikeli madde Taşıma Konulu Avrupa Anlaşması içeriklerinde
belirtilen sektörel ve hukuki standartların tüm düzenlemeleriyle
uyumludur. Lityum-iyon bataryalar, Tehlikeli Madde Taşımacılığı
Kılavuzu Testleri ve Kriterleri Hakkındaki BM Tavsiyelerinin 38,3.
bölümüne kadar test edilmiştir.
Çoğu durumda bir DeWALT bataryanın nakliyesinin tam
olarak düzenlenmiş bir Sınıf 9 Tehlikeli Maddeler kapsamında
sınıflandırılması beklenir. Genelde sadece 100 Watt Saat (Wh)
üzeri bir enerji değerine sahip bir lityum iyon bataryayı içeren
taşıma işlemlerinin tam olarak düzenlenmiş bir Sınıf 9 Tehlikeli
Maddeler kapsamında sınıflandırılarak yapılması gerekmektedir.
Tüm lityum iyon bataryalarda ambalajın üzerinde Watt Saati
değeri mevcuttur. Buna ilave olarak, düzenlemedeki karışıklıklar
nedeniyle, DeWALT lityum iyon bataryaların Watt Saati değeri
göz önünde bulundurulmaksızın havayolu kargosuyla tek
başına taşınmasını önermez. Bataryası bulunan aletlerin (kombo
setler) havayoluyla nakliyesi ancak bataryanın sahip olduğu
Watt Saati değerinin 100 Watt Saatinden yüksek olmaması
şartıyla yapılabilir.
Nakliyat kapsam dışında da kalsa, tamamen düzenlenmiş
de olsa, paketleme, etiketleme ve belgeleme
gereklilikleri hakkındaki son düzenlemeleri takip etmek
nakliyatçıların sorumluluğudur.
Kılavuzun bu bölümünde bulunan bilgiler iyi niyetle
yazılmıştır ve kılavuzun hazırlandığı tarih itibarıyla doğru
olduğuna inanılmaktadır. Fakat, sözlü veya zımnen hiçbir
garanti verilmemektedir. Gerçekleştirdiği işlemlerin
geçerli düzenlemelerle uyumlu olduğundan emin olmak
alıcının sorumluluğundadır.
Türkçe
FLEXVOLT Bataryanın Taşınması
DeWALT FLEXVOLTTM bataryanın iki farklı modu mevcuttur: ve
Taşıma modunu kullanın.
Kullanım Modu: FLEXVOLTTM batarya tek başına olduğunda
veya bir DeWALT 18V ürün içerisinde bulunduğunda, bir
18V batarya olarak çalışacaktır. FLEXVOLTTM batarya 54V veya
108V (ika adet 54V batarya) ürün olduğunda, bir 54V batarya
olarak çalışacaktır.
Taşıma Modu: FLEXVOLTTM bataryaya kapak takıldığında
batarya taşıma modundadır. Taşıma için kapağı muhafaza edin.
Taşıma modundayken pil dizileri, 3
bataryanın daha yüksek bir Watt
saati (Wh) değerine sahip 1
bataryaya kıyasla daha düşük bir
Watt saatiyle sonuçlanacak şekilde
elektriksel olarak birbirinden ayrılır. Daha düşük bir Watt saati
değerine sahip 3 bataryanın bu artan miktarı bataryanın daha
yüksek bir Watt saati değerine sahip bataryaların tabi olduğu
belirli taşımacılık düzenlemelerinden muaf olmasına neden
olabilir.
Örneğin, 3 x 36 Wh
Kullanım ve taşıma modu etiket işareti örneği
olarak belirtilen
Transport (Taşıma) Wh
değeri, her biri 36 Wh
olan 3 bataryanın
bulunduğu anlamına gelir. Use (Kullanım) Wh değeri ise 108 Wh
olarak belirtilebilir (1 batarya kasdedilir).
TM
Saklama Önerileri
1. En iyi saklama ortamı serin ve kuru, doğrudan güneş ışığı
almayan, aşırı sıcak ve soğuk olmayan yerlerdir. En uygun
akü performansı ve ömrü için kullanımda değilken aküleri
oda sıcaklığında saklayın.
2. Uzun süreli saklama için, en iyi sonuç için şarj cihazından
uzak serin, kuru bir yerde tamamen dolu bir akü saklamak
için tavsiye edilir.
NOT: Aküler tamamen şarj boşalmış halinde saklanmamalıdır.
Akünün kullanılmadan önce yeniden şarj edilmesi gerekir.
Şarj Cihazı ve Akü Üzerindeki Etiketler
Bu kılavuzda kullanılan sembollere ilave olarak, şarj cihazı ve akü
üzerinde bulunan etiketler aşağıdaki sembolleri belirtmektedir:
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu
kılavuzu okuyun.
Şarj süresi için Teknik Özellikleri bölümüne bakın.
Suya maruz bırakmayın.
Hasarlı kabloların hemen değiştirilmesini sağlayın.
Sadece 4 ˚C ve 40 ˚C arasında şarj edin.
Yalnızca kapalı alanda kullanım icindir.
Aküleri cevremize gerekli ozeni gostererek atın.
DeWALT aküler, yalnızca onlar için tasarlanmış
olan DeWALT şarj cihazlarında şarj edin. DeWALT
aküleri haricindeki akülerin DeWALT şarj cihazlarıyla
şarj edilmesi patlamalarına veya diğer tehlikeli
durumların ortaya çıkmasına sebep olabilir.
Aküyü ateşe atmayın.
USE (KULLANIM) (taşıma başlığı olmadan). Örnek:
Wh değeri 108 Wh olarak belirtilir (108 Wh
değerindeki 1 batarya).
TRANSPORT (TAŞIMA) (dahili taşıma başlığı ile).
Örnek: Wh değeri 3 x 36 Wh olarak belirtilir (36 Wh
değerindeki 3 batarya).
Akü tipi
DCG426 18 volt akülerle çalışır.
Bu bataryalar kullanılmalıdır: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, DCB546,
DCB547. Daha fazla bilgi için Teknik Veriler bölümüne bakın.
Ambalaj İçeriği
Ambalaj, aşağıdaki parçaları içermektedir:
1 Kalıp taşlama aleti
2Anahtarlar
1 Li-İyon batarya (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 modelleri)
2 Li-İyon bataryalar (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 modelleri)
3 Li-İyon bataryalar (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 modelleri)
1 Kullanım kılavuzu
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye sırasında hasar oluşup
oluşmadığını kontrol edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup anlamak için
zaman ayırın.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde, aşağıdaki uyarı sembolleri bulunmaktadır:
İletken nesnelerle temas etmeyin.
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu okuyun.
Hasarlı aküleri şarj etmeyin.
Kulaklık takın.
139
Türkçe
Koruyucu gözlük takın.
Tarih Kodu Konumu (Şek. A)
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu 14 gövdeye basılıdır.
Örnek:
2018 XX XX
İmalat Yılı
Açıklama (Şek. A)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli aleti veya herhangi
bir parçasını değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
1 Değişken hızlı devre anahtarı
2 Kilitleme düğmesi
3 Mil
4 Bilezik somunu
5 Küçük anahtar (13 mm)
6 Büyük anahtar (17 mm)
7 Bilezik (6,0 mm, 6,35 mm)
8 Batarya
9 Batarya çıkarma düğmesi
10 Taşlama aleti gövdesi
11 Taşlama aleti boynu
12 LED Çalışma Işığı
13 Hız seçme düğmesi
14 Tarih kodu
Kullanim Amaci
Kalıp taşlama aletiniz, profesyonel taşlama uygulamaları için
tasarlanmıştır. Bu alet, maksimum 38 mm çapa sahip ticari
taşlama aksesuarlarının komple serisi ve onaylanmış minimum
25000/dak hızda kullanılabilir.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların mevcut olduğu
ortamlarda KULLANMAYIN.
Bu taşlama aleti profesyonel amaçlı bir elektrikli alettir.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu alet deneyimsiz
kullanıcılar tarafından kullanılırken nezaret edilmelidir.
• Bu ürün fiziksel ve zihinsel kapasitesinin yanı sıra
algılama gücü azalmış olan veya yeterince deneyim ve
bilgisi bulunmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından
kullanılmak üzere üretilmemiştir. Bu tür kişiler ürünü
ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın
kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi veya sürekli kontrol
altında tutulması durumunda kullanabilir. Çocuklar, bu ürün
ile kontrol altında tutulmalıdır.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve
aküyü ayırın. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
UYARI: Yalnızca DEWALT akü ve şarj cihazlarını kullanın.
140
Alete Akü Takma Ve Çıkartma (Şek. A)
NOT: Akünün 8 tamamen şarjlı olduğundan emin olun.
Aküyü Aletin Koluna Takma
1. Aküyü 8 kolun içindeki raylarla hizalayın.
2. Aküyü, yerine oturduğunu duyana kadar ve alette tamamen
oturana kadar kolun içine kaydırın.
Aküyü Aletten çıkarma
1. Serbest bırakma düğmesine 9 basın ve aküyü sıkıca çekerek
aletin kolundan çıkarın.
2. Aküyü bu kılavuzun şarj cihazı kısmında açıklandığı gibi şarj
cihazına takın.
Akü Şarj Sevİyesİ Göstergesı (Şek. A)
Bazı DeWALT aküler, aküde kalan şarj seviyesini gösteren üç yeşil
LED ışından oluşan bir şarj seviyesi göstergesini içerir.
Şarj seviyesi göstergesini çalıştırmak için gösterge düğmesine
basın ve basılı tutun . Üç yeşil LED ışığının bir kombinasyonu
kalan şarj seviyesini gösterecek şekilde yanacaktır. Aküdeki şarj
seviyesi kullanılabilir limitin altındayken, gösterge yanmaz ve
akünün şarj edilmesi gerekir.
NOT: Bu gösterge sadece aküda kalan şarj seviyesini gösterir. Bu
alet işlevini göstermez; ürün parçaları, sıcaklık ve son kullanıcı
uygulamaya göre değişime tabidir.
Değişken Hızlı Devre Anahtarı (Şek. A)
UYARI: Aleti çalıştırılırken, kullanım sırasında ve disk ya
da aksesuar dönüşü durana dek kontrol altında tutmak
için her iki elinizle sıkıca tutun. Aleti yere bırakmadan önce
diskin tam olarak durduğundan emin olun.
UYARI: Aletin beklenmeyen hareketlerini engellemek için
yük altındayken aleti açıp kapatmayın. Üzerinde işlem
yapılacak yüzeye dokunmadan önce taşlama makinesinin
tam hıza çıkmasını bekleyin. Aleti kapatmadan önce işlem
yapılan yüzeyden aleti kaldırın.
Değişken hızlı devre anahtarına 1 basıldığında alet çalışır,
değişken hızlı devre anahtarı bırakıldığında alet kapanır.
Değişken hızlı devre anahtarı hızın kontrolüne izin verir; anahtar
ne kadar uzağa bastırılırsa taşlama aletinin hızı da o kadar
yüksek olur.
Kilitleme Düğmesi (Şek. A)
Alet gövdesinde yer alan kilitleme düğmesi 2 , taşlama aletinin
yanlışlıkla çalıştırılmasını önleyen bir güvenlik özelliğidir.
Aleti çalıştırmak için kilitleme düğmesine 2 basın ve ardından
devre anahtarına 1 basın. Alet, düğmeye basıldığı sürece çalışır.
Devre anahtarına basmayı bırakarak aleti kapatın.
UYARI: Kilitleme düğmesini devre dışı bırakmayın.
Kilitleme düğmesi devre dışı bırakılırsa alet yere
koyulduğunda beklenmedik şekilde çalışmaya başlayabilir.
UYARI: Üzerinde işlem yapılacak yüzeye dokunmadan
önce taşlama makinesinin tam hıza çıkmasını bekleyin.
Aleti kapatmadan önce işlem yapılan yüzeyden
aleti kaldırın.
Türkçe
Üç Hızlı Dişli Tertibatı (Şek. A)
UYARI: Hız ayarından bağımsız olarak, aksesuarın
nominal hızı en az elektrikli alet üzerinde yazan
maksimum hıza eşit olmalıdır.
Aletinizde bulunan üç farklı hız özelliği, hız aralıklarını kullanılan
uygulama ve aksesuara göre seçmenize olanak tanır. En düşük
hız ayarını seçmek için, aleti kapatın ve durmasını bekleyin. Hız
seçme düğmesini 13 , dişli kolunun üzerinde belirtilen en düşük
devir sayısına getirin. Orta hız ayarı orta konumdadır. En yüksek
hız ayarı en yüksek dev./dak. ile gösterilir.
NOT: Hız aralıkları, kullanım sırasında değiştirilemez. Yeni bir
hız aralığı seçimine geçmeden önce tetiği bırakın ve aletin
tamamen durmasını sağlayın.
LED Çalışma lambası (Şek. A)
DİKKAT: Çalışma lambasına doğrudan bakmayın.
Ciddi göz yaralanmalarına neden olabilir.
Devre anahtarı basılı tutulduğunda, bileziğin etrafında bulunan
çalışma lambası 12 devreye girer. Anahtar serbest bırakıldığında
çalışma lambası maksimum 20 saniye kadar ışık vermeye
devam eder.
NOT: Çalışma lambası, el feneri olarak kullanılması için değil
yakın çalışma yüzeyinin aydınlatması için tasarlanmıştır.
