DCG406 | DeWalt DCG406 SMALL ANGLE GRINDER instruction manual

DCG406
Final page size: A5 (148mm x 210mm)
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)3
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)20
English (original instructions)39
Español (traducido de las instrucciones originales)55
Français (traduction de la notice d’instructions originale)73
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)91
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)109
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)127
Português (traduzido das instruções originais)143
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)161
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)177
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)193
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)209
Copyright DeWALT
B
Fig. A
3
10
9
1
4
7
8
5
6
2
90˚
90˚
Fig. B
10
9
10
9
1
Fig. C
Fig. D
14
12
11
13
8
15
Fig. E
Fig. F
18
6
17
19
16
5
4
Fig. G
11
2
Dansk
LEDNINGSFRI LILLE VINKELSLIBER
DCG406
Tillykke!
Du har valgt et DeWALT-værktøj. Mange års erfaring, ihærdig
produktudvikling og innovation gør DeWALT én af de mest
pålidelige partnere for professionelle brugere af elværktøj.
Tekniske Data
Spænding
Type
Batteritype
Afgiven effekt
Tomgangshastighed/nominel hastighed
Hjuldiameter
Hjultykkelse (maks)
Spindeldiameter
Spindellængde
Vægt (uden batteripakke)*
* vægt inkluderer sidehåndtag og beskyttelsesskærm
VDC
W
min-1
mm
mm
mm
kg
DCG406
18
1
Li-Ion
800
9000
125
6
M14
21,5
1,74
Støjværdier og vibrationsværdier (triax vector sum) i henhold til EN60745-2-3:
LPA(emissions lydtryksniveau)
dB(A)
84
LWA(lydtryksniveau)
dB(A)
95
K (usikkerhed for det angivne lydniveau)
dB(A)
3
Overfladeslibning
Vibrationsemissionsværdi ah,AG =
Usikkerhed K =
m/s2
m/s2
5,8
1,5
Skiveslibning
Vibrationsemissionsværdi ah,DS =
Usikkerhed K =
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er målt i overensstemmelse med en
standardiseret test, der er angivet i EN60745 og kan anvendes til
at sammenligne et værktøj med et andet. Det kan anvendes til
en foreløbig eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne vibrationsemissionsniveau
repræsenterer værktøjets hovedanvendelsesområder. Hvis
værktøjet anvendes til andre formål, med andet tilbehør
eller vedligeholdes dårligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forøge eksponeringsniveauet
over den samlede arbejdsperiode markant.
Et estimat af eksponeringsniveauet for vibration bør
også tage højde for de gange, værktøjet slukkes, eller
når det kører men ikke bruges til at arbejde. Det kan
mindske eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
Identificér yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at
beskytte operatøren mod vibrationens effekter, som f.eks.:
vedligehold værktøjet og tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre.
EF-Konformitetserklæring
Maskindirektiv
Ledningsfri lille vinkelsliber
DCG406
DeWALT erklærer, at produkterne beskrevet under Tekniske
data er udformet i overensstemmelse med:
2006/42/EF, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-3:2011
+A2:2013 +A11:2014 +A12:2014 +A13:2015.
Disse produkter overholder også direktivet 2014/30/EU og
2011/65/EU. Kontakt DeWALT på følgende adresse for yderligere
oplysninger eller se bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den tekniske fil og
udsteder denne erklæring på vegne af DeWALT.
Markus Rompel
Direktør for maskinteknik
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
08.05.2017
ADVARSEL: Læs instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for
hvert enkelt signalord. Læs vejledningen og vær opmærksom på
disse symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart farlig situation, der
medmindre den undgås, vil resultere i død eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kunne resultere i død eller
alvorlig personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kan resultere i mindre eller
moderat personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling, der ikke er forbundet
med personskade, men som kan resultere
i produktskade.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
3
Vægt
Dansk
Batterier
Opladere/opladningstider (minutter)
Kat #
VDC
Ah
Vægt (kg)
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
Generelle sikkerhedsadvarsler
for elværktøjer
ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Manglende overholdelse af advarsler og
instruktioner kan medføre elektrisk stød, brand og/eller
alvorlig personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG
Termen “elværktøj” i advarslerne refererer til dit elektroniske
(ledning) eller batteribetjente (trådløse) elværktøj.
1) Sikkerhed i Arbejdsområdet
a ) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og godt oplyst.
Rodede eller mørke områder giver anledning til ulykker.
b ) Undlad at benytte elektrisk værktøj i en
eksplosionsfarlig atmosfære, som f.eks. ved
tilstedeværelsen af brændbare væsker, gasser eller
støv. Elværktøj danner gnister, der kan antænde støv
eller dampe.
c ) Hold børn og omkringstående på afstand, når der
anvendes elektrisk værktøj. Distraktioner kan medføre,
at du mister kontrollen.
2) Elektrisk Sikkerhed
a ) Stik på elektrisk værktøj skal passe til stikkontakten.
Stikket må aldrig modificeres på nogen måde.
Undlad at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj. Umodificerede stik
og dertil passende stikkontakter reducerer risikoen for
elektrisk stød.
b ) Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader,
såsom rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Der er
øget risiko for elektrisk stød, hvis din krop er jordforbundet.
c ) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for regn eller
våde forhold. Hvis der trænger vand ind i et elektrisk
værktøj, øges risikoen for elektrisk stød.
d ) Undlad at udsætte ledningen for overlast. Brug
aldrig ledningen til at bære, trække værktøjet eller
trække det ud af stikkontakten. Hold ledningen
borte fra varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede ledninger øger
risikoen for elektrisk stød.
4
e ) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs, skal der
anvendes en forlængerledning, som er egnet til
udendørs brug. Brug af en ledning, der er egnet til
udendørs brug, reducerer risikoen for elektrisk stød.
f ) Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område, benyt
en strømforsyning, der er beskyttet af en
fejlstrømsafbryder. Ved at benytte en fejlstrømsafbryder
reduceres risikoen for elektrisk stød.
3) Personlig Sikkerhed
a ) Vær opmærksom, pas på hvad du foretager dig,
og brug sund fornuft, når du benytter et elektrisk
værktøj. Betjen ikke værktøjet, hvis du er træt,
påvirket af narkotika, alkohol eller medicin. Et
øjebliks uopmærksomhed under anvendelse af et elektrisk
værktøj kan forårsage alvorlig personskade.
b ) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær altid
beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr, såsom støvmaske,
skridsikre sikerhedssko, sikkerhedshjelm eller høreværn,
brugt når omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
c ) Undgå utilsigtet start. Sørg for, at der er slukket for
kontakten, inden værktøjet tilsluttes en strømkilde
og/eller batterienhed, samles op eller bæres. Når
elektrisk værktøj bæres med fingeren på kontakten eller
tilsluttes, når kontakten er tændt, giver det anledning
til ulykker.
d ) Fjern eventuelle justerings- eller skruenøgler, før det
elektriske værktøj startes. En skruenøgle eller anden
nøgle, der bliver siddende på en roterende del af elektrisk
værktøj, kan give anledning til personskade.
e ) Undlad at række for langt. Hold hele tiden en god
fodstilling og balance. Dette giver bedre kontrol af det
elektriske værktøj, når uventede situationer opstår.
f ) Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær ikke løst tøj
eller smykker. Hold dit hår, tøj og handsker væk fra
bevægelige dele. Løstsiddende tøj, smykker eller langt
hår kan blive fanget i bevægelige dele.
g ) Hvis der anvendes støvudsugnings- eller
støvopsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes og
anvendes rigtigt. Anvendelse af støvopsamlingsudstyr
kan begrænse farer forårsaget af støv.
Dansk
4) Anvendelse og Vedligeholdelse af
Elektrisk Værktøj
a ) Undlad at bruge magt over for det elektriske
værktøj. Brug det værktøj, der er bedst egnet til
det arbejde, der skal udføres. Værktøjet vil klare
opgaven bedre og mere sikkert med den ydelse, som det
er beregnet til.
b ) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis kontakten
ikke tænder og slukker for det. Alt elektrisk værktøj,
der ikke kan kontrolleres med kontakten, er farligt og
skal repareres.
c ) Træk stikket ud af stikkontakten og/eller
batterienheden fra det elektriske værktøj, før det
elektriske værktøj justeres, dets tilbehør udskiftes,
eller det stilles til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen for, at
værktøjet startes utilsigtet.
d ) Opbevar elektrisk værktøj uden for rækkevidde
af børn, og tillad ikke personer, som ikke er
bekendt med dette elektriske værktøj eller disse
instruktioner, at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj
er farligt i hænderne på personer, som ikke er instrueret i
brugen deraf.
e ) Vedligeholdelse af elektrisk værktøj. Undersøg
om bevægelige dele sidder skævt, binder eller er
gået itu såvel som andre forhold, der kan påvirke
betjeningen af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før brug. Mange
ulykker er forårsaget af dårligt vedligeholdt værktøj.
f ) Hold skæreværktøj skarpe og rene. Ordentligt
vedligeholdt skæreværktøj med skarpe skærekanter har
mindre tilbøjelighed til at binde og er lettere at styre.
g ) Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor, osv. i
overensstemmelse med disse instruktioner, idet der
tages hensyn til arbejdsforholdene og den opgave,
som skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til andre
opgaver end dem, det er beregnet til, kan resultere i en
farlig situation.
5) Anvendelse og Vedligeholdelse af
Batteri
a ) Må kun genoplades med den oplader, som er
angivet af fabrikanten. En oplader, der er beregnet til en
bestemt type batteripakke, kan udgøre en brandrisiko, hvis
den bruges med en anden type batteripakke.
b ) Brug kun elektrisk værktøj med de batteripakker,
der er beregnet til hver enkelt type. Brug af andre
batteripakker kan skabe risiko for personskade og brand.
c ) Når en batteripakke ikke er i brug, skal den holdes
borte fra andre metalgenstande, såsom papirclips,
mønter, nøgler, søm, skruer og andre små
metalgenstande, der kan danne forbindelse mellem
to elektriske kontaktflader. Kortslutninger mellem
batterikontakter kan forårsage forbrænding eller brand.
d ) Hvis en batteripakke udsættes for overlast, kan der
sive væske ud. Undgå kontakt. Hvis væsken berøres
ved et tilfælde, skal der skylles med masser af vand.
Hvis der kommer væske i øjnene, skal der desuden
søges lægehjælp. Batterivæske kan forårsage irritation
eller forbrænding.
6) Service
a ) Elektrisk værktøj skal serviceres af en kvalificeret
servicetekniker, som udelukende benytter
identiske reservedele. Derved sikres det, at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
YDERLIGERE SPECIFIKKE
SIKKERHEDSREGLER
Sikkerhedsinstruktioner til al brug
a ) Dette elværktøj er påtænkt at fungere som en
slibemaskine, pudsemaskine, stålbørste, pudser eller
afskæringsværktøj. Læs alle sikkerhedsadvarsler,
instruktioner, illustrationer og specifikationer, der
følger med dette elværktøj. Manglende overholdelse af
alle nedenstående instruktioner kan medføre elektrisk stød,
brand og/eller alvorlig personskade.
b ) Vi anbefaler, at værktøjet ikke anvendes til
funktioner som f.eks. polering. Anden brug end
den, elværktøjet er fremstillet til, kan udgøre en fare og
forårsage personskade.
c ) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis kontakten
ikke tænder og slukker for det. Alt elektrisk værktøj,
der ikke kan kontrolleres med kontakten, er farligt og
skal repareres.
d ) Tilbehørets nominelle hastighed skal mindst svare
til den maksimale hastighed, der er markeret på
elværktøjet. Tilbehør, der kører hurtigere end dets
nominelle hastighed, kan gå itu og flyve væk.
e ) Tilbehørets udvendige diameter og tykkelse skal
være inden for elværktøjets kapacitetsvurdering.
Tilbehør af ukorrekt størrelse kan ikke opbevares eller
kontrolleres korrekt.
f ) Gevindmontering af tilbehør skal matche med
slibemaskinens spindelgevind. For tilbehør monteret
med flanger skal dornhullet på tilbehøret passe
til flangens placeringsdiameter. Tilbehør, der ikke
matcher med el-værktøjets monterede hardware, vil køre
ud af balance, vibrere for meget og kan medføre tab
af kontrol.
g ) Anvend ikke beskadiget tilbehør. Før brug af tilbehør
undersøges f.eks. slibehjul for skår og revner,
støttepuder for revner eller slid og stålbørste for løse
eller revnede tråde. Hvis elværktøjet eller tilbehøret
tabes, bør det undersøges for skade, eller der bør
monteres ubeskadiget tilbehør. Efter undersøgelse
og montering af tilbehør placeres du og tilskuere
væk fra tilbehørets rotationsplan, og elværktøjet
køres ved maksimal tomgangshastighed i et
minut. Beskadiget tilbehør vil normalt gå i stykker under
denne testkørsel.
5
Dansk
h ) Anvend personligt beskyttelsesudstyr. Afhængig
af brugen bør du anvende ansigtsskærm eller
sikkerhedsbriller. Hvis det er nødvendigt, skal du
anvende støvmaske, hørebeskyttelse, handsker
og et arbejdsforklæde, der kan modstå småt
slibemateriale eller arbejdsemnefragmenter.
Øjenbeskyttelsen skal kunne stoppe flyvende
fremmedlegmer, der opstår som følge af de forskellige
betjeninger. Støvmasken eller åndedratsværnet skal
kunne filtrere partikler, der frembringes som følge af din
betjening. Forlænget eksponering for høj, intens støj kan
forårsage høreskader.
i ) Sørg for, at tilskuere står i en sikker afstand
fra arbejdsområdet. Folk, der befinder sig
i arbejdsområdet, skal anvende personligt
beskyttelsesudstyr. Fragmenter af arbejdsemnet eller
ødelagt tilbehør kan flyve afsted og forårsage skade uden
for det umiddelbare arbejdsområde.
j ) Hold kun i elværktøjets isolerede gribeflader, hvis
der er risiko for, at det kommer i kontakt med skjulte
ledninger. Hvis skæreværktøjet kommer i kontakt med
en strømførende ledning, vil blotlagte metaldele på
elværktøjet blive strømførende og give stød til brugeren.
k ) Læg aldrig værktøjet fra dig, før tilbehøret er helt
stoppet. Det roterende tilbehør kan gribe fast i overfladen,
og du kan miste kontrollen over elværktøjet.
l ) Start ikke elværktøjet, mens du bærer det på dig.
Utilsigtet kontakt med det roterende tilbehør kan hænge
fast i dit tøj og efterfølgende ind i huden.
m ) Rengør værktøjets lufthuller med jævne mellemrum.
Motorens ventilator vil trække støv ind i kabinettet, og
for megen akkumulering af metalstykker kan udgøre en
elektrisk fare.
n ) Betjen ikke elværktøjet nær brændbare materialer.
Gnister kan antænde disse materialer.
o ) Anvend ikke tilbehør, der kræver kølevæske. Brug
af vand eller anden kølevæske kan resultere i livsfarligt
elektrisk stød.
YDERLIGERE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
TIL AL BRUG
Årsager til og undgåelse af tilbageslag
Tilbageslag er en pludselig reaktion på et fastklemt eller blokeret
slibehjul, støttepude, børste eller andet tilbehør. Fastklemmelse
eller blokering forårsager hurtig blokering af det roterende tilbehør,
der gør, at det ukontrollerede elværktøj kører i modsat retning af
tilbehørets rotation på det sted, det er fastkørt.
F.eks. hvis et slibehjul er fastklemt eller blokeret af arbejdsemnet,
kan kanten af hjulet, der er på vej ind i det spidse punkt, grave
sig ind i overfladen på materialet og forårsage, at hjulet
arbejder sig ud eller falder ud. Hjulet kan enten gå imod eller
væk fra operatøren, afhængigt af hjulets bevægelsesretning ved
fastklemmelsespunktet. Slibehjul kan også gå i stykker under
disse forhold.
6
Et tilbageslag opstår som følge af forkert brug eller ved misbrug
af værktøjet. Det kan undgås ved at følge nedenstående
forholdsregler:
a ) Hold godt fast på værktøjet og placer kroppen og
armen således, at du kan modstå styrken fra et
tilbageslag. Anvend altid ekstrahåndtaget, hvis det
medfølger, for maksimal kontrol over tilbageslag
eller momentreaktion under opstart. Operatøren kan
kontrollere momentreaktionen eller tilbageslagets styrke,
hvis der tages korrekte forholdsregler.
b ) Placer aldrig hånden i nærheden af det roterende
tilbehør. Tilbehøret kan slå tilbage over din hånd.
c ) Placer ikke kroppen i det område, hvor værktøjet
kan bevæge sig, hvis der opstår et tilbageslag.
Tilbageslag vil drive værktøjet frem i den modsatte retning
af hjulets bevægelse ved blokeringspunktet.
d ) Vær særlig forsigtig, når du arbejder med hjørner,
skarpe kanter osv. Undgå at bumpe eller blokere
tilbehøret. Hjørner, skarpe kanter eller bump har en
tendens til at blokere det roterende tilbehør og kan
forårsage mangel på kontrol eller tilbageslag.
e ) Påsæt ikke en savkædes snitteblad eller en savklinge
med tænder. Sådanne klinger forårsager ofte tilbageslag
og mangel på kontrol.
Særlige sikkerhedsadvarsler til slibning og
slibeskæring
a ) Brug kun hjultyper, der er anbefalet til dit elværktøj
og den specifikke beskyttelsesskærm, der er
fremstillet til det valgte hjul. Hjul, der ikke er fremstillet
til værktøjet, kan ikke afskærmes korrekt og er usikre.
b ) Slibeoverfladen på de midterste trykkede hjul
skal være monteret under fladen på kanten af
beskyttelsesskærmen. Et hjul, der ikke er monteret
korrekt, og som projekteres gennem fladen på kanten af
beskyttelsesskærmen, kan ikke beskyttes tilstrækkeligt.
c ) Beskyttelsesskærmen skal være sikkert fastgjort
elværktøjet for maksimal sikkerhed, således at
mindst muligt af hjulet er blotlagt mod operatøren.
Beskyttelsesskærmen hjælper med til at beskytte
operatøren mod hjulfragmenter og utilsigtet kontakt med
hjulet og gnister, som kan antænde tøjet.
d ) Hjulene skal kun anvendes til den anbefalede brug.
F.eks.: slib ikke med siden af afskæringshjulet.
Slibeskæringshjul er tilsigtet perifer slibning.
Sidekraft på disse hjul kan ødelægge dem.
e ) Brug altid ubeskadigede hjulflanger med den
rette størrelse og form til dit valgte hjul. Korrekte
hjulflanger støtter hjulet og reducerer dermed
muligheden for hjulskade. Flanger til skærehjul kan
være forskellige fra slibehjulflanger.
f ) Brug ikke brugte, slidte hjul fra større elværktøjer.
Hjul, der er tilsigtet større elværktøjer, er ikke egnet til det
lille værktøjs høje hastighed og kan gå i stykker.
Dansk
Ekstra sikkerhedsadvarsler, der er specifikke
for slibeskæring
a ) Blokér ikke skærehjulet eller anvend for megen kraft.
Forsøg ikke at foretage et for dybt snit. Overbelastning
af hjulet øger belastningen og følsomheden for drejning
eller binding af hjulet i snittet og muligheden for
tilbageslag eller hjulskade.
b ) Placer ikke din krop på linje med og bag ved det
roterende hjul. Når hjulet bevæger sig væk fra kroppen,
kan det mulige tilbageslag drive hjulet og elværktøjet
direkte mod dig.
c ) Når hjulet binder, eller når et snit afbrydes, slukkes
elværktøjet og det holdes stille, indtil hjulet står helt
stille. Forsøg aldrig at fjerne et skærehjul fra snittet,
mens hjulet er i bevægelse. I modsat fald kan der
forekomme et tilbageslag. Find ud af, hvorfor hjulet har
sat sig fast, og træf passende forholdsregler, så det ikke
kan ske igen.
d ) Forsøg ikke at genstarte skæringen i arbejdsemnet.
Lad hjulet nå fuld hastighed og sæt det derefter
forsigtigt ind i snittet. Hjulet kan eventuelt binde,
arbejde sig ud af arbejdsemnet eller forårsage tilbageslag,
hvis elværktøjet startes i arbejdsemnet.
e ) Støttepaneler eller andet arbejdsemne af
overdreven størrelse for at minimere risikoen
for hjulfastklemmelse og tilbageslag. Store
arbejdsemner har en tendens til at synke under
deres egenvægt. Arbejdsemnet skal afstøttes på begge
sider af hjulet, både i nærheden af skærelinjen og ved
arbejdsemnets kant.
f ) Vær især forsigtig, hvis der skal udføres et "dyksnit"
i et uoverskueligt område, f.eks. i en eksisterende
væg. Hjulet, der skal dykke ned, kan skære gas- eller
vandrør, elektriske ledninger eller genstande, der kan
forårsage tilbageslag.
Sikkerhedsadvarsler, der er specifikke for
slibning
a ) Anvend ikke slibeskivepapir af overdreven størrelse.
Følg producentens anbefalinger angående valg af
slibepapir. Slibepapir, der går ud over slibepuden, udgør
en fare for flænsning og kan forårsage blokering eller
flænsning af disken eller tilbageslag.
Sikkerhedsadvarsler, der er specifikke for
stålbørstning
a ) Vær opmærksom på, at børsten afkaster stålhår, selv
under almindelig brug. Overbelast ikke ståltrådene
ved at lægge for meget tryk på børsten. Stålhårene
kan nemt trænge gennem tyndt tøj og/eller hud.
b ) Hvis brug af beskyttelsesskærm anbefales til
stålbørstning, skal du sørge for, at stålhjulet eller
børsten ikke indgriber i sikkerhedsskærmen. Stålhjul
eller børster kan udvides i diameter pga. af arbejdsog centrifugale kræfter.
Ekstra specielle sikkerhedsregler for
slibemaskiner
a ) Brugikke type 11 (konisk kopskive) hjul på dette
værktøj. Anvendelse af uhensigtsmæssigt tilbehør kan
forårsage personskader.
b ) Anvendaltid sidehåndtag. Spænd håndtaget
sikkert. Sidehåndtaget skal altid bruges for hele tiden at
opretholde kontrol over værktøjet.
Restrisici
På trods af overholdelsen af de relevante sikkerhedsregler og
brug af sikkerhedsudstyr kan visse restrisici ikke undgås. Disse
omfatter: • Hørenedsættelse.
• Risiko for personskade som følge af flyvende partikler.
• Risiko for forbrænding ved at røre ved tilbehør, der bliver varmt
under betjening.
• Risiko for personskade som følge af forlænget brug.
• Risiko for støv fra farlige stoffer.
Elektrisk sikkerhed
Den elektriske motor er konstrueret til bare én spænding.
Kontrollér altid, at batteripakken svarer til spændingen på
mærkepladen. Kontrollér også, at spændingen på din oplader
svarer til din el-netspænding.
Din DeWALT-oplader er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN60335. Derfor kræves der
ingen jordledning.
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den erstattes
af en specialfremstillet ledning, der fås gennem
DeWALT‘s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Der bør ikke benyttes en forlængerledning, medmindre det er
absolut nødvendigt. Brug en godkendt forlængerledning, der
er egnet til strømforsyningen til din oplader (se Tekniske data).
Den minimale lederstørrelse er 1 mm2; den maksimale længde
er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles helt ud.
GEM DISSE INSTRUKTIONER
Opladere
DeWALT opladere kræver ingen justering og er designet til at
være så brugervenlige som muligt.
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteriopladere
GEM DISSE INSTRUKTIONER: Denne vejledning indeholder
vigtige sikkerheds- og driftsinstruktioner for kompatible
batteriopladere se Tekniske data).
• Før du bruger opladeren, læs alle instruktioner og de
sikkerhedsmæssige afmærkninger på opladeren, batteripakken
og produktet.
7
Dansk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
8
ADVARSEL: Risiko for chok. Lad ikke nogen flydende
væsker komme ind i opladeren. Det kan resultere i et
elektrisk chok.
ADVARSEL: Vi anbefaler brug af en reststrømsanordning
med en reststrømskapacitet på 30mA eller mindre.
FORSIGTIG: Risiko for brand. For at reducere risikoen
for kvæstelser, oplad kun DeWALT genopladelige
batterier. Andre batterityper kan eksplodere og
forårsage personskader.
FORSIGTIG: Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke
leger med udstyret.
BEMÆRK: Under bestemte forhold, når opladeren
er tilsluttet til strømforsyningen, kan blotlagte
opladerkontakter blive kortsluttet af fremmede materialer.
Fremmede materialer af en ledende art som for eksempel,
men ikke begrænset til ståluld, aluminumsfolie eller
anden koncentration af metalliske partikler skal holdes på
afstand af opladerens huller. Tag altid stikket til opladeren
ud fra kontakten, når der ikke er indsat en batteripakke.
Tag stikket til opladeren ud før forsøg på at rengøre den.
Forsøg ALDRIG at oplade batteripakken med andre
opladere end dem, der er omtalt i denne manual.
Opladeren og batteripakken er specielt designet til at
arbejde sammen.
Disse opladere er ikke beregnet til anden brug end
opladning af DeWALT genopladelige batterier. Al anden
brug kan medføre risiko for brand, elektrisk chok eller livsfarlige
elektriske stød.
Udsæt ikke opladeren for regn eller sne.
Træk i stikket i stedet for ledningen, når opladeren
frakobles. Dette vil reducere risikoen for beskadigelse af
elstikket og ledningen.
Sørg for at ledningen er placeret, så den ikke bliver trådt
på, snublet over eller på anden måde bliver genstand for
skader eller belastning.
Anvend kun en forlængerledning, når det er absolut
nødvendigt. Anvendelse af en ukorrekt forlængerledning
kan resultere i risiko for brand, elektrisk chok eller livsfarlige
elektriske stød.
Anbring ikke noget oven på opladeren eller anbring
opladeren på et blødt underlag, der kan blokere
ventilationshullerne og medføre for megen intern
varme. Anbring opladeren på afstand af alle varmekilder.
Opladeren ventileres gennem huller i toppen og bunden
af huset.
Brug ikke opladeren, hvis ledningen eller stikket er
beskadiget—få dem omgående udskiftet.
Brug ikke opladeren, hvis den har fået et hårdt slag, er
blevet tabt eller blevet beskadiget på anden vis. Tag den
med til et autoriseret værksted.
Demontér ikke opladeren, tag den med til et autoriseret
værksted, når service eller reparation er påkrævet.
Ukorrekt genmontering kan medføre risiko for elektrisk chok,
livsfarlige elektriske stød eller brand.
•
•
•
•
Hvis ledningen beskadiges, skal den omgående udskiftes af
producenten, hans forhandler eller lignende kvalificeret person
for at forebygge enhver risiko.
Tag stikket til opladeren ud af kontakten før forsøg på
nogen form for rengøring. Dette vil reducere risikoen for
elektrisk chok. Fjernelse af batteripakken vil ikke reducere
denne risiko.
Forsøg ALDRIG at tilslutte 2 opladere til hinanden.
Opladeren er designet til at køre på standard 230V
husholdningsstrøm. Forsøg ikke at bruge den med
en anden strømstyrke. Dette gælder ikke for opladere
til køretøjer.
Opladning af et batteri (Fig. B)
1. Tilslut opladeren til en passende stikkontakt før
batteripakken sættes i.
2. Indsæt batteripakken 9 i opladeren og kontrollér, at pakken
sidder godt fast i opladeren. Det røde (opladnings) lys
vil blinke hele tiden og angive, at opladningsprocessen
er startet.
3. Når opladningen er færdig, vil det blive angivet af den røde
lampe, som vil lyse konstant på ON. Batteripakken er fuldt
opladet og kan nu anvendes eller kan efterlades i opladeren.
Skub batteriets udløserknap 10 på batteripakken for at
udtage batteripakken.
BEMÆRK: For at sikre maksimal ydeevne og levetid for li-Ion
batteripakker skal batteripakken lades helt op, før den anvendes
første gang.
Betjening af oplader
Se indikatorerne nedenfor for batteripakkens opladestatus.
Ladeindikatorer
oplader
fuldt opladet
forsinkelse ved
varmt/koldt batteri*
*Det røde lys vil fortsætte med at blinke, men et gult indikatorlys
vil blive tændt under denne handling. Når batteriet har opnået
en passende temperatur, vil det gule lys blive slukket, og
opladeren vil genoptage opladningsproceduren.
Kompatible oplader(e) vil ikke oplade en defekt batteripakke.
Opladeren vil angive defekt batteri ved at nægte at lyse eller ved
at vise problem pakke eller oplader blinkmønster.
BEMÆRK: Dette kan også betyde et problem med opladeren.
Hvis opladeren angiver et problem, tag opladeren og
batteripakken med hen til et autoriseret servicecenter for at
blive kontrolleret.
Varm/kold pakkeforsinkelse
Når opladeren sporer et batteri, der er for varmt eller for
koldt, starter den automatisk en varm/kold pakkeforsinkelse
og indstiller opladningen, indtil batteriet har nået en
passende temperatur. Opladeren skifter derefter automatisk
til pakkeopladningsfunktion. Denne funktion sikrer
maksimal batterilevetid.
Dansk
En kold batteripakke vil oplade med en langsommere hastighed
end en varm batteripakke. Batteripakken vil oplade ved den
lavere hastighed gennem hele opladningscyklussen og vil
ikke vende tilbage til maksimal opladningshastighed, selvom
batteriet varmer.
DCB118 opladeren er udstyret med en intern blæser designet
til at nedkøle batteripakken. Blæseren tændes automatisk, når
batteripakken trænger til at blive afkølet. Brug aldrig opladeren,
hvis blæseren ikke virker korrekt, eller hvis blæseråbningerne
er blokerede. Tillad ikke at fremmedlegemer trænger ind
i opladeren.
Elektronisk beskyttelsessystem
XR Li-Ion værktøjerne er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem, der vil beskytte batteriet imod
overbelastning, overopvarmning eller dyb afladning.
Værktøjet vil automatisk slå fra, hvis det elektroniske
beskyttelsessystem aktiveres. Hvis dette sker, anbring li-ion
batteriet på opladeren, indtil det er helt opladet.
Vægmontering
Disse opladere er designet til montering på en væg, eller til at
stå oprejst på et bord eller en arbejdsflade. Hvis vægmontering
anbring opladeren inden for rækkevidde af en stikkontakt og
på afstand af et hjørne eller andre forhindringer, der kan hindre
luftstrømmen. Brug bagsiden af opladeren som skabelon for
placering af monteringsskruerne på væggen. Monter opladeren
sikkert ved hjælp af gipsskruer (købes separat) mindst 25,4 mm
langemed en skruehoveddiameter på 7–9 mm, skrues ind i
træ til en optimal dybde, der efterlader ca. 5,5 mm af skruen
blotlagt. Ret hullerne på bagsiden af opladeren ind efter de
blotlagte skruer og skru dem helt ind i hullerne.
Instruktioner om rengøring af opladeren
ADVARSEL: Risiko for chok. Tag stikket til opladeren
ud af kontakten før rengøring. Snavs og fedt kan
fjernes fra det ydersiden af opladeren med en klud eller
en blød ikke-metallisk børste. Brug ikke vand eller andre
rengøringsmidler. Lad aldrig væske trænge ind i værktøjet,
og nedsænk aldrig nogen del af værktøjet i en væske.
Batteripakke
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteripakker
Sørg for at oplyse katalognummer og spænding ved bestilling af
nye batteripakker.
Batteripakken er ikke fuldt opladet ved levering. Læs
nedenstående sikkerhedsvejledning, før batteripakke og oplader
tages i brug. Følg derefter den beskrevne opladningsprocedure.
LÆS ALLE INSTRUKTIONER
•
•
Oplad ikke eller brug batteriet i en eksplosionsfarlig
atmosfære, som f.eks. ved tilstedeværelsen af
brændbare væsker, gasser eller støv. Isætning eller
udtagning af batteriet fra opladeren kan antænde støv
eller dampe.
Tving aldrig batteripakken ind i opladeren. Foretag ikke
nogen ændringer på batteripakken, så den kan passe
•
•
•
•
•
•
ind i en ikke kompatibel oplader, da batteripakken kan
blive sprængt og kan medføre personskader.
Oplad kun batteripakker i DeWALT opladere.
Sprøjt IKKE på den eller nedsænk den i vand eller
andre væsker.
Opbevar eller brug ikke værktøjet og batteripakken
på steder, hvor temperaturen kan nå op på eller
overstige 40 ˚C (104 ˚F) (som f.eks. uden for skure eller
metalbygninger om sommeren).
Brænd ikke batteripakken, selv hvis den er svært
beskadiget eller helt opslidt. Batteripakken kan eksplodere i
åben ild. Der dannes giftige dampe og stoffer ved forbrænding
af lithium-ion-batteripakker.
Hvis batteriets indhold kommer i kontakt med huden,
skal området omgående vaskes med mild sæbe og vand.
Hvis batterivæske kommer i øjnene, lad vand løbe over det
åbne øje i 15 minutter, eller indtil irritationen ophører. Hvis det
er nødvendigt at søge lægehjælp, består batterielektrolytten af
en blanding af flydende organiske karbonater og lithiumsalte.
Indholdet af åbnede battericeller kan forårsage
luftvejsirritation. Sørg for frisk luft. Søg lægehjælp, hvis
symptomerne vedvarer.
ADVARSEL: Fare for forbrændinger. Batterivæske kan
være brændbar, hvis den udsættes for gnister eller åben ild.
ADVARSEL: Forsøg aldrig at åbne batteripakken. Hvis
batteripakken er revnet eller beskadiget, indsæt den
ikke i opladeren. Undgå at mase, tabe eller beskadige
batteripakken. Anvend ikke en batteripakke eller
oplader, der har fået et hårdt slag, er blevet tabt, kørt
over eller blevet beskadiget på anden vis (f.eks. stukket
med en nål, slået med en hammer, trådt på). Det kan
medføre elektriske chok eller livsfarlige elektriske stød.
Beskadigede batteripakker skal returneres til forhandleren
for genanvendelse.
ADVARSEL: Brandfare. Opbevar eller bær aldrig
batteripakker, så metalgenstande kan komme
i kontakt med udsatte batteriklemmer. Anbring
for eksempel ikke batteripakker i forklæder, lommer,
værktøjskasser, produktkasser, skuffer osv. med løse søm,
skruer, nøgler osv.
FORSIGTIG: Når det ikke er i brug, læg værktøjet på
siden på en stabil overflade, hvor det ikke vil vælte
eller falde ned. Nogle værktøjer med store batteripakker
vil stå lodret på batteripakken, men kan let væltes.
Transport
ADVARSEL: Brandfare. Transport af batterier kan
muligvis forårsage brand, hvis batteripolerne uforvarende
kommer i kontakt med ledende materialer. Ved transport
af batterier sørg for, at batteriets poler er beskyttet og godt
isoleret fra materialer, der kan komme i kontakt med dem
og forårsage en kortslutning.
DeWALT batterier opfylder alle gældende skibsfartsregler
som foreskrevet af industrien og juridiske standarder, som
omfatter FN’s anbefalinger om transport af farligt gods,
den internationale lufttransportforening (IATA), farligt gods
9
Dansk
regulativer, de internationale maritime farligt gods (IMDG) regler
og den europæiske konvention om international transport af
farligt gods ad landevejen (ADR). Litium-ion-celler og batterier
er blevet testet i henhold til afsnit 38,3 i FN´s anbefalinger om
tests og kriterier for transport af farligt gods.
I de fleste tilfælde vil afsendelsen af en DeWALT batteripakke
være undtaget fra at blive klassificeret som et fuldt reguleret
klasse 9 farligt materiale. Generelt vil det kun være forsendelser,
der indeholder et litium-ion batteri med en energivurdering på
over 100 watt timer (wt), der skal sendes som fuldt reguleret
klasse 9. Alle litium-ion batterier har en watt time vurdering
markeret på pakningen. Desuden på grund af regulativers
kompleksiteter, anbefaler DeWALT, at man ikke sender litiumion-batteripakker med luftfragt uanset watt time vurdering.
Forsendelser af værktøj med batterier (combo sæt) kan som
eneste undtagelse sendes med luftfragt, hvis batteripakkens
watt time vurdering ikke er højere end 100 watt timer.
Uanset om en forsendelse anses for at være undtaget
eller fuldt reguleret, er det speditørernes ansvar at rådføre
sig med de seneste regler for emballerings-, mærkningsog dokumentationskrav.
Oplysningerne i dette afsnit i vejledningen er givet i god tro
og menes at være korrekte på det tidspunkt, hvor dokumentet
blev oprettet. Men der gives ingen garanti, udtrykt eller
underforstået. Det er købers ansvar at sikre, at vedkommendes
aktiviteter er i overensstemmelse med de gældende regulativer.
Transport af FLEXVOLTTM batteri
DeWALT FLEXVOLTTM batteri har to funktioner: Anvendelse
og transport.
Anvendelsesfunktion: Når FLEXVOLTTM batteriet står alene
eller er i et DeWALT 18V produkt, vil den fungere som et 18V
batteri. Når FLEXVOLTTM batteriet er i et 54V eller et 108V (to 54V
batterier) produkt, vil det fungere som et 54V batteri.
Transportfunktion: Når dækslet er
fastgjort til FLEXVOLTTM batteriet, er
batteriet i transportfunktion. Behold
dækslet til forsendelse.
Under transportfunktionen er cellestrenge elektrisk afbrudt inde
i pakken, og det resulterer i 3 batterier med en lavere watt time
(Wh) ydelse i forhold til 1 batteri med en højere watt timeydelse.
Denne øgede mængde på 3 batterier med den lavere watt
timeydelse kan fritage pakken fra visse forsendelsesforordninger,
der er batterier med højere watt timer.
Eksempelvis kan transport Wh ydelsen angive 3 x 36 Wh, hvilket
betyder 3 batterier hver på 36 watt timer. Anvendelses Wh
ydelsen kan angive 108 watt timer (forudsat 1 batteri).
Eksempel på mærkning af anvendelses- og transportlabel
2. For langtids opbevaring anbefales det at opbevare en fuldt
opladet batteripakke et køligt, tørt sted uden for opladeren
for optimale resultater.
BEMÆRK: Batteripakker bør ikke opbevares helt tømt for
opladning. Batteripakken skal genoplades før brug.
Mærkater på oplader og batteripakke
Udover de piktogrammer, der anvendes i denne vejledning,
kan mærkater på opladeren og battteripakken vise de følgende
piktogrammer:
Læs brugsvejledningen før brug.
Se Tekniske data vedrørende opladningstid.
B erør aldrig kontaktflader med
strømførende genstande.
Beskadigede batteripakker må ikke oplades.
Må ikke udsættes for vand.
Defekte ledninger skal udskiftes omgående.
Oplad kun mellem 4 ˚C og 40 ˚C.
Kun til indendørs brug.
T ag hensyn til miljøet ved bortskaffelse
af batteripakken.
Oplad kun DeWALT batteripakker med de
specielle DeWALT opladere. Opladning af andre
typer batteripakker end de specielle DeWALT
batterier med en DeWALT oplader, kan få dem til
at sprænges eller føre til andre farlige situationer.
Destruér ikke batteripakken.
ANVENDELSE (uden transportdæksel). Eksempel:
Wh ydelsen angiver 108 Wh (1 batteri med 108
watt timer).
TRANSPORT (med indbygget transportdæksel).
Eksempel: Wh ydelsen angiver 3 x 36 Wh
(3 batterier på 36 watt timer).
Batteritype
Anbefalet opbevaring
1. Det bedste opbevaringssted er køligt og tørt, hvor den ikke
udsættes for direkte sollys og ekstrem varme eller kulde. For
optimal batteriydelse og -liv skal du opbevare batteripakker
ved stuetemperatur, når de ikke er i brug.
10
DCG406 bruger et batteri på 18 volt.
Disse batteripakker kan bruges: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, DCB546,
DCB547. Se Tekniske data for flere informationer.
Dansk
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1Vinkelsliber
1Beskyttelsesskærm
1Antivibrationssidehåndtag
1Støtteflange
1 Gevindskåret fastgørelsesmøtrik
1Sekskantnøgle
1Sekskantnøgle
1 Li-ion batteripakke (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 modeller)
2 Li-ion batteripakker (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 modeller)
3 Li-ion batteripakker (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 modeller)
1Brugsvejledning
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet, dele og tilbehør,
der kan være opstået under transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt og forstå den
før betjening.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
Bær høreværn.
Brug øjeværn.
Datokodeposition (Fig. D)
Datokoden 15 , der også inkluderer produktionsåret, er tryk
på huset.
Eksempel:
2017 XX XX
Produktionsår
Beskrivelse (Fig. A)
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk værktøj eller nogen
dele deraf. Det kan medføre materiale- eller personskade.
1 Paddle kontakt
2 Startspærregreb
3 Spindellåseknap
4 Spindel
5 Støtteflange
6 Låseflange
7 Beskyttelsesskærm
8 Beskyttelsesskærmens udløsergreb
9 Batteripakke
10 Batteriets udløserknap
Tilsigtet anvendelse
Din ledningsfri vinkelsliber er konstrueret til professionel
skæring, slibning og opgaver med stålbørste.
ANVEND IKKE andre slibehjul udover navforsænkede hjul
og papirskiver.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i nærheden af
brændbare væsker eller gasser.
Din ledningsfrie vinkelsliber er et professionelt elværktøj.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet. Overvågning
er påkrævet, når uerfarne brugere anvender dette værktøj.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af personer
(inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale handicaps; mangel på erfaringer, viden eller
færdigheder, medmindre de er under overvågning af en
person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
Funktioner
Kickback Brake™
Når en blokering-, opstoppen- eller fastsættelseshændelse
registreres, aktiveres den elektroniske bremse med maksimal
kraft for hurtigt at stoppe hjulet, reducere vinkelsliberens
bevægelse og slukke for vinkelsliberen. Kontakten skal slippes
og derefter trykkes ind for at genstarte værktøjet.
Power-OFF™ overbelastningsbeskyttelse
Motorens strømforsyning vil blive reduceret i tilfælde af
overbelastning af motoren. Med fortsat overbelastning
af motoren vil værktøjet slå fra. Kontakten skal slippes og
derefter trykkes ind for at genstarte værktøjet. Værktøjet vil
slå fra, hver gang den aktuelle belastning når den aktuelle
overbelastningsværdi (motorens sammenbrændingspunkt). Hvis
der fortsat er nedlukninger på grund af overbelastning, skal du
anvende mindre kraft/vægt på værktøjet, indtil værktøjet virker
uden aktivering af overbelastningen.
Antivibrationssidehåndtag
Antivibrationshåndtaget yder komfort ved at absorbere de
vibrationer, værktøjet forårsager.
Blød startfunktion
Den bløde startfunktion giver mulighed for langsom
hastighedsopbygning for at undgå ryk ved start. Denne funktion
er særdeles nyttig, når der arbejdes i lukkede rum.
Ingen-volt
Ingen-volt-funktionen stopper vinkelsliberens genstart, uden
at der er tændt og slukket for kontakten, hvis der er en pause
i strømforsyningen.
Elektronisk kobling
Den elektroniske kobling til drejemomentbegrænsning
reducerer maks. drejemomentudvirkning, som overføres
til brugeren i tilfælde af, at en skive binder. Denne funktion
forhindrer også standsning af transmissionen og elmotoren.
Koblingen til drejemomentbegrænsning er indstillet fra
fabrikken og kan ikke justeres.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlige
kvæstelser, anbring forlæns-/baglænsknappen
i startspærreposition eller slå værktøjet fra og
11
Dansk
frakobel batteripakken, før der foretages nogen
justeringer, eller der af-/påmonteres tilbehør eller
ekstraudstyr. Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
ADVARSEL: Anvend kun DeWALT-batteripakker og
-opladere.
Indsættelse og fjernelse af
batteripakken fra værktøjet (Fig. B)
BEMÆRK: For de bedste resultater kontrollér at batteripakken
9 er fuldt opladet.
Sådan installeres batteripakken i
værktøjets håndtag
1. Ret batteripakken 9 ind efter rillerne inde i håndtaget
(Fig. B).
2. Skub den ind i håndtaget, indtil batteripakken sidder godt
fast i værktøjet og kontrollér, at den ikke river sig løs.
Sådan fjernes batteripakken fra værktøjet
1. Tryk på udløserknappen 10 og træk batteripakken ud fra
værktøjets håndtag.
2. Isæt batteripakken i opladeren som beskrevet i
opladerafsnittet i denne vejledning.
Batteripakker til brændstofmåler (Fig. B)
Nogle DeWALT batteripakker indeholder en brændstofmåler,
som består af tre grønne LED lys, som angiver niveauet for den
resterende opladning i batteripakken.
Du aktiverer brændstofmåleren ved at trykke på og holde
brændstofmålerknappen nede. En kombination af de tre
grønne LED lys vil lyse og angive niveauet for den resterende
opladning. Når niveauet for opladning i batteriet ligger under
den brugbare grænse, lyser brændstofmåleren ikke, og batteriet
skal genoplades.
BEMÆRK: Brændstofmåleren giver kun en indikation af den
opladning, der resterer i batteripakken. Den angiver ikke
værktøjets funktionalitet og er underlagt variation baseret på
produktkomponenter, temperatur og slutbrugeranvendelse.
Påsætning af sidehåndtag (Fig. C)
ADVARSEL: Før du anvender værktøjet, skal du sikre, at
håndtaget sidder godt fast.
Skru sidehåndtaget 11 godt fast i et af hullerne på en af
gearkassens sider. Sidehåndtaget skal altid bruges for hele tiden
at have kontrol over værktøjet.
Drejning af gearkassen (Fig. A)
Til forbedring af brugerkomforten vil gearkassen rotere 90°
ved skæreopgaver.
1. Fjern de fire hjørneskruer, der fastgør gearkassen
til motorhuset.
2. Drej uden at adskille gearkassen fra motorhuset
gearkassehovedet til den ønskede position.
BEMÆRK: Hvis gearkassen og motorhuset bliver adskilt med
mere end 3,17 mm, skal værktøjet til service og genmonteres af
et autoriseret DeWALT-servicecenter. Hvis værktøjet ikke bliver
sendt til service, kan der opstå fejl i motor og leje.
12
3. Geninstallér skruerne til at fastgøre gearkassen til
motorhuset. Spænd skruerne til 12,5 in.-lbs. drejemoment.
Overspænding kan få skruerne til at skrue over gevind.
Beskyttelsesskærme
FORSIGTIG: Beskyttelsesskærme skal bruges
sammen med alle slibehjul, skærehjul,
slibestøtteskiver, stålbørster og stålhjul. Værktøjet
må kun bruges uden beskyttelsesskærm til slibning
med konventionelle slibeskiver. Se Figur A for at se
de beskyttelsesskærme, der leveres sammen med
enheden. Nogle opgaver kan kræves indkøb af en
korrekt beskyttelsesskærm fra din lokale forhandler eller
autoriserede servicecenter.
BEMÆRK: Kantslibning og -skæring kan udføres med type 27
hjul designet og specificeret til dette formål; 6,35 mm tykke
hjul er konstrueret til overfladeslibning mens producentens
label for tyndere type 27 hjul skal undersøges for at se, om
de kan bruges til overfladeslibning eller kun til kantslibning/skæring. A type 1 beskyttelsesskærm skal bruges til alle hjul,
hvor overfladeslibning er forbudt. Skæring kan også udføres ved
hjælp af et type 41 hjul og en type 1 beskyttelsesskærm.
BEMÆRK: Se Tilbehørsskemaet for at vælge den rigtige
beskyttelsesskærms-/tilbehørskombination.
Montering og justering af One-TouchTMbeskyttelsesskærm (Fig. D)
ADVARSEL: For at mindske risikoen for alvorlige
personskader, skal du slukke for værktøjet og
tage batteriet ud, før du foretager justeringer eller
fjerner/installerer tilbehør. En utilsigtet start kan
forårsage kvæstelser.
Justering af beskyttelsesskærmen
For justering af beskyttelsesskærmen, aktiverer
beskyttelsesskærmens udløsergreb 8 et af justeringshullerne
14 på beskyttelsesskærmens krave ved hjælp af
en skraldefunktion.
Den aktiverede overflade hælder og vil fortsætte til det næste
justeringshul, når beskyttelsesskærmen drejes i urets retning
(spindel vender mod bruger), men låser selv i retning mod uret.
Montering af beskyttelsesskærmen (Fig. D)
1. Tryk på beskyttelsesskærmens udløsergreb 8 .
2. Mens beskyttelsesskærmens udløsergreb holdes åben, rettes
øsknerne 12 på beskyttelsesskærmen ind efter kærverne
13 på gearkassen.
3. Mens beskyttelsesskærmens udløsergreb holdes åben, skub
beskyttelsesskærmen ned, indtil beskyttelsesskærmens
øskner aktiveres og drej dem ind i rillen på gearkassenavet.
Udløs beskyttelsesskærmens udløsergreb.
4. Drej mens spindlen vender mod operatøren
beskyttelsesskærmen til den ønskede arbejdsposition. Tryk
på og hold beskyttelsesskærmens udløsergreb 8 for at dreje
beskyttelsesskærmen i retning mod uret.
BEMÆRK: Selve beskyttelsesskærmen skal anbringes
mellem spindlen og brugeren for at yde maksimal
beskyttelse til brugeren.
Dansk
Beskyttelsesskærmens udløsergreb skal falde i hak i et af
justeringshullerne 14 på beskyttelsesskærmens krave. Dette
sikrer, at beskyttelsesskærmen sidder fast.
5. Du fjerner beskyttelsesskærmen ved at følge trinene 1–3 af
disse instruktioner i omvendt rækkefølge.
Flanger og hjul
Montering af hjul uden nav (Fig. E)
ADVARSEL: Hvis flangen/ fastgørelsesmøtrikken/ hjulet
ikke er placeret korrekt, kan det føre til alvorlig skade (eller
beskadigelse af værktøjet eller hjulet).
FORSIGTIG: Inkluderede flanger skal anvendes
med nedtrykket center type 27 og type 42 slibehjul
og type 41 skærehjul. Se Tilbehørsskemaet for
yderligere oplysninger.
ADVARSEL: En lukket beskyttelsesskærm ved tosidet
skærehjul er påkrævet, når der anvendes skærehjul.
ADVARSEL: Anvendelse af en beskadiget flange eller
beskyttelsesskærm eller undladelse af at bruge en korrekt
flange og beskyttelsesskærm kan resultere i skader på
grund af hjulbrud og hjulkontakt. Se Tilbehørsskemaet
for yderligere oplysninger.
1. Anbring værktøjet på et bord, beskyttelsesskærm op.
2. Installér støtteflangen 5 på spindlen 4 med den forhøjede
midte (pilot) vendende imod hjulet. Tryk støtteflangen
på plads.
3. Anbring hjulet 19 imod støtteflangen, idet du centrerer
hjulet på støtteflangens forhøjede midte (pilot).
4. Mens du trykker spindellåsknappen ned og med de
sekskantede fordybninger vendende væk fra hjulet, trækkes
låseflangen 6 på spindlen, så øsknerne går i indgreb i de to
riller i spindlen.
5. Mens du trykker spindellåseknappen ned, skal du stramme
låseflangen 6 med hænderne eller ved hjælp af den
medfølgende skruenøgle. (Anvend kun en låseflange,
hvis den er i perfekt stand.) Se Tilbehørsskemaet for
oplysninger om flangen.
6. Du fjerner hjulet i omvendt rækkefølge.
Montering af slibestøtteskiver (Fig. F)
BEMÆRK: Anvendelse af en beskyttelsesskærm med
slibningsskiver, der bruger støtteskiver, ofte kaldet
fiberharpiksskiver, er ikke nødvendig. Da en beskyttelsesskærm
ikke er nødvendig til dette tilbehør, er det muligt, at en
beskyttelsesskærm ikke passer korrekt, hvis den anvendes.
ADVARSEL: Undladelse af korrekt indsættelse af flange/
klemmemøtrik/hjul kan medføre alvorlig personskade
(eller skade på værktøjet eller hjul).
ADVARSEL: Den korrekte beskyttelsesskærm skal
geninstalleres for slibehjul, skærehjul, slibestøtteskiver,
stålbørste eller stålhjulsopgaver, efter slibeopgaverne
er afsluttede.
1. Anbring eller skær et passende støtteskivegevind 16 på spindlen.
2. Anbring slibeskiven 17 på støtteskiven 16 .
3. Mens spindellåseknappen 3 trykkes ned, træk
klemmemøtrik 18 på spindlen, og før det forhøjede
nav på klemmemøtrikken ind i midten af slibeskiven
og støtteskiven.
4. Spænd manuelt klemmemøtrikken. Tryk derefter
spindellåseknappen ned, mens slibeskiven drejes, indtil
slibeskiven og klemmemøtrikken er tætsiddende.
5. Du demonterer hjulet ved at tage fat i og dreje støtteskiven
og slibeskiven, mens du trykker på spindellåseknappen.
Montering og demontering af navhjul
(Fig. A)
Navhjul installeres direkte på gevindskåret spindel.
Tilbehørsgevindet skal matche spindelgevindet.
1. Fjern støtteflangen ved at trække den væk fra værktøjet.
2. Træk manuelt hjulet på spindlen 4 .
3. Tryk spindellåseknappen 3 ned og brug en skruenøgle til at
spænde hjulnavet.
4. Du demonterer hjulet i omvendt rækkefølge.
BEMÆRK: Hvis du undlader at sætte hjulet korrekt på før
værktøjet drejes, kan værktøjet eller hjulet blive beskadiget.
Montering af stålkopbørster og stålhjul
(Fig. A)
ADVARSEL: Undladelse af korrekt indsættelse af flange/
klemmemøtrik/hjul kan medføre alvorlig personskade
(eller skade på værktøjet eller hjul).
FORSIGTIG: Du nedsætter risikoen for personskade
ved at bære arbejdshandsker, når du arbejder med
stålbørster og -hjul. De kan blive skarpe.
FORSIGTIG: For at nedsætte risikoen for at beskadige
værktøjet, må hjul eller børste ikke røre ved
beskyttelsesskærmen, når den er monteret eller
når den er i brug. Det kan forårsage skjult beskadigelse
af udstyret og ledninger kan sprænges fra udstyrshjul
eller kop.
Stålkopbørster eller stålhjul installeres direkte på den
gevindskårne spindel uden brug af flanger. Brug kun
stålbørster eller -hjul, der er forsynet med et gevindskåret nav.
Dette udstyr kan købes hos din lokale forhandler eller hos et
autoriseret servicecenter.
1. Anbring værktøjet på et bord, beskyttelsesskærm op.
2. Skær manuelt hjulgevindet på spindlen.
3. Tryk spindellåseknappen 3 ned og brug en skruenøgle på
stålhjulsnavet eller -børsten til at spænde hjulet.
4. Du fjerner hjulet i omvendt rækkefølge.
BEMÆRK: Du nedsætter risikoen for beskadigelse af
værktøjet ved at anbringe hjulnavet korrekt, før du tænder
for værktøjet.
Før brugen
• Montér beskyttelsesskærmen og den rette skive eller hjul.
Brug ikke skiver eller hjul, der er meget slidte.
• Sørg for, at støtte- og låseflangen er monteret korrekt. Følg
de instruktioner, der findes i Tilbehørsskemaet.
13
Dansk
• Sørg for, at skiven eller hjulet drejer i retning af pilene på
tilbehøret og værktøjet.
• Brug ikke et beskadiget tilbehør. Før brug af tilbehør
undersøges f.eks. slibehjul for skår og revner, støttepuder
for revner eller slid og stålbørste for løse eller revnede
tråde. Hvis elværktøjet eller tilbehøret tabes, bør det
undersøges for skade, eller der bør monteres ubeskadiget
tilbehør. Efter undersøgelse og montering af tilbehør
placeres du og tilskuere væk fra tilbehørets rotationsplan,
og elværktøjet køres ved maksimal tomgangshastighed i
et minut. Beskadiget tilbehør vil normalt gå i stykker under
denne testkørsel.
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL: Overhold altid sikkerhedsvejledningen og de
gældende regler.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlige
kvæstelser, anbring forlæns-/baglænsknappen
i startspærreposition eller slå værktøjet fra og
frakobel batteripakken, før der foretages nogen
justeringer, eller der af-/påmonteres tilbehør eller
ekstraudstyr. Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
ADVARSEL:
• Sørg for, at alle materialer, der skal slibes eller skæres,
sidder godt fast.
• Fastgør og understøt arbejdsemnet. Brug klemmer
eller en skruestik til at holde og understøtte
arbejdsemnet på et stabilt underlag. Det er vigtigt
at klemme og understøtte arbejdsemnet godt for
at forebygge, at arbejdsemnet bevæger sig, så du
mister kontrollen over det. Det er vigtigt at klemme
og understøtte arbejdsemnet godt for at forebygge,
at arbejdsemnet bevæger sig, så du mister kontrollen
over det.
• Bær altid almindelige arbejdshandsker, når du
arbejder med dette værktøj.
• Gearet bliver meget varm under brug.
• Benyt kun et let tryk på værktøjet. Anvend ikke sidepres
på skiven.
• Montér altid beskyttelsesskærmen og den rette skive
eller hjul. Brug ikke skiver eller hjul, der er meget slidte.
• Undgå overstyring. Bliver værktøjet varmt, fortsæt med
at køre det uden belastning i flere minutter for at køle
tilbehøret ned. Rør ikke ved slibe- og skæreskiverne,
før de er kølet ned. Skiverne kan blive meget varme
under arbejdet.
• Arbejd aldrig med slibekoppen uden en
passende beskyttelsesskærm.
• Brug ikke elværktøjet sammen med
et udskæringsstativ.
• Brug aldrig blottere sammen med
sammenhængende slibeprodukter.
• Vær opmærksom på, at hjulet fortsætter med at rotere,
efter at der er slukket for værktøjet.
14
Korrekt håndposition (Fig. G)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade skal
du ALTID anvende den rette håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlig
personskade skal du ALTID holde godt fast i tilfælde af en
pludselig reaktion.
Korrekt håndposition kræver én hånd på sidehåndtaget 11 og
den anden hånd på værktøjets krop som vist på Figur G.
Skovlkontakt (Fig. A)
FORSIGTIG: Hold godt fast på sidehåndtaget og
værktøjets krop for at have kontrol over værktøjet ved
opstart og under brug, indtil hjulet eller tilbehøret holder
op med at dreje. Sørg for, at hjulet står helt stille, før du
lægger værktøjet fra dig.
BEMÆRK: For at reducere uforventet værktøjsbevægelse bør
du ikke tænde og slukke for værktøjet under belastningsforhold.
Lad sliberen køre op til fuld hastighed, før den rører
arbejdsoverfladen. Løft værktøjet fra overfladen, før du slukker
for værktøjet. Lad værktøjet holde helt op med at dreje, før du
lægger det fra dig.
1. For at tænde for værktøjet skal du skubbe
startspærregrebet 2 mod enden af værktøjet og derefter
trykke på skovlkontakten 1 . Værktøjet vil køre, mens der
trykkes på kontakten.
2. Sluk for værktøjet ved at udløse skovlkontakten.
Spindellås (Fig. A)
Spindellåsens 3 funktion er at forhindre spindelen i at dreje, når
der monteres eller fjernes hjul. Betjen kun spindellåsen, når der
er slukket for værktøjet, og stikket er taget ud af kontakten, og
værktøjet står helt stille.
BEMÆRK: For at reducere risikoen for skade på værktøjet,
bør du ikke aktivere spindellåsen, mens værktøjet kører.
Det kan resultere i skade på værktøjet, og påsat tilbehør
kan falde af og eventuelt forårsage personskade.
For at aktivere låsen skal du trykke på spindellåseknappen og
dreje spindelen, indtil du ikke kan dreje den længere.
Overfladeslibning og stålbørstning
FORSIGTIG: Brug altid den korrekte
beskyttelsesskærm ifølge instruktionerne i
denne vejledning.
Sådan udføres arbejde på et arbejdsemnes overflade:
1. Lad værktøjet nå fuld hastighed, for det
rører arbejdsoverfladen.
2. Anvend minimum tryk på arbejdsoverfladen og lad
værktøjet køre ved høj hastighed. Hastigheden ved fjernelse
af maling er højest, når værktøjet kører med høj hastighed.
Vinkel
Dansk
3. Oprethold en passende vinkel mellem værktøjet og
arbejdsoverfladen. Se skemaet i henhold til speciel funktion.
Funktion
Slibning
Slibning med flapskive
Slibning med støtteskive
Stålbørstning
Vinkel
20˚-30˚
5˚-10˚
5˚-15˚
5˚-10˚
4. Oprethold kontakt mellem kanten på hjulet
og arbejdsoverfladen.
-- Hvis slibning med klapskiver eller stålbørstning
bevæg værktøjet kontinuerligt i en fremadrettet
og tilbagegående bevægelse for at undgå at skabe
udhulninger i arbejdsoverfladen.
-- Hvis slibning med en støtteskive, flyt hele tiden
værktøjet i en lige linje for at forhindre afbrænding og
hvirvlen af arbejdsoverfladen.
BEMÆRK: Hvisdu lader værktøjet hvile på arbejdsoverfladen
uden bevægelse, vil det beskadige arbejdsemnet.
5. Løft værktøjet fra arbejdsoverfladen, før du slukker for
værktøjet. Lad værktøjet holde helt op med at dreje, før du
lægger det fra dig.
FORSIGTIG: Vær ekstra omhyggelig, når du arbejder over
et hjørne, da du kan komme ud for en hurtig bevægelse
fra slibemaskinen.
Forholdsregler der skal tages under
arbejde på et lakeret emne
1. Slibning eller stålbørstning af blybaseret maling ANBEFALES
IKKE på grund af vanskeligheden ved at styre det forurenede
støv. Børn og gravide kvinder er udsat for den største risiko
for blyforgiftning.
2. Da det kan være vanskeligt at finde ud af, hvorvidt en
maling indeholder bly uden en kemisk analyse, anbefaler vi
de følgende forholdsregler ved slibning af alle malinger:
Personlig sikkerhed
1. Ingen børn eller gravide kvinder må opholde sig
i arbejdsområdet, når der foretages slibning eller
stålbørstning af maling, før al rengøring er afsluttet.
2. Alle personer, som kommer ind i arbejdsområder, skal
bære en støvmaske eller en respirator. Filteret skal udskiftes
dagligt, eller når bæreren har svært ved at trække vejret.
BEMÆRK: Du bør udelukkende anvende støvmasker, der er
beregnet til arbejde med blybaseret malingsstøv og dampe.
Almindelige malingsmasker tilbyder ikke denne beskyttelse.
Find den korrekte N.I.O.S.H.-godkendt støvmaske hos
din forhandler.
3. Der bør IKKE SPISES, DRIKKES eller RYGES i arbejdsområdet
for at undgå at indtage forurenede malingspartikler.
Arbejdere skal vaske sig og rydde op, FØR de spiser, drikker
eller ryger. Der må ikke efterlades føde-, drikke- eller
rygevarer i arbejdsområdet, hvor der kan falde støv på dem.
Miljømæssig sikkerhed
1. Maling skal fjernes på en sådan måde, at mængden af
genereret støv minimeres.
2. Områder, hvor der foregår fjernelse af maling, skal forsegles
med plastiktildækninger på 4 mils tykkelse.
3. Slibning skal foregå på en sådan måde, at sporing af
malingsstøv uden for arbejdsområdet reduceres.
Rengøring og bortskaffelse
1. Alle overflader i arbejdsområdet skal støvsuges og
rengøres grundigt hver dag, mens slibningen foregår.
Støvsugerfilterposer skal hyppigt udskiftes.
2. Plastikklude skal samles sammen og bortskaffes sammen
med alle støvskår eller andre bortskaffelsesrester. De skal
anbringes i forseglede affaldsbeholdere og bortskaffes via
regelmæssige affaldsbortskaffelsesprocedurer.
Under rengøring skal børn og gravide kvinder holdes på
afstand af arbejdsområdet.
3. Al legetøj, vaskbare møbler og redskaber, der bruges af
børn, skal vaskes omhyggeligt, før de bruges igen.
Kantslibning og -skæring
ADVARSEL: Anvend ikke kantslibnings-/skæringshjul
til overfladeslibningsopgaver, fordi disse hjul ikke er
designet til de sidetryk, som opstår med overfladeslibning.
Resultatet kan blive brud på hjulet og personskade.
FORSIGTIG: De hjul, der bruges til kantslibning og
-skæring kan knække eller få tilbageslag, hvis de bøjes
eller vrides, når værktøjet bruges. Ved alle kantslibnings-/
skærearbejder skal den åbne side på beskyttelsesskærmen
være anbragt på afstand af brugeren.
BEMÆRK: Kantslibning-/skæring med en type 27 hjul
skal begrænses til fladskæring og udskæring-mindre
end 13 mm i dybden, når hjulet er nyt. Reducer dybden
af skæringen/udskæringen i takt med nedslidningen
af hjulets radius. Se tilbehørsskemaet or yderligere
oplysninger. Kantslibning/-skæring med en type 41 hjul
kræver brug af en type 1 beskyttelsesskærm.
1. Lad værktøjet nå fuld hastighed, for det
rører arbejdsoverfladen.
2. Anvend minimum tryk på arbejdsoverfladen og lad
værktøjet køre ved høj hastighed. Slibe-/skærehastigheden
er højest, når værktøjet kører med høj hastighed.
3. Anbring dig, så den åbne underside på hjulet vender væk
fra dig.
4. Når du har startet på en skæring, og du har oprettet et
indhak i arbejdsemnet, skal du ikke ændring vinklen på
snittet. Ændring af vinklen vil få hjulet til at bøje og kan
medføre et brud på hjulet. Kantslibehjul er ikke designet til
at modstå de sidetryk, som bøjning kan frembringe.
5. Løft værktøjet fra arbejdsoverfladen, før du slukker for
værktøjet. Lad værktøjet holde helt op med at dreje, før du
lægger det fra dig.
15
Dansk
Savning i metal
For skæring med bundne slibemidler, brug altid
beskyttelsesskærm type 1.
Ved skærearbejde arbejd med moderat hastighed tilpasset til
det materiale, der skæres. Læg ikke tryk på skæreskiven eller vip
eller drej maskinen.
Nedsæt ikke hastigheden på nedkørende skæreskiver ved at
anvende sidelæns tryk.
Maskinen skal altid arbejde i en opadgående
slibningsbevægelse. Ellers er der fare for, at den bliver skubbet
ukontrolleret ud af snittet.
Ved skæring af profiler og firkantede barrer, er det bedst at starte
på det mindste tværsnit.
Grovslibning
Brug aldrig en skæreskive til grovslibning.
Brug altid sikkerhedsskærmen type 27.
De bedste grovslibningsresultater opnås, når maskinen indstilles
til en vinkel på 30° til 40°. Flyt maskinen frem og tilbage med
et moderat tryk. På denne måde bliver arbejdsemnet ikke for
varmt, bliver ikke misfarvet, og der dannes ingen riller.
Stenskæring
Maskinen må kun benyttes til tørskæring.
Ved skæring af sten er det bedst at bruge en
diamant skæreskive. Betjen kun maskinen med
ekstra støvbeskyttelsesmaske.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs ud af hovedhuset med
tør luft, lige så snart der samler sig snavs i og omkring
luftaftrækket. Bær godkendte beskyttelsesbriller og
godkendt støvmaske ved udførelse af denne procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler eller andre
kraftige kemikalier til at rengøre værktøjets ikke-metalliske
dele. Disse kemikalier kan svække de materialer, der
anvendes i disse dele. Brug en klud, der kun er fugtet
med vand og mild sæbe. Lad aldrig væske trænge ind
i værktøjet, og nedsænk aldrig nogen del af værktøjet
i væske.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det, som stilles til
rådighed af DeWALT, ikke er afprøvet med dette produkt,
kan det være farligt at bruge sådant tilbehør med dette
værktøj. For at mindske risikoen for personskade, må
dette produkt kun anvendes med tilbehør, som anbefales
af DeWALT.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
Maks.
Min.
Perifer Gevindskåret
[mm] rotation hastighed hullængde
[mm]
[mm]
D b d [min.–1] [m/s]
Arbejdsråd
Udvis forsigtighed, når der skæres huller i
bærende vægge.
Huller i strukturelle vægge er underlagt lovbestemte/
landespecifikke regulativer. Disse regulativer skal
overholdes under alle omstændigheder. Før du starter på
arbejdet, kan du kontakte den ansvarlige ingeniør, arkitekt
eller bygningssupervisor.
d
D
D
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DeWALT-elværktøj er beregnet til langvarig brug med
minimal vedligeholdelse. Værktøjets fortsatte tilfredsstillende
drift afhænger af korrekt vedligeholdelse og rengøring
af værktøjet.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlige
kvæstelser, anbring forlæns-/baglænsknappen
i startspærreposition eller slå værktøjet fra og
frakobel batteripakken, før der foretages nogen
justeringer, eller der af-/påmonteres tilbehør eller
ekstraudstyr. Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
Der kan ikke udføres service på opladeren eller batteripakken.
Smøring
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
16
115 6 22,23 11 500
80
–
b 125 6 22,23 11 500
80
–
115 –
–
11 500
80
–
125 –
–
11 500
80
–
75 30 M14
11 500
45
20,0
115 12 M14
11 500
80
20,0
125 12 M14
11 500
80
20,0
d
b
D
D
Dansk
Miljøbeskyttelse
S eparate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden.
Produkte und Batterien enthalten Materialien, die
zurückgewonnen oder recycelt werden können, um den Bedarf
an Rohstoffen zu reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische
Produkte und Batterien gemäß den lokalen Bestimmungen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.2helpU.com.
Genopladelig batteripakke
Dette langtidsholdbart batteri skal udskiftes, når det ikke giver
tilstrækkelig strøm til de opgaver, som tidligere let blev udført.
Ved afslutningen af batteriets rimelige levetid bortskaffes det på
en miljøsikker måde:
• Sørg for, at batteripakken er helt afladet og tag den derpå
ud af værktøjet.
• Litium-ion-celler er genanvendelige. Tag dem med til din
forhandler eller til den lokale genbrugsplads. De indsamlede
batteripakker vil blive genanvendt eller korrekt bortskaffet.
17
Dansk
Tilbehørsskemaet
Beskyttelsesskærmtype
Tilbehør
Beskrivelse
Sådan monteres sliber
Slibeskive med
nedtrykket midte
Type 27 beskyttelsesskærm
Type 27
beskyttelsesskærm
Bladskive
Stålhjul
Støtteflange
Type 27 hjul med
nedtrykket midte
Låseflange
Stålhjul med
gevindskåret
møtrik
Type 27 beskyttelsesskærm
Stålhjul
Stålkop med
gevindskåret
møtrik
Type 27 beskyttelsesskærm
Stålbørste
Støttepude/
slibeark
Type 27
beskyttelsesskærm
Gummistøttepude
Slibeskive
Fastgørelsesmøtrik
18
Dansk
Tilbehørsskemaet
Beskyttelsesskærmtype
Tilbehør
Beskrivelse
Skive til skæring
i murværk,
sammenhængende
Type 1
Beskyttelsesskærm
Type 1 Beskyttelsesskærm
Skæreskive
til metal,
sammenhængende
Diamantskærehjul
Type 1
Beskyttelsesskærm
Sådan monteres sliber
Støtteflange
Skærehjul
Låseflange
ELLER
Type 27
beskyttelsesskærm
19
Deutsch
KLEINER AKKU-WINKELSCHLEIFER
DCG406
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Gerät von DeWALT entschieden.
Langjährige Erfahrung, sorgfältige Produktentwicklung und
Innovation machen DeWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
Spannung
VGS
Typ
Akkutyp
W
Abgabeleistung
min-1
Leerlauf-/Nenndrehzahl
mm
Scheibendurchmesser
mm
Scheibendicke (max.)
Spindeldurchmesser
mm
Spindellänge
Gewicht (ohne Akku)*
kg
* Gewicht einschließlich Zusatzgriff und Schutzabdeckung
DCG406
18
1
Li-Ion
800
9000
125
6
M14
21,5
1,74
Lärmwerte und Vibrationswerte (Triax-Vektorsumme) gemäß EN60745-2-3.
LPA(Emissions-Schalldruckpegel)
dB(A)
84
LWA(Schallleistungspegel)
dB(A)
95
K(Unsicherheit für den angegebenen
dB(A)
3
Schallpegel)
Oberflächenschleifen
Vibrationskennwert ah,AG =
Unsicherheitswert K =
m/s2
m/s2
5,8
1,5
Sandschleifen mit
Vibrationskennwert ah,DS =
Unsicherheitswert K =
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem standardisierten
Test laut EN60745 gemessen und kann für einen Vergleich
zwischen zwei Geräten verwendet werden. Er kann zu einer
vorläufigen Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene Vibrationsemissionswert
bezieht sich auf die Hauptanwendung des Gerätes.
Wenn das Gerät jedoch für andere Anwendungen, mit
anderem Zubehör oder schlecht gewartet eingesetzt
wird, kann die Vibrationsemission verschieden sein. Dies
kann den Expositionsgrad über die Gesamtbetriebszeit
erheblich erhöhen.
Eine Schätzung der Vibrationsstärke sollte auch
berücksichtigen, wie oft das Gerät ausgeschaltet
wird oder über welche Zeit es zwar läuft, aber nicht
20
wirklich in Betrieb ist. Dies kann die Exposition über die
Gesamtbetriebszeit erheblich mindern.
Es sind zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutze
der Betriebsperson vor den Auswirkungen der Vibration
in Betracht zu ziehen, z. B.: Wartung des Gerätes und
des Zubehörs, Warmhalten der Hände, Organisation
des Arbeitsablaufes.
EG-Konformitätserklärung
Maschinenrichylinie
Kleiner Akku-Winkelschleifer
DCG406
DeWALT erklärt hiermit, dass diese unter Technische Daten
beschriebenen Produkte die folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-3:2011
+A2:2013 +A11:2014 +A12:2014 +A13:2015.
Diese Produkte erfüllen auch die Anforderungen von
Richtlinie 2014/30/EU und 2011/65/EU. Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an DeWALT unter der
folgenden Adresse oder schauen Sie auf der Rückseite dieser
Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die Zusammenstellung
des technischen Dossiers und gibt diese Erklärung im Namen
von DeWALT ab.
Markus Rompel
Technischer Direktor
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
08.05.2017
WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr bitte
die Bedienungsanleitung lesen.
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise
erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch und achten Sie auf
diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende
gefährliche Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu
tödlichen oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, u. U. zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen führen kann.
Gewicht
Deutsch
Akkus
Ladegeräte/Ladedauer (Minuten)
Kat #
VGS
Ah
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
Gewicht (kg) DCB107
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts
mit Verletzungen zu tun hat, aber, wenn es nicht
vermieden wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise für
Elektrowerkzeuge
WARNUNG: Lesen Sie alle Sicherheitswarnhinweise
und alle Anweisungen. Das Nichtbeachten von
Warnhinweisen und Anweisungen kann zu elektrischem
Schlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen bezieht sich
auf Ihr netzbetriebenes Elektrowerkzeug (mit Kabel) oder auf Ihr
akkubetriebenes (kabelloses) Elektrowerkzeug.
1) Sicherheit im Arbeitsbereich
a ) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut
ausgeleuchtet. Unaufgeräumte oder dunkle Bereiche
begünstigen Unfälle.
b ) Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen
sich z. B. brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub
befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Dämpfe entzünden können.
c ) Halten Sie Kinder und Zuschauer fern, während Sie
ein Elektrogerät betreiben. Ablenkung kann dazu
führen, dass Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.
2) Elektrische Sicherheit
a ) Der Stecker des Elektrogerätes muss in die
Steckdose passen. Ändern Sie niemals den Stecker
in irgendeiner Form. Verwenden Sie keinerlei
Adapterstecker an geerdeten Elektrogeräten.
Unveränderte Stecker und passende Steckdosen mindern
die Gefahr eines elektrischen Schlages.
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
b ) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten
Flächen, wie Rohre, Radiatoren, Herde und
Kühlgeräte. Es besteht eine erhöhte Gefahr für einen
elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
c ) Setzen Sie Elektrogeräte keinem Regen oder
feuchter Umgebung aus. Wenn Wasser in das
Elektrogerät eindringt, erhöht sich die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
d ) Überlasten Sie das Kabel nicht. Verwenden Sie
niemals das Kabel, um das Elektrogerät zu tragen
oder durch Ziehen vom Netz zu trennen. Halten Sie
das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder
beweglichen Teilen. Beschädigte oder verhedderte Kabel
erhöhen die Gefahr eines elektrischen Schlages.
e ) Wenn Sie ein Elektrogerät im Freien betreiben,
verwenden Sie ein für den Außeneinsatz geeignetes
Verlängerungskabel. Die Verwendung von für den
Außeneinsatz geeigneten Kabeln mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
f ) Wenn der Betrieb eines Elektrogerätes in feuchter
Umgebung unumgänglich ist, verwenden Sie eine
durch einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter
oder Rcd) geschützte Stromversorgung. Der Einsatz
eines Fehlerstromschutzschalters mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
3) Sicherheit von Personen
a ) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was
Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit
mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein
Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder
unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder
Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit
beim Betrieb eines Elektrogerätes kann zu schweren
Verletzungen führen.
b ) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und
immer eine Schutzbrille. Das Tragen persönlicher
Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste
Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach
Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das
Risiko von Verletzungen.
c ) Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten.
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter in der
AUS-Position ist, bevor Sie das Gerät an die
21
Deutsch
d )
e )
f )
g )
Stromversorgung und/oder an den Akku anschließen
oder wenn Sie das Gerät aufnehmen oder tragen.
Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den
Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet
an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu
Unfällen führen.
Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder Werkzeuge,
bevor Sie das Elektrogerät einschalten. Werkzeuge
oder Schlüssel, die an rotierenden Teilen des Elektrogerätes
angebracht sind, können zu Verletzungen führen.
Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung.
Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten
Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können
Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen
besser kontrollieren.
Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine
weite Kleidung und keinen Schmuck. Halten Sie Ihre
Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen
Teilen fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder lange
Haare können sich in den beweglichen Teilen verfangen.
Wenn Geräte für den Anschluss an eine
Staubabsaugung und Staubsammlung vorgesehen
sind, vergewissern Sie sich, dass diese richtig
angeschlossen sind und verwendet werden. Der
Einsatz von Staubsammlern kann staubbedingte
Gefahren mindern.
4) Verwendung und Pflege des
Elektrogerätes
a ) Überlasten Sie das Elektrogerät nicht. Verwenden Sie
das für Ihre Arbeit passende Elektrogerät. Das richtige
Gerät wird die Aufgabe besser und sicherer erledigen,
wenn es bestimmungsgemäß verwendet wird.
b ) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr
ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss
repariert werden.
c ) Trennen Sie den Stecker vom Netz und/oder die
Akkus vom Elektrogerät, bevor Sie Einstellungen
am Gerät vornehmen, Zubehör wechseln oder es
aufbewahren. Diese Vorbeugemaßnahmen mindern die
Gefahr, dass das Elektrogerät unbeabsichtigt startet.
d ) Bewahren Sie nicht verwendete Elektrogeräte für
Kinder unerreichbar auf und lassen Sie nicht zu, dass
Personen ohne Erfahrung mit dem Elektrogerät oder
mit diesen Anweisungen das Elektrogerät bedienen.
Elektrogeräte sind in den Händen nicht geschulter
Personen gefährlich.
e ) Warten Sie die Elektrogeräte. Prüfen Sie, ob
bewegliche Teile verzogen oder ausgeschlagen, ob
Teile gebrochen oder in einem Zustand sind, der den
Betrieb des Elektrogerätes beeinträchtigen kann.
Bei Beschädigungen lassen Sie das Elektrogerät
reparieren, bevor Sie es verwenden. Viele Unfälle
entstehen wegen mangelnder Wartung der Elektrogeräte.
22
f ) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Richtig gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen Klingen
blockieren seltener und sind leichter unter Kontrolle
zu halten.
g ) Verwenden Sie Elektrogeräte, Zubehör und Einsätze
(Bits) usw. gemäß diesen Anweisungen und unter
Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen und
der Aufgabe. Wenn Sie das Elektrogerät für Aufgaben
verwenden, die nicht bestimmungsgemäß sind, kann dies
zu gefährlichen Situationen führen.
5) Verwendung und Pflege von
Akkugeräten
a ) Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten auf, die
vom Hersteller empfohlen werden. Ein Ladegerät,
das für einen bestimmten Akkutyp geeignet ist, kann zu
Brandgefahr führen, wenn es mit einem anderen Akku
verwendet wird.
b ) Verwenden Sie Elektrogeräte nur mit den speziell
vorgesehenen Akkus. Der Einsatz anderer Akkus kann zu
Verletzungs- und Brandgefahr führen.
c ) Wenn Akkus nicht verwendet werden, halten Sie
sie von anderen Metallteilen, z. B. Büroklammern,
Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder
anderen kleinen Metallteilen fern, die eine
Verbindung zwischen den Polen verursachen
können. Wenn die Akkupole kurzgeschlossen werden,
kann dies zu Verbrennungen oder einem Brand führen.
d ) Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus dem
Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit.
Bei zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen.
Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt,
nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch.
Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder
Verbrennungen führen.
6) Service
a ) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit OriginalErsatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass
die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt.
ZUSÄTZLICHE SPEZIFISCHE
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
Sicherheitsvorschriften für alle
Betriebsarten
a ) Dieses Elektrowerkzeug ist zu verwenden als
Schleifer, Sandpapierschleifer, Drahtbürste, Polierer
und Trennschleifmaschine. Beachten Sie alle
Sicherheitshinweise, Anweisungen, Darstellungen
und Daten, die Sie mit dem Gerät erhalten. Wenn
Sie die folgenden Anweisungen nicht beachten, kann
es zu elektrischem Schlag, Feuer und/oder schweren
Verletzungen kommen.
b ) Dieses Elektrowerkzeug ist nicht geeignet zum
Polieren. Verwendungen, für die das Elektrowerkzeug
Deutsch
c )
d )
e )
f )
g )
h )
i )
nicht vorgesehen ist, können Gefährdungen und
Verletzungen verursachen.
Verwenden Sie kein Zubehör, das vom Hersteller
nicht speziell für dieses Elektrowerkzeug vorgesehen
und empfohlen wurde. Nur weil Sie das Zubehör an
Ihrem Elektrowerkzeug befestigen können, garantiert das
keine sichere Verwendung.
Die zulässige Drehzahl des Einsatzwerkzeugs
muss mindestens so hoch sein wie die auf dem
Elektrowerkzeug angegebene Höchstdrehzahl.
Zubehör, das sich schneller als zulässig dreht, kann
zerbrechen und umherfliegen.
Außendurchmesser und Dicke des Einsatzwerkzeugs
müssen den Maßangaben Ihres Elektrowerkzeugs
entsprechen. Falsch bemessene Einsatzwerkzeuge
können nicht ausreichend abgeschirmt oder
kontrolliert werden.
Zubehör mit Gewindemontage muss mit dem
Gewinde der Schleiferspindel übereinstimmen.
Bei Zubehör mit Flanschbefestigung muss
das Aufnahmeloch des Zubehörs mit dem
Flanschdurchmesser übereinstimmen. Zubehör, das
nicht genau auf die Schleifspindel des Elektrowerkzeugs
passt, dreht sich ungleichmäßig, vibriert sehr stark und
kann zum Verlust der Kontrolle führen.
Verwenden Sie keine beschädigten
Einsatzwerkzeuge. Kontrollieren Sie vor jeder
Verwendung Einsatzwerkzeuge wie Schleifscheiben
auf Absplitterungen und Risse, Schleifteller auf Risse,
Verschleiß oder starke Abnutzung, Drahtbürsten
auf lose oder gebrochene Drähte. Wenn das
Elektrowerkzeug oder das Einsatzwerkzeug
herunterfällt, überprüfen Sie, ob es beschädigt
ist, oder verwenden Sie ein unbeschädigtes
Einsatzwerkzeug. Wenn Sie das Einsatzwerkzeug
kontrolliert und eingesetzt haben, halten Sie und in
der Nähe befindliche Personen sich außerhalb der
Ebene des rotierenden Einsatzwerkzeugs und lassen
Sie das Gerät eine Minute lang mit Höchstdrehzahl
laufen. Beschädigte Einsatzwerkzeuge brechen meist in
dieser Testzeit.
Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung.
Verwenden Sie je nach Anwendung
Vollgesichtsschutz, Augenschutz oder Schutzbrille.
Soweit angemessen, tragen Sie Staubmaske, Gehörschutz,
Schutzhandschuhe oder Spezialschürze, die kleine Schleifund Materialpartikel von Ihnen fernhält. Die Augen
sollen vor herumfliegenden Fremdkörpern geschützt
werden, die bei verschiedenen Anwendungen entstehen.
Staub- oder Atemschutzmaske müssen den bei der
Anwendung entstehenden Staub filtern. Wenn Sie
lange lautem Lärm ausgesetzt sind, können Sie einen
Hörverlust erleiden.
Achten Sie bei anderen Personen auf sicheren
Abstand zu Ihrem Arbeitsbereich. Jeder, der
den Arbeitsbereich betritt, muss persönliche
Schutzausrüstung tragen. Bruchstücke des Werkstücks
oder gebrochener Einsatzwerkzeuge können wegfliegen
und Verletzungen auch außerhalb des direkten
Arbeitsbereichs verursachen.
j ) Halten Sie das Gerät ausschließlich an den isolierten
Griffflächen, wenn die Gefahr besteht, dass das
Sägeblatt ein verstecktes Kabel durchtrennt.
Der Kontakt des Schneidewerkzeugs mit einer
spannungsführenden Leitung kann auch metallene
Geräteteile unter Spannung setzen und zu einem
elektrischen Schlag führen.
k ) Legen Sie das Elektrowerkzeug niemals ab,
bevor das Einsatzwerkzeug völlig zum Stillstand
gekommen ist. Das sich drehende Einsatzwerkzeug kann
in Kontakt mit der Ablagefläche geraten, wodurch Sie die
Kontrolle über das Elektrowerkzeug verlieren können.
l ) Lassen Sie das Elektrowerkzeug nicht laufen,
während Sie es tragen. Ihre Kleidung kann
durch zufälligen Kontakt mit dem sich drehenden
Einsatzwerkzeug erfasst werden, und das Einsatzwerkzeug
sich in Ihren Körper bohren.
m ) Reinigen Sie regelmäßig die Lüftungsschlitze Ihres
Elektrowerkzeugs. Das Motorgebläse zieht Staub in das
Gehäuse, und eine starke Ansammlung von Metallstaub
kann elektrische Gefahren verursachen.
n ) Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht in der
Nähe brennbarer Materialien. Funken können diese
Materialien entzünden.
o ) Verwenden Sie keine Einsatzwerkzeuge, die flüssige
Kühlmittel erfordern. Die Verwendung von Wasser oder
anderen flüssigen Kühlmitteln kann zu einem elektrischen
Schlag führen.
WEITERE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN FÜR
ALLE ANWENDUNGEN
Ursachen und Vermeidung des
Rückschlageffekts durch den Anwender
Rückschlag ist die plötzliche Reaktion infolge eines hakenden
oder blockierten drehenden Einsatzwerkzeugs, wie Schleifscheibe,
Schleifteller, Drahtbürste usw. Verhaken oder Blockieren führt zu
einem abrupten Stopp des rotierenden Einsatzwerkzeugs. Dadurch
wird ein unkontrolliertes Elektrowerkzeug gegen die Drehrichtung
des Einsatzwerkzeugs an der Blockierstelle beschleunigt.
Wenn z. B. eine Schleifscheibe im Werkstück hakt oder blockiert,
kann sich die Kante der Schleifscheibe, die in das Werkstück
eintaucht, verfangen und dadurch die Schleifscheibe ausbrechen
oder einen Rückschlag verursachen. Die Schleifscheibe bewegt
sich dann auf die Bedienperson zu oder von ihr weg, je nach
Drehrichtung der Scheibe an der Blockierstelle. Hierbei können
Schleifscheiben auch brechen.
Ein Rückschlag ist die Folge eines falschen oder fehlerhaften
Gebrauchs des Elektrowerkzeugs. Er kann durch geeignete
Vorsichtsmaßnahmen, wie nachfolgend beschrieben,
verhindert werden.
23
Deutsch
a ) Halten Sie das Elektrowerkzeug gut fest und
bringen Sie Ihren Körper und Ihre Arme in eine
Position, in der Sie die Rückschlagkräfte abfangen
können. Verwenden Sie immer den Zusatzgriff, falls
vorhanden, um die größtmögliche Kontrolle über
Rückschlagkräfte oder Reaktionsmomente beim
Hochlauf zu haben. Die Bedienperson kann durch
geeignete Vorsichtsmaßnahmen die Rückschlag- und
Reaktionskräfte beherrschen.
b ) Bringen Sie Ihre Hand nie in die Nähe sich drehender
Einsatzwerkzeuge. Das Einsatzwerkzeug kann sich beim
Rückschlag über Ihre Hand bewegen.
c ) Meiden Sie mit Ihrem Körper den Bereich, in den das
Elektrowerkzeug bei einem Rückschlag bewegt wird.
Der Rückschlag treibt das Elektrowerkzeug in die Richtung
entgegengesetzt zur Bewegung der Schleifscheibe an
der Blockierstelle.
d ) Arbeiten Sie besonders vorsichtig im Bereich von
Ecken, scharfen Kanten usw. Verhindern Sie, dass
Einsatzwerkzeuge vom Werkstück zurückprallen und
verklemmen. Das rotierende Einsatzwerkzeug neigt
bei Ecken, scharfen Kanten oder wenn es abprallt,
dazu, sich zu verklemmen. Dies verursacht einen
Kontrollverlust oder Rückschlag.
e ) Verwenden Sie kein Ketten- oder gezähntes
Sägeblatt. Solche Einsatzwerkzeuge verursachen häufig
einen Rückschlag oder den Verlust der Kontrolle über das
Elektrowerkzeug
Besondere Sicherheitshinweise zum
Schleifen und Trennschleifen
a ) Verwenden Sie ausschließlich die für Ihr
Elektrowerkzeug zugelassenen Schleifkörper und die
für diese Schleifkörper vorgesehene Schutzhaube.
Schleifkörper, die nicht für das Elektrowerkzeug
vorgesehen sind, können nicht ausreichend abgeschirmt
werden und sind unsicher.
b ) Die Schleiffläche der mittleren heruntergedrückten
Räder muss unter der Fläche der Schutzlippe
montiert werden. Ein falsch montiertes Rad, das
durch die Fläche der Schutzlippe hervorsteht, wird nicht
angemessen geschützt.
c ) Die Schutzhaube muss sicher am Elektrowerkzeug
angebracht und so eingestellt sein, dass ein
Höchstmaß an Sicherheit erreicht wird, d. h. der
kleinstmögliche Teil des Schleifkörpers zeigt offen
zur Bedienperson. Die Schutzvorrichtung soll die
Bedienperson vor Bruchstücken und zufälligem Kontakt
mit dem Schleifkörper sowie vor Funken schützen, durch
die die Kleidung entzündet werden könnte.
d ) Schleifkörper dürfen nur für die empfohlenen
Einsatzmöglichkeiten verwendet werden.
Z. B.: Schleifen Sie nie mit der Seitenfläche
einer Trennscheibe. Trennscheiben sind zum
Materialabtrag mit der Kante der Scheibe bestimmt.
24
Seitliche Krafteinwirkung auf diese Schleifkörper kann
sie zerbrechen.
e ) Verwenden Sie immer unbeschädigte Spannflansche
in der richtigen Größe und Form für die von Ihnen
gewählte Schleifscheibe. Geeignete Flansche
stützen die Schleifscheibe und verringern so die
Gefahr eines Schleifscheibenbruchs. Flansche für
Trennscheiben können sich von den Flanschen für andere
Schleifscheiben unterscheiden.
f ) Verwenden Sie keine abgenutzten Schleifscheiben
von größeren Elektrowerkzeugen. Schleifscheiben
für größere Elektrowerkzeuge sind nicht für die höheren
Drehzahlen von kleineren Elektrowerkzeugen ausgelegt
und können brechen.
Zusätzliche Sicherheitswarnhinweise für
Trennschleifarbeiten
a ) Vermeiden Sie ein Blockieren der Trennscheibe oder
zu hohen Anpressdruck. Führen Sie keine übermäßig
tiefen Schnitte aus. Eine Überlastung der Trennscheibe
erhöht deren Beanspruchung und die Anfälligkeit zum
Verkanten oder Blockieren und damit die Möglichkeit eines
Rückschlags oder Schleifkörperbruchs.
b ) Meiden Sie den Bereich vor und hinter der
rotierenden Trennscheibe. Wenn Sie die Trennscheibe
im Werkstück von sich wegbewegen, kann im Falle eines
Rückschlags das Elektrowerkzeug mit der sich drehenden
Scheibe direkt auf Sie zugeschleudert werden.
c ) Falls die Trennscheibe verklemmt oder Sie die
Arbeit unterbrechen, schalten Sie das Gerät aus und
halten Sie es ruhig, bis die Scheibe zum Stillstand
gekommen ist. Versuchen Sie nie, die noch laufende
Trennscheibe aus dem Schnitt zu ziehen, sonst kann
ein Rückschlag erfolgen. Ermitteln und beheben Sie die
Ursache für das Verklemmen.
d ) Schalten Sie das Elektrowerkzeug nicht wieder ein,
solange es sich im Werkstück befindet. Lassen Sie
die Trennscheibe erst ihre volle Drehzahl erreichen,
bevor Sie den Schnitt vorsichtig fortsetzen.
Anderenfalls kann die Scheibe verhaken, aus dem
Werkstück springen oder einen Rückschlag verursachen.
e ) Stützen Sie Platten oder große Werkstücke ab,
um das Risiko eines Rückschlags durch eine
eingeklemmte Trennscheibe zu vermindern. Große
Werkstücke können sich unter ihrem eigenen
Gewicht durchbiegen. Das Werkstück muss auf beiden
Seiten der Scheibe abgestützt werden, und zwar sowohl in
der Nähe des Trennschnitts als auch an der Kante.
f ) Seien Sie besonders vorsichtig bei
„Taschenschnitten” in bestehende Wände oder
andere nicht einsehbare Bereiche. Die eintauchende
Trennscheibe kann beim Schneiden in Gas- oder
Wasserleitungen, elektrische Leitungen oder andere
Objekte einen Rückschlag verursachen.
Deutsch
Spezifische Sicherheitswarnhinweise für
Sandpapierschleifen
a ) Benutzen Sie keine überdimensionierten
Schleifblätter, sondern befolgen Sie die
Herstellerangaben zur Schleifblattgröße.
Schleifblätter, die über den Schleifteller hinausragen,
können Verletzungen verursachen sowie zum Blockieren,
Zerreißen der Schleifblätter oder zum Rückschlag führen.
Spezifische Sicherheitswarnhinweise für
Drahtbürstarbeiten
a ) Beachten Sie, dass die Drahtbürste auch während
des üblichen Gebrauchs Drahtstücke verliert.
Überlasten Sie die Drähte nicht durch zu hohen
Anpressdruck. Wegfliegende Drahtstücke können sehr
leicht durch dünne Kleidung und/oder die Haut dringen.
b ) Wird eine Schutzhaube empfohlen, verhindern
Sie, dass sich Schutzhaube und Drahtbürste
berühren können. Teller- und Topfbürsten können
durch Anpressdruck und Zentrifugalkräfte ihren
Durchmesser vergrößern.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für Schleifer
a ) Benutzen Sie an diesem Werkzeug keine Scheiben
vom Typ 11 (Bördelbecher). Die Benutzung von
ungeeignetem Zubehör kann zu Verletzungen führen.
b ) Benutzen Sie immer den Zusatzhandgriff. Ziehen Sie
den Griff richtig fest. Der Zusatzhandgriff sollte immer
benutzt werden, um das Werkzeug immer unter Kontrolle
zu haben.
Restrisiken
Trotz Beachtung der geltenden Sicherheitsvorschriften und des
Einsatzes von Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:
• Beeinträchtigung des Gehörs.
• Verletzungsgefahr durch umherfliegende Teilchen.
• Verbrennungsgefahr durch während des Betriebes heiß
werdende Zubehörteile.
• Verletzungsgefahr durch andauernden Gebrauch.
• Gefahr durch Staub von Gefahrstoffen.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung
konstruiert. Überprüfen Sie immer, ob die Spannung des
Akkus der Spannung auf dem Typenschild entspricht. Stellen
Sie auch sicher, dass die Spannung Ihres Ladegeräts der
Netzspannung entspricht.
Ihr DeWALT Ladegerät ist gemäß EN60335 doppelt
isoliert. Es muss deshalb nicht geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt ist, muss es durch
ein speziell ausgestattetes Kabel ersetzt werden, dass bei der
DeWALT Kundendienstorganisation erhältlich ist.
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung
des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II (Doppelisolierung) – Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) – Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien verwendet
werden, müssen über einen Fehlerstromschutzschalter
angeschlossen werden.
Verwendung eines Verlängerungskabels
Ein Verlängerungskabel sollte nur verwendet werden, wenn
es absolut notwendig ist. Verwenden Sie ein zugelassenes
Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme Ihres
Ladegerätes geeignet ist (siehe Technische Daten). Der
Mindestquerschnitt der Leitungen beträgt 1 mm² und die
Höchstlänge beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie das Kabel
vollständig ab.
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
Ladegeräte
An DeWALT-Ladegeräten müssen keine Einstellungen
vorgenommen werden, und sie wurden für eine möglichst
einfache Bedienung konzipiert.
Wichtige Sicherheitshinweise für alle
Akku-Ladegeräte
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF: Dieses Handbuch
enthält wichtige Sicherheits- und Betriebsanweisungen für
kompatible Ladegeräte (siehe Technische Daten).
• Lesen Sie vor der Verwendung des Ladegeräts alle
Anweisungen und Warnhinweise auf dem Ladegerät und
dem Akku.
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Keine Flüssigkeiten
in das Ladegerät gelangen lassen. Dies kann einen
elektrischen Schlag zur Folge haben.
WARNUNG: Wir empfehlen die Verwendung einer
Fehlerstromschutzeinrichtung mi einemt Nennfehlerstrom
von maximal 30mA.
VORSICHT: Verbrennungsgefahr. Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr sollten nur Akkus von DeWALT
verwendet werden. Andere Akkutypen können bersten und
Verletzungen und Sachschäden verursachen.
VORSICHT: Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit dem
Werkzeug spielen.
HINWEIS: Wenn das Ladegerät in die Steckdose
gesteckt wird, können die Ladekontakte im Ladegerät
unter bestimmten Bedingungen durch Fremdmaterial
kurzgeschlossen werden. Leitfähige Fremdmaterialien, z.B.
unter anderem Stahlwolle, Alufolie oder angesammelte
Metallpartikel, sollten von Hohlräumen des Ladegeräts
ferngehalten werden. Ziehen Sie den Netzstecker des
Ladegerätes immer aus der Steckdose, wenn kein Akku
in der Vertiefung steckt. Ziehen Sie den Netzstecker des
Ladegerätes vor dem Reinigen aus der Steckdose.
• Der Akku darf NIEMALS in einem anderen Ladegerät,
außer dem in diesem Handbuch beschriebenen,
25
Deutsch
aufgeladen werden. Das Ladegerät und der Akku wurden
speziell zur gemeinsamen Verwendung konzipiert.
Diese Ladegeräte sind ausschließlich für das Laden von
DeWALT Akkus bestimmt. Eine anderweitige Verwendung
kann zu Brand führen oder gefährliche oder tödliche
Verletzungen durch Elektroschock verursachen.
Setzen Sie das Ladegerät weder Regen noch Schnee aus.
Ziehen Sie immer am Stecker und nicht am Kabel,
um das Ladegerät von der Stromquelle zu trennen.
Dadurch wird das Risiko einer Beschädigung von Stecker und
Kabel reduziert.
Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darauf
treten oder darüber stolpern kann, und dass es keinen
sonstigen schädlichen Einflüssen oder Belastungen
ausgesetzt wird.
Ein Verlängerungskabel sollte nur dann verwendet
werden, wenn es absolut notwendig ist. Ein ungeeignetes
Verlängerungskabel kann zu Brand führen oder gefährliche
oder tödliche Verletzungen durch Elektroschock verursachen.
Stellen Sie keine Gegenstände auf das Ladegerät
bzw. stellen Sie das Ladegerät nicht auf eine weiche
Oberfläche. Dadurch könnten die Lüftungsschlitze
blockiert und das Gerät überhitzt werden. Stellen Sie das
Ladegerät von Hitzequellen entfernt auf. Das Ladegerät ist
oben und unten am Gehäuse mit Lüftungsschlitzen versehen.
Betreiben Sie das Ladegerät nicht mit einem
beschädigten Netzkabel oder Netzstecker—beschädigte
Teile sind unverzüglich auszuwechseln.
Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn es einen
harten Stoß erlitten hat, fallen gelassen oder
anderweitig beschädigt wurde. Bringen Sie es zu einer
autorisierten Kundendienststelle.
Das Ladegerät darf nicht zerlegt werden. Bringen Sie
es zu einer autorisierten Kundendienststelle, wenn es
gewartet oder repariert werden muss. Ein unsachgemäßer
Zusammenbau kann gefährliche oder tödliche Verletzungen
durch Elektroschock verursachen oder zu Brand führen.
Zur Vermeidung von Gefahren muss ein beschädigtes
Netzkabel unverzüglich vom Hersteller, einer
Kundendienststelle oder einer anderen qualifizierten Person
ausgetauscht werden.
Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegerätes vor
dem Reinigen aus der Steckdose. Dadurch wird das
Risiko eines Stromschlags reduziert. Durch alleiniges
Herausnehmen des Akkus wird dieses Risiko nicht reduziert.
Versuchen Sie NIEMALS 2 Ladegeräte miteinander
zu verbinden.
Das Ladegerät wurde für den Betrieb mit
standardmäßigem 230V Netzstrom konzipiert. Es darf
mit keiner anderen Spannung verwendet werden. Dies
gilt nicht für das Fahrzeugladegerät.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Laden des Akkus (Abb. [Fig.] B)
1. Stecken Sie das Ladegerät in eine geeignete Steckdose,
bevor Sie das Akkupack einsetzen.
26
2. Legen Sie das Akkupack 9 in das Ladegerät ein und
vergewissern Sie sich, dass es vollständig eingerastet ist. Die
rote Leuchte (Aufladen) blinkt wiederholt und zeigt dadurch
an, dass der Ladevorgang begonnen wurde.
3. Der Abschluss des Ladevorgangs wird dadurch angezeigt,
dass das rote Licht dauerhaft leuchtet. Der Akku ist
vollständig aufgeladen und kann jetzt verwendet oder in der
Ladestation gelassen werden. Um das Akkupack aus dem
Ladegerät zu entnehmen, drücken Sie den Akku-Löseknopf
10 am Akkupack.
HINWEIS: Um die maximale Leistung und Lebensdauer der
Li-Ionen-Akkus zu gewährleisten, laden Sie das Akkupack vor
der ersten Verwendung vollständig auf.
Bedienung des Ladegeräts
Siehe Anzeigen unten zum Ladezustand der Akkus.
Anzeigen am Ladegerät
Wird geladen
Vollständig aufgeladen
Verzögerung heißer/kalter Akku*
*Die rote Leuchte blinkt in der Zeit weiter, aber eine gelbe
Anzeige leuchtet bei diesem Vorgang dauerhaft. Sobald der
Akku eine angemessene Temperatur erreicht hat, geht die
gelbe Leuchte aus und das Ladegerät nimmt den Ladevorgang
wieder auf.
Diese/s kompatible/n Ladegerät/e lädt keine defekten Akkus
auf. Das Ladegerät zeigt einen defekten Akku an, indem es nicht
leuchtet oder indem das Blinkmuster für Probleme mit dem
Akku oder dem Ladegerät angezeigt werden.
HINWEIS: Dies kann auch auf ein Problem mit dem
Ladegerät hinweisen.
Wenn das Ladegerät auf ein Problem hinweist, bringen
Sie es zusammen mit dem Akku zur Überprüfung zu einer
autorisierten Servicestelle.
Verzögerung heißer/kalter Akku
Wenn das Ladegerät erkennt, dass ein Akku zu heiß oder zu
kalt ist, startet es automatisch eine „Verzögerung heißer/kalter
Akku“, bis der Akku eine angemessene Temperatur erreicht hat.
Das Ladegerät schaltet dann automatisch in den Lademodus.
Diese Funktion gewährleistet eine maximale Lebensdauer
des Akkus.
Ein kalter Akku wird mit einer geringeren Geschwindigkeit
als ein warmer Akku geladen. Der Akku wird während des
gesamten Ladevorgangs mit der geringeren Geschwindigkeit
geladen, die sich auch nicht erhöht, wenn der Akku
wärmer wird.
Das Ladegerät DCB118 ist mit einem internen Gebläse
ausgestattet, um das Akkupack zu kühlen. Das Gebläse wird
automatisch eingeschaltet, wenn das Akkupack gekühlt werden
muss. Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn das Gebläse nicht
ordnungsgemäß funktioniert oder die Lüftungsschlitze blockiert
sind. Verhindern Sie, dass Fremdkörper in das Ladegerät
eintreten können.
Deutsch
Elektronischen Schutzsystem
XR Li-Ionen-Werkzeuge sind mit einem elektronischen
Schutzsystem ausgestattet, das den Akku vor Überladung,
Überhitzung und vollständiger Entladung schützt.
Das Werkzeug wird automatisch ausgeschaltet, sobald sich das
elektronische Schutzsystem einschaltet. Wenn dies geschieht,
setzen Sie das Lithium-Ionen-Akku in das Ladegerät, bis es
vollständig aufgeladen ist.
•
•
•
•
Wandmontage
Diese Ladegeräte sind so konzipiert, dass sie an der Wand oder
aufrecht auf einem Tisch oder einer Arbeitsoberfläche montiert
werden. Positionieren Sie das Ladegerät bei Wandmontage
in Reichweite einer Steckdose und abseits von Kanten oder
anderen Hindernissen, die den Luftstrom beeinträchtigen
könnten. Nutzen Sie die Rückseite des Ladegeräts als Schablone
für die Position der Montageschrauben an der Wand.
Montieren Sie das Ladegerät mit Schnellbauschrauben (separat
erhältlich), die mindestens 25,4 mm lang sind und einen
Schraubenkopfdurchmesser von 7-9 mm haben. Diese müssen
in optimaler Tiefe in das Holz geschraubt werden, sodass ca.
5,5 mm der Schraube frei liegen. Richten Sie die Schlitze auf der
Rückseite des Ladegeräts mit den frei liegenden Schrauben aus,
und führen Sie diese vollständig in die Schlitze ein.
Anweisungen zur Reinigung des
Ladegeräts
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Trennen Sie das
Gerät vor der Reinigung von der Steckdose. Schmutz
und Fett können mit einem Tuch oder einer weichen,
nicht-metallischen Bürste vom Äußeren des Ladegeräts
entfernt werden. Keinesfalls Wasser oder irgendwelche
Reinigungslösungen verwenden. Achten Sie darauf, dass
niemals Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie
niemals irgendein Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit.
Akkus
Wichtige Sicherheitsanweisungen für alle
Akkus
Achten Sie beim Bestellen von Ersatzakkus darauf, dass Sie die
Katalognummer und die Spannung angeben.
Wenn Sie den Akku aus dem Karton auspacken, ist er nicht
vollständig geladen. Lesen Sie die unten aufgeführten
Sicherheitsanweisungen, bevor Sie den Akku und das
Ladegerät verwenden. Befolgen Sie anschließend den
beschriebenen Ladevorgang.
LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN
•
•
Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen sich z.
B. brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden.
Beim Einsetzen und Herausnehmen des Akkus aus dem
Ladegerät können sich Staub oder Dämpfe entzünden.
Setzen Sie das Akku niemals mit Gewalt in das
Ladegerät ein. Führen Sie niemals Änderungen am
Akku durch, damit es in ein anderes Ladegerät passt, da
das Akku reißen kann, was zu schweren Verletzungen
führen kann.
•
•
Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten von DeWALT auf.
Das Ladegerät KEINEN Spritzern aussetzen und NICHT in
Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
Das Werkzeug und den Akku niemals in Bereichen
lagern oder verwenden, in denen die Temperatur
40 ˚C überschreiten könnte (z. B. Scheunen oder
Metallgebäude im Sommer).
Den Akku nicht verbrennen, auch wenn er stark
beschädigt oder vollkommen verschlissen ist. Der
Akku kann im Feuer explodieren. Beim Verbrennen eines
Lithiumionen-Akkus entstehen giftige Dämpfe und Stoffe.
Wenn der Akkuinhalt mit der Haut in Kontakt kommt,
waschen Sie die Stelle sofort mit einer milden Seife und
Wasser. Wenn Akkuflüssigkeit in die Augen gelangt, spülen
Sie das offene Auge für 15 Minuten, oder bis die Reizung
nachlässt, mit Wasser. Falls Sie sich in ärztliche Behandlung
begeben müssen: Das Akkuelektrolyt besteht aus einer
Mischung von organischen Karbonaten und Lithiumsalzen.
Der Inhalt einer geöffneten Akkuzelle kann
Atemwegsreizungen verursachen. Sorgen Sie für
Frischluft. Wenn die Symptome anhalten, begeben Sie sich in
ärztliche Behandlung.
WARNUNG: Verbrennungsgefahr. Die Akkuflüssigkeit
kann brennbar sein, wenn sie Funken oder einer Flamme
ausgesetzt ist.
WARNUNG: Versuchen Sie niemals und unter keinen
Umständen, den Akku zu öffnen. Wenn das Akkugehäuse
Risse oder Beschädigungen aufweist, darf es nicht in das
Ladegerät gelegt werden. Den Akku nicht quetschen,
fallen lassen oder beschädigen. Verwenden Sie niemals
einen Akku oder ein Ladegerät, wenn sie einen harten
Schlag erlitten haben, fallen gelassen, überfahren oder
sonst wie beschädigt wurden (z. B. wenn sie mit einem
Nagel durchlöchert wurden, mit einem Hammer darauf
geschlagen oder getreten wurde). Ein Stromunfall oder
ein tödlicher Stromschlag könnte entstehen. Beschädigte
Akkus sollten zum Recycling zur Kundendienststelle
zurückgebracht werden.
WARNUNG: Feuergefahr. Akku nicht so aufbewahren
oder transportieren, dass metallische Gegenstände
die offenen Pole berühren können. Platzieren Sie
das Akkupack beispielsweise nicht in Schürzen, Taschen,
Werkzeugkästen, Produktverpackungen, Schubladen, usw.
mit losen Nägeln, Schrauben, Schlüsseln, usw.
VORSICHT: Wenn das Werkzeug nicht in Gebrauch
ist, muss es seitlich auf eine stabile Fläche gelegt
werden, wo es kein Stolperrisiko darstellt und es
nicht herunterfallen kann. Bestimmte Werkzeuge mit
großen Akkus stehen aufrecht auf dem Akku und können
leicht umgeworfen werden.
