D25820K | DeWalt D25820K CHIPPING HAMMER Type 2 instruction manual

D25501
D25601
D25602
D25603
D25820
D25831
Final Page Size: 172 x 240 mm
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)4
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)10
English (original instructions)17
Español (traducido de las instrucciones originales)23
Français (traduction de la notice d’instructions originale)30
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)36
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)43
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)50
Português (traduzido das instruções originais)56
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)63
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)69
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)75
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)81
Fig. A
6
11
4
1
10
14
9
2
5
3
D25501, D25820
6
11
5
4
1
10
D25501
19
14
2
9
7
6
5
3
D25820, D25831
D25602, D25603
3
11
5
4
10
14
1
7
8
5
D25831
1
Fig. B
15
12
3
12
3
D25501, D25601, D25602,
D25603, D25820
D25831
8
Fig. C
18
19
D-65510
DEWALT,
Y
GERMAN
IDSTEIN,
lpU.com
www.2he
ALT.eu
www.DEW
13
Service
Lock-On
7
16
16
17
17
D25601
D25602
18
19
13
7
7
16
16
17
17
D25603
2
ce
Brush Servi
7
D25831
Fig. D
Fig. E
6
11
Fig. F
4
4
3
3
D25831
D25501, D25601, D25602,
D25603, D25820
3
Dansk
SDS MAX® KOMBINATIONS- & MEJSELHAMRE
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820, D25831
Tillykke!
Du har valgt et DeWALT-værktøj. Mange års erfaring, ihærdig produktudvikling og innovation gør DeWALT én af de mest pålidelige partnere for
professionelle brugere af elværktøj.
Tekniske Data
Spænding
Type
Effekt-indgang
Frekvens
Enkelt slagsenergi (EPTA 05/2009)
Tomgangshastighed
Ingen belastningsslag pr. minut
Total boreafstand i beton:
robuste bor
kernebor
Optimal boreafstand i beton:
robuste bor
Mejselpositioner
Værktøjsholder
Vægt
W
Hz
J
min-1
spm
D25501
230
2
1100
50
8
490
3300
D25601
230
2
1250
50
2–8
210-415
1430-2840
D25602
230
2
1250
50
2–8
210-415
1430-2840
D25603
230
2
1250
50
2–8
210-415
1430-2840
D25820
230
2
1150
50
8
–
2740
D25831
230
2
1250
50
2–8
–
1430-2840
mm
mm
12-40
40-90
12-45
40-100
12-45
40-100
12-45
40-100
–
–
–
–
mm
18-26
18
SDS Max®
6,15
25-35
18
SDS Max®
6,8
25-35
18
SDS Max®
6,9
25-35
18
SDS Max®
6,95
–
18
SDS Max®
5,8
–
18
SDS Max®
6,1
94
105
3
94
105
3
93
104
3
93
104
3
94
105
3
95
106
3
m/s2
m/s2
18,3
1,8
8,8
1,5
8,7
1,5
8,7
1,5
–
–
–
–
m/s2
m/s2
13,2
1,6
7,2
1,5
6,8
1,5
6,8
1,5
13,2
1,6
8,3
1,5
VAC
kg
Støjværdier og vibrationsværdier (triax vector sum) i henhold til EN60745-2-6:
LPA (emissionslydtrykniveau)
dB(A)
LWA (lydeffektniveau)
dB(A)
K (usikkerhed for det angivne lydniveau)
dB(A)
Boring i beton
Vibrationsemissionsværdi ah, HD =
Usikkerhed K =
Mejsling
Vibrationsemissionsværdi ah,cheq =
Usikkerhed K =
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette vejledningsark, er målt
i overensstemmelse med en standardiseret test, der er angivet i EN60745
og kan anvendes til at sammenligne et værktøj med et andet. Det kan
anvendes til en foreløbig eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne vibrationsemissionsniveau repræsenterer
værktøjets hovedanvendelsesområder. Hvis værktøjet anvendes
til andre formål, med andet tilbehør eller vedligeholdes dårligt,
kan vibrationsemissionen imidlertid variere. Det kan forøge
eksponeringsniveauet over den samlede arbejdsperiode markant.
Et estimat af eksponeringsniveauet for vibration bør også tage højde
for de gange, værktøjet slukkes, eller når det kører men ikke bruges til
at arbejde. Det kan mindske eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
Identificér yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte
operatøren mod vibrationens effekter, som f.eks.: vedligehold værktøjet
og tilbehøret, hold hænderne varme, organisation af arbejdsmønstre.
EF-Konformitetserklæring
Maskindirektiv
SDS Max® kombinations- & mejselhamre
D25501, D25601, D25602, D25603
DeWALT erklærer, at produkterne beskrevet under Tekniske data er
udformet i overensstemmelse med:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
D25820, D25831
2000/14/EC Elektrisk betonknuser (håndholdt)
m </= 15kg, Annex VIII; TÜV Rheinland LGA Products GmbH (0197),
D-90431 Nürnberg, Germany, anmeldt del ID nr.: 0197
Akustisk trykniveau i overensstemmelse med 2000/14/EC (artikel 12, bilag
III, nr. 10; m </= 15 kg)
LWA (målt lydtryk)
LWA (garanteret målt lydtryk)
4
dB
dB
102
105
Dansk
Disse produkter overholder også direktivet 2014/30/EU og 2011/65/EU.
Kontakt DeWALT på følgende adresse for yderligere oplysninger eller se
bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den tekniske fil og udsteder
denne erklæring på vegne af DeWALT.
Markus Rompel
Direktør for maskinteknik
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
08.03.2017
ADVARSEL: Læs instruktionsvejledningen for at reducere risikoen
for personskader.
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for hvert
enkelt signalord. Læs vejledningen og vær opmærksom på disse symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart farlig situation, der medmindre den
undgås, vil resultere i død eller alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig situation, der medmindre den
undgås, kunne resultere i død eller alvorlig personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig situation, der medmindre den
undgås, kan resultere i mindre eller moderat personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling, der ikke er forbundet med
personskade, men som kan resultere i produktskade.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
Generelle sikkerhedsadvarsler
for elværktøjer
ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsadvarsler og alle instruktioner.
Manglende overholdelse af advarsler og instruktioner kan medføre
elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER TIL
SENERE BRUG
Termen “elværktøj” i advarslerne refererer til dit elektroniske (ledning) eller
batteribetjente (trådløseelværktøj.
1) Sikkerhed i Arbejdsområdet
a ) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og godt oplyst. Rodede eller
mørke områder giver anledning til ulykker.
b ) Undlad at benytte elektrisk værktøj i en eksplosionsfarlig
atmosfære, som f.eks. ved tilstedeværelsen af brændbare
væsker, gasser eller støv. Elværktøj danner gnister, der kan antænde
støv eller dampe.
c ) Hold børn og omkringstående på afstand, når der anvendes
elektrisk værktøj. Distraktioner kan medføre, at du mister kontrollen.
2) Elektrisk Sikkerhed
a ) Stik på elektrisk værktøj skal passe til stikkontakten. Stikket må
aldrig modificeres på nogen måde. Undlad at bruge adapterstik
sammen med jordforbundet elektrisk værktøj. Umodificerede stik
og dertil passende stikkontakter reducerer risikoen for elektrisk stød.
b ) Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader, såsom rør,
radiatorer, komfurer og køleskabe. Der er øget risiko for elektrisk
stød, hvis din krop er jordforbundet.
c ) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for regn eller våde forhold.
Hvis der trænger vand ind i et elektrisk værktøj, øges risikoen for
elektrisk stød.
d ) Undlad at udsætte ledningen for overlast. Brug aldrig
ledningen til at bære, trække værktøjet eller trække det ud
af stikkontakten. Hold ledningen borte fra varme, olie, skarpe
kanter og bevægelige dele. Beskadigede eller sammenfiltrede
ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
e ) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs, skal der anvendes
en forlængerledning, som er egnet til udendørs brug. Brug
af en ledning, der er egnet til udendørs brug, reducerer risikoen for
elektrisk stød.
f ) Hvis det ikke kan undgås at betjene et elektrisk værktøj i et
fugtigt område, benyt en strømforsyning, der er beskyttet
af en fejlstrømsafbryder. Ved at benytte en fejlstrømsafbryder
reduceres risikoen for elektrisk stød.
3) Personlig Sikkerhed
a ) Vær opmærksom, pas på hvad du foretager dig, og brug
sund fornuft, når du benytter et elektrisk værktøj. Betjen
ikke værktøjet, hvis du er træt, påvirket af narkotika, alkohol
eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed under anvendelse af et
elektrisk værktøj kan forårsage alvorlig personskade.
b ) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær altid beskyttelsesbriller.
Sikkerhedsudstyr, såsom støvmaske, skridsikre sikerhedssko,
sikkerhedshjelm eller høreværn, brugt når omstændighederne
foreskriver det, reducerer omfanget af personskader.
c ) Undgå utilsigtet start. Sørg for, at der er slukket for kontakten,
inden værktøjet tilsluttes en strømkilde og/eller batterienhed,
samles op eller bæres. Når elektrisk værktøj bæres med fingeren på
kontakten eller tilsluttes, når kontakten er tændt, giver det anledning
til ulykker.
d ) Fjern eventuelle justerings- eller skruenøgler, før det elektriske
værktøj startes. En skruenøgle eller anden nøgle, der bliver
siddende på en roterende del af elektrisk værktøj, kan give anledning
til personskade.
e ) Undlad at række for langt. Hold hele tiden en god fodstilling
og balance. Dette giver bedre kontrol af det elektriske værktøj, når
uventede situationer opstår.
f ) Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær ikke løst tøj
eller smykker. Hold dit hår, tøj og handsker væk fra
bevægelige dele. Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan blive
fanget i bevægelige dele.
g ) Hvis der anvendes støvudsugnings- eller støvopsamlingsudstyr,
skal dette tilsluttes og anvendes rigtigt. Anvendelse af
støvopsamlingsudstyr kan begrænse farer forårsaget af støv.
4) Anvendelse og Vedligeholdelse af
Elektrisk Værktøj
a ) Undlad at bruge magt over for det elektriske værktøj. Brug det
værktøj, der er bedst egnet til det arbejde, der skal udføres.
Værktøjet vil klare opgaven bedre og mere sikkert med den ydelse, som
det er beregnet til.
b ) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis kontakten ikke tænder
og slukker for det. Alt elektrisk værktøj, der ikke kan kontrolleres med
kontakten, er farligt og skal repareres.
c ) Træk stikket ud af stikkontakten og/eller batterienheden fra
det elektriske værktøj, før det elektriske værktøj justeres, dets
tilbehør udskiftes, eller det stilles til opbevaring. Sådanne
forebyggende sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen for, at
værktøjet startes utilsigtet.
d ) Opbevar elektrisk værktøj uden for rækkevidde af børn, og
tillad ikke personer, som ikke er bekendt med dette elektriske
værktøj eller disse instruktioner, at betjene værktøjet. Elektrisk
værktøj er farligt i hænderne på personer, som ikke er instrueret i
brugen deraf.
e ) Vedligeholdelse af elektrisk værktøj. Undersøg om bevægelige
dele sidder skævt, binder eller er gået itu såvel som andre
5
Dansk
forhold, der kan påvirke betjeningen af værktøjet. Hvis det
elektriske værktøj er beskadiget, skal det repareres før brug.
Mange ulykker er forårsaget af dårligt vedligeholdt værktøj.
f ) Hold skæreværktøj skarpe og rene. Ordentligt vedligeholdt
skæreværktøj med skarpe skærekanter har mindre tilbøjelighed til at
binde og er lettere at styre.
g ) Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor, osv. i overensstemmelse
med disse instruktioner, idet der tages hensyn til
arbejdsforholdene og den opgave, som skal udføres. Brug af
elektrisk værktøj til andre opgaver end dem, det er beregnet til, kan
resultere i en farlig situation.
•
•
Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet, dele og tilbehør, der kan være
opstået under transport.
Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt og forstå den
før betjening.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
Bær høreværn.
5) Service
a ) Elektrisk værktøj skal serviceres af en kvalificeret
servicetekniker, som udelukende benytter
identiske reservedele. Derved sikres det, at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
Brug øjeværn.
Koblingsindstilling 40 Nm er designet til de fleste boreopgaver.
Ekstra sikkerhedsinstruktioner for borehamre
• Bær høreværn. Udsættelse for støj kan medføre høretab.
• Anvend hjælpehåndtag 3 , der leveres sammen med værktøjet. Tab
af kontrol kan medføre personskade.
• Hold kun fast i elværktøjet ved hjælp af de isolerede håndtagsflader,
når der skal saves i emner, hvor skæreværktøjet kan berøre
skjulte ledninger eller sit eget kabel. Kommer skæreværktøjet i
kontakt med en strømførende ledning, kan blotlagte metaldele på
elværktøjet gøres strømførende og give stød til brugeren.
ADVARSEL: Vi anbefaler brug af en reststrømsanordning med en
reststrømskapacitet på 30mA eller mindre.
Koblingsindstilling 80 Nm er designet for højere drejemoment.
Rød service-indikator LED. For detaljeret beskrivelse se under
Service-indikator LED
Gul service-indikator LED. For detaljeret beskrivelse se under
Service-indikator LED..
Restrisici
På trods af overholdelsen af de relevante sikkerhedsregler og brug af
sikkerhedsudstyr kan visse restrisici ikke undgås. Disse omfatter:
• Hørenedsættelse.
• Risiko for personskade som følge af flyvende partikler.
• Risiko for forbrænding ved at røre ved tilbehør, der bliver varmt
under betjening.
• Risiko for personskade som følge af forlænget brug.
Elektrisk sikkerhed
Elmotoren er kun designet til én spænding. Kontrollér altid, at
strømforsyningen svarer til spændingen på mærkepladen.
Dit DeWALT-værktøj er dobbeltisoleret i overensstemmelse med
EN60745, og derfor er en jordledning ikke påkrævet
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den erstattes af en specialfremstillet
ledning, der fås gennem DeWALT‘s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Der bør ikke benyttes en forlængerledning, medmindre det er
absolut nødvendigt. Brug en godkendt forlængerledning, der er egnet
til strømforsyningen til din oplader (se Tekniske data). Den minimale
lederstørrelse er 1,5 mm2; den maksimale længde er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles helt ud.
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1 Borehammer (D25501, D25601, D25602, D25603) Eller
1 Mejselhammer (D25820, D25831)
1Sidehåndtag
1 Sætboks (kun model K)
1Brugsvejledning
6
Synlig stråling Kig ikke ind i lyset.
Datokodeposition (Fig. A)
Datokoden 14 , der også inkluderer produktionsåret, er tryk på huset.
Eksempel:
2017 XX XX
Produktionsår
Beskrivelse (Fig. A, B)
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk værktøj eller nogen dele deraf.
Det kan medføre materiale- eller personskade.
1 Udløserkontakt (D25501, D25601, D25602, D25603)
Tænd/sluk kipafbryder (D25820, D25831)
2 Tilkoblet skyder (D25601, D25602, D25603)
3 Sidehåndtag
4 Hovedhåndtag
5 Aktiv vibrationskontrol (D25601, D25602, D25603, D25831)
6 Funktionsvælger
7 Elektronisk hastigheds- og slagstyrkeregulering (D25601, D25602,
D25603, D25831)
8 Låsegreb til sidehåndtag (D25831)
9 Skruetvinge til sidehåndtag (D25501, D25601, D25602, D25603,
D25820)
10 Værktøjsholder
11 Låsestyrebøsning
Tilsigtet Brug
D25501, D25601, D25602, D25603 Din borehammer er fremstillet til
professionelle bore- og mejslingsopgaver.
D25820, D25831 Din mejselhammer er konstrueret til professionelle
fræsnings, mejslings og nedbrydningsanvendelser.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i nærheden af brændbare
væsker eller gasser.
Disse borehamre er professionelle værktøjsmaskiner.
Dansk
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet. Overvågning er påkrævet,
når uerfarne brugere anvender dette værktøj.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af personer (inklusive
børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale handicaps;
mangel på erfaringer, viden eller færdigheder, medmindre de er under
overvågning af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må
aldrig efterlades alene med dette produkt.
Blød startfunktion
D25601, D25602, D25603, D25831
Blødstartfunktionen gør det muligt for værktøjet at accellere langsomt,
hvorved det forhindres, at boret forskyder sig fra det sted, hvor hullet
skal være.
Blødstartfunktionen reducerer også det umiddelbare drejemoment, som
resulterer i rykagtige bevægelser, hvis hammeren startes med boret i et
eksisterende hul.
Elektronisk hastighed og slagstyrke (Fig. A, C)
D25601, D25602, D25603, D25831
Den elektroniske hastigheds- og slagstyrkeregulering 7 giver følgende
fordele:
-- mindre tilbehørsdele kan anvendes uden risiko for, at de ødelægges;
-- minimeret risiko for gennembrydning ved mejsling eller boring i
bløde materialer;
-- optimal værktøjskontrol til præcis mejsling.
Kobling til drejemomentbegrænsning
ADVARSEL: Brugeren skal altid holde godt fast ved værktøjet
under arbejdet.
Koblingen til drejemomentbegrænsning reducerer maks.
drejemomentudvirkning, som overføres til brugeren i tilfælde af, at
borehovedet binder. Denne funktion forhindrer også standsning af
transmissionen og el-motoren.
BEMÆRK: Slå altid værktøjet fra før du ændrer på indstillingerne for
styring af drejemoment, ellers kan værktøjet blive beskadiget.
Komplet drejemomentstyring (CTC) (Fig. C) D25602
Den komplette drejemomentstyring (CTC) giver brugeren en to-trins
mekanisk kobling med indstillelige drejemomentmuligheder. Indstilling af
drejemomentet giver øget kontrol over forskellige opgaver.
Med den lave indstilling (40 Nm) kan værktøjet arbejde ved et
reduceret drejemomentniveau, der giver øget kontrol over mange
tunge boreopgaver. Den høje indstilling (80 Nm) er tilgængelig for mere
krævende opgaver som fx kerneboring og anvendelse af massive bor med
en stor diameter.
Se Indstilling af to-trins mekanisk kobling for flere informationer.
Maksimal drejemomentstyring (UTC) (Fig. C) D25603
Udover den to-trins mekaniske kobling, giver den maksimale
drejemomentstyring (UTC) øget brugerkomfort og sikkerhed gennem en
indbygget, anti-rotationsteknologi, der kan spore, hvis brugeren mister
kontrollen over hammeren. Når der spores en blokering, nedsættes
drejemomentet og hastigheden øjeblikkeligt. Denne funktion forhindrer, at
værktøjet drejer rundt og nedsætter risikoen for håndledsskader.
Service-indikator LED (Fig. A, C)
D25601, D25602, D25603, D25831
Den gule indikator LED 17 for kulbørsteslid lyser, når kulbørsterne næsten
er slidt helt ned, hvorved det indikeres, at der skal udføres en servicering
inden for de næste 8 timers brug.
D25601, D25602, D25603
Den røde service-indikator LED 16 lyser, hvis spærreknappen 2 anvendes
i alle funktioner med undtagelse af mejslingsfunktionen. På modeller
udstyret med maksimal drejemomentstyring (UTC) lyser den røde LED
indikator 16 , hvis anti-rotationsanordningen aktiveres. Den røde service-
indikator begynder at blinke, hvis værktøjet er defekt, eller børsterne er slidt
helt ned (se Børster under Vedligeholdelse).
D25831
Den røde service-indikator LED 16 lyser, hvis værktøjet er defekt, eller
børsterne er slidt helt ned (se Børster under Vedligeholdelse).
Hovedhåndtag med komplet vibrationsdæmpning
(Fig. A)
D25601, D25602, D25603, D25831
Dæmpningen i hovedhåndtaget 4 absorberer de vibrationer, som
overføres til brugeren. Dette forbedrer brugerkomforten under anvendelsen.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade skal du
slukke for værktøjet og afbryde det fra strømkilden, inden
der foretages justeringer, eller der fjernes/monteres tilbehør
eller ekstraudstyr. Sørg for, at udløserkontakten er i OFF-position.
Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
Påmontering af sidehåndtaget (Fig. B)
Sidehåndtaget 3 spændes på monteringsområdet 12 af gearkassen
og kan roteres 360˚ for at give mulighed for anvendelse med højre eller
venstre hånd. Sidehåndtaget skal spændes tilstrækkeligt til at modstå
værktøjets vridninger, hvis tilbehøret binder eller går i stå. Sørg for at gribe
fat i sidehåndtaget længst for enden for at styre værktøjet, når det går i stå.
Du løsner sidehåndtaget ved at dreje det mod uret.
På- og afmontering af SDS Max® tilbehør (Fig. A, D)
Denne maskine anvender bor og mejsler fra SDS Max® (se figur DB vedr.
tværsnit af et SDS Max®borskaft).
1. Rengør borskaftet.
2. Træk låsestyrebøsningen 11 tilbage og indsæt borskaftet.
3. Drej borskaftet en anelse, indtil bøsningen går i indhak.
4. Træk i boret for at kontrollere, om det er korrekt fastgjort. Det er
nødvendigt, at boret kan bevæge sig aksialt flere centimeter ved
hammerfunktionen, når det er låst fast i værktøjsholderen.
5. For at fjerne boret, skal værktøjsholderens låsestyrebøsning/-krave 11
trækkes bagud, og boret tages ud af værktøjsholderen 10 .
Valg af driftsfunktion (Fig. A)
Hammerboring:
D25501, D25601, D25602, D25603
til anvendelser i beton, mursten, sten og murværk.
Kun hammerboring:
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820, D25831
for mejslings- og edbrydningsanvendelser. I denne funktion kan
værktøjet ligeledes anvendes som håndtag til at frigøre bor, som
sidder fast.
1. Vælg driftsfunktionen ved at dreje funktionsvalgkontakten 6 , indtil den
peger imod symbolet for den ønskede funktion.
Det kan være nødvendigt at vride værktøjsholderen 10 en anelse for at
gøre det muligt at dreje funktionsvalgkontakten 6 forbi
position.
2. Kontrollér at funktionsvalgkontakten 6 er låst i indhakket.
Indeksering af mejselpositionen (Fig. E)
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820,
D25831
Mejslen kan indekseres og fastlåses i 18 forskellige positioner.
1. Drej funktionsvalgkontakten 6 , indtil den peger imod
position.
2. Drej mejslen til den ønskede position.
3. Indstil funktionsvalgkontakten 6 på positionen “kun hammerfunktion.”
4. Vrid mejslen indtil den går i indhak.
7
Dansk
Indstilling af elektronisk hastigheds- og
slagstyrkeregulering (Fig. A, C)
D25601, D25602, D25603, D25831
Drej reguleringen 7 hen til det ønskede niveau. Drej reguleringen opad for
højere hastighed og nedad for lavere hastighed. Den korrekte indstilling er
et et spørgsmål om erfaring, f.eks.
• ved mejsling eller boring i bløde, sprøde materialer eller når det er
nødvendigt med min. nedbrydning, skal reguleringen indstilles til en
lav indstilling;
• ved nedbrydning eller boring i hårdere materialer, skal reguleringen
indstilles til en højere indstilling.
Indstilling af to-trins mekanisk kobling (Fig. C)
D25602, D25603
BEMÆRK: Slå altid værktøjet fra, før du ændrer på indstillingerne for
styring af drejemoment, ellers kan værktøjet blive beskadiget.
Flyt drejemomentets styregreb 13 til indstilling 40 Nm eller 80 Nm som
påkrævet til opgaven.
• Koblingsindstillingen 40 Nm 18 er designet til de fleste boreopgaver
og er designet til let udkobling, når borehovedet møder armeringsjern
eller andre fremmedlegemer.
• Koblingsindstillingen 80 Nm 19 er designet for opgaver med højere
drejemoment som f.eks. borekroner og dyb hulsboring og er designet til
udkobling ved en tærskelværdi med et højere drejemoment.
BEMÆRK: Hvis det ikke er muligt at vælge position 80 Nm kør enheden
under belastning og prøv igen.
Hver gang værktøjet startes op, vil det automatisk starte med standard
koblingsindstilling 1 ind i koblingsindstilling 40 Nm 18 , den mest
følsomme indstilling.
Dybdestang
(Ekstra tilbehør)
1. Tryk ind og hold dybdestangens udløserknap inde på sidehåndtaget.
2. Flyt dybdestangen, så afstanden mellem stangenden og hovedets ende
svarer til den ønskede boredybde.
3. Slip knappen for at låse stangen på plads. Ved boring med
dybdestangen, stop når stangenden når materialets overflade.
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL: Overhold altid sikkerhedsvejledningen og de
gældende regler.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade skal du
slukke for værktøjet og afbryde det fra strømkilden, inden
der foretages justeringer, eller der fjernes/monteres tilbehør
eller ekstraudstyr. Sørg for, at udløserkontakten er i OFF-position.
Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
ADVARSEL: Værktøjets borskær kan blive varme, og du bør bære
handsker, når du ændrer eller fjerner dem for at undgå personskader.
ADVARSEL:
• Vær opmærksom på føring af rør og kabler.
• Udøv et let tryk mod værktøjet (ca. 20 kg). Overdreven
kraftudøvelse gør det ikke hurtigere at bore. Det nedsætter snarere
værktøjets ydeevne og levetid.
• Hold altid værktøjet fast med begge hænder og bibehold en
sikker afstand. Værktøjet må kun anvendes med sidehåndtaget
monteret korrekt.
BEMÆRK: Driftstemperatur er -7˚ til +40˚C (19˚ til 104˚F). Hvis værktøjet
anvendes uden for dette temperaturområde, vil dets levetid blive nedsat.
8
Korrekt håndposition (Fig. F)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade skal du ALTID
anvende den rette håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlig personskade skal du
ALTID holde godt fast i tilfælde af en pludselig reaktion.
Det er nødvendigt med én hånd på sidehåndtaget 3 og den anden hånd
på hovedhåntaget 4 for korrekt håndposition.
Tænde og slukke (Fig. A)
D25501, D25601, D25602, D25603
Tryk udløserkontakten 1 ned for at starte værktøjet.
Slip udløserkontakten for at stoppe værktøjet.
D25601, D25602, D25603
Med spærreknappen 2 er det kun muligt at spærre udløserkontakten 1 i mejselfunktionen. Hvis spærreknappen aktiveres i borefunktionen, slukkes
værktøjet automatisk.
Tryk udløserkontakten 1 ned for at starte værktøjet.
Slip kontakten for at stoppe værktøjet.
Tryk på kontakten 1 og hold den nede, skub spærreknappen 2 opad og
slip kontakten for vedvarende funktion.
For at stoppe værktøjet, når en funktion anvendes vedvarende, skal
der trykkes hurtigt på kontakten, og den skal slippes igen. Sluk altid for
værktøjet, når arbejdet er udført, og inden stikket tages ud.
D25820, D25831
Du starter værktøjet ved at trykke på tænd/sluk kipafbryder 1 nederst
på udløseren.
Du stopper værktøjet ved at trykke på tænd/sluk kipafbryderen øverst
på udløseren.
Hammerboring
Du tænder for værktøjet ved at trykke på tænd/sluk-kontakt 1 .
Slip kontakten for at stoppe værktøjet.
Boring med et massivt bor (Fig. A)
D25501, D25601, D25602, D25603
1. Sæt det passende bor i.
2. Indstil funktionsvalgkontakten 6 på positionen hammerfunktion.
3. kun D25601, D25602, D25603: Indstilling af elektronisk hastigheds- og
slagstyrkeregulering 7 .
4. Tilpas og justér sidehåndtaget 3 .
5. Markér stedet, hvor hullet skal bores.
6. Placér boret på stedet og tænd for værktøjet.
7. Sluk altid for værktøjet, når arbejdet er udført, og inden stikket tages ud.
Boring med en borekrone (Fig. A)
1. Sæt den passende borekrone i.
2. Sæt centreringsboret ind i borekronen.
3. Indstil funktionsvalgkontakten 6 på positionen hammerfunktion.
4. kun D25601, D25602, D25603: Drej den elektroniske hastigheds- og
slagstyrkeregulering 7 til en middel eller høj hastighedsindstilling.
5. Tilpas og justér sidehåndtaget 3 .
6. Placér centreringsboret på stedet og tænd for værktøjet. Bor indtil
borekronen gennemtrænger betonen med ca. 1 cm.
7. Stop værktøjet og fjern centreringsboret. Placér kroneboret tilbage i
hullet eller fortsæt med boringen.
8. Når der bores i en struktur, som er tykkere end kroneborets dybde,
skal den runde betoncylinder eller kernen inde i boret fjernes med
regelmæssige mellemrum.
For at undgå uønsket afbrækning af beton rundt om hullet, skal der
forbores et hul med den samme diameter som centreringsboret helt
Dansk
gennem strukturen. Bor derefter halvvejs igennem med en borekrone
fra hver side.
9. Sluk altid for værktøjet, når arbejdet er udført, og inden stikket tages ud.
Fræsning og mejsling (Fig. A)
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820,
D25831
1. Sæt det passende mejselværktøj i og drej det med hånden for at låse
det fast i én af de 18 positioner.
2. Indstil funktionsvalgkontakten 6 på positionen kun hammerfunktion.
3. kun D25601, D25602, D25603, D25831: Indstilling af elektronisk
hastigheds- og slagstyrkeregulering 7 .
4. Tilpas og justér sidehåndtaget 3 .
5. Tænd for værktøjet og start arbejdet.
6. Sluk altid for værktøjet, når arbejdet er udført, og inden stikket tages ud.
Miljøbeskyttelse
S eparate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit diesem
Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im normalen Hausmüll
entsorgt werden.
Produkte und Batterien enthalten Materialien, die
zurückgewonnen oder recycelt werden können, um den Bedarf an
Rohstoffen zu reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische Produkte und
Batterien gemäß den lokalen Bestimmungen. Weitere Informationen
erhalten Sie unter www.2helpU.com.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DeWALT-elværktøj er beregnet til langvarig brug med
minimal vedligeholdelse. Værktøjets fortsatte tilfredsstillende drift afhænger
af korrekt vedligeholdelse og rengøring af værktøjet.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade skal du
slukke for værktøjet og afbryde det fra strømkilden, inden
der foretages justeringer, eller der fjernes/monteres tilbehør
eller ekstraudstyr. Sørg for, at udløserkontakten er i OFF-position.
Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
Kulbørster (Fig. C)
Kulbørsterne kan ikke serviceres af brugeren. Bring værktøjet til et
autoriseret DeWALT værksted.
Den gule indikator LED 17 for kulbørsteslid lyser, når kulbørsterne næsten
er slidt helt ned. Efter yderligere 8 timers anvendelse, eller efter børsterne er
slidt helt op, vil motoren automatisk blive slukket.
Vedligeholdelse af værktøjet skal udføres, når service-indikatoren 16 lyser.
Smøring
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs ud af hovedhuset med tør luft,
lige så snart der samler sig snavs i og omkring luftaftrækket. Bær
godkendte beskyttelsesbriller og godkendt støvmaske ved udførelse af
denne procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler eller andre kraftige
kemikalier til at rengøre værktøjets ikke-metalliske dele. Disse
kemikalier kan svække de materialer, der anvendes i disse dele. Brug
en klud, der kun er fugtet med vand og mild sæbe. Lad aldrig væske
trænge ind i værktøjet, og nedsænk aldrig nogen del af værktøjet
i væske.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det, som stilles til rådighed af
DeWALT, ikke er afprøvet med dette produkt, kan det være farligt at
bruge sådant tilbehør med dette værktøj. For at mindske risikoen
for personskade, må dette produkt kun anvendes med tilbehør, som
anbefales af DeWALT.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om korrekt tilbehør.
9
Deutsch
SDS MAX® KOMBINATIONS & MEISSELHÄMMER
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820, D25831
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Gerät von DeWALT entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige Produktentwicklung und Innovation machen DeWALT zu einem
zuverlässigen Partner für professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
Spannung
Typ
Leistungs-aufnahme
Frequenz
Einzelaufprallenergie (EPTA 05/2009)
Leerlaufdrehzahl
Schläge pro Minute ohne Last
Bohrleistung in Beton:
Vollbohrer
Bohrkrone
Optimale Bohrleistung in Beton:
Vollbohrer
Meißelpositionen
Werkzeugaufnahme
Gewicht
W
Hz
J
min-1
bpm
D25501
230
2
1100
50
8
490
3300
D25601
230
2
1250
50
2–8
210-415
1430-2840
D25602
230
2
1250
50
2–8
210-415
1430-2840
D25603
230
2
1250
50
2–8
210-415
1430-2840
D25820
230
2
1150
50
8
–
2740
D25831
230
2
1250
50
2–8
–
1430-2840
mm
mm
12-40
40-90
12-45
40-100
12-45
40-100
12-45
40-100
–
–
–
–
mm
18-26
18
SDS Max®
6,15
25-35
18
SDS Max®
6,8
25-35
18
SDS Max®
6,9
25-35
18
SDS Max®
6,95
–
18
SDS Max®
5,8
–
18
SDS Max®
6,1
94
105
3
94
105
3
93
104
3
93
104
3
94
105
3
95
106
3
m/s²
m/s²
18,3
1,8
8,8
1,5
8,7
1,5
8,7
1,5
–
–
–
–
m/s²
m/s²
13,2
1,6
7,2
1,5
6,8
1,5
6,8
1,5
13,2
1,6
8,3
1,5
VAC
kg
Lärmwerte und Vibrationswerte (Triax-Vektorsumme) gemäß EN60745-2-6:
LPA (Emissions-Schalldruckpegel)
dB(A)
LWA (Schallleistungspegel)
dB(A)
K (Unsicherheit für den angegebenen Schallpegel)
dB(A)
Bohren in Beton
Vibrationsemissionswert ah, HD =
Messungenauigkeit K =
Meißeln
Vibrationsemissionswert ah,Cheq =
Messungenauigkeit K =
Der in diesem Informationsblatt angegebene Vibrationsemissionswert
wurde gemäß einem standardisierten Test laut EN60745 gemessen und
kann für einen Vergleich zwischen zwei Geräten verwendet werden. Er kann
zu einer vorläufigen Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene Vibrationsemissionswert bezieht sich
auf die Hauptanwendung des Gerätes. Wenn das Gerät jedoch für
andere Anwendungen, mit anderem Zubehör oder schlecht gewartet
eingesetzt wird, kann die Vibrationsemission verschieden sein.
Dies kann den Expositionsgrad über die Gesamtbetriebszeit
erheblich erhöhen.
Eine Schätzung der Vibrationsstärke sollte auch berücksichtigen, wie
oft das Gerät ausgeschaltet wird oder über welche Zeit es zwar läuft,
aber nicht wirklich in Betrieb ist. Dies kann die Exposition über die
Gesamtbetriebszeit erheblich mindern.
Es sind zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutze der
Betriebsperson vor den Auswirkungen der Vibration in Betracht zu
ziehen, z. B.: Wartung des Gerätes und des Zubehörs, Warmhalten der
Hände, Organisation des Arbeitsablaufes.
EG-Konformitätserklärung
Maschinenrichylinie
SDS Max® Kombinations & Meißelhämmer
D25501, D25601, D25602, D25603
DeWALT erklärt hiermit, dass diese unter Technische Daten beschriebenen
Produkte die folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
D25820, D25831
2000/14/EC Elektrobetonaufbruchhammer (handgeführt) m </= 15kg,
Anlage VIII; TÜV Rheinland LGA Products GmbH (0197), D-90431 Nürnberg,
Deutschland, Notified Body ID No.: 0197
Schallleistungswert gemäß 2000/14/EG (Artikel 12, Anlage III, Nr. 10; m </=
15 kg)
LWA (gemessener Schallleistungswert)
LWA (zugesicherter Schallleistungswert)
10
dB
dB
102
105
Deutsch
Diese Produkte erfüllen auch die Anforderungen von Richtlinie 2014/30/
EU und 2011/65/EU. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
DeWALT unter der folgenden Adresse oder schauen Sie auf der Rückseite
dieser Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die Zusammenstellung des
technischen Dossiers und gibt diese Erklärung im Namen von DeWALT ab.
Markus Rompel
Technischer Direktor
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
08.03.2017
WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr bitte die
Bedienungsanleitung lesen.
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise erklärt. Bitte
lesen Sie das Handbuch und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen oder schweren
Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen oder schweren
Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, u. U. zu leichten oder mittelschweren
Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts mit Verletzungen
zu tun hat, aber, wenn es nicht vermieden wird, zu Sachschäden
führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise für
Elektrowerkzeuge
WARNUNG: Lesen Sie alle Sicherheitswarnhinweise und
alle Anweisungen. Das Nichtbeachten von Warnhinweisen und
Anweisungen kann zu elektrischem Schlag, Brand und/oder schweren
Verletzungen führen.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen bezieht sich auf Ihr
netzbetriebenes Elektrowerkzeug (mit Kabel) oder auf Ihr akkubetriebenes
(kabellosesElektrowerkzeug.
1) Sicherheit im Arbeitsbereich
a ) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut ausgeleuchtet.
Unaufgeräumte oder dunkle Bereiche begünstigen Unfälle.
b ) Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen sich z.
B. brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden.
Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe
entzünden können.
c ) Halten Sie Kinder und Zuschauer fern, während Sie ein
Elektrogerät betreiben. Ablenkung kann dazu führen, dass Sie die
Kontrolle über das Gerät verlieren.
2) Elektrische Sicherheit
a ) Der Stecker des Elektrogerätes muss in die Steckdose passen.
Ändern Sie niemals den Stecker in irgendeiner Form.
Verwenden Sie keinerlei Adapterstecker an
geerdeten Elektrogeräten. Unveränderte Stecker und passende
Steckdosen mindern die Gefahr eines elektrischen Schlages.
b ) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Flächen, wie
Rohre, Radiatoren, Herde und Kühlgeräte. Es besteht eine erhöhte
Gefahr für einen elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
c ) Setzen Sie Elektrogeräte keinem Regen oder feuchter
Umgebung aus. Wenn Wasser in das Elektrogerät eindringt, erhöht
sich die Gefahr eines elektrischen Schlages.
d ) Überlasten Sie das Kabel nicht. Verwenden Sie niemals das
Kabel, um das Elektrogerät zu tragen oder durch Ziehen
vom Netz zu trennen. Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl,
scharfen Kanten oder beweglichen Teilen. Beschädigte oder
verhedderte Kabel erhöhen die Gefahr eines elektrischen Schlages.
e ) Wenn Sie ein Elektrogerät im Freien betreiben, verwenden Sie
ein für den Außeneinsatz geeignetes Verlängerungskabel. Die
Verwendung von für den Außeneinsatz geeigneten Kabeln mindert die
Gefahr eines elektrischen Schlages.
f ) Wenn der Betrieb eines Elektrogerätes in feuchter
Umgebung unumgänglich ist, verwenden Sie eine
durch einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter
oder Rcd) geschützte Stromversorgung. Der Einsatz
eines Fehlerstromschutzschalters mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
3) Sicherheit von Personen
a ) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie
tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit
einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,
wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen,
Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der
Unachtsamkeit beim Betrieb eines Elektrogerätes kann zu schweren
Verletzungen führen.
b ) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer
eine Schutzbrille. Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung,
wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder
Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert
das Risiko von Verletzungen.
c ) Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten. Vergewissern Sie sich,
dass der Schalter in der AUS-Position ist, bevor Sie das Gerät
an die Stromversorgung und/oder an den Akku anschließen
oder wenn Sie das Gerät aufnehmen oder tragen. Wenn Sie beim
Tragen des Elektrowerkzeuges den Finger am Schalter haben oder das
Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu
Unfällen führen.
d ) Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder Werkzeuge, bevor Sie
das Elektrogerät einschalten. Werkzeuge oder Schlüssel, die an
rotierenden Teilen des Elektrogerätes angebracht sind, können zu
Verletzungen führen.
e ) Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung. Sorgen
Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in
unerwarteten Situationen besser kontrollieren.
f ) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite
Kleidung und keinen Schmuck. Halten Sie Ihre Haare, Kleidung
und Handschuhe von beweglichen Teilen fern. Lose sitzende
Kleidung, Schmuck oder lange Haare können sich in den beweglichen
Teilen verfangen.
g ) Wenn Geräte für den Anschluss an eine Staubabsaugung und
Staubsammlung vorgesehen sind, vergewissern Sie sich, dass
diese richtig angeschlossen sind und verwendet werden. Der
Einsatz von Staubsammlern kann staubbedingte Gefahren mindern.
11
Deutsch
4) Verwendung und Pflege des Elektrogerätes
a ) Überlasten Sie das Elektrogerät nicht. Verwenden Sie das für
Ihre Arbeit passende Elektrogerät. Das richtige Gerät wird die
Aufgabe besser und sicherer erledigen, wenn es bestimmungsgemäß
verwendet wird.
b ) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist.
Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr
ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.
c ) Trennen Sie den Stecker vom Netz und/oder die Akkus
vom Elektrogerät, bevor Sie Einstellungen am Gerät
vornehmen, Zubehör wechseln oder es aufbewahren. Diese
Vorbeugemaßnahmen mindern die Gefahr, dass das Elektrogerät
unbeabsichtigt startet.
d ) Bewahren Sie nicht verwendete Elektrogeräte für Kinder
unerreichbar auf und lassen Sie nicht zu, dass Personen ohne
Erfahrung mit dem Elektrogerät oder mit diesen Anweisungen
das Elektrogerät bedienen. Elektrogeräte sind in den Händen nicht
geschulter Personen gefährlich.
e ) Warten Sie die Elektrogeräte. Prüfen Sie, ob bewegliche
Teile verzogen oder ausgeschlagen, ob Teile gebrochen oder
in einem Zustand sind, der den Betrieb des Elektrogerätes
beeinträchtigen kann. Bei Beschädigungen lassen Sie das
Elektrogerät reparieren, bevor Sie es verwenden. Viele Unfälle
entstehen wegen mangelnder Wartung der Elektrogeräte.
f ) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Richtig
gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen Klingen blockieren seltener
und sind leichter unter Kontrolle zu halten.
g ) Verwenden Sie Elektrogeräte, Zubehör und Einsätze (Bits) usw.
gemäß diesen Anweisungen und unter Berücksichtigung der
Arbeitsbedingungen und der Aufgabe. Wenn Sie das Elektrogerät
für Aufgaben verwenden, die nicht bestimmungsgemäß sind, kann
dies zu gefährlichen Situationen führen.
5) Service
a ) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem
Fachpersonal und nur mit Original- Ersatzteilen reparieren.
Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Gerätes
erhalten bleibt.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für Bohrhämmer
• Tragen Sie einen Gehörschutz. Lärm kann Gehörschäden verursachen.
• Benutzen Sie die mit dem Werkzeug gelieferten Zusatzgriffe 3 . Der
Verlust der Kontrolle kann Verletzungen verursachen.
• Halten Sie das Elektrowerkzeug an den isolierten Griffflächen,
wenn Arbeiten durchgeführt werden, bei denen das Bohrwerkzeug
versteckte Leitungen oder die eigene Anschlussleitung
berühren könnte. Der Kontakt des Bohrwerkzeuges mit einer
spannungsführenden Leitung kann auch metallene Geräteteile
unter Spannung setzen und zu einem elektrischen Schlag führen.
WARNUNG: Wir empfehlen die Verwendung einer
Fehlerstromschutzeinrichtung mi einemt Nennfehlerstrom von
maximal 30mA.
Restrisiken
Trotz Beachtung der geltenden Sicherheitsvorschriften und des
Einsatzes von Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken nicht
vermieden werden. Diese sind:
• Beeinträchtigung des Gehörs.
• Verletzungsgefahr durch umherfliegende Teilchen.
• Verbrennungsgefahr durch während des Betriebes heiß
werdende Zubehörteile.
• Verletzungsgefahr durch andauernden Gebrauch.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung konstruiert.
Überprüfen Sie immer, dass die Stromversorgung der Spannung auf dem
Typenschild entspricht.
Ihr DeWALT-Gerät ist gemäß EN60745 doppelt isoliert. Es muss
deshalb nicht geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt ist, muss es durch ein
speziell ausgestattetes Kabel ersetzt werden, dass bei der DeWALT
Kundendienstorganisation erhältlich ist.
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung des
Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II (Doppelisolierung) – Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) – Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien verwendet werden, müssen
über einen Fehlerstromschutzschalter angeschlossen werden.
Verwendung eines Verlängerungskabels
Verwenden Sie ein zugelassenes 3-adriges Verlängerungskabel, das für die
Leistungsaufnahme dieses Elektrowerkzeugs geeignet ist (siehe Technische
Daten). Der Mindestquerschnitt der Leitungen beträgt 1,5 mm² und die
Höchstlänge beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie das Kabel
vollständig ab.
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1 Bohrhammer (D25501, D25601, D25602, D25603)
oder
1 Meißelhammer (D25820, D25831)
1Zusatzhandgriff
1 Transportkoffer (nur für K-Modelle)
1 Spitzmeißel (nur D25831)
1Betriebsanleitung
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile auf Beschädigungen, die
beim Transport entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig
zu lesen.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
Tragen Sie Gehörschutz.
Tragen Sie Augenschutz.
Kupplungseinstellung 40 Nm eignet sich für die
meisten Bohranwendungen.
Kupplungseinstellung 80 Nm eignet sich für Bohranwendungen
mit höherem Drehmoment
R ote Wartungsanzeige-LED. Eine ausführliche Beschreibung
finden Sie unter Wartungsanzeige-LEDs.
Gelbe Wartungsanzeige-LED. Eine ausführliche Beschreibung
finden Sie unter Wartungsanzeige-LEDs.
Sichtbare Strahlung. Nicht in den Lichtstrahl schauen.
12
Deutsch
Lage des Datumscodes (Abb. [Fig.] A)
Überlastkupplung
Der Datumscode 14 , der auch das Herstelljahr enthält, ist in das
Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2017 XX XX
Herstelljahr
WARNUNG: Der Anwender muss das Werkzeug während der Arbeit
immer gut festhalten.
Die Überlastkupplung begrenzt das maximale Drehmoment, sollte der
Bohrer beim Arbeiten blockieren. Dieses Ausstattungsmerkmal verhindert
auch ein Abwürgen des Elektromotors.
HINWEIS: Zur Auswahl der niedrigen Geschwindigkeit mit hoher
Drehzahl schalten Sie das Gerät aus und lassen es auslaufen.
Beschreibung (Abb. A, B)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals Änderungen am Elektrowerkzeug
oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu Schäden oder
Verletzungen führen.
1 Auslöseschalter (D25501, D25601, D25602, D25603)
Ein-/Aus-Kippschalter (D25820, D25831)
2 Schalterarretierung (D25601, D25602, D25603)
3 Zusatzhandgriff
4 Haupthandgriff
5 Aktive Vibrationssteuerung (D25601, D25602, D25603, D25831)
6 Betriebsart-Wahlschalter
7 Regelrad für elektronische Schlagstärken - und Derhzahlregelung
(D25601, D25602, D25603, D25831)
8 Spannknopf für den Zusatzhandgriff (D25831)
9 Halterung des Zusatzhandgriffs (D25501, D25601, D25602, D25603,
D25820)
10 Werkzeugaufnahme
11 Verriegelungsmanschette
Bestimmungsgemässe Verwendung
D25501, D25601, D25602, D25603 Ihr Bohrhammer wurde für
professionelles Bohren und für Meißelarbeiten konstruiert.
D25820, D25831 Ihr Meißelhammer wurde für professionelle Meißel- und
Abbrucharbeiten konstruiert.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder in der Nähe von
entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
Diese Hämmer sind Elektrowerkzeuge für den professionellen Gebrauch.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt mit dem Gerät kommen.
Wenn unerfahrene Personen dieses Gerät verwenden, sind diese
zu beaufsichtigen.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit
eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten
oder ohne ausreichende Erfahrung oder Kenntnisse verwendet
werden, außer wenn diese Personen von einer Person, die für
ihre Sicherheit verantwortlich ist, bei der Verwendung des Geräts
beaufsichtigt werden. Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit diesem
Produkt allein gelassen werden.
Sanftanlauf
D25601, D25602, D25603, D25831
Durch diese Funktion wird das Werkzeug nach jedem Einschalten
automatisch langsam beschleunigt, wobei der Bohrer beim Anlaufen die
gewünschte Position hält.
Beim Einsetzen des Bohrers in ein bestehendes Loch erfolgt auch kein
ruckartiges Anlaufen.
Elektronische Schlagstärken- und
Drehzahlregelung (Abb. A, C)
D25601, D25602, D25603, D25831
Die elektronische Schlagstärken- und Drehzahlregelung 7 bietet
folgende Vorteile:
-- kleinere Zubehörteile lassen sich problemlos verwenden;
-- beim Meißeln von, oder Bohren in, weichen oder spröden
Materialien wird ein Ausbrechen gering gehalten;
-- optimale Werkzeugsteuerung für äußerst genaues Meißeln.
Volle Drehmomentregelung (CTC) (Abb. C) D25602
Die volle Drehmomentregelung (Complete Torque Control, (CTC)
bietet dem Anwender eine zweistufige mechanische Kupplung mit
anpassbaren Drehmomentoptionen. Die Anpassung des Drehmoments
bietet bei verschiedenen Anwendungen mehr Kontrolle.
Bei der niedrigen Einstellung (40 Nm) arbeitet das Werkzeug mit
einem reduzierten Drehmoment, wodurch die Kontrolle bei vielen
Vollprofilanwendungen erhöht wird. Die hohe Einstellung (80 Nm) steht für
anspruchsvollere Anwendungen zur Verfügung, z.B. beim Kernbohren und
bei Verwendung von Vollbohrbits mit großen Durchmessern.
Weitere Informationen siehe Einstellen der zweisrtufigen
mechanischen Kupplung.
Ultimative Drehmomentreglung (UTC) (Abb. C) D25603
Neben der zweistufigen mechanischen Kupplung bietet die Ultimative
Drehmomentreglung (Ultimate Torque Control, UTC) mehr Bedienerkomfort
und -sicherheit durch eine integrierte Antirotationstechnik, die erkennt,
wenn der Benutzer die Kontrolle über das Werkzeug verliert. Wenn
festgestellt wird, dass das Gerät steckengeblieben ist, werden Drehmoment
und Drehzahl sofort reduziert. Dieses Merkmal verhindert, dass sich das
Werkzeug selbst dreht und dadurch Handgelenksverletzungen auftreten.
Wartungsanzeige-LEDs (Abb. A, C)
D25601, D25602, D25603, D25831
Die gelbe Bürstenverschleißanzeige 17 leuchtet auf, wenn die
Kohlebürsten fast abgenutzt sind, um darauf hinzuweisen, dass
das Werkzeug innerhalb der nächsten 8 Betriebsstunden gewartet
werden muss.
D25601, D25602, D25603
Die rote Wartungsanzeige 16 leuchtet auf, wenn der
Verriegelungsknopf 2 in einer anderen Betriebsart als zum Meißeln
verwendet wird. Bei Modellen mit Ultimate Torque Control (UTC)
leuchtet die rote LED-Anzeige 16 auf, wenn die Antirotationsvorrichtung
aktiviert wurde. Die rote Anzeige beginnt zu blinken, wenn ein Fehler am
Werkzeug vorliegt oder wenn die Bürsten vollständig verschlissen sind
(siehe Bürsten unter Wartung).
D25831
Die rote Wartungsanzeige 16 leuchtet auf, wenn eine Störung am
Werkzeug vorliegt oder die Bürsten vollständig verschlissen sind (siehe
Bürsten unter Wartung).
Vibrationsgedämpfter Haupt- und Zusatzhandgriff
(Abb. A)
D25601, D25602, D25603, D25831
Die Dämpfer im Zusatzhandgriff 4 absorbieren die an den Benutzer
abgegebenen Vibrationen. Dies erhöht den Komfort im Einsatz.