KULLANMA
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve geçerli düzenlemelere
her zaman uyun.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve
aküyü ayırın. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
Uygun El Pozisyonu (Şek. A, D)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, DAİMA
şekilde gösterilen uygun el pozisyonunu kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, ani tepki
ihtimaline karşı aleti DAİMA sıkıca tutun.
Uygun el pozisyonu Şekil D’de gösterildiği gibi bir elin alet
gövdesi üzerinde 10 ve diğer elin de kalıp taşlama aletinin
boyun kısmında 11 olmasını gerektirir.
Kullanma Talimatları (Şek. C)
UYARI:
• Taşlanacak veya kesilecek tüm malzemelerin yerlerine
sıkıca sabitlendiklerinden emin olun.
• İş parçasını stabil bir yüzeye sabitlemek ve desteklemek
için kelepçe veya mengene kullanın. İş parçasını
hareket etmesini ve kontrolden çıkmasını engellemek
için sabitlemek ve desteklemek önemlidir. İş parçasının
hareket etmesi veya kontrolden çıkması tehlike
oluşturabilir ve yaralanmaya sebebiyet verebilir.
• Üzerinde çalıştığınız parçayı sabitleyin. Mandallama
cihazları tarafından veya benzer şekilde
mandallanan çalışma parçası elle sabitlemeden daha
iyi tutmaktadır.
•
Diskin sıkışma veya geri tepme ihtimalini en
aza indirmek için panelleri veya büyük parçaları
destekleyin. Büyük parçalar kendi ağırlıklarından
dolayı bel vermeye meyillidirler. Parçanın kesim
hattına yakın bir noktaya ve diskin her iki
tarafınca olacak şekilde parçanın kenarlarına
destek yerleştirilmelidir.
• Bu aleti kullanırken daima iş eldivenleri kullanın.
• Kullanım esnasında dişli kutusu çok sıcak bir hale gelir.
• Alete sadece hafif bir baskı uygulayın. Diske yanal
basınç uygulamayın.
• Aşırı yüklemekten kaçının. Aletin ısınması durumunda
yüksüz durumda birkaç dakika çalıştırın.
• En iyi taşlama sonuçları makinenin 90° açıda olduğu
zamanlarda elde edilir. Makineye olağan sıcaklık için
iler geri oynayın Makinenin olmamayaına üzüldün,
Muhabbbet olmamasına üzüld.
UYARI: Alet çalıştırılırken, kullanım sırasında ve disk ya da
aksesuar dönüşü durana dek aleti kontrol altında tutmak
için yan tutamak ve aletin iki elinizle sıkıca tutun. Aleti
yere bırakmadan önce diskin tamamen durduğundan
emin olun.
Çalışılan parçayı bir mengeneye yerleştirin veya mandallayarak
sabitleyin. İşlem esnasında toz çıkıyorsa burnunuzu ve ağzınızı
yüz maskesiyle kapatın. Diske kibar davranın. Diski çalışılan
parçaya sıkıştırmayın veya gereksiz basınç uygulamayın. Diskin
yanıyla taşlama yapmak için özel olarak tasarlanmış bir disk
kullanmıyorsanız yalnızca diskin yüzüyle taşlama yapın.
Aksesuarların Takılması (Şek. A, B)
UYARI: Aksesuarlar en az aletin üzerinde etiketli
maksimum hıza uygun olmalıdır. İlgili nominal hızından
daha hızlı çalışan aksesuarlar kırılabilir ve etrafa saçılabilir.
UYARI: Aksesuarlar aletin üzerinde etkiketli kapasite
miktarına sahip olmalıdır. Boyutu hatalı olan aksesuarlar
yeterli derecede kontrol edilemezler.
UYARI: Mandrel uzunluğu 40 mm’yi geçen aksesuarları
kullanmayın. Aksesuarı bileziğe yerleştirdikten sonra
açıkta kalan mandrel uzunluğunun 10 mm’den fazla
olmadığından emin olun.
UYARI: Fırlama tehlikesi. Sadece takılı olan bileziğe
uygun cıvata gövdelerine sahip aksesuarları
kullanın. Daha küçük cıvata gövdeleri güvenli olmaz ve
çalışma sırasında gevşeyebilir.
DİKKAT: Bileziği öncesinde üzerine bir aksesuar takmadan
asla sıkmayın. Boş bir bileziği sıkmak, elle dahi olsa,
bileziğe zarar verebilir.
1. Aletle birlikte verilen küçük anahtarı 5 kullanarak mili
3 tutun.
2. Bilezik somununu 4 saatin tersi yönde çevirerek gevşetin.
3. Aksesuarın cıvata gövdesini bileziğe 7 takın.
4. Aletle birlikte verilen büyük anahtarı 6 kullanarak bileziği
sağlam bir şekilde sıkın.
Aksesuarı çıkarmak için, işlemi ters yönde izleyin.
141
Türkçe
Metal Uygulamaları
UYARI: Aşırı çalışma koşullarında, metalle çalışırken
makine gövdesinde iletken toz birikebilir. Bu ise makinenin
içindeki koruyucu izolasyonun bozulmasına ve olası
elektrik çarpması risklerine neden olabilir.
Makinenin içinde metal talaşı birikmesini engellemek için
havalandırma deliklerini her gün temizlemenizi tavsiye ederiz.
Bakınız Bakım.
BAKIM
DeWALT elektrikli aletiniz minimum bakımla uzun bir süre
çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz olarak memnuniyet
verici bir şekilde çalışması gerekli özenin gösterilmesine ve
düzenli temizliğe bağlıdır.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve
aküyü ayırın. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
Şarj cihazı ve akü bakım geriktirmezler.
Yağlama
Elektrikli aletiniz ek bir yağlama gerektirmemektedir.
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde ve etrafında toz
toplanması halinde bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu işlemi gerçekleştirirken
onaylı bir göz koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan parçalarını temizlemek
için asla çözücü veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan malzemeleri
güçsüzleştirir. Yalnızca su ve yumuşak sabunla
nemlendirilmiş bir bez kullanın. Aletin içine herhangi
bir sıvının girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir
parçasını bir sıvı içine daldırmayın.
İlave Aksesuarlar
UYARI: DeWALT tarafından tedarik veya tavsiye
edilenlerin dışındaki aksesuarlar bu ürün üzerinde test
edilmediğinden, söz konusu aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma riskini azaltmak
için bu ürünle birlikte sadece DeWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak için satış
noktalarıyla görüşün.
Çevrenin Korunması
Ayrı toplama. Bu işaretlenmiş simgeyle ürün ve piller
normal evsel atıklarla birlikte çöpe atılmamalıdır.
Bazı malzemeleri içeren ürün ve piller geri
dönüştürülebilir veya geri kazanılabilir, bu da bazı
hammaddeler için talebi azaltabilir. Lütfen elektrikli ürünleri
142
ve pilleri yerel yasal mevzuata uygun şekilde geri dönüşüme
tabi tutun. Daha ayrıntılı bilgiler www.2helpU.com adresinde
mevcuttur
Şarj Edilebilir Aküler
Bu uzun ömürlü akü, daha önce kolayca yapılan işlerde yeterince
güç üretemeyecek duruma geldiğinde şarj edilmelidir. Teknik
ömürlerinin sonunda, aküleri çevremize gerekli özeni göstererek
atın:
• Aküyü bitene kadar aleti çalıştırın, sonra aletten çıkartın.
• Lityum İyon hücreler geri dönüştürülebilir. Bunları yetkili
servise veya yerel toplama merkezine teslim edin. Toplanan
aküler geri dönüştürülecek veya uygun şekilde atılacaktır.
Ελληνικά
ΕΥΘΥΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ 18 V
DCG426
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DeWALT. Τα έτη εμπειρίας, η σχολαστική
ανάπτυξη προϊόντων και η καινοτομία έχουν καταστήσει την
DeWALT έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα
των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
και των παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών σε καλή
θερμοκρασία, οργάνωση μοτίβων εργασίας.
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
Οδηγία περί μηχανικού εξοπλισμού
Τεχνικά δεδομένα
Τάση
Τύπος
Ταχύτητα χωρίς φορτίο
Πρόγραμμα 1
Πρόγραμμα 2
Πρόγραμμα 3
Μέγιστη διάμετρος τροχού
Μέγεθος κολάρου
Βάρος (χωρίς πακέτο μπαταριών)
VDC
min-1
min-1
min-1
mm
mm
kg
DCG426
18
1
DCG426-XE
18
1
0–10000
0–17500
0–25000
38
6,0
1,2
0–10000
0–17500
0–25000
38
6,35
1,2
Τιμές θορύβου και δόνησης (άθροισμα τριαξονικών ανυσμάτων) σύμφωνα με
EN60745-2-23:
LPA(επίπεδο πίεσης ήχου)
dB(A)
92
92
LWA(επίπεδο ισχύος ήχου)
dB(A)
103
103
K(αβεβαιότητα για το δοθέν
dB(A)
3
3
επίπεδο ήχου)
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah =
Αβεβαιότητα K =
m/s2
m/s2
4,4
1,5
4,4
1,5
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που αναφέρεται στο παρόν
ενημερωτικό φυλλάδιο, μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη
δοκιμή που αναφέρεται στο πρότυπο EN60745 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την αρχική αξιολόγηση της έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο επίπεδο εκπομπής
κραδασμών αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο χρησιμοποιηθεί σε
άλλες εφαρμογές, με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
περίπτωση κακής συντήρησης, η εκπομπή κραδασμών
ενδέχεται να διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου λειτουργίας.
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης σε κραδασμούς
πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το
εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή ο χρόνος που
λειτουργεί χωρίς να εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό ενδέχεται
να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη
διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας για να
προστατεύσετε το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι: συντήρηση του εργαλείου
Ευθυς λειαντηρας 18 V
DCG426
Η εταιρεία DeWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που περιγράφονται
στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση
με τα εξής πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/EK, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-23:2013.
Αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται και με τις Οδηγίες
2014/30/ΕΕ και 2011/65/ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με την DeWALT στην παρακάτω
διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του
τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί την παρούσα δήλωση εκ
μέρους της εταιρείας DeWALT.
Markus Rompel
Διευθυντής Μηχανολογικού τμήματος
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
05.05.2017
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο σοβαρότητας
για κάθε προειδοποιητική λέξη. Παρακαλούμε διαβάστε το
εγχειρίδιο και δώστε προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη επικίνδυνη
κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
θα μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική που δεν έχει
σχέση με προσωπικό τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει υλική ζημιά.
143
Βάρος
Ελληνικά
Μπαταρίες
Αρ. κατ.
VDC
Ah
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
Φορτιστές/Χρόνοι φόρτισης (λεπτά)
Βάρος (kg) DCB107
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας για τα
ηλεκτρικά εργαλεία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε όλες τις
προειδοποιήσεις ασφαλείας και όλες τις οδηγίες. Η
μη τήρηση όλων των προειδοποιήσεων και των οδηγιών
ενδέχεται να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και
σοβαρό τραυματισμό.
ΔΙΑΤΗΡΉΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ
ΑΝΑΦΟΡΆ
Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» σε όλες τις προειδοποιήσεις,
αναφέρεται σε εργαλείο που τροφοδοτείται με ρεύμα από το
ηλεκτρικό δίκτυο (με καλώδιο) ή σε εργαλείο που λειτουργεί με
μπαταρία (ασύρματο).
1) Ασφάλεια χώρου εργασίας
α ) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και καλά
φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι ή σκοτεινοί χώροι,
αποτελούν αιτία ατυχημάτων.
β ) Μη λειτουργείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε
εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως όταν υπάρχουν
εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία
δημιουργούν σπινθήρες που μπορούν να προκαλέσουν
ανάφλεξη στη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
γ ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα παρευρισκόμενα
άτομα όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο.
Η απόσπαση της προσοχής σας μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου.
2) Ηλεκτρική ασφάλεια
144
α ) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων πρέπει
να ταιριάζουν με τις πρίζες. Μην τροποποιείτε
ποτέ το βύσμα με οποιονδήποτε τρόπο. Μη
χρησιμοποιείτε τυχόν βύσματα προσαρμογέα με
γειωμένα (με γείωση εδάφους) ηλεκτρικά εργαλεία.
Με μη τροποποιημένα βύσματα και κατάλληλες πρίζες
ελαττώνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
β ) Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας με
γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες, καλοριφέρ,
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
εστίες κουζινών και ψυγεία. Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
αυξάνεται όταν το σώμα σας είναι γειωμένο.