Transport
WARNUNG: Feuergefahr. Beim Transport von Akkus
können Brände entstehen, wenn die Batterieanschlüsse
unbeabsichtigt Kontakt mit leitfähigen Materialien
bekommen. Stellen Sie beim Transportieren von
Akkus sicher, dass die Batterieanschlüsse geschützt
27
Deutsch
und gut isoliert sind, damit sie nicht in Kontakt mit
Materialien kommen können, durch die ein Kurzschluss
entstehen kann.
DeWALT Akkus erfüllen alle geltenden Transportvorschriften, so
wie sie von den Industrie- und Rechtsnormen vorgeschrieben
werden, einschließlich der UN-Empfehlungen für die
Beförderung gefährlicher Güter; der Vorschriften über die
Beförderung gefährlicher Güter der International Air Transport
Association (IATA), der International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations und der Regelungen des europäischen
Übereinkommens über die internationale Beförderung
gefährlicher Güter auf der Straße (ADR). Lithium-Ionen-Zellen
und -Akkus wurden gemäß Abschnitt 38,3 der „Empfehlungen
der Vereinten Nationen zur Beförderung gefährlicher Stoffe,
Testhandbuch und Kriterien“ getestet.
In den meisten Fällen ist zu erwarten, dass der Versand eines
DeWALT-Akkus von der Klassifizierung als Gefahrstoff der voll
regulierten Klasse 9 ausgenommen wird. In der Regel müssen
nur Sendungen, die einen Lithium-Ionen-Akku mit einer
Energiekennzahl von mehr als 100 Wattstunden (Wh) enthalten,
als voll regulierte Klasse 9 verschickt werden. Bei allen LithiumIonen-Akkus ist die Wattstunden-Bewertung auf der Packung
angegeben. Außerdem empfiehlt DeWALT den alleinigen
Luftversand von Lithium-Ionen-Akkus aufgrund der komplexen
Regulierungen generell nicht, und zwar unabhängig von der
Wattstunden-Bewertung. Lieferungen von Werkzeugen mit
Batterien (Combo-Kits) können als Ausnahme per Luftfracht
versandt werden, wenn die Wattstunden-Bewertung des Akkus
nicht mehr als 100 Wh beträgt.
Unabhängig davon, ob ein Transport als ausgenommen oder
vollständig reguliert gilt, liegt es in der Verantwortung des
Versenders, sich über die aktuellen Vorschriften in Bezug auf die
Anforderungen für Verpackung, Etikettierung/Kennzeichnung
und Dokumentation zu informieren.
Die Informationen in diesem Abschnitt des Handbuchs
werden in gutem Glauben zur Verfügung gestellt und es wird
davon ausgegangen, dass sie zum Zeitpunkt der Erstellung
des Dokuments genau sind. Jedoch wird keine Garantie,
weder ausdrücklich noch implizit, gegeben. Es liegt in der
Verantwortung des Kunden sicherzustellen, dass seine
Tätigkeiten den geltenden Vorschriften entsprechen.
Transport des FLEXVOLTTM-Akkus
Der DeWALT FLEXVOLTTM-Akku hat zwei Betriebsarten:
Anwendung und Transport.
Anwendungsmodus: Wenn der FLEXVOLTTM-Akku unabhängig
steht oder sich in einem DeWALT 18 V-Produkt befindet,
funktioniert er als 18 V-Akku. Wenn sich der FLEXVOLTTM-Akku
in einem 54 V oder 108 V-Produkt (zwei 54 V-Akkus) befindet,
funktioniert er als 54 V-Akku.
Transportmodus: Wenn die
Abdeckkappe am FLEXVOLTTM-Akku
angebracht ist, befindet sich der Akku
im Transportmodus. Bewahren Sie die
Kappe für den Versand auf.
Im Transportmodus werden Zellensegmente im Akkupack
elektrisch voneinander getrennt, sodass 3 Akkus mit einer
28
geringeren Wattstundenzahl (Wh) entstehen, statt 1 Akku
mit einer größeren Wattstundenzahl. Diese höhere Anzahl
von 3 Akkus mit einer niedrigeren Wattstundenzahl kann das
Akkupack bei bestimmten Transportvorschriften außen vor
lassen, die bei anderen Akkus mit höherer Wattstundenzahl
gelten können.
Zum Beispiel kann für den Transport Wh-Wert 3 x 36 Wh
angegeben sein, das bedeutet 3 Akkus mit je 36 Wh. Der
Verwendung Wh-Wert kann 108 Wh sein (d.h. 1 Akku).
Anwendungsbeispiele für use- und transport-kennzeichnungen
Empfehlungen für die Lagerung
1. Ein idealer Lagerplatz ist kühl und trocken und nicht
direktem Sonnenlicht sowie übermäßiger Hitze oder
Kälte ausgesetzt. Für eine optimale Akkuleistung und
Lebensdauer lagern Sie die Akkus bei Raumtemperatur,
wenn sie nicht verwendet werden.
2. Bei längerer Aufbewahrung sollte ein vollständig
aufgeladener Akku an einem kühlen, trockenen Ort und
außerhalb des Ladegeräts aufbewahrt werden, um optimale
Ergebnisse zu erhalten.
HINWEIS: Akkus sollten nicht vollständig entladen
aufbewahrt werden. Der Akku muss vor der Verwendung
aufgeladen werden.
Schilder am Ladegerät und Akku
Neben den Piktogrammen in dieser Anleitung können sich auf
dem Ladegerät und dem Akku folgende Piktogramme befinden:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
ie Ladezeit ist den Technischen Daten
D
zu entnehmen.
icht mit elektrisch leitenden
N
Gegenständen berühren.
Beschädigte Akkus nicht aufladen.
Das Gerät keiner Nässe aussetzen.
Beschädigte Kabel sofort austauschen.
Nur zwischen 4 ˚C und 40 ˚C aufladen.
Nur in Innenräumen verwenden.
Deutsch
Lage des Datumscodes (Abb. D)
Akku umweltgerecht entsorgen.
Laden Sie DeWALT-Akkus nur mit den dazu
bestimmten DeWALT-Ladegeräten auf. Werden
andere Akkus als die dazu bestimmten DeWALTAkkus mit einem DeWALT-Ladegerät aufgeladen,
können diese platzen oder andere gefährliche
Situationen verursachen.
Den Akku nicht verbrennen.
VERWENDUNG (ohne Transportkappe). Beispiel: Der
Wh-Wert lautet 108 Wh (1 Akku mit 108 Wh).
TRANSPORT (mit angebrachter Transportkappe).
Beispiel: Der Wh-Wert lautet 3 x 36 Wh (3 Akkus
mit 36 Wh).
Akkutyp
Das Modell DCG406 wird mit einem 18 Volt-Akku betrieben.
Diese Akkus können verwendet werden: DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187,
DCB546, DCB547. Weitere Angaben sind den Technischen
Daten zu entnehmen.
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1Winkelschleifer
1Schutzabdeckung
1 Vibrationsdämpfender Zusatzgriff
1Aufnahmeflansch
1Gewindespannmutter
1 Innensechskantschlüssel
1 Li-Ion-Akku (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 Modelle)
2 Li-Ion-Akkus (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 Modelle)
3 Li-Ion-Akkus (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 Modelle)
1Betriebsanleitung
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile auf
Beschädigungen, die beim Transport entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
Tragen Sie Gehörschutz.
Tragen Sie Augenschutz.
Der Datumscode 15 , der auch das Herstelljahr enthält, ist in das
Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2017 XX XX
Herstelljahr
Beschreibung (Abb. A)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals Änderungen am
Elektrowerkzeug oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
1 Drückerschalter
2 Sicherungshebel
3 Spindelarretierung
4 Spindel
5 Aufnahmeflansch
6 Arretierungsflansch
7 Schutzhaube
8 Lösehebel Schutzvorrichtung
9 Akku
10 Akku-Löseknöpfe
Verwendungszweck
Ihr Akku-Winkelschleifer wurde für professionelles
Schneiden, Schleifen, Sandpapierschleifen und
Drahtbürstenanwendungen konzipiert.
Verwenden Sie AUSSCHLIESSLICH Schleifscheiben und
Polierteller mit vertiefter Mitte.
NICHT in nasser Umgebung oder in der Nähe von
entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen verwenden.
Ihr Akku-Winkelscheifer ist ein Elektrowerkzeug für den
professionellen Gebrauch.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt mit dem Gerät
kommen. Wenn unerfahrene Personen dieses Gerät verwenden,
sind diese zu beaufsichtigen.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich
Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen
oder mentalen Fähigkeiten oder ohne ausreichende
Erfahrung oder Kenntnisse verwendet werden, außer wenn
diese Personen von einer Person, die für ihre Sicherheit
verantwortlich ist, bei der Verwendung des Geräts
beaufsichtigt werden. Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit
diesem Produkt allein gelassen werden.
Merkmale
Kickback Brake™
Wenn Quetschungen, Blockaden oder Aufwicklungen erkannt
werden, wird die elektronische Bremse mit maximaler Kraft
betätigt, um das Rad schnell zu anzuhalten, die Rotation des
Schleifwerkzeugs zu verringern und dieses auszuschalten. Der
Schalter muss losgelassen und dann wieder gedrückt werden,
um das Werkzeug neu zu starten.
29
Deutsch
Power-OFF™ Überlastungsschutz
Bei Überlastung des Motors wird die Stromzufuhr zum Motor
reduziert. Bleibt die Überlastung des Motors bestehen, schaltet
sich das Gerät aus. Der Schalter muss losgelassen und dann
wieder gedrückt werden, um das Werkzeug neu zu starten.
Das Gerät schaltet sich jedes Mal aus, wenn die Stromlast
den Überlastwert erreicht (Durchbrennpunkt des Motors).
Falls weiterhin Überlastabschaltungen auftreten, wenden Sie
weniger Kraft/Gewicht auf das Werkzeug an, bis das Werkzeug
funktioniert, ohne dass der Überlastschutz aktiviert wird.
Vibrationsdämpfender Zusatzgriff
Der vibrationsdämpfende Zusatzgriff bietet zusätzlichen
Komfort, weil er die von der Maschine verursachten
Schwingungen absorbiert.
Sanftanlauf
Der Sanftanlauf ermöglicht eine langsame Steigerung der
Drehzahl und verhindert den Ruck beim Starten. Dieses Merkmal
ist besonders nützlich bei Arbeiten in beengter Umgebung.
No-Volt
Die No-Volt-Funktion verhindert das Wiederanlaufen des
Schleifgeräts, ohne dass der Schalter getaktet wurde, wenn es
eine Unterbrechung in der Stromversorgung gab.
Elektronische Kupplung
Die elektronische Kupplung zur Drehmomentbegrenzung
reduziert die maximale Drehmomentreaktion, die auf den
Bediener übertragen wird, wenn eine Scheibe steckenbleibt.
Dieses Merkmal verhindert auch, dass Getriebe und Motor
stehenbleiben. Die Sicherheitskupplung ist werksseitig
eingestellt und kann nicht verstellt werden.
ZUSAMMENBAU UND EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Um die Gefahr ernsthafter Verletzungen
zu reduzieren, muss vor jeder Einstellung und jedem
Abnehmen/Installieren von Zubehör das Werkzeug
ausgeschaltet und der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu Verletzungen führen.
WARNUNG: Verwenden Sie nur Akkus und Ladegeräte
von DeWALT.
Einsetzen und Entfernen des Akkus aus dem
Werkzeug (Abb. B)
HINWEIS: Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollte der Akku 9 vollständig aufgeladen sein.
Einsetzen des Akkus in den Werkzeuggriff
1. Richten Sie den Akku 9 an den Führungen im
Werkzeuggriff aus (Abb. B).
2. Schieben Sie ihn in den Griff, bis der Akku fest im Werkzeug
sitzt, und stellen Sie sicher, dass er sich nicht lösen kann.
Entfernen des Akkus aus dem
Werkzeuggriff
1. Drücken Sie Akku-Löseknopf 10 und ziehen Sie den Akku
kräftig aus dem Werkzeuggriff.
2. Legen Sie den Akku wie im Abschnitt Ladegerät dieser
Betriebsanleitung beschrieben in das Ladegerät.
30
Akku-Ladestandsanzeige (Abb. B)
Einige DeWALT-Akkus besitzen eine Ladestandsanzeige mit
drei grünen LEDs, die den verbleibenden Ladestand des
Akkus anzeigen.
Zum Betätigen der Ladestandsanzeige halten Sie die Taste
für die Ladestandsanzeige gedrückt. Eine Kombination der
drei grünen LEDs leuchtet auf und zeigt den verbleibenden
Ladestand an. Wenn der verbleibende Ladestand im Akku
nicht mehr ausreicht, um das Werkzeug zu verwenden,
leuchtet die Ladestandsanzeige nicht auf und der Akku muss
aufgeladen werden.
HINWEIS: Die Ladestandsanzeige ist nur eine Schätzung
des verbleibenden Akku-Ladestands. Sie zeigt nicht die
Funktionsfähigkeit des Werkzeugs an und unterliegt
Unterschieden, die auf Bauteilen, Temperatur und
Anwendungsart des Endbenutzers basieren.
Anbringen des Zusatzgriffs (Abb. C)
WARNUNG: Vor Verwendung des Werkzeugs prüfen Sie
bitte, ob der Griff fest angezogen ist.
Schrauben Sie den Zusatzgriff 11 fest in eines der Löcher
auf jeder Seite des Getriebegehäuses. Der Zusatzhandgriff
sollte immer benutzt werden, um das Werkzeug immer unter
Kontrolle zu haben.
Drehen des Getriebegehäuses (Abb. A)
Um den Benutzerkomfort zu verbessern, ist das
Getriebegehäuse für Schneidvorgänge um 90° drehbar.
1. Entfernen Sie die vier Eckschrauben, die das
Getriebegehäuse am Motorgehäuse halten.
2. Drehen Sie den Getriebegehäusekopf in die gewünschte
Position, ohne es vom Motorgehäuse zu trennen.
HINWEIS: Wenn das Getriebegehäuse und das Motorgehäuse
um mehr als 3,17 mm getrennt werden, muss das Werkzeug von
einem autorisierten DeWALT-Servicecenter repariert und wieder
zusammengebaut werden. Wenn das Werkzeug nicht gewartet
wird, kann das den Ausfall des Motors und Lagers bewirken.
3. Bringen Sie die Schrauben wieder an, um das
Getriebegehäuse am Motorgehäuse zu befestigen. Ziehen
Sie die Schrauben mit einem Drehmoment von 12,5 Nm
fest. Wenn die Schrauben zu straff angezogen werden,
können sie überdreht werden.
Schutzvorrichtungen
VORSICHT: Für alle Schleifscheiben, Trennscheiben,
Schneidscheiben, Lamellenschleifscheiben,
Drahtbürsten oder Drahtrundbürsten müssen
Schutzvorrichtungen verwendet werden.
Das Werkzeug darf nur ohne Schutzvorrichtung
verwendet werden, wenn mit konventionellen
Sandpapierschleifscheiben geschliffen wird. Abbildung A
zeigt die Schutzvorrichtungen, die mit dem Gerät geliefert
werden. Für einige Anwendungen muss bei Ihrem lokalen
Händler oder einem autorisierten Servicezentrum eine
passende Schutzvorrichtung erworben werden.
Deutsch
HINWEIS: Kantenschleifen und -schneiden kann mit
Scheiben vom Typ 27 durchgeführt werden, die für diesen
Zweck ausgelegt sind; 6,35 mm dicke Scheiben sind zum
Planschleifen konzipiert, während dünnere Scheiben vom Typ
27 auf dem Herstelleretikett geprüft werden müssen, ob diese
zum Planschleifen oder nur zum Kantenschleifen/-schneiden
genutzt werden können. Bei jeder Scheibe, für die das
Oberflächenschleifen verboten ist, muss eine Schutzvorrichtung
vom Typ 1 verwendet werden. Schneidarbeiten können auch
mit einer Scheibe vom Typ 41 und einer Schutzvorrichtung vom
Typ 1 erfolgen.
HINWEIS: In der Zubehörtabelle können Sie die richtige
Kombination aus Schutzvorrichtung und Zubehör auswählen.
Montage und Einstellung der One-TouchTM
Schutzabdeckung (Abb. D)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Werkzeug aus und
entfernen Sie den Akku oder trennen Sie ihn
vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen
oder entfernen. Ungewolltes Anlaufen kann
Verletzungen verursachen.
Justierung des Schutzes
Zum Einstellen der Schutzvorrichtung rastet der
Lösehebel für die Schutzvorrichtung 8 in eine der
Ausrichtungsbohrungen 14 am Rand der Schutzvorrichtung
mithilfe eine Ratschenfunktion ein.
Die eingreifende Fläche liegt schräg und bewegt sich
zur nächsten Ausrichtungsbohrung hinüber, wenn die
Schutzvorrichtung im Uhrzeigersinn gedreht wird (Spindel zeigt
zum Bediener), in der Richtung gegen den Uhrzeigersinn sperrt
sie sich jedoch selbst.
Schutzvorrichtung anbringen (Abb. D)
1. Drücken Sie den Lösehebel der Schutzvorrichtung 8 .
2. Halten Sie den Lösehebel für die Schutzvorrichtung geöffnet
und richten Sie die Ösen 12 an der Schutzvorrichtung an
den Schlitzen 13 am Getriebegehäuse aus.
3. Halten Sie den Lösehebel für die Schutzvorrichtung
weiterhin geöffnet, drücken Sie die Schutzvorrichtung
nach unten, bis ihre Ösen eingreifen und drehen Sie sie in
der Nut an der Nabe des Getriebegehäuses. Geben Sie den
Lösehebel für die Schutzvorrichtung frei.
4. Drehen Sie die Schutzvorrichtung im Uhrzeigersinn
in die gewünschte Arbeitsposition, wobei die Spindel
zum Bediener zeigt. Halten Sie den Lösehebel für die
Schutzvorrichtung 8 gedrückt und drehen Sie die
Schutzvorrichtung entgegen den Uhrzeigersinn.
HINWEIS: Der Körper der Schutzvorrichtung sollte zwischen
der Spindel und dem Bediener positioniert werden, damit
der Bediener maximal geschützt ist.
Der Lösehebel für die Schutzvorrichtung sollte in
einer der Ausrichtungsbohrungen 14 am Rand der
Schutzvorrichtung einrasten. Hierdurch wird die
Schutzvorrichtung sicher befestigt.
5. Um die Schutzvorrichtung zu entfernen, befolgen Sie die
Schritte 1-3 dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Flansche und Scheiben
Montieren von Scheiben ohne Nabe
(Abb. E)
WARNUNG: Wenn Flansche/Klemmmuttern/Scheiben
nicht ordnungsgemäß montiert werden, kann es zu
schweren Verletzungen (oder Schäden am Werkzeug oder
an der Scheibe) kommen.
VORSICHT: Es müssen die mitgelieferten gekröpften
Flansche vom Typ 27 sowie Schleifscheiben vom
Typ 42 und Schneidscheiben vom Typ 41 verwendet
werden. Beachten Sie die Zubehörtabelle für
weitere Informationen.
WARNUNG: Es ist eine geschlossene, zweiseitige
Schneidscheibenschutzvorrichtung erforderlich, wenn
Schneidscheiben benutzt werden.
WARNUNG: Bei Verwendung eines beschädigten
Flansches oder einer defekten Schutzvorrichtung
oder wenn nicht der richtige Flansch bzw. die richtige
Schutzvorrichtung verwendet wird, kann es zu
Verletzungen durch Scheibenbruch und Kontakt mit der
Scheibe kommen. Beachten Sie die Zubehörtabelle für
weitere Informationen.
1. Legen Sie das Gerät auf einen Tisch mit der
Schutzabdeckung nach oben.
2. Bringen Sie den Aufnahmeflansch 5 an der Spindel 4 an, wobei die angehobene Mitte (Führung) der Scheibe
gegenüber liegt. Drücken Sie den Aufnahmeflansch in
Position.
3. Legen Sie die Scheibe 19 auf den Aufnahmeflansch, wobei
die Scheibe auf der angehobenen Mitte (Führung) des
Aufnahmeflansches zentriert wird.
4. Halten Sie den Spindelarretierungsknopf gedrückt und
drehen Sie den Arretierungsflansch 6 so auf die Spindel,
dass die Sechskant-Vertiefungen von der Scheibe weg
zeigen und die Laschen in die beiden Schlitze in der
Spindel eingreifen.
5. Drücken Sie den Spindelarretierungsknopf ein und
ziehen Sie den Arretierflansch 6 von Hand oder mit dem
mitgelieferten Schraubenschlüssel fest. (Verwenden Sie
Arretierflansche nur, wenn sie in einwandfreiem Zustand
sind.) Siehe Zubehörtabelle für Details zum Flansch.
6. Führen Sie zum Entfernen der Scheibe die obigen
Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge aus.
Anbringen von Schleifpoliertellern (Abb. F)
HINWEIS: Die Verwendung einer Schutzvorrichtung mit
Schleifscheiben, die Polierteller verwenden, häufig als
Faserharzscheiben bezeichnet, ist nicht erforderlich. Da für diese
Zubehörteile keine Schutzvorrichtung erforderlich ist, passt die
verwendete Schutzvorrichtung eventuell nicht richtig.
WARNUNG: Wenn der Flansch / die Sicherungsmutter
/ das Rad nicht korrekt montiert werden, kann es zu
schweren Verletzungen (oder Schäden am Werkzeug bzw.
Rad) kommen.
31
Deutsch
WARNUNG: Nachdem die Schleifarbeiten beendet sind,
muss die geeignete Schutzvorrichtung für Schleifscheiben-,
Schneidscheiben-, Lamellenschleifscheiben-,
Drahtbürsten- oder Drahtrundbürstenanwendungen
wieder angebracht werden.
1. Legen Sie den Polierteller 16 auf die Spindel oder
schrauben ihn angemessen auf ihr fest.
2. Legen Sie die Schleifscheibe 17 auf den Polierteller 16 .
3. Schrauben Sie bei gedrücktem Spindelarretierungsknopf 3 die Gewindespannmutter 18 auf die Spindel, wobei die
erhobene Mitte der Gewindespannmutter in die Mitte der
Schleifscheibe und des Poliertellers geführt wird.
4. Ziehen Sie die Gewindespannmutter mit der Hand fest.
Dann drücken Sie den Spindelarretierungsknopf, während
die Schleifscheibe gedreht wird, bis die Schleifscheibe und
die Gewindespannmutter eng aneinander liegen.
5. Um die Scheibe zu entfernen, ergreifen und drehen Sie
den Polierteller und den Schleifteller, wobei Sie den
Spindelarretierungsknopf drücken.
Ein- und Ausbauen von Scheiben mit Nabe
(Abb. A)
Scheiben mit Nabe werden direkt an der Spindel mit Gewinde
angebracht. Das Gewinde des Zubehörs muss mit dem Gewinde
der Spindel übereinstimmen.
1. Entfernen Sie den Aufnahmeflansch, indem Sie ihn vom
Werkzeug wegziehen.
2. Schrauben Sie die Scheibe mit der Hand auf die Spindel 4 .
3. Drücken Sie den Spindelarretierungsknopf 3 nach
unten und ziehen die Nabe der Scheibe mit einem
Schraubenschlüssel fest.
4. Um die Scheibe zu entfernen, verfahren Sie in der
umgekehrten Reihenfolge.
HINWEIS: Wenn die Scheibe nicht richtig sitzt, bevor
das Werkzeug angeschaltet wird, kann es zu einer
Beschädigung des Werkzeugs oder der Scheibe kommen.
Anbringen von Topfdrahtbürsten und
Drahtrundbürsten (Abb. A)
WARNUNG: Wenn der Flansch / die Sicherungsmutter
/ das Rad nicht korrekt montiert werden, kann es zu
schweren Verletzungen (oder Schäden am Werkzeug bzw.
Rad) kommen.
VORSICHT: Um die Gefahr von Verletzungen zu
verringern, ziehen Sie Handschuhe an, wenn Sie mit
Drahtbürsten und Drahtrundbürsten umgehen. Sie
können scharf werden.
VORSICHT: Um die Beschädigungsgefahr des
Werkzeugs zu verringern, dürfen die Drahtbürste
oder die Drahtrundbürste die Schutzvorrichtung
nicht berühren, wenn sie angebracht sind oder
benutzt werden. Am Zubehör kann ein nicht sichtbarer
Schaden auftreten, durch den Drähte von der Scheibe oder
vom Topf abbrechen können.
Topfdrahtbürsten oder Drahtrundbürsten werden ohne
Anwendung von Flanschen direkt auf die Spindel geschraubt.
32
Benutzen Sie nur Drahtbürsten oder Drahtrundbürsten mit
einer Nabe mit Gewinde. Dieses Zubehör ist gegen zusätzliche
Kosten bei Ihrem örtlichen Händler oder autorisiertem
Servicecenter erhältlich.
1. Legen Sie das Gerät auf einen Tisch mit der
Schutzabdeckung nach oben.
2. Schrauben Sie die Scheibe mit der Hand auf die Spindel.
3. Drücken Sie den Spindelarretierungsknopf 3 und
schrauben Sie die Scheibe mit einem Schraubenschlüssel an
der Nabe der Drahtrundbürste oder der Drahtbürste fest.
4. Führen Sie zum Entfernen der Scheibe die obigen
Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge aus.
HINWEIS: Um die Gefahr einer Werkzeugbeschädigung
zu verringern, muss die Scheibennabe richtig sitzen, bevor
das Werkzeug angeschaltet wird.
Vor dem Betrieb
• Montieren Sie die Schutzabdeckung und die passende
Scheibe oder Trennscheibe. Verwenden Sie keine
übermäßig abgenutzten Scheiben.
• Prüfen Sie, dass die Aufnahme- und Arretierungsflansche
korrekt montiert sind. Befolgen Sie die Anweisungen in der
Zubehörtabelle.
• Prüfen Sie, dass die Scheibe oder Trennscheibe sich in
Richtung der Pfeile auf dem Zubehör und dem Gerät dreht.
• Verwenden Sie keine beschädigten Einsatzwerkzeuge.
Kontrollieren Sie vor jeder Verwendung Einsatzwerkzeuge
wie Schleifscheiben auf Absplitterungen und Risse,
Schleifteller auf Risse, Verschleiß oder starke Abnutzung,
Drahtbürsten auf lose oder gebrochene Drähte. Wenn das
Elektrowerkzeug oder das Einsatzwerkzeug heruntergefallen
ist, überprüfen Sie, ob es beschädigt ist, oder verwenden
Sie ein unbeschädigtes Einsatzwerkzeug. Wenn Sie das
Einsatzwerkzeug kontrolliert und eingesetzt haben,
positionieren Sie sich und in der Nähe befindliche Personen
außerhalb der Ebene des rotierenden Einsatzwerkzeugs und
lassen Sie das Gerät eine Minute lang mit Höchstdrehzahl
laufen. Beschädigte Einsatzwerkzeuge brechen meist in
dieser Testzeit.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Beachten Sie immer die
Sicherheitsanweisungen und die geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr ernsthafter Verletzungen
zu reduzieren, muss vor jeder Einstellung und jedem
Abnehmen/Installieren von Zubehör das Werkzeug
ausgeschaltet und der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu Verletzungen führen.
WARNUNG:
• Vergewissern Sie sich, dass das gesamte zu schleifende
oder trennende Material fest gesichert ist.
• Sichern und stützen Sie das Werkstück. Sichern Sie
das Werkstück mit Einspannvorrichtungen oder
einem Schraubstock auf einer stabilen Plattform. Das
Deutsch
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Werkstück muss sicher eingespannt und gestützt
werden, damit es sich nicht bewegen kann und
man die Kontrolle darüber behält. Das Bewegen des
Werkstücks oder ein Kontrollverlust stellen eine Gefahr
dar und können zu Verletzungen führen.
Tragen Sie bei der Arbeit mit diesem Werkzeug immer
ordnungsgemäße Arbeitshandschuhe.
Das Getriebe wird bei der Verwendung sehr heiß.
Üben Sie nur einen vorsichtigen Druck auf das
Gerät aus. Üben Sie keinen seitlichen Druck auf die
Scheibe aus.
Montieren Sie immer die Schutzhaube und die
passende Scheibe oder Teller. Verwenden Sie keine
übermäßig abgenutzten Scheiben oder Teller.
Vermeiden Sie eine Überlastung. Lassen Sie das
Elektrowerkzeug nach einer starken Belastung noch
für einige Minuten im Leerlauf laufen, damit das
Zubehör abkühlen.
Berühren Sie Schleif- und Trennscheiben erst, wenn
sie abgekühlt sind. Die Scheiben können während der
Arbeit sehr heiß werden.
Niemals mit der Topfschleifscheibe arbeiten, ohne dass
eine geeignete Schutzvorrichtung angebracht ist.
Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht mit einem
Ständer für Abschneidarbeiten.
Verwenden Sie gebundene Schleifmitteln niemals
zusammen mit Zwischenlagen.
Achten Sie darauf, dass die Scheibe sich weiterdreht,
nachdem das Gerät ausgeschaltet wurde.
Richtige Haltung der Hände (Abb. G)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, beachten Sie IMMER die richtige Haltung der
Hände, wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, halten Sie das Gerät IMMER sicher fest und seien
Sie auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Die richtige Haltung der Hände bedeutet, dass eine Hand
am Zusatzgriff 11 liegt, während die andere Hand am
Gerätegehäuse liegt, wie in Abbildung G.
Drückerschalter (Abb. A)
VORSICHT: Halten Sie den Zusatzgriff und das
Gerätegehäuse fest, um die Kontrolle über das Gerät beim
Start und während des Betriebs zu haben, bis die Scheibe
oder das Zubehör aufhört, sich zu drehen. Vergewissern
Sie sich, dass die Scheibe vollständig zum Stillstand
gekommen ist, bevor Sie das Werkzeug ablegen.
HINWEIS: Um unerwartete Bewegungen des Gerätes zu
vermeiden, schalten Sie das Gerät nicht unter Last ein und
aus. Lassen Sie die Schleifmaschine auf volle Drehzahl
beschleunigen, bevor Sie in Kontakt mit dem Werkstück
gelangt. Heben Sie das Gerät von der Oberfläche ab, bevor Sie
es ausschalten. Lassen Sie das Gerät zum Stillstand bekommen,
bevor Sie es ablegen.
1. Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie den
Arretierhebel 2 zum hinteren Teil des Gerätes. Drücken Sie
dann den Drückerschalter 1 . Die Maschine läuft, solange
der Schalter gedrückt ist.
2. Durch Lösen des Druckschalters schalten Sie die
Maschine aus.
Spindelarretierung (Abb. A)
Die Spindelarretierung 3 sorgt dafür, dass die Spindel sich nicht
dreht, wenn Scheiben ausgewechselt werden. Verwenden Sie
die Spindelarretierung nur, wenn die Maschine ausgeschaltet
und vom Stromnetz getrennt ist und vollständig stillsteht.
HINWEIS: Um die Gefahr einer Gerätebeschädigung
zu vermeiden, lassen Sie die Spindelarretierung nicht
einrasten, wenn das Gerät in Betrieb ist. Die Folge wäre
eine Beschädigung der Maschine und das angebaute
Zubehör kann möglicherweise zu Verletzungen führen,
wenn es abreißt.
Um die Arretierung einzurasten, drücken Sie den
Spindelarretierknopf und drehen die Spindel, bis sie sich nicht
mehr weiter drehen lässt.
Oberflächenschleifen, Sandpapierschleifen
und Drahtbürsten
VORSICHT: Verwenden Sie immer die richtige
Schutzvorrichtung, die in diesem Handbuch
angegeben wird.
Bei Arbeiten an der Oberfläche eines Werkstücks:
1. Lassen Sie das Werkzeug auf volle Drehzahl beschleunigen,
bevor es die Arbeitsfläche berührt.
2. Üben Sie minimalen Druck auf die Arbeitsfläche aus, damit
das Werkzeug mit hoher Geschwindigkeit arbeiten kann. Die
Materialentfernungsgeschwindigkeit ist am größten, wenn
das Werkzeug mit hoher Geschwindigkeit arbeitet.
Winkel
3. Halten Sie einen geeigneten Winkel zwischen Werkzeug
und Arbeitsfläche bei. Beachten Sie in Bezug auf bestimmte
Funktionen die Tabelle.
Funktion
Schleifen
Schleifen mit Lamellenschleifscheiben
Schleifen mit Polierteller
Drahtbürsten
Winkel
20˚-30˚
5˚-10˚
5˚-15˚
5˚-10˚
4. Halten Sie Kontakt zwischen dem Rand der Scheibe und der
Arbeitsfläche bei.
-- Bewegen Sie beim Schleifen, Schleifen mit
Lamellenschleifscheiben oder Drahtbürsten das
Werkzeug kontinuierlich vor und zurück, damit sich
keine Furchen in der Arbeitsfläche bilden können.
33
Deutsch
-- Bewegen Sie beim Schleifen mit einem Polierteller
das Werkzeug ständig geradlinig, um ein Brennen und
Wirbeln der Arbeitsfläche zu vermeiden.
HINWEIS: Wird das Werkzeug auf der Arbeitsfläche abgelegt,
ohne es zu bewegen, wird das Werkstück beschädigt.
5. Heben Sie das Werkzeug von der Oberfläche ab, bevor Sie
es ausschalten. Lassen Sie das Gerät zum Stillstand kommen,
bevor Sie es ablegen.
VORSICHT: Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie über
einer Kante arbeiten, da mit einer plötzlichen scharfen
Bewegung der Schleifmaschine zu rechnen ist.
Vorsichtsmaßnahmen bei der Bearbeitung
von lackierten Werkstücken
1. Das Schleifen oder Drahtbürsten von Farben auf Bleibasis
wird NICHT EMPFOHLEN, da der entstehende kontaminierte
Staub kaum kontrollierbar ist. Die größte Gefahr einer
Bleivergiftung besteht für Kinder und Schwangere.
2. Da es ohne chemische Analyse nur schwer feststellbar ist,
ob eine Farbe Blei enthält, empfehlen wir beim Abschleifen
aller Farben folgende Vorsichtsmaßnahmen:
Persönliche Sicherheit
1. Kinder und Schwangere dürfen den Arbeitsplatz erst
wieder betreten, wenn das Abschleifen der Farbe
oder Drahtbürsten beendet wurde und der gesamte
Arbeitsbereich gesäubert wurde.
2. Alle Personen, die den Arbeitsplatz betreten, müssen eine
spezielle Maske zum Schutz vor Bleifarbstaub und -dämpfen
tragen. Der Filter muss täglich ausgetauscht werden, oder
sobald der Träger Atemprobleme bemerkt.
HINWEIS: Es sollten nur solche Staubmasken benutzt
werden, die für Arbeiten mit Bleifarbestaub und -dämpfe
geeignet sind. Gewöhnliche Farbmasken bieten diesen
Schutz nicht. Besorgen Sie sich im Baumarkt geeignete
NIOSH-zugelassene Masken.
3. Im Arbeitsbereich sind ESSEN, TRINKEN und RAUCHEN
verboten, um die Aufnahme kontaminierter Farbteilchen zu
vermeiden. Personen müssen sich waschen und säubern,
BEVOR sie essen, trinken oder rauchen. Lebensmittel,
Getränke und Zigaretten etc. dürfen nicht an Stellen im
Arbeitsbereich aufbewahrt werden, wo sich Staub auf ihnen
ablagern könnte.
Umweltsicherheit
1. Farbe muss so entfernt werden, dass dabei möglichst wenig
Staub erzeugt wird.
2. Bereiche, in denen Farbe entfernt wird, müssen mit
Plastikplanen von 4 mils (0,1 mm) Dicke abgetrennt werden.
3. Das Schleifen muss so erfolgen, dass möglichst wenig
Farbstaub außerhalb des Arbeitsbereichs gelangt.
Reinigung und Entsorgung
1. Alle Oberflächen im Arbeitsbereich müssen täglich
abgesaugt und gründlich gesäubert werden, solange
Schleifarbeiten durchgeführt werden. Die Staubsaugerfilter
müssen häufig gewechselt werden.
34
2. Plastikplanen zum Auffangen von Staub, Spänen und
anderen Rückständen müssen aufgenommen und entsorgt
werden. Die Planen müssen in dichten Abfallbehältern
aufbewahrt und zusammen mit der regelmäßigen
Abfallentsorgung abgeholt werden.
Kinder und Schwangere sind während der
Reinigungsarbeiten aus dem unmittelbaren
Arbeitsbereich fernzuhalten.
3. Alle Spielsachen, waschbare Möbel und andere
Gegenstände, die von Kindern benutzt werden, müssen vor
der Wiederverwendung gründlich gereinigt werden.
Kantenschleifen und -schneiden
WARNUNG: Verwenden Sie keine Kantenschleif-/
Schneidscheiben für Flächenschleifanwendungen, weil
diese Scheiben nicht für Seitendrücke geschaffen sind,
die bei Flächenschleifen auftreten. Die Scheibe kann
zerbrechen und schwere Verletzungen erzeugen.
VORSICHT: Scheiben, die zum Kantenschleifen und
-schneiden benutzt werden, können brechen oder
zurückschlagen, wenn sie verbogen oder deformiert
werden, wenn das Werkzeug benutzt wird. Beim
Kantenschleifen und -schneiden muss die offene Seite der
Schutzvorrichtung immer vom Bediener weg zeigen.
HINWEIS: Das Kantenschleifen und -schneiden mit
einer Scheibe vom Typ 27 muss auf flache Schnitte und
Kerben begrenzt werden – d.h. weniger als 13 mm in der
Tiefe, wenn die Scheibe neu ist. Reduzieren Sie die Tiefe
von Schnitten/Kerben entsprechend der Verringerung
des Scheibenradius, wenn die Scheibe nach und nach
verschleißt. Beachten Sie die Zubehörtabelle für weitere
Informationen. Das Kantenschleifen/-schneiden mit
einer Scheibe vom Typ 41 erfordert die Verwendung einer
Schutzvorrichtung vom Typ 1.
1. Lassen Sie das Werkzeug auf volle Drehzahl beschleunigen,
bevor es die Arbeitsfläche berührt.
2. Üben Sie minimalen Druck auf die Arbeitsfläche aus, damit
das Werkzeug mit hoher Geschwindigkeit arbeiten kann. Die
Schleif-/Schneidgeschwindigkeit ist am größten, wenn das
Werkzeug mit hoher Geschwindigkeit arbeitet.
3. Stellen Sie sich so, dass die offene Unterseite der Scheibe
von Ihnen weg zeigt.
4. Wenn Sie einmal mit einem Schnitt begonnen haben
und eine Kerbe im Werkstück gebildet worden ist, ändern
Sie nicht den Schnittwinkel. Die Änderung des Winkels
bewirkt, dass sich die Scheibe verbiegt und zerbrechen
kann. Kantenschleifscheiben sind nicht dazu geschaffen,
Seitendrücken zu widerstehen, die durch Verbiegen
entstehen können.
Deutsch
5. Heben Sie das Gerät von der Oberfläche ab, bevor Sie es
ausschalten. Lassen Sie das Gerät zum Stillstand kommen,
bevor Sie es ablegen.
Sägen von Metall
Bei Trennschleifarbeiten mit gebundenen Schleifmitteln
immer eine Schutzvorrichtung vom Typ 1 verwenden.
Beim Schneiden mit mäßigem Vorschub arbeiten, der an das
zu schneidende Material angepasst ist. Üben Sie keinen Druck
auf die Trennscheibe aus und kippen oder schwingen Sie die
Maschine nicht.
Reduzieren Sie nicht die Geschwindigkeit von auslaufenden
Trennscheiben, indem Sie seitlichen Druck aufwenden.
Die Maschine muss immer in einer gegenlaufenden Bewegung
arbeiten. Ansonsten besteht die Gefahr, dass sie unkontrolliert
aus dem Schnitt gedrückt wird.
Beim Schneiden von Profilen und Vierkantstücken sollte am
besten mit dem kleinsten Querschnitt begonnen werden.
Das Ladegerät und der Akku können nicht gewartet werden.
Schmierung
Ihr Elektrogerät benötigt keine zusätzliche Schmierung.
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft immer dann
Schmutz und Staub aus dem Hauptgehäuse, wenn
sich Schmutz sichtbar in und um die Lüftungsschlitze
ansammelt. Tragen Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen
Augenschutz und eine zugelassene Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals Lösungsmittel oder
andere scharfe Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese Chemikalien können
das in diesen Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser und einer milden
Seife befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie niemals
irgendein Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit.
Grobschleifen
Verwenden Sie zum Grobschleifen niemals Trennscheiben.
Verwenden Sie immer die Schutzvorrichtung vom Typ 27.
Beim Grobschleifen werden die besten Ergebnisse erzielt, wenn
die Maschine auf einen Winkel von 30° bis 40° eingestellt ist.
Bewegen Sie die Maschine mit mäßigem Druck hin und her.
Auf diese Weise kann das Werkstück nicht zu heiß werden, es
verfärbt sich nicht und es werden keine Nuten gebildet.
Schneiden von Stein
Die Maschine darf nur zum Trockenschneiden
verwendet werden.
Zum Schneiden von Stein sollte am besten eine
Diamantschleifscheibe verwendet werden. Betreiben Sie das
Gerät nur mit einer zusätzlichen Staubschutzmaske.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht von DeWALT
angeboten wird, nicht mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem Zubehör an
diesem Gerät gefährlich sein. Um das Verletzungsrisiko
zu mindern, sollte mit diesem Produkt nur von DeWALT
empfohlenes Zubehör verwendet werden.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen zu
geeignetem Zubehör.
Max.
[mm]
Arbeitshinweise
Vorsicht beim Schneiden von Schlitzen in
tragenden Wänden.
Schlitze in tragenden Wänden unterliegen den
länderspezifischen Vorschriften. Diese Regelungen sind unter
allen Umständen einzuhalten. Wenden Sie sich vor Beginn der
Arbeiten an den verantwortlichen Statiker, Architekten oder
den Bauleiter.
d
D
b
D
WARTUNG
Ihr DeWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen Betrieb mit
minimalem Wartungsaufwand konstruiert. Ein kontinuierlicher,
zufriedenstellender Betrieb hängt von der geeigneten Pflege
des Elektrowerkzeugs und seiner regelmäßiger Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr ernsthafter Verletzungen
zu reduzieren, muss vor jeder Einstellung und jedem
Abnehmen/Installieren von Zubehör das Werkzeug
ausgeschaltet und der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu Verletzungen führen.
[mm]
d
Min. Rotation
[min.–1]
Umfangsgesch–
Länge der
windigkeit
Gewindebohrung
[m/s]
[mm]
D
b
115
6 22,23
11 500
80
–
125
6 22,23
11 500
80
–
115 –
–
11 500
80
–
125 –
–
11 500
80
–
30 M14
11 500
45
20,0
115 12 M14
11 500
80
20,0
125 12 M14
11 500
80
20,0
d
75
b
D
D
35
Deutsch
Umweltschutz
Separate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden. Produkte und
Batterien enthalten Materialien, die zurückgewonnen
oder recycelt werden können, um den Bedarf an Rohstoffen zu
reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische Produkte und Batterien
gemäß den lokalen Bestimmungen. Weitere Informationen
erhalten Sie unter www.2helpU.com.
Akku
Dieser Longlife-Akku muss ausgetauscht werden, wenn er nicht
mehr ausreichend Energie erzeugt, um Arbeiten so gut wie
zuvor zu erledigen. Am Ende des technischen Lebens ist der
Akku umweltgerecht zu entsorgen:
• Entladen Sie den Akku vollständig und nehmen Sie ihn aus
dem Werkzeug.
• Lithium-Ionen-Zellen sind recycelbar. Geben Sie die
gebrauchten Akkus bei Ihrem Händler oder bei einer
kommunalen Recycling-Sammelstelle ab. Dort werden die
gesammelten Akkus recycelt oder ordnungsgemäß entsorgt.
36
Deutsch
Zubehörtabelle
Schutztyp
Zubehör
Beschreibung
Schleifscheibe passend
Schleifscheibe mit
vertiefter mitte
Typ-27-schutz
Typ-27-schutz
Schleifmoppteller
Wire wheels
Aufnahmeflansch
Typ-27-scheibe mit
vertiefter mitte
Arretierungsflansch
Drahtscheiben mit
gewindemutter
Typ-27-schutz
Drahtscheibe
Drahttopf mit
gewindemutter
Typ-27-schutz
Drahtbürste
Polierteller/
Sandpapier
Typ-27-schutz
Polierteller aus Gummi
Sandschleifteller
Spannmutter
37
Deutsch
Zubehörtabelle
Schutztyp
Zubehör
Beschreibung
Mauerwerk
schleifscheibe,
gebunden
Typ-1-schutz
Schleifscheibe passend
Typ-1-schutz
Metalltrennscheibe,
gebunden
Aufnahmeflansch
Trennscheibe
Diamanttrennscheibe
Typ-1-schutz
ODER
Typ-27-schutz
38
Arretierungsflansch
English
CORDLESS SMALL ANGLE GRINDER
DCG406
Congratulations!
You have chosen a DeWALT tool. Years of experience, thorough
product development and innovation make DeWALT one of the
most reliable partners for professional power tool users.
Technical Data
Voltage
Type
Battery type
Power output
No-load/rated speed
Wheel diameter
Wheel thickness (max)
Spindle diameter
Spindle length
Weight (without battery pack)*
VDC
W
min-1
mm
mm
mm
kg
DCG406
18
1
Li-Ion
800
9000
125
6
M14
21.5
1.74
and the accessories, keep the hands warm, organisation
of work patterns.
EC-Declaration of Conformity
Machinery Directive
Cordless Small Angle Grinder
DCG406
DeWALT declares that these products described under
Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-3:2011
+A2:2013 +A11:2014 +A12:2014 +A13:2015.
These products also comply with Directive 2014/30/EU and
2011/65/EU. For more information, please contact DeWALT at
the following address or refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the technical
file and makes this declaration on behalf of DeWALT.
* weight includes side handle and guard
Noise values and vibration values (triax vector sum) according to EN60745-2-3:
LPA(emission sound pressure level)
dB(A)
84
LWA(sound power level)
dB(A)
95
K (uncertainty for the given sound level)
dB(A)
3
Surface grinding
Vibration emission value ah,AG =
Uncertainty K =
Disc sanding
Vibration emission value ah,DS =
Uncertainty K =
m/s2
m/s2
5.8
1.5
m/s2
m/s2
<2.5
1.5
The vibration emission level given in this information sheet has
been measured in accordance with a standardised test given in
EN60745 and may be used to compare one tool with another. It
may be used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration emission level
represents the main applications of the tool. However if
the tool is used for different applications, with different
accessories or poorly maintained, the vibration emission
may differ. This may significantly increase the exposure
level over the total working period.
An estimation of the level of exposure to vibration should
also take into account the times when the tool is switched
off or when it is running but not actually doing the job.
This may significantly reduce the exposure level over the
total working period.
Identify additional safety measures to protect the operator
from the effects of vibration such as: maintain the tool
Markus Rompel
Director Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
08.05.2017
WARNING: To reduce the risk of injury, read the
instruction manual.
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity for each
signal word. Please read the manual and pay attention to
these symbols.
DANGER: Indicates an imminently hazardous
situation which, if not avoided, will result in death or
serious injury.
WARNING: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not related to
personal injury which, if not avoided, may result in
property damage.
Denotes risk of electric shock.
39
Weight
English
Batteries
Cat #
VDC
Ah
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6.0/2.0
9.0/3.0
1.5
4.0
2.0
5.0
1.3
3.0
Chargers/Charge Times (Minutes)
Weight (kg) DCB107
1.05
1.25
0.35
0.61
0.40
0.62
0.35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
Denotes risk of fire.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING: Read all safety warnings and all
instructions. Failure to follow the warnings and
instructions may result in electric shock, fire and/or
serious injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to your mainsoperated (corded) power tool or battery-operated (cordless)
power tool.
1) Work area safety
a ) Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark
areas invite accidents.
b ) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of flammable
liquids, gases or dust. Power tools create sparks which
may ignite the dust or fumes.
c ) Keep children and bystanders away while operating
a power tool. Distractions can cause you to lose control.
2) Electrical safety
a ) Power tool plugs must match the outlet. Never
modify the plug in any way. Do not use any adapter
plugs with earthed (grounded) power tools.
Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b ) Avoid body contact with earthed or grounded
surfaces such as pipes, radiators, ranges and
refrigerators. There is an increased risk of electric shock if
your body is earthed or grounded.
c ) Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water entering a power tool will increase the risk of
electric shock.
d ) Do not abuse the cord. Never use the cord for
carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep
cord away from heat, oil, sharp edges or moving
parts. Damaged or entangled cords increase the risk of
electric shock.
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
e ) When operating a power tool outdoors, use an
extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord
suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
f ) If operating a power tool in a damp location is
unavoidable, use a residual current device (RCD)
protected supply. Use of an RCD reduces the risk of
electric shock.
3) Personal safety
a ) Stay alert, watch what you are doing and use
common sense when operating a power tool. Do not
use a power tool while you are tired or under the
influence of drugs, alcohol or medication. A moment
of inattention while operating power tools may result in
serious personal injury.
b ) Use personal protective equipment. Always wear
eye protection. Protective equipment such as dust mask,
non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used
for appropriate conditions will reduce personal injuries.
c ) Prevent unintentional starting. Ensure the switch
is in the off position before connecting to power
source and/or battery pack, picking up or carrying
the tool. Carrying power tools with your finger on the
switch or energising power tools that have the switch on
invites accidents.
d ) Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on. A wrench or a key left attached
to a rotating part of the power tool may result in
personal injury.
e ) Do not overreach. Keep proper footing and balance
at all times. This enables better control of the power tool
in unexpected situations.
f ) Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away
from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
g ) If devices are provided for the connection of dust
extraction and collection facilities, ensure these are
connected and properly used. Use of dust collection
can reduce dust-related hazards.
4) Power tool use and care
a ) Do not force the power tool. Use the correct power
tool for your application. The correct power tool
40
English
b )
c )
d )
e )
f )
g )
will do the job better and safer at the rate for which it
was designed.
Do not use the power tool if the switch does not turn
it on and off. Any power tool that cannot be controlled
with the switch is dangerous and must be repaired.
Disconnect the plug from the power source and/or
the battery pack from the power tool before making
any adjustments, changing accessories, or storing
power tools. Such preventive safety measures reduce the
risk of starting the power tool accidentally.
Store idle power tools out of the reach of children
and do not allow persons unfamiliar with the power
tool or these instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
Maintain power tools. Check for misalignment or
binding of moving parts, breakage of parts and any
other condition that may affect the power tool’s
operation. If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by poorly
maintained power tools.
Keep cutting tools sharp and clean. Properly
maintained cutting tools with sharp cutting edges are less
likely to bind and are easier to control.
Use the power tool, accessories and tool bits etc.,
in accordance with these instructions taking into
account the working conditions and the work to be
performed. Use of the power tool for operations different
from those intended could result in a hazardous situation.
5) Battery tool use and care
a ) Recharge only with the charger specified by the
manufacturer. A charger that is suitable for one type
of battery pack may create a risk of fire when used with
another battery pack.
b ) Use power tools only with specifically designated
battery packs. Use of any other battery packs may create
a risk of injury and fire.
c ) When battery pack is not in use, keep it away from
other metal objects like paper clips, coins, keys,
nails, screws or other small metal objects that can
make a connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may cause burns
or a fire.
d ) Under abusive conditions, liquid may be ejected
from the battery; avoid contact. If contact
accidentally occurs, flush with water. If liquid
contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid
ejected from the battery may cause irritation or burns.
6) Service
a ) Have your power tool serviced by a qualified repair
person using only identical replacement parts. This
will ensure that the safety of the power tool is maintained.
ADDITIONAL SPECIFIC SAFETY RULES
Safety Instructions for All Operations
a ) This power tool is intended to function as a
grinder, sander, wire brush or cut-off tool. Read
all safety warnings, instructions, illustrations and
specifications provided with this power tool. Failure
to follow all instructions listed below may result in electric
shock, fire and/or serious injury.
b ) Operations such as polishing are not recommended
to be performed with this power tool. Operations for
which the power tool was not designed may create a
hazard and cause personal injury.
c ) Do not use accessories which are not specifically
designed and recommended by the tool
manufacturer. Just because the accessory can
be attached to your power tool, it does not assure
safe operation.
d ) The rated speed of the accessory must be at least
equal to the maximum speed marked on the power
tool. Accessories running faster than their rated speed can
break and fly apart.
e ) The outside diameter and the thickness of your
accessory must be within the capacity rating of
your power tool. Incorrectly sized accessories can not be
adequately guarded or controlled.
f ) Threaded mounting of accessories must match the
grinder spindle thread. For accessories mounted by
flanges, the arbour hole of the accessory must fit the
locating diameter of the flange. Accessories that do
not match the mounting hardware of the power tool will
run out of balance, vibrate excessively and may cause loss
of control.
g ) Do not use a damaged accessory. Before each use
inspect the accessory such as abrasive wheel for
chips and cracks, backing pad for cracks, tear or
excess wear, wire brush for loose or cracked wires.
If power tool or accessory is dropped, inspect for
damage or install an undamaged accessory. After
inspecting and installing an accessory, position
yourself and bystanders away from the plane of
the rotating accessory and run the power tool at
maximum no-load speed for one minute. Damaged
accessories will normally break apart during this test time.
h ) Wear personal protective equipment. Depending on
application, use face shield, safety goggles or safety
glasses. As appropriate, wear dust mask, hearing
protectors, gloves and workshop apron capable of
stopping small abrasive or workpiece fragments.
The eye protection must be capable of stopping flying
debris generated by various operations. The dust mask or
respirator must be capable of filtrating particles generated
by your operation. Prolonged exposure to high intensity
noise may cause hearing loss.
i ) Keep bystanders a safe distance away from work
area. Anyone entering the work area must wear
41
English
personal protective equipment. Fragments of
workpiece or of a broken accessory may fly away and
cause injury beyond immediate area of operation.
j ) Hold the power tool by insulated gripping surfaces
only, when performing an operation where the
cutting tool may contact hidden wiring. Contact
with a "live" wire will also make exposed metal parts
of the power tool "live" and could give the operator an
electric shock.
k ) Never lay the power tool down until the accessory
has come to a complete stop. The spinning accessory
may grab the surface and pull the power tool out of
your control.
l ) Do not run the power tool while carrying it at your
side. Accidental contact with the spinning accessory
could snag your clothing, pulling the accessory into
your body.
m ) Regularly clean the power tool’s air vents. The
motor’s fan will draw the dust inside the housing and
excessive accumulation of powdered metal may cause
electrical hazards.
n ) Do not operate the power tool near flammable
materials. Sparks could ignite these materials.
o ) Do not use accessories that require liquid coolants.
Using water or other liquid coolants may result in
electrocution or shock.
FURTHER SAFETY INSTRUCTIONS FOR ALL
OPERATIONS
Causes and Operator Prevention
of Kickback
Kickback is a sudden reaction to a pinched or snagged rotating
wheel, backing pad, brush or any other accessory. Pinching or
snagging causes rapid stalling of the rotating accessory which
in turn causes the uncontrolled power tool to be forced in the
direction opposite of the accessory’s rotation at the point of
the binding.
For example, if an abrasive wheel is snagged or pinched by the
workpiece, the edge of the wheel that is entering into the pinch
point can dig into the surface of the material causing the wheel
to climb out or kick out. The wheel may either jump toward or
away from the operator, depending on direction of the wheel’s
movement at the point of pinching. Abrasive wheels may also
break under these conditions.
Kickback is the result of tool misuse and/or incorrect operating
procedures or conditions and can be avoided by taking proper
precautions as given below:
a ) Maintain a firm grip on the power tool and position
your body and arm to allow you to resist kickback
forces. Always use auxiliary handle, if provided, for
maximum control over kickback or torque reaction
during start up. The operator can control torque reaction
or kickback forces, if proper precautions are taken.
42
b ) Never place your hand near the rotating accessory.
Accessory may kickback over your hand.
c ) Do not position your body in the area where power
tool will move if kickback occurs. Kickback will propel
the tool in direction opposite to the wheel’s movement at
the point of snagging.
d ) Use special care when working corners, sharp edges
etc. Avoid bouncing and snagging the accessory.
Corners, sharp edges or bouncing have a tendency to
snag the rotating accessory and cause loss of control
or kickback.
e ) Do not attach a saw chain woodcarving blade or
toothed saw blade. Such blades create frequent kickback
and loss of control.
Safety Warnings Specific for Grinding and
Abrasive Cutting-Off Operations
a ) Use only wheel types that are recommended for your
power tool and the specific guard designed for the
selected wheel. Wheels for which the power tool was not
designed cannot be adequately guarded and are unsafe.
b ) The grinding surface of centre depressed wheels
must be mounted below the plane of the guard lip.
An improperly mounted wheel that projects through the
plane of the guard lip cannot be adequately protected.
c ) The guard must be securely attached to the power
tool and positioned for maximum safety, so the least
amount of wheel is exposed towards the operator.
The guard helps to protect the operator from broken wheel
fragments, accidental contact with wheel and sparks that
could ignite clothing.
d ) Wheels must be used only for recommended
applications. For example: do not grind with the side
of cut-off wheel. Abrasive cut-off wheels are intended
for peripheral grinding, side forces applied to these wheels
may cause them to shatter.
e ) Always use undamaged wheel flanges that are
of correct size and shape for your selected wheel.
Proper wheel flanges support the wheel thus
reducing the possibility of wheel breakage. Flanges
for cut-off wheels may be different from grinding
wheel flanges.
f ) Do not use worn down wheels from larger power
tools. Wheel intended for larger power tool is not suitable
for the higher speed of a smaller tool and may burst.
Additional Safety Warnings Specific for
Abrasive Cutting-Off Operations
a ) Do not "jam" the cut-off wheel or apply excessive
pressure. Do not attempt to make an excessive depth
of cut. Overstressing the wheel increases the loading and
susceptibility to twisting or binding of the wheel in the cut
and the possibility of kickback or wheel breakage.
b ) Do not position your body in line with and behind
the rotating wheel. When the wheel, at the point of
English
c )
d )
e )
f )
operations, is moving away from your body, the possible
kickback may propel the spinning wheel and the power
tool directly at you.
When wheel is binding or when interrupting a cut
for any reason, switch off the power tool and hold
the power tool motionless until the wheel comes to
a complete stop. Never attempt to remove the cutoff wheel from the cut while the wheel is in motion
otherwise kickback may occur. Investigate and take
corrective action to eliminate the cause of wheel binding.
Do not restart the cutting operation in the
workpiece. Let the wheel reach full speed and
carefully re-enter the cut. The wheel may bind, walk up
or kickback if the power tool is restarted in the workpiece.
Support panels or any oversized workpiece to
minimize the risk of wheel pinching and kickback.
Large workpieces tend to sag under their own
weight. Supports must be placed under the workpiece
near the line of cut and near the edge of the workpiece on
both sides of the wheel.
Use extra caution when making a “pocket cut” into
existing walls or other blind areas. The protruding
wheel may cut gas or water pipes, electrical wiring or
objects that can cause kickback.
Safety Warnings Specific for Sanding
Operations
a ) Do not use excessively oversized sanding disc
paper. Follow manufacturer’s recommendations,
when selecting sanding paper. Larger sanding paper
extending beyond the sanding pad presents a laceration
hazard and may cause snagging, tearing of the disc
or kickback.
Safety Warnings Specific for Wire Brushing
Operations
a ) Be aware that wire bristles are thrown by the brush
even during ordinary operation. Do not overstress
the wires by applying excessive load to the brush.
The wire bristles can easily penetrate llight clothing and/
or skin.
b ) If the use of a guard is recommended for wire
brushing, do not allow any interference of the
wire wheel or brush with the guard. Wire wheel
or brush may expand in diameter due to work and
centrifugal forces.
Additional Safety Rules for Grinders
a ) Do not use Type 11 (flaring cup) wheels on this tool.
Using inappropriate accessories can result in injury.
b ) Always use side handle. Tighten the handle securely.
The side handle should always be used to maintain control
of the tool at all times.
Residual Risks
In spite of the application of the relevant safety regulations
and the implementation of safety devices, certain residual risks
cannot be avoided. These are:
• Impairment of hearing.
• Risk of personal injury due to flying particles.
• Risk of burns due to accessories becoming hot
during operation.
• Risk of personal injury due to prolonged use.
• Risk of dust from hazardous substances.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one voltage only.
Always check that the battery pack voltage corresponds to the
voltage on the rating plate. Also make sure that the voltage of
your charger corresponds to that of your mains.
Your DeWALT charger is double insulated in
accordance with EN60335; therefore no earth wire
is required.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by a
specially prepared cord available through the DeWALT
service organisation.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be made to the
earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good quality plugs.
Recommended fuse: 3 A.
Using an Extension Cable
An extension cord should not be used unless absolutely
necessary. Use an approved extension cable suitable for
the power input of your charger (see Technical Data). The
minimum conductor size is 1 mm2; the maximum length
is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable completely.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
Chargers
DeWALT chargers require no adjustment and are designed to be
as easy as possible to operate.
Important Safety Instructions for All
Battery Chargers
SAVE THESE INSTRUCTIONS: This manual contains important
safety and operating instructions for compatible battery
chargers (refer to Technical Data).
• Before using charger, read all instructions and cautionary
markings on charger, battery pack, and product using
battery pack.
43
English
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
44
WARNING: Shock hazard. Do not allow any liquid to get
inside charger. Electric shock may result.
WARNING: We recommend the use of a residual current
device with a residual current rating of 30mA or less.
CAUTION: Burn hazard. To reduce the risk of injury,
charge only DeWALT rechargeable batteries. Other types of
batteries may burst causing personal injury and damage.
CAUTION: Children should be supervised to ensure that
they do not play with the appliance.
NOTICE: Under certain conditions, with the charger
plugged into the power supply, the exposed charging
contacts inside the charger can be shorted by foreign
material. Foreign materials of a conductive nature such
as, but not limited to, steel wool, aluminum foil or any
buildup of metallic particles should be kept away from
charger cavities. Always unplug the charger from the
power supply when there is no battery pack in the cavity.
Unplug charger before attempting to clean
DO NOT attempt to charge the battery pack with any
chargers other than the ones in this manual. The charger
and battery pack are specifically designed to work together.
These chargers are not intended for any uses other than
charging DeWALT rechargeable batteries. Any other uses
may result in risk of fire, electric shock or electrocution.
Do not expose charger to rain or snow.
Pull by plug rather than cord when disconnecting
charger. This will reduce risk of damage to electric plug
and cord.
Make sure that cord is located so that it will not be
stepped on, tripped over, or otherwise subjected to
damage or stress.
Do not use an extension cord unless it is absolutely
necessary. Use of improper extension cord could result in risk
of fire,electric shock, or electrocution.
Do not place any object on top of charger or place
the charger on a soft surface that might block the
ventilation slots and result in excessive internal heat.
Place the charger in a position away from any heat source. The
charger is ventilated through slots in the top and the bottom
of the housing.
Do not operate charger with damaged cord or plug—
have them replaced immediately.
Do not operate charger if it has received a sharp blow,
been dropped, or otherwise damaged in any way. Take it
to an authorised service centre.
Do not disassemble charger; take it to an authorised
service centre when service or repair is required. Incorrect
reassembly may result in a risk of electric shock, electrocution
or fire.
In case of damaged power supply cord the supply cord must
be replaced immediately by the manufacturer, its service agent
or similar qualified person to prevent any hazard.
Disconnect the charger from the outlet before
attempting any cleaning. This will reduce the risk of
•
•
electric shock. Removing the battery pack will not reduce
this risk.
NEVER attempt to connect two chargers together.
The charger is designed to operate on standard
230V household electrical power. Do not attempt to
use it on any other voltage. This does not apply to the
vehicular charger.
Charging a Battery (Fig. B)
1. Plug the charger into an appropriate outlet before inserting
battery pack.
2. Insert the battery pack 9 into the charger, making sure the
battery pack is fully seated in the charger. The red (charging)
light will blink repeatedly indicating that the charging
process has started.
3. The completion of charge will be indicated by the red
light remaining ON continuously. The battery pack is fully
charged and may be used at this time or left in the charger.
To remove the battery pack from the charger, push the
battery release button 10 on the battery pack.
NOTE: To ensure maximum performance and life of lithium-ion
battery packs, charge the battery pack fully before first use.
Charger Operation
Refer to the indicators below for the charge status of the
battery pack.
Charge Indicators
Charging
Fully Charged
Hot/Cold Pack Delay*
*The red light will continue to blink, but a yellow indicator light
will be illuminated during this operation. Once the battery pack
has reached an appropriate temperature, the yellow light will
turn off and the charger will resume the charging procedure.
The compatible charger(s) will not charge a faulty battery pack.
The charger will indicate faulty battery by refusing to light or by
displaying problem pack or charger blink pattern.
NOTE: This could also mean a problem with a charger.
If the charger indicates a problem, take the charger and battery
pack to be tested at an authorised service centre.
Hot/Cold Pack Delay
When the charger detects a battery pack that is too hot or too
cold, it automatically starts a Hot/Cold Pack Delay, suspending
charging until the battery pack has reached an appropriate
temperature. The charger then automatically switches to the
pack charging mode. This feature ensures maximum battery
pack life.
A cold battery pack will charge at a slower rate than a warm
battery pack. The battery pack will charge at that slower rate
throughout the entire charging cycle and will not return to
maximum charge rate even if the battery pack warms.
The DCB118 charger is equipped with an internal fan designed
to cool the battery pack. The fan will turn on automatically
English
when the battery pack needs to be cooled. Never operate the
charger if the fan does not operate properly or if ventilation slots
are blocked. Do not permit foreign objects to enter the interior
of the charger.
•
Electronic Protection System
XR Li-Ion tools are designed with an Electronic Protection
System that will protect the battery pack against overloading,
overheating or deep discharge.
The tool will automatically turn off if the Electronic Protection
System engages. If this occurs, place the lithium-ion battery
pack on the charger until it is fully charged.
•
Wall Mounting
These chargers are designed to be wall mountable or to sit
upright on a table or work surface. If wall mounting, locate the
charger within reach of an electrical outlet, and away from a
corner or other obstructions which may impede air flow. Use
the back of the charger as a template for the location of the
mounting screws on the wall. Mount the charger securely using
drywall screws (purchased separately) at least 25.4 mm long
with a screw head diameter of 7–9 mm, screwed into wood to
an optimal depth leaving approximately 5.5 mm of the screw
exposed. Align the slots on the back of the charger with the
exposed screws and fully engage them in the slots.
Charger Cleaning Instructions
WARNING: Shock hazard. Disconnect the charger
from the AC outlet before cleaning. Dirt and grease
may be removed from the exterior of the charger using a
cloth or soft non-metallic brush. Do not use water or any
cleaning solutions. Never let any liquid get inside the tool;
never immerse any part of the tool into a liquid.
Battery Packs
Important Safety Instructions for All
Battery Packs
When ordering replacement battery packs, be sure to include
catalogue number and voltage.
The battery pack is not fully charged out of the carton. Before
using the battery pack and charger, read the safety instructions
below. Then follow charging procedures outlined.
READ ALL INSTRUCTIONS
•
•
•
•
•
Do not charge or use battery in explosive atmospheres,
such as in the presence of flammable liquids, gases or
dust. Inserting or removing the battery from the charger may
ignite the dust or fumes.
Never force battery pack into charger. Do not modify
battery pack in any way to fit into a non-compatible
charger as battery pack may rupture causing serious
personal injury.
Charge the battery packs only in DeWALT chargers.
DO NOT splash or immerse in water or other liquids.
Do not store or use the tool and battery pack in
locations where the temperature may reach or exceed
40 ˚C (104 ˚F) (such as outside sheds or metal buildings
in summer).
•
Do not incinerate the battery pack even if it is severely
damaged or is completely worn out. The battery pack can
explode in a fire. Toxic fumes and materials are created when
lithium-ion battery packs are burned.
If battery contents come into contact with the skin,
immediately wash area with mild soap and water. If
battery liquid gets into the eye, rinse water over the open eye
for 15 minutes or until irritation ceases. If medical attention
is needed, the battery electrolyte is composed of a mixture of
liquid organic carbonates and lithium salts.
Contents of opened battery cells may cause respiratory
irritation. Provide fresh air. If symptoms persists, seek
medical attention.
WARNING: Burn hazard. Battery liquid may be flammable
if exposed to spark or flame.
WARNING: Never attempt to open the battery pack for
any reason. If battery pack case is cracked or damaged,
do not insert into charger. Do not crush, drop or damage
battery pack. Do not use a battery pack or charger that
has received a sharp blow, been dropped, run over or
damaged in any way (i.e., pierced with a nail, hit with
a hammer, stepped on). Electric shock or electrocution
may result. Damaged battery packs should be returned to
service centre for recycling.
WARNING: Fire hazard. Do not store or carry the
battery pack so that metal objects can contact
exposed battery terminals. For example, do not place
the battery pack in aprons, pockets, tool boxes, product kit
boxes, drawers, etc., with loose nails, screws, keys, etc.
CAUTION: When not in use, place tool on its side on
a stable surface where it will not cause a tripping
or falling hazard. Some tools with large battery packs
will stand upright on the battery pack but may be easily
knocked over.
Transportation
WARNING: Fire hazard. Transporting batteries can
possibly cause fire if the battery terminals inadvertently
come in contact with conductive materials. When
transporting batteries, make sure that the battery
terminals are protected and well insulated from materials
that could contact them and cause a short circuit.
DeWALT batteries comply with all applicable shipping
regulations as prescribed by industry and legal standards which
include UN Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods; International Air Transport Association (IATA) Dangerous
Goods Regulations, International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations, and the European Agreement Concerning
The International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR).
Lithium-ion cells and batteries have been tested to section 38.3
of the UN Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods Manual of Tests and Criteria.
In most instances, shipping a DeWALT battery pack will be
excepted from being classified as a fully regulated Class 9
Hazardous Material. In general, only shipments containing a
lithium-ion battery with an energy rating greater than 100 Watt
Hours (Wh) will require being shipped as fully regulated Class 9.
45
English
All lithium-ion batteries have the Watt Hour rating marked on
the pack. Furthermore, due to regulation complexities, DeWALT
does not recommend air shipping lithium-ion battery packs
alone regardless of Watt Hour rating. Shipments of tools with
batteries (combo kits) can be air shipped as excepted if the Watt
Hour rating of the battery pack is no greater than 100 Whr.
Regardless of whether a shipment is considered excepted
or fully regulated, it is the shipper's responsibility to consult
the latest regulations for packaging, labeling/marking and
documentation requirements.
The information provided in this section of the manual is
provided in good faith and believed to be accurate at the time
the document was created. However, no warranty, expressed or
implied, is given. It is the buyer’s responsibility to ensure that its
activities comply with the applicable regulations.
Transporting the FLEXVOLTTM Battery
The DeWALT FLEXVOLTTM battery has two modes: Use
and Transport.
Use Mode: When the FLEXVOLTTM battery stands alone or is in
a DeWALT 18V product, it will operate as an 18V battery. When
the FLEXVOLTTM battery is in a 54V or a 108V (two 54V batteries)
product, it will operate as a 54V battery.
Transport Mode: When the cap is
attached to the FLEXVOLTTM battery, the
battery is in Transport mode. Keep the
cap for shipping.
When in Transport mode, strings of cells are electrically
disconnected within the pack resulting in 3 batteries with a
lower Watt hour (Wh) rating as compared to 1 battery with a
higher Watt hour rating. This increased quantity of 3 batteries
with the lower Watt hour rating can exempt the pack from
certain shipping regulations that are imposed upon the higher
Watt hour batteries.
For example, the Transport Wh rating might indicate 3 x 36 Wh,
meaning 3 batteries of 36 Wh each. The Use Wh rating might
indicate 108 Wh (1 battery implied).
Example of Use and Transport Label Marking
Read instruction manual before use.
See Technical Data for charging time.
Do not probe with conductive objects.
Do not charge damaged battery packs.
Do not expose to water.
Have defective cords replaced immediately.
Charge only between 4 ˚C and 40 ˚C.
Only for indoor use.
Discard the battery pack with due care for
the environment.
Charge DeWALT battery packs only with designated
DeWALT chargers. Charging battery packs other
than the designated DeWALT batteries with a
DeWALT charger may make them burst or lead to
other dangerous situations.
Do not incinerate the battery pack.
USE (without transport cap). Example: Wh rating
indicates 108 Wh (1 battery with 108 Wh).
TRANSPORT (with built-in transport cap). Example:
Wh rating indicates 3 x 36 Wh (3 batteries of 36 Wh).
Battery Type
Storage Recommendations
1. The best storage place is one that is cool and dry away
from direct sunlight and excess heat or cold. For optimum
battery performance and life, store battery packs at room
temperature when not in use.
2. For long storage, it is recommended to store a fully charged
battery pack in a cool, dry place out of the charger for
optimal results.
NOTE: Battery packs should not be stored completely
depleted of charge. The battery pack will need to be recharged
before use.
Labels on Charger and Battery Pack
In addition to the pictographs used in this manual, the labels
on the charger and the battery pack may show the following
pictographs:
46
The DCG406 operates on a 18V battery pack.
These battery packs may be used: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, DCB546,
DCB547. Refer to Technical Data for more information.
Package Contents
The package contains:
1 Angle grinder
1Guard
1 Side handle
1 Backing flange
1 Locking flange
1 Hex wrench
1 Li-Ion battery pack (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 models)
2 Li-Ion battery packs (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 models)
3 Li-Ion battery packs (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 models)
1 Instruction manual
English
•
•
Check for damage to the tool, parts or accessories which may
have occurred during transport.
Take the time to thoroughly read and understand this manual
prior to operation.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
Wear ear protection.
Wear eye protection.
Date Code Position (Fig. D)
The date code 15 which also includes the year of manufacture,
is printed into the housing.
Example:
2017 XX XX
Year of Manufacture
Description (Fig. A)
WARNING: Never modify the power tool or any part of it.
Damage or personal injury could result.
1 Paddle switch
2 Lock-off lever
3 Spindle lock button
4 Spindle
5 Backing flange
6 Locking flange
7 Guard
8 Guard release lever
9 Battery pack
10 Battery release button
Intended Use
Your cordless angle grinder has been designed for professional
cutting, grinding, sanding and wire brush applications.
DO NOT use grinding wheels other than centre depressed
wheels and flap discs.
DO NOT use under wet conditions or in the presence of
flammable liquids or gases.
Your cordless angle grinder is a professional power tool.
DO NOT let children come into contact with the tool.
Supervision is required when inexperienced operators use
this tool.
• Young children and the infirm. This appliance is not
intended for use by young children or infirm persons
without supervision.
• This product is not intended for use by persons (including
children) suffering from diminished physical, sensory or
mental abilities; lack of experience, knowledge or skills
unless they are supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with this product.
Features
Kickback Brake™
When a pinch, stall, or bind-up event is sensed, the electronic
brake engages with maximum force to quickly stop the wheel,
reduce the movement of the grinder, and shut the grinder
off. The switch will need to be released then depressed to
restart tool.
Power-OFF™ Overload Protection
The power supply to the motor will be reduced in case of
motor overload. With continued motor overload, the tool will
shut off. The switch will need to be released then depressed
to restart tool. The tool will power off each time the current
load reaches the overload current value (motor burn-up point).
If continued overload shutdowns occur, apply less force/
weight on the tool until the tool will function without the
overload engaging.
Anti-vibration Side Handle
The anti-vibration side handle offers added comfort by
absorbing the vibrations caused by the tool.
Soft Start Feature
The soft start feature allows a slow speed build-up to avoid an
initial jerk when starting. This feature is particularly useful when
working in confined spaces.
No-Volt
The No-volt function stops the grinder restarting without the
switch being cycled if there is a break in the power supply.
Electronic Clutch
The electronic torque limiting clutch reduces the maximum
torque reaction transmitted to the operator in case of jamming
of a disc. This feature also prevents the gearing and electric
motor from stalling. The torque limiting clutch has been factoryset and cannot be adjusted.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect battery pack
before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.
WARNING: Use only DeWALT battery packs and chargers.
Inserting and Removing the Battery Pack
from the Tool (Fig. B)
NOTE: Make sure your battery pack 9 is fully charged.
To Install the Battery Pack into the Tool
Handle
1. Align the battery pack 9 with the rails inside the tool’s
handle (Fig. B).
2. Slide it into the handle until the battery pack is firmly seated
in the tool and ensure that you hear the lock snap into place.
47
English
To Remove the Battery Pack from the Tool
1. Press the release button 10 and firmly pull the battery pack
out of the tool handle.
2. Insert battery pack into the charger as described in the
charger section of this manual.
Fuel Gauge Battery Packs (Fig. B)
Some DeWALT battery packs include a fuel gauge which
consists of three green LED lights that indicate the level of
charge remaining in the battery pack.
To actuate the fuel gauge, press and hold the fuel gauge button.
A combination of the three green LED lights will illuminate
designating the level of charge left. When the level of charge
in the battery is below the usable limit, the fuel gauge will not
illuminate and the battery will need to be recharged.
NOTE: The fuel gauge is only an indication of the charge left on
the battery pack. It does not indicate tool functionality and is
subject to variation based on product components, temperature
and end-user application.
Attaching Side Handle (Fig. C)
WARNING: Before using the tool, check that the handle is
tightened securely.
Screw the side handle 11 tightly into one of the holes on either
side of the gear case. The side handle should always be used to
maintain control of the tool at all times.
Rotating the Gear Case (Fig. A)
To improve user comfort, the gear case will rotate 90° for
cutting operations.
1. Remove the four corner screws attaching the gear case to
motor housing.
2. Without separating the gear case from motor housing,
rotate the gear case head to desired position.
NOTE: If the gear case and motor housing become separated
by more than 3.17 mm, the tool must be serviced and
re-assembled by a DeWALT service center. Failure to have the
tool serviced may motor and bearing failure.
3. Reinstall screws to attach the gear case to the motor
housing. Tighten screws to 12.5 in.-lbs. torque.
Overtightening could cause screws to strip.
Guards
CAUTION: Guards must be used with all grinding
wheels, cutting wheels, sanding flap discs, wire
brushes, and wire wheels. The tool may be used
without a guard only when sanding with conventional
sanding discs. Refer to Figure A to see guards provided
with the unit. Some applications may require purchasing
the correct guard from your local dealer or authorized
service centre.
NOTE: Edge grinding and cutting can be performed with Type
27 wheels designed and specified for this purpose; 6.35 mm
thick wheels are designed for surface grinding while thinner
Type 27 wheels need to be examined for the manufacturer's
label to see if they can be used for surface grinding or only
edge grinding/cutting. A Type 1 guard must be used for any
48
wheel where surface grinding is forbidden. Cutting can also be
performed by using a Type 41 wheel and a Type 1 guard.
NOTE: See the Accessory Chart to select the proper guard /
accessory combination.
Mounting and Adjusting the One-TouchTM
Guard (Fig. D)
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect battery pack
before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.
Adjusting the Guard
For guard adjustment, the guard release lever 8 engages
one of the alignment holes 14 on the guard collar using a
ratcheting feature.
The engaging face is slanted and will ride over to the
next alignment hole when guard is rotated in a clockwise
direction (spindle facing user) but self-locks in the anticlockwise direction.
Mounting the Guard (Fig. D)
1. Press the guard release lever 8 .
2. While holding the guard release lever open, align the lugs
12 on the guard with the slots 13 on the gear case.
3. Keeping the guard release lever open, push the guard down
until the guard lugs engage and rotate them in the groove
on the gear case hub. Release the guard release lever.
4. With the spindle facing the operator, rotate the guard
clockwise into the desired working position. Press and hold
the guard release lever 8 to rotate the guard in the anticlockwise direction.
NOTE: The guard body should be positioned between
the spindle and the operator to provide maximum
operator protection.
The guard release lever should snap into one of the
alignment holes 14 on the guard collar. This ensures that
the guard is secure.
5. To remove the guard, follow steps 1–3 of these instructions
in reverse.
Flanges and Wheels
Mounting Non-Hubbed Wheels (Fig. E)
WARNING: Failure to properly seat the flange/ clamp nut/
wheel could result in serious injury (or damage to the tool
or wheel).
CAUTION: Included flanges must be used with depressed
centre Type 27 and Type 42 grinding wheels and
Type 41 cutting wheels. See the Accessory Chart for
more information.
WARNING: A closed, two-sided cutting wheel guard is
re­quired when using cutting wheels.
WARNING: Use of a damaged flange or guard or fail­ure
to use proper flange and guard can re­sult in injury due to
wheel breakage and wheel contact. See the Accessory
Chart for more information.
English
1. Place the tool on a table, guard up.
2. Install the backing flange 5 on spindle 4 with the raised
centre (pilot) facing the wheel. Press the backing flange
into place.
3. Place wheel 19 against the backing flange, centreing the
wheel on the raised centre (pilot) of the backing flange.
4. While depressing the spindle lock button and with the hex
depressions facing away from the wheel, thread the locking
flange 6 on spindle so that the lugs engage the two slots
in the spindle.
5. While depressing the spindle lock button, tighten the
locking flange 6 by hand or using the wrench supplied.
(Only use a locking flange if it is in perfect condition.) Refer
to Accessory Chart to see flange details.
6. To remove the wheel, reverse the above procedure.
Mounting Sanding Backing Pads (Fig. F)
NOTE: Use of a guard with sanding discs that use backing pads,
often called fiber resin discs, is not required. Since a guard is
not required for these accessories, the guard may or may not fit
correctly if used.
WARNING: Failure to properly seat the flange/ clamp nut/
wheel could result in serious injury (or damage to the tool
or wheel).
WARNING: Proper guard must be reinstalled for grinding
wheel, cutting wheel, sanding flap disc, wire brush or
wire wheel applications after sanding applications
are complete.
1. Place or appropriately thread backing pad 16 on
the spindle.
2. Place the sanding disc 17 on the backing pad 16 .
3. While depressing spindle lock 3 , thread clamp nut 18 on
spindle, piloting the raised hub on the clamp nut into the
centre of san­ding disc and backing pad.
4. Tighten the clamp nut by hand. Then depress the spindle
lock button while turning the sanding disc until the sanding
disc and clamp nut are snug.
5. To remove the wheel, grasp and turn the backing pad and
sanding pad while depressing the spindle lock button.
Mounting and Removing Hubbed Wheels
(Fig. A)
Hubbed wheels install directly on the threaded spindle. Thread
of accessory must match thread of spindle.
1. Remove backing flange by pulling away from tool.
2. Thread the wheel on the spindle 4 by hand.
3. Depress the spindle lock button 3 and use a wrench to
tighten the hub of the wheel.
4. Reverse the above procedure to remove the wheel.
NOTICE: Failure to properly seat the wheel before turning
the tool on may result in damage to the tool or the wheel.
Mounting Wire Cup Brushes and
Wire Wheels (Fig. A)
WARNING: Failure to properly seat the flange/ clamp nut/
wheel could result in serious injury (or damage to the tool
or wheel).
CAUTION: To reduce the risk of personal injury,
wear work gloves when handling wire brushes and
wheels. They can become sharp.
CAUTION: To reduce the risk of damage to the tool,
wheel or brush must not touch guard when mounted
or while in use. Undetectable damage could occur to
the accessory, causing wires to fragment from accessory
wheel or cup.
Wire cup brushes or wire wheels install directly on the threaded
spindle without the use of flanges. Use only wire brushes or
wheels provided with a threaded hub. These accessories are
available at extra cost from your local dealer or authorised
service centre.
1. Place the tool on a table, guard up.
2. Thread the wheel on the spindle by hand.
3. Depress spindle lock button 3 and use a wrench on the
hub of the wire wheel or brush to tighten the wheel.
4. To remove the wheel, reverse the above procedure.
NOTICE: To reduce the risk of damage to the tool, properly
seat the wheel hub before turning the tool on.
Prior to Operation
• Install the guard and appropriate disc or wheel. Do not use
excessively worn discs or wheels.
• Be sure the backing and locking flange are mounted
correctly. Follow the instructions given in the
Accessory Chart.
• Make sure the disc or wheel rotates in the direction of the
arrows on the accessory and the tool.
• Do not use a damaged accessory. Before each use, inspect
the accessory such as abrasive wheels for chips and cracks,
backing pad for cracks, tear or excess wear, wire brush for
loose or cracked wires. If power tool or accessory is dropped,
inspect for damage or install an undamaged accessory. After
inspecting and installing an accessory, position yourself and
bystanders away from the plane of the rotating accessory
and run the power tool at maximum no-load speed for one
minute. Damaged accessories will normally break apart
during this test time.
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety instructions and
applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect battery pack
before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.
49
English
WARNING:
• Ensure all materials to be ground or cut are secured
in place.
• Secure and support the workpiece. Use clamps or a
vice to hold and support the workpiece to a stable
platform. It is important to clamp and support the
workpiece securely to prevent movement of the
workpiece and loss of control. Movement of the
workpiece or loss of control may create a hazard and
cause personal injury.
• Always wear regular working gloves while operating
this tool.
• The gear becomes very hot during use.
• Apply only a gentle pressure to the tool. Do not exert
side pressure on the disc.
• Always install the guard and appropriate disc or
wheel. Do not use excessively worn disc or wheel.
• Avoid overloading. Should the tool become hot, let it
run a few minutes under no load condition to cool the
accessory. Do not touch accessories before they have
cooled. The discs become very hot during use.
• Never work with the grinding cup without a suitable
protection guard in place.
• Do not use the power tool with a cut-off stand.
• Never use blotters together with bonded
abrasive products.
• Be aware, the wheel continues to rotate after the tools
is switched off.
Spindle Lock (Fig. A)
The spindle lock 3 is provided to prevent the spindle from
rotating when installing or removing wheels. Operate the
spindle lock only when the tool is turned off, unplugged from
the power supply, and has come to a complete stop.
NOTICE: To reduce the risk of damage to the tool, do
not engage the spindle lock while the tool is operating.
Damage to the tool will result and attached accessory
may spin off possibly resulting in injury.
To engage the lock, depress the spindle lock button and rotate
the spindle until you are unable to rotate the spindle further.
Surface Grinding, Sanding and Wire
Brushing
CAUTION: Always use the correct guard per the
instructions in this manual.
To perform work on a the surface of a workpiece:
1. Allow the tool to reach full speed before touching the tool
to the work surface.
2. Apply minimum pressure to the work surface, allowing
the tool to operate at high speed. Material removal rate is
greatest when the tool operates at high speed.
3. Maintain an appropriate angle between the tool and work
surface. Refer to the chart according to particular function.
Proper Hand Position (Fig. G)
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury,
ALWAYS use proper hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, ALWAYS hold securely in anticipation of a
sudden reaction.
Proper hand position requires one hand on the side handle 11 ,
with the other hand on the body of the tool, as shown in
Figure G.
Paddle Switch (Fig. A)
CAUTION: Hold the side handle and body of the tool
firmly to maintain control of the tool at start up and
during use and until the wheel or accessory stops rotating.
Make sure the wheel has come to a complete stop be­fore
laying the tool down.
NOTE: To reduce unexpected tool movement, do not switch
the tool on or off while under load conditions. Allow the grinder
to run up to full speed before touching the work surface. Lift the
tool from the surface before turning the tool off. Allow the tool
to stop rotating before putting it down.
1. To turn the tool on, push the lock-off lever 2 toward the
back of the tool, then depress the paddle switch 1 . The tool
will run while the switch is depressed.
2. Turn the tool off by releasing the paddle switch.
50
Function
Grinding
Sanding with Flap Disc
Sanding with Backing Pad
Wire Brushing
Angle
20˚-30˚
5˚-10˚
5˚-15˚
5˚-10˚
4. Maintain contact between the edge of the wheel and the
work surface.
-- If grinding, sanding with flap discs or wire brushing
move the tool continuously in a forward and back
motion to avoid creating gouges in the work surface.
-- If sanding with a backing pad, move the tool constantly
in a straight line to prevent burning and swirling of
work surface.
NOTE: Allowing the tool to rest on the work surface without
moving will damage the work piece.
5. Remove the tool from work surface before turning tool off.
Allow the tool to stop rotating before laying it down.
CAUTION: Use extra care when working over an edge, as
a sudden sharp movement of grinder may be experienced.
English
Precautions To Take When Working on a
Painted Workpiece
1. Sanding or wire brushing of lead based paint is NOT
RECOMMENDED due to the difficulty of controlling the
contaminated dust. The greatest danger of lead poisoning is
to children and pregnant women.
2. Since it is difficult to identify whether or not a paint contains
lead without a chemical analysis, we recommend the
following precautions when sanding any paint:
Personal Safety
1. No children or pregnant women should enter the work area
where the paint sanding or wire brushing is being done
until all clean up is completed.
2. A dust mask or respirator should be worn by all persons
entering the work area. The filter should be replaced daily or
whenever the wearer has difficulty breathing.
NOTE: Only those dust masks suitable for working with lead
paint dust and fumes should be used. Ordinary painting
masks do not offer this protection. See your local hardware
dealer for the proper N.I.O.S.H. approved mask.
3. NO EATING, DRINKING or SMOKING should be done in the
work area to prevent ingesting contaminated paint particles.
Workers should wash and clean up BEFORE eating, drinking
or smoking. Articles of food, drink, or smoking should not be
left in the work area where dust would settle on them.
Environmental Safety
1. Paint should be removed in such a manner as to minimize
the amount of dust generated.
2. Areas where paint removal is occurring should be sealed
with plastic sheeting of 4 mils thickness.
3. Sanding should be done in a manner to reduce tracking of
paint dust outside the work area.
Cleaning and Disposal
1. All surfaces in the work area should be vacuumed and
thoroughly cleaned daily for the duration of the sanding
project. Vacuum filter bags should be changed frequently.
2. Plastic drop cloths should be gathered up and disposed
of along with any dust chips or other removal debris. They
should be placed in sealed refuse receptacles and disposed
of through regular trash pick-up procedures.
During clean up, children and pregnant women should be
kept away from the immediate work area.
3. All toys, washable furniture and utensils used by children
should be washed thoroughly before being used again.
Edge Grinding and Cutting
WARNING: Do not use edge grinding/cutting wheels for
surface grinding applications because these wheels are
not designed for side pressures encountered with surface
grinding. Wheel breakage and injury may result.
CAUTION: Wheels used for edge grinding and cutting
may break or kick back if they bend or twist while the tool
is being used. In all edge grinding/cutting operations, the
open side of the guard must be positioned away from
the operator.
NOTICE: Edge grinding/cutting with a Type 27 wheel
must be limited to shallow cutting and notching—less
than 13 mm in depth when the wheel is new. Reduce the
depth of cutting/notching equal to the reduction of the
wheel radius as it wears down. Refer to the Accessory
Chart for more information. Edge grinding/cutting with a
Type 41 wheel requires usage of a Type 1 guard.
1. Allow the tool to reach full speed before touching the tool
to the work surface.
2. Apply minimum pressure to the work surface, allowing
the tool to operate at high speed. Grinding/cutting rate is
greatest when the tool operates at high speed.
3. Position yourself so that the open-underside of the wheel is
facing away from you.
4. Once a cut is begun and a notch is established in the
workpiece, do not change the angle of the cut. Changing
the angle will cause the wheel to bend and may cause
wheel breakage. Edge grinding wheels are not designed to
withstand side pressures caused by bending.
5. Remove the tool from the work surface before turning
the tool off. Allow the tool to stop rotating before laying
it down.
Cutting Metal
For cutting with bonded abrasives, always use the
guard type 1.
When cutting, work with moderate feed, adapted to the
material being cut. Do not exert pressure onto the cutting disc,
tilt or oscillate the machine.
Do not reduce the speed of running down cutting discs by
applying sideward pressure.
The machine must always work in an upgrinding motion.
Otherwise, the danger exists of it being pushed uncontrolled
out of the cut.
When cutting profiles and square bar, it is best to start at the
smallest cross section.
Rough Grinding
Never use a cutting disc for roughing.
Always use the guard type 27.
The best roughing results are achieved when setting the
machine at an angle of 30° to 40°. Move the machine back and
forth with moderate pressure. In this manner, the workpiece
will not become too hot, does not discolour and no grooves
are formed.
Cutting Stone
The machine shall be used only for dry cutting.
For cutting stone, it is best to use a diamond cutting disc.
Operate the machine only with additional dust protection mask.
51
English
Working Advice
Max.
Exercise caution when cutting slots in structural walls.
Slots in structural walls are subject to the country-specific
regulations. These regulations are to be observed under all
circumstances.Before beginning work, consult the responsible
structural engineer, architect or the construction supervisor.
[mm]
MAINTENANCE
Your DeWALT power tool has been designed to operate
over a long period of time with a minimum of maintenance.
Continuous satisfactory operation depends upon proper tool
care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect battery pack
before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.
The charger and battery pack are not serviceable.
Min. Periphical Threaded
Rotation speed hole length
b
d
[min.–1]
[m/s]
[mm]
115 –
–
11500
80
–
125 –
–
11500
80
–
75 30
M14
11500
45
20.0
115 12
M14
11500
80
20.0
125 12
M14
11500
80
20.0
D
D
[mm]
d
b
D
D
Protecting the Environment
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of the main housing
with dry air as often as dirt is seen collecting in and around
the air vents. Wear approved eye protection and approved
dust mask when performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals
for cleaning the non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials used in these parts.
Use a cloth dampened only with water and mild soap.
Never let any liquid get inside the tool; never immerse any
part of the tool into a liquid.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other than those offered
by DeWALT, have not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could be hazardous.
To reduce the risk of injury, only DeWALT recommended
accessories should be used with this product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Max.
[mm]
D
52
Min. Periphical Threaded
Rotation speed hole length
d
[min.–1]
[m/s]
[mm]
115 6
22,23
11,500
80
–
b 125 6
22,23
11,500
80
–
D
d
[mm]
b
Separate collection. Products and batteries marked
with this symbol must not be disposed of with normal
household waste.
Products and batteries contain materials that can
be recovered or recycled reducing the demand for raw
materials. Please recycle electrical products and batteries
according to local provisions. Further information is available at
www.2helpU.com.
Rechargeable Battery Pack
This long life battery pack must be replaced when it fails to
produce sufficient power on jobs which were easily done
before. At the end of its technical life, discard it with due care
for our environment:
• Run the battery pack down completely, then remove it from
the tool.
• Li-Ion cells are recyclable. Take them to your dealer or a
local recycling station. The collected battery packs will be
recycled or disposed of properly.
English
Accessory Chart
Guard Type
Accessory
Description
How to Fit Grinder
Depressed centre
grinding disc
Type 27
Guard
Type 27 guard
Flap wheel
Backing flange
Wire wheels
Type 27 depressed centre wheel
Locking flange
Wire wheels with
threaded nut
Type 27 guard
Wire wheel
Wire cup with
threaded nut
Type 27 guard
Wire brush
Backing pad/
sanding sheet
Type 27 guard
Rubber backing pad
Sanding disc
Clamp nut
53
English
Accessory Chart (cont.)
Guard Type
Accessory
Description
How to Fit Grinder
Masonry cutting
disc, bonded
Type 1
Guard
Type 1 guard
Metal
cutting disc,
bonded
Backing flange
Cutting wheel
Diamond cutting
wheels
Type 1
Guard
OR
Type 27
Guard
54
Locking flange
Español
AMOLADORA ANGULAR PEQUEÑA SIN CABLE
DCG406
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DeWALT. Años de experiencia,
innovación y un exhaustivo desarrollo de productos hacen que
DeWALT sea una de las empresas más fiables para los usuarios
de herramientas eléctricas profesionales.
Datos técnicos
Voltaje
Tipo
Tipo de batería
Potencia de salida
Velocidad nominal/sin carga
Diámetro del disco
Espesor del disco (máx.)
Diámetro del eje
Longitud del eje
Peso (sin paquete de batería)*
*el peso incluye la empuñadura lateral y el protector
VDC
W
min-1
mm
mm
mm
kg
DCG406
18
1
Li-Ion
800
9000
125
6
M14
21,5
1,74
Valores de ruido y valores de vibración (suma vectores triaxiales) de acuerdo con
EN60745-2-3.
LPA(nivel de presión sonora de emisión)
dB(A)
84
LWA(nivel de potencia sonora)
dB(A)
95
K (incertidumbre para el nivel de sonido dado) dB(A)
3
Amolado de superficie
Valor de la emisión de vibración a h,AG =
Incertidumbre K =
m/s2
m/s2
5,8
1,5
lijado de disco
Valor de la emisión de vibración a h,DS =
Incertidumbre K =
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
El nivel de emisión de vibración que Figura en esta hoja de
información se ha medido de conformidad con una prueba
normalizada proporcionada en la EN60745 y puede utilizarse
para comparar una herramienta con otra. Puede usarse para una
evaluación preliminar de exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión de vibración
declarado representa las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se utiliza la herramienta
para distintas aplicaciones, con accesorios diferentes o
mal mantenidos, la emisión de vibración puede variar.
Esto puede aumentar considerablemente el nivel de
exposición durante el período total de trabajo.
Una valoración del nivel de exposición a la vibración
debería tener en cuenta también las veces en que
la herramienta está apagada o cuando está en
funcionamiento pero no realizando ningún trabajo. Esto
puede reducir considerablemente el nivel de exposición
durante el periodo total de trabajo.
Identifique medidas de seguridad adicionales para
proteger al operador de los efectos de la vibración tales
como: ocuparse del mantenimiento de la herramienta y
los accesorios, mantener las manos calientes y organizar
los patrones de trabajo.
Declaración de Conformidad CE
Directriz de la Maquinaria
Amoladora angular pequeña sin cable
DCG406
DeWALT declara que los productos descritos bajo Datos
Técnicos son conformes a las normas:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-3:2011
+A2:2013 +A11:2014 +A12:2014 +A13:2015.
Estos productos también son conformes con las Directivas
2014/30/UE y 2011/65/UE. Si desea más información,
póngase en contacto con DeWALT en la dirección indicada a
continuación o bien consulte la parte posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación del archivo
técnico y realiza esta declaración en representación de DeWALT.
Markus Rompel
Director de Ingeniería
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
08.05.2017
ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones, lea el
manual de instrucciones.
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de gravedad de las
señales. Lea el manual y preste atención a estos símbolos.
PELIGRO: indica una situación de peligro inminente, que
si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.
ADVERTENCIA: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, podría provocar la muerte o
lesiones graves.
ATENCIÓN: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, puede provocar lesiones leves
o moderadas.
AVISO: Indica una práctica no relacionada con
las lesiones personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
55
Peso
Español
Pilas
Tiempo Cargadores/Carga (Minutos)
DCG406
VDC
Ah
Peso (kg)
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Advertencias de seguridad generales para
herramientas eléctricas
ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias de
seguridad y todas las instrucciones. El incumplimiento
de las advertencias e instrucciones podría provocar una
descarga eléctrica, un incendio y/o lesiones graves.
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS
E INSTRUCCIONES PARA FUTURAS
CONSULTAS
El término “herramienta eléctrica” que aparece en las advertencias
se refiere a la herramienta eléctrica que funciona a través de la red
eléctrica (con cable) o a la herramienta eléctrica que funciona con
batería (sin cable).
1) Seguridad en el Área de Trabajo
a ) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas en desorden u oscuras pueden
provocar accidentes.
b ) No utilice herramientas eléctricas en atmósferas
explosivas, como ambientes donde haya polvo,
gases o líquidos inflamables. Las herramientas
eléctricas originan chispas que pueden inflamar el polvo
o los gases.
c ) Mantenga alejados a los niños y a las personas
que estén cerca mientras utiliza una herramienta
eléctrica. Las distracciones pueden ocasionar que pierda
el control.
2) Seguridad Eléctrica
a ) Los enchufes de las herramientas eléctricas deben
corresponderse con la toma de corriente. No
modifique nunca el enchufe de ninguna forma. No
utilice ningún enchufe adaptador con herramientas
eléctricas conectadas a tierra. Los enchufes no
modificados y las tomas de corriente correspondientes
reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
56
b ) Evite el contacto del cuerpo con superficies
conectadas a tierra como tuberías, radiadores,
cocinas económicas y frigoríficos. Existe un mayor
riesgo de descarga eléctrica si tiene el cuerpo conectado
a tierra.
c ) No exponga las herramientas eléctricas a la
lluvia ni a condiciones húmedas. Si entra agua
a una herramienta eléctrica aumentará el riesgo de
descarga eléctrica.
d ) No someta el cable de alimentación a presión
innecesaria. No use nunca el cable para transportar,
tirar de la herramienta eléctrica o desenchufarla.
Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes
afilados y piezas en movimiento. Los cables dañados o
enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
e ) Cuando esté utilizando una herramienta eléctrica al
aire libre, use un cable alargador adecuado para uso
en exteriores. La utilización de un cable adecuado para
el uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.
f ) Si no puede evitar utilizar una herramienta eléctrica
en un lugar húmedo, use un suministro protegido
con un dispositivo de corriente residual. El uso de
un dispositivo de corriente residual reduce el riesgo de
descarga eléctrica.
3) Seguridad Personal
a ) Manténgase alerta, esté atento a lo que hace y use
el sentido común cuando utilice una herramienta
eléctrica. No maneje una herramienta eléctrica
cuando esté cansado o bajo los efectos de drogas,
medicamentos o alcohol. Un momento de falta de
atención cuando se manejan las herramientas eléctricas
puede ocasionar lesiones personales graves.
b ) Use un equipo protector personal. Utilice siempre
protección ocular. El uso del equipo protector como
mascarillas antipolvo, calzado antideslizante, casco o
protección auditiva para condiciones apropiadas reducirá
las lesiones personales.
c ) Evite la puesta en funcionamiento involuntaria.
Asegúrese de que el interruptor esté en posición
de apagado antes de conectar con la fuente
de alimentación y/o la batería, de levantar
o transportar la herramienta. El transportar
herramientas eléctricas con el dedo puesto en el
Español
d )
e )
f )
g )
interruptor o herramientas eléctricas activadoras
que tengan el interruptor encendido puede
provocar accidentes.
Saque toda llave de ajuste o llave inglesa antes
de encender la herramienta eléctrica. Una llave
inglesa u otra llave que se deje puesta en una pieza en
movimiento de la herramienta eléctrica pueden ocasionar
lesiones personales.
No intente extender las manos demasiado.
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y
conserve el equilibrio en todo momento. Esto
permite un mejor control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
Vístase debidamente. No se ponga ropa suelta
o joyas. Mantenga el pelo, la ropa y los guantes
alejados de las piezas móviles. La ropa suelta, las joyas
y el pelo largo pueden quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
Si se suministran dispositivos para la conexión
del equipo de extracción y recogida de polvo,
asegúrese de que estén conectados y de que se usen
adecuadamente. El uso de equipo de recogida de polvo
puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.
4) Uso y cuidado de las herramientas
Eléctricas
a ) No fuerce la herramienta eléctrica. Use la
herramienta eléctrica correcta para su trabajo.
La herramienta eléctrica correcta funcionará mejor y
con mayor seguridad si se utiliza de acuerdo con sus
características técnicas.
b ) No utilice la herramienta eléctrica si no puede
encenderse y apagarse con el interruptor. Toda
herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el
interruptor es peligrosa y debe ser reparada.
c ) Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación
y/o la batería de la herramienta eléctrica antes de
realizar ajustes, cambiar accesorios o guardar las
herramientas eléctricas. Dichas medidas de seguridad
preventivas reducen el riesgo de poner en marcha la
herramienta eléctrica accidentalmente.
d ) Guarde las herramientas eléctricas que no esté
utilizando fuera del alcance de los niños y no
permita que utilicen la herramienta eléctrica las
personas que no estén familiarizadas con ella o con
estas instrucciones. Las herramientas eléctricas son
peligrosas en manos de personas no capacitadas.
e ) Ocúpese del mantenimiento de las herramientas
eléctricas. Compruebe si hay desalineación o
bloqueo de las piezas en movimiento, rotura de
piezas y otras condiciones que puedan afectar el
funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si la
herramienta eléctrica está dañada, llévela para
que sea reparada antes de utilizarla. Se ocasionan
muchos accidentes por el mal mantenimiento de las
herramientas eléctricas.
f ) Mantenga las herramientas para cortar afiladas y
limpias. Hay menos probabilidad de que las herramientas
para cortar con bordes afilados se bloqueen y son más
fáciles de controlar.
g ) Use la herramienta eléctrica, los accesorios y las
brocas de la herramienta etc., conforme a estas
instrucciones teniendo en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que vaya a realizarse. El uso de la
herramienta eléctrica para operaciones que no sean las
previstas puede ocasionar una situación peligrosa.
5) Uso y cuidado de las herramientas que
funcionan con batería
a ) Recárguelas sólo con el cargador especificado por
el fabricante. Un cargador que sea adecuado para un
tipo de batería puede ocasionar un riesgo de incendio si se
utiliza con otra batería.
b ) Use herramientas eléctricas sólo con las baterías
designadas específicamente. El uso de cualquier
otro tipo de batería puede crear un riesgo de lesión o
de incendio.
c ) Cuando no se esté utilizando la batería, manténgala
alejada de otros objetos de metal, como los clips,
monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos
pequeños de metal que pueden hacer una conexión
de un terminal a otro. El provocar un cortacircuito en
los terminales de la batería puede causar quemaduras o
un incendio.
d ) En condiciones de abuso, el líquido puede salirse
de la batería, evite el contacto. Si se produce un
contacto de forma accidental, enjuague con agua.
Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque
atención médica. El líquido que sale de la batería puede
causar irritación o quemaduras.
6) Servicio
a ) Lleve su herramienta eléctrica para que sea
reparada por una persona cualificada para realizar
las reparaciones que use sólo piezas de recambio
idénticas. Así se asegurará que se mantenga la seguridad
de la herramienta eléctrica.
NORMAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS
ADICIONALES
Instrucciones de seguridad para todas las
operaciones
a ) Esta herramienta eléctrica está diseñada para
funcionar como amoladora, lijadora, escobilla
de alambre, pulidora o herramienta de corte. Lea
todas las advertencias de seguridad, instrucciones,
ilustraciones y especificaciones provistas con
esta herramienta eléctrica. El incumplimiento de
las instrucciones que se indican a continuación podría
provocar una descarga eléctrica, un incendio y/o
lesiones graves.
57
Español
b ) No se recomienda el uso de esta herramienta
eléctrica para operaciones de pulido. Su uso para
operaciones para las que la herramienta no ha sido
diseñada puede ocasionar peligro y lesiones personales.
c ) No utilizar accesorios que no estén diseñados y
recomendados específicamente por el fabricante
de la herramienta. El hecho de que el accesorio pueda
acoplarse a la herramienta eléctrica no garantiza un
funcionamiento sin riesgos.
d ) La velocidad prevista del accesorio debe ser como
mínimo igual a la velocidad máxima marcada en la
herramienta eléctrica. Los accesorios que funcionen
más rápido que su velocidad prevista pueden romperse y
salir volando.
e ) El diámetro externo y el grosor del accesorio deben
estar dentro de la capacidad de su herramienta
eléctrica. Los accesorios de tamaño incorrecto no pueden
protegerse o controlarse adecuadamente.
f ) El montaje a rosca de accesorios debe coincidir con
la rosca del eje de la amoladora. Para los accesorios
instalados por bridas, el orificio del eje del accesorio
debe adaptarse al diámetro de la brida. Los accesorios
que no se corresponden con las piezas de montaje de
la herramienta eléctrica se desequilibrarán, vibrarán
excesivamente y pueden causar pérdida de control.
g ) No utilice un accesorio dañado. Antes de cada uso
inspeccione el accesorio, como por ejemplo la muela
abrasiva, para verificar si tiene muescas o grietas,
el plato portadiscos para verificar si tiene grietas
o roturas o si está muy desgastado, la escobilla de
alambre para comprobar si tiene alambres sueltos
o agrietados. Si se cae la herramienta eléctrica o un
accesorio, inspecciónelos para comprobar si están
dañados o instale un accesorio no dañado. Después
de inspeccionar e instalar un accesorio, colóquense
usted y las personas presentes alejados del plano del
accesorio en movimiento y ponga la herramienta
eléctrica en funcionamiento a la velocidad sin
carga máxima durante un minuto. Los accesorios
dañados normalmente se romperán durante este periodo
de prueba.
h ) Póngase un equipo de protección personal.
Dependiendo de la aplicación, use un protector
facial y gafas protectoras. Si corresponde, póngase
una mascarilla antipolvo, protectores para el
oído, guantes y un delantal de trabajo que pueda
detener pequeños fragmentos abrasivos o de la
pieza de trabajo. La protección ocular debe poder
detener las partículas volantes que se producen con varias
operaciones. La mascarilla antipolvo o el respirador deben
poder filtrar las partículas generadas por la operación
que esté realizando. La exposición prolongada al ruido de
intensidad elevada puede causar pérdida auditiva.
i ) Mantenga a las personas que estén cerca a una
distancia de seguridad del área de trabajo. Todos los
que entren al área de trabajo deben llevar puesto
58
un equipo de protección personal. Los fragmentos
de una pieza de trabajo o de un accesorio roto pueden
salir volando y ocasionar una lesión mas allá del área
inmediata de operación.
j ) Sujete la herramienta eléctrica únicamente por las
superficies de agarre aisladas cuando realice una
operación en la que la herramienta de corte pueda
entrar en contacto con cables ocultos. El contacto
con un cable en tensión podría cargar las partes
metálicas expuestas de la herramienta eléctrica y
emitir una descarga eléctrica al operador.
k ) No deje nunca a un lado la herramienta eléctrica
hasta que el accesorio se haya parado por completo.
El accesorio giratorio puede agarrarse a la superficie y
hacer que usted pierda el control de la herramienta.
l ) No ponga en funcionamiento la herramienta
eléctrica mientras la transporte a su lado. El contacto
accidental con el accesorio giratorio podría hacer que se
enganche la ropa y que el accesorio toque su cuerpo.
m ) Limpie periódicamente los orificios de ventilación
de la herramienta eléctrica. El ventilador del motor
atraerá el polvo dentro de la caja protectora y la
acumulación excesiva del metal en polvo puede ocasionar
riesgos eléctricos.
n ) No utilice la herramienta eléctrica cerca de
materiales inflamables. Las chispas podrían prender
fuego a estos materiales.
o ) No utilice accesorios que requieran líquidos
refrigerantes. El utilizar agua u otros refrigerantes
líquidos puede ocasionar electrocución o descarga.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
ADICIONALES PARA TODAS LAS
OPERACIONES
Causas y prevención de rebote por parte del
operador
El rebote es una reacción repentina al quedar enganchados o
atrapados una muela, plato portadiscos, cepillo u otro accesorio
en movimiento. Al engancharse o quedar presionado un accesorio
en movimiento, este se detiene rápidamente y a su vez causa que
la herramienta eléctrica no controlada quede forzada en dirección
opuesta a la rotación del accesorio en el punto del trabado.
Por ejemplo, si una muela abrasiva se engancha o queda
presionada por la pieza de trabajo, el borde de la muela que
entra en el punto de presión puede incrustarse en la superficie del
material ocasionando que la muela se salga o se trabe. La muela
puede saltar hacia el operador o lejos de él, dependiendo de la
dirección del movimiento de la muela en el punto de presión. Las
muelas abrasivas pueden también romperse en estas condiciones.