ZUSAMMENBAU UND EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu mindern,
schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Netz, bevor
Sie Einstellungen vornehmen oder Anbaugeräte oder Zubehör
anbringen oder entfernen. Überprüfen Sie, dass der Auslöseschalter
in der AUS-Stellung ist. Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
13
Deutsch
Anbringen des Zusatzhandgriffs (Abb. B)
Der Zusatzhandgriff 3 wird an den Befestigungsbereich 12 des
Getriebegehäuses angeklemmt und ist um 360˚ drehbar, damit er von
Rechts- oder Linkshändern verwendet werden kann. Der Zusatzhandgriff
muss ausreichend festgezogen werden, um den Drehungen des Werkzeugs
standzuhalten, wenn das Zubehör klemmt oder blockiert. Halten Sie den
Zusatzhandgriff immer am anderen Ende fest, um beim Blockieren des
Werkzeugs die Kontrolle zu behalten.
Zum Lösen drehen Sie den Zusatzhandgriff entgegen dem Uhrzeigersinn.
Einsetzen und Entfernen von SDS Max®Zubehörteilen (Abb. A, D)
Dieses Werkzeug verwendet SDS Max® Bohrer und Meißel. (Die Zeichnung
in Abb. DB zeigt einen Querschnitt eines SDS Max® Werkzeugschaftes).
1. Reinigen Sie den Werkzeugschaft.
2. Führen Sie den Werkzeugschaft in die Werkzeugaufnahme 11 ein.
3. Drehen Sie das Einsatzwerkzeug unter leichtem Druck etwas, bis es
hörbar in die Werkzeuaufnahme einrastet.
4. Überprüfen Sie die Werkzeugverriegelung, indem Sie am
Einsatzwerkzeug ziehen. Zum Hammerbohren und Meißeln muss die
axiale Bewegung des in der Werkzeugaufnahme arretierten Werkzeuges
einige Zentimeter betragen.
5. Ziehen Sie zum Entfernen des Werkzeuges die
Verriegelungsmanschette 11 nach hinten und entfernen Sie das
Werkzeug aus der Aufnahme 10 .
Wahl der Betriebsart (Abb. A)
Hammerbohren:
D25501, D25601, D25602, D25603
zum Bohren in Beton, Ziegel, Stein und Mauerwerk.
Nur Meißeln:
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820, D25831
für Meißel- und Abbrucharbeiten. In dieser Betriebsart lässt sich
das Werkzeug auch als Hebel zum Entfernen eines blockierten
Meißels verwenden.
1. Zur Wahl der Betriebsart drehen Sie den Betriebsartwahlschalter 6 auf
das Symbol der gewünschten Betriebsart.
Unter Umständen muss der Werkzeughalter 10 etwas gedreht werden,
damit der Betriebsartwahlschalter 6 in die
gewünschte Position
einrasten kann.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Betriebsartwahlschalter 6 in seiner Lage
arretiert ist.
Indexierung der Meißelposition (Abb. E)
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820,
D25831
Der Meißel kann in 18 verschiedenen Positionen indexiert und
arretiert werden.
1. Drehen Sie den Betriebsartwahlschalter 6 , bis er auf die
Position weist.
2. Drehen Sie den Meißel in die gewünschte Stellung.
3. Drehen Sie den Betriebsartwahlschalter 6 auf “nur Hämmern.”
4. Drehen Sie den Meißel, bis er in seiner Position einrastet.
Einstellen der elektronischen Schlagstärken- und
Drehzahlregelung (Abb. A, C)
D25601, D25602, D25603, D25831
Drehen Sie das Regelrad 7 auf die gewünschte Einstellung. Drehen Sie den
Drehschalter nach oben, um höhere Drehzahlen einzustellen, und nach
unten für niedrigere Drehzahlen. Die richtige Einstellung ist eine Sache
der Erfahrung. Beispiel:
14
• wenn weiche, spröde Materialien gemeißelt oder gebohrt werden, oder
wenn das Ausbrechen gering gehalten werden soll, stellen Sie den
Regler niedrig ein;
• für Abbrucharbeiten oder das Bohren härterer Materialien stellen Sie
den Regler hoch ein.
Einstellen der zweisrtufigen mechanischen
Kupplung (Abb. C)
D25602, D25603
HINWEIS: Vor dem Umschalten des Drehmomentwahlschalters schalten
Sie das Gerät aus und lassen es auslaufen, da sonst Beschädigungen am
Elektrowerkzeug entstehen können.
Stellen Sie den Hebel zur Drehmomentumschaltung 13 je nach
Anwendung auf 40 Nm oder 80 Nm.
• Kupplungseinstellung 40 Nm 18 eignet sich für die meisten
Bohranwendungen und dient zum Auskuppeln mit dem niedrigeren
Drehmoment, wenn der Bohrer auf Bewehrungsstäbe oder andere
Fremdkörper trifft.
• Kupplungseinstellung 80 Nm 19 eignet sich für die Anwendungen mit
höherem Drehmoment wie Bohrkronen- und Tieflochbohren, und dient
zum Auskuppeln bei einem höheren Drehmomentwert.
HINWEIS: Wenn die Position 80 Nm nicht auswählbar ist, starten Sie das
Gerät unter Last und versuchen Sie es erneut.
Immer wenn das Elektrowerkzeug mit dem Netz verbunden wird, wird
die Kupplung automatisch auf das Drehmoment 40 Nm 18 , die niedrige
Einstellung, zurückgesetzt.
Tiefenmaß
(Zusätzliches Zubehör)
Um das Tiefenmaß einzustellen
1. Halten Sie den Löseknopf für das Tiefenmaß am
Zusatzhandgriff gedrückt.
2. Bewegen Sie das Tiefenmaß so, dass der Abstand zwischen seinem
Ende und dem Ende des Bohrers der gewünschten Bohrtiefe entspricht.
3. Lassen Sie den Knopf los und lassen Sie das Tiefenmaß einrasten. Beim
Bohren mit dem Tiefenmaß müssen Sie aufhören, wenn das Ende des
Tiefenmaßes die Werkstückoberfläche erreicht.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Beachten Sie immer die Sicherheitsanweisungen und die
geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu mindern,
schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Netz, bevor
Sie Einstellungen vornehmen oder Anbaugeräte oder Zubehör
anbringen oder entfernen. Überprüfen Sie, dass der Auslöseschalter
in der AUS-Stellung ist. Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
WARNUNG: Die Werkzeugeinsätze können heiß werden, daher sollten
zur Vermeidung von Verletzungen Handschuhe getragen werden,
wenn sie ausgetauscht oder entfernt werden.
WARNUNG:
• Achten Sie auf Stellen, an denen Rohrleitungen oder Kabel verlegt
sein können.
• Wenden Sie nur leichten Druck auf das Werkzeug auf (etwa 20 kg).
Übermäßiger Kraftaufwand beschleunigt den Bohrvorgang nicht,
sondern er verringert die Leistung des Werkzeugs und kann seine
Lebensdauer verkürzen.
• Halten Sie das Werkzeug immer gut mit beiden Händen fest und
achten Sie auf einen sicheren Stand. Betreiben Sie das Werkzeug
nur, wenn der Zusatzhandgriff richtig angebracht ist.
Deutsch
Richtige Haltung der Hände (Abb. F)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu mindern,
beachten Sie IMMER die richtige Haltung der Hände, wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu mindern, halten
Sie das Gerät IMMER sicher fest und seien Sie auf eine plötzliche
Reaktion gefasst.
Bei der korrekten Handposition befindet sich eine Hand an dem
Zusatzhandgriff 3 und die andere an dem Haupthandgriff 4 .
Ein- und Ausschalten (Abb. A)
D25501, D25601, D25602, D25603
Um das Werkzeug einzuschalten, drücken Sie den Schalter 1 .
Um das Gerät zu stoppen, lassen Sie den Schalter los.
D25601, D25602, D25603
Mit der Schalterarretierung 2 kann der Ein-/Ausschalter 1 nur in
der Meißel-Betriebsart arretiert werden. Wird die Schalterarretierung
in der Bohrer-Betriebsart aktiviert, so wird das Elektrowerkzeug aus
Sicherheitsgründen automatisch abgeschaltet.
Um das Werkzeug einzuschalten, drücken Sie den Schalter 1 .
Um das Gerät zu stoppen, lassen Sie den Schalter los.
Drücken Sie für Dauerbetrieb auf den Schalter 1 , halten Sie ihn gedrückt,
und schieben Sie die Ausschaltsperre 2 nach oben. Sie können nun den
Schalter loslassen.
Zum Stoppen des Werkzeuges bei Dauerbetrieb drücken Sie den EIN-/
AUS-Schalter kurz und lassen ihn anschließend wieder los. Schalten Sie das
Elektrowerkzeug bei Beendigung der Arbeiten immer aus. Erst dann darf der
Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden.
D25820, D25831
Um das Werkzeug einzuschalten, stellen Sie den Ein-/Aus-Kippschalter 1 in
die untere Stellung.
Um das Werkzeug auszuschalten, stellen Sie den Ein-/Aus-Kippschalter in
die obere Stellung.
Schlagbohren
Um das Werkzeug einzuschalten, drücken Sie den Schalter 1 .
Um das Gerät zu stoppen, lassen Sie den Schalter los.
Bohren mit einem Vollbohrer (Abb. A)
1. Setzen Sie die den Bohrer ein.
2. Stellen Sie den Betriebsartwahlschalter 6 auf "Hammerbohren.”
3. Nur D25601, D25602, D25603: Stellen Sie mit dem Regelrad 7 den
gewünschten Wert ein.
4. Justieren Sie den Zusatzhandgriff 3 .
5. Kennzeichnen Sie die Stelle, an der das Loch gebohrt werden soll.
6. Setzen Sie den Bohrer auf die Kennzeichnung und schalten Sie das
Werkzeug ein.
7. Schalten Sie das Elektrowerkzeug bei Beendigung der Arbeiten
immer aus. Erst dann darf der Netzstecker aus der Steckdose
gezogen werden.
Bohren mit einer Bohrkrone (Abb. A)
D25501, D25601, D25602, D25603
1. Setzen Sie eine geeignete Bohrkrone ein.
2. Setzen Sie den Zentrierbohrer in die Bohrkrone ein.
3. Stellen Sie den Betriebsartwahlschalter 6 auf "Hammerbohren.”
4. Nur D25601, D25602, D25603: Stellen Stellen Sie mit dem Regelrad 7 eine mittlere bis höhere Drehzahl ein.
5. Justieren Sie den Zusatzhandgriff 3 .
6. Setzen Sie den Zentrierbohrer auf die Markierung und schalten Sie das
Elektrowerkzeug ein. Bohren Sie, bis sich die Bohrkrone ca. 1 cm tief im
Beton befindet.
7. Schalten Sie das Werkzeug aus und entfernen Sie den Zentrierbohrer.
Setzen Sie die Bohrkrone wieder in das Loch ein und fahren Sie mit der
Arbeit fort.
8. Wenn die gewünschte Lochtiefe die Länge der Bohrkrone überschreitet,
müssen Sie den Zylinder, der im Bohrkroneninneren entsteht,
regelmäßig herausbrechen.
Damit der Werkstoff um das Loch herum nicht ungewollt ausbricht,
bohren Sie zunächst ein durchgehendes Loch mit dem gleichen
Durchmesser wie dem des Zentrierbohrers. Setzen Sie anschließend
die Bohrkrone ein und bohren Sie das Loch von beiden Seiten aus bis
jeweils zur Hälfte.
9. Schalten Sie das Elektrowerkzeug bei Beendigung der Arbeiten
immer aus. Erst dann darf der Netzstecker aus der Steckdose
gezogen werden.
Meißeln (Abb. A)
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820,
D25831
1. Setzen Sie den richtigen Meißel ein und lassen Sie ihn in einer der 18
Positionen einrasten.
2. Drehen Sie den Betriebsartwahlschalter 6 auf “nur Hämmern.”
3. Nur D25601, D25602, D25603, D25831: Stellen Sie mit dem Regelrad 7 die gewünschte Schlagstärke ein.
4. Justieren Sie den Zusatzhandgriff 3 .
5. Schalten Sie das Werkzeug ein und beginnen Sie mit der Arbeit.
6. Schalten Sie das Elektrowerkzeug bei Beendigung der Arbeiten
immer immer aus. Erst dann darf der Netzstecker aus der Steckdose
gezogen werden.
WARTUNG
Ihr DeWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen Betrieb mit minimalem
Wartungsaufwand konstruiert. Ein kontinuierlicher, zufriedenstellender
Betrieb hängt von der geeigneten Pflege des Elektrowerkzeugs und seiner
regelmäßiger Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu mindern,
schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Netz, bevor
Sie Einstellungen vornehmen oder Anbaugeräte oder Zubehör
anbringen oder entfernen. Überprüfen Sie, dass der Auslöseschalter
in der AUS-Stellung ist. Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Bürsten (Abb. C)
Die Kohlebürsten können nicht vom Anwender gewartet werden. Bringen
Sie das Elektrowerkzeug in eine DeWALT Kundendienstwerkstatt.
Die gelbe Bürstenverschleißanzeige 17 leuchtet auf, wenn die
Kohlebürsten fast abgenutzt sind. Nach weiteren 8 Betriebsstunden
sind die Bürsten komplett verschlissen und der Motor wird
automatisch abgeschaltet.
Sobald die Wartungsanzeige 16 aufleuchtet, ist die Wartung des
Werkzeugs durchzuführen.
Schmierung
Ihr Elektrogerät benötigt keine zusätzliche Schmierung.
15
Deutsch
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft immer dann Schmutz und
Staub aus dem Hauptgehäuse, wenn sich Schmutz sichtbar in und
um die Lüftungsschlitze ansammelt. Tragen Sie bei diesen Arbeiten
zugelassenen Augenschutz und eine zugelassene Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals Lösungsmittel oder andere
scharfe Chemikalien für die Reinigung der nicht-metallischen
Teile des Gerätes. Diese Chemikalien können das in diesen Teilen
verwendete Material aufweichen. Verwenden Sie ein nur mit Wasser
und einer milden Seife befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf, dass
niemals Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie niemals
irgendein Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht von DeWALT angeboten wird,
nicht mit diesem Produkt geprüft worden ist, kann die Verwendung
von solchem Zubehör an diesem Gerät gefährlich sein. Um das
Verletzungsrisiko zu mindern, sollte mit diesem Produkt nur von
DeWALT empfohlenes Zubehör verwendet werden.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen zu
geeignetem Zubehör.
Umweltschutz
Separate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit diesem
Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im normalen Hausmüll
entsorgt werden. Produkte und Batterien enthalten Materialien,
die zurückgewonnen oder recycelt werden können, um den
Bedarf an Rohstoffen zu reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische Produkte
und Batterien gemäß den lokalen Bestimmungen. Weitere Informationen
erhalten Sie unter www.2helpU.com.
16
English
SDS MAX® COMBINATION & CHIPPING HAMMERS
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820, D25831
Congratulations!
You have chosen a DeWALT tool. Years of experience, thorough product development and innovation make DeWALT one of the most reliable partners for
professional power tool users.
Technical Data
Voltage
UK & Ireland
Type
Power input
Frequency
Single impact energy (EPTA 05/2009)
No load speed
No load beats per-minute
Total drilling range in concrete:
solid bits
core bits
Optimum drilling range in concrete:
solid bits
Chisel positions
Tool holder
Weight
W
Hz
J
min-1
bpm
D25501
230
230/115
2
1100
50
8
490
3300
D25601
230
230/115
2
1250
50
2–8
210-415
1430-2840
D25602
230
230/115
2
1250
50
2–8
210-415
1430-2840
D25603
230
230
2
1250
50
2–8
210-415
1430-2840
D25820
230
230/115
2
1150
50
8
–
2740
D25831
230
230/115
2
1250
50
2–8
–
1430-2840
mm
mm
12–40
40–90
12–45
40–100
12–45
40–100
12–45
40–100
–
–
–
–
mm
18–26
18
SDS Max®
6.15
25–35
18
SDS Max®
6.8
25–35
18
SDS Max®
6.9
25–35
18
SDS Max®
6.95
–
18
SDS Max®
5.8
–
18
SDS Max®
6.1
94
105
3
94
105
3
93
104
3
93
104
3
94
105
3
95
106
3
m/s2
m/s2
18.3
1.8
8.8
1.5
8.7
1.5
8.7
1.5
–
–
–
–
m/s2
m/s2
13.2
1.6
7.2
1.5
6.8
1.5
6.8
1.5
13.2
1.6
8.3
1.5
VAC
VAC
kg
Noise values and vibration values (triax vector sum) according to EN60745-2-6:
LPA(emission sound pressure level)
dB(A)
LWA(sound power level)
dB(A)
K(uncertainty for the given sound level)
dB(A)
Drilling into concrete
Vibration emission value ah, HD =
Uncertainty K =
Chiselling
Vibration emission value ah,Cheq =
Uncertainty K =
The vibration emission level given in this information sheet has been
measured in accordance with a standardised test given in EN60745 and
may be used to compare one tool with another. It may be used for a
preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration emission level represents the
main applications of the tool. However if the tool is used for different
applications, with different accessories or poorly maintained, the
vibration emission may differ. This may significantly increase the
exposure level over the total working period.
An estimation of the level of exposure to vibration should also take
into account the times when the tool is switched off or when it is
running but not actually doing the job. This may significantly reduce
the exposure level over the total working period.
Identify additional safety measures to protect the operator from the
effects of vibration such as: maintain the tool and the accessories, keep
the hands warm, organisation of work patterns.
EC-Declaration of Conformity
Machinery Directive
SDS Max® Combination & Chipping Hammers
D25501, D25601, D25602, D25603
DeWALT declares that these products described under Technical Data are
in compliance with:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
D25820, D25831
2000/14/EC Electrical concrete breaker (hand held) m </= 15kg, Annex VIII;
TÜV Rheinland LGA Products GmbH (0197), D-90431 Nürnberg, Germany
Notified Body ID No.: 0197
Level of sound power according to 2000/14/EC (Article 12, Annex III, No. 10;
m </= 15 kg)
LWA (measured sound power level)
LWA (guaranteed sound power level)
dB
dB
102
105
17
English
These products also comply with Directive 2014/30/EU and 2011/65/EU. For
more information, please contact DeWALT at the following address or refer
to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the technical file and
makes this declaration on behalf of DeWALT.
Markus Rompel
Director Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
08.03.2017
WARNING: To reduce the risk of injury, read the instruction manual.
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity for each signal word.
Please read the manual and pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently hazardous situation which, if not
avoided, will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially hazardous situation which, if not
avoided, could result in death or serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation which, if not
avoided, may result in minor or moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not related to personal injury which,
if not avoided, may result in property damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING: Read all safety warnings and all instructions. Failure
to follow the warnings and instructions may result in electric shock,
fire and/or serious injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to your mains-operated (corded)
power tool or battery-operated (cordless) power tool.
1) Work area safety
a ) Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas
invite accidents.
b ) Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as
in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools
create sparks which may ignite the dust or fumes.
c ) Keep children and bystanders away while operating a
power tool. Distractions can cause you to lose control.
2) Electrical safety
a ) Power tool plugs must match the outlet. Never modify the
plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets
will reduce risk of electric shock.
b ) Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as
pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased
risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
c ) Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water
entering a power tool will increase the risk of electric shock.
d ) Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling
or unplugging the power tool. Keep cord away from heat,
18
oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords
increase the risk of electric shock.
e ) When operating a power tool outdoors, use an extension cord
suitable for outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use
reduces the risk of electric shock.
f ) If operating a power tool in a damp location is unavoidable,
use a residual current device (RCD) protected supply. Use of an
RCD reduces the risk of electric shock.
3) Personal safety
a ) Stay alert, watch what you are doing and use common
sense when operating a power tool. Do not use a power tool
while you are tired or under the influence of drugs, alcohol
or medication. A moment of inattention while operating power tools
may result in serious personal injury.
b ) Use personal protective equipment. Always wear
eye protection. Protective equipment such as dust mask, non-skid
safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate
conditions will reduce personal injuries.
c ) Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off
position before connecting to power source and/or battery
pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with
your finger on the switch or energising power tools that have the
switch on invites accidents.
d ) Remove any adjusting key or wrench before turning the power
tool on. A wrench or a key left attached to a rotating part of the
power tool may result in personal injury.
e ) Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.
This enables better control of the power tool in unexpected situations.
f ) Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep
your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose
clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
g ) If devices are provided for the connection of dust extraction
and collection facilities, ensure these are connected
and properly used. Use of dust collection can reduce dustrelated hazards.
4) Power tool use and care
a ) Do not force the power tool. Use the correct power tool for
your application. The correct power tool will do the job better and
safer at the rate for which it was designed.
b ) Do not use the power tool if the switch does not turn it on
and off. Any power tool that cannot be controlled with the switch is
dangerous and must be repaired.
c ) Disconnect the plug from the power source and/or the battery
pack from the power tool before making any adjustments,
changing accessories, or storing power tools. Such preventive
safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
d ) Store idle power tools out of the reach of children and do
not allow persons unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool. Power tools are dangerous
in the hands of untrained users.
e ) Maintain power tools. Check for misalignment or binding of
moving parts, breakage of parts and any other condition that
may affect the power tool’s operation. If damaged, have the
power tool repaired before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.
f ) Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting
tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier
to control.
g ) Use the power tool, accessories and tool bits etc., in accordance
with these instructions taking into account the working
conditions and the work to be performed. Use of the power
tool for operations different from those intended could result in a
hazardous situation.
English
5) Service
a ) Have your power tool serviced by a qualified repair person
using only identical replacement parts. This will ensure that the
safety of the power tool is maintained.
•
•
Check for damage to the tool, parts or accessories which may have
occurred during transport.
Take the time to thoroughly read and understand this manual prior
to operation.
Additional Safety Instructions for Rotary Hammers
Markings on Tool
• Wear ear protectors. Exposure to noise can cause hearing loss.
• Use auxiliary handle 3 , if supplied with the tool. Loss of control can
cause personal injury.
• Hold power tool by insulated gripping surfaces, when performing
an operation where the cutting accessory may contact hidden
wiring or its own cord. Cutting accessory contacting a “live” wire
may make exposed metal parts of the power tool “live” and could
give the operator an electric shock.
WARNING: We recommend the use of a residual current device with a
residual current rating of 30mA or less.
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
Wear ear protection.
Wear eye protection.
In spite of the application of the relevant safety regulations and the
implementation of safety devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
• Impairment of hearing.
• Risk of personal injury due to flying particles.
• Risk of burns due to accessories becoming hot during operation.
• Risk of personal injury due to prolonged use.
Clutch Setting 80 Nm is designed for higher
torque applications.
Clutch Setting 40 Nm is designed for most drilling applications.
Residual Risks
Red service indicator LED. For detailed description see under
Service Indicator LED's.
Yellow service indicator LED. For detailed description see under
Service Indicator LED's.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one voltage only. Always check
that the power supply corresponds to the voltage on the rating plate.
Your DeWALT tool is double insulated in accordance with
EN60745; therefore no earth wire is required.
WARNING: 115 V units have to be operated via a fail-safe isolating
transformer with an earth screen between the primary and
secondary winding.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by a specially prepared
cord available through the DeWALT service organisation.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be made to the earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good quality plugs.
Recommended fuse: 13 A.
Using an Extension Cable
An extension cord should not be used unless absolutely necessary. Use an
approved extension cable suitable for the power input of your charger (see
Technical Data). The minimum conductor size is 1.5 mm2; the maximum
length is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable completely.
Package Contents
The package contains:
1 Rotary hammer (D25501, D25601, D25602, D25603)
or
1 Chipping hammer (D25820, D25831)
1 Side handle
1 Kitbox (K-models only)
1 Instruction manual
Visible radiation. Do not stare into light.
Date Code Position (Fig. A)
The date code 14 , which also includes the year of manufacture, is printed
into the housing.
Example:
2017 XX XX
Year of Manufacture
Description (Fig. A, B)
WARNING: Never modify the power tool or any part of it. Damage or
personal injury could result.
1 Trigger switch (D25501, D25601, D25602, D25603)
On/off rocker switch (D25820, D25831)
2 Lock-on slider (D25601, D25602, D25603)
3 Side handle
4 Main handle
5 Active vibration control (D25601, D25602, D25603, D25831)
6 Mode selector switch
7 Electronic speed and impact control dial (D25601, D25602, D25603,
D25831)
8 Side handle knob (D25831)
9 Side handle clamp (D25501, D25601, D25602, D25603, D25820)
10 Tool holder
11 Locking sleeve
Intended Use
The D25501, D25601, D25602, D25603 rotary hammers have been designed
for professional rotary drilling and chipping applications.
The D25820, D25831 chipping hammers have been designed for
professional chipping, chiselling and demolition applications.
DO NOT use under wet conditions or in the presence of flammable liquids
or gases.
These hammers are professional power tools.
19
English
DO NOT let children come into contact with the tool. Supervision is
required when inexperienced operators use this tool.
• Young children and the infirm. This appliance is not intended for use
by young children or infirm persons without supervision.
• This product is not intended for use by persons (including children)
suffering from diminished physical, sensory or mental abilities; lack of
experience, knowledge or skills unless they are supervised by a person
responsible for their safety. Children should never be left alone with
this product.
D25831
The red service indicator LED 16 lights up if there is a fault with the
tool or the brushes have completely worn out (refer to Brushes under
Maintenance).
Soft Start Feature
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
D25601, D25602, D25603, D25831
The soft start feature allows the tool to accelerate slowly, thus preventing
the drill bit from walking off the intended hole position when starting.
The soft start feature also reduces the immediate torque reaction
transmitted to the gearing and the operator if the hammer is started with
the drill bit in an existing hole.
Electronic Speed and Impact Control (Fig. A, C)
D25601, D25602, D25603, D25831
The electronic speed and impact control 7 offers the following advantages:
-- use of smaller accessories without risk of breakage;
-- minimised break-out when chiselling or drilling in soft or brittle
materials;
-- optimal tool control for precise chiselling.
Torque Limiting Clutch
WARNING: The user must always maintain a firm grip on the tool
when in operation.
The torque limiting clutch reduces the maximum torque reaction
transmitted to the operator in case of jamming of a drill bit. This feature also
prevents the gearing and electric motor from stalling.
NOTICE: Always turn the tool off before changing torque control
settings or damage to tool may result.
Complete Torque Control (CTC) (Fig. C) D25602
Complete Torque Control (CTC) offers the user a two-stage mechanical
clutch with adjustable torque options. Adjusting the torque provides
increased control for various applications.
The low setting (40 Nm) allows the tool to operate at a reduced torque
level increasing control for many solid drilling applications. The high setting
(80 Nm) is available for more demanding applications such as core drilling
and the use of large diameter solid bits.
Refer to Setting the Two Stage Mechanical Clutch for more information.
Ultimate Torque Control (UTC) (Fig. C) D25603
In addition to the two-stage mechanical clutch, Ultimate Torque Control
(UTC) offers increased user comfort and safety through an on-board,
anti-rotation technology capable of detecting if the user loses control
of the hammer. When a jam is detected, the torque and speed are
reduced instantly. This feature prevents self rotation of the tool reducing the
occurrence of wrist injuries.
Service Indicator LEDs (Fig. A, C)
D25601, D25602, D25603, D25831
The yellow brushwear indicator LED 17 lights up when the carbon brushes
are nearly worn out to indicate that the tool needs servicing within the next
8 hours of use.
D25601, D25602, D25603
The red service indicator LED 16 lights up if the lock-on button 2 is
used in any mode except the chipping mode. On models fitted with
Ultimate Torque Control (UTC), the red LED indicator 16 lights up if the
anti-rotational device is activated. The red indicator starts to flash if there
is a fault with the tool or the brushes have completely worn out (refer to
Brushes under Maintenance).
20
Fully Vibration-Dampened Main Handle (Fig. A)
D25601, D25602, D25603, D25831
The dampers in the main handle 4 absorb the vibrations transmitted to
the user. This improves user comfort during the operation.
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury,
turn tool off and disconnect tool from power source before
making any adjustments or removing/installing attachments
or accessories. Be sure the trigger switch is in the OFF position. An
accidental start-up can cause injury.
Fitting the Side Handle (Fig. B)
The side handle 3 clamps to the mounting area 12 of the gear case and
may be rotated 360˚ to permit right- or left-hand use. The side handle
must be tightened sufficiently to resist the twisting action of the tool if the
accessory binds or stalls. Be sure to grip the side handle at the far end to
control the tool during a stall.
To loosen side handle, rotate counterclockwise.
Inserting and Removing SDS Max® Accessories
(Fig. A, D)
This machine uses SDS Max® bits and chisels (refer to the inset in figure DB
for a cross-section of an SDS Max® bit shank).
1. Clean the bit shank.
2. Pull back the locking sleeve 11 and insert the bit shank.
3. Turn the bit slightly until the sleeve snaps into position.
4. Pull on the bit, to check if it is properly locked. The hammering function
requires the bit to be able to move axially several centimetres when
locked in the tool holder.
5. To remove a bit pull back the tool holder locking sleeve/collar 11 and
pull the bit out of the tool holder 10 .
Selecting the Operating Mode (Fig. A)
Hammerdrilling:
D25501, D25601, D25602, D25603
for concrete, brick, stone and masonry drilling operations.
Hammering only:
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820, D25831
for chiselling and demolition applications. In this mode the tool
can also be used as a lever to free a jammed drill bit.
1. To select the operating mode, rotate the mode selector switch 6 until
it points to the symbol of the required mode.
It may be neccessary to twist the tool holder 10 slightly to allow the
mode selector switch 6 to pass the
position.
2. Check that the mode selector switch 6 is locked in place.
Indexing the Chisel Position (Fig. E)
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820,
D25831
The chisel can be indexed and locked into 18 different positions.
1. Rotate the mode selector switch 6 until it points towards the
position.
2. Rotate the chisel in the desired position.
3. Set the mode selector switch 6 to the “hammering only” position.
4. Twist the chisel until it locks in position.
English
Setting the Electronic Speed and Impact Control Dial
(Fig. A, C)
D25601, D25602, D25603, D25831
Turn the dial 7 to the desired level. Turn the dial upwards for higher
speed and downwards for lower speed. The required setting is a matter of
experience, e.g.
• when chiselling or drilling in soft, brittle materials or when minimum
break-out is required, set the dial to a low setting;
• when breaking or drilling in harder materials, set the dial to a
high setting.
Proper Hand Position (Fig. F)
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury, ALWAYS use
proper hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury, ALWAYS hold
securely in anticipation of a sudden reaction.
Proper hand position requires one hand on the side handle 3 , with the
other hand on the main handle 4 .
Switching On and Off (Fig. A)
D25501, D25601, D25602, D25603
Setting the Two Stage Mechanical Clutch (Fig. C)
To turn the tool on, depress the trigger switch 1 .
To stop the tool, release the trigger switch.
D25602, D25603
D25601, D25602, D25603
NOTICE: Always turn the tool off before changing torque control
settings or damage to the tool may result.
Move the torque control lever 13 to setting 40 Nm or 80 Nm as needed
for application.
• Clutch Setting 40 Nm 18 is designed for most drilling applications and
is designed to easily clutch out when the drill bit encounters re-bar or
other foreign substances.
• Clutch Setting 80 Nm 19 is designed for higher torque applications
such as core-bits and deep hole drilling and is designed to clutch out at
a higher torque threshold.
NOTE: If it is not possible to select position 80 Nm, run the unit under load
and try again.
Each time the tool is plugged in, it will automatically default to clutch
setting 1 into clutch setting 40 Nm 18 , the most sensitive setting.
Depth Rod
(Additional Accessory)
1. Push in and hold the depth rod release button on the side handle.
2. Move the depth rod so the distance between the end of the rod and
the end of the bit equals the desired drilling depth.
3. Release the button to lock rod into position. When drilling with the
depth rod, stop when end of rod reaches surface of material.
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety instructions and
applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury,
turn tool off and disconnect tool from power source before
making any adjustments or removing/installing attachments
or accessories. Be sure the trigger switch is in the OFF position. An
accidental start-up can cause injury.
WARNING: Tool bits may be hot and gloves should be worn when
changing or removing them to avoid personal injury.
WARNING:
• Be aware of the location of pipework and wiring.
• Apply only a gentle pressure to the tool (approximately 20 kg).
Excessive force does not speed up drilling but decreases tool
performance and may shorten tool life.
• Always hold the tool firmly with both hands and ensure a
secure stance. Always operate the tool with the side handle
properly assembled.
NOTE: Operating temperature is -7˚ to +40˚C (19˚ to 104˚F). Using the tool
outside of this temperature range will decrease the life of the tool.
The lock-on slider 2 allows the trigger switch 1 to be locked on in
chiselling mode only. If the lock-on button is activated in drilling mode, as a
feature the tool will switch off automatically.
To turn the tool on, press the trigger switch 1 .
To stop the tool, release the switch.
For continuous operation, press and hold down the switch 1 , slide the
lock-on button 2 upwards and release the switch.
To stop the tool in continuous operation, press the switch briefly
and release it. Always switch off the tool when work is finished and
before unplugging.
D25820, D25831
To turn the tool on, press the on/off rocker switch 1 at the lower part of
the trigger.
To stop the tool, press the on/off rocker switch at the upper part of
the trigger.
Hammerdrilling
To turn the tool on, press the on/off switch 1 .
To stop the tool, release the switch.
Drilling with a Solid Bit (Fig. A)
D25501, D25601, D25602, D25603
1. Insert the appropriate drill bit.
2. Set the mode selector switch 6 to the hammerdrilling position.
3. D25601, D25602, D25603 only: Set the electronic speed and impact
control dial 7 .
4. Fit and adjust the side handle 3 .
5. Mark the spot where the hole is to be drilled.
6. Place the drill bit on the spot and switch on the tool.
7. Always switch off the tool when work is finished and
before unplugging.
Drilling with a Core Bit (Fig. A)
1. Insert the appropriate core bit.
2. Assemble the centerdrill into the core bit.
3. Set the mode selector switch 6 to the hammerdrilling position.
4. D25601, D25602, D25603 only: Turn the electronic speed and impact
control dial 7 to a medium or high speed setting.
5. Fit and adjust the side handle 3 .
6. Place the centerdrill on the spot and switch on the tool. Drill until the
core penetrates into the concrete approximately 1 cm.
7. Stop the tool and remove the centerdrill. Place the core bit back into the
hole and continue drilling.
8. When drilling through a structure thicker than the depth of the core
bit, break away the round cylinder of concrete or core inside the bit at
regular intervals.
To avoid unwanted breaking away of concrete around the hole, first drill
21
English
a hole the diameter of the centerdrill completely through the structure.
Then drill the cored hole halfway from each side.
9. Always turn the tool off when work is finished and before unplugging.
Chipping and Chiselling (Fig. A)
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820,
D25831
1. Insert the appropriate chisel and rotate it by hand to lock it into one of
18 positions.
2. Set the mode selector switch 6 to the hammering only position.
3. D25601, D25602, D25603, D25831 only: Set the electronic speed and
impact control dial 7 .
4. Fit and adjust the side handle 3 .
5. Turn the tool on and start working.
6. Always turn the tool off when work is finished and before unplugging.
MAINTENANCE
Your DeWALT power tool has been designed to operate over a long period
of time with a minimum of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury,
turn tool off and disconnect tool from power source before
making any adjustments or removing/installing attachments
or accessories. Be sure the trigger switch is in the OFF position. An
accidental start-up can cause injury.
Brushes (Fig. C)
The carbon brushes are not user-serviceable. Take the tool to an authorized
DeWALT repair agent.
The yellow brushwear indicator LED 17 lights up when the carbon brushes
are nearly worn out. After a further 8 hours of use or after the brushes have
completely worn out, the motor will automatically be shut off.
Tool maintenance needs to be carried out as soon as the service
indicator 16 lights up.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of the main housing with dry air
as often as dirt is seen collecting in and around the air vents. Wear
approved eye protection and approved dust mask when performing
this procedure.
WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals for cleaning
the non-metallic parts of the tool. These chemicals may weaken the
materials used in these parts. Use a cloth dampened only with water
and mild soap. Never let any liquid get inside the tool; never immerse
any part of the tool into a liquid.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other than those offered by DeWALT,
have not been tested with this product, use of such accessories with
this tool could be hazardous. To reduce the risk of injury, only DeWALT
recommended accessories should be used with this product.
Consult your dealer for further information on the appropriate accessories.
22
Protecting the Environment
Separate collection. Products and batteries marked with this
symbol must not be disposed of with normal household waste.
Products and batteries contain materials that can be recovered or
recycled reducing the demand for raw materials. Please recycle
electrical products and batteries according to local provisions. Further
information is available at www.2helpU.com.
Español
MARTILLOS SDS MÁX® COMBINACIÓN Y MARTILLOS DE SOLDADOR
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820, D25831
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DeWALT. Años de experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo de productos hacen que DeWALT sea una de las empresas
más fiables para los usuarios de herramientas eléctricas profesionales.
Datos técnicos
Tensión
Tipo
Potencia de entrada
Frecuencia
Energía de impacto única (EPTA 05/2009)
Velocidad en vacío
Golpes por minuto sin carga
Capacidad de perforación total en hormigón:
brocas duras
barrenas cilíndricas huecas
Capacidad de perforación óptima en hormigón:
brocas duras
Posiciones del cincel
Portaherramientas
Peso
W
Hz
J
mín.-1
bpm
D25501
230
2
1100
50
8
490
3300
D25601
230
2
1250
50
2–8
210-415
1430-2840
D25602
230
2
1250
50
2–8
210-415
1430-2840
D25603
230
2
1250
50
2–8
210-415
1430-2840
D25820
230
2
1150
50
8
–
2740
D25831
230
2
1250
50
2–8
–
1430-2840
mm
mm
12-40
40-90
12-45
40-100
12-45
40-100
12-45
40-100
–
–
–
–
mm
18-26
18
SDS Max®
6,15
25-35
18
SDS Max®
6,8
25-35
18
SDS Max®
6,9
25-35
18
SDS Max®
6,95
–
18
SDS Max®
5,8
–
18
SDS Max®
6,1
94
105
3
93
104
3
93
104
3
94
105
3
95
106
3
VCA
kg
Valores de ruido y valores de vibración (suma vectores triaxiales) de acuerdo con EN60745-2-6:
LPA (nivel de presión sonora de emisión)
dB(A)
94
LWA (nivel de potencia sonora)
dB(A)
105
K (incertidumbre para el nivel de sonido dado)
dB(A)
3
Perforación en hormigón
Valor de emisión de vibraciones ah, HD =
Incertidumbre K=
Cincelado
Valor de emisión de vibraciones ah, Cheq =
Incertidumbre K=
m/s2
m/s2
18,3
1,8
8,8
1,5
8,7
1,5
8,7
1,5
–
–
–
–
m/s2
m/s2
13,2
1,6
7,2
1,5
6,8
1,5
6,8
1,5
13,2
1,6
8,3
1,5
El nivel de emisión de vibración que figura en esta hoja de información se
ha medido de conformidad con una prueba normalizada proporcionada
en la EN60745 y puede utilizarse para comparar una herramienta con otra.
Puede usarse para una evaluación preliminar de exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión de vibración declarado representa
las principales aplicaciones de la herramienta. Sin embargo, si se
utiliza la herramienta para distintas aplicaciones, con accesorios
diferentes o mal mantenidos, la emisión de vibración puede variar.
Esto puede aumentar considerablemente el nivel de exposición
durante el período total de trabajo.
Una valoración del nivel de exposición a la vibración debería tener
en cuenta también las veces en que la herramienta está apagada o
cuando está en funcionamiento pero no realizando ningún trabajo.
Esto puede reducir considerablemente el nivel de exposición durante el
periodo total de trabajo.
Identifique medidas de seguridad adicionales para proteger al
operador de los efectos de la vibración tales como: ocuparse del
mantenimiento de la herramienta y los accesorios, mantener las
manos calientes y organizar los patrones de trabajo.
Declaración de Conformidad CE
Directriz de la Maquinaria
Martillos SDS Máx® combinación y martillos
desoldador
D25501, D25601, D25602, D25603
DeWALT declara que los productos descritos bajo Datos Técnicos son
conformes a las normas:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
D25820, D25831
Martillo picador eléctrico (manual) 2000/14/EC m </= 15kg, Anexo
VIII; Productos LGA TÜV Rheinland GmbH (0197), D-90431 Nurenberg,
Alemania. Nº de identificación de organismo notificado: 0197
Nivel de potencia acústica de conformidad con la norma 2000/14/EC
(Artículo 12, Anexo III, No. 10; m </= 15 kg)
LWA (nivel de potencia acústica medido)
LWA (nivel de potencia acústica garantizado)
dB
dB
102
105
23
Español
Estos productos también son conformes con las Directivas 2014/30/UE y
2011/65/UE. Si desea más información, póngase en contacto con DeWALT
en la dirección indicada a continuación o bien consulte la parte posterior de
este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación del archivo técnico y
realiza esta declaración en representación de DeWALT.
Markus Rompel
Director de Ingeniería
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
08.03.2017
ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones, lea el manual
de instrucciones.
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de gravedad de las señales.
Lea el manual y preste atención a estos símbolos.
PELIGRO: indica una situación de peligro inminente, que si no se
evita, provocará la muerte o lesiones graves.
ADVERTENCIA: indica una situación de posible peligro que, si no se
evita, podría provocar la muerte o lesiones graves.
ATENCIÓN: indica una situación de posible peligro que, si no se evita,
puede provocar lesiones leves o moderadas.
AVISO: Indica una práctica no relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Advertencias de seguridad generales para
herramientas eléctricas
ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias de seguridad y
todas las instrucciones. El incumplimiento de las advertencias e
instrucciones podría provocar una descarga eléctrica, un incendio y/o
lesiones graves.
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS E
INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS
El término “herramienta eléctrica” que aparece en las advertencias se refiere a
la herramienta eléctrica que funciona a través de la red eléctrica (con cable) o
a la herramienta eléctrica que funciona con batería (sin cable).
1) Seguridad en el Área de Trabajo
a ) Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas
en desorden u oscuras pueden provocar accidentes.
b ) No utilice herramientas eléctricas en atmósferas
explosivas, como ambientes donde haya polvo, gases o
líquidos inflamables. Las herramientas eléctricas originan chispas
que pueden inflamar el polvo o los gases.
c ) Mantenga alejados a los niños y a las personas que estén cerca
mientras utiliza una herramienta eléctrica. Las distracciones
pueden ocasionar que pierda el control.
2) Seguridad Eléctrica
a ) Los enchufes de las herramientas eléctricas deben
corresponderse con la toma de corriente. No modifique nunca
el enchufe de ninguna forma. No utilice ningún enchufe
adaptador con herramientas eléctricas conectadas a tierra. Los
enchufes no modificados y las tomas de corriente correspondientes
reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
24
b ) Evite el contacto del cuerpo con superficies conectadas a tierra
como tuberías, radiadores, cocinas económicas y frigoríficos.
Existe un mayor riesgo de descarga eléctrica si tiene el cuerpo
conectado a tierra.
c ) No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia ni a
condiciones húmedas. Si entra agua a una herramienta eléctrica
aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
d ) No someta el cable de alimentación a presión innecesaria. No
use nunca el cable para transportar, tirar de la herramienta
eléctrica o desenchufarla. Mantenga el cable alejado del calor,
aceite, bordes afilados y piezas en movimiento. Los cables
dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
e ) Cuando esté utilizando una herramienta eléctrica al aire libre,
use un cable alargador adecuado para uso en exteriores. La
utilización de un cable adecuado para el uso en exteriores reduce el
riesgo de descarga eléctrica.
f ) Si no puede evitar utilizar una herramienta eléctrica en un
lugar húmedo, use un suministro protegido con un dispositivo
de corriente residual. El uso de un dispositivo de corriente residual
reduce el riesgo de descarga eléctrica.
3) Seguridad Personal
a ) Manténgase alerta, esté atento a lo que hace y use el sentido
común cuando utilice una herramienta eléctrica. No maneje
una herramienta eléctrica cuando esté cansado o bajo los
efectos de drogas, medicamentos o alcohol. Un momento de falta
de atención cuando se manejan las herramientas eléctricas puede
ocasionar lesiones personales graves.
b ) Use un equipo protector personal. Utilice siempre
protección ocular. El uso del equipo protector como mascarillas
antipolvo, calzado antideslizante, casco o protección auditiva para
condiciones apropiadas reducirá las lesiones personales.
c ) Evite la puesta en funcionamiento involuntaria. Asegúrese
de que el interruptor esté en posición de apagado antes
de conectar con la fuente de alimentación y/o la batería,
de levantar o transportar la herramienta. El transportar
herramientas eléctricas con el dedo puesto en el interruptor o
herramientas eléctricas activadoras que tengan el interruptor
encendido puede provocar accidentes.
d ) Saque toda llave de ajuste o llave inglesa antes de encender
la herramienta eléctrica. Una llave inglesa u otra llave que se
deje puesta en una pieza en movimiento de la herramienta eléctrica
pueden ocasionar lesiones personales.
e ) No intente extender las manos demasiado. Mantenga un apoyo
firme sobre el suelo y conserve el equilibrio en todo momento.
Esto permite un mejor control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
f ) Vístase debidamente. No se ponga ropa suelta o joyas.
Mantenga el pelo, la ropa y los guantes alejados de las
piezas móviles. La ropa suelta, las joyas y el pelo largo pueden
quedar atrapados en las piezas en movimiento.
g ) Si se suministran dispositivos para la conexión del equipo
de extracción y recogida de polvo, asegúrese de que estén
conectados y de que se usen adecuadamente. El uso de equipo de
recogida de polvo puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.
4) Uso y cuidado de las herramientas Eléctricas
a ) No fuerce la herramienta eléctrica. Use la herramienta eléctrica
correcta para su trabajo. La herramienta eléctrica correcta
funcionará mejor y con mayor seguridad si se utiliza de acuerdo con
sus características técnicas.
b ) No utilice la herramienta eléctrica si no puede encenderse y
apagarse con el interruptor. Toda herramienta eléctrica que no
pueda controlarse con el interruptor es peligrosa y debe ser reparada.
Español
c ) Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación y/o la
batería de la herramienta eléctrica antes de realizar ajustes,
cambiar accesorios o guardar las herramientas eléctricas.
Dichas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de poner
en marcha la herramienta eléctrica accidentalmente.
d ) Guarde las herramientas eléctricas que no esté utilizando
fuera del alcance de los niños y no permita que utilicen la
herramienta eléctrica las personas que no estén familiarizadas
con ella o con estas instrucciones. Las herramientas eléctricas son
peligrosas en manos de personas no capacitadas.
e ) Ocúpese del mantenimiento de las herramientas eléctricas.
Compruebe si hay desalineación o bloqueo de las piezas en
movimiento, rotura de piezas y otras condiciones que puedan
afectar el funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si
la herramienta eléctrica está dañada, llévela para que sea
reparada antes de utilizarla. Se ocasionan muchos accidentes por
el mal mantenimiento de las herramientas eléctricas.
f ) Mantenga las herramientas para cortar afiladas y limpias. Hay
menos probabilidad de que las herramientas para cortar con bordes
afilados se bloqueen y son más fáciles de controlar.
g ) Use la herramienta eléctrica, los accesorios y las brocas de la
herramienta etc., conforme a estas instrucciones teniendo
en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo que vaya
a realizarse. El uso de la herramienta eléctrica para operaciones que
no sean las previstas puede ocasionar una situación peligrosa.
5) Servicio
a ) Lleve su herramienta eléctrica para que sea reparada por una
persona cualificada para realizar las reparaciones que use sólo
piezas de recambio idénticas. Así se asegurará que se mantenga la
seguridad de la herramienta eléctrica.
Instrucciones de seguridad adicionales para los
martillos rotativos
Lleve protección acústica. La exposición ante ruidos podrá provocar
una pérdida de su audición.
• Utilice las asas auxiliares 3 , si han sido suministradas
con la herramienta. La pérdida de control podrá provocar
daños personales.
• Sostenga la herramienta eléctrica por las superficies de agarre
aisladas cuando realice una operación en la que el accesorio
de corte pueda estar en contacto con un cable oculto o con su
propio cable. El contacto de los accesorios de corte con un cable
cargado, puede cargar las partes metálicas expuestas de la
herramienta eléctrica y producir una descarga eléctrica al operador.
ADVERTENCIA: Recomendamos el uso de un dispositivo de corriente
residual con corrientes residuales de 30mA o menos.
Su herramienta DeWALT tiene doble aislamiento conforme a la
norma EN60745, por lo que no se requiere conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe reemplazarse por un cable
especialmente preparado disponible a través de la organización de servicios
de DeWALT.
Uso de un alargador
No debe utilizarse un alargador a menos que sea absolutamente necesario.
Use un alargador adecuado a la potencia del cargador (consulte los Datos
técnicos). El tamaño mínimo del conductor es 1,5 mm2; la longitud máxima
es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el cable completamente.
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1 Martillo rotativo (D25501, D25601, D25602, D25603)
o bien
1 Martillo de soldador (D25820, D25831)
1 Empuñadura lateral
1 Caja de herramientas (sólo para los modelos K)
1 Manual de instrucciones
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido algún
desperfecto durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer detenidamente y comprender este
manual antes de utilizar la herramienta.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de instrucciones.
Póngase protección para el oído.
•
Riesgos residuales
No obstante el cumplimiento de las normas de seguridad pertinentes y del
uso de dispositivos de seguridad, existen determinados riesgos residuales
que no pueden evitarse. Dichos riesgos son los siguientes:
• Deterioro auditivo.
• Riesgo de lesiones personales debido a partículas flotantes en el aire.
• Riesgo de quemaduras producidas por los accesorios que se calientan
durante el funcionamiento.
• Riesgo de lesiones personales por uso prolongado.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está concebido para un solo voltaje. Compruebe
siempre que el voltaje suministrado corresponda al indicado en la placa
de características.
Póngase protección para los ojos..
L a configuración del embrague en 40 Nm ha sido diseñada para
la mayoría de las aplicaciones de perforación
L a configuración del embrague en 80 Nm ha sido diseñada
para las aplicaciones con par superior.
Lea la LED del indicador de servicio. Si desea una descripción
detallada, véase el apartado LED de indicador de servicio.
L ea la LED del indicador de servicio amarilla. Si desea una
descripción detallada, véase el apartado LED de indicador
de servicio.
Radiación visible. No mire fijamente a la luz.
Posición del Código de Fecha (Fig. A)
El Código de fecha 14 , que contiene también el año de fabricación, viene
impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2017 XX XX
Año de fabricación
25
Español
Descripción (Fig. A, B)
ADVERTENCIA: Jamás altere la herramienta eléctrica ni ninguna de
sus piezas. Podrían producirse lesiones personales o daños.
1 Interruptor de activación (D25501, D25601, D25602, D25603)
Interruptor oscilador de encendido/apagado (D25820, D25831)
2 Botón de bloqueo (D25601, D25602, D25603)
3 Empuñadura lateral
4 Empuñadura principal
5 Control de vibración activo (D25601, D25602, D25603, D25831)
6 Interruptor selector de modo
7 Botón de control de impacto y velocidad electrónica (D25601, D25602,
D25603, D25831)
8 Botón de la empuñadura lateral (D25831)
9 Fijación de la empuñadura lateral(D25501, D25601, D25602, D25603,
D25820)
10 Portaherramientas
11 Mango de bloqueo
Uso Previsto
D25501, D25601, D25602, D25603Su martillo rotativo ha sido diseñado para
aplicaciones profesionales de perforación rotativa y perforación mediante
martillo de soldadura.
D25820, D25831 Su martillo de soldadura ha sido diseñado para
aplicaciones profesionales, tales como las del desconchado, cincelado
y demolición.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en presencia de líquidos o
gases inflamables.
Estos martillos son herramientas profesionales.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El uso de esta herramienta
por parte de operadores inexpertos requiere supervisión.
• Este producto no ha sido diseñado para ser utilizado por personas
(incluyendo los niños) que posean discapacidades físicas, sensoriales o
mentales, o que carezcan de la experiencia, conocimiento o destrezas
necesarias a menos que estén supervisadas por una persona que se
haga responsable de su seguridad. No deberá dejar nunca que los niños
jueguen solos con este producto.