γ ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή ή
σε συνθήκες υγρασίας. Η είσοδος νερού σε ηλεκτρικό
εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
δ ) Μην καταπονείτε υπερβολικά το καλώδιο. Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για τη μεταφορά,
το τράβηγμα ή την αποσύνδεση του ηλεκτρικού
εργαλείου. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από
θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές και κινούμενα
μέρη. Καλώδια που έχουν υποστεί ζημιά ή περιπλεγμένα
καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ε ) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο
σε εξωτερικό χώρο, να χρησιμοποιείτε μόνο
καλώδια προέκτασης που είναι κατάλληλα για
χρήση σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση καλωδίου
κατάλληλου για χρήση σε εξωτερικό χώρο ελαττώνει τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ζ ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία ηλεκτρικού
εργαλείου σε χώρο με υψηλή υγρασία,
χρησιμοποιήστε παροχή ηλεκτροδότησης με
προστασία από ρεύματα διαρροής (RCD). Η χρήση
μιας διάταξης RCD ελαττώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
3) Προσωπική ασφάλεια
α ) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε τι κάνετε
και χρησιμοποιείτε την κοινή λογική κατά τη χρήση
ενός ηλεκτρικού εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο εάν είστε
κουρασμένος(-η) ή υπό την επήρεια ναρκωτικών,
αλκοόλ ή φαρμακευτικής αγωγής. Μια μόνο στιγμή
απόσπασης της προσοχής σας καθώς χειρίζεστε
ηλεκτρικά εργαλεία, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό
προσωπικό τραυματισμό.
β ) Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό.
Να φοράτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως μάσκας για τη σκόνη,
αντιολισθητικών υποδημάτων, κράνους ή προστατευτικών
ακουστικών για τις ανάλογες συνθήκες, θα ελαττώσει τους
προσωπικούς τραυματισμούς.
γ ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του εργαλείου.
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση
Off προτού συνδέσετε το εργαλείο στην πρίζα ή/
και στην μπαταρία, καθώς και προτού σηκώσετε
Ελληνικά
ή μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά ηλεκτρικών
εργαλείων με το δάκτυλό σας στο διακόπτη ή η σύνδεση
στην πρίζα εργαλείων με το διακόπτη στη θέση On ενέχουν
κίνδυνο ατυχήματος.
δ ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί
προτού ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Ένα
κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει αφεθεί προσαρτημένο
σε κινητό τμήμα του ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να
προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό.
ε ) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε απομακρυσμένα
σημεία. Φροντίστε να έχετε πάντοτε την κατάλληλη
στάση και να διατηρείτε την ισορροπία σας. Κατ’
αυτόν τον τρόπο θα έχετε καλύτερο έλεγχο του εργαλείου
σε απροσδόκητες καταστάσεις.
ζ)
Να είστε ντυμένοι κατάλληλα. Μην φοράτε φαρδιά
ενδύματα ή κοσμήματα. Διατηρείτε τα μαλλιά, τα
ενδύματα και τα γάντια σας μακριά από κινούμενα
μέρη. Τα φαρδιά ενδύματα, τα κοσμήματα ή τα μακριά
μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα κινούμενα μέρη.
η ) Εάν οι συσκευές παρέχονται με σύνδεση
συστημάτων αφαίρεσης και συλλογής σκόνης,
φροντίστε τα συστήματα αυτά να είναι συνδεδεμένα
και να χρησιμοποιούνται κατάλληλα. Η χρήση
συστήματος συλλογής σκόνης μπορεί να ελαττώσει τους
κινδύνους που σχετίζονται με τη σκόνη.
4) Χρήση και φροντίδα των ηλεκτρικών
εργαλείων
α ) Μη ζορίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Χρησιμοποιείτε
το κατάλληλο εργαλείο ανάλογα με την εφαρμογή. Η
εργασία θα πραγματοποιηθεί με καλύτερο και πιο ασφαλή
τρόπο όταν εκτελείται από το σωστά επιλεγμένο ηλεκτρικό
εργαλείο με τον προβλεπόμενο ρυθμό.
β ) Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν ο διακόπτης δεν
μεταβαίνει στις θέσεις On (Ενεργοποίηση) και Off
(Απενεργοποίηση). Οποιοδήποτε εργαλείο δεν μπορεί
να ελεγχθεί μέσω του διακόπτη του, είναι επικίνδυνο και
πρέπει να επισκευαστεί.
γ ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα ή και την
μπαταρία από το ηλεκτρικό εργαλείο πριν κάνετε
οποιεσδήποτε ρυθμίσεις, αλλαγές παρελκόμενων
ή πριν αποθηκεύσετε οποιοδήποτε ηλεκτρικό
εργαλείο. Αυτού του είδους τα μέτρα ασφαλείας
ελαττώνουν τον κίνδυνο τυχαίας θέσης του ηλεκτρικού
εργαλείου σε λειτουργία.
δ ) Αποθηκεύετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη όπου μπορούν
να τα προσεγγίσουν παιδιά και μην επιτρέπετε τη
χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου από άτομα που
δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό ή με τις οδηγίες
χρήσης του. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν
χρησιμοποιούνται από μη εκπαιδευμένους χειριστές.
ε ) Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία. Ελέγξτε για τυχόν
εσφαλμένη ευθυγράμμιση ή ενσφήνωση κινούμενων
μερών, για τυχόν θραύση εξαρτημάτων και για
τυχόν άλλες καταστάσεις που μπορεί να επηρεάσουν
τη λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά, φροντίστε
για την επισκευή του πριν το χρησιμοποιήσετε. Πολλά
ατυχήματα έχουν προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που
δεν έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
ζ ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και καθαρά.
Τα κατάλληλα συντηρημένα εργαλεία κοπής με αιχμηρά
άκρα κοπής έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται ευκολότερα.
η) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα
παρελκόμενα και τα τρυπάνια κ.λπ. σύμφωνα
με τις παρούσες οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη
τις συνθήκες εργασίας και την εργασία που
πρόκειται να πραγματοποιηθεί. Η χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου για εργασίες διαφορετικές από
αυτές για τις οποίες προορίζεται, μπορεί να οδηγήσει σε
επικίνδυνη κατάσταση.
5) Χρήση και φροντίδα των εργαλείων με
μπαταρία
α ) Επαναφορτίζετε μόνο με το φορτιστή που
καθορίζεται από τον κατασκευαστή. Φορτιστής που
είναι κατάλληλος για έναν τύπο μπαταριών, μπορεί να
ενέχει κίνδυνο πυρκαγιάς όταν χρησιμοποιείται με άλλο
τύπο μπαταριών.
β ) Χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία μόνο με τις
ειδικά καθορισμένες μπαταρίες. Η χρήση μπαταριών
άλλου τύπου ενέχει κίνδυνο τραυματισμού και πυρκαγιάς.
γ ) Όταν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται, διατηρείτε
την μακριά από άλλα μεταλλικά αντικείμενα, όπως
συνδετήρες, νομίσματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες
ή άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα που μπορεί
να προκαλέσουν ηλεκτρική επαφή μεταξύ των
δύο ακροδεκτών της μπαταρίας. Η βραχυκύκλωση
των ακροδεκτών της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει
εγκαύματα ή και πυρκαγιά.
δ ) Κάτω από συνθήκες κακομεταχείρισης, μπορεί να
εκτοξευτεί υγρό από τη μπαταρία. Αποφύγετε την
επαφή με το υγρό αυτό. Εάν έλθετε σε επαφή κατά
λάθος, ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Σε περίπτωση
που το υγρό έλθει σε επαφή με τα μάτια σας, ζητήστε
ιατρική βοήθεια. Το υγρό που εκτοξεύεται από τη
μπαταρία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς ή εγκαύματα.
6) Συντήρηση (Σέρβις)
α ) Φροντίζετε η συντήρηση του ηλεκτρικού εργαλείου
να πραγματοποιείται από πιστοποιημένο για
επισκευές άτομο, με τη χρήση μόνο πανομοιότυπων
ανταλλακτικών. Κατ’ αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η
ασφάλεια του ηλεκτρικού εργαλείου.
ΠΡΌΣΘΕΤΟΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟΙ ΚΑΝΌΝΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ
Προειδοποιήσεις ασφαλείας κοινές για
τη λείανση
α ) Αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο προορίζεται να
λειτουργεί ως λειαντήρας. Διαβάστε όλες τις
145
Ελληνικά
προειδοποιήσεις ασφαλείας, τις οδηγίες, τις
απεικονίσεις και τις προδιαγραφές που συνοδεύουν
αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο. Η μη τήρηση
οποιασδήποτε από τις οδηγίες που αναφέρονται πιο κάτω
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά
και/ή σοβαρό τραυματισμό.
β ) Εργασίες όπως γυαλοχάρτισμα, χρήση
συρματόβουρτσας, στίλβωση και κοπή δεν
συνιστάται να εκτελούνται με αυτό το ηλεκτρικό
εργαλείο. Οι εργασίες για τις οποίες δεν έχει σχεδιαστεί
το εργαλείο μπορεί να δημιουργήσουν κίνδυνο και να
προκαλέσουν σωματική βλάβη.
γ ) Χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που έχουν
σχεδιαστεί ειδικά και συνιστώνται από τον
κατασκευαστή του εργαλείου. Το γεγονός ότι
ένα παρελκόμενο μπορεί να προσαρτηθεί στο
ηλεκτρικό εργαλείο, δεν σημαίνει ότι διασφαλίζεται η
ασφαλής λειτουργία.
δ ) Η ονομαστική ταχύτητα του παρελκόμενου πρέπει
να είναι τουλάχιστον ίση με τη μέγιστη ταχύτητα
που αναγράφεται επάνω στο ηλεκτρικό εργαλείο. Τα
παρελκόμενα που λειτουργούν σε ταχύτητα μεγαλύτερη
από την ονομαστική τους, ενδέχεται να υποστούν θραύση
και να πεταχτούν μακριά.
ε ) Η εξωτερική διάμετρος και το πάχος του
παρελκόμενου πρέπει να βρίσκεται εντός
της ονομαστικής τιμής χωρητικότητας του
ηλεκτρικού εργαλείου. Δεν είναι δυνατή η προστασία
ή ο έλεγχος σε επαρκή βαθμό των παρελκόμενων με
λανθασμένο μέγεθος.
ζ)
Το μέγεθος του άξονα υποδοχής των τροχών, των
φλαντζών, των προστατευτικών υποστήριξης ή
οποιουδήποτε άλλου παρελκόμενου πρέπει να
ταιριάζει στον άξονα του ηλεκτρικού εργαλείου. Τα
παρελκόμενα με οπές άξονα υποδοχής που δεν ταιριάζουν
με το υλικό με το οποίο είναι εξοπλισμένο το ηλεκτρικό
εργαλείο, δεν διατηρούν την ισορροπημένη θέση τους,
δονούνται υπερβολικά και μπορεί να οδηγήσουν σε
απώλεια του ελέγχου.
η ) Οι τροχοί ή άλλα αξεσουάρ που είναι στερεωμένα
σε στέλεχος, πρέπει να εισάγονται πλήρως μέσα στο
κολάρο ή στο τσοκ. Αν το στέλεχος δεν συγκρατείται
επαρκώς και/ή αν το προεξέχον τμήμα στελέχους του
τροχού έχει μεγάλο μήκος, ο τοποθετημένος τροχός
μπορεί να αποσυνδεθεί και να τιναχτεί με υψηλή ταχύτητα.
θ) Μη χρησιμοποιείτε κατεστραμμένα παρελκόμενα.
Πριν από κάθε χρήση, επιθεωρήστε τα παρελκόμενα
όπως το λειαντικό τροχό για θραύσματα και ρωγμές,
τα προστατευτικά υποστήριξης για ρωγμές, οπές
ή υπερβολική φθορά και τη συρματόβουρτσα για
χαλαρά ή σπασμένα σύρματα. Σε περίπτωση πτώσης
του ηλεκτρικού εργαλείου ή κάποιου παρελκόμενου,
επιθεωρήστε για τυχόν ζημιά ή τοποθετήστε ένα μη
κατεστραμμένο παρελκόμενο. Μετά την επιθεώρηση
και την τοποθέτηση ενός παρελκόμενου, φροντίστε
να παραμείνετε, εσείς και τυχόν άτομα που
146
βρίσκονται δίπλα σας, μακριά από την επιφάνεια του
περιστρεφόμενου παρελκόμενου και λειτουργήστε
το εργαλείο σε μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο επί
ένα λεπτό. Τα κατεστραμμένα παρελκόμενα πρέπει
φυσιολογικά να διασπαστούν κατά τη διάρκεια αυτού
του ελέγχου.
ι) Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό.
Ανάλογα με την εφαρμογή, χρησιμοποιείτε
προστατευτική προσωπίδα, προστατευτικά γυαλιά
ή γυαλιά ασφαλείας. Ανάλογα με το τι χρειάζεται,
χρησιμοποιείτε μάσκα για τη σκόνη, προστατευτικά
για τα αυτιά, γάντια και ποδιά εργαστηρίου που
μπορεί να αποτρέψει την επαφή με μικρά θραύσματα
από τη λείανση ή από το υπό κατεργασία τεμάχιο.
Τα προστατευτικά για τα μάτια πρέπει να μπορούν να
σταματούν τα ιπτάμενα υπολείμματα που δημιουργούνται
από τις διάφορες εργασίες. Η μάσκα για τη σκόνη ή ο
αναπνευστήρας πρέπει να μπορούν να φιλτράρουν τα
σωματίδια που δημιουργούνται από την εκάστοτε εργασία.
Η παρατεταμένη έκθεση σε θόρυβο υψηλής έντασης
μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.
κ) Διατηρείτε τυχόν παραβρισκόμενα άτομα σε
ασφαλή απόσταση από το χώρο εργασίας. Όποιος
εισέρχεται στο χώρο εργασίας πρέπει να φοράει
ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό. Τυχόν θραύσματα
από το υπό κατεργασία τεμάχιο ή από παρελκόμενο
που έχει σπάσει μπορεί να πεταχτούν μακριά και να
προκαλέσουν τραυματισμό σε σημείο εκτός της άμεσης
περιοχής εργασίας.