El rebote es el resultado del mal uso de la herramienta o de
procedimientos o condiciones de operación incorrectos y puede
ser evitado si se toman las precauciones debidas, enumeradas a
continuación:
Español
a ) Sujete firmemente la herramienta eléctrica y sitúe
el cuerpo y el brazo de manera que pueda resistir
la fuerza del rebote. Para un máximo control del
rebote o reacción del par motor durante la puesta
en funcionamiento utilice siempre la empuñadura
auxiliar, si la hubiera. El operador puede controlar la
reacción del par motor o la fuerza del rebote, si se toman
las precauciones adecuadas.
b ) No ponga nunca la mano cerca del accesorio en
movimiento. El accesorio puede rebotarle en la mano.
c ) No se sitúe en el área hacia donde vaya a moverse
la herramienta eléctrica si ocurre un rebote. El rebote
impulsará a la herramienta en la dirección opuesta al
movimiento de la muela en el momento del enganche.
d ) Tenga especial cuidado cuando trabaje esquinas,
bordes afilados, etc. Evite hacer rebotar o enganchar
el accesorio. Las esquinas, los bordes afilados o los
rebotes tienen tendencia a enganchar el accesorio en
movimiento y ocasionar pérdida de control o tensión
de retroceso.
e ) No acople una hoja de tallado de madera de sierra
de cadena o una hoja de sierra dentada. Dichas hojas
ocasionan frecuentes rebotes y pérdida de control.
Advertencias de seguridad específicas para
operaciones de amolado y corte abrasivo
a ) Utilice sólo tipos de muela que estén recomendados
para su herramienta eléctrica y el protector
específico diseñado para la muela seleccionada. Las
muelas para las que la herramienta eléctrica no ha sido
diseñada no pueden protegerse adecuadamente y no
son seguras.
b ) La superficie de amolado de las muelas centrales
bajadas debe montarse debajo del plano del borde
del protector. Una muela montada incorrectamente
que se proyecta fuera del plano del borde del protector no
puede estar correctamente protegida.
c ) El protector debe estar bien sujeto a la herramienta
eléctrica y posicionado para una seguridad máxima,
de manera que la muela quede lo menos expuesta
posible hacia el operador. El protector ayuda a proteger
al operador de fragmentos de muela rotos y del contacto
accidental con la muela y las chispas que podrían
incendiar la ropa.
d ) Las muelas deben utilizarse únicamente para las
aplicaciones recomendadas. Por ejemplo: no amole
con el lado de una muela de corte. Las muelas de corte
abrasivo están previstas para el amolado periférico, y si se
aplican fuerzas laterales a estas muelas pueden provocar
que se rompan.
e ) Use siempre bridas de muela no dañadas que
sean del tamaño y forma correctos para la muela
seleccionada. Las bridas de muela apropiadas
sirven de soporte para la muela, reduciendo así la
posibilidad de rotura de la misma. Las bridas de las
muelas de corte pueden ser diferentes de las bridas de las
muelas para amolado.
f ) No utilice muelas desgastadas de herramientas
eléctricas más grandes. Una muela diseñada para una
herramienta eléctrica más grande no es adecuada para
la mayor velocidad de una herramienta más pequeña y
puede explotar.
Advertencias de seguridad adicionales para
operaciones de corte abrasivo
a ) No "atasque" la muela de corte ni aplique excesiva
presión. No intente hacer un corte de profundidad
excesiva. El ejercer demasiada presión sobre la muela
aumenta la carga y la susceptibilidad de giro o bloqueo
de la muela en el corte y la posibilidad de rebote o rotura
de la muela.
b ) No posicione su cuerpo alineado con respecto a la
muela en movimiento ni detrás de ella. Cuando la
muela, en el punto de operaciones, se aleje de su cuerpo, el
posible rebote puede propulsar la muela en movimiento y
la herramienta eléctrica directamente hacia usted.
c ) Cuando la muela esté bloqueada o cuando
interrumpa un corte por cualquier razón, apague la
herramienta eléctrica y sujétela sin moverse hasta
que la muela se pare por completo. No intente nunca
sacar del corte la muela de corte mientras la muela
esté en movimiento, de lo contrario puede ocurrir
un rebote. Investigue y tome medidas correctivas para
eliminar la causa del trabado de la muela.
d ) No retome la operación de corte en la pieza de
trabajo. Espere hasta que la muela alcance la
velocidad máxima y vuelva a introducirla en el
corte con cuidado. La muela puede bloquearse, saltar
o rebotar si la herramienta eléctrica vuelve a ponerse en
marcha en la pieza de trabajo.
e ) Apoye los paneles o cualquier pieza de trabajo de
tamaño grande para minimizar el riesgo de presión
o rebote de la muela. Las piezas de trabajo grandes
tienden a hundirse por su propio peso. Se deben
colocar soportes bajo la pieza de trabajo cerca de la línea
de corte y cerca del borde de la pieza de trabajo en ambos
lados de la muela.
f ) Tenga mucho cuidado cuando realice "cortes de
cavidad" en paredes existentes u otras zonas ciegas.
La muela protuberante puede cortar las tuberías de gas o
de agua, la instalación eléctrica o los objetos que puedan
ocasionar un rebote.
Advertencias de seguridad específicas para
operaciones de lijado
a ) No utilice papel de disco de lijado de un tamaño
excesivamente grande. Siga las recomendaciones
del fabricante al seleccionar el papel de lijado. El
papel de lijado grande que sobresalga del disco de lijado
presenta un riesgo de laceración y puede ocasionar el
enganche o rotura del disco o un rebote.
59
Español
Advertencias de seguridad específicas para
operaciones de cepillado con escobilla
de alambre
a ) Tenga en cuenta que se desprenden cerdas
de alambre de la escobilla incluso durante el
funcionamiento normal. No ejerza demasiada
presión en los alambres aplicando una carga
excesiva a la escobilla. Las cerdas de alambre pueden
penetrar fácilmente la ropa ligera o la piel.
b ) Si se recomienda el uso de un protector para el
cepillado con escobilla de alambre, no permita
que haya interferencias de la rueda o escobilla
de alambre con el protector. La rueda o escobilla de
alambre puede expandirse en diámetro debido al trabajo
y a las fuerzas centrífugas.
Normas de seguridad adicionales para
amoladoras
a ) No utilice las ruedas de Tipo 11 (cónicas) con esta
herramienta. El uso de accesorios inadecuados podrá
provocar daños.
b ) Utilice siempre el asa lateral. Apriete el asa con
seguridad. El asa lateral deberá utilizarse siempre para
mantener el control de la herramienta en todo momento.
Riesgos residuales
No obstante el cumplimiento de las normas de seguridad
pertinentes y del uso de dispositivos de seguridad, existen
determinados riesgos residuales que no pueden evitarse. Dichos
riesgos son los siguientes:
• Deterioro auditivo.
• Riesgo de lesiones personales debido a partículas flotantes en
el aire.
• Riesgo de quemaduras producidas por los accesorios que se
calientan durante el funcionamiento.
• Riesgo de lesiones personales por uso prolongado.
• Riesgo de polvo de sustancias peligrosas.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está diseñado para un solo voltaje.
Compruebe siempre que el voltaje de la batería coincida con
el voltaje que Figura en la placa de especificaciones. Asegúrese
también de que el voltaje del cargador coincida con el de la
red eléctrica.
Su cargador DeWALT tiene doble aislamiento
conforme a la norma EN60335, por lo que no se
requiere conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe reemplazarse por
un cable especialmente preparado disponible a través de la
organización de servicios de DeWALT.
Uso de un alargador
No debe utilizarse un alargador a menos que sea absolutamente
necesario. Use un alargador adecuado a la potencia del cargador
60
(consulte los Datos técnicos). El tamaño mínimo del conductor
es 1 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
GUARDE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES
Cargadores
Los cargadores DeWALT no necesitan ningún ajuste y están
diseñados para ofrecer el funcionamiento más fácil al usuario.
Instrucciones de seguridad importantes
para todos los cargadores de batería
SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES: Este manual contiene
instrucciones importantes de seguridad y funcionamiento
para los cargadores de batería compatibles (Consultar Datos
Técnicos).
• Antes de utilizar el cargador, lea todas las instrucciones y
advertencias del cargador, del paquete de baterías y del
producto que utiliza el paquete de baterías.
ADVERTENCIA: Peligro de electrocuciones. No permita
que ningún líquido penetre en el cargador. Podrá
conllevar electrocuciones.
ADVERTENCIA: Recomendamos el uso de un dispositivo
de corriente residual con corrientes residuales de 30mA
o menos.
ATENCIÓN: Peligro de quemaduras. Para reducir el riesgo
de daños, cargue sólo las baterías recargables de DeWALT.
Otros tipos de baterías podrán provocar daños materiales
y daños personales.
ATENCIÓN: Los niños deberán permanecer vigilados para
garantizar que no jueguen con el aparato.
AVISO: En determinadas condiciones, estando el cargador
enchufado a la alimentación eléctrica, los contactos de
carga interiores del cargador pueden ser cortocicuitados
por materiales extraños. Los materiales conductores
extraños como, a título enunciativo pero no limitativo,
lana de acero, papel de aluminio o cualquier acumulación
de partículas metálicas deben mantenerse alejados
de las cavidades del cargador. Desconecte siempre el
cargador de la red cuando no haya ningún paquete de
baterías en la cavidad. Desconecte el cargador antes de
intentar limpiarlo.
• NO intente cargar el paquete de baterías con otros
cargadores distintos a los indicados en el presente
manual. El cargador y el paquete de baterías han sido
específicamente diseñados para funcionar juntos.
• Estos cargadores no han sido diseñados para fines
distintos a la recarga de las baterías recargables de
DeWALT. Cualquier otro uso provocará un riesgo de incendio,
electrocución o choques.
• No exponga el cargador a la lluvia o a la nieve.
• Tire del enchufe en lugar del cable al desconectar el
cargador. De este modo, reducirá el riesgo de daños a la
toma y al cable eléctrico.
Español
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Compruebe que el cable se encuentra ubicado de modo
que no pueda pisarlo, atascarlo o sujeto a cualquier otro
daño o tensión.
No utilice cables de extensión a menos que sea
estrictamente necesario. El uso de un cable de extensión
inadecuado podrá provocar riesgos de incendios,
electrocuciones o choques.
No coloque ningún objeto en la parte superior del
cargador ni lo coloque en una superficie blanda que
pueda bloquear las ranuras de ventilación y dar lugar a
un calentamiento interno excesivo. Coloque el cargador
en una posición lejos de cualquier fuente de calor. El cargador
se ventila mediante las ranuras ubicadas en la parte superior e
inferior de la carcasa.
No opere el cargador con un cable o enchufe dañado—
haga que se lo reparen de inmediato.
No opere el cargador si ha recibido un gran golpe, si
se ha caído o si se ha dañado de cualquier otro modo.
Llévelo a un centro de servicio autorizado.
No desmonte el cargador, llévelo a un centro de servicio
autorizado cuando necesite repararlo. Un ensamblaje
inadecuado podrá provocar riesgos de electrocución, choques
o incendios.
Si el cable de suministro está dañado, deberá sustituirlo de
inmediato por otro del fabricante, su agente de servicio o una
personal cualificada similar para evitar todo tipo de peligro.
Desconecte el cargador del enchufe antes de intentar
limpiarlo. Esto reducirá el riesgo de electrocución. La
retirada del paquete de baterías no reducirá este riesgo.
NO intente nunca conectar 2 cargadores juntos.
El cargador ha sido diseñado para funcionar con la
red eléctrica normal de 230 V. No intente utilizarlo
con cualquier otro voltaje. Esto no se aplica al cargador
de vehículos.
Cargar la batería (Fig. B)
1. Conecte el cargador a la toma adecuada antes de introducir
el paquete de baterías.
2. Introduzca el paquete de baterías 9 en el cargador,
comprobando que quede bien colocado en el cargador. La
luz roja (carga) parpadeará continuamente, indicando que
se ha iniciado el proceso de carga.
3. Se indicará que la carga ha terminado porque la luz roja
permanecerá encendida de manera continua. La batería está
totalmente cargada y puede usarla o dejarla en el cargador.
Para sacar el paquete de baterías del cargador, mantenga
pulsado el botón de liberación de la batería 10 del paquete
de baterías.
NOTA: Para garantizar el máximo rendimiento y la máxima
duración de sus baterías de iones de litio, cárguelas
completamente antes de utilizarlas.
Funcionamiento del cargador
Consulte los indicadores de abajo para conocer el estado de
carga de la batería.
Indicadores de carga
cargando
completamente cargado
retraso por batería caliente/fría*
*La luz roja sigue parpadeando, pero el indicador de luz amarilla
queda encendido durante esta operación. Cuando la batería
está a una temperatura adecuada, la luz amarilla se apaga y el
cargador retoma el procedimiento de carga.
Los cargadores compatibles no cargan las baterías defectuosas.
El cargador indicará la batería defectuosa no encendiéndola o
mostrando el problema de la batería o del cargador mediante
un parpadeo.
NOTA: Esto también podría significar un problema con
el cargador.
Si el cargador indica un problema, lleve el cargador y la batería a
un centro de reparación autorizado para que los prueben.
Retardo por batería fría / caliente
Cuando el cargador detecta una batería demasiado fría o
caliente, automáticamente inicia un retardo de batería fría
/ caliente, suspendiendo la carga hasta que la batería haya
alcanzado la temperatura adecuada. El cargador cambiará
automáticamente al modo de carga de batería. Esta
característica le asegura el máximo de vida útil a la batería.
Una batería fría se carga a velocidad más baja que una batería
caliente. La batería se cargará a una velocidad inferior mediante
el ciclo completo de recarga y no regresará a la máxima
velocidad recarga incluso cuando la batería se caliente.
El cargador DCB118 está dotado de un ventilador interior
diseñado para enfriar el paquete de baterías. El ventilador se
enciende automáticamente cuando hay que enfriar el paquete
de baterías. Nunca haga funcionar el cargador si el ventilador
no funciona correctamente o si las ranuras de ventilación
están bloqueadas. No deje que objetos extraños entren dentro
del cargador.
Sistema de protección electrónica
Las herramientas XR de iones de litio han sido diseñadas con un
sistema de protección electrónica que protege la batería contra
la sobrecarga, el recalentamiento o las grandes descargas.
La herramienta se apagará automáticamente si se activa el
sistema de protección electrónica. Si esto ocurre, coloque la
batería de iones de litio en el cargador y déjela hasta que se
recargue totalmente.
Montaje de pared
Estos cargadores han sido diseñados para ser montados en la
pared o para dejarlos en pie sobre una mesa o una superficie
de trabajo. Si tiene montaje de pared, coloque el cargador
al alcance de una toma de corriente, y alejado de esquinas
u otras obstrucciones que impidan la circulación de aire.
Use la parte posterior del cargador como una plantilla para
colocar los tornillos de montaje en la pared. Monte el cargador
firmemente usando tornillos para paredes de cartón yeso
(comprados aparte) de por lo menos 25,4 mm de largo con
61
Español
un tornillo con cabeza de 7-9 mm de diámetro, enroscado en
madera a un profundidad óptima, dejando aproximadamente
5,5 mm del tornillo expuesto. Alinee las ranuras de la parte
posterior del cargador con los tornillos expuestos y engánchelos
completamente en las ranuras.
Instrucciones para la limpieza del cargador
ADVERTENCIA: Peligro de descarga. Desconecte el
cargador de la toma de CA antes de la limpieza. La
grasa y la suciedad externas pueden eliminarse utilizando
un paño o un cepillo no metálico suave. No use agua ni
otros productos limpiadores. Nunca permita que entre
ningún líquido en la herramienta ni sumerja ninguna
parte de la misma en ningún líquido.
Baterías
Instrucciones de seguridad importantes
para todas las baterías
Cuando pida baterías de repuesto, asegúrese de incluir el
número de catálogo y el voltaje.
La batería incluida en la caja no está completamente cargada.
Antes de utilizar la batería y el cargador, lea las instrucciones de
seguridad a continuación. Luego siga los procedimientos de
carga descritos.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
•
•
•
•
•
•
•
•
62
No recargue ni utilice las baterías en atmósferas
explosivas, como ambientes donde haya polvo, gases
o líquidos inflamables. La introducción o la retirada de la
batería del cargador podrá incendiar el polvo o los humos.
No fuerce nunca el paquete de baterías en el cargador.
No cambie el paquete de baterías de ningún modo para
introducirlo en un cargador no compatible ya que el
paquete de baterías podrá romperse y provocar daños
personales graves.
Cargue el exclusivamente los paquetes de baterías con los
cargadores DeWALT.
NO salpique ni sumerja en agua ni en otros líquidos.
No guarde ni utilice la herramienta y el paquete de
baterías en lugares en los que la temperatura pueda
alcanzar o superar los 40 ˚C (104 ˚F) (como por ejemplo,
en los cobertizos de exterior o en las instalaciones
metálicas en verano).
No incinere la batería aunque tenga daños importantes
o esté completamente desgastada. La batería puede
explotar en un fuego. Se generan gases y materiales tóxicos
cuando se queman baterías de iones de litio.
Si el contenido de la batería entra en contacto con la
piel, lávese inmediatamente con jabón suave y agua.
Si el líquido de la batería entra en contacto con los ojos,
enjuague con agua los ojos abiertos durante 15 minutos o
hasta que cese la irritación. Si se necesita atención médica,
el electrolito de la batería está compuesto de una mezcla de
carbonatos orgánicos líquidos y sales de litio.
El contenido de las pilas de la batería abiertas puede
causar irritación respiratoria. Proporcione aire fresco. Si los
síntomas persisten, obtenga atención médica.
ADVERTENCIA: Riesgo de quemadura. El líquido de
la batería puede ser inflamable si se expone a chispas
o llamas.
ADVERTENCIA: No intente nunca abrir el paquete de
baterías por ningún motivo. Si la carcasa del paquete
de baterías está rota o dañada, no lo introduzca en el
cargador. No golpe, tire ni dañe el paquete de baterías.
No utilice un paquete de baterías o cargador que haya
recibido un gran golpe, se haya caído o se haya dañado
de algún modo (por ejemplo, perforado con un clavo,
golpeado con un martillo o pisado). Podrá conllevar
electrocuciones o choques eléctricos. Los paquetes de
baterías dañadas deberán llevarse al centro de servicio
para su reciclado.
ADVERTENCIA: Peligro de incendio. No almacene ni
transporte paquetes de baterías de modo que algún
objeto metálico entre en contacto con los terminales
expuestos de la batería. Por ejemplo, no coloque el
paquete de baterías en delantales, bolsillos, cajas de
herramientas, cajones, etc. donde haya clavos, tornillos,
llaves, etc. sueltos.
ATENCIÓN: Cuando no la utilice, coloque la
herramienta de forma lateral en una superficie
estable que no presente ningún peligro de caídas u
obstáculos. Algunas herramientas con grandes paquetes
de baterías permanecerán de pie sobre el paquete de
baterías, pero podrán volcarse con facilidad.
Transporte
ADVERTENCIA: Peligro de incendio. El transporte de
baterías podría ser causa de incendios si los terminales
de la batería entran accidentalmente en contacto con
materiales conductores. Cuando transporte baterías,
compruebe que los terminales de las mismas estén
protegidos y bien aislados de los materiales que pudieran
entrar en contacto con ellos y causar un cortocircuito.
Las baterías de DeWALT cumplen todas las normas de
transporte aplicables según lo dispuesto en los estándares
industriales y legales, entre ellas, las Recomendaciones
relativas al transporte de mercancías peligrosas de la ONU;
los Reglamentos de Mercancías Peligrosas de la Asociación
Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el Código Marítimo
Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG) y el Acuerdo
Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías
Peligrosas por Carretera (ADR). Las celdas y las baterías de iones
de litio han sido comprobadas de acuerdo a lo establecido
en la sección 38,3 del Manual de pruebas y criterios de las
Recomendaciones relativas al transporte de mercancías
peligrosas de la ONU.
En la mayor parte de los casos, la expedición de paquetes de
baterías DeWALT está exenta de la clasificación de material
peligroso de Clase 9 totalmente regulado. En general, solo las
expediciones que contienen baterías de iones de litio con una
potencia energética superior a 100 vatios-hora (Wh) deben
ser expedidos como Clase 9 totalmente regulada. Todas las
baterías de iones de litio tienen la potencia de vatios-hora
marcadas en el paquete. Además, debido a la complejidad de
Español
las reglamentaciones, DeWALT no recomienda el transporte
aéreo de paquetes de baterías de iones de litio solas,
independientemente de la potencia en vatios-horas que tengan.
La expedición de herramientas con baterías (combo kits) puede
hacerse por transporte aéreo excepto que la potencia en vatioshora del paquete de baterías sea superior a 100 Wh.
Independientemente de si el transporte se considera exento
o completamente regulado, el expedidor será responsable de
consultar las normas recientes sobre los requisitos de embalaje,
etiquetado o marcado y documentación.
La información expuesta en esta sección del manual se
proporciona de buena fe y se considera exacta en el momento
de creación del documento. No obstante, no se ofrece ninguna
garantía, ni implícita ni explícita. Es responsabilidad del
comprador comprobar que todas sus actividades se ajusten a las
normas de aplicación.
NOTA: Los paquetes de pilas no deberán guardarse
completamente descargados. El paquete de pilas deberá
recargarse antes de utilizarse.
Etiquetas del cargador y la batería
Además de los pictogramas utilizados en el presente manual,
las etiquetas del cargador y del paquete de pilas muestran los
siguientes pictogramas:
Antes de usarse, leer el manual de instrucciones.
Consultar los Datos técnicos para informarse del
tiempo de carga.
Transportar la batería FLEXVOLTTM
La batería DeWALT FLEXVOLTTM tiene dos modos: Uso
y transporte.
Modo de uso: Cuando la batería FLEXVOLTTM está erguida sola
o en un producto de 18 V DeWALT, funciona como una batería
de 18 V. Cuando la batería FLEXVOLTTM está en un producto
de 54 V o de 108 V (dos baterías de 54 V), funciona como una
batería de 54 V.
Modo de transporte: Cuando la batería
FLEXVOLTTM tiene colocada la tapa, está
en modo de transporte. Mantenga la
tapa durante el transporte.
No realizar pruebas con objetos conductores.
Cuando está en modo de transporte, los cables de las células
están eléctricamente desconectados dentro del paquete,
resultando 3 baterías con 1 batería de capacidad de vatios
hora (Wh) inferior en relación con una capacidad de vatios
hora superior. Esta cantidad aumentada de 3 baterías con una
capacidad de vatios hora inferior puede eximir la batería de
ciertas normas de transporte impuestas a las baterías de vatios
hora superiores.
Por ejemplo, la capacidad en Wh para el transporte debería
indicar 3 x 36 Wh, lo que significa 3 baterías de 36 Wh cada
una. La capacidad en Wh para el uso debería indicar 108 Wh
(1 batería).
Sólo para uso en interior.
Ejemplo de marcado de etiqueta de uso y transporte
Recomendaciones para el almacenamiento
1. El mejor lugar de almacenamiento es uno que sea fresco y
seco, que no esté expuesto directamente a la luz del sol ni
a un exceso de frío o calor. Para un rendimiento y vida útil
óptimos de la batería, guarde las baterías a temperatura
ambiente cuando no esté usándolas.
2. Si va a realizar un almacenamiento duradero, se aconseja
que guarde un paquete de pilas completamente cargado
en un lugar frío y seco para obtener los máximos resultados
del cargador.
No cargar baterías deterioradas.
No exponer al agua.
Cambiar inmediatamente los cables defectuosos.
Cargar sólo entre 4 ˚C y 40 ˚C.
Desechar las baterías con el debido respeto al
medio ambiente.
Cargue los paquetes de baterías DeWALT
únicamente con los cargadores DeWALT indicados.
Cargar los paquetes de baterías con baterías
distintas a las indicadas por DeWALT en un cargador
DeWALT, puede hacer que las baterías exploten o
causar otras situaciones peligrosas.
No queme el paquete de baterías.
USO (sin tapa de transporte). Por ejemplo: la
capacidad en Wh indica 108 Wh (1 batería de
108 Wh).
TRANSPORTE (con tapa de transporte incorporada).
Ejemplo: la capacidad en Wh indica 3 x 36 Wh
(3 baterías de Wh).
Tipo de baterÍa
El DCG406 funciona con un paquete de baterías de 18 voltios.
Estos paquetes de baterías pueden usarse: DCB181,
DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185,
DCB187, DCB546, DCB547. Consulte los Datos técnicos para
más información.
63
Español
Contenido del embalaje
Uso previsto
El embalaje contiene:
1 Amoladora angular
1Protector
1 Empuñadura lateral anti-vibraciones
1 Brida de soporte
1 Tuerca de fijación roscada
1 Llave hexagonal
1Paquete de baterías de ión-litio (modelos C1, D1, L1, M1, P1,
S1, T1, X1)
2Paquetes de baterías de ión-litio (modelos C2, D2, M2,
P2, S2, T2, X2)
3Paquetes de baterías de ión-litio (modelos C3, D3, M3,
P3, S3, T3, X3)
1 Manual de instrucciones
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido
algún desperfecto durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer detenidamente y
comprender este manual antes de utilizar la herramienta.
La amoladora angular sin cable ha sido diseñada para
aplicaciones profesionales de corte, amolado, lijado y cepillado.
NO utilice discos abrasivos que no sean discos con centro
hundido y discos de aletas.
NO debe usarse en condiciones de humedad ni en presencia de
líquidos o gases inflamables.
Esta amoladora angular sin cable es una herramienta
eléctrica profesional.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El uso
de esta herramienta por parte de operadores inexpertos
requiere supervisión.
• Este producto no ha sido diseñado para ser utilizado por
personas (incluyendo los niños) que posean discapacidades
físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de la
experiencia, conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que se haga
responsable de su seguridad. No deberá dejar nunca que los
niños jueguen solos con este producto.
Marcas sobre la herramienta
Kickback Brake™
En la herramienta se muestran los siguientes pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de instrucciones.
Póngase protección para el oído.
Póngase protección para los ojos.
Posición del Código de Fecha (Fig. D)
El Código de fecha 15 , que contiene también el año de
fabricación, viene impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2017 XX XX
Año de fabricación
Descripción (Fig. A)
ADVERTENCIA: Jamás altere la herramienta eléctrica
ni ninguna de sus piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
1 Interruptor tipo paleta
2 Palanca de bloqueo
3 Botón de bloqueo del husillo
4 Husillo
5 Brida de soporte
6 Brida de bloqueo
7 Protector
8 Palanca de extracción del protector
9 Batería
10 Botón de extracción de la batería
64
Características
Cuando percibe un pellizco, paro o agarrotamiento, el freno
electrónico engrana la máxima fuerza para detener velozmente
el disco, reduce el movimiento de la amoladora y la apaga.
Hay que soltar el interruptor y volverlo a apretar para reiniciar
la herramienta.
Protección contra sobrecargas PowerOFF™
Ante una sobrecarga del motor, se reducirá la alimentación al
motor. Con una sobrecarga del motor continua, la herramienta
se apagará. Deberá soltar y volver a apretar el interruptor para
reiniciar la herramienta. La herramienta se apagará cada vez
que la carga actual alcance el valor de la sobrecarga (punto de
quemado del motor). Si se registran apagados continuos por
sobrecarga, aplique menos fuerza/peso en la herramienta hasta
que la herramienta funcione sin acoplar la sobrecarga.
Empuñadura lateral anti-vibraciones
La empuñadura lateral anti-vibraciones ofrece mayor
comodidad al absorber las vibraciones ocasionadas por
la herramienta.
Función de arranque suave
La característica de arranque suave permite que la velocidad
aumente lentamente para evitar una sacudida inicial al poner la
herramienta en marcha. Esta característica es especialmente útil
cuando se trabaja en espacios reducidos.
Tensión nula
La función tensión nula impide que la amoladora se reinicie
sin iniciar el ciclo con el interruptor en caso de interrupción del
suministro de energía.
Embrague electrónico
El embrague de limitación de par electrónico reduce la reacción
de par máximo transmitida al operador en caso de atasco del
Español
disco. Esta función también evita que se atasquen el engranaje
y el motor eléctrico. El embrague limitador de torsión viene
ajustado de fábrica y no puede ser ajustado posteriormente por
el usuario.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de realizar ajuste alguno
o de quitar o instalar acoplamientos o accesorios. La
puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
ADVERTENCIA: Utilice solamente baterías y
cargadores DeWALT.
Introducir y retirar el paquete de baterías de
la herramienta (Fig. B)
NOTA: Para obtener mejores resultados, compruebe que el
paquete de baterías 9 está completamente cargado.
Para instalar el paquete de baterías en el
asa de la herramienta
1. Alinee el paquete de baterías 9 con los rieles ubicados en el
interior del mango de la herramienta (Fig. B).
2. Introdúzcalo en el mango hasta que el paquete de baterías
se haya ubicado firmemente en la herramienta y compruebe
que no se libera.
Para retirar el paquete de baterías de la
herramienta
1. Pulse el botón de liberación de baterías 10 y tire
firmemente del paquete de pilas para sacarlo del asa de
la herramienta.
2. Introduzca el paquete de baterías en el cargador tal y como
se indica en la sección del cargador del presente manual.
Paquetes de baterías con indicador de
carga (Fig. B)
Algunos paquetes de baterías de DeWALT incluyen un indicador
de carga que consiste en tres luces LED que indican el nivel de
carga restante en el paquete de baterías.
Para activar el indicador de carga, pulse y mantenga pulsado el
botón del indicador de carga. Un grupo de tres luces LED verdes
se iluminará, indicando el nivel que queda de carga. Cuando
el nivel de carga de la pila esté por debajo del límite necesario
para su uso, el indicador de carga no se iluminará y deberá
recargar la pila.
NOTA: El indicador de carga tan sólo constituye una indicación
de la carga que queda en el paquete de pilas. No indica ninguna
funcionalidad de la herramienta y podrá registrar variaciones en
función de los componentes del producto, de la temperatura y
de la aplicación del usuario final.
Colocación de la empuñadura lateral (Fig. C)
ADVERTENCIA: Antes de utilizar la herramienta,
compruebe que la empuñadura esté bien apretada.
Atornille la empuñadura lateral 11 firmemente en uno de
los orificios ubicados a cada lado de la caja de transmisión. La
empuñadura lateral deberá utilizarse siempre para mantener el
control de la herramienta en todo momento.
Giro de la caja de transmisión (Fig. A)
Para mejorar la comodidad del usuario, la caja de transmisión
girará en un ángulo de 90º para las operaciones de corte.
1. Retire los cuatro tornillos de las esquinas que unen la caja de
transmisión a la carcasa del motor.
2. Sin separar la caja de transmisión de la carcasa del
motor, gire el cabezal de la caja de transmisión hacia la
posición deseada.
NOTA: Si la caja de transmisión y la carcasa del motor se
separan más de 3,17 mm, un centro de reparaciones DeWALT
deberá reparar y volver a montar la herramienta. Si no hace
reparar la herramienta, pueden producirse fallos en el motor y
los rodamientos.
3. Vuelva a instalar los tornillos para unir la caja de transmisión
a la carcasa del motor. Apriete los tornillos con un par
de 12,5 in-lbs. Si realiza un apriete excesivo, los tornillos
podrán rasgarse.
Protector
ATENCIÓN: Los protectores deben usarse con todos
los discos de amolado, discos de corte, discos de
lijado de láminas, escobillas o cepillos de alambre.
La herramienta puede usarse sin protector solo en caso
de lijado con discos de lijado comunes. Consulte la Figura
A para ver los protectores suministrados con la unidad.
Puede que para algunas aplicaciones sea necesario
comprar el protector correcto a su distribuidor local o
centro de servicios autorizado.
NOTA: El amolado y el corte de bordes puede efectuarse con
los discos tipo 27 especialmente diseñados para esta finalidad.
Los discos de 6.35 mm de espesor han sido diseñados para el
amolado de superficies; mientras que en el caso de los discos
más finos de tipo 27, hay que controlar la etiqueta del fabricante
para ver si pueden usarse para el amolado de superficies o solo
para el amolado/corte de bordes. Debe usarse un protector
de tipo 1 para todos los discos con los que no está permitido
el amolado de superficie. El corte también puede realizarse
utilizando un disco de tipo 41 y un protector de tipo 1.
NOTA: Consulte la Tabla de accesorios para seleccionar la
combinación correcta de protector/accesorio.
Montaje y ajuste del protector One-TouchTM
(Fig. D)
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de realizar cualquier
ajuste o de poner o quitar acoplamientos
o accesorios. El encendido accidental puede
causar lesiones.
Ajuste del protector
Para ajustar el protector, la palanca de extracción del protector
8 encaja en los orificios de alineación 14 del collarín del
protector usando una forma dentada.
65
Español
La cara de encaje está inclinada y pasa al próximo orificio de
alineación al girar el protector en sentido horario (usuario
mirando el husillo), pero se autobloquea en sentido antihorario.
Montaje del protector (Fig. D)
1. Apriete la palanca de extracción del protector 8 .
2. Mientras mantiene abierta la palanca de extracción del
protector, alinee los pernos 12 del protector con las ranuras
13 de la caja de transmisión.
3. Manteniendo la palanca de extracción del protector abierta,
empuje el protector hacia abajo hasta introducir los pernos
y gírelos en la ranura del cubo de la caja de transmisión.
Suelte la palanca de extracción del protector.
4. Con el husillo apuntando hacia el operador, gire el protector
en sentido de las agujas del reloj hacia la posición de
trabajo deseada. Apriete y mantenga apretada la palanca
de extracción del protector 8 para girar el protector en
sentido antihorario.
NOTA: El cuerpo del protector deberá estar ubicado entre
el husillo y el operador, para ofrecer la máxima protección
al operador.
La palanca de extracción del protector debe introducirse
en uno de los orificios de alineación 14 del collarín del
protector. Esto garantiza que el protector quede firme.
5. Para retirar el protector, siga las etapas 1-3 de las presentes
instrucciones en el orden contrario.
Bridas y discos
Montaje de discos sin cubo (Fig. E)
ADVERTENCIA: Si no se coloca correctamente la brida/
tuerca de fijación/disco, pueden producirse lesiones graves
(o daños a la herramienta o al disco).
ATENCIÓN: Las bridas suministradas deben usarse con
discos de amolado de centro hundido de tipo 27 y de tipo
42 y con discos de corte de tipo 41. Consulte la Tabla de
accesorios para más información.
ADVERTENCIA: Cuando utilice muelas de corte,
necesitará un protector de muelas de corte de dos caras
y cerrado.
ADVERTENCIA: Usar una brida o un protector dañado
o no usar la brida o el protector correctos puede causar
lesiones debidas a la rotura del disco y por el contacto
con el mismo. Consulte la Tabla de accesorios para
más información.
1. Coloque la herramienta en una mesa con el protector
hacia arriba.
2. Coloque la brida de soporte 5 en el husillo 4 con el centro
abollonado (piloto) mirando hacia el disco. Apriete la brida
de soporte en su posición.
3. Coloque el disco 19 contra la brida de soporte, centrándolo
sobre el centro abollonado (piloto) de la brida de soporte.
4. Mientras aprieta el botón de bloqueo del husillo y con las
depresiones hexagonales mirando en sentido contrario
al disco, enrosque la brida de fijación 6 en el husillo para
que los pernos queden enganchados en las dos ranuras
del husillo.
66
5. Mientras pulsa el botón de bloqueo del husillo, apriete la
brida de fijación 6 a mano o usando la llave suministrada.
(Use una brida de bloqueo solo si está en perfectas
condiciones.) Consulte la Tabla de accesorios para ver los
detalles de la brida.
6. Para retirar el disco, invierta las instrucciones anteriores.
Montaje de las almohadillas de apoyo para
lijar (Fig. F)
NOTA: No es necesario el protector cuando se usan discos
de lijado que llevan almohadillas de apoyo, generalmente
denominadas discos de fibra de resina. Puesto que con estos
accesorios no se requiere el protector, el protector puede
quedar correctamente encajado o no si se usa.
ADVERTENCIA: Para evitar lesiones graves o daños a
la herramienta o a la rueda, es imprescindible asentar
correctamente la brida, la tuerca de mordaza o la rueda.
ADVERTENCIA: Deberá reinstalar el protector adecuado
para las aplicaciones con disco de amolado, disco de
corte, disco de lijado de láminas, cepillo de alambre o
cepillo redondo de alambre una vez que haya terminado
las aplicaciones de lijado.
1. Coloque o enrosque correctamente la almohadilla de
apoyo 16 en el eje.
2. Coloque el disco de lijado 17 en la almohadilla de
apoyo 16 .
3. Mientras aprieta el botón de bloqueo del eje 3 , enrosque
la tuerca de fijación 18 en el eje, poniendo el cubo
abollonado sobre la tuerca de fijación en el centro del disco
de lijado y la almohadilla de apoyo.
4. Apriete el perno de fijación con la mano. A continuación,
pulse el botón de bloqueo del eje mientras gira el disco
de lijado, hasta que el disco de lijado y el perno de fijación
queden ajustados.
5. Para sacar el disco, agarre y gire la almohadilla de apoyo y la
almohadilla de lijado mientras aprieta el botón de bloqueo
del eje.
Montar y retirar los discos con cubo
(Fig. A)
Los discos con cubo se colocan directamente en el eje roscado.
La rosca de los accesorios debe coincidir con la rosca del eje.
1. Extraer la brida de soporte tirándola de la herramienta.
2. Enrosque el disco en el eje 4 manualmente.
3. Pulse el botón de bloqueo del eje 3 y utilice una llave para
apretar el cubo del disco.
4. Realice el procedimiento contrario al indicado para retirar
el disco.
AVISO: Si no fija correctamente el disco antes de encender
la herramienta podrá provocar daños a la herramienta y
al disco.
Español
Montaje de los cepillos de copa de
alambre y cepillos circulares de alambre
(Fig. A)
ADVERTENCIA: Para evitar lesiones graves o daños a
la herramienta o a la rueda, es imprescindible asentar
correctamente la brida, la tuerca de mordaza o la rueda.
ATENCIÓN: Para reducir el riesgo de daños
personales, lleve guantes de trabajo cuando
manipule las escobillas y los cepillos redondos de
alambre. Podrán estar afiladas.
ATENCIÓN: Para reducir el riesgo de daños a la
herramienta, el cepillo o el cepillo circular no
deben entrar en contacto con el protector cuando
instale o use la herramienta. Pueden producirse daños
imperceptibles en el accesorio que causen la rotura de los
alambres del disco o de la copa.
Los cepillos de copa de alambre o los cepillos redondos de
alambre se montan directamente sobre el eje roscado sin utilizar
bridas. Utilice exclusivamente los cepillos de copa de alambre
o los cepillos redondos de alambre con un cubo roscado. En su
distribuidor local o agente de servicio autorizado, puede adquirir
estos accesorios a un coste adicional.
1. Coloque la herramienta en una mesa con el protector
hacia arriba.
2. Enrosque el disco en el eje manualmente.
3. Pulse el botón de bloqueo del eje 3 y utilice una llave en el
cubo del cepillo de copa o del cepillo redondo de alambre
para apretar el disco.
4. Para retirar el disco, invierta las instrucciones anteriores.
AVISO: Para reducir el riesgo de daños a la herramienta,
fije correctamente el cubo del disco antes de encender
la herramienta.
Antes de usar la máquina
• Instale el protector y el disco o muela apropiada. No utilice
discos o muelas excesivamente desgastados.
• Compruebe que la brida de soporte y de bloqueo estén
montadas correctamente. Siga las instrucciones indicadas
en el Tabla de accesorios.
• Compruebe que el disco o la muela giren en dirección de las
flechas en el accesorio y la herramienta.
• No utilice un accesorio dañado. Antes de cada uso
inspeccione los accesorios, por ejemplo, las muelas
abrasivas, para verificar si tiene muescas o grietas; el plato
portadiscos, para verificar si tiene grimas o roturas o si está
muy desgastado, y el cepillo de metal, para verificar si tiene
alambres sueltos o quebrados. Si la herramienta eléctrica
o un accesorio se caen, compruebe que no estén dañados
y, en su caso, instale un accesorio no dañado. Después de
inspeccionar e instalar un accesorio, usted y otras personas
que estuviesen cerca deben alejarse del plano del accesorio
en movimiento, solo entonces ponga la herramienta
eléctrica en funcionamiento a velocidad máxima en vacío
durante un minuto. Por lo general, los accesorios dañados se
rompen durante la prueba.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas aplicables.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de realizar ajuste alguno
o de quitar o instalar acoplamientos o accesorios. La
puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
ADVERTENCIA:
• Compruebe que todos los materiales que vayan a ser
amolados o cortados estén bien fijos en su sitio.
• Asegure y soporte la pieza de trabajo. Utilice fijaciones
o un torno para sostener y apoyar la pieza de trabajo
en una plataforma estable. Es importante fijar y
soportar la pieza de trabajo con seguridad para
evitar el movimiento de la pieza de trabajo y perder
el control. El movimiento de la pieza de trabajo o la
pérdida de control pueden crear peligros y daños
personales graves.
• Lleve siempre los guantes de protección habituales
cuando opere con esta herramienta.
• La caja de engranajes alcanza una temperatura
elevada durante el uso.
• Aplique sólo una presión suave a la herramienta. No
ejerza presión lateral en el disco.
• Instale siempre el protector y el disco o
muela apropiada. No utilice discos o muelas
excesivamente desgastados.
• Evite las sobrecargas. Si la herramienta se calentase,
seguir haciéndola funcionar en vacío durante unos
minutos para que se enfríe el accesorio. No toque las
muelas abrasivas y de corte hasta que se enfríen. Las
muelas pueden recalentarse durante el uso.
• No trabaje con la copa abrasiva si no tiene colocado
un dispositivo protector adecuado.
• No use herramientas eléctricas con soportes
para corte.
• No use complementos de papel con productos
abrasivos aglutinados.
• Tenga cuidado, ya que la rueda sigue girando tras
apagar las herramientas.
Posición adecuada de las manos (Fig. G)
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, tenga SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, sujete SIEMPRE bien en caso de que haya una
reacción repentina.
Para tener una posición adecuada de las manos, ponga una
mano en la empuñadura lateral 11 y la otra en el cuerpo de la
herramienta, como se muestra en la Figura G.
67
Español
Interruptor tipo paleta (Fig. A)
ATENCIÓN: Sujete la empuñadura lateral y el cuerpo de
la herramienta firmemente para mantener el control de
la herramienta durante la puesta en marcha y durante
el uso de la misma y hasta que la muela o accesorio deje
de rotar. Asegúrese de que la muela se haya parado por
completo antes de tumbar la herramienta.
NOTA: Para reducir el movimiento inesperado de la
herramienta, no encienda o apague la herramienta mientras
esté en condiciones de carga. Deje que la amoladora alcance
la velocidad máxima antes de tocar la superficie de trabajo.
Levante la herramienta de la superficie antes de apagarla. Deje
que la herramienta deje de rotar antes de soltarla.
1. Para encender la herramienta, empuje la palanca de
bloqueo 2 hacia la parte trasera de la herramienta,
luego apriete el interruptor tipo paleta 1 . La herramienta
funcionará mientras el interruptor esté apretado.
2. Apague la herramienta soltando el interruptor tipo paleta.
Bloqueo del eje (Fig. A)
El bloqueo del eje 3 sirve para evitar que el eje gire cuando se
instalen o saquen muelas. Utilice el bloqueo del eje sólo cuando
la herramienta esté apagada, desenchufada del suministro
eléctrico y se haya parado por completo.
AVISO: Para reducir el riesgo de daño a la herramienta, no
engrane el bloqueo del eje mientras la herramienta esté en
funcionamiento. Se ocasionará daño a la herramienta y
el accesorio puesto puede salirse resultando posiblemente
en una lesión.
Para engranar el bloqueo, apriete el botón del bloqueo del eje y
gire el eje hasta que no pueda girarlo más.
Amolado de superficie, lijado y cepillado
ATENCIÓN: Use siempre el protector correcto de
acuerdo con las instrucciones del manual.
Para realizar un trabajo en la superficie de una pieza de trabajo:
1. Deje que la herramienta alcance la velocidad máxima antes
de ponerla en contacto con la superficie de trabajo.
2. Aplique la presión más baja en la superficie de trabajo,
permitiendo que la herramienta pueda operar a la mayor
velocidad. La velocidad de retirada del material será mayor
cuando la herramienta opere a mayor velocidad.
Ángulo
3. Mantenga un ángulo apropiado entre la herramienta y la
superficie de trabajo. Consulte la tabla de acuerdo con la
función en especial.
68
Función
Amolado
Lijado con disco de láminas
Lijado con almohadilla de apoyo
Cepillado metálico
Ángulo
20˚-30˚
5˚-10˚
5˚-15˚
5˚-10˚
4. Mantenga el contacto entre el borde del disco y la superficie
de trabajo.
-- Si está amolando, lijando con discos de láminas
o cepillando con cepillo de alambre, mueva
continuamente la herramienta hacia delante y hacia
atrás para no hacer arañazos profundos en la superficie
de trabajo.
-- Si está lijando con una almohadilla de apoyo, mueva la
herramienta constantemente en línea recta para evitar
que la superficie de trabajo se queme o se dé vuelta.
NOTA: Dejar la herramienta sobre la superficie de trabajo sin
moverla daña la pieza de trabajo.
5. Retire la herramienta de la superficie de trabajo antes
de apagarla. Deje que la herramienta deje de girar antes
de tumbarla.
ATENCIÓN: Preste especial atención cuando opere sobre
un borde pues la amoladora puede moverse en modo
repentino y brusco.
Precauciones al trabajar sobre una pieza
de trabajo pintada
1. SE DESACONSEJA el lijado o el cepillado de pintura a base
de plomo debido a la dificultad de controlar el polvo
contaminado. Los niños y las mujeres embarazadas están
más expuestos al riesgo de intoxicación por plomo.
2. Como resulta difícil identificar si una pintura incluye o no
plomo sin análisis químicos, le aconsejamos que adopte las
siguientes precauciones a la hora de lijar cualquier pintura:
Seguridad personal
1. Ningún niño ni mujer embarazada deberá acceder a la zona
de trabajo cuando se realice el lijado o cepillado de pintura,
hasta que se haya finalizado su limpieza.
2. Todas las personas que accedan a la zona de trabajo
deberán llevar una máscara de protección anti polvo o
un respirador. El filtro deberá sustituirse a diario o cuando
resulte difícil respirar.
NOTA: Deberá utilizar solo máscaras antipolvo adecuadas
para trabajar con polvo y humos derivados de la pintura
a base de plomo. Las máscaras de pintura ordinarias no
ofrecen esta protección. Consulte en su ferretería local para
obtener la máscara antipolvo aprobada por NIOSH.
3. NO INGIERA ALIMENTOS O BEBIDAS NI FUME en la
zona de trabajo para evitar ingerir partículas de pintura
contaminadas. Los trabajadores deberán lavarse y limpiarse
ANTES de comer, beber o fumar. Los artículos de comidas,
bebidas o tabaco no deberán dejarse en la zona de trabajo
ya que podrá depositarse polvo en los mismos.
Español
Seguridad medioambiental
1. Deberá retirar la pintura de forma que reduzca al máximo la
cantidad de polvo emitido.
2. Las zonas en las que se retire la pintura deberán señalizarse
con una hoja de plástico de un grosor de 4 mm.
3. El lijado deberá realizarse de forma tal que se reduzca el
arrastre de polvo de pintura fuera de la zona de trabajo.
Limpieza y eliminación
1. Todas las superficies de la zona de trabajo deberán ser
aspiradas y limpiadas al completo a diario durante el
periodo del proyecto de lijado. Las bolsas de filtros de las
aspiradoras deberán cambiarse frecuentemente.
2. Los paños de plástico deberán reunirse y eliminarse junto
con cualquier resto de polvo u otros restos de la eliminación.
Deberán colocarse en recipientes de desecho sellados y
eliminarse utilizando los procedimientos de recogida de
residuo habituales.
Durante la limpieza, los niños y las mujeres embarazadas
deberán mantenerse alejados de la zona de trabajo.
3. Todos los juguetes, suministros lavables y utensilios
utilizados por los niños deberán limpiarse al completo antes
de volver a ser utilizados.
Amolado de bordes y corte
ADVERTENCIA: No utilice discos de corte/amolado de
bordes para las aplicaciones de amolado superficial,
ya que dichas discos no han sido diseñados para
soportar presiones laterales derivadas del corte de
superficie. Podrán registrarse roturas de los discos y
daños personales.
ATENCIÓN: Los discos utilizados para el corte y el
amolado de bordes pueden romperse o crear rebotes
si se doblan o tuercen al usar la herramienta. En todas
la operaciones de amolado/corte, la parte abierta del
protector deberá colocarse alejada del operador.
AVISO: El amolado de bordes/corte con un disco de tipo
27 debe limitarse a un corte superficial y entalladura,
menos de 13 mm de profundidad cuando el disco es
nuevo. Reduzca la profundidad de corte/entalladura
en modo equivalente a la reducción del radio del
disco a medida que se desgasta. Consulte la Tabla
de accesorios para más información. El amolado de
bordes/corte con un disco de tipo 41 requiere el uso de un
protector de tipo 1.
3. Colóquese de forma que la parte inferior abierta del disco
quede orientada en sentido contrario a usted.
4. Una vez que empiece el corte y que se coloque una muesca
en la zona de trabajo, no cambie el ángulo de corte. Si
cambia el ángulo el disco se dobla y es posible que se parta.
Los discos de amolado de bordes no han sido diseñados
para soportar presiones laterales causadas por el plegado.
5. Retire la herramienta de la superficie de trabajo antes de
apagarla. Deje que la herramienta deje de girar antes de
dejarla apoyada.
Corte de metal
Para cortar con abrasivos aglomerados, usar siempre la
protección de tipo 1.
Al cortar, trabaje avanzando con moderación, según el material
que deba cortar. No ejercite ninguna presión en la muela de
corte, no incline ni haga oscilar la máquina.
No reduzca la velocidad de funcionamiento de las muelas de
corte aplicando ninguna presión lateral.
Las máquina debe trabajar siempre con el movimiento abrasivo
hacia arriba. En caso contrario, existe el peligro de que sea
expulsada sin control fuera del corte.
Cuando corte perfiles y barras cuadradas, le conviene empezar
con las secciones transversales más pequeñas.
Desbastado
No use nunca una muela de corte para desbastar.
Utilice siempre el protector de tipo 27.
Los mejores resultados de desbastado se consiguen cuando se
conFigura la máquina en un ángulo de 30° a 40°. Hacer avanzar
y retroceder la máquina ejercitando una moderada presión. De
esta manera, la pieza de trabajo no se calentará demasiado, no
se descolorará ni se formarán surcos.
Cortar piedra
La máquina se utilizará para corte en seco.
Para corte de piedra, es mejor utilizar un disco de corte
diamantado. Hacer funcionar la máquina utilizando una máscara
de protección adicional.
Consejos de trabajo
Tenga cuidado cuando haga ranuras en
muros estructurales.
Las ranuras en muros estructurales están sujetas a las normas
específicas del país de uso. Estas normas deberán cumplirse en
todas las circunstancias. Antes de empezar a trabajar, consulte
al ingeniero responsable de la estructura, el arquitecto o el
supervisor de construcción.
MANTENIMIENTO
1. Deje que la herramienta alcance la velocidad máxima antes
de ponerla en contacto con la superficie de trabajo.
2. Aplique la presión más baja en la superficie de trabajo,
permitiendo que la herramienta pueda operar a la mayor
velocidad. La velocidad de amolado/corte será mayor
cuando la herramienta opere a mayor velocidad.
Su herramienta eléctrica DeWALT ha sido diseñada para
funcionar mucho tiempo con un mínimo de mantenimiento.
Que siga funcionando satisfactoriamente depende del buen
cuidado de la herramienta y de su limpieza periódica.
69
Español
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de realizar ajuste alguno
o de quitar o instalar acoplamientos o accesorios. La
puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
El cargador y el paquete de pilas no pueden ser reparados.
Max.
[mm]
[mm]
Mín. Velocidad
rotación periférica
Longitud
agujero
roscado
[mín.–1]
[m/s]
75 30 M14
11 500
45
20,0
115 12 M14
11 500
80
20,0
125 12 M14
11 500
80
20,0
D
b
d
[mm]
d
b
Lubricación
D
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación adicional.
D
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco la suciedad y el
polvo de la carcasa principal tan pronto como se advierta
su acumulación en las rejillas de ventilación o en sus
proximidades. Cuando lleve a cabo este procedimiento
póngase una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes u otros productos
químicos fuertes para limpiar las piezas no metálicas
de la herramienta. Dichos productos químicos pueden
debilitar los materiales con los que están construidas estas
piezas. Use un paño humedecido únicamente con agua
y jabón suave. Jamás permita que le entre líquido alguno
a la herramienta ni sumerja ninguna parte de la misma
en líquido.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que los accesorios que no sean
los suministrados por DeWALT no han sido sometidos a
pruebas con este producto, el uso de tales accesorios con
esta herramienta podría ser peligroso. Para disminuir
el riesgo de lesiones, con este producto se deben usar
exclusivamente accesorios recomendados por DeWALT.
Consulte a su proveedor si desea información más detallada
sobre los accesorios apropiados.
Max.
[mm]
D
d
D
b
D
70
b
[mm]
d
Mín. Velocidad
rotación periférica
[mín.–1]
[m/s]
Longitud
agujero
roscado
[mm]
115 6 22,23 11 500
80
–
125 6 22,23 11 500
80
–
115 –
–
11 500
80
–
125 –
–
11 500
80
–
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Los productos y las baterías
marcadas con este símbolo no deben desecharse junto
con los residuos domésticos normales.
Los productos y las baterías contienen materiales que
pueden ser recuparados y reciclados, reduciendo la demanda de
materias primas. Recicle los productos eléctricos y las baterías
de acuerdo con las disposiciones locales. Para más información,
vaya a www.2helpU.com.
Batería recargable
Esta batería de larga duración debe sustituirse cuando no
produzca energía suficiente para trabajos que antes se
efectuaban fácilmente. Al final de su vida técnica, deséchela con
el debido respeto al medio ambiente.
• Descargue la batería por completo, y luego sáquela de
la herramienta.
• Las batería de litio-ión son reciclables. Llévelas
a su distribuidor o punto de reciclaje local. Los
paquetes de batería recogidos serán reciclados o
eliminados adecuadamente.
Español
Tabla de accesorios
Tipo de protector
Accesorio
Descripción
Cómo colocar la amoladora
Disco de amolado
abombado
Protector tipo 27
Protector tipo 27
Rueda de aletas
Brida de soporte
Muela abombada tipo 27
Ruedas de alambre
Brida de bloqueo
Ruedas de alambre
con tuerca roscada
Protector tipo 27
Rueda de alambre
Copa de alambre
con tuerca roscada
Protector tipo 27
Escobilla de alambre
Plato portadiscos/
hoja de lijado
Protector tipo 27
Plato portadiscos de goma
Disco de lijado
Tuerca de fijación
71
Español
Tabla de accesorios
Tipo de protector
Accesorio
Descripción
Cómo colocar la amoladora
Disco de corte
de mampostería,
enlazado
Protector Tipo 1
Protector Tipo 1
Disco de corte
para metal,
enlazado
Brida de soporte
Muela de corte
Muelas para cortar
diamante
Protector Tipo 1
O
Protector tipo 27
72
Brida de bloqueo
Français
PETITE MEULEUSE D’ANGLE SANS FIL
DCG406
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DeWALT. Des années d’expertise dans
le développement et l’innovation de ses produits ont fait de
DeWALT, le partenaire privilégié des utilisateurs professionnels
d’outils électriques.
Fiche technique
Tension
Type
Type de batterie
Puissance utile
Vitesse à vide/nominale
Diamètre du disque
Épaisseur du disque (max)
Diamètre de l’arbre
Longueur de l’arbre
Poids (sans le bloc-piles)*
* le poids inclus la poignée latérale et le carter
VDC
W
min-1
mm
mm
mm
kg
DCG406
18
1
Li-Ion
800
9000
125
6
M14
21,5
1,74
Valeurs acoustiques et valeurs vibratoires (somme vectorielle triax) selon
EN60745-2-3.
LPA(niveau d’émission de pression acoustique) dB(A)
84
LWA(niveau de puissance acoustique)
dB(A)
95
K(incertitude pour le niveau acoustique
dB(A)
3
donné)
Meulage de surface
Valeur d’émission de vibration a h,AG =
Incertitude K =
m/s2
m/s2
5,8
1,5
Ponçage au disque
Valeur d’émission de vibration ah,DS =
Incertitude K =
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce feuillet
informatif a été mesuré conformément à une méthode d’essai
normalisé établie par EN60745, et peut être utilisé pour
comparer un outil à un autre. Il peut également être utilisé pour
effectuer une évaluation préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le taux d’émission de vibrations
déclaré correspond aux applications principales de
l’outil. Néanmoins, si l’outil est utilisé pour différentes
applications ou est mal entretenu, ce taux d’émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments peuvent augmenter
considérablement le niveau d’exposition sur la durée totale
de travail.
Toute estimation du degré d’exposition à des vibrations
doit également prendre en compte les heures où l’outil est
mis hors tension ou lorsqu’il tourne sans effectuer aucune
tâche. Ces éléments peuvent réduire sensiblement le degré
d’exposition sur la durée totale de travail.
Identifier des mesures de sécurité supplémentaires pour
protéger l’opérateur contre les effets nocifs des vibrations
telles que : maintenance de l’outil et des accessoires,
maintenir la température des mains élevée, organisation
du travail.
Certificat de Conformité CE
Directives Machines
Petite meuleuse d’angle sans fil
DCG406
DeWALT certifie que les produits décrits dans le paragraphe
Fiche technique sont conformes aux normes :
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-3:2011
+A2:2013 +A11:2014 +A12:2014 +A13:2015.
Ces produits sont également compatibles avec les Directives
2014/30/UE et 2011/65/UE. Pour plus d’informations, veuillez
contacter DeWALT à l’adresse suivante ou vous reporter au dos
de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du fichier
technique et fait cette déclaration au nom de DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Ingénierie
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
08.05.2017
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessure,
lisez le manuel d’instruction.
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de gravité de
chaque mot signalétique. Lisez le manuel de l’utilisateur et
soyez attentif à ces symboles.
DANGER : indique une situation dangereuse imminente
qui, si elle n’est pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures graves ou mortelles.
ATTENTION : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures minimes ou modérées.
73
Poids
Français
Piles
Chargeurs/Durées de charge (minutes)
DCG406
VDC
Ah
Poids (kg)
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
AVIS : indique une pratique ne posant aucun risque
de dommages corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des risques de
dommages matériels.
Indique un risque d’électrocution.
c )
d )
Indique un risque d’incendie.
Consignes de sécurité générales propres aux
outils électriques
AVERTISSEMENT : lire toutes les directives et
consignes de sécurité. Tout manquement aux
directives et consignes ci-incluses comporte des risques
de décharges électriques, d’incendie et/ou de dommages
corporels graves.
CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET
CONSIGNES À TITRE DE RÉFÉRENCE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les avertissements
ci-après se rapporte aux outils alimentés sur secteur (avec fil) ou
par piles (sans fil).
1) Sécurité – Aire de Travail
a ) Maintenir l’aire de travail propre et bien éclairée. Les
lieux sombres ou encombrés sont propices aux accidents.
b ) Ne pas utiliser un outil électrique dans un milieu
déflagrant, comme en présence de liquides, gaz ou
poussières inflammables. Les outils électriques peuvent
produire des étincelles qui pourraient enflammer toute
émanation ou poussière ambiante.
c ) Maintenir à l’écart les enfants, ou toute autre
personne, lors de l’utilisation d’un outil électrique.
Toute distraction pourrait faire perdre la maîtrise de
l’appareil.
2) Sécurité – Électricité
a ) La fiche électrique de l’outil doit correspondre à la
prise murale. Ne modifier la fiche en aucune façon.
Ne pas utiliser de fiche d’adaptation avec un outil
électrique mis à la terre (masse). L’utilisation de fiches
d’origine et de prises appropriées réduira tout risque de
décharges électriques.
b ) Éviter tout contact corporel avec des éléments mis
à la terre comme : tuyaux, radiateurs, cuisinières
74
e )
f )
ou réfrigérateurs. Les risques de décharges électriques
augmentent lorsque le corps est mis à la terre.
Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à
l’humidité. Tout contact d’un outil électrique avec un
liquide augmente les risques de décharges électriques.
Ne pas utiliser le cordon de façon abusive. Ne
jamais utiliser le cordon pour transporter, tirer
ou débrancher un outil électrique. Protéger le
cordon de toute source de chaleur, de l’huile, et de
tout bord tranchant ou pièce mobile. Les cordons
endommagés ou emmêlés augmentent les risques de
décharges électriques.
En cas d’utilisation d’un outil électrique à l’extérieur,
utiliser systématiquement une rallonge conçue à cet
effet. Cela diminuera tout risque de décharges électriques.
Si on ne peut éviter d’utiliser un outil électrique en
milieu humide, utiliser un circuit protégé par un
dispositif de courant résiduel (RCD). Cela réduira tout
risque de décharges électriques.
3) Sécurité Individuelle
a ) Rester systématiquement vigilant et faire preuve de
jugement lorsqu’on utilise un outil électrique. Ne pas
utiliser d’outil électrique en cas de fatigue ou sous
l’influence de drogues, d’alcool ou de médicaments.
Tout moment d’inattention pendant l’utilisation d’un
outil électrique comporte des risques de dommages
corporels graves.
b ) Porter un équipement de protection individuel.
Porter systématiquement un dispositif de protection
oculaire. Le fait de porter un masque anti-poussières,
des chaussures antidérapantes, un casque de sécurité ou
un dispositif de protection auditive, lorsque la situation le
requiert, réduira les risques de dommages corporels.
c ) Prévenir tout démarrage accidentel. S’assurer
que l’interrupteur est en position d’arrêt avant de
brancher l’outil sur le secteur et/ou à la batterie, ou
de le ramasser ou le transporter. Transporter un outil
le doigt sur l’interrupteur ou brancher un outil électrique
alors que l’interrupteur est en position de marche invite
les accidents.
d ) Retirer toute clé de réglage avant de démarrer
l’outil. Une clé laissée sur une pièce rotative d’un outil
électrique comporte des risques de dommages corporels.
Français
e ) Adopter une position stable. Maintenir les pieds
bien ancrés au sol et conserver son équilibre en
permanence. Cela permettra de mieux maîtriser l’outil
électrique en cas de situations imprévues.
f ) Porter des vêtements appropriés. Ne porter aucun
vêtement ample ou bijou. Maintenir cheveux,
vêtements et gants à l’écart des pièces mobiles, car ils
pourraient s’y faire prendre.
g ) Lorsqu’un dispositif de connexion à un système de
dépoussiérage ou d’élimination est fourni, s’assurer
qu’il est branché et utilisé correctement. L’utilisation
de ces dispositifs peut réduire les risques engendrés par
les poussières.
4) Utilisation et Entretien des Outils
Électriques
a ) Ne pas forcer un outil électrique. Utiliser l’outil
approprié au travail en cours. L’outil approprié
effectuera un meilleur travail, de façon plus sûre et à la
vitesse pour laquelle il a été conçu.
b ) Ne pas utiliser un outil électrique dont l’interrupteur
est défectueux. Tout appareil dont l’interrupteur est
défectueux est dangereux et doit être réparé.
c ) Débrancher la fiche du secteur et/ou la batterie de
l’outil électrique avant d’effectuer tout réglage, de
changer tout accessoire, ou avant de le ranger. Ces
mesures préventives réduiront tout risque de démarrage
accidentel de l’appareil.
d ) Après utilisation, ranger les outils électriques hors
de portée des enfants et ne permettre à aucune
personne non familière avec son fonctionnement (ou
sa notice d’instructions) de l’utiliser. Les outils peuvent
être dangereux entre des mains inexpérimentées.
e ) Entretenir les outils électriques. Vérifier les pièces
mobiles pour s’assurer qu’elles sont bien alignées
et tournent librement, qu’elles sont en bon état et
ne sont affectées d’aucune condition susceptible de
nuire au bon fonctionnement de l’outil. En cas de
dommage, faire réparer l’outil électrique avant toute
nouvelle utilisation. De nombreux accidents sont causés
par des outils mal entretenus.
f ) Maintenir tout organe de coupe propre et bien
affûté. Les outils de coupe bien entretenus et affûtés
sont moins susceptibles de se coincer et sont plus faciles
à contrôler.
g ) Utiliser un outil électrique, ses accessoires, mèches,
etc., conformément aux présentes directives et
suivant la manière prévue pour ce type particulier
d’outil électrique, en tenant compte des conditions
de travail et de la tâche à effectuer. L’utilisation d’un
outil électrique à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
5) Utilisation et entretien de la batterie
a ) Recharger la batterie uniquement avec le chargeur
spécifié par le fabricant. Un chargeur propre à un
certain type de batterie peut créer des risques d’incendie
lorsqu’utilisé avec d’autres batteries.
b ) Utiliser les outils électriques uniquement avec leur
batterie spécifique. L’utilisation d’autres batteries
comporte des risques de dommages corporels ou
d’incendie.
c ) Après utilisation, ranger la batterie à l’écart d’objets
métalliques, tels que trombones, pièces de monnaie,
clés, clous, vis ou autres petits objets métalliques
susceptibles de conduire l’électricité entre les bornes,
car cela pose des risques de brûlures ou d’incendie.
d ) Si utilisée de façon abusive, la batterie pourra
perdre du liquide. Éviter alors tout contact. En
cas de contact accidentel, rincer abondamment à
l’eau claire. En cas de contact oculaire, rincer puis
consulter immédiatement un médecin. Le liquide de la
batterie peut engendrer irritation ou brûlures.
6) Réparation
a ) Faire entretenir les outils électriques par un
réparateur qualifié en n’utilisant que des pièces
de rechange identiques. Cela permettra de préserver
l’intégrité de l’outil électrique et la sécurité de l’utilisateur.
RÈGLES PARTICULIÈRES DE SÉCURITÉ
ADDITIONNELLES
Consignes générales de sécurité
a ) Cet outil électrique a été conçu pour le meulage,
ponçage, brossage métallique, polissage ou le
tronçonnage. Lire toute directive de sécurité,
consigne, illustration et spécification fournie avec
l’outil électrique. Tout manquement aux directives
suivantes pose des risques de décharges électriques,
d’incendie et/ou de blessures graves.
b ) Les opérations telles que le polissage ne sont pas
recommandées avec cet outil électrique. Toute
opération pour laquelle l’outil n’a pas été conçu comporte
des risques de dommages matériels et corporels.
c ) Ne pas utiliser des accessoires qui n’ont pas été
spécifiquement conçus et recommandés par le
fabricant de l’outil. Le fait que l’accessoire peut être
rattaché à l’outil électrique ne veut pas automatiquement
dire que son utilisation ne posera aucun risque.
d ) La vitesse nominale des accessoires doit être
équivalente ou supérieure à celle recommandée sur
l’étiquette d’avertissement de l’outil. Les accessoires
utilisés à une vitesse plus rapide que leur vitesse nominale
peuvent éclater ou se détacher de l’outil.
e ) Le diamètre externe et l’épaisseur de l’accessoire
utilisé doivent se conformer aux spécifications
de la plaque signalétique de l’outil électrique. Les
accessoires aux spécifications incorrectes ne peuvent être
ni maintenus ni contrôlés de façon adéquate.
f ) Le filetage de montage des accessoires doit
correspondre à celui de l’axe de la meuleuse. Pour
75
Français
g )
h )
i )
j )
k )
l )
76
les accessoires montés avec des brides, l’alésage
de l’accessoire doit correspondre au diamètre de
positionnement de la bride. Les accessoires qui ne
correspondent pas au dispositif de montage de l’outil
électrique ne tournent pas correctement, vibrent de façon
excessive et peuvent provoquer la perte de contrôle de
l’outil.
Ne pas utiliser d’accessoires endommagés. Avant
toute utilisation, vérifier tous les accessoires,
par exemple que les meules abrasives ne sont ni
ébréchées ni fendues, les tampons de soutien ne
sont ni fendus ni usés excessivement, les brosses
métalliques ne comportent aucun élément brisé ou
lâche. En cas de chute, vérifier que l’outil n’a pas été
endommagé et remplacer tout accessoire abîmé.
Après avoir inspecté et installé un accessoire, se
situer, soi-même et tout individu présent, hors du
plan de rotation de l’accessoire et laisser tourner
l’outil une minute à sa vitesse à vide maximale. En
général, tout accessoire endommagé se brisera lors du
temps d’essai.
Porter un équipement de protection individuel. Selon
l’application, utiliser une protection faciale et des
lunettes ou un masque de protection. Si approprié,
porter un masque anti-poussières, une protection
auditive, des gants et un tablier d’atelier capables
de vous protéger contre toute projection abrasive ou
tout fragment. La protection oculaire doit être capable
d’arrêter toute projection de débris engendrés par des
opérations diverses. Le masque anti-poussières doit être
capable de filtrer les particules engendrées par l’opération
en cours. Toute exposition prolongée à un haut niveau de
décibels peut occasionner une perte de l’acuité auditive.
Maintenir à distance toute personne étrangère
au travail en cours. Toute personne à l’intérieure
de l’aire de travail doit porter un équipement de
protection individuel. Des débris provenant de la pièce
à travailler ou d’un accessoire brisé pourraient être éjectés
et causer des dommages corporels au-delà de l’aire de
travail immédiate.
Ne tenez l'outil électrique que par ses surfaces de
préhension isolées lorsque vous intervenez là où
l'organe de coupe peut entrer en contact avec des fils
cachés. Tout contact avec un fil sous tension peut mettre
les parties métalliques exposées de l’outil sous tension et
provoquer un choc électrique à l’utilisateur.
Attendre systématiquement l’arrêt complet
de l’outil avant de le déposer. L’organe rotatif
pourrait s’accrocher à la surface utilisée et rendre l’outil
dangereusement imprévisible.
Ne pas laisser l’outil électrique en marche alors qu’il
est accroché à votre côté. Tout contact accidentel de
l’organe rotatif pourrait faire que ce dernier s’accroche
aux vêtements et qu’un accessoire entre en contact avec
le corps.
m ) Nettoyer régulièrement les orifices d’aération de
l’outil. Le ventilateur du moteur attirera de la poussière
à l’intérieur du boîtier et une accumulation excessive
de poussières métalliques pourrait poser des risques
d’électrocution/incendie.
n ) Ne pas utiliser cet outil électrique à proximité de
matériaux inflammables, car des étincelles pourraient
les enflammer.
o ) Ne pas utiliser d’accessoires nécessitant l’utilisation
d’un réfrigérant fluide. L’utilisation d’eau ou de
tout autre réfrigérant fluide pourrait poser des risques
d’électrocution ou de décharges électriques.
CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
COMPLÉMENTAIRES
Causes et prévention anti-rebonds
Les rebonds sont la conséquence du grippage ou coinçage d’une
meule, d’un tampon de soutien, d’une brosse en rotation ou
de tout autre accessoire. Tout grippage ou coinçage causera
rapidement le blocage de l’accessoire en rotation, ce qui lancera
l’outil non contrôlé dans la direction opposée à l’accessoire en
rotation au point du grippage.
Par exemple, si une meule abrasive reste accrochée ou pincée
dans une pièce à travailler, le bord de la meule engagée au point
de grippage peut s’enfoncer dans la surface du matériau et faire
tressauter ou rebondir la meule. La meule peut alors rebondir vers
ou à l’opposé de l’utilisateur, selon la direction du mouvement de
la meule au point de grippage. Dans ces conditions, il peut aussi
arriver que les meules abrasives se brisent.
Les rebonds proviennent d’une utilisation impropre de l’outil ou de
conditions ou procédures d’exécution incorrectes, et peuvent être
évités en prenant les précautions adéquates énoncées ci-dessous :
a ) Maintenir la scie fermement en positionnant le
corps et les bras de façon à pouvoir résister à toute
force de rebonds. Utiliser systématiquement la
poignée latérale, si fournie avec l’outil, pour un
contrôle maximal de l’outil en cas de rebonds ou
retour de couple au démarrage. L’utilisateur peut
contrôler le retour de couple ou les forces de rebonds si des
précautions adéquates sont prises.
b ) Ne jamais approcher les mains de l’organe rotatif.
L’accessoire pourrait rebondir sur les mains.
c ) Ne pas positionner le corps dans l’espace que
pourrait occuper l’outil en cas de rebonds. Les
rebonds projetteront l’outil dans la direction opposée au
mouvement de la meule au point de grippage.
d ) Prendre des précautions supplémentaires pour
travailler des coins, des bords acérés, etc. Éviter
que l’accessoire sursaute ou reste accroché. Les
coins, bords acérés ou les sursauts ont tendance à retenir
l’accessoire en rotation et causer la perte de contrôle de
l’outil, ou des rebonds.
e ) Ne pas rattacher une lame à chaîne coupante, à
sculpter ou une lame dentée. Ces lames posent des
Français
risques de rebonds fréquents et de perte de contrôle
de l’outil.
Consignes spécifiques de sécurité propres au
polissage et au tronçonnage abrasif
a ) Utiliser uniquement des types de meules
recommandés pour votre outil électrique ainsi
que le carter spécifiquement conçu pour la
meule choisie. Les meules non conçues pour un outil
électrique ne peuvent être adéquatement protégées et
sont dangereuses.
b ) La surface de meulage des disques à moyeu déporté
doit être montée sous le plat de la lèvre du carter.
Un disque mal monté qui dépasse du bord du carter de
protection ne peut pas être correctement protégé.
c ) Le carter doit être soigneusement fixé à l’outil
électrique et placé de façon à optimiser la sécurité,
afin que l’utilisateur soit le moins possible exposé
au disque. Le carter doit protéger l’utilisateur contre des
fragments de disques cassés, le contact accidentel avec
ces derniers et des étincelles qui pourraient enflammer
les vêtements.
d ) Les meules ne doivent être utilisées que pour les
applications recommandées. Par exemple : ne
pas meuler avec la partie latérale d’une meule à
tronçonner. Les meules à tronçonner ont été conçues
pour le meulage périphérique, toute force latérale
appliquée sur ces meules pourrait les faire éclater.
e ) Utiliser systématiquement des brides de meules en
parfait état, de taille et forme adaptées à la meule
choisie. Les brides de meules servent de support aux
meules, réduisant ainsi les possibilités que la meule
se brise. Les brides de meules à tronçonner peuvent
différer des brides de disques à meuler.
f ) Ne pas utiliser de meules émoussées lors de leur
utilisation sur des outils électriques plus gros. Les
meules conçues pour des outils électriques plus gros ne
sont pas adéquates pour les vitesses plus rapides des outils
plus petits, et risqueraient d’éclater.
Consignes spécifiques de sécurité
additionnelles propres au tronçonnage
abrasif
a ) Ne pas gripper la meule à tronçonner ou lui
appliquer une pression excessive. Ne pas tenter
d’effectuer des profondeurs de coupe excessives.
Pousser excessivement la meule augmente la charge
imposée à l’outil, et les possibilités de torsion ou grippage
de la meule dans la coupe, et par conséquent les rebonds
et bris.
b ) Ne pas aligner le corps avec la meule en rotation
ou se placer derrière elle. Lorsque la meule, au point
d’exécution, s’éloigne du corps, tout rebond possible
pourrait propulser la meule en rotation et l’outil électrique
directement sur l’utilisateur.
c ) En cas de grippage de meule, ou si une coupe est
interrompue pour quelque raison que ce soit, arrêter
l’outil électrique et le maintenir immobile jusqu’à
arrêt complet de la meule. Ne jamais tenter de retirer
une meule à tronçonner de la coupe alors qu’elle
est en rotation, pour prévenir tout rebond. Vérifier la
pièce à travailler et prendre les mesures adéquates pour
éliminer toute cause de grippage.
d ) Ne pas reprendre l’opération de coupe dans la pièce.
Laisser la meule tourner à plein régime puis ré-entrer
dans la coupe prudemment. La meule pourrait se
gripper, sortir de la coupe ou effectuer un rebond si l’outil
électrique était remis en marche dans la pièce à travailler.
e ) Soutenir les panneaux, ou toute pièce
surdimensionnée, pour minimiser tout risque de
grippage ou rebond de la meule. Les pièces larges
ont tendance à s’affaisser sous leur propre poids. Un
support doit être installé sous la pièce à travailler, près de
la ligne de coupe, et près des bords, de chaque côté de
la meule.
f ) Prenez des précautions supplémentaires lors de
« coupes de poche » dans des murs existants ou dans
toute zone à visibilité limitée. La meule pourrait couper
des canalisations de gaz ou d’eau, des fils électriques ou
des objets pouvant causer en retour des rebonds.
Consignes spécifiques de sécurité propres au
ponçage
a ) Ne pas utiliser des disques de papier abrasif de taille
excessive. Suivre les recommandations du fabricant
lors de la sélection du papier à poncer. Les feuilles
de papier abrasif de grande taille, dépassant du tampon
ponceur, posent des risques de lacération, et peuvent
faire que le disque s’accroche ou se déchire, ou causer
des rebonds.
Consignes spécifiques de sécurité propres au
brossage métallique
a ) Prendre des précautions, car des fibres métalliques
sont éjectées par la brosse pendant le cours
normal des opérations. Ne pas surcharger les fils
en appliquant une pression excessive sur la brosse.
Les fibres métalliques peuvent facilement pénétrer les
vêtements légers et/ou la peau.
b ) Si l’utilisation d’un carter est recommandée pour le
brossage métallique, protéger la brosse métallique
circulaire ou la brosse de toute interférence avec
ce carter. Le diamètre des brosses métalliques
circulaires ou des brosses, peut se dilater. C" est dû au
travail et aux forces centrifuges.
Consignes de sécurité supplémentaires pour
les meuleuses
a ) Ne pas utiliser les meules de type 11 (à moyeu
déporté) sur cet outil. L’utilisation d’accessoires
inappropriés peut causer des blessures.
77
Français
b ) Toujours utiliser la poignée latérale. Serrez
fermement la poignée. La poignée latérale doit
toujours être utilisée pour conserver le contrôle de l’outil
en permanence.
Risques résiduels
Malgré l’application de la réglementation de sécurité applicable
et la mise en œuvre des dispositifs de sécurité, certains risques
résiduels ne peuvent pas être évités. À savoir :
• Diminution de l’acuité auditive.
• Risques de dommages corporels dus à la projection
de particules.
• Risques de brûlures provoquées par des accessoires chauffant
pendant leur utilisation.
• Risques de dommages corporels dus à un usage prolongé.
• Risques posés par les poussières de substances dangereuses.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner sur une
tension unique. Vérifier systématiquement que la tension de
la batterie correspond bien à la tension indiquée sur la plaque
signalétique. Vérifier également que la tension du chargeur
correspond bien à la tension du secteur.
Votre chargeur DeWALT à double isolation est
conforme à la norme EN60335 ; un branchement à la
terre n’est donc pas nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer par un cordon
spécialement conçu à cet effet, et disponible auprès du service
après-vente DeWALT.
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement
du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) – outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) – outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les outils
portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
N’utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité absolue. Utiliser
une rallonge homologuée compatible avec la tension nominale
du chargeur (consulter la Fiche technique). La section minimale
du conducteur est de 1 mm2 pour une longueur maximale de
30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler systématiquement le
câble sur toute sa longueur.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
Chargeurs
Les chargeurs DeWALT ne nécessitent aucun réglage et sont
conçus pour une utilisation la plus simple possible.
Consignes de sécurité importantes propres
à tous les chargeurs de batteries
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS : ce manuel contient
d’importantes consignes de sécurité et de fonctionnement
78
concernant les chargeurs de batterie compatibles (consulter les
Caractéristiques Techniques).
• Avant d’utiliser le chargeur, lire toutes les instructions et les
marquages d’avertissement sur le chargeur, le bloc batterie et
le produit utilisant le bloc batterie.
AVERTISSEMENT : risque de choc. Ne pas laisser
les liquides pénétrer dans le chargeur. Risque de
choc électrique.
AVERTISSEMENT : nous recommandons l’utilisation d’un
disjoncteur différentiel avec un seuil de déclenchement de
30mA ou moins.
ATTENTION : risque de brûlure. Pour réduire le risque
de blessures, ne charger que des batteries rechargeables
DeWALT. Les autres types de batteries peuvent exploser et
causer des blessures et des dégâts.
ATTENTION : les enfants doivent être surveiller pour
s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
AVIS : sous certaines conditions, lorsque le chargeur est
branché à l’alimentation électrique, les contacts de charge
exposés à l’intérieur du chargeur peuvent être mis en
court-circuit par un corps étranger. Les corps étrangers de
nature conductrice tels que, mais ne se limitant pas à, la
laine d’acier, le papier aluminium ou toute accumulation
de particules métalliques doivent être tenus éloignés des
cavités du chargeur. Débranchez toujours le chargeur de
la prise lorsqu’il n’y a pas de pack batterie dans la cavité.
Débranchez le chargeur avant de le nettoyer.
• NE PAS tenter de charger le bloc batterie avec un
chargeur différent de ceux indiqués dans ce manuel. Le
chargeur et le bloc batterie sont spécifiquement conçus pour
fonctionner ensemble.
• Ces chargeurs ne sont pas prévus pour d’autres
utilisation que la charge des batteries rechargeables
DeWALT. Toute autre utilisation peut causer un risque
d’incendie, de choc électrique ou d’électrocution.
• Ne pas exposer le chargeur à la pluie ou à la neige.
• Pour débrancher le chargeur, tirer sur la fiche et non
sur le cordon. Cela réduira le risque de dégât à la fiche et
au cordon.
• S’assurer que le cordon est placé de sorte qu’on ne
puisse pas marcher dessus, trébucher ou l’endommager
d’une autre manière.
• Ne pas utiliser de rallonge sauf si cela est absolument
nécessaire. Toute utilisation impropre d’une rallonge
peut causer un risque d’incendie, de choc électrique ou
d’électrocution.
• Ne placez aucun objet sur le chargeur et ne le placez pas
sur une surface molle qui pourrait obstruer les fentes
d’aération et entraîner une chaleur interne excessive.
Éloignez le chargeur de toute source de chaleur. Le chargeur
est aéré par des fentes au-dessus et au-dessous du boîtier.
• Ne pas utiliser un chargeur ayant un cordon ou une fiche
endommagés—les faires remplacer immédiatement.
• Ne pas utiliser le chargeur s’il a reçu un choc violent,
s’il est tombé, ou s’il a été autrement endommagé de
Français
•
•
•
•
•
quelque manière que ce soit. Apporter le chargeur à un
centre de réparation agréé.
Ne pas démonter le chargeur ; l’apporter à un centre de
réparation agréé lorsqu’un entretien ou une réparation
est nécessaire Un chargeur mal réassemblé peut entraîner un
risque de choc électrique, d’électrocution ou d’incendie.
Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être
remplacé immédiatement par le fabricant, un agent de
réparation ou une personne qualifiée similaire pour éviter
tout risque.
Débrancher le chargeur de la prise secteur avant de
procéder à son nettoyage. Cette précaution réduira
le risque de choc électrique. Le retrait du bloc batterie ne
réduira pas les risques.
NE JAMAIS tenter de relier 2 chargeurs ensemble.
Le chargeur est conçu pour être alimenté en courant
électrique domestique standard 230 V. Ne pas essayer
de l’utiliser avec n’importe quelle autre tension Cette
directive ne concerne pas le chargeur pour véhicule.
Recharger une batterie (Fig. B)
1. Branchez le chargeur dans une prise appropriée avant
d’insérer le bloc-batterie.
2. Insérez le bloc-batterie 9 dans le chargeur en vous assurant
qu’il soit parfaitement bien en place. Le voyant rouge
(charge) clignote de façon répétée pour indiquer que le
processus de charge a commencé.
3. La fin de la charge est indiquée par le voyant rouge restant
fixe en continu. Le bloc-batterie est alors complètement
rechargé et il peut soit être utilisé, soit être laissé dans le
chargeur. Pour retirer le bloc-batterie du chargeur, enfoncez
le bouton de libération de la batterie 10 sur le bloc batterie.
REMARQUE : Pour garantir les meilleures performances
et la durée de vie des blocs-batteries Li-Ion, rechargez-les
complètement avant la première utilisation.
Fonctionnement du chargeur
Consultez les indicateurs ci-dessous pour connaître l’état de
charge du bloc-batterie.
Indicateurs de charge
charge en cours
pleinement chargée
suspension de charge*
*Le voyant rouge continue à clignoter, mais un voyant jaune
s’allume durant cette opération. Lorsque la batterie a retrouvé
une température appropriée, le voyant jaune s’éteint et le
chargeur reprend la procédure de charge.
Les chargeurs compatibles ne rechargent pas un bloc batterie
défectueux. Le chargeur indique que la batterie est défectueuse
en refusant de s’allumer ou en affichant le dessin clignotant
indiquant un problème sur le bloc ou le chargeur.
REMARQUE : cela peut également signifier un problème sur
un chargeur.
Si le chargeur indique un problème, portez le chargeur et le bloc
batterie pour un test dans un centre d’assistance agréé.
Délai Bloc chaud/froid
Lorsque le chargeur détecte que la batterie est trop chaude
ou trop froide, il démarre automatiquement un délai Bloc
Chaud/Froid, suspendant la charge jusqu’à ce que la batterie
ait atteint la température adéquate. Le chargeur passe ensuite
directement en mode Charge. Cette fonctionnalité permet une
durée de vie maximale de la batterie.
Un bloc-batterie froid se recharge à une cadence plus lente
qu’un bloc-batterie chaud. Le bloc batterie se charge à ce taux
réduit pendant tout le cycle de charge et n’atteint pas le niveau
de charge maximum même si la batterie se réchauffe.
Le chargeur DCB118 est équipé d’un ventilateur conçu pour
refroidir le bloc-batterie. Le ventilateur se met automatiquement
en marche si le bloc-batterie a besoin d’être refroidi. Ne faites
jamais fonctionner le chargeur si le ventilateur ne fonctionne
pas correctement ou si les fentes d’aération sont bouchées. Ne
laissez pénétrer aucun corps étranger à l’intérieur du chargeur.
Système de protection électronique
Les outils XR Li-Ion sont conçus avec un système de protection
électronique qui protège la batterie des surcharges, surchauffes
ou d’être complètement déchargée.
L’outil s’éteint automatiquement si le système de protection
électronique se déclenche. Si cela se produit, placez la
batterie ion lithium sur le chargeur jusqu’à ce qu’elle soit
complètement rechargée.
Fixation murale
Ces chargeurs sont conçus pour être fixés au mur ou pour
être posés à la verticale sur une table ou un établi. En cas de
fixation au mur, placez le chargeur près d’une prise électrique
et loin d’un coin ou de toute autre obstacle qui pourrait gêner
le flux d’air. Utilisez l’arrière du chargeur comme gabarit pour
l’emplacement des vis au mur. Fixez le chargeur à l’aide de
vis pour cloisons sèches (achetées séparément) d’au moins
25,4 mm de long avec un diamètre de tête de 7 et 9 mm,vissées
dans du bois à une profondeur optimale laissant ressortir
environ 5,5 mm de la vis. Alignez les fentes à l’arrière du
chargeur avec les vis qui dépassent et insérez-les complètement
ces dernières dans les fentes.
Consignes de nettoyage du chargeur
AVERTISSEMENT : risque de choc. Débranchez le
chargeur de la prise de courant avant le nettoyage.
La saleté et la graisse peuvent être éliminées de l’extérieur
du chargeur avec un chiffon ou une brosse souple
non métallique. N’utilisez ni eau, ni autre solution de
nettoyage. Ne laissez jamais aucun liquide pénétrer à
l’intérieur de l’appareil et n’immergez jamais aucune pièce
de l’appareil dans aucun liquide.
79
Français
Batteries
Consignes de sécurité importantes propres
à toutes les batteries
Pour commander une batterie de rechange, s’assurer d’inclure
son numéro de catalogue et sa tension.
La batterie n’est pas totalement chargée en usine. Avant
d’utiliser la batterie et le chargeur, lire les consignes de sécurité
ci-dessous. Puis suivre la procédure de charge ci-après.
LIRE TOUTES CES CONSIGNES
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne pas charger ou utiliser une batterie dans un milieu
déflagrant, comme en présence de liquides, gaz ou
poussières inflammables. Insérer ou retirer le bloc-pile du
chargeur peut enflammer la poussière ou des émanations.
Ne jamais forcer le bloc batterie dans le chargeur.
Ne modifier le bloc batterie d’aucune manière que ce
soit pour le faire entrer sur un chargeur incompatible,
car le bloc batterie peut se casser et causer de
graves blessures.
Charger le bloc batterie uniquement dans les
chargeurs DeWALT.
NE PAS l’éclabousser ou l’immerger dans l’eau ou
d’autres liquides.
Ne pas ranger ou utiliser l’outil et le bloc-piles dans des
endroits où la température peut atteindre ou excéder
40 ˚C (104 ˚F) (comme dans les remises extérieures ou
les bâtiments métalliques l’été).
Ne pas incinérer la batterie même si elle est sévèrement
endommagée ou complètement usagée, car elle pourrait
exploser au contact des flammes. Au cours de l’incinération
des batteries au lithium-ion, des vapeurs et matières toxiques
sont dégagées.
En cas de contact du liquide de la batterie avec la peau,
la rincer immédiatement au savon doux et à l’eau claire.
En cas de contact oculaire, rincer l’œil ouvert à l’eau claire une
quinzaine de minutes, ou jusqu’à ce que l’irritation cesse. Si des
soins médicaux sont nécessaires, noter que l’électrolyte de la
batterie est composé d’un mélange de carbonates organiques
liquides et de sels de lithium.
Le contenu des cellules d’une batterie ouverte pourrait
causer une irritation des voies respiratoires. Dans cette
éventualité, exposer l’individu à l’air libre. Si les symptômes
persistent, consulter un médecin.
AVERTISSEMENT : risques de brûlures. Le liquide de la
batterie pourrait s’enflammer s’il est exposé à des étincelles
ou à une flamme.
AVERTISSEMENT : ne jamais tenter d’ouvrir le bloc
batterie pour quelque raison que ce soit. Si le boîtier du
bloc batterie est fissuré ou endommagé, ne pas l’insérer
dans un chargeur Ne pas écraser, laisser tomber, ou
endommager le bloc batterie. Ne pas utiliser un bloc
batterie ou un chargeur ayant reçu un choc violent, étant
tombé, ayant été écrasé ou endommagé de quelque
façon que ce soit (par ex. percé par un clou, frappé d’un
coup de marteau, piétiné). Risque de choc électrique
80
ou d’électrocution. Les blocs batterie endommagés
doivent être renvoyés à un centre de réparation pour y
être recyclés.
AVERTISSEMENT : risque d’incendie. Ne rangez et ne
transportez pas le bloc-batterie s’il est possible que
des objets métalliques entrent en contact avec les
bornes de la batterie. Ne placez par exemple pas le blocbatterie dans des tabliers, poches, boîtes à outils, boîtes
de kits d’accessoires, tiroirs, etc. en présence de clous, vis,
clés, etc.
ATTENTION : après utilisation, ranger l’outil, à plat,
sur une surface stable là où il ne pourra ni faire
tomber ni faire trébucher personne. Certains outils
équipés d’un gros bloc batterie peuvent tenir à la verticale
sur celui-ci, mais manquent alors de stabilité.
Transport
AVERTISSEMENT : risque d’incendie. Le transport
des batteries peut causer un incendie si les bornes de la
batterie entrent accidentellement en contact avec des
matériaux conducteurs. Lors du transport des batteries,
assurez-vous que les bornes de la batterie sont protégées
et bien isolées des matériaux avec lesquels elles pourraient
entrer en contact et qui pourraient provoquer un courtcircuit.
Les batteries DeWALT sont conformes à toutes les
réglementations d’expédition applicables comme prescrit
par les normes industrielles et juridiques qui incluent les
recommandations de l’ONU pour le transport des marchandises
dangereuses, les réglementations relatives aux marchandises
dangereuses de l’International Air Transport Association
(IATA), les réglementations de l’International Maritime
Dangerous Goods (IMDG) et l’accord européen concernant
le transport international de marchandises dangereuses sur
route (ADR). Les cellules et les batteries ion lithium ont été
testées conformément à la section 38,3 des recommandations
de l’ONU pour les tests et critères relatifs au transport des
marchandises dangereuses.
Dans la plupart des cas, l’envoi d’un bloc-batterie DeWALT ne
sera pas soumis à la classification réglementée de classe 9 pour
les matières dangereuses. En règle générale, seuls les envois
contenant une batterie Lithium-Ion d’une énergie nominale
supérieure à 100 Watts/heure (Wh) nécessitent une expédition
réglementée de classe 9. L’énergie nominale en Watts/heure de
toutes les batteries Lithium-Ion est indiquée sur l’emballage. De
plus, en raison de la complexité de la réglementation, DeWALT
ne recommande pas l’expédition aérienne de blocs-batteries
seuls, peu importe le wattage/heure nominal. Les envois d’outil
avec batterie (kit combiné) peuvent être faits par avion si le
wattage/heure nominal du bloc-batterie n’excède pas 100 Wh.
Que l’expédition soit exemptée ou réglementée, l’expéditeur
a la responsabilité intégrale de consulter les dernières
réglementations relatives à l’emballage, à l’étiquetage/au
marquage et aux exigences de documentation.
Les informations fournies dans cette section du manuel sont
fournies en bonne foi et sont considérées précises au moment
de la rédaction de ce document. Toutefois, aucune garantie
Français
explicite ou implicite ne peut être fournie. L’acheteur a la
responsabilité de s’assurer que ses activités sont conformes aux
réglementations applicables.
Transport de la batterie FLEXVOLTTM
La batterie FLEXVOLTTM DeWALT dispose de deux modes :
Utilisation et Transport.
Mode Utilisation : Lorsque la batterie FLEXVOLTTM est seule
ou dans un produit DeWALT 18V, elle fonctionne comme une
batterie de 18 V. Lorsque la batterie FLEXVOLTTM est dans un
produit 54V ou 108V (deux batteries de 54V), elle fonctionne
comme une batterie de 54V.
Mode Transport : Lorsque le cache est
fixé sur la batterie FLEXVOLTTM, elle est
en mode Transport. Gardez le cache en
place pour expédier la batterie.
En mode Transport, les chaînes des cellules sont déconnectées
électriquement à l’intérieur du bloc pour en faire 3 batteries
de plus faible wattage-heure (Wh) comparées à une seule
batterie au wattage-heure plus élevé. Le fait de répartir l’énergie
consommée du bloc en 3 batteries peut exempter le bloc de
certaines réglementations en matière de transport qui sont
imposées pour les batteries dont l’énergie consommée est
plus élevée.
La puissance en Wh pour le transport peut par exemple être
de 3 x 36 Wh, représentant 3 batteries de 36 Wh chacune.
La puissance d'utilisation en Wh peut être de 108 Wh (sous
entendue, 1 batterie).
Exemple de marquage pour l’utilisation et le transport
Recommandations de stockage
1. Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et sec, à l’abri
de toute lumière solaire directe et de tout excès de
température. Pour des performances et une durée de vie
optimales, entreposer les batteries à température ambiante
après utilisation.
2. Pour un stockage prolongé, il est recommandé de conserver
la batterie complètement chargée dans un lieu frais et sec,
hors du chargeur pour de meilleurs résultats.
REMARQUE : les blocs batterie ne doivent pas être stockés
complètement déchargés. Le bloc batterie devra être rechargé
avant l’utilisation.
Étiquettes sur le chargeur et la batterie
En plus des pictogrammes utilisés dans ce manuel, les
étiquettes sur le chargeur et le bloc batterie peuvent montrer les
pictogrammes suivants :
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
Consulter la Fiche technique pour les temps
de charge.
e pas mettre en contact avec des
N
objets conducteurs.
Ne pas recharger une batterie endommagée.
Ne pas exposer à l’eau.
R emplacer systématiquement tout
cordon endommagé.
Recharger seulement entre 4 ˚C et 40 ˚C.
Utiliser uniquement à l’intérieur.
ettre la batterie au rebut conformément à la
M
réglementation en matière d’environnement.
R echarger les blocs batterie DeWALT uniquement
avec les chargeurs DeWALT appropriés. La
recharge des blocs batterie différents des
batteries DeWALT appropriées avec un chargeur
DeWALT peut entraîner leur explosion ou d’autres
situations dangereuses.
Ne jetez pas le bloc batterie au feu.
UTILISATION (sans cache de transport). Exemple :
Puissance en Wh de 108 Wh (1 batterie de 108 W).
TRANSPORT (avec cache de transport intégré).
Exemple : Puissance en Wh de 3 x 36 Wh (3
batteries de 36 Wh).
Type de Batterie
Le DCG406 fonctionne avec un bloc batterie de 18 volts.
Ces blocs batterie peuvent être utilisés : DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187,
DCB546, DCB547. Consultez les Caractéristiques techniques
pour plus d’informations.
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 Meuleuse angulaire
1Carter
1 Poignée latérale anti-vibrations
1Bride-support
1 Écrou de blocage fileté
1 Clé hexagonale
1 Bloc batterie Li-ion (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 modèles)
2 Blocs batterie Li-Ion (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 modèles)
3 Blocs batterie Li-Ion (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 modèles)
1 Notice d’instructions
81
Français
•
•
Vérifier que l’appareil et ses pièces ou accessoires n’ont pas été
endommagés lors du transport.
Prendre le temps de lire attentivement et comprendre cette
notice d’instructions avant toute utilisation de l’appareil.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
Porter un dispositif de protection auditive.
Porter un dispositif de protection oculaire.
Emplacement de la Date Codée de
Fabrication (Fig. D)
La date codée de fabrication 15 , qui comprend aussi l’année de
fabrication, est imprimée sur le boîtier.
Exemple :
2017 XX XX
Année de fabrication
Description (Fig. A)
AVERTISSEMENT : ne jamais modifier l’outil électrique
ni aucun de ses composants. Il y a risques de dommages
corporels ou matériels.
1 Interrupteur à palette
2 Levier de déverrouillage
3 Bouton de verrouillage de l’axe
4 Axe
5 Bride-support
6 Bride de verrouillage
7 Carter de protection
8 Levier de libération du carter
9 Bloc-batterie
10 Bouton de libération de la batterie
Utilisation prévue
Votre meuleuse d’angle sans fil a été conçue pour le
tronçonnage, le meulage, le ponçage et le brossage
métallique professionnels.
N’UTILISEZ PAS de disques de meulage autres que ceux à
moyeu déporté et des disques à lamelles.
NE L’UTILISEZ PAS dans un environnement humide ou en
présence de liquides ou de gaz inflammables.
Votre meuleuse d’angle sans fil est un outil
électrique professionnel.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une supervision est
nécessaire auprès de tout utilisateur non expérimenté.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par des
personnes (y compris les enfants) dont les capacité
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou
qui manquent d’expérience ou d’aptitudes, sauf si ces
82
personnes sont surveillées par une autre personne
responsable de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.
Caractéristiques
Kickback Brake™
En cas de pincement, de blocage ou de coincement, le système
de freinage électronique s’enclenche pour rapidement arrêter le
disque de la meuleuse et éteindre cette dernière. L’interrupteur
doit être relâché puis enfoncé pour redémarrer l’outil.
Protection contre les surcharges PowerOFF™
L’alimentation électrique est réduite en cas de sursollicitation
du moteur. En cas de sursollicitation prolongée du moteur,
l’outil s’arrête. L’interrupteur doit être relâché puis enfoncé pour
redémarrer l’outil. L’outil s’arrête à chaque fois que la sollicitation
atteint la valeur de surcharge définie (point de coupure du
moteur). Si les arrêts liés à la surcharge persistent, exercez
moins de force/poids sur l’outil jusqu’à ce qu’il fonctionne sans
atteindre le niveau de surcharge.
Poignée latérale anti-vibrations
La poignée latérale anti-vibrations offre un confort
supplémentaire en absorbant les vibrations provoquées par
l’outil.
Fonction Démarrage en douceur
La fonction Démarrage en douceur permet d’augmenter la
vitesse progressivement et d’éviter la secousse initiale du
démarrage. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour
travailler dans des espaces réduits.
Perte de tension
La fonction Perte de tension stoppe le redémarrage de la
meuleuse sans que l’interrupteur ne soit actionné en cas de
coupure de l’alimentation électrique.
Embrayage électronique
L’embrayage électronique à limitation de couple réduit la
réaction de couple maximum transmise à l’utilisateur en cas de
coincement d’un disque. Cette fonction évite aussi le calage des
engrenages et du moteur électrique. L’embrayage limiteur de
couple a été réglé en usine et ne peut être ajusté.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute pièce ou tout accessoire.
Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
AVERTISSEMENT : utiliser exclusivement des batteries et
chargeurs DeWALT.
Insertion et retrait du bloc batterie de l’outil
(Fig. B)
REMARQUE : pour un résultat optimal, assurez-vous que le bloc
batterie 9 est complètement chargé.
Français
Pour installer le bloc batterie dans la
poignée de l’outil
1. Alignez le bloc batterie 9 avec le rail à l’intérieur de la
poignée de l’outil (Fig. B).
2. Faites-le coulisser dans la poignée jusqu’à ce qu’il soit
correctement logé dans l’outil et vérifiez qu’il ne se
libère pas.
Pour démonter le bloc batterie de l’outil
1. Appuyer sur le bouton de libération de la batterie 10 et tirer
fermement le bloc batterie hors de la poignée de l’outil.
2. Insérer le bloc batterie dans le chargeur comme décrit dans
la section du chargeur de ce manuel.
Témoin de charge des blocs batterie
(Fig. B)
Certains blocs batterie DeWALT incluent un témoin de charge
composé par trois voyants verts qui indiquent le niveau de
charge restant dans le bloc batterie.
Pour activer le témoin de charge, maintenir enfoncé le bouton
du témoin de charge. Une combinaison de trois voyants verts
s’allume pour indiquer le niveau de charge restant. Lorsque
le niveau de charge de la batterie est au-dessous de la limite
utilisable, le témoin de charge ne s’allume pas et la batterie doit
être rechargée.
REMARQUE : le témoin de charge est uniquement une
indication de la charge restant dans le bloc batterie. Il n’indique
pas la fonctionnalité de l’outil et peut être sujet à des variations
selon les composants du produit, la température et l’application
de l’utlisateur final.
Fixer la poignée latérale (Fig. C)
AVERTISSEMENT : avant d’utiliser l’outil, vérifiez que la
poignée est fermement fixée.
Vissez fermement la poignée latérale 11 dans l’un des trous
situés de part et d’autre du carter d’engrenage. La poignée
latérale doit toujours être utilisée afin de garder en permanence
le contrôle de l’outil.
Pivoter le carter d’engrenage (Fig. A)
Afin d’améliorer le confort de l’utilisateur, le carter d’engrenage
pivote à 90° pour les opérations de coupe.
1. Retirez les quatre vis qui fixent les coins du carter
d’engrenage sur le bloc-moteur.
2. Sans séparer le carter d’engrenage du bloc-moteur,
faites pivoter la tête du carter d’engrenage jusqu’à la
position voulue.
REMARQUE : Si le carter d’engrenage et bloc-moteur sont
écartés de plus de 3,17 mm (1/8»), l’outil doit être révisé et
réassemblé dans un centre d’assistance DeWALT. Ne pas faire
effectuer cette révision peut entraîner l’endommagement du
moteur et du palier.
3. Réinstallez les vis pour fixer le carter d’engrenage sur le blocmoteur. Serrez les vis à un couple de 12,5 in.-lbs. Un serrage
excessif pourrait arracher le filetage des vis.
Carters de protection
ATTENTION : les carters de protection doivent être
utilisés avec tous les disques de meulage, disques
de tronçonnage, disques de ponçage à lamelles,
brosses métalliques et disques-brosses. Cet outil ne
peut être utilisé sans protection qu’en cas de ponçage avec
des disques de ponçage classiques. Consultez la Figure A
pour savoir quels carters de protection sont fournis avec
l’appareil. Certaines applications peuvent nécessiter l’achat
d’un carter de protection adapté auprès de votre revendeur
local ou d’un centre d’assistance agréé.
REMARQUE : Le meulage et la découpe en bordures peuvent
être réalisés avec des disques de type 27 conçus spécifiquement
pour ces opérations ; les disques de 6,35 mm d’épaisseur sont
conçus pour meuler des surfaces mais l’étiquette signalétique
du fabricant des disques plus fins de type 27 doit être contrôlée
pour savoir s’ils peuvent être utilisés pour le meulage de surfaces
ou uniquement pour le meulage/la découpe en bordures. Un
carter de protection de type 1 doit être utilisé avec tous les
disques avec lesquels le meulage de surface est interdit. Les
découpes peuvent également être réalisées en utilisant un
disque de type 41 et un carter de protection de type 1.
REMARQUE : Voir le Tableau des accessoires pour sélectionner
la bonne combinaison carter de protection / accessoire.
Installer et régler le carter de protection OneTouchTM (Fig. D)
AVERTISSEMENT : afin de réduire tout risque de
blessures graves, éteignez l’outil et retirez le blocbatterie avant d'effectuer tout réglage ou avant de
retirer/installer tout équipement ou accessoire. Un
démarrage accidentel peut provoquer des blessures.
Régler le carter de protection
Pour régler le carter de protection, le levier de libération du
carter 8 s’engage dans l’un des trous d’alignement 14 sur le
collier du carter grâce à un mécanisme à cliquet.
Le côté incliné est amené jusqu’au trou d’alignement
suivant lorsque le carter est tourné dans le sens des aiguilles
d’une montre (axe face à l’utilisateur) mais il se verrouille
automatiquement dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre.
Installer le carter de protection (Fig. D)
1. Enfoncez le levier de libération du carter de protection 8 .
2. Tout en maintenant le levier de libération du carter ouvert,
alignez les pattes 12 du carter avec les gentes 13 sur le
carter d’engrenage.
3. Tout en gardant le levier de libération du carter ouvert,
abaissez le carter jusqu’à ce que les pattes du carter
s’engagent, et faites-les tourner dans les encoches du carter
d’engrenage. Relâchez le levier de libération du carter.
4. L’axe faisant face à l’utilisateur, faites pivoter le carter de
protection dans le sens des aiguilles d’une montre, jusqu’à
la position de travail voulue. Enfoncez et maintenez le levier
de libération du carter 8 pour pouvoir tourner le carter de
protection dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
83
Français
REMARQUE : Le corps du carter de protection doit
se trouver entre l’axe et l’utilisateur pour offrir une
protection maximale.
Le levier de libération du carter doit s’enclencher dans
l’un des orifices d’alignement 14 sur le collier du carter
de protection. Cela permet de garantir que le carter de
protection est correctement fixé.
5. Pour retirer le carter de protection, suivez les étapes 1 à 3 de
ces instructions dans l’ordre inverse.
Brides et Disques
Installer des disques sans moyeu (Fig. E)
AVERTISSEMENT : Le fait de ne pas correctement
installer la bride/ l’écrou de fixation ou le disque peut
engendrer de graves blessures (ou endommager l’outil ou
le disque).
ATTENTION : les brides fournies doivent être utilisées avec
des disques de meulage de type 27 et 42 et des disques de
tronçonnage de type 41 dont le centre est bombé. Voir le
Tableau des accessoires pour avoir plus d’informations.
AVERTISSEMENT : un carter de protection fermé de
disque à tronçonner bilatéral est obligatoire pour utiliser
des disques à tronçonner.
AVERTISSEMENT : l’utilisation d’une bride ou d’un carter
endommagé ou l’utilisation d’une bride ou d’un carter
non adapté peut engendrer des blessures par rupture du
disque ou contact avec le disque. Voir le Tableau des
accessoires pour avoir plus d’informations.
1. Placez l’outil sur une table, carter vers le haut.
2. Installez la bride-support 5 sur l’axe 4 , centre surélevé
(pilote) face au disque. Enfoncez la bride-support en place.
3. Placez le disque 19 contre la bride-support en centrant le
disque sur la partie centrale bombée (pilote) de la bridesupport.
4. Tout en appuyant sur le bouton de verrouillage de l’axe
avec les renfoncements hexagonaux orientés à l’opposé du
disque, vissez la bride de verrouillage 6 sur l’axe de façon
que les pattes s’engagent dans les deux fentes sur l’axe.
5. Tout en appuyant sur le bouton de verrouillage de l’axe,
serrez la bride de verrouillage 6 à la main ou à l’aide de la
clé fournie. (N’utilisez la bride de verrouillage qu’à condition
qu’elle soit en parfait état.) Consultez la section Tableau des
accessoires pour en savoir plus sur la bride.
6. Pour démonter le disque, suivez la procédure ci-dessus dans
l’ordre inverse.
Montage de patins-supports de ponçage
(Fig. F)
REMARQUE : L’utilisation d’un carter de protection avec des
disques de ponçage nécessitant des patins-supports, souvent
appelés disques en résine de fibre, n’est pas nécessaire. Du
fait qu’un carter de protection ne soit pas nécessaire avec
ce type d’accessoires, il se peut que le carter ne s’adapte pas
correctement, s’il est utilisé.
84
AVERTISSEMENT : le positionnement incorrect de la
bride, de l’écrou de fixation ou du disque peut engendrer
de graves blessures (ou endommager l’outil ou le disque).
AVERTISSEMENT : un carter adapté doit être remonté
pour les opérations avec disque de meulage, de
tronçonnage, de ponçage à lamelles, brosse métallique ou
disque-brosse.
1. Installez ou vissez le patin-support 16 sur l’arbre.
2. Placez le disque de ponçage 17 sur le patin-support 16 .
3. Tout en enfonçant le dispositif de verrouillage de l’arbre 3 ,
vissez l’écrou de blocage 18 sur l’arbre, en guidant le
moyeu surélevé de l’écrou de blocage au centre du disque
et du patin-support.
4. Serrez l’écrou de blocage à la main. Enfoncez ensuite le
bouton de verrouillage de l’arbre tout en tournant le disque
de ponçage jusqu’à ce que ce dernier et l’écrou de blocage
soient bien ajustés.
5. Pour retirer le disque, saisissez et tournez le patin-support et
le patin de ponçage tout en maintenant enfoncé le bouton
de verrouillage de l’arbre.
Montage et démontage de disques à
moyeu (Fig. A)
Les disques à moyeu se montent directement sur l’arbre fileté.
Le filetage de l’accessoire doit correspondre à celui de l’arbre.
1. Retirez la bride-support en la tirant hors de l’outil.
2. Vissez le disque sur l’arbre 4 à la main.
3. Appuyez sur le bouton de verrouillage de l’arbre 3 et
utilisez une clé pour serrer le moyeu du disque.
4. Suivez la procédure ci-dessus dans l’ordre inverse pour
retirer le disque.
AVIS : si le disque n’est pas correctement en place avant de
mettre l’outil en marche, il y a risque d’endommager l’outil
ou le disque.
Montage de brosses métalliques et de
disques-brosses (Fig. A)
AVERTISSEMENT : le positionnement incorrect de la
bride, de l’écrou de fixation ou du disque peut engendrer
de graves blessures (ou endommager l’outil ou le disque).