Función de arranque suave
AVISO: Apague siempre la herramienta antes de cambiar la
configuración del control de torsión ya que de lo contrario, podrá
dañar la herramienta.
Control completo de torsión (CTC) (Fig. C) D25602
El control completo de torsión (CTC) ofrece al usuario un embrague
mecánico en dos etapas con opciones de torsión ajustables. El ajuste de la
torsión le ofrece un mayor control para aplicaciones diversas.
El parámetro bajo (40 Nm) permite que la herramienta opere a un nivel
de torsión reducido aumentando el control para muchas aplicaciones de
perforado sólido. El parámetro alto (80 Nm) se encuentra disponible para
aplicaciones más exigentes como el taladrado y el uso de brocas sólidas de
mayor diámetro.
Véase el apartado Configurar el embrague mecánico de dos etapas para
más información al respecto.
Control de torsión último (UTC) (Fig. C) D25603
Además del embrague mecánico de dos etapas, el control de torsión último
(UTC) ofrece una mayor comodidad al usuario y mayor seguridad mediante
una tecnología anti-giros integrada capaz de detectar si el usuario pierde
el control del taladro. Cuando se detecta un atasco, el par y la velocidad se
reducen de forma instantánea. Esta función evita el giro automático de la
herramienta, reduciendo las probabilidades de daños en la muñeca.
LED del indicador de servicio (Fig. A, C)
D25601, D25602, D25603, D25831
El indicador LED amarillo de desgaste 17 se enciende cuando las escobillas
de carbono están casi gastadas, para indicar que deberá reparar la
herramienta en las próximas 8 horas de uso.
D25601, D25602, D25603
El indicador LED de servicio rojo 16 se enciende si el botón de bloqueo 2 se utiliza en cualquier modo salvo en el modo de desconchado. En los
modelos ajustados con el control de torsión último (UTC), el indicador LED
rojo 16 se enciende si se activa el dispositivo anti-giro. El indicador rojo
empieza a parpadear si existe un fallo con la herramienta o si los cepillos se
han gastado al completo (véase Cepillos en la sección de Mantenimiento).
D25831
La LED roja del indicador de servicio 16 se enciende cuando la herramienta
registre un fallo o cuando las escobillas se hayan gastado al completo
(véase la sección de Escobillas del apartado de Mantenimiento).
D25601, D25602, D25603, D25831
El arranque suave permite que la herramienta acelere lentamente, evitando
de este modo que la broca se desvíe de la posición prevista durante la
puesta en marcha.
Del mismo modo, esta función también reduce el par de torsión inmediato
transmitido al engranaje y al usuario cuando el martillo es activado con la
broca en un agujero ya existente.
Empuñadura principal que limita al completo las
vibraciones (Fig. A)
Control de impacto y de la velocidad electrónica
(Fig. A, C)
D25601, D25602, D25603, D25831
El control electrónico de velocidad e impacto 7 ofrece las ventajas
siguientes:
-- utilización de accesorios más pequeños sin riesgos de rotura;
-- reducción de la rotura durante el cincelado o el taladrado de
materiales blandos o frágiles;
-- control óptimo de la herramienta para cincelado de precisión.
Embrague limitador de torsión
ADVERTENCIA: El usuario deberá mantener siempre un agarre firme
en la herramienta cuando la opere.
El embrague limitador de torsión reduce el par de torsión máximo
transmitido al usuario al quedarse atascada una broca. Del mismo modo,
esta función también impide el calado del engranaje y del motor eléctrico.
26
D25601, D25602, D25603, D25831
Los amortiguadores de la empuñadura principal 4 absorben las vibraciones
transmitidas al usuario. Esto mejora la comodidad del usuario durante el
funcionamiento de la herramienta.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta y desconéctela de la fuente
de alimentación antes de realizar ajuste alguno o de poner o
quitar acoplamientos o accesorios. Compruebe que el interruptor
de puesta en marcha esté en la posición OFF. La puesta en marcha
accidental puede causar lesiones.
Colocación de la empuñadura lateral (Fig. B)
La empuñadura lateral 3 se fija a la zona de montaje 12 de la caja de
velocidades y puede girarse a 360˚ para el uso con la mano derecha o
izquierda. Hay que apretar suficientemente la empuñadura lateral para
resistir la acción de torsión de la herramienta si el accesorio se traba o se
para. Asegúrese de aferrar la empuñadura por el extremo para controlar la
herramienta cuando se para.
Español
Para aflojar la empuñadura lateral, gírela en sentido antihorario.
Introducir y retirar los accesorios de SDS Max®
(Fig. A, D)
Esta herramienta utiliza brocas y cinceles SDS Max® (véase la inserción en
la fig. DB para un corte transversal de una cola de broca SDS Max®).
1. Limpie la cola de broca.
2. Tire hacia detrás del mango de bloqueo 11 e introduzca la cola
de broca.
3. Gire la broca ligeramente hasta que el mango se coloque en
su posición.
4. Tire de la broca para comprobar que esté bien sujetada. Para la función
de taladrado, es necesario que la broca pueda moverse axialmente
varios centímetros una vez sujeta en el portaherramientas.
5. Para desmontar una broca, retire el manguito/collar sujetador del
portaherramientas 11 y saque la broca del portaherramientas 10 .
Selección del modo de funcionamiento (Fig. A)
Perforación de percusión:
D25501, D25601, D25602, D25603
para operaciones de taladrado de hormigón, piedra y ladrillo.
Sólo percusión:
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820, D25831
para aplicaciones de cincelado y demolición. En este modo, la
herramienta también puede utilizarse como palanca para sacar
una broca atascada.
1. Para seleccionar el modo de operación, gire el interruptor de selector de
modo 6 hasta que apunte hacia el símbolo del modo requerido.
Quizás tenga que girar el portaherramientas 10 ligeramente para
permitir que el interruptor de selector de modo 6 pase a
la posición .
2. Compruebe que el interruptor de selector de modo 6 está sujeto en
su lugar.
Indexar la posición del cincel (Fig. E)
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820,
D25831
El cincel se puede ajustarse y fijarse en 18 posiciones diferentes.
1. Gire el interruptor de modo 6 hasta que señale hacia la posición .
2. Gire el cincel en la posición deseada.
3. Ajuste el interruptor selector de modo 6 a la posición “sólo percusión.”
4. Gire el cincel hasta que quede bloqueado en su posición.
Ajuste del control electrónico de velocidad e impacto
(Fig. A, C)
D25601, D25602, D25603, D25831
Gire el control 7 al nivel adecuado. Gire el control hacia arriba para obtener
una mayor velocidad y hacia abajo para reducirla. La obtención de la
configuración necesaria es una cuestión de experiencia, ej.
• cuando cincele o taladre materiales blandos y frágiles o cuando se
requiera una rotura mínima, sitúe el control en un nivel bajo;
• cuando rompa o taladre materiales duros, fije el control en una
posición alta.
Configurar el embrague mecánico de dos etapas
(Fig. C)
D25602, D25603
Mueva la palanca de control de torsión 13 hasta el parámetro 40 Nm o
80 Nm en función de sus necesidades para la aplicación.
• La configuración del embrague en 40 Nm 18 ha sido diseñada para
la mayoría de las aplicaciones de perforación y se destina a realizar el
embrague fácilmente cuando la broca se encuentra obstaculizada por
barras u otras sustancias ajenas.
• La configuración del embrague en 80 Nm 19 ha sido diseñada para
las aplicaciones de mayor par como las brocas cilíndricas huecas,
destinadas para realizar el embrague con un umbral de torsión superior.
NOTA: Si no es posible seleccionar la posición de 80 Nm, ponga la unidad
bajo carga e inténtelo de nuevo.
Cada vez que conecte la herramienta, la configuración predefinida activará
automáticamente el parámetro de embrague 1 por defecto 40 Nm 18 , que
es el parámetro más sensible.
Varilla de profundidad
(Accesorio adicional)
1. Empuje y sostenga el botón de liberación de la varilla de profundidad
en la empuñadura lateral.
2. Mueva la varilla de profundidad de forma que la distancia entre el
final de la varilla y el final de la broca equivalga a la profundidad de
perforación deseada.
3. Suelte el botón para bloquear la varilla en su posición. Cuando perfore
con la varilla de profundidad, detenga la herramienta cuando el final de
la varilla llegue a la superficie del material.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las instrucciones de seguridad y las
normas aplicables.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta y desconéctela de la fuente
de alimentación antes de realizar ajuste alguno o de poner o
quitar acoplamientos o accesorios. Compruebe que el interruptor
de puesta en marcha esté en la posición OFF. La puesta en marcha
accidental puede causar lesiones.
ADVERTENCIA: Las brocas de la herramienta podrán estar calientes
ylos guantes podrán estar gastados al cambiarlas o retirarlas,
provocando daños personales.
ADVERTENCIA:
• Infórmese y tenga en cuenta la ubicación de las tuberías y
el cableado.
• Aplique sólo una ligera presión a la herramienta (aprox. 20 kg).
Una fuerza excesiva no acelerará la velocidad de taladrado sino
que reducirá el rendimiento de la herramienta y podrá reducir la
vida de la herramienta.
• Mantenga constantemente la herramienta con firmeza, con
ambas manos y compruebe que está estable. Opere siempre la
herramienta con la empuñadura lateral correctamente montada.
Posición adecuada de las manos (Fig. F)
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal grave, tenga
SIEMPRE las manos en una posición adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal grave, sujete
SIEMPRE bien en caso de que haya una reacción repentina.
NOTA: La temperatura de funcionamiento es
-7˚ a +40˚ C (19˚ a 104˚ F). El uso de la herramienta fuera de esta serie de
temperatura reducirá la duración de la herramienta.
AVISO: Apague siempre la herramienta antes de cambiar la
configuración del control de torsión ya que de lo contrario, podrá dañar
la herramienta.
27
Español
Posición adecuada de las manos
(Fig. F)
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgode daños personales graves,
utilice SIEMPRE una posición adecuada delas manos, tal y como se
muestra en la figura.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de daños personales
graves, mantenga, SIEMPRE con firmeza para anticipar
reacciones repentinas.
La posición adecuada de las manos exige que una mano se coloque en la
empuñadura lateral 3 y la otra en la empuñadura principal 4 .
Encendido y apagado (Fig. A)
D25501, D25601, D25602, D25603
Para poner en marcha la herramienta, presione el interruptor de
activación 1 .
Para detener la herramienta, suelte el interruptor de activación.
D25601, D25602, D25603
El botón de bloqueo 2 permite bloquear el interruptor de activación 1 de la herramienta sólo en modo de cincelado. Si el botón de bloqueo se
activa en modo de taladrado, por motivos de seguridad, la herramienta se
apagará automáticamente.
Para poner en marcha la herramienta, pulse el interruptor de activación 1 .
Para detener la herramienta, suelte el interruptor.
Para un funcionamiento continuo, pulse y mantenga pulsado el
interruptor 1 , coloque el botón de bloqueo 2 hacia arriba y suelte
el interruptor.
Para interrumpir la herramienta durante el funcionamiento continuo,
pulse brevemente el interruptor y suéltelo. Apague siempre la herramienta
cuando termine su trabajo y antes de desconectarla.
D25820, D25831
Para encender la herramienta, pulse el interruptor oscilador de encendido/
apagado 1 ubicado en la parte inferior del activador.
Para detener la herramienta, pulse el interruptor oscilador de encendido/
apagado en la parte superior del activador.
Perforación de percusión
Para encender la herramienta, pulse el interruptor de encendido/
apagado 1 .
Para detener la herramienta, suelte el interruptor.
Taladrar con una broca sólida (Fig. A)
D25501, D25601, D25602, D25603
1. Inserte la broca que corresponda.
2. Ajuste el interruptor selector de modo 6 a la posición “perforación
de percusión.”
3. D25601, D25602, D25603 sólo: Fije el control electrónico de velocidad
e impacto 7 .
4. Fije y ajuste la empuñadura lateral 3 .
5. Marque el punto en donde realizará el orificio.
6. Coloque la broca en el punto y active la herramienta.
7. Apague siempre la herramienta cuando termine su trabajo y antes
de desconectarla.
Taladrar con una barrena cilíndrica hueca (Fig. A)
1. Introduzca la barrena cilíndrica hueca adecuada.
2. Monte la broca de centrar en la barrena cilíndrica hueca.
3. Ajuste el interruptor selector de modo 6 a la posición “perforación
de percusión.”
4. D25601, D25602, D25603 sólo: Coloque el control electrónico de
velocidad e impacto 7 en posición de velocidad mediana o alta.
5. Fije y ajuste la empuñadura lateral 3 .
28
6. Coloque la broca de centrar en en el punto y active la herramienta.
Perfore hasta que la barrena haya penetrado en el hormigón
hasta aprox. 1 cm.
7. Detenga la herramienta y saque la broca de centrar. Vuelva a colocar la
barrena cilíndrica hueca en el orificio y siga perforando.
8. Cuando taladre en una estructura que sea más gruesa que la
profundidad de la barrena hueca, deberá sacar con frecuencia el cilindro
de hormigón que se acumulará en la barrena hueca.
Para evitar que el hormigón se rompa alrededor del orificio, realice
primeramente un orificio con el diámetro de la broca de centrar que
atraviese completamente la estructura. A continuación, podrá perforar a
ambos lados del orificio creado.
9. Apague siempre la herramienta cuando termine su trabajo y antes
de desconectarla.
Escodar y cincelar (Fig. A)
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820,
D25831
1. Introduzca el cincel adecuado y gírelo manualmente hasta bloquearlo
en una de las 18 posiciones.
2. Ajuste el interruptor selector de modo 6 a la posición “sólo percusión.”
3. D25601, D25602, D25603, D25831 sólo: Fije el control electrónico de
velocidad e impacto 7 .
4. Fije y ajuste la empuñadura lateral 3 .
5. Encienda la herramienta y empiece a trabajar.
6. Apague siempre la herramienta cuando termine su trabajo y antes
de desconectarla.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DeWALT ha sido diseñada para funcionar mucho
tiempo con un mínimo de mantenimiento. Que siga funcionando
satisfactoriamente depende del buen cuidado de la herramienta y de su
limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta y desconéctela de la fuente
de alimentación antes de realizar ajuste alguno o de poner o
quitar acoplamientos o accesorios. Compruebe que el interruptor
de puesta en marcha esté en la posición OFF. La puesta en marcha
accidental puede causar lesiones.
Brushes (Fig. C)
The carbon brushes are not user-serviceable. Take the tool to an authorized
DeWALT repair agent.
The yellow brushwear indicator LED 17 lights up when the carbon brushes
are nearly worn out. After a further 8 hours of use or after the brushes have
completely worn out, the motor will automatically be shut off.
Tool maintenance needs to be carried out as soon as the service indicator 16 lights up.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación adicional.
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco la suciedad y el polvo de la
carcasa principal tan pronto como se advierta su acumulación en
las rejillas de ventilación o en sus proximidades. Cuando lleve a cabo
este procedimiento póngase una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes u otros productos químicos
fuertes para limpiar las piezas no metálicas de la herramienta. Dichos
Español
productos químicos pueden debilitar los materiales con los que están
construidas estas piezas. Use un paño humedecido únicamente con
agua y jabón suave. Jamás permita que le entre líquido alguno a la
herramienta ni sumerja ninguna parte de la misma en líquido.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que los accesorios que no sean los
suministrados por DeWALT no han sido sometidos a pruebas con
este producto, el uso de tales accesorios con esta herramienta podría
ser peligroso. Para disminuir el riesgo de lesiones, con este producto se
deben usar exclusivamente accesorios recomendados por DeWALT.
Consulte a su proveedor si desea información más detallada sobre los
accesorios apropiados.
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Los productos y las baterías marcadas con
este símbolo no deben desecharse junto con los residuos
domésticos normales.
Los productos y las baterías contienen materiales que pueden
ser recuparados y reciclados, reduciendo la demanda de materias primas.
Recicle los productos eléctricos y las baterías de acuerdo con las
disposiciones locales. Para más información, vaya a www.2helpU.com.
29
Français
MARTEAUX COMBINÉS ET BURINEURS SDS MAX®
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820, D25831
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DeWALT. Des années d’expertise dans le développement et l’innovation de ses produits ont fait de DeWALT, le partenaire privilégié
des utilisateurs professionnels d’outils électriques.
Fiche technique
Tension
Type
Puissance absorbée
Fréquence
Énergie de choc individuel (EPTA 05/2009)
Vitesse à vide
Battements à vide par minute
Plage totale de perçage dans le béton
Forets solides
couronne
Plage optimale de perçage dans le béton :
Forets solides
Positions du burin
Porte-outil
Poids
W
Hz
J
min-1
bpm
D25501
230
2
1100
50
8
490
3300
D25601
230
2
1250
50
2–8
210-415
1430-2840
D25602
230
2
1250
50
2–8
210-415
1430-2840
D25603
230
2
1250
50
2–8
210-415
1430-2840
D25820
230
2
1150
50
8
–
2740
D25831
230
2
1250
50
2–8
–
1430-2840
mm
mm
12-40
40-90
12-45
40-100
12-45
40-100
12-45
40-100
–
–
–
–
mm
18-26
18
SDS Max®
6,15
25-35
18
SDS Max®
6,8
25-35
18
SDS Max®
6,9
25-35
18
SDS Max®
6,95
–
18
SDS Max®
5,8
–
18
SDS Max®
6,1
94
105
3
93
104
3
93
104
3
94
105
3
95
106
3
VAC
kg
Valeurs acoustiques et valeurs vibratoires (somme vectorielle triax) selon EN60745-2-6 :
LPA (niveau d'émission de pression acoustique)
dB(A)
94
LWA (niveau de puissance acoustique)
dB(A)
105
K (incertitude pour le niveau sonore donné)
dB(A)
3
Perçage dans le béton
Valeur d'émission de vibrations ah, HD =
Incertitude K =
Burinage
Valeur d'émission de vibrations ah, Cheq =
Incertitude K =
m/s2
m/s2
18,3
1,8
8,8
1,5
8,7
1,5
8,7
1,5
–
–
–
–
m/s2
m/s2
13,2
1,6
7,2
1,5
6,8
1,5
6,8
1,5
13,2
1,6
8,3
1,5
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce feuillet informatif a été
mesuré conformément à une méthode d’essai normalisé établie par
EN60745, et peut être utilisé pour comparer un outil à un autre. Il peut
également être utilisé pour effectuer une évaluation préliminaire de
l’exposition.
AVERTISSEMENT : le taux d’émission de vibrations déclaré
correspond aux applications principales de l’outil. Néanmoins, si
l’outil est utilisé pour différentes applications ou est mal entretenu,
ce taux d’émission de vibrations pourra varier. Ces éléments peuvent
augmenter considérablement le niveau d’exposition sur la durée totale
de travail.
Toute estimation du degré d’exposition à des vibrations doit
également prendre en compte les heures où l’outil est mis hors tension
ou lorsqu’il tourne sans effectuer aucune tâche. Ces éléments peuvent
réduire sensiblement le degré d’exposition sur la durée totale de travail.
Identifier des mesures de sécurité supplémentaires pour protéger
l’opérateur contre les effets nocifs des vibrations telles que :
maintenance de l’outil et des accessoires, maintenir la température des
mains élevée, organisation du travail.
30
Certificat de Conformité CE
Directives Machines
Marteaux combinés et burineurs SDS Max®
D25501, D25601, D25602, D25603
DeWALT certifie que les produits décrits dans le paragraphe Fiche
technique sont conformes aux normes :
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
D25820, D25831
Brise-béton électrique 2000/14/CE (portatif) m </= 15 kg, Annexe VIII; TÜV
Rheinland LGA Products GmbH (0197), D-90431 Nürnberg, Allemagne, n d’organisme notifié : 0197
Niveau de puissance acoustique selon 2000/14/CE (Article 12, Annexe III, nº
10; m </= 15 kg)
LWA (niveau de puissance acoustique mesuré)
LWA (niveau de puissance acoustique garanti)
dB
dB
102
105
Français
Ces produits sont également compatibles avec les Directives 2014/30/UE et
2011/65/UE. Pour plus d’informations, veuillez contacter DeWALT à l’adresse
suivante ou vous reporter au dos de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du fichier technique et fait
cette déclaration au nom de DeWALT.
b )
c )
Markus Rompel
Directeur Ingénierie
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
08.03.2017
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessure, lisez le
manuel d’instruction.
d )
e )
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de gravité de chaque
mot signalétique. Lisez le manuel de l’utilisateur et soyez attentif à
ces symboles.
DANGER : indique une situation dangereuse imminente qui, si elle
n’est pas évitée, entraînera des blessures graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une situation dangereuse potentielle qui,
si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner des blessures graves
ou mortelles.
ATTENTION : indique une situation dangereuse potentielle qui, si
elle n’est pas évitée, pourrait entraîner des blessures minimes
ou modérées.
AVIS : indique une pratique ne posant aucun risque de dommages
corporels, mais qui par contre, si rien n’est fait pour l’éviter, pourrait
poser des risques de dommages matériels.
Indique un risque d’électrocution.
Indique un risque d’incendie.
Consignes de sécurité générales propres aux outils
électriques
AVERTISSEMENT : lire toutes les directives et consignes
de sécurité. Tout manquement aux directives et consignes ci-incluses
comporte des risques de décharges électriques, d’incendie et/ou de
dommages corporels graves.
CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET
CONSIGNES À TITRE DE RÉFÉRENCE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les avertissements ci-après se
rapporte aux outils alimentés sur secteur (avec fil) ou par piles (sans fil).
1) Sécurité – Aire de Travail
a ) Maintenir l’aire de travail propre et bien éclairée. Les lieux
sombres ou encombrés sont propices aux accidents.
b ) Ne pas utiliser un outil électrique dans un milieu
déflagrant, comme en présence de liquides, gaz ou
poussières inflammables. Les outils électriques peuvent produire
des étincelles qui pourraient enflammer toute émanation ou
poussière ambiante.
c ) Maintenir à l’écart les enfants, ou toute autre personne, lors de
l’utilisation d’un outil électrique. Toute distraction pourrait faire
perdre la maîtrise de l’appareil.
2) Sécurité – Électricité
a ) La fiche électrique de l’outil doit correspondre à la prise murale.
Ne modifier la fiche en aucune façon. Ne pas utiliser de fiche
d’adaptation avec un outil électrique mis à la terre (masse).
f )
L’utilisation de fiches d’origine et de prises appropriées réduira tout
risque de décharges électriques.
Éviter tout contact corporel avec des éléments mis à la terre
comme : tuyaux, radiateurs, cuisinières ou réfrigérateurs. Les
risques de décharges électriques augmentent lorsque le corps est mis
à la terre.
Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à l’humidité.
Tout contact d’un outil électrique avec un liquide augmente les risques
de décharges électriques.
Ne pas utiliser le cordon de façon abusive. Ne jamais
utiliser le cordon pour transporter, tirer ou débrancher
un outil électrique. Protéger le cordon de toute source de
chaleur, de l’huile, et de tout bord tranchant ou pièce mobile.
Les cordons endommagés ou emmêlés augmentent les risques de
décharges électriques.
En cas d’utilisation d’un outil électrique à l’extérieur, utiliser
systématiquement une rallonge conçue à cet effet. Cela
diminuera tout risque de décharges électriques.
Si on ne peut éviter d’utiliser un outil électrique en milieu
humide, utiliser un circuit protégé par un dispositif de courant
résiduel (RCD). Cela réduira tout risque de décharges électriques.
3) Sécurité Individuelle
a ) Rester systématiquement vigilant et faire preuve de jugement
lorsqu’on utilise un outil électrique. Ne pas utiliser d’outil
électrique en cas de fatigue ou sous l’influence de drogues,
d’alcool ou de médicaments. Tout moment d’inattention pendant
l’utilisation d’un outil électrique comporte des risques de dommages
corporels graves.
b ) Porter un équipement de protection individuel. Porter
systématiquement un dispositif de protection oculaire. Le fait de
porter un masque anti-poussières, des chaussures antidérapantes, un
casque de sécurité ou un dispositif de protection auditive, lorsque la
situation le requiert, réduira les risques de dommages corporels.
c ) Prévenir tout démarrage accidentel. S’assurer que
l’interrupteur est en position d’arrêt avant de brancher
l’outil sur le secteur et/ou à la batterie, ou de le ramasser ou
le transporter. Transporter un outil le doigt sur l’interrupteur ou
brancher un outil électrique alors que l’interrupteur est en position de
marche invite les accidents.
d ) Retirer toute clé de réglage avant de démarrer l’outil. Une clé
laissée sur une pièce rotative d’un outil électrique comporte des risques
de dommages corporels.
e ) Adopter une position stable. Maintenir les pieds bien ancrés au
sol et conserver son équilibre en permanence. Cela permettra de
mieux maîtriser l’outil électrique en cas de situations imprévues.
f ) Porter des vêtements appropriés. Ne porter aucun vêtement
ample ou bijou. Maintenir cheveux, vêtements et gants à l’écart
des pièces mobiles, car ils pourraient s’y faire prendre.
g ) Lorsqu’un dispositif de connexion à un système de
dépoussiérage ou d’élimination est fourni, s’assurer qu’il est
branché et utilisé correctement. L’utilisation de ces dispositifs peut
réduire les risques engendrés par les poussières.
4) Utilisation et Entretien des Outils Électriques
a ) Ne pas forcer un outil électrique. Utiliser l’outil approprié au
travail en cours. L’outil approprié effectuera un meilleur travail, de
façon plus sûre et à la vitesse pour laquelle il a été conçu.
b ) Ne pas utiliser un outil électrique dont l’interrupteur
est défectueux. Tout appareil dont l’interrupteur est défectueux est
dangereux et doit être réparé.
c ) Débrancher la fiche du secteur et/ou la batterie de l’outil
électrique avant d’effectuer tout réglage, de changer tout
accessoire, ou avant de le ranger. Ces mesures préventives
réduiront tout risque de démarrage accidentel de l’appareil.
31
Français
d ) Après utilisation, ranger les outils électriques hors de portée des
enfants et ne permettre à aucune personne non familière avec
son fonctionnement (ou sa notice d’instructions) de l’utiliser.
Les outils peuvent être dangereux entre des mains inexpérimentées.
e ) Entretenir les outils électriques. Vérifier les pièces mobiles pour
s’assurer qu’elles sont bien alignées et tournent librement,
qu’elles sont en bon état et ne sont affectées d’aucune
condition susceptible de nuire au bon fonctionnement de
l’outil. En cas de dommage, faire réparer l’outil électrique avant
toute nouvelle utilisation. De nombreux accidents sont causés par
des outils mal entretenus.
f ) Maintenir tout organe de coupe propre et bien affûté. Les outils
de coupe bien entretenus et affûtés sont moins susceptibles de se
coincer et sont plus faciles à contrôler.
g ) Utiliser un outil électrique, ses accessoires, mèches, etc.,
conformément aux présentes directives et suivant la manière
prévue pour ce type particulier d’outil électrique, en tenant
compte des conditions de travail et de la tâche à effectuer.
L’utilisation d’un outil électrique à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
5) Réparation
a ) Faire entretenir les outils électriques par un réparateur qualifié
en n’utilisant que des pièces de rechange identiques. Cela
permettra de préserver l’intégrité de l’outil électrique et la sécurité de
l’utilisateur.
Consignes de sécurité supplémentaires pour
marteaux à percussion
Porter des protections auditives. L’exposition au bruit peut causer des
pertes de l’ouïe.
• Utiliser les poignées auxiliaires 3 , si fournies avec l’outil. La perte de
contrôle peut causer des blessures.
• Tenir l’outil par les surfaces isolées prévues à cet effet pendant
toute utilisation où l’organe de coupe pourrait entrer en contact
avec des fils électriques cachés ou son propre cordon. Tout contact
de l’organe de coupe avec un fil sous tension peut mettre les
parties métalliques exposées de l’outil sous tension et électrocuter
l’utilisateur.
AVERTISSEMENT : nous recommandons l’utilisation d’un disjoncteur
différentiel avec un seuil de déclenchement de 30mA ou moins.
•
Risques résiduels
Malgré l’application de la réglementation de sécurité applicable et la mise
en œuvre des dispositifs de sécurité, certains risques résiduels ne peuvent
pas être évités. À savoir :
• Diminution de l’acuité auditive.
• Risques de dommages corporels dus à la projection de particules.
• Risques de brûlures provoquées par des accessoires chauffant pendant
leur utilisation.
• Risques de dommages corporels dus à un usage prolongé.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner sur une tension unique.
Vérifier systématiquement que la tension du secteur correspond bien à la
tension indiquée sur la plaque signalétique.
Votre outil DeWALT à double isolation est conforme à la norme
EN60745 ; un branchement à la terre n’est donc pas nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer par un cordon
spécialement conçu à cet effet, et disponible auprès du service aprèsvente DeWALT.
32
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement du câble
d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) – outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) – outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les outils portatifs à un
disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
N’utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité absolue. Utiliser une rallonge
homologuée compatible avec la tension nominale du chargeur (consulter la
Fiche technique). La section minimale du conducteur est de 1,5 mm2 pour
une longueur maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler systématiquement le câble sur
toute sa longueur.
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 Perceuse à percussion (D25501, D25601, D25602, D25603)
ou
1 Marteau burineur (D25820, D25831)
1 Poignée latérale
1 Coffret de transport (modèles K uniquement)
1 Notice d’instructions
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou accessoires n’ont pas été
endommagés lors du transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et comprendre cette notice
d’instructions avant toute utilisation de l’appareil.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
Porter un dispositif de protection auditive.
Porter un dispositif de protection oculaire.
Le réglage d’embrayage de 40 Nm est conçu pour la plupart des
applications de perçage.
Le réglage d’embrayage de 80 Nm est conçu pour les
applications nécessitant un plus grand couple.
Voyant indicateur de service rouge. Pour une description
détaillée, voir Voyants indicateurs de service.
V oyant indicateur de service rouge. Pour une description
détaillée, voir Voyants indicateurs de service..
Rayonnement visible. Ne pas exposer à la lumière.
Emplacement de la Date Codée de Fabrication
(Fig. A)
La date codée de fabrication 14 , qui comprend aussi l’année de fabrication,
est imprimée sur le boîtier.
Exemple :
2017 XX XX
Année de fabrication
Français
Description (Fig. A, B)
AVERTISSEMENT : ne jamais modifier l’outil électrique ni aucun de
ses composants. Il y a risques de dommages corporels ou matériels.
1 Gâchette (D25501, D25601, D25602, D25603)
Interrupteur marche/arrêt à bascule (D25820, D25831)
2 Glissière de verrouillage (D25601, D25602, D25603)
3 Poignée latérale
4 Poignée principale
5 Contrôle de vibration actif (D25601, D25602, D25603, D25831)
6 Commutateur de mode
7 Variateur de vitesse électronique et contrôle de vibration (D25601,
D25602, D25603, D25831)
8 Bouton de poignée latérale (D25831)
9 Blocage de poignée latérale (D25501, D25601, D25602, D25603,
D25820)
10 Porte-outil
11 Manchon de verrouillage
Utilisation Prévue
D25501, D25601, D25602, D25603 Votre perceuse à percussion a été
conçue pour les applications professionnelles de perçage à percussion et
de burinage.
D25820, D25831 Votre marteau burineur a été conçu pour les applications
professionnelles de burinage, de ciselage et de démolition.
NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence de gaz ou de
liquides inflammables.
Ces marteaux sont des outils électriques professionnels.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une supervision est nécessaire
auprès de tout utilisateur non expérimenté.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris
les enfants) dont les capacité physiques, sensorielles ou mentales
sont réduites ou qui manquent d’expérience ou d’aptitudes, sauf si
ces personnes sont surveillées par une autre personne responsable de
leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants seuls avec ce produit.
Fonctionnalité démarrage en douceur
D25601, D25602, D25603, D25831
La fonction de démarrage progressif permet d’augmenter lentement la
vitesse de l’outil afin d’éviter que le foret ne sorte de la position du trou
désirée au démarrage.
La fonction de démarrage progressif réduit également la réaction de couple
immédiate transmise aux engrenages et à l’opérateur si le marteau est
démarré avec le foret dans un trou existant.
Variateur de vitesse électronique et contrôle
d’impact (Fig. A, C)
D25601, D25602, D25603, D25831
Le variateur de vitesse électronique et contrôle d’impact 7 offre les
avantages suivants :
-- utilisation d’accessoires plus petits sans risque de rupture ;
-- rupture réduite lors du ciselage ou du perçage dans les matériaux
tendres ou cassants ;
-- contrôle optimal de l’outil pour un ciselage précis.
Embrayage limiteur de couple
AVERTISSEMENT : l’utilisateur doit toujours maintenir une prise solide
sur l’outil durant l’utilisation.
L’embrayage limiteur de couple réduit le retour maximum de couple
transmis à l’utilisateur en cas de grippage d’un foret. Cette fonction permet
également de prévenir que la boîte de vitesse et le moteur électrique
ne calent.
AVIS : arrêtez toujours l’outil avant de changer les réglages de contrôle
du couple sous peine d’endommager l’outil.
Contrôle complet du couple (CTC) (Fig. C) D25602
Le contrôle complet du couple (CTC) offre à l’utilisateur un embrayage
mécanique à deux niveaux avec des options de couple ajustable.
L’ajustement du couple offre un meilleur contrôle pour
différentes applications.
Le réglage bas (40 Nm) permet à l’outil de fonctionner à un niveau de
couple réduit pour augmenter le contrôle pour de nombreuses applications
de perçage solide. Le réglage élevé (80 Nm) est disponible pour les
applications plus exigentes comme le carottage et l’utilisation de mèches
pleines de gros diamètre.
Consultez Réglage de l’embrayage mécanique à deux niveaux pour plus
d’informations.
Contrôle ultime du couple (UTC) (Fig. C) D25603
En plus de l’embrayage mécanique à deux niveaux, le contrôle ultime du
couple (UTC) offre un meilleur confort et une plus grande sécurité grâce
à une technologie antirotation intégrée capable de détecter la perte de
contrôle du marteau de la part de l’utilisateur. Lorsqu’un blocage est
détecté, le couple et la vitesse sont immédiatement réduits. Cette fonction
empêche la rotation de l’outil sur lui-même, réduisant ainsi les blessures
au poignet.
Voyants indicateurs de service (Fig. A, C)
D25601, D25602, D25603, D25831
Le voyant indicateur jaune d’usure des charbons 17 s’allume lorsque les
charbons sont presque usagés pour indiquer que l’outil doit être réviser
dans les 8 heures d’utilisation suivantes.
D25601, D25602, D25603
Le voyant indicateur de service rouge 16 s’allume si le bouton de
verrouillage 2 est utilisé dans tout autre mode que le mode de burinage.
Sur les modèles dotés du contrôle ultime du couple (UTC), le voyant
rouge 16 s’allume si le dispositif antirotation est activé. Le voyant rouge
commence à clignoter en cas de panne de l’outil ou si les brosses sont
complètement usées (consultez la section Brosses sous Entretien).
D25831
Le voyant indicateur de service rouge 16 s’allume en cas de panne de
l’outil ou si les charbons sont complètement usagés (voir Charbons
sous Entretien).
Poignée principale à amortissement total des
vibrations (Fig. A)
D25601, D25602, D25603, D25831
Les amortisseurs de la poignée principale 4 absorbent les vibrations
transmises à l’utilisateur. Cela améliore le confort de l’utilisateur
pendant l’utilisation.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommages
corporels graves, arrêter et débrancher l’outil avant tout
réglage ou avant de retirer ou installer toute pièce ou
tout accessoire. S’assurer que la gâchette est bien en position
d’ARRÊT. Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
Installer la poignée latérale (Fig. B)
La poignée latérale 3 s’attache sur la zone de montage 12 du carter
d’engrenages et peut pivoter à 360° pour convenir à la fois aux droitiers
et aux gauchers. La poignée latérale doit être suffisamment serrée afin de
résister à la torsion de l’outil si l’embout se coince ou se dérobe. Assurezvous de saisir la poignée latérale au plus loin pour pouvoir garder le
contrôle de l’outil en cas de calage.
33
Français
Pour desserrer la poignée latérale, tournez dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre.
Montage et démontage des accessoires SDS Max®
(Fig. A, D)
Cette machine utilise des forets et burins SDS Max® (voir l’encadré de la
figure DB pour la coupe en section d’une tige de foret SDS Max®).
1. Nettoyez la tige du foret.
2. Rétractez le manchon de verrouillage 11 et insérez la tige du foret.
3. Tournez légèrement le foret jusqu’à ce que le manchon s’engage
en position.
4. Tirez sur le foret pour vérifier qu’il est correctement verrouillé. La
fonction de percussion nécessite que le foret puisse se déplacer
axialement de plusieurs centimètres lorsqu’il est verrouillé dans le
porte-outil.
5. Pour retirer un foret, rétractez le manchon/collier de verrouillage du
porte-outil 11 et sortez le foret du porte-outil 10 .
Sélection du mode de fonctionnement (Fig. A)
Perçage à percussion :
D25501, D25601, D25602, D25603
pour les opérations de perçage dans béton, brique, pierre
et maçonnerie.
Percussion uniquement:
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820, D25831
pour les applications de ciselage et de démolition. Dans ce
mode, l’outil peut être aussi utilisé comme levier pour libérer un
foret coincé.
1. Pour sélectionner le mode de fonctionnement, faites tourner le
commutateur de mode 6 jusqu’au point où se trouve le symbole du
mode requis.
Il peut être nécessaire de pivoter légèrement le porte-outil 10 pour
permettre au commutateur de mode 6 de passer la position .
2. Vérifiez que le commutateur de mode 6 est verrouillé en position.
Réglage de la position du burin (Fig. E)
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820,
D25831
Le burin peut être positionné et verrouillé dans 18 positions différentes.
1. Faites tourner le commutateur de mode 6 jusqu’à ce qu’il indique la
position .
2. Faites tourner le burin dans la position désirée.
3. Réglez le commutateur de mode 6 en position
“percussion uniquement.”
4. Faites tourner le burin jusqu’à ce qu’il se bloque en position.
Réglage du variateur de vitesse électronique et
contrôle d’impact (Fig. A, C)
D25601, D25602, D25603, D25831
Ajustez le bouton 7 sur le niveau désiré. Tournez le bouton vers le haut
pour augmenter la vitesse ou vers le bas pour la réduire. Le réglage requis
est une question d’expérience. Par exemple :
• lors du ciselage ou du perçage dans des matériaux tendres et cassants
ou lorsqu’une rupture minimale est requise, placez le variateur sur un
réglage faible ;
• lors de la démolition ou du perçage dans des matériaux plus durs,
placez le variateur sur un réglage élevé.
34
Réglage de l’embrayage mécanique à deux niveaux
(Fig. C)
D25602, D25603
VIS : arrêtez toujours l’outil avant de changer les réglages de contrôle
A
du couple sous peine d’endommager l’outil.
Déplacez le levier de contrôle de couple 11 sur le réglage 40 Nm ou 80 Nm
selon les besoins de l’application.
• Le réglage de l’embrayage à 40 Nm 17 est conçu pour la plupart des
applications de perçage et permet de débrayer facilement lorsque le
foret rencontre des barres d’armature ou d’autres corps étrangers.
• Le réglage d’embrayage à 80 Nm 18 est conçu pour les applications
nécessitant un couple plus élevé comme la trépanation et le perçage de
trousprofonds et permet de débrayer à un seuil de couple plus élevé.
REMARQUE : s’il n’est pas possible de sélectionner la position 80 Nm, faire
fonctionner l’appareil en charge et réessayer.
Chaque fois que l’outil est branché, il se passe automatiquement sur le
réglage d’embrayage 1–40 Nm 17 (réglage le plus sensible).
Tige de profondeur
(accessoire supplémentaire)
1. Tenez enfoncé le bouton de libération de la tige de profondeur sur la
poignée latérale.
2. Déplacez la tige de profondeur de sorte que la distance entre
l’extrémité de la tige et l’extrémité du foret soit égale à la profondeur de
perçage désirée.
3. Relâchez le bouton pour verrouiller la tige en position. Lors du perçage
avec la tige de profondeur, arrêtez-vous lorsque l’extrémité de la tige
atteint la surface du matériau.
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : respecter systématiquement les consignes de
sécurité et les normes en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommages
corporels graves, arrêter et débrancher l’outil avant tout
réglage ou avant de retirer ou installer toute pièce ou
tout accessoire. S’assurer que la gâchette est bien en position
d’ARRÊT. Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
Position correcte des mains (Fig. F)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommages corporels
graves, adopter SYSTÉMATIQUEMENT la position correcte des
mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommages corporels
graves, maintenir fermement et SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour
anticiper toute réaction soudaine de sa part.
La position correcte des mains nécessite une main sur la poignée latérale 3 avec l’autre main sur la poignée principale 4 .
Mise en marche et arrêt de l’appareil (Fig. A)
D25501, D25601, D25602, D25603
Appuyez sur la gâchette 1 pour mettre l’outil en marche.
Pour arrêter l’outil, relâcher la gâchette.
D25601, D25602, D25603
La glissière de verrouillage 2 permet de bloquer la gâchette 1 en position
marche uniquement pour le mode ciselage. Si le bouton de verrouillage est
activé en mode de perçage, une fonction arrête l’outil automatiquement.
Appuyez sur la gâchette 1 pour mettre l’outil en marche.
Pour arrêter l’outil, relâcher l’interrupteur.
Français
Pour un fonctionnement continu, tenez enfoncé l’interrupteur 1 ,
faites coulisser sur le bouton de verrouillage 2 vers le haut et relâchez
l’interrupteur.
Pour arrêter l’outil en fonctionnement continu, appuyer brièvement sur
l’interrupteur et le relâcher immédiatement. Toujours mettre l’outil à l’arrêt
après le travail et avant de débrancher l’outil.
D25820, D25831
Appuyez sur l’interrupteur marche/arrêt à bascule 1 dans la partie
inférieure de la gâchette pour mettre l’outil en marche.
Appuyez sur l’interrupteur marche/arrêt à bascule dans la partie supérieure
de la gâchette pour mettre arrêter l’outil.
Perçage à percussion
Appuyez sur l’interrupteur marche/arrêt 1 pour mettre l’outil en marche.
Pour arrêter l’outil, relâcher l’interrupteur.
Perçage avec un foret (Fig. A)
D25501, D25601, D25602, D25603
1. Introduisez le foret approprié.
2. Réglez le commutateur de mode 6 en position de perçage
à percussion.
3. D25601, D25602, D25603 uniquement : réglez le variateur de vitesse
électronique et contrôle d’impact 7 .
4. Montez et ajustez la poignée latérale 3 .
5. Repérez l’endroit où le trou doit être percé.
6. Placez le foret sur le point et mettez l’outil en marche.
7. Toujours mettre l’outil à l’arrêt après le travail et avant de
débrancher l’outil.
Perçage avec un trépan (Fig. A)
1. Introduisez le trépan approprié.
2. Assemblez le foret à centrer dans le trépan.
3. Réglez le commutateur de mode 6 en position de perçage
à percussion.
4. D25601, D25602, D25603 uniquement : tournez le variateur de vitesse
électronique et contrôle d’impact 7 sur un réglage de vitesse moyenne
ou élevée.
5. Montez et ajustez la poignée latérale 3 .
6. Placez le foret de centrage sur le point et mettez l’outil en marche.
Percer jusqu’à ce que le trépan pénètre d’environ 1 cm dans le béton.
7. Arrêtez l’outil et retirez le foret de centrage. Remettez le trépan dans le
trou et continuez le perçage.
8. Lors du perçage à travers une structure plus épaisse dans la profondeur
du trépan, rompez le cylindre de béton ou la carotte à l’intérieur du
trépan à intervalles réguliers.
Pour éviter les ruptures involontaires du béton autour du trou, percez
d’abord un trou du diamètre du foret de centrage à travers toute
la structure. Effectuez ensuite la trépanation à moitié d’un côté et
de l’autre.
9. Toujours mettre l’outil à l’arrêt après le travail et avant de
débrancher l’outil.
Burinage et ciselage (Fig. A)
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820,
D25831
1. Insérez le burin approprié et faites-le tourner à la main pour le
verrouiller dans l’une des 18 positions.
2. Réglez le commutateur de mode 6 en position de
percussion uniquement.
3. D25601, D25602, D25603, D25831 uniquement : réglez le variateur de
vitesse électronique et contrôle d’impact 7 .
4. Montez et ajustez la poignée latérale 3 .
5. Mettez l’outil en marche et commencez le travail.
6. Toujours mettre l’outil à l’arrêt après le travail et avant de débrancher
l’outil.
MAINTENANCE
Votre outil électrique DeWALT a été conçu pour fonctionner longtemps avec
un minimum de maintenance. Le fonctionnement continu et satisfaisant
de l’outil dépendra d’une maintenance adéquate et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommages
corporels graves, arrêter et débrancher l’outil avant tout
réglage ou avant de retirer ou installer toute pièce ou
tout accessoire. S’assurer que la gâchette est bien en position
d’ARRÊT. Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
Charbons (Fig. C)
Les balais de charbon ne peuvent être remplacés par l’utilisateur. Portez
l’outil à un agent de réparation agréé DeWALT.
Le voyant indicateur jaune d’usure des charbons 17 s’allume lorsque
les charbons sont presque usagés. Au bout de 8 heures d’utilisateur
ou lorsque les charbons sont complètement usagés, le moteur
s’arrête automatiquement.
L’entretien de l’outil doit être effectuée au plus tôt lorsque l’indicateur de
service 16 s’allume.
Lubrification
Votre outil électrique ne requiert aucune lubrification additionnelle.
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière et saleté du boîtier principal à
l’aide d’air comprimé chaque fois que les orifices d’aération semblent
s’encrasser. Porter systématiquement des lunettes de protection et un
masque anti-poussières homologués au cours de cette procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser de solvants ou tout autre produit
chimique décapant pour nettoyer les parties non métalliques de l’outil.
Ces produits chimiques pourraient en attaquer les matériaux utilisés.
Utiliser un chiffon humidifié avec de l’eau et un savon doux. Protéger
l’outil de tout liquide et n’immerger aucune de ses pièces dans
aucun liquide.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les accessoires autres que ceux offerts
par DeWALT n’ont pas été testés avec ce produit, leur utilisation avec
cet appareil pourrait être dangereuse. Pour réduire tout risque de
dommages corporels, seuls des accessoires DeWALT recommandés
doivent être utilisés avec cet appareil.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus d’informations sur les
accessoires appropriés.
Protection de l’environnement
Tri sélectif. Les produits et batteries marqués de ce symbole ne
doivent pas être jetés avec les déchets ménagers.
Les produits et batteries contiennent des matières qui peuvent
être récupérées et recyclées afin de réduire la demande en
matières premières. Veuillez recycler les produits électriques et les
batteries conformément aux dispositions locales en vigueur. Pour plus
d’informations, consultez le site www.2helpU.com.
35
Italiano
SCALPELLI PNEUMATICI SDS MAX® COMBINAZIONE
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820, D25831
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DeWALT. Gli anni di esperienza, lo sviluppo e l’innovazione meticolosi del prodotto fanno di DeWALT uno dei partner più
affidabili per gli utilizzatori di apparati elettrici professionali.
Dati Tecnici
Tensione
Tipo
Potenza assorbita
Frequenza
Energia a impatto singolo (EPTA 05/2009)
Velocità a vuoto
Battiti a vuoto al minuto
Capacità massima di foratura calcestruzzo:
con punte integrali
con punte a corona
Capacità ottimale di foratura calcestruzzo:
con punte integrali
Posizioni scalpello
Portautensili
Peso
W
Hz
J
min-1
bpm
D25501
230
2
1100
50
8
490
3300
D25601
230
2
1250
50
2–8
210-415
1430-2840
D25602
230
2
1250
50
2–8
210-415
1430-2840
D25603
230
2
1250
50
2–8
210-415
1430-2840
D25820
230
2
1150
50
8
–
2740
D25831
230
2
1250
50
2–8
–
1430-2840
mm
mm
12-40
40-90
12-45
40-100
12-45
40-100
12-45
40-100
–
–
–
–
mm
18-26
18
SDS Max®
6,15
25-35
18
SDS Max®
6,8
25-35
18
SDS Max®
6,9
25-35
18
SDS Max®
6,95
–
18
SDS Max®
5,8
–
18
SDS Max®
6,1
94
105
3
93
104
3
93
104
3
94
105
3
95
106
3
VAC
kg
Valori di rumorosità e valori di vibrazione (somma vettore triassiale) secondo EN60745-2-6:
LPA (livello pressione sonora delle emissioni)
dB(A)
94
LWA (livello potenza sonora)
dB(A)
105
K (incertezza per il livello sonoro dato)
dB(A)
3
Foratura calcestruzzo
Valore di emissione delle vibrazioni, ah, HD =
Incertezza K =
Cesellatura
Valore di emissione delle vibrazioni ah,Cheq =
Incertezza K =
m/s2
m/s2
18,3
1,8
8,8
1,5
8,7
1,5
8,7
1,5
–
–
–
–
m/s2
m/s2
13,2
1,6
7,2
1,5
6,8
1,5
6,8
1,5
13,2
1,6
8,3
1,5
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo foglio informativo è
stato misurato in base al test standard indicato nella normativa EN60745
e può essere utilizzato per confrontare vari apparati fra di loro. Può essere
utilizzato per una valutazione preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: il livello di emissioni delle vibrazioni riportato è relativo
alle applicazioni principali dell’apparato. Tuttavia, se l’apparato viene
utilizzato per applicazioni diverse, con diversi accessori, o non riceve
adeguata manutenzione, il valore delle emissioni di vibrazioni può
essere differente. Ciò potrebbe aumentare sensibilmente il livello di
esposizione durante il periodo di utilizzo complessivo.
Una stima del livello di esposizione alle vibrazioni deve anche
considerare i momenti in cui l’apparato è spento o quando è acceso
ma non viene utilizzato. Ciò potrebbe ridurre sensibilmente il livello di
esposizione durante il periodo di utilizzo complessivo.
È necessario identificare ulteriori misure di sicurezza per proteggere
l’operatore dagli effetti delle vibrazioni. Per esempio: eseguire una
manutenzione adeguata dell’apparato e degli accessori, evitare il
raffreddamento delle mani, organizzare il lavoro.
Dichiarazione di conformità CE
Direttiva Macchine
Scalpelli Pneumatici SDS Max® Combinazione
D25501, D25601, D25602, D25603
DeWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati tecnici sono conformi
alle normative:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
D25820, D25831
2000/14/CE Martello demolitore del calcestruzzo elettrico (manuale) m </=
15kg, Appendice VIII; Prodotti TÜV Rheinland LGA GmbH (0197), D-90431
Nürnberg, Germania, Ente notificato ID N.: 0197
Livello di potenza acustica secondo 2000/14/CE (Articolo 12, Allegato III, N.
10; m </= 15 kg)
LWA (livello di potenza sonora misurata)
LWA (livello di potenza sonora garantita)
36
dB
dB
102
105
Italiano
Questi prodotti sono anche conformi alla Direttiva 2014/30/UE e 2011/65/
UE. Per ulteriori informazioni, contattare DeWALT all’indirizzo seguente o
vedere sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del documento tecnico e
rende questa dichiarazione per conto di DeWALT.
Markus Rompel
Direttore Progettazione
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
08.03.2017
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, leggere
attentamente il manuale di istruzioni.
Definizioni: linee guida per la sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità di
ciascuna indicazione. Leggere il manuale e prestare attenzione ai
seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di pericolo imminente che, se non
viene evitata, provoca il decesso o lesioni personali gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente pericolosa
che, se non viene evitata, può provocare il decesso o lesioni
personali gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente pericolosa che,
se non viene evitata, può provocare lesioni personali di entità lieve
o moderata.
AVVISO: indica una situazione non in grado di causare
lesioni personali ma che, se non evitata, potrebbe provocare
danni materiali.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Segnala rischio di incendi.