λ)
Κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο μόνο από τις
μονωμένες επιφάνειες συγκράτησης όταν εκτελείτε
κάποια εργασία κατά την οποία το εργαλείο κοπής
μπορεί να έρθει σε επαφή με κρυμμένα καλώδια.
Τυχόν επαφή με καλώδιο υπό τάση θα θέσει υπό τάση
και τα εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη του ηλεκτρικού
εργαλείου και θα μπορούσε να προκαλέσει ηλεκτροπληξία
του χειριστή.
μ)
Πάντα να κρατάτε το εργαλείο σταθερά στο χέρι
(στα χέρια) σας κατά την έναρξη λειτουργίας. Η
ροπή αντίδρασης του μοτέρ, καθώς επιταχύνει στην
πλήρη ταχύτητα, μπορεί να προκαλέσει περιστροφή
του εργαλείου.
ν)
Να χρησιμοποιείτε σφιγκτήρες για την υποστήριξη
του τεμαχίου εργασίας, όταν αυτό είναι πρακτικό.
Ποτέ μην κρατάτε ένα μικρό τεμάχιο εργασίας με το
ένα χέρι και το εργαλείο με το άλλο κατά τη χρήση.
Η στερέωση ενός μικρού εργαλείου με σύσφιξη σας
επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το χέρι (τα χέρια) σας για να
ελέγχετε το εργαλείο. Τα στρογγυλά υλικά όπως ράβδοι
καβίλιας ή σωλήνες έχουν την τάση να κυλούν κατά την
κοπή τους και μπορούν να κάνουν το κοπτικό εξάρτημα να
μαγκώσει ή να αναπηδήσει προς το μέρος σας.
ξ)
Ποτέ μην αφήνετε το ηλεκτρικό εργαλείο κάτω
εάν δεν έχει σταματήσει εντελώς να κινείται το
παρελκόμενο. Το περιστρεφόμενο παρελκόμενο μπορεί
να αδράξει την επιφάνεια και να χάσετε τον έλεγχο
του εργαλείου.
Ελληνικά
ο)
Αφού αλλάξετε αξεσουάρ ή πραγματοποιήσετε
οποιεσδήποτε ρυθμίσεις, βεβαιωθείτε ότι το
παξιμάδι κολάρου, το τσοκ ή οποιεσδήποτε άλλες
συσκευές ρύθμισης έχουν συσφιχτεί καλά. Η χαλαρές
διατάξεις ρύθμισης μπορεί να μετακινηθούν απροσδόκητα,
προκαλώντας απώλεια ελέγχου, ενώ τα λασκαρισμένα
περιστρεφόμενα εξαρτήματα θα εκτοξευτούν με ορμή.
π) Μη θέτετε το εργαλείο σε λειτουργία ενόσω το
μεταφέρετε. Η τυχαία επαφή με το περιστρεφόμενο
παρελκόμενο μπορεί να προκαλέσει το μάγκωμα στα
ρούχα σας, τραβώντας το παρελκόμενο προς το σώμα σας.
ρ)
Καθαρίζετε τακτικά τις οπές αερισμού του
ηλεκτρικού εργαλείου. Ο ανεμιστήρας του κινητήρα
έλκει τη σκόνη στο εσωτερικό του περιβλήματος και η
υπερβολική συσσώρευση μετάλλου σε σκόνη μπορεί να
ενέχει κινδύνους λόγω του ρεύματος.
σ) Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο κοντά σε εύφλεκτα
υλικά. Οι σπινθήρες μπορούν να προκαλέσουν ανάφλεξη
των υλικών αυτών.
τ) Μη χρησιμοποιείτε παρελκόμενα που απαιτούν
ψυκτικό σε υγρή μορφή. Η χρήση νερού ή άλλης
ψυκτικής ουσίας σε υγρή
ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΓΙΑ ΌΛΕΣ ΤΙΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΕΣ
Αιτίες της ανάδρασης και πρόληψή της από
το χειριστή
Η ανάδραση («κλότσημα») είναι μια ξαφνική αντίδραση λόγω
σύνθλιψης ή εμπλοκής του περιστρεφόμενου τροχού, του
προστατευτικού υποστήριξης, της βούρτσας ή οποιουδήποτε
άλλου παρελκόμενου. Η σύνθλιψη ή η εμπλοκή προκαλεί το
απότομο σταμάτημα του περιστρεφόμενου παρελκόμενου,
γεγονός που με τη σειρά του προκαλεί τη βίαιη μετακίνηση
του ανεξέλεγκτου ηλεκτρικού εργαλείου προς την κατεύθυνση
αντίθετα από την κατεύθυνση περιστροφής του παρελκόμενου στο
σημείο ενσφήνωσης.
Για παράδειγμα, εάν συμβεί εμπλοκή ή σύνθλιψη του λειαντικού
τροχού από το υπό κατεργασία αντικείμενο, η ακμή του τροχού
που εισήλθε στο σημείο σύνθλιψης μπορεί να σκάψει προς το
εσωτερικό του υλικού, προκαλώντας την εξαγωγή ή την ανάδραση
του τροχού. Ο τροχός μπορεί είτε να μεταπηδήσει προς τον
χειριστή ή μακριά από αυτόν, ανάλογα με την κίνηση του τροχού
στο σημείο σύνθλιψης. Επίσης, οι λειαντικοί τροχοί μπορούν να
υποστούν θραύση υπό αυτές τις συνθήκες.
Η ανάδραση είναι αποτέλεσμα κακής χρήσης του εργαλείου ή/και
λανθασμένων διαδικασιών ή συνθηκών λειτουργίας, ενώ μπορεί
να αποφευχθεί λαμβάνοντας τις κατάλληλες προφυλάξεις που
αναφέρονται παρακάτω:
α ) Κρατάτε συνεχώς σταθερά το πριόνι και
τοποθετήστε το σώμα και τους βραχίονές σας έτσι
ώστε να μπορείτε να αντισταθείτε στις δυνάμεις
ανάδρασης. Χρησιμοποιείτε πάντοτε τη βοηθητική
λαβή, εφόσον παρέχεται, για μέγιστο έλεγχο σε
περίπτωση ανάδρασης ή κατά την αντίδραση
λόγω ροπής κατά τη διάρκεια της εκκίνησης του
εργαλείου. Ο χειριστής μπορεί να ελέγξει την αντίδραση
λόγω ροπής ή τις δυνάμεις ανάδρασης, εάν ληφθούν οι
κατάλληλες προφυλάξεις.
β ) Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν εργάζεστε
σε γωνίες, αιχμηρές ακμές κ.λπ. Αποφεύγετε την
αναπήδηση και εμπλοκή του παρελκόμενου. Οι
γωνίες, οι αιχμηρές ακμές ή η αναπήδηση έχουν την
τάση να προκαλούν εμπλοκή του περιστρεφόμενου
παρελκόμενου, προκαλώντας απώλεια του ελέγχου
ή ανάδραση.
γ ) Μην προσαρτάτε ποτέ λεπίδες αλυσοπρίονου
για χάραξη ξύλου ή οδοντωτές λεπίδες πριονιού.
Οι λεπίδες αυτές προκαλούν συχνά ανάδραση και
απώλεια ελέγχου.
δ ) Πάντα να προωθείτε το αξεσουάρ μέσα στο υλικό
στην ίδια κατεύθυνση με την οποία το κοπτικό άκρο
εξέρχεται από το υλικό (που είναι η ίδια κατεύθυνση
που πετάγονται τα πριονίδια). Η προώθηση του
εργαλείου προς τη λανθασμένη κατεύθυνση κάνει το
κοπτικό άκρο του κοπτικού εργαλείου να κινηθεί έξω από
το τεμάχιο εργασίας και να τραβήξει το εργαλείο στην
κατεύθυνση της προώθησής του.
ε ) Όταν χρησιμοποιείτε περιστροφικές λίμες, τροχούς
κοπής, κοπτικά υψηλής ταχύτητας ή κοπτικά
καρβιδίου του βολφραμίου, πάντα να έχετε το
τεμάχιο εργασίας στερεωμένο με ασφάλεια. Αυτοί
οι τροχοί θα μαγκώσουν σε περίπτωση που λάβουν
ελαφρά κλίση μέσα στην αυλάκωση κοπής και μπορεί να
δημιουργήσουν ανάδραση (κλώτσημα). Όταν μαγκώσει
ένας τροχός κοπής, συνήθως σπάζει ο ίδιος ο τροχός. Όταν
μαγκώσει μια περιστροφική λίμα, ένα κοπτικό υψηλής
ταχύτητας ή ένα κοπτικό καρβιδίου του βολφραμίου,
μπορεί αυτό το αξεσουάρ να αναπηδήσει έξω από την
αυλάκωση και θα μπορούσατε να χάσετε τον έλεγχο
του εργαλείου.
Προειδοποιήσεις ασφαλείας ειδικά για
εργασίες τροχίσματος και κοπής
α ) Χρησιμοποιείτε μόνο τύπους τροχών που
συνιστώνται για το ηλεκτρικό εργαλείο σας και μόνο
για τις συνιστώμενες εφαρμογές. Για παράδειγμα:
Μη λειαίνετε με το πλευρό τροχού κοπής. Οι λειαντικοί
τροχοί κοπής προορίζονται για τρόχισμα με την περιφέρεια
μόνο, ενώ αν εφαρμοστούν πλευρικές δυνάμεις στους
τροχούς αυτούς, μπορεί να προκληθεί θραύση τους.
β ) Για κώνους και κυλινδράκια λείανσης με σπείρωμα,
να χρησιμοποιείτε μόνο στελέχη τροχών που δεν
έχουν υποστεί ζημιά, με σωστό μέγεθος και μήκος
και με φλάντζα αυχένα χωρίς προεξοχή. Τα κατάλληλα
στελέχη μειώνουν τις πιθανότητες θραύσης.
γ ) Μη «σφηνώσετε» έναν τροχό κοπής και μην
εφαρμόζετε υπερβολική πίεση. Μην επιχειρείτε να
πραγματοποιήσετε υπερβολικό βάθος κοπής. Η
υπερβολική καταπόνηση του τροχού αυξάνει το φορτίο και
την ευπάθεια σε συστροφή ή τσάκισμα του τροχού μέσα
147
Ελληνικά
στην τομή και επομένως την πιθανότητα ανάδρασης ή
θραύσης του τροχού.
δ ) Μην τοποθετείτε το χέρι σας σε ευθεία με τον
περιστρεφόμενο τροχό ή πίσω από αυτόν. Αν ο
τροχός, στο σημείο χρήσης του, κινείται μακριά από το χέρι
σας, μια πιθανή ανάδραση (κλώτσημα) μπορεί να κάνει τον
τροχό και το ηλεκτρικό εργαλείο να τιναχτούν κατευθείαν
προς το μέρος σας.
ε ) Όταν ο τροχός έχει σφηνώσει, μπλοκάρει ή
έχει διακοπεί η κοπή για οποιονδήποτε λόγο,
απενεργοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο και
κρατήστε το ακίνητο, μέχρι να σταματήσει τελείως
ο τροχός. Ποτέ μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε τον
τροχό κοπής από την τομή ενώ ο τροχός κινείται,
διαφορετικά μπορεί να προκύψει ανάδραση.
Διερευνήστε και πάρτε διορθωτικά μέτρα για να εξαλείψετε
το αίτιο του σφηνώματος ή μαγκώματος του τροχού.
ζ)
Μην επανεκκινήσετε την εργασία κοπής μέσα στο
κατεργαζόμενο τεμάχιο. Αφήστε πρώτα τον τροχό να
φθάσει σε πλήρη ταχύτητα και προσεκτικά εισάγετέ
τον πάλι στην κοπή. Ο τροχός μπορεί να μαγκώσει, να
κινηθεί προς το μέρος σας ή να παρουσιάσει ανάδραση
(κλώτσημα) αν το ηλεκτρικό εργαλείο επανεκκινηθεί ενώ
είναι μέσα στο τεμάχιο εργασίας.
η)
Να υποστηρίζετε τα μεγάλα φύλλα ή τα υπερμεγέθη
τεμάχια εργασίας ώστε να ελαχιστοποιείτε τον
κίνδυνο σφηνώματος και ανάδρασης του τροχού.
Τα μεγάλα τεμάχια εργασίας τείνουν να κάμπτονται
υπό το ίδιο τους το βάρος. Τα στηρίγματα πρέπει να
τοποθετούνται κάτω από το τεμάχιο εργασίας κοντά στη
γραμμή κοπής και στο άκρο του τεμαχίου εργασίας και στις
δύο πλευρές του τροχού.
θ) Να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί όταν δημιουργείτε
«κοπή εσωτερικού ανοίγματος» σε υπάρχοντες
τοίχους ή άλλες τυφλές περιοχές. Ο τροχός που
προεξέχει μπορεί να κόψει σωλήνες αερίου ή νερού,
ηλεκτρικά καλώδια ή αντικείμενα που μπορεί να
προκαλέσουν ανάδραση.
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών ασφαλείας και
την εφαρμογή διατάξεων ασφαλείας, ορισμένοι υπολειπόμενοι
κίνδυνοι δεν μπορούν να αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
• Βλάβη της ακοής.
• Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω
εκτινασσόμενων σωματιδίων.
• Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω της θέρμανσης των αξεσουάρ
κατά τη λειτουργία.
• Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω παρατεταμένης χρήσης.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για λειτουργία μόνο
σε μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε εάν η τάση της μπαταρίας
ανταποκρίνεται στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα
με τα δεδομένα. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η τάση του φορτιστή
αντιστοιχεί στην τάση του ηλεκτρικού δικτύου.
148
Ο φορτιστής της DeWALT διαθέτει διπλή μόνωση
σύμφωνα με το πρότυπο EN60335. Κατά συνέπεια,
δεν απαιτείται καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί βλάβη, πρέπει να
αντικατασταθεί από ειδικά διαμορφωμένο καλώδιο που
διατίθεται μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DeWALT.
Χρήση προέκτασης
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται προεκτάσεις εκτός και αν
είναι απολύτως απαραίτητο. Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένη
προέκταση, κατάλληλη για την είσοδο ρεύματος του φορτιστή
σας (ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος
του αγωγού είναι 1 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι 30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να ξετυλίγετε πάντοτε το
καλώδιο εντελώς.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Φορτιστές
Οι φορτιστές DeWALT δεν απαιτούν καμία ρύθμιση και έχουν
σχεδιαστεί για να λειτουργούν όσο το δυνατόν πιο απλά.
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας για κάθε
τύπο φορτιστή μπαταρίας
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει
σημαντικές οδηγίες ασφάλειας και λειτουργίας για συμβατούς
φορτιστές μπαταριών (ανατρέξτε στα Τεχνικά Στοιχεία).
• Πριν χρησιμοποιήσετε το φορτιστή, διαβάστε όλες τις
οδηγίες και τις επισημάνσεις προσοχής πάνω στο φορτιστή,
το πακέτο μπαταριών και το προϊόν όπου χρησιμοποιείται το
πακέτο μπαταριών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην
επιτρέψετε να εισέλθει οποιοδήποτε υγρό μέσα στο
φορτιστή. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνιστούμε τη χρήση διάταξης
προστασίας από ρεύμα διαρροής με διαβάθμιση έντασης
ρεύματος διαρροής 30mA ή μικρότερη.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων. Για να μειώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού, φορτίζετε μόνο
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες DeWALT. Άλλοι
τύποι μπαταριών μπορεί να εκραγούν προκαλώντας
τραυματισμό και ζημιά.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται υπό
επίβλεψη ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με
τη συσκευή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπό ορισμένες συνθήκες, με το φορτιστή
συνδεδεμένο στην παροχή ρεύματος, οι εκτεθειμένες
επαφές φόρτισης μέσα στο φορτιστή μπορεί να
βραχυκυκλωθούν από ξένο υλικό. Τα ξένα υλικά με
αγώγιμες ιδιότητες, όπως είναι, αλλά χωρίς περιορισμός
σε αυτά, το σύρμα τριψίματος, το αλουμινόχαρτο ή
οποιαδήποτε συσσώρευση μεταλλικών σωματιδίων, θα
πρέπει να διατηρούνται μακριά από τις κοιλότητες των
φορτιστών. Πάντα αποσυνδέετε το φορτιστή από την
παροχή ρεύματος όταν δεν υπάρχει πακέτο μπαταριών
στην κοιλότητα. Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα
πριν επιχειρήσετε να τον καθαρίσετε.
Ελληνικά
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ΜΗΝ επιχειρήσετε να φορτίσετε το πακέτο μπαταριών
με οποιουσδήποτε φορτιστές άλλους από τους
αναφερόμενους στο παρόν εγχειρίδιο. Ο φορτιστής
και το πακέτο μπαταριών έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να
λειτουργούν μαζί.
Αυτοί οι φορτιστές δεν προορίζονται για χρήσεις άλλες
από φόρτιση επαναφορτιζόμενων μπαταριών DeWALT.
Οποιεσδήποτε άλλες χρήσεις μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο
πυρκαγιάς και ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
Μην εκθέσετε το φορτιστή σε βροχή ή χιόνι.
Τραβάτε το φις και όχι το καλώδιο όταν αποσυνδέετε
το φορτιστή. Έτσι θα μειωθεί ο κίνδυνος ζημιάς στο φις και
το καλώδιο.
Να βεβαιώνεστε ότι το καλώδιο έχει διευθετηθεί
έτσι ώστε να μην πατηθεί, να αποτελέσει αιτία
παραπατήματος ή να υποβληθεί με άλλο τρόπο σε ζημιά
ή καταπόνηση.
Μη χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης εκτός αν είναι
απολύτως απαραίτητο. Η χρήση ακατάλληλου καλωδίου
επέκτασης θα μπορούσε να επιφέρει κίνδυνο πυρκαγιάς και
ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε αντικείμενο πάνω στο
φορτιστή και μην τοποθετείτε το φορτιστή σε μαλακή
επιφάνεια που θα μπορούσε να φράξει τα ανοίγματα
αερισμού και να έχει ως αποτέλεσμα έντονη εσωτερική
θέρμανση. Τοποθετείτε το φορτιστή μακριά από οποιαδήποτε
πηγή θερμότητας. Ο φορτιστής αερίζεται μέσω ανοιγμάτων
στο πάνω και στο κάτω μέρος του περιβλήματος.
Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν το καλώδιο
ή το φις του έχει υποστεί ζημιά— φροντίστε να
αντικατασταθούν άμεσα.
Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν έχει δεχτεί
δυνατό χτύπημα, έχει πέσει ή αν έχει υποστεί ζημιά
με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Παραδώστε τον σε
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
Μην αποσυναρμολογήσετε το φορτιστή. Παραδώστε
τον σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις όταν απαιτείται
σέρβις ή επισκευή. Η λανθασμένη συναρμολόγηση μπορεί
να έχει ως αποτέλεσμα κίνδυνο ελαφράς ή θανατηφόρου
ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
Σε περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά,
αυτό πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα από τον κατασκευαστή,
τον αντιπρόσωπό του για σέρβις ή άτομο με παρόμοια
εξειδίκευση, ώστε να αποτραπεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.
Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα πριν
επιχειρήσετε οποιονδήποτε καθαρισμό. Έτσι θα μειωθεί
ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Με την αφαίρεση του πακέτου
μπαταριών δεν μειώνεται αυτός ο κίνδυνος.
ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να συνδέσετε 2 φορτιστές μαζί.
Ο φορτιστής έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με
κανονικό οικιακό ρεύμα 230 V. Μην επιχειρήσετε να τον
χρησιμοποιήσετε με οποιαδήποτε άλλη τάση. Αυτό δεν
ισχύει για το φορτιστή οχήματος.
Φόρτιση μιας μπαταρίας (Εικ. [Fig.] A)
1. Συνδέστε το φορτιστή σε κατάλληλη πρίζα πριν
τοποθετήσετε το πακέτο μπαταρίας.
2. Εισάγετε το πακέτο μπαταρίας 8 μέσα στο φορτιστή
και βεβαιωθείτε ότι το πακέτο μπαταρίας έχει τερματίσει
πλήρως στην κανονική του θέση μέσα στο φορτιστή. Η
κόκκινη λυχνία (φόρτισης) θα αναβοσβήνει επανειλημμένα
υποδηλώνοντας ότι έχει αρχίσει η διαδικασία φόρτισης.
3. Η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί όταν το κόκκινο φως είναι
μόνιμα αναμμένο. Τότε το πακέτο μπαταρίας είναι πλήρως
φορτισμένο και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε άμεσα ή να
το αφήσετε τοποθετημένο στο φορτιστή. Για να αφαιρέσετε
το πακέτο μπαταρίας από το φορτιστή, πατήστε το κουμπί
απασφάλισης της μπαταρίας 9 στο πακέτο μπαταρίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εξασφαλίσετε μέγιστη απόδοση και μέγιστη
ωφέλιμη ζωή των πακέτων μπαταριών λιθίου-ιόντων, φορτίστε
πλήρως το πακέτο μπαταρίας πριν την πρώτη χρήση.
Λειτουργία του φορτιστή
Ανατρέξτε στις παρακάτω ενδείξεις σχετικά με την κατάσταση
φόρτισης του πακέτου μπαταρίας.
Ενδείξεις φόρτισης
φορτίζει
πλήρως φορτισμένο
καθυστέρηση θερμού/ψυχρού
πακέτου μπαταριών*
*Στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, η κόκκινη λυχνία θα
συνεχίσει να αναβοσβήνει, αλλά θα είναι αναμμένη μια κίτρινη
ενδεικτική λυχνία. Αφού η μπαταρία φθάσει σε κατάλληλη
θερμοκρασία, η κίτρινη λυχνία θα σβήσει και ο φορτιστής θα
συνεχίσει τη διαδικασία φόρτισης.
Ο/Οι συμβατός(-οί) φορτιστής(-ές) δεν θα φορτίσουν μια
μπαταρία που παρουσιάζει βλάβη. Ο φορτιστής θα υποδηλώσει
τη βλάβη μπαταρίας μη ανάβοντας καθόλου τη λυχνία ή
εμφανίζοντας την ακολουθία αναβοσβησίματος: πρόβλημα
μπαταριών ή φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει πρόβλημα
με φορτιστή.
Αν ο φορτιστής υποδηλώνει πρόβλημα, δώστε το φορτιστή
και το πακέτο μπαταριών για έλεγχο σε εξουσιοδοτημένο
κέντρο σέρβις.
Καθυστερηση θερμου/ψυχρου πακετου μπαταριας
Αν ο φορτιστής ανιχνεύσει μπαταρία με υπερβολικά υψηλή
ή χαμηλή θερμοκρασία, ξεκινά αυτόματα μια Καθυστέρηση
θερμού/ψυχρού πακέτου μπαταρίας, αναστέλλοντας τη φόρτιση
έως ότου η μπαταρία έχει φθάσει σε κατάλληλη θερμοκρασία.
Κατόπιν, ο φορτιστής αρχίζει αυτόματα τη φόρτιση του πακέτου.
Αυτή η λειτουργία διασφαλίζει τη μέγιστη διάρκεια ζωής
της μπαταρίας.
ο μπαταρίας μη ανάβοντας λυχνία ή εμφανίζοντας ένα μοτίβο
αναβοσβησίματος που αντιστοιχεί σε μήνυμα αντικαταστήστε
το πακέτο μπαταρίας. Το πακέτο μπαταριών θα φορτίζεται σε
αυτή τη μικρότερη ταχύτητα σε όλον τον κύκλο φόρτισης και
149
Ελληνικά
δεν θα επιστρέψει στη μέγιστη ταχύτητα φόρτισης ακόμα και αν
η μπαταρία θερμανθεί.
Ο φορτιστής DCB118 είναι εξοπλισμένος με εσωτερικό
ανεμιστήρα σχεδιασμένο να ψύχει το πακέτο μπαταρίας. Ο
ανεμιστήρας θα ενεργοποιείται αυτόματα όταν χρειάζεται
να ψυχθεί το πακέτο μπαταρίας. Σε καμία περίπτωση μη
χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν ο ανεμιστήρας δεν λειτουργεί
σωστά ή αν είναι φραγμένες οι σχισμές αερισμού. Μην
επιτρέψετε την είσοδο ξένων αντικειμένων στο εσωτερικό
του φορτιστή.
Ηλεκτρονικό Σύστημα Προστασίας
Τα εργαλεία XR Li-Ion (λιθίου-ιόντων) έχουν σχεδιαστεί με
Ηλεκτρονικό Σύστημα Προστασίας το οποίο προστατεύει
τη μπαταρία από υπερφόρτωση, υπερθέρμανση ή
βαθιά εκφόρτιση.
Το εργαλείο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα αν ενεργοποιηθεί
το ηλεκτρονικό σύστημα προστασίας. Αν συμβεί αυτό,
τοποθετήστε τη μπαταρία λιθίου-ιόντων στο φορτιστή έως ότου
φορτιστεί πλήρως.
ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ
•
•
•
•
•
•
Στερέωση στον τοίχο
Αυτοί οι φορτιστές έχουν σχεδιαστεί να μπορούν α στερεωθούν
σε τοίχο ή να στέκονται όρθιοι πάνω σε τραπέζι ή επιφάνεια
εργασίας. Αν πρόκειται να στερεωθεί σε τοίχο, τοποθετήστε
το φορτιστή κοντά σε πρίζα ρεύματος και μακριά από γωνίες
ή άλλα εμπόδια που μπορεί να εμποδίζουν τη ροή του αέρα.
Χρησιμοποιήστε την πίσω πλευρά του φορτιστή ως πρότυπο
για τον καθορισμό της θέσης των βιδών στερέωσης στον τοίχο.
Στερεώστε το φορτιστή με ασφάλεια χρησιμοποιώντας βίδες
γυψοσανίδας (αγοράζονται ξεχωριστά) μήκους τουλάχιστον
25,4 mm με κεφαλή βίδας διαμέτρου τουλάχιστον 7–9 mm,
βιδωμένες σε ξύλο σε βέλτιστο βάθος με τρόπο ώστε κάθε βίδα
να προεξέχει περίπου 5,5 mm Ευθυγραμμίστε τις εγκοπές στην
πίσω πλευρά του φορτιστή με τις βίδες που προεξέχουν και
συμπλέξτε τις βίδες πλήρως μέσα στις εγκοπές.