ATTENTION : afin d’éviter le risque de blessures,
portez des gants de travail quand vous manipulez
des brosses métalliques ou des disques-brosses. Ils
peuvent devenir tranchants.
ATTENTION : afin de réduire le risque
d’endommagement de l’outil, les disques et les
brosses ne doivent pas toucher le carter au moment
de leur installation ou pendant l’utilisation. Des
dommages indétectables peuvent se produire sur
l’accessoire, entraînant la fragmentation des brins du
disque ou de la brosse.
Les brosses métalliques ou les disques-brosses se montent
directement sur l’arbre fileté sans brides. Utilisez uniquement
des brosses métalliques ou disques-brosses dotés d’un moyeu
fileté. Ces accessoires sont disponibles en option chez votre
revendeur ou dans un centre d’assistance agréé.
Français
1. Placez l’outil sur une table, carter vers le haut.
2. Vissez le disque sur l’arbre à la main.
3. Enfoncez le bouton de verrouillage de l’arbre 3 et utilisez
une clé sur le moyeu du disque-brosse ou de la brosse
métallique pour les serrer.
4. Pour démonter le disque, suivez la procédure ci-dessus dans
l’ordre inverse.
AVIS : afin de réduire le risque d’endommagement de
l’outil, installez correctement le moyeu du disque avant de
mettre l’outil en marche.
Avant tout utilisation
• Installez le carter et le disque ou la meule appropriés.
N’utilisez aucun disque ou meule excessivement émoussé.
• Assurez-vous que la bride-support et la bride de verrouillage
sont correctement installées. Suivez les instructions fournies
dans le Tableau des accessoires.
• Assurez-vous que le disque ou la meule tourne dans le sens
des flèches marquées sur l’accessoire et l’outil.
• Ne pas utiliser d’accessoires endommagés. Avant toute
utilisation, vérifier tous les accessoires, par exemple que
les meules abrasives ne sont ni ébréchées ni fendues,
les tampons de soutien ne sont ni fendus ni usés
excessivement, les brosses métalliques ne comportent
aucun élément brisé ou lâche. En cas de chute, vérifier que
l’outil n’a pas été endommagé et remplacer tout accessoire
abîmé. Après avoir inspecté et installé un accessoire, se
situer, soi-même et tout individu présent, hors du plan de
rotation de l’accessoire et laisser tourner l’outil une minute
à sa vitesse à vide maximale. En général, tout accessoire
endommagé se brisera lors du temps d’essai.
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : respecter systématiquement les
consignes de sécurité et les normes en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute pièce ou tout accessoire.
Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
AVERTISSEMENT :
• s’assurer que le matériau à meuler ou à tronçonner est
fermement arrimé.
• fixer et soutenir l’ouvrage. Utilisez les pinces ou un étau
pour fixer et soutenir l’ouvrage sur une plateforme
stable. Il est important pour serrer et soutenir l’ouvrage
de manière sûre afin d’éviter le mouvement de
l’ouvrage et la perte de contrôle. Le mouvement de
l’ouvrage ou la perte de contrôle peuvent représenter
un risque et causer des blessures personnelles.
• portez toujours des gants de travail appropriés lors de
l’utilisation de cet outil.
• l’engrenage devient très chaud pendant l’utilisation.
•
•
•
•
•
•
•
appliquer seulement une pression légère sur l’outil. Ne
pas exercer de pression latérale sur le disque.
installez toujours le carter de protection et le disque
ou la meule adaptés. N’utilisez aucun disque ou meule
excessivement émoussé.
éviter toute surcharge. Après un effort important
de l’outil électrique, faire fonctionner ce dernier
à vide pendant plusieurs minutes pour refroidir
l’accessoire. Ne pas toucher les disques de meulage
et de tronçonnage avant qu’ils ne soient refroidis. Les
disques peuvent devenir très chaud durant le travail.
ne jamais travailler avec la meule boisseau sans carter
de protection approprié en place.
ne pas utiliser l’outil électrique avec un support
de découpe.
ne jamais utiliser de tampon avec des produits
abrasifs liés.
soyez prudent, la meule continue de tourner une fois
que l’outil est arrêté.
Position correcte des mains (Fig. G)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommages
corporels graves, adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, maintenir fermement
et SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour anticiper toute
réaction soudaine de sa part.
La position correcte des mains requiert une main sur la poignée
latérale 11 , et l’autre sur le boîtier de l’outil, comme illustré en
Figure G.
Interrupteur à palette (Fig. A)
ATTENTION : maintenir la poignée latérale et le corps
de l’outil fermement pour garder le contrôle de l’outil au
démarrage et pendant son utilisation, et ce, jusqu’à arrêt
complet de la meule ou de l’accessoire. Avant de poser
l’outil, s’assurer que la meule s’est complètement arrêtée
de tourner.
REMARQUE : pour réduire tout mouvement inattendu de
l’outil, ne pas arrêter ou démarrer l’outil lorsqu’il est en contact
avec une surface quelconque. Laisser la meuleuse à disque
tourner à plein régime avant de la mettre en contact avec la
surface à travailler. Retirer l’outil de la pièce à travailler avant de
l’arrêter. Laisser l’outil s’arrêter complètement de tourner avant
de le poser.
1. Pour mettre l’outil en marche, poussez le levier de
verrouillage 2 vers l’arrière de l’outil, puis appuyez sur
l’interrupteur à palette 1 . L’outil fonctionnera tant que
l’interrupteur restera appuyé.
2. Pour arrêter l’outil, relâchez l’interrupteur à gâchette.
Bouton de blocage de l’arbre (Fig. A)
Le bouton de blocage de l’arbre 3 est destiné à empêcher
la broche de tourner lors de l’installation ou du retrait de la
meule. N’utilisez le bouton de blocage de l’arbre que lorsque
l’outil est à l’arrêt, débranché du secteur, et après arrêt complet
du moteur.
85
Français
AVIS : pour réduire tout risque de dommages matériels,
ne pas actionner le bouton de blocage de l’arbre alors
que l’outil est en marche. L’outil pourrait non seulement
être endommagé mais tout accessoire installé pourrait se
détacher et poser des risques de dommages corporels.
Pour actionner le verrouillage, appuyez sur le bouton de
blocage de l’arbre puis faites tourner la broche jusqu’à la
bloquer complètement.
Meulage de surface, ponçage et brossage
ATTENTION : utilisez toujours un carter de
protection adapté, conformément aux instructions
de ce manuel.
Pour intervenir sur la surface de la pièce à travailler :
1. Laissez l’outil atteindre son plein régime avant de le mettre
en contact avec la surface à travailler.
2. Appuyez un minimum sur la surface et laissez l’outil
fonctionner à grande vitesse. La capacité de retrait
de matière est meilleure lorsque l’outil fonctionne à
grande vitesse.
Angle
3. Conservez un angle adapté entre l’outil et la surface
à travailler. Consultez le diagramme relatif à la
fonction spécifique.
Fonction
Meulage
Ponçage avec disque à lamelles
Ponçage avec patin-support
Brossage métallique
Angle
20˚ à 30˚
5˚ à 10˚
5˚ à 15˚
5˚ à 10˚
4. Maintenez le contact entre le bord du disque et la surface
à travailler.
-- Pour le meulage, le ponçage avec disque à lamelle ou
le brossage métallique, déplacez l’outil en permanence
d’avant en arrière pour ne pas creuser la surface
à travailler.
-- Pour le ponçage avec un patin-support, déplacez l’outil
en permanence en lignes droites pour ne pas brûler ou
rayer la surface à travailler.
REMARQUE : Laisser l’outil sans mouvement sur la surface de
travail, endommage la pièce à travailler.
5. Soulevez l’outil de la surface à travailler avant de l’arrêter.
Laissez l’outil s’arrêter complètement de tourner avant de
le poser.
ATTENTION : faites particulièrement attention quand
vous intervenez sur les bords, car la meuleuse peut se
déplacer de façon soudaine.
86
Précautions à prendre lors d’intervention
sur des pièces peintes
1. Le ponçage ou le brossage de peinture à base de plomb
N’EST PAS RECOMMANDÉ en raison de la difficulté à
contrôler les poussières contaminées. Les enfants et
les femmes enceintes courent le plus grand risque
d’empoisonnement par le plomb.
2. Étant donnée la difficulté à pouvoir déterminer si une
peinture contient ou non du plomb sans analyse chimique,
nous recommandons les précautions suivantes lors du
ponçage de toutes les peintures :
Sécurité des personnes
1. Les enfants et les femmes enceintes ne doivent pas pénétrer
dans la zone de travail lors du ponçage ou du brossage de
peinture et tant que le nettoyage n’est pas terminé.
2. Toutes les personnes pénétrant dans la zone de travail
doivent porter un masque anti-poussières ou un appareil
respiratoire. Le filtre doit être remplacé tous les jours ou dès
que l’utilisateur a du mal à respirer.
REMARQUE : N’utilisez que des masques appropriés pour
le travail avec la poussière et les fumées de peintures au
plomb. Les masques à peinture ordinaires n’offrent pas une
telle protection. Prenez conseil auprès de votre quincaillerie
concernant les masques à poussières agréés NIOSH.
3. NE MANGEZ, NE BUVEZ et NE FUMEZ PAS dans la zone
de travail afin d’éviter d’ingérer des particules de peinture
contaminées. Les utilisateurs doivent se laver et procéder
à un nettoyage AVANT de manger, de boire ou fumer. Les
aliments et les cigarettes ne doivent pas être laissés dans la
zone de travail si la poussière peut s’y déposer.
Sécurité pour l’environnement
1. La peinture doit être retirée de manière à réduire au
minimum la quantité de poussière générée.
2. Les zones où le retrait de peinture a lieu doivent être
scellées avec des bâches en plastique d’une épaisseur de
4 millimètres.
3. Le ponçage doit être effectué de manière à réduire
l’entraînement de poussière de peinture hors de la zone
de travail.
Nettoyage et mise au rebut
1. Toutes les surfaces de la zone de travail doivent être aspirées
et nettoyées à fond, chaque jour et pendant toute la durée
du travail de ponçage. Les sacs filtrants des aspirateurs
doivent être remplacés fréquemment.
2. Les bâches de protection en plastique doivent être
rassemblées et jetées avec les poussières, copeaux et
autres débris. Elles doivent être placées dans des récipients
étanches et jetées selon les procédures habituelles de
collecte des déchets.
Pendant le nettoyage, les enfants et les femmes enceintes
doivent être tenus éloignés de la zone de travail.
3. Tous les jouets, meubles lavables et ustensiles utilisés par
les enfants doivent être lavés à fond avant de pouvoir
être réutilisés.
Français
Meulage et découpe des bords
AVERTISSEMENT : n’utilisez pas de disques de meulage/
tronçonnage de bords pour les opérations de meulage
de surface, car ces disques ne sont pas conçus pour les
pressions latérales provoquées par le meulage de surface.
Une rupture du disque et des blessures peuvent se produire.
ATTENTION : les disques utilisés pour le meulage et la
découpe des bords peuvent rompre ou rebondir s’ils sont
courbés ou tordus pendant l’utilisation de l’outil. Pendant
toutes les opérations de meulage/découpe de bords, le
côté ouvert du carter de protection doit toujours être
positionné à l’opposé de l’utilisateur.
AVIS : le meulage/la découpe de bords avec un
disque de type 27 doit être limité aux découpes et à la
réalisation d’entailles peu profondes - moins de 13 mm
de profondeur lorsque le disque est neuf. Réduisez la
profondeur de découpe/d’entaillage proportionnellement
à la réduction du rayon du disque, suivant son usure.
Consultez le Tableau des accessoires pour avoir plus
d’informations. Le meulage/la découpe de bords avec
un disque de type 41 nécessite l’utilisation d’un carter de
protection de type 1.
La machine doit toujours être utilisée avec un mouvement de
meulage vers le haut. Dans le cas contraire, il existe un risque
d’être poussé de manière incontrôlée hors de la découpe.
Lors de la découpe de profilés et de barres carrées, il convient de
commencer par la section la plus petite.
Meulage grossier
Ne jamais utiliser de disque de tronçonnage pour
le dégrossissage.
Utilisez toujours le carter de protection de type 27.
Les meilleurs résultats de dégrossissage sont obtenus en
orientant la machine selon un angle de 30° à 40°. Déplacez
la machine d’avant en arrière avec une pression modérée. De
cette manière, la pièce ne deviendra pas trop chaude, ne se
décolorera pas et aucune rainure ne sera formée.
Découpe de la pierre
La machine doit être utilisée uniquement pour la découpe
à sec.
Pour la découpe de la pierre, il convient d’utiliser un disque de
tronçonnage diamanté. N’utilisez la machine qu’avec le masque
de protection contre la poussière supplémentaire.
Conseil de travail
1. Laissez l’outil atteindre son plein régime avant de le mettre
en contact avec la surface à travailler.
2. Appuyez un minimum sur la surface et laissez l’outil
fonctionner à grande vitesse. L’efficacité du meulage/
de la découpe est supérieure lorsque l’outil fonctionne à
grande vitesse.
3. Placez-vous de sorte que le côté inférieur à nu du disque
pointe loin de vous.
4. Lorsqu’une coupe est entamée et qu’une entaille est
pratiquée dans la pièce à travailler, ne modifiez plus l’angle
de coupe. La modification de l’angle entraîne la courbure
du disque qui peut alors se briser. Les disques prévus pour
le meulage des bords ne sont pas conçus pour supporter les
pressions latérales provoquées en cas de pliage.
5. Retirez l’outil de la surface à travailler avant de l’arrêter.
Laissez l’outil s’arrêter complètement de tourner avant de
le poser.
Prenez soin lors de la découpe d’encoches dans les parois
structurelles.
Les encoches dans les parois structurelles sont sujettes à des
réglementations qui varient selon le pays. Ces réglementations
doivent être respectées dans tous les cas. Avant de commencer
le travail, consultez l’ingénieur structurel responsable,
l’architecte ou le superviseur de construction.
MAINTENANCE
Votre outil électrique DeWALT a été conçu pour fonctionner
longtemps avec un minimum de maintenance. Le
fonctionnement continu et satisfaisant de l’outil dépendra d’une
maintenance adéquate et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute pièce ou tout accessoire.
Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
Le chargeur et le bloc batterie ne peuvent pas être réparés.
Pour couper le métal
Lubrification
Pour le tronçonnage avec des abrasifs agglomérés,
toujours utiliser le carter de protection de type 1.
Lors de la coupe, adopter une vitesse modérée et adaptée au
matériau à découper. Ne pas trop appuyer sur le disque de
tronçonnage, ni incliner ou faire osciller la machine.
Ne pas réduire la vitesse de ralentissement des disques de
tronçonnage en appliquant une pression latérale.
Votre outil électrique ne requiert aucune
lubrification additionnelle.
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière et saleté du
boîtier principal à l’aide d’air comprimé chaque fois
que les orifices d’aération semblent s’encrasser. Porter
87
Français
systématiquement des lunettes de protection et un
masque anti-poussières homologués au cours de
cette procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser de solvants ou
tout autre produit chimique décapant pour nettoyer les
parties non métalliques de l’outil. Ces produits chimiques
pourraient en attaquer les matériaux utilisés. Utiliser un
chiffon humidifié avec de l’eau et un savon doux. Protéger
l’outil de tout liquide et n’immerger aucune de ses pièces
dans aucun liquide.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les accessoires autres que ceux
offerts par DeWALT n’ont pas été testés avec ce produit,
leur utilisation avec cet appareil pourrait être dangereuse.
Pour réduire tout risque de dommages corporels, seuls des
accessoires DeWALT recommandés doivent être utilisés
avec cet appareil.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus d’informations sur
les accessoires appropriés.
Max.
Longueur
[mm] Rotation min. Vitesse
de trou
périphérique
[min.–1]
fileté
[m/s]
b d
[mm]
[mm]
D
d
115 6 22,23
11 500
80
–
125 6 22,23
11 500
80
–
115 –
–
11 500
80
–
125 –
–
11 500
80
–
75 30 M14
11 500
45
20,0
115 12 M14
11 500
80
20,0
125 12 M14
11 500
80
20,0
D
b
D
d
b
D
D
Protection de l’environnement
Tri sélectif. Les produits et batteries marqués de
ce symbole ne doivent pas être jetés avec les
déchets ménagers.
Les produits et batteries contiennent des matières
qui peuvent être récupérées et recyclées afin de réduire la
demande en matières premières. Veuillez recycler les produits
électriques et les batteries conformément aux dispositions
locales en vigueur. Pour plus d’informations, consultez le site
www.2helpU.com.
88
Batterie rechargeable
Ce bloc batterie longue durée doit être remplacé lorsqu’il ne
parvient plus à fournir la puissance nécessaire aux opérations
qui étaient aisément réalisées auparavant. En fin de vie utile,
mettre la batterie au rebut conformément à la réglementation
en matière d’environnement :
• Décharger complètement la batterie, puis la retirer de l’outil.
• Les cellules ion lithium sont recyclables. Les apporter
au revendeur ou dans un centre de recyclage local.
Les blocs batterie collectés seront recyclés ou mis au
rebut correctement.
Français
Tableau des accessoires
Type de carter
Accessoire
Description
Installation de la meule
Meule à moyeu
déporté
Carter de type 27
Carter de type 27
Disque à lamelles
Brosse métallique
circulaire
Bride de soutien
Meule de type 27 à
moyeu déporté
Bride de verrouillage
Brosse métallique
à écrou taraudé
Carter de type 27
Brosse métallique circulaire
Brosse coupelle à
écrou taraudé
Carter de type 27
Brosse métallique
Tampon de
soutien/disque
abrasif
Carter de type 27
Tampon de soutien en caoutchouc
Disque abrasif
Écrou de blocage
89
Français
Tableau des accessoires
Type de carter
Accessoire
Description
Installation de la meule
Disque de coupe
de maçonnerie,
liaisonné
Carter de type 1
Carter de type 1
Disque à métal,
liaisonné
Bride de soutien
Meule à tronçonner
Meule à
tronçonner
diamantée
Carter de type 1
OU
Carter de type 27
90
Bride de verrouillage
Italiano
SMERIGLIATRICE ANGOLARE PICCOLA SENZA FILO
DCG406
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DeWALT. Gli anni di esperienza,
lo sviluppo e l’innovazione meticolosi del prodotto fanno di
DeWALT uno dei partner più affidabili per gli utilizzatori di
apparati elettrici professionali.
Dati Tecnici
Tensione
VDC
Tipo
Tipo di batterie
Potenza resa
W
Velocità nominale/a vuoto
min-1
Diametro del disco
mm
Spessore del disco (max)
mm
Diametro dell’alberino
Lunghezza dell’alberino
mm
Peso (senza blocco batteria)*
kg
* il peso comprende la smerigliatrice angolare e la protezione
DCG406
18
1
Li-Ion
800
9000
125
6
M14
21,5
1,74
Valori di rumorosità e valori di vibrazione (somma vettore triassiale) secondo
EN60745-2-3
LPA(livello pressione sonora delle emissioni)
dB(A)
84
LWA(livello potenza sonora)
dB(A)
95
K (incertezza per il livello sonoro dato)
dB(A)
3
Smerigliatura di superficie
Valore di emissione delle vibrazioni a h,AG =
Incertezza K =
m/s
m/s2
5,8
1,5
Sabbiatura disco
Valore di emissione delle vibrazioni a h,DS =
Incertezza K =
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
2
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo foglio
informativo è stato misurato in base al test standard indicato
nella normativa EN60745 e può essere utilizzato per confrontare
vari apparati fra di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: il livello di emissioni delle vibrazioni
riportato è relativo alle applicazioni principali
dell’apparato. Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato per
applicazioni diverse, con diversi accessori, o non riceve
adeguata manutenzione, il valore delle emissioni di
vibrazioni può essere differente. Ciò potrebbe aumentare
sensibilmente il livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
Una stima del livello di esposizione alle vibrazioni deve
anche considerare i momenti in cui l’apparato è spento
o quando è acceso ma non viene utilizzato. Ciò potrebbe
ridurre sensibilmente il livello di esposizione durante il
periodo di utilizzo complessivo.
È necessario identificare ulteriori misure di sicurezza
per proteggere l’operatore dagli effetti delle vibrazioni.
Per esempio: eseguire una manutenzione adeguata
dell’apparato e degli accessori, evitare il raffreddamento
delle mani, organizzare il lavoro.
Dichiarazione di conformità CE
Direttiva Macchine
Smerigliatrice angolare piccola senza filo
DCG406
DeWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati tecnici
sono conformi alle normative:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-3:2011
+A2:2013 +A11:2014 +A12:2014 +A13:2015.
Questi prodotti sono anche conformi alla Direttiva 2014/30/
UE e 2011/65/UE. Per ulteriori informazioni, contattare DeWALT
all’indirizzo seguente o vedere sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del documento
tecnico e rende questa dichiarazione per conto di DeWALT.
Markus Rompel
Direttore Progettazione
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
08.05.2017
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, leggere
attentamente il manuale di istruzioni.
Definizioni: linee guida per la sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità di ciascuna
indicazione. Leggere il manuale e prestare attenzione ai
seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di pericolo imminente
che, se non viene evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare il
decesso o lesioni personali gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare
lesioni personali di entità lieve o moderata.
91
Peso
Italiano
Batterie
Caricatori/Tempi di Ricarica (Minuti)
DCG406
VDC
Ah
Peso (kg)
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
AVVISO: indica una situazione non in grado di causare
lesioni personali ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Segnala rischio di incendi.
Avvertenze generali di sicurezza per
apparati elettrici
AVVERTENZA: leggere attentamente tutte le
avvertenze e le istruzioni. La mancata osservanza delle
istruzioni seguenti può causare scossa elettrica, incendio
e/o gravi lesioni personali.
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE
ISTRUZIONI PER RIFERIMENTI FUTURI
Il termine “apparato elettrico” utilizzato nelle avvertenze fa
riferimento sia agli apparati alimentati a corrente (con cavo
elettrico), sia a quelli a batteria (senza cavo).
1) Sicurezza Dell’area di Lavoro
a ) Mantenere l’area di lavoro pulita e ben illuminata.
Gli ambienti disordinati o scarsamente illuminati
favoriscono gli incidenti.
b ) Non azionare gli apparati in ambienti con atmosfera
esplosiva, come quelli in presenza di liquidi, gas
o polveri infiammabili. Gli apparati elettrici creano
scintille che possono incendiare le polveri o i fumi.
c ) Durante l’uso di un apparato elettrico, tenere
lontani i bambini e chiunque si trovi nelle vicinanze.
Le distrazioni possono provocare la perdita di controllo.
2) Sicurezza Elettrica
a ) Le spine dell’apparato elettrico devono essere
adatte alla presa di alimentazione. Non modificare
la spina in alcun modo. Non collegare un adattatore
alla spina di un apparato elettrico dotato di scarico
a terra. Per ridurre il rischio di scossa elettrica evitare di
modificare le spine e utilizzare sempre le prese appropriate.
b ) Evitare il contatto con superfici collegate con
la terra, quali tubature, termosifoni, fornelli e
frigoriferi. Se il proprio corpo è collegato con la terra, il
rischio di scossa elettrica aumenta.
92
c ) Non esporre gli apparati elettrici alla pioggia o
all’umidità. Se l’acqua entra nell’apparato elettrico
aumenta il rischio di scossa elettrica.
d ) Non utilizzare il cavo elettrico in modo improprio.
Non utilizzare mai il cavo per spostare, tirare
o scollegare l’apparato elettrico. Tenere il
cavo elettrico lontano da fonti di calore, olio,
bordi taglienti o parti in movimento. Se il cavo
è danneggiato o impigliato, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
e ) Quando l’apparato elettrico viene impiegato
all’aperto, utilizzare unicamente cavi di prolunga
previsti per esterni. L’uso di un cavo elettrico adatto ad
ambienti esterni riduce il rischio di scossa elettrica.
f ) Se è non è possibile evitare l’uso di un apparato
elettrico in ambienti umidi, usare una fonte di
corrente protetta da un interruttore differenziale
(salvavita). L’uso di un interruttore differenziale riduce il
rischio di scossa elettrica.
3) Sicurezza Personale
a ) Quando si utilizza un apparato elettrico evitare
di distrarsi. Prestare attenzione a quello che si sta
facendo e utilizzare il buon senso. Non utilizzare
l’apparato elettrico quando si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali. Un solo attimo
di distrazione durante l’uso di tali apparati potrebbe
provocare gravi lesioni personali.
b ) Indossare abbigliamento di protezione adeguato.
Utilizzare sempre protezioni oculari. L’uso di
abbigliamento di protezione quali mascherine antipolvere,
scarpe antinfortunistiche antiscivolo, caschi di sicurezza
o protezioni uditive, in condizioni opportune consente di
ridurre le lesioni personali.
c ) Evitare avvii involontari. Assicurarsi che
l’interruttore sia in posizione di spento prima
inserire l’alimentazione elettrica e/o il blocco
batteria e prima di afferrare o trasportare
l’apparato. Il trasporto di apparati elettrici tenendo il
dito sull’interruttore o quando sono collegati alla rete
elettrica con l’interruttore nella posizione di acceso
provoca incidenti.
d ) Prima di accendere l’apparato elettrico, rimuovere
eventuali chiavi o utensili di regolazione. Un
Italiano
utensile di regolazione o una chiave fissati su una parte
rotante dell’apparato elettrico possono provocare
lesioni personali.
e ) Non sporgersi. Mantenere sempre una buona
stabilità al suolo ed equilibrio. Ciò consente un
migliore controllo dell’apparato nelle situazioni impreviste.
f ) Indossare vestiario adeguato. Non indossare abiti
lenti o gioielli. Tenere capelli, vestiti e guanti lontano
dalle parti in movimento. Abiti lenti, gioielli o capelli
lunghi possono impigliarsi nelle parti in movimento.
g ) Se i dispositivi sono forniti di collegamento con
l’attrezzatura di aspirazione e raccolta delle
polveri, assicurarsi che siano collegati e utilizzati
correttamente. La raccolta delle polveri può ridurre i
pericoli legati a queste ultime.
4) Uso e Manutenzione Dell’apparato
Elettrico
a ) Non forzare l’apparato. Utilizzare un apparato
adatto al lavoro da eseguire. L’apparato lavora meglio
e con maggior sicurezza se utilizzato secondo quanto è
stato previsto.
b ) Non utilizzare l’apparato se l’interruttore non
permette l’accensione o lo spegnimento. Qualsiasi
apparato elettrico che non possa essere controllato
tramite l’interruttore è pericoloso e deve essere riparato.
c ) Staccare la spina dall’alimentazione elettrica e/o
il blocco batteria dell’apparato elettrico prima di
effettuare qualsiasi tipo di regolazione, prima di
cambiare gli accessori o di riporlo. Queste misure
di sicurezza preventive riducono il rischio di azionare
l’apparato accidentalmente.
d ) Riporre gli apparati non utilizzati fuori dalla portata
dei bambini ed evitarne l’uso da parte di persone
che hanno poca familiarità con l’apparato elettrico
e con le presenti istruzioni. Gli apparati elettrici sono
pericolosi in mano a persone inesperte.
e ) Eseguire una manutenzione adeguata degli
apparati elettrici. Verificare il cattivo allineamento
e inceppamento di parti mobili, la rottura di
componenti e ogni altra condizione che possa
influire sul funzionamento degli apparati. Se
danneggiato, far riparare l’apparato elettrico
prima dell’uso. Molti incidenti sono provocati da
apparati elettrici su cui non è stata effettuata la
corretta manutenzione.
f ) Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti. La
manutenzione corretta degli utensili da taglio con bordi
affilati riduce le probabilità di inceppamento e ne facilita
il controllo.
g ) Utilizzare l’apparato elettrico, gli accessori, le punte
ecc., rispettando le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di funzionamento e il
lavoro da eseguire. L’utilizzo dell’apparato elettrico per
impieghi diversi da quelli previsti può provocare situazioni
di pericolo.
5) Uso e Manutenzione Della Batteria
a ) Ricaricare l’apparato esclusivamente con il
caricabatteria specificato dal produttore. Un
caricabatteria adatto a un determinato tipo di batteria
può provocare il rischio di incendio se utilizzato con un
pacco batteria differente.
b ) Gli apparati elettrici vanno usati esclusivamente
con i pacchi batteria specificatamente indicati.
L’utilizzo di ogni altro pacco batteria crea rischio di lesioni
e d’incendio.
c ) Se il pacco batteria non è utilizzato tenerlo lontano
da oggetti di metallo come fermagli, monete,
chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti metallici che
possono provocare un contatto dei terminali. Il corto
circuito dei terminali della batteria può provocare ustioni
o un incendio.
d ) In condizioni di uso eccessivo è possibile che la
batteria espella del liquido; evitarne il contatto. In
caso di contatto, sciacquare abbondantemente con
acqua. Se il liquido viene a contatto con gli occhi,
consultare un medico Il liquido emesso dalla batteria
può causare irritazioni o ustioni.
6) Assistenza
a ) L’apparato elettrico deve essere riparato da
personale qualificato,che utilizzi ricambi originali
identici alle parti da sostituire. In questo modo viene
garantita la sicurezza dell’apparato elettrico.
NORME DI SICUREZZA SPECIFICHE
AGGIUNTIVE
Avvertenze di sicurezza per tutte le
lavorazioni
a ) Questo apparato è stato progettato per essere
utilizzato come smerigliatrice, sabbiatrice,
spazzola o lucidatrice. Leggere attentamente tutte
le avvertenze, istruzioni, illustrazioni e specifiche
fornite con l’apparato. La mancata osservanza delle
istruzioni seguenti può dar luogo a scossa elettrica,
incendio e/o lesioni gravi.
b ) Con questo apparato non è consigliabile eseguire
lavorazioni di lucidatura. L’esecuzione di lavorazioni
per le quali l’apparato non è stato progettato comporta
dei rischi e può causare lesioni personali.
c ) Non utilizzare accessori non progettati
appositamente o non consigliati dal produttore per
questo tipo di apparato. Anche se un accessorio può
essere collegato all’apparato, ciò non ne garantisce la
sicurezza di utilizzo.
d ) La velocità nominale dell’accessorio deve essere pari
almeno a quella massima indicata sull’apparato. Gli
accessori fatti funzionare a una velocità superiore rispetto
a quella nominale possono rompersi e disintegrarsi.
e ) Il diametro esterno e lo spessore dell’accessorio
devono rientrare nei limiti previsti per l’apparato.
93
Italiano
f )
g )
h )
i )
j )
k )
l )
94
Non è possibile proteggere o controllare adeguatamente
gli accessori di dimensioni errate.
Il montaggio filettato degli accessori deve
corrispondere alla filettatura del mandrino della
smerigliatrice. Per gli accessori montati tramite
flange, il foro dell’albero dell’accessorio deve
corrispondere al diametro di posizionamento
della flangia. Gli accessori che non corrispondono alla
struttura di montaggio dell’apparato non mantengono
l’equilibrio, vibrano eccessivamente e possono causare la
perdita di controllo.
Non utilizzare accessori danneggiati. Prima di ogni
utilizzo controllare gli accessori affinché sui dischi
abrasivi non vi siano scheggiature e lesioni, non
siano presenti crepe o segni eccessivi di usura sul
platorello, che le spazzole metalliche non abbiano
filamenti metallici staccati o spezzati. Se l’apparato
o l’accessorio è caduto, verificare eventuali danni o
installare un accessorio non danneggiato. Dopo aver
ispezionato o installato un accessorio, verificare
che l’operatore e le altre persone siano lontane dal
piano dell’accessorio rotante e far girare l’apparato
a vuoto alla massima velocità per un minuto. Gli
accessori danneggiati normalmente si rompono durante
questa fase di verifica.
Indossare abbigliamento di protezione adeguato. A
seconda delle lavorazioni, utilizzare una maschera o
occhiali di protezione. Se opportuno, indossare una
mascherina antipolvere, protezioni acustiche, guanti
e un grembiule da lavoro in grado di arrestare
frammenti abrasivi o di lavorazione di piccole
dimensioni. La protezione oculare deve impedire a detriti
volanti generati dalle varie lavorazioni di raggiungere gli
occhi. La maschera antipolvere o il respiratore devono
essere in grado di filtrare le particelle generate dalle
lavorazioni. L’esposizione prolungata a rumori di alta
intensità può causare la perdita dell’udito.
Tenere le altre persone a distanza di sicurezza
dalla zona di lavoro. Chiunque acceda alla zona di
lavoro deve indossare abbigliamento di protezione
adeguato. Frammenti del pezzo da lavorare o di un
accessorio rotto possono volare via e causare lesioni al di
là dell’immediata area di lavoro.
Tenere l'elettroutensile afferrando solo le superfici
isolate se vi è la possibilità che la lama possa venire
a contatto con cavi nascosti. Il contatto con un cavo
sotto tensione trasmette la corrente elettrica anche alle
parti metalliche esposte dell’utensile e può provocare la
folgorazione dell’operatore.
Non appoggiare mai l’apparato finché l’accessorio
non si sia completamente arrestato. L’accessorio
rotante potrebbe fare presa sulla superficie e trascinare
l’apparato facendone perdere il controllo.
Non azionare l’apparato mentre lo si trasporta a
fianco. Un contatto accidentale con l’accessorio rotante
può farlo impigliare ai vestiti e trascinarlo verso il corpo
dell’operatore.
m ) Pulire regolarmente le prese d’aria dell’apparato.
La ventola del motore può attirare la polvere all’interno
dell’alloggiamento e l’accumulo eccessivo di metallo
polverizzato può causare pericoli elettrici.
n ) Non utilizzare l’apparato vicino a materiali
infiammabili. Le scintille possono far prendere fuoco
ai materiali.
o ) Non utilizzare accessori che richiedono refrigeranti
liquidi. L’utilizzo di acqua o altri liquidi refrigeranti può
provocare elettrocuzione o scosse elettriche.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA AGGIUNTIVE PER
TUTTE LE LAVORAZIONI
Cause del rimbalzo e salvaguardia
dell’operatore
Il rimbalzo è una reazione improvvisa provocata da mole,
platorelli, spazzole o qualsiasi altro accessorio in rotazione
che rimanga pinzato o impigliato. Ciò provoca un arresto
immediato dell’accessorio rotante che a sua volta provoca la
perdita di controllo dell’apparato, che viene spinto nella direzione
opposta rispetto alla rotazione dell’accessorio nel punto in cui è
stato trattenuto.
Ad esempio, se un disco abrasivo è impigliato o pinzato dal pezzo
da lavorare, il bordo della mola penetrato nel punto pinzato può
scavare nel materiale e causare lo scavalcamento o il rimbalzo
della mola. la mola può saltare sia verso l’operatore che in
direzione opposta a secondo della direzione del movimento della
mola nel punto pinzato. In queste condizioni è possibile che i dischi
abrasivi si spezzino.
Il rimbalzo è il risultato di un uso sbagliato dell’apparato e/o
di metodi o condizioni di lavoro scorretti e può essere evitato
prendendo le appropriate precauzioni come descritto di seguito:
a ) mantenere una salda presa sull’apparato e scegliere
una posizione per corpo e braccia che sia in grado
di resistere alle forze di rimbalzo. Utilizzare sempre
l’impugnatura ausiliaria, se presente, per offrire la
massima resistenza al rimbalzo o alla reazione di
coppia durante l’avviamento. L’operatore può frenare
la reazione di coppia o la forza di rimbalzo se vengono
prese le precauzioni adatte.
b ) non porre mai le mani vicino l’accessorio rotante.
L’accessorio può rimbalzare sulle mani dell’operatore.
c ) l’operatore non deve posizionarsi nel punto in cui
si potrebbe dirigere l’apparato in caso di rimbalzo.
Il rimbalzo spinge l’apparato nella direzione opposta al
movimento del disco nel punto in cui si impiglia.
d ) prestare particolare attenzione quando si lavorano
angoli, estremità appuntite ecc. Evitare di far
rimbalzare o impigliare l’accessorio. Angoli, estremità
appuntite o rimbalzi tendono a fare impigliare l’accessorio
rotante e a causare la perdita di controllo o il rimbalzo
dell’apparato.
Italiano
e ) non collegare una lama da motosega per legno
o una lama da sega dentata. Queste lame creano
rimbalzi e perdita di controllo frequenti.
Avvertenze di sicurezza specifiche per
lavorazioni di smerigliatura e taglio abrasivo
a ) Usare solo i tipi di mola raccomandati per il proprio
apparato e le protezioni specifiche progettate per
quella mola. Le mole non omologate per quell’apparato
non possono essere protette adeguatamente e non
sono sicure.
b ) La superficie di smerigliatura delle mole premute
al centro deve essere montata al di sotto del piano
della linguetta di protezione. Non è possibile fornire
una protezione adeguata a una mola non montata
correttamente che sporge attraverso il piano della
linguetta di protezione.
c ) La protezione deve essere fissata saldamente
all’apparato e posizionata per la massima sicurezza,
in modo che la mola sporga il meno possibile
verso l’operatore. La protezione serve per proteggere
l’operatore da frammenti di mole spezzate, da un contatto
accidentale con la mola e dalle scintille che potrebbero
incendiare gli indumenti.
d ) Le mole vanno usate solo nelle lavorazioni per cui
sono raccomandate. Per esempio: non molare con
il fianco di una mola da taglio. Le mole da taglio
abrasivo sono progettate per la smerigliatura
periferica. Forze laterali applicate a queste mole possono
causarne la frantumazione.
e ) Per le mole utilizzare sempre flange non
danneggiate, della dimensione e forma corretta
per quella mola. Se le flange sono appropriate,
supportano la mola e ne riducono la possibilità di
rottura. Le flange per dischi da taglio possono differire
dalle flange per dischi abrasivi.
f ) Non utilizzare mole consumate dall’uso con apparati
più potenti. Le mole progettate per apparati più potenti
non sono adatte alle maggiori velocità degli apparati più
piccoli e si possono spaccare.
Avvertenze di sicurezza aggiuntive
specifiche per lavorazioni di taglio abrasivo
a ) Non far incastrare il disco di taglio e non applicare
troppa pressione. Non provare a fare tagli troppo
profondi. Il sovraccarico della mola aumenta il carico e la
suscettibilità alla torsione o all’inceppamento della mola
nel taglio, con la possibilità di rimbalzo o di rottura.
b ) Non posizionarsi con il corpo allineato alla mola
in rotazione e star dietro di essa. Quando la mola si
muove nella direzione di allontanamento dal corpo, il
possibile rimbalzo può spingere la mola in rotazione e
l’apparato proprio verso di se.
c ) Quando la mola si inceppa o quando un taglio
si interrompe per qualsiasi ragione, spegnere
l’apparato e tenerlo immobile fino al suo completo
arresto Non tentare mai di rimuovere il disco da
taglio mentre la mola è in movimento, altrimenti
può rimbalzare. Esaminare e prendere azioni correttive
per eliminare le cause che inceppano la lama.
d ) Non ricominciare il taglio nel pezzo in lavorazione.
Far raggiungere la massima velocità alla mola
e poi rientrare con attenzione nel taglio. La mola
può incepparsi, scavalcare o rimbalzare se l’apparato
elettrico viene riavviato quando ancora è dentro al pezzo
in lavorazione.
e ) Pannelli o altri pezzi di grandi dimensioni vanno
sorretti per minimizzare il rischio che la mola sia
pinzata o che rimbalzi. I pezzi più grandi tendono
a incurvarsi sotto il loro stesso peso. Devono essere
collocati dei supporti sotto al pezzo da entrambi i lati,
vicino la linea di taglio e alle estremità del pannello, da
entrambi i lati della mola.
f ) Prestare ancora più attenzione quando si eseguono
"tagli a tuffo" all’interno di pareti o di altre aree
cieche. La parte sporgente della mola può tagliare tubi
del gas o dell’acqua, cavi elettrici o anche oggetti che
possono provocare il ribalzo.
Avvertenze di sicurezza specifiche per
operazioni di sabbiatura
a ) Non utilizzare carta vetrata che sporga molto oltre
il disco. Nella scelta della carta vetrata seguire i
consigli del produttore. Una carta vetrata che sporga
oltre il platorello di sabbiatura presenta il rischio di
lacerazioni e può restare impigliata, strappare il disco
o rimbalzare.
Avvertenza di sicurezza specifiche per
lavorazioni di spazzolatura
a ) Far attenzione alle setole metalliche che schizzano
via dalla spazzola anche durante le comuni
lavorazioni. Non sforzare le setole con un eccessivo
carico sulle spazzola. Le setole metalliche penetrano
facilmente gli abiti leggeri e/o la pelle.
b ) Quando viene raccomandato l’utilizzo di una
protezione durante la spazzolatura, non far mai
toccare la mola o la spazzola con il bordo della
protezione. La mola o la spazzola possono aumentare di
diametro durante il lavoro a causa delle forze centrifughe.
Norme di sicurezza aggiuntive per
smerigliatrici
a ) Non utilizzare mole di Tipo 11 (a coppa svasata) su
questo apparato. L’utilizzo di accessori inappropriati
può provocare lesioni.
b ) Utilizzare sempre l’impugnatura laterale. Serrare
saldamente l’impugnatura. L’impugnatura laterale
deve essere sempre utilizzata per mantenere il controllo
dell’apparato in qualsiasi momento.
95
Italiano
Rischi residui
Malgrado l’applicazione delle principali regole di sicurezza e
l’implementazione di dispositivi di sicurezza, alcuni rischi residui
non possono essere evitati. Questi sono:
• Menomazioni uditive.
• Rischio di lesioni personali causati da schegge volanti.
• Rischio di bruciature causate da parti che si arroventano
durante la lavorazione.
• Rischio di lesioni personali causate dall’utilizzo prolungato.
• Rischio di polveri provenienti da sostanze pericolose.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere alimentato con
un solo livello di tensione. Verificare sempre che la tensione
del pacco batteria corrisponda alla tensione della targhetta.
Assicurarsi anche che la tensione del caricabatterie corrisponda
a quella di rete.
L’apparato DeWALT possiede doppio isolamento
secondo la normativa EN60335, perciò non è
necessario il collegamento a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito
con un cavo appositamente realizzato, disponibile tramite la
rete di assistenza DeWALT.
Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare
sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) – utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) – utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente esterno,
devono essere collegati ad un interruttore differenziale.
•
•
•
•
•
Utilizzo di un cavo di prolunga
Non si dovrebbe mai utilizzare un cavo di prolunga se non
assolutamente necessario. Utilizzare un cavo di prolunga
omologato, adatto alla presa di ingresso del caricabatterie
(vedere i Dati tecnici). La sezione minima del conduttore è
1 mm2 e la lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo completamente.
•
•
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
Caricabatterie
I caricabatteria DeWALT non richiedono alcuna regolazione e
sono progettati per funzionare nel modo più semplice possibile.
•
Istruzioni di sicurezza importanti per tutti i
caricabatteria
•
CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI: il presente manuale
contiene importanti istruzioni di sicurezza e di funzionamento
per caricabatterie compatibili (vedere Dati tecnici).
• Prima di utilizzare il caricatore, leggere tutte le istruzioni e
gli avvertimenti contrassegnati sul caricatore, la batteria e il
prodotto che funziona con la batteria.
AVVERTENZA: rischio di scossa elettrica. Non far
penetrare alcun liquido dentro al caricabatterie. Pericolo
di scossa elettrica.
96
•
•
AVVERTENZA: consigliamo l’utilizzo di un dispositivo di
corrente residua con una corrente nominale residua di
30mA o inferiore.
ATTENZIONE: rischio di incendio. Per ridurre il rischio di
lesioni, caricare solamente batterie ricaricabili DeWALT.
Tipi diversi di batterie potrebbero scoppiare provocando
lesioni personali e danni.
ATTENZIONE: i bambini devono essere sorvegliati per
assicurarsi che non giochino con l’apparecchio.
AVVISO: in determinate condizioni, con il caricatore
inserito nella presa di corrente, i contatti di carica esposti
all’interno del caricabatterie possono essere circuitati da
materiale estraneo. Materiali estranei di natura conduttiva
quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, lana
d’acciaio, fogli di alluminio o qualsiasi accumulo di
particelle metalliche devono essere tenuti lontano dalle
cavità del caricabatterie. Staccare sempre il caricabatterie
dalla presa quando il pacco batteria non è in sede.
Staccare il caricabatterie dalla presa prima di cominciare
a pulirlo.
NON provare a caricare il pacco batterie con qualsiasi
altro caricabatteria diverso da quelli di questo
manuale. Il caricabatterie e il pacco batteria sono progettati
specificatamente per lavorare insieme.
Questi caricabatteria non sono previsti per alcun altro
utilizzo diverso dal caricare le batterie ricaricabili
DeWALT. Ogni utilizzo diverso comporta rischio di incendio,
scossa elettrica o folgorazione.
Non esporre il caricabatteria a pioggia o neve.
Per staccare dalla presa il caricabatterie, tirare la spina e
non il cavo. Ciò riduce il rischio che si danneggino entrambi.
Assicurarsi che il cavo sia posto in modo da non essere
calpestato, non faccia inciampare o altro che lo possa
danneggiare o sollecitare.
Non utilizzare un cavo di prolunga se non è strettamente
necessario. L’utilizzo di cavi di prolunga non idonei può dar
luogo a rischio di incendio,scossa elettrica o folgorazione.
Non mettere alcun oggetto sopra il caricabatteria e non
appoggiare il caricabatteria su superfici morbide che
potrebbero bloccare le fessure di ventilazione e causare
calore interno eccessivo. Tenere il caricabatteria lontano da
qualsiasi fonte di calore. Il caricabatteria viene ventilato con le
fessure sopra e sotto l’alloggiamento.
Non lavorare con un caricabatteria che abbia il cavo o la
spina danneggiati—farli sostituire immediatamente.
Non azionare il caricabatteria se ha preso un forte colpo,
è caduto o è stato danneggiato in qualche altro modo.
Portarlo in un centro di assistenza autorizzato.
Non smontare il caricabatteria; quando è necessaria
assistenza o riparazione, portarlo in un centro di
assistenza autorizzato. Un montaggio sbagliato comporta
il rischio di scossa elettrica, folgorazione o incendio.
Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse danneggiato, è
necessario farlo sostituire immediatamente dal produttore, o
dal suo agente o da persone qualificate per evitare pericoli.
Italiano
•
•
•
Staccare il caricabatterie dalla presa prima di qualsiasi
tipo di pulizia. Ciò riduce il rischio di scossa elettrica. La
rimozione del pacco batteria non riduce tale rischio.
Non tentare MAI di collegare fra loro 2 caricabatteria.
Il caricabatteria è progettato per funzionare con la
corrente elettrica da 230V standard di rete. Non tentare
di utilizzarlo con una tensione diversa. Ciò non vale per i
caricabatterie da veicolo.
Caricamento di una batteria (Fig. B)
1. Collegare il caricatore ad una presa adatta prima di inserire il
gruppo batterie.
2. Inserire il pacco batteria 9 nel caricabatteria, assicurandosi
che sia completamente posizionato nel caricabatteria. La
luce rossa (in carica) lampeggia ripetutamente, indicando
che è iniziato il processo di carica.
3. Il completamento della carica sarà indicato dalla luce
rossa che rimane continuamente accesa. Il pacco batteria
è completamente carico e può essere utilizzato in questo
momento o lasciato nel caricabatterie. Per rimuovere il
pacco batteria dal caricabatterie, premere e tenere premuto
il pulsante di sblocco della batteria 10 sul pacco batteria.
NOTA: Per garantire la massima prestazione e durata delle
batterie Li-Ion, caricare completamente il pacco batteria prima
di utilizzarlo per la prima volta.
Funzionamento del caricabatterie
Consultare gli indicatori sottostanti per lo stato di carica del
pacco batteria.
Indicatori di carica
in carica
carica completa
ritardo per pacco caldo/freddo*
*La spia rossa continuerà a lampeggiare, ma una spia
dell’indicatore gialla sarà illuminata durante questa operazione.
Una volta che la batteria avrà raggiunto una temperatura
adeguata, la spia gialla si spegnerà e il caricabatteria riprenderà
la procedura di caricamento.
I caricabatteria compatibili non caricheranno un pacco batteria
difettoso. Il caricabatteria indicherà una batteria difettosa non
illuminandosi o visualizzando un motivo lampeggiante con la
dicitura pacco batteria o caricabatteria difettoso.
NOTA: questo potrebbe anche indicare un problema
del caricabatteria.
Se il caricabatteria indica un problema, portare il caricatore e
il pacco batteria presso un centro di assistenza autorizzato per
essere testati.
Ritardo pacco caldo/freddo
Quando il caricabatteria rileva una batteria troppo calda o
troppo fredda avvia automaticamente un ritardo pacco caldo/
freddo, sospendendo il caricamento finché la batteria non ha
raggiunto la temperatura appropriata. Il caricabatteria quindi
passa automaticamente alla modalità di caricamento del pacco.
Questa funzione garantisce la massima durata della batteria.
Un pacco batteria freddo si caricherà a una velocità più lenta
rispetto a un pacco batteria caldo. Il pacco batteria si caricherà
a una velocità rallentata per tutto il ciclo di caricamento e non
tornerà alla velocità di caricamento massima anche se la batteria
si scalda.
Il caricabatterie DCB118 è dotato di una ventola interna
progettata per raffreddare il pacco batterie. La ventola si
accende automaticamente quando il pacco batteria necessita
di essere raffreddato. Non utilizzare mai il caricabatterie se
la ventola non funziona correttamente o se le aperture di
ventilazione sono bloccate. Non permettere a corpi estranei di
entrare all’interno del caricabatterie.
Sistema di protezione elettronico
Gli apparati XR Li-Ion (agli ioni di litio) sono progettati con un
sistema di protezione elettronico che salvaguarda la batteria da
sovraccarico, surriscaldamento o scaricamento completo.
L’apparato si spegnerà automaticamente se dovesse
scattare il Sistema di Protezione Elettronico. In tal caso,
riporre la batteria agli ioni di litio sul caricatore finché non è
completamente carica.
Montaggio a parete
Questi caricabatterie sono progettati per essere montabili a
parete o per sedersi in posizione verticale su un piano o una
superficie di lavoro. Durante il montaggio a parete, individuare
il caricabatterie a portata di una presa elettrica, e lontano
da un angolo o altri ostacoli che possano impedire il flusso
d’aria. Utilizzare il retro del caricabatterie come modello per
la posizione delle viti di montaggio sulla parete. Montare il
caricabatterie in modo sicuro utilizzando viti per cartongesso
(acquistate separatamente) di almeno 25,4 mm di lunghezza
con un diametro della testa della vite di 7–9 mm, fissata nel
legno a una profondità ottimale lasciando circa 5,5 mm della
vite esposti. Allineare le fessure sul retro del caricatore con le viti
a vista e inserirle fino in fondo nelle fessure.
Istruzioni di pulizia per il caricabatteria
AVVERTENZA: rischio di scossa elettrica. Scollegare il
caricabatteria dalla presa di alimentazione CA prima
della pulizia. È possibile rimuovere lo sporco e il grasso
dall’esterno del caricabatteria utilizzando un panno o
una spazzola morbida non metallica. Non utilizzare
acqua o soluzioni detergenti. Non far penetrare del liquido
all’interno dell’apparato, e non immergere alcuno dei suoi
componenti direttamente in un liquido.
Pacco batteria
Istruzioni di sicurezza importanti per tutti i
pacchi batteria
Con l’ordine dei pacchi batteria di ricambio, assicurarsi di
includere il loro numero di catalogo e la tensione.
Quando si apre la scatola, il pacco batteria non è carico
completamente. Prima di utilizzare il pacco batteria e il
caricabatterie, leggere le istruzioni di sicurezza seguenti. Seguire
poi le procedure di carica descritte.
97
Italiano
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
•
•
•
•
•
•
•
•
Non caricare o utilizzare la batteria in ambienti con
atmosfera esplosiva, come quelli in presenza di liquidi,
gas o polveri infiammabili. L’inserimento o la rimozione
della batteria dal caricabatterie può incendiare le polveri o
i fumi.
Non forzare il pacco batteria nel caricabatteria. Non
modificare il pacco batteria in modo da farlo entrare
in un caricabatteria non compatibile siccome il
pacco batteria potrebbe rompersi e provocare gravi
lesioni personali.
Caricare i pacchi batteria solo nei caricabatteria DeWALT.
NON spruzzare o immergere in acqua o in altri liquidi.
Non immagazzinare o non utilizzare l’apparato e il
pacco batteria in posti dove la temperatura raggiunge
o supera 40 ˚C (104 ˚F) (come nei capannoni o nelle
costruzioni metalliche in estate).
Non bruciare il pacco batteria anche se è seriamente
danneggiato o è completamente esausto. Il pacco
batteria può esplodere se gettato nel fuoco. Se vengono
bruciati dei pacchi batteria agli ioni di litio, si creano fumi e
materiali tossici.
Se il contenuto della batteria viene a contatto con la
pelle, lavare immediatamente con sapone delicato
e acqua. Se il liquido della batteria raggiunge gli occhi,
sciacquare con acqua gli occhi aperti per 15 minuti o fino a
quando cessa l’irritazione. Se sono necessarie cure mediche,
l’elettrolito della batteria è composto da una miscela di
carbonati organici liquidi e di sali di litio.
Il contenuto delle celle della batteria aperta può causare
irritazione delle vie respiratorie. Far circolare aria fresca. Se
il sintomo persiste, rivolgersi a cure mediche.
AVVERTENZA: rischio di incendio. Il liquido della batteria
si può incendiare se esposto a scintilla o a fiamma.
AVVERTENZA: non cercare mai di aprire il pacco
batteria per alcun motivo. Se l’involucro del pacco
batteria è lesionato o danneggiato, non inserirlo nel
caricabatterie. Non schiacciare, far cadere o danneggiare
il pacco batteria. Non utilizzare un pacco batteria o un
caricabatterie che abbia subito un forte colpo, sia caduto,
sia stato travolto o danneggiato in qualche modo (per
esempio forato con un chiodo, battuto con un martello,
calpestato). Pericolo di scossa elettrica o folgorazione. I
pacchi batteria danneggiati dovrebbero essere inviati al
centro assistenza per il riciclaggio.
AVVERTENZA: pericolo d’incendio. Non conservare o
trasportare il pacco batteria in modo tale che degli
oggetti metallici possano entrare a contatto con
i terminali esposti della batteria. Per esempio, non
riporre il pacco batteria in grembiuli, tasche, cassette degli
attrezzi, scatole kit prodotto, cassetti, ecc, con chiodi, viti,
chiavi, etc.
ATTENZIONE: quando non viene usato, appoggiare
l’apparato di fianco su una superficie stabile, dove
non ci sia rischio di inciampare o di cadere. Alcuni
apparati con pacchi batterie grandi possono rimanere
98
in piedi poggiando sul pacco batteria ma potrebbero
cadere facilmente.
Trasporto
AVVERTENZA: pericolo d’incendio. Il trasporto delle
batterie può causare incendi se i terminali della batteria
entrano inavvertitamente a contatto con materiali
conduttivi. Durante il trasporto delle batterie, assicurarsi
che i terminali della batteria siano protetti e ben isolati
da materiali che potrebbero entrare in contatto con essi e
causare un corto circuito.
Le batterie DeWALT sono conformi a tutte le norme di trasporto
in vigore come prescritte dalle normative del settore e legali
che includono la Raccomandazione NU sul trasporto di merci
pericolose; le normative sulle merci pericolose dell’Associazione
di trasporto aereo internazionale (IATA), le normative
internazionali marittime sulle merci (IMDG) e l’Accordo
europeo concernente il trasporto stradale internazionale di
merci pericolose (ADR). Le celle e le batterie agli ioni di litio
sono state testate conformemente alla sezione 38,3 delle
Raccomandazioni NU sul Manuale di Test e Criteri per il
Trasporto di merci pericolose.
Nella maggior parte dei casi, la spedizione di un pacco batteria
DeWALT sarà esentata dalla classificazione di Materiale
pericoloso Classe 9 pienamente regolamentato. In generale, solo
le spedizioni contenenti una batteria agli ioni di litio con una
classe superiore a 100 wattore (Wh) richiederà una spedizione
Classe 9 pienamente regolamentata. Tutte le batterie agli ioni
di litio hanno la potenza in wattora indicata sulla confezione.
Inoltre, a causa della complessità della regolamentazione,
DeWALT sconsiglia la spedizione aerea delle sole batterie agli
ioni di litio a prescindere dalla classificazione in wattora. Le
spedizioni di utensili con batterie (kit combo) possono essere
effettuate per via aerea eccetto salvo che la classificazione in
wattore della batteria non sia superiore a 100 Wh.
A prescindere che una spedizione sia considerata esente o
pienamente regolata, è di responsabilità dei trasportatori
consultare le ultime normative concernenti i requisiti di
imballaggio/etichettatura/contrassegno e documentazione.
Le informazioni contenute nella presente sezione sono fornite in
buona fede e si ritengono accurate al momento della creazione
del documento. Tuttavia, non viene fornita alcuna garanzia
implicita o esplicita. È di responsabilità dell’acquirente assicurarsi
che le proprie attività sia conformi alle normative in vigore.
Trasporto della batteria FLEXVOLTTM
La batteria DeWALT FLEXVOLTTM ha due modalità: Uso
e Trasporto.
Modalità Uso: Quando la batteria FLEXVOLTTM è utilizzata
autonomamente o si trova in un prodotto DeWALT 18V,
funzionerà come batteria da 18V. Quando la batteria
FLEXVOLTTM si trova in un prodotto da 54V o 108V (due batterie
da 54V), funzionerà come batteria da 54V.
Modalità Trasporto: Quando viene inserito il coperchio sulla
batteria FLEXVOLTTM, la batteria è
in modalità trasporto. Conservare
il coperchio per la spedizione.
Italiano
In modalità Trasporto, le celle sono elettricamente scollegate
all’interno del pacco risultando in 3 batterie con un wattora più
basso (Wh) rispetto a 1 batteria con un wattora superiore. La
quantità superiore di 3 batterie con un wattora inferiore può
esentare il pacco da determinate norme di spedizione imposte
sulle batterie con wattora superiore.
Per esempio, la classificazione di Trasporto Wh potrebbe
indicare 3 x 36 Wh, ovvero 3 batterie di 36 Wh ciascuna.
La classificazione di Utilizzo Wh potrebbe indicare 108 Wh
(1 batteria implicita).
Esempio di marcatura sull’etichetta d’uso e trasporto
Istruzioni per la conservazione
1. Il posto migliore per la conservazione è un luogo fresco e
asciutto, non illuminato direttamente dal sole e protetto
da eccessive temperature calde o fredde. Per ottenere il
massimo di prestazioni e di durata dalla batteria, conservare
i pacchi batteria a temperatura ambiente quando
non utilizzati.
2. Per la conservazione nel lungo periodo, si raccomanda di
ritirare un pacco batteria completamente carico in un luogo
fresco e asciutto fuori dal caricabatteria per risultati ottimali.
NOTA: i pacchi batteria non devono essere conservati
completamente privi di carica. Il pacco batteria dovrà essere
ricaricato prima dell’uso.
Targhette sul caricabatterie e sul pacco
batteria
Oltre ai simboli utilizzati nel presente manuale, le etichette sul
caricabatteria e il pacco batteria riportano i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
Vedere i Dati Tecnici per il tempo di ricarica.
Non toccare con oggetti conduttivi.
Non caricare pacchi batteria danneggiati.
S maltire il pacco batteria con la dovuta attenzione
per l’ambiente.
aricare i pacchi batteria DeWALT esclusivamente
C
con i caricabatteria designati da DeWALT. Il
caricamento di pacchi batteria diversi da quelli
designati da DeWALT con un caricabatteria DeWALT
potrebbero causare un’esplosione o comportare
altre situazioni di pericolo.
Non bruciare il pacco batteria.
UTILIZZO (senza il tappo di traposto). Esempio: la
classificazione Wh indica 108 Wh (1 batteria con
108 Wh).
TRASPORTO (con tappo di trasporto incorporato).
Esempio: la classificazione Wh indica 3 x 36 Wh
(3 batterie di 36 Wh).
Tipo batterie
Il modello DCG406 funziona con un pacco batteria da 18 volt.
Questi pacchi batteria possono essere utilizzati: DCB181,
DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185,
DCB187, DCB546, DCB547. Fare riferimento a Dati Tecnici per
ulteriori informazioni.
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1 Smerigliatrice angolare
1Protezione
1 Impugnatura laterale antivibrazione
1 Flangia di sostegno
1 Dado di serraggio filettato
1 Chiave esagonale
1 Pacco batteria Li-Ion (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 modelli)
2 Pacchi batteria Li-Ion (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 modelli)
3 Pacchi batteria Li-Ion (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 modelli)
1 Manuale di istruzioni
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai componenti o agli
accessori che possano essere avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e comprendere
interamente questo manuale.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Non esporre all’acqua.
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
Far sostituire immediatamente i cavi difettosi.
Utilizzare protezioni acustiche.
aricare esclusivamente a temperature tra 4 ˚C e
C
40 ˚C.
Utilizzare protezioni oculari.
Solo per uso interno.
99
Italiano
Posizione del Codice Data (Fig. D)
Il codice data 15 , che comprende anche l’anno di
fabbricazione, è stampato sulla superficie dell’alloggiamento.
Esempio:
2017 XX XX
Anno di fabbricazione
Descrizione (Fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
AVVERTENZA: non modificare l’apparato o alcuna parte
di esso. Si possono causare danni o lesioni personali.
Interruttore a leva
Levetta di sblocco
Pulsante di blocco dell’alberino
Alberino
Flangia di sostegno
Flangia di bloccaggio
Protezione
Leva di rilascio della protezione
Batteria
10 Pulsante di rilascio della batteria
Uso previsto
La smerigliatrice angolare senza filo è stata progettata per
applicazioni di taglio professionale, smerigliatura, carteggiatura
e applicazioni di spazzolatura metallica.
NON utilizzare mole diverse dalle mole a centro depresso
e lamellari.
NON utilizzare in presenza di acqua, liquidi infiammabili o gas.
La smerigliatrice angolare senza filo è un
elettroutensile professionale.
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi all’apparato. Le
persone inesperte devono utilizzare questo apparato solo
sotto sorveglianza.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso da parte di
persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali
o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, a
meno che non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di una persona
responsabile della loro sicurezza. I bambini non devono mai
essere lasciati da soli con questo prodotto.
Caratteristiche
Kickback Brake™
Quando viene rilevato un impigliamento, uno stallo o un blocco,
il freno elettronico si impegna con la massima forza per arrestare
rapidamente la mola, ridurre il movimento della smerigliatrice
e spegnerla. L’interruttore dovrà essere rilasciato e premuto di
nuovo per riavviare l’utensile.
Protezione contro i sovraccarichi PowerOFF™
L’alimentazione fornita al motore viene ridotta in caso di
sovraccarico del motore. In caso di sovraccarico continuo del
motore, l’utensile si spegne. L’interruttore dovrà essere rilasciato
e premuto di nuovo per riavviare l’utensile. L’utensile si spegnerà
100
ogni volta che il carico di corrente raggiunge il valore della
corrente di sovraccarico (punto di bruciatura del motore).
Qualora si verifichino spegnimenti da sovraccarico continui,
applicare meno forza/peso sull’utensile finché l’utensile non
funzionerà senza che si innesti il sovraccarico.
Impugnatura laterale antivibrazione
L’impugnatura laterale antivibrazione offre l’ulteriore comodità
di assorbire le vibrazioni causate dall’apparato.
Funzione di avviamento lento
La funzione di avviamento lento consente una velocità di
partenza rallentata per evitare il sobbalzo iniziale. Questa
caratteristica è particolarmente utile quando si lavora in
spazi ristretti.
No-Volt
La funzione No-Volt interrompe il riavvio della smerigliatrice
senza l’attivazione e disattivazione dell’interruttore in caso di
interruzione dell’alimentazione.
Frizione elettronica
La frizione di limitazione della coppia elettronica riduce la
reazione della coppia massima trasmessa all’operatore in caso
di inceppamento di un disco. Questa funzione impedisce inoltre
lo stallo della marcia e del motore elettrico. La frizione è stata
tarata in fabbrica e pertanto non può essere modificata.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e staccare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Un
avvio accidentale può causare lesioni.
AVVERTENZA: utilizzare esclusivamente pacchi batteria e
caricabatterie DeWALT.
Inserimento e rimozione del gruppo batterie
dall’apparato (Fig. B)
NOTA: per risultati ottimali, assicurarsi che il pacco batteria 9 sia completamente carico.
Per installare il pacco batteria
nell’impugnatura dell’apparato
1. Allineare il pacco batteria 9 alle guide all’interno
dell’impugnatura dell’apparato (Fig. B).
2. Farlo scorrere nell’impugnatura finché il pacco batteria non
è saldamente posizionato nell’apparato e assicurarsi che non
si disinnesti.
Per rimuovere il pacco batteria
dall’apparato
1. Premere il pulsante di rilascio della batteria 10 ed estrarre il
pacco batteria dall’impugnatura dell’apparato.
2. Inserire il pacco batteria nel caricatore come descritto nella
sezione caricabatteria di questo manuale.
Italiano
Pacchi batteria con indicatore del livello
di carburante (Fig. B)
Alcuni pacchi batteria DeWALT comprendono un indicatore del
livello di carburante costituito da tre spie LED verdi che indicano
il livello di carica rimanente nel pacco batteria.
Per azionare l’indicatore del carburante, premere e tenere
premuto il pulsante dell’indicatore del carburante. Una
combinazione di tre spie LED verdi si illumina per designare
il livello di carica residua. Quando il livello di carica nella
batteria scende al di sotto del limite utilizzabile, l’indicatore del
carburante non si illumina e sarà necessario ricaricare la batteria.
NOTA: l’indicatore del carburante è solo un’indicazione
del livello di carica residua sul pacco batteria. Non indica la
funzionalità dell’apparato ed è soggetto a variazioni in base
ai componenti prodotto, alla temperatura e all’applicazione
dell’utente finale.
Fissaggio dell’impugnatura laterale (Fig. C)
AVVERTENZA: prima di utilizzare l’utensile, verificare che
l’impugnatura sia fissata saldamente.
Avvitare a fondo l’impugnatura laterale 11 in uno degli innesti
presenti su ciascun lato della scatola ingranaggi. L’impugnatura
laterale deve essere sempre utilizzata per mantenere il controllo
dell’utensile in qualsiasi momento.
Rotazione della scatola del cambio (Fig. A)
Per agevolare l’utente, la scatola del cambio ruota di 90° per le
operazioni di taglio.
1. Rimuovere le quattro viti angolari che fissano la scatola del
cambio all’alloggiamento del motore.
2. Senza separare la scatola del cambio dall’alloggiamento
del motore, ruotare la testa della scatola del cambio alla
posizione desiderata.
NOTA: se la scatola del cambio e l’alloggiamento del motore si
distaccano di oltre 3,17 mm, l’elettroutensile deve essere riparato
e riassemblato presso un centro di assistenza autorizzato
DeWALT. La mancata riparazione dell’utensile potrebbe causare
un guasto del motore e dei cuscinetti.
3. Reinserire le viti per fissare la scatola del cambio
all’alloggiamento del motore. Serrare le viti a una coppia di
serraggio pari a 12,5 in.-lbs. Un serraggio eccessivo potrebbe
causare la rottura delle viti.
Protezioni
ATTENZIONE: le protezioni devono essere usate con
tutte le mole, i dischi di taglio, dischi lamellari di
levigatura, le spazzole metalliche e le mole a raggi.
L’utensile può essere utilizzato senza una protezione solo
quando si esegue la levigatura con mole convenzionali.
Fare riferimento alla Figura A per vedere le protezioni
fornite con l’unità. Alcune applicazioni possono richiedere
l’acquisto della protezione corretta presso il rivenditore
locale o il centro di assistenza autorizzato.
NOTA: la smerigliatura e il taglio dei bordi possono essere
eseguiti con mole di tipo 27 progettate e previste per questo
scopo; le mole con spessore di 6,35 mm sono progettate per la
smerigliatura di superficie, mentre quelle più sottili di Tipo 27
devono essere esaminate consultando l’etichetta del produttore
per vedere se possono essere utilizzate per la smerigliatura di
superficie oppure soltanto per la smerigliatura / taglio dei bordi.
Una protezione di Tipo 1 deve essere utilizzata per qualsiasi
mola per cui sia vietata la smerigliatura di superficie. Il taglio può
anche essere eseguito utilizzando una mola di Tipo 41 e una
protezione di Tipo 1.
NOTA: vedere la Tabella Accessori per selezionare la
combinazione di protezione / accessori corretta.
Montaggio e regolazione della protezione
One-TouchTM (Fig. D)
AVVERTENZA: Per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’utensile e staccare la
batteria o dalla presa di corrente prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/installazione di
dotazioni o accessori. Un avvio accidentale potrebbe
provocare lesioni.
Regolazione della protezione
Per la regolazione della protezione, la leva di sblocco della
protezione 8 si inserisce in uno dei fori di allineamento 14 sul
collare della protezione utilizzando una funzione di cricchetto.
La parte anteriore di innesto è inclinata e scorre sul foro di
allineamento successivo quando la protezione è ruotata in senso
orario (mandrino rivolto verso l’utente) ma si auto-blocca in
senso antiorario.
Montaggio della protezione (Fig. D)
1. Premere la leva di rilascio della protezione 8 .
2. Tenendo aperta la leva di rilascio della protezione, allineare
le alette 12 sulla protezione alle scanalature 13 sulla
scatola degli ingranaggi.
3. Tenendo aperta la leva di rilascio della protezione,
spingere la protezione verso il basso fino a innestare le
alette della protezone e ruotarle nella scanalatura sul
mozzo della scatola del cambio. Rilasciare la leva di rilascio
della protezione.
4. Con l’alberino rivolto verso l’operatore, ruotare la protezione
in senso orario nella posizione di lavoro desiderata. Premere
e tenere premuta la leva di sblocco della protezione 8 per
ruotare la protezione in senso antiorario.
NOTA: il corpo della protezione deve essere posizionato tra
l’alberino e l’operatore per fornire la massima protezione
dell’operatore.
La leva di sblocco della protezione deve innestarsi in uno dei
fori di allineamento 14 sul collare della protezione. Questo
assicura la tenuta della protezione.
5. Per rimuovere la protezione, seguire i passaggi 1–3 di queste
istruzioni in ordine inverso.
Flange e mole
Montaggio di mole senza mozzo (Fig. E)
AVVERTENZA: la mancata corretta installazione della
flangia, del dado di serraggio e/o della mola può causare
gravi lesioni (o danni all’utensile o alla mola).
101
Italiano
ATTENZIONE: le flange in dotazione devono essere
utilizzate con mole di levigatura di Tipo 27 e Tipo 42 e
dischi di taglio di Tipo 41. Vedere la Tabella accessori per
ulteriori informazioni.
AVVERTENZA: è necessaria una protezione della mola
chiusa e bilaterale durante l’utilizzo dei dischi di taglio.
AVVERTENZA: l’utilizzo di una flangia o protezione
danneggiata o il mancato utilizzo di una flangia e
protezione corrette può provocare lesioni dovute alla
rottura della mola e al contatto con la mola. Vedere la
Tabella accessori per ulteriori informazioni.
1. Poggiare l’utensile su un tavolo, con la protezione in su.
2. Inserire la flangia di sostegno 5 sull’alberino 4 con il centro
sollevato (pilota) rivolto verso la mola. Premere la flangia di
sostegno in posizione.
3. Posizionare la mola 19 contro la flangia di sostegno,
centrando la mola sul centro sollevato (pilota) della flangia
di sostegno.
4. Tenendo premuto il pulsante di blocco dell’alberino e con le
depressioni esagonali rivolte lontano dall’alberino, avvitare la
flangia di bloccaggio 6 sull’alberino in modo che le alette si
innestino nelle due scanalature dell’alberino.
5. Tenendo premuto il tasto di blocco dell’alberino, serrare la
flangia di bloccaggio 6 a mano o con la chiave in dotazione.
(Utilizzare una flangia di bloccaggio solo se è in perfette
condizioni.) Per conoscere i dettagli della flangia consultare
la sezione Tabella Accessori.
6. Per rimuovere la mola, invertire la procedura di cui sopra.
Montaggio dei platorelli di sabbiatura
(Fig. F)
NOTA: L’utilizzo di una protezione con dischi di levigatura che
utilizzano platorelli, spesso chiamati dischi in resina di fibra, non
è necessario. Dal momento che non è necessaria una protezione
per questi accessori, la protezione potrebbe essere o non essere
delle dimensioni corrette se utilizzata.
AVVERTENZA: il mancato posizionamento corretto della
flangia / dado di bloccaggio / mola potrebbe causare
lesioni gravi (o danni all’apparato o alla mola).
AVVERTENZA: è necessario reinserire una protezione
adeguata per le applicazioni con mola di smerigliatura,
mola di taglio, disco di sabbiatura, spazzola metallica
o mola metallica una volta completate le operazioni
di sabbiatura.
1. Posizionare o inserire correttamente il platorello 16 sull’alberino.
2. Posizionare il disco per carteggiatura 17 sul platorello 16 .
3. Tenendo premuto il blocco dell’alberino 3 , far passare
il dado di serraggio 18 sull’alberino, guidando il centro
sollevato sul dado di serraggio al centro del disco di
sabbiatura e del platorello.
4. Serrare il dado di serraggio a mano. Quindi premere il tasto
di blocco dell’alberino facendo ruotare il disco di sabbiatura
finché il disco di sabbiatura e il dado di serraggio non
vengono sistemati in posizione.
102
5. Per rimuovere la mola, afferrare e ruotare il platorello e
il disco di sabbiatura tenendo premuto il tasto di blocco
dell’alberino.
Montaggio e rimozione delle mole con
mozzo (Fig. A)
Le mole con mozzo si installano direttamente sull’alberino
filettato. La filettatura di un accessorio deve corrispondere alla
filettatura dell’alberino.
1. Rimuovere la flangia di supporto tirandola lontano
dall’apparato.
2. Filettare la mola sull’alberino 4 manualmente.
3. Premere il tasto di blocco dell’alberino 3 e utilizzare una
chiave per serrare il mozzo della mola.
4. Invertire la procedura di sopra per rimuovere la mola.
AVVISO: Il mancato posizionamento corretto della mola
prima dell’accensione dell’apparato può provocare danni
all’apparato o alla mola.
Montaggio di spazzole di ferro e mole e
spazzola (Fig. A)
AVVERTENZA: il mancato posizionamento corretto della
flangia / dado di bloccaggio / mola potrebbe causare
lesioni gravi (o danni all’apparato o alla mola).
ATTENZIONE: per ridurre il rischio di lesioni
personali, indossare guanti protettivi durante la
manipolazione di spazzole metalliche e mole a
spazzola. Possono essere affilate.
ATTENZIONE: per ridurre il rischio di danni
all’elettroutensile, la mola o la spazzola non deve
toccare la protezione durante il montaggio o l’uso.
Potrebbero conseguire dei danni non visibili all’accessorio,
causando la frattura delle parti metalliche dalla mola o
dalla lamella dell’accessorio.
Le spazzole metalliche o le mole a spazzola si inseriscono
direttamente sull’alberino filettato senza l’uso di flange.
Utilizzare esclusivamente spazzole o mole a spazzola dotato di
un mozzo filettato. Questi accessori sono disponibili a un costo
aggiuntivo presso il vostro rivenditore locale o un centro di
assistenza autorizzato.
1. Poggiare l’apparato su un tavolo, con la protezione in su.
2. Filettare la mola sull’alberino manualmente.
3. Premere il tasto di blocco dell’alberino 3 e utilizzare una
chiave sul mozzo della mola o spazzola di ferro per serrare
la mola.
4. Per rimuovere la mola, invertire la procedura di cui sopra.
AVVISO: per ridurre il rischio di danni all’apparato,
sistemare correttamente il mozzo della mola prima di
accendere l’apparato.
Prima di cominciare
• Installare la protezione e il disco o la mola appropriata. Non
utilizzare dischi o mole troppo consumati.
• Assicurarsi che le flange di sostegno e di bloccaggio siano
montate correttamente. Seguire le istruzioni fornite nel
Tabella Accessori.
Italiano
• Assicurarsi che il disco o la mola ruoti nella direzione delle
frecce indicate sull’accessorio e sull’apparato.
• Non utilizzare accessori danneggiati. Prima di ogni utilizzo
controllare gli accessori affinché sui dischi abrasivi non
vi siano scheggiature e lesioni, non siano presenti crepe
o segni eccessivi di usura sul platorello, che le spazzole
metalliche non abbiano filamenti metallici staccati o
spezzati. Se l’apparato o l’accessorio è caduto, verificare
eventuali danni o installare un accessorio non danneggiato.
Dopo aver ispezionato o installato un accessorio, verificare
che l’operatore e le altre persone siano lontane dal piano
dell’accessorio rotante e far girare l’apparato a vuoto alla
massima velocità per un minuto. Gli accessori danneggiati
normalmente si rompono durante questa fase di verifica.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le istruzioni di sicurezza
e le normative in vigore.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e staccare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Un
avvio accidentale può causare lesioni.
AVVERTENZA:
• assicurarsi che tutti i materiali da smerigliare o
tagliare siano fissati saldamente.
• fissare e supportare il pezzo da lavorare. Usare morse o
un morsetto per tenere e bloccare il pezzo da lavorare
ad una piattaforma stabile. È importante fissare e
sostenere il pezzo saldamente per impedire movimenti
del pezzo e la perdita del controllo. Il movimento del
pezzo o la perdita del controllo possono costituire un
pericolo e provocare lesioni alle persone.
• indossare sempre regolari guanti da lavoro durante il
funzionamento di questo utensile.
• il cambio diventa bollente durante l’uso.
• Applicare solo una pressione leggera sull’apparato.
Non esercitare pressioni laterali sul disco.
• installare sempre la protezione e il disco o la
mola appropriata. Non utilizzare dischi o mole
troppo consumati.
• evitare i sovraccarichi. Dopo aver sottoposto
l’apparato elettrico a uno sforzo notevole, continuare
a farlo funzionare a vuoto per diversi minuti per
raffreddare l’accessorio. Non toccare i dischi di
smerigliatura e di taglio prima che si siano raffreddati.
Il dischi possono diventare molto caldi durante
la lavorazione.
• non operare mai con la coppa di smerigliatura senza
una protezione adeguata in posizione.
• non utilizzare l’apparato elettrico con un
supporto tagliato.
• non usare mai dischi deformabili insieme a prodotti
legati abrasivi.
•
attenzione: il disco continuerà a ruotare per qualche
istante dopo che l’utensile è stato spento.
Corretto posizionamento delle mani (Fig. G)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, tenere le mani SEMPRE nella posizione corretta,
come illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, mantenere SEMPRE l’apparato con presa sicura per
prevenire reazioni improvvise.
Per una presa corretta, stringere con una mano l’impugnatura
laterale 11 e con l’altra il corpo dell’apparato, come mostrato
in Figura G.
Interruttore a leva (Fig. A)
ATTENZIONE: stringere saldamente l’impugnatura
laterale e il corpo dell’apparato per mantenere il controllo
all’avvio e durante l’utilizzo fino a quando la mola o
l’accessorio non sia completamente fermo. Assicurarsi che
la mola sia completamente ferma prima di appoggiare
l’apparato.
NOTA: per ridurre i movimenti imprevisti, non accendere
o spegnere l’apparato mentre in funzione. Far girare la
smerigliatrice alla massima velocitr prima di toccare la
superficie da lavorare. Sollevare l’apparato dalla superficie
prima di spegnerlo. Attendere che la rotazione dell’apparato sia
terminata prima di appoggiarlo.
1. Per accendere l’apparato, premere il pulsante di sicurezza 2 verso il basso dell’apparato, poi premere l’interruttore a
leva 1 . L’apparato funzione quando si preme l’interruttore.
2. Spegnere l’apparato rilasciando l’interruttore a leva.
Blocco dell’alberino (Fig. A)
Il blocco dell’alberino 3 serve a prevenire la rotazione
dell’alberino durante il montaggio o la rimozione delle
mole. Agire sul blocco del’alberino solo quando l’apparato è
spento, con il cavo elettrico staccato dalla presa e dopo che è
completamente fermo.
AVVISO: per ridurre il rischio di danneggiare
l’apparato, non inserire il blocco dell’alberino durante il
funzionamento. Altrimenti si danneggia l’apparato e gli
accessori presenti potrebbero schizzare via, causando
possibili lesioni.
Per inserire il blocco, premere il pulsante di blocco dell’alberino
e ruotarlo fino a quando non gira più.
Smerigliatura di superficie, sabbiatura e
spazzolatura metallica
ATTENZIONE: utilizzare sempre la protezione
secondo le istruzioni contenute nel
presente manuale.
Per eseguire operazioni sulla superficie di un pezzo:
1. Far raggiungere la massima velocità all’apparato prima di
toccare la superficie da lavorare.
2. Applicare una minima pressione alla superficie di lavoro,
lasciando funzionare l’apparato a velocità elevata. La velocità
103
Italiano
di rimozione del materiale è al massimo quando l’apparato
funziona ad alta velocità.
Angolazione
3. Mantenere un’angolazione appropriata tra l’apparato e la
superficie di lavoro. Fare riferimento alla tabella in base a
una determinata funzione.
Funzione
Rettifica
Carteggiatura con disco lamellare
Carteggiatura con platorello
Spazzolatura metallica
Angolazione
20˚-30˚
5˚-10˚
5˚-15˚
5˚-10˚
4. Mantenere il contatto tra il bordo della mola e la superficie
di lavoro.
-- Se si esegue la smerigliatura, la levigatura con
dischi lamellari o la spazzolatura metallica, spostare
continuamente l’apparato con un movimento avanti
e indietro per evitare di creare squarci nella superficie
di lavoro.
-- Se si esegue la sabbiatura con un platorello, spostare
l’apparato costantemente in linea retta per impedire
lasciare segni di bruciatura e impronte circolari sulla
superficie di lavoro.
NOTA: consentire all’apparato di rimanere appoggiato sul piano
di lavoro senza muoversi danneggia il pezzo da lavorare.
5. Rimuovere l’apparato dalla superficie da lavorare prima
di spegnerlo. Attendere che la rotazione dell’apparato sia
terminata prima di appoggiarlo.
ATTENZIONE: prestare particolare attenzione durante la
lavorazione su un bordo, siccome è possibile che si verifichi
un movimento brusco improvviso della smerigliatrice.
Precauzioni da prendere quando si lavora
su un pezzo verniciato
1. La sabbiatura o la spazzolatura metallica di vernici a base
di piombo NON è CONSIGLIATA per via delle difficoltà che
presenta il controllo delle polveri contaminate. I bambini e
le donne in stato interessante sono i soggetti più a rischio di
avvelenamento da piombo.
2. Siccome è difficile determinare se una vernice contiene
piombo senza un’analisi chimica, consigliamo di attenersi
alle seguenti precauzioni per la levigatura di superfici
verniciate:
Sicurezza personale
1. Laddove vengano effettuate operazioni di levigatura di
vernici o spazzolatura metallica, non consentire l’accesso
all’area di lavoro a bambini e donne in stato interessante
finché tutte le operazioni di pulizia non saranno completate.
2. Tutte le persone che entrano nell’area di lavoro devono
indossare una maschera anti-polvere o un respiratore. Il
104
filtro deve essere sostituito ogni giorno o ogniqualvolta il
soggetto presenti difficoltà respiratorie.
NOTA: è necessario utilizzare esclusivamente maschere
anti-polvere adatte per la lavorazione con le polveri e i
fumi delle vernici a base di piombo. Le normali maschere
per vernici non offrono questa protezione. Consultare il
proprio rivenditore locale per una maschera anti-polvere
appropriata omologata NIOSH.
3. NON MANGIARE, BERE o FUMARE nell’area di lavoro per
impedire l’ingestione di particelle di vernice contaminata. Gli
operai devono lavarsi e cambiarsi PRIMA di mangiare, bere o
fumare. Non lasciare residui di cibi, bevande o fumo nell’area
di lavoro, dove è possibile che si accumuli la polvere.
Sicurezza ambientale
1. La vernice deve essere rimossa in modo tale da minimizzare
la quantità di polvere generata.
2. Le aree dove vengono effettuate operazioni di asportazione
della vernice devono essere sigillate con rivestimenti in
plastica dello spessore di 4 mil.
3. La levigatura deve essere eseguita in modo tale da ridurre le
tracce di polvere di vernice al di fuori dell’area di lavoro.
Pulizia e smaltimento
1. È necessario aspirare e pulire accuratamente ogni giorno
tutte le superfici nell’area di lavoro per tutta la durata del
progetto di levigatura. I sacchetti del filtro dell’aspirapolvere
devono essere cambiati regolarmente.
2. Gli stracci utilizzati durante la lavorazione devono essere
raccolti e smaltiti insieme ai residui della polvere o a
qualsiasi altro detrito prodotto dall’asportazione. Tali residui
devono essere riposti in contenitori di scarto sigillati e
smaltiti tramite le regolari procedure di raccolta dei rifiuti.
Durante le operazioni di pulizia, è necessario tenere i
bambini e le donne in stato interessante lontano dall’area
di lavoro.
3. Tutti i giocattoli, i mobili lavabili e gli utensili utilizzati dai
bambini devono essere lavati accuratamente prima di
essere riutilizzati.
Smerigliatura e taglio dei bordi
AVVERTENZA: non usare le mole per la smerigliatura dei
bordi/mole da taglio per le applicazioni di smerigliatura
di superficie, poiché queste mole non sono progettate
per le pressioni laterali riscontrate con la smerigliatura
in superficie. Si potrebbero causare la rottura della mola
e lesioni.
ATTENZIONE: le mole utilizzate per la smerigliatura
dei bordi e il taglio possono causare rotture o rimbalzi
se si piegano o si attorcigliano mentre l’elettroutensile
viene utilizzato. In tutte le operazioni di smerigliatura/
taglio dei bordi, il lato aperto della protezione deve essere
posizionato lontano dall’operatore.
AVVISO: la smerigliatura/taglio dei bordi con una mola di
Tipo 27 devono essere limitati al taglio e alla dentellatura
di superficie - meno di 13 mm di profondità quando la
mola è nuova. Ridurre la profondità di taglio/dentellatura
pari alla riduzione del raggio della mola man mano che
Italiano
si consuma. Fare riferimento alla Tabella accessori
per ulteriori informazioni. La smerigliatura / taglio dei
bordi con una mola di Tipo 41 richiede l’utilizzo di una
protezione di Tipo 1.
1. Far raggiungere la massima velocità all’apparato prima di
toccare la superficie da lavorare.
2. Applicare una minima pressione alla superficie di lavoro,
lasciando funzionare l’apparato a velocità elevata. La velocità
di smerigliatura/taglio è al massimo quando l’apparato
funziona ad alta velocità.
3. Posizionarsi in modo che il lato inferiore aperto della mola
non sia rivolto verso di sé.
4. Una volta che si è iniziato un taglio e creato un intaglio nel
pezzo, non cambiare l’angolazione del taglio. Un cambio
dell’angolazione di taglio potrebbe far piegare la mola
causandone la rottura. Le mole per la smerigliatura dei
bordi non sono progettate per resistere alle pressioni laterali
causate dalla piegatura.
5. Rimuovere l’apparato dalla superficie da lavorare prima
di spegnerlo. Attendere che la rotazione dell’apparato sia
terminata prima di appoggiarlo.
Taglio nel metallo
Per il taglio di abrasivi agglomerati, utilizzare sempre la
protezione di tipo 1.
Durante il taglio, lavorare con un’alimentazione moderata,
adattata al materiale di taglio. Non esercitare pressione sul disco
di taglio e non inclinare né far oscillare la macchina.
Non ridurre la velocità dei dischi di taglio in corsa applicando
una pressione laterale.
La macchina deve sempre funzionare con un movimento di
smerigliatura verso l’alto. Altrimenti sussiste il rischio che venga
fatta fuoriuscire dal taglio in modo incontrollato.
Durante il taglio di profili e barre quadrate, è consigliabile
iniziare dalla sezione trasversale più piccola.
Smerigliatura grezza
Non utilizzare mai un disco da taglio per la sgrossatura.
Utilizzare sempre la protezione di tipo 27.
I risultati ottimali di sgrossatura sono ottenuti impostando la
macchina a un’angolazione compresa tra 30°-40°. Spostare la
macchina avanti e indietro con una pressione moderata. In tal
modo, il pezzo da lavorare non si scalderà eccessivamente, non
si scolorirà e non si formeranno scanalature.
Taglio di pietra
La macchina deve essere utilizzata esclusivamente per il
taglio a secco.
Per il taglio della pietra, è consigliabile utilizzare un disco di
taglio diamantato. Far funzionare la macchina soltanto con una
maschera anti-polvere aggiuntiva.
Consigli per la lavorazione
Esercitare cautela nel taglio di scanalature in pareti
strutturali.
Le scanalature nelle pareti strutturali sono soggette alle
normative specifiche di ciascun paese. Tali normative devono
essere osservate in tutti i casi. Prima di iniziare il lavoro,
consultare l’ingegnere strutturale, l’architetto o il responsabile
edile competente.
MANUTENZIONE
Questo apparato DeWALT è stato progettato per funzionare a
lungo con una manutenzione minima. Per avere prestazioni
sempre soddisfacenti occorre avere cura dell’apparato e
sottoporlo a pulizia periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e staccare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Un
avvio accidentale può causare lesioni.
Il caricabatteria e il pacco batteria non sono parti riparabili.
Lubrificazione
L’apparato non richiede alcuna ulteriore lubrificazione.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere dall’alloggiamento
con aria compressa, non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria di ventilazione.
Quando si esegue questa procedura indossare occhiali di
protezione e mascherine antipolvere omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o altri prodotti
chimici aggressivi per pulire le parti non metalliche
dell’apparato. Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti. Utilizzare un
panno inumidito solo con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno dell’apparato, e non
immergere alcuno dei suoi componenti direttamente in
un liquido.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto sono stati collaudati
soltanto gli accessori offerti da DeWALT, quindi l’utilizzo
di accessori diversi potrebbe essere rischioso. Per ridurre il
rischio di lesioni, su questo prodotto vanno utilizzati solo
gli accessori raccomandati DeWALT.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni sugli
accessori più adatti.
105
Italiano
Max.
[mm]
d
D
b
D
[mm] Rotazione min.
[min.–1]
d
Velocità Lunghezza del
periferica foro filettato
[m/s]
[mm]
D
b
115
6
22,23
11 500
80
–
125
6
22,23
11 500
80
–
115
–
–
11 500
80
–
125
–
–
11 500
80
–
75
30
M14
11 500
45
20,0
115
12
M14
11 500
80
20,0
125
12
M14
11 500
80
20,0
d
b
D
D
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. I prodotti e le batterie
contrassegnati con questo simbolo non devono essere
smaltiti con i normali rifiuti domestici.
Prodotti e batterie contengono materiali che possono
essere recuperati o riciclati diminuendo la domanda di materie
prime. Si prega di riciclare prodotti elettrici e batterie secondo
le disposizioni locali. Ulteriori informazioni sono disponibili
all’indirizzo www.2helpU.com.
Pacco batteria ricaricabile
Questa batteria a lunga durata deve essere sostituita se non
riesce a produrre energia a sufficienza per lavorazioni che prima
venivano svolte con facilità. Al termine della sua vita operativa, il
pacco batteria va smaltito con la dovuta cura per l’ambiente.
• Far scaricare il pacco batteria completamente, quindi
rimuoverlo dalla radio.
• Le batteria agli ioni di litio sono riciclabili. Consegnarle al
proprio concessionario o presso un’apposita stazione di
riciclaggio. Le batterie raccolte verranno riciclate o smaltite
in modo appropriato.
106
Italiano
Tabella Accessori
Tipo di protezione
Accessorio
Descrizione
Inserimento della mola
Disco da
smerigliatura a
centro depresso
Protezione tipo 27
Protezione tipo 27
Mola lamellare
Flangia di sostegno
Mola a centro depresso tipo 27
Mole a spazzola
Flangia di bloccaggio
Mole a spazzola
con dado filettato
Protezione tipo 27
Mola a spazzola
Spazzola di ferro
con dado filettato
Protezione tipo 27
Spazzola
Platorello/carta
vetrata
Protezione tipo 27
Platorello di gomma
Disco per sabbiatura
Dado di serraggio
107
Italiano
Tabella Accessori
Tipo di protezione
Accessorio
Descrizione
Inserimento della mola
Mola per il taglio
di muratura, legata
Protezione tipo 1
Protezione tipo 1
Disco da taglio per
metalli, legata
Flangia di sostegno
Disco da taglio
Dischi da taglio
diamantati
Protezione tipo 1
OPPURE
Protezione tipo 27
108
Flangia di bloccaggio
Nederlands
KLEINE SNOERLOZE HAAKSE SLIJPER
DCG406
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DeWALT gereedschap. Jarenlange
ervaring, grondige productontwikkeling en innovatie maken
DeWALT tot een van de betrouwbaarste partners voor
gebruikers van professioneel gereedschap.
Technische gegevens
Spanning
Type
Accutype
Uitgangsvermogen
Snelheid zonder weerstand
Schijfdiameter
Schijfdikte (max)
Spildiameter
Aslengte
Gewicht (zonder accuset)*
* gewicht is inclusief zijhandgreep en bescherming
VDC
W
min-1
mm
mm
mm
kg
DCG406
18
1
Li-Ion
800
9000
125
6
M14
21,5
1,74
Lawaaiwaarden en vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgens EN60745-2-3.
LPA(emissie geluidsdrukniveau)
dB(A)
84
LWA(niveau geluidsvermogen)
dB(A)
95
K(onzekerheid voor het gegeven
dB(A)
3
geluidsniveau)
Vlakslijpen
Vibratie-emissiewaarde a h,AG =
Onzekerheid K =
m/s2
m/s2
5,8
1,5
Schuurschijf
Vibratie-emissiewaarde a h,DS =
Onzekerheid K =
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad wordt
gegeven, is gemeten in overeenstemming met een
gestandaardiseerde test volgens EN60745 en kan worden
gebruikt om het ene gereedschap met het andere te vergelijken.
Het kan worden gebruikt voor een eerste inschatting
van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde vibratie-emissieniveau
geldt voor de hoofdtoepassingen van het gereedschap. Als
het gereedschap echter voor andere toepassingen wordt
gebruikt, dan wel met andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-emissie verschillen. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk verhogen gedurende de
totale arbeidsduur.
Een inschatting van het blootstellingniveau aan vibratie
dient ook te worden overwogen wanneer het gereedschap
wordt uitgeschakeld of als het aan staat maar geen
daadwerkelijke werkzaamheden uitvoert. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verminderen gedurende de
totale arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen op om de
operator te beschermen tegen de effecten van vibratie,
zoals: onderhoud het gereedschap en de accessoires, houd
de handen warm, organisatie van werkpatronen.
EG-conformiteitsverklaring
Richtlijn Voor Machines
Kleine snoerloze haakse slijper
DCG406
DeWALT verklaart dat deze producten zoals beschreven onder
Technische gegevens in overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-3:2011
+A2:2013 +A11:2014 +A12:2014 +A13:2015.
Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn 2014/30/EU
en 2011/65/EU. Neem voor meer informatie contact op met
DeWALT via het volgende adres of kijk op de achterzijde van
de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling
van het technische bestand en legt deze verklaring af
namens DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
08.05.2017
WAARSCHUWING: Lees de instructiehandleiding om het
risico op letsel te verminderen.
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad voor elk
signaalwoord. Gelieve de handleiding te lezen en op deze
symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een mogelijk gevaarlijke
situatie die, indien niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
109
Gewicht
Nederlands
Accu's
Laders/Laadtijden (Minuten)
DCG406
VDC
Ah
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
Gewicht (kg) DCB107
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
OPMERKING: Geeft een handeling aan waarbij geen
persoonlijk letsel optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan veroorzaken.
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
b )
Wijst op risico van een elektrische schok.
Wijst op brandgevaar.
Algemene veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING: Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle instructies. Het
niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies
kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig
persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN
EN INSTRUCTIES ALS TOEKOMSTIG
REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de waarschuwingen verwijst
naar uw (met een snoer) op de netspanning aangesloten
elektrische gereedschap of naar (draadloos) elektrisch
gereedschap met een accu.
1) Veiligheid Werkplaats
a ) Houd het werkgebied schoon en goed verlicht.
Rommelige of donkere gebieden zorgen voor ongelukken.
b ) Bedien elektrische gereedschappen niet in een
explosieve omgeving, zoals in de nabijheid van
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrische
gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
c ) Houd kinderen en omstanders op een afstand terwijl
u een elektrisch gereedschap bedient. Als u wordt
afgeleid kunt u de controle over het gereedschap verliezen.
2) Elektrische Veiligheid
a ) Stekkers van elektrisch gereedschap moeten in het
stopcontact passen. Pas de stekker nooit op enige
manier aan. Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap. Niet aangepaste
110
c )
d )
e )
f )
stekkers en passende contactdozen verminderen het risico
op een elektrische schok.
Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren, fornuizen
en ijskasten. Er bestaat een verhoogd risico op een
elektrische schok als uw lichaam geaard is.
Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of
natte omstandigheden. Als er water in een elektrisch
gereedschap terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
Behandel het stroomsnoer voorzichtig. Gebruik het
stroomsnoer nooit om het elektrische gereedschap
te dragen of te trekken, of de stekker uit het
stopcontact te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of bewegende
onderdelen. Beschadigde snoeren of snoeren die in de
war zijn verhogen het risico op een elektrische schok.
Als u een elektrisch gereedschap buitenshuis
gebruikt, gebruikt u een verlengsnoer dat geschikt
is voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis, vermindert
het risico op een elektrische schok.
Als het gebruik van een elektrisch gereedschap
op een vochtige locatie onvermijdelijk is,
gebruikt u een stroomvoorziening die beveiligd
is met een aardlekschakelaar. Het gebruik van
een aardlekschakelaar vermindert het risico op een
elektrische schok.
3) Persoonlijke Veiligheid
a ) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw gezonde
verstand als u een elektrisch gereedschap bedient.
Gebruik het gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol of medicatie
bent. Een moment van onoplettendheid tijdens het
bedienen van elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b ) Gebruik een beschermende uitrusting. Draag altijd
oogbescherming. Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen, een helm, of
gehoorbescherming gebruikt in de juiste omstandigheden
zal het risico op persoonlijk letsel verminderen.
c ) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de
schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand staat voordat u
Nederlands
d )
e )
f )
g )
het gereedschap aansluit op de stroombron en/
of accu, het oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw vinger
op de schakelaar of het aanzetten van elektrische
gereedschappen waarvan de schakelaar aan staat, zorgt
voor ongelukken.
Verwijder alle stelsleutels of moersleutels voordat u
het elektrische gereedschap aan zet. Een moersleutel
of stelsleutel die in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten kan leiden tot
persoonlijk letsel.
Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en in balans op
de grond staan. Dit zorgt voor betere controle van het
elektrische gereedschap in onverwachte situaties.
Draag geschikte kleding. Draag geen loszittende
kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en
handschoenen uit de buurt van bewegende
onderdelen. Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor dat deze
correct worden aangesloten en gebruikt. Het gebruik
van een stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.
4) Gebruik en Verzorging van Elektrisch
Gereedschap
a ) Forceer het gereedschap niet. Gebruik het juiste
elektrische gereedschap voor uw toepassing. Het
juiste elektrische gereedschap voert de werkzaamheden
beter en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
b ) Gebruik het gereedschap niet als de schakelaar het
niet aan en uit kan zetten. Ieder gereedschap dat niet
met de schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.
c ) Haal de stekker uit het stopcontact en/of neem de
accu uit het gereedschap voordat u aanpassingen
uitvoert, accessoires verwisselt, of het elektrische
gereedschap opbergt. Dergelijke preventieve
veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het
elektrische gereedschap per ongeluk opstart.
d ) Bewaar gereedschap dat niet wordt gebruikt buiten
het bereik van kinderen en laat niet toe dat personen
die onbekend zijn met het elektrische gereedschap
of deze instructies het gereedschap bedienen.
Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk in handen van
ongetrainde gebruikers.
e ) Onderhoud elektrische gereedschappen. Controleer
op verkeerde uitlijning en het grijpen van
bewegende onderdelen, breuk van onderdelen en
andere omstandigheden die de werking van het
gereedschap nadelig kunnen beïnvloeden. Zorg dat
het gereedschap voor gebruik wordt gerepareerd als
het beschadigd is. Veel ongelukken worden veroorzaakt
door slecht onderhouden gereedschap.
f ) Houd snijdgereedschap scherp en schoon. Correct
onderhouden snijdgereedschappen met scherpe
snijdranden lopen minder snel vast en zijn gemakkelijker
te beheersen.
g ) Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen enz. in
overeenstemming met deze instructies, waarbij
u rekening houdt met de werkomstandigheden
en de werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische gereedschap voor
werkzaamheden die anders zijn dan het bedoelde gebruik,
kunnen leiden tot een gevaarlijke situatie.
5) Gebruik en Verzorging van
Gereedschap op Accu
a ) Gebruik alleen de lader die door de fabrikant wordt
opgegeven. Een lader die geschikt is voor één accutype,
kan een risico op brand veroorzaken indien gebruikt met
een andere accu.
b ) Gebruik elektrische gereedschappen uitsluitend met
speciaal omschreven accu’s. Gebruik van andere accu’s
kan leiden tot letsel en brandgevaar.
c ) Als de accu niet in gebruik is, dient u deze uit de
buurt te houden van andere metalen voorwerpen
zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers,
schroeven of andere kleine metalen voorwerpen
die een verbinding van het ene contactpunt met
het andere kunnen maken. Het kortsluiten van
de accucontactpunten samen kan brandwonden of
brand veroorzaken.
d ) Als het gereedschap te zwaar wordt belast, kan
er vloeistof uit de accu lekken; vermijd contact
hiermee. Als u per ongeluk hier toch mee in contact
komt, spoelt u met water. Als de vloeistof in contact
met de ogen komt, dient u daarnaast medische hulp
in te roepen. Vloeistof afkomstig uit de accu kan irritatie
of brandwonden veroorzaken.
6) Service
a ) Zorg dat u gereedschap wordt onderhouden door
een erkende reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit zorgt ervoor dat
de veiligheid van het gereedschap blijft gegarandeerd.
AANVULLENDE SPECIFIEKE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Veiligheidsvoorschriften voor alle
handelingen
a ) Dit elektrische gereedschap is bedoeld
slijpmachine, schuurmachine, metalen borstel,
polijstmachine en snijdgereedschap. Lees alle
veiligheidswaarschuwingen, instructies, illustraties
en specificaties die bij dit gereedschap zijn
meegeleverd. Het niet opvolgen van alle onderstaande
instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/
of ernstig persoonlijk letsel.
111
Nederlands
b ) Het wordt niet aanbevolen werkzaamheden zoals
polijsten met dit elektrisch gereedschap uit te
voeren. Werkzaamheden waarvoor het elektrische
gereedschap niet is ontworpen, kunnen leiden tot
gevaarlijke situaties en lichamelijk letsel.
c ) Gebruik geen accessoires die niet speciaal
ontworpen en aanbevolen zijn door de fabrikant
van het gereedschap. Het feit dat een accessoire aan uw
gereedschap kan worden bevestigd wil nog niet zeggen
dat dit een veilige bediening garandeert.
d ) Het nominale toerental van het accessoire moet
tenminste gelijk zijn aan het maximale toerental
zoals dit op het gereedschap staat vermeld.
Accessoires die sneller draaien dan hun nominale
toerental kunnen breken en wegschieten.
e ) De buitendiameter en de dikte van uw accessoire
moeten binnen het nominale vermogen van uw
gereedschap liggen. Accessoires met een onjuiste
grootte kunnen niet voldoende worden vastgemaakt
of beheerst.
f ) Wanneer u accessoires monteert door middel van
schroefdraad moet de schroefdraad overeenkomen
met die van de as van de slijpmachine. Voor
accessoires die zijn gemonteerd door middel van
flenzen moet het drevelgat van het accessoire
passen bij de plaatsingsdiameter van de flens.
Accessoires die niet passen op de bevestigingshardware
van het gereedschap zullen uit balans raken en/of extreem
trillen en kunnen u de controle over het gereedschap
doen verliezen.
g ) Gebruik een accessoire niet als ze beschadigd is.
Controleer het accessoire zoals een schuurwiel
voor gebruik op schilfers en barstjes, steunkussens
op barstjes, scheurtjes of excessieve slijtage,
staalborstels op losse of gespleten draden. Als
het gereedschap of het accessoire is gevallen,
controleert u dit op schade of plaatst u een
onbeschadigd accessoire. Na het controleren
en plaatsen van een accessoire zorgt u dat u
en omstanders uit de buurt van het bereik van
het ronddraaiende accessoire blijft en zet u het
gereedschap gedurende een minuut aan op
maximale snelheid zonder weerstand. Beschadigde
accessoires breken gewoonlijk af tijdens deze testtijd.
h ) Draag persoonlijke beschermende kleding.
Afhankelijk van de toepassing gebruikt u
gezichtsbedekking en een beschermende of
veiligheidsbril. Indien van toepassing draagt u een
stofmasker, gehoorbescherming, handschoenen
en een werkschort die kleine afgeschuurde deeltjes
of deeltjes van het werkstuk tegenhouden. De
oogbescherming moet rondvliegende brokstukken
die door de diverse werkzaamheden vrijkomen tegen
kunnen houden. Het stofmasker e.d. moet in staat zijn
om partikeltjes die door uw werkzaamheden vrijkomen te
filteren. Langdurige blootstelling aan intense geluiden kan
gehoorverlies veroorzaken.
112
i ) Houd omstanders op een veilige afstand van het
werkgebied. Iedereen die het werkgebied betreedt
moet persoonlijke beschermende kleding dragen.
Brokstukken van het werkstuk of van een afgebroken
accessoire kunnen wegvliegen en letsel buiten het directe
werkgebied veroorzaken.
j ) Houd het gereedschap alleen vast bij de
geïsoleerde greepoppervlakken wanneer u een
handeling uitvoert waarbij het accessoire van het
zaaggereedschap in aanraking kan komen met
verborgen bedrading. Contact met bedrading die
onder stroom staat, kan metalen onderdelen van het
gereedschap onder stroom zetten en de gebruiker een
elektrische schok geven.
k ) Leg het gereedschap nooit neer voordat het
accessoire volledig tot stilstand is gekomen. Het
ronddraaiende accessoire kan mogelijk in contact met
de oppervlakte komen waardoor u de controle over het
gereedschap verliest.
l ) Gebruik het gereedschap niet terwijl u het aan uw
zijde draagt. Per ongeluk contact met het ronddraaiende
accessoires kan uw kleding grijpen waardoor het
accessoire naar uw lichaam wordt getrokken.
m ) Maak de luchtgaten van het gereedschap regelmatig
schoon. De ventilator van de motor zuigt het stof in de
behuizing en extreme ophoping van metaaldeeltjes kan
een elektrische schok veroorzaken.
n ) Bedien het gereedschap niet in de buurt van
ontvlambare materialen. Vonken kunnen deze
materialen doen ontbranden.
o ) Gebruik geen accessoires die koelvloeistof nodig
hebben. Het gebruik van water of andere koelvloeistoffen
kan leiden tot elektrocutie of een elektrische schok.
OVERIGE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR
ALLE HANDELINGEN
Oorzaken en voorkoming van terugslag
Terugslag is een plotselinge reactie op een ronddraaiend wiel,
steunkussen, borstel of ander accessoire dat bekneld of gegrepen
wordt. Beknelling of grijpen zorgt voor het snel vastlopen van
het ronddraaiende accessoire dat op zijn beurt zorgt dat het
onbeheersbare gereedschap in de tegenovergestelde richting
van de draaiing van het accessoire wordt gedwongen op
het bevestigingspunt.
Als bijvoorbeeld een schuurwiel wordt gegrepen of bekneld
raakt door het werkstuk, kan de rand van het wiel die er bij
het beknellingpunt ingaat in het oppervlak van het materiaal
slaan waardoor het wiel naar buiten loopt of terugslaat. Het
wiel kan ofwel naar de operator toe of van hem vandaan
springen, afhankelijk van de richting van de wielbeweging
op het beknellingpunt. Schuurwielen kunnen onder deze
omstandigheden ook afbreken.
Terugslag is het gevolg van een verkeerd gebruik en/of onjuiste
gebruiksomstandigheden van het gereedschap en kan worden
Nederlands
voorkomen door geschikte voorzorgsmaatregelen te nemen zoals
hieronder vermeld:
a ) Houd het gereedschap voortdurend stevig
vast en plaats uw lichaam en arm zo dat u
terugslagkrachten kunt weerstaan. Gebruik
altijd een hulphandgreep indien meegeleverd
voor maximale beheersing van terugslag of
torsiereactie tijdens het opstarten. De operator kan
torsiereactie of terugslagkrachten beheersen als de juiste
voorzorgsmaatregelen worden genomen.
b ) Plaats uw handen nooit in de buurt van het
ronddraaiende accessoire. Het accessoire kan over uw
hand terugslaan.
c ) Plaats uw lichaam niet in het gebied waar het
gereedschap naartoe zal gaan als zich terugslag
voordoet. Terugslag zorgt dat het gereedschap wegschiet
in de tegenovergestelde richting van de wielbeweging op
het beknellingpunt.
d ) Wees extra voorzichtig als u hoeken, scherpe
randen, enz. bewerkt. Voorkom dat het accessoire
stuitert of blijft hangen. Hoeken, scherpe randen en
stuiteren kunnen er vaak toe leiden dat het ronddraaiende
accessoire blijft hangen en kunnen verlies van controle of
terugslag veroorzaken.
e ) Bevestig geen houtsnijdzaag of getand zaagblad
aan het gereedschap. Dergelijke zaagbladen
kunnen herhaaldelijke terugslag en verlies van
controle veroorzaken.
Veiligheidswaarschuwingen speciaal voor
slijpende en schurende snijdhandelingen
a ) Gebruik uitsluitend wieltypes die zijn aanbevolen
voor uw elektrische gereedschap en de specifieke
beveiliging die is ontworpen voor het gekozen wiel.
Wielen waarvoor het elektrische gereedschap niets is
ontwikkeld kunnen niet adequaat worden beveiligd en
zijn onveilig.
b ) Het slijpoppervlak van de in het midden
ingedrukte schijven moet worden gemonteerd
onder het vlak van de beveiligingslip. Een schijf
die niet goed is gemonteerd en uitsteekt door het vlak
van de beveiligingslip heen, kan niet naar behoren
worden afgeschermd.
c ) De beschermkap moet voor maximale veiligheid
stevig zijn vastgemaakt aan en geplaatst zijn op
het elektrisch gereedschap, zodat het gedeelte
dat onafgeschermd is voor de gebruiker zo klein
mogelijk is. De beschermkap helpt de gebruiker te
beschermen tegen afgebroken deeltjes van de schijf en
voorkomt dat de gebruiker in contact komt met de schijf
en met vonken die kleding in brand kunnen zetten.
d ) Wielen mogen uitsluitend worden gebruikt voor
de aanbevolen toepassingen. Bijvoorbeeld: slijp
niet met de zijkant van een snijdwiel. Schurende
snijdwielen zijn bedoeld voor perifeer slijpen; zijwaartse
krachten kunnen ervoor zorgen dat deze wielen barsten.
e ) Gebruik altijd onbeschadigde wielflenzen van
de juiste grootte en vorm voor het wiel van uw
keuze. De juiste wielflenzen ondersteunen het wiel
en verminderen zo de mogelijkheid dat het wiel
breekt. Flenzen voor snijdwielen kunnen verschillen van
wielflenzen voor slijpen.
f ) Gebruik geen versleten wielen van grotere
elektrische gereedschappen. Een wiel dat is bedoeld
voor een groter elektrisch gereedschap is niet geschikt
voor de hogere snelheid van een kleiner gereedschap en
kan barsten.