Avvertenze generali di sicurezza per apparati
elettrici
AVVERTENZA: leggere attentamente tutte le avvertenze e
le istruzioni. La mancata osservanza delle istruzioni seguenti può
causare scossa elettrica, incendio e/o gravi lesioni personali.
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI
PER RIFERIMENTI FUTURI
Il termine “apparato elettrico” utilizzato nelle avvertenze fa riferimento sia
agli apparati alimentati a corrente (con cavo elettrico), sia a quelli a batteria
(senza cavo).
1) Sicurezza Dell’area di Lavoro
a ) Mantenere l’area di lavoro pulita e ben illuminata. Gli ambienti
disordinati o scarsamente illuminati favoriscono gli incidenti.
b ) Non azionare gli apparati in ambienti con atmosfera esplosiva,
come quelli in presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili.
Gli apparati elettrici creano scintille che possono incendiare le polveri
o i fumi.
c ) Durante l’uso di un apparato elettrico, tenere lontani i bambini
e chiunque si trovi nelle vicinanze. Le distrazioni possono
provocare la perdita di controllo.
2) Sicurezza Elettrica
a ) Le spine dell’apparato elettrico devono essere adatte alla presa
di alimentazione. Non modificare la spina in alcun modo. Non
collegare un adattatore alla spina di un apparato elettrico
dotato di scarico a terra. Per ridurre il rischio di scossa elettrica
evitare di modificare le spine e utilizzare sempre le prese appropriate.
b ) Evitare il contatto con superfici collegate con la terra, quali
tubature, termosifoni, fornelli e frigoriferi. Se il proprio corpo è
collegato con la terra, il rischio di scossa elettrica aumenta.
c ) Non esporre gli apparati elettrici alla pioggia o all’umidità.
Se l’acqua entra nell’apparato elettrico aumenta il rischio di
scossa elettrica.
d ) Non utilizzare il cavo elettrico in modo improprio. Non
utilizzare mai il cavo per spostare, tirare o scollegare
l’apparato elettrico. Tenere il cavo elettrico lontano da fonti
di calore, olio, bordi taglienti o parti in movimento. Se il cavo è
danneggiato o impigliato, il rischio di scossa elettrica aumenta.
e ) Quando l’apparato elettrico viene impiegato all’aperto,
utilizzare unicamente cavi di prolunga previsti per esterni.
L’uso di un cavo elettrico adatto ad ambienti esterni riduce il rischio di
scossa elettrica.
f ) Se è non è possibile evitare l’uso di un apparato elettrico in
ambienti umidi, usare una fonte di corrente protetta da un
interruttore differenziale (salvavita). L’uso di un interruttore
differenziale riduce il rischio di scossa elettrica.
3) Sicurezza Personale
a ) Quando si utilizza un apparato elettrico evitare di distrarsi.
Prestare attenzione a quello che si sta facendo e utilizzare il
buon senso. Non utilizzare l’apparato elettrico quando si è
stanchi o sotto l’effetto di droghe, alcool o medicinali. Un solo
attimo di distrazione durante l’uso di tali apparati potrebbe provocare
gravi lesioni personali.
b ) Indossare abbigliamento di protezione adeguato. Utilizzare
sempre protezioni oculari. L’uso di abbigliamento di protezione
quali mascherine antipolvere, scarpe antinfortunistiche antiscivolo,
caschi di sicurezza o protezioni uditive, in condizioni opportune
consente di ridurre le lesioni personali.
c ) Evitare avvii involontari. Assicurarsi che l’interruttore sia in
posizione di spento prima inserire l’alimentazione elettrica e/o
il blocco batteria e prima di afferrare o trasportare l’apparato. Il
trasporto di apparati elettrici tenendo il dito sull’interruttore o quando
sono collegati alla rete elettrica con l’interruttore nella posizione di
acceso provoca incidenti.
d ) Prima di accendere l’apparato elettrico, rimuovere eventuali
chiavi o utensili di regolazione. Un utensile di regolazione o una
chiave fissati su una parte rotante dell’apparato elettrico possono
provocare lesioni personali.
e ) Non sporgersi. Mantenere sempre una buona stabilità al suolo
ed equilibrio. Ciò consente un migliore controllo dell’apparato nelle
situazioni impreviste.
f ) Indossare vestiario adeguato. Non indossare abiti lenti
o gioielli. Tenere capelli, vestiti e guanti lontano dalle parti
in movimento. Abiti lenti, gioielli o capelli lunghi possono impigliarsi
nelle parti in movimento.
g ) Se i dispositivi sono forniti di collegamento con l’attrezzatura
di aspirazione e raccolta delle polveri, assicurarsi che siano
collegati e utilizzati correttamente. La raccolta delle polveri può
ridurre i pericoli legati a queste ultime.
4) Uso e Manutenzione Dell’apparato Elettrico
a ) Non forzare l’apparato. Utilizzare un apparato adatto al lavoro
da eseguire. L’apparato lavora meglio e con maggior sicurezza se
utilizzato secondo quanto è stato previsto.
b ) Non utilizzare l’apparato se l’interruttore non permette
l’accensione o lo spegnimento. Qualsiasi apparato elettrico che
non possa essere controllato tramite l’interruttore è pericoloso e deve
essere riparato.
c ) Staccare la spina dall’alimentazione elettrica e/o il blocco
batteria dell’apparato elettrico prima di effettuare qualsiasi
tipo di regolazione, prima di cambiare gli accessori o di riporlo.
37
Italiano
d )
e )
f )
g )
Queste misure di sicurezza preventive riducono il rischio di azionare
l’apparato accidentalmente.
Riporre gli apparati non utilizzati fuori dalla portata dei
bambini ed evitarne l’uso da parte di persone che hanno poca
familiarità con l’apparato elettrico e con le presenti istruzioni.
Gli apparati elettrici sono pericolosi in mano a persone inesperte.
Eseguire una manutenzione adeguata degli apparati elettrici.
Verificare il cattivo allineamento e inceppamento di parti
mobili, la rottura di componenti e ogni altra condizione
che possa influire sul funzionamento degli apparati. Se
danneggiato, far riparare l’apparato elettrico prima dell’uso.
Molti incidenti sono provocati da apparati elettrici su cui non è stata
effettuata la corretta manutenzione.
Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti. La manutenzione
corretta degli utensili da taglio con bordi affilati riduce le probabilità di
inceppamento e ne facilita il controllo.
Utilizzare l’apparato elettrico, gli accessori, le punte ecc.,
rispettando le presenti istruzioni e tenendo in considerazione
le condizioni di funzionamento e il lavoro da eseguire. L’utilizzo
dell’apparato elettrico per impieghi diversi da quelli previsti può
provocare situazioni di pericolo.
5) Assistenza
a ) L’apparato elettrico deve essere riparato da personale
qualificato,che utilizzi ricambi originali identici alle parti
da sostituire. In questo modo viene garantita la sicurezza
dell’apparato elettrico.
Istruzioni di sicurezza aggiuntive per tassellatori
elettropneumatici
Utilizzare protezioni acustiche. L’esposizione al rumore può causare la
perdita dell’udito.
• Utilizzare le impugnature ausiliarie 3 , se fornite in dotazione con
l’apparato. La perdita del controllo può causare lesioni personali.
• Sostenere l’apparato con supporti aventi superfici isolanti quando
si eseguono lavorazioni in cui la parte tagliente potrebbe toccare
cavi elettrici nascosti o il cavo di alimentazione dell’accessorio
di taglio. Gli accessori da taglio che vengono a contatto con un
cavo sotto tensione trasmettono la corrente elettrica anche alle
parti metalliche esposte dell’apparato e possono provocare la
folgorazione dell’operatore.
AVVERTENZA: consigliamo l’utilizzo di un dispositivo di corrente
residua con una corrente nominale residua di 30mA o inferiore.
•
Rischi residui
Malgrado l’applicazione delle principali regole di sicurezza e
l’implementazione di dispositivi di sicurezza, alcuni rischi residui non
possono essere evitati. Questi sono:
• Menomazioni uditive.
• Rischio di lesioni personali causati da schegge volanti.
• Rischio di bruciature causate da parti che si arroventano durante
la lavorazione.
• Rischio di lesioni personali causate dall’utilizzo prolungato.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere alimentato con un solo
livello di tensione. Verificare sempre che l’alimentazione corrisponda alla
tensione della targhetta.
L’apparato DeWALT possiede doppio isolamento secondo la
normativa EN60745, perciò non è necessario il collegamento
a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito
con un cavo appositamente realizzato, disponibile tramite la rete di
assistenza DeWALT.
38
Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare sempre la
spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) – utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) – utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente esterno, devono essere
collegati ad un interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Non si dovrebbe mai utilizzare un cavo di prolunga se non
assolutamente necessario. Utilizzare un cavo di prolunga omologato, adatto
alla presa di ingresso del caricabatterie (vedere i Dati tecnici). La sezione
minima del conduttore è 1,5 mm2 e la lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo completamente.
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1 Tassellatore elettropneumatico (D25501, D25601, D25602, D25603)
oppure
1 Scalpello pneumatico (D25820, D25831)
1 Impugnatura laterale
1 Cassetta di trasporto (solo i modelli K)
1 Manuale di istruzioni
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai componenti o agli accessori che
possano essere avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e comprendere interamente
questo manuale.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
Utilizzare protezioni acustiche.
Utilizzare protezioni oculari.
L ’impostazione della frizione 40 Nm è ideata per la maggior parte
delle applicazioni di foratura.
L ’impostazione della frizione 80 Nm è ideata per le applicazioni
con una coppia superiore.
Spia LED di manutenzione rossa. Per una descrizione dettagliata,
vedere la sezione Spie LED di manutenzione.
Spia LED di manutenzione gialla. Per una descrizione dettagliata,
vedere la sezione Spie LED di manutenzione.
Radiazione visibile. Non guardare direttamente la luce.
Posizione del Codice Data (Fig. A)
Il codice data 14 , che comprende anche l’anno di fabbricazione, è
stampato sulla superficie dell’alloggiamento.
Esempio:
2017 XX XX
Anno di fabbricazion
Italiano
Descrizione (Fig. A, B)
AVVERTENZA: non modificare l’apparato o alcuna parte di esso. Si
possono causare danni o lesioni personali.
1 Interruttore di azionamento (D25501, D25601, D25602, D25603)
Interruttore a bilanciere acceso/spento (D25820, D25831)
2 Fermo dell’interruttore (D25601, D25602, D25603)
3 Impugnatura laterale
4 Impugnatura principale
5 Controllo attivo delle vibrazioni (D25601, D25602, D25603, D25831)
6 Interruttore di selezione della modalità
7 Selettore del controllo elettronico velocità e percussioni (D25601,
D25602, D25603, D25831)
8 Manopola dell’impugnatura laterale (D25831)
9 Manopola di fermo dell’impugnatura laterale (D25501, D25601, D25602,
D25603, D25820)
10 Portautensili
11 Manicotto di bloccaggio
Utilizzo Previsto
D25501, D25601, D25602, D25603 Il tassellatore elettropneumatico è stato
progettato per l’utilizzo professionale in lavori di foratura con rotazione
e scalpellatura.
D25820, D25831 Lo scalpello pneumatico è stato progettato per l’utilizzo
professionale in lavori di scheggiatura, scalpellatura e demolizione.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza di liquidi o
gas infiammabili.
Questi tassellatori sono utensili elettrici per uso professionale.
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi all’apparato. Le persone
inesperte devono utilizzare questo apparato solo sotto sorveglianza.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso da parte di persone
(compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte,
o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ottenuto
sorveglianza o istruzioni riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di
una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini non devono
mai essere lasciati da soli con questo prodotto.
Funzione di avviamento lento
D25601, D25602, D25603, D25831
La funzione di avviamento lento consente all’apparato di accelerare
lentamente nella fase di avviamento: ciò permette l’accelerazione
progressiva, evitando lo strappo iniziale.
La funzione di avviamento lento riduce anche la reazione immediata della
coppia massima trasmessa all’ingranaggio e all’operatore se l’apparato
viene avviato con la punta del trapano in un foro esistente.
Comando elettronico della velocità di rotazione e
della percussione (Fig. A, C)
D25601, D25602, D25603, D25831
Il comando elettronico dell’energia di percussione 7 offre i vantaggi
seguenti:
-- impiego di accessori di piccole dimensioni senza rischio di rottura;
-- riduzione al minimo delle rotture durante la scalpellatura o la
foratura di materiali morbidi o fragili;
-- gestione ottimale dell’apparato per scalpellature di precisione.
Frizione limitatrice di coppia
AVVERTENZA: l’utente deve sempre mantenere una presa salda
sull’apparato quando è in funzione.
La frizione limitatrice di coppia riduce l’erogazione della coppia massima
trasmessa all’operatore in caso d’inceppamento di una punta di trapano. ll
dispositivo previene anche l’arresto improvviso della rotazione e del motore.
AVVISO: spegnere sempre l’apparato prima di modificare le
impostazioni del controllo di reazione di coppia, altrimenti è possibile
che si verifichino dei danni all’apparato.
Controllo completo della reazione di coppia (CTC) (Fig. C) D25602
Il controllo completo della reazione di coppia (CTC) offre all’utente
una frizione meccanica a due fasi con opzioni della coppia regolabile.
La regolazione della coppia offre un maggior controllo per
svariate applicazioni.
L’impostazione bassa (40 Nm) consente all’apparato di funzionare a un
livello della coppia ridotto aumentando il controllo per molte applicazioni
di trapanatura solida. L’impostazione elevata (80 Nm) è disponibile per
applicazioni più intensive come la trapanatura del nucleo e l’uso di punte
solide di diametro grande.
Consultare Impostazione della frizione meccanica a due fasi per
ulteriori informazioni.
Controllo della reazione di coppia definitivo (UTC) (Fig. C) D25603
Oltre alla frizione meccanica a due fasi, il controllo della reazione di coppia
definitivo (UTC) offre maggiore comfort e sicurezza all’utente tramite una
tecnologia a bordo anti-rotazione in grado di rilevare se l’utente perde il
controllo del trapano. Quando viene rilevato un inceppamento, la coppia
e la velocità vengono ridotte all’istante. Questa funzione impedisce la
rotazione automatica dell’apparato riducendo l’insorgenza di lesioni
al polso.
Spie LED di manutenzione (Fig. A, C)
D25601, D25602, D25603, D25831
La spia LED gialla 17 si accende quando lo stato di usura delle spazzole al
carbone ha superato il limite massimo ed è necessaria la sostituzione entro
le successive 8 ore di utilizzo.
D25601, D25602, D25603
La spia LED di manutenzione rossa 16 si accende se il pulsante di
blocco 2 viene utilizzato in qualsiasi modalità ad eccezione della modalità
di scalpellatura. Sui modelli muniti di controllo della reazione di coppia
definitivo (UTC), la spia LED rossa 16 si accende se il dispositivo antirotazionale è attivato. La spia rossa inizia a lampeggiare se è presente
un guasto dell’apparato o se le spazzole si sono completamente usurate
(consultare Spazzole alla voce Manutenzione).
D25831
La spia LED rossa 16 si illumina quando si è verificato un guasto
nell’apparato o le spazzole di carbone sono completamente consumate
(vedere Spazzole nel capitolo Manutenzione).
Impugnatura principale di ammortizzazione delle
vibrazioni (Fig. A)
D25601, D25602, D25603, D25831
Gli ammortizzatori nell’impugnatura principale 4 assorbono le vibrazioni
trasmesse all’utente. Questo migliora la comodità dell’utente durante l’uso.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’apparato e scollegarlo dall’alimentazione prima
di eseguire qualsiasi regolazione o rimozione/installazione di
dotazioni o accessori. Assicurarsi che l’interruttore a grilletto sia in
posizione OFF. Un avvio accidentale può causare lesioni.
Montaggio dell’impugnatura laterale (Fig. B)
L’impugnatura laterale 3 si fissa all’area di montaggio 12 della scatola
degli ingranaggi e può essere ruotata di 360˚ per consentire un impiego
con la mano destra o sinistra. L’impugnatura laterale deve essere stretta
a sufficienza per resistere all’azione di torsione dell’apparato, in caso di
grippaggio o blocco dell’accessorio. Assicurarsi di afferrare l’impugnatura
laterale all’estremità opposta per controllare l’utensile in fase di stallo.
Per allentare l’impugnatura laterale, ruotare in senso antiorario.
39
Italiano
Inserimento e rimozione degli accessori ad attacco
SDS Max® (Fig. A, D)
Impostazione della frizione meccanica a due fasi
(Fig. C)
Questa macchina usa punte e scalpelli ad attacco SDS Max® fare riferimento
all’inserto di figura D per la sezione trasversale dell’attacco di una punta SDS
Max®).
1. Pulire lo stelo della punta.
2. Tirare indietro il manicotto di bloccaggio 11 e inserire lo stelo
della punta.
3. Ruotare leggermente la punta finché il manicotto non scatta
in posizione.
4. Tirare la punta per verificare che sia correttamente bloccata. Per il
funzionamento a percussione si rende necessario che la punta possa
muoversi di alcuni centimetri lungo il proprio asse, dopo essere stata
fissata nel portapunta.
5. Per rimuovere la punta, tirare verso il retro il manicotto di bloccaggio/
collare 11 del portapunte ed estrarre la punta dal portapunta 10 .
D25602, D25603
Selezione della modalità di funzionamento (Fig. A)
Trapanatura a percussione:
D25501, D25601, D25602, D25603
per perforare calcestruzzo, mattoni, pietre e muratura.
Solo martellatura:
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820, D25831
per applicazioni di scalpellatura e demolizione. In questa modalità
il tassellatore elettropneumatico può essere impiegato anche
come leva per liberare punte bloccate.
1. Per selezionare il tipo di modalità operativa, ru otare il selettore di
modalità 6 finché non punta sul simbolo richiesto.
Potrebbe essere necessario ruotare leggermente il portautensili 10 per
consentire al selettore di modalità 6 di passare alla posizione .
2. Controllare che il selettore di modalità 6 sia bloccato in posizione.
Impostazione della posizione scalpello (Fig. E)
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820,
D25831
Lo scalpello può essere impostato e bloccato in 18 posizioni diverse.
1. Ruotare il selettore di modalità 6 finché non punta verso la
posizione .
2. Ruotare lo scalpello nella posizione desiderata.
3. Impostare il selettore di modalità 6 in posizione di
“martellamento solo.”
4. Ruotare lo scalpello finché non si blocca in posizione.
Regolazione elettronica della velocità e delle
percussioni (Fig. A, C)
D25601, D25602, D25603, D25831
Ruotare il selettore 7 portandolo al livello desiderato. Ruotare il
selettore verso l’alto per una velocità maggiore e verso il basso per una
velocità inferiore. La scelta dovrà essere effettuata in base alla pratica. Per
esempio:
• quando si lavorano materiali morbidi e fragili, o quando è
necessaria una forza di rottura minima, impostare il selettore su
un’impostazione bassa;
• per perforare o rompere materiali più duri, collocare il selezionatore su
un’impostazione alta.
40
AVVISO: spegnere sempre l’apparato prima di modificare le
impostazioni del controllo di reazione di coppia, altrimenti è possibile
che si verifichino dei danni all’apparato.
Spostare la leva di controllo della coppia 13 all’impostazione 40 Nm o
80 Nm in base alle necessità dell’applicazione.
• L’impostazione 40 Nm 18 è ideata per la maggior parte delle
applicazioni di foratura e prevede una facile retrazione della frizione se il
trapano incontra dei ferri d’armatura o altre sostanze estranee.
• L’impostazione della frizione 80 Nm 19 è ideata per applicazioni
caratterizzate da una coppia superiore come i carotieri a corona e la
foratura in profondità e prevede la retrazione della frizione ad una soglia
della coppia più elevata.
NOTA: se non è possibile selezionare la posizione 80 Nm, eseguire l’unità
sotto carico e riprovare.
Ogni volta che l’apparato viene inserito nella presa, passa automaticamente
all’impostazione 1 della frizione, corrispondente a 40 Nm 18 , che è
l’impostazione più sensibile.
Asticella di profondità
(Accessorio aggiuntivo)
1. Spingere in dentro e tenere il pulsante di rilascio dell’asticella di
profondità sull’impugnatura laterale.
2. Spostare l’asticella di profondità in modo che la distanza tra l’estremità
dell’asticella e l’estremità della punta corrisponda alla profondità di
foratura desiderata.
3. Rilasciare il pulsante per bloccare l’asticella in posizione. Durante
la foratura con l’asticella di profondità, fermarsi quando l’estremità
dell’asticella raggiunge la superficie del materiale.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le istruzioni di sicurezza e le
normative in vigore.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’apparato e scollegarlo dall’alimentazione prima
di eseguire qualsiasi regolazione o rimozione/installazione di
dotazioni o accessori. Assicurarsi che l’interruttore a grilletto sia in
posizione OFF. Un avvio accidentale può causare lesioni.
AVVERTENZA: le punte possono diventare incandescenti ed è
necessario indossare guanti durante la loro sostituzione o rimozione
onde evitare lesioni personali.
AVVERTENZA:
• Fare attenzione a non forare tubi o fili elettrici.
• Esercitare solo una pressione modesta sull’apparato (circa 20
kg). La pressione eccessiva non solo non aumenta la velocità di
foratura o di scalpellatura ma influisce negativamente anche sulla
durata dell’apparato.
• Tenere sempre fermo l’apparato con entrambe le mani e
assicurarsi di assumere una posizione stabile. L’apparato
deve essere adoperato sempre con l’impugnatura laterale
montata correttamente.
NOTA: la temperatura di esercizio è da -7˚ a +40˚C (da 19˚ a 104˚F).
L’utilizzo dell’apparato al di fuori di questo intervallo di temperatura
diminuirà la durata dell’apparato.
Italiano
Corretto posizionamento delle mani (Fig. F)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali gravi, tenere le
mani SEMPRE nella posizione corretta, come illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali gravi,
mantenere SEMPRE l’apparato con presa sicura per prevenire
reazioni improvvise.
La posizione corretta delle mani richiede una mano sull’impugnatura
laterale 3 e l’altra mano sull’impugnatura principale 4 .
Accensione e spegnimento (Fig. A)
D25501, D25601, D25602, D25603
Per mettere in funzione l’apparato, premere l’interruttore di
azionamento 1 .
Per fermare l’apparato, rilasciare l’interruttore di azionamento.
D25601, D25602, D25603
Il fermo dell’interruttore 2 consente il blocco dell’interruttore di
azionamento 1 nella modalità di scalpellatura. Se il pulsante di blocco è
attivato nella modalità di foratura, come funzione di sicurezza l’apparato si
spegnerà automaticamente.
Per mettere in funzione l’apparato, premere l’interruttore di
azionamento 1 .
Per fermare l’apparato, rilasciare l’interruttore.
Per il funzionamento continuo, premere e tenere premuto l’interruttore 1 ,
far scorrere il pulsante di blocco 2 verso l’alto e rilasciare l’interruttore.
Per fermare l’apparato nel funzionamento in continuo, premere brevemente
e rilasciare l’interruttore. Spegnere sempre l’apparato al termine del lavoro e
prima di disinserire la spina.
D25820, D25831
Per mettere in funzione l’apparato, premere l’interruttore a bilanciere
acceso/spento 1 nella parte inferiore del grilletto.
Per fermare l’apparato, premere l’interruttore a bilanciere acceso/spento
nella parte superiore del grilletto.
Trapanatura a percussione
Per accendere l’apparato, premere l’interruttore acceso/spento 1 .
Per fermare l’apparato, rilasciare l’interruttore.
Foratura con punte integrali (Fig. A)
D25501, D25601, D25602, D25603
1. Inserire la punta appropriata.
2. Impostare il selettore di modalità 6 in posizione di trapanatura
a percussione.
3. Solo D25601, D25602, D25603: regolare al valore desiderato il selettore
elettronico della velocità e dell’impatto 7 .
4. Montare l’impugnatura laterale 3 e regolarne il posizionamento.
5. Fare un segno laddove si intende praticare il foro.
6. Collocare la punta sull’area prescelta e accendere l’attrezzo.
7. Spegnere sempre l’apparato al termine del lavoro e prima di disinserire
la spina.
7. Arrestare l’attrezzo ed estrarre la punta di centraggio. Inserire la punta a
corona nel foro e procedere con la foratura.
8. Se si fora in una struttura di spessore maggiore della profondità della
punta a corona eliminare ad intervalli regolari il calcestruzzo all’interno
della punta.
Per evitare di asportare o fessurare involontariamente il calcestruzzo
intorno al foro, ricavare prima un foro passante del diametro della punta
di centraggio, il quale attraverserà tutta la struttura. Quindi procedere
perforando con la punta a corona da entrambi i lati.
9. Spegnere sempre l’apparato al termine del lavoro e prima di disinserire
la spina.
Scheggiatura e scalpellatura (Fig. Fig.)
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820,
D25831
1. Inserire lo scalpello del tipo richiesto e ruotarlo manualmente per
bloccarlo in una delle 18 posizioni possibili.
2. Impostare il selettore di modalità 6 in posizione di martellamento solo.
3. Solo D25601, D25602, D25603, D25831: regolare al valore desiderato il
selettore elettronico della velocità e dell’impatto 7 .
4. Montare l’impugnatura laterale 3 e regolarne il posizionamento.
5. Accendere l’attrezzo e iniziare a lavorare.
6. Spegnere sempre l’apparato al termine del lavoro e prima di disinserire
la spina.
MANUTENZIONE
Questo apparato DeWALT è stato progettato per funzionare a lungo con
una manutenzione minima. Per avere prestazioni sempre soddisfacenti
occorre avere cura dell’apparato e sottoporlo a pulizia periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’apparato e scollegarlo dall’alimentazione prima
di eseguire qualsiasi regolazione o rimozione/installazione di
dotazioni o accessori. Assicurarsi che l’interruttore a grilletto sia in
posizione OFF. Un avvio accidentale può causare lesioni.
Spazzole (Fig. C)
La riparazione delle spazzole di carbone non può essere realizzata
dall’utente. Portare l’apparato presso un riparatore DeWALT autorizzato.
La spia LED gialla di usura delle spazzole 17 si illumina quando le spazzole
di carbone sono quasi usurate. Dopo altre 8 ore d’uso, le spazzole si usurano
completamente e il motore si spegnerà automaticamente.
La manutenzione dell’apparato deve essere effettuata non appena la spia di
manutenzione 16 si illumina.
Lubrificazione
L’apparato non richiede alcuna ulteriore lubrificazione.
Foratura con punte a corona (Fig. A)
1. Inserire la punta a corona del tipo richiesto.
2. Assemblare la punta di centraggio nella punta a corona.
3. Impostare il selettore di modalità 6 in posizione di trapanatura
a percussione.
4. Solo D25601, D25602, D25603: regolare il selettore elettronico della
velocità e dell’impatto 7 a una velocità moderata o alta.
5. Montare l’impugnatura laterale 3 e regolarne il posizionamento.
6. Collocare la punta di centraggio sull’area prescelta e accendere
l’attrezzo. Iniziare la foratura arrestandosi quando la punta a corona è
penetrata per 1 cm circa nel calcestruzzo.
41
Italiano
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere dall’alloggiamento con aria
compressa, non appena vi sia sporco visibile all’interno e intorno
alle prese d’aria di ventilazione. Quando si esegue questa procedura
indossare occhiali di protezione e mascherine antipolvere omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o altri prodotti chimici
aggressivi per pulire le parti non metalliche dell’apparato.
Questi prodotti chimici indeboliscono i materiali utilizzati per
questi componenti. Utilizzare un panno inumidito solo con
acqua e sapone delicato. Non far penetrare del liquido all’interno
dell’apparato, e non immergere alcuno dei suoi componenti
direttamente in un liquido.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto sono stati collaudati soltanto
gli accessori offerti da DeWALT, quindi l’utilizzo di accessori diversi
potrebbe essere rischioso. Per ridurre il rischio di lesioni, su questo
prodotto vanno utilizzati solo gli accessori raccomandati DeWALT.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni sugli accessori
più adatti.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. I prodotti e le batterie contrassegnati
con questo simbolo non devono essere smaltiti con i normali
rifiuti domestici.
Prodotti e batterie contengono materiali che possono essere
recuperati o riciclati diminuendo la domanda di materie prime. Si prega di
riciclare prodotti elettrici e batterie secondo le disposizioni locali. Ulteriori
informazioni sono disponibili all’indirizzo www.2helpU.com.
42
Nederlands
SDS MAX® COMBINATIE- & BEITELHAMERS
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820, D25831
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DeWALT gereedschap. Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling en innovatie maken DeWALT tot een van de
betrouwbaarste partners voor gebruikers van professioneel gereedschap.
Technische gegevens
Spanning
Type
Vermogen
Frequentie
Enkelvoudige slagkracht (EPTA 05/2009)
Snelheid onbelast
Slagen per minuut onbelast
Maximale boordiepte in beton:
boren
kernboren
Optimale boordiepte in beton:
boren
Beitelposities
Gereedschapshouder
Gewicht
W
Hz
J
min-1
bpm
D25501
230
2
1100
50
8
490
3300
D25601
230
2
1250
50
2–8
210-415
1430-2840
D25602
230
2
1250
50
2–8
210-415
1430-2840
D25603
230
2
1250
50
2–8
210-415
1430-2840
D25820
230
2
1150
50
8
–
2740
D25831
230
2
1250
50
2–8
–
1430-2840
mm
mm
12-40
40-90
12-45
40-100
12-45
40-100
12-45
40-100
–
–
–
–
mm
18-26
18
SDS Max®
6,15
25-35
18
SDS Max®
6,8
25-35
18
SDS Max®
6,9
25-35
18
SDS Max®
6,95
–
18
SDS Max®
5,8
–
18
SDS Max®
6,1
94
105
3
93
104
3
93
104
3
94
105
3
95
106
3
VAC
kg
Geluidswaarden en vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgens NEN-EN-IEC 60745-2-6:
LPA(geluidsdrukniveau)
dB(A)
94
LWA(geluidsvermogen)
dB(A)
105
K (onzekerheid voor het gegeven geluidsniveau)
dB(A)
3
Boren in beton
Vibratie-emissiewaarde ah,HD =
Onzekerheid K =
Beitelen
Vibratie-emissiewaarde ah,Cheq =
Onzekerheid K =
m/s2
m/s2
18,3
1,8
8,8
1,5
8,7
1,5
8,7
1,5
–
–
–
–
m/s2
m/s2
13,2
1,6
7,2
1,5
6,8
1,5
6,8
1,5
13,2
1,6
8,3
1,5
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad wordt gegeven, is
gemeten in overeenstemming met een gestandaardiseerde test volgens
EN60745 en kan worden gebruikt om het ene gereedschap met het
andere te vergelijken. Het kan worden gebruikt voor een eerste inschatting
van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde vibratie-emissieniveau geldt voor
de hoofdtoepassingen van het gereedschap. Als het gereedschap
echter voor andere toepassingen wordt gebruikt, dan wel met
andere accessoires of slecht wordt onderhouden, kan de vibratieemissie verschillen. Dit kan het blootstellingniveau aanzienlijk
verhogen gedurende de totale arbeidsduur.
Een inschatting van het blootstellingniveau aan vibratie dient ook te
worden overwogen wanneer het gereedschap wordt uitgeschakeld of
als het aan staat maar geen daadwerkelijke werkzaamheden uitvoert.
Dit kan het blootstellingniveau aanzienlijk verminderen gedurende de
totale arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen op om de operator te
beschermen tegen de effecten van vibratie, zoals: onderhoud het
gereedschap en de accessoires, houd de handen warm, organisatie
van werkpatronen.
EG-conformiteitsverklaring
Richtlijn Voor Machines
SDS Max® Combinatie- & Beitelhamers
D25501, D25601, D25602, D25603
DeWALT verklaart dat deze producten zoals beschreven onder Technische
gegevens in overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
D25820, D25831
2000/14/EG Elektrische betonbreker (in de handl m </= 15kg, Annex VIII;
TÜV Rheinland LGA Products GmbH (0197), D-90431 Nürnberg, Duitsland,
Erkend Orgaan ID Nr.: 0197
Niveau van akoestisch vermogen volgens 2000/14/EC (Artikel 12, Annex III,
Nr. 10; m </= 15 kg)
LWA (gemeten geluidsvermogenniveau)
LWA (gegarandeerd geluidsvermogenniveau)
dB
dB
102
105
43
Nederlands
Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn 2014/30/EU en 2011/65/EU.
Neem voor meer informatie contact op met DeWALT via het volgende adres
of kijk op de achterzijde van de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling van het
technische bestand en legt deze verklaring af namens DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
08.03.2017
WAARSCHUWING: Lees de instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad voor elk signaalwoord.
Gelieve de handleiding te lezen en op deze symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, zal leiden tot de dood of ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, zou kunnen leiden tot de dood of
ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien
niet vermeden, kan leiden tot kleine of matige letsels.
OPMERKING: Geeft een handeling aan waarbij geen persoonlijk
letsel optreedt die, indien niet voorkomen, schade aan goederen
kan veroorzaken.
Wijst op risico van een elektrische schok.
Wijst op brandgevaar.
Algemene veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING: Lees alle veiligheidswaarschuwingen en
alle instructies. Het niet opvolgen van de waarschuwingen en
instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig
persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN
EN INSTRUCTIES ALS TOEKOMSTIG
REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de waarschuwingen verwijst naar uw (met
een snoer) op de netspanning aangesloten elektrische gereedschap of naar
(draadloos) elektrisch gereedschap met een accu.
1) Veiligheid Werkplaats
a ) Houd het werkgebied schoon en goed verlicht. Rommelige of
donkere gebieden zorgen voor ongelukken.
b ) Bedien elektrische gereedschappen niet in een explosieve
omgeving, zoals in de nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken die
het stof of de dampen kunnen doen ontbranden.
c ) Houd kinderen en omstanders op een afstand terwijl u een
elektrisch gereedschap bedient. Als u wordt afgeleid kunt u de
controle over het gereedschap verliezen.
2) Elektrische Veiligheid
a ) Stekkers van elektrisch gereedschap moeten in het
stopcontact passen. Pas de stekker nooit op enige
manier aan. Gebruik geen adapterstekkers samen met geaard
elektrisch gereedschap. Niet aangepaste stekkers en passende
contactdozen verminderen het risico op een elektrische schok.
44
b ) Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlaktes zoals
buizen, radiatoren, fornuizen en ijskasten. Er bestaat een
verhoogd risico op een elektrische schok als uw lichaam geaard is.
c ) Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of
natte omstandigheden. Als er water in een elektrisch gereedschap
terecht komt, verhoogt dit het risico op een elektrische schok.
d ) Behandel het stroomsnoer voorzichtig. Gebruik het
stroomsnoer nooit om het elektrische gereedschap te dragen
of te trekken, of de stekker uit het stopcontact te halen. Houd
het snoer uit de buurt van warmte, olie, scherpe randen, of
bewegende onderdelen. Beschadigde snoeren of snoeren die in de
war zijn verhogen het risico op een elektrische schok.
e ) Als u een elektrisch gereedschap buitenshuis gebruikt, gebruikt
u een verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis.
Het gebruik van een verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis,
vermindert het risico op een elektrische schok.
f ) Als het gebruik van een elektrisch gereedschap op een vochtige
locatie onvermijdelijk is, gebruikt u een stroomvoorziening
die beveiligd is met een aardlekschakelaar. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico op een elektrische schok.
3) Persoonlijke Veiligheid
a ) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw gezonde verstand als u
een elektrisch gereedschap bedient. Gebruik het gereedschap
niet als u vermoeid bent of onder de invloed van drugs, alcohol
of medicatie bent. Een moment van onoplettendheid tijdens het
bedienen van elektrische gereedschappen kan leiden tot ernstig
persoonlijk letsel.
b ) Gebruik een beschermende uitrusting. Draag
altijd oogbescherming. Beschermende uitrusting zoals
een stofmasker, antislip veiligheidsschoenen, een helm, of
gehoorbescherming gebruikt in de juiste omstandigheden zal het
risico op persoonlijk letsel verminderen.
c ) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de schakelaar in
de ‚off‘ (uit) stand staat voordat u het gereedschap aansluit
op de stroombron en/of accu, het oppakt of ronddraagt. Het
ronddragen van elektrische gereedschappen met uw vinger op de
schakelaar of het aanzetten van elektrische gereedschappen waarvan
de schakelaar aan staat, zorgt voor ongelukken.
d ) Verwijder alle stelsleutels of moersleutels voordat u het
elektrische gereedschap aan zet. Een moersleutel of stelsleutel
die in een ronddraaiend onderdeel van het elektrische gereedschap is
achtergelaten kan leiden tot persoonlijk letsel.
e ) Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en in balans op de
grond staan. Dit zorgt voor betere controle van het elektrische
gereedschap in onverwachte situaties.
f ) Draag geschikte kleding. Draag geen loszittende kleding
of sieraden. Houd uw haar, kleding en handschoenen uit de
buurt van bewegende onderdelen. Loszittende kleding, sieraden of
lang haar kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
g ) Als er in apparaten wordt voorzien voor het aansluiten van
stofverwijdering- of verzamelapparatuur, zorg er dan voor dat
deze correct worden aangesloten en gebruikt. Het gebruik van
een stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde gevaren verminderen.
4) Gebruik en Verzorging van Elektrisch
Gereedschap
a ) Forceer het gereedschap niet. Gebruik het juiste elektrische
gereedschap voor uw toepassing. Het juiste elektrische
gereedschap voert de werkzaamheden beter en veiliger uit waarvoor
het is ontworpen.
b ) Gebruik het gereedschap niet als de schakelaar het niet aan
en uit kan zetten. Ieder gereedschap dat niet met de schakelaar kan
worden bediend is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
Nederlands
c ) Haal de stekker uit het stopcontact en/of neem de accu uit het
gereedschap voordat u aanpassingen uitvoert, accessoires
verwisselt, of het elektrische gereedschap opbergt. Dergelijke
preventieve veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het
elektrische gereedschap per ongeluk opstart.
d ) Bewaar gereedschap dat niet wordt gebruikt buiten het bereik
van kinderen en laat niet toe dat personen die onbekend
zijn met het elektrische gereedschap of deze instructies het
gereedschap bedienen. Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk in
handen van ongetrainde gebruikers.
e ) Onderhoud elektrische gereedschappen. Controleer op
verkeerde uitlijning en het grijpen van bewegende onderdelen,
breuk van onderdelen en andere omstandigheden die de
werking van het gereedschap nadelig kunnen beïnvloeden.
Zorg dat het gereedschap voor gebruik wordt gerepareerd als
het beschadigd is. Veel ongelukken worden veroorzaakt door slecht
onderhouden gereedschap.
f ) Houd snijdgereedschap scherp en schoon. Correct onderhouden
snijdgereedschappen met scherpe snijdranden lopen minder snel vast
en zijn gemakkelijker te beheersen.
g ) Gebruik het elektrische gereedschap, de accessoires
en gereedschapsonderdelen enz. in overeenstemming
met deze instructies, waarbij u rekening houdt met de
werkomstandigheden en de werkzaamheden die dienen te
worden uitgevoerd. Gebruik van het elektrische gereedschap voor
werkzaamheden die anders zijn dan het bedoelde gebruik, kunnen
leiden tot een gevaarlijke situatie.
5) Service
a ) Zorg dat u gereedschap wordt onderhouden door een
erkende reparateur die uitsluitend identieke vervangende
onderdelen gebruikt. Dit zorgt ervoor dat de veiligheid van het
gereedschap blijft gegarandeerd.
Aanvullende veiligheidsinstructies voor Boorhamers
Draag gehoorbescherming. Blootstelling aan lawaai kan
gehoorverlies veroorzaken.
• Gebruik de hulphandgreep 3 als die bij het gereedschap
worden geleverd. Verlies van controle kan leiden tot
persoonlijk letsel.
• Houd het gereedschap alleen vast aan geïsoleerde oppervlakken
als u een handeling uitvoert waarbij het accessoire van het
zaaggereedschap in contact kan komen met verborgen bedrading
of het eigen netsnoer. Accessoires van zaaggereedschap die in
contact komen met bedrading die onder stroom staat, kunnen
metalen onderdelen van het gereedschap onder stroom zetten en
de gebruiker een elektrische schok geven.
WAARSCHUWING: Wij adviseren een aardlekschakelaar met een
reststroomwaarde van 30mA of minder te gebruiken.
Uw DeWALT gereedschap s dubbel geïsoleerd in
overeenstemming met EN60745; daarom is geen
aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen
door een speciaal geprepareerd snoer dat leverbaar is via het
DeWALT servicecentrum.
Een verlengsnoer gebruiken
U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit absoluut noodzakelijk is.
Gebruik een goedgekeurd verlengsnoer dat geschikt is voor de
stroominvoer van uw oplader (zie Technische gegevens). De minimale
geleidergrootte is 1,5 mm2; de maximale lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd volledig af te rollen.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Boorhamer (D25501, D25601, D25602, D25603)
of
1 Beitelhamer (D25820, D25831)
1Zijhandgreep
1 Transportkoffer (alleen voor K-modellen)
1Gebruiksaanwijzing
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen of accessoires mogelijk zijn
beschadigd tijdens het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door te lezen en te begrijpen
voordat u de apparatuur gebruikt.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Draag gehoorbescherming..
•
Overige risico’s
Ondanks het toepassen van de relevante veiligheidsvoorschriften en het
toepassen van veiligheidsapparaten kunnen sommige overige risico’s niet
worden vermeden. Dit zijn:
• Gehoorbeschadiging .
• Risico op persoonlijk letsel door rondvliegende deeltjes.
• Risico van brandwonden omdat accessoires tijdens het gebruik
heet worden.
• Risico van persoonlijk letsel als gevolg van langdurig gebruik.
Elektrische veiligheid
Draag oogbescherming.
Clutch Setting 40 Nm is designed for most
drilling applications.
K oppelingsinstelling 80 Nm is bedoeld voor de
boorapplicaties die een hoger koppel vragen.
Rode service-indicatie-LED. Zie voor een gedetailleerde
beschrijving bij Service-indicatie-LED’s.
Gele service-indicatie-LED. Zie voor een gedetailleerde
beschrijving bij Service-indicatie-LED’s.
Zichtbare straling. Staar niet in het licht.
Positie Datumcode (Afb. [Fig.] A)
De datumcode 14 , die ook het jaar van fabricage bevat, is binnen in de
behuizing geprint.
Voorbeeld:
2017 XX XX
Jaar van fabricage
De elektrische motor is slechts voor één voltage ontworpen. Controleer
altijd of de stroomvoorziening overeenkomt met de voltage op
het typeplaatje.
45
Nederlands
Beschrijving (Afb. A, B)
WAARSCHUWING: Pas het gereedschap of een onderdeel ervan
nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk letsel tot gevolg hebben.
1 Aan/Uit-schakelaar (D25501, D25601, D25602, D25603)
Aan/uit-kantelschakelaar (D25820, D25831)
2 Vergrendeling (D25601, D25602, D25603)
3 Zijhandgreep
4 Hoofdhandgreep
5 Actieve vibratiecontrole (D25601, D25602, D25603, D25831)
6 Standenselectieschakelaar
7 Kiezer voor elektronische snelheids- en slagregeling (D25601, D25602,
D25603, D25831)
8 Zijhandgreepknop (D25831)
9 Zijhandgreepklem (D25501, D25601, D25602, D25603, D25820)
10 Gereedschapshouder
11 Vergrendelmof
Gebruiksdoel
D25501, D25601, D25602, D25603 Uw boorhamer is ontworpen voor
professionele boor- en beiteltoepassingen.
D25820, D25831 Uw beitelhamer is ontworpen voor professionele afbik-,
beitel- en slooptoepassingen.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of in de aanwezigheid van
ontvlambare vloeistoffen of gassen.
Deze hamers zijn professioneel elektrisch gereedschap.
LAAT GEEN kinderen in contact met het gereedschap komen. Toezicht is
vereist als onervaren gebruikers dit gereedschap bedienen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder
kinderen) die verminderde fysieke, sensorische of psychische
vermogens hebben of die het ontbreekt aan ervaring en/of kennis of
bekwaamheden, als dat niet gebeurt onder toezicht van een persoon
die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen mogen nooit
alleen worden gelaten met dit product zodat ze ermee zouden
kunnen spelen.
Functie langzame start
D25601, D25602, D25603, D25831
Met de functie Langzame Start kan het gereedschap de snelheid langzaam
opbouwen en zo wordt voorkomen dat bij het starten het boortje wegloopt
uit de bedoelde boorpositie.
De functie Langzame Start vermindert ook de onmiddellijke koppelreactie
die wordt overgebracht op de tandwielen en de gebruiker als de
boorhamer wordt gestart met het boortje in een bestaand gat.
Elektronische Snelheids- en Slagregeling
(Afb. A, C)
D25601, D25602, D25603, D25831
De elektronische snelheids- en slagregeling 7 biedt de volgende
voordelen:
-- gebruik van kleinere accessoires zonder het risico van breuk;
-- minimaal afbreken bij het beitelen of boren in zachte of brosse
materialen;
-- optimale controle over het gereedschap voor nauwkeurig beitelen.
Koppelbegrenzende koppeling
WAARSCHUWING: De gebruiker moet tijdens het werken het
gereedschap altijd stevig vasthouden.
De koppelbegrenzende koppeling vermindert de maximale koppelreactie
die wordt overgebracht op de gebruiker in het geval dat de boor vastloopt.
De functie voorkomt ook dat de overbrenging en de elektrische
motor vastlopen.
46
OPMERKING: Schakel het gereedschap altijd uit voordat u de
koppelregeling wijzigt omdat, als u dat niet doet, beschadiging van
het gereedschap het gevolg kan zijn.
Volledige koppelregeling (Complete Torque Control - CTC) (Afb. C)
D25602
Volledige Koppelregeling (Complete Torque Control - CTC) biedt de
gebruiker een mechanische koppeling in twee stadia met opties voor het
aanpassen van het koppel. Door het koppel aan te passen krijgt men meer
controle voor diverse applicaties.
In de lage instelling (40 Nm) kan het gereedschap werken op een
lager koppelniveau en dat levert een verbeterde controle op voor veel
boortoepassingen in massief materiaal. De hoge instelling (80 Nm) is
beschikbaar voor veeleisender toepassingen zoals ringboren en werken met
boren van een grote diameter.
Raadpleeg De Mechanische koppeling in twee stadia instellen voor
meer informatie.
Ultieme Koppelregeling (Ultimate Torque Control - UTC) (Fig. C)
D25603
Behalve de mechanische koppeling in twee stadia biedt Ultieme
Koppelregeling (Ultimate Torque Control - UTC) de gebruiker meer comfort
en veiligheid door middel van een interne, anti-rotatietechnologie die,
als de gebruiker de controle over de hamer verliest, dat kan waarnemen.
Wanneer wordt waargenomen dat de boor vastloopt, worden het
koppel en de snelheid ogenblikkelijk verminderd. Deze functie voorkomt
dat het gereedschap zelf kan ronddraaien en dat maakt dat er minder
polsblessures voorkomen.
Service-indicatie-LED’s (Afb. A, C)
D25601, D25602, D25603, D25831
De gele indicatie-LED 17 voor de slijtage van de koolborstels gaat
branden wanneer de koolborstels bijna zijn versleten en dat duidt aan
dat het gereedschap binnen de volgende 8 uren van gebruik moet
worden nagezien.
D25601, D25602, D25603
De rode service-indicatie-LED 16 gaat branden als de vergrendelknop 2 wordt gebruikt in een andere stand dan de afbikstand. Op modellen die zijn
voorzien van Ultimate Torque Control (UTC), gaat de rode indicatie-LED 16
branden als de anti-rotatievoorziening wordt geactiveerd. De rode indicatieLED begint te knipperen als er een storing in het gereedschap optreedt of
als de koolborstels geheel zijn versleten (raadpleeg Koolborstels onder
Onderhoud).
D25831
De rode service-indicatie-LED 16 gaat branden als er iets mis is met
het gereedschap of als de koolborstels volledig zijn versleten (raadpleeg
Koolborstels bij Onderhoud).
Volledig Vibratiegedempte Hoofdhandgreep
(Afb. A)
D25601, D25602, D25603, D25831
De dempers in de hoofdhandgreep ( 4 ) absorberen de trillingen voordat
ze worden doorgegeven aan de gebruiker. Dit zorgt voor een beter
gebruikscomfort tijdens het werken met het gereedschap.
MONTAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig persoonlijk letsel
te verminderen, zet u het gereedschap uit en ontkoppelt u het
van de stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing maakt
of hulpstukken of accessoires verwijdert/installeert. Zorg ervoor
dat de hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie staat. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
Nederlands
De zijhandgreep monteren (Afb. B)
De zijhandgreep 3 wordt op het montagevlak 12 van de tandwielkast
geklemd en kan 360˚ worden gedraaid voor rechts- of linkshandige
gebruikers. De zijhandgreep moet goed worden vastgezet zodat deze
houvast biedt wanneer het gereedschap draait bij vastlopen of bij veel
weerstand. Het is belangrijk dat u de zijhandgreep vastpakt aan het
uiteinde, zodat u de controle over het gereedschap kunt behouden
wanneer de boor vastloopt.
U kunt de zijhandgreep losmaken door deze naar links te draaien.
SDS Max®-accessoires plaatsen en verwijderen
(Afb. A, D)
Deze machine maakt gebruik van SDS Max®-boren en -beitels (in de inzet in
afbeelding DB ziet u een dwarsdoorsnede van een SDS Max®boorschacht).
1. Maak de boorschacht schoon.
2. Trek de vergrendelmof 11 naar achteren en plaats de boorschacht.
3. Draai het boortje iets totdat de mof op zijn plaats klikt.
4. Controleer dat het boortje goed is vergrendeld door eraan
te trekken. Voor de boorhamerfunctie moet het boortje enkele
centimeters axiaal kunnen bewegen wanneer het is vergrendeld in
de gereedschapshouder.
5. U kunt het boortje verwijderen door de vergrendelmof/-kraag 11 wat
naar achteren te trekken en het boortje uit de gereedschapshouder 10
te trekken.
De werkstand selecteren (Afb. A)
Hamerboren:
D25501, D25601, D25602, D25603
voor boortoepassingen in beton, baksteen, natuursteen,
metselwerk.
Alleen kloppen:
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820, D25831
voor beitel- en slooptoepassingen. Indeze stand kunt u het
gereedschap gebruiken als hefboom voor het bevrijden van
een vastgelopen boortje.
1. U kunt de bedieningsstand selecteren door de
standenselectieschakelaar 6 te draaien naar het symbool van de stand
van uw keuze.
Het zal misschien nodig zijn de gereedschapshouder 10 wat te draaien
zodat de standenselectieschakelaar 6 de positie
kan passeren.
2. Controleer dat de standenselectieschakelaar 6 is vergrendeld.
De beitelpositie indexeren (Afb. E)
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820,
D25831
De beitel kan worden geïndexeerd en vergrendeld in 18
verschillende posities.
1. Draai de standenselectieschakelaar 6 totdat deze naar de positie
wijst.
2. Draai de beitel in de positie van uw keuze.
3. Zet de standenselectieschakelaar 6 in de positie “alleen kloppen.”
4. Draai de beitel totdat deze is vergrendeld.
De kiezer voor Elektronische Snelheids- en
Slagregeling instellen (Afb. A, C)
D25601, D25602, D25603, D25831
• bij het breken of boren in hardere materialen zet u de kiezer in een
hogere stand.
De Mechanische koppeling in twee stadia instellen
(Afb. C)
D25602, D25603
OPMERKING: Schakel het gereedschap altijd uit voordat u de
koppelregeling wijzigt omdat, als u dat niet doet, beschadiging van
het gereedschap het gevolg kan zijn.
Verplaats de koppelregelhefboom 13 naar de stand 40 Nm of 80 Nm,
afhankelijk van wat de toepassing vraagt.
• Koppelingsinstelling 40 Nm 18 is ontworpen voor de meeste
boortoepassingen en is ontworpen voor een gemakkelijker
ontkoppeling wanneer de boor stuit op betonijzer of
dergelijke materialen.