Οδηγιες καθαρισμου του φορτιστη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα ρεύματος
AC πριν τον καθαρισμό. Οι ρύποι και το γράσο
μπορούν να αφαιρεθούν από τις εξωτερικές επιφάνειες
του φορτιστή με χρήση ενός πανιού ή μιας μαλακής,
μη μεταλλικής βούρτσας. Μη χρησιμοποιείτε νερό ή
οποιαδήποτε καθαριστικά διαλύματα. Ποτέ μην αφήσετε
οποιοδήποτε υγρό να εισέλθει στο εργαλείο. Ποτέ μη
βυθίσετε κανένα μέρος του εργαλείου σε υγρό.
Μπαταρία
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας για κάθε
τύπο μπαταρίας
Όταν παραγγέλνετε εφεδρικές μπαταρίες, φροντίστε να
συμπεριλάβετε τον αριθμό καταλόγου και την τάση.
Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη όταν αφαιρείται από
τη συσκευασία της. Προτού χρησιμοποιήσετε την μπαταρία
και τον φορτιστή, διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες
ασφαλείας. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις διαδικασίες φόρτισης
που περιγράφονται.
150
•
•
Μη φορτίσετε ή χρησιμοποιήσετε μπαταρία σε
εκρηκτική ατμόσφαιρα, όπως με παρουσία εύφλεκτων
υγρών, αερίων ή σκόνης. Η εισαγωγή ή αφαίρεση της
μπαταρίας από το φορτιστή μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη
της σκόνης ή των αναθυμιάσεων.
Ποτέ μην αναγκάσετε το πακέτο μπαταριών να εισέλθει
με τη βία στο φορτιστή. Μην τροποποιήσετε το πακέτο
μπαταριών με οποιονδήποτε τρόπο για να ταιριάζει
με μη συμβατό φορτιστή, γιατί το πακέτο μπαταριών
μπορεί να σπάσει προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό.
Φορτίζετε τα πακέτα μπαταριών μόνο σε φορτιστές DeWALT.
ΜΗΝ πιτσιλίζετε ή βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά.
Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το εργαλείο και
το πακέτο μπαταριών σε θέσεις όπου η θερμοκρασία
μπορεί να φθάσει ή να υπερβεί τους 40 ˚C (104 ˚F)
(όπως έξω από καλυμμένα μέρη ή σε μεταλλικά κτίρια το
καλοκαίρι).
Μην αποτεφρώσετε την μπαταρία ακόμη και εάν
έχει υποστεί σοβαρή ζημιά ή έχει φθαρεί εντελώς. Σε
περίπτωση πυρκαγιάς, η μπαταρία μπορεί να εκραγεί. Κατά
την καύση μπαταριών ιόντων λιθίου δημιουργούνται τοξικές
αναθυμιάσεις και υλικά.
Εάν το περιεχόμενο της μπαταρίας έρθει σε επαφή με το
δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως την περιοχή με ήπιο σαπούνι
και νερό. Εάν το υγρό της μπαταρίας εισέλθει στα μάτια,
ξεπλύνετε με άφθονο νερό επί 15 λεπτά ή έως ότου σταματήσει
ο ερεθισμός. Εάν η ιατρική βοήθεια είναι απαραίτητη, ο
ηλεκτρολύτης της μπαταρίας αποτελείται από ένα μίγμα υγρών
οργανικών υδρογονανθράκων και αλάτων λιθίου.
Τα περιεχόμενα των κυψελών μιας ανοιχτής μπαταρίας
μπορούν να προκαλέσουν ερεθισμό του αναπνευστικού
συστήματος. Αναπνεύστε καθαρό αέρα. Εάν τα συμπτώματα
επιμένουν, ζητήστε ιατρική βοήθεια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων. Το υγρό της
μπαταρίας ενδέχεται να είναι εύφλεκτο εάν εκτεθεί σε
σπινθήρα ή φλόγα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην επιχειρήσετε να ανοίξετε
το πακέτο μπαταριών για οποιονδήποτε λόγο. Αν το
περίβλημα του πακέτου μπαταριών είναι ραγισμένο ή έχει
υποστεί ζημιά, μην εισάγετε το πακέτο στο φορτιστή. Μη
συνθλίψετε, ρίξετε κάτω ή προξενήσετε ζημιά στο πακέτο
μπαταριών. Μη χρησιμοποιήσετε πακέτο μπαταριών ή
φορτιστή που έχει δεχθεί ισχυρό χτύπημα, έχει πέσει, έχει
πατηθεί από όχημα ή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε
τρόπο (π.χ τρυπηθεί με καρφί, χτυπηθεί με σφυρί,
πατηθεί). Μπορεί να προκληθεί ελαφρά ή θανατηφόρος
ηλεκτροπληξία. Τα πακέτα μπαταριών που έχουν υποστεί
ζημιά θα πρέπει να παραδίδονται στο κέντρο σέρβις
για ανακύκλωση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς. Μην
αποθηκεύετε ή μεταφέρετε το πακέτο μπαταρίας
με τρόπο ώστε μεταλλικά αντικείμενα να μπορούν
να έρθουν σε επαφή με εκτεθειμένους ακροδέκτες
μπαταρίας. Για παράδειγμα, μην τοποθετείτε το πακέτο
μπαταρίας μέσα σε ποδιές, τσέπες, εργαλειοθήκες,
Ελληνικά
κουτιά μεταφοράς προϊόντων, συρτάρια κλπ. μαζί με μη
στερεωμένα καρφιά, βίδες, κλειδιά κλπ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δεν χρησιμοποιείται το εργαλείο,
τοποθετείτε το με την πλευρά του σε σταθερή
επιφάνεια, όπου δεν θα αποτελέσει κίνδυνο λόγω
παραπατήματος ή πτώσης. Ορισμένα εργαλεία με
μεγάλα πακέτα μπαταριών μπορούν να στέκονται όρθια
πάνω στο πακέτο μπαταριών αλλά μπορεί να πέσουν
εύκολα αν σπρωχτούν.
Μεταφορά
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς. Η μεταφορά
μπαταριών μπορεί ενδεχομένως να γίνει αιτία πυρκαγιάς
αν οι πόλοι της μπαταρίας έρθουν κατά λάθος σε επαφή
με αγώγιμα υλικά. Κατά την μεταφορά μπαταριών
να βεβαιώνεστε ότι οι πόλοι των μπαταριών είναι
προστατευμένοι και καλά μονωμένοι από υλικά που
θα μπορούσαν να έρθουν σε επαφή μαζί τους και να
προκαλέσουν βραχυκύκλωμα.
Οι μπαταρίες DeWALT συμμορφώνονται με όλους τους
εφαρμόσιμους κανονισμούς μεταφορών προϊόντων, όπως
αυτοί καθορίζονται από τα βιομηχανικά και νομικά πρότυπα,
στα οποία περιλαμβάνονται ο Συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών
σχετικά με τη μεταφορά επικίνδυνων αγαθών, οι κανονισμοί
μεταφοράς επικίνδυνων αγαθών της Διεθνούς Ένωσης
Αερομεταφορών (IATA), οι διεθνείς ναυτιλιακοί κανονισμοί
περί επικίνδυνων αγαθών (IMDG) και η Ευρωπαϊκή συμφωνία
για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων αγαθών (ADR).
Τα στοιχεία και οι μπαταρίες λιθίου-ιόντων έχουν δοκιμαστεί
σύμφωνα με το τμήμα 38,3 του Εγχειριδίου και κριτηρίων
δοκιμών των συστάσεων των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη
μεταφορά επικίνδυνων αγαθών.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, n μεταφορά πακέτου
μπαταρίας DeWALT δεν θα εμπίπτει στην ταξινόμηση ενός
πλήρως ελεγχόμενου Επικίνδυνου υλικού Κλάσης 9. Γενικά,
μόνο μεταφορές που περιέχουν μπαταρία λιθίου-ιόντων με
ονομαστική τιμή ενέργειας μεγαλύτερη από 100 βατώρες (Wh)
θα απαιτεί να γίνονται ως πλήρως ελεγχόμενα φορτία Κλάσης
9. Σε όλες τις μπαταρίες λιθίου-ιόντων, η ονομαστική τους τιμή
σε βατώρες επισημαίνεται πάνω στη συσκευασία. Επιπλέον,
λόγω κανονιστικών περιπλοκών, η DeWALT δεν συνιστά τη
μεταφορά δι’ αέρος ξεχωριστών πακέτων μπαταριών λιθίουιόντων, ανεξάρτητα από την ονομαστική τιμή βατωρών. Οι
μεταφορές εργαλείων που περιέχουν μπαταρίες (συνδυασμένα
κιτ) μπορούν να γίνουν δι’ αέρος ως εξαίρεση αν η ονομαστική
τιμή σε βατώρες του πακέτου μπαταρίας δεν είναι μεγαλύτερη
από 100 Wh.
Ανεξάρτητα από το αν μια αποστολή θεωρείται εξαιρούμενη ή
πλήρως ρυθμιζόμενη, αποτελεί ευθύνη του αποστολέα να λάβει
υπόψη του τους πιο πρόσφατους κανονισμούς για τις απαιτήσεις
συσκευασίας, σήμανσης και τεκμηρίωσης.
Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ενότητα του
εγχειριδίου, παρέχονται καλή τη πίστη και πιστεύεται ότι είναι
ακριβείς κατά το χρόνο της σύνταξης του εγγράφου. Ωστόσο
δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή συναγόμενη. Αποτελεί
ευθύνη του αγοραστή να βεβαιωθεί ότι οι δραστηριότητές του
συμμορφώνονται με τους εφαρμοστέους κανονισμούς.
Μεταφορα της Μπαταριας FLEXVOLT
Η μπαταρία DeWALT FLEXVOLTTM διαθέτει δύο καταστάσεις:
Χρήσης και Μεταφοράς.
Κατάσταση Χρήσης: Όταν η μπαταρία FLEXVOLTTM δεν έχει
τοποθετηθεί σε προϊόν ή έχει τοποθετηθεί σε προϊόν DeWALT
18 V, θα λειτουργεί σαν μπαταρία 18 V. Όταν η μπαταρία
FLEXVOLTTM έχει τοποθετηθεί σε προϊόν 54 V ή 108 V (δύο
μπαταριών των 54 V), θα λειτουργεί σαν μπαταρία 54 V.
Κατάσταση Μεταφοράς: Όταν έχει τοποθετηθεί το καπάκι
στην μπαταρία FLEXVOLTTM, η μπαταρία είναι σε κατάσταση
μεταφοράς. Φυλάξτε το καπάκι για την περίπτωση μεταφοράς.
Όταν είναι σε κατάσταση
Μεταφοράς, οι σειρές των
κυψελών είναι ηλεκτρικά
αποσυνδεδεμένες μέσα στο
πακέτο μπαταρίας, με
αποτέλεσμα να θεωρείται ως 3 μπαταρίες με χαμηλότερη
ονομαστική τιμή βατωρών (Wh) αντί για 1 μπαταρία με
υψηλότερη ονομαστική τιμή βατωρών. Αυτή η αυξημένη
ποσότητα των 3 μπαταριών με τη μειωμένη ονομαστική τιμή
βατωρών μπορεί να κάνει εφικτή την εξαίρεση του πακέτου
μπαταριών από ορισμένους κανονισμούς μεταφορών που
επιβάλλονται στις μπαταρίες με υψηλότερη ονομαστική τιμή
βατωρών.
Για παράδειγμα, η τιμή Wh Παραδειγμα σημανσης χρησης και
Μεταφοράς μπορεί να είναι μεταφορας στην ετικετα
3 x 36 Wh, που σημαίνει 3
μπαταρίες των 36 Wh η μία.
Η τιμή Wh Χρήσης μπορεί
να είναι 108 Wh (υπονοείται 1 μπαταρία).
TM
Συστάσεις για την αποθήκευση
1. Το καλύτερο μέρος αποθήκευσης είναι ένα δροσερό και
στεγνό μέρος, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και την
υπερβολική ζέστη ή κρύο. Για βέλτιστη απόδοση και
διάρκεια ζωής, αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε θερμοκρασία
δωματίου όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
2. Για μεγάλο χρόνο φύλαξης, για τα καλύτερα αποτελέσματα
συνιστάται να αποθηκεύετε το πακέτο μπαταριών πλήρως
φορτισμένο, σε δροσερό, ξηρό μέρος, εκτός του φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πακέτα μπαταριών δεν θα πρέπει να
αποθηκεύονται τελείως εκφορτισμένα. Το πακέτο μπαταριών θα
χρειαστεί να επαναφορτιστεί πριν τη χρήση.
Ετικέτες στο φορτιστή και την μπαταρία
Επιπλέον των εικονογραμμάτων που χρησιμοποιούνται στο
εγχειρίδιο αυτό, οι ετικέτες πάνω στο φορτιστή και στο πακέτο
μπαταριών μπορεί να δείχνουν τα εξής εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.
Ανατρέξτε στα Tεχνικά δεδομένα για το
χρόνο φόρτισης.
151
Ελληνικά
•
Μην αγγίζετε με αγώγιμα αντικείμενα.
Μη φορτίζετε κατεστραμμένες μπαταρίες.
Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε
προσεκτικά και να κατανοήσετε το παρόν εγχειρίδιο.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Να μην εκτίθεται σε νερό.
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.
ροντίζετε για την άμεση αντικατάσταση τυχόν
Φ
ελαττωματικών καλωδίων.
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
φόρτιση να γίνεται μόνο σε θερμοκρασία από 4 °C
Η
έως 40 °C.
Μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο.
Απορρίψτε την μπαταρία με φιλικό προς το
περιβάλλον τρόπο.
ορτίζετε τα πακέτα μπαταριών DeWALT μόνο
Φ
με τους προβλεπόμενους φορτιστές DeWALT.
Η φόρτιση πακέτων μπαταριών άλλων από τις
προβλεπόμενες μπαταρίες DeWALT με χρήση
φορτιστή DeWALT μπορεί να προκαλέσει έκρηξή
τους ή άλλες επικίνδυνες καταστάσεις.
Μην πετάτε το πακέτο μπαταριών σε φωτιά.
ΧΡΗΣΗ (χωρίς καπάκι μεταφοράς). Παράδειγμα: Η
τιμή Wh είναι 108 Wh (1 μπαταρία με 108 Wh).
ΜΕΤΑΦΟΡΑ (με ενσωματωμένο καπάκι μεταφοράς).
Παράδειγμα: Η τιμή Wh είναι 3 x 36 Wh (3 μπαταρίες
των 36 Wh).
Τύπος μπαταριών
Το DCG426 λειτουργεί με πακέτο μπαταριών των 18 V.
Αυτά τα πακέτα μπαταριών μπορούν να χρησιμοποιηθούν:
DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B,
DCB185, DCB187, DCB546, DCB547. Για περισσότερες
πληροφορίες ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1 Ευθύ λειαντήρα
2Κλειδιά
1 Πακέτο μπαταρίας Li-Ion (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1
μοντέλα)
2 Πακέτα μπαταριών Li-Ion (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2
μοντέλα)
3 Πακέτα μπαταριών Li-Ion (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3
μοντέλα)
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα τμήματα ή τα
παρελκόμενα, οι οποίες μπορεί να συνέβησαν κατά τη διάρκεια
της μεταφοράς.
152
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
Θeεh Κωδικου Ημερομηνιας (Εικ. A)
Ο κωδικός ημερομηνίας 14 , ο οποίος περιλαμβάνει επίσης το
έτος κατασκευής, είναι τυπωμένος επάνω στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2018 XX XX
Έτος κατασκευής
Περιγραφή (εικ. A)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιήσετε ποτέ το
ηλεκτρικό εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα του. Μπορεί να
προκληθεί βλάβη ή προσωπικός τραυματισμός.
1 Διακόπτης ρόκερ ρύθμισης της ταχύτητας
2 Κουμπί ασφάλισης
3 Άξονας
4 Παξιμάδι κολάρου
5 Μικρό κλειδί (13 mm)
6 Μεγάλο κλειδί (17 mm)
7 Κολάρο (6,0 mm, 6,35 mm)
8 Μπαταρία
9 Κουμπί απελευθέρωσης μπαταρίας
10 Κορμός λειαντήρα
11 Αυχένας λειαντήρα
12 Φως εργασίας LED
13 Διακόπτης επιλογής ταχύτητας
14 Κωδικός ημερομηνίας
Προοριζομενη Χρηση
Ο ευθύς λειαντήρας σας σχεδιάστηκε για επαγγελματικές
εφαρμογές τροχίσματος. Το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί
με την πλήρη γκάμα των διαθέσιμων στο εμπόριο αξεσουάρ
λείανσης με μέγιστη διάμετρο 38 mm και εγκεκριμένη ταχύτητα
περιστροφής τουλάχιστον 25000 στροφών/λεπτό.
Να ΜΗ χρησιμοποιείται σε συνθήκες υγρασίας ή όταν υπάρχουν
εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
Αυτός ο λειαντήρας είναι ένα επαγγελματικό ηλεκτρικό εργαλείο.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με το εργαλείο.
Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται από
μη έμπειρους χειριστές.
• Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(περιλαμβανομένων παιδιών) που έχουν μειωμένες
Ελληνικά
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή
έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός αν
τα άτομα αυτά επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο για την
ασφάλειά τους. Τα παιδιά δεν πρέπει να μένουν ποτέ μόνα
τους με αυτό το προϊόν.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετε
την μπαταρία πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο σετ μπαταριών
και φορτιστές της DeWALT.
Εισαγωγή και αφαίρεση του πακέτου
μπαταριών από το εργαλείο (εικ. A)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τα καλύτερα αποτελέσματα, να βεβαιώνεστε ότι
το πακέτο μπαταριών 8 είναι πλήρως φορτισμένο.
Για Να Τοποθετησετε Το Πακετο
Μπαταριων Στη Λαβη Του Εργαλειου
1. Ευθυγραμμίστε το πακέτο μπαταριών 8 με τις ράγες μέσα
στη λαβή του εργαλείου.
2. Σπρώξτε το μέσα στη λαβή ώσπου να τερματίσει πλήρως
και να ασφαλίσει στο εργαλείο και βεβαιωθείτε ότι δεν
θα απασφαλιστεί.
Για να αφαιρεσετε το πακετο μπαταριων
απο το εργαλειο
1. Πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης 9 της μπαταρίας και
τραβήξτε σταθερά το πακέτο μπαταριών έξω από τη λαβή
του εργαλείου.
2. Εισάγετε το πακέτο μπαταριών μέσα στο φορτιστή
όπως περιγράφεται στο τμήμα περί φορτιστή του
παρόντος εγχειριδίου.
Πακετα μπαταριων με δεικτη φορτιου
(Εικ. A)
Ορισμένα πακέτα μπαταριών DeWALT περιλαμβάνουν ένα
δείκτη φορτίου. Αυτός αποτελείται από τρεις πράσινες λυχνίες
LED που υποδηλώνουν το επίπεδο του φορτίου που απομένει
στο πακέτο μπαταριών.
Για να ενεργοποιήσετε το δείκτη φορτίου, πατήστε και
κρατήστε πατημένο το κουμπί του δείκτη φορτίου. Θα ανάψει
ένας συνδυασμός των τριών πράσινων λυχνιών LED που είναι
ενδεικτικός του επιπέδου του φορτίου που απομένει. Όταν
το επίπεδο του φορτίου στη μπαταρία είναι κάτω από το
χρησιμοποιήσιμο όριο, ο δείκτης φορτίου δεν θα ανάψει και η
μπαταρία θα χρειαστεί να επαναφορτιστεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο δείκτης φορτίου αποτελεί μόνο μια ένδειξη του
φορτίου που έχει απομείνει στο πακέτο μπαταριών. Δεν δείχνει
τη λειτουργικότητα του εργαλείου και υπόκειται σε μεταβολές
βάσει των εξαρτημάτων του προϊόντος, της θερμοκρασίας και
της εφαρμογής του τελικού χρήστη.
Διακόπτης ρόκερ ρύθμισης ταχύτητας
(Εικ. A)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κρατάτε σταθερά το εργαλείο και με
τα δύο χέρια για να διατηρείτε τον έλεγχο του εργαλείου
κατά την εκκίνηση και κατά τη χρήση και έως ότου
σταματήσει να περιστρέφεται ο τροχός ή το αξεσουάρ.
Βεβαιωθείτε ότι ο τροχός έχει σταματήσει τελείως, πριν
αφήσετε το εργαλείο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε μη αναμενόμενη
κίνηση του εργαλείου, μην ενεργοποιείτε ή
απενεργοποιείτε το εργαλείο ενώ αυτό βρίσκεται υπό
φορτίο. Αφήνετε το λειαντήρα να επιτύχει τη μέγιστη
ταχύτητα λειτουργίας πριν τον φέρετε σε επαφή με την
επιφάνεια εργασίας. Ανυψώστε το εργαλείο από την
επιφάνεια εργασίας πριν το απενεργοποιήσετε.
Με το πάτημα του διακόπτη ρόκερ ρύθμισης ταχύτητας 1 το
εργαλείο ενεργοποιείται και με την απελευθέρωση του ίδιου
διακόπτη το εργαλείο απενεργοποιείται. Ο διακόπτης ρόκερ
ρύθμισης ταχύτητας επιτρέπει έλεγχο της ταχύτητας—όσο πιο
πολύ πατάτε το διακόπτη, τόσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα
του λειαντήρα.
Κουμπί ασφάλισης σε απενεργοποιημένη
κατάσταση (Εικ. A)
Το κουμπί ασφάλισης σε απενεργοποιημένη κατάσταση 2 , που
βρίσκεται στον κορμό του εργαλείου, είναι ένα χαρακτηριστικό
ασφαλείας που αποτρέπει την αθέλητη ενεργοποίηση
του λειαντήρα.
Για να ενεργοποιήσετε το εργαλείο, πιέστε το κουμπί ασφάλισης
σε απενεργοποιημένη κατάσταση 2 και στη συνέχεια πιέστε
το διακόπτη ρόκερ 1 . Το εργαλείο θα λειτουργεί όσο κρατάτε
πατημένο το διακόπτη. Απενεργοποιήστε το εργαλείο
ελευθερώνοντας το διακόπτη ρόκερ.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη θέσετε εκτός λειτουργίας το
κουμπί ασφάλισης σε απενεργοποιημένη κατάσταση.
Αν θέσετε εκτός λειτουργίας το κουμπί ασφάλισης σε
απενεργοποιημένη κατάσταση, το εργαλείο μπορεί να
ενεργοποιηθεί απροσδόκητα όταν το αφήνετε.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αφήστε το εργαλείο να φθάσει στην
πλήρη ταχύτητα πριν το φέρετε σε επαφή με την επιφάνεια
εργασίας. Σηκώστε το εργαλείο από την επιφάνεια
εργασίας πριν το απενεργοποιήσετε.
Σύστημα γραναζιών τριών ταχυτήτων (Εικ. A)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ανεξάρτητα από τη ρύθμιση
ταχύτητας, η ονομαστική ταχύτητα του αξεσουάρ πρέπει
να είναι τουλάχιστον ίση με τη μέγιστη ταχύτητα που
επισημαίνεται πάνω στο ηλεκτρικό εργαλείο.
Η δυνατότητα τριών ταχυτήτων που προσφέρει το εργαλείο
σας επιτρέπει να επιλέξετε περιοχή ταχυτήτων βάσει της
εφαρμογής και του χρησιμοποιούμενου αξεσουάρ. Για να
επιλέξετε τη ρύθμιση χαμηλότερης ταχύτητας, απενεργοποιήστε
το εργαλείο και αφήστε το να σταματήσει. Μετακινήστε το
διακόπτη επιλογής ταχύτητας 13 στο χαμηλότερο αριθμό
στροφών που υποδεικνύεται πάνω από το χειριστήριο αλλαγής
153
Ελληνικά
ταχύτητας. Η ρύθμιση μεσαίας ταχύτητας είναι στη μεσαία θέση.
Η ρύθμιση υψηλότερης ταχύτητας υποδεικνύεται με το μέγιστο
αριθμό στροφών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν επιτρέπεται η αλλαγή περιοχής ταχυτήτων
με το εργαλείο σε χρήση. Ελευθερώστε τη σκανδάλη και
αφήστε το εργαλείο να σταματήσει τελείως πριν επιλέξετε νέα
περιοχή ταχυτήτων.
Φως εργασίας LED (Εικ. A).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην κοιτάζετε μέσα στο φως εργασίας.
Θα μπορούσε να προκύψει σοβαρή βλάβη των ματιών.
Το φως εργασίας 12 που βρίσκεται γύρω από το κολάρο
ενεργοποιείται όταν πατηθεί ο διακόπτης ρόκερ. Όταν
ελευθερώνετε το διακόπτη, το φως εργασίας θα παραμένει
αναμμένο για έως 20 δευτερόλεπτα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το φως εργασίας προορίζεται για το φωτισμό της
άμεσης επιφάνειας εργασίας και δεν προορίζεται για χρήση
ως φακός.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Να τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες
ασφαλείας και τις ισχύουσες ρυθμίσεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετε
την μπαταρία πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
Κατάλληλη θέση χεριών (εικ. A, D)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
προσωπικού τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΟΤΕ
την κατάλληλη θέση των χεριών, όπως φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
προσωπικού τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να κρατάτε καλά
το εργαλείο για να είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
Για τη σωστή θέση των χεριών απαιτείται ένα χέρι στον κορμό
του εργαλείου 10 , με το άλλο χέρι στον αυχένα του ευθύ
λειαντήρα 11 , όπως φαίνεται στην Εικόνα D.
Οδηγίες χρήσης (εικ. C)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ:
• Βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά προς τρόχισμα ή κοπή
έχουν στερεωθεί με ασφάλεια στη θέση τους.
• Χρησιμοποιείτε σφιγκτήρες ή μέγκενη για να
στερεώνετε και να στηρίζετε το τεμάχιο εργασίας σε
σταθερό υπόβαθρο. Είναι σημαντικό να συσφίγγετε
και να στηρίζετε σταθερά το τεμάχιο εργασίας για να
εμποδίσετε την κίνηση του τεμαχίου εργασίας και την
απώλεια ελέγχου. Η μετακίνηση του τεμαχίου εργασίας
ή η απώλεια ελέγχου μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο
και να προκαλέσει τραυματισμό.