Aanvullende veiligheidswaarschuwingen
speciaal voor schurende snijdhandelingen
a ) Laat het snijdwiel niet "vastlopen" en oefen er geen
extreme druk op uit. Probeer geen extreme diepte of
snede te maken. Het overbelasten van het wiel vergroot
de belasting en ontvankelijkheid voor het blokkeren of
vastlopen van het wiel in de snede, en de mogelijkheid van
terugslag of wielbreuk.
b ) Plaats uw lichaam niet op een lijn met en achter het
ronddraaiende wiel. Als het wiel tijdens de bediening
van uw lichaam vandaan beweegt, kan de mogelijke
terugslag het draaiende wiel doen wegschieten en het
elektrische gereedschap direct in uw richting doen komen.
c ) Als het wiel blokkeert of als een snede om een
bepaalde reden wordt onderbroken, schakelt u het
elektrische gereedschap uit en houdt u het vast
zonder te bewegen totdat het wiel volledig tot
stilstand is gekomen. Probeer nooit een snijdwiel uit
de snede te verwijderen terwijl het wiel in beweging
is, anders kan zich een terugslag voordoen. Zoek
naar de oorzaak van het blokkeren en neem de geschikte
maatregelen om dit op te heffen.
d ) Start het zagen niet opnieuw op in het werkstuk.
Laat het wiel volledig op snelheid komen en steek
het voorzichtig opnieuw in de zaagsnede. Het
wiel kan blokkeren, weglopen of terugslaan als het
gereedschap opnieuw wordt opgestart in het werkstuk.
e ) Ondersteun panelen of enig ander erg groot
werkstuk om te het risico dat het wiel vastloopt
of terugslaat te verminderen. Grote werkstukken
kunnen onder hun eigen gewicht doorzakken.
De ondersteuningen moeten aan beide zijden worden
geplaatst onder het werkstuk, dicht bij de zaaglijn en aan
beide randen.
f ) Wees bijzonder voorzichtig wanneer u invallend
zaagt op bestaande muren of andere verborgen
gedeelten. Het uitstekende wiel kan gas- of waterbuizen,
elektrische bedrading of objecten snijden die een
terugslag veroorzaken.
Veiligheidswaarschuwingen speciaal voor
schuurwerkzaamheden
a ) Gebruik geen schuurschijfpapier dat veel te groot
is. Volg de aanbevelingen van de fabrikant op bij
113
Nederlands
het uitkiezen van schuurpapier. Groter schuurpapier
dat uit het schuurkussen steekt, veroorzaakt gevaar van
openrijten en kan beknelling of scheuren van de schijf of
terugslag veroorzaken.
Veiligheidswaarschuwingen speciaal voor
metaalborstelen
a ) Wees ervan bewust dat metalen haartjes worden
uitgeworpen zelfs tijdens normale bediening.
Zet niet teveel kracht op de borstelharen door
een te grote druk op de borstel uit te oefenen. De
borstelharen dringen gemakkelijk door in lichte kleding
en/of de huid.
b ) Als het gebruik van een beveiliging wordt
aanbevolen voor metaalborstelen, zorg dan dat
er geen contact is tussen het draadwiel of de
metaalborstel en de beveiliging. Het draadwiel of
de borstel kan in diameter groter worden als gevolg van
centrifugale krachten.
Aanvullende veiligheidsregels voor
slijpmachines
a ) Gebruikniet schijven van Type 11 (komvormig) op
dit gereedschap. Het gebruik van accessoires die niet
geschikt zijn, kan persoonlijk letsel tot gevolg hebben.
b ) Gebruik altijdde zijhandgreep. Zet de handgreep
stevig vast. Gebruik de zijhandgreep zodat u te allen tijde
de controle over het gereedschap behoudt.
Overige risico’s
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten kunnen sommige overige risico’s niet
worden vermeden. Dit zijn:
• Gehoorbeschadiging .
• Risico op persoonlijk letsel door rondvliegende deeltjes.
• Risico van brandwonden omdat accessoires tijdens het
gebruik heet worden.
• Risico van persoonlijk letsel als gevolg van langdurig gebruik.
• Risico van stof dat van gevaarlijke stoffen vrijkomt.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage ontworpen.
Controleer altijd of het voltage van de accu overeenkomt
met het voltage op het typeplaatje. Zorg er ook voor dat
het voltage van uw oplader overeenkomt met dat van
uw stroomvoorziening.
Uw DeWALT oplader is dubbel geïsoleerd in
overeenstemming met EN60335; daarom is geen
aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen
door een speciaal geprepareerd snoer dat leverbaar is via het
DeWALT servicecentrum.
114
Een verlengsnoer gebruiken
U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit absoluut
noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd verlengsnoer
dat geschikt is voor de stroominvoer van uw oplader (zie
Technische gegevens). De minimale geleidergrootte is 1 mm2;
de maximale lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd volledig af
te rollen.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Laders
DeWALT laders hoeven niet te worden afgesteld en zijn zo
ontworpen dat zij zeer gemakkelijk in het gebruik zijn.
Belangrijke veiligheidsinstructies voor alle
acculaders
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze handleiding bevat
belangrijke instructies voor de veiligheid en voor de bediening
van geschikte batterijladers (raadpleeg Technische Gegevens).
• Lees voordat u de lader gebruikt, alle instructies en
aanwijzingen voor de veiligheid op de lader, de accu en het
product dat de accu gebruikt.
WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schok. Laat
geen vloeistof in de lader dringen. Dit zou kunnen leiden
tot een elektrische schok.
WAARSCHUWING: Wij adviseren een aardlekschakelaar
met een reststroomwaarde van 30mA of minder
te gebruiken.
VOORZICHTIG: Gevaar voor brandwonden. Beperk
het risico van letsel, laad alleen oplaadbare accu’s op
van het merk DeWALT. Andere typen accu’s zouden uit
elkaar kunnen springen en persoonlijk letsel en schade
kunnen veroorzaken.
VOORZICHTIG: Houd toezicht op kinderen zodat zij niet
met het apparaat kunnen spelen.
OPMERKING: Onder bepaalde omstandigheden, wanneer
de stekker van de lader in het stopcontact zit, kunnen de
niet-afgedekte laadcontacten binnenin de lader door
materiaal of een voorwerp worden kortgesloten. Bepaalde
materialen die geleidend zijn, zoals, maar niet uitsluitend,
staalwol, aluminiumfolie of een opeenhoping van
metaalachtige deeltjes, kunnen beter bij de holtes van de
lader worden weggehouden. Trek altijd de stekker uit het
stopcontact wanneer er geen accu in de lader zit. Trek de
stekker van de lader uit het stopcontact voordat u de lader
gaat reinigen.
• Probeer NIET de accu op te laden met andere laders dan
die in deze handleiding worden beschreven. De lader en
de accu zijn speciaal voor elkaar ontworpen.
• Deze laders zijn niet bedoeld voor een andere
toepassing dan het opladen van oplaadbare accu’s van
DeWALT. Andere toepassingen kunnen leiden tot het gevaar
van brand, elektrische schok of elektrocutie.
• Stel de lader niet bloot aan regen of sneeuw.
Nederlands
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
U kunt beter niet aan het snoer trekken wanneer u de
stekker van de lader uit het stopcontact trekt. Er is dan
minder risico op beschadiging van het snoer en van de stekker.
Het is belangrijk dat u het snoer zo plaatst dat niemand
erop kan stappen of erover kan struikelen, en het snoer
niet op een andere manier kan beschadigen of onder
spanning kan komen te staan.
Gebruik alleen een verlengsnoer als het er werkelijk
niet anders kan. Gebruik van een ongeschikt verlengsnoer
kan het risico van brand, elektrische schok of elektrocutie tot
gevolg hebben.
Plaats niet iets boven op een lader en plaats de lader
niet op een zacht oppervlak omdat hierdoor de
ventilatiesleuven kunnen worden geblokkeerd en de
lader binnenin veel te heet wordt. Plaats de lader niet in de
buurt van een warmtebron. De lader wordt geventileerd door
sleuven boven en onder in de behuizing.
Gebruik de lader niet met een beschadigd snoer of een
beschadigde stekker—laat deze onmiddellijk vervangen.
Gebruik de lader niet als er hard op is geslagen, als de
lader is gevallen of op een andere manier beschadigd is.
Breng de lader naar een erkend servicecentrum.
Haal de lader niet uit elkaar; breng de lader naar een
erkend servicecentrum wanneer service of reparatie
nodig is. Onjuiste montage kan leiden tot het risico van een
elektrische schok, elektrocutie of brand.
Als het netsnoer is beschadigd, moet het onmiddellijk worden
vervangen door de fabrikant, een servicemonteur van de
fabrikant of een dergelijk vakbekwaam persoon, zodat risico
is uitgesloten.
Trek de stekker van de lader uit het stopcontact voordat
u de lader gaat schoonmaken. Er is dan minder risico
van een elektrische schok. Het risico is niet minder wanneer
u de accu verwijderd.
Probeer NOOIT 2 laders op elkaar aan te sluiten.
De lader is ontworpen voor de 230V stroomvoorziening
van een woning. Probeer de lader niet te gebruiken op
een andere spanning. Dit geldt niet voor de 12V-lader.
Een accu opladen (Afb. [Fig.] B
1. Steek de lader in een geschikt stopcontact voordat u de
accu insteekt.
2. Plaats de accu 9 in de lader, en let er daarbij op dat de accu
geheel in de lader komt te zitten. Het rode lampje (opladen)
knippert herhaaldelijk en dat duidt erop dat het laadproces
is gestart.
3. Een volledig opgeladen accu wordt aangegeven door het
rode lampje dat constant AAN blijft. De accu is nu volledig
opgeladen en kan worden gebruikt of kan in de acculader
blijven zitten. Duw, als u de accu uit de lader wilt nemen, op
de accu-vrijgaveknop 10 op de accu.
OPMERKING: U kunt maximale prestaties en levensduur van
lithium-ion-accu’s garanderen door de accu’s volledig op te
laden voordat u deze voor het eerst in gebruik neemt.
Werking van de lader
Raadpleeg onderstaande indicatoren voor de laadstatus van
de accu.
Laadindicaties
bezig met opladen
volledig opgeladen
hete/koude accuvertraging*
*Het rode lampje blijft knipperen, maar er brandt ook een geel
indicatielampje wanneer de functie actief is. Wanneer de accu
een geschikte temperatuur heeft bereikt, gaat het gele lampje
uit en hervat de lader de laadprocedure.
De geschikte lader(s) laden niet een kapotte accu op. Het
lampje zal niet of onregelmatig gaan branden en de lader geeft
daarmee aan dat de accu kapot is.
OPMERKING: Dit kan ook betekenen dat er iets mis is met
de lader.
Als de lader laat zien dat er een probleem is, laat de lader en de
accu dan testen door een geautoriseerd servicecentrum.
Hot/Cold Pack Delay (Vertraging Hete/Koude Accu)
Wanneer de lader waarneemt dat een accu te warm of te koud
is, wordt onmiddellijk een Hot/Cold Delay gestart en wordt het
laden uitgesteld tot de accu een geschikte temperatuur heeft
bereikt. De lader schakelt dan automatisch over op de acculaadstand. Deze functie waarborgt een maximale levensduur
van de accu.
Een koude accu zal minder snel worden opgeladen dan een
warme accu. De accu zal minder snel opladen gedurende
de gehele laadcyclus en zal niet op maximumsnelheid gaan
opladen, ook niet als de accu warmer wordt.
De lader DCB118 is voorzien van een interne ventilator voor
het koelen van de accu. De ventilator gaat automatisch draaien
wanneer de accu moet worden gekoeld. Gebruik de lader nooit
als de ventilator niet goed werkt of als de ventilatiesleuven zijn
geblokkeerd. Zorg ervoor dat er geen voorwerpen in de lader
kunnen komen.
Elektronisch Beveiligingssysteem
XR Li-Ion-gereedschap is ontworpen met een Elektronisch
Beveiligingssysteem dat ervoor zorgt dat de accu niet te veel
wordt geladen, niet te heet wordt of te veel wordt ontladen.
Het product zal automatisch uitgeschakeld worden, als het
elektronisch beschermingssysteem actief wordt. Als dit gebeurt,
zet u de Lithium-ion-accu op de lader, totdat deze volledig
geladen is.
Montage aan de wand
Deze laders kunnen aan de wand worden gemonteerd
of rechtop op een tafel of werkoppervlak staan. Plaats bij
wandmontage de accu dichtbij een stopcontact en uit de
buurt van een hoek of andere obstakels die de doorstroming
van lucht kunnen verhinderen. Gebruik de achterzijde van de
lader als sjabloon voor de plaatsing van de montageschroeven
aan de wand. Monteer de lader stevig met gipsplaatschroeven
(afzonderlijk aan te schaffen), van tenminste 25,4 mm lang
115
Nederlands
waarvan de schroefkop een diameter heeft van of 7 – 9 mm, in
hout geschroefd tot op een optimale diepte, waarbij ongeveer
5,5 mm van de schroef uitsteekt. Houd de sleuven aan de
achterzijde van de lader tegenover de uitstekende schroeven en
steek montagesleuven volledig op de schroeven.
Instructies voor het reinigen van de lader
WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schok.
Neem, voordat u met de reiniging begint, de stekker
van de lader uit het stopcontact. U kunt stof en vet
van de buitenzijde van de lader verwijderen met een doek
of een zachte, niet-metalen borstel. Gebruik geen water
of schoonmaakmiddelen. Laat nooit vloeistof in het
gereedschap komen; dompel nooit een onderdeel van het
gereedschap onder in een vloeistof.
Accu
Belangrijke veiligheidsinstructies voor alle
accu’s
Als u vervangende accu’s bestelt, zorg er dan voor dat u het
catalogusnummer en voltage vermeldt.
De accu is niet volledig opgeladen als deze uit de verpakking
komt. Voordat u de accu en oplader gebruikt, dient u de
onderstaande veiligheidsinstructies te lezen. Volg vervolgens de
oplaadprocedures zoals die zijn uitgelegd.
LEES ALLE INSTRUCTIES
•
•
•
•
•
•
•
116
Laad de accu niet op en gebruik deze niet in een
explosieve omgeving, zoals in de nabijheid van
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Wanneer u de
accu plaatst in of verwijdert uit de lader kan het stof of de
damp door een vonk vlamvatten.
Gebruik nooit geweld bij het plaatsen van de accu in
de lader. Wijzig de accu op geen enkele manier als deze
niet past in een lader die niet geschikt is, omdat de accu
kan openbarsten waardoor ernstig persoonlijk letsel
kan ontstaan.
Laad de accu’s alleen op in DeWALT-laders.
Spat NIET met water en dompel de accu niet onder in water
of andere vloeistoffen.
Gebruik of bewaar het gereedschap en de accu niet
op plaatsen waar de temperatuur 40 ˚C of meer kan
bereiken (bijvoorbeeld in een schuurtje of een metalen
loods in de zomer).
Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze ernstig
beschadigd is of volledig verbruikt. De accu kan in vuur
exploderen. Als lithium ion accu‘s worden verbrand, komen
giftige dampen en materialen vrij.
Als de inhoud van de accu in contact met de huid komt,
wast u dit onmiddellijk af met water en een milde
zeep. Als accuvloeistof in de ogen komt spoelt u 15 minuten
met water in het geopende oog, of totdat de irritatie stopt.
Als medische hulp nodig is dient u te vermelden dat de
accuelektrolyt is samengesteld uit een mengsel van vloeibare
organische carbonaten en lithiumzouten.
•
De inhoud van geopende accucellen kan irritatie aan de
luchtwegen veroorzaken. Zorg voor frisse lucht. Zoek als de
symptomen aanhouden medische hulp.
WAARSCHUWING: Gevaar voor brandwonden.
Accuvloeistof kan ontvlambaar zijn als deze aan een vonk
of vlam wordt blootgesteld.
WAARSCHUWING: Probeer nooit om welke reden dan
ook de accu te openen. Als de behuizing van de accu
is gescheurd of beschadigd, zet de accu dan niet in de
lader. Klem een accu niet vast, laat een accu niet vallen,
beschadig een accu niet. Gebruik een accu of lader waar
hard op is geslagen, die is gevallen, waar overheen is
gereden of die op welke manier dan ook is beschadigd
(dat wil zeggen, doorboord met een spijker, geraakt
met een hamer, vertrapt) niet. Een elektrische schok
of elektrocutie kan het gevolg zijn. Breng beschadigde
accu’s terug naar het servicecentrum zodat ze kunnen
worden gerecycled.
WAARSCHUWING: Brandgevaar. Berg de accu
niet op en vervoer de accu niet op een manier dat
metalen voorwerpen in contact kunnen komen
met de aansluitpunten van de accu. Bijvoorbeeld,
steek de accu niet in een schortzak, broekzakken,
gereedschapskisten, gereedschapsdozen, laden, enz., waar
een losse spijkers, schroeven, sleutels, enz. liggen.
VOORZICHTIG: Plaats het gereedschap wanneer
het niet in gebruik is, op z’n zijkant op een stabiel
oppervlak waar het niet kan vallen of omvallen.
Sommige gereedschappen met grote accu’s kunnen
rechtop staan op de accu maar kunnen gemakkelijk
worden omgegooid.
Transport
WAARSCHUWING: Brandgevaar. Tijdens het transport
kunnen accu’s mogelijk vlam vatten als de aansluitingen
van de accu onbedoeld in aanraking komen met
geleidende materialen. Controleer dat tijdens het transport
de aansluitingen van de accu afgeschermd zijn en goed
geïsoleerd van materialen die ermee in contact kunnen
komen en kortsluiting kunnen veroorzaken.
DeWALT accu’s voldoen aan alle van toepassing zijn
verzendvoorschriften zoals deze zijn bepaald door de bedrijfstak
en door wettelijke normen, zoals Aanbevelingen voor het
Transport van Gevaarlijke Goederen van de UN; Voorschriften
voor Gevaarlijke Goederen van de International Air Transport
Association (IATA) , Voorschriften Internationale Maritieme
Gevaarlijke Goederen (IMDG) en de Europese Overeenkomst
Betreffende het Internationale Vervoer van Gevaarlijke Goederen
over de Weg (ADR). Lithium-ion cellen en accu’s zijn getest in
overeenstemming met Hoofdstuk 38,3 van de Aanbevelingen
voor het Transport van Gevaarlijke Goederen Handleiding van
Testen en Criteria.
In de meeste gevallen zal bij de verzending van een DeWALTaccu deze naar verwachting worden geclassificeerd als volledig
gereguleerd Klasse 9 Gevaarlijk materiaal. Over het algemeen
zullen alleen verzendingen die een lithium-ion-accu bevatten
met een energie-classificatie hoger dan 100 Wattuur (Wh),
Nederlands
moeten worden verzonden als volledig gereguleerd Klasse 9. Bij
alle lithium-ion-accu’s wordt de Wattuur-classificatie op de accu
vermeld. Verder adviseert DeWALT in verband met complicaties
met de voorschriften, lithium-ion-accu’s niet als luchtvracht
alleen te verzenden, ongeacht de Wattuur-classificatie.
Zendingen van gereedschap met accu’s (combo-sets) kunnen
naar verwachting per luchtvracht worden verzonden, als de
Wattuur-classificatie van de accu niet hoger is dan 100 Wh.
Ongeacht of een verzending wordt geacht een vrijstelling
te hebben of volledig voorgeschreven, is voor de
verantwoordelijkheid van de verzender de meest recente
voorschriften voor verpakking, labeling/markering en vereisten
ten aanzien van documentatie.
De informatie die in dit hoofdstuk van de handleiding wordt
verstrekt, wordt verstrekt in goed vertrouwen en wordt geacht
nauwkeurig te zijn op het moment dat het document werd
opgesteld. Er wordt echter geen garantie gegeven, impliciet
of expliciet. Het is voor de verantwoordelijkheid van de koper
ervoor te zorgen dat zijn activiteiten in overeenstemming zijn
met de geldende voorschriften.
De FLEXVOLTTM-accu vervoeren
De DeWALT FLEXVOLTTM-accu heeft twee standen: Gebruiksen Transport-.
Stand: Wanneer de FLEXVOLTTM-accu op zichzelf staat of in
een DeWALT 18V-product zit, werkt de accu als een 18V-accu.
Wanneer de FLEXVOLTTM-accu in een 54V- of een 108V-product
(twee 54V-accu’s) zit, werkt de accu als een 54V-accu.
Transport-stand: Wanneer de kap op
de FLEXVOLTTM-accu is bevestigd, staat
de accu in de transport-stand. Houd de
kap op de accu bij verzending.
In de Transport-stand zijn reeksen van cellen binnen in de accu
elektrisch van elkaar geïsoleerd, waardoor 3 accu’s ontstaan met
een lagere Wattuur-classificatie (Wh), vergeleken bij 1 accu met
een hogere Wh-classificatie. Door dit grotere aantal van 3 accu’s
met een lagere Wattuur- classificatie kan de accu vrijgesteld
zijn van bepaalde voorschriften voor verzending die worden
opgelegd aan accu’s met een hogere Wattuur-capaciteit.
Voorbeeld, de transport Wh waarde kan 3 x 36 Wh aangeven,
dit betekend 3 batterijen van elk 36 Wh. De Wh waarde tijdens
gebruik kan 108 Wh aangeven (1 batterij).
Voorbeeld van markering met etiket gebruik en transport
Aanbevelingen voor opslag
1. De beste plaats om het apparaat op te bergen is koel en
droog, uit direct zonlicht en niet in overmatige hitte of
koude. Voor optimale accuprestaties en levensduur bergt u
accu’s op bij kamertemperatuur als deze niet in gebruik zijn.
2. Wanneer u de accu lange tijd opbergt, kunt u deze voor
optimale resultaten het beste volledig opgeladen opslaan
op een koele, droge plaats buiten de lader.
OPMERKING: Accu’s kunnen beter niet volledig ontladen
worden opgeslagen. De accu moet voor gebruik weer
worden opgeladen.
Labels op de oplader en accu
Behalve de pictogrammen die in deze handleiding worden
gebruikt, kunnen de volgende pictogrammen op de labels op
de lader en op de accu staan:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Zie Technische gegevens voor de oplaadtijd.
Niet doorboren met geleidende voorwerpen.
Laad geen beschadigde accu‘s op.
Niet blootstellen aan water.
Z org dat defecte snoeren onmiddellijk
worden vervangen.
Uitsluitend opladen tussen 4 ˚C en 40 ˚C.
Alleen voor gebruik binnenshuis.
B ied de accu als chemisch afval aan en houd
rekening met het milieu.
Laad DeWALT-accu’s alleen op met de aangewezen
DeWALT-laders. Wanneer u andere accu’s dan de
aangewezen DeWALT-accu’s oplaadt met een
DeWALT-lader dan kunnen deze barsten of kan dit
leiden tot andere gevaarlijke situaties.
Gooi de accu niet in het vuur
GEBRUIK (zonder transport dop). Voorbeeld: Wh
waarde geeft 108 Wh aan (1 batterij van 108 Wh).
TRANSPORT (met ingebouwde transport dop).
Voorbeeld: Wh waarde geeft 3 x 36 Wh aan
(3 batterijen van 36 Wh).
Accutype
De DCG406 werkt op een 18-V accu.
Deze accu's kunnen worden gebruikt: DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187,
DCB546, DCB547. Raadpleeg Technische Gegevens voor
meer informatie.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
117
Nederlands
1Hoekslijpmachine
1Beveiliging
1 Antitrilling zijhandgreep
1Steunflens
1 Klemmoer met schroefdraad
1Inbussleutel
1 Li-Ion-accu (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 modellen)
2 Li-Ion-accu’s (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 modellen)
3 Li-Ion-accu’s (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 modellen)
1Gebruiksaanwijzing
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen of accessoires
mogelijk zijn beschadigd tijdens het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door te lezen en te
begrijpen voordat u de apparatuur gebruikt.
NIET TE GEBRUIKEN onder natte omstandigheden of op een
plaats waar brandbare vloeistoffen of gassen zijn.
Deze snoerloze haakse slijper is professioneel
elektrisch gereedschap.
LAAT GEEN kinderen in contact met het gereedschap
komen. Toezicht is vereist als onervaren gebruikers dit
gereedschap bedienen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen
(waaronder kinderen) die verminderde fysieke, sensorische
of psychische vermogens hebben of die het ontbreekt
aan ervaring en/of kennis of bekwaamheden, als dat
niet gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen mogen
nooit alleen worden gelaten met dit product zodat ze ermee
zouden kunnen spelen.
Markering op het gereedschap
Functies
De volgende pictogrammen staan op het gereedschap vermeld:
Kickback Brake™
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Draag gehoorbescherming.
Draag oogbescherming.
Positie Datumcode (Afb. D)
De datumcode 15 , die ook het jaar van fabricage bevat, is
binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2017 XX XX
Jaar van fabricage
Beschrijving (Afb.A)
WAARSCHUWING: Pas het gereedschap of een onderdeel
ervan nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk letsel tot
gevolg hebben.
1 Kantelschakelaar
2 Hendel voor vergrendeling in de uit-stand
3 Asvergrendelingsknop
4 As
5 Steunflens
6 Vergrendelingsflens
7 Beschermkap
8 Vrijgavehendel beschermkap
9 Accu
10 Accu-ontgrendelingsknop
Bedoeld gebruik
De snoerloze haakse slijper is ontworpen voor professioneel
zagen, slijpen, schuren en toepassingen met een draadborstel.
GEBRUIK GEEN andere schuurschijven dan in het midden
verzonken schijven en lamellenschijven.
118
Wanneer wordt gedetecteerd dat de schijf bekneld raakt of
vastloopt, grijpt de elektronische rem met maximale kracht in en
zet de schijf snel stil, beperkt de beweging van de slijpmachine
en schakelt de machine uit. U kunt het gereedschap pas weer
starten wanneer u de schakelaar hebt losgelaten en vervolgens
weer hebt ingedrukt.
Power-OFF™ Overbelastingsbeveiliging
De stroomvoorziening van de motor wordt gestopt bij
overbelasting van de motor. Bij voortdurende overbelasting
wordt het gereedschap uitgeschakeld. U kunt het gereedschap
pas weer starten wanneer u de schakelaar hebt losgelaten
en weer hebt ingedrukt. Het gereedschap zal zichzelf
uitschakelen wanneer de stroombelasting de waarde van
de overbelastingsstroom bereikt (verbrandingspunt van de
motor). Als het gereedschap steeds weer wordt uitgeschakeld,
zet dan minder kracht/gewicht op het gereedschap totdat
het functioneert zonder dat de overbelastingsbeveiliging
wordt ingeschakeld.
Antitrilling zijhandgreep
De antitrilling zijhandgreep biedt nog meer comfort door
de trillingen op te vangen die door het gereedschap
worden veroorzaakt.
Functie langzame start
De functie langzame start maakt het langzaam opbouwen
van snelheid mogelijk zodat een eerste hapering tijdens het
opstarten wordt voorkomen. Deze functie is vooral handig als u
in beperkte ruimten werkt.
No-Volt
De functie No-volt voorkomt dat de slijpmachine weer
wordt gestart zonder dat u een schakelaar omzet, als er een
onderbreking is in de stroomvoorziening.
Elektronische koppeling
De elektronische koppelbegrenzende koppeling vermindert
de maximale koppelreactie die op de gebruiker wordt
overgebracht in het geval dat een schijf vastloopt. Deze functie
voorkomt ook dat de tandwielen en de elektrische motor
Nederlands
vastlopen. De koppelbegrenzende koppeling is in de fabriek
ingesteld en kan niet worden aangepast.
MONTAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u de accu, voordat
u enige aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
WAARSCHUWING: gebruik alleen de accusets en laders
van DeWALT.
De accu in het gereedschap zetten en uit het
gereedschap verwijderen (Afb. B)
OPMERKING: Voor het beste resultaat is het belangrijk dat u de
accu 9 volledig oplaadt.
De accu in de handgreep van het
gereedschap installeren
1. Houd de accu tegenover de rails 9 in de handgreep van de
lamp (Afb. B).
2. Schuif de accu in de handgreep totdat de accu stevig vastzit
in het gereedschap en controleer dat de accu niet los raakt.
De accu uit het gereedschap halen
1. Druk op de accu-ontgrendelknop 10 en trek de accu stevig
uit de handgreep van het gereedschap.
2. Zet de accu in de lader zoals wordt beschreven in het
ladergedeelte van deze handleiding.
Vermogenmeter (Afb. B)
Er zijn DeWALT-accu’s met een vermogenmeter en deze bestaat
uit drie groene LED-lampjes die een aanduiding geven van de
hoeveelheid lading die de accu nog heeft.
U kunt de vermogenmeter inschakelen door de knop van
de vermogenmeter in te drukken. Een combinatie van de
drie groene LED-lampjes gaat branden en dat geeft een
aanduiding van de hoeveelheid lading die de accu nog heeft.
Wanneer de lading in de accu onder het bruikbare niveau
ligt, gaat de vermogenmeter niet branden en moet de accu
worden opgeladen.
OPMERKING: De brandstofmeter geeft slechts een indicatie
van de hoeveelheid lading die de accu nog heeft. De meter
geeft geen aanwijzingen over de functionaliteit van het
gereedschap en is onderhevig aan schommelingen afhankelijk
van productcomponenten, temperatuur en de toepassing door
de eindgebruiker.
De zijhandgreep bevestigen (Afb. C)
WAARSCHUWING: Controleer voordat u het gereedschap
gebruikt, dat de handgreep stevig vastzit.
Schroef de zijhandgreep 11 stevig in één van de openingen
aan weerszijde van de tandwielkast. Gebruik de zijhandgreep
zodat u te allen tijde de controle over het gereedschap behoudt.
De tandwielkast draaien (Afb. A)
Voor zaagbewerkingen kunt u de tandwielkast 90° draaien,
zodat u comfortabeler kunt werken.
1. Draai de vier hoekschroeven los waarmee de tandwielkast
vastzit op de motorbehuizing.
2. Draai de kop van de tandwielkast in de gewenste stand,
maar maak de tandwielkast niet los van de motorbehuizing.
OPMERKING: Als er meer ruimte dan 3,17 mm ontstaat tussen
de tandwielkast en de motorbehuizing, moet het gereedschap
worden nagezien en opnieuw worden geassembleerd door een
DeWALT-servicecentrum. Als u het gereedschap niet laat nazien,
kan dat leiden tot een defect van de motor en het lager.
3. Zet de schroeven weer vast en bevestig zo de tandwielkast
op de motorbehuizing. Zet de schroeven vast met een
aanhaalmoment 14,4 kg-cm. Wanneer u de schroeven te
vast zet, kunnen zij de schroefdraad beschadigen.
Beschermkappen
VOORZICHTIG: Beschermkappen moeten worden
gebruikt bij alle slijpschijven, zaagschijven,
lamellenschijven, draadborstels en draadschijven.
Het gereedschap mag alleen zonder beschermkap worden
gebruikt wanneer het wordt gebruikt met conventionele
schuurschijven. Zie afbeelding A voor de beschermkappen
die bij dit gereedschap worden meegeleverd. Voor
sommige toepassingen moet u de juiste beschermkap
aanschaffen bij uw dealer of officiële servicecentrum.
OPMERKING: U kunt randen schuren en langs randen zagen
met schijven van het Type 27 die speciaal voor dit doel zijn
ontworpen; 6,35 mm dikke schijven zijn ontworpen voor
slijpwerkzaamheden, bij dunnere schijven van het Type 27
moet u aan de hand van het label van de fabrikant vaststellen
of u ze kunt gebruiken voor slijpwerkzaamheden, of alleen voor
randen schuren/zagen. Een Type 1 beschermkap moet worden
gebruikt bij gebruik van elke schijf waarmee slijpen is verboden.
Zaagwerkzaamheden kunnen ook worden uitgevoerd met een
schijf van Type 41 en een beschermkap van Type 1.
OPMERKING: Raadpleeg de Tabel voor accessoires voor de
juiste combinatie van beschermkap / accessoire.
De One-TouchTM-beschermkap monteren en
afstellen (Afb. D)
WAARSCHUWING: Beperk het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel tot een minimum: zet het
gereedschap uit en neem de accu uit, voordat u een
aanpassing uitvoert of hulpstukken of accessoires
verwijdert/installeert. Wanneer het gereedschap per
ongeluk wordt ingeschakeld, kan dat leiden tot letsel.
De beschermkap afstellen
Voor afstelling van de beschermkap grijpt de vrijgavehendel 8
voor de beschermkap met behulp van een ratelfunctie in in één
van de uitlijningsgaten 14 op de kraag van de beschermkap.
Het ingrijpende oppervlak is schuin en gaat over naar het
volgende uitlijningsgat wanneer de beschermkap naar rechts
wordt gedraaid (as naar de gebruiker gericht), maar vergrendelt
zichzelf in de richting naar links.
119
Nederlands
De beschermkap monteren (Afb. D)
1. Druk op de vrijgavehendel 8 van de beschermkap.
2. Houd de vrijgavehendel van de beschermkap ingedrukt
en houd de nokken 12 op de beschermkap tegenover de
sleuven 13 op de tandwielkast.
3. Houd de vrijgavehendel van de beschermkap ingedrukt,
duw de beschermkap omlaag totdat de nokken ingrijpen en
draai ze in de groef op de naaf van de tandwielkast. Laat de
vrijgavehendel van de beschermkap los.
4. Roteer de beschermkap naar rechts in de werkpositie
van uw keuze, met de as naar u toegericht. Houd de
vrijgavehendel 8 ingedrukt en draai de beschermkap
naar links.
OPMERKING: De beschermkap als geheel moet
worden geplaatst tussen de as en de gebruiker, zodat
laatstgenoemde maximaal is beschermd.
De vrijgavehendel van de beschermkap moet in één van
de uitlijningsgaten 14 op de kraag van de beschermkap
klikken. Dan kunt u er zeker van zijn dat de beschermkap
goed vastzit.
5. Voer de stappen 1 – 3 van deze instructies in omgekeerde
volgorde uit wanneer u de beschermkap wilt losnemen.
Flenzen en schijven
Monteren van schijven die niet zijn
voorzien van een naaf (Afb. E)
WAARSCHUWING: Wanneer de flens/klemmoer/schijf
niet goed wordt geplaatst, kan dat leiden tot ernstige letsel
(of beschadiging van het gereedschap of de schijf).
VOORZICHTIG: Meegeleverde flenzen moeten worden
gebruikt met verzonken schuurschijven van Type 27 en
Type 42 en slijpschijven van Type 41. Raadpleeg deTabel
voor accessoires voor meer informatie.
WAARSCHUWING: Een gesloten, tweezijdige
beschermkap voor zaagschijven is nodig wanneer met
zaagschijven wordt gewerkt.
WAARSCHUWING: Gebruik van een beschadigde flens
of beschermkap of gebruik van een verkeerde flens en
beschermkap kan leiden tot ernstig letsel als de schijf
breekt of als u de schijf aanraakt. Raadpleeg deTabel
voor accessoires voor meer informatie.
1. Plaats het gereedschap op een tafel, de beveiliging omhoog.
2. Plaats de steunflens 5 op as 4 met het verhoogde
middenstuk (geleider) tegen de schijf. Druk de steun flens
op z'n plaats.
3. Plaats de schijf 19 tegen de steunflens en centreer daarbij
de schijf op het verhoogde middenstuk (geleider) van
de steunflens.
4. Druk de asvergrendelingsknop in en draai met de
zeskantige verzonken gedeelten van de schijf af gericht, de
vergrendelingsflens 6 op de as zodat de nokken ingrijpen
in de twee gleuven op de as.
5. Draai de vergrendelingsflens 6 aan met de hand of met de
meegeleverde sleutel, terwijl u de asvergrendelingsknop
ingedrukt houdt. (Gebruik alleen een vergrendelingsflens
120
als deze in perfecte conditie is.) Raadpleeg Tabel voor
accessoires als u meer gegevens van de flens wilt zien.
6. U kunt de schijf verwijderen door de hierboven vermelde
instructies in omgekeerde volgorde uit te voeren.
Monteren van steunkussens (Afb. F)
OPMERKING: Het gebruik van een beschermkap met
schuurschijven die een steunkussen gebruiken, vaak
vezelversterkte schijven genoemd, is niet verplicht. Omdat een
beschermkap niet verplicht is met gebruikt van deze accessoires
kan het zijn dat de beschermkap niet goed past.
WAARSCHUWING: Wordt de flens/ de klemmoer/
het wiel niet goed geplaatst, dan kan dat ernstig letsel
(of beschadiging van het gereedschap of het wiel)tot
gevolg hebben.
WAARSCHUWING: De juiste beschermkap moet weer
worden geïnstalleerd voor de slijpschijf, de zaagschijf, de
schuurschijf, de draadborstel of bij toepassingen van de
draadschijf, nadat de schuurtoepassingen zijn voltooid.
1. Plaats of draai een van het juiste schroefdraad voorzien
steunkussen 16 op de as.
2. Plaats de schuurschijf 17 op het steunkussen 16 .
3. Draai terwijl u de asvergrendeling 3 ingedrukt houd
de klemmoer 18 op de as en leid de opgetilde naaf op
de klemmoer naar het midden van de schuurschijf en
het steunkussen.
4. Zet de klemmoer met de hand vast. Druk vervolgens de
asvergrendelknop in en draai de schuurschijf tot de schijf en
de klemmoer stevig tegen elkaar zitten.
5. U kunt de schijf verwijderen door het steunkussen en het
schuurkussen vast te pakken en te draaien terwijl u de
asvergrendelknop ingedrukt houdt.
Schijven met naaf plaatsen en verwijderen
(Afb. A)
Schijven met naaf worden direct op de as met schroefdraad
geplaatst. De schroefdraad van het accessoire moet
overeenkomen met de schroefdraad op de as.
1. Verwijder de steunflens door deze van het gereedschap
te trekken.
2. Draai met de hand de schijf op de as 4 .
3. Druk de asvergrendelknop 3 in en zet met een sleutel de
naaf van de schijf vast.
4. Ga in omgekeerde volgorde te werk wanneer u de schijf
wilt verwijderen.
OPMERKING: Wanneer u nalaat de schijf goed vast te
zetten voordat u het gereedschap inschakelt, kan dat
beschadiging van het gereedschap of van de schijf tot
gevolg hebben.
Monteren van draadborstels en
draadschijven (Afb. A)
WAARSCHUWING: Wordt de flens/ de klemmoer/
het wiel niet goed geplaatst, dan kan dat ernstig letsel
(of beschadiging van het gereedschap of het wiel)tot
gevolg hebben.
VOORZICHTIG: Beperk het risico van persoonlijk
letsel, draag werkhandschoenen wanneer u
met draadborstels en schijven werkt. Zij kunnen
scherp worden.
VOORZICHTIG: Beperk het risico van beschadiging
van het gereedschap, de schijf of de borstel mag
de beschermkap niet raken wanneer de kap is
gemonteerd of in gebruik is. Niet-waarneembare
beschadiging van het accessoire kan optreden, waardoor
stukjes draad los kunnen komen van de schijf of van
de borstel.
Draadborstels of draadschijven worden direct op de as met
schroefdraad geplaatst zonder dat flenzen worden gebruikt.
Gebruik alleen de draadborstels of draadschijven die voorzien
zijn van een naaf met schroefdraad. Deze accessoires zijn
tegen meerprijs verkrijgbaar bij uw dealer ter plaatse of bij een
officieel servicecentrum.
1. Plaats het gereedschap op een tafel, de beveiliging omhoog.
2. Draai met de hand de schijf op de as.
3. Druk de asvergrendelknop 3 in en zet de schijf met een
sleutel op de naaf van de draadschijf of draadborstel vast.
4. U kunt de schijf verwijderen door de hierboven vermelde
instructies in omgekeerde volgorde uit te voeren.
OPMERKING: Beperk het risico van beschadiging van het
gereedschap, zet de naaf van de schijf goed op de as vast
voordat u het gereedschap inschakelt.
Voor de bediening
• Installeer de beveiliging en pas schijf of wiel aan. Gebruik
geen extreem versleten schijven of wielen.
• Controleer dat de steunflens en de vergrendelingsflens
goed zijn gemonteerd. Volg de instructies die worden
gegeven in de Tabel voor accessoires.
• Zorg ervoor dat de schijf of het wiel draait in de richting van
de pijlen op het accessoire en het gereedschap.
• Gebruik een accessoire niet als het beschadigd is. Controleer
accessoires zoals schuurwielen voor gebruik op schilfers en
barstjes, steunkussens op barstjes, scheurtjes of excessieve
slijtage, staalborstels op losse of gespleten draden. Als het
gereedschap of het accessoire is gevallen, controleert u
dit op schade of plaatst u een onbeschadigd accessoire.
Na het controleren en plaatsen van een accessoire zorgt
u dat u en omstanders uit de buurt van het bereik van het
ronddraaiende accessoire blijft en zet u het gereedschap
gedurende een minuut aan op maximale snelheid zonder
weerstand. Beschadigde accessoires breken gewoonlijk af
tijdens deze testtijd.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd aan de
veiligheidsinstructies en van toepassing
zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
Nederlands
gereedschap uit en ontkoppelt u de accu, voordat
u enige aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
WAARSCHUWING:
• Zorg dat al het materiaal dat geschuurd of gesneden
gaat worden stevig op zijn plaats zit.
• Zet het werkstuk vast en ondersteun het. Zet het
werkstuk met klemmen of een bankschroef vast en
ondersteun het op een stabiele ondergrond. Het
is belangrijk dat u het werkstuk stevig vastzet en
ondersteunt zodat u het onder controle houdt en het
niet kan verschuiven. Wanneer het werkstuk verschuift
of wanneer u de controle over het werkstuk verliest,
kan dat leiden tot een gevaarlijke situatie en kan
persoonlijk letsel het gevolg zijn.
• Draag altijd de gewone werkhandschoenen wanneer
u met dit gereedschap werkt.
• De tandwielkast wordt zeer heet tijdens gebruik.
• Oefen uitsluitend zachte druk op het gereedschap uit.
Oefen geen zijwaartse druk uit op de schijf.
• Installeer altijd de beschermkap en de juiste schijf.
Gebruik niet een schijf die al te zeer versleten is.
• Vermijd overbelasting. Laat, nadat u het elektrisch
gereedschap zwaar hebt belast, de machine enkele
minuten onbelast draaien zodat het accessoire kan
afkoelen. Raak de slijp- of zaagschijven pas aan
wanneer ze zijn afgekoeld. De schijven kunnen tijdens
de werkzaamheden zeer heet worden.
• Werk nooit met de slijpkom als niet een geschikte
beschermkap is geplaatst.
• Gebruik het elektrisch gereedschap niet met
een afkortstandaard.
• Gebruik nooit vloemateriaal samen met
gebonden schuurproducten.
• Let op, de schijf blijft draaien nadat het gereedschap
wordt uitgeschakeld.
Juiste positie van de handen (Afb. G)
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, dient u ALTIJD de handen in de
juiste positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
De juiste positie van de handen betekent een hand aan de
zijhandgreep 11 , terwijl u met de andere hand de behuizing
van het gereedschap vasthoudt, zoals afgebeeld in Afb. G.
Peddelschakelaar (Afb. A)
VOORZICHTIG: Houd de zijhandgreep en de behuizing
van het gereedschap stevig vast om de controle over
het gereedschap te behouden tijdens het opstarten en
het gebruik, en totdat het wiel of accessoire is gestopt
met draaien. Het is belangrijk dat u het gereedschap
pas neerlegt wanneer de schijf volledig tot stilstand
is gekomen.
121
Nederlands
OPMERKING: Om onverwachte bewegingen van het
gereedschap te verminderen, zet u het gereedschap niet aan of
uit als het belast is. Geef de slijpmachine de tijd om op volledige
snelheid te komen voordat u het werkoppervlak aanraakt. Til
het gereedschap van het oppervlak voordat u het gereedschap
uitschakelt. Geef het gereedschap de tijd om te stoppen met
draaien voordat u het neerlegt.
1. U schakelt het gereedschap in door de
ontgrendelingshendel 2 in de richting van de achterzijde
van het gereedschap te drukken en vervolgens de
peddelschakelaar 1 in te drukken. Het gereedschap loopt
zolang de schakelaar is ingedrukt.
2. U zet het gereedschap uit door de peddelschakelaar los
te laten.
Spilvergrendeling (Afb. A)
Er is in de spilvergrendeling 3 voorzien om te voorkomen
dat de spil ronddraait terwijl u wielen plaatst of verwijdert.
Gebruik de spilvergrendeling uitsluitend als het gereedschap is
uitgeschakeld, de stekker uit de stroomvoorziening is gehaald,
en volledig tot stilstand is gekomen.
OPMERKING: Om het risico op schade aan het
gereedschap te voorkomen, bedient u de spilvergrendeling
niet als het gereedschap in gebruik is. Er kan schade aan
het gereedschap optreden en het bevestigde accessoire
kan losschieten, hetgeen mogelijk tot letsel kan leiden.
Om de vergrendeling te bedienen, drukt u de knop
spilvergrendeling in en draait u de spil totdat u niet in staat bent
de spil verder te draaien.
Slijpen, schuren en draadborstelen
VOORZICHTIG: Gebruik altijd de beschermkap die in
deze handleiding wordt aangegeven.
Als u werkt aan een oppervlak of werkstuk:
1. Geef het gereedschap de tijd om volledig op snelheid
te komen voordat u met het gereedschap het
werkoppervlak aanraakt.
2. Oefen minimale druk uit op het werkoppervlak, laat
het gereedschap op hoge snelheid zijn werk doen. Het
rendement van het gereedschap bij het verwijderen van
materiaal is het grootst wanneer het gereedschap op hoge
snelheid werkt.
Hoek
3. Houd een goede hoek aan tussen het gereedschap
en het werkoppervlak. Raadpleeg de tabel voor een
specifieke functie.
122
Functie
Slijpen
Schuren met een flapschijf
Schuren met steunkussen
Draadborstelen
Hoek
20˚-30˚
5˚-10˚
5˚-15˚
5˚-10˚
4. Houd altijd contact tussen de rand van de schijf en
het werkoppervlak.
-- Beweeg het gereedschap voortdurend naar voren en
achteren tijdens het slijpen, schuren met flapschijven
of draadborstelen, zodat er geen groeven in het
werkoppervlak ontstaan.
-- Als u schuurt met een steunkussen, verplaats
het gereedschap dan voortdurend in een rechte
lijn zodat er geen brand- en draaiplekken in het
werkoppervlak ontstaan.
OPMERKING: Als u het gereedschap op het werkoppervlak laat
rusten zonder het te bewegen beschadigd u het werkstuk.
5. Til het gereedschap van het werkoppervlak voordat u het
gereedschap uitschakelt. Laat het gereedschap tot stilstand
komen en leg het daarna pas neer.
VOORZICHTIG: Ga extra voorzichtig te werk wanneer u
over een rand werkt, omdat u dan een plotselinge scherpe
beweging van de slijpmachine kunt ervaren.
Voorzorgsmaatregelen voor het werken
met geverfde oppervlakken
1. Het schuren of met een draadborstel verwijderen van verf
op loodbasis wordt NIET AANBEVOLEN omdat het moeilijk
is het verontreinigde stof onder controle te houden. Voor
kinderen en zwangere vrouwen is loodvergiftiging het
meest gevaarlijk.
2. Omdat het zonder chemische analyse moeilijk is vast te
stellen of een verf lood bevat, adviseren wij de volgende
voorzorgsmaatregelen wanneer u verf schuurt:
Persoonlijke veiligheid
1. Kinderen en zwangere vrouwen mogen niet worden
toegelaten op een werkplek waar verf wordt geschuurd of
gestaalborsteld, totdat alle schoonmaakwerkzaamheden
zijn voltooid.
2. Alle personen die de werkplek betreden moeten een
stofmasker dragen. Het filter moet dagelijks worden
vervangen of wanneer de drager moeilijkheden heeft
met ademhalen.
OPMERKING: Gebruik alleen stofmaskers die geschikt
zijn voor het werken met stof van loodhoudende verf en
dampen. Gewone stofmaskers bieden deze bescherming
niet. Ga naar de gereedschapswinkel bij u in de buurt en
vraag naar het juiste stofmasker met NIOSH-goedkeuring.
3. EET, DRINK EN ROOK NIET op de werkplek zodat u geen
verontreinigde verfdeeltjes binnen kunt krijgen. Personen
die dit werk uitvoeren moeten zich wassen en moeten
opruimen VOORDAT zij eten, drinken of roken. Etenswaar,
drinken en rookgerei mogen niet achterblijven op de
werkplek waar er stof op kan neerdalen.
Nederlands
Milieuveiligheid
1. Verf moet worden verwijderd op een manier dat er zo min
mogelijk stof wordt gegenereerd.
2. Ruimten waar verf wordt verwijderd moeten worden
afgedicht met plastic doek met een dikte van 0,10 mm.
3. Schuren moet zo worden uitgevoerd dat er weinig sporen
van verfstofdeeltjes buiten de werkplek komen.
Reinigen en verwijderen
1. Alle vlakken op de werkplek moeten dagelijks worden
gestofzuigd en grondig worden gereinigd zolang er
wordt geschuurd. Stofzuigerzakken moeten regelmatig
worden vervangen.
2. Plastic dekkleden moeten worden verzameld en worden
verwijderd met eventuele stofsnippers en ander verwijderd
vuil. Zij moeten in afgedichte vuilnisbakken worden
geplaatst en worden opgehaald volgens regelmatig
uitgevoerde opruimprocedures.
Tijdens het schoonmaken moeten kinderen en zwangere
vrouwen uit de buurt worden gehouden van de
directe werkplek.
3. Alle speelgoed, afwasbare meubels en gebruiksvoorwerpen
die worden gebruikt door kinderen, moeten grondig
worden gewassen voordat ze weer worden gebruikt.
Randen slijpen en zagen
WAARSCHUWING: Gebruik schijven voor het zagen/
slijpen van randen niet voor het slijpen van oppervlakken
omdat deze schijven niet bestand zijn tegen de zijdelingse
druk die ontstaat bij het slijpen van een oppervlak. Breuk
van de schijf en letsel kan het gevolg zijn.
VOORZICHTIG: Schijven die worden gebruikt voor zagen
en het schuren van randen kunnen breken of terugslaan
als zij worden gebogen tijdens de werkzaamheden. Tijdens
alle schuur/zaag werkzaamheden moet de open zijde van
de beschermkap van de gebruiker vandaan zijn gericht.
OPMERKING: Randen slijpen/zagen met een Type 27
schijf moet worden beperkt tot ondiepe zaagsneden en
inkepingen—minder dan 13 mm diep met een nieuwe
schijf. Verminder de diepte van de zaagsnede/inkeping
gelijk aan de vermindering van de schijfdiameter als
deze afslijt. Raadpleeg de Accessoires Tabel voor meer
informatie. Gebruik een Type 41 beschermkap tijdens
randen slijpen/zagen met een Type 1 schijf.
1. Geef het gereedschap de tijd om volledig op snelheid
te komen voordat u met het gereedschap het
werkoppervlak aanraakt.
2. Oefen minimale druk uit op het werkoppervlak, laat het
gereedschap op hoge snelheid zijn werk doen. Het schuuren zaagrendement van het gereedschap is het grootst
wanneer het gereedschap op hoge snelheid werkt.
3. Ga zo staan dat de open onderzijde van de schijf van u af
is gericht.
4. Verander niet meer de hoek van de zaagsnede wanneer
het zagen is begonnen en er in het werkstuk een inkeping
is ontstaan. Wanneer u de hoek verandert zal daardoor de
schijf worden gebogen en dat kan leiden tot breuk van de
schijf. Schijven voor het slijpen van randen zijn niet bestand
tegen zijdelingse druk die wordt veroorzaakt door buigen.
5. Til het gereedschap van het werkoppervlak voordat u het
gereedschap uitschakelt. Laat het gereedschap tot stilstand
komen en leg het daarna pas neer.
Metaal zagen
Gebruik voor het snijden met gebonden schuurmiddelen
altijd de beschermkap type 1.
Werk bij het zagen op een gematigde snelheid, aangepast
aan het materiaal dat wordt gezaagd. Zet geen druk op de
zaagschijf, kantel de machine niet en laat de machine niet trillen.
Verminder niet de snelheid van lopende zaagschijven door
zijwaartse druk uit te oefenen.
De machine moet altijd in een omhooggaande beweging
werken. Anders bestaat er het gevaar dat de machine uit de
zaagsnede wordt geduwd en u de controle verliest.
Bij het zagen van profielen en vierkante balken kunt u het beste
beginnen bij de kleinste doorsnede.
Ruw slijpen
Gebruik nooit een zaagschijf voor opruwen.
Gebruik altijd beschermkap 27.
Bij het opruwen worden de beste resultaten behaald wanner de
machine in een hoek van 30° tot 40° wordt geplaatst. Beweeg
de machine heen en weer met gematigde druk. Op deze manier
wordt het werkstuk niet te heet, verkleurt het niet en ontstaan
er geen groeven.
Natuursteen zagen
Met de machine mag alleen droog worden gezaagd.
Voor het zagen van steen kunt u het beste een diamantzaagschijf gebruiken. Werk alleen met de machine met een
extra stofmasker.
Werkadvies
Ga voorzichtig te werk wanneer u sleuven zaagt in
draagmuren.
Voor sleuven in draagmuren gelden in elk land speciale
voorschriften. Deze voorschriften moeten onder alle
omstandigheden in acht worden genomen. Vraag,
voordat u met de werkzaamheden begint, advies aan
de verantwoordelijke bouwopzichter, architect of
bouwkundig adviseur.
ONDERHOUD
Uw DeWALT gereedschap op stroom is ontworpen om
gedurende een lange tijdsperiode te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Het continu naar bevrediging
functioneren hangt af van de juiste zorg voor het gereedschap
en regelmatig schoonmaken.
123
Nederlands
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u de accu, voordat
u enige aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
Aan de lader en de accu kan geen onderhoud worden verricht.
Max.
[mm]
D
b
[mm] Min. Rotatie Omtreksnelheid
[min.–1]
m/s
d
Lengte
draadgat
[mm]
d
b
75 30 M14
11 500
45
20,0
115 12 M14
11 500
80
20,0
125 12 M14
11 500
80
20,0
D
Smering
D
Uw elektrische gereedschap heeft geen aanvullende
smering nodig.
Bescherming van het milieu
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof uit de
hoofdbehuizing met droge lucht, zo vaak u ziet dat
vuil zich in en rond de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een goedgekeurd
stofmasker als u deze procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen of
andere bijtende chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het gereedschap. Deze
chemicaliën kunnen het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een doek die uitsluitend
met water en milde zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt; dompel nooit
enig onderdeel van het gereedschap in een vloeistof.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien accessoires die niet
door DeWALT zijn aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke accessoires met
dit gereedschap gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel te
verminderen dient u uitsluitend door DeWALT aanbevolen
accessoires met dit product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere informatie
over de geschikte accessoires.
Max.
[mm]
D
d
D
b
D
124
b
[mm] Min. Rotatie Omtreksnelheid
[min.–1]
m/s
d
Lengte
draadgat
[mm]
115 6
22,23
11 500
80
–
125 6
22,23
11 500
80
–
115 –
–
11 500
80
–
125 –
–
11 500
80
–
Gescheiden inzameling. Producten en batterijen die
zijn voorzien van dit symbool, mogen niet bij het
normale huishoudelijke afval worden weggegooid.
Producten en batterijen bevatten materialen die
kunnen worden teruggewonnen en gerecycled, zodat de vraag
naar grondstoffen afneemt. Recycle elektrische producten en
batterijen volgens de lokale voorschriften. Nadere informatie is
beschikbaar op www.2helpU.com.
Herlaadbare accu
Deze long-life accu moet worden vervangen wanneer niet meer
voldoende vermogen wordt geleverd voor werkzaamheden die
eerder zonder moeite werden uitgevoerd. Aan het einde van
zijn technische levensduur dient u dit werktuig weg te gooien
met respect voor het milieu:
• Gebruik de accu helemaal op en verwijder deze vervolgens
uit het werktuig.
• Lithium-ion-cellen recyclebaar. Breng ze terug bij uw
leverancier of naar het milieupark bij u in de buurt. De
ingezamelde accu’s zullen worden gerecycled of op juiste
wijze tot afval worden verwerkt.
Nederlands
Accessoires Tabel
Beveiligingstype
Accessoire
Beschrijving
Hoe bevestigt u op de slijpmachine
Slijpschijf met niet
ingedrukt midden
Type 27 beveiliging
Type 27 beveiliging
Flapwiel
Draadwielen
Ondersteunende flens
Type 27 niet ingedrukt
middenwiel
Vergrendelingsflens
Draadwielen
met moer met
schroefdraad
Type 27 beveiliging
Draadwiel
Draadbus met
moer met
schroefdraad
Type 27 beveiliging
Draadwiel
Steunkussen/
schuurblad
Type 27 beveiliging
Rubberen steunkussen
Schuurschijf
Klemmoer
125
Nederlands
Accessoires Tabel
Beveiligingstype
Accessoire
Beschrijving
Hoe bevestigt u op de slijpmachine
Zaagschijf voor
metselwerk,
gelijmd
Type 1 beveiliging
Type 1 beveiliging
Zaagschijf voor
metaal, gelijmd
Ondersteunende flens
Snijdwiel
Diamanten
snijdwielen
Type 1 beveiliging
OF
Type 27 beveiliging
126
Vergrendelingsflens
Norsk
TRÅDLØS LITEN VINKELSLIPER
DCG406
Gratulerer!
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING MED EU
Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig
produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til en meget
pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Maskineridirektiv
Tekniske data
Spenning
Type
Batteritype
Utgangseffekt
Ubelastet/merkehastighet
Hjuldiameter
Hjultykkelse (maks)
Spindeldiameter
Spindellengde
Vekt (uten batteripakke)*
* vekt inkluderer sidehåndtak og verneanordning
VDC
W
min-1
mm
mm
mm
kg
DCG406
18
1
Li-Ion
800
9000
125
6
M14
21,5
1,74
Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN60745-2-3:
LPA(lydtrykksnivå)
dB(A)
84
LWA(lydeffektnivå)
dB(A)
95
K (usikkerhet for det angitte støynivå)
dB(A)
3
Overflatesliping
Verdi vibrasjonsutslipp a h,AG =
Usikkerhet K =
m/s
m/s2
5,8
1,5
Skivesliping
Verdi vibrasjonsutslipp a h,DS =
Usikkerhet K =
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
2
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er
blitt målt iht. standardiserte tester gitt i EN60745, og kan brukes
til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til
forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet
brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene
avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør
også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller
når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte
operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde
ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme,
organisere arbeidsmønster.
Trådløs liten vinkelsliper
DCG406
DeWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under
Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-3:2011
+A2:2013 +A11:2014 +A12:2014 +A13:2015.
Disse produktene samsvarer også med direktiv 2014/30/EF og
2011/65/EF. For mer informasjon, vennligst kontakt DeWALT på
følgende adresser eller se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske
filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DeWALT.
Markus Rompel
Teknisk direktør
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
08.05.2017
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik at skaderisikoen
kan reduseres.
Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de
enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt
oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller
moderat personskade.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til
personskader, men som kan føre til skader på utstyr
hvis den ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
127
Vekt
Norsk
Batterier
Ladere/Ladetider (i minutter)
Kat #
VDC
Ah
Vekt (kg)
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
Generelle sikkerhetsadvarsler for elektriske
verktøy
ADVARSEL: Les alle sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse av advarslene
og instruksjonene kan resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket “elektrisk verktøy” i advarslene henviser til ditt
strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller ditt
batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
1) Sikkerhet på arbeidsområdet
a ) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete eller mørke
områder er en invitasjon til ulykker.
b ) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive omgivelser,
slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser
eller støv. Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
c ) Hold barn og tilskuere borte mens du bruker et
elektrisk verktøy. Distraksjoner kan føre til at du
mister kontrollen.
2) Elektrisk sikkerhet
a ) Støpselet til elektriske verktøy må passe til
stikkontakten. Aldri modifiser støpselet på noen
måte. Ikke bruk adaptere med jordede elektriske
verktøy. Umodifiserte støpsler og stikkontakter som
passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b ) Unngå kroppskontakt med jordete overflater slik
som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det
finnes en økt risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din
er jordet.
c ) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn eller våte
forhold. Dersom det kommer vann inn i et elektrisk
verktøy vil det øke risikoen for elektrisk sjokk.
d ) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk ledningen til å
bære, trekke eller dra ut støpselet til det elektriske
verktøyet. Hold ledningen borte fra varme, olje,
skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk sjokk.
128
e ) Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs, bruk en
skjøteledning som er egnet for utendørs bruk. Bruk
av en skjøteledning beregnet for utendørs bruk reduserer
risikoen for elektrisk sjokk.
f ) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på et fuktig sted
er uunngåelig, bruk en strømkilde med jordfeilbryter
(RCD). Bruk av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
3) Personlig sikkerhet
a ) Hold deg våken, hold øye med det du gjør og bruk
sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Ikke
bruk et elektrisk verktøy dersom du er trøtt eller er
påvirket av medikamenter, narkotika eller alkohol.
Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av elektriske
verktøy kan føre til alvorlig personskade.
b ) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller.
Verneutstyr slik som støvmaske, sklisikre vernesko,
hjelm, eller hørselsvern brukt under passende forhold vil
redusere personskader.
c ) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i
av-stillingen før du kobler til strømkilden og/eller
batteripakken, plukker opp eller bærer verktøyet. Å
bære elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller å
sette inn støpselet mens elektriske verktøy har bryteren på
øker faren for ulykker.
d ) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på
det elektriske verktøyet. En nøkkel som er festet til
en roterende del av det elektriske verktøyet kan føre
til personskade.
e ) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og stå
støtt hele tiden. Dette fører til at du har bedre kontroll
over det elektriske verktøyet ved uventede situasjoner.
f ) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg løstsittende klær
eller smykker. Hold hår, antrekk og hansker borte
fra bevegelige deler. Løstsittende antrekk, smykker eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler.
g ) Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av
støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning, må du
sørge for at disse er koblet til og ordentlig sikret. Bruk
av støvoppsamlere kan redusere støvrelaterte farer.
Norsk
4) Bruk og vedlikehold av elektriske
verktøy
a ) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det elektriske
verktøyet som situasjonen krever. Det riktige elektriske
verktøyet vil gjøre jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
b ) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan slå
verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk verktøy som ikke
kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres.
c ) Koble støpselet fra strømkilden og/eller
batteripakken fra det elektriske verktøyet før
du foretar noen justeringer, endrer tilbehør
eller lagrer elektriske verktøy. Slike preventive
sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for å starte
det elektriske verktøyet ved et uhell.
d ) Lagre elektriske verktøy som ikke er i bruk,
utilgjengelig for barn og la ikke personer som ikke
er kjent med det elektriske verktøyet eller disse
instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy er farlige i
hendene på utrenede brukere.
e ) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller om
bevegelige deler er feiljustert eller fastskjært,
om deler er ødelagt eller andre forhold som kan
påvirke driften av verktøyet. Dersom det er skadet,
få verktøyet reparert før neste bruk. Mange ulykker
forårsakes av dårlig vedlikeholdte verktøy.
f ) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte
skjæreverktøy med skarpe skjærekanter setter seg mindre
sannsynlig fast og er lettere å kontrollere.
g ) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene, osv.,
i samsvar med disse instruksjonene og ta i
betraktning arbeidsforholdene og det arbeidet som
skal utføres. Bruk av det elektriske verktøyet for oppgaver
som er forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
5) Bruk og vedlikehold av batteridrevne
verktøy
a ) Bruk kun laderen som er spesifisert av produsenten.
En lader som passer for en type batteripakke kan føre til
brannfare dersom den brukes med en annen batteripakke.
b ) Bruk kun elektriske verktøy sammen med
de spesifiserte batteripakkene. Bruk av andre
batteripakker kan skape risiko for skader eller brann.
c ) Når batteripakken ikke er i bruk, hold den borte fra
andre metallobjekter som binders, mynter, nøkler,
spikere, skruer eller andre små metallobjekter som
kan skape en forbindelse fra en batteripol til en
annen. Å kortslutte batteripolene kan føre til brannskader
eller brann.
d ) Ved hardhendt behandling kan det komme væske
ut fra batteriet. Unngå kontakt med denne. Dersom
du ved et uhell kommer i kontakt med væsken, skyll
med vann. Dersom du får væsken i øynene, oppsøk
lege umiddelbart. Batterivæske kan føre til irritasjon
eller forbrenninger.
6) Vedlikehold
a ) Få det elektriske verktøyet ditt vedlikeholdt av
en kvalifisert reparatør som kun bruker originale
reservedeler. Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet
blir ivaretatt.
EKSTRA SPESIFIKKE SIKKERHETSREGLER
Sikkerhetsinstruksjoner for all bruk
a ) Dette elektroverktøyet er beregnet for bruk til
sliping, pussing, stålbørsting, polering eller
kapping. Les alle sikkerhetsadvarsler, instruksjoner,
illustrasjoner og spesifikasjoner som leveres med
dette elektroverktøyet. Manglende overholdelse av
instruksjonene som er listet opp under kan resultere i
elektrosjokk, ild og/eller alvorlig skade.
b ) Bruk til f.eks. polering anbefales ikke med dette
verktøyet. Dersom elektroverktøyet brukes til andre
oppgaver enn det er tiltenkt, kan det føre til fare og
forårsake personskade.
c ) Ikke bruk tilbehør som ikke er spesifikt konstruert
og anbefalt fra produsenten av verktøyet. Selv om
tilbehøret kan kobles til elektroverktøyet, sikrer ikke dette
trygg drift.
d ) Merkehastighet på tilbehøret må være minst
lik maksimal hastighet som er angitt på
elektroverktøyet. Tilbehør som går fortere enn
merkehastigheten sin, kan bli ødelagt og fly i stykker.
e ) Utvendig diameter og tykkelse på tilbehøret
må være innenfor nominell kapasitet for
elektroverktøyet. Tilbehør av feil størrelse kan ikke sikres
og kontrolleres tilstrekkelig.
f ) Gjenget feste på tilbehør må passe til slipemaskinens
gjenger. For tilbehør montert på flens, må
senterhullet på tilbehøret passe til diameteren på
flensen. Tilbehør som ikke passer monteringsdelene på
elektroverktøyet, vil rotere eksentrisk, vibrere for mye og
kan føre til at du mister kontrollen.
g ) Ikke bruk skadet tilbehør. Før hver bruk må du
inspirere tilbehøret, som slipeskiven, for hakk
og sprekker, festeplatene må inspiseres for
sprekker, rifter eller slitasje, og stålbørsten må
inspiseres for løse eller sprukne tråder. Dersom
elektroverktøyet eller tilbehøret slippes ved et uhell,
må du kontrollere om det er skadet eller montere
uskadet tilbehør. Etter å ha inspisert og installert et
tilbehør, still deg selv og eventuelle tilstedeværende
bort fra banen til det roterende tilbehøret og kjør
elektroverktøyet på maksimal, ubelastet hastighet
i ett minutt. Skadet tilbehør vil normalt rives i stykker
under denne testen.
h ) Bruk personlig verneutstyr. Avhengig av
bruksområdet må du bruke ansiktsvern eller
vernebriller. Bruk støvmaske, hørselvern, hansker og
verkstedforkle som kan stoppe små slipefragmenter
eller deler fra arbeidsstykket. Øyebeskyttelsen
129
Norsk
må kunne stoppe flygende biter som kan løsne fra
arbeidsstykket. Støvmasken eller åndedrettsvernet
må kunne filtrere partikler som oppstår under arbeid.
Langvarig eksponering for høyintensiv støy kan føre
til hørselstap.
i ) Hold tilskuere på trygg avstand fra arbeidsområdet.
Personer som går inn i arbeidsområdet, må bruke
personlig verneutstyr. Fragmenter fra arbeidsstykket
eller ødelagt tilbehør kan fly av gårde, og kan føre til
skader langt ut over det umiddelbare arbeidsområdet.
j ) Hold bare i de isolerte grepene på elektroverktøyet
når du utfører et arbeid hvor skjæreverktøyet kan
komme i kontakt med skjulte ledninger. Kontakt
med en strømførende ledning kan føre til at eksponerte
metalldeler på elektroverktøyet blir strømførende, og kan
gi brukeren støt.
k ) Ikke legg elektroverktøyet ned før tilbehøret har
stanset helt. Det roterende tilbehøret kan ta tak i
overflaten og trekke elektroverktøyet ut av kontrollen din.
l ) Ikke la elektroverktøyet gå mens du bærer det langs
siden din. Utilsiktet kontakt med det roterende tilbehøret
kan føre til at det kjører seg fast i klærne dine og trekker
tilbehøret inn i kroppen din.
m ) Lufteåpningene på elektroverktøyet må rengjøres
regelmessig. Motorviften vil trekke støvet inn i kabinettet,
og overskytende oppsamling av forstøvet metall kan føre
til elektriske farlige situasjoner.
n ) Ikke bruk elektroverktøyet i nærheten av
antennelige materialer. Gnister kan antenne
dette materialet.
o ) Ikke bruk tilbehør som krever flytende kjølemidler.
Bruk av vann eller andre flytende kjølemidler kan føre til
elektrisk støt eller sjokk.
SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR ALL BRUK
Årsaker til, og hvordan man unngår
tilbakeslag
Tilbakeslag er en plutselig reaksjon på et fastklemt eller fastkjørt
roterende skive, støttetallerken, børste eller annet tilbehør.
Fastklemming eller fastkjøring forårsaker at det roterende
tilbehøret stopper raskt, hvilket i sin tur forårsaker at det
ukontrollerbare elektroverket slynges i motsatt retning i forhold
rotasjonsretningen på tilbehøret.
For eksempel, hvis en slipeskive kjøres fast eller klemmes
fast i arbeidsstykket, kan kanten av den skiven som går inn i
klempunktet grave seg inn i overflaten på materialet og føre til at
skiven hopper ut eller kastes ut. Skiven kan enten hoppe mot eller
bort fra brukeren, avhengig av hvilken vei skiven roterte da den
klemte seg fast. Slipeskiver kan også bli ødelagt under slike forhold.
Tilbakeslag er resultatet av feil bruk av verktøyet og/eller feil
driftsprosedyrer eller betingelser, og kan unngås ved å treffe
skikkelige forholdsregler, som angitt nedenfor:
a ) Sørg for et godt grep på elektroverktøyet, og
plasser kroppen og armene slik at du kan stå imot
tilbakeslagskrefter. Bruk alltid hjelpehåndtaket,
130
b )
c )
d )
e )
dersom montert, for maksimal kontroll på
tilbakeslag eller momentreaksjon under oppstart.
Brukeren kan kontrollere momentreaksjonen
eller tilbakeslagskreftene hvis det er tatt
tilstrekkelige forholdsregler.
Plasser aldri hånden i nærheten av det roterende
tilbehøret. Tilbehøret kan slå tilbake over hånden.
Ikke plasser kroppen i det området elektroverktøyet
vil bevege seg hvis det oppstår tilbakeslag. Et
tilbakeslag vil drive fram verktøyet i motsatt retning
av skivens rotasjonsretning i det punktet der den kjørte
seg fast.
Vær særlig forsiktig under bearbeiding av hjørner,
skarpe kanter osv. Unngå at tilbehører hopper og
kjører seg fast. Hjørner, skarpe kanter eller hopping har
en tendens til å kjøre fast det roterende tilbehøret og føre
til tilbakeslag eller at du mister kontrollen.
Ikke fest et sagkjedeblad eller et tannet sagblad. Slike
blad fører ofte til tilbakeslag og at du mister kontrollen.
Sikkerhetsadvarsler spesielt for sliping og
slipende kappeoperasjoner
a ) Bruk kun skivetyper som anbefales for ditt
elektroverktøy og den spesifiserte verneanordningen
for den valgte skiven. Skiver som elektroverktøyet ikke
ble laget for, er ikke tilstrekkelig beskyttet og er farlige.
b ) lipeflaten på hjul med senterforsenking må
monteres under planet på beskyttelseskanten.
Feilmontert hjul som går utenfor planet på
beskyttelseskanten kan ikke beskyttes tilstrekkelig.
c ) Beskyttelsen må festes forsvarlig til elektroverktøyet
og stilles inn for maksimal sikkerhet, slik at
minst mulig av skiven eksponeres mot brukeren.
Beskyttelsen verner brukeren mot fragmenter fra ødelagte
skiver, utilsiktet kontakt med skiven og gnister som kan
antenne tøyet.
d ) Skiver må kun brukes for anbefalte operasjoner.
For eksempel: ikke slip med siden av kappeskiven.
Slipende kappeskiver er laget for kantsliping, dersom
det brukes sidekrefter på disse skivene kan det få dem til
å knuses.
e ) Bruk alltid uskadede skiveflenser av korrekt størrelse
og form for den valgte skiven. Riktige skiveflenser
støtter skiven å reduserer på den måten muligheten
for at skiven ødelegges. Flenser for kappeskiver kan
være annerledes enn flenser for slipeskiver.
f ) Ikke bruk nedslitte skiver fra større elektroverktøy.
Skiver beregnet på større elektroverktøy er ikke egnet
for den høyere hastigheten til et mindre verktøy og
kan ødelegges.
Ytterligere sikkerhetsadvarsler spesielt for
slipende kappeoperasjoner
a ) Ikke stopp kappeskiven eller bruk for mye makt.
Ikke forsøk å kutte for dypt. Overbelastning av skiven
Norsk
b )
c )
d )
e )
f )
øker lasten og sjansen for at skiven vrir seg eller binder
skiven under kapping og muligheten for tilbakeslag eller
ødeleggelse av skiven.
Ikke still kroppen din i banen til eller bak den
roterende skiven. Når skiven, under bruk, beveger
seg bort fra kroppen din, kan et tilbakeslag sende den
roterende skiven og elektroverktøyet direkte mot deg.
Når skiven binder seg eller ved avbrytelse
av kapping av en eller annen grunn, slå av
elektroverktøyet og hold det stille helt til skiven
stanser fullstendig. Forsøk aldri å fjerne kappeskiven
fra kuttet mens skiven beveger seg ellers kan det
oppstå tilbakeslag. Undersøk og sørg for å fjerne
årsakene til fastklemming av bladet.
Ikke restart kappingen i arbeidsstykket. La skiven nå
full hastighet og gå forsiktig tilbake i kuttet. Skiven
kan komme til å sette seg fast, bevege seg framover eller
slå tilbake dersom den startes opp igjen i arbeidsstykket.
Støttepaneler eller overdimensjonerte
arbeidsstykker minsker risken for at hjulet henger
og slår tilbake. Store arbeidsstykker har en tendens
til å henge ned under sin egen vekt. Det må plasseres
støtter under arbeidsstykket på begge sider av skiven, nær
kuttelinjen og nær kanten av panelet.
Utvis ekstra forsiktighet når du foretar et "dykk-kutt"
i eksisterende vegger eller andre blinde områder.
Skiven stikker ut og kan komme til å kappe gass- eller
vannrør, elektriske ledninger eller gjenstander som kan
føre til tilbakeslag.
Spesifikke sikkerhetsadvarsler for pussing
a ) Ikke bruk for store skiver med sandpapir. Følg
produsentens anbefalinger ved valg av sandpapir.
Sandpapir som er større enn pusseskiven, kan føre til
opprivningsfare, og tilbakeslag eller at skiven kjører seg
fast eller flenges opp.
Spesifikke sikkerhetsadvarsler for
stålbørsting
a ) Vær klar over at stålbusten kastes av børsten selv
under vanlig bruk. Ikke overbelast busten ved å
bruke for mye makt på børsten. Stålbusten kan lett
trenge i gjennom lette klær og/eller hud.
b ) Dersom bruk av en verneanordning anbefales
for stålbørsting, ikke tillat at verneanordningen
forstyrrer børsteskiven eller børsten. Børsteskiven
eller børsten kan utvides i diameter på grunn av bruk
og sentrifugalkrefter.
Ekstra sikkerhetsregler for slipemaskiner
a ) Bruk ikke Type 11 (utfoldet kopp) hjul på
dette verktøyet. Bruk av uegnet tilbehør kan føre
til personskader.
b ) Bruk alltid sidehåndtak. Skru håndtaket godt fast.
Sidehåndtaket skal alltid brukes for å holde kontroll
på verktøyet.
Restrisikoer
Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser
og bruker sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan
unngås. De er: • Hørselskader.
• Fare for personskade pga. flygende partikler.
• Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under bruk.
• Fare for personskade ved langvarig bruk.
• Støvfare fra farlige stoffer.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning.
Alltid kontroller at spenningen til batteripakken samsvarer med
spenningen på merkeskiltet. Sørg også for at spenningen på
laderen samsvarer med spenningen på strømnettet.
Din DeWALT-lader er dobbeltisolert i samsvar med
EN60335; det trengs derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en
spesialledning som fås via DeWALT-serviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er absolutt
nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som egner seg
for kraftforsyningen til din lader (se Tekniske data). Minimum
størrelse på lederen er 1 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker
en kabeltrommel.
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN
Ladere
DeWALT ladere trenger ingen justeringer, og er designet til å
være så enkle som mulig å bruke.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle
batteriladere
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN: Denne manualen
inneholder viktige sikkerhetsanvisninger og bruksanvisninger for
kompatible batteriladere (se Tekniske data).
• Før du bruker laderen les alle instruksjoner og advarselsmerker på laderen, batteripakken og produktet som
bruker batteripakken.
ADVARSEL: Fare for støt. Ikke la væske komme inn i
laderen. Det kan resultere i elektrisk støt.
ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring med en
nominell strømverdi på 30mA eller mindre.
FORSIKTIG: Fare for brannskader. For å redusere faren
for skader, lad kun DeWALT oppladbare batterier. Andre
type batterier kan sprekke og forårsake personskader og
materielle skader.
FORSIKTIG: Barn må holdes under oppsyn, sørg for at de
ikke leker med apparatet.
MERK: Under visse forhold, med laderen innplugget i
strømforsyningen, kan de eksponerte kontaktene i laderen
kortsluttes av fremmedlegemer. Fremmedlegemer som
131
Norsk
kan lede strøm, inkludert ,men ikke bregrenset til stålull,
aluminiumsfolie eller annen ansamling av metalliske
partikler, må holdes unna åpningene i laderen. Kople alltid
laderen fra strømtilførselen når det ikke er en batteripakk i
hulrommet. Kople fra laderen før rengjøring.
IKKE forsøk å lade batteripakken med andre ladere
enn de som er nevnt i denne manualen. Laderen og
batteripakken er spesielt designet for å jobbe sammen.
Disse ladere er ikke ment for annen bruk enn lading av
DeWALT oppladbare batterier. Annen bruk kan resultere i
brannfare og/eller elektrisk støt.
Ikke utsett laderen for regn eller snø.
Dra i kontakten og ikke ledningen når du kople laderen
fra strømmen. Dette reduserer faren for skade på kontakten
og ledningen.
Påse at ledningen er plassert slik at den ikke tråkkes
på, snubles i, eller på annen måte utsettes for skade
eller påkjenning.
Ikke bruk skjøteledning med mindre det er helt
nødvendig. Bruk av feil skjøteledning kan resultere i
brannfare og/eller elektrisk støt.
Ikke plasser noe på laderen og ikke plasser laderen på
en myk overflate som kan blokkere ventilasjonsslissene
og resultere i for høy innvendig temperatur. Plasser
laderen et sted unna varmekilder. Laderen ventileres gjennom
slisser i toppen og bunnen av huset.
Ikke bruk lader med skadet ledning eller kontakt—bytt
dem ut med en gang.
Ikke bruk laderen dersom den har fått et slag, er mistet
i gulvet eller skadet på annen måte. Lever den på et
autorisert serviceverksted.
Ikke ta laderen fra hverandre; lever den på et autorisert
serviceverksted når service eller reparasjon trenges. Å
sette den sammen feil kan resultere i elektrisk støt eller brann.
Dersom ledningen er skadet må den byttes ut med en gang
av produsenten, dens serviceagent eller lignende kvalifisert
person for å unngå farer.
Kople laderen fra strømtilførselen før du begynner med
rengjøring. Dette reduserer faren for elektrisk støt.
Fjerning av batteripakken reduserer ikke denne faren.
ALDRI forsøk på kople 2 ladere sammen.
Laderen er designet for å bruke standard 230V elektrisk
strøm. Ikke forsøk å bruke den på annen spenning. Dette
gjelder ikke billaderen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lade et batteri (Fig. B)
1. Plugg inn laderen i en passende stikkontakt for du setter
inn batteripakken.
2. Sett batteripakken 9 i laderen, pass på at batteripakken
sitter godt i laderen. Det røde (lade) lyset blinker gjentatt
som indikasjon på at ladeprossessen er startet.
3. Fullført lading vises ved at det røde lyset er PÅ konstant.
Pakken er da fullt oppladet og kan brukes, eller den
kan bli stående i laderen. For å ta batteripakken ut av
arbeidspakken, trykk inn og hold låseknappen 10 på
batteripakken og ta den av.
132
MERK: For å sikre maksimum ytelse og levetid på Li-Ion
batteripakker, lad batteripakken helt opp før første gangs bruk.
Bruk av lader
Se indikatorne under for batteripakkens ladetilstand.
Ladeindikatorer
lading
fulladet
varm/kald ladeforsinkelse*
*Det røde lyset vil fortsette å blinke, men et gult indikatorlys
vil lyse under denne operasjonen. Når batteriet har
kjølt seg ned, vil det gule lyset bli slått av og laderen vil
gjenoppta ladeprosedyren.
Kompatible ladere vil ikke lade en defekt batteripakke. Laderen
vil indikere feilaktig batteripakke ved at den ikke lyser, eller ved å
indikere blinkemønster for problem pakke eller lader.
MERK: Dette kan også tyde på et problem med laderen.
Dersom laderen indikerer er problem, ta med lader og
batteripakke til et servicesenter for testing.
Ventetid for varm/kald pakke
Dersom laderen detekterer et batteri som er for varmt eller for
kaldt, vil den automatisk starte en ”varm/kald pakke forsinkelse”,
og venter med å lade til batteriet har passende temperatur.
Laderen vil deretter automatisk skifte til lademodus for pakken.
Denne funksjonen sikrer maksimal levetid på batteriet.
En kald batteripakke vil lade langsommere enn en varm
batteripakke. Batteripakken vil lade langsommere gjennom hele
ladesyklusen, og vil ikke gå tilbake til maksimal ladehastighet
selv om batteriet blir varmt.
Ladere DCB118 er utstyrt med en intern vifte som er designet
for å avkjøle batteripakken. Viften vil slå seg på automatisk når
batteripakken trenger å kjøles. Bruk aldri laderen dersom viften
ikke fungerer korrekt eller dersom ventilasjonsåpningene er
blokkert. Pass på at fremmedlegemer ikke kommer inn i laderen.
Elektronisk beskyttelsessystem
XR Li-ione verktøy er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem som vil beskytte batteriet mot overlading,
overoppvarming eller dyp utlading.
Verktøyet vil automatisk slå seg av dersom beskyttelsessystemet
aktiveres (Electronic Protection System). Dersom det skjer, sett
litium-ion batteriet på laderen til det er helt oppladet igjen.
Veggmontering
Disse laderne er designet for å monteres på vegg eller stå på et
bord eller arbeidsbenk. Dersom den skal monteres på veggen,
plasser laderen innen rekkevidde fra en stikkontakt og unna
hjørner eller andre hindringer som kan stoppe luftstrømmen.
Bruk baksiden av laderen som mal for å bore hull i veggen
for monteringsskruene. Monter laderen godt med gipsskruer
(må kjøpes separat) minst 25,4 mmlange med hodediameter
7–9 mm, som skrus inn i treverk til optimal dybde med omtrent
Norsk
5,5 mm av skruen som stikker ut. Rett inn sporene på baksiden
av laderen med de utstikkende skruene og lås på plass i sporene.
med hammer, tråkket på). Det kan resultere i elektrisk
støt. Skadede batteripakker skal leveres til servicesenteret
for gjenvinning.
ADVARSEL: Fare for brann. Ikke lagre eller
transporter batteripakken slik at batteripolene
kan komme i kontakt med metallobjekter. For
eksempel, ikke legg batteriet i forkle, lommer, verktøyskrin,
produktesker, skuffer etc. sammen med løse spikere, skruer,
nøkler, etc.
FORSIKTIG: Når det ikke er i bruk plasser verktøyet
på siden på en stabil overflate der det ikke skaper
fare for snubling eller fall. Noen verktøy med store
batteripakker kan stå på batteripakken, men kan lettes
slås overende.
Batteripakke
Rengjøringsanvisninger for lader
ADVARSEL: Fare for støt. Koble laderen fra
strømuttaket før rengjøring. Smuss og fett kan fjernes
fra laderen ved hjelp av en klut eller en myk, metallfri
børste. Ikke bruk vann eller rengjøringsvæsker. Aldri la
noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp noen del av
verktøyet i en væske.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle
batteripakker
Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når du
bestiller nye batteripakker.
Batteriet kommer ikke fullstendig ladet ut av pakningen. Les
sikkerhetsinstruksjonene under før du bruker batteripakken og
laderen. Følg deretter ladeprosedyrene som er beskrevet.
LES ALLE INSTRUKSJONER
•
•
•
•
•
•
•
•
Ikke lad eller bruk batteriet i eksplosive omgivelser,
slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser eller
støv. Innsetting eller uttak av batteriet kan antenne støvet
eller gassen.
Tving aldri batteripakken inn i laderen. Ikke modifiser
batteripakken på noen måte for å passe inn i en ikkekompatibel lader idet batteripakken kan sprekke og
forårsake alvorlig personskade.
Lad batteripakkene kun i DeWALT ladere.
IKKE sprut på eller senke ned i vann eller andre væsker.
Ikke lagre eller bruk verktøyet eller batteripakken
på steder der temperaturen kan nå eller overstige
40 ˚C (104 ˚F) (som utenfor skur eller metallbygg på
sommeren).
Ikke brenn batteripakken selv om den er alvorlig skadet
eller fullstendig utslitt. Batteripakken kan eksplodere i en
brann. Giftige gasser og materialer oppstår når man brenner
litium ion-batteripakker.
Hvis batteriets innhold kommer i kontakt med huden,
vasker du området med mild såpe og vann. Hvis du får
batterivæske på øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter
eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs medisinsk
tilsyn, er batteriets elektrolytt sammensatt av en blanding av
organiske karbonater og litium-salter.
Innholdet i åpne battericeller kan forårsake irritasjon
av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk medisinsk ettersyn hvis
symptomene vedvarer.
ADVARSEL: Fare for brannskader. Batterivæsken kan
antennes hvis den utsettes for gnister eller flammer.
ADVARSEL: Forsøk aldri å åpne batteripakken av noen
årsak. Ikke sett i laderen dersom batteripakkens ytre er
sprukket eller skadet. Ikke knus, slipp i gulvet eller skad
batteripakken. Ikke bruk en batteripakke eller lader som
har fått et slag, er mistet i gulvet, påkjørt eller skadet
på annen måte (f.eks. gjennomboret av en spiker, slått
Transport
ADVARSEL: Fare for brann. Transport av batterier kan
kanskje føre til brann dersom batteripolene utilsiktet
kommer i kontakt med elektrisk ledende materialer. Ved
transport av batterier, pass på at batteripolene er beskyttet
og godt isolerte fra materialer som kan komme i kontakt
og føre til kortslutning.
DeWALT batterier samsvarer med alle aktuelle shippingforskrifter som angitt av bransjen og lovregler, inkludert UN
Recommendations on the Transport of Dangerous Goods;
International Air Transport Association (IATA) Dangerous
Goods Regulations, International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations, og European Agreement Concerning The
International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR).
Litium-ion celler og batterier er testet i henhold til avsnitt 38,3
i ”UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods
Manual of Tests and Criteria”.
I de fleste tilfeller vil forsendelse av en DeWALT batteripakke
være unntatt fra klassifisering som en fullt regulert Class
9 Hazardous Material. Vanligvis vil bare forsendelser som
inneholder et litium-ione batteri med høyere energiklassifisering
enn 100 watt-timer (Wh) kreve forsendelse som fullt regulert
Class 9. Alle litium-ione batterier har angitt watt-timer på
pakken. Men på gunn av de kompliserte reglene anbefaler
DeWALT ikke å sende litium-ione batteripakker med fly, uansett
watt-time klassifisering. Forsendelser av verktøy med batterier
(kombinerte sett) kan unntaksvis sendes med fly dersom angitt
watt-timer på batteripakken er under 100 Wh.
Uansett om en transport regnes som unntatt eller fullt regulert,
er det senderens ansvar å sjekke de gjeldende reglene for
pakking, etiketter/merking og dokumentasjon.
Informasjonen i dette avsnittet av manualen er gitt i god tro og
ansett som nøyaktig på tidspunktet dokumentet ble opprettet.
Men det gis ingen garantier, hverken eksplisitt eller implisitt.
Det er kjøperens ansvar å sikre at aktivitetene samsvarer med de
gjeldende retningslinjer.
Transport av FLEXVOLTTM batteriet
DeWALT FLEXVOLTTM batteriet har to moduser: Bruk
og transport.
Bruks-modus: Når FLEXVOLTTM-batteriet står alene eller er
montert i et DeWALT 18V produkt, fungerer det som et 18V
133
Norsk
batteri. Dersom FLEXVOLTTM-batteriet er i et 54V eller et 108V (to
54V batterier) produkt, vil det fungere som et 54V batteri.
Transport-modus: Når hetten er satt
på FLEXVOLTTM-batteriet, er batteriet
i transport-modus. La hetten være på
ved forsendelse.
Kun for innendørs bruk.
Deponer batteripakken på miljøvennlig vis.
I transportmodus blir rekker av celler elektrisk frakoblet i pakken
slik at det dannes 3 batterier med lavere watt-timer (Wh)
sammenlignet med 1 batteri med høyere watt-timer. Denne
endringen til 3 batterier med lavere watt-timer gjør at pakken
er unntatt fra visse begrensende shipping-regler som gjelder
batterier med høyere watt-timer.
For eksempel kan Wh-spesifikasjonen for Transport være 3 x 36
Wh, som betyr 3 batterier på 36 Wh hver. Wh- spesifikasjonen
for USE (bruk) kan være 108 Wh (som betyr 1 batteri).
Lad kun DeWALT batteripakker med de angitte
DeWALT laderne. Lading av andre batteripakker
enn de angitte DeWALT batteriene med en DeWALT
lader kan føre til at de sprekker eller til andre
farlige situasjoner.
Eksemple på merking for bruk og for transport
TRANSPORT: Bruk med innebygget transporthette,
nominell Wh er 3 x 36 Wh (3 batteri med 36 Wh).
Ikke brenn batteripakken.
BRUK: Bruk uten transporthette, nominell Wh er 108
Wh (1 batteri med 108 Wh).
Batteritype
Anbefalinger for lagring
1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og ikke utsatt
for direkte solskinn samt for sterk varme eller kulde. For
optimal batteriytelse og levetid bør batteripakker lagres i
romtemperatur når de ikke er i bruk.
2. For lang tids lagring, anbefales det for optimalt resultat å
lagre en fullt ladet batteripakke på et kjølig og tørt sted
uttatt av laderen.
MERK: Batteripakker bør ikke lagres fullt utladet. Batteripakken
må lades opp igjen før bruk.
Merking på laderen og batteripakken
I tillegg til piktogrammene som er brukt i denne manualen,
kan etikettene på laderen og batteripakken vise følgende
piktogrammer:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Se Tekniske data for ladetid.
DCG406 bruker en 18 volt batteripakke.
Disse batteripakkene kan brukes: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, DCB546,
DCB547. Se Tekniske Data for mer informasjon.
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1Vinkelsliper
1Verneanordning
1 Anti-vibrerende sidehåndtak
1 Bakre flens
1 Gjenget festemutter
1Sekskantnøkkel
1 Li-ion batteripakke (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 modeller)
2 Li-ion batteripakker (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 modeller)
3 Li-ion batteripakker (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 modeller)
1Instruksjonshåndbok
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha
oppstått under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne
håndboken før bruk.
Merking på verktøyet
Ikke undersøk med strømførende gjenstander.
Ikke lad skadede batteripakker.
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Ikke utsett for vann.
Bruk hørselvern.
Få byttet defekte ledninger omgående.
Bruk vernebriller.
Lades kun mellom 4 ˚C og 40 ˚C.
134
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Norsk
Datokode plassering (Fig. D)
Anti-vibrerende sidehåndtak
Datokoden 15 , som også inkluderer produksjonsåret, er trykket
på huset.
Eksempel:
2017 XX XX
Produksjonsår
Det anti-vibrerende sidehåndtaket gir ytterligere
bekvemmelighet ved å absorbere vibrasjonene forårsaket
av verktøyet.
Beskrivelse (Fig. A)
ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del
av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader.
1 Vippebryter
2 Låsespake
3 Spindellåseknapp
4 Spindel
5 Bakre flens
6 Låseflens
7 Beskyttelse
8 Beskyttelseslåsespake
9 Batteripakke
10 Festeknapp for batteriet
Tiltenkt bruk
Din trådløse vinkelsliper er designet for profesjonell kutting,
sliping, sandpapirpussing og stålbørstebruk.
IKKE bruk andre slipeskiver enn med har nedsenket skivesenter
og sanspapirskiver.
SKAL IKKE BRUKES under våte forhold eller i nærheten av
antennelige væsker eller gasser.
Den trådløse vinkelsliperen er et profesjonelt elektroverktøy.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne
operatører trenger tilsyn når de bruker dette verktøyet.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert
barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner,
eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får
tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal
aldri forlates alene med dette produktet.
Funksjoner
Kickback Brake™
Dersom det regiatreres fastkjøring, låsing, eller annen stopp,
vil den elektroniske bremsen settes på med full kraft for å raskt
stoppe skiven, redusere bevegelsen av slipemaskinen og slå av
slipemaskinen. Bryteren må slippes og så trykkes ned for å starte
verktøyet igjen.
Power-OFF™ overlastvern
Strømforsyningen til motoren vil stoppes dersom motoren
overbelastes. Med fortsatt overbelastning av motoren vil
verktøyet slås av. Bryteren må slippes og så trykkes ned for
å starte verktøyet igjen. Verktøyet vil slås av hver gang den
aktuelle belastningen når nivået for overbelastning (motorens
brennpunkt). Dersom det stadig skjer utkoblinger på grunn av
overbelastning, bruk mindre kraft/vekt på verktøyet helt til det
fungerer uten overbelastningsutkoblinger.
Myk oppstart
Myk oppstart gir en sakte oppbygging av hastighet for å unngå
et plutselig kast ved oppstart. Denne egenskapen er spesielt
nyttig ved arbeid i trange rom.
No-Volt
”No-volt” (spenningsløs) funksjonen hindrer vinkelsliperen fra
å starte igjen uten først å bruke bryteren dersom det var brudd
i strømforsyningen.
Elektronisk clutch
Den elektroniske momentbegrensende clutchen reduserer maks
moment som overføres til brukeren dersom en skive kjører seg
fast. Denne funksjonen forhindrer også at gir og elektromotoren
kjører seg fast. Den momentbegrensende clutchen er
fabrikkinnstilt og kan ikke justeres.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble fra
batteripakken før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
ADVARSEL: Bruk kun batteripakker og ladere fra DeWALT.
Sette inn og ta av batteripakke
på verktøyet (Fig. B)
MERK: For best resultat, pass på at batteripakken 9 er helt
oppladet før bruk.
For å installer batteripakken i verktøyets
håndtak
1. Rett inn batteripakken 9 mot skinnene i håndtaket (Fig. B).
2. Skyv den inn i håndtaket til batteripakken er godt festet i
verktøyet, pass på at den ikke løsner.
For å fjerne batteripakken fra verktøyet
1. Trykk batteriets festeknapp 10 og trekk batteriet bestemt ut
av håndtaket.
2. Sett batteripakken i laderen som beskrevet i laderavsnittet i
denne manualen.
Ladeindikator batteripakker (Fig. B)
Noen DeWALT batteripakker inkluderer en ladeindikator som
består av tre grønne LED som indikerer hvor mye lading som er
igjen i batteripakken.
For å aktivere ladeindikatoren, trykk og hold indikatorknappen.
En kombinasjon av tre grønne LED-lys vil lyse og vise
gjenværende lading. Dersom gjenværende lading av batteriet
er under brukbar grense, vil ingen lys tennes og batteriet må
lades opp.
MERK: Ladeindikatoren er bare an indikasjon av gjenværende
lading i batteripakken. Den gir ingen indikasjon på om verktøyet
135
Norsk
fortsatt kan brukes, og kan variere med produktkomponentene,
temperatur og brukerens bruksområde.
Sette på sidehåndtak (Fig. C)
ADVARSEL: Før bruk av verktøyet, pass på at håndtaket
er godt skrudd til.
Skru sidehåndtaket 11 stramt inn i ett av hullene på ene siden
av girkassen. Sidehåndtaket skal alltid brukes for å holde kontroll
på verktøyet.
Rotere girkassen (Fig. A)
For bedre brukerkomfort, roter girkassen 90° for kapping.
1. Ta av de fire hjørneskruene som fester girkasen
til motorhuset.
2. Vri girkassehodet til ønsket posisjon, uten å skille girkassen
fra motorhuset.
MERK: Hvis girkassen skilles fra motorhuset med mer enn
3,17 mm, må verktøyet ha service og remonteres av et autorisert
DeWALT service-senter. Uten service kan det oppstå defekter i
motoren og lageret.
3. Sett inn igjen skruene for å feste girkassen til motorhuset.
Stram skruene med 12,5 in.-lbs. tiltrekkingsmoment. Hvis de
strammes for hardt kan gjengene gå av.
Beskyttelse
FORSIKTIG: Beskyttelse må brukes på alle slipeskiver,
kappeskiver, sandpapirskiver, stålbørster og
stålbørstehjul. Verktøyet kan brukes uten beskyttelse
kun ved bruk av vanlige sandpapirskiver. Se Fig A for
å se beskyttelsen som følger med maskinen. Noen
bruksmoråder krever at korrekt beskyttelse kjøpes fra din
forhandler eller et autorisert serviceverksted.
MERK: Kantsliping og kantkutting kan utføres med type 27
skiver som er designet og spesifisert for slik bruk. 6,35 mm
tykke skiver er designet for overflatesliping og for de tynnere
type 27 skivene må du sjekke produsentens etikett for å se om
de kan brukes kun for overflatesliping eller kun for kantsliping/
kapping. En type 1 beskyttelse må brukes for alle skiver der
overflatesliping er forbudt. Kapping kan også utføres ved bruk
av en type 41 skive og en type 1 beskyttelse.
MERK: Se Tilbehørstabell for å velge korrekt kombinasjon av
beskyttelse og tilbehør.
Montere og justere One-TouchTM
beskyttelsen (Fig. D)
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlige
personskader, slå av verktøy og koble fra
batteripakken før du gjør justeringer eller tar av/
setter på tilbehør eller ekstrautstyr. Utilsiktet oppstart
kan føre til personskader.
Justering av beskyttelsen
For justering av beskyttelsen kan beskyttelsens låsespake 8 settes i et av styrehullene 14 på beskyttelseskragen med
en skrallefunksjon.
Her er låseflaten skrå og vil gå over til neste justeringshull når
beskyttelsen roteres med klokken (spindelen mot brukeren),
men vil selv-låse ved rotering mot klokken.
Montere beskyttelsen (Fig. D)
1. Trykk inn beskyttelsens låsespake 8 .
2. Mens du holder beskyttelsens låsespake åpen, rett inn
knastene 12 på beskyttelsen med sporene 13 på girhuset.
3. Hold beskyttelsens låsespake åpen, trykk ned beskyttelsen
helt til knastene får tak, og vri dem inn i sporet på girkassen.
Slipp beskyttelsens låsespake.
4. Med spindelen i retning mot brukeren, skru
beskyttelsesanordningen med klokken til ønsket posisjon.
Trykk og hold beskyttelsens 8 låsespake for å rotere
beskyttelsen mot klokken.
MERK: Beskyttelsen skal plasseres mellom spindelen og
brukeren for å gi maksimal beskyttelse.
Beskyttelsens låsespake vil klikke på plass i ett av
styrehullene 14 på beskyttelsens krage. Dette betyr at
beskyttelsen er sikker.
5. For å fjerne beskyttelsen, følg trinn 1–3 i denne
instruksjonen, i motsatt retning.
Flenser og skiver
Montering av skiver uten nav (Fig. E)
ADVARSEL: Hvis du ikke monterer flensene, festemutteren
og/eller skivene riktig kan dette føre til alvorlig
personskader (eller skade på verktøyet eller skiven).
FORSIKTIG: Medfølgende flenser må brukes med
forsenket senter Type 27 og Type 42 slipeskiver og Type 41
kappeskiver. Se Tilbehørstabell for mer informasjon.
ADVARSEL: En lukket, tosidig beskyttelse er nødvendig
ved bruk av kappeskiver.
ADVARSEL: Bruk av en skadet flens eller beskyttelse, eller
dersom ikke korrekt skive og beskyttelse brukes, kan føre til
personskader ved at skiven knekker eller ved kontakt med
skiven. Se Tilbehørstabell for mer informasjon.
1. Plasser verktøyet på et bord med beskyttelsen opp.
2. Installer bakflensen 5 på spindelen 4 med det forhøyede
senterpartiet (styring) mot skiven. Press bakflensen på plass.
3. Plasser skiven 19 mot bakflensen slik at den sentrerer
skiven på det forhøyede senteret (styring) på bakflensen.
4. Mens du holder inne spindellåseknappen, og med sekskantforsenkningene pekende bort fra skiven, tre låsemutteren
6 på spindelen slik at knastene går inn i de to sporene
i spindelen.
5. Mens du trykker ned spindellåsknappen skal du feste
låseflensen 6 for hånd eller bruke nøkkelen som følger
med. (Bruk bare låseflensen hvis den er i perfekt stand.) Se
Tilbehørstabell for informasjon om flenser.
6. For å fjerne hjulet, gjenta prosedyren over i
motsatt rekkefølge.
Montering av slipestøtteputer (Fig. F)
MERK: Bruk av beskyttelse med sandpapirskiver som bruker
støttetallerken, også kaldt fiberskive, er ikke nødvendig. Siden
136
Norsk
beskyttelse ikke trengs for slikt tilbehør, er det ikke sikekrt at
beskyttelsen passer korrekt dersom den settes på.
ADVARSEL: Dersom flens/festemutter/skive ikke festes,
kan det føre til alvorlig personskade (eller skade på verktøy
eller skive).
ADVARSEL: Etter bruk til sliping, må det settes på
korrekt beskyttelse for bruk av slipeskiver, kappeskiver,
lamellslipestifter, stålbørste eller stålskiver .
1. Sett eller skru på støttetallerkenen 16 på spindelen.
2. Plasser sandpapirskiven 17 på støttetallerkenen 16 .
3. Mens du holder spindellåsen 13 , tre låsemutteren 18 på
spindelen, styr det forhøyede senteret på låsemutteren inn i
senteret av sandpapirskiven og støttetallerkenen.
4. Stram festemutteren til for hånd. Klem så ned
spindellåseknappen og skru slipeskiven helt til slipeskiven
og festemutteren er tette.
5. For å fjerne skiven, ta tak i og vri støttetallerkene og
slipeskiven mens du trykker inn spindellåsknappen.
Montering og demontering av slipeskiver
med nav (Fig. A)
Skiver med nav kan monteres direkte på en gjenget spindel.
Gjengingen av tilbehøret må passe med gjengingen
på spindelen.
1. Ta av støtteflense ved å trekke den av verktøyet.
2. Skru skiven på spindelen 4 for hånd.
3. Trykk inn spindellåsknappen 3 og bruk en nøkkel for å feste
navet til skiven.
4. Gjenta prosedyren over i motsatt rekkefølge for å
fjerne skiven.
MERK: Hvis ikke skiven er festet skikkelig før du slår på
verktøyet kan verktøyet eller skiven skades.
Montering av stålbørster og stålbørstehjul
(Fig. A)
ADVARSEL: Dersom flens/festemutter/skive ikke festes,
kan det føre til alvorlig personskade (eller skade på verktøy
eller skive).
FORSIKTIG: For å redusere risiko for personskade,
bruk arbeidshansker når du jobber med stålbørster
og stålbørstehjul. De kan være skarpe.
FORSIKTIG: For å redusere fare for skade på
verktøyet, pass på at hjulet eller børsten ikke er i
kontakt med verneanordningen når den er montert
eller i bruk. Tilbehøret kan få usynlige skader, som kan
føre til at stålfragmenter løsner fra tilbehør eller børste.
Installer stålbørste eller stålbørstehjul direkte på den gjengede
spindelen uten å bruke flenser. Bruk bare stålbørster eller
hjul som har gjenget nav. Tilbehøret kan kjøpes fra din lokale
forhandler eller en autorisert servicerepresentant.
1. Plasser verktøyet på et bord med beskyttelsen opp.
2. Skru skiven på spindelen for hånd.
3. Trykk ned spindellåsknappen 3 og bruk en nøkkel på navet
til stålbørsten eller stålbørstehjulet for å stramme skiven.
4. For å fjerne hjulet, gjenta prosedyren over i
motsatt rekkefølge.
MERK: For å redusere faren for skade på verktøyet, forsikre
deg om at hjulet sitter godt før du slår på.
Før bruk
• Installer verneanordningen og egnet skive. Ikke bruk
utslitte skiver.
• Kontroller at bakflens og låseflens er montert korrekt. Følg
instruksene i Tilbehørstabell.
• Kontroller at skiven roterer i retning pilen på tilbehøret
og verktøyet.
• Ikke bruk skadet tilbehør. Før hver bruk må du inspirere
tilbehøret, som slipeskiven, for hakk og sprekker,
festeplatene må inspiseres for sprekker, rifter eller slitasje,
og stålbørsten må inspiseres for løse eller sprukne tråder.
Dersom elektroverktøyet eller tilbehøret slippes ved et uhell,
må du kontrollere om det er skadet eller montere uskadet
tilbehør. Etter å ha inspisert og installert et tilbehør, still deg
selv og eventuelle tilstedeværende bort fra planet for det
roterende tilbehøret og kjør elektroverktøyet på maksimal,
ubelastet hastighet i ett minutt. Skadet tilbehør vil normalt
rives i stykker under denne testen.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene
og gjeldende forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble fra
batteripakken før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
ADVARSEL:
• Forsikre deg om at materialet som skal slipes eller
kappes er godt festet.
• Fest og støtt opp arbeidsstykket. Bruk klemmer eller
skrustikke for å feste og støtte arbeidsstykket på en
stabil platform. Det er viktig å feste og støtte opp
arbeidsstykket godt, fpor å hindre at det beveger
seg og at du mister kontrollen. Bevegelse av
arbeidasstykket eller tap av kontroll kan være farlig og
føre til personskader.
• Bruk alltid vanlige arbeidshansker ved bruk av
dette verktøyet.
• Girkassen blir svært varm ved bruk.
• Bruk bare lett trykk på verktøyet. Bruk ikke sidekrefter
på skiven.
• Installer alltid verneanordningen og egnet skive. Ikke
bruk utslitte skiver.
• Unngå overbelastning. Etter kraftig belastning på
maskinen, fortsett å kjøre den uten belastning i flere
minutter for å kjøle ned tilbehøret. Ikke berør slipeeller kappeskiven før den har kjølt seg av. Skivene kan
bli svært varme ved bruk.
137
Norsk
•
•
•
•
Jobb aldri med slipekoppen uten at det er satt på
passende beskyttelse.
Bruk aldri verktøyet med et kappestativ.
Bruk aldri underlag sammen med limte slipeprodukter.
Vær forsiktig. Skiven fortsetter å rotere etter at
verktøyet er slått av.
Korrekt plassering av hendene (Fig. G)
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade,
skal man ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for personskade, skal
man ALLTID holde godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Korrekt plassering av hendene krever en hånd på
sidehåndtaket 11 , med den andre hånden på hoveddelen av
verktøyet som vist i Figur G.
Vippebryter (Fig. A)
FORSIKTIG: Hold sidehåndtaket og hoveddelen av
verktøyet godt fast for å beholde kontrollen over verktøyet
ved oppstart og under bruk og helt til skiven eller tilbehøret
stopper å rotere. Kontrollere at skiven har stoppet
fullstendig før du legger verktøyet ned.
MERK: For å redusere uventede bevegelser av verktøyet, ikke
slå verktøyet på eller av under last. La vinkelsliperen komme
opp i full hastighet før du berører arbeidsflaten. Løft verktøyet
fra arbeidsflaten før du slår verktøyet av. La verktøyet stoppe
rotasjonen før du legger det ned.
1. For å slå verktøyet på, press låsearmen 2 mot den bakre
delen av verktøyet og press så ned vippebryteren 1 .
Verktøyet vil kjøre mens bryteren er presset ned.
2. Slå verktøyet av ved å slippe vippebryteren.
Spindellås (Fig. A)
Spindellåsen 3 skal hindre spindelen fra å rotere ved
installasjon eller fjerning av skiver. Bruk spindellåsen kun når
verktøyet er slått av, plugget ut fra strømforsyningen, og har
stoppet helt.
MERK: For å redusere risikoen for skade på verktøyet,
slå ikke på spindellåsen når verktøyet er i bruk. Dette vil
resultere i skader på verktøyet og tilbehøret kan komme til
å rotere av og dermed forårsake personskade.
For å slå på låsen, trykk ned knappen for spindellåsen og roter
spindelen helt til du ikke kan rotere spindelen ytterligere.
Overflatesliping, sandpapirpussing og
stålbørsting
FORSIKTIG: Bruk alltid korekt beskyttelse i henhold
til instruksene i denne bruksanvisningen.
For å utføre arbeid på en overflate av arbeidsstykket:
1. La verktøyet komme opp i full hastighet før du lar det
berøre arbeidsoverflaten.
2. Bruk minimalt trykk mot arbeidsflaten for å la verktøyet gå
med full hastighet. Slipehastigheten er høyest når verktøyet
går med høy hastighet.
138
Vinkel
3. Hold passende vinkel mellom verktøy og arbeidsflaten. Se
tabellen for den aktuelle funksjonen.
Funksjon
Sliping
Sandpapirpussing med flapphjul
Sandpapirpussing med støttetallerken
Stålbørsting
Vinkel
20˚-30˚
5˚-10˚
5˚-15˚
5˚-10˚
4. Oppretthold kontakt mellom kanten av skiven
og arbeidsflaten.
-- Ved sliping, sandpussing med flapphjul eller stålbørsting,
beveg verktøyet kontinuerlig frem og tilbake for å unngå
å slipe spor i arbeidsflaten.
-- Når du pusser med støttetallerken, beveg verktøyet
konstant i en rett linje for å unngå sviing eller sirkelspor
på arbeidsflaten.
MERK: Å la verktøyet hvile mot arbeidsflaten uten å bevege det
vil skade arbeidsstykket.
5. Løft verktøyet fra arbeidsflaten før du slår verktøyet av. La
verktøyet stoppe rotasjonen før du legger det ned.
FORSIKTIG: Vær ekstra forsiktig ved arbeid på en kant, da
en plutselig rask bevegelse av slipemaskinen kan oppleves.
Forholdsregler ved arbeid på et malt
arbeidsstykke
1. Stålbørsting av blyholdig maling er IKKE ANBEFALT
grunnet vanskeligheten med å kontrollere det forurensede
støvet. Den største faren for blyforgiftning er for barn og
gravide kvinner.
2. Ettersom det er vanskelig å identifisere hvorvidt en maling
inneholder bly uten en kjemisk analyse anbefaler vi følgende
forholdsregler ved sliping av maling:
Personlig sikkerhet
1. Ingen barn eller gravide kvinner skal gå inn i arbeidsområdet
under sliping av maling før all opprydding er gjort ferdig.
2. En støvmaske eller respirator skal brukes av alle personer
som går inn i arbeidsområdet. Filteret skal skiftes daglig eller
når brukeren har problemer med å puste.
MERK: Det skal kun brukes spesielle støvmasker for
blyholdig maling og damp. Vanlige malemasker gir ikke nok
beskyttelse. Se din lokale jernvareforretning for den riktig
NIOSH-godkjente støvmaske.
3. INGEN SPISING, DRIKKING eller RØYKING skal foregå
i arbeidsområdet for å hindre inntak av forurensede
malingspartikler. Arbeidere må vaske seg FØR spising,
drikking eller røyking. Mat-, drikke-, og røykartikler må
ikke legges igjen i arbeidsområdet der støv kan legge seg
på dem.
Norsk
Miljøvern
1. Maling må fjernes på en slik måte at minimalt med
støv produseres.
2. Områder der det foregår fjerning av maling bør forsegles
med plast med 4 mil tykkelse.
3. Sliping må gjøres på en slik måte at malingstøv ikke tas med
utenfor arbeidsområdet.
Rengjøring og avfallshåndtering
1. Alle overflater i arbeidsområdet må støvsuges og grundig
rengjøres daglig mens slipingen pågår. Støvsugerposer skal
byttes ofte.
2. Plasser plastfilm for oppsamling av støv, fliser og annet
avfall. De skal plasseres i forseglede avfallsbeholdere og
kastes som vanlig avfall.
Under rengjøring skal barn og gravide kvinner holdes
unna arbeidsområdet.
3. Alle leketøy, vaskbar møbler og ting brukt av barn må vaskes
grundig før de brukes igjen.
Kantsliping og kapping
ADVARSEL: Ikke bruk skiver for kantsliping/kapping for
sliping av overflater, da slike skiver ikke er designet for
sidetrykk som oppstår ved overflatesliping. Det kan føre til
at skivene brekker og til personskader.
FORSIKTIG: Skiver for kapping og kantsliping kan brekke
eller få tilbakeslag dersom de bøyes eller vris når verktøyet
brukes. Ved sliping/kapping, skal den åpne siden av
beskyttelsen peke bort fra brukeren.
MERK: Kantsliping7kapping med Type 27 skive skal
begrenses til grunne kapp og sporing — under 13 mm
dybde når skiven er ny. Redusere dybden av kapp/spor
tilsvarende reduskjonen av skiveradiusen etter hvert som
den slites ned. Se Tilbehørstabell for mer informasjon.
Kantsliping7kapping med Type 41 skive krever bruk av
Type 1 beskyttelse.
Saging av metall
For kapping med limte kappeskiver, bruk alltid
beskyttelse av type 1.
Ved kapping, bruk moderat hastighet tilpasset materialet du
jobber med. Ikke bruk trykk på kappeskiven, ikke vri eller vipp
på maskinen.
Ikke reduser hastigheten på kappeskiven ved å bruke
sideveis trykk.
Maskinen skal alltid jobbe med sliperetning oppover. Det er
ellers fare for at den skyves ukontrollert ut av sporet.
Ved kapping av profiler og firkantstykker, er det best å starte
med det minste tverrsnittet.
Grovsliping
Bruk aldri en kappeskive for grovsliping.
Bruk alltid beskyttelse av type 27.
Det beste resultatet på grovslipingen får du med maskinen stilt
til vinkel mellom 30° og 40°. Beveg maskinen frem og til bake
med moderat trykk. På den måten blir ikke arbeidsstykket for
varmt eller bli misfarget, og det dannes ikke spor.
Kapping av stein
Maskinen skal kun brukes for tørrkapping.
For kapping av stein er det best å bruke en diamantkappeskive.
Bruk bare maskinen når du har på en støvmaske.
Råd for arbeidet
Vær forsiktig når du kapper spor i bærende vegger.
Kapping av spor i bærende vegger kan være underlagt nasjonale
regler. Slike regler skal følges i alle tilfeller. Før du starter
arbeidet, kontakt den ansvarlige byggingeniøren, arkitekten
eller byggelederen.
VEDLIKEHOLD
Ditt DeWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en
lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig
tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell av
verktøyet og regelmessig renhold.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble fra
batteripakken før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Laderen og batteripakken er vedlikeholdsfrie.
1. La verktøyet komme opp i full hastighet før du lar det
berøre arbeidsoverflaten.
2. Bruk minimalt trykk mot arbeidsflaten for å la verktøyet gå
med full hastighet. Slipe-/kappehastigheten er høyest når
verktøyet går med høy hastighet.
3. Plasser deg slik at den åpne undersiden av skiven peker bort
fra deg.
4. Når du har startet et kutt og har laget et spor i
arbeidsstykket, ikke endre vinkelen på kuttet. Endring av
vinkelen kan føre til at skiven bøyer seg og kan brekke.
Skiver for kantsliping er ikke designet for å motstå sidetrykk
fra bøying.
5. Løft verktøyet fra arbeidsflaten før du slår verktøyet av. La
verktøyet stoppe rotasjonen før du legger det ned.
Smøring
Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med
tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene.
139
Norsk
Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når
du utfører denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier
for å rengjøre ikke-metalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse
delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild
såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp
noen del av verktøyet i en væske.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som
tilbys av DeWALT kan være farlig, ettersom dette ikke
er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere
faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DeWALT brukes sammen med dette produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om
egnet ekstrautstyr.
Maks.
Min.
Gjengehull
[mm] rotasjon Periferihastighet lengde
[m/s]
–1
[mm]
b d [min. ]
[mm]
D
d
D
b
D
115 6 22,23 11 500
80
–
125 6 22,23 11 500
80
–
115 –
–
11 500
80
–
125 –
–
11 500
80
–
75 30 M14 11 500
45
20,0
115 12 M14 11 500
80
20,0
125 12 M14 11 500
80
20,0
d
b
D
D
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Produkter og batterier
merket med dette symbolet skal ikke kastes i
vanlig husholdningsavfall.
Produkter og batterier inneholder materialer som
kan gjenvinnes eller gjenbrukes, som reduserer behovet for
råmaterialer. Vennligst lever elektriske produkter og batterier til
gjenbruk i henhold til lokale regler. Mer informasjon får du på
www.2helpU.com.
Oppladbar batteripakke
Denne batteripakken med lang levetid må skiftes ut dersom den
ikke gir tilstrekkelig strøm til jobber som du tidligere lett kunne
gjøre. Ta hensyn til miljøet når batteripakken må kasseres:
• Lad batteripakken helt ut, og ta den ut av verktøyet.
140
• Litium-ion celler kan gjenbrukes. Lever dem til forhandleren
eller en lokal gjenbruksstasjon. De innleverte batteripakkene
vil gjenbrukes eller avfallsbehandles korrekt.
Norsk
Tilbehørstabell
Type verneanordning
Tilbehør
Beskrivelse
Hvordan installere slipeverktøy
Slipeskive med
nedsenket senter
Type 27
verneanordning
Type 27 verneanordning
Lamellskive
Bakre flens
Type 27 skive med nedsenket senter
Trådhjul
Låseflens
Trådhjul med
gjenget mutter
Type 27 verneanordning
Trådhjul
Trådkopp med
gjenget mutter
Type 27 verneanordning
Stålbørste
Festeplate/
sandpapir
Type 27 verneanordning
Festeplate av gummi
Pusseskive
Festemutter
141
Norsk
Tilbehørstabell
Type verneanordning
Tilbehør
Beskrivelse
Hvordan installere slipeverktøy
Murkappeskive,
limt
Type 1 verneanordning
Type 1 verneanordning
Metallkappeskive, limt
Bakre flens
Kappeskive
Kappeskiver av
diamant
Type 1 verneanordning
ELLER
Type 27 verneanordning
142
Låseflens
Português
REBARBADORA DE PEQUENO ÂNGULO SEM FIO
DCG406
Gratulerer!
Optou por uma ferramenta da DeWALT. Longos anos de
experiência, um desenvolvimento meticuloso dos seus
produtos e um grande espírito de inovação são apenas
alguns dos argumentos que fazem da DeWALT um dos
parceiros de maior confiança dos utilizadores de ferramentas
eléctricas profissionais.
Dados técnicos
Voltagem
Tipo
Tipo de bateria
Potência
Velocidade em vazio/nominal
Diâmetro do disco
Espessura do disco (máx.)
Diâmetro do veio
Comprimento do veio
Peso (sem bateria)*
*incluindo o punho lateral e a protecção
VCC
W
min-1
mm
mm
mm
kg
DCG406
18
1
Li-Ion
800
9000
125
6
M14
21,5
1,74
Valores de ruído e vibração (valores totais de vibração) de acordo com a
EN60745-2-3:
LPA(nível de emissão de pressão sonora)
dB(A)
84
LWA(nível de potência acústica)
dB(A)
95
K (variabilidade do nível acústico indicado)
dB(A)
3
Desbaste da superfície
Valor de emissão de vibrações a h,AG =
K de variabilidade =
m/s2
m/s2
Disco abrasivo
Valor de emissão de vibrações a h,DS =
K de variabilidade =
m/s
m/s2
2
Declaração de conformidade da CE
Directiva “máquinas”
Rebarbadora de pequeno ângulo sem fio
DCG406
A DeWALT declara que os produtos descritos em Dados
técnicos se encontram em conformidade com as seguintes
normas e directivas:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-3:2011
+A2:2013 +A11:2014 +A12:2014 +A13:2015.
Estes equipamentos também estão em conformidade com
a Directiva 2014/30/UE e a 2011/65/UE. Para obter mais
informações, contacte a DeWALT através da morada indicada
em seguida ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação do ficheiro
técnico e faz esta declaração em nome da DeWALT.
5,8
1,5
<2,5
1,5
O nível de emissão de vibrações indicado nesta ficha de
informações foi medido em conformidade com um teste padrão
estabelecido pela norma EN60745 e poderá ser utilizado para
comparar ferramentas. Por conseguinte, este nível poderá
ser utilizado para uma avaliação preliminar da exposição
às vibrações.
ATENÇÃO: o nível de emissão de vibrações declarado
diz respeito às principais aplicações da ferramenta.
No entanto, se a ferramenta for utilizada para outras
aplicações ou com outros acessórios, ou tiver uma
manutenção insuficiente, o nível de emissão de
vibrações poderá ser diferente. Isto poderá aumentar
significativamente o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Além disso, a estimativa do nível de exposição às
vibrações também deverá ter em conta o número de vezes
que a ferramenta é desligada ou está em funcionamento,
mas sem executar tarefas. Isto poderá reduzir
significativamente o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Identifique medidas de segurança adicionais para
proteger o utilizador contra os efeitos das vibrações, tais
como: efectuar uma manutenção correcta da ferramenta
e dos acessórios, manter as mãos quentes e organizar
padrões de trabalho.
Markus Rompel
Director de Engenharia
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
08.05.2017
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, leia o
manual de instruções.
Definições: directrizes de Segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o grau de
gravidade correspondente a cada palavra de advertência. Leia
cuidadosamente o manual e preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação iminentemente perigosa
que, se não for evitada, irá resultar em morte ou
lesões graves.
ATENÇÃO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
143
Peso
Português
Baterias
Carregadores/Intervalos de Carregamento (minutos)
# de cat.
VCC
Ah
Peso (kg)
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
CUIDADO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em lesões ligeiras
ou moderadas.
AVISO: indica uma prática (não relacionada com
ferimentos) que, se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Avisos de segurança gerais relativos a
ferramentas eléctricas
ATENÇÃO: leia todos os avisos de segurança e todas
as instruções. O não seguimento dos avisos e das
instruções poderá resultar em choque eléctrico, incêndio
e/ou ferimentos graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E
INSTRUÇÕES PARA CONSULTA POSTERIOR
Em todos os avisos que se seguem, o termo “ferramenta eléctrica”
refere-se à sua ferramenta alimentada pela rede eléctrica (com
fios) ou por uma bateria (sem fios).
1) Segurança da Área de Trabalho
a ) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou escuras são
propensas a acidentes.
b ) Não utilize as ferramentas eléctricas em ambientes
explosivos, como, por exemplo, na presença de
líquidos, gases ou poeiras inflamáveis. As ferramentas
eléctricas criam faíscas que poderão inflamar estas
poeiras ou vapores.
c ) Mantenha as crianças e outras pessoas afastadas
quando utilizar uma ferramenta eléctrica.
As distracções podem levar à perda do controlo
da ferramenta.
2) Segurança Eléctrica
a ) As fichas das ferramentas eléctricas têm de ser
compatíveis com a tomada de electricidade. Nunca
modifique a ficha de forma alguma. Não utilize
fichas adaptadoras com ferramentas eléctricas
ligadas à terra. As fichas não modificadas e as tomadas
compatíveis reduzem o risco de choque eléctrico.
144
b ) Evite o contacto corporal com superfícies e
equipamentos ligados à terra, como, por exemplo,
tubagens, radiadores, fogões e frigoríficos. Se o seu
corpo estiver “ligado” à terra, o risco de choque eléctrico
é maior.
c ) Não exponha as ferramentas eléctricas à chuva ou
a condições de humidade. A entrada de água numa
ferramenta eléctrica aumenta o risco de choque eléctrico.
d ) Não aplique força excessiva sobre o cabo. Nunca
o utilize para transportar, puxar ou desligar a
ferramenta eléctrica. Mantenha o cabo afastado de
fontes de calor, substâncias oleosas, extremidades
aguçadas ou peças móveis. Os cabos danificados ou
emaranhados aumentam o risco de choque eléctrico.
e ) Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no exterior, use
uma extensão adequada para utilização ao ar livre.
A utilização de um cabo adequado para uso ao ar livre
reduz o risco de choque eléctrico.
f ) Se não for possível evitar trabalhar com uma
ferramenta eléctrica num local húmido, utilize uma
fonte de alimentação protegida por um dispositivo
de corrente residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
3) Segurança Pessoal
a ) Mantenha-se alerta, preste atenção ao que está
a fazer e faça uso de bom senso ao utilizar uma
ferramenta eléctrica. Não utilize uma ferramenta
eléctrica quando estiver cansado ou sob o efeito de
drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de
distracção durante a utilização de ferramentas eléctricas
poderá resultar em ferimentos graves.
b ) Use equipamento de protecção pessoal. Use sempre
uma protecção ocular. O equipamento de protecção,
como, por exemplo, uma máscara contra o pó, sapatos
de segurança antiderrapantes, um capacete de segurança
ou uma protecção auditiva, usado nas condições
apropriadas, reduz o risco de ferimentos.
c ) Evite accionamentos acidentais. Certifique-se de
que o interruptor da ferramenta está na posição de
desligado antes de a ligar à tomada de electricidade
e/ou inserir a bateria, ou antes de pegar ou
transportar a ferramenta. Se mantiver o dedo sobre
o interruptor ao transportar ferramentas eléctricas ou se
Português
d )
e )
f )
g )
as ligar à fonte de alimentação com o interruptor ligado,
poderá originar acidentes.
Retire qualquer chave de ajuste ou chave de porcas
antes de ligar a ferramenta eléctrica. Uma chave de
porcas ou chave de ajuste deixada numa peça móvel da
ferramenta poderá resultar em ferimentos.
Não se estique demasiado ao trabalhar com a
ferramenta. Mantenha sempre os pés bem apoiados
e um equilíbrio apropriado. Desta forma, será mais fácil
controlar a ferramenta eléctrica em situações inesperadas.
Use vestuário apropriado. Não use roupa larga nem
jóias. Mantenha o cabelo e a roupa (incluindo luvas)
afastados das peças móveis. As roupas largas, as jóias
ou o cabelo comprido podem ficar presos nestas peças.
Se forem fornecidos acessórios para a ligação de
equipamentos de extracção e recolha de partículas,
certifique-se de que estes são ligados e utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos de extracção
de partículas pode reduzir os riscos relacionados com
as mesmas.
4) Utilização e Manutenção de
Ferramentas Eléctricas
a ) Não utilize a ferramenta eléctrica de forma forçada.
Utilize a ferramenta eléctrica correcta para o seu
trabalho. A ferramenta eléctrica adequada irá efectuar
o trabalho de um modo mais eficiente e seguro se for
utilizada de acordo com a capacidade para a qual
foi concebida.
b ) Não utilize a ferramenta eléctrica se o respectivo
interruptor não a ligar e desligar. Qualquer
ferramenta eléctrica que não possa ser controlada
através do interruptor de alimentação é perigosa e tem de
ser reparada.
c ) Retire a ficha da tomada de electricidade e/ou a
bateria da ferramenta eléctrica antes de efectuar
quaisquer ajustes, substituir acessórios ou
guardar a ferramenta. Estas medidas de segurança
preventivas reduzem o risco de ligar a ferramenta
eléctrica acidentalmente.
d ) Guarde as ferramentas eléctricas que não estiverem
a ser utilizadas fora do alcance de crianças e
não permita que sejam utilizadas por pessoas
não familiarizadas com as mesmas ou com estas
instruções. As ferramentas eléctricas são perigosas nas
mãos de pessoas que não possuam as qualificações
necessárias para as manusear.
e ) Faça a devida manutenção das ferramentas
eléctricas. Verifique se as peças móveis da
ferramenta eléctrica estão alinhadas e não
emperram, bem como se existem peças partidas
ou danificadas ou quaisquer outras condições que
possam afectar o funcionamento da mesma. Se a
ferramenta eléctrica estiver danificada, esta não
deve ser utilizada até que seja reparada. Muitos
acidentes têm como principal causa ferramentas
eléctricas com uma manutenção insuficiente.
f ) Mantenha as ferramentas de corte sempre afiadas
e limpas. As ferramentas de corte sujeitas a uma
manutenção adequada, com arestas de corte afiadas,
emperram com menos frequência e controlam-se com
maior facilidade.
g ) Utilize a ferramenta eléctrica, os acessórios, as
brocas, etc., de acordo com estas instruções, tendo
em conta as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta eléctrica
para fins diferentes dos previstos poderá resultar em
situações perigosas.
5) Utilização e Manutenção de
Ferramentas com Bateria
a ) Utilize apenas o carregador especificado pelo
fabricante do equipamento. Um carregador
apropriado para um tipo de bateria poderá criar um risco
de incêndio se for utilizado para carregar outras baterias.
b ) Utilize as ferramentas eléctricas apenas com as
baterias especificamente indicadas para as mesmas.
A utilização de quaisquer outras baterias poderá criar um
risco de ferimentos e incêndio.
c ) Quando a bateria não estiver a ser utilizada,
mantenha-a afastada de outros objectos de metal,
como, por exemplo, clipes, moedas, chaves, pregos,
parafusos ou outros pequenos objectos metálicos
que possam estabelecer uma ligação entre os
contactos. Um curto-circuito entre os contactos da
bateria poderá causar queimaduras ou um incêndio.
d ) Uma utilização abusiva da ferramenta pode resultar
na fuga do líquido da bateria; evite o contacto com
este líquido. No caso de um contacto acidental,
passe imediatamente a zona afectada por água. Se
o líquido entrar em contacto com os olhos, procure
também assistência médica. O líquido derramado da
bateria pode provocar irritação ou queimaduras.
6) Assistência
a ) A sua ferramenta eléctrica só deve ser reparada por
um técnico qualificado e só devem ser utilizadas
peças sobresselentes originais. Desta forma, é
garantida a segurança da ferramenta eléctrica.
REGRAS DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS
ADICIONAIS
Instruções de segurança para todas as
operações
a ) Esta ferramenta eléctrica destina-se a ser utilizada
como uma ferramenta de desbaste, lixagem,
decapagem, polimento ou corte. Leia todos os
avisos de segurança, instruções, ilustrações e
especificações fornecidos com a ferramenta. O não
seguimento de todas as instruções indicadas abaixo
poderá resultar em choque eléctrico, incêndio e/ou
ferimentos graves.
145
Português
b ) Não é recomendado utilizar esta ferramenta
eléctrica para operações de polimento. As operações
para as quais a ferramenta eléctrica não foi concebida
poderão criar perigo e causar ferimentos.
c ) Não utilize acessórios que não tenham sido
especificamente concebidos e recomendados pelo
fabricante da ferramenta. O facto de um acessório
poder ser instalado na sua ferramenta eléctrica não
garante um funcionamento seguro do mesmo.
d ) A velocidade nominal do acessório tem de ser,
no mínimo, equivalente à velocidade máxima
indicada na ferramenta eléctrica. Os acessórios que
forem utilizados a uma velocidade superior à respectiva
velocidade nominal poderão fragmentar-se e projectar
esses fragmentos.
e ) O diâmetro exterior e a espessura do seu acessório
têm de ser compatíveis com a capacidade da sua
ferramenta eléctrica. Os acessórios com um tamanho
incorrecto não podem ser protegidos nem controlados de
forma adequada.
f ) A montagem em rosca dos acessórios deve
corresponder à rosca do veio da ferramenta de
desbaste. No que respeita a acessórios montados
com flanges, o orifício de fixação do acessório
deve corresponder ao diâmetro de localização
da flange. Os acessórios que não correspondam ao
tamanho dos elementos de montagem da ferramenta
eléctrica irão funcionar de forma desequilibrada e vibrar
de modo excessivo, podendo causar a perda do controlo
da ferramenta.
g ) Não utilize acessórios danificados. Antes de cada
utilização, inspeccione os acessórios, procurando
danos nos mesmos. Por exemplo, procure rachas
e fendas nos discos abrasivos, fendas, danos ou
desgaste excessivo nos discos de suporte e arames
soltos ou partidos nas catrabuchas. Se deixar cair
a ferramenta eléctrica ou os acessórios, verifique
o respectivo estado. Se o acessório instalado na
ferramenta ficar danificado, substitua-o. Após
inspeccionar e instalar um acessório, coloque-se a
si mesmo e quaisquer outras pessoas presentes no
local numa posição afastada do ângulo de trabalho
do acessório rotativo e ligue a ferramenta eléctrica
na respectiva velocidade máxima em vazio durante
um minuto. Os acessórios danificados irão normalmente
fragmentar-se durante este período de teste.
h ) Use equipamento de protecção pessoal.
Dependendo da operação, use uma viseira ou óculos
de protecção. De acordo com o necessário, use
uma máscara contra o pó, protectores auditivos,
luvas e um avental de trabalho capaz de o proteger
contra pequenos fragmentos abrasivos ou da peça
de trabalho. A protecção ocular tem de ser capaz de
o proteger contra a projecção de detritos resultantes de
várias operações. A máscara contra o pó (ou um filtro
respiratório equivalente) tem de ser capaz de filtrar
as partículas criadas pela utilização da ferramenta. A
146
exposição prolongada a ruídos de elevada intensidade
poderá causar perda de audição.
i ) Mantenha as outras pessoas presentes no local a
uma distância segura da área de trabalho. Qualquer
pessoa que entre no perímetro da área de trabalho
tem de usar equipamento de protecção pessoal.
Poderá dar-se o caso de fragmentos da peça de trabalho
ou de um acessório partido serem projectados para longe
e causarem ferimentos fora da área de trabalho imediata.
j ) Segure a ferramenta eléctrica apenas pelas áreas
isoladas quando executa uma operação em que a
ferramenta de corte pode entrar em contacto com
a cablagem oculta. O contacto com fios sob tensão
eléctrica poderá fazer também com que as peças de
metal expostas da ferramenta conduzam electricidade e
electrocutem o utilizador.
k ) Nunca pouse a ferramenta eléctrica antes de o
acessório ficar completamente imobilizado. Caso
contrário, o acessório rotativo poderá ficar preso na
superfície onde pousou a ferramenta eléctrica e puxá-la
para longe das suas mãos, fazendo-o perder o controlo
da mesma.
l ) Não ligue a ferramenta eléctrica enquanto estiver a
transportá-la ao seu lado. Um contacto acidental do
acessório rotativo com a sua roupa poderá prendê-la no
mesmo, puxando o acessório na direcção do seu corpo.
m ) Limpe regularmente as aberturas de ventilação
da ferramenta eléctrica. A ventoinha do motor irá
puxar as partículas no interior da caixa da ferramenta e
a acumulação excessiva de metal em pó poderá causar
riscos eléctricos.
n ) Não utilize a ferramenta eléctrica perto de materiais
inflamáveis. Estes materiais poderão ser inflamados por
faíscas da ferramenta.
o ) Não utilize acessórios que necessitem de líquidos
de refrigeração. A utilização de água ou outros líquidos
de refrigeração poderá resultar em electrocussão ou
choque eléctrico.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ADICIONAIS
PARA TODAS AS OPERAÇÕES
Causas e prevenção por parte do utilizador
do efeito de coice
O efeito de coice é uma reacção súbita resultante do aperto ou
bloqueio de um disco rotativo, de um disco de suporte, de uma
catrabucha ou de qualquer outro acessório. O aperto ou bloqueio
causa uma paragem rápida do acessório rotativo, o que, por sua
vez, faz com que a ferramenta eléctrica seja impelida na direcção
oposta à rotação do acessório no ponto de bloqueio.
Por exemplo, se um disco abrasivo ficar preso ou for apertado
pela peça de trabalho, a extremidade do disco que estiver em
contacto com o ponto de aperto pode penetrar a superfície
do material, fazendo o disco subir ou saltar da peça. O disco
poderá então saltar na direcção do utilizador ou para longe do
mesmo, dependendo da direcção do movimento do disco no
Português
ponto de aperto. Os discos abrasivos podem também partir-se
nestas condições.
O efeito de coice é o resultado de uma utilização abusiva da
ferramenta e/ou de condições ou procedimentos de utilização
incorrectos e pode ser evitado tomando as precauções
indicadas abaixo:
a ) Segure a ferramenta eléctrica com firmeza e
posicione o seu corpo e o seu braço de forma a poder
resistir ao efeito de coice. Utilize sempre o punho
auxiliar, caso este seja fornecido, para controlar ao
máximo o efeito de coice ou a reacção do binário
durante o arranque da ferramenta. O utilizador pode
controlar facilmente a reacção do binário ou o efeito de
coice se forem tomadas as devidas precauções.
b ) Nunca coloque a sua mão perto do acessório
rotativo. O efeito de coice poderá fazer o acessório saltar
para cima da sua mão.
c ) Não posicione o seu corpo na área para a qual a
ferramenta eléctrica poderá saltar caso ocorra
o efeito de coice. O efeito de coice irá projectar a
ferramenta na direcção oposta ao movimento do disco no
ponto de bloqueio.
d ) Tenha especial cuidado ao utilizar a ferramenta
em cantos, extremidades aguçadas, etc. Evite que o
acessório salte ou fique preso na peça de trabalho.
Os cantos, as extremidades aguçadas ou o facto de o
acessório rotativo saltar tendem a fazê-lo ficar preso na
peça de trabalho e, consequentemente, a causar a perda
do controlo da ferramenta ou a ocorrência do efeito
de coice.
e ) Não instale na ferramenta uma lâmina de corrente
de serra para esculpir madeira ou uma lâmina de
serra dentada. Estas lâminas originam frequentemente
o efeito de coice e a perda do controlo da ferramenta.
Avisos de segurança específicos para
operações de desbaste e corte abrasivo
a ) Utilize apenas os tipos de disco recomendados para
a sua ferramenta eléctrica e a protecção específica
concebida para o disco seleccionado. Os discos
para os quais a ferramenta eléctrica não foi concebida
não podem ser protegidos de forma adequada e,
consequentemente, não são seguros.
b ) A superfície de desbaste das rodas com depressão
central deve ser montada abaixo da plaina da aba
de protecção. Uma roda montada incorrectamente que
fique saliente através da plaina da aba de protecção não
dispõe de protecção adequada.
c ) A protecção tem de ser fixa com segurança à
ferramenta eléctrica e posicionada de forma a
proporcionar a máxima segurança possível, de
modo a que apenas esteja exposta uma superfície
mínima do disco na direcção do utilizador. O
resguardo ajuda a proteger o utilizador contra fragmentos
do disco partido, qualquer contacto acidental com o disco
e as faíscas podem queimar a roupa.
d ) Os discos devem ser utilizados exclusivamente para
as operações recomendadas. Por exemplo, não
desbaste materiais com a parte lateral de um disco
de corte. Os discos de corte abrasivos destinam-se a
efectuar desbastes periféricos e qualquer pressão lateral
aplicada nestes discos poderá parti-los.
e ) Utilize sempre encaixes de disco intactos com um
tamanho e uma forma adequados para o disco
seleccionado. Os encaixes de disco apropriados
suportam correctamente o disco, reduzindo assim a
possibilidade de quebra do mesmo. Os encaixes para
discos de corte poderão ser diferentes dos encaixes para
discos de desbaste.
f ) Não utilize discos gastos de ferramentas eléctricas
maiores. Os discos concebidos para ferramentas
eléctricas maiores não são adequados para a velocidade
mais alta de uma ferramenta mais pequena e poderão
fragmentar-se.
Avisos adicionais de segurança específicos
para operações de corte abrasivo
a ) Não utilize o disco de corte de forma forçada nem
aplique uma pressão excessiva no mesmo. Não
efectue cortes excessivamente profundos. Utilizar o
disco de forma forçada aumenta a respectiva carga de
trabalho e a susceptibilidade à torção ou ao bloqueio do
mesmo no corte, bem como a possibilidade de ocorrer o
efeito de coice ou a fragmentação do disco.
b ) Não posicione o seu corpo directamente atrás do
disco rotativo. Quando o disco, no ponto da operação,
estiver a afastar-se do seu corpo, o possível efeito de coice
pode impelir o disco rotativo e a ferramenta eléctrica
directamente contra si.
c ) Quando o disco estiver a emperrar ou ao
interromper um corte por qualquer razão, desligue
a ferramenta eléctrica e segure-a sem se mexer
até que o disco fique completamente imobilizado.
Nunca retire o disco de corte do corte enquanto o
disco estiver em movimento. Caso contrário, poderá
ocorrer o efeito de coice. Investigue e tome acções
correctivas para eliminar a causa do bloqueio do disco.
d ) Não recomece a operação de corte na peça de
trabalho. Deixe o disco alcançar a velocidade
máxima e coloque a serra com cuidado no local do
corte. A roda poderá subir ou saltar da peça de trabalho
ou emperrar se a ferramenta eléctrica for reiniciada em
contacto com a peça.
e ) Suporte quaisquer painéis ou qualquer peça de
trabalho sobredimensionada para minimizar o risco
de aperto do disco e ocorrência do efeito de coice. As
peças de trabalho de grandes dimensões tendem a
vergar sobre o seu próprio peso. É necessário colocar
suportes por baixo da peça de trabalho em ambos os
lados do disco, perto da linha de corte e da extremidade
da peça.
147
Português
f ) Tenha especial cuidado ao efectuar um corte directo
em paredes ou noutras áreas em que não seja
possível visualizar quaisquer itens ocultos dentro
das mesmas. O disco poderá cortar a canalização de
gás ou água, a cablagem eléctrica ou outros objectos que
podem causar o efeito de coice.
Avisos de segurança específicos para
operações de lixagem
a ) Não utilize lixa para discos abrasivos com um
tamanho excessivo. Siga as recomendações do
fabricante ao seleccionar a lixa a utilizar. Uma lixa
com um tamanho excessivo que ultrapasse o limite do
disco de suporte representa um risco de dilaceração e
poderá fazer o disco ficar preso ou danificado, ou causar a
ocorrência do efeito de coice.
Avisos de segurança específicos para
operações de decapagem
a ) Tenha em atenção que a catrabucha liberta
filamentos, inclusivamente durante a sua utilização
normal. Não utilize a catrabucha de forma forçada.
Os filamentos podem penetrar facilmente a pele e/ou a
roupa leve.
b ) Se for recomendada a utilização de uma protecção
nas operações de decapagem, não deixe que a
catrabucha circular interfira com a protecção. A
catrabucha circular poderá expandir em diâmetro como
resultado da respectiva utilização e das forças centrífugas.
Regras de segurança adicionais para
rebarbadoras
a ) Não utilize discos (válvulas cónicas) Tipo 11 nesta
ferramenta. O uso de acessórios inadequados pode dar
origem a ferimentos.
b ) Utilize sempre o punho lateral. Aperte o botão com
firmeza. O punho lateral deve ser sempre utilizado para
manter o controlo da ferramenta.
Riscos residuais
Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança relevantes
e da implementação de dispositivos de segurança, alguns riscos
residuais não podem ser evitados. Estes riscos são os seguintes:
• Danos auditivos.
• Risco de ferimentos causados por partículas voadoras.
• Risco de queimaduras devido aos acessórios ficarem quentes
durante a respectiva utilização.
• Risco de ferimentos pessoais devido a uma
utilização prolongada.
• Risco de inalação de partículas de substâncias perigosas.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma voltagem
específica. Verifique sempre se a voltagem da bateria
corresponde à indicada na placa com os requisitos de
148
alimentação. Além disso, certifique-se também de que a
voltagem do seu carregador corresponde à da rede eléctrica.
O seu carregador da DeWALT possui isolamento
duplo, em conformidade com a norma EN60335.
Por conseguinte, não é necessária qualquer ligação
à terra.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este tem de ser
substituído por um cabo especialmente preparado, disponível
através dos centros de assistência da DeWALT.
Utilizar uma extensão
Não deve ser utilizada qualquer extensão a menos que seja
absolutamente necessário. Utilize uma extensão aprovada
adequada para a potência da alimentação do seu carregador
(consulte os Dados técnicos). O diâmetro mínimo do fio
condutor é 1 mm2; o comprimento máximo da extensão é 30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o cabo
na íntegra.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
Carregadores
Os carregadores da DeWALT não requerem ajuste e foram
concebidos para uma operação tão fácil quanto possível.
Instruções de Segurança Importantes Para
Todos os Carregadores de Baterias
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES: este manual inclui instruções de
funcionamento e segurança importantes para carregadores de
bateria compatíveis (consulte Dados técnicos).
• Antes de utilizar o carregador, leia todas as instruções e sinais
de aviso indicados no carregador, na bateria e no aparelho
que utiliza a bateria.
ATENÇÃO: perigo de choque. Não permita a entrada de
líquidos no carregador. Pode ocorrer um choque eléctrico
ATENÇÃO: recomendamos a utilização de um dispositivo
de corrente residual com uma corrente residual de 30mA
ou menos.
CUIDADO: perigo de queimadura. Para reduzir o risco de
lesões, carregue apenas baterias recarregáveis DeWALT.
Outros tipos de baterias podem rebentar, causando lesões
pessoais e danos.
CUIDADO: as crianças devem ser vigiadas, para garantir
que não brincam com o aparelho.
AVISO: em determinadas condições, quando o carregador
está ligado à fonte de alimentação, os contactos de carga
expostos no interior do carregador podem entrar em
curto-circuito devido a material estranho. Os materiais
estranhos condutores como, por exemplo, mas não
limitado a, lã de aço, folha de alumínio ou qualquer
acumulação de partículas metálicas devem ser removidos
dos orifícios do carregador. Desligue sempre o carregador
da fonte de alimentação quando não estiver inserida
uma bateria no respectivo compartimento. Desligue o
carregador antes de proceder à limpeza.
• NÃO carregue a bateria com quaisquer carregadores
além dos especificados neste manual. O carregador e a
Português
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
bateria foram concebidas especificamente para funcionarem
em conjunto.
Estes carregadores foram concebidos para apenas para
carregar baterias recarregáveis DeWALT. Quaisquer
outras utilizações podem resultar em incêndio, choque
eléctrico ou electrocussão.
Não exponha o carregador a chuva ou neve.
Quando desligar o carregador da corrente, puxe pela
ficha e não pelo cabo. Isto permite reduzir o risco de danos
na ficha de alimentação eléctrica e do cabo.
Certifique-se de que o cabo está colocado num local
onde não possa ser pisado, possa causar tropeções ou
esteja sujeito a danos ou tensão.
Não utilize uma extensão, a menos que seja
estritamente necessário. O uso de uma extensão
inadequada pode resultar num incêndio,choque eléctrico
ou electrocussão.
Não coloque objectos sobre o carregador nem o coloque
em cima de uma superfície macia que possa bloquear as
entradas de ventilação e causar calor interno excessivo.
Coloque o carregador num local afastado de fontes de calor. O
carregador é ventilado através de ranhuras na parte superior e
inferior da estrutura.
Não utilize o carregador se o cabo ou a ficha estiverem
danificados—substitua-os de imediato.
Não utilize o carregador se tiver sofrido um golpe
brusco, se o deixar cair ou se ficar de algum modo
danificado. Leve-o para um centro de assistência autorizado.
Não desmonte o carregador; leve-o para um centro
de assistência autorizado, no caso de ser necessário
assistência ou reparação. Uma nova montagem incorrecta
pode resultar em choque eléctrico, electrocussão ou incêndio.
Se o cabo de alimentação ficar danificado, deve enviá-lo
de imediato para o fabricante, agente de assistência ou um
responsável devidamente qualificado para que possa ser
substituído, de modo a evitar qualquer situação de perigo.
Desligue o carregador da tomada antes de proceder
a qualquer trabalho de limpeza. Isto reduz o risco de
choque eléctrico. A remoção da bateria não reduz este tipo
de risco.
NUNCA tente ligar 2 carregadores ao mesmo tempo.
O carregador foi concebido para funcionar com uma
potência eléctrica doméstica padrão de 230 V. Não tente
utilizá-lo com qualquer outro tipo de tensão. Isto não se
aplica ao carregador do automóvel.
Carregar uma bateria (Fig. B)
1. Ligue o carregador numa tomada adequada antes de inserir
a pilha.
2. Insira a bateria 9 no carregador, certificando-se de que fica
totalmente encaixada no carregador. O indicador luminoso
vermelho (de carga) pisca repetidamente, indicando que o
processo de carga foi iniciado.
3. A conclusão do processo de carga é indicado pelo indicador
luminoso vermelho, que permanece ligado de maneira
contínua. A bateria fica totalmente carregada e pode ser
utilizada nesta altura ou pode deixá-la no carregador. Para
retirar a bateria do carregador, prima o botão de libertação
na bateria 10 .
NOTA: Para assegurar o máximo desempenho e vida útil das
baterias de iões de lítio, carregue a bateria totalmente antes de
utilizar o produto pela primeira vez.
Funcionamento do carregador
Consulte os indicadores abaixo para saber qual é o estado do
processo de carga da bateria.
Indicadores de carga
em carga
totalmente carregada
retardação de calor/frio da bateria*
*O indicador luminoso vermelho continua a piscar, mas acendese um indicador luminoso amarelo durante esta operação.
Quando a bateria atingir a temperatura adequada, o indicador
luminoso amarelo desliga-se e o carregador continua o
processo de carga.
O(s) carregador(es) compatível(eis) não carrega uma bateria
defeituosa. O carregador indica que a bateria está defeituosa ao
não acender-se ou apresentando um problema na bateria ou
aparece um padrão intermitente no carregador.
NOTA: isto pode também indicar que se trata de um problema
no carregador.
Se o carregador indicar uma falha, leve o carregador e a bateria
um centro de assistência autorizado para que sejam submetidos
a um teste.
Retardação de calor/frio
Quando o carregador detecta que uma bateria está demasiado
quente ou fria, inicia automaticamente a retardação de calor/
frio, interrompendo o processo de carga até a bateria atingir
a temperatura adequada. Em seguida, o carregador muda
automaticamente para o modo de carga. Esta função assegura a
duração máxima da bateria.
Uma bateria fria fica carregada a uma velocidade mais lenta do
que uma bateria quente. A bateria irá carregar a essa taxa mais
lenta durante todo o ciclo de carga e não recupera a taxa de
carga máxima, mesmo que a bateria aqueça.
O carregador DCB118 está equipado com uma ventoinha
interna para arrefecer a bateria. A ventoinha liga-se
automaticamente quando a ventoinha tem de ser arrefecida.
Nunca utilize o carregador se a ventoinha não funcionar
correctamente ou se as aberturas de ventilação estiverem
obstruídas. Não permita a entrada de objectos estranhos no
interior do carregador.
Sistema de protecção electrónica
As baterias de iões de lítio XR foram concebidas com um
Sistema de protecção electrónica que protege a bateria contra
sobrecarga, sobreaquecimento ou descarga profunda.
A ferramenta desliga-se automaticamente se o Sistema
de protecção electrónica for activado. Se isto ocorrer,
149
Português
coloque a bateria de iões de lítio no carregador até ficar
totalmente carregada.
•
Montagem na parede
Estes carregadores foram concebidos para montagem na
parede ou para serem colocados numa mesa ou numa
superfície de trabalho. Se forem montados numa parede,
coloque o carregador perto de uma tomada eléctrica e
afastado de cantos ou outras obstruções que possam impedir
a circulação de ar. Utilize a parte de trás do carregador como
base para a fixação dos parafusos de montagem na parede.
Monte o carregador com firmeza com parafusos de placa
de gesso (adquiridos em separado) a uma distância de pelo
menos 25,4 mm com uma cabeça do parafuso com 7–9 mm de
diâmetro, aparafusado em madeira a uma profundidade ideal
de cerca de 5,5 mm do parafuso exposto. Alinhe as ranhuras na
parte de trás do carregador com os parafusos expostos e insiraos por completo nas ranhuras.
Instruções de limpeza do carregador
ATENÇÃO: perigo de choque. Desligue o carregador
da tomada de CA antes de proceder à limpeza. A
sujidade e gordura podem ser removidas a partir do
exterior do carregador com um pano ou uma escova
suave não metálica. Não utilize água ou outros produtos
de limpeza. Nunca deixe entrar qualquer líquido dentro da
ferramenta. Da mesma forma, nunca mergulhe qualquer
peça da ferramenta num líquido.
Baterias
•
•
Não incinere a bateria, mesmo se esta estiver
gravemente danificada ou completamente esgotada.
A bateria pode explodir se for exposta a uma chama. São
produzidos vapores e materiais tóxicos quando as baterias de
iões de lítio são queimadas.
Se o conteúdo da bateria entrar em contacto com a sua
pele, lave imediatamente a área afectada com sabão
suave e água. Se o líquido da bateria entrar em contacto
com os seus olhos, passe-os (abertos) por água durante 15
minutos ou até a irritação passar. Se for necessária assistência
médica, o electrólito da bateria é composto por uma mistura
de carbonatos orgânicos líquidos e sais de lítio.
O conteúdo das células de uma bateria aberta poderá
causar irritação respiratória. Respire ar fresco. Se os
sintomas persistirem, procure assistência médica.
ATENÇÃO: risco de queimadura. O líquido da bateria
poderá ser inflamável se for exposto a faíscas ou a
uma chama.
ATENÇÃO: nunca tente abrir a bateria, seja qual for
o motivo. Se a bateria estiver rachada ou danificada,
não a insira no carregador. Não esmague, deixe cair
nem danifique a bateria. Não utilize uma bateria ou um
carregador que tenha sofrido um golpe brusco, uma
queda, atropelamento ou danificada de algum modo
(por exemplo, perfurada por um prego, atingida com um
martelo ou pisada). Pode ocorrer um choque eléctrico
ou electrocussão. As baterias danificadas devem ser
devolvidas ao centro de assistência para reciclagem.
ATENÇÃO: perigo de incêndio. Quando armazenar
ou transportar a bateria, não deixe que objectos
metálicos entrem em contacto com os terminais
expostos da bateria. Por exemplo, não coloque a bateria
dentro de aventais, bolsos, caixas de ferramentas, caixas
de kits de produtos, gavetas, etc., com pregos soltos,
parafusos, chaves, etc.
CUIDADO: quando não utilizar a ferramenta, deve
colocá-la de lado numa superfície estável, de modo a
que ninguém tropece nem sofra uma queda. Algumas
ferramentas com baterias grandes ficam na vertical
dentro da bateria, mas podem ser facilmente derrubadas.
Instruções de segurança importantes para
todas as baterias
Ao encomendar baterias sobresselentes, certifique-se de que
inclui a referência do catálogo e a voltagem.
A bateria não irá estar totalmente carregada quando a retirar
da embalagem pela primeira vez. Antes de utilizar a bateria
e o carregador, leia as instruções de segurança abaixo. Em
seguida, siga os procedimentos de carregamento indicados
nas instruções.
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES
•
•
•
•
•
150
Não carregue ou utilize baterias em ambientes
explosivos, como, por exemplo, na presença de líquidos,
gases ou poeiras inflamáveis. A colocação ou remoção da
bateria do carregador pode inflamar as poeiras ou os fumos.
Nunca force a entrada da bateria no carregador.
Nunca modifique a bateria de modo a encaixá-la num
carregador não compatível, porque pode romper,
causando lesões pessoais graves.
Carregue as baterias apenas em carregadores DeWALT.
NÃO salpique nem coloque a bateria dentro de água ou de
outros líquidos.
Não armazene nem utilize a ferramenta e a bateria em
locais onde a temperatura possa atingir ou exceder
40 ˚C (tais como barracões ao ar livre ou construções de
metal durante o Verão).
Transporte
ATENÇÃO: Perigo de incêndio. O transporte das pilhas
pode dar origem a um incêndio se os terminais da pilha
entrarem em contacto inadvertidamente com os materiais
condutores. Quando transportar as pilhas, certifique-se de
que os terminais da pilha estão protegidos e devidamente
isolados de materiais que possam entrar em contacto com
eles e causar um curto-circuito.
As pilhas da DeWALT estão em conformidade com todas as
regulamentações de expedição aplicáveis, de acordo com os
padrões jurídicos e de indústria, que incluem as Recomendações
da ONU sobre o transporte de mercadorias perigosas;
disposições relativas a mercadorias perigosas da Associação do
Transporte Aéreo Internacional (IATA), Regulamentações do
código marítimo internacional para o transporte de mercadorias
perigosas (IMDG) e o Acordo europeu relativo ao transporte
Português
rodoviário internacional de mercadorias perigosas (ADR). As
pilhas de iões de lítio foram testadas de acordo com a secção
38,3 das Recomendações da ONU no que respeita ao Transporte
de Mercadorias Perigosas: Manual de Ensaios e Critérios.
Na maioria dos casos, o envio de uma bateria DeWALT não
terá de ser classificado como Material perigoso de Classe
9 totalmente regulado. Em geral, apenas os envios que
contenham uma bateria de iões de lítio com uma taxa
energética superior a 100 watt-horas (Wh) serão enviados como
Classe 9 totalmente regulada. Todas as baterias de iões de lítio
têm uma classificação de watt-horas assinalada na bateria.
Além disso, devido às complexidades de regulamentação, a
DeWALT não recomenda o envio de baterias de iões de lítio por
transporte aéreo, independentemente da classificação de watthoras. O envio de ferramentas com baterias (conjunto) enviado
por transporte aéreo será isento se a classificação de watt-horas
da bateria não for superior a 100 watts-horas.
Independentemente de uma expedição ser considerada
isenta ou totalmente regulamentada, é da responsabilidade
do expedidor consultar as mais recentes regulamentações
para a embalagem, etiquetagem/marcação e exigências
de documentação.
As informações indicadas nesta secção do manual são
fornecidas de boa fé e acredita-se que são precisas aquando
da elaboração do documento. No entanto, não é fornecida
qualquer garantia, expressa ou implícita. É da responsabilidade
do comprador garantir que as respectivas actividades estão em
conformidade com as regulamentações aplicáveis.
Transportar a bateria FLEXVOLTTM
A bateria DeWALT FLEXVOLTTM tem dois modos: Utilização
e transporte.
Modo de utilização: Quando a bateria FLEXVOLTTM não está
instalada ou está instalada num equipamento DeWALT de
18 V, funciona como uma bateria de 18 V. Quando a bateria
FLEXVOLTTM está instalada num equipamento de 54 V ou de
108 V (duas baterias de 54 V), funciona como uma bateria de
54 V.
Modo de transporte: Quando a tampa
está montada na bateria FLEXVOLTTM,
isso significa que a bateria está no
modo de transporte. Mantenha a tampa
colocada quando transportar a bateria.
No modo Transporte, os conjuntos de células são desligados
electricamente da bateria, o que dá origem a 3 baterias com
uma capacidade nominal de watt-hora (Wh) mais reduzida,
em comparação com 1 bateria com uma capacidade nominal
de watt-hora. Esta capacidade superior de 3 baterias com uma
capacidade nominal de watt-hora mais reduzida pode isentar
a bateria de determinadas regras de transporte impostas às
baterias de watt-hora de maior capacidade.
Por exemplo, a classificação Wh (watt-hora) de transporte
pode indicar 3 x 36 Wh, o que significa 3 pilhas de 36 Wh cada.
A classificação de Wh de utilização pode indicar 108 Wh (é
necessário utilizar 1 pilha).
Exemplo de marca de etiqueta de utilização e transporte
Recomendações de armazenamento
1. O melhor local de armazenamento será um local fresco e
seco, afastado da luz directa do sol e de fontes de calor ou
de frio. Para obter o máximo desempenho e a maior vida útil
possíveis das baterias, guarde-as à temperatura ambiente
quando não estiverem a ser utilizadas.
2. Para um armazenamento prolongado, é recomendável
armazenar a bateria totalmente carregada num local
fresco, seco e afastado do carregador para obter os
melhores resultados.
NOTA: as baterias não devem ser armazenadas totalmente sem
carga. É necessário recarregar a bateria antes de a utilizar.
Etiquetas no carregador e na bateria
Além dos símbolos indicados neste manual, os rótulos no
carregador e na bateria podem apresentam os seguintes
símbolos:
L eia o manual de instruções antes de utilizar
este equipamento.
Consulte os Dados técnicos para ficar a saber o
tempo de carregamento.
Não toque nos contactos com objectos condutores.
Não carregue baterias danificadas.
Não exponha o equipamento à água.
ande substituir imediatamente quaisquer
M
cabos danificados.
arregue a bateria apenas com uma temperatura
C
ambiente entre 4 ˚C e 40 ˚C.
Apenas para uso dentro de casa.
esfaça-se da bateria de uma forma
D
ambientalmente responsável.
arregue as baterias da DeWALT apenas com os
C
carregadores DeWALT concebidos para o efeito.
O carregamento de baterias que não sejam as
baterias específicas DeWALT com um carregador
da DeWALT pode fazer com que rebentem ou dar
origem a situações de perigo.
151
Português
Não queime a bateria.
UTILIZAÇÃO (sem bolsa de transporte). Exemplo:
a classificação de Wh indica 108 Wh (1 pilha com
108 Wh).
TRANSPORTE (com bolsa de transporte
incorporada). Exemplo: a classificação de Wh indica
3 x 36 Wh (3 pilhas de 36 Wh).
Tipo de bateria
O modelo DCG406 utiliza uma pilha de 18 volts.
Podem ser utilizadas as seguintes baterias: DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187,
DCB546, DCB547. Consulte os Dados Técnicos para obter
mais informações.
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Rebarbadora angular
1Protecção
1 Punho lateral antivibrações
1 Encaixe de apoio
1 Porca de fixação roscada
1 Chave hexagonal
1 Pilha de iões de lítio (modelos C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1)
2 Pilhas de iões de lítio (modelos C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2)
3 Pilhas de iões de lítio (modelos C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3)
1 Manual de instruções
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os acessórios foram
danificados durante o transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente e compreender
todas as instruções neste manual antes de utilizar
o equipamento.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de utilizar
este equipamento.
Use uma protecção auditiva.
Use uma protecção ocular.
Posição do Código de data (Fig. D)
O código de data 15 , o qual também inclui o ano de fabrico,
está impresso na superfície do equipamento.
Exemplo:
2017 XX XX
Ano de fabrico
152
Descrição (Fig. A)
ATENÇÃO: nunca modifique a ferramenta eléctrica nem
qualquer um dos seus componentes. Tal poderia resultar
em danos ou ferimentos.
1 Gatilho
2 Alavanca de desbloqueio
3 Botão de bloqueio do veio
4 Veio
5 Encaixe de apoio
6 Encaixe de fixação
7 Protecção
8 Alavanca de libertação da protecção
9 Compartimento da bateria
10 Patilha de libertação das baterias
Uso pretendido
A rebarbadora angular sem fio foi concebida para corte
profissional, esmerilagem, lixagem e limpeza com
escova metálica.
Utilize APENAS discos de desbaste côncavos e de abas.
NÃO UTILIZE a ferramenta em ambientes húmidos ou na
presença de gases ou líquidos inflamáveis.
A rebarbadora angular sem fio é uma ferramenta
eléctrica profissional.
NÃO permita que crianças entrem em contacto com as
mesmas. É necessária supervisão quando estas ferramentas
forem manuseadas por utilizadores inexperientes.
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo
crianças) que sofram de capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, falta de experiência e/ou conhecimentos,
a menos que estejam acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua segurança. As crianças nunca devem
ficar sozinhas com este produto.
Características
Kickback Brake™
Se a lâmina ficar comprimida, encravada ou presa, o travão
electrónico é accionado com força máxima para parar
rapidamente o disco, reduzir o movimento da rebarbadora e
desligá-la. O gatilho tem de ser libertado depois de o pressionar
para reiniciar a ferramenta.
Protecção de desactivação contra
sobrecargas Power-OFF™
A fonte de alimentação do motor será reduzida em caso de
sobrecarga do motor. Se ocorrer uma sobrecarga contínua do
motor, a ferramenta desliga-se. O gatilho tem de ser libertado
depois de o pressionar para reiniciar a ferramenta. A ferramenta
irá desligar-se sempre que a carga de corrente atingir o valor
de corrente de sobrecarga (ponto de combustão do motor).
Se ocorrer um encerramento contínuo de sobrecarga, aplique
menos força/peso na ferramenta até esta funcionar sem a
activação de sobrecarga.
Português
Punho lateral antivibrações
O punho lateral antivibrações oferece um conforto adicional ao
absorver as vibrações causadas pela ferramenta.
Funcionalidade de arranque suave
A funcionalidade de arranque suave permite o aumento
progressivo da velocidade, de forma a evitar um puxão
inicial da ferramenta aquando do respectivo arranque.
Esta funcionalidade é particularmente útil ao trabalhar em
espaços confinados.
Corte de alimentação
A função de corte de alimentação impede o arranque da
rebarbadora sem o interruptor se houver uma falha na fonte
de alimentação.
Embraiagem electrónica
Se um disco encravar, a embraiagem electrónica limitadora de
binário reduz a reacção máxima de binário transmitida para o
operador. Esta função também impede a desmultiplicação de
velocidade e a travagem do motor eléctrico. A embraiagem
limitadora de torção foi conFigurada na fábrica e não pode
ser ajustada.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos
graves, desligue a ferramenta e retire a bateria
antes de efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/
instalar dispositivos complementares ou acessórios.
Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.
ATENÇÃO: utilize apenas baterias e
carregadores DeWALT.
Inserir e retirar a bateria da ferramenta
(Fig. B)
NOTA: para obter os melhores resultados, certifique-se de que a
bateria 9 está totalmente carregada antes de a utilizar.
Instalar a bateria na pega da ferramenta
1. Alinhe a bateria 9 com as calhas que se encontram dentro
da pega da ferramenta (Fig. B).
2. Faça-a deslizar para dentro da pega até a bateria ficar
totalmente encaixada na ferramenta e certifique-se de que
não se solta.
Retirar a bateria da ferramenta
1. Prima a patilha de libertação da bateria 10 e puxe a bateria
com firmeza para fora da pega da ferramenta.
2. Insira a bateria no carregador, tal como descrito na secção
do carregador indicada neste manual.
Baterias para o indicador do nível de
combustível (Fig. B)
Algumas baterias DeWALT incluem um indicador de nível de
combustível, composto por três indicadores luminosos LED
verdes que indicam o nível de carga restante na bateria.
Para activar o indicador do nível de combustível, prima
e mantenha premido o botão do indicador do nível de
combustível. Uma combinação dos três indicadores luminosos
LED verdes acende-se, indicando o nível da carga restante.
Se o nível da carga na bateria for inferior ao limite utilizável, o
indicador do nível de combustível não se acende e é necessário
voltar a carregar a bateria.
NOTA: o indicador do nível de combustível é apenas
uma indicação da carga restante na bateria. Não indica o
funcionamento da ferramenta e está sujeito a variações, com
base nos componentes do produto, temperatura e aplicação do
utilizador final.
Fixar o punho lateral (Fig. C)
ATENÇÃO: Antes de utilizar a ferramenta, verifique se o
punho está bem apertado.
Enrosque o punho lateral 11 com firmeza num dos orifícios em
cada lado da caixa do motor. O punho lateral deve ser sempre
utilizado para manter o controlo da ferramenta.
Rotação da caixa de engrenagens (Fig. A)
Para melhorar o conforto do utilizador, a caixa de engrenagens
permite uma rotação de 90° para operações de corte.
1. Retire os quatro parafusos de canto que fixam a caixa de
engrenagens à carcaça do motor.
2. Sem soltar a caixa de engrenagens da carcaça do motor,
rode a caixa de engrenagens para a posição pretendida.
NOTA: Se a caixa de engrenagens e a carcaça do motor se
soltarem a uma distância superior a 3,17 mm, a ferramenta
deverá ser reparada e montada novamente num centro de
assistência da DeWALT. Se a ferramenta não for reparada, poderá
ocorrer uma falha no motor e nos rolamentos.
3. Volte a apertar os parafusos para montar a caixa de
engrenagens na carcaça do motor. Aperte os parafusos a um
binário de 12,5 in.-lbs. Um aperto excessivo poderá moer
os parafusos.
Protecções
CUIDADO: As protecções devem ser utilizadas
com todos os discos de esmeril, discos de corte,
discos abrasivos com abas, escovas metálicas e
catrabuchas circulantes. A ferramenta só deve ser
utilizada sem protecção quando efectuar operações de
lixagem com discos abrasivos comuns. Consulte a Figura
A para verificar as protecções fornecidas com a unidade.
Algumas aplicações podem solicitar a aquisição da
protecção correcta ao seu fornecedor local ou centro de
assistência autorizado.
NOTA: O corte e esmerilagem de bordos podem ser efectuados
com discos do Tipo 27 concebidos e especificados para esta
finalidade. Os discos espessos de 6,35 mm são concebidos
para esmerilagem de superfícies, enquanto que no caso dos
discos mais finos do Tipo 27 é necessário verificar a etiqueta
do fabricante para verificar se podem ser utilizados para
esmerilagem de superfícies ou apenas para esmerilagem/corte
de arestas. Uma protecção do Tipo 1 deve ser utilizada para
qualquer disco onde seja proibida esmerilagem de superfícies.
O corte também pode ser efectuado com um disco do Tipo 41 e
uma protecção do Tipo 1.
153
Português
NOTA: Consulte a Tabela de acessórios para escolher a
combinação de protecções/acessórios adequada.
Montagem e ajuste da protecção OneTouchTM (Fig. D)
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e retire a bateria antes de
efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/instalar
dispositivos complementares ou acessórios. Um
arranque acidental pode causar lesões.
Ajustar a protecção
Para ajustar a protecção, a alavanca de libertação da protecção
8 encaixa num dos orifícios de alinhamento 14 da cinta da
protecção com uma função de engrenagem.
A superfície de encaixe está inclinada e fica sobre o orifício
de alinhamento quando a protecção é rodada para a direita
(com o veio virado para o utilizador), mas fica bloqueada
automaticamente para a esquerda.
Montagem da protecção (Fig. D)
1. Pressione a alavanca de libertação da protecção 8 .
2. Enquanto mantém a alavanca de libertação da protecção
aberta, alinhe as alças 12 na protecção com as ranhuras 13 na caixa de engrenagens.
3. Mantendo a alavanca de libertação da protecção aberta,
empurre a protecção para baixo até as alças da protecção
encaixarem e rode-as para dentro da ranhura no cubo da
caixa de engrenagens. Liberte a alavanca de libertação
da protecção.
4. Com o veio virado para o operador, rode a protecção para
a direita para a posição de trabalho pretendida. Prima e
mantenha premida a alavanca de libertação da protecção 8 para rodar a protecção para a esquerda.
NOTA: A estrutura da protecção deve ser posicionada entre
o veio e o operador para proporcionar a máxima protecção
do operador.
A alavanca de libertação da protecção deve encaixar num
dos orifícios de alinhamento 14 na cinta da protecção.
Deste modo, garante a fixação da protecção.
5. Para retirar a protecção, siga o procedimento oposto ao
indicado para os passos 1 a 3.
Encaixes e discos
Montagem de discos sem cubos (Fig. E)
ATENÇÃO: Se a flange/porca de fixação/disco não forem
colocados correctamente, podem ocorrer ferimentos
graves (ou danos na ferramenta ou no disco).
CUIDADO: Os encaixes incluídos devem ser utilizados
com discos de esmeril dos Tipos 27 e 42 e dos discos de
cortes do Tipo 41. Consulte a Tabela de acessórios para
obter mais informações.
ATENÇÃO: se utilizar discos de corte, é necessário uma
protecção para discos de corte fechada e com duas abas
laterais.
ATENÇÃO: a utilização de um encaixe ou protecção
danificados ou se não utilizar o encaixe e a protecção
adequados, isso pode causar ferimentos devido à rotura
154
dos discos e contacto com os discos. Consulte a Tabela de
acessórios para obter mais informações.
1. Coloque a ferramenta em cima de uma mesa com a
protecção virada para cima.
2. Instale o encaixe de apoio 5 no veio 4 com a parte central
levantada (piloto) contra o disco. Insira o encaixe de apoio
na respectiva posição.
3. Coloque o disco 19 contra o encaixe de apoio, centrando
o disco na parte central levantada (piloto) do encaixe
de apoio.
4. Mantendo premido o botão de bloqueio do veio e com as
saliências hexagonais afastadas do disco, enrosque o encaixe
de fixação 6 no veio, para que as alças fiquem encaixadas
nas duas ranhuras no eixo.
5. Mantendo premido o botão de bloqueio do veio, aperte
o encaixe de fixação 6 à mão ou com a chave de fendas
fornecida. (Só deve utilizar um encaixe de fixação que esteja
em óptimas condições.) Consulte Tabela de acessórios para
ver as características do encaixe.
6. Para remover o disco, faça o inverso das instruções
indicadas acima.
Montagem de discos de suporte de
polimento (Fig. F)
NOTA: não é necessário utilizar uma protecção com os discos
abrasivos que utilizam discos de suporte, normalmente
designados de discos de resina de fibra. Uma vez que não é
necessário uma protecção para estes acessórios, a protecção
pode encaixar ou não correctamente quando for utilizada.
ATENÇÃO: se a rosca/porca de fixação/roda não forem
bem montadas, podem ocorrer ferimentos graves (ou
danos na ferramenta ou na roda).
ATENÇÃO: deve ser instalada novamente uma protecção
adequada para o disco de esmeril, disco de corte, disco
abrasivo com abas, escova metálica ou catrabuchas
circulantes após a conclusão da tarefa de polimento.
1. Instale ou enrosque devidamente o disco de apoio 16 no veio.
2. Coloque o disco abrasivo 17 no encaixe de apoio 16 .
3. Mantendo premido o botão de bloqueio do veio 3 ,
enrosque a porca de fixação 18 no veio, orientando a parte
central levantada na porca de fixação para o centro do disco
abrasivo e do disco de apoio.
4. Aperte a porca de fixação à mão. Em seguida, prima o botão
de bloqueio do veio à medida que roda o disco abrasivo até
este disco e a porca de fixação ficarem presos.
5. Para retirar o disco, agarre e rode o disco de apoio e o disco
abrasivo à medida que prime o botão de bloqueio do veio.
Montagem e remoção de discos com cubos
(Fig. A)
Os discos com cubos são instalados directamente no veio com
rosca. A montagem em rosca do acessório deve corresponder à
rosca do veio.
1. Retire o encaixe de apoio, puxando-o para fora
da ferramenta.
Português
2. Enrosque o disco no veio 4 à mão.
3. Prima o botão de bloqueio do veio 3 e utilize uma chave de
fendas para apertar o cubo do disco.
4. Efectue o procedimento inverso ao indicado acima para
remover o disco.
AVISO: se não fixar correctamente o disco antes de ligar
a ferramenta, poderão ocorrer danos na ferramenta ou
no disco.
Montagem das escovas metálicas cónicas e
dos discos metálicos (Fig. A)
ATENÇÃO: se a rosca/porca de fixação/roda não forem
bem montadas, podem ocorrer ferimentos graves (ou
danos na ferramenta ou na roda).
CUIDADO: para reduzir o risco de ferimentos
pessoais, use luvas de trabalho quando utilizar
escovas ou discos metálicos. Podem ficar afiados.
CUIDADO: para reduzir o risco de danos na
ferramenta, o disco ou a escova não devem tocar na
protecção se esta estiver montada ou em utilização.
Podem ocorrer danos não detectáveis no acessório,
fazendo com que os fios se separem da válvula ou do disco
de acessórios.
As escovas metálicas cónicas ou os discos metálicos são
instalados directamente no veio roscado sem a ajuda dos
encaixes. Utilize apenas as escovas ou discos metálicos
fornecidos com um cubo roscado. Estes acessórios estão
disponíveis, mediante um custo adicional, no seu fornecedor
local ou centro de assistência autorizado.
1. Coloque a ferramenta em cima de uma mesa com a
protecção virada para cima.
2. Enrosque o disco no veio à mão.
3. Prima o botão de bloqueio do veio 3 e utilize uma chave de
fendas no cubo do disco ou escova metálicos para apertar
o disco.
4. Para remover o disco, faça o inverso das instruções
indicadas acima.
AVISO: para reduzir o risco de danos na ferramenta,
fixe correctamente o cubo do disco antes de ligar
a ferramenta.
Antes de qualquer utilização
• Instale a protecção e o disco apropriado. Não utilize discos
excessivamente gastos.
• Certifique-se de que os encaixes de apoio e fixação são
montados correctamente. Siga as instruções indicadas na
secção Tabela de acessórios.
• Assegure-se de que o disco roda na direcção das setas no
acessório e na ferramenta.
• Não utilize acessórios danificados. Antes de cada utilização,
inspeccione os acessórios, procurando danos nos mesmos.
Por exemplo, procure rachas e fendas nos discos abrasivos,
fendas nos discos de apoio, danos ou desgaste excessivo e
arames soltos ou partidos nas catrabuchas. Se deixar cair a
ferramenta eléctrica ou os acessórios, verifique o respectivo
estado. Após inspeccionar e instalar um acessório, coloque-
se a si mesmo e quaisquer outras pessoas presentes
no local numa posição afastada do ângulo de trabalho
do acessório rotativo e ligue a ferramenta eléctrica na
respectiva velocidade máxima em vazio durante um minuto.
Os acessórios danificados irão normalmente fragmentar-se
durante este período de teste.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: cumpra sempre as instruções de segurança e
os regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos
graves, desligue a ferramenta e retire a bateria
antes de efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/
instalar dispositivos complementares ou acessórios.
Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.
ATENÇÃO:
• certifique-se de que todos os materiais a serem
desbastados ou cortados estão fixos com firmeza.
• fixar e apoiar a peça. Utilize grampos ou um torno
de bancada para fixar e apoiar a peça numa
plataforma estável. É importante fixar e apoiar a
peça com firmeza para impedir o movimento da
peça e a perda de controlo. O movimento da peça
ou a perda de controlo pode representar um risco e
causar ferimentos.
• use sempre luvas de trabalho normais enquanto
utilizar esta ferramenta.
• a engrenagem fica muito quente durante a utilização.
• aplique apenas uma pressão ligeira sobre a
ferramenta. Não exerça qualquer pressão lateral
no disco.
• instale sempre a protecção e o disco apropriado. Não
utilize discos excessivamente gastos.
• evite exceder a capacidade de trabalho da ferramenta.
Depois de sujeitar a ferramenta eléctrica a um grande
esforço, continue a utilizá-la durante vários minutos
para arrefecer o acessório. Só deve tocar nos discos
de desbaste e de corte quando arrefecerem. Os discos
podem ficar muito quentes durante a operação.
• nunca utilize a taça de desbaste sem instalar o
resguardo de protecção adequado.
• não utilize a ferramenta eléctrica com uma base
de corte.
• nunca utilize mata-borrão com produtos
abrasivos ligados.
• tenha em conta que o disco irá continuar a
rodar durante algum tempo após a ferramenta
ser desligada.
Posição correcta das mãos (Fig. G)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
utilize SEMPRE a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na Figura).
155
Português
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
segure SEMPRE a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por parte da mesma.
A posição correcta das mãos consiste em segurar o punho
lateral 11 com uma mão e o corpo da ferramenta com a outra,
tal como exemplificado na Figure G.
Gatilho (Fig. A)
CUIDADO: segure o punho lateral e o corpo da
ferramenta com firmeza para manter o controlo da
mesma no arranque e durante a respectiva utilização,
bem como até que o disco ou o acessório instalado pare
de rodar quando desligar a ferramenta. Certifique-se de
que o disco ficou completamente imobilizado antes de
pousar a ferramenta.
NOTA: para reduzir o risco de qualquer movimento inesperado
da ferramenta, não a ligue nem desligue em contacto com o
material a trabalhar. Deixe a rebarbadora alcançar a velocidade
máxima antes de tocar na superfície de trabalho. Levante a
ferramenta da superfície antes de a desligar. Deixe a ferramenta
parar de rodar antes de a pousar.
1. Para ligar a ferramenta, puxe a alavanca de desbloqueio 2 na direcção da traseira da ferramenta e, em seguida, prima
o gatilho 1 . A ferramenta irá funcionar enquanto o gatilho
estiver a ser premido.
2. Desligue a ferramenta soltando o gatilho.
Bloqueio do veio (Fig. A)
O bloqueio do veio 3 é fornecido para impedir que o veio rode
ao instalar ou retirar discos. Utilize o bloqueio do veio apenas
quando a ferramenta estiver desligada e a respectiva ficha tiver
sido retirada da tomada de electricidade e após a ferramenta ter
ficado completamente imobilizada.
AVISO: para reduzir o risco de danos na ferramenta, não
utilize o bloqueio do veio quando a ferramenta estiver a
funcionar. Caso contrário, tal irá resultar em danos na
ferramenta. Além disso, o acessório instalado poderá
saltar, o que também poderá resultar em ferimentos.
Para utilizar o bloqueio, prima o botão de bloqueio do veio e
rode o veio até este ficar bloqueado.
Esmerilagem de superfícies, lixagem e
limpeza com escova metálica
ATENÇÃO: utilize sempre a protecção correcta de
acordo com as instruções indicadas neste manual.
Para efectuar tarefas na superfície de uma peça de trabalho:
1. Deixe a ferramenta alcançar a velocidade máxima antes de
tocar na superfície de trabalho.
2. Aplique uma pressão mínima na superfície de trabalho,
para que a ferramenta funcione a uma velocidade elevada.
A velocidade de remoção de material é a mais elevada se a
ferramenta funcionar a uma velocidade elevada.
156
Ângulo
3. Mantenha um ângulo adequado entre a ferramenta e a
superfície de trabalho. Consulte o gráfico relativo a uma
função específica.
Função
Desbaste
Lixagem com o disco de abas
Lixagem com o disco de apoio
Limpeza com escova metálica
Ângulo
20˚-30˚
5˚-10˚
5˚-15˚
5˚-10˚
4. Mantenha o contacto entre o bordo do disco e a superfície
de trabalho.
-- Se fizer um trabalho de esmerilagem e lixagem com
discos com abas ou uma limpeza com escova metálica,
mova a ferramenta de maneira contínua para trás e para
a frente para evitar a formação de estrias na superfície
de trabalho.
-- Se fizer a lixagem com um disco de apoio, mova a
ferramenta de forma constante em linha recta para
evitar queimaduras e efeitos circulares na superfície
de trabalho.
NOTA: se deixar a ferramenta em cima da superfície de trabalho
e não utilizá-la, isso irá danificar a peça de trabalho.
5. Retire a ferramenta da superfície de trabalho antes de
a desligar. Deixe a ferramenta parar de rodar antes de
a pousar.
CUIDADO: tenha especial atenção quando trabalhar
num canto da mesa, uma vez que pode ocorrer um
movimento brusco da rebarbadora.
Precauções a ter quando trabalhar numa
superfície pintada
1. A lixagem ou a limpeza com escova metálica de tinta à base
de chumbo NÃO É RECOMENDADA devido à dificuldade de
controlo das poeiras contaminadas. As crianças e as grávidas
são as pessoas mais susceptíveis ao envenenamento
por chumbo.
2. Uma vez que é difícil identificar se uma tinta contém
ou não chumbo sem proceder a uma análise química, é
recomendável seguir as seguintes precauções quando fizer
o polimento de tinta:
Segurança pessoal
1. As crianças ou grávidas não devem entrar em áreas de
trabalho em que estejam a ser realizados trabalhos de
lixagem de tinta ou limpeza com escova metálica até a
limpeza estar concluída por completo.
2. Deve ser usada uma máscara anti-poeira ou uma máscara
respiratória por todas as pessoas que entrem na área de
trabalho. O filtro deve ser substituído todos os dias ou
sempre que o utilizador tenha dificuldades respiratórias.
Português
NOTA: só devem ser utilizadas máscaras anti-poeira
adequadas se trabalhar com vapores de chumbo e poeira
de tinta à base de chumbo. As máscaras de pintura comuns
não oferecem este tipo de protecção. Contacte a sua loja
de ferragens para obter uma máscara adequada, aprovada
pela NIOSH (National Institute for Occupational Safety and
Health).
3. NÃO É PERMITIDO COMER, BEBER OU FUMAR na área
de trabalho para evitar a ingestão de partículas de tinta
contaminadas. Os trabalhadores devem lavar-se e limpar-se
ANTES de comer, beber ou fumar. Não devem ser deixados
alimentos, bebida ou maços de tabaco na área de trabalho,
uma vez que estão sujeitos à acumulação de poeira.
Segurança ambiental
1. A tinta deve ser removida de modo a minimizar a
quantidade de poeira produzida.
2. As áreas de remoção de tinta devem ser seladas com telas
de plástico com 4 milésimos de polegada de espessura.
3. A lixagem deve ser realizada de modo a reduzir quaisquer
marcas de poeira de tinta fora da área de trabalho.
Limpeza e eliminação
1. Todas as superfícies na área de trabalho devem ser aspiradas
e devidamente limpas todos os dias durante todo o projecto
de lixagem. Os sacos dos filtros de vácuo devem ser
frequentemente mudados.
2. As telas de protecção de plástico devem ser recolhidas
e deitadas fora, juntamente com quaisquer pedaços de
poeira ou outros detritos removidos. Devem ser colocados
em contentores para lixo selados e eliminados através dos
procedimentos normais de recolha do lixo.
Durante a limpeza, as crianças e grávidas devem ser
mantidas afastadas da área de trabalho imediata.
3. Todos os brinquedos, mobília e utensílios usados pelas
crianças devem ser devidamente lavados antes de serem
utilizados novamente.
Esmerilagem de bordos e corte
ATENÇÃO: não utilize discos de corte/esmerilagem de
bordos para tarefas de esmerilagem de superfícies, porque
não foram concebidos para as pressões laterais que
ocorrem durante a esmerilagem de superfícies. O disco
pode partir-se e ocorrer ferimentos.
ATENÇÃO: Os discos utilizados para esmerilagem e corte
de bordos podem partir-se ou causar um efeito de recuo
se estiverem dobrados ou torcidos quando a ferramenta
estiver a ser utilizada. Em todas as operações de
esmerilagem/corte de bordos, o lado aberto da protecção
deve estar afastado do operador.
AVISO: a esmerilagem/corte de bordos com um disco
do Tipo 27 deve ser limitada a um corte e entalhe
superficiais—inferior a 13 mm de profundidade se o
disco for novo. Reduza a profundidade de corte/entalhe
for igual à redução do raio da roda à medida que se
desgasta. Consulte a Tabela de acessórios para obter
mais informações. A esmerilagem/corte de bordos com
um disco do Tipo 41 requer a utilização de uma protecção
do Tipo 1.
1. Deixe a ferramenta alcançar a velocidade máxima antes de
tocar na superfície de trabalho.
2. Aplique uma pressão mínima na superfície de trabalho,
para que a ferramenta funcione a uma velocidade elevada.
A velocidade de esmerilagem/corte é a mais elevada se a
ferramenta funcionar a uma velocidade elevada.
3. Coloque-se de modo a que o lado aberto na parte inferior
do disco fique afastado do operador.
4. Depois de iniciar um corte e efectuar um entalhe na peça de
trabalho, não altere o ângulo do corte. Se alterar o ângulo,
o disco pode dobrar e partir-se. Os discos de esmerilagem
de bordos não foram concebidos para suportar pressões
causadas pela dobragem.
Retire a ferramenta da superfície de trabalho antes de a desligar.
Deixe a ferramenta parar de rodar antes de a pousar
Corte de metal
Para efectuar cortes com ligantes abrasivos, utilize sempre
o tipo de resguardo 1.
Durante o corte, trabalhe com uma velocidade moderada,
adaptada ao material que está a ser cortado. Não exerça pressão
no disco de corte, nem incline ou oscile a máquina.
Não reduza a velocidade dos discos de corte em rotação através
de uma pressão lateral.
A máquina deve sempre funcionar num movimento de
desbaste para cima. Caso contrário, há o perigo de ser
empurrada sem qualquer controlo para fora do corte.
Se cortar perfis e barras quadradas, é aconselhável começar pela
secção transversal mais pequena.
Desbaste
Nunca utilize um disco de corte para trabalhos
de desbaste.
Utilize sempre o tipo de resguardo 27.
Os melhores resultados de desbaste são obtidos quando regula
a máquina para um ângulo de 30° a 40°. Desloque a máquina
para trás ou para a frente com uma pressão moderada. Deste
modo, a peça de trabalho não irá ficar muito quente, não muda
de cor e não são formadas ranhuras.
Cortar pedras
A máquina deve ser utilizada apenas para corte a seco.
Para cortar pedras, é aconselhável utilizar um disco de corte
com diamante. Utilize a máquina apenas com a máscara antipoeira adicional.
157
Português
Aviso de trabalho
Tenha cuidado quando cortar ranhuras em paredes
estruturais.
As ranhuras nas paredes estruturais estão sujeitas às
regulamentações de cada país. Estas regulamentações devem
ser seguidas em todas as circunstâncias. Antes de começar o
trabalho, consulte o engenheiro mecânico, arquitecto ou o
encarregado de obras responsável.
Max.
D
d
b
D
Lubrificação
A sua ferramenta eléctrica não necessita de
lubrificação adicional.
Limpeza
ATENÇÃO: retire os detritos e as partículas da caixa da
unidade com ar comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das aberturas de
ventilação e à volta das mesmas. Use uma protecção
ocular e uma máscara contra o pó aprovadas ao efectuar
este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes ou outros
químicos abrasivos para limpar as peças não metálicas
da ferramenta. Estes químicos poderão enfraquecer
os materiais utilizados nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão suave. Nunca
deixe entrar qualquer líquido para dentro da ferramenta.
Da mesma forma, nunca mergulhe qualquer peça da
ferramenta num líquido.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas foram testados com
este produto os acessórios disponibilizados pela DeWALT,
a utilização de outros acessórios com esta ferramenta
poderá ser perigosa. Para reduzir o risco de ferimentos,
apenas deverão ser utilizados acessórios recomendados
pela DeWALT com este produto.
Consulte o seu revendedor para obter mais informações sobre
os acessórios apropriados.
158
Comprimento
do orifício
roscado
[mm]
115 6 22,23
11 500
80
–
125 6 22,23
11 500
80
–
115 –
–
11 500
80
–
125 –
–
11 500
80
–
75 30 M14
11 500
45
20,0
115 12 M14
11 500
80
20,0
125 12 M14
11 500
80
20,0
D
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta eléctrica da DeWALT foi concebida para
funcionar durante um longo período de tempo com uma
manutenção mínima. Uma utilização continuamente satisfatória
depende de uma manutenção apropriada da ferramenta e de
uma limpeza regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos
graves, desligue a ferramenta e retire a bateria
antes de efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/
instalar dispositivos complementares ou acessórios.
Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.
O carregador e a bateria não são passíveis de reparação.
[mm] Rotação mín. Velocidade
periférica
[mín.–1]
[m/s]
b d
[mm]
d
b
D
D
Proteger o meio ambiente
Recolha separada. Os produtos e baterias indicados
com este símbolo não devem ser eliminados em
conjunto com resíduos domésticos comuns.
Os produtos e as baterias contêm materiais que
podem ser recuperados ou reciclados, o que reduz a procura
de matérias-primas. Recicle o equipamento eléctrico de acordo
com as disposições locais. Estão disponíveis mais informações
em www.2helpU.com.
Bateria recarregável
Esta bateria de duração prolongada deve ser substituída se não
fornecer energia suficiente durante trabalhos que tenham sido
efectuados facilmente. No fim da sua vida útil, elimine-a com o
devido respeito pelo meio ambiente:
• Descarregue completamente a bateria e em seguida retire-a
da ferramenta.
• As baterias de iões de lítio são recicláveis. Entregue-as ao
seu fornecedor ou coloque-as num ecoponto. As baterias
recolhidas serão recicladas ou eliminadas correctamente.
Português
Tabela de acessórios
Tipo de protecção
Acessório
Descrição
Instalação na rebarbadora
Disco de desbaste
de centro côncavo
Protecção do tipo 27
Protecção do tipo 27
Disco de abas
Catrabuchas
circulares
Encaixe de apoio
Disco de centro côncavo
do tipo 27
Encaixe de fixação
Catrabuchas
circulares com
porca roscada
Protecção do tipo 27
Catrabucha circular
Catrabucha tipo
taça com porca
roscada
Protecção do tipo 27
Catrabucha
Disco de suporte/
folha de lixa
Protecção do tipo 27
Disco de suporte de borracha
Disco abrasivo
Porca de fixação
159
Português
Tabela de acessórios
Tipo de protecção
Acessório
Descrição
Instalação na rebarbadora
Disco de corte de
alvenaria, ligado
Protecção do Tipo 1
Protecção do Tipo 1
Disco de corte
de metal, ligado
Encaixe de apoio
Disco de corte
Discos de corte de
diamante
Protecção do Tipo 1
OU
Protecção do tipo 27
160
Encaixe de fixação
Suomi
AKKUTOIMINEN PIENI KULMAHIOMAKONE
DCG406
Onnittelut!
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus,
huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DeWALTtyökaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille.
Konedirektiivi
Tekniset tiedoissa
Jännite
Tyyppi
Akkutyyppi
Virransyöttö
Kuormittamaton/nimellisnopeus
Leikkauslaikan halkaisija
Laikan paksuus (maks.)
Karan halkaisija
Karan pituus
Paino (ilman akkupakkausta)*
*Paino sisältää sivukahvan ja suojuksen
VDC
W
min-1
mm
mm
mm
kg
DCG406
18
1
Li-Ion
800
9000
125
6
M14
21,5
1,74
Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin EN60745-2-3
mukaisesti:
LPA(äänenpainetaso)
dB(A)
84
LWA(äänitehotaso)
dB(A)
95
K (määritetyn äänitason epävarmuus)
dB(A)
3
Tasohionta
Tärinäpäästöarvo a h,AG =
Vaihtelu K =
m/s2
m/s2
5,8
1,5
Kiekkohionta
Tärinäpäästöarvo a h,DS =
Vaihtelu K =
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää
verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä voidaan käyttää
arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä
työkalua sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos
työkalua käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on
kiinnitetty erilaisia lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu
huonosti, tärinä voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa
merkittävästi altistumiseen työkalua käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai
se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan
vähentää merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet
kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä
huomiota työn jaksottamiseen.
Akkutoiminen pieni kulmahiomakone
DCG406
DeWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat
määräykset:
2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-3:2011
+A2:2013 +A11:2014 +A12:2014 +A13:2015.
Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2014/30/EY ja 2011/65/EY
vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DeWALTiin.
Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa tämän
vakuutuksen DeWALTin puolesta.
Markus Rompel
Tekninen päällikkö
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
08.05.2017
VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue
tämä käyttöohje.
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja
kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai
vakavan henkilövahingon vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai
vakavan vaaran mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta.
Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei
välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi
aiheuttaa omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara.
Tulipalon vaara.
161
Paino
Suomi
Akkua
Laturit/Latausajat (minuutteina)
Kat. #
VDC
Ah
Paino (kg)
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS: Lue kaikki turvallisuusvaroitukset
ja ohjeet. Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta,
on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan
henkilövahingon vaara.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu-ilmaus viittaa
verkkovirtaan yhdistettävään tai akkukäyttöiseen työkaluun.
1) Työskentelyalueen Turvallisuus
a ) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti
valaistuna. Onnettomuuksia sattuu herkemmin
epäsiistissä tai huonosti valaistussa ympäristössä.
b ) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden,
kaasujen tai pölyn vuoksi. Sähkötyökalujen
aiheuttamat kipinät voivat sytyttää pölyn tai kaasut.
c ) Pidä lapset ja sivulliset kaukana käyttäessäsi
sähkötyökalua. Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
2) Sähköturvallisuus
a ) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava toisiaan.
Älä koskaan tee pistokkeeseen mitään muutoksia.
Älä yhdistä maadoitettua sähkötyökalua
jatkojohtoon. Sähköiskun vaara vähenee, jos
pistokkeisiin ei tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain
niille tarkoitettuihin pistorasioihin.
b ) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja
jäähdytyslaitteisiin. Voit saada sähköiskun, jos kehosi
on maadoitettu.
c ) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle.
Sähkötyökaluun menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa.
d ) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna työkaluja
sähköjohdosta tai vedä pistoketta pistorasiasta
sähköjohdon avulla. Pidä sähköjohto kaukana
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista tai
162
liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot
lisäävät sähköiskun vaaraa.
e ) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä vain
ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkokäyttöön
tarkoitetun sähköjohdon käyttäminen vähentää
sähköiskun vaaraa.
f ) Jos sähkötyökalua on käytettävä kosteassa
paikassa, käytä vikavirtasuojaa. Tämä vähentää
sähköiskun vaaraa.
3) Henkilösuojaus
a ) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy valppaana, keskity
työhön ja käytä tervettä järkeä. Älä käytä tätä
työkalua ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskittymisen
herpaantuminen hetkeksikin sähkötyökalua käytettäessä
voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
b ) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä aina
suojalaseja. Hengityssuojaimen, liukumattomien
turvajalkineiden, kypärän ja kuulosuojaimen käyttäminen
vähentää henkilövahinkojen vaaraa.
c ) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että
virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin kytket
sähkötyökalun pistorasiaan, yhdistät siihen
akun, nostat työkalun käteesi tai kannat sitä.
Sähkötyökalun kantaminen sormi virtakytkimellä
lisää onnettomuusvaaraa.
d ) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet ennen
sähkötyökalun käynnistämistä. Sähkötyökalun
pyörivään osaan jäänyt säätöavain tai väännin voi
aiheuttaa henkilövahingon.
e ) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti tasapainossa.
Näin voit hallita sähkötyökalua paremmin
odottamattomissa tilanteissa.
f ) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita tai
koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet loitolla
liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät
hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
g ) Jos käytettävissä on laitteita pölyn ottamiseksi
talteen, käytä niitä. Pölyn ottaminen talteen voi
vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
Suomi
4) Sähkötyökaluista Huolehtiminen
a ) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa voimaa. Valitse
käyttötarkoituksen kannalta oikea sähkötyökalu.
Sähkötyökalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä
käytetään sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
b ) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi. Jos
sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen avulla, se on
vaarallinen ja se on korjattava.
c ) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota sen
pistoke pistorasiasta tai irrota akku siitä
ennen säätämistä, varusteiden vaihtamista tai
sähkötyökalun asettamista säilytykseen. Näin voit
vähentää vahingossa käynnistymisen aiheuttaman
henkilövahingon vaaraa.
d ) Varastoi sähkötyökaluja lasten ulottumattomissa.
Älä anna sähkötyökaluihin tottumattomien tai
näihin ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden
käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut ovat vaarallisia
kouluttamattomien käyttäjien käsissä.
e ) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista liikkuvat
osat, niiden kiinnitys, osien eheys ja muut
toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos havaitset
vaurioita, korjauta sähkötyökalu ennen niiden
käyttämistä. Huonosti kunnossapidetyt sähkötyökalut
aiheuttavat onnettomuuksia.
f ) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja puhtaina.
Kunnossa pidettyjen leikkaavia teräviä reunoja sisältävien
työkalut todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on
helpompi hallita.
g ) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita, kuten
poranteriä, näiden ohjeiden mukaisesti. Ota
työskentelyolosuhteet ja tehtävä työ huomioon. Jos
sähkötyökalua käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
5) Akkukäyttöisten Työkalujen
Käyttäminen ja Niistä Huolehtiminen
a ) Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemaa
latauslaitetta. Tietyntyyppiselle akulle soveltuva
latauslaite voi aiheuttaa tulipalon vaaran käytettynä
yhdessä toisen akun kanssa.
b ) Käytä sähkötyökalussa vain siihen tarkoitettuja
akkuja. Muiden akkujen käyttäminen voi aiheuttaa
tulipalon tai onnettomuuden vaaran.
c ) Kun akku ei ole käytössä, pidä se poissa muiden
metalliesineiden läheltä, kuten paperiliittimien,
kolikoiden, avainten, naulojen, ruuvien tai muiden
pienten esineiden läheltä. Ne voivat oikosulkea
akun navat. Akun napojen oikosulkeminen voi aiheuttaa
palovamman tai tulipalon.
d ) Oikosulku voi aiheuttaa nesteen vuotamisen akusta.
Vältä koskemasta tähän nesteeseen. Jos nestettä
pääsee vahingossa iholle, huuhtele vedellä. Jos
tätä nestettä pääsee silmään, ota yhteys lääkäriin.
Akkuneste voi ärsyttää tai aiheuttaa palovamman.
6) Huolto
a ) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä vastaavia
osia. Tämä varmistaa sähkötyökalun turvallisuuden.
MUUT TURVAOHJEET
Turvaohjeet kaikkia toimintoja käytettäessä
a ) Tämä sähkötyökalu on tarkoitettu käytettäväksi
hioma-, teräsharjaus-, kiillotus- tai
katkaisutyökaluna. Lue kaikki tämän sähkötyökalun
mukana toimitetut varoitukset, käyttöohjeet
ja tekniset tiedot. Jos kaikkia ohjeita ei noudateta,
on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan
henkilövahingon vaara.
b ) Ei ole suositeltavaa käyttää tätä sähkötyökalua
esimerkiksi kiillottamiseen. Jos sähkötyökalua
käytetään tarkoitukseen, johon sitä ei ole suunniteltu, voi
aiheutua vaaratilanne ja henkilövahinko.
c ) Älä käytä varaosia tai varusteita, joita valmistaja
ei suosittele tai ole hyväksynyt. Varusteen
käyttäminen ei ole turvallista vain siksi, että se voidaan
yhdistää sähkötyökaluun.
d ) Varusteen nimellisnopeuden tulee olla
vähintään sama kuin sähkötyökaluun merkityn
enimmäisnopeuden. Jos varusteita käytetään niiden
nimellisnopeutta suuremmalla nopeudella, ne voivat
särkyä ja niistä voi lentää kappaleita.
e ) Varusteen ulkoläpimitan ja paksuuden on
vastattava sähkötyökalun kapasiteettia. Väärän
kokoista varustetta ei voida suojata tai hallita
riittävän tehokkaasti.
f ) Lisävarusteiden kierteisen kiinnitysosan on
sovittava hiomakoneen karan kierteisiin. Laippojen
avulla asennettujen lisävarusteiden kohdalla
lisävarusteen kiinnitysreiän on sovittava laipan
sijoituskohdan halkaisijaan. Jos varustetta ei voi
kiinnittää sähkötyökaluun kunnolla, voi aiheutua
epätasapaino ja voit menettää työkalun hallinnan
tärinän vuoksi.
g ) Älä käytä vaurioitunutta laitetta. Ennen käyttämistä
tarkista, ettei tarvikkeessa, esimerkiksi sen
hiomalaikassa tai taustalevyssä, ole halkeamia,
repeämiä tai kulumia ja että teräslankaharjassa ole
irrallisia tai katkenneita harjaksia. Jos sähkötyökalu
putoaa, tarkista, onko siihen tullut vaurioita ja
vaihda vaurioitunut osa. Kun olet tarkistanut
laitteen, siirry kauas siitä ja pyydä muitakin
siirtymään kauemmas. Anna sähkötyökalun käydä
suurimmalla nopeudella kuormittamattomana
minuutin ajan. Vaurioitunut varuste tavallisesti särkyy
tämän testausajan kuluessa.
h ) Käytä suojavarusteita. Käytä kasvosuojusta
tai turvalaseja tehtävän työn vaatimusten
mukaisesti. Käytä tarvittaessa hengityssuojainta,
kuulosuojaimia, käsineitä ja suojavaatetusta,
163
Suomi
joka estää lentävien kappaleiden aiheuttamat
henkilövahingot. Turvalasien on pystyttävä estämään
lentäviä kappaleita aiheuttamasta henkilövahinkoja.
Hengityssuojaimen on pystyttävä estämään hiukkasia
pääsemästä hengitysteihin. Pitkäaikainen altistuminen
melulle voi heikentää kuuloa.
i ) Pidä sivulliset turvallisen etäisyyden päässä
työskentelyalueesta. Työskentelyalueella on
käytettävä henkilösuojavarusteita. Työstettävän
kappaleen tai särkyneen varusteen singahtavat osat
voivat aiheuttaa henkilövahinkoja.
j ) Pitele sähkötyökalua ainoastaan sen eristävistä
tartuntapinnoista, kun teet työtä, jossa terä voi
joutua kosketuksiin piilossa olevien sähköjohtojen
tai oman virtajohtonsa kanssa. Kiinnittimien osuminen
jännitteiseen johtoon tekee sen paljaista metalliosista
jännitteisiä, joten käyttäjä voi saada sähköiskun.
k ) Laske työkalu alas vasta kun se on täysin
pysähtynyt. Käynnissä oleva työkalu voi osua työtason
pintaan, jolloin menetät sen hallinnan.
l ) Älä anna sähkötyökalun olla käynnissä kantaessasi
sitä. Jos käynnissä oleva sähkötyökalu tarttuu vaatteisiisi,
se voi osua kehoosi.
m ) Puhdista sähkötyökalun ilmanvaihtoaukot
säännöllisesti. Moottorin puhallin vetää pölyä
työkalun sisään. Metallipölyn kertyminen voi aiheuttaa
sähköiskun vaaran.
n ) Älä käytä sähkötyökalua helposti syttyvien aineiden
läheisyydessä. Kipinät voivat sytyttää ne.
o ) Älä käytä nestejäähdytystä edellyttäviä varusteita.
Veden tai muun jäähdytysaineen käyttäminen voi
aiheuttaa sähköiskun.
TURVAOHJEET KAIKKIA TOIMINTOJA
KÄYTETTÄESSÄ (JATKOA)
Takapotkujen syyt ja niiden välttäminen
Takapotku aiheutuu äkillisesti hiomalaikan, taustalevyn, harjan tai
varusteen juuttuessa kiinni. Tällöin pyörä pysähtyy ja sähkötyökalu
lähtee hallitsemattomasti vastakkaiseen suuntaan.
Jos esimerkiksi hiomalaikka jää kiinni työstettävään kappaleeseen,
laikan reuna voi kaivautua sen pintaan, jolloin hiomalaikka voi
nousta pinnalle tai aiheuttaa potkun. Hiomalaikka voi singahtaa
käyttäjää kohden tai hänestä poispäin sen mukaan mihin
suuntaan laikka pyörii jäädessään kuunni. Tällöin hiomalaikka voi
myös rikkoutua.
Takapotku on seurausta työkalun väärinkäyttämisestä tai
virheellisistä olosuhteista. Se voidaan välttää seuraavien
varotoimien avulla.
a ) Pitele työkalua tiukasti. Pidä kehosi ja käsivartesi
asennossa, jossa ne vastustavat takapotkun
voimaa. Pidä aina kiinni lisäkahvasta, jotta
takapotku ja käynnistymisen aikana esiintyvä
vääntöreaktio pysyvät hallinnassa. Käyttäjä voi hallita
vääntöreaktiota tai takapotkuvoimaa, jos tarvittaviin
varotoimiin ryhdytään.
164
b ) Älä vie käsiä käynnissä olevan työkalun lähelle. Se
voi aiheuttaa takapotkun.
c ) Pidä kehosi kaukana alueelta, johon sähkötyökalu
singahtaa takapotkun vaikutuksesta. Takapotku saa
työkalun singahtamaan vastakkaiseen suuntaan laikan
liikkeeseen nähden, jos se tarttuu kiinni.
d ) Toimi erityisen varovaisesti työstäessäsi esimerkiksi
nurkkia tai teräviä kulmia. Vältä työkalun
kimpoamista ja tarttumista kiinni. Nurkat, terävät
kulmat tai kimpoaminen voivat aiheuttaa toiminnassa
olevan työkalun jäämisen kiinni, jolloin sen hallinta
menetetään tai voi aiheutua takapotku.
e ) Älä kiinnitä työkaluun sahanterää. Muutoin aiheutuu
helposti takapotku tai hallinnan menetys.
Erityiset varoitukset hiottaessa ja
katkaistaessa
a ) Käytä vain sähkötyökalulle suositeltuja laikkoja
ja niitä varten tarkoitettuja suojuksia. Jos
sähkötyökalussa käytetään laikkoja, joita ei ole tarkoitettu
käytettäväksi siinä, niitä ei voi suojata kunnolla, joten ne
aiheuttavat vaaran.
b ) Keskelle painettujen laikkojen hiomapinta on
asennettava suojakaistaleen tason alapuolelle.
Virheellisesti asennettua laikkaa, joka näkyy
suojakaistaleen tason läpi, ei voida suojata oikeaoppisesti.
c ) Suojus on kiinnitettävä sähkötyökaluun kunnolla
ja asetettava turvalliseen asentoon, jotta
mahdollisimman pieni osa laikasta jää näkyviin.
Suoja estää rikkoutuneiden laikan sirujen sinkoamisen,
koskettamisen vahingossa laikkaan ja vaatetuksen
syttymisen kipinöiden vuoksi.
d ) Käytä laikkoja vain niille suositeltuihin
käyttötarkoituksiin. Esimerkki: Älä käytä
katkaisulaikkaa hiomiseen. Hiovat katkaisulaikat
on tarkoitettu hiomiseen. Niiden aiheuttamat
sivusuuntaiset voimat voivat saada laikan rikkoutumaan.
e ) Käytä aina oikean kokoisia ja muotoisia ehjiä
hiomalaikkoja. Tällöin laikan rikkoutumisen
vaara vähenee. Katkaisulaikat voivat olla erilaisia
kuin hiomalaikat.
f ) Älä käytä suuremmissa sähkötyökaluissa käytettyjä
kuluneita laikkoja. Suurempien sähkötyökalujen laikat
eivät kestä pienemmän työkalun suurempaa nopeutta,
joten ne voivat särkyä.
Erityiset varoitukset katkaistaessa
a ) Älä jumiuta katkaisulaikkaa tai paina sitä liikaa.
Älä yritä katkaista liian paksua kappaletta.
Laikan ylirasittaminen lisää taipumisen, jumiutumisen,
särkymisen tai takapotkun vaaraa.
b ) Älä mene pyörivän laikan etu- tai takapuolelle
suorassa linjassa. Kun laikka liikkuu itsestäsi poispäin,
mahdollinen takapotku voi sysätä pyörivän laikan ja
sähkötyökalun päällesi.
Suomi
c ) Jos laikka tarttuu kiinni tai joudut keskeyttämään
katkaisemisen, katkaise sähkötyökalusta virta ja
pidä sitä paikallaan, kunnes laikka on pysähtynyt
kokonaan. Älä yritä irrottaa katkaisulaikkaa
työstettävästä kappaleesta, kun terä liikkuu.
Muutoin voi aiheutua takapotku. Tutki, miksi laikka
tarttui kiinni ja korjaa siihen johtaneet syyt.
d ) Älä käynnistä leikkaustoimenpidettä uudelleen
pitäen työkalua työkappaleessa. Anna laikan
saavuttaa täysi nopeus ja aseta se varoen takaisin
leikkauskohtaan. Laikka voi taittua, siirtyä ylös tai
iskeytyä takaisin, jos sähkötyökalu käynnistetään
uudelleen työkappaleessa.
e ) Tue suuret työstettävät kappaleet terän kiinni
tarttumisen ja takapotkun vaaran vähentämiseksi.
Suurilla kappaleilla on taipumus taipua niiden
oman painon vuoksi. Aseta tuet työstettävän kappaleen
alle lähelle katkaisuviivaa ja lähelle kappaleen reunoja
laikan molemmille puolille.
f ) Toimi erittäin varovaisesti työntäessäsi laikan
valmiiseen seinään tai muuhun kohteeseen, jonka
sisälle ei näy. Laikka voi osua kaasu- tai vesiputkeen,
sähköjohtoon tai johonkin, joka aiheuttaa takapotkun.
Erityiset varoitukset hiottaessa
hiomapaperilla
a ) Älä käytä erittäin kuluneita hiomapapereita.
Noudata valmistajan suosituksia valitessasi
hiomapaperia. Jos hiomapaperi ulottuu laikan
ulkopuolelle, voi aiheutua haavan saamisen, laikan
kulumisen tai takapotkun vaara.
Erityiset varoitukset käytettäessä
teräsharjaa
a ) Huomaa, että teräsharjasta irtoaa harjaksia
myös normaalissa käytössä. Älä rasita kuituja
kohdistamalla harjaan suurta voimaa. Harjakset
lävistävät kevyet vaatteet ja/tai ihon helposti.
b ) Jos teräsharjaa käytettäessä on suositeltua
käyttää suojusta, älä anna teräsharjan osua siihen.
Teräsharjan läpimitta voi laajeta käyttämisen aikana
keskipakoisvoiman vuoksi.
Hiomakoneiden lisäturvasääntöjä
a ) Älä käytä tässä työkalussa tyypin 11 (käyristyvä
kuppi) laikkoja. Sopimattoman lisävarusteen käyttö voi
johtaa henkilövahinkoon.
b ) Käytä aina sivukahvaa. Kiristä kahva
hyvin. Sivukahvaa tulee aina käyttää työkalun
hallinnan säilyttämiseen.
Vaarat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida välttää. Näitä
ovat seuraavat:
• Kuulon heikkeneminen.
•
•
•
•
Lentävien kappaleiden aiheuttamat henkilövahingot.
Käytön aikana kuumenevien varusteiden
aiheuttamat palovammat.
Pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat henkilövahingot.
Vaarallisia aineita sisältävä pöly.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina,
että akun jännite vastaa laitteen tyyppikilpeen merkittyä
jännitettä. Tarkista myös, että latauslaitteen jännite vastaa
sähköverkon jännitettä.
Tämä DeWALT-latauslaite on kaksoiseristetty EN60335
-säädösten mukaisesti, joten maadoitusjohtoa
ei tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla,
jonka voi hankkia DeWALTin huolto-organisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset täyttävää
hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on Teknisissä tiedoissa.
Johdinten pienin koko on 1 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Latauslaitteet
DeWALT-laturit eivät vaadi säätöä ja niiden käyttö on suunniteltu
mahdollisimman helpoksi.
Tärkeitä turvallisuusohjeita latauslaitetta
käytettäessä
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tämä ohjekirja sisältää tärkeitä
turvallisuus- ja käyttöohjeita yhteensopiviin akkulatureihin (katso
Tekniset tiedot).
• Lue kaikki laturin, akkuyksikön ja akkuyksikköä käyttävän
tuotteen ohjeet ja varoitusmerkinnät ennen laturin käyttöä.
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä päästä nestettä laturin
sisään. Se voi aiheuttaa sähköiskun.
VAROITUS: Suosittelemme vikavirtasuojalaitteen käyttöä,
jonka vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään 30mA.
HUOMIO: Palovamman vaara. Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lataa vain ladattavia DeWALT-akkuja.
Muun tyyppiset akut voivat haljeta ja aiheuttaa
henkilövahingon ja vaurioita.
HUOMIO: Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, että he eivät
leiki laitteella.
HUOMAUTUS: Joissakin olosuhteissa vieras materiaali
voi aiheuttaa oikosulkuja laturin sisällä oleviin
suojaamattomiin latauskontakteihin laturin ollessa
kytkettynä sähköverkkoon. Vieraat johtavat aineet, kuten
teräsvilla, alumiinifolio tai metallihiukkaskertymät, niihin
kuitenkaan rajoittumatta, on pidettävä poissa laturin
aukoista. Irrota laturi aina tehonsyötöstä, kun laturissa
ei ole akkua. Irrota laturi tehonsyötöstä ennen kuin yrität
puhdistaa sitä.
165
Suomi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ÄLÄ YRITÄ ladata akkuyksikköä millään muulla
laturilla kuin tässä käyttöohjeessa mainituilla. Laturi ja
akkuyksikkö on suunniteltu erityisesti toimimaan yhdessä.
Näitä latureita ei ole tarkoitettu käytettäväksi
mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin ladattavien
DeWALT-akkujen lataamiseen. Muu voi aiheuttaa tulipalon
tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
Älä jätä laturia sateeseen tai lumeen.
Vedä pistokkeesta äläkä johdosta, kun irrotat laturia
verkkovirrasta. Tämä vähentää pistokkeen ja sähköjohdon
vahingoittumisen riskiä.
Varmista, että johto sijaitsee niin, että sen päälle ei
astuta, siihen ei kompastu tai että siihen ei muuten
kohdistu vaurioita tai rasitusta.
Älä käytä jatkojohtoa ellei se ole ehdottoman
välttämätöntä. Jatkojohdon virheellinen käyttö voi
aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
Älä laita mitään esineitä laturin päälle tai laita
laturia pehmeälle pinnalle, joka saattaa tukkia
ilmanvaihtoaukot ja aiheuttaa liiallisen sisäisen
lämmön. Sijoita laturi pois lämpölähteiden läheltä. Laturi
tuulettuu kotelon päällä ja pohjassa olevien aukkojen kautta.
Älä käytä laturia, jos johto tai pistoke on
vahingoittunut– vaihdata ne välittömästi.
Älä käytä laturia, jos siihen on kohdistunut terävä isku,
se on pudotettu tai muuten vahingoittunut millään
tavalla. Vie se valtuutettuun huoltoon.
Älä pura laturia. Vie se valtuutettuun huoltoon, jossa
se huolletaan tai korjataan. Virheellinen kokoaminen voi
aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan, huollon tai
vastaavan pätevän henkilön täytyy vaihtaa se välittömästi.
Irrota laturi pistorasiasta ennen kuin yrität puhdistaa
sitä. Tämä vähentää sähköiskun vaaraa. Akkuyksikön
poistaminen ei vähennä riskiä.
ÄLÄ KOSKAANyritä yhdistää kahta laturia yhteen.
Laturi on suunniteltu toimimaan tavallisella 230
V:n kotitalouden sähkövirralla. Älä yritä käyttää
mitään muuta kuin määritettyä jännitettä. Tämä ei
koske autolaturia.
Akun lataaminen (Kuva [Fig.] B)
1. Yhdistä laturi sopivaan pistorasiaan ennen kuin laitat
akun paikoilleen.
2. Aseta akku 9 laturiin ja varmista, että akku on hyvin
paikoillaan laturissa. Punainen (latauksen) merkkivalo vilkkuu
toistuvasti ilmoittaen, että latausprosessi on alkanut.
3. Kun lataus on valmis, punainen valo jää palamaan jatkuvasti.
Akku on täysin ladattu ja sitä voidaan käyttää heti tai sen
voi jättää laturiin. Poista akku laturista painamalla akun
vapautuspainiketta 10 .
HUOMAA: Jotta varmistat litiumioniakkujen parhaimman
mahdollisen suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän, akku tulee ladata
täyteen ennen ensimmäistä käyttöä.
166
Laturin toiminta
Katso akun lataustaso alla olevista merkkivaloista.
Laturin merkkivalot
lataus käynnissä
ladattu täyteen
kuuma-/kylmäviive*
*Punainen merkkivalo vilkkuu edelleen ja keltainen merkkivalo
palaa kyseisen toiminnon aikana. Kun akku on saavuttanut
oikean lämpötilan, keltainen merkkivalo sammuu ja laturi
jatkaa latausta.
Yhteensopiva(t) laturi(t) ei(eivät) lataa viallista akkua. Jos akku on
viallinen, merkkivalo ei syty tai laturi ilmoittaa viallisesta akusta
tai sen merkkivalo vilkkuu.
HUOMAA: Tämä voi tarkoittaa myös laturivikaa.
Jos laturi ilmoittaa ongelmasta, vie laturi ja akku testattavaksi
valtuutettuun huoltopalveluun.
Akun kuuma-/kylmäviive
Kun laturi tunnistaa liian kuuman tai kylmän akun, se käynnistää
automaattisesti akun kuuma-/kylmäviiveen, jolloin lataus
käynnistyy vasta sitten, kun akku on saavuttanut hyväksyttävän
lämpötilan. Laturi siirtyy tämän jälkeen automaattisesti akun
lataustilaan. Tämä toiminto takaa akun maksimaalisen käyttöiän.
Kylmä akku latautuu hitaammin kuin lämmin akku.
Akku latautuu hitaammin koko latausjakson ajan, sen
latautumisnopeus ei palaudu nopeaksi, vaikka akku lämpenisi.
DCB118-laturissa on sisäinen puhallin akun jäähdytystä varten.
Puhallin kytkeytyy automaattisesti päälle, kun akun jäähdytys
on tarpeen. Älä koskaan käytä laturia, jos puhallin ei toimi oikein
tai jos tuuletusaukot on tukittu. Laturin sisälle ei saa asettaa
vieraita esineitä.
Elektroninen suojausjärjestelmä
XR Li-Ion -laitteissa on elektroninen suojausjärjestelmä,
joka suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta tai
suurelta purkautumiselta.
Työkalu sammuu automaattisesti, jos sähköinen
suojausjärjestelmä käynnistyy. Jos näin tapahtuu, laita
litiumioniakku laturiin, kunnes se on kokonaan latautunut.
Asennus seinään
Nämä laturit on tarkoitettu asennettaviksi seinään tai
käytettäviksi pystyasennossa pöydän tai työtason päällä. Jos
laturi asennetaan seinään, sijoita laturi pistorasian lähettyville
ja kauas kulmista tai muista esteistä, jotka voivat haitata
ilmavirtausta. Käytä laturin takaosaa mallina kiinnitysruuvien
kiinnittämisessä seinään. Asenna laturi hyvin kiinnitysruuveilla
(hankittava erikseen), joiden pituus on vähintään 25,4 mm
ruuvin kannan halkaisijan ollessa 7–9 mm. Kiinnitä ruuvit
puuhun optimaaliseen syvyyteen jättäen ruuvista näkyville noin
5,5 mm. Kohdista laturin takana olevat reiät ruuveihin ja kiinnitä
ne reikiin.
Laturin puhdistusohjeet
VAROITUS: Sähköiskuvaara. Irrota laturi
AC-pistorasiasta ennen puhdistusta. Lika ja rasva
voidaan poistaa laturin ulkopuolelta kankaalla tai
pehmeällä, ei-metallisella harjalla. Älä käytä vettä tai
puhdistusaineita. Älä päästä mitään nestettä työkalun
sisään. Älä upota mitään työkalun osaa nesteeseen.
Akkuyksikkö
Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia akkuja
käytettäessä
Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jännite.
Kun uusi akku otetaan pakkauksesta, sitä ei ole ladattu täyteen.
Lue seuraavat turvaohjeet ennen akun ja latauslaitteen
käyttämistä. Noudata annettuja ohjeita.
LUE KAIKKI OHJEET
•
•
•
•
•
•
•
•
Älä lataa tai käytä räjähdysalttiissa ympäristössä,
esimerkiksi tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja
tai pölyä. Akun laittaminen laturiin tai poistaminen laturista
voi sytyttää pölyn tai kaasun.
Älä koskaan pakota akkua laturiin. Älä muokkaa
akkuyksikköä millään tavalla saadaksesi sen
sopimaan yhteensopimattomaan laturiin, sillä
akkuyksikkö saattaa murtua ja aiheuttaa vakavan
henkilökohtaisen vaurion.
Lataa akkuyksiköt vain DeWALT-latureilla.
ÄLÄ roiskuta vettä tai upota veteen tai muihin nesteisiin.
Älä säilytä tai käytä työkalua ja akkuyksikköä paikassa,
jossa lämpötila voi saavuttaa tai ylittää 40 ˚C (kuten
kesällä ulkokatoksissa tai metallirakennuksissa).
Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa päähän.
Akku voi räjähtää poltettaessa. Litium-ioniakkuja poltettaessa
syntyy myrkyllisiä kaasuja ja aineita.
Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele heti miedolla
saippualla ja vedellä. Jos akkunestettä pääsee silmään,
huuhtele avointa silmää vedellä 15 minuutin ajan kunnes
ärsytys lakkaa. Jos on hakeuduttava lääkärin hoitoon,
ilmoita, että akun elektrolyytti on nestemäisten orgaanisten
karbonaattien ja litiumsuolojen seosta.
Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää hengitysteitä.
Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos oireet jatkuvat, ota
yhteys lääkäriin.
VAROITUS: Palovamman vaara. Akkuneste voi syttyä
altistuessaan kipinälle tai liekille.
VAROITUS: Älä koskaan yritä avata akkuyksikköä
mistään syystä. Jos akkuyksikön kotelo on murtunut tai
vahingoittunut, älä laita sitä laturiin. Älä riko, pudota
tai vahingoita akkuyksikköä. Älä käytä akkuyksikköä tai
laturia, johon on osunut terävä isku, joka on pudotettu tai
vahingoittunut millään tavalla (esim. lävistetty naulalla,
isketty vasaralla, astuttu päälle). Se voi aiheuttaa jopa
kuolettavan sähköiskun. Vahingoittuneet akkuyksiköt
tulee palauttaa huoltoon kierrätystä varten.
Suomi
VAROITUS: Tulipalovaara. Älä varastoi tai
kanna akkuja niin, että metalliesineet pääsevät
kosketuksiin akun napoihin. Laturia ei saa esimerkiksi
asettaa liinojen päälle, taskuihin, työkalukoteloihin,
tuotepakkauksiin, laatikkoihin, jne., joissa on irtonaisia
nauloja, ruuveja, avaimia, jne.
HUOMIO: Kun työkalua ei ole käytössä, laita se
sivulleen vakaalle alustalle, jossa se ei aiheuta
kompastumisen tai putoamisen vaaraa. Jotkut
työkalut, joissa on suuret akkuyksiköt, seisovat pystyssä
akkuyksikön varassa, mutta ne kaatuvat helpommin.
Kuljetus
VAROITUS: Tulipalovaara. Akkujen kuljetus voi
johtaa tulipaloon, jos akkunavat pääsevät vahingossa
kosketuksiin johtaviin materiaaleihin. Akkuja kuljettaessa
tulee varmistaa, että akkujen navat on suojattu ja
eristetty hyvin materiaaleista, jotka voivat päästä niihin
kosketuksiin ja aiheuttaa oikosulun.
DeWALT-akut täyttävät kaikkien soveltuvien teollisuudenalaa
koskevien ja lakisääteisten kuljetusmääräyksien vaatimukset,
niihin kuuluvat muun muassa YK:n vaarallisen tavaran
kuljetussuositukset, kansainvälisen ilmakuljetusliiton
(IATA) vaarallisen tavaran määräykset, vaarallisten aineiden
kansainvälisen merikuljetussäännöstön (IMDG) määräykset sekä
eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä
tiekuljetuksista (ADR). Litiumionikennot ja -akut on testattu YK:n
vaarallisen tavaran suosituksien osion 38,3 mukaisesti koskien
testausohjeita ja testikriteerejä.
Useimmissa tapauksissa DeWALT-akkujen kuljetukset eivät
kuulu luokan 9 vaarallisten materiaalien määräyksien piiriin.
Yleisesti ottaen luokan 9 määräykset soveltuvat vain toimituksiin,
jotka sisältävät energialuokaltaan yli 100 wattitunnin
(Wh) litiumioniakun. Wattitunnit on merkitty kaikkiin
litiumioniakkuihin. Määräyksien monimutkaisuuden vuoksi
DeWALT ei suosittele yksistään litiumioniakkujen kuljetusta
ilmateitse niiden wattitunneista riippumatta. Akkuja sisältävät
työkalupakkaukset (yhdistelmäpakkaukset) voidaan kuljettaa
ilmateitse määräyksien soveltamisalan ulkopuolella, jos akkuun
merkityt wattitunnit ovat korkeintaan 100 Wh.
Oli kyseessä odotettu tai täysin säännöstelty kuljetus, kuljettajien
vastuulla on ottaa selvää viimeisimmistä pakkausta, merkkiä/
merkintää sekä dokumentaatiota koskevista määräyksistä.
Tämän ohjekirjan osion tiedot on annettu hyvässä uskossa
ja niiden uskotaan olevan tarkkoja asiakirjan luontihetkellä.
Mitään takuita, välillisiä tai suoria, ei kuitenkaan anneta.
Ostajan vastuulla on taata, että toiminta on soveltuvien
määräyksien mukaista.
FLEXVOLTTM-akun kuljetus
DeWALT FLEXVOLTTM -akkuja on kahdenmallisia: Käyttö
ja kuljetus.
Käyttötila: Kun FLEXVOLTTM-akkua käytetään sellaisenaan tai
se on DeWALT 18 V -tuotteessa, se toimii 18 V akkuna. Kun
FLEXVOLTTM-akku on 54 V tai 108 V (kaksi 54 V akkua) tuotteessa,
se toimii 54 V akkuna.
167
Suomi
Kuljetustila: Kun kansi on
asennettu FLEXVOLTTM-akkuun,
se on kuljetustilassa. Säilytä kansi
kuljetusta varten.
Kuljetustilassa kennosarjat on katkaistu akussa sähköisesti, jolloin
ne vastaavat kolmea alhaisemman Wh-arvon omaava akkua
verrattuna yhteen suuremman Wh-arvon omaavaan akkuun.
Kun kolmen akun Wh-arvo on pienempi, tietyt suurempaa
Wh-arvoa koskevat akkujen kuljetusmääräykset voidaan välttää.
Kuljetuksen Wh-arvo voi esimerkiksi ilmoittaa 3 x 36 Wh, toisin
sanoen kolme 36 Wh:n paristoa. Käytön Wh-arvo voi ilmoittaa
108 Wh (koskee yhtä paristoa).
Esimerkki käyttöä ja kuljetusta koskevasta merkinnästä
Säilytyssuositukset
1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä ja kuivassa
paikassa poissa suorasta auringonpaisteesta sekä
liiallisesta kylmyydestä tai kuumuudesta. Akku toimii
mahdollisimman tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään
huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä.
2. Pitkän säilytyksen aikana täyteen ladattu akku on
suositeltavaa säilyttää viileässä ja kuivassa paikassa
irti laturista.
HUOMAA: Akkuja ei saa asettaa säilöön täysin tyhjinä. Akku on
ladattava ennen käyttöä.
Latauslaitteen ja akun tarrat
Näissä ohjeissa kuvattujen kuvakkeiden lisäksi laturissa ja akussa
voi olla seuraavat merkit:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Latausajan tiedot ovat Teknisissä tiedoissa.
Älä työnnä sähköä johtavia esineitä laitteen sisään.
168
T oimita akku kierrätykseen
ympäristöystävällisellä tavalla.
Lataa DeWALT-akut ainoastaan yhteensopivilla
DeWALT-latureilla.
Jos muita kuin yhteensopivia DeWALT-akkuja
ladataan DeWALT-laturilla, akut voivat räjähtää tai
aiheuttaa muita vaaratilanteita.
Älä hävitä akkuyksikköä polttamalla.
KÄYTTÖ (ilman kuljetussuojaa). Esimerkki: Wh-arvo
ilmoittaa 108 Wh (yksi 108 Wh:n paristo).
KULJETUS (sisäänrakennetulla kuljetussuojalla).
Esimerkki: Wh-arvo ilmoittaa 3 x 36 Wh (kolme 36
Wh:n paristoa).
Akun Tyyppi
DCG406 toimii 18 voltin akulla.
Näitä akkuja voidaan käyttää: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, DCB546,
DCB547. Katso lisätietoja kohdasta Tekniset tiedot.
Pakkauksen Sisältö
Pakkauksen sisältö:
1Kulmahiomakone
1Suojus
1 Tärinää estävä sivukahva
1Taustalaippa
1 Kierteinen lukitusmutteri
1Kuusiokulma-avain
1 Litiumioniakku (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 mallit)
2 Litiumioniakut (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 mallit)
3 Litiumioniakut (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 mallit)
1Käyttöohje
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai
tarvikkeissa kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä.
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Älä lataa vaurioitunutta akkua.
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Älä altista vedelle.
Käytä kuulosuojaimia.
Vaihdata vialliset akut heti.
Käytä suojalaseja.
Lataa vain lämpötilassa 4–40 ˚C.
Päivämääräkoodin Sijainti (Kuva D)
Käytettäväksi vain ulkona.
Päivämääräkoodi 15 on merkitty koteloon. Se sisältää
myös valmistusvuoden.
Suomi
Tärinää estävä sivukahva
Esimerkki:
2017 XX XX
Valmistusvuosi
Kuvaus (Kuva A)
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään
muutoksia. Tällöin voi aiheutua omaisuustai henkilövahinkoja.
1 Ohjainkytkin
2 Lukituksen vapautusvipu
3 Karan lukituspainike
4 Kara
5 Taustalaippa
6 Lukituslaippa
7 Suojus
8 Suojuksen vapautusvipu
9 Akku
10 Akun vapautuspainike
Käyttötarkoitus
Akkutoiminen kulmahiomakone on suunniteltu
ammattilaiskäyttöön leikkaamiseen, hiomiseen
ja teräsharjaukseen.
ÄLÄ käytä muita kuin sellaisia hiomalaikkoja, joiden keskiosassa
on painautuma.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on
syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Tämä akkutoiminen kulmahiomakone on
ammattimainen sähkötyökalu.
ÄLÄ anna lasten koskea tähän työkaluun. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien
lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset
kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa
oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää yksin tämän
tuotteen kanssa.
Ominaisuudet
Tärinää estävä sivukahva parantaa käyttömukavuutta
vaimentamalla työkalun aiheuttamaa tärinää.
Pehmeä käynnistys
Pehmeä käynnistys estää laitteen hallinnan menettämisen
käynnistettäessä. Tästä ominaisuudesta on hyötyä varsinkin
ahtaissa paikoissa.
No-Volt-toiminto
No-volt-toiminto estää hiomakoneen uudelleen käynnistymisen
ilman kytkintä, jos virransyötössä tapahtuu keskeytys.
Elektroninen kytkin
Elektroninen momentinrajoitin rajoittaa vääntömomenttia, jos
laikka jumiutuu. Lisäksi tämä estää vaihteistoa ja sähkömoottoria
jumiutumasta. Momentinrajoitin on säädetty tehtaalla, eikä
säätöä voi muuttaa.
KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista
tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi
aiheutua loukkaantuminen.
VAROITUS: Käytä ainoastaan DeWALT-akkupakkauksia
ja -latureita.
Akun Asentaminen ja Poistaminen
Työkalusta (Kuva B)
HUOMAA: Parhaiden tuloksien saavuttamiseksi on
varmistettava, että akku 9 on ladattu täyteen.
Akun Asentaminen Työkalun Kahvaan
1. Kohdista akku 9 kahvan sisällä oleviin kiskoihin (Kuva B).
2. Liu’uta se kahvaan, kunnes akku on hyvin paikoillaan
laitteessa ja varmista, ettei se irtoa.
Akun Poistaminen Työkalusta
1. Paina akun vapautuspainiketta 10 ja vedä akku ulos
työkalun kahvasta.
2. Laita akku laturiin, kuten käyttöohjeen laturiosassa kuvataan.
Kickback Brake™
Tasomittarilla Varustetut Akut (Kuva B)
Kun laite havaitsee puristumista, pysähtymisen tai kiinni
juuttumisen, elektroninen jarru aktivoituu maksimivoimalla
laikan pysäyttämiseksi nopeasti, hiomakoneen liikkeen
vähentämiseksi ja sen sammuttamiseksi. Kytkin on vapautettava
ja sitä on painettava työkalun käynnistämiseksi.
Joissakin DeWALT-akuissa on tasomittari, jossa on kolme
vihreää LED-merkkivaloa. Merkkivalot osoittavat akun jäljelle
jäävän virtatason.
Kytke tasomittari päälle painamalla ja pitämällä tasomittarin
painiketta alhaalla. Jokin kolme vihreän LED-merkkivalon
valoyhdistelmä syttyy osoittaen jäljelle jäävän virtatason. Kun
akkuvirran taso on käyttörajan alapuolella, tasomittari ei syty ja
akku on ladattava.
HUOMAA: Tasomittari osoittaa akkuvirran tason ainoastaan
viitteellisesti. Se ei osoita työkalun toiminnallisuutta ja
se voi vaihdella tuoteosien, lämpötilan ja loppukäyttäjän
käytön mukaan.
Power-OFF™-ylikuormitussuojaus
Moottorin tehonsyöttö laskee moottorin ylikuormittuessa. Kun
moottori on jatkuvasti ylikuormitettu, työkalu sammuu. Kytkin
on vapautettava ja sitä on painettava työkalun käynnistämiseksi.
Työkalu sammuu, jos kuormitus saavuttaa ylikuormitusarvon
(moottorin palopiste). Jos jatkuvan ylikuormituksen aiheuttama
sammutus tapahtuu, kohdista työkaluun vähemmän voimaa/
painoa, kunnes työkalu toimii ilman ylikuormitusta.
169
Suomi
Sivukahvan kiinnittäminen (Kuva C)
VAROITUS: Tarkista ennen laitteen käynnistämistä, että
kahva on kiristetty oikein.
Ruuvaa sivukahva 11 kireälle johonkin aukkoon vaihteiston
jommalla kummalla puolella. Sivukahvaa tulee aina käyttää
työkalun hallinnan säilyttämiseen.
Kytkentäpuoli on vinossa ja se menee seuraavan kohdistusreiän
yli, kun suojusta kierretään myötäpäivään (kara käyttäjään päin),
mutta se lukittuu itsestään vastapäivään kiertäessä.
Käyttäjän mukavuuden lisäämiseksi ketjukotelo kiertää 90°
leikkaustoimenpiteitä varten.
1. Poista neljä kiinnitysruuvia, jotka kiinnittävät ketjukotelon
moottorin ulkokuoreen.
2. Kierrä ketjukotelon pää haluamaasi asentoon irrottamatta
ketjukoteloa moottorin ulkokuoresta.
HUOMAA: Jos ketjukotelo irtoaa moottorin ulkokuoresta
yli 3,17 mm, työkalu tulee viedä huollettavaksi ja uudelleen
asennettavaksi DeWALT -huoltopalveluun. Mikäli työkalua ei
viedä huoltoon, moottori ja laakeri voivat vaurioitua.
3. Asenna ruuvit takaisin ketjukotelon kiinnittämiseksi
moottorin ulkokuoreen. Kiristä ruuvit momenttiin 12,5 in.lbs. Ruuvit voivat haljeta, jos niitä kiristetään liikaa.
Suojuksen asennus (Kuva D)
1. Paina suojuksen vapautusvipua 8 .
2. Pidä suojuksen vapautusvipua auki, kohdista suojuksen
kiinnityskorvakkeet 12 ketjukotelon 13 aukkoihin.
3. Pidä suojuksen vapautusvipua auki, paina suojusta
alas, kunnes kiinnityskorvakkeet kiinnittyvät ja kierrä
ne ketjukotelon navassa olevaan uraan. Vapauta
suojuksen vapautusvipu.
4. Kun kara on käyttäjään päin, kierrä suojusta myötäpäivään
haluttuun työstöasemaan. Paina ja pidä alhaalla suojuksen
vapautusvipua 8 suojuksen kiertämiseksi vastapäivään.
HUOMAA: Suojuksen runko tulee asettaa karan ja käyttäjän
väliin maksimaalisen käyttöturvallisuuden takaamiseksi.
Suojuksen vapautusvivun on napsahdettava yhteen
suojuksen varressa olevaan kohdistusaukkoon 14 . Tämä
varmistaa suojuksen hyvän kiinnittymisen.
5. Poista suojus noudattamalla näiden ohjeiden kohtia 1–3
päinvastaisessa järjestyksessä.
Suojukset
Laipat ja laikat
HUOMIO: Suojia tulee käyttää kaikkien hioma-,
katkaisu- ja smirgelilaikkojen, teräsharjojen ja
teräslaikkojen kanssa. Työkalua voidaan käyttää
ilman suojusta ainoastaan tavallisia hiomalaikkoja
käyttäessä. Katso laitteen mukana toimitetut suojukset
kuvasta A. Joissakin käyttötarkoituksissa oikea
suojus on hankittava paikalliselta jälleenmyyjältä tai
valtuutetusta huoltopalvelusta.
HUOMAA: Reunan hionta ja katkaisu voidaan suorittaa
tyypin 27 laikoilla, jotka on tarkoitettu ja määritetty kyseiseen
tarkoitukseen. 6,35 mm paksut laikat on tarkoitettu pinnan
hiomiseen, kun taas ohuempien tyypin 27 laikkojen kohdalla
laikkojen sopivuus pinnan hiomiseen on tarkistettava
valmistajan merkinnöistä, sillä ne voi olla tarkoitettu vain reunan
hiomiseen/katkaisuun. Tyypin 1 suojusta tulee käyttää laikoissa,
joita ei saa käyttää pinnan hiomiseen. Leikkaus voidaan suorittaa
myös tyypin 41 laikalla ja tyypin 1 suojuksella.
HUOMAA: Katso lisätietoa oikean suojuksen ja lisävarusteen
valitsemisesta lisävarustetaulukosta.
Navattomien laikkojen kiinnitys (Kuva E)
Ketjukotelon kiertäminen (Kuva A)
One-TouchTM-suojuksen asentaminen ja
säätäminen (Kuva D)
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja
irrota akku ennen säätämistä tai varusteiden
irrottamista tai asentamista. Tahaton käynnistyminen
aiheuttaa vahingon.
Suojuksen säätäminen
Suojusta voidaan säätää kytkemällä suojuksen vapautusvipu
8 johonkin suojuksen holkissa olevaan kohdistusreikään 14 hammastustoimintoa käyttäen.
170
VAROITUS: Jos laippaa/lukitusmutteria/laikkaa
ei asenneta oikein, seurauksena voi olla vakava
henkilövahinko (tai työkalun tai laikan vaurioituminen).
HUOMIO: Pakkaukseen kuuluvia laippoja tulee
käyttää alaspainetuissa keskiosassa tyypin 27 ja 42
hiomalaikkojen ja tyypin 41 katkaisulaikkojen kanssa.
Katso lisätietoa lisävarustetaulukosta.
VAROITUS: Suljettu kaksipuolinen katkaisulaikan suoja
vaaditaan katkaisulaikkoja käytettäessä.
VAROITUS: Jos laitteessa käytetään vaurioitunutta
laippaa tai suojaa tai asianmukaista laippaa ja
suojaa ei käytetä, henkilövahinkoja voi aiheutua
laikan rikkoutuessa tai siihen osuessa. Katso
lisätietoa lisävarustetaulukosta.
1. Aseta kulmahiomakone pöydälle suojus ylöspäin.
2. Asenna taustalaippa 5 karaan 4 korkean keskiosan
(ohjausyksikkö) ollessa laikkaan päin. Paina taustalaippa
paikoilleen.
3. Aseta laikka 19 taustalaippaa vasten keskittämällä laikka
taustalaipan korkeaan keskiosaan (ohjausyksikköön).
4. Kun karan lukituspainiketta painetaan ja kuusiokolot
osoittavat laikasta poispäin, kierrä lukituslaippa 6
karaan niin, että korvakkeiden molemmat syvennykset
kytkeytyvät karaan.
5. Paina karan lukituspainiketta ja kiristä lukituslaippa
6 käsin tai toimitetulla avaimella. (Käytä ainoastaan
lukituslaippaa, jos se on hyväkuntoinen.) Katso laipan
tiedot lisävarustetaulukosta.
6. Poista laikka toimimalla päinvastaisessa järjestyksessä.
Suomi
Pohjalevyjen asentaminen (Kuva F)
HUOMAA: Suojaa ei tarvitse käyttää hiomalaikoissa, joissa
on pohjalevyt (ns. kuitu-hartsilevyt). Koska suojaa ei vaadita
näissä lisävarusteissa, suoja ei välttämättä sovi paikoilleen, jos
sitä käytetään.
VAROITUS: Jos laippaa/kiinnitysmutteria/pyörää ei
asenneta paikoilleen oikeaoppisesti, seurauksena voi
olla vakava henkilövahinko (tai työkalun tai pyörän
vaurioituminen).
VAROITUS: Asianmukainen suoja tulee asentaa takaisin
hiomalaikkaan, leikkauslaikkaan, smirgelilaikkaan,
teräsharjaan tai teräslaikkaan, kun hiominen on
suoritettu loppuun.
1. Aseta tai kierrä kierteinen pohjalevy 16 hyvin
paikoilleen karaan.
2. Aseta hiomalaikka 17 pohjalevyyn 16 .
3. Paina karan lukitusta 3 , kierrä lukitusmutteri 18 karaan,
ohjaa korkea keskiosa lukitusmutteriin hiomalaikan ja
pohjalevyn keskelle.
4. Kiristä lukitusmutteri käsin. Paina karan lukituspainiketta
ja käännä smirgelilaikkaa, kunnes smirgelilaikka ja
lukitusmutteri ovat kireällä.
5. Poista laikka, tartu ja käännä pohjalevyä ja smirgelilaikkaa
painaen samalla karan lukituspainiketta.
Navallisten laikkojen asentaminen ja
poistaminen (Kuva A)
Navalliset laikat asennetaan suoraan kierteiseen karaan.
Lisävarusteen kierteiden tulee sopia karan kierteisiin.
1. Poista taustalaippa vetämällä se irti työkalusta.
2. Kierrä laikka karaan 4 käsin.
3. Paina karan lukituspainiketta 3 ja kiristä laikan
napa avaimella.
4. Poista laikka suorittamalla edellä mainitut toimenpiteet
päinvastaisessa järjestyksessä.
HUOMAUTUS: Jos laikkaa asenneta oikein ennen
työkalun käynnistämistä, työkalu tai laikka voi vaurioitua.
Teräsharjojen ja -laikkojen asentaminen
(Kuva A)
VAROITUS: Jos laippaa/kiinnitysmutteria/pyörää ei
asenneta paikoilleen oikeaoppisesti, seurauksena voi
olla vakava henkilövahinko (tai työkalun tai pyörän
vaurioituminen).
HUOMIO: Henkilövahinkovaaran vähentämiseksi
teräsharjoja ja -laikkoja käsitellessä tulee käyttää
suojakäsineitä. Niistä voi tulla teräviä.
HUOMIO: Työkalun vaurioitumisen välttämiseksi
laikka tai harja ei saa koskettaa suojaa asennuksen
jälkeen tai käytön aikana. Huomaamattomia
vaurioitua voi tulla lisävarusteeseen, jolloin lisävarusteen
laikasta tai kupista voi irrota teräspaloja.
Teräsharjat tai -laikat asennetaan suoraan kierteiseen karaan
ilman laippoja. Käytä vain teräsharjoja tai -laikkoja, jotka
toimitetaan kierteisellä navalla. Kyseiset lisävarusteet ovat
saatavissa lisämaksua vastaan paikalliselta jälleenmyyjältä tai
valtuutetusta huoltopalvelusta.
1. Aseta kulmahiomakone pöydälle suojus ylöspäin.
2. Kierrä laikka karaan käsin.
3. Paina karan lukituspainiketta 3 ja kiristä laikka säätämällä
teräslaikan tai -harjan napaa avaimella.
4. Poista laikka toimimalla päinvastaisessa järjestyksessä.
HUOMAUTUS: Työkalun vaurioitumisvaaran
välttämiseksi tulee laikan napa asentaa oikein ennen
työkalun käynnistämistä.
Ennen käyttämistä
• Asenna suojus ja hiomalaikka tai -paperi. Älä käytä erittäin
kuluneita laikkoja tai papereita.
• Varmista, että tausta- ja lukituslaippa on kiinnitetty oikein.
Noudata ohjeita lisävarustetaulukosta.
• Varmista, että laikka pyörii varusteeseen ja työkaluun
merkityn nuolen suuntaan.
• Älä käytä vaurioitunutta lisävarustetta. Ennen käyttämistä
tarkista, ettei tarvikkeessa, esimerkiksi sen hiomalaikoissa tai
taustalevyssä, ole halkeamia, repeämiä tai kulumia ja että
teräslankaharjassa ole irrallisia tai katkenneita harjaksia. Jos
sähkötyökalu putoaa, tarkista, onko siihen tullut vaurioita
ja vaihda vaurioitunut osa. Kun olet tarkistanut laitteen,
siirry kauas siitä ja pyydä muitakin siirtymään kauemmas.
Anna sähkötyökalun käydä suurimmalla nopeudella
kuormittamattomana minuutin ajan. Vaurioitunut varuste
tavallisesti särkyy tämän testausajan kuluessa.
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista
tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi
aiheutua loukkaantuminen.
VAROITUS:
• Varmista, että hiottava tai katkaistava kappale on
tiukasti kiinni.
• Kiinnitä ja tue työkappaletta. Käytä puristimia tai
ruuvipuristinta työkappaleen kiinnittämiseksi ja
tukemiseksi tukevaan alustaan. Työkappale on
tärkeää kiinnittää ja tukea hyvin työkappaleen
liikkumisen ja hallinnan menetyksen estämiseksi.
Jos työkappale liikkuu tai hallinta menetetään,
vaaratilanteita ja henkilövahinkoja voi aiheutua.
• Pidä aina työhanskoja, kun käytät tätä työkalua.
• Vaihdelaatikko kuumenee voimakkaasti
käytön aikana.
• Paina työkalua vain varovaisesti. Älä paina
laikkaa sivusuunnassa.
• Asenna aina suojus ja hiomalaikka tai -paperi. Älä
käytä erittäin kuluneita laikkoja tai papereita.
171
Suomi
•
•
•
•
•
Vältä ylikuormittamista. Kun sähkötyökalua on
kuormitettu huomattavasti, jatka sen käyttöä
ilman kuormaa useiden minuuttien ajan
lisävarusteen jäähdyttämiseksi.Älä kosketa
hioma- ja leikkuulaikkoihin ennen kuin ne ovat
jäähtyneet. Laikat voivat kuumentua huomattavasti
käytön aikana.
Älä koskaan työskentele hiomakupilla ilman
asianmukaista suojaa.
Älä käytä sähkötyökalua poisleikkaustelineen kanssa.
Älä koskaan käytä paperia yhdessä kiinnitettyjen
hankaustuotteiden kanssa.
Huomaa, että pyörä jatkaa pyörimistä myös virran
katkaisemisen jälkeen.
1. Anna työkalun pysähtyä kokonaan ennen kuin työkalu
koskettaa työpintaa.
2. Paina työpintaa mahdollisimman vähän, jotta työkalu toimii
korkealla nopeudella. Materiaalin poistoteho on suurin, kun
työkalu toimii korkealla nopeudella.
Kulma
3. Säilytä oikea kulma työkalun ja työpinnan välillä. Katso
taulukkoa erityisen toiminnon mukaan.
Toiminto
Hiominen
Hionta smirgelilaikalla
Hionta pohjalevyllä
Teräsharjaus
Käsien oikea asento (Kuva G)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitämällä kädet AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitelemällä työkalua AINA tiukassa otteessa.
Kädet ovat oikeassa asennossa, kun tartut sivukahvaan 11 yhdellä kädellä ja toisella kädellä työkalun runkoon kuvassa G
näkyvällä tavalla.
Vipukytkin (Kuva A)
HUOMIO: Pidä sivukahvasta ja työkalun rungosta tiukasti
kiinni työkalun hallinnan säilyttämiseksi käynnistyksen
ja käytön aikana ja kunnes laikka tai lisävaruste lakkaa
pyörimästä. Varmista, että laikka on pysähtynyt kokonaan
ennen työkalun asettamista alas.
HUOMAA: Älä kytke työkalua päälle tai pois päältä
kuormituksen alaisena vähentääksesi työkalun odottamatonta
liikettä. Anna hiomakoneen saavuttaa täysi nopeus ennen
kuin kosketat työpintaa. Nosta työkalu pinnasta ennen
työkalun sammuttamista. Anna työkalun pysähtyä ennen sen
asettamista alas.
1. Kytke työkalu päälle painamalla lukitusvipua 2 työkalun
takaosaan päin, paina sitten vipukytkintä 1 . Työkalu toimii
kytkintä painettaessa.
2. Sammuta työkalu vapauttamalla vipukytkin.
Karan lukko (Kuva A)
Karan lukko 3 estää karaa pyörimästä, kun laikkaa kiinnitetään
tai irrotetaan. Lukitse työkalu vasta kun työkalu on sammutettu
ja täysin pysähtynyt ja kun sen pistoke on irrotettu pistorasiasta.
HUOMAUTUS: Älä lukitse karaa, kun työkalua
käytetään. Muutoin työkalu voi vaurioitua. Jos työkalu
vaurioituu, siihen kiinnitetty varuste voi irrota ja
aiheuttaa vahingoittumisen.
Voit lukita karan painamalla karan lukituspainiketta ja
kääntämällä karaa, kunnes se lukittuu.
Pinnan hiominen ja teräsharjaus
HUOMIO: Käytä aina oikeaa suojaa näiden
käyttöohjeiden mukaisesti.
Työstökappaleen pinnan käsittely:
172
Kulma
20˚-30˚
5˚-10˚
5˚-15˚
5˚-10˚
4. Pidä laikan reuna kiinni työpinnassa.
-- Siirrä työkalua jatkuvasti eteen- ja taaksepäin hiomisen,
smirgelilaikalla hiomisen tai teräsharjauksen aikana, jotta
työpintaan ei tulisi epätasaisuuksia.
-- Siirrä työkalua jatkuvasti suorassa linjassa pohjalevyllä
hiomisen aikana, jotta työpintaan ei tulisi palamisen
tai kiertämisen.
HUOMAA: Jos työkalua pidetään työpinnalla liikuttamatta,
työstökappale vaurioituu.
5. Poista työkalu työpinnasta ennen työkalun sammuttamista.
Anna työkalun pysähtyä ennen sen asettamista alas.
HUOMIO: Ole erityisen varovainen reunaa työstäessä,
sillä hiomakoneessa voi esiintyä äkkinäisiä liikkeitä.
Varotoimenpiteet maalipintaa käsitellessä
1. Lyijypohjaisen maalin hiomista tai teräsharjaamista EI
SUOSITELLA saastuneen pölyn hallinnan vaikeuden vuoksi.
Lyijymyrkytyksen vaara on suurin lapsille ja raskaana
oleville naisille.
2. Koska on vaikea määrittää ilman kemiallista analyysia
sisältääkö maali lyijyä, suosittelemme seuraavia varotoimia
maalia hiottaessa:
Henkilökohtainen turvallisuus
1. Lasten tai raskaana olevien naisten ei tulisi tulla työalueelle,
jossa maalia hiotaan tai teräsharjataan, ennen kuin työ on
valmis ja puhdistaminen suoritettu.
2. Kaikkien työalueelle tulevien ihmisten tulee käyttää
hengityssuojainta. Suodatin tulee vaihtaa päivittäin tai aina,
kun käyttäjän on vaikea hengittää.
HUOMAA: Käytä ainoastaan hengityssuojia, jotka suojaavat
sinut lyijypohjaisen maalin työstämisestä aiheutuvalta
pölyltä ja höyryltä. Tavalliset hengityssuojat eivät anna
tätä suojaa. Hanki paikalliselta jälleenmyyjältä kunnollinen
N.I.O.S.H. -hyväksytty hengityssuojain.
3. Työalueella EI SAA SYÖDÄ, JUODA tai TUPAKOIDA, jotta
estetään saastuneiden maalipartikkeleiden joutuminen
Suomi
elimistöön. Työntekijöiden tulee peseytyä ja siistiytyä
ENNEN syömistä, juomista tai tupakointia. Ruokia, juomia tai
tupakointivälineitä ei tule jättää työalueelle, jossa pöly voi
päästä niihin.
Ympäristön turvallisuus
1. Maali tulee poistaa niin, että syntyvän pölyn määrä on
mahdollisimman pieni.
2. Alueet, joilla maalia poistetaan, tulee eristää muovikalvolla,
jonka paksuus on 0,01 mm.
3. Hionta tulisi tehdä niin, että maalipölyä päätyy
mahdollisimman vähän työalueen ulkopuolelle.
Puhdistus ja hävittäminen
1. Kaikki työalueen pinnat tulee imuroida ja puhdistaa
huolellisesti päivittäin hiontaprojektin ajan. Imurin
suodattimet tulee puhdistaa säännöllisesti.
2. Muovipressut tulee kerätä ja hävittää lastujen tai muun
jätteen kanssa. Ne tulee laittaa suljettuihin jäteasioihin ja
hävittää tavallisten jätteenhävityssäännösten mukaisesti.
Puhdistuksen aikana lasten ja raskaana olevien naisten tulee
pysyä poissa välittömän työalueen läheltä.
3. Kaikki lasten lelut, pestävän huonekalut ja tarvikkeet tulee
pestä perusteellisesti ennen niiden uudelleenkäyttöä.
Reunan hiominen ja leikkaaminen
VAROITUS: Älä käytä reunan hioma-/katkaisulaikkoja
pinnan hiomiseen, koska niitä ei ole tarkoitettu kestämään
pinnan hiomisen aikana tapahtuvia sivupaineita. Laikka
voi tällöin rikkoutua ja henkilövahinkoja tapahtua.
HUOMIO: Reunan hiomiseen ja leikkaamiseen käytetyt
laikat voivat rikkoutua tai iskeytyä takaisin, jos ne
taittuvat tai kääntyvät työkalua käytettäessä. Kaikissa
hiomis-/leikkaustoimissa suojan avoin puoli tulee asettaa
käyttäjästä poispäin.
HUOMAUTUS: Reunan hionta/leikkaus tyypin 27
laikalla tulee rajoittaa pinnalliseen leikkaukseen ja
pyältämiseen—syvyyden on oltava alle 13 mm laikan
ollessa uusi. Vähennä leikkauksen/pyältämisen syvyyttä
laikan säteen mukaan laikan kuluessa. Katso lisätietoa
lisävaruste taulukosta. Reunan hionta/leikkaus tyypin
41 laikalla edellyttää tyypin 1 suojan käyttöä.
taittuu ja se voi rikkoutua. Reunan hiomalaikkoja ei ole
tarkoitettu kestämään taittumisesta aiheutuvia sivupaineita.
5. Poista työkalu työpinnasta ennen työkalun sammuttamista.
Anna työkalun pysähtyä ennen sen asettamista alas.
Metallin leikkaaminen
Käytä aina suojatyyppiä 1 leikatessa hiomalaikoilla.
Syötä kohtuullisella nopeudella leikattavan materiaalin mukaan
leikkaamisen aikana. Älä kohdista painetta leikkuulaikkaan,
kallista tai heiluta konetta.
Älä laske leikkuulaikkojen käyttönopeutta sivuttaisella paineella.
Konetta on aina käytettävä pystyasennossa. Muutoin on
olemassa vaara, että se painetaan kontrolloimattomasti
pois leikkauslinjasta.
Profiileja ja nelikulmaista tankoa leikatessa on paras aloittaa
pienimmästä poikkileikkauspinnasta.
Karkea hiominen
Älä koskaan käytä leikkuulaikkaa hiomiseen.
Käytä aina suojustyyppiä 27.
Parhaat hiomistulokset saavutetaan asettamalla kone 30° - 40°
kulmaan. Siirrä konetta edestakaisin keskisuurella paineella.
Täten työstökappale ei kuumennu liikaa, se ei värjäänny eikä
siihen muodostu uria.
Kiven leikkaaminen
Konetta tulee käyttää vain kuivaleikkaamiseen.
Leikkaa kivimateriaalia käyttämällä timanttilaikkaa. Käytä konetta
ainoastaan ylimääräistä suojanaamaria käyttäen.
Työstöön liittyviä vinkkejä
Ole varovainen aukkoja leikatessa rakenteellisiin seiniin.
Maakohtaiset määräykset säätelevät rakenteellisten seinien
aukkoja. Kyseisiä määräyksiä on noudatettava aina. Ota yhteyttä
rakenteelliseen teknikkoon, arkkitehtiin tai rakennustyömään
valvojaan ennen työtoimenpiteiden aloittamista.
KUNNOSSAPITO
DeWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään
ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea
käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen
ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista
tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi
aiheutua loukkaantuminen.
Laturia tai akkua ei voida huoltaa.
1. Anna työkalun pysähtyä kokonaan ennen kuin työkalu
koskettaa työpintaa.
2. Paina työpintaa mahdollisimman vähän, jotta työkalu toimii
korkealla nopeudella. Hioma-/leikkausteho on suurin, kun
työkalu toimii korkealla nopeudella.
3. Asetu niin, että laikan avoin alapuoli osoittaa
itsestäsi poispäin.
4. Kun leikkaus on aloitettu ja työkappaleeseen tehdään ura,
älä muuta leikkauskulmaa. Jos kulmaa muutetaan, laikka
Voiteleminen
Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella.
173
Suomi
Uudelleenladattava akku
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla
ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden
ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin
metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden
kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää
näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä
ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä
mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen
osaa nesteeseen.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DeWALT-lisävarusteita ei
ole testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen
kanssa vain DeWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Maks.
Kierteisen
[mm] Vähimmäiskierto Kiertonopeus reiän pituus
–1
[min. ]
[m/s]
[mm]
b d
[mm]
D
d
D
D
115 6 22,23
11 500
80
–
b 125 6 22,23
11 500
80
–
115 –
–
11 500
80
–
125 –
–
11 500
80
–
75 30 M14
11 500
45
20,0
115 12 M14
11 500
80
20,0
125 12 M14
11 500
80
20,0
d
b
D
D
Ympäristön suojeleminen
Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on
tämä merkintä, ei saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana.
Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja, jotka
voidaan kerätä tai kierrättää uudelleen käyttöä varten. Kierrätä
sähkölaitteet ja akut paikallisten määräyksien mukaisesti.
Lisätietoa on saatavilla osoitteesta www.2helpU.com.
174
Tämä pitkään kestävä akku täytyy vaihtaa, kun ne eivät enää
tuota riittävää tehoa töissä, jotka voitiin aikaisemmin tehdä
helposti. Kun laitteen toiminta-aika on lopussa, se tulee hävittää
ympäristöystävällisellä tavalla:
• Anna akun tyhjentyä kokonaan ja irrota se sitten laitteesta.
• litiumioniakkujen ovat kierrätettäviä. Vie ne jälleenmyyjälle
tai paikalliseen kierrätyspisteeseen. Kerätyt akkuyksiköt
kierrätetään tai hävitetään oikein.
Suomi
Lisävaruste taulukosta
Suojan tyyppi
Varuste
Kuvaus
Asentaminen hiomakoneeseen
Hiomalaikka, jonka
keskiosassa on
painautuma
Tyypin 27 suojus
Tyypin 27 suojus
Liuskalaikka
Tukilaippa
Tyypin 27 alas painetttu keskilaikka
Vaijeripyörät
Lukituslaippa
Vaijeripyörät ja
kierteinen mutteri
Tyypin 27 suojus
Vaijeripyörä
Teräskuppi ja
kierteinen mutteri
Tyypin 27 suojus
Teräslankaharja
Taustalaippa/
hiomapaperiarkki
Tyypin 27 suojus
Kuminen taustalaippa
Hiomapaperilevy
Lukitusmutteri
175
Suomi
Lisävaruste taulukosta
Suojan tyyppi
Varuste
Kuvaus
Asentaminen hiomakoneeseen
Puumateriaalin
leikkuulaikka, sidottu
Tyypin 1 suojus
Tyypin 1 suojus
Metallin
leikkuulaikka, sidottu
Tukilaippa
Katkaisulaikka
Timanttikatkaisulaikka
Tyypin 1 suojus
TAI
Tyypin 27 suojus
176
Lukituslaippa
Svenska
SLADDLÖS LITEN VINKELSLIP
DCG406
Gratulerar!
Du har valt ett DeWALT-verktyg. År av erfarenhet, grundlig
produktutveckling och innovation gör DeWALT till en av
de pålitligaste partnerna för fackmannamässiga elverktygsanvändare.
Tekniska data
Spänning
Typ
Batterityp
Strömmatning
Tomgång/märkvarvtal
Skivdiameter
Skivtjocklek (max)
Spindeldiameter
Spindellängd
Vikt (utan batteripaket)*
* vikt inkluderar sidohandtag och skydd
VDC
W
min-1
mm
mm
mm
kg
DCG406
18
1
Li-jon
800
9000
125
6
M14
21,5
1,74
m/s2
m/s2
5,8
1,5
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN60745, och den kan användas
för att jämföra ett verktyg med ett annat. Den kan användas för
att få fram en preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån för vibration
gäller vid verktygets huvudsakliga användning. Om
verktyget emellertid används för andra tillämpningar,
med andra tillbehör, eller om det är dåligt underhållet
kan vibrationen avvika. Detta kan avsevärt öka
exponeringsnivån under hela dess arbetstid.
En uppskattning av exponeringsnivån för vibrationer bör
dessutom ta med i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att utföra sitt arbete.
Detta kan avsevärt minska exponeringsnivån under hela
dess arbetstid.
EC-Följsamhetsdeklaration
Maskindirektiv
Buller- och vibrationsvärden (triax vektorsumma) i enlighet med EN60745-2-3.
LPA(emissionsljudtrycksnivå)
dB(A)
84
LWA(ljudeffektnivå)
dB(A)
95
K (osäkerhet för angiven ljudnivå)
dB(A)
3
Tasohionta
Vibration, emissionsvärde a h,AG =
Osäkerhet K =
Kiekkohionta
Vibration, emissionsvärde a h,DS =
Osäkerhet K =
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder för att skydda
handhavaren mot verkningarna av vibration, såsom att:
underhålla verktyget och tillbehören, hålla händerna
varma, organisera arbetsgången.
Sladdlös liten vinkelslip
DCG406
DeWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna under
Tekniska data uppfyller:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-3:2011
+A2:2013 +A11:2014 +A12:2014 +A13:2015.
Dessa produkter uppfyller också direktiv 2014/30/EU och
2011/65/EU. För mer information, var god kontakta DeWALT på
följande adress, eller se handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning av den tekniska
filen och gör denna förklaring å DeWALTs vägnar.
Markus Rompel
Teknisk chef
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
08.05.2017
VARNING: För att minska risken för personskada,
läs instruktionshandboken.
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån för
varje signalord. Var god läs handboken och uppmärksamma
dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld situation som, om
den inte undviks, kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, skulle kunna resultera i dödsfall
eller allvarlig personskada.
SE UPP: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, kan resultera i mindre eller
medelmåttig personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som inte är relaterad till
personskada som, om den inte undviks, skulle kunna
resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
177
Vikt
Svenska
Batterier
Laddare/Laddningstid (minuter)
Kat. #
VDC
Ah
Vikt (kg)
DCB107
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
Anger risk för eldsvåda.
Säkerhetsvarningar, Allmänt Elverktyg
VARNING: Läs alla säkerhetsvarningar och alla
instruktioner. Underlåtenhet att följa varningarna och
instruktionerna kan resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/
eller allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH
INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Termen “elverktyg” i varningarna syftar på ditt starkströmsdrivna
(sladdanslutna) elverktyg eller batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) Säkerhet på Arbetsområdet
a ) Håll arbetsområdet rent och ordentligt upplyst.
Belamrade eller mörka områden inbjuder till olyckor.
b ) Använd inte elektriska verktyg i explosiva
atmosfärer, såsom i närvaron av lättantändliga
vätskor, gaser eller damm. Elektriska verktyg ge upphov
till gnistor som kan antända dammet eller ångorna.
c ) Håll barn och åskådare borta meda du arbetar
med ett elverktyg. Distraktioner kan göra att du
förlorar kontrollen.
2) Elektrisk Säkerhet
a ) Kontakterna till elverktyget måste matcha uttaget.
Modifiera aldrig kontakten på något sätt. Använd
inte några adapterpluggar med jordanslutna
(jordade) elektriska verktyg. Omodifierade kontakter
och matchande uttag minskar risken för elektrisk stöt.
b ) Undvik kroppskontakt med jordanslutna eller
jordade ytor såsom rör, värmeelement, spisar och
kylskåp. Det finns en ökad risk för elektrisk chock om din
kropp är jordansluten eller jordad.
c ) Utsätt inte elektriska verktyg för regn eller våta
förhållanden. Vatten som kommer in i ett elverktyg ökar
risken för elektrisk stöt.
d ) Missbruka inte sladden. Använd aldrig sladden
till att bära, dra eller koppla bort elverktyget från
strömmen. Håll sladden borta från värme, olja,
skarpa kanter eller rörliga delar. Skadade eller
tilltrasslade sladdar ökar risken för elektrisk stöt.
178
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
e ) När du arbetar med ett elverktyg utomhus,
använd en förlängningssladd som passar för
utomhusanvändning. Användning av en sladd som
passar för utomhusanvändning minskar risken för
elektrisk stöt.
f ) Om arbete med ett elverktyg i en fuktig lokal är
oundvikligt, använd ett uttag som är skyddat med
jordfelsbrytare (RCD). Användning av en RCD minskar
risken för elektrisk stöt.
3) Personlig Säkerhet
a ) Var vaksam, ha koll på vad du gör och använd sunt
förnuft när du arbetar med ett elverktyg. Använd
inte ett elverktyg när du är trött eller påverkad av
droger, alkohol eller medicinering. Ett ögonblicks
ouppmärksamhet när du arbetar med elektriska verktyg
kan resultera i allvarlig personskada.
b ) Använd personlig skyddsutrustning. Bär alltid
ögonskydd. Skyddsutrustning såsom dammfilterskydd,
halksäkra säkerhetsskor, skyddshjälm eller
hörselskydd som används för lämpliga förhållanden
minskar personskador.
c ) Förebygg oavsiktlig igångsättning. Se till att
strömbrytaren är i frånläge innan du ansluter till
strömkällan och/eller batteripaketet, plockar upp
eller bär verktyget. Att bära elektriska verktyg med ditt
finger på strömbrytaren eller att strömsätta elektriska
verktyg som har strömbrytaren på är att invitera olyckor.
d ) Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller skiftnyckel
innan du sätter på elverktyget. En skiftnyckel eller en
nyckel som sitter kvar på en roterande del av elverktyget
kan resultera i personskada.
e ) Böj dig inte för långt. Bibehåll alltid ordentligt
fotfäste och balans. Detta möjliggör bättre kontroll av
elverktyget i oväntade situationer.
f ) Klä dig ändamålsenligt. Bär inte lösa kläder eller
smycken. Håll hår, beklädnad och handskar borta
från delar i rörelse. Lösa kläder, smycken eller långt hår
kan fastna i delar i rörelse.
g ) Om det finns anordningar för anslutning av
apparater för dammutrensning och insamling, se
till att dessa är anslutna och används på ett korrekt
sätt. Användning av dammuppsamling kan minska
damm-relaterade faror.
Svenska
4) Användning och Skötsel av Elverktyg
a ) Tvinga inte elverktyget. Använd det korrekta
elverktyget för din tillämpning. Det korrekta
elverktyget gör arbetet bättre och säkrare vid den
hastighet för vilket det konstruerades.
b ) Använd inte elverktyget om strömbrytaren inte
sätter på och stänger av det. Ett elverktyg som inte
kan kontrolleras med strömbrytaren är farligt och
måste repareras.
c ) Ta ur kontakten från strömkällan och/eller
batteripaketet från elverktyget innan du gör några
justeringar, byter tillbehör eller lägger elverktygen
i förvaring. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder
minskar risken att oavsiktligt starta elverktyget.
d ) Förvara elektriska verktyg som inte används
utom räckhåll för barn, och låt inte personer som
är obekanta med elverktyget eller med dessa
instruktioner använda elverktyget. Elektriska verktyg
är farliga i händerna på outbildade användare.
e ) Underhåll elektriska verktyg. Kontrollera för
feljustering eller om rörliga delar har fastnat,
bristning hos delar och andra eventuella
förhållanden som kan komma att påverka
elverktygets funktion. Om det är skadat, se till att
elverktyget blir reparerat före användning. Många
olyckor orsakas av dåligt underhållna elektriska verktyg.
f ) Håll kapningsverktyg vassa och rena. Ordentligt
underhållna kapningsverktyg med vassa sågkanter är
mindre sannolika att fastna och är lättare att kontrollera.
g ) Använd elverktyget, tillbehören och
verktygssatserna, etc. i enlighet med dessa
instruktioner, och ta hänsyn till arbetsförhållandena
och det arbete som ska utföras. Användningen av
elverktyget för andra verksamheter än de som det är avsett
för skulle kunna resultera i en farlig situation.
5) Användning och Skötsel av
Batteridrivna Verktyg
a ) Ladda endast med den laddare som är specificerad
av tillverkaren. En laddare som passar till en typ av
batteripaket kan ge upphov till brandfara när den
används tillsammans med ett annat batteripaket.
b ) Använd elverktygen enbart med därtill avsedda
batteripaket. Användning av andra batteripaket kan ge
upphov till skaderisk och eldsvåda.
c ) När batteripaketet inte används, håll det borta från
andra metallföremål, såsom gem, mynt, nycklar,
spikar, skruvar eller andra små metallföremål som
kan skapa en förbindelse från ena polen till den
andra. Kortslutning av batteripolerna kan ge upphov till
brännskador eller eldsvåda.
d ) Under missbruksförhållanden kan vätska komma
ut från batteriet, undvik kontakt med denna. Om
kontakt oavsiktligt inträffar, spola med vatten.
Om vätska kommer i kontakt med ögonen, uppsök
medicinsk hjälp. Vätska som kommer ut från batteriet
kan ge upphov till irritation eller brännskador.
6) Service
a ) Se till att ditt elverktyg får service av en kvalificerad
reparatör, som endast använder identiska
ersättningsdelar. Detta säkerställer att elverktygets
säkerhet bibehålles.
TILLKOMMANDE SPECIFIKA
SÄKERHETSREGLER
Säkerhetsinstruktioner för all verksamhet
a ) Detta elverktyg är avsett att fungera som en slip,
sandslip, stålborste, polerare eller kapningsverktyg.
Läs alla säkerhetsvarningar, instruktioner,
illustrationer och specifikationer som levereras med
detta elverktyg. Underlåtenhet att läsa alla instruktioner
som listas här nedan kan resultera i elektrisk stöt, eldsvåda
och/eller allvarlig personskada.
b ) Vi rekommenderar inte att arbetsmoment såsom
polering utförs med detta elverktyg. Arbetsmoment
för vilka elverktyget inte är konstruerat kan eventuellt ge
upphov till fara och orsaka personskada.
c ) Använd inte tillbehör som inte är specifikt
konstruerade och rekommenderade av
verktygstillverkaren. Bara för att tillbehöret kan
monteras på ditt elverktyg, garanterar inte detta en
säker användning.
d ) Angiven hastighet för tillbehöret måste vara
åtminstone likamed den maximala hastighet som
elverktyget är märkt med. Tillbehör som går snabbare
än sin klassade hastighet kan brytas sönder och flyga isär.
e ) Ytterdiametern och tjockleken på ditt tillbehör
måste vara inom den kapacitetsklassificering som
gäller för ditt elverktyg. Felaktigt storleksanpassade
tillbehör kan inte tillräckligt skyddas eller kontrolleras.
f ) Gängade monteringen av tillbehören måste matcha
vinkelslipens spindelgänga. För tillbehör monterade
med flänsar måste spindelhålet på tillbehöret passa
fixeringsdiametern på flänsen. Tillbehör med som inte
matchar elverktygets monterade hårdvara kommer att
köra obalanserat, vibrera för mycket och kan orsaka att
man tappar kontrollen.
g ) Använd inte ett skadat tillbehör. Före varje
användning, inspektera tillbehör såsom sliptrissa
med avseende på flisor och sprickor, stödrondell
med avseende på sprickor, nötning eller för stort
slitage, stålborste med avseende på lösa eller
spruckna trådar. Om elverktyg eller tillbehör tappas,
inspektera för ev. skada eller installera ett oskadat
tillbehör. Efter inspektion och installation av ett
tillbehör, placera dig själv och åskådare bort från
tillbehörets rotationsplan, och kör elverktyget
med maximal tomgångshastighet under en minut.
Skadade tillbehör kommer normalt att falla sönder under
denna testkörning.
179
Svenska
h ) Bär individuell skyddande utrustning. Beroende på
tillämpning, använd ansiktsskydd, skyddsglasögon
eller säkerhetsglasögon. Efter vad som är lämpligt,
bär dammfilterskydd, hörselskydd, handskar
och verkstadsförkläde som klarar av att stoppa
små slipande delar eller bitar av arbetsstycket.
Ögonskyddet måste klara av att stoppa flygande skräp
som skapas av diverse arbetsmoment. Dammfilterskyddet
eller respiratorn måste kunna filtrera partiklar som skapas
i ditt arbete. Att utsättas för högt buller under lång tid kan
orsaka hörselförlust.
i ) Håll åskådare på säkert avstånd från
arbetsområdet. Alla som kommer in i arbetsområdet
måste ha individuell skyddande utrustning.
Småbitar av arbetsstycket eller av ett trasigt tillbehör
kan flyga iväg och orsaka personskada bortom
omedelbart arbetsområdet.
j ) Håll alltid elverktyget i de isolerade greppytorna vid
arbete där verktyget riskerar att komma i kontakt
med dolda elledningar eller med sin egen nätsladd.
Kontakt med en strömförande ledning kan göra att
exponerade metalldelar hos elverktyget blir strömförande
och kan ge användaren en elektrisk stöt.
k ) Lägg aldrig ifrån dig elverktyget förrän tillbehöret
har stannat helt och hållet. Det roterande tillbehöret
kan hugga tag i ytan och göra att du tappar din kontroll
över elverktyget.
l ) Kör inte elverktyget medan du bär det vid sidan.
Oavsiktlig kontakt med det roterande tillbehöret skulle
kunna ta tag i dina kläder, och dra tillbehöret mot
din kropp.
m ) Rengör regelbundet elverktygets lufthål. Motorns
fläkt kommer att dra in dammet i kåpan, och för
stor ansamling av metall i pulverform kan utgöra
elektriska risker.
n ) Använd inte elverktyget i närheten lättantändliga
ämnen. Gnistor skulle kunna antända dessa ämnen.
o ) Använd inte tillbehör som kräver flytande kylmedel.
Användning av vatten eller andra flytande kylmedel kan
leda till dödande elchock eller en stöt.
YTTERLIGARE SÄKERHETSINSTRUKTIONER
FÖR ALL VERKSAMHET
Orsaker till och användarens förebyggande
av rekyl
Rekyl är en plötslig reaktion på ett klämt eller fastkört roterande
hjul, en stödrondell, borste eller något annat tillbehör. Klämning
eller fastkörning orsakar snabb överstegring av det roterande
tillbehöret, som i sin tur tvingar det okontrollerade elverktyget i
motsatt riktning mot tillbehörets rotation på det ställe där det
har fastnat.
Om till exempel en sliptrissa fastnar eller kläms av arbetsstycket,
kan kanten på det hjul som går in i klämpunkten gräva sig in
i materialets yta och göra att hjulet klättrar upp eller hoppar
ut. Hjulet kan antingen hoppa mot eller bort från användaren,
180
beroende på hjulets rörelseriktning vid klämpunkten. Sliptrissor
kan dessutom brytas sönder under dessa förhållanden.
Rekyl är resultatet av felanvändning av verktyget och/eller
felaktiga arbetsprocedurer eller arbetsförhållanden, och kan
undvikas genom att vidta ordentliga försiktighetsåtgärder så som
beskrivs här nedan:
a ) Bibehåll ett fast grepp om elverktyget, och placera
din kropp och arm så att de motverkar rekylkrafter.
Använd alltid extrahandtag, om sådant medföljer,
för maximal kontroll över rekyl eller vridmomentreaktion under igångsättning. Användaren kan
kontrollera vridmoment-reaktion eller rekylkrafter, om
korrekta försiktighetsåtgärder vidtas.
b ) Placera aldrig din hand nära roterande tillbehör.
Tillbehöret kan rekylera över din hand.
c ) Placera inte din kropp inom det område dit
elverktyget kommer att förflytta sig om rekyl
inträffar. Rekylen kommer att kasta verktyget i motsatt
riktning mot hjulets rörelse vid klämpunkten.
d ) Använd speciell försiktighet när du bearbetar hörn,
vassa kanter, etc. Undvik att tillbehöret studsar
och kör fast. Hörn, vassa kanter eller studsande har en
tendens att hugga tag i det roterande tillbehöret, och
orsaka förlust av kontroll eller rekyl.
e ) Sätt inte på sågkedja för träskärningsklinga eller
tandad sågklinga. Sådana klingor ger ofta upphov till
rekyl och förlust av kontroll.
Säkerhetsvarningar specifika för slipning
och slipande avkapningsarbeten
a ) Använd enbart hjultyper som är rekommenderade
för ditt elverktyg och det specifika skydd som är
avsett för den valda trissan. Trissor som elverktyget
inte är konstruerat för kan inte skyddas tillräckligt bra, och
är osäkra.
b ) Slipytans centrum på den nedtryckta skivan måste
vara monterad nedanför skyddsklacken. Felaktigt
monterad skiva som skyddas av nivån av skyddsklacken
kan inte var tillräckligt skyddande.
c ) Skyddet måste fästas på ett säkert sätt på
elverktyget och placeras för maximal säkerhet, så
att så litet som möjligt av skivan är exponerad för
operatören. Skyddet hjälper till att skydda operatören
från trasiga skivfragment, oavsiktlig kontakt med skivan
och gnistor som kan antända kläder.
d ) Trissorna får bara användas för rekommenderade
tillämpningar. Exempel: Slipa inte med sidan på
en kaptrissa. Slipande kaptrissor är avsedda för perifer
slipning; sidokrafter som appliceras på dessa trissor kan
orsaka att de splittras.
e ) Använd alltid oskadade hjulflänsar som har korrekt
storlek och form för din valda trissa. Korrekta
hjulflänsar stödjer trissan, och minskar därmed
risken för att trissan bryts sönder. Flänsar för kaptrissor
kan vara annorlunda än flänsar för sliptrissor.
Svenska
f ) Använd inte nedslitna trissor från större elverktyg.
En trissa avsedd för större elverktyg är inte lämplig för
den högre hastigheten hos ett mindre verktyg, och kan
eventuellt spricka.
Tillkommande säkerhetsvarningar specifika
för slipande avkapningsarbeten
a ) Spärra inte kaptrissan eller applicera för mycket
tryck. Försök inte göra en för djup kapning.
Överansträngning av trissan ökar belastningen och risken
att trissan vrider sig eller fastnar i skåran, och risken för
rekyl eller att trissan går sönder.
b ) Placera inte din kropp mitt för och bakom den
roterande trissan. När trissan, vid arbetspunkten,
förflyttar sig bort från din kropp, kan en eventuell rekyl
kasta den roterande trissan och elverktyget rakt mot dig.
c ) När trissan fastnar eller när en kapning avbryts av
någon anledning, stäng av elverktyget och håll det
orörligt till dess att trissan stannar fullständigt.
Försök aldrig att ta bort kaptrissan från skåran
medan trissan är i rörelse, eftersom en rekyl då kan
inträffa. Undersök och vidta korrigerande åtgärder för att
eliminera orsaken till att trissan fastnar.
d ) Starta inte om kapningen i arbetsstycket. Låt skivan
nå full hastighet och återgå försiktigt till kapningen.
Skivan kan fastna, vandra upp eller få bakslag och
verktyget startas om i arbetsstycket.
e ) Stöd skivor eller varje överdimensionerat
arbetsstycke för att minimera risken att trissan
kläms fast och rekylerar. Stora arbetsstycken
tenderar att sjunka ihop under sin egen vikt. Stöd
måste placeras under arbetsstycket på båda sidor om
trissan, nära kapningslinjen och nära dess kant.
f ) Tillämpa extra försiktighet när du gör en
"djupkapning" in i befintliga väggar eller andra
blinda områden. Den utstickande trissan kan kapa rör
för gas eller vatten, elektriska ledningar eller föremål som
kan ge upphov till rekyl.
Säkerhetsvarningar specifika för
sandslipningsarbeten
a ) Använd inte alltför överdimensionerat papper för
sandslipskivan. Följ tillverkarens rekommendationer
vid val av sandslipningspapper. Större
sandslipningspapper som når utanför sandslipsrondellen
utgör en risk för rivsår, och kan orsaka fastkörning,
sönderslitning av skivan eller rekyl.
Säkerhetsvarningar specifika för
ståltrådsborstningsarbeten
a ) Var medveten om att trådstrån kastas från borsten
också under vanlig användning. Slit inte för hårt på
trådarna genom att applicera för stor belastning
på borsten. Trådstråna kan lätt tränga igenom lätt
beklädnad och/eller huden.
b ) Om användningen av ett skydd rekommenderas för
ståltrådsborstning, tillåt inte någon kontakt mellan
trådtrissan eller borsten och skyddet. Trådtrissans eller
borstens diameter kan expandera på grund av arbetet och
på grund av centrifugalkrafter.
Ytterligare säkerhetsregler för vinkelslipar
a ) Använd inte Typ 11 (slipskål) skivor på detta verktyg.
Användning av olämpliga tillbehör kan resultera i skador.
b ) Använd alltid sidohandtag. Dra åt handtaget
ordentligt. Sidohandtaget bör alltid användas för att
alltid kunna bibehålla kontrollen över verktyget.
Återstående risker
Trots tillämpning av de relevanta säkerhetsbestämmelserna och
användning av säkerhetsapparater kan vissa återstående risker
inte undvikas. De är: • Hörselnedsättning.
• Risk för personskada på grund av flygande partiklar.
• Risk för brännskador på grund av att tillbehör blir heta
under arbetet.
• Risk för personskada på grund av långvarig användning.
• Risk för damm från farliga ämnen.
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för endast en spänning.
Kontrollera alltid att batteripaketets spänning motsvarar
spänningen på klassificeringsplattan. Se också till att spänningen
hos din laddare motsvarar den hos din starkströmsförsörjning.
Din DeWALT-laddare är dubbel-isolerad i enlighet
med EN60335; därför behövs ingen jordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas ut
mot en speciellt preparerad sladd som finns att få genom
DeWALTs serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
En förlängningssladd bör inte användas, såvida den inte är
absolut nödvändig. Använd en godkänd förlängningssladd,
lämplig för din laddares strömmatning (se Tekniska data).
Minsta ledningsstorlek är 1 mm2; maximala längden är 30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut sladden helt
och hållet.
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
Laddare
DeWALT laddare kräver inga inställningar och är skapade för att
vara så enkla som möjligt att hantera.
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för alla
Batteriladdare
SPARA DESSA INSTRUKTIONER: Denna manual innehåller
viktiga säkerhets- och driftinstruktioner för kompatibla
batteriladdare (se tekniska data).
• Innan laddaren används läs igenom alla instruktioner och
varningar om laddaren, batteripaket och produkten för
användning av batteripaketet.
181
Svenska
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
182
VARNING: Risk för stötar. Låt ingen vätska komma in i
laddaren. Det kan resultera i elektriska stötar.
VARNING: Vi rekommenderar användning av en
jordfelsbrytare med en restström på 30mA eller mindre.
SE UPP: Risk för brännskador. För att minska risken
för skador ladda endast DeWALT laddningsbara
batterier. Olika typer av batterier kan brista och orsaka
personskador och skadegörelse.
SE UPP: Barn bör övervakas för att garantera att de inte
leker med apparaten.
OBSERVERA: Under vissa förhållanden när
laddaren är inkopplad i eluttaget kan de exponerade
laddningskontakterna inuti laddaren kortslutas av
främmande föremål. Främmande föremål som är ledande
såsom, men inte begränsat till, stålull, aluminiumfolie
eller ansamling av metarpartiklar bör hållas borta från
laddningshålrummet. Koppla alltid ifrån laddaren
från eluttaget när det inte finns något batteripaket i
hålrummet. Koppla ifrån laddaren vid rengöring.
Försk INTE att ladda batteripaketet med någon
annan laddare än den som tas upp i denna manual.
Laddaren och batteripaketet är speciellt konstruerade att
fungera tillsammans.
Dessa laddaren är inte avsedda att användas för annat
än laddning av DeWALT laddningsbara batterier. All
annan användning kan resultera i barndrisk, elektriska stötar
eller död med elektrisk ström.
Utsätt inte laddaren för regn eller snö.
Dra i själva kontakten och inte i sladden när laddaren
kopplas ur. Detta kommer att minska risken för skador på
den elektriska kontakten och sladden.
Se till att sladden placeras så att ingen går på den,
snubblar på den eller att det på annat sätt riskerar att
skadas eller påfrestas.
Använd inte förlängningssladd såvida inte det
är absolut nödvändigt. Användning av en olämplig
förlängningssladd kan resultera i risk för brand. elektriska
stötar eller död av elektrisk ström.
Placera inga föremål ovanpå laddaren eller placera
inte laddaren på ett mjukt underlag eftersom det kan
blockera ventilationsöppningarna vilket kan resultera i
intern överhettning. Placera laddaren undan från alla heta
källor. Laddaren ventileras genom öppningar i överkant och
underkant av höljet.
Använd inte laddaren med skadad sladd eller kontakt—
byt ut dem omedelbart.
Använd inte laddaren om den utsatts för skarpa
stötar, tappats eller skadats på annat sätt. Ta den till ett
auktoriserat servicecenter.
Demontera inte laddaren, ta den till ett auktoriserat
servicecenter när service eller reparation behövs. Felaktig
montering kan resultera i risker för elektriska stötar, dödsfall
via elektricitet eller brand.
•
•
•
•
Om strömsladden skadas måste den bytas omedelbart at
tillverkaren, dess serviceombud eller liknande kvalificerad
person för att förhindra alla faror.
Koppla ifrån laddaren från uttaget innan den regörs.
Detta kommer att minska risken för elektriska stötar.
Borttagning av batteripaketet kommer inte att minska risken.
Försök ALDRIG att ansluta två laddare tillsammans.
Laddaren är konstruerad för att arbeta med standard
230V hushållsström. Försök inte att använda någon
annan spänning. Detta gäller inte för billaddaren.
Laddning av ett batteri (Bild [Fig.] B)
1. Koppla in laddaren i lämpligt uttag innan batteripaketet
sätts i.
2. Sätt i batteripaketet 9 i laddaren, se till att batteripaketet är
helt isatt i laddaren. Den röda (laddar) lampan börjar blinka
upprepade gånger för att indikera att laddningsprocessen
har startat.
3. Det går att se när laddningen är klar genom att den
röda lampan lyser kontinuerligt. Batteripaketet är
fulladdat och kan nu användas eller lämnas i laddaren.
För att ta bort batteriet ur laddaren, tryck och håll nere
batterifrigöringsknappen 10 på batteripaketet.
NOTERA: För att garantera maximal prestanda och livslängd
för Litium-jon batteripaket bör batteripaketet laddas fullt innan
första användning.
Laddning
Se nedanstående tabell angående
batteripaketets laddningsstatus.
Laddningsindikatorer
laddar
fullständigt laddad
Varmt/kallt paket fördröjning*
*Den röda lampan fortsätter att blinka, men en
gul indikatorlampa kommer att lysa under denna
operation. När batteriet har nått lämplig temperatur
kommer den gula lampan att slockna och laddaren
återupptar laddningsproceduren.
Den/de kompatibla laddar(en/na) kommer inte att ladda
ett felaktigt batteripaket. Laddaren kommer att indikera ett
felaktigt batteri genom att vägra att tända eller genom att visa
blinkmönster för problempaket eller laddare.
NOTERA: Detta kan också betyda att det är problem med
en laddare.
Om laddaren indikerar ett problem, låt testa laddaren och
batteripaketet hos ett auktoriserat servicecenter.
Varm/kall fördröjning
När laddaren upptäcker ett batteri som är för hett eller för kallt,
kommer den automatiskt att starta en varm/kall fördröjning,
avbryta laddningen tills batteriet har nått en lämplig temperatur.
Laddaren växlar sedan automatiskt till paketladdningsläge.
Denna funktion garanterar maximal batterilivslängd.
Svenska
Ett kallt batteripaket kommer att laddas långsammare än ett
varmt batteripaket. Batteripaketet kommer att laddas med en
lägre hastighet genom hela laddningscykeln och kommer inte
att återgå till maximal laddningshastighet även om batteriet
blir varmt.
DCB118 laddaren är utrustad med en intern fläkt som är
designad att kyla batteripaketet. Fläkten slås på automatiskt
när batteripaketet behöver svalkas. Använd aldrig laddaren om
fläkten inte fungerar korrekt eller om ventilationsöppningarna är
blockerade. Låt inga främmande föremål komma in på insidan
av laddaren.
Elektroniskt skyddssystem
XR Li-jon verktyg är konstruerade med ett elektroniskt
skyddssystem som kommer att skydda batteriet mot
överladdning, överhettning eller kraftig urladdning.
Verktyget kommer automatiskt att stängas av om elektroniska
skyddssystemet aktiveras. Om detta sker placera litiumjon
batteriet i laddaren tills det är fulladdat.
•
•
•
•
•
•
Väggmontering
Dessa laddare är designade att väggmonteras eller stå upprätt
på ett bord eller arbetsyta. Vid väggmontering, placera laddaren
inom räckhåll för ett elektriskt uttag och borta från hörn och
andra hinder som kan påverka luftflödet. Använd baksidan
av laddaren som mall för placering av monteringsskruvarna
på väggen. Montera laddaren säkert med gipsskruvar (köps
separat) som är minst 25,4 mm långa med ett skruvhuvud med
en diameter på 7–9 mm, skruvade i trä till ett optimalt djup som
lämnar ungefär 5,5 mm av skruven synlig. Rikta in öppningarna
på baksidan av laddaren mot de exponerade skruvarna och för
in dem helt i öppningarna.
Rengöringsinstruktioner för laddaren
VARNING: Risk för stötar. Koppla ifrån laddaren
från strömuttaget innan rengöring. Smuts och fett
kan avlägsnas från utsidan av laddaren med en trasa
eller med en mjuk, icke-metallisk borste. Använd inte
vatten eller någon rengöringsvätska. Låt aldrig någon
vätska komma in i verktyget; sänk aldrig ner någon del av
verktyget i en vätska.
Batteripaket
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för alla
Batteripaket
Vid beställning av utbytes-batteripaket, se till att inkludera
katalognummer och spänning.
Batteripaketet är inte full-laddat när det kommer ur
kartongen. Innan du använder batteripaketet och laddaren,
läs säkerhetsinstruktionerna här nedan. Följ därefter de
laddningsprocedurer som översiktligt beskrivs.
LÄS ALLA INSTRUKTIONER
•
Ladda inte eller använd batteriet i explosiv atmosfär,
såsom i närheten av brännbara vätskor, gaser eller
damm. Isättning och borttagning av batteriet från laddaren
kan antända dammet eller ångorna.
•
Tvinga aldrig in batteripaketet in i laddaren. Modifiera
inte batteripaketet på något sätt så att det passar i en
icke-kompatibel laddare då batteripaketet kan brista
och orsaka allvarliga personskador.
Aldda endast batteripaketet i DeWALT laddare.
Skvätt INTE eller sänk ned i vatten eller annan vätska.
Förvara inte eller använd verktyget och batteripaketet
på platser där temperaturen kan nå upptill
eller överstiga 40 ˚C (såsom utomhusskjul eller
metallbyggnader under sommaren).
Bränn inte batteripaketet, även om det är svårt skadat
och helt utslitet. Batteripaketet kan explodera i elden.
Giftiga ångor och ämnen skapas när batteripaket med litiumjon bränns.
Om batteriets innehåll kommer i kontakt med huden,
tvätta omedelbart området med mild tvål och vatten.
Om batterivätskan kommer in i ögat, skölj med vatten över
det öppna ögat under 15 minuter eller tills irritationen upphör.
Om medicinsk omsorg behövs består batteri-elektrolyten av en
blandning av flytande organiska karbonater och litiumsalter.
Innehållet i öppnade battericeller kan ge upphov till
andningsirritation. Tillhandahåll frisk luft. Om symtom
kvarstår, sök medicinsk vård.
VARNING: Fara för brännskada. Batterivätskan kan vara
lättantändlig om den som utsätts för gnista eller eld.
VARNING: Försök aldrig att öppna batteripaketet av
någon anledning. Om batteripaketets hölja spricker eller
är skadat sätt inte in det i laddaren. Krossa inte, tappa
eller skada batteripaketet. Använd inte ett batteripaket
som fått en kraftig stöt, tappats, körts över eller skadats
på något annat sätt (t.ex. genomborrad av en spik, träffad
av en hammare, klivits på). Det kan resultera i elektriska
stötar eller dödsfall av elektisk ström. Skadade batteripaket
skall returneras till servicecenter för återvinning.
VARNING: Brandfara. Förvara eller bär inte
batteripaketen på så sätt att metallföremål kan
komma i kontakt med de oskyddade batteripolerna.
Exempelvis placera inte batteripaketet i förkläden, fickor,
verktygslådor, produktlådor, lådor etc. där det finns lösa
spikar, skruvar, nycklar etc.
SE UPP: När den inte används skall den läggas
på sidan på en stabil plats så att ingen riskerar
att någon snubblar på den. Vissa verktyg med stora
batteripaket kan stå upprätt på batteripaketet men lätt
kan vältas.
Transport
VARNING: Brandfara. Transport av batterier kan leda till
eldsvåda om batteripolerna oavsiktligt kommer i kontakt
med ledande material. Se vid transport av batterier till att
batteripolerna är skyddade och väl isolerade från material
som eventuellt kan komma i kontakt med dem och
orsaka kortslutning.
DeWALT batterierna uppfyller alla tillämpliga regler för transport
av farligt gods som stipuleras av industrin och rättsliga normer,
vilket omfattar FN:s rekommendationer för transport av farligt
183
Svenska
gods; International Air Transport Associations (IATA) regelverk
vid transport av farligt gods, de internationella föreskrifterna om
transport av farligt gods till sjöss (IMDG), samt den europeiska
överenskommelsen om internationell transport av farligt gods
på väg (ADR). Litiumjon -celler och -batterier har klassificerats
enligt testresultaten och de fastställda kriterierna i delavsnitt
38,3 i FN:s testhandbok för transport av farligt gods.
I de flesta fall kommer transport av ett DeWALT batteripaket att
undantas från att klassificeras som ett fullt reglerat klass 9 farligt
material. Generellt kommer endast transporter som innehåller
ett litium-jonbatteri med en nominell energimärkning större
än 100 Watt (Wh) krävas att de transporteras som fullt reglerat
klass 9. Alla litium-jonbatterier har wattimmarna markerat på
förpackningen. Vidare, på grund av bestämmelsens komplexitet
rekommenderar inte DeWALT flygtransport av endast litiumjonbatteripaket oavsett märkning av wattimmar. Leverans
av verktyg med batterier (kombisatser) kan accepteras för
flygtransporter om märkningen av wattimmarna inte är större
än 100 Wh.
Oberoende av om försändelsen klassificeras som undantagen
eller helt reglerad, är det avsändaren som har ansvaret för att
de aktuella bestämmelserna gällande förpackning, etikettering/
märkning och dokumentation uppfylls.
Informationen som ges i detta avsnitt av handboken är given
enligt bästa vetande och har ansetts vara korrekt vid tidpunkten
som dokumentet skrevs. Trots det ges ingen uttrycklig eller
underförstådd garanti. Det är på köparens eget ansvar att de
åtgärder som vidtas uppfyller gällande bestämmelser.
Transportera FLEXVOLTTM batteriet
DeWALT FLEXVOLTTM batteri har två lägen: Använd
och Transport.
Använd-läge: När FLEXVOLTTM batteriet är fristående eller är
i en DeWALT 18V produkt, fungerar det som ett 18V batteri.
När FLEXVOLTTM batteriet är i en 54 V eller en 108 V (två 54V
batterier) produkt, fungerar det som ett 54 V batteri.
Transport-läge: När locket är fäst
på FLEXVOLTTM batteriet är batteriet
i transport-läge. Behåll locket på
för varutransport.
I transport-läge är cellsträngarna elektriskt frånkopplade i
paketet vilket resulterar i tre batterier med lägre märkning
av watt-timmar (Wh) jämfört med ett batteri med en högre
märkning av watt-timmar. Denna ökade kvantitet med tre
batterier med den lägre märkningen av watt-timmar kan
undanta paketet från visa transportbestämmelser som införts för
batteriet med högre watt-timmar.
Exempel. transport Wh-klassificering kan indikera 3 x 36 Wh,
vilket betyder tre batterier på 36 Wh var. Användningen av
Wh-klassificeringen indikerar 108 Wh (underförstått ett batteri).
Exempel på etikettmärkning för användning och transport
Förvaringsrekommendationer
1. Den bästa förvaringsplatsen är en som är sval och torr,
långt bort från direkt solljus och för mycket värme eller
kyla. För optimal batterifunktionalitet och livslängd, förvara
batteripaket vid rumstemperatur när de inte används.
2. För långvarig förvaring rekommenderas att förvara ett
fulladdata batteripaket på en kall och torr plats utan laddare
för optimalt resultat.
NOTERA: Batteripaket bör inte förvaras helt urladdade.
Batteripaketet behöver laddas innan det används igen.
Etiketter på laddare och batteripaket
Förutom bilddiagrammen som används i denna manual
kan etiketterna på laddaren och batteripaketet visa följande
bilddiagram:
Läs instruktionshandbok före användning.
Se Tekniska data angående laddningstid.
Stick inte in ledande föremål.
Ladda inte skadade batteripaket.
Utsätt inte för vatten.
Se till att undermåliga sladdar omedelbart byts ut.
Ladda endast mellan 4 ˚C och 40 ˚C.
Endast för användning inomhus.
K assera batteripaketet med vederbörlig hänsyn
till miljön.
Ladda endast DeWALT batteripaket med avsedda
DeWALT laddare. Laddning av batteripaket med
andra än de avsedda DeWALT batterierna med en
DeWALT laddare kan göra att de brister eller så kan
det leda till farliga situationer.
Bränn inte batteripaketet.
ANVÄNDNING: Använd utan transportlock, indikerar
Wh-märkningen 108 Wh (ett batteri med 108 Wh).
TRANSPORT: Transport med inbyggt transportlock,
Wh-märkning indikerar 3 x 36 Wh (tre batterier på
36 Wh).
Batterityp
DCG406 arbetar med ett 18 volt batteripaket.
184
Svenska
Dessa batteripaket kan användas: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, DCB546,
DCB547. Se Tekniska Data för mer information.
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1Vinkelslip
1Skydd
1 Sidohandtag mot vibration
1Fästfläns
1 Gängad bygelmutter
1Insexnyckel
1 Li-jon batteripaket (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 modeller)
2 Li-jon batteripaket (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 modeller)
3 Li-jon batteripaket (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 modeller)
1Instruktionshandbok
• Kontrollera med avseende på skada på verktyget, på delar eller
tillbehör som kan tänkas ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna handbok
före användning.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
Bär öronskydd.
Bär ögonskydd.
Datumkodplacering (Bild D)
Datumkoden 15 , vilken också inkluderar tillverkningsår, finns
tryckt i kåpan.
Exempel:
2017 XX XX
Tillverkningsår
Beskrivning (Bild A)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget eller någon del av
det. Skada eller personskada skulle kunna uppstå.
1 Vippbrytare
2 Låsspak
3 Spindellåsknapp
4 Spindel
5 Fästfläns
6 Låsfläns
7 Skydd
8 Skyddslåsspak
9 Batteripaket
10 Batterilåsknapp
Avsedd användning
Din sladdlösa vinkelslip är konstruerad för yrkesmässig kapning,
vinkelslipning, slipning och stålborstning.
ANVÄND INTE andra slipskivor än centrumförsänkta skivor
och pappersskivor.
ANVÄND INTE under våta förhållanden eller i närheten av
lättantändliga vätskor eller gaser.
Din sladdlösa vinkelslip är ett professionellt elverktyg.
Låt INTE barn komma i kontakt med verktyget. Överinseende
krävs när oerfarna handhavare använder detta verktyg.
• Denna produkt är inte avsedd att användas av personer
(inklusive barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental
förmåga eller med begränsad erfarenhet eller kunskap
såvida inte de är under uppsikt av en person som är ansvarig
för deras säkerhet. Barn skall aldrig lämnas ensamma med
denna produkt.
Egenskaper
Kickback Brake™
Vid en klämning, överstegring eller kärvning avkänns kommer
den elektroniska bromsen att aktiveras med maximal kraft
för att snabbt stoppa skivan, minska rörelsen hos vinkelslipen
och stänga av den. Strömbrytaren behöver släppas och sedan
tryckas in för att starta om verktyget.
Power-OFF™ överbelastningsskydd
Strömförsörjningen till motorn kommer att reduceras om
motorn överbelastas. Vid kontinuerlig överbelastning av
motorn kommer verktyget att stängas av. Strömbrytaren
behöver släppas och sedan tryckas in för att starta om
verktyget. Verktyget kommer att stängas av varje gång som
strömbelastningen når överbelastningens strömvärde (motorns
utbränningspunkt). Om fortsatt överbelastningsavstängning
sker, använd mindre kraft/vikt på verktyget till det fungerar utan
att överbelastningsskyddet aktiveras.
Sidohandtag mot vibration
Det vibrationsdämpande sidohandtaget erbjuder extra komfort
genom att absorbera de vibrationer som orsakas av verktyget.
Mjukstartsfunktion
Mjukstartsfunktionen möjliggör en acceleration från låg
hastighet för att undvika ett ryck vid starten. Denna egenskap är
särskilt användbar vid arbete i trånga utrymmen.
Ingen volt
Ingen-voltfunktionen förhindrar vinkelslipen att starta om
utan att omkopplaren används och det blivit ett avbrott
i strömförsörjningen.
Elektronisk koppling
Den elektroniska momentbegränsande kopplingen reducerar
den maximala momentreaktionen till operatören om en skiva
skulle kärva. Denna funktion förhindrar också att växellådan
och den elektriska motorn fastnar. Den momentbegränsande
kopplingen är fabriksinställd och kan inte justeras.
185
Svenska
MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör. En
oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
VARNING: Använd enbart DeWALT batteripaket
och laddare.
Montering och borttagning av
batteriet från verktyget (Bild. B)
NOTERA: För bästa resultat se till att batteripaketet 9 är fulladdat.
Installation av batteriet
i verktygshandtaget.
1. Rikta in batteripaketet 9 mot listerna inuti verktyget
handtag (Bild. B).
2. Skjut in det i handtaget tills batteripaketet sitter fast i
verktyget och se till att det inte lossnar.
Borttagning av batteriet
från verktygshandtaget.
1. Tryck på batterilåsknappen 10 och dra med en fast rörelse
batteripaketet bort från verktygshandtaget.
2. Sätt i batteriet i laddaren såsom beskrivs i laddningsavsnittet
i denna manual.
Bränslemätare batteripaket (Bild. B)
Vissa DeWALT batteripaket inkluderar en bränslemätare vilket
består av tre gröna LED-lampor som indikerar laddningsnivån
som finns kvar i batteripaketet.
För att aktivera bränslemätaren, tryck in och håll kvar
bränslemätarknappen. En kombination av de tre LED-lamporna
kommer att lysa för att ange kvarvarande laddningsnivå.
När laddningen i batteriet är under den användbara
gränsen kommer inte bränslemätaren att lysa och batteriet
behöver laddas.
NOTERA: Bränslemätaren är endast en indikering på laddning
som finns kvar i batteripaketet. Den indikerar inte verktygets
funktionalitet och kan variera baserat på produktkomponenter,
temperatur och slutanvändarens användning.
Montering av sidohandtag (Bild C)
VARNING: Innan verktyget används, kontrollera att
handtaget är ordentligt åtdraget.
Skruva in sidohandtaget 11 hårt i ett av hålen på endera sidan
av växellådan. Sidohandtaget skall alltid användas för att alltid
kunna bibehålla kontrollen över verktyget.
Rotering av växellådshuset (Bild A)
För att förbättra användarkomforten kan växellådhuset roteras
90° för sågning.
1. Ta bort de fyra hörnskruvarna som fäster växellådhuset
till motorhöljet.
2. Utan att växellådhuset tas bort från motorhöljet vrids
växellådhuset till önskad position.
186
NOTERA: Om växellådshuset separeras mer än 3,17 mm, måste
verktyget lämnas på service och återmonteras av ett auktoriserat
DeWALT servicecenter. Om inte verktyget lämnas på service kan
det orsaka fel hos motor och lager.
3. Sätt tillbaka skruvarna för att fästa växellådshuset på
motorhöljet. Dra åt skruvarna till åtdragningsmoment 1,41
Nm. Överåtdragning kan göra att skruvarna förstörs.
Skydd
FÖRSIKTIGHET: Skydden måste användas med
alla slipskivor, kapskivor, sandpappersrondeller,
stålborstar och trådskivor. Verktyget kan endast
användas utan ett skydd vi slipning med konventionella
sandpappersrondeller. Se bild A för att se vilka skydd som
medföljer enheten. Vissa användningsområden kan kräva
att korrekt skydd köps från våra lokala återförsäljare eller
auktoriserade servicecenter.
NOTERA: Kantslipning och kapning kar utföras med Typ 27
skivor som skapats och specificerats för detta syfte, 6,35 mm
tjocka skivor är skapade för ytslipning medan tunnare Typ 27
skivor behöver kontrolleras på tillverkarens etikett om de kan
användas för ytslipning eller endast för kantslipning/kapning.
Ett Typ 1 skydd måste användas för alla skivor där ytslipning är
förbjudet. Kapning kan också utföras med en Typ 41 skiva och
ett Typ 1 skydd.
NOTERA: Se tillbehörstabellen för att välja rätt skydds-/
tillbehörskombination.
Montering och justering av One-TouchTM
skyddet (Bild D)
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör. En
oavsiktlig start kan orsaka skador.
Ställa in skyddet
För skyddsjustering aktiveras skyddets låsspak 8 i ett av hålen
14 på skyddshylsan med en tillbakadragningsfunktion.
Aktiveringssidan är sned och kommer att åka över till nästa
inriktningshål när skyddet vrids medurs (spindeln riktad mot
användaren) men låses i moturs riktning.
Montering av skyddet (Bild D)
1. Tryck på skyddets låsspak 8 .
2. Medan skyddets låsspak hålls öppen, rikta in klackarna 12 på skyddet mot öppningarna 13 på växellådan.
3. Håll skyddets låsspak öppen, skjut ned skyddet tills skyddets
klackar aktiveras och vrid dem in i spåren på växellådans
nav. Lossa skyddets låsspak.
4. Med spindeln riktad mot operatören vrids skyddet medurs
till önskad arbetsposition. Tryck på och håll kvar skyddets
låsspak 8 för att vrida skyddet moturs.
NOTERA: Skyddshöljet bör placeras mellan spindeln och
operatören för att ge maximalt skydd.
Skyddets låsspak bör snäppa in i ett av de inriktade
hålen 14 på skyddshylsan. Detta garanterar att skyddet
sitter säkert.
Svenska
5. För att ta bort skyddet, följ steg 1–3 i dessa instruktioner i
motsatt ordning.
Flänsar och skivor
Montering av skivor utan centrumnav
(Bild E)
VARNING: Om inte flänsarna/klämmuttern/skivan
placeras korrekt kan det resultera i allvarliga personskador
(eller skador på verktyget eller skivorna).
FÖRSIKTIGHET: Medföljande flänsar måste användas
med det nedsänkta centrumet på Typ 27 och Typ 42
slipskivor och Typ 41 kapskivor. Se Tillbehörstabellen för
ytterligare information.
VARNING: Ett stängt tvåsidigt kapskiveskydd krävs när
kapskivor används.
VARNING: Användning av skadade flänsar eller skivor
eller om inte korrekt fläns och skydd används kan det
resultera i allvarliga skador på grund av sönderbrutna
skivor eller kontakt med skivan. Se Tillbehörstabellen
för ytterligare information.
1. Placera verktyget på ett bord, med skyddet vänt uppåt.
2. Installera fästflänsen 5 på spindeln 4 med det upphöjda
centrumet (styrning) mot skivan. Tryck fästflänsen på plats.
3. Placera skivan 19 mot fästflänsen och centrera skivan mot
det upphöjda centrumet (styrning) på fästflänsen.
4. Medan spindellåsknappen trycks ned och med
sexkantsfördjupningen riktad bort från skivan, trä på
låsflänsen 6 på spindeln så att klackarna fästs i den två
öppningarna på spindeln.
5. Medan spindellåsknappen trycks ned dra åt låsflänsen
6 för hand eller använd skruvnyckeln som medföljer.
(Använd bara en låsfläns om den är i perfekt skick.) Se
Tillbehörstabellen för att se information om flänsen.
6. För att ta bort skyddet följ ovanstående procedur i
motsatt ordning.
Montering av flexibel slipskiva (Bild F)
NOTERA: Användning av ett skydd tillsammans med slipskivor
som använder flexibla slipskivor, kallas ofta fiberhartsskivor,
behövs inte. Eftersom inte något skydd behövs för dessa
tillbehör kanske inte skyddet passar korrekt.
VARNING: Om inte flänsen/klämmuttern/skivan placeras
korrekt kan det resultera i allvarlig personskada (eller
skada på verktyget eller skivan).
VARNING: Korrekt skydd måste återinstalleras för
vinkelslipskiva, kapskiva, flexibel slipskiva, stålborste eller
stålborstskiva efter att sandslipningen är klar.
1. Placera eller gänga på lämplig flexibel slipskiva 16 på spindeln.
2. Placera slipskivan 17 på flexibla slipskivan 16 .
3. Medan spindellåset trycks ned 3 , gänga på
klämmuttern 18 på spindeln, styr in navet på klämmuttern
på centrum av slipskivan och flexibla slipskivan.
4. Dra åt bygelmuttern för hand. Tryck sedan på
spindellåsknappen medan slipskivan vrids tills slipskivan och
bygelmuttern är tätt intill varandra.
5. För att ta bort skivan, greppa tag och vrid flexibla hållaren
och slipskivan medan spindellåsknappen trycks in.
Isättning och borttagning av navförsedda
skivor (Bild A)
Navförsedda skivor installerad direkt på gängade spindeln.
Gängan på tillbehöret måste matcha gängan på spindeln.
1. Ta bort bakre flänsen genom att dra bort den från verktyget.
2. Gänga på skivan på spindeln 4 för hand.
3. Tryck på spindellåsknappen 3 och använd en nyckel för att
dra åt navet på skivan.
4. Utför ovanstående procedur för att ta bort skivan.
OBSERVERA: Om inte skivan sitter korrekt på innan
verktyget slås på kan det resultera i skador på verktyget
eller på skivan.
Montering av trådkoppborstar och
trådskivor (Bild A)
VARNING: Om inte flänsen/klämmuttern/skivan placeras
korrekt kan det resultera i allvarlig personskada (eller
skada på verktyget eller skivan).
SE UPP: För att minska risken för personskador,
använd arbetshandskar när trådborstar och skivor
hanteras. De kan vara vassa.
SE UPP: För att reducera risken för skador på
verktyget får skivor och borstar inte vidröra skyddet
under monteringen eller när de används. Oupptäckta
skador kan uppstå på tillbehören och göra att trådarna
fragmenteras från tillbehörsskivor eller kopp.
Trådskålborstar eller trådskivor installeras direkt på den gängade
spindeln utan några flänsar. Använd endast trådborstar eller
skivor som medföljer med ett gängat nav. Dessa tillbehör
finns tillgängliga att köpa hos din lokala återförsäljare eller
auktoriserat servicecenter.
1. Placera verktyget på ett bord, med skyddet vänt uppåt.
2. Gänga på skivan på spindeln för hand.
3. Tryck på spindellåsknappen 3 och använd en skruvnyckel
på navet på trådskivan eller borsten för att dra åt skivan.
4. För att ta bort skyddet följ ovanstående procedur i
motsatt ordning.
NOTERA: För att minska risken för skador på verktyget,
sätt fast skivnavet ordentligt innan verktyget slås på.
Före användning
• Sätt på skyddet och lämplig skiva eller trissa. Använd inte
alltför slitna skivor eller trissor.
• Se till att fäst- och låsflänsen är monterade korrekt. Följ
instruktionerna som ges i tillbehörstabellen.
• Se till att skivan eller trissan roterar i pilarnas riktning på
tillbehöret och på verktyget.
• Använd inte ett skadat tillbehör. Före varje användning,
inspektera tillbehör såsom sliptrissor med avseende på flisor
187
Svenska
och sprickor, stödrondell med avseende på sprickor, nötning
eller för stort slitage, stålborste med avseende på lösa
eller spruckna trådar. Om elverktyg eller tillbehör tappas,
inspektera för ev. Skada eller installera ett oskadat tillbehör.
Efter inspektion och installation av ett tillbehör, placera dig
själv och åskådare bort från tillbehörets rotationsplan, och
kör elverktyget med maximal tomgångshastighet under en
minut. Skadade tillbehör kommer normalt att falla sönder
under denna testkörning.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Iaktta alltid säkerhetsinstruktionerna och
tillämpbara bestämmelser.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör. En
oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
VARNING:
• Se till att allt material som ska slipas eller kapas sitter
stadigt på plats.
• Säkra och stöd arbetsstycket. Använd klämmor
eller ett skruvstäd för att stödja arbetsstycket vid
ett stabilt underlag. Det är viktigt att fästa och
stödja arbetsstycket för att förhindra rörelser hos
arbetsstycket och att kontrollen förloras. Rörelser hos
arbetsstycket eller förlust av kontrollen kan skapa faror
och orsaka personskador.
• Använd alltid vanliga arbetshandskar när
verktyget används.
• Motorn blir mycket het under användning.
• Applicera bara ett försiktigt tryck på verktyget. Utsätt
inte skivan för sidotryck.
• Installera alltid skyddet och lämplig skiva eller trissa.
Använd inte alltför slitna skivor eller trissor.
• Undvik att överlasta. Fortsätt att köra elverktyget utan
belastning under flera minuter efter att elverktyget
utsatts för kraftig belastning för att kyla tillbehöret.
Vidrör inte slip- och kapskivor innan de har svalnat.
Skivan kan bli mycket het under arbetet.
• Arbeta aldrig med slipkoppen utan lämpligt skydd
på plats.
• Använd inte elverktyget med en kapställning.
• Använd aldrig material som är oförenligt
med slipprodukter.
• Var medveten om att hjulet fortsätter att rotera efter
att verktygen är avstängda.
Korrekt Handplacering (Bild G)
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
använd ALLTID korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
håll ALLTID verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
188
Korrekt handplacering innebär en hand på sidohandtaget 11 och den andra handen på själva verktyget, så som visas i Figur G.
Vippbrytare (Fig. A)
SE UPP: Håll ett fast tag i sidohandtaget och i höljet för
att behålla kontrollen av verktyget vid start och under
användning och tills skivan eller tillbehöret slutar att
rotera. Se till att skivan har stannat helt och hållet innan
verktyget läggs ned.
NOTERA: För att minska oförutsedda verktygsrörelser slå inte på
eller stäng av verktyget när det är belastat. Låt vinkelslipen nå
full hastighet innan arbetsytan vidrörs. Lyft bort verktyget från
arbetsytan innan verktyget stängs av. Låt verktyget sluta rotera
innan det läggs ned.
1. För att slå på verktyget skjut låsspaken 2 mot baksidan av
verktyget och tryck sedan ned vippbrytaren 1 . Verktyget
kommer att köra så länge som brytaren är nedtryckt.
2. Stäng av verktyget genom att släppa vippbrytaren.
Vridaxellås (Fig. A)
Vridaxellåset 3 finns för att förhindra att drivaxeln roterar
under installation eller borttagande av trissor. Använd bara
vridaxellåset när verktyget är avstängt, bortkopplat från
strömförsörjningen, och har stannat helt och hållet.
OBSERVERA: För att minska skaderisken på verktyget,
koppla inte in drivaxelns lås medan verktyget arbetar.
Skada på verktyget kommer att uppstå, och påmonterat
tillbehör kan snurra loss och möjligen resultera
i personskada.
För att koppla in låset, tryck ner knappen för drivaxellåset och
vrid drivaxeln tills du inte kan vrida drivaxeln längre.
Ytslipning, slipning och trådborstning
SE UPP: Använd alltid korrekt skydd enligt
instruktionerna i denna manual.
För att arbeta på ett arbetsstyckets yta:
1. Låt verktyget nå full hastighet innan verktyget kommer i
kontakt med arbetsytan.
2. Använd minimalt med tryck på arbetsytan, låt verktyget
arbeta med hög hastighet. Borttagning v material går
snabbast när verktyget arbetar med hög hastighet.
Vinkel3. Håll en lämplig vinkel mellan verktyget och arbetsytan. Se
tabellen för särskild funktion.
Funktion
slipning
Slipning med sandpappersrondell
Slipning med flexibel slipskiva
Stålborstning
Vinkel20˚-30˚
5˚-10˚
5˚-15˚
5˚-10˚
Svenska
4. Håll kontakt mellan kanten på skivan och arbetsytan
med skivan.
-- Vid vinkelslipning, slipning med sandpappersrondell
eller stålborstning, förflytta verktyget kontinuerligt
framåt och bakåt för att undvika att spår skapas
på arbetsytan.
-- Vid slipning med sandpappersrondell, flytta verktyget
konstant i en rak linje för att förhindra bränning och
virvlar på arbetsytan.
NOTERA: Om verktyget tillåts vila mot arbetsytan utan att det
flyttas kommer arbetsstycket att skadas.
5. Ta bort verktyget från arbetsytan innan verktyget stängs av.
Låt verktyget sluta rotera innan det läggs ned.
SE UPP: Var extra uppmärksam vid arbete över en kant då
plötsliga tvära rörelser av vinkelslipen kan ske.
Försiktighetsåtgärder vid arbete med
målade arbetsstycken
1. Stålborstning av blybaserad färg REKOMMENDERAS
INTE på grund av svårigheterna att kontrollera det
förorenade dammet. Blyförgiftning är farligast för barn och
gravida kvinnor.
2. Eftersom det är svårt att identifiera om färg innehåller eller
inte innehåller bly utan en kemisk analys rekommenderar
vi att följande försiktighetsåtgärder vidtas vid slipning av
all färg:
Personlig säkerhet
1. Inga barn eller gravida kvinnor får komma in i arbetsområdet
där färg slipas eller stålborstas innan en fullständig
rengöring gjorts.
2. En andningsmask eller gasmask bör bäras av alla personer
som kommer in i arbetsområdet. Filtret bör bytas dagligen
eller när användaren har svårigheter att andas.
NOTERA: Endast de dammasker som är lämplig för
arbete med blyfärgdamm och rök bör användas. Vanlig
målarmasker ger inte detta skydd. Besök din lokala
järnhandel för korrekt N.I.O.S.H. godkända mask.
3. ÄT INTE, DRICK ELLER RÖK inom arbetsområdet för att
förhindra intag av förorenade färgpartiklar. Arbetare bör
tvätta och städa INNAN de äter, dricker eller röker. Livsmedel
, dryck eller röktillbehör bör inte lämnas kvar i arbetsområdet
eftersom damm kan fastna på dem.
Miljösäkerhet
1. Färg bör tas bort på ett sådant sätt att mängden damm som
genereras minimeras.
2. Områden där färgborttagning sker bör förseglas med
plastskynken som är 4 milimeter tjocka.
3. Slipning bör utföras på ett sådant sätt att spår av färgdamm
reduceras utanför arbetsområdet.
Rengöring av avyttring
1. Alla ytor inom arbetsområdet bör dammsugas och noga
rengöras dagligen så länge som slipningsprojektet pågår.
Dammsugarfilterpåsar bör bytas regelbundet.
2. Skyddsplast bör samlas ihop och kastas tillsammans
med övriga dammspån och annat löst skräp. De bör
placeras i en förseglad avfallsbehållare och via den
vanliga sophanteringen.
Under rengöringen skall barn och gravida kvinnor hålla sig
undan från det direkta arbetsområdet.
3. Alla leksaker, tvättbara möbler och redskap som används av
barn tvättas noga innan de används igen.
Kantslipning och kapning
VARNING: Använd inte kantslipnings/kapskivor för
ytslipning eftersom dessa skivor inte är designade för
sidotryck som uppstår vid ytslipning. Sönderbrutna skivor
och allvarliga skadar kan uppstå.
SE UPP: Skivor som används för kapning och kantslipning
kan brytas sönder eller rekylera om de böjs eller vrids när
verktyget används. Vid allt arbete med kantslipning/
kapning måste den öppna sidan av skyddet placeras bort
från operatören.
OBSERVERA: Kantslipning/kapning med en Typ 27
skiva måste begränsas till grund skärning/inskärning
- mindre än 13 mm djupt när skivan är ny. Minska
djupet på kapningen/inskärningen lika mycket som
skivans radie minskar allt eftersom den slits ned. Se
Tillbehörstabellen för ytterligare information.
Kantslipning/kapning med en Typ 41 skiva kräver att ett
Typ 1 skydd används.
1. Låt verktyget nå full hastighet innan verktyget kommer i
kontakt med arbetsytan.
2. Använd minimalt med tryck på arbetsytan, låt verktyget
arbeta med hög hastighet. Slipnings-/kaphastigheten är
störst när verktyget arbetar med högt varvtal.
3. Positionera dig själv så att skivans öppna undersidan är
riktad bort från dig.
4. När kapningen börjar och en skåra skapats i arbetsstycket
ändra inte vinkeln på kapningen. Ändring av vinkeln
kommer att göra att skivan böjs och kan gå sönder.
Kantslipningsskivor är inte designade för att stå emot
sidotryck som orsakas av böjningar.
5. Ta bort verktyget från arbetsytan innan verktyget stängs av.
Låt verktyget sluta rotera innan det läggs ned.
Sågning i metall
För kapning med limmade slipskivor, använd alltid skydd
typ 1.
Vid kapning, arbeta med måttlig matning som är lämplig för
materialet som kapas. Minska inte hastigheten på kapskivan
genom att luta eller pendla maskinen.
Minska itne hastigheten hos skivor som körs genom att
använda sidotryck.
Maskinen måste alltid arbeta i en sliprörelse uppåt. I annat fall
finns risken att den skjuts okontrollerat ut från kapstället.
189
Svenska
Vid kapning av profiler och fyrkantstänger är det bäst att börja
vid det smalaste tvärsnittet.
Grovslipning
Använd aldrig en kapskiva för grovslipning.
Använd alltid skydd typ 27.
Bästa grovbearbetningsresultatet uppnås vid inställning av
maskinen i en vinkel 30° till 40°. Flytta maskinen fram och
tillbaka med ett måttligt tryck. På detta sätt kommer inte
arbetsstycket att bli för hett, missfärgas eller spår skapas.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör än de som erbjuds
av DeWALT inte har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör med detta verktyg vara
riskabelt. För att minska risken för personskada bör endast
tillbehör som rekommenderas av DeWALT användas med
denna produkt.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information angående
lämpliga tillbehör.
Max.
Kapning av sten
[mm]
Maskinen skall endast användas för torrkapning.
För kapning av sten, det är bäst att använda diamantkapskivor
och endast arbeta med maskinen med dammskyddsmask.
Arbetsråd
Var försiktig när skåror kapas i väggar i
byggnadskonstruktioner.
För öppningar i väggar i byggnadskonstruktioner gäller
landsspecifika bestämmelser. Dessa bestämmelser måste
tas i beaktande under alla förhållanden. Innan arbetet
påbörjas rådfråga ansvarig byggnadsingenjör, arkitekt
eller byggnadsledare.
D
b
D
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen ytterligare smörjning.
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm från huvudkåpan
med torr luft varje gång du ser smuts samlas i och
runt lufthålen. Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel eller andra
skarpa kemikalier för att rengöra de icke-metalliska
delarna på verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga de
material som används i dessa delar. Använd en trasa som
bara är fuktad med vatten och mild tvål. Låt aldrig någon
vätska komma in i verktyget; sänk aldrig ner någon del av
verktyget i en vätska.
190
115 6 22,23 11 500
80
–
125 6 22,23 11 500
80
–
115 –
–
11 500
80
–
125 –
–
11 500
80
–
75 30 M14
11 500
45
20,0
115 12 M14
11 500
80
20,0
125 12 M14
11 500
80
20,0
d
d
UNDERHÅLL
Ditt elverktyg från DeWALT har konstruerats för att arbeta
över en lång tidsperiod med minimalt underhåll. Kontinuerlig
tillfredsställande drift beror på ordentlig verktygsvård och
regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör. En
oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
Laddaren och batteripaketet är inte servicebara.
[mm]
b
[min.–1]
Gängad
hållängd
[m/s]
D
d
Min.
Yttre
[mm] Rotation hastighet
b
D
D
Att skydda miljön
Separat insamling. Produkter och batterier som
är märkta med denna symbol får inte kastas i den
vanliga hushållssoporna.
Produkter och batterier innehåller material som
kan återvinnas och återanvändas vilket minskar behovet av
råmaterial. Återvinn elektriska produkter och batterier enligt
lokala bestämmelser. Ytterligare information finns tillgängligt på
www.2helpU.com.
Laddningsbart Batteripaket
Detta batteripaket med lång livslängd måste bytas ut när det
inte längre kan producera tillräckligt med energi för jobb som
enkelt utfördes tidigare. Det bör omhändertas med lämpliga
miljöhänsyn vid slutet av dess fungerande livslängd:
• Ladda ur batteripaketet fullständigt och ta sedan ut det
ur produkten.
• Litiumjonbatteripaket celler är återvinningsbara. Lämna
dem hos din återförsäljare eller på en återvinningsstation.
De insamlade batteripaketen kommer att återvinnas eller
avyttras korrekt.
Svenska
Tillbehörstabellen
Typ av skydd
Tillbehör
Beskrivning
Hur slipen sätts på
Slipskiva med
försänkt nav
Skydd av typ 27
Skydd av typ 27
Rondelltrissa
Trådtrissor
Stödfläns
Trissa av typ 27 med
försänkt nav
Låsfläns
Trådtrissor med
gängad mutter
Skydd av typ 27
Trådtrissa
Trådkopp med
gängad mutter
Skydd av typ 27
Stålborste
Stödrondell/
sandpapper
Skydd av typ 27
Stödrondell av gummi
Sandskiva
Klämmutter
191
Svenska
Tillbehörstabellen
Typ av skydd
Tillbehör
Beskrivning
Hur slipen sätts på
Betongkapskiva,
belagd
Skydd av typ 1
Skydd av typ 1
Metallkapskiva,
belagd
Stödfläns
Kaptrissa
Kaptrissor med
diamanter
Skydd av typ 1
ELLER
Skydd av typ 27
192
Låsfläns
Türkçe
ŞARJLI KÜÇÜK AÇILI TAŞLAMA MAKINESI
DCG406
Tebrikler!
AT Uygunluk Beyanatı
Bir DeWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, sürekli ürün
geliştirme ve yenilik DeWALT markasının profesyonel elektrikli
alet kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi haline
gelmesini sağlamaktadır.
Makıne Dırektıfı
Teknik Özellikleri
Şarjlı Küçük Açılı Taşlama Makinesi
DCG406
Voltaj
Tip
Akü tipi
Çıkış gücü
Yüksüz/anma hızı dev/dak
Disk çapı
Çark kalınlığı (maks)
Mil çapı
Mil uzunluğu
Ağırlık (akü hariç) *
* ağırlığa yan tutamak ve siper dahildir
VDC
W
min-1
mm
mm
mm
kg
DCG406
18
1
Li-Ion
800
9000
125
6
M14
21,5
1,74
EN60745-2-3’e göre tespit edilen toplam gürültü ve titreşim değerleri (üç yönün
vektör toplamı):
LPA(ses basıncı düzeyi)
dB(A)
84
LWA(akustik güç düzeyi)
dB(A)
95
K (akustik gücü belirsizliği)
dB(A)
3
Tasohionta
Vibration, emissionsvärde a h,AG =
Osäkerhet K =
Kiekkohionta
Vibration, emissionsvärde a h,DS =
Osäkerhet K =
m/s2
m/s2
5,8
1,5
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi, EN60745’te
sağlanan standart teste uygun olarak ölçülmüştür ve aletleri
birbiriyle karşılaştırmak için kullanılabilir. Ön maruziyet
değerlendirmesi için kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon düzeyi, aletin ana
uygulamalarını yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa veya bakımı kötü
yapılırsa, titreşim emisyonu değişebilir. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin kapalı kaldığı veya
çalışmasına karşın iş görmediği zamanları da dikkate
almalıdır. Bu, toplam çalışma süresindeki maruziyet
düzeyini önemli ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden korumak için belirtilen ek
güvenlik önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların bakımını
yapın, elleri sıcak tutun, çalışma modellerini düzenleyin.
DeWALT, Teknik Özellikleri bölümünde açıklanan bu ürünlerin
aşağıda belirtilen yönergelere uygun olduğunu beyan eder:
2006/42/AT, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-3:2011
+A2:2013 +A11:2014 +A12:2014 +A13:2015.
Bu ürünler ayrıca 2014/30/EU ve 2011/65/EU Direktiflerine de
uygundur. Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten
DeWALT ile temas kurun veya kılavuzun arka kapağına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik dosyanın
derlenmesinden sorumludur ve bu beyanı DeWALT
adına vermiştir.
Markus Rompel
Mühendislik Direktörü
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
08.05.2017
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, kullanım
kılavuzunu okuyun.
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet derecesini
gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde önemsiz veya orta
dereceli yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi hasara
neden olabilecek, yaralanma ile ilişkisi olmayan
durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
193
Ağırlık
Türkçe
Aküler
Şarj Aletleri/Şarj Süreleri (Dakika)
Kat. #
VDC
Ah
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
Ağırlık (kg) DCB107
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
Elektrikli El Aletleri İçin Genel Güvenlik
Talimatları
UYARI: Bütün güvenlik uyarılarını ve talimatlarını
mutlaka okuyun. Bu talimatların herhangi birisine
uyulmaması elektrik çarpması, yangın ve/veya ciddi
yaralanma riskine neden olabilir.
BÜTÜN UYARI VE
GÜVENLİKTALİMATLARINI İLERİDE
BAKMAK ÜZERE SAKLAYIN
Uyarılarda yer alan «elektrikli alet» terimi şebeke elektriğiyle
(kablolu) veya akü/pille (şarjlı) çalışan elektrikli aletinizi
ifade etmektedir.
1) Çalışma alanının Güvenlığı
a ) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun. Karışık ve
karanlık alanlar kazaya davetiye çıkartır.
b ) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar ve
tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda
çalıştırmayın. Elektrikli aletler, toz veya dumanları
ateşleyebilecek kıvılcımlar çıkartır.
c ) Bir elektrikli aleti çalıştırırken çocuklardan ve
etraftaki kişilerden uzak tutun. Dikkatinizi dağıtıcı
şeyler kontrolü kaybetmenize neden olabilir.
2) Elektrık Güvenlığı
a ) Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun olmalıdır.
Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir değişiklik yapmayın.
Topraklı elektrikli aletlerde hiçbir adaptör fişi
kullanmayın. Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler
elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
b ) Borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolapları gibi
topraklanmamış yüzeylerle vücut temasından
kaçının. Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek bir
elektrik çarpması riski vardır.
c ) Elektrikli aletleri yağmura maruz bırakmayın veya
ıslatmayın. Elektrikli alete su girmesi elektrik çarpması
riskini arttıracaktır.
d ) Elektrik kablosunu uygun olmayan amaçlarla
kullanmayın. Elektrikli aleti kesinlikle kablosundan
tutarak taşımayın, çekmeyin veya prizden
çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan, keskin
194
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
kenarlardan veya hareketli parçalardan uzak
tutun. Hasarlı veya dolaşmış kablolar elektrik çarpması
riskini arttırır.
e ) Elektrikli bir aleti açık havada çalıştırıyorsanız,
açık havada kullanıma uygun bir uzatma kablosu
kullanın. Açık havada kullanıma uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
f ) Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık akım aygıtı (RCD)
korumalı bir kaynak kullanın. Bir RCD kullanılması
elektrik şoku riskini azaltır.
3) Kışısel Güvenlık
a ) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman dikkatli
olun, yaptığınız işe yoğunlaşın ve sağduyulu
davranın. Elektrikli bir aleti yorgunken veya ilaç ya
da alkolün etkisi altındayken kullanmayın. Elektrikli
aletleri kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
b ) Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka kullanın.
Daima koruyucu gözlük takın. Koşullara uygun toz
maskesi, kaymayan güvenlik ayakkabıları, baret veya
kulaklık gibi koruyucu donanımların kullanılması kişisel
yaralanmaları azaltacaktır.
c ) İstem dışı çalıştırılmasını önleyin. Aleti güç
kaynağına ve/veya aküye bağlamadan, yerden
kaldırmadan veya taşımadan önce düğmenin kapalı
konumda olduğundan emin olun. Aleti, parmağınız
düğme üzerinde bulunacak şekilde taşımak veya açık
konumdaki elektrikli aletleri elektrik şebekesine bağlamak
kazaya davetiye çıkartır.
d ) Elektrikli aleti açmadan önce tüm ayarlama
anahtarlarını çıkartın. Elektrikli aletin hareketli bir
parçasına takılı kalmış bir anahtar kişisel yaralanmaya
neden olabilir.
e ) Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde kullanmayın.
Daima sağlam ve dengeli basın. Bu, beklenmedik
durumlarda elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine
olanak tanır.
f ) Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler giymeyin ve takı
takmayın. Saçınızı, elbiselerinizi ve eldivenlerinizi
hareketli parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
takılar veya uzun saç hareketli parçalara takılabilir.
Türkçe
g ) Eğer kullandığınız üründe toz emme ve toplama
özellikleri olan ataşmanlar varsa bunların bağlı
olduğundan ve doğru şekilde kullanıldığından
emin olun. Bu ataşmanların kullanılması tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.
4) Elektrıklı Aletlerın Kullanımı
ve Bakımı
a ) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız için
doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru elektrikli alet,
belirlendiği kapasite ayarında kullanıldığında daha iyi ve
güvenli çalışacaktır.
b ) Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa elektrikli aleti
kullanmayın. Düğmeyle kontrol edilemeyen tüm elektrikli
aletler tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
c ) Herhangi bir ayarlama, aksesuar değişimi veya
elektrikli aletlerin saklanması öncesinde fişi güç
kaynağından çekin ve/veya aküyü aletten ayırın. Bu
tür önleyici güvenlik tedbirleri elektrikli aletin istem dışı
olarak çalıştırılması riskini azaltacaktır.
d ) Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı yerlerde
saklayın ve elektrikli aleti tanımayan veya bu
talimatları bilmeyen kişilerin elektrikli aleti
kullanmasına izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
e ) Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza edin.
Hareketli parçalardaki hizalama hatalarını ve
tutuklukları, parçalardaki kırılmalar ve elektrikli
aletin çalışmasını etkileyebilecek tüm diğer koşulları
kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti kullanmadan
önce tamir ettirin. Kazaların çoğu, elektrikli aletlerin
bakımının yeterli şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
f ) Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun. Bakımı uygun
şekilde yapılmış keskin kesim uçlu kesim aletlerinin sıkışma
ihtimali daha düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
g ) Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve aletin diğer
parçalarını kullanırken bu talimatlara mutlaka uyun
ve çalışma ortamının koşullarını ve yapılacak işin
ne olduğunu göz önünde bulundurun. Elektrikli aletin
öngörülen işlemler dışındaki işlemler için kullanılması
tehlikeli durumlara neden olabilir.
5) Şarjlı Aletlerın kullanımı ve bakımı
a ) Sadece üretici tarafından belirtilen şarj cihazı ile
şarj edin. Bir akü tipine uygun bir şarj cihazı başka
tipte bir aküyü şarj etmek için kullanıldığında yangın
riski yaratabilir.
b ) Elektrikli aletleri yalnızca özel olarak tanımlanmış
akülerle kullanın. Başka akülerin kullanılması
yaralanma ve yangın riskine yol açabilir.
c ) Akü kullanımda değilken, ataç, bozuk para, anahtar,
çivi, vida veya terminaller arasında kontağa neden
olabilecek diğer küçük metal nesnelerden uzak
tutulmalıdır. Akü terminallerinin birbirine kısa devre
yapılması yanıklara veya yangına neden olabilir.
d ) Uygun olmayan koşullarda, akü sıvı sızıntısı
yapabilir; sıvıya temas etmekten kaçının. Kazara
temas etmeniz halinde suyla yıkayın. Sıvı,
gözlerinize temas ederse, ayrıca bir doktora
başvurun. Aküden sıvı sızması tahriş veya yanıklara
neden olabilir.
6) Servıs
a ) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek parçaların
kullanıldığı yetkili DeWALT servisine tamir
ettirin. Bu, elektrikli aletin güvenliğinin muhafaza
edilmesini sağlayacaktır.
İLAVE ÖZEL GÜVENLİK KURALLARI
Tüm İşlemler için Güvenlik Talimatları
a ) Bu elektrikli alet, taşlama, satinaj, polisaj, zımpara
ve kesim makinesi olarak kullanılmak üzere
tasarlanmıştır. Bu elektrikli aletle verilen tüm
güvenlik uyarılarını, talimatları, resimleri ve teknik
özellikleri okuyun. Aşağıda listelenen tüm talimatlara
uyulmaması elektrik çarpmasına, yangına ve/veya ciddi
yaralanmalara neden olabilir.
b ) Bu elektrikli aletle cilalama işlemlerinin yapılması
tavsiye edilmez. Elektrikli aletin kullanım amacı dışındaki
işlemler tehlike yaratarak yaralanmalara neden olabilir.
c ) Özel olarak tasarlanmamış veya aletin üreticisi
tarafından önerilmeyen aksesuarları kullanmayın.
Aksesuarın elektrikli aletinize takılabiliyor olması güvenli
çalışacağını garanti etmez.
d ) Aksesuarın anma hızı, en azından elektrikli aletin
üzerinde yazılı maksimum hıza eşit olmalıdır.
Anma hızlarından daha hızlı çalışan aksesuarlar
kırılarak parçalanabilirler.
e ) Aksesuarınızın dış çapı ve kalınlığı elektrikli
aletinizin kapasite değerleri dahilinde olmalıdır.
Boyutu hatalı olan aksesuarlar yeterli derecede korunamaz
ve kontrol edilemezler.
f ) Aksesuarların dişli montajı, taşlama makinesinin mil
dişine uymalıdır. Flanjlarla monte edilen aksesuarlar
için, aksesuarın mil çaplarının flanjın yerleştirme
çapına uyması gerekmektedir. Elektrikli aletin montaj
donanımına uymayan aksesuarlar dengesiz çalışır, aşırı
titreşim yapar ve kontrolü kaybetmeye neden olabilir.
g ) Hasarlı aksesuar kullanmayın. Her kullanımdan
önce aksesuarı kontrol edin, örneğin taşlama
çarkında çatlak olup olmadığını, zımpara tabanında
çatlak, aşınma veya aşırı eskime olup olmadığını
ve tel fırçalarda gevşek veya kırık teller olup
olmadığını kontrol edin. Elektrikli alet veya aksesuar
düşürülürse hasara karşı kontrol edin ya da hasarsız
bir aksesuar takın. Aksesuarı takıp inceledikten
sonra kendinizi ve yanınızdakileri dönen aksesuarın
düzleminden uzağa konumlandırdıktan sonra
elektrikli aleti yüksüz maksimum hızda bir dakika
süreyle çalıştırın. Hasarlı aksesuarlar bu deneme
süresinde normal şartlarda parçalanacaktır.
h ) Koruyucu ekipman kullanın. Uygulamaya bağlı
olarak yüz siperi veya güvenlik gözlüğü kullanın.
195
Türkçe
Duruma bağlı olarak toz maskesi, kulaklık, eldiven
ve küçük zımpara veya iş parçası parçalarını
durdurabilecek iş önlüğü kullanın. Göz koruyucu,
çeşitli işlemlerin neden olduğu uçan parçacıkları
durdurabilecek özellikte olmalıdır. Toz maskesi veya
solunum aygıtı, yaptığınız işlemin neden olduğu
parçacıkları filtreleyebilecek özellikte olmalıdır. Yüksek
yoğunluklu gürültüye uzun süre maruz kalınması, işitme
kaybına yol açabilir.
i ) Etrafta bulunanların çalışma alanından güvenli
bir mesafede durmalarını sağlayın. Çalışma
alanına giren herkes koruyucu ekipman giymelidir.
İş parçasının veya kırılan bir aksesuarın parçaları
uçuşarak çalışılan alanın hemen yakınında bulunanların
yaralanmasına neden olabilir.
j ) Kesim aksesuarının gömülü elektrik kablolarına
temas etmesine yol açabilecek durumlarda aleti
sadece yalıtımlı saplarından tutun. Elektrik akımı
bulunan kablolarla temas, akımı elektrikli aletin iletken
metal parçaları üzerinden kullanıcıya ileterek elektrik
çarpmasına yol açacaktır.
k ) Aksesuar tam olarak durmadan elektrikli aleti asla
yere koymayın. Dönen aksesuar yüzeyi kaparak elektrikli
aletin kontrolünüzden çıkmasına neden olabilir.
l ) Elektrikli aleti sağınızda veya solunuzda taşırken
çalıştırmayın. Dönen aksesuara kazara temas edilmesi
elbiselerinizi kapabilir, aksesuarı vücudunuza çekebilir.
m ) Elektrikli aletin havalandırma deliklerini düzenli
olarak temizleyin. Motor fanı tozu gövdenin içine
çeker ve toz metallerin aşırı miktarda birikmesi elektrik
hasarlarına yol açabilir.
n ) Elektrikli aleti yanıcı malzemelerin yanında
çalıştırmayın. Kıvılcımlar bu malzemelerin tutuşmasına
neden olabilir.
o ) Sıvı soğutucu gerektiren aksesuarları kullanmayın.
Su veya başka soğutma sıvılarının kullanılması elektrik
çarpmasına neden olabilir.
TÜM İŞLEMLER IÇIN EK GÜVENLIK
TALIMATLARI
Geri Tepmenin Nedenleri ve Önlenmesi
Geri tepme, dönen çarkın, zımpara tabanının, fırçanın veya
başka bir aksesuarın sıkışma veya takılmaya karşı gösterdiği
reaksiyondur. Sıkışma veya takılma dönen aksesuarın tutukluk
yapmasına ve ardından kontrol altında olmayan elektrikli aletin
tutukluk yaptığı noktada aksesuarın dönüş istikametinin aksi
istikametinde itilmesine neden olmaktadır.
Örneğin, bir zımpara taşının iş parçasına sıkışması veya takılması
durumunda taşın sıkışma noktasına giren kenarı, malzemenin
yüzeyine işleyerek taşın çıkmasına neden olabilir. Sıkışma sırasında
taşın hareket yönüne bağlı olarak taş, kullanıcıya doğru veya
kullanıcının uzağına atlayabilir. Zımpara taşları ayrıca bu şartlar
altında kırılabilir.
196
Geri tepme, aletin yanlış kullanılmasından ve/veya hatalı
kullanma prosedür veya şartlarından kaynaklanır ve aşağıda
verilen uygun tedbirler alınarak önlenebilir:
a ) Elektrikli aleti sağlam bir Şek.de tutun ve vücudunuz
ile kolunuzu geri tepme güçlerine dayanacak Şek.
de yerleştirin. Geri tepmeye veya başlama sırasında
tork tepkisine karşı her zaman varsa yardımcı
tutamağı kullanın. Gerekli tedbirlerin alınması
durumunda kullanıcı tork tepkisini veya geri tepme
güçlerini kontrol edebilir.
b ) Elinizi daima dönen aksesuardan uzak tutun.
Aksesuar elinizin üzerinde geri tepebilir.
c ) Vücudunuzu, geri tepme olması halinde elektrikli
aletin hareket edebileceği alana yerleştirmeyin. Geri
tepme aleti, sıkışma noktasındaki taş hareketinin aksi
yönünde itecektir.
d ) Köşelerde, keskin kenarlarda vs. çalışırken özel
dikkat gösterin. Aksesuarın zıplamasına veya
takılmasına engel olun. Köşeler, keskin kenarlar veya
zıplama, dönen aksesuarın takılmasına neden olarak
kontrolün kaybolmasına veya geri tepmeye yol açabilir.
e ) Zincir testere bıçağı veya dişli testere bıçağı
takmayın. Bu tür bıçaklar sık sık geri tepme yaparak
kontrol kaybına neden olur.
Taşlama İşleri için Özel Güvenlik Uyarıları
a ) Yalnızca elektrikli aletiniz için önerilen disk türleri
ile seçili disk için tasarlanmış özel siper kullanın.
Elektrikli aletin tasarımına uygun olmayan diskler
yeterince korunamazlar ve güvenli değildir.
b ) Merkezdeki bastırılmış tekerleklerin aşındırma
yüzeyi, koruma ağzının düzleminin altına monte
edilmesi gerekir. Düzgün Şek.de monte edilmemiş
olan ve koruma ağzının düzlemine yansıyan tekerlek,
gereğince korunamayabilir.
c ) Siper, diskin kullanıcı tarafında açıktan kalan
kısmı minimum olacak Şek.de elektrikli alete sıkıca
bağlanmalı ve maksimum güvenlik sağlayacak Şek.
de konumlandırılmalıdır. Siper, kullanıcıyı kopan disk
parçaları, diske kazara temas etme ve giysiyi yakabilecek
kıvılcımlara karşı korur.
d ) Diskler sadece önerilen uygulamalarda
kullanılmalıdır. Örneğin: kesim diskinin kenarı ile
taşlama yapmayın. Taşlama diskleri çevresel taşlama
için tasarlanmışlardır, bu disklere uygulanan kenar güçleri
disklerin parçalanmasına neden olabilir.
e ) Her zaman seçilen disk için doğru boyutta ve Şek.
de, hasarsız disk flanşları kullanın. Uygun disk
flanşları diski destekleyerek diskin kırılma ihtimalini
azaltırlar. Kesim disk flanşları taşlama disk flanşlarından
farklı olabilir.
f ) Büyük elektrikli aletlerin eskimiş disklerini
kullanmayın. Büyük elektrikli alet için tasarlanmış
disk küçük aletin yüksek hızı için uygun değildir
ve parçalanabilir.
Türkçe
Taşlama İşleri için Özel İlave Güvenlik
Uyarıları
a ) Kesim diskinin sıkışmamasına dikkat edin ve aşırı
basınç uygulamayın. Aşırı derin kesimler yapmaya
çalışmayın. Diske aşırı basınç uygulanması yükü ve kesim
sırasında diskin bükülme ya da sıkışma ihtimali ile diskin
geri tepme ve kırılma ihtimalini artırır.
b ) Vücudunuzu dönen disk ile aynı hizada veya
arkasında kalacak Şek.de konumlandırmayın. İşlemin
yapıldığı noktada disk vücunuzdan uzağa doğru hareket
ederken olası bir geri tepme, dönen diskin ve elektrikli
aletin doğrudan üzerinize yürümesine neden olabilir.
c ) Disk sıkışma yapıyorsa veya herhangi bir nedenle
kesim işlemine ara verilirken elektrikli aleti kapatın
ve disk tamamen durana kadar elektrikli aleti
hareketsiz olarak tutun. Disk hareket halindeyken
kesim yapılan yerden kesim diskini asla çıkarmaya
kalkışmayın; aksi takdirde geri tepme meydana
gelebilir. Diskin sıkışma yapmasının nedenlerini araştırın
ve gidermek için gerekli düzeltmeleri yapın.
d ) Üzerinde çalışılan parça üzerinde yeniden kesim
işlemi başlatmayın. Diskin tam hıza çıkmasını
bekleyin ve kesim noktasına dikkatli bir Şek.de
yeniden girin. Elektrikli alet üzerinde çalışılan parçaya
yeniden konumlandırılırken disk sıkışma, sağa sola yürüme
veya geri tepme yapabilir.
e ) Diskin sıkışma veya geri tepme ihtimalini en
aza indirmek için panelleri veya büyük parçaları
destekleyin. Büyük parçalar kendi ağırlıklarından
dolayı bel vermeye meyillidirler. Parçanın
kesim hattına yakın bir noktaya ve diskin her
iki tarafınca olacak Şek.de parçanın kenarlarına
destek yerleştirilmelidir.
f ) Mevcut duvar veya diğer kör alanlarda "dalarak
kesme" yaparken daha dikkatli olun. Dalan disk geri
tepmeye neden olabilecek gaz ve su hatlarını, elektrik
kablolarını ve nesneleri kesebilir.
Zımparalama İşleri için Özel Güvenlik
Uyarıları
a ) Oldukça büyük zımpara kağıdı kullanmayın.
Zımpara kağıdını seçmeden üretici firmanın
önerilerine dikkat edin. Zımpara tabanından daha
büyük zımpara kağıtları yırtılma tehlikesi oluştururlar
ve takılma, diskin paralanması veya geri tepmeye
neden olabilirler.
Satinaj İşleri için Özel Güvenlik Uyarıları
a ) Sıradan işlemlerde bile fırçadan fırça kıllarının
atılabileceğini unutmayın. Fırçaya fazla yük
uygulayarak telleri aşırı germeyin. Fırça kılları ince
kumaş ve/veya cildi kolayca delebilir.
b ) Satinaj için siper kullanılması öneriliyorsa telli disk
veya fırçanın sipere temas etmesine izin vermeyin. İş
ve merkezkaç kuvvetlerinden dolayı telli disk veya fırçanın
çapı büyüyebilir.
Taşlama Makineleri için Ek Güvenlik
Önlemleri
a ) Bu alette Tip 11 (havşa kabı) diskleri kullanmayın.
Uygun olmayan aksesuar kullanımı yaralanmalara
neden olur.
b ) Herzaman yan tutamağı kullanın. Kolu güvenli bir
Şek.de sıkıştırın. Aletin kontrolünü sağlamak için her
zaman yan tutamak kullanılmalıdır.
Diğer Tehlikeler
Emniyet tedbirlerini düzenleyen yönetmeliğin uygulanmasına
ve emniyet sağlayıcı aygıtların kullanılmasına rağmen, başka
belirli risklerden kaçınılamaz. Bunlar:
• Duyma bozukluğu.
• Sıçrayan parçacıklardan kaynaklanan yaralanma riski.
• Çalışma sırasında ısınan aksesuarlardan kaynaklanan
yanık tehlikesi.
• Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan yaralanma riski.
• Tehlikeli maddelerin tozlarından kaynaklanan riskler.
Elektrik Güvenliği
Elektrik motoru, sadece tek bir gerilim ile çalışacak şekilde
ayarlanmıştır. Her zaman akü voltajının aletin üretim etiketinde
belirlenmiş değerlere uyup uymadığını kontrol edin. Aynı
zamanda şarj cıhazınızın voltajının ana şebeke voltajınızla aynı
olduğundan emin olun.
DeWALT şarj cihazınız EN60335 standardına uygun
olarak çift yalıtımlıdır; bu nedenle, topraklama
kablosuna gerek yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DeWALT yetkili servisinden temin
edilebilen özel olarak hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma Kablolarının Kullanımı
Kesinlikle gerekli olmadıkça bir uzatma kablosu
kullanılmamalıdır. Daima şarj cihazınızın elektrik girişine uygun
(Teknik Özellikleri bölümüne bakın), onaylı bir uzatma kablosu
kullanın. Minimum iletken boyutu 1 mm2'dir; maksimum
uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, kabloyu daima sonuna kadar açın.
BU TALİMATLARI SAKLAYIN
Şarj Cihazları
DeWALT şarj cihazlarının ayara ihtiyacı yoktur ve olabildiğince
kolay çalıştırılmak üzere tasarlanmışlardır.
Tüm Akü Şarj Cihazları İçin Önemli
Güvenlik Talimatları
BU TALİMATLARI SAKLAYIN: Bu kılavuz uyumlu şarj cihazları
hakkında önemli güvenlik ve çalıştırma talimatları içerir (Teknik
Özellikleri bölümüne bakın).
• Şarj cihazını kullanmadan önce şarj cihazının, akünün ve
üründe kullanılan akünün üzerindeki talimatları ve uyarıcı
işaretleri okuyun.
197
Türkçe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
198
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi. Şarj cihazının içine
sıvı kaçmasına izin vermeyin. Elektrik çarpmasına
neden olabilir.
UYARI: Alet, 30mA akımı aşmayan akım kesici cihazla
beraber kullanılmaya tavsiye edilir.
DIKKAT: Yanma tehlikesi. Yaralanma riskini azaltmak
için, yalnızca DeWALT şarj edilebilir akülerini şarj edin.
Diğer akü tipleri patlayarak yaralanmanıza veya hasar
meydana gelmesine yol açabilir.
DİKKAT: Çocuklar, cihazla oynamalarını önlemek
amacıyla kontrol altında tutulmalıdır.
İKAZ: Belirli koşullar altında, şarj cihazı güç kaynağına
takılıyken, şarj içindeki açık şarj kontakları yabancı
maddeler tarafından kısa devre yapılabilir. Bunlarla
sınırlı olmamak kaydıyla iletken nitelikteki çelik yünü,
alüminyum folyo veya metal parçacık birikimi gibi yabancı
maddeler şarj cihazının yuvalarından uzak tutulmalıdır.
Yuvada akü yokken şarj cihazını daima güç kaynağından
çıkarın. Şarj cihazının fişini temizlemeden önce çıkarın.
Aküyü bu kılavuzdaki şarj cihazlarından başka
cihazlarla şarj etmeye ÇALIŞMAYIN. Şarj cihazı ve akü
özellikle birlikte çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
Bu şarj cihazları DeWALT şarj edilebilir akülerini şarj
etmekten başka kullanımlar için tasarlanmamıştır.
Başka kullanımlar yangın veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
Şarj cihazını yağmura veya kara maruz bırakmayın.
Şarj cihazını fişten çıkarırken kablodan değil fişten
tutarak çekin. Bu, elektrik fişine ve kablosuna hasar verilmesi
riskini azaltır.
Kablonun üzerine basılmayacak, ortalıkta
gezinmeyecek veya başka şekilde hasara ve gerginliğe
maruz kalmayacak şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
Kesinlikle gerekli olmadıkça uzatma kablosu
kullanmayın. Yanlış uzatma kablosu kullanımı yangın veya
elektrik çarpmasına neden olabilir.
Şarj cihazının üzerine herhangi bir eşya koymayın
veya şarj cihazını havalandırma deliklerini kapatıp
aşırı iç sıcaklığa neden olabilecek yumuşak bir yüzeye
yerleştirmeyin. Şarj cihazını herhangi bir ısı kaynağından
uzaktaki bir yere koyun. Şarj cihazı muhafazanın üstündeki ve
altındaki delikler aracılığıyla havalandırılır.
Şarj cihazını hasarlı kordon veya fişle çalıştırmayın—
bunları derhal değiştirin.
Şarj cihazını sert bir darbe aldıysa, düştüyse veya
herhangi bir şekilde hasar gördüyse çalıştırmayın. Yetkili
bir servis merkezine götürün.
Şarj cihazını sökmeyin; servis veya onarım gerektiğinde
yetkili bir servis merkezine götürün. Yanlış yeniden takma
elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
Elektrik kablosu hasarlı ise, bir tehlike oluşmasını önlemek için
üretici ya da yetkili Servis Merkezi tarafından değiştirilmelidir.
Herhangi bir temizlik işlemi yapmadan önce şarj
cihazının fişini prizden çekin. Bu, elektrik çarpması
riskini azaltır. Aküyü çıkarmak bu riski azaltmaz.
ASLA 2 şarj cihazını bir arada bağlamaya çalışmayın.
•
Şarj cihazı standart 230 V ev elektrik gücüyle çalışmak
üzere tasarlanmıştır. Başka herhangi bir voltaj
ile kullanmayı denemeyin. Bu araba şarj cihazı için
geçerli değildir.
Bir Bataryanın Şarj Edilmesi (Şek. [Fig.] B)
1. Bataryayı takmadan önce şarj cihazını uygun prize takın.
2. Bataryayı 9 şarj cihazına takın, bataryanın şarj cihazına
tamamen oturduğundan emin olun. Devamlı yanıp sönen
kırmızı (şarj) ışık, şarj işleminin başladığını gösterir.
3. Şarjın tamamlandığı, kırmızı ışığın sürekli yanmasıyla belirtilir.
Batarya tam olarak şarj edildikten sonra hemen kullanılabilir
veya şarj cihazından bırakılabilir. Bataryayı şarj cihazından
çıkarmak için, bataryanın üzerindeki batarya bırakma
düğmesine 10 basın.
NOT: Lityum iyon bataryalardan maksimum performans almak
ve bataryaların kullanım ömrünü uzatmak için, ilk kullanım
öncesinde tam olarak şarj edin.
Şarj Cihazının Çalışması
Bataryanın şarj durumu için aşağıdaki göstergelere bakın.
Şarj ışıkları
şarj edilmesi
tamamen şarj oldu
sıcak/soğuk akü gecikmesi*
*Bu işlem esnasında kırmızı ışık yanıp sönmeye devam edecek,
fakat bir sarı ışık da yanacaktır. Akü uygun bir sıcaklığa
ulaştığında, sarı ışık kapanacak ve şarj aleti şarj işlemine
devam edecektir.
Uyumlu şarj cihazı arızalı bir aküyü şarj etmeyecektir. Şarj
cihazı, ışığı geri çevirerek veya paket ya da şarj sorunu
yanıp sönme şablonunu görüntüleyerek akünün arızalı
olduğunu gösterecektir.
NOT: Bu aynı zamanda şarj cihazının arızalı olduğu anlamına
da gelebilir.
Şarj cihazı bir sorun gösteriyorsa, şarj cihazını ve akü takımını test
edilmek üzere yetkili bir servis merkezine gönderin.
Sıcak/Soğuk Paket Gecikmesi
Şarj aleti çok sıcak veya çok soğuk bir batarya tespit ettiğinde,
otomatik olarak Sıcak/Soğuk Gecikmesini başlatarak batarya
uygun sıcaklığa gelene kadar şarjı durdurur. Şarj aleti sonrasında
otomatik olarak şarj moduna geçer. Bu özellik maksimum
batarya ömrünü garanti eder.
Soğuk bir batarya sıcak bir bataryaya göre daha yavaş bir hızla
şarj olacaktır. Akü takımı tüm şarj döngüsü boyunca daha yavaş
bir hızda şarj olacaktır ve akü ısındığında bile maksimum şarj
oranına geri dönmeyecektir.
DCB118 şarj cihazında bataryayı soğutmak için tasarlanmış bir
dahili fan bulunmaktadır. Bataryanın soğutulması gerektiğinde
bu fan otomatik olarak devreye girecektir. Fan doğru şekilde
çalışmıyorsa veya havalandırma yuvaları tıkanmışsa şarj
cihazını kesinlikle kullanmayın. Şarj cihazının içerisine yabancı
maddelerin girmesine izin vermeyin.
Türkçe
Elektronik Koruma Sistemi
XR Li-Ion cihazları aşırı yük, aşırı ısınma veya tamamen
boşalmadan koruyacak bir Elektronik Koruma Sistemi ile
birlikte tasarlanmıştır.
Elektronik Koruma Sistemi devreye girerse alet otomatik olarak
kapatılacaktır. Bu durum gerçekleşirse lityum iyon aküyü
tamamen şarj olana dek bir şarj cihazının üzerine koyun.
•
•
Duvara Montaj
Bu şarj cihazları duvara monte edilebilir veya bir masa veya
çalışma tezgahı üzerinde yukarı doğru durabilir şekilde tasarlanır.
Duvara monte edilecekse şarj aletini bir elektrik prizinin
yakınında veya bir köşe veya hava akımını engelleyebilecek diğer
engellerden uzakta konumlandırın. Şarj cihazının arka tarafını
montaj vidalarının duvar üzerindeki yerini belirlemek amacıyla
şablon olarak kullanın. Şarj aletini (ayrıca satın alınan) en az
25,4 mm uzunluğunda ve 7–9 mm bir vida başı çapına sahip,
ahşap üzerine vidalandığında vida başının açıkta olan kısmı
yaklaşık 5,5 mm optimal bir derinlik bırakacak şekilde vidalayarak
monte edin. Şarj cihazının arkasındaki yuvaları vidaların açıkta
olan kısımlarıyla hizalayın ve onları yuvalara tam olarak oturtun.
Şarj Cihazı Temizlik Talimatları
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi. Temizlik
öncesinde AC çıkışı bağlantısını kesin. Şarj cihazının
dış yüzeyindeki kir ve yağ bir bez parçası yada metal
olmayan bir fırça kullanılarak çıkarılabilir. Su veya temizlik
solüsyonları kullanmayın. Aletin içine herhangi bir sıvının
girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir parçasını bir
sıvı içine daldırmayın.
Akü
Tüm Aküler İçin Önemli Güvenlik
Talimatları
Yedek aküleri sipariş ederken, katalog numarasını ve voltajı
eklediğinizden emin olun.
Akü, kutudan şarjı dolu olarak çıkmaz. Aküyü ve şarj cihazını
kullanmadan önce, aşağıdaki güvenlik talimatlarını dikkatlice
okuyun. Daha sonra belirtilen şarj işlemlerini uygulayın.
TÜM TALİMATLARI OKUYUN
•
•
•
•
•
Aküyü yanıcı sıvılar, gazlar ve tozların bulunduğu yerler
gibi yanıcı ortamlarda şarj etmeyin veya kullanmayın.
Aküyü şarj cihazına takmak veya cihazdan çıkarmak toz veya
dumanları tutuşturabilir.
Aküyü şarj cihazının içine doğru zorlamayın.
Akü kırılarak ciddi kişisel yaralanmaya neden
olabileceğinden akünün üzerinde hiçbir şekilde
uyumsuz bir şarj cihazına uydurmak için
değişiklik yapmayın.
Aküleri yalnızca DeWALT şarj cihazlarında şarj edin.
Su veya diğer sıvıları sıçratmayın veya
bunlara DALDIRMAYIN.
Aleti ve aküyü sıcaklığın 40 °C’ye (104° F) ulaştığı veya
bu sıcaklığı aştığı yerlerde (yazın dış barakalar veya
metal binalar gibi) depolamayın veya kullanmayın.
•
Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen eskimiş olsa bile
aküyü ateşe atmayın. Akü ateşe atılırsa patlayabilir. Lityum
iyon aküler yanınca zehirli buharlar ve materyaller açığa çıkar.
Akü içeriği cildinizle temas ederse, etkilenen alanı
derhal yumuşak bir sabun ve suyla yıkayın. Akü sıvısı
gözlerinize bulaşırsa, gözünüzü açık tutarak 15 dakika
boyunca veya tahriş hissi geçene kadar suyla yıkayın. Tıbbi
yardım gerekirse, akü elektroliti sıvı organik karbonatlar ve
lityum tuzları karışımından oluşmaktadır.
Açılan akü hücrelerinin içeriği solunum yolunu tahriş
edebilir. Ortama temiz hava girmesini sağlayın. Belirtiler
geçmezse tıbbi yardım alın.
UYARI: Yanık tehlikesi. Akü sıvısı kıvılcıma veya ateşe
maruz kalırsa yanıcı olabilir.
UYARI: Aküyü hiçbir nedenle asla açmayın. Akünün
muhafazası çatlarsa veya hasar görürse, şarj cihazına
takmayın. Aküyü çarpmayın, düşürmeyin veya pakete
hasar vermeyin. Sert bir darbe almış, düşmüş, çiğnenmiş
veya herhangi bir şekilde hasar görmüş (örn. çiviyle
delinmiş, çekiçle vurulmuş veya üzerine basılmış) bir
aküyü veya şarj cihazını kullanmayın. Elektrik çarpmasına
yol açabilir. Hasarlı aküler geri dönüşüm için servis
merkezine gönderilmelidir.
UYARI: Yangın tehlikesi. Bataryayı metal nesnelerin
batarya terminallerine değmeyecekleri şekilde
saklayın veya taşıyın. Örneğin, bataryayı içerisinde
gevşek çiviler, vidalar, anahtarlar vb. bulunan kayışlı
taşıyıcı, cep, alet kutuları, ürün kiti kutuları, çekmece vb.
içerisine koymayın.
DIKKAT: Aleti kullanmadığınız zaman, devrilme veya
düşme tehlikesine yol açmayacağı dengeli bir yüzeye
yan tarafının üzerine yerleştirin. Büyük akülere sahip
bazı aletler akünün üzerinde dik durabilir, ancak bunlar
kolayca devrilebilir
Nakliyat
UYARI: Yangın tehlikesi. Batarya nakliyatında,
batarya kutuplarının istemsiz şekilde iletken maddelerle
temas ederek yangına sebep vermesi ihtimali vardır.
Batarya nakliyatı yaparken, batarya kutuplarının iyi
korunduğundan ve kutuplarla temas edip kısa devreye
sebep olabilecek maddelerden iyi şekilde izole edildiğinden
emin olun.
DeWALT bataryalar, Tehlikeli Maddelerin Nakliyesi Hakkında BM
Tavsiyeleri; Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Tehlikeli
Madde Düzenlemeleri, Uluslararası Deniz Taşımacılığı Tehlikeli
Madde (IMDG) Düzenlemeleri ve Uluslararası Karayoluyla
Tehlikeli madde Taşıma Konulu Avrupa Anlaşması içeriklerinde
belirtilen sektörel ve hukuki standartların tüm düzenlemeleriyle
uyumludur. Lityum-iyon bataryalar, Tehlikeli Madde Taşımacılığı
Kılavuzu Testleri ve Kriterleri Hakkındaki BM Tavsiyelerinin 38,3.
bölümüne kadar test edilmiştir.
Çoğu durumda bir DeWALT bataryanın nakliyesinin tam
olarak düzenlenmiş bir Sınıf 9 Tehlikeli Maddeler kapsamında
sınıflandırılması beklenir. Genelde sadece 100 Watt Saat (Wh)
üzeri bir enerji değerine sahip bir lityum iyon bataryayı içeren
taşıma işlemlerinin tam olarak düzenlenmiş bir Sınıf 9 Tehlikeli
199
Türkçe
Maddeler kapsamında sınıflandırılarak yapılması gerekmektedir.
Tüm lityum iyon bataryalarda ambalajın üzerinde Watt Saati
değeri mevcuttur. Buna ilave olarak, düzenlemedeki karışıklıklar
nedeniyle, DeWALT lityum iyon bataryaların Watt Saati değeri
göz önünde bulundurulmaksızın havayolu kargosuyla tek
başına taşınmasını önermez. Bataryası bulunan aletlerin (kombo
setler) havayoluyla nakliyesi ancak bataryanın sahip olduğu
Watt Saati değerinin 100 Watt Saatinden yüksek olmaması
şartıyla yapılabilir.
Nakliyat kapsam dışında da kalsa, tamamen düzenlenmiş
de olsa, paketleme, etiketleme ve belgeleme
gereklilikleri hakkındaki son düzenlemeleri takip etmek
nakliyatçıların sorumluluğudur.
Kılavuzun bu bölümünde bulunan bilgiler iyi niyetle
yazılmıştır ve kılavuzun hazırlandığı tarih itibarıyla doğru
olduğuna inanılmaktadır. Fakat, sözlü veya zımnen hiçbir
garanti verilmemektedir. Gerçekleştirdiği işlemlerin
geçerli düzenlemelerle uyumlu olduğundan emin olmak
alıcının sorumluluğundadır.
NOT: Aküler tamamen şarj boşalmış halinde saklanmamalıdır.
Akünün kullanılmadan önce yeniden şarj edilmesi gerekir.
Şarj Cihazı ve Akü Üzerindeki Etiketler
Bu kılavuzda kullanılan sembollere ilave olarak, şarj cihazı ve akü
üzerinde bulunan etiketler aşağıdaki sembolleri belirtmektedir:
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu
kılavuzu okuyun.
Şarj süresi için Teknik Özellikleri bölümüne bakın.
İletken nesnelerle temas etmeyin.
Hasarlı aküleri şarj etmeyin.
FLEXVOLTTM Bataryanın Taşınması
DeWALT FLEXVOLTTM bataryanın iki farklı modu mevcuttur: ve
Taşıma modunu kullanın.
Kullanım Modu: FLEXVOLTTM batarya tek başına olduğunda
veya bir DeWALT 18V ürün içerisinde bulunduğunda, bir
18V batarya olarak çalışacaktır. FLEXVOLTTM batarya 54V veya
108V (ika adet 54V batarya) ürün olduğunda, bir 54V batarya
olarak çalışacaktır.
Taşıma Modu: FLEXVOLTTM bataryaya
kapak takıldığında batarya taşıma
modundadır. Taşıma için kapağı
muhafaza edin.
Suya maruz bırakmayın.
Hasarlı kabloların hemen değiştirilmesini sağlayın.
Sadece 4 ˚C ve 40 ˚C arasında şarj edin.
Yalnızca kapalı alanda kullanım icindir.
Aküleri cevremize gerekli ozeni gostererek atın.
Taşıma modundayken pil dizileri, 3 bataryanın daha yüksek
bir Watt saati (Wh) değerine sahip 1 bataryaya kıyasla daha
düşük bir Watt saatiyle sonuçlanacak şekilde elektriksel olarak
birbirinden ayrılır. Daha düşük bir Watt saati değerine sahip 3
bataryanın bu artan miktarı bataryanın daha yüksek bir Watt
saati değerine sahip bataryaların tabi olduğu belirli taşımacılık
düzenlemelerinden muaf olmasına neden olabilir.
Örneğin, 3 x 36 Wh olarak belirtilen Transport (Taşıma) Wh
değeri, her biri 36 Wh olan 3 bataryanın bulunduğu anlamına
gelir. Use (Kullanım) Wh değeri ise 108 Wh olarak belirtilebilir (1
batarya kasdedilir).
DeWALT aküler, yalnızca onlar için tasarlanmış
olan DeWALT şarj cihazlarında şarj edin. DeWALT
aküleri haricindeki akülerin DeWALT şarj cihazlarıyla
şarj edilmesi patlamalarına veya diğer tehlikeli
durumların ortaya çıkmasına sebep olabilir.
Aküyü ateşe atmayın.
USE (KULLANIM) (taşıma başlığı olmadan). Örnek:
Wh değeri 108 Wh olarak belirtilir (108 Wh
değerindeki 1 batarya).
Kullanım ve taşıma modu etiket işareti örneği
Saklama Önerileri
1. En iyi saklama ortamı serin ve kuru, doğrudan güneş ışığı
almayan, aşırı sıcak ve soğuk olmayan yerlerdir. En uygun
akü performansı ve ömrü için kullanımda değilken aküleri
oda sıcaklığında saklayın.
2. Uzun süreli saklama için, en iyi sonuç için şarj cihazından
uzak serin, kuru bir yerde tamamen dolu bir akü saklamak
için tavsiye edilir.
200
TRANSPORT (TAŞIMA) (dahili taşıma başlığı ile).
Örnek: Wh değeri 3 x 36 Wh olarak belirtilir (36 Wh
değerindeki 3 batarya).
Akü tipi
DCG406 18 volt akülerle çalışır.
Bu bataryalar kullanılmalıdır: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, DCB546,
DCB547. Daha fazla bilgi için Teknik Veriler bölümüne bakın.
Ambalaj İçeriği
Ambalaj, aşağıdaki parçaları içermektedir:
1 Avuç için taşlama makinesi
Türkçe
1Siper
1 Titreşimi engelleyen yan tutamak
1 Destek flanşı
1 Dişli tespit somunu
1 Altıgen anahtar
1 Li-İyon batarya (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 modelleri)
2 Li-İyon bataryalar (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 modelleri)
3 Li-İyon bataryalar (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 modelleri)
1 Kullanım kılavuzu
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye sırasında hasar oluşup
oluşmadığını kontrol edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup anlamak için
zaman ayırın.
Avuç taşlama makineniz profesyonel kullanım amaçlı bir
elektrikli alettir.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu alet deneyimsiz
kullanıcılar tarafından kullanılırken nezaret edilmelidir.
• Bu ürün fiziksel ve zihinsel kapasitesinin yanı sıra
algılama gücü azalmış olan veya yeterince deneyim ve
bilgisi bulunmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından
kullanılmak üzere üretilmemiştir. Bu tür kişiler ürünü
ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın
kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi veya sürekli kontrol
altında tutulması durumunda kullanabilir. Çocuklar, bu ürün
ile kontrol altında tutulmalıdır.
Alet Üzerindeki Etiketler
Kickback Brake™
Alet üzerinde, aşağıdaki uyarı sembolleri bulunmaktadır:
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu okuyun.
Kulaklık takın.
Koruyucu gözlük takın.
Tarih Kodu Konumu (Şek. D)
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu 15 gövdeye basılıdır.
Örnek:
2017 XX XX
İmalat Yılı
Açıklama (Şek. A)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli aleti veya herhangi
bir parçasını değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
1 Açma/kapama düğmesi
2 Kilitleme kolu
3 Mil kilidi düğmesi
4 Mil
5 Destek flanşı
6 Kilit flanşı
7 Siper
8 Siper açma kolu
9 Batarya
10 Batarya çıkarma düğmesi
Kullanım Amacı
Kablosuz avuç taşlama makinesi profesyonel kesme, taşlama,
zımparalama ve tel fırça işlemleri için tasarlanmıştır.
Ortadan basık diskler ve flap disk dışında taşlama
diski KULLANMAYIN.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların mevcut olduğu
ortamlarda KULLANMAYIN.
Özellikler
Bir sıkışma, durma veya takılma durumu algılanırsa, elektronik
fren hemen durdurmak için azami kuvvetle devreye girer, avuç
taşlama makinesinin hareketini azaltır ve makineyi kapatır. Aletin
yeniden başlatılması için düğmenin serbest bırakılması gerekir.
Power-OFF™ Aşırı Yük Koruması
Motorun aşırı yüklenmesi durumunda motora gönderilen
güç azaltılacaktır. Sürekli motor aşırı yüklenmelerinde alet
kapanacaktır. Aletin yeniden başlatılması için düğmenin serbest
bırakılması gerekir. Mevcut yük, aşırı yüklenmenin mevcut
değerine (motor yanma noktası) ulaştığında alet kapanacaktır.
Eğer alet aşırı yüklenmeden dolayı kapanırsa, bu durum sona
erene kadar alet üzerine daha az güç/ağırlık uygulayın.
Titreşim Engelleyici Yan Kol
Titreşimi emen yan kol, aletin oluşturduğu titreşimleri
sönümleyerek ilave konfor sunar.
Yumuşak ilk hareket Özelliği
Yumuşak ilk hareket özelliği, başlatma sırasında ilk sarsıntıyı
önlemek amacıyla hızın yavaş yavaş artmasına imkan verir. Bu
özellik özellikler dar alanlarda çalışırken faydalıdır.
Acil Durum Kesme
Acil durum kesme özelliği güç kaynağında bir aksaklık
olduğunda anahtara müdahale etmeye gerek kalmadan durduru
ve yeniden başlatır.
Elektronik Debriyaj
Elektronik tork sınırlayıcı debriyaj, diskin sıkışması durumunda
operatöre iletilen azami tork reaksiyonunu azaltır. Bu özellik aynı
zamanda dişli düzeneğinin ve elektrik motorunun teklemesini
engeller. Tork sınırlama kavraması fabrikada ayarlanmıştır
ve ayarlanamaz.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve
aküyü ayırın. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
UYARI: Yalnızca DEWALT akü ve şarj cihazlarını kullanın.
201
Türkçe
Alete Akü Takma Ve Çıkartma (Şek. B)
NOT: Akünün 9 tamamen şarjlı olduğundan emin olun.
Aküyü Aletin Koluna Takma
1. Aküyü 9 kolun içindeki raylarla hizalayın (Şek. B).
2. Aküyü, yerine oturduğunu duyana kadar ve alette tamamen
oturana kadar kolun içine kaydırın.
Aküyü Aletten çıkarma
1. Serbest bırakma düğmesine 10 basın ve aküyü sıkıca
çekerek aletin kolundan çıkarın.
2. Aküyü bu kılavuzun şarj cihazı kısmında açıklandığı gibi şarj
cihazına takın.
Akü Şarj Sevİyesİ Göstergesı (Şek. B)
Bazı DeWALT aküler, aküde kalan şarj seviyesini gösteren üç yeşil
LED ışından oluşan bir şarj seviyesi göstergesini içerir.
Şarj seviyesi göstergesini çalıştırmak için gösterge düğmesine
basın ve basılı tutun . Üç yeşil LED ışığının bir kombinasyonu
kalan şarj seviyesini gösterecek şekilde yanacaktır. Aküdeki şarj
seviyesi kullanılabilir limitin altındayken, gösterge yanmaz ve
akünün şarj edilmesi gerekir.
NOT: Bu gösterge sadece aküda kalan şarj seviyesini gösterir. Bu
alet işlevini göstermez; ürün parçaları, sıcaklık ve son kullanıcı
uygulamaya göre değişime tabidir.
Yan Kolun Takılması (Şek. C)
UYARI: Aleti kullanmadan önce, kolun iyice sıkıldığından
emin olun.
Yan kolu 11 gövdenin her iki tarafındaki deliklerden birine
iyice vidalayın. Aletin kontrolünü sağlamak için her zaman yan
kol kullanılmalıdır.
Dişli Kutusunun Döndürülmesi (Şek. A)
Kullanıcı konforunu arttırmak amacıyla kesme işlemleri için dişli
kutusu 90° dönecektir.
1. Dişli kutusunu motor gövdesine bağlayan dört köşe
vidasını sökün.
2. Dişli kutusunu motor gövdesinden ayırmadan, dişli kutusu
kafasını istenilen konuma döndürün.
NOT: Dişli kutusu ve motor gövdesi 3,17 mm’den fazla ayrılırsa,
alete bir DeWALT servis merkezi tarafından bakım yapılmalı ve
gövde yeniden yerine takılmalıdır. Alete bakım yapılmazsa motor
ve yatak arızalanabilir.
3. Dişli kutusunu motor gövdesine takmak için vidalarını
yerlerine takın. Vidaları 12,5 inç-lbs torkla sıkın. Aşırı sıkmak
vidaların soyulmasına neden olabilir.
Siperler
DİKKAT: Tüm taşlama diskleri, kesme diski,
zımparalama flap diskleri, tel fırçalama veya
yuvarlak tel fırçalama diskleri ile siperler
kullanılmalıdır. Bu alet sadece geleneksel taşlama
diskleriyle taşlama yaparken sipersiz kullanılabilir. Bu
ünite ile sunulan siperleri görmek için Şekil A’ya bakın.
Bazı uygulamalar için yerel satıcınızdan ya da yetkili servis
merkezinizden doğru siperin satın alınması gerekebilir.
202
NOT: Kenar taşlama ve kesme özel olarak bu amaçla tasarlanmış
ve üretilmiş Tip 27 disklerle yapılabilir; 6,35 mm kalınlığındaki
diskler yüzey taşlama için tasarlanırken daha ince olan Tip 27
disklerin yüzey taşlama için uygun olup olmadığı ya da sadece
kenar taşlama/kesme için mi uygun olduğunu görmek için
üretici firma etiketinin incelenmesi gerekir. Yüzey taşlamanın
yasak olduğu herhangi bir disk için bir Tip 1 siper kullanılmalıdır.
Kesim işlemi aynı zamanda Tip 41 disk ve Tip 1 siper kullanarak
da yapılabilir.
NOT: Doğru siper/aksesuar kombinasyonunu seçmek için
Aksesuar Tablosuna bakın.
One-TouchTM Siperin Monte Edilmesi ve
Ayarlanması (Şek. D)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve
bataryaları çıkartın. Kazara çalıştırma yaralanmaya
neden olabilir.
Siperin Ayarlanması
Siper ayarlama için siper serbest bırakma kolu 8 bir mandallama
özelliği kullanan siper yakası üzerindeki hizalama deliklerinden
14 birisine denk gelir.
Temas eden yüz eğimlidir ve siper saat yönünde döndüğünde
bir sonraki ayarlama deliğine ilerler (mile bakan kullanıcı) fakat
saatin tersi yönde otomatik kilitlenir.
Siperin Monte Edilmesi (Şek. D)
1. Siper açma koluna 8 bastırın.
2. Siper açma kolu açık şekilde tutulurken siper üzerindeki
tırnakları 12 dişli kutusu 13 üzerindeki yuvalarla hizalayın.
3. Siper serbest bırakma kolunu açık şekilde tutarak, siperi
tırnaklara geçene kadar bastırın ve dişli kutusu göbeği
üzerindeki kanalda döndürün. Siper açma kolunu bırakın.
4. Mil kullanıcıya doğru bakarken, siperi istenilen çalışma
pozisyonuna saat yönünde döndürün. Siperi saatin tersi
yönde döndürmek için siper açma koluna 8 bastırın ve
basılı tutun.
NOT: Maksimum operatör koruması sağlamak için siper
gövdesi mil ve operatör arasına yerleştirilmelidir.
Siper açma kolu, siper yakası üzerindeki hizalama
yuvalarından 14 birine oturmalıdır. Bu siperin
sabitlendiğinden emin olmak içindir.
5. Siperi çıkartmak için bu talimatların 1-3. adımlarını
tersten uygulayın.
Flanşlar ve Diskler
Göbeksiz Disklerin Takılması (Şek. E)
UYARI: Flanş/kelepçe somunu/diskin düzgün bir şekilde
oturmaması ciddi yaralanmalara (veya aletin veya diskin
zarar görmesine) neden olabilir.
DİKKAT: Ortası basılı Tip 27 ve Tip 42 taşlama diskleri
ve Tip 41 kesme diskleri ile ürüne dahil edilmiş olan
flanşlar kullanılmalıdır. Daha ayrıntılı bilgi için bkz.
Aksesuar Tablosu.
UYARI: Kesme diskleri kullanırken kapalı bir çift taraflı
kesme diski siperi kullanılmalıdır.
UYARI: Arızalı bir flanş veya siperi kullanılması veya doğru
flanş ve siperin kullanılmaması disk kırılması ve disk teması
nedeniyle yaralanmayla sonuçlanabilir. Daha ayrıntılı bilgi
için bkz. Aksesuar Tablosu.
1. Siper yukarı gelecek şekilde aleti bir masaya yatırın.
2. Destek flanşını 5 kalkık orta kısmı (pilot) diske gelecek
şekilde mile 4 takın. Destek flanşını yerine bastırın.
3. Diski 19 , destek flanşının kalkık orta kısmı (pilot) ortalayacak
şekilde destek flanşına doğru yerleştirin.
4. Mil kilit düğmesine basarak ve altıgen baskılar diskten uzağa
bakacak şekilde kilit flanşını 6 mil üzerinde tırnaklar mil
üzerindeki iki yuvaya tam oturacak biçimde yerleştirin.
5. Mil kilitleme düğmesine bastıktan sonra, kilitleme flanşını
6 elle veya verilen anahtarı kullanarak sıkın. (Bir kilitleme
flanşını ancak çok iyi durumdaysa kullanın.) Flanş ayrıntıları
için Aksesuar Tablosu bölümüne bakın.
6. Diski çıkartmak için yukarıdaki talimatları tersten uygulayın.
Zımparalama Destek Tabanlarının
Takılması (Şek. F)
NOT: Destek tabanlarının mevcut olduğu, genellikle fiber
reçine diskleri olarak adlandırılan zımpara disklerine sahip
bir siper kullanılması gerekmez. Bu tür aksesuarlar için bir
siper gerekmediği için siper kullanılması durumunda doğru
şekilde takılamayabilir.
UYARI: Flanşın/tutturma somununun/çarkın düzgünce
yerine oturtulmaması ciddi yaralanmalara (veya aletin ya
da çarkın hasarlanmasına) sebebiyet verebilir.
UYARI: Zımparalama uygulaması tamamlandıktan sonra
taşlama diski, kesme diski, zımparalama flap diski, tel
fırçalama veya yuvarlak tel fırçalama gibi uygulamalar için
doğru siperin tekrar takılması gerekir.
1. Destek tabanını 16 mil üzerine yerleştirin veya uygun
şekilde takın.
2. Zımparalama diskini 17 destekleme tabanı 16 üzerine yerleştirin.
3. Mil kilidine 3 basarken, sıkma somunu 18 milin
üzerine takın, sıkma somunu üzerindeki kalkık orta kısmı
zımparalama diski ve destekleme tabanının ortasına gelecek
şekilde yönlendirin.
4. Sıkma somununu elle sıkın. Sonra mil kilitleme düğmesine
basarak zımparalama diskini, zımparalama diski ve sıkma
somunu yerine oturana kadar döndürün.
5. Diski çıkartmak için, mil kilitleme düğmesine basarak destek
tabanını ve zımparalama tabanını kavrayın ve döndürün.
Göbekli Disklerin Takılması ve Sökülmesi
(Şek. A)
Göbekli diskler doğrundan dişli mile takılırlar. Aksesuarın dişi
milin dişiyle eşleşmelidir.
1. Destek flanşını aletten çekerek çıkartın.
2. Diski mile 4 elle takın.
3. Mil kilitleme düğmesine 3 basın ve diskin göbeğini sıkmak
için bir anahtar kullanın.
Türkçe
4. Diski çıkartmak için yukarıda prosedürü tersten uygulayın.
İKAZ: Aleti düzgün çalıştırmadan önce diskin düzgün
şekilde takılmaması alete veya diske zarar verebilir.
Tel Fırçaların ve Diskli Tel Fırçaların
Takılması (Şek. A)
DIKKAT : Flanşın/tutturma somununun/çarkın düzgünce
yerine oturtulmaması ciddi yaralanmalara (veya aletin ya
da çarkın hasarlanmasına) sebebiyet verebilir.
DİKKAT: Yaralanma riskini azaltmak için, fırçaları
ve diskli fırçaları tutarken iş eldiveni takın.
Keskin olabilirler.
DİKKAT: Alete zarar gelme riskini azaltmak için,
dik veya fırça takılırken veya kullanılırken sipere
dokunulmamalıdır. Aksesuar diski ve kapağından tel
parçalarının fırlamasına neden olacak tespit edilemeyen
aksesuar hasarları oluşabilir.
Tel fırçalar veya diskli tel fırçaları kullanmadan doğrudan dişli
milin üzerine takılır. Yanızca dişli göbeği ile birlikte tedarik
edilen tel fırçaları veya diskli tel fırçaları kullanın. Bu aksesuarlar
ücreti mukabili yerel satıcınız ya da yetkili servis merkezinizden
temin edilebilir.
1. Siper yukarı gelecek şekilde aleti bir masaya yatırın.
2. Diski mile elle takın.
3. Mil kilitleme düğmesine 3 basın ve diski sıkmak için
diskli tel fırça veya tel fırçanın göbeği üzerinde bir
anahtar kullanın.
4. Diski çıkartmak için yukarıdaki talimatları tersten uygulayın.
İKAZ: Alete zarar gelme riskini azaltmak için, aleti
çalıştırmadan önce disk göbeğini düzgün şekilde oturtun.
Çalıştırmadan Önce
• Siperi ve uygun disk ya da çarkı takın. Oldukça aşınmış disk
veya çarkları kullanmayın.
• Destek ve kilit flanşının düzgün takıldığından emin olun.
Aksesuar Tablosuna verilen talimatlara uyun.
• Disk veya çarkın, aksesuar ve alet üzerindeki oklar yönünde
döndüğünü kontrol edin.
• Never work with the grinding cup without a suitable
protection guard in place.
• Hasar görmüş olan bir aksesuarı kullanmayın. Her
kullanımdan önce aksesuarları inceleyin, örneğin aşındırıcı
diski talaş ve çatlaklara karşı, disk tabanı çatlak, kopma ya
da aşırı kullanıma karşı, tel fırçayı gevşek ya da kırık tellere
karşı kontrol edin. Elektrikli alet ya da aksesuar düşürülürse,
hasar olup olmadığını kontrol edin ya da sağlam aksesuar
takın. Aksesuarın incelenmesi ve monte edilmesinden sonra,
kendinizi ve etraftaki insanları dönen aksesuar düzleminden
uzakta tutun ve bir dakika boyunca elektrikli aleti boşta
ve maksimum hızda çalıştırın. Bu test süresince hasarlı
aksesuarlar normal olarak kırılarak dağılacaktır.
203
Türkçe
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve geçerli yönetmeliklere
daima uyun.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve
aküyü ayırın. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
UYARI:
• Taşlanacak veya kesilecek tüm malzemelerin yerlerine
sıkıca sabitlendiklerinden emin olun.
• İş parçasını sabitleyin ve destekleyin. İş parçasını stabil
bir yüzeye sabitlemek ve desteklemek için kelepçe veya
mengene kullanın. İş parçasını hareket etmesini ve
kontrolden çıkmasını engellemek için sabitlemek ve
desteklemek önemlidir. İş parçasının hareket etmesi
veya kontrolden çıkması tehlike oluşturabilir ve
yaralanmaya sebebiyet verebilir.
• Bu aleti kullanırken daima iş eldivenleri kullanın.
• Kullanım esnasında dişli çok sıcak bir hale gelir.
• Alete sadece hafif bir baskı uygulayın. Diske yanal
basınç uygulamayın.
• Siperi ve uygun disk ya da fırçayı takın. Oldukça
aşınmış disk veya fırçaları kullanmayın.
• Aşırı yüklemekten kaçının.Elektrikli alete ağır yük
bindirdikten sonra aksesuarı soğutmak için aleti birkaç
dakika yüksüz Şek.de çalıştırın. Taşlama ve kesim
disklerine soğumadan evvel dokunmayın. Çalışma
esnasında diskler çok ısınabilir.
• Uygun koruma siperi takılı olmaksızın asla taşlama
çanağını kullanmayın.
• Elektrikli aleti kesim standı ile kullanmayın.
• Yapışık aşındırıcı ürünlerle asla defterleri kullanmayın.
• Alet kapatıldıktan sonra çarkın dönmeye devam
ettiğini unutmayın.
Uygun El Pozisyonu (Şek. G)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, DAİMA
şekilde gösterilen uygun el pozisyonunu kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, ani tepki
ihtimaline karşı aleti DAİMA sıkıca tutun.
Uygun el pozisyonu Şek. G’de gösterildiği gibi bir elin yan
tutamakta 11 ve diğer elin aletin gövdesinde olmasını gerektirir.
Açma/kapama Düğmesi (Şek. A)
DİKKAT: Alet çalıştırılırken, kullanım sırasında ve disk
ya da aksesuar dönüşü durana dek aleti kontrol altında
tutmak için yan tutamak ve aletin gövdesini sıkıca
tutun. Aleti yere bırakmadan önce diskin tamamen
durduğundan emin olun.
NOT: Aletin beklenmeyen hareketlerini engellemek için yük
altındayken aleti açıp kapatmayın. Üzerinde işlem yapılacak
yüzeye dokunmadan önce taşlama makinesinin tam hıza
204
çıkmasını bekleyin. Aleti kapatmadan önce işlem yapılan
yüzeyden aleti kaldırın. Aleti yere koymadan önce dönmesinin
durmasını bekleyin.
1. Aleti açmak için kilitleme kolunu 2 aletin arka kısmına
doğru çekin ve ardından açma/kapama düğmesine 1 basın.
Alet, düğmeye basıldığı sürece çalışır.
2. Açma/kapama düğmesini bırakarak aleti kapatın.
Mil Kilidi (Şek. A)
Mil kilidi 3 , diskleri takıp çıkarırken milin dönmesini engellemek
için sağlanmıştır. Mil kilidini yalnızca alet kapalıyken, güç
kaynağından ayrık durumdayken ve tamamen durduktan
sonra kullanın.
İKAZ: Aletin hasar görmesini engellemek için alet
çalışırken mil kilidini kullanmayın. Aletin hasar görecek
ve takılı aksesuar yerinde çıkarak yaralanmaya
neden olabilecektir.
Kilidi devreye almak için mil kilit düğmesine basın ve mili artık
daha fazla döndüremeyecek duruma gelene dek döndürün.
Yüzey Taşlama, Zımparalama ve Tel
Fırçalama
DIKKAT: Daima bu kılavuzdaki talimatlara uygun
şekilde doğru siperi kullanın.
Bir iş parçası yüzeyinde çalışma yürütmek için:
1. Üzerinde işlem yapılacak yüzeye dokunmadan önce taşlama
makinesinin tam hıza çıkmasını bekleyin.
2. Aletin yüksek hızda çalışmasını sağlamak için çalışma
yüzeyine minimum basınç uygulayın. Alet yüksek hızda
çalışırken materyal atma hızı en yüksek seviyededir.
Açı
3. Alet ve çalışma yüzeyi arasında uygun bir açı olmasını
sağlayın. Belirli fonksiyonlar için tabloya bakın.
Fonksiyon
Bileme
Flap Diskle Zımparalama
Destek Tabanıyla Zımparalama
Tel Fırçalama
Açı
20˚-30˚
5˚-10˚
5˚-15˚
5˚-10˚
4. Diskin kenarı ve çalışma yüzeyi arasındaki mesafeyi koruyun.
-- Taşlama, flap disklerle zımparalama veya tel fırçalama
yapıyorsanız çalışma yüzeyinde oyukların oluşmasına
engel olmak için aleti sürekli olarak ileri ve geriye doğru
hareket ettirin.
-- Destek tabanıyla zımparalama sırasında çalışma
yüzeyinin yanmasını ve üzerinde dairesel çizikler
oluşmasını önlemek için aleti düz bir çizgide sürekli
olarak hareket ettirin.
Türkçe
NOT: Aletin hareket ettirilmeksizin çalışma yüzeyine
dayanmasına izin verilmesi iş parçasına zarar verir.
5. Aleti kapatmadan önce işlem yapılan yüzeyden kaldırın. Aleti
yere koymadan önce dönmesinin durmasını bekleyin.
DİKKAT: Taşlama makinesinin ani ve keskin bir şekilde
hareket etmesine neden olabileceğinden bir kenar
üzerinde çalışırken ekstra dikkatli olun.
Boyanmış bir İş Parçası Üzerinde Çalışma
Sırasındaki Önlemler
1. Zehirli tozun kontrol edilmesinin zor olması nedeniyle
kurşun bazlı boyalara zımparalama veya tel fırçalama
yapılması ÖNERİLMEZ. Kurşun zehirlenmesi, en fazla çocuklar
ve hamile kadınlar için tehlikelidir.
2. Kimyasal analiz yapmadan bir boyanın kurşun içerip
içermediğinin belirlenmesi zor olduğundan, boya
zımparalarken aşağıdaki önlemler önerilir:
Kişisel Güvenlik
1. Temizlik bitene kadar, boya zımparalamaveya tel fırçalama
işlemi yapılan alana çocuk veya hamile kadın girmemelidir.
2. Çalışma alanına giren herkes bir toz maskesi veya solunum
aygıtı kullanmalıdır. Filtre günlük olarak veya kullanıcı nefes
almakta zorlandığında değiştirilmelidir.
NOT: Yalnızca kurşunlu boya tozu ve dumanına uygun
toz maskeleri kullanılmalıdır. Sıradan boya maskeleri bu
korumayı sağlamaz. Uygun N.I.O.S.H. onaylı toz maskesi için
yerel hırdavat bayisine bakın.
3. Zehirli boya parçacıklarının yutulmasını önlemek için
çalışma alanında YEMEYİN, İÇMEYİN veya SİGARA İÇMEYİN.
Çalışanlar yemeden,içmeden veya sigara içmeden ÖNCE
yıkanıp temizlenmelidir. Üzerlerine toz yerleşebileceği için
çalışma alanında yiyecek, içecek veya sigara bırakılmamalıdır.
Çevre Güvenliği
1. Boya ortaya çıkan tozu en düşük seviyede tutacak
şekilde sökülmelidir.
2. Boya sökme işleminin yapıldığı alanlar 4 mili inç kalınlığında
plastik örtüyle kapatılmalıdır.
3. Zımparalama, çalışma alanı dışına çıkan boya tozunu
azaltacak şekilde yapılmalıdır.
Temizlik ve Atma
1. Çalışma alanındaki tüm yüzeyler zımparalama işlemi
boyunca günlük olarak elektrik süpürgesiyle süpürülüp
iyice temizlenmelidir. Elektrik süpürgesinin filtre torbaları
sık değiştirilmelidir.
2. Plastik örtüler diğer toz, yonga ve atıklarla birlikte toplanmalı
ve atılmalıdır. Ağzı kapalı çöp torbalarına konup normal çöp
atma işlemleri izlenerek atılmalıdır.
Temizlik sırasında, çocuklar ve hamile kadınlar çalışma
alanından uzak tutulmalıdır.
3. Çocuklar tarafından kullanılan tüm oyuncak, yıkanabilir
mobilyalar ve kap kacak tekrar kullanılmadan önce
iyice yıkanmalıdır.
Kenar Taşlama ve Kesme
UYARI: Kenar taşlama/kesme disklerini yüzey taşlama
uygulamaları için kullanmayın çünkü bu diskler yüzey
taşlamada karşılaşılan yan baskılara dayanacak
şekilde tasarlanmamıştır. Disk kırılması ve ciddi
yaralanma olabilir.
DIKKAT: Kenar taşlama ve kesme için kullanılan diskler
alet kullanılırken bükülür veya eğilirlerse kırılabilir veya geri
tepebilir. Her türlü kenar taşlama/kesme işleminde siperin
yan tarafının açılması için operatörden uzağa yerleştirilmiş
olması gerekir.
İKAZ: Bir Tip 27 diskle kenar taşlama/kesme, diskin
yeni olması durumunda sığ kesme ve derinlik olarak
13 mm altındaki çentik açma işleriyle sınırlandırılmalıdır.
Kesme/çentik açma derinliğini aşındığı için disk çapının
daraltılmasına eşit olacak şekilde azaltın. Daha fazla
bilgi için bkz. Aksesuar Tablosu. Bir Tip 41 diskle kenar
taşlama/kesme işlerinde bir Tip 1 siper kullanımı gerekir.
1. Üzerinde işlem yapılacak yüzeye dokunmadan önce taşlama
makinesinin tam hıza çıkmasını bekleyin.
2. Aletin yüksek hızda çalışmasını sağlamak için çalışma
yüzeyine minimum basınç uygulayın. Alet yüksek hızda
çalışırken taşlama/kesme hızı en yüksek seviyededir.
3. Kendinizi diskin açık alt tarafı sizden uzağa bakacak
şekilde konumlandırın.
4. Bir kesme işlemi başlayıp çalışma parçasında çentik
oluştuğunda kesiğin açısını değiştirmeyin. Açının
değiştirilmesi diskin bükülmesine ve kırılmasına neden
olacaktır. Kenar taşlama diskleri bükülme sonucu oluşacak
yan baskılara dayanacak şekilde tasarlanmamıştır.
5. Aleti kapatmadan önce işlem yapılan yüzeyden aleti çıkartın.
Aleti yere koymadan önce dönmesinin durmasını bekleyin.
Metal Kesimi
Kesme taşları ile kullanırken her zaman tip 1
muhafaza kullanın.
Kesim esnasında kesilen malzemeye uyumlu şekilde ortalama
beslemede kesim yapın. Kesim diskine basınç uygulayarak
makineyi eğmeyin veya daha kısa olabilir.
Aşağıda çalışan disklerin hızlarını düşürmek için artık yandan
uygulanan kesim diskleri gereklidir.
Makine her zaman yukarı eğimli şekilde çalışmak zorundadır.
Aksi takdirde, kesim yerinden kontrolsüz bir şekilde fırlaması
tehlikesi ortaya çıkabilir.
Profil ve köşe çubuk keserken en kısa kesit noktasından başlayın.
205
Türkçe
Sert Taşlama
İlave Aksesuarlar
Taşlama için asla kesme diskini kullanmayın.
Her zaman koruma kullanın (tip 27).
En iyi eğimler makinenin 30° veya 40° açıda ayarlanmasıyla elde
edilir. Uygun bir baskı uygulayarak makineyi ileri veya geri doğru
hareket ettirin. Bu sayede çalışma parçası çok ısınmayacak, rengi
gitmeyecek ve oluklar oluşmayacaktır.
UYARI: DeWALT tarafından tedarik veya tavsiye
edilenlerin dışındaki aksesuarlar bu ürün üzerinde test
edilmediğinden, söz konusu aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma riskini azaltmak
için bu ürünle birlikte sadece DeWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak için satış
noktalarıyla görüşün.
Kesim Taşı
Bu makine yalnızca kuru kesim için kullanılmalıdır.
Kesim taşı için en uygun uygulama elmas kesim
taşının kullanılmasıdır.
Makineyi çalıştırırken ilave toz koruyucu maske
kullanılması gereklidir.
Maks.
mm
D
d
Çalışma Önerileri
Yapısal duvarlarda slot kesimi yaparken dikkatli olun.
Yapısal duvarlardaki slotlar ülkelere özel düzenlemelere tabidir.
Tüm işlemlerde bu düzenlemelere uyulması gerekmektedir.
Çalışmaya başlamadan önce sorumlu yapı mühendisine, mimara
veya inşaat şefine danışın.
D
b
D
BAKIM
DeWALT elektrikli aletiniz minimum bakımla uzun bir süre
çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz olarak memnuniyet
verici bir şekilde çalışması gerekli özenin gösterilmesine ve
düzenli temizliğe bağlıdır.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve
aküyü ayırın. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
Şarj cihazı ve akü bakım geriktirmezler.
[mm]
b
d
Min.
işlenmiş
Çevresel Hız
Dönüş
delik uzunluğu.
[m/s]
[min.–1]
[mm]
115 6 22,23 11 500
80
–
125 6 22,23 11 500
80
–
115 –
–
11 500
80
–
125 –
–
11 500
80
–
75 30 M14 11 500
45
20,0
115 12 M14 11 500
80
20,0
125 12 M14 11 500
80
20,0
d
b
D
D
Çevrenin Korunması
Yağlama
Elektrikli aletiniz ek bir yağlama gerektirmemektedir.
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde ve etrafında toz
toplanması halinde bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu işlemi gerçekleştirirken
onaylı bir göz koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan parçalarını temizlemek
için asla çözücü veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan malzemeleri
güçsüzleştirir. Yalnızca su ve yumuşak sabunla
nemlendirilmiş bir bez kullanın. Aletin içine herhangi
bir sıvının girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir
parçasını bir sıvı içine daldırmayın.
206
Ayrı toplama. Bu işaretlenmiş simgeyle ürün ve piller
normal evsel atıklarla birlikte çöpe atılmamalıdır.
Bazı malzemeleri içeren ürün ve piller geri
dönüştürülebilir veya geri kazanılabilir, bu da bazı
hammaddeler için talebi azaltabilir. Lütfen elektrikli ürünleri
ve pilleri yerel yasal mevzuata uygun şekilde geri dönüşüme
tabi tutun. Daha ayrıntılı bilgiler www.2helpU.com
adresinde mevcuttur.
Şarj Edilebilir Aküler
Daha önce kolayca yapılan işler için yeterli güç üretemez hale
geldiğinde uzun ömürlü batarya yenisiyle değiştirilmelidir.
Teknik ömürlerinin sonunda, aküleri çevremize gerekli özeni
göstererek atın:
• Aküyü bitene kadar aleti çalıştırın, sonra aletten çıkartın.
• Lityum İyon hücreler geri dönüştürülebilir. Bunları yetkili
servise veya yerel toplama merkezine teslim edin. Toplanan
aküler geri dönüştürülecek veya uygun şekilde atılacaktır.
Türkçe
Aksesuar Tablosuna
Siper Tipi
Aksesuar
Açıklama
Taşlama Makinesine Takılması
Basık merkezli
taşlama diski
Tip 27 siper
Tip 27 siper
Flap diski
Destek flanşı
Tip 27 basık merkezli disk
Telli diskler
Kilit flanşı
Dişli somunlu telli
diskler
Tip 27 siper
Telli disk
Dişli somunlu telli
çanak
Tip 27 siper
Telli fırça
Zımpara tabanı/
zımpara kağıdı
Tip 27 siper
Kauçuk zımpara tabanı
Zımpara diski
Tespit somunu
207
Türkçe
Aksesuar Tablosuna
Siper Tipi
Aksesuar
Açıklama
Taşlama Makinesine Takılması
Taş kesme diski,
bağlı
Tip 1 siper
Tip 1 siper
Metal
kesme diski, bağlı
Destek flanşı
Kesim diski
Elmas kesim
diskleri
Tip 1 siper
VEYA
Tip 27 siper
208
Kilit flanşı
Ελληνικά
ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
DCG406
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DeWALT. Τα έτη εμπειρίας, η σχολαστική
ανάπτυξη προϊόντων και η καινοτομία έχουν καταστήσει την
DeWALT έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα
των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
DCG406
Τάση
VDC
18
Τύπος
1
Τύπος μπαταρίας
Li-Ion
Ισχύς εξόδου
W
800
Ταχύτητα χωρίς φορτίο/ονομαστική
min-1
9000
Διάμετρος τροχού
mm
125
Πάχος τροχού (μέγ.)
mm
6
Διάμετρος άξονα
M14
Μήκος άξονα
mm
21,5
Βάρος (χωρίς πακέτο μπαταριών)*
kg
1,74
* Στο βάρος περιλαμβάνεται η πλευρική λαβή και το προστατευτικό.
Τιμές θορύβου και δόνησης (άθροισμα τριαξονικών ανυσμάτων) σύμφωνα με
EN60745-2-3:
LPA(επίπεδο πίεσης ήχου)
dB(A)
84
LWA(επίπεδο ισχύος ήχου)
dB(A)
95
K (αβεβαιότητα για το δοθέν επίπεδο ήχου)
dB(A)
3
Λείανση επιφανειών
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah,AG =
Αβεβαιότητα K =
Τριβείο δίσκου
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah,DS =
Αβεβαιότητα K =
m/s2
m/s2
5,8
1,5
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που αναφέρεται στο παρόν
ενημερωτικό φυλλάδιο, μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη
δοκιμή που αναφέρεται στο πρότυπο EN60745 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την αρχική αξιολόγηση της έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο επίπεδο εκπομπής
κραδασμών αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο χρησιμοποιηθεί σε
άλλες εφαρμογές, με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
περίπτωση κακής συντήρησης, η εκπομπή κραδασμών
ενδέχεται να διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου λειτουργίας.
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης σε κραδασμούς
πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το
εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή ο χρόνος που
λειτουργεί χωρίς να εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό ενδέχεται
να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη
διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας για να
προστατεύσετε το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι: συντήρηση του εργαλείου
και των παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών σε καλή
θερμοκρασία, οργάνωση μοτίβων εργασίας.
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
Οδηγία περί μηχανικού εξοπλισμού
ΜΙΚΡΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
DCG406
Η εταιρεία DeWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που περιγράφονται
στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση
με τα εξής πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/EK, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-3:2011
+A2:2013 +A11:2014 +A12:2014 +A13:2015.
Αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται και με τις Οδηγίες
2014/30/ΕΕ και 2011/65/ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με την DeWALT στην παρακάτω
διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του
τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί την παρούσα δήλωση εκ
μέρους της εταιρείας DeWALT.
Markus Rompel
Διευθυντής Μηχανολογικού τμήματος
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
08.05.2017
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο σοβαρότητας
για κάθε προειδοποιητική λέξη. Παρακαλούμε διαβάστε το
εγχειρίδιο και δώστε προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη επικίνδυνη
κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
θα μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
209
Βάρος
Ελληνικά
Μπαταρίες
Αρ. κατ.
VDC
Ah
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
Φορτιστές/Χρόνοι φόρτισης (λεπτά)
Βάρος (kg) DCB107
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική που δεν έχει
σχέση με προσωπικό τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας για τα
ηλεκτρικά εργαλεία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε όλες τις
προειδοποιήσεις ασφαλείας και όλες τις οδηγίες. Η
μη τήρηση όλων των προειδοποιήσεων και των οδηγιών
ενδέχεται να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και
σοβαρό τραυματισμό.
ΔΙΑΤΗΡΉΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ
ΑΝΑΦΟΡΆ
Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» σε όλες τις προειδοποιήσεις,
αναφέρεται σε εργαλείο που τροφοδοτείται με ρεύμα από το
ηλεκτρικό δίκτυο (με καλώδιο) ή σε εργαλείο που λειτουργεί με
μπαταρία (ασύρματο).
1) Ασφάλεια χώρου εργασίας
α ) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και καλά
φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι ή σκοτεινοί χώροι,
αποτελούν αιτία ατυχημάτων.
β ) Μη λειτουργείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε
εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως όταν υπάρχουν
εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία
δημιουργούν σπινθήρες που μπορούν να προκαλέσουν
ανάφλεξη στη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
γ ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα παρευρισκόμενα
άτομα όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο.
Η απόσπαση της προσοχής σας μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου.
2) Ηλεκτρική ασφάλεια
210
α ) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων πρέπει
να ταιριάζουν με τις πρίζες. Μην τροποποιείτε
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
ποτέ το βύσμα με οποιονδήποτε τρόπο. Μη
χρησιμοποιείτε τυχόν βύσματα προσαρμογέα με
γειωμένα (με γείωση εδάφους) ηλεκτρικά εργαλεία.
Με μη τροποποιημένα βύσματα και κατάλληλες πρίζες
ελαττώνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
β ) Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας με
γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες, καλοριφέρ,
εστίες κουζινών και ψυγεία. Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
αυξάνεται όταν το σώμα σας είναι γειωμένο.
γ ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή ή
σε συνθήκες υγρασίας. Η είσοδος νερού σε ηλεκτρικό
εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
δ ) Μην καταπονείτε υπερβολικά το καλώδιο. Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για τη μεταφορά,
το τράβηγμα ή την αποσύνδεση του ηλεκτρικού
εργαλείου. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από
θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές και κινούμενα
μέρη. Καλώδια που έχουν υποστεί ζημιά ή περιπλεγμένα
καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ε ) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο
σε εξωτερικό χώρο, να χρησιμοποιείτε μόνο
καλώδια προέκτασης που είναι κατάλληλα για
χρήση σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση καλωδίου
κατάλληλου για χρήση σε εξωτερικό χώρο ελαττώνει τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
στ ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία ηλεκτρικού
εργαλείου σε χώρο με υψηλή υγρασία,
χρησιμοποιήστε παροχή ηλεκτροδότησης με
προστασία από ρεύματα διαρροής (RCD). Η χρήση
μιας διάταξης RCD ελαττώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
3) Προσωπική ασφάλεια
α ) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε τι κάνετε
και χρησιμοποιείτε την κοινή λογική κατά τη χρήση
ενός ηλεκτρικού εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο εάν είστε
κουρασμένος(-η) ή υπό την επήρεια ναρκωτικών,
αλκοόλ ή φαρμακευτικής αγωγής. Μια μόνο στιγμή
απόσπασης της προσοχής σας καθώς χειρίζεστε
ηλεκτρικά εργαλεία, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό
προσωπικό τραυματισμό.
β ) Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό.
Να φοράτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως μάσκας για τη σκόνη,
Ελληνικά
αντιολισθητικών υποδημάτων, κράνους ή προστατευτικών
ακουστικών για τις ανάλογες συνθήκες, θα ελαττώσει τους
προσωπικούς τραυματισμούς.
γ ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του εργαλείου.
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση
Off προτού συνδέσετε το εργαλείο στην πρίζα ή/
και στην μπαταρία, καθώς και προτού σηκώσετε
ή μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά ηλεκτρικών
εργαλείων με το δάκτυλό σας στο διακόπτη ή η σύνδεση
στην πρίζα εργαλείων με το διακόπτη στη θέση On ενέχουν
κίνδυνο ατυχήματος.
δ ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί
προτού ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Ένα
κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει αφεθεί προσαρτημένο
σε κινητό τμήμα του ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να
προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό.
ε ) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε απομακρυσμένα
σημεία. Φροντίστε να έχετε πάντοτε την κατάλληλη
στάση και να διατηρείτε την ισορροπία σας. Κατ’
αυτόν τον τρόπο θα έχετε καλύτερο έλεγχο του εργαλείου
σε απροσδόκητες καταστάσεις.
στ ) Να είστε ντυμένοι κατάλληλα. Μην φοράτε φαρδιά
ενδύματα ή κοσμήματα. Διατηρείτε τα μαλλιά, τα
ενδύματα και τα γάντια σας μακριά από κινούμενα
μέρη. Τα φαρδιά ενδύματα, τα κοσμήματα ή τα μακριά
μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα κινούμενα μέρη.
ζ ) Εάν οι συσκευές παρέχονται με σύνδεση
συστημάτων αφαίρεσης και συλλογής σκόνης,
φροντίστε τα συστήματα αυτά να είναι συνδεδεμένα
και να χρησιμοποιούνται κατάλληλα. Η χρήση
συστήματος συλλογής σκόνης μπορεί να ελαττώσει τους
κινδύνους που σχετίζονται με τη σκόνη.
4) Χρήση και φροντίδα των ηλεκτρικών
εργαλείων
α ) Μη ζορίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Χρησιμοποιείτε
το κατάλληλο εργαλείο ανάλογα με την εφαρμογή. Η
εργασία θα πραγματοποιηθεί με καλύτερο και πιο ασφαλή
τρόπο όταν εκτελείται από το σωστά επιλεγμένο ηλεκτρικό
εργαλείο με τον προβλεπόμενο ρυθμό.
β ) Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν ο διακόπτης δεν
μεταβαίνει στις θέσεις On (Ενεργοποίηση) και Off
(Απενεργοποίηση). Οποιοδήποτε εργαλείο δεν μπορεί
να ελεγχθεί μέσω του διακόπτη του, είναι επικίνδυνο και
πρέπει να επισκευαστεί.
γ ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα ή και την
μπαταρία από το ηλεκτρικό εργαλείο πριν κάνετε
οποιεσδήποτε ρυθμίσεις, αλλαγές παρελκόμενων
ή πριν αποθηκεύσετε οποιοδήποτε ηλεκτρικό
εργαλείο. Αυτού του είδους τα μέτρα ασφαλείας
ελαττώνουν τον κίνδυνο τυχαίας θέσης του ηλεκτρικού
εργαλείου σε λειτουργία.
δ ) Αποθηκεύετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη όπου μπορούν
να τα προσεγγίσουν παιδιά και μην επιτρέπετε τη
χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου από άτομα που
δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό ή με τις οδηγίες
χρήσης του. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν
χρησιμοποιούνται από μη εκπαιδευμένους χειριστές.
ε ) Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία. Ελέγξτε για τυχόν
εσφαλμένη ευθυγράμμιση ή ενσφήνωση κινούμενων
μερών, για τυχόν θραύση εξαρτημάτων και για
τυχόν άλλες καταστάσεις που μπορεί να επηρεάσουν
τη λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά, φροντίστε
για την επισκευή του πριν το χρησιμοποιήσετε. Πολλά
ατυχήματα έχουν προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που
δεν έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
στ ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και καθαρά.
Τα κατάλληλα συντηρημένα εργαλεία κοπής με αιχμηρά
άκρα κοπής έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται ευκολότερα.
ζ ) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα
παρελκόμενα και τα τρυπάνια κ.λπ. σύμφωνα
με τις παρούσες οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη
τις συνθήκες εργασίας και την εργασία που
πρόκειται να πραγματοποιηθεί. Η χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου για εργασίες διαφορετικές από
αυτές για τις οποίες προορίζεται, μπορεί να οδηγήσει σε
επικίνδυνη κατάσταση.
5) Χρήση και φροντίδα των εργαλείων με
μπαταρία
α ) Επαναφορτίζετε μόνο με το φορτιστή που
καθορίζεται από τον κατασκευαστή. Φορτιστής που
είναι κατάλληλος για έναν τύπο μπαταριών, μπορεί να
ενέχει κίνδυνο πυρκαγιάς όταν χρησιμοποιείται με άλλο
τύπο μπαταριών.
β ) Χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία μόνο με τις
ειδικά καθορισμένες μπαταρίες. Η χρήση μπαταριών
άλλου τύπου ενέχει κίνδυνο τραυματισμού και πυρκαγιάς.
γ ) Όταν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται, διατηρείτε
την μακριά από άλλα μεταλλικά αντικείμενα, όπως
συνδετήρες, νομίσματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες
ή άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα που μπορεί
να προκαλέσουν ηλεκτρική επαφή μεταξύ των
δύο ακροδεκτών της μπαταρίας. Η βραχυκύκλωση
των ακροδεκτών της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει
εγκαύματα ή και πυρκαγιά.
δ ) Κάτω από συνθήκες κακομεταχείρισης, μπορεί να
εκτοξευτεί υγρό από τη μπαταρία. Αποφύγετε την
επαφή με το υγρό αυτό. Εάν έλθετε σε επαφή κατά
λάθος, ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Σε περίπτωση
που το υγρό έλθει σε επαφή με τα μάτια σας, ζητήστε
ιατρική βοήθεια. Το υγρό που εκτοξεύεται από τη
μπαταρία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς ή εγκαύματα.
6) Συντήρηση (Σέρβις)
α ) Φροντίζετε η συντήρηση του ηλεκτρικού εργαλείου
να πραγματοποιείται από πιστοποιημένο για
επισκευές άτομο, με τη χρήση μόνο πανομοιότυπων
ανταλλακτικών. Κατ’ αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η
ασφάλεια του ηλεκτρικού εργαλείου.
211
Ελληνικά
ΠΡΌΣΘΕΤΟΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟΙ ΚΑΝΌΝΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ
Οδηγίες ασφαλείας για όλες τις διαδικασίες
α)
Αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο προορίζεται για
λειτουργίες τροχίσματος, γυαλοχαρτίσματος,
χρήσης συρματόβουρτσας ή κοπής. Διαβάστε όλες
τις προειδοποιήσεις ασφαλείας, τις οδηγίες, τις
απεικονίσεις και τις προδιαγραφές που συνοδεύουν
αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο. Η μη τήρηση
οποιασδήποτε από τις οδηγίες που αναφέρονται πιο κάτω
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά
και/ή σοβαρό τραυματισμό.
b) Δεν συνιστάται να εκτελούνται με αυτό το ηλεκτρικό
εργαλείο εργασίες όπως το γυάλισμα. Οι εργασίες
για τις οποίες δεν έχει σχεδιαστεί το εργαλείο μπορεί
να δημιουργήσουν κίνδυνο και να προκαλέσουν
σωματική βλάβη.
γ)
Χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που έχουν
σχεδιαστεί ειδικά και συνιστώνται από τον
κατασκευαστή του εργαλείου. Το γεγονός ότι
ένα παρελκόμενο μπορεί να προσαρτηθεί στο
ηλεκτρικό εργαλείο, δεν σημαίνει ότι διασφαλίζεται η
ασφαλής λειτουργία.
δ) Η ονομαστική ταχύτητα του παρελκόμενου πρέπει
να είναι τουλάχιστον ίση με τη μέγιστη ταχύτητα
που αναγράφεται επάνω στο ηλεκτρικό εργαλείο. Τα
παρελκόμενα που λειτουργούν σε ταχύτητα μεγαλύτερη
από την ονομαστική τους, ενδέχεται να υποστούν θραύση
και να πεταχτούν μακριά.
ε)
Η εξωτερική διάμετρος και το πάχος του
παρελκόμενου πρέπει να βρίσκεται εντός
της ονομαστικής τιμής χωρητικότητας του
ηλεκτρικού εργαλείου. Δεν είναι δυνατή η προστασία
ή ο έλεγχος σε επαρκή βαθμό των παρελκόμενων με
λανθασμένο μέγεθος.
στ)
Η βιδωτή βάση των αξεσουάρ πρέπει να ταιριάζει
με το σπείρωμα του άξονα του γωνιακού τροχού.
Για αξεσουάρ που στερεώνονται με φλάντζες, η οπή
ατράκτου του αξεσουάρ πρέπει να ταιριάζει με τη
διάμετρο τοποθέτησης της φλάντζας. Αξεσουάρ που
δεν ταιριάζουν με τα υλικά στερέωσης του ηλεκτρικού
εργαλείου θα κινούνται εκτός ζυγοστάθμισης, θα
δονούνται υπερβολικά και μπορεί να γίνουν αιτία απώλειας
του ελέγχου.
ζ ) Μη χρησιμοποιείτε κατεστραμμένα παρελκόμενα.
Πριν από κάθε χρήση, επιθεωρήστε τα παρελκόμενα
όπως το λειαντικό τροχό για θραύσματα και ρωγμές,
τα προστατευτικά υποστήριξης για ρωγμές, οπές
ή υπερβολική φθορά και τη συρματόβουρτσα για
χαλαρά ή σπασμένα σύρματα. Σε περίπτωση πτώσης
του ηλεκτρικού εργαλείου ή κάποιου παρελκόμενου,
επιθεωρήστε για τυχόν ζημιά ή τοποθετήστε ένα μη
κατεστραμμένο παρελκόμενο. Μετά την επιθεώρηση
και την τοποθέτηση ενός παρελκόμενου, φροντίστε
να παραμείνετε, εσείς και τυχόν άτομα που
βρίσκονται δίπλα σας, μακριά από την επιφάνεια του
περιστρεφόμενου παρελκόμενου και λειτουργήστε
212
το εργαλείο σε μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο επί
ένα λεπτό. Τα κατεστραμμένα παρελκόμενα πρέπει
φυσιολογικά να διασπαστούν κατά τη διάρκεια αυτού
του ελέγχου.
η) Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό.
Ανάλογα με την εφαρμογή, χρησιμοποιείτε
προστατευτική προσωπίδα, προστατευτικά γυαλιά
ή γυαλιά ασφαλείας. Ανάλογα με το τι χρειάζεται,
χρησιμοποιείτε μάσκα για τη σκόνη, προστατευτικά
για τα αυτιά, γάντια και ποδιά εργαστηρίου που
μπορεί να αποτρέψει την επαφή με μικρά θραύσματα
από τη λείανση ή από το υπό κατεργασία τεμάχιο.
Τα προστατευτικά για τα μάτια πρέπει να μπορούν να
σταματούν τα ιπτάμενα υπολείμματα που δημιουργούνται
από τις διάφορες εργασίες. Η μάσκα για τη σκόνη ή ο
αναπνευστήρας πρέπει να μπορούν να φιλτράρουν τα
σωματίδια που δημιουργούνται από την εκάστοτε εργασία.
Η παρατεταμένη έκθεση σε θόρυβο υψηλής έντασης
μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.
θ) Διατηρείτε τυχόν παραβρισκόμενα άτομα σε
ασφαλή απόσταση από το χώρο εργασίας. Όποιος
εισέρχεται στο χώρο εργασίας πρέπει να φοράει
ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό. Τυχόν θραύσματα
από το υπό κατεργασία τεμάχιο ή από παρελκόμενο
που έχει σπάσει μπορεί να πεταχτούν μακριά και να
προκαλέσουν τραυματισμό σε σημείο εκτός της άμεσης
περιοχής εργασίας.
ι)
Κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο μόνο από τις
μονωμένες επιφάνειες συγκράτησης όταν εκτελείτε
κάποια εργασία κατά την οποία το εργαλείο κοπής
μπορεί να έρθει σε επαφή με κρυμμένα καλώδια.
Τυχόν επαφή με καλώδιο υπό τάση θα θέσει υπό τάση
και τα εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη του ηλεκτρικού
εργαλείου και θα μπορούσε να προκαλέσει ηλεκτροπληξία
του χειριστή.
ια)
Ποτέ μην αφήνετε το ηλεκτρικό εργαλείο κάτω
εάν δεν έχει σταματήσει εντελώς να κινείται το
παρελκόμενο. Το περιστρεφόμενο παρελκόμενο μπορεί
να αδράξει την επιφάνεια και να χάσετε τον έλεγχο
του εργαλείου.
ιβ)
Μη θέτετε το εργαλείο σε λειτουργία ενόσω το
μεταφέρετε. Η τυχαία επαφή με το περιστρεφόμενο
παρελκόμενο μπορεί να προκαλέσει το μάγκωμα στα
ρούχα σας, τραβώντας το παρελκόμενο προς το σώμα σας.
ιγ)
Καθαρίζετε τακτικά τις οπές αερισμού του
ηλεκτρικού εργαλείου. Ο ανεμιστήρας του κινητήρα
έλκει τη σκόνη στο εσωτερικό του περιβλήματος και η
υπερβολική συσσώρευση μετάλλου σε σκόνη μπορεί να
ενέχει κινδύνους λόγω του ρεύματος.
ιδ)
Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο κοντά σε εύφλεκτα
υλικά. Οι σπινθήρες μπορούν να προκαλέσουν ανάφλεξη
των υλικών αυτών.
ιε)
Μη χρησιμοποιείτε παρελκόμενα που απαιτούν
ψυκτικό σε υγρή μορφή. Η χρήση νερού ή
άλλης ψυκτικής ουσίας σε υγρή μορφή μπορεί να
προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
Ελληνικά
ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΓΙΑ ΌΛΕΣ
ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΕΣ
Αιτίες της ανάδρασης και πρόληψή της από
το χειριστή
Η ανάδραση («κλότσημα») είναι μια ξαφνική αντίδραση λόγω
σύνθλιψης ή εμπλοκής του περιστρεφόμενου τροχού, του
προστατευτικού υποστήριξης, της βούρτσας ή οποιουδήποτε
άλλου παρελκόμενου. Η σύνθλιψη ή η εμπλοκή προκαλεί το
απότομο σταμάτημα του περιστρεφόμενου παρελκόμενου,
γεγονός που με τη σειρά του προκαλεί τη βίαιη μετακίνηση
του ανεξέλεγκτου ηλεκτρικού εργαλείου προς την κατεύθυνση
αντίθετα από την κατεύθυνση περιστροφής του παρελκόμενου στο
σημείο ενσφήνωσης.
Για παράδειγμα, εάν συμβεί εμπλοκή ή σύνθλιψη του λειαντικού
τροχού από το υπό κατεργασία αντικείμενο, η ακμή του τροχού
που εισήλθε στο σημείο σύνθλιψης μπορεί να σκάψει προς το
εσωτερικό του υλικού, προκαλώντας την εξαγωγή ή την ανάδραση
του τροχού. Ο τροχός μπορεί είτε να μεταπηδήσει προς τον
χειριστή ή μακριά από αυτόν, ανάλογα με την κίνηση του τροχού
στο σημείο σύνθλιψης. Επίσης, οι λειαντικοί τροχοί μπορούν να
υποστούν θραύση υπό αυτές τις συνθήκες.
Η ανάδραση είναι αποτέλεσμα κακής χρήσης του εργαλείου ή/και
λανθασμένων διαδικασιών ή συνθηκών λειτουργίας, ενώ μπορεί
να αποφευχθεί λαμβάνοντας τις κατάλληλες προφυλάξεις που
αναφέρονται παρακάτω:
α)
Κρατάτε συνεχώς σταθερά το πριόνι και
τοποθετήστε το σώμα και τους βραχίονές σας έτσι
ώστε να μπορείτε να αντισταθείτε στις δυνάμεις
ανάδρασης. Χρησιμοποιείτε πάντοτε τη βοηθητική
λαβή, εφόσον παρέχεται, για μέγιστο έλεγχο σε
περίπτωση ανάδρασης ή κατά την αντίδραση
λόγω ροπής κατά τη διάρκεια της εκκίνησης του
εργαλείου. Ο χειριστής μπορεί να ελέγξει την αντίδραση
λόγω ροπής ή τις δυνάμεις ανάδρασης, εάν ληφθούν οι
κατάλληλες προφυλάξεις.
β)
Ποτέ μην τοποθετείτε τα χέρια σας κοντά στο
περιστρεφόμενο παρελκόμενο. Το παρελκόμενο μπορεί
να «κλωτσήσει» προς τα πίσω στο χέρι σας.
γ)
Μην τοποθετείτε το σώμα σας στην περιοχή προς
την οποία θα μετακινηθεί το ηλεκτρικό εργαλείο
σε περίπτωση ανάδρασης. Η ανάδραση θα ωθήσει το
εργαλείο προς κατεύθυνση αντίθετη προς την κίνηση του
τροχού στο σημείο εμπλοκής.
δ)
Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν εργάζεστε
σε γωνίες, αιχμηρές ακμές κ.λπ. Αποφεύγετε την
αναπήδηση και εμπλοκή του παρελκόμενου. Οι
γωνίες, οι αιχμηρές ακμές ή η αναπήδηση έχουν την
τάση να προκαλούν εμπλοκή του περιστρεφόμενου
παρελκόμενου, προκαλώντας απώλεια του ελέγχου
ή ανάδραση.
ε)
Μην προσαρτάτε ποτέ λεπίδες αλυσοπρίονου
για χάραξη ξύλου ή οδοντωτές λεπίδες πριονιού.
Οι λεπίδες αυτές προκαλούν συχνά ανάδραση και
απώλεια ελέγχου.
Προειδοποιήσεις ασφαλείας ειδικά για
εργασίες τροχίσματος και λειαντικής κοπής
α)
Χρησιμοποιείτε μόνο τύπους τροχών που
συνιστώνται για το ηλεκτρικό εργαλείο και το
συγκεκριμένο προστατευτικό που έχει σχεδιαστεί
για τον επιλεγμένο τροχό. Οι τροχοί που δεν έχουν
σχεδιαστεί για το ηλεκτρικό εργαλείο δεν είναι δυνατό να
προστατευτούν κατάλληλα και δεν είναι ασφαλείς.
β) Η επιφάνεια τροχίσματος σε τροχούς βυθισμένου
κέντρου πρέπει να τοποθετείται κάτω από το επίπεδο
του χείλους του προφυλακτήρα. Ένας ακατάλληλα
τοποθετημένος τροχός που προεξέχει από το επίπεδο του
χείλους προφυλακτήρα δεν επιτρέπει επαρκή προστασία.
γ)
Ο προφυλακτήρας πρέπει να είναι προσαρτημένος
στέρεα στο ηλεκτρικό εργαλείο και να έχει ρυθμιστεί
η θέση του για μέγιστη ασφάλεια, ώστε ο χειριστής
να είναι εκτεθειμένος σε όσο το δυνατόν μικρότερο
μέρος του τροχού. Ο προφυλακτήρας βοηθά να
προστατεύεται ο χειριστής από θραύσματα λόγω
ενδεχόμενης θραύσης του τροχού, από κατά λάθος επαφή
με τον τροχό και από σπινθήρες οι οποίοι θα μπορούσαν
να προκαλέσουν ανάφλεξη σε ρουχισμό.
δ)
Οι τροχοί πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τις
συνιστώμενες εφαρμογές. Για παράδειγμα: Μην
τροχίζετε με το πλαϊνό τμήμα του τροχού κοπής. Οι
λειαντικοί τροχοί κοπής προορίζονται για περιφερειακό
τρόχισμα και οι πλευρικές δυνάμεις που ασκούνται
σε αυτούς τους τροχούς μπορεί να προκαλέσουν το
θρυμματισμό τους.
ε)
Χρησιμοποιείτε πάντοτε μη κατεστραμμένες
φλάντζες τροχών με το κατάλληλο μέγεθος και
σχήμα για τον τροχό που επιλέξατε. Οι κατάλληλες
φλάντζες τροχού στηρίζουν τον τροχό, ελαττώνοντας κατ’
αυτόν τον τρόπο την πιθανότητα θραύσης του τροχού. Οι
φλάντζες για τους τροχούς κοπής ενδέχεται να διαφέρουν
από τις φλάντζες για τους τροχούς τροχίσματος.
στ) Μη χρησιμοποιείτε μικρότερους τροχούς από
μεγαλύτερα ηλεκτρικά εργαλεία. Οι τροχοί που
προορίζονται για μεγαλύτερα ηλεκτρικά εργαλεία δεν είναι
κατάλληλοι για τις υψηλότερες ταχύτητες που εμφανίζουν
τα μικρότερα εργαλεία και μπορεί να διαρραγούν.
Πρόσθετες προειδοποιήσεις ασφαλείας
ειδικά για εργασίες λειαντικής κοπής
α)
Μην «μπλοκάρετε» τον τροχό κοπής και μην
εφαρμόζετε υπερβολική πίεση. Μην επιχειρήσετε
να πραγματοποιήσετε κοπή σε υπερβολικά μεγάλο
βάθος. Η υπερβολική πίεση στον τροχό αυξάνει το φορτίο
και την τάση του τροχού να συστραφεί ή να σφηνώσει
κατά την κοπή. Επίσης, αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης
ανάδρασης ή θραύσης του τροχού.
β)
Μην τοποθετείτε το σώμα σας στην ίδια ευθεία
με τον περιστρεφόμενο τροχό ή πίσω από αυτόν.
Όταν ο τροχός, στο σημείο της εργασίας, μετακινείται
με κατεύθυνση που απομακρύνεται από το σώμα σας, η
213
Ελληνικά
πιθανή ανάδραση μπορεί να ωθήσει τον περιστρεφόμενο
τροχό και το ηλεκτρικό εργαλείο προς το μέρος σας.
γ)
Όταν ο τροχός σφηνώσει ή αν διακόψετε μια
κοπή για οποιονδήποτε λόγο, απενεργοποιήστε
το ηλεκτρικό εργαλείο και μην το μετακινείτε έως
ότου ο τροχός σταματήσει εντελώς. Ποτέ μην
προσπαθήσετε να αφαιρέσετε τον τροχό κοπής
από την κοπή, ενόσω ο τροχός κινείται. Σε αντίθετη
περίπτωση θα συμβεί ανάδραση. Εξετάστε την αιτία και
προβείτε σε διορθωτικές ενέργειες για να εξαλείψετε την
αιτία ενσφήνωσης του τροχού.
δ)
Μην επανεκκινήσετε την εργασία κοπής έχοντας
το εργαλείο μέσα στο τεμάχιο εργασίας. Αφήστε
πρώτα τον τροχό να φθάσει σε πλήρη ταχύτητα
και προσεκτικά εισάγετέ τον πάλι στην κοπή. Ο
τροχός μπορεί να μαγκώσει, να κινηθεί προς το μέρος
σας ή να παρουσιάσει ανάδραση (κλώτσημα) αν το
ηλεκτρικό εργαλείο επανεκκινηθεί ενώ είναι μέσα στο
τεμάχιο εργασίας.
ε)
Υποστηρίζετε τα πάνελ ή κάθε υπό κατεργασία
αντικείμενο μεγάλου μεγέθους για να
ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο σύνθλιψης και
ανάδρασης του τροχού. Τα μεγάλου μεγέθους υπό
κατεργασία αντικείμενα τείνουν να κάμπτονται υπό την
επίδραση του βάρους τους. Τα υποστηρίγματα πρέπει να
τοποθετούνται κάτω από το υπό κατεργασία αντικείμενο,
κοντά στην ευθεία κοπής και πλησίον της ακμής του υπό
κατεργασία αντικειμένου και στις δύο πλευρές του τροχού.
στ) Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν
πραγματοποιείτε «κοπή τσέπης» σε ήδη υπάρχοντες
τοίχους ή σε άλλα σημεία χωρίς ορατότητα. Ο
προεξέχων τροχός μπορεί να κόψει αγωγούς αερίου ή
νερού, ηλεκτρικά καλώδια ή αντικείμενα προκαλώντας
ενδεχομένως ανάδραση.
Προειδοποιήσεις ασφαλείας ειδικά για
εργασίες γυαλοχαρτίσματος
α)
Μη χρησιμοποιείτε υπερβολικά μεγάλου μεγέθους
χαρτί γυαλοχαρτίσματος σε δίσκο. Ακολουθείτε τις
συστάσεις των κατασκευαστών κατά την επιλογή
χαρτιού γυαλοχαρτίσματος. Το μεγάλου μεγέθους χαρτί
γυαλοχαρτίσματος που εκτείνεται πέρα από το αντίστοιχο
προστατευτικό μπορεί να σχιστεί προκαλώντας εμπλοκή,
σχίσιμο του δίσκου ή ανάδραση.
Προειδοποιήσεις ασφαλείας ειδικά για
εργασίες χρήσης συρματόβουρτσας
α)
Έχετε υπόψη σας ότι από τη συρματόβουρτσα
πέφτουν κάποιες συρμάτινες τρίχες ακόμη και κατά
τη διάρκεια συνηθισμένων λειτουργιών. Μην ασκείτε
υπερβολική πίεση στα σύρματα εφαρμόζοντας
υπερβολικό φορτίο στη βούρτσα. Οι συρμάτινες
τρίχες μπορούν εύκολα να διεισδύσουν μέσα από ελαφρύ
ρουχισμό ή/και το δέρμα.
β)
Εάν συνιστάται η χρήση προστατευτικού για την
εργασία με συρματόβουρτσα, μην επιτρέπετε
214
να παρεμβληθεί οτιδήποτε ανάμεσα στο
προστατευτικό και τον συρμάτινο ακτινωτό τροχό
ή τη συρματόβουρτσα. Ο συρμάτινος ακτινωτός
τροχός ή η συρματόβουρτσα μπορεί να διασταλούν
στη διάμετρο λόγω των δυνάμεων εργασίας και των
φυγόκεντρων δυνάμεων.
Πρόσθετοι κανόνες ασφαλείας για τροχιστές
α) Μη χρησιμοποιείτε στο εργαλείο αυτό τροχούς
Τύπου 11 (χοανοειδείς). Η χρήση ακατάλληλων
αξεσουάρ μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τραυματισμό.
β) Πάντα χρησιμοποιείτε την πλευρική λαβή. Σφίξτε
καλά τη λαβή. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε πάντα την
πλευρική λαβή ώστε να διατηρείτε σε κάθε περίπτωση τον
έλεγχο του εργαλείου.
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών ασφαλείας και
την εφαρμογή διατάξεων ασφαλείας, ορισμένοι υπολειπόμενοι
κίνδυνοι δεν μπορούν να αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
• Βλάβη της ακοής.
• Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω
εκτινασσόμενων σωματιδίων.
• Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω της θέρμανσης των αξεσουάρ
κατά τη λειτουργία.
• Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω παρατεταμένης χρήσης.
• Κίνδυνος σκόνης από επικίνδυνες ουσίες.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για λειτουργία μόνο
σε μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε εάν η τάση της μπαταρίας
ανταποκρίνεται στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα
με τα δεδομένα. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η τάση του φορτιστή
αντιστοιχεί στην τάση του ηλεκτρικού δικτύου.
Ο φορτιστής της DeWALT διαθέτει διπλή μόνωση
σύμφωνα με το πρότυπο EN60335. Κατά συνέπεια,
δεν απαιτείται καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί βλάβη, πρέπει να
αντικατασταθεί από ειδικά διαμορφωμένο καλώδιο που
διατίθεται μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DeWALT.
Χρήση προέκτασης
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται προεκτάσεις εκτός και αν
είναι απολύτως απαραίτητο. Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένη
προέκταση, κατάλληλη για την είσοδο ρεύματος του φορτιστή
σας (ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος
του αγωγού είναι 1 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι 30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να ξετυλίγετε πάντοτε το
καλώδιο εντελώς.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Φορτιστές
Οι φορτιστές DeWALT δεν απαιτούν καμία ρύθμιση και έχουν
σχεδιαστεί για να λειτουργούν όσο το δυνατόν πιο απλά.
Ελληνικά
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας για κάθε
τύπο φορτιστή μπαταρίας
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει
σημαντικές οδηγίες ασφάλειας και λειτουργίας για συμβατούς
φορτιστές μπαταριών (ανατρέξτε στα Τεχνικ