• Koppelingsinstelling 80 Nm 19 is bedoeld voor toepassingen die een
hoger koppel vragen zoals boorkronen en het boren van diepe gaten en
is ontworpen voor ontkoppeling bij hogere koppelwaarden.
OPMERKING: Als het niet lukt de positie 80 Nm te selecteren, laat de unit
dan onder belasting werken en probeer het nog eens.
Iedere keer dat de stekker van het gereedschap in het stopcontact
wordt gestoken, wordt automatisch koppelingsinstelling 1, 40 Nm 18
ingeschakeld, de meest gevoelige instelling.
Diepteaanslag
(Extra Accessoire)
1. Duw de diepteaanslag naar binnen en houd de vrijgaveknop van de
diepteaanslag op de zijhandgreep ingedrukt.
2. Verplaats de diepteaanslag zo dat de afstand tussen het einde
van de aanslag en het einde van het boortje gelijk is aan de
gewenste boordiepte.
3. Laat de knop los zodat de aanslag wordt vergrendeld. Bij het boren
met de diepteaanslag stopt u wanneer het uiteinde van de aanslag de
oppervlakte van het materiaal bereikt.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd aan de veiligheidsinstructies en van
toepassing zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig persoonlijk letsel
te verminderen, zet u het gereedschap uit en ontkoppelt u het
van de stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing maakt
of hulpstukken of accessoires verwijdert/installeert. Zorg ervoor
dat de hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie staat. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
WAARSCHUWING: Boortjes kunnen heet zijn en u kunt beter
handschoenen dragen wanneer u boortjes verwisselt of uitneemt
zodat u zich niet bezeert.
WAARSCHUWING:
• Let goed op de locatie van leidingen en bedrading.
• Oefen uitsluitend zachte druk op het gereedschap uit (ongev. 20
kg). Al te veel kracht versnelt het boren niet maar maakt dat het
gereedschap minder goed presteert en minder lang meegaat.
• Houd het gereedschap altijd stevig met beide handen vast en zorg
ervoor dat u stevig staat. Bedien het gereedschap altijd met de
zijhandgreep op de juiste wijze gemonteerd.
Draai de kiezer 7 naar het gewenste niveau. Draai de kiezer omhoog
voor hogere snelheid en omlaag voor lagere snelheid. Het vinden van de
instelling die u nodig hebt, is een kwestie van ervaring, bijv.:
• bij het beitelen of boren in zachte, brosse materialen of wanneer u zo
min mogelijk wilt uitbreken, zet u de kiezer in een lage stand;
47
Nederlands
Juiste handpositie (Afb. F)
WAARSCHUWING: Beperk het risico van ernstig persoonlijk letsel,
houd ALTIJD uw handen in de juiste stand, zoals wordt getoond.
WAARSCHUWING: Beperk het risico van ernstig persoonlijk letsel,
houd het gereedschap ALTIJD stevig vast en wees voorbereid op een
plotselinge reactie.
Voor een juiste positie van de handen zet u één hand op de zijhandgreep 3 en de andere op de hoofdhandgreep 4 .
In- en uitschakelen (Afb. A)
D25501, D25601, D25602, D25603
U kunt het gereedschap in werking zetten door de Aan/Uit-schakelaar in te
drukken 1 .
Als u het gereedschap wilt stoppen, laat u de Aan/Uit-schakelaar los.
D25601, D25602, D25603
Met de vergrendelknop 2 kunt u de Aan/Uit-schakelaar 1 vergrendelen in
de stand voor alleen beitelen. Als u de vergrendelknop bedient tijdens het
boren, schakelt het gereedschap zichzelf uit.
U kunt het gereedschap in werking zetten door de Aan/Uit-schakelaar 1 in
te drukken.
Om het gereedschap te stoppen, laat u de schakelaar los.
U kunt het gereedschap zonder onderbreking gebruiken als u de
schakelaar 1 naar beneden gedrukt houdt, op de vergrendelknop 2 omhoog schuift en de schakelaar loslaat.
U kunt het gereedschap dat ononderbroken werkt, laten stoppen door kort
op de schakelaar te drukken en deze los te laten. Schakel het gereedschap
altijd uit wanneer het werk is voltooid en voordat u de stekker uit het
stopcontact trekt.
D25820, D25831
U schakelt het gereedschap in door de Aan/Uit-kantelschakelaar 1 aan de
onderzijde in te drukken.
U stopt het gereedschap door de Aan/Uit-kantelschakelaar aan de
bovenzijde in te drukken.
Hamerboren
U kunt het gereedschap inschakelen door op de Aan/Uit-schakelaar te
drukken 1 .
Om het gereedschap te stoppen, laat u de schakelaar los.
Boren met een Massief boortje (Afb. A)
D25501, D25601, D25602, D25603
1. Plaats het geschikte boortje.
2. Zet de standenselectieschakelaar 6 in de positie voor hamerboren.
3. Alleen D25601, D25602, D25603: Stel de kiezer voor elektronische
snelheids- en slagregeling 7 in.
4. Monteer de zijhandgreep en stel deze af 3 .
5. Markeer de plaats waar u het gat wilt boren.
6. Plaats het boortje op de plek en schakel het gereedschap in.
7. Schakel het gereedschap altijd uit wanneer het werk is voltooid en
voordat u de stekker uit het stopcontact trekt.
Boren met een boorkroon (Afb. A)
1. Plaats de geschikte boorkroon.
2. Monteer de centerboor in de boorkroon.
3. Zet de standenselectieschakelaar 6 in de positie voor hamerboren.
4. Alleen D25601, D25602, D25603: Draai de kiezer voor elektronische
snelheids- en slagregeling 7 in een stand voor een gemiddelde of
hoge snelheid.
5. Monteer de zijhandgreep en stel deze af 3 .
6. Plaats de centerboor op de plek en schakel het gereedschap in. Boor tot
de boorkroon ongeveer 1 cm in het beton dringt.
48
7. Stop het gereedschap en verwijder de centerboor. Plaats de boorkroon
weer in het gat en ga door met boren.
8. Wanneer u boort door een structuur die dikker is dan de diepte van de
boorkroon, breek dan met een regelmatige tussenpozen een ronde
cilinder van beton of de kern binnen in de boorkroon weg.
U kunt voorkomen dat beton rond het gat afbreekt, door eerst een gat
met de diameter van de centerboor volledig door de structuur te boren.
Boor vervolgens de kern van twee kanten tot halverwege uit.
9. Zet het gereedschap altijd uit wanneer het werk is voltooid en voordat
u de stekker uit het stopcontact trekt.
Afbikken en beitelen (Afb. A)
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820,
D25831
1. Zet de geschikte beitel in en draai deze met de hand vast in één van de
18 posities.
2. Zet de standenselectieschakelaar 6 in de positie voor alleen kloppen.
3. Alleen D25601, D25602, D25603, D25831: Stel de kiezer voor
elektronische snelheids- en slagregeling 7 in.
4. Monteer de zijhandgreep en stel deze af 3 .
5. Zet het gereedschap aan en begin met het werk.
6. Zet het gereedschap altijd uit wanneer het werk is voltooid en voordat
u de stekker uit het stopcontact trekt.
ONDERHOUD
Uw DeWALT gereedschap op stroom is ontworpen om gedurende een
lange tijdsperiode te functioneren met een minimum aan onderhoud. Het
continu naar bevrediging functioneren hangt af van de juiste zorg voor het
gereedschap en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig persoonlijk letsel
te verminderen, zet u het gereedschap uit en ontkoppelt u het
van de stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing maakt
of hulpstukken of accessoires verwijdert/installeert. Zorg ervoor
dat de hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie staat. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
Koolborstels (Afb. C)
De koolborstels kunnen niet door de gebruiker worden vervangen. Breng
het gereedschap naar een erkende DeWALT-reparatiemonteur.
De gele indicatie-LED 17 voor de slijtage van de koolborstels gaat branden
wanneer de koolborstels bijna zijn versleten. Na nog eens 8 uren gebruik of
nadat de borstels volledig zijn versleten, schakelt de motor zichzelf uit.
Er moet onderhoud aan het gereedschap worden uitgevoerd zodra de
service-indicatie-LED 16 gaat branden.
Smering
Uw elektrische gereedschap heeft geen aanvullende smering nodig.
Nederlands
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof uit de hoofdbehuizing
met droge lucht, zo vaak u ziet dat vuil zich in en rond de
luchtopeningen ophoopt. Draag goedgekeurde oogbescherming en
een goedgekeurd stofmasker als u deze procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen of andere bijtende
chemicaliën voor het reinigen van niet-metalen onderdelen van
het gereedschap. Deze chemicaliën kunnen het materiaal dat in deze
onderdelen is gebruikt verzwakken. Gebruik een doek die uitsluitend
met water en milde zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit enige
vloeistof in het gereedschap komt; dompel nooit enig onderdeel van
het gereedschap in een vloeistof.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien accessoires die niet door DeWALT
zijn aangeboden niet met dit product zijn getest, kan het gebruik van
dergelijke accessoires met dit gereedschap gevaarlijk zijn. Om het risico
op letsel te verminderen dient u uitsluitend door DeWALT aanbevolen
accessoires met dit product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere informatie over de
geschikte accessoires.
Bescherming van het milieu
Gescheiden inzameling. Producten en batterijen die zijn voorzien
van dit symbool, mogen niet bij het normale huishoudelijke afval
worden weggegooid.
Producten en batterijen bevatten materialen die kunnen worden
teruggewonnen en gerecycled, zodat de vraag naar grondstoffen afneemt.
Recycle elektrische producten en batterijen volgens de lokale voorschriften.
Nadere informatie is beschikbaar op www.2helpU.com.
49
Norsk
SDS MAX® KOMBINASJONS- OG MEISELHAMMERE
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820, D25831
Gratulerer!
Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til en meget pålitelig partner for profesjonelle
brukere av elektrisk verktøy.
Tekniske data
Spenning
Type
Effekt inngang
Frekvens
Enkeltvirkende slagenergi (EPTA 05/2009)
Ubelastet hastighet
Ubelastede slag pr. minutt
Total boreområde i betong:
massive bits
kjernebor
Optimalt boreområde i betong:
massive bits
Meiselposisjoner
Verktøyholder
Vekt
W
Hz
J
o/min
bpm
D25501
230
2
1100
50
8
490
3300
D25601
230
2
1250
50
2–8
210-415
1430-2840
D25602
230
2
1250
50
2–8
210-415
1430-2840
D25603
230
2
1250
50
2–8
210-415
1430-2840
D25820
230
2
1150
50
8
–
2740
D25831
230
2
1250
50
2–8
–
1430-2840
mm
mm
12-40
40-90
12-45
40-100
12-45
40-100
12-45
40-100
–
–
–
–
mm
18-26
18
SDS Max®
6,15
25-35
18
SDS Max®
6,8
25-35
18
SDS Max®
6,9
25-35
18
SDS Max®
6,95
–
18
SDS Max®
5,8
–
18
SDS Max®
6,1
94
105
3
94
105
3
93
104
3
93
104
3
94
105
3
95
106
3
m/s2
m/s2
18,3
1,8
8,8
1,5
8,7
1,5
8,7
1,5
–
–
–
–
m/s2
m/s2
13,2
1,6
7,2
1,5
6,8
1,5
6,8
1,5
13,2
1,6
8,3
1,5
VAC
kg
Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN60745-2-6:
LPA (avgitt lydtrykknivå)
dB(A)
LWA(lydeffektnivå)
dB(A)
K (usikkerhet for det angitte støynivå)
dB(A)
Boring i betong
Vibrasjonsutslipp verdi ah, HD =
Usikkerhet K =
Meisling
Vibrasjonsutslipp verdi ah, cheq =
Usikkerhet K =
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er blitt
målt iht. standardiserte tester gitt i EN60745, og kan brukes til å
sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til forberedende
vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet brukes i andre
bruksområder, med annet tilbehør eller er dårlig vedlikeholdt, kan
vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået
betydelig for hele arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør også tas med
i beregningen når verktøyet er slått av eller når det går uten faktisk
å gjøre en jobb. Dette kan redusere eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte operatøren mot følgene
fra vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like verktøy og tilbehør, holde
hendene varme, organisere arbeidsmønster.
Overensstemmelseserklæring med EU
Maskineridirektiv
SDS Max Kombinasjons- og meiselhammere
D25501, D25601, D25602, D25603
DeWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under Tekniske data
er i samsvar med:
2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
D25820, D25831
2000/14/EC Elektrisk betongknuser (håndholdt) m </= 15kg, Vedlegg VIII;
TÜV Rheinland LGA Products GmbH (0197), D-90431 Nürnberg, Tyskland,
Notified Body ID No.: 0197
Nivå av akustisk effekt i henhold til 2000/14/EC (Artikkel 12, Vedlegg III, Nr.
10; m </= 15 kg)
LWA (målt lydeffektnivå)
LWA (garantert lydeffektnivå)
50
dB
dB
102
105
Norsk
Disse produktene samsvarer også med direktiv 2014/30/EF og 2011/65/EF.
For mer informasjon, vennligst kontakt DeWALT på følgende adresser eller
se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske filen og
fremsetter denne erklæringen på vegne av DeWALT.
Markus Rompel
Teknisk direktør
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
08.03.2017
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik at skaderisikoen
kan reduseres.
Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de enkelte
signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt oppmerksom på
disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som, og hvis den ikke
unngås, vil føre til dødsfall eller alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som, og hvis den ikke
unngås, kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som, og hvis den ikke
unngås, kan føre til mindre eller moderat personskade.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til personskader,
men som kan føre til skader på utstyr hvis den ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
Generelle sikkerhetsadvarsler for elektriske verktøy
ADVARSEL: Les alle sikkerhetsadvarsler og alle instruksjoner.
Manglende overholdelse av advarslene og instruksjonene kan resultere
i elektrisk sjokk, ild og/eller alvorlig skade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket “elektrisk verktøy” i advarslene henviser til ditt strømdrevne
(med ledning) elektriske verktøy eller ditt batteridrevne (uten ledning)
elektriske verktøy.
1) Sikkerhet på arbeidsområdet
a ) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete eller mørke områder er
en invitasjon til ulykker.
b ) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive omgivelser, slik som
i nærheten av antennelige væsker, gasser eller støv. Elektrisk
verktøy skaper gnister som kan antenne støv eller gasser.
c ) Hold barn og tilskuere borte mens du bruker et
elektrisk verktøy. Distraksjoner kan føre til at du mister kontrollen.
2) Elektrisk sikkerhet
a ) Støpselet til elektriske verktøy må passe til stikkontakten. Aldri
modifiser støpselet på noen måte. Ikke bruk adaptere med
jordede elektriske verktøy. Umodifiserte støpsler og stikkontakter
som passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b ) Unngå kroppskontakt med jordete overflater slik som rør,
radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det finnes en økt risiko for
elektrisk sjokk dersom kroppen din er jordet.
c ) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn eller våte forhold.
Dersom det kommer vann inn i et elektrisk verktøy vil det øke risikoen
for elektrisk sjokk.
d ) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk ledningen til å bære, trekke
eller dra ut støpselet til det elektriske verktøyet. Hold ledningen
borte fra varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler.
Skadede eller innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk sjokk.
e ) Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs, bruk en
skjøteledning som er egnet for utendørs bruk. Bruk av en
skjøteledning beregnet for utendørs bruk reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
f ) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på et fuktig sted er
uunngåelig, bruk en strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk
av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for elektrisk sjokk.
3) Personlig sikkerhet
a ) Hold deg våken, hold øye med det du gjør og bruk sunn fornuft
når du bruker et elektrisk verktøy. Ikke bruk et elektrisk verktøy
dersom du er trøtt eller er påvirket av medikamenter, narkotika
eller alkohol. Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av elektriske
verktøy kan føre til alvorlig personskade.
b ) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller. Verneutstyr
slik som støvmaske, sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern brukt
under passende forhold vil redusere personskader.
c ) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i av-stillingen før
du kobler til strømkilden og/eller batteripakken, plukker opp
eller bærer verktøyet. Å bære elektriske verktøy med fingeren på
bryteren eller å sette inn støpselet mens elektriske verktøy har bryteren
på øker faren for ulykker.
d ) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på det
elektriske verktøyet. En nøkkel som er festet til en roterende del av
det elektriske verktøyet kan føre til personskade.
e ) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og stå støtt
hele tiden. Dette fører til at du har bedre kontroll over det elektriske
verktøyet ved uventede situasjoner.
f ) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg løstsittende klær
eller smykker. Hold hår, antrekk og hansker borte fra
bevegelige deler. Løstsittende antrekk, smykker eller langt hår kan bli
fanget opp av bevegelige deler.
g ) Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av støvutsugings- og
-oppsamlingsinnretning, må du sørge for at disse er koblet
til og ordentlig sikret. Bruk av støvoppsamlere kan redusere
støvrelaterte farer.
4) Bruk og vedlikehold av elektriske verktøy
a ) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det elektriske verktøyet som
situasjonen krever. Det riktige elektriske verktøyet vil gjøre jobben
bedre og tryggere ved den hastigheten det ble konstruert for.
b ) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan slå verktøyet av
eller på. Ethvert elektrisk verktøy som ikke kan kontrolleres med
bryteren er farlig og må repareres.
c ) Koble støpselet fra strømkilden og/eller batteripakken fra
det elektriske verktøyet før du foretar noen justeringer,
endrer tilbehør eller lagrer elektriske verktøy. Slike preventive
sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for å starte det elektriske
verktøyet ved et uhell.
d ) Lagre elektriske verktøy som ikke er i bruk, utilgjengelig for
barn og la ikke personer som ikke er kjent med det elektriske
verktøyet eller disse instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy
er farlige i hendene på utrenede brukere.
e ) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller om bevegelige deler
er feiljustert eller fastskjært, om deler er ødelagt eller andre
forhold som kan påvirke driften av verktøyet. Dersom det er
skadet, få verktøyet reparert før neste bruk. Mange ulykker
forårsakes av dårlig vedlikeholdte verktøy.
f ) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte
skjæreverktøy med skarpe skjærekanter setter seg mindre sannsynlig
fast og er lettere å kontrollere.
51
Norsk
g ) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene, osv., i samsvar med
disse instruksjonene og ta i betraktning arbeidsforholdene
og det arbeidet som skal utføres. Bruk av det elektriske verktøyet
for oppgaver som er forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før
5) Vedlikehold
Bruk hørselvern.
a ) Få det elektriske verktøyet ditt vedlikeholdt av en kvalifisert
reparatør som kun bruker originale reservedeler. Dette vil sikre at
verktøyets sikkerhet blir ivaretatt.
Bruk vernebriller.
Ekstra sikkerhetsregler for roterende hammere
Clutch-innstilling 40 Nm er designet for de
fleste boreapplikasjoner.
• Bruk hørselvern. Å bli utsatt for støy kan forårsake hørseltap.
• Bruk hjelpehåndtakene 3 dersom de leveres med verktøyet. Å miste
kontroll kan forårsake personskade.
• Hold det elektriske verktøyet i de solerte gripeoverflater når du
utfører operasjoner hvor kutteutstyret kan komme i kontakt med
skjulte ledninger eller egen ledning. Kutteutstyr som kommer i
kontakt med en strømførende ledning kan føre til at eksponerte
metalldeler på elektroverktøyet blir strømførende, og kan gi
operatøren støt.
ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring med en nominell
strømverdi på 30mA eller mindre.
Clutch-innstilling 80 Nm er designet for applikasjoner
der det trenges høyere dreiemoment.
Rød servicelampe LED. For detaljert beskrivelse se
under Servicelamper LED..
Gul servicelampe LED. For detaljert beskrivelse se
under Servicelamper LED.
Restrisikoer
Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser og bruker
sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan unngås. De er:
• Hørselskader.
• Fare for personskade pga. flygende partikler.
• Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under bruk.
• Fare for personskade ved langvarig bruk.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning. Kontroller
alltid at strømforsyningen samsvarer med spenningen på merkeskiltet.
Ditt DeWALT-verktøy er dobbeltisolert i samsvar med
EN60745; det trengs derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en spesialledning som
fås via DeWALT-serviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er absolutt nødvendig. Bruk
en godkjent skjøteledning som egner seg for kraftforsyningen til din lader
(se Tekniske data). Minimum størrelse på lederen er 1,5 mm2; maksimum
lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en kabeltrommel.
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Roterende hammer (D25501, D25601, D25602, D25603)
eller
1 Meiselhammer (D25820, D25831)
1Sidehåndtak
1 Koffert (kun K-modeller)
1Instruksjonshåndbok
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha oppstått
under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne håndboken før bruk.
52
Visible radiation. Do not stare into light.
Datokode plassering (Fig. A)
Datokoden 14 , som også inkluderer produksjonsåret, er trykket på huset.
Eksempel:
2017 XX XX
Produksjonså
Beskrivelse (Fig. A, B)
ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del av det.
Dette kan føre til materiell- eller personskader.
1 Avtrekksbryter (D25501, D25601, D25602, D25603)
På/av vippebryter (D25820, D25831)
2 Låseskyver (D25601, D25602, D25603)
3 Sidehåndtak
4 Hovedhåndtak
5 Aktiv vibrasjonskontroll (D25601, D25602, D25603, D25831)
6 Modus valgbryter
7 Elektronisk hastighet- og slagkontrollhjul (D25601, D25602, D25603,
D25831)
8 Sidehåndtaksknott (D25831)
9 Sidehåndtaksfeste (D25501, D25601, D25602, D25603, D25820)
10 Redskapholder
11 Låsekrage
Tiltenkt Bruk
D25501, D25601, D25602, D25603 Din roterende hammer er designet for
profesjonelle bruk ved roterende boring og meisling.
D25820, D25831 Meiselhammeren er designet for profesjonell meisling
og rivingsarbeider.
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av antennelige væsker eller gasser.
Disse hammerne er profesjonelle verktøy.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne operatører trenger
tilsyn når de bruker dette verktøyet.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn)
med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på
erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn av en person ansvarlig
for deres sikkerhet. Barn skal aldri forlates alene med dette produktet.
Norsk
Myk oppstart
D25601, D25602, D25603, D25831
Mykstart-funksjonen lar verktøyets hastighet bygge seg opp gradvis, og
forhindrer således boret i å hoppe ut av tilsiktet startposisjon ved oppstart.
Mykstart-funksjonen reduserer også det direkte dreiemomentet som
overføres til giret og brukeren dersom hammeren startes med drill-bit inne
i et eksisterende hull.
Elektronisk hastighets- og slagkontroll (Fig. A, C)
D25601, D25602, D25603, D25831
Elektronisk hastighets- og slagkontroll 7 gir følgende fordeler:
-- bruk av mindre tilbehørsdeler uten fare brekkasje;
-- minimalisert utbrytning ved meisling eller boring i myke eller sprø
materialer;
-- optimal verktøykontroll for nøyaktig meisling.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade,
slå av verktøyet og koble det fra strømkilden før du foretar
eventuelle justeringer eller fjerner/installerer tilleggsutstyr
eller tilbehør. Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En
utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Feste sidehåndtaket (Fig. B)
Sidehåndtaket 3 klemmes fast mot monteringsområdet 12 på girhuset,
og kan roteres 360˚ for bruk av høyre- og venstrehendte. The side handle
must be tightened sufficiently to resist the twisting act. Sidehåndtaket
må strammes tilstrekkelig for å unngå vridningsbevegelse i verktøyet hvis
tilbehøret blokkeres eller stopper. Forsikre deg om at du griper håndtaket
helt i enden for å kontrollere verktøyet under stopp.
Skru mot klokken for å løsne sidehåndtaket.
Momentbegrensende clutch
Å sette inn og fjerne SDS Max® tilbehør (Fig. A, D)
ADVARSEL: Brukeren må alltid holde et godt grep på verktøyet når
det brukes.
Den momentbegrensende clutchen reduserer det maksimale momentet
som overføres til brukeren i tilfelle en bit setter seg fast. Denne egenskapen
hindrer også girene og den elektriske motoren fra å kveles.
MERK: Slå alltid av verktøyet for du endrer innstilling av
momentkontroll, ellers kan verktøyet ta skade.
Verktøyet bruker SDS Max® bor og meisler (se innsatsen i figur DB for et snitt
av et SDS Max® borskaft).
1. Rengjør borskaftet.
2. Trekk låsekragen 11 tilbake og sett inn borskaftet.
3. Drei boret litt inntil kragen smekker på plass.
4. Dra i boret for å sjekke at den er riktig låst. Hammerfunksjonen
krever at boret kan bevege seg aksialt flere centimeter når det er låst
i redskapholderen.
5. For å fjerne et bor, trekk redskapholderens låsekrage 11 tilbake og ta
boret ut av redskapholderen 10 .
Komplett momentkontroll (CTC) (Fig. C) D25602
Komplett momentkontroll (CTC) gir brukeren en to-trinns mekanisk
clutch med justerbart moment. Justering av momentet gir økt kontroll for
ulike bruksområder.
Lav innstilling (40 Nm) lar verktøyet brukes med redusert moment for økt
kontroll ved ulike boreoperasjoner i faste materialer. Høy innstilling (80 Nm)
brukes for mer krevende bruk som kjerneboring og bruk av bits med
stor diameter.
Se Innstilling av to-trinns mekanisk clutch for mer informasjon.
Ultimat momentkontroll (UTC) (Fig. C) D25603
I tillegg til den to-trinns mekaniske clutchen, gir ultimat meomentkontroll
(UTC) økr brukerkomfort og sikkerhet ved innebygd antirotasjons-teknologi
sonm kan registrere om brukeren mister kontroll over hammeren. Når
en låsing registreres vil moment og hastighet straks reduseres. Denne
funksjonen forhindrer egenrotasjon av verktøyet for å redusere faren
for håndleddskader.
Service LED-lamper (Fig. A, C)
D25601, D25602, D25603, D25831
Den gule LED-lampen 17 for børsteslitasje lyser når kullbørstene er nesten
utslitte for å vise at verktøyet trenger service innen de neste 8 brukstimer.
D25601, D25602, D25603
Den røde LED-servicelampen 16 tennes dersom låseknappen 2 brukes
i noen modus utenom meislingsmodus. På modeller utstyrt med ultimat
momentkontroll (UTC), tennes den røde LED-servicelampen 16 dersom
antirotasjonsenheten aktiveres. Den røde indikatoren begynner å blinke
dersom det er en feil ved verktøyet eller børstene er fullstendig utslitte (se
Børster under Vedlikehold).
D25831
Den røde LED servicelampen 16 tennes dersom det er en feil ved verktøyet
eller børstene er fullstendig utslitte (se Børster under Vedlikehold).
Fullt vibrasjonsdempet hovedhåndtak (Fig. A)
D25601, D25602, D25603, D25831
Demperne i hovedhåndtaket 4 absorberer vibrasjonene overført
til brukeren. Dette forbedrer brukerkomfort under bruk.
Velg driftsmodus (Fig. A)
Hammerboring:
D25501, D25601, D25602, D25603
for boring i betong, tegl, stein og murverk.
Kun hammering:
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820, D25831
for meisling og riving. I denne modus kan verktøyet også
brukes som en brekkstang for å løsne et fastkilt bor.
For å velge driftsmodus, drei modusvalgbryteren 6 til den peker på
ønsket modus.
Det kan være nødvendig å vri redskapholderen 10 litt for å la
modusvalgbryteren 6 passere posisjonen.
1. Kontroller at modusvalgbryteren 6 er låst på plass.
Indeksering av meiselposisjon (Fig. E)
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820,
D25831
Meiselen kan indekseres og låses i 18 ulike posisjoner.
1. Drei modusvalgbryteren 6 inntil den peker mot posisjonen.
2. Drei meiselen i ønsket posisjon.
3. Sett modusvalgbryteren 6 til “kun hamring” posisjonen.
4. Vri meiselen inntil den låses på plass.
Stille inn elektronisk hastighet- og slagkontrollhjul
(Fig. A, C)
D25601, D25602, D25603, D25831
Drei hjulet 7 til ønsket nivå. Drei hjulet oppover for høyere hastighet og
nedover for lavere hastighet. Korrekt innstilling er et spørsmål om erfaring,
f.eks
• ved meisling eller boring i myke, sprø materialer eller når det ønskes
minimalt med utbrytning, sett hjulet i en lav posisjon;
• ved bryting eller boring i hardere materialer, sett hjulet til en
høy posisjon.
53
Norsk
Innstilling av to-trinns mekanisk clutch (Fig. C)
D25602, D25603
MERK: Slå alltid av verktøyet for endring av momentkontroll
innstillinger, ellers kan verktøyet ta skade.
Flytt momentkontrollspaken 13 til innstilling 40 Nm eller 80 Nm
etter behov.
• Clutch-innstilling 40 Nm 18 er designet for de fleste bore-behov,
og er designet for lett å clutche ut når boret treffer armering eller
andre fremmedelementer.
• Clutch-innstilling 80 Nm 19 er designet for bruk ved større
momentbehov så som for kjernebor og boring av dype hull, og er
desiget for å clutche ut ved en høyere terskel av momentet.
MERK: Dersom det ikke er mulig å velge posisjon 80 Nm, kjør verktøyet
med belastning og prøv igjen.
Hver gang verktøyet plugges inn , så vil det automatisk gå til clutchinnstilling 1, dvs. clutch-innstilling 40 Nm 18 , som er den mest følsomme.
Dybdestang
(Ekstrautstyr)
1. Trykk inn og hold dybdestangens låseknapp på sidehåndtaket.
2. Flytt dybdestangen slik at avstanden mellom enden av stangen og
enden av boret er lik ønsket boredybde.
3. Slipp knappen for å låse stangen på plass. Når du borer med
dydbestangen, stopp når enden av stangen når materialets overflate.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene og
gjeldende forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade,
slå av verktøyet og koble det fra strømkilden før du foretar
eventuelle justeringer eller fjerner/installerer tilleggsutstyr
eller tilbehør. Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En
utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
ADVARSEL: Verktøy-bits kan være varme og hansker bør brukes ved
bytting og fjerning for å unngå personskade.
ADVARSEL:
• Vær oppmerksom på lokasjonen av rør og ledninger.
• Bruk bare lett trykk på verktøyet (ca. 20 kg). Bruk av makt gjør ikke
boringen raskere, men minsker verktøyets ytelse og kan forkorte
verktøyets levetid.
• Hold alltid verktøyet godt i begge hender og stå godt. Bruk
verktøyet kun når sidehåndtaket er riktig montert.
Korrekt plassering av hendene (Fig. F)
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade, skal man
ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for personskade, skal man ALLTID
holde godt fast, for å være forberedt på en plutselig reaksjon.
Riktig stilling for hendene er å ha en hånd på
sidehåndtaket 3 og den andre på hovedhåndtaket 4 .
Slå på og av (Fig. A)
D25501, D25601, D25602, D25603
For å bruke verktøyet, klem avtrekksbryteren 1 .
For å stoppe verktøyet, slipp bryteren.
D25601, D25602, D25603
Låse-skyveren 2 lar deg låse avtrekkeren 1 slik at den kun er i meislemodus. Dersom låseknappen aktiveres under boring, slår verktøyet seg
automatisk av.
For å bruke verktøyet, klem avtrekksbryteren 1 .
54
For å stoppe verktøyet, slipp bryteren.
For kontinuerlig drift, trykk og hold ned bryteren 1 , skyv låseknappen 2 oppover og slipp deretter bryteren.
For å stoppe et verktøy satt til kontinuerlig drift, trykk bryteren kort inn og
slipp den. Verktøyet skal alltid skrus av når arbeidet er ferdig og før du kopler
fra strømtilførselen.
D25820, D25831
For å bruke verktøyet, trykk på/av vippebryteren 1 på nederste delen
av avtrekkeren.
For å stoppe verktøyet, trykk på/av vippebryteren på øverste delen
av avtrekkeren.
Hammerboring
For å bruke verktøyet, trykk på/av-bryteren 1 .
For å stoppe verktøyet, slipp bryteren.
Boring med et solid bor (Fig. A)
D25501, D25601, D25602, D25603
1. Sett inn passende drillbit.
2. Sett modusvalgbryteren 6 til hammerboring posisjonen.
3. kun D25601, D25602, D25603: Stille inn elektronisk hastighet- og
slagkontrollhjul 7 .
4. Monter og juster sidehåndtaket 3 .
5. Sette et merke der hullet skal bores.
6. Plasser boret på merket og slå på verktøyet.
7. Verktøyet skal alltid skrus av når arbeidet er ferdig og før du kopler
fra strømtilførselen.
Boring med et kjernebor (Fig. A)
1. Sett inn passende kjernebor.
2. Monter senterboret på kjerneboret.
3. Sett modusvalgbryteren 6 til hammerboring posisjonen.
4. kun D25601, D25602, D25603: Drei det elektronisk hastighets- og
slagkontrollhjulet 7 til et medium eller høy hastighet.
5. Monter og juster sidehåndtaket 3 .
6. Plasser boret på merket og slå på verktøyet. Bor til kjerneboret er
omtrent 1 cm inne i betongen.
7. Stopp verktøyet og ta av senterboret. Plasser kjerneboret tilbake i hullet
og fortsett å bore.
8. Ved boring i en struktur som er tykkere enn dybden av kjerneboret,
brekk av den runde betongsylinderen (kjernen) i boret med
jevne mellomrom.
For å unngå å bryte av betong rundt hullet, bor først et hull med
diameter som for senterboret gjenom hele strukturen. Bor så halveis
gjennom fra hver side.
9. Verktøyet skal alltid skrus av når arbeidet er ferdig, og før du kopler
fra strømmen.
Meisling og hakking (Fig. A)
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820,
D25831
1. Sett inn passende meisel og drei den for hånd for å låse den i en av
18 posisjoner.
2. Sett modusvalgbryteren 6 til “kun hamring” posisjonen.
3. kun D25601, D25602, D25603, D25831: Stille inn elektronisk hastighetog slagkontrollhjul 7 .
4. Monter og juster sidehåndtaket 3 .
5. Slå på verktøyet og begynn arbeidet.
6. Verktøyet skal alltid skrus av når arbeidet er ferdig, og før du kopler
fra strømmen.
Norsk
VEDLIKEHOLD
Ditt DeWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en lang
tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende
drift avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og regelmessig renhold.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade,
slå av verktøyet og koble det fra strømkilden før du foretar
eventuelle justeringer eller fjerner/installerer tilleggsutstyr
eller tilbehør. Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En
utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Børster (Fig. C)
Karbonbørstene kan ikke repareres av brukeren. Ta med verktøyet til et
autorisert DeWALT verksted.
Den gule LED-lampen 17 for børsteslitasje lyser når kullbørstene er
nesten utslitte. Etter ytterligere 8 timer med bruk, eller etter at børstene er
totalt utslitte, slås motoren automatisk av.
Verktøyvedlikehold må utføres så snart servicelampen 16 lyser.
Smøring
Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med
tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene. Bruk
godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når du utfører
denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier for å rengjøre
ikke-metalliske deler av verktøyet. Disse kjemikaliene kan svekke
materialene som brukes i disse delene. Bruk en klut som bare er fuktet
med vann og mild såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet;
aldri dypp noen del av verktøyet i en væske.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som tilbys av
DeWALT kan være farlig, ettersom dette ikke er testet sammen med
dette verktøyet. For å redusere faren for skader, bør kun tilleggsutstyr
som er anbefalt av DeWALT brukes sammen med dette produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om
egnet ekstrautstyr.
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Produkter og batterier merket med dette
symbolet skal ikke kastes i vanlig husholdningsavfall.
Produkter og batterier inneholder materialer som kan gjenvinnes
eller gjenbrukes, som reduserer behovet for råmaterialer. Vennligst
lever elektriske produkter og batterier til gjenbruk i henhold til lokale regler.
Mer informasjon får du på www.2helpU.com.
55
Português
COMBINAÇÃO DE MARTELOS E BURILADORES SDS MAX®
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820, D25831
Gratulerer!
Optou por uma ferramenta da DeWALT. Longos anos de experiência, um desenvolvimento meticuloso dos seus produtos e um grande espírito de inovação
são apenas alguns dos argumentos que fazem da DeWALT um dos parceiros de maior confiança dos utilizadores de ferramentas eléctricas profissionais.
Dados técnicos
Tensão
Tipo
Alimentação
Frequência
Energia de impacto único (EPTA 05/2009)
Velocidade sem carga
Sem batimentos de carga por minuto
Capacidade total de perfuração em betão:
brocas sólidas
brocas de núcleo
Capacidade óptima de perfuração em betão:
brocas sólidas
Posições do cinzel
Estojo de ferramentas
Peso
W
Hz
J
mín. -1
bpm
D25501
230
2
1100
50
8
490
3300
D25601
230
2
1250
50
2–8
210-415
1430-2840
D25602
230
2
1250
50
2–8
210-415
1430-2840
D25603
230
2
1250
50
2–8
210-415
1430-2840
D25820
230
2
1150
50
8
–
2740
D25831
230
2
1250
50
2–8
–
1430-2840
mm
mm
12-40
40-90
12-45
40-100
12-45
40-100
12-45
40-100
–
–
–
–
mm
18-26
18
SDS Max®
6,15
25-35
18
SDS Max®
6,8
25-35
18
SDS Max®
6,9
25-35
18
SDS Max®
6,95
–
18
SDS Max®
5,8
–
18
SDS Max®
6,1
94
105
3
93
104
3
93
104
3
94
105
3
95
106
3
VCA
kg
Valores de ruído e vibração (valores totais de vibração) de acordo com a EN60745-2-6:
LPA (nível de emissão de pressão sonora)
dB(A)
94
LWA (nível de potência acústica)
dB(A)
105
K (variabilidade do nível acústico indicado)
dB(A)
3
Perfuração em betão
Valor de vibração das emissões ah, HD =
K de variabilidade =
Cinzelagem
Valor de vibração das emissões ah,Cheq =
K de variabilidade =
m/s2
m/s2
18,3
1,8
8,8
1,5
8,7
1,5
8,7
1,5
–
–
–
–
m/s2
m/s2
13,2
1,6
7,2
1,5
6,8
1,5
6,8
1,5
13,2
1,6
8,3
1,5
O nível de emissão de vibrações indicado nesta ficha de informações
foi medido em conformidade com um teste padrão estabelecido pela
norma EN60745 e poderá ser utilizado para comparar ferramentas. Por
conseguinte, este nível poderá ser utilizado para uma avaliação preliminar
da exposição às vibrações.
ATENÇÃO: o nível de emissão de vibrações declarado diz respeito às
principais aplicações da ferramenta. No entanto, se a ferramenta for
utilizada para outras aplicações ou com outros acessórios, ou tiver
uma manutenção insuficiente, o nível de emissão de vibrações poderá
ser diferente. Isto poderá aumentar significativamente o nível de
exposição às vibrações ao longo do período total de trabalho.
Além disso, a estimativa do nível de exposição às vibrações também
deverá ter em conta o número de vezes que a ferramenta é desligada
ou está em funcionamento, mas sem executar tarefas. Isto poderá
reduzir significativamente o nível de exposição às vibrações ao longo
do período total de trabalho.
Identifique medidas de segurança adicionais para proteger o
utilizador contra os efeitos das vibrações, tais como: efectuar uma
manutenção correcta da ferramenta e dos acessórios, manter as mãos
quentes e organizar padrões de trabalho.
56
Declaração de conformidade da CE
Directiva “máquinas”
Combinação de martelos e buriladores SDS Max®
D25501, D25601, D25602, D25603
A DeWALT declara que os produtos descritos em Dados técnicos se
encontram em conformidade com as seguintes normas e directivas:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
D25820, D25831
2000/14/EC Martelo demolidor eléctrico (manual) m </= 15 kg, Anexo VIII;
TÜV Rheinland LGA Products GmbH (0197), D-90431 Nürnberg, Alemanha,
Número de identificação do organismo creditado: 0197
Nível de potência acústica de acordo com a directiva 2000/14/EC (Artigo 12,
Anexo III, Nº 10; m </= 15 kg)
LWA (Nível de potência acústica medida)
LWA (Nível de potência acústica garantida)
dB
dB
102
105
Português
Estes equipamentos também estão em conformidade com a Directiva
2014/30/UE e a 2011/65/UE. Para obter mais informações, contacte a
DeWALT através da morada indicada em seguida ou consulte o verso
do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação do ficheiro técnico e faz
esta declaração em nome da DeWALT.
Markus Rompel
Director de Engenharia
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
08.03.2017
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, leia o manual
de instruções.
Definições: directrizes de Segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o grau de gravidade
correspondente a cada palavra de advertência. Leia cuidadosamente o
manual e preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação iminentemente perigosa que, se não for
evitada, irá resultar em morte ou lesões graves.
ATENÇÃO: indica uma situação potencialmente perigosa que, se não
for evitada, poderá resultar em morte ou lesões graves.
CUIDADO: indica uma situação potencialmente perigosa que, se não
for evitada, poderá resultar em lesões ligeiras ou moderadas.
AVISO: indica uma prática (não relacionada com ferimentos) que, se
não for evitada, poderá resultar em danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Avisos de segurança gerais relativos a ferramentas
eléctricas
ATENÇÃO: leia todos os avisos de segurança e todas
as instruções. O não seguimento dos avisos e das instruções poderá
resultar em choque eléctrico, incêndio e/ou ferimentos graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES PARA
CONSULTA POSTERIOR
Em todos os avisos que se seguem, o termo “ferramenta eléctrica” refere-se à
sua ferramenta alimentada pela rede eléctrica (com fios) ou por uma bateria
(sem fios).
1) Segurança da Área de Trabalho
a ) Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada. As áreas
desorganizadas ou escuras são propensas a acidentes.
b ) Não utilize as ferramentas eléctricas em ambientes explosivos,
como, por exemplo, na presença de líquidos, gases ou
poeiras inflamáveis. As ferramentas eléctricas criam faíscas que
poderão inflamar estas poeiras ou vapores.
c ) Mantenha as crianças e outras pessoas afastadas quando
utilizar uma ferramenta eléctrica. As distracções podem levar à
perda do controlo da ferramenta.
2) Segurança Eléctrica
a ) As fichas das ferramentas eléctricas têm de ser compatíveis
com a tomada de electricidade. Nunca modifique a ficha de
forma alguma. Não utilize fichas adaptadoras com ferramentas
eléctricas ligadas à terra. As fichas não modificadas e as tomadas
compatíveis reduzem o risco de choque eléctrico.
b ) Evite o contacto corporal com superfícies e equipamentos
ligados à terra, como, por exemplo, tubagens, radiadores,
fogões e frigoríficos. Se o seu corpo estiver “ligado” à terra, o risco de
choque eléctrico é maior.
c ) Não exponha as ferramentas eléctricas à chuva ou a condições
de humidade. A entrada de água numa ferramenta eléctrica
aumenta o risco de choque eléctrico.
d ) Não aplique força excessiva sobre o cabo. Nunca o utilize
para transportar, puxar ou desligar a ferramenta eléctrica.
Mantenha o cabo afastado de fontes de calor, substâncias
oleosas, extremidades aguçadas ou peças móveis. Os cabos
danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque eléctrico.
e ) Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no exterior, use uma
extensão adequada para utilização ao ar livre. A utilização de um
cabo adequado para uso ao ar livre reduz o risco de choque eléctrico.
f ) Se não for possível evitar trabalhar com uma ferramenta
eléctrica num local húmido, utilize uma fonte de alimentação
protegida por um dispositivo de corrente residual (DCR). A
utilização de um DCR reduz o risco de choque eléctrico.
3) Segurança Pessoal
a ) Mantenha-se alerta, preste atenção ao que está a fazer e faça
uso de bom senso ao utilizar uma ferramenta eléctrica. Não
utilize uma ferramenta eléctrica quando estiver cansado ou
sob o efeito de drogas, álcool ou medicamentos. Um momento
de distracção durante a utilização de ferramentas eléctricas poderá
resultar em ferimentos graves.
b ) Use equipamento de protecção pessoal. Use sempre uma
protecção ocular. O equipamento de protecção, como, por exemplo,
uma máscara contra o pó, sapatos de segurança antiderrapantes,
um capacete de segurança ou uma protecção auditiva, usado nas
condições apropriadas, reduz o risco de ferimentos.
c ) Evite accionamentos acidentais. Certifique-se de que o
interruptor da ferramenta está na posição de desligado antes
de a ligar à tomada de electricidade e/ou inserir a bateria,
ou antes de pegar ou transportar a ferramenta. Se mantiver o
dedo sobre o interruptor ao transportar ferramentas eléctricas ou
se as ligar à fonte de alimentação com o interruptor ligado, poderá
originar acidentes.
d ) Retire qualquer chave de ajuste ou chave de porcas antes de
ligar a ferramenta eléctrica. Uma chave de porcas ou chave de
ajuste deixada numa peça móvel da ferramenta poderá resultar
em ferimentos.
e ) Não se estique demasiado ao trabalhar com a ferramenta.
Mantenha sempre os pés bem apoiados e um
equilíbrio apropriado. Desta forma, será mais fácil controlar a
ferramenta eléctrica em situações inesperadas.
f ) Use vestuário apropriado. Não use roupa larga nem jóias.
Mantenha o cabelo e a roupa (incluindo luvas) afastados das
peças móveis. As roupas largas, as jóias ou o cabelo comprido
podem ficar presos nestas peças.
g ) Se forem fornecidos acessórios para a ligação de equipamentos
de extracção e recolha de partículas, certifique-se de que estes
são ligados e utilizados correctamente. A utilização de dispositivos
de extracção de partículas pode reduzir os riscos relacionados com
as mesmas.
4) Utilização e Manutenção de Ferramentas
Eléctricas
a ) Não utilize a ferramenta eléctrica de forma forçada. Utilize a
ferramenta eléctrica correcta para o seu trabalho. A ferramenta
eléctrica adequada irá efectuar o trabalho de um modo mais eficiente
e seguro se for utilizada de acordo com a capacidade para a qual
foi concebida.
57
Português
b ) Não utilize a ferramenta eléctrica se o respectivo interruptor
não a ligar e desligar. Qualquer ferramenta eléctrica que não possa
ser controlada através do interruptor de alimentação é perigosa e tem
de ser reparada.
c ) Retire a ficha da tomada de electricidade e/ou a bateria da
ferramenta eléctrica antes de efectuar quaisquer ajustes,
substituir acessórios ou guardar a ferramenta. Estas medidas
de segurança preventivas reduzem o risco de ligar a ferramenta
eléctrica acidentalmente.
d ) Guarde as ferramentas eléctricas que não estiverem a ser
utilizadas fora do alcance de crianças e não permita que sejam
utilizadas por pessoas não familiarizadas com as mesmas ou
com estas instruções. As ferramentas eléctricas são perigosas nas
mãos de pessoas que não possuam as qualificações necessárias para
as manusear.
e ) Faça a devida manutenção das ferramentas eléctricas.
Verifique se as peças móveis da ferramenta eléctrica estão
alinhadas e não emperram, bem como se existem peças
partidas ou danificadas ou quaisquer outras condições que
possam afectar o funcionamento da mesma. Se a ferramenta
eléctrica estiver danificada, esta não deve ser utilizada até
que seja reparada. Muitos acidentes têm como principal causa
ferramentas eléctricas com uma manutenção insuficiente.
f ) Mantenha as ferramentas de corte sempre afiadas e limpas.
As ferramentas de corte sujeitas a uma manutenção adequada,
com arestas de corte afiadas, emperram com menos frequência e
controlam-se com maior facilidade.
g ) Utilize a ferramenta eléctrica, os acessórios, as brocas, etc., de
acordo com estas instruções, tendo em conta as condições de
trabalho e a tarefa a ser efectuada. A utilização da ferramenta
eléctrica para fins diferentes dos previstos poderá resultar em
situações perigosas.
5) Assistência
a ) A sua ferramenta eléctrica só deve ser reparada por
um técnico qualificado e só devem ser utilizadas peças
sobresselentes originais. Desta forma, é garantida a segurança da
ferramenta eléctrica.
Regras de segurança adicionais para martelos de
perfuração
Use uma protecção auditiva. A exposição ao ruído pode causar
perda auditiva.
• Utilize a pega auxiliar 3 , se fornecida com a ferramenta. A perda de
controlo pode causar lesões pessoais.
• Segure a ferramenta eléctrica apenas pelas superfícies isoladas
específicas para o efeito ao efectuar uma operação em que o
acessório de corte possa entrar em contacto com fios ocultos ou com
o próprio cabo da ferramenta. O acessório de corte que entre em
contacto com um fio com tensão eléctrica poderão fazer com que as
peças de metal expostas da ferramenta conduzam electricidade e
electrocutem o utilizador.
ATENÇÃO: recomendamos a utilização de um dispositivo de corrente
residual com uma corrente residual de 30 mA ou menos.
•
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma voltagem específica.
Verifique sempre se a tensão da tomada de electricidade corresponde
à voltagem indicada na placa com os requisitos de alimentação
da ferramenta.
A sua ferramenta da DeWALT possui isolamento
duplo, em conformidade com a norma EN60745.
Por conseguinte, não é necessária qualquer ligação
à terra
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este tem de ser substituído
por um cabo especialmente preparado, disponível através dos centros de
assistência da DeWALT.
Utilizar uma extensão
Não deve ser utilizada qualquer extensão a menos que seja
absolutamente necessário. Utilize uma extensão aprovada adequada para a
potência da alimentação do seu carregador (consulte os Dados técnicos).
O diâmetro mínimo do fio condutor é 1,5 mm2; o comprimento máximo da
extensão é 30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o cabo na íntegra.
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Martelo de perfuração (D25501, D25601, D25602, D25603)
ou
1 Martelo de burilamento (D25820, D25831)
1 Punho lateral
1 Caixa de transporte (apenas modelos K)
1 Manual de instruções
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os acessórios foram danificados
durante o transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente e compreender todas as
instruções neste manual antes de utilizar o equipamento.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de utilizar este equipamento.
Use uma protecção auditiva.
Use uma protecção ocular.
regulação de embraiagem de 40 Nm é concebida para a
A
maioria das aplicações de perfuração.
A regulação de embraiagem de 80 Nm é concebida para a
maioria das aplicações de binário mais elevado.
L ED indicador de assistência vermelho. Para obter uma descrição
mais pormenorizada, consulte LED do indicador de assistência.
Riscos residuais
Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança relevantes e da
implementação de dispositivos de segurança, alguns riscos residuais não
podem ser evitados. Estes riscos são os seguintes:
• Danos auditivos.
• Risco de ferimentos causados por partículas voadoras.
• Risco de queimaduras devido aos acessórios ficarem quentes durante a
respectiva utilização.
• Risco de ferimentos pessoais devido a uma utilização prolongada.
58
L ED indicador de assistência amarelo. Para obter uma descrição
mais pormenorizada, consulte LED do indicador de assistência.
Radiação visível. Não olhe fixamente para a luz.
Português
Posição do Código de data (Fig. A)
O código de data 14 , o qual também inclui o ano de fabrico, está impresso
na superfície do equipamento.
Exemplo:
2017 XX XX
Ano de fabrico
Descrição (Fig. A, B)
ATENÇÃO: nunca modifique a ferramenta eléctrica nem qualquer um
dos seus componentes. Tal poderia resultar em danos ou ferimentos.
1 Interruptor de activação (D25501, D25601, D25602, D25603)
Interruptor basculante de ligar/desligar (D25820, D25831)
2 Cursor de bloqueio (D25601, D25602, D25603)
3 Punho lateral
4 Pega principal
5 Controlo de vibrações activo (D25601, D25602, D25603, D25831)
6 Interruptor de selecção do modo
7 Botão de controlo electrónico de velocidade e impacte (D25601,
D25602, D25603, D25831)
8 Botão do punho lateral (D25831)
9 Fixação do punho lateral (D25501, D25601, D25602, D25603, D25820)
10 Estojo de ferramentas
11 Manga de bloqueio
Utilização Adequada
D25501, D25601, D25602, D25603 O martelo de perfuração foi concebido
para aplicações de perfuração rotativa e burilagem profissionais.
D25820, D25831 O martelo de burilagem foi concebido para aplicações de
cinzelamento, burilagem e demolição profissionais.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou na presença de gases
ou líquidos inflamáveis.
Estes martelos são ferramentas eléctricas profissionais.
NÃO permita que crianças entrem em contacto com as mesmas. É
necessária supervisão quando estas ferramentas forem manuseadas por
utilizadores inexperientes.
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) que
sofram de capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, falta de
experiência e/ou conhecimentos, a menos que estejam acompanhados
de uma pessoa que se responsabilize pela sua segurança. As crianças
nunca devem ficar sozinhas com este produto.
Funcionalidade de arranque suave
D25601, D25602, D25603, D25831
A função de arranque suave permite um aumento lento da velocidade
da ferramenta, de modo a evitar que a broca de perfuração se afaste da
posição do furo pretendida quando inicia o trabalho.
A função de arranque suave reduz também a reacção de binário imediata
que é transmitida à engrenagem e ao operador no caso de começar a
utilizar o martelo com a broca de perfuração no furo.
Controlo electrónico de velocidade e impacto
(Fig. A, C)
D25601, D25602, D25603, D25831
O controlo electrónico de velocidade e impacto 7 oferece as seguintes
vantagens:
-- utilizaç de um menor número de acessórios, sem o risco de ruptura;
-- mínimo de fugas durante os trabalhos de cinzelamento ou
perfuração em materiais suaves ou frágeis;
-- óptimo controlo da ferramenta para um cinzelamento preciso.
Embraiagem limitadora de torção
ATENÇÃO: o utilizador deve sempre segurar a ferramenta com
firmeza quando a estiver a utilizar.
A embraiagem limitadora de torção reduz a reacção do binário
máximo transmitida ao utilizador no caso de uma broca de perfuração
ficar encravada. Além disso, esta funcionalidade também impede que as
engrenagens e o motor eléctrico fiquem a trabalhar em esforço.
AVISO: desligue sempre a ferramenta antes de alterar as definições de
controlo de binário porque podem ocorrer danos na ferramenta.
Controlo de binário completo (CTC) (Fig. C) D25602
O controlo de binário completo (CTC) fornece ao utilizador uma
embraiagem mecânica de duas fases com opções de binário ajustáveis. O
ajuste do binário permite um maior controlo das várias aplicações.
A definição reduzida (40 Nm) permite utilizar a ferramenta a um nível de
binário reduzido, aumentando assim o controlo para várias aplicações de
perfuração sólidas. A definição elevada (80 Nm) é utilizada para aplicações
mais exigentes, tais como perfuração caroteada e a utilização de brocas de
diamante grandes e sólidas.
Consulte Regular a embraiagem mecânica de duas fases para obter
mais informações.
UTC (Melhor controlo de binário) (Fig. C) D25603
Além da embraiagem mecânica de duas fases, o UTC (Melhor controlo
do binário) permite um maior conforto e segurança graças à tecnologia
anti-rotativa integrada, que permite detectar se o utilizador perde o
controlo do martelo. Quando é detectado um encravamento, o binário
e a velocidade são reduzidos de imediato. Esta função impede a rotação
automática da ferramenta, diminuindo a ocorrência de ferimentos
nos pulsos.
LED indicadores de serviço (Fig. A, C)
D25601, D25602, D25603, D25831
O LED amarelo de desgaste das escovas 17 acende-se quando as escovas
de carbono estão praticamente gastas, para indicar que a ferramenta
necessita de assistência após as próximas 8 horas de utilização.
D25601, D25602, D25603
O LED indicado de serviço vermelho 16 acende-se se o botão
de bloqueio 2 for utilizado para um modo que não seja o modo
de burilamento. Nos modelos equipados com UTC (Melhor controlo do
binário), o indicador LED vermelho 16 acende-se se o dispositivo antirotativo for activado. O indicador vermelho começa a piscar se ocorrer uma
falha na ferramenta ou se as escovas estiverem totalmente gastas (consulte
Escovas em Manutenção).
D25831
O indicador de serviço vermelho LED 16 começa a piscar se houver uma
avaria na ferramenta ou se as escovas ficarem totalmente gastas (consulte
Escovas em Manutenção).
Redução da vibração total do punho principal
(Fig. A)
D25601, D25602, D25603, D25831
Os amortecedores no punho principal 4 absorvem as vibrações
transmitidas ao utilizador. Isto permite um maior conforto durante
a operação.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves, desligue a
ferramenta e, em seguida, desligue-a da fonte de alimentação
antes de efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/instalar
dispositivos complementares ou acessórios. Certifique-se de
que o gatilho se encontra na posição de ferramenta desligada. Um
accionamento acidental da ferramenta pode causar ferimentos.
Montar o punho lateral (Fig. B)
O punho lateral 3 é fixado na área de montagem 12 da caixa de
engrenagens e pode ser rodado 360˚ para permitir a utilização com a
mão esquerda ou direita. O punho lateral deve ser apertado o suficiente
para resistir à acção de torção da ferramenta se o acessório emperrar ou
59
Português
bloquear. Certifique-se de que agarra no punho lateral pela extremidade
mais afastada para controlar a ferramenta em caso de bloqueio.
Para libertar o punho lateral, rode-o no sentido oposto ao dos ponteiros do
relógio.
Regular a embraiagem mecânica de duas fases
(Fig. C)
Inserção e remoção de acessórios SDS Max® (Fig. A, D)
AVISO: desligue sempre a ferramenta antes de alterar as definições de
controlo de binário porque podem ocorrer danos na ferramenta.
Coloque a alavanca de controlo de binário 13 para a regulação de 40 Nm
ou 80 Nm, conforme necessário para a aplicação.
• A regulação de embraiagem de 40 Nm 18 é concebida para a
maioria das aplicações de perfuração e para uma fácil fixação quando
a broca de perfuração entra em contacto com rebarbas ou outras
substâncias estranhas.
• A regulação de binário 80 Nm 19 é concebida para aplicações
de binário mais elevadas, tais como coroas e a perfuração em
buracos profundos é concebida para a fixação num valor de binário
mais elevado.
NOTA: se não conseguir seleccionar a posição de 80 Nm, coloque a
unidade em funcionamento sobre carga e tente novamente.
Sempre que a ferramenta é ligada, é apresentada por predefinição a
regulação da embraiagem 1 na regulação da embraiagem 40 Nm 18 , a
regulação mais sensível.
Esta máquina utiliza brocas e cinzéis SDS Max® (consulte a imagem na
figura DB para obter uma ideia sobre o que é uma haste de broca SDS
Max®).
1. Limpe a haste da broca.
2. Puxe a manga de bloqueio 11 para trás e insira a haste da broca.
3. Rode a broca ligeiramente até a manga fica encaixada.
4. Puxe a broca para verificar se está devidamente bloqueada. A função de
martelagem requer um movimento axial da broca a vários centímetros,
quando está fixada no porta-ferramentas.
5. Para remover a broca, puxe a manga/cinta de bloqueio do portaferramentas 11 para trás e puxe a broca para fora do portaferramentas 10 .
Seleccionar o modo de funcionamento (Fig. A)
Perfuração com martelo:
D25501, D25601, D25602, D25603
para operações de perfuração de betão, tijolo, pedra
e alvenaria.
Apenas martelagem:
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820, D25831
para operações de cinzelamento e demolição. Neste modo,
a ferramenta também pode ser utilizada como alavanca para
desbloquear uma broca de perfuração encravada.
1. Para seleccionar o modo de funcionamento, rode o interruptor
de selecção do modo 6 até ficar regulado para o símbolo do
modo pretendido.
Pode ser necessário rodar o porta-ferramentas 10 ligeiramente para
que o interruptor de selecção de modo 6 passe para a posição .
2. Verifique se o interruptor de selecção de modo 6 está fixado na
respectiva posição.
Especificar a posição do cinzel (Fig. E)
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820,
D25831
O cinzel pode ser colocado e fixado em 18 posições diferentes.
1. Rode o interruptor de selecção de modo 6 até ficar regulado para a
posição .
2. Rode o cinzel para a posição pretendida.
3. Coloque o interruptor de selecção de modo 6 para a posição
“apenas martelagem.”
4. Rode o cinzel até ficar bloqueado na posição pretendida.
Regular o botão de controlo electrónico de
velocidade e impacto (Fig. A, C)
D25601, D25602, D25603, D25831
Rode o botão 7 para o nível pretendido. Rode o botão para cima para
obter uma maior velocidade e para baixo para uma menor velocidade.
A configuração mais adequada poderá ser facilmente determinada com
alguma experiencia de utilização da ferramenta. Por exemplo:
• quando fizer trabalhos de cinzelamento ou perfuração em materiais
macios ou frágeis ou for necessário um mínimo de fuga, regule o botão
para uma configuração baixa;
• quando partir ou perfurar materiais duros, regule o botão para uma
configuração elevada.
60
D25602, D25603
Guia de profundidade
(Acessório adicional)
1. Empurre e mantenha o botão de libertação da guia de profundidade no
punho lateral.
2. Desloque a guia de profundidade para que a distância entre
a extremidade da guia e a extremidade da broca seja igual à
profundidade de perfuração pretendida.
3. Liberte o botão para fixar a guia na posição pretendida. Quando fizer
trabalhos de perfuração com a guia de profundidade, pare quando a
extremidade da guia tocar na superfície do material.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: cumpra sempre as instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves, desligue a
ferramenta e, em seguida, desligue-a da fonte de alimentação
antes de efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/instalar
dispositivos complementares ou acessórios. Certifique-se de
que o gatilho se encontra na posição de ferramenta desligada. Um
accionamento acidental da ferramenta pode causar ferimentos.
ATENÇÃO: as brocas da ferramenta podem estar quentes, devendo
usar luvas quando as mudar ou retirar para evitar ferimentos graves.
ATENÇÃO:
• Tenha em atenção a presença de tubagens ou fios eléctricos.
• Aplique apenas uma pressão ligeira sobre a ferramenta (aprox.
20 kg). A aplicação de força excessiva não acelera o processo de
perfuração, mas diminui o desempenho da ferramenta e pode ser
reduzir a respectiva duração.
• Segure sempre a ferramenta de maneira firme com ambas as
mãos e garanta uma fixação segura. Utilize sempre a ferramenta
com o punho lateral devidamente montado.
NOTA: a temperatura de funcionamento é de
-7˚ a +40˚C (19 ˚ a 104 ˚F). A utilização da ferramenta fora deste intervalo
de temperaturas diminui o tempo de vida útil da ferramenta.
Português
Posição correcta das mãos (Fig. F)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves, utilize SEMPRE
a ferramenta com as suas mãos na posição correcta (exemplificada
na figura).
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves, segure SEMPRE
a ferramenta com segurança, antecipando uma reacção súbita por
parte da mesma.
A posição correcta das mãos requer a colocação de uma mão no punho
lateral 3 e a outra no punho principal 4 .
Ligar e desligar a ferramenta (Fig. A)
D25501, D25601, D25602, D25603
Para ligar a ferramenta, prima o interruptor de activação 1 .
Para parar a ferramenta, liberte o interruptor de activação.
D25601, D25602, D25603
O cursor de bloqueio 2 permite ao interruptor de activação 1 ficar
bloqueado apenas no modo de cinzelamento. Se o cursor de bloqueio
estiver activado no modo de perfuração, a ferramenta desligase automaticamente.
Para ligar a ferramenta, prima o interruptor de activação 1 .
Para parar a ferramenta, liberte o interruptor.
Para um funcionamento contínuo, prima e mantenha premido o
interruptor 1 , deslize o botão de bloqueio 2 para cima e liberte
o interruptor.
Para parar a ferramenta em funcionamento contínuo, prima o interruptor
ligeiramente e depois liberte-o. Desligue sempre a ferramenta quando
terminar o trabalho e antes de desligar o aparelho da corrente.
D25820, D25831
Para ligar a ferramenta, prima o interruptor basculante de ligar/desligar 1 na parte inferior do interruptor de activação.
Para parar a ferramenta, prima o interruptor basculante de ligar/desligar na
parte superior do interruptor de activação.
Perfuração com martelo
Para ligar a ferramenta, prima o interruptor de ligar/desligar 1 .
Para parar a ferramenta, liberte o interruptor.
Perfurar com uma broca sólida (Fig. A)
D25501, D25601, D25602, D25603
1. Insira a broca adequada.
2. Coloque o interruptor de selecção de modo 6 para a posição
de martelagem.
3. Apenas para os modelos D25601, D25602, D25603: regule o botão de
controlo electrónico de velocidade e impacto 7 .
4. Encaixe e ajuste o punho lateral 3 .
5. Assinale o ponto onde pretende fazer o furo.
6. Coloque a broca sobre o ponto e ligue a ferramenta.
7. Desligue sempre a ferramenta quando terminar o trabalho e antes de
desligar o aparelho da corrente.
7. Pare a ferramenta e retire a broca central. Coloque a broca de núcleo no
furo e continue a perfurar.
8. Quando perfurar em superfícies com uma espessura superior à da broca
de núcleo, afaste o cilindro redondo de betão ou núcleo dentro da
broca a intervalos regulares.
Para evitar uma dispersão não desejada em torno do furo, faça primeiro
um furo com o diâmetro da broca central ao longo de toda a estrutura.
Em seguida, faça um furo até metade em cada lado.
9. Desligue sempre a ferramenta quando terminar o trabalho e antes de o
desligar da corrente.
Burilagem e cinzelagem (Fig. A)
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820,
D25831
1. Insira o cinzel adequado e rode-o à mão, de modo a bloqueá-lo numa
das 18 posições.
2. Coloque o interruptor de selecção de modo 6 para a posição apenas
de martelagem.
3. Apenas para os modelos D25601, D25602, D25603, D25831: regule o
botão de controlo electrónico de velocidade e impacto 7 .
4. Encaixe e ajuste o punho lateral 3 .
5. Ligue a ferramenta e inicie o trabalho.
6. Desligue sempre a ferramenta quando terminar o trabalho e antes de o
desligar da corrente.
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta eléctrica da DeWALT foi concebida para funcionar durante
um longo período de tempo com uma manutenção mínima. Uma utilização
continuamente satisfatória depende de uma manutenção apropriada da
ferramenta e de uma limpeza regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves, desligue a
ferramenta e, em seguida, desligue-a da fonte de alimentação
antes de efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/instalar
dispositivos complementares ou acessórios. Certifique-se de
que o gatilho se encontra na posição de ferramenta desligada. Um
accionamento acidental da ferramenta pode causar ferimentos.
Escovas (Fig. C)
As escovas de carbono não são passíveis de serem reparadas ou
substituídas pelo utilizador. Leve a ferramenta para um agente de reparação
autorizado da DeWALT.
O LED indicador amarelo de desgaste da escova 17 acende-se quando as
escovas de carbono estão praticamente gastas. Após 8 horas de utilização
ou depois das escovas estarem totalmente gastas, o motor desligase automaticamente.
A manutenção da ferramenta deve ser realizada assim que o indicador de
assistência 16 se acender.
Lubrificação
A sua ferramenta eléctrica não necessita de lubrificação adicional.
Perfurar com uma broca de núcleo (Fig. A)
1. Insira a broca de núcleo adequada.
2. Monte a broca central na broca de núcleo.
3. Coloque o interruptor de selecção de modo 6 para a posição
de martelagem.
4. Apenas para os modelos D25601, D25602, D25603: rode o botão de
controlo electrónico de velocidade e impacto 7 para uma regulação
média ou elevada.
5. Encaixe e ajuste o punho lateral 3 .
6. Coloque a broca central sobre o ponto e ligue a ferramenta. Faça o furo
até a broca penetrar no betão a uma distância de cerca de 1 cm.
61
Português
Limpeza
ATENÇÃO: retire os detritos e as partículas da caixa da unidade com
ar comprimido seco sempre que houver uma acumulação de detritos
dentro das aberturas de ventilação e à volta das mesmas. Use uma
protecção ocular e uma máscara contra o pó aprovadas ao efectuar
este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes ou outros químicos abrasivos
para limpar as peças não metálicas da ferramenta. Estes químicos
poderão enfraquecer os materiais utilizados nestas peças. Utilize um
pano humedecido apenas com água e sabão suave. Nunca deixe
entrar qualquer líquido para dentro da ferramenta. Da mesma forma,
nunca mergulhe qualquer peça da ferramenta num líquido.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas foram testados com este produto
os acessórios disponibilizados pela DeWALT, a utilização de outros
acessórios com esta ferramenta poderá ser perigosa. Para reduzir
o risco de ferimentos, apenas deverão ser utilizados acessórios
recomendados pela DeWALT com este produto.
Consulte o seu revendedor para obter mais informações sobre os
acessórios apropriados.
Proteger o meio ambiente
Recolha separada. Os produtos e baterias indicados com este
símbolo não devem ser eliminados em conjunto com resíduos
domésticos comuns.
Os produtos e as baterias contêm materiais que podem ser
recuperados ou reciclados, o que reduz a procura de matérias-primas.
Recicle o equipamento eléctrico de acordo com as disposições locais. Estão
disponíveis mais informações em www.2helpU.com.
62
Suomi
SDS MAX® -KOMBIPORA- JA PIIKKAUSVASARAT
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820, D25831
Onnittelut!
Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DeWALT-työkaluista luotettavia
kumppaneita ammattilaisille.
Tekniset tiedoissa
Jännite
Tyyppi
Ottoteho
Taajuus
Yksittäinen iskuenergia (EPTA 05/2009)
Kuormittamaton nopeus
Iskua minuutissa ilman kuormitusta
Kokonaisporausväli betonissa:
kiinteät terät
porakruunut
Optimaalinen porausväli betonissa:
kiinteät terät
Taltan asennot
Laitteen pidike
Paino
W
Hz
J
min-1
bpm
D25501
230
2
1100
50
8
490
3300
D25601
230
2
1250
50
2–8
210-415
1430-2840
D25602
230
2
1250
50
2–8
210-415
1430-2840
D25603
230
2
1250
50
2–8
210-415
1430-2840
D25820
230
2
1150
50
8
–
2740
D25831
230
2
1250
50
2–8
–
1430-2840
mm
mm
12-40
40-90
12-45
40-100
12-45
40-100
12-45
40-100
–
–
–
–
mm
18-26
18
SDS Max®
6,15
25-35
18
SDS Max®
6,8
25-35
18
SDS Max®
6,9
25-35
18
SDS Max®
6,95
–
18
SDS Max®
5,8
–
18
SDS Max®
6,1
94
105
3
93
104
3
93
104
3
94
105
3
95
106
3
VAC
kg
Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin EN60745-2-6 mukaisesti:
LPA (äänenpainetaso)
dB(A)
94
LWA (äänitehotaso)
dB(A)
105
K (määritetyn äänitason epävarmuus)
dB(A)
3
Poraus betoniin
Tärinäpäästöarvo ah, HD =
Epävarmuus K =
Piikkaus
Tärinäpäästöarvo ah,Cheq =
Epävarmuus K =
m/s2
m/s2
18,3
1,8
8,8
1,5
8,7
1,5
8,7
1,5
–
–
–
–
m/s2
m/s2
13,2
1,6
7,2
1,5
6,8
1,5
6,8
1,5
13,2
1,6
8,3
1,5
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu EN60745
-standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää verrattaessa
työkaluja keskenään. Sitä voidaan käyttää arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä työkalua sen
varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos työkalua käytetään erilaiseen
tarkoitukseen, jos siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita tai jos
sitä on hoidettu huonosti, tärinä voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa
merkittävästi altistumiseen työkalua käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai se
toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää merkittävästi
työkalua käytettäessä.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan vähentää
merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet kunnossa, pitämällä
kädet lämpiminä ja kiinnittämällä huomiota työn jaksottamiseen.
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
Konedirektiivi
SDS Max® -kombipora- ja piikkausvasarat
D25501, D25601, D25602, D25603
DeWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat määräykset:
2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
D25820, D25831
2000/14/EC Sähköinen betonin murtovasara (kädessä pidettävä) m </=
15 kg, Annex VIII; TÜV Rheinland LGA Products GmbH (0197), D-90431
Nürnberg, Saksa, tarkistuslaitoksen tunnus: 0197
Äänitehon taso 2000/14/EC:n mukaan (artikkeli 12, liite III, nro 10; m </=
15 kg)
LWA (mitattu äänitehon taso)
LWA (taattu äänitehon taso)
dB
dB
102
105
63
Suomi
Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2014/30/EY ja 2011/65/EY vaatimukset.
Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DeWALTiin. Osoitteet näkyvät
käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa tämän vakuutuksen
DeWALTin puolesta.
Markus Rompel
Tekninen päällikkö
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
08.03.2017
VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue
tämä käyttöohje.
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja kiinnitä
huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai vakavan
henkilövahingon vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai vakavan
vaaran mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta.
Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara.
Tulipalon vaara.
Sähkötyökalun yleiset turvallisuusvaroitukset
VAROITUS: Lue kaikki turvallisuusvaroitukset ja ohjeet. Jos
varoituksia ja ohjeita ei noudateta, on olemassa sähköiskun, tulipalon
ja/tai vakavan henkilövahingon vaara.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu-ilmaus viittaa verkkovirtaan
yhdistettävään tai akkukäyttöiseen työkaluun.
1) Työskentelyalueen Turvallisuus
a ) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti valaistuna.
Onnettomuuksia sattuu herkemmin epäsiistissä tai huonosti
valaistussa ympäristössä.
b ) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa räjähdysvaara
esimerkiksi syttyvien nesteiden, kaasujen tai pölyn vuoksi.
Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät voivat sytyttää pölyn tai kaasut.
c ) Pidä lapset ja sivulliset kaukana käyttäessäsi sähkötyökalua.
Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi aiheuttaa
hallinnan menettämisen.
2) Sähköturvallisuus
a ) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava toisiaan. Älä koskaan
tee pistokkeeseen mitään muutoksia. Älä yhdistä maadoitettua
sähkötyökalua jatkojohtoon. Sähköiskun vaara vähenee,
jos pistokkeisiin ei tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain niille
tarkoitettuihin pistorasioihin.
b ) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin pintoihin, kuten
putkiin, lämpöpattereihin ja jäähdytyslaitteisiin. Voit saada
sähköiskun, jos kehosi on maadoitettu.
c ) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle.
Sähkötyökaluun menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa.
64
d ) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna työkaluja sähköjohdosta
tai vedä pistoketta pistorasiasta sähköjohdon avulla. Pidä
sähköjohto kaukana kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista
tai liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot lisäävät
sähköiskun vaaraa.
e ) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä vain ulkokäyttöön
tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkokäyttöön tarkoitetun sähköjohdon
käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa.
f ) Jos sähkötyökalua on käytettävä kosteassa paikassa,
käytä vikavirtasuojaa. Tämä vähentää sähköiskun vaaraa.
3) Henkilösuojaus
a ) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy valppaana, keskity työhön ja
käytä tervettä järkeä. Älä käytä tätä työkalua ollessasi väsynyt
tai alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Keskittymisen herpaantuminen hetkeksikin sähkötyökalua
käytettäessä voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
b ) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä aina suojalaseja.
Hengityssuojaimen, liukumattomien turvajalkineiden, kypärän ja
kuulosuojaimen käyttäminen vähentää henkilövahinkojen vaaraa.
c ) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että virtakytkin
on OFF-asennossa, ennen kuin kytket sähkötyökalun
pistorasiaan, yhdistät siihen akun, nostat työkalun käteesi
tai kannat sitä. Sähkötyökalun kantaminen sormi virtakytkimellä
lisää onnettomuusvaaraa.
d ) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet ennen
sähkötyökalun käynnistämistä. Sähkötyökalun pyörivään osaan
jäänyt säätöavain tai väännin voi aiheuttaa henkilövahingon.
e ) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti tasapainossa. Näin voit
hallita sähkötyökalua paremmin odottamattomissa tilanteissa.
f ) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja. Pidä
hiukset, vaatteet ja kädet loitolla liikkuvista osista. Löysät
vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
g ) Jos käytettävissä on laitteita pölyn ottamiseksi talteen,
käytä niitä. Pölyn ottaminen talteen voi vähentää pölyn
aiheuttamia vaaroja.
4) Sähkötyökaluista Huolehtiminen
a ) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa voimaa. Valitse
käyttötarkoituksen kannalta oikea sähkötyökalu. Sähkötyökalu
toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä käytetään sille
suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
b ) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi. Jos sähkötyökalua ei
voi hallita kytkimen avulla, se on vaarallinen ja se on korjattava.
c ) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota sen pistoke
pistorasiasta tai irrota akku siitä ennen säätämistä,
varusteiden vaihtamista tai sähkötyökalun
asettamista säilytykseen. Näin voit vähentää vahingossa
käynnistymisen aiheuttaman henkilövahingon vaaraa.
d ) Varastoi sähkötyökaluja lasten ulottumattomissa. Älä
anna sähkötyökaluihin tottumattomien tai näihin ohjeisiin
perehtymättömien henkiöiden käyttää sähkötyökaluja.
Sähkötyökalut ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien käsissä.
e ) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista liikkuvat osat, niiden
kiinnitys, osien eheys ja muut toimintaan vaikuttavat tekijät.
Jos havaitset vaurioita, korjauta sähkötyökalu ennen
niiden käyttämistä. Huonosti kunnossapidetyt sähkötyökalut
aiheuttavat onnettomuuksia.
f ) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja puhtaina. Kunnossa pidettyjen
leikkaavia teräviä reunoja sisältävien työkalut todennäköisyys
jumiutua vähenee, ja niitä on helpompi hallita.
g ) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita, kuten poranteriä,
näiden ohjeiden mukaisesti. Ota työskentelyolosuhteet ja
tehtävä työ huomioon. Jos sähkötyökalua käytetään näiden
ohjeiden vastaisesti, voi syntyä vaaratilanne.
Suomi
5) Huolto
Clutch Setting 40 Nm is designed for most drilling applications.
a ) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla. Varaosina on
käytettävä vain alkuperäisiä vastaavia osia. Tämä varmistaa
sähkötyökalun turvallisuuden.
K ytkimen asetus 80 Nm on suunniteltu suuremman
väännön sovell.
Poravasaroiden lisäturvasääntöjä
Käytä kuulosuojia. Melulle altistuminen voi aiheuttaa
kuulon menetyksen.
• Käytä lisäkahvoja 3 , jos ne on toimitettu työkalun mukana.
Hallinnan menetys voi aiheuttaa henkilövahingon.
• Jos terä voi osua piilotettuihin sähköjohtoihin tai sen omaan
sähköjohtoon, tartu työkalun eristettyihin tarttumapintoihin. Terän
osuminen jännitteiseen johtoon tekee sen paljaista metalliosista
jännitteisiä, joten käyttäjä voi saada sähköiskun.
VAROITUS: Suosittelemme vikavirtasuojalaitteen käyttöä, jonka
vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään 30mA.
•
Vaarat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden käyttämisestä
huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida välttää. Näitä ovat seuraavat:
• Kuulon heikkeneminen.
• Lentävien kappaleiden aiheuttamat henkilövahingot.
• Käytön aikana kuumenevien varusteiden aiheuttamat palovammat.
• Pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat henkilövahingot.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että
verkkovirran jännite vastaa tyyppikilpeen merkittyä jännitettä.
Tämä DeWALT-työkalu on kaksoiseristetty EN60745 -säädösten
mukaisesti, joten maadoitusjohdinta ei tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla, jonka voi
hankkia DeWALTin huolto-organisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman välttämätöntä. Käytä
latauslaitteen vaatimukset täyttävää hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on
Teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on 1,5 mm2 ja suurin pituus
30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki.
Pakkauksen Sisältö
Pakkauksen sisältö:
1 poravasara (D25501, D25601, D25602, D25603)
tai
1 piikkausvasara (D25820, D25831)
1Sivukahva
1 laukku (vain K-mallit)
1Käyttöohje
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Käytä kuulosuojaimia.
Käytä suojalaseja.
Huollon punainen LED-merkkivalo. Katso yksityiskohtaiset
tiedot kohdasta Huollon LED-merkkival.
uollon keltainen LED-merkkivalo. Katso yksityiskohtaiset
H
tiedot kohdasta Huollon LED-merkkival.
Synlig strålning. Titta inte in i ljuset.
Päivämääräkoodin Sijainti (Kuva [Fig.] A)
Päivämääräkoodi 14 on merkitty koteloon. Se sisältää
myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2017 XX XX
Valmistusvuos
Kuvaus (Kuvat A, B)
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään muutoksia. Tällöin
voi aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja.
1 Liipaisukytkin (D25501, D25601, D25602, D25603)
Virtakytkin, keinukytkinmalli (D25820, D25831)
2 Lukituksen liukukytkin (D25601, D25602, D25603)
3 Sivukahva
4 Pääkahva
5 Aktiivinen tärinän hallinta (D25601, D25602, D25603, D25831)
6 Toimintatilan valintakytkin
7 Elektroninen nopeuden ja iskun säädön valitsin (D25601, D25602,
D25603, D25831)
8 Sivukahvan nuppi (D25831)
9 Sivukahvan kiinnitin (D25501, D25601, D25602, D25603, D25820)
10 Laitteen pidike
11 Lukitusholkki
Käyttötarkoitus
D25501, D25601, D25602, D25603 Poravasara on suunniteltu
ammattimaiseen iskuporaukseen ja piikkaukseen.
D25820, D25831 Piikkausvasara on suunniteltu ammattimaiseen
piikkaukseen, kaiverrukseen ja hajotustöihin.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on syttyviä nesteitä
tai kaasuja.
Nämä vasarat ovat ammattimaisia sähkötyökaluja.
ÄLÄ anna lasten koskea tähän työkaluun. Kokemattomat henkilöt saavat
käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lapset)
käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai kokemus
ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset. Heidän turvallisuudestaan tulee
huolehtia heistä vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää
yksin tämän tuotteen kanssa.
Pehmeä käynnistys
D25601, D25602, D25603, D25831
Pehmeässä käynnistyksessä työkalu kiihtyy hitaasti, jolloin poranterä ei lipsu
valitusta porauskohdasta, kun laite käynnistetään.
Pehmeä käynnistys vähentää myös vaihteistoon ja käyttäjään kohdistuvaa
vääntömomenttireaktiota silloin, kun kone käynnistetään poranterän ollessa
jo valmiissa reiässä.
65
Suomi
Elektroninen nopeuden- ja iskunsäädin (Kuvat A, C)
Sivukahvan asentaminen (Kuva B)
D25601, D25602, D25603, D25831
Elektronisella nopeuden ja iskun säädöllä 7 on seuraavia etuja:
-- pienempien varusteiden käyttö Ilman rikkoutumisriskiä;
-- mahdollisimman vähäinen murtuminen käsiteltäessä pehmeitä tai
hauraita materiaaleja;
-- optimaalinen työkalun hallinta tarkkaa piikkausta varten.
Sivukahva 3 kiinnitetään vaihdelaatikon asennusalueelle 12 ja sitä
voidaan kiertää 360˚ oikea- ja vasenkätistä käyttöä varten. Sivukahva tulee
kiristää riittävästi, jotta se kestäisi työkalun kääntövoiman, jos lisävaruste
juuttuu kiinni tai lukittuu. Varmista, että tartut sivukahvan päähän työkalun
hallitsemiseksi sen lukittuessa.
Löysää sivukahvaa kiertämällä sitä vastapäivään.
Vääntömomentin rajoitin
SDS Max® varusteiden asennus ja poisto (Kuvat A, D)
VAROITUS: Käyttäjän on aina säilytettävä hyvä ote työkalusta
käytön aikana.
Vääntömomentin rajoitin vähentää suurinta vääntömomenttia, jos
poranterä jää jumiin. Tämä ominaisuus estää myös vaihteiston ja
sähkömoottorin jumiutumisen.
HUOMAUTUS: Ota työkalu aina pois päältä ennen kuin muutat
väännön säädön asetuksia tai työkalu voi vahingoittua.
Tässä koneessa käytetään SDS Max® -poranteriä ja talttoja (katso kuvan D
SDS Max® -teränvarren poikkileikkauskuvaa).
1. Puhdista teränvarsi.
2. Vedä lukitusholkkia 11 taakse ja laita teränvarsi paikalleen.
3. Käännä terää hieman, kunnes holkki napsahtaa paikalleen.
4. Tarkista, että terä on asianmukaisesti lukittu vetämällä terää.
Iskutoimintaa varten terän on kyettävä liikkumaan pitkittäin useita
senttimetrejä teränpitimeen lukittuna.
5. Poista terä vetämällä pidikkeen lukitusholkkia/rengasta 11 taaksepäin
ja vedä terä irti pidikkeestä 10 .
Complete Torque Control (CTC) (Kuva C) D25602
Väännön säätö (Complete torque control, CTC) tarjoaa käyttäjälle
kaksivaiheisen mekaanisen kytkimen, jossa on säädettävät
väännön säätövalinnat. Väännön säännön avulla hallintaa voidaan parantaa
eri käyttötarkoituksissa.
Alhaisen asetuksen (40 Nm) avulla työkalu voi toimia alhaisella
vääntötasolla, jolloin hallinta on parempi monissa umpiaineen porauksissa.
Korkea asetus (80 Nm) on käytettävissä vaativimpiin
käyttötarkoituksiin, kuten sydänporaamiseen, ja suuren halkaisijan
massiiviporanterää käyttäessä.
Katso lisätietoa kohdasta Kaksivaiheisen mekaanisen
kytkimen asettaminen.
Ultimate Torque Control (UTC) (Kuva C) D25603
Kaksivaiheisen mekaanisen kytkimen lisäksi Ultimate Torque Control
(UTC) tarjoaa paremman käyttömukavuuden ja turvallisuuden kierron
estävällä tekniikalla, joka havaitsee vasaran hallinnan menetyksen. Kun
kiinni leikkautuminen havaitaan, vääntö ja nopeus laskee välittömästi.
Tämä toiminto estää työkalun kiertämisen itsestään ja se vähentää
rannevammojen esiintyvyyttä.
Huollon LED-merkkivalot (Kuvat A, C)
D25601, D25602, D25603, D25831
Keltainen harjojen kulumisen LED-merkkivalo 8 syttyy, kun hiiliharjat
ovat miltei kuluneet, ja osoittaa, että työkalu tarvitsee huoltoa seuraavan 8
käyttötunnin aikana.
D25601, D25602, D25603
Punainen huollon LED-merkkivalo 16 syttyy, jos lukituspainiketta 2 käytetään muussa tilassa kuin piikkaustilassa. Malleissa, joissa onUltimate
Torque Control (UTC), punainen LED-merkkivalo 16 syttyy, jos kierron
estolaite aktivoituu. Punainen merkkivalo alkaa vilkkumaan, jos työkalussa
on virhe tai jos harjat ovat kuluneet kokonaan (katso kohta Harjat osiossa
Huolto).
D25831
Punainen huollon LED-merkkivalo 16 syttyy, jos työkalussa on vika tai harjat
ovat täysin kuluneet (katso Harjat kohdassa Huolto).
Täysin tärinävaimennettu pääkahva (Kuva A)
D25601, D25602, D25603, D25831
Pääkahvan 4 iskunvaimentimet vaimentavat käyttäjään siirtyvää tärinää.
Tämä parantaa käyttäjän mukavuutta käytön aikana.
KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi
katkaise työkalusta virta ja irrota sen pistoke pistorasiasta
ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista tai asentamista.
Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy
vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
66
Toimintatilan valitseminen (Kuva A)
Iskuporaus:
D25501, D25601, D25602, D25603
betonin, tiilen, kiven ja muurattujen rakenteiden poraamiseen.
Vain iskutoiminto:
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820, D25831
piikkausta ja hajotustöitä varten. Tässä toimintatilassa
työkalua voidaan käyttää myös vipuna, jonka avulla
irrotetaanjuuttunut poranterä.
1. Valitse toimintatila kiertämällä toimintatilan valintakytkintä 6 , kunnes
se osoittaa valitun toimintatilan symbolia.
Sinun ehkä täytyy kiertää työkalun pidikettä 10 hieman, jotta
toimintatilan valintakytkin 6 ohittaa asennon.
2. Tarkista, että toimintatilan valintakytkin 6 on lukittu paikalleen.
Taltan asennon säätö (Kuva E)
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820,
D25831
Taltta voidaan säätää ja lukita 18 eri asentoon.
1. Kierrä toimintatilan valintakytkintä 6 , kunnes se osoittaa
asentoa kohti.
2. Kierrä taltta haluttuun asentoon.
3. Aseta toimintatilan valintakytkin 6 Vain isku -asentoon.
4. Kierrä talttaa, kunnes se lukittuu paikalleen.
Elektroninen nopeuden ja iskun säädön valitsin
(Kuvat A, C)
D25601, D25602, D25603, D25831
Käännä valitsin 7 halutulle tasolle. Voit lisätä nopeutta kääntämällä säädintä
ylöspäin ja hidastaa nopeutta kääntämällä sitä alaspäin. Oikea asetus
löytyy kokeilemalla. Esimerkiksi:
• kun piikkaat tai poraat pehmeitä, hauraita materiaaleja tai kun
murtumisen tulee olla mahdollisimman vähäistä, valitse alhainen asetus;
• kun hajotat tai poraat kovempia materiaaleja, aseta valitsin
korkealle asetukselle.
Kaksivaiheisen mekaanisen kytkimen asettaminen
(Kuva C)
D25602, D25603
HUOMAUTUS: Ota työkalu aina pois päältä ennen kuin muutat
väännön säädön asetuksia tai työkalu voi vahingoittua.
Suomi
Siirrä väännön säätövipu 13 asetukseen 40 Nm tai 80 Nm
sovelluksen mukaan.
• Kytkimen asetus 40 Nm 18 on suunniteltu useimmille
poraussovelluksille ja se on suunniteltu kytkeytymään pois päältä, kun
poranterä osuus raudoitustankoon tai muihin vieraisiin esineisiin.
• Kytkimen asetus 80 Nm 19 on suunniteltu suuremman väännön
sovelluksille, kuten porakruunuille ja syvien reikien poraamiseen, ja se
on suunniteltu kytkeytymään pois päältä, korkeammalla väännöllä.
HUOMAUTUS: Jos asentoa 80 Nm ei voida valita, käytä laitetta
kuormituksen alaisena ja yritä uudelleen.
Joka kerta, kun työkalu liitetään verkkovirtaan, se valitse oletusasetuksena
automaattisesti kytkinasetuksen 1 kytkinasetuksella 40 Nm 18 , mikä on
herkin asetus.
poraustoimintatilassa, turvatoimintona työkalu kytkeytyy pois
päältä automaattisesti.
Käynnistä työkalu painamalla liipaisukytkintä 1 .
Pysäytä työkalu vapauttamalla virtakatkaisin.
Jatkuvaa toimintaa varten paina ja pidä kytkin 1 painettuna, liu’uta
lukituspainiketta 2 ylöspäin ja vapauta kytkin.
Kun haluat pysäyttää työkalun jatkuvassa toiminnassa, paina kytkintä
lyhyesti ja vapauta se. Sammuta työkalu aina, kun työ on valmis ja ennen
kuin otat pistokkeen pois pistorasiasta.
Syvyyden säätötanko
Iskuporaus
(Ylimääräinen lisävaruste)
1. Työnnä ja pidä painettuna syvyyden säätötangon
vapautuspainiketta sivukahvassa.
2. Siirrä syvyyden säätötankoa niin, että etäisyys tangon pään ja terän pään
välillä on sama kuin haluttu poraussyvyys.
3. Vapauta painike ja lukitse tanko paikalleen. Kun poraat syvyyden
säätötangolla, pysäytä kun tangon pää saavuttaa materiaalin pinnan.
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi
katkaise työkalusta virta ja irrota sen pistoke pistorasiasta
ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista tai asentamista.
Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy
vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
VAROITUS: Työkalun terät voivat olla kuumia ja teriä vaihdettaessa
tulee käyttää käsineitä, jotta vältetään henkilövahinko.
VAROITUS:
• Ota huomioon putkien ja johtojen sijainti.
• Kuormita konetta järkevästi (noin 20 kg). Liiallinen voiman
käyttö ei nopeuta poraamista mutta voi heikentää työkalun
suorituskykyä ja lyhentää työkalun elinikää.
• Käytä työkalua aina molemmilla käsillä oman
turvallisuutesi vuoksi. Käytä työkalua aina sivukahva
asianmukaisesti asennettuna.
HUOMAUTUS: Käyttölämpötila on -7˚– +40˚C. Työkalun käyttäminen
näiden lämpötilojen ulkopuolelle lyhentää työkalun käyttöikää.
Käsien oikea asento (Kuva F)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon vaaraa
pitämällä kädet AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon vaaraa
pitelemällä työkalua AINA tiukassa otteessa.
Käsien oikea asento tarkoittaa toisen käden pitämistä sivukahvassa 3 ja
toisen käden pitämistä
pääkahvalla 4 .
Käynnistäminen ja sammuttaminen (Kuva A)
D25501, D25601, D25602, D25603
Käynnistä työkalu painamalla liipaisukytkintä 1 .
Pysäytä työkalu vapauttamalla virtakatkaisin.
D25601, D25602, D25603
Lukituspainikkeen 2 avulla liipaisinkytkin 1 voi olla lukittu
päälle vain piikkaustoimintatilassa. Jos lukituspainike aktivoidaan
D25820, D25831
Käynnistä työkalu painamalla virtakytkintä 1 liipaisinkytkimen alaosassa.
Pysäytä työkalu painamalla virtakytkintä liipaisinkytkimen yläosassa.
Kytke työkalu päälle painamalla virtakytkintä 1 .
Pysäytä työkalu vapauttamalla virtakatkaisin.
Kovametallikierreterällä poraaminen (Kuva A)
D25501, D25601, D25602, D25603
1. Aseta sopiva poran terä.
2. Aseta toimintatilan valintakytkin 6 Iskuporaus-asentoon.
3. Vain D25601, D25602, D25603: Aseta elektroninen nopeus ja iskun
säädön valitsin 7 .
4. Asenna ja säädä sivukahva 3 .
5. Merkitse kohta, johon reikä porataan.
6. Aseta poranterä paikalle ja kytke työkalu päälle.
7. Sammuta työkalu aina, kun työ on valmis ja ennen kuin otat pistokkeen
pois pistorasiasta.
Porakruunulla poraaminen (Kuva A)
1. Asenna sopiva porakruunu.
2. Asenna keskiöpora porakruunuun.
3. Aseta toimintatilan valintakytkin 6 Iskuporaus-asentoon.
4. Vain D25601, D25602, D25603: Käännä elektroninen nopeuden ja iskun
säädön valitsin 7 keskitason tai korkean nopeuden asetukselle.
5. Asenna ja säädä sivukahva 3 .
6. Aseta keskiöpora paikalle ja kytke työkalu päälle. Poraa kunnes
porakruunu tunkeutuu sementtiin noin 1 cm:n syvyydeltä.
7. Sammuta työkalu ja irrota keskiöpora. Laita porakruunu takaisin reikään
ja jatka poraamista.
8. Kun poraat sellaista rakennetta, joka on kruunun poraussyvyyttä
paksumpi, irrota porauksessa syntyvä sementtisylinteri
säännöllisin väliajoin.
Jotta sementti porausreiän ympärillä ei murtuisi, poraa ensin
halkaisijaltaan keskiöporan suuruinen reikä koko rakenteen läpi. Poraa
sitten porakruunulla reikä kummallekin puolelle noin puoleen väliin.
9. Sammuta työkalu aina, kun työ on valmis ja ennen kuin otat pistokkeen
pois pistorasiasta.
Talttaus ja piikkaus (Kuva A)
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820,
D25831
1. Asenna sopiva taltta ja kierrä sitä kädellä, kunnes se lukkiutuu yhteen
18 asennosta.
2. Aseta toimintatilan valintakytkin 6 Vain isku -asentoon.
3. Vain D25601, D25602, D25603, D25831: Aseta elektroninen nopeus ja
iskun säädön valitsin 7 .
4. Asenna ja säädä sivukahva 3 .
5. Käynnistä työkalu ja aloita työskentely.
6. Sammuta työkalu aina, kun työ on valmis ja ennen kuin otat pistokkeen
pois pistorasiasta.
67
Suomi
KUNNOSSAPITO
DeWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään ja edellyttämään
vain vähän kunnossapitoa. Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus
varmistavat laitteen ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi
katkaise työkalusta virta ja irrota sen pistoke pistorasiasta
ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista tai asentamista.
Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy
vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
Harjat (Kuva C)
Käyttäjä ei voi vaihtaa hiiliharjoja. Vie kone valtuutettuun DeWALTkorjaamoon.
Keltainen harjojen kulumisen LED-merkkivalo 17 syttyy, kun hiiliharjat
ovat miltei kuluneet. Noin 8 seuraavan tunnin käytön jälkeen, harjat ovat
kokonaan kuluneet ja moottori sammuu automaattisesti.
Työkalun huolto tulee suorittaa heti, kun huollon merkkivalo 16 syttyy.
Voiteleminen
Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella.
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä
kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille. Käytä tällöin
hyväksyttyjä silmäsuojuksia ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin metallipintoja
liuottimien tai muiden voimakkaiden kemikaalien avulla. Nämä
kemikaalit voivat heikentää näissä osissa käytettyjä materiaaleja.
Käytä vain vedellä ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta.
Älä päästä mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen
osaa nesteeseen.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DeWALT-lisävarusteita ei ole testattu tämän
työkalun kanssa, joten niiden käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä
tämän laitteen kanssa vain DeWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Ympäristön suojeleminen
Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on tämä merkintä, ei saa
hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.
Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja, jotka voidaan kerätä
tai kierrättää uudelleen käyttöä varten. Kierrätä sähkölaitteet
ja akut paikallisten määräyksien mukaisesti. Lisätietoa on saatavilla
osoitteesta www.2helpU.com.
68
Svenska
SDS MAX® KOMBINATION OCH MEJSELHAMMARE
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820, D25831
Gratulerar!
Du har valt ett DeWALT-verktyg. År av erfarenhet, grundlig produktutveckling och innovation gör DeWALT till en av de pålitligaste partnerna för
fackmannamässiga elverktygs-användare.
Tekniska data
Spänning
Typ
Ineffekt
Frekvens
Enkel slagenergi (EPTA 05/2009)
Varvtal obelastad
Obelastade slag per minut
Kapacitet i betong:
massiva verktyg
kärnverktyg
Optimalt borrdjup i betong:
massiva verktyg
Spettlägen
Verktygshållare
Vikt
W
Hz
J
min-1
bpm
D25501
230
2
1100
50
8
490
3300
D25601
230
2
1250
50
2–8
210-415
1430-2840
D25602
230
2
1250
50
2–8
210-415
1430-2840
D25603
230
2
1250
50
2–8
210-415
1430-2840
D25820
230
2
1150
50
8
–
2740
D25831
230
2
1250
50
2–8
–
1430-2840
mm
mm
12-40
40-90
12-45
40-100
12-45
40-100
12-45
40-100
–
–
–
–
mm
18-26
18
SDS Max®
6,15
25-35
18
SDS Max®
6,8
25-35
18
SDS Max®
6,9
25-35
18
SDS Max®
6,95
–
18
SDS Max®
5,8
–
18
SDS Max®
6,1
94
105
3
94
105
3
93
104
3
93
104
3
94
105
3
95
106
3
m/s2
m/s2
18,3
1,8
8,8
1,5
8,7
1,5
8,7
1,5
–
–
–
–
m/s2
m/s2
13,2
1,6
7,2
1,5
6,8
1,5
6,8
1,5
13,2
1,6
8,3
1,5
VAC
kg
Buller- och vibrationsvärden (triax vektorsumma) i enlighet med EN60745-2-6:
LPA(emissionsljudtrycksnivå)
dB(A)
LWA(ljudeffektnivå)
dB(A)
K (osäkerhet för angiven ljudnivå)
dB(A)
Borrning i betong
Vibrationsemissionsvärde ah, HD =
Osäkerhet K =
Mejsling
Vibrationsemissionsvärde ah,Cheq =
Osäkerhet K =
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta informationsblad har
uppmätts i enlighet med en standardiserad test som anges i EN60745,
och den kan användas för att jämföra ett verktyg med ett annat. Den kan
användas för att få fram en preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån för vibration gäller vid
verktygets huvudsakliga användning. Om verktyget emellertid
används för andra tillämpningar, med andra tillbehör, eller om det
är dåligt underhållet kan vibrationen avvika. Detta kan avsevärt öka
exponeringsnivån under hela dess arbetstid.
En uppskattning av exponeringsnivån för vibrationer bör dessutom
ta med i beräkningen de gånger verktyget är avstängt, eller när
det är igång utan att utföra sitt arbete. Detta kan avsevärt minska
exponeringsnivån under hela dess arbetstid.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder för att skydda handhavaren
mot verkningarna av vibration, såsom att: underhålla verktyget och
tillbehören, hålla händerna varma, organisera arbetsgången.
EC-Följsamhetsdeklaration
Maskindirektiv
SDS Max® kombination och mejselhammare
D25501, D25601, D25602, D25603
DeWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna under Tekniska data
uppfyller:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
D25820, D25831
2000/14/EC Elektrisk betonghammare (handhållen) m </= 15kg, Annex VIII;
TÜV Rheinland LGA Products GmbH (0197), D-90431 Nürnberg, Tyskland,
anmält organ ID nr.: 0197
Nivå på ljudeffekt enligt 2000/14/EC (Artikel 12, bilaga III, nr. 10;
m </= 15 kg)
LWA (uppmätt akustisk effektnivå)
LWA (garanterad akustisk effektnivå)
dB
dB
102
105
69
Svenska
Dessa produkter uppfyller också direktiv 2014/30/EU och 2011/65/EU. För
mer information, var god kontakta DeWALT på följande adress, eller se
handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning av den tekniska filen och gör
denna förklaring å DeWALTs vägnar.
Markus Rompel
Teknisk chef
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
08.03.2017
VARNING: För att minska risken för personskada,
läs instruktionshandboken.
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån för varje signalord.
Var god läs handboken och uppmärksamma dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld situation som, om
den inte undviks, kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, skulle kunna resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
SE UPP: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som, om den inte
undviks, kan resultera i mindre eller medelmåttig personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som inte är relaterad till
personskada som, om den inte undviks, skulle kunna resultera
i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
Säkerhetsvarningar, Allmänt Elverktyg
VARNING: Läs alla säkerhetsvarningar och alla instruktioner.
Underlåtenhet att följa varningarna och instruktionerna kan resultera i
elektrisk stöt, eldsvåda och/eller allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Termen “elverktyg” i varningarna syftar på ditt starkströmsdrivna
(sladdanslutna) elverktyg eller batteridrivna (sladdlösaelverktyg.
1) Säkerhet på Arbetsområdet
a ) Håll arbetsområdet rent och ordentligt upplyst. Belamrade eller
mörka områden inbjuder till olyckor.
b ) Använd inte elektriska verktyg i explosiva atmosfärer, såsom
i närvaron av lättantändliga vätskor, gaser eller damm.
Elektriska verktyg ge upphov till gnistor som kan antända dammet
eller ångorna.
c ) Håll barn och åskådare borta meda du arbetar med
ett elverktyg. Distraktioner kan göra att du förlorar kontrollen.
2) Elektrisk Säkerhet
a ) Kontakterna till elverktyget måste matcha uttaget.
Modifiera aldrig kontakten på något sätt. Använd inte några
adapterpluggar med jordanslutna (jordade) elektriska verktyg.
Omodifierade kontakter och matchande uttag minskar risken för
elektrisk stöt.
b ) Undvik kroppskontakt med jordanslutna eller jordade ytor
såsom rör, värmeelement, spisar och kylskåp. Det finns en ökad
risk för elektrisk chock om din kropp är jordansluten eller jordad.
70
c ) Utsätt inte elektriska verktyg för regn eller våta förhållanden.
Vatten som kommer in i ett elverktyg ökar risken för elektrisk stöt.
d ) Missbruka inte sladden. Använd aldrig sladden till att bära, dra
eller koppla bort elverktyget från strömmen. Håll sladden borta
från värme, olja, skarpa kanter eller rörliga delar. Skadade eller
tilltrasslade sladdar ökar risken för elektrisk stöt.
e ) När du arbetar med ett elverktyg utomhus, använd en
förlängningssladd som passar för utomhusanvändning.
Användning av en sladd som passar för utomhusanvändning minskar
risken för elektrisk stöt.
f ) Om arbete med ett elverktyg i en fuktig lokal är oundvikligt,
använd ett uttag som är skyddat med jordfelsbrytare (RCD).
Användning av en RCD minskar risken för elektrisk stöt.
3) Personlig Säkerhet
a ) Var vaksam, ha koll på vad du gör och använd sunt förnuft när
du arbetar med ett elverktyg. Använd inte ett elverktyg när du
är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicinering. Ett
ögonblicks ouppmärksamhet när du arbetar med elektriska verktyg
kan resultera i allvarlig personskada.
b ) Använd personlig skyddsutrustning. Bär alltid ögonskydd.
Skyddsutrustning såsom dammfilterskydd, halksäkra säkerhetsskor,
skyddshjälm eller hörselskydd som används för lämpliga förhållanden
minskar personskador.
c ) Förebygg oavsiktlig igångsättning. Se till att strömbrytaren
är i frånläge innan du ansluter till strömkällan och/eller
batteripaketet, plockar upp eller bär verktyget. Att bära
elektriska verktyg med ditt finger på strömbrytaren eller att strömsätta
elektriska verktyg som har strömbrytaren på är att invitera olyckor.
d ) Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller skiftnyckel innan du
sätter på elverktyget. En skiftnyckel eller en nyckel som sitter kvar på
en roterande del av elverktyget kan resultera i personskada.
e ) Böj dig inte för långt. Bibehåll alltid ordentligt fotfäste
och balans. Detta möjliggör bättre kontroll av elverktyget i
oväntade situationer.
f ) Klä dig ändamålsenligt. Bär inte lösa kläder eller smycken. Håll
hår, beklädnad och handskar borta från delar i rörelse. Lösa
kläder, smycken eller långt hår kan fastna i delar i rörelse.
g ) Om det finns anordningar för anslutning av apparater för
dammutrensning och insamling, se till att dessa är anslutna
och används på ett korrekt sätt. Användning av dammuppsamling
kan minska damm-relaterade faror.
4) Användning och Skötsel av Elverktyg
a ) Tvinga inte elverktyget. Använd det korrekta elverktyget för
din tillämpning. Det korrekta elverktyget gör arbetet bättre och
säkrare vid den hastighet för vilket det konstruerades.
b ) Använd inte elverktyget om strömbrytaren inte sätter på
och stänger av det. Ett elverktyg som inte kan kontrolleras med
strömbrytaren är farligt och måste repareras.
c ) Ta ur kontakten från strömkällan och/eller batteripaketet från
elverktyget innan du gör några justeringar, byter tillbehör
eller lägger elverktygen i förvaring. Sådana förebyggande
säkerhetsåtgärder minskar risken att oavsiktligt starta elverktyget.
d ) Förvara elektriska verktyg som inte används utom räckhåll för
barn, och låt inte personer som är obekanta med elverktyget
eller med dessa instruktioner använda elverktyget. Elektriska
verktyg är farliga i händerna på outbildade användare.
e ) Underhåll elektriska verktyg. Kontrollera för feljustering
eller om rörliga delar har fastnat, bristning hos delar och
andra eventuella förhållanden som kan komma att påverka
elverktygets funktion. Om det är skadat, se till att elverktyget
blir reparerat före användning. Många olyckor orsakas av dåligt
underhållna elektriska verktyg.
Svenska
f ) Håll kapningsverktyg vassa och rena. Ordentligt underhållna
kapningsverktyg med vassa sågkanter är mindre sannolika att fastna
och är lättare att kontrollera.
g ) Använd elverktyget, tillbehören och verktygssatserna,
etc. i enlighet med dessa instruktioner, och ta hänsyn
till arbetsförhållandena och det arbete som ska utföras.
Användningen av elverktyget för andra verksamheter än de som det är
avsett för skulle kunna resultera i en farlig situation.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
Bär öronskydd.
5) Service
Bär ögonskydd.
a ) Se till att ditt elverktyg får service av en kvalificerad reparatör,
som endast använder identiska ersättningsdelar. Detta
säkerställer att elverktygets säkerhet bibehålles.
Växelinställningen 40 Nm är avsedd för de flesta borrarbeten.
Ytterligare säkerhetsinstruktioner för Borrhammare
Växelinställningen 80 Nm är skapad för högre vridmoment.
• Använd hörselskydd. Att utsättas för buller, kan ge hörselskada.
• Använd hjälphandtag 3 om de medföljer verktyget. Tappad
kontroll kan orsaka personskador.
• Håll elverktyget i de isolerade greppytorna när arbete utförs
där sågtillbehöret kan komma i kontakt med dolda elledningar
eller dess egen sladd. Kaptillbehör som kommer i kontakt med
en strömförande ledning kan göra att exponerade metalldelar
hos elverktyget blir strömförande och kan ge användaren en
elektrisk stöt.
VARNING: Vi rekommenderar användning av en jordfelsbrytare med
en restström på 30mA eller mindre.
Återstående risker
Trots tillämpning av de relevanta säkerhetsbestämmelserna och
användning av säkerhetsapparater kan vissa återstående risker
inte undvikas. De är:
• Hörselnedsättning.
• Risk för personskada på grund av flygande partiklar.
• Risk för brännskador på grund av att tillbehör blir heta under arbetet.
• Risk för personskada på grund av långvarig användning.
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för endast en spänning. Kontrollera
alltid att strömförsörjningen motsvarar spänningen på klassificeringsplattan.
Ditt DeWALT-verktyg är dubbel-isolerad i enlighet med EN60745;
därför behövs ingen jordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas ut mot en speciellt
preparerad sladd som finns att få genom DeWALTs serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
En förlängningssladd bör inte användas, såvida den inte är
absolut nödvändig. Använd en godkänd förlängningssladd, lämplig för din
laddares strömmatning (se Tekniska data). Minsta ledningsstorlek är 1,5
mm2; maximala längden är 30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut sladden helt och hållet.
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1 Borrhammare (D25501, D25601, D25602, D25603)
eller
1 Slaghammare (D25820, D25831)
1Sidohandtag
1 Materiallåda (endast K-modeller)
1Instruktionshandbok
• Kontrollera med avseende på skada på verktyget, på delar eller tillbehör
som kan tänkas ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna handbok före användning.
Röd serviceindikator lysdiod. För detaljerad beskrivning se under
Serviceindikator lysdiod.
ul serviceindikator lysdiod. För detaljerad beskrivning se under
G
Serviceindi
Synlig strålning. Titta inte in i ljuset.
Datumkodplacering (Bild [Fig.] A)
Datumkoden 14 , vilken också inkluderar tillverkningsår, finns tryckt i kåpan.
Exempel:
2017 XX XX
Tillverkningsår
Beskrivning (Bild A, B)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget eller någon del av det. Skada
eller personskada skulle kunna uppstå.
1 Strömbrytare (D25501, D25601, D25602, D25603)
På/av vippbrytare (D25820, D25831)
2 Låsskjutreglage (D25601, D25602, D25603)
3 Sidohandtag
4 Huvudhandtag
5 Aktiv vibrationskontroll (D25601, D25602, D25603, D25831)
6 Lägesväljare
7 Elektroniskt hastighets- och slagreglage (D25601, D25602, D25603,
D25831)
8 Sidohandtagsknopp (D25831)
9 Låsning sidohandtag (D25501, D25601, D25602, D25603, D25820)
10 Verktygshållare
11 Klämhylsa
Avsedd Användning
D25501, D25601, D25602, D25603 Din borrhammare har konstruerats för
professionella slagborrning och mejslingsarbeten.
D25820, D25831 Din borrhammare har konstruerats för professionell
mejslings-, bilnings- och demoleringsarbeten.
Använd INTE under våta förhållanden eller i närheten av lättantändliga
vätskor eller gaser.
Dessa hammare är professionella motordrivna verktyg.
Låt INTE barn komma i kontakt med verktyget. Överinseende krävs när
oerfarna handhavare använder detta verktyg.
• Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (inklusive
barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med
begränsad erfarenhet eller kunskap såvida inte de är under uppsikt av
71
Svenska
en person som är ansvarig för deras säkerhet. Barn skall aldrig lämnas
ensamma med denna produkt.
Mjukstartsfunktion
D25601, D25602, D25603, D25831
Mjukstartfunktionen möjliggör att verktyget kan accelereras långsamt samt
förhindrar att borrverktyget vandrar iväg från den avsedda platsen när
du startar.
Mjukstartfunktionen reducerar även motstöten för kuggdreven och
användaren om du börjar att borra med verktyget i ett befintligt hål.
Elektronisk hastighets- och slagreglage (Bild A, C)
D25601, D25602, D25603, D25831
Den elektroniska hastighets- och slagkontrollen 7 ger följande fördelar:
-- man kan använda verktyg i mindre dimensioner utan att riskera att
de brister;
-- man får mindre med kringflygande material när man arbetar med
mjuka eller spröda material;
-- optimal kontroll över verktyget och precision i arbetet.
Momentbegränsande koppling
VARNING: Användaren måste alltid ha ett fast grepp om verktyget
under arbetet.
Den momentbegränsande kopplingen minskar den maximala
momentreaktionen som överförs till användaren när ett borr fastnar. Denna
funktion förhindrar även att kuggdreven och elmotorn fastnar.
OBSERVERA: Stäng alltid av verktyget innan inställningen av
momentkontrollen ändras, i annat fall kan verktyget skadas.
Fullständig momentkontroll (CTC) (Bild C) D25602
Fullständig momentkontroll (CTC) ger användaren en mekanisk
tvåstegskoppling med inställbara momentalternativ. Inställning av
momentet ger en ökad kontroll vid olika användningsområden.
Den låga inställningen (40 Nm) låter verktyget arbeta med en reducerad
momentnivå för att öka kontrollen vid många kraftiga borrarbeten. Den
höga inställningen (80 Nm) är tillgänglig för med krävande användning
såsom kärnborrning och vid användning av fasta borrbits med
stor diameter.
Se Inställning av den mekaniska tvåstegskopplingen för
ytterligare information.
Ultimat momentkontroll (UTC) (Bild C)
D25603
Förutom den mekaniska tvåstegskopplingen erbjuder ultimat
momentkontroll (UTC) ökad användarkomfort och säkerhet genom en
inbyggd antirotationsteknologi som kan upptäcka om användaren förlorar
kontrollen över hammaren. När en blockering upptäcks minskar momentet
och hastigheten omedelbart. Denna funktion förhindrar självrotation hos
verktyget och minskar förekomsten av handledsskador.
Helt vibrationsdämpande huvudhandtag (Bild A)
D25601, D25602, D25603, D25831
Dämparna i sidohandtaget 4 absorberar vibrationer som överförs
till användaren. Detta förbättrar användarkomforten vid arbete.
MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
stäng av verktyget och koppla bort det från strömkällan innan
du gör några justeringar eller tar bort/installerar tillsatser
eller tillbehör.Se till att startknappen är i AV-läge. En oavsiktlig
igångsättning kan orsaka personskada.
Fästa sidohandtaget (Bild B)
Sidohandtaget 3 kläms fast i monteringsområdet 12 på växelhuset och
kan vridas 360˚ för att tillåta användning för höger- eller vänsterhänta.
Sidohandtaget måste dras åt ordentligt för att stå emot vridningen av
verktyget om tillbehöret kärvar eller fastnar. Se till att hålla i sidohandtaget
på andra sidan för att kontrollera verktyget om det fastnar.
För att lossa sidohandtaget, vrid moturs.
Sätta i och ta ut SDS-max® tillbehör (Bild A, D)
Maskinen använder SDS-max® borr- och mejselverktyg (se den inlagda
bilden i Bild D för en genomskärning av ett SDS-max® verktygsskaft).
1. Rengör verktygsskaftet.
2. Dra tillbaka lås klämhylsan 11 och för in verktygsskaftet.
3. Vrid skaftet något tills hylsan snäpper på plats.
4. Dra i verktyget för att se om det är ordentligt spärrat.
Hammarfunktionen kräver att verktyget kan svänga flera centimeter i
längdriktningen medan det sitter i verktygshållaren.
5. För att avlägsna verktyget, dra tillbaka spärrhylsan/kragen 11 och dra
ut verktyget ur hållaren 10 .
Val av driftläge (Bild A)
Borrhammarfunktion:
D25501, D25601, D25602, D25603
för borrarbeten i betong, tegel, sten och murverk.
Endast hammarfunktion:
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820, D25831
för mejsling och demoleringsarbeten. I detta läge kan
borrhammaren även användas som en hävstång för att lossa
ett borr som fastnat.
1. Välj funktionsläge genom att vrida lägesväljaren 6 tills den pekar på
symbolen för önskat funktionsläge.
Det kan vara nödvändigt att vrida verktygshållaren 10 något, så att
lägesväljaren 6 kan passera
positionen.
2. Kontrollera att lägesväljaren 6 har knäppt fast i rätt läge.
Serviceindikator lysdiod (Bild A, C)
Ställa in spettets läge (Bild E)
D25601, D25602, D25603, D25831
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820,
D25831
Den gula borstindikatorns lysdiod 17 tänds när kolborstarna nästan
är utslitna för att ange att verktyget behöver service inom de närmaste
8 arbetstimmarna.
D25601, D25602, D25603
Den röda serviceindikatorlysdioden 16 lyser om låsknappen 2 används
i något annat läge än mejslingsläge. På modeller som är utrustade med
Ultimat momentkontroll (UTC) lyser den röda lysdiodindikatorn 16 om
antirotationsenheten är aktiverad. Den röda indikatorn börjar att blinka om
det är något fel på verktyget eller om borstarna är helt utslitna (se Borstar
under Underhåll).
D25831
Den röda serviceindikatorns lysdiod 16 tänds när det är fel på verktyget
eller borstarna är helt utslitna (se Borstar under Underhåll).
72
Spettet kan ställas in och låsas i 18 olika lägen enligt graderingen.
1. Vrid lägesväljaren 6 tills den pekar mot
positionen.
2. Vrid spettet till önskat läge.
3. Ställ lägesväljaren 6 i läge för “endast hammarfunktion.”
4. Vrid spettet tills det låses i positionen.
Inställning av det elektroniska hastighets- och
slagreglaget (Bild A, C)
D25601, D25602, D25603, D25831
Vrid reglerknappen 7 till önskad nivå. Vrid reglaget uppåt för en högre
hastighet och nedåt för en lägre hastighet. Önskad inställning är en
erfarenhetsfråga, t.ex.
Svenska
• när man arbetar med eller borrar i mjuka eller spröda material och vill ha
minimalt utspill, ställer man in reglaget på en låg inställning;
• när man arbetar med hårdare material, ställer man in reglaget på en
hög inställning.
Korrekt handposition kräver ena handen på sidohandtaget 3 och den
andra handen på huvudhandtaget 4 .
Att sätta på och stänga av (Bild A)
Inställning av den mekaniska tvåstegskopplingen
(Bild C)
D25501, D25601, D25602, D25603
D25602, D25603
D25601, D25602, D25603
OBSERVERA: Stäng alltid av verktyget innan inställningen av
momentkontrollen ändras, i annat fall kan verktyget skadas.
Flytta vridmomentspaken 13 till inställningen 40 Nm eller 80 Nm såsom
behövs för arbetet.
• Växelsintällning 40 Nm 18 är konstruerad för de flesta borrningsarbeten
och är konstruerad att enkelt kopplas ur när borrbitsen blockeras eller
stöter på andra främmande föremål.
• Växelinställning 80 Nm 19 är konstruerad för högre vridmoment såsom
kärnverktyg och djuphålsborrning och är konstruerad att växla ur vid ett
högre vridmoments tröskelvärde.
OBSERVERA: Om det inte är möjligt att välja positionen 80 Nm kör enheten
under belastning och försök igen.
Varje gång som verktyget kopplas in kommer den automatiskt att
koppla in inställning 1 i växelinställningen 40 Nm 18 , den mest
känsliga inställningen.
Med spärrknappen 2 kan strömbrytaren 1 endast låsas i skärläget. Om
spärrknappen aktiveras i borrläget stängs verktyget av automatiskt som
en säkerhetsfunktion.
För att slå på verktyget, tryck på strömbrytaren 1 .
För att stoppa verktyget, släpp omkopplaren.
För kontinuerlig drift, tryck in och håll fast strömbrytaren 1 , skjut
spärrknappen 2 uppåt och släpp strömbrytaren.
För att stanna maskinen vid kontinuerlig gång, tryck på strömbrytaren och
släpp den genast igen. Stäng alltid av verktyget när arbetet är klart och
innan sladden dras ur.
Djupstopp (Bild A)
(Ytterligare tillbehör)
1. Tryck in och håll kvar frigöringsknappen för djupstoppet
på sidohandtaget.
2. Flytta djupstoppet så att avståndet mellan kanten av stoppet och
kanten på bitsen är lika med önskat borrdjup.
3. Släpp knappen för att låsa stoppet i positionen. Vid borrning med
djupstoppet stoppas borrningen när stoppet når ytan på materialet.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Iaktta alltid säkerhetsinstruktionerna och
tillämpbara bestämmelser.
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
stäng av verktyget och koppla bort det från strömkällan innan
du gör några justeringar eller tar bort/installerar tillsatser
eller tillbehör.Se till att startknappen är i AV-läge. En oavsiktlig
igångsättning kan orsaka personskada.
VARNING: Verktygssatserna kan vara heta så handskar bör användas
när byte sker eller de tas bort för att undvika personskador.
VARNING:
• Håll dig alltid orienterad om var rörledningar och
elledningar finns.
• Utöva endast lätt tryck på maskinen (ca. 20 kg). Större tryck
gör inte att det går fortare att borra, men reducerar verktygets
prestanda och kan förkorta verktygets livslängd.
• Håll alltid fast verktyget med båda händerna och använd en
säker arbetsställning. Använd alltid verktyget med sidohandtaget
ordentligt monterat.
OBSERVERA: Driftemperatur är -7˚ till +40˚C (19˚ till 104˚F). Användning
av verktyget utanför dessa temperaturområden kommer att minska
livslängden hos verktyget.
Korrekt Handplacering (Bild F)
För att slå på verktyget, tryck på strömbrytaren 1 .
För att stoppa verktyget, släpp brytaren.
D25820, D25831
För att slå på verktyget tryck på vippströmbrytaren 1 i nedre delen
av avtryckaren.
För att stoppa verktyget tryck på vippströmbrytaren i övre delen
av avtryckaren.
Borrhammarfunktion
För att slå på verktyget tryck på strömbrytaren 1 .
För att stoppa verktyget, släpp omkopplaren.
Borrning med massivt verktyg (Bild A)
D25501, D25601, D25602, D25603
1. Sätt in lämplig borrbits.
2. Ställ lägesväljaren 6 i läge för borrhammarfunktion.
3. endast D25601, D25602, D25603: Ställ in det elektroniska hastighetsoch slagreglaget 7 .
4. Montera och ställ in sidohandtaget 3 .
5. Markera platsen där hålet ska borras.
6. Sätt an borret och starta verktyget.
7. Stäng alltid av verktyget när arbetet är klart och innan sladden dras ur.
Borrning med kärnborr (Bild A)
1. Montera ett lämpligt kärnborr.
2. Sätt in centerborret i kärnborret.
3. Ställ lägesväljaren 6 i läge för borrhammarfunktion.
4. endast D25601, D25602, D25603: Vrid det elektroniska hastighets- och
slagreglaget 7 till medel eller hög hastighet.
5. Montera och ställ in sidohandtaget 3 .
6. Sätt an centerborret och starta verktyget. Borra tills kärnborret tränger
in ca. 1 cm i betongen.
7. Sluta borra och avlägsna centerborret. Sätt tillbaka kärnborret i hålet
och borra vidare.
8. När du borrar genom material som är tjockare än kärnborrets djup
måste den runda betongcylindern eller kärnan inuti borret brytas av
med jämna mellanrum.
För att undvika att det bryts undan betong runt hålet bör du först borra
ett hål helt igenom materialet med samma diameter som centerborret.
Borra sedan kärnhålet halvvägs på ömse sidor.
9. Stäng alltid av verktyget när arbetet är klart och innan sladden dras ur.
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada, använd
ALLTID korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada, håll
ALLTID verktyget säkert, för att förekomma en plötslig reaktion.
73
Svenska
Mejsling och skärning (Bild A)
Att skydda miljön
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820,
D25831
Separat insamling. Produkter och batterier som är märkta med
denna symbol får inte kastas i den vanliga hushållssoporna.
Produkter och batterier innehåller material som kan återvinnas
och återanvändas vilket minskar behovet av råmaterial. Återvinn
elektriska produkter och batterier enligt lokala bestämmelser. Ytterligare
information finns tillgängligt på www.2helpU.com.
1. Montera en lämplig mejsel och vrid den för hand tills den spärras i en av
de 18 positionerna.
2. Ställ lägesväljaren 6 i läge för “endast hammarfunktion.”
3. endast D25601, D25602, D25603, D25831: Ställ in det elektroniska
hastighets- och slagreglaget 7 .
4. Montera och ställ in sidohandtaget 3 .
5. Starta verktyget och påbörja arbetet.
6. Stäng alltid av verktyget när arbetet är klart och innan sladden dras ur.
UNDERHÅLL
Ditt elverktyg från DeWALT har konstruerats för att arbeta över en lång
tidsperiod med minimalt underhåll. Kontinuerlig tillfredsställande drift beror
på ordentlig verktygsvård och regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
stäng av verktyget och koppla bort det från strömkällan innan
du gör några justeringar eller tar bort/installerar tillsatser
eller tillbehör.Se till att startknappen är i AV-läge. En oavsiktlig
igångsättning kan orsaka personskada.
Borstar (Bild C)
Kolborstarna kan inte bytas av användaren. Lämna in verktyget hos en
auktoriserad DeWALT serviceverkstad.
Den gula gula lysdioden för borstindikatorn 17 tänds när kolborstarna
nästan är utslitna. Efter ytterligare 8 timmars arbete är borstarna helt utslitna
kommer motorn att stängas av automatiskt.
Verktyget behöver underhåll så snart serviceindikatorn 16 tänds.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen ytterligare smörjning.
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm från huvudkåpan med
torr luft varje gång du ser smuts samlas i och runt lufthålen. Bär
godkända ögonskydd och godkänt dammfilterskydd när du utför
denna procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel eller andra skarpa kemikalier
för att rengöra de icke-metalliska delarna på verktyget. Dessa
kemikalier kan försvaga de material som används i dessa delar.
Använd en trasa som bara är fuktad med vatten och mild tvål. Låt
aldrig någon vätska komma in i verktyget; sänk aldrig ner någon del
av verktyget i en vätska.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör än de som erbjuds av DeWALT
inte har testats med denna produkt, kan användningen av sådana
tillbehör med detta verktyg vara riskabelt. För att minska risken för
personskada bör endast tillbehör som rekommenderas av DeWALT
användas med denna produkt.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information angående
lämpliga tillbehör.
74
Türkçe
SDS MAX® KOMBINE KIRICILAR
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820, D25831
Tebrikler!
Bir DeWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, sürekli ürün geliştirme ve yenilik DeWALT markasının profesyonel elektrikli alet kullanıcıları için en güvenilir
ortaklardan birisi haline gelmesini sağlamaktadır.
Teknik Özellikleri
Voltaj
Tip
Giriş gücü
Frekans
Tek darbe enerjisi (EPTA 05/2009)
Yüksüz hız
Yüksüz dakika başına vuruş sayısı
Betonda toplam delme aralığı:
düz uçlar
karot uçlar
Betonda en iyi delme aralığı:
düz uçlar
Keski pozisyonları
Alet tutucu
Ağırlık
W
Hz
J
min-1
bpm
D25501
230
2
1100
50
8
490
3300
D25601
230
2
1250
50
2–8
210-415
1430-2840
D25602
230
2
1250
50
2–8
210-415
1430-2840
D25603
230
2
1250
50
2–8
210-415
1430-2840
D25820
230
2
1150
50
8
–
2740
D25831
230
2
1250
50
2–8
–
1430-2840
mm
mm
12-40
40-90
12-45
40-100
12-45
40-100
12-45
40-100
–
–
–
–
mm
18-26
18
SDS Max®
6,15
25-35
18
SDS Max®
6,8
25-35
18
SDS Max®
6,9
25-35
18
SDS Max®
6,95
–
18
SDS Max®
5,8
–
18
SDS Max®
6,1
94
105
3
93
104
3
93
104
3
94
105
3
95
106
3
VAC
kg
EN60745-2-6 uyarınca gürültü değerleri ve titreşim değerleri (triaks vektör toplamı):
LPA (emisyon ses basıncı seviyesi)
dB(A)
94
LWA (ses güç seviyesi)
dB(A)
105
K (verilen ses seviyesi için belirsizlik)
dB(A)
3
Betonu delme
Titreşim emisyon değeri ah, HD =
Belirsizlik değeri K =
Keskiyle yontma
Titreşim emisyon değeri ah,Cheq =
Belirsizlik değeri K =
m/s2
m/s2
18,3
1,8
8,8
1,5
8,7
1,5
8,7
1,5
–
–
–
–
m/s2
m/s2
13,2
1,6
7,2
1,5
6,8
1,5
6,8
1,5
13,2
1,6
8,3
1,5
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi, EN60745’te sağlanan
standart teste uygun olarak ölçülmüştür ve aletleri birbiriyle karşılaştırmak
için kullanılabilir. Ön maruziyet değerlendirmesi için kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon düzeyi, aletin ana
uygulamalarını yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla farklı
uygulamalar için kullanılırsa veya bakımı kötü yapılırsa, titreşim
emisyonu değişebilir. Bu, toplam çalışma süresindeki maruziyet
düzeyini önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin kapalı kaldığı veya çalışmasına
karşın iş görmediği zamanları da dikkate almalıdır. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden korumak için belirtilen ek güvenlik
önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların bakımını yapın, elleri sıcak
tutun, çalışma modellerini düzenleyin.
AT Uygunluk Beyanatı
Makıne Dırektıfı
SDS Max® Kombine Kırıcılar
D25501, D25601, D25602, D25603
DeWALT, Teknik Özellikleri bölümünde açıklanan bu ürünlerin aşağıda
belirtilen yönergelere uygun olduğunu beyan eder:
2006/42/AT, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
D25820, D25831
2000/14/EC Elektrikli beton kırıcı (elle kullanılan) m </= 15 kg, Ek VIII; TÜV
Rheinland LGA Products GmbH (0197), D-90431 Nürnberg, Germany,
Onaylanmış Gövde Tanıtım No.: 0197
2000/14/EC (Bölüm 12, Ek III, No. 10; m </= 15 kg) Uyarınca akustik güç
seviyesi
LWA (ölçülen ses güç seviyesi)
LWA (garanti edilen ses güç seviyesi)
dB
dB
102
105
75
Türkçe
Bu ürünler ayrıca 2014/30/EU ve 2011/65/EU Direktiflerine de uygundur.
Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten DeWALT ile temas kurun
veya kılavuzun arka kapağına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik dosyanın derlenmesinden
sorumludur ve bu beyanı DeWALT adına vermiştir.
Markus Rompel
Mühendislik Direktörü
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
08.03.2017
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, kullanım
kılavuzunu okuyun.
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet derecesini gösterir. Lütfen
kılavuzu okuyunuz ve bu simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde önemsiz veya orta dereceli
yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi hasara neden olabilecek,
yaralanma ile ilişkisi olmayan durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
Elektrikli El Aletleri İçin Genel Güvenlik Talimatları
UYARI: Bütün güvenlik uyarılarını ve talimatlarını
mutlaka okuyun. Bu talimatların herhangi birisine uyulmaması
elektrik çarpması, yangın ve/veya ciddi yaralanma riskine
neden olabilir.
BÜTÜN UYARI VE GÜVENLİKTALİMATLARINI
İLERİDE BAKMAK ÜZERE SAKLAYIN
Uyarılarda yer alan «elektrikli alet» terimi şebeke elektriğiyle (kablolu) veya
akü/pille (şarjlı) çalışan elektrikli aletinizi ifade etmektedir.
1) Çalışma alanının Güvenlığı
a ) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun. Karışık ve karanlık alanlar
kazaya davetiye çıkartır.
b ) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar ve tozların bulunduğu
yerler gibi yanıcı ortamlarda çalıştırmayın. Elektrikli aletler, toz
veya dumanları ateşleyebilecek kıvılcımlar çıkartır.
c ) Bir elektrikli aleti çalıştırırken çocuklardan ve etraftaki
kişilerden uzak tutun. Dikkatinizi dağıtıcı şeyler kontrolü
kaybetmenize neden olabilir.
2) Elektrık Güvenlığı
a ) Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun olmalıdır. Fiş üzerinde
kesinlikle hiçbir değişiklik yapmayın. Topraklı elektrikli
aletlerde hiçbir adaptör fişi kullanmayın. Değiştirilmemiş fişler ve
uygun prizler elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
b ) Borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolapları gibi
topraklanmamış yüzeylerle vücut temasından kaçının.
Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek bir elektrik çarpması
riski vardır.
c ) Elektrikli aletleri yağmura maruz bırakmayın veya ıslatmayın.
Elektrikli alete su girmesi elektrik çarpması riskini arttıracaktır.
76
d ) Elektrik kablosunu uygun olmayan amaçlarla kullanmayın.
Elektrikli aleti kesinlikle kablosundan tutarak taşımayın,
çekmeyin veya prizden çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan,
keskin kenarlardan veya hareketli parçalardan uzak tutun.
Hasarlı veya dolaşmış kablolar elektrik çarpması riskini arttırır.
e ) Elektrikli bir aleti açık havada çalıştırıyorsanız, açık havada
kullanıma uygun bir uzatma kablosu kullanın. Açık havada
kullanıma uygun bir kablonun kullanılması elektrik çarpması
riskini azaltır.
f ) Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede çalıştırılması
zorunluysa, bir artık akım aygıtı (RCD) korumalı bir
kaynak kullanın. Bir RCD kullanılması elektrik şoku riskini azaltır.
3) Kışısel Güvenlık
a ) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman dikkatli olun,
yaptığınız işe yoğunlaşın ve sağduyulu davranın.
Elektrikli bir aleti yorgunken veya ilaç ya da alkolün etkisi
altındayken kullanmayın. Elektrikli aletleri kullanırken bir anlık
dikkatsizlik ciddi kişisel yaralanmayla sonuçlanabilir.
b ) Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka kullanın. Daima
koruyucu gözlük takın. Koşullara uygun toz maskesi, kaymayan
güvenlik ayakkabıları, baret veya kulaklık gibi koruyucu donanımların
kullanılması kişisel yaralanmaları azaltacaktır.
c ) İstem dışı çalıştırılmasını önleyin. Aleti güç kaynağına ve/veya
aküye bağlamadan, yerden kaldırmadan veya taşımadan
önce düğmenin kapalı konumda olduğundan emin olun. Aleti,
parmağınız düğme üzerinde bulunacak şekilde taşımak veya açık
konumdaki elektrikli aletleri elektrik şebekesine bağlamak kazaya
davetiye çıkartır.
d ) Elektrikli aleti açmadan önce tüm ayarlama
anahtarlarını çıkartın. Elektrikli aletin hareketli bir parçasına takılı
kalmış bir anahtar kişisel yaralanmaya neden olabilir.
e ) Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde kullanmayın. Daima sağlam
ve dengeli basın. Bu, beklenmedik durumlarda elektrikli aletin daha
iyi kontrol edilmesine olanak tanır.
f ) Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler giymeyin ve takı takmayın.
Saçınızı, elbiselerinizi ve eldivenlerinizi hareketli parçalardan
uzak tutun. Bol elbiseler ve takılar veya uzun saç hareketli
parçalara takılabilir.
g ) Eğer kullandığınız üründe toz emme ve toplama özellikleri olan
ataşmanlar varsa bunların bağlı olduğundan ve doğru şekilde
kullanıldığından emin olun. Bu ataşmanların kullanılması tozla
ilgili tehlikeleri azaltabilir.
4) Elektrıklı Aletlerın Kullanımı ve Bakımı
a ) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız için doğru elektrikli
aleti kullanın. Doğru elektrikli alet, belirlendiği kapasite ayarında
kullanıldığında daha iyi ve güvenli çalışacaktır.
b ) Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa elektrikli aleti kullanmayın.
Düğmeyle kontrol edilemeyen tüm elektrikli aletler tehlikelidir ve tamir
edilmesi gerekmektedir.
c ) Herhangi bir ayarlama, aksesuar değişimi veya elektrikli
aletlerin saklanması öncesinde fişi güç kaynağından çekin ve/
veya aküyü aletten ayırın. Bu tür önleyici güvenlik tedbirleri elektrikli
aletin istem dışı olarak çalıştırılması riskini azaltacaktır.
d ) Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın ve
elektrikli aleti tanımayan veya bu talimatları bilmeyen kişilerin
elektrikli aleti kullanmasına izin vermeyin. Elektrikli aletler,
eğitimsiz kullanıcıların elinde tehlikelidir.
e ) Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza edin. Hareketli
parçalardaki hizalama hatalarını ve tutuklukları, parçalardaki
kırılmalar ve elektrikli aletin çalışmasını etkileyebilecek
tüm diğer koşulları kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti
kullanmadan önce tamir ettirin. Kazaların çoğu, elektrikli aletlerin
bakımının yeterli şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
Türkçe
f ) Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun. Bakımı uygun şekilde
yapılmış keskin kesim uçlu kesim aletlerinin sıkışma ihtimali daha
düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
g ) Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve aletin diğer parçalarını
kullanırken bu talimatlara mutlaka uyun ve çalışma
ortamının koşullarını ve yapılacak işin ne olduğunu göz
önünde bulundurun. Elektrikli aletin öngörülen işlemler dışındaki
işlemler için kullanılması tehlikeli durumlara neden olabilir.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde, aşağıdaki uyarı sembolleri bulunmaktadır:
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu okuyun.
Kulaklık takın.
5) Servıs
Koruyucu gözlük takın.
a ) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek parçaların kullanıldığı
yetkili DeWALT servisine tamir ettirin. Bu, elektrikli aletin
güvenliğinin muhafaza edilmesini sağlayacaktır.
4 0 Nm Kavrama Ayarı pek çok delme uygulaması
için tasarlanmıştır.
Kırıcı Deliciler için Ek Güvenlik Talimatları
•
•
•
80 Nm Kavrama Ayarı yüksek torklu delme uygulamaları
için tasarlanmıştır.
Kulak koruması kullanın. Gürültüye maruz kalınması, işitme kaybına
yol açabilir.
Aletle birlikte verilen yardımcı tutamakları 3 kullanın. Kontrol
kaybı yaralanmaya neden olabilir.
Kesici aletin, gömülü elektrik kablolarına veya kendi kablosuna
temas etmesine yol açabilecek durumlarda elektrikli aleti izole
edilmiş saplarından tutun. Kesim aksesuarı elektrik akımı bulunan
kablolarla temas ettiğinde, akım elektrikli aletin iletken metal parçaları
üzerinden kullanıcıya iletilerek elektrik çarpmasına yol açabilir.
UYARI: Bir kaçak akım cihazının 30mA veya daha az kaçık akımla
kullanılmasını öneriyoruz.
Diğer Tehlikeler
Emniyet tedbirlerini düzenleyen yönetmeliğin uygulanmasına ve
emniyet sağlayıcı aygıtların kullanılmasına rağmen, başka belirli
risklerden kaçınılamaz. Bunlar:
• Duyma bozukluğu.
• Sıçrayan parçacıklardan kaynaklanan yaralanma riski.
• Çalışma sırasında ısınan aksesuarlardan kaynaklanan yanık tehlikesi.
• Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan yaralanma riski.
Elektrik Güvenliği
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için tasarlanmıştır. Her zaman güç
kaynağının, etiket plakasındaki voltajla aynı olup olmadığını kontrol edin.
DeWALT aletiniz EN60745 standardına uygun olarak çift
yalıtımlıdır; bu nedenle, topraklama kablosuna gerek yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DeWALT yetkili servisinden temin edilebilen özel
olarak hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma Kablolarının Kullanımı
Kesinlikle gerekli olmadıkça bir uzatma kablosu kullanılmamalıdır. Daima
şarj cihazınızın elektrik girişine uygun (Teknik Özellikleri bölümüne bakın),
onaylı bir uzatma kablosu kullanın. Minimum iletken boyutu 1,5 mm2'dir;
maksimum uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, kabloyu daima sonuna kadar açın.
Ambalaj İçeriği
Ambalaj, aşağıdaki parçaları içermektedir:
1 Kırıcı delici (D25501, D25601, D25602, D25603)
veya
1 Kırıcı (D25820, D25831)
1 Yan kol
1 Alet kutusu (sadece K-modeli)
1 Kullanım kılavuzu
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye sırasında hasar oluşup
oluşmadığını kontrol edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup anlamak için zaman ayırın.
Kırmızı bakım gösterge LED’i. Daha detaylı tanım için bkz. Bakım
Gösterge LED’leri.
Sarı bakım gösterge LED’i. Daha detaylı tanım için bkz. Bakım
Gösterge LED’leri.
Görünür radyasyon. Işığa bakmayın.
Tarih Kodu Konumu (Şek. [FIg.] A)
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu 14 gövdeye basılıdır.
Örnek:
2017 XX XX
İmalat Yılı
Açıklama (Şek. A, B)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli aleti veya herhangi bir
parçasını değiştirmeyin. Hasarla veya yaralanmayla sonuçlanabilir.
1 Tetik düğmesi (D25501, D25601, D25602, D25603)
On/off (Açma/kapama) sarsma düğmesi (D25820, D25831)
2 Lock-on (Kilit-açık) sürgüsü (D25601, D25602, D25603)
3 Yan kol
4 Ana tutamak
5 Aktif titreşim kontrolü (D25601, D25602, D25603, D25831)
6 Mod seçme düğmesi
7 Elektronik hız ve darbe kontrol kadranı (D25601, D25602, D25603,
D25831)
8 Yan tutamak düğmesi (D25831)
9 Yan tutamak kelepçesi (D25501, D25601, D25602, D25603, D25820)
10 Alet tutucu
11 Kilitleme manşonu
Kullanim Amaci
D25501, D25601, D25602, D25603 Kırıcı delici profesyonel kırma delme ve
kırma uygulamaları için tasarlanmıştır.
D25820, D25831 Kırıcınız, profesyonel kırma, kesme ve yıkım uygulamaları
için tasarlanmıştır.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların mevcut olduğu
ortamlarda KULLANMAYIN.
Bu kırıcı deliciler profesyonel elektrikli aletlerdir.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu alet deneyimsiz kullanıcılar
tarafından kullanılırken nezaret edilmelidir.
• Bu ürün fiziksel ve zihinsel kapasitesinin yanı sıra algılama gücü
azalmış olan veya yeterince deneyim ve bilgisi bulunmayan kişiler
(çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere üretilmemiştir. Bu tür
kişiler ürünü ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın
77
Türkçe
kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi veya sürekli kontrol altında
tutulması durumunda kullanabilir. Çocuklar, bu ürün ile kontrol
altında tutulmalıdır.
Yumuşak ilk hareket Özelliği
D25601, D25602, D25603, D25831
Yumuşak başlama özelliği, başlarken aletin istenen delik pozisyonundan
dışarı kaymasını önlemek için yavaşça hızlanmayı sağlar.
Yumuşak başlama özelliği aynı zamanda kırıcı delici mevcut bir delikteki
matkap ucuyla başlatılmışsa dişliye ve operatöre iletilen ani tork
tepkimelerini de azaltır.
Elektronik Hız ve Darbe Kontrolü (Şek. A, C)
D25601, D25602, D25603, D25831
Elektronik hız ve darbe kontrolü 7 aşağıdaki avantajları sağlar:
-- kırılma riski olmadan daha küçük aksesuarların kullanımı;
-- yumuşak veya hassas materyalleri oyarken veya delerken birdenbire
başlamanın minimize edilmesi
-- kusursuz oyma için en uygun alet kontrolü.
Tork Sınırlama Kavraması
UYARI: Kullanıcı aleti kullanırken her zaman sıkıca tutmalıdır.
Tork sınırlama kavraması, matkap ucunun sıkışması durumunda operatöre
iletilen maksimumum tork tepkimesini düşürür. Bu özellik ayrıca dişliler ve
elektrik motorunun sıkışmasını da engeller.
İKAZ: Tork kontrol ayarlarını değiştirmeden önce aleti daima kapatın
aksi halde alet zarar görebilir.
Komple Tork Kontrolü (CTC) (Şek. C) D25602
Komple tork kontrolü (CTC) kullanıcıya ayarlanabilir tork seçenekleriyle
birlikte iki aşamalı mekanik kavrama sunmaktadır. Torku ayarlamak çeşitli
uygulamalarda daha iyi kontrol sağlamaktadır.
Düşük ayar (40Nm) aletin düşük tork seviyesinde çalışmasına ve birçok
sert delme uygulamasında daha iyi kontrol sağlamaktadır. Yüksek ayar
(80Nm) karotlu delme ve geniş çaplı sert uçların kullanımı gibi daha zorlu
uygulamalar içindir.
Daha fazla bilgi için İki Aşamalı Mekanik Kavramanın Ayarlanması
kısmına bakın.
Kesin Tork Kontrolü (UTC) (Şek. C) D25603
İki aşamalı mekanik kavramaya ek olarak, Kesin Tork Kontrolü (UTC),
kullanıcının kontrolü kaybettiğini algılama özelliğine sahip olan kurulu anti
dönme teknolojisi yoluyla daha iyi bir kullanıcı konforu ve güvenliği sunar.
Bir takılma fark edildiğinde, tork ve hız hemen azalır. Bu özellik kendi
kendine dönmeyi önleyerek bilek yaralanmalarını azaltır.
Bakım Gösterge LED’leri (Şek. A, C)
D25601, D25602, D25603, D25831
Karbon fırçalar aletin gelecek 17 saat içinde servise ihtiyacı olduğunu
gösterecek Şekilde aşınmaya yakınken sarı fırça aşınma gösterge
LED’i 8 yanar.
D25601, D25602, D25603
Kırma modu dışındaki herhangi bir modda lock-on (kilit-açık 2 düğmesi
kullanıldığında kırmızı bakım gösterge LED’i 16 yanar. Kesin Tork Kontrolü
(UTC) bulunan modellerde, dönme önleme etkinleştirildiğinde kırmızı LED
gösterge 16 yanar. Alette bir sorun varsa veya fırçalar tamamen eskidiyse
(Fırça Bakımı bölümüne bakın) kırmızı gösterge yanıp söner.
D25831
Alette bir arıza varsa veya fırça tamamen aşıdıysa kırmızı servis gösterge
LED’i 16 yanar. (bkz. Bakımbölümü altında Fırçalar).
78
Tamamen Titreşimi sönümlenmiş Ana Tutamak
(Şek. A)
D25601, D25602, D25603, D25831
Ana tutamak içindeki sönümleyiciler 4 kullanıcıya aktarılan titreşimi emer.
Bu çalışma sırasında kullanıcının rahat etmesini sağlar.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya aksesuarları söküp takmadan
önce aleti kapatın ve güç kaynağından ayırın.Tetik düğmesinin
KAPALI konumda olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması
yaralanmaya neden olabilir.
Yan Kolun Takılması (Şekil B)
Yan kol 3 dişli kutusunun 12 montaj bölgesine kelepçeyle tutturulur ve
sağ veya sol elle kullanıma izin vermesi için 360˚ döndürülebilir. Aksesuar
takılır veya teklerse, aletin burulma hareketine karşı koyabilmek için yan kol
yeterince sıkılmış olmalıdır. Aleti bir durma sırasında kontrol etmek için yan
tutamağı en uç kısımdan kavradığınızdan emin olun.
Yan tutamağı gevşetmek için saat yönünün aksine döndürün.
SDS Max® Aksesuarlarının Takılması ve Sökülmesi
(Şek. A, D)
Bu makine SDS Max® matkap uçları ve keskiler kullanır (SDS Max® uç şaftının
enine kesiti için bkz. Şek. DB detay resmi).
1. Uç şaftını temizleyin.
2. Kilitleme manşonunu 11 geri çekin ve uç şaftını takın.
3. Manşon yerine oturana kadar şaftı hafifçe çevirin.
4. Düzgün bir Şekilde kilitlenip kilitlenmediğini kontrol etmek için
ucu çekin. Kırma delme işlevi, ucun alet tutucuya kilitlendiğinde birkaç
santimetre eksensel olarak hareket edebilmesini gerektirir.
5. Ucu çıkarmak için alet tutucu kilitleme manşonunu/bileziğini 11 geri
çekin ve ucu alet tutucudan 10 çekip çıkarın.
Çalışma Modunun Seçimi
(Şek. A)
Hammerdrilling:
D25501, D25601, D25602, D25603
beton, tuğla, taş ve duvar delme uygulamaları için
Hammering only:
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820, D25831
kesme ve yıkım uygulamaları için. Bu modda alet aynı
zamanda sıkışmış matkap ucunu serbest bırakmak için bir kol
olarak kullanılabilir.
1. Çalışma modunu seçmek için, mod seçme düğmesini 6 gerekli modun
sembolünü işaret edene kadar döndürün.
Mod seçim düğmesinin 6 konumunu geçmesini sağlamak için alet
tutucuyu 10 hafifçe çevirmek gerekebilir.
2. Mod seçme düğmesinin 6 yerine kilitlendiğinden emin olun.
Keski Konumunun İndekslenmesi (Şek. E)
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820,
D25831
Keski 18 farklı konumda indekslenip kilitlenebilir.
1. Mod seçim düğmesini 6 konumunu gösterene kadar döndürün.
2. Keskiyi istenen konuma döndürün.
3. Mod seçme düğmesini 6 “yalnızca kırma” konumuna ayarlayın.
4. Keskiyi yerine oturana dek bükün.
Türkçe
Elektronik Hız ve Darbe Kontrol Kadranının
Ayarlanması (Şek. A, C)
D25601, D25602, D25603, D25831
Kadranı 7 istene düzeye döndürün. Kadranı daha yüksek hızlar için yukarı,
daha düşük hızlar için aşağı çevirin. İstenilen ayar deneyimle elde edilir.
Örnek:
• hassas, yumuşak materyalleri keserken veya delerken veya minimum
parçalanma gerektiğinde kadranı düşük ayara ayarlayın;
• daha sert materyalleri keserken veya delerken kadranı yüksek
ayara ayarlayın.
İki Aşamalı Mekanik Kavramanın Ayarlanması
(Şek. C)
D25602, D25603
İKAZ: Tork kontrol ayarlarını değiştirmeden önce aleti daima kapatın
aksi halde alet zarar görebilir.
Tork kontrol kolunu 13 uygulamanın gerektirdiği Şekilde 40 Nm veya
80 Nm’ye ayarlayın.
• 40 Nm 18 kavrama ayarı delme uygulamalarının çoğu için ve
bir engel veya diğer yabancı maddelerle karşılaşıldığında kolayca
çıkacak Şekilde tasarlanmıştır.
• 80 Nm 19 kavrama ayarı karot uçları ve derin delik delme gibi
yüksek tork uygulamaları ve daha yüksek tork eşiğinde çıkabilmesi
için tasarlanmıştır.
NOT: 80 Nm pozisyonunun seçilmesi mümkün değilse, aleti yük altında
çalıştırıp tekrar deneyin.
Alet her fişe takıldığında, otomatik olarak en hassas ayar olan kavrama ayarı
1 40 Nm 18 , konumunda geçer.
Derinlik Çubuğu
(İlave Aksesuarlar)
1. Yan tutamak üzerindeki derinlik çubuğu bırakma düğmesine basın ve
basılı tutun.
2. Derinlik çubuğunu uçla aynı seviyeye gelip, istenen delme derinliği ile
eşitlenene kadar hareket ettirin.
3. Çubuğu konumunda sabitlemek için düğmeyi serbest bırakın. Delme
çubuğu ile delme işlemi yaparken, çubuk ucu malzeme yüzeyine
ulaştığında durun.
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve geçerli yönetmeliklere daima uyun.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya aksesuarları söküp takmadan
önce aleti kapatın ve güç kaynağından ayırın.Tetik düğmesinin
KAPALI konumda olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması
yaralanmaya neden olabilir.
UYARI: Alet uçları sıcak olabileceği için değiştirip çıkarırken
yaralanmayı önlemek için eldiven giyilmelidir.
UYARI:
• B oru ve kablo şebekelerinin konumlarının farkında olun.
• A lete sadece hafif bir basınç uygulayın (yaklaşık 20 kg). Aşırı
güç delmeyi hızlandırmaz fakat aletin performansını düşürür ve
ömrünü kısaltabilir.
• A leti her zaman iki elle ve sıkı bir Şekilde tutun ve doğru duruş
pozisyonundan emin olun. Aleti her zaman yan tutmak
düzgün Şekilde takılmış olarak çalıştırın.
NOT: Çalışma sıcaklığı: -7˚ ~ +40˚C (19˚ ~ 104˚F). Aletin çalışma sıcaklık
değerleri dışında kullanılması alet ömrünü kısaltır.
Uygun El Pozisyonu (Şek. F)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, DAİMA şekilde
gösterilen uygun el pozisyonunu kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, ani tepki ihtimaline
karşı aleti DAİMA sıkıca tutun.
Doğru el pozisyonu bir el yan tutamak 3 , diğer el ana tutamak 4 üzerinde
olacak Şekildedir.
Açma Kapama (Şek. A)
D25501, D25601, D25602, D25603
Aleti açmak için, tetik düğmesine basın 1 .
Aleti durdurmak için tetik düğmesini bırakın.
D25601, D25602, D25603
Kilitleme düğmesi 2 tetik düğmesinin 1 sadece kesme modunda
kilitlenmesini sağlar. Kilitleme düğmesi delme modunda etkinleştirilirse, bir
özellik olarak alet otomatik olarak kapanacaktır.
Aleti açmak için, tetik düğmesine basın 1 .
Aleti durdurmak için düğmeyi bırakın.
Sürekli çalışma için, düğmeye 1 basın ve basılı tutun, kilitleme
düğmesini 2 yukarı kaldırın ve düğmeyi serbest bırakın.
Aletin sürekli çalışmasını durdurmak için svice kısa bir süre basıp
serbest bırakın. Çalışma bittiğinde ve prizden çıkarmadan önce her zaman
aleti kapatın.
D25820, D25831
Aleti açmak için, tetiğin alt kısmındaki on/off (açma/kapama) sarsma
düğmesine 1 basın.
Aleti durdurmak için, tetiğin üst kısmındaki on/off (açma/kapama) sarsma
düğmesine basın.
Kesme delme
Aleti açmak için on/off (açma/kapama) düğmesine 1 basın.
Aleti durdurmak için düğmeyi bırakın.
Düz Bir Uçla Delme (Şek. A)
D25501, D25601, D25602, D25603
1. Uygun matkap ucunu yerleştirin.
2. Mod seçme svicini 6 kırma delme konumuna ayarlayın.
3. Yalnızca D25601, D25602, D25603: Elektronik hız ve darbe kontrol
kadranını 7 ayarlayın.
4. Yan tutamağı 3 takın ve ayarlayın.
5. Delinecek deliğin yerini nokta ile işaretleyin.
6. Matkap ucunu noktanın üzerine yerleştirin ve aleti çalıştırın.
7. Çalışma bittiğinde ve prizden çıkarmadan önce her zaman aleti kapatın.
Karot Uçla Delme (Şek. A)
1. Uygun karot ucunu yerleştirin.
2. Delgi matkabını karot uca monte edin.
3. Mod seçme svicini 6 kırma delme konumuna ayarlayın.
4. Yalnızca D25601, D25602, D25603: Elektronik hız ve darbe kontrolü
kadranını 7 orta veya yüksek hız ayarına döndürün.
5. Yan tutamağı 3 takın ve ayarlayın.
6. Delgi matkabını noktanın üzerine yerleştirin ve aleti çalıştırın. Karot
betonun içine yaklaşık 1 cm içine girene kadar delmeye devam edin.
7. Aleti durdurun ve delgi matkabını çıkarın. Karot ucu deliğe tekrar
yerleştirin ve delmeye devam edin.
8. Karot ucun derinliğinden daha kalın yapıları delerken, betonun yuvarlak
silindirinden veya göbek iç ucundan belirli aralıklarla çıkın.
Deliğin etrafındaki betondan istenmeyen kopmaları önlemek için, önce
tüm yapı boyunca delgi matkabının çapında bir delik açın. Ardından içi
çıkarılmış deliği her iki taraftan yarım yol delin.
79
Türkçe
9. Çalışma bittiğinde ve prizden çıkarmadan önce her zaman aleti kapatın.
Yontma ve Kesme (Şek. A)
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820,
D25831
1. Uygun keskiyi yerleştirin ve 18 konumdan birine kilitlemek için
elle döndürün.
2. Mod seçme düğmesini 6 yalnızca kırma konumuna ayarlayın.
3. Yalnızca D25601, D25602, D25603, D25831: Elektronik hız ve darbe
kontrol kadranını 7 ayarlayın.
4. Yan tutamağı 3 takın ve ayarlayın.
5. Aleti çalıştırın ve çalışmaya başlayın.
6. Çalışma bittiğinde ve prizden çıkarmadan önce her zaman aleti kapatın.
BAKIM
DeWALT elektrikli aletiniz minimum bakımla uzun bir süre çalışacak
şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz olarak memnuniyet verici bir şekilde
çalışması gerekli özenin gösterilmesine ve düzenli temizliğe bağlıdır.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya aksesuarları söküp takmadan
önce aleti kapatın ve güç kaynağından ayırın.Tetik düğmesinin
KAPALI konumda olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması
yaralanmaya neden olabilir.
Fırçalar (Şek. C)
Karbon kömürlere kullanıcı tarafından bakım yapılamaz. Aleti DeWALT yetkili
servisine götürün.
Karbon fırçalar aşınmak üzereyken sarı fırça aşınma gösterge LED’i 17 yanar.
8 saatlik kullanımın ardından, fırçalar tamamen aşınır ve motor otomatik
olarak kapanır.
Servis gösterge ışığı 16 yanar yanmaz alet bakımının yaptırılması gerekir.
Yağlama
Elektrikli aletiniz ek bir yağlama gerektirmemektedir.
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde ve etrafında toz
toplanması halinde bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak ana
gövdeden uzaklaştırın. Bu işlemi gerçekleştirirken onaylı bir göz
koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan parçalarını temizlemek için asla
çözücü veya başka sert kimyasal kullanmayın. Bu kimyasallar bu
parçalarda kullanılan malzemeleri güçsüzleştirir. Yalnızca su ve
yumuşak sabunla nemlendirilmiş bir bez kullanın. Aletin içine herhangi
bir sıvının girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir parçasını bir sıvı
içine daldırmayın.
İlave Aksesuarlar
UYARI: DeWALT tarafından tedarik veya tavsiye edilenlerin dışındaki
aksesuarlar bu ürün üzerinde test edilmediğinden, söz konusu
aksesuarların bu aletle birlikte kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için bu ürünle birlikte sadece DeWALT tarafından
tavsiye edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak için satış
noktalarıyla görüşün.
80
Çevrenin Korunması
Ayrı toplama. Bu işaretlenmiş simgeyle ürün ve piller normal evsel
atıklarla birlikte çöpe atılmamalıdır.
Bazı malzemeleri içeren ürün ve piller geri dönüştürülebilir veya
geri kazanılabilir, bu da bazı hammaddeler için talebi azaltabilir.
Lütfen elektrikli ürünleri ve pilleri yerel yasal mevzuata uygun şekilde geri
dönüşüme tabi tutun. Daha ayrıntılı bilgiler www.2helpU.com adresinde
mevcuttur.
Ελληνικά
ΣΦΥΡΕΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΕΠΙΣΗΣ SDS MΑΧ®
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820, D25831
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DeWALT. Τα έτη εμπειρίας, η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και η καινοτομία έχουν καταστήσει την DeWALT έναν από τους πιο
αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
Τάση
Τύπος
Κατανάλωση ισχύος
Συχνότητα
Ενέργεια μίας κρούσης (EPTA 05/2009)
Ταχύτητα χωρίς φορτίο
Κρούσεις ανά λεπτό χωρίς φορτίο
Συνολική απόσταση διάτρησης σε σκυρόδεμα:
συμπαγή κοπτικά
κορώνες διάτρησης
Βέλτιστη απόσταση διάτρησης σε σκυρόδεμα:
συμπαγή κοπτικά
Θέσεις σμίλης
Υποδοχή αξεσουάρ
Βάρος
W
Hz
J
min-1
bpm
D25501
230
2
1100
50
8
490
3300
D25601
230
2
1250
50
2–8
210-415
1430-2840
D25602
230
2
1250
50
2–8
210-415
1430-2840
D25603
230
2
1250
50
2–8
210-415
1430-2840
D25820
230
2
1150
50
8
–
2740
D25831
230
2
1250
50
2–8
–
1430-2840
mm
mm
12-40
40-90
12-45
40-100
12-45
40-100
12-45
40-100
–
–
–
–
mm
18-26
18
SDS Max®
6,15
25-35
18
SDS Max®
6,8
25-35
18
SDS Max®
6,9
25-35
18
SDS Max®
6,95
–
18
SDS Max®
5,8
–
18
SDS Max®
6,1
94
105
3
93
104
3
93
104
3
94
105
3
95
106
3
VAC
kg
Τιμές θορύβου και κραδασμών (άθροισμα διανυσμάτων σε τρεις άξονες) σύμφωνα με το
EN60745-2-6:
LPA (στάθμη ηχητικής πίεσης εκπομπών θορύβου)
dB(A)
94
LWA (στάθμη ηχητικής ισχύος)
dB(A)
105
K (αβεβαιότητα αναφερόμενης στάθμης ήχου)
dB(A)
3
Διάτρηση σε σκυρόδεμα
Τιμή εκπομπών κραδασμών ah, HD =
Αβεβαιότητα K =
Εργασίες σμίλης
Τιμή εκπομπών κραδασμών ah,Cheq =
Αβεβαιότητα K =
m/s2
m/s2
18,3
1,8
8,8
1,5
8,7
1,5
8,7
1,5
–
–
–
–
m/s2
m/s2
13,2
1,6
7,2
1,5
6,8
1,5
6,8
1,5
13,2
1,6
8,3
1,5
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που αναφέρεται στο παρόν ενημερωτικό
φυλλάδιο, μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη δοκιμή που αναφέρεται
στο πρότυπο EN60745 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σύγκριση
μεταξύ εργαλείων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αρχική αξιολόγηση
της έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο επίπεδο εκπομπής
κραδασμών αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του εργαλείου.
Ωστόσο, εάν το εργαλείο χρησιμοποιηθεί σε άλλες εφαρμογές, με
διαφορετικά παρελκόμενα ή σε περίπτωση κακής συντήρησης,
η εκπομπή κραδασμών ενδέχεται να διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να
αυξήσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου λειτουργίας.
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης σε κραδασμούς πρέπει επίσης
να ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας
ή ο χρόνος που λειτουργεί χωρίς να εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό
ενδέχεται να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη
διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας για να προστατεύσετε
το χειριστή από τις επιπτώσεις των κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι:
συντήρηση του εργαλείου και των παρελκόμενων, διατήρηση των
χεριών σε καλή θερμοκρασία, οργάνωση μοτίβων εργασίας.
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
Οδηγία περί μηχανικού εξοπλισμού
Σφυρες συνδυασμου & απολεπισης sds mαχ®
D25501, D25601, D25602, D25603
Η εταιρεία DeWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που περιγράφονται στην
ενότητα Τεχνικά δεδομένα σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση με τα εξής
πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/EK, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
D25820, D25831
2000/14/ΕΚ Ηλεκτρική συσκευή θραύσης σκυροδέματος (φορητή) m </=
15kg, Παράρτημα VIII; TÜV Rheinland LGA Products GmbH (0197), D-90431
Nürnberg, Γερμανία, Κωδ. αρ. κοινοποιημένου φορέα: 0197
Στάθμη ακουστικής ισχύος σύμφωνα με 2000/14/ΕΚ (Άρθρο 12, Παράρτημα
III, αρ. 10; m </= 15 kg)
LWA (μέτρηση στάθμης ακουστικής ισχύος)
LWA (εγγυημένη στάθμη ακουστικής ισχύος)
dB
dB
102
105
81
Ελληνικά
Αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται και με τις Οδηγίες 2014/30/ΕΕ και
2011/65/ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε
με την DeWALT στην παρακάτω διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος
του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του τεχνικού φακέλου
και πραγματοποιεί την παρούσα δήλωση εκ μέρους της εταιρείας DeWALT.
Markus Rompel
Διευθυντής Μηχανολογικού τμήματος
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
08.03.2017
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού,
διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο σοβαρότητας για κάθε
προειδοποιητική λέξη. Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και δώστε
προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη επικίνδυνη κατάσταση,
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως επικίνδυνη
κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα μπορούσε να
προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η
οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό
μικρής ή μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική που δεν έχει σχέση με
προσωπικό τραυματισμό και η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
ενδέχεται να προκαλέσει υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
βύσμα με οποιονδήποτε τρόπο. Μη χρησιμοποιείτε τυχόν
βύσματα προσαρμογέα με γειωμένα (με γείωση εδάφους)
ηλεκτρικά εργαλεία. Με μη τροποποιημένα βύσματα και κατάλληλες
πρίζες ελαττώνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
β ) Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας με γειωμένες
επιφάνειες όπως σωλήνες, καλοριφέρ, εστίες κουζινών
και ψυγεία. Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αυξάνεται όταν το σώμα σας
είναι γειωμένο.
γ ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή ή σε
συνθήκες υγρασίας. Η είσοδος νερού σε ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει
τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
δ ) Μην καταπονείτε υπερβολικά το καλώδιο. Μη χρησιμοποιείτε
ποτέ το καλώδιο για τη μεταφορά, το τράβηγμα ή την
αποσύνδεση του ηλεκτρικού εργαλείου. Κρατήστε το
καλώδιο μακριά από θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές και
κινούμενα μέρη. Καλώδια που έχουν υποστεί ζημιά ή περιπλεγμένα
καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ε ) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο σε εξωτερικό
χώρο, να χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια προέκτασης που
είναι κατάλληλα για χρήση σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση
καλωδίου κατάλληλου για χρήση σε εξωτερικό χώρο ελαττώνει τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
στ ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία ηλεκτρικού εργαλείου
σε χώρο με υψηλή υγρασία, χρησιμοποιήστε παροχή
ηλεκτροδότησης με προστασία από ρεύματα διαρροής (RCD). Η
χρήση μιας διάταξης RCD ελαττώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
3) Προσωπική ασφάλεια
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας για τα ηλεκτρικά
εργαλεία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις
ασφαλείας και όλες τις οδηγίες. Η μη τήρηση όλων των
προειδοποιήσεων και των οδηγιών ενδέχεται να οδηγήσει σε
ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό τραυματισμό.
ΔΙΑΤΗΡΉΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ ΑΝΑΦΟΡΆ
Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» σε όλες τις προειδοποιήσεις, αναφέρεται σε
εργαλείο που τροφοδοτείται με ρεύμα από το ηλεκτρικό δίκτυο (με καλώδιο) ή
σε εργαλείο που λειτουργεί με μπαταρία (ασύρματο).
1) Ασφάλεια χώρου εργασίας
α ) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και καλά φωτισμένο. Οι μη
τακτοποιημένοι ή σκοτεινοί χώροι, αποτελούν αιτία ατυχημάτων.
β ) Μη λειτουργείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε εκρηκτικές
ατμόσφαιρες, όπως όταν υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια
ή σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούν σπινθήρες που
μπορούν να προκαλέσουν ανάφλεξη στη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
γ ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα παρευρισκόμενα άτομα
όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο. Η απόσπαση της
προσοχής σας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου.
2) Ηλεκτρική ασφάλεια
82
α ) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων πρέπει να
ταιριάζουν με τις πρίζες. Μην τροποποιείτε ποτέ το
α ) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε τι κάνετε και
χρησιμοποιείτε την κοινή λογική κατά τη χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε
ηλεκτρικό εργαλείο εάν είστε κουρασμένος(-η) ή υπό την
επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμακευτικής αγωγής. Μια
μόνο στιγμή απόσπασης της προσοχής σας καθώς χειρίζεστε ηλεκτρικά
εργαλεία, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.
β ) Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό. Να φοράτε
πάντοτε προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση προστατευτικού
εξοπλισμού όπως μάσκας για τη σκόνη, αντιολισθητικών υποδημάτων,
κράνους ή προστατευτικών ακουστικών για τις ανάλογες συνθήκες, θα
ελαττώσει τους προσωπικούς τραυματισμούς.
γ ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του εργαλείου. Βεβαιωθείτε
ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση Off προτού συνδέσετε το
εργαλείο στην πρίζα ή/και στην μπαταρία, καθώς και προτού
σηκώσετε ή μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά ηλεκτρικών
εργαλείων με το δάκτυλό σας στο διακόπτη ή η σύνδεση στην πρίζα
εργαλείων με το διακόπτη στη θέση On ενέχουν κίνδυνο ατυχήματος.
δ ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί προτού
ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Ένα κλειδί ή ρυθμιστικό
κλειδί που έχει αφεθεί προσαρτημένο σε κινητό τμήμα του ηλεκτρικού
εργαλείου, μπορεί να προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό.
ε ) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε απομακρυσμένα σημεία.
Φροντίστε να έχετε πάντοτε την κατάλληλη στάση και να
διατηρείτε την ισορροπία σας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα έχετε
καλύτερο έλεγχο του εργαλείου σε απροσδόκητες καταστάσεις.
στ ) Να είστε ντυμένοι κατάλληλα. Μην φοράτε φαρδιά ενδύματα
ή κοσμήματα. Διατηρείτε τα μαλλιά, τα ενδύματα και τα
γάντια σας μακριά από κινούμενα μέρη. Τα φαρδιά ενδύματα,
τα κοσμήματα ή τα μακριά μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα
κινούμενα μέρη.
ζ ) Εάν οι συσκευές παρέχονται με σύνδεση συστημάτων
αφαίρεσης και συλλογής σκόνης, φροντίστε τα συστήματα αυτά
να είναι συνδεδεμένα και να χρησιμοποιούνται κατάλληλα.
Η χρήση συστήματος συλλογής σκόνης μπορεί να ελαττώσει τους
κινδύνους που σχετίζονται με τη σκόνη.
Ελληνικά
4) Χρήση και φροντίδα των ηλεκτρικών εργαλείων
α ) Μη ζορίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Χρησιμοποιείτε το
κατάλληλο εργαλείο ανάλογα με την εφαρμογή. Η εργασία
θα πραγματοποιηθεί με καλύτερο και πιο ασφαλή τρόπο όταν
εκτελείται από το σωστά επιλεγμένο ηλεκτρικό εργαλείο με τον
προβλεπόμενο ρυθμό.
β ) Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν ο διακόπτης δεν μεταβαίνει
στις θέσεις On (Ενεργοποίηση) και Off (Απενεργοποίηση).
Οποιοδήποτε εργαλείο δεν μπορεί να ελεγχθεί μέσω του διακόπτη του,
είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.
γ ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα ή και την μπαταρία από
το ηλεκτρικό εργαλείο πριν κάνετε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις,
αλλαγές παρελκόμενων ή πριν αποθηκεύσετε οποιοδήποτε
ηλεκτρικό εργαλείο. Αυτού του είδους τα μέτρα ασφαλείας
ελαττώνουν τον κίνδυνο τυχαίας θέσης του ηλεκτρικού εργαλείου
σε λειτουργία.
δ ) Αποθηκεύετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που δεν χρησιμοποιείτε
μακριά από μέρη όπου μπορούν να τα προσεγγίσουν παιδιά και
μην επιτρέπετε τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου από άτομα
που δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό ή με τις οδηγίες χρήσης του.
Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται από μη
εκπαιδευμένους χειριστές.
ε ) Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία. Ελέγξτε για τυχόν εσφαλμένη
ευθυγράμμιση ή ενσφήνωση κινούμενων μερών, για τυχόν
θραύση εξαρτημάτων και για τυχόν άλλες καταστάσεις που
μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου.
Εάν το ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά, φροντίστε
για την επισκευή του πριν το χρησιμοποιήσετε. Πολλά
ατυχήματα έχουν προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που δεν έχουν
συντηρηθεί κατάλληλα.
στ ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και καθαρά. Τα
κατάλληλα συντηρημένα εργαλεία κοπής με αιχμηρά άκρα κοπής
έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος κατά τη λειτουργία και
ελέγχονται ευκολότερα.
ζ ) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα παρελκόμενα και τα
τρυπάνια κ.λπ. σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες, λαμβάνοντας
υπόψη τις συνθήκες εργασίας και την εργασία που πρόκειται
να πραγματοποιηθεί. Η χρήση ενός ηλεκτρικού εργαλείου για
εργασίες διαφορετικές από αυτές για τις οποίες προορίζεται, μπορεί να
οδηγήσει σε επικίνδυνη κατάσταση.
5) Συντήρηση (Σέρβις)
α ) Φροντίζετε η συντήρηση του ηλεκτρικού εργαλείου να
πραγματοποιείται από πιστοποιημένο για επισκευές άτομο, με
τη χρήση μόνο πανομοιότυπων ανταλλακτικών. Κατ’ αυτό τον
τρόπο εξασφαλίζεται η ασφάλεια του ηλεκτρικού εργαλείου.
Πρόσθετες οδηγίες ασφαλείας για περιστροφικές
σφύρες
•
•
•
Φοράτε προστατευτικά ακοής. Η έκθεση σε όρυβο μπορεί να
προκαλέσει απώλεια ακοής.
Χρησιμοποιείτε τη(τις) βοηθητική(-ές) λαβή(-ές), 3 αν
παρέχεται(-ονται) μαζί με το εργαλείο. Η απώλεια ελέγχου μπορεί
να προκαλέσει σωματική βλάβη.
Κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο από μονωμένες επιφάνειες λαβής
όταν εκτελείτε μια εργασία όπου το αξεσουάρ κοπής μπορεί να
έρθει σε επαφή με αθέατα καλώδια ή με το ίδιο του το καλώδιο.
Αν αξεσουάρ κοπής έρθει σε επαφή με καλώδιο υπό τάση μπορεί
να τεθούν υπό ηλεκτρική τάση και τα εκτεθειμένα μεταλλικά
μέρη του ηλεκτρικού εργαλείου και να προκληθεί ηλεκτροπληξία
στο χειριστή.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνιστούμε τη χρήση διάταξης προστασίας από
ρεύμα διαρροής με διαβάθμιση έντασης ρεύματος διαρροής 30mA
ή μικρότερη.
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών ασφαλείας και την
εφαρμογή διατάξεων ασφαλείας, ορισμένοι υπολειπόμενοι κίνδυνοι δεν
μπορούν να αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
• Βλάβη της ακοής.
• Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω εκτινασσόμενων σωματιδίων.
• Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω της θέρμανσης των αξεσουάρ κατά
τη λειτουργία.
• Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω παρατεταμένης χρήσης.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για λειτουργία μόνο σε μία τάση.
Ελέγχετε πάντοτε εάν η τροφοδοσία ανταποκρίνεται στην τάση που
αναγράφεται στην επιγραφή με τα δεδομένα.
Το εργαλείο της DeWALT διαθέτει διπλή μόνωση σύμφωνα
με το πρότυπο EN60745. Κατά συνέπεια, δεν απαιτείται
καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί
από ειδικά διαμορφωμένο καλώδιο που διατίθεται μέσω της υπηρεσίας
εξυπηρέτησης της DeWALT.
Χρήση προέκτασης
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται προεκτάσεις εκτός και αν είναι
απολύτως απαραίτητο. Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένη προέκταση, κατάλληλη
για την είσοδο ρεύματος του φορτιστή σας (ανατρέξτε στα Τεχνικά
δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος του αγωγού είναι 1,5 mm2, ενώ το μέγιστο
μήκος είναι 30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να ξετυλίγετε πάντοτε το
καλώδιο εντελώς.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1 Περιστροφική σφύρα (D25501, D25601, D25602, D25603)
ή
1 Σφύρα απολέπισης (D25820, D25831)
1 Πλευρική λαβή
1 Κιβώτιο μεταφοράς (μοντέλα K μόνο)
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα τμήματα ή τα παρελκόμενα, οι
οποίες μπορεί να συνέβησαν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε προσεκτικά και να
κατανοήσετε το παρόν εγχειρίδιο.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
Η ρύθμιση συμπλέκτη 40 Nm έχει σχεδιαστεί για την
πλειονότητα των εφαρμογών διάτρησης.
Η ρύθμιση συμπλέκτη 80 Nm έχει σχεδιαστεί για εφαρμογές
όπου απαιτείται υψηλότερη ροπή.
Κόκκινη λυχνία LED ένδειξης σέρβις. Για λεπτομερή περιγραφή
δείτε την ενότητα Λυχνίες LED ένδειξης σέρβις.
83
Ελληνικά
Κίτρινη λυχνία LED ένδειξης σέρβις. Για λεπτομερή περιγραφή
δείτε την ενότητα Λυχνίες LED ένδειξης σέρβις.
Ακτινοβολία λέιζερ. Μην κοιτάζετε απευθείας στο φως.
Θeεh Κωδικου Ημερομηνιας
(Εικ. [figure] A)
Ο κωδικός ημερομηνίας 14 , ο οποίος περιλαμβάνει επίσης το έτος
κατασκευής, είναι τυπωμένος επάνω στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2017 XX XX
Έτος κατασκευής
Περιγραφή (εικ. A)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιήσετε ποτέ το ηλεκτρικό
εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα του. Μπορεί να προκληθεί βλάβη ή
προσωπικός τραυματισμός.
1 Διακόπτης σκανδάλης (D25501, D25601, D25602, D25603)
Διακόπτης ενεργοποίησης απενεργοποίησης (On/off) τύπου ρόκερ
(D25820, D25831)
2 Συρόμενος διακόπτης ασφάλισης σε λειτουργία (D25601, D25602,
D25603)
3 Πλευρική λαβή
4 Κύρια λαβή
5 Σύστημα ενεργού ελέγχου δόνησης (D25601, D25602, D25603, D25831)
6 Διακόπτης επιλογής λειτουργίας
7 Διακόπτης ηλεκτρονικής ρύθμισης ταχύτητας και κρούσης (D25601,
D25602, D25603, D25831)
8 Κουμπί πλευρικής λαβής (D25831)
9 Σφιγκτήρας πλευρικής λαβής (D25501, D25601, D25602, D25603,
D25820)
10 Υποδοχή αξεσουάρ
11 Χιτώνιο ασφάλισης
Προοριζομενη Χρηση
D25501, D25601, D25602, D25603 Η περιστροφική σφύρα σας έχει
σχεδιαστεί για επαγγελματικές εφαρμογές περιστροφικής διάτρησης
και απολέπισης.
D25820, D25831 Η σφύρα σας απολέπισης έχει σχεδιαστεί για
επαγγελματικές εφαρμογές απολέπισης, σμίλευσης και δομικών
εργασιών θραύσης.
Να ΜΗ χρησιμοποιείται σε συνθήκες υγρασίας ή όταν υπάρχουν εύφλεκτα
υγρά ή αέρια.
Αυτές οι σφύρες είναι επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με το εργαλείο.
Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται από μη
έμπειρους χειριστές.
-- Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(περιλαμβανομένων παιδιών) που έχουν μειωμένες σωματικές,
αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και/ή
γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός αν τα άτομα αυτά επιβλέπονται από
άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά δεν πρέπει να
μένουν ποτέ μόνα τους με αυτό το προϊόν.
Λειτουργία ομαλής εκκίνησης
D25601, D25602, D25603, D25831
Η λειτουργία ομαλής εκκίνησης επιτρέπει στο εργαλείο να αυξάνει αργά την
ταχύτητά του κατά την εκκίνηση, ώστε να αποτρέπεται η μετακίνηση του
εξαρτήματος διάτρησης από την επιθυμητή θέση οπής.
Η λειτουργία ομαλής εκκίνησης επίσης μειώνει την άμεση αντίδραση ροπής
που μεταδίδεται στο μηχανισμό κίνησης και στο χειριστή αν η σφύρα
εκκινηθεί με το κοπτικό διάτρησης σε ήδη υπάρχουσα οπή.
84
Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας και κρούσης
(εικ. A, C)
D25601, D25602, D25603, D25831
Η διάταξη ηλεκτρονικής ρύθμισης ταχύτητας και κρούσης 7 προσφέρει τα
εξής πλεονεκτήματα:
-- χρήση μικρότερων αξεσουάρ χωρίς κίνδυνο θραύσης;
-- ελαχιστοποίηση ανεπιθύμητης θραύσης του υλικού κατά τη
σμίλευση ή διάτρηση σε μαλακά ή ψαθυρά υλικά;
-- βέλτιστο έλεγχο του εργαλείου για ακριβή σμίλευση.
Συμπλέκτης περιορισμού ροπής
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ο χρήστης πρέπει να διατηρεί πάντα σταθερή
λαβή στο εργαλείο κατά τη λειτουργία του.
Ο συμπλέκτης περιορισμού ροπής μειώνει τη μέγιστη αντίδραση
ροπής που μεταδίδεται στο χειριστή σε περίπτωση ενσφήνωσης ενός
κοπτικού διάτρησης. Αυτή η λειτουργία επίσης εμποδίζει την αθέλητη
ακινητοποίηση του μηχανισμού κίνησης και του ηλεκτροκινητήρα.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Πάντα απενεργοποιείτε το εργαλείο πριν την αλλαγή
ρυθμίσεων ελέγχου ροπής, αλλιώς μπορεί να προκληθεί ζημιά
στο εργαλείο.
Πληρης Ελεγχος Ροπης (CTC) (ΕΙΚ. C) D25602
Η λειτουργία Πλήρης έλεγχος ροπής (Complete torque control, CTC)
προσφέρει στο χρήστη ένα μηχανικό συμπλέκτη δύο σταδίων με επιλογές
ρυθμιζόμενης ροπής. Η ρύθμιση της ροπής επιτρέπει αυξημένο έλεγχο για
διάφορες εφαρμογές.
Η χαμηλή ρύθμιση (40 Nm) επιτρέπει στο εργαλείο να λειτουργεί σε
μειωμένο επίπεδο ροπής αυξάνοντας τον έλεγχο για πολλές εφαρμογές
διάτρησης με συμπαγή τρυπάνια. Η υψηλή ρύθμιση (80 Nm) διατίθεται για
πιο απαιτητικές εφαρμογές όπως η διάτρηση με σωληνοειδή τρυπάνια και η
χρήση συμπαγών τρυπανιών μεγάλης διαμέτρου.
Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Ρύθμιση του μηχανικού συμπλέκτη
δύο σταδίων.
Τελικος Ελεγχος Ροπης (UTC) (ΕΙΚ. C) D25603
Επιπλέον του μηχανικού συμπλέκτη δύο σταδίων, ο Τελικός έλεγχος ροπής
(Ultimate Torque Control, UTC) προσφέρει αυξημένη άνεση και ασφάλεια
του χρήστη με ενσωματωμένη τεχνολογία κατά της περιστροφής η οποία
μπορεί να ανιχνεύσει αν ο χρήστης έχει χάσει τον έλεγχο της σφύρας. Όταν
ανιχνευτεί μια εμπλοκή, η ροπή και οι στροφές μειώνονται άμεσα. Έτσι
εμποδίζεται η περιστροφή του ίδιου του εργαλείου, με αποτέλεσμα μείωση
των συμβάντων τραυματισμού στον καρπό.
Λυχνίες LED ένδειξης σέρβις (εικ. A, C)
D25601, D25602, D25603, D25831
Η κίτρινη λυχνία LED ένδειξης φθοράς ψηκτρών 17 ανάβει όταν η ψήκτρες
άνθρακα έχουν σχεδόν φθαρεί, για να δηλώσει ότι το εργαλείο χρειάζεται
σέρβις μέσα στις επόμενες 8 ώρες χρήσης.
D25601, D25602, D25603
Η κόκκινη λυχνία LED ένδειξης σέρβις 16 ανάβει αν το κουμπί ασφάλισης
σε λειτουργία 2 χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε άλλη λειτουργία εκτός
της λειτουργίας απολέπισης. Σε μοντέλα εξοπλισμένα με Τελικό έλεγχο
ροπής (UTC), η κόκκινη ενδεικτική λυχνία LED 16 ανάβει αν ενεργοποιηθεί
η διάταξη κατά της περιστροφής. Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία αρχίζει να
αναβοσβήνει αν υπάρχει σφάλμα στο εργαλείο ή αν έχουν φθαρεί τελείως οι
ψήκτρες (ανατρέξτε στο τμήμα Ψήκτρες στην ενότητα Συντήρηση).
D25831
Η κόκκινη λυχνία LED ένδειξης σέρβις 16 ανάβει αν υπάρχει πρόβλημα με
το εργαλείο ή αν οι ψήκτρες έχουν φθαρεί τελείως (ανατρέξτε στο τμήμα
Ψήκτρες της ενότητας Συντήρηση).
Ελληνικά
Κύρια λαβή με πλήρη απόσβεση κραδασμών
(εικ. A)
D25601, D25602, D25603, D25831
Οι αποσβεστήρες στην κύρια λαβή 4 απορροφούν τους κραδασμούς
που μεταδίδονται στο χρήστη. Έτσι βελτιώνεται η άνεση του χρήστη κατά
τη λειτουργία.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
προσωπικού τραυματισμού, απενεργοποιείτε το εργαλείο
και αποσυνδέετέ το από την τροφοδοσία, πριν από την
πραγματοποίηση τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/
αφαίρεση προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Βεβαιωθείτε ότι ο
διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση OFF (Απενεργοποίηση).
Η τυχαία εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
Τοποθέτηση της πλευρικής λαβής (Εικ. B)
Η πλευρική λαβή 3 συσφίγγεται στην αντίστοιχη περιοχή στερέωσης 12
του γραναζοκιβωτίου και μπορεί να περιστραφεί 360˚ για να επιτρέπει
χρήση από δεξιόχειρες ή αριστερόχειρες. Η πλευρική λαβή πρέπει να
σφίγγεται επαρκώς ώστε να αντιμετωπιστεί η περιστροφική κίνηση του
εργαλείου, εάν κολλήσει ή καθυστερήσει το εξάρτημα. Να βεβαιώνεστε ότι
πιάνετε σταθερά την πλευρική λαβή στην αντίθετη πλευρά για να μπορείτε
να ελέγξετε το εργαλείο σε περίπτωση αθέλητης ακινητοποίησης του μοτέρ.
Για να ξεσφίξετε την πλευρική λαβή, περιστρέψτε την αριστερόστροφα.
Εισαγωγή και αφαίρεση αξεσουάρ τύπου SDS Max®
(εικ. A, D1, D1)
Το μηχάνημα αυτό χρησιμοποιεί κοπτικά και σμίλες τύπου SDS Max®
(ανατρέξτε στο ένθετο στην εικόνα D σχετικά με τη διατομή του κορμού
ενός κοπτικού SDS Max®).=
1. Καθαρίστε τον κορμό του κοπτικού.
2. Τραβήξτε πίσω το χιτώνιο ασφάλισης 11 και εισάγετε τον κορμό
του κοπτικού.
3. Περιστρέψτε ελαφρά το κοπτικό έως ότου το χιτώνιο ασφαλίσει στη
θέση του.
4. Τραβήξτε το κοπτικό για να ελέγξετε αν έχει ασφαλίσει σωστά.
Η κρουστική λειτουργία απαιτεί να μπορεί να κινείται αξονικά
το κοπτικό κατά αρκετά εκατοστά όταν είναι ασφαλισμένο στην
υποδοχή αξεσουάρ.
5. Γα να αφαιρέσετε ένα κοπτικό, τραβήξτε πίσω το χιτώνιο ασφάλισης/
κολάρο 11 της υποδοχής αξεσουάρ και τραβήξτε το κοπτικό έξω από
την υποδοχή αξεσουάρ 10 .
Επιλογή του τρόπου λειτουργίας (εικ. A)
Hammerdrilling:
D25501, D25601, D25602, D25603
για εφαρμογές διάτρησης σε σκυρόδεμα, τούβλο, πέτρα
και τοιχοποιία.
Hammering only:
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820, D25831
για εφαρμογές σμίλευσης και δομικών εργασιών θραύσης. Στον
τρόπο λειτουργίας αυτό το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί
και ως μοχλός για την απελευθέρωση ενός σφηνωμένου
κοπτικού διάτρησης.
1. Για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας, περιστρέψτε το διακόπτη
επιλογής λειτουργίας 6 έως ότου δείχνει το σύμβολο της
επιθυμητής λειτουργίας.
Μπορεί να χρειαστεί να περιστρέψτε ελαφρά την υποδοχή αξεσουάρ 10 για να επιτρέψετε στο διακόπτη επιλογής λειτουργίας 6 να περάσει
τη θέση .
2. Ελέγξτε ότι ο διακόπτης επιλογής λειτουργίας 6 είναι ασφαλισμένος στη
θέση του.
Επιλογή γωνίας σμίλης (εικ. E)
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820,
D25831
Η γωνία σμίλης μπορεί να ρυθμιστεί και να ασφαλίσει σε 18
διαφορετικές θέσεις.
1. Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής λειτουργίας 6 έως ότου δείχνει στη
θέση .
2. Περιστρέψτε τη σμίλη στην επιθυμητή θέση.
3. Θέστε το διακόπτη επιλογής λειτουργίας 6 στη θέση “κρούση μόνο.”
4. Περιστρέψτε τη σμίλη έως ότου ασφαλίσει στη θέση της.
Ρύθμιση του διακόπτη ηλεκτρονικής ρύθμισης
ταχύτητας και κρούσης (εικ. A, C)
D25601, D25602, D25603, D25831
Περιστρέψτε το διακόπτη 7 στο επιθυμητό επίπεδο. Περιστρέψτε το
διακόπτη προς τα πάνω για υψηλότερη ταχύτητα και προς τα κάτω για
χαμηλότερη ταχύτητα. Η απαιτούμενη ρύθμιση είναι θέμα εμπειρίας. Π.χ.
• κατά τη σμίλευση ή διάτρηση σε μαλακά, ψαθυρά υλικά ή όταν
απαιτείται ελαχιστοποίηση της ανεπιθύμητης θραύσης, θέστε το
διακόπτη σε χαμηλή ρύθμιση;
• κατά τη θραύση ή διάτρηση σε σκληρότερα υλικά, θέστε το διακόπτη σε
υψηλή ρύθμιση.
Ρύθμιση του μηχανικού συμπλέκτη δύο σταδίων
(εικ. C)
D25602, D25603
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Πάντα απενεργοποιείτε το εργαλείο πριν την αλλαγή
ρυθμίσεων ελέγχου ροπής, αλλιώς μπορεί να προκληθεί ζημιά
στο εργαλείο.
Μετακινήστε το μοχλό ελέγχου ροπής 13 στη ρύθμιση 40 Nm ή 80 Nm
όπως χρειάζεται για την εφαρμογή.
• Η ρύθμιση συμπλέκτη 40 Nm 18 έχει σχεδιαστεί για την πλειονότητα
των εφαρμογών διάτρησης και για να επιτυγχάνεται εύκολη
αποσύμπλεξη όταν το τρυπάνι συναντήσει σίδηρο οπλισμού ή άλλες
ξένες ύλες.
• Η ρύθμιση συμπλέκτη 80 Nm 19 έχει σχεδιαστεί για εφαρμογές
υψηλότερης ροπής όπως για κορώνες διάτρησης και διάτρηση βαθιών
οπών κα για αποσύμπλεξη σε υψηλότερο κατώφλι ροπής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν δεν είναι εφικτό να επιλέξετε τη θέση 80 Nm, θέστε τη
μονάδα σε λειτουργία υπό φορτίο και δοκιμάστε πάλι.
Κάθε φορά που συνδέετε το εργαλείο στο ρεύμα, θα μεταβεί από
προεπιλογή στη ρύθμιση συμπλέκτη 1 τη ρύθμιση 40 Nm 18 , την πιο
ευαίσθητη ρύθμιση.
Ράβδος βάθους
(Προσθετο αξεσουαρ)
1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί απελευθέρωσης ράβδου
βάθους στην πλευρική λαβή.
2. Μετακινήστε τη ράβδο βάθους έτσι ώστε η απόσταση ανάμεσα στο
άκρο της ράβδου και το άκρο του κοπτικού να είναι ίσο με το επιθυμητό
βάθος διάτρησης.
3. Απελευθερώστε το κουμπί για να ασφαλίσει η ράβδος στη θέση της.
Όταν εκτελείτε διάτρηση με τη ράβδο βάθους, σταματήστε όταν το
άκρο της ράβδου φθάσει την επιφάνεια του υλικού.
85
Ελληνικά
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Να τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες ασφαλείας και τις
ισχύουσες ρυθμίσεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
προσωπικού τραυματισμού, απενεργοποιείτε το εργαλείο
και αποσυνδέετέ το από την τροφοδοσία, πριν από την
πραγματοποίηση τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/
αφαίρεση προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Βεβαιωθείτε ότι ο
διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση OFF (Απενεργοποίηση).
Η τυχαία εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα κοπτικά του εργαλείου μπορεί να είναι θερμά
και γι’ αυτό πρέπει να φοράτε γάντια όταν τα αλλάζετε ή τα αφαιρείτε,
ώστε να αποφύγετε σωματική βλάβη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Να έχετε υπόψη σας τη θέση των σωληνώσεων και καλωδιώσεων.
• Εφαρμόζετε μόνο ελαφρά πίεση στο εργαλείο (περ. 20 kg). Η
υπερβολική δύναμη δεν επιταχύνει τη διάτρηση αλλά μειώνει την
απόδοση του εργαλείου και μπορεί να μειώσει το χρόνο ζωής του.
• Πάντα κρατάτε το εργαλείο σταθερά και με τα δύο χέρια
και εξασφαλίζετε ευσταθή στάση του σώματός σας.
Πάντα χρησιμοποιείτε το εργαλείο με την πλευρική λαβή
σωστά συναρμολογημένη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η θερμοκρασία λειτουργίας είναι -7˚ έως +40˚C (19˚ έως
104˚F). Η χρήση του εργαλείου εκτός αυτής της περιοχής θερμοκρασιών θα
μειώσει το χρόνο ζωής του.
Κατάλληλη θέση χεριών (εικ. F)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΟΤΕ την κατάλληλη θέση των
χεριών, όπως φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να κρατάτε καλά το εργαλείο για να είστε
προετοιμασμένοι σε περίπτωση ξαφνικής αντίδρασης.
Για τη σωστή τοποθέτηση των χεριών απαιτείται
ένα χέρι στην πλευρική λαβή 3 με το άλλο χέρι στην κύρια λαβή 4 .
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση (εικ. A)
D25501, D25601, D25602, D25603
Για να θέσετε σε λειτουργία το εργαλείο, πιέστε το διακόπτη σκανδάλης 1 .
Για να σταματήσετε το εργαλείο, αφήστε το διακόπτη σκανδάλης.
D25601, D25602, D25603
Ο συρόμενος διακόπτης ασφάλισης σε λειτουργία 2 επιτρέπει στο
διακόπτη σκανδάλης 1 να ασφαλίσει σε θέση λειτουργίας μόνο σε
λειτουργία σμίλευσης. Αν το κουμπί ασφάλισης σε θέση λειτουργίας
ενεργοποιηθεί σε λειτουργία διάτρησης, το εργαλείο έχει σχεδιαστεί να
απενεργοποιείται αυτόματα.
Για να θέσετε σε λειτουργία το εργαλείο, πιέστε το διακόπτη σκανδάλης 1 .
Για να σταματήσετε το εργαλείο, αφήστε το διακόπτη.
Για συνεχή λειτουργία, πιέστε και κρατήστε πατημένο το διακόπτη 1 ,
σύρετε το κουμπί ασφάλισης σε λειτουργία 2 και απελευθερώστε
το διακόπτη.
Για να σταματήσετε το εργαλείο όταν είναι σε συνεχή λειτουργία, πιέστε
σύντομα το διακόπτη και ελευθερώστε τον. Πάντα απενεργοποιείτε το
εργαλείο όταν τελειώσει η εργασία και πριν το αποσυνδέσετε από την πρίζα.
D25820, D25831
Για να θέσετε σε λειτουργία το εργαλείο, πιέστε το διακόπτη ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης τύπου ρόκερ 1 στο κάτω μέρος της σκανδάλης.
Για να σταματήσετε το εργαλείο, πιέστε το διακόπτη ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης τύπου ρόκερ στο πάνω μέρος της σκανδάλης.
86
Κρουστική διάτρηση
Για να θέσετε σε λειτουργία το εργαλείο, πατήστε το διακόπτη
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης 1 .
Για να σταματήσετε το εργαλείο, αφήστε το διακόπτη.
Διάτρηση με συμπαγές κοπτικό (εικ. A)
D25501, D25601, D25602, D25603
1. Εισάγετε το κατάλληλο κοπτικό διάτρησης.
2. Θέστε το διακόπτη επιλογής λειτουργίας 6 στη θέση
κρουστικής διάτρησης.
3. D25601, D25602, D25603 μόνο: Ρυθμίστε το διακόπτη ηλεκτρονικής
ρύθμισης ταχύτητας και κρούσης 7 .
4. Προσαρμόστε και ρυθμίστε την πλευρική λαβή 3 .
5. Σημειώστε το σημείο όπου πρόκειται να διατρηθεί η οπή.
6. Τοποθετήστε το κοπτικό διάτρησης στο σημείο και ενεργοποιήστε
το εργαλείο.
7. Πάντα απενεργοποιείτε το εργαλείο όταν τελειώσει η εργασία και πριν
το αποσυνδέσετε από την πρίζα.
Διάτρηση με κορώνα διάτρησης (εικ. A)
1. Εισάγετε την κατάλληλη κορώνα διάτρησης.
2. Συναρμολογήστε το κεντρικό τρυπάνι στην κορώνα διάτρησης.
3. Θέστε το διακόπτη επιλογής λειτουργίας 6 στη θέση
κρουστικής διάτρησης.
4. D25601, D25602, D25603 μόνο: Ρυθμίστε το διακόπτη ηλεκτρονικής
ρύθμισης ταχύτητας και κρούσης 7 σε ρύθμιση μεσαίας ή
υψηλής ταχύτητας.
5. Προσαρμόστε και ρυθμίστε την πλευρική λαβή 3 .
6. Τοποθετήστε το κεντρικό τρυπάνι στο σημείο και ενεργοποιήστε
το εργαλείο. Διατρήστε έως ότου η κορώνα διάτρησης εισέλθει στο
σκυρόδεμα κατά περ. 1 cm.
7. Σταματήστε το εργαλείο και αφαιρέστε το κεντρικό τρυπάνι.
Τοποθετήστε την κορώνα διάτρησης πάλι στην οπή κα συνεχίστε
τη διάτρηση.
8. Όταν εκτελείτε διάτρηση σε δομή πάχους μεγαλύτερου από το βάθος
της κορώνας διάτρησης, σπάστε τον κύλινδρο σκυροδέματος ή πυρήνα
(καρότο) μέσα στο κοπτικό σε κανονικά διαστήματα.
Για να αποφύγετε αθέλητη θραύση του σκυροδέματος γύρω από την
οπή, πρώτα διατρήστε μια οπή στη διάμετρο του κεντρικού τρυπανιού
σε όλο το πάχος της δομής. Κατόπιν διατρήστε τη μεγάλη οπή (με
πυρήνα) μισή από κάθε πλευρά.
9. Πάντα απενεργοποιείτε το εργαλείο όταν έχει ολοκληρωθεί η εργασία
και πριν το αποσυνδέσετε από το ρεύμα.
Απολέπιση και σμίλευση (εικ. A)
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820,
D25831
1. Εισάγετε την κατάλληλη σμίλη και περιστρέψτε τη με το χέρι έως ότου
ασφαλίσει σε μία από τις 18 θέσεις.
2. Θέστε το διακόπτη επιλογής λειτουργίας 6 στη θέση “κρούση μόνο.”
3. D25601, D25602, D25603, D25831 μόνο: Ρυθμίστε το διακόπτη
ηλεκτρονικής ρύθμισης ταχύτητας και κρούσης 7 .
4. Προσαρμόστε και ρυθμίστε την πλευρική λαβή 3 .
5. Ενεργοποιήστε το εργαλείο και αρχίστε την εργασία.
6. Πάντα απενεργοποιείτε το εργαλείο όταν έχει ολοκληρωθεί η εργασία
και πριν το αποσυνδέσετε από το ρεύμα.
Ελληνικά
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DeWALT σχεδιάστηκε για να λειτουργεί επί
μεγάλο χρονικό διάστημα με ελάχιστη συντήρηση. Η συνεχής ικανοποιητική
λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή φροντίδα του εργαλείου και τον
τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
προσωπικού τραυματισμού, απενεργοποιείτε το εργαλείο
και αποσυνδέετέ το από την τροφοδοσία, πριν από την
πραγματοποίηση τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/
αφαίρεση προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Βεβαιωθείτε ότι ο
διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση OFF (Απενεργοποίηση).
Η τυχαία εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
Ψήκτρες (εικ. C)
Οι ψήκτρες άνθρακα δεν επιδέχονται σέρβις από το χρήστη. Δώστε το
εργαλείο σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο επισκευών της DeWALT.
Η κίτρινη λυχνία LED ένδειξης φθοράς των ψηκτρών 17 ανάβει όταν
οι ψήκτρες άνθρακα έχουν σχεδόν φθαρεί. Μετά από περαιτέρω 8
ώρες χρήσης ή αφού έχουν φθαρεί τελείως οι ψήκτρες, ο κινητήρας θα
απενεργοποιηθεί αυτόματα.
Η συντήρηση του εργαλείου χρειάζεται να γίνει μόλις ανάψει η λυχνία
ένδειξης σέρβις 16 .
Λίπανση
Το ηλεκτρικό σας εργαλείο δεν απαιτεί επιπλέον λίπανση.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για την αφαίρεση ρύπων και σκόνης,
χρησιμοποιήστε ξηρό αέρα κάθε φορά που διαπιστώνετε συγκέντρωση
σκόνης εντός και γύρω από τις θυρίδες αερισμού. Όταν εκτελείτε αυτή
τη διαδικασία, να φοράτε εγκεκριμένο προστατευτικό για τα μάτια και
εγκεκριμένη μάσκα για τη σκόνη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες ή άλλες ισχυρές
χημικές ουσίες για τον καθαρισμό των μη μεταλλικών τμημάτων
του εργαλείου. Αυτές οι χημικές ουσίες μπορούν να υποβαθμίσουν
την ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα τμήματα.
Χρησιμοποιείτε ένα πανί που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό και
ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ την εισροή τυχόν υγρών στο
εσωτερικό του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ οποιοδήποτε τμήμα του
εργαλείου σε υγρό
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Επειδή με το προϊόν αυτό δεν έχουν δοκιμαστεί
άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά που διατίθενται από την DeWALT,
η χρήση τυχόν τέτοιων παρελκόμενων με το εργαλείο αυτό μπορεί
να είναι επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού,
πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που συνιστώνται από
την DeWALT.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κατάλληλα παρελκόμενα,
συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο με τον οποίο συνεργάζεστε.
Για την προστασία του περιβάλλοντος
Χωριστή συλλογή. Τα προϊόντα και οι μπαταρίες που
επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να απορρίπτονται
μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.
Τα προϊόντα και οι μπαταρίες περιέχουν υλικά που μπορούν
να ανακτηθούν ή να ανακυκλωθούν ώστε να μειωθούν οι ανάγκες για
πρώτες ύλες. Παρακαλούμε να ανακυκλώνετε τα ηλεκτρικά προϊόντα και
τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Περισσότερες
πληροφορίες διατίθενται στον ιστότοπο www.2helpU.com.
87
Ελληνικά
88
Belgique et
Luxembourg België
en Luxemburg
DeWALT - Belgium BVBA
Egide Walschaertsstraat 16
2800 Mechelen
Tel: NL 32 15 47 37 63
Tel: FR 32 15 47 37 64
Fax:
32 15 47 37 99
www.dewalt.be
enduser.BE@SBDinc.com
Danmark
DeWALT
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Tel:
Fax:
www.dewalt.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Deutschland
DeWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:06126-21-1
Fax:06126-21-2770
www.dewalt.de
infodwge@sbdinc.com
Ελλάς
DeWALT (Ελλάς) Α.Ε.
EΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος 7
& Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 74, Αθήνα
SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) – 193 00 Ασπρόπυργος
Τηλ:00302108981616
Φαξ:00302108983570
www.dewalt.gr
Greece.Service@sbdinc.com
España
DeWALT Ibérica, S.C.A.
Parc de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
934 797 400
934 797 419
www.dewalt.es
respuesta.postventa@sbdinc.com
France
DeWALT
5, allée des Hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
Fax:
04 72 20 39 20
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
scufr@sbdinc.com
Schweiz
Suisse
Svizzera
DeWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel:
Fax:
044 - 755 60 70
044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
service@rofoag.ch
Ireland
DeWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:00353-2781800
Fax:00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DeWALT
via Energypark
20871 Vimercate (MB), IT
Tel: Fax: 800-014353
39 039 9590200
39 039 9590313
www.dewalt.it
Nederlands
DeWALT Netherlands BV
Holtum Noordweg 35
6121 RE BORN, Postbus 83, 6120 AB BORN
Tel:
Fax:
31 164 283 063
31 164 283 200
www.dewalt.nl
Norge
DeWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
Tel: Fax: 45 25 13 00
45 25 08 00
www.dewalt.no
kundeservice.no@sbdinc.com
Österreich
DeWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248, A-1230 Wien
Tel: Fax: 01 - 66116 - 0
01 - 66116 - 614
www.dewalt.at
service.austria@sbdinc.com
Portugal
DeWALT Limited, SARL
Centro de Escritórios de Sintra Avenida
Almirante Gago Coutinho, 132/134, Edifício 14
2710-418 Sintra
Tel: Fax: 214 66 75 00
214 66 75 80
www.dewalt.pt
resposta.posvenda@sbdinc.com
Suomi
DeWALT
PL 47
00521 Helsinki
Puh: Faksi:
010 400 4333
0800 411 340
www.dewalt.fi
asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Sverige
DeWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
Fax: 031 68 61 60
031 68 60 08
www.dewalt.se
kundservice.se@sbdinc.com
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel: Faks:
0212 533 52 55
0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DeWALT, 210 Bath Road;
Slough, Berks SL1 3YD
Tel: Fax: 01753-567055
01753-572112
www.dewalt.co.uk
emeaservice@sbdinc.com
Australia
DeWALT
82 Taryn Drive, Epping
VIC 3076 Australia
Tel: Aust 1800 338 002
Tel: NZ 0800 339 258
www.dewalt.com.au
www.dewalt.co.nz
Middle East Africa
DeWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, UAE
Tel: Fax: www.dewalt.ae
Service.MEA@sbdinc.com
70 20 15 10
70 22 49 10
971 4 812 7400
971 4 2822765
N48778603/17
Download PDF

advertising