• Στερεώνετε καλά το τεμάχιο εργασίας. Ένα τεμάχιο
εργασίας που έχει στερεωθεί με διατάξεις σύσφιξης ή
σε μια μέγγενη συγκρατείται πιο σταθερά από ότι με
το χέρι.
154
•
Να υποστηρίζετε τα μεγάλα φύλλα ή τα υπερμεγέθη
τεμάχια εργασίας ώστε να ελαχιστοποιείτε τον
κίνδυνο σφηνώματος και ανάδρασης του τροχού.
Τα μεγάλα τεμάχια εργασίας τείνουν να κάμπτονται
υπό το ίδιο τους το βάρος. Τα στηρίγματα πρέπει να
τοποθετούνται κάτω από το τεμάχιο εργασίας κοντά
στη γραμμή κοπής και κοντά στο άκρο του τεμαχίου
εργασίας και στις δύο πλευρές του τροχού.
• Φοράτε πάντα κανονικά γάντια εργασίας κατά τη
χρήση αυτού του εργαλείου.
• Το περίβλημα των γραναζιών θερμαίνεται πολύ κατά
τη χρήση.
• Μην εφαρμόζετε μεγάλη πίεση στο εργαλείο. Μην
ασκείτε πλευρική πίεση στο δίσκο.
• Αποφεύγετε την υπερφόρτωση. Εάν το εργαλείο
θερμανθεί, αφήστε το να λειτουργήσει για λίγα λεπτά
χωρίς φορτίο.
• Τα καλύτερα αποτελέσματα τροχίσματος
επιτυγχάνονται με τοποθέτηση του μηχανήματος σε
γωνία 90°. Μετακινείτε το μηχάνημα εμπρός-πίσω με
μέτρια πίεση. Με αυτό τον τρόπο, το τεμάχιο εργασίας
δεν θα θερμανθεί υπερβολικά, δεν θα αλλοιωθεί το
χρώμα του και δεν θα δημιουργηθούν αυλακώσεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κρατάτε σταθερά το εργαλείο και με
τα δύο χέρια για να διατηρείτε τον έλεγχο του εργαλείου
κατά την εκκίνηση και κατά τη χρήση και έως ότου
σταματήσει να περιστρέφεται ο τροχός ή το αξεσουάρ.
Βεβαιωθείτε ότι ο τροχός έχει σταματήσει τελείως, πριν
αφήσετε κάτω το εργαλείο.
Τοποθετήστε το τεμάχιο εργασίας μέσα σε μια μέγγενη ή
στερεώστε το καλά με σφιγκτήρα(-ες). Χρησιμοποιήστε
μια μάσκα προσώπου πάνω από τη μύτη και το στόμα αν
παράγεται σκόνη κατά την εργασία. Να μεταχειρίζεστε τον
τροχό με σεβασμό. Μη σφηνώνετε τον τροχό μέσα στο τεμάχιο
εργασίας και μη χρησιμοποιείτε άσκοπη πίεση. Λειαίνετε με τη
μετωπική επιφάνεια του τροχού εκτός αν έχετε ειδικό τροχό
ειδικά κατασκευασμένο για να επιτρέπει λείανση με την πλευρά
του τροχού.
Τοποθέτηση ενός αξεσουάρ (Εικ. A, B)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα αξεσουάρ πρέπει να έχουν
ονομαστική ταχύτητα λειτουργίας τουλάχιστον ίση
με τη μέγιστη ταχύτητα που επισημαίνεται πάνω στο
εργαλείο. Αξεσουάρ που περιστρέφονται ταχύτερα από
την ονομαστική τους ταχύτητα μπορεί να σπάσουν και τα
θραύσματά τους να εκτιναχτούν.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα αξεσουάρ πρέπει να είναι εντός
της ονομαστικής ικανότητας που επισημαίνεται πάνω στο
εργαλείο. Αν χρησιμοποιηθούν αξεσουάρ ακατάλληλου
μεγέθους, δεν θα είναι εφικτός ο επαρκής έλεγχός τους.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε αξεσουάρ με
μήκος στελέχους που υπερβαίνει τα 40 mm. Βεβαιωθείτε
ότι το εκτεθειμένο μήκος στελέχους δεν είναι μεγαλύτερο
από 10 mm μετά την εισαγωγή του αξεσουάρ μέσα στο
κολάρο του εργαλείου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος από εκτινασσόμενα
θραύσματα. Χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ με
στελέχη που είναι κατάλληλα για το εγκατεστημένο
κολάρο. Τα μικρότερα στελέχη δεν θα στερεώνονται με
ασφάλεια και μπορεί να αποσυνδεθούν κατά τη διάρκεια
της λειτουργίας.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ποτέ μη συσφίξετε το κολάρο χωρίς να έχετε
πρώτα εισάγει σ’ αυτό ένα αξεσουάρ. Αν συσφίξετε ένα
κενό κολάρο, ακόμα και με το χέρι, μπορεί να υποστεί
βλάβη το κολάρο.
1. Συγκρατήστε τον άξονα 3 με το παρεχόμενο μικρό
κλειδί 5 .
2. Λασκάρετε το παξιμάδι 4 του κολάρου περιστρέφοντάς
το αριστερόστροφα.
3. Εισάγετε τον κορμό του αξεσουάρ μέσα στο κολάρο 7 .
4. Σφίξτε καλά το κολάρο χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο
μεγάλο κλειδί 6 .
Για να αφαιρέσετε το αξεσουάρ ακολουθήστε την αντίστροφη
σειρά ενεργειών.
Εφαρμογές με μέταλλα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Σε ακραίες συνθήκες εργασίας, όταν
εργάζεστε με μέταλλα, μπορεί να συσσωρευτεί αγώγιμη
σκόνη στο εσωτερικό του περιβλήματος του εργαλείου.
Αυτό μπορεί να οδηγήσει στη βαθμιαία υποβάθμιση
της προστατευτικής μόνωσης του εργαλείου και ενέχει
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Για να αποφύγετε τη συσσώρευση γρεζιών μετάλλων
στο εσωτερικό του εργαλείου, συνιστούμε να καθαρίζετε
καθημερινώς τις υποδοχές αερισμού. Ανατρέξτε στην
ενότητα Συντήρηση.
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DeWALT σχεδιάστηκε για να
λειτουργεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα με ελάχιστη συντήρηση.
Η συνεχής ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή
φροντίδα του εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετε
την μπαταρία πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
Ο φορτιστής και το πακέτο μπαταριών δεν επιδέχονται σέρβις.
Λίπανση
Ελληνικά
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες ή
άλλες ισχυρές χημικές ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου. Αυτές οι χημικές
ουσίες μπορούν να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα τμήματα.
Χρησιμοποιείτε ένα πανί που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό
και ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ την εισροή τυχόν
υγρών στο εσωτερικό του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε υγρό.
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Επειδή με το προϊόν αυτό δεν έχουν
δοκιμαστεί άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά που
διατίθενται από την DeWALT, η χρήση τυχόν τέτοιων
παρελκόμενων με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού,
πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από την DeWALT.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κατάλληλα
παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο με τον
οποίο συνεργάζεστε.
Για την προστασία του περιβάλλοντος
Χωριστή συλλογή. Τα προϊόντα και οι μπαταρίες που
επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να
απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.
Τα προϊόντα και οι μπαταρίες περιέχουν υλικά που
μπορούν να ανακτηθούν ή να ανακυκλωθούν ώστε να μειωθούν
οι ανάγκες για πρώτες ύλες. Παρακαλούμε να ανακυκλώνετε
τα ηλεκτρικά προϊόντα και τις μπαταρίες σύμφωνα με τους
τοπικούς κανονισμούς. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται
στον ιστότοπο www.2helpU.com.
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Η μπαταρία μεγάλης διάρκειας λειτουργίας πρέπει να
επαναφορτίζεται, όταν αδυνατεί πλέον να παράγει επαρκή
ισχύ για εργασίες, οι οποίες πραγματοποιούνταν εύκολα
στο παρελθόν. Στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής της,
απορρίψτε της με τρόπο που σέβεται το περιβάλλον:
• Εξαντλήστε τη μπαταρία λειτουργώντας το εργαλείο, κατόπιν
αφαιρέστε την από το εργαλείο.
• Οι κυψέλες μπαταριών λιθίου-ιόντων είναι ανακυκλώσιμες.
Παραδίδετέ τις στο κατάστημα αγοράς ή σε τοπικό σταθμό
ανακύκλωσης. Τα συλλεγόμενα πακέτα μπαταριών θα
ανακυκλώνονται ή θα απορρίπτονται με σωστό τρόπο.
Το ηλεκτρικό σας εργαλείο δεν απαιτεί επιπλέον λίπανση.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για την αφαίρεση ρύπων και σκόνης,
χρησιμοποιήστε ξηρό αέρα κάθε φορά που διαπιστώνετε
συγκέντρωση σκόνης εντός και γύρω από τις θυρίδες
αερισμού. Όταν εκτελείτε αυτή τη διαδικασία, να φοράτε
εγκεκριμένο προστατευτικό για τα μάτια και εγκεκριμένη
μάσκα για τη σκόνη.
155
156
157
Belgique et
Luxembourg België en Luxemburg
DeWALT - Belgium BVBA
Egide Walschaertsstraat 16
2800 Mechelen
Tel: NL 32 15 47 37 63
Tel: FR 32 15 47 37 64
Fax:
32 15 47 37 99
www.dewalt.be
enduser.BE@SBDinc.com
Danmark
DeWALT (Stanley Black&Decker AS)
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Tel:
Fax:
www.dewalt.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Deutschland
DeWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:06126-21-0
Fax:06126-21-2770
www.dewalt.de
infodwge@sbdinc.com
Ελλάς
DeWALT (Ελλάς) Α.Ε.
EΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος 7
& Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 74, Αθήνα
SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) – 193 00 Ασπρόπυργος
Τηλ:00302108981616
Φαξ:00302108983570
www.dewalt.gr
Greece.Service@sbdinc.com
España
DeWALT Ibérica, S.C.A.
Parc de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
934 797 400
934 797 419
www.dewalt.es
respuesta.postventa@sbdinc.com
France
DeWALT
5, allée des Hêtres
BP 60105, 69579 Limonest Cedex
Tel:
Fax:
04 72 20 39 20
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
scufr@sbdinc.com
Schweiz
Suisse
Svizzera
DeWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel:
Fax:
044 - 755 60 70
044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
service@rofoag.ch
Ireland
DeWALT
Building 4500, Kinsale Road
Cork Airport Business Park
Cork, Ireland
Tel:00353-2781800
Fax:
01278 1811
www.dewalt.ie
Sales.ireland@sbdinc.com
Italia
DeWALT
via Energypark 6
20871 Vimercate (MB), IT
Tel: Fax: 800-014353
39 039-9590200
39 039-9590311
www.dewalt.it
Nederlands
DeWALT
Netherlands BVPostbus 83,
6120 AB BORN
Tel:
Fax:
31 164 283 063
31 164 283 200
www.dewalt.nl
Norge
DeWALT
Postboks 4613
0405 Oslo, Norge
Tel: Fax: 45 25 13 00
45 25 08 00
www.dewalt.no
kundeservice.no@sbdinc.com
Österreich
DeWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248, A-1230 Wien
Tel: Fax: 01 - 66116 - 0
01 - 66116 - 614
www.dewalt.at
service.austria@sbdinc.com
Portugal
DeWALT
Ed. D Dinis, Quina da Fonte
Rua dos Malhoes 2 2A 2º Esq.
Oeiras e S. Juliao da Barra, paço de Arcos e Caxias
2770 071 Paço de Arcos
Tel: Fax: +351 214667500
+351214667580
www.dewalt.pt
resposta.posvenda@sbdinc.com
Suomi
DeWALT
PL47
00521 Helsinki, Suomi
Puh: Faksi:
010 400 4333
0800 411 340
www.dewalt.fi
asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Sverige
DeWALT
BOX 94
43122 Mölndal
Sverige
Tel:
Fax: 031 68 61 60
031 68 60 08
www.dewalt.se
kundservice.se@sbdinc.com
Türkiye
Sanayi ve Ticareet Bakanlığı tebliğince kullanim ömrü 7 yıldır.
Stanley Black & Decker Turkey Alet Üretim San. Tic. Ltd.Şti.
Kozyataği Mh Değirmen Sk.
Nida Kule No: 18 Kat: 6, 34742
Kadıköy, İstanbul, Türkiye
Tel: Faks:
+90 216 665 2900
+90 216 665 2901
www.dewalt.com.tr
info-tr@sbdinc.com
United
Kingdom
DeWALT, 210 Bath Road;
Slough, Berks SL1 3YD
Tel: Fax: 01753-567055
01753-572112
www.dewalt.co.uk
emeaservice@sbdinc.com
Australia
DeWALT
810 Whitehorse Road Box Hill
VIC 3103 Australia
Tel: Aust 1800 338 002
Tel: NZ 0800 339 258
www.dewalt.com.au
www.dewalt.co.nz
Middle East Africa
DeWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, UAE
Tel: Fax: www.dewalt.ae
Service.MEA@sbdinc.com
N599804
70 20 15 10
70 22 49 10
971 4 812 7400
971 4 2822765
04/18
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising